Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

`-£-W D-¸m-Z-\þhn-X-c-W ta-J-e-bn-se {]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn-¡pw: a-{´n

P\-Xm-t{SUv bq\n-b³ skâÀ `mc-hm-ln-IÄ Be-∏pg: P\Xm t{SUv bq\nb≥ sk‚¿ kwÿm\ `mchm-ln-I-fmbn tUm. F \oetem-ln-X-Zm-k≥ \m-Sm¿ ({]kn-U‚ v), hn at\m-l-c≥, ]n Pn kpKp-W≥, cmPm tPm¿÷v, kn Pb-N-{μ≥, AUz. _nPnen tPmk-^v, IÆ-\-√q¿ _≥ kn en≥ (sshkv {]kn-U‚p-am¿), kn sI tKm]n, sI Fkv {]Zo]vIp-am¿, hn IrjvW-Zmkv (P\-d¬ sk{I-´-dn-am¿), tPm¨ ac-tßm-en, ]mtemSv kt¥mjv, sI Fkv cta-iv_m-_p, t]cq¿ iin-[-c≥, at\mPv s]cp-º-≈n, AUz. APn am Xyp tP°_v (sk-{I-´-dn-am¿), F P∫m¿ Aen (J-Pm-©n) Xnc-s™-Sp-Øp.

I-cn-¡n-t\-¯v sIm-e-]m-XIw: D-S-a-bp-sS _-Ôp A-d-Ìn ]-Ø-\w-Xn-´: I-cn-°n-t\-Øv hkvv-{X-hym-]m-c ÿm-]-\-Øn¬ Im-jy-dm-bn-cp-∂ a-√-∏-≈n B\n-°m-Sv kz-tZ-in _n-Pp ]n tPmk-^v (38) sIm-√-s∏-´ tI-kn¬ D-S-a-bp-sS _-‘p-hm-b hr-≤s\ A-t\z-j-W kw-Lw A-dÃv sN-bv-Xp. ssI-∏-´q¿ Im-hp≈-Xn¬ ho-´n¬ tbm-l-∂m-s≥d a-I≥ tPm-jz (X-¶-®≥ ˛74) B-Wv A-dÃn-em-b-Xv. C-bm-sf ]-Ø-\w-Xn-´ tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp. ]-Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ B-ip]-{Xn-°v k-ao-]-sØ I-cn-°nt\-Øn-s‚ sam-Ø-hn-X-c-W ÿm-]-\-Øn-se am-t\-P-cm-Wv. tI-kn¬ X-¶-®≥ aq-∂mw {]-Xnbm-Wv. sIm-e-]m-X-I-Øn-\v t{]-c-Wm-Ip-‰w, ]-cn-t°-‰-bm-sf B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø n- ° p- ∂ Xn¬ A-ew-`m-hw F-∂o Ip-‰-ßfm-Wv Np-a-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. tI-kn¬ A-d-Ãn-em-b A-Sq ¿ I-cn-°n-t\-Øv D-S-a tPm-kv, _n-Pp-hn-s\ a¿-±n-°p-∂-Xn-\v ku-I-cy-sam-cp-°n sIm-Sp-°p-Ibpw ar-X-{]m-b-\m-b _n-Pp-hns\ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®v Po-h≥ c-£n-°m-sX A-ew-`mhw Im-Wn-®-Xm-bpw A-t\z-jW kw-Lw ]-d-™p. Xn-¶-fm-gvN D-®-bv°v 2.30 Hm-sS-bm-Wv Cbm-sf I-S-bn¬ \n-∂v A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Pn-√m t]m-en-kv ta[m-hn-bp-sS {]-tXy-I kw-Lh - pw tI-kv A-t\z-j-W kw-L-hpw tN¿-∂m-Wv A-dà - v sN-bvX - X - v.

70,000 cq-] ]n-g Cu-Sm-¡n i-_-cn-a-e: k-∂n-[m-\-Øpw ]cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw tlm-´ep-I-fn-epw I-S-I-fn-epw Pn-√m Ie-Œ¿ \n-tbm-Kn-® kv-Izm-Uv \-SØn-b sd-bv-Un¬ Aan-X hn-e Cu-Sm-°nb H-º-Xv tI-kp-I-fnem-bn 70,000 cq-] ]n-g Cu-Sm°n. sd-bv-Un-\v Uyq-´n a-Pn-kv-t{S‰v C-μp I-em-[-c≥, F-Iv-kn-Iyq´o-hv a-Pn-kv-t{S-‰v tKm-]m-e-Ir-jvW ≥, -eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn C≥kv-s]-Iv-S¿ A-\n¬-Ip-am¿ Xp-Sßn-b-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

tlm-´¬ B≥-Uv- d-tÃm-d‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ C-Sp-°n Pn-√m k-tΩ-f-\w sXm-Sp-]p-g-bn¬ a-{¥n ]n sP tPm-k-^vD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. jm-lp¬ ]-Sn-™m-td-°-c, Fw F≥ _m-_p, am-cn-bn¬ Ir-jv-W≥ \m-b¿ Xp-S-ßn-b-h¿ k-ao-]w

sXm-Sp-]p-g: tI-cf - tlm-´¬ B ‚ v d-tÃm-d‚ vk - v- A-tkm-kn-tbj≥ `-£-W D-¬∏m-Z-\ hn-X-cW ta-J-e-bn-se hn-j-b-߃ Dƒ-s°m-≠p k-a¿-∏n-® \n-th-Z\w ]Tn-®p ]-cn-l-cn-°p-sa-∂v- a{¥n ]n sP tPm-k^ - v- . A-tkmkn-tb-j≥ sXm-Sp-]p-gb - n¬ kwL-Sn-∏n-® Pn-√m k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p a{¥n. Pn-√m {]-kn-U‚ v- Fw F≥ _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. sI.F-®v.- B¿.F. kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn tPm-kv- tam-l\≥ \n-th-Z\ - w a-{¥n-°v- k-a¿-∏n®p. ÿm-]\ - D-Sa - I - ƒ-°pw sXmgn-em-fn-Iƒ-°pw G¿-s∏-Sp-Øp∂ C≥-jp-d≥-kv- ]-≤X - n-bp-sS DZv-Lm-S-\w sI.F-®v-. B¿.F. kw-ÿm-\ {]-kn-U ‚ v- Pn kp[o-jv- Ip-am¿ \n¿-hl - n-®p. H-cp am-kw \o-≠p \n¬-°p∂ ip-Nn-Xz am-km-N-c-W ]-≤-

Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ Sn sP tPm-k-^v- \n ¿-h-ln-®p. hym-]m-c hy-h-km-b ta-J-e-bn-se Im-en-I {]-iv-\߃ hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ ssh-kv- {]-kn-U‚ v- am-cn-bn¬ Ir-jv-W≥ \m-b¿ hn-i-Zo-I-cn®p. ap≥-Im-e {]-h¿-Ø-I-sc sI.F-®v-.B¿.F. kw-ÿm-\ h¿-°n-Mv- {]-kn-U‚ v- Pn P-b]m¬, kw-ÿm-\ ssh-kv- {]-knU‚ v- C Fw am-Wn F-∂n-h¿ tN¿-∂v- B-Z-cn-®p. G-‰-hpw \-√ bq-\n-‰n-Iƒ-°p≈ A-\p-tam-Z-\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Sn kn d-^o-°v- \-SØn. A-h¿-°p-≈ D-]-lm-cw ap\n-kn]¬ sN-b¿-am≥ Sn sP tPm-k-^v- hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn {]-km-ZvB-\-μ-`-h≥, F-d-Wm-Ip-fw Pn√m {]-kn-U‚ v- Fw ]n jm-Pp,

i-_-cn-a-e-bn A-Sn-b-´-c-am-bn ¹m-Ìn-Iv \n-tcm-[n-¡-Ww: ]-cn-Øn-Xn k-an-Xni-_-cn-a-e: i-_-cn-a-e-bn¬ ASn-b-¥-c-am-bn πm-Ãn-Iv \n-tcm-[\w G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v \n-ba-k-` ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xn. i-_cn-a-e-bn-se ]m-cn-ÿn-Xn-I hnj-b-ß-sf kw-_-‘n-®v A-htem-I-\w sN-øm-s\-Øn-b-Xmbn-cp-∂p k-an-Xn. k-an-Xn A-[y£≥ kn ]n ap-l-Ω-Zv, Aw-K-ßfm-b ap-√-°-c c-Xv-\m-I-c≥, F B-cn-^v F-∂n-h-cm-bn-cp-∂p i_-cn-a-e k-μ¿-in-® k-an-Xn. ]º-bpw i-_-cn-a-e-bpw am-en-\y hn-ap-‡-am-°p-∂-Xn-\v th-≠nbp-≈ {]-h¿-Ø-\-߃ h-en-b Aw-K-kw-Jy-bp-≈ l-cn-X-tk\-sb cq-]o-I-cn-t°-≠-Xv B-hiy-am-sW-∂v k-an-Xn ]-d-™p. i-_c - n-ae - b - n-te°p-≈ Im-\\]m-X-bv-°v C-cp-h-i-hpw ÿm-

]n-®n-´p-≈ ^v-f-Iv-kv t_m ¿-UpIƒ H-gn-hm-°W - w, `-IvX - ≥ - a - m¿°v B-h-iy-am-b aq-{X-∏p-c kwhn-[m-\ß - ƒ \-S∏ - m-°W - w Xp-Sßn-b Im-cy-ß-fn¬ k-an-Xn A`n-{]m-bw tc-J-s∏-Sp-Øn. k-∂n[m-\-sØ {]-[m-\ {]-iv-\w πmÃn-Iv Ip-∏n-I-fp-sS B-[n-Iy-amWv. ip-≤- P-e-hpw a-‰pw kw-`-cn®p `-‡-P-\-߃ sIm-≠p-h-cp∂ Ip-∏n-I-sfm-s°-bpw A-h¿ C-hn-sS D-t]-£n-®p a-S-ßp-∂p. k-∂n-[m-\-sØ πm-Ãn-°n-s‚ B-[n-Iyw Ip-d-bv-°p-∂-Xn-\v `‡¿-°v B-hi - y-am-b ip-≤P - e - w hn-X-c-Ww sN-øm≥ tZ-h-kzw t_m¿-Un-\v I-gn-bW - s - a-∂pw kan-Xn ]-d™ p. kn ]n ap-l-Ω-Zv sN-b¿-am-\pw ap-√-°-c c-Xv-\m-I-c≥, F -Fw kzo-th-Pv πm‚ v A-Sn-b-¥-c- B-cn-^v F-∂n-h¿ Aw-K-ß-fp-am-b \n-b-a-k-`m ]-cn-ÿn-Xn am-bn \-S-∏m-t°-≠-Xm-Wv. Im- k-an-Xn i-_-cn-a-e- k-μ¿-in°p-∂p

