Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

D-¯-c -a-e-_mÀ P-temÂ-k-hw c-−n-\v; Xp-g-sb-dn-bm³ 18 So-ap-IÄ Xr-°-cn-∏q¿: \m-ep-]-Xn-‰m-≠papºv {]m-tZ-in-I-am-bn \m-´pIm¿ t\-Xr-Xzw \¬-In tX-Pkzn-\n ]p-g-bn¬ B-cw-`n-® h≈wI-fn a¬-k-cw C-∂v D-Ø-ca-e-_m¿ P-tem¬-k-h-Øn-seØn \n¬-°p-∂p. C-Ø-h-W HtŒm-_¿ c-≠n-\v Im-cy-t¶m-Sv tX-P-kzn-\n ]p-g-bn¬ P-e-ta-fbn¬ Xp-g-sb-dn-bm≥ F-Øp-∂Xv 18 So-ap-I-fm-Wv. 42 h¿-jw apºv A-∂-sØ sN-dp-h-Øp¿ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ hn hn Ip-™-ºp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X h-≈w I-fn a¬-k-c-amWv tX-P-kzn-\n-bn-se C-∂sØ co-Xn-bn-se-Øn \n¬-°p∂-Xv. In-g-°-ap-dn-bn-se ho-dpw hm-in-bpw lr-Z-b-Øn¬ B-thin-®-h-cpw s\-lv-dp t{Sm-^n h≈w I-fn tI-´-dn-™-h-cp-am-b sN-dp-h-Øq-cn-se F≥.-F-kv.F-kv ¢-_v {]-h¿-Ø-I-cm-bn-cp∂p C-Xn-\v ]n-∂n¬. ¢-_v hm¿jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bn 1971¬ tX-P-kzn-\n-bn¬ C-h¿ h-≈w I-fn kw-L-Sn-∏n-®p. k-ao-] {]tZ-i-sØ aq-∂v tXm-Wn am-{Xam-Wv a¬-k-c-Øn¬ Xp-g-sb-dnbm-s\-Øn-b-Xv. sN-dp-h-Øq¿, a-bn-®, Xp-cpØn, sh-ßm-´v, Im-cy-t¶m-Sv XpS-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn-ep-≈-h¿ h-≈w I-fn t{]m¬-km-ln-∏n®p. ]n-∂o-Sp-≈ h¿-j-ß-fn¬ Im-Wn-Iƒ Iq-Sn-b-tXm-sS h≈w I-fn Im-cy-t¶m-Sn-s‚ D¬k-h-am-bn am-dn. Xp-S¿-∂p-≈ h¿-j-ß-fn¬ Un.-Sn.-]n.-kn, \o-te-iz-cw \-K-ck-`, sN-dp-h-Øq¿ ]-©m-b-Øv F-∂n-h-cp-sS k-l-I-c-W-tØmsS kw-Lm-S-I k-an-Xn-bm-bn. C-tXm-sS h-≈w I-fn s]-cp-a-bnse-Øn. P-\-ß-fp-sS ku-I-cyw IW-°n-se-Sp-Øv F-√m h¿-jhpw H-Iv-tSm-_¿ c-≠n-\v Ptem¬-k-hw \-S-Øp-sa-∂ {]Jym-]-\-ap-≠m-bn. C-Ø-h-W tX-P-kzn-\n-bn¬ \-S-°p-∂ Ptem¬-k-h-Øn-\v B-[q-\n-I ku-I-cy-ß-fm-Wv H-cp-°n-bn-cn°p-∂-Xv. ]-e ¢-_p-I-fpw e-£ßƒ Nn-e-h-gn-®v kz-¥w Np≠≥ h-≈w ]-Wn-Xm-Wv a¬-kcn-°p-∂-Xv.

Fw.]n. ^−v: I-®q-cn 13.22 tImSn sNe-h-gn¨p I-Æq¿: Fw.-]n-am-cp-sS {]-tZ-inI hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂p IÆq¿ Pn-√b - n¬ B-Kk - X v- v 31 h-sc 13.-22 tIm-Sn cq-] sN-eh - g- n-®p. sI kp-[m-I-c≥ Fw.-]n-bp-sS ^≠n¬-\n-∂v 393 {]-hr-Øn-If - n-embn 12.-10 tIm-Sn cq-]b - m-Wv A-\p-hZn-®X - v. C-Xn¬ 220 {]-hr-Øn ]q¿Øn-bm-bn. 9.-32 tIm-Sn sN-eh - g - n®p. 77.-09 i-Xa - m-\w. Pn-√m hn-Ik - \ k-an-Xn tbm-KØ - n¬ Pn-√m πm\n-Mv Hm-^n-k¿ A-Pb - I - p-am¿ aot\m-Øv I-W° - v A-hX - c - n-∏n-®p- .tI-{μ k-la - {- ¥n ap-√∏ - ≈ - n cma-N{- μ-s‚ ^-≠n¬-\n-∂v 220 {]-hrØn-Iƒ-°m-bn 3.-35 tIm-Sn A-\p-hZn-®p. 79 {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-

bn. 1.-91 tIm-Sn cq-] hn-\n-tbm-Kn-®p. 57.-12 i-Xa - m-\w. ]n I-cp-Wm-Ic - ≥ Fw.-]n-bp-sS ^-≠n¬-\n-∂v 107 {]-hr-Øn-Iƒ ip-]m¿-i sN-bX v- Xn ¬ 57 {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Ønbm-bn. A-\p-h-Zn-® 2.-28 tIm-Snbn¬ 1.-98 tIm-Sn hn-\n-tbm-Kn-®p. 86.-92 i-Xa - m-\a - m-Wn-X.v Fw.-F¬.-F. ^-≠n ¬ 2010-˛11 h-sc-bm-bn 62.-50 tIm-Sn cq-] Pn-√b - -v °v A-\p-hZ- n-®X - n¬ 54.-37 tIm-Sn cq]-bp-sS {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øo-Icn-®p. 87 i-Xa - m-\w hn-\n-tbm-Kn°m-\m-bn. 12-˛13¬ 691 ]-≤X - n-Iƒ°m-bn 19.-41 tIm-Sn-bp-sS `-c-Wm\p-a-Xn \¬-In. C-Xn¬ 9.-33 tIm- ]-c-∏-bn¬ \-S-∂ B-Zn-hm-kn tKm-{X-hn-`m-K-ß-fp-sS kwKaw tKm-{X-cm-Pm-hv C-Sp-°n Sn sN-e-h-gn-®p. 48.-45 i-X-am-\w.- tIm-hn¬-a-e-bn-se cm-a≥ cm-P-a-∂≥ -D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

]¿¶q-cn PzÃ-dn-bp-sS Np-hÀ Xpc-¶v I-hÀ-¨m-{iaw ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn¬ Pz-√-dnbp-sS Np-a¿ Xp-c-∂v I-h¿-®m-{iaw. ]-g-b _-kv Ãm≥-Un-\-SpØv sa-bn≥ tdm-Un-ep-≈ A-∏p D-Zp-a: c-≠pam-kw ap-ºv I-h¿-® \-S-∂ Pz-√-dn- Xp-S-ßn-b tam-j-W-Øn-s‚ hn-i-Zm-b ho-Unk¨-kv Pz-√-dn-bn-em-Wv tam-jbn¬ ho-≠pw I-h¿-®m {i-aw. tam-„m-°ƒ Pz- tbm ]-Xn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. D-S-a I-f-\m-Sv sXmW {i-a-ap-≠m-b-Xv. √-dn-bp-sS j-´¿ Ip-Øn-Øp-d-°p-∂- Zriyw kn.- ´n-bn-se sI K-tW-i-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ t_Pz-√-dn-bp-sS ]n-∂n-ep-≈ kn.-Sn-.hn-bn¬ ]-Xn-™p. D-Zp-a-bn-se ]p-jv-]-e- °¬ t]m-en-kv ]-cn-tim-[n-®p. sN-¶-√v Np-a¿ H-cmƒ-°v \p-gkn.-kn.-Sn-.-hn. Zr-iy-߃ t]m-en-kv ]-cnX Pz-√-dn-bn-em-Wv ho-≠pw I-h¿-®m-{i-aa≠m™p-I-b-dm≥ I-gn-bp-∂ hn-[b-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw`hw {i-≤- tim-[n-®p -h-cn-I-bm-Wv. c-≠v bp-hm-°-fp-sS NnØn-em-Wv Xp-c-∂n-´p-≈-Xv. C-cpbn¬-s∏-´-Xv. _ƒ-_v Ip-Øn-s∏m-´n-® \n-e-bn- {X-am-Wv ]-Xn-™n-´p-≈-Xv. F-∂m¬ C-h-sc \n-e sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Ønem-Wv. j-´-dn-s‚ H-cp `m-Kw Ip-Øn-Øp-d-°m≥ Xn-cn-®-dn-bm≥ I-gn-™n-´n-√. hn-i-Z-am-b ]-cn°p-∂ Pz-√-dn Xm-g-sØ \n-e-bn{i-an-®n-´p-≠v. j-´¿ X-I¿-°m-\p≈ {i-aw hn- tim-[-\-bv-°p ti-jw tam-„m-°-sf Xn-cn-®-dnem-Wv. C-Xn-\p I-W-°m-°n H^-e-am-b-Xn-\m¬ {i-aw D-t]-£n-®v tam-„m- bm≥ I-gn-bp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv t]m-en∂mw-\n-e-bp-sS hm¿-∏n-\v Xm°ƒ ÿ-ew hn-s´-¶n-epw c-≠p-am-kw ap-ºv \- kv. I-gn-™ Pq-sse 23\p C-hn-SpsØ tem-°sg-bm-Wv Xp-c-∂v A-I-Øp {]S-∂ ta-j-W-Øn-\v ti-jw Pz-√-dn D-S-a ÿm- dn¬ kq-£n-®n-cp-∂ aq-∂p-In-tem sh-≈n B-`th-in-®-sX-¶n-epw hm¿-∏n-\v ]n-® sk-Iyq-cn-‰n Im-a-d-bn¬ cm-{Xn 1.50Hm-sS c-W-߃ I-h¿-∂n-cp-∂p. Xm-sg-bm-bn a-cw sIm-≠p-≈ ko-en-Mv D-≈-Xn-\m¬ A-I-Øv ® I-ºn-∏m-c, Np-‰n-I, sa-gp-Ip-Xn- ko-en-ßn-\p ap-I-fn¬ D-t]-£n- se cm-{Xn-bm-Wp kw-`-hw. Rm{]-th-in-°m-\m-bn-√. Np-a¿ Xp-c-°m≥ D-]-tbm-Kn- cn, kn-K-c-‰v sse-‰¿ Xp-S-ßn-b-h ® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂- b-dm-gv-N A-h-[n-bm-b-Xn-\m¬

