Page 1

{]mtZ-inIw

16 k]v-Xw_¿ 2013 Xn¶ƒ

 sXm-Sp-]p-g A-º-ew ss_∏m-kv tdm-Uv: Zo-\-Z-b tkmjy¬ U-h-e-]v-sa‚ v skmssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Hm-Ww Ãmƒ-˛ 9.00  sXm-Sp-]p-g {io-h¬-kw HmUn-t‰m-dn-bw: Hm-W-®-¥-˛9.00 -- w.- sXm-Sp-]p-g F.--kn-.F C‚¿-\m-j-\¬- kv-Iqƒ- -Hm-^vB¿-S-kv: Nn-{X-˛-t^m-t´m-{Km^n-˛-ayq-d¬- s]-bv‚ n-Mv- {]-Z¿-i\w- ˛9.--00

Adnbn-¸pIÄ C-Sp-°n: kz-Im-cy-`q-an-bn¬ XSn-bp¬-∏m-Z-\w h¿-[n-∏n-°m\pw k¿-h-km-[m-c-W-am-bn D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ X-Sn-bn-\-ßfn¬ kz-bw-]-cym-]v-X-X ssI-hcn-°m-\pw `q-hp-S-a-Iƒ-°v A-[nI h-cp-am-\w e-`n-°m-\pw h-\w h-Ip-∏v t{]m-¬-km-l-\ [-\-klm-b ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂p.tX-°v, N-μ-\w, a-lm-K-Wn, B™n-en, πm-hv, Cu-´n, I-º-Iw, Ip-ºnƒ, Ip-∂n-hm-I, F-∂o hr-£ ssX-Iƒ \-´p h-f¿-Øm\m-Wv Cu ]-≤-Xn hn-`m-h-\w sN-øp-∂-Xv.50 ssX-Iƒ ap-X¬ 200 ssX-Iƒ h-sc ssX H-∂n-\v 50 cq-] \n-c-°n epw 201 ap-X¬ 400 h-sc ssX-Iƒ-°v ssX H-∂n-\v 40 cq-] \n-c-°n-epw (G-‰-hpw Ip-d-™ t{]m-¬-km-l-\ [-\k-lm-bw 10,000 cq-]) 401 apX¬ 625 h-sc ssX-Iƒ-°v ssX H-∂n-\v 30 cq-] \n-c-°nepw (G-‰-hpw Ip-d ™ t{]m-¬km-l-\ [-\-k-lm-bw 16,000 cq-]) [-\-k-lm-bw \¬-Ipw. Hcp h¿-j-Øn-\pw c-≠p h¿-jØn-\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-f-f ssX-I-fm-Wv [-\-k-lm-b-Øn\p ]-cn-K-Wn °p-I.Iq-Sp-X¬ hn-h-c-ß-fpw At]-£m t^m-d-hpw C-Sp-°n tkm-jy¬ t^m-d-kv-{Sn Un-hnj≥ Hm-^n-kn¬ \n-∂p h-\w h-Ip-∏n-s‚ www.forest.kerala.gov.in sh-_v ssk-‰n¬ e`n-°pw.- ]q-cn-∏n-® A-t]-£ HIv-tSm-_¿ 15\-Iw C-Sp-°n tkm-jy¬ t^m-d-kv-{Sn A-kn. t^m-d-Ãv I¨-k¿-th-‰-dp-sS Hm-^n-kn¬ \¬-I-Ww. A-t]£-tbm-sSm-∏w ÿ-e-Øn-s‚ ssI-h-im-h-Im-i tc-J, I-cw A-S-® c-ko-Xn-s‚ ]-I¿-∏v, sem-t°-j≥ kv-sI-®v D-f-f-S°w sN-ø-Ww. t^m¨ 04862 232505-

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn: 20 h-sc A-t]-£n-¡mw C-Sp-°n: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-te-°v A-£-b tI-{μ-߃ h-gn 20 hsc A-t]-£ kzo-I-cn-°pw. F´p-h-sc-bm-Wv ]-cm-Xn kzo-I-cn°m≥ B-Zyw \n-›-bn-®-Xv. C-Xp-h-sc 2025 ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-®p. I-e-Iv-S-td-‰v, Xm-eq-°v Hm-^n-kp-Iƒ Xp-S-ßn-b-h h-gn ]-cm-Xn-Iƒ \-¬-Imw. A-t]£-I¿ Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-bpam-bn F-Ø-Ww.-

X-an-gv-\m-´n-se I-º-sØ I¿-j-I-®-¥-bn¬ A-\p-`-h-s∏-´ Xn-c-°v

Ip-a-fn: Hm-W-k-Zy hn-`-h-k-ar≤-am-°m≥ A-Xn¿-Øn {]-tZ-iß-fn-se a-e-bm-fn-Iƒ ]-®-°-dn°m-bn X-an-gv-\m-´n-se N-¥-I-fnse- Ø n- Ø p- S - ß n.Hm- W - k - Z y sI-t¶-a-am-°m≥ Pn-√-bn-se AXn¿-Øn {]-tZ-i-ß-fn-ep-≈ a-ebm-fn-Iƒ ]-®-°-dn-Iƒ-°m-bn X-an-gv-\m-Sn-s\-bm-Wv {]-[m-\-ambpw B-{i-bn-°p-∂-Xv. X-an-gv-\m-´n¬\n-∂-p ]-®-°dn A-Xn¿-Øn I-S-s∂-Øp-tºmgpw C-Ø-h-W-bpw D-b¿-∂ hne-bm-Wv hn-]-Wn-bn¬ D-≈-Xv. ap≥ h¿-j-ß-sf A-t]-£n-®v C-Ø-h-W X-an-gv-\m-´n-se hn-]Wn-bn¬ h-f-sc-b-[n-Iw ]-®-°dn-Iƒ F-Øn-bn-´p-s≠-¶n-epw

