Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/Kpi

a-Pv-en-kv tam-UÂ Z-Av-hm A-¡m-Z-anD-Zv-Lm-S-\w

B-e-∏p-g: a-X km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I cw-K-ß-fn¬ kvXp-Xy¿-l-am-b kw-`m-h-\-Iƒ A¿-∏n-® Im-bw-Ip-fw a-Pv-en-kp -Jm-^-Øn- p-∂n-ø-bp-sS ]pXn-b kw-cw-`-am-b a-Pv-en-kv tamU¬ Z-Av-h A-°m-Z-an-bp-sS D-ZvLm-S-\w Pq¨ A-©v ap-X¬ F´v h-sc hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfmsS \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-amb Pq¨ A-©n-\v {Ko≥ Im-ºtkm-sS-bm-Wv Z-Av-h A-°m-Z-an k-tΩ-f-\-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn°p-∂-Xv.N -- p-\-°-c P-\m-¿-Z-\≥\m-b¿ {Ko≥ Im-º-kv ]-≤-Xn DZv-Lm-S-\w sN-øpw.--B-dn-\v \-S°p-∂ sa-lv-^n-se kz-em-Øv k-Z- n-\v F Fw _-jo¿ ss^kn t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.--G-gn-\v F-kv F-kv F¬ kn, π-kv Sp ]co-£-I-fn¬ D-∂-X h-Pn-bw t\Sn-b-h¿-°p-≈ sa-dn-‰v C-h‚ v \S-°pw.--F-´n-\v Z-Av-h A-°m-Z-an sI-´n-S D-Zv-Lm-S-\w Pw-C-øØp¬ D-e-a Pn-√m {]-kn-U‚ v k-øn-Zv lm-an-Zp¬ _m-^-Jn \n¿h-ln-°pw.--{Km‚ v sse-{_-dn sI kn th-Wp-tKm-]m¬ Fw ]n D-ZvLm-S-\w sN-øpw.--I-ºyq-´¿ em_v D-Zv-Lm-S-\w F Fw B-cn-^v Fw F¬ F \n¿-h-ln-°pw.-ssh-In-´v G-gn-\v \-S-°p-∂ s]mXp-k-tΩ-f-\-Øn¬ _-jo¿ ss^-kn sh-Æ-t°m-Sv ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øpw.-C sI ap-lΩ-Zv Zm-cn-an A¬-Jm-Zn-cn, k-øn-Zv A-_v-Zp- -emw X-߃ A¬-_pJm-cn, F Fw _-jo¿ ap-kv-enbm¿, tUm ]n F ap-l-Ω-Zv Ip™v k-Jm-^n kw-km-cn-°pw.-aP-en-kv kv-am¿-´v ¢m-kv dqw D-ZvLm-S-\w 12\v a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e \n¿-h-ln-°pw. \q-X-\hpw im-kv-{Xo-b-hpw Im-en-I t_m-[-\ co-Xn-I-fn¬ A-[n-jvTnX-hp-am-b a-Pv-en-kv tam-U¬ ZAv-h A-°m-Z-an-bn¬ π-kv-h¨ ap-X¬ ]n Pn h-sc ku-P-\y hnZym-`ym-k-Øn-\v A-h-k-c-sam-cp°n-bn-´p-s≠-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.--20 hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mWv Xp-S-°-Øn¬ {]-th-i-\w \¬-Ip-I.-F-kv F-kv F¬ kn°v D-∂-X hn-P-bw I-c-ÿ-am°n-b k-a¿-Y-cm-b hn-Zym¿-Yn-Isf Iq-Sn-°m-gv-N-bn-eq-sS-bm-Wv Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xv.-C-¥y≥ Ckv-em-an-Iv bq-Wn-th-gv-kn-‰n kne-_-kv {]-Im-c-ap-≈ a-X-]-T-\Øn-epw C-tXm-sSm-∏w Un-{Kn Ic-ÿ-am-°m≥ A-h-k-c-ta¿-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v.-Xn-c-s™-Sp-°s∏-Sp-∂ ]-Øv hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v ku-P-\y kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-cn-io-e-\-hpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn´p-≠v.-hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ a-Pv-en-kv tam-U¬ Z-Av-h A°m-Z-an {]n≥-kn-∏¬ k-øn-Zv A_v-Zp- -emw X-߃ A¬-_pJm-cn, a-Pv-en-kv P-\-d¬ am-t\P¿ Fw Fw _-jo¿ ss^-kn, A-\-kv C¿-^m-\n, A-_v-Zp¬-Jøqw, jm-Pn Im-hp-¶¬ ]-s¶-SpØp.

Ìm-]v, \m-W-b-ta-f kw-L-Sn-¸n-¨p

sXm-Sp-]p-g: C-Sp-°n ^n-em-‰-enIv B‚ v \yq-an-kv-am-‰n-Iv skmssk-d-dn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ sXm-Sp-]p-g-bn¬ Ãm-]v, \m-W-b-ta-f 2014 kw-L-Sn-∏n®p. A-]q¿-h C-\w I-d≥-kn-Ifpw Ãm-ºp-I-fpw \m-W-b-ß-fpw sa-U-ep-I-fpw H-cp Ip-S-°o-gn¬ H-cp-°n-b ta-f Im-Wm≥ cm-hnse ap-X¬ h≥ Xn-c-°m-Wv A\p-`-h-s∏-´-Xv. hn-hn-[ cm-Py-ßfn-se \m-W-b-ß-fpw I-d≥-knI-fp-sa-√mw ta-f-bn¬ {i-t≤-bam-bn. tdm-a≥ \m-W-b-߃, ]©v-am¿-°v \m-W-b-߃, tNm-f, tN-c, ]m-fiy, Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ Xp-S-ßn \m-W-b-ß-fp-sS h≥ti-J-cw X-s∂ {]-Z¿-i-\-Øns\m-cp-°n-bn-cn-°p-∂p. F-√m cmPy-ß-fn-te-bpw I-d≥-kn-I-fpw C-¥y-bn¬ C-d-ßn-bn-´p-≈ F√m-Ø-cw Ãm-ºp-I-fpw ta-f-bnep-≠m-bn-cp-∂p. D-Zv-Lm-S-\ ktΩ-f-\w ss{Iw-{_m-©v F-kv ]n sI Pn ssk-a¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-Sp-°n ^n-em-‰-en-Iv B‚ v \yq-an-kv-am-‰n-Iv skmssk-‰n {]-kn-U‚ v tUm Fw sP hn≥-sk‚ v A-≤y-£-\m-bncp-∂p. skm-ssk-‰n G¿-s∏-SpØn-b A-hm¿-Up-I-fp-sS hn-X-cWw tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw F¬ F \n¿-h-ln-®p. C-Sp-°n ^n-em-‰-en-Iv B‚ v \yq-an-kv am‰n-Iv skm-ssk-‰n sk-{I-´-dv sI F-®v \m-k¿, F sI tPm-kv, Fw F≥ P-b-N-{μ≥, tPm-k-^v tPm¨ -kw-km-cn-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Iu¨-kn-e¿ B¿ l-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.--

ho-Sn-sâ hm-Xn s]m-fn-¨v I-hÀ-¨ sN-ß-∂q¿: ho-´q-Im¿ ]-≈nbn¬ t]m-b k-a-b-Øv hm-Xn¬ s]m-fn-®v A-I-Øp I-S-∂ tam-jvSm-°ƒ kz¿-Æ-hpw sam-ss_¬ t^m-Wpw A-S-°w ap-°m¬ e£w cq-]-bp-sS km-[-\-߃ Ih¿-∂p. sN-ß-∂q¿ Xn-cp-h≥-h≠q¿, a-gp-°o¿, Io-gp-ap-dn In-\mth-en¬ ho-´n¬ sI -hn k-°-dnb(63)s‚ ho-´n-em-Wv I-gn-™ Zn-h-kw tam-j-Ww \-S-∂-Xv. InS-∏p ap-dn-bn-se ta-i-bn¬ kq£n-®n-cp-∂ c-≠v ]-h-s‚ kz¿Æ sN-bn-\pw sam-ss_¬ t^mWp-am-Wv \-jv-S-s∏-´-Xv. tam-jW-hp-am-bn _-‘-s∏-´v {]-tZ-ihm-kn-I-fm-b c-≠v bp-hm-°-sf sN-ß-∂q¿ t]m-eo-kv tNm-Zyw sN-bv-Xv h-cp-∂p.

sI.F-kv.F-kv.]n.bp. kwÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ k-am]-\w -Be∏p-g-bn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

27 sa-bv 2014 sNmΔ

ImÀ ss_-¡n-en-Sn-¨v D-tZym-K-Ø-sc a-®pam-^n-b ]-Ww ¼-Xn-IÄ-¡v ]-cn-¡v cq¿: Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v ZsIm-Sp-¯v h-i-¯m-¡m³ {i-an-¡p-¶p Z-Aº-Xn-Iƒ-°v ]-cn-t°‰p. A-cq¿ sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ t]men-kv tÃ-j-\n-se Nn-e D-tZymK-ÿ-sc ho-≠pw a-Æv am-^n-b ]-Ww sIm-Sp-Øv h-i-Øm°m≥ {i-an-°p-∂p. cm-{Xn-Im-eß-fn¬ Uyq-´n-bn-ep-≈ Nn-e DtZym-K-ÿ-sc-bpw tÃ-j≥ Nm¿Pp-a-sc-bp-am-Wv a-Æv I-S-ØpIm¿ ]-W-Øn-s‚ kzm-[o-\Øm¬ h-cn-[n-bn-em-°p-∂-Xv. Xm-eq-°n-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-∂p ]p-e¿-s® c-≠p apX¬ \-S-°p-∂ A-\-[n-Ir-X asÆ-Sp-∏v X-S-bm-Xn-cn-°m-\pw Cu k-a-b-Øv t]m-enkv ]m¿-´ntbm, s]-t{Sm-fn-Mv hm-l-\-tam B `m-K-tØ-°v h-cm-Xn-cn-°m\pw s]m-Xp-P-\-߃ ]-cm-Xns∏-´m-epw ta-ep-tZym-K-ÿ-sc A-dn-bn-°m-Xn-cn-°m-\p-am-Wv CØ-c-Øn¬ ]-Ww \¬-Ip-∂-Xv. C-Xn-\m-bn tIm¨-{Sm-Œ¿-am-cpsS {]-Xn-\n-[n cm-{Xn ssh-In

