Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä Sn-¸À FÀ-¯v aq-th-gv-kv ta-J-em k-t½-f-\w \m-sf

P-\-i-Xm-Ðn- F-Iv-kv-{]kv kÀ-ho-kv XpS§n

I-Æq¿: I-Æq¿-˛-Xn-cp-h-\-¥-]pcw P-\-i-Xm-_v-Zn F-Iv-kv-{]-kv I-Æq¿: Sn-∏¿ F¿-Øv aq-th-gvI-∂n-bm-{X Xp-S-ßn. I-Æq¿ sdkv ta-J-em k-tΩ-f-\w \m-sf bn¬-th tÃ-j-\n¬ C-∂-se cm-hn-se 9.-30\v I-Æq¿ tNw_¿ lm-fn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c- ]p-e¿-s® 4.--56\v sI kp-[m-Ihm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. C ]n P- c≥ Fw.--]n-, Pn-√m ]-©m-b-Øv b-cm-P≥ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S- {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f, F ]n A-_v-Zp-√-°p-´n Fw.--F¬.\w sN-øpw. F≥ `m-kv-I-c≥ -F-, I-Æq¿ \-K-c-k-`m sN-b¿A-[y-£-X h-ln-°pw. hm¿t]-gv-k¨ tdm-jv-\n- Jm-en-Zv, sdØm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F≥ `mbn¬-th Un-hn-j-\¬ am-t\-P¿ kv-I-c≥, ]n C {io-P-b≥, ]n ]n-bq-jv A-K¿-hmƒ, A-Uo-jsI C-{_m-lnw, hn tKm-]n-\m\¬ Un-hn-j≥ am-t\-P¿ tamY≥ kw-_-‘n-®p.l≥ F ta-t\m≥ F-∂n-h¿ tN¿-∂v ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. Un-hn-j-\¬ sIm-ta-gv-ky¬ amI-Æq¿: kw-Ko-X \m-S-I At\-P¿ ]n Un [-\-⁄-b≥, F°m-Z-an, t^m-Iv-tem¿ A-°m-Z- kv.U -- n-.U -- n.--Fw. hn kn kp-[o-jv, an, am-Pn-Iv A-°m-Z-an kw-bpF-kv.U -- n-.C -- .--Fw. {io-Ip-am¿, ]n.-‡-am-bn A-∂q¿ {Km-a-t£-a B¿.--H. sP-bnw-kv sk-_mk-an-Xn-bp-sS k-l-I-c-W-tØm- Ãy≥, F-kv.U -- n-.F -- w. C sI tPm- I-Æq¿ sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ I-Æq¿˛Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-i-Xm-–n F-Iv-kv-{]-kn-s‚ sS kw-L-Sn-∏n-°p-∂ h-S-°≥ bv, I-Æq¿ sd-bn¬-th tÃ-j≥ I-∂n-bm-{X ^v-fm-Kv Hm-^v sNbvX sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n. P-\-ß-sf A-`n-hmZyw sN-øp∂p ta-J-em C-{μ-Pm-e a-tlm-¬k - am-t\-P¿ F {]-Xm-{]-cm-Pv, Uhw 10\p cm-hn-se 9\v A-∂q¿ ]yq-´n am-t\-P¿ Sn hn kp-tc-jv- s]-Iv-S¿ tUm. F-®v B¿ ao-\, ߃, sd-bn¬-th ]m-k-t©-gv- \p-≈ 12081 \-º¿ s{S-bn≥ cm-hnbp.--]n kvI - q-fn¬ \-S° - pw. sshIp-am¿, Sn-°-‰v No-^v ssa-°nƒ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, sd-bn¬-th kv `m-c-hm-ln-Iƒ kw-_-‘n- se 4.--45\m-Wv I-Æq-cn¬-\n-∂p Io-´v 5\p kmw-kI v- m-cn-I k-tΩ-f- _n tPm-bv, sl¬-Øv C≥-kv- I¨-kƒ-´-‰o-hv I-Ωn-‰n-bw-K- ®p. ]q¿-W-am-bpw dn-k¿-th-j- ]p-d-s∏-Sp-I. D-®-bv-°v 1.--45\v Xn\w kn I - r-jW v- ≥ Fw.--F¬.--F. cp-h-\-¥-]p-c-sØ-Øpw. _pD-ZL v- m-S\ - w sN-øpw. am-{¥n-I≥ [≥, Rm-b¿ Zn-h-k-ß-fn¬ k¿tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sv ap-Jym-Xnho-kn-√. 12082 s{S-bn≥ D-®-bvYn-bm-bn-cn-°pw. t^m-Itv- em¿ °v 2.--20\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-ØpA-°m-Za - n sN-b¿-am≥ _n a - p-lI-Æq¿: sd-bn-¬-th a-{¥m-e-b-Øns‚ A-\p-a- kns‚ ^v-fm-Kv-Hm-^v N-S-ßn-\m-bn I-Æq-cn-se\n-∂v ]p-d-s∏-´v cm-{Xn 11.--30\p IΩ-Zv A-lΩ - Z- v ap-Jy-{]-`m-jW - w Xn- e-`n-°p-∂ ap-d-bv-°v I-Æq-cn¬ \m-emw πm-‰v- Øn-b-Xm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Æq-cn-se-Øpw. sNm-Δ, i-\n Zn\-SØ - pw. 6\v Ir-jW v- t- h-Wnsd-bn¬-th kv-t‰-j-\v k-ao-]sØ ]p-Xn-b t^m-apw ]n-‰v-sse-\pw bm-Ym¿-Yy-am-°p-sa-∂v h-k-ß-fn¬ k¿-ho-kp-≠m-hnbpw kw-Lh - pw A-hX - c - n-∏n-°psd-bn¬-th Un-hn-j-\¬ am-t\-P¿ ]n-bq-jv A- tjm-]n-Mv tImw-π-Iv-kn-s‚ {]-hr-ØnIƒ ]q¿√. I-Æq-cn¬-\n-∂v Xn-cp-h-\-¥∂ Xn-cp-hm-Xn-c, tIm-bº - Ø - q¿ Øn-bmbn. D-]-I-cm¿ \-S-]-Sn-Iƒ am-{X-ta _mK¿-hmƒ hy-‡-am-°n. ]p-c-tØ-°v sk-°‚ v ¢m-kv P-Ωq-kv am-Pn-Iv am-{¥n-IP - b - w \-b-]-c-am-b Xo-cp-am-\w t_m¿-Un-\p am-{X- °n-bp-≈q. I-Æq¿ tÃ-j-\n¬ I-Ωyq-Wn-‰n AsN-b¿-Im¿ Nm¿-Pv 180 cq-]-bmA-hX - c - n-∏n-°p-∂ jm-tUm tπ, ta {]-Jym-]n-°m≥ km-[n-°p-I-bp-≈qsh-∂pw kn- v ]-≤-Xn-°v Xp-S-°-an-´-Xmbpw A-t±Wv (X-Xv-Im-en-\v 195), F.--kn. kq-[o¿ am-S° - -Øn-s‚ Km-em am-t\-P¿ A-dn-bn-®p. P-\-i-Xm-–n F-Iv-kv-{]- lw Iq-´n-t®¿Øp. sN-b¿-Im-dn-\v 635 cq-]-bpw (Xam-Pn-Iv tjm A-c-tß-dpw. Xv-Im-en-\v 800).-

C-{µ-Pm-e a-tlm-Â-k-hw 10\v

"I-®q-cn \m-emw- ¹m-äv-t^m-apw ]n-äv-sse-\pw ]-cn-K-Wn-¡pw'

2015 HmsS AKv\nþ5 bm-YmÀY-y-am-¡pw: sSkn tXm-a-kv am-ßm-´p-]d - º - v: 2015 Hm-sS A-·n˛5 bm-Ym¿-Yy- a - m-°p-sa-∂v A-·n an-ssk¬ s{]m-PI - ‰ v- v U-bd - I - Sv- ¿ sS-kn tXm-a-kv. I-Æq¿ K-h. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ F≥.-kn.-F-kv.-C.-C. 13 tZ-io-b k-tΩ-f\ - Ø - n-s‚ D-ZvL - m-S\ - t- ijw am-[y-a{- ]-h¿-ØI - t- cm-Sv kwkm-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. C-¥y- ≥ im-kv-{X-cw-K-Øv an-I-® t\-´-ambn-cn-°pw C-Xp-h-gn D-≠m-hp-I-

sb-∂pw A-h¿ hy-‡a - m-°n. hnhn-[ hn-jb - ß - f - n¬ sk-an-\m-dpIƒ \-S° - pw. hn-hn-[ kw-ÿm-\ß-fn¬ \n-∂p-≈ hn-Z-Kv-[-cp-sS {]-_‘ - ß - ƒ A-hX - c - n-∏n-°pw. F≥-Pn-\o-bd - n-Mv ]n.-Pn, K-thj-W hn-Zy- m¿-Yn-If - p-sS {]-_‘m-hX - c - W - ta-fb - m-b sS-Ivk - v t]m-j¿ C-tXm-S\ - p-_‘ - n-®v \-S°pw. C-eI - v{- Sn-°¬-˛C - e - I - vt- {SmWn-Iv F≥-Pn-\o-bd - n-Mv hn-`m-K-

Øn-s‚ t\-Xr-Xz- Ø - n-em-Wv ktΩ-f\ - w kw-LS- n-∏n-®X - .v tIm-fP - v {]n≥-kn-∏¬ tUm. Sn Un tPm¨ A-[y- £ - X - h-ln-®p. G-gn-ae - \mhn-I A-°m-Za - n {]n≥-kn-∏¬ dnb¿ A-Ua -v n-d¬ sI _n ta-Ø ktΩ-f\ - Ø - n-s‚ {]-h¿-Ø\ - t- c-Jbpw kn.-Un-bpw {]-Im-i\ - w sN-b-v Xp. tUm. ]n hn A-ch - n-μv, tUm. A-Pn-Xv Ip-am¿, tUm. ]n P-b{- ]Im-iv, Sn A-Pn-X kw-km-cn-®p.

bp-h-Xn-bp-sS a-c-Ww: `À-Xr-am-Xm-hpw k-tlm-Z-cn-bpw Io-g-S-§n Im-™-ßm-Sv: ]-c-∏ I-\-I-∏≈n-bn-se a-[p-hn-s‚ `m-cy k‘y(25) s]m-≈-te-‰pa-cn-® kw`-h-Øn¬ `¿-Xr-am-Xm-hv am-[hn, k-tlm-Z-cn kp-io-e F-∂nh-¿ slm-kv-Zp¿-Kv H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn (c-≠v) bn¬ Io-g-S-ßn-. H-∂mw {]-Xn-bm-b `¿-Øm-hv a-[p-hn-s\ t\-c-sØ A-d-Ãv sNbv-Xn-cp-∂p. k-‘y-bp-sS am-Xmhv \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wp `¿-Øm-hn-\pw Ip-Spw-_-Øn-\psa-Xn-tc ]o-U-\-Øn-\pw B-fll-Xym t{]-c-Wbv-°pw tI-skSp-Ø-Xv. I-gn-™ Pq¨ 30\v cm{Xn-bm-Wv k-‘y-sb ho-´n-\-IØv s]m-≈-te‰p Kp-cp-X-c-\n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Xp-S-¿-∂v ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶n-epw Pq-sse \m-en-\v a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p.

