Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

I-c-bv-¡-Sn-ª Sm-¦p-IÄ \o-¡n-¯p-S-§n

hntij§Ä

[\ klm-b hn-Xc-Ww \m-sf

D-∏-f: s\-X¿-em‚n-se tdm-´¿Um-an-te-°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ Fw.-H.-F¬. Iw-^¿-´v F-∂ I-∏en¬-\n-∂v th¿-s∏-´v ap-´w t_-cn° I-S-∏p-d-Ø-Sn-™ Sm-¶-p-Iƒ am-‰m≥ \-S] - S- n Xp-Sß - n. aw-Ke - m]p-cw tbm-PI - v C-¥y ss{]-h‰ - v enan-‰-Uv I-º-\n-bn¬-\n-∂p c-≠p t_m-´p-I-fn-em-bn F-Øn-b kwL-am-Wv Sm-¶p-Iƒ \o-°p-∂-Xv. C-h A-go-°¬ Xp-da - p-Jt- Ø-°mWv sIm-≠p-t]m-hp-I. P-∏m-\n-se jn-ap-kp-hn¬-\n∂p tem-Uv sN-bv-X Sm-¶-p-Iƒ iq-\y-am-sW-∂v I-∏-ep-S-a-Iƒ Pn-√m I-e-Œ-sd A-dn-bn-®n-cp∂p. H-am-\n-se k-em-e-bn¬ -h®m-Wv I-∏¬ X-I¿-∂v N-c-°pIƒ H-gp-In-t∏m-b-Xv. Sm-¶p-Iƒ \o-°m≥ U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ Hm^v jn-∏n-Mn-s‚ k-lm-bw Pn-√m `-c-W-Iq-Sw tX-Sn-bn-cp-∂p. C-tXØp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Sn.

I-Æq¿: Zp-ss_ B-ÿm-\-ambn {]-h¿-Øn-°p-∂ {]Wmw ae-_m-dn-s‚ \n¿[\ hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ Cu h¿-j-sØ [-\klm-bw \m-sf tNw-_¿-lmfn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ hnXc-Ww sN-øp-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn®p. cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ Imk¿-tIm-Sv apX¬ Xr-»q¿ h-sc-bp-≈ Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ 200Hm-fw hnZym¿-Yn-Iƒ-°v [-\-k-lm-bw hn-Xc-Ww sN-øp-w. Zpss_ aoUn-b F-Uv-Pv kn.C.H. taml-\≥ \-ºym¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. t\m-h-en-kv-‰v kn hn _m-e-Ir-jv-W≥ ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥, Fw Im-k¿-tImUv ap-´w t_-cn-° I-S-∏p-d-Ø-Sn™ Sm-¶v \o-°p-∂p sI hn-t\mZv, ]m-d-°m-´v kPnØv, bp _m_p-tKm-]n-\mYv, hn-t\m-Zv tIma-Øv ]-s¶-SpØp.

]p-c-kv-Im-cw k-½m-\n¨p tXm´-S: ]mTy˛]m-tTy-X-c {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ anI-hv ]p-e¿Øp-∂ kv-Iq-f-n-\m-bn \-Sm¬ Im-¿-Wn-h¬ I-Ωn-‰n G¿-s∏SpØn-b k¿-h{]-` ]p-c-kv-Imcw tXm-´-S sh-kv-‰v bp.]n kv-Iqfn-\p k-Ωm-\n®p. kp-an-Xv cmLh≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \ko¿ I√-Øv A-[y-£X - h-ln®p. F-S° - m-Sv ]-©mb-Øv {]knU‚ v sI hn c-ho-{μ≥ Ahm¿-Uv k-Ωm- \ - n-®p. \n¿-[\ - hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p≈ ]T-t\m-]I - c - W - ß - ƒ P-\p B-bn-®m≥I-≠n hn-Xc-Ww sNbvX - p. {]-tZi-sØ F-gp-Øp-Imcp-sS ]p-kvX - I - ß - ƒ kvI - qƒ sse-{_-dn-°v tUm. N-{μ≥ ap≠-°m-Sv ssI-amdn. sa-w_¿ kn cm-KnWn, H hn N-{μ≥, hn sI c-RvP - n-Øv Ipam¿, k-Xo-i≥ tam-dmbn, Fw hn kn c-Rv-PnØv, F {]-Imi≥, sI kn Kn-co-jv _m_p, \-Po-_v \-Sm¬ kw-km-cn-®p.

l-Öv ]T-\Iymw-]v 29\v N-°-c°¬: F-kv.ssh.F-kv. N-°-c-°¬ tkm-Wn-s‚ t\-XrXz-Øn-¬ kw-L-Sn-∏n-°p∂ l÷v ]T-\Iymw-]v 29\p cm-hnse H-º-Xn-\v N-°-c°¬ tKmIpew Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. A-–p¬ Icow k-Jm-^n ¢m-sk-Sp-°pw. ssh-Io-´v {]m¿-Y-\m k-Z- n\v kp-ssl¿ A- -Jm-^v t\XrXzw \¬-Ipw.

dm-KnMv: 10 hn-ZymÀ-Yn-IÄ A-d-Ìn kp-≈y: hn-Zym¿-Yn-sb dm-Kv sN-øpIbpw {Iq-ca - m-bn a¿-±n-°p-Ibpw sNbvX - kw-`h - Ø - n¬ 10 t]-sc Ad-Ãv sN-bvXp. kp-≈y sI-.hn-.Pn. t]m-fn-sS-Iv\ - n-Iv tIm-fP - n-se H ∂mwh¿-j hn-Zym¿-Ynbpw ssakq¿ kz-tZ-in-bpam-b ]r-Yzn-\m-Wv dm-Kn-Mn-\v Cc-bm-bXv. ko-\n-b¿ hnZym¿-Yn-Ifm-b k-Nn≥, Im¿-ØnIv, Iu-inIv, `-hm≥, K-tW-jv Xp-Sß - n 10 t]-sc A-dà - v sN-bX v p. Kp-cp-Xc- am-bn ]-cn-t°-‰ hn-Zym¿-Ynsb Bip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

I-S-]pg-Inb a-c-§Ä ]p-g-tbmc¯v PoÀ-Wn-¡p¶p C-cn-°q¿: a-et- bmc-sØ ]p-gtbm-cß - f - n¬ Im-eh - ¿-jØ - n-epw sh-≈s - ∏m-°Ø - nepw I-S] - p-gI - n b a-cß - ƒ Po¿-Wn-®p \-in-°p ∂p. C-cn-°q¿, Ip-bn-eq¿, ]-Sn-bq¿, C-cn´n, {io-IW - T v ] - pcw, Nq-fn-bmSv, a-e∏ - ´w, ap-\ºv, ]m-h∂ - q¿I-Shv, B-bn-∏p-g, \n-Sp-If - pw, ]-gb - ß - m Sn, ]-øm-hq¿ F-∂n-hn-Sß - f - n-se ]p-gt- bm-cß - f - n¬ H-t´-sd h≥ a-c߃ C-Øc - Ø - n¬ \-in-®p. CtXmsS I-cb - n-Sn-®n-epw cq-£a - m bn. I-S] - p-gI - p-∂ a-cß - ƒ b-Ymka-bw te-ew sN-øm≥ A-[n-IrX¿ Xøm-dm-hp-∂n√.

23 BKkvXv 2013 sh≈n

A-´À-Pn-Ãm I-hÀ-¨m-kw-L-¯n-se \m-ep-t]À I-®q-cn A-d-kv-än I-Æq¿: I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv, tIm-gn-t°m-Sv, h-b-\m-Sv Pn-√-Ifn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ hoSv Ip-Øn-Øp-d-∂v I-h-¿-® \-SØn-b kw-L-Øn-se \m-ep-t]sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. I¿-WmS-I jn-tam-K a-√p-Ip-∏ kz-tZ-in c-hn (24), k-tlm-Z-c≥ th-ep (28), h-b\ - m-Sv- th-en-bº - w cm-Pohv- \-K¿ tIm-f-\n-bn-se a-Wn-IWv-T≥ (32), X-e-ti-cn s]-cn-ßsØ ap-Ø-∏≥ (19) F-∂n-h-scbm-Wv- Un-ssh.--F-kv-.-]n. ]n kpIp-am-c-\pw kw-L-hpw A-d-ÃvsN-bvX - X - v.- C-∂s - e ]p-e¿-s® IÆq¿ F-kv.-F -- ≥. ]m¿-°n-\S- p-Ø Ip-gn-°p-∂n-se H-cp ho-Sn-s‚ aXn¬ Nm-Sn-°S- ° - m≥ {i-an-°p-∂Xn-\n-sS-bm-Wv ]n-Sn-bn-em-bX - v.kw-L-Øn-se I-Æ≥ F-∂ cm-Pq-´n, Xm-tdm-Sv- F-∂ K-tWi≥, si¬-h≥ F-∂ kp-tc-jv-

F-∂n-h¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. C-h-¿°m-bn t]m-en-kv Xn-c-®n¬ Du¿Pn-Xa - m-°n-. 2012 H-Itv- Sm-_¿ 14\vF-fb - m-hq-cn-se sI \-ho-s‚ ho´n¬-\n-∂v F-t´-Im¬ ]-h≥ - , Ff-bm-hq¿ A-Xn-cI - s - Ø l-co-{μs‚ ho-´n¬-\n-∂v H-ºX - p- ]-h\ - pw t]-gv-kpw Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿Upw I-h¿-∂X - v C-tX kw-La - msW-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. \-hos‚ tam-Xn-c-hpw l-co-{μ-s‚ Xncn-®d - n-b¬ Im¿-Upw C-hc - n¬-\n∂v I-s≠-Sp-Øp- . Im-k¿-tIm-Uv, I-Æq¿, I-Æ]p-cw, h-f] - ´- W - w, am-\¥ - h - m-Sn, ]tøm-fn, Xn-t°m-Sn Xp-Sß - n-b ÿe-ßf - n¬ C-h¿-s°-Xn-tc tI-kp≠v. c-≠p-am-kw ap-º-v Cu kw-Lw Im-k¿-tIm-´v ]n-Sn-bn-em-bn-cp-∂p. A-dk - v‰ - n-em-b ap-Ø∏ - ≥ t\-csØ h-en-b∂ - q¿ h-en-bI - p-≠vtIm-f\ - n-bn¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂p. ap-

