Page 1

2

ap-Ã-s¸-cn-bmÀ: A-\p-Iq-e hn[n-bp-−m-¡p-¶-Xn kÀ-¡mÀ ]-c-m-P-b-s¸-s«¶v Fw Fw a-Wn

hnti-j§Ä

tÌ-äv a-Zv-d-km s^-Ìv 10\v hÀ-¡-e a-¶m-\n-¿-bnÂ

sIm-√w: hnhn[ Pn-√-I-fn¬ \n∂p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ {]-Xn-`I-sf ]-s¶-Sp-∏n-®p-≈ kw-ÿm\-X-e aZvd-km s^-Ãv 10\v cmhn-se H-º-Xp ap-X¬ h¿-°-e a-∂m-\n-øm Imw-]-kn¬ \-SØpw. a-Zv-d-km hn-Zym-`ym-kw [m¿-an-I \-thm-Ym-\-Øn-\v F∂ {]-ta-b-hp-am-bn d-_o-D¬-AΔ¬ H-∂n-\v B-cw-`n-® Z-£n-W tI-c-fm a-Zv-d-km s^-Ãv- 2014' aZv-d-k, ta-J-em, Pn-√m -X-e-ßfn¬ \-S-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ hnP-bn-Ifm-b {]-Xn-`-I-fm-Wv ]s¶-Sp-°pI. ssh-Io-´v 'd-Cukp¬ D-e-am' \-K-dn¬ \-S-°p∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn¬ t{Sm-^n-bpw k-Ωm-\-hpw k¿-´n^n-°-‰pw hn-X-c-Ww sN-ø-pw. sa-bv 10\v a-Zv-d-k-Iƒ-°v A-h[n sIm-Sp-°-W-sa-∂v e-Pv-\Øp¬ ap-A-√n-ao≥ Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn sIm-´n-bw F sP kzm-Zn-Jv au-e-hn B-hn-iys∏-´p.

tUm-Î-td-äv e-`n-¨p tIm-´bw: sIm-®n im-kv-{X kmt¶XnI k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \n-∂v Du¿-PX-{¥ hn-`m-KØn¬ Xn≥ ^nenw tkmfm¿ sk≥kn-s\- Ip-dn®p≈ K-thj- W - Ø n- \ p tUm- Œ - t d- ‰ v e-`n-® hn Pn cm-tP-jv tam≥. I-f-a-t»-cn sk‚ v t]mƒ-kv tIm-f-Pn-se ^n-kn-Iv-kv hn-`mKw Akn. {]-^-k-dmWv. Im™n-c∏-≈n sh-®q¿ ho-´n¬ ]tc-X\mb tKm-]n-\m-Y-]n-≈-bpsSbpw hn-P-b-Ω-bp-sSbpw a-I\m-Wv.

ssh.-Fw.-kn.F hmÀ-jn-I k-t½-f-\-w

ap-≠-°-bw: {_n-´o-jp-Im¿ 50 h¿-jw Km-c‚n ]-d-™ ap-√-s∏cn-bm¿ Umw 120 h¿-jw ]n-∂n-´n´pw tI-c-f-Øn-\v A-\p-Iq-e-am-b Xo-cp-am-\-sa-Sp-∏n-°p-∂ Im-cyØn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ]-cm-P-b-s∏-s´-∂v kn.]n.Fw C-Sp°n Pn-√m sk-{I-´-dn Fw Fw aWn. d-_¿ hn-e-bn-Sn-hn-s\-Xn-tc kn.]n.Fw ap-≠-°-b-Øv \-SØn-b a-\p-jy-®-ß-e-tbm-S-\pd-_¿ hn-e-bn-Sn-hn-s\-Xn-tc kn.]n.F-Ωn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-≠-°-b-Øv \-S-Øn-b a-\p-jy- _-‘n-®p-≈ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Im-bm-bn-cp®-ß-e-tbm-S-\p-_-‘n-®p-≈ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w C-Sp-°n Pn-√m sk-{I-´-dn Fw Fw a-Wn ∂p A-t±-lw. ]p-Xn-b Umw thD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

W-sa-∂ tI-c-f-Øn-s‚ B-hiyw tIm-S-Xn-sb [-cn-∏n-°p-∂ Im-cy-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n-°pw Pe-tk-N-\ a-{¥n-°pw ho-g-N ]-‰n. ap-√-s∏-cn-bm-dn-\p Zp-c-¥-ap-≠mbm¬ tI-c-f-Øn-se P-\-߃ sh-≈w Ip-Sn-®pw X-an-gv-\m-´n-se P-\w sh-≈w Ip-Sn-°m-sX-bpw acn-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. tI-{μ kw-ÿm-\ k¿-°m-cpI-fpw d-_¿ tem-_n-I-fpw tN¿∂p-≈ H-Øp-I-fn-bm-Wv d-_¿ hn-e C-Sn-bm≥ Im-c-W-w. d-_¿ I¿-jI-sc kwÿm-\ k¿-

]p-\-eqÀ-þ-aq-hm-äp-]p-g kw-Øm-\-]m-X; H-¶mw-L-«w sS³-U-dm-bn tIm-´-bw: aq-hm-‰p-]p-g-˛-]p-\eq¿ ssl-th H-∂mw-L-´w \n¿am-W-Øn-\v sS≥-U-dm-bn. H∂mw-L-´-am-bn s]m≥-Ip-∂w apX¬ sXm-Sp-]p-g h-sc 50.32 Intem-ao-‰-dm-Wv \n¿-am-Ww \-SØp-∂-Xv. Pq-sse-bn¬ ]m-X-bpsS \n¿-am-Ww Xp-S-ßpw. 240 tIm-Sn-cq-] sN-e-hv {]-Xo-£n°p-∂ ]m-X tem-I -_m-¶n-s‚ k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv \n¿-an°p-∂-Xv. ]p-\-eq¿-˛-aq-hm-‰p-]p-g 131.171 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw 10 ao-‰¿ ho-Xn-

bn¬ Sm¿ sN-øpw. 15 ao-‰¿ ho-Xn- ]p-\-eq¿ F-∂n-ß-s\ c-≠p `m- Hm-S-bpw ^p-´v-]m-Øpw D-≠mbn¬ tdm-Un-\m-bn ÿ-ew G- K-ß-fn-em-bn \n¿-an-°p-∂ ]m-X- hpw. aq-hm-‰p-]p-g ap-X¬ ]p-\eq¿ h-sc 118 _-kv -tÃm-∏p-Ifpw 43 _-kv-t_-bpw 40 `m-K-ß Pq-sse-bn \nÀ-am-Ww B-cw-`n-¡pw fn¬ ]m¿-°n-Mv ÿ-e-hpw \n¿an-°pw.  H-¶mw-L«w s]m³-Ip-¶w ap-X sXm-Sp-]p-g h-sc ao-\-®n¬, a-Wn-a-e, ]-º, I√-S \-Zn-I-fn-em-bn A-©p-h-en-b  -sN-e-hv {]Xo-£n-¡p¶Xv 240 tIm-Sn- cq-] ]m-e-ß-fpw 15 sN-dn-b ]m-e-ßfpw D-≠m-hpw.  -44 In-tem-ao-äÀ Zq-cw kw-c-£-W-`n-¯n- \nÀ-an-¡pw ]m-X-bv-°v 44 In-tem-ao-‰¿ Zqcw kw-c-£-W-`n-Øn-bpw \n¿-ans‰-Sp-Øp-I-gn-™p. s]m≥-Ip- bv-°v F-´v do-®p-I-fm-Wp-≈-Xv. H- °pw. s]m≥-Ip-∂w-˛-sXm-Sp-]p-g ∂w-˛-sXm-Sp-]p-g, s]m≥-Ip-∂w-˛- ∂-c-ao-‰¿ ho-Xw C-cp-`m-K-Øpw tdm-Uv 30 am-k-Øn-\-Iw ]q¿-

F³.-Pn-.H bq-\n-b³ k-t½-f-\w: tem-tKm {]-Im-i-\w sN-bv-Xp

- - h-ln-®p. ktIm-´b - w: sa-bv- 24 ap-X¬- 26 h-sc bw- {]-kv- ¢-∫n¬- \-S-∂ N-S- a-t\m-Pv- A-[y-£X - kzm-KX - k - w-Lw- P-\d - ¬tIm-´-b-Øv- \-S-°p-∂ tI-c-fm ßn¬- am-Xr-`q-an- U-]yq-´n- F-Un- tΩ-f\ - o-[c - \ - m-Wv- {]-Im- I¨-ho-\¿- A-P-b≥- sI taF≥.-Pn-.H bq-\n-b≥- 51mw- kw- ‰¿- sI Pn- ap-cf sN-dp-tXm-Wn: ssh.-Fw.-kn.F ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ tem- i-\w- \n¿-hl t\m≥, ko-am F-kv- \m-b¿- kw- n-®X - v.C-Sp-°n k-_v do-Py¨ hm¿-jn- tKm- {]-Im-i\ {]-kv- ¢-∫v- {]-kn-U‚ v- F-kv- km-cn-®p.- - w- sN-bvX - p.- tIm-´I k-tΩ-f-\-hpw ]p-Xn-b `m-c-hmln-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏pw 11\v c-≠n-\p sN-dp-tXm-Wn tÃmtW-Pv tlm-´-en¬ \-S-°pw. k-tΩ-f-\w ssh.-Fw.-kn.F kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v se-_n ^n-en-∏v am-Xyp D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. C-Sp-°n Pn-√-bn-se hn-hn-[ ssh.-Fw.-kn.F-I-fn¬ \n-∂mbn \q-tdm-fw {]-Xn-\n-[n-Iƒ ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. k-tΩ-f-\m-\-¥-cw C-Sp-°n k-_v do-Py-s‚ ]p-Xn-b `m-c-hmln-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏pw \-S°p-sa-∂v k-_v do-Py¨ t\-Xm°-fm-b hn Sn tXm-a-kv, km-P≥ - m F≥.-Pn-.H bq-\n-b≥- 51mw- kw-ÿm-\ k-tΩ-f\ - Ø - n-s‚ tem-tKm- {]-Im-i\ - w- tIm-´b - wIp-t∂¬, h¿-Ko-kv sh-´n-bm- tI-cf {]-kv¢ - ∫ - n¬- \-S∂ - N-Sß - n¬- am-Xr-`q-an- U-]yq-´n- F-Un-‰¿- sI Pn- ap-cf - o-[c - ≥ - \n¿-hl - n-°p∂p ¶¬ F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p.

