Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

]-cn-Øn-Xn tZ-io-bim-kv-{X sk-an-\mÀ \m-sf

I-bÀ ZÀ-i³ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf B-e-∏p-g: I-b¿ t_m¿-Un-s‚ h-{P-Pq-_n-en B-tLm-j-߃ \m-sf ap-X¬ 27 h-sc I-e-hq¿ I-b¿ t_m¿-Uv tImw-π-Iv-kn¬ \-S-°p-∂ I-b¿ Z¿-i≥ ]-cn-]mSn-I-tfm-sS k-am-]n-°pw. \m-sf I-b¿ Z¿-i-s‚ D-Zv-Lm-S-\w B`-y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe \n¿-h-ln-°pw. A-¥¿-tZ-iob I-b¿ ayq-kn-b-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\w 26\v D-®-bv-°v c-≠n-\v ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-hln-°pw. I-b¿-t_m¿-Uv sNb¿-am≥ {]-^. Pn _m-e-N-{μ≥ A-[y-£X h-ln-°pw. 27\v ssh-Io-´v B-dn-\v \-S-°p-∂ kam-]-\-k-tΩ-f-\w ap≥ cm-jv-{S]-Xn F -]n -sP A-_v-Zp¬ Iemw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

No-^v hn-¸n-s\-Xn-tc am-[y-a {]-hÀ-¯-IÀ ap-Jy-a-{´n-¡v ]-cm-Xn \Â-Ipw tIm-´-bw: am-[y-a {]-h¿-Ø-Isc A-[n-t£-]n-°p-I-bpw `o-jWn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-øp-∂ Kh. No-^v. hn-∏v ]n kn tPm¿-Pns‚ \-S-]-Sn-bn¬ tIm-´-bw {]-kv¢-∫n¬ tN¿-∂ am-[y-a {]-h¿Ø-I-cp-sS tbm-Kw {]-Xn-tj-[n®p. X-\n-°p ln-X-I-c-a-√m-Ø hm¿-Ø-Iƒ \¬-Ip-∂ am-[y-ate-J-I-sc No-Ø-hn-fn-°p-Ibpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-øp-∂ tPm¿-Pn-s‚ \-S-]-Sn s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-cp-sS kw-kvIm-c-Øn-\p tbm-Pn-®-X-√. ]nkn tPm¿-Pn-s\ \n-b-{¥n-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°pw ]m¿-´n sNb¿-am≥ sI Fw am-Wn-°pw bp. Un-.F-^v I¨-ho-\¿ ]n-]n X¶-®-\pw ]-cm-Xn \¬-Im-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {]-kv- ¢∫v {]-kn-U‚ v F-kv a-t\m-Pv , sk-{I-´-dn jm-ep am-Xyp, hn Pb-Ip-am¿, sN-dp-I-c k-Æo eqt°m-kv, tkm-an tk-hy¿, tPm¿Pv Sn s]m-Sn-]m-d, {io-Pn-Øv, Fkvv k-\n-¬ Ip-am¿, _n-\p cm-Pv, k-μo-]v B¿, kp-\n¬ B-dp-am\q¿, {io-Ip-am¿ B-e-{], B¬hn≥ tPm¿-Pv, kv-‰m-en≥ tPm¿Pvv kw-km-cn-®p.

ho-Sv I-b-dn aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn sN-dp-tXm-Wn: kn.]n.Fw. {]h¿-Ø-I-s‚ ho-Sp I-b-dn B-{Ia-W-w.]-cn-°p-I-tfm-sS Kr-l-\mY-≥ ap-f-Ip-h-≈n sIm-®p-ho´n¬ th-Wp (43), `m-cy jo-e (40), a-I≥ hn-a¬ (20) F-∂n-hsc Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-tbmsS-bm-Wv kw-`-hw. tIm¨-{K-kv hm-g-tØm-∏v a-Wv-U-ew {]-knU‚ v ]n Un tPm-k-^n-s‚ aI≥ s^-en-Iv-kv (23) sIm-°-c°p-f-Øv sN-°v-Umw \n¿-an-°p∂n-S-Øv ta¬-t\m-´w h-ln-°ms\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. C-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ kn. ]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-\m-b thWp s^-en-Iv-kn-s\ ap≥ sshcm-Ky-Øn-s‚ t]-cn¬ ssI-tb‰w sN-bv-Xp. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ Iq-Sn-bm-b s^-en-Iv-kv kplr-Øm-b C-Sp-°n tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw A-\n¬ B-\n-°\m-Sn-s\ hn-fn-®v kw-`-hw A-dnbn-®p. A-\n¬ B-fp-I-sf Iq-´n F-Øn th-Wp-hn-s\ ho-Sp I-bdn a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-S w ]n-Sn-°m-s\-Øn-b `m-cy-sbbpw a-I-s\-bpw C-h¿ a¿-±n-®p. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ _qØn-em-fp-I-sf F-Øn-®-Xn-\v s^-en-Iv-kpw kw-L-hpw thWp-hn-s\ ssI-tb-‰w sN-bv-Xncp-∂p. C-Sp-°n t]m-en-kn¬ thWp ]-cm-Xn \¬-In.

Icn-¡n-sâ hn-e \Â-Im-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-¶v kp-lr-¯n-s\ h[n¨ tI-kn 10 -hÀ-jw XS-hv sXm-Sp]pg: I-cn-°v Ip-Sn-®Xn-s‚ ]-Ww \¬-Im-Ø-Xns‚ t]-cn-ep≠m-b X¿°sØ Xp-S¿-∂v kp-lr-Øns\ sIm-e-s∏-SpØn-b tIkn¬ {]-Xn-°v ]-Øph¿-jw X-S-hpw 50000 cq-] ]n-gbpw in-£n®p. ap-´w i-¶-c-∏n-≈n Ip-gn-a-‰-Øn¬ tKm-]n(52) sb-bm-Wv sXm-Sp]p-g H∂mw A-Uo-j-\¬ sk-£≥-kv PUv-Pn A-ao¿ A-en in-£n®Xv. kp-lrØm-b A-b¬hm-kn ap-™-\m-´v cm-Pp-hns\ (40) sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn-em-Wv in-£. 2011 s^-{_ph-cn G-gn-\v cm-hn-se 7.15\v i-¶-c-∏n-≈n tImf-\n `mK-Øv h-®m-Wv sIm-e-]mX-Iw \-S-∂Xv. H∂-c h¿-jw ap-ºv h-sc C-cphcpw kp-lr-Øp-°-fm-bncp∂p. c-≠p t]cpw H-cp-an-®v I-cn-°v ho-Sp-I-fn¬ \n-∂v hmßn hn¬-∏-\ \S-Øn h-cn-Ibm-bn-cp∂p. H-cn-°¬ H-cp Icn-°v cm-Pp hm-ßn Ip-Sn-®-Xns‚ ]-Ww sIm-Sp-°m-Ø-Xns‚ t]-cn¬ C-cp-hcpw XΩn¬ h-g-°p-≠mbn. C-Xpkw-_-‘n-®v t]m-en-kv tÃj-\n¬ ]-cm-Xnbpw D-≠m-bncp∂p. ]n-∂o-Sm-Wv sIm-e]mX-Iw \-S-∂Xv. Im-™m¿ kn-sF B-bn-cp-∂ Fw.Pn. km-_p Nm¿-Pv sNbv-X tIkn¬ t{]m-kn-Iyq-j-\p-th≠n A-Uo-j-\¬ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ hm-Sv-k¨ sP a-gp-h-∂q¿ lm-P-cmbn.

ap≠°bw th-e-\n-ew Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \n¿-an-® sN-°v Um-an‚ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n ]n -sP tPm-k-^v \n¿-h-ln-°p-∂p

tIm-´-bw: a-c-ß-fp-sS kw-c-£W {]m-[m-\yw Hm¿-an-∏n-®v ]-cnÿn-Xn kw-L-S-\-I-fp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ \m-sf tIm-´-b-Øv ]-cn-ÿn-Xn tZ-io-b-im-kv-{X sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Iq-´mbv-a tIm-´-bw Xn-cp-\-°-c _m-¶v Fw-tπm-bo-kv lm-fn¬ cm-hnse 10\v ap≥ h-\w a-{¥n _nt\m-bv hn-izw D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. tI-c-fm \-Zo-kw-c-£-W kan-Xn, tIm-´-bw t\-®¿ skmssk-‰n, {Ko≥ I-ayq-\n-‰n F-∂nh¿ kw-bp-‡-am-bm-Wp ]-cn-]mSn kw-L-Sn-∏-n°p-∂-Xv. t\-®¿ skm-ssk-‰n {]-kn-U‚ v tUm. _n {io-Ip-am¿, tUm. ko-Xm-cma≥, {]-^. tKm-]m-e-Ir-jv-Waq¿-Øn kw-km-cn-®p.

24 sabv 2014 i\n

N-§-\m-tÈ-cn-bn 25 t]À-¡v sU-¦n-¸-\n; hn-Z-Kv-[-kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n c−p-am-k-¯n-\n-sS sU-¦n¸-\n _m-[n-¨-Xv 40 t]À¡v N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-Øn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ sU-¶n-∏-\n ]S-cp-∂p. hn-Z-Kv-[-kw-Lw ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xn-s\- Xp-S¿∂v ]m-em-{X-`m-K-Øv 25t]¿-°p ]-\n-bp-≈-Xm-bn I-s≠-Øn.\K-c-k-`-bp-sS 16mw hm¿-Un¬-s∏´ ^m-Øn-am-]p-cw, B-dmw hm¿Un¬-s∏-´ tam¿-°p-f-ß-c Xp-Sßn-b `m-K-ß-fn-em-Wp sU-¶n∏-\n ]-S-cp-∂-Xm-bn kw-i-bn°p-∂-Xv. hm-g-∏-≈n-bp-sS Nn-e `m-Kß-fn¬ t\-c-sØ ]-I¿-®-∏-\n I-s≠-Øp-I-bpw Xp-S¿-∂v Btcm-Ky- h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ C-Ss]-´v ]-\n \n-b-{¥-W -hn-t[-bam-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ I-gn-

Ip-cp-ap-f-Iv ]p-\-cp-²m-c-W ]²Xn

CSp-¡n-bn 13 ^oÂ-Uv Hm-^n-kp-IÄ kv-ss]-k-kv t_mÀ-Uv \nÀ-¯-em-¡p-¶pC-Sp-°n: Pn-√-bn¬ Ip-cp-ap-f-Iv ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ kv-ss]-k-kv t_m¿Uv B-cw-`n-® ^o¬-Uv Hm-^n-kpIƒ \n¿-Ø-em-°p-∂p. Cu amkw A-h-km-\-tØm-sS Hm-^nkp-Iƒ \n¿-Ø-em-°m-\m-Wv \o-°w. ^o¬-Uv Hm-^n-kp-Ifn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ ÿncw Po-h-\-°m-sc tkm-W¬ Hm^n-kp-I-fn-te-°v am-‰pw. ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn tPm-en-s°-SpØ Xm¬-°m-en-I Po-h-\-°msc ]n-cn-®p hn-Sm-\pw Xo-cp-am-\am-bn. C-Sp-°n Pn-√-bn¬ Ip-cp-ap-fIv D¬∏m-Z-\w Ip-d-™-Xn-s\

