Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

am³-th-«; aq-¶pt]À A-d-ÌnÂ

hntij§Ä

tdm-fÀ kv-tI-än-Mv Nmw-]y³-jn-¸v \msf I-Æq¿: Nm-e-t©-gv-kv tdm-f¿ kv-tI-‰n-Mv ¢-∫n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Pn√mX-e tdm-fn-Mv kvtI-‰n-Mv Nmw-]y≥-jn-∏v \m-sf D¿kp-sse≥ ko-\n-b¿ sk°≠-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°p-sa∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿ØmktΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn®p. cm-hn-se F-´pap-X¬ t^m¿-´vtdm-Un¬ Fkv._n.sF. ]-cn-k-c-Øv tdm-Uv tjm Pn√m ]-©mb-Øv {]knU‚ v sI F k-c-f ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-w. a-Wn-°q-dn¬ 30 ap-X¬ 40 hsc th-KØ - n-ep≈ a¬-kc - ß - fmWv kvt- I-‰n-Mv a¬-kc - Ø - n-ep≠m-hpI. tZ-io-btdmƒ t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n-¬ tI-cf - s - Ø {]-Xn-\n-[o-Ic - n-® {io-tKm-hnμv, A-\n-tI-Xv _n\p, B-Ãn-bm sF-dn≥ {^m≥-knkv, sXc-kv C-Ωm-\p-h≥, A\-\y {]-Im-iv Xp-Sß - n-bh - ¿ a¬-kc - n-°m-s\Øp-∂p≠v. hm¿-ØmktΩ-f\ - Øn¬ sI kp-tc-jv, {io-Ip-am¿, A\n-X kp-[ojv, {]n-jm k-PnØv kw-_‘ - n®p.

BÀ.]n.F^v. D-tZym-KØ - ³ N-aª - v ]-WwX-«n-b bp-hm-hv A-d-Ìn Im-k¿-tIm-Uv : B¿.]n.F-^v. D-tZym-K-ÿ≥ N-a-™v s{S-bn\n-se sN-dp-In-S I-®-h-S-°m-c\m-b bp-hm-hn¬-\n-∂p ]-Ww X´n-b tI-kn¬ H-cm-sf t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Im-k¿-tIm-Uv kz-tZ-in-bmb ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^n¬-\n-∂p ]-Ww X-´n-b tI-kn¬ X-e-t»cn s]m-∂yw tIm-tfm-Øv Ip-gnbn¬ kn-dm-Pn(33)s\-bm-Wv sdbn¬-th t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-X-Xv.

]-Ån-bn I-hÀ-¨ sN-dp-]p-g: Nn-‰m-cn-°¬ N-´-a-e sk‚ v ta-co-kv ]-≈n-bn-¬ I-h¿®. C-∂s - e cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. Ip-cn-ip ]-≈n-bn-se-bpw ]≈n-°v k-ao-]s - Ø t\¿-®s - ∏-´nbpw X-I¿-Øv ]-Ww A-]l - c - n-®p. ]-≈n-ap-dn-bp-sS hm-Xn¬ IpØn-Øp-d-°m≥ {i-a-ap-≠m-bn. Nn-‰m-cn-°¬ t]m-en-sk-Øn sXfn-sh-Sp-Øp.-

ho-cm-Ptv- ]-´: kn-≤m-]p-cØ - n-\S- pØ am¿-Øm-cn dn-k¿-hv h-\Ø - n ¬ am≥-th-´ \-S-Øn-b aq-∂w-K kw-L-sØ h-\w h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ A-dà - v sN-bX v- p. kn-≤m-]pcw A-fn-IØ - v {Km-ah - m-kn-If - m-b

kn-≤m-]p-cw am-ƒ-Øm-cn h-\-Øn¬-\n∂p am≥-th-´ \S-Øn ]n-Sn-bnem-b aq∂w-K kw-Lw

\o-te-iz-cw: H-cm-gv-N ap-ºv ao≥]n-Sn-ØØ - n-\n-sS i-‡a - m-b Xn-cam-e-bn¬ X-I¿-∂ aw-K-em-]p-csØ an-∂n I-eym-Wn F-∂ t_m´v A-go-Øe - b - ° v- S- p-Øv ]p-dw-IS- en¬ I-s≠-Øn. C-Xv Xo-ct- Ø°v F-Øn-°m-\p-≈ {i-aØ - n-emWv a-¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ.-F-t´m-fw ao≥-]n-Sn-Ø° - m-cS- ß - nb t_m-´v aw-Ke - m-]p-cw Xp-da - p-JØn-\S- p-Øv h-®m-Wv X-I¿-∂X - v.

t_m-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ sXm-gn-emfn-Is - f a-‰v t_m-´p-Im¿ c-£n-°pI-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ t_m-´ns\ ho-s≠-Sp-°m-\m-bn-√. \m-ep-Zn-hk - w ap-ºv Ip-ºf - b - n ¬ \n-∂v ao≥-]n-Sn-°m≥ t]m-b sXm-gn-em-fn-Iƒ B-fn-√m-sX H-gpIn-t∏m-hp-∂ H-cp t_m-´n-s\ I-s≠Øn-bX - m-bn Xo-ct- Z-i t]m-en-kn-\v hn-hc - w \¬-In-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Im-Wm-Xm-b t_m-´v I-gn-™ Zn-h-

fn¬ ]-cn-tim-[\ - \-SØ - s - h am-\ns\ sh-Sn-h® - p sIm-∂p C-d® - n-bm-°p∂ tPm-en-bn-te¿-s∏-´ aq-hs- c-bpw IÃ-Un-bn-se-Sp-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. Ch-cn¬-\n-∂v 15 In-tem am-\n-d® - n-bpw \m-S≥ tXm-°pw ]n-Sn-s®-Sp-Øp.

_-¥n-tbm-S:v s]¿-ap-Zb - n-se _o^m-Øn-a, a-cp-aI - ƒ \-ko-a F-∂nh-cp-sS ho-Sp-Iƒ X-I¿-Ø kw-`h - Øn¬ 20 t]¿-s°-Xn-tc Ip-ºf t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. N-≈s - s¶bn-se A-–p-√, bq-kp-^v Xp-Sß - n 20 t]¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tI-k.v I-gn™ Rm-bd- m-gN -v - bm-Wv kw-`h - w.

I-®q-cnse kzm-X-{´y kv-Xq-]w D-Zv-LmS\w ho−pw amän  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

IÆq¿: X-d-°√n-´v H-∂-c ]-Xn‰m≠n-s\m-Sp-hn¬ kzmX{¥y kph¿W Pq_nen kvam-c-I-w \m-sf s]m-XpP-\-߃°p Xpd∂p sIm-Sp-°p-sa-∂ \-K-c-k-`m {]-Jym]-\w ]mgvvhm-°m-bn. D-ZvLm-S-I-s\ sNm√n `-c-W ap-∂Wn-bn-ep≠m-b `n-∂-X-bm-Wv Xp-d-∂psIm-Sp-°¬ ho≠pw \o´m≥ Im-cWw. a{¥n a-™-fmwIp-gn A-en-C∂v kv-amc-Iw D-ZvLmS-\w sN-øp-sa-∂m-bn-cp-∂p eo-Kv {]-Xn-\n-[nbpw \-K-ck-`m sN-b¿-t]-gv-k-\pamb tdm-jv-\n Jm-en-Zv A-dn-bn-®Xv. F-∂m¬ a{¥n sI kn -tPmk-^n-s\ sIm-≠v D-Zv-LmS-\w sN-øn-°-W-sa∂p tIm¨-{Kkv -hm-in ]n-Sn-®tXm-sS Xpd-∂p sIm-Sp-°¬ A-\n-›n-XIm-etØ-°v ho-≠pw \o-fp-Ib - m-bn-

cp∂p. sI kp-[m-Ic - ≥ Fw.]n., F ]n A-_Zv- p√-°p-´n Fw.F¬. F. F-∂n-hc - p-sS t]-cp-Ifpw tIm ¨-{K-kv D-b¿-Øn-bn-cp∂p. kvX - q]-Øn-\p sXm-´S- p-Ø t]m-en-kv ]tc-Uv {Ku-≠n¬ \-S° - p-∂ kzm-X{¥yZn-\ ]-tc-Un¬ a{¥n sI kn tPm-k^ - m-Wv A-`n-hmZyw kzo-Icn-°p-∂Xv. C-Xp- I-gn-™v a-{¥nsb-s°m-≠v kvX - q-]w D-ZL -v mS-\w sN-øn-°m-\mWp tIm¨-{K-kv {ian-°p-∂Xv. F-∂m¬ I-Æq-cn-seØp-∂p-s≠-¶n¬ ap-Jy-a{¥n DΩ≥-Nm-≠nsb D-ZL v- m-SI - \ - m-°n {]-i\ -v w ]-cn-lc - n-°m-\p-w `-cW - ap∂-Wn-bn¬ {i-aw \-S° - p-∂p≠v. F-∂m¬ tkm-fm¿ hn-hm-Zapƒ-s∏-sS-bp-≈-h I-Øn-\n¬°p-tºmƒ -ap-Jy-a{¥n I-Æqcn¬ A-Sp-Ø-Ime-Øv F-Øm\p-≈ km[y-X Ip-d-hmWv. Aßs\-bm-sW-¶n¬ D-Zv-LmS-\w F-t∏mƒ \-S-Øp-sa-∂-Xn-s\

