Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw kcnX-sb Im-Wm³ I®qÀ tIm-S-Xn apä-¯v P-\-¡q«w

27 BKkvXv 2013 sNmΔ

kannur/kk

hntij§Ä

sI i-in-¡v t^m-t«m-{K-^n A-hmÀ-Uv

I-Æq¿: tkm-fm¿ X-´n-∏v tI-kv {]-Xn-I-fm-b k-cn-X-sb-bpw _nPp cm-[m-Ir-jvW - s - \-bpw I-Æq¿ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXn-bn¬ lm-Pc - m-°n-bX - v I-\Ø t]m-en-kv k-∂m-l-Øn¬. C-cph-sc-bpw tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m°p-∂p-s≠-∂ hn-hc - s - Ø Xp-S¿∂v am-[y-a-{]-h¿-Ø¿ F-Øn-btXm-sS \ - m-´p-Im-cpw tIm-SX - n Poh-\° - m-cpw X-Sn-®p-Iq-Sn. {]-Xn-I-sf D-®-bv-°v 12Hm-sS lm-P-cm-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p kqN-\-I-sf-¶n-epw tIm-S-Xn-bn-¬ F-Øn-®-Xv 2.-30Hm-sS. A-t∏m-tg-

I-Æq¿: ]-cn-ÿn-Xn {]-h-¿-ØI-\pw tUm-Iyp-sa‚-dn kw-hn[m-b-I-\p-am-b i-c-Xv N-{μ-s‚

°pw tIm-S-Xn-bpw ]-cn-k-c-hpw t]m-en-kv \n-b{- ¥-WØ - n-em-bn. Un-ssh.-Fk - v.] - n. ]n kp-Ip-am-c\m-bn-cp-∂p kp-c-£m Np-a-X-e. kn.-sF-am-cm-b Sn sI hn-t\m-Zv Ip-am¿, Sn sI c-Xv-\-Ip-am¿, ]n _m-e-Ir-jv-W≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv kp-c£ - s - bmcp-°n-bX - v. 2.-30\v sh-tΔ-sd hm-l\-ß-fn¬ k-cn-X-sb-bpw _n-Pphn-s\-bpw tIm-S-Xn-ap-‰-Øv FØn-®-t∏m-tg-°pw Nm-\¬ Im-adm-am≥-am-cp-sS-bpw t^m-t´m-{Km^¿-am-cp-sS-bpw Xn-c° - v. \n-an-jt- \-cw sIm-≠v t]m-en-

kv Izn-°v sd-kvt- ]m¨-kv So-ans‚ A-Iº - S- n-tbm-sS _n-Pp-hpw k-cn-Xb - pw tIm-SX - n ap-dn-bn-te°v. A-ca - W - n-°q¿ t\-cs - Ø \-S]-Sn {I-aØ - n-\p ti-jw C-cp-hc - pw tIm-SX - n-bn¬-\n-∂p ]p-dØ - n-dß - sh ho-≠pw Im-ad - m ^vf - m-jp-Iƒ an-∂n. H-Sp-hn¬, t]m-en-kv Po∏n¬ C-cp-hc - pw tIm-SX - n-°v sh-fn- bn-te-°v. I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv, X-e-t»-cn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn 20Hm-fw tUm-Œ¿-am-cm-Wv C-h¿s°-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. tkm-fm¿ tI-kn¬ B-Zyw c-Pnÿ sN-øs - ∏-´ tI-kp-If - m-Wn-Xv.

k-cn-X-sbbpw _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-s\-bpw I-Æq¿ H-∂mw-¢mkv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°m≥ sIm-≠p-h-∂-t∏mƒ

kv-a-c-Wm¿-Yw dn-bm-Zv C-¥y-≥ ao-Un-b t^m-dw G-¿-s∏-Sp-Ønb t^m-t´m-{Km-^n A-hm¿-Un\v N-{μn-I I-Æq¿ bq-\n-‰n-se ko-\n-b-¿ t^m-t´m-{Km-^-¿ sI i-in- A¿-l-\m-bn. 11,111 cq-]bpw ^-e-I-hp-a-S-ßn-b-Xm-Wv ]p-c-kv-Im-c-w. ]n ap-kv-X-^, A-Po-_v tImam-®n F-∂n-h-c-S-ßn-b Pq-dnbm-Wv tP-Xm-hn-s\ \n¿-W-bn®-Xv. I-øq¿ Iq-t°m-´v ]-tc-Xcm-b sIm-√n-°m¬ Ip-™n-°Æ-s‚-bpw ]m-dp-hn‚-bpw a-I\m-Wv i-in. `m-cy: _o-\. aI≥: B-Zn-Xy≥.

Xp-d-¶ kw-hm-Zw 2\v I-Æq¿: Cw-•o-jn¬ K-th-jWw \-S-Øp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n Xs‚ ]n.-F-®v.-Un. _n-cp-Z-Øn-\mbn k-a¿-∏n-® {]-_-‘-Øn≥ ta-ep-≈ Xp-d-∂ kw-hm-Zw k-]vXw-_¿ 2\p cm-hn-se 10.-30\v Xe-t»-cn ]m-e-bm-Sv Imw-]-kn-se Cw-•o-jv hn-`m-K-Øn¬ \-S°pw. {]-_-‘w sk-an-\m-dn-\p aq-∂p Zn-h-kw ap-ºv ap-X¬ X-et»-cn Imw-]-kn-se Cw-•o-jv hn`m-Kw sse-{_-dn-bn¬ ]-cn-tim[-\-bv-°p e-`n-°pw.-

Im-k¿-tIm-Uv: kn.-]n.-kn.-B¿.sFbn¬ tÃm¿- ]¿-t®-gvk - nMnepw \n¿-am-WØ - n-epw \-S∂ - A-gna-Xn- kw-_‘ - n® tI-{μ hn-Pn-e≥ - kv A-t\z-jW - w B-cw-`n-®X - n-\p ]n-∂m-se Ip-fw \-ho-Ic - W - Ø - nepw A-gn-aX - n \-S∂ - X - m-bn I-s≠Øn. kn.-]n.-kn.-B¿.-sF. tImw]u-≠n-se _o-®v tªm-°n-\v kao-]s - Ø Ip-fw \-ho-Ic - n-°m\mWv 4,56,750 cq-] sNe-hg- n-®X - mbn hn-hc - m-hI - m-i \n-ba - {]-Im-cw e-`n-® dn-t]m¿-´v hy-‡a - m-°p∂p. F-∂m¬ c-≠v e-£t- Øm-fw cq-] am-{X-ta C-Xn-\v sN-eh - v h-cn-Ibp-≈q-sh-∂mWv Nq-≠n-°m-Wn-°s∏-Sp-∂X - .v 3000 Iyq-_n-Iv ao-‰d- p-≈ Ip-fw Im-Spsh-´n sX-fn-°m≥ 6,750 cq-]b - pw F-Ik -v I -v t- h-‰¿ D-]t- bm-Kn®v Ip-fØ - n¬ A-Sn-™ a-Æv Ip-gns®-Sp-°m≥ \m-ec - e-£w cq-] D-]tbm-Kn-®X - m-bpw I-W° - p-Iƒ kqNn-∏n-°p-∂X - v. C-Xn-\p ]pdsa 2011¬ C-tX Ip-fw D-]t- bm-K iq-\ysa-∂v Im-Wn-®v C-tX C-\Ø - n¬ Xp-I e-`y-a√ - m-ØX - n-\m¬ Im-Sv sh-´nsØ-fn-°m-s\-∂ t]-cn¬ 64,800 cq-] sNe-hg- n-®n-´p-≠.v km-[m-cW co-Xn-bn¬ Im-Sv

tem-«-dn Po-h-\-¡m-c-sâ a-c-Ww: G-Pâv A-d-kv-än Im-k¿-tIm-Uv: sd-bn¬-th kvt‰-j≥ tdm-Unse {io ip-`m-\μ tem-´d- n Ãm-fn-se Po-h\ - ° - m-c≥ lcn- \-ºo-i(55) _nPp-Ip-am¿ s‚ a-cW - h - p-ambn _-‘s - ∏-´v tem-´d- n kv‰- mƒ GP‚n-s\ A-dk - ‰-v v sN-bX -v p. tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xn-b-ßm-Sn A-Øm-Wn-°¬ sN-´n-°p-≠v ]-dºn-se sI F-kv _n-Pp-Ip-am-dn(44)s\-bm-Wv A-dà - v sN-bX v- X - v. 24\v tem-´d - n I-Sb - n¬ h-®v l-cn°v a-¿±- \ - t- a-‰n-cp-∂p. _-‘p-°ƒ a-cW - Ø - n¬ kw-ib - w {]-IS- n-∏n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ t]m-en-kv k¿-P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ar-XtZ-lw t]m-k‰ v- v tam¿-´w sN-bX v- p. G-P‚n-s‚ a¿-±\ - w aq-ea - m-Wv lcn \-ºo-i≥ a-cn-®s - X-∂ _-‘p°-fp-sS ]-cm-Xn-bn-em-Wv A-dà - v.

