Page 1

2

kannur/kk

hntij§Ä

Imw]-kv {^−v P-\-Io-bPm-Y I-®q-cnÂ

\Kcw/ \m«n³]pdw ih¡Ã-dbpw Ip-cn-ip-Ifpw X-IÀ-¯p Im-F.-\Uwn.h--Pbn.-]Ân-btIm-p-sSf-\n-bn Poh-]-cy´w XS-hp-Im-c\v ]tcmÄ 6 k]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

]gb-ßmSn: am-Sm-bn hn-ip-≤ Ip-cn-in-s‚ tZ-hm-e-bw- sk-antØ-cn-bn-¬ km-aq-ln-Ihn-cp-≤cpsS A-{Iaw. i-h-°√-d-bpw 20Hm-fw Ip-cn-ip-Ifpw X-I¿I-Æq¿: hn-Zym¿-Yn-Xzw H-cp Zu- Øp. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bnXy-am-Wv F-∂ k-tμ-i-hp-ambn em-Wp kw-`hw. Ip-cn-ip-Iƒ Im-´n-te-°v h-en-s®-dn-bp-I-bmImw-]-kv {^≠v Hm-^v C-¥y kwÿm-\ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n- bn-cp∂p. A-Sp-ØnsS \n¿-an-® °p∂ hn-Zym¿-Yn P-\Io-b Pm- I√-d-Iƒ t]mepw X-I¿-Øp. ChnsS C-Xn-\papºpw Ip-cn-ip-IY C∂pw \m-sfbpw I-Æq¿ Pn√-bn¬ ]-cyS-\w \-S-Øpw. C- ƒ X-I¿-Øn-cp∂p. \m-´n¬ I-em-]w kr-„n-°m≥ ∂p cm-hn-se 10\v I√n°-≠n F≥.F.Fw. tImf-Pv ]-cn-k-c- {i-an-°p-∂hsc \n-b-a-\-Øn-\p - p-sa∂vv ^mZ Øp\n-∂v {]-bm-W-am-cw-`n-°pw. ap-∂n¬ sIm-≠p-hc ¿ jn-_p tPmk-^v ]-d™ p. ]-gPm-Y \m-sf ssh-Io-´v A-©nb-ßm-Sn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \ \p X-e-t»-cn-bn¬ k-am-]n-°p¬In. ]m-cn-jv Iu¨-kn¬ sksa-∂v Pn√m I-Ωn-‰n hm¿{I´-dn a-[p tU-hnUv, Fw sk- am-Sm-bn hn-ip-≤ Ip-cn-in-s‚ tZ-hm-e-bw- sk-an-tØ-cn-bn-¬ ØmIp-dn-∏n¬ A-dn-bn®p. X-I¿Ø i-h-°√-d-bpw Ip-cn-ip-Ifpw _m-Ãy≥ {]-Xn-tj-[n-®p.

\m-«-dn-hv ]n-W-dm-bn-bnÂ

X-e-t»cn: ]n-W-dm-bn sh-Ãv kn am-[-h≥ kv-am-c-I hm-b-\im-e-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂ \m-´-dn-hv ]-cn-]mSn 8\p cm-hn-se 10\v ]n-W-dm-bn sh-Ãv t_-kn-Iv bp.]n kv-Iqfn¬ \-S-°p-sa∂v `m-c-hmlnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn®p. sI sI \mcm-b-W≥ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tIm-¶n c-ho-{μ≥, hn {]-Zo]≥, C {]-tam-Zv kw-km-cn-°pw. CtXm-S\ - p-_‘ - n-®v \m-´p-N¥ - - kwL-Sn-∏n-°pw. C-e° - d - n-If - p-sS ]m-NI - co-Xn-sb°p-dn-®v tZio-b P-\n-XI - A-hm¿-Uv tP-Xm-hv kPo-h≥ Im-hp-¶c - hn-iZ- o-Ic - n°pw. Fw sI ]n am-hn-em-bn, ]n hn- Zm-k≥ - ¢m-sk-Sp-°pw. AUz. hn {]-Zo]≥, C {]-tamZv, hm¿-Uw-Kw sI hna-e, sI `m-kvIc≥, ap-lΩ-Zv j-ao¿ hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ kw-_‘ - n®p.

PnÃm I¬-h³-j\pw Bw_p-e³-kv kÀ-ho-kv D-ZL -v m-S\ - hpw I-Æq¿: F-Iv-kv k¿-ho-kv-sa≥ sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tbj≥ Pn√m I¨-h≥-j\pw Bw_p-e≥-kv k¿-ho-kv D-Zv-Lm-S-\hpw H-º-Xn\p ssh-Io-´v aq-∂n-\v P-hl¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dnbn®p. a{¥n sI kn tPmk-^v DZv-LmS-\w sN-øpw. Pn√m I-e-Iv-S¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬°-sd B-Zc - n-°pw. Pn√m ]©mb-Øv {]-knU‚ v {]^. sI F kc-f, Sn sP tP-°_ - v, cm-Pohv ]¥v, hn sI A-–p-∂n-km¿, ]n sF c-ta-i≥ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ F-Iv-kv k¿-ho-kv-sa≥ sh¬s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]knU‚ v sI hn \m-cm-bW≥, sk-{I-´-dn kn _m-e-Ir-jvW≥, Sn hn-Pb≥, Fw hn sI \mb¿, ]n sF c-ta-i≥ kw-_-‘n®p.

aWÂtem-dnbpw Fkv-tImÀ-«v Imdpw ]n-Sn-IqSn; aq-¶pt]À A-d-Ìn ]-ø∂ - q¿: A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn a-W¬ I-SØ - p-Ib - m-bn-cp∂ temdnbpw Fkvt- Im¿-´v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ Im-dpw t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. I-gn-™ Znh-kw sh-≈q-¿ B-en≥-Io-gn-\v k-ao-]a - m-Wp kw`hw. ]-ø∂ - q¿ `m-Kt- Ø-°p h-cn-Ib - m-bn-cp-∂ sI.F¬.60.F^v.6071 tem-dnbpw tem-dn-°v Fkvt- Im¿-´v t]m-b sI.F¬.14 sP.4599 am-cp-Xn- Imdpw I-ÃU - n-bn-se-SpØp. tem-dn ss{U-h¿ A©-c°-≠n kz-tZ-in Sn Fw d-la -v m≥, Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ Imk¿tIm-Uv Xp-cp-Øn-bn-se \u-jo¿ (32), ^-k¬ ssI-kv(39) F∂nh-sc A-dk - ‰-v v sN-bX -v p. A-tX-ka-bw, a-We - p-am-bn FØnb c-≠ptem-dn-Ifpw Fkvt- Im¿-´v h-∂ c-≠p Im-dp-Ifpw t]m-en-kns‚ I-Æpsh-´n-®v I-S∂ - pI-f™p.

A¼n-fn h-[-t¡-kv ]-cn-K-Wn-¡p¶Xv 24te-¡p amän X-e-t»-cn: sIm-f-t»-cn Im-hpw-`m-Kw Im-™n-c-ho-´n¬ km-bnjv Ip-am¿ (44) `m-cy I-cn-bm-Sv tk-´p-ap-°n-se ]-t\m-fn-°p-\n A-ºn-fn(32)sb Ip-Øn-s°m-e-s∏-SpØn-b tIkv ]-cn-K-Wn°p-∂-Xv Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pv hn j¿-kn- Cu-amkw 24te°p am-‰n. 2011 Pq-sse 5\p cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p- kw-`-hw. am-Xm]n-Xm-°-fp-sSbpw a-°-fp-sSbpw ap-∂n¬h-®v Dfn-sIm≠v IpØp-I-bm-bn-cp∂p. Ip-Spw_tIm-S-Xn-bn¬ A-ºn-fn km-bn-jvIp-am-dn-s\-Xn-tc tI-kv \¬-In-b-Xn-s‚ hn-tcm-[-am-Wv sImebv-°p Im-c-Ww. 18 h¿-jw ap-ºm-bn-cp∂p C-h-cp-sS hn-hm-lw.

s]-cn-tßmw: F.-Un.-Pn.-]n. k‘y C-∂v sN-dp-]p-gb - n-se Im-\w h-b¬ tIm-f-\n- k-μ¿-in-°pw. kw-ÿm-\-sØ A-Xn¿-Øn-{Kma-ß-fn¬ a-m-thm-hm-Zn km-∂n[yw dn-t]m¿-´v sN-bvX - X - n-s\ XpS¿-∂m-Wp k-μ¿-i-\w. A-Xn¿Øn {Km-a-ß-fp-am-bn t]m-en-kns‚ _-‘w sa-®s - ∏-Sp-Øp-∂X - v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-ß-fpw ]cn-KW - n-°pw. a-mt- hm-hm-Zn km-∂n-[y-Øn-s‚ ]-›m-Øe - Ø - n¬ h-b\ - m-S,v I-Æq ¿, Im-k¿-tKm-U,v Xr-iq¿, ]m-e° - mSv, a-e∏ - p-dw Pn-√I - f - nse h-\m-Xn¿Øn-bp-am-bn _-‘s - ∏-´p-≈ t]men-kv tÃ-j\ - p-Iƒ-°p kp-c£ - m ap-∂d - n-bn-∏v \¬-In-bn-´p-≠v.-

