Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

]-¼b - psS a-cWt¯m-sS Ip-«\ - m-Sv \-in-¡p-w: ^m. tXm-ak - v ]o-en-bm-\n-¡Â

\m-fn-tI-c hn-I-k-\ t_mÀ-Un-sâ tZ-io-b ]p-c-kv-Im-cw k½m-\n¨p tIm-´-bw: \m-fn-tI-c hn-I-k-\ t_m¿-Uv A-Jn-te-¥ym X-eØn¬ an-I-® \m-fn-tI-c kw-c£-W t£-a {]-h¿-Ø-\-߃°v G¿-s∏-Sp-Øn-b tZ-io-b ]pc-kv-Im-cw tIm-´-bw tkm-jy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-°v kΩm-\n-®p. U¬-ln-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ tI-{μ-Ir-jn h-Ip-∏v a-{¥n i-c-Xv-]-hm-dn¬ \n-∂pw sI.-F-kv.-F-kv.-F-kv sk-{I-´dn ^m. ssa-°nƒ sh-´n-°m-´v A-hm¿-Uv G-‰p-hm-ßn. N-Sßn¬ tI-{μ `-£y s]m-Xp-hnX-c-W h-Ip-∏v a-{¥n sI hn tXm-a-kv, tI-{μ Ir-jn `-£y k-l-a-{¥n tUm. N-c¨-Zm-kv al-¥ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. 50,000 cq-]-bpw {]-iw-km-]-{Xhpw A-S-ßp-∂-Xm-Wv A-hm¿Uv. \m-fn-tI-c hn-I-k-\-t_m¿Up-am-bn k-l-I-cn-®v sI.-F-kv.F-kv.-F-kv \-S-∏m-°p-∂ sXßn-s‚ N-ßm-Xn-°q-´w ]-cn-ioe-\-]-cn-]m-Sn, sX-ßn-s‚ Nßm-Xn-am¿ ]-≤-Xn, \m-fn-tI-c \-gv-k-dn, tIm-°-\-´v H-fn-w-]n-Ivkv a¬-k-cw, \m-fn-tI-c-Øn-s‚ hn-hn-[ aq-ey-h¿-≤n-X D¬-∏-∂ß-fp-sS t{]m¬-km-l-\w, \mfn-tI-c D¬-∏m-Z-I kw-L-ß-fpsS cq-]o-I-c-Ww, \m-fn-tI-c Zn\m-N-c-Ww, tI-c -I¿-j-I¿-°mbp-≈ A-h-t_m-[ ¢m-kp-Iƒ, A-Xyp-¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈ \m-fn-tI-c-Øn-s‚ hym-]-\w, I¿-j-I¿-°m-bn H-cp-°n-b sXßn≥ ssX hym-]-\ ]-≤-Xn XpS-ßn \n-c-h-[n-bm-b \m-fn-tI-c kw-c-£-W {]-h¿-Ø-\-߃ ]-cn-K-Wn-®m-Wv skm-ssk-‰n°v Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv.

F³.-kn-.]n-.þ-bp.-]n-.F. _-Ô¯n ]p-\¸-cn-tim-[-\ thWsa¶v sXm-Sp-]p-g: A-gn-a-Xn-bpw- hn-e°-b-‰-hpw- aq-ew- C-¥y≥- P-\-Xsb Zp-cn-X-Øn-em-°n-b tIm¨{K-kv- t\-Xr-Xzw- \¬-Ip-∂ bp.]n-.F-bp-am-bp-≈ _-‘w- ]p\∏-cn-tim-[n-°m≥- F≥-.kn-.]ntI-{μ-t\-Xr-Xz-w- X-øm-dmh-Wsa-∂v- F≥-.kn-.]n- ao-Un-b I-Ωn‰n- sN-b¿-am≥- D-g-hq¿- hn-P-b≥hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬-B-hiy-s∏-´p.- F≥.-kn-.]n- tI-c-f LS-Iw- Cu- B-h-iy-w- tI-{μ-t\-XrXz-sØ A-dn-bn-°pw._n-.sP-.]n-°pw- tIm¨-{Kkn-\pw- _-Z-em-bn- C-S-Xv-˛-a-tXX-c Iq-´m-bv-a-bp-sS {]-Xn-\n-[n{]-[m-\-a-{¥n-bm-hp-∂-Xm-Wv- cmPy-Øn-\v- Kp-Ww.- ]-Iz-X-bpw- `-cW-]-cn-N-b-hp-an-√m-Ø cm-lp¬Km-‘n-bpw- h¿-Ko-b-hm-Zn-bm-b \-tc-{μ-tam-Un-bpw- {]-[m-\-a{¥n-bm-hp-∂-Xv- \m-Sn-\v- tZm-j-Ic-am-Wv.- hn- Fw- kp-[o-c≥- sI.]n-.kn-.kn- {]-kn-U‚m-b-Xv- DΩ≥-Nm-≠n-˛-c-ta-iv- Iq-´p-sI-´n\v- I-\-Ø {]-l-c-am-sW-∂v- D-ghq¿- hn-P-b≥- ]-d-™p.hn- Fw- kp-[o-c-s\ {]-knU‚m-°-cp-sX-∂v- ]-d-bm≥- \n-ch-[n- X-hW - U¬-ln- bm-{X \-SØn-b ap-Jy-a{- ¥n- A-Xn-\p- sN-ehm-b ]-Ww- J-P\ - m-hn¬- Xn-cn-®S-bv° - W - w.- tkm-fm¿- tI-kv,- Bd-∑p-f hn-am-\-Øm-h-fw- Xp-S-ßnb hn-j-b-ß-fn¬- ]-d-™ \n-e]m-Sn¬- D-d-®p-\n¬-°m≥- kp-[oc-\pw- X-øm-dm-h-W-sa-∂pw hn-Pb≥ B-hi - y-s∏-´p. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬- amWn- Ip-cp-hn-f,- F ]n- tXm-a-kv,sI B¿- {io-Pn-Xv,- A-Uz.- jm-PnsX-ßpw-]n-≈n- F-∂n-hc - pw- hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬- ]-s¶-SpØp.-

A-Sn-Øm-\ ku-I-cy--an-Ã; {Km-a-hn-I-k-\-k-an-Xn {]-t£m-`-¯n-te¡v s\-Sp-¶-≠w: tdm-Upw Ip-Sn-sh≈-hpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ A-Snÿm-\ ku-I-cy-߃ e-`y-am°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]p-jv-]°-≠w, sIm-°-c-°p-fw, A-W°-c-sa-´v \n-hm-kn-Iƒ hn-I-k\ k-an-Xn-°p cq-]w \¬-In. 60 h¿-jw ap-ºv Ip-Sn-tb-dn-b 300¬∏-cw Ip-Spw-_-߃ C-t∏m-gpw A-h-K-W-\ t\-cn-Sp-I-bm-Wv. K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-b tdmtUm, kv-Iqƒ, B-ip-]-{Xn, Ip-Snsh-≈ ]-≤-Xn-I-tfm C-∂pw {]tZ-i-Øn-\v A-\y-am-Wv. Im-‰m-Sn ]-≤-Xn-°p-th-≠n b-{¥-km-an{Kn-Iƒ F-Øn-°m≥ aq-∂v Intem-ao-‰¿ Zp-cw tdm-Uv sa-‰-en-Mv \-S-Øn-b-Xm-Wv P-\-߃-°p≈ G-I B-izm-kw. _m-°n hcp-∂ c-≠v In-tem-ao-‰¿ Zq-cw bm{Xm-tbm-Ky-a-√m-Ø a¨ -tdmUm-Wv. {]-Xn-am-kw 500 cq-] ap-S°n-bm-Wv Ip-´n-I-sf kz-Im-cy hm-l-\-ß-fn¬ kv-Iq-fn¬ FØn-°p-∂-Xv. Ip-Sn-sh-≈ £maw cq-£-am-b C-hn-sS C-t∏m-gpw Ip-Sn-sh-≈w hn-e-bv-°p hm-ßpI-bm-Wv. tdm-Uv A-Sn-b-¥-c-am-bn Sm¿ sN-ø-W-sa-∂pw Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°n £m-aw ]-cnl-cn-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏´v {Xn-X-e ]-©m-b-Øp-Iƒ-°v \n-th-Z-\w \¬-In-b-Xm-bpw Fw.]n, Fw.F¬.F. F-∂n-h¿°v \n-th-Z-\w \¬-Ip-sa-∂pw k-an-Xn sN-b¿-am≥ C ]n \mk¿, I¨-ho-\¿ P-bv-tam≥ tP°-_v A-dn-bn-®p.

13 s^{_phcn 2014 hymgw

B-d-∑p-f hn-am-\-Øm-h-f -\n¿-am-W-Øn-s\-Xn-tc \-S-°p-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-Xy-{K-l-Øn-s‚ c-≠mw Zn-h-k- ]-cn-]m-Sn-Iƒ ^m. tXm-a-kv ]o-en-bm-\n-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-g-t©-cn: B-d-∑p-f-bn¬ hnam-\-Øm-h-fw \n¿-an-®m¬ ]-º a-cn-°p-sa-∂pw A-tXm-sS tI-cf-Øn-s‚ s\-√-d-bm-b Ip-´-\m-Sv \-in-°p-sa-∂pw Ip-´-\m-Sv hn-Ik-\-k-an-Xn {]-kn-U‚ v ^m. tXm-a-kv ]o-en-bm-\n-°¬ ]-d™p. B-d-∑p-f hn-am-\-Øm-h-f \n¿-am-W-Øn-s\-Xn-tc \-S-°p∂ A-\n-›n-X-Im-e k-Xy-{K-lØn-s‚ c-≠mw Zn-h-k-]-cn-]m-SnIƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. h-‰nh-c-≠p sIm-≠n-cn-°p∂ tI-c-f-Øn-se \-Zn-I-sf c£n-°m≥ _m-[y-X-bp-≈ k¿-

