Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw hn-Zym-`ym-k cw-K-¯v Kp-W\n-e-hm-c-w ssI-h-cn-¡-W-sa¶v ap-Jy-a-{´n

kottayam/API

ssa-{S hmÂ-hv in¸-im-e ]-Ø-\w-Xn-´: ]-cp-a-e-bn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ sk‚ v {Kn-tKm-dntbm-kv Im¿-Un-tbm hm-kv-Ipe¿ sk‚¿ C-∂v tZ-io-b ssa{S¬ hm¬-hv in¬-∏-im-e \-SØp-∂p. kzn-‰v-k¿-e‚n-se P\o-hm bq-\n-th-gv-kn-‰n tlm-kv]n-‰-en-se {]-^. A-^v-In-μtbm-kv I-emw-Kq-kv t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. lr-Z-b-Øn-se ssa{S¬ hm¬-hv {]-[m-\ \m-ev hm ¬-hp-I-fn¬ Iq-Sp-X¬ tcm-Kw I-≠p-h-cp-∂ H-cp hm¬-hm-Wv. tcm-K-Øns‚ Ku-c-hw A-\p-kcn-®v lr-Z-bw Xp-d-∂pw Xp-d-°msX-bpw C-Ø-cw i-kv-{X-{InbIƒ \-S-Øm-hp-∂-Xm-Wv. {]-^. I-emw-Kq-kv \n¿-an-® {]-tXy-I-X-cw dn-Mv D-]-tbm-Kn®v ssa-{S¬ hm¬-hn-\p-≠mhp∂ tcmKw ]-cn-l-cn-°m-hp∂-Xm-Wv. C-Ø-cw dn-Mv hbv°p-∂-h¿-°v B-Po-hm-\-¥w I-gn-°p-∂ a-cp-∂p-Iƒ H-gn-hm°m-hp-∂-Xm-Wv. tUm. Ko-h¿Ko-kv sI am-Xyp, tUm. a-[p ]u-tem-kv Nm-≠n, tUm. B-\μv {io-\n-hm-k≥ {]-_-\v-[w Ah-X-cn-∏n-°pw. i-kv-{X-{In-b-°v {]-^. I-emw-Kq-kv, tUm. sI Fw sN-dn-bm≥, tUm. kp-\n¬ A-K¿-hmƒ, tUm. k≥-P-bv sN-dn-bm≥ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ Hm¿K-ss\-kn-Mv sk-{I-´-dn tUm. kp-\n¬ A-K¿-hmƒ, sa-Un-° ¬ kq-{]-≠v tUm. tam-l≥ h¿Ko-kv, A-kn-kv-‰≥-dv tIm Hm¿Un-t\-‰¿ tUm. Ko-h¿-Ko-kv sI am-Xyp, A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰ohv B≥-Uv ¢n-\n-°¬ tIm¿-Unt\-‰¿ tUm. k-Pn ^n-en-∏v, tUm. B¿ -kp-tc-jv-Ip-am¿ ]s¶-Sp-Øp.

sXm-gnÂ-ta-f

sN-ß-∂q¿ {In-kv-Xy≥ tIm-f-Pv kp-h¿-W Pq-_n-en k-tΩ-f-\w ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sN-ß-∂q¿: tI-c-fw hn-Zym-`ymk cw-KØ - v ap≥-]¥ - n-bn-em-sW¶n-epw Kp-W\n-e-hm-c-Øn¬ hf¿-® ssI-h-cn-°m-\m-bn-´n-s√∂v ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n A`n-{]m-bs - ∏-´p. sN-ß∂ - q¿ {In-kvXy≥ tIm-fP - v kp-h¿-W Pq-_nen k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. D-∂X \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øp-∂ hnZym-`ym-k ÿm-]-\-߃ D-s≠¶n-epw D-∂-X km-t¶-Xn-I cw-KØv D-b¿-∂ \n-eh - m-cw D-≠m-bn´n-√. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv kz-bw-`c - W - hn-Zym-`ym-k

ÿm-]-\-߃ A-\p-h-Zn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. F-√m-h¿-°pw A-dn-hv t\-Sm-\p-≈ A-hk - c - w Hcp-°p-∂-Xn-\m-bn-´m-Wv km-ºØn-I ]-cn-an-Xn-bn-epw ]p-Xn-b tIm-f-Pp-I-fpw tIm-gv-kp-I-fpw Xp-S-ßm≥ Xo-cp-am-\n-®-sX-∂v A-t±-lw ]-d™ p. tIm-fP - v am-t\-P¿ tUm. k-Jdn-bm-kv am¿ sX-tbm-^n-tem-kv k-{^-K≥ sa-{Xm-t∏m-eo-Øm A[y-£X - h-ln-®p. tUm. tPm-k^v am¿-tØm-Ωm sa-{Xm-t∏m-eoØm A-\p-{K-l-{]-`m-j-W-hpw Pq-_n-en ]-≤X - n-If - p-sS D-ZvL - m-S-

Be¸pg PnÃ- b- ns- e A-£b- t- I-{µ-§s- f Ip-dn¨- v ]Tn¡ - m³ I-½oj- ³ kz-¥w {]-Xn-\n[n

‰p-Iƒ e-`n-°m-sX Kp-W-t`m‡m-°ƒ A-£-b-tI-{μ-hpw hnt√-Pv Hm-^n-kpw I-b-dn-bn-d-ßp∂-Xpw \n-Xykw-`-h-am-bn am-dn. Kp-W-t`m-‡m-°-fp-sS sX‰n-≤mc-W \o-ßp-∂-Xn-\pw A-Sn-b-¥c km-l-N-cy-ß-fn¬ e-`n-t°-

08 s^{_phcn 2014 i\n

\-hpw \n¿h-ln-®p. km-aq-ln-It- j-a ]-≤X - n-If - psS D-ZL -v m-S\ - w ]n.kn hn-jW -v p-\mYv Fw-F¬-F \n¿-hln-®p. {]n≥kn-∏¬ {]-^. am-Xyp h¿-Ko-k,v P\-d¬ I¨-ho-\¿ {]-^. C. Zm-\ntb¬, dn-´. Pn-√m P-UP -v n F-kv imcn-Im-tZ-hn, Pn-√m kvt- ]m¿-Svk - v Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v k-Pn sN-dn-bm≥, ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kwL-S\ - m sk-{I-´d - n A-Uz. F-_n Ip-cym-t°m-k,v \-Kc - k - `- m Iu¨kn-e¿ kp-P≥ sF-°c - , ]n.-Sn-.F {]-kn-U‚ v tXm-ak - v am-Ω≥, tPmPn sN-dn-bm≥ kw-kmcn®p.

t^kv_p-¡n-eq-sS A-]I - oÀ-¯n k-tµ-iw: tI-kv F-Sp-¯p sN-ß-∂q¿: t^-kv_p-°n-eqsS A-]I - o¿-Øn-Ic - a - m-b k-tμiw A-b-°p-∂p-sh-∂ ]-cm-Xnbn¬ A-°u-≠v D-S-a-bv-s°-Xnsc sF.Sn \n-ba - {- ]-Im-cw tI-kv F-Sp-Øp. P-b-¥n ]n-≈ F-∂ t^kv_p-°v A-°u-≠v D-Sa - b - vs°-Xn-tc-bm-Wv tI-kv . ]p-enbq¿ t]-cn-t»-cn Ir-jv-W-im-¥nbn¬ sI B¿ {io-Ip-amdns‚ ]cm-Xn-bn-em-Wv \-S-]-Sn.- X-s‚ t^-kv_p-°v A-°u-≠n-te-°v P-b-¥n-]n-≈ F-∂ A-°u-≠n ¬ \n-∂v Xp-S¿-®-bm-bn A-]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øp-∂ k-tμ-i-߃ F-Øp-∂X - m-bmWp ]-cm-Xn.

hgn-bm-{XnI\p ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-t¡äp sN-ß-∂q¿: ss_-°v X-´n Im¬-\-S-bm-{X-°m-c-\p ]-cn-t°‰p. ap-f°p-g I-√q¿ ho-´n¬ tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿(63)°m-Wv ]-cn-t°‰-Xv. sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v 2.30\v sN-ß-∂q¿ \-K-c-Øn¬ _-tY¬ PMv-j-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdm-Un-eq-sS \-S-∂p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ C-bm-sf ]n-∂m-se F-Øn-b ss_-°v C-Sn-®p ho-gvØp-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°n-s‚ lm≥-Un-en-¬ a-s‰m-cp hm-l-\w X-´n-b-Xm-Wv A-]-I-S-Øn-\v Im-c-W-sa-∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d-bp∂p. ss_-°v C-Sn-®v Fw.kn tdm-Un-s‚ a-[y-`m-K-Øm-bn ho-W Cbm-sf \m-´p-Im¿ tN¿-∂v tdm-Un-¬ \n-∂v am-‰n-b-Xn-\m¬ h≥- A-]I-Sw H-gn-hm-bn. X-e-bv-°pw Im-ep-Iƒ-°pw ]-cn-t°-‰-Xn-\m¬ sNß-∂q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Pm-Xn, h-cp-am-\w, ssI-h-im-h- h-k-Øn-\-I-hpw \¬-I-W-sa∂-Xm-Wv hy-h-ÿ. F-∂m¬ Im-iw, dn-te-j≥ Xp-S-ßn B-[m¿ Im¿-Uv l-cn-∏m-Sv: Pn-√-bn¬ A-£-b- 23 Hm-fw k¿-´nDƒ- ∏ - s S tI-{μ-ß-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Xm- ^n-°-‰p\n-cfwsX-‰p-∂p. k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ- Iƒ °m-bn Kp-W-t`m-‡m-°ƒ s\t´m-´-Øn¬ F-∂ I-gn-™ amkw 21\v tX-P-kv dn-t]m¿-´v sNbv-X hm¿-Ø-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ Pn-√-bn-se A-£-b-tI{μ-ß-sf Ip-dn-®v ]Tn-°p-∂-Xn\m-bn k-_v I-e-Iv-S¿ A-[y-£\m-bn I-Ωo-j-s\ \n-tbm-Kn-®p. Pn tKm-Ip¬-Zm-kv A-[y-£-\m- C h- [ n b k-an-Xn-sb-bm-Wv ]Tn-®v dn- t ∏ m ƒ hn-j-bt]m¿-´v k-a¿-∏n-°m≥ Np-a-X-e- h n - X - c - W w ߃ A-£-bsN-øp-∂-Xv. A-£-b-tIs∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. tI-{μ-߃ h-gn sN-øm≥ I-gn-™ Zn-h-kw I-e-Iv-S-dp- {μ-߃ h-gn-bm-Wv. C-Xn¬ Pm- Xp-S-ßn-b-tXm-sS A-t]-£-I¿sS A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b Xn k¿-´n-^n-°-‰v aq∂p Zn-h-k- °v k-a-b-_-‘n-X-am-bn k¿-´ntbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w. Øn-\-I-hpw a-d-dp-≈-h Ggp Zn- ^n-°-‰p-Iƒ \¬-Im≥ A-£-b-

