Page 1

2

kn-.]n-.sF-¡v tI-c-f-¯n \n-¶v Fw.-]n D-−m-hn-Ã: _m-e-Ir-jv-W-]n-Å

hnti-j§Ä

thm-fnt_mÄ tIm-¨n-Mv Iymw-]v Im-™n-c-∏-≈n: 15\-pw 19\pw CS-bn¬ {]m-b-ap-≈ B¨-Ip-´nIƒ-°m-bp-≈ thm-fn-t_mƒ tIm-®n-Mv Iymw-]v kw-L-Sn-∏n°pw. ]-s¶-Sp-°m-≥ Xm-¬-∏-cyap-≈-h¿ G-{]n¬ H-∂n-\v cm-hnse G-gn-\v Im-™n-c-∏-≈n t]-´ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ {Ku-≠n¬ F-Ønt®cWw.

Uo\nsâ ]-{Xn-I A-]qÀ-W-am-bXn-Â Kq-Vm-tem-N-\-sb-¶v]-cm-Xn

bp.-Un-.F-^v ÿm-\m¿-Yn sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jn-s‚ ]-Ø-\m-]p-cw \n-tbm-P-I a-fi-eC-Sp-°n: C-Sp-°n-bn-se bp.Un. Øn-se Xn-c-s™-Sp-∏p ]-cy-S-\w ap≥ a-{¥n B¿ _m-e-Ir-jv-W-]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p F-^v- ÿm-\m¿-Yn A-Uz. Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-s‚ \m-a-\n¿-tZi ]-{Xn-I A-]q¿-W-am-bn \¬In-b-Xn-\p ]n-∂n¬ Kq-Vm-temN-\-sb-∂v- B-tcm-]-Ww. ]-{Xn-I-bp-sS kq-£v-a ]-cntim-[-\ \-S-°pw ap-ºv- ]-{Xn-I X-≈m≥ km-[y-X-sb-∂ co-Xnbn¬ Nm-\-ep-I-fn¬ hm¿-Ø h∂-Xn-\p ]n-∂n¬ Nn-e tIm¨{K-kv- t\-Xm-°-fm-sW-∂p ImWn-®v- G-Xm-\pw bq-Øv- tIm¨{K-kv- {]-h¿-Ø-I¿ F.sF. kn.kn ssh-kv- {]-kn-U‚ v- cmlp¬ Km-‘n-°p ]-cm-Xn \¬In. ]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ fn¬ 9.83 e£w thm-´¿-am-cpw am¿ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-d-∑ptem-Iv-k-`m afie-Øn¬ ]p- ]q-™m¿, Im-™n-c-∏-≈n \n- f \n-b-a-k-`m a-fi-e-Øn-emXp-°n-b thm-´¿-∏-´n-I {]-Im- b-a-k-`m a-fi-e-ß-fn¬ 3.4 Wv-˛99,748 t]¿. A-Sq¿-˛93,924, Xn-cp-h-√Cu-cm-‰p-t]-´: ss_-°pw Im- cw 13,23, 906 thm-´¿-am¿. I-∂n- e£w thm-´¿-am-cp-ap-≠v. temdpw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X- thm-´¿-am¿ 25,639 t]¿. k¿-ho- Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ 6.92 ˛93,795, tIm-∂n-˛88,067, dm-∂n°m-c-\m-b bp-hm-hn-\p Kp-cp-X-c kv thm-´¿-am¿ 6055 t]¿. ]-Ø- e£w h-\n-Xm thm-´¿-am-cpw ˛86,816, ]q-™m¿-˛86,567, Im]-cn-°v. A-ºm-d B-e-bv-°¬ c- \w-Xn-´ Pn-√-bn-se Xn-cp-h-√, 6.31 e£w ]p-cp-j thm-´¿-am-cp- ™n-c-∏-≈n-˛82,578 F-∂n-ßXo-jv(34)\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C- dm-∂n, B-d-∑p-f, tIm-∂n, A- ap-≠v. B-d-∑p-f a-fi-e-Øn-em- s\-bm-Wv a-‰v \n-b-a-k-`m a-fi∂-se cm-{Xn A-ºm-d Zo-]v-Xn P- Sq¿ F-∂o \n-b-a-k-`m a-fi-e- Wv h-\n-Xm thm-´¿-am¿ Iq-Sp- e-ß-fn-se ]p-cp-j thm-´¿-amcp-sS F-Æw. Mv-j-\n-se sse-{_-d-dn-°p -ap- ß-fpw tIm-´-bw Pn-√-bn-se Im- X¬-˛ 1,14,487 t]¿. A-Sq¿-˛ 1,07,363, Xn-cp-h-√-˛ A-Sq¿ \n-b-a-k-`m a-fi-e∂n¬ H-º-tXm-sS-bm-bn-cp-∂p ™n-c-∏-≈n, ]q-™m¿ F-∂o kw-`-hw. ]-cn-t°-‰ c-Xo-jn-s\ \n-b-a-k-`m a-fi-e-ß-fpw Dƒ- 1,05,596, tIm-∂n-˛99,499, dm-∂n- Øn-em-Wv k¿-ho-kv thm-´¿-amsa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in- s∏-Sp-∂-Xm-Wp ]-Ø-\w-Xn-´ ˛94,271, ]q-™m¿-˛85,992, Im- ¿ Iq-Sp-X¬-˛1522. tIm-∂n-˛1416, ™n-c-∏-≈n-˛85,203 F-∂n-ß- B-d-∑p-f-˛1367 F-∂o \n-tbm-P∏n-®p. Im¿ Cu-cm-‰p-t]-´ kz-tZ- tem-Iv-k-`m a-fi-ew. k¿-ho-kv thm-´¿-am¿ Dƒ- s\-bm-Wv a-‰v \n-b-a-k-`m a-fi- I a-fi-e-ß-fm-Wv b-Ym-{I-aw in-bp-sS-Xm-W-∂p t]m-en-kv ]d-bp-∂p. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p- s∏-sS ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn-se e-ß-fn-se h-\n-Xm thm-´¿-am- c-≠pw aq-∂pw ÿm-\-ß-fn¬. A-©p tem-Iv-k-`m a-fi-e-ß- cp-sS F-Æw. ]p-cp-j thm-´¿- Im-™n-c-∏-≈n-˛289, ]q-™m¿Im¿ Im¿ X-I¿-Øp.

sN-ß-∂q¿: C-Ø-h-W kn-.]n.sF-°v tI-c-f-Øn¬ \n-∂v H-cp Fw.-]n t]m-epw D-≠m-hn-s√-∂v ap≥ a-{¥n B¿ _m-e-Ir-jv-W ]n-≈. bp-.Un-.F-^v ÿm-\m¿Yn sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jns‚ ]-Ø-\m-]p-cw \n-tbm-P-I afi-e-Øn-se Xn-c-s™-Sp-∏v ]cy-S-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. _m-_p am-Xyp, Pn c-Xn-Ipam¿, kn -B¿ \-Po-_v, s_-∂n Im-°m-Sv, {_n-tP-jv G-{_-lmw, sP jm-P-lm≥, sj-bv-Jv ]-coXv, A-e-Iv-kv am-Xyp, ]-W-bn¬ ]m-∏-®≥, I-cn-°w eq-t°m-kv, A-Uz. Xp-f-ko-[-c≥ ]n-≈, X¶-®≥ ]-\-th-en kwkmcn-®p.

]-¯-\w-Xn-« aÞ-e-¯n 13.24 e£w thm-«À-amÀ I-¶n-thm-«À-amÀ 25,639 t]À

ss_-¡pw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb X-«n-s¡m-−p-t]m-bn _-em-Â-kw-Kw sN-bv-XbmÄ A-d-Ìn Ip-a-fn: A-b¬-hm-kn-bm-b πkv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n-sb X-´n-s°m≠p-t]m-bn _-em-¬-kw-Kw sNbv-X tI-kn¬ H-cm-sf Ip-a-fn t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-Xp. Ip-a-fn tdm-km-∏q-°-≠w Imimw-Ip-gn-bn¬ tPm-k-^v (45) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. I-gn-™ 20\m-Wv tPm-k-^v A-b¬-hmkn-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-sb kvt\-lw \-Sn-®p X-´n-s°m-≠p t]m-b-Xv. kv-Iq-fn¬ \n-∂p ]-co£ I-gn-™n-d-ßn-b s]¨-Ip´n tPm-k-^n-s‚ \n¿-tZ-i {]-Imcw Hm-t´m-dn-£-bn¬ A-W-°-cbn-se-Øn. A-hn-sS \n-∂v C-cph-cpw _- n¬ I-b-dn Xr-»q-cnte-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Xr-»q¿ Xr-{]-bm-dn-se kz-Im-cy_m-dn¬ tPm-en sN-øp-∂ tPmk-^v hn-hm-ln-X-\pw c-≠p Ip-´nI-fp-sS ]n-Xm-hp-am-Wv. `m-cy-bpam-bn ]n-W-ßn-°-gn-bp-∂ tPm-

k-^v C-°-m-cy-߃ ]-d-™v s]¨-Ip-´n-sb ]m-´n-em-°p-Ibm-bn-cp-∂p. tPm-k-^v hn-hm-ln-X-\msW-∂v A-dn-™ s]¨-Ip-´n B-Zyw C-bm-tfm-sSm-∏w t]mhm≥ hn-k-Ω-Xns®-¶n-epw Bfl-l-Xy sN-øpsa-∂p `-o-j-Wns∏- S p- Ø n- b - X ns\ Xp-S¿-∂m-Wv C-bmƒ-s°m-∏w t]m-b-sX-∂v tPmk^v s]¨-Ip-´n samgn-\¬-In-b-Xm-bn Ip-a-fn kn.sF F-kv A-j-Zv ]-d-™p. s]¨-Ip-´n-sb X-´n-s°m-≠p t]m-b-Xm-bn- am-Xm-]n-Xm-°ƒ Ip-a-fn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂v {]-tXy-I kw-Lw cq-]o-I-cn-®v -\-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv C-cp-h-

sc-bpw Xr-iq-cn-se H-cp tem-UvPn¬- \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. temUv-Pn¬ ]-e X-h-W tPm-k-^v X-s∂ ]o-Un-∏n-®-Xm-bn s]¨Ip-´n t]m-en-kn¬ sam-gn \¬-Inbn-´p-≠v. s]¨-Ip-´n-sb tIm-´-bw tIm-f-Pn¬ sa-Un-°¬ ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-bv-°p hn-t[-b-bm°n-b ti-jw ho-´p-Im¿-s°m-∏w hn-´-b-®p. X-´n-s°m-≠p t]mh¬, _-em-¬-kw-Kw, Ip-´n-Iƒs°-Xn-sc-bp-≈ ssew-Kn-I ]oU-\w F-∂o tI-kp-I-fm-Wv Cbmƒ-s°-Xn-tc F-Sp-Ø-Xv. {]Xn-sb \m-sf ]o-cp-ta-Sv tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°pw. Ip-a-fn Fkv.sF ]n Sn tPm-k-^v, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b kpss_¿, sj-ao¿ F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv tPm-k-^n-s\-bpw s]¨-Ip-´n-sb-bpw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.