I-Æq-cn¬ A-d-kv-‰n-em-b I-h¿-®m kw-Lw - S- - n-bp-sS kvI - zm- jm-Z,-v a-tl-j,-v _m-_p F-∂n-hc Ø-∏\ - m-Wv kw-Lw hn-]p-eo-Ic - n- sF. i-in, F-k.v- ] - m-Wv I-h¿-®° - m®-X.-v Su¨ kn.--sF. hn-t\m-Z,-v F- Un-se cm-Po-h≥, a-ln-P≥, tbm- ßp-∂ kw-La - n-em-°n-bX - .v kv.- s-- F. k-\¬-Ip-am¿, F.--Fk - v.- - tK-j,v- Zn-t\-i≥, k-t¥m-j,v- C¿- sc h-eb

Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨p ]-cn-¡v

Im-™-ßm-Sv: aw-K-em-]p-cw- _Pv-s] hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n-te-°pC-Xp-{]-Imcw kp-tc-{μ-\v ]m¿- \n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. t]m- ≈ bm-{Xm-at[y Im-dp-Iƒ Iq-´nk¬ Xn-cn-®p-\¬-In-b-t∏m-gm- ì A-[n-Ir-X¿°v ]-cm-Xn bn-Sn-®v H-cmƒ-°p ]-cn-°v. Im¿ ss{U-h¿ ]-ø-∂q¿ sIm-gp-a¬ Wv tª-Uv sIm-≠v Io-dn-ap-dn-® \¬-In. kz-tZ-in i-c-Wn(25)\m-Wp ]-cnt°-‰-Xv. ]-ø-∂q-cn¬ \n-∂p ]p-ds∏-´-Xm-bn-cp∂p. sN-Ω-´w-h-ben-em-Wv A-]-ISw.

Xr-°-cn-∏q¿: kv-]o-Uv t]m-kv-‰v h-gn A-b-® km-[-\-߃ ImWm-\n-s√-∂v ]-cm-Xn. Hm-W-°p∂n-se Sn kp-tc-{μ≥ a-I≥ Acp-Wn-\v A-b-® A-c-°n-tem _Zmw, Im¬ In-tem A-≠n-∏-cn-∏v, 300 {Kmw ap-¥n-cn F-∂n-h-bSßn-b ]m¿k¬ ta¬-hn-em-k°m-c-s\ I-s≠-Øm-\m-hmsX Xn-cn-®ph-∂-t∏mƒ e-`n-®-Xv 150 {Kmw D-W-° ap-¥n-cn am-{Xw. I-gn-™ aq-∂n-\m-Wv \o-teiz-cw t]m-Ãv Hm-^nkv h-gn kptc-{μ≥ _o-lm-dn-se s{S-bn-\nMv A-°m-Z-an-bn¬ ]Tn-°p-∂ aI≥ A-cp-Wn-\v ]m¿-k¬ A-b®-Xv. F-∂m¬, ta¬ hn-em-k°m-c-s\ I-s≠-Øm-\m-hm-sX ]m¿-k¬ a-S-ßp-I-bm-bn-cp∂p. ]mgvk¬ Io-dn-ap-dn-® \n-e-bn-¬

_-Zn-bS- p-°: Cu-am-kw 31\v ap-Jy-a{- ¥n in-em-ÿm-]\ - w \-StØ-≠n-bn-cp-∂ _-Zn-bS- p-° sa-Un-°¬ tIm-fP - n-s‚ N-Sß - v am‰n. P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn _-‘s - ∏-´v 30\pw 31\pw apJy-a{- ¥n Pn-√b - n¬ D-≠m-hp-sa-∂v t\-cs - Ø A-dn-bn-®X - n-s\ XpS¿-∂m-Wv sa-Un-°¬ tIm-fP - n-\v in-eb - n-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®X - v. F∂m¬ ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS ]-cn-]m-Sn X-Sb - p-sa-∂ kn.-]n.-Fw. `o-jWn-sb Xp-S¿-∂v P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn am-‰n-hb - ° v- p-Ib - m-bn-cp∂p. C-tXØp-S¿-∂m-Wv in-em-ÿm-]\ - N-Sß - pw am-‰nbXv. F∂m¬ \n¿-Zn-„ tIm-fP - n-s‚ ÿ-eØ - v H-cptIm-Sn cq-]b - p-sS ASn-ÿm-\ hn-Ik - \ - {]-hr-Øn-Iƒ C-t∏mƒ \-S∂ - p-hc - p-∂p-≠v. A-Sp-Ø h¿-jw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Fw.-_n.-_n.-Fkn-\v 100 ko-‰p-Iƒ B-cw-`n-°m-\m-bn-cp-∂p Xo-cp-am-\n-®n-cp∂-Xv. C-tXm-sSm-∏w A-\p-h-Zn-® a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-Yn {]-thi\ \-S-]-Sn- Dƒ-s∏sS ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v.

sN-dp-]p-g: {]m-s∏m-bn¬ s]-cp-¥S-Øv A-—\ - pw A-Ωb - pw c-≠p Ip´n-If - p-aS- ß - p-∂ Ip-Spw-_w ho-Sn\p-≈n¬ sh-¥p-ac - n-® \n-eb - n¬ I-s≠-Øn-b kw-`h - s - Ø-°p-dn-®v t]m-en-kv A-t\z-jW - w Du¿-PnX-am-°n. ]p-Xp-∏d- º - n¬ k-Pn(42), `m-cy A-Sn-®n-d° - ¬ kn-‘p(31), a°-fm-b B-Xn-c(10), A-Xp-ey(5) F-∂n-hc - m-Wp sNm-Δm-gN -v ]p-e¿s® a-cn-®X - .v `m-cy-bp-sS-bpw a-°f - p-sS-bpw tZl-Øv a-sÆ-Æ ]-I¿-∂p- Xo-sImfp-Øn-b- ti-jw k-Pn A-Xn-te-°p Nm-Sn-sb-∂m-Wv t]m-en-kn-s‚ {]mY-an-I \n-Ka - \ - w. F-∂m¬ Cu sIm-Spw{Iq-cX - b - n-te-°v k-Pn-sb t{]-cn-∏n-® Im-cW - ß - ƒ I-s≠-

Øm-\m-bn-√. Po-hs - \m-Sp-°m≥ X° _p-≤n-ap-´p-Iƒ k-Pn-°n-s√∂m-Wv \m-´p-Im¿ ]-db - p-∂X - .v F∂m¬ No-´p-If - n-bn-eq-sS h≥-Xp-I \-„s - ∏-´X - m-bpw kw-km-ca- p-≠.v a-et- bm-c ta-Je - b - n-se Nn-e ÿ-eß - f - n¬ No-´p-If - n tI-{μ-߃ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠.v tI-{μ-ßs - fbpw hy-‡n-Is- f-bpw Ip-dn-®v t]m-enkv A-t\z-jW - w Xp-Sß - n. k-Pn-bpsS-bpw kn-‘p-hn-s‚-bpw sam-ss_ ¬ t^m-Wn-te-°p-≈ tIm-ƒ hn-iZmw-iß - f - pw ]-cn-tim-[n-°p-∂p-≠.v ]-ø∂ - q¿ kn.-sF. A-–p¿d-low, s]-cn-tßmw F-k.v s - F-am-cm-b cm-aIr-jW -v ≥, {io-[c- ≥ F-∂n-hc- p-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv tI-k-t\z-jn-°p-∂-Xv.

]n-Sn-bn-em-b-Xv {]-^-j-\ tamjW kw-Lw; h-gn-Im-«m³ kv-{Xo-IÄ I-Æq¿: I-Æq¿ \-K-c-Øn-\p k-ao-]w C-∂-se t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv {]-^-j-\¬ tam-j-W-kw-Lw. an-I-® B-kq{X-Ww \-S-Øn-b-Xn-\p ti-j-am-Wv C-h¿ I-h¿-®-bv-°n-d-ßpI. Io-cn-˛-B-a ]n-Sn-Ø-°m-sc-∂pw ]-g-b ]m-´ s]-dp-°m-s\-∂pw hym-tP-\ cm-hn-se ]-e-bn-S-ß-fn-epw I-d-ßn ho-Sp-Iƒ I-≠ph-bv-°pw. Xp-S¿-∂v cm-{Xn k¿-h k-÷o-I-c-W-ß-fp-am-bn Ih¿-®-bv-s°-Øp-I-bm-Wv ]-Xn-hv. F-Xn¿-°p-∂-h-sc B-{I-an-®v Io-gv-s∏-Sp-Øpw. \-√ im-co-cn-I-£-a-X-bp-≈-h-cm-Wv C-h-cn¬ ]-e-cpw. kv-{Xo-I-fm-Wv cm-hn-se ho-Sp-I-fn-epw a-‰p-sa-Øn I-h¿®-bv-°-\p-tbm-Py-am-b {]-tZ-iw I-≠p-]n-Sn-°p-I. B-fp-Iƒ Ip-dh - p-≈, A-b¬-hm-kn-Iƒ C-√m-Ø ho-Sp-Iƒ - Xnc-s™-Sp-Øv hn-hc - w ]p-cp-j∑ - m-sc A-dn-bn-°pw. cm-{Xn tdm-Un-eqsS X-\n-®p-t]m-hp-∂h - s - c A-Sn-®p-ho-gØ v- n-bpw ]-Ww I-hc - pw. e£-°W - ° - n-\-v cq-] C-hc - p-sS ssI-hi - w F-t∏m-gp-ap-≠m-hpw. kwLmw-Kß - f - n¬ B-sc-¶n-epw ]n-Sn-bn-em-bm¬ hym-P hn-em-ka - m-W-v \¬-Ip-I. a-‰w-Kß - ƒ D-S≥ A-`n-`m-jI - s - \ k-ao-]n-®v- Pm-ay-Ønse-Sp-°m-\p-≈ \-S] - S- n kzo-Ic - n-°pw. C-Xn-\m-Wv F-t∏m-gpw e-£ßƒ I-cp-Xp-∂X - .v Pm-ayw e-`n-®m¬ ]n-s∂ tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - mhn-√. C-Xm-Wv C-hc - p-sS co-Xn-sb-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p.-