°m¿ P-e-t{km-X-kn-s‚ A-¥I-cm-bn am-dp-∂-Xv hn-tcm-[m-`mk-am-Wv. k¿-°m¿ A-Sn-t®¬∏n-°-s∏-´ k-a-c-am-Wv B-d-∑p-fbn-te-Xv. tIm-Sn-I-fp-sS h≥ t{]m-P-Iv-Sp-Iƒ \-S-∏m-°p-∂-Xns‚ Kp-W-^-ew km-[m-c-W°m¿-°p e-`n-°p-∂n-√. 1800 tIm-Sn-bp-sS Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pn ¬ ]p-g-bpw s\-√pw ssP-h-sshhn-[y-hpw kw-c-£n-°m≥ ]-≤Xn-bn-√. B-h-iy-ap-≈ A-cn-bpsS 15 i-X-am-\w t]m-epw D¬∏mZn-∏n-°p-∂n-√ A-t±-lw ]-d™p. kn.-]n.-Fw.-Pn-√m sk-{I-´-dn

sXm-gnÂ-ta-J-e-bv-¡m-hiyw km-t¦-Xn-I Úm-\-¯n-eq¶n-b hn-Zym-`ymkw: - ap-J-y-a-{´n tIm-´-bw: km-t¶-Xn-I ]-cn⁄m-\-Øn-eq-∂n-b hn-Z-ym-`-ymk-am-Wv sXm-gn¬ -ta-J-e-bv-°v B-h-i-y-sa-∂v ap-J-y-a-{¥n DΩ≥ Nm-≠n. I-a-yq-\n-‰n tIm-f-Pv ]-≤-Xn-bp-sS kw-ÿm-\-X-e DZv-Lm-S-\w tIm-´-bw \m-´-Iw Kh¨-sa‚ v t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. 2020 B-hptºm-tg-°pw cm-P-y-Øv a-Xn-bmb ]-cn-io-e-\w e-`n-® sXm-gn¬tk-\-bp-≠m-h-Ww. km-t¶-XnI hn-Z-ym-`-ym-k-tØm-sSm-∏w {]m-tbm-Kn-I ]-cn-io-e-\-hp-amWv I-a-yq-\n-‰n tIm-f-Pv e-£-y-am°p-∂-Xv.

kw-ÿm-\-sØ km-t¶-XnI hn-Z-ym-`-ym-k h-Ip-∏pw sXmgn¬ h-Ip-∏pw kv-In¬ A-I-z-n-knj-\v {]-[m-\yw \¬-Ip-∂p-≠∂pw A-t±-lw ]-d-™p. K-h¨sa‚ v t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pnse te-Uo-kv tlm-Ã-en-s‚ D-ZvLm-S-\w a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-®p. F√m-h¿-°pw ]Tn-°p-∂-Xn-\p-≈ A-h-Im-iw D-d-∏m-°m≥ km-t¶Xn-I hn-Z-ym-`ym-k ÿm-]-\߃ {i-an-°-W-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. N-S-ßn¬ A-[-y-£-X h-ln® hn-Z-ym-`-ym-k a-{¥n ]n sI A- I-ayq-\n-‰n tIm-f-Pv ]-≤-Xn-bp-sS kw-ÿm\-X-e D-Zv-Lm-S-\w tIm-´-bw \m-´-Iw _v-Zp-¿-d-∫v t{Um-bn-Mv lm-fpw t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°p-∂p

\-ho-I-cn-® Im-Uv em-_pw k-a¿∏n-®p. ap-\n-kn--]¬ sN-b¿-am≥ Fw -]n k-t¥m-jv Ip-am¿, hn-Z-ym-`-ymk Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn kn tdm-bn, Iu¨-kn-e¿ Zo]m-tamƒ, do-Py-\¬ tPm-bn‚ v U-b-d-Iv-S¿ tUm. F-kv cm-[mIr-jv-W≥, tPm-bn‚ v U-b-d-IvS¿ Sn km-ap-h¬ am-Xyp, ]n.-Sn.F ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ap-c-fo[-c≥, s]m-Xp-a-cm-a-Øv kq-{]≠n-Mv F≥-Pn-\o-b¿ Sn a-tl-jv Ip-am¿, sS-Iv-\n-Iv F-P-yp-t°j≥ U-b-d-Iv-S¿ tUm. sP e-X, {]n≥-kn-∏¬ Sn k-Pn ]-s¶-SpØp.

sI A-\-¥-tKm-]≥ A-[y-£X h-ln-®p. `q-c-ln-X¿-°v A-hIm-i-s∏-´ an-®`q-an h≥ Ip-ØI-Iƒ-°p ]-Xn-®psIm-Sp-°p-∂ hy- h - ÿ n- X n- s °- X ntcbp- ≈ k-a-c-am-Wv B-d-∑p-f-bn¬ \-S°p-∂-sX-∂pw B-d-∑p-f-bn-se an-®-`q-an sI.-Pn.-F-kn-\p \¬Im-\p-≈ k¿-°m-cn-s‚ \o-°w B-fl-l-Xym-]-c-sa-∂pw A-\¥-tKm-]≥ ]-d-™p. apq-∂mw Znh-k-am-b \m-sf k-Xy-{K-l-]cn-]m-Sn-I-fp-sS X-{¥n-ap-Jy≥ Ip-gn-°m-´n-√-Øv A-°o-c-a¨ Im-fn-Zm-k `-´-Xn-cn-∏m-Sv D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

]-cn-t¡äp sh-™m-d-aq-Sv: Im-dp-Iƒ Iq-´nbn-Sn-®v B-dp-t]¿-°v ]-cn-°v. ]cn-t°-‰-h-cn¬ Fw.Pn bq-\n-thgv-kn-‰n sa-Un-°¬ F-Pyp-t°j≥ U-b-d-Œ-dpw c-≠v A-kn. {]^-k¿-am-cpw. Hu-tZym-Kn-Im-hiy-Øn-\m-bn ap-Jy-a-{¥n-bp-ambp-≈ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v h-cp-∂Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. C-h¿ k-©-cn-® Im-dn¬ F-Xn-tc-h-∂ Im¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. sa-Un-°¬ F-Pyp-t°-j≥ U-b-d-Œ¿ sN-ß-∂q¿ s]-cp-∂ l-cn-{io-bn¬ sd-Pn-dmw (44), Akn. {]-^-k¿-am-cm-b tIm-´-bw G-‰p-am-\q¿ tN-\-°m-´p lu-kn ¬ ssk-\ (42), G-‰p-am-\q¿ ]pØ≥ ]p-c-bn¬ Sn sI kp-\n-X (41), Im¿ -ss{U-h¿ A-Pn Nmt°m (30) F-∂n-h¿-°pw A-]I-S-Øn¬-s∏-´ a-t‰ Im-dn-se bm-{X-°m-cm-b sN-ß-∂q¿ Imc-°m-Sv ku-]¿-Wn-I-bn¬ tkma≥ (60), Ir-jv-W-kzm-an (55) F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-°v. C-h-sc {io-tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ -tImf-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p.

hn-ZymÀ-Yn-\nI-sf A-[ym-]-I³ A-[n-Im-cw A-Sn-t¨Â-¸n-¡cpXv: BÀ-¨v _n-j-¸v amÀ Xn-tam-¯n-tbm-kv ]o-Un-¸n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn ]oU-\-¯n-\n-c-bmbXv G-tgm-fw kvIqÄ Ip-«nIÄ tIm-´-bw: kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Isf A-[ym-]-I≥ ]o-Un-∏n-®-Xmbn ]-cm-Xn. am-ßm-\-sØ kzIm-cy kv-Iq-fn-em-Wv kw-`-hw. G-tgm-fw Ip-´n-I-fm-Wv kv-Iq-fnse I-w-]yq-´¿-˛-ayq-kn-Iv A-[ym]-I-s‚ ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-bXv. C-Xp kw-_-‘n-®v c-≠p- hnZym¿-Yn-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-° ƒ h-\n-Xm-sk-√n-epw Pn-√m t]men-kv ta-[m-hn-°pw ]-cm-Xn \¬In-bn-´p-≠v. 2012 ap-X¬ \n-c-¥-c-am-bn A[ym-]-I-s‚ ]o-U-\-Øn-\n-c-bmb Ip-´n-Iƒ t]-Sn aq-ew kw-`-hw ]p-d-Øp-]-d-™n-cp-∂n-√. F∂m¬ ]-co-£m-lm-fn¬ Ip-´n-Isf Nq-j-W-Øn-\n-c-bm-°p-∂

A-[ym-]-I-s‚ \-S-]-Sn I-≠v hnZym¿-Yn-I-sf hn-fn-®v ¢m-kv So®¿ kw-km-cn-®-t∏m-gm-Wv kw-`hw ]p-d-Ø-dn-™-Xv. ]n-∂o-Sv Ip-´n-Iƒ ¢m-kv So®¿-°v ]-cm-Xn F-gp-Xn- \¬-IpI-bpw C-Xp kw-_-‘n-®v {]n≥kn-∏¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øn kw-`-hw k-Xy-am-sW-∂pw A[ym-]-I-s\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂pw am-t\-Pv-sa‚nt\m-Sv B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬ sXm-´-Sp-Ø Zn-hkw {]n≥-kn-∏-en-s\ am-‰p-Ibpw Ip-´n-I-sf `o-j-Wn-s∏-SpØp-I-bp-am-Wv am-t\-Pv-sa‚ v sN-bv-X-sX-∂v kw-`-h-Øn¬ CS-s]-´ Pn-√m lyq-a≥ ssd-‰v-kv

Im-hÂ, hn-{i-a-am-S-§Ä hn-kv-ar-Xn-bn- l-cn-∏m-Sv: Im¬ \q-‰m-≠pIƒ-°v ap-ºv \m-´n≥-]p-d-ß-fn¬ \nXy-Im-gv-N-bm-bn-cp-∂ Im-h¬-am-S-ß-fpw hn-{i-a-am-S-ß-fpw hnkv-ar-Xn-bn-em-bn. {Km-ao-W ta-J-e-I-fn-se hn-im-e-am-b ]p-c-bnS-ß-fn-em-bn-cp-∂p C-h ÿm-]n-®n-cp-∂-Xv. X-Sn-bn-epw ]-e-I-bnepw a-t\m-l-c-am-bn \n¿-an-°p-∂ am-S-ß-fp-sS ap-Iƒ- `m-Kw saS-™ Hm-e D-]-tbm-Kn-®p ta-™m-Wv kw-c-£n-®n-cp-∂-Xv. H-gn-hp k-a-b-߃ hn-\n-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\pw a-‰pw Im-c-Wh-∑m¿ H-Øp-Iq-Sn-bn-cp-∂ C-hn-sS ]-{X-hm-b-\m-tI-{μw-Iq-Snbm-bn-cp-∂p. {]m-tZ-in-I-am-bp-≠m-hp-∂ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\v {]-am-Wn-amcm-b Im-c-W-h-∑m¿ CØ-cw am-S-߃ D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv H-cp-Ime-Øv \n-Xy-Im-gv-N-bmbn-cp-∂p. Im-e-L-´-Øn-s‚ hf¿-®-bv°pw am-‰-Øn\p-a-\p-k-cn-®v ]-c-º-cmK-X-am-bn D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-h-bn-epw \n-c-h-[n am-‰-߃ h-∂p. sIm-bv-Øp sa-Xn b-{¥w km-[m-c-W-am-hp-∂-Xn-\p ap-ºv I¿-jI-sØm-gn-em-fn-Iƒ A-cn-hmƒ D-]-tbm-Kn-®v s\-√v sIm-bv-sXSp-°pw. X-e-®p-a-Sm-bn H-cn-S-Øv A-Sp-∏n-°p-∂ I-‰-Iƒ sa-Xns®-Sp-°p-∂-Xn-\v F-g-bpw Ip-Øp-Im-epw D-]-tbm-Kn-®v sa-Xn°-fw kr-jv-Sn-°p-am-bn-cp-∂p. I-‰ sa-Xn-®p-Xo-cp-∂-Xn-\v B-gvN-Iƒ F-Sp-°p-tºmƒ {]-am-Wn-am-cm-b I¿-j-I-cp-sS Im-cyÿ-∑m¿ D-d-ßp-∂-Xn-\pw hn-{i-an-°p-∂-Xn-\pw D-]-tbm-Kn-®ncp-∂-Xpw C-Ø-cw am-S-ß-fn-em-bn-cp-∂p. Zq-sc-bp-≈ ]m-S-ti-Jc-ß-fn¬ hn-f-sh-Sp-∏n-\v k-a-b-am-hp-tºmƒ am-S-߃ sI-´p-h≈-ß-fn¬ I-b-‰n sIm-≠v-t]m-hp-∂-Xv \-Zn-I-fn-se a-t\mlc Im-gv-N-bm-bn-cp-∂p.

