Page 1

{]mtZ-inIw

16 HIvv-tSm_¿ 2013 _p[≥

]cn-]mSn  F-≈p-ºp-dw sk‚ v a¿-Yymkv kn.Fkv.sF. N¿-®v lmƒ: kn.Fkv.sF. Cu-Ãv alm-bn-S-h-I bp-h-P-\ k-tΩ-f\w, ¢mkv, Un.Pn.]n. tUm. Ae-Iv-km-≠¿ tP°-_v -˛ 3.-- 00  hm-g-°p-fw Im¿-a¬ ]-ªnIv kv-Iq-ƒ: Pzm-e-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnIƒ-°p-th-≠n hm-´¿-I-f¿ s]bn‚n-Mv a--¬-k-cw-˛ 9.--30  ]p-fn-b≥-a-e: sF.-F≥.-Sn.bp.-kn. Pn-√m {]-h¿-Ø-I tbmKw-˛ 10.-00

]-¯p-hÀ-j-am-bn-«pw ]-Wn-Xo-cm-sX tk-\m-]-Xn k-_v-tÌ-j³-

cm-P-Ip-am-cn: ssh-Zyp-Xn-t_m¿Un-s‚ tk-\m-]-Xn k-_v-kv-t‰j≥ ]q¿-Øn-bm-hp-∂-Xpw ImØv ]-Øp-h¿-j-am-bn {Km-a-hmkn-Iƒ Im-Øn-cn-°p-∂p. 2002 Im-e-b-f-hn¬ A-\p-h-Zn-®-XmWv Cu k-_v-kv-t‰-j≥ Cu- Ime-b-f-hn¬ A-\p-h-Zn-® I-√m¿, D-Sp-º-∂q¿ k-_v-kv-t‰-j-\p-I ƒ C-Xn-\-Iw {]-h¿-Ø-\-£-aam-bn. tk-\m-]-Xn k-_v-kv-t‰j-\v ÿ-ew G-s‰-Sp-°¬ \-S-]Sn-Iƒ A-\n-›n-X-am-bn ssh-Inb-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv X-S-kw t\-cn-´-Xv. I-gn-™-h¿-jw Pq-em-bv -amk-Øn¬ B-cw-`n-® tPm-en-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-I-bm-Wv. B-dptIm-Sn-cq-] sN-e-hn-´v \n¿-an-°p∂ k-_v-kv-t‰-j≥ ]q¿-Øn-bmsXm-Sp-]p-g: kw-ÿm-\ ]-cn-h¿- hp-∂-tXm-sS tk-\m-]-Xn ta-Je-bn-se thmƒ-t´-Pv £m-a-ØnØn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿-inX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ e-£y-hn-`m-K-Øn-se Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ 10 hn-Zym¿-YnIƒ-°v sa-Un-°¬ F≥-{S≥-kv ]-co-£-bv-°pw 10 hn-Zym¿-YnIƒ-°v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv F≥{S≥-kv ]-co-£-bv-°pw ]-cn-ioe-\-Øn-\p [-\-k-lm-bw \¬Ip-∂p. C-Xn-\p-≈ A-t]-£ \¬-tI-≠ Xn-ø-Xn 21 h-sc Zo¿Ln-∏n-®p. tbm-Ky-X ]-co-£-bv-°v 80 i-X-am-\-tam Iq-Sp-X-tem am¿°v/t{K-Uv I-c-ÿ-am-°n-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°v [-\-k-lm-bØn-\v A¿-l-X-bp-≠v.-h ---- n-h-csXm-Sp-]p-g: a-e-¶-c P-em-i-b߃ A-S-ßn-b A-t]-£mØn¬ \n-∂v ap-∂-dn-bn-∏n-√m-sX t^m-w A-£-b tI-{μ-߃ hj-´-dp-Iƒ D-b¿-Øn sh-≈w Hgn e-`n-°pw. t^m¨: 0481 gp-°p-∂-Xv Po-h-lm-\n-°n-S-bm2563786, 0471˛2336472, °p-∂-Xm-bn B-t£-]w. a-e-¶0495˛2367331 c ]-h¿-lu-kn-epw aq-e-a-‰-Øpw ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂Xn-s\ B-{i-bn-®m-Wv C-hn-sS \n-∂v sh-≈w Xp-d-∂p hn-Sp-∂XvC.----- Xn-\p ap-ºv bm-sXm-cp ap-∂dn-bn-∏p-I-fpw D-≠m-hm-dn-√. a------ esXm-Sp-]p-g: tZ-io-b {Km-ao-W D-]-Po-h-\ an-j≥ ]-≤-Xn-bp-sS ¶-c P-em-i-b-Øn¬ \n-∂v sXmSp-]p-g B-‰n-te-°v sh-≈w A`m-K-am-bn Ip-Spw-_-{io-bp-sS kq-£v-a kw-cw-`-߃-°p ]-cn- {]-Xo-£n-X-am-bn H-gp-°n-hn-Sp∂-Xm-Wp ]-e-t∏m-gpw Xm-sg-`mio-e-\w \-ev-Ip-∂ ÿm-]-\߃-°pw hy-‡n-Iƒ-°pw A- K-Øp Zp-c-¥-Øn-\v C-S-bm-°p∂-Xv. {I-Un-t‰-j-\v A-t]-£n-°mw. I-gn-™-Zn-h-kw a-W-°m-Sv Hm¨-sse≥ A-t]-£-Iƒ am{Xw ]-cn-K-Wn-°pw. hn-h-c-߃- ap-≠n-bm-Sn tXm-´n¬ tPy-jvT°v www.gift.res.in/sti F-∂ s\m-∏w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b sU∂o-kv H-gp-°n¬-s∏-´p a-cn-®n-cpsh-_v-ssk-‰v k-μ¿-in-°p-I. A-t]-£-Iƒ A-b-vt°-≠ A- ∂p. A-hn-Nm-cn-X-am-bn sh-≈w D-b-¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂p t\-ch-km-\ Xn-ø-Xn 21. sØ-bpw sXm-Sp-]p-g-bm-dn-s‚ Xm-gv-hm-c-Øv B-fp-Iƒ H-gp-°n ¬-s∏-´p a-cn-®n-´p-≠v. a-e-¶-c AW-s°-´n-\v B-dv j-´-dp-I-fm-Wp≈-Xv. C-h H-∂n-®p Xp-d-t°-≠n Ip-a-fn: tI-c-f h-\n-Xm-I-Ωoj≥ sa-Km A-Zm-e-Øv 25\p cm- h-cp-∂ k-μ¿-`-ß-fn¬ am-{X-ta C-Xp-kw-_-‘n-®v Ir-Xy-am-b hn-se 10. 3---- 0 ap-X¬ Ip-a-fn hymA-dn-bn-∏v e-`n-°m-dp-≈q. A-√m]m-c-`-h≥ lm-fn¬ \-S-°pw.

