Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw Z-£n-Wm-aqÀ-¯n Km-t\-µp-Nq-U ]p-c-kv-Im-cw tb-ip-Zm-kn-\v k-½m-\n-¨p

13 P-\phcn 2014 Xn¶ƒ

kottayam/KPI

bq-¯v A-hmÀ-UvhnXc-Ww sN-bvXp

tIm-´-bw: \m-Sn-s‚ hn-I-k-\Øn-\v D-]-I-cn-°pw-hn-[w F-√m ta-J-e-I-fn-epw bp-h-P-\-ß-fpsS I-gn-hp-Iƒ h-f¿-Øp-∂-Xn\v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ {]-Xn⁄m-_-≤-am-sW-∂v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥ Nm-≠n ]-d-™p. tIm-´-bw I-e-Iv-S-td‰v tIm¨^-d≥-kv lm-fn¬ kw-ÿm-\ bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Un-s‚ 2012se bq-Øv A-hm¿-Uv-Zm-\®-S-ßv D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-se {]Xn-`-I-sf I-s≠-Øn B-Z-cn-°p∂ bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uns‚ ]-≤-Xn {]-iw-km¿-l-amsW-∂v N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-® a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. hy-‡nK-X an-I-hn-\p-≈ ]p-c-kv-Im-c߃ ap-Jy-a-{¥n-bpw ¢-_p-Iƒ°p-≈ ]p-c-kv-Im-c-߃ a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-\pw k-Ωm-\n-®p. Hm-´≥-Xp-≈-I¬ I-em-Im-c≥ kp-tc-jv Im-fn-bØv(-I-e)-, _m-Uv-an‚≥ Xm-cw hn Zn-Pp(-Im-bn-Iw), Un-tKmƒ tXm-a-kv(-Ir-jn), ho-W tPm¿Pv(-C-¥ym-hn-j≥-˛-am-[y-a-{]h¿-Ø-\w), hn-t\m-Zv \-ºym¿ (km-aq-ly-{]-h¿-Ø-\w), ap-lΩ-Zv K-±m-^n(-kw-cw-`-I-Xzw), A¿-jm-Zv _-tØ-cn(-km-lnXyw) F-∂n-h¿-°m-Wv hy-‡nK-X ]p-c-kv-Im-c-߃ k-Ωm-\n®-Xv. kw-ÿm-\-sØ an-I-® bph-P-\ ¢-∫n-\p-≈ ]p-c-kv-Im-cw a-e-∏p-dw B-ep-ßm-]-d-ºv e-°nÃm¿ B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿Sv-kv ¢-_n-\p e-`n-®p. Pn-√-I-fnse an-I-® ¢-∫p-Iƒ-°p-≈ ]pc-kv-Im-c-ß-fpw N-S-ßn¬ kΩm-\n-®p. tPm-kv sI am-Wn Fw.-]n, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn, sshkv {]-kn-U‚ v A-Uz. ^n¬k¨ am-Xyq-kv, bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv Aw-K-ß-fm-b A-Uz. tjm¨ tPm¿-Pv, dn-bm-kv apt°m-fn, \u-jm-Zv a-Æn-t»-cn, F jn-bm-en, bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv Pn-√m bq-Øv t{]m{Kmw Hm-^n-k¿ Sn F-kv se-Pp, Pn-√m tIm- Hm-Un-t\-‰¿ tPmt_m-bv tPm¿-Pv ]-s¶-Sp-Øp.

h-S-hm-XqÀ: \-K-c-k-` ap-Jy-a-{´n-sb k-ao-]n-¨p tIm-´-bw: h-S-hm-Xq¿ am-en-\y{]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v \K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ap-Jy-a{¥n-sb k-ao-]n-®p. t\-c-ØsØ 18 S¨ am-en-\y-Øn-s‚ ÿm-\-Øv \n-e-hn¬ A-©v S¨ am-en-\yw am-{X-am-Wv C-∂p≈-Xv. A-©v S¨ am-en-\yw kwkv-I-cn-°m≥ th-≠ ku-I-cyw H-cp-°n-Ø-c-W-sa-∂m-Wv ap-Jya-{¥n-tbm-Sv \-K-c-k-` B-h-iys∏-´-Xv. ]q¿-W-am-b co-Xn-bn¬ am-en\y-{]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xv hsc h-S-hm-Xq¿ X-s∂ kw-kv-Icn-°m≥ A-h-k-cw sIm-Sp-°-Wsa-∂pw B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. hnP-b-]p-cw ]-©m-b-Øpw k-a-c-ak-an-Xn-bp-am-bn N¿-® \-S-Øn {]-iv-\-Øn-\p ]-cn-lm-cw ImWm-sa-∂v sN-b¿-am-\v ap-Jy-a{¥n D-d-∏p \¬-In.

ssh-°w a-lmtZ-h t£-{X-Øn¬ \-S-∂ Z-£n-Wm-aq¿-Øn kwKo-tXm¬-k-h-Øn-s‚ k-am-]-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ N-S-ßn¬ {]-Y-a Z-£n-Wm-aq¿-Øn Km-t\-μpNq-U ]p-c-kv-Im-cw Z-£n-Wm-aq¿-Øn-bp-sS ]-Xv-\n I-eym-Wn-b-Ωbn¬ \n-∂v tUm. sI sP tb-ip-Zm-kv G-‰p-hm-ßp∂p

ASn-am-en: \m¿-t°m-´n-Iv F≥t^m-gv-kv-sa‚ v kv-Izm-Uv \-S Øn-b sd-bv-Un¬ 20 e-£-Øns‚ 89 Intem D-W-° I-©m-hv ]n-Sn-Iq-Sn. ho´p-S-abv-s°-Xn-tc \m¿-t°m-´n-Iv hn-`m-Kw tI-skSpØp. s\-Sp¶≠w I¬-Iq-¥ ¬ - Ip-f-Øp-Ip-t∂¬ t]mƒ- De-l-∂m-s‚ hnSn-t\m-Sv tN¿∂-p≈ ]m-d-bn-Sp-°n¬ \n∂-m-Wv I©m-hv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. A-Sn-am-en \m¿-t°m-´n-°v kvIzm-Uv kn. sF ]n F-®v bq-k^n-\v In´n-b c-l-kyhn-h-csØ Xp-S¿∂v C≥-kv-s]-Œ¿ ‰n A¿ cm-tP-jn-s‚ t\-Xy-Xz-Ønep-≈ \m¿-t°m-´n-Iv kv-Iz-UmWv -I-©m-hv tiJ-cw I-s≠Øn-b-Xv.

t]mƒ D-e-l∂-m-s‚ ho-Sn s‚ 50 ao-‰¿ A-Sp-Øp-≈ ]m-dbn-Sp-°n¬ A-©v πm-Ãn-°v Nm°n¬ sI-´n kq-£n-® \n-e-bnem-Wv I-©m-hv I-s≠-Øn-b-Xv. sd-bv-Uv kw-Lw I-©m-hv I-

\n∂p sIm-≠p- h∂-Xm-sW-∂p I-cpXp∂Xm-bn C≥-kv-s]-Œ¿ cm-tP-jv ]-d-™p. ap-cn-°mticn-bn-ep-≈ Hcp hym-]m-cn-bpsS-XmWv Cu I-©m-sh∂-v kwi-bn-°p-∂-p.

I©m-hv kq-£n-¨n-cp¶-Xv ]m-d-bn-Sp-¡n  I©m-hn-\v 20 e-£w cq-] hn-e-a-Xn¡pw  ho-«p-S-a-bv-¡p-th-−n A-t\zjWw DuÀ-PnXam¡n 

s≠-Øn-b-tXm-sS t]mƒ D-e-l∂m≥ Hm-Sn- c-£-s∏´p. Cu- kabw C-bm-fp-sS `m-cybpw a-°fpw ]-≈n-bn¬ t]m-bn-cn-°p-I-bmbn-cp-∂-p. I-©m-hv B-{‘-bn¬

t]mƒ- -De-l-∂m-s‚ t]cn¬ a‰p tI-kp-I-sfm∂-p-an-s√¶nepw A-\y-kw-ÿm-\-ß-fn¬ I-©m-hv Iy-jn-°v t]m-bXm-b hn-h-chpw \m¿-t°m-´n-°v kw-

\-μ-e-l-cn-bn-em-bn. K-‘¿-hKm-b-I-s‚ kz-c-am-[p-cn B-kzZn-°m≥ B-bn-c-ß-fm-Wv FØn-b-Xv. kw-Ko-X-Øn-s‚ Ip-e-]-Xnbm-b Fw sI A¿-Pp-\≥ amÿ-°v N-S-ßn¬-h-®v tUm. sI sP tb-ip-Zm-kv Z-£n-Wm-aq¿Øn kw-Ko-X-kp-ta-cp ]p-c-kvIm-cw \¬-In. a-e-bm-f kw-Ko-X im-J-bv-°v \n-c-h-[n `m-h-Ko-X߃ k-Ωm-\n-® kq-cy-tX-Pkm-bn-cp-∂p Z-£n-Wm-aq¿-Øn kzm-an-I-sf-∂v kw-Ko-X kw-hn[m-b-I≥ hn-Zym-[-c≥ am-ÿ A\p-kv-a-cn-®p. ]n th-Wp-tKm]m¬ sF.F.F-kv, Sn F-kv D-Zb≥, hn. tZ-hm-\-μv, F F-kv at\m-Pv, kp-{_-“-Wy A-ø¿, Zo]p Im-em-°¬ kw-km-cn-®p

B-e-∏p-g: sP.-F-kv.-F-kv t\Xm-hv sI -B¿ Ku-cn-b-Ω-sb tI-{μ-a-{¥n {]-^. sI -hn tXm-akv Nm-Ø-\m-s´ h-k-Xn-bn-seØn k-μ¿-in-®p. C-Xn¬ cm-jv{So-b-an-s√-∂pw ku-lr-Z k-μ¿i-\w am-{X-am-bn-cp-∂p-sh-∂pw C-cp-h-cpw ]-d-™p. ]p-d-°m-Sv sk≥-{S¬ sh-b¿-lu-kn-s≥-d in-em-ÿm-]-\ N-S-ßn¬ ]-s¶Sp-Ø-ti-jw Rm-b-dm-gv-N D-®bv°v H-t∂msS-bm-Wv {]-^. tXm-a-kv Ku-cn-b-Ω-bp-sS ho´n¬ F-Øn-b-Xv. `-£-Ww I-gn®-ti-jw A-c-a-Wn-°q-tdm-fw Ccp-h-cpw N¿-® \-S-Øn. F-∂m¬, cm-jv-{So-b Im-cy-ß-sfm-∂pw kw-km-cn-®n-s√-∂v ]n-∂o-Sv am[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv sI hn tXm-a-kv ]-d-™p.