hn-e-bn¬ hn-e-°p-d-hp-≠m-bn-´n√. X-°m-fn, ap-cn-ß-bv-°, GØ-bv-°m, sh-≠-bv-°m, kt_m-f, ]-®-ap-f-Iv, I-{Xn-°, _o≥-kv F-∂n-h-bv-s°-√mw Xan-gv-\m-Sn-s\ A-t]-£n-®p a-ebm-fn-Iƒ Iq-Sp-X¬ hn-e \¬tI-≠n h-cpsa∂-Xn-\m¬ hn-`h k-ar-≤-am-b Hm-W k-Zy-bpÆm≥ a-e-bm-fn-Iƒ C-Ø-h-W h≥-hn-e \¬IWw. D- ¬ k- h ko- k - W p- I - f n¬ tI-c-f-Øn¬ I-®-h-S-°m-cm-Wv ]-®-°-dn-°p hn-e D-b¿-Øp-∂Xv B-t£-]-ap-≠v. hn-i-j kml-N-cy-ß-fn¬ B-fp-I-sf Nq-jWw sN-øp-∂-Xv H-gn-hm-°m≥

ssI-¯-dn an-Ãp-IÄ A-h-KW-\-bnÂ; Hm-W-¸p-S-h- X-an-gv-\m-«nÂ\n-¶v kz-¥w {]-Xn-\n-[n

A-Sn-am-en: Hm-Ww ap≥- X-e-ap-dIƒ-°p ]p-Ø-cn-t®m-dn-s‚-bpw ]m-b-k-Øn-s‚-bpw Hm-W-∏p-S-hbp-sS-bp-sam-s°- Hm¿a-Ifm-bncp-∂p. F∂m¬, C-∂-sØ X-eap-d-bv-°v C-h-sb-√mw tI-´-dn-hpI-fm-bn. Hm-W-∏p-S-h-bp-Sp-Øv -kZy hn-f-ºp-∂-Xv tI-c-f-Øn-s‚ lr-Zy-am-b kw-kv-Im-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn-cp-∂p. -Hm-Wa-- m-b-tXm-sS h-kv-{X-°-

S-I-fn¬ h≥-Xn-c-°m-Wv A-\p-`h-s∏-Sp-∂-Xv.- F-∂m¬, a-e-bm-fn°p th-≠ Hm-W-∏p-S-h-sb-Øp∂-Xv A-\y-kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂m-Wv.-tI-c-f-Øn¬ \n-c-h-[n an-√p-I-fpw sN-dp-In-S b-q-\n-‰p-Ifpap-s≠-¶n-epw C-h-sb ]-cnt]m-jn-∏n-°p-∂-Xn\p k¿-°m¿ X-e-Øn¬ th-≠-{X \-S-]-Sn-I-fn√. C-Ø-cw bq-\n-‰p-Iƒ tXm¿Øv,In-S-°-hn-c-Iƒ,X-e-b-W Dd-Iƒ F-∂n-ß-s\ Ip-d-™ D¬∏-∂-߃ \n¿-an-°p-∂-Xn¬

s]¬-Ip-«n-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ bp-hm-hv dn-am³-Un aq-∂m¿: ho-´n¬ X-\n-®m-bn-cp∂ 22 h-b-kp-≈ bp-h-Xn-sb ]oUn-∏n-°m≥ {i-an-® bp-hm-hn-s\ aq-∂m¿ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. sI.-Un-.F-®v-.]n. I-º-\n h-I \√-X-Æn F-tÃ-‰v \-S-bm¿ t\m¿Øv Un-hn-j-\n¬ Xm-a-kn-°p∂ th¬-ap-cp-I-s\-bm-Wv ]n-SnIq-Sn dn-am≥-Uv sN-bv-XXv. A-h-[n-°p \m-´n-se-Øn-b \-gv-knMv hn-Zym¿-Yn-\n-sb I-gn™ _p-[-\m-gv-N-bm-Wv C-bmƒ ho-´n-se-Øn ]o-Un-∏n-°m≥ {ian-®-Xv. s]¨-Ip-´n-bp-sS \n-e-hn-fntI-´v k-ao-]-hm-kn-Iƒ Hm-Sn-sbØn-b-tXm-sS C-bmƒ c-£-s∏-

Sp-I-bm-bn-cp-∂p.- s]¨-Ip-´n \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ aq-∂m¿ F-k.vsF. tkm-Wn a-Øm-bn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-sb ]n-SnIq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

hn-Zym-`ym-k -hm-bv-] A-Sn-am-en: hn-Zym-`ym-k-hm-bv-]bp-sS ]-en-i-bn-f-hn-\p A-t]£ \¬-Im-\p-≈ Im-em-h-[n \o-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p. Cu B-h-iyw D-∂-bn-®v I¿-j-I sF-Iy-th-Zn sN-b¿-am≥ tPmkv sN-tº-cn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ap-Jy-a-{¥n-°pw [-\-a{¥n-°pw \n-th-Z-\w \¬-Ipw.

