Page 1

2 Bkn-Uv B-{I-a-W-¯n-Â bph-Xn a-cn¨p

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

`-Iv-X k-l-{k-§-fm i-_-cn-a-e

tIm-´-bw: B-kn-Uv B-{I-a-WØn-\n-cbm-bn bph-Xn a-cn®p. \K-c-Øn¬ A-e-™p-Xn-cn-bp-∂ imen-\n(35)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-{Xn 7.30 Hm-sS \-K-cØn¬ [-\y Xn-tb-‰n-\v k-ao-]Øp h-®m-Wv bp-h-Xn-°p t\-sc B-kn-Uv B-{I-a-W-ap-≠m-bXv. Pn-√m- B-ip-]-{Xn-bn¬ {]m-Y-anI- ip-{iq-jbv-°p-ti-jw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te°v am-‰n-sb-¶nepw bph-Xn cm{Xn-tbm-sS a-cn-°p-I-bm-bn-cp ∂p. B-kn-Uv H-gn-®-Xn-s‚ Im-cWw hy-‡-a-√.

_kv bm{XnIsb A-]-am-\n-¨-bmsf t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn tIm´bw: kz-Im-cy-_- n¬ kv{Xosb A-]-am-\n-°m≥ {i-an-®bm-sf bm-{X-°m¿ ssI-Imcyw sN-bv-Xp t]m-en-kn¬- G¬-]n®p. C-Sp-°n h-≠n-s∏-cn-bm¿ apcn°-Sn {]-km-Zn(45)s\-bm-Wv t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-ØXv. Im-™n-c-∏≈n `m-K-Øp\n∂p tIm-´-b-tØ-°p h-cn-Ibm-bn-cp-∂ kz-Im-cy-_- n-emWv kw-`-hw. a-Zy-]n-®v _- n¬ I-bdn-b C-bmƒ bm-{X-°m-cnsb A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp∂p. Cu ka-bw bm-{X-°m-cn-bpsS `¿-Ømhpw Ip-sS-bp-≠m-bncp-∂p. Xp-S¿-∂v _- n¬ kwL¿-j-am-bn. _-kv tIm´-bw FØm-dm-b-t∏mƒ {]-km-Zv _- n ¬ \n-∂v Cd-ßn Hm-Sm≥ {i-an®p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v {]-kmZn-s\ a-‰p-bm-{X-°m¿ tN¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn ssI-Imcyw sN-bv-X-p. ]n-∂o-Sv Cu-Ãv t]m-en-kv ÿ-esØ-Øn {]-km-Zn-s\ I-Ã-Unbn-se-SpØp.

Sn-¸À tem-dn ho«n-te¡v C-Sn-¨p I-b-dn; ho«p-ImÀ c-£-s¸«-Xv X-e-\m-cn-g-bv¡v ]m-em: tSm-d-kp-am-bn Iq-´nbn-Sn-®v \n-b-{¥-Ww hn-´ Sn∏¿ tem-dn ho-´n-te-°v C-Sn®p I-bd - n. ho-´n-ep-≠m-bn-cp∂-h¿ X-e\ - m-cn-gb - v° - v c-£s∏-´p. C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS s\-®n-∏p-gq¿ sh≈-∏p-c P-Mv-j-\n-em-Wv A]-IS- w. ]m-dS- n-bn¬ im-¥Ω - bp-sS ho-´n-te°m-Wv Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p I-bd - n-bX - v. cm-a-]p-cw `m-K-Øp- \n-∂v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn Im-dn-s\ a-dn-I-S-°ptºmƒ ]m-em `m-K-Øp -\n∂p-≈ tSm-d-kp-am-bn Iq-´nbn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \nb-{¥-Ww \-jv-S-s∏-´ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v ho-Sn-s‚ `nØn X-I-cp-I-bpw tIm¨{Io-‰v ta¬-°q-c-bv-°v hn-≈ep-≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. Cu k-a-bw ho-´n ¬ im-¥Ω-bpw a-°-fm-b a-t\m-Pv, hn-t\m-Zv, [-\y, [-\y-bp-sS 12 h-b- p-≈ a-I-fpw D-≠mbn-cp-∂p. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p-Im ¿ Cu dq-´n¬ Sn-∏¿ tem-dn-Iƒ X-S-™p. A-an-X th-K-am-Wv A-]-I-S-Øn-\p Im-c-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

]-¥-f-Øp \n-∂p i-cw-Ip-Øn-bn-se-Øn-b Xn-cp-hm-`-c-W tLm-j-bm-{X-sb B-Nm-c s]-cp-a-I-tfm-sS tZ-h-kzw t_m¿-Uns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°p-∂p

i-_-cn-a-e: k-∂m-[m-\-Øv `-‡-k-l-{k-ß-sf-s°m-≠v \n-d™p.- ]-Øp-h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ a-I-c-kw-{I-a Zn-\-Øn¬ k-∂n-[m\-Øv C-{X-bpw A-ø-∏≥-am¿ F-Øn-bn-´n-√.- ]m-≠n-Øm-h-fw,- k∂n-[m-\w,- am-fn-I-∏p-dw a-cm-a-Øv sI-´n-S-Øn-s‚ Np-‰p-h-´w, ]p¬-taSv,- ln¬-tSm-∏v Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se sN-dn-b h-gn-I-fn¬ t]mepw `-‡-sc-s°m-≠v \n-d-™p-I-hn-™p. k-∂n-[m-\-sØ- h-en-b \-S-∏-¥-epw am-fn-I-∏p-d-sØ c-≠v \-S∏-¥-epw `-‡-k-l-{k-߃ ssIb-S-°n-bn-cn-°pI-bm-Wv. Iq-SmsX ]m-≠n-Øm-h-sØ hn-{i-a tI-{μ-hpw A-ø-∏ `-‡-sc-s°m-≠v \n-d-™p I-hn-™p,- ]-Xn-s\-´mw ]-Sn-°p-Xm-sg Xn-c-°v \n-b-{¥Wm-Xo-X-am-bn-cp-∂p. {]-[m-\ ]m¿-°n-Mv {Ku-≠p-I-fm-b {Xn-th-Wn, N-°p-]m-ew, ln¬-tSm-∏v Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ Xo¿-Ym-S-I-sc sIm-≠v \n-d™p. i-cw-Ip-Øn-bn-se aq-∂p Iyp tImw-π-Iv-kp-I-fpw P-\-\n-_nU-amWv. i-_-cn-a-e-bp-sS an-° {]-tZ-i-ß-fn-epw a-I-c-tPym-Xn Z¿i-\w Im-Wm≥ Xo¿-∞m-S-I¿ Iq-´w-Iq-´-am-bn ]¿-W-im-e-Iƒ sI´n X-º-Sn-®n-cp-∂p. ap≥-h¿-j-ß-sf A-t]-£n-®v C-Ø-h-W kzm-an A-ø-∏≥-am¿ X-ø-dm-°n-b ]¿-W-im-e-I-fpw h-f-sc Iq-Sp-X-em-bn-cp-∂p-. ]p-√p-taSp-h-gn-bpw ]m-≠n-Øm-h-fw h-gn-bpw F-Øn-b-`-‡-cp-sS F-Æ-hpw C-Ø-h-W {I-am-[o-X-am-bn h¿-[n-®n-cp-∂p. Xn-cp-hm-`-c-W-tLm-jbm-{X-bv-s°m-∏w F-Øn-b A-ø-∏`-‡-cp-sS F-Æ-hpw ap≥-h¿-jß-tf-°mƒ C-Ø-h-W Iq-Sp-X-em-bn-cp-∂p. C-Ø-h-W i-_-cn-a-e-bn¬ a-s‰m-cp a-\p-jy-a-e-bm-Wv cq-]-s∏-´Xv. s]m-º-e-ta-´n¬ sX-fn-bp-∂ a-I-c-tPym-Xn t\-cn-´p Im-Wm≥ Ign-bp-∂ ÿ-e-ß-fn-se-√mw h≥ `-‡-P-\-Xn-c-°m-Wv Im-Wm≥ Ign-™-Xv.

h-S-hm-XqÀ am-en-\y-{]-iv-\¯n ap-Jy-a-{´n C-S-s]-«p tIm-´-bw: \-K-c-Øn-se am-en\y-{]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\v ap-Jy-a-{¥n- D-Ω≥-Nm-≠n C-Ss]-´p. B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ A-t±-lw C-∂se am-en-\y -{]-iv-\w kw-_‘n-®v \-K-c-k-`m sN-b¿-am-\pam-bn t\-cn-´pw hn-P-b-]p-cw ]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-bn t^m-Wn-epw hn-j-bw N¿-® sNbv-Xp. \-K-c-k-`-bp-sS-bpw ]©m-b-Øn-s‚-bpw hn-i-Z-am-b a-dp-]-Sn tI-´ ti-jw ap-Jy-a{¥n Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa-∂mWv kq-N-\. C-∂-se cm-hn-se hn-P-b-]p-

cw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ss_-Pp sN-dp-tIm-´-bn-ep-am-bn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n hn-jbw t^m-Wn¬ kw-km-cn-®p. XpS¿-∂v, X-s∂ Im-Wm-s\-Øn-b \-K-c-k-`m sN-b¿-am-\p-am-bpw C-°m-cyw kw-km-cn-® ti-jw ho-≠pw hn-P-b-]p-cw ]-©m-bØv {]-kn-U‚n-s\ hn-fn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, X-ß-fp-sS `m-KØp \n-∂p-≈ hn-i-Zo-I-c-Ww tI-´ ti-jw am-{X-ta F-s¥-¶nepw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-hq-sb∂v hn-P-b-]p-cw ]-©m-b-Øv Bh-iy-s∏-´p.

