Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

12 k]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

XnÃ-t¦-cn-bn t_mw-_v kv-t^m-S\w; t]m-en-kv ]cn-tim-[-\ i-à-am-¡n

hntij§Ä

I®qÀ h\nXm Pbn-enÂ\n¶v D¸¶-§Ä hn]-Wn-bnÂ

C-cn-´n: I-gn-™ Zn-h-kw t_mw_v k-v-t^m-S-\-ap-≠m-b X-n-√-t¶cn ta-J-e-bn¬ t]m-en-kv ]-cntim-[-\ i-‡-am-°n. Xn-√-t¶-cn, Ip-t≠-cn-™m ¬, B-e-bm-Sv, B-\-°p-gn, ]-Sn°-®m¬ {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv Ccn-´n F-kv.-sF sI sP _n-t\mbn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-Æqcn¬ \n-s∂-Øn-b t_mw-_v kvIzm-Upw tUm-Kv kv-Izm-Upw tN¿-∂m-Wp ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. I-gn-™ H-cp am-k-am-

I-Æq¿: h\nXm Pbn-ense XShp-Im¿ \n¿an® hn.sP {_m‚nep≈ tkm∏pw temj\pw am‰pw hn]-Wn-bn-bn¬. am‰p-Iƒ 50 cq-]-bv-°mWp hn¬°p-∂-Xv. hn]-W-t\m-ZvLm-S\ thf-bn¬ Xs∂ 50 hn.sP am‰n-\v B-hiy-°m-¿ Gdn. Ae°ptkm ∏n\v 12Dw _mØv tkm-∏n\p 14 cq]-bp-amWv hne. ¢o-\nMv temj\v en‰-sdm-∂n\v 20 cq] CuSm-°pw. h\nXm Pbn¬ A¶-W-Øn¬ \S∂ NSßv sI Fw jmPn Fw.F¬.F. DZv-LmS-\w sN-bvXp. Ac-bm°≠n {]k∂ A[y-£X hln-®p. Pbn¬ Un.Pn.]n. tUm.- A-e-Ivkm-≠¿ tP°_v apJy-{]-`m-jWw \S-Øn.

bn ]-©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ `mK-ß-fn¬ t_mw-_v kv-t^m-S\w ]-Xn-hm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. I-gn-™ Zn-h-kw Ip-t≠-cn™m¬ A-¶-W-hm-Sn-°v k-ao]-sØ tdm-Un¬ kv-t^m-S-\w \-S-∂n-cp-∂p. cm-{Xn Im-e-ß-fn¬ t_mw_v kv-t^m-S-\w ]-Xn-hm-b-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv Ip-‰n-°m-´n-epw a-‰pw H-fn-∏n-®p-h-® t_mw-_v Is≠-Øm≥ t]m-en-kv ]-cn-tim[-\ \-S-Øn-b-Xv. sd-bv-Un¬ H-

Xn√-t¶-cn B-\-°p-gn-bn¬ t]m-en-kv ]cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p

tX§ Xa ng v \ m« nt e¡ v ; tIc f ¯ n CþUnkv-{Sn-Iväv ]-²Xn; A\p-tam-Z-\w \msf \m-fn-tI-c- kw-kv-I-c-Ww A-\y-am-hp-¶p I-Æq¿: k¿°m¿ tkh-\߃ XS- -an-√msX P\-ß-fnse-Øn-°p-∂-Xn\v \-S-∏m-°nb C˛-Un-kv-{Sn-Iv‰v ]≤Xnbn¬ Pn√-bn-se anI® {]h¿Ø\w Imgv-N-h-®-h¿-°p≈ A\p-tamZ-\hpw D]-lmc ka¿∏-Whpw \m-sf ssh-Io-´v aq-∂n\v a{¥n ]n sI Ip™m-en-°p´n \n¿eln-°pw. Ie-IvS-td‰v tIm¨^d≥kv lmfn¬ \S°p∂ NS-ßn¬ F ]n A–p√°p´n Fw.F¬.F. A[-y£X hln-°pw.

I-Æq¿: tI-cf - Ø - n-se tX-ßIƒ h≥-tXm-Xn¬ X-an-gv\ - m-´n¬ sIm-≠p-t]m-hm≥ Xp-Sß - n-bt- XmsS kw-ÿm-\Ø - v \m-fn-tI-c kwkvI - c - W - Ø - n-\p th-≠{- X tX-ß e-`n-°m-Xm-bn. a-et- bm-c ta-Je - I-fn¬-\n-∂v S¨ I-W° - n-\p tXß-bm-Wv Zn-t\-\ X-an-gv-\m-´n-te°pw I¿-Wm-SI - b - n-te-°pw I-b‰n A-b° - p-∂X - v. I-gn-™ h¿-jsØ A-t]-£n-®v I-b‰ - p-aX - n C-c´n-bn-e-[n-I-am-bn. X-an-gv-\m-´n¬

tX-ß kw-kI v- c - W - s - ®-eh - v Ip-dhm-bX - pw A-hn-Ss - Ø A-\p-Iq-e Im-em-hÿ - b - pw tI-cf - Ø - n-\p Xncn-®S- n-bm-hp-Ib - m-Wv. sXm-gn-em-fn-£m-ah - pw Iq-enh¿-[\ - b - p-am-Wv \m-fn-tI-c kw-k-v I-cW - w A-hX - m-fØ - n-em-hm≥ Im-cW - w. tI-cf - Ø - n¬ H-cp tXß kw-kvI - c - n-°m≥ 65 ss]-k sN-eh - p-hc - p-tºmƒ X-an-g\ v- m-´n¬ 17 ss]-kt- b B-hp-∂p-≈q. sIm{] e-`y- a - √ - m-ØX - n-\m¬ aq-∂p am-

k-tØ - m-fa - m-bn \m-s^-Uv ti-Jcn-® sIm-{] D-]t- bm-Kn-®m-Wv tIc-fØ - n-se an-√p-If - n¬ F-Æ D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂X - v. an-√p-If - n-te-°v Zn-t\-\ \m-ep tem-Uv sIm-{]-hs - c sIm-≠p-t]m-bn-cp-∂X - v B-gvN - bn¬ c-≠p-tem-Um-bn Np-cp-ßn-. Ir-jn-`h - \ - p-Iƒ h-gn 20- cq-]b - ° -v v tX-ß kw-`c - W - w B-cw-`n-®X - v tI-c I¿-jI - ¿-°v G-sd B-iz- mk-am-bn. A-tX-ka - b - w, hym-]m-cnI-fpw \m-fn-tI-c kw-`c - W - Ø - n-te-

tZio-b a-m-t\-Pv-saâv kp-lr-¯nsâ ho-«n-se¯n-b I-an-Xm¡-sf s^-Ìv k-am-]n¨p X-fn-∏dºv: X-fn-∏d-ºv k¿-køn-Zv tImf-Pv tIm-ta-gv-kv hn-`mK-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® tZio-b am-t\-Pvsa‚ v s^-Ãv k-am-]n®p. t\m¿Øv a-e-_m¿ tNw_¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv {]-knU‚ v hn-t\mZv \m-cm-b-W≥ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. tImf-Pv K-th-Wn-Mv t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ A-–p¬ Jm-Z¿ Im-jv A-hm¿-Up-Iƒ hnXc-Ww sN-bvXp. {]n≥-kn-∏¬ tUm. sI Fw J-eo¬ sNm-Δ A-[y-£-X h-ln®p. tImf-Pv am-t\-P¿ AUz. ]n a-lv-aqZv, {]^. hn sI k-loZv, {]-^. h-n A-–p√, Jm-en-Zv, Ãm-^v tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ {]-^. F-kv Fw jm-\-hmkv, ^-dm-kv Pm-hoZv kw-km-cn-®p.

]n-Sn-IqSn; ImÀ X-IÀ-¯p

ss{U-h-sd aÀ-±n-¨v ]-Ww X-«n_-Zn-b-Sp-°: an-\n-tem-dn ss{Uh-sd a¿-±n-®v ]-Ww X-´n-sb∂p ]-cm-Xn. s]¿-f s\¬-°-f-bn-se ap-l-Ω-Z-en (25)°m-Wv a¿-±-\ta-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xnbm-Wp kw-`hw. H-cp kw-Lw X-S-™p-\n¿Øn a¿-±n®v Io-ib - n-ep≠mbn-cp∂ 16,000 cq-] X-´n-sb-Sp-°p-Ibpw hm-l-\-Øn-s‚ Nn√v A-Sn®p-X-I¿-°p-I-bpw sN-bv-Xp. `mkv-I-c≥, N-{μ≥, hn-t\m-Zv Xp-Sßn I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ 50 t]¿s°-Xntc _-Zn-bS- p-° t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´X - .v {]-Nm-cW hm-l\ - a - m-Wv A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´Xv. F-´n-°p-fw `m-Kt- Ø-°p t]m-hp∂ hm-l\ - w \n-b{- {¥-Ww hn-´v Xm-g-v N-bn-te-°v t]m-b {S-°¿ G-sd-Zqcw Hm-Sn-b ti-ja- m-Wv X-eI - o-gm-bn a-dn-™X - v. hm-l\ - Ø - n-\v sXm-´p ]n-∂m-se-bp-≠m-b ss_-°v bm{Xn-I\ - m-Wv A-]I - S- Z- r-iyw B-Zyw I-≠X - .v D-S≥ \m-´p-Im-sc hn-hc - a - dn-bn-®v ]-ø∂ - q¿ k-lI - c - W - Bip-]{- Xn-bn¬ F-Øn-®X - .v ]-cn-t°Im-k¿-tIm-Uv: ]p-Xn-b _-kv‰ B-cp-sS-bpw \n-e Kp-cp-Xc - a- √ - . Ãm‚n-\p k-ao-]s - Ø Xp-Wn-°SD-Sa - e-£ß - f - p-sS X-´n-∏p-\S- Ø - n ap-ßn-sb-∂p ]-cm-Xn. sk-Iyq-cn‰n G-P≥-kn-sb I-_f - n-∏n-®X - n-\v t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. D-fn-bØ-Sp-° \m-j-\¬ \-K-dn-se sk-Iyq-cn-‰n G-P≥-kn D-S-a amPn kp-Pm-X- hn-[n-®n-cp-∂p. H-∂pw aq-∂pw F-Xn¿-I£ - n-Iƒ \-„] - cn-lm-c-Øp-I \¬-I-W-sa-∂mbn-cp-∂p hn-[n. C-Xn-s\-Xn-tc FXn¿-I-£n-Iƒ ssl-t°m-S-Xnbn¬ A-∏o¬ k-a¿-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. 10 h¿-jw ]n-∂n-´n-´pw Xo¿-∏m-bn√. slm-kv-Zp¿-Kv k- I-Æq¿: hnhmlho-´n¬ Kym-kv _v tIm-S-Xn-bnse {]-ap-J kn- Ãu I-Øn-°p-∂X - n-\n-sS Xo ]hn¬ A-`n-`m-j-I≥ sI cm-Po-h- S¿-∂v _-‘p-°fm-b bp-hX - n-Iƒ\m-Wv X-¶-Ω-bv-°v th-≠n lm-P- °v s]m-≈t- e‰p. C∂-se cm-hncm-bn-cp-∂-Xv. se Nm-em-s´ H-cp ho-´n-em-Wp kw-

