Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPI

amen-\y-\n-t£]w: \-S]-Sn th-W-sa¶v

]p-Xp-¸-Ån ]m-{Xn-bÀ-¡m s]-cp-¶m-fn-\p C-¶v sIm-Sn-tb-dpw tIm-´-bw: ]p-Xp-∏-≈n sk‚ v tPm¿-Pv bm-t°m-_m-b kp-dnbm-\n ]-≈n (]m-{Xn-b¿-°¬-]≈n)bn¬ hn-ip-≤ Ko-h¿-Ko-kv k-l-Zm-bp-sS s]-cp-∂m-fn-\p C∂p sIm-Sn-tb-dpw. 11\m-Wp {][m-\ -s]-cp-∂mƒ. C-∂v D-®-Ign-™p aq-∂n-\p ao-\-Sw ]-≈nbn¬-\n-∂p sIm-Sn-a-c- tLm-jbm-{X B-cw-`n-°pw. \m-en-\p ]p-Xp-∏-≈n I-h-e-bn¬-\n-∂p Im¬-\-S-bm-bn sIm-Sn-a-cw ]≈n-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-hpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ hnIm-cn ^m. Ip-cym-t°m-kv πm-ºd-ºn¬, ^m. Ip-cy≥ tPm-bn I√p-¶-{X, {S-Ãn tIm-in tPm¨, tIm-´-bw Xm-g-Ø-ßm-Sn ]p-g-bn¬ _-≠v s]m-´n-b-t∏mƒ I-c-bn-te°p Nm-Sn-b ao-≥ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-®-t∏mƒ. cm-Pp sIm-®p-ho-´n¬ ]-I¿-Øn-b Nn-{Xw sk-{I-´-dn hn sI G-{_-lmw, ]n hn am-Xyp, tPm¨-k¨, G{_-lmw ]-s¶-Sp-Øp.

Fw. Pn {io-\m-cm-b-WKp-cp sN-bÀ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf tIm-´-bw: Fw.Pn k¿-h-I-emim-e-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-ep≈ {io-\m-cm-b-W-Kp-cp sN-b-dns‚ D-Zv-Lm-S-\w \msf cm-hn-se 11\v F-kv.F≥.Un.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏≈n \-tS-i≥ \n¿-h-ln-°pw. Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e sshkv Nm≥-k-e¿ tUm. F hn tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-°pw. {io-\m-cm-b-W Kp-cp sN-b¿ Hm^n-kv F-kv.F≥ {S-Ãv F-Iv-knIyq-´o-hv Aw-Kw {]o-Xn \-tSi≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-c-f k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. ]n sI cm-[m-Ir-jv-W≥ ap-Jy-{]`m-j-W-hpw Fw.Pn k¿-h-I-emim-e t{]m. ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo-\m jp-°q¿ A-\p-{Kl {]-`m-j-W-hpw \-S-Øpw. tUm. tX-h-∂q¿ a-Wn-cm-Pv sNb¿ A-h-tem-I-\w \n¿-h-ln°pw. kn≥-Un-t°-‰v Aw-K-ßfm-b {]-^. _n kp-io-e≥, tUm. tkm-a-ti-J-c≥ D-Æn, {]^. k-Xo-jv sIm-®p-]-d-ºn¬, tUm. t_-_n sk-_m-Ãy≥, tUm. sI hn \m-cm-b-W-°p-dp∏v, ]n sI ^n-tdm-kv, {io-\m-cmb-W-Kp-cp sN-b¿ F-Iv-kn-Iyq´o-hv Aw-K-ß-fm-b F Pn X-¶∏≥, ssI-\-I-cn jm-Pn, ]n F≥ a-[p, tUm. {]-` {]-k-∂Ip-am¿, tIm- -Hm-Un-t\-‰¿ cm-tPjv C-f-bn-S-Øv kw-km-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. tX-h-∂q¿ a-Wn-cm-Pv, F Pn X-¶-∏≥, ]n F≥ a-[p, ssI\-I-cn jm-Pn, cm-tP-jv C-f-tb-SØv ]-s¶-Sp-Øp.

Ip©³ Zn\m-tLm-jw XpS§n A-º-e-∏p-g: Ip-©≥ kv-am-c-I k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ Ip-©≥ Zn-\m-tLmj-Øn-\v Xp-S-°-am-bn. C-∂-se cm-hn-se kv-ar-Xn-a-fi-]-Øn¬ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn. Xp-S¿-∂v B-tLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-ºe-∏p-g tKm-]-Ip-am¿ D-ZvLm-S\w sN-bv-Xp. kv-am-c-I k-an-Xn ssh-kv sN-b¿-am≥ B¿ hn CS-h-\ A-[y-£-X h-ln-®p. Ib¿-t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ {]-^. Pn _m-e-N-{μ≥ `-{Z-Zo-] {]-Imi-\ I¿-aw \n¿-h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw th-Wm-em¬, {Km-a∏-©m-bØw-Kw h¬k-e F-kv th-Wp, kv-am-c-I k-an-Xn sk-{I-´-dn kn {]-Xo-]v, t^m-°-kv N-b¿-am≥ kn cm-[m-Ir-jv-W≥ kw-km-cn®p. Xp-S¿-∂v Xp-≈¬ A-h-X-cW-hpw \-S-∂p. Xp-≈¬ ]Tn-Xm°-fp-sS kw-K-aw F.Un.Fw _n D-Æn-Ir-jv-W≥ ]n-≈ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. c-≠mw Zn-h-k-am-b C-∂v sk-an-\m¿, Xp-≈¬ A-h-X-cWw, tUm-Iyp-sa‚-dn {]-Im-i\w, Xp-≈¬ {X-bw F-∂n-h \S-°pw.

I-fn-¡q-«-hpw Ip-«n-I-fp-sS kw-Øm-\ \m-S-tIm-Â-k-h-hpw \msf apX kn Zn-hm-I-c³ Fw.FÂ.F D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw ap-l-Ω: C-¥y≥ ]o-∏nƒ-kv Xotb-‰¿ A-tkm-kn-tb-j-s‚ (C]v-‰) I-fn-°q-´-hpw Ip-´n-I-fp-sS kw-ÿm-\ \m-S-tIm-¬-k-h-hpw \m-sf ap-X¬ 11 h-sc I-™n-°pgn sh-fn-\n-ew sI sI \m-cm-bW≥ kv-am-c-I lm-fn¬ \-S-°psa-∂v C-]v-‰ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. \m-sf ssh-Io-´v B-dn-\v kn Zn-hm-I-c≥ Fw. F¬. F D-ZvLm-S-\w sN-øpw. N-e-®n-{X \-Sn sI. ]n. F. kn e-fn-X ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn-°pw. Sn ]p-cp-tjmØ-a≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw. F¬. F, {]-^. N-{μ-Zm-k≥, tj¿-fn

tkm-a-kp-μ-cw, Sn F-kv k-t¥mjv F-∂n-h¿ kw-km-cn-°pw. tIc-f-Øn-se Ip-´n-I-fp-sS F-´v \mS-I-߃ G-gv Zn-h-k-ß-fn-em-bn A-h-X-cn-∏n-°pw. a-e-∏p-dw en-‰n¬ F¿-Øv Xntb-‰-dn-s‚ am¿-Øm-fi-s‚ kz]v-\-߃, sI-t‚m-Wn-b≥-kv, X-Ø-a-cw, sh-fn-\n-ew en-‰n¬- C]v-‰-bp-sS ]p-g ]-d-bpw I-Y, hn-Scm≥ a-Sn-°p-∂ ]q-°ƒ, `q-an-bpsS A-h-Im-in-Iƒ, cm-h-W-]p{Xn, ]m-tY¿ ]m-Rv-Pm-en F-∂nß-s\ tI-c-f-Øn-se ]-e `m-Kß-fn-ep-≈ hn-Zym¿-∞n-I-fp-sS \m-S-I-am-Wv A-h-X-cn-∏n-°p-∂Xv.

sN-ss¶ t_mw-_v kv-t^m-S-\-s¯ XpSÀ¶v tI-c-fþX-an-gv-\mSv A-XnÀ-¯n-bn ]-cn-tim-[-\ Ip-a-fn: sN-ss∂ t_mw-_v kvt^m-S-\-sØ Xp-S¿-∂v X-an-gv\m-Sv t_mw-_v kv-IzmUv A-Xn¿Øn-bn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. tX-\n t_mw-_v kv-Izm-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-c-fm-˛-X-an-gv\m-Sv A-Xn¿-Øn-I-fn-em-bn-cp∂p ]-cn-tim-[-\. sa-bv-Zn-\-Øn¬ sN-ss∂ sd-bn¬-th- tÃ-j-\n-ep-≠m-b t_mw-_v kv-t^m-S-\-sØ XpS¿-∂v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ kn.-kn.Sn-.hn-°v A-`n-ap-Jam-bn F-Øn-b H-cmƒ ap-Jw a-d®v Hm-Sp-∂ Zr-iyw A-t\z-j-W kw-Lw I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. kv-t^m-S-\-Øn¬ ]-¶p-s≠-∂v kw-i-bn-®v I-kv-‰-Un-bn-seSpØ B-sf A-t\z-jW kwLw sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn-°p I-

bm-Wv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn tI-c-fm-˛X-an-gv-\m-Sv A-Xn¿-Øn-I-fm-b I\ym-Ip-am-cn Pn-√-bn-se -am¿Øm-fiw, Xn-cp-s\¬-th-en-bnse sN-t¶m-´, tIm-b-º-Øq¿ Pn-√-bn-se ]m-e-°m-Sv, C-Sp-°n˛-tX-\n Pn-√-I-fp-sS A-Xn¿-ØnI-fm-b I-ºw-sa-´v, t_m-Un-sa´v, Ip-a-fn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bpcp-∂p ]-cn-tim-[-\. C-∂-se cm-hn-se 11 ap-X¬tX-\n t_mw-_v- kv-Izm-Uv C≥kv-s]-Œ¿ ]-∂o¿-sk¬-h-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ Ip-a-fn-bnse X-an-gv-\m-Sv _kv -Ãm≥Unem-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bXv. A-Xn¿-Øn h-gn C-cp kwÿm-\-ß-fn-te-°pw I-S-∂p- sN-ss∂ t_mw-_v kv-t^m-S-\-sØ-Øp-S¿-∂v tI-c-fm-˛-X-an-gv-\m-Sv A-Xn¿-Øn-bn¬ X-an-gv-\m-Sv t]m-b N-c-°p-tem-dn-I-fpw _- t_mw-_v- kv-Izm-Uv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p

