Page 1

2

Km-Uv-Kn I-kv-Xq-cn cw-K³ dn-t]mÀ-«p-IÄ \-S-¸m-¡m³ A-\p-h-Zn-¡n-Ã: bp.Un.F-^v-

C-Sn-¨n-« ImÀ \nÀ-¯m-sX-t]m-bn; ss_-¡v bm-{XnI\v Kp-cp-X-c ]-cn-¡v Im-™n-c-∏-≈n: ss_-°n-\p ]n-∂n¬ Im-dn-Sn-®v ss_-°v bm{X-°m-c-\v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰p. tZ-io-b ]m-X-bn¬ 26mw ssa-en\p k-ao-]w C-∂-se cm-hn-se 7.45\v Im-™n-c-∏-≈n-bn¬ \n∂v C-S-°p-∂w `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ss_-°n\p ]n-∂n-em-Wv Im-dn-Sn-®-Xv. C-Sn-®n-´ Im¿ \n¿-Øm-sX t]m-bn. C-S-°p-∂pw c-≠mw ap°m-en-bn¬ B¿-°m-´v ]-d-ºn¬ jm-Pn-bp-sS a-I≥ B-kn-^v (18)s\ Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfmsS tIm-´-b-sØ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sXm-Sp-]p-g A¬-A-k¿ -tIm-fPv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. Im-™n-c-∏≈n t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn kzoI-cn-®p.

tdm-Uv-kpc-£m t_m-[-hÂ-¡-c-W-w: kw-Øm\-X-e D-Zv-LmS-\w C-¶v tN¿Ø-e: tdm-Uv- kpc-£m t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-s‚ kwÿm\-X-e D-Zv-LmS-\w C-∂p tN¿-Ø-e-bn¬ \-S-°pw. tIm-fPp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®p- \-S-°p∂ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏n-s‚ ]≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w {Sm≥kvt]m¿-´v I-Ωo-j-\¿ E-jn-cm-Pvkn-Mv \n¿-h-ln-°p-sa-∂v tN¿Ø-e Akn. tam-t´m¿ sh-ln°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ tSm-tPm\ tXma-kv A-dn-bn®p. sl¬sa‰v D-]-tbm-Kw F√m ta-J-e-bn-ep-am-bn 90 i-X-am-\am-bm¬ ]n≥-ko-‰v bm-{X°m¿°pw sl¬a-‰v \n¿-_-‘am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ B-cw`n-°m-\p-≈ \n¿-tZiw e-`n-®n-´ps≠-∂pw tSm-tPm\ tXma-kv ]d™p. tN¿-Øe ss\-]p-Wy tImf-Pn¬ cm-hn-se 10.30\v \-S°p∂ tdm-Uv-kp-c£ t_m-[h¬°-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]m-e°m-Sv cq]-Xm _nj-∏v am¿tP°-_v am-t¥mS-Øv A-[y£-X-h-ln-°pw. tUm. bp Ir-jvW-Ip-am-dn-t‚-Xm-Wv am¿-K-\n¿tZiw. Fw {]-im-¥v-Ip-am¿, B¿ l-cn-Ir-jvW≥, B¿ hn sUm-an-\n-°v hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£

16 \hw_¿ 2013 i\n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kTM

ho-h¨ kv-t]m-Sv-kv ¢-∫v Cu-cm-‰p-t]-´ \-S-bv-°-en¬ kw-L-Sn-∏n-® Hmƒ tI-c-fm thm-fnt_mƒ Sq¿-W-sa‚n¬ an-®w h-∂ 10,000 cq-] ]m-h-s∏-´ tcm-Kn-Iƒ-°v \¬-Im-\m-bn ¢-∫v `m-c-hm-ln-Iƒ Sq¿-W-sa‚ v c-£m-[n-Im-cn Cu-cm-‰p-t]-´ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v km-_p ]q-≠n-°p-f-Øn-\v ssI-am-dp-∂p

sXm-Sp-]p-g: Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xqcn cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ \-S-∏m°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v- bp. Un.F-^v- C-Sp-°n Pn-√m G-tIm]-\ k-an-Xn sN-b¿-am≥ A-Uz. F-kv- A-tim-I≥. a-\p-jy¿ Dƒs∏-sS-bp-≈ k¿-h-Po-h-Pm-e-ßfpw {]-Ir-Xn-bp-sS A-`n-`m-PyL-S-I-am-Wv-. a-\p-jy-s‚ B-hmk hy-h-ÿ X-In-Sw a-dn-°p-∂ {]-Ir-Xn kw-c-£-Ww k-¥p-enX-a-√. ]-›n-a-L-´-Øn-se ]-cn-ÿnXn-tem-e {]-tZ-i-߃ kw-c£n-°m≥ a-\p-jy-Xz-]-c-hpw {]m-tbm-Kn-I-]-c-hp-am-b \n¿-tZ-

i-ß-fpw \n-b-a-ß-fp-am-Wv- D≠m-th-≠-Xv-. Pn-√-bn-se Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI¿ ]-›n-a-L-´-Øn-s‚-bpw ]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-ß-fp-sSbpw A-hn-`m-Py-L-S-I-am-Wv- F∂ bm-Ym¿-Yyw Aw-Ko-I-cn-®p sIm-≠p-X-s∂ {]-Ir-Xn kw-c£-Ww D-d-∏m-°p-I-bm-Wv- th≠-Xv-. Pn-√-bn-se Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI-sc-bpw A-h-cp-sS \ym-b-am-b A-h-Im-i-ß-fpw I-≠n-s√-∂v- \Sn-°p-∂ Km-Uv-Kn¬ ,I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t∏m¿-´p-Iƒ a-c-hn-∏n°-Ww. a-\p-jy-\pw k-I-e Po-

]-¼-sb ipNo-I-cn-¡m³ "kzm-an i-c-Ww' ]-²-Xn {]m-hÀ-¯n-I-am-¡-Wsa¶v ]-Ø-\w-Xn-´: ]-º-sb am-en-\y hn-ap-Iv-X-am-°m≥ ]-Xn-‰m-≠pIƒ-°p -ap-ºv sI.-F-kv.-C.-_n hn-`m-h-\ sN-bv-X "kzm-an i-cWw' ]-≤-Xn {]m-h¿-Øn-I-am-°W-sa-∂v ]-ºm ]-cn-c-£-W kan-Xn P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥sI -kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. i-_-cn-a-e ko-k-Wv ap-t∂mSn-bm-bn -{]-kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n® "kp-J Z¿-i-\w' ]-cn-]m-Snbn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. i-_-cn-Kn-cn ]-≤Xn-°p- th-≠n I-°n, B-\tØm-Sv, ]-º F-∂o aq-∂v Um-apIƒ \n¿-an-®v 1966 ap-X¬ \-Zo P-

ew h-gn-am-‰n H-gp-°p-I-bm-Wv ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v. G-Xv P-em-ib-Øn-epw A-W-s°-´v \n¿-an°p-I-bm-sW-¶n¬ 10 i-X-am-\w P-ew \-Zn-bn-eq-sS H-gp-°n hn-SW-sa-∂ B-tKm-f \n-b-aw ]men-°m-sX-bm-Wv i-_-cn-Kn-cn ]≤-Xn \n¿-an-®n-´p-f-f-Xv. ]-≤-Xn {]-Im-cw sIm-®p-]ºm Um-an-\v H-∂-c In-tem ao-‰¿ Xm-sg 43 A-Sn D-b-c-Øn¬ sN-dnb Umw \n¿-an-®v B-dp kv-Iz-b¿ In-tem-ao-‰¿ `m-K-Øv s]-øp-∂ a-g-sh-≈-hpw Um-an-se kzo-thPv sh-≈-hpw ti-J-cn-®v P-e-kw`-c-Wn kr-jv-Sn-®v a-fi-e-˛-a-I-c-

C³-^À-ta-j³ skâÀ DZv-LmS-\w sN-bvXp sN-ß-∂q¿: i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bp-≈ \-K-c-k-`-bp-sS C≥-^¿-ta-j≥ sk‚¿ ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv Fw.F¬.F D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tim-`m h¿-Ko-kv A-[y£-X h-ln-®p. -Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b tj¿-en cmP≥, ]n Un tam-l-\≥, a-dn-b-m-Ω tPm¨- ^n-en-∏v, {]-^.tam-fo-kv tXm-a-kv, A-ø-∏-tk-hm-kw-Lw A-Jn-te-¥ym ssh-kv {]-kn-U‚ v Un hn-P-b-Ip-am¿, Iu¨-kn-e¿-am-cm-b kp-Pm tPm¨, {io-tZ-hn _m-e-Ir-jv-W≥, h-¬-k-Ω G-{_-lmw, sI jn-_p-cm-P≥, kn-‘p s]m-∂-∏≥, A-tim-Iv ]-Sn-∏p-c-bv-°¬, l-cn-Zm-kv, tPm-kv Xp-≠nbn¬, `m-¿-K-hn So-®¿, tk-Xp kp-tc-{μ-\m-Yv, G-en-bm-Ω k-Pn, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b F sI e-Xm-Ip-am-cn, hn B¿ {]km-Zv, sI cm-Po-hv, kw-km-cn-®p.