am-{Xw H-Xp-ßp-∂p.tI-c-f-Øn-s‚ X-\n-a-bm¿-∂ Hm-W-∏p-S-h C-∂v A-\y-\m-Sp-Ifn¬-\n-∂m-sW-Øp-∂-Xv. tI-c-fØn-se ssI-Ø-dn hy-h-km-bw X-I¿-∂-Xpw b-{¥-h-¬°-c-Ww hym-]-I-am-b-Xpw C-Xn-\p Im-cW-ß-fm-Wv.-tI-c-f-Øn-se-Øp∂ I-k-hn¬ h-en-sbm-cp i-X-am\-hpw Kp-P-dm-Øn¬-\n-∂m-Wv. X-an-gv-\m-´n-se ssI-Ø-dn tI-{μß-fn¬-\n-∂pw tI-c-f-Øn-te°p I-k-hv F-Øp-∂p-s≠-∂v

s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠w {Km-a∏-©m-b-Øv 21mw hm¿-Un¬ Ign-™ \m¬-∏-Xv h¿-j-Øn-e-[nI-am-bn \q-tdm-fw ho-´p-Im¿ D-]tbm-Kn-®v h-cp-∂ No-\n-∏m-d-˛]Xn-\m-ep-Ip-´n-˛ a-™-∏m-d tdmUv X-I¿-∂v Im¬-\-S-bm-{X-t]mepw Zp-jv-I-c-am-bn-. A-tX-k-abw, Cu tdm-Uv \∂m-°msX H-∂mw hm¿-Un¬ ]©m-b-Øv saw-_-dp-sS ho-Sn-\v k-ao-]-Øp-Iq-Sn I-S-∂p-t]m-hp∂ tdm-Un-\v ^-≠v A-\p-h-Zn-®Xn¬ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn \m-´pIm¿ cw-K-Øv F-Øn. I-gn-™ Im-e-h¿-j-tØm-Sp-Iq-Sn a-Æn-Sn™v Im¬-\-S-bm-{X-t]m-epw Zpjv-I-c-am-b A-h-ÿ-bn-em-Wv

jm-\-hm-kv Im-cn-a-‰w

]n-©p-Ip-ªn-s\ ]-cn-t¡Â-¸n-¨ am-Xm-hn-\v H-cp-hÀ-jw ITn-\-X-S-hv ÿ sN-bvX - n-cp-∂p. F-∂m¬, ]n∂o-Sp-≈ A-t\z-jW - Ø - n¬ _nPn X-s∂-bm-Wv Ip-´n-tbm-Sp {Iqc-X Im-´n-b-sX-∂p sX-fn-bp-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pnse Nn-In-¬-kbv°p ti-ja - m-Wv Ip-´n kp-Jw {]m]n-®X - v. t{]m-kn-Iyq-j\ - p th-≠n ]-ªn-°v t{]m-kn-Iyq-´¿ tPm-fn P-bnw-kv h-´° - p-gn lm-Pc - m-bn.

[À-W \-S-¯pw s\-Sp-¶-≠w: No-\n-∏m-d-˛-cm-PKn-cn-˛ ]-Xn-\m-ep-Ip-´n tdm-Uv KXm-K-X tbm-Ky-am-°-W-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{I-kv s\-Sp-¶≠w sh-kv-‰v a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tdm-Un-s\ A-hK-Wn-®v H-∂mw hm¿-Uv saw-_¿ kz-¥w ho-´n-te-°p-≈ tdm-Un\v ^-≠v A-\p-h-Zn-°p-I-bm-bncp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc-bpw No-\n∏m-d-˛]-Xn-\m-ep-Ip-´n tdm-Uv KXm-K-X tbm-Ky-am-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v k-a-c-]-cn-]m-SnIƒ \-S-Øm≥ a-fi-ew I-Ω-‰n Xo-cp-am-\n-®p.

No-\n-∏m-d-˛]-Xn-\m-ep-Ip-´n-˛a™-∏m-d tdm-Uv. {Km-a-k-`m N¿®-I-fn¬ ap≥-]-¥n-bn¬ h-∂ Cu tdm-Un-s\ A-h-K-Wn-®v Ign-™ km-º-Øn-I h¿-j-ßfn¬ H-∂pw N¿-®-I-fn¬ Dƒ-s∏Sm-Ø ]-©m-b-Øv saw-_-dp-sS ho-´n-te-°p-≈ tdm-Un-\v 350000 cq-]m ^-≠v A-\p-h-Zn-°p-I-bmbn-cp-∂p. {Km-a-k-`-I-fn¬ N¿-®-\-SØm-sX-bpw A-b¬-Iq-´w I¨ho-\-dp-sS A-dn-hn-√m-sX-bp-amWv ^-≠v A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂Xv. No-\n-∏m-d-˛ ]-Xn-\m-ep-Ip-´n-˛ a-™-∏m-d tdm-Un-\v A-Sn-b-¥-cam-bn ^-≠v A-\p-h-Zn-°-W-sa∂pw ]-©m-b-Øw-K-Øn-s‚ ho-

°m-cp-s≠-∂p h-kv-{X-hym-]m-cnIƒ ]-d-bp-∂p. c-≠mw-X-cw I-khn-\pw \n-c-h-[n B-h-iy-°m-cp≠v.-]p-Xn-b X-e-ap-d-sb B-I¿jn-°m-\m-bn kn¬-°v j¿-´n-s‚bpw ap-≠n-s‚-bpw sk-‰pw hn-]Wn-bnep≠v. kn¬-°v j¿-´n-\v 1,395 cq-] ap-X-em-Wv hn-e. cmw-cm-Pv,Fw-.kn-.B¿, D-Z-bw t]m-ep-≈ X-an-gv-\m-Sv I-º-\n-Ifp-sS {_m≥-Uv h-kv-{X-߃-°v B-h-iy-°m¿ G-sd-bm-sW-∂v hym]m-cn-Iƒ ]d-™p.