Pz-Ã-dn-bn ho-−pw tam-j-W{i-aw; Zr-iyw Im-a-d-bn ]-Xnªp

]-ø-∂q¿: im-kv-{Xw ]Tn-®-h¿ t]m-epw A-‘-hn-izm-k-ß-fpsS-bpw A-\m-Nm-c-ß-fp-sS-bpw ]n-d-sI t]m-hp-I-bm-sW-∂pw im-kv-{X ]T-\w sIm-≠p-am-{Xw im- k v - { X- t _m- [ - a p- ≠ m- h n- s √∂pw {]-i-kv-X im-kv-{X {]-Nm-cI-\pw k¿-h hn-⁄m-\ tIm-iw ap≥ U-b-c-Iv-S-dp-am-b {]-^. sI ]m-∏q-´n. tI-c-f im-kv-{X-km-lnXy ]-cn-j-Øv ]-ø-∂q¿ hm-\-\nco-£-W tI-{μ-Øn¬ \-S-Ønb kw-ÿm-\-X-e ]-cn-io-e-\Øn ¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. C-¥y-bn-se a-‰p

C-cn´n: C-cn-°q¿ D-]-Pn√m kvIqƒ I-tem¬k-hw \-hw-_¿ 18 ap-X¬ 21 h-sc D-fn-°¬ K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn®p. D-]Pn√-bn-se 13 l-b¿-sk-°≥Udn kv-Iqƒ, 19 ssl-kv-Iqƒ, 45 bp.]n kv-Iqƒ, 72 F¬.]n kvIqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂mbn G-gm-bn-c-tØm-fw a¬-kcm¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. Item¬-h-k-Øn-s‚ hn-P-b-IBd-fw ^m-an¬ \-SØn-b saKm sa-Un-°¬ Iymw-]v th-Zn-bn¬ h-®v tcm-Kn-sb ]cn-tim-[n-®v cam-b \-S-Øn-∏n-\m-bn 501Aw\o-te-iz-cw: bp-h-Xn-sb ]o-UnPn√m I-e-Iv-S¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p K kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I∏n-®v K¿-`n-Wn-bm-°n-sb-∂ ]cn®p {]-h¿Ø-\w Xp-Sßn. cm-Xn-bn¬ `¿-Xr-k-tlm-Z-c-s\Xn-sc tIm-S-Xn \n¿-t±-i-{]-Imcw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. APm-\q¿ Im-´p-Ip-f-¶-c-bn-se sI _m-e-Ir-jv-W (55)s\-Xn-sc-bmWv \o-te-iz-cw t]m-en-kv tI- ≥, P-bk -v ≥ Po-cI - - sk-Sp-Ø-Xv. - n-se hn-ZK - [ v- tUm-Œ¿-am-cm- Ip-™n-°Æ Ccn´n: B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚ B- b-hb - ≥ sN-´n-bm¿, U- n-\p t\-XrXzw \¬-In- t»cn, tam-l\ `n-ap-Jy-Øn¬ Bd-fw ^m-an¬ Wv Iym-w] a-Sn-ss° tN-em-°m-´v kz-tZamln: ]pc-gt- bm-c \-S∏ - m-Xb - ° v- v kv-s]-jym-en-‰n sa-Km sa-Un-° bXv. Iymw-]v Pn√m I-e-Iv-S¿ ]yq-´n Un.Fw.H. sI Sn tc-J, B- in-\n-bm-b 27 Im-cn-bp-sS ]-cmku-μcyw ]-I¿-∂v \-ho-Ic - n-® Sm- ¬ Iymw-]v \-SØn. Bd-fw {Km-a- tUm. c-Ø≥ -tJ¬-°¿ tcm-Kn- tcm-Ky tIc-fw t{]m-{Kmw am-t\-P¿ Xn-bn-em-Wv tI-kv. slm-kv-Zp¿Kq¿ ]m¿-°n-s‚ D-ZL v- mS-\w tI- ∏-©m-bØv, Pn√m `-c-W-Iq-Sw, sb ]cn-tim-[n®v D-ZL v- mS-\w sN- Sn F-kv kn-≤m¿Y≥, tUm. ]n sI Kv H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm{μ-a{¥n hn \m-cm-b-W kzm-an ]-´n-I-h-¿-K h-Ip-∏v, km-aqln-I bv-Xp. Iymw-]v shdpw N-S-ßm-bn t__n, ]n sI I-cp-Wm-Ic≥, A- S-Xn(c-≠v)bp-sS \n¿-t±-i-{]-Im\n¿-h-ln®p. tI-{μa-{¥n-bp-sS t£-a-h-Ip-∏v F-∂n-h-cp-am-bn am-dn-s√∂pw Xp-S¿-Nn-In¬-k- c-hn-μ≥ A-°m-Wt- »-cn, _o-\I - p- c-am-Wv tI-kv. {]m-tZin-I hI-k\ - ^-≠n¬ \n- tbm-Pn-®v ^mw ssl-kI - yam-b \-S] - S- n- amcn, sI k-Xoi≥, hn a-t\mPv, Sn v- q-fn¬- \- Iƒ \¬-Im-\m-hi ∂p A-\p-hZ- n-® 40 e-£w cq-]b - m- SØn-b Iymw-]n¬ \q-dp-IW - w ssh¬-Uv - p-sa∂pw A-t±-lw ]- sI a-t\mPv, B-df - ° - n- Iƒ \-SØ Wv \-ho-I-c-W-Øn-\v hn-\n-tbm- \v B-Zn-hm-kn-Iƒ ]-s¶-SpØp. d™p. Bd-fw {Km-a∏ - © - mb-Øv sse-^v hm¿-U≥ a-[p-kq-Z\≥, Im-k¿-tIm-Uv: a-Zy-]n-®v s{S-bnKn-®X - v. 18.5 tIm-Sn cq-] sN-eh - n¬ -v n tPm-k- v A-[y- sI F≥ N-{μ≥, sU-bk inip-tcmKw, kv{- Xo-tcmKw, I- {]-knU‚ v hn Sn tXm-ak am-ln-bn¬ \n¿-an-® ]p-gt- bm-c \- Æv ]cn-tim[-\, P-\-d-¬ sa-Un- £-X h-ln®p. ^v, tUm. cm-tP-jv Xp-Sß - n-bh - ¿ \n¬ bm-{X-°m-sc i-ey-s∏-SpS∏m-X C-¥y-bn¬ \-s∂ B-Zy- kn≥, XzIv, am-\-knIw, t]m-j- ∂ - v F≥.B¿. Øn-b c-≠p-t]-sc sd-bn¬-th X-et- »-cn k-_I -v e - I - S-v ¿ Sn hn kw-km-cn®p. Xp-S¿ sØ-Xm-sW-∂v C h¬-k-cm-Pv Imlm-c hn-ZK - ¿ A-hX - c - n- t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. - ]≤-Xn hn-iZ- o-Ic - n®p. F-®.v Fw. {]-h¿-ØI - [ v- hn-`mKw, Iuam- A-\p-]a \o-te-iz-cw ]q-hm-ew-ssI Fw.F¬.F. ]-d™p. - ƒ' F-∂ c kulr-Z B-tcm-Ky ¢n-\n°v, sI th-em-bp[≥, eo-emΩ tXm- ∏n-® "B-tcm-Ky i-e`- ß kztZ-in cm-[m-Ir-jv-W≥(37), A-Ua v- n-\n-ktv- {S-‰¿ B¿ ap-\n- ]√v˛F-√v tcm-K hn-`m-Kw Xp-Sß - n- akv, d-lnbm\-Øv kp_n, ]n hn sX-cp-hp-\mS-Iw A-ct- ß-dn. _-‘p am-hp-¶m¬ ]p-Xn-b-I-≠kzman, ]n.U-ªyp.Un. F-Iv-knsØ hn a-Wn-I-WvT≥(31) FIyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ H {]-Zo-]v ∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-XIp-am¿, ap≥ U-]yq-´n kv-]o-°¿ Xv. aw-K-em-]p-cw-˛-sN-ss∂ saF hn {io-[c - ≥, \-Kc - k-`m I-Ωobn-en¬ I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv j-W¿ a√n-Im¿-Pp≥ P-bdmw Un-se K-W-]-Xn \m-b-In(24) kw-`-hw. P-\-d¬ I-ºm¿-´v-sa Im-k¿-tIm-Uv : ho-´n¬ A-Xn- \v in-£n-®p. kw-km-cn®p. a-[q¿ ss_-X-\-Sp-°-bn-se s\ Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n-® tI- ‚n¬ I-b-dn-b C-h¿ a-Zy-e-l-cnFw.]n. ^-≠n¬ \n∂p e-`n- {I-an-®p-I-b-dn bp-hm-hn-s\ Ip® 45 e-£w cq-] sN-eh - g - n-®v \n¿- Øn-]-cn-t°¬-∏n-® tI-kn-se {io-[-c≥ F-∂ ko-Xm-cm-a(32) kn-em-Wv in-£. 2010 Un-kw- bn¬ bm-{X-°m-sc i-ey-s∏-Sp_¿ 17\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am- Øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]man-® ]-≈q¿ t\m¿-Øv K-h. {]-Xn-sb kn.sP.Fw. tIm-S-Xn s\-bm-Wv in-£n-®-Xv. en-kv ]-d-™p. Im-k¿-tIm-Uv t^m¿-´v tdm- b kw-`-hw. F¬.]n. kvI - q-fn-s‚ ]pXn-b sI- 16 am-k-hpw 24 Zn-h-k-hpw X-S-hn´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\hpw a{¥n \n¿-hl - n-®p.