ap-Jy-a-{´n-bpw [-\-a-{´n-bpw d_À IÀ-j-I-sc h-©n-¡p-¶p-: am-Xyp Sn tXm-a-kv Fw.FÂ.F ]m-em: d-_¿ hn-e-bn-Sn-hp aqew Po-hn-Xw h-gn-ap-´n \n¬-°p∂ d-_¿ I¿-j-I-sc ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw a-{¥n sI Fw am-Wn-bpw h-©n-°p-Ibm-sW-∂p P-\-Xm-Zƒ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. amXyp Sn tXm-a-kv Fw.F¬.F. kn.]n.F-Ωn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ d-_¿ hn-e-bn-Sn-hn-s\Xn-tc ]m-em-bn¬ kw-L-Sn-∏n® a-\p-jy-N-ß-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-¥y-bn¬ Iq-Sp-X¬ d-_¿ D¬-]m-Zn-∏n-°p-∂ tI-c-fØn¬ d-_¿ D¬-∏m-Z-\w G-‰hpw Iq-Sp-X-ep-≈ tIm-´-bw Pn√-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂ DΩ≥ Nm-≠n-bpw sI Fw am-Wnbpw d-_¿ I¿-j-I¿-s°-Xn-tc ap-Jw Xn-cn-°p-∂ k-ao-]-\-amWv kzo-I-cn-°p-∂-Xv. I¿-j-I-sc kw-c-£n-°p-∂-

08 sabv 2014 hymgw

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

Xn-\p-≈ H-cp \-S-]-Sn-bpw k¿°m¿ -X-e-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ns√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kn.]n.Fw G-cn-bm sk-{I´-dn em-en-®≥ tPm¿-Pv A-[y£-X h-ln-®p. F≥.kn.]n kw-ÿm-\ JPm-©n am-Wn kn Im-∏≥, F≥.kn.]n kw-ÿm-\ sshkv {]-kn-U‚ v D-g-hq¿ hn-Pb≥, kn.]n.sF a-fi-ew sk{I-´-dn _m-_p sI tPm¿-Pv, tIc-fm tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]kn-U‚ v jm-Pn sh-≈m-∏m-Sv, kn-_n tXm-´p-]p-dw, jm¿-fn amXyp, s_-∂n ssa-em-Sq¿, AUz. hn F¬ sk-_m-Ãy≥, Ing-X-Sn-bq¿ _m-¶v {]-kn-U‚ v A-Uz. tPm¿-Pv kn Im-∏≥, B¿ Sn a-[p-kq-Z-\≥, Fw Fkv i-in-[-c≥, hn B¿ cm-tPjv, sI sI Kn-co-jv kw-km-cn®p

Øn-bm-°m-\m-Wp ]-≤-Xn. ]p-\-eq¿ I-h-e-bn¬-\n-∂p Xp-S-ßn sXm-Sp-]p-g _-kv Ãm‚n¬ A-h-km-\n-°p-∂-XmWv kw-ÿm-\ ]m-X-bm-b Fkv.F-®v F-´v. s]m≥-Ip-∂w-˛-]p\-eq¿ 82.11 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw ]ªn-Iv, ss{]-h-‰v ]-≤-Xn-bn-eq-sSbm-Wv (]n.]n.]n) \n¿-an-°p-∂Xv. ]n.]n.]n B-b-Xn-\m¬ 12 h¿-j-tØ-°v A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ I-cm-dp-Im-c≥-X-s∂ \-SØ-Ww.

°m¿ h-©n®p-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-Wv. Ip-Ø-I I-®-h-S-°m¿ I¿-jn-I hn-f-Iƒ ]q-gv-Øn-shbv-°p-∂-Xv hn-e-bn-Sn-hn-\v Im-cW-am-hp-s∂-∂pw A-t±-lw ]-d™p. I-t√-]m-ew P-Mv-j≥ ap-X¬ Kym-e-kv-Iv P-Mv-j≥ h-sc-bm-bncp-∂p N-ß-e. kn.]n.Fw ap-≠°-bw tem-°¬ sk-{I-´-dn Sn {]-km-Zv {]-Xn-⁄ sNm-√n-s°mSp-Øp. tP-°-_v tPm¿-Pv A-[y-£\m-bn. ]n F-kv kp-tc-{μ≥, Sn {]-km-Zv, ]n sI A-–p¬ I-cnw,

]-Ån-¡p t\-sc B-{I-a-Ww; \m-ev BÀ.F-kv.F-kv {]-hÀ-¯-IÀ A-d-Ìn I-cp-\m-K-∏-≈n: h-en-b Ip-f-ß-c ap-kv -enw P-am-A-Øv ]-≈n-°p t\-sc B-{I-a-Ww \-S-Øn-b \m-ep {]-Xn-I-sf -Iq-Sn I-cp-\m-K-∏-≈n kn.sF hn-Zym-[-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw A-dÃp sN-bv-Xp. tIm-´-bw a-‰q¿ ssh-te-en¬ ]-d-ºn¬ jm-Pn (40), Ime-Sn a-W-∏p-d-Øv c-Xo-jv (32), tIm-´-bw a-‰q¿ a-c-Øn¬ ho-´n¬ Ip™-∏≥ (52), tIm-´-bw a-‰q¿ h-cp-em¬ ho-´n¬ Pn-Zo-jv (22) F-∂nh-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-Isf dn-am‚ v sN-bv-Xp. t\-c-sØ tI-kn-se H-cp {]-[m-\ {]-Xn-sb kn.sF-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. s^-{_p-h-cn-bn¬ Xn-cp-h-\-¥]p-c-Øv \-S-∂ _n.sP.]n-bp-sS k-tΩ-f-\-Øn¬ t]m-bn-´v Sq-dn-Ãv _- n¬ a-S-ßn h-∂ kw-Lw h-en-b-Ip-f-ß-c ]-≈n-ap-°n¬ ap-kvenw ]-≈n-°p t\-sc I-s√-dn-bp-I-bpw ]-≈n tIm-ºu-≠n¬ A-∂Zm-\ hn-X-c-W-Øn-\v `-£-Ww ]m-N-Iw sN-bv-Xp sIm-≠n-cp-∂ 200 In-tem C-d-®n ]m-{Xw a-dn-®n-´v a-Æv hm-cn-bn-Sp-I-bp-am-bn-cp-∂p. {]Xn-Iƒ _n.sP.]n., B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-cm-sW-∂v t]m-enkv ]-d-™p. I-cp-\m-K-∏-≈n kn.sF. hn-Zym-[-c≥, F-kv.sF. cm-Pti-J-c≥, t]m-en-kp-Im-cm-b i-in, A-\n¬, a-Y-\≥, kzm-an-\m-Y≥, {]-k-∂≥ F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-bvX-Xv.

A-Sn-am-en-bn {io-\m-cm-b-W [À-a-hn-Nm-c b-Ú-w H-¼-Xn-\v Bcw-`n¡pw A-Sn-am-en: F-kv-.F≥.-Un.-]n tbm-Kw A-Sn-am-en bq-\n-b-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ aq-∂m-a-Xp {io-\m-cm-b-W [¿-a- hn-Nm-c bPv-Rw sa-bv H-º-Xp ap-X¬ 11 hsc Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. b-PvRm-Nm-cy≥ [¿-a ssN-X-\y kzm-an-I-fp-sS-bpw A-Sn-am-en im¥-Kn-cn a-lm-tZ-h-t£-{Xw ta¬im-¥n sI B¿ a-Z-\-∏-t‚-bpw ap-Jy-Im¿-an-I-Xz-Øn¬ F-kv.F≥.-Un-.]n kv-Iqƒ {Ku-≠nem-Wp aq-∂p Zn-h-kw \o-≠p \n¬-°p-∂ b-⁄w kw-L-Sn-∏n®n-´p-≈-Xv. Cu-h¿-j-sØ b-⁄- ]-cn]m-Sn-Iƒ-s°m-∏w ssZ-h-Z-i-Iw i-Xm-_v-Zn B-tLm-j-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw ]T-\- ¢m-kpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. a-lm-K-W]-Xn-tlm-aw, im-¥n-l-h-\w,

bp.Un-.F-^v lÀ-¯m X-«n-¸v: kn.]n.sF

hn-[n ZuÀ-`m-Ky-I-cw; P-\-§-fp-sS B-i-¦-b-I-ä-Wwþ kn.]n.Fw

ss]-\m-hv: ap-√-s∏-cn-bm¿ hn-jb-Øn¬ bp-Un-F-^v {]-Jym-]n®n-cn-°p-∂ l¿-Øm¬ ]-cn-lmky-am-sW-∂v kn-.]n-.sF Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI in-h-cm-a≥ ]d-™p. tI-c-f-Øn-s‚ Xm¬-∏cy-߃ kw-c-£n-°p-∂-Xn¬ bp-.Un-.F-^v k¿-°m-cn-\p-≠mb Z-b-\o-b ]-cm-P-bw a-d-®p-h-bv°m≥ l¿-Øm¬ {]-Jym-]-\w sIm-≠v I-gn-bn-√. kp-{]nw- tImS-Xn-bn¬ tI-c-f-Øn-s‚ hm-Z-apJ-߃ ^-e-{]-Z-am-bn A-h-X-cn∏n-°m≥ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn\v I-gn-bm-sX t]m-b-Xm-Wv CØ-c-sam-cp hn-[n-bp-≠m-Im≥ Im-c-Ww. Pn-√-bn-se P-\-߃ H-∂mbn \-S-Øn-b ap-√-s∏-cn-bm¿ ka-c Im-e-Øv bp-.Un-.F-^v kzo-Icn-® \n-e-]m-Sv P-\-߃ Xn-cn-®dn-™n-´p-≠v. P-\-ß-tfm-Sp A ¬-∏-sa-¶n-epw Iq-dp-s≠-¶n¬ kp-{]nw- tIm-S-Xn-bn¬ dn-hyq lc-Pn \¬-IWsa∂pw in-h-cma≥ Bhiy-s∏´p.

