Page 1

2

15 sabv 2014 hymgw

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

hnti-j§Ä

sN-cn-¸v I-¨-h-S-¡m-c-\p t]m-en-knsâ aÀ-±-\w

A-½ a-e-bm-fw Iq-«m-bv-a \-S-¯n

tI-sk-Sp-¡m-¯ D-tZym-K-Ø-s\-Xn-tc \-S-]-Sn- th-Ww: -a-\p-j-ym-h-Im-i I-½o-j³

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w apl-Ω-Zv _-jo¿ kv-am-c-I k-anXn km-ln-Xy-th-Zn-bm-b A-Ω a-e-bm-fw Iq-´m-bv-a-bp-sS `m-Kam-bn _-jo-dn-s‚ sN-dp-I-Y-bmb i-–-߃ F-∂ Ir-Xn-sbIp-dn-®v ]p-tcm-K-a-\ I-em-kmln-Xy kw-Lw Pn-√m- tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn A-Uz. F≥ N-{μ_m-_p {]-_-‘w A-h-X-cn-∏n®p. X-e-tbm-e-∏-d-ºv _-jo¿ kvam-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn-se aPo-Zv-˛-kp-l-dm ¢m-kv ap-dn-bn¬ Ip-d-hn-e-ßm-Sv tam-\n-∏-≈n-bn¬ c-≠p-t]-cp-sS a-c-W-Øn-\n-S-bm°n-b A-]-I-S-Øn¬ X-I¿∂ Im-dpw sI.F-kv.B¿.Sn.kn \-S-Øn-b Iq-´m-bv-a-bn¬ A-Ω _- pw a-e-bm-fw tIm- Hm-Un-t\-‰¿ Sn sI k-l-tZ-h≥ tam-U-td-‰-dmbn-. tUm. hn cm-a-N-{μ≥, ssh°w Nn-{X-`m-\p, k-Æn sN-dnbm≥, Sn F≥ kp-tc-{μ≥, ]n Pn jm-Pn-tam≥, tUm. F-®v kZm-in-h≥ ]n-≈, F-kv tPym-Xn, Sn F≥ kp-tc-{μ≥, Fw sI jn_p, kn ]n th-Wp, sI sI kn≤o-Jv, t_-_n Ip-cy≥, tPm¨ hn tPm-k-^v, A-Uz. t_-_n Ip-cy≥, kp-[o-jv B-‰p-]p-dw, sI cm-a-Ir-jv-W≥, sI F≥ ]hn-{X≥, sI Pn a-Wn, ]n B¿ X-¶-∏≥ kw-km-cn-®p.

C-Sp-°n: D-∏p-X-d ]-©m-b-Øv am¿-°-‰n-\p k-ao-]w sN-cn-∏p I®-h-Sw \-S-Øn-b bp-hm-hn-\v t]m-en-kns‚ a¿-±-\-ta-‰ kw-`h-Øn¬ bp-hm-hn-s‚ sam-gn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-skSp-°m-Ø D-tZym-K-ÿ-s\ Is≠-Øn \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°m≥ kw-ÿm-\ a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \S-cm-P≥ C-Sp-°n Pn-√m- t]m-enkv ta-[m-hn-°v \n¿-tZ-iw \¬In.2013 B-K-kv-Xv 25-\m-Wp kw-

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: tIm-«-bw Pn-Ã-bn 68 C-S-§-fn sd-bv-Uv

tem-dn a-dn-ªv \m-ep-t]-À-¡v ]-cn-¡v

tIm-´-bw: tª-Uv kw-L-߃s°-Xn-sc-bp-≈ Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√-bn¬ 68 tI-{μ-ß-fn¬ sd-bv-Uv. sd-bvUp-am-bn _-‘-s∏-´p aq-∂p-t]sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. 12 tI-kp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn´p-≠v. ]-W-an-S-]-Sp-am-bn _-‘s∏-´p Xr-s°m-Sn-Øm-\w, I-SpØp-cp-Øn, a-c-ßm-´p-]n-≈n F∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv C-∂-se Ad-Ãv tc-Js - ∏-Sp-Øn-bX - v. Pn-√-bn¬ kv-s]-jy¬ kw-

sh-≈q¿: F-®v-.F≥.-F-¬ I-º\n-bv-°p-≈n¬ Cu-‰ C-d-°p-∂Xn-\n-sS \n-b-{¥-Ww hn-´ temdn a-dn-™p \m-ep sXm-gn-em-fnIƒ-°v ]-cn-°v. C-∂-se cm-hnse G-tgm-sS I-º-\n-°p-≈n¬ Cu-‰ jn-^v-‰v sN-øp-tºm-gm-Wv tem-dn a-dn-™-Xv. A-]-I-S-Øn¬ Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰ ]n H am-Xyp (57), ]n -Sn km-_p (52), ]n kn a-Ømbn (52) F-∂n-h-sc tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnepw sI hn Ip-cym-t°m-kn-s\ (52) I-º-\n B-ip-]-{Xn-bn-epw F-cp-ta-en: Hm-]-td-j≥ -Ip-t_c-bn¬ \n-∂p c-£-s∏-Sm≥ F-cp{]-th-in-∏n-®p. ta-en-bn-se tª-Uv am-^n-b I-gn™ Zn-h-kw c-l-ky-tbm-Kw tN¿-∂p. F-cp-ta-en sI.Sn.Un. kn ]n¬-{Knw sk‚-dn-em-bn-cpF-cp-ta-en: I-gp-Ø-d-∏≥ ]-en- ∂p c-l-ky-tbm-Kw. kw-ÿm-\i-°m-sc Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c- sam-´p-°pw sd-bv-Up-Iƒ \-S-°pbn-eq-sS Ip-Sp-°p-∂-X-dn-™ F- ∂ km-l-N-cy-Øn¬ F-cp-ta-encp-ta-en-bn¬ D-®-I-gn-™v Zn-h- bn¬ D-S≥ ]-cn-tim-[-\-bp-≠mtk-\ \-S-°p-∂ Nn-´n-∏n-cn-hp-Im- hp-sa-∂v A-dn-™-Xn-s\- Xp-S¿sc Im-Wm-\n-√. ss_-°p-I-fn- ∂m-bn-cp-∂p -tbm-Kw. se-Øp-∂ X-an-gv \m-´p-Im-cm-b Zn-h-tk-\-bp-≈- Nn-´n-Iƒ ]-en-i-∏n-cn-hp-Im-cpw A-{]-Xy- X¬-°m-e-tØ-°p \n¿-Øn-h-bv£-am-bn. Sm-Iv-kn ss{U-h¿-am¿, s]-´nI-S-Iƒ F-∂n-h tI-{μo-I-cn-®mWv X-an-gv-\m-´p-Im-cm-b ]n-cn-hpIm¿ ]-en-i C-S-]m-Sp-Iƒ- -\-SØn-bn-cp-∂-Xv. 1000 cq-]-bv-°v H- Ip-dp-∏-¥-d: Ip-dp-∏-¥-d sdcp-am-kw 150 cq-]-bm-bn-cp-∂ ]- bn¬-th tK-‰v ho-≠pw X-I-cm-dnen-i. a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ Iq- em-bn. C-∂-se cm-hn-se 10Hmen-∏-Wn-°v 1000 cq-]-h-sc C-ß- sS tK-‰v A-S-® ti-jw Xp-ds\- ]-en-i-°v \¬-In-bn-cp-∂p. °m≥ {i-an-®-t∏m-gm-Wp tK-‰v X\m-´n¬ X-s∂-bp-≈ Nn-e-cpw ]- I-cm-dn-em-b-Xv. N-{I-Øn¬ sNen-i-°v ]-Ww \¬-In. Zn-h-k- fn I-b-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tK-‰v hpw I-e-£≥ kzo-I-cn-®n-cp-∂p. Xp-d-°m-\m-hm-sX h-cn-I-bm-bnDu-cpw t]-cp-an-√m-sX c-ko- cp-∂p. tK-‰v A-S-™-tXm-sS IpXm-Wv Zn-h-tk-\-bp-≈ I-e-£- dp-∏-¥-d-˛-I-√-d tdm-Un¬ hm-l\p-Iƒ-°v- \¬-In-bn-cp-∂-Xv. \-K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. kz¿-W-]-W-b-Øn-≥ ta¬ ]N-{I-Øn-se sN-fn-\o-°n XWw \¬-Ip-∂ C-S-]m-Sp-Iƒ- am- I-cm¿ ]-cn-l-cn-® ti-jw 12.30{X-am-Wp-≈-sX-∂ ]-d-bp-∂ Nn- Hm-sS-bm-Wv tK-‰v Xp-d-∂-Xv. Cu e ÿm-]-\-ß-fn¬ C-Xn-t\- k-a-b-a-{X-bpw C-Xp-h-gn-bp-≈ °m-sf-sd \-S-∂n-cp-∂-Xv sN- K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. tK-‰v X-I°pw t{]m-an-k-dn t\m-´pw kzo-I- cm-dn-em-hq-∂-tXm-sS I-√-d-˛-Ipcn-®p-≈ h≥ Xp-I-bp-sS I-Sw dp-∏-¥-d tdm-Un¬ h-lm-\ K\¬-I-em-bn-cp-∂p. Xm-K-Xw kv-Xw-`n-°p-∂-Xv G-td

Lw \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ 6350 cq-] ]n-Sn-Iq-Sn. F-∂m¬ e-£-߃ hn-e-aXn-°p-∂ t{]m-an-k-dn t\m-´pIƒ, B-[m-cß - f - pw ]n-Sn-Iq-Sn. 31 sN-°v eo-^p-Iƒ, 18 ap-{Z-∏-{X߃ a-‰v 39 tc-J-I-fpw ]n-Sn-s®Sp-Øh - b - n¬ s]-Sp-∂p. I-Sp-Øpcp-Øn-bn¬ kv-s]-jy¬ kwLw \-SØ - n-b sd-bvU - n¬ H-‰π - m°¬ tZ-hk - y (tk-hy¿-˛57) ]nSn-bn-em-bn. ho-Sp-Iƒ tI-{μo-Icn-®m-bn-cp-∂p tZ-h-ky ]-W-an-S-

]m-Sv \-SØ - n-bn-cp-∂X - v. tZ-h-ky-bp-sS ]-°¬ \n∂pw sN-°v eo-^p-Iƒ, B¿-kn _p-°p-Iƒ, t{]m-an-k-dn t\m-´pIƒ F-∂n-h t]m-en-kv ]n-Sn-s®Sp-Ø-h-bn¬ s]-Sp-∂p. C-bm-sf C-∂p ssh-°w tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v sd-bv-Un-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b Un-ssh-.Fkv.]n _n-Pp sI -Ão-^≥ ]-d™p. t]m-en-kn-\p e-`n-® hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wp

t»-Uv am-^n-b c-l-kytbm-Kw tNÀ-¶p I-¡q-kv am-en-\yw

Hm]-td-j³ Ip-t_-c: Nn-«n-¸n-cn-hv \ne¨p

°p-I-bpw ]-en-i C-S-]m-Sn¬ IS-_m-[y-X-I-fn-em-b-h¿ ]-cm-XnIƒ \¬-Im-Xn-cn-°m≥ C-h-cpam-bn A-\p-c-⁄-\-Øn-em-hW-sa-∂ Xo-cp-am-\-Øn-em-Wp tbm-Kw ]n-cn-™-Xv. c-l-ky-tbm-Kw a-dn-™v t]men-kn-se kv-s]-jy¬ {_m-©v hn-`m-Kw \n-co-£n-°m-s\-Øn-bXp- I-≠v s]-s´-∂p tbm-Kw Ah-km-\n-∏n-®v tª-Up-Im¿ ÿew hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠p -Znh-kw I-gn-™ C-∂-se-bm-Wp t]m-en-kv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv.