`À-Xr-a-Xn-sb B-{I-an¨ tI-kn Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p Im-™-ßm-Sv: {]-W-bm-`y¿-Y-\ \n-c-kn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂ a-Snss° kz-tZ-in-\n-bm-b `¿-Xr-aXn-sb Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n-® tI-kn¬ {]-Xn-bm-b N-e-Nn-{X \-S≥ sIm-®n kz-tZ-in sI B¿ k-\q-]n-s\-Xn-tc t]m-enkv Ip-‰]-{Xw k-a¿-∏n-®p. I-gn-™ Zn-hkw \o-te-iz-cw t]m-en-km-Wv slm-kv-Zp¿ Pyq-Uo-jy¬ H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v (c-≠v) tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]-{Xw k-a¿∏n-®-Xv. H-cp am-k-tØm-f-am-bn dn-am‚n¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂ {]-Xn-°v tIm-S-Xn Pm-ayw A-\ph-Zn-®n-cp-∂p.-

I©m-hp-am-bn a-[y-h-b-kvI³ ]n-Sn-bn X-e-t»-cn: Hm-t´m-dn-£-bn¬ I©m-hv I-S-Ø-sh a-[y-h-b-kvI s\ FIv-ssk-kv kw-Lw ]n-SnIq-Sn. sNm-¢n ta-\-{]-sØ kpsse-Jmkn¬ hn sI A-id-v ^v(47) BWv A-dà - nem-bXv. ]- t {Smfn-Mn-\nsS kw ibw tXm- A-d-Ãnemb ∂n-b sI. A-iv-d-^v F¬.18. kn.5474 Hm-t´m-dn£- ]n-¥p-S¿∂v 220 {Kmw I-©m-hv I-Ã-Un-bnse-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. s]-cn-ß-Øq¿ a-¬kyam¿°‰v, kv-Iqƒ ]-cn-k-c-ß-fn-emWv C-bm ƒ I-©m-hv hn¬-°p∂-sX-∂v ]-cm-Xnbp-≠m-bn-cp∂p. {]-Xnsb tImS-Xn dn-am‚ v sN-bvXp. I-gn-™ Zn-h-kw s]cn-ß-Øq-cn¬ 110 {Kmw I-©m-hpam-bn H-cmsf FIv-ssk-kv kwLw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p.

3 BKkvXv 2013 i\n

H

kzÀKw

-cp bp-≤-th-f-bn¬ {]-hm-N-I≥(k)tbm- °pw A√m-lp {]-Jym-]n-® {]-Xn^-ew kz¿-KsSm-∏w bp-≤-Øn-\p t]m-hp-∂ Im-cy- am-Wv. im¥w, kp-μcw, Kw-`ocw, a-\p-jy-a\Øn¬ H-cp hm-∏bpw a-I-\p-am-bn X¿-°-ambn. v B-in-°p-∂-sX√mw \n¿-tem-`w e-`n-°p-∂ B-cv t]m-h-W-sa-∂p Xo-cp-am-\n-°m≥ H-Sp- A-\-¥Po-hn-Xw. A-Xp e-`n-®n-s√-¶-n-¬ ]n-s∂ t]m-hm-\p≈-Xv ITn-\-in-£-bp-sS hn¬ \-dp-°n-Sm≥ \n-›-bn®p. \-dp\-c-I-Øn¬ am-{X-am-Wv. aq-∂ma-Xv °p In-´nb-Xv a-I-\m-bn-cp∂p. AH-cn-S-an√. A-Xn-\m¬ Po-hn-Xm-izmt∏mƒ hm-∏ a-I-t\m-Sp ]-d™p: k-Øn\pw hn-P-b-Øn-\pw a-\p-jy\o sN-dp-∏a - mWv. C-\nbpw {]-hm-N\v kz¿-Kw e-`n-t® a-Xn-bm-hq. I\p-sam-∂n-®v bp-≤-Øn¬ ]-s¶-Sp°m≥ \n\-°v A-hk-cw e-`n°pw. a-t\m-tam-l-\-ßfm-b kz¿-KoA-Xn-\m¬ Cu {]m-hiyw \o ho-´p bm-\p-`q-Xn-I-sf-°p-dn-®v B-im-hIm-cy-߃ t\m-°n°-gn-bp-I; bp-≤lam-b A-t\-Iw h¿-W\ - I - ƒ Jp¿Øn-\v Rm≥ t]m-hmw. ]-t£, aB\pw {]-hm-NI - h-N\ - ß - fpw \¬I≥ A-\p-h-Zn-®n√. C-Xp kz¿-KIp-∂p≠v. Xm-gv`m-K-ß-f-n-eq-sS AØn-s‚ Im-cy-amWv; a-s‰-s¥-¶n-epcp-hn-Iƒ H-gp-Ip-∂ B-cm-a߃, aam-bn-cp-s∂-¶n¬ ]-cn-K-Wn-°m-amWn-am-fn-I-Iƒ Nm-cp-a-©-߃, kzbn-cp∂p F-∂m-bn-cp-∂p aI-s‚ F F h-lm-_v ¿-W-sh-≈n N-j-I߃, ]-cn-ip{]-Xn-I-cWw. a-s‰m-cp bp-≤th-f≤cm-b C-W-Iƒ, lq-dn-Iƒ, ]-gbn¬ H-cmƒ {]-hmN-I-t\m-Sp tNm-Zn-®p, Xm-\n- ߃, a[p-c ]m-\o-b-߃ XpS-ßn a-\p-jy-a-\t∏mƒ bp-≤w sN-bv-Xp sIm√-s∏-´m¬ X-\n-  n-s‚ Im≥-hm-kn¬ sIm-≈m-Ø h¿-W-\s°-¥p e-`n-°p-sa∂v. kz¿Kw F-∂m-bn-cp- Iƒ. F√m-‰n\pw D-]-cn-bm-bn {k-„m-hn-s‚ Zn∂p {]-hm-NI-s‚ a-dp-]Sn. Xn∂p-sIm-≠n-cp-∂ hy-Z¿i-\w. A-\p-`q-Xn-bp-sS ]m-c-ayw. PohnIm-c-° ap-gp-h≥ Xn-∂pXo¿-°m≥ \n-∂m¬ A- Xkm-^eyw. H-cp IÆpw Im-Wm-ØXpw H-cp a{Xbpw ssh-Ip-sa-∂p ]d-™v A-Xp Zq-scsb- \ pw Nn-¥n-°m-ØX - pam-b A-\¥ - m-\p-`q-Xn. dn-™p c-Wm-¶-W-Øn-te-°v ]m-™pt]mb Po-hn-Xw A-hn-sS-s®-∂v F-Øn-bn-s√-¶n¬ B tbm-≤m-hv c-‡k - m£yw h-ln-®p. F√mw \-„-Ønepw \m-i-Ønepw I-em-inc-‡k - m-£n-If - p-sS \n-e kz¿-KØ - n¬ hf- °pw. sc D-∂-Xn-bn-em-Wv. {]-hm-NIs-‚ ASp°¬ k-Xy-Øn¬ hn-iz-kn-°p-Ibpw kz¿-KØ - n\n-∂v B bm-Ym¿Yyw ]Tn-® A-\p-bm-bn-Iƒ- \m-bn ]-cn-{i-an-°p-Ibpw sN-øm-\m-Wv k-Xy°p kw-i-b-ap-≠m-bn-cp-∂n√. B Zr-V-t_m- hn-izm-kn \n¿-tZ-in-°-s∏-´n-´p-≈-Xv. ]-›m[yw {]m-tbm-Kn-I-X-bn¬ {]-I-S-am-b-Xn-s‚ Nn- Øm-]hpw ]m-]-tam-N-\m-`y¿-Y-\-bpw kz¿-Kw e {l-kz Nn-{X-ß-fm-WnXv. k-Xy-hn-izm-k- tX-Sepw kz¿-K-I-hm-Sw Xp-d-∂n-cn-°p-∂ Cu Øn-\pw kZv-I¿-am-\p-jvTm-\-Øn\pw {]-t_m- ]-hn-{Xam-k-Øn¬ [m-cm-fw sN-øm≥ {]-hm-N[-\-Øn\pw A-Xn-\p-≈ Xym-K]-cn-{i-a-߃- I≥ ]Tn-∏n-®n-´p≠v.

tXm-«w sXm-gn-em-fn-bp-sS Zp-cq-l-a-c-Ww: km-£n-I-sf \p-W-]-cn-tim-[-\bv-¡v hn-t[-b-am-¡m³ tIm-S-Xn-bn lcPn

Im-k¿-tIm-Uv: tXm-´w sXm-gnemfn Zp-cq-lk - m-lN - c - y-Øn¬ a - cn-® tI-kn-se km-£n-Is - f \pW-]c - n-tim-[\ - b - v° - v hn-t[-ba - m°-m≥ -A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v ss{Iw-{_m-©v H∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰v tIm-SX - n-bn¬ l-cP - n ^-b¬-sN-bX -v p. C-tXØpS¿-∂v A-©p km-£n-Iƒ-°v t\m´o-kv A-b° - m≥- tIm-SX - n D-Øc - hn-´p. ss]-h-fn-sK a-∂n-∏m-Sn-bnse kz-Im-cyhy-‡n-bp-sS tXm-´Øn-se Po-h\ - ° - m-c\ - m-bn-cp-∂ aIÆq¿ Kh. F≥Pn-\o-b-dnMv tImf-Pn¬ F≥.kn.F-kv.C.C. ∂n-∏m-Sn Kp-cp-h∏ - (65) Zp-cq-lk - m13 tZio-b k-tΩ-f-\w -A·n anssk¬ s{]m-P-Iv‰v Ub-d-IvS¿ l-N-cy-Øn¬ a-cn-®- kw-`-h-Øn sSkn tXm-a-kv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ¬ km-£n-If - p-sS ]-ck - ] v- c - hn-cp-