ImÀjn-I hn-fIÄ sh-«n-\-in-¸n-¨p D-∏-f: tXm-´-Øn¬ A-Xn-{I-an®p-I-S-∂ kw-Lw 30 I-hp-ßp-Ifpw A-©v sX-ßpw A-©v a-cß-fpw sh-´n-\-in-∏n-®p. a-S-¥q-cnse Fw c-ho-{μ-sj-´n-bp-sS ]-dºn-se a-c-ß-fm-Wv \-in-∏n-®-Xv. I-gn-™ 19\v c-ho-{μ-sj-´nsb H-cp kw-Lw X-ebv° - S- n-®v ]cn-t°¬-∏n-®n-cp-∂p. D-∏-f ssI°-ºb - n¬ hym-]m-cn-bm-b C-bm ƒ ho-´n-te-°v t]m-hp-tºm-gm-Wv B-{I-an-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ]p-e¿-s®-bm-Wv ]-d-ºn-se a-c߃ \-in-∏n-®-Xv. a-t©-iz-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

X-e-t»cn: _-kv -Ãm‚n¬ \n¿Øn-bn-Sp-∂ _- p-I-fnepw a-‰p hm-l-\-ß-fn¬ \n-∂p-am-bn cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ _m‰-dn tamjWw \-SØ - p-∂ bp-hm-hv ]n-Sn-bn ¬. Iq-Øp-]d-ºv ]q-t°m-Sv kz-tZin I-cn-°p-‰n-°m-Sn¬ hn-Lv-t\iz-c(38)\m-Wv A-dà - n-em-bXv. _-kvà - m‚nse _-kp-If - n¬ \n∂pw _m‰-dn tamj-Ww t]mb kw-`h - Ø - n¬ t]m-en-kn-\v \ ¬In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-W-Øn-em-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-bXv. kz-Im-cy _-kn-se ¢o-\-dmWv C-bmƒ. tamj-Ww \-SØn-b _m-‰-dn-Iƒ h-S-I-c-bn-se _m‰dn I-S-bn¬ \n∂p t]m-en-kv Is≠-Sp-Øp.

kn.-]n.-Fw. t\-Xm-¡-fp-sS _m-lp-eyw; \nÀ-Znã I®qÀ hnam-\-¯m-h-fw bp.-Un.-F-^v. NS§v _-ln-jv-I-cn-¨p a-´-∂q¿: hn-am-\-Øm-h-f-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-°p-∂ {Ko≥ s_¬-‰v ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßv bp.-Un.-F-^v _-ln-jv°-cn-®p. D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßv kn.-]n.-Fw. ta-f-bm-°n am-‰n-sb-∂mtcm-]n-®m-Wv bp.-Un.-F-^v _-ln-jv-I-c-Ww. N-S-ßn¬ kn.-]n.Fw t\-Xm-°f - p-sS _m-lp-eyw D-≠m-bn. ]-cn-]m-Sn-bp-sS t\m-´okn¬ {]-kw-Kn-°m≥ 35Hm-fw t]-cm-Wv D-≠m-bn-cp-∂X - v. C-Xn¬ 16 t]-cpw kn.-]n.-Fw t\-Xm-°f - m-Wv. P-\{- ]-Xn-\n-[n-Iƒ t]m-ep-an-√m-Ø kn.-]n.-Fw. t\-Xm-°s - f N-Sß - n¬ {]m-kw-Kn-Ic - m-bn Dƒ-s∏-Sp-Øn-bt- ∏mƒ \n-eh - n¬ ]©m-bØ - v Aw-Kß - f - m-b bp.-Un.-F^ - v {]-Xn-\n-[n-Is - f t]m-epw N-S-ßn-te-°v £-Wn-°m-Ø-Xm-Wv bp.-Un.-F-^n-s‚ {]-Xn-tj[-Øn-\n-Sb - m-°n-bX - v. I-Æq¿ Fw.-]n-bm-b sI kp-[m-I-c-s\ N-S-ßv kw-_-‘n-® ≈ hn-h-cw A-dn-bn-®n-´n-s√-∂pw bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°ƒ ]-d™p. ]-cn-]m-Sn-bn¬ bp.-Un.-F-^v t\-Xm-°-sf A-h-K-Wn-s®∂p Im-Wn-®v a-{¥n sI _m-_p-hn-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. bp.-Un.-F-^v. t\-Xr-Xz-am-tbm P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-am-tbm N¿-® \-S-Øm-sX-bm-Wv ]-cn-]m-Sn Xo-cp-am-\n-®-sX-∂pw kn.-]n.-F-Ωns‚ Nn-e t\-Xm-°-fp-am-bn kn.-]n.-Fw. ta-f-bm-°n ]-cn-]m-Sn am‰n-b-sX-∂pw A-Xn-\m-em-Wv ]-cn-]m-Sn _-ln-jv-I-cn-®-sX-∂pw Un.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn N-{μ≥ Xn-√-t¶-cn tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v hn B¿ `m-kv-I-c≥, ap-kv-enw eo-Kv a-fiew {]-kn-U‚ v A≥-km-cn Xn-√-¶-cn, kn.-Fw.-]n. Pn-√m A-kn v sk-{I-´-dn kn hn i-io-{μ≥, G-cn-bm sk-{I-´-dn F≥ ]n kp-tam-Pv, tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xm(U-tam-{Im-‰n-Iv) t\-Xm-hv sI hn {]m-`-I-c≥ {]-kv-Xm-h-\-bn-¬ ]-d-™p.

kn.-]n.-kn.-BÀ.-sFbn Ip-fw \nÀ-an-¨-Xn A-gn-a-Xn  F ]n hn-t\mZv

hm-l-\-§-fn-se _mädn tam-jWw: bp-hmhv ]n-Sn-bnÂ

sh-´n-sØ-fn-bn®v a-Æv \o-°w sNbvX - m¬ C-{X-bpw h-en-b Xp-I h-cns√-∂m-Wv hn-ZK - [ v- ¿ ]-db - p-∂X - v. F-∂m¬ Ip-fw kw-c£ - n-°m\mh-iy-am-b ]m¿-iz-`n-Øn \n¿-an-°tem a-Xn¬ ÿm-]n-°p-∂ {]-h¿Ø-\t- am \-ho-Ic - W - {]-h¿-Ø\ - tØm-S\ - p-_‘ - n-®v \-SØ - n-bn-´n-√. ]-co-£W - m-hi - y-Øn-\m-bn sXßn≥ ssX-Iƒ ap-f∏ - n-s®-Sp°m≥ \-gk -v d- n-bnte-°v sh-≈w D]-tbm-Kn-°m-\m-Wv Ip-fw \-ho-Icn-®X - .v ]-Xn-‰m-≠v ap-tº D-≠m-°nb-Xm-Wv Cu Ip-fw. 2009 G-{]n¬ \m-en-\p tN¿-∂ ^mw A-ssUz-kdn I-Ωn-‰n-bm-Wv ]p-\¿-\n¿-am-WØn-\v A-\p-aX - n \¬-In-bX - .v 2009 Pq-Wn-em-Wv C-Xn-s‚ \ho-Ic - W - {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ sS-Iv\n-°¬ A-kn-Ân-s‚ ta¬-t\m´-Øn¬ \-S∂ - X - .v F-∂m¬ C-tX Ip-fw 2011 B-Kà - v 10\p tN¿-∂ ^mw A-ssUz-kd - n I-Ωn- ‰n ho≠pw hr-Øn-bm-°m≥ Xo-cp-am-\n°p-Ib - m-bn-cp-∂p. sS-I\ -v n-°¬ hn`m-Ks - Ø H-gn-hm-°n t{Im-]v s{]mU-£≥ Un-]m¿-´s v- a‚ v t\-cn-´mWv C-Xn-s‚ c-≠mw-L´- {]-h¿-Ø\w \-SØ - n-bX - v. F-∂m¬ Ct∏mƒ Cu Ip-fw D-t±-in-® {]-tbmP-\s - am-∂pw e-`n-°p-∂n-s√-∂m-

Wv hn-eb - n-cp-ج. C-hn-Sp-sØ kvt- ‰m¿ ]¿-t®-gk -v v {I-at- °-Sv kw_-‘n-® ]-cm-Xn-bn¬ tI-{μ hn-Pne≥-kv I-Ωo-j≥ kn.-]n.-kn.-B¿.sF. Im-k¿-tIm-Uv U-bd- I - Sv tcmSv hn-iZ- o-Ic - W - w tX-Sp-Ib - pw C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\Ø - ¬ tZ-io-b Im¿-jn-I K-th-jW - Iu¨-kn ¬ \n¿-tZi {]-Im-cw Iu¨-kn-en\p Io-gn¬ _mw-•q¿ B-ÿm-\a- mbn {]-h¿-Øn-°p-∂ C-¥y≥ C≥Ãn-‰yq-´v Hm-^v tlm¿-´n-°ƒ-®¿ dnk¿-®v(sF.-sF.-F® - v.B - ¿.) X-eh≥ sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØ - nh-cn-Ibm-W.v C-t±-lw c-≠pX-hW - Imk¿-tIm-s´-Øn sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØn-bn-cp-∂p. C-Xn-\p]n-∂m-se \n¿-am-W {]-h¿-Ø\ - ß - f - n-se {Ia-t°-Sv Np-≠n-°m-´n kn.-_n.-sFbv°pw H-cp kz-Im-cy hy-‡n ]-cmXn \¬-In-bn-´p-≠.v Im-k¿-tIm-Uv tI-{μw, {]mtZ-in-I tI-{μ-ß-fm-b I¿-Wm-SI-bn-se hn-´¬, In-Up F-∂n-hnS-ß-fn¬ hn-hn-[ k-a-b-ß-fn-embn \-S-Øn-b \-ho-I-c-W {]-h¿Ø-\-ß-fn-epw \n¿-am-W {]-hrØn-I-fn-epw s]m-Xp J-P-\m-hn\v h≥ -km-º-Øn-I \-jv-Sw D≠m-°n-sb-∂mWv kn.-_n.-sFbv°p e-`n-® ]-cm-Xn.