fw Ip-´n-If - n¬ \n-∂v I-´∏ - \ - hnZym-`ym-k Pn-√m Hm-^n-k¿ sj√n tPm¿-Pn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t\-cn-´v A-t\z-j-Ww \-S-Ønbm-Wv Kn-^v-‰n-sb kv-t\-l-hoSn-\m-bn Xn-cs - ™-Sp-ØX - v. I-´-∏-\ Ip-¥-fw-]m-d-bn¬ hm-ßn-b A-©p s - k‚ v ÿ-eØm-Wp c-≠p In-S∏ - p-ap-dn-If - pw lm-fpw A-Sp-°f - b - pw kn-‰u-´pap-≈ ho-Sv \n¿-an-°p-∂-Xv. c≠p- am-k-Øn-\p-≈n¬ ho-Sns‚ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°pw. I-´∏-\ hn-Zym-`ym-k Pn-√b - n-se 84 ssl-kv-Iq-fp-I-fn-se-bpw {][m-\m-[ym-]-I-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ A-[ym-]-I-cpw Ip-´n-Ifpw tN¿-∂v k-am-l-cn-® A©p- e-£-tØm-fw cq-] D-]tbm-Kn-®m-Wv ho-Sn-s‚ \n¿-amWw.

˛202, Xn-cp-h-√-˛818, dm-∂n-˛441 F-∂n-ß-s\-bm-Wv a-‰v \n-b-ak-`m a-fi-e-ß-fn-se k¿-hokv thm-´¿-am-cp-sS F-Æw. k¿-ho-kv thm-´¿-am¿ Dƒs∏-Sm-sX, \n-b-a-k-`m a-fi-e߃, B-sI thm-´¿-am¿, ]p-cpj thm-´¿-am¿ h-\n-Xm thm-´¿am¿ F-∂ {I-a-Øn¬-˛ Im-™nc-∏-≈n-˛1,67,492, 82,382, 85,110, ]q-™m¿-˛1,72,357, 86,430, 85,927, Xn-cp-h-√-˛1,98,573, 93,236, 1,05,337, dm-∂n-˛1,80,646, 86,493, 94,153, B-d-∑p-f˛2,12,868, 98,829, 1,14,039, tIm∂n˛ 1,86,150, 87,052, 99,098, ASq¿-˛1,99,765, 92,781, 1,06,984.

_-Êpw Sn-¸-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bm-{X-¡mÀ-¡v ]-cn-¡v sN-ß-∂q¿: kz-Im-cy _ pw Sn-∏-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v _-kv bm-{X-°m¿-°v ]-cnt°-‰p. X-e-bv-°v Kp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰ _-kv ss{Uh¿ t]-cn-t»-cn ssh-∏-d-ºv ho-´n¬ k-Po-hn-s\ (32) tIm-´-bw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se 6.-30\v sN-ß-∂q¿-˛-am-th-en-°-c tdm-Un¬ tIm-Sp-Ip-f-™n A]I-S-Øn¬-s∏-´ _kv jm-∏p-]-Sn-°p k-ao-]-amWv A-]-I-Sw. sN-ß-∂q-cn¬ \n- ™-Ω (54), Im-c-bv-°m-Sv sd-Pn ∂v Im-bw-Ip-f-tØ-°p t]m-hp- `-h-\n¬ tkm-a≥ (53), sh¨-aI-bm-bn-cp-∂ s\¬-k¨ _- Wn ]m-d-®-¥ kp-`m-jv `-h-\n¬  pw Sn-∏-dpw Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm- iym-a-f (53) F-∂n-h-sc sN-ßbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X- ∂q¿ K-h.-Xm-eq-°v B-ip-]-{XnØn¬ _- n-s‚ ss{U-h¿ ko- bn-epw {]-th-in-∏n-®p. A-]-I-S‰n-s‚ ap≥-`m-Kw X-I¿-∂p. A-]- sØ Xp-S¿-∂v c-≠p a-Wn-°qI-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰ bm-{X-°m- tdm-fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. t]m-en-sk-Øn cm-b s]-Æp-°-c D-Z-b-`-h-\n¬ sh¨-a-Wn kn-‘p (35), sX-°pw-I-c Ip- ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.-

hn-ZymÀ-Yn-\n-¡v h-fÀ-¯-½-bp-sS {Iqc-aÀ-±-\-w A-Sn-am-en: h-f¿-Ø-Ω-bp-sS {Iq-c-a¿-±-\-Øn¬ A-h-i-bm-b B-dmw- ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-sb kv-Iqƒ A-[n-Iy-X-cpw in-ipt£-a k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v A-Sn-am-en Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. h´-h-S K-h. ssl-kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-\n-bm-Wv Ip-´n. s]¨Ip-´n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒ h¿j-߃-°v ap-ºv Ip-´n-sb D-t]£n-®p t]m-b-n. A-∂p -ap-X¬ A-Ωm-h-≥ _m-e-ap-cp-I-s‚ kw-c-£-W-bnem-Wv. sNm-Δm-gv-® cm-hn-se kvIq-fn¬ t]m-hm≥ X-øm-dm-b Ip´n kv-Iq-fn¬ sIm-Sp-°m-\m-bn A-©p cq-] A-Ωm-bn th-ep-e£v-an-bp-sS A-\p-hm-Z-an-√m-sX ho-´n¬- \n-∂v F-Sp-Øp. kw-`-hw A-dn-™ C-h¿ ho-´n¬ In-S-∂ hn-d-Ip I-£-Ww sIm-≠v

IqSpX thm-«À-amÀ sXm-Sp-]p-g-bn C-Sp-°n: thm-´¿-am-cp-sS F-ÆØn¬ sXm-Sp-]p-g \n-tbm-P-I- afi-ew ap-ºn¬. 1,83,325 thm-´¿am-cm-Wv C-hn-sS-bp-≈-Xv. 91,213 ]p-cp-j≥-am-cpw 92,112 kv-{Xo-Ifpw. G-‰-hpw Ip-d-hv thm-´¿-am¿ tIm-X-aw-K-ew \n-tbm-P-I- afi-e-Øn-em-Wv. 1,44,995 thm´¿-am-cm-Wv C-hn-sS-bp-≈-Xv. aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ kv-{Xo thm´¿-am-sc-°mƒ ]p-cp-j-thm-´¿am-cp-sS F-Æw Iq-Sp-X-em-Wv. 79,410 ]p-cp-j≥-am-cpw 78,099 kv{Xo-I-fpw. D-Sp-º≥-tNm-e-bn¬ 78,234 ]p-cp-j≥-am-cpw 78928 kv{Xo-I-fpw ]-´n-I-bn-ep-≠v. C-Sp°n-bn¬ 86472 ]p-cp-j≥-am-cpw 86380 kv-{Xo-I-fp-ap-≠v. ]o-cp-ta-´n¬ 82965 ]p-cp-j≥am-cpw 85195 kv-{Xo-I-fpw, tZ-hnIp-f-Øv 77046 ]p-cp-j≥-am-cpw 76615 kv-{Xo-I-fpw ]-´n-I-bn-ep≠v. Pn-√-bn¬ G-gv \n-tbm-P-I -aWv-U-e-ß-fn-se-bpw B-sI thm-´¿-am-cp-sS I-W-s°-Sp-°ptºmƒ 1137664 thm-´¿-am-cn¬ 568869 ]p-cp-j≥-am-cpw 568795 kv-{Xo-I-fp-ap-≠v.

]-cn-t°-‰ hnZym¿-Yn\n s]¨-Ip-´n-bp-sS ap-´n-\p Xm-sg A-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv I-Øn-sIm-≠v Im-en-epw tZ-lØpw sh-´n-ap-dn-th¬-∏n-®p. I-gpØn-\p sR-°n-∏n-Sn-®v X-e I-´nen¬ C-Sn-∏n-®p. i-co-c-am-k-Iew Ip-´n-sb a¿-±n-®-Xn-s‚ ]m-Sp-

I-fm-Wv. A-{I-a-Øn-\p ti-jw th-ep-e-£v-an ]-Wn-bv-°p t]mbn. s]¨-Ip-´n tNm-c-hm¿-∂ A-h-ÿ-bn¬ cm-hn-se 10HmsS kv-Iq-fn¬ F-Øn. Xp-S¿-∂v kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cm-Wv Ip-´nsb Nn-Øn-c-]p-cw {]-m-Y-an-Imtcm-Ky-tI-{μ-Øn¬ F-Øn-®Xv. tZ-hn-Ip-fw t]m-en-kn-s\bpw in-ip-tj-a-k-an-Xn {]-h¿Ø-I-sc-bpw kv-Iqƒ A-[n-Imcn-Iƒ hn-h-cw A-dn-bn-®p. t]men-kn-\p -s]¨-Ip-´n- \¬-In-b sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ th-ep-e-£v-an-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. s]¨-Ip-´n A-Snam-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. Ip-´n-sb _p-[-\m-gv-® C-Sp-°n in-ip-tj-ak-an-Xn-bv-°p ap-ºn¬ lm-P-cm°pw.