≤-am-b sam-gn-sb Xp-S¿-∂m-Wv ss{Iw-{_m-©v Unssh.-Fk - v.] - n. sI hn k-t¥m-jv \n-ba - \ - S- ] - S- n kzo-Ic - n-®Xv. km-£n-If - m-b ss]-hf - n-sK Im-b¿-Is - ´-bn-se D-a¿(42), ap-÷mP-bn-se Cu-iz-c (35), tj-Wn-bnse tNm-a (51), ss]-hf - n-sK-bn-se c-ho-{μ(36), Ir-jW -v (42) F-∂n-htcm-Sv Cu-am-kw 12\v tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-hm-\m-Wp t\m-´o-kv \¬In-bX - .v 2009 s^-{_p-hc - n 19\m-Wv tI-kn-\m-k] -v Z- amb kw-`h - w. Kpcp-h∏ - s - b tXm-´Ø - n-se ]-ºv lukn-\S- p-Ø tXm-´n≥-Ic - b - n-em-Wv acn-®\n-eb - n¬ I-s≠-Øn-bX - .v _-

‘p-°f - pw \m-´p-Im-cpw kw-ib - w {]-IS- n-∏n-®X - n-s\ Xp-S¿-∂v hn-ZK - [ -v t]m-k‰ v- vtam¿-´w \-SØ - n-bt- ∏mƒ X-e° - S- n-tb-‰m-Wv a-cW - w kw-`h - n®-sX-∂v hy-‡a - m-bn-cp-∂p. F∂m¬ a-t©-iz-cw t]m-en-kv At\z-jn-® tI-kn¬ Xp-ºp-≠m°m≥ I-gn-bm-ØX - n-\m¬ A-t\zj-Ww 2011 Un-kw-_¿ 19\v ss{Iw{_m-©v G-s‰-Sp-Øp. km-£n-I-sf am-dn am-dn tNmZyw -sN-bv-sX-¶n-epw hy-Xy-kv-Xam-b sam-gn-bm-Wp \¬-In-b-Xv. tXm-´w ]m-´-Øn-s\-Sp-Ø l-aoZns‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wv t]m-enkv tI-sk-Sp-Ø-Xv.

a-{´n-X-e NÀ¨bn hm-KzmZw; Kym-kv ss]¸v-sse³ tbm-Kw \nÀ-¯n-h-¨p am-[y-a-{]-hÀ-¯I-sc ssI-tb-äw sN-¿m³ {i-aw D-∏-f-bn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ hm-l-\߃

_-Êpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v F-«p-t]À-¡p ]-cn-¡v D-∏-f: tZ-io-b-]m-X-bn-se D-∏-f tK-‰n-\p k-ao-]w- I¿-Wm-SI - sI.-F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn _- pw tem-dnbpw Iq-´n-bn-Sn-®v F-´p-t]¿-°v ]cn-t°-‰p. C-∂-se cm-hn-se 6.-50Hm-sS-bm-Wp kw-`h - w. aw-Ke - m]p-cØ - p-\n-∂v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ _- pw F-Xn-tc-h-∂ tem-dn-bpam-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. tem-dn ss{U-h¿ Pm¿-Jfi nse a-t\m-Pv kn-Mn(49)s\ aw-Kem-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. _-kv bm-{X-°m-cm-b

]p-Øn-sK-bn-se sX-tc-k (30), Im-k¿-tIm-s´ k-^n-b (40), _kv ss{U-h¿ [m¿-hm-Uv kz-tZin l-k≥ (45), X-e-∏m-Sn-bn-se \-ho≥(35), s_-©-bn-se Ir-jvW-{]-km-Zv (35), slm-k-¶-Sn-bnse A-¥p (45), tem-dn ¢o-\-dmb I¿-Wm-S-I kz-tZ-in F-∂n-hsc kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tZ-iob-]m-X-bn¬ A-c-a-Wn-°q-tdmfw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p.

Ip-Spw-_-tIm-S-Xn ]-cn-k-c-¯v bp-hm-hn-\v Ip-t¯-äp Im-k¿-tIm-U:v Ip-Spw-_tIm-SX - n°p sh-fn-bn¬ bp-hm-hn-\v I√psIm≠v Ip-tØ-‰ kw-`h - Ø - n¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. I-ºm¿ s_-Zn-cS- p-°b - n-se F ssk-\p-±os‚ ]-cm-Xn-bn-¬ D-Zp-a ]m-Iym-cb - nse l-°o-an-s\-Xn-tc-bm-Wp tIkv. Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xn-b _-

kvÃm‚ v tjm∏nMv tImw-πI - k -v nse c-≠mw \n-eb - n¬ {]-h¿-Øn°p-∂ Ip-Spw-_tIm-SX - n-bp-sS Xmg-sØ \n-eb - n-em-Wp kw-`hw. hn-hm-lt- am-N\ - tI-kp-am-bn _-‘s - ∏-´ ]-cm-Xn-bn¬ a-[y-ÿX h-ln-°m-s\-Øn-b ssk-\p-±os\ B-{I-an-s®-∂m-Wp ]-cmXn.

I-Æq¿: Kym-kv A-tXm-dn-‰n Hm^v C-¥-y-(Pn.-F.-sF.-¬.-)bp-sS {]-Ir-Xn hm-X-I-ss]-∏v sse≥ ÿm-]n-°p-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´v I-Æq-cn¬ Pn-√m I-e-Iv-Sd-- psS tNw-_-dn¬ a-{¥n-bp-sS km∂n-[y-Øn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ hm-Kzm-Zw. H-∂-c a-Wn-°q¿ \o≠ N¿-® H-Sp-hn¬ \n¿-Øn-h® - p. tbm-Kw dn-t]m¿-´v sN-øm-s\-Ønb am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc ssItb-‰w sN-øm≥ {i-aw. C-∂s - e Ie-Iv-S-td-‰v tIm¨-^v-d≥-kv lmfn¬ a-{¥n sI kn tPm-k^ - n-s‚ km-∂n-[y-Øn-¬ tN¿-∂ tbm-Kam-Wv Xo-cp-am-\-am-hm-sX ]n-cn™-Xv. I¿-jI - c - p-sS-bpw ]-cn-kc-hm-kn-I-fpw B-i-¶-b-I-‰m-sXbm-Wv ]-≤X - n \-S∏ - m-°m≥ {i-an°p-∂-sX-∂p Nq-≠n-°m-´n-bmWv I¿-jI - k - w-LS- \ - m {]-Xn-\n[n-I-ƒ _-l-fw-h-®-Xv. F ]n A-_Zv- p-√° - p-´n kw-kmcn-°p-∂-Xv I¿-j-I-kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ X-S- -s∏-Sp-Øn. tbm-Kw \n¿-Øn-h-® ti-jw am[y-a{- ]-h¿-ØI - t- cm-Sv A-_vZ- p-√°p-´n kw-km-cn-°p-∂X - v 20Hm-fw t]¿ X-S- -s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. C-Xn-\n-sS kn-‰n \yq-kv dnt]m¿-´¿ kp-P-b≥ tXm-´-S(42), Im-a-dm-am≥ tam-\n-jv tam-l≥ B-bn-°c - (26) F-∂n-h¿-°p a¿-±\-ta-‰p. C-hs - c I-Æq¿ F.-sI.-Pn

Kym-kv ss]-∏vsse≥ kw-_-‘n-®v I-Æq¿ Pn√m I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_-dn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ a{¥n sI kn tPmk-^v kw-km-cn-°p∂p B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Im-a-d-bv-°pw tI-Sp-]m-Sv ]-‰n. Su¨ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. A-tX-ka - b - w, P-\ß - f - p-sS Bi-¶ Zp-co-Ic - n-®v am-{X-ta ]-≤X - n \S-∏m-°q-sh-∂v a-{¥n sI kn tPmk-^v ]-d™ p. kw-ÿm-\Ø - v a-‰p Pn-√I - f - n¬ ss]-∏v sse≥ ÿm]n-°p-∂ {]-hr-Øn ]q¿-Øn-bm-bnh-cn-Ib - m-Wv. I-Æq-cn¬ Nn-eb - n-S-

Xo-c-¯-Sn-ª Kym-kv kn-en-−-dn tNm-À-¨; P-\-w ]-cn-{`m-´-cm-bn D-∏-f: _-¥n-tbm-Sv t_-cn-°-bn¬ I-S¬-Øo-c-Ø-Sn-™ Kym-kv Sm-¶p-I-fn¬-\n-∂p tNm¿-® A\p-`-h-s∏-´-Xv P-\-ß-sf `o-Xn-bnem-gv-Øn. C-∂-se cm-hn-se ap-Xem-Wp I-c-bv-°-Sn-™ aq-∂p Sm¶p-I-fn¬-\n-∂p Kym-kv tNm¿∂-Xv. C-tX Xp-S¿-∂p ^-b¿t^m-gv-kpw t]m-en-kpw d-h-\yq D-tZym-K-ÿ-cpw ÿ-e-sØ-Øn kp-c-£m kw-hn-[m-\-߃ I¿i-\-am-°n. Sm-¶v sI-´n-h® - n-cp-∂ h-Sw s]m-´n-bX - n-\m¬ ]p-Xn-b hSw sI-´n. t\-ct- Ø apw-ss_-bn¬ \n-s∂-Øn-b hn-tZ-iI - ∏ - ¬ A-[nIr-Xc - pw km-t¶-Xn-Ih - n-ZK - v[ - c - pw Sm-¶v ]-cn-tim-[n-®v H-gn-™ Sm-¶m- sW-∂pw B-i¶ - th-s≠-∂pw Pn√m-`c - W - I - q-SØ - n-\p tc-Jm-aq-ew dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-cp-∂p.---C-Xn-\n-Sb - n-em-Wp Sm-¶n¬-\n∂p t\-cn-b-tXm-Xn¬ Kym-kv aWw ]-cn-kc - Ø - p hym-]n-®X - v. CXv P-\ß - s - f ]-cn-{`m-¥n-bn-em-°n.