aq¶mw-L« Øe-sa-Sp-¸n\v Ipdª \nc-¡n hmbv]bv¡v [mc-W: a{´n a-´-∂q¿: I-Æq-¿ hn-am-\-Øm-hf-Øn-s‚ aq-∂mw-L-´ ÿ-e-saSp-∏n-\v Ip-d-™ ]-en-i \n-c°n¬ hm-bv-] e-`-y-am-°m≥ \-S]-Sn-bm-b-Xm-bn a-{¥n sI _m_p. Io-g-√q¿ h-f-bm-en¬ hn-am\-Øm-h-f-Øn-s‚ {Ko≥ s_¬‰v ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. aq-∂mwL-´-Øn¬ 783 G-°¿ `q-an-bmWp G-s‰-Sp-t°-≠-Xv. C-Xn-\p 310 tIm-Sn cq-] th-≠n-hc - pw. t\c-sØ 1085 G-°¿ ÿ-e-ta-s‰Sp-°m≥ 12 i-Xa - m-\w ]-en-i \n-c°n-¬ hm-bv-]-sb-Sp-Øn-cp-∂p. F-∂m¬ k¿-°m-dn-s‚ i-‡a - mb C-Ss - ]-Se - n-s\ Xp-S¿-∂v 10.-4 iX-am-\w ]-en-i- \n-c-°n¬ hm-bv] \¬-Im-sa-∂v bq-\n-b≥ _m-¶v k-Ω-Xn-®n-´p-≠v. C-∂p-tN-cp-∂ a-{¥n-k` - m tbm-Kw C-°m-cy- Ø - n ¬ Xo-cp-am-\s - a-Sp-°pw. I-Æq¿ hn-am-\-Øm-h-f-Øn\v C-t∏mƒ 1200 G-°¿ `q-an-bp≠v. H-cp cq-] t]m-epw _m-[-y-X \n-e-hn-en-√. sS-Iv-\n-°¬ C-hmep-th-j-\pw km-º-Øn-I klm-b-Øn-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw B-hp-∂-tXm-sS hn-am-\-Ø-m-hf-hp-am-bn _-‘-s∏-´ \-S-]-Sn-{Ia-ß-sf-√mw k-]v-Xw-_¿ 30\Iw ]q¿-Øn-bm-hpw. H-Iv-tSm-_dn¬ X-s∂ d¨-th-bp-sS \n¿-

C-SXvþh-e-Xv ]-£-§-Ä X-½n k-a-\z-b-§Ä cq]w-sIm−p: a-Zyw- I-S-¯n-b tI-kn Xp-f-ko-[-c³ ]-Ån-¡Â X-et- »-cn: cm-Py-Øv {]-tXy-In-®pw tI-cf - Ø - n-epw _w-Km-fn-epw C-SX - -v ˛-he - X - v ]-£ß - s - f Xn-cn-®d - n-bm\m-hm-Ø hn-[w k-a\ - z-bß - ƒ - cq]w sIm-≠n-cn-°p-Ib - m-sW-∂v Fkv.U - n.-]n.-sF. kw-ÿm-\ sshkv {]-kn-U‚ v Xp-fk - o-[c - ≥ ]≈n-°¬. ]-gb - _-kà -v m‚ v ]-cnk-cØ - v I-Æq¿ Pn-√m F-kv.U - n.]n.-sF {]-Ya - {]-kn-U‚ v ]-≈n{]w {]-`m-Ic - ≥ A-\p-ka-v c - W - s]mXp-tbm-KØ - n¬ kwkm-cn°pIbm-bn-cp-∂p A-t±-lw. k-h¿-W ta-[m-hn-Iƒ \-S∏ - nem-°p-∂ Xn-´q-cß - ƒ kzo-Ic - n°m≥ am-{Xw hn-[n-°s - ∏-´h - c - mbn ap-Jy-[m-cm cm-{„o-b ]m¿-´n

t]m-enkp-Im-c-sâ bq-\n-t^mw h-en-¨p-Io-dn aÀ-±\w: aq-¶p t]À-s¡-Xn-tc tI-kv Im-k¿-tIm-Uv: t]m-en-kp-Im-cs‚ bq-\n-t^mw h-en-®p-Io-dn a¿ ±n-®-Xn-\v aq-∂p t]¿-s°-Xntc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. F.-B¿. Iymw-]n-se t]m-enkp-Im-c≥ {]-ho-Wn-s‚ bq-\n-

t^mw h-en-®p-Io-dn a¿±n-®-Xn\mWv hn-t\m-Zv, hn-iz≥, I-≠me-dn-bm-hp-∂ a-s‰m-cmƒ F-∂nh¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 10\v a-√nIm¿-Pp-\ t£-{X ]-cn-k-c-Øv

A-d-Ãnem-b _mZpj 19Hm-fw I-h¿-®t- °-kp-If - n¬ {]Xn-bm-b _m-Zp-js - b A-©p-h¿jw ap-º-v A-dà - -v sN-bX -v n-cp-∂p. aq-∂c - h¿-js - Ø in-£ I-gn™v- ]p-dØ - n-dß - n-b _m-Zp-j sh≈n-°o-en¬ ho-sS-Sp-Ø-v Xm-ak - a- m°p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-Xn-\n-sS ]-gb - ßm-Sn-bn¬ Hm-t´m-dn-£m ss{U-hdm-bpw ÿ-et- {_m-°d- m-bpw tPmen-sN-bX -v p. Ip-∏s - Ø ÿ-et- {_m-

X-e-t»-cn-bn¬ ]≈n{]w {]-`m-I-c≥ A-\p-kva-c-W k-tΩ-f-\Øn¬ Xp-f-ko-[-c≥ ]-≈n-°¬ kw-km-cn-°p∂p t\-Xr-Xzw cq-]m-¥c - s - ∏-´p. C-Ø- °m≥ I-gn-bm-Øn-St- Ø-°v C-cp cw km-aq-ln-I Xn≥-ab - p-sS `m-K- I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-If - pw am-dn-bam-bm-Wv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-°v Xv. ]n-∂m-°°mcpsS- B-cm-[mP-∑w \¬-In-b Im¨-]q¿ Dƒ- \m-eb - ß - ƒ X-I¿-°s - ∏-Sp-∂ s°m-≈p-∂ bp.-]n-bn¬ t]m-epw L-´Ø - n¬ t]m-epw I-Ωyq-Wn-kvH-cp Fw.-F¬.-F-sb hn-P-bn-∏n- ‰v ]m¿-´n-Iƒ au-\w ]m-en-®X - v C-

Ø-cw k-h¿-W tk-hb - p-sS D-Zml-cW - a - m-Wv. bp.-Un.-F^ - n-\pw F¬.-Un.-F^ - n-\pw C-Sb - n¬ _n.sP.-]n ]m-ea - m-bn {]-h¿-Øn-®X - n\m-em-Wv tkm-fm¿ k-ac - w Z-b-\ob-am-bn ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. em-hven≥, A-cn-bn¬ jp-°q ¿ h-[w Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \n-c-h[n {]-am-Z tI-kp-I-fn¬ k-‘nbm-hm≥ Cu k-a-c-sØ D-]tbm- K n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI A-–p¬ P∫m¿, F sI ss^-k¬, A–p¬ A-ko-kv, kn sI D-a¿ amÿ, A-Uz. sI kn j-_o¿, F kn P-em-ep-±o≥ kw-km-cn-®p.-

X-S-hpw ]n-g-bpw Im-™-ßm-Sv: hn-tZ-i-a-Zyw I-SØn-b tI-kn-se {]-Xn-I-sf slm-kv-Zp¿-Kv A-kn. sk-j≥kv tIm-S-Xn H-cp h¿-jw ho-Xw X-S-hn-\pw e-£w cq-] ]n-g A-S°m-\pw in-£n-®p. A-Pm-\q¿ a-Un-b-\n-se Sn sI lm-jnw(31), C-Jv-_m¬ lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\p kao-]-sØ d-jo-Zv(43) F-∂n-h-scbm-Wv in-£n-®-Xv. 2007 P-\p-h-cn 30\v Im-™ßm-Sv sd-bn¬th tÃ-j-\n¬ h®v 100 Ip-∏n hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-IqSn-b tI-kn-em-Wv in-£.

-Xo-\m-fw hn-gp§nb -kz-]v-\-§-fn \n-¶v D-bnÀ-s¯-gp-t¶äv Nm-e \n-hm-knIÄ

I-_-Un Sq¿-W-sa‚ v \-S-°p-∂Xn-\n-sS I-fn-°m¿ X-Ω¬ {]-iv\-ap-≠m-b-t∏mƒ {I-a-k-am-[m\-]m-e-\-Øn-\v Uyq-´n-bn-ep≠m-bn-cp-∂ t]m-en-kp-Im¿ C-S-  kz-¥w {]-Xn-\n-[n s]-´-t∏m-gm-Wv a¿-±n-®-Xv. I-Æq¿: 20 a-\p-jy-Po-h-\p-Iƒ sh-¥p-cp-In-b Zp-c¥ - Ø - n-s‚ BLm-XØ - n¬ \n-∂v D-bn¿-sØ-gpt∂-‰v Nm-e \n-hm-kn-Iƒ Po-hnXw I-cp-∏n-Sn-∏n-°p-∂p. \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b Kym-kv Sm-¶¿ Zp-c-¥Øn-\v C-∂v H-cm-≠v ]q¿-Øn-bmhp-tºmƒ a-\- m-∂n-[yw ssIhn-Sm-sX-bp-≈ \m-´p-Im-cp-sS {i°-dm-b sam-bX -v p-hn-s‚ kp-lr-Øm- a-߃ {]-iw-k-b¿-ln-°p-I-bm- h - m-kn-If - pWv- _m-Zp-j. I-h¿-®b - ° -v p X-te-Zn- Wv. F-¶n-epw ]-cn-kc - pw hn-lz-eX - b - pw hn-s´mh-kw sam-bX -v p-hpw _m-Zp-jb - pw D-a- sS `-bh dn-s\ Im-Wm-s\-Øn-bn-cp-∂p. Zm-cn- gn-™n-´n-√. \-jv-S-s∏-´-h-cp-sS - ƒ C-hc - p-sS a-\  - n-te-°v {Zy-Øn-em-sW-∂p ]-d™ X - n-s\ Hm¿-aI - n-sb-Øp-Ib - m-Wv. Xp-S¿-∂-v k-°m-Ø-v \¬-Im≥ h-® C-cº k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® \-jv-SXp-Ib - n¬-\n-∂-v 1000 cq-] C-h¿-°p \¬-In. _m-°n 65,000 cq-] Im-dn¬ ]-cn-lm-c-Øp-I bp-≤-Im-em-SnX-s∂ Xn-cn-®p-hb - ° -v p-∂X - -v _m-Zp- ÿm-\-Øn¬ \¬-In-sb-¶n-epw j {i-≤n-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v 12\p a-‰v {]-Jym-]-\-߃ ]-e-Xpw C]p-e¿-s® Im¿ X-I¿-Ø-v I-h¿-® t∏m-gpw \-S-∏n-em-bn-´n-√. a-c-W\-SØ - p-Ib - m-bn-cp-∂p. sam-bX -v p-hn- s∏-´-h-cp-sS Ip-Spw-_-Øn-\p 10 s\ t]m-en-k-v I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øp e-£-hpw s]m-≈-te-‰-h¿-°v ]tNm-Zyw sN-bX -v n-cp-s∂-¶n-epw kw- cp-°n-s‚ Ku-c-h-a-\p-k-cn-®p-am`-hh - p-am-bn _-‘a - n-s√-∂p sX-fn- bn-cp-∂p Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xv. Zp™-Xn-\m¬ C-bm-sf hn-´b - ® - p. A- c-¥-Øn¬ \n-∂p I-„n-®p c-£∂p-ap-X¬ _m-Zp-j t]m-en-k-v \n-co- s∏-´-Xm-Wv Nm-e-bn¬ Nm-b-°®-h-S-°m-c-\m-b F-S-°m-Sv sN£-WØ - n-em-bn-cp-∂p. I-gn-™Z- n-hk - w cm-{Xn Ip-™n- dp-Xm-g-Øv ho-´n¬ kn ]n _maw-Ke - s- Ø `m-cy-ho-´n¬ _m-Zp-js- b- _p-cm-Pv. kw-`-h Zn-h-kw I-S-b-SØn-b hn-hc - a- d- n-™-v F-k.-v s - F-bp- ®-ti-jw A-hn-sS X-s∂ D-dsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ho-Sp-hf - ™ v- ßm≥ In-S-∂-Xm-bn-cp-∂p. Sm]n-Sn-Iq-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. I-h¿-® ¶¿ a-dn-™v Xo ]-S¿-∂-sXmsN-bX -v p hn-‰ sam-ss_¬-t^m¨ ∂pw C-t±-lw A-dn-™n-cp-∂nIm-k¿-t°m-s´ H-cp I-Sb - n-¬\ - n-∂v √. Xo-bn¬ I-S-bp-sS C-cp-ºp j´¿ D-cp-In-sbm-en-®v _m-_p-cmt]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp.