C-cn-´n: C-cn-´n k-ssπ-tIm em-`w am¿-°‰ - n¬ `-£y-hI - p-∏v a-{¥n-bpsS an-∂¬ - ∏ - c - n-tim-[\ - . C-cn-´n ]n Sn Nm-t°m k-lI - c - W - B-ip-]{Xn-bn¬ {]-ta-l-Nn-In¬-km hn`m-KØ - n-s‚ D-ZL v- m-S\ - w I-gn-™ ti-jw A-{]-Xo-£n-Xa - m-bm-Wp D-®b - v° - v H-t∂m-sS a-{¥n C-cn-´n t\-cw-t]m-°v tdm-Un-se em-`w am¿-°‰ - n¬ F-Øn-bX - v. Cu- k-abw am¿-°-‰n-s‚ h-cm-¥-bn-epw tdm-Un-epw k-©n-bp-am-bn P-\߃ Iyq \n¬-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. X-s‚ k-μ¿-i-\w \n-߃°v sN-dn-b _p-≤n-ap-´p-≠m-°psa-∂pw £-an-°-W-sa-∂pw a{¥n ]-d-™p. A-I-Øp-I-b-dn-b a-{¥n km-[-\-ß-fp-sS Kp-W-\ne-hm-c-hpw hn-e-hn-h-c-∏-´n-I-bpw

Iqƒ A-[ym-]I - ¿ A-dn-bs - ∏-Sp-∂Xv. Sn.-Sn.-kn-bpw, _n.-FU - pw A-Xnepw D-∂X - tbm-Ky-Xb - p-≈ A-[ym]-Is - c C-Øc - Ø - n¬ tI-he - w kvIqƒ A-kn-Âp-am-cm-bn hn-tijn-∏n-°p-∂X - v `q-jW - a- √ - . kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sPbnw-kv am-Xyp A-[y-£X - h-ln®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn-_n B‚-Wn sX-t°-SØ - v, J-Pm-©n hn C tPm-kv tIm-´q¿, k≥-tam≥

kn Ip-cy≥, tkm-a-ti-J-c≥ ]n≈, kp-[o¿ N-{μ≥, jm-Pn tPmk-^v, _m-_p tXm-a-kv, hn F tPm-bn, Sn Fw h¿-Ko-kv, h¿-Kokv am-Xyp, {^m≥-kn-kv tPm-k^v, sI Pn tXm-a-kv, ssk-\p tXm-ak - v, F sI tPm-kv, hm-kptZ-h H-Kp-≠m-b¿, tSmw tPm¨, Pn-Pn tPm¨ sN-dn-bm≥, Fw c-ivan, Zo-] Ip-cym-t°m-kv, en-kn k°-cn-bm-kv kw-km-cn-®p.

]-ø-∂q¿: ss_-°p-Iƒ Iq-´nbn-Sn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ]-ø∂ - q¿ I-t≠m-Øv tIm-bn-te- eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn h-Ip-∏n-s‚ sl¬-]v sU-kv-Iv I-Æq-cn¬ F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.-F¬.-F. cn-b≥ {io-cm-Pv(28), am-Xa - w-Ke - w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p t]-cq¿ {^m≥-kn-kv(45), s]mtØ-c c-ta-i≥(49) F-∂n-h¿°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc ]cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se ]o-c-°mw X-S-Øn-em-Wp A-]-I-Sw.I-Æq¿: Hm-W-hn-]-Wn-bn-se Nq- \¬-Im-\pw kw-i-b-\n-hm-c-W- kvI - v {]-h¿-Øn-°pw. Iq-Sm-sX, j-W-ß-fpw {I-a-t°-Sp-I-fpw X- Øn-\pw ku-I-c-y-ap-≠v. {]-tX-yI - an-∂¬-∏c - n-tim-[\ - m S-bm≥ e-£-y-an-´v eo-K¬ sahn-]W - n-bn¬-\n-∂v hm-ßp-∂ kvI - zm-Up-Iƒ cw-KØ - n-dß - pw. t{Sm-f-Pn h-Ip-∏v sl¬-]v sU- D¬-∏-∂-ß-fp-sS A-f-hp-Xq-°- 04972776560, 2776188 F-∂o I¨kv-Iv Xp-S-ßn. tÃ-‰v _m-¶n-\p ߃ D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v C-hn- t{Smƒ dqw \-ºd - p-If - n¬ 24 a-Wnk-ao-]-sØ tI-{μ-Øn¬ F ]n sS-h-®v ]-cn-tim-[n-°m-\m-hpw. °q-dpw ]-cm-Xn- \¬-Imw. {io-P≥ A-–p-√-°p-´n Fw.-F¬.-F. D-Zv- Cu-am-kw 14 h-sc cm-hn-se 10 ap- A-[y- £ - X - h-ln-®p. F j-^o¿, sN-¶-f: hm-d‚ v {]-Xn-sb tX-Sn- Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-cm-Xn-Iƒ X¬ ssh-Io-´v 8 h-sc sl¬-]v U- sI Fw {]-Im-i≥ kw-km-cn-®p.sb-Øn-b t]m-en-kv ho-´n¬ AXn-{I-an-®p -I-b-dn Ip-Spw-_mw-Kß-sf B-{I-an-®p. ho-´p-S-a Dƒs∏-sS aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. \m-emw-aø - n¬ ssX-hf - ∏ - n-se Akve - w (33) `m-cy d - a - b - n-k (25) aIƒ- km-ln-e(8) F-∂n-h¿-°mWp-]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc C-.-sI I-Æq¿: A-ºp-w hn-√pw, ap-fb - c - n ]m-bk - w, B-\h - m¬ tam-Xn-cw Xp\m-b-\-m¿ sa-tΩm-dn-b¬ B-ipI-Æq¿: Zp-_-bv sI.-Fw.-kn.-knS-ßn I-ch - n-cp-Xn-s‚ I-a\ - o-bX - sX-fn-bn-°p-∂ B-Uw-_c - s_-U-v ]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂°v Io-gn¬ tI-c-fm t^m-Iv-tem jo-‰p-Iƒ h-sc. I-f \o-°m-\pw a¨-I´- D-Sb - ° -v m-\p-ap-≈ D-]I - c - se cm-{Xn 8.-30Hm-sS-bm-Wp kw-`¿ ¢-∫v cq-]o-I-cn-°p-sa-∂v t^mWß ƒ. Su¨ kv I zb d n¬ \S ° p∂ tZi ob kc k t v af b n¬ hw. t]m-en-kp-Im¿ a-Zy-]n-®n-cpIvv-tem¿ A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ B-I¿-jW - o-ba - m-b D¬-∏∂ - ß - t- f-sd. Im¿-jn-I kw-kI -v r-Xn-bp∂-Xm-bn A-kve - w ]-cm-Xn-s∏-´p. _n ap-l-Ω-Zv A-l-Ω-Zv hm¿sS-bpw ]m-cº - c - y-Ø\ - n-ab - p-sS-bpw Hm¿-as - ∏-Sp-Øe - m-bn am-dp-Ib - mØm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bnWp ta-f. {Km-ah - n-Ik - \ - h-Ip-∏n-s‚ N-cn-{Xw hn-hc - n-°p-∂ ayq-kn®p. a-e-bm-fn-I-sf-bpw \m-S≥ Ib-hpw H-cp-°n-bn-´p-≠.v \n-ew D-gp-Xp-ad- n-°m≥ D-]t- bm-Kn-°p-∂ Ie-sb-bpw t{]m¬-km-ln-∏n-°pe-∏b - pw \p-Ih - pw ]p-Xp-Xe - a - p-db - ° -v p Iu-Xp-Iw ]-Ic - p-∂X - m-W.v I-sb-∂ e-£y-tØm-sS C-¥yIr-jn-bn-Sß - f - n¬ Io-S\ - m-in-\n X-fn-°m-\m-bn D-]t- bm-Kn-® ]I-Æq¿: B{Inkm-[-\-߃ °p sh-fn-bn¬ C-Xm-Zy-am-bm-Wv ºv, [m-\y-߃ ]m-‰n-sb-Sp-°m-\p-≈ D-]I - c - W - h - pw {]-Z¿-i\ - Ø - nti-J-cn-°m-s\-∂ hymtP-\ hot^m-Ivt- em¿ ¢-∫n-s‚ cq-]o-Ic - \p-≠.v I-cI - u-ie - D-¬∏ - ∂ - ß - ƒ, cm-Pÿ - m≥ ]p-X∏ - p-Iƒ, ssl-Z´p-]-cn-kc - ß - f - n¬ Np-‰n-Øn-cn™v Ww. C-Xn-\p-≈ km-£y-]{- Xw acm-_m-Zv ap-Øp-am-eI - ƒ, _w-Kmƒ ]-´p-km-cn-Iƒ, D-Øc - m-©e - n-se ]m-{X-߃ I-hc - p-∂ kw-LØ - n{¥n sI kn tPm-k-^v Zp-_-bv Xp-Wn-Øc - ß - ƒ, a-t\m-lc - a - m-b B-`c - W - ß - ƒ, \n-tXym-]t- bm-K se Hcm-sf t]m-en-kv A-dk - ‰-v v sNsI.-Fw.-kn.-kn. {]-kn-U ‚ v km-[\ - ß - ƒ F-∂n-h D-¬∏ - m-ZI - c - n¬-\n-∂p t\-cn-´v D-]t- `m-‡m-hnbvXp. X-an-g\ v- m-Sv \mK¿-tIm-hn¬ A¿-h¿ \-l-bv-°p \¬-In. H-Iv\p F-Øn-°p-Ib - m-Wn-h¿. Ip-Spw-_{- io-bp-sS-bpw kw-ÿm-\kz-tZ-in P-Ks - \-bm-Wv Su¨ t]mtSm-_¿ B-Zy-hm-cw {]-h¿-ØsØ 14 Pn-√I - f - n-se-bpw Ãm-fp-Iƒ - Dƒ-s∏-sS sam-Øw ]-he - n-ben-kv ]n-Sn-IqSn. C-bm-fn¬\n-∂v I\w Xp-S-ßpw. \m-S≥-I-em -]-cn\p-If - p-sS F-Æw 237. H-ºX - p kw-ÿm-\ß - f - n-¬ \n-∂p-≈h - c - mh¿-®m ap-X-ep-Iƒ I-s≠-Øn. io-e\ - t- I-{μw D-S≥ Xp-Sß - pw. Wv X-ßf - p-sS {Km-ao-W D¬-∏∂ - ß - f - p-am-bn F-Øn-bn-cn-°p-∂X - v. ho-Sp-I-fpsS A-Sp-°-f `m-KB-Zy-L-´-Øn¬ Xn-cp-hm-Xna-lm-cm-{„-bn¬ \n-∂p-≈ s\-√n-° Nq¿-Ww, h-b\ - m-S≥ Bß-fn¬ kq-£n-°p-∂ sN-ºv˛ c, am¿-Kw-I-fn, H-∏-\ Xp-S-ßn-bZn-hm-kn ta-Je - b - n-se a-cp-∂p-Iƒ F-∂n-hb - vs - °-√mw B-hi - yA-eq-an-\n-bw ]m-{X-߃ Dƒh-bn-¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-w. ]°m-tc-sd. am-bw tN¿-°m-Ø ]-®° - d - n-If - pw a-‰p-am-Wv hn-‰g- n-°ps∏-sS-bp-≈-h I-h¿-∂p hn¬-∏co-£m-hn-P-bn-Iƒ-°v k¿-´n-^n∂-sX-∂v kw-Lm-SI - ¿ D-d∏ - p-\¬-Ip-∂p. s\-Sp-aß - m-Sv, A-Xn-b\ \-S-Øp-∂ kw-L-Øn-se I°-‰v \¬-Ipw. hm¿-Øm-k-tΩ-f∂q¿, Im-cy-h´- w F-∂n-hn-Sß - f - n-se ]-Sh - e - ß - , t\-{¥-∏g- w, tNÆn-bm-Wv C-bm-sf-∂p t]m-en\-Øn¬ t^m-Iv -tem¿ A-°m-Z\, tN-ºv Xp-Sß - n A-®m-dp-Iƒ h-sc hn-e° - n-gn-hn-¬ e-`n-°pw. Bkv ]-d™p. C∂-se cm-hn-se an sk-{I-´-dn Fw {]-Zo-]v-Ip-am¿, {‘-{]-tZ-iv A-®m-dp-Iƒ, I¿-Wm-SI - _m-Kp-Iƒ F-∂n-hb - ° v- p kw-i-bm-kv-]-Zam-b km-l-N-cyZp-_-bv sI.-Fw.-kn.-kn. {]-kn{]-tXy-I Ãm-fp-If - p-≠.v tI-{μ {Km-a hn-Ik - \ - a-{¥m-eb - h - pw kwØn¬ \-K-c-Øn ¬ I-≠ {]-XnU‚ v A≥-h¿ \-l, P-\-d¬ ÿm-\ {Km-ah - n-Ik - \ - h-Ip-∏pw I-Æq¿ Pn-√m ]-©m-bØ - p-am-Wv sb I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øv tNm Zyw sk-{I-´-dn C-{_m-low ap-dn-®mkw-Lm-SI - ¿. 13 h-sc \-S° - p-∂ ta-f-bp-sS `m-K-am-bn F-√m Zn-h≠n, sk-{I-´-dn km-Pn-Zv A-_qsN-bvX - t- ∏m-gm-Wv tam-jW - hnhk-hpw I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v._-°¿ ]-s¶-Sp-Øp.cw ]p-dØ - m-bX - v.