°m¿ F-∂n-hs - c {]-Xn tN¿-Øv slm-kv-Zp¿-Kv k-_v tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-øp-I-bp≠mbn. \n¿-[\ - Ip-Spw-_mw-Ka - mb-Xn-\m¬ X-¶Ω - s - b ]m-∏¿kq´m-bn {]-Jym-]n-®m-Wv tI-kv hnNm-cW - b - vs°-Sp-ØX - v. i-k{v- X-{In-b \-SØ - n-b tUm. t{X-kym-Ω Dƒ-s∏-sS-bp≈ FXn¿-I£ - n-Iƒ aq-∂pe-£w cq-] X-¶Ω - b - ° v- v \-„] - c - n-lm-cw \¬I-Ws - a-∂v A-∂s - Ø k-_v P-Uv-

Fkv.F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ Iq-Øp-]d-ºv t]m-en-kv kv-t‰j-\p ap-ºn¬ \-SØn-b Ip-Øn-bn-cn-∏v kacw

t]m-en-kv kv-tä-j-\p ap-¼n F-kv.F^v.sF-bpsS Ip-¯n-bn-cn-¸v k-a-cw ∏v {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ÿm-]n-® {]N-mc-W km-[-\߃ t]m-en-kv F-Sp-ØpsIm≠v t]m-sb∂m-tcm-]n-®m-Wv IqØp-]d-ºv t]m-en-kv kv-t‰-j-\p ap-∂n-¬ Ip-Øn-bn-cp-∂Xv. k¿h-I-emim-e bq-\n-b≥ sN-b¿-

kw-Ls - Ø kv{- Xo-If - pw ]p-cp-j≥-am-cpw A-Sß - p-∂ kw-Lw X-S™p- h - b v - ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. t]m-en-kn-\p ap-∂n¬ P-\-Iq-´w c-≠p-tN-cn-I-fn-em-bn X-Ωn-e-Sn°p-Ib - pw sN-bvX - p. kw-`h - a - d - n-s™-Øn-b N-t¥c F-kv.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ t]m-en-kv kw-Lw C-hs - c \o-°w-sN-bv-Xp. Ir-Xy-\n¿-h-l-

ho-«nÂ-\n¶v 41 ]-h³ I-hÀ-¶ {]-Xn A-d-Ìn Ip-ºf - : c-≠p ho-Sp-Iƒ Ip-ØnØp-d∂ - v 41 ]-h≥ kz¿-Wm-`c - W - ßfpw ]-Wh - pw I-h¿-∂ tI-knse {]-Xn- A-dà - n¬. X-an-g\ -v m-Sv sh√q¿ kz-tZ-in-bpw B-{‘-bn ¬ Xma-k° - m-c\ - p-am-b D-ta-jv sd-Õn (32)bm-Wv A-dà - n-em-bX - v. H-cp tam-jW - t- °-kn¬ hn-øq¿ sk≥{S¬ P-bn-en¬ I-gn-bp-Ib - m-bn-cp∂ D-ta-jv sd-Õnbp-sS hn-ce - S- b - mf-߃ Ip-ºf - b - n-se I-h¿-®t°

kn-se sX-fn-hp-ambn H-Øp-t\m°n-bt- ∏m-gm-Wv Xn-cn-®d- n-™X - .v I-©n-°-´-bn-se Xp-°m-dm-ans‚ ho-´n¬-\n∂v 13 ]-h≥ kz¿Wm-`-c-W-ß-fpw 30,000 cq-]-bpw Ip-º-f tKm-]m-e-Ir-jv-W t£{X-Øn-\p k-ao-]-sØ hn-Zym-eXm-`‡ - b - p-sS ho-´n¬-\n∂v 28 ]h≥ kz¿-Whpw 700 {Kmw sh-≈nbpw 15,000 cq-]b - pw I-h¿-∂ tIkn-em-Wp \-S] - S- n.

Xyp h¿-Ko-kn-s‚ ]-cm-Xn-bn-¬ Ik-hv sS-Ivk - vs - ‰-bn¬-kv Fw.--Un. tIm-gn-t°m-Sv ap-°s - Ø ap-lΩ - Z- v im-^n, am-t\-P¿ l-k≥ F-∂nh¿-s°-Xn-tc-bm-Wp tI-kv. sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-sc \¬-In-b h-I-bn¬ 44,000 cq-] \¬-Im-sX Xp-Wn-°-S aq-∂p am-

k-Øn-\p-≈n¬ ]q-´n-t∏m-hp-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv Dƒs∏-sS-bp-≈ \n-c-h-[n ÿ-e-ßfn-se hn-X-c-W-°m¿ e-£-ßfp-sS Xp-Wn-I-fpw a-‰pw hn-X-cWw sN-bv-X h-I-bn¬ e-£ßƒ \¬-Im-\p-s≠-∂pw ]-cmXn-bp-≠v.

hnhmlho-«n-Â Kym-kv tNmÀ-¶v bp-h-Xn-IÄ-¡v s]m-Å-teäp

kvt^m-S\w: t]m-en-kv kv-tä-j-\n-te-¡v kn.]n.Fw. amÀ-¨v

Iq-Øp-]-dºv: s]m-XpÿeØv ÿm-]n® t_m¿-Up-Iƒ t]m-en-kv F-Sp-Øpam-‰n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.F^v.sF {]-h¿-Ø-I¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\p ap-∂n¬ Ip-Øn-bn-cp∂p. \n¿a-e-Kn-cn tIm-f-Pn¬ Xn-c-s™-Sp-

Xr-°c - n-∏q¿: sd-bv-Un-s\-Øn-b t]m-en-kv kw-L-sØ X-S-™Xm-bn ]-cm-Xn. kw-`-h-Øn¬ 25 t]¿-s°-Xn-tc N-t¥-c t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. sNm-Δm-gvN - cm{Xn D-Zn-\q¿ am-®n-°m-´m-Wv kw-`hw. a-Zy-hn¬-∏-\-bpw hym-P-hm‰pw hym-]-I-am-sW-∂ hn-h-csØ Xp-S¿-∂v ]-cn-tim-[-\-bvs°-Øn-b ^vs - f-bn-Mv kvI - zm-Uv

e-£-§-fp-sS X-«n-¸p-\-S-¯n ap-§n; hkv-{Xmebw D-S-a-bv-s¡-Xn-tc tIkv

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb Im-Wm-Xm-bn sh-≈-cn-°p-≠v: tIm-f-Pn-tes°-∂p ]-d-™v ho-´n¬-\n-∂n-dßn-b hn-Zym¿-Yn-\n-sb Im-Wm\n-s√-∂p ]-cm-Xn. Im-™ß - m-Sv {]-Xn-`m tIm- f - P nse hnZym¿-Yn-\nsh-Ãv- Ftf-cn-bnse A-´°m-s´ sI B¿ cm- P p- h ns‚ a-Iƒ c-Rv-Pn-\n c-Rv-Pn\n(20)sb-bm-Wp sNm-Δm-gvN - apX¬ Im-Wm-\n-s√-∂p Im-Wn-®v _-‘p-°ƒ sh-≈c - n-°p-≠v t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bX - .v 5 ASn D-bc - a - p-≠v. I-s≠-Øp-∂h - ¿ A-Sp-Øp-≈ t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - ntem 04672242300, 0859 0667370, 08281068535 \-ºd - p-If - n-tem _‘-s∏-SW - w.