G-gp e-£-¯n-sâ kzÀ-W-hpw c-Xv-\-hpw I-hÀ-¶p

sN-ß-∂q¿: ho-´p-Im¿ ]-≈nbn¬ t]m-b X-°-Øn-\p tam-jvSm-°ƒ G-gp-e-£-Øn-s‚ kz¿W-hpw c-Xv-\-hpw I-h¿-∂p. sNß-∂q¿ Xn-cp-h≥-h-≠q¿ {]mhn≥-Iq-Sv I-≠-Øn¬ I-fn-°¬ ho-´n¬ tdm-P≥ sI C-Sn-°pf(41)bp-sS ho-´n-em-Wv Rm-b-dmgv-N cm-hn-se 9\pw 10.30\pw C-Sbn¬ tam-j-Ww \-S-∂-Xv. `m-cybpw c-≠p-a-°-fp-am-bn ]-≈n-bnte-°p t]m-b C-h¿ 10.30Hm-sS a-S-ßn-h-∂-t∏m-gm-Wv tam-jWhn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. ta¬-°q-c-bp-sS Hm-Sv s]m-fn®v A-I-Øp-I-S-∂ tam-jv-Sm°ƒ In-S-∏p-ap-dn-bn-se A-e-amc-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ kz¿-Whpw c-Xv-\-am-e-bpw I-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. am-e-bpw tam-Xn-c-hpw Dƒ-∏-sS B-td-ap-°m-¬ ]-h-s‚ kz¿-W-hpw aq-∂p e-£-Øn-s‚ c-Xv-\-am-e-bp-am-Wv \-jv-S-s∏-´A-Sn-am-en \m¿-t°m-´n-Iv hn-`m-Kw ]n-Sn-IqSn-b I-©m-hv tiJcw sX-∂v ]-d-bp-∂p. B-`-c-WL-Øn-\v e-`n-®n-´p-s≠∂v C≥- I-Ã-Un-bn-se-Sp-°m≥ A-t\z ߃ kq-£n-®n-cp-∂ A-e-am-cbp-sS Xm-t°m¬ ]q-´n-\p-≈n¬ kv-s]-Œ¿ A-dn-bn-®p. C-bm-sf jWw Du¿-Pn-X-am-°n.

X-s∂ kq-£n-®n-cp-∂-Xn-\m¬ C-Xv D-]-tbm-Kn-®m-Wv A-e-am-c Xp-d-∂-Xv. t]m-en-kpw hn-c-e-S-bm-f hnZ-Kv-[-cpw F-Øn A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. Cu ho-Sn-\p k-ao]ap-≈ Ãp-Un-tbm-bn-epw tamj-Ww \-S-∂p. I-√n-»-cn Im-h\m¬ kn-Pn sF-k-°n-s‚ D-Sa- ÿ - X - b n¬ {]m- h n≥- I q- ´ n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ jm-tUm ÃpUn- t bm- b n¬ I- S - ∂ tam- j v - S m°ƒ ta- i - b v - ° p- ≈ n¬ \n- ∂ p em-]v-tSm-∏pw ]-W-hpw A-]-lcn-®p. sN-ß-∂q-cn¬ tam-j-Ww ]´m-∏-I¬-t∏m-epw hym-]n-°p-∂Xv t]m-en-kn-s\ {]-Xn-°q-´n-em°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. I-gn-™-Znh-kw ap-f-°p-g ]-≈n-]-Sn-bn¬ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Ifp-sS Xm-a-k-ÿ-e-Øp \n-∂pw ap-°m¬ e-£w cq-] tam-j-Ww t]m-b kw-`-h-Øn-epw {]-Xn-Isf ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-en-kn-\mbn-´n-√.

]m-c-enw-]n-Iv-kv Im-bn-I-ta-f-bp-sS t{_m-jÀ \tc-{µtam-Un A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-bm Pnep-tamÄ X¿m-dm-¡nb-Xv Imep-sIm−v cmPyw in-Yn-e-am-Ipw: i-in X-cqÀ Ipam-c-awK-ew: {Km-^n-Iv Un-ssk ≥ sN-øm≥ ssI-I-sf-¥n-\v? Im¬hn-c-ep-Iƒ a-Xn-sb-∂p sX-fn-bn-°pI-bm-Wv Pnep-tamƒ a-cnb-‰v tXm-akv. A-©p-h-b- p-≈ A-\p- ap-X¬ 50 h-b- p-≈ N-{μ-Zm-kv h-sc A-Wn\n-c-∂ ]m-cm-enw-]n-Iv-kv F-∂ hn-`n∂ ti-jn-bp-≈-h¿-°m-bp-≈ ]m-cenw-]n-Iv-kv Im-bn-I-ta-f-bp-sS t{_mj-dmWp c-≠p ssI-I-fp-an √m-Ø Cu s]¨-Ip-´n- Un-ssk≥ sN-bv-XXv. I-cn-a-Æq¿ kz-tZ-in s\√m-\n-°m´p tXm-a-kn-s‚bpw B≥-kn-bptSbpw a-I-fmWv. a-‰p-≈-h¿ sN-øp-∂ G-Xp tPmenbpw Im-ep-I-fp-]-tbm-Kn-®m-Wp Pnep sN-øp-∂-Xv. Ip-am-c-awK-ew Fw sI F≥-.Fw kv-Iq-fn¬ \-S-∂ Im-bnI-ta-f-bp-sS {]-N-c-Wm¿-Y-ap-≈ _lph¿W t{_m-j-dmWv Cu s]¨- Pnep-tamƒ

Ip-´n Xøm-dm-°nbXv. P∑-\m D-≈ Ip-d-hm-b-Xn-\m¬ C-sXmcp- sshI-ey-am-bn tXm-∂n-bn-t´-bn-s√∂m-Wp Pn-ep-hn-s‚ ]-£w. H∂n\pw B-tcbpw B-{i-bn-°m≥ Pn-ep-hn-\p C-„-an√. ss]-¶pf-Øp kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bp-sS Un-ssk-\n-Mv B¿-SnÃm-bn tPm-en t\m-°p-∂ Cu 22 Im-cn ]n Pn hn-Zym¿-Yn-\n-bp-amWv. aƒ-´n aoUn-b B‚ v A-\n-ta-j≥ F∂ tIm-gv-km-Wp sN-øp-∂-Xv. Nß-\m-ti-cn-bn-se H-cp ÿm-]-\Øn-\m-bn Ip-´n-I-fp-sS ]m¿-e-sa ‚ v F-∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS {Xn-Un A-\n-ta-j≥ Un-ssk≥ sN-bvXXm-Wp Pn-ep-hn-s‚ {][m-\ h¿°v . Pn-ep-hn-s‚ tN-®n A-\p U¬ln-bn¬ \-gv-km-Wv. A-\pP-Øn sU ¬-\ ]Øn¬ ]Tn-°p-∂p.

a-I-s\-bpw `m-cy-tb-bpw I-s≠-Øn-b-Xn-s‚ B-Àm-Z-Øn¬ N-{μ-Zm-kv °m≥ t]m-bn-´p h-∂-t∏mƒ aI-\pw `m-cy-bpw C-cn-°p-∂ CSw a-\- n¬ \n-∂p-t]m-bn. a¬k-c-Øn¬ aq-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b hn-h-cw A-dn-bn-°m-\mWp N-{μ-Zm-kv ta-fm-\-K-cnbn¬- X-e-ßpw hn-e-ßpw A-e™-Xv. H-Sp-hn¬ am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿ C-S-s]-´p N-{μ-Zm-kn-

s‚ a-I-s\ I-s≠-Øn-s°m-SpØ-tXm-sS C-t±-lw lm-∏n-bmbn. A-¶-am-en e-b¨-kv ¢∫mWp N-{μ-Zmkn-\v C-hn-sS-sbØm≥ A-h-k-cw \¬-In-b-Xv. A-¶-am-en sd-bn¬-th-bn¬ Un.Sn.]n Hm-]-td-‰-dm-Wp Kn-cnP. sd-bn¬-th Izm¿-t´-gv-kn-emWp Xm-a-kw. Kn-cn-P-bv-°p 22 h-b- p-hsc Im-gv-N-bp-≠m-bn-cp-∂p. U ¬-ln-bn¬ \-gv-kn-Mv ]Tn-°p∂-Xn-\n-sS sa-s\-ss©-‰o-kv _m-[n-®m-Wp Im-gv-N t]m-bXv. Xp-S¿-∂p A-sXm-cp sh-√phn-fn-bm-bn-°-≠p s{_-bn-en ]T-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sp tPm-en-bpw k-ºm-Zn®p. Im-gv-N-°p-d-hn-s\ h-Ih-bv°m-sX Hm-´-a¬-k-c-Øn-epw a¬-k-cn-®p k-Ωm-\w t\-Sn-bXn-s‚ B-Àm-Z-Øn-em-Wp N{μ-Zm-kv. \-t∂ sN-dp-∏-Øn¬ _m-[n-® sN-dn-b Im-gv-N-°p-dhp Nn-In¬-kn-°m≥ I-gn-bmsX t]m-b-Xm-Wp N-{μ-Zm-kns\ C-cp-fn-em°nb-Xv.

