Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

k o t t a y a m / a pi

{]-Xn-tj-[n-¨p

hntij§Ä

a-W¡me tKm-]m-e-Ir-jvW-\v tUm-Î-td-äv sNß-∂q¿: kwÿm-\ hn-Zym`ym-k ]T-\ K-th-j-W Iu¨kn¬(F≥.kn.C.B¿.Sn) Iem-hn-Zym-`ym-k dn-k¿-®v Hm-^okdpw kw-Ko-X-⁄-\pam-b aW°me tKm-]m-e-Ir-jvW-\v I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ \n∂pw kwKo-X hn-Zym-`ym-kØn-\v tUm-Œ-td-‰v e-`n®p. tUm. F sI \-ºym-cp-sSbpw tUm. sI Hm-a-\-°p-´n-bpsSbpw ta¬-t\m-´-Øn¬ tI-cf-Øn-se kv-Iq-fp-I-fn-se kwKo-X hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ {]-k-IvXn F-∂ hn-j-b-Ønem-Wv tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ K-thj-Ww \-S-Øn-bXv.

a-kv-Xn-jv¡ tcm-K hn-Z-Kv-[-cp-sS tI-c-f Nm-]v-äÀ k-t½-f-\w B-e∏pg: 63-ma-Xv C-¥y≥ a-kvXn-jv° tcm-K hn-Z-Kv-[cp-sS tI-c-f Nm-]v-‰¿ k-tΩf-\w \msf B-e-∏p-g ]-tKm-U dn-tkm¿´n¬ \-S-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\v kw-L-S\-bp-sS tI-c-f Nm-]v-‰¿ {]-kn U‚ v {]-^. tUm. Fw Un \m b¿( {io-NnØn-c Xn-cp-\mƒ C≥-kv-‰n-‰yq´v Hm-^v \yq-tdm-k-b ≥kv) k-tΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂p 10 ap-X¬ akv-Xn-jv-°-tcm-K Nn-In¬-km im-kv-{X-im-J-bn-se \q-X-\amb Nn-In¬-km co-Xn-I-sfbpw i-kv-{X-{In-b-I-sfbpw Ip-dn-®p≈- ]p-Xn-b I-≠p-]n-Sn-Ø-߃ bp-h im-kv-{X-⁄≥-am¿ A-hX-cn-∏n-°pw. D-®-bv-°v ti-jw kp-jp-av-\m \m-Un-I-fn-ep-≠mIp-∂ ap-gIƒ, A¿-_p-Z߃, ]-cnlm-c am¿-K-߃ i-kv-{X{In-b-Iƒ F-∂n-h-sb-°p-dn-®v {io-NnØn-c C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v \yq-tdm-k-b≥-kv i-kv-{X-{In-b ta-[m-hn {]-^. tUm. kp-tc-jv \m-b¿ {]_-‘w A-h-X-cn-∏n°pw. ]nbp-j {K-Ÿn-bn-se A¿-_p-Z-ß-sf-°p-dn-®v tUm. \n-jm-`-hm-\n, tUm. P-bnw-kv tPmkv, tUm. Ku-cn i¶¿, tUm. iymw kp-μ¿ ¢m-kv \-bn°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. kn hn jmPn, tUm. Fkv in-h-Ip-am¿, tUm. cq-]v N-μv ]-s¶-SpØp.

I¬-h³-j³ \m-sf I-´-∏-\: tI-c-f hn-[-h-kw-Lw Pn-√m-I¨-h≥-j≥ \m-sf I-´∏-\ ln¬-k¨ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10-\v C F-kv _n-Pn-tamƒ Fw-.-F¬. F. I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

sIm-Sn-a-cw \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv kwL-Sn-∏n® tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv kw-km-cn-°p-∂p

sN-ß-∂q¿: tI-c-f-Øn-se P-\k-aq-l-Øn-\n-S-bn¬ kzm-[o-\w D-d-∏m-°m≥ A-{I-aw \-S-Ønbm¬ a-Xn-sb-∂v G-sX-¶n-epw cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ sX-‰n-≤-cn°p-∂p-s≠-¶n¬ A-h¿ aq-V∑m-cp-sS kz¿-KØn-em-sW-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°mkv. I-gn-™ Zn-h-kw km-aq-lnhn-cp-≤¿ I-√n-t»-cn P-Mv-j-\n¬ sIm-Sn-a-cw \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v \-S-Øn-b tbm-Kw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I a-fi-ew{]-kn-U‚ v h-cp¨ a-´-bv-°¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I´-dn kp-\n¬ Ip-am¿, am-th-en-°c ]m¿-e-sa‚ v sk-{I-´-dn ko-am {io-Ip-am¿, a-t\m-Pv, Zn-eo-]v, APn kw-km-cn-®p.