tI-{μ-߃-°v I-gn-bp-∂n-√. am{X-a-√ tIm¿-´v ^o Ãm-ºv am-{Xw H-´n-®v A-t]-£n-®m¬ e-`n-®n-cp∂ k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ-°v k¿°m¿ am-\-Z-fi-߃ Im-‰n¬∏d-Øn `o-a-am-b Xp-I ^o-km-bn hm-ßp-I-bpw sN-øp-∂p.

]-©mb-¯v tdm-Un-\v hym-P ]-«-bw; ^-b A-{]-Xy-£-ambn

Hcp-¡w ]qÀ-¯n-bmbn; 119m-a-Xv am-cm-a¬ I¬-h³-j³ \m-sf- ap-XÂ 16 h-sc\S]-Sn tXP-kv hmÀ-¯-sb Xp-SÀ¶v  I-½oj-sâ A-[y-£³ k-_v I-eÎÀ 

30 ap-X¬ 80 cq-] h-sc hmßp-∂-Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. hmßp-∂ Xp-I-bv-°v c-ko-Xv sImSp-°p∂p-an-√. B-h-iy-s∏-Sp-∂h-tcm-Sv X-´n-°-b-dp∂-Xm-bpw ]cm-Xn-bp-≠v. B-gv-N-I-tfm-fw k¿-´n-^n-°-