Kym-kv tNm-cp-s∂-∂p kw-i-bn-°p-∂ D-∏-f t_-cn-° I-S-∏p-d-sØ Sm-¶p-Iƒ - p-h∂ - X - n-\m-em-Wp a-Ww °-Sn-™ Sm-¶v hn-Z-Kv-[-sc-s°mF-∂m¬, B-i¶ - b - ° v- v A-Sn-ÿm- ]p-dØ - s - ∏-´s - X-∂pw Pn-√m I-e- ≠v H-∂p-Iq-Sn ]-cn-tim-[n-∏n\-an-s√-∂pw H-gn-™ Sm-¶-n-\-I- A-\p-`h Øv ti-jn-°p-∂ H-cp en-‰t- dm-fw Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ °m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa- Sv- ¿ A-dn-bn-®p. h-cp-∂ Kym-kv sh-≈w-\n-d™ p tX-P-kn-t\m-Sp ]-d-™p. I-c-bv- ∂pw I-eI

ß-fn-em-Wv C-t∏mƒ F-Xn¿-∏v \ne-\n¬-°p-∂X - .v ss]-∏v sse≥ {]hr-Øn-°v ÿ-ew G-s‰-Sp-°p-∂n√. F-∂m¬ Pn-√b - n¬ B-dv kp-c£m-tI-{μ-߃ ÿm-]n-°m≥ ÿ-ew G-s‰-Sp-°W - w. A-s©Æw G-s‰-Sp-Øp-Ig - n-™p. _m°n-bp-≈ {]-hr-Øn-°v ap-ºm-bn apgp-h≥ {]-iv\ - ß - f - pw ]-cn-lc - n°pw. B-sc-bpw H-∂pw A-Sn-t®¬-

∏n-°n-√. P-\m-[n-]X - y- k - w-hn-[m-\Øn¬ P-\ß - f - m-Wv ]-ca - m-[n-Im-cnIƒ. hn-Ik - \ - w P-\ß - f - p-sS B-hiy-am-W.v sK-bn¬ H-cp s]m-Xp-taJ-em ÿm-]\ - a - m-W.v P-\k - w-Jy Iq-Sp-Xe - p-≈ sIm®n-bn¬ ]-≤X - n ]q¿-Øn-bm-bn-´p≠v. ]-e s]m-Xp ta-Je - m ÿm-]\ - ߃-°pw F¬.-F≥.-Pn. D-]t- bmKn-°m≥ I-gn-bp-∂p-≠v. C-°m-cy-

XetÈ-cn-bn I-S-enÂ-\n-¶v e-`n¨-Xv Im-¸n-s¸m-Snbpw ^pSv-t_m-fp-Ifpw X-e-t»-cn: kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ I-S¬-Øo-c-ß-fn¬ {^nUv-Pp-I-fpw kn-en-≠-dp-I-fpw Dƒ-s∏-sS ]-e-hn-[w h-kv-Xp°ƒ A-Sn-™-Xn-\p ]n-∂m-se X-e-t»-cn ta-J-e-bn¬-\n-∂v a¬-ky-_-‘-\-Øn-\p t]m-b sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Im-∏n-s∏mSn, ]m¬-s∏m-Sn, ^p-Sv-t_mƒ ]m-bv°-‰p-Iƒ Xp-S-ßn-b-h e-`n®p. X-em-bv, tKm-]m-e-t∏-´, Nm-en¬ `m-K-ß-fn¬-\n-∂v hym-gmgv-N ]p-dw-I-S-en¬ t]m-b 25Hm-fw sXm-gn-em-fn-Iƒ-°m-Wp Ch In-´n-b-Xv. Iq-‰≥ s]-´n-bn¬ 10 ]m-°-‰p-I-fn-em-°n \n-d-® Im-∏n-˛-]m¬-s∏m-Sn-I-fpw ^p-Sv-t_m-fp-I-fpw I-S-en¬ H-gp-Ip∂ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. sam-ss_¬ t^m-Wp-I-fpw e-`n-®-Xmbn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. C-s¥ym-\o-ky≥ \n¿-an-X Im-∏n-˛-Nm-b-s∏m-Sn-bp-sS ]m°-‰n-\-I-Øv sh-≈w I-b-dn-bn-´n-√. Pq¨ 17\v kn-¶-∏q-cn¬-\n∂v Pn-± h-gn t\m¿-Øv bq-tdm-∏n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Fw.-hn. tamƒ Iw-^¿-´v F-∂ I-∏¬ H-am-\n-se k-em-e-bn¬ X-I¿-∂v ap-ßn-bn-cp-∂p. Cu I-∏-en-¬-\n-∂p-≈ h-kv-Xp-°-fmWp C-¥y≥ Xo-c-tØ-°v H-gp-In-sb-Øn-b-Xv. 4,382 I-≠-bv-\-dp-I-fm-Wv X-I¿-∂ I-∏-en-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. C-Xn¬ `q-cn-`m-K-hpw kp-c-£n-X-am-bn am-‰m≥ I-gn-™n-cp∂p. ti-jn-°p-∂-h-bm-Wv I-S-en-eq-sS H-gp-In-t∏m-b-Xv. 26 Poh-\-°m-sc c-£-s∏-Sp-Øm-\pw km-[n-®p. I-≠-bv-\-dp-I-fp-sS `m-cw-aq-ew I-∏¬ c-≠m-bn ap-dn-™m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. 1600 sa-{Sn-Iv S¨ C-‘-\-hpw D-≠m-bn-cp-∂p. a-Xv-kq-bn F-kv.-sI. sse≥ F-∂ I-º-\n-bp-tS-Xm-Wv I-∏¬.

Øn¬ Iq-Sp-X¬ t_m-[h - ¬-°c - Ww B-hi - y- a - m-W.v A-Sn-ÿm-\c - ln-Xa- m-b {]-Nm- c - W - ß - ƒ P-\ß - fn¬ sX-‰n-≤m-cW - ]-cØ - m-\n-Sb - m°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d™ p. {Sm≥kva - n-j≥ ss]-∏v sse-\m-Wv BZyw ÿm-]n-°p-∂s - X-∂pw C-Xn¬ \n-∂v ]n-∂o-Sv ]m-NI - h - m-XI - Ø - n\m-hi - y- a - m-b ss]-∏v sse≥ Xp-Sßm-\m-hp-sa-∂pw sK-bn¬ D-tZ-ymK-ÿ¿ hn-iZ- o-Ic - n-®p. ]-≤X - n-bpsS kp-c£ - k - w-_‘ - n-® B-i¶ - bv° - v A-Sn-ÿm-\a - n-s√-∂pw I-gn™ 26 h¿-ja- m-bn C-Øc - w ss]∏v sse≥ C-¥y- b - n¬ \n-e\ - n¬°p-∂p-s≠-∂pw D-tZ-ym-Kÿ - ¿ ]d-™p. t\-cn-´v G-s‰-Sp-°p-∂ ÿe-Øn-\pw Xm¬-Im-en-Ia - m-bn Gs‰-Sp-°p-∂ ÿ-eØ - n-\pw ]-ca- m-h[n hn-e A-\p-hZ- \ - o-ba - m-b \n-c°n¬ \¬-Im≥ {i-an-®n-´p-s≠-∂v Pn-√m I-eI - Sv- ¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬-°¿ tbm-KØ - n¬ ]-d™ p. F ]n A-_v-Zp-√-°p-´n Fw.F¬.-F, F.-Un.-Fw. H ap-lΩ - Z- v A-kve - w, F-kv.] - n. cm-lp¬ B¿ \m-b¿, sK-bn¬ I-º-\n ko-\nb¿ am-t\-P¿ hn-Pp, `q-hp-Sa - I - s - f {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v I¿-j-I kwLw Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v sI kn tKm-hn-μ≥, hn-Iv-‰nw-kv t^m-dw {]-kn-U‚ v sI jm-Pn, t^m-dw Pn-√m sN-b¿-am≥ F tKm-]m-e≥ ]-s¶-Sp-Øp.

ho«½-sb aÀ-±n-¨ bp-hm-hv A-d-Ìn amln: ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®pIbdn ho-´Ω-sb a¿-±n-® bp-hm-hn-s\ am-ln t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sNbvXp. am-ln ap°-Øv tdm-Un-se PK-Øv \n-hm-kn¬ {]-tam-Zn-s‚ `m-cy hn-Nn-{X(45)sb a¿-±n-®-Xn\mWp sXm-´-Sp-Øv hm-S-I-bv-°v Xm-ak - n-°p-∂ X-t´m-fn-°c - b - n-se Ip-∂pw-]pd-Øv In-g° - b - n¬ A\n¬ Ip-amdn(32)s\ A-dà - v sNbv-XXv. hn-Nn-{X-sb am-ln K-h. B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Pm{K-Xm \nÀ-tZiw I-Æq¿: X-I¿-∂ N-c° - p-I∏ - e - ns‚ A-hi - n-„ß - ƒ I-Se - n¬ H-gpIn-\S- ° - p-∂X - n-\m¬ a¬-ky-sØmgn-em-fn-Iƒ Pm{K-X ]m-en-°W - sa∂p ^n-jd- o-kv h-Ip-∏n-s‚bpw tIm-k‰-v K -v m¿-Un-s‚bpw ap-∂d- n-bn∏v. Imk¿-tIm-Sp ap-X¬ sIm-®n h-sc-bp-≈ I-S¬-Øoc-Øv a¬ky-_‘ - \ - Ø - n-te¿-s∏-Sp-∂h¿ kq-£n-°W - s - a-∂m-Wv apv∂ - d - nbn-∏n-ep-≈Xv. s]m-∂m-\n-bn¬ \n-∂p t]m-b t_m-´v I-gn-™ Znhkw 60 t\m-´n-°¬ ssa¬ A-Iseh-®v I-s≠-b\ v- d - n¬ C-Sn-®v XI¿-∂n-cp-∂p.