A-Sn-am-en-°p k-ao-]w ss_-k¨-hm-en-bn¬ ]-∏-S \n¿-am-W-Øn¬ G¿-s∏-´n-cn-°p-∂ ho-´-Ω-am¿ Ky{]-iv-\-߃-°p Im-c-W-am- td-©n-epw a-‰pw hym-]-I-am-Wv.Akw-kvIrX D-¬∏∂-ß°p-sa-∂v B-tcm-Kyta-J-e-bnse hn-Z-Kv-[¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬- fp-sS hn-e Ip-Xn-®p-b¿-∂-t∏mgpw ]-∏-S hn-e h¿-[n-®n-´n-√. IqIp-∂p.am-hp Ip-g-®v h-en-b D-e-° en-®n-e-hv C-c-´n-bm-hp-I-bpw sNt]m-ep-≈ a-c-Ø-Sn-Iƒ D-]-tbm- bv-Xp. b-{¥-h ¬ Ir-X bq-\n-‰pKn-®v a-b-s∏-Sp-Øn ]-c-Øn-sb-Sp- Iƒ cw-K-sØ-Øn-sb-¶n-epw ]Øv sh-bn-te-‰v D-W-°p-∂ ]-c- c-º-cm-K-X ]-∏-S \n¿-am-Xm-°ƒ º-cm-K-X co-Xn-bn¬ \n¿-an-°p- C-t∏m-gpw ]-g-b co-Xn-bm-Wv A∂ ]-∏-S-Øn-\p e-`n-°p-∂ kzm- h-ew-_n-°p-∂-Xv . hn¬-∏-\ Zv a-‰p-≈-h-bv-°p-≠m-hm-dn-s√- s]m-Sn-s]m-Sn-°p-∂ Im-e-am-b∂p \n¿-am-Xm-°ƒ ]-d-bp-∂p. Xn-\m¬ {]-Xn-k-‘n-I-sf X-cHm-W-°m-e-Øp \n¿-an-°p-∂ ]- Ww sN-bv-Xp ]-c-am-h-[n D-¬∏m∏-Sw ho-Sp-I-fn-se-Øn-®p \- Z-\w \-S-Øm-\m-Wv \n¿-am-Xm¬Ip-∂ co-Xn C-t∏m-gpw ssl- °ƒ {i-an-°p-∂-Xv.-

´n-te-°p-≈ tdm-Un-\v ^-≠v A\p-h-Zn-®-Xn-se A-gn-a-Xn A-t\zjn-°-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ Bh-iy-s∏-´p. Cu B-h-iy-ap-∂bn-®v ap-Jy-a-{¥n-°pw h-Ip-∏v a{¥n-°pw ]-cm-Xn k-a¿-∏n-®-Xmbn A-Pn C-en-∏p-en-°m-´v, tPmk-^v Nm-t°m, Pn-t\m-bn I-√w¥-d A-dn-bn-®p.-

tXm-sS _n.F-kv.F≥.F¬. sam-ss_¬ h-cn-°m-c-\m-b H-‰ Im-c-W-Øm¬ t]m-en-kv tÃj≥ I-b-dn C-d-ßm-\pw am-\-knI kw-L¿-j-Øn-\pw Im-c-Wam-°p-∂p. _-‘-s∏-´ F-Iv-kvtN-©p-Iƒ ap-X¬ kw-ÿm-\sØ D-∂-X A-[n-Im-cn-I-sf t]m-epw ]-cm-Xn A-dn-bn-®n-´pw ]-cn-lm-c-an-√. D-]-t`m-‡m-°ƒ°v t\-cn-´v k¿-ho-kv sk‚-dn¬ _-‘-s∏-Sm-\p-≈ 2501, 2502, 2503, 2504 F-∂o- \-º-cp-I-fpw H´p-an-° k-a-b-ß-fn-epw e-`y-a-√. K-Xy-¥-c-an-√m-sX H-Sp-hn¬ ]-e-bn-S-ß-fn-epw D-]-t`m-‡m°ƒ Xo-cp-am-\n-®p. kw-L-am-bn C-X-c s\-‰v-h¿-°p-I-fn-te-°v tN-t°-dp-I. \-º¿ am-dm-sX t]m¿-´-_nƒ ku-I-cyw ]-e-cpw D-]-tbm-Kn-®p h-cn-I-bm-Wv. H-∂c ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°-ap-≈ Sh-dp-I-sfm-∂pw X-s∂ A-‰-Ip-‰∏-Wn-Iƒ \-S-Øm-\pw A-[n-IrX¿ Iq-´m-°p-∂n-√. kz-Im-cy s\-‰v h¿-°p-I-sf k-lm-bn°m≥ _n.F-kv.F≥.F¬. A[n-Ir-X¿ H-Øp-I-fn-°p-∂-Xm-

Npcp¡¯nÂ

A-Sn-am-en-bn-se {Xn-th-Wn tÃm¿ \m-´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[-sØ Xp-S¿-∂p Xp-d-∂-t∏mƒ

