Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/KPI

ssI-tb-äw H-gn-¸n-¡m³ ssl-t¡m-S-Xn \nÀ-tZiw

tIm-«-bw a-tlm-Â-k-hw: `-£y-ta-f Xp-S-§n

t]m-en-kp-Im-sc X-S-ªhsc A-d-Ìv sN-bv-Xv \o-¡n; tÌj-\p-Ån `P\

tIm-´-bw: tIm-´-bw a-tlm-¬k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xn-cp-\°-c ssa-Xm-\n-bn¬ `-£y-ta-f B-cw-`n-®p. D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-ae Pn-Ωn \n¿-h-ln-®p. A-Uo-j\¬ Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰v Sn -hn kp-`m-jv A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿ t]-gvk≥ kp-[m Ip-cy≥, Un.-‰n.-]n.kn. \n¿-hm-l-I-k-an-Xn Aw-Kw F sI N-{μ-ti-J-c≥, Un.‰n.]n.-kn. sk-{I-´-dn Pn-Pp tPm-kv ]-s¶-Sp-Øp.

Im-äpw- a-g-bpw; N-§-\m-tÈ-cn-bn h³ \-ãw N-ß-\m-t»-cn: sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bn¬ ho-in-b-Sn-® i-‡am-b a-g-bn¬ N-ß-\m-t»-cn-bnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw e£-ß-fp-sS \-„w. \n-c-h-[n hoSp-I-ƒ-°pw Ir-jn-°pw \m-iw kw-`-hn-®p. I-dp-I-®m¬ Iq-{X-∏≈n ]p-Xp-∏-d-ºn¬ tdm-k-Ω tPm-k-^n-s‚ ho-Sv ]q¿W-ambpw X-I¿-∂p. \o- e w- t ]- c q¿ ]- © m- b - Ø nse A-©mw hm¿-Un¬ ]p-©mbn¬ kp-_m-jv, 46¬ e-Xo-jv, k-Pn-`-h-\n¬ hn-P-b-∏≥, 46¬ s]m- ∂ - Ω F- ∂ n- h - c p- s S ho- S pI-fm-Wv `m-Ko-I-am-bn X-I¿-∂Xv. Xr-s°m-Sn-Øm-\w ]p-Xp-∏-dºn¬ sP-kn tXm-a-kv, B-epΩq-´n¬ sk-_m-Ãy≥, I-ÆwIp-fw B‚-Wn sN-dn-bm≥ F∂-n-h-cp-sS ho-Sp-I-fpw `m-Kn-I-ambn X-I¿-∂n-´p-≠v. ssI-\-Sn, N°-®w-]m-°, sN-cp-I-c F-∂n-hnS-ß-fn-epw hym-]-I-am-b Ir-jn \-in-®n-´p-≠v. ssh-Ip-t∂-c-Øp≠m-b i-‡-am-b Im-‰n¬ \-K-cØn-¬ \n-c-h-[n ^vf-Iv-kv t_m ¿-Up-I-fpw X-I¿-∂n-cp-∂p.

a¬-Xn-« C-Sn-ªv ho-Sv X-IÀ-¶p aq-∂m¿-: I-\-Ø a-g-bn¬ a¨Xn-´ C-Sn-™v ho-Sv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. Z-º-Xn-I-fpw \m-ep-hb- p-Im-cn-bpw A-Zv-`p-X-I-c-ambn c-£-s∏-´p. C-°m-\-K-dn-se km-dm lu-kn¬ cm-P-bp-sS hoSm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn-bnse I-\-Ø-a-g-bn¬ X-I¿-∂-Xv. ho-´n¬ In-S-∂p-d-ßn-b cm-P-bpw `m-cy-bpw aq-Ø-a-Iƒ ss{_-‰nbpw a-Æn-Sn-bp-∂ i-_v-Zw tI-´v C-d-ßn-tbm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ho-Sn-\v ]n-∂n-ep-≈ a¨-Xn-´bpw kw-c-£-W `n-Øn-bp-am-Wv C-Sn-™-Xv. kw-c-£-W `n-Øn C-Sn-™-tXm-sS C-Xn-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ ]m-dmw-Ip-Sn-bn¬ lm-jn-an-s‚ ho-Spw \n-ew ]-Xn°m-hp-∂ kv-Yn-Xn-bn-em-Wv.

Pq-sse A-©n-\v IÀ-j-I lÀ-¯m B-e-∏p-g: s\-√v kw-`-c-Ww \-SØn-b h-I-bn¬ G-‰-hpw Iq-SpX¬ s\-√p-hn-e sIm-Sp-Øp Xo¿-°m-\p-≈-Xv A-Jn-e Ip-´\m-Sv Im¿-jn-I ta-J-e-bn-emsW-∂pw tIm-´-bw, B-e-∏p-g, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-Iƒ Dƒ-s∏-Sp∂ s\¬-Im¿-jn-I ta-J-e-bnse aq-∂p-am-k-am-b s\-√v hn-e Ip-Sn-»nI 30\p-≈n¬ hn-X-c-Ww sN-øm-Ø ]-£w {]-Jym-]n-® k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´v t]m-Ip-sa-∂v A-Jn-e Ip´-\m-Sv s\¬-˛-\m-fn-tI-c I¿-jI s^-U-td-j≥ {]-kn-U‚ v t_-_n ]m-d-°m-S≥ ]-d-™p.

hm-l-\w \n-b-{´-Wwhn-«v a-dn-ªp sN-ß-∂q¿: Fw.kn. tdm-Un¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ hm-l-\w X-e Io-gm-bn Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn™p. C-∂-se ]p-e¿-s® \mtem-sS sN-ß-∂q¿ lm-®-dn PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw `m-K-tØ-°v t]m-b sI.F¬-˛ 21 sI 700 \º-cn-ep-≈ ssk-tem hm-\m-Wv a-dn-™-Xv. k-ao-]-sØ ssh-Zyp-X t]mÃn¬ C-Sn-®-ti-jw Xm-gv-N-bnte-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. B¿-°pw ]-cn-°n-√. ss{U-h¿ D-d-ßn-t∏m-b-Xm-Imw A-]-I-S Im-c-W-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-bp∂p.

aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn N-ß-\m-t»-cn: C-cp-hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-b ho-´-Ω-sb a-Zy-]ns®-Øn-b-bmƒ ho-´n¬ I-b-dn a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. \m-eptIm-Sn ap-´-tØ-´v Ip-™p-tamfn(52)sb-bm-Wv sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io´v B-dp-a-Wn-tbm-sS a¿±n-®-Xv. C-h-sc P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.Xrs°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kn-¬ ]cm-Xn \¬-In.

D-Zv-L-S-\w sN-bv-Xp

22 Pq¨ 2014 Rmb¿

AdÃn¬ {]-Xn-tj-[n-®v t]m-en-kv -tÃ-j-\p-≈n¬ `-P-\ \-S-Øp-∂h¿

tN¿-Ø-e: ssl-t°m-S-Xn hn[n \-S-∏m-°m-s\-Øn-b t]m-enkp-Im-sc t£-{X `m-c-hm-ln-Ifpw `-‡-P-\-ß-fpw X-S-™tXm-sS \m¬-∏-tXm-fw t]-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xv \o°n. h-b-em¿- {io-\m-cm-b-W-]pcw- P-K-Zo-iz-c t£-{X ]-cn-k-cØm-Wv- C∂se cm-hn-se t]men-kv- \-S-]-Sn- D-≠m-b-Xv.- t£{X-Øn-\v- k-ao-]w- ÿm-]n-® N-ab-ß-fpw- a-‰pw- ssl-t°m-S-Xn- DØ-c-h-\p-k-cn-®v- t]m-en-kv- \o°w- sN-bv-Xp.- X-S- w- kr-„n-® `-‡-sc t]m-en-kv- A-d-kv-‰v- sNbv-Xp.- A-d-Ãn-em-b-h¿- t]m-enkv- tÃ-j-\p-≈n¬- `-P-\ \-SØn- {]-Xn-tj-[n-®p.- k-ao-]-Øvkz-Im-cy- hy-‡n-bp-sS ]p-c-bn-S-

Øn¬- t£-{X-Øn-s‚ t_m¿Up-I-fpw- N-a-b-ß-fpw- ÿm-]n®p-sh-∂m-tcm-]n-®v- D-S-a sslt°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-I-bpwA-\p-Iq-e hn-[n- k-ºm-Zn-°p-Ibpw- sN-bv-Xn-cp-∂p.kz-Im-cy- hy-‡n-bp-sS `q-anbn-se ssI-tb-‰w- H-gn-∏n-°m-\mbn-cp-∂p- D-Ø-c-hv.- hn-[n- \-S-∏m°m≥- t]m-en-kv- F-Øn-b-t∏mgm-Wv- kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS X-S w- kr-„n-®-Xv.- C-h-sc A-d-kv‰v- sN-bv-Xv- \o-°n-b t]m-enkvtIm-S-Xn- D-Ø-c-hv- \-S-∏m-°n.- Ad-Ãn-em-b kv-{Xo-Iƒ- -Dƒ-s∏-sS -\m¬-∏-tXm-fw- t]-sc tÃ-j\n¬- F-Øn-®-t∏m-gm-Wv- Iu-XpI-I-c-am-b cw-K-߃- D-≠m-b-Xv.tà j-\p-≈n¬- `-P-\ \-S-Øn-

bm-Wv- C-h¿- {]-Xn-tj-[w- {]-ISn-∏n-®-Xv.- H-cp a-Wn-°q-tdm-fw\o-≠p-\n-∂ `-P-\ A-h-km-\n-®Xv- A-d-Ãn-em-b-h-sc Pm-ayØn¬- hn-´-tXm-sSbmWv.- A-Xn\n-sS kw-`-h-Øn¬- {]-Xn-tj-[n®v- Xn-¶-fm-gv-N h-b-em¿- ]-©m-bØn¬- cm-hn-se B-dv- ap-X¬ssh-In-´v- B-dv- h-sc l¿-Øm¬\-S-Øm≥- t£-{X-k-an-Xn- Xp-cpam-\n-®-Xm-bn- {]-kn-U‚ v- B¿P-tb-jv- A-dn-bn-®p.- ssh-Io´vA-©n-\v- \m-Kw-Ip-f-ß-c I-h-ebn¬- {]-Xn-tj-[-k-tΩ-f-\w- tNcpw.- ssl-t°m-Xn- D-Ø-c-hn-s‚ a-d-bn¬- tKm-]p-cw- A-Sn-®p-X-I¿°p-I-bpw- A-ip-≤n- h-cp-Øp-Ibpw- sN-bv-Xp-sh-∂m-Wv- C-h-cpsS ]-cm-Xn.- -

