Page 1

2

I-S-½-\n-« cm-a³-\m-b-cm-im³ ]p-c-kv-Im-c-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: ]-tS-\n I-em-Im-c∑m¿-°m-bn G¿-s∏-Sp-Øn-b I-SΩ-\n-´ cm-a≥-\m-b-cm-im≥ ]p-ckv-Im-c-Øn-\v \m-a-\n¿-tZ-i- ]{Xn-I-Iƒ £-Wn-®p. ]-tS-\n-\-S°p-∂ t£-{X-ß-fp-sS `m-c-hmln-Iƒ-t°m ]-tS-\n-°-f-cn `m-chm-ln-Iƒ-t°m kz-b-am-tbm ]{Xn-I \¬-Imw. ]-{Xn-I-bn¬ ]q¿-W ta¬-hnem-kw, ]-tS-\n-bn-se ]m-´v, X∏p-sIm-´v, Xp-≈¬, hn-t\m-Zw, tIm-e-sa-gp-Øv, th-e-I-fn F∂o C-\-ß-fn¬ G-Xn-sem-s° {]m-hn-Wyw t\-Sn-sb-∂ hn-h-cw, Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv-\-º¿, P\-\ -Xn-ø-Xn F-∂n-h hy-‡-ambn-cn-°-Ww. 10,001 cq-]-bpw {]-ikv-Xn- ]-{X-hpw A-S-ßn-b-Xm-Wv ]p-c-kv-Im-cw. 2011¬ s{]m-^. IS-Ω-\n-´ hm-kp-tZ-h≥-]n-≈ G¿s∏-Sp-Øn-b-Xm-Wv Cu ]p-c-kvIm-cw. I-S-Ω-\n-´ `-K-h-Xn-t£-{XØn-se h-en-b-]-tS-\n \m-fn¬ ]p-c-kv-Im-c-k-a¿-∏-Ww \-S°pw. \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I am¿®v 25\p ap-ºv e-`n-°-Ww. H-cn°¬ A-b-®-h¿ ho-≠pw A-btbv-°-≠-Xn-√. hn-em-kw: sk{I-´-dn, ]p-c-kv-Im-c k-a¿-∏-Wk-an-Xn, am-tf-bv-°¬ ho-Sv, I-SΩ-\n-´ ]n.H, ]-Ø-\w-Xn-´.

Ip-Sn-sh-Åw hn-X-c-Ww sN-¿-W-sa-¶v F-cp-ta-en: P-e-£m-aw aq-ew he-bp-∂ F-cp-ta-en {Km-a-∏-©mb-Øn-se D-b¿-∂ {]-tZ-i-ßfn¬ Ip-Sn-sh-≈w hn-X-c-Ww sNøm≥ ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v {]Xn-]-£ Aw-K-ß-fm-b Sn ]n sXm-Ωn, sI B¿ A-tP-jv, kXo-iv ]-ºm-hm-en, D-jm-dm-Wn, kn-_n sIm-‰-\-√q¿, im-¥-Ip-amcn, Sn sP X-¶-®≥, am-b F-∂nh¿ B-h-iy-s∏-´p.

tbmKw C¶v tIm´bw: temIvk`m Xncs™-Sp-∏ns‚ `mK-am-bp≈ Pn√mXe aoUnb k¿´n-^n-t°j≥ B‚ v tam\n-´-dnMvv IΩn‰n tbmKw am¿®v 17\v ssh-Io´v A©n\v Pn√m hc-Wm-[n-Im-cnbm-b Ie-IvS-dpsS tNw_-dn¬ tNcpw.

17 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

s{S-bn-\n I-b-d-th sX-¶n-ho-Wv bp-hm-hn-\v Kp-cp-X-c ]-cn-¡v

s{S-bn-\n¬ I-b-dm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS ho-Wv Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s\ I-Æq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®-t∏mƒ

I-Æq¿: s{S-bn-\n¬ I-b-d-th ]m-f-Øn¬ sX-∂n- ho-Wv bphm-hn-\p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰p. C-Sp-°n Ip-a-fn d-a-Zm≥ a≥-kn-en¬ l-°o-an-s‚ aI≥ \p-dp-±o(28)s‚ h-e-Xp Im-en-\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 4.15HmsS I-Æq¿ sd-bn¬-th tÃ-j\n-em-Wp kw-`-hw. Hm-°-˛-Fd-Wm-Ip-fw F-Iv-kv-{]-kv IÆq-cn-se-Øn-b-t∏mƒ aw-Kem-]p-c-Øp-\n-∂v F-d-Wm-Ipf-tØ-°p t]m-hp-∂ \q-dp±o≥ πm-‰v-t^m-an¬ C-d-ßn-b-

Xm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn¬ s{S-bn≥ tÃ-j≥ hn-´-tXm-sS ]m-™p-I-b-dm-\p-≈ {i-aØn-\n-sS Im¬ sX-∂n hoWp. k-l-bm-{Xn-I¿ N-ß-e h-en-®p h-≠n \n¿-Øn. Xp-S¿-∂v sd-bn¬-th t]men-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw tN¿-∂v bp-hm-hn-s\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. h-e-Xp-Im¬ A-‰p-Xq-ßn-b \n-e-bn-em-Wv. ]-cn-°v Kp-cp-Xc-am-b-Xn-\m¬ ]n-∂o-Sv tImgn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n.

A-©p- h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hns\ A-d-Ìv sN-bvXp sXm-Sp-]p-g: B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ ap-Ø-»n-s°m-∏w I-gn™ A-©p- h-b- p-Im-cnsb ]o-Un-∏n-® bp-hm-hv A-dÃn-¬. ssI-X-t°m-Sv Kp-cp-\K¿ Ip-f-am-hpw X-S-Øn¬ cmPo-hv sI X-ºn (32)sb BWv sXm-Sp-]p-g t]m-en-kv Ad-Ãv sN-bv-X-Xv. am¿-®v 15\m-Wv kw-`-hw. sXm-Sp-]p-g Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bv-°mbn F-Øn-b ap-Ø-»n-bvs°m-∏w \n-∂ Ip-cp-∂n-s\ C-bmƒ Iq-´n-s°m-≠p-t]mbn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. Ip-´n Nn-In¬-k-bn-emWv. cm-Po-hn-s\ dn-am‚ v sNbv-Xp.

Ø-ew I-s−-¯n-bn-«v aq-¶p hÀ-j-w

Cucm-äp-t]« ^-bÀ--tÌ-j³ {]-hÀ¯-\w C-t¸mgpw hm-S-I-s¡-«n-S-¯n Cu-cm-‰p-t]-´: ^-b¿-tÃ-j-\p kz-¥w k-ap-—-bw ]-Wn-bp-∂Xn-\p ÿ-ew I-s≠-Øn-bn-´p aq∂p h¿-j-am-bn-´pw Xp-S¿-\-S-]-SnI-fm-bn-√. C-√m-bv-a-bp-sS-bpw Zpcn-X-ß-fp-sS-bpw \-Sp-hn¬ C∂pw hm-S-I-s°-´n-S-Øn¬ Xs∂-bm-Wv ^-b¿-t^m-gv-kv tI{μw {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. Cu-cm-‰p-t]-´-˛-]q-™m¿ ]©m-b-Øp-I-fp-sS A-Xn¿-Ønbm-b a-‰-bv-°m-Sv ssl-th tdmUn-s‚ Hm-c-Øv 36 sk‚ v ÿ-eam-Wv sI-´n-S-Øn-\m-bn I-s≠Øn-b-Xv. 2013se kw-ÿm-\ _P-‰n¬ sI-´n-S -\n¿-am-W-Øn-\v Aw-Ko-Im-cw e-`n-®n-´pw aq-t∂m´p-≈ \-S-]-Sn-I-fm-bn-√. 17 h¿jw ap-ºv Cu-cm-‰p-t]-´ sI.Fkv.B¿.Sn.kn-°p k-ao-]w Xm¬-°m-en-I-am-bn {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-®-Xm-Wv ^-b¿-tÃj≥. H-t´-sd ho-Sp-I-ƒ, c-≠v B-

\m-bm-«v; XmÂ-¡m-en-I hm-¨À-amÀ A-d-Ìn sN-dp-tXm-Wn: Ip-f-am-hv h-\Øn¬ \n-∂p h-\y-ar-K-ß-sfbpw h-f¿-Øp- ar-K-ß-sf-bpw ]nSn-Iq-Sn sIm-∂v amw-kw hn-‰n-cp∂ Xm¬-°m-en-I hm-®¿-am¿ ]-nSn-bn¬. \m-bm-´p -kw-L-Øn¬s∏-´ Ip-f-am-hv sh-≈-®m-en¬ tPm¿-Pv Ip-cym-t°m-kv, C-S-b∏p-c-bv-°v sF-k-Iv Nm-t°m, Cu-´n-°¬ cm-P-∏≥ F-∂n-h-scbm-Wv \-K-cw-]-d td-©v Hm-^nk¿ cm-Pp ssa-°n-fpw kw-Lhpw A-d-Ãv- sN-bv-X-Xv. C-h¿ C-hn-Sp-sØ Xm¬-°men-I hm-®¿-am-cm-bn tPm-en sNøp-∂-h-cm-Wv. C-tXm-sSm-∏w Ipf-am-hv I-≠-Øn≥-I-c c-hn-bpw tI-kn¬-s∏-´n-´p-≠v. C-bmƒ Hfn-hn-em-Wv. C-h-cp-sS kw-km-cn-

Øn¬ \n-∂v a-‰v D-tZym-K-ÿ¿°v hn-h-cw bm-Zr-›n-I-am-bn e`n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-Wn-bmd≥-Ip-Sn kz-tZ-in A-Pn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv amw-kw hn‰n-cp-∂-Xv. Ip-f-am-hv h-\-ta-J-e-bn¬ \n∂v Xo-‰-bv-°m-bn A-gn-®p-hn-Sp∂ ]-ip-°-sf-bpw a-‰pw Im-WmXm-hp-∂-Xp ÿn-cw kw-`-h-ambn-cp-∂p. ]-ip-°-sf-bpw h-\yar-K-ß-sf-bpw ]n-Sn-Iq-Sn amw-kw ]-¶n-s´-Sp-°p-I-bpw hn-‰-gn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. A-Pn, c-hn F-∂nh-c-S-°w A-©p-t]¿-°p-th-≠n A-[n-Ir-X¿ Xn-c-®n¬ i-Iv-X-am°n-bn-´p-≠v. ]n-Sn-bn-em-b-h-sc tIm-S-Xn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