{]mtZ-inIw

3 BKkvXv 2013 i\n

F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-Øm-\ Hm-^n-kv A-{I-a-¯n-Â hym-]-I -{]-Xn-tj-[w

]cn-]mSn I-Æq¿ Pn√m ]©mbØv

lmƒ: Pn√-bnse Kh.- F-bvUUv sslkvIqƒ ]n.Sn.F. {]kn-U-‚p-am-cpsS Ah-temI\ tbmKw˛11.00 IÆq¿-˛1 hnt√Pv Hm-^n-kv: I-Æq¿ Xmeq°v hnI-k\ kanXn tbmKw˛10.30 IÆq¿ Su¨ kv-Izb¿: d-aZm≥˛Hm-Ww taf˛10.00 I-Æq¿ a-lm-flm a-μn-cw: ]pkv-X-I taf˛10.00 Xe-t»cn Xmeq°v Hm^nkv tIm¨^d≥kv lmƒ: X-et»cn Xm-eq°v hnI-k\ kanXn tbmKw˛10.30 ]-ø-∂q¿ Km-‘n-]m¿-°v lmƒ: ]p-kv-X-tIm¬-khw˛10.00 ]p-©-°m-Sv sk‚ v-ta-co-kv bp.]n kv-Iq-ƒ: ]-ø-∂q¿ D-]Pn√-bn-se ss{]-a-dn {][m-\ A-[ym-]-I-cp-sS tbm-Kw˛10.30

Adnbn-¸pIÄ

Fw.kn.F. ko-säm-gnhv I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-emime sF.Sn. F-Pyp-t°-j≥ sk‚-dn¬ Fw.kn.F. tIm-gvkn-\v ko-‰v H-gn-hp≠v. {]-th-i\ ]-co-£ F-gpXn-b hn-Zym¿-YnIƒ am-ßm-´p-]-d-ºn-se C≥^¿-ta-j≥ sSIv-t\mf-Pn Un∏m¿-´v-sa‚n¬ F√m k¿-´n-^n°-‰p-I-fp-am-bn F-Ø-Ww.

daZm³ {]-`mjWw IÆq¿ ke-^n Z-Av-hm

sk‚¿: A-–p¬ Jøpw ]p-∂t»cn˛1.15 X-e-t»cn Hm-S-Øn¬]-≈n Pp-am-a-kv-PnZv: C-{_m-low kJm^n˛4.20 Im™n-tcm-Sv \q-dp¬ Ckvvemw ]-g-b a-Zv-d-k A¶Ww: ap-Ø-en-_v A-kv-ean˛10.00 I-Æm-Sn-∏-dºv ]m-d-∏p-dw ^mdq-Jv Pp-am-a-kv-Pn-Zv A-¶Ww: J-a-dp-±o-≥ ss^-kn I-Æm-Sn-∏dºv˛9.30

tlmw-\-gv-kn-s\ B-{I-an-¨v ]-Ww X-«n-b-Xmbn ]-cmXn ]-ø-∂q¿: tlmw \-gk v- n-s\ hn-fn®psIm-≠v t]m-bn a¿-±n-®v ]-Ww X-´n-sb-Sp-ØX - m-bn ]-cmXn. B-et°mSv˛Im¿-Øn-I] - p-cw kz-tZ-in bm-b {]-tam-Zv F-∂ km-_p (42)hns\-bm-Wv ]-cn-t°-‰v ]-ø∂ - q¿ Xmeq-°v B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®-Xv. I-gn-™ Znh-kw cm{Xn Ft´m-sS jm-Pn F-∂p ]-cn-Nb - s - ∏SpØn-b Bƒ hn-fn-®p sIm≠p-t]mbn a¿-±n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p-hs- {X. ]-ø∂ - q¿ ^-b¿ tÃj-\v ]-Sn™m-dv `m-Kt- Ø-°p≈ tdm-UneqsS Iq-sd Zq-cw \-S∂ - ti-ja- m-Wv B-{I-an-®s- X-∂v {]-tam-Zv ]-db - p-∂p. h-en-b πm-k‰-v n-Iv Iq-Sv ]n-cn-®v I-gpØn¬ ap-dp-°p-Ibpw sN¶√v sIm≠v X-e° - n-Sn-°p-Ibpw sN-bX -v tijw 4600 cq-]b - p-sa-SØ -v v A-{I-an ÿew hn-Sp-Ib - m-bn-cp∂p. sN-dp]p-g dq´n-tem-Sp-∂ H-cp _-kn-s‚ ¢o-\d- mWv A-{I-an-®s - X∂p Nn-In¬-kb - n ¬ I-gn-bp-∂ {]-tam-Zv ]-db - p∂p.

KmÀln-I ]o-U-\-¯n\v tI-sk-Sp¯p ]-ø-∂q¿: hnhm-l ti-jw `¿Ømhpw Ip-Sp-_mw-Kß - fpw Iq-SpX¬ kv{- Xo-[\ - hpw kz¿-Whpw B-hi - y-s∏-´v im-co-cn-Ih - pw am-\kn-Ih - p-am-bn ]o-Un-∏n-°p-∂psh∂ 25Im-cn-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ tImS-Xn D-Øc-hv {]-Im-cw t]m-enkv tI-sk-SpØp. ]-ø∂ - q¿ tItfm-sØ c-Pn-Xm Z- m-kn(45)s‚ ]cm-Xn-bn-em-Wv kpc-`n \-Kd - n-se ]n hn Zmk≥, Ip-Spw-_mw-Kß - fmb \n¿a-e, c-Lp Xp-Sß - n-bh - ¿s°-Xn-tc tImS-Xn D-Øc-hv {]Im-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv.

kw-ÿm-\ Hm-^n-kv B{I-an-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.-Un.-]n.-sF. I-Æq¿ \-K-c-Øn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

I-Æq¿: Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv Fkv.U - n.-]n.-sF kw-ÿm-\ I-Ωn‰n Hm-^n-kn-\p t\-sc-bp-≠m-b B-{I-a-W-Øn¬ hym-]-I {]-Xntj-Zw. Pn-√-bn¬ ]-©m-b-Øv, {_m-©v X-e-Øn¬ {]-Xn-tj-[ {]-IS- \ - w \-SØ - n. F-S° - m-Sv _-km-dn¬ \-S∂ {]-IS- \ - Ø - n-\v ap-g∏ - n-eß - m-Sv ]©m-bØ - v I-Ωn-‰n `m-ch - m-ln-If - mb h-kow, sk-bv^ - p-±o≥, X≥ho¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. C-cn-´n-bn¬ ]n sI ^m-dq-Jv, sI ]n C-{_m-low, sI kn Jm-Z¿ Ip-´n, b-AI -v q-_v C-cn-´n t\-Xr-Xzw

\¬-In. I-ºn-en¬ F ]n ap-kX v- ^, ap-lΩ - Z- v dm-^n, ap-\o¿, Fw ju-°Ø - e - n t\-Xr-Xzw \¬-In. Im-´m-º≈ - n-bn¬ Sn sI \-hm-k,v Fw kn lm-inw F-∂n-hc - pw h-f] - ´-WØ - v [p-Pm≥, Pw-jn F-∂n-hcpw ]m-∏n-\n-t»-cn-bn¬ jm-^n, dCu-k,v I-°m-´v C-Zc v- o-k,v \n-km¿, I-Æq-cn¬ _n iw-kp-±o≥ au-ehn, B-jn-Jv t\-Xr-Xzw \¬-In.

Øn-bX - n-\v tImS-Xn \n¿tZ-i {]Im-cw t]m-en-kv tI-sk-SpØp. ]-ø-∂q¿ F≥.kn.kn tdmUn¬ Xm-ak - n-°p-∂ hn ]n N-{μs‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wv cm-tP-jv \ºym¿ F-∂ cm-tP-jv Ip-am-dns‚ t]-cn¬ ]-ø-∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØXv. \m-j-\¬ Iu¨-kn¬ Hm^v Fw-]-b¿ F-∂ ÿm]-\w Xp-S-ßm-\m-bn N-{μ-\n¬ \n∂p hmßn-b c-≠v e-£w cq-] Xn-cn®p sIm-Sp-°m-sX ÿm-]-\w AS-®p ]q-´n h-©n-s®-∂m-Wv ]-ø-∂q¿: hn-izm-k h-©-\ \-S- ]-cmXn.

hnizm-kh-©-\-: tI-sk-Sp¯p

a-e-tbmc-¯v hym-]-I Irjn\m-iw; B-d-f¯v aq-¶p ho-Sp-IÄ X-IÀ¶p C-cn-´n: I-\Ø a-gb - n-epw Im-‰nepw a-et- bm-c ta-Je - b - n¬ hym-]I \-„w. B-df - w ^m-an-ep-≠m-b Np-ge - n-°m-‰n¬ \n-ch - [ - n t]-cp-sS Im¿-jn-I hn-fI - f - pw ho-Sp-If - pw \in-®p. ^m-an-se ]-{¥-≠mw tªm°n-se _m-eI - r-jW v- ≥, cm-Pp F∂n-hc - p-sS ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. ^m-an-s‚ A-[o-\X - b - n-ep-≈ \q-dne-[n-Iw d-_¿ a-cß - ƒ Im-‰n¬ \new-s]m-Øn. C b-tim-Zb - p-sS Iip-am- h - n≥ tXm-´w \-in-®p. Ko-Xm tPm-kn-s‚ 100 hm-g, 50 d-_¿, 20 Iip-am-hv, ]-hn-{X-s‚ hm-g Ir-jn, _n-μp-˛c - m-Lh - ≥ Z-ºX - n-If - p-sS Ihp-ß,v d-_¿, I-ip-am-hv Ir-jn-Iƒ°pw \m-iw t\-cn-´p. hm-Wn-b∏ - m-d c-≠mw I-Sh - n-se Np-g∂ - b - n¬ A∂-Ωb - p-sS ho-Sn-s‚ ap≥ `m-Kw CSn-™X - n-s\ Xp-S¿-∂v ho-Sv A-]I - S `o-jW - n-bn-em-bn. h-´ym-d I-cnbm¬ a-cp-tXm-S≥ tKm-]m-es - ‚ InW¿ ]q¿-Wa- m-bpw C-Sn-™p. B-dfw ]-tbm-cb - n-se am-Wn-bØ - v tcmln-Wn-bp-sS ho-Sv `m-Kn-Ia - m-bn XI¿-∂p. tIm-fn-°S- h - v \q-Nym-Sv Ip∂n¬ F-fº - n-em≥ \m-cm-bW - s - ‚ ho-Sv a-cw ho-Wv X-I¿-∂p. tIm-fn-°-S-hv-˛ F-S-hq¿ tdmUn-se tIm-fn-°-S-hv tdm-U-cnIn¬ \n¿-Øn-bn-´ sN-¶¬ tem-dn a-Æn-Sn-®-en-s\ Xp-S¿-∂v h-b-en-

a-cw ho-Wv X-I¿-∂ tIm-fn-°S-hv \p-Nym-Sv Ip-∂n¬ F-f-ºn-em≥ \m-cm-bW-s‚ ho-Sv te-°v a-dn-™p. C-cn-´n t]m-en-kv kv-t‰-j≥ k-ao-]-sØ sI A–p¿ d-la v- m-s‚ ho-Sv a-Æn-Sn-™v `o-jW - n-bn-em-bn. In-Wd - pw a-ÆnSn-™v \-in-®p. tNm-eb - n¬ ap-kvX-^b - p-sS ho-Spw a-Æn-Sn-®¬ - `oj-Wn-bn-em-Wv. ]p-gb - n-se P-e\ - nc-∏v D-b¿-∂v a-Æn-Sn-®¬ `o-jW - nbn-em-b \m-ep ho-´p-Im-sc am-‰n∏m¿-∏n-®p. Iq-´p-]p-g t]-c´- b - n-se