Xp-S¿-∂m-Wv Ir-jn ]p-\-cp-≤m-cW-Øn-\m-bn tI-{μ k¿-°m¿ {]-tXy-I ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-®Xv. 110 tIm-Sn-bp-sS [-\ k-lmbw tI-{μ k¿-°m-cpw 110 tIm-Sn I¿-j-I-cn¬ \n-∂p k-am-l-cn-®v 220 tIm-Sn-bp-sS ]m-t°-Pm-Wv \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. A©p h¿-j-Øn-\p-≈n¬ Ip-cp-apf-Iv D¬∏m-Z-\w h¿-[n-∏n-°m-\mbn-cp-∂p ]-≤-Xn e-£y-an-´-Xv. F-∂m¬ ]-≤X - n ]m-gm-bn F∂-Xm-Wv h-kv-Xp-X. C-Xn-\p ]n∂m-se-bm-Wv C-Xn-\m-bn G¿s∏-Sp-Øn-b ^o¬-Uv Hm-^n-kpI-fpw \n¿-Ø-em-°p-∂-Xv. 110 tIm-Sn cq-] {]-Jym-]n-s®-¶n-epw

k¿-°m¿ hn-ln-X-am-bn 30 tImSn cq-] am-{X-am-Wv sN-eh - g - n-®X - v. Pn-√-bn¬ kv-ss]-k-kv t_m¿-Un-\v B-dp tkm-W¬ Hm^n-kp-I-fm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. ]p-‰-Sn, I-´-∏-\, Ip-a-fn, sN-dptXm-Wn, cm-Pm-°m-Sv, s\-Sp-¶≠w F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv tkmW¬ Hm-^n-kp-Iƒ {]-h¿-Øn°p-∂-Xv. C-{X-bpw tkm-W¬ Hm-^n-kp-Iƒ-°p Io-gn¬ 13 ^o ¬-Uv Hm-^n-kp-I-fm-Wv {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. I¿-j-I¿-°v k_v-kn-Un-°p ]p-d-sa th-cp ]n-Sn∏n-® Ip-cp-ap-f-Iv ssX-Iƒ D¬∏m-Zn-∏n-°m-\pw [-\ k-lm-bw D-≠m-bn-cp-∂p. 500 ap-X¬ 10000

h-sc ssX-Iƒ D¬-∏m-Zn-∏n-°p∂ I¿-j-I¿-°v H-cp h-≈n-°v H∂-c cq-] {]-Im-cw 17500 cq-] hsc k-_v-kn-Un-bm-bn e-`n-°pw. \-√ D¬-∏m-Z-\ £-a-X-bp-≈ h-≈n-Iƒ Ir-jn sN-øp-∂-Xn-eqsS Ip-cp-ap-f-Iv D¬-∏m-Z-\w h¿[n-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p {]-Xo-£. 2009em-Wv tI-{μ hm-Wn-Py a{¥m-e-b-Øn-\p Io-gn¬ ]-≤-Xn B-hn-jv-I-cn-®-Xv. C-Xn-\p ap≥]v G-e-Øn-s‚ D¬-∏m-Z-\-hpw hn-]-W-\-hp-am-Wv kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv G-s‰-Sp-Øp \-S-Ønbn-cp-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Ip-cp-ap-f-Iv D¬-∏m-Z-\w Ip-d-™-tXm-sS Pn√-bn-se {]-tXy-I ]m-t°-Ppw

kv-ss]-k-kv t_m¿-Un-s‚ Np-aX-e-bn-emhp-I-bm-bn-cp-∂p. tZ-io-b tlm¿-´n-°ƒ-®-d¬ an-j-s‚ Io-gn-em-bn-cp-∂p ]p-\cp-≤m-c-W ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°nb-Xv. kw-ÿm-\ Ir-jn h-Ip-∏v \-S-Øn h-∂n-cp-∂ ]p-\-cp-≤m-cW ]-≤-Xn-Iƒ ]-e-Xpw ]m-gm-bt∏m-gm-Wv tI-{μ k¿-°m¿ 2009 ¬ Ip-cp-ap-f-In-\m-bn {]-tXy-I ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-®-Xv. F∂m¬ A-©p h¿-jw ]q¿-Ønbm-b-t∏m-gpw ]-≤-Xn e-£yw Im-Wm-Ø km-l-N-cy-Øn-emWv Hm-^n-kp-Iƒ ]q-´n ]-≤-Xn°v hn-cm-a-an-Sm≥ kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv X-bm-sd-Sp-°p-∂-Xv.

™-Zn-h-kw sU-¶n-∏-\n _m-[nX ta-J-e-bn¬ B-tcm-Ky-h-Ip∏v hn-Z-Kv-[ kw-Lw \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv Iq-Sp-X¬ t]¿-°p ]-\n-bp-≈-Xm-bn Is≠-Øn-b-Xv. kw-ÿm-\ F-∏ntSm-tam-f-Pn-kv-‰v tUm. F kp-Ipam-c≥, kw-ÿm-\ F≥-tUmtam-f-Pn--Ãv {]-^. ^-dq-Jv F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv tcm-K-_m-[n-X {]-tZ-i߃ k-μ¿-in-®-Xv. I-gn-™ c-≠p am-k-Øn-\n-Sbn¬ 40Hm-fw t]¿ sU-¶n-∏-\n_m-[-tb-‰-Xm-bn kw-i-bn-®v P\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tcm-K-_m-[n-X-cm-

b \m-ep-t]-cp-sS c-‡- km-w-]nfp-Iƒ ti-J-cn-®v ]-cn-tim-[-\°v tIm-´-bw Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°-b-®-Xm-bn B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. Znh-k-ß-tfm-fw ip-≤-P-ew Xp-d∂p-h-®v D-]-tbm-Kn-°-p-∂-Xv sIm-Xp-Ip- em¿-h-Iƒ s]-cp-Ip∂-Xn-\p Im-c-W-am-Ip-∂-Xm-bn ]-cn-tim-[-I-kw-Lw I-s≠Øn-bn-´p-≠v. F-∂m¬ sU-¶n-∏-\n ]-S-cp∂-Xm-bn I-s≠-Øn-b-Xn-s\ XpS¿-∂v \-K-c-k-`-bpw B-tcm-Kyh-Ip-∏pw tN¿-∂v A-h-tem-I-\tbm-Kw \-S-Øp-I-bpw ]-\n-s°Xn-tc Pm-K-cq-K-cm-bn-cn-°m≥ P\-ß-tfm-Sv A-`y¿-Yn-®n-cp-∂p.-

]-cnØ - nX- ntem-e t- a-Je- s- b-¶;v I-«¸- \t»m-¡v ]-©m-b¯ - ns- â tjm-¸nM- v tImw-¹I- k-v v \nÀa- m-Ww X-Sª - pI-´-∏-\-: kw-kv-Ym-\ ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S-dp-sS D-Ø-chn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ssa-\nMv B≥-Uv Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v D-tZym-K-kv-Y¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv tjm-∏nMv tImw-π-Iv-kns‚ \n¿-am-Ww X-S-™p. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ ]-cm-a¿in-°p-∂ ]-cn-kv-Yn-Xn tem-e ta-J-e-bn¬ ]m-cn-kv-Yn-Xn-I BLm-X-]-T-\w \-S-Øn am-{X-ta \n¿-am-Ww ]m-Sp-≈q-sh-∂ D-Øc-hn-s\ Xp-S¿-∂m-Wn-Xv. C-cp-]-tX-°-dn-\p k-ao-]-ap-≈ tªm°v ]-©m-b-Øn-s‚ 40 sk-‚ v h-kv-Xp-hn¬ A-©v tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®v aq-∂p am-kw ap-ºmWv \n¿-am-Ww B-cw-`n-®-Xv. C∂-se cm-hn-se 11.-30 Hm-sS F-Øn-b D-tZym-K-ÿ¿ tPm-en-Iƒ \n¿-Øn-h-bv-°m≥ B-h-iy-s∏-´p. Xp-S¿-∂v sN-dn-b-]m-d s]m-´n®p-\o-°m≥ D-]-tbm-Kn-® Iw-{]-k¿ bq-\n-‰v ]n-Sn-s®-Sp-Øv t]men-kn-\p ssI-am-dn.C.-F-kv.-F-bn¬ Np-h-∏p hn-`m-K-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ ta-J-eI-fn¬ 20,-000 N-Xp-c-{i ao-‰-dn-e-[n-Iw h-cp-∂ sI-´n-S-߃-°p am-{X-ta ]m-cn-ÿn-Xn-I B-Lm-X ]-T-\w B-h-iy-ap-≈q-sh-∂v tI-{μ k¿-°m¿ D-Ø-c-hv \n-e-hn-ep-≠v. F-∂m¬ sN-dn-b \n¿am-W-߃-°p \n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xp hym-]-I {]-Xntj-[-Øn-\v C-S-bm-°n. kn.-]n.-Fw {]-h¿-Ø-I¿ I-´-∏-\ t]men-kv tÃj-\pw tdm-Upw D-]-tcm-[n-®p. ssl-td-©v kw-c-£W k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. U-bd-Iv-S-dp-sS D-Ø-c-hv ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Un.-kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚p-amb tXm-a-kv cm-P≥ ap-Jy-a-{¥n-°p \n-th-Z-\w \¬-In.-

tlm-«Â d-a-Z B-e-¸p-g-bn {]-hÀ¯-\w XpS§n a-®n-sâ a-W-ap-Å Nn-{X-§-fp-am-bn A-¶ B-e-∏p-g: tlm-´¬ hy-h-km-b cw-K-sØ {]-ap-J A-¥¿-tZ-iob {_m≥-Um-b d-a-Z-bp-sS ]-©\-£-{X tlm-´¬ B-e-∏p-gbn¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®p. K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. sXmgn-em-fn {]-iv-\-߃ B-e-∏p-gbp-sS hn-I-k-\-Øn-\v Xn-cn-®-Snbm-sW-∂ {]-Nm-c-Ww A-Snÿm-\-c-ln-X-sa-∂v sX-fn-bn°p-∂-Xm-bn-cp-∂p d-a-Z-bp-sS ]q¿-Øo-I-c-W-sa-∂v ]n kn tPm¿-Pv ]-d-™p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Uz. bp {]-Xn-`m-l-cn, \K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ ta-gvkn U-bm-\ am-kn-tUm, Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v F F B-e-∏p-g ^n-\n-jn-Mv t]m-bn‚n-\v k-ao-]w B-cw-`n-® jp-°q¿, d-a-Zm sN-b¿-am≥ sd- d-a-Z tlm-´¬ K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w Pn sN-dn-bm≥, F Fw \-ko¿, sN-øp-∂p

tXm-a-kv tP-°-_v A-cn-Ip-]pdw, tXm-a-kv tPm-k-^v kw-_‘n-®p. B-e-∏p-g-bn¬. ]p-∂-a-S ^n\n-jn-Mv t]m-bn‚n-\v k-ao-]w aqt∂-°-dn-em-Wv d-a-Z tlm-´¬ ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. kyq-´v dqw Dƒ-s∏-sS A-©v Im-‰-K-dn-I-fn-em-bn 121 dq-ap-I-fmWv tlm-´-en-ep-≈-Xv. dq-ap-Ifn¬ F¬.C-.Un. Sn.hn., So ta°¿, ssh-ss^ kw-hn-[m-\-a-S°-ap-≈-h-bp-≠v. B-e-∏p-g-bn¬ sl-en-]m-Uv ku-I-cy-ap-≈ GI tlm-´-epw d-a-Z-bm-Wv. B-e∏p-g-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ d-a-Z tlm-´¬ sX-t° C-¥y-bn¬ hn≥-[mw tlm-´¬ {Kq-∏n-\v Iogn-se B-dm-a-sØ tlm-´-epw B-e-∏p-g-bn-se B-Zy-sØ {_m≥-U-Uv tlm-´-ep-am-Wv.