hn-{K-l-tam-j-W-w; {]-Xn-¡v \m-ep-hÀ-jw X-S-hv

kv-]o-Uv t]m-kv-äv h-gn A-b-¨ km-[-\-§Ä Im-Wm-Xmbn

_-Zn-b-Sp¡ sa-Un-¡Â tIm-f-Pv in-em-Øm-]-\w am-än

{]m-s¸m-bn Zp-c-´w: t]m-en-kv A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-Xw

kn.-]n.-Fw. Hm-^n-kn-\v t\-sc I-tÃ-dv D-Zp-a: kn.-]n.-Fw. D-Zp-a tem-°¬ I-Ωn-‰n Hm-^n-km-b \m-emw-hm-Xp°¬ tdm-Un-se F sI Pn a-μnc Øn-\v t\-c I-t√-dv. P-\¬-®n √pIƒ X-I¿ - ∂ - p. H-cp h¿-jØ - n\-Iw CXp aq-∂mw-Xh - W - b - m-Wv B-{I-aWw. t_-°¬ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn- \¬-In.

\n-th-Z\ - w \-ÂI - n I-Æq¿: s{S-bn-\n-se `-£y-hn-j_m-[b - p-sS ]-›m-Øe - Ø - n¬ ASn-b¥ - c- \-S] - S- n-bm-hi - y-s∏-´v t\m¿Øv a-e_ - ¿ tNw-_¿ Hm-^v tIm-tagvk - v `m-ch - m-ln-Iƒ k-tX¨ sdbn¬-th P-\d- ¬ am-t\-P¿-°pw Unhn-j\ - ¬ am-t\-P¿-°pw \n-th-Z\ - w \¬-In. s{S-bn-\n¬ hn-Xc - W - w sNøp-∂ `-£W - k - m-[\ - ß - ƒ I-gn-®p Kp-cp-Xc- m-hÿ - b - n-em-hp-∂ bm-{X°m-cp-sS F-Æw Iq-Sn-hc - n-Ib - m-W.v hr-Øn-lo-\h - pw Zp¿-K‘ - w h-an°p-∂X - p-am-b ]m≥-{Sn-If - m-Wv an-° s{S-bn-\p-If - n-epw. C-Øc - w kw-`h - ߃ B-h¿-Øn-°m-Xn-cn-°m≥ \-S]-Sn I¿-i\ - a- m-°W - s- a-∂pw `m-ch - mln-If - m-b {]-kn-U‚ v sI hn-t\m-Zv \m-cm-bW - ≥, ssh-kv {]-kn-U‚ v kn P-bN - {- μ≥, Hm-Wd- d- n sk-{I-´d- n kn hn Zo-]I - v B-hi - y-s∏-´p.

hn-Zym-\-K¿: t£-{X-Øn¬-\n-∂p ]-©-tem-l hn-{K-lw tam„n-® tI-kn-se {]-Xn-sb \m-ep-h¿-jw ITn-\-X-S-hn-\pw 10,000 cq-] ]n-g A-S-°m-\pw kn.--sP.--Fw tIm-S-Xn in-£n-®p. Nu-°n sam-´-bn-se A-–p¬ -e-Øo-^v F-∂ e-Øo-^n(24)s\-bm-Wv in-£n-®-Xv. ]n-g A-S-®n-s√-¶n¬ H-cp-h¿-jw Iq-Sn X-S-h-\p-`-hn°-Ww. 2011 H-tŒm-_¿ 18\v tIm-bn-∏m-Sn Nm-ap-t≠-iz-cn t£{X-Øn¬-\n-∂p hn-{K-lw tam-„n-® tI-kn-em-Wp in-£.

]-S-¶-¡m-Sv taÂ-¸m-ew: tSmÄ-]n-cn-hn-\v ]p-Xn-b sS-³-UÀ £-Wn-¡pw Im-™-ßm-Sv: Un.ssh.F^v. sF Dƒ-s∏-sS-bp-≈ kw-L-S-\I-fp-sS {]-Xn-tj-[w i-‡-am-b km-lN - c - y-Øn¬ ]-S∂ - ° - m-Sv sdbn¬-th ta¬-∏m-ew tSmƒ-]n-cnhn-\p-≈ ]p-Xn-b sS-≥-U¿ £Wn-°m≥ tZ-io-b] - m-X A-tXm-dn‰n Hm-^v C-¥y Xo-cp-am-\n-®p. \-S]-Sn-Iƒ Cu-bm-gv-N- Xp-S-ßp-sa∂v A-tXm-dn-‰n-bp-sS \yq-U¬-lnbn-se D-∂-X D-tZym-K-ÿ-\m-b A-`n-tj-Iv ssh-jvW - h - v A-dn-bn®p. \n-e-hn¬ apw-ss_-bn-se sIm-Wm¿-°v C≥-{^m kv-s{S-IvN¿ I-º\ - n-°v 90 Zn-hk - t- Ø-°v tSmƒ-]n-cn-hn-\v A-\p-aX - n \¬-Inbn-´p-≠v. F-∂m¬, Cu \-S] - S- n Zpcq-la - m-Wv. cm-Py-sØ 32 h≥-In-S

I-º\ - n-Iƒ te-eØ - n¬ ]-s¶-SpsØ-∂pw G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ XpI hm-KZv- m-\w sN-bX v- I-º\ - n-°v A-\p-aX - n \¬-In-sb-∂p-am-Wv tZio-b] - m-Xm A-tXm-dn-‰n Hm-^v C¥y-bp-sS \ym-bo-I-c-Ww. {]-Xn-Zn-\w 1.62 e-£w cq-] AS-bv° - m-sa-∂m-Wv hy-hÿ . F∂m¬ sS-≥U - ¿ \-S] - S- n c-lk - yam-bn \-SØ - n-sb-∂pw Xp-I Ip-d™p-t]m-sb-∂pw Nq-≠n-°m-´n Un. ssh.F^v.sF tSm ƒ-]n-cn-hv \n¿Øn-hb - ∏ -v n-®p. Un.ssh. F^v.sF t\-cs- Ø \-SØ - n-b {]-Xo-Im-flI - am-b tSmƒ-]n-cn-hn ¬ G-Xm-≠v aq∂p e-£Ø - n-e[ - n-Iw cq-] Zn-t\-\ ]n-cn-s®-Sp-°m-\m-hp-sa-∂v I-s≠Øn-bn-cp-∂p. {]-Xn-Zn-\w c-≠c - e-

£w cq-] A-Sb - ° -v m-sa-∂pw em-`hn-ln-XØ - n-s‚ 10 i-Xa - m-\w apJy-a{- ¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n[n-bn-te-°v \¬-Im-sa-∂pw Nq≠n-°m-´n \o-te-iz-cs - Ø hym-]mcn ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n, tI{μ D-]c - n-Xe - K-Xm-KX - a-{¥n HmkvI - m¿ s^¿-Wm-≠k - v Xp-Sß - nb-h¿-°v I-Øb - ® - n-cp-∂p. C-sXm-∂pw ]-cn-K-Wn-°msX-bm-Wv Xn-c-°n-´ \-S-]-Sn-bneq-sS apw-ss_-bn-se I-º-\n-°v tSmƒ-]n-cn-hn-\p-≈ A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv. F-∂m¬, P-\-ß-fpsS {]-Xn-tj-[w i-‡-am-hp-sa∂v A-[n-Ir-X¿-°v t_m-[y-s∏´-tXm-sS sS-≥-U¿ hn-fn-°m≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

]qc¡-fn I-em-Imc³ s]m-¶³ tKm-]me-\v \m-Sn-sâ B-Zcw ]-gb - ß - m-Sn: I-fs - a-gp-Øv, _-en, Zn-I_ v- e - n, h-St- °≥ `m-Kw F-∂o A-\p-„m-\ I-e-I-fn-epw ]q-c-°fn-bn-epw \n-d™ p-\n-∂ {]-ik - vX I-em-Im-c≥ Xm-h-sØ s]m∂≥ tKm-]m-e\ - v t^m-Ivt- em¿ Zn\-Øn¬ \m-Sn-s‚ B-Z-cw. CuKnƒ B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Svkv ¢-∫m-Wv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn∏n-®X - v. 15mw h-b - n¬ Xp-Sß - n-b I-em-k] - c - y 73mw h-b  - n-epw XpS-cp-Ib - m-Wv C-t±-lw. kw-kv-Ir-Xw im-kv-{Xo-b-ambn A-`y-kn-®n-s√-¶n-epw ]n-Xmhn¬-\n-∂p tI-´p-]Tn-® kw-kvIr-X-˛-a-e-bm-f t«m-I-߃ C∂pw sX-‰m-sX sNm-√p-∂p. ]qc-°-fn-bn¬ hn-hn-[-ß-fm-b ]m´p-Iƒ tKm-]m-e≥ Nn-´-s∏-Sp-