sN-ß-∂q¿: tI-{μ sXm-gn¬ a{¥m-e-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ sXm-gn¬-ta-f C-∂v cm-hnse 8 ap-X¬ sN-ß-∂q¿ {In-kvXy≥ tImf-Pn¬ \-S-°pw. tI{μ-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjv ta-f D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv Fw-.F¬-.F A-[y-£-X h-ln-°pw. 60¬ ]cw kz-Im-cy I-º-\n-Iƒ ]-s¶Sp-°pw. \m-em-bn-c-Øn¬ ]-cw D-tZym-Km¿-Yn-I-sf X-nc-s™-Sp- sXm-Sp-]p-g: kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ hym-P ]-´-b-Øn-eq-sS ]-©mb- sXm-Sp-]p-g: ssI-°q-en-t°-kn Øv tdm-Un-s‚ H-cp `m-Kw kz-¥-am-°n-b-Xm-bn ]-cm-Xn. 62 h¿-jw ¬- hn-Pn-e≥-kv A-d-kv-‰p-sN °pw. ap-ºv Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I¿ \n¿-Ωn-®Xpw ]n-∂o-Sv h-Æ-∏p-dw ]-©mb- bvX sXm-Sp-]p-g sl-Uv Izm¿-t´- ]-Ø-\w-Xn-´: tem-I{]-kn-≤-amØv G-s‰-Sp-Ø-Xp-am-b ap-≠≥-ap-Sn A-[n-Im-cn-∏Sn˛ t]m-ßmw-]m- gv-kv X-l-kn¬-Zm¿- tPm-bn- Ip- b am-cm-a¨ I¨-h≥-js‚ d∏-Sn tdm-Uv Dƒ-s°m-f-fp-∂ F-´p sk‚ v ÿ-e-am-Wv {]-tZi-sØ cy-t°m-kn -(54)s\ tIm´-bw {]- 119ma-Xv a-lm-tbm-Kw \m-sf-ap`q-an C-S-]m-Sp-Im-¿ kz-¥-am-°n-bXv. tXyI hn-Pn-e≥-kv- tImS-Xn P- X¬ 16 h-sc ]-ºm-\-Zn-bp-sS IC-Xp aq-ew tkm-fnMv \-S-°p∂ tdm-Un-s‚ ho-Xn Nn-e `m-K-ß- Uv-Pn F-kv tkm-a≥ 14 Zn-h-k- c-bn-se hn-im-e-am-b am-cm-a¨ fn¬ B-dp ao-‰-dn¬ \n∂pw aq-∂p ao-‰-dm-bn Ip-d-™-Xm-bn tdm-Uv tØ-°p dn-am‚p sN-bv-Xp.A-Xn- a-W¬-∏p-d-Øv X-øm-dm-°n-b ]kwc-£-W k-an-Xn hm¿Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n®p. \n-sS, C-bm-sf k¿-ho-kn¬ \n- ¥-en¬ \-S-°pw. \m-sf D-®bvap-°m¬ In-tem-ao-‰-tdm-fw ssZ¿-Ly-ap-ff tdm-Un-s‚ A-[n-Im- ∂pw k-kv-s]‚p-sN-bv-Xp Pn√m °v 2.30\v tUm. ^n-en-t∏m-kv am¿ {In-tkm-kv-‰w am¿-tØm-Ω aq-∂m¿: F-´p h-b- p-≈ _m-en- cn∏-Sn `m-Kw sIm-®n˛a[p-c tZio-b ]m-X-bn-em-Wv k-‘n-°p-∂Xv. I-e-Œdpw D-Ø-c-hm-bn. I-sb h-gn-bn¬ X-S-™p\n¿- h-Æ-∏p-dw ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw Xm-eq-°v A-Uo-j-\¬ X-l-ko¬-Zm¿ h-en-b sa-{Xm-t∏m-eo-Ø {]m-cwØn A-]-am-\n-® Ip-‰-Øn-\v Iu- k¿-sh-b¿ A-f-∂-t∏m-gm-Wv tdm-Uv Dƒ-s∏-sS ]´-bw sIm-Sp-Ø- Fw F-kv sk-_m-Ãy-\m-Wp ` B-cm-[-\-bv°v t\-Xr-Xzw \am-c-{]m-b-°m-c-s\ t]m-en-kv Xm-bn A-dn-bp-∂Xv. C-Xn-s\-Xn-sc \m-´p-Im¿ \¬In-b ]-cm-Xn-sb sl-Uv Izm-¿t´-gv-kn-s‚ Npa-X- ¬-Ipw. am¿-tØm-Ω k-`-bp-sS ]n-Sn-Iq-Sn. aq-∂m¿ tIm-f-\n kz- Xp-S¿-∂v Pn√m I-e-Œ¿ At\zj-Ww \-S-Øn-b-t∏mƒ hnhm-Z ÿ- e \¬-In-bXv. ]m-d-∏p-g ]m-td- ]-c-am-[y-£≥ tUm. tPm-k-^v tZ-in-bm-b ]-Xn-t\-gp-Im-c-s\- e-Øn-s‚ kv-sI®pw πm\pw A-{]-Xy-£-am-bn. °m-´n¬- {^m≥-kn-kv- kv-I-dn-b- am¿-tØm-Ω sa-{Xm-t∏m-eo-Øm bm-Wv aq-∂m¿ t]m-en-kv ]n-Sn]-cm-Xn-°m¿-s°-Xntc t]m-en-kv k-lm-b-tØm-sS `q-am^n-b bn¬- \n-∂v hym-gmgvN ]-I¬- ]- I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sNIq-Sn-b-Xv. hym-gm-gv-N-bm-Wv tI- `oj-Wn ap-g-°p-I-bmWv. hym-P ]-´-b-߃ d-±p sN-bv-Xv tdm-Uv kw- Xn-s\m-t∂m-sS 10,000 cq] ssI- øpw. kp-hn-ti-j {]-kw-K-kwkn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw \-S- c-£n-°-W-sa-∂pw sIm-®n˛a[p-c tZio-b ]m-X-bnse ssI-tb-‰- ∏-‰p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv- tPm-bn Lw {]-kn-U‚ v tXm-a-kv am¿ ∂-Xv. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m- ߃ H-gn-∏n-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´v {]-t£m-`w B-cw-`n-°p-sa- Ip-cym-t°m-kns\ A-d-kv-‰p Xn-an-Yn-tbm-kv F-∏n-kv-tIm-∏ en-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\. ssh- ∂v k-an-Xn A-dn-bn®p. sN-bv-XXv. ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® A-[y-£-X- h-ln-°pw. tUm. k-J-dn-bm-kv am¿ sXIo´p \m-tem-sS kv-Iqƒ _- n hm¿Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ kwc-£-W k-an-Xn {]-knU‚ v ho-Sn-\p A-\-[n-Ir-X-am-bn B¬ ho-Sn-\v k-ao-]-Øv h-∂n-d-ßn- hn.Un tPmkv, tXma-kv am-Xyp, tPm¿-Pv h-´-°p-t∂¬, F-{_lmw Vw-_-c-\n-Ip-Xn Npa-Øn.A-Xp tbm-^n-tem-kv k-{^-K≥ sab _m-en-I-sb ]-Xn-t\-gp-Im- ]-≈n-hm-Xp°¬, tPm-bn s\√mw-Ipgn, hn-{I-a≥, _n-Pp I-cn-ºm-\n- H-gn-hm-°m-\mbn ]-Ww-X-´m≥ {Xm-t∏m-eo-Ø F-∏n-kv-tIm-∏mam-cm-b Ko-h¿-Ko-kv am¿ A-Ømc≥ h-gn-bn¬ X-S-™p \n¿-Øn °¬ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. {i-an-®-XmWp ]-cm-Xn-bm-bXv. I-b-dn-]n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-bp-sS \n-e-hn-fn- tI-s´Øn-b A-Ω-tbm-Sv Ip-´n kw-`-hw ]-d-™p. Cu k-a-bw ]-Xn-t\-gpIm-c≥ Hm-Sn c-£-s]-´p.F-∂m ¬, B-sf Xn-cn-®-dn-™ _m-enI-bp-sS A-Ω t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cm- Ip-a-c-Iw: th-º-\m-Sv Im-b-enXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ A- se kp-ÿn-c Po-h-k-‘m-c-Wt\z-j-Ww \-S-Øn-b aq-∂m¿ hpw sh-√p-hn-fn-I-fpw F-∂ hnt]m-en-kv ]-Xn-t\-gp-Im-c-s\ ]n- j-b-Øn-¬ G-I-Zn-\ in-¬-∏-imSn-Iq-Sn. hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ {]- e \-S-Øn. Ip-a-c-Iw sI. Sn. Un. Im-cw tI-kv c-Pn-ÿ sN-bv-Xv kn hm-´¿ kv-tIm-]v-kn¬ C-∂Pp-h-ss\¬ tIm-S-Xn- ap-ºm-sI se \-S-Øn-b in¬-∏-im-e ]-cnlm-P-cm-°n. ÿn-Xn Im-em-h-ÿ hy-Xn-bm-\ h-Ip-∏v U-ªyp.U-ªyp.F-^v, F.Sn.B¿.C.C F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡-m-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv \S-Øn-b-Xv. in-¬-∏-im-e {]-ap-J ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ sI ]n Z-bm¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-a-c-Iw sI.Sn.Un.kn hm-´¿ kv-tIm-]v-kn¬ C-∂-se \-S-Øn-b in¬-∏-im-e ]-cn-ÿn-Xn ssh-°w \-K-c-k-`m A-[y-£ {]-h¿-Ø-I≥ sI ]n Z-bm¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p sXm-Sp-]p-g: ]´n-I h¿-K-°m¿- {io-e-Xm \-tc-{μ≥ A-[y-£-X - ¬-In ]q¿-Øo-I-cn-® kp-ÿn-c \n-[n-Iƒ, Im¿-jn-I, ]-cn-ÿn Sq- \n¿-t±-ia - p-≠m-bn. Im-b¬ kw-c°v ]´-bw In-´n-bn-s√-¶n¬ thm- h-ln-®p. Po-h k-‘m-cW - h - pw sh-√p-hn-fn- dn-kw ta-Je - I - f - n-se {]-Xn-\n-[n- £-W-hpw I-° a¬-ky sXm-gn´n¬ {]-Xn-^-en-°p-sa-∂v AJnkp-ÿn-c Po-h k-‘m-c-W- I-fpw F-∂ t{]m-P-Œv c-Rv-P≥ Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. X-t±-i kz-bw- em-fn-I-fp-sS Po-h k-‘m-c-We Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ a-eA-c-b a- Øn-\m-bn th-º-\m-Sv Im-b-en- am-Xyp h¿-Ko-kv A-h-X-cn-∏n-®p. `-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS _-P-‰n- hpw D-d∏ - m-°m≥ ^-≠p-Iƒ h-Ilmk-`. kw-ÿm\-sØ ]´n-I s\ B-{i-bn-®p \n-e \n¬-°p-∂ ]-¶m-fn-Ø hn-`-h `q-]-S \n¿-am- \p-th-≠n t{]m-PŒ - v X-øm-dm-°p- bn-cp-Øp-∂-Xm-sW-∂ X-t±-i h¿-K-°m¿ X-e-ap-d-I-fm-bn A- sXm-gn¬ ta-J-e-Iƒ kw-c-£n- Ww F-∂ t{]m-PŒ - n-s‚ A-hX - - tºmƒ {]-tZ-is - Ø skm-ssk- kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS \p-`-hn-®p h-cp-∂ `q-an-°v ]´-bw °-s∏-S-sW-∂v A-t±-lw B-h- c-Ww tPm-tPm \-SØ - n. ‰n-Iƒ, k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ, A-[y-£-∑m¿ D-d-∏v \¬-In. \¬-ImØ-Xv cm-{„o-b KqVm- iy-s∏-´p. 2011˛2013 Im-e-L-´- ≥, X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]- ]-cn-ÿn {]-h-¿-Ø-I¿ Xp-S-ßn- F≥ sI Ip-am-c≥, sI Kp-]vX tem-N-\-bm-sW∂pw C-Xn-s\- Øn¬ ]-cn-ÿn-Xn Im-em-hÿ \-ß-en-se {]-Xn-\n-[n-Iƒ, a¬- b-h-cp-am-bn N¿-® sN-bv-Xp th- eq-t°m-kv sI \o-ew-t]-cq¿, sI Xn-sc {]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n- hy-Xn-bm-\-h-Ip-∏v A-\p-a-Xn \ ky I-° ta-J-e-I-fn-se {]-Xn- Ww Xo-cp-am-\s - a-Sp-°m≥ F-∂v F k-enw ]-s¶-Sp-Øp. °p-sa∂pw a-lm-k-` `m-c-hm-lnIƒ hm¿Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 1977 P-\p-h-cn H-∂n-\p ap-ºpff ssI-h-i `q-an-°v ]´-bw \¬In-b-t∏mƒ B-Zn-hm-knI-sf ]cn-K-Wn-®n√. B-Zn-hm-kn-I-fpsS ssI-h-i-`q-an-°v ]´-bw \¬Ip-I k¿-°m¿ \-b-a-s√-∂m-Wv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ k¿-°m¿ A-dn-bn-®Xv. ]-´-b-an√m-Ø-Xn- ]-Ø-\w-Xn-´: a-X-hn-izmk-sØ A-‘-am-bn F-Xn¿-°p-∂ \-bw \m¬ \-´p-h-f¿Øn-b hr-£-ß- kn.]n.F-Ωn-\n-s√-∂v ]m¿-´n kwÿm-\ sk-{I´-dn ]n-W-dm-bn hnƒ sh-´m≥ t]mepw km-[n-°p- Pb≥. ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ tIc-fm c-£m bm-{X-°v \¬In-b kzoI∂n√. ]-›n-a-L-´- kw-c-£-W- c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ a-dp]-Sn {]-kw-Kw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A- sN-ß-∂q¿: \m-Sn-s‚ hn-I-k- sh-∂v D-d-∏p-h-cp-Ø-Ww. ]-´n-IØn-\m-bn Km-Uv-Kn¬ dn-t∏m-¿-´v t±-lw. hen-b A-`n-{]m-b hn-Xym-k-an√m-sX kw-ÿm\-Øv tN¿- \w bm-Ym¿-Yy-am-h-W-sa-¶n¬ Pm-Xn k-t¶-Xß - f - p-tS-bpw tImP-\-ß-fp-am-bn N¿-® sN-bv-Xv \- ∂v {]-h¿-Øn-°p-hm≥ ss{Ikv-X k-`°pw I-Ωq-Wn-Ãp-Im¿°pw F-√m hn-`m-Kw P-\-ß-fn-epw F- f-\n-If - p-tS-bpw k-a{- K-hn-Ik - \ - w S-∏m-°Ww. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn- I-gn-bpw. a-‰v a-X-hn-izm-k-ß-fp-w Cu Im-cy-Øn¬ hn-`n-∂a√. - m-°W - w. C-Xm-Wv k¿-°m√m ta-J-e-I-fn-epw hn-I-k-\-sa- \-S∏ a-X-hn-izm-k-hpw I-Ωyq-Wn-k-‰p-am-bn tN¿-∂v {]-h¿-Øn-°p-∂- Ø-W-sa-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n c- cn-s‚ e-£y-sa-∂pw A-t±-lw ]t∏m¿-´v {]-Ir-Xn kw-c-£-WXn-\v hn-tbm-Pn-∏p-≈-Xv a-c-Wm\-¥-c Po-hnX-sØ Ip-dn-®p-≈- ta-iv sN-∂n-Ø-e A-`n-{]m-b- d-™p. ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv Øn-\v ]-cym-]v-X-a√. B-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fn¬ XmWv. a-X-hn-izm-kn-Iƒ a-c-Wm\-¥-c Po-hn-X-Øn¬ kz¿-§-w ]- s∏-´p. sN-ß-∂q¿ tªm-°v ]- Fw.-F¬.-F A-[y-£-X h-lnKm-Uv-Kn¬ dn-t∏m¿-´v ip-]m¿-i Wn-bp-tºmƒ I-Ωyq-Wn-kv-‰p-Im¿ `uXoI temI-Øv X-s∂ kz¿- ©m-b-Øn-s‚ k-a-{K-˛2012 ]-≤- ®p. ]p-\c - p-≤c - n-® kmw-kI v- m-cn-I {]-Im-c-ap-f-f ]-cn-ÿn-Xn ku §w ]-Wn-bm≥ B-{K-ln-°p-∂-h-cmWv. ]p-tcm-ln-X hn-`m-Kw A-h- Xn {]-Im-cw ]p-en-bq¿ t]-cn-ti- \n-eb - w tªm-°v ]-©m-bØ - v {]lr-Z \n¿a-m-W {]-h¿-Ø-\- cp-sS Xm¬-∏-cy-߃-°-\p-k-cn-®v aX-sØ hym-Jm-\n-°p∂p. C-Xv cn ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-bn¬ \- kn-U‚ v _n-μp I-em-[-c≥ D-Zv߃ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw `m- b-Ym¿-∞ a-X-Øn-s\-Xn-cm-Wv. - w sN-bvX - p. sse-{_-dn-°pS-∏m-°n-b k-a-{K hn-I-k-\ ]-≤- Lm-S\ c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏´p. I-Ωyq-Wn-Ãp-Im¿ H-cp a-X-Øn\pw a-X-hn-izm-k-Øn\pw F-Xn-c- Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln- ≈ ]p-kvX - h - n-Xc - W - w tc-Jm sdhm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ s√∂pw F-Xn¿-°p-I-bn-s√∂pw ]n-W-dm-bn ]-d-™p. tIc-fw a- °p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn- Pn D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. {]-knU‚ v sI sF ]-c-ta-iz s‰m-cp Kp-P-dm-Øm-hm-Ø-Xv I-Ωyq-Wn-Ãp-I-fp-sS km-∂n-[y-am-sW- I-k-\-Øn-s‚ Kp-Ww ]n-∂m`q-c-ln-X¿-°p-≈ `q-an [-\c≥, P-\-d¬ sk-{I´-dn sI sI ∂pw, F-∂m¬ Cu°m-cy-ß-sf Ip-dn-®v Iq-Sp-X¬ ]-d-™m¬ bm- °w \n¬-°p-∂ ]-´n-I-Pm-Xn ]- k-l-mb hn-X-c-Ww Pn-√m ]Kw-Km-[c≥, JPm©n kn sI {X-bp-sS D-t±-i e£yw X-s∂ amdn-t]m-hp-sa∂pw ]n-W-dm-bn Iq- ´n-I-h¿-K hn-`m-K-ß-fn¬ F-Øn- ©m-b-Øw-Kw sI B-\-μ-h-√niin, ]n Pn tam-l\≥, C _n ´n-t®¿-Øp. Sn ]n h-[-t°-kn¬ ]n-W-dm-bn-sb sXm-´m¬ tIc-fw sb-¶n-te ]q¿-W-am-hp-I-bp-≈q. b-Ω \n¿h-ln-®p. hn-hm-l [-\{io-\n-hm-k≥ F-∂n-h¿ ]-s¶- I-Øp-sa∂vv kn.]n.Fw. tI-{μ I-Ωn-‰n-bw-Kw C ]n P-b-cm-P≥ A]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-߃-°p- k-lm-b hn-X-c-Ww tªm-°v ]Sp-Øp. Sq-cn¬ ]-d™p. ≈ ^-≠v A-h¿-°v e-`y-amhp-∂p- ©m-b-Øv hn-I-k-\-Im-cy Ãm