]p-d-¡m-Sv `-£y-[m-\y-kw-`-c-W-im-e-bv-¡p X-d-¡-Ãn-«p

C-´y-bn-se B-Zy-s¯ s\-Ãv ssk-tem-kv Ip-«-\m-«n Xp-S-§m³ tI-{µ-kÀ-¡mÀ X-¿mÀ: a-{´n B-e-∏p-g: ÿ-ew e-`n-®m¬, s\-√p-kw-`-c-W-Øn-\v B-[p-\nI-ku-I-cy-ap-≈ s\-√p ssktem-kv C-¥y-bn-¬ B-Zy-am-bn Ip-´-\m-´n¬ Xp-S-ßm≥ tI-{μk¿-°m¿ X-øm-dm-sW-∂p tI{μ k-l-a-{¥n {]-^. sI hn tXm-a-kv ]-d-™p. I-cp-hm-‰bn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ]p-d-°m-Sv sk≥-{S¬ sh-b¿-lu-kn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \-S-Øp-I-bmbn cp-∂p A-t±-lw. ss]-e-‰v t{]m-P-Iv-‰v F-∂ \n-e-bn-em-cw`n-°p-∂ s\-√p ssk-tem-kv hnP-b-I-c-am-bm¬ a-‰p kw-ÿm-\ß-fn-te-°pw hym-]n-∏n-°pw. tUm. Fw F-kv kzm-an-\m-Y-

a-e-bm-f kn-\n-am im-J-bn¬ kzm-an-I-fp-sS Hm¿-a-Iƒ \n-e\n¿-Øp-∂ Im-´n-se ]m-gv-ap-fw, kz-]v-\-ß-sf \n-߃ Xp-S-ßnb \m-en-e-[n-Iw Km-\-ß-fp-sS \m-ep-h-cn Km-\-K-‘¿-h-s‚ kzc-am-[p-cn-bn¬ s]-bv-Xn-d-ßn-bt∏mƒ kw-Ko-X t{]-an-Iƒ B-

s\Sp-¦-−-¯v \n-¶v 89 In-tem I-©m-hv \mÀ-t¡m-«n-Iv hn-`m-Kw ]nSn-IqSn

t\Àh-gn \-S-¯p-¶ aI-s\ tX-Sn N-{µ-Zm-kv sXm-Sp-]p-g: Ip-am-c-aw-K-e-w Fw.sI.F≥.Fw kv-Iq-fn-se ]m-cm-enw-]n-Iv-kv ta-fm \-K-cnbn¬ a¬-k-c-߃ \-S-°p-Ibm-Wv. A-¶-am-en-bn¬ \n-s∂Øn-b a¬-k-cm¿-Yn-bm-b N-{μZm-kv B-sc-tbm A-t\z-jn-°pI-bm-Wv. Ip-td t\-c-am-bn Aßp-an-ßpw A-e-bp-∂p. A-©ph-b- p-≈ a-I≥ i-c-Xv-N-{μt\-bpw A-‘-bm-b `m-cy Kn-cnP-sb-bp-w Xn-c-°n-bm-bn-cp-∂p B \-S-Øw. Im-gv-N Xo-sc- Ip-dhm-Wv N-{μ-Zm-kn-\v. ho-gm-sX \-S-°m-\m-hpw A-{X-tb-bp≈p. i-c-Xv-N{μ\m-Wp A-—\pw A-Ω-bv-°pw h-gn-Im-´nbpw sh-fn-®-hpam-Ip-∂-Xv. ta-fm \-K-cn-bn¬ a-I-\pw `m-cy-bpw C-cn-°p-∂ ÿ-ew G-I-tZ-iw a-\- n¬-°-≠p AXn-\p ap-∂n-eq-sS \-S-°pw. A—-s\ Im-Wp-tºmƒ a-I≥ HmSn A-Sp-Øp-h-cpw, Iq-´n-s°m≠p-t]m-hpw. A-Xm-bn-cp-∂p Ch-cp-sS co-Xn. F-∂m¬ tjm-´v]p´v a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-

ssh-°w: a-lm-tZ-h t£-{XØn-s‚ Xn-cp-ap-‰-ß-fn¬ Km-\-ag s]-øn-®v Km-\-K-‘¿-h≥. thmbv-kv ^u-t≠-j-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ssh-°-sØ I-em-Im-c∑m-cpw I-em kv-t\-ln-I-fpw tN¿-∂p kw-L-Sn-∏n-® Z-£nWm-aq¿-Øn kw-Ko-tXm¬-k-hØn-se Z-£n-Wm-aq¿-Øn Kmt\-μp-Nq-U ]p-c-kv-Im-cw 2014 G-‰p-hm-ßm-\m-Wv Km-\-K-‘¿h≥ F-Øn-b-Xv. kzm-an-bp-sS `m-cy I-eym-Wnb-Ω-bm-Wv tb-ip-Zm-kn-\v {]-ikv-Xn-]-{X-hpw ^-e-I-hpw \¬In-b-Xv. Z-£n-Wm-aq¿-Øn kzman-Iƒ kw-Ko-X im-J-bv-°p \¬In-b kw-`m-h-\-Iƒ A-\¿-h-N\o-b-am-sW-∂v tb-ip-Zm-kv ]-d™p.

Ku-cn-b-½-sb tI-{µ-a-{´n sI -hn tXm-a-kv k-µÀ-in-¨p

s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-e-∏p-gbn¬ a-¬ky-K-th-j-W D-¬∏mZ-\-tI-{μw Xp-S-ßm≥ tI-{μk¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. tI-c-f-Øn-\v 30,000 S¨ A-cnbpw 36,000 S¨ tKm-X-ºpw Iq-SpX-em-bn A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. k_v-kn-Un-tbm-sS-bm-Wn-Xv. a-[y{]-tZ-in¬ \n-∂p-≈ an-I-®-bn\w tKm-X-ºm-Wv e-`y-am-°p-I. tIm¿-]-td-j-s‚ km-aq-ln-I-{]Xn-_-≤-X ap≥-\n¿-Øn B-e-∏pg Pn-√-bn¬ A-©p _-kv sj¬´-dp-Iƒ \n¿-an-°m≥ A-\p-h-Zn® ^-≠v tI-{μ k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-Km-]m¬ `-£y-a-{¥nbn¬ \n-∂v G-‰p-hm-ßn.

F-d-Wm-Ip-f-Øv C-Ø-cw 15 Hm-fw _-kv sj¬-´-dp-Iƒ-°p Xp-I \¬-In-bn-´p-≠v. ]p-d-°m-Sv, I-cp-hm-‰ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ Hm-tcm I-ayq-Wn-‰n lmƒ \n¿-Ωn°m-\pw km-º-Øn-I-k-lm-bw \¬-Ipw. 11.08 tIm-Sn cq-] sN-ehp h-cp-sa-∂p I-W-°m-°n-bn-cn°p-∂p. 2015 P-\p-h-cn 12-\-Iw \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°n D-ZvLm-S-\w sN-øm-\m-Wv e-£y-an´n-cn-°p-∂-Xv. N-S-ßn¬ tI-{μ thym-a-bm-\-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-Km-]m¬ A-[y-£X hln-®p. kw-ÿm-\ B-`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p.

l-cn-∏m-Sv: hm-Pv-t]-bn-b-√ \-tc{μ-tam-Un-sb-∂pw tam-Un A-[nIm-cØ - n-se-Øn-bm¬ cm-Pyw inYn-e-am-Ip-sa-∂pw tI-{μ-am-\-hti-jn hn-I-k-\ k-l-a-{¥n tUm. i-in-X-cq¿. B-`y-¥-c a{¥n-bm-b c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bv°v l-cn-∏m-Sv ]u-cm-he - n \¬-Inb kzo-Ic - W - k-tΩ-f\ - w D-ZL v- mS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. 2002se Kp-Pd - m-Øv I-em-]Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b \-tc{μ-tam-Un-°p cm-Py-Øn-s‚ {][m-\a - {- ¥n-bm-hm-\p-≈ tbm-Ky-Xbn-√. a-lm-flm Km-‘n-bpw P-hl¿-em¬ s\-lvdp-hpw A-_Zv- p¬I-emw B-km-Zpw t\-Xr-Xzw \¬In-b `m-cX - w C-hn-sS Po-hn-°p-∂ F-√m-hc - p-tS-bpw cm-Py-am-Wv. C-¥y-bpw tI-cf - h - pw Im-Øp-

kq-£n-°p-∂ aq-ey-߃ X-s∂bm-Wv tIm¨-{K-kv ]m¿-´n-bp-tSXpw. {]-tXy-In-®v tI-c-fw A-Xn\p am-Xr-I-bm-Wv. F-√m-h-cp-tSbpw B-tLm-ja - m-b Hm-Ww \-ap°p am-{X-ta-bp-≈p. tI-c-f-Ønse {]-[m-\ cm-j{v- So-b F-Xn-cm-fnIƒ C-SX - p-]£ - a - m-Wv. C-h¿-°v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ thm-´v \¬-Inbm¬ A-Xv tI-{μ-Øn¬ _n. sP. ]n.sb am-{X-ta k-lm-bn-°q. sIm-e-]m-X-Iw, l¿-Øm¬, A-{I-a-cm-jv-{So-bw F-∂n-h \-SØp-∂ C-S-Xp-]-£w 21mw \q-‰m≠n-\v tbm-Pn-®X - √ - . C-h¿ ]-db - p∂ sX‰v Xn-cn-®d - n-bm≥ 15 h¿-jsa-¶n-ep-sa-Sp-°pw. A-{X-bpw k-abw I-fb - m≥ \-ap-°n-√. A-tX-ka-bw Xn-cs - ™-Sp-∏n-se cm-jv{- Sobhy-Xym-kh - pw A-`n-{]m-b` - n-∂-

X-bpw C-Xp I-gn-™m¬ h-®p]pe¿-Ø-cp-Xv. hn-I-k-\-Im-cy-Øn ¬ H‰-s°-´m-bn \n¬-°W - w. cmjv-{So-bw G-Xm-bm-epw cm-jv-{Sw \-∂m-bm¬ a-Xn. c-ta-iv sN-∂nØ-e kw-ÿm-\-Øpw U¬-lnbn-epw {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-bp∂ I-gn-hpw km-a¿-Yy-hp-ap-≈ t\Xm-hm-sW-∂pw i-in X-cq¿ ]-d™p. kw-Lm-SI - k-an-Xn sN-b¿am≥ Zn-eo-]v kn aq-eb - n¬ A-[y£-X h-ln-®p. F.sF.kn.kn. P-\d - ¬- sk{I-´d - n Zo-]I - v _m-_d - n-b, _m-_p{]-km-Zv, F F jp-°q¿, e-Xn-Im kp-`m-jv, A-Uz. Fw en-Pp, kn B¿ P-b{- ]-Im-iv, hn Zn-\I - c - ≥, Fw Fw _-jo¿, sI Fw cm-Pp, sI A-tim-I-∏-Wn-°¿, jm-Pnt_m¨-ks - e, _m-_p-cm-Pv Xp-S-

ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p. A-Uz. Un kp-KX - ≥ c-ta-iv sN-∂n-Øe - bv° - v sam-at- ‚m k-Ωm-\n-®p. lcn-∏m-Sv k-a{- K-am-b Kp-≠m B-ISv- v \-S-∏m-°p-sa-∂pw kv-{Xo-I-tfbpw Ip-´n-It- f-bpw Nq-jW - w sNøp-∂h - ¿-s°-Xn-tc-bpw _m-et- he sN-øn-°p-∂h - ¿-s°-Xn-tc-bpw i-‡-am-b \-S-]Sn kzo-I-cn-°psa-∂pw B-`y-¥-c a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe - ]-d™ p. P-\ß - ƒs°-Xn-sc bp-≤w {]-Jym-]n-°p∂ t]m-enkp-Im¿-s°-Xn-sc \-S]-Sn kzo-I-cn-°pw. F-∂m¬ kXy-k-‘-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ t]m-enkp-Im-sc i-{Xp-]£ - Ø - v Im-Wc - p-Xv. B-`y-¥c - h - I - p-∏v ]-´psa-Ø-b-√. apƒ-°n-co-S-am-sW ∂pw ]u-c-kzo-I-c-W-Øn¬ At±-lw ]-d™p.