"`q-c-ln-X-cn-Ãm-¯ tI-c-fw' ]-²-Xn: 2005 t]À-¡v kz-´w`q-an C-Sp-°n: kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ "`q-c-ln-X-cn-√m-Ø tI-c-fw' F-∂ kz-]v-\w km-£m-¬-°-cn°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√bn¬ 2005 t]¿-°v kz-¥-am-bn ]-´-b-`q-an A-\p-h-Zn-®p. aq-∂v sk‚ v `q-an ho-X-am-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. Pn-√-bn-se 8012 A-t]-£-I-cn¬ \n-∂v ap≥-K-W\m A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv 2005 tπm-´p-Iƒ A-\p-h-Zn-®n-cn-°p∂-Xv. Pn-√m B-ÿm-\-Øp \-S∂ \-dp-s°-Sp-∏n-\v Pn-√m I-e-IvS¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ t\-Xr-Xzw

\¬-In. F-kv cm-tP-{μ≥ Fw.F ¬.F.-, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw Sn tXm-a-kv, a-‰v Pn√m D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw km∂n-[y-Øn-em-bn-cp-∂p \-dp-s°Sp-∏v. 2015 Hm-sS tI-c-f-Øn¬ F√m-h-sc-bpw `q-an-bp-≈-h-cm-bn am-‰p-I F-∂ e-£y-tØm-sS k¿-°m¿ B-hn-jv-I-cn-® ]-≤Xn-bm-Wv "`q-c-ln-X-cn-√m-Ø tIc-fw' ]-≤-Xn. B-Zy-L-´-Øn¬ H-cp e-£w t]¿-°m-Wv kwÿm-\-Øv aq-∂v sk‚ v `q-an hoXw \¬-Ip-I. am-c-I-tcm-K-߃

sIm-≠v A-h-i-X-b-\p-`-hn-°p∂ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ, tPm-en sN-bv-Xv \n-Xy-hr-Øn-°p t]mepw ]-Ww I-s≠-Øm≥ I-gnbm-Ø A-K-Xn-Iƒ, 50 i-X-am-\Øn-e-[n-Iw Aw-K-ssh-I-ey-apf-f-h¿, hn-[-h-Iƒ, hn-hm-l-_‘w th¿-s∏-Sp-Øn-b h-\n-XIƒ, 25 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bmsX ]-´n-I-Pm-Xn {]m-Xn-\n-[yw F-∂o am-\-Z-Wv-U-߃ A-\pk-cn-®v X-øm-dm-°n-b ]-´n-I-bn ¬ \n-∂m-Wv \-dp-s°-Sp-∏v \-S∂-Xv. kn-˛-Un-‰p-am-bn tN¿-∂v

{]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b tkm^v-‰v-sh-b¿ D-]-tbm-Kn-®m-bn-cp∂p \-dp-s°-Sp-∏v. Hm-tcm Xm-eq°n-epw e-`y-am-b `q-an-bpw At]-£-I-cp-sS F-Æ-hpw A-\pk-cn-®m-Wv ÿ-ew hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. B-Zy-L-´w F-∂ \n-e-bn-emWv 2005 tπm-´p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. sXm-Sp-]p-g Xm-eq°n¬ 601, tZ-hn-Ip-fw Xm-eq°n¬ 240, ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n¬ 871, D-Sp-º≥-tNm-e Xm-eq-°n¬ 293 tπm-´p-Iƒ ho-Xw \¬-Ipw.