I-tÆm-Øv kp-tc-jv, ]p-Xp-]-dºn¬ N-{μn-I, Im-hp-¶¬ im-¥, am-[-h≥ F-∂-n-h-sc-bm-Wv am-‰n∏m¿-∏n-®X - v. X-et- »-cn-˛_ - mw-•q¿ A-¥¿ kw-ÿm-\ ]m-Xb - n¬ am°q-´w Np-c-Øn¬ a-cw ho-Wv aWn-°q-dp-It- fm-fw K-Xm-KX - w X-S -s∏-´p. sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿s®-bm-Wv K-Xm-KX - X-S  - a - p-≠mb-Xv. \q-dp-IW - ° - n-\v bm-{X-°m¿

I¡q-kv am-en\yw tdm-UnÂ; \m-«p-ImÀ {]-t£m-`-¯n-te-¡v s]-cn-ßØ - q¿: I-cn-bm-Sv {Km-a∏ - ©m-bØ - v c-≠mw hm¿-Uv tXmt°m-´p-hb - e - n-¬ kz-Im-cy-hy-‡nbp-sS Izm¿-t´-gk -v n¬ \n-∂p-≈ I°q-kv am-en-\yw tdm-Un-te-°pw k-ao-]s - Ø In-Wd - p-If - n-te-°pw hym-]n-°p-∂X - m-bn ]-cm-Xn. ]-e-X-h-W ]-cm-Xn-s∏-´n-´pw ]-cn-lm-cw Im-Wm-ØX - n-¬ {]-Xntj-[n-®p k-ac - Ø - n-s\m-cp-ßp-Ibm-Wv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ. B-dp

ap-dn-If - p-≈ Izm¿-t´-gvk - n¬ ap-∏Xn-e-[n-Iw A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-If - m-Wp Xm-ak - n-°p∂-Xv. tdm-Un-se sk-]v‰ - n-Iv ss]∏v I-hn-™v am-en-\yw sh-≈Øn¬ ]-c° - p-Ib - m-Wv. C-Xp-aq-ew Zp¿-K‘ - w A-kl - y-am-Wv. \n-ch-[n-t]¿ Im¬-\S- b - m-bn t]m-hp∂ h-gn-bm-Wn-Xv. A-Xn-\n-sS, Izm¿-t´-gvk - v A-S®p-]q-´W - s - a-∂p \n¿-tZ-in-®v B-

tcm-Ky-h-Ip-∏pw ]-©m-b-Øpw DS-a-bv-°v t\m-´o-kv \¬-In-bn-´p≠v. s]-cn-ß-Øq-cn-¬ a-™-∏nØw ]-S¿-∂ km-l-N-cy-Øn¬ sXm-´-Sp-Ø {]-tZ-i-am-b tXmt°m-´p-h-b-en-se Izm¿-t´-gv-knse am-en-\y-{]-iv-\w- A-Xo-h Ku-c-h-]-c-am-sW-∂pw A-[n-IrX¿ A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-SW-sa-∂pw am-en-\y-hn-cp-≤ I¿-ak-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ ]-d-™p.

]mN-I-hm-X-Iw tNmÀ-¶p Xo-¸n-Sn¨p s]-cn-ßØ - q¿: A-Sp-°f - b - n-se ]mN-Ih - m-XI - knen-≠¿ tNm¿∂-Xv ho-´p-Im-sc G-sd-t\cw ]-cn-{`m¥n-bn-em-gØ - n. H-en-∏n¬ K-h. bp.]n kvI - q-fn-\p kao]-sØ h-≈¬ kn-dm-Pn-s‚ ho-´n-¬ C∂-se sshIo´v 7.30Hm-sS-bm-Wp kw-`hw. Kym-kv k - n-en≠-dns‚ ap-If - n-em-bm-Wp Xo-]S- ¿-∂X - v. D-S≥ {i-≤b - n¬s∏-´X - n-s\ Xp-S¿-∂v Ip-Spw-_mw-Kß - ƒ ho-Sn-\p shfn-bn-en-dßn. X-et- »-cn-bn¬-\n∂p A-kn-kv‰‚ v kvt‰-j≥ Hm-^n-k¿ sI hn e-£va - W-s‚ t\-Xr-XzØn¬ A-·n-ia - \ - tk-\mw-Kß - s - f-Øn Xo-bW ®p. sNm-¢n t]m-enkpw ÿ-es - Ø-Øn-bn-cp∂p. s]-cn-ß-Øq¿ H-en-∏n-en-se ho-´n¬ ]m-N-I-hmXI kn-en-≠-dn-se Xo-∏n-Sn-Øw A-W-bv-°p-∂ A-·ni-a-\ tk-\mw-K߃

sXmgn-ep-d-¸v: \q-dp-Zn-\w ]qÀ¯n-bm-¡nb h\n-X-IÄ¡v HmW-t¡mSnþ -a{´n I-Æq¿: sXm-gn-ep-d∏ - v ]-≤X - nbn¬ \q-dp-Zn-hk - w sXm-gn¬ sN-b-v X h-\n-XI - ƒ-°v Hm-Wt- °m-Sn \¬-Ip-sa-∂v a-{¥n sI kn tPmk-^.v C-Xn-\m-bn 20 tIm-Sn \o-°nh-®n-´p-≠v. sXm-gn-ep-d∏ - v ]-≤X - nbp-sS C-eI - vt- {Sm-Wn-Iv ^-≠v amt\-Ps -v a‚ v kw-hn-[m-\Ø - n-s‚ Pn√m-Xe - D-ZL v- m-S\ - w \n¿-hl - n-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. F-√mh¿-°pw \q-dp-Zn-hk - w sXm-gn¬ \¬-Im-\m-Wp e-£y- a - n-Sp-∂X - .v ]e \n-_‘ - \ - I - ƒ Im-cW - w B-hi-ya - m-b s{]m-PI - v‰ - p-Iƒ G-s‰-Sp°m-\m-hp-∂n-√. C-Xv km-[n-°W - sa-¶n¬ ]-≤X - n-sb D¬-∏m-Z\ - taJ-eb - p-am-bn _-‘n-∏n-°W - w. I∂p-Im-en h-f¿-ج, hy-Xy- k - X -v Ir-jn-tPm-en-Iƒ F-∂n-h sXm-gnep-d∏ - v ]-≤X - n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm ≥ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ i-‡a - mb k-Ω¿-±w sN-ep-Øp-w. tZ-io-b hn-I-k-\ Iu¨-knen¬ ap-J-y-a-{¥n C-°m-cyw {i≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. C-eIv-t{Sm-Wn-Iv kw-hn-[m-\w h-cp∂-tXm-sS sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-°u-≠p-I-fn-te-°v Im-e-Xma-k-an-√m-sX ]-W-sa-Øn-°m\m-hp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp. ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-amb Un-Pn-‰¬ kn-t·-®¿ k¿-´n^n-°-‰v hn-X-c-W-hpw a-{¥n \n¿h-ln-®p. a-e-∏-´w -]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-[m-a-Wn, D-fn°¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v

kannur/knr

s_-∂n F-∂n-h¿ G-‰p-hm-ßn. F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.-F¬.F. A-[-y-£-X- h-ln-®p. A-U-z. k-Æn- tPm-k-^v Fw.-F¬.-F, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f, {Km-a-∏-©mb-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n Sn am-X-yp, tªm-°v ]-©m-b-Øv A-tkmkn-tb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v sI {io-[-c≥, eo-Uv _m-¶v Pn√m am-t\-P¿ hn F-kv P-b-dmw, \-_m¿-Uv F.-Pn.-Fw. ]n Zn-t\iv, Pn-√m I-e-Iv-S¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬-°¿, Zm-cn-{Zy e-Lq-I-c-W hn-`m-Kw s{]m-P-Iv-‰v U-b-d-Iv-S¿ ]n hn tXm-a-kv kw-km-cn-®p.-

‰≥ ]q-fa - c - w I-S] - p-gI - n X-I¿-∂p. Ip-bn-eq-cn-se ]-g» - n A-Ws - °-´v tdm-Uc - n-In-se Ip-™n-cm-a≥ \ºym-cp-sS I-S- X-I¿-∂p. H sI cmL-h≥ \-ºym-cp-sS d-_¿ tXm-´Øn-se d-_¿ jo-‰v s{]m-kk - n-Mv sj-Uv a-cs - °m-´v s]m-´n ho-Wv XI¿-∂p. tKm-]m-e≥ \-ºym-cp-sS A-©v h¿-jw {]m-ba - p-≈ 50 d-_¿ a-cß - ƒ \-in-®p. H sI h-kp-aX - n, sI kn _m-etKm-]m-e≥, Ip-™n-Ir-jW -v ≥ \ºym¿, Ip-™n-cm-a≥ \-ºym¿, sI {]-`m-Ic- ≥, ]n kn X-¶a- W - n F-∂n-hcp-sS ]-dº - n-se h≥ a-cß - ƒ s]m-´nho-Wp. s]-cp-hf - Ø - p-]d- º - v Ip-´m-hnse B-e° - o¬ am-[h - n-bp-sS hn-dIv ]p-c- a-cw ho-Wv X-I¿-∂p. tN-Snt®-cn I-cp-Wm-Ic - ≥ \-ºym-cp-sS ho-Sv a-cw-ho-Wv X-I¿-∂p. C-cn-°q¿ ]p-g \n-d™ v I-hn-™p. s]-Sb - tßm-S,v \n-Sp-h≈ - q¿, ]q-™n-Sp-°,v U-b\ - m-tam-kv {Ku-≠v, tN-Sn-t®cn, Nq-fn-bm-Sv, A-Sp-hm-∏p-dw, \n-SpIp-fw, \m-bn-°m-en F-∂n-hn-Sß - fn¬ 50e-[n-Iw ho-Sp-If - pw Izm¿-t´gvk - p-If - pw B-bn-∏p-gb - n-se Hm-S°-Sh - v ]m-ew, C-cn-°q¿ hm-´¿ AtXm-cn-‰n-bp-sS ip-≤P - e - h - n-Xc - W In-W¿ - F-∂n-hb - pw ]-tØm-fw Iep-¶p-If - pw \-S∏ - m-XI - f - pw sh-≈Øn-\S- n-bn-em-bn.