B-Zy-`m-cy-bpw a-I-\pw aÀ-±n¨p; Kr-l-\m-Y³ B-ip-]-{Xn-bn am-∂m¿: hn-hm-l-tam-Nn-X-bm-b `m-cy-bpw a-I-\pw tN¿-∂v a¿-±n-® a[y-h-b-kv-I-s\ Kp-cp-X-c-]-cn-°p-I-tfm-Sp-Iq-Sn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. am-∂m¿, ]m-hp-°-c s\-Sn-b-Øv ho-´n¬ k-\¬-Ip-amdn(50)-s\-bm-Wv. C-bm-fp-sS a-I≥ Ip-´p F-∂ A-izn≥-Ip-am¿, ap≥ `m-cy ]p-jv-]-e-X F-∂n-h¿ tN¿-∂v a¿-±n-®-Xv. B-em t]m-Ãv Hm-^nkn-se t]m-Ãp-am-\m-Wv C-t±-lw. G-Xm-\pw h¿-j-w ap-ºv k-\¬Ip-am-dns‚ ap≥-`m-cy a-s‰m-cm-fp-am-bn \m-Sp-hn-´n-cp∂p.]n-∂o-Sv k\¬-Ip-am¿ B-e-∏p-g Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-bn¬ lcPn \¬-In hn-hml-tam-N-\w t\-Sp-I-bpw I-cp-\m-K-∏-≈n kz-tZ-in-\n-bm-b a-s‰m-cp bp-h-Xn-sb hn-hm-lw sN-øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. B-Zy-hn-hm-l-Øn¬ k-\¬-Ip-am-dn-\v H-cp a-I-\pw a-I-fp-ap-≠v. k-\¬-Ip-am-dn-s‚ am-Xm-hn-s\ kw-c-£n-°m-s\-∂ hym-tP-\ ap≥ `m-cy ]m-hp-°-c-bn-ep-≈ C-t±-lw Xm-a-kn-®p-h-∂n-cp-∂ ho-´n¬ Ib-dn-∏-‰p-I-bpw k-\¬-Ip-am-dn-s‚ A-h-Im-i-Øn¬ In-S-∂ h-kv-Xp X-´n-sb-Sp-°m≥ {i-aw \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc k-\¬-Ip-am¿ sN-ß-∂q¿ ap≥-kn-^v tIm-S-Xn-bn¬ lc-Pn \¬-Inbn-cn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-s‚ ssh-cm-Ky-am-Wv ap≥-`m-cy-bpw a-I-\pw tN¿-∂v A-Xn-{Iq-c-am-bn a¿-±n-°m≥ Im-c-W-am-b-sX-∂m-Wv k-\¬Ip-am¿ ]-d-bp-∂-Xv. ]-cp-a-e-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In’-bn-em-Wv C-t±-l-an-t∏mƒ. am-∂m¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Ww \-S-Øn-h-cp-∂p.

ho-b-]p-cw {Kma¸-©m-b-¯n `-c-Wam-ä-¯n-\v km-[y-X l-cn-∏m-Sv: kn.-]n.Fw. `-cn-°p∂ ho-b-]p-cw ]-©m-b-Øn¬ [m-c-W-b-\p-k-cn-®v ]p-Xn-b {]kn-U‚n-s\ Xn-c-s™-Sp-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xv {]-Xn-k-‘n- kr„n-°p-∂p. tam-\n-°m -em-k¿ acn-®-tXm-sS- {]-kn-U‚ v ]-Z-hn H∂-c h¿-jw ho-Xw kn.-]n.-F-Ωnse _n -cm-[-Ω-bv-°pw D-jm-Ipam-cn-°pw \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p. C-Xn¬ _n cm-[-Ω-bpsS Im-em-h-[n am¿-®n¬ I-gn™p. F-∂m¬ kn.]n.sF. AwK-am-b ssh-kv {]-kn-U‚pw ]pXp-Xm-bn Xn-c-s™-Sp-t°-≠ {]kn-U‚ v ÿm-\m¿-Yn D-jm-Ipam-cn-bpw X-Ωn-ep-≈ A-`n-{]m-bhy-Xym-k-am-Wv {]-Xn-k-‘n kr-„n-®n-cn-°p-∂-Xv.

an-\n_-kv a-dnªp; bm-{X-¡mÀ ]-cn-t¡Â-¡m-sX c-£-s¸«p

^p-Uv {Im-^v-äv tIm-gv-kv {]-th-i-\w sIm-®n: tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k ¿-°m-cp-I-fp-sS kw-bp-‡ kwcw-`-am-bn tI-c-f Sq-dn-kw h-Ip∏n-s‚ Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hn-hn-[ ^p-Uv {Im-^v-‰v C≥-Ãn‰yq-´p-I-fn-te-°v 2014˛15 A-[yb-\ h¿-j-tØ-°v k¿-´n-^n-°‰v tIm-gv-kp-Iƒ-°p-≈ A-t]£ £-Wn-®p. A-t]-£-Iƒ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn Pq¨ B-dv ssh-Ip-t∂-cw \m-ep h-sc. IqSp-X¬ hn-h-c-߃-°v _‘s∏SpI. t^m¨-˛ 0484˛2558385, 2292186.

Cu-cm-‰p-t]-´: ao-\-®n-em-‰n¬ hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fn-se amen-\y-߃ \n-t£-]n-°p-∂ ÿm-]-\-߃-s°-Xn-tc I-SpØ \-S-]-Sn F-Sp-°m≥ {Km-a-∏©m-b-Øpw B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw X-øm-dm-h-W-sa-∂v ssI-c-fn Nmcn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ao-\-®n-em-‰n-se P-ew D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿-°v Pe-P-\y tcm-K-ß-fpw a-‰pw ]-S-cp∂-Xm-bn dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´p≠v. \-S-]-Sn F-Sp-Øn-s√-¶n¬ k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´v t]m-hp-sa-∂v tbm-Kw Adn-bn-®p. {]-kn-U‚ v sI C dm-kn A[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n sI \u-jm-Zv, sI sI jm-lp¬, A-_p¬ ss^-kn, hn F-kv \q-dp-±o≥, hn F kp-ss_ ¿, ]n ]n ap-l-Ω-Zv C-kv-am-bn¬, hn F \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.

04 sabv 2014 Rmb¿

A-]-I-S-Øn-¬-s∏-´ Sq-dn-Ãv _-kv C-Sp-°n: hn-t\m-Z k-©m-cn-I-fp- bm-{X-°m-cpw c-≠v Po-h-\-°mam-bn t]m-b an-\n _-kv A-]-I- cpw D-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw ]-cnS-Øn¬-s∏-´p. Xq-Øp-°p-Sn-bn t°¬-°m-sX c-£-s∏-´p.- C-∂¬-\n-∂v aq-∂m-dn-\p t]m-hp-I- se ssh-In-´v 4.-30-Hm-sS-bm-Wv bm-bn-cp-∂ _- m-Wv I-√m-dn-\p A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. k-ao-]w h-f-hn¬ \n-b-{¥-WwIp-Ø-s\-bp-≈ C-d-°-Øn hn-´v a-dn-™-Xv. hm-l-\-Øn¬ 13 ¬ \n-b-{¥-Ww \-„-am-b hm-l-

\w I-ep-¶v X-I¿-Øv a-c-Øn¬ C-Sn-®p-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Nm-‰¬-a-g-bpw tdm-Uv kw-_-‘n® ]-cn-N-b-Ip-d-hp-am-Wv A-]-IS-Øn-\p Im-c-W-sa-∂v ss{U-h ¿ ]-d-™p. bm-{X-°m¿ a-s‰m-cp hm-l-\-Øn¬ bm-{X Xp-S¿-∂p.

p-I-fpw kz-Im-cy hm-l-\-ß ƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ F-√m-Ø-cw hm-l-\-ß-fpw sa-‰¬ Un-‰-Œ¿ D-]-tbm-Kn-®v ]-cn-tim-[-\ \-SØn-bm-Wv DtZym-Kÿ¿ I-SØn hn-´-Xv. Iq-Sm-sX C-Xp-h-gn \-S-∂p h∂ F-√m B-fp-I-tf-bpw sa-‰¬ Un-‰-Œ¿ ]-cn-tim-[-\-bv-°p hnt[-b-am-°n. sN-ss∂ kv-t^m-S\-Øn-\v ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®h¿ tI-c-fm-˛-X-an-gv-\m-Sv A-Xn¿Øn-h-gn I-S-∂p t]m-bn-´p-≠m hm-sa-∂ kw-i-b-Øn-em-Wv ]cn-tim-[-\. A-Sp-Ø Zn-h-k-ß-fn-epw AXn¿-Øn-bn¬ C-Ø-c-Øn-ep-≈ ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-Øp-sa-∂v t_mw-_v -kv -Izm-Un¬-s]-´ -h¿ A-dn-bn-®p.