C-Sp-°n-: tI-c-f-Øn-se P-\-e£-ß-sf _m-[n-°p-∂ ap-√-s∏cn-bm¿- kp-c-£m-{]-iv-\-Øn¬kp-{]nw -tIm-S-Xn- `-c-W-L-S-\m_-©n-s‚ hn-[n- \n¿-`m-Ky-I-cam-sW-∂pw- P-\-ß-fp-sS B-i¶-b-I-‰m≥- A-Sn-b-¥-c \-S-]-SnIƒ- kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw- kn.]n-.Fw- Pn-√m- sk-{I-´-dn-b-‰v- A`y¿-Yn-®p.ap-√-s∏-cn-bm¿ -Umw- kp-c-£sb ap≥-\n¿-Øn- tI-c-f \n-b-ak-` 2006¬- ]m-km-°n-b kp-c£m- \n-b-aw- A-km-[p-hm-°n-bXv- P-\-hn-cp-≤-am-Wv -.- ap-√-s∏-cnbm¿- Umw- Dƒ-s∏-sS-bp-≈-Umap-I-fp-sS \-ho-I-c-W-hpw- A-‰Ip-‰-∏-Wn-I-fpw- e-£yw- h-®mWv- kp-c-£m-\n-b-aw -]m-km-°nb-Xv-.C-°m-cy-Øn¬- kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ Pm-{K-X-°p-d-hpwtI-{μ-Øn-s‚ X-an-gv-\m-Sv-A-\pIq-e \n-e-]m-Spw- {i-t≤-b-am-Wv.Umw- kp-c-£ kw-_-‘n-®v- tImS-Xn-\n-tbm-Kn-® D-∂-Xm-[n-Im-c

im-c-Zm-hn-Zym- a-{¥m¿-®-\, k¿ssh-iz-cy-]q-P, k-aq-l-{]m¿-Y\ Xp-S-ßn-b B-Nm-c, B-cm-[-\ {I-a-ß-tfm-sS-bpw hn-hn-[ hn-jb-ß-fn-ep-≈ ]T-\-¢m-kp-Itfm-Spw Iq-Sn-bm-Wp {io-\m-cm-bW hn-Nm-c b-Pv-Rw \-S-°p-∂Xv.in-h-Kn-cn k-am-[n-bn-se sISm-hn-f-°n¬-\n-∂pw ]-I¿-s∂Øn-°p-∂ Zo-]w H-º-Xn-\p cmhn-se aTm-[n-]-Xn kzm-an {]-Imim-\-μ b-Pv-R-th-Zn-bn-se Kp-cptZ-h hn-{K-l-Øn-\p ap-∂n¬ {]Xn-jvTn-°p-∂-tXm-sS b-⁄Øn-\v Xp-S-°-am-hpw. c-N-\ i-Xm-_v-Zn B-tLm-jß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w F-kv-F≥Un-]n tbm-Kw {]-kn-U‚ v tUm. Fw.F≥. tkm-a≥ \n¿-h-ln°pw. bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v A\n¬ X-d-\n-ew A-[y-£-X hln-°pw. F-kv-F≥-Un-]n tbm-

Sn ]n sXm-Ωn, Sn F-kv Ir-jv-WIp-am¿, hn F≥ ]o-Xmw-º-c≥ kw-km-cn-®p. Im-™n-c-∏-≈nbn¬ kn.]n.Fw G-cn-bm sk{I-´-dn A-Uz. ]n jm-\-hm-kv {]Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp. s]m-Xp-k-tΩ-f-\w cm-Pp G{_-lmw Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. A-Uz. ]n jm-\-hmkv, ]n sI \-ko¿, ]n sI jp°q¿-, ]n sI I-cp-Wm-I-c-]n-≈, sI F≥ Zm-tam-Z-c≥, j-anw Al-Ω-Zv, F-kv jm-Pn, P-bnw-kv ]n ssk-a¨, sI sI i-in-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

Kw Iu¨-kn-e¿ sI Un c-ta-iv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.N-Sßn¬-Ip-dn-®n aTm-[n-]-Xn [¿-assN-X-\y b-Pv-R-am-lm-fly apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. bq-Wnb≥ sk-{I-´-dn sI.F-kv. e-Xojv-Ip-am¿, tbm-Kw t_m¿-Uv saw-_¿ Pn. A-P-b≥, c-Rv-Pn-Xv Im-h-fm-bn¬ F-∂n-h¿ {]-`m-jWw \-S-Øpw. 10.30\p tUm. KoX kp-cm-Pv ssZ-h-Z-i-Iw c-N-\ i-Xm-_v-Zn k-tμ-iw \¬-Ipw. H-∂n-\p Kp-cp-]q-P, {]-km-Z-aq´v, \m-en-\p Kp-cp-tZ-h B-cm-[-\. k-a¿-∏-Ww.10\p cm-hn-se F-´n\p a-lm-K-W-]-Xn-tlm-aw, im¥n-l-h-\w, im-c-Zm¿-®-\, Kp-cp]q-P, k-aq-l-{]m¿-Y-\. H≥-]-Xn\p \-S-°p-∂ kw-L-S-\m k-tΩf-\w tbm-Kw ssh-kv {]-knU‚ v Xp-jm¿ sh-≈m-∏-≈n D-ZvLm-S-\w sN-øpw.

hn-[n \n-cm-im-P-\-Iw: k-a-c-k-an-Xn I-´-∏-\: ap-√-s∏-cn-bm¿ hn-j-bØn¬ tI-c-f-Øn-s‚ B-h-iy߃ \n-cm-I-cn-® kp-{]nw tIm-SXn hn-[n \n-cm-im-P-\-I-am-sW∂p k-a-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥ ^m. tPm-bn-\n-c-t∏¬. tIm-S-Xn hn-[n A-\p-Iq-e-am-hp-sa-∂p ip`m- ] v - X n- h n- i zm- k - a p- ≠ m- b n- c p∂p. Zu¿-`m-Ky-h-im¬ A-{]-Xo£n-X Xn-cn-®-Sn-bm-Wv- hn-[n-bneq-sS tI-c-f-Øn-\p-≠m-b-Xv. ka-cw Xp-S-cp-sa-∂pw ^m. tPm-bn \n-c-t∏¬-]-d-™p. hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn. ssl-td-©v kw-c-£-W k-anXn, tI-c-fm -tIm¨-{K-kv (Fw), B¿.F-kv.]n (_n), B¿.Fkv.]n F-∂o kw-L-S-\-Iƒ l¿-Øm-en-\p ]n-¥p-W Adn-bn-®n-´p-s≠-∂v ^m. tPm-bn \n-c-t∏¬ ]-d-™p. A-h-iy k¿-ho-kp-I-sf-bpw ]m¬, ]{Xw F-∂n-h-sb-bpw l¿-Ømen¬- \n-∂v- H-gn-hm-°n-bn-´p-≠v.

k-an-Xn- dn-t∏m¿-´pw- tI-c-f-Øns\-Xn-cm-bn-cp-∂p.-tI-c-f Xm¬]-cy-߃- kw-c-£-°p-∂n-s√∂ hn-a¿-i-\w- 2012¬- D-≠m-bt∏mƒ- A-Xn-s\-\ym-bo-I-cn-°p∂ \n-e-]m-Sm-Wv- ap-Jy-a-{¥n,sI-.]n-.kn.-kn- {]-kn-U‚ v,- P-ehn-`-h a-{¥n F-∂n-h¿- kzo-I-cn®-Xv.- ap-√-s∏-cn-bm-dn-\v- F-s¥¶n-epw- A-]-I-Sw-D-≠m-bm¬- AXv- C-Sp-°n- Umw- Xm-ßp-sa-∂ A-Uz-.- P-\-d-en-s‚ 2012se \n-e]m-Spw- tI-c-f-Øn-\v- Xn-cn-®-Sn-bmbn-cp-∂p. C-t∏mƒ- bp-.Un-.F-^v{]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂ l¿Øm¬- A-]-lm-ky-am-Wv.- tI-cf-Øn-\p kp-c-£-bpw- X-an-gv-\mSn-\v- P-e-hp-sa-∂-Xm-Wp {]-[m\ \n-e-]m-Sv.ap-√-s∏-cn-bm¿hn-j-bØn¬- tI-c-f-Øn-s‚- B-i-¶ ]cn-l-cn-°m≥- D-S≥- dn-hyq- l-c-PnDƒ-s∏-sS-bp-≈ ^-e-{]-Z-am-b \-S-]-Sn-I-fp-am-bn- ap-t∂m-´p -t]mh-W-sa-∂pw- Pn-√m -sk-{I-´-dn- ap√-s∏-cn-bm¿ hn-j-b-Øn-se tIm-S-Xn-hn-[n-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v h-≈-°-S-hn¬ Xm-gvhm-c Fw- Fw- a-Wn- B-h-iy-s∏-´p.\n-hm-knIƒ kp-{]nw tImS-Xn -No-^v P-Ãn--kn-s‚ tIm-ew- I-Øn-°p∂p