\-K-c-k-`-bv-°pw hn-P-b-]p-cØn-\pw Kp-W-I-c-am-hp-∂ co-Xnbn-ep-≈ Xo-cp-am-\w h-cpw- Zn-hk-ß-fn-ep-≠m-hp-sa-∂m-Wv {]Xo-£-sb-∂v \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ Fw ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿ ]-d-™p. \-K-c-Øn-se am-en-\y -{]-iv\-߃ N¿-®-sN-øm≥ \m-sf ssh-Io-´v I-e-Iv-S¿ tbm-Kw hnfn-®n-´p-≠v. tbm-K-Øn¬ am-en\y- kw-kv-I-c-W-Øn¬ A-¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ I-gn-bp-sa∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv A-[n-IrX¿. am-en-\y- kw-kv-I-c-Ww kw_-‘n-®p-≈ s{]m-Pv-Iv-Spw tbm-

th-¼-\m-Sv Im-b P-\-Io-b I-½o-j³ kn-än-Mv \-S-¯n Ip-a-c-Iw: Im-b¬ kw-c-£-WØn-\p-≈ P-\-Io-b ]-cn-lm-cw tX-Sn th-º-\m-Sv Im-b¬ P-\-Iob I-Ωo-j≥ kn-‰n-Mv Ip-a-c-Iw {]m-tZ-in-I K-th-j-W tI-{μØn¬ \-S-Øn. tI-c-fm im-kv{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øm-Wv IΩo-j-s\ \n-tbm-Kn-®-Xv. Im-b¬ a-en-\o-I-c-Ww, ssI-tb-‰-߃ X-Æo¿-ap-°w _-≠v kr-jv-Sn-°p-∂ ]m-c-nÿnXn-I {]-iv-\-߃, hn-t\m-Z-k©m-cw h-cp-Øp-∂ Kp-W-tZ-m-j߃ F-∂n-ß-s\ hn-hn-[ hn-jb-ß-sf kw-_-‘n-®v hy-‡n-Iƒ, kw-L-S-\-I-ƒ F-∂n-h-cn¬ \n-∂v A-`n-{]m-b-ß-ƒ ti-J-cn®p. X-Æo¿-ap-°w _-≠v ]-co-£Wm¿-Yw H-t∂m c-t≠m h¿-jtØ-tb-°v Xp-d-∂n-Sp-I, s\¬Ir-jn-°m-bn Im¿-jn-I I-e≠¿ X-øm-dm-°p-I, Im-b-en-s‚

A-Xn¿-Øn \n¿-W-bn-®v ssItb-‰-߃ H-gn-∏n-°p-I, \n-e-hnep-≈ kw-c-£-W \n-b-a-߃ I¿-i-\-am-bn ]m-en-°p-I, Im-b ¬ sIm-≠v D-]-Po-h-\w I-gn-°p∂-h-cm-Wv Im-b-en-s‚ A-h-Imin-I-sf-∂v {]-Jym-]n-°p-I, Xt±-i kz-bw `-c-W ÿm-]-\-ßfp-sS tam-Wn-‰-dn-Mv sa-®-s∏-SpØp-I, ]-›n-a-L-´-Øn¬ \n-∂v

D-Zv-hn-®v Im-b-en-se-Øp-∂ F√m \-Zn-I-fp-sS-bpw kw-c-£-W ]m-t°-Pv X-øm-dm-°p-I Xp-S-ßnb hn-hn-[ \n¿-tZ-i-߃ tbm-KØn¬ D-b¿-∂p. e-`n-® F-√m \n¿-tZ-i-ß-fpw ]-cn-tim-[n-®v k-a-{K-am-b dnt]m¿-´v X-øm-dm-°p-sa-∂v A-[y£-X h-ln-® tUm. -{]-`m-Xv ]-Sv\m-b-Iv ]-d-™p.

th-º-\m-Sv Im-b¬ P-\-Io-b I-Ωo-j≥ Ip-a-cI-Øv \-SØnb kn-‰n-Mv

A-S-bn-cn-¡p-¶ Xm-dm-hv Iu-Xp-I-am-hp-¶p ap-≠-°-bw: A-S-bn-cn-°p-∂ Xm-dm-hv Iu-Xp-I-am-hp-∂p. ap≠-°-bw Io-®≥-]m-d sN-Ω-gØv cm-Pp-hn-s‚ ho-´n¬ h-f¿Øp-∂ Xm-dm-hm-Wv Iu-Xp-Iam-hp-∂-Xv. ho-Sn-s‚ aq-e-bn¬ C-´ \m-ev ap-´I - f - p-sS ]p-dØ - v 29 Zn-hk - w ap-ºm-Wv Xm-dm-hv A-Sbn-cn-°m≥ Xp-Sß - n-bX - v. k-ao-]w sN-√p-∂-h-sc Xmdm-hv sIm-Øn- Hm-Sn-°p-am-bn-cp∂p. 30 Zn-h-kw Xn-I-™-t∏m ƒ C-Xn¬ aq-∂v ap-´-Iƒ hn-cn™p. H-cp ap-´ C-\n-bpw hn-cnbm-\p-≠v. F-¥m-bm-epw h¿-jß-fm-bn tIm-gn-tb-bpw Xm-dmhn-s\-bpw h-f¿-Øp-∂ cm-Pp-hn\pw \m-´p-Im¿-°pw Iu-Xp-Ia - mA-S-bn-cn-°p-∂ Xm-dm-hv bn am-dp-Ib - m-Wv X - m-dm-hv.

Kw N¿-®-sN-øpw. A-tX-k-a-bw h-S-hm-Xq-cnse am-en-\y- kw-kv-I-c-W πm‚ v A-S-®p-]q-´n C-{X-bpw Zn-h-k-ßfm-bn-´pw H-∂pw kw-`-hn-®n-s√∂ a-´n-em-Wv \-K-c-k-`m A-[nIr-X-cp-sS {]-h¿-Ø-\-sa-∂v Bt£-]-ap-≠v. \n-e-hn¬ \-K-cØn-se am-en-\y-߃ ]-e ÿe-ß-fn-em-bn D-t]-£n-°p-I-bmWv. πm-Ãn-Iv I-h-dp-I-fn-em-°nbpw A-√m-sX-bpw X-≈p-∂ amen-\y-߃ Ip-∂p-Iq-Sn In-S-°pI-bm-Wv. Cu am-en-\y-߃ F-¥p sNøp-sa-∂ Im-cy-Øn¬ A-[n-Ir-

‰-an-√. Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´p-I-sf kw-_-‘n®v hn-hm-Z-Øn-\n-√. bm-Ym¿-Yy߃ Aw-KoI-cn-®p-≈ \n-e-]mSm-Wv F≥-.-F-kv-.-F-kn-t‚-Xv. \ym-b-am-b B-h-iy-߃-°pth-≠n i-‡-am-b- \n-e-]m-Sp-Ifm-Wv F-∂pw kzo-I-cn-®n-´p-≈Xv. ap-∂m-° k-ap-Zm-b-Øn-se km-º-Øn-I ]n-∂m-°-°m¿°p kw-h-c-Ww A-\p-h-Zn°m≥ k¿-°m¿ X-bm-dm-bn-s√¶n¬ A-Sp-Ø ]m ¿-e-sa-‚ v Xnc-s™-Sp-∏n¬ h-´-∏q-Py-am-bn-cn°pw ^-ew. tZ-h-kzw dn-{Iq-´p-sa-‚ v t_m ¿-Uv cq-]oI-cn-®v \n-b-a-\ \-S-]-Sn-Iƒ D-S≥ ]q¿-Øn-bm°-Ww. C-Xn-\v C-\n-bpw \n-b-aX-S- -ap-≠m-°p-∂-h¿ P-\-ßsf t\-cn-tS-≠n-h-cpw. `-c-W-LS-\ A-\p-im-kn-°p-∂ 50 i-X-

]m-em: kw-L¿-j-c-ln-X Imw]-kpw I¿-tam¬-kp-I-hpw tkh-\-k-∂-≤-hp-am-b Iu-am-c-hpw cm-jv-{S-]p-\¿-\n¿-am-W-Øn-\p hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv hn-Zym¿-YnIƒ-°n-S-bn¬ tI-c-f-Øn-se B-Zy-sØ Imw-]-kv Bw B-Zvan ]m¿-´n bq-\n-‰n-\v ]m-em sk ‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pn¬ Xp-S-°am-bn. hn-Zym-`ym-k-Im-e-L-´w Bi-b-]-c-am-b A-Sn-Ø-d cq-]-s∏Sp-Øn X-ß-fp-sS-bpw \m-Sn-s‚bpw `m-hn tim-`-\-am-°m-\m-Wv Ip-´n-Iƒ {i-≤n-t°-≠-sX-∂v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz.-A\n¬ sF-°-c k-tμ-i-Øn¬ ]d-™p. Pn-√m sk-{I-´-dn A-Uz. Dss_-sZ-Øv, Xm-eq-°v tIm- -HmUn-t\-‰¿ tPm¿-Pv tPm-k-^v, sk-{I-´-dn A-\o-jv tXm-a-kv kw-km-cn-®p. tdm-Wn tPm-kns\ tIm Hm-Un-t\-‰-dm-bn Xn-cs™-Sp-Øp.