"\m-a-\nÀ-tZ-i hn-hm-Zw: P-\n-¡m-¯ Ip-ªn-sâ Pm-X-Iw F-gp-Xp-¶-Xp-t]m-se'

tIm-g- hm-§n \n-b-a-\w \-S-¯m-\p-Å _m-¦v A[n-Ir-X-cpsS \o-¡w a-{´n- X-S-ªp

sXm-Sp-]p-g: bp.Un.F-^v ÿm\m¿Yn A-Uz. Uo≥ Ip-cymt°m-kn-s‚ \m-a-\n-¿-tZ-i ]-{XnI-sb kw-_-‘n-®p-≈ hn-hm-Z߃ P-\n-°m-Ø Ip-™n-s‚ Pm-X-Iw F-g-p-Xp-∂-Xp-t]m-sesb-∂v bp.Un.F-^v Pn-√m sN-b ¿-am≥ A-Uz-.F-kv A-tim-I≥. Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-\p-th-≠n B-sI \m-ep sk-‰v \m-a-\n¿-tZi ]-{Xn-I-I-fm-Wv k-a¿-∏n-®n-cp∂-Xv. \m-epw h-c-Wm-[n-Im-cn kzo-I-cn-®p. kzo-I-cn-°-s∏-´ ]{Xn-I-I-sf kw-_-‘n-® hn-hm-Z߃ A-{]-k-‡-am-Wv. Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-\p-th-≠n k-a¿∏n-®n-cp-∂ F-√m \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-I-fpw Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j-s‚ sh-_vssk-‰n-epw h-cWm-[n-Im-cn-bp-sS t\m-´n-kv t_m¿-Un-epw {]-kn-≤o-I-cn-®n-

´p-≠v. kzo-I-cn-°-s∏-´ \m-a-\n¿tZ-i ]-{Xn-I-Iƒ B-cm-Wv ]q-cn∏n-®-sX-∂-Xn-s\ ]-‰n hn-hm-Zw D-≠m-t°-≠ B-h-iy-an-√. Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-\p-th≠n k-a¿-∏n-® \m-ep sk-‰v \m-a\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-I-fn¬ c-≠p sk-‰v ]-{Xn-I-Iƒ-s°m-∏w ka¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-ß-fn ¬ ÿm-\m¿-Yn-bp-sS `m-cy-sb-bpw B-{in-X-sc-bpw A-h-cp-sS kzØp-°-sf-bpw kw-_-‘n-® GXm-\pw tIm-f-߃ ]q-cn-∏n-®n-cp∂n-√. Uo≥ Ip-cym-t°m-kv Ahn-hm-ln-X-\m-I-bm-epw bmsXm-cp kz-Øp-°-fpw C-√m-ØXn-\m-epw -tIm-f-߃ Xo¿-Øpw A-{]-k-‡-am-bn-cp-∂p. F-∂ncp-∂m-epw k-Xy-hm-Mv-aq-e-Ønse t^m¿-am-‰n¬ Im-Wn-®n-´p≈ F-√m tIm-f-ß-fpw ]q-cn-∏n-

°-W-sa-∂m-Wv \n-_-‘-\. {]m-Y-an-I ]-cn-tim-[-\-bn¬ {]-kv-Xp-X tIm-f-߃ ]q-cn-∏n®n-´n-√ F-∂v I-≠-Xn-s\ Xp-S¿∂v dn-t´-WnMv Hm-^n-k¿ F-√m tIm-f-ß-fpw ]q-cn-∏n-®v ]p-Xn-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew 24˛03˛14 cm-hnse 10.30 \v ap-ºv lm-P-cm-°-Wsa-∂v Im-Wn-®v ÿm-\m¿-Yn-°v tc-Jm-aq-ew t\m-´nkv \¬-In-. B-b-Xv \n-b-am-\p-kr-X-am-b Hcp km-[m-c-W \-S-]-Sn {I-aw am{X-am-bn-cp-∂p. X-s‚ cm-{„o-b k-Xy-k-‘X-bpw B-flm¿-Y-X-bpw C-Xp-hsc F-Xn-cm-fn-Iƒ t]m-epw tNmZyw sN-bv-Xn-´n-√. A-\m-h-iy hnhm-Z-ß-fn-te-°v X-s‚ t]-cv hen-®n-g-°p-∂-Xv A-tß-b-‰w tJZ-I-c-am-sW-∂v A-tim-I≥ Adn-bn-®p.

cm-a-¶-cn: tIm-g hm-ßn ]yq¨ \n-b-a-\w \-S-Øm-\p-≈ _m-¶v t_m¿-Un-s‚ {i-aw h-Ip-∏v a{¥n-bp-sS C-S-s]-S-en-s\-Øp-S¿∂v Pn-√m tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ X-S-™p. \n-b-a-\-Øn-\v ap-t∂mSn-bm-bn _m-¶v C-∂p cm-hn-se 11\v \-S-Øm-\n-cp-∂ ]-co£ {]l-k-\-am-W-∂v a-{¥n-bp-sS \n¿tZ-i-sØ Xp-S¿-∂v tPm-bn‚ v cPn-kv-{Sm¿ \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn¬ sX-fn-™-tXm-sS ]co£ \-S-Øp-∂-Xv X-S-bp-I-bmbn-cp-∂p. D-Ø-c-hv C-∂-se \mep a-Wn-tbm-sS _m-¶n-\v ssIam-dn. tIm-g hm-ßn \n-b-a-\w \-SØm-\p-≈ Du-cp-°-cn k-l-I-c-

tIm-´-bw: tPm-en-Øn-c-°p-I ƒ-°n-S-bn-epw h-c-I-fn-eq-sS-bp≈ k-©m-c-Øn-em-Wv _mw•q¿ F-b¿-t]m¿-´v I-ayq-\nt°-j≥ hn-`m-Kw ta-[m-hn A∂. A-¶-am-en tX-°m-\-Øv bm-t°m-_v A-∂-Ω Z-º-Xn-Ifp-sS a-If - m-b A-∂ F-∂ tamfn Sn bp-hn-s‚ Nn-{X {]-Z¿-i\w "a¨-hm-k\ - ' Un.kn B¿´v Km-e-dn-bn¬ Im-\m-bn Ip™n-cm-a≥ C-∂-se cm-hn-se D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. a-°-fm-b A-e-\pw tcm-l\pw th-≠n Nn-{Xw h-c-®m-Wv A-∂-bp-sS A-c-tß-‰w. Ip-´nIƒ-s°m-∏w Ip-Spw-_mw-K-ß ƒ-°pw A-Sp-Ø kp-lr-Øp°ƒ-°pw Nn-{X-߃ C-„-amb-tXm-sS-bm-Wv h-c-I-fp-tS-

W _m-¶v t_m¿-Un-s‚ \o-°am-Wv C-tXm-sS ]m-fn-b-Xv. C-Xns‚ B-Zy ]-Sn-sb-t∂m-Ww {]tZ-i-Øv {]-Nm-c-an-√m-Ø c-≠v Zn-\-]-{X-ß-fn¬ \n-b-a-\w kwº-‘n-® ]-c-kyw \¬-In-bn-cp∂p. sXm-´p ]n-∂m-se D-tZymKm¿-Yn-I-fn¬ \n-∂p h-f-sc c-lky-am-bn A-t]-£ kzo-I-cn-°p∂-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-b¿∂p. t\-c-tØ-X-s∂ `-c-W-k-anXn e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS A-gn-a-Xn Im-´n-b-Xm-bn {]-tZ-iØv B-t£-]w i-‡-am-Wv. XpS¿-∂v D-≠m-b hn-Pn-e≥-kv At\z-j-W-Øn¬ `-c-W-k-an-Xn ]n-cn-®p-hn-S¬ `n-j-Wn-°v \-Sp-

t]m-enkn Iq-« Ø-ew--am-äw; tIm¬-{K-kv-þ-kn.-]n.-sF kw-LÀ-jw;ssZ-\w-Zn-\ {]-hÀ-¯-\-§-fpw B-dpt]À A-d-Ìn Xm-dp-am-dm-hpw sN-ß-∂q¿: t]m-en-kv tk-\bn¬ aq-∂ph¿-jw H-tc tÃ-j\n¬ tPm-en sN-bv-Xv h-cp-∂ knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-scbpw h-\n-Xm t]m-enkv tIm¨Ã-_nƒ-am-sc-bpw 31\v ap-ºv Iq´-tØm-sS ÿ-ew am-‰m-\p-≈ \o-°w tÃ-j-\p-I-fn-se ssZ\w-Zn-\ {]-h¿-Ø-\-sØ-bpw tI-kp-I-fp-sS \-S-Øn-∏n-s\bpw {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n°m≥ km-[y-X. ]p-Xn-b-Xm-bn Np-X-a-e-tb¬°p-∂-h¿-°v ^-b-ep-I-fp-sS ssI-Im-cyw, t]m-en-kv tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-ep-≈ {]-tZ-i-ß-fp-sS L-S-\-bpw a-\- n-em-°¬ Xp-Sßn-b km-l-N-cy-߃ a-\-knem-°m≥ Zn-h-k-߃ th-≠n hcp-∂-Xm-Wv C-Xn-\pIm-c-Ww. k_v C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿ ap-X¬ ap-I-fn-te-°p-≈-h¿ C-S-bv-°n-

sS am-dn-am-dn h-cp-∂-Xp sIm-≠v ta-ep-tZym-K-ÿ-sc C-Ø-cw Imcy-ß-fn¬ k-lm-bn-°p-∂-Xv Iogv Po-h-\-°m-cm-Wv. ]-cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-°¬ ]m-kv-t]m¿-´v A-t]-£-I-fp-sS ]-cn-tim-[-\ tem-Mv s]‚n-Mv tI-kp-I-fn-se {]-Xn-I-sf Is≠-ج k-a≥-kv \-S-∏m°¬ F-∂n-h-bv-s°-√mw t]meo-kv tÃ-j-\p-I-fn¬ C-tXm-sS Im-e-Xm-a-kw D-≠m-hpw. C-Xv tam-jv-Sm-°ƒ-°pw, a-Æv, a-W¬I-S-Øp-Im¿-°pw km-aq-ly hncp-≤¿-°pw k-lm-b-I-am-hp-Ibpw sN-øpw. ]p-Xn-b A-[y-b-\ h¿-jw Iq-Sn B-cw-`n-°p-∂ k-a-b-am-bXn-\m¬ tdm-Uv kp-c-£ Dƒ-s∏sS-bp-≈ `m-cn-® D-Ø-c-hm-ZnØam-Wv h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ t]m-enkn-\p-≈-Xv.