]-Ø-\w-Xn-´: h-\n-Xm F-Ivssk-kv Km¿-Uv, h-\n-Xm t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ X-kv-Xn-II-fn-te-°v k-]v-Xw-_¿ 30 apX¬ H-Iv-tSm-_¿ 11 h-sc Xn-cp-h√ ]-ªn-Iv tÃ-Un-bw, A-Sq¿ sI.F.]n aq-∂v _-‰m-en-b≥ ]tc-Uv {Ku-≠v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-∂ Im-bn-I £-a-Xm ]-co-£bn¬ hn-hn-[ Im-c-W-ß-fm¬ ]s¶-Sp-°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ-°m-bn 20\v Xncp-h-\-¥-]p-cw t]-cq¿-°-S Fkv.F.]n {Ku-≠n¬ Im-bn-I £-a-Xm ]-co-£ \-S-Øpw. \n-›n-X Xn-ø-Xn-bn¬ ]-s¶Sp-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬ ]p\-c-h-k-cw \¬-I-W-sa-∂v A`y¿-Yn-®v ]-cm-Xn k-a¿-∏n-®-h-sc i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bp-≈ sNß-∂q¿ \-K-c-k-`-bp{]-kv-Xp-X ]-co-£-bn-te-°v ]- sS C≥-^¿-ta-j≥ sk‚¿ ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv Fw.F¬.F cn-K-Wn-°pw. Im-bn-I-£-a-Xm D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p]-co-£-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿-°v ho-≠pw A-h-k-cw \¬-In-√. A¿-l-cm-b D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿-´n-^n°-‰pw A-\p-_-‘ tc-J-I-fpw k-ln-Xw 20\v cm-hn-se B-dp aWn-°v t]-cq¿-°-S F-kv.F.]n {Ku-≠n¬ F-Ø-Ww. hy-‡n-KX A-dn-bn-∏v A-b-bv-°n-√. Im-™n-c-∏-≈n: lo-tam-^o-en- [n-® \n¿-[-\ Ip-´n-Iƒ-°v k¿b _m-[n-®p a-cn-® a-I-s‚ kv-a-c- °m¿ ku-P-\y-am-bn a-cp-∂p hn]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-f A-t{Km W-bv-°v C-tX tcm-K-Øm¬ h-e- X-c-Ww \-S-Ø-W-sa-∂m-h-iysa-jn-\-dn tIm¿-]-td-j≥ en-an- bp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°p Nn-In¬- s∏-´p hn-hn≥ ssl-t°m-S-Xn‰-Un¬ {Um-^v-‰v-kv-am≥ (kn- km k-lm-b-hp-am-bn Ip-Spw- bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-bv-Xn-cphn¬) X-kv-Xn-I-bn-te-°v X-c- _mw-K-߃. Im-™n-c-∏-≈n ∂p. C-t∏m-gpw tI-kv \n-e-\n¬s™-Sp-°p-∂-Xn-\v A-t]-£ F.sI.sP.Fw kv-Iqƒ H-º- °p-∂p. hn-hn-s‚ B-{K-l-]q¿k-a¿-∏n-® D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ- Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp- Øo-I-c-W-am-Wp Ip-Spw-_mw-K°m-bn H-_v-P-Iv-So-hv co-Xn-bn-ep- ∂ hn-hn≥ hn A-e-Iv-kv (14) I- ߃ G-s‰-Sp-Ø-Xv. hn-hn≥ hn ≈ H.Fw.B¿ ]-co-£ 19\v cm- gn-™ \-hw-_¿ 16\m-Wp a-c-W- A-e-Iv-kv kv-am-c-I {S-Ãn-\p cqhn-se F-´p ap-X¬ 9.15 a-Wn h- a-S-™-Xv. ]w sIm-Sp-Ø-Xm-bn ]n-Xm-hv sc ]-Ø-\w-Xn-´ K-h. F-®v.Flo-tam-^o-en-b-aq-ew {]-bm- tUm. A-e-Iv-kv X-Æn-∏m-d A-dnkv.F-kv B‚ v hn.F-®v.F- k-s∏-Sp-∂-h¿-°p Nn-In¬-k bn-®p. 15 h-b-kn¬ Xm-sg lokv.F-kn¬ \-S-Øpw. \¬-Im-\m-bn tUm-Iv-S-dm-h-W- tam-^o-en-b _m-[n-® Ip-´n-I-fpD-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v ]n.-F- sa-∂m-bn-cp-∂p hn-hn-s‚ tam- sS Nn-In¬-km sN-e-hp-Iƒ {Skv.-kn.bp-sS Hu-tZym-Kn-I sh- lw. Cu tcm-K-Øn-s‚ Nn-In¬- Ãv G-s‰-Sp-°pw. _v-ssk-‰n-se (www.keralapsc. k-bv-°v `m-cn-® Xp-I sN-e-h-gnA-¶-am-en aq-°-∂q¿ lo-tamgov.in) H-‰-Ø-h-W c-Pn-kv-t{S- t°-≠-Xp-≠v. Cu-tcm-Kw _m- ^o-en-b skm-ssk-‰n-bp-am-bn j≥ s{]m-ss^-en¬ \n-∂v AUv-an-j≥ Sn-°-‰v Uu¨-tem-Uv sN-ømw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ lmP-cm-°p-∂ A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰nepw, sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿´n-^n-°-‰n-epw _m¿-tIm-Uv, tIc-fm ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-js‚ Fw-ªw F-∂n-h hy-‡-ambn ]-Xn-™n-cn-°-Ww. ]-¥-fw: F-´p h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-® 14Im-csF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿-´ns\ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. ]-¥-fw kz-tZ-in-\n-bm-b ^n-°-‰n-se \n-›n-X am-Xr-I-bnF-´p h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-® A-b¬-hm-knep-≈ Uu¨-tem-Uv sN-bv-X bm-b bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. t^m-t´m-bn¬ D-tZym-Km¿-Yn-bpA-b¬-hm-kn-bm-b G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn I-Æ≥ IpsS t]-cv, t^m-t´m F-Sp-Ø Xn-ø™v F-∂ I-Æ-≥ (14)s\-bm-Wv s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xm-hnXn F-∂n-h hy-‡-am-bn-cn-°s‚ ]-cm-Xn-bn¬-ta¬ C-∂-se cm-{Xn t]m-en-kv I-Ã-Un-bnWw. A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰v, I-Ωose-Sp-Ø-Xv. in-ip-Zn-\ Zn-h-kw kv-Iqƒ A-h-[n-bm-b-Xn-\m¬ j≥ \n-jv-I¿-jn-®n-´p-≈ G-sXap-‰-Øp I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Ip-´n-sb I-Æ≥ aq-{X-∏p-c-bn-te¶n-epw Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-bp-sS °p hn-fn-®p I-b-‰n D-]-{Z-hn-°m≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-k¬, ]-I¿-∏v F-∂n-h k-lns]¨-Ip-´n am-Xm-hn-t\m-Sv hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂mXw D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ ]-coWv C-h¿ C-∂-se tÃ-j-\n-se-Øn ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. £m tI-μ-Øn¬ b-Ym-k-a-bw lm-P-cm-h-Ww. ta¬ tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m-Ø D-tZym-Km¿-YnI-sf ]-co-£ F-gp-Xm≥ A-\ph-Zn-°n-√. s]-cp-sº-´n: A-b¬-hm-kn-bm-b 11Im-cn-bm-b hn-Zym-¿-Yn-\nsb ]o-Un-∏n-®-Xn-\v 70Im-c≥ I-Ã-Un-bn-em-b-Xm-bn kq-N-\. tIm-´-bw: Pn-√m {S-j-dn-bn¬ \nI-gn-™ Zn-h-kw s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xm-hn-s‚ -]-cm-Xn-sb ∂v i-º-fw am-dp-∂ Hm-^n-kv taXp-S¿-∂v s]-cp-sº-´n t]m-en-kv C-bm-sf I-Ã-Un-bn-se-Sp-°p[m-hn-I-fp-sS (Un.-Un.-H-am¿) I-bm-bn-cp-∂p. C-bm-sf hn-i-Z-am-bn tNm-Zyw sN-bv-Xp h-cptbm-Kw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ∂p. A-tX k-a-bw {]-Xn-bp-sS t]-cp hn-h-c-߃ ]p-d-Øp-hnI-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv Sm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-bn-´n-√. lm-fn¬ \-S-°pw.

hn-f-°v Im-e-Øv ]-º-bn-se Pe-hn-Xm-\w {I-a-s∏-Sp-Øp-I F∂-Xm-Wv e-£y-an-´n-cp-∂-Xv. kok¨ A-√m-Ø k-a-bw sN-dn-b Um-an¬ kw-`-cn-°p-∂ sh-f-fw ho-≠pw ]-ºm Um-an¬ F-Øn®v 14 Z-i-e-£w A-[n-I ssh-ZypXn-bpw D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ I-gnbp-am-bn-cp-∂p. C-Xn-\m-bn \m-ep ao-‰¿ D-b-c-Øn¬ Um-an-s‚ \n¿am-W-hpw \-S-Øn. A-tXm-sS 1980¬ h-\ \n-baw {]m-_-ey-Øn¬ h-∂-tXm-sS ]-≤-Xn kv-Xw-`n-®p. Cu ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-bm¬ A-Xp-aq-ew G-‰hpw Iq-Sp-X¬ {]-tbm-P-\w e-`n-