hyh-km-bn-bpsS ImÀ X-I-À-¯v I-h-À-¨: bp-hm-hv A-d-kv-än-Â X-fn-∏d - º - v: A-_q-Z_ - n-bn-se hyh-km-bn G-gmw-ssa-en-se ]p-Xnbm-d-º-Øv D-a-dn-s‚ Im¿ X-I¿Øv- ]-W-hpw B-`-c-W-hpw samss_¬ t^m-Wpw I-h¿-∂ tIkn¬ bp-hm-hv A-d-kv-‰n-¬. I-cnsh-≈q¿ s]-cf - w kz-tZ-in-bpw Gsd-°m-e-am-bn sh-≈n-°o-en¬ Xm-ak - ° - m-c\ - p-am-b Io-cn-b‚-IØv- lu-kn¬ _m-Zp-j (30)sbbm-Wv- F-k.v- s - F A-\n¬-Ip-am¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. {]-Xn-sb X-fn-∏d - ºv H-∂mw-¢m-kv Pp-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n dn-am‚ v sN-bX v- p. I-gn-™ 12\v- ]p-e¿-s®-bm-bncp-∂p G-gmw-ssa¬ ]-≈n tImw]u-≠n¬ \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ sI.F¬. 8 F F-k.-v 8055 _n.-Fw. Uªyq Im¿ X-I¿-ØX - .v s{sU-hd- psS t_m-Ik v- n-s‚ A-db - n¬ kq£n-®n-cp-∂ 65,000 cq-]b - pw 45,000 cq-] hn-ea- X - n-°p-∂ kmw-kM - v samss_¬ t^m-Wpw Un-°n-bn-ep≠m-bn-cp-∂ ap-°m¬ ]-hs - ‚ kz¿W Pn-an-°n-bp-am-Wv I-h¿-∂X - v.

am-Ww B-cw-`n-°m-\m-hpw. 2015 Un-kw-_-dn¬ C-hn-sS hn-am-\-and-°m-\m-hp-sa-∂pw a-{¥n A-dnbn-®p. ap-dn-®p-am-‰p-∂ a-c-߃°p ]-I-c-am-bn aq-∂p-e-£w a-c߃ h-®p-]n-Sn-∏n-°pw. In-bm¬, h-\w-h-Ip-∏v, Io-g√q¿ ]-©m-b-Øv F-∂n-h tN¿∂m-bn-cn-°pw C-Xp \-S-∏m-°pI. F-´p I-º-\n-I-sf ]-≤-Xn°m-bn Xn-c-s™-Sp-Øn-´p-≠v. ]cn-ÿn-Xn ku-lr-Z hn-am-\-Ømh-f-am-bn-cn-°pw I-Æq-cn-te-Xv. H-cp h¿-j-sØ ]-cn-{i-a-Øn-emWv tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-eb-Øn-s‚ ]-cn-ÿn-Xn A-\p-aXn e-`n-®-sX-∂pw a-{¥n Iq-´nt®¿-Øp. a-´-∂q¿ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ sI `m-kv-I-c≥ amÿ A-[-y-£-X h-ln-®p. {Ko≥ s_¬-‰v ]-≤-Xn-tc-Jm {]-Im-i-\w In-bm¬ Fw.-Un. Pn N-{μ-au-en \n¿-h-ln-®p. Un. F-^v.-H. kn hn cm-P≥, In-g-√q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw kp-kv-an-X, ssh-kv {]-kn-U‚ v kn k-Po-h≥, t^m-d-Ãv I¨k¿-th-‰¿ sI hn D-Ø-a≥, Inbm¬ am-t\-P¿ ]n _m-e≥ kwkm-cn-®p. In-bm¬, Io-g-√q¿ ]©m-b-Øv, a-´-∂q¿ \-K-c-k-` F-∂n-h tN¿-∂m-Wp ]-cn-]m-Sn Iog-√q¿ hf-bm-en¬ I-Æq¿ hnam-\-Øm-h-f-Øn-s‚ {Ko≥ s_¬‰v ]-≤-Xn- DZvLm-S-\w kw-L-Sn-∏n-®-Xv. hr-£ssØ \-´v a{¥n sI _m-_p \n¿-h-ln-°p∂p

Pn-s‚ tZ-l-am-k-I-ew s]m-≈te-‰p. c-£m-{]-h-¿-Ø-\-Øn-\nsS B-cp-sS-tbm {i-≤ I-S-bn-te°p ]-Xn-™-Xn-\m-em-Wv _m_p C-∂v Po-hn-®n-cn-°p-∂-Xv. 35 i-X-am-\-Øn-te-sd s]m-≈-te‰ C-t±-lw G-sd-°m-e-sØ NnIn¬-k-bv-°p ti-j-am-Wv Pn-hnX-Øn-te-°v Xn-cn-s®-Øn-b-Xv. im-co-cn-I A-h-i-X-Iƒ Ct±-l-sØ C-t∏m-gpw A-e-´p-∂p≠v. Zp-c-¥-Øn-\v A-c-a-Wn-°q¿ ap-ºp-h-sc X-t∂m-Sp kw-km-cn®-h¿ Dƒ-s∏-sS-bm-Wv a-c-WØn-\p Io-g-S-ßn-b-Xv. D-d-°w t]m-epw C-√m-Ø A-h-ÿ-bmsW-∂pw _m-_p-cm-Pv ]-d-bp∂p. _-‘p-°-sf-bpw D-‰-h-scbpw \-„-s∏-´-h-cp-sS-sb-√mw A-h-ÿ-bn-Xp X-s∂-bm-Wv. `mcy-b-pw A-Sp-Ø _-‘p-°-fm-b aq-∂p-t]-c-pw \-„-s∏-´ Ip-™n°r-jv-W≥, B Zn-h-k-ß-sf Ip-dn-®p ]-d-bp-tºmƒ X-s∂ `b-am-Wv. a-cn-®-h-cp-sS Ip-Spw-_Øn-\v tPm-en-bpw ]-cn-t°-‰-h¿°v Po-hn-tXm-]m-[n-bpw I-s≠Øm≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-Icn-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p {]-Jym-]\w. F-∂m¬ tPm-en \¬-tI-≠Xp kw-_-‘n-® X¿-°w C-Xp-hsc Xo¿-∂n-´n-√. ]-cn-t°-‰-h¿-cpsS Xp-S¿ Nn-In-¬-k-bpw ]m-Xnh-gn-bn-em-Wv. H-cp X-h-W sa-Un°¬ Iymw-]v \-S-Øn-sb-∂-X√m-sX a-s‰m-∂pw D-≠m-bn-s√∂v ]-cp-t°-‰-h¿ ]-d-bp-∂p.