bp-h-Xn-sb ]o-Un-¸n-¨-Xn-\v tI-kv

B-d-fw^m-an kv-s]-jym-en-än sa-Km sa-Un-¡Â Iymw-]v \-S-¯n

c-−p-t]À A-d-ÌnÂ

bp-hm-hn-s\ Ip-¯n-b tI-kn-se {]-Xn-¡p X-S-hv

kwhm-Zw kw-L-Sn-¸n¨p I-Æq¿: k-tX¨ C-¥y Nm-¿t´Uv A-°u-≠‚ v-kv Ãp-U‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ kwhm-Zw kw-L-Sn-∏n®p. {_m-©v sN-b¿am≥ ]n sP tP°-_v D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. Ãp-U‚ k v- v A-tkm-kntb-j≥ sN-b¿-am≥ Sn sI cPojv, cm-tP-jv a-©m≥, tUm. jn_n h¿-Ko-kv hn-[n\n¿-Ww \-SØn. hn-Pb - n-Iƒ-°v sN-b¿-am≥ Sn sI c-Po-jv k¿-´n-^n-°‰ - p-Ifpw t{Sm-^nbpw k-Ωm-\n-®p.

sehÂt{Imkv AS-¨nSpw ]m-∏n-\n-t»cn: A‰-Ip-‰-∏-Wn°mbn ]m∏n-\n-t»-cn-˛-]-g-b-ßm Sn tdmUnse 257-mw \º¿ seh ¬ t{Imkv HIvtSm-_¿ aq-∂n\p cmhnse 8 apX¬ \m-en\p ssh Io´v 6 hsc AS-®n-Spw.

km-[m-c-W-bm-bn I-S Xp-d-°mdn-√. Cu {]-Xo-£-bn¬ Rm-bdm-gv-N cm-{Xn ho-≠pw h-∂v koen-Mv Xp-c-∂v I-S-bn¬ {]-th-in°m-sa-∂p I-cp-Xn B-bp-[-ß ƒ h-®p-t]m-b-Xm-sW-∂p kw-ibn-°p-∂p. C-∂-se cm-hn-se sXm-´-Sp-Ø I-S-bv-°p A-‰-Ip-‰∏-Wn \-S-Øm-s\-Øn-b-h-cm-Wv Pz-√-dn-bp-sS Np-a¿ Xp-c-∂-Xmbn I-≠-Xv. ÿn-c-am-bp-≈ cm{Xn Im-h¬-°m-c≥ ]-Xn-hp-t]mbn Uyq-´n I-gn-™p cm-hn-se-bmWp t]m-b-Xv. Im-h¬-°m-c≥ D-≠m-bn-´pw Np-a¿ Xp-c-∂v tam-j-W-{i-aw \S-Øn-b-Xv hym-]m-cn-I-fn¬ ]-cn{`m-¥n ]-c-Øn-bn-´p-≠v. ]-ø-∂q ¿ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ]-cntim-[-\ \-S-Øn.-

]m-c-¼-cy-¯-\n-a-bp-am-bn ]-c-¸-bn tKm-{X-kw-K-aw Im-™-ßm-Sv: ]m-c-º-cy-Ø-\na-bp-am-bn ]-c-∏-bn¬ B-Zn-hmkn tKm-{X-hn-`m-K-ß-fp-sS kwK-aw \-S-∂p. ]-c-∏ K-h.-l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \S∂ a-lm-kw-K-a-Øn¬, tI-c-f-Ønse G-I B-Zn-hm-kn cm-Pm-hmb cm-a≥ cm-P-a-∂m-≥ kw-_‘n®p. tKm-{X-ssh-Zy-I¿-anIƒ, sX-øw I-em-Im-c-∑m¿ F∂n-h-sc s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. c-≠m-bn-cw t]¿ AWn-\n-c-∂ aw-K-ew-I-fn, sIm-d-K\r-Øw, \m-S≥ ]m-´v F-∂n-h ]cn-]m-Sn-°p an-gn-thIn. tKm-{X-cm-

Pm-hv C-Sp-°n tIm-hn¬-a-e-bnse cm-a≥ cm-P-a-∂≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sX-ø-ß-fp-sS ]Xn sI-´n-bm-Wv N-S-ßn-s‚ D-ZvLm-S-\w \-S-∂-Xv.cm-tP-jv ]-´p-hw A-[y-£-X h-ln-®p. k-Po-h≥ ]p-fn-°q¿, hn-P-b≥ kn Ip-´-a-Øv, A-timI≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, F≥ cmPo-h≥, kp-tc-{μ≥ Im-en-°-Shv, tc-jv-a am-hp-¶m¬, _m-_p ]-c-∏ kw-km-cn-®p. aw-K-ewI-fnDƒ-s∏-sS-bp≈ N-S-ßp-I-tfmsS-bm-Wv cm-P-a-∂-s\ th-Zn-bnte-°v B-\-bn-®-Xv.

_m-e-Ir-jv-W³ h-[w: c-−mw-{]-Xn-sb I-Ì-Un-bn hn-«p Im-™ß - m-Sv: am-ßm-s´ kn.]n. Fw. {]-h¿-ØI - ≥ Fw _n _m-eIr-jW v- s - \ Ip-Øn-s°m-es - ∏-SpØn-b tI-kn-se c-≠mw-{]-Xn-sb slm-kZ-v p¿-Kv ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-k-v t{S-‰v (c-≠v) tIm-SX - n A-©p-Zn-hk-tØ-°v t]m-en-kv I-k‰ -v U - n-bn

¬ hn-´p. am-ßm-Sv B-cy-Sp-°w tImf-\n-bn-se F Fw iymw-tam-l\ - s\-bm-Wv I-k‰ -v U - n-bn¬-hn-´X - .v Xn-cp-thm-W-\m-fn¬ cm-{Xn kv-Iq-´-dn¬ k-©-cn-°p-∂-Xn-\nsS-bm-Wv _m-e-Ir-jv-W≥ IptØ-‰p-a-cn-®-Xv.

tem-dn-bpw _-Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v aq-¶p-t]À-¡p ]-cn-¡v a-t©-iz-cw: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. _-kpw ao≥ tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. C-∂-se cm-hn-se sXm-t°mSv Im-∏n-°m-´m-Wv I-Æq¿-˛-aw-Kem-]pw dq-´n-tem-Sp-∂ sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn-bpw ao≥-tem-dn-bpw

Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. A-]-I-S-Øn¬ ao≥-tem-dn ss{U-h¿ s]m-∂m-\n kz-tZ-in hn-P-b≥(43), A-\q-]v(23), _-kv ss{U-h¿ F-∂n-h¿-°v ]-cn-t°‰p. C-h-sc sXm-t°m-s´ B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

imkv{Xw ]Tn-¨-hÀ t]mepw AÔ-hn-izm-k-§Ä-¡v ]nd-tI t]m-hp-¶p: {]^.- sI ]m-¸p«n

C-cn-¡qÀ D-]-PnÃm I-temÂk-hw D-fn-¡-enÂ

\-ho-I-cn-¨ Sm-KqÀ ]mÀ-¡v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp

30 k]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

kw-ÿm-\-ß-fn¬-\n-∂p hy-Xykv-X-am-bn tI-c-f-Øn-\p-≠m-b ta ¬-K-Xn-°p Im-c-W-am-b-Xv Chn-sS h-f¿-∂p h-∂ bp-‡n-Nn¥-bpw im-kv-{X-t_m-[-hp-amWv. Cu ÿn-Xn-bn¬-\n-∂p tIc-fw ]n-t∂m-´p-t]m-hp-∂-Xn-s‚ k-Ω¿-±-ß-fm-Wv F-√m ta-J-eI-fn-epw A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. im-k{-v X-hpw k-aq-lh - pw X-Ωnep-≈ _-‘w a-\- n-em-°m-sX im-k{v- X-t\-´ß - s - f [-\ k-ºm-Z\-Øn-\p-≈ D-]m-[n-bm-bn am-{Xw Im-Wp-I-bm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kn -Ir-jv-W≥ Fw.--

F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sF-tkm¨ [q-at- I-Xp-hn-s‚ h-chn-s\-°p-dn-®v sF.-F-kv.-B¿.-Hbn-se im-kv-{X-⁄-\m-bn-cp-∂ ]n -Fw -kn-≤m¿-∞≥ ¢m-sk-SpØp. hm-\ \n-co-£W - Ø - n-\v Kw-Km[-c≥ sh-≈q¿, sI h - nF - k - v I¿Ø t\-Xr-Xzw \¬-In. sÃ-t√-dnbw tkm-^‰ -v s -v h-bd - n-s‚ D-]t- bmK-sØ-°p-dn-®v Fw ] - n k - n \ºym¿, [q-at- I-Xp-°f - p-sS N-cn-{XsØ-°p-dn-®v {]-Pn-Øv N-{μ≥ F∂n-h¿ ¢m-sk-Sp-Øp. ku-cb - q-YsØ-°p-dn-®v tSm-an h-b\ - m-Spw

ku-cb - q-YØ - n-\∏ - p-dw F-∂ hn-jb-Øn¬ Sn s - I t- Z-hc - m-P\ - pw ¢msk-Sp-Øp. ]-I¬-ka - b - tPym-Xn-im-k{-v X {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ-°v Xp-fk - o-[c - \pw tIm-a‰- v {Im-^‰-v n-\v sI hn- Fkv I¿-Øb - pw t\-Xr-Xzw \¬-In. Sn hn \ - m-cm-bW - ≥ Iymw-]v U-bc - IvS- d - m-bn-cp-∂p. ]-ø∂ - q¿ hm-\\ - nco-£W - tI-{μw sN-b¿-am≥ ]mhq¿ \m-cm-bW - ≥, F F - w_ - m-eIr-jW -v ≥, sI t- Km-]n, hm-kp-°p´≥, kn l - c - n, Sn s - sk-\p-≤o≥, F.sF.--]n-.F - k - v.- F - ≥. P-\d - ¬ sk{I-´d- n Sn K - w-Km-[c - ≥ kw-km-cn-®p.