I-\-¯ a-g-; Ncn-{X-¯n B-Zy-ambn tPm-en D-t]-£n-¨v ImÀ-jn-I ta-J-e-bn bp-hm-hv XriqÀ ]q-c-¯n-\v C¯-h-W sh-Sn-s¡-«nà s]m-¶p-hn-f-bn-¡p-¶p Xr-iq¿: I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿∂v Xr-iq¿ ]q-c-Øn-s‚ N-cn-{XØn¬ BZy-am-bn km-w-]nƒ shSn-s°-´v th-s≠-∂v h-®p. C-∂se cm-hn-se ap-X¬ Xp-S-ßn-b ag D-®-Xn-cn-™-tXm-sS I-\-Øp. km-w-]nƒ sh-Sn-s°-´n-\v aq-∂v aWn-°q¿ ap-ºp-h-sc Xr-iq¿ \-Kc-Øn¬ a-g Xn-a¿-Øv s]-bv-XtXm-sS-bm-Wv km-w-]nƒ sh-Sns°-´v th-s≠-∂v h-bv°m≥ ]md-ta-°m-hv, Xn-cp-h-ºm-Sn tZ-hkz-߃ Xo-cp-am-\n-®-Xv. ssh-Io-´v A-©n\v sh-Sns°-´v H-gn-hm-°n-b hn-h-cw HutZym-Kn-I-am-bn A-dn-b-®-tXm-sS sh-Sn-s°-´v I-º-°m¿ \n-cm-ibn-em-bn. A-h-km-\ \n-an-jw hsc km-w-]nƒ F-ßn-s\-sb-¶nepw \-S-Øm≥ C-cp-Iq-´-cpw {ian-s®-¶n-epw a-g i-an-°m-Xn-cp-∂Xpw tX-°n≥-Im-Sv ssa-Xm-\n-bnse-Sp-Ø Ip-gn-I-fn¬ sh-≈w sI-´n-°n-S-∂-Xpw sh-Sn-s°-´v \-

t°m-∏p-I-fn¬ Nn-e-Xv A-[n-Iw ssh-Im-sX s]m-´n-t°-≠-Xm-bXn-\m¬ i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s® sh-Sn-s°-´v h-sc C-Xv kq-£n-®psh-°p-I _p-≤n-ap-´m-sW-∂v ]d-b-s∏-Sp-∂p. apºv ]q-cw {]-[m-\ sh-Sns°-´v a-g aq-ew am-‰n-sh-t°-≠n h-∂n-´p-s≠-¶n-epw km-w-]nƒ sh-Sn-s°-´n-\v a-g-sbm-gn-™p \n¬-°m-dp-≠v. km-ºnƒ th-s≠-∂v h-® A\p-`-hw Hm¿-a-bn-en-s√-∂v Xn-cph-ºm-Sn tZ-h-kzw {]-kn-U‚ v {]^.-Fw am-[-h≥-Ip-´n ]-d-™p. a-g-sb A-h-K-Wn-®v Zq-sc-Zn-°pI-fn¬ \n-∂p-≈-h¿ \-K-c-Ønse-Øn-b-t∏m-gm-Wv km-ºnƒ a-g I-\-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ ]q-cw kmw-]n-ƒ sh-Sn-s°- sh-Sn-s°-´v th-s≠-∂v h-® hn´n-\m-bn H-cp-°n-b A-an-´p-Ip-‰n-I-fpw Ip-gn-I-fpw aq-Sn-bn-´ h-c-a-dn-™-Xv. C-tX-Øp-S¿-∂v \n-e-bn¬` t^m-t´m: sI sI \-Po-_v B-sI \n-cm-i-cm-b C-h¿ ]m-dS-tØ-≠ `q-an-bn-se a-Æv a-g- th-s≠-∂ Xo-cp-am-\-Øn-se- ta-°m-hn-s‚ B-\-®-a-b-{]-Z¿bn¬ \-\-™-Xpw A-]-I-S-km- Øp-I-bm-bn-cp-∂p. i-\-hpw ]q-cw F-Iv-kn-_n-jkm-ºn-fn-s\m-cp-°n-b sh-Sn- \pw I-≠v a-S-ßn.[y-X-I-fm-b-X-n-\m¬ km-w-]nƒ

ssh-°w: {Sm-h≥-Iq¿ kn-a‚ vkn¬ sa-jo≥ Hm-]-td-‰¿ tPmen D-t]-£n-®v bp-hm-hv Im¿-jnI cw-K-Øv \q-dp-ta-\n hn-P-bw sIm-øp-∂p. sh-®q¿ ]-©m-bØv A-©mw hm¿-Un-se sImSp-Xp-cp-Øv C-fw-Xp-cp-tج am¿-´n≥ sP (45) B-Wv H-º-Xv G-°¿ h-cp-∂ ]p-c-bn-S-Øn¬ A-[zm-\w sIm-≠v Im¿-jn-I cw-K-Øv ap-t∂-dp-∂-Xv. 15 h¿-j-am-bn Ir-jn-∏-WnI-fn¬ ap-gp-In-sb-¶n-epw tPmen D-t]-£n-®-Xn-\p ti-j-amWv k-Po-h-am-bn Im¿-jn-I taJ-e-bn-te-°p Xn-cn-bp-∂-Xv. aq∂p h¿-jw sIm-≠v ]-ip ^mw, tIm-gn ^mw, B-Sv ^mw, ao≥ hf¿-ج, A-e-¶m-c a¬-ky°r-jn, hm-Ø-°r-jn, Xm-dm-hv, \m-S≥ tIm-gn ^mw, ]-®-°-dn, Ip-cp-ap-f-Iv, hm-g, I-∏ Ir-jn-Isf-√mw Xp-S-ßn. B-Zyw ]-e-cpw Ir-jn hn-P-bn-°p-∂ Im-cy-

sIm-Sp-Øp-cp-Øv C-fw-Xp-cptج am¿-´n≥ sPbp-sS Ir-jn-bn-S-Øn¬ \-S-Øn-b a¬-ky-°r-jn hn-f-sh-Sp-∏v Øn¬ kw-i-bw {]-I-Sn-∏n-s®¶n-epw am¿-´n≥ C-sXm-∂pw Imcy-am-°n-bn-√. ]-ip ^m-am-Wv Im¿-jn-I hr-≤n-bp-sS \-s´-√v. F-Nv.F^v, kzn-kv {_u¨, \m-S≥ Dƒ-

s∏-sS 15e-[n-Iw ]-ip-°ƒ ^man-ep-≠v. I-√-d ta-J-e-bn¬ H´p-an-° ho-´p-Im-cpw ]m¬ hmßp-∂-Xpw C-hn-sS \n-∂m-Wv. £o-c Ir-jn-bn¬ c-≠p X-h-W ssh-°w tªm-°v ]-©m-b-Øns‚-bpw, c-≠p X-h-W sh-®q¿ ]-©m-b-Øn-s‚-bpw A-hm¿Up-Iƒ am¿-´n-s\ tX-Sn-sbØn-bn-cp-∂p. tI-c-f-Øn¬ A-]q¿-h-ambn am-{Xw Im-Wp-∂ \m-S≥ tIm-gn ^mw C-hn-S-sØ -{]-tXyI-X-bm-Wv. 300e-[n-Iw \m-S≥ tIm-gn-I-fp-≠v . C-tXm-sSm-∏w ap-´-t°m-gn-I-sf-bpw h-f¿-Øp∂p. ao≥ h-f¿-Ø-epw, A-e-¶mc a¬-ky Ir-jn-bpw hn-P-bØn-s‚ ]p-Xn-b ta-®n¬-∏p-d߃ tX-Sp-I-bm-Wv. Ku-c, tIm-bn-Im¿-∏v, ªm°v Ku-c, I-cn-ao≥, I-Sv-e, tcmlp, {Km-kv-lm¿-∏v F-∂n-h-bmWv {]-[m-\ a¬-ky-߃. Im-

¥m-cn-bp-sS hn-e Ip-Xn-®p-b¿∂-tXm-sS C-t∏mƒ Cu Ir-jnbpw B-cw-`n-®n-´p-≠v. 12 A-Sn s]m-°-ap-≈ No-c ^m-an¬ FØp-∂-h-sc A-Zv`p-X-s∏-Sp-Øp∂ Im-gv-N-bm-Wv. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ t\-´ßƒ sIm-øp-tºm-gpw \n-c-h-[n {]-Xn-k-‘n-Iƒ \n-e-\n¬-°p∂-Xm-bn Cu bp-h I¿-j-I≥ ]-d-bp-∂p. sh-≈-Øn-s‚ e-`yX-°p-d-hpw am-en-\y \n-t£-]hp-am-Wp {]-[m-\ {]-iv-\w. cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ Sm-¶¿ tem-dnI-fn¬ am-en-\yw \m-´p-tXm-Sp-Ifn¬ \n-t£-]n-°p-∂-Xp ]-Xnhm-b-tXm-sS sh-≈w a-en-\-s∏´p. C-t∏mƒ Ir-jn-bv-°p t]mepw sh-≈w Im-in-\p hm-tß≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ hn-P-bw h-cn-® am¿-´n≥ k-aq-l tk-h-\ cw-KØpw {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v.