]q-«n-b Hm-Ww-þ-d-a-Zm³ s^-bÀ skâÀ \m-«p-ImÀ Xp-d-¸n-¨p A-Sn-am-en: I¨-kyp-a¿ s^-Un-s‚ \n-b-{¥-W-Øn¬ A-Sn-amen-bn¬ {]-h¿-Øn-® Hm-Ww-˛-d-a-Zm≥ s^-b¿ sk‚¿ C-∂-se D-®-tbm-sS ]q-´n. km-[-\-߃ hm-ssß≥ F-Øn-b-h-cp-sS FXn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v tÃm¿ ]n-∂o-Sv Xp-d-∂v {]-h¿-Øn-®p. A-Snam-en-bn¬ \o-Xn sa-Un-°¬ tÃm-dn-\v ]n-∂n-se ap-dn-bn-em-Wv Hm-Ww s^-b¿ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-Xv. 13 C-\w km-[-\-ß-fm-Wv C-hn-sS \n-∂p hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-® D-®-tbm-sS Nn-e k-_v-kn-Un km-[-\-߃ Xo¿∂p .]-©-km-c, Ip-Ø-cn, D-gp-∂v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ km-[-\-߃ am-{X-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-tXm-sS-bm-Wv sk‚¿ ]q-´n Po-h\-°m¿ t]m-b-Xv. C-Sp-°n-bn¬ \n-∂p-≈ am-t\-P-cp-sS \n¿-tZ-i{]-Im-c-am-Wv sk-‚¿ ]q-´n-b-sX-∂p Po-h-\-°m¿ ]-d-™p. CtXm-sS \m-´p-Im-cpw km-[-\-߃ hm-ßm≥ F-Øn-b-h-cpw {]Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-Øv h-∂-tXm-sS ]q-´n-b sk‚¿ c-≠v aWn-°p-dn-\v ti-jw Xp-d-∂v {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn.

Hm-W-¡n-äv hn-X-c-Ww

sXm-Sp-]p-g: sX-\w-Ip-∂v ]-≈nbn¬ hn-izm-k h¿-jw {]-am-Wn®v 17 ap-X¬ 20 h-sc cm-hn-se Ggp-ap-X¬ ssh-Ip-t∂-cw A-©ph-sc ^m. sP-bnw-kv I-°p-gn B‚ v Sow \-bn-°p-∂ hn-izmkm-\p-`-h [ym-\w \-S-°pw.

sXm-Sp-]p-g: sI -I-cp-Wm-I-c≥ A-\p-kv-a-c-W-k-an-Xn sXm-Sp-]pg \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ 300 Ip-Spw_-߃-°v Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww \-S-Øn. tPm¨ s\-Sn-b-]m-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw -sI -jm-lp¬ l-ao-Zv, sI -hn -kn-≤m¿Y≥, sI -sP -sk-_m-Ãy≥, tXm-a-kv I-°p-gn-bn¬, jo-P Pb≥, Fw -sI -\m-cm-b-W≥ kw-km-cn®p.

cn¬ hn-]-Wn-bn¬ k-Po-h-amWv.- Nn-e \n-tcm-[n-X ]m-ep-Iƒ t]-cp-am-‰n hn-]-Wn-bn¬ hn¬-∏\-bvs°-Øp-∂p-≠v. tI-c-f-Øn\m-h-iy-am-b ]m¬ D-¬∏m-Zn-∏n°m≥ an¬-a-bv-°v I-gn-bm-Ø ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv.- D¬k-hko-kWpIfnse-¶n-epw C-Xn\p-≈ km-l-N-cyw H-cp-°m≥ A-[n-Ir-X¿ {i-an-°p-∂n-√. Cu km-l-N-cyw ap-X-se-Sp-Øm-Wv hn-hn-[-t]-cp-I-fn¬ KpW-\n-ehm-c-an-√mØ -]m-ep-Iƒ tI-c-fØn-te-s°Øp-∂-Xv. a-\p-jy-i-co-c-Øn-\p Kp-cp-Xc B-tcm-Ky-{]-iv-\-ap-≠m-°p-∂ C-Ø-cw ]m-epw ]m¬ D-¬∏-∂ß-fpw c-≠p-Zn-h-kw h®m¬ -

D-]-hm-k k-a-c-¯n-\p ]n-´p-W s\-Sp¶≠w: s]-cn-©mw-Ip-´n ]´-b A-h-Im-i k-an-Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ C∂v cm-hn-se HºXp ap-X¬ ssh-Io´v A-©p-hsc ta-te-Nn-∂m¿ Su-Wn¬ \-S°p-∂ D-]-hm-k k-a-c-Øn-\v _tY¬ a¿-®≥-kv A-tkm-kn-tbj≥ ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®p. D-t]-£n-°-s∏-´ s]-cn©mw-Ip-´n ]-≤-Xn {]-tZ-i-Øv ]´-bw \¬-Im-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-I-cn-®v ]-´-bw bm-Ym¿Yy-am-°-W-sa-∂v A-tkm-kntb-j≥ t\-Xm-°ƒ B-h-iy-

sW-∂v B-t£-]w hym-]-I-ambn-´p-≠v. C‚¿-s\-‰v, em-≥-Uv-t^m¨ h-cn-°m-cp-sS-bpw ÿn-Xn hy-Xyÿ-a-√. s\-‰v I-W-£≥ F-Sp°p-tºmƒ \¬-Ip-∂ hm-Kv-Zm-\ß-sfm-∂pw X-s∂ ]n-∂o-Sv e-`yam-Im-dn-√. {]-tXy-In-®v kv-]oUn-s‚ Im-cy-Øn¬. ]-e-t∏mgpw C-h C-g-bp-I-bm-Wv. t{_mUv _m≥-Uv, C. hn.Un.H., F≥.sF.kn. Im¿-Uv, ssh-amIv-kv, s\-‰v-sk-‰¿ Xp-S-ßn-b t]-cp-I-fn¬ \¬-Ip-∂ F-√m IW-£-\p-I-fn-epw C-tX A-hÿ-bm-Wp-≈-Xv. I-W-£≥ A-[n-I-am-bn \¬-Ip-∂-Xv A-\p-k-cn-®v tijn Iq-Sn-b Un-ssh-kp-Iƒ ÿm-]n-°m≥ X-øm-dm-hm-ØXm-Wv {]-Xn-k-‘n-°v {]-[m-\ Im-c-W-sa-∂v H-cp D-∂-X D-tZymK-ÿ≥ ]-d-™p. X-I-cm-dn-em-Ip-∂ em-≥-Uv t^m¨ I-W-£-\p-Iƒ k-a-b_-‘n-X-am-bn \-∂m-°m-\pw Ign-bp-∂n-√. tI-Sm-Ip-∂ t^mWp-Iƒ-°v ]-I-cw ]p-Xn-b t^m-