°p-∂-Xv i-_-cn-a-e-bv-°m-bn-cn°pw. 250 G-°¿ h-cp-∂ \n-e-bv°¬ ta-J-e-sb 25 G-°¿ h-cp∂ 10 tπm-´p-I-fm-bn Xn-cn-®v hn{i-a-tI-{μw, ]m¿-°n-Mv, iu-Nbm-e-bw, F-∂n-ß-s\ A-Snÿm-\ -ku-I-cy-ß-fp-≈ Xm-hf-am-°m-\m-Wv ]-≤-Xn- sIm-≠v t\-c-sØ e-£y-an-´n-cp-∂-Xv. CXp {]m-h¿-Øn-I-am-bm¬ ]-º ]q¿-W-am-bn am-en-\y hn-ap-Iv-Xam-hpw. Z¿-i-\-Øn-s\-Øp-∂ `-IvX¿-°v ip-≤-am-b sh-f-fw Intbm-kv-°p-I-fn-eq-sS \¬-Im-\p-

f-f \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. ]ºm B-Iv-j≥ πm≥ \-S-∏m°m≥ C-\n-bpw \-S-]-Sn-bm-bn-´n√. kzo-th-Pv {So-‰v-sa‚ v πm‚n-\pth-≠n 25 tIm-Sn cq-]-bpw ]-cnkv-Yn-Xn kw-c-£-W-Øn-\v 5 tIm-Sn-bpw _-P-‰n¬ Dƒ-s°m-ffn-®p. F-∂m¬ tbm-K \n¿-t±-i߃ H-∂pw ]n-∂o-Sv \-S-∂n-√. hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\pw ]-cn-ÿnXn B-Lm-Xw e-Lq-I-cn-°p-∂Xn-\pw ]-cn-kv-Yn-Xn am-t\-Pvsa‚ v sk¬ cq-]o-I-cn-°-W-sa∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p.

h-Pm-e-ß-fpw A-S-ßp-∂ k-¥pen-X-am-b {]-Ir-Xn kw-c-£-WØn-\v- D-X-Ip-∂ k-a-{K-am-b ]T\w B-h-iy-am-Wv-. B-b-Xn-\v- tbm-Ky-X-bpw ]Iz-X-bp-ap-≈ ]p-Xn-b k-an-Xnsb I-s≠-Øn \n-b-an-°Ww.Km-Uv-Kn¬ I-kv-Xq-cn cwK≥ dn-t]m¿-´p-I-fp-am-bn ]-´-b {]-iv-\w Iq-´n-Ip-g-°p-∂-Xv- tI-he-am-b cm-jv-{So-b t\-´-Øn-\vth-≠n am-{X-am-Wv-. I-kv-Xq-cn cw-K≥ k-an-Xn ip]m¿-i-Iƒ {]m-_-ey-Øn¬ hcp-Øn-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v- C-SXp-ap-∂-Wn B-lzm-\w sN-bv-Xn-

cn-°p-∂ l¿-Øm¬ P-\-t{Zm-l]-c-am-Wv-. P-\-߃-°v- Cu Im-cyØn¬ B-i-¶ th-≠ F-∂v- apJy-a-{¥n {]-Jym-]n-®n-´p-≈-Xn\m¬ l¿-Øm-en¬ \n-∂pw _‘-s∏-´-h-sc-√mw ]n≥-am-d-Ww. Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´n-\p ]-c-kyam-bn ]n-¥p-W {]-Jym-]n-® hn.F-kv-.A-Nyp-Xm-\-μ-s\ {]Xn-]-£ t\-Xr-ÿm-\-Øv- \n∂pw am-‰m≥ X-bm-dm-Im-Ø C-SXp ap-∂-Wn-°v- l¿-Øm-en-\vB-lzm-\w sN-øp-hm≥ [m¿-anI-am-bn A-h-Im-i-an-s√-∂pw AUz.F-kv-.A-tim-I≥ ]-d-™p.

kn-._n-.F-kv-.C kw-Øm-\ I-tem-Â-k-h-w: B-Zy-Zn-\w tIm«bw Pn-Ã-bp-sS ap-t¶-äw ]m-e-°m-Sv: kn-._n-.F-kv-.C kw-ÿm-\ I-tem¬-k-h-Øn-¬ B-ZyZn-h-k-sØ 25 a-¬-k-c- C-\-߃ ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ 373 t]m-bnt‚m-sS tIm-´-bw Pn-√ H-∂mw -ÿm-\-Øm-Wv. 367 t]m-bn‚ v t\-Snb Xr-iq¿ Pn-√-bm-Wv c-≠mw -ÿm-\-Øp-≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv 337 t]m-bn-t‚m-sS aq-∂m-a-Xpw B-Xn-tY-b-cm-b ]m-e-°m-Sv 268 t]m-bnt‚m-sS \m-emw- ÿm-\-Øp-ap-≠v. kw-ÿm-\-sØm-´m-sI-bp-≈ 17 k-tlm-Z-b tIm-w-π-Iv-kp-I-fn¬- \n-∂p-≈ 1300 kv-Iq-fp-I-fn-se Bdm-bn-c-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv aq-∂p- Zn-h-k-sØ a-¬-k-c-ßfn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. 17 tÃ-Pp-I-fn-em-bm-Wv a-¬-k-c-߃ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. Item-¬-k-h D-Zv-Lm-S-\-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v \-S-Øn-b tLm-jbm-{X-bpw X-\-Xv tI-c-fo-b \m-S≥ I-e-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bp-≈ tÃ-Pv I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw {i-t≤-b-am-bn.

A-`n-`m-j-I I-½oj-s\ \n-b-an¨p tN¿Ø-e: Xo-ctZ-i ]m-k-©¿ s{S-bn-\p-I-fn-se bm-{Xm-Zp-cn-Xw Nq-≠n-°m-Wn-®p k-a¿-∏n-® l¿-Pn-bn¬ s{S-bn-\p-Iƒ ]cn-tim-[n®p dn-t]m¿-´v \¬-Im≥ F-d-Wm-Ip-fw Pn√m D-]-t`m-‡r X¿-° ]cnlmc t^m-dw A-`n-`m-j-I I-Ωoj-s\ \n-b-an®p. AUz. tPmk^v tdm-Wn tPm-kn-s\-bm-Wv I-Ωo-j-W-dm-bn \n-b-an-®n-cn-°p-∂Xv.

i_cn-a-e-bn A-f-hp-Xq-¡ Ir-{Xn-aw X-S-bm³ kv-Izm-Up-IÄ i-_-cn-a-e: Xo¿-∞m-S-\-tØmS-\p-_-‘n-®v I-S-I-fn¬ hn¬°p-∂ B-lm-c km-[-\-ß-fpsS Kp-W-\n-e-hm-cw \n-jv-I¿jn-°m-Xn-cn-°¬, A-an-X hn-e Cu-Sm-°¬, hn-e-hn-h-c-∏-´n-I {]-Z¿-in-∏n-°m-Xn-cn-°¬, A-fhp Xq-°-Øn¬ Ir-{Xn-aw ImWn-°¬, ]-g-In-b `-£-W -]Zm¿-Y-߃ hn¬-°¬ Xp-S-ßnb Im-cy-߃ ]-cn-tim-[n-°p∂-Xn-\v d-h-\yq, B-tcm-Kyw, kn-hn¬ k-ssπ-kv, eo-K¬ sat{Sm-f-Pn, {Km-a-hn-I-k-\w F∂o h-Ip-∏p-I-fn-se Pn-h-\-°msc \n-b-an-®p. k-∂n-[m-\-Øpw ]-º-bnepw c-≠p ho-X-hpw, \n-e-bv-°epw Hu-´v-ssk-Uv ]-º-bn-epw H-∂p ho-X-hpw kv-Izm-Up-Iƒ {]-h¿-Øn-°pw. ]-º-bn-epw k∂n-[m-\-Øpw Uyq-´n a-Pn-kvt{S-‰p-am¿-°pw \n-e-bv-°-en¬ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv a-Pn-kv-t{S-‰n\pw Hu-´-ssk-Uv ]-º-bn¬ F.Un-.F-Ωn-\p-am-Wv kv-Izm-Un-