Øn¬ ]-cn-t°-‰ C-cn-°q¿ kvt- ‰j-\n-se t]m-en-kv Hm-^n-k¿ sI ap-\o-dn(40)s\ C-cn-°q¿ K-h. IΩyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn¬ {]-th-in-∏n-®v {]-Ya - ip-{iq-j \¬In. I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´mWv kw-`h - w \-S∂ - X - .v sl¬-a‰ - v [-cn-°m-sX bm-{X sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂ bq-kp-^v P-amep-±o-s‚ ss_-°v ]n-Sn-Iq-Sn ]-cntim-[\ - b - ° -v n-sS X-Sb - p-Ib - m-bn-cp∂p. ]n-gb - S- ° - m≥ F-k.v s - F B-

h-iy-s∏-´-t∏mƒ ss_-°v bm{Xn-I-s\ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ ap-\o¿ a¿-±n-°m≥ {i-an-°p-∂Xn-\n-sS X-Sp-Øv Xn-cn-®-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]d-™p. bq-kp-^n-s\ tÃ-j-\n ¬ sIm-≠p-h-∂ ti-j-hpw Ahn-sS-h-®v ho-≠pw Ip-Øp-I-bpw A-Sn-°p-I-bpw sN-bv-X-t∏mƒ \m-´p-Im¿ kv-t‰-j-\p ap-∂n¬ Iq-Sn-bn-cp-∂-Xv kw-L¿-j-Øn\v Im-c-W-am-bn-cp-∂p.

C-cn-°q¿: Rm-b-dm-gv-N A-Xn-cm-hn-se ]-ømhq-cn-se hm-Smw-I-h-e-bn¬ km-bp-[-kw-LsØ I-≠-Xm-bp-≈ k-ao-]-hm-kn-bp-sS sh-fns∏-Sp-Ø-en-s\ Xp-S¿-∂v ÿ-e-Øv ho-≠pw Xnc-®n¬ Xp-S-ßn. I-gn-™ c-≠v Zn-h-kw Xp-S¿-®bm-bn t]m-en-kpw X-≠¿ t_mƒ-´v kw-L-hpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-b ta-J-e-bn-em-Wv C-∂-se cm-hn-se ap-X¬ ho-≠pw Xn-c-®n¬ Du¿-Pn-Xam-°n-b-Xv. ]-øm-hq¿ F-kv.-sF sI _n A-–p-∂m-kndn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ 30Aw-K t]m-en-kv kw-L-hpw X-≠¿ t_mƒ-´v kw-L-hp-am-Wv Xnc-®-n-en¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. Pn-√m t]m-en-kv No-^v cm-lq¬- B¿ \m-bcp-sS \n¿-t±-i {]-Im-c-am-Wv kw-Lw Xn-c-®-n-en-

\v ]-øm-hq-cn-se-Øn-b-Xv. i-‡-am-b a-g-Im-cWw h-\-Øn-\p-≈n-te-°v C-d-ßn Xn-c-®n¬ \S-Øm≥ I-gn-bm-Ø-Xv Xn-cn-®-Sn-bm-bn-´p-≠v. Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´m-Wv hm-Smw I-h-e-bnse I≥-a-Z-∏m-d A-Sn-hm-c-Øm-Wv F-´w-K kwL-sØ- I-≠-sX-∂p {]-tZ-i-hm-kn-bm-b amXyp sh-fn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cu h-\-ta-J-e-bn¬ \n-∂v ]p-fn-tßmw, ss]-X¬-ae - `m-KØ - v Iq-Sn I¿-Wm-SI - h-\Ø - nte-°v F-fp-∏Ø - n-se-Øm-\m-hpw. G-gp am-kw ap-ºv Im-™n-cs - °m-√n Nn-‰m-cn tIm-f-\n-bn¬ A-©w-K-kw-Lw F-Iv-ssk-kv kw-L-sØ X-S-bp-I-bpw tIm-f-\n-hm-kn-sb sIm-≠v `-£y h-kv-Xp-°ƒ hm-ßn-∏n-°p-Ibpw sN-bvX - n-cp-∂p.

tZio-bNn-Ó \nÀ-amWN-«w ew-Ln-s¨-¶v; kv-Xq-]-¯n-s\-Xntc K-hÀ-WÀ-¡p ]-cmXn I-Æq¿: kv-Xq-] \n¿-am-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\sØ sNm-√n `-c-W ap-∂-Wn-bn¬ `n-∂-X cq-£am-bn-cn-s° A-Xn-ep-≈ tZ-io-b Nn-”w N-´wew-Ln-®m-Wv ]-Wn-Xn-cn-°p-∂-sX-∂v Im-Wn®p K-h¿-W¿-°p ]-cm-Xn. ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿Ø-I≥ k-Xo-jv Ip-am¿ ]m-º-\m-Wv K-h¿-W¿\n-Jn¬-Ip-am-dn-\p ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. 2005¬ ]m¿-en-sa‚ v ]m-km-°n-b tZ-io-b Nn-”-\n-b-aØn-\p hn-cp-≤-am-b co-Xn-bn-em-Wv kv-Xq-]w \n¿-an-®-sX-∂m-Wv ]-cm-Xn-bn-ep-≈-Xv. \n-ba - {]-Im-cw tZ-io-b Nn-”Ø - n-\p ap-If - n¬ \n¿-am-W {]-hr-Øn-Iƒ ]m-Sn-√. F-∂m¬ \-Kc - -

t^-kv-_p-¡n A-Ço-e Nn-{Xw: bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

ss_-¡n-\v Xo-h-¨ tI-kn bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

tam-j-W-t¡-kn A-©p-hÀ-jw ITn-\-X-S-hv hn-Zym-\K - ¿: I-S I - p-Øn-Øp-d∂ - v ]-Wh - pw sam-ss_¬ t^m-Wp-Ifpw I-h¿-∂ tI-kn-se {]-Xn-sb A-©p-h¿-jw ITn-\-X-S-hn-\pw 20,000 cq-] ]n-g A-S° - m-\pw kn. sP.Fw. tIm-SX - n in-£n-®p. s]cn-tb-‰S- p-°s - Ø Sn F-®v dn-bm-kv F-∂ dn-bm-kn(26)s\-bm-Wv in£n-®X - v. 2009 \-hw-_¿ 10-\v D-Zym-h¿ amS-bn-se ap-lΩ - Z- v A-jd- ^ - n-s‚ IS Ip-Øn-Øp-d∂ - v \m-ev sam-ss_ ¬ t^m-Wp-If - pw dn-∏b - d - n-Mn\v G¬-∏n-® 20Hm-fw sam-ss_¬ t^mWp-If - pw 3000 cq-]b - pw tam-„n-® tI-kn-em-Wv in-£.

^v. G-gpw (tIm¨-{K-kv-˛4, ap-kvenw eo-Kv-˛3), kn.----]n.----Fw B-dv AwK-ß-fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. {]kn-U‚ v ÿm-\-sØ sNm-√n tIm¨-{K-kn-se sa-´-Ω¬ t__n bp.-Un.-F^ - v. t\-Xr-Xz-hp-ambn C-S-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kn. ]n.Fw. A-hn-izm-k {]-ta-bØ - n-

\v t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp-∂p. I-gn-™a - m-kw 10\v A-hn-izmk {]-ta-bw thm-´n-\n-´t- ∏mƒ sa-´Ω¬ t_-_n Iq-dp-am-dn A-hn-izm-ksØ A-\p-Iq-en-®t- Xm-sS H-cw-KØn-s‚ `q-cn-]£ - Ø - n¬ A-hn-izmkw ]m-km-hp-Ib - pw {]-kn-U‚ v kn-‘p ]p-dØ - m-hp-Ib - pw sN-bX -v n-

cp-∂p. {]-kn-U‚ v ÿm-\t- Ø-°v tIm¨-{K-kn-se sa-´Ω - ¬ t_-_nbpw, sI kn-‘p-hpw A-hI - m-i hmZ-hp-am-bn h-∂t- Xm-sS B-Zy-sØ h¿-jw H-cn-bc- hm¿-Un¬-\n-∂p hnP-bn-® sI kn-‘p-hn-\pw A-Sp-Ø c-≠c - h¿-jw sa-´Ω - ¬ t_-_n°pw \¬-Im≥ tIm¨-{K-kv t\Xr-Xzw Xo-cp-am-\n-°p-Ib - pw I-cm¿ D-≠m-°p-Ib - pw sN-bX -v n-cp-∂p. F∂m¬ B-Zy-c≠ - c - h¿-jw ]q¿Øn-bm-bn-´pw sI kn-‘p {]-knU‚ v ÿm-\w H-gn-bm≥ X-øm-dmbn-√. C-tX-Øp-S¿-∂v t\-Xr-Xz-hpam-bn C-S™ sa-´Ω - ¬ t_-_n-bpsS ]n-¥p-Wt- bm-sS-bm-Wv kn.-]n.Fw. A-hn-izm-k {]-ta-bw sIm≠p-h∂ - X - v. {]-kn-U‚m-bn Xn-cs™-Sp-Ø ]n iym-af - P-\m-[n-]Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn--‰n-bw-K-am-Wv.