Øn-bn-´p-≠v. F-¶n-epw k¿-°mcn-s‚ th-≠-{X ]-cn-K-W-\ e`n-®n-cp-∂n-√. t^m-Iv-tem¿ A-°m-Z-an \¬Ip-∂ Xp-—-am-b s]≥-j-\m-Wv C-t±-l-Øn-s‚ h-cp-am-\w. t^mIvv-tem¿ A-°m-Z-an-bw-Kw kp[o¿ sh-ß-c s]m-∂m-S A-Wnbn-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI hn e-Xo-jv, ]n sI \n-jm-Zv, Sn jn-\p, \n-tI-jv Xm-hw, P-b-\ojv, C {]-Pn-Øv, kq-c-Pv, ]n hn k-t¥m-jv kw-_-‘n-®p.]q-c-°-fn- I-em-Imc≥ s]m∂≥ tKm-]me-s\ t^m-Ivtem¿ A-°m-Z-an-bw-Kw kp[o¿ sh-ßc s]m∂m-S A-Wnbn°p∂p

]-¿-¶qÀ a-Þ-e-¯n kvIq-«-dn _-Ên-Sn-¨v aq-¶p-t]À-¡p ]-cn-¡v A-\p-h-Zn-¨ K-h. tImf-Pv s]-cn-t§m¯v

\nb-aw ew-Ln-¡p-¶ C-cpN-{I hm-l-\-§-fpsS \-¼À t]m-en-kv ti-J-cn-¡p¶p

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ a-fi-eØn¬ A-\p-h-Zn-® K-h. tIm-f-Pv s]-cn-tßm-Øn-\-Sp-Øv D-Ω-ds∏m-bn¬ A-\-iz-c _nƒ-Unßn¬ Xp-S-ßpw. C-Xn-\m-bp-≈ sI-´n-S-hpw ]cn-k-c-hpw ]-cn-tim-[-\-bpw kn Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]n hn X-ºm≥, hn-Zym`ym-k U-]yq-´n U-b-c-Iv-S¿ sI hn cm-[m-Ir-jv-W≥, A-°u-≠v Hm-^n-k¿ P-b-{]-Im-iv F-∂nh¿ \-S-Øn. sI-´n-S \n-¿-am-W-Øn-\v Bh-iy-am-b ÿ-ew s]-cn-tßmw kn.-B¿.-]n.-F-^v Iymw-]n-\v kao-]w k¿-°m¿ `q-an hn-´p-In-´m\p-≈ {i-a-hpw \-S-°p-I-bm-Wv. ÿ-ew e-`y-am-bm-¬ Fw.-F¬.F ^-≠n¬ \n-∂v Xp-I A-\p-hZn-°p-sa-∂v kn Ir-jv-W≥ Fw.F¬.-F A-dn-bn-®p.-

I-Æq¿: sl¬-sa-‰n-√m-sX-bpw {Sm-^n-Iv \n-b-a-߃ ew-Ln-®pw No-dn-∏m-bp-∂ C-cp-N-{I hm-l-\ß-ƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn I¿-i-\am-°p-∂p. C-Ø-cw hm-l-\-ßfp-sS \-º¿ t]m-en-kv Ip-dn-s®Sp-Øv B¿.-Sn.-H-bv-°v ssI-amdpw. tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏v aptJ-\ B¿.-kn. D-S-a-bv-°v t\m´o-kv A-b-°pw. Iq-Sm-sX, 2,000 cq-] ap-X¬ ta¬-t∏m-´v ]n-g Np-aØpw. hm-l-\m-]-I-S-߃ Ip-dbv-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv \S-]-Sn. {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø Ip-´n-Iƒ t]m-epw c-≠pw, aq∂pw t]-sc C-cp-Øn ss_-t°mSn-°p-∂-Xv hym-]-I-am-Wv. sse-k≥-kv C-√m-Ø-h¿-°v hm-l-\w \¬-Ip-∂-h-cm-Wv C°m-cy-Øn¬ Ip-‰-°m-sc-∂m-Wv t]m-en-kn-s‚ hm-Zw. C-Øc - w hml-\ß - ƒ ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sp-

F-cn-bm¬: I-√-ss¶ kn.-]n.kn.-B¿.-sF. K-Ãv lu-kn-\v k-ao-]w kz-Im-cy-_-kv kv-Iq-´dn-en-Sn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. N-´-©m¬ s_-≠n-®m-en-se ^u-kn-b (38), a-I-fm-b A-–p ¬-ka - Z- v(18), kn-b (aq-∂v) F-∂nh¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂se ssh-Io-´v 3.-30Hm-sS-bm-Wv A]-I-Sw. Ip-º-f-bn¬-\n-∂p Imk¿-tIm-t´-°v h-c-sh X-e-∏m-Sn `m-K-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ kz-I-m-cy-_-kv C-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p. H-cp hm-l\ - s - Ø a-dn-IS-∂ D-Ss - \-bm-Wv kw-`h - w. ]-cn-t°-‰-h-sc B-Zyw Imk¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-

I√-ss¶-bn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ _- pw kv-Iq´-dpw {Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. \n-e- Kpcp-X-c-am-b-Xn-\m¬ aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. A]-I-S-Øn-\n-S-bm-°n-b _- n-

s‚ ap≥-h-i-sØ Nn-√v H-cp-kwLw X-I¿-Øp. tZ-io-b-]m-Xbn¬ H-cp a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw KXm-K-Xw kv-Xw-`n-®p.

hml-\m-]ISw; aq-¶pt]À-¡v ]-cn¡v ]-ø∂ - q¿: c-≠n-Sß - f - n-ep≠m-b hm-l\ - m-]I - S- Ø - n¬ aq-∂pt]-¿° - v ]-cn-t°-‰p. tZ-io-b]m-Xb - n¬ Ggntem-´v I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn 8.30HmsS-bm-Wv B-Zy-m] - I - Sw. ss_°pw Imdpw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-n-

Icmb cm-P] - p-cw No-‰b - n¬ ho-´n¬ hn-tP-jv (21), ]-cn-bm-cw In-gs - ° ho-´n¬ ap-tI-jv (22) F-∂n-h¿°m-Wp ]-cn-t°-‰Xv. ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]{- Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]-ø∂ - q¿ s]-

cp-º ]-≈n-°p k-ao-]w ss_°pw Hm-t´m-dn- £ - bpw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_°v bm-{Xn-I\mb Xr-°c - n-∏q¿ I-S∏pd-sØ ]n hn A-cp-Wn(17) \p ]cn-t°-‰p. ]-ø∂ - q¿ k-lI-cW - Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

tºmƒ kw-`-hn-°p-∂ A-]-I-Skm-[y-X I-W-°n-se-Sp-Øm-Wv \-º¿ Ip-dn-s®-Sp-°p-∂-Xv. k¿°m¿ I-W° - v {]-Im-cw 10 h¿-jØn-\p-≈n¬ hn-hn-[b - n-Sß - f - n¬ Ip-´n-Iƒ h-cp-Øn-b hm-l-\m-]I-Sß - f - p-sS F-Æw 200Hm-fw h-cpw. C-hb - n¬ 60 Hm-fw t]-sc-¶n-epw a-cn-®p. F-∂m¬ Hu-tZym-Kn-Ia - mbn c-Pn-ÿ sN-øm-sX H-Øp-Xo¿∏n-eq-sS ]-cn-l-cn-°-s∏-Sp-∂-hbp-sS F-Æw G-sd-bp-≠v. tam-t´m¿ hm-l\ - sse-k≥-kv F-Sp-°m-\p-≈ Ip-d™ {]m-b] - cn-[n Kn-b¿ D-≈ hm-l\ - Ø - n-\v 18Dw Kn-b¿ C-√m-Øh - b - ° -v v 16 h-b p-sa-∂m-Wv \n-ba - w. 13 h-bk - v sXm-´p-≈ Ip-´n-Iƒ ss_-°n¬ No-dn-∏m-bp-∂X - v ]-Xn-hm-Wv. C°m-cy-߃ k¿-°m¿ X-eØ - n¬ N¿-®b - m-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v I-gn™ h¿-jw "Ip-´n s{sU-h¿' am-

sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏pw t]m-en-kpw ]-cn-tim-[\ i-‡a - m-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Gsd ssh-Im-sX sl¬-sa-‰v ]-cntim-[\ - , t_m-[h - ¬-°c - W - w Dƒs∏-sS-bp-≈ \-S] - S- n-Iƒ \n-e® - p. C-tXm-sS-bm-Wp C-Øc - w \n-ba - ew-L\ - ß - ƒ ho-≠pw s]-cp-In-bXv. G-Xm-\pw h¿-jß - f - m-bn kwÿm-\Ø - v C-cp-N{- I hm-l\ - m-]I - S-߃ h¿-[n-®X - m-bm-Wp I-W°v. F-√m am-kh - pw 1300\pw 1600 \pw C-Sb - n¬ A-]I - S- ß - ƒ dnt]m¿-´v sN-øp-∂p-≠v. {]m-b] - q¿Øn-bm-hm-Øh - c - p-sS ss_-°] - I-Sß - ƒ 10 h¿-jØ - n-\p-≈n¬ G‰-hpw Iq-Sp-X¬ tc-Js - ∏-Sp-Øn-bXv tIm-gn-t°m-Sv kn-‰n-bn-em-W.v tIm-gn-t°m-Sv kn-‰n-bn-ep-≠mb 36 A-]I - S- ß - f - n¬ 6 t]-cm-Wp a-cn-®X - .v F-dW - m-Ip-fw dq-de - n¬ 36 A-]I - S- ß - f - n¬ 8 t]-cpw I-Æq-

cn¬ 20 A-]I - S- ß - f - n¬ 6 t]-cpw acn-®X - m-bn tam-t´m¿ hm-l\ - h-Ip∏n-s‚ I-W° - p-Iƒ km-£y-s∏Sp-Øp-∂p. K-Xm-KX - \ - n-ba - ß - ƒ ]m-en-°m-ØX - m-Wv an-° A-]I - S- ߃-°pw Im-cW - w. C-SX - p-hi - Øp Iq-Sn ap-ºn¬-t∏m-hp-∂ hm-l\-sØ A-Xn-th-Kw a-dn-IS- ° - p-I, kvt- dm-∏v B‚ v s{]m-ko-Uv \n-baw ew-Ln-°p-I Xp-Sß - n-bh - \n-cØp-If - n-se \n-Xy-Im-gN -v I - f - m-W.v Iq-Sm-sX, A-e£ - y-am-b ss{U-hnMpw A-an-Xt- h-Kh - pw A-]I - S- w hnfn-®p-hc - p-Øp-∂p. ]-et- ∏m-gpw hm-l\ - ]-cn-tim[-\ am-{Xw {i-≤n-t°-≠ A-hÿ-bm-Wp t]m-en-kn-\v. Cu km-l-N-cyw I-W-°n-se-Sp-ØmWv hm-l\ - ß - ƒ t\-cn-´v ]n-Sn-IqSm-sX \-º¿ Ip-dn-s®-Sp-Øv \n-ba-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ Xocp-am-\n-®n-cn-°p-∂X - v.-