\-\ t£-{X-sa-∂ \n-e-bn¬ i_-cn-a-e t£-{X-Øn-\v h-f-sc {]m-[m-\y-am-Wp-≈-Xv. `-Iv -X≥am-sc ]p-Xn-b A-h-t_m-[-Ønte-°v \-bn-®v Im-\-\-tØ-bpw A-Xn-s‚ ss\-k¿-Kn-I Po-hnXsØ-bpw kw-c-£n-°m≥ Ign-b-W-sa-∂pw k-an-Xn Iq-´nt®¿-Øp. 28 h¿-jw ap-ºn-¬ I-≠p-≈ ]-≤-Xn X-øm-dm-°n \-S-∏m-°Ww. ]-ºm \-Zo-P-ew ip-≤o-I-cn®p hn-Sp-∂-Xn-\p kw-hn-[m-\-ap≠m-h-Ww. \-Zn-bn-se am-en-\yw th-º-\m-´p Im-b-en-epw Ip-´-\mS≥ {]-tZ-i-ß-fn-epw F-Øp-∂Xp X-S-bm≥ im-kv-{Xo-b ]T-\w \-S-Øn ]-cn-lm-c-am¿Kw Im-WW-sa-∂pw k-an-Xn \n¿-tZ-in-®p. ]-º-bn¬ \n-∂v C-∂-se D-®-

tbm-sS k-∂n-[m-\-Øv- F-Ønb k-an-Xn Aw-K-߃ t£-{XZ¿-i-\-Øn-\p ti-jw C≥-kn-\td-‰¿, `-kv-a-°p-fw, tSm-bv-e-‰p-I ƒ Xp-S-ßn t£-{X ]-cn-k-c-ß ƒ k-μ¿-in-®v sX-fn-sh-Sp-Øp. i-_-cn-a-e X-{¥n, am-fn-I-∏p-dw ta¬-im-¥n-, `-Iv-X¿ F-∂n-h-scbpw I-≠p kw-km-cn-®p. tbm-K-Øn¬ ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m- I-e-Œ¿ {]-W-_v tPym-Xn\m-Yv, A-kn- v I-e-Œ¿ ]n _n \q-lv, sU-]yq-´n I-e-Œ¿ (Zpc-¥ \n-hm-c-Ww) sI -F-kv kmhn-{Xn, \n-b-a-k-` tPm-bn‚ v sk{I-´-dn a-t\m-l-c≥ \m-b¿, B¿.Un.-H. am-cm-b l-cn F-kv -\mb¿, tKm-]-Ip-am¿, t_m¿-Uv FIv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ _n tam-l≥-Zm-kv ]-s¶-Sp-Øp.

]n Fw k-Po-{μ≥ kw-km-cn-®p. Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fp-sS Xn-cs™-Sp-∏n¬ kw-ÿm-\ h¿-°nMv- {]-kn-U‚ v- Pn P-b-]m¬ h-cWm-[n-Im-cn-bm-bn-cp-∂p. c-£m[n-Im-cn-bm-bn Sn sI A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ lm-Pn, {]-kn-U‚ v- Fw F≥ _m-_p, h¿-°n-Mv- {]-knU‚ v- -]n Fw k-Po-{μ≥( I-´-∏\), ssh-kv- {]-kn-U‚p-am-cm-bn td hn Ão-^≥(A-Sn-am-en), ap-lΩ-Zv- jm-Pn(Ip-a-fn), Pn≥-k¨ ]u-Δ-\-Øv-(s\-Sp-¶-≠w), sk{I-´-dn- ]n F t]m-fn, tPm-bn‚ vsk-{I-´-dn-am-cm-bn ap-l-Ω-Zv- Ckv-am-bn¬(s\-Sp-¶-≠w), ]m¬t°m k-t¥m-jv-(A-Sn-am-en), tam-l≥- a-t°m-fn¬(s\-Sp-¶≠w), sI F-kv- sIm-¥m-ew, JPm©n- ]n sI tam-l-\≥, tÃ-‰vF-Iv-kn-Iyq-´o-hv- Fw sI kpt{_m-bv-(Ip-a-fn) F-∂n-h-sc Xnc-s™-Sp-Øp.

ap-Jy-a-{´n-bp-sS F-kv-tImÀ-«v Po-¸n Sn-¸À tem-dn C-Sn-¨p

tem-dn-bn-Sn-®v X-I¿-∂ Po∏v sN-ß-∂q¿: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS hm-l-\hyq-l-Øn-\v H-∏w t]mb t]m-en-kv F-kv-tIm¿-´v Po∏n¬ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p. cm-hnse 7 a-Wn-°v Fw.-kn tdm-Un¬ sN-ß-∂q¿, sh-≈m-hq¿ P-Mv-j\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]-¥fw t]m-en-kn-s‚ Po-∏n-em-Wv tem-dn C-Sn-®-Xv. sd-bn¬-th-bpsS \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃°v a-Æp I-b-‰m≥ t]m-bXmbncp-∂p temdn. ss{U-h¿ Ip-f-\S ]-\-ßm-Sv am-hp-hn-f ho-´n¬ {io-Ip-amdn(48)s\ t]m-enkv IÃ-Un-bn-se-Sp-Øp.-

ss]-\m-hn ssI-tb-dnb \m-te-¡À sN-§-¶q-cn hm-l-\ c-Pn-kv-t{S-j-sâ t]-cn `q-anbpw IzmÀ-t«-gv-kpw Xn-cn-¨p-]n-Sn¨p ]-Ww X-«n-¸v; C-S-\n-e-¡mÀ-¡v Iq-«v D-tZym-K-ØÀ sN-dp-tXm-Wn: Pn-√m B-ÿm-\Øv ss]-\m-hn¬ dn-´-tb¿-Uv F.B¿. Iym-w]v Po-h-\-°m-c\pw Ip-Spw-_-hpw ssItb-dn ssI-h-iw h-®n-cp-∂ Pn-√m ]©m-b-Øv h-I \m-te-°¿ `q-anbpw Izm¿-t´-gv-kpw Xn-cn-®p ]n-Sn®-Xm-bn Pn-√m -]-©m-b-Øv sk{I-´-dn A-dn-bn-®p. X-te-Znhkw Ip-Sn-sbm-gn-∏n°m≥ F-Øn-b d-h-\yq Pn-√m ]©m-b-Øv D-tZym-K-ÿ-tcm-Sv kz-ta-[-bm H-gn-™v s]m-bvs°m-≈m-sa-∂v ssItb-‰-°m¿ D-d-∏p-sIm-Sp-Ø-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ Ip-Sn-bn-d-°v \n¿Øn-h-®v H-cp Zn-h-k-sØ km-h-

Im-iw sIm-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-\p-h-Zn-® k-a-b-]-cn-[n°p-≈n¬ H-gn-™p-t]m-hm-sX h-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv C∂-se cm-hn-se ho-≠pw Ip-Sn-bnd-°p \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®-Xv. Ip-Sn-bn-d-°v B-cw-`n-®-t∏m ƒ X-s∂ kn.]n.sFbp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ {]m-tZ-in-I t\-Xm°-fpw ]p-d-Øp-\n-∂pw c-≠v hml-\-ß-fn-em-bn F-Øn-b X-an-gv kv-{Xo-I-fpw X-S-bm≥ {i-an-®p. C-Sp-°n kn.sFbp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]m-en-kv C-h-sc Ad-Ãv sN-bv-Xp \o-°n. Pn-√m B-ÿm-\-Øv do-Py

Km-UK-v n dn-t]mÀ-«v \-S¸- m-¡n-bn-sÃ-¦n tI-cf- ¯ - nepw D-¯c- mJ-Þv Zpc´sa¶v sXm-Sp-]p-g: Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿´v \-S-∏m-°n-bn-s√-¶n¬ tI-c-fw A-S-ßp-∂ ]-›n-a-L-´-Øn¬ DØ-cm-J-fiv Zp-c-¥w B-h¿Øn-°p-sa-∂v F-kv.bp.kn. sF. ssI-tb-‰-°m-¿-°pw J-\n˛-Izm-dn am-^n-b-Iƒ-°pw am-{Xw F-Xn-cm-b dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc \p-W-{]-Nm-c-W-Øn-eq-sS ]m-hs∏-´ I¿-j-I-sc h-e-bn-em-°n k-a-cw \-S-Øp-I-bm-Wv ssl-td©v kw-c-£-W k-an-Xn-bpw kn.]n.F-Ωpw tI-c-fm tIm¨{K- pw. ]-c-n-ÿn-Xn kw-c-£-W-Øn\v H-cp hn-[-Øn-epw D-X-Im-Ø I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\Xn-sc-bp-f-f k-a-c-Øn-\v ]n-∂n ¬ Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v A-´n-a-dn°p-I-sb-∂ Kq-V-e-£y-am-sW∂v ]m¿-´n kw-ÿm-\ sk-{I-t´dn-b-‰v Aw-Kw P-bv-k¨ tPm-k^v hm¿-Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬

26 \-hw-_¿ 2013 sNmΔ

B-tcm-]n-®p. ]m-´-°m-em-h-[n I-gn-™ c≠p e-£w sl-Œ¿ d-h-\yq-˛-h\ `q-an-bm-Wv tI-c-f-Øn¬ `q-am^n-b-bp-sS ssI-h-i-ap-f-f-Xv. DSp-º-t©m-e Xm-eq-°n¬ am-{Xw sse-k≥-kn-√m-Ø 219 Izm-dnIƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p. ]-Ø-\wXn-´- I-e-™q-¿ {Km-a-Øn¬ am{Xw 52 Izm-dn-I-fp-≠v. G-e-a-e°m-Sp-I-fn-epw d-h-\yq `q-an-bnepw \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn 4159 dntkm¿-´p-Iƒ sI-´n-s∏m-°n-bXm-bn d-h-\yq {]n≥-kn-∏¬ sk{I-´-dn \n-th-Zn-X ]n l-c-s‚ 2007se dn-t]m¿-´v hy-‡-am-°p∂p. C-\n-bpw ssI-tb-‰-hpw A-\[n-Ir-X J-\-\-hpw H-gn-hm-°m\m-Wv Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v \-S∏m-t°-≠ A-\n-hm-cy-X \n-e\n¬-°p-∂-Xv. Km-Uv-Kn¬ dn-t]m ¿-´v A-¥n-a-Xo-cp-am-\-ß-f-√, Xm-

i-_-cn-a-e XoÀ-°m-S-I-\m-b hn-Zym-À-Yn-bp-sS Im-en _-kv I-b-dn; Kp-cp-X-c-]-cn-¡v