A-\ym-b-am-b ]n-cn-¨phn-SÂ: C-´y³ F-Iv-kv-{]-kv D-]-tcm-[n-¨p sIm-®n: C-¥y≥ F-Iv-kv-{]-kv Zn-\-]-{X-Øn-se A-\ym-b-am-b ]n-cn-®p hn-S-en-s\-Xn-sc sI. bp. U-ªp.sP-˛- sI. F≥. C. F-^v kw-bp-‡-am-bn C-¥y≥ F-Iv-kv-{]-kv Hm-^n-kv D-]-tcm[n-®p. F-Iv-kv-{]-kn-se A-\ym-b Iq-´-∏n-cn-®p-hn-S-ep-am-bn _-‘s∏-´p Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ hn-fn-®p tN¿-Ø N¿-® ^ew ImWmsX ]n-cn-™-Xn-s\-Øp-S¿∂m-Wp Po-h-\-°m-cpw bq-\n-b\pw kw-bp-‡a - m-bn Hm-^n-kv D]-tcm-[n-®X - v. I-eq¿ F-Iv-kv-{]-kv Hm-^nkn-\p ap-∂n¬ \-S-∂ D-]-tcm-[ k-a-cw kn.sF. Sn.bp Pn-√m sk-{I-´-dn sI F≥ tKm-]n-\mYv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tI-c-f ]-{X {]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kwÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ ]-fl-\m`≥ NSßn¬ A-[y-£-X h-ln®p.

tZ-hm-e-b-§-fn I-hÀ-¨ \-S-¯p-¶ BÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: tZ-hm-e-b-߃ tI-{μo-I-cn-®v I-h¿-® \-S-Øn h-∂-bmsf Cu-Ãv t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I¿-Wm-S-I _¬-Ø-ßm-Sn Im-°n≥-P hn-t√-Pn¬ Ip-t_-f Ip-∂p-]-d-ºn¬ tPm¿-Pv h¿-Ko-kv (45) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. \m-K-º-Sw _-kv Ãm≥-Un¬ kw-i-b-Ic-am-bn I-s≠-Øn-b tPm¿-Pv h¿-Ko-kn-s\ tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gmWv tam-„m-hm-sW-∂v hy-‡-a-m-b-Xv. I-gn-™ s^-{_p-h-cn 20\v hna-e-Kn-cn ]-≈n-bn¬ I-h¿-® \-S-Øn-b-Xv C-bm-fm-sW-∂v t]m-en-kv Xn-cn-®-dn-™p. tam-„m-hn-s‚ hn-c-e-S-bm-fw A-∂p In-´n-bn-cp-∂p. tPm¿-Pv h¿-Ko-kn-s‚ hn-c-e-S-bm-fw F-Sp-Øp]-cn-tim-[n-®-t∏m-gmWv C-bm-fm-Wv hn-a-e-Kn-cn ]-≈n-bn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b-sX-∂v sX-fn-™-Xv. H-cp h¿-jw ap≥-]v ]p-Xp-∏-≈n ]q-a-‰w ]-≈n-bn¬ I-h¿-® \-SØn-b-Xn-\v Cu-kv-‰v t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Pm-ayØn-en-d-ßn-bm-Wv hn-a-e-Kn-cn ]-≈n-bn¬ I-h¿-®-bv-s°-Øn-b-Xv. Ip-dp-∏-¥-d kz-tZ-in-km-b tPm¿-Pv h¿-Ko-kv G-Xm-\pw h¿-j-w apºv I¿-Wm-S-I-bn-te-°v I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-≈n-I-fn¬ klm-bw tNm-Zn-s®-Øn A-hn-S-sØ hn-h-c-߃ A-dn-™v tam-j-Ww \-S-Øp-I-bm-Wv C-bm-fp-sS ]-Xn-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. kwÿm-\-sØ H-t´-sd tZ-hm-e-b-ß-fn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xn-\v tPm¿-Pn-s\-Xn-tc tI-kp-≠v. C-bm-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥-Up sN-bv-Xp.

D-jm-Ip-am-cn-s°-Xn-tc hn-∏v ew-Ln-®v thm-´v sN-øp-sa-∂v ssh-kv {]-kn-U‚ v `o-j-Wn-ap-g°p-∂-Xm-bn A-Wn-Iƒ ]-d-bp∂p. C-ß-s\ kw-`-hn-®m¬ ]©m-b-Øn¬ `-c-W-am-‰-Øn-\v I-f-sam-cp-ßp-sa-∂mWv kn. ]n. Fw. `-bw. D-jm-Ip-am-cn-sb {]kn-U‚ v ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-bns√-¶n-epw C-h¿ {]-Xn-]-£ ]mf-b-Øn-te-°v tN-t°-dp-sa-∂pw kq-N-\-bp-≠v. C-ß-s\ kw-`-hn®m¬ `-c-W-am-‰-Øn-s\m-∏w ssh-kv {]-kn-U‚ v- ÿm-\-hpw tIm¨-{K- n-\p e-`n-°p-sa-∂pw ]-d-bp-∂p. D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm ¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn P-bn-®tXm-sS `-c-W-ap-∂-Wn-°v G-gpw

{]-Xn-]-£-Øn-\v B-dpw Aw-K߃ ho-X-am-Wp-≈-Xv. 35 h¿-jw tIm¨-{K- n-s‚ B-[n-]-XyØn-em-bn-cp-∂ ]-©m-b-Øn¬ c-≠p- XhWbm-Wv C-S-Xp-]£w `-c-Ww ssIbm-fn-b-Xv. C-SXp-]-£ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n -Hma-\ {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ Im-e-bf-hn¬ kn.]n.Fw.˛ \m-ev, tI-cfm tIm¨-{K-kv-˛ c-≠v, _n. sP. ]n.˛ H-∂v, tIm¨-{K-kv-˛ aq-∂v F-∂n-ß-s\-bm-bn-cp-∂p I-£n\n-e. A-∂v G-gw-K-ß-fp-sS ]n≥-_-e-Øn¬ `-c-Ww \-S-Ønbn-cp-∂ C-S-Xp-]-£ `-c-W-k-anXn-sb aq-∂w-K-߃ am-{X-ap-≈ tIm¨-{K-kv A-´n-a-dn-®v `-c-Ww ]n-Sn-® N-cn-{X-hpw D-≠m-bn-´p≠v.

am-S kzm-an-¡v Hm-W-d-dn tUm-Î-td-äv

tUm. C Pn kp-tc-jv kw-Øm-\ A-hmÀ-Uv tUm. Kn-cn-Pm tam-l-\v

]o-cp-ta-Sv: s]m-Xp {]-h¿-Ø-I\pw Kn-∂-kv, enw-Im, tem-I sdt°m-Uv tP-Xm-hp-am-b ]o-cp-taSv kz-tZ-in Fw am-S-kzm-an-°v Ata-cn-°-bn-se C‚¿-\m-j-\¬ X-an-gv bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-W-d-dn tUm-Iv-S-td-‰v \¬-In B-Z-cn°pw. C-Xp kw-_-‘n-®v A-dn-bn-∏v bq-\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm. F-kv sk¬-hn≥ Ip-am¿ am-S-kzm-an-°v \¬-In. Pqsse B-Zy-hm-cw bq-\n-th-gv-kn‰n-bp-sS a-[p-c-bn-se {_m-©v Hm^n-kn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ Hu-tZym-Kn-I-am-bn ]-Z-hn \¬Ipw. P-t\m-]-Im-c {]-Z-ß-fm-b ]cn-ÿn-Xn hn-j-b-ß-fn¬ \-SØn-b {]-h¿-Ø-\-ß ƒ, sk-an\m-dp-Iƒ, {]-_-‘-߃, A¥¿ tZ-io-b k-am-[m-\ kw-LS-\-bp-am-bn k-l-I-cn-®v A-¥¿ tZ-io-b {]-iv-\-ß-fn¬ \-S-Ønb C-S-s]-S¬ F-∂n-h ]-cn-K-Wn®m-Wv C-t±-l-Øn-\v Un- en-‰v \¬-Ip-∂-Xv.h-≠n-s∏-cn-bm¿ t]m-Ãv Hm^nkn-se t]m-ì A-kn-à ‚m-b am-S-kzm-an tPm-en-Øn-c°n-\n-S-bn-em-Wv C-Ø-cw {]-h¿Ø-\-߃-°v k-a-bw I-s≠Øp-∂-Xv.-

sa-bv B-dn-\v I-fn-°q-´w cmhn-se 10\v in¬-∏n F-c-a-√q¿ inhm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w 11\v Sn hn _m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn ]n a-t\-Iv jm A-[y-£-X h-ln-°pw. k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-cWw ]n sI ta-Zn-\n-bpw s^-Ãnh¬ A-h-tem-I-\w tPm-k-^v B‚-Wn-bpw \n¿-h-ln-°pw. kn sI a-Wn, B¿ P-b-Ipam¿, D-am-tZ-hn kw-_-‘n-°pw. A-Uz. F≥. _m-e-N-{μ≥, tPmk-^v B‚-Wn, kn ]n a-t\£m, kn sI a-Wn, Sn F-kv kt¥m-jv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

B-e-∏p-g: tI-c-f-Øn-se {]-ap-J in-ip-tcm-K hn-Z-Kv-[-\pw P-\-Io-b tUm-Iv-S-dp-am-bn-cp-∂ tUm. C Pn kp-tc-jn-s‚ kv-a-c-Wm¿-Yw tUm. C.Pn. kp-tc-jv ^u-t≠-j≥ G¿-s∏-Sp-Øn-b c-≠m-a-Xv tUm. C Pn kp-tc-jv kw-ÿm-\ A-hm¿-Uv B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se in-ip-tcm-K hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. Kn-cn-Pm tam-l-\v e-`n-®p. 10001 cq-]-bpw ^-e-I-hpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw A-S-ßp-∂-XmWv A-hm¿-Uv. 11 \v ssh-In-´v aq-∂n-\v B-e-∏p-g tlm-´¬ tdm-b¬ ]m¿-°n¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ \n-b-a-k-` kv-]o-°¿ Pn Im¿-ØntI-b≥ A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-°pw. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-I-fn¬ tk-h-\w A\p-jv-Sn-® Kn-cn-Pm tam-l≥ 2004¬ B-e-∏p-g-bn¬- \n-∂p ]o-Un-bm{Sn-Iv hn-`m-Kw A-º-e-∏p-g sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°v am-‰n. ayq-kn°¬ sX-dm-∏n Nn-In-¬-k B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Kn-cn-Pm tam-l≥ \-S-∏m-°n hn-P-bw ssI-h-cn-®p. sF.Fw.F {]-kn-U‚ v tUm. C sI B‚-Wn, B-e-∏p-g sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se P-\-d¬ sa-Un-kn≥ A-Uo-j-\¬ {]-^. tUm. _n ]-fl-Ip-am¿, sI.Pn.Fw.H. F ap≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. sI F≥ {]-km-Zv, tZ-h-Z-Øv Pn ]p-d-°m-Sv, ]ƒ-a-W-dn sa-Unkn≥ A-tkm. {]-^. tUm. ]n F-kv jm-P-lm≥, A-hm¿-Uv \n¿-Wb I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿-am-cm-b tUm. F-kv cq-t]-jv, sI \m-k¿ F∂n-h¿ Dƒ-s∏-´ k-an-Xn-bm-Wv A-hm¿-Uv tP-Xm-hn-s\ Xn-c-s™-SpØ-Xv.