Adnbn-¸pIÄ

sa-Un-¡Â/F³-Pn-\o-b-dn-Mv F³-{S³-kv ]-co-£ ]-cn-io-e-\w: 21h-sc At]-£n¡mw

Im-Wn-IÄ-¡v hn-cp-¶m-bn a-cn-b-k-Z-\-¯n-se A-t´-hm-kn-I-fp-sS Km-\-ta-f

sXm-Sp-]p-g: aq-e-a-‰w sk‚ v tP m-k-^v-kv tIm-f-Pv tkm-jy¬ h¿-°v hn-`m-K-Øn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ ]m-em a-cn-b-k-Z≥ At¥-hm-kn-Iƒ sXm-Sp-]p-g-bn¬ \-S-Øn-b Km-\-ta-f Im-Wn-Iƒ°v hn-cp-∂m-bn.--- enw-I _p-°v Hm^v dn-°m¿-Uv-kn¬ t]-cp-h-∂ acn-b-k-Z-\-Øn-s‚ Km-\-ta-f am\-kn-Im-tcm-Ky Zn-\m-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bm-Wv \-S-Øn-b-Xv. sX-cp-hn¬ A-e-bp-∂ B-fpI-sf I-s≠-Øn a-cn-b-k-Z-\Øn¬ ip-{iq-jn-°p-∂-Xn-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv k-t¥mjv tPm-k-^m-Wv. t-- Im-f-Pv {]n≥kn-∏¬ Pn¬-k¨ tPm¨ A[y-£-X h-ln-® tbm-Kw \-K-ck-`m sN-b¿-am≥ Sn s-- P t-- Pm-k^v D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp. am-\tk-\m-]-Xn k-_v tÃ-j≥ sI-´n-Sw ]-Wn-Xo-cm-Ø \n-e-bn¬ kn-I-tcm-Kn-I-fp-sS D-∂-a-\-Øn\m-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ tSm-an \pw ssh-Zyp-Xn- X-S-k-Øn-\pw _v-kv-t‰-j≥ ]q¿-Øo-I-cn-°m- am-Xyp-hn-s\ s]m-∂m-S A-Wn]-cn-lm-c-ap-≠m-hpw. 2014¬ k- \m-Wv C-t∏m-g-sØ {i-aw.-bn-®v B-Z-cn-®p.---