tg-Ø-´p h-sc N¿-®-bv-°p hn-t[b-am-°n Aw-Ko-Im-cw In-´n-bm¬ am-{Xw \-S-∏m-t°-≠ \n¿-tZ-iß-fm-Wv. km-[m-c-W-°m¿ a-\ n-em-°n-bm¬ C-h-bv-°v AwKo-Im-cw \¬-Ipw F-∂-Xp sIm≠m-Wv C-Xn¬ sh-≈w tN¿-Øv I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v `-cW-°m¿ sIm-≠p-h-∂-Xpw ap-∂Wn t`-Z-a-t\y a-X-˛-am-^n-b i‡n-Iƒ P-\-sØ sX-cp-hn-en-d°p-∂-Xpw. k-a-c-Øn-\n-sS Ip-´n-°m-\w a-Zm-Ω-°p-f-Øv kz-Im-cy hy‡n ]m-d-s°-´pw X-cn-ipw A-Sßp-∂ 600 G-°¿ `q-an ssI-tbdn-b-Xm-bpw P-bv-k¨ tPm-k-^v ]-d-™p. Pn-√m sk-{I-´-dn F≥ hn-t\m-Zv Ip-am¿, Xm-eq-°v sk{I-´-dn kn- _n kn am-Xyp, cm-tP{μ≥ t]m-Ø-\m-t»-cn¬ F-∂nh-cpw hm¿-Øm -k-tΩ-f-\-Øn ¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kv tIm-wπ-Iv-kv sI-´n-Sw ]-Wnbm≥ Pn-√m ]-©m-b-Øv A-\ph-Zn-® `q-an-bn-em-Wv ssItb‰w \-S-∂-Xv. ss{U-hnMv kv-Iqƒ, hm-l-\߃ sS-Ãv sN-øm-\p-≈ ku-Icy-apƒ-s∏-sS A-Xym-[p-\n-I coXn-bn-em-Wv tIm-π-Iv-kv ]-Wnbp-∂-Xv. 5 tIm-Sn cq-] C-t∏mƒ -Xs∂ tI-{μ K-h¨-sa‚ v ^-≠v A-\ph-Zn-®n-´p-≠v. Cu h-cp-∂ P-\p-hcn-bn¬ tIm-π-Iv-kn-s‚ \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-®ns√-¶n¬ C-t∏mƒ In-´n-bn-cn-°p∂ ^-≠v em-]v-kv B-Ipw.

sN-ß-∂q¿: ]p-Xn-b hm-l-\ß-fp-sS c-Pn-kv-t{S-j-s‚ t]cn¬ sN-ß-∂q-cn-se hm-l-\ hym-]m-cn-Iƒ D-]-t`m-Iv -Xm-°fn¬ \n-∂v A-[n-I-am-bn ]-Ww Cu-Sm-°p-∂p. tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ X-´n-∏n-\v G-P‚p-am-sc k-lm-bn-°p-Ibpw sN-øp-∂p. hm-l-\-ß-fp-sS c-Pn-kv-t{Sj≥ 400 cq-] am-{Xw Cu-Sm°m≥ hy-h-ÿ D-≈-t∏m-gm-Wv 2500 cq-] hm-ßn D-]-t`m-Iv-Xm°-sf I-_-fn-∏n-°p-∂-Xv. D-S-aÿ¿-°v t\-cn-s´-Øn ]p-Xn-b hm-l-\-ß-fpsS c-Pn-kv-t{S-j≥

\-S-Øm≥ ku-I-cyw D-s≠-¶nepw C-Ø-c-Øn¬ \-¬-Ip-∂ At]-£-Iƒ B¿.-Sn.-Hm-^nkv A[n-Ir-X¿ ]-e X-S- -߃ ]-d™v H-gn-hm-°p-∂-Xn-\m¬ Bfp-Iƒ hm-l-\-߃ hm-ßptºmƒ hym-]m-cn ]-d-bp-∂ XpI sIm-Sp-°m≥ \n¿-_-‘n-X\m-hp-I-bm-Wv. C-Ø-c-Øn¬ Iq-Sp-X-em-bn hm-ßp-∂ Xp-I-bn¬ \n-∂v 1500 cq-] B¿.-Sn.-Hm-^nkn-se G-P ‚n-s\ G¬-∏n-®v c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øn-°p-I-bm-Wv hym-]m-cn-I ƒ sN-øp-∂-Xv. 400 cq-] ^o-k-S®-Xn-\v ti-jw _m-°n Xp-I Hm-

^o-k¿-am¿-°pw G-P‚n-\pw Ah-Im-i-s∏-´-Xm-Wv. sN-ß-∂q¿ B¿.-Sn.-Hm-^n-kv tI-{μo-I-cn-®v C-Ø-c-Øn¬ ap-∏-tXm-fw G-P ‚p-am¿ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. tPm.-B¿.-Sn.-H, tam-t´m¿ sh-ln°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿, Akn tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ C≥kv-s]-Iv-S¿-am¿ F-∂n-h-cp-sS _m-¶v A-°u-≠p-I-fn-te-°v IΩo-j≥ A-S-bv-°p-∂ h≥-In-S G-P‚p-am¿ ap-X¬ ho-Sp-I-fn-te°v B-h-iy-am-b km-[-\-߃ hm-ßn hm-l-\-ß-fn¬ h-®v sIm-Sp-°p-∂ G-P‚p-am¿ h-sc C-hn-sS-bp-≠v.

sN-¶n-¯-e \-thm-Z-b hn-Zym-e-b-¯n h³ km-¼-¯n-I Xn-cn-a-dn-sb-¶p c£n-Xm-hnsâ ]-cm-Xn F-S-Xz: sN-∂n-Ø-e P-h-l¿em¬ s\-lv-dp \-thm-Z-b-hn-Zyme-b-Øn¬ h≥-km-º-Øn-I Xncn-a-dn- \-S-°p-∂-Xm-bpw hn-Zym¿Yn-I-sf am-\-kn-I ]o-U-\-Øn\v C-c-bm-°p-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn. A-Uv-an-j≥ ^o-kv, kv-Iqƒ bq\n-t^mw, ]p-kv-X-I hn-X-c-Ww, tÃ-j-\-dn, `-£-Ww, bm-{X-∏Sn, F-∂n-h-bp-sS t]-cn¬ X-´n-∏p\-S-°p-∂-Xm-bn kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-bp-sS ]n-Xm-hpw k¿-°m¿ Poh-\-°m-c-\p-am-b am-th-en-°-c sN-dp-tIm¬ A-Pn-Xm-e-bw sI F≥ A-Pn-Øm-Wv tI-{μ-sXmgn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv thym-a-bm-\ kl-a-{¥n i-in- X-cq¿, tI-{μ A°m-Z-an-Iv A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ U-b-d-Iv-S¿ F-∂n-h¿-°p ]-cm-

Xn \¬-In-b-Xv . kv-Iqƒ A-Uv-an-j≥ ^o-kmbn 2000 cq-]-bpw ]Tn-°p-∂ Ip´n-I-fn¬ \n-∂p 500 cq-]-bpw ]n-g C-\-Øn¬ I-W-°n¬-s∏-Sm-Ø Xp-I-bpw \n¿-_-‘-]q¿-hw ]ncn-s®-Sp-°p-I-bpw \-thm-Z-b kan-Xn hn-X-c-Ww sN-øp-∂ ^-≠n ¬ sh-´n-∏p \-S-Øn h≥ Xp-I ssI-°-em-°p-∂p-sh-∂pam-Wv ]-cm-Xn. kv-Iqƒ bq-\n-t^mw C\-Øn¬ H-cp Ip-´n-°v {]-Xn-h¿jw 2000 cq-] A-\p-h-Zn-°p-∂p≠v.- F-∂m¬ 2013¬ jq-kpw bq\n-t^m-apw hn-X-c-Ww sN-ømsX hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xm-bn tcJ-bp-≠m-°n Ip-´n-I-fp-sS ssIbn¬ \n-∂v A-[n-Ir-X¿ H-∏n-´p hm-ßn-bn-cp-∂-Xm-bpw {]-Xn-h¿jw Hm-tcm Ip-´n-°pw hn-X-c-Ww

sN-øp-∂ ]p-kv-X-I-Øn-\v 400 cq]-bpw tÃ-j-\-dn km-[-\-߃°v 765 cq-]-bpw t\m-´v _p-°v C\-Øn¬ {]-Xn-am-kw 85 cq]-bpw k-an-Xn A-\p-h-Zn-°p-∂p-s≠¶n-epw kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ Ip´n-Iƒ-°p ]-g-b ]p-kv-X-I-߃ \¬-In Cu A-\p-h-Zn-°p-∂ ^≠n¬ Ir{Xn-aw Im-Wn-®v Xp-I ssI-°-em-°p-I-bpw sN-øp-∂Xm-bn ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. `£-W C-\-Øn¬ Hm-tcm Ip-´n°pw {]-Xn-am-kw 1200 cq-] A-\ph-Zn-°p-tºmƒ t]m-j-Im-lm-cw A-S-ßm-Ø `-£-Ww hn-X-cWw sN-øp-∂-Xm-bpw ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. Ip-´n-I-fp-sS Nn-In-¬k-bv°m-bn {]-Xn-am-kw 30 cq]-bpw bm-{Xm-∏-Sn C-\-Øn¬ 20 cq-] ap-

X¬ 50 cq-] h-sc k-an-Xn A-\ph-Zn-°p-∂p-≠v. F-∂m¬ Cu sN-e-hp-Iƒ tc-J-bn-e-√m-sX hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v e-`n-°m-dn-√-. kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cp-sS X-´n-∏pIq-Sm-sX Ip-´n-I-sf am-\-kn-I ]oU-\-Øn-\v C-c-bm-°p-∂-Xpw ]-Xn-hm-W-∂p ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂p. bq-\n-t^mw [-cn-°m-Ø Ip-´n-I-sf A-kw-ªn-bn¬ \n∂p am-‰n \n¿-Øn B-t£-]n-°pI-bpw ]p-kv-X-I-hpw tÃ-j-\-dn km-[-\-ß-fpw tI-Sm-°p-∂ Ip´n-I-fn¬ \n-∂v h≥-]n-g Cu-Sm°p-∂-Xm-bpw C-Xn-s\-Xn-tc {]Xn-I-cn-®m¬ sN-øm-Ø Ip-‰w Np-a-Øn Ip-´n-I-sf ]p-d-Øm-°p∂-Xpw ]-Xn-hm-W-∂pw Cu c£-I¿-Øm-hv ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p. {Km-a∏©m-b-Øn-s‚-tbm ta¬