{]mtZ-inIw

23 BKkvXv 2013 sh≈n

{io\m-cm-b-W Kp-cp Pb-´n B-tLm-jn¨p

]cn-]mSn IÆq¿ Su¨ kv-Izb¿: Hm-

Ww hn-]-W-\-taf˛10.00

I-Æq¿: {io-\m-cm-b-W Kp-cp Pb-¥n Zn-\w \m-sS-ßpw B-tLmjn-®p. {io kp-μ-c-tiz-c t£-{Xkv lmƒ: I-Æq¿ Pn√m ]-©mbØn¬ C-∂-se `-‡-kw-h¿-≤nØv Fw-tπm-bo-kv sh¬-s^-b¿ \n tbm-Kw {]-kn-U‚ v sI ]n tIm˛Hm-∏t- d-‰o-hv skm-ssk-‰n en_m-e-Ir-jv-W≥ ]-Xm-I D-b¿an‰-Uv D-ZL -v m-S\ - w˛11.00 Øn. Xp-S¿-∂v io-th-en F-gp-∂I-Æq¿ tNw-_¿ lmƒ: sh≈-Øv, ]m-b-k-Zm-\w, tim-` bmbv-Iv Im-cp-Wy l-kvXw˛3.00 {X F-∂n-h \-S-∂p. I-Æq¿ ]-g-b _-kv-Ãm‚ v CI-Æq-°-c F-kv.-F≥.-Un.-]n ¥ym lu-kv tlm´¬ Hm-Untbm-Kw im-J {io-\m-cm-b-W Kpt‰m-dnbw: sF.F≥.F¬ cp P-b-¥n B-tLm-j-Øn-\v {]Pn√m {]-h¿-Ø-I I¨kn-U‚ v Fw ]n hn-P-b≥ ]-Xmh≥j≥˛2.00 I D-b¿-Øn. F-kv.-F-kv.-F¬.]ø∂q¿ sk‚ v-ta-co-kv kvkn, π-kv-Sp ]-co-£-bn¬ D-∂-X Iq-fn-\v ap≥-hiw: Un-kw-_¿ hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ_p-Iv-kv ]p-kv-X-tIm¬°p-≈ D-]-lm-cw sI ]n i-¶khw˛9.00 ]-ø-∂q¿ dq-d¬ _m-¶v ]-c{io\mcm-b-W Kp-cp P-b-¥n-bm-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-Æq¿ \-K-c-Øn¬ \-S-∂ N-X-bZn-\ c≥ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.- _n.-Fkv.-]n Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xrnk-cw: tZ-im-`n-am-\n _p-°v-kv tLm-j-bm{X ]p-kv-X-tIm¬-khw˛9.00 ]-ø-∂q¿ Xm-bn-t\-cn Fkv.F._n.Sn.Fw F-®v.Fkv.Fkv: ss]-° Im-bn-Itaf˛10.00 IÆq¿ tImfPv Hm-^v tIm-ta-g-v

Adnbn-¸pIÄ

]T-\-]-c-y-S-\-¯n\v At]-£n¡mw

amln: ]p-t∂m¬ Ip-dn-®n-bn¬ Ip-gn-®m¬ s]m∂º-Øv Ip-´n-° F-∂ aq-k(100) sN-ss∂-bn¬ \ncym-X\ - mbn. B¿.Fw.F-knepw Fb¿-t]m¿-´v t]m-k‰ v v Hm-^n-knepw tPm-en sNbvX - n-cp∂p. Zo¿-LI - m-ea- m-bn sNss∂ ]√m-hc-Øv B-Wv Xmakw. B-Zy-Ime thmfn-t_mƒ Ifn-°m-c\ - m-bn-cp∂p. `m-cy-am¿: \q¿P-lm≥ (sNss∂), ]-tc-Xbm-b \-_okp. a°ƒ: a-ld- q^v, P-A^ v ¿ (Zp_-b)v . a-cp-a° - ƒ: \n-j, ^m-Øn-a. k-tlm-Zc- ߃: Ip-™e - o-a, A–p¿d-la- v m≥, ]-tc-Xcm-b A p, A_p, D-ka v- m≥, A-–p¬Jm Z¿, AUz. C-{_mlnw Ip´n.

 kz-¥w {]-Xn-\n-[n

epw ]p-\∏ - c - n-tim-[n-°m≥ tI-{μw X-øm-dm-bn-√. Iq-Sm-sX, tI-cf - Ø - n\p In-t´-≠ cm-kh - f - Ø - n-s‚ e-`yX D-d∏ - p-hc - p-Øm≥ k¿-°m-cn-\v Ign-™X - p-an-√. Ir-jn-°v A-Xym-hi - y-am-b ^mŒw-t^m-k,v s]m-´m-jv F-∂n-hb - psS hn-e {I-am-Xo-Xa- m-bn D-b¿-∂p. I-gn-™ H-∂c - h¿-jØ - n-\n-sS am{Xw 70 i-Xa - m-\Ø - n-te-sd-bm-Wp hn-e h¿-[n-®X - .v {]-Xn-Iq-e km-lN-cy-Øn¬ ]-ec - pw s\¬-hb - e - pIƒ X-cn-in-´n-cn-°p-Ib - m-Wv. ^mŒw-t^m-kn-\v 935Dw s]m-´m-jn-\v 835Dw cq-]b - m-Wv C-t∏m-gs - Ø hn-

e. b-Ym-{I-aw 111 cq-]b - pw 35 cq-]b - pam-Wp h¿-[n- ® - X - .v a-‰p kw-ÿm-\ß-fn¬ s\¬-Ir-jn-°m-bn B-[p\n-I ku-Ic - y-ßf - pw [-\k - l - m-bhpw A-\p-hZ- n-°p-tºmƒ tI-cf - Øn¬ k¿-°m¿ s\¬-I¿-jI - s - c A-h-K-Wn-°p-I-bm-sW-∂m-Wv B-tcm-]W - w. cm-kh - f - k-_k v- nUn \¬-Im≥ k¿-°m¿ \-S] - S- nsb-Sp-Øn-´n-√. k-_k -v n-Un _m-¶v h-gn \¬-Ip-sa-∂ Xo-cp-am-\s - Ø Xp-S¿-∂v A-°u-≠v Xp-Sß - ¬ t]m-ep-≈ \-S] - S- n-Iƒ am-{X-ta CXp-hs - c ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≈q. ^m-Œv hn-e Iq-´n-b-tXm-sS a-

C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ tªm-°v ]©m-bØ - p-Xe - ss]-° Im-bn-Ita-f 24,25 Xn-øX - n-If - n¬ \-S° - pw. A-Xv-e-‰n-Iv-kv, I-_-Un, ^p-Svt_mƒ a¬-kc - ß - ƒ \m-sf a-ønen-epw _m-k° v- ‰ - tv- _mƒ, thm-fnt_mƒ a¬-kc - ß - ƒ 25\v {io-IWvT-]p-c-Øpw \-S-°pw. kv-{Xo-Iƒ-°pw ]p-cp-j≥-am ¿-°pw {]-tXy-Iw a¬-k-c-߃

ß-fn-epw a-‰pw D-]-tbm-Kn-°p-∂ kv-s‰-dm-ao¬ t]m-ep-≈ h-f-Øn\v 830 cq-] hn-e-bp-≠m-bn-cp-∂Xv C-t∏mƒ 920 cq-]-bm-bn. F-√ps]m-Sn-°pw B-\p-]m-Xn-I-am-bn hn-e Iq-Sn-. Cu km-lN - c - y-Øn¬ th-∏n≥ ]n-Æm-°n-\pw hn-e h¿[n-°m-\m-Wp km-[y-X. cm-k-hf-Øn-s‚ hn-e-\n-b-{¥-Ww F-SpØp-I-f-bp-I-bpw I-º-\n-Iƒ°v hn-e \n-›-bn-°m-\p-≈ A[n-Im-cw \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ \-S-]-Sn Xß-fp-sS \-s´-s√m-Sn-°p-sa-∂vI¿-j-I¿ ]-d-bp-∂p.

Iq-Øp-]-dºv: Hm-W-Øn-\v apt∂m-Sn-bm-bn FIv-ssk-kv hIp∏pw t]m-en-kv h-Ip∏pw kwbp-‡-am-bn \-SØn-b sd-bvUn¬ 1500 en-‰¿ hm-jv ]n-Sn-Iq-Sn \-in-∏n®p. IÆ-hw h-\-Øn¬ \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv

AXn-thK sdbn¬]m-Xbv-s°-Xn-tc im-kv{X-km-lnXy ]cn-j-Øv I-Æq-cn¬ kw-L-Sn-∏n® hym-P a-Zy-ap-≠m-°m-\m-bn kq- sk-an-\m-dn¬ tUm. kn Sn- Fkv \m-b¿ kw-km-cn-°p∂p £n-®ncp-∂ hm-jv ]n-Sn-Iq-SnbXv. I-Æq¿ FIv-ssk-kv kvs]-jy¬ kv-IzmUv, Iq-Øp-]dºv FIv-ssk-kv k¿-°nƒ, IqØp-]d-ºv t]m-en-kv F-∂n-h¿ sd-bv-Un¬ ]-s¶-Sp-Øp.