X-Ån-

ssh-°w: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tIm-ºu-≠n¬ {]-h¿-Øn-°p∂ Iw-^¿-´v tÃ-j-\n-se I-°qkv am-en-\yw Im-b-en¬ X-≈n-bXm-bn ]-cm-Xn. CtXmsS Iw-^¿´v tÃ-j≥ \-S-Øp-∂ I-cm-dp-Imc-s\-Xn-tc \-K-c-k-` cw-K-Øp-h∂p. B-tcm-]-Ww A-Sn-ÿm-\-cln-X-am-sW-∂p I-cm-dp-Im-c≥ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ C-bmƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°m-\m-Wv \-Kc-k-`m Xo-cp-am-\w.

tZ-h-kym-bp-sS ho-´n¬ sd-bv-Uv \-SØ - n-bX - v. a-cß - m-´p-]n-≈n tI{μo-Ic - n-®p \-SØ - n-b sd-bvU - n¬ H-cmƒ t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-bn. Ip-dn-®n-Øm-\w sh-≈-cn-a-‰Øn¬ tPm-kv (60) B-Wv ]n-Snbn-em-bX - v. ho-Sp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®m-Wv ]-Wa - n-S] - m-Sv \-SØ - n-bn-cp-∂s - X∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C-bmfn¬ \n-∂v B-[m-c-߃, t{]m-ank-dn t\m-´p-Iƒ, sN-°p-Iƒ F∂n-h-bpw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-

Ø-h-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂p. Xr-s°m-Sn-Øm-\-Øv t]m-enkv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ Ip-‰n°m-´p-]-Sn sP-k-Z-\-Øn¬ Ip-acw-]-d-ºn¬ P-b-N-{μ≥ (tKm]≥-˛43) ]n-Sn-bn-em-bn. C-bmfn¬ \n-∂v sN-°p-I-fpw B¿.kn _p-°p-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn´p-≠v. F.F-kv.sF sI P-bI - pam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Xrt°m-Sn-Øm-\-sØ hn-hn-[ ]-Wan-S-]m-Sv tI-{μ-ß-fn-epw sd-bv-Uv \-S-Øn.

`-hw. D-∏p-Xp-d am¿-°-‰n-\p k-ao]w sN-cn-∏v I-®-h-Sw \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂ X-s∂ D-∏p-Xp-d t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn {Iq-c-am-bn a¿-±ns®-∂v B-tcm-]n-®v G-e-∏m-d kztZ-in \-lm-kv k-a¿-∏n-® ]-cmXn-bn-em-Wp \-S-]-Sn.I-®-h-S-km-[-\-߃ t]m-enkv F-Sp-Øp sIm-≠p-t]m-sb∂v bp-hmhv ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ Xm≥ {]-th-in-∏n-°s∏-s´-∂pw A-t∏mƒ D-∏p-X-d t]m-en-kn-\p \¬-In-b sam-gn c-

sIm-Å-¸-en-i: sXm-Sp-]p-g-bn bp-hm-hv ]n-Sn-bn sXm-Sp-]p-g: Hm-]-td-j≥- Ip-t_- tN¿-Øv- 56,-000 cq-] Xn-cn-sI c-bp-sS `m-K-am-bn- \-S-Øn-b ]-cn- \¬-In-b-Xm-bn- ]-cm-Xn-bn¬- ]tim-[-\-bn¬ tª-Uv am-^n-b- d-bp-∂p.- F-∂m¬-,- ]-Ww- hmßn-b-t∏mƒ- D-d-∏nbn-se H-cp {]-[m-\n \m-bn- \¬-In-b sNsXm-Sp-]p-g-bn¬ ]n-Sn-bn°pw- ap-{Z-∏-{X-hpwem-bn. sXm-Sp-]p-g ImXn-cn-sI \¬-Im≥™n-c-a-‰w- ]-g-bn-Sw- hoA-Po-jv- X-øm-dm-bn´n¬- A-Po-jn(34)-s\√.- ho-≠pw- ]-Wwbm-Wv- sXm-Sp-]p-g t]mB-h-iy-s∏-´v- `o-jen-kv- ]-cm-Xn-bp-sS A-SnWn-s∏-Sp-Øp-I-bpwÿm-\-Øn¬- ho-´n¬-\nsN-bv-Xp. C-tX∂v- A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.- aØp-S¿-∂v- cm-[m-IrW-°m-Sv- A-d-bv-°-∏m-d jv-≥-\m-b¿- tIm-S-Xnkz-tZ-in- Iq-S-Øn-\m¬sb k-ao-]n-°p-Icm- [ m- I r- j v- W ≥- \ m- A-Po-jv bpw- t]m-en-kn¬- ]bcp(52)-sS ]-cm-Xn-bncm-Xn- \¬-Ip-I-bp-am-bn-cp-∂p.em-Wp- \-S-]-Sn.cm-[m-Ir-jv-W≥-\m-b¿- A- {]-Xn-sb sXm-Sp-]p-g No-^v- PpPo-jn¬-\n-∂v- G-gp-am-kw- ap-ºv- Uo-jy¬- a-Pn-kv-t{S-‰v- tIm-S-Xn50,-000 cq-] ]-en-i-bv-°p hm-ßn- 14 Zn-h-k-tØ-°v- dn-am‚ v sN-bvbn-cp-∂p.- ap-X-epw- ]-en-i-bpw- Xp.-

Ip-a-c-I-s¯ Hm-]-td-j³ Ip-t_-c {]-l-k-\-am-bn Ip-a-c-Iw: sIm-≈-∏-en-i-°m¿s°-Xn-tc \-S-°p-∂ t]m-en-kns‚ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c sd-bvUv Ip-a-c-I-Øv {]-l-k-\-am-bn. 10e-[n-Iw h≥-In-S tª-Uv C-S]m-Sp-Im-cp-≈ Ip-a-c-I-Øv t]-cn\v c-≠p ÿ-e-ß-fn¬ am-{Xw ]cn-tim-[-\ \-S-Øn t]m-en-kv Hm]-td-j≥ Ip-t_-c A-h-km-\n∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-a-c-Iw t]m-se X-s∂ Gsd sª-bv-Up-Im-cp-≈ Xn-cp-hm¿∏v ]-©m-b-Øn¬ H-cp ÿ-eØp am-{X-am-Wp ]-cn-tim-[-\- \-

S-∂-Xv. t]m-en-kn¬ X-s∂-bp≈ Nn-e¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bncp-∂-Xn-\m¬ H-cp ÿ-e-Øp \n∂pw H-∂pw ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-√. Ip-a-c-Iw N-¥-°-h-e-bn-epw ]-cn-k-c-ß-fp-am-bn X-s∂ e-£ß-fp-sS C-S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp∂-h¿-°p t\-sc t]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp \n-∂v H-cp \-S-]-Sn-bp-ap≠m-h-Ø-Xn¬ hym-]-I-am-b {]Xn-tj-[-ap-b¿-∂p. kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn sd-bv-Up-Iƒ XpS¿-∂p sIm-≠n-cn-°p-∂-Xn\m¬ C-h¿-°v tc-J-I-fpw a-‰pw

Pn-ÿ sN-bv-Xn-s√-∂pw ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. sam-gn-∏-I¿-∏pw \-lm-kv I-Ωo-j≥ ap-ºm-sI lm-P-cm-°n. ]-cm-Xn-°m-c-s‚ sam-gn c-Pn-ÿ sN-øm-Ø-Xv \nb-a-hn-cp-≤-am-sW-∂v I-Ωo-j≥ \n-co-£n-®p. \-lm-kv ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F.-F-kv.-sF. cm-Pp-tXm-a-kn\p \¬-In-b samgn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S]-Sn-sb-Sp-°m≥ D-∏p-X-d F-kv.sF-°v I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \-S-cm-P≥ \n¿-tZ-iw \¬-In.

am-‰p-∂-Xn-\p-≈ km-h-Im-iw \¬-Im-\m-Wv ]-cn-tim-[ \o-≠ns°m-≠p t]m-hp-∂-sX-∂m-Wv B-t£-]w. H-cp e-£w cq-]-bv°v 5000 cq-]-ap-X¬ 10000 cq-] hsc ]-en-i-bn-\-Øn¬ Cu-Sm-°p∂-h-sc sXm-Sm≥ t]m-en-kv Xøm-dm-hm-Ø-Xv A-hn-ip-≤ Iq-´psI-´m-sW-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-tcm-]-Ww. sN-°pw ap-{Z-∏-{Xß-fpw ap-X¬ B-[m-c-߃ hsc hm-ßn-bm-Wv Ip-a-c-I-sØ sª-bv-Uv am-^n-b X-g-®p h-f-cp∂-Xv.

A-Uv-an-j³ B-cw-`n-¨p Im-™n-c-∏-≈n: Z-£n-W tI-cf-Øn¬ a-Zv-d-km ]mTy cw-K-Øv {]-i-kv-X-am-bn \-S-∂p- h-cp-∂ Hcp ÿm-]-\-a-b A¬ a-Zv-d-kØp¬ C-kv-em-an-b Im-™n-c-∏≈n C-kv-em-an-Iv sk-‚¿ F-∂ ÿm-]-\-Øn-te-°v A-Sp-Ø A[y-b-\ h¿-j-tØ-°v F-√m ¢mkn-te-°p-ap-≈ A-Uv-an-j≥ Bcw-`n-®p. ¢m-kp-Iƒ Pq¨ c-≠n-\v Bcw-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-ß-ƒ°v 9961106553.