kottayam/IDK

3

Iq-«p-Im-cpw \m-«p-Im-cpw sU-¶o-kn-\v hn-S-\Â-In sXm-Sp-]p-g: tXm-´n¬- ap-ßn-a-cn® hn-Zym¿-Yn-°v- k-l-]m-Tn-I-fpsS-bpw- A-[ym-]-I-cp-sS-bpw- _‘p-°-fp-sS-bpw- _m-jv-]m-Rv-Pen.--- sXm-Sp-]p-g a-W-°m-Sv- Ip-∂wtIm-´v- _n-Pp- sk-_m-kv-‰y-s‚ aI≥- sU-∂o-kv- _n-Pp-(13)hn-\mWv -\m-´p-Im-cpw Iq-´p-Im-cpw _‘p-P-\-ß-fpw hn-S-tb-In-b-Xv.--tN-X-\-b-‰ sU-∂o-kn-s‚ i-coc-Øn-\-cn-sI A-Ω-bpw A-—\pw k-tlm-Z-c-\pw a-c-hn-®p \n ¬-°p-∂ Im-gv-N I-c-f-en-bn-°p∂-Xm-bn-cp-∂p. I¨-ap-∂n¬ A-\p-P≥ a-cW-Øn-te-°p ap-ßn-Øm-gp-∂Xp t\-cn¬-°-≠-Xn-s‚ th-Z-\ I-Sn-®-a¿-Øn-bm-Wv tPy-jvT≥ s_≥ A-\p-P-\-cn¬ \n¬-°p∂p-≠m-bn-cp-∂p. -ar-X-tZ-lw- h ≥ P-\m-h-en-bp-sS km-∂n-[yØn¬- sXm-Sp-]p-g sX-\w-Ip-∂v]-≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬- kw-kvI-cn-®p.--- A-‘-cm-b c-≠p-t]¿-°vI-Æp-Iƒ- Zm-\w- sN-bv-X ti-jam-Wv- sU-∂o-kn-s‚ A-¥y-bm-

sU-∂o-kn-s‚ ar-X-tZ-l-Øn-\-cn-sI Zpx-Jm¿-Øcmb am-Xm-]n-Xm-°-fpw k-tlm-Z-c-\pw {X. Ip-am-c-aw-K-ew- Fw.---sI.--F≥.-Fw.--- l-b¿-sk-°≥-U-dn- kv-Iqfn-se F-´mw- ¢m-kv- hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂ sU-∂o-kn-\v- k-l]m-Tn-I-fpw- A-[ym-]-I-cpw- A-S-

ßp-∂ P-\-k-©-bw- A-¥ym-RvP-en- A¿-∏n-°m≥- a-W-°m-s´ ho-´n-se-Øn-bn-cp-∂p.--- ap-≠n-bmSn- ]m-e-Øn-\v- k-ao-]w- sU-∂okv- ap-ßn-a-cn-®-Xv.---

a-e-¦-c Umw Xp-d-¡p-¶-Xv ap-¶-dn-bn-¸n-Ãm-sX; sXm-Sp]p-g ta-J-e-bn Zp-c-´-§Ä hÀ-[n-¡p-¶p

]-cn-io-e-\ Øm-]-\-§-fp-sS A-{I-Un-tä-j-\v Ip-Spw-_-{io an-j³ A-t]-£ £-Wn-¨p

h-\n-Xm- I-½o-j³ sa-Km A-Zm-e-¯v 25\v

1. aq-e-a-‰-Øv ssh-Zyp-tXm¬-∏m-Z-\w Xo--sc Ip-d-™-t∏m-gp-≈ a-e-¶-c P-em-i-b-Øn-s‚ Zr-iyw. 2. P-e-k-ar-≤-am-b a-e-¶-c P-em-i-bw sX h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ aq∂pw-\m-epw j-´-dp-Iƒ H-cp-an-®v D-b¿-Øp-I-bm-Wp sN-øp-∂-X v.------C-Xv s]m-Sp-∂-s\-bp-≈ sh-≈s∏m-°-Øn-\v C-S-bm-°p-∂p. sh-≈w Ip-d-hp I-≠v Ip-fn-°m\n-d-ßp-∂-h-cn¬ ]-e-cpw \o¥¬ A-dn-bm-hp-∂-h-cp-am-Im-dn√.I------- -gn-™ Zn-h-kw H-gp-°n¬-s∏-

´v a-cn-® sU-∂o-kn-t\m Iq-sSbp-≠m-bn-cp-∂ k-tlm-Z-c≥ s_-∂n-t\m \o-¥¬ h-i-an-√mbn-cp-∂p. cm-------- hn-se tXm-´n-epw B-‰n-epw sh-≈w Ip-d-hm-b-Xv {i-≤-bn¬s∏-´-Xp-sIm-≠m-Wv Ip-´n-I-sf tXm-´n¬ Ip-fn-°m≥ am-Xm-]nXm-°ƒ A-\p-h-Zn-®-sX-∂pw Ip-

Spw-_mw-K-߃ ]-d-™p. F∂m¬ sXm-Sp-]p-g-bm-‰n¬ sh≈w D-b¿-∂-tXm-sS tXm-´n-epw P-e-\n-c-∏v D-b-cp-I-bm-bn-cp-∂p. aq-e-a-‰w ]-h¿-lu-kn¬ \n∂p ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-® ti-jw ]p-d-Øp-hn-Sp-∂ sh-≈am-Wv a-e-¶-c A-W-s°-´n¬ kw-`-cn-°p-∂-Xv. aq-e-a-‰-sØ