tdm-Uv amen\y \nt£]tI{µw; Ip-«-\m-«n ]-IÀ-¨-hym-[n `o-j-Wncm-a-¶-cn-: \-K-c-ß-fp-tS-bpw h≥In-S tlm-´-ep-I-fp-tS-bpw am-en\yw X-≈m-\p-≈ tI-{μ-am-bn Ip´-\m-´n-se tdm-Up-Iƒ am-dn. Ime-h¿-j-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn®m¬ ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ ]-S¿∂v ]n-Sn-t®-°p-sa-∂ B-i-¶ CtXm-sS i-‡-am-bn. F.-kn. tdm-Un-se ]-≈mØp-cp-Øn, ssI-\-I-cn, s\-Sp-apSn a-s¶m-ºv, ]-≈n-°p-´p-Ω cm-a¶-cn, In-S-ß-d F-∂n P-Mv-j-\pIƒ-°v ]p-d-sa ]p-∂-°p-∂w ]pfn-¶p-∂v F-S-Xzm Xm-b-¶-cn ap´m¿ \o-tc-‰v-]p-dw F-∂n ss_ tdm-Up-I-tfm-Sv tN¿-∂p-≈ ]m-Sti-J-c-ß-fp-sS _-≠p-I-fn-epw a-‰p-am-Wv h≥ tXm-Xn¬ cm-{Xnbp-sS a-d-hn¬ hm-l-\-ß-fn-epw

a-‰pw am-en-\yw sIm-≠p-h-∂v X≈p-∂-Xv.-C-Xn-s\-Xn-tc X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-tfm B-tcm-Ky-h-Ip-t∏m t]m-entkm th-≠-{X Pm-{K-X Im-´mØ-Xv C-Xv B-h¿-Øn-°p-∂-Xn\v Im-c-W-am-hp-∂p. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-t£]n-°p-∂ am-en-\y-ß-fn¬ G-sdbpw sh-≈-s°-´n¬ In-S-∂v Zpjn-®v {]-tZ-i-Øv B-sI Zp¿-K‘w ]-c-°p-∂- ÿn-Xn-bn-em-Wv. Iq-Sm-sX Ip-Sn-sh-≈ t{km-X p-Iƒ a-en-\-am-Ip-∂-Xn-\pw Im-c-W-am-bn-. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn ]p-∂-°p-∂w tdm-Un¬ h≠n-bn¬ sIm-≠v h-∂v tIm-gn Xm-dm-hv Xp-S-ßn-b-hp-sS A-h-injv-S-ß-fpw sa-‰p am-en-\y-ß-fpw

Iq-Sn X-≈n-b-tXm-sS {]-iv-\w IqSp-X¬ cq-£-am-bn. P-Mv-j-\n-se Hm-t´m Ãm≥-Un-\v k-ao-]w Bbn-cp-∂p kw-`-hw. am-en-\y-ßfn¬ \n-∂p-≈ Zp¿-K-‘w {]-tZi-am-sI ]-c-∂-tXm-sS \q-dv IW-°n-\v Hm-t´m-dn-£m Pn-h-\°m¿-°pw bm-{X-°m¿-°pw ]-cnk-c-hm-kn-Iƒ-°pw {]-tZ-i-Øv I-gn-bp-I {]-bm-k-am-bn-. {]-tZ-i-sØ Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- v C-tXm-sS a-en-\ambncp∂p. Im-e-h¿-jw I-\-°p∂-tXm-sS O¿-±n A-Xn-km-cw Fen-∏-\n Xp-S-ßn-b ]-I¿-® hym[n-I-fpw am-c-I tcm-K-ß-fpw ]-gb-Xp t]m-se Ip-´-\m-´n¬ BZyw ]-S¿-∂p ]n-Sn-°p-∂-Xn-\v CXp Im-c-W-am-Ip-sa-∂pw ]-d-bp-

X-t±-i `-c-W-Øm-]-\-§fn tcm-K-{]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä N-S-§n-\p am-{Xw sXm-Sp-]p-g: a-g-°m-ew F-Ømdm-bn-´pw Pn-√-bn-se `q-cn-]-£w ]-©m-b-Øp-I-fn-epw {]-Xn-tcm[ {]-h¿-Ø-\-߃ t]-cn-\p am{Xw.-]-©m-b-Øp-X-e k-an-XnIƒ-°p ]p-d-ta hm¿-Uv saw-_¿am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-tcmKy-k-an-Xn-Iƒ cq-]o-I-cn-®v {]h¿-Ø-\w k-Po-h-am-°n-bn-cn°p-∂-Xv Np-cp-°w ]-©m-b-ØpI-fn¬ am-{X-am-sW-∂v Nq-≠n°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. Ip-Spw-_-{io, F.-Un.-F-kv, kn.-Un.-F-kv, B-tcm-Ky {]-h¿Ø-I¿, B-i {]-h¿-Ø-I¿, A¶-W-hm-Sn Po-h-\-°m¿, k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-sc-sb√mw ]-s¶-Sp-∏n-®v {]-Xn-tcm-[ {]h¿-Ø-\-߃-°v cq-]w \¬-IW-sa-∂m-Wv s]m-Xp-\n¿-tZ-iw e-`n-®n-cn-°p-∂-Xv. ]-e ]-©m-bØp-I-fn-epw C-Xn-\p-≈ {]m-cw-` \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-´p-s≠∂-√m-sX ]-I¿-®-hym-[n-I-sf

X-S-bm-\p-≈ im-kv-{Xo-b-am-b {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃°p cq-]w \¬-In-bn-´n-√. Su-WpI-fn-epw hym-]m-c ÿm-]-\-ßtfm-S-\p-_-‘n-®pw tXm-Sp-Iƒ°pw Ip-Sn-sh-≈ t{km-X-kpIƒ-°p k-ao-]w am-en-\y-ß-fpw N-∏p-N-h-dp-I-fpw Iq-Sn-°n-S-°p∂-Xp \o-°w sN-bv-Xn-´n-√. a-g°m-e-am-Ip-∂-tXm-sS C-h-sb√mw No-™-fn-™v Ip-Sn-sh-≈ t{km-X-kp-Iƒ a-en-\-am-Ipw. sIm-Xp-Ip-Iƒ ]-S-cp-∂-Xv XS-bm≥ tXm-´-ß-fn-se Nn-c-´-Ifpw a-‰pw I-an-gv-Øn h-bv-°p-I, sh-≈w sI-´n- \n¬-°m-\p-≈ km-l-N-cy-߃ H-gn-hm-°p-I, In-W-dp-I-fpw Ip-Sn-sh-≈ t{kmX-kp-I-fpw t¢m-dn-t\-j≥ \-SØp-I, Hm-S-Iƒ ip-No-I-cn-°pI, Xp-S-ßn-b \-S-]-Sn-Iƒ-°v CXp-h-sc-bpw Xp-S-°w Ip-dn-°m\m-bn-´n-√. tXm-Sp-I-fn-te-°pw ]p-g-I-fn-te-°p-sa-√mw a-en-\-P-

ew H-gp-In-sb-Øp-∂-Xv H-gn-hm°m-\pw \-S-]-Sn-bn-√. ]-e tlm´-ep-I-fpw hr-Øn-lo-\-am-b A¥-co-£-Øn-em-Wp {]-h¿-Øn°p-∂-Xv. C-hn-S-ß-fn¬ hn-X-cWw sN-øp-∂ Ip-Sn-sh-≈w t]mepw ip-≤-a-√. Xn-f-∏n-®m-dn-b sh-≈w hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa∂m-Wv N-´-sa-¶n-epw C-Xv an-°bn-S-ß-fn-epw ]m-en-°-s∏-Sm-dn√. B-gv-N-I-tfm-fw ]-g-°-ap-≈ a-¬-ky-hpw amw-k-hpw h-sc Nne-bn-S-ß-fn¬ D-]-tbm-Kn-°p∂p. C-Ø-cw ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p Btcm-Ky-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ Xosc {i-≤ sN-ep-Øp-∂n-√. SuWp-I-fn-se Hm-S-Iƒ sN-fn-bpw a-Æpw N-∏p-N-h-dp-I-fpw \n-d™v In-S-°p-I-bm-Wv. C-h ipNo-I-cn-°m-t\m t^m-Kn-Mv \-SØm-t\m C-Xp-h-sc \-S-]-Sn kzoI-cn-®n-´n-√.

∂p. ap≥-Im-e-ß-fn¬ B-tcmKy h-Ip-∏n-s‚-hpw {Km-a-]-©mb-Øp-I-fp-tS-bpw t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øn-bn-cp-∂ a-g-°m-e ]q¿-Δ ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\ß-fn-eq-sS H-cp ]-cn-[n h-sc C-hsbm-s° \n-b-{¥n-®n-cp-∂p. ip- N o- I - c - W - { ]- h ¿- Ø - \ ߃-°v B-h-iy-am-b ^-≠v CXp-h-sc-bpw C-h-cp-sS ssI-I-fnte-°v F-Øm-Ø-Xm-W-Xn-\v Im-c-Ww. F≥.-B¿.-F-®v.-Fw, ip-Nn-Xz an-j≥, {Km-a-∏-©m-bØp-Iƒ F-∂n-h-bp-sS kw-bp‡ {]-h¿-Ø-\-Øn-eq-sS-bm-Wv ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ-°v F-Xn-tcbp-≈ {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\߃ kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂-Xv. F∂m¬ Im-e-h¿-jw ]-Sn-hm-Xn¬-

Pm-Xn a-X-ÿ-cm-Wv Cu k-lmbw H-tcm X-h-W-bpw ssI-∏-‰p∂-Xn-\m-bn ]-cp-a-e-bn¬ FØp-∂-Xv. hn-hm-l [-\-k-lmb-a-√m-sX ]T-U-\-Øn-\pw,tcm-Ko Nn-In-’-bv-°pw \n-c-h-