Im-k¿-tIm-Uv: a-[q¿ ]p-fn-°q¿ ]-≈Ø - v ho-´p-ap-‰Ø - v \n¿-Øn-bn-´ ss_-°v I-Øn-® tI-kn¬ bp-hmhv A-dà - n¬. jn-dn-_m-Kn-ep Im-Sp¶¬ lu-kn-se Sn k-øn-Zv lm-jnan(20)s\-bm-Wv A-dà - v sN-bX -v X - .v ]-≈s - Ø D-ad - n-s‚ ho-´p-ap-‰Ø - v \n¿-Øn-bn-´ sI.F¬.14.F-®.v 3813 \-º¿ ss_-°m-Wv I-gn-™ sh≈n-bm-gN -v cm-{Xn Xo-h® - v \-in-∏n-®Xv. ss_-°n¬-\n-∂p Xo ]-S¿-∂v sXm-´S- p-Øv \n¿-Øn-bn-´ sI.F¬. 14.F¬.9857 \-º¿ am-cp-Xn Im-dn\pw tI-Sp-]m-Sv kw-`h - n-®n-cp-∂p. tI-kn¬ c-≠p {]-Xn-Is - f IqSn ]n-Sn-Iq-Sm-\p-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d™ p.--- 2012 P-\p-hc - n 11\p \p-≈n∏m-Sn-bn-se _n-ht- d-Pk - v tIm¿-]td-j≥ a-Zy-im-eb - n¬-\n-∂v tem°¿ Ip-Øn-s∏m-fn-®v ]-Ww I-h¿-

hn-Zym-\-K¿: {]-am-Z-am-b Pn-jm h-[-t°-kn-s‚ hn-Nm-c-W-bv°p ssl-t°m-S-Xn kv-t‰. a-Sn-ss° Iq-temw tdm-Uv A-Sp-°Ø - p]-dºn-se cm-Ps - ‚ `m-cy ]n sI Pnj(24)sb sIm-es - ∏-Sp-Øn-b tIkn-s‚ hn-Nm-c-W-bm-Wv sslt°m-SX - n kvt- ‰ sN-bX v- X - v. tI-kt- \z-jW - w i-cn-bm-b coXn-bn¬ \-S∂ - n-s√-∂p Im-Wn-®v ]n-

bn-cp-∂p. F-∂m¬ ITn-\a- m-bn ]-cn{i-an-®n-´pw t_m-´v\o-°m≥ I-gn-™ns√-∂m-Wv a-¬k - y-sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d™ - X - .v -- B-fn-√m-Ø t_m-´v I-Sen¬ H-gp-In-\S- ° - p-∂X - m-bp-≈ hm¿Ø-bp-sS A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ Xo-ct- Zi t]m-en-kpw C-Xn-\m-bn Xn-c® - n¬ \-SØ - n-bn-cp-∂p. aw-Ke - m-]p-cØ - v A]-IS- Ø - n¬-s]-´ t_m-´m-sW-∂v ÿn-co-Ic - n-®t- Xm-sS-bm-Wv C-Xpkw-_‘ - n-®v B-i¶ - \o-ßn-bX - .v --

Im-™-ßm-Sv: tXm-°n≥ Xn-c-Ifp-am-bn Hm-t´m ss{U-h-sd t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. amtemw ]-S-bw-I-√v ]p-Xp-∏-d-ºn¬ P-Ãn(23)s\-bm-Wv A-d-Ãv sN-

kn¬ kn.-]n.-Fw Pn-√m sk-{I-´dn ]n P-bc - m-Ps - \ A-dà - v sN-bvX-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Pn-√b - n-se-ºmSpw kn.-]n.-Fw {]-h¿-ØI - ¿ \-SØn-b A-{I-aß - f - p-sS `m-Ka - m-bn cm-P≥ am-Ã-dp-sS ho-Sn-\v t\-sc t_mw-s_-dn-™n-cp-∂p. kn.-]n.Fw {]-h¿-ØI - c - m-Wv B-{I-aW - Øn-\v ]n-∂n-se-∂v kw-ib - n-°p∂p. Iq-Øp-]d - º - v kn.-sF sI hn _m-_p, F-kv.s - F sI kp-[m-Ic≥ F-∂n-hc - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn.-

k-øn-Zv lm-jnw ∂ tI-kn-se \m-emw {]-Xn-bmWv A-d-Ãn-em-b k-øn-Zv lm-jnsa-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. {]-Xn- B-d-ßm-t´-cn-bn-se cm-P≥ am-Ã-dp-sS ho-´n-se P-\¬-®n√p-Iƒ sb tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. X-I¿-∂ \n-e-bn¬

°-fpw tI-´n-cp-∂p. ]q-®-°-Æp≈ \o-fw-Iq-Sn-b H-cm-fpƒ-s∏-sSbp≈ kw-L-Øn¬ ]-cn-N-b-ap≈-bm-sf k-emw lm-Pn Xn-cn-®dn-™-tXm-sS-bm-Wv d-a-Zm≥ 27mw cm-hn¬ \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b sIm-e] - m-XI - w \-S∂ - X - v. sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μo-Ic - n® ssk-_¿-sk¬ \-SØ - n-b At\z-jW - h - pw k-emw lm-Pn-bp-sS Nn-e ]-cn-Nb - ° - m-cn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-j-W-hpw \n¿-

]m-\qÀ ]-©mb-¯v {]-kn-Uâv Øm-\w bp.Un.F-^v. \n-e-\nÀ¯n ]m-\q¿: hn-hm-Z-߃-°pw hn-aX-hn-Pb - Ø - n-\pw ti-jw ]m-\q¿ ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ÿm-\w bp.-Un.-F^ - .v \n-e\ - n¬-Øn. tIm ¨-{K-kn-se {]o-Xm A-tim-Im-Wv Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´X - v. C-∂s - e cm-hn-se 11H-ms - S ]-©m-bØ - v lmfn¬ \-S∂ - Xn-cs - ™-Sp-∏n-em-Wv kn.-]n.-FΩ - n-se ]n hn tim-`\ - s - b \m-en-s\-Xn-tc G-gv thm-´p-Iƒ t\Sn- bp.-Un.-F^ - v ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-kc - n-® {]o-Xm A-tim-I≥ Xnc-s™-Sp-°s - ∏-´X - .v t\-cs - Ø hna-Xb - m-bn a¬-kc - n-®p P-bn-® Ip-\nbn¬ eo-e tIm¨-{K-kn-\v A-\pIq-ea - m-bn thm-´v sN-bX -v p. B-sI 13 Aw-Kß - f - p-≈ ]©m-bØ - n¬ tIm¨-{K-kn-\pw kn.-]n.-FΩ - n-\pw \m-ep ho-Xh - pw eo-Kn-\pw _n.-sP.-]n-°pw c-≠v hoX-hpw tkm-jy-en-k‰ v- v P-\X - b - ° v- v H-cp ko-‰p-am-Wp-≈X - v. _n.-sP.-]n thm-s´-Sp-∏n¬-\n-∂p hn-´p-\n-∂p.

bv-X-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw sshIo-´v sh-≈-cn-°p-≠v `m-K-tØ°v t]m-hp-tºm-gm-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. H-º-Xv Xn-c-I-fpw Hmt´m-bpw I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp.

A-[ym-]I-sâ ho-Sn-\v t\-sc B-{I-a-Ww

sIm-e-s¸-Sp-¯nbXv k-emw-lm-Pn-bp-am-bn A-Sp-¯v ]-cn-N-b-ap-Å-hÀ Xr-°c - n-∏q¿: {]-hm-kn hy-hk - mbn Xr-°c - n-∏q¿ sh-≈m-∏n-se F _n A-–p emw lm-Pn-bp-sS sIm-e] - m-XI - h - p-am-bn _-‘s - ∏´v A-d-Ãn-em-b c-≠p-t]¿ -C-t±l-hp-am-bn ]-cn-N-b-ap-≈-h¿. Ih¿-® \-S-Øm≥ S-h¬ sIm-≠v ap-Jw a-d® - kw-LØ - n¬-s]-´ Hcm-tfm-Sv k-emw lm-Pn "\n-∂n¬\n-∂v C-Xv {]-Xo-£n-®n-s√-'∂v ac-W-sh-{]m-f-Øn¬ ]-d-bp-∂-Xv A-{I-aØ - n-\n-cb - m-b `m-cy-bpw a-

Xm-hv \o-te-iz-cw tIm-´a - e - b - n-se ]n sI Ip-™n-°r-jW -v ≥ k-a¿∏n-® l-cP - n-sb Xp-S¿-∂m-Wv C-∂se Pn-√m A-Uo-j\¬ sk-j≥kv tIm-SX - n(c-≠v)bn¬ \-St- °≠ hn-Nm-cW - kvt- ‰ sN-bX v- X - v. 2012 s^-{_p-hc - n 19\v cm-{Xn-bm-Wv Pn-j sIm-√s - ∏-´X - .v H-Uo-j kz-tZin-bm-b Xp-jm¿ ssk≥ am-en-Iv F-∂ a-Z≥- am-en-Im(22)Wp {]-Xn.