]n Sn¡p ko-äv \n-tj-[n-¨-h-cp-sS ]-¯-\w-Xn-«-bn-se \n-e-]m-Sv Zp-cq-lw: -{io-cm-a³ sIm-t¿m³ B-d-∑p-f: ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn-\p kz-X-{¥ \n-e-]m-sS-SpØ ]n Sn tXm-a-kn-\p ko-‰v \n-tj-[n-®-h¿ {]-Ir-Xn-sb-bpw t£-{XsØ-bpw \-in-∏n-°m≥ Iq-´p-\n¬-°p-∂-bmƒ-°p ]-Ø-\w-Xn-´bn¬ ko-‰v \¬-In-b-Xn-\p a-dp-]-Sn ]-d-tb-≠n-h-cp-sa-∂v B-Zn-hmkn Z-en-Xv ap-t∂-‰ k-an-Xn {]-kn-U‚ v {io-cm-a≥ sIm-tøm≥ ]-d™p. B-d-∑p-f hn-am-\-Øm-h-f-hn-cp-≤ k-Xy-{K-l-Øn-s‚ 33-mw Zn-hk-sØ k-a-c-Øn¬ A-[y-£-X- h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-am-\-Øm-h-f -]-≤-Xn D-t]-£n-°p-I-bpw an-®-`q-an `q-c-ln-X¿-°p \¬-Ip-I-bpw th-Ww. A-√m-Ø-]-£w P-\w `q-an G-s‰-Sp-°-sa∂pw {io-cm-a≥ sIm-tøm≥ ]-d-™p.

]-cn-io-e-\w \Â-In

1. Cu-cm-‰p-t]-´-bnse \n¿-Zn-„ ^-b¿ tÃ-j-≥ \n¿-an-°m-\p-≈ ÿ-ew 2. Cu-cm-‰p-t]-´ ^-b¿ -t^m-gv-kv Hm-^n-kv Zp¿-K-‘-]q-cn-X-hpw sIm-Xp-IpI-fp-sS B-hm-k tI-{μ-hp-amWv. \n-∂p Xn-cn-bm≥ C-S-an-√mØ ^-b¿-t^m-gv-kv sI-´n-S-Øn\p-≈n-¬ 21Hm-fw Po-h-\-°m-¿ Xm-a-kn-°m≥ C-S-an-√m-sX \-cI-Xp-ey-am-bn I-gn-™p-Iq-Sp-

ssh-°w: sF-Iy-cm-jv-{S-k-`-bp-sS B-lzm-\-{]-Im-cw 2011 ap-X¬ 2020 h-sc tdm-Uv kp-c-£m -{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS Z-i-I-am-bn B-Ncn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn hn-hn-[ hn-`m-Kw ss{U-h¿-am¿-°p-≈ ]cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øn-h-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®v Hm-t´m-dn-£m ss{U-h¿-am¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn s]-cp-h hym-]m-c-`-h≥ lm-fn¬ \-S-Øn. tPm. B¿.Sn.H k-Pn-Øv A-[y-£-X h-ln-®p. 30Hm-fw h¿-j-am-bn ss{U-hn-Mv sXm-gn-em-bn kzo-I-cn-®p-h-cp-∂-h-cn¬ tdm-Uv kp-c-£-bv-°v A-\pIq-e-am-b a-t\m-`m-hw D-≠m-°n-sb-Sp-°p-I, Hm-t´m sam-ss_-ense ]p-Xn-b {]-h-W-X-Iƒ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-I, \n- w-K-X-tbm-sS kn-·-ep-Iƒ am-\n-°m-sX-bpw Im-Wn-bv-°m-sX-bpw hm-l-\-tam-Sn°p-∂-Xn-s‚ t]m-cm-bv-a-Iƒ a-\- n-em-°n-s°m-Sp-°p-I, \-K-c-Ønse-bpw ]-©m-b-Øn-se-bpw Hm-t´m-dn-£-Iƒ X-Ωn-ep-≈ hy-Xymk-hpw Ãm‚n¬ ]m-en-t°-≠ \-S-]-Sn- {I-a-ß-fpw A-dn-bp-I, tdmU-]-I-S-߃ h¿-[n-®p-h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-{i-≤-bn-eq-sSbpw \n-b-a -ew-L-\-Øn-eq-sS-bpw A-]-I-S-߃ D-≠m-hm-Xn-cn-°pI F-∂o Im-cy-ß-fn¬ ]p-Xn-b Zn-im-t_m-[w \¬-Im≥ ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn-bn-eq-sS km-[n-®p. ]n F≥ cm-Pv, {]-^. _n-\p A-d-bv°¬ ¢m-kp-Iƒ \-bn-®p.

∂p. a-g-°m-e-am-bm¬ H-cp h¿j-Øn¬ \n-c-h-[n X-h-W C-hnsS sh-≈w I-b-dp-∂ ÿn-Xn-bmWp-≈-Xv. ^-b-¿ -t^m-gv-kn-s‚ tk-h-\w B-h-iy-am-bn h-cptºmƒ F-tØ-≠ ÿ-e-ßfn¬ F-Øn-t®-cp-∂-Xn-\m-bn ^-

b¿ tÃ-j-\n-¬-\n-∂p 100 ao-‰¿ Zq-c-Øp-≈ sa-bn≥ tdm-Un¬ F-Øm≥ sN-dn-b tdm-Up-Iƒ am¿-K X-S-kw D-≠m-°p-∂p. CXp-aq-ew hm-l-\w F-Øm≥ Xma-kw t\-cn-Sp-∂p.

B-Zn-hm-kn a-e-¼-−m-cw hn-`m-Kw bp-hm-hn-s\ \o-Xn-th-Zn k-µÀ-in-¨p

bp.Un.F-^v t\-Xm-¡-sf B-t£-]n¨v tjm¬ tPmÀ-Pv

i-co-c-¯n sI-«n-h-¨ I-©m-hp-am-bn X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in ]n-Sn-bnÂ

I-W-a-e: i-_-cn-a-e h-\-ta-J-ebn-se In-kp-aw h-\m-Xn¿-Ønbn¬ \n-∂v a¿-±-\-ta-‰v Ip-Sn-sbmgn-°-s∏-´ B-Zn-hm-kn a-e-º≠m-cw hn-`m-K-Øn-se Ip-™ptam-s\ C-∂-se \o-Xn-th-Zn {]Xn-\n-[n-Iƒ k-μ¿-in-®v sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øn. Ip-Sn-sbm-gn-∏n-® ÿ-e-hpw Xo-h-®p \-in-∏n-® sj-Õpw {]Xn-\n-[n-Iƒ k-μ¿-in-®p. B-Znhm-kn-Iƒ-°v ku-P-\y \n-b-ak-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn hb-\m-Sv tI-{μ-am-°n {]-h¿-Øn°p-∂ \o-Xn-th-Zn I¨-ho-\¿ tPm-Pn am-Xyp-hn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wp {]-Xn-\n-[n-Iƒ FØn-b-Xv. X-\n-°v a¿-±-\-ta¬°p-∂-Xp I-≠v `-b-t∂m-Sn-b `mcy-sb-bpw aq-∂p a-°-sf-bpw Ign-™v B-dp- Zn-h-k-am-bn-´pw Is≠-Øm-\n-bn-s√-∂p Ip-™ptam≥ ]-d-™p. h-\-]m-e-I-cm-Wp X-s∂ a¿±n-®n-d-°n-hn-´-sX-∂ ]-d-™ Ip™p-tam≥ a¿-±-\-ta-‰-Xn-s‚ ]m-

∏p-I-fp-sS a-{¥n-am¿-°pw ]-´n-Ih¿-K I-Ωo-j-\pw ]-cm-Xn \¬Ipw. Ip-™p-tam-s‚ `m-cy-sbbpw Ip-´n-I-sf-bpw I-s≠Øm≥ B-Zn-hm-kn-I-ƒ Iq-Sp-Xem-bn A-[n-h-kn-°p-∂ aq-gnbm¿, ap-gn-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]-h¿-Ø-I¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bn A-t±-lw ]-d™p. A-tX k-a-bw kw-`-h-Øn¬ tI-sk-Sp-Ø ]-º t]m-en-kns‚ A-t\z-j-Ww A-Sp-Ø Zn-hkw ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v Fkv.sF B¿ N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿ A-dn-bn-®p. I-W-a-e t^m-dkv-‰v sU-]yq-´n sd-bn-t©m-^nk-sd {]-Xn-bm-°n-bm-Wv tIsk-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. bq-Øv IΩn-j-\w-Kw A-Uz. kp-ta-jv B≥-{Uq-kv I-gn-™ Zn-h-kw Ip-™p-tam-s\ k-μ¿-in-®v sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-bn-cp-∂p. CXn-s‚ dn-t]m¿-´v 19\v k-a¿-∏n°m≥ ap-Jy-a-{¥n \n¿-tZ-in-s®∂v I-Ωo-j-\w-Kw A-dn-bn-®p.

ap-≠-°-bw: B-t‚m B-‚-Wnbp-sS ÿm-\m¿-Yn-Xz-sØ-bpw bp.Un.F-^v F¬.Un.F-^v t\Xm-°-sf-bpw hn-a¿-in-®v K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s‚ aI-\pw bq-Øv- {^-≠v (Fw) kwÿm-\ sk-{I-´-dn-bp-am-b AUz. tjm¨ tPm¿-Pv. ]-Ø-\w-Xn-´ tem-I-k-`m ko-‰v hn-am-\-Øm-h-fw ko-‰msW-∂pw bp.Un.F-^v ÿm\m¿-Yn B-t‚m B‚-Wn ssl°-am‚n-s‚ a-cp-a-I-s‚ ÿm\m¿-Yn-bm-sW-∂p-am-Wv hn-a¿i-\w. ]n kn Nm-t°m Nm-e-°pSn-bn-te-°v am-dn-b-Xv H-cn-°¬ a¬-k-cn-® ko-‰n¬ ]n-∂o-Sv P-bn°m-Ø-Xp sIm-≠m-sW-∂pw F-d-Wm-Ip-f-sØ ÿm-\m¿-Yn {]-^. sI hn tXm-a-kv ssl-°am‚n-s‚ ao≥-Im-c-\m-sW-∂pw ]-d-bp-∂p. t]m-kv-‰n¬ C-Xv X-s‚ cm-jv{So-b A-`n-{]m-b-a-s√-∂pw hy‡n-]-c-am-b A-`n-{]m-b-ß-fp-amsW-∂pw ]-d-™m-Wv t]m-kv-‰v A-h-km-\-°p-∂-Xv.