N-§m-Xn-¡q-«w kw-L-Sn-¸n-¨p

N-ß-\m-t»-cn: Fw.F-kv.F-^v Xr-s°m-Sn-Øm-\w ]-©m-b-Øp IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn G-I-Zn\ N-ßm-Xn-°q-´w kw-L-Sn-∏n-®p. \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n Fw _n-em¬ d-jo-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øp I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v k¬-am≥ d-jo-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. sI Fw jw-kp±o≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m sk-{I-´-dn ap-Po-_v -d-“m≥, ap-l-Ω-Zv d-ao-kv, A-kv-l-_v ]n F, ^-kn¬ C-Jv-_m¬, d- ¬ apl-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

hn-Zym-`ym-k hm-bv-]: sF.F³.]n.F {]-Xy-£ k-a-c-¯n-te-¡v tIm-´-bw: hn-Zym-`ym-k hm-bv-]bp-sS ]-en-i-bn-f-hn-\p-≈ At]-£ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ k-a-b-]-cn-[n Zo¿-Ln-∏n-°-Wsa-∂v C-¥y≥ \-gv-k-kv t]-c‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ B-h-iy-s∏-´p. A¿-l-cm-b F-√m-h¿-°pw B-\p-Ip-eyw e-`n-°p-∂p-sh-∂v D-d-∏m-°-Ww. ]-en-i-bn-f-hn-\p hn-Zym¿-Yn-bpw c-£n-Xm-hpw _m¶p-am-bn ]p-Xn-b I-cm¿ H-∏n-S-sa∂ N-´-hn-cp-≤-am-b \n-_-‘-\ ac-hn-∏n-°-W-sa-∂pw `m-c-hm-lnIƒ B-h-iy-s∏-´p. C-Xn-s\-Xntc i-‡-am-b k-a-c-hp-am-bn cwK-Øp-h-cpw. 21\v tIm-´-b-sØ {]-ap-J _m-¶n-Mv ÿm-]-\-Øn-s‚ apºn¬ [¿-W \-S-Øpw. hn-Zym`ym-k hm-bv-]-sb-Sp-Ø-h¿-°p t\-sc-bp-≈ P-]v-Xn˛ \n-b-a \-S]-Sn-I-sf i-Iv-X-am-bn F-Xn¿°p-sa-∂pw Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n i-in-[-c≥, sk-{I-´-dn C hn {]-Im-iv, sI Sn tPm-bv, tXm-a-kv ap-≠p-th-en, sIm-ßm-≠q¿ cma≥ \m-b¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ hy-‡-am-°n.

]o-U\w: \o-¸mÄ kz-tZ-in A-dÌ - n sh-Å-s¸m-¡ Zp-cn-Xm-izm-kw: 5000 A-t]-£-I-fn C\nbpw Xo-cp-am-\-an-à cm-a-¶-cn: I-gn-™ h¿-j-Im-eØv sh-≈s - ∏m-°w aq-ew Zp-cn-Xa-\p-`-hn-® Hm-tcm Ip-Spw-_-Øn\pw B-izm-k-am-bn c-≠m-bn-cw cq-]m ho-Xw \¬-Ip-sa-∂ k¿°m¿ {]-Jym-]\ - w ]m-gv hm-s°∂v B-t£-]w. sh-≈s - ∏m-° Zpcn-Xw I-gn-™v H-cp h¿-jw ]n-∂nSm-dm-bn-´pw 5000-tØm-fw A-t]£-I¿-°mWv k¿-°m-cn¬ \n∂v [-\k - l - m-bw- - e-`n-°mØ-Xv. Ip-´-\m-Sv Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ k-a¿-∏n-°-s∏-´ A-t]-£-I-fn¬ _-‘-s∏-´-h¿ \m-fn-Xp-h-sc

Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≠n-´n-s√∂m-Wv A-dn-bp-∂X - v. Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ k-a¿∏n-°-s∏-´ A-t]-£-Iƒ I-e-IvS-td‰n-te-°v A-b-bv-°p-I-bpw A-hn-sS \-S-∂ A-t]-£-I-fpsS kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bn¬ \yq-\-X-Iƒ I-≠-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ C-h ]-cn-l-cn-®v A-¥n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-°p-∂Xn-\m-bn hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fnte-°v ho-≠pw A-t]-£-Iƒ ssI-am-dn-b-Xp-am-Wv [-\-k-lmbw ssh-Ip-∂-Xn\v Xm-eq-°v A-

[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂ a-dp-]-Sn. C-Xn-s‚ \n-P-ÿn-Xn A-dnbp-∂-Xn-\m-bn hn-t√-Pv Hm-^n k¿-am-cp-am-bn _-‘-s∏-´-t∏m ƒ I-e-Iv-S-td‰n¬ \n-∂v C-Xp-ambn _-‘-s∏-´ bm-sXm-cp hn-[ A-t]-£-bpw C-Xp h-sc ssIam-dn-bn-´n-√ F-∂m-bn-cp∂p adp]Sn. sh-≈-s∏m-°w G-sd Zp-cnXw hn-X-® ssI-\-I-cn, Im-hmew, cm-a-¶-cn, sh-fn-b-\m-Sv, s\Sp-ap-Sn \o-ew-tº-cq¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-ep-≈-h-cmWv A-t]£-I-cn¬ G-sd-bpw.

sN-dp-tXm-Wn: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-s°m-≠p-t]m-bn ]o-Un-∏n® tI-kn¬ \-o∏mƒ kz-tZ-in A-d-Ãn-em-bn. sN-dp-tXm-Wn-bn¬ tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂ Zo-]-Iv t\-∏m-fn (23) B-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. C-Sp-°n kz-tZ-in-\n-bm-b {]m-b-]q¿-Ønbm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb {]-W-bw \-Sn-®v Cbmƒ Iq-´n-s°m-≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn™ Un-kw-_-dn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. Xp-S¿-∂v s]¨-Ip-´n-bp-sS ho-´p-Im¿ C-Sp-°n t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. am-k-ß-fm-bn t^m¨ \-º¿ tI-{μo-I-cn-®v ssk-_¿ sk-√n-s‚ k-lm-b-tØm-sS \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Ønem-Wv s]¨-Ip-´n-bpw bp-hm-hpw sN-ss∂-bn¬ D-s≠-∂v a-\- nem-°n-b-Xv. C-Sp-°n kn.sF.bp-sS \n¿-tZ-i {]-Im-cw \m-ew-K t]men-kv kw-Lw sN-ss∂-bn-se-Øn C-h-sc I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. CSp-°n tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b bp-hm-hn-s\ dn-am‚ v sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n-sb hm-g-tØm-∏v kz-[¿ sj¬-´¿ tlm-an-em-°n.

Z-£n-W tI-c-f e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ tIm-´-bw Pn-√m a-Zvdk s^-Ãn¬ hn-P-bn-®-h¿ 1. Jp¿-B≥ ]m-cm-b-Ww, a-e-bm-fw kw-L-Km-\w H-∂mw-ÿm\w ln-em¬ l-_o-_v 2.a-e-bm-fw kw-L-Km-\w H-∂mw-ÿm\w: A≥-h¿- jm-Pn, 3. ap-l-Ω-Zv sj-dn≥. aq-h-cpw Im-™n-c-∏-≈n ]q-X-°p-gn Zm-dp¬ D-epw a-Zvdk hn-Zym¿-Yn-Iƒ 4.a-e-bm-fw {]-kw-K-a¬-k-cw H-∂mw-ÿm\w(Pq-\nb¿): dn-km-^v(A-_p-kp-^n-bm≥)F-®v.Un.Fw a-Zvdk sX-t°-°-c Cu-cm-‰p-t]-´ 5.A-d-_n ssI-sb-gp-Øv a¬-k-cw H-∂mw-ÿm-\w: ^n-tdm-kv ap-l-Ω-Zv-˛-an-^v-Xm-lp¬ D-epw a-Zvd-k ]-Øm-g-∏-Sn Cu-cm-‰p-t]-´