ss{I-kv-X-h k-`-bv-¡v ]n Sn tXm-a-knsâ kÀ-«n-^n-¡-äv B-h-iy-an-Ã: sI.kn.ssh.Fw sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n cq-]-X-bn-se ssh-Zn-I¿-s°-Xn-tc ]n -Sn tXm-a-kv Fw.]n. \-S-Øp-∂ ]-cm-a¿-iw cm-jv-{So-b A¬-∏-Xzw \n-d™-Xm-sW-∂pw ss{I-kv-X-h k-`-bv-°v ]n -Sn tXm-a-kn-s‚ k¿-´n^n-°-‰v B-h-iy-an-s√-∂pw sI.kn.ssh.Fw C-Sp-°n cq-]-Xm {]kn-U‚ v kn-tPm sUm-an-\n-°v ]-d-™p. ssh-Zn-I-sc A-[n-t£-]n°p-∂ Fw.-]n-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-Iƒ tIm¨-{K-kn-s‚-tbm bp. Un.F-^n-s‚-tbm F-∂p hy-‡-am-°-W-sa-∂pw sI.kn. ssh. Fw C-Sp-°n cq-]-Xm `m-c-hm-ln-Iƒ sN-dp-tXm-Wn-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. sI.kn.ssh.Fw cq-]-Xm U-b-d-Iv-S¿ ^m. tPm-k-^v ]u-Δ-Øn¬, P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn-Pp am-Xyp, `m-c-hm-ln-I-fm-b C-e-∂q¿, jn_p tXm-a-kv, F-_n Im-™n-cw X-d-t∏¬, tkm-Wn-bm A-°q-‰v, \o\p a-cn-b kw-km-cn-®p.

ho-Sn-\v Xo-¸n-Sn-¨p Kr-l-\m-Y-\v Kp-cp-X-c-am-bn s]m-Å-te-äp

]-Ø-\w-Xn-´: ho-Sn-\v Xo∏n-Sn-®p Kr-l-\m-Y-\v Kp-cp-X-c-am-bn s]m≈-te-‰p. Ip-º-fmw-s]m-bv-I-bv°pk-ao-]w X-e-Øn-d am-¶p-gn In-gt°-Xn¬ Ip-™n-cm-a(60)\m-Wv s]m-≈-te-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv°v 12.-15Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. C-bm-sf ]-Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw ssh-Io-t´m-sS B-tcm-Ky-\n-e h-jfm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.

Ip-a-c-Iw: a-\- n¬ sam-´n-´ tam-l-w H-Sp-hn¬ ]q-h-Wn-™Xn-s‚ k-t¥m-j-Øn-em-Wv Ip-a-c-Iw kz-tZ-in k-Pn. Ip-ac-Iw sX-°pw-`m-K-Øv k-Pn `h-\n¬- k-Pn tKm-]n-\m-Ym-Wv (43) X-s‚ tam-l-am-b a¬-ky Ip-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw i-bn°p-∂ in¬-∏w ho-´p-ap-‰-Øv Xo¿-Ø-Xv. H-º-Xv A-Sn \o-f-ap-≈in¬-∏-am-Wv k-Pn ho-´p-ap-‰Øv H-cp-°n-bn-cp-∂-Xv. a¬-ky I-\y-I-bp-sS in¬-∏w ]-e ÿ-e-Øp-s≠-¶n-epw a-¬-ky Ip-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw H-Øv i-bn-°p-∂-Xv B-Zy-am-bm-Wv B-hn-jv-I-cn-®-sX-∂v k-Pn tKm-]n-\m-Yv ]-d-™p. kna‚pw I-ºn-bpw D-]-tbm-Kn-®v a¬ky-I-p-am-cnbpw Ip-am-c\pw

\n¿-an-® in¬-∏w ]q¿Øn-bm-°m≥ H-∂-c-amkw th-≠n-h-∂p. t^mt´m-{K-^n-bn¬ ]-cn-N-bap-≈ k-Pn in¬-∏ -\n¿am-Ww Hu-tZym-Kn-I-ambn ]Tn-®n-´n-√. 1982¬ G-gmw ¢mkn¬ ]Tn-°p-tºmƒ Pn√m X-e-Øn¬ \-S-∂- {]hr-Øn ]-cn-N-b a¬-kc-Øn¬ c-≠mw ÿm\w e-`n-®-tXm-sS-bm-Wv in¬-∏ \n¿-am-Ww F∂ B-i-bw D-S-se-SpØ-Xv. ho-Sn-s‚ Np-a-cpI-fn¬ c-hn-h¿-a Nn-{X߃ kn-a‚n¬ \n¿-an®m-Wv Xp-S-°w. B-\bp-sS in¬-∏-am-Wv B-

Zyw D-≠m-°n-b-Xv. C-Xn-\p-e-`n-® t{]m-¬-kml-\-am-Wv B-dv A-Sn D-b-c-ap≈ Kp-cp-tZ-h {]-Xn-a \n¿-an°m-≥ Im-c-Ww. Xp-S¿-∂v -\-Sn im-ep-ta-t\m-s‚ ho-´n¬ Xr∏q-Wn-Øp-d A-c-hn-μm-£ tat\m-s‚ A¿-[-Im-b {]-Xn-a \n¿-a-n-®p. K-W-]-Xn-bp-sS-bpw km-bn_m-_-bp-sS-bpw {]-Xn-a-Iƒ Hm¿-U¿ A-\p-k-cn-®v sN-bvXp-sIm-Sp-Øp. B-h-iy-°m¿ h-∂m¬ a¬-kyIp-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw i-bn-°p-∂ {]-Xn-abpw \n¿-an-®p \¬-Ipw. am-Xmhv im-¥-Ω-bpw `m-cy Zo-]-bpwa-°-fm-b ao-\m-£n-bpw \n-thZpw A-S-ßp-∂-Xm-Wv k-Pn-bpsS Ip-Spw-_w.

i-_-cn-a-e: A-]-I-S-§Ä Ip-d-ª-Xv N-cn-{Xt\-«w F-cp-ta-en: i-_-cn-e Xo¿-∞m-SIm-e-Øn-\v ]-cn-k-am-]v-Xn-bmbn. 20\m-Wv i-_-cn-a-e \-S A-Sbv-°p-I. a-I-c-tPym-Xn Z¿-i-\tØm-sS Xo¿-∞m-S-I Xn-c-s°mgn-™p. C-Ø-h-W hm-l-\m-]I-S-߃ Ip-d-™-Xv N-cn-{X t\´-am-hp-I-bm-Wv. h-cpw Zn-h-k-ßfn¬ Xo¿-∞m-S-I-cp-sS Xn-c-°v Ip-d-bp-sa-¶n-epw tdm-Up-I-fnse t]m-en-kv Im-h-¬ i-‡-ambn Xp-S-cm-\m-Wv Xo-cp-am-\w. C-∂-se a-I-c-tPym-Xn I-gn™p-≈ Xo¿-∞m-S-I-cp-sS Iq-´tØm-sS-bp-≈ a-S-°-bm-{X A]-I-S c-ln-X-am-°m≥ h≥ t]men-kv k-∂m-l-ap-≠v. Pn-√m-t]men-kv No-^v F ]n Zn-t\-iv C-∂se cm-{Xn ap-X¬ ]p-e-cpw h-sc-

am-\w C-hn-sS-bpw ]m-en-°-s∏´m¬ a-Xn. ssl-μ-h¿-°v 32 iX-am-\-hpw a-‰p-hn-`m-K-°m¿-°v 18 i-X-am-\-hp-am-Wv kw-h-c-Ww \n-›-bn-®n-cn-°p-∂-Xv. tZ-hkzw dn-{Iq-´v-sa‚ v t_m¿-Un¬ a-‰p- hn-`m-K-߃-°p \n-b-a-\w \¬-tI-≠-Xn-√m-Ø-Xn-\m¬ CXp ap-∂m-°-hn-`m-K-Øn-se kmº-Øn-I ]n-∂m-°-°m¿-°p \¬-I-Ww. F≥-. F-kv-.F-kv- i-–n-°p∂-Xv \m-b-∑m¿-°p-th-≠n-b-√. ap-gp-h≥ k-ap-Zm-b-߃-°pw th-≠n-bm-Wv. \m-b¿ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-°v cm-{„o-b-an-√, cm-{„o-b A-`n-{]m-b-ap-≠v. k-aZq-c-Øn≥- \n-∂p ]n-t∂m-´p-t]mbn-´n-√. i-cn-Zq-cw ]m-en-t°-≠n h-∂n-´p-≠v. \-√-Im-cy-ß-tfm-Sv ]q¿-W-am-bn k-l-I-cn-°pw. sX-‰n-s\-Xn-tc {]-Xn-]-cn-°pw.

X¿-°v H-cp D-d-∏p-an-√. \-K-c-Øn ¬ ]-e ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂m-bn ti-J-cn-°p-∂ am-en-\y-߃ ]Ip-Xn-bn-te-sd-bpw hn-hn-[-bn-Sß-fn-em-bn I-Øn-®p-I-f-bp-Ibm-Wv. -ti-jn-°p-∂-h πm-Ãn-Iv I-h-dp-I-fn-epw a-‰p-am-°n ]-e ÿ-e-ß-fn-em-bn ti-J-cn-°p-Ibm-Wv. tlm-´¬, C-d-®n, a-¬-ky amen-\y-߃ ÿm-]-\-߃ kz¥w sN-e-hn¬ kw-kv-I-cn-°m ≥ kw-hn-[m-\-sam-cp-°n-b-XpsIm-≠m-Wv \-K-c-k-` C-Xp-hsc {]-iv-\-ß-sfm-∂pw A-`n-apJo-I-cn-°m-Ø-Xv.