Ãn-Iv I-h-dn-\p-≈n¬ s]mIp-a-fn: i-co-c-Øn¬ sI-´nXn-™ i-co-c-tØm-Sp h-® I-©m-hp-am-bn tI-c-ftN¿-Øp sI-´n-h-® \n-eØn-te-°v F-Øn-b X-an-gvbn¬ H-cp In-tem I-©m-hv \m-Sv kz-tZ-in-bm-b bp-hmI-s≠-Øn-b-Xv. hn-s\ F-Iv-ssk-kv D-tZymX-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bmK-ÿ¿ ]n-Sn-Iq-Sn. b H-cmƒ Ip-a-fn-bn-se-ØnA-Xn¿-Øn sN-Iv-t]m°m-\m-bn X-∂p-hn-´-XmÃn-se ]-Xn-hv ]-cn-tim-[-\Wv I-©m-sh-∂pw Ip-a-fnbv-°n-sS-bm-Wv tX-\n Pn-√bn¬ F-Øp-tºmƒ sambn-se I-ºw h-S-°p-s∏-´n ss_¬ -t^m-Wn-eq-sS _D-g-I-tØ-h¿ sX-cp-hv kz‘-s∏-´v I-©m-hv AtZ-in a-tl-iz-c≥ (37) B⁄m-X≥ hm-ßn-s°mWv C-∂-se cm-{Xn 8.30Hm≠p t]m-hp-sa-∂pw C-Xp sS F-Iv-ssk-kv D-tZym-KssI-am-dp-∂-Xn-\p X-\nÿ-cp-sS ]n-Sn-bn-em-b-Xv. °v 500 cq-] hm-Kv-Zm-\w sNkw-ÿm-\ A-Xn¿-Øn-bmbv-Xn-cp-s∂-∂pw a-tl-izb X-an-gv-\m-Sv _-Ãm‚n¬ c≥ D-tZym-K-ÿ¿-°v sam\n-∂v Ip-a-fn-bn-te-°v \-Sgn-\¬-In-bn-´p-≠v. G-Xm∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂p a\pw B-gv-N-Iƒ-°v ap-ºv Ctl-iz-c≥. sN-Iv-t]m-ÃnØ-c-Øn¬ hn-Zym¿-Ynse-Øn-b-t∏mƒ C-bm-fpIƒ Dƒ-s∏-´ aq-∂w-K kwsS s]-cp-am-‰-Øn¬ kw-iLw sIm-≠p-h-∂ I-©mbw tXm-∂n-b-tXm-sS- tNmZyw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v Hm- I-©m-hv I-S-Øm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS hv Ip-a-fn-bn-se F-Iv-sskkv sN-Iv-t]m--Ãn¬ ]n-Sn-Iq^n-kn-se-Øn-®v C-bm-sf F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ-cp-sS Sn-bn-cp-∂p. ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv πm- ]n-Sn-bn-em-b a-tl-iz-c≥

tI{µ \nco-£-I³ C¶v tIm-«b¯v

F-kv.Un.]n.sF _-lp-P-\ I¬-h³-j³ D-¨ A-h-[n-bnÂ

tIm´bw: temIvk`m Xncs™Sp-∏n-t\mS-\p-_‘n®v tI{μ \nco-£-I≥ (-FIvkv]‚n-®¿) hn{Iw `{Z C∂vv I-e-Œtd-‰n¬ Pn√m- h-c-Wm-[nImcnbmb IeIvS¿ A PnØv Ipam-dp-ambpw a‰v Xnc-s™-Sp∏v DtZym-K-ÿ-cp-ambpw IqSn°mgv® \S-Øpw.

Im-™n-c-∏-≈n: t\-cn-s‚ cm{„o-b-Øn-\p I-cp-Øp- ]-I-cp-I F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn F-kv.Un .]n.sF Im-™n-c-∏-≈n ]-©mb-Øv- I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ _-lp-P-\- I¨-h≥-j≥ \-S-Øn. ssh-Io-´v 5.30\v \-S-∂I¨-h≥-j-\n¬ ]-Ø-\w-Xn-´ ]m¿-e-sa‚ v- a-fi-ew ÿm-\m¿Yn a≥-kq¿ sX-ß-W ]-s¶-SpØp. ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-knU‚ v \u-jm-Zv ]-´n-a-‰w A-[y£-X -h-ln-®-p. tbm-K-w Fkv.Un.Sn.bp Pn-√m sk-{I-´-dn sI F ]-co-Xv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-i-d^v B-e-{] ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn. kn-bm-Pv h-´-I-∏m-d, hn Fkv A-i-d-^v kw-km-cn-®p. Im-™n-c-∏-≈n: F-kv.Un. ]n.sF ÿm-\m¿-Yn a≥-kq¿ sX-ß-W Im-™n-c-∏-≈n ]©m-b-Øn¬ P-\-ß-sf I-≠v thm-´v A-`y¿-Yn-®p.

ip-]-{Xn-, hym-]m-c ÿm-]-\߃, hm-l-\- h¿-°v-tjm-∏pIƒ F-∂o ÿm-]-\-ß-fp-sS ]p-d-Ip-h-i-Øp-≈ sk-]v-‰n-Iv Sm-¶n-se am-en-\y-߃ ^-b¿t^m-gv-kv sI-´n-S-Øn-\p ]p-d-Ineq-sS H-gp-Ip-∂-Xn-\m¬ C-hn-Sw

h-\-Øn¬ Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°-s∏-´ ÿ-ew k-μ¿-in-®v Ip-™p-tam-t\m-Sv \o-Xn-th-Zn I¨-ho-\¿ tPm-Pn-am-Xyphn-h-c-߃ tNm-Zn-®-dn-bp-∂p Sp-Iƒ {]-Xn-\n-[n kw-L-sØIm-´n. k¿-°m¿ h-\m-h-Im-i \nb-aw \-S-∏m-°n-bn-´pw h-\-Øns‚ A-h-Im-in-I-sf Ip-Sn-sbm-gn∏n-°p-∂-Xn-eq-sS Nn-e D-tZym-Kÿ¿ k¿-°m-cn-s\-Xn-sc-bm-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂-sX-∂v tPm-Pn

am-Xyp ]-d-™p. Ip-™p-tam\pw Ip-Spw-_-Øn-\pw h-\Øn¬ Po-hn-°m-\p-≈ A-h-Imi-Øn-\p- th-≠n C-∂p tIm-S-Xnbn¬ tI-kv ^-b¬ sN-øp-sa∂p tPm-Pn- am-Xyp A-dn-bn-®p. apJy-a-{¥n, ]-´n-I-h¿-K h-\w h-Ip-

am-Xyp Sn tXm-a-kn-sâ Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-W-¯n-\p Xp-S-¡-am-bn tIm-´-bw: tIm-´-bw tem-Iv-k`m a-fi-ew F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn- am-Xyp Sn tXm-akn-s‚ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v tIm-´-bØv Xp-S-°-am-bn. Xn-c-\-°-c ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂ Xn-cs™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ tI-cfm tIm¨-{K-kv sN-b¿-am≥ ]n kn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tIm¨-{K- p-I¿ X-s∂ bp.]n.F {]-Xn-]-£-Øn-cn-°psa-∂p ]-c-ky-am-bn ]-d-bp-∂ km-l-N-cy-am-Wv C-t∏m-gp-≈sX-∂v B-t±-lw ]-d-™p. P-\ß-fp-sS {]-i-\-߃-°v ]-cn-

lm-cw Im-tW-≠ th-Zn-bm-b ]m¿-e-sa‚n¬ tIm-´-b-Øn-s‚ {]-Xn-\n-[n I-gn-™ A-©p h¿j-°m-ew F-¥m-Wv sN-bv-XsX-∂p P-\-߃ Xn-cn-®-dn-™ncn-°p-I-bm-Wv. km-[m-c-W°m¿-°p-th-≠n i-_v-Zn-°p-∂Xn¬ Fw.]n ]-cm-P-b-s∏-s´∂pw ]n kn tXm-a-kv ]-d-™p. ap≥ Fw.F¬.F hn F≥ hm-k-h≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. F¬.Un.F-^v Pn-√m I¨-ho\¿ {]-^. Fw Sn tPm-k-^v, kn.]n.Fw Pn-√m sk-{I-´-dn sI sP tXm-a-kv, F≥.kn.]n kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v D-g-hq¿ hn-P-b≥, kn.]n.sF

Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI i-in[-c≥, ap≥ a-{¥n tUm. \o-etem-ln-X-Zm-k≥ \m-Sm¿, Fw.F¬.F-am-cm-b kn sI \m-Wp, sI kp-tc-jv-Ip-dp-∏v, sI A-Pn-Øv, ÿm-\m¿-Yn amXyp Sn tXm-a-kv, hn _n _n-\p, hn B¿ `m-kv-I-c≥, Sn hn t__n, km-_q ap-cn-°-th-en¬, lm-jnw tN-cn-°¬, {]-^. P-be-£-an, ]n I B-\-μ-°p-´≥, ]n \m-cm-b-W≥, ]n sI l-cnIp-am¿, ]n sI Nn-{X-`m-\p, Ão^≥ tPm¿-Pv, s_-∂n Ip-cy≥, hn sI k-t¥m-jv-Ip-am¿, B¿ kp-in-e≥ kw-km-cn-®p

tIm´-bw tem-Ivk-`m afi-ew F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn amXyp Sn tXm-a-kn-s‚ Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥j-s‚ D-Zv-LmS-\w Xn-cp\-°-c ssa-Xm-\n-bn¬ tIc-fm tIm¨-{K-kv sN-b¿-am-≥ ]n kn tXma-kv \n¿-h-ln-°p∂p

ap-¶-Wn-I-sf-Ãmw H-ä-s¡-«v

F-kv.Un.]n.sF Im-™n-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv- I-Ωn-‰n\-SØnb _-lp-P-\- I¨-h≥-j≥ F-kv.Un.Sn.bp Pn-√m sk-{I-´-dn sI F ]-co-Xv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p {]-tZ-i-sØ Np-a-´v sXm-gn- _n.sP.]n-bp-sS h¿-Ko-b Im¿em-fn-Iƒ, sN-dp-In-S-°-®-h-S- Un-s\-bpw P-\-߃ hn-[n-sb-gp°m¿, hn-hn-[-I-£n a-X t\-Xm- Xp-sa-∂ hy-‡-am-b I-W-°p°≥-am¿ F-∂n-h-sc- I-≠v A- Iq-´-en-em-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ at±-lw thm-´-`y¿-Yn-®p. C-S-Xp-h- fi-e-Øn¬ F-kv.Un.]n.sF e-Xp ap-∂-Wn-I-fp-sS A-h-k-c- P-\-hn-[n tX-Sp-∂-Xv. hm-Z cm-{„o-b-Øn-s\-Xn-sc-bpw

thm«nMv b{´w; ]cn-io-e\w C¶v

Xn-c-sª-Sp-¸v I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p

tIm´bw: temIvk`m sXcs™-Sp-∏nse Akn-Â v dnt´WnMv Hm^n-k¿am¿-°pw Xncs™-Sp∏v Uyq´n°v \ntbm-Kn°-s∏´ a‰p Poh-\-°m¿°pw thm´nMv b{¥-Øns‚ D]tbmKw kw_-‘n®v C∂vv I-eIvStd‰n¬ ]cn-io-e\w \¬Ipsa∂v Pn√m hc-Wm-[n-Im-cn-bmb Ie-IvS¿ APnØv Ipam¿ Adn-bn-®p.

Im-™n-c-∏-≈n: F-kv.Un. ]n.sF ]-Ø-\w-Xn-´- ]m¿-esa‚ v ÿm-\m¿-Yn a≥-kq¿ sXß-W-bp-sS hn-P-b-Øn-\m-bn Im-™n-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xnc-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn®p. c-£m-[n-Im-cn-I-fm-bn Pjm≥ C-kv-am-bn-en-s\bpw Aam-\p-√m- au-e-hn-sb-bpw Xn-c-

s™-Sp-Øp. Fw _n Xm-l (sN-b¿-am≥), Ip-™p-tam≥ B-ew-]-c-∏v (ssh-kv sN-b¿-am≥), \n-jm-Zv B-\-°¬, \n-kmw -]-´n-a-‰w, knbm-Pv h-´-I-∏m-d (P-\-d¬ I¨ho-\-¿-am-¿), F-kv F-®v- jn-Pmkv (J-Pm-©n). I-Ωn-‰n Aw-K-ßfmbn dn-tPm I-∏m-Sv, tdm-Wn I∏m-Sv, k-Øm¿-]q-X-°p-gn F-∂nh-sc-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

bp.-]n.-F-bp-sS hn-P-bw A-\n-hm-cyw: -am-Wn ]m-em: `m-c-X-Øn-s‚ sF-Iyw kw-c-£n-°m≥ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ ap-∂-Wn°p- am-{X-ta km-[n-°p-I-bp-≈qsh-∂v [-\-a-{¥n sI Fw- am-Wn. C-°m-cyw Im-ew sX-fn-bn-®-Xmbpw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. bp.Un.-F-^v ]m-em \n-tbm-P-I-afi-ew sX-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

F-cp-ta-en: \-´p-® k-a-b-Øv ÿm-\m¿-Yn-I-fpw {]-h¿-ØI-sc-sbm-∂pw Im-Wm-\n-√. A-t\z-jn-®-t∏m¬ Nq-Sv kln-°m-\m-hm-sX F-√m-h-cpw hn-{i-an-°p-I-bm-sW-∂p a-dp]-Sn. ]-I¬ 12 ap-X¬ D-®-bv-°p c-≠p-h-sc Xn-c-s™-Sp-∏p {]Nm-c-W-Øn-\v A-h-[n \¬-Inbn-cn-°p-I-bm-Wv ÿm-\m¿Yn-I-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw. t]mÿ H-´n-°-epw Np-h-sc-gp-Øpsa-√mw cm-{Xn-bn-em-Wv. Zn-hk-hpw ]-I¬-®q-Sn-s‚ tXm-Xv h¿-[n-∏n-°p-∂-Xv Xn-c-s™Sp-∏v {]-h¿-Ø-I-sc tZm-j-Ic-am-bn _m-[n-®n-cn-°p-∂-Xv. ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS hm-l-\Øn¬ Ip-∏n-sh-≈w tÃm°m-Wv. thm-s´-Sp-∏n¬ am-{X-a-√ {]-Nm-c-W-Øn-epw sh-≈w Ip-Sn-°p-∂ ÿn-Xn-bn-em-Wv C-Ø-h-W ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏v. {]-Nm-c-W-Øn-\mbn cm-hn-se-bpw ssh-Io-´p-amWv C-t∏mƒ {]-h¿-Ø-I¿ kPo-h-am-hp-∂-Xv. thm-´v tX-Sn-sb-Øp-∂ ÿ-e-ß-fn¬ tIƒ-°p-∂ {][m-\ ]-cm-Xn Ip-Sn-sh-≈ £m-aw X-s∂. F-√m i-cn-bm-°m-sa-∂p ]-d-™v thm-´v tNm-Zn-®v a-Sßp-tºmƒ ÿm-\m¿-Yn-I-fpsS-bpw {]-iv-\w 'Ip-Sn-sh-≈w' X-s∂.


{]mtZ-inIw

17 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn  Ip-S-°-®n-d Un-ssh≥ ta-gvkn [ym-\-tI-{μw: -B-¥-cn-I ku-Jy hn-ip-≤o-I-c-W [ym\w-˛ 7.00  sh-≈n-bm-a-‰w sk‚ v tPmk-^v-kv ]-≈n-: Xn-cp-\mƒ, Znhy-Im-cp-Wy B-cm-[-\-, P-]-ame˛ 4.45  Xq-°p-]m-ew aw-K-ey Hm-Unt‰m-dn-b-w: F-kv.Un.]n.sF. DSp-º≥-tNm-e \ntbmPI a-fie-Øn-se Xn-c-s™-Sp∏v I¨h≥-j≥˛ 10.00  I-´-∏-\ ar-Km-ip-]-{Xn: kwÿm-\ ar-K-kw-c-£-W h-Ip∏n-s‚-bpw I-´-∏-\ {]m-tZ-in-I ar-K-kw-c-£-W tI-{μ-Øn-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ t_m-[h¬-°-c-W sk-an-\m¿, I¿-jI k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-˛ 10.00

Adnbn-¸pIÄ

ap-XnÀ-¶ ]u-c-·mÀ-¡v ku-P-\y sa-Un-¡Â Iym-w-]v C-¶p-ap-X sXm-Sp-]p-g: hr-≤-P-\ kw-c-£W ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn apXn¿-∂ ]u-c-∑m¿-°v ku-P-\y sa-Un-°¬ Iym-w-]p-I-ƒ \-SØp-w. sXm-Sp-]p-g \-K-c-k-`-bptS-bpw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bptS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ 17, 18, 21, 24, 26 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-K-c-k-`bn-se 5 tI-{μ-ß-fn¬ ap-Xn¿∂ ]u-c-∑m¿-°v ku-P-\y saUn-°¬ Iym-w-]p-Iƒ \-S-Øpw. C-∂v Im-™n-c-a-‰w K-h. ssl-kv-Iqƒ A-¶-Ww, 18 sNmΔ ap-\n-kn-]¬ bp.-]n. kv-Iqƒ sh-ß-√q¿, 21 sh-≈n au-cy Km¿-U≥-kv am-cn-°-ep-¶v, 24 Xn¶ƒ ss\-\m-cp-]-≈n Hm-Un-t‰mdn-bw Im-cn-t°m-Sv, 26 _p-[≥ sI -F-kv Ir-jv-W-]n-≈ kv-amc-I {K-Ÿ-im-e \-Sp-°-≠w F∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv Iym-w-]v kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. cm-hn-se 10 apX¬ 12.30 h-sc Iym-w-]v \-S°pw. tUm-Iv-S¿-am-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ tcm-K-\n¿-W-bw, ]-cntim-[-\, Nn-In-¬-km ku-Icyw C-h k-÷-am-°n-bn-´p-≠v.

F-kv-.Un-.]n.-sF. \n-tbm-P-I a-Þ-ew I¬-h³-j³ A-Sn-am-en: F-kv-.Un-.]n.-sF. tZ-hn-Ip-fw \n-tbm-P-I a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ ASn-am-en-bn¬ \-S-∂p. cm-hn-se 11\v A-Sn-am-en-bn¬ \-S-∂ I¨h≥-j≥ ]m¿-´n kw-ÿm-\ {]Xn-\n-[n aq-k ]-√m-cn-aw-K-ew D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-Nm-c-W ]cn-]m-Sn-I-ƒ-°v C-tXm-sS a-fie-Øn¬ Xp-S-°-am-bn. ÿm\m¿-Yn ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. a-fi-ew {]-kn-U‚ v kp[o¿ sI Fw A-[y-£-\m-bn-cp∂p. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn s\-Po-_v s\-øm-ti-cn, tZ-hn-Ipfw a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v P-\d¬ I¨-ho-\¿ F-kv F sam-bvXo≥, sj-ao¿ ]-´-fm-bn¬, kpss_¿ Fw F-kv kw-km-cn-®p.