eo-KÂ sa-t{Sm-f-Pn slÂ-]v sU-kv-Iv {]-hÀ-¯-\w Xp-S-§n

{]-Xn-sb tX-Sn-sb-¯n-b t]m-en-kv ho-«p-Im-sc B-{I-an-¨p

A-¼p-w hnÃpw ap-XÂ ap-¯p-am-e-IÄ h-sc; kc-kv ta-f {i-²-bm-IÀ-jn-¡p¶p

I-Æq¿: I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bnen-se Po-h-]-cy-¥w X-S-hp-Imc≥ sa¬-hn≥ ]m-Zp-h-bv-°v \oXn \n-tj-[n-°p-∂-Xm-bn a-\pjym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I¿ Btcm-]n-®p. B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn¬ \n-∂p-≈ A-\p-Iqe D-Ø-c-hv e-`n-®n-´pw ]-tcmƒ \¬-Im-Ø-Xv Zp-cq-l-am-Wv. sN-øm-Ø Ip-‰ß - ƒ A-Sn-t® ¬-∏n-®v Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h≥ sa¬-hn-s\ Xp-dp-¶n-eS- b - v° - m-\mWp P-bn¬ Un.--Pn.-]n. Dƒ-s∏-sSbp-≈-h¿ {i-an-°p-∂-Xv. C-°-gn™ Pq-sse A-©n-\p sa¬-hns‚ am-Xm-hv sh-tdm-Wn hn-eyw

\¬-In-b A-t]-£-bn¬ B-`y¥-c-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn¬-\n∂p 15 Zn-hk - s - Ø ]-tcm-ƒ A-\ph-Zn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xn-s‚ ]-I¿-∏pw Pm-aym-t]-£m tc-JI - fp-am-bn C-∂-se I-Æq¿ sk≥{S¬ P-bn-en-se-Øn-b a-\p-jym-hIm-i {]-h¿-Ø-I≥ tPm-k-^v Nm-hd - t- bm-Sp, ]-tcmƒ A-\p-hZ- n°m-\m-hn-s√-∂ \n-e] - m-Sn-em-bncp-∂p A-[n-Ir-X¿. s{]m-t_-j\ - d - n Hm-^n-kd - p-sS A-t\z-jW - dn-t]m¿-´v Dƒ-s∏-sSbp-≈ tc-JI - f - n¬ \-√ A-`n-{]mb-am-Wv sa¬-hn-s\- Ip-dn-®p-≈X - v. F-∂m¬ P-bn¬ h-f∏ - n¬-h® - p kv-

{Xo-Is - f A-]a - m-\n-°m≥ {i-ans®-∂ B-tcm-]W - a - m-Wv A-[nIr-X¿ C-t∏mƒ D-∂b - n-°p-∂X - v. P-bn¬ D-]t- Z-iI - k-an-Xn-tbm-Kw sa¬-hn-s\ tam-Nn-∏n-°m≥ ip]m¿-i sN-bX v- n-´p-s≠-¶n-epw \-S]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n ]p-dØ - nd-ßm≥ Im-eX - m-ak - s - a-Sp-°pw. 1994¬ P - b - ¥ - n P-\X - F-Ivk - v{]-kn¬ bp-hX - n sIm-√s - ∏-´ tIkn-em-Wp sa¬-hn≥ A-dà - n-emb-X.v tPm-k^ - v Nm-hd- , hn sI Ip™n-cm-a≥, Fw A-lΩ - Z- ,v hn sI Kn-cn-P≥, Fw hn {]-km-Z,v ap-lΩ - Zv Cw-Xn-bm-kv hm¿-Øm-kt- Ω-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

]-cn-tim-[n-®p. ]p-d-Øn-d-ßn-b ti-jw D-]-t`m-‡m-°-fp-sS ]cm-Xn tI-´p. Im¿-Uv H-∂n-\v A©p-In-tem A-cn am-{X-am-Wv e`n-°p-∂-sX-∂m-bn-cp-∂p H-cm-fpsS ]-cm-Xn. 10 In-tem A-cn F.-]n.--F¬-˛-_n.--]n.--F¬. hy-Xym-kan-√m-sX \¬-Im-\m-Wp k¿°m-cn-s‚ \n-¿-tZ-i-sa-∂pw C-Xns\-Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠m-hp-sa∂pw a-{¥n hy-‡-am-°n. ]-cm-Xn-Iƒ-s°-√mw ]-cn-lmc-w Im-Wp-sa-∂p ]-d-™n-d-ßnb a-{¥n, Xn-c-°v I-W-°n-se-SpØv H-cp Iw-]yq-´¿-Iq-Sn C-cn-´n k-ssπ-tIm-bn¬ A-\p-h-Zn-°psa-∂pw Iq-´n-t®¿-Øp. k-Æn- tPmk-^v Fw.--F¬.--Fb - pw a-{¥n-tbm- C-cn-´n k-ssπtIm em-`w am-¿-°-‰n¬ ]cn-tim-[-\-bv-s°Øn-b a{¥n A-\q-]v tP°-_v sSm-∏w- D-≠m-bn-cp-∂p. Iyq-hn¬\n-∂ kv-{Xo-I-fp-sS ]-cm-Xn tIƒ-°p∂p

kvIqÄ A-[ym-]-I-cp-sS X-kv-Xn-Im\m-aw am-äWw _n.-sP.-]n. I-Æq¿: A-[ym-]I - c - p-sS X-kX v- nIm-\m-aw kvI - qƒ A-kn-Â v F∂-Xn-\p ]-Ic - w So-®¿, am-ÿ F∂n-ßs - \ ]-cn-jI v- c - n-°W - s - a-∂v ss{]-h‰- v kvI - qƒ {Km-Pp-th-‰v So-t®gvk - v A-tkm-kn-tb-j≥ sk≥{S¬ sk-{I-t´-dn-b‰ - v B-hi - y-s∏´p. \n-eh - n¬ F¬.-]n-˛b - p.-]n kvIqƒ A-kn-Â v, ssl-kI v- qƒ A-kn-Â v F-∂m-Wv s]m-Xp-hnZym-`ym-k h-Ip-∏n-\p Io-gn-se kv-