3 {]mtZ-inIw A-´Àkw-Øm-\ tam-ãm-hv I«¸-\-bn A-d-kv-änÂ

4 sabv 2014 Rmb¿

]cn-]mSn  h-Æ-∏p-dw F-kv.F≥.Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kv. {Ku-≠v: t{Zm-Wm-Nm-cy tXm-a-kv am-jnt‚-bpw h-Æ-∏p-dw F-kv. F≥. Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kn-t‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ A-Xve-‰n-Iv-kv ]-cn-io-e-\w-˛ 9.00  A-W-°-c sk‚ v tXm-a-kv kv-t‰-Un-bw-: thm-fn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ˛ 6.00  I-ºw-sa-´v sk‚ v tPm-k^v ]-≈n-: C-S-h-I Xn-cp-\m-ƒ, Ip¿-_m-\-˛ 4.00  a-d-bq¿ k-lm-b-Kn-cn sk‚ v ta-co-kv ]-≈n-: C-S-h-I Xn-cp-\mƒ, Ip¿-_m-\-˛ 6.30  A-a-cm-h-Xn sk‚ v tPm-k^v ]-≈n: C-S-h-I Xn-cp-\mƒ, Ip¿-_m-\-˛ 7.45  B-\-®m¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-: C-S-h-I Xn-cp-\mƒ, e-Zo™v-˛ 10.00  hn-a-e-Kn-cn-bn¬ ]n.Un. sk-_m-Ãy-s‚ h-k-Xn-: Im™n-c-Øm≥-Ip-t∂¬ Ip-Spw_-tbm-Kw ˛10.00  sX-∂-Øq¿ ^m-Øn-a-am-X ]-f-fn-: Xn-cp-\mƒ, Ip¿-_m-\-˛ 10.15

 G-gp-ap-´w Xm-t_m¿ [ym-\tI-{μw: A-¥-cn-I ku-Jy-[ym\w-˛ 8.00

Adnbn-¸pIÄ

kottayam/IDK

F-kv.Un.Sn.bp. sa-bv-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

sXm-Sp-]p-g: F-kv.Un.Sn.bp. sXm-Sp-]p-g Xm-eq-°v I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sa-bv-Zn-\w B-tLm-jn-®p. Xm-eq-°v {]-knU‚ v jw-kv D-Sp-º-∂q¿ a-ßm´p-I-h-e-bn¬ ]-Xm-I D-b¿-Øn. Xp-S¿-∂v sa-bv-Zn-\ dm-en kw-LSn-∏n-®p. sXm-Sp-]p-g kz-Im-cy _-kvÃm‚n¬ \-S-Øn-b dm-en-bp-sS k-am-]-\-tbm-Kw kw-ÿm-\ kan-Xn-bw-Kw tKm-]n ]-Xm-ºp-g DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-{_m-low ap-kv-X-^, Fw Pn kp-[o¿, Fw sa-bv-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v F-kv.Un.Sn.bp. sXm-Sp-]p-g-bn¬ F kp-\o¿, \n-jm-Zv C-S-sh-´n kw-L-Sn-∏n-® dm-en-bp-sS k-am-]-\-tbm-K-Øn¬ kw-ÿ-m-\ k-an-Xn A-Kw tKm-]n ]-Xm-ºp-g kw-km-cn-°p-∂p kw-km-cn-®p.

I-´-∏-\: A-¥¿- kw-ÿm-\ tam„m-hv- I-´-∏-\ t]m-en-kn-s‚- ]nSn-bn-em-bn.- X-an-gv-\m-Sv- Cu-tdmUv- kz-tZ-in-bpw- I-´-∏-\ ta-´p-°gn- F-kv-t‰-‰v- e-b-Øn¬- Xm-a-k°m-c-\p-am-b kv-‰o-^≥ -(23)- BWv- ]n-Sn-bn-em-b-Xv.h-≠≥-ta-Sv,- I-ºw-sa-´v,- s\Sp-¶-≠w,- I-´-∏-\ Xp-S-ßn-b t]m-en-kv- kv-t‰-j≥- ]-cn-[n-bn ¬- \n-c-h-[n- tam-j-W-t°-kp-Ifn-se {]-Xn-bm-Wn-bmƒ. ]-I¬k-a-b-ß-fn¬ -I-d-ßn- \-S-∂v Bfn-√-m-Ø ho-Sp-Iƒ- tI-{μo-I-cn®m-Wv- tam-j-Ww- \-S-Øn-bn-cp∂-Xv.- \n-c-h-[n- tam-£-W tIkp-I-fn¬- in-£-bpw- A-\p-`-hn®n-´p-≠v.- X-an-gv-\m-´n-epw C-bmƒ

kv-‰o-^≥ tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xm-bn kqN-\-bp-≠v. 2013 B-K-kv-Xn-emWv- P-bn-en¬- \n-∂p ]p-d-Øn-dßn-b-Xv.- kz¿-Ww,- em-]v-tSm-]v,-

I-\-¯ a-g-bn tZ-io-b-]m-X- ]p-g-bm-bn; Nn-e-h-gn-¨ tIm-Sn-IÄ ]m-gm-bn

Ip-a-fn: I-\-Ø-a-g-sb -Xp-S¿-∂v sIm-´m-c-°-c-˛-Un-fip-°¬ tZio-b-]m-X-bn-se Ip-a-fn-bn¬ sh-≈w-I-b-dn K-Xm-K-Xw X-S- h-gn-Ø-e: k-l-I-c-W-_m-¶ns∏-´p. sh-≈-s°-´v H-gn-hm-°ms‚-bpw k-\m-X-\ [¿-a k-an-Xn- ≥ Ip-a-fn Su-Wn¬ \-S-Øn-b bp-tS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v \n¿-Ωm-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v H-º-Xn-\p h-gn-Ø-e k-l-I-cNn-e-hm-°n-b \m-e-c-t°m-Sn shW _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ ≈-Øn-em-bn. C-∂-se ssh-IoIm≥-k¿ t_m-[-h-¬-°-W ¢m- ´v aq-∂-c-tbm-sS B-cw-`n-® a-g kv \-S-°pw. A-©p-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-hsI ]n th-Wp-tKm-]m¬ A- km-\n-®-Xv. I-\-Ø-a-g-sb-Øp[y-£-X h-ln-°pw. am-Xyp S¿-∂v h-≠-t∑-Sv I-h-e ap-X¬ B‚-Wn ap-≠n-bm-\n D-Zv-Lm-S- s]-t{Smƒ ]-ºp-h-sc-bp-≈ 200 \w sN-øpw. tUm. sI B¿ cm- ao-‰¿ Zq-c-Øn-em-Wv sh-≈-s°Po-hv ¢m-kv \-bn-°pw. ´v cq-]-s∏-´-Xv. a-g B-cw-`n-®v G-Xm-\pw k-ab-Øn-\p-≈n¬ Cu {]-tZ-i-ßsh-f-fn-bm-a-‰w: I-tØm-en-° fn¬ aq-∂-Sn-tbm-fw D-b-c-Øn¬ tIm¨-{K-kv sh-f-fn-bm-a-‰w bq- sh-≈w I-b-dn. tdm-Uv \n-c-∏n¬ Wn-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C\n-∂v aq-∂-Sn-tbm-fw D-b-c∂v 11ap-X¬ kv-Iqƒ lm-fn¬ Øn¬ A-im-kv-{Xo-b-am-bn ]p\n-b-a t_m-[-\ sk-an-\m¿ \-S- Xp-Xm-bn \n¿-an-®v ^p-Sv-]m-ØpØpw. A-Uz. {^n≥-skm am≈-Xn-\m¬ I-S-bv-°p-≈n¬ shXyp I-√-°m-hp-¶¬ ¢m-kv \-bn- ≈w I-b-dn-bn-√. sh-≈-s°-´v cq°pw. kw-L-S-\-m `m-c-hm-ln-I- ]-s∏-´-tXm-sS H-cp-a-Wn-°q-tdmfp-sS Xn-c-s™-Sp-∏pw \-S-°pw. fw k-a-bw C-Xp-h-gn-bp-≈ K-Xm-

Im³-kÀ t_m-[-h-Â-¡-c-W¢m-kv hgn-¯-e-bnÂ

\n-b-a t_m-[-\ sk-an-\mÀ

kw-cw-`-I kw-K-aw sXm-Sp-]p-g-bnÂ

I-\-Ø- a-g -aqew Ip-a-fn Su-Wn-ep-≠m-b sh-≈-s°-´v K-Xw kv-Xw-`n-®p. G-Xm-\pw Zn-hk-Øn-\p-≈n¬ C-Xv c-≠mw Znh-k-am-Wv Ip-a-fn Su-Wn¬ CØ-c-Øn¬ sh-≈w I-b-dp-∂-Xv. Ip-a-fn Su-Wn¬ sh-≈-s°-´v ]-

c-à -{Kq-¸v \nÀ-W-b Iym-w-]v C-¶v

Xn-hm-b-tXm-sS-bm-Wv tZ-io-b]m-X-bp-sS ho-Xn-Iq-´n Hm-S-bpw ^p-Sv-]m-Øpw \n¿-an-®v ku-μ-cyh¬-°-cn-°m≥ \m-e-c-t°m-Sn cq-] tZ-io-b-]m-X A-\p-h-Zn-®-

Xv. \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂ tdmUn¬ \n-∂p c-≠-c ao-‰¿ ho-Xnbn¬ ÿ-e-sa-Sp-Øv C-cp-h-iØpw Hm-S-bpw ^p-Sv-]m-Øpw \n¿-an-°m-\m-Wv ]-≤-Xn X-øm-

dm-°n-bn-cp-∂-Xv. C-Xn-\m-bn I-gn-™ h¿-jw Su-Wn-se \n-c-h-[n sI-´n-S-ßfm-Wv `m-Kn-I-am-bpw ]q¿-W-ambpw s]-fn-®p \o-°n-b-Xv. Xp-S¿∂v Ip-f-Øp-]m-ew ap-X¬-˛Su¨-h-sc-bp-≈ \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-s®-¶nepw ]-Wn-Iƒ C-t∏m-gpw C-g™p \o-ßp-I-bm-Wv. \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-t®m-sS ]-e `m-K-Øpw hn-´p-ho-gv-N-I ƒ sN-bv-Xv ]-WnIƒ \-S-Øm≥ ]-e -sI-´n-S D-S-aI-fpw I-cm-dp-Im-c-\pw D-tZym-Kÿ¿-°pw km-º-Øn-Iw \¬In-bn-cp-∂-Xm-bn B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n-cp-∂p. C-Ø-c-Øn¬ {I-a-t°-Sv \-SØn tdm-Upw Hm-S-bpw ^p-Sv-]mØpw A-im-kv-{Xo-b-am-b \n¿-an®-Xn-\m-em-Wv sh-≈-s°-´p-≠mIm≥ {]-[m-\ Im-c-W-sa-∂v Btcm-]-Wap≠v. tdm-Un¬ \n-∂v aq-∂-Sn-tbm-fw D-b-c-Øn¬ ^p-Sv]m-Øv \n¿-an-®-Xn-\m¬ G-Wnh-®m¬ am-{X-ta B-fp-Iƒ-°v