A-hmÀ-Uv e-`n¨p

i-kv-{X-{In-b-sb Xp-SÀ-¶v Im-gv-N \-ã-s¸-« tI-kn 10 hÀ-j-am-bn«pw \-ã-]-cn-lm-cw e-`n-¨nà Im-™-ßm-Sv: i-kv-{X-{In-b-°p hn-t[-ba - m-bn I-Æn-s‚ Im-gvN - \„-s∏-´ ho-´Ω - b - v° - v tIm-SX - n hn[n-® \-„] - c - n-lm-cw 10 h¿-jw Ign-™n-´pw e-`n-®n-√. ]-c∏ - ]-∂nØ-SØ - n-se aq-im-´n¬ X-¶Ω - Xnan-c -i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-amb-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Im-gvN - \-„s - ∏´n-cp-∂p. t\-{X-tcm-K hn-ZK - [ -v tUm. t{X-kym-Ωm tPm-kv, A-∂s - Ø Pn-√m I-eŒ - ¿, s]m-Xp-P\ - m-tcm-Kyh-Ip-∏v U-bd- Œ - ¿, kw-ÿm-\ k¿-

am≥ ap-lΩ-Zv A-^v-k¬ t\XrXzw \¬In. kw-`-h-Øn¬ kn.]n.Fw Pn√m sk-{I-t´-dn-b‰w-Kw Fw kp-tc-{μ≥, ap-lΩ-Zv A-^v-k¬ F-∂n-h-c-S-°w 44 t]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-SpØp.

F¬. Un-.F - ^ - .v {]-h¿-ØI - ≥ F-S®m-ss°-bn-se l-\o-^ lm-Pn-bpsS sI-´n-Sw H-cp-kw-Lw bp-.U - n-.F - ^v. {]-h¿-ØI - ¿ Xo-bn-´p \-in-∏n® kw-`h - Ø - n-em-Wv A-ao-de - n Dƒs∏-sS-bp-≈h - ¿-s°-Xntc N-t¥c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂X - .v Xo-bW - ° - m-s\-Øn-b ^-b¿-t^mgvkv D-tZymK-ÿc - pw t]m-enkp-Imcpw A-{I-aØ - n-\v Cc-bm-bn-cp-∂p. bp-.-Un-.-F-^v. {]-h¿-Ø-I¿s°-Xn-cm-b tI-kv ]n≥-h-en-°p∂-Xm-bp-≈ k¿-°m-cn-s‚ A-dnbn-∏v t{]m-kn-Iyq-j≥ tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b km-l-N-cyØn-em-Wp tI-kv X-≈n-b-Xv.

sdbv-Un-s\¯nb t]m-en-kn-s\ XSª 25 t]À-s¡-Xn-tc tIkv

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\hpw {]Nm-c-W hml-\w a-dn-ªv- kn.]n.Fw. t\-Xm-¡Ä B-Z-cn-¡epw DÄ-s¸-sS G-gp-t]À-¡p ]-cn¡v tem-°¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw sI ]n kn \m-cm-bW - s]m-Xp-hmƒ(76), {]-h¿-ØI - c - m-b Sn ]n A-\q-]v (30), Sn hn cm-Lh - ≥(62), {S-°¿ ss{U-h¿ cq-t]-jv(30) ]-ø∂ - q¿ k-lI - c - W B-ip-]{- Xn-bn-epw ssa-°v Hm-]t- d-‰¿ jm-Pn(35)sb ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. Cu am-kw 14\v cm-a¥ - f - n-bn¬ DZvL - m-S\ - w sN-øp-∂ H.-sI kva- m-cI a-μn-cØ - n-s‚ D-ZL -v m-S\ - h - p-am-bn _‘-s∏-´ {]-Nm- c - W - hm-l\ - a - m-Wv

Im-™-ßm-Sv: bp-.-Un-.-F-^v. {]h¿-Ø-I¿ {]-Xn-I-fm-b Xr-°-cn∏q-¿ F-S-®m-ss° Xo-h-bv-]p tIkv slm-kv-Zp¿-Kv A-kn-Â v sk-j≥-kv tIm-S-Xn X-≈n. F-S®m-ss°-bn-se A-ao-d-en, ap-lΩ-Zv- d-jo-Zv, A-–p¬ l-°ow, keow Xp-S-ßn ]-tØm-fw t]¿ {]Xn-I-fm-b tI-km-Wv X-≈n-b-Xv. 2000 k-]X -v w-_¿ 25\p cm-{Xn-bmWv kw-`h - w. ]-©m-bØ - v Xn-cs- ™Sp-∏n-t\m-S\ - p-_‘ - n-®v F¬.Un-.F - ^v.˛-bp.-Un-.F - ^ - .v {]-h¿-ØI - ¿ XΩn-ep-≠m-b kw-L¿-jw- F-S® - mss°-bn¬ hym-]I - a- m-bn A-{I-a߃ ]-Sc - m≥ Im-cW - a- m-bn-cp-∂p.

^yq-kv tam-j-Ww; a-[y-h-b-kv-I³ ]n-Sn-bnÂ

C-cn´n: C-cn-°q¿ D-]-Pn√-bn-se a-n-I-® ]n.Sn.F-°p-≈ ]p-c-kvIm-cw \p-Nym-Sv K-h. bp.]n kvI - qfn-\v e-`n®p. Pn√m ]-©m-bØ - v {]knU‚ v {]-^. sI F k-cf - b - n¬\n∂v {]-[m-\m-[ym]nI sseemΩ tXma-kv G-‰p-hmßn. ]n. Sn.F {]-knU‚ v I-_o¿ ]-≈n∏mØv, ]n hn a-t\m-lc≥, ]n sP tPm¿-Pv ]-s¶-Sp-Øp.

]-ø∂ - q¿: kn.-]n.-Fw Hm-^n-kv DZv-Lm-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ {]-Nm-cW - hm-l\ - w tdm-Uc - n-Inse Xm-gvN - b - n-te-°v a-dn-™v t\Xm-°ƒ Dƒ-s∏-sS G-gp-t]¿-°v ]-cn-°v. C-∂s - e ssh-Io-´v aqt∂m-sS Ip-∂c - p Nn-‰S- n-bn-em-Wv A-]I - S- w. ]-cn-t°-‰ kn.-]n.-Fw ]ø-∂q¿ G-cn-bm I-Ωn-‰n Aw-Kh - pw ]-ø∂ - q¿ tªm-°v ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b Fw hn tKm-hn-μ≥(56), cm-a-¥-fn tem°¬ sk-{I-´d - n H sI i-in(42),

bp.Un.F-^v. {]-hÀ-¯-IÀ {]-Xn-Ifm-b tI-kv ]n³-h-en¨p

tX-ßI - ƒ tX-ß ]u-U¿, sh¿Pn≥ sh-fn-s®-Æ Xp-Sß - n-b D¬∏-∂-߃ D-≠m-°m≥ D-]-tbmKn-°p-tºmƒ X-an-g\ v- m-´n-epw a-‰pap-≈ Kp-W-\n-e-hm-cw Ip-d-™ sIm-{]-bm-Wv sh-fn-s®-Æ-bm°m≥ tI-cf - Ø - n-se-Øp-∂X - v. CtXm-sS ]m-en-\pw ]-®-°-dn-Iƒ°pw ]p-dt- a a-eb - m-fn-If - p-sS Ahn-`m-Py- L - S- I - a - m-b sh-fn-s®-Æbv-°pw X-an-gv-\m-Sn-s\ B-{i-bnt°-≠ A-hÿ - b - m-Wv.

s]-cn-ß-Øq¿: {Sm≥-kvt- ^m-adn¬-\n-∂v ^o-kv tam-„n-°p-∂X - n\n-sS a-[y-hb - k - vI - ≥ ]n-Sn-bn¬. tIm-gn-t°m-Sv am-hq¿ tdm-Un-se Ir-jvW - s - \-bm-Wv \m-´p-Im¿ ]nSn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬-∏n-®X - v. C∂-se cm-hn-se 10Hm-sS ]p-√q-°c I-√d - a-S∏ - p-cb - ° v- S- p-Øm-Wv kw-`hw. ^yq-kn-\p-≈n-se tIm-∏¿ tπ-‰n-\p th-≠n-bm-Wp I-h¿-®sb-∂v kw-ib - n-°p-∂p. sI.-Fkv.C - .-_n. D-tZym-Kÿ - c - pw t]m-enkp-sa-Øn {]-Xn-sb kv-t‰-j-\nte-°p sIm-≠p-t]m-bn. C-bmƒ a-Zy-e-l-cn-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v \m-´p-Im¿ ]-d™ p.

D-cp-h-®m¬: kp-lr-Øn-s‚ ho´n¬ kw-i-b-I-c-am-b km-l-Ncy-Øn¬ I-s≠-Øn-b hn-Zym¿Yn-I-fm-b I-an-Xm-°-sf \m-´pIm¿ ]n-Sn-Iq-Sn. hn-Zym¿-Yn-sb a¿-±n-°p-I-bpw Im¿ X-I¿-°p-Ibpw sN-bv-Xp. C-∂-se D-®-tbmsS a-´-∂q-cn-\-Sp-Øv D-cp-h-®m-enem-Wv kw-`-hw. tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b 18Im-cn-sb-bpw 20Im-c-\p-am-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. cm-hn-se Im-dnse-Øn-b C-h¿ D-®-bm-bn-´pw Xn-cn-®p-t]m-hm-Ø-Xv \m-´p-Imcn¬ Nn-e-cp-sS {i-≤-bn¬-s∏-´p. C-tX-Øp-S¿-∂v ho-´n-se-Øn t\m-°n-b-t∏mƒ ho-Sv ]q-´n-b \n-

amln: ho-´p-ap‰Øp h-®v hn-Zym ¿Yn-°v a¿±-\-ta‰p. s]-cnßm-Sn-bnse them-bp[≥ sam- ]-cn-t°-‰ j-ln≥-j ´-bn¬ I-°t- \‚-hn-S Jm-Zd- n-s‚ aI≥ j-ln≥-jm(16)bv° - mWp a¿-±\-ta-‰Xv. C-bmsf am-ln K-h. B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn 11 Hm-sS ho-´pap‰-Øv h-®v c≠w-K kw-Lw a¿-±n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. \n-eh - n-fn tI-´v ho-´pIm¿ Hm-Sn-sb-Øp-tºm-tg°pw A{I-an-Iƒ c-£s - ∏-´n-cp∂p. am-ln t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