A-Sn-am-en: F-kv-.Un-.]n.-sF. CSp-°n ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp∏v {]-Nm-c-W s]m-Xp-tbm-K-ß ƒ-°v C-∂v A-Sn-am-en-bn¬ Xp-S°-am-hpw. A-Sn-am-en ]-©m-bØv P-Mv-j-\n¬ C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\p \-S-°p-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\w F-kv-.Un-.]n.-sF. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-hm‰p-]p-g A-jv-d-^v au-e-hn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw F \Po-_v A-[y-£-X h-ln-°pw. Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn s\-Po-_v s\-øm-ti-cn, kp-ss_¿ Fw- Fkv, \u-jm-Zv Im-knw, \m-k¿ ]ph-≠n-s∏-cn-bm-‰n¬ \-S-∂ F-kv-.Un-.]n.-sF. ]o-cp-ta-Sv Xp-∏m-Sn, ap-Po-_v sXm-Sp-]p-g, \n-tbm-P-I a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j-\n¬ kp-[o¿ sI- Fw, sj-ao¿ ]-´-fmÿm-\m¿-Yn ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ kw-km-cn-°p-∂p bn¬ kw-km-cn-°p-w. Pn√-bp-sS I¨-h≥-\n¬ k-_v I-Ω-n-‰n ew-X-e Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥- hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \-S-°p∂ I¨-ho-\¿-am¿ dn-t]m¿-´p-Iƒ j≥ h-≠n-s∏-cn-bm-‰n-epw \- tbm-K-ß-fn¬ ]m¿-´n-bp-sS t\A-h-X-cn-∏n-®p. ]ocp-ta-Sv a-fi- S∂p. Xm-°ƒ kw-km-cn-°pw.

a-d-bq¿: N-μ-\ am-^n-b ho-≠pw a-d-bq-cn¬ h-\-]m-e-I-cp-sS-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw D-d-°w sI-SpØp-∂p. Im-¥-√q¿ ]-b-kv \-Kdn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sk‚ v ]b-kv sk-an-\m-cn h-I-kv-Y-eØp \n-∂ a-cw I-gn-™ Zn-h-kw tam-jv-Sm-°ƒ sh-´n-°-S-Øn. Hcp-am-k-Øn-\n-sS Cu kv-Ym-]-\ -]-cn-k-c-Øp-\n-∂p aq-∂p N-μ-\a-c-ß-fm-Wp tam-jv-Sn-°-s∏-´-Xv. h-\w-h-Ip-∏n-s‚ kw-c-£W-h-e-bw t`-Zn-®v \n-£n-]v-X h\-ta-J-e-bn¬-\n-∂p N-μ-\-a-c߃ ap-dn-®p I-S-Øm-\p-≈ _p≤n-ap-´m-Wv tam-jv-Sm-°ƒ kzIm-cy ˛ d-h-\yq kv-Y-e-ß-fn-se N-μ-\-a-c-ß-fn¬ I-Æp-h-bv°m≥ Im-c-Ww. h-\-Øn-\p ]p-dØp-≈ a-c-ß-fm-Wp tam-j-Ww

t]m-Ip-∂-sX-¶n¬ Im-cy-am-b A-t\z-j-Ww D-≠m-hp-∂n-s√∂-Xn-\m¬ ]n-Sn-°-s∏-Sp-sa-∂ B-i-¶ I-h¿-®-°m¿-°n-√. h-\-`q-an-bn-se N-μ-\w kw-c£n-°m≥ h-\w-h-Ip-∏v \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°p-tºmƒ kz-Imcy kv-Y-e-ß-fn-se-bpw k¿°m¿ ]p-d-tºm-°n-se-bpw N-μ\-a-c-߃-°v H-cp kw-c-£-Whp-an-√. B-bp-[-ß-fp-am-bn kwLw -tN¿-s∂-Øp-∂ tam-jv-Sm°-sf t\-cn-´v N-μ-\-a-c-߃ Im°m≥ kz-Im-cy kv-Y-e-ap-S-a-Iƒ°p I-gn-bp-I-bp-an-√. X-s∂-bp-a√, F¬.F. ]-´-b-w H-gn-®p-≈ ]´-b-kv-Y-e-ß-fn-se N-μ-\-a-c-ßfp-sS D-S-a-kv-Y-X kv-Y-e-ap-S-a-bv°v A-√m-Ø-Xp-aq-ew kw-c-£W-°m-cy-Øn¬ dn-kv-Iv F-Sp-

Icn-¶p-∂w a-‰-Øn-∏m-d-bv-°p k-ao-]w d-_¿ tXm-´-Øn\v Xo-∏n-Sn-®-t∏mƒ

Xn-c-sª-Sp-¸v I-½n-än tbm-K-hpw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\-hpw

I-´-∏-\:- tem-Iv-k-` Xn-c-s™Sp-∏p-^-ew- tIm¨-{K-kv- h-Iv-Xmhpw- Nm-e-°p-Sn-bn-se- ÿm-\m¿Yn-bp-am-b ]n- kn- Nm-t°m- {]Jy-m-]n-®p I-gn-™-Xm-bpw- Xn-cs™-Sp-t∏m-sS tIm¨-{K-kns‚ X-I¿-® k-ºq¿-W-am-hp-sa∂pw- F¬-.Un-.F-^v-. I¨-ho\¿- ssh-°w- hn-iz≥-.F¬-.Un.-F-^v-. C-Sp-°n- ]m¿e-sa‚ v- I¨-h≥-j≥- I-´-∏-\bn¬- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-I-bmbn-cp-∂p hn-iz≥.- C-S-Xp-]-£ {]-ÿm-\-ß-fpw- {]m-tZ-in-I]m¿-´n-I-fpw- a-tX-X-c Iq-´m-bv-abpw- tN¿-∂ i-‡n-Iƒ- _-Z-embn- D-b¿-∂p-h-cpw.- tIm¨-{K-kvtI-{μ-Øn¬- Zp¿-_-e-am-b-Xn-\p]p-d-ta kw-ÿm-\-ß-fn¬- kzm-

{]-Nm-c-W-¯n hy-àn-l-Xy ]m-Sn-Ã

A-f-hp-Xq-¡ D]Ic-Ww ]cn-tim-[n¡pw

I-´-∏-\: Zn a-e-\m-Sv \-h-Po-h≥ dq-d¬ U-h-e-]v-sa‚ v skmssk-‰n sI-.F-kv-.F-®v-._n-bpsS k-l-I-c-W-tØm-sS ]p-XpXm-bn ho-Sv -]-Wn-bp-∂-h¿-°v B-h-iy-am-b tc-J-I-fp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ c-≠p-e-£w cq-] k-_v-kn-Un \¬-Ipw. A-t]£-I¿-°v Ip-d-™-Xv ]-´-b-ap≈ c-≠v -sk‚ v ÿ-e-sa-¶nepw th-Ww.

C-Sp-°n: sIm-√w-˛-tX-\n tZ-iob-]m-X-bp-sS \n¿-am-W-Øn-\v 35 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-s®-∂ {]Jym-]-\w aq-∂p-h¿-jw ]n-∂n-´n´pw \-S-∏m-°n-bn-√. tZ-io-b-]mX-bp-sS tPm-en-Iƒ-°m-bn Fw. ]n. ^-≠n¬ \n-∂v 35 tIm-Sn cq] A-\p-h-Zn-s®-∂v aq-∂v h¿-jw ap-ºv Fw.]n. {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v ]-Snhm-Xn-°¬ F-Øn-bn-´pw ]-≤-Xn {]m-h¿-Øn-I-am-bn-√. 12h¿-jw ap-ºm-Wv ]-g-b cmP-]m-X-bm-b tIm-´-bw-˛-Ip-a-fn tdm-Un¬ Dƒ-s∏-´ {]-tZ-i-ßsf Dƒ-s∏-Sp-Øn sIm-√w-˛-tX\n tZ-io-b-]m-X 220 {]-Jym-]n®-Xv. Xp-S¿-∂n-Xv c-≠v h¿-jw apºv tX-\n-˛-sIm-´m-c-°-c tZ-io-b]m-X 183 B-bn am-dn. tZ-io-b-]m-

tIm-bn-∏-≈n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]-Øw-K tIm¿ I-Ωn-‰n C∂p-ap-X¬ hn-hn-[ ]-©m-b-ØpI-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. amXyp tPm-kv B-‰p-]p-dw, d-km-Iv Nq-c-th-en¬, tdm-Pn t]mƒ, jn_p sX-‰-bn¬, ]n Fw t_-_n, Pn ]m¿-Y-km-c-Yn, tdm-bn tPm¿Pv ]p-Ø≥-]p-c, U-b-kv ]p-√≥, _n-Pp {ip-Xn Xp-S-ßn-b-h-cm-Wv tIm¿ I-Ωn-‰n-bn-se a-‰w-K-߃. Xn-c-s™-Sp-∏p- I-Ωn-‰n cq-]oI-c-W-tbm-Kw ssl-td-©v kwc-£-W-k-an-Xn tZ-hn-Ip-fw \ntbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v ^m. tXm-a-kv B-\n-°p-gn-°m´n¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a¿®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v h¿-Ko-kv sN-dn-bm≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

Xn-c-sª-Sp-t¸m-sS tIm¬-{K-Ên-sâ X-IÀ-¨ k-¼qÀ-W-am-hp-w: FÂ-.Un-.F-^v-.