]p-c-bn-S-¯n \n-¶v aqÀ-J³ ]m-¼n-s\ ]n-Sn-Iq-SnsXm-Sp-]p-g: A-S-bn-cp-∂ aq¿-J≥ ]m-ºn-s\ ]p-c-bn-S-Øn¬ \n-∂p hm-hm kp-tc-jv ]n-Sn-Iq-Sn. Ip-am-c-aw-K-ew h-S-t°-sXm-´n-bn¬ _nPp-hn-s‚ ]p-c-bn-S-Øn¬ \n-∂m-Wv C-∂-se ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Xn-¶-fm-gv-N ]p-e¿-s®-bm-Wv aq¿-J≥ ]m-ºv A-S-bn-cn-°p-∂-Xv _n-Pp-hn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. C-t±-lw hm-hm kp-tc-jn-s\ hn-h-cw A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-Sn-Iq-Sn-b ]m-ºn-s\ kp-tc-jv t^m-d-Ãv A-[n-Ir-X¿-°v ssI-amdn. 22 ap-´-Iƒ D-≠m-bn-cp-∂p. A-Xp kp-tc-jv sIm-≠p-t]m-bn. ap-´Iƒ hn-cn-bn-®-ti-jw t^m-d-Ãv A-[n-Ir-X¿-°v ssI-am-dp-sa-∂v hmhm kp-tc-jv ]-d-™p.

]n-Sn-Iq-Sn-b aq¿-J≥-]m-ºp-ambn hm-hm kp-tc-jv

]p-Xn-b Ip-cp-ap-f-Iv sa-Xn-b-{´-hp-am-bn bp-h- IÀ-j-I³ {it²-b-\m-hp¶p s\-Sp-¶-≠w: ]p-Xn-b Ip-cp-apf-Iv sa-Xn-b-{¥-hp-am-bn bp-hI¿-j-I≥ {i-t≤-b-\m-hp∂p. sIm-®-d s\-‰n-sØm-gp sIm-´m-c-Øn¬ _n-t\m-bn sk-_m--Ãy-\m-Wp Xm-ßp-a-cØn-\p ap-I-fn¬ I-b-dn ]-dns®-Sp-°p-∂ Ip-cp-ap-f-Iv Xn-cnbpw a-Wn-bpw th¿-s∏-Sp-Øm\p-≈ s]-Sm-∏m-Sn-\p A-dp-Xn h-cp-Øn D-]-I-c-Ww hn-I-kn∏n-s®-Sp-Ø-Xv. _n-t\m-bn-bp-sS 10 h¿-jsØ Im¿-jn-I K-th-j-W-amWv ^-e-h-Øm-b-Xv. H-cp -ao-‰tdm-fw D-b-c-hpw 75 sk‚n-ao‰¿ \o-f-hpw 45 sk‚n-ao-‰¿ ho-Xn-bp-ap-≈ Cu Ip-™≥ sa-jo-\n¬ H-cp a-Wn-°q-dn¬ 120˛150 In-tem-h-sc Ip-cp-ap-f-

Iv sa-Xn-s®-Sp-°m-sa-∂v _nt\m-bn A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p. H-cp F-®v.]n-bp-sS tamt´m¿ L-Sn-∏n-® sa-jo-\n¬ Hcmƒ-°p-X-s∂ F-fp-∏-Øn¬ Ip-cp-ap-f-Iv sa-Xn-s®-Sp-°mw. N-c-Spw a-Wn-bpw s]m-Sn-bpw F-√mw {]-tXy-Iw A-d-I-fneq-sS sa-jo-\n¬- \n-∂p ]p-dtØ-°p h-cp-∂-Xn-\m¬ th¿Xn-cn-°-epw F-fp-∏-am-Wv. ap-f-In-s‚ ]p-dw-sXm-en°p sX-√pw £-X-ta¬-°msX-bm-Wp sa-jo-\n-se saXn. ]-gp-Ø-Xpw A-√m-Ø-Xpam-b-h H-cp-t]m-se C-Xn¬ sa-Xn-s®-Sp-°mw. X-Sn-bn-epw ]n.hn.kn-bnepw a-‰pw kmw-]nƒ \n¿-an-® ti-jw Ão-en-em-Wv ss^-

\¬ t{]m-U-Œv ]q¿-Øn-bm°n-bn-cn-°p-∂-Xv. kz-¥-am-b Ir-jn- ÿ-eØv hn-f-bp-∂ ap-f-Iv sa-Xns®-Sp-°m-\m-Wv _n-t\m-bn sa-jo≥ cq-]-I¬-∏-\ sN-bvX-Xv. sa-°m-\n-k-Øn¬ I-ºap-≈ Cu _n.F C-°-tWman-Iv-kp-Im-c≥ kz-¥-am-bmWv \n¿-am-W-hpw ]q¿-Øn-bm°n-b-Xv. C-e-t{Œm-Wn-Iv-knep-≈ Un-tπm-a-bpw Kp-WwsN-bv-sX-∂v _n-t\m-bn ]-dbp-∂p. _n-t\m-bn-bp-sS I-≠p-]nSn-Ø-sØ- Ip-dn-®p ]p-‰-Sn kvss]-k-kv ]m¿-°n-se hn-Z-Kv[-cpw \-√ A-`n-{]m-b-am-Wv A-dn-bn-®-sX-∂pw _n-t\m-bn ]-d-™p.

d-_À Ir-jn-bn tI-c-f-s¯ am-Xr-I-bm-¡n ^n-en-ss¸³-kv a-{´n-bpw kw-L-hpw

Kn-^v-än-¡p kv-t\-l-ho-sSm-cp-¡n sl-Uv-am-tÌ-gv-kv t^m-dw I-´-∏-\: \n-cm-ew-_-bm-b hnZym¿-Yn-°v ho-sSm-cp-°n k-aql-Øn-\p am-Xr-I-bm-hp-I-bmWv I-´∏ - \ - hn-Zym-`ym-k Pn-√m sl-Uva - m-tÃ-gvk - v t^m-dw. skdn-{_¬ ]mƒ-kn aq-ew ]-c-klm-bw Iq-Sm-sX \-S° - m-\m-hmØ Kn-^v‰ - n tPm¿-Pv F-∂ Ip-´n°m-Wv ho-Sv ]-Wn-Xp \¬-Ip-∂Xv. I-´-∏-\ K-h¨-sa‚ v kv-Iqfn-se G-gmw -¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-b Kn-^v‰ - n-bp-sS am-Xm-]n-Xm°-fpw tcm-Kn-I-fm-Wv. Kn-^v-‰nbpw am-Xm-]n-Xm-°-fpw ap-Ø»n-bp-sS k-tlm-Zc - n-bp-sS ho-´nem-Wn-t∏mƒ Xm-ak - w. im-co-cnI am-\k - n-I ssh-Ie - y-ap-≈h - cpw hm-kt- bm-Ky-am-b ho-Sn-√mØ-hc - p-am-bn I-´∏ - \ - hn-Zym-`ymk Pn-√m ]-cn-[n-bn-ep-≈ 20Hm-

26 am¿®v 2014 _p[≥

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

F-cp-ta-en ap-°-S-bn¬ d-_¿ t_m¿-Un-s‚ tI-{μ \-gv-k-dnbn¬ FØnb ^n-en-ss∏≥-kv a-{¥n km-°n-c≥ Fw lm-P-\v d-_¿ ssX-bp-sS ]-cn-N-c-W-sØ Ip-dn-®v d-_¿ t_m¿-Uv D-tZym-K-ÿ¿ hn-h-cn-®p-sIm-Sp-°p-∂p

F-cpta-en: tI-c-f-Øn-se d-_¿ Ir-jn co-Xn C-\n ^n-en-ss∏≥kv F-∂ cm-Py-Øn-\p Iq-Sn kz¥-am-hpw. ssX \-Sp-∂-Xv ap-X¬ Sm-∏n-Mv Dƒ-s∏-sS-sb-√mw ^n-ens∏≥-kn-se a-{¥n-bpw kw-Lhp-sa-Øn t\-cn¬ I-≠v ]Tn-®p. ^n-en-ss∏≥-kn-se hm-WnPy hym-]m-c k-l-a-{¥n km-°nc≥ Fw lm-P-\pw 21 Aw-K K-thj-I kw-L-hp-am-Wv C-Xn-\m-bn tI-c-f-Øn-se-Øn-b-Xv. ^n-ens∏≥-kn¬ C-\n d-_¿ {]-[m-\ Ir-jn-bm-°m-\m-Wv k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w. Ir-jn co-Xn-°v amXr-I-bm-bn tI-c-f-sØ-bpw d_¿ t_m¿-Un-t\-bpw Xn-cs™-Sp-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂v a{¥n km-°n-c≥ ]-d-™p. I-gn™ 23\v cm-{Xn s\-Sp-ºm-ti-cnbn¬ F-Øn-b kw-Lw ]n-∂o-Sv

d-_¿ t_m¿-Un-s‚ tIm-´-bsØ tI-{μ Hm-^n-kn-se-Øn. Xp-S¿-∂v ]p-Xp-∏-≈n-bn-se d_¿ K-th-j-W tI-{μ-Øn¬ aWn-°q-dp-Iƒ sN-e-hn-´v ]T-\w \-S-Øn. d-_¿ t_m¿-Uv sN-b¿t]-gv-k¨ jo-em tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t_m¿-Un-s‚ hn-hn-[ hn-`m-K-ß-fp-sS U-b-dŒ¿-am¿ a-{¥n-°pw kw-L-Øn\pw- ¢m-sk-Sp-Øp. C-∂-se cmhn-se a-{¥n-bpw kw-L-hpw Nn-d°-S-hn-se tam-U¬ d-_¿ t{]mUyq-tk-gv-kv skm-ssk-‰n kμ¿-in-®p. Xp-S¿-∂v d-_¿-a-cw Sm-∏v sNøp-∂-Xp t\-cn¬ I-≠p a-\- nem-°n. D-®-tbm-sS F-cp-ta-en°-Sp-Øv ap-°-S-bn¬ d-_¿ t_m¿-Un-s‚ tI-{μ \-gv-k-dn-bnse-Øn. C-hn-sS 52 G-°-dn¬ {]-