[n t]¿-°v [-\-k-lm-bw \¬Ip-∂ ]-≤-Xn-bpw B-hn-jv-I-cn®n-cp-∂p. ]-cp-a-e-bp-am-bn G-‰hpw -Iq-Sp-X¬ B-fl-_-‘w ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ h-en-b C-Sb-b-\-b-bn-cp-∂p Xn-cp-ta-\n. A-Xv sIm-≠v Iq-Sn-bm-Imw A-tZ-l-Øn-s‚ Po-hn-X-Øn-se {]-[m-\ kw-`-h-߃-s°-√mw ]cp-a-e km-£n-bm-b-Xv. a-e-_m¿ `-{Zm-k-\-Øn-s‚ A-[n-]-\m-bncn-°p-tºm-gpw ]-cp-a-e-bn-se {][-\ N-S-ßp-I-fn-se \n-d k-∂n[y-am-bn-cp-∂p A-tZ-lw. -]-cp-ae-bn¬ \-S-∂ a-e-¶-c kp-dn-bm\n {In-kv-Xym-\n A-tkm-kn-tbj-\n-em-Wv a-e-¶-c k-`-bp-sS ]c-am-[y-£-\m-bn Xn-c-s™-SpØ-Xv. a-e-¶-k-`-sb \-bn-°p-∂Xn-s\m-∏w {In-kv-Xo-b Iq-´m-bv-abv-°m-bn G-sd b-Xv-\n-°p-Ibpw- sN-bv-Xp-sh-∂-Xv kv-t\-lØn-s‚ h-en-b A-S-bm-f-am-Wv

k-©m-cn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-hcp-am-bn h-cp-∂ hm-l-\-ß-fp-sS I-S-∂p I-b-‰w aq-ew ]-cn-ÿn-Xn a-en-\o-I-c-Ww Iq-Sp-∂-tXm-sSm∏w h-\y-Po-hn-I-fp-sS sskz-cy hn-lm-c-Øn-\v `w-Kw t\-cn-Sp-∂psh-∂pw A-an-X th-K-X-bn-seØp-∂ hm-l-\-ß-fn-Sn-®v \n-c-h[n ar-K-߃ N-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂p-am-Wv hm-l-\ ]m¿-°n-Mv s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-X-Øn\p ]p-d-tØ-bv-°v am-‰m≥ h-\wh-Ip-∏v Xo-cp-am-\n-®-Xv. ]-≤-Xn \-S-Øn-∏n-s‚ `m-K-ambn B-\-h-®m-¬ N-Xp-∏n-\v Np-‰pw hm-l-\-߃ ]m¿-°v sN-øp-∂-Xn\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw tX-°-Sn-bnte-°p-≈ F≥-{S≥-kv Sn-°-‰v Iu≠¿ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\pw C-hnsS \n-∂p tX-°-Sn t_m-´v-em‚n-

Mn-te-°v ]-cn-ÿn-Xn ku-lm¿-≤ hm-l-\-ß-fn¬ hn-t\m-Z-k-©m-cnI-sf F-Øn-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-≤Xn-bp-am-Wv X-øm-dm-°n-b-Xv. C-Xn-\m-bn ]-Øp-tIm-SnbpsS ]-≤-Xn-bp-sS \-S-Øn-∏v In-‰vtIm G-s‰-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p. C-Xn-s\-Xn-sc Ip-a-fn kztZ-in-bm-b Fw.-F-kv. X-¶-∏≥ {Ko≥-ss{S-_yq-W¬ sN-ss∂ s_-©n¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v G-Xm\pw am-k-ß-fm-bn ]-≤-Xn \-SØn-∏n-s‚ `m-hn Xp-em-kn-em-bncp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv s]cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-Xw, s]-cnbm¿ ^u-t≠-j≥, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F-∂n-h¿ {Ko≥ ss{S_yq-W-en¬ A-∏o¬ k-a¿-∏n-®Xv. tI-{μ-k¿-°m-dn-\p th-≠n A-

_n.-F-kvkn. {]-th-i-\w

I-´-∏-\: sF.-F-®v.-B¿.-Un-bpsS Io-gn¬ I-´-∏-\-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ tIm-f-Pv Hm-^v Assπ-Uv k-b≥-kn¬ I-ºyq-´¿ k-b≥-kv, C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv hnj-b-ß-fn¬ _n-cp-Z ¢m-kp-I-fnte-°v {]-th-i-\-Øn-\v am-t\-Pvsa‚ v Izm-´m-bn¬ A-t]-£ £Wn-°p-∂p. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn\v 200 cq-]-bpw ]-´n-I-Pm-Xn/h¿K hn-`m-K-߃-°v 100 cq-]m-bp-amWv A-t]-£-^m-d-Øn-s‚ hn-e. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ Pq¨ 13 h-sc tIm-f-Pv Hm-^nkn¬ kzo-I-cn-°p-∂-Xm-Wv.

16Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-b X-an-gv bp-hm-hv A-d-Ìn h-≠n-s∏-cn-bm¿: ]-Xn-\m-dp-Imcn-sb tX-bn-e-tØm-´-Øn¬ h®v am-\-`w-K-s∏-Sp-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hv Ad-Ãn¬. X-an-gv-\m-´n-se hn-cp-Xp\-K¿ Pn-√-bn-se cm-P-]m-f-bw kz-tZ-in ap-cp-I-s\(30)B-Wv h≠n-s∏-cn-bm¿ t]m-en-kv A-d-kv‰p sN-bv-X-Xv. h-≠n-s∏-cn-bm-dn\p k-ao-]-Øp-≈ au-≠v F-tÉn-se tX-bn-e-tØm-´-Øn-em-Wv 16 Im-cn-sb ap-cp-I≥ am-\-`w-Ks∏-Sp-Øn-b-Xv. ap-cp-I≥ au-≠n¬ \n-∂mWv hn-hm-lw I-gn-®n-´p-≈-Xv. `m-cybp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS hn-hm-lØn-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Cbmƒ. kw-`-h Zn-h-kw ssh-Io-´v C-hn-sS-bp-≈ I-S-bn¬\n-∂p km-[-\-߃ hm-ßn-b ti-jw ho-´p-te-°v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. a-Zy-e-lcn-bn-em-bn-cp-∂ ap-cp-I≥ C-Xph-gn-sb-Øn-b s]¨-Ip-´n-sb ÿ-e-Øp-≈ -tX-bn-e-tØm-´Øn-\p-≈n-se hn-P-\-am-b ÿ-

l-cn-∏m-Sv: Pn-√m- ]-©m-b-Øn\p Io-gn-ep-≈ ho-b-]p-cw- k¿°m¿- hn-Øp¬-]m-Z-\ tI-{μØn¬- hn-f-sh-Sp-∏n-\m-bn-sIm≠p-h-∂ sIm-bv-Øp-b-{¥w kwc-£-W-an-√m-sX- \-in-°p-∂p. hn-f-sh-Sp-∏n-\p am-k-߃-°v apºm-Wv I-f¿-tIm-s´ Ir-jn- F-≥Pn-\o-b-dn-Mv- h¿-°v-tjm-∏n¬ \n∂p -Pn-√m-]-©m-b-Øn-s‚ b{¥w ho-b-]p-c-sØ ko-Uv- ^man¬-F-Øn-®-Xv. F-∂m¬ -H-tc-°¿ t]m-epwsIm-øp-∂-Xn-\p ap-sº b-{¥w XI-cm-dn-em-bn. X-I-cm¿ ]-cn-l-cn°m≥ I-f¿-tIm-´v \n-∂p -sa-°m\n-°v- F-Øn-sb-¶n-epw X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m≥ I-gn-™n-√. ]n∂o-Sv -Zn-h-k-ß-fp-sS-Im-Øn-cn∏n-\p ti-jw- sI-bv-t°m-bp-sS b-{¥w F-Øn-®m-Wv- hn-f-sh-Sp∏v \-S-Øn-b-Xv. 50 G-°¿ hn-kvXr-Xn-bp-≈- k¿-°m¿ -hn-Øp¬-

ap-cp-I≥ e-Øp-h-®v _-e-am-bn I-b-dn-∏nSn-°p-I-bpw tX-bn-e-°n-S-bn-te°v h-en-®n-g-®p-sIm-≠p-t]m-bmWv am-\-`w-K-s∏-Sp-Øn-b-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C-Xn-\n-sS A-e¿-®-tI-s´Øn-sb B-fp-I-fm-Wv s]¨-Ip´n-sb c-£-s∏-Sp-Øn-b-Xv. s]¨-Ip-´n-bp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv ]o-cp-ta-Sv tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

k-aq-l-Øn-\v \¬-In-b-Xv. 2010 \-hw-_¿ H-∂n-\v ]-c-a-[y-£ ÿm-\-Øv \n-∂v am-dp-∂ {]-Jy]-\w \-S-Øn-b-Xpw ]-cp-a-ebn¬ h-®m-bn-cp-sh-∂-Xv bm-Zr›n-I-am-Imw. F-∂m¬ F-√mw H-cp \n-anØw t]m-se H-tcm kw-`-h߃ \-S-°p-tºm-gpw ]-cp-a-e A-Xn-s‚ `m-K-am-bn am-dp-I-bmbn-cp-∂p,. Po-hn-X-Øn-s‚ A-hkm-\ \m-fp-Iƒ ]-cp-a-e-bn-emcp-∂p-sh-∂p-≈-Xpw \n-an-Øam-bn-cn-°mw. ]-cp-a-e B-ip-]{Xn-bn-se A-¥y-Øn-\v ti-jw H-cp cm-{Xn-Iq-Sn ]-cp-a-e- ]-≈nbn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-® `u-Xo-I i-co-cw \m-´p-Im¿-°v Im-Wp-hm-\p-≈ A-h-k-c-hpw e-`n-®p-sh-∂p-≈-Xpw ]-cp-a-ebp-am-bp-≈ hn-b _m-h-bp-sS A-Sp-∏-Øn-s‚ Zr-V-X hy-‡am-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p.-

Øp-W-°p-∂-Xn-\p-≈ πm-‰vt^mw Izm¿-t´-gv-kv- Xp-S-ßn-sI´n-S-ß-fp-sS \o-≠ \n-c-X-s∂-bp≈- C-hn-sS- ÿ-e-]-cn-an-Xn-aq-ewG-sd-Zp-cn-Xw t]-dp-∂-X-\n-sSbm-Wv- sIm-bv-Øp-b-{¥-hpw -Dt]-£n-®-Xn-\v k-am-\-am-bn -Chn-sS-C-´n-cn-°p-∂-Xv. am-{X-a-√ b-{¥-am-I-s´ c-≠p-I-jv-W-ßfm-°n-bm-Wv ]p-c-bn-S-Øn¬ -Ae-£y-am-bn-C-´n-cn-°p-∂-Xv. hn-f-sh-Sp-∏v G-I-tZ-iw-Xo¿s∂-∂n-cn-s° b-{¥w Xn-cn-sIsIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xn-\v D-S-s\m∂pw \-S-]-Sn-kzo-I-cn-°n-s√-∂mWv-sXm-gn-em-fn-I-fp-sS-B-tcm-]Ww.-I-f¿-tIm-s´ F-≥-Pn-\o-b-dnMv-h¿-t£m-∏n-te-°v b-{¥w am‰n-bm¬- A-h-bv-°v-kw-c-£-Wwho-b-]p-cw- k¿-°m¿- hn-Øp¬-∏m-Z-\ tI-{μ-Øn¬e-`n-°pw. am-{X-a-√-k-a-b-_-‘nkw-c-£-W-an-√m-sX- \in°p-∂ sIm-bv-Øpb-{¥w X-am-bn X-I-cm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn]m-Z-\ tI-{μ-Øn¬ -I-c-`q-an-bm- ^n-kv-sI-´n-Sw, kw-`-c-W-im-e, °m-\pw-I-gn-bpw. F-∂m¬-A-[nbp-≈-Xv H-tc-°¿ am-{X-am-Wv. Hm- ko-Uv t{]m-k-kn-Mv-sI-´n-Sw, hn- Ir-X¿ \-S-]-Sn-kzo-I-cn-°m-dn-√.-