Bw B-Za-v n Imw-]k - v bq-\n-än-\v Xp-S-¡-w

k-Pn-bp-sS tam-lw ]q-h-Wn-ªp; aÂ-ky-Ip-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw inÂ-¸-am-bn

]m-bw D-≠m-bn-√.G-sd-bpw sNdn-b tXm-Xn-ep-≠m-b A-]-I-Sß-fm-bn-cp-∂p. i-_-cn-a-e bm{X-bv -°n-sS 11,500 hm-l-\-߃ h-gn-bn¬ X-I-cm-dn-em-b-Xm-bn tk-^v tkm¨ A-[n-Ir-X-cp-sS hn-hn-c-ti-J-c-W dn-t]m¿-´n¬ ]d-bp-∂p. B-sI 22 e-£w hm-l\-߃ i-_-cn-a-e-bn-te-°v bm{X sN-bv-Xn-´p-s≠-∂m-Wv tkkv t^m-Wn-s‚ Im-a-d-I-fn-se I-W-°p-Iƒ. sI.F-kv. B¿. a-I-c-tPym-Xn I-gn-™v Xo¿-∞m-S-I-cp-sS a-S-°-bm-{X kp-cSn.kn 83,000 {Sn-∏p-I-fpw \-S-Øn£n-X-am-°m-\m-bn C-∂-se F-cp-ta-en-bn¬ tdm-Uv tk-^v . tdm-Uv \n-d-™v t]-´-Xp-≈¬ tkm¨ A-[n-Ir-X¿ ]-t{Sm-fn-Mv dm-en-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂p \-S-∂n-cp-∂ F-cp-ta-en-bn¬ Subpw F-cp-ta-en-bn¬ Iymw-]v sN- ¬ D-≠m-b-sX-∂v tdm-Uv tk-^v ¨ C-t∏mƒ hn-P-\-am-Wv. bv-Xm-Wv {I-ao-I-c-W-߃ \¬- tkm¨ t\m-U¬ Hm-^n-k¿ ]n A-]-I-S-߃ Ip-d-bv°m-\mIn-b-Xv. C-Ø-h-W B-sI 92 A- Sn kp-\n¬-_m-_p ]-d-™p. b-Xv I-W-a-e tdm-Un-¬ h-en-b A-]-I-S-ß-fn-sem-∂pw B-f- bm-{Xm -hm-l-\-߃-°v hn-e-°v ]-I-S-ß-f-m-Wv i-_-cn-]m-X-bn

IpSn-tb-ä-¡m-sc- kw-c-£n-¨p-Å ]-cn-Øn-Xn kw-c-£W-ta A-\p-h-Zn¡q: kp-Ip-am-c³ \mbÀ I-´-∏-\: A-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰°m-tc-bpw P-\-hm-k tI-{μ-ßfpw Ir-jn `qan-bpw tXm-´-ß-fpw P-\-ß-fp-sS Po-h-t\m-]m-[n-Ifpw kw-c-£n-®p-≈ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Ww am-{X-ta A-\p-hZn-°p-I-bp-≈q-sh-∂v F≥.-Fkv.-F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. I-´-∏-\bn¬ \-S-∂ ssl-td-©v bq-\nb≥ \m-b¿ a-lm-k-tΩ-f-\w DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-\-[n-Ir-X Ip-Sntb-‰-ß-fpw {]-Ir-Xn Nq-j-Whpw A-\p-h-Zn-°m≥ ]m-Sn-√. CXm-Wv F≥-.-F-kv-.-F-kn-s‚ \ne-]m-Sv. C-hn-sS Po-hn-°p-∂-h¿ a\p-jy-cm-Wv. A-h-cp-sS A-hIm-i-߃ kw-c-£n-°-s∏-SWw. F-¥p km-l-N-cy-߃ D≠m-bm-epw Cu- \n-e-]m-Sn¬ am-

15 P-\phcn 2014 _p[≥

{]-iv-\m-[n-jvTn-X \n-e-]m-Sp-Ifm-Wv F≥.-F-kv-.F-kn-t‚-Xv. km-aq-lnI A-\o-Xn-s°-Xn-tc {]-Xn-I-cn-°pw. C-Xn¬ cm-{„ob-an-s√-∂pw F≥-.F-kv-.F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]-d-™p. I-´-∏-\-bn-se A-a¿ P-hm≥ bp-≤-kv-am-c-I-Øn¬ ]p-jv-]-N{Iw A¿-∏n-®-Xn-\v ti-j-am-Wv A-t±-lw k-tΩ-f-\ \-K-cn-bn¬ F-Øn-b-Xv. ssl-td-©n-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂m-bn Bbn-c-°-W-°n-\v B-fp-Iƒ ]s¶-Sp-Ø k-tΩ-f-\-Øn¬ h-®v cm-P-Ip-am-cn F≥.-F-kv.-F-kv. tIm-f-Pn¬ H-cp tIm-Sn cq-] sNe-hn¬ \n¿-an-® h-\n-Xm tlmÃ-en-s‚-bpw cm-Pm-°m-Sv A-acm-h-Xn I-c-tbm-K-ß-fp-sS D-ZvLm-S-\-hpw tN-‰p-Ip-gn, \-ØpI-√v, Im-©n-bm¿, A-ø-∏≥tIm-hn ¬, ]m-Wn-∏m-d, h-en-b-

I-≠w I-c-tbm-K-߃ ]p-XpXm-bn ]-Wn-I-gn-∏n-°p-∂ F≥.F-kv.-F-kv. i-Xm-_v-Zn kv-am-cI a-μn-c-ß-fp-sS in-em-ÿm-]\-hpw h-\n-Xm kzm-{i-b kw-L߃-°pw kz-bw kw-cw-`-I-Xz {Kq-∏p-Iƒ-°p-ap-≈ hm-bv-]m hnX-c-W-hpw h-\n-X-Iƒ-°m-bp≈ C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw k-ap-Zm-b Aw-K߃-°p-≈ Nn-In-¬km k-lmb hn-X-c-W-hpw A-t±-lw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ F≥.-F-kv.-Fkv. bq-Wn-b≥ {]-kn-U‚ v B¿ a-Wn-°p-´≥ A-[y-£-X h-ln®p. a-[p-Ip-am¿ tIm-bn-°¬, A-Uz. Fw -F-kv tam-l≥, sI -sI Ir-jv-W-]n-≈, sI -B¿ kp-Ip-am-c≥ \m-b¿, Fw -kn {io-Ip-am¿, kp-a c-ho-{μ≥ kwkm-cn-®p.

G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv aq-e-am-sW∂m-Wv hn-e-bn-cp-ج. C-∂se cm-{Xn t]m-en-kpw tam-t´m¿ hm-l-\- h-Ip-∏pw D-d-°-sam-gn™v k-Zm Pm-{K-X-bn-em-bn-cp∂p. a-I-c-tPym-Xn Z¿-i-\w I-gn™v \n-e-bv-°-en-se ]m¿-°n-Mv {Ku-≠p-I-fn-se hm-l-\-ß-sfbm-Wv B-Zyw I-S-Øn-hn-´-Xv. Fcp-ta-en dq-´v h-gn-bm-Wv hm-l-\ß-tf-sd-bpw a-S-ßn-b-Xv. ]p-e¿s®-h-sc hm-l-\-ß-fp-sS H-gp°m-bn-cp-∂p. kn-·¬ sse-‰p-Ifp-am-bn tdm-Un-se Hm-tcm P-Mvj-\n-epw t]m-en-kv kw-Lw Imh-ep-≠m-bn-cp-∂p. t]m-en-kns‚-bpw tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip∏n-s‚-bpw {]-tXy-I ]-t{Sm-fnMpw \-S-∂p.

ss]-\m-¸nÄ- IÀ-j-I-cp-sS-bpw- hym-]m-cn-I-fp-sS-bp-wtZ-io-b-kw-K-aw 18 ap-XÂ sXm-Sp-]p-g: ss]-\m-∏nƒ- I¿j-Ic - p-sS-bpw- hym-]m-cn-If - p-sSbp-w- tZ-io-bk - w-Ka - w- s - s]-\m∏nƒ- D-¬k - h - v˛- 2014- hm-g° - p-fØv- 18,- 19,- 20 Xn-øX - n-If - n¬- \-S°pw. ss]-\m-∏n-fn-\pw- ss]-\m∏nƒ- D¬-∏∂ - ß - ƒ-°pw- h¿-[n®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ hm-Wn-Pykm-[y-XI - f - pw I¿-jI - c - p-sS {]iv-\-ß-fpw N¿-® sN-øp-∂-Xn\m-bn- ss]-\m-∏nƒ- ^m¿-ta-gk v- vA-tkm-kn-tb-j\ - m-Wv- ]-cn-]mSn- kw-LS- n-∏n-°p-∂X - v. A-tkmkn-tb-j-s‚ c-P-X Pq-_n-en h¿-j-am-Wn-sX-∂v kw-Lm-SI¿- A-dn-bn-®p. 18\p hm-g° - p-fw- ss]-\m-∏n ƒ- \-Kd - n¬- ^vf - h - ¿- tjm,- Im¿jn-Ih - n-f{- ]-Z¿-i\ - w- F-∂n-h \S-°p-w. ]-I¬- c-≠n-\v- \m-j \¬- ss]-\m-∏nƒ- ao-‰v- B-cw-`n°pw. Pn-√m- ]-©m-bØ - v- {]-knU‚ v- A-Uz. F¬-tZm-kv- Ip-∂-