^u-t≠-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ ]d-bp-∂p. Xp-S¿-∂v ]n-.Sn-.F C-Ss]-´-tXm-sS A-[ym-]-I-t\m-Sv Xm¬-°m-en-I A-h-[n-bn¬ {]th-in-°m≥ am-t\-Pv-sa‚ v \n¿tZ-in-®p. ]n-∂o-Sv Cu A-[ym-]-I-\pw `m-cy-bpw tN¿-∂v ]o-U-\-Øn-\nc-bm-b Ip-´n-I-fp-sS ho-Sp-I-fnse-Øn `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-btXm-sS-bm-Wv kw-`-hw ]p-dwtem-I-a-dn-bp-∂-Xv. I-gn-™ amkw 23\v C-Xv kw-_-‘n-®v t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw A-[ym-]-I-s\ tNm-Zyw sNøm≥-t]m-epw t]m-en-kv X-ømdm-bn-´n-s√-∂pw B-tcm-]-W-ap≠v.

tIm-gt- ©-cn: P-\-X-bp-sS A-hIm-i-߃-°p-ta¬ `o-I-c-X-bpw bp-≤-ß-fpw A-[n-Im-c-ß-fpw A-Sn-t®¬-∏n-°m≥ ]m-Sn-√m-sb∂v A-t¥ym-Iym ]m-{Xn-b¿-°okv {]-Xn-\n-[n B¿-®v _n-j-∏v am¿ Xn-tam-Øn-tbm-kv am-Ø A¬-°q-dn ]-d™ p. 119m-aX - v amcm-a¨ I¨-h≥-j-s‚ F-Iypsa-\n-°¬ tbm-K-Øn¬ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. tbm-K-Øn¬ tUm. tPm-k-^v am¿-tØm-Ωm sa-{Xm-t∏m-eo-Øm A-[y-£-X h-ln-®p. i-‡-∑m¿-°pw k-º∂¿-°pw am-{Xw th-≠n-bp-≈-X√ tem-Iw. D-]-t`m-K-kw-kv-Imcw F-√m am-\p-jo-I aq-ey-ßs - fbpw ]-cm-Pb - s - ∏-Sp-Øp-Ib - m-Wv. _-e-lo-\-tc-bpw \yq-\-]£-sØ-bpw hn-tam-Nn-∏n-t°-

≠-Xpw hn-I-k-\-Øn-te-°v \bn-t°-≠-Xp-am-b _m-[y-X tem-I-i-‡n-Iƒ-°p-≠v. tem-IsØ-hn-sS-bpw _-e-lo-\-tcbpw ]m¿-iz-h¬-°-cn-°-s∏-Sp∂-h-tc-bpw ]-cn-K-Wn-°m≥ Ign-bp-tºm-ƒ am-{X-ta F-Iyp-sa\n-kw bm-Ym¿-Yy-am-hp. F-Iypsa-\n-kw F-∂-Xv ss{I-kv-X-h k-`-I-fp-sS am-{Xw Iq-´m-bv-a-bmI-cp-Xv. C-X-c a-\p-jy-cn-te-°pw B-i-b-ß-fn-te-°pw C-d-ßns®-√m≥ I-gn-b-Ww. th-Z-\n-°p-∂ a-\p-jy-s\bm-Wv Im-tW-≠-Xv. A-Xp-h-gn am-{X-ta a-tX-X-c-am-b aq-ey߃ D-b¿-Øn-∏n-Sn-°m≥ I-gnbp. tdm-a≥ I-tØm-en-°m k-`bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS temIw-sam-Øw \n-d-bp-∂ F-Iypsa-\n-k-Øn-s‚ Iq-´m-bv-a-bv-°m-

Wv C-t∏mƒ tem-I ss{I-kv-Xh k-`-Iƒ {i-an-°p-∂-sX-∂pw, C-Xv ssZ-\w-Zn-\ Po-hn-X-Øn¬ {]m-h¿-Øn-I-am-°p-tºmƒ am{X-ta hn-iz-im-¥n kw-Pm-X-amhp-I-bp-≈p-sh-∂pw B¿-®v _nj-∏v am-Ø A¬-°q-dn ]-d-™p. B-h¿-Ø-\-Ir-jn-bp-sS \m-´n ¬ ]-®-°-dn- -t]m-epw Ir-jn \-SØm≥ I-gn-bm-Ø km-l-N-cyØn¬ k-`-Iƒ-°v Xn-cp-ج i‡n-I-fm-bn am-dm≥ I-gn-b-W-sa∂v tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X hln-® tUm tPm-k-^v am¿-tØmΩm sa-{Xm-t∏m-eo-Øm ]-d™p. X-nc-s™-Sp-∏p-Iƒ h-cptºmƒ sX-‰m-b Xo-cp-am-\-߃ ssI-s°m-≈-cp-Xv. \-∑ sN-øp∂-h-sc am-{X-ta A-[n-Im-c-Ønte-°v sIm-≠p-h-cm≥ ]m-Sp-

≈p. \o-Xn-tbm-sS-bpw k-am-[m\-tØm-sS-bpw A-`n-am-\-tØmsS-bpw Po-hn-°m≥ I-gn-bp-∂ tem-I-am-Wv D-≠m-th-≠-Xv. ]e-t∏m-gpw X-nc-s™-Sp-∏p-I-fpsS k-a-b-Øv G-sX-¶n-epw H-cp cm-jv-{So-b sIm-e-]m-X-I-ap-≠mhp-I-bpw A-Xp-h-gn P-bn-t°-≠h¿ tXm¬-°p-∂ A-h-ÿ-bmWv D-≠m-hp-∂-Xv. C-∂v a-cym-Z-sb _-e-lo-\-Xbm-bn Im-Wp-∂ tem-I-am-Wv. k-l-I-cn-°m≥ I-gn-bp-∂ kml-N-cy-߃ {]-tbm-P-\-s∏-SpØm≥ I-gn-tb-≠-Xp-≠v. Bflo-b-X-bp-sS lr-Zy-am-b _-‘am-Wp-≠m-th-≠-Xv. A¿-Y-a-dnbm-Ø-Xp-sIm-≠v A¿-Y-ap-≈ ]-e-Xn-t\-bpw H-gn-hm-°p-I-bmWv sN-øp-∂-sX-∂pw tPm-k-^v am¿-tØm-Ωm ]-d-™p.

\yq-{So-t\m I-Wn-Im ]-co-£-Ww: A-Sn-Øm-\ ku-I-cy-§Ä H-cp-¡n-¯p-S-§n Ip-a-fn: ]-›n-a-L-´- a-e-\n-c-bnse s]m-´n-∏p-d-Øp \n¿-an-°p∂ \yq-{Sn-t\m I-Wn-Im \n-co£-W im-e-bv-°m-h-iy-am-b ASn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-sfm-cp°p-∂ ]-Wn-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p∂p. aq-∂-c tIm-Sn cq-] sNehn¬ ip-≤-P-e-sa-Øn-°p-∂-Xn\p-≈ ]-Wn-Iƒ A-h-km-\ L´-Øn¬. tI-{μ B-W-thm¿-P h-Ip-∏n-s‚-bpw im-kv-{X kmt¶-Xn-I h-Ip-∏n-s‚-bpw k-l-Ic-W-tØm-sS tX-\n Pn-√-bn-se t_m-Un-\m-bv-°-∂q-cn-se s]m´n-∏p-d-sØ A-º-c-∏¿ a-e-°p≈n-em-Wv Z-£n-tW-jy-bn-se B-Zy-sØ \yq-{Sn-t\m I-Wn-Im ]co-£-W-im-e ÿm-]n-°p-∂Xv. ap-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´n¬ \n-∂p sIm-≠p-t]m-hp-∂ sh≈w ti-J-cn-®p \n¿-Øp-∂-Xn\p-≈ Sm-¶n-s‚ ss]-∏v-sse-\nt‚-bpw \n¿-am-W-tPm-en-I-fm

Wv A-Xn-th-K-Øn¬ ]p-tcm-Kan-°p-∂-Xv. \n¿-am-W {]-h¿-Ø\-߃-°m-h-iy-am-b sh-≈w ti-Jcn-®p \n¿-Øp-∂-Xn-\p-th≠n \m-ep-ao-‰¿ D-b-c-hpw 21 ao‰¿ ho-Xn-bp-ap-≈ 12 e-£w en‰¿ kw-`-c-W ti-jn-bp-≈ Iq‰≥ hm-´¿ Sm-¶n-s‚ ]-Wn-Iƒ G-Xm-\pw Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ ]q¿-Øn-bm-Ipw. Iq-Sm-sX ap-√s∏-cn-bm¿ \n-∂p-≈ sh-≈w Hgp-In-sb-Øp-∂ cm-knw-Km-]p-cØp \n-∂pw 16 s]m-´n-∏p-d-tØ °v 16 In-tem-ao-‰-¿ Zq-c-Øn¬ ss]-∏v sse≥ ÿm-]n-°p-∂ tPm--en-I-fpw ]p-tcm-K-an-®p h-cnI-bm-Wv. X-an-gv-\m-Sv hm-´¿ B‚ v s{Ubn-t\-Pv h-Ip-∏m-Wv aq-∂-c-t°mSn cq-] sN-e-hp h-cp-∂ ]-WnIƒ \-S-Øp-∂-Xv. C-Sp-°n Pn-√bn-se a-Xn-sI-´m≥ tNm-ebv-°v Xm-sg-bp-≈ a-e-b-Sn-hm-c-Øv c≠p In-tem-ao-‰¿ Xp-c-¶w \n¿-an-