tXm-«wþB-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fn hym-P³ H-gp-Ip-¶pC-Sp-°n: tXm-´w, B-Zn-hm-kn taJ-e-I-fn¬ hym-P-a-Zy \n¿-am-Whpw hn¬-∏-\-bpw X-Ir-Xn-bm-bn. ]p-fn-¶-´, h-f-tIm-Sv Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn¬ hn¬-∏-\ k-Po-ham-bn-°-gn-™p. h-\m-Xn¿-Ønbn¬ Bƒ-Xm-a-k-an-√m-Ø kv-Ye-ß-fn-em-Wv hym-P-a-Zyw X-bmdm-°p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v hm-l-\-ßfn¬ hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn-te-°v F-Øn-®v Nn-√-d-bm-bn hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ co-Xn-bm-Wv kw-L߃ kzo-I-cn-®p-h-cp-∂-Xv. ap-ºv Dƒ-h-\-ß-fn-em-bn-cp∂p Iq-Sp-X-em-bpw hym-P-a-Zyw \n¿-an-®n-cp-∂-Xv. h-\w h-Ip-∏v DtZym-K-kv-Y-s‚ C-S-s]-S-en-s\Øp-S¿-∂v C-Xp \n-e-®-tXm-sS h-f-tIm-Sv, tIm-X-]m-d {]-tZ-i-

ß-fn-te-°v hm-‰p-tI-{μ-߃ am‰p-I-bm-bn-cp-∂p. h-f-tIm-Sv ta-Je-bn¬ G-Xm-\pw hym-P-a-Zy \n¿-am-W tI-{μ-߃ {]-h¿Øn-°p-∂p-s≠-¶n-epw \-S-]-Snsb-Sp-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-bmdm-Ip-∂n-√. am-ln F-∂ {]-tZ-iw tI-{μoI-cn-®v \n¿-am-W-hpw hn¬-∏-\bpw hym-]-I-am-bn \-S-°p-∂p≠v. C-hn-sS \n-∂p h≥-tXmXn¬ Nm-cm-bw ]p-d-tØ-bv-°v IS-Øp-∂-Xm-bpw ]-d-bp-∂p.- BZn-hm-kn ta-J-e-I-fm-b ap-Øw]-Sn, In-gp-Im-\w, I-Øn-tX-∏≥ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw hym-P-a-Zy tem-_n X-º-Sn-®n-cn-°p-I-bmWv. Iq-Sm-sX ]p-fn-¶-´, ]-ip-∏md, ]-ip-∏m-d ]p-Xp-h¬, No-¥-

B-\-h-¨m N-Xp-¸n hm-l-\- ]mÀ-¡nMv: ]-cm-Xn {Ko³ ss{S-_yqW X-Ån Ip-a-fn: B-\-h-®m¬ N-Xp-∏n¬ hm-l-\-]m¿-°nMn-\v ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øm≥ h-\w-h-Ip-∏v Xøm-dm-°n-b ]-≤-Xn-s°-Xn-sc kz-Im-cy hy-‡n \¬-In-b ]-cmXn {Ko≥ ss{S-_q-W¬ X-≈n. ]m¿-°n-Mv G-cn-b \n¿-an-°p-∂Xn-\p-≈ tPm-en-Iƒ B-cw-`n°p-sa-∂v h-\w-h-Ip-∏v. s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-XØn-\p-≈n-te-°v kz-Im-cy-hml-\-߃ I-S-°p-∂-X-\v X-S-bW-sa-∂ tZ-io-b I-Sp-hm kw-c£-W A-tXm-dn-‰n-bp-sS \n¿tZi-sØ Xp-S¿-∂m-Wv Ip-a-fn Su-Wn-\p k-ao-]-Øp-≈ B-\h-®m¬ N-Xp-∏v \n-I-Øn ]m¿°n-Mv kw-hn-[m-\w G¿-s∏-SpØp-∂-Xn-\p-≈ ]-≤-Xn h-\w-hIp-∏v X-øm-dm-°n-b-Xv. hn-t\m-Z-

]-©mb-Øv 15mw-hm¿-Un¬ shfn-]-d-ºn¬ i-in-[-c≥ (48), `mcy {]-k-∂(38) F-∂n-h-sc-bmWv ]-cn-t°-‰Xv. Chsc F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

ho-b-]p-cw- kÀ-¡mÀ- hn-¯pÂ-¸m-Z-\ tI-{µ-¯n -sIm-bv-¯p-b-{´w \-in-¡p-¶p

a¬-a-d-ª-Xv a-\p-jy-kv-t\-lw ssI-ap-X-em-¡n-b h-en-b _m-h am-∂m¿: Im-ew sN-bv-X h-enb _m-h _-tk-en-tbm-kv am¿tØm-Ωm Zn-Zn-tam-kv {]-Y-a≥ Xym-Kn-bm-b a-\p-jy kv-t\-lnbm-bn-´m-Wv A-dn-b-s∏-´n-cp-∂Xv. km-[m-c-W-°m-tcm-Sv F∂pw A-\p-I-º-bpw hm-’-eyhpw {]-I-Sn-∏n-cp-∂-Xn¬ F∂pw h-en-b- _m-h ap-∂n-em-bncp-∂p.F-√m-h¿-j-hpw ]-cp-a-e s]-cp-∂m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \n¿-≤-\-cm-b 50 t]¿-°v hn-hml-[-\-k-lm-bw \¬-Ip-∂ ]≤-Xn-°v Xp-S-°-an-´-Xv Zn-Zn-tamkv {]-Y-a≥ Im-tXm-en-°m -_mh-bm-bn-cp-∂-t∏m-gm-Wv. ]-c-am[y-£-ÿm-\-Øv \n-∂v am-dnsb-¶n-epw C-∂pw s]-cp-∂m-fnt\m-S-\p-_-‘n-®v Cu [-\-klm-b hn-X-c-Ww \-S-∂v h-cp∂p. h-en-sbm-cp P-\-hn-`m-KØn-\v B-izm-k-am-bn \m-\m

°¬ F-Øn-bn-´pw C-°p-dn {]Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃-°v B-h-iy-am-b ^-≠v \¬-Im≥ A-[n-Ir-X¿-°v km-[n-®n-´n-√. A-Xn-\m¬ C-h-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ hm¿-Uv X-e-Øn¬ \-S∂p h-∂n-cp-∂ {]-Xn-tcm-[ {]h¿-Ø-\-ß-ƒ B-sI -Xm-fw sX-‰n-b a-´m-Wv. Iq-Sm-sX ]p-fn¶p-∂v Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn Ipcn-ipw-aq-Sv N-º-°p-fw Xp-S-ßn-b {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-ß-fptS-bpw {]-h¿-Ø-\w th-≠-{X Im-cy-£-aw A-√m-Ø-Xv Ip-´-\mSn-s‚ B-tcm-Ky ta-J-e-bn¬ Im-e-h¿-j-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn°p-∂-tXm-sS h≥ {]-Xn-k-‘n X-s∂ kr-jv-Sn-t®-°p-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS `-bw.-

sN-ß-∂q¿ tÃ-j-\n-se-Øm-dps≠-∂v Po-h-\-°m-cn¬ Nn-e¿ km-£y-s∏-Sp-Øp-∂p. G-sX-¶n-epw Im-c-W-him¬ tÃ-j-\n¬ C-S-]m-Sv \-S∂n-s√-¶n¬ {In-Ãy≥ tIm-f-Pn\pw, Im-c-bv-°m-Sn-\pw C-S-bn-ep≈ tI-{μ-ß-fn¬ ]-Ww ssI-amdp-w. cm-hn-se B-dv h-sc Xp-S-cp∂ a-sÆ-Sp-∏v A-h-km-\n-® tij-am-Wv Fw.-kn. tdm-Un¬ t]menkv km-∂n-[w D-≠m-hp-∂-Xv. A-\-[n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏v \-S-°p∂ cm-{Xn-I-fn¬ t]m-en-kn-s‚ _o-‰v _p-°p-I-fn-epw hym-]-Iam-bn Ir-{Xn-aw Im-Wn-°p-∂p≠v. {]-[m-\ tI-{μ-߃, _m-¶pIƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ _o-‰v _p°v ÿm-]n-°p-I-bpw cm-{Xn-bnse k-μ¿-i-\ k-a-bw tc-J-s∏Sp-Ø-W-sa-∂p-am-Wv \n¿-tZ-isa-¶n-epw C-sXm-∂pw \-S-∏m-hmdn-√.

Uz. kw-K-an-{X, kw-ÿm-\ k¿°m-dn-\p-th-≠n A-Uz.-kp-hn-[bpw s]-cn-bm¿ ^u-t≠-j-\p th-≠n A-Uz. im-¥m-dm-apw l-cnX ss{S-_yq-W-en¬ lm-P-cm-bn. A-an-X-am-bn hm-l-\-߃ IS-°p-∂-Xp-aq-e-ap-≠m-Ip-∂ {]iv-\-߃ s]-cn-bm¿ I-Sp-hm kt¶-X-w sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ kRv-P-b≥-Ip-am¿ ss{S-_yq-W¬ ap-ºm-sI A-h-X-cn-∏n-®p. C-°mcy-߃ t_m-[y-s∏-´-tXm-sSbm-Wv ]-cn-ÿn-Xn-°v A-\p-tbmPy-am-b \n-e-bn¬ B-\-h-®m-¬ N-Xp-∏n-\p Np-‰pw ]m¿-°nw-Mv Gcn-bm \n¿-Ωn-°m-sa-∂v kz-Imcy hy-‡n-bp-sS l¿-Pn X-≈ns°m-≠v l-cn-X ss{S-_yq-W-ens‚ c-≠w-K s_-©v D-Ø-c-hv ]pd-s∏-Sp-hn-®-Xv. hm-l-\- ]m¿-°n-Mn-\m-bn I-s≠-Øn-b B-\-h-®m¬ N-Xp-∏v

em¿ Xp-S-ßn-b kv-Y-e-ß-fn-epw B-fp-Iƒ hym-P-s‚ ]n-Sn-bn-emWv. Iq-Sm-sX _o-h-td-P-kv ime-I-fn¬ \n-∂p a-Zyw hm-ßn Nn√-d-bm-bn hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ kw-L-ß-fpw k-Po-h-am-Wv. I-gn-™ Zn-h-kw ss_-°n¬ hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn F-Øn-b c≠v t]-sc hm-K-a¨ t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. h-f-tIm-Sv, ]pfn-¶-´, hm-K-a¨ F-∂n-hn-S-ßfn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øm≥ sIm≠p-h-cp-tºmƒ ]-t{Sm-fnw-Kn-\nsS-bm-Wv C-h ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. hym-P-a-Zy hn¬-∏-\ tI-{μ-ß-sf°p-dn-®v hy-Iv-X-am-b kq-N-\-bps≠-¶n-epw ]-e-t∏m-gpw A-[n-IrX¿ I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p-I-bmsW-∂v ]-cm-Xn-I-fp-b-cp-∂p-≠v.-