∏n-≈n- D-ZL v- m-S\ - w- sN-øpw. \men-\v- kmw-kvI - m-cn-It- Lm-jbm-{X B-cw-`n-°pw. Xp-S¿-∂vtN-cp-∂ k-tΩ-f\ - w- P-eh - n-`h - a-{¥n- ]n- sP tPm-k^ - v- D-ZL v- m-S\w- sN-øpw-. tPm-k^ - v- hm-gb - v°≥- A-[y-£\ - m-hpw. a-{¥nA-\q-]v- tP-°_ - v- Pq-_n-en- h¿j-Zo-]w- sX-fn-°pw. hn-hn-[ kwÿm-\ß - f - n-se I¿-jI - ¿-°pwhym-]m-cn-Iƒ-°pw- ]n- Sn- tXm-akv- Fw-]n- sa-at- ‚m- \¬-Ipw. XpS¿-∂v- A-ar-X sI kp-Zs - ‚ `-cX - \m-Sy-hpw- sIm-®n¬- kr-jSv- n-bpsS \r-Ø Km-\k - ‘ - y-bpw- A-ctß-dpw. c-≠mw- Zn-hk - a - m-b 19\p cmhn-se 9.30\v- ss]-\m-∏n¬- ]m-NI-a¬ - k-ch - pw- ss]-\m-∏n-fn-s‚ ap-ey-h¿-[n-X D¬-∏-∂-ß-sf kw-_‘ - n-®v- N¿-®m- ¢m-kpw- \S-°pw. ]-I¬- 1.30\v- ss]-\m∏nƒ- Ir-jn- kw-_‘ - n-®v- sk-an-

\m¿- \-S° - pw. ssh-Io´v- A-©n\v- I¿-jI - k - t- Ω-f\ - w- tN-cpw-. tPm-k^ - v- hm-gb - v° - ≥- Fw-. F¬-.F A-[y-£\ - mhp-w.- a{¥n- sI _m-_p- D-ZvL - m-S\ - wsN-øpw. Xp-S¿-∂v- tKm-]n-\m-Yvap-Xp-Im-Sn-s‚ am-Pn-Iv- tjm. 20\v- ssl-sS-Iv- Ir-jn,- k-Ωn-{iIr-jn- F-∂n-h kw-_‘ - n-®vsk-an-\m-dp-Iƒ- \-S° - pw. sshIo-´v- A-©n-\p tN-cp-∂ k-am-]\-kt- Ω-f\ - w- {] ^. sI hn- tXma-kv- D-ZL v- m-S\ - w- sN-øpw. Ir-jna-{¥n- sI ]n- tam-l\ - ≥- ap-Jy{]-`m-jW - w- \-SØ - pw. Xp-S¿-∂vdn-an- tSm-an-bpw- kw-Lh - pw- Km-\ta-f A-hX - c - n-∏n-°pw. hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬- kw-Lm-SI - k - an-Xn- sN-b¿-am≥- tPm-kv- s]-cpºn-≈n-°p-t∂¬,- P-\d - ¬- I¨ho-\¿- tPm-kv- I-f∏ - p-c,- hn- ]nNm-t°m-®≥,- P-bnw-kv- tXm-´pam-cn-°¬- ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

15 P\phcn 2014 _p[≥

kottayam/IDK

{]-hm-N-I k-tµ-iw D-WÀ-¯n \m-sS-§pw B-tLm-jw C-Sp-°n: a-l-√p-I-fp-sS-bpw anem-Zv I-Ωn-‰n-I-fp-sS-bpw kw-bpIvv-Xm-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√-bp-sS hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ \-_n-Zn\w B-tLm-jn-®p. s\-ø-t»-cn,tIm-´-I-h-e, I-cn-a-Æq¿ a-l-√pI-fp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn ¬ \-_n-Zn-\ k-tμ-i dm-en kwL-Sn-∏n-®p. C----- ∂-se cm-hn-se 8.---30\v tIm-´-I-h-e-bn¬ \n-∂v Bcw-`n-® dm-en s\-ø-t»-cn I-h-e h-gn tX-°n≥-Iq-´w P-Mv-j-\n¬ k-am-]n-®p.aq------ ∂p Zn-h-k-am-bn \S-∂p-h-∂ \-_n-Zn-\m-tLm-jw Ip-´n-I-fp-sS hn-hn-[ I-em-]-cn]m-Sn-I-tfm-Spw A-∂-Zm-\-tØmSpw Iq-Sn k-am-]n-®p. ssl---td-©n-se hn-hn-[ a-l√p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-_nZn-\-tLm-j-hpw dm-en-I-fpw A∂-Zm-\-hpw \-S-∂p. A-Sn-am-en Su¨ Pp-am a-kv-Pn-Zn-\p Io-gn-¬ A-Sn-am-en Su-Wn¬ B-tLm-jI-c-am-b tLm-j-bm-{X kw-LSn-∏n-®p. C-amw \u-jm-Zv _m-Jhn t\-Xr-Xzw \¬-In. a-∂m-¶m-

an-em-Zv i-co-^v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xq-°p-]me-Øv kw-L-Sn-∏n-® an-em-Zv kwK-aw I´-∏-\ Pp-am a-kv-Pn-Zv Camw d-^o-Jv aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p e, C-cp-∂q-td-°¿, s]m-fn-™]m-ew, A-Sn-am-en a-{Z-k-I-fp-sS Io-gn-se tLm-j-bm-{X-I-fpw au-en-Zv ]m-cm-b-W-hpw \-S-∂p.

aq-∂m¿, Iq-º≥-]m-d, Hm-Sm-°mkn-‰n, sh-≈-Øq-h¬, i-eymw]m-d, ap-Xp-hm≥-Ip-Sn, B-\®m¬, ]-h¿-lu-kv, sIm-∂-Ø-

Sn, C-cp-ºp-]m-ew, ]-Ømwssa¬, ap-cn-°m-ti-cn, a-Ω-´n°m-\w, ap-cn-°n≥-sXm-´n, tImhn¬-I-S-hv a-l-√p-I-fp-sS t\-Xr-

Xz-Øn¬ hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-SnI-fm-Wv \-_n-Zn-\ B-tLm-jtØm-Sv A-\p-_-‘n-®v kw-L-Sn∏n-®n-cp-∂-Xv. an-em-Zv i-co-^v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ an-em-Zv kw-Kaw-˛ 2014 a¿-lqw lm-Pn sI Fw A-_v -Zp¬ Jm-Zn¿ au-e-hn \-Kdn¬ (Xq-°p-]m-ew ]-ªn-Iv sse{_-dn {Ku-≠v) kw-L-Sn-∏n-®p. I´-∏-\ Pp-am-a-kv-Pn-Zv C-amw d^o-Jv aue-hn A¬ Iuk-cn DZv-LmS-\w sN-bvXp. tIm-X-awKew l-ssk-\m¿ aue-hn ap-Jy{]-`mj-Ww \-SØn. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am ≥ ap-l-Ω-Zv k-eow au-e-hn A[y-£-X h-ln-®p. Fw sI A–p- -emw au-e-hn A¬ l-k\n, C sI jm-Pn C-f-∏p-¶¬, sI F-kv im-lp¬ l-ao-Zv au-e-hn, A-_v -Zp¬ h-lm-_v au-e-hn Ckvv-em-ln, A≥-km-cn au-e-hn A¬ Jm-kn-an, lm-^n-kv A-jvd-^v au-e-hn \-Pv-an, A-_v-Zp¿ djo-Zv au-e-hn A¬ Jm-kn-an, \n-

km¿ a-u-e-hn, dn-bm-kv A-l-ΩZv au-e-hn, \-ko¿ B-ep-Ωq-´n-¬ kw-km-cn-®p. jw-kp¬ C-kv emw P-am-A-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ Ip-a-fn-bn¬ \-_n-Zn-\w B-tLm-jn-®p. P-am-A-Øv tImw-]u-≠n¬ \n-∂m-cw-`n-® \-_nZn-\ k-tμ-i dm-en sIm-√w-]-´-S, h-en-b-I-≠w, Ip-a-fn Su¨ F∂n-hn-S-ß-fn-eq-sS P-am-A-Ønse-Øn k-am-]n-®p. ss_-°v dm-en Ip-a-fn {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv ]n c-m-a¿ ^v-fm-Kv-Hm-^v sN-bv-Xp. tNm-‰p-]m-d, h-≠n-s∏-cn-bm¿, Idp-∏p-]m-ew, æm-a-e, ]m-º-\m¿, aq-¶-em¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Np‰n-k-©-cn-®v ssh-Io-´v G-gp-aWn-tbm-sS G-e-∏m-d-bn ¬ k-am]n-®p. dm-en-°v sI -kn A≥-km-cn, sk-{I-´-dn ]n ]n d-low, sI -F \m-kn-dp-±o≥ au-e-hn A¬-Jmkn-an-, F A-–p- -emw, Pm-^¿ A-–p¬-h-lm-_v, k-^-dp-√mJm≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