F-Ãm-hÀ-¡pw Ip-Sn-sh-Åw kÀ-¡m-cn-sâ e-an-j£³ 676 yw: ap-ap³-JKy--Wa-{-\´nIp-SD-n-s½h-ų--¯Nn-m-\− n v ]-Ø-\w-Xn-´: F-√m-h¿-°pw IpSn-sh-≈w e-`y-am-°p-I-bm-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ e£y-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. A-bn-cq¿-˛-Im-™o-‰p-I-c ip-≤-P-e hn-X-c-W ]-≤-Xn-bpsS \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w A-bncq-cn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\ k¿°m¿ {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂ anj≥ 676 ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∏m-°p-∂ tk-h-\, t£-a ku-I-cy-ß-fn¬ H-∂m-a-Xm-bn Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv F√m-h¿-°pw Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am°p-I-sb-∂ e-£y-am-Wv. an-j≥ 676 ]-≤-Xn Im-e-b-fhn¬ B-h-iy-am-b Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ Xp-S-ßp-I-bpw ]q¿Øn-bm-°m-\p-≈-h I-Ωo-j≥ sN-øp-I-bpw sN-øpw. ]p-Xp-Xmbn B-h-iy-am-b ]-≤-Xn-Iƒ°m-bn t{]m-P-Iv-Sv X-bm-dm-°p-Ibpw \-S-∏m-°p-∂-Xn-\p-≈ ^≠v I-s≠-Øp-I-bpw sN-øpw. kw-ÿm-\-sØ P-\-ß-fp-sS G-

A-bn-cq¿-˛-Im-™o-‰p-I-c ip-≤-P-e hn-X-c-W ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w A-bn-cq-cn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°p-∂p. a-{¥n ]n sP tPm-k-^v, cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ip-cy≥, B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n, cm-Pp G-{_-lmw Fw.F¬.-F. k-ao-]w ‰-hpw h-en-b B-h-iy-am-Wv ip- c-≠p Zn-h-k-Øn-\p ti-jw Ip- Øn¬ F-√m-h-cp-sS-bpw ]n-¥p≤-am-b Ip-Sn-sh-≈w. \-Zn-I-fpw Sn-sh-≈ £m-aw Xp-S-ßpw. C-Xn- W-bpw k-l-I-c-W-hpw B-hX-Sm-I-ß-fpw \-ap-°v G-sd-bp- \p im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-Wp- iy-am-sW-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d≠v. ∂-Xn-\m-Wv P-e hn-`-h a-{¥n ]n ™p. Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W-hp-am\-√ a-g-bpw e-`n-°p-∂p-≠v. sP tPm-k-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ]-t£, sh-≈-s∏m-°w I-gn-™v ¬ Xp-S-°-an-´n-´p-≈-Xv. C-°m-cy- bn _-‘-s∏-´ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-

F-«mw ¢m-kp-Im-cn-sb {Iq-c-am-bn aÀ-±n-¨ k-tlm-Z-c³ A-d-Ìn Im-™n-c-∏-≈n-: F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-°v k-tlm-Z-c-s‚ {Iq-c-a¿-±-\w. kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v Nn-d-°-S-hv sh-´n-°m-´v tSm-Wn-(27)-sb t]m-en-kv A-dÃv sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n--°v c-≠v h-b- p-≈-t∏mƒ A-Ω a-c-n®p.A-Ω-bp-sS a-c-W-tØm-sS ]nXm-hp tcm-Kn-bm-bn. tSm-Wn-bpsS `m-cym Kr-l-Øn¬ \n-∂m-Wv s]¨-Ip-´n ]-Tn-®n-cp-∂-Xv. Im™n-c-∏-≈n-bn-se {]-ap-J- kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b s]¨-Ip-´n-sb ]-T-\-Øn¬ D-g∏v Im-Wn-°p-∂p-sh-∂v B-tcm]n-®v C-bmƒ h-Sn-sIm-≠v {Iq-cam-bn a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]¨-Ip´n-bp-sS ]-cm-Xn-bn

¬ kvIqƒ A[n- I r- X ¿ Pn-√m t]m-en-kv ta- [ m- h nsb hn-hcw A-dnbn-®p. XpS¿∂v Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tSmWn-sb A-d-Ãp sN-øp-I-bm-bncp-∂p. s]¨-Ip-´n-bp-sS tZ-lØv ]-gp-∏n-® N-´p-Iw D-]-tbm-Kn®v s]m-≈n-® ]m-Sp-I-fpw I-≠tXm-sS hn-h-c-߃ B-cm-™ t]m-en-kn-t\m-Sv ap-ºpw k-tlmZ-c≥ \-S-Øn-b {Iq-c a¿-±-\-ß-

fp-sS hn-h-c-߃ s]¨-Ip-´n sh-fn-s∏-Sp-Øn. ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-bn¬ apºpw im-co-cn-I ]o-U-\w \-S∂Xm-bn hy‡-ambn. kz-Øns‚ t]-cn-epw k-tlm-Z-c≥ a¿-±n°m-dp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v s]¨-Ip-´n t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™p. -s]¨-Ip-´n-sb Im-™n-c∏-≈n A-ko-kn _m-e-k-Z-\Øn¬ {]-th-in-∏n-®p.Im-™n-c-∏-≈n Un-ssh.-Fkv-.]n ]n hn Ip-cym-t°m-kv, Im™n-c-∏-≈n A-Uo-j\¬ Fkv.sF c-ta-iv-Ip-am¿ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv kw`h-sØ-°p-dn®v A-t\z-j-Ww \S-°p-∂-p≠v.

bn kw-ÿm-\-Øv Cu h¿-jw 730 tIm-Sn cq-]-bp-sS A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-s≠-∂v tbm-K-Øn ¬ A-[y-£-X h-ln-® ]n -sP tPm-k-^v ]-d-™p. A-bn-cq¿-˛Im-™o-‰p-I-c ip-≤-P-e hn-X-cW ]-≤-Xn-bp-sS c-≠mw-L-´ ^≠v D-S≥ A-\p-h-Zn-°pw. an-j≥ 676¬ ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn-se \n-c-h-[n kv-Io-ap-Iƒ Dƒ-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. F-√m ]-≤-Xn-Ifpw k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿Øn-bm-°pw. I-gn-™ h¿-jw h-cƒ-®m Zpcn-Xm-izm-k ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn 106 tIm-Sn cq-] sN-eh-gn-®v 170 sN-°v Um-ap-Iƒ IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS t{km-X p-Iƒ-°p k-ao-]w \n¿-an-s®∂pw a-{¥n ]-d-™p. cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n -sP Ip-cy≥ hnin-jv-Sm-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. B-t‚m B‚-Wn Fw.]n, cmPp G-{_-lmw Fw.F¬-.F., Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kPn Nm-t°m, ssh-kv {]-kn-U‚ v

sI -Pn A-\n-X, tIm-bn-{]w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-∂-]q¿-Wm-tZ-hn, A-bncq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v {io-I-em l-cn-Ip-am¿, Pn√m ]-©m-b-Øv tªm-°v-˛-{Km-a∏-©m-b-Øv Aw-K-߃, P-e AtXm-dn-‰n Z-£n-W-ta-J-em No-^v F≥-Pn-\o-b¿ cm-tP-{μ≥, cm-jv{So-b I-£n t\-Xm-°-fm-b ]n tam-l≥-cm-Pv, hn-Iv-S¿ Sn tXm-akv, sI -C A-_-Zp¿ d-lv -am≥, k-t\m-Pv ta-a-\, tPm¿-Pv h¿-Kokv, tPm F-Æ-°m-´v, sI -B¿ l-co-jv, A-e-Iv-kv I-Æ-a-e kwkm-cn-®p. A-bn-cq¿ ]-©m-b-Øn-se ip-≤-P-e £m-aw ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿°m-cp-I-fp-sS kw-bp-‡ [-\-klm-b-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ ]≤-Xn-bp-sS {]-tbm-P-\w 25000 t]¿-°v e-`n-°pw. 24. -97 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-bn¬ B-Zy L-´-am-bn 14 tIm-Sn cq-] I-gn™ h¿-jw A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p.

Ip-t_-c: {]-XnI- s- f kw-c-£n-¡p-¶-h-À tk-\-bn-ep-−m-hn-Ãþ c-ta-iv sN-¶n-¯-e]o-cp-ta-Sv: Ip-t_-c tI-kpI-fn¬ {]-Xn-I-sf kw-c-£n°p-∂ D-tZym-K-kv-Y¿ ]n-∂oSp tk-\-bn-ep-≠m-hn-s√-∂v B-`y-¥-c a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e. ]o-cp-ta-Sv ^-b¿ tÃ-j≥ D-Zv-Lm-S-\-Øn-s\Øn-b c-ta-iv am-[y-a-{]-h¿ ØItcm-Sp kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. B-`y-¥-c h-Ip∏n-s‚ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c tI-c-fo-b k-aq-lw Aw-Ko-Icn-®p. kw-kv-Ym-\ hym-]-Iam-bn 900 t]-sc-bm-Wv Ipt_-c-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tXm-´w sXmgn-em-fn-Iƒ A-S-°-ap-≈-hsc A-b¬-kw-kv-Ym-\ tem_n ]-W-Øn-s‚ t]-cn¬ I_-fn-∏n-®v h≥-Xp-I-Iƒ ssI-°-em-°p-I-bm-Wv. B-`y-¥-c, hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-∂v \-S-∏m°p-∂ ¢ - o≥ Im-w]-kv, tkhv Im-w]-kv- ]-≤-Xn {]-Imcw \-SØ - n-b \-S] - S- n-bn¬ 150 t]¿ tI-kp-I-fn¬ ]n-Sn-bnem-bn. kvI - q-fp-Iƒ e-lc - n-apIvX - a - m-°m≥ 30\v kw-kvY - m\-sØ kv-Iq-fp-I-fn¬ e-lcn hn-cp-≤ {]-Xn-Pv-R-b-S-°ap-≈ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d™ p.-