Xp-c-¶w \n¿-an-°p-∂-Xn-\p-≈ sS-≥U¿ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Ønbm-°n \n-co-£-W im-e-bp-sS ]-Wn-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂m-Wv sF.F≥.H sk¬ A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. ]-co-£-W im-e-bn¬ ÿm]n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-∂ \yq-{Sn-t\m Un-‰-Œ-dn-s‚ sN-dn-b ]-Xn-∏n-s‚ \n¿-am-Ww a-[p-c-bnse Hm-^n-kn¬ B-cw-`n-®n-´p≠v. ]-≤-Xn-°p-th-≠n h-\w-hIp-∏v hn-´p \¬-In-b 66 G-°¿ ÿ-e-Øv Np-‰p a-Xn¬ \n¿-Ωn°p-∂ ]-Wn-Iƒ A-h-km-\ L´-Øn-se-Øn-bn-´p-≠v. aq-∂p ao‰-¿ D-b-c-Øn¬ A-©-c In-temao-‰¿ Np-‰-f-hn-em-Wn-Xv \n¿-ans]m-´n-∏p-d-sØ \yq-{Sn-t\m I-Wn-Im ]co-£-Wim-e-bp-sS °p-∂-Xv. tI-c-fm-˛-X-an-gv-\m-Sv A\n¿-a-m-W {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn ]Wn-bp∂ Iq-‰≥ Xn¿-Øn-bn¬ \n-co-£-W im-e P-e-kw-`-c-Wn. ]n-∂n¬-°m-Wp-∂ a-e-bn-em-Wv \n-co-£-W \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn 1450 tImim-e- ÿm]n-°p-∂Xv Sn cq-] A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v I-gn®v A-Xn-\p-≈n-em-Wv ]-co-£- {μ k¿-°m¿ ^-≠-\p-h-Zn-®p I- ™ Zn-h-kw {]-[m-\-a-{¥n {]W im-e ÿm-]n-°p-∂-Xv. tI- gn-™m¬ B-dp am-k-Øn-\-Iw Jym-]n-®n-cp-∂p.

hm-S-I-sb-s¨m-Ãn XÀ-¡w; D-Zv-Lm-S-\w A-t]-£-I-\v ssI-¸-äv c-ko-Xv \Â-Ip-¶-Xn I-gn-ªn-«pw a-Â-ky- amÀ-¡-äv Xp-d-¶n-à ho-g-vN; D-tZym-K-Ø-\n \n-¶v ]n-g Cu-Sm-¡pw

DZv-LmS-\w I-gn-ªn-«v \m-ep-am-kw ]n-¶n«p sXm-Sp-]p-g: hm-S-I-sb-s®m-√nbp-≈ X¿-°w aq-ew D-Zv-Lm-S-\w I-gn-™n-´pw a-¬-ky -am¿-°-‰v Xp-d-°m-\m-hp-∂n-√. D-Zv-Lm-S\w I-gn-™p \m-ep-am-kw ]n-∂n´n-cn-°p-I-bm-Wv. ]-g-b sI-´n-SØn¬ I-®-h-Sw \-S-Øn-bn-cp-∂ 17 hym-]m-cn-Iƒ-°pw ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn¬ ap-dn A-\p-h-Zn-°psa-∂m-Wv ap-\n-kn-]¬ A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®n-cn-°p-∂-Xv. _m-°n 15 ap-dn te-ew sN-bvXp \¬-Im-\m-Wp Xo-cp-am-\w. F-∂m¬ ap-\n-kn-]m-en-‰n \n-›bn-®n-cn-°p-∂ hm-S-I \¬-Im≥ ]-g-b hym-]m-cn-Iƒ X-øm-dm-hmØ-Xm-Wv {]-iv-\-am-bn-cn-°p-∂sX-∂v hm¿-Uv Iu¨-kn-e-dpw B-tcm-Ky Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-

b¿-am-\p-am-b A-Uz. tPm-k-^v tPm¨ ]-d-™p. tI-{μ ^n-j-do-kv h-Ip-∏ns‚-bpw kw-kv-Ym-\ k¿-°m-cns‚-bpw [-\-k-lm-b-tØm-sS sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-]m-en-‰n ]Wn-]q¿-Øo-I-cn-® ssl-sS-Iv a¬-ky -am¿-°-‰m-Wv t\m-°p-IpØn-bm-hp-∂-Xv. B-[p-\n-I k-÷o-I-c-W-ßtfm-sS B-cw-`n-® ]p-Xn-b c-≠p\n-e a-¬-ky am¿-°-‰n¬ 32Hmfw ap-dn-I-fm-Wv D-≈-Xv. 1.97 tImSn sN-e-h-gn-®v C-cp-\n-e-I-fn-embm-Wp sI-´n-Sw ]q¿-Øn-bm-°nb-Xv. H-∂-c-h¿-jw ap-ºv X-d-°√n-s´¶n-epw ]-g-b sI-´n-S-Ønse I-®-h-S-°m¿-°v _-Z¬ kwhn-[m-\w H-cp-°m-Ø-Xv sI-´n-Sw

]-Wn ssh-In-∏n-®p. ]n-∂o-Sv Ch¿-°v _-Z¬ kw-hn-[m-\w H-cp°n B-dp-am-kw-sIm-≠v ]p-Xn-b a-μn-c \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm°p-I-bm-bn-cp-∂p. am¿-°-‰n¬ \n-e-hn¬ Po¿Wm-h-kv-Y-bn-ep-≈ ]-g-b sI-´nS-߃ s]m-fn-®p\o-°n A-hn-sSbpw ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿-an°m≥ Xo-cp-am-\-ap-≠v. C-Xn-\mbn ]-≤-Xn X-bm-dm-°n k¿-°mcn-\v \¬-In-bn-´p-s≠-∂v ap-\nkn-]¬ A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-\p k-ao-]-ambn \n¿-an-® _-tbm-Kym-kv πm ‚n-s‚ {]-h¿-Ø-\-hpw B-cw-`n®n-´n-√. C-tXm-sS am¿-°-‰n-se am-en-\y {]-iv-\w ]-cn-lm-c-an-√msX \o-fp-I-bm-Wv.

]-Ø-\w-Xn-´: ssI-∏-‰v c-koXv hn-h-cm-h-Im-i A-t]-£-I\v \¬-Ip-∂-Xn¬ ho-g-N h-cpØn-b hn-h-cm-h-Im-i D-tZym-Kÿ-\n¬ \n-∂pw ]n-g Cu-Sm°m≥ D-Ø-c-hv. ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-` iv-am-i-\-Øn-\p k-ao]w sIm-e sN-ø-s∏-´ G-en-°p´n-bp-sS B-Sp-I-sf Po-h-\-°m¿ ssI-∏-‰n-b-Xn-s‚ ssI-∏-‰v cko-Xv hn-h-cm-h-Im-i A-t]£-I-\m-b d-jo-Zv B-\-∏m-d-bv°v \¬-Ip-∂-Xn¬ ho-gv-N h-cpØn-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv \-S-] Sn. ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-` ap≥ hn-h-cm-h-Im-i D-tZym-K-ÿ\pw C-t∏mƒ sIm-√w \-K-c-k-` kq-{]-≠p-am-b F-kv sI cm-[mIr-jv-W-\n¬ \n-∂v 25,000 cq-]

]n-g Cu-Sm-°m-\m-Wv DØchv. hn-h-cm-h-Im-i I-Ωo-j-W¿ kn F-kv i-in-Ip-amdmWv ]n-g Cu-Sm-°m≥ D-Ø-c-hn-´Xv. sIm√-s∏-´ G-en-°p-´n-bp-sS B-SpI-sf ssI-∏-‰n-b hn-h-c-߃ Dƒ-∏-sS H-º-Xv hn-h-c-ß ƒ Bcm-™p-sIm-≠v 30-˛-03˛ 2011 emWv d-jo-Zv B-\-∏m-d hn-h-cm-hIm-i \n-b-a-{]-Im-cw A-t]-£ \¬-In-b-Xv. A-t]-£ \¬-In 179 Zn-h-k߃-°p ti-jw 05˛-09˛ 2011-emWv a-dp-]-Sn \¬-In-b-Xv. b-Ymk-a-bw X-\n-°v a-dp-]-Sn e-`n-®n´n-s√-∂pw a-dp-]-Sn \¬-Im≥ hogv-N h-cp-Øn-b hn-h-cm-h-Im-i D-tZym-K-ÿ-s\ in-£n-°-Wsa-∂pw Nq-≠n-°m-´n A-t]-£I≥ \¬-In-b ]-cm-Xn ]-cn-K-

Wn-® hn-h-cm-h-Im-i I-Ωo-jW¿ ]n-g Cu-Sm-°m≥ D-Ø-c-hnSp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-` iv-amim-\-Øn-\p k-ao-]w sIm-e-sNø-s∏-´ G-en-°p-´n-bp-sS B-SpI-sf hm-ßn-b Po-h-\-°m-cp-sS t]-cp hn-h-cw \¬-Im-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ d-jo-Zv B-\-∏m-d-bp-sS ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn ¬ X-s∂ t\-c-sØ ]-Ø-\w-Xn´ \-K-c-k-`-bn¬ hn-h-cm-h-Im-i D-tZym-K-ÿ-\m-bn-cp-∂ ]p-jv-]Ip-am-dn-s\ kw-ÿm-\ hn-h-cmh-Im-i I-Ωo-j-W¿ Fw F≥ Kp-W-h¿-±-\≥ 25,000 cq-] ]n-g in-£ t\-c-sØ Np-a-Øn-bn-cp∂-Xpw Cu Xp-I ]p-jv-]-Ip-am¿ k¿-°m¿ ^-≠n¬ H-Sp-°n-b-Xpam-Wv.