3 {]mtZ-inIw C-Sp-¡n sa-Un-¡Â tIm-f-Pv; sa-Un-¡Â Iu¬-kn-en-sâ ]-cn-tim-[-\ C-¶v ]qÀ-¯n-bm-hpw-

27 sabv 2014 sNmΔ

kottayam/IDK

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠w C-e{Œn-°¬ sk-£-\p-Io-gn¬ 11 sI.-hn. sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C∂p cm-hn-se 8.30 ap-X¬ sshIo-´v 5.30 h-sc s\-Sp-¶-≠w, ]®-Sn, a-™-∏m-d, ]m-d-tØm-Sv, ssa-em-Spw-]m-d, am-h-Sn, s]mØ-°-≈n F-∂n-h-S-ß-fn-epw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw sshZyp-Xn ap-S-ßp-sa-∂v A-kn-kv‰‚ v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. C-c-´-bm¿: sN-º-I-∏m-d, I-c-Snb-≈v, sIm-®p-Im-am-£n, Cu-´ntØm-∏v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C∂p cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ A©p-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

C-Sp-°n sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃°v hn-´p-\¬-In-b Un.Fw.H. Hm-^n-kv sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ Aw-K-߃ k-μ¿-in-®-t∏mƒ

sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n K-h¨sa‚ v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\p A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn C-¥y≥ sa-Un-°¬ Iu¨-kn-en-s‚ ]-cn-tim-[-\ C-∂-se B-cw-`n-®p. Pn-√m Bip-]-{Xn-bn-se sF.]n., H.]n. tªm-°p-Iƒ, tcm-Kn-I-fp-sS-bpw In-S-°-I-fp-sS-bpw, tUm-Iv-S¿am-cp-sS-bpw hn-h-cw,sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-cw-`n-°p-∂-tXm-sS a-‰v B-ip-]-{Xn-I-fn¬ \n-∂v Chn-tS-°v h-cm-hp-∂ tcm-Kn-I-fpsS km-[y-X, B-ip-]-{Xn-bp-sS \n-e-hn-ep-≈ ku-I-cy-߃ F∂n-h aq-∂w-K kw-Lw hn-e-bn-

cp-Øn.sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn hn-´p\¬-In-b Un.Fw.H. Hm-^n-knepw k-μ¿-i-\w \-S-Øn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\m-bn ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ tlmì, em-_v, Xo-tb-‰¿ ku-I-cy߃, sI-´n-S-ß-fp-sS \n¿-am-W ]p-tcm-K-Xn ]-cn-tim-[n-®p. saUn-°¬ tIm-f-Pn-te-bv-°v 15 {]^-k¿-am-sc-°q-Sn \n-b-an-®v DØ-c-hm-b-Xm-bn tdm-jn A-KÃn≥ Fw.F¬.F. A-dn-bn-®p. {]n≥-kn-∏¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ 8 X-kv-Xn-I-I-fn¬ I-gn-™ Zn-hkw X-s∂ \n-b-a-\w ]q¿-Øn-

bm-°n-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ]p-d-ta-bm-Wv aq-∂v {]-^-k¿-am¿, B-dv A-tkm-kntb-‰v {]-^-k¿-am¿, 9 A-kn v {]-^-k¿-am¿ F-∂n-h-sc \n-b-an-®v D-Ø-c-hm-b-Xv. tdm-jn A-K-Ãn≥ Fw.F¬.F., Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´n¬, saUn-°¬ tIm-f-Pv kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿ tUm. ]n Pn B¿ ]n≈, F.Un.Fw. hn B¿ tam-l\≥ ]n-≈, C-Sp-°n Pn-√m ]-©mb-Øv hn-I-k-\ Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sa-º¿ A-Uz. tPm¿-Pn tPm¿-Pv, C-Sp-°n tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-]n D-

kv-am≥, U-]yq-´n Un.Fw.H. tUm. kp-tc-jv h¿-Ko-kv, Pn-√m B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. cmPp, tUm. tPm-kv tPm-k-^v, {Kma-∏-©m-b-Øv Aw-Kw jn-tPm XS-Øn¬, sI.F-kv.C._n. A-kn v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F-≥-Pn\o-b¿ A-tem-jy-kv Xp-S-ßn-bh¿ ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]-¶p-tN¿∂p. C-∂v cm-hn-se ]-cn-tim-[-\ ]q¿-Øn-bm-°n kw-Lw a-Sßpw. A-\p-a-Xn e-`n-®m¬ k-]vXw-_-dn¬ B-Zy-_m-®v B-cw-`n°p-hm-\m-Ip-sa-∂v Fw. F¬. F. ]-d-™p.

]cn-]mSn h-Æ-∏p-dw F-kv.F≥.Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kv. {Ku-≠v: t{Zm-Wm-Nm-cy tXm-a-kv am-jnt‚-bpw h-Æ-∏p-dw F-kv. F≥. Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kn-t‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ A-Xve-‰n-Iv-kv ]-cn-io-e-\w-˛ 9.00 hm-g-tØm-∏v K-h. hn-.F-®v.F-kv-.F-kv. {Ku-≠v: Pn-√m {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ k-Ω¿ {In-°‰v tIm-®n-Mv Iym-w-]v-˛ 8.00 C-Sp-°n Pn-√m I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: tem-I ]-cn-ÿn-Xn-Zn-\m-tLm-j-hp-ambn _-‘-s∏-´v B-tem-N-\mtbm-Kw-˛ 3.30 sXm-Sp-]p-g au--cy-m- Km¿U≥-kv: ^yq-Pn-Kw-K-bp-sS ]Øm-w- hm¿-jn-Iw-˛ 7.00 s\-Sp-¶-≠w {Km-a-∏-©m-bØv: hym-]m-cn-I-fp-sS A-f-hpXq-° D-]-I-c-W-ß-fp-sS ]-cntim-[-\-bpw ap-{Z-h-bv-]pw-˛ 11.00

Adnbn-¸pIÄ

a-Â-kc-¸-co-£-IÄ-¡v ]-cn-io-e-\w C-Sp-°n: hn-hn-[ a-¬-k-c-∏-co£-Iƒ F-gp-Xp-∂ ]-´n-I-PmXn, ]-´n-I-h¿-K D-tZym-Km¿-YnIƒ-°v \m-j-\¬ Fw-tπm-bvsa‚ v k¿-ho-kv h-Ip-∏n-\v Iogn¬ F-d-Wm-Ip-f-Øv {]-h¿Øn-°p-∂ tIm-®n-Mv Iw ssKU≥-kv sk‚¿ t^m¿ Fkv.kn/F-kv.Sn-bn¬ ]-cn-io-e\w \¬-Ip-∂p. ]-Øv Zn-h-k-amWv ku-P-\y ]-cn-io-e-\w. A-t]-£-I¿ F-kv-.F-kv.F¬.-kn. ]m-km-b-h-cpw 18\pw 41\pw a-t[y {]m-b-ap-≈ F-dWm-Ip-fw, tIm-´-bw, C-Sp-°n, Xr-iq¿, B-e-∏p-g Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈-h-cp-am-bn-cn-°-Ww. {]-Xn-Zn-\ kv-ss‰-∏‚ v A-º-Xv cq-]. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 0484 2312944. A-t]-£ kzo-Icn-°p-∂ A-h-km-\ Xn-ø-Xn 31.

I-«-¸-\ sF.Sn.sF-bn C³-kv-{S-Iv-SÀ H-gn-hv C-Sp-°n: I-´-∏-\ K-h. sF-SnsF-bn¬ ^n-‰¿ t{S-Un¬ K-Ãv C≥-kv-{S-Iv-S-dp-sS H-gn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. th-X-\w 10,000 cq-]. hm-°v C≥ C‚¿hyq \m-sf cm-hn-se 11\p \-S°pw. t^m¨: 04868 272216

ZÀ-Lm-kv £-Wn-¨p C-Sp-°n: Pn-√m `m-Ky-°p-dn Hm^n-kn¬-\n-∂pw \-dp-s°-Sp-∏v Xn-ø-Xn-°p ti-jw aq-∂p-amkw I-gn-™v hn¬-°-s∏-Sm-Ø Sn-°-‰p-I-fpw c-ko-Xv Ip-‰n-I-fpw Hm-^n-kn¬ \n-∂p hn-e \¬-In hm-ßm-\m-bn \n-_-‘-\-Iƒ °p hn-t[-b-am-bn H-cp S¨ Xp°-Øn-\p-f-f \n-c-°v tc-J-s∏Sp-Øn ap-{Z-h-® Z¿-Lm-kp-Iƒ £-Wn-®p. t^m¨-: 04862 222416

A-t]-£n¡mw A-Sn-am-en: sIm-∂-Ø-Sn {Km-a∏-©m-b-Øn¬ sS-Iv-\n-°¬ A-kn-Ân-s‚ Xm¬-°m-en-I H-gn-hn-te-°v \n-b-a-\-Øn-\v At]-£ £-Wn-®p. ]q-cn-∏n-® At]-£-Iƒ 30\v ssh-Io-´v \men-\p-ap-ºv e-`n-°-Ww. C‚¿hyq Pq¨ aq-∂n-\v cm-hn-se 11\v ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ \-SØp-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn®p. t^m¨: 04868 262347