P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv C-^v-XmÀ kw-L-Sn-¸n-¨p h-f-]-´-Ww: h-f-]-´-Ww P-\ssa-{Xn t]m-en-kv C-^v-Xm¿ hncp-∂v kw-LS- n-∏n-®p. sI Fw jmPn Fw.-F¬.-F. D-ZvL - m-S\ - w sNbv-Xp. Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n kpIp-am-c≥, P-\s - sa-{Xn Pn-√m t\mU¬ Hm-^n-k¿ ]n kn _m-_p ap-Jym-Xn-Yn-If - m-bn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw A-–p¿-d-“m≥ A-[-y-£-X hln-®p. lw-k an-kv-_m-ln, c-ho{μ-h¿-a cm-P, ^m-Z¿ tPm¨k¨, A-kn-Â v I-am≥-U‚ v A-–p-∂n-km¿, kn.-sF. ]n _me-Ir-jv-W≥ \m-b¿, F-kv.-sF. F hn Zn-t\-iv kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

slÂ-a-äv [-cn-¨v F.Sn.F-½n I-b-dm-\p-Å {i-aw XS-ªp ]p-Xn-bs - Xcp: sl¬a-‰v [-cn-®v F.Sn.Fw. Iu-≠d- n¬ I-bd- m-\p≈ bp-hX - n-bp-sS {i-aw sk-Iyq-cn-‰n Po-h\ - ° - m-c≥ X-S™-Xv hmt°-‰Ø - n-\n-Sb - m°n. C∂-se D-®b - ° -v v H∂-ct- bm-sS ]p-Xn-bs - Xcp ssÃtem tImw-πI - k -v n-se s^-Ud- ¬ _m-¶v F.Sn.Fw. Iu≠-dn-em-Wv kw-`h - w. tIm´v [-cn-®v tam-t´m¿-ssk-°n-fn-seØn-b bph-Xn sl¬a-‰v [-cn-®v Iu-≠d- n¬ I-bd- p-∂X - n-s\ F-Xn¿-ØtXmsS, F.Sn.Fw I-h¿-®m-{i-aa - m-sW-∂p [-cn-®v ]-cn-kc - h - m-knIƒ X-Sn-®p-IqSn. G-sd-t\-cw hm-t°-‰Øn-s\m-Sp-hn-em-Wv bp-hXn-bm-sW-∂p a-\ - n-em-bXv. X-fm-∏v kz-tZ-in-\nbm-b bp-hX - nsbbpw sk-Iyq-cn-‰n Po-h\ - ° - m-cs - \bpw h-f] - ´-Ww kn.sF _m-eI - r-jW -v \pw kw-Lhpw tÃ-j\ - n-te-°p sIm≠p-t]mbn. C-cp-hcpw ]-cm-Xn \¬-Im-ØX - n-\m¬ {]-i\ -v w ]-cn-lc - n-s®∂pw tI-sk-Sp-Øn-´n-s√∂pw h-f] - ´-Ww t]m-en-kv A-dn-bn®p.

{]-Xntj-[ Iq-«mbv-a \-S-¯n I-Æq¿: apJya-{¥n°pw a{¥n-am¿-°p-sa-Xn-tc t^-k_ -v p-°n-eqsS {]-Xn-Ic - n® Poh\°msc kkvs - ]‚ v sNbvX \S]Sn ]n≥hen°W-sa-∂v Bhiy-s∏´v F^v.Fkv.C.Sn.HbpsS B`napJyØn¬ {]Xntj[Iq´mbva kwLSn∏n®p. IÆq¿ ]gb _kvÃm≥Uv ]cnkcØv Sn hn cmtPjv Fw.F¬.F. DZvLmS\w sNbvXp. Fw _meIrjvW≥ A[y£X hln®p. hn hn ]pcptjm-Øa≥, sI kn lcnIrjvW≥, Fw hn iin[c≥, C P\m¿±\≥ kwkmcn®p. Xfn-∏d- º - n¬ Pn√m ]©mbØv {]-knU‚ v sI F kcf DZvLmS\w sNbvXp. Fw sP amXyp A[y£X hln®p. Xet»cn ]pXnb _kvÃm ≥Uv ]cnkcØv sI sI \mcmbW≥ Fw.F¬.F. DZvLm S\w sNbvXp. F≥ ]n iinIpam¿ A[y£X hln-®p.

l-cn-X\n-[n ]-²Xn C-cn-°q¿: tN-Sn-t®-cn F.F¬.]n kv-Iq-fn¬ l-cn-X-\n-[n ]≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w ]n.Sn.F. {]-knU‚ v sI hn c-ta-i≥ \n¿-h-ln-®p. Fw kp\n-X A-[y-£-X h-ln-®p. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ k-Pn t_m-[-h¬°-c-W ¢m-sk-SpØp.

ss_-¡v bm-{Xn-I-s\ Im-dn-Sn-¨p-ho-gv-¯n X-«n-s¡m-−p-t]m-bn X-e-t»-cn: ss_-°v bm-{X-°m-cs\ C-Sn-®p-ho-gv-Øn X-´n-s°m≠p-t]m-bn. I-Xn-cq¿ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn-se s]m∂yw {km-ºn-°S- p-Ø sI.-Fk - v.C.-_n tdm-Un-\p k-ao-]w- C-∂s - e D-®b - v° - v H-t∂m-sS-bm-Wp kw-`hw. sI.-F¬.-18.-C.-4776 ss_-°ns\ ]n-¥p-S¿-∂ sI.-F¬.-36.-9656 Bƒ-t´m-Im¿ C-Sn-®p-ho-gvØ - n-b ti-jw bm-{X-°m-cs - \ _-ew-{]tbm-Kn-®p I-S-Øn-s°m-≠p-t]mhp-Ib - m-bn-cp-∂p. t]m-en-kv ÿe-sØ-Øn \-SØ - n-b ]-cn-tim-[\-bn¬ ss_-°n¬-\n-∂p c-≠p-e£w cq-]b - pw B¿.-kn. _p-°pw I-s≠-Øn. d-jo-Zv, ta-ap-≠, h-S-I-c F∂m-Wv B¿.-kn _p-°n¬ tc-Js∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. tIm-´-bw ku-Øv ssh-°-sØ tKm-]m-eIr-jv-W-s‚ a-I≥ tPym-Xn-jv em-en-s‚ D-S-a-ÿ-Xn-bn-ep-≈ Im-dm-Wn-sX-∂v Xp-S-c-t\z-j-WØn¬ t_m-[y-s∏-´-Xm-bn t]men-kv ]-d-™p. F.-F-kv.-]n. [o-c-Pv-Ip-am¿ Kp-]v-X-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ At\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n.-

I-Æq-c-n¬ I¨k-yq-a¿ s^Uv Hm-Ww˛d-a-Zm≥ hn]-W\taf-bpsS Pn√m-Xe DZvLm-S-\w \n¿-h-ln-® a{¥n sI kn tPmk-^v D¬-∏-∂-߃ ho-£n-°p∂p

I¬k-yq-aÀ s^-Uv Hm-Wwþd-a-Zm³ ta-f XpS§n I-Æq¿: k-lI - c - W - h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I¨-ky- q-a¿ s^Uv ap-tJ-\ kw-ÿm-\Ø - p-S\ - o-fw Xp-Sß - p-∂ Hm-Ww-˛d - a - Z- m≥ k-lI-cW - hn-]W - \ - ta-fb - p-sS Pn-√mX-e D-ZvL - m-S\ - w kvI - u-´v B‚ v ssK-Uvk - v _n¬-Un-Mn¬ a-{¥n sI kn tPm-k^ - v \n¿-hl - n-®p. \K-ck - `- m sN-b¿-t]-gk -v ¨ tdm-j-v \n Jm-en-Zv A-[y- £ - X - h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-cf - B-Zy- h - n¬-∏-

t\m-¼p-Im-cp-sS h-bdpw a-\Êpw \n-d-¨ \n-À-hr-Xn-tbmsS A-¯m-g-¡-½nän I-Æq-¿: ]-Xn-hp sX-‰n-°m-sX d-a-Zm-\n¬ t\m-ºp-Im¿-°v A-Øm-g-hn-cp-s∂m-cp-°nb \n-¿-hr-Xn-bn-em-Wv I-Æq¿ kn-‰n-bn-se A-Øm-g-°-Ωn-‰n. c-≠v ]-Xn-‰m-≠v ]n-∂n-´ tk-h-\w \-K-c-Øn-se-Øp-∂-h-¿-°pw a‰pw H-cp A-\p-{K-am-Wv. kn-‰n-bn-epw ]-cn-kc-Øp-sa-Øp-∂- t\m-ºp-Im¿-°v t\m-ºpXp-d-°m-\pw A-Øm-g-Øn-\pw ku-I-cyta-¿-s∏-Sp-Øn-bm-Wv I-gn-™ 23 h-¿-j-ambn C-h¿ tk-h-\-\n-c-X-cm-hp-∂-Xv. Zn-h-khpw 200 te-sd t]¿ t\m-ºp-Xp-d-bv-°pw 200Hm-fw t]¿ A-Øm-g-Øn-\pw C-hn-sSsb-Øp-∂p-≠v. 24 h-¿-j-w ap-ºm-Wv kn-‰n-bn-se _m-h j-lo-Zv Z¿-Km-i-co-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ d-a-Zm-\n¬ A-Øm-g-sam-cp-°n Xp-S-ßn-b-

AXnth-K sd-bn¸m-X Zp-cn-X-ap-−m-¡pw: C hÂ-k-cm-Pv Fw.FÂ.F. amln: P-\-km{μ-X tZio-b icm-i-cn-bnepw IqSp-X-ep-≈ amln-bn-eq-sS \n¿-Zn-„ A-Xnth-K sd-bn¬∏mX I-S-∂pt]m-hp∂Xv P-\-߃-°v G-sd Zp-cnXap≠m-°p-sa-∂v C h¬-k-cmPv Fw.F¬.F. ]p-Xp-t®-cn \nb-a-k-`-bn¬ ]-d-™p. C-Xp-kw-_‘ - n®v ]-≈q-cn-¬ \-SØnb k¿-th am-ln `-cW - Iq-SØn-s‚ A-dn- t- hm-sS-bs - √∂pw P\-ßf - psS B-i¶ - bpw A-I‰ - W - sa∂pw A-t±-lw B-hi - y-s∏´p.