h¿-Øn-°p-∂ hn-im-e-am-b \-gvk-dn Np-‰n-\-S-∂v a-{¥n-bpw kwL-hpw k-μ¿-in-®p. A-Xyp¬∏m-Z-\ ti-j-n-tb-dn-b \n-c-h-[nbn-\w d-_¿ ssX-I-fm-Wv \-gv-kdn-bn¬ ]-cn-N-cn-°p-∂-Xv. ssX-Iƒ \n¿-an-°p-∂ ]-co£-W-im-e-Iq-Sn-bm-Wv Cu \-gvk-dn. ssX-Iƒ \-Sm-\m-bn {]tXy-Iw X-øm-dm-°p-∂ a-Æv _Õv sN-øp-∂ co-Xn. h-f-{]-tbmKw, ssX-Iƒ-°v _-e-ta-dn-b thcp-Iƒ D-≠m-°p-∂-Xv, tcm-K߃ ]n-Sn-s]-Sm-Xn-cn-°m-\p-≈ am¿-K-߃, kq-cy-{]-Im-i-hpw sh-≈-hpw ssX-I-fp-sS i-cn-bmb h-f¿-®-bv-°v A-\p-tbm-Py-am°n \-¬-Ip-∂-Xn-s-e km-t¶-XnI co-Xn-Iƒ Xp-S-ßn \-gv-k-dn-bnse H-t´-sd {]-h¿-Ø-\-ß-fpw ssX-I-fp-sS hn-hn-[ h-f¿-®m-L-

´-ß-fpw a-{¥n-°pw kw-L-Øn\pw d-_¿ t_m¿-Uv D-tZym-Kÿ¿ hn-h-cn-®p-sIm-Sp-Øp. XpS¿-∂v Ip-º-f-bn-se lm-cn-k¨ I-º-\n-bp-sS F-tÃ-‰v k-μ¿-in®p. tI-c-f-Øn-se k-μ¿-i-\w C∂p ]q¿-Øn-bm-°n ap-w-ss_-bnte-°v t]m-hp-sa-∂v a-{¥n ]-d™p. d-_¿ t_m¿-Uv dn-k¿-®v U-b-d-Œ¿ sP-bnw-kv tP-°-_v, ]n B‚ v ]n Un U-b-d-Œ¿ F≥ cm-P-tKm-]m¬, sse-k≥-kn Ub-d-Œ¿ kn kn Nm-t°m, s{S-bn\nw-Mv U-b-d-Œ¿ Ip-cp-hn-f tP°-_v, U-]yq-´n U-b-d-Œ-dpw ]ªn-Iv-dn-te-j≥-kv Hm-^n-k-dpam-bn k-Xo-iv N-{μ≥ F-∂n-hcm-Wv tI-c-f-Øn¬ a-{¥n-°pw kw-L-Øn-\p-sam-∏w A-\p-K-an°p-∂-Xv.

Ip-am-c-\-Ãq-cn-se Iq-« B-ß-l-Xy; Im-c-Ww I-S-_m-[y-X-sb-¶v kq-N-\-

I-gn-™ Znh-kw tIm´-bw \o-en-aw-K-e-Øp≠m-b s{S-bn≥ A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-bm-fpsS ar-X-tZ-lw t]m-en-kv sd-bn¬th {Sm-°n¬ \n-∂v F-Sp-Øp-am-‰p∂p

C-Sp-°n-: \m-ew-K Ip-Spw-_-sØ Iq-´ B-fl-l-Xym {i-a-Øn-tebv-°p X-≈n-hn-´-Xv I-S-_m-[y-Xsb-∂p kq-N-\. Im-hpw-]-Sn \¥n-Im-´v _n-Pp-hn-s‚ `m-cy k‘y -(34), a-Iƒ hn-Zy -(13) F-∂nh-cm-Wv C-∂-se Ip-am-c-\-√qcn¬ s{S-bn≥ X-´n a-cn-®-Xv. C-f-b k-tlm-Z-c-ß-fm-b Aizn-\pw A-_n-\pw a-c-W-Øn¬ \n-∂p c-£-s∏-´p. F-cp-ta-en-bn¬ \n-∂p c-≠ph¿-jw ap-ºm-Wv _n-Pp-hpw IpSpw-_-hpw A-º-e-°-h-e Imhpw-]-Sn-bn¬ ho-Sp-hm-ßn Xm-akw B-cw-`n-®-Xv. C-Xn-\p-tijw tPm-en-°m-bn _n-Pp hn-tZi-tØ-bv-°p t]m-bn. Im-hpw-]Sn-bn-se ho-Sn-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øm-\m-bn aq-∂p- e-£w cq-] _m-¶n¬ \n-∂p hm-bv-] F-Sp-

Øn-cp-∂p. aq-∂p am-k-tØm-fam-bn hm-bv-] Xn-cn-®-S-bv-°p-∂Xn¬ Ip-Sn-»n-I h-∂p. 28,-000 cq] Ip-Sn-»n-I-bm-b-tXm-sS _m-¶v A-[n-Ir-X¿ \n-c-¥-cw t^mWn¬ _-‘-s∏-´n-cp-∂-t{X. Xn¶-fm-gv-N _m-¶n¬ \n-∂v hn-fn°p-I-bpw ho-Sp P-]v-Xn sN-øp-∂X-S-°-ap-≈ \-S-]-Sn ssI-s°m≈p-sa-∂v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-Ip-Ibpw sN-bv-X-Xm-bn _-‘p-°ƒ B-tcm-]n-°p-∂p. C-Xn-\p- ti-j-am-Wv Iq-´ Bfl-l-Xy sN-øm≥ C-h¿ X-ømsd-Sp-Ø-sX-∂m-Wv I-cp-Xp-∂Xv. sk-‚ v tPm¿-Pv l-b¿- sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]-Tn-°p-∂ a-°-sf H-∏w Iq-´m-\m-bn k-‘y cm-hn-se C-hn-sS F-Øn-bn-cp∂p. X-s‚ A-Ω-bv-°v A-kp-Jw Iq-Sp-X-em-b-Xn-\m¬ F-cp-ta-en-

bn-se ho-´n-te-bv-°p t]m-hp-Ibm-sW-∂m-Wv k-‘y kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-sc [-cn-∏n-®-Xv. C-∂p \-S-°p-∂ ]-co-£ F-gp-Xm≥ FØn-s√-∂v hn-Zy kq-Nn-∏n-®n-cp∂-Xm-bn k-l-]m-Tn-I-fpw ]-dbp-∂p. kv-Iq-fn¬ \n-∂p Ip-´n-I-fpsS bq-\n-t^mw am-‰n th-sd h-kv{Xw [-cn-∏n-®-ti-jw _m-Kv sXm´-Sp-Ø sa-Un-°¬ -tÃm-dn¬ G¬-∏n-®p. Xp-S¿-∂v Im-hpw-]-Snbn-se ho-´n-se-Øn-b ti-j-amWv G-cp-ta-en-bn-te-bv-°p ]p-ds∏-´-Xv. A-Ω-bn¬ \n-∂p ]-Ww hm-ßm≥ F-cp-ta-en-°p t]m-hpI-bm-sW-∂m-Wp k-‘y Ab¬-hm-kn-I-tfm-Sp ]-d-™-Xv. F-∂m¬ k-‘y-bp-sS-bpw a-Ifp-sS-bpw hn-tbm-K hm¿-Ø-bmWv Im-hpw-]-Sn \n-hm-kn-Iƒ

tIƒ-°p-∂-Xv. A-b¬-hm-kn-Ifp-am-bn Iq-Sp-X¬ A-Sp-∏w ]pe¿-Øp-∂ {]-Ir-X-am-bn-cp-∂n-√ C-h-cp-tS-Xv. A-Xn-\m¬ Ip-Spw_ {]-iv-\-ß-sf- Ip-dn-®v \m-´pIm¿-°pw Im-cy-am-b A-dn-hn-√. k-‘y-bp-sS `¿-Øm-hv _nPp C-∂-se cm-{Xn-tbm-sS \m-´nse-Øn. k-‘y-bp-sS-bpw hn-Zybp-sS-bpw kw-kv-Im-cw C-∂p cmhn-se 10\v I-´-∏-\ {Km-a-∏-©mb-Øv s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬ \S-°pw. F-cp-ta-en ap-°p-´p-X-d ap-´-∏≈n ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv k-‘y. hn-Zy I-´∏-\ sk-‚ v tPm¿-Pv l-b¿ -sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se G-gmw ¢mkv hn-Zy¿-Yn-\n-bpw k-tlm-Z-c߃ c-≠mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-Ifp-am-Wv.