-aq-∂m¿-: sNm-°-\m-Sv ku-Øv Un-hn-j-\n¬ tIm¨-{K-kv-˛-kn.]n.-sF kw-L¿-jw. bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hn-\pw amXm-]n-Xm-°ƒ-°pw A-S-°w Ggpt]¿-°v t]¿-°v ]-cn-°v. kw-`h-Øn¬ kn.-]n.-sF {]-h¿-ØI-cpw _-‘p-°-fp-am-b B-dp t]¿ A-d-Ãn-em-bn. H-cp hm-l-\Øn-\v A-{I-an-Iƒ Xo-bn-´p. hml-\-Øn-\v Xo-bn-´ tI-kn-se \m-ep-t]¿ H-fn-hn-em-Wv. sI.-Un.-F-®v.-]n I-º-\n sNm-°-\m-Sv F-tÉv ku-Øv Un-hn-j-\n¬ Xm-a-kn-°p-∂ bqØv tIm¨-{K-kv \n-tbm-P-I afi-ew {]-kn-U-‚ v tPym-Xndmw, ]n-Xm-hv I-dp-∏v kzm-an-(60), `m-cy-kp-io-e-(55) F-∂n-h-sc ho-´n¬ I-b-dn B-{I-an-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-h¿ ]-cp-t°-‰v A-Snam-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv. kw-`hØn¬ ]-cn-t°-‰v B-ip-]-{Xn-

bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-sb-Øn-b C-tX F-tÃ-‰n-se kn.-]n.-sF {]-h¿-Ø-I-cm-b Sn cq-]≥-(26), B¿ a-Wn-I-WvT≥-(26), B¿ cLp-(27), kn. cm-P-Ip-am¿-(26) F∂n-h-sc-bpw Un B-\-μv, F-kv sN-√-Zp-c F-∂n-h-sc-bp-am-Wv t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. hym-gmgv-N cm-{Xn F-t´m-sS-bm-Wv sNm°-\m-Sv F-tÉn¬ kw-L¿-jap-≠m-b-Xv. ]m¿-e-sa-‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n ¬ tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-bpsS _m-\¿ Io-dn-b-Xp-am-bn _‘-s∏-´v tIm¨-{K-kv˛-C-S-Xp-]£ {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn¬ ap≥-]v kw-L¿-j-ap-≠m-bn-cp-∂p. C-Xns‚ Xp-S¿-®-sb-t∂m-W-am-Wv tPym-Xn-dm-an-s\-bpw am-Xm-]nXm-°-sf-bpw ho-´n¬ \n-∂p hen-®n-d-°n a¿-±n-®-Xv. hn-h-c-a-dns™-Øn-b t]m-en-km-Wv ]-cnt°-‰-h-sc B-ip-]-{Xn-bn-em-°nb-Xv. t]m-en-kv F-Øn kw-L¿-

jw \n-b-{¥n-s®-¶n-epw kw-`-hØn¬ {]-Xn-I-fm-b c-Lp, a-WnI-WvT≥ F-∂n-h-cp-sS k-tlm-Zc-\m-b cm-P-bp-sS ho-Sn-\v ap≥]n¬ ]m¿-°v sN-bv-X hml-\Øn\v Xo-bn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ {]-tZ-i-hm-knI-fm-b cm-ac - m-Pv, t{]w-Ip-am ¿, cmta-iv, {]-`p F-∂n-hs - c {]-Xn-If - m°n-bpw t]m-enkv tI-sk-Sp-Øn´p-≠v. C-h¿ \m-ep-t]-cpw H-fn-hnem-Wv. C-°g - n-™ G-{]n¬ 20-\v cm-{Xn-bn-epw C-tX kv-Y-e-Øv kw-L¿-jw D-≠m-bn-cp-∂p. CXn-s‚ Xp-S¿-®-bm-Wv hym-gm-gv-N cm-{Xn-bn-ep-≠m-b kw-L¿-jw. A-d-Ãnem-b-h-sc tZ-hn-Ip-fw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. aq∂m¿ kn.-sF F.-B¿ jm-\nlm≥, tZ-hn-Ip-fw F-kv.-sF. tkmƒ-Pn-tam≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Ls - a-Øn-bm-Wv ]-cn-t°-‰h - sc B-ip-]{- Xn-bn-em-°n-bX - pw.

{]-Z¿-i-\-ß-fp-am-bn tI-c-f-Øn-epw a-‰pw kw-ÿm-\-ß-fn-epw hn- t Z- i - Ø p- s a- √ mw k-©-cn-°p-I-bm-Wv A-∂. Po-hn-Xw X-s∂ Hcp Im≥-hm-km-sW∂pw I-em-Im-c∑ - m-sc t{]m-¬-km-ln-∏n°m≥ k¿-°m-cpIƒ k-∂≤ - a - m-hW - A-∂ X-s‚ s]-bn‚n-ßn-\-cnsI sa-∂pw {]-Z¿-i-\w bpw h¿-Wß - f - p-tS-bpw tem-I- D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X Im-\m-bn Øv \n-d-™p-\n¬-°-W-sa-∂ Ip-™n-cm-a≥ ]-d-™p. c-hn tam-lw A-∂-bv°p-≠m-b-Xv. Un kn, tUm. d-ko-\ hn-izw-``¿-Øm-hv F¬-tZm-bp-sS ]n- c≥ kw-km-cn-®p. cm-hn-se 10 ¥p-W-bpw A-∂-bn-se Nn-{X- ap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc- \Im-cn-sb h-f¿-Øn. C-t∏mƒ H- S-°p-∂ {]-Z¿-i-\w 26\v k-amcp hym-g-h-´-°m-e-am-bn Nn-{X- ]n-°pw.

hn-em-bn. C-tXm-sS ssl-t°m-SXn-bn¬ C-h¿ A-∏o-¬ \¬-IpI-bpw `-c-W-k-an-Xn Xp-S¿-∂p hcn-I-bp-am-bn-cp-∂p. _m-¶v {]-knU‚,v sk-{I-´-dn F-∂n-h¿-s°Xn-sc-bm-Wv hn-Pn-e≥-kv dnt∏m¿-´v \¬-In-bn-´p-≈-Xv. c-≠p h¿-j-w ap-ºv _m-¶n¬ ]yq¨ Xkv-Xn-I-bn¬ H-cp \n-b-a-\w \-SØn-bn-cp-∂p. D-∂-X hn-Zym-`ym-k tbm-KyX-bp-≈-h-sc ]yq¨ X-kvXn-Ibn¬ \n-b-an-® ti-jw C-h¿-°v {]-tam-j≥ \¬-In ho-≠pw \nb-a-\w \-S-Øm-\p-≈ A-\pa-Xn k-ºm-Zn-°p-I-bp-am-Wv t_m¿Un-s‚ ]-Xn-hv co-Xn. C-Xn-s\-Xntc B-Wv \m-´p-Im¿ cw-K-sØ-

Øn-b-Xpw kw-`-hw a-{¥n-bp-sS {i-≤-bn¬s∏Sp-Øn-b-Xpw.

_m-¦n-s\ X-IÀ-¡m³ {i-an-¡p-¶-Xm-bn sk-{I-«-dn

cm-a-¶-cn: C-∂p cm-hn-se ]yq¨ X-kvXn-I-bn¬ _m-¶n¬ \-SØm-\n-cp-∂ ]-co-£ km-t¶-XnI Im-c-W-ß-fm¬ am-‰n-h-®-Xmbn kw-Lw sk-{I-´-dn A-dn-bn®p. ]-co-£-bp-sS \-S-Øn-∏n-\v ]p-d-Øv \n-∂v G¿-s∏-Sp-Øn-b G-P≥-kn-bp-sS A-ku-I-cyw IW-°n-se-Sp-Øm-Wv ]-co-£ X ¬-°m-e-tØ-°v am-‰n-h-®-Xv. IqSm-sX Nn-e X¬-∏-c I-£n-Iƒ _m-¶n-s\ X-I¿-°m≥ {i-an-°p∂-Xm-bpw C-h¿ ]-d-™p.

hr-¡- Zm-\w sN-bv-X -ssh-Zn-I-\v ]u-cm-h-en-bp-sS- kzo-I-c-Ww l-cn-∏m-Sv: c-≠p hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-bn Po-hn-Xw-h-gn -ap-´n-b bphm-hn-\v kz-¥w- hr-° Zm-\w \¬-In Po-hn-X-Øn-te-°v a-S-°n-sIm≠p-h-∂ ^m.- kn-Pn- sk-_m-Ãy≥ In-S-ß-Xm-g-sØ Xm-a-√m-°¬ ]u-cm-h-en B-Z-cn-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. \msf ssh-Io-´v \m-en-\v Xm-a-√m-°¬ do≥-]m-ekv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-ZvLm-S-\w sN-øpw.C-cp-hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-b- Xm-a-√m°¬ kz-tZ-in d-km-Zv ap-l-Ω-Zv F-∂ bp-hmhns\ bm-Zr-›n-I-am-bn- I-≠p-ap-´n-b sshZn-I≥ Im-cy-߃ tNm-Zn-®-dn-bp-I-bpw kz¥w hr-° bp-hm-hn-\v \¬-Ip-I-bp-am-bn-cp∂p.- a-c-W-Øn-s‚ h-°n-se-Øn-b bp-hm-hv H-∂-c h¿-j-am-bn Po-hn-X-Øn-te-°v Xn-cn-s®-Øn. Ip-am-c-]p-cw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v •-an-hm-e-Sn A-[y-£-X h-ln-°pw. Sn sI tZ-h-Ip-am¿,- X-ºn ta-´p-X-d, {]-^. ^m.- kn-Pnkn Fw tem-ln-X≥, -F-®v F A-l-Ω-Zv ksk-_m-Ãy≥ Jm-^n, ^. sF-k¨ tPm-jzm, Fw Fw _jo¿, kn -Fw.-F-kv.-lm-Pn, sI F-kv tam-l≥-Zm-kv F-∂n-h¿ -kwkm-cn-°pw.- ^m-Z¿ kn-Pn -sk-_m-Ãy≥ In-S-ß-Xm-gw- kzo-I-c-WØn-\v a-dp-]-Sn {]-kw-Kw \-S-Øpw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ knFw -F-kv- lm-Pn,- sI -F-kv tam-l≥-Zm-kv, C F-kv- tKm-]m-e-Ir-jvW≥, A-Uz.- F-kv \u-jm-Zv,- kq-cy- jw-kv, F -kp-ss_¿-Ip-´n,- A\n¬-Jm≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

24 sa-bv 2014 i\n

ap-XnÀ-¶-h-cp-sS ku-lr-Z-kw-K-aw

]cn-]mSn

„sXmSp]pg A¿_≥ _m¶v

lmƒ: tIcf tIm˛Hm]td‰ohv Fwtπmbokv bq\nb≥ sXmSp]pg Gcnbm I¨h≥-j≥ ˛3.00 „taep-Im-hpa‰w F®v.B¿.Un.Sn. sk‚¿ : kn.Fkv.sF. CuÃv tIcf almbnShI tIm-dnkvt‰gvkv Atkmkntb-j≥ t\XrXz-Ønep≈ Izb¿ s^-Ãv ˛9.00 „h-Æ-∏pdw F-kv.F≥.Fw. l-b¿ -sk-°≥Udn kv-Iqƒ {Ku≠v: sI ]n tXma-kv am-jns‚ Imbn-I ]-cn-io-e-\ ]-cn]mSn˛9.00 „s\-Sp-¶-≠w Su-¨-: tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚-bpw ]m-ºm-Spw]m-d {]m-Y-an-I B-tcm-Ky tI{μ-Øn-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ a-g-°m-e ]q¿-h ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\w ˛9.00 a-e-\mSv bq-\n-b≥ kw-L-Sn-∏n-® a-lm-kw-Kaw Fkv.F≥.Un.]n. tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I´dn „C-Sp-°n Pn√m I-e-Œ-dp-sS sh-≈m∏-≈n \-tS-i≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p tNw_¿: ag°me ipNoIcW {]h¿Ø\߃, ]I¿®hym[n {]Xntcm[w, ÿm]\ßfpsS ipNoIcWw F∂nh kw_‘n®v Pn√bnse k¿°m¿ hIp∏v ta[mhnIfpsS tbmKw˛ 2.30