kv-am-c-I-¯n-\p Ø-ew \Â-Im³ s]m-Xp-a-cma-¯v h-Ip-¸n-\p hn-ap-JX Nm-e: Kym-kv Sm¶¿ Zp-c-¥-Øn¬ Po-h≥ s]m-en-™-h¿°p≈ kv-am-c-I \n¿-am-W-Øn-\p A-[n-Ir-X-cp-sS A-h-KW\. kv-amc-Iw \n¿-an-°m\p-≈ ÿ-ew \¬-Im≥ t]mepw A[n-Ir-X¿ X-bm-dm-bn-´n√. A-]-I-S-Øn¬ a-c-W-s∏-´-h¿-°m-bn D-Nn-Xam-b kv-am-c-I \n¿-an-°-W-sa-∂v A-t∂ B-h-iy-ap-b¿∂n-cp∂p. F-S-°m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv `-c-W k-an-Xn-bnepw Cu B-hiyw D-b¿∂p. \m-´p-Im¿-°v D-]-Im-c-s∏-Sp∂ Hm-Un-t‰m-dn-bw \n¿-an°p-I F-∂X - m-bn-cp-∂p s]m-Xp-hm-b- \n¿-tZiw. kva - m-cI - w \n¿-an-°m\m-bn Nm-e P-Mvj - \ - n¬ Nm-e ]m-eØ - n\pw tXm-Sn-\p-an-Sb - n-ep≈ 83 sk‚ v B-bn-cp-∂p ]-©mb-Øv `-cW - k-an-Xn- I-≠ph-®ncp-∂Xv. s]m-Xp-ac - ma-Øv h-Ip-∏n-s‚ D-Sa - ÿ - X - b - n-ep-≈X - m-Wp ÿew. ap-Jy-a{- ¥n- Dƒ-s∏-sS-bp-≈h - ¿ kva - mc-Iw \n¿-am-WØ - n\v A-\p-Iq-ea - m-bn-cp∂p. C-tXØp-S¿-∂v s]m-Xp-ca - c - ma-Øv h-Ip-∏ns‚ Io-gn-ep-≈ ÿew e-`n-°m\m-bn F-S° - m-Sv ]-©mb-Øv {]knU‚ v ]n ]n c-ho-{μ≥ At]-£ \¬-In-sb-¶nepw ÿ-ew hn´p\¬-Im≥ s]m-Xp-ac - ma-Øv h-Ip-∏v hn-ap-JX - Xp-Sc - p-Ib - mWv.

sF.H.kn. \o-Xn ]p-eÀ¯Ww: _n.F-kv.]n. I-Æq¿: tI-cf - P-\X - s - b Zp-JØ - n-em-gvØn-b Nm-e Sm-¶¿ Zpc¥Øn¬ a-cn-®h - c - p-sSbpw ]-cn-t°-‰h - c - p-sSbpw Ip-Spw-_ß - f - psS th-Z-\-b-I-‰m≥ sF.H.kn-°v _m-[y-X-bp-s≠-∂p _n.Fkv.]n. Pn√m I-Ωn-‰n B-hi - y-s∏´p. A-]I - S- Ø - n-\n-Sbm-b Im-cWß-sf Ip-dn-®v C-t∏mgpw hy‡-aX ssI-h∂ - n-´n√. G-Xv kml-N-cy-Øn-em-bmepw a-c-W-a-S-™-h-cp-sSbpw ]-cn-t°-‰-h-cpsSbpw Ip-Spw-_mw-K-߃-°v tPm-en Dd-∏v h-cp-Ø-W-w. kw ÿm-\ sk-{I´-dn sI- sI _m-eI - r-jvW - ≥ \-ºym¿ D-ZvL - m-S\w sN-bvXp. Pn√m {]-knU‚ v Fw {]-`m-Ic - ≥ A-[y-£X - hln®p. a-[p F-kv h-b\ - m≥, kn _m-eI - r-jvW≥, F-kv \q-dp- ±o≥, \n-[o-jv Xn√-t¶cn, Sn hn Ko-X, F≥ Zm-hqZv, jm-lq¬ lao-Zv Im-hpw-]Sn, Sn sI cm-Lh≥, _n c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw B-tcm-Ky t_m-[-h¡-c-W Imw-]-bn³

27 BKkvXv 2013 sNmΔ

C¶v sshZ-ypXn apS§pw

I-Æq¿: ASn-b-¥nc A‰-Ip-‰∏Wn \S-°p-∂-Xn-\m¬ cmhnse 9 ap-X¬ D-®-bv°p 2 hsc IÆq¿ Su¨ 33 sI.hn. k_vtÃ-j-\n¬ \n-∂p-≈ sshZ-ypXn hnX-c-Ww ap-S-ßpw. sNdp-Ip∂v: Ce-Iv{Sn-°¬ skIvvj≥ ]cn-[n-bnse ssN\mt¢ PMvj≥, tkman¬, tbmK-im-e, kn.B¿.kn. F∂n-hn-S-ß-fn¬ cmhnse 9 ap-X¬ ssh-Io´v 5.30 hsc sshZ-ypXn hnX-cWw D≠m-bn-cn-°p-∂ X-√. C-cn´n: D-fn-°¬ C-eI - v{- Sn-°¬ sk-Ivj≥ ]-cn-[n-bnse a-Wn°-Shv, im-¥n \K¿, Im-™n-cs°m√n F-∂n-hn-Sß - f - n¬ cm-hn- t]m-]p-e¿ {^≠v B-tcm-Ky t_m-[-h¬°-c-W Imw-]-bns‚ Pn√m-X-e D-Zv-LmS-\w I-Æq-cn¬ se H-ºX - pap-X¬ ssh-Io-´v B- Pn√m {]-knU‚ v sI ]n X-kv\ow \n¿-h-ln-°p∂p dp h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sß - pw.

]cn-]mSn IÆq¿ Su¨ kv-Iz-b¿: Hm-

Ww hn-]-W-\-taf˛10.00 X-e-t»-cn im-c-Z Ir-jvWø¿ Hm-Un-t‰m-dn-bw: I-cIu-i-e taf˛10.00 ]ø∂q¿ tNw-_¿ lmƒ: tNw_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv h\n-Xm hn-Mv hm¿jnI s]mXptbmKw˛3.00 ]-ø-∂q¿ sk‚ v-ta-co-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ: Un-kw_¿ _p-Iv-kv ]p-kv-X-tIm¬khw˛9.00 ]-ø-∂q¿ Jm-Zn tI{μw: HmWw hn]-W-\ ta-f˛9.00

Adnbn-¸pIÄ

Kth-j-W- ]²-Xn-: CâÀhyq C-¶v I-Æq¿: Im¿jnI k¿h-I-emim-e-bpsS Iogn¬ ]S-∂-°mSv Im¿jnI tImf-Pn¬ \S-∏m°p∂ hnhn[ Kth-jW ]≤Xn-I-fn¬ Pq\n-b¿ dnk¿®v s^t√m, dnk¿®v Atkm-kntb-‰v, dnk¿®v Akn- v, t{]mPIvSv s^t√m, t{]mPIvSv Atkm-kn-tb-‰v, dnk¿®v s^t√m, sSIv\n-°¬ Akn v, kvIn¬Uv Akn- v, ^o¬Uv Akn- v, ^o¬Uv C≥sh-Ãn-tK-‰¿ F∂o Xm¬°m-enI Hgn-hp-If - n-te°v Xm¬]-cy- a - p-ff DtZ-ym-Km¿∞nIƒ C∂p cmhnse 10\v Im¿jnI tImf-Pn¬ \S-Øp∂ FgpØv ]co£bn-epw IqSn°m-gvNb - n-epw Ak¬ k¿´n-^n°-‰p-Iƒ klnXw lmP-cmhWw. t^m¨: 0467 2280616.

l-Öv bm-{X-bb-¸v kw-Kaw

I-Æq¿: tam-t´m¿ hm-l\ - \n-ba - {]-Im-cw A-\p-hZ- \ - o-ba - √ - m-Ø sse-‰p-Iƒ L-Sn-∏n-°p-∂ hm-l\-߃-s°-Xn-tc I¿-i\ - \-S] - S- nbp-am-bn tam-t´m¿ hm-l\ - h-Ip-∏v cw-KØ - v. C-Øc - w hm-l\ - ß - s - f ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn tam-t´m¿ cm-{XnIm-e-]-cn-tim-[-\-bv-°p \n¿-tZiw \¬-In. C-∂p-ap-X¬ A-Sp-Ø 16 h-sc-bm-Wv cm-{Xn-Im-e ]-cntim-[\ - \-SØ - p-I. {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv kn-Mv C-Xp kw-_‘n-® D-Ø-c-hv kw-ÿm-\-sØ F-√m B¿.-Sn.-H-am¿-°pw tPmbn‚ v B¿.-Sn.-H-am¿-°pw I-gn-

]p√q-∏n: Iu-k¿ Cw-•o-jv kvIq-fn¬ \S-∂ Cu-Pn-]v-Xv sFIy-Zm¿Vy Zn-\w tI-c-f hJ-^v t_m¿-Uv sa-º¿ ]n ]n A-–p¿ d-lv -am≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. km-d ap-lΩ-Zv ss^-k¬ A-[y£-X h-ln®p. kv-Iqƒ U-b-c-IvS¿ {]-^. ap-lΩ-Zv tIm-b-Ω kwkm-cn®p. t]m-cm-fn-Iƒ-°p-≈ sF-Iy-Zm¿-Uy Km-\w Pn.sF.H hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ A-h-X-cn∏n®p. c-‡-km-£n A-kv-am _n≥-Xv s_¬-Xm-Pn-°v ]n-Xm-hv F-gpXn-b I-Øv hn-Zym¿-Yn-\n lw-\ sj-dn≥ hm-bn-®p.

]-ø-∂q¿: bm-{X-°m-c\m-b bp-hm-hn-s\ XS-™v \n¿-Øn a¿-±n®p. I-gn-™ Znh-kw cm{Xn H-º-Xn\v a-≠q-cn-em-Wv kw-`hw. ]-cn-t°-‰ am-´q¬ t\m¿-Øn-se ]n ]n ^-bm-kn(18)s\ ]-ø-∂q¿ k-lIc-W B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

[ÀW \S¯n

I-Æq¿: cq-£am-b hn-e-°-b-‰w X-Sbp-I, sh-´n°p-d-® td-j≥ ]p-\-ÿm-]n-°p-I, s]m-Xp-hnX-cW k-{º-Zm-bw Im-cy-£-a-am°p-I F-∂o B-hiy-߃ D-∂-bn-®v F≥-.kn.]n. Pn√m I-Ωn-‰n- ]-gb _-kv -Ãm‚ v ]-cn-kc-Øv [¿-Wm ka-cw \C-cn´n: \m-epIntem I-©m-hp-am-bn bp-hm-hv ]n-Sn- SØn. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn kn hn sI bn¬. ]-bt- ©-cn tIm-db - n-se Ip-™n-∏d - º - n¬ i- Kp-cn-°ƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. l-ao-Zv C-cn-Wm-hv lodn(37)s\-bm-Wv FIvs - sk-kv kvs - ]-jy¬ k-Izm- A-[y-£-X h-ln®p.