Fkv.Un.]n.sF ]-Ø-\w-Xn-´ ]m¿-e-sa‚ v afi-ew ÿm-\m¿-Yn a-≥kq¿ sX-ß-W tIm-´m-߬ ]-©m-b-Øn¬ thm-´v A-`y¿-Yn-°p∂p

A-t\z-j-W dn-t]mÀ-«v c-−v am-k-¯n-\-Iw ssI-am-d-Ww B- e - ∏ p- g : B- e - ∏ p- g sa- U n°¬ tIm- f - P n- s ≥- d ÿm- ] - I s\-∂-Xp kw-_-‘n-® A-t\zj-W dn-t]m¿-´v B-e-∏p-g X-lkn¬-Zm¿ c-≠p am-k-Øn-\-Iw I-e-Iv-S¿-°v ssI-am-d-W-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn. Xp-S¿-∂v c-≠p am-k-Øn-\Iw I- e - I v - S ¿ C- ° m- c y- Ø n¬ Xo-cp-am-\w {]-Jym-]n-°-W-sa∂pw P- Ã n- k v F Fw sj- ^ oJv D- Ø - c - h n- ´ p. Sn.- U n sa- U n-

°¬ tIm- f - P v B- c w- ` n- ° m≥ Im-c-W-°m-c-\m-b F≥ hn {]`p- h n- s ≥- d {]- X n- a tIm- f - P n¬ ÿm-]n-°p-∂ Im-cy-Øn¬ Xocp- a m- \ - s a- S p- ° m- s X A- ° m- e sØ k-ap-Zm-b t\-Xm-hn-s≥-d t^m-t´m {]-Z¿-in-∏n-°m-\p-≈ \o- ° w A- \ p- h - Z n- ° - c p- s X- ∂ v B-h-iy-s∏-´v {]-`p-hn-s≥-d `mcy iym-a-f {]-`p \¬-In-b l-cPn- b n- e m- W v knw- K nƒ- s_- © v D-Ø-c-hv.-


{]mtZ-inIw

26 am¿®v 2014 _p[≥

]cn-]mSn  ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-

j≥ Pn-√m Hm-^n-k I-´-∏-\: hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ ssl-kv°qƒ A-kn-Â v (I-W-°v)˛ ae-bm-fw ao-Un-bw X-kv-Xn-I-bnte-°v Xn-c-s™-Sp-∏n-\v h¨ ssSw c-Pn-kv-t{S-j≥ k-{º-Zmb-Øn-eq-sS kzo-Im-cy-am-b At]-£ k-a¿-∏n-® D-tZym-Km¿-YnIƒ-°v C‚¿-hyq-˛ 10.00  ss]-\m-hv K-h. F≥-Pn-\ob-dn-Mv tIm-f-Pv: tI-{μ-k¿-°mcn-s‚-bpw tem-I-_m-¶n-s‚-bpw kw-bp-‡ s{]m-P-Iv-Sv B-b sSIv-\n-°¬ F-Pyq-t°-j≥ Izmfn-‰n Cw-{]q-hv-sa‚ v t{]m-{Kmw (Sn.-C.-Iyp.-sF.]n.) kv-t]m¨k¿ sN-øp-∂ tZ-io-b tIm¨^-d≥-kv-˛ 10.00

Adnbn-¸pIÄ

e-b¬-kv ¢-ºv lr-t{Zm-K \nÀ-W-b Iyw-]v 29\v I-´-∏-\: e-b¨-kv Un-kv-{Sn-Œv do-Pn-b¨ 12, 13 F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ tIm´-bw `m-c-Xv Im¿-Un-tbm hm-kvIp-e¿ C≥-kv-‰n-‰yq-´p-am-bn kl-I-cn-®v I-´-∏-\ sF.Sn.sF. P-Mv-j-\n-ep-≈ e-b¨-kv ¢-∫v lm-fn¬ 29\p cm-hn-se 9.30 apX¬ ku-P-\y lr-t{Zm-K \n¿W-b Iym-w-]v \-S-Øpw. \n-e-hn¬ lr-Z-b i-kv-{X-{In-b \n¿-tZ-in-® Ip-´n-Iƒ-°pw apXn¿-∂-h¿-°pw ap≥-K-W-\ \¬-Ipw. tcm-K-\n¿-W-bw \-S-Øn-bh¿ B≥-Pn-tbm-{Kmw kn-.Un, F-t°m Xp-S-ßn-b dn-t]m¿-´p-Ifp-am-bn F-Ø-Ww. tUm-Œ¿ \n¿-tZ-in-°p-∂-h¿-°v F-t°m, C-.kn-.Pn. F-∂n-h ku-P-\y-ambn sN-øm-\p-≈ ku-I-cyw Iymw-]n-ep-≠m-bn-cn-°pw. tUm-Œ¿-am-cm-b P-bnw-kv tXm-a-kv, tUm. {]-ho¨, tUm. _n-\n¬-Ip-am¿, tUm. kv-am¿´n≥ t\-Xr-Xzw- \¬-Ipw. ap≥Iq-´n _p-°v -sN-øm≥ 9744711000, 9946500466 \-º-cp-Ifn¬ _-‘-s∏-S-W-sa-∂v eb¨-kv do-Pn-b¨ sN-b¿-am∑m-cm-b tXm-a-kv sk-_m-kv‰y≥, s_-∂n tXm-a-kv A-dn-bn®p. B-Zyw _p-°v sN-øp-∂ 150 t]¿-°m-Wv A-h-k-cw.

\m-tZm-]m-k-\-bn kw-Ko-X\r-¯ ]-cn-io-e-\ ¢m-kv sXm-Sp-]p-g: t\m-Zm-]m-k-\bn¬ Ip-´n-Iƒ-°m-bn A-h-[n°m-e kw-Ko-X \r-Ø-]-cn-io-e\ ¢m-kp-Iƒ G-{]n¬ H-∂p-apX¬ B-cw-`n-°pw. im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw, e-fnX-Km-\w, Hm¿-K¨, h-b-en≥ (sh-kv-t‰¨ B‚ v Cu-kvt‰¨), Kn-Øm¿, X-_-e, `-c-X\m-Syw, Ip-®n-∏p-Sn F-∂n-h-bnem-Wv ¢m-kv \-S-Øp-∂-sX-∂v U-b-d-Œ¿ ^m. B‚-Wn D-cp-fnbm-\n-°¬ kn-Fw-sF A-dn-bn®p. t^m¨: 225522, 9645030212

A-\-[n-Ir-X ]mÀ-¡n-Mv; _-kv-Ìmâv I-hm-S-¯n A-]-I-Sw s]-cp-Ip-¶p A-Sn-am-en: A-\-[n-Ir-X ]m¿°n-ßpw tÃm-∏p-I-fpw aq-ew _kv- Ãm‚ v I-hm-S-Øn¬ A-]-IS-߃ h¿-[n-°p-∂p. sIm-®n-˛-a[p-c tZ-io-b-]m-X-bn¬ A-Sn-amen ap-kv-enw ]-≈n ap-X¬ am-Xm P-Mv-j≥ h-sc-bp-≈ `m-K-ØmWv C-t∏mƒ K-Xm-K-X kv-Xw-`-\hpw A-]-I-S-ß-fpw s]-cp-Ip-∂Xv. Ãm‚n¬ \n-∂p-≈ kz-Im-cy_- p-Iƒ C-S-X-S-hn-√m-sX tZio-b-]m-X-tbm-c-Øv bm-{X-°msc I-b-‰m≥-th-≠n \n-¿-Øp-∂Xm-Wv Cu ta-J-e-bn¬ A-]-I-S߃-°pw K-Xm-K-X X-S- -Øn\pw {]-[m-\ Im-c-Ww. tIm-X-aw-K-ew `m-K-tØ-°v t]m-Ip-∂ _- n¬ I-b-dm≥ kvIqƒ Ip-´n-Iƒ _-kv Im-Øp\n¬-°p-∂-Xv tZ-io-b-]m-X-bnem-Wv. A-an-X-th-K-X-bn¬ FØp-∂ kz-Im-cy-hm-l-\-߃ Ip-´n-I-fp-sS Pn-h-\p `o-j-Wn-bmWv. Cu {]-tZ-i-Øv X-s∂-bmWv kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ \n¿-amW {]-h¿-Ø-\-Øn-\v I-√v Iq-´nbn-´n-cn-°p-∂-Xpw. C-Xp-aq-ew _ p-Iƒ tZ-io-b-]m-X-bp-sS \-Sphn-¬ ]m-¿-°v sN-øp-∂p. C-Xpw

kottayam/IDK

hn s]m³-cm-Pv Ip-a-fn {Km-a-¸-©m-b-¯v {]-kn-Uâv Ip-a-fn: Ip-a-fn {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚m-bn tIm¨-{Kkn-se hn s]m≥-cm-Pn-s\ X-n-cs™-Sp-Øp. ap≥ {]-kn‚m-bncp-∂ F-kv ]n cm-a¿ Ir-jn-`-h≥ h-gn \-S-∏m-°p-∂ ]-›n-a-L-´ \o¿-Ø-S kw-c-£-W ]-≤-Xn-bpam-bn _-‘-s∏-´ A-gn-a-Xn \-SØn-sb-∂ B-tcm-]-W-sØ XpS¿-∂v I-gn-™ am-kw cm-Pn-h-®ncp-∂p. bp.Un.F-^v. `-cn-°p-∂ Ip-afn ]-©m-b-Øn¬ tIm¨-{K-knse [m-c-W {]-Im-cw B-Zy-sØ c-≠-c-h¿-jw s]m≥-cm-Pm-bn-cp∂p {]-kn-U‚ v. 2013 am¿-®v amk-Øn¬ s]m≥-cm-Pv ÿm-\sam-gn-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv

ap-«w t£-{X-¯n D-Â-k-hw ap-´w: {io-Ir-jv-W-kzm-an t£{X-Øn-se D-¬-k-hw G-{]n¬ Hº-Xn-\p sIm-Sn-tb-dpw. 16\v Bdm-t´m-sS k-am-]n-°pw. H-º-Xn\p cm-{Xn 8.30\p kw-Ko-X k-Zkv \-S-Øpw.

1145 t]m-fn-Mv tÌ-j-\p-IÄ C-Sp-°n: tem-I-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-t\m-Sv A-\p-_-‘n-®v Pn-√bn-se t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fpsS A-Xn¿-Øn \n¿-W-bw ]q¿Øn-bm-bn. Pn-√-bn¬ 1145 t]m-fnMv tÃ-j-\p-I-fm-Wp-≈-Xv. tIm-X-aw-K-e-Øv 95 _q-ØpI-fn-em-bn 136 t]m-fn-Mv tÃ-j\p-I-fpw aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ 94 _qØp-I-fn-em-bn 125 t]m-fn-Mv tÃj-\p-I-fp-ap-≠v. tZ-hn--Ip-f-Øv 172 t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fpw CSp-°n-bn¬ 112 tI-{μ-ß-fn¬ 177 t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fp-am-Wp≈-Xv. ]o-cp-ta-´n-em-Wv Iq-Sp-X¬ t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fp-≈-Xv.