°p am-dn-. C-ßs - \ ti-Jc - n-°p-∂Xn¬ A-[n-Ih - pw A-\y- k - w-ÿm\-ßf - n-te-°v t]m-hp-∂p-sh-∂mWv Nq-≠n-°m-´s - ∏-Sp-∂X - .v \m-fntI-c D¬-∏m-Z\ - Ø - n¬ h¿-jwtXm-dpw 10 i-Xa - m-\t- Øm-fw Ip-dhv kw-`h - n-°p-∂p-≠.v Iq-ºp-No-b¬, a-fic - n Xp-Sßn-b tcm-Kß - ƒ D¬-∏m-Z\ - s - Ø km-c-am-bn _m-[n-°p-∂-Xm-bn I¿-jI - ¿ ]-db - p-∂p. D-b¿-∂ KpW-\n-eh - m-ca - p-ff - tI-cf - Ø - n-se

t∏m-gm-Wv C-cp-h-sc-bpw ho-´n-\I-Øv I-s≠-Øn. C-cp-h-cpw h∂ Im¿ a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw \n¿-Øn-bn-´-Xm-Wv kw-i-b-Øn\n-S-bm-°n-b-Xv. C-Xn-\n-sS ÿe-sØ-Øn-b {]-ap-J cm-{„o-b I-£n-bp-sS h-\n-Xm t\-Xm-° ƒ hn-Zym¿-Yn-\n-sb Iq-´n-s°m≠p-t]m-bn.kw-`-h-a-dn-™v ÿ-e-sØØn-b t]m-en-kv hn-Zym¿-Yn-sbbpw Im-dpw I-k‰-v U - n-bn-se-Sp-Øp. B-cpw ]-cm-Xn \¬-Im-ØX - n-\m D-cp-h-®m-en¬ ¬ tI-sk-Sp-Øn-´n-√. s]¨-Ip-´nX-I¿-°-s∏-´ Im¿ sb Iq-´n-sIm-≠p-t]m-b t\-Xme-bn-em-bn-cp-∂p. kw-i-bw tXm- °ƒ {]-i\ -v w H-Xp-°n-Øo¿-°p-I∂n P-\¬ Xp-d-∂v t\m-°n-b- bm-bn-cp-∂p.-

IÆq¿: d-nw-kv ^u-t≠-j≥ `c-W-hn-`mKw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S\hpw Pn√-bn-se tZio-b A[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm°sf B-Z-cn-°epw kv-Iqƒ ]m¿en-sa‚ v `m-cm-ln-I-fp-sS ÿm\m-tcm-l-Whpw \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v hm-cw IS-hv dnw-kv C‚¿-\m-j-\¬ kv-Iqfn¬ \-S-°pw. a{¥n ]n sI Ip™m-en-°p-´n D-Zv-LmS-\w sNøpw. F ]n A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln°pw. dnw-kv ^u-t≠-j≥ sNb¿-am≥ tUm. ]n F C{_mlow ap-Jy{]-`mj-Ww \-SØpw. ap≥ Un.]n.sF F ]n Fw ap-lΩ-Zv l-\o-jv, C ]n Pb-cm-P≥ Fw.F¬.F, hy-hkm-bn Kƒ-^m¿ ap-l-Ω-Z-en, tN-tem-d {Km-a-∏-©mb-Øv {]kn-U‚ v Fw hn ]pcp-tjm-Øa≥ ]-s¶-Sp-°pw.

∂pw I-s≠-Øn-bn-√. H-cp-am-kw ap-ºv B-\-°p-gn-bn¬ h-b-en¬ tPm-en sN-bv-Xp sIm-≠n-cn-s° H-fn-∏n-®p h-® t_mw-_v s]m-´n bp-hm-hn-\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰n-cp-∂p. cm-{„o-b {]-Xn-tbm-Kn-Iƒ ]c-kv-]-cw `o-Xn-s∏-Sp-Øm-\m-bn t_mw-_v \n¿-an-°p-∂-Xv \m-´pIm-sc `o-Xn-bn-em-gv-Øn-bn-´p-≠v. sd-bv-Uv h-cpw Zn-h-k-ß-fn-epw Xp-S-cp-sa-∂p C-cn-´n F-kv.-sF sI sP _n-t\m-bv A-dn-bn-®p.

hn-ZymÀ-Yn-¡p aÀ-±-\w

Iq-Øp-]d - º - v: t_mw-_v kvt- ^mS-\-t°-kn¬ kn.-]n.-Fw {]-h¿Ø-I-s\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kn.-]n.-Fw tem°¬ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te°v am¿-®v \-S-Øn. h-t´m-fn-bnse kq-c-Pn-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-XXn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv I-Æhw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°v am¿-®v \-S-Øn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv h-t´mfn-bn-epw ]-c-f-bn-epw t_mw-_v kv-t^m-S-\-ap-≠m-b-Xv. C-Xn-\p ]n-∂-n¬ kn.-]n.-Fw {]-h¿-Ø-Icm-sW-∂ B-tcm-]-W-ap-b¿-∂ncp-∂p. t]m-en-kv A-t\z-j-WØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn ¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂ kq-c-PmWv kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v a\-kn-em-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. X-e-t»-cn Un-ssh.-F-kv.-]nbp-sS Np-a-X-e-bp-≈ ]n kn _m_p, kn.-sF-am-cm-b hn-izw-`-c≥ \m-b¿, P-b≥ sUm-a-\n-Iv F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-\Ø t]m-en-kv k-∂m-lw G¿s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

`hw. kn-‰n ssa-Xm-\∏-≈n kz-tZi-n\n-Ifm-b sI.]n lu-kn¬ Aen-bp-sS `m-cy dp-Jn-b(40), _-‘p hpw C-tX ho-´n-se Xm-ak - ° - m-cn- bpam-b ap-lΩ - Z- n-s‚ `m-cy d-la v- -

Øv(41) F-∂n-h¿-°m-Wp s]m-≈te-‰Xv. C∂-se cm-hn-se 11.30HmsS-bmWp kw-`h - w. s]m-≈t- e-‰ C-cp-h-scbpw Pn√m B-i-p-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n®p.

Ww X-S- -s∏-Sp-Øn-b-Xn-\m-Wv kv{- Xo-If - pw ]p-cp-j≥-am-cpw A-Sßp-∂ 25 t]¿-s°-Xn-tc tI-kv cPn-ÿ s - N-bX v- X - v. A-tX-k-a-bw, t]m-en-kv ho´n¬-°b - d - n a¿-±n-s®-∂m-tcm-]n-®v sI hn-cp-¥≥ (80), t]-c-a-Iƒ iym-an-en (22) F-∂n-hs - c Xr-°c - n∏q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

_m-¦v hm-bv-]m A-Zm-e-¯v: 58 tI-kp-IÄ XoÀ-¸m-¡n am-´q¬: _m-¶v hm-b] v- Ip-Sn-»n-Ibn¬ d-h\ - yq dn-°h - d - n t\-cn-Sp-∂h¿-°m-bn am-Sm-bn {Km-a∏ - © - m-bØv lm-fn¬ A-Zm-eØ - v kw-LS- n∏n-®p. \q-dp-t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. 58 tI-kp-Iƒ Xo¿-∏m-°n. 20.-17 e£w cq-]b - p-sS hm-bv] - I - ƒ-°pw Xo¿-∏m-bn. C-Xn¬ 5,13,000 cq-] AZm-eØ - n¬ h-®p-Xs - ∂ e-`n-®p. I-\d - m _m-¶v, kn≥-Un-t°-‰v _m-¶,v F-k.v _ - n.-Sn, tI-cf - {Km-ao ¨ _m-¶v Xp-Sß - n-b ÿm-]\ - ß - fn-se hn-hn-[ {_m-©p-Is - f {]-Xn\n-[o-Ic - n-®v Hm-^n-k¿-am¿ ]-s¶-SpØp. G-tgmw, Ip-™n-aw-Ke - w, I-S∂-∏≈ - n, sN-dp-Xm-gw, ]m-W∏ - p-g, I-ey- m-t»-cn, am-´q¬, am-Sm-bn, I-Æ]p-cw, sN-dp-Ip-∂v Xp-Sß - n- b - hn-t√Pp-If - n-se Ip-Sn-»n-I° - m¿ kw-_‘n-®p. U-]y- q-´n X-lk - n¬-Zm¿ (B¿.-B¿) sI D-Æn-Ir-jW -v ≥, d-h\ - yq C≥-ks -v ]-IS-v ¿ In-tjm¿, ap-\o¿ F-∂n-hc - pw ]-s¶-Sp-Øp.-

aÀ-±-\-ta-äp Im-k¿-tIm-Uv: ho-´n-te-°v \-S∂p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ bp-hmhn-s\ kw-Lw-tN¿-∂v a¿-±ns®∂p ]-cm-Xn. I-k-_ I-S-∏p-dsØ A-∏p-°p-´≥ F-∂ A-∏phn(19)\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. I-gn™-Zn-h-kw cm-{Xn 7.-30\v s\-√n°p-∂v km-bn tdm-Un-em-Wp kw`-hw. kp-tc-jv, kn-≤m¿-Yv, tla-¥v, P-\o-jv F-∂n-h¿-s°-Xntc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.-