{]mtZ-inIw

8 sa-bv 2014 hymgw

kv-IqÄ P-Mv-j-\n ko-{_m-sse-\n-Ã; A-]-I-Sw ]-Xn-hm-bn

]cn-]mSn h-Æ-∏p-dw F-kv.-F≥.-Fw.

kv-Iqƒ: sI ]n tXm-a-kv am-jns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-bn-I ]cn-io-e-\w ˛9.-00 sN-dp-tXm-Wn : tkm-jy-en-kv‰v P-\-X U-tam-{Im-‰n-Iv Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ, \n-tbm-P-I-afi-ew {]-kn-U‚p-am¿, t]m-jI kw-L-S-\ Pn-√m {]-kn-U‚pam¿ F-∂n-h-cp-sS kw-bp-‡tbm-Kw ˛10.-00

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]- Hgnhv ]m-e° - p-g: K-h. l-b¿ sk°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ l-b¿ sk°≥-Ud - n hn-`m-KØ - n¬ a-eb - mfw, Cw-•o-jv, ^n-kn-Ivk - v, sI-ankv{- Sn, am-Øvk - v, Iw-]yq-´¿ kb≥-kv, ln-Ãd - n, sIm-ta-gvk - v F-∂o hn-jb - ß - ƒ-°v K-Ãv A[ym-]I - s - c B-hi - y-ap-≠v. Xm¬-∏c - y-ap-≈h - ¿ k¿-´n-^n-°‰p-am-bn 12\v cm-hn-se 11\p kvIqfn¬ lm-Pc - m-hW - s - a-∂p {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.-

K-kv-äv e-Iv-N-dÀ CâÀ-hyq 9\v

sXm-Sp-]p-g: \yq-am≥ tIm-fPn¬ C-°t- Wm-an-Ivk - v , sImta-gvk - v F-∂o hn-jb - ß - f - n¬ Xm¬-°m-en-Im-Sn-ÿm-\Ø - n¬ K-kv‰ - v e-Iv® - d - ¿-am-cp-sS H-gn-hpI-fn-te-°v H-ºX - n-\v C‚¿-hyq \-S° - pw.-Xm¬∏-cy-ap-≈ D-tZymKm¿-Yn-Iƒ tbm-Ky-X sX-fn-bn°p-∂ A-k¬ tc-JI - f - p-am-bn 9\v cm-hn-se 10\v \yq-am≥ tImf-Pn¬ lm-Pc - m-hW - w. t^m¨. 9446276764.-

kp-{]nw-tImS-Xn hn-[n-bn¬ {]-Xn-tj-[n®v ap√-s∏-cn-bm¿ kwc-£-W k-an-Xn B-lzm-\w sNbv-X l¿-Øm-en-\v ]n¥p-W {]-Jym-]n-®v bp.Un.F-^v. sXm-Sp-]p-g-bn¬ \-SØn-b {]-I-S\w

h-Æ-∏p-dw: h-Æ-∏p-dw ]-©m-bØn-se F-k.v-F≥.-Fw. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ P-Mv -j\n¬ ko-{_m-sse-t\m kn-Kv \¬ t_m¿-Up-I-tfm C-√m-ØXv A-]-I-Sw hnX-bv°p∂-p. Poh≥ ]-W-bw-h-®m-Wv kv-Iqƒ Ip-´n-I-ƒ tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°p∂-Xv. K-Xm-K-X-°p-cp-°pw C-hn-sS \n-Xy-kw-`-h-am-Wv. hm-l-\߃ A-an-X-th-K-Øn-em-Wv CXp-h-gn I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv. CXpw A-]-I-S-km-[y-X h¿-[n-∏n°p-∂p. kv-Iqƒ PMvj-\n¬ ko-{_msse≥ ÿm-]n-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v A-[n-Ir-X¿-°v \n-c-h[n \n-th-Z-\-߃ \¬-In-sb-¶nepw C-Xp-h-sc ^-e-ap-≠m-bn´n√.-

kottayam/idk

ImÀ-U-aw c-Pn-kv-t{S-j³: IÀ-j-I-sc Nq-j-Ww- sN-¿p-¶p-s¶-¶v s\-Sp-¶-≠w: k¿-°m¿ D-Ø-chn-√m-sX Im¿-U-aw c-Pn-kv-t{Sj-s‚ Im-e-h-[n H-cp h¿-j-ambn Np-cp-°n I-gn-™ 20 h¿-ja - mbn D-tZym-Kÿ c - pw C-S\ - n-e° - mcpw tN¿-∂v I¿-j-I-sc Nq-jWw sN-øp-I-bm-sW-∂v ssltd-©v kv-ss]-k-kv πm-t‚-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-tcm-]n®p. 1995 ap-X¬ tIm-Sn-°W - ° - n\v cq-]b - m-Wv Cu C-\Ø - n¬ d-h\yq D-tZym-K-ÿ-cpw G-P‚p-amcpw tN¿-∂v G-ew I¿-j-I-cn¬ \n-∂pw Cu-Sm-°p-∂-Xv.-G-ew I¿-jI - ¿-°v 1994 ap-X¬ ÿn-cw c-Pn-kvt- {S-j≥ k¿-´n-^n-°‰ - v A\p-hZ- n-°p-∂n-√. C-Xn-\p-]-I-cw F-kn.-B¿. F-∂ t]-cn¬ k¿-´n-^n-°-‰n-\v

`q-kw-c-£-W tk-\-bp-sS {]-hÀ-¯-\w \n-e-¨p; aq-¶mÀ ho-−pw ssI-tb-ä-¡m-cp-sS ]n-Sn-bnÂ

aq-∂m¿ : `q-am-^n-b-I-fp-sS-bpw D-tZym-K-kv-Y-cp-sS-bpw C-S-s]S¬ aq-ew `q-kw-c-£-W tk-\bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n-e-®p. H-cnS-th-f-bv-°p ti-jw aq-∂m-dn¬ ssI-tb-‰w hym-]-I-am-hp-∂p.ssI-tb-‰-ß-fpw A-\-[n-Ir-X \n¿-am-W-ß-fpw hym-]-I-am-bncp-∂ tZ-hn-Ip-fw Xm-eq-°n-epw ]-cn-k-c-ßfn-epw C-h \n-b-{¥n°p-∂-Xn-\pw k¿-°m¿ `q-an kwc-£n-°p-∂-Xn-\p-am-Wv kw-kvsXm-Sp-]p-g: sIm-c-´n-bn¬- \-S- Ym-\-Øv B-Zy-am-bn `q-kw-c-£°p-∂ kw-ÿm-\ k-_v- Pq-\n- W tk-\ cq-]o-I-cn-®-Xv.b¿_m-kv-I-‰vt_mƒ- Nm-w]y≥jn-∏n¬- C-Sp-°nPn-√m- So-an-s\ ap-´wj-¥mƒ- tPym-Xn]-ªn-Iv- kv-Iq-fnse G-gmw ¢m-kv- sXm-Sp-]p-g: ap-√-s∏-cn-bm¿- hnhn-Zym¿-Yn- tSm-Wn- s_-∂n- \-bn- j-b-Øn¬- kp-{]nw- tIm-S-Xn- hn°pw.--- So-an-se a-‰v- Aw-Kß - ƒ- tSmw- [n- Zu¿-`m-Ky-I-c-hpw- A-tß-btPm-kv,- tdm-l≥- tXm-ak - v,- t\m- ‰w- th-Z-\m-P-\-I-hp-am-sW-∂vb¬- tPm-kv,- tPm¿-Un- P-bnw-kv,- kn.---]n-.s-- F. Pn-√m- sk-{I-´-dn- sI Pn-tbm- tPm¿-Pv,- \n-Jn¬- tXm-a- sI in-h-cm-a≥- ]-d-™p.--- tI-c-fkv,- A-e≥- tPm¨ hn-¬k¨,- Øn-s‚ B-i-¶ ]q¿-W-am-bpwtPm- Cu-∏≥- sUm-an-\n-Iv,- A¬- A-h-K-Wn-®p-sIm-≠p-≈-Xm-WvØm-^v- ap-lΩ - Z- v,- B-in-iv- tPm¿- hn-[n.--- A-º-Xv- h¿-j-sØ Im-ePv,- B¬-hn≥- tPm-kv.tUm.----{]n≥- ]-cn-[n- \n¿-W-bn-®v- \n¿-an-® kv- sI a-‰a - m-Wv- tIm-®v.11h--- sc \- Umw- 119 h¿-jw- ]n-∂n-´-t∏mƒS-°p-∂ a-¬k-cØ - n¬- F-dW - m- P-\-ß-fn¬- B-i-¶-bw- `-b-hpwIp-fw,- I-Æq¿,- F-∂o- Pn-√-Iƒ- D--≠m-hp-∂-Xv- kzm-`m-hn-I-am-Wv.--A-Xp-sIm-≠m-Wv- X-an-gv-\mDƒ-s∏-S∂ - "F'- ]q-fn-em-Wv- C-SpSn-\v- P-ew,- tI-c-f-Xn-\v- kp-c-£ °n- a-¬k-cn-°p-I.---

kw-Øm-\ k-_-v Pq-\n-bÀ- _m-kI -v ä- :-v tSm-Wn- s_-¶n\-bn-¡pw

2012 am¿-®v 27 \m-Wv tZ-hn-Ipf-Øv 15 Aw-K `q-kw-c-£-W tk-\-bp-sS ]m-knMv Hu-´v ]-tcUv \-S-Øn-b-Xv. C-h-cp-sS {]-h¿Ø-\-߃ B-cw-`n-®-t∏mƒ-Xs∂ h-Ip-∏n-se D-tZym-K-kv-Y¿°n-S-bn¬ `n-∂m-`n-{]m-b-ap-≠mbn-cp-∂p.-k¿-°m¿ `q-an ssItb-dn e-£-߃-°v ssI-am-dnbn-cp-∂ am-^n-b-°v H-Øm-i sNbv-Xn-cp-∂ D-tZym-K-kv-Y¿-°pw cm-jv-{So-b t\m-X-°ƒ-°p-am-bncp-∂p A-[n-Iw F-Xn¿-∏v.Nn-∂-°-\m¬ t]m-ep-≈ hn-