I-f-cn-sb P-\-Io-b-am-¡m-\p-Å {i-a-¯n \m-kÀ Kp-cp-¡Ä 

\m-jnw C-Jv-_m¬

tIm-´-bw: tI-c-f-Øn-s‚ kz¥w B-tbm-[-\ I-e-bm-b I-fcn-sb P-\-Io-b-am-°m-\p-≈ {ia-Øn-em-Wv A-Xn-c-ºp-g kz-tZin \m-k¿ Kp-cp-°-fpw A-t±-lØn-s‚ P-bv-ln-μv I-f-cn kwL-hpw. I-f-cn-bn-se \-∑-Iƒ \-Ωp-sS \m-´n-se Hm-tcm hy‡n-bp-sS-bpw A-Sp-s-Ø-Øn°p-I F-∂-Xm-Wv \m-k¿ Kp-cp°-fp-sS e-£y-w. 14mw h-b n¬ I-fc - n-]Tn-®p Xp-Sß - n-b \m-k¿ Kp-cp-°ƒ 12 {]-i-kv-X-cm-b Kp-cp-°≥-am-cpsS Io-gn-em-Wv I-f-cn A-`y-kn®-Xv. 1978¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cØp- \n-∂p tIm-´b - Ø - v F-Ønb A-t±-lw 22mw h-b  - n-em-Wv sX-°≥ ssi-en-bn-ep-≈ I-fc - n∏-b-‰n-\p tIm-´-bw Pn-√-bn¬ th-cp ]n-Sn-∏n-®X - v. 1958¬ tI-cf kw-ÿm-\ Im-bn-Im-`y-k I-fcn kw-Lw -Kp-cp-°ƒ- ]-Z-hn \¬-In A-t±-ls - Ø B-Zc - n-®p. ti-jw 1988¬ A-Xn-cº - p-gb - n¬

]Tn-® \m-k¿ Kp-cp-°ƒ I-gn™ 30 h¿-ja - m-bn a¿-a Nn-In¬k-bpw \-SØ - p-∂p. H-cp B-tbm[-\ I-e F-∂X - n-ep-]c - n H-cm-fpsS hy-‡n-Xzw D-cn-Øn-cn-bm\pw Po-hn- X-Øn-se G-Xp {]-Xnk-‘n-Is - f-bpw X-cW - w sN-øm\p-≈ am-\k - n-I i-‡n ssI-hcn-°m-\pw I-f-cn A-`ym-k-Øneq-sS km-[n-°p-sa-∂v Kp-cp°ƒ ]-db - p-∂p. hn-hn-[ X-cØ - n-

]cnNbw \m-k¿ Kp-cp-°ƒ injy-tcm-sSm∏w I-f-cn-bn¬(CSXv) P-bv-ln-μv I-f-cn kw-Lw ÿm- \n¿-Øn-bm-Wv I-f-cn ]Tn-°m]n-®p. tIm-´-b-Øv B-tbm-[-\ \n-d-ßn-b-Xv. k-tlm-Z-cn-am-sc ]-cn-io-e-\ tI-{μ-am-bn-´v kw- i-ey-°m-cn¬ \n-∂p c-£n-°mÿm-\ Im-bn-I bp-hP - \ - h-Ip- \m-Wv- Xm≥ I-fc - n ]Tn-°m≥ X∏v Aw-Ko-Ic - n-® ÿm-]\ - a - m-Wv øm-dm-b-sX-∂v \m-k¿ K-cpP-bvl - n-μv I-fc - n. I-®n ta-a≥ k- °ƒ ]-db - p-∂p. ap-Zm-bØ - n¬ s]-´ \m-k¿ Kp-cpX-¶-∏≥ \m-Sm¿ B-im-s‚ °ƒ 10mw ¢m-tkm-sS ]T-\w Io-gn¬ \n-∂p a¿-a Nn-In¬-k

ep-≈ I-f-cn ap-d-Iƒ hy-Xy-kvX ÿ-e-t∏-cp-I-fn-em-Wv A-dnb-s∏-Sp-∂X - v. I-SØ - \ - m-S≥, Xpfp-\m-S≥, Nm-h-°m-S≥, tIm-gnt°m-S≥ F-∂n-ß-s\. F-∂m ¬ h-S-°≥, sX-°≥ k-{º-Zmb-߃ am-{X-am-Wv C-t∏mƒ \ne-hn-ep-≈-Xv. C-Xn¬ sX-°≥ k-{º-Zm-b-am-Wv \m-k¿ Kp-cp°ƒ kzm-b-Ø-am-°n-b-Xv. Nph-Sp-ap-d, A-Sn-ap-d, B-bp-[-ap-d, X-´p-ap-d, X-Sh - p-ap-d, C-f° - p-ap-d, a¿-a Nn-In-¬k F-∂n-h-bm-Wv

sX-°≥- k-{º-Zm-b-Øn¬ {]m[m-\yw \¬-Ip-∂X - v. 106 a¿-a ÿm-\-ß-fn-ep-≈ {]-tbm-K-am-Wv sX-°≥ I-f-cnbp-sS a-s‰m-cp {]-Xy-IX - . I-fc - n∏-b-‰v Pm-Xn-bp-sS-bpw a-X-Øns‚-bpw th-en-sI-´n-\pw A-∏p-dap-≈ H-cp a-lØ - m-b B-tbm-[\ I-e-bm-Wv F-∂v A-£-cm¿Y-Øn¬ sX-fn-bn-°p-I-bm-Wv \m-k¿ Kp-cp-°ƒ. 12 h¿-j-ambn Xp-S¿-®-bm-bn Pn-√m Nm-w]y≥-jn-∏v P-bvl - n-μv I-fc - n kwLw \n-e-\n¿-Øp-∂p. C-¥y≥ I-fc - n A-tkm-kn-tb-js - ‚ Iogn¬ 20 h¿-j-Øn-tesdbm-bn Pn-√m {]-kn-U‚ v, kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v, kw-ÿm\ J-Pm©n, kw-ÿm-\ tPmbn‚ v sk-{I-´d - n F-∂o ÿm-\ß-fpw C-t±-lw h-ln-®n-´p-≠v. 1996¬ ap-wss_-bn¬ \-S-∂ ssh.Fw.kn.F tem-I Btbm-[-\ I-em-ta-f-bn¬ I-f-cn∏-b‰ - v A-hX - c - n-∏n-® H-tc-sbm-cp kw-L-hpw \m-k¿ Kp-cp-°-fpsS I-fc - n kw-La - m-Wv.


{]mtZ-inIw

13 P\phcn 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn

Ahn-kv-a-c-Wo-b- A\p-`-h-ambn ]m-cmenw-]nIv-kv; tlmw Hm-^v s^-bv-¯n-\v Nm-w-]y³-jn-¸v

 ap-Xp-hm≥-Ip-Sn _-Z-cn-b Ppam a-kv-Pn-Zv: \-_n-Zn-\m-tLm-jw, a-X-{]-`m-j-Ww-˛ 7.-00  s]-cp-h-¥m-\w sk‚ v tPmk-^v-kv ssl-kv-Iq-ƒ lmƒ: ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kw-K- Ip-am-c-aw-K-ew: s]m-≈p-∂ ]-cna-hpw A-ep-av-\n A-tkm-kn-tb- an-Xn-I-sf I-cp-Øm-°n C-g-™ pw ho¬-s®-b-dn-epw kv-{S-Iv-N-dnj≥ cq-]o-I-c-W-hpw-˛ 2.-00 ep-sa-√mw A-h¿ ssa-Xm-\n-b n¬ \n-c-°p-∂-Xp Im-Wp-tº mƒ B-cp-tS-bpw s\-s©m-∂p s]mSn-bpw.----- I-≠p-\n¬-°p-∂-h¿-°pw kw-Lm-S-I¿-°pw s\-Sp-ho¿-t∏ m-sS am-{X-ta Cu Im-bn-I-ta-f B-kz-Zn-°m-\m-hq.----- F-∂n-cp-∂msXm-Sp-]p-g: tI-c-f tIm-˛-Hm-]epw hn-[n-bp-sS {Iq-c-ap-J-߃td-‰o-hv- s]≥-j-t\-gv-kv- A°p ap-∂n¬ ]-X-dm-sX A-h¿ tkm-kn-tb-j≥- sXm-Sp-]p-g Xm-eq-°v- s]m-Xp-tbm-Kw- \msf Ip-Xn-°p-I-bm-Wv k-aq-l-Øns‚ ap≥-\n-c-bn-te-°v. cm-hn-se 10.30\v- Sn. k------- n-. an-\nIp-am-c-aw-K-ew Fw. sI. F Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬- \-S-Øpw.------≥. Fw. l-b¿-sk-°‚-dn kv-Iqfn¬ \-S-∂ ]m-cm-enw-]n-Iv-kv-˛14 hn-`n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿-°m-bn sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g \-c-k-`- kw-L-Sn-∏n-® I-em-ta-f-bm-Wp bn¬- 2011 P-\-kw-Jym- I-W{Km-a-Øn-\p A-hn-kv-a-c-Wo-bs°-Sp-∏n-s‚- `m-K-am-bn- \-S-∂ am-b-Xv .----- 174 t]m-bn‚p-I-tfm-sS km-aq-ln-I-,- km-º-Øn-I,- Pmtlmw Hm-^v s^-bv-Øv Hm-hXn- sk≥-k-kv- hn-h-c-ti-J-c-W- tdmƒ In-co-Sw t\-Sn. B-{i-b Øn-¬- ti-J-cn-® hy-‡n-K-X Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰v s]-cp-ºm-hqIp-Spw-_ hn-h-c-ß-fp-sS I-c-Svcm-Wv d-Æ¿ A-]v. en-kv-‰v- 15ap-X¬- \-K-c-k-`m- Hmt]m-bn‚ v ˛106.-----Iq-\-Ωm-hv Nm^n-kv,- Xm-eq-°v- Hm-^n-kv- Fh-d kv-s]-j¬ kv-Iqƒ 90t]m∂n-hn-S-ß-fn¬- {]-kn-≤o-I-cnbn‚p-I-tfm-sS aq-∂mw ÿm-\w °pw. t\-Sn. B¨-Ip-´n-I-fp-sS-bpw Cu------en-kv-‰n-t∑¬- B-t£- s]¨-Ip-´n-I-fp-sS-bpw Pq-\n-b¿]-ap-≈-h¿- \-K-c-k-`-bn¬ -\n∂v- ku-P-\y-am-bn- e-`n-°p-∂ A-t]-£m-t^m-an¬- s^-{_p-hcn- c-≠n-\-Iw- ]-cm-Xn- \¬-InssI-∏-‰v- c-io-Xn hm-ß-Ww.\-------- Kc-k-` \n-iv-N-bn-°p-∂ Xn-ø-Xnbn¬- Hm-tcm- hy-‡n-bpw- t\-cn-´v_-‘-s∏-´ tc-J-I-fp-am-bn- lnb-dn-ßn-\v- lm-P-cm-h-Ww.