K-Ìv e-Iv-N-dÀ H-gn-hv h-≠n-s∏-cn-bm¿: K-h. t]m-fnsS-Iv-\n-°v tIm-f-Pn¬ C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv, Iw-]yq-´¿, kn.F._n.-Fw. sIm-ta-gv-kv hn-jb-ß-fn¬ e-Iv-N-d¿-am-sc-bpw Iw-]yq-´¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn`m-K-Øn¬ sU-tam¨-kv-t{S-‰sd-bpw a-Wn-°q¿ th-X-\m-Snÿm-\-Øn¬ (K-Ãv) \n-b-an°p-∂p. _-‘-s∏-´ F≥-Pn-\ob-dn-Mv hn-j-b-Øn¬ H-∂mw ¢m-kv _n-cp-Z-am-Wv e-Iv-N-d¿ Xkv-Xn-I-bp-sS tbm-Ky-X. kn.F._n.-Fw., sIm-ta-gv-kv, sUtam¨-kv-t{S-‰¿ C≥ Iw-]yq-´¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv F-∂o hn-jb-߃-°v b-Ym-{I-aw Fw._n.F, Fw-.tImw, Un-tπma C≥ Iw-]yq-´¿ F-∂n-h-bp-amWp th-≠ tbm-Ky-X. 29\v cmhn-se 10\v h-≠n-s∏-cn-bm-dn-ep≈ K-h.t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tImf-Pv Hm-^n-kn¬ C‚¿-hyq-hn\m-bn lm-P-cm-I-Ww. t^m¨: 04869 253710, 200009

hm-kv-Xp-hn-Zy-bn tIm-gv-kv C-Sp-°n: B-d-∑p-f-bn-se hm-kvXp-hn-Zy Kp-cp-Ip-e-Øn¬ hm-kvXp-hn-Zy-bn¬ I-d-kv-t]m-≠≥kv tIm-gv-kn-\v A-t]-£ £Wn-®p. _n-cp-Z-tam t]m-fn-sS-Iv\n-°v Un-tπm-a-tbm ]m-km-bh¿-°v A-t]-£n-°mw. t^m¨: 0468 2319740

s\-Sp-¦-−-¯p \n-¶v X-an-gv-\m-Sn\v _-Êp-IÄ th-Ww \m-«p-Im-cp-sS B-h-iyw sI.Fkv.BÀ.Sn.kn. ]-cn-K-Wn-¡p-t¶-bn-à s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠-Øp \n∂v sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv k¿-ho-kv B-cw-`n-°-W-sa-∂ \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw i-‡am-Ip-∂p. I-ºw, tX-\n Xp-S-ßnb `m-K-ß-fn-te-°v X-an-gv-\m-Sv {Sm≥-kv-t]m¿-´v tIm¿-]-td-j≥ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂p-≠v. I-ºØp-\n-∂pw ]-Xn-s\m-t∂m-fw k¿-ho-kp-I-fm-Wv s\-Sp-¶-≠tØ-°p-≈-Xv. tX-\n-°v \m-a-am{X-am-b _- p-I-fp-ap-≠v. s\-Sp-¶-≠-Øp-\n-∂pw X-an-gv\m-´n-te-bv-°v _-kp-Iƒ Hm-Sn Xp-S-ßn-b-Xp ap-X¬ \n-e-hn-ep≈-Xm-Wv C-Xv. ]p-Xn-b _-kpIƒ dq-´n-en-d-°m≥ X-an-gv-\m-Sv {Sm≥-kv-t]m¿-´v h-Ip-∏pw X-ømdm-Ip-∂n-√. ]p-e¿-t® B-dp-apX¬ s\-Sp-¶-≠-Øp \n-∂pw Xan-gv-\m-´n-te-bv-°v k¿-ho-kp-

Iƒ B-cw-`n-°p-sa-¶n-epw k-ab ¢n-]v-X-X-bn-√m-Ø-Xp-aq-ew Nn-e A-h-k-c-ß-fn¬ a-Wn-°qdp-I-tfm-fw bm-{X-°m¿ Im-Øp\n¬-t°-≠-Xm-bn h-cpw. I-º-tØ-°p-≈ k-am-¥-c k¿-ho-kp-I-fm-Wv Cu k-a-bß-fn¬ bm-{X-°m¿-°v B-{ibw. ]-t£, _-kv Nm¿-Pn-s‚ Cc-´n-bn-e-[n-Iw ]-Ww \¬-tI≠n h-cp-sa-∂-Xv b-{X-°m-sc _p-≤n-ap-´n-em-°p-∂p. D-Sp-º≥tNm-e, ]m-d-tØm-Sv, s\-Sp-¶≠w, ap-≠n-sb-cp-a, ]m-ºm-Spw]m-d, Xq-°p-]m-ew, F-gp-Ipw-hb¬ Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn¬ \n-∂p Zn-h-tk-\ \q-dp-I-W-°n\v B-fp-I-fm-Wv X-an-gv-\m-´n-tebv-°v t]m-Ip-∂-Xv. tX-\n sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-cw-`n-®-Xp apX¬ hn-Z-Kv-[ Nn-In-¬-k tX-Sn

\n-c-h-[n t]-cm-Wv ssl-td©n¬ \n-∂v t]m-Ip-∂-Xv. Iq-SmsX tX-\n, a-[p-c F-∂n-h-S-ßfn-se I-Æm-ip-]-{Xn-I-fn-te-bv°pw B-fp-Iƒ Nn-In-¬-k-tX-Sn t]m-Ip-∂p. tXm-´w ta-J-e-bn¬ B-bn-c°-W-°n-\v X-an-gv Ip-Spw-_߃ Xm-a-kn-®v tPm-en sN-bvXp-h-cp-∂p. C-tXm-sSm-∏w Zn-htk-\ tI-c-f-Øn-se tXm-´-ßfn¬ cm-hn-se F-Øn tPm-en sN-bv-X-ti-jw ssh-Ip-t∂-cw aS-ßn t]m-Ip-∂-h-cp-ap-≠v. AXn¿-Øn ta-J-e-bn¬ \n-∂v \n-ch-[n Ip-´n-Iƒ D-∂-X hn-Zym-`ymk-Øn-\m-bn X-an-gv-\m-Sn-s\ B{i-bn-°p-∂p-≠v. A-c-a-Wn-°q¿ C-S-hn-´v I-º-tØ-bv-°v k¿-hokp-Iƒ B-cw-`n-®m¬ h≥ em-`Øn¬ sI-.F-kv-.B¿.-Sn-.kn-°v

{]-h¿-Øn-°m-\m-hpw. H-∏w tX\n, a-[p-c, tIm-b-º-Øq¿, sNss∂, _mw-•q¿ Xp-S-ßn-b ÿe-ß-fn-te-°v Zo¿-L-Zq-c k¿-hokp-Iƒ B-cw-`n-°-Ww. F-dWm-Ip-f-Øp-\n-∂pw s\-Sp-¶≠w ˛-I-ºw-˛ tX-\n-˛ a-[p-c dq´n¬ _-kv k¿-ho-kv B-cw-`n®m¬ hym-]m-cn-Iƒ-°pw A-\p{K-l-am-Ipw.

tÃ-Un-bw \n¿-am-W-Øn-\v kwÿm-\ k¿-°m¿ ]-Øp-tIm-Sn cq-]-bv-°p-≈ `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-bn-bn-cp-∂p. sXm-Sp-]p-g hn-t√-Pn¬ 275, 278, 308, 309, 310, 311 F-∂o k¿-th-I-fn¬-s∏-´ 12 G-°¿ ÿ-e-am-Wv tÃ-Un-bØn-\m-bn G-s‰-Sp-°p-I. sXm-Sp-]p-g tIm-Xm-bn-°p-∂v ss_-]m- n-\p k-ao-]-ap-≈ hkv-Xp-hm-Wv G-s‰-Sp-°p-∂-Xv. tÃ-Un-b-Øn-\p Np-‰pw tdm-Upw C-Xn-te-°v _-‘n-∏n-°p-∂ \mev A-t{]m-®v tdm-Up-I-fpw \n¿an-°pw. tIm-Xm-bn-°p-∂v ss_∏m-kn¬ \n-∂pw aq-e-a-‰w tdmUn¬ \n-∂pw \n¿-±n-jv-S am-cn-°ep-¶v ˛ tIm-Xm-bn-°p-∂v _-kv sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g-bn¬ Ãm≥-Uv ss_-]m- n¬ \n-∂ptÃ-Un-bw \n¿-an-°m-\p-≈ ÿ- am-Wv A-t{]m-®v tdm-Up-Iƒ. e-sa-Sp-∏v \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn. ÿ-ew G-s‰-Sp-°m-\p-≈ {]m-

tIm-Xm-bn-¡p-¶v tÌ-Un-bw; Ø-e-sa-Sp-¸v \-S-]-Sn-IÄ Xp-S-§n

tPm-bv-kv tPmÀ-Pn-\v ^-bÀ tÌ-j-\n A-Sn-Øm-\ ku-I-cy-sam-cp-¡n kzo-I-c-Ww \m-«p-Im-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw

{]-[m-\-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS k-Xy-{]-Xn-⁄-tbmSv A-\p_-‘n-®v- sXm-Sp-]p-g-bn¬ _n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I¿ ]m-b-kw hn-X-c-Ww sN-øp-∂p

I-´-∏-\: \n-bp-‡ C-Sp-°n Fw. ]n. A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-Pn-\v ssl-td-©v kw-c-£-W-k-an-Xnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 30\v kzoI-c-Ww \¬-Ipw. I-´-∏-\ sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\ ]m-cn-jv lm-fn¬ D®-I-gn-™v aq-∂n-\m-Wv kzo-I-cW-tbm-K-sa-∂v P-\-d¬ I¨ho-\¿ ^m. sk-_m-Ãy≥ sIm®p-]p-c-°¬ A-dn-bn-®p.