A{I-a-t¡-kn A-d-Ìv; _n.sP.]n. tZ-io-b]m-X D-]-tcm-[n-¨p am-ln: tIm¨-{K-kv t\-Xm-hns\ B-{I-an-® tI-kn¬ t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-X-h-sc hn-´-b°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v _n.-sP.]n-˛-B¿.-F-kv.-F-kv {]-h¿-ØI¿ ]-≈q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ am¿-®v \-S-Øp-I-bpw tZ-jo-b]m-X D-]-tcm-[n-°p-I-bpw sN-bvXp. tIm¨-{K-kv am-ln ta-J-em P-\-d¬ sk-{I-´-dn k-Xy≥ tItfm-Øn-s\ A-{I-an-®v kw-`-hØn¬ _n.-sP.-]n {]-h¿-Ø-Icm-b Nm-e-°-c-bn-se a-[y-°-c Xm-sg Ip-\n-bn¬ {]-Pn¬(24), ]≈n-°p-´n ]-d-º-Øv {]-Zo-]v Ipam¿ F-∂n-h-sc A-d-Ãv sN-bv-XX-n¬ {]-Xn-tj-[n-®m-bn-cp-∂p t]m-en-kv kv-t‰-j≥ am¿-®v \-SØn-b-Xv. C-c-´ ]n-em-°q-en¬ \n∂m-cw-`n-® am¿-®v t]m-en-kv kvt‰-j-\p k-ao-]w X-S-™p._m-cn-t°-Uv X-I¿-°m≥ {ian-°p-I-bpw t]m-en-kp-am-bn D¥pw-X≈ - p-ap-≠m-hp-Ib - pw sN-bvXp. C-Xn-\p-ti-jw tdm-Un¬ IpØn-bn-cp-∂X - n-\m¬ a-Wn-°q-dp-Itfm-fw K-Xm-KX - w X-S - s - ∏-´p. ]co-£-bv-s°-tØ-≠ hn-Zym¿-YnIƒ _-kn¬ \n-∂v C-dß - n-tbm-SpI-bm-bn-cp-∂p. D-]-tcm-[-Øn-\n-

_n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I¿ ]-≈q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\nte-°v \-SØn-b am¿®v t]m-en-kv X-S-bp∂p sS C-cp-N{- I hm-l\ - Ø - n¬ h-cn- ln Su-Wn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. I-bm-bn-cp-∂ Un.-ssh.-F^ - v.s - F tdm-Uv D-]-tcm-[n-®-Xn-\p 35Hm{]-h¿-ØI - ≥ am-ln ap-t≠m-°n- fw t]¿-s°-Xn-sc-bpw tI-sk-Spse ]-fl- hn-√-bn¬ A-kv-I- Øn-´pv-≠v. s]m-Xp-tbm-Kw bp-h-tam¿-® dn(28)\p a¿-±\ - t- a-‰p. kw-`-h-Øn¬ \m-ev _n.-sP.- Pn-√m sk-{I-´-dn _n-Pp D-Zv-Lm-S]n {]-h¿-Ø-I-¿-s°-Xn-tc tI- \w sN-bv-Xp. sI kp-\n¬, Imsk-Sp-Øp. A-{I-a-Øn¬ {]-Xn- ´n¬ ]p-jv-]≥, k-Xy≥ Nm-e-°tj-[n-®v Un.-ssh.-F-^v.-sF am- c kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

12 k]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

BÀ.-Sn. Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v- \-S-¯n

C¶v sshZ-ypXn apS-§pw I-Æq¿: tXm´S k_v tÃj≥, ]pXn-b-sXcp k_v tÃ-j≥]cn-[n-bn¬ cmhnse 9 ap-X¬ D-®-bv-°v H-cpa-Wn hsc sshZ-ypXn apS-ßpw.

]cn-]mSn IÆq¿ Su¨ k-Iz-b¿: Hm-

Ww hn-]-W-\-taf˛10.00

I-Æq¿ I-e-Iv-S-td-‰v ssa-

Xm\w: tZio-b kc-kv taf˛10.00 I-Æq¿ sX-°o-_-km¿ ssIc-fn tjmdpw: I-c-Iu-i-e hn-]-W-\-taf˛10.00 IÆq¿ ]-g-b _-kv-Ãm‚ v ]cn-kcw: kn-dn-b≥ P-\-X-bv°v sF-Iy-Zm¿Vyw P-\Io-b Iq´m-bv-a˛4.30 X-e-t»-cn im-c-Z Ir-jvWø¿ Hm-Un-t‰m-dnbw: I-cIu-i-e hn-]-W-\-taf˛10.00 Ccn-°q¿ ]-©mb-Øv _-kvÃm‚ v: Ip-Spw-_{io Hm-W®¥˛10.00 C-cn-°q¿ K-h. ]n.Uªyp.Un d-Ãv lukv: Un.ssh.F-^v.sF-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ Hm-W-k-Zy˛12.30

I-Æq¿: {Km-a-ß-fn-se Hm-t´mIƒ-°v s^-b¿ ao-‰¿ \n¿-_-‘am-°-p-∂-Xn-\v ap-ºv Nm¿-Pv \n›-bn-®v {]-Jym-]n-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v Hm-t´m-dn-£ sXm-gnem-fn bq-\n-b≥(F-kv.-F.-Sn.bp) Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ B¿.-Sn Hm-^n-kn-te°v am¿-®v- \-S-Øn. A-Uz. I-kv-Xq-cn tZ-h≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Fw i-in A[y-£-X h-ln-®p. F≥ ko-Xmdmw, kn F-®v C-Jv-_m¬, hn hn ap-l-Ω-Zv, a-t\m-Pv G-®q¿, sI Hm-t´mdn£m sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ (F-kv.F.Sn.bp.) Pn√m I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ Kn-co-i≥, A-tim-I≥ A-goB¿.Sn. Hm-^n-kn-te-°v \-SØnb am¿-®vt°m-Sv, tZ-h-Zm-kv kw-km-cn-®p.

h-f-]-´-Ww: kw-L¿-j-km-[yX I-W-°n-se-Sp-Øv tdm-U-cn-Inse kv-Xq-]-ß-fpw sIm-Sn-a-c-ßX-e-t»cn: Xn-cp-h-ßm-Sv K-h. fpw t]m-en-kv s]m-fn-®p-am-‰n. hl-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fnse f-]-´-Ww t]m-en-kv k¿-°nƒ ]Pq¨ 2013 tk C≥-{]q-hv-sa‚ v cn-[n-bn¬-s∏-´ ]m-∏n-\n-t»-cn, ]-co-£-bp-sS am¿-°v en-Ãv CA-tcm-fn, h-f-]-´-Ww, Im-´m-º∂p hn-Xc-Ww sN-øp-sa-∂v ≈n, tIm-´-°p-∂v, Io-t®-cn `m-K{]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p. ß-fn-se hn-hn-[ cm-{„o-b-∏m¿´n-I-fp-sS sIm-Sn-a-c-ß-fpw ]-XmI-I-fp-am-Wv A¿-[-cm-{Xn-bn¬ t]m-en-sk-Øn s]m-fn-®p-am-‰nb-Xv. a-øn¬, I-ºn¬ `m-K-ß-fnte-Xv A-Sp-Ø Zn-h-kw X-s∂ am-‰pw. tIm¨-{Io-‰n¬ Xo¿-Ø sIm-Sn-a-c-ß-fpw a-‰pw I-gn-™

amÀ-¡v en-Ìv hn-XcWw

h-[-{i-at¡-kv {]-Xn a-WÂ I-S-¯n-\nsS ]n-Sn-bn-Â

Zn-h-kw cm-{Xn 12 ap-X¬ 2 h-scbm-Wv \o-°w sN-bv-X-Xv. t]men-kv hm-l-\-Øn-\p I-b¿ sI´n- h-en-®m-Wv X-I¿-Ø-Xv. kn.-]n.-Fw.-, tIm¨-{K-kv, Fkv.U - n.-]n.-sF.-, ap-kve - nw-eo-Kv XpS-ßn-b-h-bp-sS ]-Xm-I-I-fpw a‰pw s]m-fn-®p-am-‰n-bX - n¬-s]-Spw. tIm¨-{Io-‰v X-dI - f - pw s]m-fn-®pam-‰pw. am-kß - ƒ-°p ap-ºv h-f] - ´-Ww tÃ-j\ - n¬ tN¿-∂ k¿-hI-£n tbm-KØ - n-se-Sp-Ø Xo-cpam-\Ø - n-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-emWv \-S-]-Sn-sb-∂p h-f-]-´-Ww kn.-sF. _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b ¿ ]-d-™p. A-tX-k-a-bw, t]m-

en-kv hn-th-N-\w Im-Wn-®-Xmbpw B-t£-]a - p-b¿-∂n-´p-≠v. ]pXn-b-sX-cp B-im-cn-°-º-\n-bnse sI Sn P-bI - r-jvW - ≥ kvX - q]-hpw a-‰pw t]m-en-kv \o-°w sNøm-Ø-Xm-Wv {]-Xn-tj-[-Øn-\nS-bm-°n-b-Xv. t]m-en-kv \-S-]-Sns°-Xn-tc hn-hn-[ ]m¿-´n-Iƒ cwK-sØ-Øn-bn-´p-≠v. t]m-en-kv \S-]-Sn A-]-e-]-\o-b-am-sW-∂p Un.-kn. kn. {]-kn-U‚ v sI kptc-{μ≥ {]-kX v- m-hn-®p. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bpsS \n¿-tZ-i-{]-Im-c-am-Wv cm-{Xnbp-sS a-d-hn¬ A-Xn-{I-a-w A-ctß-dn-b-Xv. cm-{„o-b-∏m¿-´n t\-