C-Sp-¡n Pn-Ã-bn ssh-Zyp-Xn h-Ip-¸n 238 H-gn-hp-IÄ-

sXm-Sp-]p-g: C-Sp-°n Pn-√-bn¬ ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏n¬ \n-e-hn¬ 238 H-gn-hp-Iƒ .12 F.C, 46 k-_v]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I-\m-b hn-Zym-¿-Yn-bp-sS Im- F≥-Pn-\o-b¿, 21 Hm-h¿ ko-b¿ en¬ sI.-F-kv.-B-¿.-Sn.-kn _-kv I-b-dn Kp-cp-X-c-]-cn-°v. Im-b-Ip- Dƒ-s∏-sS-bm-Wn-Xv. sXm-Sp-]p-gfw tKm-hn-μ ap-´w {io-h¬-k-Øn¬ kp-tZ-h-s‚ a-I≥ kn-≤m¿- bn¬ ]n Sn tXm-a-kv- Fw.]n. hnYn(13)\mWv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se fn-®ptN¿-Ø ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏vssh-Io-´v 5.-30\v ]-Ø-\w-Xn-´ sI.-FD-∂-X D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-hkv.-B¿.-Sn.-kn Un-t∏m-bn-em-Wv kw-`tem-I-\ tbm-K-Øn-em-Wv Chw. Xo¿-∞m-S-\-Øn-\v ti-jw ho-´n°m-cyw ÿn-co-I-cn-®-Xv. te-°p a-S-ßp-∂-Xn-\m-bn ]-Ø-\wI-´-∏-\-bn¬ C-e-Iv-{Sn-°¬ Xn-´ Un-t∏m-bn¬ _-kv Im-Øp \n¬k¿-°nƒ A-\p-h-Zn-°-W-sa°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ∂pw ss]-\m-hn¬ 220 sI.hn. bm¿-Un¬ \n-∂p O¿-±n-°p-I-bmk-_v-kv-t‰-j≥ B-cw-`n-°-Wbn-cp-∂ kn-≤m¿-Yn-s\ ]p-\-eq¿-˛sa-∂pw tbm-K-Øn¬ B-h-iytN¿-Ø-e dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øpap-b¿-∂p. Ip-Øp-¶¬, s\-Sp-¶∂ th-Wm-Sv _-kv Xn-cn-°p-∂-Xn-\n≠w, 110 sI.hn. sse ≥ ]q¿-ØnsS Ip-´n-sb C-Sn-®n-Sp-I-bpw Xm-sg hobm-hm-Ø-Xp-aq-e-am-Wv- s\-Sp-¶W Ip-´n-bp-sS h-e-Xp Im-en¬- Iq-sS ≠w, I-´-∏-\, h-≠≥-ta-Sv-, ta-J_-kn-s‚ ap≥ N-{Iw I-b-dn C-d-ßpe-I-fn-se thmƒ-t´-Pv- £m-a-saI-bp-am-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ Im ∂p D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®p. ]cnt °‰ hnZ ym¿Y n ¬-∏m-Z-Øn-s‚ H-cp-h-iw A-‰p-Xq-ßn-. B-ip-]-{Xn-bn¬ Cu sse≥ D-S≥ ]q¿-Øn-bmhn-Z-Kv-[ Nn-In¬-kbv-°m-bn kn-≤m¿bn-s√-¶n¬ ssl-td-©v- `m-Kn-IYn-s\ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.am-bn C-cp-´n-em-hp-sa-∂pw D-

B¿.Sn. Hm-^n-kp-I-fn¬ ^mÃv {Sm-°v kw-hn-[m-\w \-S-∏msb-¶n-epw sN-ß-∂q-cn¬ C-Øcw tk-h-\-߃ D-tZym-K-ÿ¿ \-¬Ip-∂n-√. hm-l-\-ß-fp-ambn _-‘-s∏-´v \¬-Ip-∂ A-t]£-I-fn¬ a-‰p X-S- -߃ H∂pw C-s√-¶n¬ D-S≥ ]-cn-lm-cw \-S-Øn-s°m-Sp-°p-∂ kw-hn-[m\-am-Wv ^m-Ãv {Sm-°v. C-Ø-cØn¬ A-t]-£ \¬-Ip-∂-hcpw ]-e-Ip-dn \-S-∂pa-Sp-°ptºmƒ G-P‚n-s\ B-{i-bn°m≥ th-≠n-bm-Wv D-tZym-Kÿ¿ C-Ø-c-Øn¬ s]-cp-am-dp∂-sX-∂v B-t£-]-ap-≠v.

tZym-K-ÿ¿ Nq-≠n-°m-´n. NnØn-c-]p-cw, I-´-∏-\, sXm-Sp-]p-g \-º¿ c-≠v-, s\-Sp-¶-≠w skIvj-\p-Iƒ A-Sn-b-¥c-am-bn hn`-Pn-°-W-sa-∂pw tbm-K-Øn¬ \n¿-tZ-i-ap-≠m-bn. am-¶p-fw, D-Spº≥-tNm-e, Im-©n-bm¿, B-et°m-Sv-, F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]p-Xnb sk-Ivj≥ B-cw-`n-°-W-sa∂ \n¿-tZ-i-hpw D-b¿-∂p. s\-Sp-¶-≠-Øv- ]p-Xn-b k-_vUn-hn-j≥ B-cw-`n-°-W-sa∂pw Pn-√-bn-se hn-kv-Xr-Xn ]-cnK-Wn-®v- Hm-tcm Un-hn-j-\p-I-fnepw sI.F-kv-.C._n. tem-dn-Ifp-sS F-Æw h¿-[n-∏n-°-W-sa∂pw ]o-cp-ta-Sv- k-_v- tÃ-j-s‚ ]p-\-cp-≤m-c-Ww D-S≥ B-cw-`n°-W-sa-∂pw B-h-iy-ap-b¿∂p. ssl-U¬ Sq-dn-k-Øn¬ 2.5 tIm-Sn cq-] em-`w D-≠m-b-Xm-bn _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®p. Ip-f-am-hn-epw sN-¶p-f-Øpw ssl-U¬ Sq-dn-kw B-cw-`n-°p-

sXm-Sp-]p-g-bn¬ ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v- D-∂-X D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-K-Øn¬ ]n.Sn.tXm-a-kvFw.]n. kw-km-cn-°p-∂p. sa-∂v- ssl-U¬ Sq-dn-kw U-b-dIv-S¿ ]-d-™p. I-gn-™ Im-eh¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ \-√ {]-h¿Ø-\w Im-gv-N-h-® sI.F-kv-. C._n D-tZym-K-ÿ-sc Fw.]n. tbm-K-Øn¬ A-`n-\-μn-®p. C-Sp-°n-bn-se {]-iv-\-߃

ssh-Zyp-Xn a-{¥n-tbm-Spw d-Kpte-‰-dn A-tXm-dn-‰n-tbm-Spw sshZyp-Xn t_m¿-Uv- sN-b¿-am-t\mSpw Nq-≠n-°m-´p-sa-∂v- Fw.]n. A-dn-bn-®p. 27\v- C-h-sc t\-cn¬ ImWpw. tbm-K-Øn¬ U-]yq-´n No-

^v- F≥-Pn-\o-b¿ F≥ ap-c-fo-[c≥, P-\-td-j≥ No-^v- F≥-Pn\o-b¿ kn-Pn tPm-kv-, F-Iv-knIyp-´o-hv- F≥-Pn-\o-b¿-am¿, Akn.F≥-Pn-\o-b¿ Dƒ-s∏-sS F¨-]-tXm-fw D-tZym-K-ÿ¿ ]s¶-Sp-Øp.

A-[n-Im-cn-I-fp-sS-tbm A-\p-aXn C-√m-sX I-gn-™ sa-bv am-kØn¬ kv-Iqƒ tImw]u-≠n¬ \n-∂ 40 h-en-b a-c-߃ -sh-´n hn-‰n-cp-∂p. ]m-gv-a-cw F-∂ tc-J D-≠m-°n-bm-Wv Cu a-cw-sh-´nb-sX-∂mWv A-Pn-Øv ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂-Xv. {Km-ao-W taJ-e-bn-se Ip-´n-I-fp-sS D-∂-a\w e-£y-am-°n \-thm-Z-b k-anXn {]-Xn-h¿-jw 7442400 cq-] kvIq-fn-te-°v A-\p-h-Zn-°p-∂ps≠-¶n-epw aq-∂n-sem-∂p Xp-I t]m-epw hn-\n-tbm-Kn-°m-dn-√. Ir{Xn-a tc-J-bp-≠m-°n-bpw A\m-h-iy ]n-g Np-a-Øn-bpw Hmtcm A-[ym-b-\ h¿-j-Øn-epw e-£-ß-fm-Wv A-[n-Ir-X¿ kºm-Zn-°p-∂-sX-∂pw ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p.

ap-f-¡p-g-bn hn-tÃ-Pv Hm-^nkÀ C-ÃmXmbn-«v 8 -amkw sN-ß-∂q¿: ap-f-°p-g hn-t√tPm-^n-kn¬ Hm-^n-k¿ C-√mXm-bn-´v F-´p-am-k-am-bn. C-Xpaq-ew hn-hn-[ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ-°pw `q-an kw-_-‘-am-b B-h-iy-߃-°pw F-Øp-∂h¿ _p-≤n-ap-´n-em-bn-cn-°p-Ibm-Wv. sXm-´-Sp-Ø sN-ß-∂q¿ hnt√-tPm-^n-k¿-°v A-[n-I Np-aX-e \¬-In {]-iv-\-߃ ]-cn-lcn-°m≥ {i-an-°p-∂p-s≠-¶n-epw ^-e-h-Øm-bn-´n-√. B-e-∏p-g Pn-√-bn¬ G-‰-hpw A-[n-Iw Pntbm-f-Pn h-Ip-∏p-ambn _-‘-s∏-´ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ X-øm-dm-t°-≠-Xpw Xo-cpam-\-sa-Sp-t°-≠-Xpw ap-f-°p-g hn-t√-tPm-^n-kn¬ B-Wv. hnhn-[ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ e-`n°m-Xm-b-tXm-sS s]m-Xp-P-\-ßfpw Zp-cn-X-Øn-em-Wv.