\ntj-[n-¡p-¶-Xmbn ]cmXn

C-cn-«n k-ss¹tIm em-`w amÀ-¡-än a-{´n-bp-sS an-¶Â-¸cn-tim[\

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v aq-¶p-t]À¡v ]-cn-¡v

]m-{Xtam-ãm-hv A-d-ÌnÂ

k-µÀ-i-\w C-¶v

Zp-_-bn t^m-Iv-temÀ ¢-ºv Xp-S-§p-¶p

{]-hÀ-¯-I-\v aÀ-±-\w I-Æq¿: _n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI≥ A-go-t°m-Sv ssa-em-Sw-X-dbn-se \n-c-t¥m-Sv lu-kn¬ hn]n-\n(21)s\ a¿-±-\-ta-‰ \n-ebn¬ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v B-tdm-sS h≥-Ip-f-Øp-h-b¬ ]-g-b sI-F-kv.-C.-_n. Hm-^n-kn\p k-ao-]-am-Wp kw-`-hw. c-Xojv, cm-lp¬, k-Nn≥ F-∂o kn.]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ a¿-±n-s®∂m-Wp ]-cm-Xn.

A-ÐpÂ- kemw lm-Pn h[w: ap-JyI-®n t]m-en-kv h-e-bn-se¶p kqN\ Xr-°-cn-∏q¿: {]-hm-kn hy-hkm-bn Xr-°-cn-∏q¿ sh-≈m-∏nse F _n A-–p¬ -kemw lmPn-bp-sS h-[-hp-am-bn _-‘-s∏´v ]n-Sn-Iq-Sm≥ ti-jn-°p∂ c≠p-{]-Xn-I-fn¬ H-cmƒ t]m-enkv h-e-bn-em-sb∂p kqN-\. IÆq¿ kz-tZ-in \n-an-Øm-Wv t]men-kv I-Ã-Un-bn-ep-≈-Xv. sIme-]m-X-I-Øn-s‚bpw I-h¿-®-

bp-sS-bpw B-kq-{X-Icm-b \ote-iz-cw tIm-´-∏p-dw B-\-®m-ense C sI \u-jmZv, C sI d-aokv F-∂n-h-cp-am-bn IrXyw\n¿h-ln-® Xr-iq-cn-se k-tlm-Zcß-sf _-‘-s∏-Sp-Ønb-Xv \nan-Øm-sW-∂v t]m-enkv t\csØ sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ \n-an-Øn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b hnh-cw ÿn-co-I-cn-

®n-´n√. A-h-ti-jn-°p-∂ {]-Xn Xr-iq-cn-se k-Po-dn-\mbn t]men-kv Xn-cn-®n¬ Du¿-Pn-X-am-°n. I-gn-™ B-K-kv-Xv \m-en\p cm-{Xn 11\pw 12\pw CS-bn-em-Wv A-_v-Zp¬- kemw lm-Pn-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn I-h¿-® sN-bvX-Xv. A-d-Ãnemb B-dp-{]-XnIƒ Im-™-ßm-Sv k-_v P-bnen¬ dn-am‚n-emWv.

No-«p-I-fn; 11 t]À A-d-ÌnÂ

hml\ ]cn-tim-[-\bv-¡nsS bphm-hn\v t]menkv aÀ±-\w

a-øn¬: ]m-h-∂q¿-sam-´-bn-se I-S-bp-sS ]n-d-In¬ ]-Ww-h-®v No-´p-I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂ 11 t]sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]m-h-∂q¿-sam-´ kz-tZ-in-I-fm-b sI {]-km-Zv, sI c-Xo-jv, _m-eIr-j-W≥, cm-Po-h≥, sI cm-tPjv, t{]-a-cm-P≥, c-Rv-Pn-Øv, D√m-kv, A-©p-h-≠n cm-Po-h≥, {]-im-¥, lw-k F-∂n-h-cm-Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 3200 cq-]-bpw ]nSn-s®-Sp-Øp.

Im-´m-º≈n: hm-l\ - ] - c - n-tim-[\-bv-°n-sS ss_-°n-se-Øn-b bp-hm-hn-\v t]m-en-kn-s‚ a¿-±\ - w. km-ca - m-bn ]-cn-t°-‰ I-ºn¬ kztZ-in ]-≠m-ch - f - ∏ - n¬ ]n hn Aivd - ^ - n-s\(27) ]m-∏n-\n-t»-cn {]mY-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-epw ]n∂o-Sv I-Æq¿ F.-sI.-Pn. B-ip- ] - {Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. C-∂se ]p-e¿-s® 5.-30Hm-sS- Im-´m-º≈n Ip-∂n-em-Wv kw-`h - w. I-Æqcn-se kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn-te-

A`n-`m-j-I-À hm-b aq-Sn-s¡-«n {]-IS-\w \-S¯n ]-ø∂ - q¿: s]-cn-tßmw Fkv.sF. cm-aI - r-jW -v ≥ A-`n-`m-jI-s\ I≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n A-dk - ‰-v v sNbvX - X - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v _m¿ Atkm-kn-tbjs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-`n-`m-jI - ¿ - ]-ø∂ - q¿ Su-Wn¬ hm-b aq-Sn-s°-´n {]-IS-\w \-SØn. Xp-S¿-∂p \-S∂ - tbm-Kw _m¿ Iu ¨-kn-ew-Kw AUz. Fw i-d^ - p-±o≥

D-ZL -v mS-\w sN-bX -v p. ]-ø∂ - q¿ _m ¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v A-Uz. Sn hnP-bI - p-am¿ A-[y-£X h-ln®p. I-Æq¿ _m¿ A-tkm-kntb-j≥ {]-knU‚ v kn Ir-jW v ≥, X-fn-∏d-ºv _m¿ A-tkm-kn-tbj≥ ssh-kv {]-knU‚ v ]n B¿ cm-P≥Ip´n, Fw hn hn-t\mZv, sI ]n c-ta-i≥ kw-km-cn-®p.

°v c-‡w ]-cn-tim-[n-°m≥ kplr-Øv j-co-^v Hm-Sn-® ss_°n¬ h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p. t]m-en-kv ssI-Im-Wn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v j-co-^v ss_-°v \n¿-Øn-sb-¶n-epw ]n-∂n-en-cp∂ A-iv-d-^n-s\ s]m-Sp-∂-s\ t]m-en-kv h-en-®v Xm-sg-bn-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv bm-sXm-cp {]-tIm-]-\-hp-an-√m-sX A-iv-d^n-s\ a¿-±n-®p. C-cp-h-sc-bpw IÃ-Un-bn-se-Sp-Øv tÃ-j-\n-te-

°v sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw A-hi-\n-e-bn-em-b A-iv-d-^n-s\ t]m-en-kv X-s∂-bm-Wv ]m-∏n-\nt»-cn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μØn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. ]-cn-°v km-c-am-b-Xn-\m¬ A-hn-sS-\n∂v F.-sI.-Pn. B-ip-]-{Xn-bn-te°v am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-enkv a¿-±-\w kw-_-‘n-®v A-t\zjn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v j-co^v Pn-√m t]m-en-kv No-^n-\p ]cm-Xn \¬-In.

B[m-dn-\v tSm-¡¬ e-`n-¨nÃ; P-\w _-l-fwh¨p I-Æq¿: B-[m¿ Im¿-Un-\p tSm°¨ e-`n-°mØ-Xv hm-t°-‰Ø - n epw _-lf - Ø - nepw I-em-in®p. Im¬-sS-Ik -v n¬ Iu-k¿ tImw-πIvk - n¬ {]-h¿-Øn-°p∂ A-£b tI-{μ-Øn¬ B-[m¿ Im¿-Un\m-bn FØn-bh - c - m-Wv tSm-°ƒ e-`n-°m-ØX - n-s\ Xp-S¿-∂p £p`n-Xc - m-bXv. H-cpZn-hk - w 90 t]¿°mWv C-hnsS-\n∂v tSm-°¨ \¬-Ip-∂X - v. hm-l\ - ]-Wn-ap-S-

°p Znh-kw F-tØ-≠h¿ C∂se lm-Pc - m-bX - m-Wv {]-iv\ - Ø - n\p Im-cWw. C-Xp-aqew C∂-se cm-hn-se ]pXnb tSm-°¨ F-Sp°m-s\-Øn-bh - ¿- _p-≤n-ap-´n. i-\n-bmgv-N am-{Xta tSm-° ¨ X-cm≥ ]-‰p- I - b - p-≈q-sh∂v _‘-s∏-´h - ¿ ]-d™ X - m-Wp _-lf-Øn-\n-Sb - m-°n-bX - .v kw-L¿-jmhÿsb Xp-S¿-∂v Su¨ t]menkv ÿ-es - Ø-Øn.

bq-¯v tIm¬-{K-kv t\-Xm-hn\v sh-t«äp; kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-I³ A-d-Ìn Iq-Øp-]d - º - v: bq-Øv tIm¨-{Kkv t\-Xm-hn-s\ sh-´n-s°m-es - ∏Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn¬ kn.-]n.Fw. {]-h¿-ØI - s - \ A-dk - ‰-v v sNbvX - p. bq-Øv tIm¨-{K-kv ap≥ Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v am-ßm-´nSw h-´n-{]-sØ Fw kn lu-kn¬ Nn-{X-Ip-am-dn(34)s\ B-{I-an-® h´n-{]-sØ ssj-Pp-hn-s\-bm-Wv Iq-Øp-]d- º - v F-k.v s - F. A-cp¨Zm-kpw kw-Lh - pw ]n-Sn-Iq-Sn-bX - .v

in-∏n-®p. Iq-Øp-]d - ºv H-∂mw ¢m-kv PpUo-jy¬ a-Pn-ktv- {S‰v tIm-SX - n-bn¬ lmP-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bX v- p.-