Pn-Ãm k-l-I-c-W _m-¦n-sâ h-«-h-S im-J-bn tam-j-W-{i-awaq-∂m¿-: Pn-√m k-l-I-c-W _m¶n-s‚ h-´-h-S im-J-bn¬ tam-jW-{i-aw. aq-∂m-dn¬ \n-∂v \m¬∏-Øn-b-©v In-tem ao-‰¿ A-Ise- tIm-hn-eq-cn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ _m-¶n-em-Wv I-gn-™ Znh-kw tam-jv-Sm-°ƒ ]q-´q-X-I¿Øv A-I-Øp I-S-∂v tam-j-W{i-aw \-S-Øn-b-Xv. _m-¶n-s≥-d ap≥-h-i-sØ XSn-hm-Xn¬ X-I¿-Ø ti-jw AI-Øp-I-S-∂ tam-jv-Sm-°ƒ D≈n-se {]-[m-\ j-´-dn-s‚ H-cp ]q-´v A-d-p-Øp-am-‰n. Xp-S¿-∂v Bbp-[-߃ D-]-tbm-Kn-®v a-dp-h-isØ ]q-´pw `n-Øn-bpw X-I¿Øm A-I-Øp I-S-∂-Xv. B-bp[-߃ D-]-tbm-Kn-®v `n-Øn Dƒs∏-sS s]m-fn-®-Xn-s\-Øp-S-∂v j-´¿ A-[n-Iw D-b¿-Øm≥ km-

[n-®n-√. H-cmƒ-°v I-jv-Sn-®v Du¿∂p-I-b-dm-hp-∂ hn-[-Øn¬ e`n-® hn-S-hn¬-°q-Sn I-b-dp-I-bmbn-cp-∂p. ]-Ww kq-£n-°p-∂ tem-°dn-s‚ ]n-Sn-h-f-® \n-e-bn-em-Wv In-S-°p-∂-Xv. _m-¶n-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ ap-dn-bn-em-Wv C-hnSp-sØ Po-h-\-°m¿ X-ßm-dp≈-Xv. -F-∂m¬ i-\n-bm-gv-® ssh-Io-´v F-√m-h-cpw ho-´n¬t∏m-bn-cp-∂p. Xn-¶m-fm-gv cm-hnse 9.-30\v _m-¶v Xp-d-°m≥ FØn-b Po-h-\-°m-cm-Wv tam-jW-{i-aw \-S-∂ Im-cyw B-Zyw A-dn-bp-∂-Xv. ]-W-bm-`-c-W-ßfpw ]-W-hpw \-jv-S-s∏-´-Xm-bn {]m-Y-an-I \o-cn-£-W-Øn¬ Is≠-Øm-\m-bn-√. C-Sp-°n-bn¬ \n-∂v tUm-Kv kv-Im-Uv, hn-c-e-S-

bm-f hn-Z-Kv-[¿ kv-Y-e-sØ-Øn sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. aq-∂m¿ kn.-sF-F.- B¿.jm-\n-lm-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv A-t\z-jWw \-S-°p-∂-Xv.

aq-e-a-‰w: ]-cm-[o-\-X-I-fn¬ \´w Xn-cn-bp-∂ aq-e-a-‰w ^-b¿ tÃ-j-\n¬ A-Sn-ÿm-\ ku-Icyw G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p ]©m-b-Øn-s‚ kw-`m-h-\. sh≈n-bm-a-‰w ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ hn h¿-°n \n-ct∏-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ P-\{]-Xn-\n-[n-I-sf-Øn 5000 en-‰-dns‚ hm-´¿ Sm-¶m-Wv \¬-In-b-Xv. C-Xn-\p-]p-d-ta ^-b¿ tÃ-j\n-te-°v I-b¿, sse-‰v, sd-kvIyq D-]-I-c-W-߃ F-∂n-h \¬-Im-sa-∂pw F≥ hn h¿-°n \n-c-t∏¬ hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp. tÃ-j-\n-te-°v A-d-°p-fw {Kma-∏-©m-b-Øv ]-ºv-sk-‰v \¬Ipw. ap-kv-enw bq-Øv eo-Kv Ip-Sb-Øq¿ bq-\n-‰v I-Ωn-‰n ^-b¿ tÃ-j-\n-te-°v D-]-I-c-W-߃ hm-ßm≥ 5000 cq-]-bpw \¬-In. h¿j-ß-fm-bp-≈ P-\-ß-fp-sS

D-∏p-X-d: h-≠-t∑-Sv Fw.C.Fkv. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn ¬ Cw-•o-jv, I-W-°v hn-j-b߃-°v Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm\-Øn¬ A-[ym-]-I-sc \n-b-an°p-∂p. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn \m-sf D-®-I-gn-™v c-≠n-\v kvIqƒ Hm-^n-kn¬ \-S-°p-∂ IqSn-°m-gv-N-bn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa∂v sl-Uv-am-ÿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9562952523

sN-dp-tXm-Wn: ]-S-ap-Jw kv-t\l-a-μn-c-Øn-s‚ ]p-Xp-Xm-bn ]Wn-I-gn-∏n-® tªm-°n-s‚ sh©n-cn-∏pw hm¿-jn-I-hpw 31\v \S-°pw. cm-hn-se ]-Øn-\v \-S-°p∂ G-I-Zn-\ ss_-_nƒ I¨h≥-j≥ ap-cn-°m-ti-cn ]-≈n hn-Im-cn ^m. am-Xyp sXm-´n-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 2.30\v ]pXn-b tªm-°n-s‚ sh-©n-cn-∏v C-Sp-°n cq-]-Xm-[y-£≥ am¿ amXyp B-\n-°p-gn-°m-´n¬ \n¿-hln-°pw. aq-∂n-\v \-S-°p-∂ ktΩ-f-\w a-{¥n ]n sP tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.

C-Sp-°n: Pn-√-bn-se td-j≥ Im¿-Uv D-S-aIƒ-°p-≈ `-£y-[m-\y-߃, ]-©-km-c Xp-S-ßn-b-h I-S-I-fn¬ hn-X-c-W-Øn-s\Øn. _n.]n.F¬. Im¿-Un-\v H-cp cq-] \n-c°n¬ 25 In-tem-{Kmw A-cn-bpw c-≠p cq-] \n-c-°n¬ A-©p In-tem-{Kmw tKm-X-ºpw e-`n-°pw. F.]n.F¬ Im¿-Un-\v 8.90 cq-] \n-c°n¬ H-º-Xp In-tem-{Kmw A-cn-bpw 6.70 cq] \n-c-°n¬ sa-bv am-k-Øn-se 2 In-tem-

\n-b-a-k-`m k-an-Xn-bp-sS k-µÀ-i-\w C-¶v C-Sp-°n: kv-{Xo-I-fp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw hn-I-emw-K-cp-sSbpw t£-aw kw-_-‘n-® \n-b-a-k-`m k-an-Xn C-∂v ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n-se-Øpw. ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n-se tXm-´-߃ cm-hn-se ap-X¬ k-an-Xn k-μ¿-in-°pw. D-®-bv-°p c-≠n-\v ]o-cp-ta-Sv K-Ãv lu-kv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øpw. Pn-√ I-e-Iv-S-dp-sS t\-Xr-XzØn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cpw sXmgn-em-fn bq-\n-b-\p-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-I-fpw k-an-Xn-°v ap-ºmsI lm-P-cm-hpw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿-°v tbm-K-Øn¬ lm-P-cmbn sN-b¿-am-\v ]-cm-Xn tc-Jm-aq-ew \¬-Imw.

A-Ñ-s\ sIm-¶ -a-I-\v G-gphÀ-jw X-S-hv sXm-Sp-]p-g: A-—-s\ A-Sn-®p-sIm-∂- tI-kn¬ a-I-\v G-gp-h¿jw ITn-\-X-S-hpw 50,000 cq-] ]n-g-bpw tIm-S-Xn hn-[n-®p. a-Zy-]n®v ho-´n-se-Øn-b X-´m-t»-cn¬ cm-Pp-hn-s\(55) a-I≥ cm-tP-jv (21) hn-d-Ip-I-ºp-sIm-≠v A-Sn-®p-sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂m-bn-cp∂p tI-kv. a-cn-® cm-Pp-hn-s‚ `m-cy-bpw {]-Xn cm-tP-jn-s‚ AΩ-bp-am-b km-dm-Ω-bm-Wv tI-kn-se {]-[m-\-km-£n. t{]m-knIyq-j-\p-th-≠n t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n \q¿ k-ao¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-bn.

{Kmw tKm-X-ºpw e-`n-°pw. F.]n.F¬. k_v-kn-Un Im¿-Un-\v c-≠p cq-] \n-c-°n¬ Hº-Xv In-tem A-cn-bpw \¬-Ipw. F.F.ssh hn-`m-K-Øn¬-s∏-´-h¿-°v H-cp cq-] \n-c°n¬ 35 In-tem A-cn-°v A¿-l-X-bp-≠v. A-∂-]q¿-W Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v 10 In-tem A-cn ku-P-\y-am-bn e-`n-°pw. 13.50 cq-] \n-c-°n¬ _n.]n.F¬./ F.F.ssh. hn-`m-K-Øn-se Hm-tcm Aw-KØn-\v 400 {Kmw ]-©-km-c \¬-Ipw.

CâÀ-hyq 29\v

h-≠n-s∏-cn-bm¿: K-h. t]m-fnsS-Iv-\n-°v tIm-f-Pn-s‚ \n-b{¥-W-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ F-^v.Un.Pn.Sn sk‚-dp-I-fn-te°v Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm-\Øn¬ C≥-kv-{S-Iv-‰¿-am-sc \n-ban-°p-∂p. Xm-¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 29\v D-®-bv-°v c-≠n-\v h-≠n-s∏cn-bm-dp-≈ (62-mw ssa¬) Kh.t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-f-Pv Hm^n-kn¬ C‚¿-hyq-hn-\v A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn hmK-a-Wn¬ kw-L-Sn-∏n® F-kv.-Sn.bp. eo-tU-gv-kv ao-‰v ap-kv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn lm-P-cm-I-Ww. t]m-fn-sS-Iv-\nSn Fw k-eow DZv-LmS-\w sN-øp∂p °n-se ^p ƒ ssSw kzo-∏¿-amcp-sS H-gn-hp-I-fn-te-°pw C‚¿°p-fw A-[y-£-X h-ln-®p. P-\- °q¿, Fw F-kv ap-l-Ω-Zv,- Fw- B-X-h-\m-Sv ap-l-Ω-Zv Ip-´n,- Fw- hyq \-S-Øpw. t^m¨: 04869 d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. Fw d-“- F I-cow, bp t]m-°¿, ]n- F im- .]n-.Fw. km-en-,- Fw- F ap-kv-X- 253710, 200009 Øp-√ {]-h¿-Ø-\ ]-cn-]m-Sn- A- lp¬ l-ao-Zv, Pn am-ln≥ A-_q- ^-, ]n F-kv A-_v-Zp¬ P-∫m¿ h-X-cn-∏n-®p.- sI Fw F jp- _-°¿,- A-Uz. ]n -Fw l-\o-^, kw-km-cn-®p.