AXn-thK sd-bnÂ-¸m-X; B-i-¦-I-Ä ]-¦ph-¨v P-\Io-b sk-an-\mÀ

hn-S-ß-fn¬ in-ip-kw-c-£-W hmƒ s]-bn‚n-Mn-\pw Sq-dn-kw kv-t]m-´p-I-fn¬ Ip-´n-I-fp-sS kp-c-£m-kq-N-I-߃ ÿm-]n°m-\pw [m-c-W-bm-bn-. Pn-√m Ie-Iv-S¿ tUm.--- c-Ø≥ tJ¬-°-¿ A-[-y-£-X- h-ln-®p. ssN¬-Uvsse≥ {]-Xn-\n-[n-Iƒ, hn-hn-[ h-Ip-∏v X-e-h≥-am¿, k-∂-≤ {]h¿-Ø-I¿ kw-_-‘n-®p.--

{In-¡-äv A-äv kv-IqÄ sk-an-\mÀ C-kvl - m-Jv, tUm. Fw sI a-[pkq-Z\ - ≥ kw-_‘ - n-°p-w. Pn-√b - nse ap-gp-h≥ tÃ-‰,v kn.-_n.-Fk - .v C, sF.-kn.-Fk - v.C - . kvI - q-fp-If - nse Im-bn-Im-[ym-]I - ¿ sk-an-\mdn¬ ]-s¶-Sp-°W - s - a-∂v `m-ch - mln-Iƒ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9447 342230, 9447203936.-

tImþHm-Un-t\-j³ I-½n-än tbm-Kw I-Æq¿: hn-a≥-kv thm-bv-kn-s‚ tIm˛Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n tbm-Kw kp-temN-\m cm-a-Ir-jvW≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. {]^. Fw Pn ta-cn A-[y-£-X hln®p.I-hn-bq¿ cm-Lh≥, N-{μ_m-_p, {]-Zo-]≥ aT-Øn¬, Sn B¿ \m-Yv, c-Xn s]-cp-h-´q¿, Im¿-Øym-b\n, tUm. hn F≥ caWn, hmWn, X-¶-Ω Np-°-\m\n¬, _n≥-kn k≥Pp, C-ks_¬ kuan, kp-a ]-≈n{]w kw-km-cn-®p.

A\p-tim-Nn¨p C-cn-°q¿: U-b\m-tam-kv kvt]m¿-Sv-kv ¢-∫v ÿm-]-I sk{I-´-dn-bpw ^pSv-t_mƒ Xm-c-hpam-bn-cp-∂ ]n A-–p¬ -k-em-ans‚ \n-cym-W-Øn¬ ¢-∫v {]-h¿ØItbm-Kw A\p-tim-Nn®p. ]n F d-jo-Zv A-[y-£-X h-ln ®p. F ]n e-Øo^v, F≥ hn taan, F hn im-Zpen, sI hn ju°-Øen, hn A-–p¬ -k-emw, F≥ hn lmjnw kw-km-cn®p.

bq\n-t^mw A-\p-h-Zn¡Ww: sI.F.Sn.F^v.

Npcp¡¯nÂ

"C-cn-«n Xm-eq-¡v {]-hÀ-¯-\w D-S-\m-cw-`n¡Ww' C-cn-´n: C-cn-´n Xm-eq-°n-s‚ {]-h¿Ø-\w D-S≥ B-cw-`n-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v se≥-kv-s^-Uv C-cn-´n bq-\n-‰v ktΩf-\w B-h-iy-s∏´p. Xm-eq-°v {]-knU‚ v ]n hn I-\-I-cmPv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kn ]n thWp-tKm-]m¬ A-[y-£-X h-ln®p. F≥ a-t\m-lc≥, sI Sn cmPp, kn _m-e-N-{μ≥, F C A-\n¬ Ip-am¿, kn F-kv kp-Zmkv, tU-hn-Uv tPmk^v, km-_p A-{_lmw kw-km-cn®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn km-Pp tPm¿Pv ({]-knU‚ v), ]n hn DÆn-Ir-jvW≥ (ssh-kv {]-knU‚ v), kn F-kv kp-Zmkv (sk-{I´-dn), Fw B¿ kp-PnXv (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), sI Sn cm-P (J-Pm-©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

tdm-b C´ym tjm-dqw D-Zv-Lm-S-\w

≠v. 10 ap-X¬ 20 ao-‰¿ h-sc ÿew am-{X-ta ]m-X \n¿-am-WØ - n\p th-≠n-hc - p-∂p-≈q F-∂ A-hIm-ih - m-Zw sX-‰m-sW-∂v kn Sn- Fkv \m-b¿ ]-d™ p. Cu km-lN - cy-Øn¬ tI-cf - Ø - n-se sd-bn¬th hn-Ik - \ - w Xz-cn-Xs - ∏-Sp-Øn A-Xn-th-K sd-bn¬-∏m-X D-t]£n-°W - s - a-∂v sk-an-\m-dn¬ ]s¶-Sp-Øh - ¿ B-hi - y-s∏-´p. kn.-]n.-sF. kw-ÿ-\ I-Ωn‰n-bw-Kw kn ]n ap-c-fn, Un.-kn.kn. sk-{I-´-dn ap-t≠-cn Kw-Km[-c≥, I¿-a-k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]n cm-P≥, sI hn-t\m-Zv Ip-am¿, sI tKm-]n kw-km-cn-®p. ]-cn-jØv Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw kn ]n l-co-{μ≥ tam-U-t‰-dm-bn.-

sNm¢n: t\m¿-Øv ta-\{]w s]m-Xp-P-\ hm-b-\im-e-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n F≥ `m-kv-I-c≥ A-\p-kv-a-c-Whpw F≥tUm-hv-sa‚ v hn-X-c-Whpw \-SØn. X-e-t»-cn hn-Zym-`ym-k Pn√m Hm-^n-k¿ Zn-t\-i≥ aT-Øn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-bvXp. F sI kp-tci≥ {]-`mj-Ww \-SØn. a-c-Wm-\¥-cw i-co-cw sa-Un-°¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p ]Tn°m≥ k-Ω-X-]{Xw \¬In-b Ip-∂p-Ω-°-≠n-bn-se sI sI ]-¶-Pm-£n-sb Sn Sn sI i-in s]m∂m-Sb-Wn-bn®p. F-kv.Fkv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ ap-gp-h-≥ hn-j-b-ß-fnepw F π-kv t\-Sn-b-h¿-°p-≈ D-]-lm-cw Zn-t\-i≥ aT-Øn¬ k-Ωm-\n®p. sF sI K-tWi≥, c-am-t__n, kn kn \n-jm\-μv kw-kmcn-®p.

"IcIu-i-e ta-J-e-bnse A-SnØm-\ kuI-cy hn-I-k-\-¯n-\v ]-²-Xn-IÄ B-hn-jv-I-cn-¡pw' X-e-t»-cn: I-c-Iu-i-e ta-J-ebn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Ip-Spw-_ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\-Øn-\v ]-≤-Xn-Iƒ Bhn-jv-I-cn-°p-sa-∂v I-c-Iu-i-e hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ sNb¿-am≥ Fw kn I-a-dp-±o≥ hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. kz-bw sXm-gn¬ ]-≤-Xn-bpsS `m-K-am-bm-Wv C-Xp hn-I-kn∏n-°p-I-bpw \-S-∏n¬ h-cp-ØpI-bpw sN-øp-∂-Xv. I-c-Iu-i-e ta-J-e-bn-se ]cn-io-e-\-Øn-\m-bn tI-{μ k¿°m¿ H-cp tIm-Sn A-\p-h-Zn-®n-´p≠v. F-∂m¬ tI-{μ k¿-°m¿ C-Ø-c-sam-cp ÿm-]-\w Xp-Sßm≥ X-bm-dm-Wv. A-Xn-\p A©v G-°¿ ÿ-ew kw-ÿm-\

k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-°-Ww. ÿe-Øn-s‚ e-`y-X-bm-Wv C-Xn-\v C-t∏mƒ B sI-bp-≈ hn-LmXw. tIm¿-∏-td-j≥ h-gn I-gn™ h¿-jw 17 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn¬-∏-\- \-S-∂p. Cu h¿-jw 22 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn¬-∏-\- {]Xo-£n-°p-∂p. X-e-t»-cn, h-S-I-c, tIm-gnt°m-Sv, sIm-√w F-∂n-hn-S-ßfn¬ I-c-Iu-i-e sa-Km ta-f-Iƒ \-S-Øn-h-cp-am-\w {]-Xo-£n-°p∂-p-sh-∂pw sN-b¿-am≥ Iq-´n tN¿-Øp. hym-gm-gv-N ap-X¬ imc-Zm-Ir-jv-W-ø¿ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ B-cw-`n-® I-c-Iu-i-e hn]-W-\ ta-f k-]v-Xw-_¿ 15\v kam-]n-°pw. bq-\n-‰v am-t\-P¿ Sn kv-an-X-bpw ]-s¶-Sp-Øp.-

am-\w, tI-{μ-k¿-°m¿ 10 i-Xa - m\w hn-ln-Xw, 80 i-Xa - m-\w P-∏m≥ k¿-°m-cn¬-\n-∂v hm-b] v- F-∂nß-s\-bm-Wp Xp-I I-s≠-Øp-∂Xv. C-{X-b[ - n-Iw Xp-I hm-b] -v s - bSp-°p-tºmƒ 6 tIm-Sn cq-] ]-en-i C-\Ø - n¬ Zn-t\-\ A-Sb - t-v °-≠nh-cpw. 20,000 bm-{X-°m¿ Zn-ht- k\ bm-{X sN-tø-≠n h-cpw. Iq-SmsX, aw-Ke - m-]p-cØ - p-\n-∂v Xn-cp-h\-¥] - p-ct- Ø-°v Sn-°‰ - v \n-c° - v 5,000 cq-] \n-›b - n-t°-≠n h-cpw. C-Xn-epw A-Xo-h Kp-cp-Xc - a - m-b Im-cy-am-Wv ]-Xn-\m-bn-c° - W - ° - n\p Ip-Spw-_ß - s - f Ip-Sn-sbm-gn-∏n°¬. ]m-X I-S∂ - p-t]m-hp-∂ h-gnbn-se ÿ-ew dn-b¬ F-tÃ-‰v am^n-b° - v ssI-am-dm-\pw \o-°a - p-