F-Iv-ssk-kp-ImÀ I-Å-t¡-kn Ip-Sp-¡n ]-Ww X-«n-sb-¶v; B-tcm-]-Ww ip-²-X-«n-s¸-¶v A-[n-Ir-XÀ sXm-Sp-]p-g-: ]-cn-[n-bn¬ I-hn™ hn-tZ-i-a-Zyw ssI-h-iw h®-Xm-bn I-f-f-t°-kp-≠m-°n F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ¿ tem-´-dn hn¬-∏-\-°m-c-s‚ ss_-°pw 30,000 cq-]-bpw X-´nsb-Sp-Ø-Xm-bn B-tcm-]-Ww. s]-cn-ßm-ti-cn I-´n-°-bw D-co∏-d-ºn¬ tPm¨-k¨ a-Øm-bnbm-Wv sXm-Sp-]p-g F-Iv-ssk-kv td-©v D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-cmXn D-∂-bn-®-Xv. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v tPm¨k¨ ]-d-bp-∂-Xv-: C-°-gn-™ B-K-kv-Xv 17\v tem-´-dn I-®-h-Sw I-gn-™ ho-´n-te-°v a-S-ßpw apºv I-cn-a-Æq-¿ _n-h-td-P-kv tjm-∏n¬ \n-∂v A-c-en-‰¿ ho-Xap-f-f aq-∂v Ip-∏n {_m-≠n hmßn _n¬ k-ln-Xw ssI-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂p. ss_-°n-\-Sp-

tØ-°v a-Zy-hpw tem-´-dn k-Ωm\w sIm-Sp-°m-\m-bn kq-£n-® 35,800 cq-]-bpw A-S-ßn-b _m-Kpam-bn t]m-I-th F-Øn-b B-dwK F-Iv-ssk-kv kw-Lw _m-Kv k-ln-Xw tPm¨-k-sW I-kv-‰Un-bn¬ F-Sp-Øp. F-Iv-ssk-kv Po-∏n¬ sXmSp-]p-g Hm-^n-kn-te-°v sIm-≠pt]m-b D-tZym-K-ÿ¿ tdm-Un¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ ss_°pw ]n-∂m-se I-Ã-Un-bn¬ FSp-Øp sIm-≠p-h-∂p. Hm-^nkn¬ h-®v X-ø-m-dm-°n-b a-l-kdn¬ 4.---375 en-‰¿ hn-tZ-i-a-Zyw tPm¨-k-s‚ ssI-bn¬ \n-∂p I-s≠-Sp-sØ-∂m-Wv tc-J-s∏-SpØn-b-Xv. C-Xv tNm-Zyw sN-bv-Xt∏mƒ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn a-lk-dn¬ H-∏n-Sp-hn-®-Xm-bn tPm¨-k¨ B-tcm-]n-°p-∂p. tI-kv Nm¿-Pv sN-bv-X ti-jw c-

≠v Bƒ Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-s®¶n-epw _m-Kn-ep-≠m-bn-cp-∂ 35800 cq-]-bn¬ 5800 cq-] am-{Xam-Wv Xn-cn-tI \¬-In-b-Xv. _m°n 30000 cq-] tNm-Zn-®-t∏mƒ Pm-ay-an-√m h-Ip-∏v Np-a-Øp-sa∂v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn.--C-Xn-\p ti-jw Pm-ay-°m-sc F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ¿ Hm^n-kn¬ hn-fn-®p-h-cp-Øn tPm ¨-k¨ Ip-‰w k-Ω-Xn-®n-s√¶n¬ Pm-ay-°m-cp-sS ÿ-ew P]v-Xn sN-øp-sa-∂v `o-j-Wn ap-g°n. C-tX Xp-S¿-∂v B-K-kv-Xv 27\v tPm¨-k¨ 5000 cq-] ]n-gb-S-s®-¶n-epw ss_-°v hn-´p \¬-In-bn-√. hm-l-\w C-√m-ØXn-\m¬ D-]-Po-h-\-am¿-K-am-b tem-´-dn I-®-h-Sw ap-S-ßn-b-Xmbpw tcm-Kn-bm-b `m-cy-bpw Xm\pw Po-hn-Xw ap-t∂m-´p-sIm-≠pt]m-Im-≥ _p-≤n-ap-´p-I-bm-sW-

]-en-i C-S-]m-Sp-Im-c-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p hn-Pn-e³-kv Bâv sXm-Sp-]p-g: ]-en-i-bv-°p ]-Ww bn-´v ho-≠pw ]-Ww B-h-iy-s∏- tam-Wn-ä-dn-Mv I-½n-än am-än Cu-Sm-°n-b-Xn-s‚ t]-cn¬ a-ß s´-∂pw d-jo-Zn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ m-´p-I-h-e kz-tZ-in A-tP-jn-s\Xn-tc a-Wn se≥-tU-gv-kv B-IvSv {]-Im-cw sXm-Sp-]p-g t]m-en-kv tI-s -Sp-Øp. tIm-X-aw-K-ew I-S-hq¿ sN-dp]-d-ºn¬ kn Fw d-jo-Zn-s‚ ]-c m-Xn-bn-em-Wv C-Xv. ]-en-i C-\Øn¬ H-∂-c e-£w cq-] \¬-In-

]-d-bp-∂p. A-tX-k-a-bw, 15 Zn-h-k-Øn\-Iw ]-Ww \¬-Im-sa-∂ hy-hkv-Y-bn-em-Wv d-jo-Zv ]-Ww I-Sw hm-ßn-b-sX-∂pw ]-en-i C-\Øn¬ C-Xp h-sc d-jo-Zv H-cp XpI-bpw Xn-cn-sI \¬-In-bn-´n-s√∂pw A-tP-jv ]-d-bp-∂p.