aq¶m-dn `o-Xn-]-c-¯n ]p-en ho-−pw ]-ip-hn-s\ sIm-¶p aq-∂m¿-: aq-∂m¿ ta-J-e-sb ho-≠pw `o-Xn-bn-em-gv-Øn K¿-`n-Wn-bm-b ]-ip-hn-s\ ]p-en sIm-∂p. sI.-Un.-F®v.-]n. I-º-\n sN-≠p-h-ssc F-kv-a-‰-‰n¬ tem-h¿ Un-hnj-\n¬ I-\-I-cm-Pv-˛-ao-\ Zº-Xn-I-fp-sS ]-ip-hn-s\-bmWv ]p-en sIm-∂-Xv. ho-Sn-\v k-ao-]-sØ sXmgp-Øn¬ sI-´n-bn-´ ]-ip-hns\ Im-Wm-Xm-b-n-cp-∂p. XpS¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv C-∂-se cm-hnse k-ao-]-Øv Xm-a-kn-°p∂ A-tim-In-s‚ ho-Sn-\v kao-]w `m-Kn-I-am-bn `-£n-® \n-e-bn¬ ]-ip-hn-s‚ A-hin-jv-S-߃ I-≠-Xv. B-gv-NIƒ-°v ap-ºv C-tX kv-Y-eØv ]p-en-bp-sS B-{I-a-WØn ¬ ]-ip-°ƒ N-Øn-cp∂p.

Im-«p-t]m-¯n-s\ sh-Sn-h-¨p sIm-¶ tI-kn c-−p-t]À-¡q-Sn ]n-Sn-bn A-Sn-am-en: Im-´p-t]m-Øn-s\ sh-Sn-h-®p tI-kn¬ c-≠v t]-sc°q-Sn h-\-]m-e-I¿ A-d-Ãv sNbv-Xp. kw-`-h-Øn-\v ti-jw H-fnhn¬-t∏m-b A-Sn-am-en ]-©m-bØn-se F-f-ªm-t»-cn sk-‰n¬sa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ kp-{]≥ (52), c-hn-am-cn (45) F-∂n-h-scbm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \m-bm´n-\p t]m-b C-h-cp-sS Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øv l-cn-Zmkvv Im-´p-t]m-Øn-s‚ sh-t´-‰v Ign-™ sa-bv 10\p sIm-√-s∏-´n-cp∂p. kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ cm-[m-Ir-jv-W-s\ I-gn-™ Bgv-N A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. sa-bv 5\v kp-lr-Øp-I-fm-b

\m-ew-K kw-Lw \m-bm-´n-\m-bn t\-cy-aw-K-ew h-\-Øn¬ t]mbn. c-≠mw Zn-h-kw h-\-Øn¬ Im-´p-t]m-Øn-s\ I-s≠-Øn sh-Sn-h-®p. F-∂m¬ sh-Sn-tb-‰ t]m-Øv Hm-Sn c-£-s∏-´p. sa-bv 10\v kw-Lw h-\-Øn¬ A-e-bp∂-Xn-\n-sS sh-Sn-tb-‰ Im-´p-t]mØv A-h-i-\n-e-bn¬ In-S-°p-∂Xv I-≠p. A-Sp-sØ-Øn-b l-cnZm-kns\ hn-c-s≠gp-t∂-‰ t]mØv sh´n. I-gp-Øn-\v sh-t´-‰ C-bmƒ C-hn-sS h-®v a-cn-°p-Ibpw sNbvXp. Im-´p-t]m-Øpw N-Øp. CtXm-sS aq-∂w-K kw-Lw sIm-√s∏-´ l-cn-Zm-kn-s\ Np-a-∂v tIm-

]n-Sn-bn-em-b kp-{]-\pw c-hn-am-cnbpw X-aw-K-e-sØ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. a-c-Øn¬ \n-∂p hoWv a-cn-®-Xm-sW-∂v sam-gn-\¬In. ]n-∂o-Sv `¿-Øm-hn-s‚ a-c-WØn¬ kw-i-bw tXm-∂n-b `m-

cy kn-μp h-\-]m-e-I¿-°pw t]men-kn-epw ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p. C-tXm-sS h-\-]m-eI¿ h-\-Øn¬ \-S-Øn-b A-\zj-W-Øn¬ sh-Sn-tb-‰v sIm-√s∏-´ \n-e-bn¬ Im-´p-t]m-Øns‚ P-Uw I-s≠-Øn. Xp-S¿-∂v \-S-∂ A-\z-j-W-Øn-em-Wv BZyw cm-[m-Ir-jv-W≥ h-\-]m-eI-cp-sS ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Un-.F^v-.H. sI -sP km-ap-h¬, A-Snam-en td-©v Hm-^n-k¿ sI- F≥ _m-_q, U-]yq-´n td-©¿ F-kv cm-tP-{μ≥, t^m-d ÿ-am-cm-b A-∫m-kv, sI- sI P-b-{]-Im-iv F-∂n-h-cm-Wv tI-kv A-\z-jWw \-S-Øn-b-Xv.

2.4 tIm-Sn -cq-] sNe-hn t]m-en-kv- IzmÀ-t«-gv-kn-\m-bn- X-e-bm-gw ]-©m-b-¯v k-¼qÀ-W l-cn-¸m-«v ^v-fm-äv \nÀ-an-¡pw: a-{´n c-ta-iv- sN-¶n-¯-e s\Â-Ir-jn-bn-te-¡v l-cn-∏m-Sv: 20 t]m-en-kp-Im¿-°vXm-a-kn-°m-hp-∂ X-c-Øn¬ 2.4 tIm-Sn-cq-] sNe-hn¬- l-cn-∏m-´v ^v-fm-‰v \n¿-an-°psa-∂v B-`y¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d™p. X-I¿-® t\-cn-Sp-∂ lcn-∏m-s´ t]m-en-kv- tIzm¿-t´-gvkv k-μ¿-in-°m-s\-Øn-b-Xmbn-cp-∂p a-{¥n. tI-c-fm t]m-enkv- skmssk-‰n-°m-Wv \n¿-am-W ®p-a-Xe. c-≠p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ ]q¿-Øo-I-cn-°m-\m-hp-sa- ∂mWv {]-Xo-£-sb-∂pw a-{¥n ]-d-

™p. Im-e-∏-g-°-sØ Xp-S¿-∂v {Z-hn-®p X-I¿-® t\-cn-Sp-∂ Izm¿-t´-gv-kv- k-μ¿-in-® ti-jam-Wv- a-{¥n C-°m-cyw- A-dn-bn®-Xv. sI-´n-S-Øn-s\m-∏w- Np-‰p-aXn-epw \n¿-an-°pw. Izm¿-t´-gvkv \n¬-°p-∂ ÿ-e-sØ D-]-tbmK-iq-\y-am-bn-In-S-°p-∂ sI-´n-S߃ s]m-fn-®p-am-‰n-b-ti-j-ambn-cn-°pw -\n¿-am-Ww B-cw-`n°p-I. \n¿am-W-hp-am-bn _-‘s∏-´v D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿- ÿe ]-cn-tim-[-\-bv-°v D-S≥ F-

ImÀ sIm-¡-bn-te-¡v a-dn-ªv aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-t¡-äp aq-∂m¿-: aq-∂m-dn-se-Øn-b Z-º-Xn-Iƒ k-©-cn-® Im¿ \n-b-{¥Ww hn-´v sIm-°-bn-te-°v a-dn-™v aq-∂p-t]¿-°v ]-cp-t°-‰p. ssakq¿ kz-tZ-in-I-fm-b a-©p tN-X≥ -(29), `m-cy ]-hn-{X- (23), kp-lrØn-s‚ `m-cy c-£n-X B-cm-[y (24) F-∂n-h-cm-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. C-h-sc aq-∂m¿ Sm-‰m So B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kp-lr-Øv A-\n¬-Ip-am¿ B-cm-[y ]-cp-°p-I-fn-√m-sX c-£-s∏-´p. C-∂-se cm-hn-se B-dp-a-Wn-°m-Wv X-e-bm¿ Ip-Sp-Ip-ap-dn-°p k-ao]-w C-h¿ k-©-cn-® Im¿ I-\-Ø aq-S¬ a-™n-s\ Xp-S¿-∂v sIm°-bn-te-°v a-dn-™-Xv. A-Xp-h-gn h-∂ a-‰v bm-{X-°m-¿ kw-L-sØ B-ip-]-{Xn-bn-em-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

N-ß-\m-t»-cn: tUm. k-°o¿ lp-kbv≥ sa-tΩm-dn-b¬ sF. ‰n.sF-bp-sS tdm-Uv kp-c-£m ¢∫pw tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn td-Un-tbm aoUn-bm hn-t√-Pn-s‚ k-l-I-c-WtØm-sS {]-t£-]-Ww sN-øp∂ tdm-Uv kp-c-£m Po-h≥ kpc-£m ]-c-º-c-bp-sS D-Zv-Lm-S\w B¿.‰n.H. ‰n sP tXm-a-kv \n¿-h-ln-®p. sF.‰n.sF {]n≥-kn-∏¬ sI F e-Øo-^v A-[y-£-X hln-®p. tPm-bn‚ v B¿-.-Sn.H A≥-jm-Zv Jm≥, Fw. hn. sF _n {io-{]-Im-iv, hn-]n≥-cm-Pv kw-km-cn-®p. sIm-°-bn-te-°v a-dn-™ Im¿