A-d-¡p-fw- k-l-I-c-W- _m-¦v s]m-Xp-tbm-Kw- \m-sf-

Adnbn-¸pIÄ

F³.BÀ.sF. {]-th-i-\w ap-´w: bq-Wn-th-gvk - n-‰n tIm-fP - v Hm-^v F≥-Pn-\o-bd - nMn¬ H∂mw-h¿-j _n.sS-Iv. F≥.-B¿ - .sF. {]-th-i\ - Ø - n-\p A-t]£ £-Wn-®p. 15 ko-‰p-If - m-Wp≈-Xv. A-©v {_m-©p-If - n-em-bn aq-∂p ko-‰v ho-Xa - p-≠v. C-eI - vt{Sm-Wn-Ivk - v B‚ v I-ayq-Wnt°-j≥ Fv≥P - n-\o-bd - nMv, Iw]yq-´¿ k-bn≥-kv B‚ v F≥-Pn\o-bd - nMv, C-e{- Œn-°¬ B‚ v C-et- {Œm-Wn-Ivk - v F≥-Pn-\o-bdnMv, C≥-^¿-ta-j≥ sS-Ivt- \mf-Pn, t]m-fn-a¿ F≥-Pn-\o-bd - nMv F-∂n-hb - n-em-Wv {]-th-i\ - a - p≈-Xv. F≥.-B¿.-sF. c-Pn-kvt- {Sj-\p 1000 cq-]b - m-Wv ^o-kv. At]-£m-t^m-dw tIm-fP - n¬ hnX-cW - w B-cw-`n-®p. A-t]-£ \¬-tI-≠ A-hk - m-\ Xnø-Xn 30 B-Wv. k¿-´n-^n-°‰ - p-If - p-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b tIm-∏n-Iƒ A-t]-£t- bm-sSm-∏w \¬-IWw. Pq¨ aq-∂n-\p dm-¶v en-Ãv {]-kn-≤o-Ic - n-°pw. Pq¨ H-ºXn-\p cm-hn-se 10.30 ap-X¬ dm-¶v en-Ãn¬-\n-∂pw {]-th-i\ - w \-SØp-sa-∂pw {]n≥-kn-∏¬ A-dnbn-®p. t^m¨: 04862 256222

ZÀ-Lm-kv £-Wn-¨p

C-Sp-°n: Pn-√m `m-Ky-°p-dn Hm^n-kn¬-\n-∂pw \-dp-s°-Sp-∏v Xnø-Xn-°p ti-jw aq-∂p amkw I-gn-™v hn¬-°-s∏-Sm-Ø Sn-°-‰p-I-fpw c-ko-Xv Ip-‰n-I-fpw Hm-^o-kn¬-\n-∂pw hn-e \¬In hm-ßp-∂-Xn-\m-bn \n-_‘-\-Iƒ-°p hn-t[-b-am-bn Hcp S¨ Xp-°-Øn-\p-f-f \n-c-°v tc-J-s∏-Sp-Øn ap-{Z-h-® Z¿-Lmkp-Iƒ £-Wn-®p. Ip-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Hm-^nkp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨04862 222416

A-[ym-]-I- \n-b-a-\w

aq-∂m¿: tam-U¬ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fn¬ F-®v.F-kv.F-kv. Sn. Cw-•o-jv Pq-\n-b¿ X-kv-Xn-Ibn-te-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-a-\-Øn-\v _n-cp-Zm\-¥-c-_n-cp-Z-hpw _n.F-Upw sk-‰pw tbm-Ky-X-bp-≈-h-cn¬ \n-∂v A-t]-£ £-Wn-®p. At]-£-Iƒ sXm-Sp-]p-g-bn-se sF.Sn.Un.]n. s{]m-P-Œv Hm-^n kn¬ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ XnøXn 28. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v t^m¨: 04862 222399. ]p-d-∏p-g: -]p-d∏ - p-gbn-se K-h. t]m-fn-sS-Iv\ - n-°n¬ I-w]yq-´¿, C≥-^¿-ta-j≥ sS-Ivt- \m-fP - n, I-W° - v hn-jb - ß - f - n¬ a-Wn°q¿ th-X\ - Ø - n-\v A-[ym-]I - sc \n-ba - n-°p-∂p. _n.sS-Iv/Fw.F-kv.kn. am-Xvk - v _n-cp-Za - mWv tbm-Ky-X. hm-Iv C≥ C-‚¿hyq 31\v \-SØ - pw. Iq-Sp-X¬ hnh-cß - ƒ-°v 04862 242126, 242140. ]o-cp-ta-Sv: tam-U¬ d-kn-U≥jy¬ kv-Iq-fn¬ I-cm¿ A-Snÿm-\-Øn¬ F-®v.-F-kv.-F. Xan-gv, am-Xv-kv, d-kn-U‚ v Syq-´¿, F-®v.-F-kv.-kv-.Sn. X-an-gv, ln-μn, Cw-Kv-fo-jv, tPym-{K-^n, C-°tWm-an-Iv-kv, ln-Ã-dn, s]m-fn-‰n°¬ k-b≥-kv X-kv-Xn-I-I-fnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. At]-£-t^m-dw ]o-cp-ta-Sv kvIqƒ, Pn-√ ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\ Hm-^nkv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ e-`n-°pw. t^m¨ 04862252003.

ap-e-a-‰w-: A-d-°p-fw- k-¿-ho-kv k-l-I-c-W- _m-¶n-s‚ s]m-Xptbm-Kw- \m-sf- D-®-bv-°v c-≠n\p aq-e-a-‰w- K-h. ssl-kv-Ip-fn¬- \-S-°pw. Pn-√-bn-se- G-I- ^m-¿-ta-gv-kv _m-¶m-b- B-kv-tIm_m-¶v Xp-S¿-®-bm-b c-≠mw- h-¿j-hpw- I¿-j-I-¿-°v em-`- hn-lnXw- \¬-Ip-∂p. I-gn-™- km-ºØn-I h¿-jw- _m-¶n-\v 41.67 e£w- cq-]-bp-sS- em-`-ap-≠v. B-bXn-\m¬- Cu- h¿-j-hpw- 25 i-Xam-\w- em-`-hn-ln-Xw- \¬-Ip-∂Xn-\m-Wv _m-¶v H-cp-ßp-∂-Xv. 1983\v ti-jw B-Zy-am-bm-Wv _m-¶v em-`-hn-ln-Xw- \-¬-Ip-∂-

Xv. _m-¶n-\v 38.16 tIm-Sn-bp-sS \n-t£-]-hpw- 35.06 tIm-Sn- hm-bv]-bpw- \¬-In-bn-´p-≠v. A-©p h¿-jw-sIm-≠v _m-¶n-s‚ _nkn-\-kv aq-∂n-c-´n- h-f¿-∂p. 73.16 tIm-Sn- cq-]-bm-bn. Ip-Sn-in-J1.-41 i-X-am-\-am-bn- Ip-d-bv-°m\pw- I-gn-™p. Bw-_p-e≥-kv kw-hn-[m-\-aS-°w- - \n-c-h-[n- P-t\m-]-Im-c- ]≤-Xn-I-fpw- \-S-Øn-bn-´p-≠v. _m-¶n-s‚ F-√m- im-J-I-fpw- \ho-I-cn-°p-I-bpw- _m-¶n-\v F-.Sn.Fw-. Iu-≠¿- Xp-S-ßp-∂-Xn-\v \-S-]-Sn- B-bn-´p-s≠-∂p A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p.

A-W-°-c: A-Ω-bv-s°m-cp-Ω kv-t\-l-Iq-´m-bv-a-bp-sS-bpw AW-°-c kv-]m¿-°n-s‚-bpw B`n-ap-Jy-Øn¬ 60 h-b-kn¬- IqSp-X-ep-≈ am-Xm-]n-Xm-°-fp-sS kv-t\-l-Iq-´m-bv-a-bpw ku-lr-Z kw-K-a-hpw \msf \-S-°pw. N°p-]-≈w am-cp-Xn Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ cm-hn-se 10.30\v kw-Ka-w B-cw-`n-°p-w hm¿-[-Iy-Øns‚ H-‰-s∏-S-en¬-\n-∂pw {]m-bam-b-h-sc tam-Nn-∏n-°p-∂-Xpw D√m-k-hpw B-\-μ-hpw ]-I¿-∂p\¬-Im-\pw D-t±-in-®m-Wv kw-Kaw kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. kulr-Z kw-K-a-Øn-epw kv-t\-lhn-cp-∂n-epw F-√m am-Xm-]n-Xm°ƒ-°pw ]-s¶-Sp-°m-sa-∂v tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿-am-cm-b km_p Ip-‰n-∏m-e-°¬ (9446976-207), _m-_p kp-c-`n (9447196419), kn.]n. k-t¥m-jv (9747034792) A-dn-bn-®p.

koTTAYAM/idk

hm-f-d {Kma¸-©m-b-¯v cq-]o-I-cn-¡-m\pÅ B-h-iyw i-àw A-Sn-am-en: C-cp-ºp-]m-ew tI{μ-am-bn hm-f-d {Km-a-∏-©m-bØv cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-am-bn. ]-Xn-‰m-≠p-Ifm-bp-≈ Cu B-h-iyw ^-e{]m-]v-Xn-bn-se-Øn-°m≥ 251 Aw-K B-Ivj≥ Iu¨-kn-en-\p {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ cq-]w \¬-In. I-£n-˛ -cm-{„o-b-߃ a-d-∂mWv P-\-߃ C-°m-cy-Øn¬ kw-L-Sn-®n-´p-≈-Xv. kw-ÿm-\-sØ G-‰-hpw hnkv-Xr-X-am-b A-Sn-am-en {Km-a-∏©m-b-Øn¬ Dƒ-s∏-´-Xm-Wv Cu ta-J-e. 271 N-Xp-c-{i Intem-ao-‰¿ hn-kv-Xr-Xn-bp-≈ ASn-am-en ]-©m-b-Øn-se F-√m ta-J-e-bn-te-°pw {]m-tZ-in-I hn-I-k-\w F-Øm-Ø km-l-Ncy-am-Wv {]-[m-\-am-bn {]-tZ-i-

^b XoÀ¸m¡Â: \qdv Zn\ IÀa]cn]mSn¡p XpS¡w C-Sp-°n: ^-b-ep-Iƒ k-a-b-_‘n-X-am-bn Xo¿-∏m-°p-∂-Xn-\p≈ \q-dv Zn-\ I¿-a-]-cn-]m-Sn-°v Pn-√-bn-¬ Xp-S-°-am-bn. sk-{I-´dn-tb-‰n-epw hn-hn-[ k¿-°m¿ hIp-∏p-I-fn-epw I-eŒ-td-‰p-I-fnepw ^-b-¬ Xo¿-∏m-°¬ A-Snb-¥-c-am-bn \-S-∏m-°-W-sa-∂ k¿-°m¿ \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿∂m-Wv Pn-√-bn-epw \q-dv Zn-\ I¿a-]-cn-]m-Sn-°v Xp-S-°w Ip-dn-®-Xv. A-©p h¿-j-Øn-\v ap-I-fnepw aq-∂p h¿-jØ - n-\pw A-©p h¿-j-Øn-\p-an-S-bn¬ ]-g-°-ap-

≈-Xp-am-b ^-be - p-If - n-em-Wv ASn-b¥ - c-am-bn \-S] - S- n kzo-Ic - n-®v Xo¿-∏m-°p-∂-sX-∂v Pn-√ I-eŒ¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-dn-bn-®p. tIm-SX - n D-Øc - h - p-Iƒ-°pw k¿°m¿ \-bß - ƒ-°pw hn-cp-≤a - √ - mØ hn-j-b-߃ Dƒ-s°-m-≈p∂ aq-∂v h¿-j-Øn¬ Iq-Sp-X¬ ]-g-°-ap-≈ F-√m ^-b-ep-I-fpw \q-dv Zn-hk - Ø - n-\p-≈n¬ Xo¿-∏m°m≥ hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ-°v Ie-Œ¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. C-Ø-cw ^-b-ep-I-fp-sS hn-iZ-hn-h-cw Dƒ-s°m-≈n-® ]-´n-I

31\v \-S-°p-∂ Pn-√ hn-I-k-\ kan-Xn tbm-K-Øn¬ k-a¿-∏n-°Ww. ^-b-en¬ Xo¿-∏v I¬-∏n°p-∂-Xn-\p-≈ Im-e-Xm-a-k-hpw hy-‡-am-°-Ww. \-b-]-c-am-bn Xo-cp-am-\-sa-Sp-t°-≠ ^-b-epIƒ D-Ø-c-hn-\m-bn k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-°-Ww. ^-b-ep-I-ƒ Xo¿-∏m-°p-∂-Xn-\v kzo-I-cn-°p-∂ \-S-]-Sn kw-_-‘n-® dn-t]m¿-´v B-gv-N tXm-dpw I-e-Œ¿-°v \¬I-Ww. ^-b¬ Xo¿-∏m-°¬ ]≤-Xn-bp-sS H-∂mw-L-´ A-Zm-eØv Pq¨ B-Zy-hm-cw \-S-Øpw.