C-Sp-°n: C-Sp-°n K-h¨-sa‚ v K-Ãv lu-kn¬ 22\p cm-hn-se 11\v \-S-Øm-\n-cp-∂ Pn-√m-X-e hn-Pn-e≥-kv B‚ v tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n tbm-Kw am-‰n-b-Xm-bn Pn√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ Adn-bn-®p. 24\p cm-hn-se 10\v tbmKw \-S-°pw.----

∂pw tPm¨-k¨ ]-d-™p. FIv-ssk-kv a-{¥n A-S-°-ap-f-fh¿-°p ]-cm-Xn \¬-In- Im-Øncn-°p-I-bm-Wv tPm¨-k¨. F∂m¬, C-bm-fp-sS B-tcm-]-W߃ ip-≤ X-´n-∏m-sW-∂v F-Ivssk-kv A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. t-- em-´-dn hn¬-∏-\-bp-sS a-dhn¬ Bƒ-°-√v `m-K-Øv A-\-[nIr-X a-Zy-hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂bm-fm-Wv ]-cm-Xn-°m-c-s\-∂pw A-h¿ ]-d-™p.--- F-Iv-ssk-kv A-[n-Ir-X-cp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww: \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ In-´n-b-Xn\m¬ tPm¨-k-sW ]n-Sn-IqSm≥ Im-Øn-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p.--kw-`-h-Zn-h-kw h-≠n-°v ssI Im-Wn-®n-´pw \n¿-Øm-sX t]m-bn. ] -- n-d-sI sN-∂v \m-´p-Imcp-sS k-lm-b-Øm-em-Wv ]n-Sn-®Xv.A -- -\-[n-Ir-X hn¬-∏-\-bv-°v a-

Zyw ssI-h-iw sh-°p-∂-Xv ]Øv h¿-jw X-S-hv e-`n-°m-hp-∂ Ip-‰-am-Wv. d-- n-am≥-Uv sN-øp-I-bpam-hmw.--- F-∂m¬ A-sXm-∂pw Nm¿-Pv sN-øm-sX {]-Xn-sb hnSp-I-bm-bn-cp-∂p.--F-Iv-ssk-kv kw-L-Sn-∏n°p-∂ P-\-Io-b I-Ωn-‰n-I-fn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ]-cm-Xn e-`n°p-∂-Xv C-bmƒ-s°-Xn-tc-bmWv.{--- ]-Xn ]n-g-b-S-®v Ip-‰-Øn¬ \n-s∂m-gn-hm-bm-epw h-≠n I≠p-sI-´m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fn-te°v \o-ßpw. U -- -]yq-´n I-Ωo-j-v W¿ X-e-Øn-em-Wv A-Xv \-S°p-I.--B L-´-Øn¬ A-∏o¬ \¬Im-\p-≈ A-h-Im-iw {]-Xn-°p≠v.30000 --cq-] X-´-n-sb-∂ B-tcm]-Ww ip-≤ \p-W-bm-sW-∂pw F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ kp\n¬ cm-Pv ]-d-™p.---

kmw-kv-Im-cn-I Iq-«m-bv-a-bpw km-ln-Xy-kw-K-a-hpw sN-dp-tXm-Wn: ]p-tcm-K-a-\ Iem-km-ln-Xy kw-L-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ 19\p cm-hn-se ]-Øn-\v sN-dp-tXm-Wn-bn¬ k mw-kv-Im-cn-I Iq-´m-bv-a-bpw kmln-Xy-kw-K-a-hpw \-S-Øpw. kwÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bp-≈ tc-Jm-N¿-®, IY-b-c-ßv F-∂n-h-bp-ap-≠m-hpw. kzm-K-X-kw-Lw {]-h¿-Ø-\w

ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Z-\-Øn¬ h¿-[-\-hv a-e-¶-c A-W-s°-´n¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cm≥ Im-c-W-amhpw. aq-e-a-‰w ]-h¿ lu-kn¬ F-{X P-\-td-‰-dp-I-fm-Wp {]-h¿Øn-°p-∂-sX-t∂m F-¥p-am{Xw ssh-Zyp-Xn-bm-Wv D¬-∏m-Zn∏n-°p-∂-Xv F-∂-tXm kw-_‘n-®v bm-sXm-cp hn-h-c-ß-fpw a-

B-Sv h-fÀ-¯Â ]-cn-io-e-\ ¢m-kv B-cw-`n-¨p C-c-´-bm¿: B-Sv-{Kmw ]-≤-Xn {]Im-cw Zm-cn-{Z-tc-J-bv-°p Xm-sgbp-≈-h¿-°v B-Sp-Iƒ e-`y-am°p-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn Cc-´-bm¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ IpSpw-_-{io-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ¬ B-Sv h-f¿-ج ]-cn-io-e-\ ¢m-kv B-cw-`n-®p. C-c-´-bm¿ kmw-kv-Im-cn-I \ne-b-Øn-em-Wv c-≠v Zn-h-k-sØ ¢m-kv. P-\-d¬ Hm-dn-b-t‚-j≥ s{S-bv-\n-ßn-s‚ `m-K-am-b ]-cnio-e-\ ]-cn-]m-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v t_-_n ]-Xn-∏-≈n ¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. 150 t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. 14 hm¿-Up-Ifn-em-bn A-©v t]-c-S-ßp-∂ Hmtcm {Kq-∏n¬-s∏-´-h¿-°m-Wv BSp-Iƒ e-`n-°m-\p-≈ Ip-Spw-_{io-bp-sS k-lm-bw e-`n-°p-I.