Øp-sa-∂pw a-{¥n kq-Nn-∏n-®p. B-sI 16 sI-´n-S-ß-fm-bn-cp-∂v D-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-Xn¬ -B-sdÆw-h-f-sc t\-c-sØ s]m-fn-®p \o-°n-. \m-ep ]-Xn-‰m-≠n-e-[n-Iw ]g-°-ap-≈-Xm-Wv- C-t∏mƒ D-]tbm-Kn-°p-∂ sI-´n-S-߃. Xma-k-°m-sc- H-gn-∏n-°m-sX-Xs∂ \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂-Xn\p-≈ ]-≤-Xn-I-fm-Wv B-hn-jvI-cn-°p-∂-Xv. Izm¿-t´-gv-kv -ap-X¬- In-gt°m-´p-In-S-°p-∂ B-º-°m-´v -

tdm-Uv \-ho-I-cn-°-W-sa-∂ {]tZ-i-hm-kn-I-fp-sS- A-`y¿-Y-\bpw -k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]-cn-KWn-°m-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. a-{¥n-s°m-∏w -tPm¨-tXm-a-kv, _m-_p-cm-Pv- Fw- k-Po-hv-, hn-aem-Im¿-W-h¿-, Im-bw-Ip-fw Unssh.-F-kv.]n _n Ir-jv-WIp-am¿-, l-cn-∏m-Sv kn.-sF -sI F-kv D-Z-b-`m-\p, -l-cn-∏m-Sv- Fkv.-sF- sI Sn- k-μo-]v, s]m-Xpa-cm-a-Øv-F-Iv-kn. F-≥Pn-\ob¿ -dw-em-_o-hn, F.C kn-\n F-∂n-h-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

ssh-°w: A-∏¿-Ip-´-\m-Sn-s‚ s\-√-d-bm-b X-e-bm-gw {Km-a-∏©m-bØ - n-se 1600Hm-fw G-°¿ ÿ-eØ - v s\¬-Ir-jn sN-øp-∂ 1300Hm-fw I¿-j-I¿-°v X-cn-ip-cln-X X-e-bm-gw F-∂ e-£yw ssI-h-cn-°p-∂-Xn-\p th-≠n-bp≈ ]-≤X - n X-øm-dm-hp-∂p. C-Xns‚ `m-Ka - m-bn 2014˛15 hm¿-jn-I I¿-a ]-≤X - n-bn¬-s∏-Sp-Øn ap-gph≥ I¿-jI - ¿-°pw 32 In-tem hoXw s\¬-hn-Øv ku-P-\y-am-bn hn-Xc - W - w sN-øpw. 100 G-°d - n¬ A-[n-Iw s\¬-

Ir-jn sN-øp-∂ ]-´n-I-Pm-Xn hn`m-KØ - n¬-s∏-´ I¿-jI - ¿-°v Bh-iy-am-b s\¬-hn-Øpw \n-ew Hcp-°p-∂X - n-\v B-hi - y-am-b Xp-Ibpw ]-©m-bØ - n¬ \n-∂v ku-P\y-am-bn hn-Xc - W - w sN-øp-w. X-ebm-gw ]-©m-bØ - v D¬-∏m-Z\ - t- aJ-eb - n¬ F-Sp-°p-∂ _-Z¬ \-b߃ F-´p h¿-j-am-bn Im¿-jntIm¬-∏m-Z\ - cw-KØ - v h≥ Ip-Xn∏p-≠m-°m≥ I-gn-™n-´p-≠v. tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d∏v ]-≤X - n-bn¬-s∏-Sp-Øn X-eb - mg-sØ 35Hm-fw ]m-St- i-Jc - ß - f - p-

\-K-c-k-` Øm-]n-¨ s]m-Xp-ta-J-em _m-¦n-sâ t_mÀ-Uv \n-b-a-hn-cp-²-sa-¶v Im-«n \o-¡n tN¿-Ø-e: \-K-c-k-`-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ ÿm-]n-® s]m-Xpta-J-em _m-¶n-s‚ t_m¿-Uv \nb-a-hn-cp-≤-sa-∂v Im-´n \o-°w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m- `-c-W-t\Xr-Xz-Øn-\pw- sk-{I-´-dn-°pwF-Xn-sc {]-Xn-]-£w- Iu¨-kn ¬- tbm-K-Øn¬- D-b¿-Øn-b Agn-a-Xn- B-tcm-]-Ww- h-kv-XpXm]-c-sa-∂v- sX-fn-™p.- ap-\n-kn]¬- tjm-∏n-Mv- tImw-π-Iv-kv- h-f∏n¬- A-\-[n-Ir-X-am-bn- ÿm-]n®n-cp-∂ ]-c-ky-t_m¿-Upw- A\p-_-‘ km-a-{Kn-I-fpw- sk-{I´-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬- \o°w- sN-bv-Xp.{]-Xn-]-£w- tc-Jm-aq-ew- Bh-iy-s∏-´-X-\p-k-cn-®v- A-gn-a-XnB-tcm-]-W-߃- N¿-® sN-øm

≥- sh-≈n-bm-gv-N {]-tXy-I Iu ¨-kn¬- tbm-Kw- tN¿-∂n-cp-∂p-.-\-K-c-k-`-bp-am-bpw- Xm-eq-°mip-]-{Xn-bp-am-bpw- _-‘-s∏-´ A-gn-a-Xn- B-tcm-]-W-߃- tbmK-Øn¬- F¬-.Un-.F-^v- Iu¨kn-e¿-am¿ D-∂-bn-®p.A-h-sb-°p-dn-®v- hn-Pn-e≥kv- A-t\z-j-W-hpw- B-h-iys∏-´p.- ap-\n-kn-]¬- tjm-∏n-MvtImw-π-Iv-kv- h-f-∏n¬- A-\-[nIr-X-am-bn- ]-©m-_v- \m-j-\¬_m-¶v- ]-c-ky-Øn-\v- ÿm-]n-® km-a-{Kn-Iƒ- \o-°w- sN-øm-ØXv- A-gn-a-Xn-°v- sX-fn-hm-sW-∂v{]-Xn-]-£w- tbm-K-Øn¬- Nq≠n-°m-´n.F-∂m¬- B-tcm-]-W-ß-sf `-cW - ] - £ - w- X-≈p-Ib - pw- A-t\z-

j-W B-h-iyw- \n-cm-I-cn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p.- i-\n-bm-gv-N cm-hnse ap-\n-kn-]¬- sk-{I-´-dn- cmtI-jv- Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬- Po-h-\-°m¿- F-Øn- hnhm-Z ]-ck - y-t_m¿-Upw- a-‰pw- \o°w- sN-bvX - p.- H-cp- h¿-jw- ap-ºmWv- ]-©m-_v- \m-j-\¬- _m-¶vC-hn-sS ]-c-kyw- ÿm-]n-®-Xv.A-t∂ A-gn-a-Xn- B-tcm-]-Whpw- hn-hm-Zh - pw- D-b¿-∂X - m-Wv.I-cm-dp-Im¿- ap-tJ-\-bm-Wv_m-¶v- ]-ck - y-Øn-\v- h≥-Xp-I apS-°n- km-a-{Kn-Iƒ- ÿm-]n-®-Xv.I-cm-dp-Im¿- X-s∂-bm-Wv- \-K-ck-` Dƒ-s∏-sS A-[n-Im-cn-I-sf k-ao-]n-®v- A-\p-a-Xn- X-c-s∏-SpØp-∂-Xpw- a-‰pw.- A-Xn-\m-bn- sN-eh - m-Ip-∂- - Xp-I Iq-Sn- I-W-

°m-°n-bm-Wv- I-cm¿- \¬-Ip-∂Xv.tN¿-Ø-e-bn¬- C-°m-cywkm-[n-°p-∂-Xn-\v- e-£-߃- ]n∂m-ºp-d-Øv- sN-e-hm-°n-b-Xmbn- A-∂p-X-s∂ ]p-d-Øp-h-∂Xm-Wv.- ssl-t°m-S-Xn- hn-[n-bpwIu¨-kn¬- Xo-cp-am-\-hpw- \n-e\n¬-s°-bm-Wv- hn-cp-≤-am-bn- Chn-sS t_m¿-Uv- ÿm-]n-®-XpwA-Xv- \n-e-\n-∂-Xpw.- F¬-.Un-.F-^v- Iu¨-kn-e¿-am¿- Iu-¨kn-en¬- C-Xm-Wv- i-‡n-bp-‡wNq-≠n-°m-´n-b-Xv.- C-tXm-sS sNb¿-t]-gv-k¨- Dƒ-s∏-sS {]-Xntcm-[-Øn-em-hp-I-bm-bn-cp-∂p.]n-t‰-Zn-h-kw- X-s∂ bp-≤-Imem-Sn-ÿm-\-Øn¬- ]-c-ky- kma-{Kn-Iƒ \o-°w- sN-bv-Xp.-

sS s]m-Xp-®m-ep-Iƒ P-e-tk-N\ tbm-Ky-am-°n. s\¬-hn-Øv hnX-cW - Ø - n-s‚ ]-©m-bØ - v X-e D-ZvL - m-S\ - w {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]kn-U‚ v F-kv tZ-hc - m-P≥ ]m-e®p-hS- v ]m-St- i-Jc - Ø - n¬ h-®v \S-Øn. B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm≥-Un‚ v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn sI cm-P-∏≥ A-[y-£-X hln-®p. ]n F-kv ]p-j° v- c - ≥, F {]-`m-Ic - ≥, F Nm-t°m, ]m-St- iJ-c-k-an-Xn {]-kn-U‚ v km-_p, sk-{I-´-dn sN-√-∏≥, A-Jn¬. F B¿ kw-km-cn-®p.

_-joÀ hm-b-\ B-kzm-Z-\ aÂ-k-cw C-¶v ssh-°w: ssh-°w ap-l-Ω-Zv _jo-dn-s‚ 20m-a-Xv N-c-a-hm¿-jn-IØn-s‚ `m-K-am-bn _-jo¿ kv-amc-I k-an-Xn _-jo¿ km-lntXym- ¬ - k - h - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n®v π-kv Sp h-sc-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn \-S-Øp-∂ _-jo¿ hm-b-\ B-kzm-Z-\ F-gp-Øv a¬k-cw C-∂v D-®-bv-°v 2.30\v X-etbm-e-∏-d-ºv _-jo¿ kv-am-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. hn-i-Z-hn-h-c-Øn-\v 9447869193.

kuP-\y ]-cn-ioe-\w tIm-´bw: sXm-gn¬ ss\-]p-Wy h-Ip-∏v- \-S-∏m-°p-∂ kuP-\y kv-t]m-°¨ Cw-•ojv, Smen, A-\n-taj≥, Hm-t´m-Im¿Uv, _m-¶n-Mv B≥ A-°u-≠nMv, _n.]n.H s{S-bv-e-dnMv, _yq-´oj≥ tIm-gv-kp-I-fn-se {]-th-i\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn®p. t^m¨: 9400560484.