tdmUpIÄ KXmKXtbmKyambn«pw s]m¶m-a-e-bn-te¡v _kv kÀ-ho-knà s\-Sp-¶-≠w: tdm-Up-Iƒ K-XmK-X-tbm-Ky-am-bn-´pw _-kv k¿ho-kn-\m-bn Im-Øn-cn-°p-I-bmWv s]m-∂m-a-e, ssI-em-kw, amh-Sn \n-hm-kn-Iƒ. s\-Sp-¶-≠Øp\n-∂pw ssI-em-k-∏m-d h-gn am-h-Sn-°p-≈ tdm-Upw C-hn-sS \n-∂pw ssI-em-kw, Nm-t°mkn-‰n, ap-≈-cn-°p-Sn h-gn ]-Wn°≥-Ip-Sn tdm-Upw K-Xm-K-Xtbm-Ky-am-°n-bn-´v \m-fp-Iƒ Gsd-bm-bn. s\-Sp-¶-≠-Øp-\n-∂pw A-Snam-en, F-d-Wm-Ip-fw, sXm-Sp-]pg `m-K-ßn-te-bv-°v t]m-Ip-∂ hm-l-\-߃-°v Zq-c-°p-d-hp-≈ tdm-Um-Wn-Xv. P-\-hm-k-ap-≈

ta-J-e-Iq-Sn-bm-Wn-Xv. F-∂m¬ Cu h-gn _-kv k¿-ho-kn-√.a mh-Sn, s]m-∂m-a-e, ssI-em-kw Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn¬ Bbn-c-°-W-°n-\v Ip-Spw-_-ß-fmWp-≈-Xv . ta-J-e-bn-se Zp-cn-X bm-{X-bv-°v Iq-Sn-tb-‰ Im-e-tØm-fw ]-g-°-ap-≠v. am-h-Sn-°pw ss-I-em-k-Øn\p-sam-∏w Ip-Sn-tb-‰-am-cw-`n-® ]e {Km-a-ß-fpw K-Xm-K-X-ku-Icy-ßp-sS Im-cy-Øn-¬ h-f-sc-b[n-Iw apºn-se-Øn-bn-´pw C-hnSw C-t∏m-gpw ssi-i-h Z-i-bnem-Wv. Ip-≠pw Ip-gn-bpw \n-d™ tdm-Un-eq-sS {Sn-∏v Po-∏p-Ifn¬ Cu \m-´p-Im¿ km-l-kn-I

bm-{X \-S-Øm≥ Xp-S-ßn-bn-´v hm¿-j-߃ G-sd-bm-bn. C-Xn\m¬ X-s∂ X-ß-fp-sS ta-J-ebn-eq-sS C-\n-sb-¶n-epw _-kv k¿-ho-kp-Iƒ B-cw-`n-°-W-sa∂ B-h-iy-am-Wv \m-´p-Im¿-°p≈-Xv. C-t∏mƒ {Sn-∏v Po-∏p-I-tfbpw Hm-t´m dn-£-I-tf-bpw B{i-bn-®m-Wv ta-J-e-bn-se P-\߃ bm-{X \-S-Øp-∂-Xv. {Sn-∏v Po-∏p-I-sf Im-Øv ]-e-t∏m-gpw a-Wn-°q-dp-Iƒ \n¬-t°-≠ Ah-ÿ-bp-ap-≠v. ssI-em-kw, Nmt°m-kn-‰n, `m-K-ß-fn-te-bv-°v t]m-th ≠-h¿ am-h-Sn-sb-Øn A-hn-sS \n-∂pw Im¬-\-S-bm-

tbm 250 Dw 300 Dw cq-] ap-S-°n Hm-t´m hn-fn-t®m B-Wv e-£yÿm-\-sØ-Øp-∂-Xv. ta-J-bn-se hn-Zym¿-Yn-I-fpsS bm-{X-bm-Wv G-sd Zp-cn-X-]q¿-Ww. s\-Sp-¶-≠w, ]-Wn-°≥Ip-Sn `m-K-ß-fn-se hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-sf-bm-Wv C-hn-SsØ hn-Zym¿-Yn-Iƒ B-{i-bn°p-∂-Xv. B¨-Ip-´n-Iƒ-°v kam-¥-c k¿-ho-kp-I-fn¬ C-cn°m≥ ÿ-ew sIm-Sp-°m-dn-√. C-h¿ Po-∏p-Iƒ-°v ]n-∂n¬ Xqßn-\n-∂v km-l-kn-I bm-{X-bmWv \-S-Øp-∂-Xv. ]-e-t∏m-gpw B-dv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-h-sc H-cp Po-∏n-s‚ ]n-∂n¬ Im-Wpw. Zp-cn-

s\Sp-¦−-s¯ kv-Iq-fp-I-fn ¹kvSp CÃ; hn-ZymÀ-Yn-IÄ Zp-cn-X-¯n s\-Sp-¶-≠w: D-Sp-º≥-tNm-e Xm--eq-°v B-ÿm-\-am-b s\-Sp-¶≠-Øv F-bv-U-Uv ta-J-e-bn¬ π-kvSp tIm-gv-kp-Iƒ B-cw-`n°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-amhp-∂p. ssl-td-©n-se {]-[m-\ ]-´-W-ß-fn-sem-∂m-b s\-Sp-¶≠w π-kv-Sp kv-Iqƒ C-√m-Ø FI ]-©m-b-Øp-am-Wv. D-∂-X hnZym-`ym-k cw-K-Øv \n-c-h-[n ÿm-]-\-߃ D-s≠-¶n-epw πkv-Sp kv-Iq-fn-s‚ A-`m-hw ta-Je-bn-se \q-dp-I-W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-I-sf Zp-cn-X-Øn-em-gv-ØpIbmWvv. s\-Sp-¶-≠w Su-Wn-se hn-hn[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂pw am-{Xw A-™q-tdm-fw Ip-´n-Iƒ Hm-tcm h¿-j-hpw F-kv-.F-kv.-F-¬.-kn. ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°p-∂p-≠v. k-ao-] ]-©m-b-Øp-I-fm-b ]m-

ºm-Spw-]m-d, I-cp-Wm-]p-cw, D-Spº≥-tNm-e F-∂n-hn-S-ß-fn-se hn-hn-[ kv-Iq-fp-I-fn-se Ip-´n-Isf-Iq-Sn Iq-´p-tºmƒ C-Xv B-bnc-Øn-e-[n-I-am-bn D-b-cpw. I-gn™ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co£-bn¬ ]-©m-b-Øn-se H-´p-an° kv-Iq-fp-I-fpw \q-dp-i-X-am\w hn-P-bw ssI-h-cn-®n-cp-∂p. s\-Sp-¶-≠w ]-©m-b-Øn¬ H-cp π-kv-Sp kv-Iqƒ t]m-epw F-bv-UUv ta-J-e-bn-en-√. A¨ F-bvU-Uv ta-J-e-bn¬ H-cp kv-Iqƒ am-{X-am-Wp-≈-Xv. F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n h-cp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v s\-Sp-¶-≠w sk‚ v sk_m-Ãy≥-kv kv-Iqƒ, I-√m¿ Kh. kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-embn ap-∂q-tdm-fw ko-‰p-Iƒ am-{Xam-Wp-≈-Xv. _m-°n h-cp-∂ Ip-

´n-Iƒ s\-Sp-¶-≠-Øv \n-∂pw 20 e-[n-Iw In-tem-ao-‰-dp-Iƒ Zq-c-ap≈ I-´-∏-\, C-c-´-bm¿, h-≠≥ta-Sv, I-cp-Wm-]p-cw, sN-Ω-Æm¿, sh-≈-bmw-Ip-Sn ta-J-e-I-fnep-≈ kv-Iq-fp-I-sf-bm-Wv B{i-bn-°p-∂-Xv. bm-{Xm Zp-cn-Xhpw ]-W-s®-e-hpw aq-ew ]-e Ip´n-I-fpw ]T-\w D-t]-£n-°p-Ibpw sN-øp-∂p≠v. Cu kv-Iq-fp-I-fn¬ A-Uv-anj≥ e-`n-°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°v bm{X ku-I-cy-ß-fp-sS A-]-cym-]vX-X-aq-ew tlm-Ã-ep-I-sf-tbm, hm-S-I ho-Sp-I-tf-tbm B-{i-bnt°-≠ K-Xn-tI-Sp-am-Wv. C-Xv `mcn-® Nn-e-hp-Iƒ-°v Im-c-W-amhp-∂p. ssh-Io´v hn-Zym¿-Yn-Iƒ hm-l-\-߃ e-`n-®v ho-´n¬ FØp-∂-Xv cm-{Xn G-tgm-Sp-Iq-Snbm-Wv. b-Ym-k-a-bw hm-l-\-ß-

hm-bv-]-: kl-I-cW _m-¦p-I-Ä \n-tj-[m-ß-I \n-e-]m-Sv Xp-S-cp-¶p

sXm-Sp-]p-g: A-\-[n-Ir-X ]-W- lnw hm-bv-] F-Sp-°m≥ _m-¶nan-S-]m-Sp-Im¿-s°-Xn-sc kw- se-Øn-b-Xv. ho-Sv \-∂m-°m≥ aqI-´-∏-\: tªm-°v ]-cn-[n-bn¬ ÿm-\ k¿-°m¿ I¿-i-\ \-S-]- ∂p-e-£w cq-]-bm-Wv hm-bv-] £o-c-I¿-j-I t£-a-\n-[n-bnSn Xp-S-cp-tºm-ƒ P-\-ß-tfm-Sv \n- tNm-Zn-®-Xv. ho-Spƒ-s∏-sS \m-e-c te-°p-≈ hn-hn-[ A-t]-£-I- tj-[m-fl-I \n-e-]m-Sv Xp-S-cp-I- sk‚ v ÿ-e-am-Wv C-h¿-°p-≈ƒ £o-c k-l-I-c-W kw-Lbm-Wv tZ-i-km¬-Ir-X _m-¶p- Xv. A-©v sk‚ v ÿ-e-ap-s-¶n¬ ߃ ap-tJ-\ I-´-∏-\-bn-se U- Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ _m-¶nMv hm-bv-] \¬-Im-sa-∂m-bn am-t\b-dn F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-kn¬ ÿm-]-\-߃. hm-bv-]-°m-bn P¿. C-tX Xp-S¿-∂v hm-bv-] Xp-I 31\-Iw k-a¿-∏n-°-Ww. s]≥F-Øp-∂ B-fp-I-sf Hm-tcm tc- e-`n-°p-tºmƒ \-¬-Im-sa-∂ hyj≥ A-t]-£-Iƒ, sse-^v J-Iƒ tNm-Zn-®v ]-e {]m-h-iyw h-ÿ-bn¬ _-‘p-hm-b A-kok¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ, Aw-K-Xz \-S-Øn-°p-∂-X-√m-sX hm-bv-] kn¬ \n-∂pw A-c sk‚ v ÿA-t]-£-Iƒ, [-\-k-lm-b\¬-Ip-∂n-√. C-Xv aq-ew F-fp- ew F-gp-Xn hm-ßn. Øn-\p-≈ A-t]-£-Iƒ F-∂n- ∏w hm-bv-] e-`n-°p-∂ tª-UpC-Xn-s‚ B-[m-c-hp-am-bn h-bm-Wv k-a¿-∏n-t°-≠-Xv. Iq- Iƒ-°v apºn-¬ P-\-߃ ho-≠ _m-¶n-se-Øn-b-t∏mƒ 120 Zn-hSp-X¬ hn-h-c-߃-°v 04868 kw I-gn-™m-te C-Xn-\v hn-epw X-e-h-®v sIm-Sp-°p-∂p. 278300, 9446137761. ku-Øv a-e-_m¿ {Km-ao-W bp-≈q F-∂v ]-d-™v Xn-cn-®-b_m-¶v D-Sp-º-∂q¿ im-J-bn¬ In- ®p. C-tX Xp-S¿-∂v \m-ev am-kw Ip-©n-Ø-Æn: hn¬-∏-\ \n-Ip- S-∏m-Sw ]-W-bwh-®v hm-bv-]-sb- I-gn-™v _m-¶n-se-Øn-b-t∏-mƒ Xn Ip-Sn-in-I Cu-Sm-°p-∂-Xn-\m- Sp-°m≥ t]m-b H-cp ho-´-Ω-bp- hn-hn-[ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ lmbn sh-≈-Øq-h¬ ]-©m-b-Øn- sS A-\p-`-hw C-ß-s\-bm-Wv. P-cm-°m≥ B-h-iy-s∏-´p. C-sX2013 Pq-sse am-k-Øn-em-Wv D-Sp- √mw lm-P-cm-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿se P-\-d¬ am¿-°-‰n-Mv tIm˛Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n-bp-sS º-∂q¿ Im-hm-´v J-Zo-P C-{_m- ∂v _m-¶v A-`n-`m-j-I-s\ k-aoD-S-a-ÿ-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ Ip©n-Ø-Æn hn-t√-Pn-se tªm°v \-º¿ ]-Øn¬ do-k¿-sh \º¿ 3/19¬, X-≠-t∏¿ \-º¿ 2238¬ Dƒ-s∏-´ 2.05 B¿ h-kvXp-hpw C-cp-\n-e sI-´n-S-hpw A-Sn-am-en: tªm-°v ]-©m-b-Øn-se ap-\n-b-d hm¿-Un¬ \-S-∂ DPq¨ 12\v cm-hn-se 11\v Ip-©n- ]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn c-ay d-\o-jv hn-PØ-Æn hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬ ]-c- bn-®p. bp.Un.F-^n-se _n-μp A-tim-I-s\-bm-Wv 156 thm-´p-Iƒky-te-ew \-S-Øp-sa-∂v tZ-hn°v c-ay ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 47.58 i-X-am-\w Ip-fw X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p. t]¿ thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn.