]-«-b-{]-iv-\w; ssl-td-©v kw-c-£-W k-an-Xn ho-−pw k-a-c-¯n-te-¡v

C-Sp-°n: Ip-Spw-_-{io Pn-√m-anj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwcw-`-I kw-K-a-Øn-\v B-dn-\v XpS-°-am-hpw. cm-hn-se 10\v sXm-Sp]p-g Nn-∂ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ kw-K-aw Pn-√m I-e-IvS¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Ip-Spw-_-{io Pn-√m-anj≥ tIm¿-Un-t\-‰¿ sI F-kv cm-Po-hv A-[y-£-X h-ln-°pw. \-K-c Zm-cn-{Z \n¿-am¿-P-\ {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ \n¿-Wm-b-I kzm-[o-\w sN-ep-Øm-\pw IpSpw-_-{io kw-cw-`-I {]-h¿-Ø\-ß-sf i-‡n-s∏-Sp-Øn Zm-cn-{Z \n¿-am¿-P-\ {]-h¿-Ø-\-߃°v ]p-Ø≥ D-W¿-th-Im-\pw th-≠n-bm-Wv kw-K-aw kw-L-Sn∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. Ip-Spw-_-{io F-Iv-kn-Iyp-´o-hv U-b-d-Iv-S¿

sI _n h-’-e-Ip-am-cn sF. F. F-kv. kw-K-a-Øn-s‚ hn-j-bmh-X-c-Ww \-S-Øpw. Ip-Spw-_-{io tÃ-‰v an-j≥ t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ sI P-b-Ipam¿ F-kv. sP.F-kv.B¿.sshbp-sS ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \n¿-h-ln-°pw. F≥. B¿. F¬ .Fw. t{]m-{Kmw am-t\-P¿ tUm. F-kv k-eow, tkm-jy¬ U-h-e]v-sa‚ v kv-s]-jy-en-Ãv a-t\ml¿ h¿-Ko-kv F-∂n-h¿ \q-X-\ kw-cw-`-ß-sf Ip-dn-®v hn-i-Zo-Ic-Ww \¬-Ipw. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ sI Sn ti-J¿, ap≥ Pn-√m-anj≥ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ kqk≥ _-©-an≥, ap≥ F. Un.Fw.kn sI ]n sk-en-\m-Ω kw-km-cn-°pw.

`m-K-am-bn hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ k-an-Xn B-hn-jv-°-cn-°pw. ]-´b {]-iv-\w ]q¿-W-am-bn ]-cn-lcn-°pw-h-sc {]-t£m-` ]-cn-]m-SnIƒ Xp-S-cm-\m-Wp Xo-cp-am-\w. I-´-∏-\ sk‚ v tPm¿-Pv ]mco-jv lm-fn¬ tN¿-∂ k-an-Xnbp-sS tI-{μ-I-Ωn-‰n tbm-K-Ønem-Wv C-Xp-kw-_-‘n-®v Xo-c-pam-\-ap-≠m-b-Xv. hn-⁄m-]-\tØm-sSm-∏w ]p-d-Øv h-∂ hnt√-Pp-I-fp-sS `q-]-Sw ]-©m-bØp-X-e I-Ωn-‰n X-øm-dm-°n \¬-In-b `q-]-S-am-bn-c-p-∂n-√-. Pn√-bn-se Hm-tcm ]-©m-b-Øn-se-

bpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw I¿-jI kw-L-S-\ t\-Xm-°-fpw s]mXp-P-\-ß-fpw C-°m-cy-Øn¬ Pm-{K-Xm ]m-en-°-sW-a-∂pw kan-Xn B-h-iy-s∏-´p. tbm-KØn¬ c-£m-[n-Im-cn kn sI tam-l-\≥ A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ^m. sk_m-kv-‰y≥ sIm-®p-]p-c-bv-°¬, B¿ a-Wn-Ip-´≥, au-e-hn ap-lΩ-Zv d-^o-°v A¬ Iu-k-cn, sI sI tZ-h-ky, sI ]n l-k≥, ^m. P-kv-‰n≥ ]-tg-]-d-ºn¬, ^m. tPm-kv πm-®n-°¬, am-Xyq am-hp-¶¬ kw-km-cn-®p.

Ip-¡-dn tjm

A-Sn-am-en-¡v sN-dp-tXm-Wn h-gn sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. kÀ-ho-kv C-Ã; P-\w _p-²n-ap-«p¶p

DZv-LmS-\w sN-bvXp

Ip-a-fn: tI-c-fm hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn h-\nXm-hn-Mv Ip-a-fn bq-\n-‰n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Ip-°-dn tjm kwL-Sn-∏n-°pw. C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v tX-°-Sn tlm-´¬ te-Ivtjm¿ -C≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Ønem-Wv ]-cn-]m-Sn. hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Pn√m {]-kn-U‚ v am-cn-bn¬ Ir-jW≥ \m-b¿ Ip-°-dn-tjm D-Zv-LS-\w sN-øpw. A-¥m-cm-{„ \n-e-hm-c-ap-≈ {]-ap-J tlm-´-ep-I-fn-se ]m-NI-hn-Z-Kv-[≥-am-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ cp-Nn-I-c-am-b hn-hn-[-bn\w `-£-W ]-Zm¿-Y-߃ ]m-Iw sN-øp-∂ co-Xn ho-´-Ω-am¿-°v t\-cn-´v Im-Wm-\pw a-\- n-em°m-\pw th-≠n-bm-Wv ]-c-n-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≈Xv.

sN-dp-tXm-Wn: I-´-∏-\-bn¬ \n∂p sN-dp-tXm-Wn h-gn A-Sn-amen-°v sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _kv k¿-ho-kv B-cw-`n-°m-ØXn¬ {]-Xn-tj-[w i-‡-am-bn. Cu B-h-iy-Øn-\v 38 h¿-j-s Ø ]-g-°-ap-s≠-¶n-epw A-\pIq-e k-ao-]-\w kzo-I-cn-°m≥ _-‘-s∏-´ A-[n-Ir-X¿ X-ømdm-bn-´n-√. _-‘-s∏-´ h-Ip-∏n¬ \n∂pw k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp \n∂pw H-cp \-S-]-Sn-bpw D-≠m-bn-´ns√-∂m-Wv P-\-ß-fp-sS B-tcm]-Ww. G-‰-hpw em-`-I-c-am-bn _-kv k¿-ho-kv \-S-Øm≥ km-

sh-≈n-emw-I-≠w: A-ø-∏≥tIm-hn¬ {io-\m-cm-b-W ]-ªn°v sse-{_-d-n-bp-sS-bpw I-´-∏-\ B¬-_n U-b-Kv-t\m-kv-‰n-Iv s k‚-dn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-apJy-Øn¬ C-∂p cm-hn-se 10 apX¬ sh-≈n-emw-I-≠w {io-\mcm-b-W sse-{_-dn- Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ ku-P-\y c-‡-{Kq-∏v \n¿-W-b Iym-w-]v \-S-°pw. t_m-_n {^-≠v-kv ª-Uv _ m- ¶v Pn-√m sN-b¿-am≥ sP D-Z-bIp-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fkv.F≥.Un.]n. tbm-Kw U-b-dŒ¿ t_m¿-Uv Aw-Kw _n-Pp am[-h≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Ø p-sa-∂v sk-{I-´-dn Sn B¿ c-Xojv-tam≥ X-Sn-°¬ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9048206053, 8086372025

[n-°p-∂ dq-´m-Wv I-´-∏-\-bn¬ \n-∂v sN-dp-tXm-Wn h-gn A-Sn-amen h-sc-bp-≈ 56 In.ao. Zq-cw. Gsd {]m-[m-\y-ap-≈ Cu _-kv dq´n¬ sI.F-kv.B¿-Sn.kn. k¿ho-kv \-S-Ø-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v \n-c-h-[n \n-th-Z-\-߃ hy-‡n-I-fpw kw-L-S-\-I-fpw hIp-∏v ta-[m-hn-°pw h-Ip-∏v a-{¥n°pw \¬-In-bn-´p-≠v. A-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sI _n K-tW-jv Ip-am¿ {Sm≥kv-t]m¿-´v h-Ip-∏v a-{¥n-bm-bn-cp∂-t∏mƒ Cu dq-´n¬ _-kv k¿ho-kv B-cw-`n-°m≥ D-Ø-c-hn-´ncp-∂p. F-∂m¬ A-Xv \-S-∏m-

I-´-∏-\: ]-´-b-{]-iv-\-hpw I-kvXq-cn cw-K≥ hn-j-b-hpw D-b¿Øn ssl-td-©v kw-c-£-W kan-Xn ho-≠pw k-a-c-Øn-s\m-cpßp-∂p. ]-´-b D-Ø-c-hn-s‚ I-cSv A-´n-a-dn-°-s∏-´-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v ap-Jy-a-{¥n-°pw d-h\yq a-{¥n-°pw sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚n-\pw I-sØ-gp-Xm\pw sh-_v-ssk-‰n¬ {]-ko-≤nI-cn-°p-∂ hn-t√-Pp-I-fp-sS IU-kv-{S¬ am-∏v kq-£-a ]-cntim-[-\-°v hn-t[-b-am-°m-\pw k-an-Xn Xo-cp-am-\n-®p. k-a-cw i-‡-am-°p-∂-Xn-s‚