In-tem I-{Xn-°m-bv-°v 20 cq-], sh-≠-°-˛24, A-h-c-°-˛40, No\n A-h-c° -- -˛24, Np-c-°-˛12, ]-®ap-f-Iv-˛44, _o-‰v-dq-´v, ap-≈-¶n, \yq-°nƒ-˛10, Im-t_-Pv-˛27, D≈n-˛45 ap-X¬ 56, k-t_m-f-˛60, X-°-fm-˛14, _o≥-kv-˛34, Im-c-‰v˛40, D-cp-f-°n-g-ßv-˛24 F-∂n-ßs\-bm-Wv hn-e-hn-h-cw. Hm-WmtLm-j-hp-am-bn _-‘-s∏-´v tX\n Pn-√-bp-sS A-Xn¿-Øn {]-tZi-ß-fm h-≠n-s∏-cn-bm¿, Ip-afn, N-°p-]-≈w, s\-Sp-¶-≠w, Iºw-sa-´v Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ßfn¬ \n-∂p-am-Wv G-‰-hpw Iq-SpX¬ a-e-bm-fn-Iƒ ]-®-°-dn-Iƒ°m-bn X-an-gv-\m-Sn-s\ B-{i-bn°p-∂-Xv.

[ym-\w

s∏-´p. 1964 se `q ]-Xn-hp N-´-{]Im-cw D-]m-[n-c-ln-X ]-´-bw \ ¬-Im≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-h-Wsa-∂v Bh-iy-s∏-´m-Wv Xn-cpthm-W-\m-fn¬ \-S-°p-∂ D-]hm-k k-a-c-Øn-\p ]n-¥p-W \ ¬-Ip-∂-sX-∂pw k-a-c-Øn¬ a ¿-®≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ A w-K-߃ Ip-Sp-_-k-ta-Xw ]-s¶Sp-°pw. ]n -kn sd-Pn A-[y-£X h-ln ®p. cm-Pp Fw-{_-bn¬, ]n -kn tSm-an, h¿-Ko-kv, tPm-bn, i-in Cu-´n-°¬, Zm-tam-Z-c≥ I√p-Ip-fw kw-km-cn®p.

_n.F-kv.F³.FÂ. D-]-t`m-àm-¡Ä {]-Xn-k-Ôn-bn A-Sn-am-en: _n.F-kv.F≥. F ¬. sam-ss_¬, C‚¿-s\-‰v, em≥-Uv-t^m¨ D-]-t`m-‡m-°ƒ°v Cu Hm-W-°m-ew i-\n-Zn-ibp-tS-Xm-Wv. sam-ss_¬ h-cn°m-cm-Wv Iq-Sp-X¬ {]-Xn-k‘n t\-cn-Sp-∂-Xv. A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ h¿-≤n-∏n-°m-sX I-W-£-\p-Iƒ \¬-Ip-∂-Xv aqew ap-gp-h≥ k-a-b-hpw s\-‰v-h¿°v Xn-c-°n-em-Wv. hn-fn-®m¬ In´p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-bpw hym-]Iw. B-tdm F-t´m X-h-W {i-an®m-em-Wv D-t±-in-°p-∂ B-sf sse-\n¬ In-´p-I-bp-≈p. sse-\n¬ In-´n-bn-s√-¶n-epw Hm-tcm X-h-W-bpw t^m-Wn¬ \n-∂v ss]-k Ip-d-bp-∂p-≠v. hnfn-®v In-´n-bm-epw c-£-bn-√. GXm-\pw sk-°‚p-Iƒ-°-Iw sse≥ I-´m-Ipw. sXm-´-Sp-Øp≈ B-sf hn-fn-®m-epw D-S≥ {]Xn-I-c-Ww h-cpw kzn-®v-Uv Hm-^v. G-sd t\-cw {i-an-®v In-´p-∂ tIm-fp-Iƒ t]m-Ip-∂-Xv H-cp ]cn-N-b-hp-an-√m-Ø B-fp-Iƒ-°v. C-Xv ]-e-t∏m-gpw ]-cm-Xn-Iƒ°pw Im-c-W-am-Ip-∂p-≠v. C-

k¿-°m¿ hn-]-Wn-bn¬ C-S-s]Sm-Ø-Xm-Wv {]-iv-\-߃-°n-Sbm-°p-∂-Xv. tX-\n Pn-√-bn-se {]-[m-\ I¿-j-I am¿-°-‰p-I-fn-sem-∂mWv I-º-sØ ]-®-°-dn-®-¥. HmW-°m-e-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Ct∏mƒ {]-Xn-Zn-\w 30 S¨ ]-®°-dn-bm-Wv tI-c-f-Øn-te-°v FØp-∂-Xv. \m-ep ap-X¬ B-dp-e£w cq-]-h-sc-bm-Wv ]-e-Zn-h-kß-fn-epw I-®-h-Sw \-S-°p∂-Xv. C-∂-se am-{Xw 39 S¨ ]-®-°dn-bm-Wv tI-c-f-Øn-te-°v AXn¿-Øn I-S-s∂-Øn-b-Xv. C-Xneq-sS F-´p-e-£w cq-]-bp-sS I®-h-S-am-Wv C-hn-sS \-S-∂-Xv. Iº-sØ I¿-j-I-®-¥-bn¬ H-cp