Adnbn-¸pIÄ

k-l-I-c-W s]³-jt\gvkv tbm-Kw- \msf

I-c-Sv- en-kv-äv- {]-kn-²o-I-cn-¡pw-

Hm-^n-kv am-än sXm-Sp-]p-g: ap-X-e-t°m-Sw sk‚ v tPm¿-Pv s^-tdm-\-N¿-®v h-I sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Øn-®ncp-∂ C-°-tWm-an-Iv-kv B‚ v Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv Pn-√m Hm-^n-kv sXm-Sp-]p-g an-\n kn-hn¬ tÃj≥ ]p-Xn-b tªm-°n¬ 2mw \ne-bn-te-°v am-‰n {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®p. I-Øn-S-]m-Sp-Iƒ U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿, C-°-tWm-an-Iv-kv B‚ v Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv Pn-√m Hm^n-kv, C-Sp-°n, an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥ \yq tªm-°v, sXm-Sp]p-g-˛685584 F-∂ hn-em-kØn¬ \-S-Ø-Ww.--

kottayam/IDK

Hm-h-tdmƒ t\-Sn-b kv-Iqƒ Sow B-Àm-Z-Øn¬ ˛-k-_v-Pq-\n-b¿ hn-`m-K-ß-fn¬ Nn-t‰-Øp-I-c tlmw Hm-^v s^bv-Øm-Wv Nm-w-]y≥-am¿.----- ko-\nb¿ hn-`m-K-Øn¬ B-ep-h Ir-]bv-°m-Wp In-co-Sw.----- ko-\n-b¿ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-`m-K-Øn

¬ {io-aq-e-\-K-cw I-cp-Wm-`-h≥ Nm-w-]y≥-]-´w-t\-Sn. am¿-®v ]m-Ãn-se an-I-hn-\p aq-hm-‰p-]p-g tPym-Xn¿-K-a-b-bv°p -H-∂mw ÿm-\w e-`n-®p.B----- e∏p--g kzm-¥z-\w kv-s]-j¬ kv-

Iq-fn-\m-Wp c-≠mw ÿm-\w.----- kam-]-\ N-S-ßn¬ e-b¨-kv Unkv-{Sn-Œv K-h¿-W¿ Fw in-h-\μ≥ k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p.----F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bp-sS kºq¿-W B-[n-]-Xy-am-Wp Im-

Wm-\m-b-Xv. ----- B-e-∏p-g, F-d-WmIp-fw C-Sp-°n Pn-√-I-fn-se 1355 Hm-fw a¬-k-cm¿-Yn-I-ƒ ta-f-bvs°-Øn. ]-s¶-Sp-Ø F-√m-h¿°pw k-Ωm-\-߃ \¬-In. P -- q-\n-b¿, k-_v-Pq-\n-b¿ hn`m-K-Øn-em-bn \-S-∂ ta-f-bn¬ ssh-I-ey-ß-sf h-I-h-bv-°msX hm-in-tbm-sS-bm-Wp t]m-cn\n-d-ßn-b-Xv. H.Un.F, H. Un. _n, H.Un.kn, H.Un.kn F-∂o hn-`m-K-߃-°m-bn Hm-´w, tjmSv-]p-Sv a¬-k-c-ß-fm-Wp \-S-Ønb-Xv. ]p-d-ta k-_v-Pq-\n-tb-gnkn-\p am-{X-am-bn Hm-´w, t_mƒ]m-kn-Mv a¬-k-c-ß-fpw \-SØn. Fw F-kv in-hm-\-μ-s‚ A[y-£-X-bn¬ \-S∂ -tbm-KØn¬ a-{¥n ]n sP tPm-k-^v DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Sn tXm-akv Fw.--]n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn .----- C-tXm-S-\p-_-‘n-®v \-SØp-∂ am¿-®v ]m-Ãn¬ hn-Pne‚ v-kv B‚n I-d-]v-j≥ Fkv. ]n sI hn tPm-k-^v k-eyq-´v kzo-I-cn-®p.----- hn-`n-∂-ti-jn-bp-≈ Ip-´n-I-fp-sS Cu Im-bn-I a¬-kc-am-Wv ]m-cm-en-ºn-Iv-kaqv ---- ∂v Pn√-I-fn¬ \n-∂m-bn 1500 Hm-fw Ip´n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.------

Uyq-«n \Â-Ip-¶-Xn hn-th-N-\w; t]m-en-kv tk-\-bn A-aÀ-jw ]p-I-bp-¶p dm³-aq-fn-IÄ-¡p kp-J-Po-hn-Xw

C-Sp-°n: Uyq-´n \n¿-W-b-Øn¬ ta-ep-tZym-K-ÿ¿ Im-Wn-°p-∂ C-c-´-Øm-∏v aq-ew t]m-en-kp-Imcn¬ A-a¿-jw ]p-I-bp-∂p. Pn-√bn-se ]-e t]m-en-kv kv-t‰-j-\pI-fn-epw kn.sF, Fkv.sF. dm¶n-ep-≈ D-tZym-K-ÿ¿ Io-gv-Poh-\-°m-tcm-Sp \o-Xn-]q¿-hw s]cp-am-dp-∂n-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn Db¿-∂-Xv. dm≥-aq-fn-I-fm-bn \n¬°p-∂ t]m-en-kp-Im¿-°v k-a-bC-Sp-°n: ^n-j-do-kv h-Ip-∏n-\v _-‘n-X-am-b-Xpw A-e-®n-en-√mIo-gn-ep-f-f tÃ-‰v ^n-j-do-kv dn- Ø-Xp-am-b tPm-en-Iƒ \¬-Iptkm-gv-kv am-t\-Pv-sa‚ v skmtºmƒ AtX tÃ-j-\nse Iqssk-‰n (^n¿-a), P-e-a-en-\o-I-c- Sp-X¬ Po-h-\-°m¿-°pw A¿ Ww C-√m-Ø-Xpw Xm-c-X-tay-\ lamb bm-sXm-cp ]-cn-K-W-\B-gw Ip-d-™-Xpw a-¬-kybpw e-`n-°p-∂n-√. sØm-gn-em-fn-I-fp-sS-bpw a-‰v sh-cn-^n-t°-j≥, tem-°¬ tÃ-°v tlmƒ-tU-gv-kn-s‚-bpw A-t\z-j-Ww, tdm-Uv Uyq-´n, HmD-]-tbm-K-sØ _m-[n-°m-Ø^n-kn-se t]-∏¿ h¿-°p-Iƒ Xp-am-b {]-tZ-i-ß-fn¬/\-Zn-I- Xp-S-ßn-b tPm-en-Iƒ-°m-bn Hfn¬/X-Sm-I-ß-fn¬ a-¬-ky-k- cp hn-`m-Kw D-tZym-K-ÿ-sc ÿnt¶-Xw ÿm-]n-°m-\p-f-f ]-≤c-am-bn \n-tbm-Kn-°pw. F-∂m Xn \-S-∏m-°p-∂p. ¬, cm-hpw ]-I-epw Uyq-´n-sb-SpC-Ø-cw {]-tZ-i-ß-fp-≈ ]- t°-≠ D¬-k-h-߃ A-S-°-ap©m-b-Øp-Iƒ, tÃ-‰v ^n-j-do- ≈ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°m-bn F-{X Znkv dn-tkm-gv-kv am-t\-Pv-sa‚ v h-k-am-sW-¶n-epw D-tZym-K-ÿskm-ssk-‰n (^n¿-a), Sn.k------ n. sc am-‰n-hn-Sm≥ t]m-epw {i-an14/352(3), Xu-^o-°v, hm-Wn-b °m-dn-√. Cu hnth-N-\-Øns‚ kv-{So-‰v, ]-©m-∏p-c Pw-Kv-j≥, _p-≤n-ap-´p-Iƒ G-sd A-\p-`-hnhn-Im-kv-`-h≥ ]n. H.------ Xn-cp-h-\- °p-∂-Xv h-\n-Xm t]m-en-kp-Im¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ cm-Wv. ]n-©p-a-°-fp-≈-h¿, B_-‘-s∏-S-Ww.-tcm-Ky {]v-i-\-߃ t\-cn-Sp-∂-

a-Â-ky- k-t¦-Xw ]-²-Xn

KÀ-`n-Wn-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-aw; A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-am-¡n-