{]mtZ-inIw

26 \hw_¿ 2013 sNmΔ

]cn-]mSn  I-™n-°p-gn a¿-®‚ vkv lm-ƒ: kw-kv-Ym-\ B-tcm-Ky hn-I-k-\ k-an-Xn-bp-sS sl¬t∏-Pv C-¥y-bp-sS-bpw A-¶-amen en-‰n¬ ^v-f-h¿ B-ip-]-{Xnbp-sS-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\y Xn-an-c Hm-]-td-j-\pw t\-{X-Nn-In-¬-km Iymw-]pw Btcm-Ky ¢m-kpw-˛ 9.00  I-´-∏-\ sk‚ v tPm¿-Pv F-

®v. F ---- -kv.---- F-kv: Pq-\n-b¿ sd-Uvt{Im-kv Pn-√m-Iym-w-]v c-Pn-kvt{S-j≥-˛ 9.15

Adnbn-¸pIÄ

k-½n-{i IÀ-j-I-cn \n-¶v A-t]-£ £-Wn-¨p I-´-∏-\: B-fl C-Sp-°n ]-≤-Xn{]-Im-cw I-´-∏-\ tªm-°n¬ Dƒ-s∏-´ an-I-® k-Ωn-{i I¿-jI-cn¬- \n-∂v A-t]-£ £-Wn®p. A-t]-£-I¿ 50 sk‚ v ÿ-e-hpw c-≠p ]-ip-°ƒ D-≈h-cpw tIm-gn, B-Sv h-f¿-ج, a-¬-ky-Ir-jn Xp-S-ßn-b-h-bn¬ an-I-hv sX-fn-bn-®-h-cp-am-bn-cn-°Ww. Ir-jn-bpw A-\p-_-‘ taJ-e-I-fn-epw {In-bm-fl-I-am-b I-s≠-Ø-ep-Iƒ \-S-Øn-bn-´p≈-h-cpw aq-∂p-h¿-jw B-fl CSp-°n ]-≤-Xn-°v {]-Z¿-i-\ tXm´-am-bn \¬-Im≥ k-Ω-X-ap-≈h-cp-am-b I¿-j-I¿ A-Xm-Xv Irjn-`-h-\p-I-fn¬ 30-\v ap-ºv t]-cv c-Pn-ÿ-sN-ø-W-sa-∂v I-´-∏-\ Ir-jn A-kn- v U-b-d-Œ¿ A-dn-bn-®p.----

I-kv-Xq-cn cw-K³ dn-t]mÀ-«n-se A-]m-I-X-IÄ ]-cn-l-cn-¡-Ww: e-Pv-\-¯p ap-A-Ãn-ao³ s\-Sp-¶-≠w: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-se A-]m-I-X-Iƒ ]cn-l-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏´v Z-£n-W tI-c-f e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ s\-Sp-¶-≠-Øv {]Xn-tj-[ dm-en-bpw s]m-Xp-ktΩ-f-\-hpw \-S-Øn. ssl-td-©v kw-c-£-W k-an-Xn sN-b¿-am≥ ^m. sk-_m-Ãy≥ sIm-®p-]p-cbv-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Un.---sI.---F¬.---Fw ta-J-em {]-knU‚ v kn ]n jm-P-lm≥ au-ehn A-[y-£-X h-ln-®p. ta-J-em sk-{I-´-dn A-_v-Zp¿ d-jo-Zv au-e-hn, ap-l-Ω-Zv k-eow au-e-hn, lm-^n-kv ^-kv -ep¬ l-Jv au-e-hn, hn F-®v A-enbm¿ au-e-hn, ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv au-e-hn, A-_v -Zp- -emw au-ehn, ap-l-Ω-Zv \n-km¿ au-e-hn, a-

kottayam/IDK

ap-«w tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn-bn sF.--]n. t»m-¡v \nÀ-am-Ww Xp-S-§n

ap-´w: tlm-an-tbm-∏-Xn h-Ip-∏ns‚ ko-Xm-e-bw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn ap-´w tlm-an-tbm Bip-]-{Xn-bn¬ sF. ]---- n tªm-°ns‚ in-em-ÿm-]-\w Pn-√m ]©-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Sn tXm-a-kv \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v jo-em Ão-^≥ A-[y-£-X hln-®p. B-tcm-Ky Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ Fw Fw h¿Ko-kv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. 73.5 e-£w cq-] sN-e-hn-emWv H. ]---- n. tªm-°pw 20 tcm-Kn-Isf Xm-a-kn-∏n-°m-\p-f-f sF.----]n tªm-°pw \n¿-an-°p-∂-Xv. k-aql-Øn¬ ]o-U-\w A-\p-`-hn-°pI-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-se A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v e-Pv-\-Øp¬ ∂ kv-{Xo-Iƒ-°v kp-c-£n-XXzw \¬-Ip-I-sb-∂ e-£y-tØ ap-A-√n-ao≥ s\-Sp-¶-≠-Øv kw-L-Sn-∏n-® k-tΩ-f-\-Øn¬ a-e-\m-Sv F-kv.---F≥.--- Un.--- ]n. m-sS-bm-Wv ko-Xm-e-bw ]-≤-Xn bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v tam-l-\≥ kw-km-cn-°p-∂p \-S-∏m-°p-∂-Xv. sXm-Sp-]p-g Wn-°p-´≥ (F≥.---F-kv.F --- -kv.)--- , ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv au-e-hn I-´-∏- _vv-Zp¿ d-km-Jv au-e-hn XpS-ßn- tªm-°v ]-©-b-Øv {]-kn-U‚ v eo-em-Ω, B-tcm-Ky Ãm‚n-Mv Itam-l-\≥ (F-kv. F --- ≥. U --- n ] .--- n.---), \, ^m. tPm-k-^v ]m-∏m-Sn, A- bh¿ kw-km-cn-®p.

ImÀ-jn-I-ta-J-e-bn `-£y-kp-c-£m tk-\ h-cp-¶p´-Øn¬ hn-Øp-I-fp-sS hym-]-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw sXm-gn¬ kml-N-cy-߃ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øep-am-Wv \-S-∂-Xv. ^p-Uv skIyq-cn-‰n B¿-an-bn-ep-f-f-h¿-°v ]n.----F-^pw C≥-jp-d≥-kpw th-X\-hpw e-`n-°pw. Im¿-jn-I hn-f-bv-°v Ir-jn\m-iw kw-`-hn-®m ¬ C≥-jpd≥-kv B-\p-Iq-ey-hpw e-`n°pw. ASnb-¥-c k-lm-b-ß ƒ°pw \-S-]-Sn-bp-≠m-hpw. ^pUv sk-Iyq-cn-‰n B¿-an-sb-°p-dn®p-f-f hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04862 235502, 8547036047.---

°pw a-cp-∂p X-fn-°¬, I-f-sh´n-am-‰¬, sX-ßp-I-b-‰w, s…-dn ]-ºn-s‚ tk-h-\w, tX-bn-e sI m-fp-s¥-Sp-°¬, s\-√v Ip-Øv, ]®-°-dn-tØm-´ \n¿-am-Ww, A-e¶m-c-tØm-´ \n¿-am-Ww, tX-\o® h-f¿-ج, Iq¨ Ir-jn F∂n-h `-£y-kp-c-£m tk-\-bpsS tk-h-\ ta-J-e-bn¬ h-cpw. Im-Sp-sh-´m≥ a-Wn-°q-dn-\v 225 cq-] \n-c-°n-epw \n-ew D-gp-Xp adn-°p-∂-Xn-\v 750 cq-]-bpw H-cp sX-ßv I-b-dp-∂-Xn-\v 25 cq-]bpw H-cp-Zn-h-kw a-cp-∂v X-fn-°p∂-Xn-\v 300 cq-]-bpw …-dn ]-ºn-

s‚ D-]-tbm-K-Øn-\v 500 cq-]-\nc-°n-epw tam-U¬ A-{Kn-k¿-hokv skm-ssk-‰n-bn¬ \n-∂p tk-h-\w e-`n-°pw. Pn---- √-bn¬ ]-®-°-dn D¬-∏m-Z\w hn-]p-e-am-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn t]m-fn lu-kp-I-fp-sS \n ¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw`n-®p. c-≠p-cq-] \n-c-°n-em-Wv ]®-°-dn ssX-Iƒ hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xv. Sn-jyq hm-g-Iƒ 16 cq]m \n-c-°n¬ e-`n-°pw. ]-cn-ioe-\w `-£y kp-c-£m-tk-\-bpsS Ip-Xn-c-°¬ F-®U v.---- n.----F-kn¬ \-S-∂p-h-cn-I-bm-Wv. H-∂mw L-

k-l-I-c-W {]-Øm-\-§Ä ImÀ-jn-I ta-J-e-bv-¡v{]-tNm-Z-\w: a-{´n ]n sP tPm-k-^v-

tdm-Up-IÄ-¡v 17 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-¨p

a-ª-ÅqÀ dq-d k-l-I-c-W _m-¦va-µn-tcm-Zv-Lm-S-\w ap-Jy-a-{´n \nÀ-h-ln-¡pw

sXm-Sp-]p-g: k-l-I-c-W {]-kvYm-\-߃ Im¿-jn-I ta-J-e-bv°v- {]-tNm-Z-\-I-c-am-sW-∂v- a{¥n ]n sP tPm-k-^v-. I¿-j-I¿°v- h-cp-am-\ am¿-K-am-hp-∂ \n-ebn¬ k-ºm-Zy-]-≤-Xn-I-fpw hmbv-]m ]-≤-Xn-I-fpw k-l-I-c-W cw-K-Øv- an-I-® \n-e-bn¬ e-`yam-°m≥ I-gn-bp-∂p-≠v-. Pn-√-bnse {]-Y-a C-Sp-°n A-{Kn-Iƒ-®d¬ Cw-{]q-hv-sa‚ v- tIm˛ Hm-]td-‰o-hv- skm-ssk-‰n-bp-sS {]h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w tIm-f-{]bn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p a-{¥n. C-Sp-°n kv-ss]-k-kv- {_m ‚n-ep-≈ kv-ss]-k-kv- tjm-dq-ans‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw a-{¥n \n¿-h-

s\-Sp-¶-≠w: D-Sp-º≥-tNm-e X m-eq-°n-se ]-©m-b-Øp-I-fn¬ ^v-f-Uv do-eo-^v kv-Io-an¬ Dƒs∏-Sp-Øn hn-hn-[ tdm-Up-Iƒ°v 17 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p.---- CS-∏m-d-˛ \-Sp-a-‰w (aq-∂v e-£w), a-™-°p-gn-˛ P-≠-\n-c-∏v (aq-∂v e-£w), tX¿-Uv-Iym-w-]v F¬] .---- n kv-Iqƒ ]-Sn-˛ G-‰p-am-\q¿-]-Sn-˛ {]-Im-iv-{Kmw (\m-ev e-£w), Ipcn-ipw-aq-Sv-˛ Im-‰m-Sn-∏m-Sw (\m-ev e-£w) F-∂o tdm-Up-Iƒ-°mWv Xp-I A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. sI-.-]n-.-kn-.-kn. sk-{I-´-dn AUz. C-{_m-low-Ip-´n I-√m¿ d-h\yq a-{¥n-°v \¬-In-b \n-th-Z\-sØ Xp-S¿-∂m-Wv ^-≠v A\p-h-Zn-®-Xv.----

C-Sp-°n: Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ D-¬-∏m-Z-\ sN-e-hv Ip-d-bv-°m\pw sXm-gn-em-fn £m-aw ]-cn-lcn-°m-\p-am-bn `-£y-kp-c-£m s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠w tªm- tk-\ cq-]o-I-cn-°p-∂p. kw°v ]-©m-b-Øv tI-c-tfm-¬-kÿm\ K-h¨-sa‚pw Ir-jn hhw 27 ap-X¬ 30 h-sc cm-Pm-°m- Ip-∏pw tI-c-f A-{Kn-Iƒ-®¿ bqSv F≥.----B¿. kn-‰n-bn¬ \-S-°pw. \n-th-gv-kn-‰n-bpw kw-bp-‡-amI-em a-¬-k-c-߃ F-kF v.---- ≥. bn-´m-Wv `-£y-kp-c-£m tkUn.----]ni --- m-Jm Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn- \mw-K-߃-°v ]-cn-io-e-\w \¬epw Im-bn-I a-¬-k-c-߃ FIp-∂-Xv. Im¿-jn-I ta-J-e-bnkvF .---- ≥.----hn. ssl-kv-Iqƒ {Kute-°v B-fp-I-fp-sS Xm¬-∏-cyw ≠n-epw \-S-°p-sa-∂v tªm-°v Ip-d-™p-h-cp-∂ km-l-N-cysk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. Øn¬ `-£y-kp-c-£ D-d-∏m-°pt^m¨: 232060 I-sb-∂-Xm-Wv tk-\m cq-]o-I-c-