°m≥ h-Ip-∏n-\v I-gn-™n-√. kv-s]-b¿ _-kv C-s√-∂ Imc-W-am-Wv A-∂-h¿ ]-d-™v H-gn™-Xv. sN-dp-tXm-Wn h-gn A-Snam-en-°v k¿-ho-kv \-S-Øm ≥ sI. F-kv.B¿.Sn.kn. {i-an-°mØ-Xv I-´-∏-\ tI-{μo-I-cn-®p-≈ Nn-e kz-Im-cy _-kv ap-X-em-fnam¿-°v th-≠n-bm-sW-∂v Btcm-]-W-ap-≠v. \n-e-hn¬ ss{]-h-‰v _-kpIƒ am-{X-am-Wv Cu dq-´n¬ k¿ho-kv \-S-Øp-∂-Xv. ssh-Io-´v 6.30\v ti-jw _-kv k¿-ho-kv C√m-Ø-Xpw kz-Im-cy _-kp-Iƒ s]-s´-∂v ]-Wn-ap-S-°p-∂ km-l-

N-cy-߃ D-≠m-hp-I-bpw sN-øptºmƒ CSp°n Pn-√m B-ÿm\-tØ-°v F-Øm-\pw ssl-td©n-se {]-[m-\ ]-´-W-ß-fnsem-∂m-b A-Sn-am-en-°p t]mIm-\pw km-[m-c-W-°m¿ _p-≤nap-´p-I-bm-Wv. Pn-√m B-ip-]-{Xn Dƒ-s∏-sSbp-≈ \n-c-h-[n ÿm-]-\-߃ sN-dp-tXm-Wn Dƒ-s∏-Sp-∂ {]tZ-i-Øm-Wv. A-Xn-\m¬ A-Sn-b¥-c {]m-[m-\y-tØm-sS Cu hnj-bw k¿-°m¿ ]-cn-K-Wn-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v hn-hn-[ kwL-S-\-Iƒ k-a-c-Øn-\v H-cp-ßpI-bm-Wv.

I-´-∏-\: Hmƒ tI-c-f X-ø¬ sXm-gn-em-fn A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ sa-bv Zn-\-dm-en-bpw ap-√s∏-cn-bm¿ ssF-Iy-Zm¿-Vr {]Jym-]-\ k-tΩ-f-\-hpw \-S-Øn. N-∏m-Øn-se ap-√-s∏-cn-bm¿ ka-c∏-¥-en¬ kw-ÿm-\ sshkv {]-kn-U‚ v sI -F≥ N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C.-F t__n A-[y-£-X h-ln-®p. ^m. tPm-bn \n-c-t∏¬ , Sn sI kp-\n¬ Ip-am¿, sI -hn cmPp, km-_p th-ß-th-en¬, sI F≥ tam-l≥-Zm-kv, _n a-t\ml-c≥, ta-gv-kn sk-_m-kv-‰y≥, H B¿ i-in-[-c≥, _n k-Xo-jv Ip-am¿, hn-hn ku-Zm-an-\n, P-bnwkv ]n tPm-k-^v, Fw -sI Zn-\-Ic≥, sI -hn cm-Pp, C -kn tim-`\ kw-km-cn®p.

Sn sP tPm-k-^v Øm-\-sam-gn-bpw; sXm-Sp-]p-g-bn eo-Kv {]-Xn-\n-[n \-K-c-k-`m sN-bÀ-am-\m-Ipw cm-Pn B-dn-\v; ssh-kv sN-bÀ-am³ Øm-\w tIm¬-{K-kn-\p X-s¶ sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g \-K-c-k` A-[y-£≥ ÿm-\w H-gn-bm≥ tIm¨-{K-kn-se Sn sP tPm-k^v Xo-cp-am-\n-®p. aq-∂-c h¿-jam-bn sN-b¿-am≥ h-ln-°p-∂ Sn sP tPm-k-^v B-dn-\v sk-{I-´dn-°v cm-Pn-°-Øv \-¬-Ipw. bp.Un-.F-^n-se [m-c-W {]-Im-cw ap-kv -enw eo-Kv- {]-Xn-\n-[n- sNb¿-am-\m-Ipw.ap-kv-enw eo-Kn-se F Fwlm-cn--Zm-bn-cn-°p-w- A-Sp-Ø sNb¿-am≥. C-Xp kw-_-‘n-®p eoKn¬ [m-c-W-bm-bn-´p-≠v. H-cp-amk-Øn-\v- ti-jw- ssh-kv- sNb¿-t]-gv-k¨- ap-kv -enw eo-Knse km-_n-d sj-co-^pw cm-Pn-hbv-°pw-.- a-{¥n- ]n- sP tPm-k-^n-

sam-ss_¬- t^m-Wp-Iƒ- Xp-Sßn-b-h C-bmƒ- X-an-gv-\m-´n-emWv- hn-¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv.- X-angv-\m-´n¬- C-bmƒ-°v- _-‘-ap-≈ a-‰v- tam-„-°-fp-s≠-∂v- t]m-enkv- kw-i-bn-°p-∂p.hn-i-Z-am-b A-t\z-j-W-Øn\v t]m-en-kv- X-an-gv-\m-´n-te-°v]p-d-s∏-Spw. hn-hn-[ tI-kp-I-fnem-bn- 40 ]-h-t\m-fw- kz¿-W-hpw\n-c-h-[n- em-]v- tSm-∏p-I-fpw- samss_¬- t^m-Wp-I-fpw- {]-Xn- Xan-gv-\m-´n¬- hn-¬-∏-\ \-S-Øn-bn´p-≠v.- I-´-∏-\ Un-.ssh.-F-kv.]n.- Fw- F≥- c-ta-in-s‚ t-\-XrXz-Øn¬- I-´-∏-\ kn-.sF. d-PnFw- Ip-∂n-∏-d-ºn¬-, s\-Sp-¶-≠ w- kn-.sF. F≥ _m-_p-Ip-´≥,-

s‚ X-´-I-am-b sXm-Sp-]p-g-bn¬ssh-kv- sN-b¿-am≥- ÿm-\-Øn\v- th-≠n- tI-c-fm- tIm¨-{K-kvam-Wn- hn-`m-Kw- ap-∂-Wn-bn¬B-h-iyw- D-∂-bn-®n-´p-≠v.- F∂m¬- am-Wn- hn-`m-K-Øn-\v- \¬Im-sX tIm¨-{K-kv- ssh-kv- s N-b¿-am-≥- ÿm-\w- G-s‰-Sp-°m\m-Wp- km-[y-X.- C°m-cy-sØ sNm√n tIm¨-{Kkpw tIc-fm tIm¨-{Kkpw X-Ωn¬ t\-cn-b \oc-kw D-S-se-Sp-Øn-´p≠v. ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bn¬- am-Wnhn-`m-K-Øn-\v tI-h-ew- aq-∂p-t ]¿- am-{X-am-Wp-≈-Xv.- tIm-¨-{Kkp-w- ap-kv -enw-eo-Kpw- tN¿-∂m ¬- `-c-W-Øn-\p bm-sXm-cp-hn-[ `o-j-Wn-bpw- C-√m-Ø- X-c-Øn-

ep-≈ `q-cn-]-£w- D-≠v.- ssh-kv sN-b¿-am≥ ÿm-\-Øn-\p-th≠n bp.-Un-.F-^v. \n-tbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n-tbm-Sv tI-c-f tI m¨-{K-kv A-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. ssh-kv sN-b¿-am≥ ÿm-\w tIm¨-{K-kv hn-´v sIm-Sp-°m-\p≈ km-[y-X-bn-s√-∂m-Wv tIm ¨-{K-kv hy-‡-am-°p-∂-Xv. ss h-kv sN-b¿-am≥ ÿm-\-Øn-\pth-≠n tIm-¨-{K-kn-se c-≠v h\n-X Iu¨-kn-e¿-am¿ cw-KØp-≠v. ap≥ sN-b¿-t]-gv-k¨ jo-P P-b-s‚-bpw Iu¨-kn-e¿ ss\-‰v-kn Ip-cym-t°m-kn-t‚bpw t]-cp-I-fm-Wv ap-t∂m-´v h-bv°p-∂-Xv. C-Xn¬ ss\-‰v-kn Ip-cym-

t°m-kn-\p sIm-Sp-°-W-sa-∂mWv `q-cn-]-£w B-h-iy-s∏-Sp-∂Xv. jo-e P-b≥ sN-b¿-t]-gvk¨ ÿm-\w A-e-¶-cn-®n-´p-≈Xm-Wv Im-c-W-am-bn ]-d-bp-∂-Xv. I-gn-™ aq-∂-c-h¿-jw-sIm-≠vtIm-Sn-°-W-°n-\p- cq-]-bp-sS hnI-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ- \-S-∏m-°m≥I-gn-™-Xm-bn- Sn sP tPm-k-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-hIm-i-s∏-´p. am-en-\y-{]-iv-\w cq-£-am-bncp-∂ Im-e-Øm-Wv sN-b¿-am-\mbn ÿm-\w G-s‰-Sp-°p-∂-Xv. hnhn-[-ß-fm-b N¿-®-I-fn-eq-sS-b pw a-‰pw-cq-]-s∏-´ ]-≤-Xn-Iƒ {]Im-cw am-en-\y-{]-iv-\w ]-cn-l-cn°m≥ I-gn-™p-sh-∂ B-fl-hn-

izm-k-am-Wp-≈-sX-∂v Sn sP tPm-k-^v ]-d-™p. C-Xp Iq-SmsX ssa-kq¿ -tam-U¬ am-en-\ykw-kv-°-c-W -]-≤-Xn \-S-∏m°m≥ km-[n-®p. a-{¥n ]n sP tPm-k-^n-t‚bpw ]n Sn tXm-a-kv Fw-.]n-bp-tSbpw i-‡-am-b ]n-¥p-W-tbm-sS s]m-Xp-iv-am-im-\w bm-Ym¿-Yyam-°m-\m-bn. tI-{μ-k¿-°m-¿ ]≤-Xn-bm-b cm-Po-hv B-hm-kv tb m-P-\-bn¬ sXm-Sp-]p-g \-K-c-k-`bn¬ \-S-∏m-°m≥ I-gn-™p. IpSn-sh-≈-{]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m ≥ 67.50 tIm-Sn-bp-sS h≥ ]-≤-Xnbm-Wv a-{¥n ]n sP tPm-k-^ns‚ k-lm-b-Øn¬ H-cp-°n-b-Xv. aq-∂-c h¿-jw sIm-≠v \-K-c-hn-