tXm-¡n³ Xn-c-I-fp-am-bn Hm-t«m ss{U-hÀ A-dÌnÂ

Iq-Øp-]-d-ºv: tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I-\m-b A-[ym-]-I-s‚ ho-Sn-\p t\-sc A-{I-aw. Iq-Øpbn-cp-∂ ]n B¿ Ip-dp-∏m-Wv tÃ- ]-d-ºv sXm-°n-e-ßm-Sn ssl-kvUn-bw tImw-π-Iv-kv ]-cn-kcØv Iqƒ A-[ym-]-I≥ am-ßm-´n-Sw kzmX{¥y kph¿W Pq_nen ]-©m-b-Øn-se ssI-tX-cn-°Sp-Ø B-d-ßm-t´-cn-bn-se Ipkvam-c-I-Øn-\p in-e-bn-´-Xv. ∂p-t{ºm≥ cm-P≥ am-kv-‰-dp-sS ho-´n-\p t\-sc-bm-Wv A-{I-a-ap≠m-b-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s®-bmWp kw-`-hw. I-t√-dn¬ P-\¬®n-√p-Iƒ X-I¿-∂p. A-cn-bn¬ jp-°q¿ h-[-t°-

ap-∂-Wn-bn-se {]-_-e-I-£nIfm-b eoKpw tIm¨-{Kkpw XΩn-ep-≈ t]m-cn-\v B-°w Iq-´psa-∂p-d-∏mWv. 1997¬ a-{¥n-bm-

h-en-b-]-d-¼ ]-©m-b-¯v `-c-Ww kn.]n.Fw. ]n-Sn-s¨-Sp-¯p h-en-b-]-d-º ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ ]n iym-a-f-sb kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿ B-\-bn-°p-∂p

k-` \n¿-an-® kvX - q-]Ø - n¬ tZ-io-b Nn-”Ø - n-\p ap-If - n¬ \n¿-am-W {]-hr-Øn-Iƒ \-S∂ - n-´p-≈X - mbn ]-cm-Xn-bn¬ Nq-≠n-°m-´p-∂p. B¿.-_n.-sF, ]m¿-en-sa‚ ,v \n-ba - k - `- I - ƒ Xp-Sß - n-bh - b - ° -v p am{X-ta tZ-io-bN - n-”w \n¿-an-°m≥ A-hI - m-ia - p≈p-sh-∂pw tZ-io-b Nn-” \n-ba - Ø - n-ep-≈X - m-bn ]-cm-Xn-°m-c≥ - Nq-≠n-°m-´n. C-Xn-\p I-SI - h - n-cp-≤am-Wv \-Kc - k - `- b - p-sS tZ-io-bN - n-” \n¿-am-Ww. ]-cm-Xn-Iƒ sX-fn-™m¬ \n-e-hn¬ tZ-iob Nn-”-w A-h-tl-f-\-Øn-\p e-`n-°p-∂ sF.]n.-kn-˛124(F) {]-Im-c-ap-≈ cm-Py-t{Zm-l-°p-‰in-£-bm-hpw e-`n-°p-I.-

Ip-dn®pw \n-›-b-ap-≠m-hn√. GXm-bm-epw Xn-c-°n-´v an-\p-°p-]Wn-Iƒ \-S-Øn-bn´pw D-Zv-Lm-S\w \-S-Øm-\m-hmØ-Xv `-c-W-

Im-k¿-tIm-Uv : kp-lr-Øn-s‚ t^-kv-_p-°v s{]m-ss^¬ lm°v sN-bv-Xv A-«o-e Nn-{X-߃ {]-N-cn-∏n-® tI-kn¬ bp-hm-hns\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. am-ßm-s´ Fw F ^¿-jmZn(38)s\-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-XXv. Fw.Pn. tdm-Un-se hym-]m-cn C-{_m-lo-an-s‚ ]-cm-Xn-bn-emWv A-d-Ãv. I-gn-™ am¿-®v 16\mWv C-{_m-lo-an-s‚ t^-kv-_p°v s{]m-ss^-en¬ A-«o-e Nn{X-߃ {]-Xy-£-s∏-´-Xv. C-tXØp-S¿-∂v t]m-en-kn¬ \¬-Inb ]-cm-Xn-bn¬ ssk-_¿-sk√n-s‚ k-lm-b-tØm-sS \-S-Ønb A-t\z-j-W-Øn-em-Wv {]-Xn ]n-Sn-bn-em-b-Xv.

kw Im-™ß - m-Sv Xo-cØ - n-\S- p-Øv I-s≠-Øp-Ib - m-bn-cp-∂p. C-hn-sS\n-∂p \o-ßn \o-te-iz-cw A-go-Øe-b° -v v F-´p-In-tem-ao-‰¿ A-Is - e t_m-´v {]-Xy-£s - ∏-´t- Xm-sS C-Xns\ I-cb - n-te-°v A-Sp-∏n-°m-\p-≈ {i-aw Xp-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂p.-t_m-´n-s‚ D-Sa- ÿ - ¿ A-gn-Øe - bn¬ \n-∂v ao≥-]n-Sn-°m≥ t]m-b sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v t_m-´v Xn-cn-®psIm-≠p-hc- m≥ I-cm¿ \¬-Ip-Ib - m-

Pn-jm h-[-t¡-kv: hn-Nm-c-W-bv¡v ssl-t¡m-S-Xn tÌ

D-Zv-Lm-S-I-s\s¨mÃn- tIm¬-{K-kvþeoKv XÀ-¡w

am-thm-hmZn km-¶n-[yw; ]-¿m-hq-cn ho−pw Xn-c-¨nÂ

Xr-°c - n-∏q¿: h-en-b] - d- º - ]-©mb-Øv `-cW - w bp.-Un.-F^ - n¬-\n∂p kn.-]n.-Fw. ]n-Sn-s®-Sp-Øp. C∂-se ]-©m-bØ - v lm-fn¬ \-S∂ {]-kn-U‚ v Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ B-dns\-Xn-tc G-gv thm-´p-Iƒ-°v kn.----]F n.---- Ωn-se ]n iym-af - {]-kn-U‚m-bn Xnc-s™-Sp-°s - ∏-´p. bp.-Un.-F^ - .v ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a-¬k - c- n-® ap-k-v enw eo-Kn-se ]n ku-PØ - v B-dp thm-´p-Iƒ t\-Sn. Im-™ß - S- v Fwtπm-bs -v a‚ d-v v Hm-^n-k¿ Fw Ip™n-cm-a\ - m-Wv Xn-cs - ™-Sp-∏v \n-b{¥n-®X - .v ]n iym-af - b - p-sS t]-cv Sn hn c-hn \n¿-tZ-in-°p-Ib - pw sI kptem-N\ - ]n-¥m-ßp-Ib - pw sN-bX -v p. ap-kv -enw-eo-Kn-se ]n ku-PØn-s‚ t]-cv sI kn-‘p \n¿-tZin-°p-I-bpw D-kv-am≥ ]m-≠yme ]n-¥m-ßp-I-bpw sN-bv-Xp. 13 Aw-K ]-©m-b-Øn¬ bp.-Un.-F-

h-k¥ - v (28), kp-ta-jv(30), Ip-am¿ F-∂n-hc - m-Wp ]n-Sn-bn-em-bX - v. c-lk - y-hn-hc- w e-`n-®X - n-s‚ A-Snÿm-\Ø - n¬ Ip-im¬ \-K¿ tkmW¬ t^m-dk - ‰-v ¿ Fw Fw A-∏ø - bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\m-¥c- ß - -

ho-Sm-{I-a-Ww; tI-sk-Sp¯p

aw-K-em-]p-c-¯v X-IÀ-¶ t_m-«v A-go-¯-e-bv-¡-Sp-¯v ]p-dw-I-S-enÂ

]cn-tim-[-\-bv-¡n-sS t]m-en-kp-Imcs\ aÀ-±n¨ ss_-¡v bm-{Xn-I-³ dn-am³Un C-cn-°q¿: I-eym-Sv P-Mj -v \ - n¬ Fkv.s - F ]n Zn-t\-is - ‚ t\-Xr-XzØn¬ \-S∂ - hm-l\ - ]-cn-tim-[\-bv° - n-sS kw-LØ - n-se knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-ks - d a¿-±n°p-Ib - pw tPm-en X-S - s - ∏-Sp-ØpI-bpw sN-bvs - X-∂ ]-cm-Xn-bn¬ ss_-°v bm-{Xn-Is - \ dn-am‚ v sNbvX - p. s]-cp-hf - Ø - p-]d - º - n-se hn bq-kp-^v P-am-ep-±o(24)s\-bm-Wv I-Æq¿ ^-kv‰ - ¢ v- m-kv a-Pn-ktv- {S-‰v tIm-SX - n dn-am‚ v sN-bX -v X - .v a¿-±\ - -

14 BKkvXv 2013 _p[≥

t\-ct Ø tIm¨{K-kv Aw- K - a mbn- c p- ∂ Ip-\nbn¬ eoe- b m- b ncp-∂p {]kn-U‚ v. ] m ¿ - ´ n {]o-Xm A-timI≥ Xo- c p- a m\ {]-Im-cw eo-e cm-Pn-h-s®-¶nepw _n.-sP.-]n-bp-sS-bpw kn.-]n.F-Ωn-s‚-bpw ]n-¥p-Wt- bm-sS hna-X ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn®v hn-P-bn-®n-cp-∂p. Pp-sse 16\v eo-e cm-Pn-h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv Xn-cs - ™-Sp-∏v th-≠n-h∂ - X - v. Iq-Øp-]d - º - v sF.-kn.-Un.-Fk - v. kq-]¿-ssh-k¿ ]p-j] v- h - √ - n dn-t´Wn-Mv Hm-^n-kd - m-bn.-