ssI-¡q-en-t¡-kn X-l-kn-Â-ZmÀA-d-ÌnÂ-

_m-en-I-sb A-]-am-\n-¨ Iu-am-c-¡m-c-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn

th-¼-\m-Sv I-m-bÂ: G-I-Zn-\ in-Â-¸-im-e

]«-bw X¶n-sÃ-¦n thm-«n {]-Xn-^-en-¡pw: a-eA-c-b a-lm-k-`

a-Xh - n-izmk-s¯ A-Ôa- m-bn F-XnÀ-¡p-¶ \-bw kn.]n.F-½n-\v C-Ã: ]n-Wd- m-bn hn-Pb³

≠ k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ-°v B-gvN-I-tfm-fw Im-Øn-cn-°p-∂-Xv Hgn-hm-°m-\pw {^-≠v-Hm-^nkv kw-hn-[m-\w X-s∂-bm-Wv A-`nIm-ay-sa∂pw hm¿-Ø-bn¬ Nq≠n-°m-Wn-®n-cp∂p. C-tX-Xp- sN-ß-∂q¿ \-K-c-a-[y-Øn¬ ss_-°n-Sn-®v tdm-Un-te-°v ho-W B-sf-bpw hm-l-\-hpw \m-´p-Im¿ D-b¿-Øn-am-‰p-∂p S¿-∂m-Wv \-S-]Sn.

\m-tkym-kv, tUm. bq-bm-°nw am¿ Iq-dn-tem-kv, tPm-k-^v am¿ _¿-∂-_m-kv, tUm. sF-k-Iv am¿ ^n-e-Iv-kn-t\m-kv, tUm. F{_-lmw am¿ ]u-tem-kv, ssZ-him-kv-{X ]-fin-X-cpw {]-kn-≤ kp-hn-ti-j {]-kw-K-I-cp-am-b _n-j-∏v Un Nn-t°-c {io-e-¶, dh. ]o-‰¿ sa-bv-U≥ Cw-•-≠v, dh. hym-\n s\-bv-t_m-f Z-£nWm-{^n-° F-∂n-h-cm-Wv Cu h¿-j-sØ ap-Jy {]-`mjI¿. 11\v cm-hn-se 10\v tUm. ^n-ent∏m-kv am¿ {In-tkm-Ãw h-en-b sa-{Xm-t∏m-eo-Ø kw-km-cn °pw. 10 ap-X¬ 15 h-sc cm-hn-se 10\pw D-®-bv°v c-≠n-\pw sshIo´v B-dn-\pw \-S-°p-∂ s]mXp-tbm-K-߃-°p ]p-d-sa cm-hnse 7.30 ap-X¬ 8.30 h-sc kv-{XoIƒ-°pw ]p-cp-j-∑m¿-°p-ap-≈ ss_-_nƒ ¢m-kpw Ip-´n-Iƒ°p-≈ {]-tXy-I tbm-K-hpw \-S-

°pw. 12\v cm-hn-se 10 \v F-Iypsa-\n-°¬ k-tΩ-f-\-Øn¬ hnhn-[ k-`-I-fp-sS ta-e-[y-£-∑m ¿ ]-s¶-Sp-°pw. kn.F-kv.sF tam-U-td-‰¿ tUm. Pn tZ-hm-in¿hm-Zw, A-t¥ym-Iym≥ ]m-{Xnbm¿-°o-kn-s≥-d {]-Xn-\n-[n B ¿-®v _n-j-∏v tam¿ Xn-a-sY-tbmkv a-Øm A¬-Iu-dn F-∂n-h¿ kw-km-cn-°pw. D-®-bv°v c-≠n-\v km-aq-lnI Xn-∑-Iƒ-s°-Xn-tcbp-≈ t_m-[-h-¬°c-W ktΩ-f-\-Øn¬ Ip-dn-bm-t°m-kv am¿ C-hm-\n-tbm-kv sa-{Xm-t∏meo-Ø kwkmcn-°pw. 10, 11 Zn-hk-ß-fn¬ ssh-Io´v \m-en-\v IpSpw-_-th-Zn tbm-K-߃ \-S°pw. 12\v ssh-Io´v \m-en-\v aZy-h¿-P-\ k-an-Xn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ {]-tXy-I Iq-´m-bv-a. 13 ap-X¬ 15 h-sc bp-h-P-\-߃°p-th-≠n-bp-≈ bp-h-th-Zn tbm-K-ß-fpw {I-ao-I-cn-®n-´p-≠v.

13\v D-®-I-gn-™v k-∂-≤ kp-hnti-j-I kw-L-Øn-s‚-bpw 14\v D-®-I-gn-™v tk-hn-Im-kw-LØn-s‚-bpw {]-tXy-I tbm-K-ßfm-Wv. 15\v D-®-I-gn-™v kp-hnti-j {]-kw-K kw-L-Øn-s‚ an-j-\-dn-tbm-K-am-bn {I-ao-I-cn®n-cn-°p-∂p. ]q¿-W-k-a-b kphn-ti-j th-e-°m-bp-≈ {]-XnjvTm ip-{iq-j tIm-g-t©-cn sk‚ v tXm-a-kv am¿-tØm-Ω-]≈n-bn¬ sh-≈n, i-\n Zn-h-kß-fn¬ cm-hn-se 7.30\v \-S-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ P\-d¬ sk-{I-´-dn F-{_-lmw ]n D-Ω≥, te-J-I sk-{I-´-dn tXma-kv Sn tPm¿-Pv, k-©m-c sk-{I´-dn kmw Sn am-Xyp, J-Pm©n ]n ]n A-®≥-Ip-™v, {]-kv tIm¨^-d≥-kv B≥-Uv ao-Un-b I-Ωn‰n tPm-bn‚ I¨-ho-\¿-am-cm-b sI sI tdm-bv-k¨ ]-s¶-SpØp.