Hm-Wm-tLm-jh - p-am-bn _-‘s∏-´ tbm-Kw I-gn-™v tIm¨-{Kkv t\-Xm-hv {]o-Xn-s\m-∏w ho-´nte-°p t]m-Is - h I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn 10Hm-sS-bm-Wp kw-`hw. cm-{„o-b hn-tcm-[w Im-cW - w ssj-Pp sIm-Sp-hmƒ sIm-≠v sh´n-sb-∂m-Wp ]-cm-Xn. ssI-°pw Im-en-\pw ]-cn-t°-‰ Nn-{X-Ip-am-dns\ X-et- »-cn C-μn-cm-Km-‘n kl-Ic - W - B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-

]-cn-t°-‰v Nn- I n¬- k - b n¬ I-gn-bp-∂ Fw kn Nn-{X-Ip-am¿

{]-Jym-]n-¨n-«v 11 hÀ-jw; a-e-tbmc ssl-th I-S-em-kn C-cn-°q¿: kw-ÿm\-sØ G‰hpw hen-b ]m-Xs - b∂p sIm-´ntLm-jn-® a-et- bm-c ssl-th ]≤-Xn {]-Jym-]-n-®n´v 11 h¿-j-ambn´pw ^-be - n¬ X-s∂. a-et- bmc ta-Je - b - nse sN-tºcn, ]-ømhq¿, D-fn°¬, C-cn-´n Xp-Sßn-b {]-tZ-i-ß-fp-sS kz-]v-\-]-≤-Xnbm-WnXv. C-cn-°q¿ \n-tbm-PI - afi-eß - f - n¬ h-cp-∂ {]-tZ-iß - fnse ÿ-et- a-s‰-Sp-°epw Nn-e `m-K-ß-fn¬ H-∂mw-L-´ {]-hr-

Ønbpw Xp-Sß - n-bn-cp-∂p. F-∂m ¬, C-h-sb√mw {]-iv-\-ß-fn¬ Ip-cp-ßn In-S° - p-Ib - mWv. ]≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-bn-cp-s∂¶n¬ Imk¿-tImUv, I-Æq¿, h-b\mSv, a-e∏ - pdw, tIm-gn-t°mSv, ]m-e°m-Sv Pn√-If - n-se a-et- bm-c {]-tZiß-sf ]-ck - ] v c - w _-‘n- ∏ - n-°p∂ F-fp-∏h-gn-bm-bn C-Xp am-dntb-s\. 2002¬ A∂-sØ bp.Un. F^v. k¿-°m-cm-Wv 1500 tIm-Sn cq-]b - p-sS a-et- bmc ssl-th ]

≤Xn {]-Jym-]n-®X - v. Imk¿-tIm´p\n-∂v XpS-ßn Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcsØ ]m-di - m-eb - n-se-Øp∂ X-cØn-em-bn-cp-∂p 1332 Intem ao‰¿ h-cp-∂ ]-≤-Xn-. C-Xpkw-_‘n-®v hn-iZ- ] - T-\Ø - n-\mbn \m‰v] - m-In-s\ Np-aX - e - s - ∏-Sp-Øn-bncp-∂p. H-∂mw-L´- Ø - n¬ Imk¿tIm-Uv ap-X¬ ]m-e-°m-Sv hscbpw c≠mwL-´-Øn¬ ]m-e°m-Sv ap-X¬ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw hsc-bp-am-Wv ]≤-Xn \-S∏ - m-°pI.

2009 sa-bv 21\p \m-‰v-]m-Iv k¿°m-cn-\v dn-t]m¿´v k-a¿-∏n-®p. 2009 Pqsse B-dn-\v a-et- bmc]m-X I-S∂ - pt]m-hp-∂ {]-tZiß-sf°p-dn-®v hn-⁄m-]\ - a - n-d°p-Ibpw sN-bX v- p. Xp-S¿∂v \meph¿-ja- m-bn´pw ]-≤X - n-bp-sS BZy-L´w F-ßp-sa-Øn-bn√. IrXyam-b G-tIm-]\ - w- C√m-ØXpw sNdn-b ]m-XI-sf hn-Ik - n-∏n-°p∂-Xn-\p-≈ {]m-tbmKn-I {]-iv\ - ß-fp-w Xn-cn-®S- n-bmbn.


{]mtZ-inIw

6 k]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

ta-gv-kn c-hn A-\p-kv-a-c-Ww

]cn-]mSn IÆq¿ Su¨ kv-Izb¿:

Hm-Ww hn-]-W-\-taf˛10.00 I-Æq¿ sX-°o-_-km¿ ssIc-fn tjmdqw: I-c-Iu-i-e hn-]-W-\-taf˛10.00 I-Æq¿ I-e-Iv-S-td-‰v ssa-Xm \w: tZio-b k-c-kv- taf˛10.00 I-Æq¿ I-e-Iv-tS-td‰v: tIcf ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨-kv t^m-dw [¿W˛10.00 I-Æq¿ t]m-en-kv ssaXm\w: t]m-en-kv ^pSvt_mƒ˛5.00 X-e-t»-cn im-c-Z Ir-jvWø¿ Hm-Un-t‰m-dn-bw: I-c-Iu-i-e- taf˛10.00 ]-ø-∂q¿ Jm-Zn tI-{μw: I-c-Iu-i-e hn-]-W-\-ta-f˛9.00

t]m-en-kv I-¸v ^p-Sv-t_mÄ: a-«-¶qÀ kÀ-¡n-fn-\v P-bw I-Æq¿: I-Æq¿ ]-tc-Uv {Ku-≠n ¬ \-S° - p-∂ t]m-en-kv I-∏v ^p-S-v t_m-fn¬ a-´∂ - q¿ k¿-°n-fn-\p Pbw. X-fn-∏d - º - v k¿-°n-fn-s\ FXn-cn-√m-Ø c-≠p- tKm-fn-\p ]-cm-Pb-s∏-Sp-Øn Izm¿-´¿ ss^-\e - n¬ C-Sw t\-Sn-. C-∂s - Ø a¬-kc - Øn¬ Iq-Øp-]d- º - v k¿-°n-ƒ Ccn-´n k¿-°n-fp-am-bn G-‰p-ap-´pw.

Izn-kv aÂk-cw G-gn\v C-cn-°q¿: sI.]n.]n.F-®v.F Ccn-°q¿ D-]-Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ G-gn-\p cm-hnse 10\v I-amen-b a-Zv-d-k- bp.]n kv-Iq-fn¬ Izn-kv a¬k-cw kwL-Sn-∏n-°pw. F¬.]n, bp.]n hn`m-K-Øn¬\n-∂v c-≠p hn-Zym¿Yn-Iƒ°v ho-Xw ]-s¶-Sp-°m-sa∂v D-]-Pn√m sk-{I´-dn kn ]n N-{μ≥ A-dn-bn-®p.

XÀ-_n-b PnÃm-X-e D-Zv-LmS-\w C¶v I-Æq¿: F-k.v F-k.v F-^.v X¿-_nb ]T-\¢ - m-kn-s‚ Pn√m-Xe - D-Z-v LmS-\w C-∂p ssh-Io-´v B-dn-\v ]m\q-¿ Iqcm-d K-h. F¬.]n kvI - q-fn¬ \-S° - pw. F-k.v ssh.F-k.v Pn√m {]kn-U‚ ,v F≥ A-–p¬ e-Øo-^v kA-Zn ]g-»n D ZvL - mS-\w sN-øpw. sIhnk-ao¿,hnhnA-_q-_° - ¿kJm^n, ap-lΩ-Zv k-Jm-^n ]q-t°mw, F≥sI\-hmkv,d-^o-JvA-am\n,hn sIa-Ωp,FwsIkn-dm-Pp-±o≥,km-PnZv B-dfw, A-–p¿d-la-v m≥ s]-cf - t»cn, A-–p√ ]p-Øq¿, A-en kJm-^n kw-_‘ - n-°pw.

ta-gv-kn c-hn A-\p-kv-a-c-Ww I-Æq-cn¬ a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Ip-ªm-an-\ I-Æq¿: Kƒ-^v am[y-aw F-Un‰¿ hn sI lw-k A∫m-kn-s‚ k-tlm-Z-cn Ip-™m-an-\ (80). ]-tcXcm-b A-∫m-kv lmPn˛Bbni Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b Ip-™nt°m-b X߃. a°ƒ: du-fm_ohn, kp-l-d _ohn, A-iv-d^en, Kp-emw ap-\o¿, A-ao-den, ap-Jv-Xm¿ l-°ow, \q-cn-j, ^k¬ A-ao¿, A-kv-I¿ Kp-emw (F√m-hcpw A-_qZ-_n), ku-Z _ohn, kp-a-ø _ohn. a-cpa°ƒ: lw-k-°p´n, A-–p¬ JmZ¿, A-–p¿d-low (hnŒ-dn ssπ-hp-Uv), kp-l-dm_n, \-Pv-a No-cm-]p-cw, jm-ln-\, _o^mØn-a _ohn, \-ko-a, ]-tcX\m-b No-te≥ A-–p¬ laoZv. J-_-dS-°w C-∂p ssh-Io´v \m-en-\v ap-´w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬.