I-¼n tam-jW - w- ; {]-Xn-IÄ t]m-en-kv I-ÌU - n-bnÂ

bq-Øv tIm¨-{K-kv t]-cm-hq¿ afi-ew I-Ωn-‰n- C-cn-´n-bn¬ \-SØnb P-\Io-b kZ- v sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I´-dn k-Xo-i≥ ]m-t®\n D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

]-ø-∂q¿: I-ºn tam-j-W-t°kn-se {]-Xn-I-sf sX-fn-sh-Sp-∏n\m-bn ]-ø-∂q¿ kn.-sF I-k-‰Un-bn¬ hm-ßn. sXm-Sp-]p-g Icn-°-≠-sØ sI F-kv {io-PnØv(30), I-cn-a-Æq-cn-se cm-Po-hv i-¶¿(28), Nn-‰m-cn-∏-d-ºn-se ]n kn hn-\p(35), sXm-Sp-]p-g-bn-se tPm-tam≥ tPm-k-^v(36) F-∂nh-sc-bm-Wv aq-∂p Zn-h-k-tØ°v t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hmßn-b-Xv. k-]v-Xw-_¿ H-º-Xn-\v I-cn-sh-≈q-cn-se ]n.-sI t{S-tUgv-kn¬ \n-∂v 264000 cq-]-bp-sS I-ºn tam-j-Ww t]m-bn-cp-∂p. I-Æq¿ a-º-d-Øv \n-∂p tam„n-® I-ºn-bpw hm-l-\-apƒ-s∏sS sXm-Sp-]p-gb - n-se h¿-°vt- jm∏n¬ \n-∂v ]n-Sn-bn-em-b-tXm-sSbm-Wv tam-jW - kw-Lw sXm-Sp]p-g t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bXv. I-cn-sh-≈q-cn-se tam-j-WØn-\v ]n-∂n-epw kw-L-am-sW∂v Xn-cn-®d - n-™X - n-s\ Xp-S¿-∂v sXm-Sp-]p-g t]m-en-kv ]-ø-∂q¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-®-Xn-ss‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-em-Wv ]-ø∂ - q¿ kn.-sF C-h-sc I-Ã-Un-bn¬ hm-ßn-bX - v. tem-dn Po-h\ - ° - m-cmb C-h¿ aw-Ke - m-]p-ct- Ø-°p-≈ {Sn-∏n-\p-ti-jw Xn-cn-®p t]m-hptºm-gm-Wv tam-jW - w \-SØ - n-bXv. sam-Øh - n-eb - n¬ C-h- a-dn-®p hn¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-cn-sh≈q¿ cm-P-Kn-cn, A-º-e-Ø-d, cmP-]p-cw, t_-S-Iw, s]-cn-tßmw, X-fn-∏-d-ºv, ]-g-b-ßm-Sn F-∂o ÿ-e-ß-fn-e-S-°w 34 tam-j-Wam-Wp kw-Lw \-S-Øn-b-Xv.

C-cn-´n: P-\-Io-b {]-iv-\-ß-sfm∂pw N¿-® sN-øm-\n-√m-Ø kn.]n.-Fw B-i-b-]-c-am-b Zm-cn{Zyw t\cn-Sp-I-bm-sW∂p sI.]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn k-Xo-i≥ ]m-t®-\n. bp.-Un.-F^v k¿-°m-cn-s\-Xn-tc-bp-≈ A]-hm-Z {]-N-c-W-Øn-\pw kn.-]n.F-Ωn-s‚ A-{I-a k-a-c-Øn-\psa-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv t]-cm-hq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n- C-cn´n-bn¬ \-S-Øn-b P-\-Io-b k-Zkv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-

A\p-tam-Z-\ k-t½f\w aºdw: ]-dº - m-bn \p-kvd - Ø - p¬ C-kvemw a-Zvd - k - ]n.Sn.F-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ c-£m-I¿-Xr kw-Ka - hpw A\p-tam-Z\ - k-tΩfhpw \-SØn. A-_q-_° - ¿ lmPn- A-[y-£X - - h-ln®p. A-–p¬ e-Øo-^v ss^-kn D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. ap-\o¿ lpZ-hn ap-Jy{]`mj-Ww \-SØn. Aøq_v, ]n F _-jo¿, a-ld v- q-^v kw-km-cn-®p.

kn.]n.Fw. B-i-b-Zm-cn-{Zyw t\cn-Sp¶p: k-Xo-i³ ]m-t¨-\n cp-∂p A-t±-lw. A-ta-cn-°-bn-se hmƒ-kv-{So‰v k-ac - w t]m-se-sb-∂v hn-ti-jn∏n-®v sk-{I-t-´-dn-b-‰v D-]-tcm-[Øn-\v ]p-ds - ∏-´ k-ac - thm-f≠ - nb¿-am-sc {]m-Y-an-Im-h-iy-߃ \n¿-hl - n-°m≥ km-lN - c - y-an-s√∂ \ym-bw ]-d™ v Xn-cn-®b - ® - \S-]S- n tI-cf - k-ac - N-cn-{X-Øn¬ tI-´p-tIƒ-hn-bn-√m-Ø-Xm-Wv. kw-ÿm-\Ø - n-\v H-cp cq-]b - p-sS \-„w h-cp-Øm-Ø tkm-fm¿ {]iv\ - Ø - n-s‚ t]-cn¬ k-ac - w \-bn-

thÀ-]mSv

Zmtam-Zc³ am-ßm-´n-Sw: i-¶-cs\√qcn-se hn kn Zm-tam-Zc≥(60). `mcy: c-a-Wn. a°ƒ: cmtPjv, [t\jv, [\y. a-cp-a°ƒ: cm-tPjv, \b-\, tam-\nj.

X-et- »-cn: sk‚ vt- Pm-k^ - v lb¿-sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ \-S∂ km-ºØ - n-I Xn-cn-ad - n-bp-am-bn _-‘s - ∏-´v hn-Pn-e≥-kv \-SØ - nb A-t\z-jW - dn-t]m¿-´v hn-Pne≥-kv tIm-SX - n-bn¬ k-a¿-∏n-®p. kvI - qƒ {]-th-i\ - k-ab - Ø - v hnZym-¿Y - n-If - n¬ \n-∂p h-kq-em-°p∂ ]n.-Sn.-F ^-≠n¬ Ir-{Xn-aw Im-Wn-®p, ^¿-Wn-®¿ km-[\ - ߃ hm-ßn-bX - n¬ A-gn-aX - n \-SØn, hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS D-®-`-£W-Øn-se Xn-cn-a-dn, hn-Zym-b-eØn-se A-[ym-]I - s - c kz-Im-cy Nn-´n-bn¬ tN¿-Øv i-ºf - Ø - n¬ \n-∂pw Nn-´n Xp-I Cu-Sm-°n A-[n-Im-c Zp¿-hn-\n-tbm-Kw \-SØ - n- Xp-

Xfn-∏d - º - v: ap-kvenw eo-Kv {]-h¿ØI-s\ B-{I-an-®X - n¬ {]-Xntj-[n-®v \-Sp-hn¬ ]-©m-bØ - n¬ l¿-Øm¬ B-Nc - n®p. sI ]n \ko-dn-s\(38) B-{I-an-®v ]-cn-t° ¬∏n-®X - n¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv l¿Øm¬ \-SØ - n-bXv. I-SI - t- ºm-f߃ A-S™ p-In-S∂p. A-{I-aØn-\p ]n-∂n¬ kn.]n.Fw. BsW-∂p eo-Kv B-tcm-]n®p. t\csØ \-ko-dn-s‚ 200Hm-fw d-∫¿ ac-ßfpw \-in-∏n-®n-cp∂p.

aq-¶p-t]À A-d-Ìn {io-I-WvT-]pcw: \n-Sn-tb-ß I°-Æw-]m-db - n¬ ]p-≈n-ap-dn I-fnbn-te¿-s∏-´ aq-∂p t]-sc F-kv. sF. sI kp-[o¿ A-dà - v sN-bX -v p. \n-Sn-tb-ßb - n-se \mSm-t®-cn ]-hn{X≥(45), h-fs - s°-bn-se Im-b°o¬ lu-kn¬ sI a-t\m-lc≥(51), Ip-dp-am-Øq¿ s]m-°p-≠nse km-hm-s‚ h-f∏ - n¬ F-kv hn kp-sse-am≥(40) F-∂n-hs - c-bmWv A-dà - v sN-bX v- Xv. a-‰p aq-∂pt]¿ HmSn c-£s - ∏´p. C-h¿-s°-Xntc tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. ÿ-eØ - p\n∂v 22,850 cq-] ]n-Sn-s®-SpØp.