sI-.-Sn-.-Un-.-kn-bp-sS dn-tkmÀ-«v \nÀ-am-Ww ssh-Ip-¶-Xv am-^n-b-I-sf k-lm-bn-¡ms\¶v

hym-P-{]-am-Ww D-]-tbm-Kn-¨v h-kv-Xp X-«n-sb-Sp-s¯-¶v dn-«. A-[ym-]-I³

tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap-°w sI-.-Sn-.-Un-.-kn-bp-sS ap-S-ßn-°n-S-°p-∂ dn-tkm¿-´v \n¿-am-Ww ssh-Ip-∂-Xv kz-Im-cy dn-tkm¿-´v am-^n-b-Isf k-lm-bn-°m-\m-sW-∂v B-t£-]w. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fp-sS t]cn¬ X-Æo¿-ap-°w sI.Sn-.-Un.kn-bp-sS dn-tkm¿-´v A-S-®n-´v c-≠p h¿-jam-hp-∂p. tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ A-[n-Ir-X-cpam-bn N¿-® sN-bv-Xn-´pw Xp-d-°m-Ø-Xn-\v ]n-∂n¬ h≥ dn-tkm¿-´v am-^n-b-bp-sS C-S-s]-S-ep-s≠-∂-dn-bp-∂p. th-º-\m-´v Im-b-en-s‚ Xo-c-Øv X-e-sb-Sp-Øv \n-∂ dn-tkm¿-´m-Wn-Xv. sI-´n-S-Øn-s‚ ]-e`m-K-Øpw A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-tØ-≠n h-∂-Xn-\m-em-Wv Xm¬°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h-®Xv. I-gn-™ Pq-sse am-kØ - n-em-Wv tI-{μ a-{¥n sI k - n th-Wp-tKm]m¬ sI.-Sn-.Un.-kn A-[n-Ir-Xc - p-am-bn N¿-® \-SØ - n-bX - v. c-≠p am-kØn-\p-≈n¬ A-‰I - p-‰∏ - W - n-Iƒ ap-gp-h≥ ]q¿-Øo-Ic - n-®v dn-tkm¿-´v ]q¿-hm-[n-Iw tim-`t- bm-sS Xp-Sß - p-sa-∂v a-{¥n-°v D-d∏ - p \¬-In-bncp-∂p. ]-t£ G-gpam-kw I-gn-™n-´pw C-hn-sS ]p-\c - p-≤m-cW - {]-h¿Ø-\ß - ƒ H-∂pw Xp-Sß - n-bn-´n-√. C-Xn-\p k-ao-]ß - f - n-ep-≈ a-‰v kzIm-cy dn-tkm¿-´p-I-fp-sS C-S-s]-S¬ aq-e-am-Wv sI.Sn-.-Un-.-kn. dntkm¿-´v {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - m-Øs - X-∂v B-t£-]w. Sq-dn-Ãp-Is - f B-I¿-jn-®n-cp-∂ a-t\m-lc - a - m-b cq-]L - S- \ - b - n¬ am-‰w h-cp-ØW - sa-∂pw tem-l-jo-‰p-Iƒ-sIm-≠v dn-tkm¿-´v Ip-td-`m-Kw am-‰w h-cpØ-Ws - a-∂v tI-{μ-a{- ¥n-bp-am-bp-≈ N¿-®b - n¬ A-[n-Ir-X¿ ]-d™ ncp-∂X - v a-‰p-Nn-es - c k-lm-bn-°m-\m-sW-∂pw B-t£-]a - p-≠v.

sXm-Sp-]p-g-: X-s‚ h-kv-Xp Ab¬-]-°-°m-c-≥ ssI-tb-dn-sb∂v dn-´. A-[ym-]-I≥. ]-©m-bØv sa-w_-dp-sS k-lm-b-tØmsS I-f-f-{]-am-Ww N-a-®m-Wv ssI-tb-‰-sa-∂v tIm-f-{] kv-Iqfn¬ \n-∂v sl-Uv-am-Ã-dm-bn hnc-an-® I-cn-a-Æq¿ h-´w-I-≠-Øn ¬ hn F Ir-jv-W≥ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. X-s‚ ]n-Xm-hn-s‚ t]-cn-ep-ff h-kv-Xp-hn¬ 28 sk‚m-Wv \„-am-b-sX-∂v Ir-jv-W≥ ]-d-bp∂p. ]m-´-Øn-s\-Sp-Ø \n-e-Øns‚ ]m-´-®o-´v \-º-cm-Wv ap-∂m[m-c-Øn-\m-bn D-]-tbm-Kn-®-Xv. hym-P-{]-am-Ww kr-„n-®-Xn-\v I-cn-a-Æq¿ t]m-en-kv tI-kv FSp-Øn-´p-≠v. `q-an-bn-se tZ-l-fi-߃ F-Xn¿-I-£n \-in-∏n-®-Xm-bpw Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

hn-I-k-\w bm-YmÀ-Yy-am-h-W-sa-¦n F-Ãm ta-J-e-I-fn-epw hn-I-k-\-sa-¯-Ww: sN¶n¯e sN-ß-∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚ k-a-{K-˛2012 ]-≤-Xn {]-Im-cw ]p-en-bq¿ t]-cn-ti-cn ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-bn¬ \-S-∏m-°n-b k-a-{K hn-I-k-\ ]-≤-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \n¿-h-ln-°p-∂p ‚n-Mv-I-Ω-n‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ \n¿-a-em am-Xyp \n¿-h-ln-®p.

D-]-I-c-W-ß-fp-sS hn-X-cWw B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm‚nMv I-Ω-n‰n sN-b¿-t]-gvk¨ te-Jm tam-l≥ \n¿-h-ln®p. sse-{_-dn-°p-≈ D-]-I-c-W hn-X-c-Ww tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw Sn Ip-´-∏≥ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. tPm-Pn sN-dn-bm≥, k-Pn sh≈-h-¥m-\w, Sn A-\n¬-Ip-am¿, Sn Sn ssj-e-P, Pn-√m ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ Sn- A\n¬-Ip-am¿, A-Uz. Un \m-tKjv-Ip-am¿, {]-k-∂-Ip-am-cn, Fw Pn {io-Ip-am¿, A-Uz. Un hn-P-bIp-am¿, A-Uz. F-_n Ip-cymt°m-kv, _n Ir-jv-W-Ip-am¿, Knco-jv C-e-™n-ta¬, K-tWiv ]pen-bq¿ kwkmcn-®p.


{]mtZ-inIw

8 s^{_phcn 2014 i\n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

hn-ap-à-`-S³-am-cp-sS a-¡Ä-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v

Ip-a-fn: ]-≈w-˛-]m-ºm-Sn-˛-Im™n-c-∏-≈n sse-\p-I-fn¬ A‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa-∂v kw-ÿm-\ ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v ]o-cp-ta-Sv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. 110 sI.-hn sse-\m-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn ]o-cp-ta-Sv ta-J-ebn¬ cm-hn-se 8 ap-X¬ ssh-Io´v B-dp-h-sc-bp-≈ k-a-b-ß-fnem-bn-cn-°pw `m-Kn-I-am-bn sshZyp-Xn X-S- w t\-cn-Sp-I.

]cn-]mSn  Ip-a-fn K-kv-‰v lu-kv: tkm-

jy-en-kv-‰v P-\-X-˛-U-tam-{Im-‰nIv ]o-cp-ta-Sv \n-tbm-P-I-a-fiew {]-h¿-Ø-I-tbm-Kw-˛ 11.00  i-eymw-]m-d {io-Ir-jv-Wkzm-an t£-{Xw: D-¬-k-hw-˛ ]≈n D-W¿-ج, \n¿-am-eyw, ]qP I-e-iw, A-∂-Zm-\w-˛ 6.30  I-´-∏-\ k¿-ho-kv k-l-I-cW-_m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bw: Z¿i-\-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-¬ D]m-k-\ A-\p-kv-a-c-W-hpw Nn{X-c-N-\m a-¬-k-c-hpw-˛ 9.30  s\-ø-ti-cn ]-≈n-: hn-ip-≤ sk-_-kv-Xym-t\m-kn-s‚ Xn-cp\mƒ, hn-ip-≤ Ip¿-_m-\-˛ 6.45  s]-cn-ßm-t»-cn sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n: hn-ip-≤ Ko-h¿Ko-kn-s‚-bpw hn-ip-≤ sk-_kv-Xym-t\m-kn-s‚-bpw Xn-cp\mƒ, -sIm-Sn-tb-‰v-˛ 3.45  Im-©n-bm¿ eq¿-Zv am-Xm ]≈n: C-S-h-I Xn-cp-\mƒ, hn-ip≤ Ip¿-_m-\-˛ 6.30

Adnbn-¸pIÄ

Un.kn.F ]-co-£ sN-dp-tXm-Wn: sF. F-®v. B¿.Un-bp-sS Un-tπm-a C≥ Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥ F-∂ tIm-gv-kn-s‚ d-Kp-e¿/k-πnsa‚-dn ]-co-£-Iƒ am¿-®v amk-Øn¬ \-S-Øpw. hn-Zym¿-YnIƒ ]Tn-°p-∂/]Tn-®n-cp-∂ sk‚-dp-I-fn¬ 15\v ap-ºm-bn ]co-£-bv-°v c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. hn-i-Z-hn-h-c-߃ sF. F-®v. B¿. Un sh-_v-ssk-‰n¬ www.ihrd.ac.in e-`y-am-Wv. t^m¨: 0471 2322985

A-‰-Ip-‰-∏-Wn-°v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n tdm-Uv Ip-Øn-s∏m-fn-®-tXm-sS sh-≈-s°-´nemb tX°-Sn ss_-∏m-kv. Ipa-fn sk≥-{S¬ PMv-j-\n¬ \n-∂m-cw-`n-°p-∂ ]m-X-bm-Wv Ip-f-ambXv

C-Sp-°n: sXm-gn-e-[n-jvTn-X tIm-gv-kp-Iƒ-°v ]Tn-°p-∂ hnap-‡ `-S≥-am-cp-sS 25 h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈ A-hn-hm-ln-X-cm-b Ip-´n-Iƒ-°v kv-tIm-f¿-jn-∏v e`n-°p-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn®p. hn-ap-‡-`-S≥-am-cp-sS `m-cy°pw A-t]-£n-°mw. tbm-KyXm ]-co-£-bn¬ 50 i-X-am-\Øn¬ Iq-Sp-X¬ am¿-°p-≠m-bncn-°-Ww. Ip-Spw-_ hm¿-jn-I-h-cp-am\w 2,50,000 cq-]-bn¬ I-hn-b-cpXv. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ _‘-s∏-´ tc-J-Iƒ k-ln-Xw G{]n¬ 30\v ap-ºv Pn-√m ssk-\nI t£-a Hm-^n-kn¬ e-`n-°Ww. t^m¨: 04862 222904

kottayam/IDK

Im-©n-bmÀ hn-tÃ-Pv D-Zv-Lm-S-\w 13\v I-´-∏-\: H-cp ]-©m-b-Øn¬ Hcp hn-t√-Pv F-∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn Im-©n-bm¿ ]-©m-bØn¬ A-\p-h-Zn-® hn-t√-Pn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 13\v ssh-Io-´v aq-∂n\v e-∫-°-S-bn¬ \-S-°p-sa-∂v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tdm-kΩ P-bnw-kv A-dn-bn-®p. A-ø≥∏≥-tIm-hn¬ hn-`-Pn-®v cq-]o-Icn-® Im-©n-bm¿ F-∂ ]p-Xn-b hn-t√-Pn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-°pw. tdm-jn A-K-kv-‰y≥ Fw. F¬. F A-[y-£-X h-ln-°pw. Pn-√m I-e-Œ¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ kzm-K-Xw B-iw-kn-°pw. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v tdm-k-Ω Pbnw-kv B-aq-J-{]-`m-j-W-w \-SØpw. ]n Sn tXm-a-kv Fw.]n, Fw.F¬.F-am-cm-b sI sI Pb-N-{μ≥-, C F-kv _n-Pn-tamƒ,