3

aZv-lvd-kqÂtIm¬-^-d³-kv 17\v Ip-a-fn-bn Ip-a-fn: P-am-A-Øv s^-U-td-js‚-bpw Z-£-W tI-c-fm e-Pv-\Øp¬ ap-A-√n-ao≥ s]-cn-bm¿ ta-J-e-bp-sS-bpw B-`n-ap-JyØn¬ {]-hm-N-I k-tμ-i dm-enbpw a-Zv-lp-d-kq¬ tIm¨-^d≥-kpw Ip-a-fn-bn¬ \-S-°pw. 17\v cm-hn-se 9\v Ip-a-fn an-em-Zv \-K-dn¬ (]-©-bm-Øv ssa-Xm\w) h-≠n-s∏-cn-bm¿ a-kv-PnZp¬-\q¿ P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v F-kv -D-a-dp¬-^m-dq-Jv ]-Xm-I Db¿-Øp-∂-tXm-sS ]-cn-]m-Sn-°v Xp-S-°-am-hpw. D-®-bv-°v aq-∂n-\v sN-fn-a-S-°h-e-bn¬ \n-∂m-cw-`n-°p-∂ {]hm-N-I k-tμ-i-dm-en k-tΩ-f-\\-K-cn-bn¬ F-Øp-∂-tXm-sS aZv-lp-d-kq¬ tIm¨-^-d≥-kv B-cw-`n-°pw.--- kzm-K-X kw-Lw sN-b¿-am-\pw Ip-a-fn jw-kp¬ C-kv-emw No-^v C-am-ap-am-b sI -F \m-kn-dp-±o≥ au-e-hn A¬Jm-kn-an A-[y-£-X- h-ln-°pw.

sI.---Fw.---ssh.---F-^v kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bv-°¬ Ppss\-Zv a-Zv-lp d-kq¬ -tIm¨-^d≥-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. PwC-ø-Øp¬ D-e-a tIm-´-bw Pn-√m {]-kn-U‚ v hn -F-®v A-en-bm¿ au-e-hn {]-hm-N-I k-tμ-iw P\-lr-Z-b-ß-fn-te-°v F-∂ hnj-b-Øn¬ {]-`m-j-Ww \-SØpw. Fkv.F-kv.F¬.kn, πkv-Sp hn-`m-K-ß-fn¬ D-∂-X hn-Pbw I-c-ÿ-am-°n-b Ip-´n-Iƒ°pw Z-£n-W tI-c-fm C-kv-emwa-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv \-SØn-b ]-co-£-bn¬ G-‰-hpw IqSp-X¬ am¿-°v hm-ßn-b Ip-´n-Isf-bpw tbm-K-Øn¬ A-\p-tamZn-°pw. kzm-K-X kw-Lw P-\-d¬ I ¨-ho-\¿ F -A-–p- -emw, aue-hn lw-k-Øp¬ J-dm¿, \ujm-Zv \-Pv-an, sI -kn A≥-km-cn, ssl-t{Zm-kv ao-cm≥, Fw -F k°o¿ kw-km-cn-°pw.

1-˛- s\-ø-t»-cn,- tIm-´-°-h-e, I-cn-a-Æq¿ a-l-√p-I-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ kwbp‡ \-_n-Zn-\ k-tμ-i dm-en. 2 -˛- A-Sn-am-en Su¨ Pp-am a-kv-Pn-Zns‚ Io-gn¬ \S∂ tLm-j-bm-{X. 3 ˛- Ip-a-fn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® \-_n-Zn-\ dm-en. 4˛ ]-Ømw-ssa¬ Pp-am a-kv-Pn-Zns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \SØnb dmen

C¶v K-Xm-K-Xw \n-tcm-[-n-¨p D-Sp-º-∂q¿: sXm-Sp-]p-g-˛-D-Sp-º∂q¿ tdm-Un¬ Sm-dn-Mv \-S-°p∂-Xn-\m¬ C-Xp-h-gn-bp-≈ KXm-K-Xw \n-tcm-[n-®-Xm-bn Akn-kv-‰‚ v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]n.---U-ªyq.---Un Adn-bn-®p. C-Xp-h-gn t]m-tI-≠ hm-l-\-߃ R-dp-°p-‰n-˛-G-gpap-´w ss_-]m-kv h-gn t]m-IWw.---

]cn-]mSn  sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-∏¬ ssa-Xm-\n: sh¬-s^-b¿ ]m¿´n Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ hn-i-Zo-I-c-W k-tΩ-f\w-˛ 5.00  tN-‰p-Ip-gn a-cn-b≥ sk‚¿: tdm-Uv kp-c-£m hmcm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ss{U-h¿-am¿-°v tdm-Uv-kp-c£m ]-cn-io-e-\w-˛ 8.30

Adnbn-¸pIÄ

ap-cn-¡m-tÈ-cn ]m-h-\m-ß tIm-f-Pn sk-an-\mÀ sN-dp-tXm-Wn: C-¥y-bn¬ \-S∏m-Im≥ t]m-Ip-∂ km-[-\-˛ tk-h-\ \n-Ip-Xn- k-{º-Zm-bsØ-∏-‰n hn-i-I-e-\w \-S-Øm\pw k-aq-l-Øn-s‚ hn-hn-[ taJ-e-I-fn¬ hn-j-b-sØ-∏-‰n Ah-t_m-[w kr-jv-Sn-°m-\p-am-bn ap-cn-°m-t»-cn ]m-h-\m-flm tIm-f-Pv sIm-ta-gv-kv hn-`m-KØn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ 16, 17 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tZ-io-b sk-an\m¿ \-S-Øpw. Im-e-Sn {io i-¶-cm-Nm-cy k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm. Fw -kn Zn-eo-]v-Ipam¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. C-Sp°n cq-]-Xm-[y-£≥ am¿ am-Xyp B-\n-°p-gn-°m-´n¬ A-[y-£X h-ln-°pw. cq-]-X hn-Zym-`ymk sk-{I-´-dn ^m. tPm-kv I-cnth-en-°¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øpw. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ d-h kn. B-\n-t]mƒ, ap-cn-°m-t»-cn a¿-®‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v k-Æn ss]-ºn-≈n¬, tIm-f-Pv ssh-kv {]≥-kn-∏¬ ^m. s_-t∂m ]p-Xn-bm-]-dºn¬, tIm-f-Pv _¿-km¿ ^m. tPm¿-Pv Xp-º-\n-c-t∏¬ sIm-tagv-kv hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. tPm¨-k¨ hn kw-km-cn°pw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Kp-emØn C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ^n\m≥-kv B‚ v Sm-Iv-tk-j-\nse A-tkm-kn-tb-‰v {]-^-k¿am-cm-b tUm. F≥ cm-a-enw-Kw, tUm. tXm-a-kv sP Xq-¶p-gn, tUm. kn F-kv sh-¶n-tS-iz-c≥, bp.F --- ≥ {S-j-dn No-^v tPm-_n am-Xyp F^v.kn.sF., jn-t‚m F^v.kn.sF. ¢m-kp-Iƒ \-bn°pw. tUm. H -kn A-tem-jykm-Wv tam-U-td-‰¿.----

t]m-en-kn-Ã; \-K-c-k-`m ]mÀ-¡n km-aq-ln-I-hn-cp-²-cp-sS hn-f-bm-«w sXm-Sp-]p-g: \q-dp-I-W-°n-\v IpSpw-_-߃ D-√m-k-Øn-\m-bn F-Øp-∂ sXm-Sp-]p-g \-K-c-k-` ]m¿-°n¬ km-aq-ln-I hn-cp-≤cp-sS-bpw a-Zy-]-cp-sS-bpw hn-fbm-´w h¿-[n-®p. e-£-߃ ap-S°n \-K-c-k-` ]m¿-°v \-ho-I-cns®-¶n-epw C-Xn-\p-≈n¬ I-S-∂p I-b-dp-∂ km-aq-ln-I hn-cp-≤-sc ]-Sn-I-S-Øm≥ \-S-]-Sn-bn-√. c-≠p-h¿-jw ap-ºv ]m¿-°n\p-≈n¬ I-S-∂p-I-b-dn {]-iv-\߃ kr-jv-Sn-°p-∂-Xp kw-_‘n-®v ]-cm-Xn-I-tf-sd-bm-bn-cp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v \-K-c-k-`bpw t]m-en-kpw i-Iv-X-am-b \-S]-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-btXm-sS ]m¿-°n¬ km-aq-ln-I hn-cp-≤-sc H-gn-hm-°m-\m-bn. F∂m¬, C-t∏mƒ {]-iv-\w cq-£am-bn-cn-°p-I-bm-WAv.----- \y kw-kvYm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈-h¿ C-hn-sS ssh-Ipt∂-c-ß-fn¬ X-º-Sn-°p-∂-Xpw ]p-I-h-en-°p-∂-Xpw Ip-g-∏-߃ kr-jv-Sn-°p-∂p. a-Zy-]-cpw ]m¿°n-\p-≈n¬ I-S-∂p {]-iv-\߃ kr-jv-Sn-°p-∂p. ]m¿-°v k-μ¿-in-°m≥ Ip-Spw-_-k-ta-

Xw F-Øp-∂-h-sc I-a‚-Sn-°p∂ kw-`-h-ß-fp-ap-≠sXmv.----Sp-]p-g ta-J-e-bn¬ km-[m-c-W-°m-cmb P-\-߃-°v Ip-Spw-_mw-K-ßtfm-sSm-∏w A¬-]w hn-{i-an°m≥ I-gn-bp-∂ \-K-c-Øn-se