{]mtZ-inIw

22 Pq¨ 2014 Rmb¿

]cn-]mSn a-W-°m-Sv P-b-e-£v-an lmƒ: k-tN-X-\ c-‡-Zm-\-k-an-Xnbp-tS-bpw sXm-Sp-]p-g sF.Fw.F-bp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ku-P-\y c-‡-{Kq-∏v \n¿-W-bhpw c-I-X-Zm-\ Iym-w-]pw-˛ 10.00 sXm-Sp-]p-g t]ƒ tdm-b¬: am-ÿ sse-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ssa≥-Uv ]-h¿ h¿-°vtjm-∏v-˛ 10.00 sXm-Sp-]p-g Cu-Ãv hn-⁄m\-am-Xm ]-≈n-: ]n-Xr-th-Zn-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sk-an\m¿, Zn-hy-_-en-˛ 5.00 A-Sn-am-en sk‚ v tPm¿-Pv bm-t°m-_m-b kn-dn-b≥ IØo-{U-¬: k¨-tU-kv-Iqƒ, bq-Øv A-tkm-kn-tb-j≥, IpSpw-_- bq-\n-‰v, h-\n-Xm k-am-Pw F-∂o `-‡-kw-L-S-\-I-fp-sS hm¿-jn-Iw, Ip¿-_m-\-˛ 8.00

kottayam/IDK

sslt d© n I\ ¯ ag ; Dc pÄs ¸m« e pw a® nS n¨ ne pw \n-c-h-[n ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p, {][m-\ ]m-X-I-fn K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p, hr-£-§Ä I-S-]pgIn

sN- d p- t Xm- W n/A- S n- a m- e n: ssl-td-©v ta-J-e-bn¬ s]-øp∂ I-\-Ø a-g-bn¬ h≥ \m-i-\„w. Io-cn-tØm-´n¬ D-cpƒ s]m´-en-epw a-Æn-Sn-®n-en-epw c-≠v ho-Sp-Iƒ ]q¿-W-am-bpw H-cp hoSv `m-Kn-I-am-bpw X-I¿-∂p. kwÿm-\ ]m-X-bn¬ 5 a-Wn-°q¿ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. X-e-\mcn-g-bv-°m-Wp h≥ Zp-c-¥w H-gnhm-b-Xv. C-∂-se ]p-e¿-t® H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw. Io-cn-tØm-Sv ]-Ip-Xn-∏m-ew ]p-g°-c-bn¬ am-[-h-s‚ ho-Sm-Wv Dcpƒ s]m-´-en¬ ]q¿-W-am-bpw Hen-®p-t]m-b-Xv. sN-dp-tXm-´bn¬ jm-Pn-bp-sS ho-Sv `m-Kn-Iam-bn X-I¿-∂p. tXm-´-Øn¬ Hm-a-\, A-cn-∏d-ºn¬ tXm-a-kv F-∂n-h-cp-sS ho-Sn-\p-≈n-tev-°v a-Æpw I-√pw C-Sp-°n: Xo-‰-∏p¬-°r-jn hn-I- H-gp-In I-b-dn \m-i-\-jv-S-߃ D-≠m-bn. I-™n-°p-gn Im-X-dnk-\ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn Pn-√-bn-se £o-c- s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂v D-cpƒs∏m-´n Ir-jn-bn-Sw H-en-®p t]mhn-I-k-\ Hm-^n-kp-Iƒ Pqsse G-gp ap-X¬ A-Sp-Ø h¿- bn. sN-dp-tXm-Wn-bn¬ B-Zyw ajw s^-{_p-h-cn 28 h-sc U-b- sÆm-en-®v h-∂-Xv {i-≤-bn¬s∏-´ Ip-Spw-_m-K-߃ {]m-bmdn {]-tam-´¿-am-sc \n-b-an-°p[n-Iy-Øm¬ In-S-∂ ]p-g-°-c am∂p. [-h-s\ F-Sp-Øp-sIm-≠v Hm-Sn {]-Xn-am-k-th-X-\w \m-embn-cw cq-]. {]m-bw 18\pw 40\pw am-dn-b-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv h≥ D-cpƒ s]m-´-en¬ ho-sSm-ena-t[y. tbm-Ky-X: F-kv.Fkv.F¬-kn., Ir-jn/£o-c-hn-I- ®p t]m-b-Xv. X-e-\m-cn-g-bv-°v Chn-sS h≥ Zp-c-¥w H-gn-hm-Ip-Ik-\ hn-j-b-߃ hn.F-®v.Fkv.C. {]-h¿-Øn- ]-cn-N-b-ap-≈- bm-bn-cp-∂p. t{X-kym-Ω-bp-sS ho-Sn-\p aph¿-°v ap≥-K-W-\. I-fn-te-°v a-Æn-Sn-™v ho-Wv Ir-jn, ITn-\m-[zm-\w Xp-Sßn-b-h-bv-°p-≈ im-co-cn-I-ti- ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂-p. a-Æn-Snjn D-≠m-bn-cn-°-Ww. \n¿-Zn-jv- ™p ho-W-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t\cy-aw-K-ew-˛-I-´-∏-\ kw-ÿm-\ S am-Xr-I-bn-ep-≈ A-t]-£ ]m-X-bn¬ A-©v a-Wn-°q-tdm27\-Iw sXm-Sp-]p-g an-\n knhn¬ tÃ-j-\n¬ {]-h¿-Øn-°p- fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. `m-Kn∂ £o-c-hn-I-k-\ U-]yq-´n U- I-am-bn a-Æp- am-‰n-bm-Wv K-Xm-KX ku-I-cyw Xm-¬-°m-en-I-amb-d-Iv-S-dp-sS Hm-^n-kn¬ e-`n°-Ww. Np-cp-°-∏-´n-I-bn¬ Dƒ- bn ]p-\-ÿm-]n-®-Xv. kw-ÿms∏-Sp-∂-h-cp-sS C‚¿-hyq 30\p \ ]m-X-bn¬ ]-Ip-Xn-∏m-ew taJ-e-bn¬ A-©n-S-Øm-bn tdm\-S-Øpw.

Adnbn-¸pIÄ

U-b-dn {]-tam-«À-am-sc \n-b-an-¡p-¶p

1˛ D-cpƒ-s∏m-´-en¬ X-I¿-∂ ]-Ip-Xn-∏m-ew ]p-g-°-c-bn¬ am-[-h-s‚ ho-Sv. 2˛ Io-cn-tØm-Sn-\p k-ao-]w D-cpƒ-s∏m-´-en-s\ Xp-S¿-∂v H-en-®p-t]m-b Ir-jn-bn-Sw Uv a-Æn-Sn-™v A-]-I-Sm-h-ÿbn-em-Wv. ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-Ifpw sse-\p-I-fpw a-Æn-Sn-®nen¬ \n-ew-s]m-Øn. C-Xv ]p-\ÿm-]n-°-W-sa-¶n¬ Zn-h-k߃ th-≠n h-cpw. I-cn-º≥, ]-S-ap-Jw, ap-cn-°mt»-cn, \m-c-I-°m-\w, sN-dp-tXmWn ta-J-e-I-fn-epw a-Æn-Sn-®n¬ hym-]-I-am-bp-≠m-bn. 16mw-I≠w km-aq-ln-I B-tcm-Ky tI{μ-Øn-\pw ]-S-ap-Jw tk-{I-´vlm¿-´v kv-Iq-fn-\pw k-ao-]ww aÆn-Sn-™-Xn-\m¬ A-]-I-Sm-hÿ \n-e-\n¬-°p-I-bm-Wv. ]-IXp-Xn-∏m-e-Øv ^-b¿ t^m-gvkpw t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv tdm-Un-se I-√pw aÆpw \o-°n K-Xm-K-Xw ]p-\ÿm-]n-®-Xv. C-cp-ºp-]m-e-Øpw

]-\w-Iq-´n-bn-epw i-‡-am-b aÆn-Sn-®n-ep-≠m-bn. sIm-®n-˛-a-[pc tZ-io-b-]m-X-bn¬ a-Æn-Sn-®nen-s\ Xp-S¿-∂v K-Xm-K-Xw ]q¿W-am-bn X-S-k-s∏-´p. tZ-hn-Ipfw Xm-eq-°n¬ H-º-Xp ho-SpIƒ ]q¿-W-am-bpw 15 ho-Sp-Iƒ `m-Kn-I-am-bpw X-I¿-∂p. i-‡am-b \o-scm-gp-°n-s\ Xp-S¿-∂v I-√m¿-Ip-´n A-W-s°-´n-s‚ j´¿ Xp-d-∂p. C-cp-ºp-]m-ew k-e^n a-kv-Pn-Zn-\p k-ao-]-w I-\-Ø a-Æn-Sn-®n-ep-≠m-bn. Ip-∂n-\p ap-I-fn-en-cn-°p-∂ I-cn-¶-√v GXp \n-an-j-hpw \n-ew-s]m-Ømhp-∂ km-l-N-cy-am-Wv. I-Øn∏m-d ]-\w-Iq-´n hm¬-hv lu-kv tdm-Un-\p k-ao-]w a-Æn-Sn-™p. hm¬-hv lu-kv tdm-Uv H-en®p t]m-bn. I-´-∏-\ tdm-Un¬ K-