]-²-Xn-IÄ]-e-Xp-−m-bn-«pwIp-Sn-sh-Å-¯n-\v I-ªn-¡p-gn-¡mÀ-¡v amÀ-K-an-à sN-dp-tXm-Wn: Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn-Iƒ ]-e-Xp-≠m-bn-´pw I™n-°p-gn-°m¿-°v ssZ-\w Zn-\ B-h-iy-߃-°v P-ew In-´p-∂n√. th-\¬ Xp-S-ßn-b-tXm-sS kzm-`m-hn-I P-e-t{km-X-kp-Iƒ ]-e-Xpw h-‰n. P-\-߃ ]-©m-bØv ]-≤-Xn-I-sf Iq-Sp-X-em-bn B-{i-bn-®p Xp-S-ßn-bn-cn-°p-Ibm-Wv. I-™n-°p-gn Su-Wn-t\mSv tN¿-∂v P-e-k-ar-≤-am-b H-cp Ip-fw D-s≠-¶n-epw C-Xv D-]-tbmK-{]-Z-am-°m≥ ]-©m-b-Øv A[n-Ir-X¿ {i-an-°p-∂n-s√-∂v \m´p-Im¿ B-tcm-]n-°p-∂p. 2004˛05 h¿-j-Øn¬ F-kv. Pn. B¿. ssh ]-≤-Xn-bn¬-s∏Sp-Øn ]-©m-b-Øv \n¿-an-®-XmWv Cu Ip-fw. Su¨ Dƒ-s∏-sS k-ao-]-sØ 200 tdm-fw Ip-Spw-_߃-°v Ip-Sn-sh-≈w \¬-Im≥ e-£y-an-´m-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m°n-b-Xv. Ip-fw \n¿-an-®v ss]-∏pI-fpw tam-t´m-dpw ÿm-]n-s®-¶n- D-]-tbm-Kiq-\y-am-b I-™n-°p-gn-bn-se ]-©m-b-Øv Ip-fhpw A-\p-_-‘ \n¿-am-Whpw epw ssh-Zyp-Xn e-`n-°m-Ø-Xpaq-ew {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®n-√. ©m-b-Øv ho-≠pw c-≠p-e-£w £w cq-]-bpw A-[n-I-am-bn A- ss]-∏pw ÿm-]n-®v ]-≤-Xn hn2009 ˛10 h¿-j-Øn¬ C-Xn¬ ]- cq-]-bpw Pn-√m ]-©m-b-Øv 1 e- \p-h-Zn-®v ]p-Xp-Xm-bn Sm-¶pw ]p-eo-I-cn-°m-\pw \-S-]-Sn-bm-

3

bn. F-∂m¬ Cu Xp-I-bpw sNe-h-gn-®-X-√m-sX Im-cy-am-b {]tbm-P-\w P-\-߃-°p e-`n-®n√. Ip-f-Øn¬ N-∏p-N-h-dp-I-fpw Im-Spw h-f¿-∂v P-ew a-en-\-am-Iptºm-gpw I-™n-°p-gn \n-hm-knIƒ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn s\t´m-´-Øn-em-Wv. ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ ASn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-´n-s√-¶n¬ {]-iv-\w cq-£-am-Ip-sa-∂p \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂p.taJ-e-bn-se IpSn-sh-≈ {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v P-\-{]Xn-\n-[n-I ƒ°pw a-‰pw \n-ch-[n X-h-W \m-´p-Im¿ \n-th-Z-\-ß fpw ]-cm-Xn-Ifpw k-a¿-∏n-®n´p≠v. F-∂m¬ imiz-X ]-cn-lmc-Øn-\p-≈ H-cp ]-≤-Xnbpw \-S∏m-°m≥ Bcpw X-øm-dm-bn-´n√. a-‰v {]-tZ-i-ß-fn¬ e-£-߃ Nn-e-h-gn-°p-tºmgpw I-™n-°pgn-°v A-h-K-W-\-bm-sW-∂p P\w ]-d-bp∂p. Zpcn-Xw ]-cn-l-cn°m≥ A-Snb-¥-c ]-cn-lm-cw th-W-sa-∂ B-hiyw i-Iv-X-ambn-´p≠v.

F-kv cm-tP-{μ≥ F-∂n-h-cpw Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Sn tXm-a-kv, Pn-√m _m-¶v {]-knU‚ v C Fw B-K-kv-Xn, kv-ss]k-kv -t_m¿-Uv ssh-kv sN-b¿am≥ tdm-bn sI ]u-tem-kv, I¨-kyq-a¿-s^-Uv sN-b¿-am≥ tPm-bn tXm-a-kv, I-´-∏-\ tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tXm-a-kv cm-P≥, Pn-√m ]-©m-bØw-Kw ta-cn B‚-Wn, Pm≥-kn jm-Pn, tZ-hn-Ip-fw B¿. Un. H a[p Kw-Km-[¿ kw-km-cn-°pw. hn-t√-Pv bm-Ym¿-Yy-am-Ip-∂tXm-sS Im-©n-bm¿ ]-©m-bØn-se `q-an-kw-_-‘-am-b \n-ch-[n {]-iv-\-߃ th-K-Øn¬ ]cn-l-cn-°m≥ I-gn-bp-w. Fw hn Ip-cy≥, km-_p tPm¨, _m_p sX-t° ¬, kq-k-Ω km_p, tPm-bn tXm-a-kv, km-en

tPm-fn, N-°≥ _m-e≥, jn-Pn kn-_n, kn-\n-Xm tPm-kv, hn-Pb-Ip-am-cn P-b-Ip-am¿, P-bv-k¨ sX-t°-]-d-ºn ¬, hn sI Ip-´∏≥, tPm-bn Cu-g-Ip-t∂¬, km_p A-©m-\n, tP-°-_v ]-g-bn-SØv, Sn sI N-{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

A-Zme-¯v \-S-¯pw I-´∏-\: dq-d¬ hn-I-k-\ k-l I-c-W kw-LØn¬ hmbv-] IpSn-»n-I-bm-b-h¿-°v kwÿm-\ k¿°m¿ {]-Jym-]n® "B-izmkv ˛2014 ]-≤-Xn-bp-sS B-\pIqeyw e-`y-amWv. am¿-®v 15 h-sc Cu B-\p-Iq-ey-Øn-\v A-h-k-cap-≠m-bn-cn-°-pw. kw-L-Øn-se Ip-Sn»n-I hm-bv-]-°m¿-°m-bn 13\v cm-hn-se 11\v I´-∏-\ k¿ho-kv k-lI-c-W _m-¶n¬ AZme-Øv \-S-Øpw.

Npcp¡¯nÂ

Pm-Xn-¡ tam-ãn-¨ bp-hm-hv A-d-kv-än A-Sn-am-en: ho-´n¬ D-W-°n kq-£n-® Pm-Xn-° tam-„n-®-bmƒ A-d-kv-‰n-em-bn. Iq-´p-{]-Xn-°m-bn Xn-c-®n¬ Xp-S-cp-∂p. A-Sn-amen s]m-fn-™-]m-ew I-√p-sh-´-Øv km-Pp( 41)hn-s\-bm-Wv ASn-am-en F-kv. sF F≥- sI b¬-tZm, F. F-kv-. sF c-ta-iv-Ipam¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tI-kn-se H-∂mw-{]Xnbpw Ip{]-kn≤ tam-„m-hpambA-Sn-am-en ta-t®-cn-bn¬ sIm-f-fn-b≥ A-\o-jv (26) H-fn-hn-em-Wv. I-gn-™ 5\v cm-{Xn-bn¬ 200 G-°¿ h-S-bm-‰v Ip-t∂¬ ]pjv-]m tkm-a-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂v sj-Õn¬ kq-£n-®-∂ 50 In-tem D-W-° Pm-Xn-° tam-„n-®v hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xn-\nsS-bm-Wv C-h¿ t]m-en-kn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. C-h-sc ]n-Sn°m≥ t]m-en-kv {i-ao-s®-¶n-epw sIm-f-fn-bm≥ A-\o-jv c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. km-Pp-hn-s\ tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp.

sa-Un-¡Â tÌmdn-epw a-kv-Pn-Zn-epw tam-j-Ww sXm-Sp-]p-g: Ip-Ω-¶-√n¬ sa-Un-°¬ tÃm-dn-epw ]-≈n-bn-epw tam-j-Ww. hym-gm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv Ip-Ω-¶-√n-se kw-kw saUn-°¬-kn-epw k-ao-]-ap-≈ a-kv-Pn-Zn-epw tam-j-Ww \-S-∂-Xv. Hm-Sv s]m-fn-®v I-S-bv-°-I-Øv C-d-ßn-b tam-„m-°ƒ I-S-bn-se ta-i-h-en-∏n¬ \n-∂v 18500 cq-] I-h¿-∂p. a-kv-Pn-Zn-se C-am-an-s≥-d ap-dn-bpw tam-„m-°ƒ Ip-Øn-Øpd-∂ \n-e-bn-em-Wv. sXm-Sp-]p-g t]m-en-kv tI-s -Sp-Øv A-t\zj-Ww B-cw-`n-®p.

s\-Sp-a-äw kv-Iq-Ä a-µn-tcm-Zv-Lm-S-\w C-¶v s\-Sp-a-‰w: s\-Sp-a-‰w K-h. bp-.]n kv-Iq-fn-s‚ \-ho-I-cn-® a-μn-cØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂v 11\p a-{¥n ]n sP tPm-k-^v \n¿-hln-°pw. kv-Iqƒ i-Xm-–n-bm-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn \n¿-an® I-hm-S-Øn-s‚ k-a¿-∏-Ww Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw C-μp kp-[m-I-c-\pw am-Xr-I im-kv-{X-em-_n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n _n A-co-jv-Ip-am-dpw \n¿-h-ln-°pw.

ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww Im-cy-£-a-a-Ã; ssl-td-©n {]-Xn-tj-[w i-Iv-X-am-bn I-S-∏-\: s\-Sp-¶-≠w, I-´-∏-\ k-_v tÃ-j-\p-I-fp-sS ]-cn-[nbn¬ ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww ÿn-c-am-bn X-S- -s∏-Sp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[w i-‡-am-bn. Zn-h-kß-fm-bn ssh-Zyp-Xn hn-cp-∂p-Imc≥ am-{X-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. CtXm-sS ssl-td-©n-se P-\-Pohn-Xw Zp- -l-am-bn. ssh-Zyp-Xn sse-\n-ep-≠m-b X-I-cm¿ aq-ew I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ ssh-ZypXn Xo-tc F-Øn-bn-cp-∂n-√. A-Xn-\p-ti-j-hpw ssh-ZypXn-hn-X-c-Ww Im-cy-£-am-°mØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ {]-Xn-tj-[-hp-ambn cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≠v. C-°mcy-Øn¬ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Upw k¿-°m-cpw Im-Wn-°p-∂ A-ew-

Mv kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-ØpI, Im-e-l-c-W-s∏-´ D-]-I-c-W߃ am-‰n ]p-Xn-b-h ÿm-]n°p-I, ssl-td-©v P-\-X-tbm-Sp≈ A-h-K-W-\ A-h-km-\n-∏n°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wp k-a-cw \-S-Øn-bXv. ssh-Zyp-Xn-_-‘-w X-S-k-s∏Sp-∂-Xp kw-_-‘n-®v ap-Jy-a{¥n- A-S-°-ap-≈ P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ-°v \n-c-h-[n X-h-W \n-th-Z\-߃ \¬-In-bn-´p-≠v. sI. hn. hn. C. F-kv Pn-√m ssh-Zyp-Xn {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v I-´-∏-\ ta-P¿ C-e-Iv-{Sn-°¬ ssh-kv {]-kn-U‚ v kn sI tamsk-£≥ Hm-^n-kn-te-°v hn-hn-[ kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b am¿-®v l-\≥ [¿-W D-Zv-Lm-Sw sN-bv`m-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v I-´-∏- t´m sam-ss_-¬ h¿-°v-tjm-∏v- sk-£≥ Hm-^n-kn-te-°v -am¿- Xp. F-®v. Fw. Sn. F {]-kn-U‚ v ]n sI tKm-]n, Fw sI tam-l\ a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb- kv A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂o ®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. I-´-∏-\, s\-Sp-¶-≠w k-_v \≥, A-Uz. Fw sI tXm-a-kv, j≥, ssl-td-©v tam-t´m¿ sXm- kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn gn-em-fn A-tkm-kn-tb-j≥, Hm- ¬ I-´-∏-\ ta-P¿ C-e-{Œn-°¬ tÃ-j-\-p-I-fn¬ _m-°v ^o-Un- sI ]n l-k≥ kw-km-cn-®p.

am-Xm-hn-s\ B{I-an-¡p¶Xv X-S-ª a-IÄ-¡v sh-t«-äp sS `¿-Øm-hm-Wv A-Sn-am-en: am-Xm-h A-{I-an-®-Xv. Ipn-s\ A-{I-an-° m≥ Spw-_ h-g-°n-s\ {i-an-® _-‘p-hnXp-S¿-∂v am-Xr-ks\ X-S-™ a-Iƒtlm-Z-cn C-h-cp°v sh-t´-‰p. A-SnsS ho-´n-te-°v Fam-en Rm-h¬-∏m-d Øn-b-Xm-bn-cpIp-Sn sk-‰n¬-sa ∂p. C-h-sc hn-´p ‚n-se hn-P-b-e-£vIn-´-W-sa-∂v Ban hn-P-b-s‚ (20) hh-iy-s∏-´v hn-P-be-Xp ssI-bv-°me-£v-an-bp-sS hoWp ]-cn-t°-‰-Xv. C´n¬ h-∂v _-‘p h-sc ]-cn-°p-I-tfm_-l-f-ap-≠m-°n. sS A-Sn-am-en Xm-eqXp-S¿-∂v am-Xm-hn°m- i p- ] - { Xn- b n¬ s\ A-{I-an-°p-∂{]-th-in-∏n-®p. Xv X-S-bp-tºm-gmhym-gm-gv-® cm-hnWv bp-h-Xn-°v ]- sh-ß-√q¿ jm-∏pw-]-Sn-°v k-ao-]w ss_-°v bm-{X-°m-c-s\ a¿-±n-® Hm-t´m-ss{U-h-sd se-bm-Wp kw-`- hn-P-b-e-£v-an cn-t°-‰-Xv. A-Sn- \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®-t∏mƒ. C-bmƒ a-Zy-e-l-cn-bn¬ Hm-t´m-dn-£ hw. hn-P-b-e-£v-anbp-sS A-Ω-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp- am-en t]m-en-kv tI-s -Sp-Øp. Hm-Sn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp-s∂-∂v t]m-en-kv ]-d-™p

k-©-cn-¡p-¶ am-th-en tÌm-dn-sâ Hm-«w \n-e-¨n-«v aq-¶p-am-kw s\-Sp-¶-≠w: k-©-cn-°p-∂ amth-en- kv-t‰m-dn-s‚ {]-h¿-Ø-\w \n-e-®p. a-e-tbm-c-ta-J-e-bn-se F-√m {Km-a-{]-tZ-i-ß-fn-epw hne-°p-d-hn¬ km-[-\-߃ F-√m B-gv -N-bn-epw F-Øn-s°m-≠ncp-∂-Xv I¨-kyq-a¿- s^-Õn-s‚ sam-ss_¬ {Xn-th-Wn h-gn-bmbn-cp-∂p. H-cp ho-´n-te-°v B-h-iy-am-

Iz-t´-j≥ tI-kp-I-fn¬ ]n-Sn-bnem-b bp-hm°ƒ

Iz-t«-j³ kw-Lw ]n-Sn-bn sXm-Sp-]p-g: A-Sn-]nSn, tam-jWw Iz-t´-j≥ tI-kp-I-fn¬ {]Xn-I-fmb 3 t]-sc sXm-Sp]pg t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. Gg√q-cn¬ Cu-kv-‰v I-eq¿ kz-tZin hn-jv-Wp-hn-s\ sh-´n-s° m √m≥ {i-an-® tI-kn-em-Wv Ct∏mƒ Ch-sc A-d-kv-‰v sN-bv-Xncn-°p-∂Xv. h-Æ-∏p-dw N-ßm-\-∏-d-ºn¬ A-\ojv (tSm-Wn˛ 25), C-fw-tZiw Im-™n-c-Øn-¶¬ Pn-tPm (28), s]-cp-ºn-≈n®n-d Nm-en-πm°¬ Pn-Xn≥ (25) F-∂n-h-sc-

bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-h¿-s°Xn-tc hnhn-[ tI-kp-Iƒ kao] t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fnepw sXm-Sp-]p-g-bn-epw D-≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™p. aq-h-sc-bpw dn-am‚ v sN-bv-Xp.

Ip-Sn-sh-Åw ]m-gm-Ip-¶p h-Æ-∏p-dw: ]-®n-e `m-K-Øv ss]∏v -s]m-´n Ip-Sn-sh-≈w tdm-Uneq-sS H-gp-Ip-∂p. sh¨-a-‰w, ]®n-e, Z¿-`-sØm-´n F-∂o {]-tZi-ß-fn-se P-\-߃-°p Ip-Snsh-≈w e-`n-°p-∂n-√-.

sN-dp-tXm-Wn: hm-Øn-°p-Sn-˛-I™n-°p-gn ]-©m-b-Øp-I-sf XΩn¬ _-‘n-∏n-°p-∂ ap-cn-°mt»- c n- ˛ - t X- ° n≥- X - ≠ v - ˛ - s ]- c nbm¿-hm-en-˛-]-Ip-Xn-∏m-ew tdmUn-s‚ \m-emw L-´ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-Øn-\v 2 tIm-Sn-cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn tdm-jn A-KÃn≥ Fw.- F¬.- F. A-dn-bn-®p. s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v ap-tJ\ sS≥-≠¿ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm-°n \n¿-am-Ww D-S≥ Bcw-`n-°pw. A≥-]-Xp h¿-j-Øn-te-sdbm-bn {]-tZ-i-Øp-Iq-Sn a¨-tdmUv I-S-∂p-t]m-bn-cp-s∂-¶n-epw `q-{]-Ir-Xn-bp-sS {]-tXy-I-X-aqew \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃°v h-en-b Xp-I sN-e-hv h-cp-∂Xn-\m¬ {Xn-X-e ]-©m-b-ØpIƒ-°v tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰-∏Wn-Iƒ k-a-b-_-‘n-X-am-bn