Np-cØ - n¬ Ip-Sp-ßn. D-®t- bm-sS K-Xm-KX - w ]p-\ÿ - m-]n-®p. C-cn-°q¿: C-cn-°q-dn- e - pw ]-cn-kc - ß-fn-epw hym-]I - a - m-b \m-ia - p≠m-bn. sIm-tSm-fn-{]-sØ B-tacn ]-≈n-bd- t£-{X-Øn-\p k-ao-]sØ ]-≈n-bd - ° - ¬ cm-Ps - ‚ 11 tIm¬ B-ga - p-≈ ho-´p In-W¿ XI¿-∂p. ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂- Ip-fn-apdn-bpw A-Sp-°f - b - pw X-I¿-®b - n-emWv. Iq-Sm-fn ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v ko-\ {]-Zo-],v ssh-kv {]-knU‚ v sI hn tam-l\ - ≥, sa-º¿ sI Zn-hm-Ic - ≥, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ {]-Zo-]v Ip-am¿ ÿ-ew k-μ¿-in®p. ap-´∂ - q-cn-se hm-cy-t¶m-Sv tIm-´Øv s]m-°s - ‚ ho-Sn-\p ta¬ a-cw s]m-´n ho-Wv Hm-^n-kv dq-apw h-cm¥-bpw X-I¿-∂p. am-hp-Xo-b≥ I≠n hn-Pb - s - ‚ ho-Sn-\p ta¬ a-cw ho-Wv A-Sp-°f - p-bp-sS Rm-en XI¿-∂p. Xm-dt- »-cn {io-Pb - p-sS hoSn-s‚ Hm-Sv Im-‰n¬ ]m-dn sXm-´S- pØ h-be - n¬ ho-Wp. Np-ge - n-°m-‰nepw a-gb - n-epw ap-´∂ - q¿, sIm-tfmfw, Xm-t‰ym-S,v I-cS- n ta-Je - I - f - n¬ hym-]I - a - m-b Ir-jn-\m-ih - p-ap-≠mbn. ssh-Zyp-Xn sse-\p-Iƒ s]m-´nb-Xn-\m¬ ssh-Zyp-Xn _-‘w \ne-®p. Nn-eb - n-Sß - f - n¬ K-Xm-KX - w kvX - w-`\ - a - p-≠m-bn. s]-cp-aÆ - n-se tI-ft- º-Øv cm-aN - {- μ-s‚ ho-Sv Iq-

\ \-SØ - n. I¨-ky- q-a¿ s^-Uv {]kn-U‚ v A-Uz- . tPm-bn tXm-ak - ,v \-Kc - k - ` - m ssh-kv sN-b¿-am≥ A-Uz- . Sn H tam-l\ - ≥, Iu¨-kne¿ Fw kn {io-P, I¨-ky- q-a¿ s^-Uv U-bd - I - vS- ¿ hn cm-aI - r-jvW≥, k-lI - c - W - tPm-bn‚ v c-Pnkv{- Sm¿ sI hn kp-tc-j,v K-h. ap-\nkn-∏¬ ssl-kvI - qƒ {]-[m-\m[ym-]I - ≥ kn ]n kp-tc-{μ≥, I¨-ky- q-a¿ s^-Uv am-t\-P¿ kn k-t¥m-j,v Fw Un tUm. dn-Pn Pn

\m-b¿, do-Py-\¬ am-t\-P¿ kn Pb-Ir-jW -v ≥ kw-km-cn-®p. k-]X -v w-_¿ 15 h-sc \o-fp-∂ ta-fb - n¬ hn-]W - n hn-et- b-°mƒ 36 i-Xa - m-\w-hs - c In-gn-hv e-`n-°pw. P-b A-cn, Ip-dp-h A-cn, a-´ A-cn, ]-®c - n F-∂n-hb - ° -v v 21, ]-©k - m-c 26, sh-fn-s®-Æ 62, D-gp-∂v 42, I-Se 45, Xp-hc - ] - c - n-∏v 45, sN-dp-]b - ¿ 55, h≥-]b - ¿ 35, ap-fI - v 55, ]n-cn-b≥ apf-Iv 76, a-√n 60 cq-] F-∂n-ßs - \bm-Wp hn-e-\n-e-hm-cw.

sX-§p-I-fn-se tcm-K-_m-[-bv-¡v Imc-Ww _-e-£-b-sa-¶v hn-Z-Kv-[-kwLw sN-dp-]p-g: a-e-tbm-c ta-J-ebn¬ sX-ßp-Iƒ - ° - v hym-]I - a - mbn tcm-Kw ]-Sc - m≥ Im-cW - w sXßn-s‚ _-e£ - b - a - m-sW-∂v hn-ZKv[ - k - w-Lw. a-{¥n sI ]n tam-l\-s‚ \n¿-tZ-is - Ø Xp-S¿-∂v CtX-°p-dn-®p ]Tn-°m-s\-Øn-b kw-Lw am-[y-a{- ]-h¿-ØI - t- cm-Sv kw-km-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. I-Æq¿ Ir-jn U-]yq-´n U-bd- Œ¿-am-cm-b A-\n-em in-hc- m-a≥, sI ]n P-bc- m-a≥, A-kn-k‰-v ‚ v U-bd- Œ¿ hn sI e-fn-X, ]-∂n-bq¿ Ir-jn K-th-jW - tI-{μ-Øn-se c-≠p Akn-k‰-v ‚p-am¿ F-∂n-hc- p-sS t\-XrXz-Øn-ep-≈ kw-Lw Ir-jn-bn-S߃ k-μ¿-in-®v \-„ß - ƒ hn-eb - ncp-Øn-. C-∂p a-{¥n-°v dn-t]m¿-´v \¬-Ip-sa-∂pw ]-©m-bØ - n-s\ {]-

tXy-I ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm ≥ ip-]m¿-i sN-øp-sa-∂pw sI ]n P-bc - m-a≥ ]-d™ p. C-Xp-am-bn _‘-s∏-´ tbm-Kw ]-©m-bØ - v lmfn¬ tN¿-∂p. {]-kn-U‚ v tdm-jn tPm-kv A-[y-£X - h-ln-®p. A-\nem in-hc- m-a≥ , sI ]n P-bc- m-a≥, cm-aI - r-jW -v ≥, t_-_n I-fØ - n¬, hn-tP-jv ]-≈n-°c- , sI cm-P≥, tIc-I¿-jI - c- pw ]-s¶-Sp-Øp. Nn-e aq-eI-߃ Iq-Sp-Xe - m-bn e-`n-°m-ØX - v aq-ew Hm-eb - p-sS I-´n-Iq-Sp-∂p. C-Xpaq-ew Im-‰n¬ H-Sn-bp-Ib - pw Iq-ºp-Nob¬ tcm-KØ - n-\pw Im-cW - a- m-hpw. bp-≤-Im-em-Sn-ÿm-\-Øn¬ a-cp-∂v X-fn-®n-s√-¶n¬ sX-ßns‚ hym-]-I \m-i-Øn-te-°v hgn-h-bv-°p-sa-∂v hn-Z-Kv-[-kwLw hn-i-Zo-I-cn-®p.

kn-‰n-bn-se A-Øm-g-°-Ωn-‰n-bn-se t\m-ºpXpd

daZm³ hn-ti-jw Xv. aq-∂v h¿-j-tØm-fw Xp-S¿-∂ tk-h-\w ]n-∂o-Sv kn-‰n-bn-se tk-h-\-X-¬-]-c-cm-b bp-hm-°ƒ G-s‰-Sp-Øp. C-Xn-s‚ tI-{μam-bn kn-‰n-bn-se sX-°ym-hv sI-´n-Sw am-dn. ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn ]-Xn-\m-bn-c-ß-sf Du´n-b A-Øm-g-°-Ωn-‰n-bp-sS Du-¿-P-hpw Xym-K-t_m-[-ap-≈ H-cp-]-‰w bp-hm-°-fmWv. 40Hm-fw thm-f≠ - n-b¿ - a - m¿ am-dn-am-dn-bmWv t\m-ºp-Im-sc tk-hn-°p-∂X - v. Sn F X-

3

߃ {]-kn-U‚pw k-^vh - m≥ Ip-≠d - b - n¬ sk-{I-´d - n-bpw Sn hn Jm-en-Zv J-Pm≥-Pn-bpam-b I-Ωn-‰n-bm-Wv {]-h¿-Ø-\-߃-°p ta¬-t\m-´w h-ln-°p-∂X - v. X-dm-ho-lv \-akv-Im-cw I-gn-bp-∂-tXm-sS A-Øm-g-`-£W-Øn-\p-≈ H-cp-°-w Xp-S-ßpw. ]n-∂o-Sv kp-_l - n _m-¶n-\v ap-ºp-hs - c Xn-c° - m-Wv. am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿, a¬-ky-sØm-gnem-fn-Iƒ, B-ip-]-{Xn-I-fn-ep-≈-h¿ F∂n-h-¿-s°-√mw C-h-cp-sS tk-h-\w A-\p{K-l-am-Wv. am-k-Øn¬ 1.-75 e-£w cq-]tbm-f-am-Wv sN-e-hn-Sp-∂-Xv. C-Xn-\p ]p-dsa A-cn, ssa-Z, sh-fn-s®-Æ, a¬-kyw, C-

d-®n F-∂n-h kv-t]m¨-k¿ sN-øm-dp-≠v. _m-°n-h-cp-∂ A-cn-bpw a-‰pw d-a-Zm≥ Ah-km-\-Øn¬ \n¿-[-\¿-°v F-Øn-®psIm-Sp-°-p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. I-Ωn-‰n-°p Iogn¬ Cu-h¿-jw ap-X¬ H-cp dn-eo-^v I-Ωn‰n-bpw cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. ]p-Wy-ß-fp-sS ]q-°m-e-am-b d-a-Zm≥ cm-hp-I-sf A-Xn-Yn- k-¬-°m-c-Øn-s‚bpw A-i-c-W tk-h-\-Øn-s‚-bpw ]m-Xbn-eq-sS k-Po-h-am-°p-I-bm-Wv kn-‰n-bnse Cu Iq-´m-bv-a. C-hn-sS-sb-Øp-∂-h-¿ a\- pw h-b-dpw \n-d-™m-Wv t]m-hp-∂-sX∂p sk-{I-´-dn k-^v-hm≥ ]-d-™p.

sN-dp-]p-g-bn¬ sX-ßp-I-fp-sS tcm-K-sØ-°p-dn-®p ]Tn-°ms\Øn-b hn-Z-Kv-[-kw-Lw Hm-e ]cn-tim-[n-°p∂p

Thejas Epaper kannur Edition 2013-08-03  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-08-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you