t_mw-_v kv-Izm-Un-se Pm-¡n hn-S-hm-§n; t]m-en-kv tk-\-bv-¡v I-\-¯ \ãw Im-k¿-tIm-Uv: km-bp-[-tk-\-bn-se Unssh. F-kv.]n dm-¶n-ep-≈ Pm-°n t]m-en-kv \m-b hnS-hm-ßn. t_mw-_p-Iƒ A-S-°-ap-≈ kv-t^m-SI h-kv-Xp-°ƒ \n-c-h-[n X-h-W t]m-en-kn-\v Im-´n-s°m-Sp-Øv A-t\z-j-Ww ssh-Z-Kv-[yw sXfn-bn-® I-cp-Ø-\m-b Pm-°n-bp-sS A-¥yw t]men-kv tk-\-bv-°p I-\-Ø \-„-am-Wv D-≠m-°nb-Xv. 2000 k-]v-Xw-_¿ 25\m-Wv Pm-°n-bp-sS P\-\w. 34 Zn-h-kw {]m-b-am-b-t∏m-gm-Wv hn-tZ-i P-\p-km-b em-{_-tUm¿ C-\-Øn¬-s∏-´ Pm-°n Im-k¿-tIm-Uv t]m-en-kv Iymw-]nseØn-b-Xv. t_mw-_p-I-fpw a-‰p kv-t^m-S-I h-kv-Xp-°fpw I-s≠-Øp-∂ hn-`m-K-am-b kv-\n-^¿ tUmKn-\p-≈ ]-cn-io-e-\w kp-tc-{μ-\mWp Pm-°n-°v

\¬-In-b-Xv. tem-ln-Xm-£-\m-Wv Pm-°n-bp-sS ]-cn-]m-e-\ Np-a-X-e. I-Æq¿-, Im-k¿-tIm-Uv Pn√-I-fn¬ hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ kv-Xp-Xy¿-l-amb tk-h-\w Im-gv-N-h-® Pm-°n t]m-en-kp-tZymK-ÿ-cp-sS {]-iw-k-bv-°v ]m-{X-am-bn-´p-≠v. Imk¿-tIm-Uv km-bp-[ tk-\m hn-`m-K-Øn-se tUm-Kv k-Izm-Un¬ ap-Xn¿-∂ Aw-K-am-bn-cp-∂p. sIm-e-]m-X-I-ß-fpw I-h¿-®-I-fpw sX-fn-bn°m≥ {]-tXy-I ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b Pm-°n-bpsS a-c-W-tØm-sS C-\n tUm-Kv kv-Izm-Un¬ c≠p \m-b-Iƒ am-{X-am-Wp-≈-Xv. sh-‰n-\-dn k¿P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b t]m-Ãp-tam¿´-Øn-\v ti-jw ]q¿-WHu-tZym-Kn-I _-lp-a-XnI-tfm-sS Pm-°n-bp-sS P-Uw kw-kv-I-cn-®p.

kz-Im-cy tlm-«-en-\v _mÀ sse-k³-kv: kn.-]n.-Fw. am-¸p-]-d-b-Wwþ tIm¬-{K-kv Xr-°-cn-∏q¿: sN-dp-h-Øq-cn¬ kz-Im-cy tlm-´e - n-\v _m¿ ssek≥-kv \¬-In-b kn.-]n.-Fw. am∏p-]-d-b-W-W-sa-∂v tIm¨-{Kkv B-hi - y-s∏-´p. ]n-en-t°m-Sv ]Sp-h-f-Øv _n-h-td-P-kv tIm¿-]td-js - ‚ Nn-√d - hn¬-∏\ im-ebvs°-Xn-tc kn.-]n.-F-Ωn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \-S° - p-∂ A-\n-›nX-Im-e k-ac - s - Ø Ip-dn-®v am-k߃-°v ap-ºv a-{¥n sI _m-_p \-S-Øn-b ]-cm-a¿-i-Øn-s‚ t]cn¬ tIm-ew-I-Øn-°p-I-bpw hgn-XS- b - m≥ {i-an-°p-Ib - pw sN-bvX kn.-]n.-Fw., Un.-ssh.-F-^v.sF. t\-Xr-Xzw am-∏v ]-db - W - w- .

]n-en-t°m-Sv ]-Sp-h-f-Øv k-acw \-S° - p-∂ _n-ht- d-Pk - v tIm¿]-td-js - ‚ c-≠v In-tem-ao-‰¿ Zq-cØn¬ Rm-W-ss¶-bn¬ {]-h¿Ø-\a - m-cw-`n-°p-∂ kz-Im-cy hy‡n-bp-sS tlm-´e - n-\v _m¿ ssek≥-kv A-\p-h-Zn-°m≥ kn.-]n.Fw. `-cn-°p-∂ sN-dp-h-Øq¿ ]©m-bØ - v `-cW - k - a - n-Xn Xo-cp-am\n-®-tXm-sS a-{¥n sI _m-_p sN-dp-h-Øq-cn¬ am-[y-a {]-h¿Ø-I-tcm-Sv ]-d-™ Im-cy-߃ i-cn-h-bv-°p-I-bm-sW∂ bq-Øv tIm¨-{K-kpw {]-kvX - m-hn®p. k¿-°m¿ ÿm-]\ - s - Ø ]q-´n®v kz-Im-cy _m-dp-S-a-sb k-lm-

bn-°m-\mWv ]-Sp-hf - s - Ø k-ac - sa-∂p I-gn-™ G-{]n¬ 12\v a{¥n _m-_p sN-dp-h-Øq¿ sdbn¬-th tÃ-j-\n¬ h-®v hm¿Øm-te-JI - t- cm-Sv ]-d™ n-cp-∂p. C-Xn-s‚ t]-cn¬ tIm-ew I-Øn®Xv. sXm-´S- p-Ø Zn-hk - w F-cn-bm sk-{I-´-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hm¿-Øm-k-tΩ-f\w \SØn a{¥n-s°-Xtnc cq-£h - n-a¿-i\ - w D∂-bn-®n-cp∂p. _m¿ sse-k≥-kv \¬-Im≥ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø ]©m-bØ - n-\pw _m-dn-\p-sa-Xn-tc tIm¨-{K-kv cw-KØ - n-dß - p-sa-∂v Un.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI hn Kw-Km-[c - ≥ ]-d™ p.

Å-teä-v C-cpssI-I-fpw ap-dn-¨p-am-än; aÂkc¸co£m ]cn-io-e-\-¯n\v bph-P-\-t£-a - s]mbp-hm-hv Im-cpWyw tX-Sp¶p t_mÀUnsâ _r-l-Zv]-²Xn I-Æq¿: bp-h-P-\-ß-sf a¬-k-c ]-co-£-Iƒ-°v k-÷-cm-°p-Isb-∂ e-£y-tØm-sS kw-ÿm\ bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Un-s‚ _r-l-Zv ]-≤-Xn. _m-¶v, ]n.-Fkv.-kn. ]-co-£-Iƒ-°m-h-iy-amb hn-Z-Kv-≤ ]-cn-io-e-\-am-Wv kwÿm-\-X-e-Øn¬ ku-P-\y-ambn \¬-Ip-I. Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©p-am-bn k-l-I-cn®m-Wv ]-cn-io-e-\w. B-Zy-L-´Øn¬ _m-¶v s{]m-t_-j-W-dn Hm-^n-k¿ ]-co-£-bv-°p-≈ ]-cnio-e-\-am-Wp \¬-Ip-∂-Xv. Xn-cph-\-¥-]p-c-Øpw I-Æq-cpw ]-cnio-e-\w Xp-S-ßn-°-gn-™p. kwÿm-\-Øm-sI A-c-e-£-tØmfw t]-cm-Wv _m-¶v s{]m-t_-j-

W-dn Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-bn-te°v A-t]-£n-®n-´p-≈-Xv. kw-ÿm-\-Øp-S-\n-fw 14 Pn√m tI-{μ-ßf - n-epw 7 k¿-hI - e - mim-em tI-{μ-ßf - n-ep-am-bn B-sI 21 tI-{μ-ßf - n-em-Wv ]-cn-io-e\ - w kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. 15 Zn-h-kw \o-fp-∂ ]-cn-io-e\ - Ø - n¬ B-Zy _m-®n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øv \-S-∂p. ]-cn-io-e-\Øn-s‚ c-≠mw _m-®m-Wv I-Æqcn¬ B-cw-`n- ® - X - .v 75 ap-X¬ 100 hsc D-tZ-ym-Km¿-Yn-If - m-Wv H-cp _m®n-te-°v A-t]-£n-®n-´p-≈X - .v ]n.-Fk - .v k - n. ]-co-£m ]-cn-ioe-\-w A-Sp-Ø B-gv-N Xp-S-ßpw. kw-ÿm-\Ø - m-sI 84 sk‚-dp-Ifn-em-bn H-cp am-ka - m-Wv ]n.-Fk - .v -

kn. ]-co-£m ]-cn-io-e-\w. Fwtπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v sk‚-dp-I-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\w. F¬.-Un.-kn. ]-co-£ A-Sp-ØX - n\m¬ 20 Zn-h-k-am-Wv B-Zy-L-´Øn¬ ]-cn-io-e\ - w \¬-Ip-I.- H-cp tI-{μ-Øn¬ 100 D-tZym-Km¿-∞n-Isf-bm-Wv Xo-cp-am-\n-®s - X-¶n-epw A-Xn-s‚ A-©n-c-´n-tbm-fw At]-£-I-fm-Wv C-Xp-h-sc e-`n-®Xv. kw-ÿm-\Ø - m-sI 40000Ønte-sd-bm-Wv A-t]-£I - ¿. kz-Im-cy ta-J-em-cw-K-Øv a ¬-k-c-]-co-£m ]-cn-io-e-\w hym-]m-ca - m-bn am-dp-tºmƒ C-Øcw ku-P-\-y-]-cn-io-e-\w D-tZ-ymK-m¿-Yn-Iƒ-°v B-i-zm-k-am-hpsa-∂m-Wv kw-Lm-S-I-cp-sS {]-