Zq-c-kv-Y-e-ß-fn-ep-≈ ssI-tb-‰ `q-an-I-fn¬ t]m-hp-∂-Xn-\m-bn hm-l-\-߃ \¬-Im-sX C-h-cpsS {]-h¿-Ø-\w tZ-hn-Ip-fw Xmeq-°v Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ am-{Xam-bn H-Xp-°p-I-bm-Wv D-tZym-Kkv-Y¿ sN-bv-X-Xv.-]n-∂o-Sv Nn-e D-∂-X d-h-\yq D-tZym-K-kv-Y¿ CS-s]-´m-Wv C-h¿-°p H-cp Po-∏v \¬-In-b-Xv. tk-\mw-K-߃ {]tZ-i-Øp-≈ ssI-tb-‰-߃ H-gn∏n-°m-\pw h≥-In-S \n¿-am-W߃ I-s≠-Øm\pw B-cw-`n-®tXm-sS-bm-Wv D-∂-X D-tZym-K-

kv-Y¿ C-h¿-°v t\-sc ho-≠pw Xn-cn-™-Xv.-]-W-hpw kzm-[o-\hpw D-]tbm-Kn-®v \-S-Øp-∂ h≥-In-S \n¿-am-W-߃ \-S-Øp∂-h-cm-Wv D-tZym-K-kv-Y-sc-bpw t\-Xm-°-sf-bpw D-]-tbm-Kn-®v tk-\mw-K-߃-°p-≈ {]-h¿Ø-\ kzm-X-{¥yw X-S-™-sX∂vv B-tcm-]-W-ap-≠v.C-Xp-aq-ew ]-≈n-hm-k¬ Su¨, tZ-hn-Ip-fw, tIm-f-\n, t]m-X-ta-Sv, e-£v-an, Nn-∂-°\m¬ Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fnem-bn \q-dn-e-[n-Iw A-\-[n-Ir-X

\n¿-am-W-ß-fm-Wv C-t∏mƒ \-S∂p-sIm-≠n-cn°p-∂-Xv. Pn-√m Ie-Iv-S-dp-sS F≥.-H-.kn. C-√m-sX {]-tZ-i-Øv \n¿-am-W-߃ \-SØm≥ ]m-Sn-√ F-∂ D-Ø-c-hv ew-Ln-®m-Wv C-hn-sS ]-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xv. C-Xn-s\-√mw D-∂X D-tZym-K-kv-Y-cp-sS ]n-¥p-Wbps≠-∂m-Wv ]-c-s°-bp-≈ B-t£]w. C-Xn-\v F-Xn-cm-bn \n-e-sIm-≠ tk-\mw-K-ß-sfbm-Wv C-t∏mƒ hm-l-\w \¬Im-sX tPm-en X-S- -s∏-Sp-Øp∂-Xv.-

ap-Ã-s¸-cn-bmÀ: kp-{]nw- tIm-S-Xnhn-[n- ZuÀ--`m-Ky-I-csa¶v F-∂ \n¿-tZ-iw- tI-c-fw- ap-t∂m´p-h-®-Xv.---]p-Xn-b Umw- \n¿-an-®psIm-≠p-am-{X-sa tI-c-f-Øn-se P-\-ß-fp-sS kp-c-£ D-d-∏p-h-cpØm-\m-hp.--- Cu- bm-Ym¿-Yy-amWv- kp-{]nw- tIm-S-Xn- ]q¿-W-ambpw- A-h-K-Wn-®-Xv.--- ^-e-{]-Z-amb ]-cn-lm-c am¿-K-߃- I-s≠Øm≥- tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿°m-cp-Iƒ- A-Sn-b-¥-c \-S-]-Snkzo-I-cn-°-Ww.--- F¬-.Un-.F-^v-. Cu- hn-j-b-sØ-°p-dn-®v- N¿-®sN-bv-Xv- Bm-h-iy-am-b Xo-cp-am\-߃- F-Sp-°p-sa-∂pw- in-h-cm- B¿-.F-kv-.]n-. (Fw)- Pn-√m- {]-h¿-Ø-I-tbm-Kw- sXm-Sp-]p-g-bn¬- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dna≥- ]-d-™p.--_m-_p- Zn-hm-I-c≥- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p-

skan-\mÀ \S¯n

ap-X-e-t°m-Sw- P-bv-ln-μv- sse-{_-dn-bp-sS km-º-Øn-I k-lm-bw- Pn-√m- sse-{_-dnIu¨-kn¬- sk-{I-´-dn- sI Fw- _m-_p- hn-X-c-Ww- sN-øp-∂p-

D-Z-b-]p-c-¯v Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-bp-−v; ]-t£, sh-Åan-à s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠w {Km-a∏©m-b-Øn-se D-Z-b-]p-c-Øv ]©m-b-Øn-s‚ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn D-s≠-¶n-epw Ip-Sn-sh-≈w hne-sIm-Sp-Øv hmtß≠ Ahÿ-bn-emWv P\߃. 2001¬ D-Z-b-]p-cw tIm-f-\n-bn-se Ip-Snsh-≈-£m-aw ]-cn-l-cn-°p-∂Xn-\m-bn ]-©m-b-Øv {]m-cw-` {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-®p. ]n∂o-Sv ]-e L-´-ß-fn-em-bn Ip-fw \n¿-an-°p-I-bpwsN-bv-sX-¶n-epw P-\-߃-°v Ip-Sn-sh-≈w hn-X-cWw sN-øp-hm≥ _-‘-s∏-´-h¿ X-bm-dm-bn-√. 2012˛2013 km-º-

]-≤-Xn-bp-sS t]-cn¬ Nn-e-h-gn°p-∂p-s≠-¶n-epw C-Xn-s‚ {]tbm-P-\w I-cm-dp-Im¿-°pw _‘-s∏-´ C-S-\n-e-°m¿-°p-am-Wv e-`n-°p-∂-sX-∂v \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p. {]-tZ-i-sØ \q-dp-I-W-°n-\v Ip-Spw-_-߃-°v b-tY-„w \¬Ip-hm-\p-≈ sh-≈w Ip-f-Øn-eps≠-¶n-epw P-\-߃-°v H-cp Xp≈n-t]m-epw C-hn-sS \n-∂pw e`n-°p-∂n-√. In-tem-ao-‰-dp-Iƒ k-©-cn-®pw hm-l-\-ß-fn¬ sh- h-Æ-∏p-dw: h-Æ-∏p-dw, I-cn-a≈-sa-Øn-®p-am-Wv D-Z-b-]p-c- Æq¿ ]-©m-b-Øp-I-sf XΩn¬ _-‘n-∏n-°p-∂ \-S-bvØp-Im¿ I-gn-bp-∂-Xv.°¬-]m-ew A-]-I-Sm-h-ÿ-bnem-bn-´pw A-[n-Ir-X¿-°p A-\°-an-√. ]m-e-Øn-s‚ A-Sn-`m-Kkw-_-‘n-® a¬-{]m-Œo-kv t^m-d-hpw A-[ym-]- sØ kn-a‚ v A-S¿-∂p-t]m-bn I¿ X-s∂ Io-dn-°-f-s™-∂m-Wv B-t£-]w.-F- Xp-cp-sº-Sp-Ø I-ºn-Iƒ ]p-d∂m¬, H-cp hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-I-sf tIm-∏n-b-Sn- tØ-°p X-≈n-\n¬-°p-I-bm°p ]n-Sn-Iq-Sn-sb-∂pw hn-Zym¿-Yn-I-fpw c-£n-Xm- Wv.-]m-e-Øn-s‚ `n-Øn-bp-sS I°-fpw B-tcm-]n-°p-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ap- √p-Iƒ C-f-°n-am-‰n-b \n-e-bn´w sk‚-dn-se ]-co-£ d-±m-°n Ip-´n-Iƒ-°v ]p-\- em-Wv. a-g-°m-ew h-cp-∂-tXm-sS a∏-co-£ \-S-Ø-W-sa-∂m-Wv B-h-iyw D-b¿-∂Xv. hn-Zym-`ym-k-a-{¥n, km-t¶-Xn-I hn-Zym-`ym-k e-sh-≈-∏m-®n-en¬ ]m-ew X-IU-b-d-Œ¿, km-t¶-Xn-I hn-Zym-`ym-k ]-co-£m cm-\p-≈ km-[y-X X-≈n-°-fsU-]yq-´n I¨-t{Sm-f¿ F-∂n-h¿-°v c-£-I¿- bm-\m-hn-√. t\-c-sØ C-hn-sS X-Sn-∏m-ew am-{X-am-bn-cp-∂p DØm-°ƒ ]-cm-Xn-bpw \¬-In-bn-´p-≠v.-