Hm-^n-kv h¿-°v F-s∂m-s° ]d-™v ]-e t]m-en-kp-Im-cpw kvt‰-j-\n-ep-≠m-bn-cp-∂p. hn-{iaw C-√m-Ø tPm-en-Iƒ Im-cWw I-tem¬-k-h-Øn-\v Uyq-´n sN-øm-s\-Øn-b t]m-en-kp-Im ¿ ]-I¬ C-cp-∂p-d-ßp-∂-Xpw Im-Wm-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, F¬. ]------ n kv-Iqƒ, A-º-ew Hm-Un-t‰m-dn-bw F-∂nhn-S-ß-fn-se I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ°n-sS ]-e X-h-W kw-L¿-jw D-≠m-sb-¶n-epw kn.sF, Fkv. sF. dm-¶n-ep-≈ D-tZym-K-ÿ¿ Xn-cn-™p-t\m-°m≥ t]m-epw Xøm-dm-bn-√. C-Xp-kw-_-‘n-®v \n-c-h-[n-X-h-W I-tem¬-k-h kw-Lm-S-I¿ t]m-en-kn-s\ Adn-bn-®n-´pw ^-e-ap-≠m-bp-an-√. sXm-Sp-]p-g tÃ-j-\n-epw Uyq-´n \n¿-W-b-Øn-se C-c-´-Øm-∏v DtZym-K-ÿ¿-°n-S-bn¬ {]-Xn-tj[-Øn-\v Im-c-W-am-hp-∂p-≠v. ]t£, ta-ep-tZym-K-ÿ-cp-sS dnt]m¿-´v {]-Xn-Iq-e-am-hp-tam F∂ `o-Xn-aq-ew B-cpw Xp-d-∂p-]d-bm-dn-s√-∂p-am-{Xw. 53 Hm-fw h\n-Xm t]m-en-kp-Im-cm-Wv Pn-√bn¬ D-≈-Xv. Pn-√-bn-se Uyq-´n Iq-Sm-sX h¿-°v A-td-©v-sa‚n-s‚ t]cn¬ k-ao-] Pn-√-I-fn-te-°pw Ch-sc tPm-en-°m-bn A-b-bv-°p-

h¿ Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n h-\n-Xm Poh-\-°m¿ ta-ep-tZym-K-ÿ-cpsS I¬-∏-\-Iƒ A-∏-Sn A-\p-kcn-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv. Cs√-¶n¬ C-h¿ \¬-Ip-∂ dnt]m¿-´p-Iƒ `m-hn-bn¬ t]m-enkp-Im¿-°v F-Xn-cm-bn am-dp-w. I-gn-™-Zn-h-kw I-√m¿ K-h. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ kv-Iqƒ Item¬-k-h-Øn¬ Nn-e t]m-enkp-Im¿-°v t\-cn-tS-≠n-h-∂ Zpc-\p-`-hpw Cu C-c-´-Øm-∏n-s‚ ^-e-am-Wv. ]-cn-]m-Sn-bp-sS Xp-S°w ap-X-¬ k-am-]-\w h-sc cmhpw-]-I-ep-an-√m-sX ÿn-c-am-bn \n-tbm-Kn-®-Xv kv-t‰-j-\n-se \m-

a-am-{X-am-b Nn-e t]m-en-kp-ImscbmWv. A-tX-k-a-bw, ]-ecpw X-´p-ap-´p tPm-en-Iƒ sN-bvXv kv-t‰-j-\n¬ I-gn-™p-Iq-SpI-bpw sN-bv-Xp. cm-hn-se Item¬-k-h ]-cn-k-c-ß-fn¬ Uyq-´n-°v I-b-dn-b h-\n-Xm t]men-kp-Im¿-°pw a-‰pw ]-cn-]m-Sn Xo-cp-∂ ap-d-bv-°p am-{X-am-Wv Chn-sS \n-∂v t]m-Im≥ km-[n-®Xv. B-h-iy-Øn-\v hn-{i-aw t]mepw \¬-Im-sX C-tX t]m-enkp-ImtcmSp X-s∂ cm-hn-se Xncn-s®-Øm≥ ta-ep-tZym-K-ÿ¿ \n-¿-tZ-i-hpw \¬-In. Cu k-a-bß-fn¬ Iw-]yq-´¿ tPm-en-Iƒ,

]n-¶m-¡- k-ap-Zm-b kn-än-Mv Xn-cp-h-\-´]- p-c-¯v

ho-«-½-bp-sS am-e s]m-«n-¨p-I-S-¶ bphm¡Ä ]n-Sn-bn-Â-

∂-Xp ]-Xn-hm-Wv. F-∂m¬ a-‰v Pn-√-I-fn-ep-≈h¿ C-Sp-°n-bn¬ Uyq-´n-°v FØm-dp-an-√. Ip-´n-°m-\-Øpw a‰p-ap-≈ Iymw-]p-I-fn¬ Im-cy-amb ]-Wn-I-fn-√m-sX \n-c-h-[n t]m-en-kp-Im¿ I-gn-bp-tºm-gmWv, tPm-en-sb-Sp-°p-∂-h-sc Xs∂ Iq-Sp-X¬ I-„-s∏-Sp-Øn taep-tZym-K-ÿ-cp-sS ]o-U-\w. ASp-Ø Zn-h-kw \-_n-Zn-\w \-S-° m-\n-cn-°p-I-bm-Wv, C-tX k-a-bØm-Wv a-I-c-hn-f-°pw. ]-e tÃj-\p-I-fn-epw a-I-c-hn-f-°v Uyq´n-bp-sS t]-cn¬ \nch[n t]men-kp-Im¿-°v \-_n-Zn-\m-tLmj-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-\p-≈ Ah-[n A-\p-h-Zn-°m≥ D-∂-tXmtZym-K-ÿ¿ X-øm-dm-bn-´n-√. a-I-c-hn-f-°v Uyq-´n-°m-bn Po-h-\-°m-¿ Ip-d-hm-sW-∂m-Wv C-Xn-\p Im-c-W-am-bn ]-d-bp-∂Xv. Pn-√-bn-se a-‰v tÃ-j-\p-Ifn¬ \n-∂v t]m-en-kp-Im-sc tP m-en-°p \n-tbm-Kn-°m-sa-∂ kml-N-cyw \n-e-\n¬-t°-bm-Wv Cu \-S-]-Sn. t]m-en-kp-Im¿ kvt‰-j-\p-I-fn¬ A-\p-`-hn-°p-∂ Zp-cn-X-߃ ]-cn-l-cn-°m≥ D-∂tXm-tZym-K-ÿ¿ {i-an-°m-ØXpw C-S-s]-Sm-Ø-Xpw kn. sF, Fkv.sF. dm-¶n-ep-≈-h¿-°v hf-am-bn am-dp-I-bm-Wv.

hpw \¬-I-W-sa-∂pw A-Sn-b-¥c-am-bn {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-S-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´v h-\n-Xm kwL-S-\-Iƒ cw-K-sØ-Øn-bn-´p≠v. A -- -Sn-am-en ]-©m-b-Øn-se G-‰-hpw A-hn-I-kn-X B-Zn-hmkn k-t¶-X-am-b Ip-d-Øn-°p-Sn B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn¬ Xm-akn-°p-∂- K¿-`n-Wn-sb-bm-Wv A-b¬-hm-kn-bm-b {io-Ip-am¿ am-\-`w-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn 7a-Wn-tbmsS-bm-Wp kw-`-hw.---- ho-´n¬ ]p-cpj≥-am¿ C-√m-Xn-cp-∂ k-a-bØm-bn-cp-∂p bp-hm-hn-s‚ A-{Iaw.---- A-h-i-bm-b bp-h-Xn-sb \m´p-Im-cm-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv.---- Cbmƒ-s°-Xn-sc thsdbpw tI-kp-I-fp-s≠-∂p ]-dbp-∂p. H-cp-tI-kn¬ in-£ I-gn™n-d-ßn-b {io-Ip-am¿ tIm-f\n-bn¬ \m-S≥ C-c-´-°p-g¬ tXm-°p-am-bm-Wv \-S-°p-∂X -- v.

\-_n-Zn-\ tLm-j-bm-{X

ssl-td-©v F³.--F-kv-.-F-kv. bq-\n-b³ k-t½-f-\w \m-sf I-«-¸-\-bnÂ

sXm-Sp-]p-g: F-kv-.-sI-.-F-kv-.-Fkv-.-F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ a-Zv-lv d-kq¬ tI m¨-^-d≥-kpw {]-`m-j-W-hpw \m-sf a-ßm-´p-I-h-e-bn¬ \-S°pw.----- Xp-S¿-∂v ko-am-kv P-Mv -j\n¬ \n-∂v \-_n-Zn-\ tLm-jbm-{X, tbm-K-Øn¬ sI F ---- -k v ---C-kv-a-bn¬ au-e-hn A-[y-£-X h-ln-°pw. ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv km-Z-J-en in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. kzm-en-lv A ≥-h-cn tN-I-∂q¿ C-kv-a-bn¬ au-e-hn ]m-e-a-e, A-–pƒ d-lvam≥, ]n F ---- -kv a---- p-l-Ω-Zv, A≥jm-Zv Ip-‰n-bm-\n ]-s¶-Sp-°pw.-----

B-dm-«v a-tlm-Â-k-hw ap-≈-cn-ßm-Sv: Zp¿-Km-tZ-hn t£{X-Øn-se {]-Xn-jvTm-Zn-\ B-dm´v a-tlm-¬-k-hw 19 ap-X¬ 24 hsc B-tLm-jn-°pw. 19\p cm-hnse 7.30\p ----Xr-s°m-Sn-tb-‰v, 23\p ssh-Io-´v B-dn-\p Xm-e-s∏m-en tLm-j-bm-{X, cm-{Xn 8.30\p ----\rØ-\r-Xy-߃.

I-´-∏-\: ssl-td-©v F≥.--F-kv.-F-kv bq-\n-b-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ \m-sf I-´-∏-\-bn¬ ss l-td-©v \m-b¿ a-lm-k-tΩ-f\w \-S-°pw. F≥.--F-kv-.-F-kv P\-d¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-amc≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.----cm-hn-se 10.30\v ssl-td-©v bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v B¿ a-Wn°p-´-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sp∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ F≥-F-kvF-kv U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-Kß-fm-b l-cn-Ip-am¿ tIm-bn°¬, A-Uz. Fw F .----- -kv. tam-l ≥, sXm-Sp-]p-g F≥-.-F-kv-.-F-kv Xm-eq-°v bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v sIs---- I Ir-jv-W-]n-≈, bq-\n-b≥ ssh-kv-{]-kn-U‚ v sIB ---- ¿ kpIp-am-c≥ \m-b¿, bq-\n-b≥ sk{I-´-dn Fwk ---- n {io-Ip-am¿, h-\n-