Xo-£. B-Z-y-L-´-Øn¬ _m-¶v tIm-®n-ßpw ]n.-F-kv.-kn. ]-co£m ]-cn-io-e-\-hpw am-{X-amsW-¶n-epw ]-≤-Xn hn-P-b-I-c-amsW-¶n¬ a-‰p ]-co-£m ]-cn-io-e\-Øn-te-°p-Iq-Sn ]-≤X - n hym-]n∏n-°m-\m-Wv {i-as - a-∂v kw-ÿm\ bp-hP - \ - t- £-a t_m¿-Uv sshkv sN-b¿-am≥ ]n F-kv {]-im-¥v ]-d™ p. kz-Im-cy- t- a-Je - b - n¬ ]cn-io-e-\w \¬-Ip-∂ A-[ym-]I¿ X-s∂-bm-Wv C-hn-sS-bpw ¢mkp-Iƒ ssI-Im-cyw sN-øp-I. A[-ym-]c - p-sS th-X\ - a - m-Wv ]-≤X - nbp-sS ap-Jy sN-eh - .v 48 e-£w cq]-bm-Wv c-≠v ]-cn-io-e\ - Ø - n-\pam-bn kw-ÿm-\ bp-hP - \ - t_m¿Uv \o-°n-h® - n-cn-°p-∂X - .v -

C-cn-´n: Kp-cp-X-c-am-bn s]m-≈te-‰-v C-cp ssI-I-fpw ap-´n-\pXm-sg ap-dn-®p-am-‰n-b I-cnt°m-´-°-cn-bn-se ta¬-∏p-cbn-S-Øn¬ Pn-Øp-Ip-am¿ NnIn¬-k-bv-°m-bn k-lm-bw tX-Sp-∂p. C-cn-´n-bn-se kz-Imcy hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-Øn ¬ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn-. hnZym¿-Yn-bm-Wv. I-gn-™ B-K-kv-Xv 19\p Dfn-°-en-se H-cp ho-´n¬ hn-hml-∏-¥¬ A-gn-®p-am-‰-sh Iºn-bn-eq-sS tjm-t°¬-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn s]m-≈t- e-‰t- Xm-sS C-cp ssII-fpw ap-dn-®p-am-‰n. ssZ-\w-Zn-\ Im-cy-߃ t]m-epw ]-ck - l - mbw Iq-Sm-sX sN-øm-\m-hm-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. Iq-en-∏-Wn-

°m-cm-b am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v Nn-In¬-km sN-eh - v h-en-b I-S_m-[y-X-bm-bn am-dn-bn-´p-≠v. Xp-S-¿-Nn-In¬-k-bv-°pw Ir-{Xna-ss°-Iƒ h-®p-]n-Sn-∏n-°p-∂Xn-\pw h≥-Xp-I B-hi - y-am-Wv. I-gn-™ Zn-h-kw I-cn-t°m´-°-cn hym-]m-c `-h-\n¬ cm{„o-b-˛-km-aq-ln-I t\-Xm-°fp-sS-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw tbm-Kw tN¿-∂v tPm-k-^v tPm¨ sN-b¿-am-\pw Sn sI t\m-_n I¨-ho-\-dp-am-bn NnIn¬-km k-lm-b I-Ωn-‰n cq]o-I-cn-®n-´p-≠v. k-lm-b-߃ kn≥-Un-t°-‰v _m-¶v, C-cn-´n im-J-˛42572200016393 F-∂ \º-dn¬ F-Øn-°m-w.Pn-Øp-Ip-am¿


{]mtZ-inIw hm-bn-¡m-¯-Xn-sâ Zp-c-´-§Ä k-aq-lw A-\p-`-hn-¨n-«p−v: a{´n tam-l-\³

30 k]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

]cn-]mSn  IÆq¿ Kh. -shm-t°-j\¬ lb¿ sk-°-≥Udn kvIqƒ: kwÿm\ kvIqƒ imkv-{X ta-f-bpsS kwLm-SI kanXn cq]o-I-cW tbmKw˛2.00  IÆq¿ Kh. -shm-t°-j\¬ lb¿ sk-°-≥Udn kvIqƒ: IÆq¿ hnZ-ym-`-ymk Pn√bnse {]-[m\m[-ym-]-I-cpsS tbm-Kw˛2.00  Xfm∏v Nn≥ab anj≥ tImf-Pv: thm-´¿-]-´n-I-bn¬ t]cp tN¿°¬˛10.30

Adnbn-¸pIÄ

aoäÀ do-UnMv Xn¿-Xn-bn amäw Iq-Øp-]-dºv: ]mSyw Ce-Iv{Sn°¬ sk-Ivj≥ ]cn-[n-bnse D]-t`m-‡m-°-fpsS G-cnbm tImUvv HIvtSm-_¿ 1 apX¬ am‰w hcp-Øp-∂-Xn-\m¬ D]t`m-‡m-°-fpsS ao‰¿ do-UnMv Xnø-Xn-Ifn¬ hy-X-ymkw h-cpw. D]-t`m-‡m-°ƒ kl-I-cn°-W-sa∂v ]mSyw Ce-Iv{Sn°¬ sk-Ivj≥ A-kn.- F≥Pn-\o-b¿ Adn-bn-®p.

]Tn¸p-c Iymw-]v \S¯n C-cn´n: F-kv.ssh.F-kv. t]-cmhq¿ tkm¨ ]Tn∏p-c Iymw-]v ]md-°≠ - w \-Pm-Øp-kp-_n-bm≥ aZvd - k - b - n¬ A-_vZ- p- a-Zv A-am-\n ]-´p-hw D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. N-Sßn¬ sI aq-k kA-Zn A-[y£-X h-ln®p. {]-^. bp kn A_vv-Zp¬-a-PoZv, ap-lΩ-Zv an-kv_mln, ap-lΩ-Zv k-Jm^n, kpss_-¿ k-A-Zn, d-^o-Jv a-Z\n, kn km-Pn-Zv kw-km-cn®p.

Iw-]yq-«À em-_v D-Zv-Lm-S-\w ]gb-ßmSn: am-´q¬ \-PmØp¬ Cu-am≥ kp-∂n a-Zv-d-kbn¬ tI-{μ-^-≠n¬ A-\p-h-Zn® Iw-]yq-´¿ em-_ns‚ v D-ZvLmS-\w ]m-W-°m-Sv d-joZ-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln®p. F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. am´q¬ t\m¿-Øv im-J \n¿-an-®p \¬-Ip-∂ ho-Sn-s‚ [-\-k-lm-bØn-s‚ B-ZyK-Up lmPn-dm P∫m-dn¬-\n∂p ]m-W-°m-Sv djoZ-en in-lm-_v X-߃ G-‰phmßn. \-Pm-Øv {]-knU‚ v F ]n _-Z-dp-±o≥, sI ]n sI a-laqZv, sI ]n sI A-–p¿ d-lv am≥ lmPn, ]n ]n A-_q-_-°¿ lm-Pn kw-km-cn-®p.

Iq-Øp-]-d-ºv am-tdm-fnL´n¬ ]p-kv-X-I {]-Z¿i-\w a{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

-C-cn-°q¿: C-cn-°q-dn-se t]m-enkv Izm-¿-t´-gv-kv sI-´n-Sw Im-Sp-Ib-dn \-in-°p-∂p. 20 h¿-j-Øne-[n-Iw ]-g-°-ap-≈-Xpw G-sd°m-ew t]m-en-kp-Im-cpw A-hcp-sS Ip-Spw-_-hpw Xm-a-kn-®-Xpam-b Izm¿-t´-gv-km-Wv A-\m-Yam-bn Im-Sv I-b-dn \-i-n-°p-∂-Xv. C-cn-´n-˛X - f - n-∏d - º - v kw-ÿm-\ ]m-Xt- bm-cØ - v hn-t√-Pv Hm-^n-kv, k-_v c-Pn-kv{- Sm¿ Hm-^n-kv, _-kvÃm≥-Uv F-∂n-h- t- bm-Sp sXm-´pcp-Ωn \n¬-°p-∂ sI-´n-S-am-WnXv. Xm-sg-bpw ap-If - n- e - p-am-bn \mev Ip-Spw-_ß - ƒ-°v Xm-ak - n-°mhp-∂ ho-Sp-If - m-Wn-Xv. sh-≈a - S- °w F-√m ku-Ic - y-ßf - p-ap-≠mbn-cp-∂ Cu t]m-en-kv Izm¿-t´-gvkv D-]t- bm-Kn-°m-sX H-gn-hm-°nbn-´v h¿-jß - f - m-bn. a-g° - m-eØ - v tNm¿-®-bp-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw ]n-∂o-Sv ap-I-fn¬ Hm-Sv \n-c-Øn A-Xv ]-cn-lc - n-®n-cp-∂p.