P\{io inÂ-¸-im-e

A-Xn-th-K sd-bnÂ-¸m-X-bv-s¡-Xn-tc t]-gv-k-\Â sk-{I-«-dn-bp-sS Kr-l-{]-th-i-\-¯n\p bq-k^-en \yq-am-ln-bn-epw P-\-tcm-j-w

s]³-j³ \-ÂIWw

ssNÂ-Uv sse³ ]-²-Xn ]-©m-b-¯p-I-fn-te-¡v hym-]n-¸n-¡p-¶p

bw-Kw Sn C-eym-kv I-Æq-cn¬ A- C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ {Km-a-∏\p-kva - c - W - {]-`m-jW - w \-SØ - n. ©m-b-Øv hn-I-k-\-Øn-\m-bn A-\p-h-Zn-® 32 e-£w cq-] kwÿm-\ [-\-Im-cy I-Ωo-j≥ XS-™p-h®p. 13mw [-\-Im-cy IΩoj-s‚ \n-b-am-h-en-bn¬ \n¿tZ-in-°-s∏-´ P-\-kw-Jym h¿-[\bpw ^-≠v h¿-[-\bpw C-s√C-cn-°q¿: F.]n.F¬, _n.]n. ∂p Nq-≠n-°m-´n-bmWv hm¿jnF¬ t`-Za- s\y F√m hn-Zym¿-Yn- I ]-≤-Xn-bn¬\n-∂p 32 e-£w Iƒ°pw bq\n-t^mw hn-Xc-Ww sh-´n-°p-d-®Xv. C-Xn-\m¬ {]sN-øWsa-∂v C-cn-°q¿ D-]P - n√m [m-\-s∏´ hnI-k-\ ]-≤-Xn-IsI.F.Sn.F-^.v tbm-Kw Bh-iy- sfm-∂pw \-S-∏m-°m-\m-hp-∂n√. s∏´p. Pn√m {]-knU‚ v kn i-d^ - p- [-\-Im-cy I-Ωo-j-s‚ hmZw _±o≥ ^m-dq-Jn D-ZL - v mS-\w sN-bX v p. en-i-am-sW-∂v ]-©mb-Øv `-cWk-an-Xn ]-d-™p. Xn-cp-h-\sI Fw A-–p-∂m-kn¿ A-[y-£X h-ln-®p. kn sI ap-lΩ - Zv, sI ap-lΩ- ¥-]pc-Øp sN∂v \n-P-ÿn-Xn Zv Ip™n, F≥ sI kp-sse-J, sI t_m-[n-∏n-°m≥ `-c-Wk-an-Xn Xo-cp-am-\n-®p. A-–p- e - mw kw-km-cn-®p.

I-Æq¿: In-S-∏m-S-w \-„-s∏-Sp-∂Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ B-i-¶-Iƒ ]¶p-h-®v A-Xn-th-K sd-bn¬-]m-Xbv-s°-Xn-tc P-\-Io-b sk-an\m¿. im-kv-{X -km-ln-Xy ]-cn-jØv Pn-√m sse-{_-dn lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Sn-bn¬ sdbn¬-∏m-X I-S-∂p-t]m-hp-∂ {]tZ-i-sØ P-\-ß-ƒ Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. H-cpe-£-Øn ]-Xn-s\-´m-bn-c-Øn 50 tIm-Sn-bp-sS ]-≤-Xn tI-c-f-sØ Xo-cm-°-S-Øn¬ ap-°p-∂-XmsW-∂v bp.-F≥ `-£y-Im¿-jnI kw-L-S-\-bp-sS h-\-hn-`m-Kw No-^v F-°-tWm-an-Ãv tUm. kn Sn- F-kv \m-b¿ ]-d-™p. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ 10 i-X-

I-Æq¿: P-\{io kpÿn-c anjs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tNw-_¿ Hm^v tIm-ta-gv-kv lm-fn¬ in¬∏im-e kw-L-Sn-∏n®p. kwÿm\ sN-b¿-am≥ Fw Fw l-k≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Pn√m sN-b-¿-am≥ N-{μ≥ Xn √-t¶-cn A-[y-£-X h-ln®p. F ]n A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F, tUm. hn F-kv _m-e-N-{μ≥, tUm. sI hn ^n-tem-an-\, cm-Poh≥ F-f-bm-hq¿, {]-^. F {io[c≥, Fw hn Nn-{X-Ip-am¿, Fw c-Xv-\-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

P-\{io kpÿn-c an-j-≥ sk-an-\m¿ I-Æq-cn¬ Fw Fw l-k≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

C-cn-¡qÀ ]-©m-b-¯n-sâ 32 e-£w cq-] sh-«n-¡p-d-¨p

F³-tUm-hv-saâv hn-X-c-W-w

D-≠m-hpw. ta-f-bp-sS \-S-Øn-∏n\v kw-Lm-S-I k-an-Xn {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßn. a-øn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]-flm-hX - n A-[y-£X h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kp-io-e, a-e∏-´w {]-`m-I-c≥, H _m-e-Ir-jvW≥, I-Æ≥ am-ÿ, C sI tkm-at- i-Jc - ≥ kw-km-cn-®p.

sI A-_Z-v p¿-dl - a -v m≥ am-ÿ, bq-Øv eo-Kv afiew {]-knU‚ v sI sI Fw _-jo¿ am-ÿ, Sn ]n Jm-Z¿-Ip-´n am-ÿ, kn sI a-lva - q-Zv, t_mw-s_ tIc-f ap-ke v nw sh¬-s^-b¿ P-\d- ¬ sk-{I´-dn A-ko-kv am-Wn-bq¿, kn sI sI am-Wn-bq¿, Fkvv.ssh.F-kv. tPm-bn‚ v sk-{I´dn A-lvaZ- v tX¿-fmbn, A-–p¬ ^-Øm-lv Zm-cnan, F-kv. ssh.F-kv Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v A-–p¬ Jm-Z¿ Zm-cnan, kn.]n.Fw. am-Wn-bq¿ tem-°¬ sk-{I´-dn F≥ A-\n¬-Ip-am¿ Xp-Sß - n-bh - ¿ ]tcX-s‚ hk-Xn k-μ¿-in®p. P\m-k C∂-se D®-b° -v v 12Hm-sS am-Wn-bq¿ ]m-dm-¬ Pp-am a-kP -v n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ J-_d- S- ° - n.

3

I-Æq¿: tdm-b¬ C-¥ym-bp-sS c-≠maXv I-c-Iu-i-e, B¿-Sv Kyme-dn tjmdpw \m-sf Xm-W-bn¬ {]-h¿Ø-\w B-cw-`n-°psa-∂v am-t\-Pn-Mv-]m¿-S-W¿-amcmb F kp-\n¬-Ip-am¿, sI sI A-\q]v, hn sI c-©n-Øv Ip-am¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn®p. cm-hnse 9.30\v Nn-{X-Im-c≥ F-_n F≥ tPmk-^v D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Nn-{X-{]-Z¿-i-\-hp-ap-≠mhpw

sd-bv-Un 1500 en-äÀ hm-jv ]n-Sn¨p

am-Wn-bq¿: bp-hm-hn-s‚ B-I-kvanI hntbmKw \m-Sn-s\ I-Æo-cn-em-gv-Øn. sN°n°pfw Ip-≠-e-°-≠n- imln-\ a≥-kn-en¬ aI≥ i-^o-Jv (25) B-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se ]pe-¿-s® c-t≠m-sS-bm-bn-cp∂p A-¥yw. \m´n¬ s]mXpsh kpkΩX-\m-bn-cp-∂p ]-tc-X≥. \m´pIm¿°v Gsd {]nb-s∏-´h≥. s]m-Xp-{]h-¿-Ø-\ cw-KØpw k-Po-h-am-bn-cp∂p. C¿imZp¬ apkven-ao≥ a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n, an√Øv Cw•ojv kvIqƒ IΩn-‰n Aw-K-am-Wv. amWn-bq¿ A-la v Z- v au-eh - n, bq-Øe -v o-Kv kw ÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v sI ]n Xm-ln¿, X-fn∏d-ºv afi-ew ap-kvenw eo-Kv {]-knU‚ v sI

X-e-t»-cn: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ kw-L-Sn-∏n°p-∂ {In-°-‰v A-‰v kv-Iqƒ skan-\m¿ 22\p cm-hn-se H-º-Xn-\v X-e-t»-cn tlm-´¬ j-dm-d πm-kbn¬ \-S-°pw. tdm-¶vf - n-≥ tPm-¨, H sI at\m-l¿, F-kv l-cn-Zm-kv, hn _n