Ip-dp-¸-´-d sd-bnÂ-th tK-äv ho-−pw X-I-cm-dn-em-bn Hm-]-td-j³ Ip-t_-c s]m-fn-ªp;

Ip-dp-∏-¥-d-bn¬ X-I-cm-dn-em-b sd-bn¬-th tK-‰v _p-≤n-ap-´p-I-fm-Wv D-≠m-°p-∂Xv. I-gn-™-bm-gv-® tSm-d-kv temdn-bn-Sn-®p tK-‰v ]q¿-W-am-bpw XI¿-∂n-cp-∂p. c-≠p Zn-h-kw tK-

am-ew kp-tc-jv C-t¸m-gpw D-¶-X-cp-sS kw-c-£-W-bn-se-¶p X-«n-¸n-\n-c-bm-b-hÀ tIm-´-bw: tª-Uv am-^n-b X-eh≥ am-ew kp-tc-jn-s\ D-∂-X¿ kw-c-£n-°p-∂-Xm-bn B-tcm]n-®v X-´n-∏n-\v C-c-bm-b-h¿ cw-KØ-v. ]-W-an-S-]m-Sp-am-bn _-‘s∏-´v H-t´-sd tI-kp-I-fp-≈ kptc-jn-s\ A-d-Ãv sN-ø-W-sa∂pw Kp-≠m en-Ãn¬ -s]-Sp-ØW-sa-∂pw C-c-bm-b N-ß-\mt»-cn ap≥ \-K-c-k-`m-[y-£≥ tXm-a-kv tPm-k-^v, Sn Fw amXyp, sN-dp-]p-jv-]w hn¬-k¨, tª-Uv am-^n-b hn-cp-≤ k-an-Xn {]-h¿-Ø-I≥ Pn tam-l≥-Zm-kv, tUm. ssj-\n d-Du--^v, A-Uz. _n-Pn Ip-cp-hn-f F-∂n-h¿ hm¿Øm- k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. 2012¬ kp-tc-jv Dƒ-s∏-´ ]W-an-S-]m-Sp-I-fp-am-bn _-‘-s∏-

´v ap-Jy-a-{¥n-°v ]-cm-Xn \¬-Insb-¶n-epw D-tZym-K-ÿ X-eØn¬ A-´n-a-dn-°-s∏-´p-. tI-kv A-t\z-jn-® tIm-´-bw Un-ssh.F-kv.]n kp-tc-jn-\v A-\p-Iq-e dn-t]m¿-´v \¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ss{Iw {_m-©v C-°-tWm-an-Iv-kv H^≥-kv hn-Mv Un-ssh-.F-kv.]n \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬ kp-tc-jv Ip-‰-°m-c-s\-∂p Is≠-Øn. Cu dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ F.Un-.Pn.]n hn≥k¨ Fw t]mƒ kp-tc-jn-s\Xn-sc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ dnt]m¿-´v X-bm-dm-°n-sb-¶n-epw \S-]-Sn-bm-bn-√. ]-W-an-S-]m-Sv, tamj-Ww, X-´n-∏v, h-kv-Xp -X-´n-sbSp-°¬, A-an-X ]-en-i-hm-߬ Dƒ-s∏-sS 22 tI-kp-I-fn¬ kp-

tc-jv {]-Xn-bm-Wv. Kp-≠m enÃn¬-s∏-Sp-Øn I-Ã-Un-bn-seSp-°m≥ ssl-t°m-S-Xn D-Ø-chn-s´-¶n-epw \-S-]-Sn-bm-bn-√. kp-tc-jn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb∂ B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS {]-kv Xm-h-\-bn¬ B-flm¿-Y-X C-√. C-t∏mƒ \-S-°p-∂ A-t\z-j-Whpw Xn-c-®n-epw {]-l-k-\-am-Wv. ]-W-an-S-]m-Sv kw-L-ß-fp-ambn _-‘-ap-≈ Pn-√-bn-se D-b¿∂ cm-jv-{So-b {]-h¿-Ø-I¿-s°Xn-tc-bpw A-t\z-j-Ww \-S-ØW-sa-∂p tÃ-‰v tª-Uv am-^n-b hn-cp-≤ k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p. ]-Ww In-´m-Xm-hp-tºm-gm-Wv sIm-≈-]-en-i-bv-°v ]-Ww F-Sp°p-∂-Xv. ]q-gv-Øn h-®n-cn-°p-∂ I-≈-∏-Ww ]p-d-Øp-sIm-≠p-hc-W-sa-∂pw k-an-Xn {]-h¿-ØI¿ B-h-iy-s∏-´p.

‰v ]q¿-W-am-bpw A-S-™p-In-S∂p. ]-I-cw ]-g-b tK-‰v sIm-≠p h-∂p ss]-∏v sh¬-Uv sN-bv-Xp ]n-Sn-∏n-®m-Wv tK-‰v ]p-\-ÿm-]n®-Xv. Cu tK-‰m-Wv C-∂-se ho-

B-bpÀ-th-Z B-ip-]-{Xn-bn tUm-Iv-SÀ C-à X-e-tbm-e-∏-d-ºv: a-d-h≥-Xp-cpØv {Km-a-∏-©m-b-Øv B-bp¿th-Z- B-ip-]-{Xn-bn¬ ÿn-c-ambn tUm-Iv-S¿ C-√m-Ø-Xp tcmKn-I-sf h-e-bv-°p-∂p. a-cp-∂pw B-h-iy-Øn-\p Po-h-\-°m-cpw C-hn-sS-bp-s≠-¶n-epw tUm-Iv-Sdp-sS A-`m-h-am-Wv {]-[m-\ {]-iv\w. Zn-h-tk-\ \q-dp-I-W-°n-\p tcm-Kn-Iƒ C-hn-sS-sb-Øp-∂p. I-Sq-°-c, sN-Ω-\m-I-cn, Np¶w, ]m-emw-I-S-hv, C-S-h-´w, ]™n-∏m-ew Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ÿ-e-ß-fn¬ Im ¬-\-S-bm-{X sN-bv-Xm-Wp ]-e-cpw F-Øp-∂Xv. an-° Zn-h-k-ß-fn-epw tcm-Khn-h-cw ]-d-™v a-cp-∂p hm-ßnt∏m-th-≠ A-h-ÿ-bm-Wv. Bip-]-{Xn-bn¬ ÿn-c-am-bn tUmIv-S-sd \n-b-an-°m≥ \-S-]SnthW-sa-∂m-Wv tcm-Kn-I-fpsS B-h-iyw.

≠pw X-I-cm-dn-em-b-Xv. ]-e-t∏m-gpw a-Wn-°q-dp-Iƒ I-gn-™m-Wv tK-‰n-s‚ X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m-\m-hq-∂-Xv. C-Xp-aqew G-td Zp-cn-X-ß-fm-Wv \m-´pIm-cpw bm-{X-°m-cpw t\-cn-tS≠n h-cp-∂-Xv. ]-e-t∏m-gpw s{Sbn≥ I-S-∂p t]m-hq-∂-Xn-\m-bn A-S-®n-´ ti-jw tK-‰v Xp-d-°ptºm-gm-Wp X-I-cm¿ D-≠m-hp-∂Xv. tdm-∏v ]¬-N-{I-Øn¬ \n-∂p sX-∂n am-dn-bpw tdm-∏v s]m-´nbpw a-‰p-am-Wv X-I-cm¿ D-≠m-hp∂-Xv. Im-e-∏-g-°-Øn¬ X-I-cmdn-em-b b-{¥-km-a-{Kn-I-fm-Wv tK-‰n-s‚ ]m¿-Sv-kv-I-sf-∂pw CXm-Wv Xp-S¿-®-bm-b X-I-cm¿ D≠m-hp-∂-Xn-\v Im-c-W-am-hp-∂Xv.

F-cp-ta-en-bn t»-Up-Im-sc sXm-Sm-\m-bn-à \m-ep tI-{µ-§-fn ]-cn-tim-[-\ F-cp-ta-en: tª-Uv ]-en-i-°m¿ H-cp U-k-\n-te-sd-bp-s≠-∂ B-tcm-]-W-ap-≈ F-cp-ta-enbn¬ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c s]mfn-™p. C-∂-se \m-ep tI-{μß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b t]m-en-kn-\v tI-sk-Sp-°m-\mhm-sX sh-dpw ssI-tbm-sS a-Stß-≠n-h-∂p. ]-W-b C-S-]m-Sv kz-Im-cy ÿm-]-\-߃ t]m-en-kn-s‚ ]cn-tim-[-\ Im-Øn-cp-∂-Xp -t]mse-bm-bn-cp-∂p. \n-b-a -{]-Im-cap-≈ C-S-]m-Sp-I-fm-Wp sam-Ø-

sa-∂p hy-‡-am-°p-∂ tc-JIƒ ÿm-]-\-ß-fn¬ X-øm-dm°n-bn-cp-∂p. t]m-en-kn-s‚ ]n-g-hm-Wv Fcp-ta-en-bn¬ Hm-]-td-j≥ Ipt_-c ]-cm-P-b-s∏-Sm≥ Im-cWw. C-∂-se c-≠p ÿm-]-\ß-fn-epw c-≠p- ho-Sp-I-fn-ep-amWv ]-cn-tim-[-\ \-S-∂-Xv. Cu ]-cn-tim-[-\ t\-c-sØ \-S-ØmXn-cp-∂-Xm-Wv ]-cm-P-b-Øn-tes°-Øn-®-Xv. kw-ÿm-\ hym-]I-am-bn sd-bv-Up-Iƒ \-S-°ptºmƒ F-cp-ta-en-bn¬ am-{Xw

h³-In-S t»-Uv am-^n-b-I-sf H-gn-hm-¡n-bp-Å ]-cn-tim-[-\ {]-l-k-\-am-hp-¶p X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w, Xe-tbm-e-∏-d-ºv ta-J-e-I-fn-se h≥-In-S-°m-sc H-gn-hm-°n-bp-≈ t]m-en-kn-s‚ tª-Uv ]-cn-tim[-\ {]-l-k-\-am-hp-∂-Xm-bn B-t£-]w. C-°q-´-Øn¬-s∏-Sp∂ h≥ {km-hp-Iƒ-s°-Xn-tc \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ t]m-en-knepw B-Zm-b-h-Ip-∏n-epw P-\w \¬-In-bn-´p-s≠-¶n-epw H-c-t\zj-W-hpw D-≠m-hp-∂n-√. C-t∏m-g-sØ km-l-N-cyØn¬ C-h¿-s°-Xn-tc G-sX-¶nepw co-Xn-bn-ep-≈ A-t\z-j-Ww h-∂m¬ sX-fn-hp \¬-Im≥ \n-ch-[n-t]¿ X-øm-dm-Wv. {]-iv-\w A-Xn-cp-hn-Sp-tºm-gpw am-^n-bIƒ ]-Xn-hp-t]m-se ]-W-an-d-