sN-dn-b tXm-Xn¬ A-‰I - p-‰∏ - Wn \-SØ - n s]-bn‚-Sn-®m¬ Xma-k-tbm-Ky-°m-hp-∂-Xm-Wv. \mev Izm¿-t´-gvk - p-If - p-sS-bpw Xm-ak hm-SI - \n-eh - n-se t]m-en-kpIm-cn¬ \n-∂v h-Ip-∏v F-√m-am-khpw ]n-Sn-°p-∂p-s≠-∂p t]m-enkp-Im¿ ]-d™ p. Im-Sv I-bd - n \-in-®p sIm-≠ncn-°p-∂ Izm¿-t´-gv-kn-s‚ t]cn¬ ho-´p-hm-S-I ]n-cn-s®-Sp-°p∂-Xn-sXn-tc t]m-en-kp-Im¿-°nS-bn¬ A-a¿-ia - p-s≠-¶n-epw ]p-dØp-]d - b - p-∂n-√. \n-eh - n¬ C-cn-°q-dn¬ tPm-en sN-øp-∂ t]m-en-kp-Im-cpw Ip-Spw_-hpw k-ao-] {]-tZ-iß - f - n¬ hoSp-Iƒ h-mS- I - b - vs - °-Sp-Øv Xm-akn-°p-Ib - m-Wv. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-I-bp-sS A-\m-ÿ-bmWv C-Ø-cw sI-´n-S-߃ \-in°m-\n-S-bm-hp-∂-sX-∂p Nq-≠n- C-cn-°q¿ _-kv-Ãm≥-Un\p k-ao]-w Im-SpIb-dn \-in°p∂ t]m-enkv Hm-^n-tk-gv-kv °m-Wn-°s - ∏-Sp-∂p.Izm¿-t´-gvkv

tIi-hm-Wn-`-¯n-eq-sS \-S-¯nb-Xv {]-hm-NI-\nµ: sF.F-kv.Fw.

thim-e: \-h{]-` hm-b-\im-e B‚ v {K-Ÿm-e-b-Øn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ F¬.Un. ¢m¿-°v ]co-£b - v°p X-øm-sd-Sp-°p-∂h - ¿°m-bn ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn XpSßn. I-Æq¿ shm-t°-j\ - ¬ lb¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ dn-´. {]n≥-kn-∏¬ kn F-®v h¬-ke≥ D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. kn ]n {]-Im-i≥ B-Zy-sØ- ¢m-kv ssIImcyw sN-bvXp. {K-Ÿim-e {]- sF.F-kv.Fw. {]-Nm-c-W-Øns‚ kw-ÿm\-X-e D-Zv-L-mS-\w I-Æq-cn¬ kwÿm-\ P-\-d¬ knU‚ v kn ap-Ip-μ≥ A-[y-£- sk-{I´-dn sI k-÷m-Zv \n¿-h-ln-°p∂p X h-ln®p. sI a[p, C ]n B¿ th-im-e kw-km-cn-®p.

Nm-temSv: sIm-tfm-fw ju-°Øp¬ Ckvvemw al√v I-Ωn‰n ÿm-]-I {]-knU‚pw BZyIm-e ap-kv-enw-eo-Kv {]h¿Ø-I-\pam-b \ko-a a≥-knen¬ Im-S-bn¬ ap-lΩ-Zv lm-Pn (80) \n-cym-X-\mbn. `mcy: \-_okp l-÷pΩ. a°ƒ: \-ko-a, j-co-^, k-°o-\, jw-ko-Z, K^q¿, ap-kv-X-^, d-^oJv (kuZn). a-cp-a-°ƒ: F. aq-k (dn-´. Un-CH), A-jv-d-^v (hym-]mcn, a-´-∂q¿), ap-lΩ-Zv km-enlv (kn-dm-Pv kzo-‰v-kv, a-´-∂q¿), ju-°-Øen (ku-Zn), I-Zo-P, B-cn-^, \-Pva.

I-Æq¿: {]-hm-N-I-t‚-sX-∂v sX-‰n-≤-cn-∏n-®v Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv -eym¿ sIm-≠p-h-∂ tI-iw hym-P-amsW-∂p kz-¥w ]m-f-b-Øn¬ \n-∂p-t]mepw i-–-ap-b¿-∂-Xv {i-t≤-b-am-sW∂pw C-Xphgn Im-¥-]p-cw \-S-Ønb-Xv {]-hm-NI \n-μ-bm-sW∂pw sF.Fkv.Fw. kwÿm-\ P-\-d¬ sk{I´-dn sI k-÷m-Zv ]-d™p. tI- i - h m- W n- ` - Ø n- s \- X ntc sF.F-kv.Fw. kw-L-Sn-∏n-°p∂ {]-Nm-c-W-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS

kw-ÿm\-X-e D-Zv-L-mS-\w IÆq-cn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±lw. tI-i-X-´n-∏n-eq-sS _n-kn\kv km-{amPyw sI-´n-∏-Sp-°m≥ kz-¥w A-\p-bm-bn-Iƒ X-∂ne¿-∏n-® hn-im-k-sØ-bm-Wv aX-Øn-s‚ t]-cn¬ Nqj-Ww sNbv-X-sX∂pw A-t±-lw ]-d™p. A-_v-Zp¬-K-^q¿ ]m-]n-\n-t»-cn A-[y-£-X h-ln®p. kn ]n keow, Xm-Pq-±o≥ kz-emln, sI ]n _p-Jmcn, ap-Po-_p√ A≥km-cn kw-km-cn-®p.

ImbnI IpXn-¸n-\mbn IXn-cqÀ Pn.-hn.-F-¨v.-F-knsâ Smeâv l−v I-Æq¿: hn-Zym¿-Yn-If - p-sS Im-bnI Ip-Xn-∏v I-s≠-Øn B-hi - y-amb ]-cn-io-e\ - w \¬-Ip-Is - b-∂ e£y-tØm-sS I-Xn-cq¿ K-h shmt°-j\ - ¬ l-b¿-sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ Im-bn-I hn-Ik - \ - ]-≤Xn \-S∏ - m-°p-∂p. Sm-e‚ v l-≠ns‚ D-ZL -v m-S\ - w t{Zm-Wm-Nm-cy Ahm¿-Uv tP-Xm-hv sI ]n tXm-ak - v \n¿-hl - n-®p. Hm-tcm hn-Zym¿-Yn-bnepw H-cp Im-bn-I Xm-ca - p-s≠-∂pw A-Xv I-s≠-Øn an-\p-°n-sb-Sp°p-I am-{X-am-Wv Im-bn-Im-[ym-]I-cp-sS I-Sa - s - b-∂pw A-t±-lw ]d-™p. Im-bn-Ia - ¬ - k - c - ß - f - n¬ {i-≤ tI-{μo-Ic - n-°p-∂ Ip-´n-Iƒ ]T-\Ø - n¬ ]n-∂m-°a - m-hp-sa-∂ B-i¶ - th-≠. im-co-cn-Ih - pw am-

\-kn-Ih - p-am-b £-aX - D-≠m-hm ≥ Im-bn-I] - c - n-io-e\ - w hn-Zym¿∞n-Is - f {]m-]X -v c - m-°pw. A-[ym]-Ic - p-sS-bpw hn-Zym¿-Yn-If - p-sSbpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw Iq-´m-ba -v b - neq-sS \-S∏ - m-°p-∂ Im-bn-Ih - n-Ik-\ ]-≤X - n A-`n-\μ - \ - m¿-la - msW-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. ]-≤-Xn {]-Im-cw ^p-Sv-t_mƒ tIm¿-´v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ A-Snÿm-\ ku-I-cy-߃ H-cp-°pI-bm-Wv e-£yw. P-∑-Zn-\-ßfn¬ a-[p-c-hn-X-c-W-Øn-\v ]-Ic-am-bn kv-Iq-fn-\v D-]-Im-c-{]-Zam-hp-∂ h-kv-Xp-°ƒ hn-Zym¿-YnIƒ F-Øn-°p-I F-∂ B-i-bhpw ]-≤-Xn ap-t∂m-´p-h-bv-°p∂p. ^p-Sv-t_mƒ, j-´n¬-_m-‰v,

{In-°-‰v In-‰v Xp-S-ßn \n-c-h-[n I-fn D-]-I-c-W-߃ kv-Iq-fn¬ \-S-∂ D-Zv-Lm-S-\-N-S-ßn¬ hnZym¿-Yn-Iƒ ssI-am-dn. thm-fnt_mƒ tIm¿-´n-s‚ D-Zv-Lm-S-\hpw tXm-a-kv am-jv \n¿-h-ln-®p. P-∑-Zn-\-Øn-se kv-t]m¿-Svkv D-]-I-c-Ww ssI-am-d¬ Pn√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v H sI hn-\o-jv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn ]-hn-{X≥ A-[y-£-X h-ln®p. F sI {]-Xo-jv, ]m¿-h-Xn ao-c, k-l-tZ-h≥ an-∂n, hn-Pb≥ Im-cm-bn, {io-Pn-Øv tNmb≥, ]n ]n h¬-k-cm-P≥, sI k-ln-jv-Wp kw-km-cn-®p.

Cc«-h-e {]-iv\w: A-go-¡-en t_m-«p-IÄ ]-Wnap-S-¡n I-Æq-¿: \n-tcm-[n-X C-c´- h - e - D-]tbm-Kn-®v ao≥-]n-Sn-°p-Ib - m-bn-cp∂ t_m-´p-Iƒ ]-cº - c - m-KX - a¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ ]n-Sn-s®-SpØ-Xn-s\ Xp-S¿ - ∂ - v A-go-°e - n¬ t_m-´p-Iƒ ]-Wn-ap-S-°n. 300Hmfw t_m-´p-I-fm-Wv C-∂-se I-Sen-en-dß - m-sX hn-´p-\n-∂X - v. a¬ky-kº - Ø - n-s\ tZm-ja - m-bn _m[n-°p-∂X - n-\m-em-Wv ^n-jd - o-kv h-Ip-∏v C-c´- h - e - \n-tcm-[n-®X - .v F∂m¬ \n-tcm-[\ - w a-dn-IS- ∂ - v ao≥]n-Sn-°p-Ib - m-bn-cp-∂ t_m-´p-If - mWv I-gn-™ Zn-hk - w ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-Xv kw-L¿-j-Øn-\p Im-cW-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ h-¿j - ß - f - m-bn a-o≥]n-Sn-°m-\n-d-ßp-∂ t_m-´n-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-s°-Xn-cm-b A{I-aw A-hk - m-\n-∏n-°W - s - a-∂pw I-Se - n-en-dß - p-∂h - ¿ - ° - v kw-c£ - Ww D-d∏ - m-°W - s - a-∂pw B-hi - ys∏-´m-Wv t_m-´p-Iƒ ]-Wn-ap-S°n-bX - v. C-tX-{]-i\ v- Ø - n¬ I-gn™ h-¿j - w- h-f] - ´- W - w t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - n¬ tbm-Kw hn-fn-®p tN¿-Øn-cp-∂p. ]-cº - c - m-KX - a-¬k - ysØm-gn-em-fn-Is - f-bpw t_m-´p-Sa - I-sf-bpw cm-j{v- So-b {]-Xn-\n-[n-Ifp-sS-bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn-b H-cp I-

kv-X-I-߃- h-gn-Im-´n-bm-bn amdpw. h-f¿-∂p h-cp-∂ X-eap-d hmb-\-{]n-b-cm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v hn ku-an-\n A-[y£-X h-ln®p. Iq-Øp-]d-ºv kn.sF. sI hn _m-_p c-Nn® tIm-e-Øp-\m-Sv \mƒh-gn N-cn-Xw F-∂ ]p-kv-XI-Øn-s‚ c≠mw ]-Xn-∏n-s‚ {]Im-i-\w km-ln-Xy-Im-c≥ ]n kp-tc-{μ≥ \n¿-hl - n®p. ]n kuan-\n G-‰p-hmßn. kn.sF. sI hn _m-_p, \-K-ck-`m Iu¨kn-e¿ Fw F-kv _o-\, ko-\nb¿ kn-‰n-k≥-kv t^m-dw kw