C-Sp-°n: Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-th-f-bn¬ F-Xn¿-ÿm-\m¿Yn-I-sf-bpw cm-jv-{So-b F-Xn-cmfn-I-sf-bpw hy-‡n-l-Xy sN-øp∂-Xv A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v Pn-√ Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^n-k¿ Iq-Snbm-b I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-dn-bn-®p. s]m-Xp-{]-h¿-Ø-\hp-am-bn _-‘-an-√m-Ø kz-Imcy Po-hn-X-Øn-s‚ hn-hn-[ h-ih≠-t∑-Sv: {Km-a-∏-©m-b-Ønß-sf-°p-dn-®p-≈ hn-a¿-i-\w {]se hym-]m-cn-I-fp-sS ku-INm-c-W-Øn¬ H-gn-hm-°-Ww. cym¿-Yw A-f-hp-Xq-° D-]-I-cA-Sn-ÿm-\-c-ln-X-hpw h-fW-ß-fp-sS ]p-\-]-cn-tim-[-\s®m-Sn-®-Xp-am-b B-tcm-]-Wbpw ap-{Z-h-bv-]pw 20\p cm-hn-se ߃ D-∂-bn-°-cp-Xv. hn-a¿-i-\11 ap-X¬ h-≠-t∑-Sv {Km-a-∏-©m- ߃ \-b-ß-fn-epw ]-cn-]m-Sn-Ib-Øn-epw ]m-ºm-Spw-]m-d {Km-a- fn-epw ]q¿-h-Im-e N-cn-{X-Øn∏-©m-b-Øn-se hym-]m-cn-I-fp- epw {]-h¿-Ø-\-ß-fn-epw am-{XsS D-]-I-c-W-ß-fp-sS ]-cn-tim- am-bn H-Xp-°n \n¿-Ø-Ww. [-\ 21\p cm-hn-se 11 ap-X¬ ]mÿm-\m¿-Yn-bp-sS-tbm t\ºm-Spw-]m-d {Km-a-∏-©m-b-ØnXm-°-fp-sS-tbm cm-jv-{So-bm-`nepw \-S-°pw. ta-te-Nn-∂m¿ `m- {]m-b-ß-tfm-Spw {]-h¿-Ø-\-ßK-sØ hym-]m-cn-I-fp-sS A-ftfm-Spw F-{X-X-s∂ A-`n-{]m-bhp-Xq-° D-]-I-c-W-߃ 24\v hy- X ym- k - a p- ≠ m- b n- c p- ∂ m- e pw cm-hn-se 11 ap-X¬ ta-te-Nn-∂m- k-am-[m-\-]-c-am-bpw A-e-´-endn¬ ]-cn-tim-[n-°pw.

k-_v-kn-Un \Â-Ipw

W-k-an-Xn-bp-sS tZ-hn-Ip-fw \ntbm-P-I-a-fi-e-Øn-se Xn-cs™-Sp-∏v {]-h¿-Ø-\-߃-°v Xp-S-°-am-bn. ssl-td-©v kw-c£-W-k-an-Xn-bp-sS Xn-c-s™Sp-∏v {]-h¿-Ø-\-߃-°v A-Snam-en hym-]m-c-`-h≥ Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ cq-]w \¬-In. 21\v tZ-hn-Ip-fw \n-tbm-P-I-a-fi-ew I¨-h≥j≥ A-Sn-am-en-bn¬ \-S-°pw. B-bn-cw {]-h¿-Ø-I-sc ]s¶-Sp-∏n-°pw. 22 ap-X¬ ]-©mb-Øp-X-e I¨-h≥-j-\p-Iƒ B-cw-`n-°pw. ]-Øw-K-߃ AS-ßn-b tZ-hn-Ip-fw \n-tbm-P-I-afi-ew tIm¿ I-Ωn-‰n-°pw cq-]w\¬-In. A-Sn-am-en a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ C-Sp-°n: ssl-td-©v kw-c-£- sk-{I-´-dn sI B¿ hn-t\m-Zv

°m≥ A-h¿ X-øm-dm-hp-I-bp-an√. kz-Im-cy kv-Y-e-sØ N-μ-\a-c-߃ tam-jv-Sn-°-s∏-´m¬ ]cm-Xn \¬-tI-≠-Xv t]m-en-kn\m-Wv. a-d-bq-cn¬ C-Xp-h-sc t]m-en-kn-\p e-`n-®n-´p-≈ N-μ-\tam-j-W ]-cm-Xn-I-fn-sem-∂pw {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I-tbm sXm-≠n-ap-X¬ I-s≠-Sp-°p-Itbm sN-bv-Xn-´n-√. C-Xm-Wp kzIm-cy `q-an-bn¬-\n-∂p N-μ-\-a-c߃ Iq-Sp-X-em-bn tam-jv-Sn-°s∏-Sm≥ Im-c-Ww.

√m-sX-bpw kz-Im-cy Po-hn-Xw \bn-°m-\p-≈ hy-‡n-bp-sS A-hIm-i-sØ am-\n-t°-≠-Xm-Wv. A-`n-{]m-b-ß-fn-epw {]-h¿Ø-\-ß-fn-epw {]-Xn-tj-[n-° m≥ ho-Sn-\p ap-ºn¬ {]-I-S-\߃ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xpw ]n°-‰v sN-øp-∂-Xpw A-\p-h-Z-\ob-a-√. a-X-]-c-am-tbm `m-jm-]-cam-tbm kw-L¿-j-߃ D-f-hm°p-∂-tXm `n-∂-X-Iƒ h¿-[n-∏n°p-∂-tXm hn-tZz-jw h-f¿-Øp∂-tXm B-b {]-h¿-Ø-\-߃

Sn sI tSm-an C-Sp-¡n-bn kn.]n.sF.(Fw.FÂ.) Øm-\mÀ-Yn sXm-Sp-]p-g: C-Sp-°n ]m¿-esa‚ v a-fi-e-Øn¬ kn. ]n. sF.(Fw.F¬.) ÿm-\m¿-Ynbm-bn Sn sI tSm-an a-¬-k-cn°pw. I-Æq¿, h-S-I-c, h-b-\m-Sv, Xr-iq¿, Nm-e-°p-Sn, F-d-Wm-Ipfw, tIm-´-bw \ntbmPI a-fie-ß-fn-epw ]m¿-´n°v ÿm-\m¿-

Yn-I-fp-≠v.

sIm-Sn-a-c-§Ä \-in-¸n-¨p a-d-bq¿: Im-¥-√q-cn¬ cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS sIm-Sn-a-c-߃ \in-∏n-®p. tIm¨-{K-kn-s‚ c≠pw kn-.]n-.sF-bp-sS aq-∂pw sIm-Sn-a-c-ß-fm-Wv \-in-∏n-®-Xv.

Ip-f-¼p-tcm-Kw: {]-Xn-tcm-[ Iymw-]p-IÄ C-¶p-ap-X Bcw-`n¡pw sXm-Sp-]p-g: kw-ÿm-\ ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ Ip-f-ºp-tcm-K {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-hbv-∏n-s‚ `m-K-am-bn sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bnse Iymw-]p-Iƒ C-∂p-ap-X¬ 22 h-sc hn-hn-[ ÿe-ß-fn¬ \-S-Øp-∂p. £o-c-I¿-j-I¿ X-ß-fp-sS ar-K-ß-sf (]-ip, F-cp-a, ]-∂n) Iym-ºn¬ sIm≠p-h-∂v {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv-∏v F-Sp-°-Ww. 17\p cm-hn-se 8\v Kp-cp-\-K¿, s\-Sp-¶-≠w P-Mvj≥. 10\v sh-ß-√q¿ Km¿-Un-b≥-kn-\v k-ao-]w, ]m-d-°-S-hv ^mw. 18\v cm-hn-se 8\v ap-X-e-t°m-Sw hr-≤-k-Z-\ ]-cn-k-cw, tIm-em-\n k-_v sk‚¿ ]cn-k-cw, 10\v ]-gp-°m-°p-fw {Sm≥-kv-t^m-a¿ ]-cnk-cw. 19\p cm-hn-se 8\v ap-X-en-bm¿-aTw A-º-ew ]-cn-k-cw, H-f-a-‰w P-Mv-j≥. 10\v in-hm-Pn P-Mvj≥ Im-™n-c-a-‰w, Np-¶w am-Xm-hn-s‚ t{Km-t´m ]-cn-k-cw. 20\v cm-hn-se 8\v Ip-∂w e-£w-ho-Sv tIm-f-\n-bp-sS k-ao-]w, a-W-°m-Sv tIm -Hm-]-td-‰ohv tlm-kv-]n-‰¬. 21\v cm-hn-se 8\v a-ßm-´p-I-h-e

ar-Km-ip-]-{Xn, tIm-Xm-bn-°p-∂v ss_-∏m-kv. 10\v D-{Xw d-kn-U≥-kn-°v k-ao-]w. 22\v cm-hn-se 8\v sh-ß-√q¿ ]-≈n-°p-‰n lu-kn-Mv tIm-f-\n-°v kao-]w. 10\v lu-kn-Mv tIm-f-\n-°v k-ao-]w.

A-Zm-e-¯v- \-S-¯nsXm-Sp-]p-g: Pn-√m- eo-K¬- k¿-ho-kv- A-tXm-dn-‰nbp-sS-bpw- sX m-Sp-]p-g Xm-eq-°v- eo-K¬- k¿-ho-kvI-Ωn-‰n-bp-sS-bp-w- kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬- ap-´wtIm-SX - n- k-ap-®b - Ø - n¬- h-®v- sI.-Fk - v.- C-._n-bpam-bn- _-‘-s∏-´ \-„-]-cn-lm-c tI-kp-Iƒ- Xo¿∏m-°m-\p-≈ kvs - ]-jy¬- A-Zm-eØ - v- \-SØ - n.- dn-´.Pn-√m- P-UvP - n- i-¶c - \ - p-Æn-bp-sS-bpw- A-Uz.- ]n- B¿cm-P-s‚-bpw- ta¬-t\m-´-Øn¬- \-S-∂ A-Zm-e-Øn ¬- 44 tI-kp-If - n¬- 1,65,000cq-]b - p-sS \-„] - c - n-lmcw- \¬-Im≥ Xo-cp-am-\a - m-bn.- C-eI - v{- Sn-kn-‰n- t_m¿Un-s\ {]-Xn-\n-[o-Ic - n-®v- eo-K¬- Hm-^n-kd - pw- Pn-√mP-UvP - n-bp-am-b ]-©] - t- I-i≥- ]-s¶-Sp-Øp.-

]m-Sn-√. Pm-Xn-bp-sS t]-cn-epw k-ap-Zm-b-Øn-s‚ t]-cn-epw thm´v tNm-Zn-°p-∂-Xpw B-cm-[-\me-b-߃ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-\v th-Zn-bm-°p-∂-Xpw N´-ew-L-\-am-Wv. H-cp cm-jv-{So-b -]m¿-´n kw-LSn-∏n-°p-∂ tbm-K-ß-fn¬ a-‰v ]m¿-´n-bn-ep-≈-h¿ e-Lp-te-JIƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xpw tNm-Zy-߃ tNm-Zn-®pw a-‰pw {]iv-\-ß-fp-≠m-°p-∂-Xpw \n-b-ahn-cp-≤-am-Wv. H-cp ]m¿-´n ]-Xn-® Np-h¿ ]-cky-߃, ÿm-]n-® sIm-Sn-Iƒ, _m-\-dp-Iƒ F-∂n-h a-‰v ]m¿-´n{]-h¿-Ø-I¿ \-in-∏n-°p-∂-Xpw \o-°w sN-øp-∂-Xpw A-\p-h-Zn°n-√. C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-ßfn¬ X-ß-fp-sS A-\p-bm-bn-Iƒ G¿-s∏-Sp-∂n-s√-∂v cm-jv-{So-b]m¿-´n-I-fpw ÿm-\m¿-Yn-I-fpw D-d-∏p-h-cp-Ø-W-sa-∂pw I-Ωoj-s‚ s]-cp-am-‰-®-´-Øn¬ hy‡-am-°n-bn-´p-≠v.