°n sIm-≈-∏-en-i sIm-øp-I-bmWv. sh-≈q¿, ap-f-°p-fw ]-©mb-Øp-I-fn-se a-W¬ ta-J-e-bnse kv-Xw-`-\m-h-ÿ tª-UpIm¿-°v an-I-® A-h-k-c-am-Wv Hcp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. ]-Wn-bn-√mXm-b-tXm-sS sXm-gn-em-fn-Iƒ Po-hn-Xw \n-e-\n¿-Øm≥ sIm≈-∏-en-i-bv-°p am-^n-b-I-fn¬ \n-∂v ]-W-sa-Sp-t°-≠ km-lN-cy-am-Wv. h-´n-∏-en-i-bv-°p ]Ww \¬-In sIm-≈-em-`w sImøp-∂ am-^n-bv-s°-Xn-tc-bpw \-S]-Sn-Iƒ D-≠m-hp-∂n-s√-∂v Btcm-]-W-ap-≠v. kz-Im-cy _-kv sXm-gn-em-fnI-fpw sN-dp-In-S I-®-h-S-°m-cpam-Wv C-h-cp-sS C-c-Iƒ. ]-Ww

hm-ßp-tºmƒ \¬-Ip-∂ tc-JIƒ k-a-b-Øv Xn-cn-®p-\¬-ImsX-bm-Wv C-h¿ km-[m-c-W-°msc Ip-cp-°n-em-°p-∂-Xv. C-Xpt]m-ep-≈ \n-c-h-[n kw-`-h߃ ssh-°-Øpw X-e-tbm-e∏-d-ºn-epw A-c-tß-dn-bn-´p-≠v. ]-e-cpw `o-j-Wn `-b-∂v ]-cm-Xn sIm-Sp-°m-dn-√. ]-cm-Xn \¬-Inbm¬- X-s∂ tª-Uv am-^n-b _‘-s∏-´-h-sc ap≥-\n¿-Øn km[m-c-W-°m-c-s\ tI-kn¬ \n-∂v ]n-¥n-cn-∏n-°pw. ssh-°w \-K-cØn¬ sS-Iv-ssì hym-]m-cw \-S-Øp-∂ c-≠p I-®-h-S-°m¿ tª-Uv am-^n-b-I-fp-sS Nq-jWw-aq-ew I-®-h-Sw A-h-km-\n∏n-t°-≠n h-∂n-cp-∂p. F-Sp-°p-

aw-K-fm-tZ-hn t£-{X-¯n-se Nn-{X-m-]uÀW-an-¡v ]-Xn-\m-bn-c-§Ä- F¯n Ip-a-fn: aw-K-fm-tZ-hn I-Æ-In t£-{X-Øn-se Nn-{Xm-]u¿-Wan D-¬k-hw C-Sp-°n, tX-\n Pn√m `-c-W-Iq-S-ß-fp-sS ta¬-t\m´-Øn¬ \-S-∂p. tI-c-f, X-an-gv\m-Sv kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p≈ ]-Xn-\m-bn-c-°-W-°n-\v `‡¿ Z¿-i-\w \-S-Øn. s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-XØn-\p-≈n-se I-Æ-In t£-{XØn-se D-¬k-h-tØm-Sp-_-‘n®m-Wv kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw Dƒ-s∏-sS B-bn-c-°-W-°n-\v B-fp-I-fm-Wv C-∂-se aw-K-fmtZ-hn-bn-se-Øn-b-Xv. tI-c-f-hpw X-an-gv-\m-Spw X-Ωn¬ X¿-°w \ne-\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ I-\-Ø kp-c-£-bn-em-Wv D-¬k-hw- \-S∂-Xv. tI-c-fw Dƒ-s∏-sS hn-hn-[ kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂v C-∂-

se ]p-e¿-s® X-s∂ B-fp-Iƒ Ip-a-fn-bn¬ F-Øn. h-\w-h-Ip∏n-s‚ I-W-°-\p-k-cn-®v 14,590 B-fp-I-fm-Wv hm-l-\-Øn-epw Im¬-\-S-bm-bpw Ip-a-fn-bn¬ \n∂p 14 In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp≈ I-Æ-In t£-{X-Øn-se-Ønb-Xv. C-Sp-°n Pn-√m- IeŒ¿ A-PnXv- ]m-´o¬-, tX-\n Pn-√m I-e-IvS¿ tUm.- F-kv- ]-f-\n-kzm-an F∂n-h-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn-emWv D-¬k-hw- \-S-∂-Xv. -in-h-s‚ {]-Xn-jvT-bp-≈ t£-{X-Øn¬ ae-bm-f-Øn-epw I-Æ-In- {]-Xn-jvT-bp-≈ {io-tIm-hn-en¬ X-an-gnep-am-Wv ]q-P \-S-∂-Xv. cm-hn-se X-s∂ aw-K-fm-tZ-hn-bn¬ \o-≠ \n-c-bm-bn-cp-∂p.- cm-hn-se Bdpap-X¬- hm-l-\-߃- I-S-Øn-

hn-s´-¶n-epw- I-gn-™-Zn-h-k-ßfn¬- s]-bv-X a-g-aq-ew- Im-\-\-]mX X-I¿-∂-Xn-\m¬ \n-c-h-[n hml-\-߃ tdm-Un¬- In-S-∂-tXmsS K-Xm-K-X X-S- w cq-£-am-bn. C-Sp-°n-˛-tX-\n- Pn-√-I-fn-se Fgp-∂q-tdm-fw t]m-enkp-Im-sc ]p-e¿-s® X-s∂ {]-[m-\ tI-{μß-fn¬- hn-\y-kn-®p. sIm-°-c tK-‰n-\p k-ao-]wsa-‰¬- Un-Iv-S¿- D-]-tbm-Kn-®v ]cn-tim-[-\ \-S-Øn-bm-Wv B-fpI-sf I-S-Øn-hn-´-Xv.- ap≥-h¿-jß-sf A-t]-£n-®v C-Ø-h-W t£-{X-]-cn-k-c-Øv am-[y-a {]h¿-Ø-I¿ t^m-t´m-bpw ho-Untbm-bpw F-Sp-°p-∂-Xv h-\w-hIp-∏v X-S-™-Xv G-sd t\-cw {]iv-\-߃ kr-„n-®p. ]n-∂o-Sv D∂-X h-\-]m-e-I-sc-Øn N¿-®-

]-cn-tim-[-\ \-S-∂n-√. C-Xp tªm-Up-Im¿-°p c-£s∏-Sm≥ A-h-k-c-sam-cp-°n. GXp \n-an-j-hpw t]m-en-kv F-Øpsa-∂v A-dn-™v F-√m-hn-[ Xøm-sd-Sp-∏p-I-fpw \-S-Øn ]n-Sn°-s∏-Sm≥ ]n-g-hp-I-fn-s√-∂ Dd-∏m-°n tª-Up-I¿ t]m-en-kns‚ h-c-hp Im-Øn-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. H-∂pw ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bns√-∂p k-Ω-Xn-°p-∂ t]m-en-kv X-s∂ tª-Up-Im¿ F-√mw H-fn∏n-®-Xm-bn c-l-ky-am-bn k-ΩXn-°p-∂p.

sN-bv-Xv {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS t]m-enkv t^m-dÃv, d-h-\yq, X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS hm-l-\߃ hym-]-I-am-bn Zp-cp-]-tbmKw sN-bv -X-Xm-bn B-t£-]w D¿-∂n-´p-≠v. B-h-iy-Øn-\v hm-l-\-ß-fn√m-Øn-\m¬ \n-c-h-[n B-fpIƒ-°v aw-K-fm-tZ-hn-bn¬ FØm-\m-bn-√. C-tX-k-a-bw Pn-√bn-se Nn-e- D-∂-X t]m-en-kv DtZym-K-ÿ¿ t\-cn-´p hm-l-\߃ Ip-a-fn-bn¬ \n-∂p aw-K-fmtZ-hn-bn¬ \n-∂pw X-ß-fp-sS th-≠-s∏-´-h¿-°m-bn am-‰n-bn-´Xn-\m¬ hm-l-\w In-´m-sX km- aw-K-fm-tZ-hn-bn-se I-Æ-In t£-{X-Øn-\p ap-ºn¬ Z¿-i-\-Øn-\m-bn F-Øn-b `-‡-cp-sS [m-c-W-°m-cm-Wv h-e-™-Xv. Xn-c-°v-

∂ Xp-I-bp-sS ]-en-i Ir-Xy-ambn \¬-Ip-∂-tXm-sSm-∏w Ip-d®p-Xp-I ap-X-en-te-°v h-c-hp-hbv-°m≥ ]-d-™m¬ am-^n-bIƒ C-Xn-\p X-bm-dm-hp-∂n-s√∂p ]-en-i-bv-°v ]-Ww hm-ßn-bh¿ ]-d-bp-∂p. A-\y kw-ÿm\-ß-fn¬ \n-∂p-≈-h¿ {Km-aoW- ta-J-e-bn¬ ]-en-i-bv-°p ]Ww \¬-Ip-∂p-s≠-¶n-epw C-hcn¬ \n-∂v `o-j-Wn-bpw a-‰p-ap≠m-hm-dn-s√-∂p \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p. tª-Uv am-^n-b-I-sf \nb-{¥n-°m≥ t]m-en-kv i-‡-amb C-S-s]-S-ep-Iƒ \-S-Øp-∂ps≠-¶n-epw C-h¿-°p-ta¬ kΩ¿-Z-߃ D-≠m-hp-∂-Xv A-t\zj-W-Øn-s‚ h-gn-ap-S-°p-∂p.

cm-{ão-b-¡mÀ BÀ-`m-S-¯n-sâ ]n-d-tI t]m-h-cp-Xv: ]-¶y³ c-ho{µ³ B-e-∏p-g: cm-{„o-b-°m¿ B¿`m-S-Øn-s‚ ]n-d-tI t]m-I-cpsX-∂p kn.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ ]d-™p. kn.]n.sF t\-Xm-hv ]n hn s]m-∂-∏-s‚ Ip-Spw-_ klm-b ^-≠v hn-X-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-jv-{So-b -{]-ÿm-\-ß-fpsS i-‡-am-b C-S-s]-S-ep-I-fneq-sS am-{X-ta Xo-{h-hm-Z-sØ A-S-°n-\n¿-Øm≥ I-gn-bp F∂pw A-t±-lw ]-d-™p. I-ΩyqWn-Ãp-Im¿ cm-jv-{So-b- \-∑-bpsS {]-Xo-I-ß-fm-Wv. A-Ø-c-Øn¬ s]m-Xp-{]-h¿Ø-\-cw-K-sØ an-I-® am-Xr-Ibm-bn-cp-∂p ]n hn s]m-∂-∏-s\∂v ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ A-\p-kv-acn-®p.