W-Øn-s‚ e-£yw. Nn-´-bm-b ]-cn-io-e-\-hpw bq\n-t^m-apw `-£y-kp-c-£-tk-\bp-sS {]-tXy-I-X-bm-Wv. X-\-Xv Ir-jn-bm-Wv t{]m-¬-k-ln-∏n°p-∂-Xv. kw-ÿm-\-Øv H-´msI 35 k¿-ho-kv sk‚p-I-fpw 14 tam-U¬ A-{Kn k¿-ho-kv skmssk-‰n-I-fp-am-Wv \n-e-hn-ep-f-fXv. Pn-√-bn-se Im¿-jn-I ta-J-ebv-°v k-lm-b-߃ \¬-Ip-∂Xv Pn-√ tam-U¬ A-{Kn-k¿-hokv skm-ssk-‰n-bm-Wv.---sIm-s°m, sX-ßv, I-ap-Iv XpS-ßn F-√m X-cw Ir-jn-Iƒ-

C-Sp-°n A-{Kn-Iƒ-®-d¬ Cw-{]q-hvsa‚ v- tIm-˛Hm-]-td-‰o-hvskm-ssk-‰n {]-h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w tIm-f-{]-bn¬ a-{¥n ]n sP tPm-k-^v- \n¿-h-ln-°p-∂pln-®p. tdm-jn A-K-Ãn≥ Fw.--F¬.---FA .--- -[y-£-X h-ln-®p. BZy hm-bv-]m hn-X-c-Ww kn¬-°vsN-b¿-am≥ Sn Fw k-enw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-®-°-dn

kw-Øm-\ _m-kv-I-äv t_mÄ: j-´mÄ tPym-Xn-¡v Nmw-]y³-jn-¸v k-c-Øn-\p tbm-Ky-X t\-Sn.----

I-ªn-¡p-gn-bn ku-P-\y Xn-an-c Hm-]-td-j³ \m-sf I-™n-°p-gn: am-‰n-h-® kw-kvYm-\ B-tcm-Ky hn-I-k-\ k-anXn-bp-sS sl¬-t∏-Pv C-¥y-bpsS-bpw A-¶-am-en en-‰n¬ ^v-fh¿ B-ip-]-{Xn-bp-sS-bpw B-`nap-Jy-Øn¬ ku-P-\y Xn-an-c Hm]-td-j-\pw t\-{X-Nn-In-¬-km Iymw-]pw B-tcm-Ky ¢m-kpw \msf H≥-]-Xp-ap-X¬ 12 h-sc I™n-°p-gn a¿-®‚ v-kv lm-fn¬ \-S-Øpw.-A-¶-am-en en-‰n¬ ^v-f-h¿ B-ip-]-{Xn-bn-se hn-Z-Kv-[ tUmIv-S¿-am¿ tcm-Kn-I-sf ]-cn-tim[n-°pw. Xn-an-c tcm-Kn-Iƒ-°p ku-P-\y bm-{Xm-ku-I-cyw e`y-am-Wv. Iymw-]n¬-\n-∂p I-ÆS-bpw Ip-d-™ \n-c-°n¬ e-`n°p-sa-∂v Iymw-]v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. A-h-b-h-Zm-\ hy-IvXn-I-fp-sS tbm-Kw \m-sf 12 apX¬ H-∂p-h-sc \-S-Øpw.

ssX hn-X-c-Ww Im¿-jn-I I-Smizm-k I-Ωo-j≥ Aw-Kw {]-^. Fw sP tP-°-_v- \n¿-h-ln-®p. ]n ]n kp-sse-am≥ dm-hp-Ø¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn.

C-amw Iu¬-kn `m-c-hm-ln-IÄ sXm-Sp-]p-g: Xm-eq-°v C-amw Iu¨-kn¬ `m-c-hm-ln-I-sf Xnc-s™-Sp-Øp. Im-cn-t°m-Sv ss\-\m¿ ]-≈n Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ C-amw I-S-bv-°¬ A-_vZp¿ d-jo-Zv au-e-hn-bp-sS A-[y£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw A_v-Zp¬ K-^q¿ au-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. A-_v-Zp¬ I-_o¿ d-jm-Zn, ap-l-Ω-Zv au-e-hn A≥h-cn, j-lo¿ au-e-hn kw-km-cn®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn I-S-bv°¬ A-_v-Zp¬ d-jo-Zv au-e-hn (sN-b¿-am≥), C-kv-a-m-bn¬ aue-hn ]m-e-a-e, C-{_m-low au-ehn ^-em-ln (ssh-kv sN-b¿-am∑m¿), A-_v-Zp¬ I-_o¿ d-jmZn (I¨-ho-\¿), A-_v-Zp¿ d-joZv au-e-hn, ap-l-Ω-Zv kzm-en-lv A≥-h-cn (tPm. I¨-ho-\¿am¿), j-lo¿ au-e-hn (J-Pm©n), C-{_m-low au-e-hn, A_v-Zp¿ -d-“m≥ k-Av-Zn, A-_vZp¬ K-^q¿ \-Pv-an, I-√m¿ l-\o^v Im-in-^n, ^m-dq-Jv ss^-kn, A≥-km-cn au-e-hn, P-eo¬ ss^-kn, lm-jnw au-e-hn (IΩ-n-‰n Aw-K-ß-ƒ) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

sXm-Sp-]p-g: a-™-≈q¿ dq-d¬ k-l-I-c-W _m-¶n-s‚ a-μn-tcmZv-Lm-S-\w Un-kw-_¿ H-∂n-\vhm-g-°p-f-Øv- ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n \n¿-h-ln-°p-sa-∂v- {]kn-U‚ v- tPm-bn am-fn-tb-°¬, sk-{I-´-dn sUm-an-\n-Iv- kv-I-dnb F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p. Rm-bdm-gv-N cm-hn-se H-º-Xn-\v- tN-cp∂ tbm-K-Øn¬ tPm-k-^v- hm-gbv-°≥ Fw.---F¬.---F A-[y-£-X h-ln-°pw. kv-t{Sm-Mv- dqw a-{¥n sI -_m_p-hpw sk-bv-^v- Un-t∏m-kn-‰vtem-°¿ ]n -Sn -tXm-a-kv- Fw.---]nbpw \n-t£-]-k-am-l-c-Ww Fd-Wm-Ip-fw Pn-√m-k-l-I-c-W _m-¶v- {]-kn-U‚ v- F≥ -]n -]utem-kpw \n¿-h-ln-°pw.aq-hm-‰p-

Xn-k-‘n kr-„n-°p-∂p. sabn‚-\≥-kn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂ Xp-I D-]-tbm-Kn-®v ]p-Xn-b sse‰p-Iƒ ÿm-]n-°m-\m-Wp \-K-ck-` B-tem-Nn-°p-∂-Xv. \-K-cØn¬ cm-{Xn Im-e-ß-fn¬ shfn-®w e-`n-°m-Ø-Xv kv-{Xo-I-f-S°-ap-≈ bm-{X-°m-sc h-e-bv-°p∂p. B-h-iy-Øn-\v kv-{So-‰v sse‰p-Iƒ C-√m-Ø-Xn-\m¬ P-\w `b-∏m-tSm-sS-bm-Wp \-K-c-Øn-eqsS I-S-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. hn-Zq-c ÿ-e-ß-fn¬- \n-∂p cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ \-K-c-Ønse-Øp-∂-h¿-°pw sh-fn-®-an√m-bv-a G-sd _p-≤n-ap-´p-Iƒ kr-„n-°p-∂p-≠v. C-Xn-\p ]-cnlm-cw Im-Wm-\m-Wv ]p-Xn-b ]≤-Xn-bp-am-bn \-K-c-k-` cw-KsØ-Øp-∂-Xv. \-K-c-Øn-s‚ ]-

e {]-tZ-i-ß-fn-epw kv-{So-‰v sse‰p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p-≈ {]-iv-\-߃ DS≥ ]-cn-l-cn-°-s∏-Sp-sa-∂ {]Xo-£-bn-em-Wp \m-´p-Im¿.----

bq-¯v {^-−v ]T-\-I-f-cn Ip-S-b-Øq¿: P-\-ß-sf _m-[n°p-∂ {]-iv-\-߃-°pw kwÿm-\ hn-I-k-\-Øn-\p-am-bn tI-c-f tIm¨-{K-kv-˛-Fw t]mcm-Sp-sa-∂v ]m¿-´n h¿-°n-Mv sNb¿-am≥ a-{¥n ]n sP tPm-k-^v. bq-Øv {^-≠v ˛ Fw sXm-Sp-]p-g \n-tbm-P-I a-fi-ew ]T-\-I-fcn Ip-S-b-Øq-cn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-knU‚ v ss_-Pp h-d-hp-¶¬ A-[y-

]p-g Xm-eq-°n-se Im¿-jn-I {Kma-ß-fm-b a-™-≈q¿, B-thmen, B-c-°p-g, ]m-e-°p-g ]-©mb-Øp-I-fm-Wv- {]-h¿-Ø-\ ]-cn[n. tPm-bn am-fn-tb-°¬( {]-knU‚ v-), hn Fw ssk-\p-±o≥, B¿ hn-\-b-N-{μ≥, Fw F {^m≥-kn-kv-, sI hn D-e-l∂m≥, kn-dnƒ tPm-k-^v-, km_p tPm-kv-, kn F _m-_p, tacn ]o-‰¿, sI ]n N-{μn-I, eu-en tPm-kv- F-∂n-h¿ U-b-d-Iv-S¿-amcm-bpw {]-h¿-Øn-°p-∂p.---

kyq-«v tbm-Kw am-än C-Sp-°n: I-e-Iv-S-td-‰n¬ 30\v \S-Øm-\n-cp-∂ kyq-´v tbm-Kw am‰n-b-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dnbn-®p.----