I-k-\-Øn-\m-bn hn-hn-[ ta-J-eI-fn¬ 26 tIm-Sn cq-] ]-≤-Xn-bn\-ß-fn¬ sN-e-h-gn-®p. I-gn-™ aq-∂p h-¿-j-hpw k¿-°m¿- \n›-bn-®-Xn¬ Iq-Sp-X¬ ^-≠v sN-e-h-gn-°m≥ I-gn-™p. 13 h ¿-j-am-bn Xp-S-cp-∂ bp.-Un-.F^v. `-c-W-am-Wv \-K-c-k-`-bn-ep≈-Xv. tIm¨-{K-kv, eo-Kv, tI-c-f tIm¨-{K-kv sF-Iy-am-Wv \-Kc-k-`-bp-sS hn-P-b-sa-∂pw Sn sP tPm-k-^v ]-d-™p. hm¿-Ø m-ktΩ-f-\-Øn¬ ssh-kv sN-b¿am≥ km-_n-d sj-co-^v, A-Uz. tPm-k-^v tPm ¨, ss\-‰v-kn Ipcym-t°m-kv, jo-P P-b≥ ]-s¶Sp-Øp.

hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fn¬ I-bdm≥ I-gn-bp-I-bp-≈q F-∂-XmWp ÿn-Xn. ]- e - h ym- ] m- c - ÿ m- ] - \ - ß fpw B-fp-Iƒ-°v I-S-I-fn-te-°v I-b-dp-∂-Xn-\m-bn ^p-Sv-]mØn¬ \n-∂v sN-cn-®v tdm-Un-te°v tIm¨-{Io-‰v sN-øm≥ B-cw`n-®-tXm-sS tZ-io-b ]m-X-bp-sS ho-Xn Ip-d-™p h-cp-∂ km-l-Ncy-am-Wv \n-e-\n¬-°p-∂-Xv. \n¿am-W {]-h¿-Ø\ -- -ß-fn¬ {I-at°-Sv \-S-s∂-∂m-tcm-]n-®v hym]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ kan-Xn cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≠v. Ipa-fn Su-Wn¬ \-SØnb \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fnse {I-a-t°-Sv kw-_-‘n-®v A-Sn-b¥-c-am-bn A-t\z-j-Ww \-S-ØW-sa-∂pw A-√m-Ø-]-£w i‡-am-b k-a-cw kw-L-Sn-∏n-°psa-∂pw Ip-a-fn bq-\n-‰v {]-knU‚ v jn-_p Fw tXm-a-kv, sI F A-–p- -emw, tPm-bn ta-°pt∂¬, ap-l-Ω-Zv bm-kn¿ P-amen, a-tPm-Im-cn-ap-´w, B≥-kn sP-bnw-kv A-dn-bn-®p.

h-≠≥-ta-Sv- F-kv-.sF. sI hnhn-iz-\m-Y≥,- F.-F-kv-.sF. tP m-fn- tPm-k-^v,- kn-.]n-.H-am-cm-b k-Pn-tam≥- tPm-k-^v,- ]n- sP kn-t\m-Pv- A-S-ßn-b kw-L-amWv- {]-Xn-sb ]nSn-Iq-Sn-bXv. I ´∏-\ ta-J-e-bn¬ \m-fp-I-fm-bn hym-]-Iamb tam-j-W-am-Wp \S-∂p-h-∂-Xv. Cu kw-`-h-ß-fn¬ {]-XnIsf ]n-Sn-Iq-Sm-Ø-Xn¬ P-\-߃°n-S-bn¬ {]-Xn-tj-[w i-Iv-ambn-cp∂p. C-Xn-\n-sS-bm-Wv C∂se Ão-^≥ ]n-Sn-bn-em-bXv. taJ-e-bn-se a-‰v tam-j-W-߃ kw-_-‘n®pw Ir-Xyam-b hn-hc-߃ e-`n-°p-sa-∂m-Wv t]men-kn-s‚ {]-Xo-£.

k-¡m-¯v k-tµ-i bm-{X-bv-¡v kzo-I-c-W-w B-dn-\v sXm-Sp-]p-g: ss_-Øp- -°mØv tI-c-f-bp-sS t\-Xr-Xz-Ø n¬ \-S-∂p-h-cp-∂ "k-°m-Øv ktμ-i bm-{X-°v' kzo-I-c-W-hpw sk-an-\m-dpw B-dn-\v sXm-Sp-]p-gbn¬ \-S-°pw. G-{]n¬ 24\v Imk¿-tKm-Uv \n-∂v B-cw-`n-®v sabv 10\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv kam-]n-°p-∂ k-tμ-i bm-{X-bmWv sXm-Sp-]p-g-bn-se-Øp-∂-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se 10 apX¬ D-®-bv-°v H-∂p-h-sc a-ßm´p-I-h-e Fw-]o-kv S-h¿ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ sk-an\m¿ sXm-Sp-]p-g sk≥-{S¬ Ppam a-kv-Pn-Zv C-amw A-–p¬ d-joZv A¬-Jm-kn-an D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ss_-Øp- -°m-Øv tI-cf sN-b¿-am≥ Fw sI ap-l-Ω-Zen A-[y-£-X h-ln-°pw. P-amA-sØ C-kv-em-an kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw sI F bq-kp-^v D-a-cn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. ss_-Øp- -°m-Øv ]-≤Xn-I-fp-sS hn-X-c-Ww Fw.C.Fkv. kv-Iqƒ tIm¿-]-td-‰v sN-b¿am≥ ]n F ap-l-Ω-Zv km-en \n¿h-ln-°pw. "k-°m-Øpw tI-c-f ]p-tcm-KXn-bpw' {]-k-t‚-j-\pw A-t\zj-W-߃-°v a-dp-]-Sn-bpw D≠m-Ipw. A-kn. K-h. πo-U¿ AUz. \q¿ k-ao¿, A-–p-jp-°q¿ au-e-hn A¬-Jm-kn-an, tUm. lk≥, ]n ]n Ip-™p-ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-°pw.

Npcp¡¯nÂ

]p-jv-∏-°-≠w C-em-ln-b kz-bw k-lm-b kw-L-Øn-s‚ hm¿-jn-Im-tLm-jw hm¿-Uv sa-º¿ Hm-a-\ hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kz-bw k-lm-b kw-Lw hmÀ-jn-Im-tLm-jw ]p-jv-]-°-≠w: ]p-jv-]-°-≠w C-em-ln-b kz-bw k-lm-b kwL-Øn-s‚ H-∂mw hm¿-jn-Im-tLm-jw hm¿-Uv sa-º¿ Hm-a-\ hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v ku-P-\y c‡-{Kq-∏v \n¿-W-b Iymw-]pw \-S-Øn. ]p-jv-]-°-≠w _m-¶v P-Mv-j-\n¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ kwLw {]-kn-U‚ v A-–p¬ e-Øo-^v tIm-bn-°-∏m-d-bn¬ A-[y£-X h-ln-®p. dn-bm-kv au-e-hn, A-–p¬ P-eo¬ au-e-hn, \Po-_v ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ kw-km-cn-®p.

¢m-kv \m-sf B-cw-`n-¡pw sXm-Sp-]p-g: s\-lv-dp tIm-f-Pn¬ d-Kp-e¿ ¢m-kp-Iƒ A-©n-\v B-cw-`n-°pw .π-kv h¨, π-kv-Sp k-b≥-kv Syq-j≥, _n-.sS-Iv Syq-j≥, kv-t]m-°¨ Cw-•o-jv, ]n-.F-kv-.kn. tIm-®n-Mv, sF.F.-F-kv., F-.]n-.F-kv., Fw.-_n-.F., Fw.-kn-.F., F¬.-F¬._n. F≥-{S≥-kv, sF.-C.-F¬-.Sn-.F-kv., 14 h-b-km-b-h¿-°p F-kv-.F-kv.F¬.-kn., 16 h-b-km-b-h¿-°p π-kv-Sp (k-b≥-kv, lyq-am-\n-‰okv, sIm-ta-gv-kv), 18 h-b-km-b-h¿-°p _n-.F., _n-.tImw ¢m-kpI-fpw D-≠m-bn-cn-°p-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ tXm-a-kv \-cn-a-‰w A-dnbn-®p. t^m¨: 04862˛224098, 9961215780

s]³-j-t\-gv-kv kt½f\w sXm-Sp-]p-g: sI-.F-kv-.C-._n. s]≥-j-t\-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ sXm-Sp-]p-g Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n hm¿-jn-Iw C-∂v 11\v sXmSp-]p-g Sn.kn. an-\n Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tN-cpw.hnhn-[ ta-J-eI-fn-¬ \n-∂p-≈-h¿ hm¿jnI ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-05-04  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-05-04

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you