‰p I-º-\n-I-fpw C-tX h-gn-bn-emWv. Iq-Sm-sX, s]m-´m-jv h-f-ßfp-sS e-`y-X-°p-d-hpw hn-]-W-nbn¬ {]-I-S-am-Wv. C-d-°p-a-Xn Ip-d-™-Xm-Wv C-Xn-\p Im-cWw. cm-k-h-f-Øn-\p hn-e IpØ-s\ D-b¿-∂-tXm-sS hn¬-∏\-bpw Ip-d-™n-´p-≠v. hm-l-\-°q-en Dƒ-s∏-sS IqSp-X¬ hn-e \¬-tI-≠n h-cp-∂Xm-bpw ]-cm-Xn-bp-≠v. Nn-e¿ ssP-h-h-fw D-]-tbm-Kn-°p-∂ coXn-bn-te-°v am-dn-sb-¶n-epw ssP-h-h-f-߃-°pw hn-e h¿[n-®n-´p-≠v. km-[m-c-W tXm-´-

ss]-¡ t»m-¡vX-e ta-f \m-sf-apXÂ

bp-hm-hn-sâ ac-Ww \m-Sn-s\ I-®o-cn-em-gv¯n

I-Æq¿: Ip-´n-If - p-sS kw-c£ - W - w e-£y- a- m-°n-bp-≈ ssN¬-Us -v se ≥ {]-h¿-Ø\ - w ]-©m-bØ - v X-eØn-te-°v hym-]n-∏n-°m≥ ssN ¬-Uvs - se≥ D-]t- Z-iI - k-an-Xn tbm-KØ - n¬ Xo-cp-am-\w. ]-©m-bØp-If - n¬ ssN¬-Uv s{]m-´I - vj≥ I-Ωn-‰n cq-]o-Ic - n-°pw. hn-t√-Pv Hm-^n-kp-Iƒ, ]n.--F®v.k -- n, _-kv-Ãm‚p-Iƒ F-∂n-

Xz-Øn¬ I-Æq-¿, X-fn-∏-d-ºv, IqØp-]-d-ºv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {io-\m-cm-b-W Kp-cp-˛ A-ø-¶m-fn P-∑-Zn-\w B-tLm-jn-®p. I-Æq-cn¬ ]m¿-´n kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn c-ta-jv \-∑≠-bpw X-fn-∏-d-ºn¬ kw-ÿm\ sk-{I-´-dn sI sI _m-e-Irjv-W≥ \-ºym-cpw Iq-Øp-]-dºn¬ Pn-√m tIm¿-Un-t\-‰¿ a[p F-kv h-b-\m-\pw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-em-bn Fw {]-`m-Ic - ≥, kn _m-eI - r-jvW≥, F-kv \q-dp-±o≥, F≥ Zmhq-Zv, _n c-ho-{μ≥, jm-lp¬ lao-Zv Im-hpw-]S- n, cm-aN - {- μ≥, _n j¨-ap-J≥, C I-cp-W-m-I-c≥ kw-km-cn-®p. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-

cm-k-h-f-¯n-\v Xo-hn-e; IÀ-j-IÀ-¡v C-cp-«-Sn

I-Æq¿: I-Ss - °-Wn-bn¬-s∏-´p \´w-Xn-cn-bp-∂ I¿-jI - ¿-°v ho-≠pw I-Æq¿: 2013 am¿®nse {]-lc - t- a¬-∏n-®v cm-kh - f - ß - ƒ-°v Fkv.Fkv.F¬.kn. ]co-£bn¬ D∂XhnPbw t\Snb ]´n-I- h≥-tXm-Xn¬ hn-e h¿-[n-∏n-®p. Irjn-sb am-{Xw B-{i-bn-®p Po-hnh¿K hnZ-ym¿-Yn-Iƒ-°v ]´n-I°p-∂ \n-ch - [ - n I¿-jI - ¿ - C-tXmh¿K hnI-k\ hIp∏v `mc-XsS I-Sp-Ø {]-Xn-k‘ - n-bn-em-bn. Z¿i≥ ]T-\] - c- y- S- \ ]cn-]mSn cm-kh - f - ß - ƒ-°p-≈ hn-e\ - n-b{- ¥kwL-Sn-∏n-°p-∂p. Ww tI-{μ-k¿-°m¿ F-Sp-Øp-If - At]£m t^md-Øns‚ ™-Xpw k-_k -v n-Un sh-´n-°p-d® - amXrI IÆq¿ sF.Sn.Un.]n. Xp-am-Wp Xn-cn-®S- n-bm-bX - v. C-tXHm^nkn¬-\n∂pw Ccn-´n, t]cm°p-dn-®v kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ hq¿, IqØp-]d- ºv ss{S_¬ FIvÃ≥j≥ Hm^n-kn¬\n∂pw {]-Xn-tj-[w A-dn-bn-®n-cp-s∂-¶ne`n°pw. A-t]-£ 27\Iw sF.Sn.Un.]n. Hm^nkn¬ \¬IWw. t^m¨: 0497 2700357.

thÀ-]mSv sNss¶-bn \n-cym-X-\mbn

kannur/knr

I-Æq¿: F√m t£-as]≥-j\p-Ifpw Ip-Sn»n-I k-lnXw HmW-Øn-\p ap-ºv hn-Xc-Ww sNø-W-sa-∂v tI-c-f ]-fl-imenb kw-L-w Pn√m I-Ωn-‰n B-hiy-s∏´p. Pn√m {]-knU‚ v ]m-e _m e≥, AUz. hn-Pb≥, \m-cm-bW≥ Im-c-Wh¿, Sn kn \m-cmbW≥, kn {]-`m-I-c≥, Sn IrjvW≥, k-Xo-i≥ ]p-Xn-tb-´n kw-km-cn-®p.

am-ln: A-Xn-th-K sd-bn¬-∏m-Xbv-s°-Xn-tc am-ln-°p ]n-∂mse \yq-am-ln-bn-epw P-\-tcm-jap-b-cp-∂p. s]-cn-ßm-Sn, ]-≈n{]w ta-J-e-I-fn¬ \q-dn-te-sd Ip-Spw-_-ß-sf-bpw c-≠v t£{X-߃, aq-∂v kv-Iq-fp-Iƒ, H-cp ]-≈n F-∂n-h-sb-bpw _m-[n°p-sa-∂v s]-cn-ßm-Sn am-tßm´pw-Im-hv t£-{X ]-cn-k-c-Øv tN¿-∂ \yq-am-ln ta-J-em AXn-th-K d-bn¬-]m-X hn-cp-≤ I¿a k-an-Xn Nq-≠n-°m-´n. kn ]n

\m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn hn cm-P≥ A-[y-£-X hln-®p. kp-[o¿ tI-tfm-Øv, sIm≈p-Ω-¬ jm-Pn, H hn kp-`m-jv, ]p-Xp-∏-Ww K-^q¿, kp-tc-jv _m-_p, F _n-Pp-\m-Yv, sI _me≥, ]n A- q-´n kw-km-cn-®p. I¿-a k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fmbn Sn F-®v A-kv -ew(sN-b¿am≥), kp-[o¿ tI-tfm-Øv(sshkv sN-b¿-am≥), {io-\n-hm-kv Nm-e-°-c(J-Pm-©n) Xn-c-s™Sp-Øp.

Hmt«mbpw ss_¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−pt]À-¡v ]-cn¡v Iq-Øp-]-d-ºv: Hm-t´m-dn-£-bpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v c-≠p t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Hm-t´m-dn-£ ss{U-h¿ ]m-Xn-cn-bm-s´ A-co°¬ ho-´n¬ jn-Pn-Øv, ss_°v bm-{X-n-I-\m-b C-cn-´n-bn-se I-cn-∏-bn¬ ho-´n-¬ Pw-jo¿ F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-cph-sc-bpw X-e-t»-cn P-\-d¬ B-

ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Ign-™ Zn-h-kw cm-hn-se ]-m-eØp-¶-c-bn-em-Wv A-]-I-S-ap≠m-b-Xv. a-´-∂q¿ `m-K-Øv \n-∂pw \q ¬-]p-´p-am-bn Iq-Øp-]-d-ºv `m-KtØ-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ ss_°pw F-Xn-tc h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´m-bp-am-Wv C-Sn-®-Xv.-

Iq-¯p-]-d-¼n-se¯n

Iq-Øp-]dºv: t\m¿° ssh-kv sN-b¿-am\pw Kƒ-^v hy-hk - m-bnbpam-b Fw F bq-kp^-en Iq-Øp]-dº - n-seØn. t]-gk -v W - ¬ sk{I-´d- n- ]mSyw ]pXn-b sX-cp-hn-se sI {]-Zo]-s‚ Kr-l{- ]-th-i\ - N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-Wv slentIm-]‰-v d- n¬ Iq-Øp-]d- º - n-se-Ønb-X.v C∂-se cm-hn-se 11.45Hm-sSbm-Wv bq-k^-en `m-cy-bs -v °m-∏w F-Øn-bXv. Iq-Øp-]d-ºv \-Kc - k`m tÃ-Un-bØ - n¬ slen-tIm-]‰-v dn-dß - n-bX - n-\v ti-jw Im¿ am¿-§w]mSyw ]pXn-b sX-cp-hn-te-°v t]m-

b-X.v A-ca- W - n-°q¿ ka-bw {]-Zo]s‚ ho-´n¬ sN-eh - g- n-® bq-kp-^e - n 12.30Hm-sS Xn-cn-®p t]m-bn.

BÄa-d \-in-¸n¨p ]m\q¿: \n¿-an-®v sIm-≠n-cn-°p∂ ho-Sn-s‚ In-Wd - n-s‚ Bƒ-ad \-in-∏n-®p. ssh-Zy-sc ]o-Sn-I° - S- pØ Ip-\n-bn¬ am-an-bp-sS ho-Sn-s‚ In-Wd - n-s‚ Bƒ-ad - b - m-Wv kmaqln-I t{Zm-ln-Iƒ- \-in-∏n-®Xv. hm-g, I-hp-ßv Xp-Sß - n-bh - bpw sh´n-\i - n-∏n-®n-´p≠v. ]m-\q¿ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

Thejas Epaper kannur Edition 2013-08-23  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-08-23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you