Ip-a-fn Ir-jn-`-h-\n¬ kw-L-Sn-∏n-® a-Æv -]-cn-tim-[-\m Iymw-]v {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv -]n cm-a¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Zn-®-Xv.--- aq-∂v tdm-Up-I-fpw Im-eß-fm-bn X-I¿-∂p In-S-°p-I-bmWv. Zn-\w-{]-Xn \q-dp-I-W-°n-\mfp-I-fm-Wv Cu tdm-Up-I-fn-eq-sS bm-{X- sN-øp-∂-Xv. sN-dp-hm-l\-߃-°v k-©-cn-°m≥ km-[n°m-Ø hn-[-Øn¬ Ip-≠pw Ipgn-bp-am-bn-cp-∂p.--s]-cp-h-¥m-\w ]-©m-b-Øv cq-]o-Ir-X-am-b Im-ew ap-X¬ sI s.--- I tdm-Un¬ \n-∂v B-cw-`n°p-∂ Np-gp-∏v tdm-Uv A-[n-IrX-cp-sS A-h-K-W-\-bn-em-bn-cp∂p. 1980 Im-e-L-´-Øn¬ ap≥ Fw.F¬.F. sI sI tXm-a-kns‚ {]-tXy-I ]-cn-K-W-\-bn¬ Np-gp-∏v ap-X¬ B-\-Nm-cn, A-gßm-Sv h-sc-bp-≈ tdm-Uv ho-XnIq-´n ]-Wn-bm-\m-bn ^-≠v A\p-h-Zn-®p. F-∂m¬, aq-∂v ]-Xn-

]m-N-I-hm-X-I hn-e-hÀ-[-\; \n-cm-lm-c-k-a-cw C-¶p-ap-X s\-Sp-¶-≠w: ]m-N-I-hm-X-I hn-e-h¿-[-\-hv ]n≥-h-en-°p-I, Kym-kv kn-e-≠-dp-I-fp-sS F-Æw 12 B-°p-I, B-[m¿ _-‘n∏n-®v _m-¶p-Iƒ h-gn \¬-Ip-∂ k-_v-kn-Un kw-hn-[m-\w ]n≥h-en-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v C-∂p ap-X¬ kn. ]n.-----F-Ωn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ D-Sp-º≥-tNm-e \n-tbm-P-I-a-fi-eØn-se 10 tI-{μ-ß-fn¬ A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c-k-a-cw \-SØp-sa-∂v t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p. Pn-√-bn¬ 52 {K-m-a-∏-©m-b-Øp-I-fn-epw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bnepw k-Xym-{K-lw \-S-Øpw. s\-Sp-¶-≠-Øv ap≥-{Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw kp-Ip-am-c-\pw ap-≠n-sb-cp-a-bn¬ G-cn-bm I-Ω-‰n-bw-Kw sI Fw i-in-[-c-\pw Iq-´m-dn¬ ap≥ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v kn Fw _m-e-Ir-jv-W-\p-am-Wv B-Zy-L-´Øn¬ k-Xy-{K-lw A-\p-jvTn-°p-∂-Xv.

I-tem-Â-k-h hn-P-bn-IÄ t^m-t«m \Â-I-Ww sXm-Sp-]p-g: C-Sp-°n d-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ I-tem-¬-k-h-Øn¬ tP-Xm-°-fm-bn ]m-e-°m-Sv \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ I-tem-¬-k-hØn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ tbm-Ky-X t\-Sn-b-h¿ c-≠v ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m-Iƒ A-h-cp-sS kv-Iq-fn¬ \¬-Ip-I-bpw slUv-am-kv-‰¿-am¿ t^m-t´m-Iƒ sF.Un. Im¿-Un¬ H-´n-®v km£y-s∏-Sp-Øn 16\p ap-ºv Pn-√m hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-d-Œ¿ Hm^n-kn¬ \¬-Ip-I-bpw th-Ww.-----

^-k K-^q-dn-\v kzo-I-c-Ww- 18\v sXm-Sp-]p-g: Fw.C.Fkv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n F ^-k¬ K-^q-dn-\v 18\v D-®-I-gn-™v c-≠n-\v sXm-Sp-]p-g D-√m-kv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. ]n Sn tXm-a-kv Fw.]n. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. sI {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv, kn¬-°v sN-b¿-am≥ Sn Fw keow, A-Uz. ]n Fw C-{_m-low-Jm≥ kw-km-cn-°pw. Xp-S¿-∂v 2014 tem-I-k-` Xn-c-s™-Sp-∏pw ap-k-enw thm-´pw F-∂ hn-j-bØn¬ ^-k¬ K-^q¿ {]-`m-j-Ww \-S-Øp-sa-∂v A-Uz. ]n F®v l-\o-^ dm-hp-Ø¿ A-dn-bn-®p.-----

G-I tI-{μ-am-Wv \-K-c-k-`m ]m¿-°v. I-gn-™ h¿-jw ]m¿-°v B[p-\n-I co-Xn-bn¬ \-ho-I-cn-®ncp-∂p.----- A-tXm-sS A-h-[n Zn-h-kß-fn¬ C-hn-sS k-μ¿-i-I-cp-sS

Xn-c-°v h¿-[n-®p. s]m-Xp A-h[n Zn-h-k-ß-fn¬ ]m¿-°n¬ Ip´n-I-fp-am-bn F-Øp-∂ Ip-Spw-_ß-fp-sS F-Æw h-f-sc Iq-Sn.----- CXn-\n-S-bn-em-Wv Nn-e km-aq-lnI hn-cp-≤¿ \p-g-™p-I-b-dn km-

Ip-a-fn-bn a-®v ]-cn-tim-[-\m Iym-w-]v

sXm-Sp-]p-g-bn ho-−pw kÀ-¡-kv F-¯p-¶p

Ip-a-fn: Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ Ip-a-fn-bn¬ a-Æv ]-cntim-[-\m Iym-w-]v \-S-Øn. hn-Ik-\ Im-cy-Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ Sn -F≥ i-in-bp-sS A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂-tbm-K-Ø n¬ {Km-a-∏-©-m-b-Øv {]-knU‚ v F-kv ]n cm-a¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sXm-Sp-]p-g a-Æv ]-cn-tim-[\ em-_n-se A-kn-kv-‰‚ v tkmbn¬ sI-an-kv-‰v tSm-an ¢m-kv \bn-®p. jn-_p hn -sI, ]n -sI bq\p-kv kw-km-cn-®p. ssP-h-h-fhpw ]-®-°-dn-hn-Øp-I-fpw hn-Xc-Ww \-S-Øn. hnhn-[ ta-J-e-Ifn¬ \n-∂p-≈ I¿-j-I¿ Iymw]n¬ a-Æv ]cn-tim-[n®p.

sXm-Sp-]p-g: Im¬-\q-‰m-≠n-\v ti-jw sXm-Sp-]p-g-bn¬ ho-≠pw k¿-°-kv F-Øp-∂p. sh-ß-√q ¿- jm-∏pw- ]-Sn-bn-¬ t•m-_¬k¿-°-kv- \m-sf-ap-X¬- {]-Z¿-i\-am-cw-`n-°p-sa-∂v- U-b-d-Œ¿sj-cn-Xv- N-{μ,- am-t\-P¿- P-b-Irjv-W≥- F-∂n-h¿- hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬- A-dn-bn-®p. \m-sf ssh-Io-´v- G-gn-\m-Wv- D-Zv-Lm-S-\ -{]-Z¿-i-\w. ar------ K-ß-fp-sS A-`ym-k-{]-I-S\-߃- \n-tcm-[n-®n-cn-°p-∂ k m-l-N-cy-Øn¬- am-dn-s°m-≠n-cn°p-∂ Im-e-Øn-\-\p-k-cn-®v- Pnw\m-kv-‰n-Iv-kn¬- A-[n-jv-Tn-X-amb A-`ym-k-{]-I-S-\-߃-°mWv- ap≥-Xq-°w- \¬-In-bn-cn-°p∂-Xv.^v ------f-bn-Mv- -{Sn-∏o-kv,- dn-Mv-

Um≥-kv,- d-jy≥- km-cn- _m-e≥kv,- aw-tKm-fn-b≥- Pnw-\m-kv-‰n-Ivkv- t_m¨-se-kv- B-Œv,- aw-tKmfn-b≥- _m-e≥-kn-Mv- Hm¨- Fb¿,- eq-kv- h-b¿- Sm-∏v- km-k¿_m-e≥-kv,- B-{^n-°≥- Um≥kv- Xp-S-ßn- X-\-Xv- k¿-°-kpwPn-w-\m-kv-‰n-Iv-kpw- tIm-¿-Øn-W°n-b A-`ym-k-{]-I-S-\-ß-fmWv- c-≠v- a-Wn-°q¿- {]-Z¿-i-\Øn-ep-≈-Xv. ]-I¬- H-∂n-\pw\m-en-\pw- ssh-Io-´v- G-gn-\pw- aq∂v- {]-Z¿-i-\-ß-fp-≠m-hpw .150,-----100,- 50 cq-] {I-a-Øn-em-Wv- Sn-°‰p-Iƒ.150 ------ cq-]-bp-sS Sn-°-‰p-IƒF-√m-Zn-h-k-hpw- cm-hn-se H-ºXp-ap-X¬- ssh-Io-´v- B-dp-h-sc dn-k¿-hv- sN-øm≥- ku-I-cy-ap≠v.-----t^m¨: 8606149418,