I-©m-hp-am-bn bp-hm-hv A-d-kv-än-Â

s^-bÀ ao-ä-dn-Ãm-¯ Hm-t«m-IÄ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn Xp-S-cpw: BÀ.-Sn.-H.I-Æq¿: s^-b¿-ao-‰¿ L-Sn-∏n-°m-Øt- Xm {]-h¿Øn-∏n-°m-Øt- Xm B-b Hm-t´m-dn-£I - ƒ I-s≠Øm≥ ]-cn-tim-[\ - \-SØ - p-∂X - pw \-S] - S- n-sb-Sp°p-∂-Xpw \n-b-am-\p-kr-X-am-sW-∂v do-P-y-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-k¿ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. Hm-t´m-I-fn¬ A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm°p-∂X - m-bpw s^-b¿-ao-‰¿ {]-h¿-Øn-°p-∂n-s√∂pw hn-hn-[ X-eß - f - n¬ \n-∂p hym-]I - ]-cm-XnIƒ D-b¿-∂-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv kwÿm-\ hym-]I - a - m-bn Hm-t´m-dn-£I - f - n¬ s^-b¿ao-‰¿ ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n \-S] - S- n-sb-Sp-°p-∂X - v. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ 2003 B-Kk - vX - v 20

se 6852/_n1/2003/{Sm≥-kvt- ]m¿-´v D-Øc - h - v {]Im-cw 2004 G-{]n¬ H-∂n-t\m A-Xn-\p-ti-jt- am cPn-ÿ sN-øp-∂ F-√m Hm-t´m-dn-£I - ƒ-°pw k¿°m¿ Aw-Ko-Ir-X Un-Pn-‰¬ s^-b¿ ao-‰¿ \n¿-_‘-am-W.v G-sX-¶n-epw {]-tX-yI - I-º\ - n-bp-sS s^b¿-ao-‰¿ D-]t- bm-Kn-°W - s - a-∂v \n-jI v- ¿-jb - n-√. s^-b¿-ao-‰¿ Im-em-Im-eß - f - n¬ ]-cn-tim-[n-®v {]h¿-Ø\ - £ - a - X - m dn-t]m¿-´v \¬-tI-≠X - v eo-K¬ sa-t{Sm-fP - n h-Ip-∏m-W.v Xp-S¿-∂pw s^-b¿-ao-‰¿ LSn-∏n-°m-ØX - pw {]-h¿-Øn-°m-ØX - p-am-b Hm-t´m-dn£-Iƒ-s°-Xn-tc \-S] - S- n- i-‡a - m-°p-sa-∂v tamt´m¿ hm-l\ - h-Ip-∏v A-dn-bn-®p.-

D-cp-h® - m¬: ssh-Zyp-Xn sse-\nse tjm¿-´v k-¿I - yq-´v aq-ew Nm-ht»-cn Ip-dpI-fw {]-tZi-sØ hoSp-If - n-se Ce-t{Œm-Wn-Ivk - v D-]I-cW - ß - ƒ I-Øn-\i - n-®p. 12Hmfw ho-Sp-If - n-em-Wv hym-]I - - \-„w kw-`h - n-®Xv. Ip-Sn-sh-≈ hn-Xc - W - Øn-\v Um-an-se k-_vt- Ã-j\ - nte-°v Nm-ht- »-cn k-_k - t-v ‰-j\ - n¬ \n∂p t]m-hp-∂ 33 sI.hn sse-\n-em-Wv tjm¿-´v k¿-Iyq-´p≠m-bXv. a-‰v sse-\n-se F¿-Øv

™-Zn-h-kw \¬-In. hm-l-\-߃ hm-ßp-tºmƒ D-≈-Xn-\p ]p-d-sa L-Sn-∏n-°p∂ sse-‰p-I-fpw A-\p-h-Z-\o-bam-b-Xn-epw A-[n-Iw {]-Im-i-ap≈ _ƒ-_p-Iƒ sse-‰p-I-fn¬ D- ] - t bm- K n- ® n- c n- ° p- ∂ - X p- a m- b hm-l-\-߃ ]n-Sn-Iq-Spw. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ hm-l-\ß-fn-se sse-‰p-Iƒ Unw sN-ømØ-Xp-aq-ew \n-ch - [ - n A-]I - S- ߃ D-≠m-hp-∂X - n-s‚ ]-›mØ-eØ - n-em-Wp \-S] - S- n-°p \n¿tZ-iw \¬-In-bX - v. a-Zy-]n-®v hm-l\-tam-Sn-°p-∂h - c - pw ]-cn-tim-[\ - bn¬ Ip-Sp-ßpw.-

{][m\ sse-\n¬ sI-´n-bX - n\m¬ C≥-kp-te-‰¿ s]m-´n-sØdn-®X - m-Wv A-]I - S- Ø - n-\p ImcWw. aq∂mw X-hW - b - m-Wv CØ-cw kw-`h - a - p-≠m-hp-∂Xv. Sn.hn Dƒ-s∏-sS-bp-≈h IØn-\-in®-Xv sI.F-kv.C._n A-[n-IrX-sc hnh-cw A-dn-bns®-¶nepw \-S]-Sn D-≠m-bn-s√∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p. I-Øn \in-® D-]-I-c-W-ß-fp-am-bn \m-´pIm¿ {]-Xn-tj-[n®p.

I-Øn-\-in® Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv D-]-I-c-W-ß-fp-am-bn \m-´p-Im¿

P-ºmÀ-¡S-hv ]m-ew tdm-Uv X-IÀ-¨; \m-«p-ImÀ tem-dn X-Sªp

tZ-io-b t\-{X-Zm-\ ]-£m-N-c-Ww: Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w

C-cn-´n: X-I¿-®m `oj-Wn t\-cn-Sp-∂ P-∫m¿-°S-hv ]m-ew A-t{]m®v tdm-Un¬ Aan-X `m-cw Ib-‰n h-cp∂ tem-dn-Ifpw Sn-∏¿ tem-dnIfpw \m-´p-Imcpw Hm-t´mdn£ sXm-gn-em-fn-Ifpw tN¿-∂v X-S™p. I-gn-™ h¿-jw \n¿-an® tdm-Uv hm-l-\-ß-fp-sS A-\n-b-{¥n-Xamb Hm-´w aq-ew X-I¿-∂n-cn-°p-I-bmWv. C-cn-´n t]m-en- k - v ÿe-sØØn k-ac - ° - m-cp-am-bn kw-km-cn®p. tdm-Un-se Ip≠pw Ip-gn-Ifpw D-S≥ A-‰I - p-‰∏-Wn \S-Øn A-Sb - ° v- msa-∂ Sn-∏¿ tem-dn D-Sa - I - f - p-sS D-d∏ - n≥-ta¬ ka-cw ]n≥-he - n-®p.

I-Æq¿: 28m-a-Xv tZ-io-b t\-{XZm-\ ]-£m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-k¿(-B-tcm-K-yw) C≥ Nm¿Pv tUm. -sI hn {]-Im-iv \n¿-hln-®p. kq-{]-≠v tUm. ]n ]n {]o-X A-[-y-£-X h-ln-®p. Pn-

a-c-Who-«n-te-¡p-Å Bknbbp-sS bm-{X A-´ybm-{X-bmbn C-cn-°q¿: ss]-km-bn k±mw \-K-dn-se am-t®cn ho-´n¬ am-Xr k-tlmZ-cn J-Zo-P-bp-sS a-c-W hnh-cw A-dn-™v t]-cm-hq-cn¬ \n-∂v Im-dn¬ C-cn-°q-dn-te-°v ]p-d-s∏-´ Ip-Spw-_mw-K-ßfn¬-s∏-´ B-ky-bp-sS bm-{X A-¥y-bm-{Xbmb-Xv \m-´p-Im¿°pw Ip-Spw-_mw-K-߃°pw hn-iz-kn-°m-\m-hp-∂n√. Rm-b-dmgv-N cm-hnse X-s‚ aI-s\ a-Zv-d-kbn¬ \n-∂v hn-Sp-X¬ k-¿-´n-^n°-‰v hm-ßn as‰m-cp a-Zv-d-k-bn¬ tN¿-°m≥ t]m-b-t∏mƒ Ipg-™p ho-Wm-Wv JZo-P a-cn-®Xv. hn-h-ca-dn™v X-s‚ am-Xr-k-tlm-Z-cn-sb A-h-km-\-ambn H-∂v Im-Wm≥ ]p-d-s∏-´ bm-{X-bv°n-sS-bmWv C-cn-°q-¿ Ip-t≠-cn h-b-en-se kwÿm-\

]m-X-bn¬ h-®v C-h¿ k-©-cn-® Im¿ _- p-ambn C-Sn-®Xv. a-c-Who-sS-Øm≥ tIh-ew H-cp In-tem-ao-‰¿ Zq-cw _m-°n-bp-≈-t∏m-gm-Wv A]-I-S-ap-≠m-b-Xv. C-cn-°q-dn¬ P-\n-®p h-f¿-∂ B-ky-bp-sS Ip-Spw-_w A-Sp-Ø Im-e-Øm-Wv t]-cm-hq-cn¬ Xm-a-k-am-°n-b-Xv. Hm¿-°m-]pd-Øv am-t®-cn X-d-hm-´n-ep≠m-b J-Zo-P-bp-sSbpw B-ky-bp-sSbpw Zm-cpWm¥yw Cc-´n Zp-c-¥-ambn. a-cn-® B-ky-bpsS `¿-Ømhpw c-≠v a-°fpw B-ip-]-{Xn-°n-Sbn-em-Wp-≈Xv. kvt\-l \n-[nbm-b `m-cy-bpsS th¿-]m-Sv A-dn-bm-sX `¿-Øm-hv \u-jmZpw a-°fm-b \u-^epw \m-kn-e-bpw B-ip-]-{Xnbn-ep-≈-Xv.