Øn-I h¿-jw c-≠p-e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®v Sm-¶v \n¿-an-®v Ip-Snsh-≈w hn-X-c-Ww sN-øm≥ Xocp-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. F∂m¬ H-cp am-kw am-{X-am-Wv P\-߃-°v sh-≈w e-`n-®-Xv. sh-≈w P-\-߃-°v hn-X-cWw sN-øm-Xn-cn-s°- X-s∂ ]©m-b-Øn¬ \n-∂pw ho-≠pw ^-≠v A-\p-h-Zn-®v Ip-f-Øn-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. C-t∏mƒ ss]-∏pIƒ, Sm-¶v F-∂n-h \-„-s∏-´-\ne-bn-em-Wv. Hm-tcm h¿-j-hpw e£-I-W-°n-\v cq-] Ip-Sn-sh-≈

ASn-amen: hoSp-Iƒ tI-{μo-Icn®v kz¿-WØ - n-s‚ \n-dw Iq-´ms\-∂ t]-cn¬ X-´n-∏v \S-Øn h-∂ A-¥¿-kwÿm-\ kw-LØ - n¬s∏-´ c-≠p t]¿ A-dà - n¬. _nlm¿ a-tZ]p-c Pn√-bn-se Kpam¿ J-fiv cml´ kz-tZ-in kNn≥ Ip-am¿ (24), kn-t]m≥ Pn√bn¬ {Xn-th-Wn K-©v Ck-cm kztZ-in _-ªp Ip-am¿ (32) F-∂n-hsc-bm-Wv A-Sn-am-en kn. sF. Pn Pn-\t- Zh-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw A-dà - p sN-bX v- Xv. C-htcm-sSm-∏a - p-≈ ap-Jy-{]-Xn ap-tIjv (32) Hm-Sn c-£s - ∏´p. A - Sn-am-en a-®n-πm-hv Nm-‰p]m-d Ip-Sn kz-tZ-in-\n a-W∏ - m-´v ho-´n¬ cm-Pn hn-t\m-Zn-s‚ ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂m-Wv A-dà - .v sNm-ΔmgvN - D-®tbm-sS cm-Pn-bp-sS ho-´n-seØn-b

≠m-bn-cp-∂-Xv.-c-≠v X-Sn-Iƒ Iq-´n-bn-´v ssI-hn-cn-Iƒ h-®psI-´n B-fp-Iƒ A-°-sc-bpw C-°sc-bpw k-©-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. G-sd Im-e-sØ ]-cmXn-Iƒ-°pw ]-cn-tZ-h-\-߃°pw ti-j-am-Wv C-hn-sS H-cp tIm¨-{Io-‰v ]m-e-ap-≠m-b-Xv. tIm¨-{Io-‰v ]m-e-ap-≠m-bt∏mƒ \m-´p-Im¿ G-sd k-t¥mjn-®p. F-∂m¬, C-∂p A-]-ISm-h-ÿ-bn-em-b Cu ]m-ew ImWp-tºmƒ X-s∂ B-fp-I-fp-sS s\-©n¬ Xo-bm-Wv.-sXm-Ω≥Ip-Øv F¬.-]n. kv-Iqƒ, I-cn-aÆq¿, h-Æ-∏p-dw, sXm-Sp-]p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-te-s°-√mw bm-

s]-cn-bmänepw kao] {]tZ-i-§-fnepw tXm-« s]m-«n-¨v ao³]n-Sn-¯w hym-]-Iw C-c-´-bm¿: s]-cn-bm-‰n-epw C-Sp°n P-em-ib - Ø - n-s‚ D-∏p-Xd - taJ-eb - n-epw tXm-´ s]m-´n-®p ao≥ ]n-Sn-°p-∂-Xv hym-]-I-am-hp-∂p. C-Sp-°n P-ek - w-`c - W - n-bn¬ tXm´-bn-´v ao≥ ]n-Sn-°p-∂X - v \n-tcm-[n®n-´p-≈-Xm-Wv.-F-∂m¬ G-sd°m-e-am-bn P-e-kw-`-c-Wn-bn¬ tXm-´b - n-Sp-∂X - v ]-Xn-hm-Wv. tXm´ s]m-´n-°p-∂-Xv P-em-i-b-Øns‚ Dƒ-ta-Je - I - f - n-em-bX - n-\m¬ ]-et- ∏m-gpw A-[n-Ir-Xt- cm, \m-´pIm-tcm A-dn-bm-dn-√.- s]-cn-bm‰n¬ \o-scm-gp-°v Ip-d-™-tXmsS ]-e-bn-S-Øpw sI-´n-°n-S-°p∂ sh-≈Ø - n¬ [m-cm-fw a-¬ky-

ß-fp-≠v. C-hb - n¬ ]-eX - pw B-gta-dn-b P-ek - w-`c - W - n-If - m-Wv. Chn-S-ß-fn¬ tXm-´ s]m-´n-°p-∂Xm-Wv P-\ß - s - f _m-[n-°p-∂X - v.\q-dp-IW - ° - n-\v P-\ß - f - m-Wv th-\-en¬ ip-≤-P-e-Øn-\m-bn s]-cn-bm-dn-s\ B-{i-bn-°p-∂X - v. C-h-cp-sS Ip-Sn-sh-≈w ap-´n-®psIm-≠m-Wv tXm-´-bn-So¬ Ct∏mƒ hym-]I - a - m-bn-cn-°p-∂X - v. D-{K-ti-jn-bp-≈ tXm-´ D-]t- bmKn-°p-tºmƒ D-≠m-hp-∂ kvt^m-S\ - Ø - n-s‚ B-Lm-XØ - n¬ ho-Sp-Iƒ-°v _-e-£-bw D-≠mhp-I-bpw hn-≈-ep-Iƒ ho-gp-Ibpw sN-øp-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv.-

tXm-´ C-Sp-tºmƒ ao-\p-Iƒ Iq-´tØm-sS N-sØm-Sp-ßp-Ib - m-Wv. tXm-´b - n¬ D-]t- bm-Kn-°p-∂ shSn-ac - p-∂v P-em-ib - Ø - n-se k-ao-] ta-J-e-I-fn¬ Iq-Sn I-e-cp-∂-Xn\m¬ bm-sXm-cp D-]-tbm-K-Øn\pw Cu P-es - a-Sp-°m≥ I-gn-bmØ A-hÿ - b - n-em-Wv P-\ß - ƒ. I-gn-™ Zn-hk - w tXm-´ s]m-´n-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v s]m-cn-I-Æn taJ-eb - n¬ G-Xm-\pw ho-Sp-Iƒ-°v Im-cy-am-b tI-Sp-]m-Sp-I-fp-≠mbn.-tXm-´ C-´-h-sc kw-_-‘n-®v hy-‡a - m-b hn-hc - w \¬-In-bn-´pw A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p∂n√.

A-t]-£ e-`n-®n-´p-s≠-∂p-≈ km-£y-]-{Xw am-{X-am-Wv \¬Ip-∂-Xv. Cu k¿-´n-^n-°-‰m-Wv k-_v-kn-.Un. e-`n-°p-∂-Xn-\pw G-ebv-°m hn¬-∏\-bv-°pw I¿j-I¿ D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv.-c-Pnkv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v A-\ph-Zn-°p-∂-Xp-h-sc F-kn-.B-dn\v {]m-_-eyw \¬-Im-sa-¶n-epw H-cp-h¿-jw am-{Xw {]m-_-ey-sa∂v k¿-´n-^n-°-‰n¬ tc-J-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂p. F-kn.-B-dn-\v H-cp h¿-jw am-{Xw {]m-_-eyw F-∂-Xn-\v bm-sXm-cp k¿-°m¿ D-Ø-c-hpw C-s√-∂v A-tkm-kntb-j-\v hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a{]-Im-cw e-`n-® a-dp-]-Sn-bn¬-\n∂v hy-‡a - m-Wv.I¿-j-I kw-L-S-\-I-fp-sS

h¿-j-ß-fm-bp-≈ {i-a-^-e-ambn 2013˛¬ F-´p-h¿-jw Im-em-h[n-bp-f-f c-Pn-kv-t{S-j≥ k¿-´n^n-°-‰v A-\p-h-Zn-°p-hm≥ k¿°m¿ X-e-Øn¬ Xo-cp-am-\-amsb-¶n-epw D-tZym-K-ÿ-cp-sS A\m-ÿ-aq-ew Xo-cp-am-\w {]m-_ey-Øn-em-bn-´n-√. C-t∏m-gpw H-cph¿-jw Im-em-h-[n-bp-≈ k¿-´n^n-°-‰v \¬-In D-tZym-K-ÿ-cpsS Nq-j-Ww Xp-S-cp-I-bm-Wv.-C√m-Ø D-Ø-c-hn-s‚ t]-cn¬ \-S°p-∂ I¿-j-I Nq-j-W-sØ°p-dn-®v hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jWw \-S-Ø-W-sa-∂pw F-´p-h¿jw Im-em-h[ - n-bp-≈ Im¿-Ua - w c-Pn-kv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v DS≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw Atkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s∏-´p.