A-Xn-\p-ti-j-am-Wv d-jo-Zv B-\-∏m-d-bp-sS a-s‰m-cp ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ as‰m-cp hn-h-cm-h-Im-i I-Ωo-jW-dm-b kn F-kv i-in-Ip-am-dns‚ Cu \-S-]-Sn. C-Xp-aq-ew Gen-°p-´n-bp-sS B-Sp-Iƒ h-gn k ¿-°m-cn-\v h-cp-am-\-am-bn e-`n-®Xv A-c-e-£w cq-]bmWv. G-en-°p-´n-bp-sS B-Sp-Iƒ h-gn k¿-°m-cn-\p hn-h-cm-h-Imi D-tZym-K-k-ÿ¿ ]n-g in-£ A-S-bv-°p-∂ km-l-N-cyw h-∂n´pw G-en-°p-´n-bp-sS B-Sp-I-sf ssI-∏-‰n-b Po-h-\-°m-cn¬ \n∂pw \-„-]-cn-lm-cw Cu-Sm-°W-sa-∂p-≈ k¿-°m¿ \n¿-tZiw \m-fn-Xp-h-sc ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X¿ ]m-en®n-´n-√. -


13 s^{_phcn 2014 hymgw

{]mtZ-inIw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

tdm-Uv \nÀ-am-Ww D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp

Ip-a-fn: ]-≈w-˛-]m-ºm-Sn-˛-Im™n-c-∏-≈n sse-\p-I-fn¬ A‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa-∂v kw-ÿm-\ ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v ]o-cp-ta-Sv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. 110 sI.-hn sse-\m-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn ]o-cp-ta-Sv ta-J-ebn¬ cm-hn-se 8 ap-X¬ ssh-Io´v B-dp-h-sc-bp-≈ k-a-b-ß-fnem-bn-cn-°pw `m-Kn-I-am-bn sshZyp-Xn X-S- ap-≠m-hpI.

sIm-®-d: sIm-®-d ]m-ew-˛-F. sI.Fw. bp.]n. kv-Iqƒ-]-Sn tdmUv -\n¿-am-Ww sI sI P-b-N{μ≥ Fw. F¬. F. D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp. sIm-®-d ]m-ew P-Mv-j\n¬ \-S-∂ D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f\-Øn¬ h-≠-t∑-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sd-Pn tPm-Wn A-[y£-X h-ln-®p. sIm-®-d ]m-ew, sN-√m¿-tImhn¬, A-W-°-c Xp-S-ßn-b {]tZ-i-ß-sf X-Ωn¬ _-‘n-°p∂ tdm-Uv ]q¿-Øn-bm-bm¬ sN√m¿-tIm-hn-en-se-Øm≥ aq-∂pIn-tem-ao-‰¿ em-`n-°mw. sI sI P-b-N-{μ≥ Fw. F¬. F-bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v 44 e-£w cq-] A-\p-h-Zn®m-Wv tdm-Uv -\n¿-an-°p-∂Xv.

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p A-Sn-am-en: tZ-io-b-]m-X 49¬ C-∂p-cm-hn-se G-gp-ap-X¬ cm{Xn G-gp-h-sc K-Xm-K-X \n-b{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn \m-j-\¬ ssl-th A-kn-Â v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. A-Sn-am-en ap-X¬ t\-cy-aw-K-ew h-sc-bp-≈ tdmUn-s‚ Sm-dn-Mv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]p-\-cp-≤m-c-W ]-Wn-Iƒ \-S°p-∂-Xp sIm-≠m-Wv \n-b-{¥Ww. ]m-k-©¿ hm-l-\-߃ Hgn-sI-bp-≈ a-‰v hm-l-\-߃°m-Wv \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-SpØn-bn-´p-≈-Xv. aq-∂m¿ `m-KØp-\n-∂p h-cp-∂ hm-l-\-߃ A-Sn-am-en-bn¬ F-Øn-b tijw I-√m¿-Ip-´n ˛ ]-\w-Iq-´n hgn t\-cy-aw-K-e-Øn-\p t]m-IWw. tIm-X-aw-K-e-Øp \n-∂v hcp-∂ hm-l-\-߃ t\-cy-aw-K-eØp \n-∂pw ]-\w-Iq-´n h-gn ASn-am-en-°p t]m-I-Ww.

Pn.F-kv.Sn.bp. Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® bm-{X-b-b-∏v k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ Iu¨-kn-e¿ Sn bp {^m≥-kn-kn-\v D-]-lm-cw \¬-In ]n Sn tXm-a-kv Fw.]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

B-iw-k-I-f-dn-bn-¡m³ "Pw-t_m' kw-Lw

tdm-Uv ssI-tb-äw A-Sn-am-en-bn sd-bv-Uv; m³ c-−p-e-£-¯n-sâ lm³-kv ]n-Sn-¨p H-\-gS-]n-¸-Sn-¡ n-bn-Ã

Adnbn-¸pIÄ t»m-¡v tIm HmÀ-Un-t\-äÀ-am-sc Xn-c-sª-Sp-¡p-¶p

\n-e-hm-c-sØ-bpw {]-Xn-Iq-e-ambn _m-[n-°p-∂p. ]p-Xn-b ^m-Œ-dn h-cp-∂-tXmsS Im-en-Øo-‰-°m-bn ]-W-a-S-®v Im-Øn-cn-t°-≠ A-h-ÿ-bpw H-gn-hm-Ipw. an¬-am Im-en-Øo-‰tb-°mƒ hn-e Ip-d-®m-Wv tI-cf ^o-Uv-kv D¬-∏-∂-߃ hn¬°p-∂-sX-∂pw sN-b¿-am-\pw Fw.Un-bpw ]-d-™p. Im¿-jn-I K-th-j-I≥ tUm. Fw F-kv kzm-an-\m-Y≥ X-øm-dm-°n-b dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv ^m-Iv-S-dn C-Sp-°n Pn-√-bn¬ ÿm-]n-°p-∂-Xv. A-t±-l-Øns‚ ho-£-W-Øn¬ kw-ÿm-\Øn-\v B-h-iy-ap-≈ ap-gp-h≥ ]m-epw D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ Pn-√bn-se £o-c-I¿-j-I¿-°p km[n-°p-sa-∂p I-s≠-Øn-bn-cp∂p. ]-e X-c-Øn-ep-≈ Im-enØo-‰-Iƒ C-hn-sS D-¬-∏m-Zn-∏n°m≥ I-gn-bpw. hn-hn-[ {]m-b-Øn-ep-≈ I∂p-°p-´n-Iƒ-°pw I-∂p-Im-en-

3

am-cn-bn -I-ep-¦v ]m-ew \nÀ-am-Ww ]p-tcm-K-an-¡p-¶p sXm-Sp-]p-g: \-K-c I-hm-S-Øn¬ am-cn-bn¬-I-ep-¶v ]m-e-Øn-s‚ \n¿-am-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂p. Ign-™ Pq-sse a-{¥n ]n sP tPmk-^v D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-X ]m-eØn-s‚ \n¿-am-Ww a-g-aq-ew am‰n-h-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. GXm-\pw B-gv-N-ap-ºm-Wv C-Xns‚ \n¿-am-Ww ]p-\-cm-cw-`n-®-Xv. 5. 27 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤Xn-bn¬ ]m-ew \n¿-an-°m≥ 4. 80 tIm-Sn-bm-Wv h-I-bn-cp-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. _m-°n Xp-I A-t{]m®v tdm-Up-Iƒ-°m-bn D-]-tbm-Kn°p-w. Np-¶w ˛-Im-cn-t°m-Sv ss_]m-kv tdm-Un¬ \n-∂v c-≠v A-

A-cn-¡p-g-bn ssl-sS-Iv Im-en-¯o-ä ^mÎ d n; ine mØ m] \ w \ms f 66.6 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn; 500 sa-{Sn-Iv S¬ {]-Xn-Zn-\ D-Â-¸m-Z-\-ti-jn