F³-Pn-\o-bÀ \ - n-ba- \ - w ap- c n- ° m- t »- c n: hm- Ø n- ° p- S n ]-©m-b-Øn¬ \-S-°p-∂ P-e\n- [ n ]- ≤ - X n- b p- s S k- l m- b kw- L - S - \ - b m- b t_m- [ - \ - b psS Hm- ^ n- k n- t e- ° v Pq- \ n- b ¿ F≥-Pn-\o-b¿-am-sc \n-b-an-°p∂p. kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv Un-{Kn A-s√-¶n¬ Un-tπm-a-bp≈-h¿-°v A-t]-£n-°mw. t^m ¨: 04868 260047, 944 74 54 432

[o-\-hp-w- \-„-am-bn.- H-tc \-b߃- \-S-∏m-°p-∂ _n-.sP-.]nbpw- tIm¨-{K-kpw- H-tc \m-Wb-Øn-s‚ C-cp-h-i-ß-fm-Wv.h¿-Ko-b-ar-Zp-k-ao-]-\w- tIm¨{K-kv- kzo-I-cn-°p-∂p.kn-.]n-.sF. Pn-√m- sk-{I-´-dnsI sI in-h-cm-a≥- A-[y-£-\mbn.- kn.-]n-.Fw-. Pn-√m- sk-{I-´-dnFw- Fw- a-Wn,- kw-ÿm-\ I-Ωn‰n-bw-K-ß-fm-b sI sI P-b-N{μ≥- Fw.-F¬.-F.,- sI ]n- ta-cn,kn.-]n.-sF. kw-ÿm-\ F-Ivko-Iyp-´o-hv- I-Ωn-‰n-bw-Kw- ap-√°-c- cXv-\m-I-c≥,- tI-c-f tPm ¨-{K-kv- sN-b¿-am≥- ]n- kntXm-a-kv, F-kv- c-tP-{μ≥- Fw.F¬-.F,- C F-kv- _n-Pn-tamƒFw-.F¬.-F.,- tIm-¨-{K-kv- F-

3

tZ-io-b-]m-X-bv¡v 35 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨-Xv I-S-em-kn HXp§n

a-db- q-cn ho− - pw N-µ\- am-^nb- k-Poh- w-

Im³-kÀ \n-b-{´-W]-cn-]m-Sn C-c-´-bm¿: {Km-a-∏-©m-b-Øns‚ hm¿-jn-I-]-≤-Xn-bp-sS `mK-am-bn sN-º-I-∏m-d {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B¿.kn.kn.bp-sS km-t¶-Xn-I k-l-I-c-W-tØm-sS A-Xn-Po-h\w F-∂-t]-cn¬ Im≥-k¿ \nb-{¥-W ]-cn-]m-Sn \-S-Øpw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn \m-sf cm-hn-se ]-Øp-ap-X¬ sN-º-I∏m-d ]n.F-®v.kn-bn¬ Im≥k¿ \n¿-W-b Iym-w-]v \-S-Øpw. kv-{Xo-I-fn¬ I-≠p-h-cp-∂ K¿`m-i-b Im≥-k¿, kv-X-\m¿-_pZw, hm-bn-se Im≥-k¿ F-∂n-h B-cw-`-Øn¬ I-≠p-]n-Sn-®v NnIn-¬-kn-°p-I-sb-∂-Xm-Wv ]≤-Xn-bp-sS e-£yw. ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ tI{μ-ß-fn¬ ap-ºv \-S-Øn-b kv{Io-\n-Mv Iymw-]p-I-fn¬- \n-∂p tcm-K-kq-N-\-Iƒ D-≈-Xm-bn Is≠-Øn-b-h-sc-bm-Wv {]-[m-\am-bpw ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xv. c-≠p-h¿-jw-ap-ºv \-S-Øn-b Iym-w-]n¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿-°pw kw-i-bm-kv-]-Z-am-b tcm-K-e£-W-߃ D-≈-h¿-°pw Iymw]n¬ ]-s¶-Sp-°mw.

{]-Nm-c-W tbm-K-§Ä C-¶p-ap-XÂ

kottayam/IDK

kv- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn- ]n- hntKm-]n,- P-\-Xm-Zƒ- sk-{I-´-dn{]--^.- P-b-e-£v-an,- F≥-.kn-.]n-. Pn-√m- sk-{I-´-dn- tUm.- cm-P-tKm]m¬,- t^m¿-th¿-Uv- tªm-°vt\-Xm-hv- F≥- Sn- kp-tc-jv,- sF-. F≥-.F¬.- kw-ÿm-\ I-Ωn-‰nbw-Kw- ap-\o¿- au-e-hn,- sP-.F-k.-v F-kv-. t\-Xm-hv- _n-Pp- Ir-jvW≥,- P-\-X-Zƒ- sk-{I-´-dn- ]nkn- am-Xyq,- sI sI tZ-h-ky,- knsI tam-l-\≥,- kn- sI Ir-jvW≥-Ip-´n, ]n- F≥- hn-P-b≥,kn- hn- h¿-Ko-kv,- am-Xyp- h¿-Kokv,- Sn- B¿- i-in-[-c≥,- ]n- ap-Øp]m-≠n,- Fw- Fw- kp-sse-am≥,km-P≥- Ip-t∂¬,- ]n- sI hnt\m-Zv,- sI H am-Xyp,- sI Fwssa-Zo≥- kw-km-cn-®p.

X-bp-sS t]-cp-Iƒ ]-e-X-h-W am-dn-sb-¶n-epw tdm-Un-s‚ timNym-h-ÿ-bv-°v ]-cn-lm-c-ap-≠mbn-√. tdm-Uv \n¿-am-Ww \-S-ØmsX ]-Ww \-„-s∏-Sp-Øp-∂-Xns\-Xn-tc ta-J-e-bn-se P-\߃-°n-S-bn¬ {]-Xn-tj-[w iIvv-X-am-bn-´p≠v. Xnc-s™-Sp-∏n ¬ Cu kw`-hw D-b¿-Øn-°m-´n {]-Xn-tj-[n-°m\pw \m-´p-Im¿ Xo-cp-am-\n®p.

kv sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-am≥ Sn -sP tPm-k-^v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. G-{]n¬ 21 ap-X¬ 26 h-sc sXmSp-]p-g sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv {Ku-≠n¬ \-S-°p-∂ ta-f-tbm-S\p-_-‘n-®v \m-S≥ `-£y-ta-fbpw ]p-jv-]-ta-f-bpw \m-S≥ P\p-kn¬-s∏-´ hn-hn-[-bn-\w I∂p-Ip-´n-I-fp-sS {]-Z¿-i-\-hpw ku-P-\y a-Æv, P-e ]-cn-tim-[\ kw-hn-[m-\-hpw D-≠m-bn-cn°pw. hn -]n kp-Ip-am-c≥, tPm¿Pv A-K-Ãn≥, hn -]n tPm¿-Pv, B‚-Wn I-≠n-cn-°¬, ]n -Pn cmP-ti-J-c≥, {]-^. F -sP tP-°_v, F -Fw F-{_-lmw, sI -hn sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g-bn¬ \- tPm-kv ]-s¶-Sp-Øp. kzm-K-XS-°p-∂ Im-Uv-kv {Ko≥ s^-Ãv kw-Lw Hm-^n-kv t^m¨: 2014 s‚ kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n- 04862˛223717

{Ko³ s^-Ìv Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Npcp¡¯nÂ

hm-b-\m-aÂ-k-c hn-P-bn-IÄ-¡v Im-jv A-hmÀ-Upw t{Sm-^n-bpw \Â-In sXm-Sp-]p-g : C-Sp-°n Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn-en¬ bp.-]n. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v th-≠n Pn-√m X-e-Øn¬ \-S-Øn-b hm-b-\m a-¬-k-c-Øn¬ hn-P-bn-I-fm-b-h¿-°v Im-jv A-hm¿-Upw t{Sm-^nbpw k¿-´n-^n-°-‰pw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. sXm-≠n-°p-g K-h. bp.-]n. kv-Iq-fn¬ \-S-Øn-b tbm-K-Øn-em-Wv k-Ωm-\-߃ hnX-c-Ww sN-bv-X-Xv. Pn-√-bn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b A≥-Pn-Xv sI Jm-Z¿, c≠mw ÿm-\w t\-Sn-b kp-a-ø kp-ss_¿, aq-∂mw ÿm-\w t\Sn-b A-kv-\-tamƒ sI -F F-∂n-h¿-°m-Wv Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn sI -Fw _m-_p A-hm¿-Up-I-ƒ \¬In-b-Xv. tbm-K-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v tPm¿-Pv A-K-Ãy≥ A[y-£-X h-ln-®p. sl-Uv-am-ÿ kn -kn cm-P≥, ap-X-e-t°m-Sw P-bv-ln-μv sse-{_-dn {]-kn-U‚ v sI -kn kp-tc-{μ≥, Nm-t°m tPm-k-^v kw-km-cn-®p.

h-\n-Xm saw-_À-s¡-Xn-tc A-]-IoÀ-¯n t\m-«n-kv; tIm-S-Xn tI-sk-Sp-¯p sXm-Sp-]p-g: ap-´w {Km-a-∏-©m-b-Øv saw-_¿ Ip-´n-b-Ω ssa-°nfn-s\-Xn-tc t\m-´n-kv A-®-Sn-®p hn-X-c-Ww \-S-Øn-b {]-Xn-Iƒs°-Xn-tc A-]-Io¿-Øn-°p tI-s -Sp-°m≥ sXm-Sp-]p-g No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v Un kp-tc-jv Ip-am¿ D-Ø-c-hm-bn. ap-´sØ F kn tXm-a-kn-s‚ a-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´p cq-]o-I-cn® B-£≥ Iu¨-kn-en-s‚ c-£m-[n-Im-cn-I-fn-sem-cm-fm-b h\n-Xm saw-_-sd B-£-]n-®p sIm-≠m-bn-cp-∂p t\m-´n-kv hn-Xc-Ww \-S-Øn-b-Xv.