I-Æq¿: am-[-h-dm-hp kn-‘y Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ X-fm-∏v an-Iv-k-Uv bp.-]n kvI - qƒ Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ tagvk - n c-hn A-\p-kva - c - W - k-tΩ-f\w kw-LS- n-∏n-®p. a-{¥n sI kn tPm-k^ - v D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kptc-{μ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. {S-Ãv sN-b¿-am≥ sI {]-tam-Zv, a-ln-fm tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v X¶-Ωm th-em-bp-[≥, bq-Øv tIm ¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I-´d - n tPm-jn I-≠Ø - n¬, \-Kc - k - `- m B-tcm-Ky Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b-

t¿-]g- k -v ¨ ao-dm h¬-k¨, A-arXm cm-aI - r-jW -v ≥, Fw ]n cm-tPjv, Iq-°n-cn cm-tP-jv kw-km-cn-®p.

]-co-£m ]-cn-io-e\ - w I-Æq¿: F¬.-Un. ¢¿-°v X-kX v- nI-bn-te-°p \n-ba - \ - Ø - n-\m-bn At]-£ \¬-In-bh - ¿-°v tI-cf F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ Pn-√m I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P\y ]-co-£m ]-cn-io-e\ - w B-cw-`n®p. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw hn i-in-[c - ≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvXp. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI \m-cm-bW-s‚ A-[y-£X - h-ln-®p.

X-fn-¸-d-¼v B-Øm-\-am-bn ]p-Xn-b hn-Z-ym-`-ym-k Pn-Ã cq-]o-I-cn-¡pw: a-{´n I-Æq¿: X-fn-∏d - º - v B-ÿm-\a - mbn ]p-Xn-b hn-Zy- m-`y- m-k Pn-√ A\p-hZ- n-°p-sa-∂v a-{¥n ]n sI A–p¿-d∫ - v. I-Æq-cn¬ in-£I - v kZ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. A-[ym-]I - ¿ hnZym¿-Yn-Iƒ-°p am-Xr-I-bm-hWw. ]p-Xn-b A-dn-hp-Iƒ B¿-Pn°m-\pw A-Xv ]-I¿-∂p sIm-Sp°m-\pw I-gn-b-Ww. ho-Sp-I-fn¬ I-gn-bp-∂-Xn-epw Iq-Sp-X¬ k-abw hn-Zy- m¿-Yn-Iƒ sN-eh - n-Sp-∂Xv kv-Iq-fp-I-fn-em-Wv. A-Xn\m¬ A-hc - p-sS kz-`m-h cq-]o-Ic-W-Øn-epw hy-‡n-Xz hn-I-k\-Øn-epw A-[-ym-]-I¿-°v h-enb C-S-s]-S-¬ \-S-Øm-\m-hp-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. an-I-® ]n.-Sn.-F° - p-≈ A-hm¿-Uv a-{¥n sI kn tPm-k^ - v k-Ωm-\n-®p. F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.F¬.-F. A-[-y-£-X- h-ln-®p. tPm-k-^v ap-≠-t»-cn kv-am-c-I km-ln-Xy A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww sI Fw jm-Pn Fw.-F¬.-F-bpw hn-Z-ym-cw-Kw Im-jv A-hm¿-Uv hn-

X-c-Ww Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI F k-c-f-bpw t{Sm^n hn-X-c-Ww \-K-c-k-`m -sNb¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jm-enZpw \n¿-h-ln-®p. in-£-Iv k-Z-s‚ I-cm-dp-Im-c\p-≈ D-]-lm-cw \-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿-am≥ Sn H tam-l\≥ k-Ωm-\n-®p. s]m-Xp-hn-Zym`-ym-k h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S¿ F jm-P-lm≥, A-[-ym-]-I kw-LS-\m t\-Xm-°ƒ, a-‰v D-tZ-ym-Kÿ¿ kw-km-cn-®p.

]n.Pn. t»m-¡n-\v a{´n in-e-bn«p Xfn-∏-dºv: X-fn-∏-d-ºv k¿-køn-Zv tIm-f-Pn¬ ]n.Pn. Iw dnk¿-®v tªm-°n-s‚ in-em-ÿm]-\hpw Pn√m Hu-j-[k-ky -{]Z¿-i-\ tXm-´-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\hpw a{¥n ]n-sI A-–p¿d-∫v \n¿-h-ln®p. sI A-–p¬ Jm-Z¿ A-[y-

I-Æq-cn¬ in-£-Iv k-Z≥ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n hn sI A-–p¿-d-∫v \n¿-h-ln-°p-∂p £-X h-ln®p. tUm. sI Fw Jeo¬ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n®p. tI-c-f sa-Un-°¬ πm‚ v t_m¿Uv sS-°v-\n°¬ Hm-^n-k¿ H

F¬ ]b-kv ap-Jy{]-`mj-Ww \-SØn. hn-Zym-`ym-k a-{¥n-°p≈ D-]-lm-cw tImf-Pv am-t\-P¿ AUz. ]n a-l-aq-Zv k-Ωm-\n®p.

]n sI ap-l-ΩZv, hn sI A–p¬ Jm-Z¿ amu-ehn, F-kv F]p-Xn-bh-f-∏n¬, A-–p¿d-lv am≥ lmPn kw-km-cn®p.

IcnbÀ skan-\mdpw {]-ZÀ-i-\hpw

\n-tXym-]-tbmK km-[-\-ß-fp-sS hn-e-°-b-‰-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v P-\m-[n]-Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn-‰-n I-e-Iv-S-td-‰n-\p ap-ºn¬ \-SØn-b Iq-´m-bva kn.]n.Fw. Pn√m sk-{I´-dn ]n P-b-cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp∂p

]-g-b-§m-Sn B-ip-]-{Xn-bn in-ipku-lr-Z Ip-¯n-h-bv]v tI-{µw ]-gb - ß - m-Sn: ]-gb - ß - m-Sn Xm-eq°v B-ip-]{- Xn-bn¬ B-cw-`n-® inipku-lr-Z Ip-Øn-hb - v]v tI{μw, ]m-en-tb-‰o-hv sk-°‚-dn se-h¬ ¢n-\n-I,v \q-X\ - Im-gN -v ]cn-tim-[\ - D-]I - c - W - w F-∂n-hb - psS D-ZL -v m-S\ - w Sn hn cm-tP-jv Fw.F¬.-F, \n¿-hl - n-®p. ]-gb - ß - m-

Sn Xm-eq-°v B-ip-]{- Xn-bn¬ hn-hn[ D-]I - c - W - ß - f - pw ku-Ic - y-ßfpw e-`y-am-°W - s - a-∂t- Xm-sSm∏w Po-h\ - ° - m-cp-sS F-Æw h¿-[n∏n-°m-\pw k¿-°m¿ X-øm-dm-hW-sa∂v Fw.-F¬.-F. B-hi - ys∏-´p. I-eym-t»-cn tªm-°v {]-kn-

U‚ v ]n I-Æ≥ A-[y-£-X hln-®p. tUm. k-ao¿, kn hn Ip™n-cm-a≥, cm-PΩ - m X-®≥, Fw hn cm-Po-h≥, hn hn {]o-X, kn X¶-aW - n, sI kp-sse-am≥, C ]n Hm-a\ - , hn A-–p¿d-jo-Zv, ]n ]n Zm-tam-Z-c≥, Fw ]n D-Æn-Ir-jvW≥, Fw A-–p-√ kw-km-cn-®p.

\-Sp-hn¬: Pn-√m Fw-tπm-bs -v a‚ v F-Ivk - vt- N-©n-se shm-t°-j\ ¬ ssK-U≥-kv bq-\n-‰v hm-bm-´p-]d-ºv sk‚ v tPm-k^ - k v- v l-b¿sk-°≥ - U - d - n kvI - q-fn¬ I-cn-b¿ sk-an-\m-dpw {]-Z¿-i\ - h - pw \-SØn. \-Sp-hn¬ ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v ]n Sn am-Xyp D-ZL -v m-S\ - w sNbvX - p. Fw-tπ - m-bs v- a‚ v Hm-^n-k¿ sI c - a - m-hX - n- A-[y- £ - X - h-ln-®p. sI c-am-h-Xn, sI hn c-tai≥, ]n H ap-c-fo-[-c≥ ¢m-sk-SpØp. ^m. tXm-a-kv Nn-‰n-e-∏-f-fn, t{X-k-ym-Ωm tPm¨, tXm-a-kv

tXm-W-°-c, {]n≥-kn-∏¬ kn bp C-Ωm-\p-h¬, _n-Pp tPm-k^v kw-km-cn-®p.

\oÀ¯S ]cn-]m-e\w ]ø-∂q¿: tªm°v kwtbm-PnX \o¿ØS ]cn-]m-e\ ]≤-Xn-bpsS `mK-ambn P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ°pw D-tZ-ym-Kÿ - ¿°pw ]cn-io-e\ ]cn]m-Sn \-SØn. Un.B¿.Un.F. s{]mP-I‰ v v Ub-dI - Sv ¿ ]n hn tXmakv DZvLm-S\w sNbvXp. tªm°v ] ©m-bØv {]kn-U‚ v ]n hn Kucn A[-y-£X h-ln-®p.

kz-]v-\`-h-\ ]²-Xn Xm-t¡mÂZm-\w; kw-Øm\-X-e D-Zv-LmS-\w C¶v ]-ø-∂q¿: ss{]h-‰v _n¬-Un-Mv tIm-¨-{Sm-Iv-t‰-gvkv A-tkm-kntb-j≥ Pn√Iƒ-tXmdpw \-S∏ - m°p-∂ kz]v-\ `-h-\ ]-≤-Xn-bpsS Xm-°m¬Zm-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS kw-ÿm\-Xe - D-ZL -v mS-\w C-∂v ]n-em-Ød- b - n¬ \-S° - pw. ssh-Io´v aq-∂n-\v kn.]n.Fw. kwÿm-\ sk-{I´-dn ]n-Wd - m-bn hn-Pb - ≥ DZvL - mS-\w sN-øpw.