C-cn´n: tdm-U-]-I-S-߃ Ip-d-bv°m-\p≈ t_m-[-h¬-°-c-WØn-s‚ `m-a-Km-bn tam-t´m¿ hml-\ h-Ip-∏n-s‚ am-th-en Kn-^v‰ - v sN-°n-Mv th-dn-´ A-\p-`h - a - mbn. \n-b-aw A-\p-k-cn-°p-∂-h¿-°v a-m-th-en-bp-sS k-Ωm-\-s]m-Xn bpw \nb-aw ew-Ln-°p-∂h - ¿-°v ]n-gb - p-am-bn C∂-se cm-hn-se apX¬ Io-gq-cnem-Wv X-e-t»-cn tPm-bn‚ v B¿.Sn.H A-–p¬ ip°q-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]cntim-[\ - B-cw-`n-®Xv. sl¬-a-‰v, ko-‰v s_¬‰v, kv]o-Uv K-th-W¿, \-º¿ tπ-‰n-s‚ hy-Xym-kw F-∂n-ß-s\-bm-bncp-∂p Im-cyam-b ]cn-tim[-\. am-th-en-sb A-Sp-Øp\n¿-Øn tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ¿ hm-l\ - ß - ƒ-°v ssI-\o´n-b-t∏mƒ tc-J-I-fp-am-bn Po-h\-°m¿ D-tZym-K-ÿ¿-°v ap-∂nseØn. \n-ba - w A-\p-kc - n-®h - ¿°v am-th-en-bp-sS A-`n-\μ - \-ßtfm-sSm-∏w kΩm-\s∏m-Xn-I-fpw e-`n®p. \nb-aew-L-I¿°v ]n-

Wv ]-cn-t°-‰X - v. t{]-an-bp-sS X-eb - ° v- p km-ca - m-bn ]-cn-t°-‰p. A-]I - S- Ø - n¬ Im-dn-\pw ss_-°n-\pw Im-cy-am-b tI-Sp-]m-Sv kw-`h - n-®p. C-∂s - e ssh-Io-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv kw-`h - w. kvI - qƒ hn-´ k-ab - a - m-bXn-\m¬ h≥ Zp-c¥ - a - m-Wv H-gn-hm-bX - v. ss_-°n-s‚ A-an-X th-K-X-bm-Wv A-]-I-S Im-c-sW-∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d-™p. ]-cn-t°-‰ {]-tim-`v, tdm-j≥ F-∂n-h-sc X-e-t»-cn C-μn-cmKm-‘n B-ip-]-{Xn-bn-epw t{]-an-sb sNm-¢n saUn-°¬ sk‚-dn-epw {]-th-in-∏n-®p.-

Im-™n-c-Øn≥-Io-gn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ss_-°pw Im-dpw

sa-¡m-Uw Sm-dn-Mv Xp-S-§n C-cn-°q¿: Im-eh - ¿-jØ - n-\v ap-ºv \n¿-Øn-h® - C-cn-°q¿ Su¨ tdmUn¬ sI.F-kv.Sn.]n-°p Io-gn¬ A-hkm-\ ]-Wn- Xp-Sßn. Su-Wn-se H-cp Intem ao-‰¿ Zq-cØ - n¬ k¬-hm P-Mj v- ≥ ap-X¬ ]m-ew ssk-‰v hsc sa-°m-Uw Sm-dn-ßm-Wv \-SØ - p-∂Xv. C-tXm-sS kwÿm-\ ]-mX - bn-se c-≠mw-L´- hn-Ik - \ - Ø - n-s‚ ]-Wn A-¥n-aL - ´- Ø - n-seØn. Su¨ tdm-Uv D-b¿-Øn C-cp `m-K-ß-fn-epw Hm-hp-Nmepw \n¿-an®v \-S∏mX \n¿-an-®n-cn-°p-I-bmWv. Nn-e `m-K-ß-fn¬ tdm-Uv D-b¿Øn-b-t∏mƒ \n-e-hn-ep-≈ ]-e I-S-Ifpw H-∂-c ao-‰-tdm-fw Xm-gv-Nbn-te-°v t]m-bn-cn-°pI-bmWv.

kn.Fw.]n. [À-W \S¯n IÆq¿: hn-e-°b-‰w kr-„n-°p-∂ tI{μ˛kwÿm-\ k¿°m-cp-I-fp-sS \-b-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kn.Fw.]n Pn√m IΩn-‰n B¿.F-kv. t]m-kv-t‰m-^n-kn-\v ap-∂n¬ [¿-W \SØn. kn F A-Po¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Pn√m sk-{I´-dn kn sI \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. kn hn i-io-{μ≥, Nq-cy-bn N-{μ≥, sI hn hn-Pb≥, _m-e-Ir-jv-W≥ ap-t≠cn, ]n kp-\n¬ Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

\nb-aw ]m-en-¨-hÀ-¡v am-th-en-bpsS k-½m-\-s¸mXn

aq-∂n-\p Pn√m t]m-enkv Hm-^n-kv sI-´n-SØ - n-\p k-ao-]w \-S° - pw. Pn√m t]m-en-kv No-^v cm-lp¬ B¿ \m-b¿ D-ZL -v mS-\w sN-øpw.

C-cn-°q¿ Su¨ tdm-Unse sa-°m-Uw Sm-dn-Mv

Npcp¡¯nÂ

\-Sp-hn-en lÀ-¯m B-N-cn¨p

t]m-en-kv -ta-f: sk-{I-t«-dnb-äv D-Zv-LmS\w I-Æq¿: 43ma-Xv tIc-fm t]m-en-kv sK-bnw-kv B‚ v A-Xe -v ‰- n-Ik -v v ao‰n-t\m-S\ - p-_‘ - n-®p-≈ sk-{I-t´dnb-‰v D-ZL -v mS-\w C-∂p ssh-Io-´v

_¿ 19\m-Wv tIm-S-Xn hn-Pn-e≥kv A-t\z-j-Ww \-S-Øn dn-t∏m¿-´v k-a¿-∏n-°m≥ B-h-iy-s∏-´Xv. kv-Iq-fn-se A-[ym-]-I¿, ]n.Sn.-F `m-c-hm-ln-Iƒ Dƒ-s∏-sS 24 t]-sc tNm-Zyw sN-bv-Xv sam-gn tc-Js - ∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. I-Æq¿ hn-Pn-e≥-kv kn.-sF. Fw Ir-jv-W-\m-Wv A-t\z-jWw \-SØ - n 23 t]-Pp-≈ dn-t∏m¿´v tIm-SX - n-bn¬ k-a¿-∏n-®X - v. dnt]m¿-´n≥-ta¬ 20\v hn-[n {]-kvXm-hn-°pw. kvI - q-fn¬ \n-eh - n-¬ {]-[m-\m-[ym-]I - \ - m-b sI B¿ h¿-Ko-kv, ap≥ {]-[m-\m-[ym-]I≥ Sn sI ssk-a¨ F-∂n-hc - mWv tI-kn-se F-Xn¿-I-£n-Iƒ.

Xm-bpw kp-tc-{μ≥ {]-kvX - m-h\ - bn¬ A-dn-bn-®p. t]m-en-kv \-S-]-Sn {]-Xn-tj[m¿-l-hpw A-]-e-]-\o-b-hp-amsW-∂p F-kv.-Un.-]n.-sF. Nn-d°¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn sI \-hm-kv A¿-[-cm-{Xn-bn-√ CØ-cw \-S-]-Sn-I-sf-Sp-t°-≠-Xv. cm-{„o-b-∏m¿-´n t\-Xm-°-sfbpw P-\-ß-sf-bpw Im-cy-߃ a\- n-em-°n t_m-[y-s∏-Sp-ØmsX t]m-en-kv Xn-Sp-°w Im-´n-bXv kw-i-b-I-c-am-Wv. am-{X-a-√, \-S-]-Sn-bn¬ hn-th-N-\w Im-Wn°-cp-sX-∂pw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ hy-‡-am-°n.

sNm-¢n: sNm-¢n-°p k-ao-]w Im-™n-cØ - n≥-Io-gv I-Æq¿ {]-kv-¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® HmWm-tLmjw Pn√m ]-©mb- Su-Wn-ep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ aq-∂p-t]¿Øv {]-kn-U‚ v sI F k-c-f D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p °v ]-cn-t°-‰p. ]-d» - n-\n-°S- h - v t£-{X Z¿-i\ - w I-gn™v a-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂ ta-°p-∂n-se ko-ta-jpw Ip-Spw-_h - pw k-©c - n-® ]n.ssh.03.3452 am-cp-Xn Imdn-\v ]n-∂n-em-Wv ]-≈q¿ `m-KØ - p-\n-∂p h-cn-Ib - mbn-cp-∂ sI.B¿.Un.2902 _p-≈‰ - v ss_-°n-Sn-°pI-Æq¿: {]-kv-¢-∫n¬ \S∂ t¥m-jv kw-km-cn®p. I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØ - n¬ ss_-°v HmWm-tLm-jw Pn√m ]-©mbam-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿-°m-bn bm-{Xn-Ic - m-b {]-tim-`v, tdm-j≥ F-∂n-h¿-°pw ImØv {]-kn-U‚ v sI F k-cf - D-Zv- 14\p cm-hn-se 10.30\v ]q-°f - a¬ dn-ep-≠m-bn-cp-∂ ko-ta-jn-s‚ A-Ω t{]-an-°p-amLmS-\w sN-bvXp. {]kv¢ - ∫ - v {]- k-cw \-SØ - pw. H∂pw c≠pw aq knU‚ v sI F≥ _m-_p A-[y- ∂pw ÿm-\ß - ƒ t\-Sp-∂ So-an-\v £-X h-ln-®p. Pn√m C≥-^¿-ta- Im-jv A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-°pw. j≥ Hm-^n-k¿ C hn kp-KX≥, akvt- Im-´v C≥-Uk - v{- So-kv am-t\ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ Pn-Mv ]m¿-´v-W¿ kn P-b-N-{μ≥ Fw A-–p¿-d-“m≥, bp ]n k- k-Ωm-\ß - ƒ hn-Xc-Ww sN-øpw.