Xmdp-amdmb tdm-Up-IÄ-¡v Pn-Ãm ]-©m-b-¯v 45 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-¨p

s]-cp-h-¥m-\w: ]-Xn-‰m-≠p-Ifp-sS Im-Øn-cn-s\m-Sp-hn¬ s]cp-h-¥m-\w ta-J-e-bn-se aq-∂v sXm-Sp-]p-g: \-K-c-k-`-bn¬ P-\- tdm-Up-Iƒ-°v im-]-tam-j-amkw-Jym I-W-s°-Sp-∏n-s‚ `m-K- Ip-∂p. s]-cp-h-¥m-\w-˛-B-\-Nmam-bn \-S-∂ km-aq-ln-I-km-º- cn, Np-gp-∏v-˛-s\-Sn-tbm-cw, Np-gp-∏vØn-I Pm-Xn sk≥-k-kv hn-h-c- ˛-ap-®w-Ip-gn tdm-Up-Iƒ-°m-Wv Pn-√m ]-©m-b-Øn¬ \n-∂p Xpti-J-c-W-Øn-s‚ I-c-Sv en-Ãv I A-\p-h-Zn-®-Xv. X-t±-i-hm-kn\-K-c-k-`m Hm-^n-kv, Xm-eq-°v I-fp-sS \n-c-¥-c-am-b \n-th-Z-\Hm-^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ CsØ Xp-S¿-∂v Pn-√m ]-©m-b∂p {]-kn-≤o-I-cn-°pw. B-t£-]-ap-≈-h¿ s^-{_p- Øv {]-kn-U‚pw Un-hn-j≥ sawh-cn \m-en-\-Iw \-K-c-k-`-bn¬ _-dp-am-b Fw Sn tXm-a-km-Wv k-÷o-I-cn-®n-´p-≈ Iu-≠-dn¬ s]-cp-h-¥m-\w-˛-B-\-Nm-cn tdm]-cm-Xn \¬-In ssI-∏-‰v c-io-Xn Un-\v 10 e-£-hpw Np-gp-∏v-˛-s\-Sntbm-cw tdm-Un-\v 20 e-£-hpw hm-ßp-I-bpw t\-cn-´v ln-b-dnNp-gp-∏v-˛-ap-®mw-Ip-gn tdm-Un-\v 15 ßn¬ ]-s¶-Sp-°p-I-bpw the-£-hpw A-\p-h-Zn-®-Xv. Ww.---hn-h-c-߃ \-K-c-k-`m Sm-dn-ßn-\pw tIm¨-{Io-‰nsk≥-k-kv sk‚-dn¬- \n-∂p ßn-\p-am-bn-´m-Wv ^-≠v A-\p-he-`n-°pw.-----

I-c-Sv en-kv-äv

sXm-Sp]p-g \-K-ck-`m ]m¿°v

[m-c-W-°m-cm-b P-\-ß-sf _p≤n-ap-´n-em-°p-∂-Xv. t\-c-sØ ]m¿-°n¬ I-©m-hv I-®-h-Sw \S-∂n-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc hm¿Ø h-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v jmtUm t]m-en-kn-s\ \n-tbm-Kn®p.----- Nn-e-sc ssI-tbm-sS ]n-Sn-°pI-bpw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv A-Xv A-h-km-\n-®-Xv. ]n-∂o-Sv Xn-ct°-dn-b Zn-h-k-ß-fn-se-√mw c≠v t]m-en-kp-Im-sc-bpw sshIo-´v ]m¿-°n¬ \n-tbm-Kn-®n-cp∂p. C-tXm-sS-bm-Wv ]m¿-°nse km-aq-ln-I hn-cp-≤ i-eyw A-h-km-\n-®-Xv. C-t∏mƒ ho-≠pw ]-g-b ÿnXn-bm-bn. t]m-en-kn-s\ ]n≥-hen-®-Xv km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿-°v Kp-W-I-c-am-bn. H-∏w ]m¿-°nse-Øp-∂-h-cp-sS Zp-cn-X-hp-tadn. s]¨-Ip-´n-Iƒ am-{Xw FØn-bm¬ ]n-∂m-se Iq-Sn I-a‚Sn-°p-∂-h¿ G-sd-bm-Wv. Ct∏mƒ Iq-Sp-X-em-bn A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fpw ]m¿°n-\p-≈n-eq-sS I-d-ßp-∂p. A[n-Ir-X¿ A-Sn-b-¥-c-am-bn C-Ss]-S-W-sa-∂p \m-´p-Im¿ B-hiy-s∏-´p.

Npcp¡¯nÂ

‰m-≠p I-gn-™n-´pw tdm-Uv K-XmK-X-tbm-Ky-am-°m-\p-≈ X-S- w am-dn-bn-√. sI.---sI tdm-Un¬ \n∂v B-cw-`n-°p-∂ ap-∂q-dv ao-‰tdm-fw `m-K-sØ ho-Xn-°p-d-hmWv ]n.U-ªyq.Un. G-s‰-Sp-°p∂-Xn-\v X-S- -am-b-Xv. tdm-Uns‚ Nn-e `m-K-߃ kz-Im-cy hy‡n-Iƒ ssI-tb-dn-b-Xp-aq-ew hm-l-\-߃-°v I-S-∂p-t]m-Im\pw _p-≤n-ap-´m-Wv. \n-e-hn¬ C-Xp-h-gn H-cp sI. F-kv.B¿.Sn.kn. _kv am-{X-amWv k¿-ho-kv \-S-Øp-∂-Xv. s-- ]cp-h-¥m-\-Øp-\n-∂v B-\-Nm-cn, A-g-ßm-Sv, ta-tem-cw, t_m-bnkv ap-∏-Ø-©mw-ssa-en¬ FØp-∂ Cu tdm-Un-\v 30 In-temao-‰¿ Zq-c-ap-≠v. c-≠v ]-©m-bØp-I-sf X-Ωn¬ _-‘n-∏n-°p-

∂p-cm-hn-se 10\v ap-\n-kn-∏¬ Hm-^n-kn-te-°v am¿-®v \-S-Øp-w-.----a-ßm-´p-I-h-e _-kv-Ãm‚n-se tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn-\v F-√m A-\p-a-Xn-I-fpw B-bn-´pw k¿°m¿ A-\p-Iq-e \-S-]-Sn kzo-Icn-°p-∂n-√. sXm-Sp-]p-g-bn¬ Aw-Ko-Ir-X I-im-∏p-tI-{μ-߃ H-∂p-an-√. B-ip-]-{Xn-I-fn¬ -\n-∂pw temUv-Pp-I-fn¬ \n-∂pw am-en-\y߃ ]p-g-bn-te-°v H-gp-°p-∂p. A¿-l-cm-b F-√m-h¿-°pw _n. ]n.F¬. Im¿-Uv \¬-I-Ww. Cß-s\ hn-hn-[ B-h-iy-߃ D∂-bn-®p-≈ am¿-®v kz-Im-cy _kv-Ãm‚ v ]-cn-k-c-Øp \n-∂v Bcw-`n-°pw. A-Uz. \m-cm-b-W≥ sXm-Sp-]p-g: hn-hn-[ B-h-iy- \-ºq-Xn-cn, sI F-kv A-Pn, ]n ߃ D-∂-bn-®v _n.sP.]n. C- B¿ hn-t\m-Zv kwkm-cn®p.

∂ tdm-Uv tZ-io-b-]m-X-°v k-am¥-c-am-bn D-]-tbm-Kn-°m-hp-∂Xm-Wv. C-Xp-h-gn Iq-Sp-X¬ _kv k¿-ho-kv B-cw-`n-°-W-sa∂ B-h-iy-Øn-\pw h¿-j-ß-fpsS ]-g-°-ap-≠v. tdm-Un-s‚ Xp-S°-Øn-ep-≈ X-S-kw am-‰n-bm¬ am-{X-ta tdm-Un-\v im-iz-X ]-cnlm-c-ap-≠m-hp-I-bp-≈p. tdm-Uv ]n.U-ªyq.Un. G-s‰-Sp-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v k-a-c ]-cn-]mSn-Iƒ B-cw-`n-°m-\p-≈ \o-°Øn-em-Wp \m-´p-Im¿.

_n.sP.]n. ap\n-kn-¸Â Hm-^n-kv amÀ-¨v C-¶v

8086346646

I¬-h³-j-³ sXm-Sp-]p-g: sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\°m-cp-sS i-º-fw 15,000 cq-]-bmbn \n-P-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v C¥y≥ \m-j-\¬ te-_¿ tIm ¨-{K-kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn k-enw I-dp-I-∏-≈n B-h-iy-s∏-´p. kw-L-S-\-bp-sS kw-ÿm-\ I¨-h≥-j-t\m-Sv A-\p-_-‘n-®v sXm-Sp-]p-g-bn¬ kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p. ]n sI hn-t\m-Zv A-[y-£-X hln-®p.---- ]n F-kv l-cn-em¬, km_p t]-°m-hn¬, hn F≥ {]-Imiv, ]n ]n A-\n¬-Ip-am¿, sI sI `m-kv-I-c≥, kn Fw A-kokv kw-km-cn-®p.-

C-Sp-¡n Xm-eq-¡v Hm-^n-kv s^-{_p-h-cn-bn B-cw-`n-¡pw C-Sp-°n: C-Sp-°n Xm-eq-°v Hm^n-kv s^-{_p-h-cn ]-Ip-Xn-tbmsS {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-°p-w.--hm-gtØm-∏n¬ sI.-F-kv-.-C-.-_n hI Izm¿-t´-gv-kp-I-fm-Wv Xm-eq°v Hm-^n-kn-\m-bn- I-s≠-Ønbn-cn-°p-∂-Xv. Hm-^n-kv B-cw-`n°p-∂-Xn-\v B-h-iy-am-b ku-Icy-߃ C-hn-sS G¿-s∏-Sp-Ønh-cn-I-bm-Wv. X-l-kn¬-Zm-sc \n-b-an-®p. F-gp-]-tXm-fw Po-h-\-°m-cp-sS ]p-Xn-b X-kv-Xn-I-bpw A-\p-h-Z-n®n-´p-≠v. Po-h-\-°m¿-°v B-hiy-am-b ku-I-cy-߃ H-cp-°m\m-Wv s^-{_p-h-cn ]-Ip-Xn-h-sc k-a-bw A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-01-15  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-01-15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you