Xm-K-Xw X-S-k-s∏-´p. a-®n-πm-hv tX-°pw-]m-bn¬ t_-_n-bp-sS ho-Sv ]p-fn-a-cw hoWv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. aq∂m¿ \yq tIm-f-\n-bn¬ cm-Ps‚ ho-Sn-s‚ ap≥-h-i-am-Wv C-Sn™-Xv. cm-P-s‚ Ip-Spw-_-sØ am-‰n-∏m¿-∏n-®p. Nn-√n-tØm-´n¬ 60-mw ]-Sn-bn¬ Ip-™p-tam≥, Ir-jv-W≥ F-∂n-h-cp-sS ho-Sns‚ jo-‰p-Iƒ X-I¿-∂p. sh-≈-Øq-h¬ hn-t√-Pn¬ aw-K-e-ti-cn l-ssk-\m¿, ieymw-]m-d X-fn-bn¬ k-Po-h≥, \m-bv-°p-∂v aT-Øn-¶-∏-d-ºn¬ tPm-bn, sh-≈-Øq-h¬ X-Ænt°m-´v B-en-kv, ]-\w-Ip-´n Imcm-Sn-bn¬ sN-√-Ω, Iq-º≥-]m-d Np-´n-t®-cn¬ h¿-Ko-kv F-∂n-hcp-sS ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. sIm-

∂-Ø-Sn hn-t√-Pn¬ I-√m¿-Ip-´n ]p-∂-Øm-\-Øv Ip-am-c≥, IÆm-Sn-∏m-d sIm-√w-]m-d-bn¬ ]m-dp-Ip-´n A-ø-∏≥ F-∂n-h-cpsS ho-Sp-Iƒ ]q¿-W-am-bn X-I¿∂p. C-cp-∂q-td-°¿ h-S-t° Bbn-c-Øn¬ tX-°p-t∂¬ tPmko-\, sIm-∂-Ø-Sn ap-Xn-c-∏p-gbn¬ i-in, tkm-a≥ F-∂n-h-cpsS ho-Sp-Iƒ-°pw \m-i-ap-≠mbn. F-√-°¬ kz-tZ-in I-√-d-bv°¬ Ip-™v, Ip-cn-ip-]m-d Aº-ew-h-b-en¬ ]p-cp-tjm-Øa≥, ]-Sn-°-∏v πm-°-bw kz-tZin Nn-‰m-cn-°¬ tPm-tam≥ F∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fpw `m-Kn-I-ambn X-I¿-∂p. h-en-b a-cw I-S-]pg-In ho-Wv t\-cy-aw-K-ew h-\Øn¬ H-cp a-Wn-°p¿ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. No-b-∏m-d-bv-°v k-

C-cp-ºp-]m-e-Øv a-e-bn-Sn-™v k-e-^n a-kv-Pn-Zv sI-´n-Sw `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂ \n-e-bn¬

Iq-º≥]m-d sXm-≠n-bn¬ Sn F t]m-fn-s‚ ho-Sn-s‚ kwc-£-W `n-Øn C-Sn-™ \n-e-bn¬

F-kv.Un.]n.sF. \-b-hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw C-¶v

sI-.F-kv-.Sn-.F. tbm-Kw

I-´-∏-\: hn-hn-[ cm-{„o-b {]ÿm-\-߃ hn-´v tkm-jy¬ Utam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n Hm-^v C-¥ybn¬ tN¿-∂p {]-h¿-Øn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-h¿-°v C-∂v sshIo-´v A-©n-\v tIm-gn-a-e _m-ehm-Sn-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. C-tXm-Sv A-\p-_-‘n-®v \-S-°p∂ \-b-hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P\-d-¬ sk-{I-´-dn Fw sI a-t\mPv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Ip-™q-™v-Ip-´n tIm-gn-a-e

3

A-[y-£-X h-ln-°pw. Pn-√m {]kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ Aw-K-Xz hn-X-c-Ww \-S-Øpw. Dkv-am≥ I-´-∏-\, _m-_p ap-XpIm-´n≥-]p-dw, \u-jm-Zv Im-knw, ]n F-kv a-[p, hn Fw C-kv-ambn¬, jm-Pn ]m-≠n-am-°¬, cmP-∏≥ cm-P-a-∂m≥, tXm-a-kv Fgp-Ip-t∂¬, hn-P-b≥ ]p-√q¿, A-∏-®≥ ]p-Xp-∏-d-ºn¬, tPmbn a-W-∏m-´v, am-Xyp tNm-‰p-Ipt∂¬, tXm-a-kv Xm-g-Øp-ho´n¬, am-Xyp ap-Xp-Ip-fw, k-Pn

]m-W-tØm-´w, tPm-kv F-gp-Ipt∂¬ kw-km-cn-°-pw.

Øm-]-I Zn-\w B-N-cn-¨p A-Sn-am-en: F-kv-.Un-.]n-.sF. A-Sn-am-en {_m-©v ÿm-]-I Zn\w B-N-cn-®p. A-Sn-am-en SuWn¬ {_m-©v sk-{I-´-dn keow ]-´-fm-bn-en-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ]-Xm-I D-b¿-Øn. ÿm]-I Zn-\m-N-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn-hn-[ tk-h-\ k-∂-≤ {]-h¿Ø-\-߃-°p Xp-S-°w Ip-dn-®p.

sXm-Sp-]p-g: s]m-Xp-hn-Zym-`ymk-ta-J-e kw-c-£n-°-W-sa∂pw A-[ym-]-I X-kv-Xn-I-Ifpw tPm-en-bpw kw-c-£n-°-Wsa-∂pw B-h-iy-s∏-´v sI-.F-kv.Sn-.F-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pp-sse A-©n-\v Un-.]n-.sF., Un-.Un.-C. Hm-^n-kp-I-fn-te-°v am¿-®v \-S-Øpw. am¿-®n-\p apt∂m-Sn-bm-bp-≈ Pn-√m Iu¨kn¬ tbm-Kw C-∂v 11\v A-Sn-amen K-h. F-®v-.F-kv-.F-kn¬ tNcp-sa-∂v Pn-√m sk-{I-´-dn hn ]n ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-dn-bn-®p.

Fw.]n-bv-¡v C-¶v kzo-I-c-Ww sN-dp-tXm-Wn: A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-Pv Fw.]n-bv-°v sN-dp-tXmWn-bn¬ C-∂v 2\v kzo-I-c-Ww \¬-I-p-w. sN-dp-tXm-Wn a¿-®‚ vkv A-t m-kn-tb-j≥ kw-L-Sn∏n-°p-∂ kzo-I-c-W k-tΩ-f-\Øn¬ A-hm¿-Uv tP-Xm-°-tfbpw D-∂-X-hn-P-bn-I-tf-bpw BZ-cn-°pw. hym-]m-cn Ip-Spw-_ kw-K-ahpw kzo-I-c-W k-tΩ-f-\-tØmsSm-∏w kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. Pn√m B-ÿm-\ hn-I-k-\-Øn-

\pw Sq-dn-kw ]-≤-Xn-Iƒ-°pw a ¿-®‚ v-kv A-t m-kn-tb-j≥ cq]w \¬-In-b am-ÿ πm≥ k-t Ω-f-\-Øn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ F w.]n-bv-°v ssI-am-dpw. km-P≥ Ip-t∂-¬ A-[y-£-X h-ln°qw. tdm-jn A-K-Ãn≥ Fw .F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Ip-Spw-_ kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´nepw A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww Pn-√m t]m-eo-kv ta-[m-hn A-e-Iv-kv Fw h¿-°n-bpw \n¿-h-ln-°pw.

ao-]w aq-∂v I-ep-¶n-\v k-ao-]Øm-Wv tdm-Un-te-°v h-en-b-acw ho-W-Xv. a-∂m-¶m-e, a-®n-πmhv, Nm-‰p-]m-d, ]-Xn-\m-emwssa¬, C-cp-ºp-]m-ew, tZ-hnbm¿, ]-Ømw-ssa¬ {]-tZ-i-ßfn-se Xm-gv-∂ {]-tZ-i-߃ sh≈-Øn-\-Sn-bn-em-bn. B-fp-I-sf am-‰n-]m¿-∏n-t°-≠ A-Sn-b-¥-cL-´-ap-≠m-bm¬ A-Sn-am-en K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ ku-I-cy-ap-≠mbn-cn-°p-sa-∂v a-∂m-¶-≠w hnt√-Pv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. hnt√-Pv Hm-^n-kp-I-fn¬ {]-tXy-I I¨-t{Smƒ dqw Xp-d-°p-∂-Xpƒs∏-sS-bp-≈ H-cp ap≥-I-cp-X-epw kzo-I-cn-®n-´n-√. {]-Ir-Xn Zp-c-¥\n-hm-c-W-tk-\-bp-sS tk-h-\w e-`y-am-°m≥ I-gn-bp-∂ kw-hn[m-\w G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂

B-h-iyw i-‡-am-bn-´p-≠v. sIm-∂-Ø-Sn-bn¬ Nm-cp-hn-f Nn∂-Ω -tPm¿-Pv, I-dp-I-t»-cn-bn¬ A-Pn-Øv, ssX-]-d-ºn¬ h-\-P in-h≥, I-f-Øn-¶¬ hn-P-b≥, I-W-°≥-tN-cn-bn¬ k-en-Ipam¿, Ip-cp-∏w ]-d-ºn¬ \-fn-\n, ]p-∂m-\n-°m-´v Ip-am-c≥, ap-≠bv-°¬ km-en X-¶-®≥, Iy-jvW-hn-em-kw ]-fln-\n-b-Ω, I-f]p-c-bv-°¬ sP-bv-tam≥ F-∂nh-cp-sS ho-Sp-Iƒ `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. A-Sn-am-en hn-t√-Pn¬ Nm-‰p]m-d k-c-kz-Xn \n-e-b-Øn¬ tam-l-\≥, a-®n-πm-hv ]-d-Ip-Sw kn-‰n ]u-tem-kv, Nn-√n-tØm-Sv A-ºm-´v X-¶-Ω, tZ-hn-bm¿ tImf-\n \n-hm-kn-I-fm-b I-°mw-]-dºn¬ _o-\m tPm¿-Pv, In-g-t° ]-≈n-°m-]-d-ºn¬ sI ]n Cu∏≥, X-S-Øn¬ tdm-kn-en ss]en, Nm-‰p-]m-d Nm-cp-hn-f ]p-Ø ≥-ho-Sv kn-bm-Zv, sX-t°-sImºn¬ t_-_n F-∂n-h-cp-sS hoSp-Iƒ `m-Ko-I-am-bn X-I¿-∂p. I-ºn-fn-I-≠w-˛-C-©-sØm-´n-˛Ip-cn-ip-Ip-Øn tdm-Uv a-e-sh≈-Øn¬ H-en-®v t]m-bn. A-SpØn-sS H-∂-c-t°m-Sn cq-] ap-S°n \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°nb tdm-Um-Wn-Xv. ]-\w-Iq-´n ˛-CSp-°n tdm-Un¬ a-Æn-Sn-™v KXm-K-Xw X-S- -s∏-´p. B-bn-cw G-°¿, ku-Øv I-Øn-∏m-d tdmUn-epw a-Æn-Sn-™v K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. s]m-fn-™-]m-eØv a-Æn-Sn-™p. a-®n-πm-hn¬ i‡-am-b Im-‰n¬ hm-g-tØm-´ßƒ \-in-®p. A-Sn-am-en Su-Wnse sse-{_-dn tdm-Un¬ sh≈w I-b-dn. P-\-߃ Xn-ßn∏m¿-°p-∂ a-∂m-¶m-e-bn¬ \n-ch-[n ho-Sp-I-fn¬ sh-≈w I-bdn. -I-cn-¶p-f-Øpw \n-c-h-[n ho-SpI-fn¬ sh-≈w I-b-dn h-en-b \m-i-\-„w D-≠m-bn-´p-≠v.