HmWm-tLm-jw kw-L-Sn-¸n¨p

S-ßn-b B-tcm-]W - ß - s - f Xp-S¿∂m-Wp hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jWw \-S-Øn-b-Xv. A-tX-k-a-bw hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww \-SØp-tºm-gpw ]n.-Sn.-F ^-≠v Zp-cp]-tbm-Kw sN-bv-X-Xm-bn A-t\zj-W D-tZym-K-ÿ¿ I-s≠-Ønbn-´p-≠v. km-ºØ - n-I Xn-cn-ad - n `oa-am-b kw-Jy-bm-b-Xn-\m¬ At\z-j-Ww kn.-_n.-kn.-sF.-Un°v \¬-IW - s - a-∂v ip-]m¿-ib - pw dn-t∏m¿-´n-ep-s≠-∂m-Wp kq-N\ - . kv-Iq-fn-se {]-[m-\m-[ym-]I-\m-bn-cp-∂ hn c-ho-{μ≥ AUz. sI hn k-t¥m-jv Ip-am¿ hgn \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv tIm-S-Xn C-S-s∏-´-Xv. 2012 \-hw-

Xm-°-tfm-Sv C-°m-cyw ]-d-™v km-h-Im-iw \¬-I-W-a-m-bn-cp∂p. \n-›n-X k-b-a-]-cn-[n-°p≈n¬ \o-°n-bn-s√-¶n¬ t]men-kn-\v Xp-S¿-\-S-]-Sn kzo-I-cn°mw. F-∂m¬ cm-{„o-b t\-XrXz-ß-sf hn-izm-kØ - n-se-Sp-°msX-bp-≈ t]m-en-kn-s‚ {]-h¿Ø-\w bp.-Un.-F-^v. k¿-°m-cns‚ t]m-en-kv \-b-Øn-\p tN¿∂-X-√. cm-{„o-b-∏m¿-´n-Iƒ Gsd aq-eyw I¬-∏n-°p-∂X - m-Wv ]Xm-I-I-sf-∂v t]m-en-kv a-\- nem-°W - w. C-Xp-kw-_‘ - n-® {]Xn-tj-[w ap-Jy-a{- ¥n-sb-bpw B`y-¥-c-a-{¥n-sb-bpw A-dn-bn-®-

sNm-¢n-¡-Sp-¯v hm-l-\m-]-I-Sw; aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

_-Ên-Sn-¨v ]-cn-t¡äp ]cn-bmcw: ss_-°n¬ _-kn-Sn®v bp-hm-hn-\v ]-cn-t°‰p. ss_°v bm-{Xn-I≥ ]p-fn-bn-se ]n jn-Pn-Øn(23)s\ ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIme-Pv Xo-{h ]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se cm-hn-se Np-S-e tZ-iob]m-X-bn-em-Wv A-]-I-Sw.

®-Xv tI-cf - Ø - n-s‚ s]m-Xp J-P\m-hn-\v 374 tIm-Sn cq-]t- bm-fw \„w h-cp-Øn-b em-hve - n≥ tI-knse {]-Xn ]n-W-dm-bn hn-P-b-\msW-∂pw ]m-t®-\n ]-d™ p. Fw A-tP-jv A-[y-£X - h-ln-®p. N{μ≥ Xn-√t- ¶-cn, dn-Pn¬ am-°p-‰n, ]n hn \m-cm-b-W≥, ]n sI P\m¿-±-\≥, tXm-a-kv h¿-Ko-kv, sI ]n kn-Pp, ]-Sn-bq-¿ Zm-tam-Zc≥, Fw sI hn-t\m-Zv, Pq-_n-en Nm-t°m, c-©n-Øv \-Sp-hn¬, ]n ap-kv-X-^ kw-km-cn-®p.-

3

skâv- tPmk-^v kv-Iq-fn-se km-¼¯n-I {I-a-t¡-Sv: hn-Pn-e³-kv dn-t]mÀ-«v tIm-S-Xn-bnÂ

h-f-]-«-Ww ta-J-e-bn kv-Xq-]-§-fpw sIm-Sn-a-c-§-fpw t]m-en-kv s]m-fn-¨p-am-än

Adnbn-¸pIÄ

]-ø∂ - q¿: h-[{ia-t°-kn-se {]Xn-sb a-W¬ I-SØ - n-\nsS A-dÃv sN-bX v p. cm-a¥-fn h-S° - p-ºms´ ap-kvenw eo-Kv {]-h¿-ØI - ≥ sI sI \u-jm-Zn-s\-bm-Wv A-dà - v sN-bX -v X - .v 2012 k-]X -v w-_¿ 30\v hS-°p-ºm-s´ Un.ssh.F^v.sF. {]-h¿-ØI - \pw Hmt´m ss{U-hdpam-b sI A-–p¬ P-∫m-dn-s\ h[n-°m≥ {i-an-® kw-`h - Ø - n-se F´mw {]-Xn-bm-Wn-bmƒ. tIm-SX - nb¬ lm-Pc - m°n-b {]-Xn-sb PpUo-jy¬ ^-â -v m-kv a-Pn-kt-v {S-‰v dn-am‚ v sN-bX -v p.

kannur/knr

kv-{Xo-]o-U\w: tI-sk-Sp¯p h-f-]´Ww: kv-{Xo ]o-U-\-Øn-\v I-Æq¿ Xmh-°-c kv-ssI]me-kv D-S-a \m-cm-b-W≥, k-tlm-Z-c≥ hm-kp-tZ-h≥ F-∂nh¿-s°-Xn-tc h-f-]´-Ww t]m-en-kv tI-sk-SpØp. \m-cmbW-s‚ `m-cy h-f-]´-Ww If-cn hm-Xp-°-en-se b-ap\(37)bp-sS ]-cm-Xn-bn-em-Wv tIkv. a-If - p-sS hnhm-l ti-jw `¿-Øm-hv \n-c¥-cw ]o-Un-∏n-s®∂m-Wv ]-cmXn. c-≠p am-kw apºv b-ap-\b - p-sS t]-cn-ep-≈ kzØv \m-cm-bW - ≥ F-gp-Xn hm-ßp-Ib - pw C-°g - n™ H-ºX - n-\v cm-{Xn `¿-Ømhpw `¿-Xr k-tlm-Zc - \pw tN¿-∂v sIm√p-sa-∂v `o-jW - n-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bvs - X-∂mWp ]-cm-Xn-.

C-cn-´n Io-gq-cn¬ tam-t´m¿ hm-l-\ ]cn-tim-[-\-bn¬ \nb-aw A-\p-k-cn-®-h¿-°v am-th-en k-Ωm\ s]m-Xn \¬-Ip∂p g Np-aØn. X-e-t»-cn Xm-eq-°n¬ I-gn™ c-≠p Zn-hk - ß - f - n-em-bn 150 Hm-fw kΩm-\s∏m-Xn-If - m-Wv \ ¬-In-bX - v. 25Hm-fw tI-kp-If - n¬ ]n-gbpw Np-aØn. ]cn-tim-[\ - b - v-

°v B¿.Sn.H-sb Iq-Sm-sX tamt´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-IvS¿ ]n ]n k-Xoi≥, F.Fw.hnamcm-b Sn B¿ k-\ojv, F≥ B¿ c-Pn≥, ]n hn _n-μp t\XrXzw \¬-In.

CþtSm-bv-eäv _m-[y-X-sb-¶p X-e-tÈcn \-K-ck-` X-e-t»cn: C˛ tSm-bve-‰v kw-hn[m-\w hen-b km-[y-Xb - m-sW∂v \-Kc - k - `- m A-[n-IrX¿. ]pXnb _-kvà - m‚n¬ F≥ C _edmw kva - m-cI - a-μn-cØ - n-\v k-ao]-Øm-bn ]pXn-b C˛tSm-bve‰ - v kw-hn-[m-\Ø - n\p ]n A-Nyp-X≥ Fw.]n-bp-sS ^-≠n¬ \n∂p XpI A-\p-hZ- n-®n-cp∂p. F-∂m¬ {]Xn-h¿-jw 75000 cq-] sNe-hv h-cp∂p-s≠-∂ hm-Zw D-b¿-Øn-bm-Wv \-Kc - k - ` - F-Xn¿-∏p-ambn cw-KsØ-Øn-bXv. tSm-be -v ‰- n¬ t]m-hp-∂h - ¿ H-cp cq-]b - p-sS H-‰ \mW-bw D-]t- bmKn-®m-Wv {]-h¿-Øn-∏n-°p-∂Xv. Zn\w {]-Xn \q-dp I-W° - n-\v t]¿ hnhn-[ `m-Kß - f - n¬ \n-∂m-bn Xe-t»-cn ]pXn-b _-kà v- m‚nse Øp-∂p≠v. _-kp-Iƒ ]m¿-°v sN-øp-∂X - n-\v k-ao-]Ø - m-bm-Wv ]-Xn-hv co-Xn-bn-ep-≈ aq-{X-∏pcbpw tSm-be -v ‰- p-ap-≈X - .v ]p-Xp-Xmbn C˛tSm-bve-‰v ÿm-]n-°m≥ \n¿-t±-in-°-s∏-´ ÿew Xm-c-X-tay-\ A-]I-Sw Ip-d-™ ÿ-e-amWv. t\ctØ

Xet»-cn ]pXn-b _-kv-Ãm≥Un-se C˛ tSm-bve‰v ]-gb - _-kà v- m‚n¬ tI-{μ-a{¥n ap√∏-≈n cm-a-N-{μ-s‚ ^-≠n¬ \n∂p Xp-I A-\p-h-Zn-®v C˛tSmbve-‰v \-S-∏n-em-°m≥ \-Kc-k-` Im-Wn-® B-am-¥w G-sd hn-hmZ-am-bn-cp∂p. C-Xns‚ ]n-∂mse-bmWv kn.]n.sF. t\-Xm-hv ]n A-Nyp-X≥ Fw.]n-bp-sS ^≠n¬ \n∂-\p-h-Zn-® C˛tSm-bve-‰n-s\-Xn-tc \-Kc-k-` X-S- hm-Zw D-∂-bn-°p-∂-Xv.

Thejas Epaper kannur Edition 2013-09-12  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-09-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you