-£o-c-IÀ-jI t£-a-\n-[n

h-kv-Xp-te-ew

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v; ap-\n-b-d FÂ.Un.F-^n-\v

]n-°m≥ \n¿-t±-in-®p. A-`n-`mj-I≥ tc-J-Iƒ ]-cn-tim-[n-®v dn-t]m¿-´v \¬-Ip-I-bpw sN-bvXp. C-sX-√mw I-gn-™-t∏m-ƒ _m-¶n-se A-°u-n¬ \n-∂pw XpI ]n≥-h-en-®-Xn-s‚ t]-cn¬ hmbv-] A-\p-h-Zn-°m-\m-hn-s√-∂mWv am-t\-P-cp-sS \n-e-]m-Sv. Kym-kv k-_v-ko-Un e-`n-°p∂-Xn-\v ko-tdm _m-e≥-kv A°u-≠-v Xp-S-ßn-bn-cp-∂p. C-Xv sa-bn≥ A-°u-≠m-°n am-‰m≥ am-t\-P¿ \n¿-t±-in-®n-cp-∂p. ]W-Øn-\v B-h-iyw h-∂-t∏mƒ A-°u≠-n¬ \n-∂pw Xp-I ]n≥h-en-®n-cp-∂p. J-Zo-P-bp-sS aI≥ sj-^o-°v F.Sn.Fw. Im¿Uv D-]-tbm-Kn-®v ]-Ww ]n≥-hen-®-Xn-\m¬ hm-bv-] A-\p-h-Zn®m-epw a-I≥ ]-Ww ]n≥-h-en°p-sa-∂ Im-c-W-am-Wv hm-bv-] \n-tj[n-°m≥ Imc-Ww.

X-bm-{X-aq-ew ]T-\w ]m-Xn-h-gnbn¬ D-t]-£n-°m≥ \n¿-_‘n-X-cm-b-h-cp-ap-≠v. tdm-Uv ]q¿-Øn-bm-b-tXm-sS X-ß-fp-sS Zp-cn-X-bm-{X-bv-°v Adp-Xn-bm-hp-sa-∂v am-h-Sn-°m¿ kz-]v-\w I-≠n-cp-∂p. \n-e-hn¬ am-h-Sn-°pw, s]m-∂m-a-e-bv-°pw s]¿-an-‰v e-`n-®n-cp-∂ ]-e _-kpI-fpw k¿-ho-kv A-h-km-\n-∏n°p-I-bm-sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p. s\-Sp-¶-≠w ˛-am-h-Sn-˛ ASn-am-en dq-´n¬ _-kv k¿-ho-kpIƒ B-cw-`n-®v bm-{Xm-Zp-cn-XØn-\v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa∂ B-h-iy-am-Wv \m-´p-Im¿-°p≈-Xv.

kÀ-ho-knÂ\n-¶v \o-¡w sN-bv-Xp

C-Sp-°n: {S-j-dn h-Ip-∏n¬ ]m¿´v ssSw kzo-∏-dm-b ]n ap-\n-bm≠n-sb A-®-S-°-\-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn k¿-ho-kn¬ \n-∂pw ƒ e-`n-°m-Ø-Xv s]¨-Ip-´n-I- \o-°w sN-bv-Xv Pn-√ {S-j-dn Hmsf-bm-Wv Iq-Sp-X¬ _p-≤n-ap-´n- ^o-k¿ D-Ø-c-hn-´p. A-\-[n-Irem-°p-∂-Xv. X-am-bn tPm-en-°v lm-P-cm-Imssl-kv-Iq-fm-bn A-]v-t{K- Xn-cp-∂-Xn-\m-Wv \-S-]-Sn. Uv sN-bv-X ]m-d-tØm-Sv K-h. Xan-gv kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ π-kv-Sp ]T-\-Øn-\m-bn aq-∂m¿, sXm-Sp-]p-g: hn-⁄m-\-am-Xm ]Ip-a-fn ta-J-e-I-sf-tbm X-an-gv- ≈n-bn¬ ]n-Xr-th-Zn-bp-sS B-`n\m-Sn-s\-tbm B-{i-bn-t°-≠ ap-Jy-Øn¬ \msf ssh-Ip-t∂K-Xn-tI-Sn-em-Wv. c-≠v \-gv-knMv cw A-©n-\v hnip≤ Ip¿-_m-\tIm-f-Pp-Iƒ, c-≠v B¿-Sv-kv B- bpw Xp-S¿-∂v ss{I-kv-X-h Po-hn≥-Uv k-b≥-kv tImf-Pp-Iƒ, X-ssi-en F-∂ hn-j-b-Øn¬ t]m-fn sS-Iv-\n-°v, _n-.F-Uv. ^m. B‚-Wn ta-t®-cn-a-Æn-entI-m-f-Pv Xp-S-ßn D-∂-X hn-Zym- s‚ {]-`m-j-W-hpw D-≠m-bn-cn`ym-k cw-K-Øv ssl-td-©n-se °p-sa-∂v hn-Im-cn ^m. am-Xyqa-‰v {]-tZ-i-ß-sf A-t]-£n-®v kv \-μ-fw, ]n-Xr-th-Zn {]-knan-I-® ku-I-cy-߃ s\-Sp-¶- U‚ v {]-^. tPm-kv F-{_m-lw ≠-Øv D-s≠-¶n-epw π-kv-Sp kv- , sk-{I-´-dn {]-^. tPm-kv h¿-KoIq-fn-s‚ A-`m-hw hn-Zym¿-Yn-I- kv h-≠-\m-°-c F-∂n-h¿ A-dnsf Zp-cn-X-Øn-em-gv-Øp-I-bm- bn-®p. Xm¬-∏-cy-ap-≈ B-fpWv. Iƒ-°v C-Xn¬ ]-s¶-Sp-°mw.

sk-an-\mÀ

hm-kn-Iƒ Nq-≠n-°m-´p-∂-Xv. F¨- ] - X n- \ m- b n- c - Ø n¬- ] - c w P-\-ß-fm-Wv ]-©m-b-Øv ]-cn[n-bn-¬ C-t∏mƒ Xm-a-k-ap-≈Xv. a-®n-πm-hv, 14mw-ssa¬, C-cpºp-]m-ew, sa-gp-Ipw-Nm¬, tZ-hnbm-¿ tIm-f-\n, ]-Ømw-ssa¬, hm-f-d, Im-™n-c-th-en, ]-g-ºn≈n-®m-¬, Ip-d-Øn-°p-Sn, ]-Sn°-∏v, ]-cn-i-°-√v, H-gp-h-Ø-Sw, Nn-√n-tØm-Sv, ap-Øn-°m-Sv, I-´ap-Sn, B-dmw-ssa¬, I-ºn-sse≥, A-©mw-ssa¬-Ip-Sn, t\-cyaw-K-ew I-ºn-sse≥, F-fw-ªmti-cn Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn ]p-Xn-b {Km-a-∏©m-b-Øv cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂Xm-Wv s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS Bh-iyw.

B-Zy-Im-e ]-´n-I-Pm-Xn tImf-\n-bm-b Nn-√n-tØm-Sv, ]-g-º≈n-®m¬ F-∂n-h-bpw ]-Øn-tesd B-Zn-hm-kn Ip-Sn-I-fp-ap-≈ Cu ta-J-e-bp-sS hn-hn-[ `m-Kß-fn¬\n-∂v H-cp-Zn-h-kw sa-\s°-´m-Wv B-fp-Iƒ C-t∏m-gsØ ]-©m-b-Øv B-ÿm-\-amb A-Sn-am-en-bn¬ hn-hn-[ B-hiy-߃-°v F-Øp-∂-Xv. C-t∏m-gp-≈ A-Sn-am-en ]©m-b-Øn-se \n-Ip-Xn h-cp-am\-am-b H-∂-c-t°m-Sn-bn¬ A-ct°m-Sn-tbm-fw cq-] Cu ta-J-ebn¬ \n-∂p-≈-Xm-b-Xn-\m¬ ]©m-b-Øv cq-]o-I-c-W-Øn-\v k¿-°m-cn-\v B-i-¶-°v h-I-bns√-∂v B-£-≥ Iu¨-kn¬ sN-b¿-am≥ sI F-kv kn-bm-Zv ]-d-™p.

{]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{µ-¯n tUmÎÀamcnsöv C-S-sh-´n: {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI{μ-Øn¬ am-k-ß-fm-bn tUmŒ¿-am-cn-s√-∂p B-t£-]w. \qdp-I-W-°n-\p tcm-Kn-Iƒ Nn-In’ tX-Sn-h-cp-∂ ]n-.F-®v-.kn-bnem-Wv tUm-Œ¿-am-cn-√m-Ø-Xv. ag-°m-e ]q¿-h-tcm-K-߃ ]-S-cp∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-Sn-b-¥c-am-bn tUm-Œ¿-am-sc \n-b-an-°-

W-sa-∂p sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n C-S-sh-´n ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F-kv \u-jm-Zv B-h-iys∏-´p. jn-_p ]p-Øq-cm≥, Sn F-®v C-kv-am-bn¬, ]n Fw Zm-tam-Zc≥, l-_o-_v d-lv -am≥, hn F®v A-∫m-kv F-∂n-h¿ {]-kw-Kn®p.