Y-cpw A-f-sh-Sp-Ø-h-cpw Ip-Spßp-sa-∂v D-d-∏m-bn. ho-Sn-s‚ Af-hv 3028 A-Sn-bm-sW-∂p tc-Js∏-Sp-Øn-b d-h-\yq D-tZym-K-kvY¿ B-Uw-_-c \n-Ip-Xn-bn¬ \n∂v H-gn-hm-°n \¬-Im≥ th-≠nbm-Wv 12000 cq-] ssI-°q-en Bh-iy-s∏-´-Xv. kw-`-h-Øn¬ sXm-Sp-]p-g Xl-kn¬-Zm¿ tPm-bv Ip-cym-t°mkn-s\ hn-Pn-e≥-kv Un-.ssh-.Fkv-.]n-bpw kw-L-hpw A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p. tIm-Sn-°p-fw kztZ-in {^m≥-kn-kn-s‚ ho-Sm-Wv hn-Pn-e≥-kv A-f-∂-Xv. aq-hm-bncw N-Xp-c-{i A-Sn-bn¬ Iq-SpX¬ hn-kv-Xo¿-W-ap-s≠-¶n¬ A-Xn-\v B-Uw-_-c \n-Ip-Xn sIm-Sp-°-W-sa-∂m-Wp \n-b-aw. C-Xv H-gn-hm-°n sIm-Sp-°-W-sa¶n¬ 12000 cq-] ssI-°q-en sIm-

_p-≤n-ap-´m-bn. Cu A-]-I-S-°pcp-°v am-dm-\p-≈ G-I am¿-Kw _-kv Ãm‚n¬ \n-∂p ]p-d-tØ°v t]m-Ip-∂ _- p-Iƒ hn.Sn. P-Mv-j≥ h-gn-bm-°p-I-bpw kzmIm-cy hm-l-\-ß-fp-sS ]m¿-°nMv tZ-io-b-]m-X-bn¬ H-gp-hm-°p-

h-Æ-∏p-dw: ]-©m-b-Øn-se ap-´p-I-≠w, πm-t‚j≥ tImw-tπm-´v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hym-]-I-am-bn ]m-Sw \n-I-Øp-∂-Xm-bn B-t£-]w. A-h-[n Zn-hk-ß-fn-em-Wv ]m-Sw \n-I-ج \-S-°p-∂-Xv. Xn-cs™-Sp-∏v {]-Jym-]n-®-Xn-\p ti-j-am-Wv \n-ew \nI-ج hym-]-I-am-b-Xv. h-en-b Ip-∂p-Iƒ C-Sn-®p-\n-c-Øn a-sÆ-Sp-Øv

I-bp-am-Wv. a-kv-Pn-Zv P-Mv-j≥ ap-X¬ kvIqƒ ]-Sn-h-sc-bp-≈ `m-K-sØ kz-Im-cy-hm-l-\-ß-fp-sS ]m¿°n-Mv H-gn-hm-°-W-sa-∂v tZ-iob-]m-X A-[n-Im-cn-Iƒ \n-c-h-[nX-h-W- ]-©m-b-Øn-t\m-Sv B-

h-iy-s∏-s´-¶n-epw \-S-∏m-bn-´n√. tZ-io-b-]m-X-tbm-Øp \n-∂v kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ _- n¬ I-bdp-∂-Xv H-gn-hm-°n kv-‰m‚n¬ \n∂p I-b-dm-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂pw B-h-iyw i-‡am-bn.

sh-≈-sa-Øn-°m≥ e-£y-an-´mWv s]-cp-¶m-e tI-{μo-I-cn-®v {]tXy-I Sm-¶v \n¿-an-°p-I-bpw hnX-c-W ss]-∏p-Iƒ ÿm-]n-°pI-bpw sN-bv-X-Xv. F-∂m¬ h¿j-ß-fm-bn Sm-¶pw ss]-∏p-I-fpw \-in-°p-I-b-√m-sX P-\-߃°v Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am-°m-\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ H-∂pw C-tX-hsc D-≠m-bn-´n-√. a-‰v `m-K-ß-fnep-≈ Sm-¶p-I-fn-te-°v P-ew FØn-°m-\p-≈ ss]-∏p-Iƒ FØn-®-Xv tdm-Uv -h-°n¬ Iq-´n-bn´n-cn-°p-∂-Xv `q-cn-`m-K-hpw \-in®p-t]m-bn. c-≠v ]-©m-b-Øp-Iƒ Ip-Snsh-≈-sa-Øn-°m≥ e-£y-an-´v cq-]o-I-cn-® P-∏m≥ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS t]-cn¬ h≥ A-gna-Xn-bm-Wp \-S-∂n-cn-°p-∂-sX∂p \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. th\¬ cq-£-am-b-tXm-sS {]-tZ-isØ P-\-߃ Ip-Sn-sh-≈-Øn\v s\-t´m-´-w Hm-Sp-tºm-gpw ]P-∏m≥ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°m-bn s]-cp-¶m-e-bn¬ \n¿-an-® Sm-¶v ©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn Dƒ-∏¶m-e, ]-In-´m≥, s\-√n-∏p-g-°-h- sS A-[n-Ir-X-cm-cpw ]-cn-lm-csh-≈-sa-Øn-Øp-S-ßn-b ]-e- Xp. \q-dv I-W-°n-\v Ip-Spw-_mw- e, aw-K-ew I-h-e, t]-∏m-d F- am-sb-Øp-∂n-s√-∂p hym-]-Ibn-S-ß-fn-epw ]n-∂o-Sv P-e hn-Xc-Ww \n-e-bv-°p-I-bpw sN-bv- K-߃ A-[n-h-kn-°p-∂ s]-cp- ∂o `m-K-ß-fn-te-°m-bn Ip-Sn- am-b B-t£-]w D-b¿-∂n-´p-≠v.

Sp-°-W-sa-∂v d-h-\yp D-tZym-Kkv-Y¿ B-h-iy-s∏-´p-sh-∂mtcm-]n-®m-Wp {^m≥-kn-kv hn-Pne≥-kn-s\ k-ao-]n-®-Xv. hn-Pne≥-kv tIm-S-Xn dn-am≥-Uv sN-bvX X-l-kn¬-Zm¿ tPm-bv Ip-cymt°m-kv C-t∏mƒ k-kv-s]≥-j\n-em-Wv. tI-kv A-t\z-j-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn-Pn-e≥-kv D-tZym-Kkv-Y¿ C-Sp-°n Su¨ πm-\¿ U]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ hn-iz-\m-Y-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ho-Sv A-f-∂t∏m-gm-Wv A-f-hv 2764 N-Xp-c-{i A-Sn am-{X-am-sW-∂p I-s≠Øn-b-Xv. C-Xn-s‚ dn-t]m¿-´v Pn√m I-e-Iv-S¿-°pw hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-bn-epw \¬-In-b-Xm-bn hn-Pn-e≥-kv Un.-ssh.-F-kv-.]n. c-Xo-jv Ir-jv-W≥ ]-d-™p. ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ ho-Sv A-

f-∂-t∏m-gpw hn-kv-Xo¿-Ww aqhm-bn-c-Øn¬ Xm-sg-bm-sW-∂v t\-c-tØ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ B-Uw-_-c \n-Ip-Xn Cu-Sm-°m≥ th-≠n-bm-Wv d-h\yq A-[n-Ir-X¿ ho-Sv ho-≠pwA-f-∂-Xpw hn-kv-Xo¿-Ww 3028 N-Xp-c-{i A-Sn-bm-sW-∂p ]-d™v ssI-°q-en B-h-iy-s∏-´Xpw. d-h-\yq D-tZym-K-kv-Y¿ ho-Sv A-f-∂-t∏mƒ D-≠m-bn-cp-∂ DtZym-K-kv-Y-cp-sS t]-cp-hn-h-cw hn-Pn-e≥-kv ti-J-cn-®n-´p-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ C-h-cp-sS t]cp-I-fpw Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv dnt]m¿-´v \¬-In-bn-cn-°p-∂-sX∂m-Wp kq-N-\. hn-Pn-e≥-kv tI-kn¬ Ip-Sp-ßp-sa-∂p-d-∏m-b Nn-e D-tZym-K-kv-Y¿ kv-Y-ew am‰w hm-ßn t]m-Im≥ {i-aw \-SØp-∂-Xm-bpw kq-N-\-bp-≠v.

]-{Xn-I ]n³-h-en-¡m-\p-Å A-h-km-\ Zn-h-kw C-¶v C-Sp-°n: ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS \m-a-\n¿-tZ-i -]-{Xn-I ]n≥-h-en°m-\p-≈ A-h-km-\ Zn-h-kw C∂v Pn-√-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏nt\m-Sv A-\p-_-‘n-®v k-a¿-∏n-® 21 \m-a-\n¿-tZ-i- ]-{Xn-I-I-fn¬ 19 F-Æw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\bn¬ Aw-Ko-I-cn-®n-cp-∂p. A-Uz. Uo≥ Ip-cym-t°m-kv (C-¥y≥ \m-j-\¬ tIm¨-{Kkv), A-∏-©n-d s]m-∂-∏≥ (_lp-P≥ k-am-Pv ]m¿-´n), Fw Fw a-Wn (I-ayq-Wn-kv-‰v ]m¿-´n Hm- X ]m¿-´n), Sn sI tSm-an (I-ayq^v C-¥y am¿-Iv-kn-Ãv), A-Uz. Wn-kv-‰v ]m¿-´n Hm-^v C-¥y km-_p h¿-Ko-kv (`m-c-Xo-b P-\- (am¿-Iv-kn-Ãv se-\n-\n-Ãv) sd-Uv