Npcp¡¯nÂ

Ip-Spw-_-{io- Pn-√m- kw-cw-`-I kw-K-aw- sXm-Sp-]p-g Nn-∂ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬- Pn-√m- I-e-Œ¿- A-Pn-Xv- ]m-´o¬D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p-

ss{]-h-äv _-kv-Ìm³Uv P-Mv-j-\n-se sh-Å-s¡-«v \n-b-{´n-¡-Wsa¶v sXm-Sp-]p-g: ss{]-h-‰v _-kv -Ãm≥Uv ap-X¬ ko-am-kv PMvj≥ h-sc-bp-≈ tdm-Un-se sh-≈-s°-´v \n-b-{¥n-°p∂-Xn-\p \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p a¿-®‚ v-kv A-tkmkn-tb-j≥ B-h-iy-s∏-´p.-Cu `m-K-Øv Hm-S-Iƒ-°p ap-I-fnep-≈ …m-_p-Iƒ ]-e-Xpw X-I¿-∂v Hm-S-bn-te-°p ho-Wp In-S-°p-∂-Xp-sIm-≠pw Hm-S ip-No-I-cn-°m-Ø-Xp-sIm-≠pam-Wv sh-≈-s°-´v D-≠m-hp-∂-Xv. C-Xp-aq-ew ÿm-]-\-ß-fn¬ sh-≈w I-b-dp-∂-Xpw ]Xn-hm-Wv.-am¿-°-‰v tdm-Un¬ Im-™n-c-a-‰w I-h-e-bn-se Iep-¶v A-S-™p In-S-°p-∂-Xn-\m¬ a-g s]-bv-Xm¬ sh-≈w I-S-I-fn¬ I-b-dp-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv. C-°m-cyw A-[n-Ir-X-cp-sS ap-∂n¬ ]-e-{]m-h-iyw A-dnbn-®n-´pw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n-√. Im-e-h¿-jw i-‡-am-hp-∂Xn-\p ap-ºv sh-≈-s°-´v H-gn-hm-°p-∂-Xn-\p A-Sn-b-¥-c \S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v jm-lp¬ l-ao-Zv ]-Sn-™m-sd-°-c, P-\-d¬ sk-{I-´-dn t_-_n sIm-‰m-t©-cn¬ F-∂n-h¿ B-h-iy-s∏´p.-

k-½À »n-kv-þ2014 sXm-Sp-]p-g: P-bv -dm-Wn C.-Fw.-F-N.-v-F-kv.-F-kn-se B-dv, G-gv, F-´v ¢m-kn-se Ip-´n-Iƒ-°m-bn C∂v apX¬ Zzn-Zn-\ Iym-w]v \-S-Øp-∂p. cm-hn-se 10 ap-X¬ \m-ep-h-sc-bm-Wv k-a-b-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.-

kzÀ-W-w \n-dw Iq-«m-s\-¶ t]-cn X-«n-¸v; c-−p-t]À ]n-Sn-bn A-d-Ãnem-b _nlm¿ kz-tZ-inIƒ aq-h¿ kw-Lw kz¿-Wam-e Xnf°w h¿-[n-∏n-®v \¬-Im-sa-∂v ]d™v cm-PbpsS 37 {Kmw Xq-°a - p≈ am-e hmßn 15 an-\n-t´m-fw IgpIn-b ti-jw Xn-cn-sI \¬-In. _o-lm-dn-Iƒ t]m-b ti-jw am-ebp-sS Xq-°Ø - n¬ Ipd-hp tXm ∂n-b cm-Pn `¿-Øm-hn s\bpw _‘p-°s - fbpw hnh-cw A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp∂p.

A-]-I-S-s¡-Wn-bm-bn \-S-bv-¡Â- ]m-ew

tIm-¸n-b-Sn hn-hm-Zw; c-£-mIÀ-¯m-¡Ä D-]-hm-kw \-S-¯p-¶p ap-´w: K-h. t]m-fn-sS-Iv-\n-°n¬ I-gn-™ G-{]n¬ \m-en-\v kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-I-fpsS B-dmw sk-a-ÿ ]-co-£-bn¬ \-S-∂ Iq-´ tIm-∏n-b-Sn-°v Iq-´p-\n-∂ A-[ym-]-I-sc c-£n-°p∂-Xn-\p-≈ ta-e-[n-Im-cn-I-fp-sS \o-°-Øn-s\-Xntc c-£-I¿-Øm-°ƒ D-]-hm-k k-a-c-Øn-s\m-cpßp-∂p. 40Hm-fw hn-Zym¿-Yn-I-sf-bm-Wv tIm-∏-b-Sn-bpam-bn _-‘-s∏-´v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-h-cn¬ \n-∂p tIm-∏n-b-Sn-°v D-]-tbm-Kn-® kv-ss]-d¬ ss_ ‚nMv sN-bv-X sF.-F-k.-v tIm-Upw tIm-∏-b-Sn

sXm-Sp-]p-g: ap-X-e-t°m-Sw- P-bvln-μv- sse-{_-dn-bp-sS B-`n-ap-Jb-Øn-¬- sse-{_-dn- lm-fn¬- Btcm-Ky- a-\x-im-kv-{X sk-an-\mdpw- km-º-Øn-I-k-lm-b-hn-X-cW-hpw- \-S-Øn.--- kzm-{i-b-kwLw- Aw-K-ß-fn-e-\n-∂v- ]n-cn-s®Sp-Ø c-≠v- e-£w- cq-]-bm-Wv- hnX-c-Ww- sN-bv-X-Xv. --- `¿-Øm-hv- a-c-W-s∏-´ Aw-KØn-\v- H-cp- e-£w- cq-]-bpw- H-cwK-Øn-\v- ho-Sv- \n¿-an-°p-∂-Xn-\v50,-000cq-]-bpw- a-s‰m-cw-K-Øn-\va-If - p-sS hn-hm-lØ - n-\v- 50,-000cq]-bp-am-Wv- \¬-In-b-Xv-.s--- se-{_dn- {]-kn-U‚ v- sI kn- kp-tc-{μs‚ A-[y-£-X-bn¬- tN¿-∂ tbm-K-Øn¬- ap-Xn-e-t°m-Sw- ]≈n- hn-Im-cn- ^m.--- tPm-k^ - v- A-S∏q-cv- B-tcm-Ky-im-kv-{X sk-an\m¿- D-ZvL - m-S\ - w- sNvX - p.--- am-\k - nIm-tcm-Ky-sØ-°p-dn-®v- tUm-Œ¿]n- Fw- P-bvt- am≥- ¢m-sk-Sp-Øp.--[-\-k-lm-b-hn-X-c-Ww- Pn-√msse-{_-dn- Iu¨-kn¬- sk-{I´-dn- sI Fw- _m-_p- \n¿-h-ln®p.---

3

F-kv-.F-kv-.F¬.-kn.- ]-co-£-bn¬- F-√m- hn-j-b-Øn\pwF π-kv- t\-Sn-b tPm¿-Pv- tXm-a-kn-\v- s]m-∂m-¥m-\w- {Km-ao-W hm-b-\-im-e-bp-sS D-]-lm-cw- sse-{_-dn- Iu¨-kn¬kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyp-´o-hw-Kw- a-Ø-®≥- ]p-c-bv-°¬\¬-Ip-∂p-

{X sN-øp-∂ Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈-h¿ G-sd `-b-tØm-sSbm-Wv Cu ]m-e-Øn-eq-sS Ct∏mƒ -t]m-hp-∂-Xv. \q-dp-I-W-°n-\p hm-l-\-ßfpw {]-Xn-Zn-\w Cu ]m-e-Øn-eqsS I-S-∂p-t]m-hp-∂p-≠v. Sq-dnkv-‰v tI-{μ-am-b sXm-Ω≥-IpØn-te-°p-≈ G-I am¿-K-am-Wv C-Xv. ]m-e-Øn-s‚ A-]-I-Sm-hÿ I-cn-a-Æq¿, h-Æ-∏p-dw ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X-sc-bpw ]n.-U-.ªyp.-Un. D-tZym-K-ÿ-scbpw A-dn-bn-s®-¶n-epw ]m-ew ]p-\¿-\n¿-an-°p-∂-Xn-\p-≈ bmsXm-cp \-S-]-Sn-bpw C-Xp-h-scbp-≠m-bn-´n-√.-

Xp-S¿-∂v t]m-en-kv \-SØn-b ]-cn-tim-[\ - b - n¬ kw-LØ - n-semcm-sf A-Sn-am-en Su-Wn¬ \n∂pw ]n-Sn-IqSn. ]n∂nSv tZ-io-b] - m-Xbn¬ {]-Im-iv PMvj\ - p k-ao-]a - p≈ tem-UvP - n¬ \n∂pw c-≠m-as\bpw ]n-Sn-Iq-Sp-Ib - m-bn-cp∂p. F-∂m¬ t]m-en-kn-s\ I≠v apJy-{]-Xnbm-b ap-tI-jv Hm-Sn c-£s∏-´p. ]n-∂o-Sv tÃ-j\ - n-se-Øn-®v \-SØ - n-b tNmZyw sN-øe - n-em-Wv X-´n-∏n-s‚ Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒ ]pd-Øp h-∂X - .v Pn√-bn-se hnhn[ tI-{μ-ßf - n¬ Cu kw-Lw

kam-\ co-Xn-bn¬ X-´n-∏p \-SØ - nbn-´p-≈X - m-bn t]m-en-kv ]-d™ p. c-£s - ∏-´ ap-tI-jn-\m-bn Xn-c®n¬ Du¿-÷n-Xa - m-°n-bn-´p≠v. {]-Xn-If - n¬ \n∂pw k-b\-Uv AS-°a - p-≈ cm-kh - k - vX - p tiJ-cw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p≠v. {]XnI-sf C-∂p tIm-SX - n-bn¬ lmP-cm-°pw. kn. sF-bv°p ]pd-sa F. Fkv. sF. tKm]n, kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^nk¿-am-cm-b k-Pn F≥ t]mƒ, kn hn D-el - ∂ - m≥ F-∂n-hc - S- ßn-b kw-La - m-Wv {]XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bX - .v

Thejas Epaper idukki Edition 2014-05-08  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-05-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you