shÂ-Un-Mv Øm-]\ - ¯ - n-se b-{´-§Ä tamj-Ww t]mbn s]-cn-tßmw: Nq-c-en-se _-Z-cnø Kym-kv sh¬-Un-Mv ÿm-]-\Øn-se b-{¥-߃ tamj-Ww t]mbn. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xnbm-Wv kw-`hw. Imk¿-tIm-Uv tZ-e-ºm-bn kz-tZ-in A-iv-d-^n-t‚-Xm-Wv ÿm-]\w. \n-c-∏-e-I-sb-Sp-Øv A-I-Øp I-b-dn-bm-Wv tamjWw \-S-Øn-bXv. ]n-∂o-Sv \n-c∏-e-I b-Ymÿm\-Øv h-®v tam-„m-°ƒ I S-∂p I-f-™p. e-£w cq-]-bp-sS \-„w I-W°m-°p∂p. s]-cn-tßmw t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

sI I-Æ-]p-cw tbm-K-ime-°v k-ao-]w A¬-^-em-ln¬ aq-t°m-Øv ap-lΩ-Zv Ip-™n-bp-sSho-´n¬ I-s≠Øn-b A-]q¿-h Nn-{X-ie-`w

A-]qÀ-h Nn-{X-i-e`-s¯ I-s−¯n IÆ]pcw: sI I-Æ-]p-cw tbm-K-ime-°v k-ao-]w A¬-^em-ln¬ aq-t°m-Øv ap-lΩ-Zv Ip-™n-bp-sS ho-´n¬ A-]q¿-h Nn-{X-i-e`-sØ I-s≠-Øn. 30 sk‚n-ao-‰¿ ho-Xn-bpw 12 sk‚n-ao-‰¿ \o-f-hp-ap-≈ Nn-{X-ie-`w A-‰ve-kv kn¬-°v tamØv C-\-Øn¬-s∏-´-Xm-Wv. I-gn-™ Znhkw hn-hm-lw \-S-∂ ho-Sm-WnXv. G-jy-bn¬ am-{X-am-bn Im-Wp-∂ Nn-{X-i-e`-sØ Im-Wm≥ k-μ¿-i-I-cp-sS {]-hm-l-amWv.

sØ-Øn-b sI kp-[m-Ic - ≥ Fw.]n-sb X-S™ p-h® - v {]-Xn-tj-[w A-dn-bn-®X - n-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C-∂se s]m-Xp-ac - m-aØ - v h-Ip-∏n- s - e D∂-X D-tZym-Kÿ - s - c-Øn-bX - .v h-fh - p-Iƒ \n-h¿-Øm-\pw tdmUv ho-Xn Iq-´m-\pw tdm-Uc - n-In-se a-cß - f - pw Im-Sp-If - pw ap-dn-®p am-‰m\pw A-Sp-Ø L-´Ø - n¬ \-S] - S- nbp-≠m-hp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dnbn-®p. s]m-Xp-ac - m-aØ - v h-Ip-∏n-se F-Ik -v n-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ - ]n

]-ø-∂q¿ sk‚ v-ta-co-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn-se kn-ÿ [\y(48)bv-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. aw-K-em-]p-c-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ am-th-en F-Iv-kv{]-kn-em-bn-cp-∂p A-]-ISw. ]-cn-t°-‰ [-\y-sb ]-ø-∂q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

kv-Iq-fn-se A-{I-aw: \mev ]qÀ-hhn-ZymÀ-Yn-IÄ A-d-Ìn {io-I-WvT-]p-cw: {io-I-WvT-]pcw K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ \-S∂ - A-{I-ah - p-am-bn _‘-s∏-´v {]m-b ]q¿-Øn-bm-ImØ H-cmƒ Dƒ-s∏-sS \m-ep-t]-sc A-dà - v sN-bX v- p. t]m-en-kv kvt- ‰j-\v ap-∂n-se ssI-ºt- ®-cn tdmUn-se h-b¬-]m-Øv _n ]n Xmjn¿(18), ]-g-b-ßm-Sn h-b¬-]mØv ]p-Xn-b ]p-cb - n¬ Sn hn jw\m-Zv(19), sN-ßf - m-bn tN-c≥-Ip∂v tIm-´] - d - º - n-se X-°‚-IØ - v kn A-^vk - ¬(18), {io-IW - vT] - pcw ]-g-b-ßm-Sn-bn-se 16Im-c-s\bp-am-Wv A-dà - v sN-bX v- X - v. \m-ep t]-cpw kvI - q-fn-se ]q¿-h hn-Zym¿-

Yn-I-fm-Wv. k¿-´n-^n-°-‰v km£y-s∏-Sp-Øm≥ {]-[m-\m-[ym-]I≥ hn-k-Ω-Xn-®-Xm-Wv A-{I-aØn-\p Im-cW - w. C-°-gn-™ 22\v cm-{Xn kv-Iqfn-se-Øn P-\¬ Nn-√p-I-fpw I™n-∏p-c-bpw ]m-{X-ß-fpw 12 sN-Sn-®-´n-I-fpw G-gv ssh-Zyp-Xn ^yq-kp-I-fpw \-in-∏n-°p-I-bpw In-W-dn¬ am-en-\yw X-≈p-Ibpw C‚¿-s\-‰v, sS-en-t^m-¨ I-W-£-\p-Iƒ ap-dn-®p am-‰p-Ibp-am-bn-cp-∂p. A-{I-a-Øn-\p-]tbm-Kn-® h-Sn, X-I¿-Ø ^yq-kpIƒ Xp-S-ßn-b-h t]m-en-kv Is≠-Sp-Øp.

√m B-ip-]-{Xn-bn-se t\-{X-tcmK hn-Z-Kv-[ tUm. kv-an-Xm kp-tcjv hn-j-bw A-h-X-cn-∏n-®p. Pn-√m Hm-^v-Xm¬-an-Iv k¿P≥ tUm. tUm-fn {^m≥-kn-kv, U-]-yq-´n kq-{]-≠v tUm. hn ]n cm-tP-jv, B¿.-Fw.-H. tUm. _n k-t¥m-jv, U-]-yq-´n Pn-√m F-

Pyp-t°-j≥ B‚ v ao-Un-bm Hm^n-k¿ sI F≥ A-P-bv, Pn-√m B-ip-]-{Xn Ãm-^v Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn cm-P≥ I-cn-ºn¬, Gtgmw ]n.-F-®v.-kn-bn-se H-]v-tSmsa-{Sn-Ãv {io-I-e, U-]-yq-´n Un.Fw.-H tUm. sI Sn tc-J, Fw hnP-b≥ kw-km-cn-®p.

sNdp-]pg I¼n-¸mew A]-I-SmhØbnÂ

i¼f ]-cn-jv-Ic-Ww ]m-gv-hm-¡mbn; ^mw sXm-gn-em-fn-IÄ ho-−pw k-a-c-¯n-te¡v

sN-dp-]p-g: I-Æ¿-˛I - m-k¿-tIm-Uv Pn-√I - s - f X-Ωn¬ _-‘n-∏n-°p ∂ sN-dp-]p-g I-ºn-∏m-eØ - n-s‚ {]-[m-\ tdm-∏v s]m-´n-bt- Xm-sS ]m-ew Iq-Sp-X¬ A-]I - S- m-hÿ bn-em-bn. 5 ]-Xn-‰m-≠v ap-ºm-Wv Im cr-t¶m-Sv ]p-gb - ° -v p Ip-dp-sI Iºn-∏m-ew \n¿-an-®X - v. Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏ sS Zn-ht- k-\ \q-dp-IW - °n-\v A-fp-Iƒ Cu ]m-eØ - n-eqsS I-S∂ - p-t]m-hp-∂p- ≠ - v. C-hn-sS ]p-Xn-b] - m-ew \¿wn-°p-sa-∂v A[n-Ir-X¿ ]-d™ n-cp-s∂-¶n-epw \S-]S- n-bp-≠m-bn-´n-√.

ho-«n sd-bvUv

]-ø∂ - q¿: sh-≈q¿ sX-cp-hn-se A©m-c ho-´n¬ tam-l≥-em-ens‚ ho-´n¬ t]m-en-kv sd-bU v- v \SØn. A-\[ - nIr-X ]-Wa - n-S] - m-Sv \-S° - p-∂p-s≠-∂ cl-ky hn-hc - C i-in-[c - ≥, A-kn-. F-Ik v- n-. Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv - ƒ ]n-Sn-s®F≥-Pn-\o-b¿ hn-iz {]-Im-iv, A- sd-bvUv. Nne tc-JI - m-bn t]m-en-kv ]-d™ p. kn-. F≥-Pn-\o-b¿ A-\n¬ F-∂n- Sp-ØX h-cm-Wv ÿ-ew k-μ¿-in-®X - .v {]iv\ - ß - ƒ A-hX - c - n-∏n-°m-\pw ÿe ]-cn-tim-[\ - ° - pw Pn-√m ]-©mb-Øv sa-w_ - ¿ j-Po-d, ]-Sn-bq¿ ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n ]n cm-Lh≥, eo-Kv a-fie - w sk-{I-´d- n kn sI ap-lΩ - Z- v, ]-©m-bØ - v sa-w_¿ B¿ cm-P≥, Fw D-a¿ F-∂nh¿ ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp-∂p.-

Ip-t−-cn h-b hm-l-\m-]-ISw; ]m-ew _-e-s¸-Sp-¯n ho-Xn Iq-«m³ A-Sn-b-´-c \-S-]-Sn-

Cu-Pn-]v-Xv sF-Iy-ZmÀVyw

bp-hm-hn-\p aÀ-±\w

3

Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv D-]-I-c-W-§Ä s{S-bn-\nÂ-\n-¶p ho-Wv ]-cn¡v ]-ø-∂q¿: tÃ-j-\n¬ h-≠n C-d-ßp-∂-Xn-\n-sS A-_-≤I-¯n-\-in-¨p Øn¬ ho-Wv bm-{X-°m-cnbm-b A-[ym-]n-I-bv°p ]-cn-t°‰p.