I-©m-hv kq-£n-¨-bmÄ A-d-ÌnÂ

s\-Sp-¶≠w: ]p-c-bn-S-Øn-epw ho-´n-ep-am-bn kq-£n-® 67 Intem I-©m-hv I-s≠-Sp-Ø tI-kn¬ H-fn-hn-em-bn-cp-∂ {]-Xnsb F-Iv-ssk-kv kw-Lw A-d-Ãv -sN-bv-Xp. sN-º-I-∏m-d hm-gbn¬ jm-Pn(43) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. F-kv kzm-an-\m-Y≥, hn B¿ k-Pn-Ip-am¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂v s]-cn-©mw-Ip-´n-bn¬ \n∂m-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

{_m-©v -D-Zv-Lm-S-\-w sN-dp-tXm-Wn: F-kv-.Un-.]n-.sF. ap-cn-°m-ti-cn {_m-©v D-ZvLm-S-\-hpw \-b-hn-i-Zo-I-c-W tbm-K-hpw \-S-∂p. C-∂-se ss h-Io-´v ap-cn-°m-ti-cn ]-Xn-\m-dmw-I-≠w ]-≈n-∏-Sn-bn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw F \-Po-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. s\-Po-_v s\-øm-ti-cn, Fw- F-kv kp-ss_¿,\u-jm-Zv Imknw, k-eow ]-co-Xv, A-Pn A-en-bm¿ kw-km-cn-®p. F-kv-.Un-.]n.sF. C-Sp-°n ]m¿-e-sa‚ v ÿm-\m¿-Yn ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o-\v {]-h¿-Ø-I¿ kzo-I-c-Ww \¬-In.

Xn-c-sª-Sp-¸v \n-co-£-I³ Pn-Ã-bn-se-¯n C-Sp-°n: tI-{μ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ \n-tbm-Kn-® sN-e-hv \n-co-£-I≥ C-Sp-°n-bn¬. C¥y≥ d-h-\yq k¿-ho-kn-se Bkmw tI-U¿ D-tZym-K-ÿ≥ {]oXw Z-Ø-bm-Wv a-Wv-U-e-Ønse \n-co-£-I≥. Pn-√m Xn-cs™-Sp-∏v Hm-^n-k¿ I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o-ep-am-bn \n-co-£I≥ C-∂v Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v sN-e-hv \n-co-£-W kw-hn-[m-\-Øn-s‚ ta¬-t\m-´w G-s‰-Sp-°pw. sN-e-hv \n-co-£W-Øn-\p Pn-√-bn-se A-©v \nb-a-k-` a-Wv-U-e-ß-fn-epw {]tXy-I-kw-L-߃ C-t∏mƒ Xs∂ cw-K-Øp-≠v. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn¬ h-cp∂ a-‰v c-≠v a-Wv-U-e-ß-fn-se sN-e-hv \n-co-£-Ww A-hn-sS \n-∂p-≈ kw-L-ß-fm-Wv \n¿-hln-°p-∂-Xv. \m-a-\n¿-tZ-i-]-{XnIm k-a¿-∏-Ww ap-X¬ Xn-cs™-Sp-∏v {]-{In-b ]q¿-Øn-bmIp-∂-Xv h-sc {]-Nm-c-W-Øn-\p ÿm-\m¿-Yn sN-e-h-gn-°p-∂ Xp-I-bp-sS I-W-°p-I-fm-Wv sNe-hv \n-co-£-W k-an-Xn kq-£va -]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. aWv-U-e-Øn¬ H-cp ÿm-\m¿-Yn°v {]-Nm-c-W-Øn-\v sN-e-hn-Smhp-∂ ]-c-am-h-[n Xp-I 70 e-£w cq-]-bm-Wv. tI-{μ \n-co-£-I-\v ]p-d-ta C≥-Iw Sm-Iv-kv, Hm-Un-‰v h-Ip-∏p-I-fn-se ap-Xn¿-∂ D-tZymK-ÿ-sc k-l-\n-co-£-I-cmbpw Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ \n-b-an-®n-´p-≠v. ÿm-\m¿-Yn-

Iƒ \¬-Ip-∂ hn-h-c-ß-fp-sS Ir-Xy-X D-d-∏m-°m≥ ^v-ssf-bnMv kv-Izm-Uv, B‚n Un-t^-kvsa‚ v kv-Izm-Uv, am-[y-a \n-co£-W k-an-Xn, F-Iv-ssk-kv kvs]-jy¬ kv-Izm-Uv F-∂n-h-bpw cw-K-Øp-≠v. s]-bv-Uv \yq-kv hn-`m-KØn¬ h-cp-∂ hm¿-Ø-Iƒ, Snhn kw-t{]-j-Ww, F-kv.Fw.Fkv., tkm-jy¬ ao-Un-b t]m-ÃpIƒ F-∂n-h-sb-√mw ÿm-\m¿Yn-bp-sS sN-e-hn¬ Dƒ-s∏-SpØpw. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ sN-e-hgn-°p-∂ Xp-I aq-∂v Zn-h-k-Ønsem-cn-°¬ D-tZym-K-ÿ¿ ]-cntim-[n-°pw. cm-jv-{So-b ]m¿-´nIƒ ÿm-\m¿-Yn-°m-bn sN-e-hgn-® ap-gp-h≥ Xp-I-bp-sS-bpw IrXy-am-b tc-J-Iƒ k-an-Xn-°p \¬-I-Ww. {]-Nm-c-W-Øn-s\Øp-∂ {]-[m-\ hy-‡n-I-fp-sS hn-h-c-߃ \m-a-\n¿-tZ-iw apX¬ G-gv Zn-h-k-Øn-Iw cm-jv-{Sob ]m¿-´n-Iƒ k-an-Xn-°v \¬-IWw. C-h-cp-sS bm-{Xm sN-e-hpIƒ km-[m-c-W-K-Xn-bn¬ ÿm\m¿-Yn-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v sNe-hn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-dn-√. F-∂m¬ ]m¿-´n-°v s]m-Xphm-b-√m-sX ÿm-\m¿-Yn-°v am{X-am-bn {]-Nm-c-Ww \-S-Ønbm¬ bm-{Xm-sN-e-hv ÿm-\m¿Yn-bp-sS sN-e-hn¬ Dƒ-s∏-SpØpw. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ \¬-Ip∂ I-W-°n¬ G-sX-¶n-epw X-cØn-ep-≈ Ir-{Xn-aw I-s≠-Ønbm¬ t\m-´n-kv \¬-In Xp-S¿ \-

S-]-Sn- kzo-I-cn-°pw. Xn-c-s™-Sp∏p-am-bn _-‘-s∏-´v ÿm-\m¿Yn-I-fp-sS {]-Nm-c-W sN-e-hpIƒ \n-co-£n-°m-\p-≈ 24 a-Wn°q¿ I¨-t{Smƒ dqw I-e-Iv-S-td‰n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. A- \ p- h - Z - \ o- b - a m- b - X n- e pw Iq-Sp-X¬ Xp-I sN-e-hn-Sp-∂-Xv kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-Iƒ I¨t{Smƒ dq-an¬ A-dn-bn-°mw. t^ m¨ 04862233040. thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-°m≥ ]-Ww, a-Zyw, ab-°p-a-cp-∂v Xp-S-ßn-b-h D-]tbm-Kn-°p-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬s∏-´m-epw hn-h-cw \¬-Imw.

¹m-Ìn-¡pw t]m-fn-¯o-\pw H-gn-hm-¡-Ww; km-cn, jÀ-«v hn-X-c-Ww ]m-Sn-Ã C-Sp-°n: Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-\v t]m-Ã-dp-I-fpw _m-\dp-I-fpw X-øm-dm-°p-tºmƒ πmÃn-°pw t]m-fn-Øo-\pw H-gn-hm°-W-sa-∂v I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-`y¿-Yn-®p. ]-cn-ÿnXn kw-c-£-Ww D-d-∏p h-cp-Ønbm-h-Ww {]-Nm-c-W-sa-∂v Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ s]-cp-am‰-®-´-Øn-ep-s≠-∂pw I-e-Iv-S¿ Nq-≠n-°m-´n. km-cn, j¿-´v Xp-S-ßn-b-h hnX-c-Ww sN-øm≥ ]m-Sn-√. ÿm-

\m¿-Yn X-s‚-tbm ssZ-h-ß-fpsS-tbm Nn-{Xw ]-Xn-® U-b-dn, Ie-≠¿, Ãn-°¿ F-∂n-h A-®-Sn®v hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv C¥y≥ in-£m-\n-b-a-Øn-se 171 C h-Ip-∏v {]-Im-cw Ip-‰-I-c-amWv. e-Lp-te-J, t\m-´n-kv Xp-Sßn-b-h-bn¬ A-®-Sn-°p-∂ {] n-s‚ t^m¨ \-º¿, t]-cv, ÿ-ew F-∂n-h D-≠m-bn-cn-°Ww. {]-kn-≤-s∏-Sp-Øp-∂ B-fns‚ t]-cpw hn-em-k-hpw D-≠mbn-cn-°-Ww. _m-\-dp-Iƒ, t_m ¿-Up-Iƒ, t]m-kv-‰¿ Xp-S-ßn-bh-bv-°pw Cu \n-b-aw _m-[-Iam-Wv. tIm-∏n-I-fp-sS F-Æw, t]-cv, ta¬-hn-em-kw Xp-S-ßn-bh-bpw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv°v hn-t[-b-am-°-Ww.

sN-kv Nm-w-]y³-jn-¸vA-W-°-c: A-W-°-c sP. kn. sF-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn√m sN-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-S-°p-∂ Pn-√m sN-kv Sq¿-W-sa‚ v 22, 23 Xn-ø-Xn-I-fn¬ A-W-°-c am°¬ d-kn-U≥-kn-bn¬ \-SØpw. Sq¿-W-sa‚n¬ hn-P-bn-Ifm-Ip-∂-h¿ kw-ÿm-\ ko-\nb¿ sN-kv Sq¿-W-sa‚n¬ Pn-√sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-°pw.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-03-17  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-03-17

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you