߃ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. ]-Ww Xn-cn-®-S-bv-°p-∂-Xn¬ ho-gv-N h∂m¬ ho-´n¬ Kp-≠-I-sf-Øpw. ho-´p-km-[-\-߃ F-Sp-ØpsIm-≠p t]m-Ipw. Nn-e-t∏mƒ ss_-°p-I-fpw hm-l-\-ß-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv kz-¥w ho-´n¬ sIm-≠p-h-∂p-h-bv-°pw. Ip-Spw_mw-K-ß-sf `o-j-Wn-s∏-SpØpw, Nn-e-t∏mƒ am-c-Im-bp-[ß-fp-am-bn B-{I-an-°pw. tª-Uv am-^n-b-bp-sS ssIbn¬ \n-∂v I-Sw hm-ßn-b c-≠v _-kv D-S-a-I-fm-Wv A-Sp-Ø \mfn¬ sXm-Sp-]p-g-bn¬ \n-∂v k¿ho-kv h-sc D-t]-£n-®v \m-Sp-hn´-Xv. C-h-cp-sS \o-cm-fn ]n-Sn-ØØn¬ A-I-s∏-´m¬ D-≈-Xpw-

Iq-Sn D-t]-£n-®v \m-Sv hn-tS-≠ A-h-kv-Y-bm-Wv. I-gn-™ h¿-j-am-Wv _-kv kv-‰m≥-Un¬ I-S-e I-®-h-Sw \-SØn-bn-cp-∂ \-Sp-°-≠w kz-tZin tª-Up-Im-cp-sS `o-j-Wn-sb Xp-S¿-∂v Po-h-s\m-Sp-°n-b-Xv. tª-Up-Im-cp-sS `o-j-Wn-bm-Wv X-s‚ `¿-Øm-hv Po-h≥ H-Sp-°m\n-S-bm-b-sX-∂p Nq-≠n-°m-´n `m-cy-bpw _-‘p-°-fpw tN¿-∂v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb¶n-epw Im-cy-am-b A-t\z-j-Wsam-∂pw \-S-Øm-sX tI-kv a-S°n.---C-Xn-\n-sS tI-kn¬ \n-∂v ]n≥-hm-ßm≥ _-‘p-°-sf t] m-en-kv C-S-s]-´v X-{¥-]q¿-hw

t{]-cn-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. _kv kv-‰m≥-Uv tI-{μo-I-cn-®v GXm-\pw tª-Up-Im¿ \-S-Øp-∂ I-gp-Ø-d-∏≥ ]-en-i ]n-cn-hn¬ F-√mw \-jv-S-s∏-´v c-≠v _-kv DS-a-Iƒ-°v \m-Sv hn-tS-≠n h-s∂¶n¬ A-º-tXm-fw _-kv sXm-gnem-fn-I-fm-Wv c-≠v h¿-j-Øn-\nsS tª-Uv am-^n-b-bp-sS `o-jWn-sb Xp-S¿-∂v ]-Wn X-s∂ Dt]-£n-®v t]m-b-Xv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ ]-e-cpw Ct∏mƒ a-‰v ]-Wn-Iƒ sN-bv-XmWv Po-hn-°p-∂-Xv. G-Xm-\pw h¿-jw ap-ºv sXm-Sp-]p-g-bn-se H-cp {]-ap-J _-kv D-S-a-bp-sS a-Is‚ B-[p-\n-I co-Xn-bn-ep-≈ ho-Sv tª-Uv am-^n-b I-ø-S-°n-b-

sXm-Sp-]p-g: A-Ω-sb am-\-`w-KB-cw-`n-®-Xm-bn sN-b¿-am≥ s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-bm-sf I-√psIm-≠v- C-Sn-®v- sIm-e-s∏-Sp-ØnsI P-b-N-{μ≥ A-dn-bn-®p.----b tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W ]q-¿Øn-bm-bn.---- s]-cn-bm¿- hn-t√-Pn¬sXm-Ω≥-Ip-Øv: h-\w-˛-h-\y-Po- C-©n-°m-Sv- F-kv-t‰-‰v- e-b-Øn hn hm-cm-tLm-j-Øn-s‚ D-Zv- ¬- Xm-a-kn-°p-∂ am-cn-ap-Øp-hnLm-S-\w sXm-Ω≥-Ip-Øv C- s\-Xn-tc Ip-a-fn- t]m-en-kv- Nm-¿t°m Sq-dn-kw sk‚-dn¬ \-S- Pv- sN-bv-X tI-kn-em-Wv- sXm-SpØn. A-Uz. km-_p A-{_m-lw ]p-g A-Uo-j-\¬- sk-j≥-kv(\-º¿- \m-ev)- tIm-S-Xn-bn¬- hnD-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