3 {]mtZ-inIw F³.U-»yp.F-^v. D-WÀ-hv þ2014 kw-L-Sn-¸n-¨p tdm-Uv \nÀ-am-W-¯n-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w; bq-¯v-eo-Kp-ImÀ-¡v eo-Kv Pn-Ãm t\-Xm-hn-sâ `o-j-Wn

15 sabv 2014 hymgw

]cn-]mSn  h-Æ-∏p-dw F-kv.F≥.Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kv. {Ku-≠v: t{Zm-Wm-Nm-cy tXm-a-kv am-jns‚-bpw h-Æ-∏p-dw F-kv. F≥. Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kn-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ A-Xve-‰n-Iv-kv ]-cn-io-e-\w-˛ 9.00  D-Sp-º-∂q¿ sk‚ v sk-_mÃy≥-kv ]-≈n-: sIm-®p-sh-ºn≈n¬ Ip-Spw-_-tbm-Kw-˛ 10.30  ]Xn-\m-dmwI-≠w A-¶-WhmSn: hm¿-jn-Im-tLm-jw: 10.00

Xq-°p-]m-ew: \m-j-\¬ hn-a≥kv {^-≠v Xq-°p-]m-ew G-cn-bI-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® D-W¿-hv ˛2014 ]-cn-]m-Sn {]-kn-U‚ v jman-e iw-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-cn-bm sk-{I-´-dn B-jv-\ kem-lp-±o≥ A-[y-£-X h-ln®p.Pn-√-bn¬ F-kv.F-kv.F¬. kn. ]-co-£-bn¬ hn-P-bn-® F√m hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw D-∂-X hn-Zym-`ym-kw t\-Sp-∂-Xn-\p-≈ km-l-N-cyw H-cp-°m≥ A-[n-IrX¿ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iys∏-´p. π-kv h¨ ko-‰p-I-fp-sS Ip-dhv hn-Zym¿-Yn-I-sf h-e-bv-°p-∂p≠v. G-sd-t∏-cpw ]m-c-e-¬ tImC-Sp-°n: tª-Uv am-^n-b-s°-Xn- f-Pp-I-sf k-ao-]n-t°-≠ ÿncm-b \-S-]-Sn-Iƒ Pn-√-bn¬ Xp-S- Xn-bm-Wv. F-∂m¬ A-tem-´vsa‚ v Xo-cp-tºmƒ k¿-°m¿ kvcp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√m-XIq-fp-I-fn¬ \n-c-h-[n ko-‰p-Iƒ e t\m-U¬ Hm-^n-k-dm-bn ss{Iw Un-‰m-®v-sa‚ v Un.-ssh.- H-gn-hp-≠m-hp-I-bpw sN-øpw. CXv H-gn-hm-°m≥ B-h-iy-am-b \F-kv.]n. hm-kp-tZ-h≥ ]n Snsb \n-b-an-®-Xm-bn Pn-√m t]m- S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈-sa-∂pw en-kv ta-[m-hn A-e-Iv-kv Fw h¿-°n A-dn-bn-®p. ]-cm-Xn-Iƒ sam-ss_¬ t^m-Wn-tem, C sa-bn¬ hn-emk-Øn-tem A-dn-bn-°mw. A-eIv-kv -Fw h¿-°n 9497996981, Csa-bn¬-˛ spidk.pol@kerala.gov.in , hm-kp-tZ-h≥.-]n.-‰n, 9497990056 dyspcdidk.poC-Sp-°n: tem-Iv-k-`m a-Wv-U-el@kerala.gov.in Øn-s‚ P-\-hn-[n-°v C-\n H-cp \mƒ-Iq-Sn-bp-f-f Im-Øn-cn-∏v am{Xw. ^-e {]-Jym-]-\-Øn-\p hn]p-e-am-b k-÷o-I-c-W-ß-fmC-Sp-°n: kw-ÿm-\ h-\w h-Ip- Wv Pn-√m `-c-W-Iq-Sw X-øm-dm°n-bn-cp-°p-∂-Xv. cm-hn-se F-´n∏v h-\-an-{X ]p-c-kv-°m-cw\v B-cw-`n-°p-∂ thm-s´-Æ-en˛2013\v A-t]-£ £-Wn-®p. F-s‚ a-cw ]-≤-Xn-bn¬ 2012-˛13 \v cm-hn-se B-dn-\p X-s∂ DtZym-K-ÿ¿ lm-P-cm-Ip-sa-∂v h¿-j-sØ G-‰-hpw an-I-® {]Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ h¿-Ø-\w Im-gv-N-h-® Pn-√-bnA-dn-bn-®p. B-Zyw X-]m¬ thmse H-cp kv-Iq-fn-\v 25000cq-]bpw kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ an-I- ´p-I-fm-Wv F-Æp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v C-Sp-°n ]m¿-e-sa ® kv-Iq-fn-\v 50,000 cq-] ]m-cn‚ v a-fi-e-Øn-epƒ-s∏-Sp-∂ GtXm-jn-I-hpw k¿-´n-^n-°-‰pw A-S-ßp-∂-Xm-Wv ]p-c-kv-Im-cw. gv \n-tbm-P-I-a-Wv-U-e-ß-fn-se]p-c-kv-Im-c-Øn-\p-≈ A-t]- bpw thm-´p-Iƒ F-Æpw. 1145 £ A-Xm-Xv hn-Zym-e-b-ß-fp-sS t]m-fn-Mv _q-Øp-I-fm-Wv a-Wv{]-[m-\ A-[ym-]-I≥ km-£y- U-e-Øn-ep-≈-Xv. thm-s´-Æs∏-Sp-Øn {]-h¿-Ø-\ dn-t]m¿- en¬ 441 Po-h-\-°m¿ t\-cn-´v ]´v, {]-h¿-Ø-\-߃ hn-h-cn-°p- s¶-Sp-°pw. 577945 ]p-cp-j≥-amcpw 579474 kv-{Xo-I-fpw Dƒ-∏-sS ∂ t^m-t´m-Iƒ k-ln-Xw _1157419 t]¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ C-Sp‘-s∏-´ F.-C.H/Un.-C.H aptJ-\ A-Xm-Xv Pn-√-bn-se tkm- °n tem-Iv-k-`m a-Wv-U-e-Øn¬ jy¬ t^m-d-kv-{Sn A-kn- v t^m-d-Ãv I¨-k¿-th-‰¿-°v ka¿-∏n-°-Ww. A-t]-£ t^m-d-hpw \n-_‘-\-I-fpw tkm-jy¬ t^m-dkv-{Sn A-kn- v t^m-d-Ãv I¨-k¿-th-‰¿ Hm-^n-kp-I-fnepw e-`n-°pw. A-t]-£ A-bbv-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn A-d-°p-fw: I-U-kv-{S¬ am-∏psa-bv 20. Iƒ ssP-h ssh-hn-[y t_m¿t^m¨: 04862 232505 Un-s‚ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-amsW-∂v A-dn-bn-®n-´v Zn-h-k-߃ I-gn-s™-¶n-epw A-d-°p-fw hnt√-Pn-s‚ I-U-kv-{S¬ am-∏v shC-Sp-°n: thm-s´-Æ-en-\v \n_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-°mtbm-Kn-®n-cn-°p-∂ D-tZym-KØ-Xn¬ B-i-¶. ÿ¿-°v Pn-√-bn-se hn-hn-[ tIam-∏p-I-fn≥-ta-ep-≈ ]-cm-Xn{μ-ß-fn¬ \n-∂v ss]-\m-hv tam- Iƒ c-≠p Zn-h-k-Øn-\-Iw PnU¬ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fn√m I-e-Iv -S¿-°p k-a¿-∏n-°-Wte-°v hm-l-\-ku-I-cyw G¿sa-∂m-Wv A-dn-bn-®n-cn-°p-∂-Xv. s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠-∂v Xn-cXn-c-s™-Sp-∏v ^-ew h-cp-∂ Zns™-Sp-∏v U-]yq-´n I-e-Iv-S¿ a- h-k-ß-fn¬ C-Xv {]-kn-≤o-I-cn[p Kw-Km-[¿ A-dn-bn-®p. °m-\p-≈ \o-°-am-Wp \-S-°pI-´-∏-\ hn-t√-Pv Hm-^n-kv, sXm-Sp-]p-g an-\n kn-hn¬ tÃj≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂v cm-hn-se \m-en-\v _- p-Iƒ ]pd-s∏-Spw. sN-dp-tXm-Wn _-kvÃm‚n¬ \n-∂p cm-hn-se A©n-\pw B-dn-\pw ss]-\m-hnte-°v _- p-I-fp-≠m-Ipw. sXm-Sp-]p-g: ]-´m-f-Øn-te-°pt^m¨: sXm-Sp-]p-g ˛ ≈ Xn-c-s™-Sp-∏v F-∂v- tXm9497027326, C-Sp-°n ˛ ∂n-°p-∂ co-Xn-bn¬ kz-Im-cy04862˛235361, 8547533133, I-´-∏- ÿm-]-\w \-S-Øn-b dn-{Iq-´v\ ˛ 8547613221, 04868˛273300 sa‚ v- dm-en hn-hm-Z-am-bn. ssk\n-I-˛-A¿-[ ssk-\n-I tk-\-Ifn¬ sXm-gn¬ B-{K-ln-°p-∂ bp-hm-°ƒ-°v- kp-h¿-Wm-h-kcw F-∂ co-Xn-bn¬ {]-ap-J Zn-\sXm-Sp-]p-g: ku-Zn k¿-°m-cns‚ B-tcm-Ky a-{¥m-e-b-Øn≥ ]-{X-ß-fn¬ ]-c-kyw \¬-In-bmIo-gn-ep-≈ hn-hn-[ B-ip-]-{Xn- bn-cp-∂p C-h¿ B-sf Iq-´n-b-Xv-. I-fn¬ I¨-kƒ-´‚/kv-s]-jy- kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ ta-P¿ en-Ãv tUm-Œ¿-am-sc Cu am-kw c-hn ]-´m-f-th-j-Øn¬ \n¬-°p∂ Nn-{X-hpw ]-{X ]-c-ky-Øn¬ A-h-km-\w U¬-ln, _mw-Kvfq¿, sIm-®n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. H-¿-Pn-\¬ ]-´m-f-th-jw AH.Un.C.]n.kn. ap-tJ-\ C‚¿Uz¿-ssS-kv-sa‚p-Iƒ-°v D-]hyq \-S-Øpw. tbm-Kn-°-cp-sX-∂v- I¿-i-\ \n¿F-a¿-P≥-kn sa-Un-kn≥, tZ-i-ap-≈-t∏m-gm-Wv- C-ß-s\A-Um¿-´v sF.kn.bp., ]o-Unsbm-cp ]-c-kyw {]-kn-≤o-I-cn-®bm-{Sn-Iv sF.kn.bp, A-\-kvtX-jy, \n-tbm \m-t‰m-f-Pn-kv-‰v, Xv-. ]-´m-f dn-{Iq-´v-sa‚ v- F-∂v- sXs\-^v-tdm-f-Pn, C≥-s^-Iv-j≥ ‰n-≤-cn-∏n-°p-∂ co-Xn-bn-em-WvUn-ko-kv, C≥-s^-Iv-j≥ I¨- ]-c-kyw \¬-In-b-Xv-. \n-b-a-]-cam-b kw-c-£-Ww e-`n-°m≥ t{Smƒ F-∂o hn-`m-K-ß-fn-em{]o-˛-dn-{Iq-´v-sa‚ v- dm-en F-∂ XWv \n-b-a-\w. tbm-Ky-X, Fe-s°-´n-em-Wv- ]-c-kyw \¬-In^v.B¿.kn.F-kv /Fw.B¿.kn.]n/ Un.Fw./ Fw.kn.F-®v/Fw.Un. c-≠p-h¿jw {]-hr-Øn-]-cn-N-bw thWw. {]m-b-]-cn-[n ˛ 52 h-b-kv hsc, Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ {]-hrØn ]-cn-N-bw tc-J-s∏-Sp-Øn-b _-tbm-Um-‰ k-ln-Xw odepckerala@gmail.com F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-bv-°Ww. t^m¨: 0471 2576314/19

kottayam/IDK

Adnbn-¸pIÄ

t»-Uv am-^n-b-s¡-Xn-tc ]-cm-Xn- \Â-Imw

\m-j-\¬ hn-a≥-kv {^-≠v Xq-°p-]m-eØv kw-L-Sn-∏n-® D-W¿-hv ˛ 2014 ]-cn-]m-Sn-bn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sn-b A¿-jn-Z km-en-sb B-Z-cn-®-t∏m-ƒ lm¿-´v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. I¨-h≥-j-\n¬ F-kv.F- A¿-jn-Z km-en-sb sam-sa-t‚m kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ F- \¬-In B-Z-cn-®p. Pn-√m P-\-d¬ √m hn-j-b-߃-°pw F π-kv sk-{I-´-dn j-°o-e _-jo¿, lmt\-Sn-b cm-a-°¬-ta-Sv tk-{I-´v P-d I-\n kw-km-cn-®p.