IÀ-j-I-kw-Lw a-\p-jy-¨-§-e C-¶v sXm-Sp-]p-g: d-_¿ ta-J-e-bn-se {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°m≥ tI{μ-˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v I¿-j-I-kw-Lw C-∂p a-\p-jy-®-ß-e Xo¿-°pw. Pn-√-bn¬ sXm-Sp-]p-g, h-Æ-∏p-dw, aq-e-a-‰w tI-{μ-ß-fn-em-Wv a-\pjy-®-ß-e.

Npcp¡¯nÂ

Ip-«n-¡m-\w `-h-\-]-²-Xn-bn B-dv G-¡À hnÂ-¸-\-bv-¡v ]o-cp-ta-Sv: kw-ÿm-\ `-h-\ \n¿-am-W t_m¿-Un-s‚ Ip-´n°m-\w `-h-\-]-≤-Xn-bn¬ B-dv G-°¿ ÿ-ew hn¬-∏-\-bv°v. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 31\-Iw t_m¿-Un-s‚ I-´-∏-\ Hm-^nkn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. hn¬-∏-\ D-d-∏n-®m¬ Xp-Ibp-sS 15 i-X-am-\w G-gv Zn-h-k-Øn-\-I-hpw _m-°n-Øp-I Hcp am-k-Øn-\-I-hpw A-S-°-Ww. B-[m-c-Øn¬ ap-{Z-hn-e-bpsS 50 i-X-am-\w C-f-hv e-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 04868272412, 9495647167.

\yq-am³ tIm-f-Pn _n.F. a-e-bm-f-¯n-\v A-\p-a-Xn

sXm-Sp-]p-g: \yq-am≥ tIm-f-Pn¬ _n-.F. a-e-bm-fw F-bv-UUv tIm-gv-kv B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p Fw.Pn. k¿-h-I-em-im-e A-\p-a-Xn \¬-In. Cu A-[y-b-\-h¿-jw X-s∂ tIm-gv-kv B-cw-`n-°-Ø-° hn-[-am-Wv tIm-gv-kv A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂Xv. sa-dn-‰v {]-th-i-\w e-`n-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ Fw.Pn. k¿-h-I-em-im-e sh-_v-ssk-‰v h-gn Hm¨ sse-\m-bn 27\p ap-ºv A-t]-£n-°-Ww. I-ayq-\n-‰n sa-dn-‰v, am-t\-Pv-sa‚ v Izm-´ hn-`m-K-ß-fn¬ {]th-i-\w e-`n-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ Pq¨ 13\p ap-ºv tIm-f-Pn¬-\n-∂pw t^m-dw hm-ßn Xn-cn-®p-\¬-I-W-sa-∂pw {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

¹-kv h¬ kv-t]mÀ-Sv-kv Izm-« {]-th-i-\¯n\v At]£ £Wn¨p

sXm-Sp-]p-g: π-kv h¨ kv-t]m¿-Sv-kv Izm-´ {]-th-i-\-Øn-\v Xm¬-∏cy-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ tI-c-f tÃ-‰v kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ sh-_v ssk-‰n¬ (sportscouncil.kerala.gov.in) Hm¨-sse≥ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Ø-W-sa-∂v Pn√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v sI F¬ tPm-k^v A-dn-bn-®p. c-Pn-kv-t{S-j≥ ]q¿-Øn-bm-°n-bm¬ e-`n-°p-∂ A-t]-£bp-sS {]n‚u-´pw H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰pw Pn-√ kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn-en¬ lm-P-cm-°-Ww. kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-knen¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ kv-tIm¿ Im¿-Un-se kv-t]m¿-Sv-kv c-Pnÿ \-º¿ D-]-tbm-Kn-®v l-b¿ sk-°-≥U-dn sh-_v-ssk-‰nse G-I-Pm-e-I c-Pn-ÿ kw-hn-[m-\-Øn¬ Hm¨-sse-\m-bn c-Pn-ÿ sN-ømw. kv-Iq-fp-I-fn-epw C-Xn-\v k-lm-bw e-`n°pw. kv-t]m¿-Sv-kv Izm-´-bn¬ c-Pn-ÿ sN-øp-∂-h¿-°v P-\d¬ Izm-´-bn¬ c-Pn-ÿ sN-øp-∂-Xn-\v X-S-k-an-√. sa-bv 26 ap-X¬ G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏Sp-Ømw. A-tem-´v-sa‚ v en-Ãv l-b¿ sk-°-≥U-dn sh-_vssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-°pw. H-∂mw-L-´ kv-t]m¿-Sv-kv Atem-´v-sa‚ v Pq¨24\pw A-h-km-\-L-´ A-tem-´v-sa‚ v Pq¨ 30\pw \-S-°pw. A-tem-´v-sa‚ v e-`n-®m-ep-S≥ kv-t]m¿Sv-kv Iu¨-kn-en¬ \n-∂pw e-`n-® kv-tIm¿ Im¿-Upw H-dnPn-\¬ kv-t]m¿-Sv-kv k¿-´n-^n-°-‰p-am-bn kv-Iqƒ {]n≥-kn∏¬-am-sc k-ao-]n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 04862252236.

Poh\¡mcp-sS A-`mhw; B-bpÀ-th-Z B-ip-]-{Xn-Ifn tcmKnIÄ he-bp¶p sXm-Sp-]p-g: Pn-√-bn-se B-bp¿th-Z Bip-]-{Xn-I-fn¬ ÿn-cw Po-h-\-°m-cn-√m-Ø-Xv tcm-Kn-Isf h-e-bv-°p-∂p. Pn-√-bp-sS hnhn-[ `m-K-ß-fn-em-bn F-´v ]p-Xnb B-bp¿-th-Z Un-kv-s]≥-k-dnI-fm-Wv ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. tZ-hn-Ip-fw, h-≠≥-ta-Sv, hm-Øn°p-Sn, h-´-h-S, C-S-a-e-°p-Sn, Im¥-√q¿, sh-≈n-bm-a-‰w, Im-©nbm¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-emWv B-bp¿-th-Z Un-kv-s]≥-kdn-Iƒ Xp-S-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv. F∂m¬ C-h-bp-sS {]-h¿-Ø-\w Xm¬-°m-en-I Po-h-\-°m-sc-h®m-Wv ap-tºm-´p-sIm-≠p-t]mhp-∂-Xv. Un- k v - s ]≥- k - d n- b n- t e- ° p B-h-iy-am-b tUm-Œ¿-am-sc a-‰p

ÿm-]-\-ß-fn¬-\n-∂pw I-cm-dSn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-Ibm-Wv sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. a-‰p Po-h-\-°m-cp-sS Im-cy-Øn¬ CXp-h-sc-bpw hy-‡-am-b Xo-cpam-\w D-≠m-hm-Ø-Xpw Iq-Sp-X¬ {]-Xn-k-‘n-°p Im-c-W-ambn-´p-≠v. ssl-td-©v ta-J-e-Ifn-epw tXm-´w ta-J-e-I-fn-epw B-cw-`n-®n-cn-°p-∂ ]p-Xn-b Unkv-s]≥-k-dn-Iƒ Po-h-\-°m-cn√m-Ø-Xp-aq-ew kp-K-a-am-bn {]h¿-Øn-°m≥ km-[n-°m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. a-g-°m-ew i-‡-am-hp-∂-tXm-sS ]-I¿-®-hym-[n-I-fpw a-™∏n-Ø-hpw hym-]-I-am-hm≥ km[y-X-bp-≠v. B-tcm-Ky-h-Ip-∏ns‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ a-g-°m-e

_n.Fkv.F³-.FÂ. t^m-WpIÄ¡v td-©n-sÃ-¶p ]-cm-Xn h-Æ-∏p-dw: sXm-Ω≥-Ip-Øv˛ π-mt‚-j≥ ta-Je - I - f - n¬ _n.-Fk - v.-F≥.-F¬.t^m-Wn-\p td-©ns√-∂p ]-cm-Xn. h-Æ∏ - p-dw Su-W-

3

]q¿-h tcm-K ip-No-I-c-W {]-h¿Ø-\-ß-fpw {]-Xn-tcm-[ {]-h¿Ø-\-ß-fpw B-cw-`n-®n-´p-≠v. F-∂m¬ \n-e-hn-ep-≈ B-ip-]{Xn-Iƒ kp-K-a-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂-Xn-\p-≈ ÿn-Xn-bn-√mØ-Xv A-[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øp\n-∂p-≈ Kp-cp-X-c ho-gv-N-bm-bn Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. Pn-√bn-se {]-[m-\ B-Zn-hm-kn taJ-e-bm-b C-S-a-e-°p-Sn-bn¬ ÿm-]n-® Un-kv-s]≥-k-dn-bnse Xm¬-°m-en-I tUm-Œ-dp-sS \n-b-a-\-hpw A-h-Xm-f-Øn-emWv. In-tem-ao-‰-dp-I-tfm-fw Im¬\-S-bm-bn th-Ww C-hn-sS-sbØm≥. C-Xm-Wv tUm-Œ¿-am-cpsS \n-b-a-\-Øn-\p X-S-k-am-bn \n¬-°p-∂-sX-∂p ]-d-bp-∂p.

B-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fn-se P-\-ß-fp-sS B-tcm-Ky-Øn-\pw kp-c-£-bv-°pw k¿-°m¿ ]-e ]-≤-Xn-I-fpw B-hn-jv-I-cn-®n-´ps≠-¶n-epw A-h-cp-sS Po-hn-X \n-e-hm-c-Øn-\p H-cp am-‰-hpw hcp-Øm≥ I-gn-bm-Ø ÿn-Xn-bmWp-≈-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-tijw Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©v ap-Jm-¥-cw Xm¬-°m-en-I Po-h-\-°m-sc \n-b-an-°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv A-[n-IrX¿. F-∂m¬ ]n-.F-kv -.kn. apJm-¥n-cw ÿn-cw Po-h-\-°m-sc \n-b-an-®n-s√-¶n¬ B-tcm-Ky-taJ-e-bn¬ A-Xv Kp-cp-X-c-am-b {]Xym-Lm-Xw kr-„n-°p-tam-sb∂ `o-Xn-bpw A-[n-Ir-X¿-°p≠v.

110 en-äÀ tIm-S- ]n-Sn-Iq-Sn

sN-dp-tXm-Wn: Pn-√m B-ÿm-\Ø - n-\p k-ao-]w hym-Ph - m-‰v k-Po-ham-hp-∂p. I-cn-º≥ N-∏m-Øn¬\n-∂v A-c In-tem-ao-‰d - pw A-´n-°f - w t£-{X-Øn¬ \n-∂v H-cp In-tem-ao-‰d - pw A-Is - e ]m-ds - °-´n¬ C-Spn-¬ am-{X-am-Wv _n.F-kv.-F-≥.- Øn-\v. a-‰p t^m-WpI-ƒ°v C- °n t]m-en-kv \-SØ - n-b sd-bvU - n¬ 110 en-‰¿ tIm-Sb - pw hm-‰v D-]I - c - hn-sS td-©p-≠v. sXm-Ω≥-Ip- W-ßf F-√n-\p td-©v e-`n-°p-∂X - v. - pw I-sSp-Øp. F.F-kv.sF. tZ-th-i≥, t{K-Uv F-kv.sF-amh-Æ-∏p-d-Øp\n-∂pw A-©p- Øv P-Mv -j-\n¬ S-h¿ ÿm-]n- cm-b hn-P-b≥, tem-d≥-kv, F.F-kv.sF. tPm-k-^v, ko-\n-b¿ knIn-. ao-‰¿ Zq-c-ap-≠v sXm-Ω≥-Ip- ®m¬ {]iv\w ]cn-l-cn°mw. hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ a-[p F-∂n-hc - m-Wv sd-bvU - v \-SØ - n-bX - v.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-05-24  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-05-24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you