PeZuÀ-e`yw; hm-«À A-tXm-dn-än Hm-^n-kv- D-]-tcm-[n-¨p sXm-Sp-]p-g: am-k-ß-fm-bn ap-Sßn-°n-S-°p-∂ Ip-Sn-sh-≈ hn-Xc-Ww ]p-\-ÿm-]n-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v- C-S-sh-´n ]-©m-bØn-se sIm-X-Ip-Øn, Nn-d-°≠w, im-c-Z-°-h-e {]-tZ-i-sØ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ sXm-Sp-]p-g hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Hm-^n-kv- D-]tcm-[n-®p. C-S-sh-´n ]-©m-b-Øn-se Cb¿-∂ ta-J-e-I-fn¬ I-Sp-Ø th-\¬-Im-e-am-bn-´pw Ip-Sn-sh≈-sa-Øm-Ø-Xv- \n-c-h-[n X-hW A-[n-Im-cn-I-fp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn-sb-¶n-epw bmsXm-cp \-S-]-Sn-bpw \m-fn-Xp-hsc kzo-I-cn-°m-Ø km-l-N-cyØn-em-Wv- kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-Ifp-a-S-°w {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ ka-c-hp-am-bn cw-K-Øp-h-∂-Xv-. IpSn-sh-≈ hn-X-c-W-Øn-\p- ÿm]n-® ss]-∏v- sse-\p-Iƒ Zn-\w-

{]-Xn s]m-´p-∂-Xm-Wv- Ip-Sn-sh≈-sa-Øm-Xn-\p Im-c-W-am-bn A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv-. A-Sn-b-¥-c-am-bn \-S-]-Sn kz o-I-cn-°m-sa-∂ A-[n-Ir-X-cp-sS D-d-∏n-s\ -Xp-S¿-∂v- k-a-cw A-hkm-\n-∏n-®p. D-]-tcm-[ k-a-c-Øn-\v- C-Ssh-´n ]-©m-b-Øv- t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv- I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ Sn Fw ap-Po-_v, ]©m-b-ØwKw _o-\ Nm-t°m, sI ]n jw-kp±o≥, tam-fn cm-Pp,Fw _n A-\kv-, sI Sn {]-`m-I-c≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

]-cm-Xn-I-fn D-S-³ \-S-]-Sn C-Sp-°n: Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn am¿-K-\n¿tZ-iw ew-Ln-®v ÿm-]n-® {]-Nmc-W km-a-{Kn-Iƒ kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-I-fn¬ D-S-s\ \-S-]-Sn

s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠w Fw. C.F-kv. tIm-f-Pn-se N-cn-{X-hn`m-Kw ]q¿-h hn-Zym¿-Yn ]n F≥ sj-ao-dn-s‚ kv-a-c-Wm¿-Yw sjao¿ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-W ]c-º-c \-S-∂p. {]-^. tUm. jo_ D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. kn-hn¬ k¿-ho-kv tam-l-hpam-bn _n-cp-Z ]T-\w B-cw-`n-® sj-ao¿ s\-Sp-¶-≠w Fw.C.Fkv. tIm-f-Pn¬ \n-∂v N-cn-{XØn¬ _n-cp-Z-hpw tIm-gn-t°m-Sv ^-tdm-°v tIm-f-Pn¬-\n-∂v _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-hpw Im-e-Sn kw-kv-Ir-X k¿-h-I-em-im-ebn¬ \n-∂v Fw-^n-epw t\-Sn-bncp-∂p. 2013 am¿-®v H-º-Xn-\v U¬ln-bn¬ \-S-∂ hm-l-\m-]-I-SØn-em-Wv sj-ao¿ a-cn-®-Xv. Fw. C.F-kv. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ {]-^. F Fw d-jo-Zv A-[y-£-X h-ln-®p.

_-kv-Ãm‚ v I-hm-S-Ønse tdm-Un¬ A-\-[n-Ir-Xambn ]m¿-°v sNbv-X hm-l-\߃

]m-S-Øp sIm-≠p-h-∂n-Sp-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. ]©m-b-Øn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ Ip-f-ß-fpw tXm-Sp-I-fpw In-W-dp-I-fp-sa-√mw h-‰n-h-c-≠ ÿnXn-bm-Wp-≈-Xv. ]m-Sw \n-I-ج kw-_-‘n-®v hnt√-Pv A-[n-Ir-X¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-s∂-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw D-≠m-bn-´n-s√-∂v Bt£-]-ap-≠v.

Npcp¡¯nÂ

tPm-bv-kv C-¶v aq-hm-äp-]p-g-bn sN-dp-tXm-Wn: F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn tPm-bn-kv tPm¿-Pv C-∂v aq-hm-‰p-]p-g a-Wv-U-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. cm-hn-se 7.30\v am-dm-Sn F-Iv-kv-tN-©v P-Mv-j-\n¬ B-Zy kzo-I-c-Ww cm{Xn F-´n-\v F-ep-hn-®n-d tIm-f-\n-bn¬ k-am-]-\w. C-∂v sXm-Sp-]p-g \n-tbm-P-I a-Wv-U-e-Øn-em-Wv tPm-bv-kns‚ ]-cy-S-\ ]-cn-]m-Sn. tPm-bv-kv tPm¿-Pv tIm-X-aw-K-ew ]-cy-S\w ]q¿-Øn-bm-°n.

ap-l-½-Zv j-d-^p-±o³ sXm-Sp-]p-g-bnÂ

sXm-Sp-]p-g: C-Sp-°n tem-Iv-k-` a-fi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ sXm-Sp-]p-g \n-tbm-P-I afi-e-Øn-¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. Im-™m¿, sXm-Sp-]p-g Su¨ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ A-S-°w hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-°p∂-h-tcm-Sv thm-´v A-`y¿-Yn-®p. C-∂pw ]-cy-S-\w Xp-S-cpw.

Uo³ Ip-cym-t¡m-kv- ]o-cp-ta-Sv- a-Þ-e-¯n C-Sp-°n: bp.Un.F-^v-. ÿm-\m¿-Yn Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-s‚ ]-cy-S-\w C-∂v- ]o-cp-ta-Sv- \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 8\v- ap-°p-f-Øp Xp-S-ßn cm-{Xn 7.30\v- a-Sp-°-´-bn¬ kam-]n-°pw hn-[-am-Wv ]-cy-S-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ.

Câ-en-P³-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n aq-∂m¿: cm-P-ÿm-\n¬ \n-∂v A-d-kv-‰n-em-b ]m-Iv `o-I-c≥ hJm-kv aq-∂m-dn¬ H-fn-®p-Xm-a-kn-s®-∂ hm¿-Ø ]p-d-Øp h-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂m¿ ta-J-e-I-fn¬ t]m-en-kv, kv-s]-j¬ {_m-©v, C‚-en-P≥-kv D-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-tim-[-\ Xp-S-ßn. aq∂m¿ Su-Wn-\p Np-‰p-ap-≈ {]-tZ-i-ß-fn-se tem-Uv-Pp-I-fpw hmS-I-bv-°v ho-Sv \¬-In-bn-cn-°p-∂-h-tcm-Spw ho-Sp-I-fn-se-Øn-bpam-Wv D-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. h-Jm-kn-s‚ t^m-t´m Im-Wn-®m-Wv A-t\z-j-Ww.

]-cn-io-e-\ -¢m-kv k-am-]n-¨p C-Sp-°n: Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-°v \n-b-an-® Po-h-\-°m¿-°p-≈ H-∂mw-L-´ ]-cn-io-e-\-¢m-kv k-am-]n-®p.

B-Uw-_-c \n-Ip-Xn; ho-Sn-sâ hn-kv-XoÀ-Ww Ip-d-sh-¶v I-s−-¯n Xn-c-sª-Sp-¸v-: F-Iv-ssk-kv 385 sd-bv-Up-IÄ \-S-¯n sXm-Sp-]p-g: ho-Sn-s\ B-Uw-_c \n-Ip-Xn-bn¬ \n-∂v H-gn-hm°m≥ sXm-Sp-]p-g X-l-kn¬Zm¿ ssI-°q-en B-h-iy-s∏-´ tI-kn¬ ]-cm-Xn-°m-c-s‚ ho-Sv hn-Pn-e≥-kv A-f-∂-t∏mƒ, d-h\y-q D-tZym-K-kv-Y¿ tc-J-s∏-SpØn-b A-f-hn¬ \n-∂p Ip-d-hmsW-∂p I-s≠-Øn. d-h-\yq A-[n-Ir-X¿ \-S-Ønb A-f-sh-Sp-∏n¬ ho-Sn-\v 3028 NXp-c-{i A-Sn hn-kv-Xo¿-W-amsW-∂m-Wp tc-J-s∏-Sp-Øn-bncp-∂-Xv. F-∂m¬ hn-Pn-e≥-kv Un-.ssh-.F-kv-.]n c-Xo-jv Ir-jvW-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw ho-Sn-s‚ A-f-sh-Sp-Øt∏mƒ C-Xv 2764 A-Sn am-{X-amsW-∂p I-s≠-Øn. C-tXm-sS Cu kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ HØp-I-fn-® ap-gp-h≥ D-tZym-K-kv-

A\p-kv-a-cn¨p

ap-«p-I-−w, ¹m-tâ-j³ ta-J-e-I-fn hym-]-I- \n-ew \n-I-¯Â

P¸m³ ]-²-Xn t\m-¡p-Ip-¯nbmbn-: s]-cp-¦m-e-bn Ip-Sn-sh-Å-an-à sN-dp-tXm-Wn: hm-g-tØm-∏v ]©m-b-Øn-se s]-cp-¶m-e \n-hmkn-Iƒ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn s\-t´m-´-tam-Sp-∂p. P-∏m≥ Ip-Snsh-≈ ]-≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-Ipsa-∂v B-iz-kn-® {]-tZ-i-hm-knIƒ-°v \n-cm-i-bpw Zp-cn-X-hpw _m-°n-bm-Wv. 2000 Im-e-L-´Øn-em-Wv P-∏m≥ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS t]-cn¬ h≥ {]-Nmc-W-߃ B-cw-`n-®-Xv. C-Sp-°n P-e-kw-`-c-Wn-bn¬ \n-∂p-≈ sh-≈w ip-≤o-I-cn-®v hm-g-tØm-∏v, I-™n-°p-gn ]©m-b-Øp-I-fn¬ F-Øn-®v IpSn-sh-≈w e-`y-am-°p-sa-∂m-bncp-∂p {]-Jym-]-\w. C-Xn-\m-bn C-Sp-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn-°v apIƒ `m-K-Øm-bn 80 e-£w cq-] sN-e-hn¬ ip-≤o-I-c-W πm‚pw ÿm-]n-®p. 4 tIm-Sn cq-] sN-e-hn-´ ]-≤Xn-°m-bn ]-e-bn-S-ß-fn¬ ss]∏p-I-fp-an-´v kw-`-c-W Sm-¶pw \n¿an-®n-cp-∂p. F-∂m¬ h¿-j߃ ]n-∂n-´-tXm-sS Kp-W-ta≥a Ip-d-™ B-kv-_-t‰m-kv ss]∏p-Iƒ X-I¿-∂p t]m-Ip-I-bpw