]-©mb-Øv {]-knU‚ v C Fw thWp-tKm-]m-e≥ A-[y£-X h-ln-°pw. Sn hn cm-tP-jv Fw.F¬.F. k-Ωm-\-߃ hnXc-Ww sN-øpw. Pn√-bn-se \n¿[-\ Ip-Spw-_-Øn-\v H-cp ho-sS∂ ]≤-Xn {]-Im-cw I-S-∂∏-≈n hn-t√-Pn-se h-be-{] b-timZbv°v hn-f-bm-t¶m-´m-Wv ho-Sp ]Wn-X-Xv.

Npcp¡¯nÂ

"bq-¯v tImþHm-Un-t\-äÀ-am-sc \n-b-an-¡-Ww' I-Æq¿: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ Pn√m Hm-^n-kp-I-fn¬ bq-Øv tIm˛Hm-Un-t\-‰¿-am-sc \n-b-an-°-W-sa-∂v A-tkm-kntbj≥ Hm-^v thm-f‚-dn h¿-t°-gv-kv B‚ v G-P≥-kokv Hm^v tI-c-f hm¿jn-I k-tΩf-\w B-h-iy-s∏´p. ap≥ tkm¨ tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ {]-^. F {io-[-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {]-kn-U‚ v {]-Zo-]≥ ssX°-≠n A-[y-£-X h-ln®p. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v sI ]n c-ho-{μ≥ ap-Jy{]-`mj-Ww \-SØn. ]n hn a-\ojv, AUz. sI hn a-t\m-Pv Ip-am¿, kp-Zm-kv I-tÆmØv, kn A-–p¬ I-cow, kn hn-Pb≥, cm-[m-Ir-jvW≥, H Sn ]-hn-{X≥, {io-P kmP≥, hn-tP-jv tN-Sn-t®cn, tZio-b bqØv A-hm¿-Uv tP-Xm-hv tKm-]n-\m-Y≥ kw-km-cn®p. `-mc - h - m-lnI-fm-bn {]-Zo-]≥ ssX-°≠ - n ({]-knU‚ v), \u-jm-Zv _-b°¬, {]-Im-i≥ ]m-ds - °-´v (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), a-\o-jv tXm-´S- , A-\n¬-Ip-am¿ I-c° - mSv (tPm-bn‚ v sk-{I-´d - n-am¿), AUz. sI hn a-t\m-Pv Ip-am¿ (J-Pm-©n) Xn-cs - ™-SpØp. I-Æq¿: I-Æm-Sn-∏d-ºv A-Xn-cp-{Z a-lm-b-⁄-Øn-s‚ Xp-S¿®-bm-bn kw-L-Sn-∏n-°p∂ a-lm-cp-{Z b-⁄-Øn-s‚ hn-fw_cw \m-sf \-S-°pw. {io-[¿-a-im-kv-Xm in-h-t£-{X-Øn-se k`m-Kr-l-Øn¬ cm-hn-se B-dn\v G-Im-Z-in cp{Zw [m-c-tbm-sS Xp-S-°-am-hpw. tN-∂m-kv Zn-t\-i≥ \-ºq-Xn-cn hn-fw_-cw \-SØpw. Xp-S¿-∂p k-tΩf-\w a-e-_m¿ tZ-hkzw t_m¿-Uv sNb¿-am≥ sI F N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ]p-Øn√w cm-am\p-P≥ A-°n-Øn-cn-∏m-Sv B-Nm-cy Fw B¿ cm-tP-jn-\p \¬In t{_m-j¿ {]-Imi-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-Lm-S-I-k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI hn A-Nyp-X≥ \-ºym¿, P-\-d¬ sk-{I´-dn sI ]n tKm-]me≥, P-\-d¬ I¨-ho\¿ sI F≥ cm-[m-Ir-jvW≥, AUz. sI hn-P-b≥, sI {io-\nhm-k≥ ]-s¶-SpØp.

"_Êp-IÄ ka-b-hn-hcw \ÂIWw' I-Æq¿: Pn√-bnse apg-ph≥ _kv Hm]-td-‰¿amcpw _ p-IfpsS \ne-hn-ep-ff ka-b-{I-ahpw tÉv {Sm≥kvt]m¿´v AtXm-dn-‰n-bpsS am¿K\n¿tZiw A\p-k-cn-®p-ff ka-b-{Iahpw Hcm-gvN-bv°Iw B¿.Sn. Hm^nkn¬ lmP-cm-°-Ww. tÉv {Sm≥kvt]m-¿´v AtXm-dn-‰n-bpsS am¿K\n¿tZ-i {]-Imc-ap≈ ka-b-{Iaw Pn√-bnse apgp-h≥ _ p-I-fnepw \-S-∏m°p-∂-Xns‚ `mK-am-bm-Wn-Xv.

A-\p-tam-Zn-¨p I-Æq¿: Im-™ß - m-´p \-S∂ - kw-ÿm-\ kvI - qƒ X-bs -v °mt≠m a¬-kc - Ø - n¬ c-≠mw ÿm-\w t\-Sn-b Pn-√m So-an-s\ d-h\yq Pn-√m kvI - qƒ sK-bnw-kv A-tkm-kn-tb-j≥ - A-\p-tam-Zn®p. hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n U-bd - I - Sv- ¿ kn B¿ hn-Pb - \ - p-Æn t{Sm-^n-Iƒ \¬-In. i-in-[c - ≥ Ip-\n-bn¬, B¿.-Un.-Fk - v.P - n.F. sk-{I-´d - n Fw iw-kp-±o≥, F kn {]-`m-Ic - ≥ kw-km-cn-®p.

I-S-bp-sS ]q-«n ]-i-sbm-gn¨p ]-ø∂ - q¿: ]-ø∂ - q¿ tIm˛Hm-]t- d‰o-hv tÃm-dn-\p ap-∂n-se thmƒ-´m C-eI - {v SnIv k¿-ho-kv tjm-∏n-s‚ ]q-´n¬ ]-is - bm-gn-®p- . C∂-se cmhn-se IS Xp-d° - m-s\-Øn-bt- ∏mgm-Wv kw-`h - w D-Sa - b - psS {i-≤bn¬-s∏-´Xv. I-gn-™bmgvN - ]q´n¬ a-Æphm-cn \n-d® - n-cp∂p. ]-ø∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

cPn-kv-t{S-j³ h-Ip-¸n Cþt]saâv Cu hÀ-jw X-s¶ \-S-¸m-¡pw: a{´n A\q]v tP-¡-_v A[ ym] I Zn\ w BN c n¨p "D-fn-bn k-_vc-Pn-kv-{SmÀ Hm-^n-kn-\v ]p-Xn-b sI-«n-Sw'

tZ-io-b A-[ym-]-I tP-Xm-hv kn ]n cm-P-s\ H-f-hn-ew cm-a-Ir-jv-W ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ jm-f-Wn-bn-°p-∂p

{io-IW - vT] - p-cw: c-Pn-kvt- {S-j≥ h-Ip-∏n¬ C-˛t- ]--sa‚ v kw-hn-[m\w \-S∏ - m-°p-sa-∂v a-{¥n A-\q]v tP-°_ - v. {io-IW - vT] - p-cw k_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kn-s‚ ]pXn-b sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-˛-t]bv-sa‚ v kw-hn-[m-\-Øn-s‚ ss]-e-‰v s{]m-P-Iv-‰v Cu am-ktØm-sS 50 k-_v c-Pn-kv{- Sm¿ Hm^n-kp-If - n¬ Xp-Sß - pw. Cu kmº-Øn-I h¿-jw X-s∂ ap-gp-h≥ Hm-^n-kp-I-fn-epw kw-hn-[m-\w \-S-∏m-°pw. C-tXm-sS B-[m-cw F-gp-Øp-Im¿-°p-≠m-hp-∂ B-

i-¶ Zq-co-I-cn-°pw. ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m-\pw kp-Xm-c-y-X D-d∏m-°m-\pw C-Xp-h-gn km-[n-°psa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. a-{¥n sI kn tPm-k-^v A-[y£-X h-ln-®p. C-cn-´n: C-cn-´n ]n Sn Nm-t°m kl-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ {]ta-l-Nn-In¬-km hn-`m-Kw D-ZvLm-S-\w a-{¥n A-\q-]v tP-°_v \n¿-h-ln®p. k-Æn- tPm-k^v Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X hln-®p. sa-Un-°¬ em-_n-s‚ DZv-Lm-S-\w Hu-j-[-n sN-b-¿-am≥ tPm-Wn s\-√q¿ \n¿-h-ln-®p.