"\-thm-Z-b: Nn-e Øm-]-\-§Ä sX-äm-b hm-Kv-Zm-\-§Ä \Â-Ip-¶p' sXm-Sp-]p-g: \-thm-Z-b {]-th-i\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Nn-e ÿm-]-\-߃ sX-‰m-b hm-KvZm-\-߃ \¬-Ip-∂-Xm-bn C-Sp°n \-thm-Z-b {]n≥-kn-∏¬ s_-∂n tPm-k-^v. P-h-lm¿ \-thm-Z-b hn-Zyme-b {]-th-i-\-hp-am-bn _-‘s∏-´p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p hm-KvZm-\w \¬-In Nn-e tIm-®n-Mv sk‚-dp-Iƒ X-´n-∏p \-S-Øp-∂Xp kw-_-‘n-®p tX-P-kv dnt]m¿-´v- sN-bv-Xn-cp-∂p.---- P-h-l¿ \-thm-Z-b hn-Zym-e-b-߃ ÿn-Xn sN-øp-∂ Pn-√-bn-se

Aw-Ko-Ir-X hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-ß-fn¬ A-©mw-¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂-h-cpw aq-∂v, \m-ev ¢mkp-I-fn¬ Xp-S¿-®-bm-bn ]Tn-®h-cpw B-bn-cn-°-Ww A-t]£m¿-Yn-Iƒ. Iq-Sm-sX A-h¿ 2001\pw 2005\pw C-S-bn¬ P-\n®-h-cp-am-bn-cn-°-Ww.---- kn-.-_n-.F-kv-.-kn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ kw-ÿm-\ hn-Zym-`ym-k hIp-∏pw P-h-l¿ \-thm-Z-b hnZym-e-b-ß-fpw tN¿-∂p cm-Pysam-´m-sI {]-kv-Xp-X {]-th-i\ ]-co-£ \-S-Øp-∂p. kn.---- _n.---F-k k v.---- nb --- p-sS tI-{μ B-ÿm-

\-Øv Iw-]yq-´¿ k-lm-b-tØmsS ]-co-£-bp-sS aq-ey-\n¿-Wbw \-S-Øp-∂-Xn-\m¬ kzm-[o\-tam A-]m-I-X-tbm km-[yam-hn-√.---]-e kz-Im-cy tIm-®n-Mv ÿm-]-\-ß-fpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p ]-cn-io-e-\w sIm-Sp-°mpw A-t]-£ k-a¿-∏n-°m-\pw cwK-Øp-s≠-¶n-epw \-thm-Z-b hnZym-e-b-߃-t°m, kn _ .---- n.F ---- kv.-kn. b---- v-t°m Cu ÿm-]-\ß-fp-am-bn bm-sXm-cp-hn-[ _‘-hp-an-s√-∂pw A-t±-lw Adn-bn-®p.----

sI. -sS-äv- ]-co-£m kÀ-«n-^n-¡-äv- ]-cn-tim-[-\ Pn-Ãm-k-t½-f-\w sXm-Sp-]p-g: 2013 k-]v-Xw-_¿, HIv-tSm-_¿ am-k-ß-fn¬ \-S-Ønb sI. -sS-‰v- ]-co-£-bp-sS k¿-´n^n-°-‰v- ]-cn-tim-[-\ Xm-sg ]-dbp-∂ Zn-h-k-ß-fn¬ Pn-√m hnZym-`ym-k k-ap-®-b-Øn-se sFUn-bm-kv- tIm¨-^-d≥-kv- lmfn¬ cm-hn-se 10.---30 ap-X¬ sshIo-´v- 4.---30 h-sc \-S-Øpw. 28 \v- Im-‰-K-dn 1, 29 \v- Im-‰-Kdn 2,4. 30 \v- Im-‰-K-dn 3 sI.----sS-‰v- ]co-£m hn-P-bn-Iƒ A-h-cp-sS

A-Sn-ÿm-\ tbm-Ky-Xm k¿-´n^n-°-‰p-I-fp-sS H-dn-Pn-\-epw Ah-bp-sS tIm-∏n-Iƒ k-ln-Xw \ n-›n-X Zn-h-kw lm-P-cm-°-Ww. tI-c-f-Øn-\p ]p-d-Øv- a-‰v- kwÿm-\-ß-fn¬ \n-∂v- tbm-Ky-X t\-Sn-b-h¿ B-b-Xn-s‚ P-\p-h n≥-s\-kv- k¿-´n-^n-°-‰pw FØn-°-Ww. am¿-°v-, ^o-kn¬ Cf-hv- D-≈-h¿ A-Xv- sX-fn-bn-°m\p-≈ k¿-´n-^n-°-‰v- th-Ww. t^m¨: 04862-222863

sXcp-hp-hn-f-¡pIÄ ]p-\-{I-ao-I-cn-¡m³ \-K-c-k-`-bn-Â ]-²-Xn sXm-Sp-]p-g: \-K-c-k-`-bn-se kv{So-‰v sse-‰p-Iƒ ]p-\-{I-ao-I-cn°m≥ ]p-Xn-b ]-≤-Xn \-S-∏m°p-∂p. sXm-Sp-]p-g \-K-c-Ønepw k-ao-] {]-tZ-i-ß-fn-ep-ap≈ kv-{So-‰v sse-‰p-Iƒ {]-Im-in°m-Ø-Xv P-\-ß-sf G-sd _p≤n-ap-´n-em-°p-∂p. \-K-c-Øn-s‚ lr-Z-b-`m-K-Øv sh-fn-®-°p-d-hpaq-ew P-\-Øn-\p kp-c-£n-X-ambn k-©-cn-°m≥ ]-‰m-Ø A-hÿ-bm-Wv. Hm-tcm h¿-jw tI-Sm-b sse‰p-I-fn¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-SØp-∂-Xn-\p am-{X-am-bn 20 e£w cq-]-bm-Wv sN-e-hn-Sp-∂-Xv. sse-‰p-Iƒ sa-bn‚-\≥-kv \-SØn-bm-epw Ip-d-™ Im-e-Øn\p-≈n¬ X-s∂ A-h ho-≠pw tI-Sm-Ip-∂-Xv \-K-c-k-`-bv-°v {]-

G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\w sXm-Sp-]p-g: t\m¿-° dq-´v-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏p-am-bn k-l-I-cn-®v hn-tZ-i sXm-gn¬ tX-Sp-∂-h¿°m-bn G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\w \S-Øpw. 30\p cm-hn-se 9.-30\v a-ßm´p-I-h-e Fw.-]o-kv S-h-dn-se l m-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\w. B-Zyw cPn-ÿ sN-øp-∂ \q-dp-t]¿-°v ]cn-io-e-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°mw. cPn-kv-t{S-j-\v {]n≥-kn-∏¬, tI m-®n-Mv sk‚¿ t^m¿ ap-kv -enw bq-Øv sXm-Sp-]p-g. t^m¨: 9745275717 F-∂ hn-em-k-Øn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

CâÀ-hyq C-¶v sXm-Sp-]p-g: tlm-an-tbm-∏-Xn hIp-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ a-dbq¿, Im-¥-√q¿, Nn-∂-°-\m¬ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ B-cw-`n-® tlm-an-tbm-∏-Xn-Iv ss{S-_¬ sam-ss_¬ sa-Un-°¬ bq-\n-‰nte-°p Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm\-Øn¬ A-‰≥-U-sd \n-b-an°m-\p-≈ C‚¿-hyq C-∂v cm-hnse 10\v sXm-Sp-]p-g Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-kn¬ (tlm-an-tbm) \-S-°pw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ F-kv-.-Fkv-.-F¬.--kn. ]m-km-b-h-cpw tl m-an-tbm a-cp-∂v ssI-Im-cyw sNbv-Xv {]-hr-Øn ]-cn-N-b-ap-≈-hcp-am-bn-cn-°-Ww. h-b-kv, Pm-Xn, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, ]-cn-Nbw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ Ak¬ k¿-´n-^n-°-‰pw A-Xn-s‚ ]-I¿-∏p-am-bn F-Ø-Ww.---- I-gn™ 18\p \-S-Øm≥ \n-›-bn-® C‚¿-hyq l¿-Øm-en-s\ Xp-S¿∂p am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

e-£yw D-Â-¸m-Z-\s¨-e-hv Ip-d-bv-¡Â; sXm-gn-em-fn £m-a-¯n-\pw ]-cn-l-m-cw

t»m-¡v ]-©m-b-¯v tI-c-tfmÂ-k-hw

ap-´w: kn ._ ---- n.F---- kv.C---- . kw-ÿm\ _m-kv-I-‰v t_mƒ Nm-w-]y≥jn-∏n¬ ap-´w j-¥mƒ tPym-Xn ]-ªn-Iv kv-Iqƒ Nm-w-]y≥-am-cmbn. ap-´w j-¥mƒ tPym-Xn ]-ªnIv kv-Iqƒ ^v-f-Uv-en-‰v C≥-tU m¿ kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S-∂ a-¬k-c-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw tNmbn-kn-s\-bm-Wv j-¥mƒ ]-cm-Pb-s∏-Sp-Øn-b-Xv. kv-tIm¿: 76˛ 42.j --- -¥m-fn-s‚ P-kzn≥ k-Pn 27 t]m-bn‚ v -t\-Sn I-fn-bn-se an-I®-Xm-c-am-b-t∏mƒ tNm-bn-kn-\p th-≠n B-Zn-Xy A-ºm-Sn 21 t]mbn‚ v t\-Sn. B-Zy sk-an-bn¬ tX-h-c FkvF .---- -®v. kv-Iq-fn-s\ 53s\-Xn-tc 63 t]m-bn‚n-\v F-d-Wm-Ip-fw tNm-bv-kv ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bmWv ss^-\n¬ {]-th-in-®-Xv. tNm-bv-kv kv-Iq-fn-\p th-≠n BZn-Xy A-ºm-Sn 38 t]m-bn‚ v t\Sn. c-≠m-a-sØ sk-an ss^-\en¬ tIm-´-bw eq¿-±v ]-ªn-Iv kvIq-fn-s\ ap-´w j-¥mƒ tPym-Xn ]-ªn-Iv kv-Iqƒ 32s\-Xn-tc 62 t]m-bn‚ v t\-Sn tXm¬-∏n-®p. Ccp-So-ap-I-fpw Un-kw-_-dn¬ B{K-bn¬ \-S-°p-∂ tZ-io-b a-¬-

Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F≥ ]n _nPp, ap-´w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v _o-\m tPm¿-Pv hn-hn-[ cm-jv-{So-b km-aq-ln-I {]-Xn-\n[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.----

3

£-X h-ln-®p. tam≥-kv tPm-k^v Fw.----F¬.----F. ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. bq-Øv-{^-≠v kwÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. ap-lΩ-Zv C-Iv-_m-en-\p kzo-I-c-Ww \¬-In. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Fw tam-\n-®≥ B-ap-J {]-kw-Kw \-S-Øn. --]m¿-´n P-\-d¬ sk-{I-´-dn-amcm-b {]-^. Fw sP tP-°-_v, tPm-kv tIm-e-Sn, bq-Øv {^-≠v kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn P-b-Ir-jv-W≥ ]p-Xn-tb-S-Øv, ssh-kv-{]-kn-U‚ v k-Pn Ip-am¿ Im-hp-hn-f-bn¬, ¢-a‚ v C-Ωm-\ph¬, a-t\m-Pv B‚-Wn, Sn F-®v Cu-k, {In-Ãn am-Xyq, Pn-tPm tPm¿-Pv, jn-_p ]u-tem-kv kwkm-cn-®p.----t I-c-f tIm¨-{K-kv kp-h¿-W Pq-_n-en h¿-j-Øn¬