Wm-bI - a - m-bn-cp-∂p. t]m-en-kv F√m-]g- p-Xp-If - pw A-S® - v A-t\z-jn®v sIm-e] - m-XI - h - pw I-h¿-®b - pw B-kq-{X-Ww sN-bvX - h - s - c Is≠-Øn-bX - v, \-Sp-°Ø - n¬-\n-∂v C-\n-bpw tam-Nn-Xc - a - m-bn-´n-√m-Ø sh-≈m-∏v \n-hm-kn-If - n¬ B-izmkw ]-cØ - n. Po-hI - m-cp-Wy {]h¿-Ø\ - ß - f - n¬ k - P - o-ha - m-bn-cp∂ k-emw lm-Pn-bp-sS sIm-e] - mX-Iw \m-Sn-s\ G-sd Zp-xJ-Øn-emgvØ - n-bn-cp-∂p.

ss_-¡pw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]-cn-¡v N-´-©m¬: ss_-°pw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v \m-ep hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]-cn-t°-‰p. a-e-_m¿ Ckvv-em-an-Iv tImw-π-Iv-kn-se hnZym¿-Yn-I-fm-b ^m-bn-kv, i-^oJv, ^¿-km-Zv, C-Jv-_m¬ F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰X - v. C-∂s - e cm-hn-se tIm-fn-bS- p-°w tdm-Unem-Wv A-]-I-Sw.


{]mtZ-inIw

14 BKkvXv 2013 _p[≥

]cn-]mSn I-Æq¿ Pn√m ]©m-bØv

lmƒ: km£cXm anj≥ AXp-eyw ]≤Xn tIm˛HmUnt\-‰¿am-cpsS Ah-tem-I\ tbmKw˛10.30 IÆq¿ a-lm-flm a-μn-cw: {]-^. Fw ]n a≥-aY - ≥ P-∑i - X - m-–n BtLm-jß - f - p-sS D-ZL -v m-S\ - hpw tImf-Pv hn-Zym¿-Yn-If - p-sS Pn√m-Xe {]kw-K a¬-kc - h - pw˛10.00 I-Æq¿ Su¨ kv-Izb¿: HmWw JmZn taf˛10.00 IÆq¿ sdbn¬th kvt‰j≥ ]cnk-cw: sdbn ¬th bm{Xm-ku-Icyw sa®s∏-Sp-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v F^v.Fkv.C.Sn.H Pn√m I-Ωn‰n-bp-sS [¿-W˛4.30

kv-{Xo-[-\- ]o-U-\w: {]-Xn-I-sf sh-dp-sX-hn-«p Iq-Øp-]-d-ºv: Iq-Sp-X¬ kv-{Xo[-\-Øn-\v th-≠n ]o-Un-∏n-s®∂ tI-kn-se {]-Xn-I-sf tIm-SXn Ip-‰-°m-c-s√-∂v I-≠v sh-dpsX-hn-´p. \n¿-a-e-Kn-cn-bn-se kn sI ko-\-Øn-s‚ ]-cm-Xn-bn-ep≈ tI-kn-em-Wv ko-\-Øn-s‚ `¿-Øm-hv X-et- »-cn tN-‰w-Ip-∂nse hn sI d-jo-Zv, _-‘p-°-fmb k-^n-b, c-lv\ - F-∂n-hs - c IqØp-]-d-ºv H-∂mw ¢m-kv Pp-Uojy¬ a-Pn-kvt- {S-‰v Fw Sn P-eP - mdm-Wn sh-dp-sX hn-´X - v. B-Zy hnhm-lw a-d® - p-h® - v ho-≠pw hn-hmlw I-gn-°p-Ib - pw 30 ]-ht- \m-fw kz¿-Wm-`c - W - ß - f - pw e-£w cq-]bpw ssI-°-em-°p-I-bpw Iq-SpX¬ kv{- Xo-[\ - Ø - n-\v th-≠n ]oUn-∏n-s®-∂p-am-Wv ]-cm-Xn.

^-−v ti-JcWw C-cn-´n: Pn√m tIm-¨-{K-kv IΩn-‰n-bp-sS Bÿm-\ a-μn-cØns‚ Io-gq¿˛Nm-h-t»-cn ]-©m-bØpX-e ^-≠v ti-Jc - W - Ø - n-s‚ D-ZL -v mS-\w kn kn C{_p lm-Pnbn¬-\n∂p kÆn t- Pmk-^v Fw.F¬.F. G-‰p-hm-ßn \n¿-hln®p. Fw hn c-RP -v ≥ A-[y-£X h-ln®p. ]n sI P-\m¿-±\≥, Fw \m-cm-bW - ≥, Ir-jvW - ≥ I°-db - n¬, kn kn \-ko¿ lmPn, ]n F k-emw kw-km-cn®p.

ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-¡v ]-ø-∂q¿: tdm-U-cn-In-eq-sS \-S∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ thm-b[n-I-°v ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°‰p. I-gn-™ Zn-h-kw K-h. sslkv-Iq-fn-\v k-ao-]-am-Wv A-]-ISw. sI.-F¬.-13.-sI.-2170 ss_°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰ sI ]n am-[hn A-Ω(70)sb kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

aÀ-±-\-w

kannur/knr

ssh-hn-[y-§-fp-ambn JmZn HmWw ta-f Xp-S-§n

{^o-Uw ao-äv Nm-em-t«-¡p amän IÆq¿: t]m-]p-e¿ -{^≠v IÆq¿ Un-hn-j≥ kzm-X-{¥y-Zn-\Øn¬ N-°-c-°√n¬ \-S-Øm\n-cp∂ {^o-Uw ao-‰v t]m-en-kv \n¿-tZ-i-{]-Imcw Nm-em-t´-°p am-‰n-b-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. 15\p ssh-Io´v 4.30 \v ]-S-∂∏m-ew s]-t{Smƒ ]-ºv ]-cn-k-c-Øp \n-∂m-cw-`n-°p-∂

{]-IS-\w Nm-em-Sv _-km-dn¬ k-am-]n-°pw. Xp-S¿-∂v s]m-Xpk-tΩf-\w Pn√m sk-{I´-dn Sn _n Pm-_n¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. N-°-c-° √n¬ a-s‰m-cp ]-cn-]mSn \-S-°p∂-Xn-\m¬ a-s‰m-cn-S-tØ-°p am‰-W-sa-∂m-Wp t]m-en-kv \n¿tZ-iw \¬-In-bXv.

s\-Ãn-¸m-d ]o-U-\w: H-cmÄ- Iq-Sn A-d-Ìn B-et- °m-Sv: s\-√n-∏m-d ]o-U\ - t°-kn¬ H-cmƒ Iq-Sn A-dà - n-¬. H-Sp-h≈ - n-Ø´- v I-Ωyq-Wn-‰n sl¬Øv sk‚-dn-\p k-ao-]s - Ø h¿°v tjm-∏v sXm-gn-em-fn ssX-°q-´Øn¬ en-\o-jm(29)Wv A-dà - nem-bX - .v C-∂s - e cm-hn-se Im-dn¬ c-£s - ∏-Sm≥ {i-an-® C-bm-sf _°-fØ - p-h® - v B-et- °m-Sv kn.--sF.

Fw F am-Xyp-hpw kw-Lh - p-am-Wv A-dà - p sN-bX -v X - .v {]m- b - ] q¿- Ø n- b m- h m- Ø s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-°p-Ibpw ]-e¿-°m-bn Im-gv-N-h-°p-Ibpw sN-bv-X tI-kn¬ A-d-Ãnem-b-h-cp-sS F-Æw 17 B-bn. {]- IÆq-cn¬ B-cw-`n-® JmZn Hm-Wwta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ ti-jw F ]n A-_v-Zp√-°p-´n Xn-sb C-∂v X-e-t»-cn sk-j≥- Fw.F¬.F. Ãmƒ k-μ¿-in-°p∂p. Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v sI F kc-f, kv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.-- Sn H tam-l\≥, sI ]n \q-dp-±o≥ k-ao]w.