C-cn´n: Io-gq-cn-se D-fn-bn¬ k-_v c-Pn-k{-v Sm¿ Hm-^n-kn-\v ]p-Xn-b sI´n-Sw ]-Wn-bm≥ \-S]-Sn kzo-Ic - n-°p-sa-∂v a{¥n A-\q-]v tP-°_ - .v CXn-\m-bn {]-t]m-k¬ k-a¿-∏n-°m≥ c-Pn-kt-v {Sj≥ sF.Pn-sb Np-aX-es - ∏-Sp-Øn-. D-fn-bn¬ k-_v c-Pn-k{-v Sm¿ sI-´n-SØ - n-s‚ tim-Nym-hÿ-sb-°p-dn®v I-gn-™ Znh-kw tXP-kv dn-t]m¿ sN-bX -v n-cp∂p. cPn-kt-v {S-j≥ h-Ip-∏v A-Sp-Ø h¿-jw 150mw hm¿-jn-Iw B-tLm-jn°p-Ib - mWv. C-Xns‚ kva- m-cI - a- m-bn kz-¥a- m-bn ÿ-ea- p-≈ c-Pn-kvt{Sj≥ Hm-^n-kp-Iƒ-°v sI-´n-Sw ]-Wn-bm≥ \-S]-Sn-sb-Sp-°pw. Io-gq-cnse c-Pn-kv-t{Sj≥ Hm-^n-kn-\v X-e-t»cn˛h-f-hp]md tdm-Un-\v A-`n-ap-J-am-bn kz-¥-am-bn 27 sk‚ v ÿ-e-ap≠v. CXn¬ B-d-c sk‚n-em-Wv \n-e-hn¬ sI-´n-S-ap-≈Xv. D-fn-bn¬ cPn-kv-t{Sj≥ Hm-^n-kv hn-`-Pn-°p-∂ Im-cy A-\p-`m-h-]q¿hw ]cn-K-Wn-°p-sa∂pw a{¥n ]-d-™p.

C-cn-°q¿: C-cn-°q¿, ]-Sn-bq-¿, Bbn-∏p-g ta-Je - I - f - n-se hn-Zym-eb - ß-fn¬ A-[ym-]I - Zn-\w hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-It- fm-sS B-Nc - n-®p. C-cn°q¿ C-ke -v m-ln ao-Un-bw ko-\nb¿ sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ ]n.Sn.-F. {]-kn-U‚ v sI sI A-–p√ lm-Pn D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. ]n ap-\o-dp-±o≥ A-[y-£X - h-ln-®p. d-la -v m-\n-b Cw-•o-jv ao-Un-bw kvIq-fn¬ kn F-®v P-∫m¿ D-ZL -v m-S\w sN-bX -v p. {]n≥-kn-∏¬ bq-kp^v h-b\ - m-Sv A-[y-£X - h-ln-®p. tN-Sn-t®-cn F¬.-]n kvI - q-fn¬ {]-

A-cn-¸ `q-k-a-cw sF-Iy-Zm-À-Vy k-t½-f-\w

P-bnense X-Shp-Im¿-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® km-ln-Xya¬-k-c-Ønse hn-P-bn-Iƒ-°v Un.Pn.]n. tUm. A-e-Iv-km-≠¿ tP°-_v ]p-c-kv-Im-cw k-Ωm-\n-°p∂p

Bem-]v km-ln-Xy ]p-c-kv-Im-chn-Xc-Ww I-Æq¿: A-tkm-kn-tb-j≥ Hm^v B¿-´v e-th-gv-kv B‚ v s]¿t^m- -ta-gv-kv Iq-´m-bv-a-bp-sS km-ln-Xy ]p-c-kv-Im-c hn-X-cWw I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bnen¬ \-S-∂p. sI Fw jm-Pn Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tI-c-f ss^-\m≥-kv B‚ v Iƒ-®-d¬ {S-Ãv sN-b¿-am≥ a-[p

3

alm-cp-{Z b-Úw hn-fw_-cw \msf

thÀ-]mSv apl½-ZvIpªn ]-g-b-ßmSn: ap-´w I-Æm-Sn-∏≈n-°p k-ao]-w F-kv sI aplΩ-Zv Ip-™n (60). lr-Z-bmLm-X-sØ -Xp-S¿-∂v jm¿-P-bnem-bn-cp-∂p A-¥yw. C∂-se ssh-Io-t´m-sS \m-´n-se-Øn-® ar-X-tZ-lw ap-´w Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. `mcy: sImΔ-Øv ^m-Øn-a. a°ƒ: in-lm_v, ap-_-jn¿ (Ccp-hcpw jm¿P), ap-^-kn¬, kp-ssl¬, l-ko-\, jn-^m-\. a-cp-aI≥: kn-±o-Jv (jm¿-P).

kannur/knr

ta-t\m≥ A-[y-£-X h-ln-®p. X-S-hp-Im¿-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® km-ln-Xy-a¬-k-c-Øn-se hn-Pbn-Iƒ-°v Un.-Pn.-]n. tUm. A-eIv-km-≠¿ tP-°-_v ]p-c-kv-Imc-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. h-\nXm P-bn-en-se en-kn i-in-bpw No-ta-\n Xp-d-∂ P-bn-en-se hn kp-\n¬ Ip-am-dpw A-hm¿-Uv G-

‰p-hm-ßn. P-bn¬ D-]-tZ-i-I kan-Xn-bw-Kw a-º-dw Zn-hm-I-c≥, in-h-Zm-kv ssX-∏-d-ºn¬, sI hn ap-tI-jv, tdm-an-tbm tPm¨, kn P-b-N-{μ≥, Zn-\-I-c≥ sIm-ºnem-Øv, cm-Po-h≥ F-f-bm-hq¿, P-bn¬ kq-{]-≠v A-tim-I≥ A-cn-∏, A-Uz. sI hn a-t\m-Pv kw-km-cn-®p.-

I-Æq¿: A-cn-∏ k-a-c-k-lm-b k-an-Xn Xm-h-°-c-bn¬ `q-k-a-c sF-Iy-Zm¿-Vy k-tΩ-f-\w kwL-Sn-∏n-®p. sh¬-s^-b¿ ]m¿´n kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn d-kmJv ]m-te-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. a-[p I-°m-Sv A-[y-£-X hln-®p. {io-cm-a≥ sIm-tøm≥, F {io-[-c≥, Fw Pn ta-cn, ]n sI I-cp-W-m-I-c≥, kp-a ]-≈n{]w, ap-t≠-cn _m-e-Ir-jv-W≥, sI ssj-Pp- A-cn-{º, sI k-Xoi≥ kw-km-cn-®p. k-an-Xn Pn-√m `m-c-hm-ln-Ifm-bn a-[p I-°m-Sv (sN-b¿am≥), ]n k-Xo-jv Ip-am¿, t{]a≥ sIm-√w-]-‰(ssh-kv sN-b¿am≥-am¿), sI ssj-Pp A-cn{º(P-\-d¬ I¨-ho-\¿), sI k-Xo-i≥, {]-^. Fw Pn ta-cn, kp-a ]-≈n-{]w (I¨-ho-\¿am¿), ap-l-Ω-Zv Cw-Xn-bm-kv (JPm-©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

X-e-t»cn˛h-f-hp]m-d tdm-Un-se Io-gq¿ Im-Ωym-´v h-f-hn¬ tdm-Uns‚ ]m¿-iz-`m-Kw C-Sn-™ \n-e-bn¬

XIÀ¶ tdm-Uv \-¶m-¡n-bnà C-cn´n: X-e-t»cn˛h-f-hp]md tdm-Unse Io-gq¿ I-Ωym-´v h-fhn¬ tdm-Un-Sn-™ `m-Kw C-\nbpw \-∂m-°n-bn√. H-cpam-kw apºm-Wv tdm-Un-s‚ H-cp`m-Kw C-Sn™Xv. a-gb - n¬ A-‰I - p-‰∏-Wn \-

S-Øm-\m-bn√. C-tXmsS Nm-°n ¬ a-Æp \nd-®v A-]m-bkq-N-\ \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. a-g am-dnsb-¶nepw Cu `m-Kw kw-c-£n°m\m-hi - yam-b \-S] - S- n-Iƒ A[n-IrX¿ kzo-Ic - n-®n-´n√.

[m-\m-[ym-]n-I Fw kn kp-tem-N\ D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. sI am-[h≥ A-[y-£X - h-ln-®p. ]-Sn-bq¿ K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kvI - qƒ, ]-Sn-bq¿ \m-cm-bW hn-em-kw F.-bp.-]n kvI - qƒ, Ipbn-eq¿ F¬.-]n kvI - qƒ, s]-cp-aÆv \m-cm-bW hn-em-kw F.F¬.-]n kvI - qƒ, I-eym-Sv F.-bp.]n kvI - qƒ, ªm-Øq¿ Km-‘n hnem-kw F¬.-]n kvI - qƒ, B-bn-∏pg K-h. bp.-]n kvI - qƒ, sF.-Fw.F. Cw-•o-jv ao-Un-bw kvI - qƒ, ]´m-∂q¿ F.-bp.-]n kvI - qƒ, sIm-f-

∏ slm-ssd-k¨ Cw-•o-jv kvIqƒ, tN-Sn-t®-cn tZ-ia - n-{Xw bp.]n kvI - qƒ F-∂n-hn-Sß - f - n-epw hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ - A-ct- ß-dn. am-ln: tZ-io-b A-[ym-]-I tPXm-hv kn ]n cm-P-s\ A-t±-lØn-s‚ h-k-Xn-bn-se-Øn hnZym¿-Yn-Iƒ B-Z-cn-®p. H-f-hn-ew cm-a-Ir-jv-W ssl-kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-Iƒ jm-f-Wn-bn-®p. ]n Xr-]v-Xn A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uz. F≥ sI k-Pv-\, Nm-e-°c ]p-cp-jp, Fw hn cm-L-h≥, tkm-a≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kannur Edition 2013-09-06  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-09-06

Advertisement