C-cn-¡q-dnse t]m-en-kv Izm-À-t«-gv-kv ImSpIb-dn \-in-¡p¶p

]n.F-kv.kn. ]-cn-io-e\w

thÀ-]mSv ap-l-½-Zv- lm-Pn

IqØp-]-d-ºv: hm-bn-°m-Ø-Xns‚ Zp-c-¥-߃ k-aq-lw A-\p`-hn-®n-´p-s≠-∂pw C-∂v F-hnsSbpw hm-bn-°m-\p-X-Ip-∂ kml-N-cy-am-Wp-≈-sX∂pw a{¥n sI ]n tam-l\≥. I-Æq¿ ssIc-fn _p-Ivkpw Iq-Øp-]dºv Iƒ-®-d¬ t^m-dhpw kw-LSn-∏n-® A-£-c-s∏-cp-a ]p-kv-XI {]-Z¿-i-\hpw hn¬-∏-\bpw atdm-fnL-´v Su¨ kv-Iz-b-dn¬ DZv-LmS-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. hm-b-\ -H-cn-°-epw acn-°p-∂n-√. Im-emh-[n Xn-ø-Xnbn√m-Ø-h-bm-Wv ]p-kv-X-I߃. ]p-Xn-b X-e-ap-d-bv-°v ]p-

Ωn-‰n-bpw cq-]o-Ic - n-®n-cp-∂p. ta-Je-bn-se {]-iv\ - ß - ƒ {]-kvX - p-X I-Ωn-‰n- N-¿® - sN-bX v- p Xo-cp-am-\n°-pI - b - m-Wp e-£y-an-´X - v. F∂m¬ C-c´- h - e - hn-jb - Ø - n¬ ]c-ºc - m-KX - a-¬k - y-sØm-gn-em-fnIƒ C-Xv ew-Ln-s®-∂m-Wv t_m´p-Sa - I - f - p-sS hm-Zw. N¿-®I - s - fm∂pw \-SØ - m-sX t_m-´v ]n-Sn-s®Sp-°p-Ib - pw Po-h\ - ° - m-sc a-¿±- n°p-Ib - p-w sN-bX v- p. \n-tcm-[n-X h-e D-]-tbm-Kn®m¬ t_m-´p-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-°psa-∂m-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-db - p∂-Xv. C-Xv Xo-ct- a-Je - b - n-se Aim-¥n h¿-[n-°m≥ Im-cW - a - m-bn´p-≠v. ]-cº - c - m-KX - a-¬k - y-sØmgn-em-fn-If - p-sS tXm-Wn-bn¬ 60Dw t_m-´n¬ A-©p-t]-cp-am-Wp-≠mhp-I. I-gn-™ Zn-hk - s - Ø t]mse t_m-´p-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Øm¬ kw-L¿-ja - p-≠m-hp-Ib - pw A-Xv ao-≥h - n¬-∏\ - s - b _m-[n-°p-Ibpw sN-øpw.

kzo-Ic-Ww \ÂIn C-cn-°q¿: kwÿm-\ B-tcmKy h-Ip-∏n-s‚bpw F-bvU-Uv I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-s‚bpw kw- b p- ‡ m- ` n- a p- J y- Ø n- e p- ≈

F-bvU-Uv t_m-[-h-¬°-c-W I-em-Pm-Yb - v° - v C-cn-°q¿ _-kvkv‰ - m‚ v, s]-cp-hf - Ø - p]d-ºv F∂n-hn-Sß - f - n¬ kzo-Ic-Ww \¬ In. kzoI-cW tbm-Kw ]-©mbØv {]-knU‚ v Sn ]n ^mØn-a DZvL - mS-\w sN-bvXp. ]-©mb-Øv saw_¿ kn cm-Po-h≥ A-[y-£X h-ln®p. Fw ]n Kw-Km-[c - ≥, bp sI C-μn-c, bp ]n A-–p¿ d-l-v am≥ kw-km-cn-®p.

`mc-hm-lnIÄ Iq-Øp-]d-ºv: sd-bv-©v Pw-C-øØp¬ ap-A√n-ao≥ `m-c-hm-lnI-fm-bn kn ]n \q-dp-±o≥ au-ehn({]-knU‚ v), hn sI A–p¿d-km-Jv au-ehn, B-en-°p´n Zm-cnan(ssh-kv {]-kn-U‚pam¿), A-–p¬ e-Øo-^v ss^kn ]-d-ºm-bn(P-\-d¬ sk-{I´dn), a-Po-Zv ss^kn, kzm-en-lv ss^kn(tPm-bn‚ v sk-{I-´-dnam¿), A-Uz. k-CuZv(J-Pm©n) Xn-c-s™-SpØp. Aøq-_v ap-kv-eym¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Iq-Øp-]-dºv: th-‰p-Ω¬ apkvvenw sh¬-s^-b¿ A-tkmkn-tb-j≥ P-\-d¬ t_m-Un tbmKw A-lΩ-Zv I-_o¿ an-kv-

X-e-t»cn: Xn-cp-h-ßm-Sv K-h. tKƒ-kv l-b¿-sk-°≥U-dn kvIq-fn¬ Fw.]n ^-≠p-]-tbm-Kn®v \n¿-an-® sI-´n-Sw tI-{μ B-`y¥-c k-l-a{¥n ap√∏-≈n cm-aN-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. \K-c-k-`m[y-£ B-an-\m am-fntb-°¬ A-[y-£-X h-ln®p. an-I-® A-[ym-]-I-\p-≈ tP-ko ]p-c-kv-Im-cw t\Sn-b kv-Iqƒ {][m-\m-[ym-]I≥ ]n ]n kp-tc-{μ _m-_p-hn-\v a{¥n D-]-lm-cw \¬In. hm-g-bn¬ e-£van, hn Fw kp-Ip-amc≥, C sI tKm-]n\m-Yv, a-Z¿ ]n.Sn.F {]-knU‚ v ]n ]n km-Pn-Z kw-km-cn®p.

3

t]m-en-kn-s\ I-−v aWÂ-tem-dn D-t]-£n-¨v ss{U-hÀ c-£-s¸«p Iq-Øp-]-dºv: t]m-en-kn-s\ I≠v aW¬-tem-dn D-t]-£n-®v ss{U-h¿ c-£-s∏´p. C∂-se cm-hn-se th-ßm-Sv A-ßm-Sn-bnse Z¿-Km i-co-^n-\p k-ao-]-amWv kw-`hw. Iq-Øp-]d-ºv F-kv.sF. Acp¨-Zmkpw kw-Le - pw ]-t{Sm-fnMv \-S-Øn-h-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv sI.F¬.13.Un. 1799 tem-dn-bn¬ a-W¬ I-S-Øp∂-Xv {i-≤-bn¬s∏-´Xv. t]m-en-kn-s\ I-≠t- ∏m ƒ tem-dn D-t]-£n-®v ss{U-h¿ c£-s∏´p. tem-dn t]m-en-kv I-kv‰-Un-bn-se-SpØp.

kuI-cy-§-fnÃmsX s]-cn-t§mw t]m-en-kv kv-tä-j³ s]-cn-tßmw: A-ku-Ic - y-߃- ImcWw s]-cn-tßmw t]m-enkv kvt- ‰-j\ - n-se D-tZym-Kÿ ¿ ho¿-∏p-ap-´p∂p. \m-ep ]-©mb-ØpIƒ {]-h¿-Ø\ - ]-cn-[n-bn-ep-≈ tÃ-j\ - n¬ \n-eh - n-ep≈ c-≠p Po-∏p-I-fpw G-sd ]-g-°-ap-≈-XmWv. Im-t¶m¬ a-pX¬ I¿-Wm-S-I A-Xn¿-Ønbm-b Im-\w-hb - ¬ tIm-f\ - n-hscbpw tdm-fn®w-tXm-Sv ap-X¬ s]-cp-ºS-hv h-sc-bp-amWv tÃ-j≥ ]-cn-[n-. kw-ÿm\sØ G-‰hpw hn-kX v- r-Xn-bn-ep≈ t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - p-Ifn-sem-∂m-WnXv. Zn-hk - ß - ƒ-°p ap-ºv Im-\w-hb - ¬ tIm-f\ - n k-μ¿-i\ - Ø - ns\-Øn-b F.Un.Pn.]n°p Fkvt- Im¿-´v t]mb hml-\w s]-cph-gn-bn-embn-cp∂p. t]m-en-kv kvt- ‰-j≥ h-f∏ - n¬ X-I¿-∂p hogm\m-b Iq-‰≥ P-ek - w-`c - W - n-bnepw Im-e∏ - g-°w sN-∂ Izm-t´-g-v kp-If - pw `o-Xn-]c - Ø - p-Ib - mWv. Im-Sp-Ib - dnb t]m-en-kv kvt- ‰j≥ hf-∏v hr-Øn-bm-°m≥ kn.B¿.]n.F-^.v k-lm-bw tX-Snsb-¶nepw ^-ea - p-≠m-bn´n√.

Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv ]p-Xn-b-sX-cp bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-SØnb Iem, Imbn-I a¬-k-c-ß-fn-se hn-P-bn-Iƒ°v t]m-]p-e¿ {^-≠v h-f-]´-Ww G-cn-bm {]-knU‚ v ]n ss^-k¬ k-Ωm-\-w hn-Xc-Ww sN-øp∂p

Pq\n-bÀ {^âv-kv tU B-N-cn-¨p ]p-Xn-b-sX-cp: Pq-\n-b¿ {^‚ vkv ]p-Xn-b-sX-cp bq-\n-‰n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Pq-\n-b¿ {^‚ vkv tU-bp-sS `m-K-am-bn hn-hn-[ I-em, Im-bn-I a¬-k-c-߃ \-SØn. F-kv.-Un.-]n.-sF. {_m-©v {]-kn-U‚ v ]n ]n dm-jn-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. hn-P-bn-Iƒ-°v t]m-]p-e¿ {^-≠v h-f-]-´-Ww G-cn-bm {]kn-U‚ v ]n ss^-k¬ k-Ωm-\߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Sn sI \-hm-kv, A-\-kv, jm-dq-Jv, dm-

^n, ap-_-»n¿, j¿-kn-Zv, A¿-jmZv t\-Xr-Xzw \¬-In. am-´q¬: Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv P-kn¥ bp-\n-‰v I-fn-Iq-´w 2013 kw-LSn-∏n-®p. Imw-]-kv {^-≠v ]-bßm-Sn G-cn-bm {]-kn-U‚-A C Sn ]n \-_o¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. F-kv.-Un.-]n.-sF. I-eym-t»cn a-fi-ew {]-kn-U‚ v F ]n alvv-aq-Zv k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. A-–p-√ P-kn-¥, ^hm-kv, ]n ]n k-l-Zv, d-ao-kv ]me-t°m-S≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Npcp¡¯nÂ

BtcmKy- t_m-[-h¡-c-W ¢m-kv

F-kv.Un.]n.sF. I-Æq¿ afi-ew I¨-h≥-j-\n¬ \u-jm-Zv Io-t®-cn kw-km-cn-°p∂p

\m-dmØv: hym-bm-aw io-e-am°q, B-tcmKyw kw-c-£n-°q F∂ {]-ta-b-Øn¬ t]m-]p-e¿ {^-≠v \-S-Øp-∂ Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn I-ºn¬ G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \mdm-Øv _-km-dn¬ B-tcmKy-t_m-[-h¬°-c-W ¢mkpw tbmK-{]-Z¿-i-\hpw \-SØn. ]m-∏n-\n-t»-cn ]n.F-®v.kn. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ kp-tc-jv I-Æm-Sn-∏d-ºv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. `£-Ws - si-enbpw hym-ba - a - n√m-ba -v b - p-am-Wv tcm-Kß - ƒ h¿[n-°m-\n-Sb - m-°p-∂s - X∂pw am-\k - n-Iam-b i-‡n-°v B-tcmKyw {]-[m-\a - m-sW∂pw A-t±-lw ]-d™p. I-ºn¬ G-cn-bm {]-knU ‚ v ]n ]n in-lm-_v A-[y-£X - h-ln-®p. sI sI A-_Zv- p√, dnjmZv, Fw dm-kn-Jv kw-_‘ - n®p. Xp-S¿-∂p \-S∂ tbm-K{- ]-Z¿-i\-Øn-\p A-ivd^ - v I-ºn¬ t\-XrXzw \¬In.

Fkv.Un.]n.sF. aÞ-ew I¬-h³-j³

]m\q-cn {Sm-^nIv ]cn-jvI-cWw

I-Æq¿: F-kv.-Un.-]n.-sF. IÆq¿ a-fi-ew I¨-h≥-j≥ Xm-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S∂p. cq-£-am-b hn-e-°-b-‰w Imc-Ww P-\-߃ h-e-bp-tºmƒ P-\-]-£-Øv \n-∂p-≈ k-a-c-ßfn¬ -\n-∂p C-S-Xp-]-£w H-fnt®m-Sp-I-bm-sW-∂pw sK-bn¬ ss]-∏v-sse≥ hn-j-b-Øn-ep-≈ k-a-c-hpw c-≠mw `q-k-a-c-Øns‚ c-≠mw-L-´-hpw tI-c-f-Øn-

¬ B-™-Sn-°p-sa-∂pw I¨h≥-j≥ {]-ta-bw ]m-km-°n. afi-ew {]-kn-U‚ v F ss^k¬ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn iw-kp-±o-≥ au-e-hn, \u-jm-Zv Io-t®-cn, afi-ew sk-{I-´-dn ]n kn j^o-Jv, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw Bkm-Zv, F-kv.-Un.-Sn.-bp. Pn-√m sk-{I-´-dn _-j-o¿, k-ao¿ kwkm-cn-®p.

_m-ln D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Fkn A-–p¿d-lv-am≥ lm-Pn A[y-£-X h-ln®p. B¿ bq-\p-kv ap-Jy{]-`mjWw \-SØn. `m-c-hm-ln-I-fm-bn sI ap-\o¿({]-knU‚ v), sI Fw I-cow, F kn lm-cnkv(ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), B¿ Pp-ssdPv(P-\d - ¬ sk-{I´-dn), j-aow CPm-kv, F kn Pw-jo¿(tPm-bn‚ v sk-{I-´d - n-am¿), sI Fw A-–p√ lmPn(J-Pm-©n).

sI-«n-tSmZv-LmS-\w

ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n _m-e≥, P-\d - ¬ sk-{I´-dn ]n Ip-amc≥, {]-kv t^m-dw sk-{I´-dn Sn c-ho{μ≥, e-b¨-kv ¢-∫v sk-{I´-dn sI hn {]-`m-Ic≥, ssh-kv sa≥kv ¢-∫v {]-knU‚ v ]n hn ap-cf - o[c≥, hym-]m-cn hy-h-km-bn {]knU‚ v Fw `m-kv-I-c-≥, kp\n¬ am-ßm-´nSw, km-ln-Xy-Imc≥-amcm-b t{]-am\-μv N-ºmSv, {]-Zo-]v Iq-Øp-]-dºv, tdm-´-dn¢∫v tkm¨ sN-b¿-am≥ ]n a-lo{μ≥, hn sI in-hZ- mk≥, ssIcfn _p-Ivk - v Fw.Un. H A-tim-Iv Ip-am-¿ kw-km-cn®p. {]-Z¿-i-\w 14\v k-am-]n-°pw.

kannur/knr

I-cn-bm-´v sh-ß-f-Øn¬ X-d-hm-´w-K-ß-fp-sS Ip-Spw-_-kwK-aw

Ip-Spw-_-kwK-aw \S¯n s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bm-´v sh-ß-f-Øn¬ X-d-hm-´w-K-ß-fp-sS Ip-Spw_-kwK-aw Im-c-W-h¿ Ip-™-_v-Zp√ lm-Pn-bp-sS h-k-Xn-bn-¬ \S∂p. In-S-™n ]p-fn-b\-{ºw, \m-Zm-]pcw, Ip-‰ym-Sn ta-J-e-I-fn¬ \n-∂m-bn 300tesd t]¿ ]-s¶-SpØp. hn l-ao-Zv A-[y-£-X hln®p. Pn√m ]-©m-b-Øw-Khpw Ip-Spw-_mw-K-hp-am-b l-ao-Zv I-cnbmSv, a-\p-jym-hIm-i {]-h¿-Ø-I≥ l-ao-Zv In-S-™n kw-km-cn®p. kn F-®v ap-kv-X-^ aue-hn I-Æq¿ {]-`mj-Ww \-SØn. N-S-ßn¬ aq-∂p-am-kw {]m-bam-b ap-lΩ-Zv j-a-en-\v Ip-Spw-_-Øn-se ap-Xn¿∂ Aw-Kam-b Ip-™n-∏m-Øp l-÷p-Ω a-[p-cw \¬-In kzo-I-cn®p. Jp¿-B≥ Izn-kv a¬-k-c- hn-P-bn-Iƒ°pw F-kv.F-kv.F¬.knbn¬ D-∂-X hnP-bw Ip-Spw-_m-K-Øn\pw sI sI A-_v -Zp√ Ahm¿Uv hn-Xc-Ww sN-bvXp. Xp-S¿-∂v Ip-Spw-_mw-K-߃°m-bn \SØnb Izn-kv a¬-k-cw k-Po¿ \n-b-{¥n®p.

]m-\q¿: KXm-K-X-°p-cp-°n¬ ho¿∏p-ap-´p∂ ]m\q¿ SuWn¬ {Sm-^n-Iv ]cn-jvIWw XpS-ßn. SuWns‚ {][m\ `mK-ß-fn-se√mw ssk≥ t_m¿Up-Iƒ ÿm]n-®p. A\-[nIrX ]m¿-°nMv XS™v KXm-K-XXSkw \o-°m-\mWv {][m-\yw \¬Ip-∂-Xv. \m¬°-h-etbmSv tN¿∂p≈ Hmt´m SmIvkn ]m¿-°nMv am-‰p-m\pw Xnc-°p≈ ka-b-ßfn¬ KXm-KX\nb-{¥-W-Øn-\mbn IqSp-X¬ t]menkpImsc \ntbm-Kn-°m\pw Xocp-am-\-am-bn-. ]m\q¿ Fkv.sF. kt¥m-jvIp-am-dns‚ t\Xr-Xz-Øn-emWv Xm¬°m-enI ]cnjvImcw G¿s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.

Thejas Epaper kannur Edition 2013-09-30  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-09-30