Ip-a-fn: kz-Im-cy hy-‡n-I-fp-sS ÿ-e-Øp-Iq-Sn tdm-Uv \n¿-an°p-∂-Xn-s\-Xn-tc bq-Øv eo-Kv cw-K-Øv. {]-Xn-tj-[ t]m-ÿ ]Xn-®v bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿°v t\-sc ap-kv-en-eo-Kv Pn-√m-t\Xm-hn-s‚ `o-j-Wn. πm-t‚-j≥B-Œv ew-Ln-®v Fw. Fw. sP-. πm-t‚-j≥ ap-dn-®p hn-‰ Im-∏ntØm- ´ - Ø n- \ p- ≈ n- e q- s S- b m- W v Ip-a-fn-˛-B-e-Sn ss_-]m-kv tdmsU-∂ t]-cn-¬ H-cp tIm-Sn-cq-] sNe-hn¬ tdm-Uv \n¿-an-°m-\p≈ cq-]-tc-J s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v X-øm-dm-°n-b-Xv. G-Xm-\pw h¿-j-w ap-ºm-Wv 250 G-°-tdm-fw h-cp-∂ tIm-^n πm-t‚-j≥ Pn-√-bn-se {]-ap-J-`c-W-£n t\-Xm-hpw ap≥ Fw. F¬.F-bpw Dƒ-s∏-´ dn-b¬ FtÃ-‰v kw-Lw hm-ßn-b-Xv. Cu h-kv-Xp-hn-\v tXm-´w \n--baw \n-

e-\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ C-Xv a-dnI-S-°m-\m-Wv k¿-°m¿ sN-ehn¬ tdm-Uv \n¿-an-°m≥ C-h¿ X-øm-dm-b-Xv. A-Sp-Øn-sS-bm-Wv \n-e-hn-ep-≈ Ip-a-fn-˛-B-e-Sn tdm-Uv tIm-Sn-Iƒ ap-S-°n C-cp-hi-ß-fpw tIm¨-{Io-‰v sN-bv-Xv ho-Xn Iq-´n Sm-dn-Mv tPm-en-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. H-cp tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ ]Wn-bp-∂ ]p-Xn-b tdm-Uv ]q¿Øn-bm-bm¬ C-cp tdm-Up-I-fpw X-Ωn-ep-≈ Zq-c-hy-Xym-kw 250 ao-‰¿ am-{X-am-Wv. C-Xn-eq-sS Xs∂ hy-‡-am-Wv kz-Im-cy hy‡n-Iƒ-°v th-≠n-am-{X-am-Wv ]p-Xn-b -tdm-Uv \n¿-an-°p-∂-sX∂v. C-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn®n-cn-°p-∂-Xv kw-ÿm-\-sØ Hcp a-{¥n-bpw Pn-√-bn-se Nn-e Fw.F¬.F-am-cpw ap-kv -enw-eoKn-se Nn-e Pn-√m t\-Xm-°-fp-am-

P-\-hn-[n A-dn-bm³ H-cp Zn-h-kw Iq-Sn

h-\-an-{X ]p-c-kv-Im-c-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p

70.66 i-X-am-\w t]-cm-Wv C-°pdn thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. \ntbm-P-I-a-Wv-U-ew A-Sn-ÿm-\Øn¬ \-S-Øp-∂ thm-s´-Æ-en\v Hm-tcm a-Wv-U-e-Øn-\pw _qØp-I-fp-sS F-Æ-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv thm-s´-Ƭ ta-i-Iƒ k-÷o-I-cn-®n-cn-°p∂-Xv. aq-hm-‰p-]p-g-, tIm-X-aw-K-ew \n-tbm-P-I-a-Wv-U-e-߃-°v 10 thm-s´-Ƭ ta-i-I-fpw tZ-hn-Ipfw, D-Sp-º≥-tNm-e, sXm-Sp-]p-g, C-Sp-°n, ]o-cp-ta-Sv F-∂o \ntbm-P-I-a-Wv-U-e-߃-°v 14 thm-s´-Ƭ ta-i-I-fpw ho-X-amWp {I-ao-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. samØw 90 thm-s´-Ƭ ta-i-I-fmWp-≈-Xv. C-h Iq-Sm-sX Hm-tcm \n- t bm- P - I - a - W v - U - e - Ø n- e pw ta¬-t\m-´w h-ln-°p-∂ A-kn v dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k¿-°v {]-tXy-I-am-bn Hm-tcm ta-i- hoXw X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v. _q-Øv

X-e-Øn-epw du-≠v A-Sn-ÿm-\Øn-epw thm-s´-Æ-en-s‚ ^-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ tkm^v-‰v sh-b¿ D-]-tbm-Kn-®v A-]vtem-Uv sN-øp-∂-Xn-s‚ Np-a-X-e Pn-√ C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv sk‚-dn\m-Wv. s{S≥-Uv, P-\-kn-kv F∂o tkm-^v-‰v sh-b-dp-I-fm-Wv CXn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂-sX-∂v Pn√m C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv Hm-^n-k¿ tPm¿-Pv Cu-∏≥ ]-d-™p. thm-s´-Æ-en-s‚ eo-Uv \n-e P-\-ß-sf-bpw am-[y-a-ß-sf-bpw A-dn-bn-°m≥ hn-]p-e-am-b kwhn-[m-\-ap-≠m-Ipw. I-ayq-\n-t°j≥ sk‚¿, ao-Un-b sk‚¿ F-∂n-h thm-s´-Ƭ tI-{μØn¬ {]-h¿-Øn-°pw. eo-Uv \ne A-]v-tU-‰v sN-øp-∂-Xv A-\pk-cn-®v ao-Un-b sk‚-dn-se kv{Io-\n¬ e-`y-am-°pw. s]m-Xp-P\-߃-°m-bn Im¿ ]m¿-°n-Mv tI-{μ-Øn-epw kv-{Io≥ ÿm-]n°p-∂p-≠v. thm-´n-Mv b-{¥-Øn-

s‚ I¨-t{Smƒ bq-\n-‰n¬ \n∂m-Wv tc-J-s∏-Sp-Øn-b thm-´pI-fp-sS F-Æw e-`n-°p-I. thm´¿-am¿ thm-´p tc-J-s∏-Sp-Øn-b _m-e-‰v bq-\n-‰v thm-s´-Æ-en-\v B-h-iy-an-√. t]m-fn-Mv tÃ-j\n¬ thm-´p-I-fp-sS F-Æw tc-Js∏-Sp-Øn-b 17 kn c-Pn-kv-‰¿ I¨-t{Smƒ bq-\n-‰n-s\m-∏w th m-s´-Ƭ ta-i-bn¬ ]-cn-tim-[n°pw. thm-s´-Æ-en-\v- ap-ºv Iu-≠nMv- G-P‚p-am-cp-sS km-∂n-[yØn¬ I¨-t{Smƒ bq-\n-‰n-s‚ ko-ep-Iƒ ]-cn-tim-[n-°pw. AXn-\v- ap-ºm-bn I¨-t{Smƒ bq-\n‰v- kq-£n-® h-en-b s]-´n-bp-sS t]-∏¿ ko-ep-I-fpw kq-£v-a ]cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[-b-am°pw. Hm-tcm tS-_n-fn-epw Iu≠n-Mv- kq-]¿-ssh-k¿-°p ]p-dta Hm-tcm Iu-≠n-Mv- A-kn-kv‰‚n-t\-bpw \n-tbm-Kn-°pw. IqSm-sX tS-_n-fp-Iƒ tI-{μo-I-cn-

®v- ssa-t{Im \n-co-£-I-sc-bpw \n-b-an-°pw. X-]m¬ thm-´p-Iƒ F-Æm≥ {]-tXy-I ta-i {I-ao-Icn-°pw. H-∂n-e-[n-Iw tIm-fØn¬ thm-´v- tc-J-s∏-Sp-Øn-bmtem _m-e-‰v- t]-∏-dn-\v- km-c-amb co-Xn-bn¬ tI-Sp h-∂n-´p-s≠¶n-tem 13 _n I-h-dn¬ A-√msX _m-e-‰v- A-S-°w sN-bv-Xmtem thm-´-sd Xn-cn-®-dn-bp-∂ GsX-¶n-epw A-S-bm-f-tam F-gptØm _m-e-‰v- t]-∏-dn¬ tc-Js∏-Sp-Øn-bm-tem thm-´v- A-km[p-hm-hpw. X-]m¬ thm-´v- F-Æn ]q¿Øn-bm-Ip-∂-Xn-\v- ap-ºv- thm-´nMv- b-{¥-ß-fn-se thm-s´-Ƭ ]q¿-Øn-bm-°n ^-e {]-Jym-]\w \-S-Øn-√. G-sX-¶n-epw Imc-W-h-im¬ hn-P-bw X-]m¬ thm-´n-s‚ F-Æ-sØ B-{i-bn®m-sW-¶n¬ X-]m¬ thm-´p-Ifp-sS ]p-\-∏-cn-tim-[-\-bv-°p hy-h-kv-Y-bp-≠v-.