F-kv ]n cm-a¿ {]-kn-U‚m-b-Xv. {]-kn-U‚ v ]-Z-hn F-kv.kn kwh-c-W-am-Wv. sP- n tdm-bn-bmWv t]-cv \n¿-tZ-in-®-Xv. H-cp `-cW k-an-Xn-bp-sS Im-e-b-f-hn¬ c-≠p-X-h-W {]-kn-U‚m-Ip-∂ t\-´-am-Wv C-t±-l-Øn-\p e-`n-®Xv. sk-bn¬-kv Sm-Iv-kv Hm-^nk¿ Sn Sn tXm-a-kv h-c-Wm-[n-Imcn-bm-bn-cp-∂p.

kzo-I-cn-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-dn-bn-®p. C-Xp kw-_-‘n-® hn-h-cw I-eIvv-S-td-‰n-se Xn-c-s™-Sp-∏v I¨t{Smƒ dq-an¬ \¬-In-bm¬ ^vssf-bn-Mv kv-Izm-Uv ÿ-e-sØØn Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°pw. A-®-Sn-® {]-kn-s‚ hn-h-c߃ tc-J-s∏-Sp-Øm-Ø t]mÿ, - _m-\-dp-Iƒ F-∂n-h \o°w sN-øpw. C-e-{Œn-Iv t]m-kv-‰p-Iƒ, k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß-fp-sS aXn-ep-Iƒ, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bpsS P-e-kw-`-c-Wn-Iƒ Xp-S-ßnb s]m-Xp- C-S-ß-fn¬ ]-Xn-°p∂-h-bpw kz-Im-cy-ÿ-e-ß-fn ¬ A-\p-a-Xn-bn-√m-sX ÿm-]n®n-´p-≈-h-bpw N-´-ew-L-\-amWv. K-Xm-K-X-Øn-\v X-S- w kr„n-°p-∂ co-Xn-bn-ep-≈ {]-N-m-cW-hpw A-\p-h-Zn-°n-√.

Ãm¿), ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ (tkm-jy¬ U-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n Hm-^v C-¥y), kn¬-hn kp-\n¬ (Bw B-Zv-an ]m¿-´n), A-\o-jv Fw (kz-X), ]n sP Pbnw-kv (kz-X), A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-Pv (kz-X), tPm-bn-kv (kzX), tPm-bv-kv tPm¿-Pv (kz-X), ]n kn tPm-fn (kz-X), \-Po-_v H F≥ (kz-X), \q¿ ap-l-Ω-Zv (kzX), _n-Pp tPm-k-^v (kz-X), Nn‰q¿ cm-P-a-∂m¿ (kz-X), tjm_n tPm-k-^v (kz-X), tkm-an-\n {]-`m-I-c≥ (kz-X). F-∂n-h-cmWv a-¬-k-c-cw-K-Øp-≈-Xv.

C-Sp-°n: Xn-c-s™-Sp-∏n-t\m-Sv A-\p-_-‘n-®v F-Iv-ssk-kv hIp-∏v H-cp-°-߃ hn-]p-e-am-°n. Pn-√-bn¬ am¿-®v H-∂p-ap-X¬ 385 sd-bv-Up-Iƒ \-S-Øn. 36 tI-kpIƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. 39 {]-XnI-sf I-s≠-Øn. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ kq-K-ahpw Ir-Xy-hp-am-b \-S-Øn-∏n-\v

I-Ωo-j≥ I¿-i-\ ]-cn-tim-[-\bv-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp∂p. Pn-√-bn¬ 70.69 en-‰¿ hn-tZi-a-Zy-hpw c-≠v In-tem-bn-e-[nIw I-©m-hpw hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-∂m-bn ]n-Sn-Iq-Sn. Po-∏n¬ I-S-Øn-b 18 en-‰¿ ssh≥ I-gn-™ Zn-h-kw \-S-Ønb Xn-c-®n-en¬ ]n-Sn-Iq-Sn. 37.7 en-

3

‰¿ _n-b-dpw Nm-cm-bw, I-≈v F∂n-h-bpw ]n-Sn-Iq-Sn. 32 _m¿ tlm-´-ep-I-fn-epw 260 jm-∏p-I-fn-epw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. s]m-Xp-P-\-ß-fp-am-bn kw-h-Zn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Xn-c-s™-Sp-∏n-t\m-Sv A-\p-_‘n-®v A-©v ]o-∏nƒ-kv I-Ωn-‰nIƒ \-S-Øn.

tdm-fÀ kv-tI-än-Mv ]-cn-io-e-\w sXm-Sp-]p-g: hn-a-e ]-ªn-Iv kvIq-fn-s‚-bpw sk‚ v tPm¿-Pv tdm-f¿ kv-tI-‰n-Mv ¢-∫n-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ tdm-f¿ kv-tI‰n-Mv ]-cn-io-e-\w G-{]n¬ H-∂pap-X¬ 26 h-sc \-S-°pw. cm-hnse 6.30 ap-X¬ 8.30 h-sc-bm-Wp k-a-bw. t^m¨: 9961562121

a-g-s¡-Sp-Xn; ssh-Zyp-Xn t_mÀ-Un-\v 20 e-£w-cq-] \ãw sXm-Sp-]p-g: I-gn-™-h¿-j-ap≠m-b a-g-s°-Sp-Xn-bn¬ sshZyp-Xn t_m¿-Un-\p Pn-√-bn-ep≠m-b \-„w 20,12,387 cq-]. Pn-√bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn-em-bp≠m-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw \n-ch-[n ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰p-Iƒ°pw I-ºn-Iƒ-°pw \m-iw kw`-hn-®n-´p-≠v. I-gn-™-h¿-jw I-cn-a-Æq¿ k-_v Un-hn-j-\p Io-gn-ep-≈ DSp-º-∂q¿, a-e-bn-©n `m-K-ß-fnem-Wv Iq-Sp-X¬ \-„-sa-∂v A[n-Ir-X¿ hy-‡-am-°n. Im-‰nepw a-g-bn-epw a-c-߃ H-Sn-™pho-Wv ssh-Zyp-Xn-sse≥ s]m-´nho-gp-∂-Xv ]-Xn-hp Im-gv-N-bm-Wv. ssh-Zyp-Xn I-ºn-I-fn-te-°p hoWp In-S-°p-∂ I-ºp-I-fpw a-‰pw

sh-´n-am-‰m-dp-s≠-¶n-epw {]-XnIq-e km-l-N-cyw A-Xn-Po-hn°m-\p-≈ am¿-K-߃ tX-Sm-ØXm-Wv \n-e-hn-se {]-iv-\-߃ cq-£-am-Im≥ Im-c-Ww. sN-dp-a-g-b-Øp-t]m-epw sshZyp-Xn-sse≥ s]m-´n-ho-Wv a-Wn°q-dp-I-tfm-fw ssh-Zyp-Xn hnt—-Zn-°-∏-Sp-∂-Xv P-\-߃-°v G-sd _p-≤n-ap-´p-Iƒ kr-„n-°p∂p. D-b¿-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ FØn-s∏-Sm-\pw a-‰pw ssh-Zyp-Xn_-‘w ]p-\-ÿm-]n-°m-\p-≠mIp-∂ {]m-tbm-Kn-I _p-≤n-ap-´pI-fpw Zn-h-k-ß-tfm-fw ssh-ZypXn ap-S-ßp-∂-Xn-\p Im-c-W-amIp-∂p. C-Xp-Iq-Sm-sX ssh-Zyp-Xn-{]k-c-W \-„w t_m¿-Un-s\ A-

e-´p-∂ {]-[m-\ {]-iv-\-am-Wv. CXn-s\-Xn-tc ^-e-h-Øm-b \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ A-[n-IrX¿-°v C-Xp-h-sc I-gn-™n-´n-√. C-Xp-aq-ew tIm-Sn-°-W-°n-\p cq]-bp-sS \-„-am-Wv t_m¿-Un\pw P-\-߃-°p-ap-≠m-Ip-∂Xv. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fn-epw t]mkv-‰p am-‰-Øn-epw G¿-s∏-Sp-∂ I-cm¿ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p Bh-iy-am-b ]-cn-c-£ \¬-Ip-∂ Im-cy-Øn-epw A-[n-Ir-X-cp-sS i-‡-am-b C-S-s]-S¬ B-h-iyam-Wv. sN-dp-Im-‰-Øp-t]m-epw H-

Sn-™p-ho-gm-Ip-∂ \n-e-bn¬ Ime-∏-g-°w- sN-∂ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰p-Iƒ \n-c-h-[n-bm-Wv. ]g-b-h am-‰m≥ sIm-≠p-h-cp-∂ ]p-Xn-b t]m-kv-‰p-Iƒ Im-Sp-I-bdn \-in-°p-∂ ÿn-Xn-bm-Wp-≈Xv. ssh-Zyp-Xn I-ºn-bn-te-°pw ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰p-I-fn-te°pw ]-S¿-∂p ]-¥-en-°p-∂ ]S¿-∏p-Iƒ k-a-b-Øv sh-´n-am-‰mØ-Xpw A-]-I-S-߃-°n-S-bm°p-∂p. F∂m¬ C-°m-cy-ßfn¬ Ir-Xyam-b C-S-s]-S-ep-Iƒ \-S-Øp-∂p-an√.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-03-26  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-03-26

Thejas Epaper idukki Edition 2014-03-26  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-03-26