a-cw I-S-]pg-In X-I¿-∂ ASn-amen a-®n-πm-hv tX-°pw-]m-bn¬ t_-_n-bp-sS ho-Sv

Npcp¡¯nÂ

]p-\-¸-cn-tim-[-\-bpw ap-{Z-h-bv-]pw sXm-Sp-]p-g: Xm-eq-°n-se h-Æ-∏p-dw ]-©m-b-Øn-se-bpw D-Spº-∂q¿ ]-©m-b-Øn-se-bpw hym-]m-cn-I-fp-sS A-f-hp-Xq-° D-]I-c-W-ß-fp-sS ]p-\-∏-cn-tim-[-\-bpw ap-{Z-h-bv-]pw 23, 24 Xn-ø-XnI-fn¬ cm-hn-se 10 ap-X¬ H-∂p-h-sc h-Æ-∏p-dw ap-cn-ßm-ti-cn Su-Wn¬ \-S-°pw. _-‘-s∏-´-h¿ A-©p-cq-]-bp-sS t]m-kv-‰v Ih¿ k-ln-Xw lm-P-cm-bn ap-{Z-h-bv-]n-°-Ww. I-cp-Wm-]p-cw: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se hym-]m-cn-I-fp-sS ku-Icym¿-Yw A-f-hp-Xq-° D-]-I-c-W-ß-fp-sS ]p-\-]-cn-tim-[-\-bpw ap-{Z-h-bv-]pw \m-sf cm-hn-se 11 ap-X¬ Iq-´m¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. D-Sp-º≥-tNm-e-b-n-se hym-]m-cn-I-fp-sS ku-I-cym¿-Yw 24-\v cm-hn-se 11 ap-X¬ D-Sp-º≥-tNm-e {Km-a-∏©m-b-Øv Hm-^n-kn-epw ]-cn-tim-[-\- \-S-Øpw.

hn-P-b-am-X-bn Xn-c-sª-Sp-¸v inÂ-¸-im-e 27\v t]m-en-kv kv-tä-j³ sI-«n-Sw A-]-I-Sm-h-Ø-bn Iw-]yq-«À inÂ-¸-im-e \-S-¯n Xq-°p-]m-ew: P-\m-[n-]-Xy-Øns‚ _m-e-]mT-߃ hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]-I¿-∂v Xq-°p-]m-ew hn-P-b-am-Xm ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ kv-Iqƒ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™Sp-∏v \-S-Øn. C-e-t{Œm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-s‚ k-lm-btØm-sS-bm-bn-cp-∂p Xn-c-s™Sp-∏v. C-S-Xp ssI-hn-c-en¬ a-jn ]p-c-´n-bpw C-e-t{Œm-Wn-Iv thm´n-Mv b-{¥-Øn¬ Xn-c-s™-Sp∏n-s‚ c-l-ky-kz-`m-hw Im-Øpkq-£n-®v _-´-W-a¿-Øn-bp-amWv kv-Iq-fn-se B-bn-c-Øn \m\q-tdm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-¶mfn-I-fm-b-Xv. sN-b¿-am≥, ssh-

kv sN-b¿-am≥, tPm-bn‚ v sk{I-´-dn ÿm-\-ß-fn-te-°v \m-ept]¿ ho-X-hpw sk-{I-´-dn ÿm\-tØ-°v A-©p-t]-cpw bp-.]n. sl-Uv t_m-bv-kv, tKƒ-kv hn`m-K-ß-fn¬ 27 t]-cp-am-Wv a-¬k-cn-®-Xv. kv-Iqƒ sN-b¿-am-\m-bn tPym-Xn-jv ]n Ip-am-dpw ssh-kv sN-b¿-am-\m-bn tUm-Wm sP-bvPpw sk-{I-´-dn-bm-bn ap-l-Ω-Zv l-^o-kpw tPm-bn‚ v sk-{I-´-dnbm-bn A¿-Pp≥ Zn-t\-ipw bp.]n. sl-Uv t_m-bn-bm-bn ap-lΩ-Zv k-ao-dpw sl-Uv tK-fm-bn tPm-tamƒ am-Xyp-hpw Xn-c-s™Sp-°-s∏-´p.

sXm-Sp-]p-g: Pn-√-bn-se hn-Zym-eb-ß-fn-se ]-cn-ÿn-Xn ¢-∫p-Ifp-sS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ A[ym-]-I¿-°m-bn 27\p sXm-Sp-]pg K-h l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ in¬-∏-im-e \-S-Øpw. thƒ-Uv ssh-Uv ^-≠v t^m¿ t\-®¿ C-¥y B-Wv sXm-Sp-]p-gsb X-W-e-Wn-bn-°¬ k-an-Xnbp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS in ¬-∏-im-e \-S-Øp-∂-Xv. hnhn-[ ta-J-e-I-fn¬ \n-∂p-≈-h¿ ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. Xm ¬∏-cy-ap-≈-h¿ Pn-√m tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿ F≥ c-ho-{μ-s‚ ]°¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨: 9447753482

sh-≈-Øq-h¬: Im-e-h¿-jw i-‡-am-b-tXm-sS sh-≈-Øqh¬ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ sI-´nSw A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-bn. Ign-™ Im-e-h¿-j-°m-e-Øv I\-Ø a-Æn-Sn-®n-ep-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sI-´n-Sw A-]-I-S-`o-jWn-bm-bn-cp-∂p. I-√m¿-Ip-´n sh-≈-Øq-h¬ tdm-Uv C-°-gn-™ h¿-jw i‡-am-b a-Æn-Sn-®n-ep-≠m-b `mK-Øv kw-c-£-W-`n-Øn sI-´mØ-Xn-\m¬ C-\n-bp-an-hn-sS aÆn-Sn-®n-ep-≠m-bm¬ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ sI-´n-Sw \n-e-sw-]mØp-sa-∂ ÿn-Xn-bm-Wv. 50 ASn-tbm-fw D-b-c-Øn-ep-≠m-b i-

a-e-¦-c A-W-s¡-«n-sâ _-e-£-bw ]-cn-tim-[n-¡m³ tSm-tam-{K-^n sXm-Sp-]p-g: a-e-¶-c A-W-s°´n-s‚ _-e-£-bw ]-cn-tim-[n°m≥ \q-X-\ km-t¶-Xn-I hn-Zybm-b tSm-tam-{K-^n D-]-tbm-Ks∏-Sp-Øpw. c-≠m-gv-N-°-Iw CXn-\p-≈ sS≥-U¿ \-S-]-Sn ]q¿Øn-bm-°n ]-cn-tim-[-\ \-SØm-\m-Wv Xo-cp-am-\-w. A-Ws°-´p-I-fp-sS tNm¿-® Iq-Sn-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv _-e-£-bw ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xv. Nn-Ωn-\n A-W-s°-´n¬ \-SØn-b ]-cn-tim-[-\ Xr-]v-Xn-I-cam-b km-l-N-cy-Øn-em-Wv a-e¶-c A-S-°w aq-∂p Um-ap-I-fpsS _-e-£-bw ]-cn-tim-[n-°p∂-Xv. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se Im™n-c-∏p-g, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√bn-se Ip-‰ym-Sn Um-ap-I-fn¬ Iq-

Sn-bm-Wv tSm-tam-{K-^n \-S-Øp∂-Xv. C-Xn-\p tI-{μ P-e I-Ωnj≥ A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. H-cp C-¥y≥ I-º-\n-bpw hn-tZi I-º-\n-bpw C-Xn-\m-bn cw-KØp-≠v. H-cp A-W-s°-´n-\v 50 e£w cq-]-bm-Wv ]-cn-tim-[-\-bv°m-bn sN-e-h-gn-°p-I. a-e-¶-c A-W-s°-´n-\v tNm¿® Iq-Sn-bn-´p-s≠-∂v ap-ºv kq-N\ e-`n-®n-cp-∂p. c-≠p h¿-j-ambn j-´-dp-Iƒ-°n-S-bn-eq-sS sh≈w h≥-tXm-Xn¬ tNm-cp-∂p. Umw kp-c-£m A-tXm-dn-´n CXp I-s≠-Øp-I-bpw {Ku-´n-Mv \-S-Øp-I-bpw sN-bv-sX-¶n-epw tNm¿-® X-S-bm-\m-bn-√. j-´-dpIƒ-°v A-Sn-`m-K-Øp-≈ d-_¿ _o-Un-ßpw X-I¿-∂p. P-e-hn-`-

h h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ kw-kvYm-\-sØ 19 A-W-s°-´p-Ifn¬ Umw kp-c-£m A-tXm-dn-´n ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn¬ _-e-£-bw ]-cn-l-cn°m-\pw kp-c-£ h¿-[n-∏n-°m\pw \-S-]-Sn F-Sp-°-W-sa-∂v in]m¿-i sN-bv-Xn-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®v tem-I-_m-¶v 158 tIm-Sn-bp-sS ]p-\-cp-≤m-c-W ^-≠v A-\p-h-Zn-®p. B-Zy-L-´Øn¬ G-gv Um-ap-Iƒ _-e-s∏Sp-Øm≥ sS≥-U¿ hn-fn-s®-¶nepw a-e-ºp-g-bn¬ am-{X-am-Wv sS≥-U¿ F-Sp-°m≥ I-º-\nIƒ cw-K-Øp-h-∂-Xv. tSm-tam-{K^n h-gn A-W-s°-´n-s‚ \n-e-hnse A-h-kv-Y ]q¿-W-am-bn a-\kn-em-°m≥ I-gn-bpw. i-_v-Z-X-

cw-K-߃ I-S-Øn-hn-Sp-∂ tkmWn-Iv kv-Im-\¿ D-]-tbm-Kn-®v A-W-s°-´n-s‚ Dƒ-`m-Kw kvIm≥ sN-øp-∂ km-t¶-Xn-I hnZy-bm-Wv tSm-tam-{K-^n. C-Xn-eqsS A-W-s°-´n-s‚ Zp¿-_-em-hkv-Y-bp-sS Xo-{h-X A-dn-bm≥ I-gn-bpw.