Xm bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v kp-a c-ho-{μ≥ kw-km-cn-°pw. cm-P-Ip-am-cn F≥.--F-kv-.-Fkv tIm-f-Pn¬ H-cp-tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ \n¿-an-® h-\n-Xm tlm-kv-‰-en-s‚-bpw cm-Pm-°m-Sv, A-a-cm-h-Xn I-c-tbm-K a-μn-c-ßfp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw tN-‰p-Ip-gn, \-Øp-I-√v, Im-©n-bm¿, A-ø∏≥-tIm-hn¬, ]m-≠n-∏m-d, h-enb-I-≠w I-c-tbm-K-߃ ]p-XpXm-bn ]-Wn-I-gn-∏n-°p-∂ F≥-.F-kv-.-F-kv i-Xm-–n kv-am-c-I aμn-c-ß-fp-sS in-em-ÿm-]-\-hpw h-\n-Xm kzm-{i-b kw-L-߃°pw kz-bw kw-cw-`-I-Xz {Kq-∏pIƒ-°p-ap-≈ hm-bv-]m hn-X-c-Whpw h-\n-X-Iƒ-°m-bp-≈ C≥jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S\-hpw k-ap-Zm-bmw-K-߃-°p-

sXm-Sp-]p-g: ho-´-Ω-bp-sS kz¿W-am-e s]m-´n-®p- I-S-∂ aq-∂wK kw-Lw ]n-Sn-bn-em-bn. sh-ß√q¿- Ip-‰n-∏-Sn- h-S-t° sN-dp-tXm´n¬- jm-tam≥- (19),- Cu-¥p-¶¬ss^-k¬,- I-tcm-´v- Ip-dp-∏p-I≠-Øn¬- am-ln≥- (19)- F-∂n-hsc-bm-Wv- t]m-en-kv ]-n-Sn-Iq-Sn-bXv.------ ssa-e-s°m-ºv- ]o-Sn-I-∏-Snbn¬- tXm-´m-c-Øv- hm-kp-hn-s‚

`m-cy- hn-em-kn-\n-bp-sS (62)- I-gpØn¬- A-Wn-™n-cp-∂ kz¿-Wam-e-bm-Wv- ss_-°n-se-Øn-b kw-Lw- ]-dn-s®-Sp-Øv- I-S-∂-Xv.-----hn-em-kn-\n \¬-In-b ]-cm-Xnsb-Øp-S¿-∂m-Wv- sXm-Sp-]p-g t]m-en-kv- k-_v- C≥-kv-s]-I¿kp-{_-“-Wy-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-Lw- tam-„m-°-sf ]Sn-Iq-Sn-b-Xv.------

ho´-Ω-bp-sS am-e I-h¿-∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-bh¿

≈ Nn-In-¬-km [-\-k-lm-b hnX-c-W-hpw an-I-® {]-h¿-Ø-\߃-°p-≈ A-hm¿-Uv hn-X-cW-hpw k-tΩ-f-\-Øn¬ \-S°pw.----- I-´-∏-\ ]p-Xn-b _-kv Ãm‚n-\v k-ao-]-ap-≈ ]-©m-bØv tÃ-Un-b-Øn¬ X-øm-dm-°nb a-∂w \-K-dn-em-Wv k-tΩ-f-\w \-S-°p-∂-Xv. 2000 N-Xp-c-{i A-Sn-bn-ep-≈ tÃ-Ppw 15000 B-fp-Iƒ-°v C-cn°m-hp-∂ X-c-Øn¬ 40000 N-Xpc-{i A-Sn ]-¥-ep-am-Wv k-÷am-°n-bn-´p-≈-Xv. k-tΩ-f-\-Øn\v 25000 {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp°pw.----- s\-Sp-¶-≠w, h-≠-t∑-Sv, ]´w-tIm-f-\n, Ip-a-fn ta-J-e-bn¬ \n-∂p h-cp-∂ hm-l-\-߃-°v C-S-ti-cn P-Mv-j-\n¬ B-fp-Isf C-d-°n sk‚ v tPm¿-Pv kv-

sXm-Sp-]p-g: 9.5 tIm-Sn-bpsS tIm-em-\n-˛-am-dn-I tdm-Uv \n¿am-Ww C-g-bp-∂p. c-≠p-X-h-Wbm-bn tdm-Un-s‚ Ip-gn-b-S-bv-°em-Wp \-S-Øn-b-Xv. ap-Jy-a-{¥nbp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbp-sS `m-K-am-bn tdm-Un-s‚ Ipgn-b-S-bv-°¬ \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ ho-≠pw A-tX-ÿ-eØv Ip-gn-b-S-bv-°p-I-bm-Wv. ]p------ d-∏p-g ]-©m-b-Øn-se 15 tIm-Sn-bp-sS Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn°m-bp-≈ ss]-∏v ÿm-]n-°¬ ]q¿-Øn-bm-Im-Ø-Xp-aq-e-am-Wv Sm-dn-Mv ssh-Ip-∂-sX-∂v Bt£-]-ap-≠v. C------ Xn-\p ap-ºv sS≠¿ hn-fn-®v Sm-dn-Mv tPm-en-Iƒ°p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn-sb¶n-epw A-Xv ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ I-gn-™n-√. Xp-S¿-∂v ho-≠pw sS≠¿ hn-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. H-

]-≤-Xn-bm-b kw-tbm-Pn-X `-h-\\n¿-am-W tN-cn-]-cn-jv-I-c-W ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-´ A-©-{] IpSn-sh-≈-]-≤-Xn, ]m-d-°-S-hv l u-kn-Mv tIm-f-\n kw-c-£-W-`nØn \n¿-am-Ww F-∂n-h \m-eph¿-j-am-bn-´pw ]q¿-Øn-bm-°mØ \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v l-_n-‰m-‰n-s‚ Hm-^n-kn-te-° pw \-K-c-k-`m Hm-^n-kn-te-°pw \m-´p-Im¿ am¿-®v \-S-Øn. l-_n-‰m-‰v Hm-^n-kv am¿-®v Iu¨-kn-e¿ tPm-kv aT-Ønepw \-K-c-k-`m Hm-^n-kv am¿-®v {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv B¿ l ---- -cnbpw D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp. I u¨-kn-e¿-am-cm-b kp-a in-h-cma≥, tdm-fn sk-_m-kv-‰y≥, an-\n a-[p, _m-_p tPm¿-Pv XpS-ß-nsXm-Sp-]p-g: tI-{μm-hn-jv-Ir-X- bh¿ kw-km-cn-®p. Iqƒ {Ku-≠n-epw G-e-∏m-d, Im©n-bm¿, I-´-∏-\, tXm-{]mw-IpSn ta-J-e-bn¬ \n-s∂-Øp-∂ hm-l-\-߃-°v ]-g-b _-kv à m‚n¬ B-fp-I-sf C-d-°n ss_∏m-kv tdm-Un¬ k-÷-am-°n-bncn-°p-∂ {Ku-≠n-epw A-Sn-am-en, aq-∂m¿ {]-tZ-i-ß-fn¬-\n-s∂Øp-∂ hm-l-\-߃-°v C-S-ticn P-Mv-j-\n¬ B-fp-I-sf C-d°n Hm-km-\w kv-Iqƒ {Ku-≠nep-am-Wv ]m¿-°n-Mv ku-I-cyw {I-ao-I-cn-®n-´p-≈-sX-∂v `m-c-hmln-I-fm-b B¿ a-Wn-°p-´≥, Fwk ---- n {io-Ip-am¿, sI s---- I i-in[-c≥, F F ---- -kv iymw-kp-μ¿ {]km-Z-A-dn-bn-®p.-----

amÀ-¨v \S¯n

tlmw Hm-^v s^-bv-¯n-\v C-Xv 24mw hn-P-bw Ip-am-c-aw-K-ew: ]m-cm-enw-]n-Iv-kn¬ In-co-Sw t\-Sn-b tlmw Hm^v s^-bv-Øn-\v C-Xp Xp-S¿-®-bm-b 24m-a-sØ hn-P-b-am-Wv C-Xv. I-gn-™ H-cp-h-´-sam-gn-sI F-√m X-h-W-bpw ]m-cm-enw-]n-Iv-kn¬ C-h¿-°m-bn-cp-∂p Hm-h-tdmƒ.----- F-d-Wm-Ip-fw Im-°-\m-Sn-\p k-ao]w Nn-t‰-Øp-I-c-bnn-se Cu A-i-c-Wm-e-b-Øn¬ 42 Ip-´n-I-fn¬ F-√m-h-cpw ta-f-bv-s°-Øn. F-∂m¬ im-co-cn-Im-h-i-X aq-ew 39t]¿-t° a¬-k-cn-°m-\m-bp-≈p.----im-co-cn-I-am-bn Xo-sc h-øm-Ø Ip-™p-ß-fm-Wv C-hn-Sp-sØ A-t¥-hm-kn-Iƒ. hm-K-a-Æp-Im-c≥ ap-X¬ a-e-∏p-dw h-sc-bp-≈ {]-tZ-i-ß-fn-se Xo¿-Øp km-[m-c-W-°m-cm-b Ip-™p-ß-fm-Wv C-hn-sS bp-≈-Xv. C-h-sc-√mw Im-°-\m-Sv ]-©m-b-Øv kv-Iqƒ, Ccp-º-\w Pn.hn.F-®v.Fkv Im-°-\m-Sv Fw.F.F-®v.Fkv F-∂o s]m-Xp-kv-Iq-fp-I-fn-em-Wp ]Tn-°p-∂-Xv. {]m-tZ-in-I-am-bn kz-cq]n-°p-∂ ^-≠v D-]-tbm-Kn-®m-Wp ÿm-]-\w {]-h¿-Øn-°p-∂sX-∂v kn-ÿ A-\n-e ]-d-™p. Ip-´n-I-sf ]-cn-]m-en-°m≥ F-´v So-®¿-am-cm-Wv D-≈-Xv. I-em-]-cn-io-e-\-hpw \¬-Ip-∂p-≠v.-----

kw-Lm-S-I -an-I-hn-\p km-£y-am-bn ]m-cm-enw-]n-Iv-kv Ip-am-c-aw-K-ew: Xp-S-°w ap-X¬ H-Sp-°w h-sc \o-≠ kw-Lm-S-\ an-I-hn-s‚ D-Zm-Ø am-Xr-I-bm-Wv e-b¨-kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® ]m-cm-enw-]n-Iv-kv. ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b-h-sc kzo-I-cn-°p-∂-Xp ap-X¬ ta-fm \-K-cn-bn¬ \n-∂p A-h-sc bm-{X-bm-°p-∂-Xp-h-sc B tk-h-\ k-∂-≤-X Im-Wm-\m-bn. bm-sXm-cp hn-th-N-\-hp-an√m-sX an-I-® `-£-Ww \¬-Im-\pw a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ-°p hn-{ian-°m≥ ku-I-cy-sam-cp-°p-∂-Xn-epw a-‰p ta-f-Iƒ-°p ]m-cm-enw]n-Iv-kv am-Xr-I-bm-bn.--- s]m-Xp-k-aq-lw A-h-K-Wn-°p-∂ Cu hn`m-K-Øn-s‚ ta-f-Iƒ-°v F-°m-e-Øpw th-≠-{X ]-cn-K-W-\ In´n-bn-´n-√. t]m-b-h¿-jw sXm-Sp-]p-g-bn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ kvs]-jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw C-Xn-\p km-£y-am-bn-cp-∂p. Ip-am-c-aw-K-ew kv-Iq-fn-te-bpw sXm-Sp-]p-g \yq-am≥ tIm-f-Pnte-bpw F≥.k --- n.k --- n Im-U-‰p-I-fpw Ip-´n-t∏m-en-kp-Im-cpw {In-°‰v A-°m-Z-an-bn-se Ip-´n-I-fp-apƒ-∏-sS-bp-≈ thm-f‚n-b¿-am¿ ka¿-∏-W-_p-[ym {]-h¿-Øn-®p. sXm-Sp-]p-g e-b¨-kv ¢-∫n-se 150 Aw-K-ß-fpw k-tlm-Z-c ¢-∫p-I-fn-se sa-º¿-am-cpw kw-LmS-\-Øn-\m-bn hn-{i-a-an-√m-sX Hm-Sn-\-S-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