X-e-t»cn: kn sI ]n Ip-Spw-_ kwK-aw I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ Cu h¿-jw Ip-Spw-_Øn¬ \n-∂v l-÷n-\p t]m-hp∂ kn sI ]n A-–p√ tIbn, Hm-S-Øn-¬ ]-≈n I-Ωn-‰n-bw-Kw kn H am-™p-t°-bn F-∂n-h¿°v bm-{X-bb-∏v \¬In. tI-bn Ip-Spw-_-Øn-s‚ Jm-kn ap-lΩZv tIm-b X-߃ D-Z-LmS-\w C-cn-°q¿: 30 Hm-fw hm-l\ - Zp-c¥ - sN-bvXp. AUz. ]n hn ssk-\p- ߃-°pw \n-ch - [ - n t]-cp-sS a-cW - ±o≥ A-[y-£-X h-ln®p. Øn-\pw C-Sb - m-°n-b Ip-t≠-cn hb¬ kw-ÿm-\ ]m-Xb - n-se ]mew _-es - ∏-Sp-Øm-\pw aq-∂v hm-l\-߃-°v H-tc k-ab - w I-S∂ - p t]m-Im-\m-hp-∂ hn-[Ø - n¬ ho-Xn ]-ø∂ - q¿: hn-Nm-cW - th-fb - n¬ Iq-´m-\pw A-Sn-b¥ - c - \-S] - S- n-bm-hptIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-hm-sX ap- ∂p. Rm-bd- m-gN -v D-®b - ° -v v c-≠n-\v ßn\-S∂ - {]-Xn-sb t]m-en-kv ]n- _-kpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v H-cp bpSn-IqSn. am-Øn¬ X-hn-Sn-t»-cn-bn- h-Xn a-cn-°p-Ib - pw F-´v t]¿-°v ]se c-Xo-jn(30)s\-bm-Wv Fkv. cn-t°¬-°p-Ib - pw sN-bX -v ÿ-esF sI ]n cm-aI - r-jW - ≥ ]n-Sn-IqSn-bX - .v 2005se tI-kn¬ tIm-SX - nbn¬ lm-Pc - m-hm-sX {]-Xn ap-ßn \-S° - p-Ib - m-bn-cp-∂p.

hm-d-âv {]-Xn ]n-Sn-bnÂ

Uv kn. sF l-cn-Zm-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-cn-´n ta-teÃm‚n¬ Sm-Ik -v n Ãm ‚n-\p k-ao-]w I-©m-hv hn¬-∏\ \-SØ - p-∂X - n-\n-sS-bm-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-bXv.

hm-l-\-§-fn-se FIv-kv{Sm sse-äp-IÄ; cm-{Xn-Im-e ]cn-tim-[-\- XpS§n

A-ta-cn-¡³ thym-aX - mh-fw th−: sF-]s-v km I-Æq¿: Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv Ata-cn-°≥ bp-≤-hn-am-\ß-fp-sS ÿn-c-Xmh-fw D-≠m-°m-\p-≈ \o-°w AXo-h Ku-c-h-tØm-sS Im-W-W-sa-∂v A-Jn-te¥ym k-am[m-\ sF-Iy-Zm¿-Uy kanXn(sF]v-skm) Pn√m I-Ωn-‰n A-`n-{]m-b-s∏´p. thym-a-Xmhfw Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv B-cw-`n°p-∂-Xn-\p-≈ H-cp-°w Xp-S-ßnb-Xm-bn A-ta-cn-°≥ ssk-\yØn-s‚ X-e-h≥ {]-Jy-]n-®n-cn°p∂p. C-°m-cy-Øn¬ k¿°m¿ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°-Wsa∂pw thym-a-Xm-h-f-\o-°w Dt]-£n-°-W-sa∂pw Pn√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏´p. {]-knU‚ v AUz. kn H Sn Da¿ A-[y-£X - h-ln®p. sk-{I´dn Fw tam-l\ - ≥, ]p-g° - ¬ hmkp-tZh≥, F {]-Zo]≥, tUm. ]n sI Kw-Km-[c - ≥ \mb¿, kn F-®v h¬-ke≥, Sn tKm-]me≥, sI hn tKm-]n, Sn hn cm-L-h≥, F h¬k≥, C Kw-Km-[c - ≥ \mb¿, sI ]n P-\m¿-±\ - ≥ kw-km-cn®p.

IÆq¿: hym-bm-aw io-ea - m°q, B-tcmKyw kw-c£ - n°q F-∂ {]-ta-bØ - n¬ t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C¥y cm-Py-hy-]I - a - m-bn \-SØ - p-∂ B-tcm-Ky t_m-[h¬°-cW - Imw-]b - ns‚ Pn√m-Xe - D-ZL v- mS-\w IÆq¿ tÃ-Un-bw tIm¿-Wd- n¬ \-S∂p. Pn√m {]-knU‚ v sI ]n X-k\ v ow D-ZL -v mS-\w sN-bX v p. Pn√m sk-{I´-dn kn Fw \-ko¿ A-[y-£X - h-ln®p. Imw-]-bn-t\m-S-\p-_-‘n-®p ]p-d-Øn-d-°p∂ sI-]p-kX -v I - hn-Xc-Ww C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn√m {]-kn-U‚ v ^n-tdm-kv A¬-Jm-kn-an hn-Xc-Ww ^mdq-Jn-\p ssI-am-dn hn-Xc-Ww sN-bX v p. Pn√m I-Ωn-‰n-bw-K-ßfmb A-^v-k¬ I-°m-Sv, F H Icow kwkm-cn®p. tbm-Km U-tam-¨-kv-t{S-j-\pw \-S-∂p.

kannur/knr

C-cn-´n: B-df - w ^m-an-se sXm-gnem-fn-Iƒ-°v kw-ÿm-\ k-¿° - mcn-s‚ a-‰p ^m-ap-I-fn-se sXm-gnem-fn-Iƒ-°v \¬-Ip-∂ i-º-fhpw B-\p-Iq-ey-hpw \¬-IW - s - a∂m-hi - y-s∏-´v ^mw sXm-gn-em-fnIƒ ho-≠pw k-a-c-Øn-s\m-cpßp-∂p. I-gn-™ h¿-jw k-]X v- w_-dn¬ ^mw sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v i-ºf - w ]p-Xp-°n k¿-°m-¿ D-Øc-hn-d° - n-sb-¶n-epw \-S∏ - n-em-°m- Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂p Zn-hk - w ap-ºv kw-bp-‡- sXm-gn-em-fn bq\n-bs - ‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-\n›n-XI - m-e k-ac - w {]-Jym-]n-®n-cp∂p. C-tX-Øp-S¿-∂v Xn-cp-h\ - ¥ - ]p-cØ - v ]-´n-Ih - ¿-K hn-Ik - \ - hIp-∏v a-{¥n-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ {]-Xn-\n-[nI-fp-am-bp-≈ N¿-®b - n¬ H-cp am-k-

Øn-\p-≈n¬ ]p-Xp-°n-b i-ºf - w A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v D-d-∏pw \¬In-sb-¶n-epw C-Xp-hs - c-bpw {]mh¿-Øn-Ia - m-bn-´n-√. i-ºf - ]-cn-jv° - c - W - \-S] - S- nIƒ ^mw am-t\-Ps v- a‚ v Aw-Ko-Icn-s®-¶n-epw i-ºf - w \¬-Im≥ ^mw am-t\-Ps v- a‚n-s‚ ssI-bn¬ ]-Wa - n-s√-∂m-Wv A-[n-Ir-Xc - psS hm-Zw. ^m-an-s‚ ]-Ip-Xn `m-Kw ]p-\c - [ - n-hm-k ta-Je - b - m-bn am-dnb-Xpw _m-°n-bp-≈ `m-Ks - Ø D¬-∏m-Z\ - ta-Je - b - n-se X-I¿-®bpw ^m-an-s‚ h-cp-am-\Ø - n¬ KWy-am-b Ip-dh - p h-cp-Øn-sb-∂mWv ^mw am-t\-Ps v- a‚ v hm-Zw. ^m-an-s‚ ssh-hn-[y-h¬ - ° - c - W ]-co-£W - h - pw hn-Pb - w I-≠ns√-∂v ]-d-bp-∂p. C-tX-k-a-bw ^mw am-t\-Ps v- a‚n-s‚ Zo¿-Lh - o-

£-W-an-√m-bv-a-bpw sI-Sp-Im-cyÿ-Xb - p-am-Wv ^m-an-s‚ h-cp-am\-Øn¬ Ip-d-hp-≠m-°n-b-sX∂pw ^mw t_m¿-Uv Xo-cp-am-\w t]m-epw k¿-°m-cn-s\ A-dn-bn°p-∂-Xn¬ Im-e-Xm-a-kw h-cpØn sXm-gn-em-fn-t{Zm-l k-ao-]\ - am-Wv am-t\-Ps v- a‚ v Xp-Sc - p-∂s - X∂pw sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-db - p-∂p. am-t\-Ps -v a‚ v \-S] - S- n-s°-Xn-tc k-]X -v w-_¿ 27 ap-X¬ A-\n-›n-XIm-e ]-Wn-ap-S° - pƒ-s∏-sS-bp-≈ k-ac - ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-SØ - m≥ ^mw h¿-t°-gk v- v tIm-˛H - m-Un-t\j≥ I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. B¿ _m-eI - r-jW v- ]n-≈ A-[y£-X h-ln-®p. sI Sn tPm-k,v F≥ sF kp-Ip-am-c≥, sI sI P-\m¿-±\≥, B‚-Wn tP-°_ - v, ]n sP t_-_n kw-km-cn-®p.-

Thejas Epaper kannur Edition 2013-08-27  
Thejas Epaper kannur Edition 2013-08-27  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-08-27

Advertisement