hm-cm-tLm-jw

Xv h-en-b hn-hm-Z-am-bn-cp-∂p. -]Ww I-Sw sIm-Sp-Øn-´v ho-Sv F-gpXn hm-ßn-b am-^n-b kw-Lw ka-b-Øv ]-en-i-bpw ap-X-epw sImSp-Øn-s√-∂v B-tcm-]n-®v ho´n¬ I-b-dn Xm-a-k-Øn-\v H-cpßp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-h-cw A-dn™v am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cpw hym]m-cn kw-L-S-\m t\-Xm-°-fpw C-S-s]-´m-Wp {]-iv-\w ]-cn-l-cn®-Xv. F-∂m¬ A-\ym-b ]-en-i \¬-tI-≠n h-∂p ho-´p-S-a-bv-°v. sXm-Sp-]p-g \-K-c-Øn-epw a-ßm´p-I-h-e tI-{μo-I-cn-®pw {]-h¿Øn-°p-∂ tª-Up-Im¿ ss_°pw a-‰v hm-l-\-ß-fpw Cu-Smbn hm-ßn-bm-Wv ]-Ww I-Sw

Npcp¡¯nÂ

F³.--Pn-.-H. A-tkm-kn-tb-j³ hmÀ-jn-I-k-t½-f-\w \m-sf sXm-Sp-]p-g: tI-c-f F≥.--Pn-.-H. A-tkm-kn-tb-j≥ sXm-Sp-]p-g {_m-©v hm¿-jn-I-k-tΩ-f-\w \m-sf \-S-°pw. A¿-_≥ _m-¶v lm-fn¬ cm-hn-se 11\p \-S-°p-∂ hm¿-jn-I-k-tΩ-f-\w ]n Sn tXm-a-kv Fw-.] -- n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v cm-tP-jv-t_-_n hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. {_m-©v {]-kn-U‚ v cm-tP-jv t_-_n A-[y-£-X h-ln-°p∂ tbm-K-Øn¬ Un-.-kn-.-kn. {]-kn-U‚ v tdm-bv sI ]u-tem-kv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cymt°m-kv, ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Sn sP -tPm-k-^v, Un-.-kn-.kn. P-\. sk-{I-´-dn sI -hn kn-≤m¿-Y≥, Un-.k -- n-.k -- n. P-\.--sk{I-´-dn tPm¨ s\-Sn-bm-]m-e, Un.--kn.--kn. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv AwKw F≥ -sF -s_-∂n, sI.--F-kv-.-bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v \n-bm-kv Ip-cm-∏n-≈n kw-km-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ hn -C A∫m-kv. kn F-kv j-ao¿, sI -hn {^m≥-ko-kv, bp .--Fw jm-Pn, ]n -F-kv k-Xo-i≥ ]-s¶-Sp-Øp.

A-½-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯m³- {i-an-¨-bm-sf sIm¶ tI-kn hn-Nm-c-W ]q-À-¯n-bm-bn-

ssl-td-©n-s\m-¸w sXm-Sp-]p-g \-K-c-¯n-epw t»-Uv am-^n-b ]n-Sn-ap-dp-¡p-¶p sXm-Sp-]p-g: Pn-√-bn¬ ssl-td©n-s\m-∏w sXm-Sp-]p-g \-K-cØn-epw tª-Uv am-^n-b-Iƒ Ac-ßv X-I¿-°p-∂p. A-\-h-[n t]¿-°m-Wv tª-Un-s‚ aq¿-®bn¬ Po-hn-Xw s]-cp-h-gn-bn-emb-Xv. sXm-Sp-]p-g, I-´-∏-\, s\-Sp¶-≠w, A-Sn-am-en, ]o-cp-ta-Sv, Ipa-fn ta-J-e-I-fn¬ tª-Uv am-^nb C-t∏m-gpw i-Iv-X-am-sW-∂mWv t]m-en-kv dn-t]m¿-´v. sXm-Sp-]p-g ta-J-e-bn¬ ap-\nkn-∏¬ _-kv kv-‰m≥-Uv, a-ßm´p-I-h-e F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv am-^n-b-bp-sS kzm-[o-\w.---- sXm-Sp]p-g-bn¬ I-®-h-S-Øn-s‚ a-d-hnem-Wv I-gp-Ø-d-∏≥ ]-en-i-bv°p ]-Ww sIm-Sp-°p-∂ kw-L-

e-¶-c P-e-tk-N-\ ]-≤-Xn A-[nIr-X¿-°p e-`n-°m-dn-√. Um-an¬ A-an-X-am-bn P-e-\n-c-∏p-b¿-∂m ¬ aq-e-a-‰w ]-h¿-lu-kn¬ ssh-Zyp-tXm¬-∏m-Z-\w Iq-Sn F∂ A-\p-am-\-Øn¬ j-´-dp-Iƒ D-b¿-Øn sh-≈w Xp-d-∂p-hn-SpI-bm-Wv sN-øp-∂-sX-∂v Fw. hn.sF.]n. A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-