c-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡-Ww s\-Sp-¶-≠w: te-_¿ c-Pn-kv-t{Sj≥ ]p-Xp-°n-bn-´n-√m-Ø ÿm]-\ D-S-a-Iƒ \m-sf cm-hn-se 11 ap-X¬ I-´-∏-\ tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn Hm-^n-kn¬ \-S-°p-∂ Iym-w-]n¬ c-Pn-kv-t{Sj≥ ]p-Xp-°-W-sa-∂v s\-Sp-¶≠w A-kn- v te-_¿ Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠w Fw-.C-.F-kv. tIm-f-Pn-se am-Ø-am-‰nIv-kv-˛ I-w-]yq-´¿ k-b≥-kv Un-]m¿-´v-sa‚p-I-fp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Xn-cp-h-√ am-Iv-s^-Ãn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS ]n-.F-®v.]n., ssa- F-kv-Iyq- F¬, em-sS-Iv-kv F-∂o tkm-^v-‰p-sh-b-dpI-fn¬ Zzn-Zn-\ in-¬-∏-im-e \-S-Øn. in-¬-∏-im-e-bp-sS D-Zv-Lm-S\w am-Iv-s^-Ãv I-w-]yq-´¿ k-b≥-kv Un-]m¿-´v-sa‚ v U-b-d-Œ¿ {]-^-. tUm. Fw F-kv km-ap-h¬ \n¿-h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ tUm. ]n F ^m-Øn-a A-[y-£-X h-ln-®p. {]m-^. tPm-Wn-°p´n sP H-gp-I-bn¬, {]-^. Sn sP tXm-a-kv, tUm. eu-en-tamƒ sk-_m-kv-‰y≥, {]m-^. sI F A-–p¿ d-km-Jv kw-km-cn-®p.

‡-am-b a-Æn-Sn-®n-en¬ kv-t‰-js‚ ]n≥-`m-K-sØ ap-dn-tbm-Sp tN¿-∂v aq-∂-Sn A-I-e-Øn¬ hsc a-Æv H-en-®p-t]m-bn-cp-∂p. Hcp-h¿-jw I-gn-™n-´pw kw-c-£W-`n-Øn sI-´n A-]-I-Sm-h-ÿ H-gn-hm-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]Sn kzo-I-cn-®n-√. th-≠-{X ap-dn-I-fn-√m-sX ]cn-an-X-am-b ku-I-cy-ß-fn-emWv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. \n-e-hn¬ kv-t‰-j\n-cn-°p-∂n-S-Øp-\n-∂v A-]-I-S`o-j-Wn-bn-√m-Ø ku-I-cy-{]-Zam-b ÿ-e-tØ-°v sI-´n-Sw am‰n-ÿm-]n-°p-I-tbm A-Sn-b-¥c-am-bn C-Sn-™ tdm-Un-t\m-Sp

tN¿-∂ `m-Kw kw-c-£-W-`n-Øn sI-´n kp-c-£n-X-am-°p-I-tbm th-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-ambn-´p-≠v. C-°-gn-™ Im-e-h¿j-°m-e-Øv G-‰-hp-a-[n-Iw aÆn-Sn-®n-ep-≠m-hp-I-bpw c-≠pt]¿ a-cn-°p-I-bpw sN-bv-X Ip©n-Ø-Æn- Dƒ-s∏-sS-bp-≈ `mKw sh-≈-Øq-h¬ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn-em-Wv. aÆn-Sn-®n-epw {]-Ir-Xn-Zp-c-¥-ßfp-ap-≠m-Ip-tºmƒ Hm-Sn-sb-t Ø-≠ t]m-en-kv A-[n-Ir-X-cpsS hm-k-ÿ-e-hpw h≥ A-]-IS-`o-j-Wn-bn-em-bn-´pw B-cpw \S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂n-√. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[w i-‡-a-m-bn-´p-≠v.

CâÀ-hyq 24\v

Fw.]n. C-S-s]-«p; tI-{µo-b hn-Zym-e-b-¯n-se hÀ-¡v-tjm-¸v am-än

C-Sp-°n: Pn-√m tlm-an-tbm-∏-Xn h-Ip-∏n¬ ]p-jv-]-I-≠w tlm-antbm B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ A-tUm-f-sk‚ v sl¬-Øv sI-b¿ sk‚-dn-te-bv°v Xm-¬-°m-en-I-am-bn D-tZ-ymKm¿-Yn-I-sf \n-b-an-°p-∂p. kv-s]-j¬ F-P-yq-t°-j≥ s{S-bv-\n-Mv e-`n-® _n.F-Uv. So®¿ 24-\v cm-hn-se 10\vv sXm-Sp-]pg-bn-se Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nkn¬ (-tlm-an-tbm) h-b-kv, PmXn, tbm-K-y-X F-∂n-h sX-fn-bn°p-∂ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰pw H-cp ]-I¿-∏p-am-bn lm-P-cm-IWw. _n.F-Uv. kv-s]-j¬ F-Pyq-t°-j≥ s{S-bv-\n-Mv e-`n-®-hcp-sS A-`m-h-Øn¬ _n.-F-ÕpIm-sc-bpw ]-cn-K-Wn-°p-w. ssltd-©p-Im¿-°v ap≥-K-W-\.

sI-«n-S- \n-Ip-Xn Im-©n-bm¿: {Km-a-∏-©m-b-Ønse sI-´n-S-\n-Ip-Xn Ip-Sn-in-Ibp-≈-h¿-°v 30 h-sc ]n-g-]-en-i H-gn-hm-°n. Ip-Sn-»n-I H-‰-Ø-hW-bm-bn A-S-bv-°m≥ A-h-k-cap-s≠-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

sN-dp-tXm-Wn: ss]-\m-hv tI{μo-b hn-Zym-e-b-Øn-\p-≈n¬ {]-h¿-Øn-® k¿-°m¿ h¿-°vtjm-∏v am-‰n-ÿm-]n-®p. A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-Pv Fw.]n.bp-sS C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂m-Wv h¿°v-tjm-∏v am-‰m≥ Xo-cp-am-\-amb-Xv. B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ h¿°v-tjm-∏m-Wv B-dp-h¿-j-am-bn tI-{μo-b hn-Zy-e-b-Øn-¬ {]-h¿Øn-®p-h-∂-Xv. H-cp Xo-s∏m-cn-hoWm¬ G-Xp-\n-an-j-hpw A-]-ISw kw-`-hn-°m-hp-∂ Uo-k¬, Hm-bn¬, s]-t{Smƒ _m-c-ep-Iƒ Cu h¿-°v-tjm-∏n-\p-≈n-em-Wp kq-£n-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-t\m-Sv tN¿-∂ ¢m-kv apdn-I-fn-en-cp-∂m-Wv \q-dp-I-W°n-\v hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]T-\w \-SØn-bn-cp-∂-Xv. A-]-I-Sm-h-ÿbn-em-b tI-{μo-b hn-Zym-e-bØn¬ ]T-\w Xp-S-cm≥ I-gn-bmØ A-h-ÿ-bn-em-sW-∂v A-dn™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tI-{μo-b hn-Zym-e-bw k-μ¿-in-® k-a-b-

tI-{µo-b hn-Zym-e-b-¯n-\v A-h-[n sN-dp-tXm-Wn: ss]-\m-hn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tI-{μo-b hn-Zyme-b-Øn-\v 23, 24, 25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-h-[n {]Jym-]n-®p.

Øm-Wv h¿-°v tjm-∏n-s‚ {]h¿-Ø-\w Fw.]n-bp-sS {i-≤bn¬-s∏-´-Xv. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kp-c-£n-X-Xzw ap≥-\n¿-Øn ASn-b-¥-c-am-bn h¿-°v-tjm-∏v am‰m≥ Fw.]n. _-‘-s∏-´-h¿-°p \n¿-tZ-iw \¬-In. Pn-√m I-e-IvS-dpw B-tcm-Ky h-Ip-∏v ta-[m-hnbpw {]-iv-\-Øn-s‚ Kp-cp-X-cm-hÿ a-\- n-em-°n D-S≥ h¿-°vtjm-∏v am-‰n ÿm-]n-®-Xm-bn Fw.]n-sb hn-h-cw A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp-∂p.

A-[ym-]-I H-gn-hv aq-e-a-‰w: sk‚ v tPm-k-^v-kv tIm-f-Pv Hm-^v l-b¿ F-Pyq-t°j≥ B‚ v dn-k¿-®n¬ _n. tImw. hn-Øv Iw-]yq-´¿ B-πnt°-j≥, _n-tImw hn-Øv ^n\m≥-kv B‚ v Sm-Iv-tk-j≥ XpS-ßn-b tIm-gv-kp-Iƒ ]Tn-∏n°m≥ {]m-ho-Wy-ap-≈ A-[ym]-I-sc B-h-iy-ap-≠v. t^m¨: 9447971888, 9496265030

Thejas Epaper idukki Edition 2014-06-22  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-06-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you