tI-c-f-¯n-te-¡v KpW-\n-e-hmcw CÃm¯ ]m H-gp-Ip-¶p A-Sn-am-en: Hm-W-hn-]-Wn e£y-an-´v tI-c-f-Øn-te-°p KpW-\-ne-hm-can√mØ -]m-semgp-Ip-∂p. k¿-°m¿ \n-tcm-[n-®Xpw Kp-W-ta∑ Ip-d-™-Xp-am-b hn-hn-[-X-cw {_m≥Uv ]m-ep-Ifm-Wv bm-sXm-cp am-\-Z-fi-hpw Iq-Sm-sX A-Xn¿-Øn-I-S-∂v tIc-f-Øn-te-°v H-gp-Ip-∂-Xv. an¬-abv-°p th-≠-{X ]m¬ hn-X-c-Ww sN-øm≥ I-gn-bm-ØXm-Wv CØcw ]m-ep-I-fp-sS Hgp-°n-\p Im-c-W-am-hp-∂-Xv. hne-°p-d-hpw a-t\m-l-c-hp-am-b ]m-°nMpw \-√ sIm-gp-∏pw CØcw -]m-ep-I-fp-sS {]-tXyI-X-bm-Wv. k¿-°m¿ \n-tcm-[n® ]m-ep-Iƒ-t]m-epw A-tX-t]-

A-\-[n-Ir-X a-WÂ-hm-cÂ: hn-h-cw \Â-I-Ww

^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv

ssI-Ø-dn cw-K-sØ {]-ap-J-cmb hym-]m-cn-Iƒ ]-d-bp∂p.Hm-W-°m-e-am-b-tXm-sS Ik-hp h-kv-{X-ß-fp-sS hn¬-∏-\bn¬ 60 i-X-am-\-Øn-te-sd h¿[-\-bp-≠v. I-k-hp-km-cn-Iƒ°m-Wv B-h-iy-°m-tc-sd-bp-f-fXv. 270 cq-] ap-X¬ 40,000 cq-]-hsc-bm-Wv km-cn-I-fp-sS hn-e. ap≠p-Iƒ-°v 150 cq-] ap-X¬ 6,000 cq-]-h-sc-bm-Wv. ssI-Ø-dn, JmZn, I-k-hv km-cn-Iƒ-°pw ap-≠pIƒ-°pw h-f-sc-tb-sd B-h-iy-

No-\n-¸m-dþa-ª-¸m-d tdm-Uv X-IÀ¶p

]-¸-S \nÀ-am-W ta-J-e {]-Xn-k-Ôn-bnÂ; Hm-Whn-]-Wn-bn-epw {]-Xo-£ a-§p-¶p

A-Sn-am-en: ]∏S-\n¿am-W-Øn\m-h-iy-amb Akw-kvIrX hkvXp-°-fp-sS hne°-b-‰hpw agbpw CØ-h-WsØ HmW-hn]-Wnsb _m[n-°p-∂p. ]-∏-S \n¿-am-W ta-J-e-bn¬ \n-e-\n¬-°p-∂ {]-Xn-k-‘n Xc-Ww sN-øp-∂-Xv km[m-cW Hm-W-°m-e hn¬-∏-\-bn-eq-sSs\-Sp-¶-≠w: Hm-Ww {]-am-Wnbm-Wv. F∂m¬ CØ-hW ®v k¿-°m¿ Hm-^nkp-Iƒ Ah-[n-bm-b-Xn-\m¬, A-h-[n Zn-h- agbpw \n¿am--W-Øn-\m-h-iyamb Akw-kvIr-X-h-kvXp-°k-ß-fn¬ G-sX-¶n-epw X-cØn-ep-≈ A-\-[n-Ir-X a-W¬- fpsS hne-h¿[-\hpw ]∏S hm-c¬, ]m-d-J-\-\w, a-cw-sh-´v, taJ-esb Cu HmW°m-eØp _m[n-®n-cn-°p-Ibm-Wv. a-‰v \n-b-a-hn-t[-b-a-√m-Ø A-kw-kv-Ir-X h-kv-Xp-°-fp\n¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ {isS A-\n-b-{¥n-X-am-b hn-e-°-b≤-bn¬-s∏´m¬, D-Sp-º≥-tNme Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ {]-h¿- ‰w ]-∏-S \n¿-am-W ta-J-e-bv-°p {]-Xn-k-‘n-bm-sW-∂m-Wv `q-cnØn-°p-∂ 24 a-Wn-°q¿ I¨t{Smƒ dq-an¬ A-dn-bn-°-W-sa- ]-£-Øn-s‚-bpw A-`n-{]m-bw. H-cp In-tem-{Kmw D-gp-∂p-am-hn-\p ∂v X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p. hn-e 120 cq-]-bn-te-sd-bm-Wv. sat^m¨: 04868 232050 ®-s∏-´ ]-∏-S Im-c-Øn-\p Intem-{Km-an-\p 90 cq-] \-¬-I-Ww. sXm-Sp-]p-g: tdm-b¬ e-b¨-kv \q-dp ]-∏-S-Øn-s‚ H-cp sI-´nB¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢- s‚ hn-e-bm-h-s´ 120 cq-]-bpw. _n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ aq-∂m- km-[-\-hn-e-bpw t\m-°p-Iq-ena-Xv A-Jn-e tI-c-f sk-h≥-kv bpw I-W-°m-°p-tºmƒ em-`w \m-a-am-{X-am-sW-∂p \n¿-am-Xm^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ap-Xe-t°m-Sw sk‚ v tPm¿-Pv F-®v- °ƒ ]-d-bp-∂p.- C-tX Xp-S¿-∂p ]-∏-S-Øn¬ tN¿-°p-∂ ]-∏-SF-kv-F-kv kv-t‰-Un-b-Øn¬ °m-c-Øn-\p ]-I-cw A-e-°p 20, 21, 22 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-SØpw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 18\p Im-cw hym-]-I-am-bn D-]-tbm-Kn°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-b¿-∂nap-ºv _-‘-s∏-S-Ww. ´p-≠v.- C-Xv Kp-cp-X-c-am-b B-tcmt^m¨: 9446483587-