sXm-Sp-]p-g: Pn-√-bn-se ]m¬ D¬-∏m-Z-\w h¿-[n-∏n-°p-I F∂ e-£y-tØm-sS s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-am-b tI-c-f ^o-UvsXm-Sp-]p-g: tI-c-f ^o-Uv-kn-s‚ ssl-sS-°v Im-en-Øo-‰ ^mkv a-W-°m-Sv ]-©m-b-Øn-se Ivv-S-dn-bp-sS \m-sf A-cn-°p-g-bn¬ \-S-°p-∂ in-em-ÿm-]-\ N s]-cp-ºn-≈n-®n-d A¬-˛-A- A-cn-°p-g-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ S-ß-fn¬ B-iw-k-Iƒ A-dn-bn-°m≥ "Pw-t_m' kw-Lw. IrIm-en-Øo-‰ ^m-Œ-dn-bp-sS in-emkv-l¿ tIm-f-Pv Imw-]-kv: jn, ar-K kw-c-£-W a-{¥n in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-°p-∂ Nÿm] \ w \ms f \S ° ps a∂ v A¬-˛-A-kv-l¿ {Kq-∏v Hm-^v S-ß-n¬ 57 t]-cm-Wv B-iw-k-Iƒ A¿-∏n-°m≥ am-{X-ap-≈-Xv. tI-c-f ^o-Uv-kv sN-b¿-am≥ ]n C≥-Ãn-‰yq-j-s‚ Io-gn-ep-≈ ZFw.F¬-F-am¿ ap-X¬ ap-gp-h≥ cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS ¥¬ tIm-f-Pn¬ _n-cp-Z-Zm-\ N- kn tPm-k-^v, am-t\-Pn-Mv U-b-d{]-Xn-\n-[n-I-sf-bpw B-iw-k-Iƒ A-dn-bn-°m-\m-bn £-Wn-®nS-ßpw dm-¶v tP-Xm-°-sf B-ZŒ¿ tUm. A-\n F-kv Zm-kv F´p-≠v. B-iw-km {]-kw-K-I¿ Dƒ-s∏-sS N-S-ßn¬ A-`n-kwcn-°-epw-˛ 3.00 ∂n-h¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\t_m-[-\ sN-øp-∂-Xv 63 t]-cm-Wv.  s\-Sp-¶-≠w tdm-´-dn lmƒ: Øn¬ A-dn-bn-®p. Ac n° pg Irj n ^ma ns e 10 s\-Sp-¶-≠w F¬.sF.kn. GP‚ v-kv k-l-I-c-W kw-L-Øn- G-°¿ ÿ-ew ]m-´-Øn-s\-Sp- ∂v t\-cn-´p I¿-j-I¿-°p Im-en- tI-{μ k¿-°m¿ ^-≠pw 5.5 s‚-bpw F¬.sF. kn. Hm-^v C- Øv 66.6 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ Øo-‰ hm-ßmw. Hm¿-U¿ A-\p- tIm-Sn C-Sp-°n ]m-t°-Pv {]-Im¥y-bp-sS-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ ÿm-]n-°p-∂ ^m-Œ-dn 14 am-k- k-cn-®v ^m-ap-I-fn¬ F-Øn-°m- c-ap-f-f ^-≠p-am-Wv. kw-ÿm-\G-I-Zn-\ sk-an-\m¿-˛ 10.00 Øn-\-Iw {]-h¿-Ø-\-£-a-am- \pw kw-hn-[m-\-ap-≠m-hpw. Øv {]-Xn-Zn-\w 4000 S¨ Im-enhpw. {]-Xn-Zn-\w 500 S¨ D¬-∏m^m-Œ-dn \n-e-hn¬ h-cp-∂- Øo-‰ B-h-iy-ap-f-f ÿm-\-Øv  C-c-´-bm¿ Su¨: hn-t√-Pv Z-\ ti-jn-bp-f-f ^m-Œ-dn 500 tXm-sS tI-c-f ^o-Uv-kn-s‚ {]- 2700 S¨ am-{X-am-Wv D¬-∏m-ZnHm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w-˛ 5.00 t]¿-°v {]-Xy-£-am-bpw B-bn- Xn-Zn-\ D¬-∏m-Z-\ ti-jn B-bn- ∏n-°p-∂-Xv.  I-´-∏-\: an-\n kn-hn¬-tÃcw t]¿-°v ]-tcm-£-am-bpw cw S-Æn¬ \n-∂vw 1500 S-Æm-bn \n-e-hm-cw Ip-d-™ 1300 S¨ j-s‚ in-em-ÿm-]-\w-˛ 3.30 sXm-gn¬ \¬-Ipw. 100 G-°¿ h¿-[n-°p-sa-∂v am-t\-Pn-Mv U-b- Im-en-Øo-‰ D-]-tbm-Kn-®m-Wv  \m-K-∏p-g sk‚ v ta-co-kv ÿ-e-am-Wv A-cn-°p-g Ir-jn d-Œ¿ ]-d-™p. ]-≤-Xn- sN-e-hm- Cu Ip-d-hv \n-I-Øp-∂-Xv. C-Xv kv-Iqƒ: hm¿-jn-Im-tLm-jw ^m-an-\p-f-f-Xv. ^m-Œ-dn-bn¬ \n- b 66.6 tIm-Sn-bn¬ 23.75 tIm-Sn ]m¬ D¬-∏m-Z-\-sØ-bpw Kp-Ws]m-Xp-k-tΩ-f-\w-˛ 5.00  ap-≈-cn-ßm-Sv sk‚ v ta-cokv bm-t°m-_m-b ]-≈n: {]`m-X \-a-kv-Im-cw,hn-ip-≤ Ip¿_m-\-˛ 7.30  e-∫-°-S P-Mv-j≥: Im-©nbm¿ hn-t√-Pv D-Zv-Lm-S-\w-˛ 3.00 A-Sn-am-en: _-kv kv-‰m‚n¬ {]-h¿sIm-°-bm¿: sIm-°-bm¿ ]Øn-°p-∂ A≥-kn©m-b-Øn-se 13mw hm¿-Uv apb Ãv-tdm-gv-kn¬A°p-fw A-º-ew ˛ ]p¬-t∏¬ ImSn-am-en t]m-en-kv \ tdm-Uv kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ \-S-Øn-b sd-bv-Un ssI-tb-dn-b-Xm-bn ]-cm-Xn. tdm¬ c-≠p-e-£w cq-]Uvv ssI-tb-dn-b-Xp-aq-ew C-Xp-hbp-sS lm≥-kv ]ngn-bp-≈ K-Xm-K-Xw Zp-cn-X-am-bn. C-Sp-°n: Pn-√-bn-se X-t±-i kz- Sn-Iq-Sn. I-S-bp-S-a-bvC-Xp-kw-_-‘n-®v am-k-߃-°v bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fn-ep-≈ s°-Xn-tc tI-s ap-ºv ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-°v Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-F-kp-I-fp- Sp-Øp. C-∂-s e ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. am-bn _-‘-s∏-´v {]-h¿-Ønssh-Io-´v 6 a-Wn- t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Ø lm≥-kv ]-©m-b-Øn¬ \n-∂v D-tZym°m≥ tªm-°v tIm-˛-Hm¿-Untbm-sS A-Sn-am-en K-ÿ¿ A-t\z-j-W-Øn-s\t\-‰¿-am-sc \n-b-an-°p-∂p. AF-kv.sF ¢o-‰-kv bn c-l-ky-tI-μ-ß-fn¬ kq- Øp-I-bpw tdm-Uv ssI-tb-dn-sb©v H-gn-hp-I-fm-Wp-≈-Xv. AwtPm-k-^n-\v e-`n-® c-l-ky-hn-h- £n-®n-´p-s≠-∂pw h-cpw Zn-h-k- ∂v I-s≠-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. Ko-Ir-X k¿-h-I-em-im-e/ÿm- c-sØ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p ]-cn- ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[-\ ssI-tb-‰-°m¿-°v G-gp Zn-h-k]-\-ß-fn¬ \n-∂v sd-Kp-e¿ tim-[-\. \-S-Øp-sa-∂pw A[n-IrX¿ Øn-\-Iw tdm-Uv K-Xm-K-X tbmtIm-gv-kn-eq-sS t\-Sn-b Fw.7038 ]m-bv-°-‰v lm≥-km-Wv hyIvv-X-am°n. Ky-am-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v _n.F _n-cp-Zw. I-w-]yq-´¿ ]-cn- tKm-Uu-Wn¬ kq-£n-®n-cp-∂sF c-ta-iv Ip-am¿, Fw- F- ]-©m-b-Øv t\m-´n-kv \¬-In⁄m-\w, am¿-°-‰n-ßn¬ H-cp Xv. X-an-gv \m-´n¬ \n-∂v F-Øn-b- kv jm-Pn, sI -Un a-Wn-b≥, Sn sb-¶n-epw \m-fn-Xp-h-sc-bm-bnh¿-j-sØ {]-hr-Øn ]-cn-N-bw Xm-Wn-sX-∂v t]m-en-kv ]-d- kp-tc-jv, ]n -sI s\-Pp-tam≥ F- ´pw ssI-tb-dn-b tdm-Uv K-Xm-KF-∂n-h-bm-Wv tbm-Ky-X. D™p. A-Sn-am-en ta-J-e-bn¬ C- ∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv ]-cn-tim-[- X-tbm-Ky-am-°n-bn-´n-s√-∂p \mtZym-Km¿-Yn-Iƒ 21 \pw 30 \pw Ø-c-Øn¬ lm≥-kv hym-]-I-am- \ \-S-Øn-b-Xv. ´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. a-t[y {]m-b-ap-f-f-h-cpw Pn-√bn¬ F-hn-sS-bpw bm-{X sNøm≥ k-∂-≤-cp-am-bn-cn-°-Ww. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ 22\p ssh-Im-´v 5\v ap-ºm-bn hb-kv, tbm-Ky-X F-∂n-h sX-fnbn-°m-\p-≈ kz-bw km-£ys∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ, hn-iZ-am-b _-tbm-Um-‰ F-∂n-h k- sXm-Sp-]p-g: h-\-Øn-\p-≈n¬ln-Xw Ip-Spw-_-{io Pn-√m-an^-b¿- sse≥- sX-fn-°m≥- t]mj≥ tIm-Hm¿-Un-t\-‰¿-°v e-`n- b t^m-d-kv-‰v- Po-h-\-°m¿-°v°-Ww. {]-Xn-am-kw 15000- cq-] s]-cpw-tX-\o-®-bp-sS Ip-tØ-‰p.{]-Xn-^-ew e-`n-°pw. hn-em-kw: ]-cn-t°-‰ t^m-d-kv-‰v- _o-‰v- HmPn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm¿-Un-t\^n-k¿- c-Rv-Pn-Xv,- hm-®¿- c-a‰¿, Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ W≥- F-∂n-h-sc ap-X-e-t°m-SwHm-^n-kv, kn-hn¬ tÃ-j≥, tlm-fn- ^m-an-en- B-ip-]-{Xn-bnss]-\m-hv ]n.-H, Ip-bn-en-a-e-˛ em-°n.- ap-≈-cn-ßm-Sn-\v- k-ao-]w]n≥ ˛ 685602. t^m¨: 04862 Xo-sb-cn-bm≥-]m-d-bn¬- C-∂232223, 233106, se D-®-bv-°p- 12.30Hm-sS-bm-bnC sa-bn¬: spemidk@gmail.com cp-∂p- kw-`-hw-.ap-≈-cn-ßm-Sv- h-en-b I-h-ebn¬-\n-∂v- c-≠v- In-tem-an-‰¿- Ib-‰w- I-b-dn-sb-Øn- ^-b¿- ss e≥- sX-fn-°p-∂-Xn-\n-sS C-f-In- s]-cpwtX-\o-®-bp-sS Ip-tØ-‰ h-\-]m-e-I¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ s\-Sp-¶-≠w: tdm-Uv kp-c-£m ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn tIc-fm tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C∂pcmhn-se H-º-Xp-ap-X¬ im-¥≥]m-d ]-©m-b-Øv I-ayq-Wn-‰n lm-fn¬ ss{U-h¿-am¿-°v tdmUv kp-c-£m ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn \-S-°pw. ss{U-hn-Mv sse-k≥-kn-s‚ A-k-epw ]-I¿-∏pw sIm-≠p-hc-Ww. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v bm{Xm-_-Ø-bm-bn 250 cq-]-bpw D- sXm-Sp-]p-g: ]m-N-I-hm-X-I kn- kn-bn¬ hn-fn-®p ]-d-™-t∏mƒ Ip-d-hm-sW-∂ ]-cm-Xn-bpw D-]en-≠-dn¬ sh-≈w am-{Xw Kym- sF.H.kn-bm-Wv Kym-kv Ip-‰n \n- tbm-‡m-°ƒ-°p-≠v. F∂m¬ ®-`-£-W-hpw k¿-´n-^n-°-‰pw kn-√. ap-X-e-t°m-S-sØ Kym-kv d-®p-X-cp-∂-sX-∂pw A-hn-sS ]- C-°m-cyØn-sem∂pw ]-cn-lm-c\¬-Ip-sa-∂v D-Sp-º≥-tNm-e G-P≥-kn-bn¬ \n-∂v F-Sp-Ø cm-Xn-s∏-Sm-\p-am-Wp ]-d-™- ap-≠m-hm-dn√. tPm-bn‚ v do-Py-\¬ {Sm≥-kvC-S-sh-´n h-en-b-Pm-d-Øn-\p k- sX-∂p I-_o¿ A-dn-bn-®p. t]m¿-´v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. ]-Ww ap-S-°n kn-en-≠¿ hmao-]w Xm-a-kn-°p-∂ t]-≠m-\t^m¨. 8756865055, 04868 Øv A-–p¬ -I-_o-dn-\m-Wv Cu ßn-bn-´pw A-Xv D-]-Im-c-s∏-Sm233645 A-\p-`-hw. ho-´n¬ kn-en-≠¿ sX t]m-hp-∂-t√m F-∂ hn-j-aam-‰n-h-®v G-Xm-\pw Zn-h-kw I- Øn-em-Wv ho-´p-Im¿. sXm-Sp-]pØn-®-Xn-\p-ti-jw Ip-‰n-bn¬ g-bn¬ ]-e ta-J-e-bn-epw kn-en\n-∂v F-s¥m-s°-tbm i-–- ≠-dn¬ sh-≈w I-≠-Xm-b kw- sXm-Sp-]p-g: Im-Uv-kn-s‚ t\`-h-߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´p- Xr-Xz-Øn¬ h-gn-Ø-e, am-dn-I, A-Sn-am-en: kw-ÿm-\ ssh-Zyp- ߃ tIƒ-°m≥ Xp-S-ßn. Xn-f-®p a-dn-™v F-t¥m {Zm- ≠v. F-∂m¬ ]-{X-hm¿-Ø h-cp- C-fw-tZ-iw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Xn sd-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j≥ \mh-Iw ]p-d-tØ-s°m-gp-Ip-∂- ∂-tXm-sS A-Xn-s\-s®m-√n-bp- Im¿-jn-I kw-`-c-W hn-]-W-\sf cm-hn-se 10\v aq-∂m¿ ]©m-b-Øv lm-fn¬ kn-‰n-Mv \-S- Xpw Im-Wm-\m-bn. A-tXm-sS ≈ X¿-°w ]-cn-l-cn-°-s∏-Spw. tI-{μ-߃ B-cw-`n-®p. kw-`-ct]-Sn-® ho-´p-Im¿ kn-en-≠¿ F- F-∂m¬ F-¥p-sI m-≠m-Wv C- W-Zn-\-Øn-\p X-te-Zn-h-kw D-¬Øpw. ssh-Zyp-X hn-X-c-W GSp-Øv A-Sp-°-f-bv-°p sh-fn- ß-s\ kw-`-hn-°p-∂-Xv F-∂- ∏-∂-hn-e A-dn-bn-°p-∂-Xpw P≥-kn-bm-b I-Æ≥-tZ-h≥ ln¬ πm-t‚-j≥ I-º-\n k-a¿- bn¬ sIm-≠p-t]m-bn C-´p. Xp- Xp kw-_-‘n-®p Im-cy-am-b A- scm-°-hn-e \¬-Ip-∂-Xpw C-hnS¿-∂p ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv t\z-j-W-sam-∂pw \-S-°m-dn-√. Sp-sØ {]-tXy-I-X-bm-Wv. 50 e∏n-® 2014˛15 h¿-j-sØ h-c-hv sN-e-hv I-W-°p-I-fp-sS hm-Zw kn-en-≠-dn¬ sh-≈-am-sW-∂p sXm-Sp-]p-g-bn-se G-P-≥-kn-Iƒ £w cq-]-bp-sS D-¬-∏-∂-ß-fmI-s≠-Øn-b-Xv. hn-h-cw G-P≥- \-¬-Ip-∂ kn-en-≠-dn¬ A-f-hp- Wv C-hn-sS-sb-Øp-∂-Xv. I-dntIƒ-°pw.