hmÀ-jn-Iw \-S-¯n

k-Po-h-am-Wv. hym-]m-cn-Iƒ-°v h≥ ]-en-i-bv-°v ]-Ww sIm-Sp°p-∂-h-cpw G-sd-bm-Wv. sXmΩ≥-Ip-Øv ta-J-e-I-fn¬ tªUp-Im-cp-sS hn-f-bm-´-am-Wv. Chn-sS-bpw cm-{Xn-Im-e-Øm-Wv Ch-cp-sS {]-h¿-Ø-\w. kv-Iq-fp-Ifpw tIm-f-Pp-I-fpw Xp-d-°p-∂ k-a-b-am-b-Xn-\m¬ \n-c-h-[n IpSpw-_-ß-fm-Wv tª-Up-Im-cp-sS h-e-bn¬ ho-gp-∂-Xv. ]-e Ip-Spw-_-ß-fpw I-S-s°Wn-bn¬ \n-∂p I-c-I-b-dm-\mIm-sX hn-j-an-°p-I-bm-Wv. ap-{Z∏-{X-hpw ªm-¶v sN-°p-I-fpw a‰pw Cu-Sm-bn hm-ßn-b ti-j-amWv C-h¿ hm-bv-] \¬-Ip-∂-Xv. ]-d-™ k-a-b-Øv ]-Ww Xn-cn®-S-®n-s√-¶n¬ ]-en-i Iq-Spw. ]en-i-bv-°p ]p-d-ta ]n-g-]-en-i-

Npcp¡¯nÂ

sa-bv am-k-s¯ td-j³ km-[-\-§Ä hn-X-c-W-¯n-\v

h-®-¸p-dw ]-©m-b-¯n "Ip-t_-cÀ' H-Xp-§p-¶n-Ã; t]m-en-kv sa-sÃ-t¸m-¡n h-Æ-∏p-dw: ]-©m-b-Øn¬ tªUv -am-^n-b-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w hym-]-Iw. Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c B-cw-`n-®n-´pw ]-©m-b-Øn-se tª-Uv -am-^n-b-sb H-Xp-°m≥ I-gn-™n-´n-√. Im-fn-bm¿ t]m-enkn-s‚ ssI-h-iw 18Hm-fw t]-cpsS en-Ãv e-`n-®n-´pw C-h¿-s°-Xntc \-S-]-Sn-bn-√. C-Xp-h-sc Hcmƒ-s°-Xn-tc am-{X-am-Wv \-S-]Sn-bp-≠m-b-Xv. ssh-Ip-t∂-cw \m-ep-ap-X¬ cm-{Xn F-´p-h-sc-bm-Wv C-h-cpsS {]-h¿-Ø-\w. G-Xm-\pw Zn-hkw ap-ºv Im-fn-bm¿ F-kv.sFbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h-Æ-∏pdw Su-Wn¬ \n-∂v H-cm-sf ]n-SnIq-Sn tI-kv Nm¿-Pv sN-bv-Xn-cp∂p. C-Xn-\p-ti-j-hpw tª-UpIm-cp-sS {]-h¿-Ø-\w C-hn-sS

kv-t\-l-a-µn-cw hmÀ-jn-Iw

]p-d-∏p-g: ]-©m-b-Øn-t‚-bpw km-aq-ln-Im-tcm-Ky-tI-{μ-Ønt‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-g°m-e tcm-K {]-Xn-tcm-[ {]-h¿Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn a-g-°nep-°w in¬-∏-im-e \-S-Øn. F sI `m-kv-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. s_-bv-kn X-¶-®≥ A-[y£-X h-ln-®p. hm¿-Uv sl¬-Øv B‚ v km\n-t‰-j≥ I-Ωn-‰n k-Po-h-am°m-\pw `-h-\-k-μ¿-i-\w \-SØn sIm-Xp-In-s‚ D-d-hn-Sw \io-I-c-Ww \-S-Øm-\pw s]m-Xpÿ-e-ß-fn¬ ip-No-I-c-W {]h¿-Ø-\w \-S-Øm-\pw Xo-cp-am\n-®p. P-e-P-\y tcm-K-߃ \nb-{¥n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn F-√m Ip-Sn-sh-≈ t{km-X-kp-Ifpw ªo-®n-Mv ]u-U¿ D-]-tbm-Kn®v t¢m-dn-t\-j≥ \-S-Øpw. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ Sn inh-Zm-k≥, ]-©m-b-Øv sk-{I-´dn Xp-f-ko-[-c≥-]n-≈, A-Uz. sd-\o-jv am-Xyp, cm-tP-iz-cn lcn-[-c≥, kp-Pm-X, F-.Un-.F-kv, kn.Un.F-kv saw-_¿-am¿, Btcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿, B-im {]h¿-Ø-I¿ ]-s¶-Sp-Øp.

A-[ym-]-I \n-b-a-\w

sXm-gn-em-fn-I-sf A-h-K-Wn-¨-Xv bp.-]n.-F-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-bn: ap-kv-enw eo-Kv sXm-Sp-]p-g: cm-Py-sØ sXm-gnem-fn-I-fpw A-[zm-\n-°p-∂-hcpw D-b¿-Øn-b B-h-iy-߃ A-h-K-Wn-°-s∏-´-Xv Xn-c-s™Sp-∏n¬ bp.-]n.F-bp-sS Xn-cn-®-Sn°v Im-c-W-am-sb-∂pw hn-e-°b-‰w A-S-°-ap-≈ Im-cy-߃ Dd-s° ]-d-™-Xv t{S-Uv- bq-\n-Ifp-sS kw-bp-‡ th-Zn-bm-bn-cps∂-∂pw ap-kv-enw eo-Kv kwÿm-\ sk-{I-´-dn Sn Fw keow.- hm-K-a¨ C-t¥m-˛-A-ta-cn°≥ kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® F-kv.-Sn.bp. Zzn-Zn-\ eo-tU-gv-kv ao-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. F-kv.-Sn.bp. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v A-l-Ω-Zv Ip-´n D-Æn-

B-h-iy-sØ Xp-S¿-∂m-Wv aq-ea‰-Øv ^-b¿ tÃ-j≥ A-\p-hZn-®Xv. C-\nbpw \n-ch-[n {]-iv\-߃ tÃ-j-\n¬ ]-cn-l-cn°m-\p-ap≠v.

cw-`- \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-hp∂p. `q-an-bp-sS A-Xn¿-Øn-Ifn¬ k¿-th I-√p-Iƒ ÿm-]n®p.ÿ-ew k¿-th sN-bv-Xv k_v-Un-hn-j≥ sN-øp-∂-Xn-\v BZy-sØ hn-⁄m-]-\w am¿-®v 26\v {]-kn-≤o-I-cn-®p. C-tX- Xp-S¿-∂v k¿-th tPmen-Iƒ-°m-bn c-≠v k¿-h-b¿-amsc {]-tXy-Iw Np-a-X-e-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. s]m-Xp-a-cm-a-Øp sI-´n-S- hn-`m-K-Øn-\m-Wv tÃUn-bw \n¿-am-W-Øn-s‚ ta¬t\m-´w. sXm-Sp-]p-g s]m-∂pw-hne kv-s]-j¬ X-l-kn¬-Zm-cmWv ÿ-e-ta-s‰-Sp-∏p \-S-]-SnIƒ \-S-Øp-∂X -- v. hnI-k-\-]mX-bn¬ Ip-Xn-∏v \-S-Øp∂ sXmSp-]p-g-bv-°v h≥ km-[y-X-Iƒ \¬-Ip-∂-Xm-Wv tIm-Xm-bn-°p∂v kv-t‰-Unbw.

inÂ-¸-im-e \-S-¯n

bpw A-S-bv-°-Ww. In-S-∏m-Sw h- tc-{μ-tam-Un-°v tKm-f-Sn-°m≥ sc \-„-s∏-´ Ip-Spw-_-ß-fp-≠v. A-h-k-cw \¬-In-b-Xv ap≥ k¿°m-cn-s‚ sI-Sp-Im-cy-ÿ-X-bmWv. C-cp-]-Xv tIm-Sn cq-]-bp-sS ssa-t{Im ^n-\m≥-kv hn-X-cWw, Kp-cp-\m-cm-b-W tIm-f-Pv HsXm-Sp-]p-g: km¿-°v cm-Py-ß- ^v B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-k-kv fn-se ap-gp-h≥ `-c-Wm-[n-Im-cn-I- ^-≠v k-am-l-c-Ww, 101 Hm-t´msf-bpw k-Xy-{]-Xn-⁄m N-S- dn-£-Iƒ, 101 C-cp-N-{I-hm-l-\ ßn¬ ]-s¶-Sp-∏n-®v tam-Un B- hn-X-c-Ww F-∂n-h-bp-sS D-ZvZy-tKmƒ t\-Sn-b-Xm-bn F- Lm-S-\-hpw sh-≈m-∏-≈n \n¿kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw P-\-d¬ h-ln-®p.A-Uz. F-kv {]-ho¨ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏-≈n \-tS- A-[y-£-X h-ln-®p. {]o-Xn \i≥ .F-kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw tS-i≥, tUm. Im-cy-am-{X hn-PsXm-Sp-]p-g bq-\n-b-s‚ hn-hn-[ b≥, A-\n¬ X-d-\n-ew, Pn-Xn≥ ]-≤-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw tKm-]m-e≥ X-{¥n, sI Un c-ta{io-\m-cm-b-W ssh-Zn-I k-an-Xn iv, A-Uz. sI Fw k-t¥m-jv kw-L-Sn-∏n-® e-£m¿-®-\-bp- Ip-am¿, ]n F-kv kn-\n-tam≥, sS k-a¿-∏-W-hpw \n¿-h-ln-°p- Un t_m-kv, Fw F≥ c-hn amI-bm-bn-cp-∂p sh-≈m-∏-≈n. \- ¥-fn-cpw-]m-d kw-km-cn-®p.-

tam-Un B-Zy- tKmÄ t\-Sn-sb-¶v

sXm-Sp-]p-g: Im-™n-c-a-dw kqcy d-kn-U≥v-kv A-tkm-kn-tbj-s‚ hm¿-jn-I-hpw `m-c-hm-lnI-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏pw \-SØn. sI kn ss_-Pp A-[y-£X h-ln-®p. ]n kn cm-P-ti-Jc≥-\m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w -sN-bvXp. sI F in-h-cm-a≥-\m-b¿ dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.

F.]n.F¬ hn-`m-K-Øn-\v In-tem-{Km-an-\v 15 cq-] \n-c-°n¬ Im¿-Uv H-∂n-\v c-≠v In-tem{Kmw B-´ e-`n-°pw. ssh-Zyp-Xo-I-cn-® ho-Spf-f F-√m Ip-Spw-_-߃-°pw H-cp en-‰¿ asÆ-Æ-bpw ssh-Zyp-Xo-I-cn-°m-Ø ho-Sp-ff Ip-Spw-_-߃-°v \m-ev en-‰¿ a-sÆ-Æbpw en-‰-dn-\v 17 cq-] \n-c-°n¬ e-`n-°pw. _‘-s∏-´ td-j≥ I-S-I-fn¬ \n-∂v Im¿-Up-Sa-Iƒkm-[-\-߃ tNm-Zn-®v hm-ß-W-sa∂vv Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-05-27  
Thejas Epaper idukki Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-05-27

Advertisement