s‚ Np-a-X-e. 10 Zn-h-kw ho-X- ∞m-S-I-cp-sS kp-c-£n-X bmap-≈ Uyq-´n G-gv _m-®p-I-fm- {X e-£y-am-°n tam-t´m¿ hmbn {I-ao-I-cn-®n-´p-≠v.l-\ h-Ip-∏v a-‰p h-Ip-∏p-I-fpam-bn k-l-I-cn-®p \-S-Øp-∂ tk-^v tkm¨ ]-≤-Xn hm-l\ ]-t{Sm-fn-Mv ^v-fm-Kv Hm-^v Ce-hp-¶-en¬ C-∂v D-®-bv-°v 12\v a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ \n¿i-_-cn-a-e: k-∂n-[m-\-Øv F- h-ln-°pw. kv C-μp-I-em-[-c≥, kn B¿ Ir-jv-W-Ip-am¿, ]-º-bn¬ sP P-b-N-{μ≥, B¿ ]n a-lm-tZ-hIp-am¿ F-∂o U-]yq-´n I-e-Œ¿- ]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e Xo¿am-sc Uyq-´n a-Pn-kv-t{S-‰p-am-cm- ∞m-S-\ Im-e-Øp-≠m-tb-°mbn \n-b-an-®p. 10 Zn-h-kw ho-X- hp-∂ A-Sn-b-¥-c km-l-N-cyam-Wv Uyq-´n. F-´v X-l-kn¬- ߃ t\-cn-Sp-∂-Xn-\v I-e-Iv-SZm¿-am-sc k-∂n-[m-\w, ]-º, td-‰n-epw dm-∂n, tIm-g-t©-cn \n-e-bv-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fn-epw U10 Zn-h-kw ho-Xw F-Iv-kn-Iyq- ]yq-´n X-l-kn¬-Zm-cp-sS t\-Xr´o-hv a-Pn-kv-t{S-‰p-am-cm-bpw \n- Xz-Øn¬ 24 a-Wn-°p-dpw {]-h¿b-an-®n-´p-≠v.Øn-°p-∂ I¨-t{Smƒ dpw C∂v B-cw-`n-°pw. \-º¿: I-e-Iv-S-td-‰v 0468˛ i-_-cn-a-e: D-¬-k-h-tØm-S\p-_-‘n-®v ]-º-bn-epw A-\p- 2222515, 2222507, Xm-eq-°v Hm_-‘ {]-tZ-i-ß-fn-epw Xo¿- ^n-kv, dm-∂n 04735 ˛ 227442, tIm-g-t©-cn 0468 ˛ 2222221.

Uyq-«n, F-Iv-kn.a-Pn-kv-t{S-äp-am-sc \n-b-an-¨p

I¬-t{SmÄ dqw C-¶p Xp-d-¡pw

^v-fm-Kv Hm-^v C-¶v

Xo¿-∞m-S-\ Im-e-b-f-hn¬ hnhn-[ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ss{I-kn-kv amt\-Pv-sa≥-dv I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn°pw. B-gv-N-tXm-dpw I-Ωn-‰n tbm-Kw tN¿-∂v ÿn-Xn-K-XnIƒ hn-e-bn-cp-Øpw.-

]n.-BÀ.-Un ao-Uo-b skâÀ i-_-cn-a-e: i-_-cn-a-e a-fi-e ˛-a-I-c-hn-f-°v D-¬-k-h Im-e-bf-hn¬ k-∂n-[m-\-Øv C≥-^¿ta-j≥-˛-]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏n-s‚ ao-Un-bm sk‚¿ {]-h¿-Øn-°pw. a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ C-∂p cm-hn-se D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. ao-Un-b sk‚-dn-s‚ {]-h¿Ø-\-߃ G-tIm-]n-∏n-°p-∂Xn-\v sIm-√w ta-J-e U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Sn F ssj-\n-s\ tIm ˛ Hm¿-Un-t\-‰-dm-bn \n-ban-®n-´p-≠v. Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^o-k¿ i-‡n-Ip-am-c h¿-a A-kn- v tIm-˛-Hm¿-Un-

t\-‰-dm-bpw, tam-l≥-em¬ Akn-Â v ao-Un-b tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰-dm-bpw {]-h¿-Øn-°pw.-

ku-P-\y B-Xp-c tk-h-\w i-_-cn-a-e: a-fi-e a-I-c-hn-f°n-t\m-S-\p-_-‘n-®v i-_-cn-ae-bn¬ F-Øp-∂ Xo¿-∞m-SI¿-°v B-tcm-Ky tk-h-\-߃ e-`y-am-°p-I-sb-∂ e-£ytØm-sS A-ar-X C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sa-Un-°¬ k-b≥-kkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-[p\n-I ku-I-cy-ß-fp-≈ A-ar-X sl¬-Øv sI-b¿ B-ip-]-{Xn ]-º-bn¬ Xp-S-ßn. am-Xm A-arXm-\-μ-a-bo aT-Øn-se kzm-an Xp-cn-bm-ar-Xm-μ-]p-cn D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-®p. 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn°p-∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ tUmIv-S¿-am-cp-sS ku-P-\y tk-h\-hpw, a-cp-∂pw Iq-Sm-sX ]m-cmsa-Un-°¬ Po-h-\-°m¿, k-∂≤ tk-h-I¿ F-∂n-h-cp-sS tkh-\-ß-fpw e-`n-°pw.-

hn-hn-sâ HmÀ-a-bv-¡v lo-tam-^o-en-b -sX-cp-hp-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-äv Nn-InÂ-km {S-Ìpam-bn Ip-Spw-_mw-K§Ä ]n-©p-Ip-ª-S-¡w

]n.F-kv.kn ]-co-£

F-«p h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ 14Im-c³ ]n-Sn-bnÂ

tbm-Kw C-¶v

11Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ 70Im-c³ I-Ì-Un-bn-Â

tN¿-∂m-Wv k-lm-bw \¬-Ip∂-Xv. hn-hn-s‚ th¿-]m-Sn¬ thZ-\n-°p-∂ \n-c-h-[n t]¿ X-ømdm-°n-b \-hw-_-dn-se en-√n-∏qhv F-∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]Im-i-\w kw-ÿm-\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv h¿-Ko-kv sIm-®p-Ip-t∂¬ \n¿-h-ln-®p. ]m-em sk‚ v tXm-a-kv tImf-Pv {]-^-k-dpw Fw.Pn k¿-h-Iem-im-e ap≥ kn‚n-t°-‰v Aw-Khp-am-b tUm. A-e-Iv-kv X-Æn∏m-d-bm-Wv hn-hn-s‚ ]n-Xm-hv. amXm-hv I-Æn-a-e sk‚ v tPm-k^v-kv kv-Iq-fn-se A-[ym-]n-I Pm-\-‰v. k-tlm-Z-c≥ sI-hn≥ hn A-e-Iv-kv. t^m¨: 9447080388, 94959 80388.

D-Zv-Lm-S-\w C-¶v ]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e Xo¿∞m-S-I¿-°v ]-º-bn¬ an-I-® Nn-In¬-km ku-I-cy-sam-cp-°pI F-∂ e-£y-tØm-sS B-tcmKy-h-Ip-∏v, 15 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ ]-º K-W-]-Xn tIm-hn-en\p- k-ao-]w B-cw-`n-°p-∂ Kh¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-°p-th≠n-bp-≈ sI-´n-S k-ap-®-b-Øns‚ H-∂mw-L-´w {]-h¿-Ø-t\mZv-Lm-S-\w C-∂v cm-hn-se 11\v a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ \n¿-hln-°pw. 32,785 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kvXr-Xn-bn¬ \n¿-an-°p-∂ k-ap-®b-Øn-s‚ 16,615 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kv-Xo¿-W-ap-≈ c-≠p \n-e-Ifm-Wv B-Zy-L-´-Øn¬ {]-h¿Ø-\ -k-÷-am-°n-bn-´p-≈-Xv. \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øn-bm-Ip-∂tXm-sS A-tem-∏-Xn, B-bp¿-thZw, tlm-an-tbm-∏-Xn Nn-In-¬-km ku-I-cy-߃ Cu k-ap-®-bØn¬ e-`y-am-°p-sa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿-{]-Im-iv apJym-Xn-Yn-bm-hpw. cm-Pp G-{_lmw Fw.-F¬.-F A-[y-£-Xh-ln-°pw.

aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

am-∂m¿: -]-cp-a-e-bn¬ -sX-cphp-\m-b ]n-©p-Ip-™n-s\ ISn-®p Io-dn. ho-´p ap-‰-Øv I-fn®p-sIm-≠n-cp-∂ ]-cp-a-e Ipt∂¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ H-∂c- h-b- p-≈ a-Iƒ Im-hy-e£v-an-sb-bm-Wv- sX-cp-hp \mb I-Sn-®p Io-dn-b-Xv. Ip-™n-s‚ Im-en-epw ssI-bn-epw I-Sn-tb-‰p. Ip™n-s‚ I-c-®n¬-tI-´v ho-´pIm¿ _-l-fw h-®v \m-b-sb Is√-dn-™n-´pw I-Sn-hn-´n-√. IqSp-X¬-t]¿ -F-Øn h-Sn-I-fpw a-‰p-am-bn \m-b-sb X-√n-s°m-

∂-ti-j-am-Wv Ip-´n-sb c-£n®-Xv.B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-® Ip-™v kp-Jw {]m-]n®p h-cp-∂p. Ip-´n-sb Iq-Sm-sX B-dp hb- p-Im-c≥ ]-cp-a-e am-enbn¬ hm-S-I-°v Xm-a-kn-°p∂ dm-^n-√-bp-sS a-I≥ sj^o-Jv, ]-∂m-b-°-S-hn¬ eoem-Ω (63) F-∂n-h¿-°pw \mb-bp-sS I-Sn-tb-‰p.- \n-c-h-[n h-f¿-Øv ar-K-߃-°pw I-Sntb-‰n-´p-≠v. ]-cp-a-e,- am-∂m¿ {]-tZ-i-ß-fn¬ sX-cp-hp \m-bv°-fp-sS i-eyw cq-£-am-Wv.

Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v XI¿∂ Im¿

Sn-¸À tem-dn C-Sn-¨v ImÀ X-IÀ-¶p sN-ß-∂q¿: Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v Im¿ X-I¿-∂p. sN-ß-∂q¿-˛-I-√nti-cn tIm-Wm-´p ho-´n¬ F-_n tPm-k-^v (46) s‚ Im-dm-Wv sh-≈n ssh-Io-´v aq-∂n-\v ap-≠≥-Im-hv P-Mv-j-\p k-ao-]w A-an-X th-K-Ønse-Øn-b Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p sX-dn-∏n-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw XI¿-∂p. B¿-°pw ]-cn-°n-√. t]m-en-sk-Øn ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p.


{]mtZ-inIw

16 \hw_¿ 2013 i\n

kottayam/IDK

3

h-®-¸p-d-¯n-sâ Ip-Xn-¸n sXm-Sp-]p-g In-54 C-c\o--§S-¯ nt e¡ v Ä ]qÀ-¯n-bm-bn; sXm-Sp-]p-g-bv-¡v 193 t]m-bnâv ko-\n-b¿ hn-`m-Kw tem-Mv Pw-]n¬ H-∂m-a-sXØn-b h-Æ-∏p-dw F-kv.F≥.Fw.F-®v.F-kv. kv-Iq-fnse hn kn kzm-Xn-bp-sS {]-I-S\w

I-¶n- aÂ-k-c-¯n C-{µ-P F-dn-ª-Xv H-¶mwØm-\-t¯-¡vap-X-e-t°m-Sw: I∂n- a ¬- k - c - Ø n¬ C-{μ-P F-dn-™-Xv H∂mw ÿm-\-tØ°v. {]-Y-a a¬-k-cØn¬ Pq-\n-b¿ s]¨- I p- ´ n- I - f p- s S Un-kv-I-kv t{Xmbn¬ 23. 2--- 1 ao-‰¿ Fdn-™m-Wv sI F C- Pq-\n-b¿ hn-`mKw Un-kv-I-kv t{Xm-bn¬ {μ-P-bp-sS t\-´-am-b- H-∂m-a-sX-Øn-b h-Æ-∏p-dw F-kv.F≥. Xv. I-gn-™ h¿-jw Fw.F-®v.F-kv.F-kn-se sI F C-{μ-P 22 ao-‰-dm-bn-cp-∂p Fdn-™-Xv. A-∂p c-≠mw ÿm-\- Ip-∂p-tΩ¬ A-Pn-Xv-˛ D-j Z-ºXn-I-fp-sS a-I-fm-Wv C-{μ-P. ham-bn-cp-∂p e-`n-®-Xv. --- ≥. F --- w. h--- n. Faq-∂p h¿-j-am-bn h-Æ-∏p-d- Æ-∏p-dw F-kv. F --- -kn¬ ]-Ømw ¢msØ sI ]n tXm-a-kv am-jn-s‚ ®v.--- F-kv. F kv-t]m¿-Sv-kv tlm-kv-‰-en-em-Wv kn¬ ]Tn-°p-I-bm-Wv. k-tlmCu Ip-´n. h-Æ-∏p-dw ap-´p-I-≠w Z-cn Ir-jv-W-P.

ap-X-e-t°m-Sw: ap-X-e-t°m-Sw sk‚ v tPm¿-Pv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ Im-bnI-ta-f-bp-sS B-Zy-Zn-\-Øn¬ 54 C-\-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-b-t∏m ƒ h-Æ-∏p-dw F-kF v.--- ≥.---Fw. kvvIq-fn-s‚ Im-bn-I an-I-hn¬ C°p-dn-bpw sXm-Sp-]p-g k-_v Pn-√ t]m-bn‚p-Iƒ hm-cn-°q-´n In-coS-tØm-Sv A-Sp-°p-∂p. 193 t]m-bn‚p-Iƒ t\-Sn-bmWv k-_v Pn-√ ap-t∂-dp-∂-Xv. I´-∏-\ 121Dw A-Sn-am-en-°v 105, s\-Sp-¶-≠w 41, aq-∂m¿ 10, A-d-

H-fnw-]n-Iv-kv kz-]v-\w a-\-Ên-sem-fn-¸n-¨v lm-{Sn-¡v hn-P-b-t¯msS A-Rv-Ppap-X-e-t°m-Sw: ko-\n-b¿ hn`m-K-Øn-s‚ ssl-Pw-]n¬ lm{Sn-°v hn-P-bn A-Rv-Pp-_m-_p F-∂ ]-Ømw ¢m-kp-Im-cn a-\ n¬ kq-£n-°p-∂-Xv H-fnw-]nIv-kv kz-]v-\-am-Wv. H-fnw-]n-Ivkn¬ ]-s¶-Sp-Øv cm-Py-Øn-\v sa-U¬ \¬-I-W-sa-∂m-Wv Ip-a-fn B-\-hn-em-k-sØ Iqen-∏-Wn-°m-cm-b e-£v-an-bp-sSbpw _m-_p-hn-s‚-bpw a-I-fmb Cu Im-bn-I-Xm-c-Øn-s‚ B-{K-lw. A-Xp \-S-°p-tam-sb-s∂m∂pw A-Rv-Pp-hn-\p A-dn-™pIq-Sm. F-∂n-cp-∂m-epw A-XmWp e-£yw, 1.---55 ao-‰¿ Nm-Sn-bm-

A-Rv-Pp- _m-_p

B-th-i-¯n-sâ A-e-I-fn-Ãm-Xm--hp-¶ Im-bn-I-ta-f-IÄ ap-X-e-t°m-Sw: B-th-i-°p-Xn∏n-s‚ A-e-I-fp-b¿-Øp-∂ Imbn-I-ta-f-Iƒ ]-g-b Hm¿-a-Iƒ am-{Xw. ap-ºv Im-bn-I-ta-f-Iƒ B- t h- i - ° - S - e p- I - f m- b n- c p- ∂ p. {Ku-≠n-\p C-cp-]p-d-hpw Xn-ßn\n-d-™ Im-Wn-Iƒ. \n¿-ØmØ I-c-tLm-jw, A-¥-co-jØn¬ ap-J-cn-X-am-Ip-∂ A-]v A-]v hn-fn-Iƒ. F-cn-sh-bn-ens\ tXm¬-∏n-®p Im-bn-I-Xm-c߃ ]p-Xn-b Ip-Xn-∏p-Iƒ \-SØp-tºmƒ A-Xn-\p km-£n-bmIm≥- \q-dv -I-W-°n-\p Im-bn-It{]-an-I-fp-≠m-hp-am-bn-cp-∂p. C-∂v A-ß-s\-sbm-∂p-an-√. Sow am-t\-P¿-am¿ A-S-°-ap-≈ Im-bn-Im-[ym-]-I-cp-sS-bpw GXm-\pw c-£n-Xm-°-fp-sS-bpw kw-Lm-S-I I-Ωn-‰n-°m-cp-sS-bpsam-s° am-{X-am-bn Im-bn-I-taf am-dn-°-gn-™p. Hm-´-a¬-k-cß-fn¬-t∏m-epw Im-Wn-I-fp-sS Im-cy-am-b t{]m¬-km-l-\-an-√. Im-Wm≥ X-s∂ Xo-sc B-fp-Ifn-√. A-h-c-h-cp-sS k-a-b-Øp am-{Xw {Ku-≠n-se-Øn C-\-ßfn¬ ]-s¶-Sp-Øv k-ao-]-Øv Ccp-∂pw In-S-∂pw hn-{i-an-°p-∂ a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ. sh-bn-en-s\

a¬k-c -{Ku-≠n\p k-ao-]w A-e-k-cm-bn k-abw-t]m-°p-∂ Xm-c-ßfpw Im-Wn-Ifpw Im-cy-am-°m-sX kw-Lm-S-\Øn-\m-bn Hm-Sn \-S-∂p Im-cy߃ \-S-Øp-∂ Im-bn-Im-[ym]-I¿. A-h¿-°p sh-≈-hpw Nmb-bp-sam-s° F-Øn-®p sIm-Sp°p-∂ thm-f‚n-b¿-am¿, Ip-´n-Ifp-sS {]-I-S-\w Im-Wm-s\-Ønb G-Xm-\pw Im-bn-I-t{]-an-I-fmb c-£n-Xm-°ƒ. H-‰-bv-°pw Iq´m-bpw an-I-® kv-\m-∏p-Iƒ s{^bn-an-em-°p-∂ ]-{X-t^m-t´m{Km-^¿-am¿, H-∂mw ÿm-\-°m-