∂p. C-X-√m-sX Hm-tcm-Zn-h-khpw F-{X-am-{Xw sh-≈-am-Wv aqe-a-‰-Øv \n-∂v Xp-d-∂p-hn-Sp-Isb-∂ tc-Jm-aq-e-ap-≈ B-i-bhn-\n--a-bw C-cp-h-Ip-∏p-Iƒ X-Ωnen-√. Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se apX¬ a-e-¶-c P-em-i-b-Øn¬ sh≈w h-f-sc Ip-d-hm-bn-cp-∂p. AXn-\m¬ j-´-dp-Iƒ Xp-d-∂n-cp∂n-√. C-Xp-aq-ew sXm-Sp-]p-g-bm‰n-epw sh-≈w Xo-tc Ip-d-hm-bncp-∂p. F-∂m¬ ssh-Io-´v \mtem-sS aq-e-a-‰-Øv ssh-Zyp-tXm ¬-∏m-Z-\w h¿-[n-∏n-°p-I-bpw ae-¶-c-bn-te-°v h≥-tXm-Xn¬ sh-≈w H-gp-In-sb-Øp-I-bp-ambn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv \m-ev j´-dp-I-fpw Xp-d-∂v sXm-Sp-]p-g-bm‰n-te-°v P-e-sam-gp-°n-b-Xv.---ap∂-dn-bn-∏n√m-sX ae-¶-c A-W-s°-´v Xp-d-°p∂-Xv sXmSp]p-g ta-J-e-bn¬ Zp-c-¥-߃ h¿-[n-°m≥ Im-c-W-am-hp-IbmWv. sXm-Sp-]p-g-bm-‰n-se ]-e a-c-W-ßfpw kw-`-hn®-Xv H-gp°n¬-s∏-´m-Wv F-∂-Xv Cu Imc-W-Øn-\p _-e-ta-Ip-∂p. \nch-[n X-h-W ]p-g-tbm-c \n-hmkn-Iƒ ]cmXns∏s´-¶nepw _‘-s∏-´ A-[n-Ir-X¿ \-S]-Sn kzo-I-cn-°m≥ X-øm-dm-bn-´n√.

sIm-Sp-°p-∂-Xss_v.---°v C-{X cq]-bv-°v hn-‰-Xm-bn tc-J-bp-≠m°n hm-l-\w tª-Up-Im-c-s‚ Ikv-‰-Un-bn¬ h-bv-°pw. ]-d-™ k-a-b-Øv ]-Ww A-\ym-b ]-eni k-ln-Xw Xn-cn-sI sIm-Sp-Øns√-¶n¬ hm-l-\w Ip-d-™ hne-bv-°v tª-Up-Im¿ ssI-∏n-Snbn-em-°pw. C-Ø-c-Øn¬ Ip-d-™-hn-ebv-°v hm-l-\w \-jv-S-s∏-´ H-t´sd bp-hm-°-fpw C-hn-sS-bp-≠v. B-cpw ]n-∂o-Sv ]-cm-Xn-bp-am-bn t]m-Im-Ø-Xn-\m¬ ]-Ip-Xn hne-bv-°v hm-l-\w tª-Up-Im-c-\p e-`n-°pw. _-kv kv-‰m≥-Uv tI{μo-I-cn-®v tª-Uv am-^n-b-bp-sS {]-h¿-Ø-\w k-Po-h-am-Wv.

Nm-c-W ]q-¿-Øn-bm-b-Xv. 2009 ---H-tŒm-_¿- 17\m-Wv- tIkn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. cm{Xn- F-´-c-tbm-sS ap-‰-Øv- A-e°n-hn-cn-®n-cp-∂ Xp-Wn-Iƒ- FSp-°p-I-bm-bn-cp-∂ A-Ω-sb s]-cn-bm¿- C-©-°m-´v- F-kv-t‰-‰ve-b-Øn¬- sk-¥n¬- Ip-am¿- am\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥- {i-an-®-Xv- I≠p---h-∂ {]-Xn- I-√n-\n-Sn-®v- sIme-s∏-Sp-Øn- F-∂m-Wv- t{]m-kn-

Iyq-j≥- tI-kv. {]---- Xn-sb tNm-Zyw -sN-øp-∂Xn-\v- tI-kv- 18te-°v- am-‰n.---- kz-¥am-bn- ]-Ww- ap-S-°n- A-`n-`m-j-Is\ \n-tbm-Kn-°m≥- ti-jn-bn√m-Ø-Xn-\m¬- {]-Xn-°p-th-≠ntIm-S-Xn- {]-tXy-Iw- \n-tbm-Kn-® A-Uz.---- km-_p- tP-°-_v- aw-K-eØn-epw- t{]m-kn-Iyq-j-\p-th≠n- ]-ªn-Iv- t{]m-kn-Iyq-´¿- s_ ¿-Kv- tPm¿-Ppw- lm-P-cm-bn.

Thejas Epaper idukki Edition 2013-10-16  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-10-16

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you