a-Zy-]n-¨v Hm-Sn-¨ tem-dn Hm-t«m-bn X-«n; -{]-Xn-I-sf \m-«p-Im-À ]n´p-SÀ-¶v ]n-Sn-Iq-Sn aq-∂m¿: a-Zy-]n-®v Hm-Sn-® tem-dn Hm-t´m-bn¬ X-´n.{]--- Xn-I-sf \m´p-Im-¿ ]n¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn.s--- Im-√w kz-tZ-in-I-fm-b A-Po-jv (30),- kp-tc-jv (40)-F-∂n-h-sc-bm-Wp \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn aq∂m¿ t]m-en-kn-te¬-∏n-®-Xv. aq------- ∂m-dn-se I-S-I-fn¬ tkm-∏v k--ssπ sN-øm-s\-Øn-b an-\n-tem-dn ]-g-b aq-∂m-dn¬-h-®m-Wv Hm-t´m-bn¬-X-´n-b-Xv. A ---- -an-X-th-K-Øn-se-Øn-b tem-dn tZ-io-b]m-X-tbm-c-Øv ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ Hm-t´m-bn¬ h-∂n-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. i-------- –w-tI-´v k-ao-]-Øv \n-∂n-cp-∂ \m-´p-Im-cpw ss{U-h¿-amcpw Hm-Sn-sb-Øp-∂-Xn-\p-ap-ºv ss{U-h¿ Hm-Sn-c-£-s∏-Sm≥ {ian-s®-¶n-epw \-S-∂n-√. ]n≥-Xp-S¿-s∂-Øn-b \m-´p-Im¿ {]-Xn-Isf aq-∂m¿ t]m-en-kn-\p ssI-am-dn ]-cn-tim-[-\ \-S-Ø-th-bmWv C-cp-h-cpw a-[y-]n-®-Xm-bn A-dn-™-Xv. Xp-S¿-∂v t]m-en-kv C-cp-h-cp-h¿-°p-sa-Xn-tc tI-s -Sp-Øp-.

]m-¼m-Spw-]m-d ]-©m-b-¯n ]-cn-Øn-Xn-tem-e ta-J-e-bn-à s\-Spw-¶-≠w: ]m-ºm-Spw-]m-d {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ I-kv-Xp-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v ]-cn-tim-[-\ I-Ωn-‰n tbm-Khpw s]m-Xp-P-\m-`n-{]m-b k-a-\z-b tbm-K-hpw ap-≠n-sb-cp-a ]©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂p. ]-©m-b-Øn-se ap-gp-h≥ {]-tZ-i-ß-fpw ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i ]-´n-I-bn¬\n-∂v H-gn-hm-°-W-sa-∂ dn-t]m¿-´v X-bm-dm-°n k¿-°m-cn-\v ka¿-∏n-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {io-a-μn-cw i-in-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-® tbm-K-Øn¬ ]-©m-b-Øv sa-º¿-am¿, hn-hn-[ km-aq-ln-I kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ, hn-hn-[ Un-]m¿-´p-sa‚pI-fn-se D-tZym-K-ÿ¿ kw-km-cn-®p.-

Pn-Ãm Sow sk-e-Iv-j³ 18\v sXm-Sp-]p-g: tI-c-f tÃ-‰v I-cm-sØ Nm-w-]y≥-jn-∏n-\p-≈ Pn-√m Sow sk-e-Iv-j≥ 18\p I-cn-a-Æq¿ am-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-°pw. k-_v Pq-\n-b¿, Im-U-‰v, ko-\n-b¿ hn-`m-K-ß-fn¬ ]p-cpj h-\n-Xm I-cm-sØ Xm-c-߃-°v ]-s¶-Sp-°mw. a-¬-k-c-߃°p-≈ F≥-{Sn I-cn-a-Æq¿ am-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ Pn-√m I-cm-tØ Hm-^n-kn¬ \m-sf ssh-Io-´v A-©ph-sc kzo-I-cn-°p-sa-∂v Pn-√m I-cm-tØ A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v A-Uz. B‚-Wn sPa---- m-dm-´n-epw sk-{I-´-dn sk≥-kmbn t_-_n A-{_m-lw I-S-ºm-Ip-f-Øn-epw A-dn-bn-®p.-----

tIm-em-\n-þ-am-dn-I tdm-Uv \nÀ-am-Ww C-g-bp-¶p

A-Sn-am-en: ]q¿-W K¿-`n-Wn-bmb B-Zn-hm-kn- ho-´-Ω-sb tXm°p-Nq-≠n am-\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ {i-a-® tI-kn-se {]-Xn-°m-bn A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n. Ip-d-Øn-Ip-Sn kz-tZ-in-bm-b {ioIp-am-dn-s\-Xn-tc-bm-Wv tI-skSp-Øv A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂Xv. A -- -Sn-am-en A-Uo-j-\¬ Fkv-.s-- F Ip-´n-b-®-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw Rm-b-dm-gv-® {]-Xn-sb tX-Sn Ip-d-Øn-°p-Sn-bnse-Øn.---F-∂m¬ kw-`-h-Øn-\v tijw {]-Xn ap-ßn-b-Xm-bn \m-´pIm¿ t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In.---aq-∂m¿ Un-.s-- sh-.F -- -kv-.] -- n-bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw t]m-en-kv bph-Xn-bn¬ \n-∂v hn-i-Z-am-b samgn-sb-Sp-Øp.---- bp-h-Xn C-t∏m-gpw A-Sn-am-en B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-Wv. b -- p-h-Xn-°v \nb-a ]-cn-c-£-bpw kw-c-£-W-

C-Sp-°n: kw-kv-Ym-\ ]n-∂m-° hn-`m-K I-Ωo-j≥ 15\v 11 a-Wn°v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv sh-f-fb-º-e-Øp-f-f I-Ωo-j≥ Hm-^nkn¬ kn-‰n-Mv \-S-Øpw. h-Sp-I k-ap-Zm-b-Øn-se hn-hn-[ hn-`mK-ß-sf tN¿-Øv "h-Sp-I" F-∂v \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xv hn-⁄m-]\w C-d-°-W-sa-∂ \n-b-a-k-`bp-sS ]n-∂m-° k-ap-Zm-b t£a k-an-Xn ip-]m¿-i kn-‰n-Mn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. A-`n-{]m-bw t_m-[n-∏n-°m\p-f-f kw-L-S-\-Iƒ-°pw hy‡n-Iƒ-°pw kn-‰n-ßn¬ ]-s¶Sp-°mw. I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ dn-´. P-Ãn-kv Pn in-h-cm-P≥, saº¿ sk-{I-´-dn tUm. B-im tXm-a-kv, sa-º¿-am-cm-b ap-√q¿°-c ap-l-Ω-Zv A-en k-Jm-^n, sI tPm¨ {_n-t´m XpS-ßn-b h¿ ]-s¶-Sp-°pw.------

3

º-Xv In-tem-ao-‰-dn-\m-Wv 9.5 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xv.------ F∂m¬, A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ th≠-hn-[w sN-øm-Ø-Xp-aq-ew A]-I-S-߃ Cu dq-´n¬ Xp-S¿-°Y-bm-hp-∂p. \n-c-h-[n hm-l-\ß-fp-sS tπ-‰v H-Sn-™ kw-`-hhp-ap-≠m-bn. A-©p-h¿-j-am-bn Cu dq-´n¬ do-Sm-dn-Mv \-S-∂n-´n-√. I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ A-‰-Ip‰-∏-Wn-bn¬ A-]m-I-X-bp-s≠∂p Im-´n \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[hp-am-bn cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂p.------

kzm-K-X -kw-Lw sXm-Sp-]p-g: kw-ÿm-\ sse{_-dn Iu¨-kn-en-s‚ a-[y-taJ-em sk-an-\m-dn-\p-≈ kzm-K-Xkw-Lw cq-]o-I-cn-®p. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v tPm¿-Pv sk-_m-kv-‰y≥ A-[y-

£-X h-ln-®p. sIF ---- w_ ---- m-_p ]≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p. F≥F ---- wI---- pcy≥, SnP---- nt---- am-l-\≥, kns---- Ic---- -Xojv, tP-°-_v tPm¨ kw-km-cn®p. s^-{_p-h-cn F-´n-\m-Wv skan-\m¿. a-{¥n ]ns---- P t---- Pm-k-^v, aØ-®≥ ]p-c-bv-°¬, Sns---- P t---- Pmk-^v ˛ c-£m-[n-Im-cn-Iƒ, tPm¿-Pv A-K-kv-‰n≥-˛ sN-b¿am≥, sIF ---- w_ ---- m-_p ˛ P-\-d¬ I¨-ho-\¿ F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®p. tPm-k-^v aq-e-ti-cn, F cm-[mIr-jv-W≥, F≥ F ---- w I---- p-cy≥, sI B ---- ¿ c---- m-a-N-{μ≥ ˛ ssh-kv sN-b¿-am≥-am-cpw SnB ---- ¿ t---- kma≥, ]n F --- ≥ s---- N-√-∏≥-\m-b¿, s_-∂n am-Xyp, B¿ N---- -{μ-_m_p, ]n F ---- ≥ _ ---- m-e-Ir-jv-W≥ ˛ I¨-ho-\¿-am¿, kns---- Ic---- -Xo-jv ˛]-ªn-kn-‰n sN-b¿-am≥.

Thejas Epaper idukki Edition 2014-01-13  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-01-13

Thejas Epaper idukki Edition 2014-01-13  

Thejas Epaper idukki edition. 2014-01-13