A-d-¡p-fw hn-tÃ-Pn-sâ I-U-kv-{SÂ am-¸v {]-kn-²o-I-c-Ww ssh-Ip-¶p

thm-s«-®Â D-tZym-K-ØÀ-¡v hm-l-\-ku-I-cyw

sW-∂m-Wv hn-h-cw. H-cp tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ k¿-°m¿ tdm-Uv \n¿-an-®v \¬-In-bm¬ C-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-® Nn-e-t\Xm-°≥-am¿-°v km-º-Øn-I em`w e-`n-°p-sa-∂m-Wp ]-d-bp-∂Xv. ap-kv-en-eo-Kv {]m-tZ-in-I LS-I-Øn-s‚ F-Xn¿-∏v a-dn-I-S-∂mWv Pn-√m-t\-Xm-°ƒ tdm-Uv \n ¿-am-W-hp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-hp∂-Xv. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv C-Xns\-Xn-tc bq-Øv eo-Kv Ip-a-fn ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n ]-c-ky-am-bn cw-K-sØ-Øn-b-Xv. F-∂m¬ ]m ¿-´n t\-Xm-°ƒ-s°-Xn-tc ]-cky hn-a¿-i-\w D-∂-bn-®n-´n-s√¶n-epw C-Xv F-Øn \n¬-°p-∂Xv Pn-√m t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv. C-tXm-sS kz-Im-cy-hy-‡nIƒ-°p-am-{Xw Kp-Ww- sN-øp-∂ tdm-Uv \n¿-an-°m≥ N-c-Sp-h-en-

\-S-Øn-b Pn-√m- I-Ωn-‰n-bn-se Hcp D-∂-X≥ ap-kv -enw-eo-Kv {]mtZ-in-I t\-Xm-°-sf t^mWn¬ hn-fn-®v `o-j-Wn-s∏-SpØn-b-Xm-bn ]-d-bp-∂p. tdm-Uns\-X-n-tc ]-c-ky-am-bn cw-LsØ-Øn-b-h¿ ]m¿-´n-bn¬ -ImWn-s√-∂pw C-h¿ C-Xn-s‚ `-hnjy-Øv A-\p-`-hn-°p-sa-∂p-ambn-cp-∂p Pn-√m-t\-Xm-hn-s‚ `oj-Wn-b-s{X. C-Xn-\v Im-c-W-am-bn t\-Xmhv ]-d-bp-∂-Xv \ym-b-am-b ]-Ww kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ ]m¿-´n-°v kw-`m-h-\ \¬-In-bn-´p-s≠-∂mWv. F-∂m¬ ]m¿-´n-°v \ym-bam-b Xp-I e-`n-®n-´p-s≠-¶n¬ CXn-\v ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®-h¿°v C-Xn-s‚ ]-Xn≥-a-S-ßv ]-Ww e-`n-®n-´p-≠m-hp-sa-∂m-Wv Ip-afn-bn-se H-cp-hn-`m-Kw ap-kv -enweo-Kp-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv.

Npcp¡¯nÂ

k-_v-tÌ-j³ h-¶n-«pw h-®-¸p-d-¯v ssh-Zyp-Xn ap-S-¡-¯n-\p am-ä-an-à h-Æ-∏p-dw: ]-©m-b-Øn¬ ssh-Zyp-Xn X-S- w ]-Xn-hm-Ip-∂-Xp aq-ew P-\-߃ s]m-dp-Xn-ap-´n. ]-©m-b-Øn-se H-º-Xmw hm¿Un¬ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-s‚ 33 sI.hn. k-_v-tÃ-j≥ ÿm]n-X-am-b-Xn-\p ti-j-hpw ssh-Zyp-Xn-X-S- w cq-£-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. k-_v tÃ-j≥ h-∂-tXm-sS \m-´p-Im¿ B-Àm-Z-Ønem-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xv A-[n-I-\mƒ \o-≠p-\n-∂n-√. ssh-Zyp-Xn ap-S°-Øn-\p ]p-d-ta thmƒ-t´-Pv £m-a-hpw ]-Xn-hm-bn-cn-°p-I-b mWv. am-\-Øv a-g-°m¿ I-≠m¬ ssh-Zyp-Xn t]m-Ip-sa-∂ ÿnXn-bm-Wp-≈-Xv. \-S-bv-°¬ ]m-e-Øn-\p k-ao-]-ap-≈ {Sm≥t^m-a-dn-se ^yq-kv I-mcn-b¿ A-]-I-S-`o-j-Wn D-b¿-Øp-∂ \ne-bn-em-Wv. ssh-Zyp-Xn-ap-S-°w kw-_-‘n-®v ]-cm-Xn ]-d-™mepw H-cp \-S-]-Sn-bp-an-√.

h-[-{i-aw; {]-Xn F-«p-am-k-¯n-\v -ti-jw A-dÌn a-d-bq¿: h-[-{i-a-t°-kn-se {]-Xn-sb F-´p-am-k-Øn-\p-ti-jw A-d-Ãv -sN-bv-Xp. a-d-bq¿ ]-Ø-Sn-∏m-ew kz-tZ-in hn-P-b-Ip-am-dmWv t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-Ø-Sn-∏m-ew k-cn-Xm-`-h\n¬ Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS a-I≥ {io-Ip-am-dn-s\ ssI-Im-ep-Iƒ X-√n-sbm-Sn-®v h-[n-°m≥ {i-an-® tI-kn-se {]-Xn-bm-Wv Cbmƒ. kw-`-h-Øn-\p ti-jw C-bmƒ H-fn-hn-em-bn-cp-∂p. ÿ-esØ-Øn-b-X-dn-™ a-d-bq¿ F-k.v-sF. ]n Sn h¿-°n, F.Fkv.sF. tam-l-\≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-amWv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. \n-c-h-[n N-μ-\-tam-j-W tI-kp-I-fnepw C-bmƒ {]-Xn-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

samss_Â tjm-¸p-IÄ-¡v C-¶v A-h-[n sXm-Sp-]p-g: A-º-ew ss_-]m-kv tdm-Un¬ {]-h¿-Øn-°p-∂

∂-sX-∂p I¿-j-I Iq-´m-bv-a Ip‰-s∏-Sp-Øn. ss h-Zyp-Xn t_m¿Un-s‚ ÿ-e-ß-fpw S-h¿ sse\p Io-sg h-cp-∂ ÿ-e-hpw k¿°m¿ A¿-[-k¿-°m¿ ÿm-]-\ß-fp-sS `q-an-bp-sa-√mw ]-®-\ndw sIm-Sp-Øv ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-e-bm-bn {]-Jym-]n-°m-\p≈ \o-°-am-Wv \-S-°p-∂-Xv. tPm-k-^v Hm-en-°¬, s\¬k¨ ]m-e-°m-´p-Ip-t∂¬, tP m-kp-Ip-´n Xp-Sn-bw-πm-°¬ F∂n-h-sc I-U-kv-{S¬ am-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ \-S-]-Sn-Iƒ-°m-bn C-‘-\ hn-e-h¿-[-\-hn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF. D-Sp-º≥-tNm-e \n-tbm-P-I tbm-Kw Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Xq-°p-]m-e-Øv \-S-Øn-b {]-I-S-\w

kmw-k-Mv kv-am¿-´v t^m¨ I-t^ D-S-a kn-tPm-bn tPm-kn-s‚ \n-cym-W-Øn¬ A-\p-tim-Nn-®v C-∂v sXm-Sp-]p-g Su-Wn-se sam-ss_¬ t^m¨ hn¬-∏-\ im-e-Iƒ A-h-[n-bm-bn-cn-°p-sa∂v sam-ss_¬ t^m¨ Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-chm-ln-I-fm-b ]n F-kv kn-\n-tam≥, C F-kv sj-do-^v, hn F dn-bm-kv, Fw sI \m-k¿, hn F Ir-jv-W-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. kn-tPm-bn-bp-sS kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-I-gn-™v c-≠n-\v D-ghq¿ sk‚ v Ão-^≥-kv ]-≈n-bn¬ \-S-°pw.-

\-gv-k-kv tbm-Kw 17\v I-´-∏-\: {Km-a-∏-©m-b-Øn-epw ]-cn-k-c-ß-fn-ep-ap≈ \-gv-kn-Mv hn-Zym¿-Yn-Iƒ, \-gv-k-kv ˛ ]m-cm-sa-Un-°¬ Ãm-^v, hn-Zym-`ymk hm-bv-] F-Sp-Ø-h¿, am-Xm-]n-Xm-°ƒ F-∂n-h-cp-sS tbm-Kw 17\p cm-hn-se ]-Øn-\v I-´-∏-\ a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ Iq-Sp-sa-∂v sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

kz-Im-cy-Øm-]-\w \-S-¯n-b "]-«m-f' I-kv-Xq-cn cw-K³, ]-«-bw; Nn-e-cp-sS k-a-c-§Ä dn-{Iq-«p-saâv- dm-en hn-hm-Z-¯n P-\-§-sf hn-Ín-I-fm-¡p-s¶-¶v F-kv.F³.Un.]n.

ku-Zn-bn tUm-ÎÀ-am-cp-sS H-gn-hv

b-Xv-. F-√m Pn-√-Iƒ tXm-dpw CØ-cw dn-{Iq-´v-sa‚p-Iƒ \-S-∂ph-cp-∂p. C-hn-sS-sb-Øp-∂-hsc ]-cn-io-e-\-Øn-s\-∂ t]cn¬ Xn-c-s™-Sp-Øv- ]-Xn-\m-bncw ap-X¬ ]-Xn-\m-dm-bn-cw cq-] h-sc ^o-kv- hm-ßp-I-bm-Wvÿm-]-\w sN-øp-∂-Xv. Hm-tcm Pn-√-I-fn-epw {^mss©-kn-Iƒ \¬-In-bm-Wv- DtZym-Km¿-Yn-I-sf I-s≠-Øp-∂Xv-. ssk-\y-Øn-te-°p kz-Imcy G-P≥-kn-Iƒ D-tZym-Km¿-YnI-sf dn-{Iq-´v- sN-øp-∂-Xv- cm-Py kp-c-£-sb _m-[n-°p-sa-∂v- Nq≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. kwÿm-\-Øv \n-c-h-[n dn-{Iq-´v-sa ‚ v- dm-en-Iƒ \-S-Øn h≥-Xp-I k-am-l-cn-®v- Cu ÿm-]-\w Ct∏mƒ I¿-Wm-S-I-bn-te-°p- {]h¿-Ø-\w hym-]n-∏n-®n-cn-°p-Ibm-Wv-. A-Xn-\n-sS, hym-P dn-{Iq´v-sa‚ v- dm-en-s°-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-Im≥ F-Øp-∂-h-sc ]-cmXn kzo-I-cn-°m-sX t]m-en-kv- aS-°n A-b-®-Xm-bpw B-t£-]-

ap-≠v. Nn-e D-∂-X t]m-en-kv- DtZym-K-ÿ-cp-sS \n-£n-]v-X Xm ¬-∏-cy-hpw Cu A-\-[n-Ir-X dn{Iq-´v-sa‚ v sk‚-dn-\p-≈-Xm-bn B-tcm-]-W-ap-≠v.

hn Sn sk-_m-Ìy³ tÌ-Un-bw; \ma-I-c-Ww C-¶v I-´-∏-\: {Km-a-∏-©m-b-Øv sa-

bn≥ tÃ-Un-b-Øn-\v hn Sn sk_m-Ãy≥ tÃ-Un-bw F-∂v \m-aI-c-Ww sN-øp-∂ N-S-ßv C-∂v \-S-°pw. D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v ]©m-b-Øv an-\n tÃ-Un-b-Øn¬ a-{¥n sI Fw am-Wn \m-a-I-c-W {]-Jym-]-\w \-S-Øpw. I-´-∏-\ ]-©m-b-Øn-s‚ s F.F-kv.H. k¿-´n-^n-t°-j≥ {]-Jym-]-\w tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°pw. C ‚¿-\m-j-\¬ Hm¿-K-ss\-tkj≥ Hm-^v Ãm≥-tU¿-ssU-tkj≥ Aw-Ko-Im-cw ]-©m-b-Øn\v e-`n-®-Xm-Wv. k-tΩ-f-\-Øn ¬ tPm-Wn Ip-fw-]-≈n A-[y£-X h-ln-°pw.