]n.U-»yp.Un. tdm-Up-I-fn-se Ip-gn-IÄ \n-I-¯m³ \-S-]-Sn-bnà I-Æq¿: ]n.-Uª - yp.-Un. tdm-Up-If - psS tim-Nym-hÿ a-g Ip-d™ m-epS≥ ]-cn-lc- n-°p-sa-∂ A-[n-Ir-Xc- psS D-d∏ - v \-S∏ - m-bn-√. Im-eh - ¿-jØn-\v A¬-∏i - a - \ - w h-∂n-´pw C°m-cy-Øn¬ s]m-Xp-ac- m-aØ - v h-Ip∏n-\p A-\° - a- n-√. tdm-Un-se hm-cn°p-gn-If - n¬ ho-Wv ]-cn-t°-‰pw hml-\ß - ƒ tI-Sm-bpw t¢-i] - q¿-Wam-Wv C-cp-N{- I hm-l\ - b - m-{Xn-I¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h - c - p-sS k-©m-cw- . ]n.-Uª - yp.-Un. tdm-Up-If - p-sS kp-c£ D-d∏ - p-hc- p-Øp-sa-∂v H-cm-gN -v - apºv Pn-√m-Xe - tdm-Uv kp-c£ - m k-anXn- tbm-KØ - n¬ F-Ik -v n-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿-am¿ A-dn-bn-®n-cp-∂p. t]m-en-kv ¢-∫v {Sm-^n-Iv sFe‚ v A-‰I - p-‰∏ - W - n, ]-gb - _-kvÃm‚n-\S- p-Ø A-≠¿ {_n-UvP - v tdm-Uv tIm¨-{Io-‰n-Mv F-∂n-hbpw D-S≥ \-SØ - p-sa-∂pw hy-‡am-°p-Ib - p-≠m-bn. F-∂m¬, a-g Ip-d-™ km-l-N-cy-Øn¬ bmsXm-cp \-S] - S- n-bpw kzo-Ic - n-®n-´n√. Pn-√b - n¬ an-°b - n-SØ - pw tdmUp-If - n-em-sI Ip-gn-Iƒ cq-]s - ∏´p-I-gn-™p. s]m-´n-s∏m-fn-™ ]m-XI - ƒ Nn-√d - s - bm-∂p-a√ - . \n¿am-WØ - n-se A-]m-IX - b - m-Wv XI¿-® cq-£a - m-hm≥ Im-cW - w. cq£-am-b K-Xm-KX - ° - p-cp-°n-\v ]p-

d-sa A-]-I-S-ß-fpw s]-cp-Ip-Ibm-Wv-. C-cp-N-{I-hm-l-\-ß-fmWv- -sh-≈w \n-d-™ tdm-Un-se Ip-gn-If - n¬ s]-´v- A-]I - S- Ø - n-\v C-cb - m-hp-∂X - n¬ Iq-Sp-Xe - pw. k-a-b-Øv Hm-Sn-sb-Øm≥ km-[n-°m-Ø-Xv Im-c-Ww _-kv Po-h-\-°m-cpw bm-{X-°m-cpw XΩn¬ {]-iv\ - a - p-≠m-hp-∂X - pw hnc-fa - √ - . a-gb - n¬ X-I¿-∂, A-]I - S-km-[y-X G-sd-bp-≈ `m-Kß - fn¬ ap-∂d- n-bn-∏v t_m¿-Up-Iƒ hbv° - m-t\m tdm-U-v \-∂m-°pw-hs - c A-hn-sS t]m-en-kn-s\ \n-tbm-Kn°m-t\m \-S] - S- n-bn-√. A-Xn-\n-sS, tZ-io-b] - m-X ho-Xn-Iq-´p-∂X - n-\p-ff \-S] - S- n-Iƒ kzo-Ic - n-®p h-cn-Ibm-sW-∂m-Wv tZ-io-b] - m-Xm hn`m-Kw D-tZ-ym-Kÿ - c - p-sS hn-iZ- o-Ic - Ww. F-∂m¬, I-Æq ¿ \-Kc - Ø - nse hm-l\ - ]m¿-°n-Mn-s\ C-Xp Im-cy- a - m-bn _m-[n-°p-sa-∂X - n\m¬ A-\n-›n-XX - zw Xp-Sc - p-Ib - mWv. ]m¿-°n-Mn-\p hn-]p-ea - m-b ku-Ic - yw \-Kc - k - `- G¿-s∏-SpØn-bm¬ am-{X-ta Xp-S¿-\S- ] - S- n ^-eh - Ø - m-hp-Ib - p-≈q. F-∂m¬, C-°m-cy-Øn¬ \-Kc - k - `- C-Xp-hsc \n-e] - m-Sv hy-‡a - m-°n-bn-´n-√. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn¬ tdmUv A-‰I - p-‰∏ - W - n-bn-se ho-gN v- I-

I-Æq¿ t]menkv ¢∫v {Sm^nIv sF-e‚n-se Ipgn W-°n-se-Sp-Øv tZ-io-b] - m-Xm A-tXm-dn-‰n-bp-sS _m-¶v A-°u≠v a-ch - n-∏n-°m≥ Pn-√m I-eI - Sv- ¿ I-gn-™ Zn-hk - w D-Øc - h - n-´n-cp-

I-Æq¿: hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, ]n.--F^ - v.B -- ¿.--Un.--F. _n-√pw ]-¶mfn-Ø s]≥-j≥ ]-≤X - n-bpw ]n≥h-en-°p-I Xp-Sß - n-b B-hi - y-ßfp-∂b - n-®p-≈ tZ-io-b {]-t£m-`Øn-s‚ `m-Ka - m-bn s^-tÃm-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-IS- \ - w \-SØn. I-Æp-cn¬ F≥ _m-eI - y-jvW≥, ]n B¿ h-k¥ - I - p-am¿, hn hn ]p-cp-tjm-Ø-a≥, X-e-t»-cnbn¬ F kn tam-l\ - ≥, th-Wp- I-Æq-cn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[-°q-´mbva kn.]n-.Fw. Pn√m sk{I-´dn ]n Pb-cm-P≥ DZvLm-S-\w sN-øp∂p tKm-]m-e≥ kw-km-cn-®p.--

∂p. H-cm-gvN - b - v° - I - w tdm-Un-s‚ A-‰I - p-‰∏ - W - n-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°W-sa-∂ \n¿-tZ-iw A-hK - W - n-®Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S] - S- n. I-

Æq¿ Pn-√b - n-se tdm-Up-If - p-sS Im-cy-Øn-epw k¿-°m¿ I¿-i\ \-S] - S- n-Iƒ - kzo-Ic - n-°W - s - a-∂mWv bm-{X-°m-cp-sS B-hi - yw.

I-Æq¿: sse-{_-dn Iu¨-knen-s\ ]n-cn-®p-hn-Sm-\p-≈ Xo-cpam-\-Øn-epw sse-{_-dn-Iƒ°pw kmw-kv-Im-cn-I ÿm-]-\߃-°p-ap-≈ ssh-Zyp-Xn C-f-hv ]n≥-h-en-®-Xn-epw {]-Xn-tj-[n®v kmw-kvI - m-cn-I {]-h¿-ØI - c - psS {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bva - \-SØ - n. tÃ-Un-bw tIm¿-Wd - n¬ kn.-]n-.Fw. Pn-√m sk-{I-´d - n ]n P-bc - mP≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kwÿm-\ ap≥ sk-{I-´d - n sI _m-eIr-jvW - ≥ \-ºym¿ A-[y-£X h-ln-®p. kn.-]n.-sF. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw kn ]n ap-cf - n, F≥.kn.-]n. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-K ]p-g° - ¬ hm-kp-tZ-h≥, ]p-tcm-K-

a-\- I-em-km-ln-Xy kw-Lw Pn√m {]-kn-U‚ v Fw sI a-t\m-lc≥, sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Pn√m sk-{I-´d - n ]n sI ss_-P kwkm-cn-®p. 22\v X-et- »-cn-bn-epw 23\v X-fn-∏d - º - n-epw Xp-S¿-∂v Pn-√bn¬ 100 tI-{μ-ßf - n-epw kmw-kvIm-cn-I Iq-´m-ba v- \-SØ - pw.-

hnN-m-cW am-än I-Æq¿: tZh-kz- w U]-yq´n IeIvS¿(F¬.B¿.) IÆq-cn¬ C∂p hnNm-cW - bv°v h®n-cp∂ F√m F¬.Sn. tIkp-Ifpw k]vXw-_¿ 5te°pw, BKkvXv 17 \v Xfn-∏d- ºv dÃv lukn¬ hnNm-cW - b - ° v ph ®n-cp∂ F√m F¬.Sn. tIkp-Ifpw k]vXw-_¿ 12 te°pw am‰n.

kn.]n.Fw. D¯cw \ÂtI-−n-hcpw: sI kptc-{µ³ Im-Wm-sX Xn-cn-®p-hc - p-tºmƒ t\-Xr-Xzw F-¥v k-am-[m-\a - m-Wp ]-db - p-I.- C-Xp A-Wn-If - n¬ Xs∂ tN-cn-Xn-cn-hn-\p h-gn-h® - n-cn-°p-Ib - m-Wv. c-≠p Zn-h-kw sk-{I-t´-dn-b-‰n-\v A-h-[n \¬-In-b-t∏mƒ D-]-tcm-[w Xp-S-cp-∂-Xn¬ {]h¿-Ø-I¿ X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-b km-l-Ncy-Øn-em-Wv s]m-Sp-∂-s\ k-a-cw A-h-km-\n∏n-®-sX-∂pw kp-tc-{μ≥ B-tcm-]n-®p.