sXm-Sp-]p-g: ]-Øp-am-kw {]m-bap-≈ s]¨-Ip-™n-s\ N-hn-´n-∏cn-t°¬-∏n-® tI-kn¬ am-Xm-hn\v H-cp h¿-jw ITn-\X - S- h - v. Ip-´nbp-sS C-cp-ssIbpw Im-ep-I-fpw C-tX- Xp-S¿-∂v H-Sn-™n-cp-∂p. {]-Xn-bm-b am-Xm-hv I-™n°p-gn sN-º≥-πm-°¬ kp-tc-{μs‚ `m-cy _n-Pn-sb(26) sXm-Sp-]pg sk-j≥-kv P-UvP - n sI F F{_-lmw am-Xyp H-cp h¿-jw ITn\-X-S-hn-\p in-£n-®p. 2010 Pqsse 22\m-Wp kw-`h - w. `¿-Ømhn-t\m-Sp-≈ hn-tcm-[h - pw ho-´n¬ ku-I-cy-߃ Ip-d-hm-b-Xn-ep-ap≈ A-kw-Xr-]vX - n-bn¬ _n-Pn Xs‚ ]n-©p Ip-™n-s\ N-hn-´n-∏cn-t°¬-∏n-®p F-∂-Xm-bn-cp-∂p t{]m-kn-Iyq-j≥ tI-kv. ]-cn-t°‰ Ip-™n-s\ _n-Pn A-b¬ho´n¬ sIm-≠pt]m-bn In-S-Øn-b ti-jw A-hn-Sp-sØ Ip-´n-I-fmWv Ip-´n-sb ]-cn-t°¬-∏n-®-sX∂p t]m-en-kn-s\ sX-‰n-≤-cn-∏n°m-\pw-{i-an-®p. A-b¬ ho-´n-se Ip-´n-If - p-sS t]-cn¬ t]m-en-kv tI-kv c-Pn-

3

-k-Zy hn-`-h-k-ar-²-am-¡m³ ]-¨-¡-dn tX-Sn X-an-gv-\m-«n-te-¡v

]cn-]mSn

h-\w h-Ip-¸n-sâ t{]m-Â-km-l-\ [-\-k-lm-bw

kottayam/IDK

Wp-Iƒ C-t∏mƒ e-`y-a-s√-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂p. C-tXmsS h-cn-°m¿ em≥-Uv-t^m¨ sIm-≠p-h-∂v F-Iv-kv-tN-©n¬ sIm-Sp-Øv c-£-s∏-Sp-∂-Xv \nXy-kw-`-h-am-bn-´p-≠v.

t]m-epw tI-Sm-hn-√. C-Xn-\p-th≠n Im-kv-‰n-Iv tkm-U A-S-°ap-≈ {]-tXy-I cm-k-]-Zm¿-Y߃ ]m-en¬ I-e¿-Øp-∂p-≠v.Hm-W-hn-]-Wn e-£y-an-´p ]-Xn\m-bn-c-°-W-°n-\p en-‰¿ ]mem-Wv Hm-tcm {]-tZ-i-tØ-°pw H-gp-Ip-∂-Xv. a-‰p ]m-ep-I-sf At]-£n-®v hn-e-bn-epw Ip-d-hp≠v.X-an-gv-\m-´n-se tX-hm-cw, [¿a-]p-cn, sX-¶m-fn Xp-S-ßn-b ÿe-ß-fn-se ^m-ap-I-fn¬\n-∂p Sm-¶¿ tem-dn-I-fn¬ A-Xn¿-ØnI-S-∂v F-Øp-∂ C-Ø-cw ]m-epI-fp-sS ip-Nn-Xz-tam ap≥-I-cp-Xtem kzo-I-cn-°m-sX-bm-Wv ]m°nMpw a-‰pw \-S-Øp-∂-Xv.-

hym-]m-c-Øm-]-\-§-fn an-¶Â ]-cn-tim-[ sN-dp-tXm-Wn: A-d-°p-f-Øv tIm-f-d ]-S¿-∂ km-l-N-cy-Øn ¬ Pn-√m B-ÿm-\ ta-J-e-bnse hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fn¬ B-tcm-Ky-{]-h¿-Ø-I¿ an-∂¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. ]-g-In-bXpw Xp-d-∂p-h-®-Xp-am-b `-£W-]-Zm¿-Y-߃, ]m-bv-°n Mv Xnø-Xn-bpw Im-em-h-[n-bpw I-gn™-Xp-am-b `-£-W-km-[-\߃- hn¬-°p-∂-Xv X-S-™p. sse-k≥-kn-√m-Ø-Xpw ^pUv tk-^v-‰n k¿-´n-^n-°-‰v C-√mØ-Xp-am-b hym-]m-c ÿm-]-\߃-°v t\m-´nkv \¬-In. UnFw-H-bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-c-ambn-cp-∂p an-∂¬ ]-cn-tim-[-\. 23 I-S-Iƒ-°v t\m-´nkv \¬-In.Pn√-bp-sS hnhn-[ ta-J-e-Ifn¬ tIm-f-d ]-I-cp∂-Xv B-i¶- h¿-[n-∏n-°p-I-bmWv.

Thejas Epaper idukki Edition 2013-09-17  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-09-17

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you