F-∂ sk-an-\m¿ ]n kn tPm-k^v F-Iv-kv Fw.----F¬.----F. D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. {]-^. Fw sP tP°-_v ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. t--- I-c-f hn-I-k-\-Øn¬ bph-P-\-ß-fp-sS ]-¶m-fn-Øw F∂ sk-an-\m¿ tdm-jn A-K-kv‰n≥ Fw.---- F¬ F .---- . D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I¿-j-I bq-\n-b≥ kw-ÿm\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn tPm¿-Pv A-K-kv-‰n≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn. Pn-Po-jv {^m≥-kn-kv, Sn kn sN-dn-bm≥, tPm-_n s]m∂m-´v, jn-tPm ap-∂p-am-°¬, sP-kn¬ th-fm-t®-cn¬, jm-Pn k-°-dn-b, P-Ãn≥ sN-º-I-Øn\m¬ kw-km-cn-®p. kw-L-S-\m N¿-® A-Uz. a--- p-l-Ω-Zv C-Iv-_m ¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

29\v s\-Sp-¦-−-¯v s\-Sp-¶-≠w: sse-‰v B‚ v ku≠v sh¬-s^-b¿ A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m-k-tΩ-f-\w 29\v s\-Sp-¶-≠-Øv \-S-°pw. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\wsN-øpw. Fw.----F¬.----Fa.---- m-cm-b sI sI P-b-N-{μ≥, tdm-jn A-K-kv‰n≥, F-kv cm-tP-{μ≥, C F-kv _n-Pn-tamƒ, C-{_m-low-Ip-´n I√m¿ ]-s¶-Sp-°pw.

F³-Pn-\o-bÀ H-gn-hv C-Sp-°n: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ C-˛-{Km≥Uv ]-≤-Xn-°p-th-≠n F-√m Pn√m ]-´n-I-Pm-Xn Hm-^n-kp-I-fnte-°pw k-t∏m¿-´v F≥-Pn-\ob¿-am-cp-sS Xm¬-°m-en-I k¿ho-kv \¬-Im≥ kn-˛-Un-‰v, ssk_¿-{io sk‚¿ hm-°v-˛-C≥ C‚¿-hyq \-S-Øp-w. tk-h-\ Im-em-h-[n B-dv amkw. ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬-s∏-´ DtZym-Km¿-Yn-I-fn¬ _n. s---- S-I,v.---Fw.---- F-kv.F ---- ,.---- Fw. F ---- -kv. k ---- n.----, Iw]yq-´¿ k-b≥-kv F-∂n-h-bn¬ G-sX-¶n-epw ]m-km-b-h-cpw sF.Sn.ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn ]-cn-N-b-ap-f-f-h-cp-am-h-Ww. \hw_¿ 30 \v cm-hn-se 10\v hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, Pm-Xn, {]-hr-Øn ]-cn-N-bw F-∂n-h s X-fn-bn-°p-∂ A- ¬ k¿-´n-^n°-‰pw ]-I¿-∏p-am-bn ssk-_¿io, kn-Un-‰v, Sn k .---- n. 26/847, {]Im-iv, hn.---- B¿ F .---- ˛.---- -hn-a≥-kv tImf-Pv tdm-Uv, ssX-°m-Sv, Xn-cp-h-\¥-]p-cw F-∂ Hm-^n-kn¬ FØ-Ww. t^m¨: 0471 ˛2323949

I-´-∏-\ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n C-S-h-I-Zn-\-hpw hn-izm-k-h¿-j k-am-]-\-hpw a-e-¶-c A-Xn-cq-]-X C-Sp-°n ta-J-em sa-{Xm-s∏m-eo-Ø ^n-en-t∏m-kv am¿ kv-‰n-^-t\m-kn-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-©p-\m-Sv ta-J-e-bn _n.--F-kv.-F³.--F s\ävhÀ-¡v X-I-cmÀ a-d-bq¿: A-©p-\m-Sv ta-J-e-bn¬ _n.--F-kv.F -- ≥.--F¬. s\-‰v h¿°v X-I-cm-dn-em-bn-´v am-k-ß-fm-bn. D-]-t`m-‡m-°ƒ \n-c-h-[n X-h-W ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m≥ A-[n-IrX¿ X-øm-dm-bn-´n-√.-- a-d-bq¿-˛ Im-¥-√q¿ \n-hm-kn-I-fn¬- -Iq-SpX-epw B-{i-bn-°q-∂-Xv- -_n.--F-kv.F -- ≥.--F¬ sam-ss_¬ s\-‰v h¿-°n-s\-bm-Wv. Cu ta-J-e-bn¬ ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw D-]t`m-‡m-°-fm-Wv D-≈-Xv. s\-‰v-h¿-°v X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m-sX Iq-Sp-X¬ D-]-t`m-IXm-°ƒ-°v I-gn-™-Zn-h-k-hpw ta-f-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®v knw Im¿-Uv hn-X-c-W-w sN-bv-Xp. s\-‰v h¿-°v X-I-cm¿ Im-c-Ww hnt\m-Z-k-©m-cn-I-fpw h-e-bp-I-bm-Wv _n.--F-kv.F -- ≥.--F¬ Iq-SmsX thm-Um-t^m-Wn-\q am-{X-am-Wv C-hn-sS s\-‰v h¿-°v I-htd-Pv D-≈-Xv. -t^m¨ h-∂v H-cq an-\n-´v Xn-I-®v kw-km-cn-°q-∂Xn-\v ap-ºv I-W-£≥ I-´m-hqw. am-{X-a-√ kw-km-cw hy-‡-amhp-I-bp-an-√.--

h-\n-X-IÄ-¡v Iw-]yq-«À ]-cn-io-e-\w s\-Sp-¶-≠w: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ s\Sp-¶-≠w Iƒ-®-d¬ skm-ssk-‰n-bn-eq-sS h-\n-X-Iƒ-°m-bn ku-P-\y Iw-]yq-´¿ ]-cn-io-e-\ tIm-gv-kv B-cw-`n-°pw. 15-\pw 35\pw a-t[y {]m-b-ap-≈-h-cpw F-kF v.---- -kF v.---- ¬.----kn. an-\n-aw tbmKy-X-bp-≈-h¿-°pw A-t]-£n-°mw. tIm-gv-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 27\p cm-hn-se ]-Øn-\v s\-Sp-¶-≠w ]-©m-b-Øv sse-{_-dn lm-fn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn-‘p kp-Ip-am-c≥\m-b¿ \n¿-h-ln-°pw. t^m¨: 9447132984, 9447772984

`-t£ym-]-tZ-i-I -k-an-Xn tbm-Kw C-Sp-°n: Pn-√m `-t£ym-]-tZ-i-I-k-an-Xn tbm-Kw Un-kw-_¿ A-©n-\v c-≠n-\v Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS A-[y-£-X-bn¬ I-e-Iv-Std-‰n¬-tN-cpw.----

P-\-k-¼À-¡w: kv-{Io-\n-Mv I-½n-än C-¶v ss]-\m-hv: P-\-k-º¿-°w ]-cn]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bp-f-f kv-{Io\n-Mv I-Ωn-‰n tbm-Kw C-∂v cm-hnse H-º-Xp ap-X¬ I-e-Iv -S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Pn-√bp-sS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ a{¥n ]n sP tPm-k-^n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-°pw. P-\-k-º¿°w ]-cn-]m-Sn-bn-te-°v e-`n-® ]cm-Xn-Iƒ kw-_-‘n-®v tbm-KØn¬ N¿-® sN-bv-Xv Xo-cp-am-\sa-Sp-°pw. Pn-√m I-e-Œ-dpw Pn√m-X-e D-tZym-K-ÿ¿ tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°pw. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bnte-°v e-`n-® ]-cm-Xn-I-fn¬ AX-Xv h-Ip-∏p-Iƒ t\-c-sØ Xocp-am-\-߃ ssI-s°m-≠n-cp∂p. C-h kw-_-‘n-® A-¥n-ah-´ N¿-®-bpw Xo¿-∏m-°-ep-amWv C-∂v \-S-°p-I. kv-{Io-\n-Mv I-Ωn-‰n tbm-K-Øn¬ ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kn-eq-sS ]-s¶-Sp°pw. s]m-Xp-hm-b hn-j-b-߃ \-b-]-c-am-b Im-cy-߃ ap-Jy-a{¥n-bp-sS A-[n-Im-c ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂-Xpw a-{¥n k-`-bn¬ Xo-cp-am-\n-t°-≠-Xp-am-b Im-cy߃ F-∂n-h ho-Un-tbm tIm ¨-^-d≥-kv h-gn ap-Jy-a-{¥n N¿-

® sN-øpw. ap-Jy-a-{¥n A-t]£-I-sc t\-cn¬ Im-tW-≠-Xmb hn-j-b-߃ kv-{Io-\n-Mv IΩn-‰n-bm-Wv \n-›-bn-°p-I. a{¥n k-`-bp-sS Aw-Ko-Im-cw th≠-Xpw \-b-]-c-am-b Xo-cp-am-\sa-Sp-t°-≠-Xp-am-b Im-cy-߃ kv-{Io-\n-Mv I-Ωn-‰n I-gn-™v tNcp-∂ a-{¥n-k-`m tbm-K-Øn¬ ]cn-K-Wn-°pw. P-\-k-º¿-° Zn-hk-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n-sb t\cn¬ Im-tW-≠-h-sc k-a-b-{Iaw, F-kv.F ---- w.---- F-kv h-gn-bpw IØn-eq-sS-bpw sh-_v-ssk-‰n-eqsS-bpw A-dn-bn-°pw. 4007 A-t]£-I-fm-Wv e-`n-®n-´p-f-f-Xv. ]pXn-b ]-cm-Xn-Iƒ P-\-k-º¿-° Zn-h-k-hpw kzo-I-cn-°pw.----

Nm-cm-b-t¡-kn sh-dp-sX hn-«p sXm-Sp-]p-g: kz-¥w ho-´n¬ 35 en-‰¿ tIm-S kq-£n-®p-h-®p F∂m-tcm-]n-®v- C-Sp-°n F-Iv-sskkv- C≥-kv-s]-Œ¿ Nm¿-Pv- sN-bvX tI-kn¬ {]-Xn ]q-am-e h-fbm-‰n¬ Kw-Km-[-c-s\ sh-dp-sX hn-´v- sXm-Sp-]p-g A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv- P-Uv-Pv- aq-∂v- A-c-hnμ _m-_p D-Ø-c-hm-bn.

Thejas Epaper idukki Edition 2013-11-26  
Thejas Epaper idukki Edition 2013-11-26  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-11-26