]q¿-Øn-bm-°m≥ km-[n-®n-cp∂n-√. tdm-jn A-K-Ãn≥ Fw.F¬.- F-bp-sS ]-cn-{i-a-^-e-ambn tdm-Uv s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v G-s‰-Sp-°p-I-bpw H-∂mw-L-´am-bn 30 e-£w cq-] A-\p-h-Zn°p-I-bpw sN-bv-X-Xv. Xp-S¿-∂v ap≥ h¿-j-ß-fn¬ c-≠mw L-´ \n¿-am-W-Øn-\v 50 e-£w cq-]bpw aq-∂mw-L-´ -\n¿-am-W-Øn\v 70 e-£w cq-]-bpw A-\p-h-Zn®v ]-Wn \-S-Øn-bn-cp-∂p. B-sI-bp-≈ H-º-Xv In-temao-‰¿ Zq-c-Øn¬ aq-∂v -In-tem-ao‰-dn¬ A-[n-Iw Zq-cw \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°m-\m-Im-sX \n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu km-l-Ncy-Øn-em-Wv tdm-Un-s‚ ]q¿Øo-I-c-W-Øn-\v c-≠p-tIm-Sn cq-]-Iq-Sn s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v ap-tJ-\ A-\p-h-Zn-®-Xv. {]-tZi-hm-kn-Iƒ-°v tIm-X-aw-K-ew

b D-∏p-sXm-´v I¿-∏q-cw h-sc-bp≈ km-[-\-߃ ho-Sn-\v sXm-´Sp-Øv e-`y-am-bn-cp-∂p. km-[-\ß-fp-sS {]n‚-Uv hn-e-bn¬ \n∂v 50 ss]-k ap-X¬ 30 cq-] hsc hn-e Ip-d-hn-em-Wv {Km-aoW¿-°v km-[-\w e-`n-®n-cp-∂-Xv. I-gn-™ Hm-W-°m-ew h-sc td-j≥ Im¿-Uv h-gn-bp-≈ k-_vkn-Un \n-c-°n¬ km-[-\-߃

am-th-en kv-t‰-dn¬ \n-∂v In-´nbn-cp-∂p. 2009¬ s\-Sp-¶-≠-Øv {Xn-th-Wn kv-t‰m-dn-s\m-∏-am-Wv k-©-cn-°p-∂ am-th-en-kv-t‰mdpw {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®-Xv. 50000 cq-]-tbm-fw {]-Xn-Zn-\ h-cp-am-\w D-≠m-bn-cp-∂ k-©cn-°p-∂ am-th-en kv-t‰m-dn-s‚ {]-h¿-Ø-\w \n-e-®n-´v aq-∂p-amkw I-gn-™p.

]n-W-dm-bn hn-P-b³ \-bn-¡p-¶ tI-c-f c-£m-amÀ-¨v \m-sf sN-dp-tXm-Wn-bn sN-dp-tXm-Wn: kn.]n.Fw kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-bn-°p-∂ tI-c-fm-c£m am¿-®n-s‚ kzo-I-c-W-Øns‚ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-bXm-bn kzm-K-X-kw-Lw `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. \m-sf ssh-Io-´v 3\v sN-dptXm-Wn _-kv Ãm‚ v ssa-Xm-\nbn¬ \¬-Ip-∂ kzo-I-c-W ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-Xn-\m-bn-cw t]¿ A-Wn-\n-c-°pw. hn-e-°-b-‰w XS-bp-I, s]m-Xp-hn-X-c-Ww i-‡ns∏-Sp-Øp-I, h¿-Ko-b-X-sb sNdp-°p-I, tkm-fm¿ X-´n-∏v ap-Jya-{¥n cm-Pn-sh-°p-I, I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´v X-≈n-°-f-bp-

tX-¡n³-X-−v-þ-]-Ip-Xn-¸m-ewtdm-Un-\v c-−p-tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-¨p

FÂ.Un. ¢mÀ-¡n-s\ k-kv-s]âv sN-bv-Xp aq-∂m¿: _n¬- Xp-I-bn¬ {I-at°-Sv \-S-Øn e-£-߃ X-´n-b F¬.Un ¢m¿-°n-s\ k-kv-s] ‚p- sN-bv-Xp. aq-∂m¿ {Km-a-∏©m-b-Øn-se F¬.Un ¢¿-°v kn sI _n-Pp-tam-s\-bm-Wv Xt±-i kz-bw-`-c-W h-Ip-∏v No-^v F≥-Pn-\o-b¿ ]n B¿ k-Pn-Ipam¿ k-kv-s]‚ v sN-bv-X-Xv. _nPp-ta m≥ _n¬- Xp-I-bn¬ X-´n∏v \-S-Øn-b-Xm-bn Im-Wn-®v Akn- v F≥-Pn-\o-b¿ k-Xn Fw \m-b¿ aq-∂m¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. B-dp-am-k-Øn-\n-sS 278,158 cq-]-bp-sS sh-´n-∏v \-S-Øn-b-Xmbm-Wv ]-cm-Xn. I-cm-dp-Im¿-°p≈ _n¬-Xp-I {S-j-dn-bn¬ -\n∂v am-‰p-tºmƒ Xp-I-bp-sS aq∂p-i-X-am-\w tI-c-f tIm¨-{SmtŒ-gv-kv sh¬-s^-b¿ ^-≠n-te°v Xn-cn-®-S-bv-°-Ww. Cu Xp-I k¿-°m-cn-te-°v Xn-cn-®-b-°msX-bm-bn-cp-∂p X-´n-∏v. B-dp-amk-sØ I-W-°p-I-fn¬ {I-at°-Sp-Iƒ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p.

e-b¨-kv- ¢-∫n-s‚ {]-Y-a ]m-cm-enw-]n-Iv-kv ao-Un-b ˛ 2014 A-hm¿-Uv t\-Sn-b-h¿: -an-I-® ]-{X t^m-t´m-{Km-^¿-˛- B¿ hn-\-b-N-{μ≥, (tI-c-f-Iu-ap-Zn-˛ H-∂mw ÿm-\w), F-bv-©¬ Fw t_-_n, (aw-K-fw-˛ c-≠mw ÿm-\w ). Zr-iy am-[y-a-w-˛ an-I-® dn-t]m-¿-´n-Mv-˛ sI Pn {]-Zo-]v-Ip-am¿ (G-jym-s\-‰v-˛ H-∂mw ÿm-\w), hn -F-kv ssl-Z-cm-en (kq-cy-˛ c-≠mwÿm-\w). Fw F≥ kp-tc-jv (P-bv-ln-µv- Sn hn, {]-tXy-I ]-cm-a¿-iw)

s\-Sp-¶-≠w ta-J-e-I-fn-te-°v k-©-cn-°p-∂-Xn-\v G-‰-hpw Zqcw- Ip-d-™ K-Xm-K-X-am¿-Kw- IqSn-bm-Wn-Xv. G-Xm-\pw am-k-ß ƒ-°v ap-ºm-Wv s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n hm-Øn-°p-Sn-˛-I-™n-°pgn ]-©m-b-Øp-I-sf X-Ωn¬ _‘n-∏n-°p-∂ ]-∂n-bm¿-Ip-´n ]mew D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-Xv. tdmUn-s‚ ]q¿-Øo-I-c-W-tØm-sS ta-J-e-bp-sS hn-I-k-\-Øn-\v hgn-sX-fn-bp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-emWp {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ.

am-\-kn-Im-tcm-Ky ¢m-kv C-Sp-°n: Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I-e-Iv-Std-‰v Po-h-\-°m¿-°m-bn am-\-knIm-tcm-Ky ]-cn-]m-e-\ ¢m-kv k w-L-Sn-∏n-®p. F. Un. Fw. hn B¿ tam-l≥-]n-≈ ¢m-kv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.

I, F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn®m-Wv tI-c-fm-c-£m-am¿-®v. C-Sp°n A-kw-ªn a-fi-e-Øn-s‚ A-Xn¿-Øn-bm-b ]m-d-°-S-hn¬ \n-∂v Pm-Y-sb kzo-I-cn-°pw. ]m-d-°-S-hv ap-X¬ sN-dp-tXmWn h-sc-bpw sN-dp-tXm-Wn apX¬ ]-\w-Iq-´n h-sc-bpw tdm-Uns‚ C-cp-h-i-ß-fn-epw sIm-SntXm-c-W-߃ sIm-≠v A-e-¶cn-®p. C-cp-\q-dn-se-sd ss_-°p-Ifp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS Pm-Y-sb kzo-I-cn-®v kzo-I-c-W tI-{μØn-te-°p sIm-≠p-h-cpw. Ben≥-Np-h-Sn-\v A-Sp-Øp- \n-∂v tdm-Un-s‚ C-cp-h-i-ß-fn-em-bn

kv-{Xo-Iƒ \n-∂v Pm-Y-sb th-Znbn-te-°v B-\-bn-°pw. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ an-I-hp sX-fn-bn-® 50 t]-sc kzo-I-c-W- k-tΩ-f-\Øn¬ Pm-Ym Iym-]v-‰≥ ]n-W-dmbn hn-P-b≥ B-Z-cn-°pw. A-hn-`-‡ I-ayq-Wn-Ãv ]m¿´n-bn¬ Aw-K-ß-fm-bn-cp-∂-h¿, A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ -Im-e-Øv {]ÿm-\-Øn-\p-th-≠n P-bn¬-hmkw A-\p-`-hn-®-h¿ Xp-S-ßn Ht´-sd-t]-sc k-tΩ-f-\-Øn¬ B-Z-cn-°pw. hn-hn-[ ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂v cm-Pn-h-®v kn. ]n.F-Ωn¬ tN¿∂ B-bn-c-tØm-fw t]¿-°v kzoI-c-Ww \¬-Ipw.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-02-08  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-02-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you