]cn-]mSn

kottayam/IDK

Iƒ-°pw B-h-iy-am-b Im-enØo-‰ D-¬-∏m-Zn-∏n-®p hn-X-c-Ww sN-øm-\m-Wp Xo-cp-am-\w. Cu ^m-Iv-S-dn-bn¬ D-¬-∏m-Zn-∏n-°p∂ Im-en-Øo-‰-Iƒ A-∂p-Xs∂ hn-X-c-W-Øn-\m-bn A-b-bv°pw. h≥-In-S ^m-ap-Iƒ-°v Chn-sS \n-∂p Im-en-Øo-‰ t\-cn-´v hn-X-c-Ww sN-øm-\p-≈ X-ømsd-Sp-∏v B-cw-`n-®p I-gn-™p. \msf ssh-Io-´v 3.30\v Pehn`h a{¥n ]n -sP tPm-k-^v A-[y-£X h-ln-°pw. a-{¥n sI -]n tam-l-\≥ inem-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-°pw. ]n Sn -tXm-a-kv Fw-.]n, Fw-.F¬.F-am-cm-b C -F-kv _n-Pn-tamƒ, tdm-jn A-K-Ãn≥, F-kv cm-tP{μ≥, sI sI P-b-N-{μ≥, tPmk-^v hm-g-bv-°≥, Sn bp -Ip-cp-hnf, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw -Sn tXm-a-kv, I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´n¬, jo-e Ão-^≥, \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Sn -sP tPm-k-^v ]-s¶-Sp-°pw.

t{]m-®v tdm-Up-Iƒ ]m-e-hp-ambn _-‘n-∏n-®v \n¿-an-°pw. sXmSp-]p-g ˛ aq-e-a-‰w, sXm-Sp-]p-g ˛ Im-™n-c-a-‰w, A-t{]m-®v tdmUp-I-ƒ-°pw A-t{]m-®v tdm-UpIƒ \n¿-an-t°-≠-Xp-≠v. \m-ev kv-]m-\p-I-fm-Wv ]m-e-Øn-\p≈-Xv. 10. 5 ao-‰-dm-Wv ]m-e-Øns‚ ho-Xn. C-Xn¬ G-g-c-ao-‰¿ ]m-e-Øn\pw H-∂-c ao-‰¿ Im¬-\-S-bm-{X°m¿-°v k-©-cn-°m-\m-bn C-cph-i-ß-fn-epw \n¿-an-°pw. 80 ao-‰dm-Wv ]m-e-Øn-s‚ \o-fw, sXmSp-]p-g ]n. U-ªyq. Un tdm-Uv-kv hn-`m-K-am-Wv ]m-e-Øn-s‚ \n¿-

am-Ww \-S-Øp-∂-Xv. ]m-em `m-KØp-\n-∂p h-cp-∂ hm-l-\-߃°v \-K-c-Øn-s‚ Xn-c-°n¬ \n∂p am-dn Im-cn-t°m-Sv h-gn a-ßm´p-I-h-e-bn-se-Øm-\p-≈ kuI-cy-hpw C-Xn-eq-sS e-`n-°p-sa∂m-Wv {]-[m-\ k-hn-ti-j-X.

\nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w s]cp-h-¥m\w: C-Sp-°n ]m-t°Pn-epƒ-s∏-Sp-Øn-b shw-ªn-˛-G¥-bm¿ ˛-D-dp-ºn-°-c tdm-Un-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w 16\p ssh-Io-´v A-©n-\v \m-c-Iw-]p-gbn¬ ]n Sn tXm-a-kv Fw.]n. \n¿h-ln-°pw.

Npcp¡¯nÂ

eo-Kp-ImÀ CâÀ-hyq X-S-Ê-s¸-Sp-¯m³ {i-an-¨-Xv _-l-f-¯n-\n-S-bm-¡n sXm-Sp-]p-g: B-e-t°m-Sv- {Km-a-∏-©m-b-Øn-se A-¶-W-hm-Sn-bnte-°v- hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn¬ \-S-∂ C‚¿-hyq ap-k-enw-eo-Kv{]-h¿-Ø-I¿ X-S-bm≥ {i-an-®-Xv- kw-L¿-j-Øn-\p Im-c-W-ambn. H-Sp-hn¬ t]m-en-sk-Øn-bm-Wv- {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®-Xv-. h¿°¿, sl¬-∏¿ F-∂o X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v- \-S-∂ C‚¿-hyq-hmWv- _-l-f-Øn¬ I-em-in-®-Xv-. {Km-a-∏-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v-, ssh-kv- {]-kn-U‚ v-, km-aqln-I t£-a-h-Ip-∏v- D-tZym-K-ÿ¿, D-]-tZ-i-I-k-an-Xn Aw-K߃ F-∂n-h-cm-Wv- C‚¿-hyq \-S-Øn-b-Xv-. \¬-In-b en-Ãn¬ \n-∂v H-cm-sf t]m-epw hn-fn-°m-Ø-Xm-Wv- {]-iv-\-Øn-\n-S-bm°n-b-sX-∂v- eo-Kv- t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. C‚¿-hyq \n¿-Øn-h-bv°-W-sa-∂ B-h-iyw A-[n-Ir-X¿ Aw-Ko-I-cn-®n-√. bp. Un. F^v- `-cn-°p-∂ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ ]-S-e-∏n-W-°-sØ Xp-S¿-∂vC-t∏mƒ ssh-kv- {]-kn-U‚ v-, Ãm‚n-Mv- I-Ω-‰n Xp-S-ßn-b ÿm\-ß-fn¬ F¬. Un. F-^v- {]-Xn-\n-[n-I-fm-Wv- D-≈-Xv-.

F-Iv-kn-_n-j³ kw-L-Sn-¸n-¨p sXm-Sp-]p-g: bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pv- Hm-^v- So-®¿ F-Pyp-t°-j\n¬ k-b≥-kv- ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-hn-Xv- 2014 F-Ivkn-_n-j≥ kw-L-Sn-∏n-®p. im-kv-{X-hpw km-ln-Xy-hpw K-Wn-Xhpw N-cn-{X-hpw Iq-Sn k-tΩ-fn-® ]-cn-]m-Sn-bm-Wv- kw-hn-Xv- 2014. bp. kn. Sn. F-^v- {]n≥-kn-∏¬ tUm. ]n Pn P-b-{io ]-cn-]m-Sn DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-b≥-kv- ¢-∫v- {]-kn-U‚ v- Fw Pn A-Po-jv- A-[y-£-X hln-®p. en‚p tP-°-_v-, {io-Pn-Øv- sI \m-b¿, _n sF-iz-cy, ^m. ]n hn A-_n kw-km-cn-®p.

tem-«-dn Hm-^n-kv- amÀ-¨pw [À-W-bpw sXm-Sp-]p-g: tI-c-f tem-´-dn G-P‚ v- B≥-Uv- sk-t√-gv-kv(_n.Fw.F-kv-) t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√ tem-´-dn Hm-^n-kv- am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. tem-´-dn am-^n-b D-tZym-K-ÿ _-‘w A-hkm-\n-∏n-°p-I, tem-´-dn hn-e h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ k¿-°m¿ Xocp-am-\w ]n≥-h-en-°p-I, sN-dp-In-S tem-´-dn hn¬-∏-\-°m-c-\vB-h-iym-\p-k-c-Ww Sn-°-‰v- \¬-Ip-I F-∂o B-h-iy-߃ D∂-bn-®m-Wv- [¿-W \-S-Øn-b-Xv-. bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn I-Æ≥ [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI P-b≥, ]n _n km-_p, F ]n k-©p, sI B¿ hn-P-b≥, cm-a-\m-Y≥-]n≈, F-kv- B¿ cm-a≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.

th-\ I-\-¡p-¶p; Pn-à h-dp-Xn-bp-sS ]n-Sn-bn kv-Iq-«À tam-j-Ww- t]m-bn sXm-Sp-]p-g: th-\¬ I-Sp-ØtXm-sS Pn-√-bn-se-ºm-Spw ip-≤P-e £m-aw cq-£-am-bn. H-∏w ISp-Ø Nq-Sn¬ Im¿-jn-I hn-f-Ifpw I-cn-™p-W-ßn-Øp-S-ßn. Im¿-jn-I hn-f-I-fp-sS hn-e-ØI¿-® aq-ew \-´w Xn-cn-bp-∂ I¿j-I¿-°v C-Xv C-cp-´-Sn-bm-bn. ]-e-{]-tZ-i-ß-fn-epw Ip-Snsh-≈w-t]m-epw e-`n-°m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. aq-∂m-gv-N ap-ºv Xm-eq-°n-se Nn-e `m-K-ß-fn¬ a-g s]-bv-sX-¶n-epw a-g e-`n-°mØ {]-tZ-i-ß-fn-se Ir-jn-Iƒ D-W-ßn-°-cn-bp-I-bm-Wv. sImt°m, Pm-Xn, hm-g, ss]-\m-∏nƒ, I-ap-Iv Xp-S-ßn-b Ir-jn-I-fmWp th-\¬-Nq-Sn¬ \-in-°p-∂Xv. In-W-dp-Iƒ, Ip-f-߃ Xp-Sßn-b P-e-t{km-X-kp-Iƒ h-‰nh-c-≠-tXm-sS Ir-jn-Iƒ \-\-bv-