°p-fw 7, ]o-cp-ta-Sv c-≠v F-∂nß-s\-bm-Wv a-‰v k-_v Pn-√-I-fpsS t]m-bn‚ v \n-e. k-_v-Pn-√-bpsS 193¬ 123 t]m-bn‚pw t\-Sn-b h-Æ-∏p-dw F-kv.F --- ≥.---Fw. kvIqƒ X-s∂-bm-Wv kv-Iqƒ X-eØn-epw H-∂m-a-Xv. A-Sn-am-en k-_v Pn-√-bn-se F- k v .- F - ≥.-- h n.-- F - ® v .- F - - k v .- F - -kv. F≥.--- B¿ kn-‰n 53 t]m-bn‚p-Itfm-sS ]n-∂n-ep-≠v. 38 t]mbn‚p-Iƒ t\-Sn-b C-c-´-bm¿ sk‚ v tXm-a-kv B-Wv aq-∂mwkv-Ym-\-Øv. k-_v Pn-√-I-fp-sS

sc X-∏n-∏n-Sn-®p tÃm-dn X-c-s∏Sp-Øp-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿. C-h-cn-sem-Xp-ßp-I-bm-Wp Imbn-I ta-f. C-hn-sS B-th-iw ssa-°v A-\u¨-kv-sa‚p-I-fn¬ am-{Xw. ]-{X-ß-fn¬ hm¿-Ø-bpw ]-Shpw h-cm-\pw Im-bn-I-Xm-c-߃ th-≠-{X Xm¬-∏-cy-an-√. I-emta-f-I-fn¬ c-£n-Xm-°-sf-¶nepw hn-P-bn-I-fm-b Ip-´n-I-sf aoUn-b -dq-an-se-Øn-°p-I-bpw hn-

h-c-߃ \¬-Ip-I-bpw sN-øpw. C-hn-sS A-ß-s\-bpw C-√. AtX-k-a-bw, Im-bn-I-ta-f h-gn-]mSm-sb-∂ B-t£-]-hpw i-Iv -Xam-bn. B-h-iy-Øn-\v {]-Nm-cWw sIm-Sp-°m-≥ t]m-epw _‘-s∏-´ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn√. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\w A-S-°ap-≈ \-S-]-Sn-I-fn¬ \n-∂v hn-´p\n-∂ A-[n-Ir-X¿ Im-bn-I-ta-fbp-sS hm¿-Ø H-cp dn-eo-kn¬ HXp-°p-I-bm-bn-cp-∂p.--

Wv C-°p-dn hn-P-bw I-≠-Xv. ap≥-h¿-j-ß-fn¬ 1.6--- 3 (2012), 1.---54 (2011) F-∂n-ß-s\-bm-bncp-∂p an-I-hn-s‚ D-b-cw. aq-∂v h¿-j-am-bn Im¬-h-cn-au-≠v kv-t]m¿-Sv-kv tlm-kv-‰-en¬ Xm-a-kn-®m-Wv Cu Ip-´n ]Tn°p-∂-Xpw ]-cn-io-en-°p-∂Xpw. I-gn-™ h¿-jw l¿-Un¬kn-epw Nm-´-Øn-epw H-∂mw k-Ωm-\-hpw Cu an-Sp-°n-°mbn-cp-∂p. k-tlm-Z-cn Nn-©p π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv.--- e£yw t\-Sm-\p-≈ ITn-\-]-cn-io-e\-Øn-em-Wv A-Rv-Pp.

bm-W-tØm-sS-bm-Wv ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßp-Iƒ B-cw-`n®-Xv. G-jy≥ kv-Iqƒ kz¿-W tP-Xm-hv Sn F-kv B-cy, \m-j\¬ kv-Iqƒ ao-‰n-se sa-U¬ tP-Xm-hv k-¥p kp-Ip-am-c≥ F∂n-h-cm-Wv {]-bm-W-Øn-\v t\Xr-Xzw \¬-In-b-Xv. h.----- -Æ-∏p-dw F-kv.F ---- ≥. kv-Iqfn-se sIm-®p-t{X-ky sI F≥ Im-bn-I {]-Xn-⁄ sNm-√ns°m-Sp-Øp.X --- p-S¿-∂v D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n Sn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-\n-kn-

∏¬ Iu¨-kn-e¿ tPm¿-Pv Xm∂n-°¬ N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ A-\n-e tPm¿-Pv, jmPp t]mƒ, _m-_p tPm¿-Pv, Un.---C.----H. km-hn-{Xn sI, F C .---- . H---- . sI sI cm-P≥, tPm¿-Pv tPm-k-^v, ]n sP tXm-a-kv kw-km-cn-®p. I-´-∏-\, sXm-Sp-]p-g, A-Sn-am-en, A-d-°p-fw, ]o-cp-ta--Sv, s\-Sp-¶≠w, aq-∂m¿ D-]-Pn-√-I-fn¬ \n∂m-bn 1500 ¬-]-cw Im-bn-I-Xm-cß-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. ta-f C-∂v k-am-]n-°pw.-----

Sn-tbm-Sn Ko-Xp t\-Sn B-Zy kzÀ-Ww ]n-d-¶-Xv cm-P-Ip-am-c-sâ Hmap-X-e-t°m-Sw: 5000 ao-‰¿ ko\n-b¿ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-`mXo ]-m-dn-b Np-h-Sp-I-fn \n-¶vK-Øn¬ hn-P-bn-bm-b-Xp I¿-jXm-bn ]-cn-io-eap-X-e-t°m-Sw: PnI≥ d-W-N-{μ≥ √m kv-Iqƒ Im-bn-I]-d-™p.ho-´n-teta-f-bn-se B-Zy kz bpw kv-Iq-fn-te¿-Ww ]n-d-∂-Xp cm-Pbpw Z-cn-{Z-a-hm-b Ip-am-c-s‚ Xo ]-m-dnNp-‰p-]m-Sp-Iƒ Fb Np-h-Sp-I-fn¬ \n√m-Øn-\pw X-S- ∂v. a-d-bq¿ Xo¿-Y-aam-hp-I-bm-Wv. Iqe-°p-Sn-bn-se F-kv en-∏-Wn-bpw a-‰pcm- P - I p- a m- c - \ m- W v am-bn I-gn-bp-∂ B kz ¿-W-Øn-s‚ A-—≥ j-◊p-JA- h - I m- i n- b m- b - X v . Øn-\pw A-Ω aZn-h-k-hpw 10 In-temWn-b-Ω-bv-°pw aao-‰-dn-te-sd \-S-∂p I-s‚ Im-bn-Im-`nkv - I q- f n- s e- Ø p- ∂ cm-P-Ip-am-c≥ cp-Nn-sbm-∂pw ACu cm-P-Ip-am-c-\p ]-d-bm≥ C-√m-bv-a-I-fp-sS I-Y- dn-bn-√. A-∂-sØ A-∂w IIƒ- am-{X-ta-bp-≈p. B-Zn-hm- s≠-Øp-I am-{X-am-Wv C-h-cpkn Ip-Spw-_mw-K-am-b Cu an-Sp- sS Po-hn-X e-£yw. A-\p-P≥ °≥ h-f-sc {]-Xo-£ X-cp-∂- {]-im-¥pw ]Tn-°p-I-bm-Wv.---

I-sØm-gn-em-fn Ip-Spw-_mw-K-amb Ko-Xp tam-l-\-\m-Wv. im-¥n{Kmw kz-tZ-in tam-l-\-s‚ a-Ifm-Wv Cu Ip-´n. k-c-k-Ω-bm-Wv A-Ω. C-c-´-bm¿ sk‚ v tXm-akv kv-Iq-fn-se π-kv Sp hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wp Ko-X. I-gn-™ h¿jw 3000 ao-‰¿, 5000 ao-‰¿ a¬-kc-ß-fn¬ H-∂mw ÿm-\w Ko-Xbv-°m-bn-cp-∂p. X-¶-a-Wn sk ‚ v tXm-a-kn-se A-a-ep c-≠pw cm-Pm-°m-Sv kv-Iq-fn-se A-]¿W aq-∂pw ÿm\߃ t\-Sn.---

dnt]m¿´v: kn F k-Poh≥ t^mt´m: -jn-bm-an sXm-Sp-]p-g

B-cp-a-dn-bm-sX t]m-hp-¶ sd-¡mÀ-Up-IÄ sXm-Sp-]p-g: Pn-√m Im-bn-I-ta-fbn¬ sd-t°m-Uv h-√-Xpw ]n-dt∂m F-∂p kw-Lm-S-I-tcm-Sp tNm-Zn-®m¬ \-√ sd-t°m-Uv Nncn am-{X-ta In-´q, D-Ø-c-ap-≠mhn-√. Im-c-Ww C-Xp kw-_-‘n® tc-J-I-sfm-∂pw hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ C-√ F-∂-Xp X-s∂bm-Wp Im-cyw. Hm-tcm X-h-Wbpw \-S-Øn-∏p-Im¿ am-dn h-cpw. Im-bn-I-ta-f-bp-sS \-S-Øn-∏n-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv B¿.--Un.-F-kv.P -- n.--F-bm-Wv. C-Xn-s‚ sk{I-´-dn-bm-Wp ap-Jy \-S-Øn-∏pIm-c≥.-- Hm-tcm X-h-W-bpw ]n-d°p-∂ sd-t°m¿-Up-Iƒ `m-hnbn-te-°m-bn A-Sp-Ø Np-a-X-e°m-c-\p ssI-am-d-W-W-sa-∂mWp \n-b-aw. F-∂m¬ C-ß-s\sbm-cp ]-Xn-hn-√.-- A-Xv sIm-SpØm¬- X-s∂-bpw A-Xp `-{Z-ambn kq-£n-°m-\pw kw-hn-[m-\an-√. A-Xn-\m¬ Im-bn-I-Xm-c߃ A-h-cp-sS Po-hn-Xw sIm≠p t\-Sp-∂ t\-´-߃ h-cpw I m-e-tØ-°p I-cp-Xm-sX t]m-Ip∂p. ^-e-Øn¬ A-h-cp-sS t\- ko-\n-b¿ hn-`m-Kw 100 ao-‰¿ l¿-Un¬-kn¬ H-∂mw-kv-Ym-\-tØ-°p Ip-Xn-°p-∂ h-Æ-∏p-dw ´w ssI-tam-iw kw-`-hn-°p-∂p.-- F-kv. F≥. Fw.F-®v.F-kv. F-kn-s‚ Sn Fkv Bcy