sN-dp-tXm-Wn: I-kv-Xq-cn cw-K ≥, ]-´-bw Xp-S-ßn-b hn-j-b-ßfn¬ Pn-√-bn¬ Nn-e¿ C-t∏ mƒ \-S-Øp-∂ k-a-c-߃ s]m-Xp-P\-ß-sf hn-Õn-I-fm-°p-∂-Xm-bn F-kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw sshkv {]-kn-U‚ v Xp-jm¿ sh-≈m∏-≈n. hm-g-tØm-∏v F-kv. F≥. Un.]n. tbm-K-Øn-s‚ kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sSbpw kv-am-c-I a-μn-c-Øn-s‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. P-\-\m-b-I¿ F-∂-h-Im-is∏-Sp-∂-h¿ I¿-j-I-sc Nq-jWw sN-øp-∂p. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-se I¿-j-I t{Zm-l ]cm-a¿-i-߃ H-gn-hm-°p-I-bpw I¿-j¿-°v ]-´-bw e-`y-am-°-Wsa-∂p-am-Wv F-kv.F≥.Un.]n. tbm-K-Øn-s‚ \-bw. F-∂m¬ P-\-ß-sf Zp-cn-X-Øn-em-°p-∂ H-cp k-a-c-ap-d-tbm-Spw k-ap-Zm-bØn-\p tbm-Pn-∏n-√. Cu-g-h kap-Zm-bw-K-ß-fp-sS D-∂-a-\-Ø\m-bn Pn-√-bn¬ 50 tIm-Sn cq-]-

hm-g-tØm-∏v F-kv.F≥.Un.]n. im-Jm-tbm-K-Øn-s‚ kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-hpw kv-am-c-I a-μn-c D-Zv-Lm-S-\-hpw ssh-kv-{]-kn-U‚ v Xp-jm¿ sh-≈m-∏-≈n \n¿-h-ln-°p-∂p bm-Wv H-∂mw L-´ -hm-bv-]-bmbn \¬-Ip-∂-Xv. C-Xn-s‚ D-ZvLm-S-\w Cu am-kw 23-\v tbmKw P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m∏-≈n \-tS-i≥ a-e-\m-Sv bq-\n-b\n¬ \n¿-h-ln-°p-sa-∂pw Xpjm¿ ]-d-™p. tbm-K-Øn¬ C-Sp-°n F-kv. F≥.Un.]n. bq-\n-b≥ sk-{I-´-

ssl-td-©n l-bÀ -sk-¡³-U-dn ko-äp-IÄ ]-cn-an-Xw; Cu hÀ-j-hpw hn-ZymÀ-Yn-IÄ h-e-bpw

\yq-am³ tIm-f-Pn dn-{Iq-«v-saâv C-¶v sXm-Sp-]p-g: \yq-am≥ tIm-f-Pnse tπ-kv-sa‚ v sk-√n-t‚-bpw kw-ÿm-\ Fw-tπm-b-_n-en-‰n sk‚-dn-t‚-bpw B-`n-ap-JyØn¬ C-∂v sXm-gn¬-ta-f kwL-Sn-∏n-°p-w. {]-ap-J I-º-\n-Iƒ ]-s¶-Sp°pw. _n-cp-Z-[m-cn-Iƒ-°pw ]co-£m-^-ew Im-Øn-cn-°p-∂h¿-°pw- th-≠n-bm-Wv dn-{Iq-´vsa‚ v. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ cm-hn-se H-º-Xn-\p _-tbm-Um-‰-bp-sS A-©v tIm-∏n k-ln-Xw tIm-fPv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ lm-Pcm-I-W-sa-∂v sπ-bv-kv-sa‚ v Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p.kz-¥w {]-Xn-\n-[n

A-Sn-am-en: ssl-td-©n¬ lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fp-I-fn ¬ B-h-iy-Øn-\v ko-‰p-I-fn-√mØ-Xn-\m¬ π-kv h¨ {]-th-i\w hn-Zym¿-Yn-I-sf C-°p-dn-bpw h-e-bv-°pw. kv-Iq-fp-I-fn¬ Iq-SpX¬ ko-‰v A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-am-Ip-tºm-gpw ae-tbm-c ta-J-e-tbm-Sp-≈ A-[nIr-X-cp-sS A-h-K-W-\ Xp-S-cp-Ibm-Wv. ap≥ h¿-j-ß-sf A-t]-£n®v F-kv-.F-kv-.F¬.-kn. ]-co£-bn¬ Pn-√-bn-se hn-P-b-i-Xam-\-Øn¬ t\-cn-b Ip-d-hp-s≠¶n-epw π-kv h¨ {]-th-i-Øn\v ko-‰v Xn-I-bm-Ø ÿn-Xn-bmWp-≈-Xv. I-gn-™ h¿-jw Pn-√-

bn¬ 96.46 i-X-am-\-am-bn-cp-∂p hn-P-bw. C-Ø-h-W 95.30 i-X-am\-am-bn Ip-d-™p. I-gn-™ h¿j-tØ-°mƒ 1.16 i-X-am-\w Ipd-hv hn-P-b-am-Wv tc-J-s∏-Sp-Ønb-Xv. ]-co-£-sb-gp-Xn-b 13,670 hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ 13,027 t]¿ CØ-h-W D-]-cn-]T-\-Øn-\v A¿l-X t\-Sn. F-∂m¬ Pn-√-bn¬ 71 kv-Iqfp-I-fn-em-bn 8,500 π-kv h¨ ko-‰p-Iƒ am-{X-am-Wp-≈-Xv. Nne¿ hn-.F-®v-.F-kv-.kn. A-S-°-ap≈ tIm-gv-kp-Iƒ Xn-c-s™-Sp°p-sa-¶n-epw \n-e-hn-ep-≈ π-kv h¨ ko-‰v Xn-I-bn-√. A-tX-k-abw, Iq-Sp-X¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ D]-cn-]T-\ tbm-Ky-X t\-Sn-b I-gn™ h¿-jw 400 π-kv h¨ ko‰p-Iƒ k¿-°m¿ ta-J-e-bn¬ H-

gn-™p In-S-∂p. A-tem-´v-sa‚nep-≠m-b Im-e-Xm-a-k-am-Wv Cu ÿn-Xn kw-Pm-X-am-°n-bXv. B-Zy-sØ c-≠v A-tem-´vsa‚p-Iƒ-°p ti-jw Xp-S¿ \-S]-Sn-Iƒ ssh-Ip-∂-Xp c-£n-Xm°-sf-bpw hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw B-i-¶-bn-em-gv-Øn-bn-cp-∂p. F-√m-bn-S-Øpw ¢m-kv B-cw`n-®-tXm-sS H-cp A-[y-b-\-h¿jw \-„-am-hp-sa-∂ `o-Xn-bn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ kz-Im-cy kv-Iqfp-I-fn¬ tN-cm≥ \n¿-_-‘n-Xcm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™h¿-jw B-dv A-tem-´v-sa‚ v hsc \-S-∂p. Pq-sse A-h-km-\hm-c-am-Wv B-dm-a-sØ A-tem´v-sa‚ v D-≠m-b-Xv. ko-‰v D-d-∏mIm-Ø hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ `q-cn-`mK-hpw kz-Im-cy kv-Iq-fp-I-fn¬

^o-kv A-S-®v ]T-\w Xp-S-ßn-bncp-∂p. C-Xn-\p ti-jw k¿-°m¿ kv-Iq-fn¬ {]-th-i-\w e-`y-ambm-epw a-S-ßn h-cm≥ I-gn-bmsX h-∂p. ko-‰p-≠m-bn-´pw hnZym¿-Yn-Iƒ C-√m-Xn-cp-∂-Xn\m¬ B-K-kv-Xn-em-Wv A-tem-´vsa‚ v \-S-]-Sn k¿-°m¿ A-hkm-\n-∏n-®-Xv. I-gn-™ c-≠v A-[ym-b-\ h ¿-j-ß-fn-epw 10 i-X-am-\w hoXw Pn-√-bn-se π-kv h¨ ko-‰pIƒ h¿-[n-∏n-®n-cp-∂p. C-Xp hnZym¿-Yn-Iƒ-°v {]-tbm-P-\-I-cam-°m≥ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n\p I-gn-™n-√. D-b¿-∂ hn-P-bi-X-am-\-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v B-Zy A-tem-´v-sa‚n¬ Xs∂ ko-‰v D-d-∏m-hpw. i-cm-i-cn ]T-\ \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øp-∂

Ip-´n-I-fm-Wv ko-‰v e-`n-°m-sX A-e-tb-≠n h-cp-∂-Xv. ho-Sn-\-SpØpw bm-{Xm ku-I-cy-ap-≈-Xpam-b ta-J-e-I-fn-se kv-Iq-fp-Ifn¬ {]-th-i-\w D-d-∏n-°m≥ Ign-bm-dn-√. C-Xn-\m¬ A-Sp-Ø A-tem-´vsa‚n-\m-bn Im-Øn-cn-°m≥ hnZym¿-Yn-Iƒ \n¿-_-‘n-X-cmIpw. ¢m-kv B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p ap-ºv \m-ev- A-tem-´v-sa-s‚-¶nepw ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂m-Wv A-[ym-]-I-cp-sS-bpw ]-£w. ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂v A\p-Iq-e D-Ø-c-hv D-≠m-b-tXmsS ]p-Xn-b l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fp-Iƒ B-cw-`n-°m-\p-≈ k¿-°m¿ D-Ø-c-hv Cu-am-kw D≠m-Ip-sa-∂m-Wp hn-e-bn-cpج.

dn-bpw a-e-\m-Sv bq-\n-b≥ A-Uvan-\n-kv-t{S-‰o-hv I-Ωn-‰n I¨-ho\-dp-am-b kp-tc-jv tIm-´-bv-°-IØv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. kp-h ¿-W Pq-_n-en k-tΩ-f-\w Kp-cphm-bq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv AwKw A-\n¬ X-d-\n-e-hpw Hm-^nkv ]n cm-P-\pw D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. a-t\-jv Ip-Sn-°-b-Øv, cm-

tP-jv ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬, tPmtam≥ I-Wn-bmw-Ip-Sn, A-Uz. F-kv {]-ho¨, ]n F-kv kn-\ntam≥, sI F≥ X-¶-∏≥, kn ]n D-Æn, hn sI I-am-em-k-\≥, hn F-kv k-Pn-tam≥, k-t¥m-jv aWn-a-e-°p-t∂¬, jm-Pn-\n N{μ≥, h-¬-k-Ω So-®¿, sI F≥ ap-c-fn kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-05-15  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-05-15

Thejas Epaper idukki Edition 2014-05-15  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-05-15