°m-\pw km-[n-°m-Ø ÿ-Xnbm-Wv. tXm-Sp-I-fpw ]p-g-I-fpw h‰n-h-c-≠-tXm-sS k-ao-]-Øp-≈ In-W-dp-I-fn-se-bpw Ip-f-ß-fnse-bp-sa-√mw sh-≈w ap-sºßp-an-√m-Ø-hn-[-Øn¬ h-‰n. th-\¬ -I-Sp-Ø-Xv ]m-´-Øn-\p ÿ-ew F-Sp-Øv hm-g, ss]-\m∏nƒ Ir-jn \-S-Øn-h-cp-∂-h-sc Zp-cn-Øn-em-°n. C-h-sb-√mw D-W-ßn-°-cn-bp∂ ÿn-Xn-bm-Wv. G-°¿-I-W°n-\p ÿ-e-sØ Ir-jn C-Xn-\Iw I-cn-™p. Hm-tcm Zn-h-kw I-gn-bp-t¥mdpw In-W-dp-I-fn-se-bpw Ip-f-ßfn-se-bpw P-e-\n-c-∏v {I-am-Xo-Xam-bn Xm-gp-I-bm-Wv. tXm-Sp-I-fnse-bpw ]p-g-I-fn-se-bpw P-e-\nc-∏v Xm-gv-∂p. CXpw B-i-¶-bp≠m-°p∂p.

sXm-Sp-]p-g: ho-´p-ap-‰-Øv kq-£n-® kv-Iq-´¿ tam-j-Ww t]m-bn. Sn-. hn-. F-kv ho-tKm-bm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn-bn¬ tam-jWw t]m-b-Xv. ssI-X-t°m-Sv ap-≠-bv-°¬ jo-P A≥-km-dn-s‚ kv-Iq-´-dm-Wv \-„-s∏-´-Xv.

kv-{Xo ap-t¶-ä-bm-{X-bv-¡v kzo-I-c-Ww sXm-Sp-]p-g: kw-ÿm-\ a-ln-fm tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v AUz. _n-μp Ir-jv-W \-bn-°p-∂ kv-{Xo-ap-t∂-‰ bm-{X-bv-°v Pn-√bp-sS hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. C-∂v A-Sn-amen, s\-Sp-¶-≠w, sXm-Sp-]p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv kzo-I-c-Ww.

s{I-bn³ a-dn-ªv aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v sN-dp-tXm-Wn: I-cn-º≥ ]m-ew ]-Wn-°p-sIm-≠p-h-∂ s{Ibn≥ a-dn-™v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. s{I-bn≥ Hm-]-td-‰¿ Be-∏p-g kz-tZ-in iymw (25), tPm-en-°m-c-\m-b a-e-∏p-dw kz-tZ-in tPm-fn (23), Un¬-hn≥ (26) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-hsc Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-an-X th-K-X-bn¬ h-∂ hm-l-\w I-cn-º≥ N-∏m-Øn-\v k-ao-]w aT-Øn¬ Um-\nbp-sS Ir-jn-bn-S-Øn-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

^-bÀ-sse³- sX-fn-¡m³- t]m-b h-\-]m-e-IÀ-¡v- tam-j-W-t¡-kn-se {]-Xn-IÄ tX-\o-¨-bp-sS Ip-t¯-äpH-cp- hÀ-j-¯n-\-p-ti-jw ]n-Sn-bnÂ

ss{U-hÀ-amÀ-¡v tdm-Uv kp-c-£m ]-cn-io-e-\w C-¶v

sb-Øn-b tX-\o-®-°p´w- h-\-]-e-I-sc B-{Ian-°p-I-bm-bn-cp∂p.s]cpw-tX-\o-®-bp≈-Xm-bn {i-≤-bn¬s∏-´n-cp-∂n√. - c-£-s∏Sm≥- {i-an-°p-∂- Xn-\nsS ho-Wp-t]m-b c-RvPn-Øn-\m-Wv- Iq-Sp-X¬Ip-tØ-‰-Xv.-_o-‰v- Hm^n-k¿- c-Xo-jv- tKm-]me≥-,- hm-®¿-am-cm-b _m-_p,-- a-t\m-Pv- F-∂nh¿-°pw- ]-cn-t°-‰p.- Ch-sc {]-Y-a-ip-{iq-j-bv°p-ti-jw- hn-´-b-®p.-

ap-X-e-t¡m-Sw G-P³-kn-bn \n-s¶-Sp-¯ kn-en-−-dn Kym-kn-\p ]-I-cw sh-Åw

ssh-Zyp-Xn sd-Kp-te-ä-dn I-½o-j³ kn-än-Mv \m-sf

Im-Uv-kv ImÀ-jn-I kw-`-c-W hn-X-c-W tI-{µ-§Ä Xp-S-§n

th-∏n-e, hm-g-∏n-≠n, B-\n-°mhn-f, \n-Xy-h-gp-X-\, hm-g-®p-≠v, s\-bv-Ip-º-fw, h-ºn-fn-\m-c-ß, Im-¥m-cn Xp-S-ßn-b-h-bpw C-hnsS kw-`-cn-°p-∂p. D-¬-∏-∂-߃-°v aq-∂p-cq-] am-{Xw A-[n-I-hn-e \¬-In tI{μ-ß-fn¬ -\n-∂p hm-ßm≥ km[n-°pw. B-gv-N-bn¬ H-cp Zn-h-kam-Wv C-t∏mƒ kw-`-c-W-tI-{μ߃ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. tI-{μß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w h-gn-Ø-ebn¬ ]p-d-∏p-g ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sd-\o-jv am-Xyp-hpw amdn-I-bn¬ ]m-e-°p-g ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v D-jm {io-Ip-amdpw, C-fw-tZ-i-Øv sh-≈n-bm-a‰w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v X-¶Ω cm-a-\pw \n¿-h-ln-®p. Im-Uvkv {]-kn-U‚ v B‚-Wn I-≠ncn-°¬ A-[y-£-X h-ln-®p.

A-Sn-am-en: B-\-®m-en-se kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\Øn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b kw`-h-Øn¬ c-≠p-t]-sc sh-≈Øp-h¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-Xp. sIm-∂-Ø-Sn ap-°p-Sw ]pX-b≥-tN-cn-bn¬ a-tl-jv am¿t°m-kv (25), ap-°p-Sw Xm-∂ns]m-Xn-bn¬ P-bv-k¨ (30)F∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-XXv. kw-`-h-Øn¬ 6 t]-cm-Wp-≈Xv. C-Xn¬ tIm-´-bw kz-tZ-in kXo-i≥ H-fp-hn-em-Wv. a-‰v {]-Xn-I-fm-b kn-\p, tkma≥, tPm-kn-tam≥ F-∂n-h¿ aphm-‰p-]p-g, tIm-´-bw F-∂n-hn-S-

P-\-{]-Xn-\n-[n kw-K-aw \-S-¯n I-cn-a-Æq¿: I-cp-W Nm-cn-‰-_n ƒ skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ I-cn-a-Æq¿ ]-©m-bØn-s‚ Xp-S-°w ap-X¬ C-∂p-hsc-bp-≈ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS kw-K-aw \-S-∂p. sXm-Sp-]p-g ap\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Sn sP tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n hn Um-an-b≥ A-[y-£-X hln-®p. hn-Im-cn d-h. tUm. kv‰m≥-en Ip-t∂¬ kw-km-cn®p. kn sP tPm-_v sN-º-c-Øn, Fw hn a-Øm-bn a-te-]-d-ºn¬ F-∂n-h-sc _o-\ tPm-fn B-Z-cn®p. F≥ B¿ \m-cm-b-W≥, sI Fw a-Ø-®≥, tPm¨ tPm-k^v, ]n H Ir-jv-W≥, Fw ]n hnP-b-\m-Y≥, tPm-kv F-{_m-lw, sP-kn tPm-k-^v, t_-_n ap-≠bv-°¬, km-_p F-{_m-lw, sI sP tPm¨, hn F P¬-{Xq-Zv, sI hn tXm-a-kv, tPm-fn sIm-√n-bn¬ C ]n Im-knw, A-tem-jy-kv tPm-k-^v, tkm-bn ]o-‰¿ kwkm-cn-®p.

ß-fn¬ hn-hn-[ tI-kp-I-fn¬ Pbn-en-em-Wv. C-h-sc P-bn-en¬ \n-∂p hm-ßn sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØpw. 2013 P-\p-h-cn 14\v B-\®m-en¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ I-Wnbm-´v ss^-\m≥-kn¬ tam-jWw \-S-Øn-b kw-`-h-Øn-emWv C-h-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]m-em t]m-en-kv I-gn-™ Znh-kw h≥ I-h¿-®m kw-L-sØ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. A-h-sc tNmZyw sN-bv-X-Xn¬ \n-∂m-Wv B\-®m-en-se tam-j-W-hpw sX-fn™-Xv. P-bn-en¬ In-S-°p-∂ Cu tI-kn-se {]-Xn-I-fn¬ Nne¿-°v hn-hm-Z-am-b B-\-®m¬

t£-{X -tam-j-W-Øn¬ ]-¶p≈-Xm-bn t]m-en-kn-\v hn-h-cw e`n-®n-´p-≠v. {]-Xn-I-sf A-Sn-am-en tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam‚ v sN-bv-Xp. k-Xo-i-\m-bn Xn-c-®n¬ Du¿-Pn-X-am-°n.

tbm-Kw \m-sf h-≠-t∑-Sv: ssl-td-©v kw-c£-W-k-an-Xn-bp-sS \-b hn-i-ZoI-c-W-tbm-Kw \m-sf ssh-Io-´v A-©n-\v B-a-bm-‰n¬ \-S-°pw. t\-Xm-°-sf A-]-Io¿-Øn-s∏Sp-Øp-∂ {]-h¿-Ø-\-߃-s°Xn-tc-bp-≈ k-an-Xn-bp-sS k-ao]-\w tbm-K-Øn-ep-≠m-hpw.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-02-13  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-02-13