I-sÃ-dn-ªp ]-cn-io-en-¨ kn-tPm C-tá-jy-kn-\v tjm-«v-]p-«n kzÀWw ap-X-e-t°m-Sw: I-s√-dn-™p ]cn-io-en-® kn-tPm C-t·-jy-kv B-Wv tjm-´v-]p-´n-se Xm-cw. ko\n-b¿ B¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-`mK-Øn-se H-∂mw-ÿm-\-°m-c\m-Wv Cu an-Sp-°≥. h-f-sc sNdp-∏-Øn¬-Ø-s∂ kn-tPm-bpsS A-—≥ a-cn-®p. ]n-∂o-Sv A-Ω kn¬-hn-bpw kn-tPm-bpw A-\nb-Øn- tPm-kn-bpw h-√y-∏-s‚bpw h-√y-Ω-bp-sS-bpw kw-c-£W-bn-em-bn-cp-∂p. sI ]n tXm-akv am-jn-\p Io-gn¬ c-≠p h¿jw ]-cn-io-e-\w t\-Sn. B k-ab-Øv 12.---50 ao-‰¿ F-dn-™p an-I® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-® Cu an-Sp°-\p ]n-∂o-Sv ho-´n-se km-l-Ncyw aq-ew A-tßm-t´-°p t]mtI-≠-Xm-bn h-∂p. ho-´n¬ ]-cn-io-en-°m≥ tjm-´n-√m-Ø-Xn-\m¬ ap-gp-Ø I-√v ]m-I-s∏-Sp-Øn Zn-h-k-hpw ]-cn-io-en-°p-I-bm-bn-cp-∂p.---- cmhn-se B-dp-ap-X¬ c-≠p a-Wn°q¿ Zn-h-k-hpw ]-cn-io-e-\w \S-Øn. s\-Sp-¶-≠w ]-≈n-°p k-

t]m-bn‚ v-\n-e. kz¿-Ww, sh≈n, Hm-Sv, B-sI t]m-bn‚ v F∂o {I-a-Øn¬: sXm-Sp-]p-g-˛19˛ 21˛16˛193, I-´-∏-\-˛14˛10˛5˛121, A-Sn-am-en-˛9˛10˛13˛105, s\-Sp-¶≠w ˛4˛4˛8˛41, aq-∂m¿ ˛2˛ 0˛0 ˛10, A-d-°p-fw-˛0˛1˛4˛7, ]o-cpta-Sv-˛0˛0˛2˛2. C-Sp-°n Pn-√m hnZym-`ym-k U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ A\n-e tPm¿-Pv ]-Xm-I D-b¿-Ønb-tXm-sS-bm-Wp c-≠p-Zn-h-kw \o-fp-∂ a-’-c-߃ B-cw-`n-®Xvcm.----- hn-se kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øp\n-∂pw B-cw-`n-® Zo-]-in-Jm {]-

\m-hm-sX-bm-Wp h-Æ∏p-d-Øp tlm-kv-‰-enem-bn-cp-∂ a-I-s\ AΩ hn-fn-®p h-cp-Øn-bXv. A-tXm-sS c-≠p h¿j-sØ Nn-´-bm-b ]-cnio-e-\w ap-S-ßn. ]n-∂oSm-Wp I-s√-dn-™p ]cn-io-e-\w B-cw-`n-®-Xv. A-Xp tam-i-am-bns√-∂p sX-fn-bn-°p-∂Xm-Wv kn-tPm-bp-sS {]I-S-\w. s\-Sp-¶-≠w Kh¨-sa‚ v shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-bm-Wp kntPm. I-gn-™ h¿-jw 11.---40 ao-‰¿ F-dn-™p kntPm c-≠mw ÿm-\w kntPm C-t·-jy-kv tjm-´v-]p-´n¬ t\-Sn-bn-cp-∂p. kz¿Ww t\-Sp∂p 2010¬ Pq-\n-b¿ hn`m-K-w tem-Mv-Pw-]n¬ ao-]-am-Wv ho-Sv. ho-´n¬ B-Wp- Xm≥ C-´ 6.---01 dn-°m¿-Uv X-I¿ß-fn-√m-Ø-Xn-\m¬ km-aq-ln- °m≥ B¿-°pw I-gn-™n-´n-s√I-hn-cp-≤-cp-sS i-eyw k-ln-°m- ∂pw kn-tPm ]-d-bp-∂p.

Im-bn-I ta-f A-Y-hm "hm-bv-]-mta-f' ap-X-e-t°m-Sw: Pn-√m d-h-\yq Im-bn-I-ta-f-sb F-√m A¿-YØn-epw hm-bv-]m ta-f-sb-∂v hnti-jn-∏n-°mw. Im-c-Ww Ip-´nIƒ-°p a¬-k-cn-°m-\p-≈ F√m I-fn D-]-I-c-W-ß-fpw hm-bv]-bv-s°-Sp-Ø-Xm-Wv. l¿-Un¬kv, tjm-´v-]p-´v, Un-kv-Iv, Pw-]nMv s_-Uv Xp-S-ßn A-f-hp-]-I-cW-߃ h-sc Hm-tcm-tcm kv-Iqfp-I-fn¬ \n-∂v X-c-s∏-Sp-Øn-bXm-Wp X¬-°m-e-tØ-°v. a¬-k-c-Øn-\v G-‰-hpw A-Snÿm-\-am-b 400 ao-‰¿ {Ku-≠v t]m-ep-an-√m-Ø kw-ÿm-\sØ G-I Pn-√-bm-Wv C-Sp-°n. A-Sp-Ø Pn-√-bn¬ \n-∂v {Ku≠v hm-bv-]-sb-Sp-°p-am-bn-cps∂-¶n¬ A-Xv C-tßm-´p sIm≠p-h-cm≥ H-cp ]-t£ hn-Zym`ym-k h-Ip-∏v ]-Ww ap-S-°p-ambn-cp-∂p. `m-Kyw sIm-≠v A-Xn\p I-gn-bp-∂n-√. C-hn-sS Im-bnI-ta-f ]-t≠ C-ß-s\-bm-Wv. A-S-ßm-Ø B-th-i-hpw X-f-cmØ a-\- pw Im-bn-I-cw-K-Øn-\pth-≠n Po-hn-Xw k-a¿-∏n-® ]-cnio-e-I-cpw D-≠m-bn-cp-∂n-s√¶n¬ C-Sp-°n-bn¬ \n-∂p Xm-c-

ß-tf D-≠m-hp-am-bn-cp-∂n-√. Pn√-bn¬ Pn-√m Im-bn-I-ta-f-bv-°p ]-‰n-b H-cp ssa-Xm-\w C-√. ]-Xn‰m-≠p-I-fm-bn Im-bn-I-cw-K-Øp≈-h¿ Cu B-h-iyw D-∂-bn-°p∂p, \-S-°p-∂n-√. a¬-k-c-߃ kp-K-a-am-bn \-S-Øm≥ 60 l¿Un¬-kv th-Ww. H-sc-Æw t]mepw hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-\n-√. ]-e kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂m-bn I-Sw hm-ßn ]-sØ-Æw kw-LSn-∏n-®m-Wp a¬-k-cw. F-∂n-´v anI-® k-a-bw t\-Sn-b Im-bn-I-Xmc-ß-sf hn-P-bn-I-fm-bn {]-Jym]n-°pw. C-Xm-Wv ÿn-cw ]-cn]m-Sn. H-cp l-¿-Un-en-\p hn-e 1250 cq-]-bm-Wv. C-Xp I-≠n-´pt]m-ep-tam C-Xn-\p-ap-I-fn-eq-sS Nm-Sn ]-cn-io-en-®p h-cp-∂ Ip-´nI-tfm A-√ \-Ωp-sS Xm-c-ßfn¬ a-lm-`q-cn-]-£-hpw. Pn-√-bnse H-t∂m c-t≠m kv-Iq-fp-Ifn¬ am-{X-am-Wp kz-¥-am-bn l¿-Un¬-kp-≈-Xv. sXm-Sp-]p-g \K-c-k-` H-cp Pw-]n-Mv s_-Uv kw`m-h-\ -sN-bv-X-Xp Ip-´n-Iƒ-°p h-en-b B-izm-k-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ A-Xv G-Xm-\pw am-k߃-°p ap-ºv Nn-e km-aq-ln-I