tdmUv tim-Nym-h-Ø: F-kv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯-IÀ hm-g\«p {]-Xn-tj-[n-¨p ]-gb - ß - m-Sn: s]m-´n-ØI - ¿-∂v Nfn-°p-fa - m-bn am-dn-b hm-Sn-°¬-°S-hv tdm-Uv \-∂m-°m- Ø - X - n¬ {]Xn-tj-[n-®pw ]p-\¿-\n¿-am-Ww DS≥ \-SØ - W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´pw F-kv.U - n.-]n.-sF {]-h¿-ØI - ¿ hm-g \-´p. tIm-gn _-km¿ ]m-ew A-t{]m-®v tdm-Uv X-I¿-∂X - n-\p ti-jw _-kp-Iƒ C-Xp-hg - n-bmWv am-´q¬ ]p-Xn-bß - m-Sn `m-Kß - fn-te-°v k¿-ho-kv \-SØ - p-∂X - v. Pn-√m ]-©m-bØ - v 1.-26e-£w A\p-hZ- n-®n-cp-s∂-¶n-epw sa-‰e - pw a-‰pw \n-cØ - n am-kß - ƒ I-gn-™n-´pw H-cp \-S] - S- n-bpw D-≠m-bn-√. h≥ Ip-gn-If - neq-sS G-sd km-lk - s - ∏-´m-Wv I-S-

∂v t]m-hp-∂X - .v a-fie - w J-Pm-©n ZvL - m-S\ - w sN-bX - v p. P-eo¬, Xm-ln¿, C sI ]n k-aZ- v {]-Xn-tj-[ k-ac- w D- kn-\m≥ t\-Xr-Xzw \-¬I - n.-

hm-Sn-°¬-°S-hv tdm-Un¬ F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I¿ hm-g\-´p {]-Xn-tj-[n-°p∂p

BËm-Z {]-IS-\w \-S¯n C-cn´n: sk-{I-t´dn-b‰ - v D-]t- cm-[w H-Øp-Øo¿-∏m-bX - n¬ BÀm-Zw {]-IS- n-∏n-®v F¬.Un.F-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-cn-´n, I-Æq¿ Xp-Sßn-b ÿ-eß - f - n¬ F¬.Un.F-^v. {]-h¿-ØI - ¿ {]-IS-\w \-SØn. Ccn-´n-bn¬kn.]n.Fw. Pn√m sk-{I´-dn F P-bc - mP≥, Sn Ir-jvW≥, _-nt- \m-bv Ip-cy≥, sI Sn tPmkv, sI ]n Ip-™n-Ir-jvW≥, Fw sI ap-lΩ - Z- en, hn jmPn, sI {io-[c - ≥ t\-XrXzw \¬-In.

bw, tI-{μ-tk-\ Xn-cn-®p-t]m-hp∂ Im-cy-Øn¬ D-∂-X-X-e \n¿tZ-i-ß-sfm-∂pw e-`n-®n-´n-s√∂pw Pn-√b - n-sem-cp-°n-b a-‰p t]men-kv kp-c£ - m kw-hn-[m-\w ]n≥h-en-°n-s√-∂pw Pn-√m t]m-en-kv No-^v cm-lp¬ B¿ \m-b¿ tX-Pkn-t\m-Sv ]-d™ p.-

I-Æq¿: Pn-√b - n-se ap-gp-h≥ hn-Zym-eb - ß - s - f-bpw ip-Nn-Xz- ] - q¿-Whpw l-cn-Xm-`h - p-am-°m≥ e-£y- an-´v l-cn-X\ - n-[n ]-≤X - n \-S∏ - m-°p∂p. U-b‰ - n-s‚ t\-Xr-Xz- Ø - n-emWv F¬.-]n X-ew ap-X¬ l-b¿sk-°≥ - U - d- n h-sc-bp-≈ kvI - q-fpI-fn¬ ]-≤X - n B-cw-`n-®n-cn-°p-∂Xv. ]q-t¥m-´ \n¿-am-Ww, ]-®° - d- nIr-jn, C-e° - d - n Ir-jn, X-W¬hr-£w \-So¬, ]-cn-ÿn-Xn kw-c£-Ww F-∂n-hb - m-Wp {]-h¿-Ø\-߃. ]-cn-ÿn-Xn-tbm-Spw Irjn-tbm-Sp-ap-≈ Ip-´n-If - p-sS a-t\m`m-hw ]mT-]p-kX v- I - ß - f - n-sem-Xp°m-sX {]m-tbm-Kn-I X-eØ - n-seØn-°m-\m-Wv {i-aw. hn-Zy- m¿-YnIƒ-°p ]p-dt- a c-£n-Xm-°ƒ°pw \m-´p-Im¿-°pw sk-an-\m-dpIƒ kw-LS- n-∏n-°p-Ib - pw A-hsc-bpw {]-h¿-Ø\ - ß - f - n¬ `m-Kam-°p-Ib - pw sN-øpw. Ip-Sn-sh-≈£ - m-aw t\-cn-Sm≥ P-ek - w-c£ - W - Ø - n-s‚ {]m-tbmKn-I ]mT-߃ kvI - q-fp-If - n¬ XpS-ßn ho-Sp- I - f - n-te-°pw hym-]n-∏n°p-w. ]-≤X - n \n¿-hl - W - Ø - n-\mbn kvI - q-fp-If - n¬-\n-∂v H-cp A-[ym-]I - \ - v ]-cn-io-e\ - h - pw ssI-∏p-

kvX - I - h - pw \¬-In-bn-´p-≠v. kvI - qfp-If - n¬ H-cp ssP-h] - ¥ - ¬ ÿm]n-°pw. A-Xn-\m-bn tIm-h¬ t]m-ep-f-f ]-®-°-dn-I-fm-Wv D-]tbm-Kn-°p-I. D-®`- £ - W - Ø - n-\mh-iy- a - m-b ]-®° - d - n-If - n¬ Ip-d® - p`m-Ks - a-¶n-epw kz-bw D¬-∏m-Zn-∏n°m-\m-Wv e-£y-an-Sp-∂X - v. C-Xn\p-]p-d-ta D-]-Pn-√m-X-e-Øn¬ F¬.-]n.-, ssl-kv-Iqƒ, l-b¿ sk-°≥ - U - d - n hn-`m-Kß - f - n¬ lcn-X\ - n-[n A-hm¿-Upw \¬-Ipw. A-hm¿-Un-\v A¿-lc - m-bh - s - c F.-C.-H-am¿ hn-Z-ym-e-b-߃ kμ¿-in-®v Xo-cp-am-\n-°pw. k-]X v- w_-tdm-sS kvI - q-fp-If - n¬ Ir-jn Cd-°¬ ]q¿-Øn-bm-°pw. C-Xn-\mbn Ir-jn-hI - p-∏pw k-∂≤ - kwL-S\ - I - f - pw \-So¬ h-kX v- p-°ƒ hn-Xc - W - w sN-øpw. kvI - q-fp-Iƒ°v H-cp X-cØ - n-ep-≈ km-ºØ - nI _m-[y- X - b - pw D-≠m-hn-√. U-b‰v I-gn-™ h¿-jw \-S∏ - m-°n-b ip-Nn-Xz- h - o-Yn ]-≤X - n-bp-sS h≥hn-Pb - s - Ø Xp-S¿-∂m-Wv Cu h¿jw l-cn-X\ - n-[n ]-≤X - n B-cw-`n®-Xv. C-Xn-s‚ Pn-√m-Xe - D-ZL v- m-S\w sN-dp-Xm-gw K-h.--lb - ¿ sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ \-S∂ - p.-

t]-cm-hqÀ a-Þ-e-¯n 81 e-£w A-\p-h-Zn-¨p

FÂ.Un.F^v. D-]-tcm-[w A-h-km-\n¨p; kw-LÀ-j-`o-Xn H-gn-ª B-izm-k-¯n I-®qÀ

[m-\ k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ°v I-\-Ø kp-c-£-bm-Wp t]men-kv H-cp-°n-bn-cp-∂-Xv. I-Æq¿ ]m-d° - ≠ - n-bn-se tIm ¨-{K-kv `-h\ - pw Im¬-sS-Ik -v n-se _m-^J - n X-߃ kva - m-cI - ku-[Øn-\pw t]m-en-kv Im-h¬ G¿s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. A-tX-k-a-

Npcp¡¯nÂ

ipNn-Xz-ho-Yn-¡p tijw hnZym-e-b-§sf ]-¨-¸Wnbn-¡m³ lcn-X-\n-[n

{]-I-S-\w \-S-¯n

‰m-en-b≥ Iymw-]n¬ X-ßn-b Ch¿-°v Im-cy-am-b ]-Wn-sbm-∂pw D-≠m-bn-s√-∂v Np-cp-°w. GsX-¶n-epw X-cØ - n-ep-≈ {I-ak - am-[m-\ {]-iv-\-ap-≠m-bm¬ am{Xw tk-\-sb cw-K-Øn-d-°m-\mbn-cp-∂p t]m-en-kv \o-°w. I-eIv-S-td-‰v k-ap-®-b-w Dƒ-s∏-sS {]-

sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ {]-Xn-\n[n-I-fm-b F≥ -Kw-Km-[-c≥, sI -k-X-y-`m-a, h¬-k-cm-Pv, Jm-Zn t_m¿-Uv am¿-°-‰n-Mv U-b-d-IvS¿ Fw -kp-tc-jv-_m-_p, ]-ø∂q¿ Jm-Zn tI-{μw U-b-d-Iv-S¿ sI -A-\-¥≥,- ]-ø-∂q¿ ^¿-° {Km-tam-Z-b Jm-Zn kw-Lw sk{I-´-dn C F≥ -_m-e≥, k¿-thmZ-b kw-Lw sk-{I-´-dn sI -H -cLp-\m-Yv, Jm-Zn t_m¿-Uv sk{I-´-dn ]n Sn tXm-a-kv, s{]m-P-Iv‰v Hm-^n-k¿ sI -hn -Kn-co-jv Ipam¿ kw-km-cn-®p. k-]v-Xw-_¿ 14 h-sc \o-fp-∂ ta-f-bn¬ Jm-Zn D¬-∏-∂-߃°v 30 i-X-am-\w dn-t_-‰v e-`n°pw. B-gv-N-tXm-dp-w kz¿-W-\mW-b k-Ωm-\-ß-fpw _w-_¿ k-Ωm-\-]-≤-Xn-bpw G¿-s∏-SpØn-bn-´p-≠v.-

h-f-]-´-Ww: t]m-en-kv Im-h-en¬ {Kma-k-` \-S-Ønb-Xv {]-Xntj-[-Øn-\n-S-bm-°n. A-go-t°m-Sv ]-©m-b-Øn-se aq∂mwhm¿Uv s]m-bv-Øpw-I-S-hn-em-Wv A-]q¿-h kw`-hw \-S-∂-Xv. ln-Zm-b-Øp¬ C-kvemw a-Zv-d-k F¬.]n. kv-Iq-fn¬ C∂-se ssh-Io-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv {Kma-k-` tN¿-∂Xv. kw-L¿-jkm-[y-X-bp-≠m-hp-sa-∂ {]-Nmc-Ww \-S-Øn-bm-Wv h-f-]´Ww t]m-en-kv ÿe-Øp Iymw-]v sN-bv-XXv. {Km-a-k-`-bv-s°Ønb kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈h-sc C-Xv B-i¶-bn-em-gvØn. C-Xp-kw-_-‘n-® {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS tNmZy-Øn-\v hm¿-Uv saw-_¿ Ir-Xyam-b a-dp]-Sn \¬-In-bn√. Izm-dw Xn-I-bm-sX {Kma-k-` tN¿∂-Xv I-gn-™ X-h-W Nne¿ tNmZyw sN-bv-Xn-cp∂p.

{]Xn-tj[ Iq«m-bv-a \S¯n

I-Æq¿: P-\m-[n-]X - y {- ]-{In-bb - n-eq-sS A-[n-Imc-Øn-te-dn-b ap-Jy-a-{¥n-sb P-\-hn-cp-≤- k-a-cØn-eq-sS ]p-dØ - m-°m≥ 30- a-Wn-°q¿ sk-{I-t´dn-b‰ - v D-]t- cm-[n-®X - n-eq-sS F-¥p-t\-Sn-sb-∂v kn.]n.-Fw. t\-Xr-Xzw hy-‡a - m-°W - s - a-∂v Un.-kn.kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥. D-Ω≥-Nm-≠n-bpsS cm-Pn-bn-√m-sX Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØ - p-\n-∂v a-Sßn-s√-∂p ]-d™ v ]p-ds - ∏-´ A-Wn-Iƒ e-£yw-

I-Æq¿: ssh-hn-[y-ß-fm¿-∂ D¬-∏-∂-ß-fp-am-bn Jm-Zn HmWw ta-f Xp-S-ßn. tI-c-f Jm-Zn {Km-a-h-y-h-km-b t_m¿-Uv ]-ø∂q¿ tI-{μw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ta-f-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S\w Pn-√m Jm-Zn {Km-a hy-h-km-b Hm-^n-kv ]-cn-k-c-Øv F ]n A_v-Zp-√-°p-´n Fw.--F¬.--F. \n¿h-ln-®p. Jm-Zn t_m¿-Uv ssh-kv sNb¿-am≥ sI ]n \q-dp-±o≥ A-[-y£-X h-ln-®p. B-Zy-hn¬-∏-\ \-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿-am≥ Sn H tam-l-\-\p \¬-In Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F k-c-f \n¿-h-ln-®p. \-K-c-k-`m ap≥ sN-b¿-t]-gvk¨ Fw kn {io-P, Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v F sI _m-e-Ir-jv-W≥, Jm-Zn

t]m-en-kv Im-h-en {Kmak-`

]-ø-∂q¿: a¿-±-\-ta-‰ ]-cn-°p-Itfm-sS Im-t¶m¬ h-S-t»-cn-bnse k-l-tZ-h(45)s\ ]-ø-∂q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn {]m-¥≥-Nm¬ _-kv -tÃm∏n¬ h-®v Zm-tam-Z-c≥ F-∂-bmfm-Wv a¿-±n-®-Xv.

I-Æq¿: tkm-fm¿ X-´n-∏v tI-kn ¬ ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS cm-Pn-bm-hi - ys∏-´v sk-{I-t´-dn-b‰ - n-\p ap-∂n¬ F¬.--Un.--F^ - v. Xp-Sß - n-b D-]t- cm[w A-\n-„ kw-`h - ß - s - fm-∂p-an√m-sX A-hk - m-\n-®t- Xm-sS kwL¿-jk - m-[y-X H-gn-™ B-izmk-Øn-em-Wv I-Æq-¿. sk-{I-t´-dnb-‰v k-ac- h - p-am-bn _-‘s - ∏-´v A-\n„-kw-`h - ß - ƒ D-≠m-bm¬ A-Xns‚ {]-Xn-^e - \ - w I-Æq-¿ Pn-√b - n¬ cq-£a- m-tb-°m-sa-∂ hn-eb - n-cp-Øen-s‚ ]-›m-Øe - Ø - n¬ Pn-√b - nse {]-[m-\ tI-{μ-ßf - n¬ t]m-enkv kp-c£ - G-¿s - ∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn-s‚ `m-Ka- m-bn kn.-B¿.-]n.-F^v, _n.-Fk - .v F - ^ - .v F-∂o hn-`m-Kß-fn-se 310 Aw-K tI-{μ-tk-\s - bbpw I-Æq-cn-¬ hn-\y-kn-°p-Ib - p≠m-bn. F-∂m¬, dq-´v am¿-®v t]mepw \-SØ - p-Ib - p-≠m-bn-√. a-mß - m-´p-]d - º - v sI.-F.-]n. _-

3

{^oUw tdmUv Izn-kv hn-P-bn-°v Imw]-kv {^-≠v a-´-∂q¿ G-cnbm sk{I´dn ^bmkv ]p∂mSv kΩm\w \¬-Ip∂p

{^oUw tdmUv Izn-kv \S¯n a-´∂ - q¿: kzm-X{- ¥y-Zn-\Ø - n-s‚ `mK-am-bn Imw-]k - v {^-≠v Hm-^v C¥y a-´∂ - q¿ G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {^o-Uw tdm-Uv Iznkv a¬-kc - w kw-LS- n-∏n-®p. hn-Pb - n-

Iƒ-°v G-cn-bm sk-{I-´d- n ^-bmkv ]p-∂m-Sv D-]l - m-cw k-Ωm-\n-®p. ap-\-Δn¿, P-eo¬, bq-\p-kv, ^n-tdm-kv, D-ss\-kv, B-jn¬ t\-Xr-Xzw- \¬-In.-

C-cn´n: t]-cm-hq¿ \n-tbm-PI - afi-eØ - n-se hnhn-[ {]-hr-ØnIƒ-°m-bn Fw.F¬.F-bp-sS {]mtZin-I hnI-k\ - ^-≠n-¬\n-∂p 81 e-£w cq-] A-\p-hZ- n-®X - m-bn kÆn- tPmk-^v Fw.F¬.F. Adn-bn®p. C-cn-´n Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ P-\t- d-‰¿ hm-ßm≥ (5 e£w), B-im≥ Ih-et- Xm-Sn-\v Iep-¶v \n¿-am-Ww (15 e-£w), cma®n˛im-¥n-Kn-cn tdm-Uv˛tI-fI - w (10 e-£w), ]-\° - c - ˛a-®n-Øm-\n tdm-Uv A-øw-Ip-∂v (5 e-£w), It®-cn-°S- hv˛]p√m-d≥ X-´v tdm-Uv (5 e-£w), s]-cn-t¶cn˛cm-Po-h\ v- -

K¿˛]m-bw tdm-Uv (5 e-£w), ]mØ≥-Ip-≠v, 32mw ssa¬˛]p-\c - [nhmk tImf-\n tdm-Uv (5 e£w), tIm-dh - b - ¬˛a-Zd-v k tdmU˛v ]m-bw (1 e-£w), s]m-Xp-Ipgn˛ N-t{μm-Øv tdmUv˛ t]-cm-hq¿ (5 e£w), Ip-d¶ - pfw˛A-°c - h - b - ¬ tdmUv˛Io-gq¿˛Nm-ht- »-cn (5 e£w), hn-ft- °m-Sv td-j≥-IS- ˛Nm°m-Sv tdmUv˛ ap-g° - p-∂v (5 e-£w), sh-≈c - n-hb - ¬ ssa-em-Spw]md tdmUv˛ B-df - w (5 e-£w), I-Wn®m¿˛A-‰w-tN-cn tdm-Uv˛I-Wn®m¿ (5 e-£w) F-∂o tdm-Up-Iƒ°m-Wp Xp-I A-\p-hZ- n-®X - .v

Thejas Epaper kannur Edition 2013-08-14  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-08-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you