hn-cp-≤¿ Xo-bn-´p \-in-∏n-®p. Ct∏mƒ A-Xpw hm-bv-]-sb-Sp-ØXm-Wv. aq-∂p-e-£w cq-]-bm-Wv H-cp Pw-]n-Mv s_-Õn-s‚ hn-e. Im-bn-I-ta-f \-S-Øm≥ AXp hm-ßm≥ B-cp ]-Ww ap-S°pw F-∂-Xv C-t∏m-gpw X¿-° hn-j-b-am-Wv. A-Xv kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn-en-s‚ _m-[y-Xbm-sW-∂p hn-Zym-`ym-k h-Ip∏pw kv-Iqƒ- Im-bn-I-ta-f-bn¬ R-ß-sf A-Sp-∏n-°m-dp-t]m-epan-s√-∂v Iu¨-kn-epw- hy-‡am-hp-tºmƒ A-Xp ]m-h-s∏-´ Im-bn-I-Xm-c-߃ X-s∂ Is≠-tØ-≠-Xm-sW-∂ \n-K-a-\Øn¬ F-Øm-hp-∂-Xm-Wv. Pn-√bn-se k-_v-Pn-√m Im-bn-I-ta-fI-fn¬ D-]-tbm-Kn-®-Xp I-cn-¶p∂w ]-©m-b-Øp ]-Ww ap-S-°n hm-ßn-b Pw-]n-Mv s_-Uv B-bncp-∂p. A-Xv H-cp A-[ym-]-I≥ hm-l-\-Øn¬ a¬-k-c -{Ku≠n¬ F-Øn-°p-I-bpw Xn-c-tn-I sIm- s ≠- Ø n- ° p- I - b p- a m- b n- c p∂p. hm-l-\-°q-en-bm-bn Cu C\-Øn¬ B-bn-c-߃ sN-e-hnSm≥ am-{X-ta hn-Zym-`ym-k h-Ip∏n-\p ]-Ww D-≈p.--

a-d-bqÀ kv-Iq-fn-sâ Im-bn-I N-cn-{Xw am-än-sb-gp-Xm³ d-W-N-{µ-\pw Iq-«n-I-fpw-

ko-\n-b¿ hn-`m-Kw 100 ao‰¿ Hm-´-Øn¬ H-∂m-a-Xm-bn ^n-\n-jv sN-øp-∂ h-Æ-∏p-dw F-kv. F≥. Fw.F-®v.F-kv. F-kn-se A-`n-Pn-Øv _n \mb¿

ap-X-e-t°m-Sw: Im-bn-I-]-cn-ioe-I≥ ]n B¿ d-W-N-{μ-s‚ Bflm¿-∏-W-Øn¬ a-d-bq¿ k¿°m¿ kv-Iq-fn-\v D-bn¿-sØ-gpt∂¬-∏v. C-t∂m-fw k-_v-Pn-√bn¬- t]m-epw a¬-k-cn-°m-Ø kv-Iq-fn-s‚ h-I-bm-Wv C-∂-se {Sm-°n¬ ]n-d-∂ B-Zy kz¿-Ww. Xo¿-Y-a-e-°p-Sn-bn-se cm-P-Ipam-c≥ 5000 ao-‰-dn¬ kz¿-W-°pXn-∏p \-S-Øn-b-t∏mƒ kv-Iq-fns‚ Im-bn-I N-cn-{Xw X-s∂ am‰n-sb-gp-Xp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-an-X-am-b ku-I-cy-ß-fmWp a-d-bq-cn-se Cu k¿-°m¿ kv-Iq-fn-\p-≈-Xv. Cu h¿-jw ]cn-io-e-I-\m-b d-W-N-μ-c≥ Chn-sS A-[ym-]-I-\m-b-tXm-sSbm-Wv kv-Iq-fn-s‚ Im-bn-I-tijn Xn-cn-®-dn-™-Xv. In-tem-ao-‰dp-Iƒ Xm-≠n-sb-Øp-∂ C-hn-SpsØ Ip-´n-I-fp-sS Im-bn-I-tijn A-]m-c-am-sW-∂v-am-jv ]-d-

bp-∂p. \-√ `-£W-hpw Nn-´-bm-b ]- c n- i o- e - \ - h pw \¬-In-bm¬ BZn-hm-kn-°p-Sn-Ifn¬ \n-s∂-Øp∂ C-h-sc s]m∑p-´-bn-Sp-∂ ]£n-I-fm-°m-sa∂v an-I-® ]-cnio- e - I - s \- ∂ p t]-cp-tI-´ B¿ d-W-N-{μ≥ ]-dbp-∂p. C-t∂mfw Im-bn-ta-fIƒ-s°m-∂pw kv-Iq-fn-s‚ N-cn{X-Øn¬ ÿm\-ap-≠m-bn-√. k-

_v Pn-√-bn¬-t∏m-epw t]m-Im-dn√m-bn-cp-∂p. am-sj-Øn-b-tXm-sS ÿn-Xnam-dn. B-Zy-am-bn k-_v-Pn-√m taf-bv-s°-Øn-b kv-Iq-fn-s‚ Sow ÿn-c-am-bn H-∂mw ÿm-\w t\Sn-bn-cp-∂ aq-∂m¿ tam-U¬ sdkn-U≥-jy¬ kv-Iq-fn-s\ ]n∂n-em-°n Hm-h-tdmƒ Nm-w-]y≥jn-∏v t\-Sn. 225 t]m-bn‚p-I-fmWv k-_v-Pn-√-bn¬ t\-Sn-b-Xv. Im-bn-I-cw-K-Øn-\p th-≠n Bflm¿-∏-Ww sN-bv-X {]-Xo-jns\-t∏m-se-bp-≈ c-£n-Xm-°-fpsS ]n-¥p-W Iq-Sn D-≠m-b-tXmsS Im-cy-߃ D-jm-dm-bn. kv-Iqfn-\p kz-¥-am-bn {Ku-≠n-√. AXn-\m¬ kv-Iq-fn-\p Np-‰pw Hm-Sn®p Ip-´n-I-sf ]-cn-io-en-∏n-®p.

Im-bn-I- ]-cn-io-e-I≥ ]n B¿ d-W-N-{μ≥

A-Xn-\n-sS, Su-Wn-se sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-s‚ {Ku-≠n¬ ]-cn-io-e-\-Øn-\v A-h-k-c-samcp-ßn. C-t∏mƒ A-hn-sS-bm-Wp ]-cn-io-e-\w. hn-ap-‡-`-S-\m-b {]-Xo-jn\p Im-bn-I-cw-K-tØm-Sp-≈ h-fsc A-Sp-∏-am-Wv. Ip-´n-Iƒ-°v \√ `-£-Ww G¿-∏m-Sm-°m-\pw A-h¿-°-Xp ap-S-ßm-sX \¬-Im\pw C-t±-lw i-cn-°pw I-„-s∏Sp-∂p-≠v. Ip-´n-Iƒ-°p bq-\nt^m-tam P-gv-kn-tbm Im≥-hmkp-I-tfm C-√. ]-e-cpw A-Xp I≠n-´p-t]m-ep-an-√.--C-Ø-h-W a-dbq-cn-se Ip-´n-I-sf-√mw kz-¥w bq-\n-t^m-an-em-Wv. tIm-hn¬°-S-hn-te-bpw a-d-bq-cn-te-bpsam-s° hym-]m-cn-I-fp-sS-bpw \√-h-cm-b \m-´p-Im-cp-tS-bp-sams° k-l-I-c-W-tØm-sS-bmWp C-h-sbm-s° hm-ßn-®p taf-bv-s°-Øn-b-Xv. 14 Im-bn-I-Xm-

c-ß-sf-bpw -sIm-≠m-Wp Pn-√mta-f-bv-s°-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. Hcmƒ-°p am-{X-ta kz¿-W-Øn¬ ap-Ø-an-Sm-\m-bp-s≈-¶n-epw Imbn-I-cw-K-Øv H-∂p-a-√m-Xn-cp-∂ H-cp kv-Iq-fn-s‚ ]p-Ø≥ Xm-tcmZ-bw X-s∂-bm-Wn-sX-∂p Nq≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. C-sXm-cp \-√ Xp-S-°-am-hpsa-∂m-Wv {]o-P {io-[-c-s\-∂ anI-® h-\n-Xm Im-bn-I Xm-c-sØ I-s≠-Øn ]-cn-io-en-∏n-®p cmPy-Øn-\p \¬-In-b d-W-N-{μs‚ hn-izm-kw. h-cp-w-Im-e-ßfn¬ Pn-√-bp-sS Im-bn-I-`q-]-SØn¬ kz-¥-am-sbm-cp C-Sw a-dbq-cn-se ]m-h-s∏-´ k¿-°m¿ kvIq-fn-\pw D-≠m-hp-sa-∂p {]-Xo£n-°mw. Imbn-I ta-J-e-bn¬ B {]-Xo-£ bm-Ym¿-Yy-am-°m\mWv adbq¿ kv-Iq-fnse Cu A-[ym-]-I-s‚bpw Ip-cp-∂p-Ifp-sS-bpw ]-cn-{iaw.

Thejas Epaper idukki Edition 2013-11-16  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-11-16

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you