ap-l-½ I-½yq-Wn-än slÂ-¯v skâ-dn-\v-t\-sc km-aqln-Ihn-cp-²-cp-sS B-{I-a-Ww cm-{XnIm-e Nn-In¬-k \n¿-Ønh-®n-cn-°p-I-bmWv. B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-[n-Ir-Xcp-sS A-h-K-W-\-bm-Wv Im-c-Wsa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. Bip-]-{Xn-bp-sS hn-I-k-\-hp-ambn _-‘-s∏-´p ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°-ap-≈ sI-´n-Sw s]m-fn-®pam-‰n ]pXn-b sI-´n-Sw ]-Wnbm≥ B-dp-am-kw ap-ºv ]n Xntem-Ø-a≥ Fw. F¬.F-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂pw A-dp]-Xv e£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp∂p. F∂m¬ ]-g-b sI-´n-Sw s]m-fn-®pam-‰m≥ B-tcm-Ky h-Ip-∏v A\pa-Xn \¬-Im-Ø-Xn-\m¬ \n ¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ C-Xp-hscbpw B-cw-`n-°m≥ I-gn-™n´n√.

a-Æ-t©cn: ap-l-Ω I-Ωyq-Wn‰n sl¬-Øv sk‚-dn-\p-t\-sc km-aqln-I hn-cp-≤-cp-sS B-{Ia-Ww. I-t√-dn¬ P-\¬ •m-kpIƒ X-I¿-∂p. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. km-aqln-I hn-cp-≤-cp-sS B{I-a-W-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®p C∂-se cm-hn-se B-ip-]{Xn Po-h-\-°m¿ H.]n. _-ln-jv-Icn®p. No-s´-gp-Xm≥ X-øm-dm-hmXn-cp-∂ Po-h-\-°mcpw \m-´p-Imcp-am-bn G-sd t\-cw hm-t°-‰-ap≠mbn. kw-`-h-a-dn-™p P-\-{]Xn-\n-[n-Ifpw t]m-en-kp-sa-Øn N¿-® \S-Øn {]-iv-\w ]-cn-l-cn®-Xn-\p-ti-j-am-Wv H.]n-bp-sS {]-h¿Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n-°m≥ I-gn-™Xv. ap≥ ap-l-Ω ]-©m

b-Øv {]-knU‚ v kn sI `m-kvIc≥, hna¬-tdmbv, F¬. kn. sk-{I´-dn sP P-b-em¬, eXojv ]n N-{μ≥, I-™n-°p-gn tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw sI F≥ _m-lp-teb≥, B-ip-] {Xn hn-I-k-\-k-an-Xn-bw-Kw Fw F≥ iin, ]-©m-b-Øw-K-ß fm-b F-kv Sn d-Pn, Pn k-Xojv, sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm¨ t_mkv-tIm, ap-l-Ω Fkv. sF . A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bXv. I-gn-™ Iptd \m-fp-I-fm-bn ap-l-Ω I-ΩyqWn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-s‚ {]h¿Ø-\w Xm-fw sX‰n-b \n-ebn-em-sW-∂v B-t£-]-ap-≠v. tUm-Œ¿-am-cp-sS Ip-d-hv-aq-ew

bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

aZy-]n-¨v hm-l-\tam-Sn-¨v A-]-I-S-ap-−m¡n-b {Km-a-¸-©m-b-¯w-Kw A-d-ÌnÂ

sN-ß-∂q¿: sd-bn¬-th tÃ-j\n¬ a-Zy-]n-®v _-l-f-ap-≠m-°nb-Xn-\pw bm-{X-°m-sc-bpw DtZym-K-ÿ-sc-bpw A-k-`yw ]-d™-Xn-\pw bp-hm-hn-s\ t]menkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. sN-ß-∂q¿ F-Æ-bv-°m-Sv DØ-a-e-bn¬ hn-t\m-Zv (42) BWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tÃ-j-\n-seØn-bn-´pw C-bmƒ _-l-fw Xp-Scp-I-bpw h-\n-Xm t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-sc-b-S-°w A-k-`y-w hn-fn-°p-I-bpw P-\-en-s‚ I-ºnbn¬ X-e-bn-Sn-®v ap-dn-hp-≠m-°phm≥ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-XtXm-sS ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv°v lm-P-cm-°n. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b C-bm-sf dn-am≥ Uv sN-bv-Xp.

sN-ß-∂q¿: a-Zy-]n-®v hm-l-\tam-Sn-®v A-]-I-S-ap-≠m°nb Xn\v tIm¨-{K-kv t\-Xmhm-b {Km-a-∏-©m-b-Øw-K-sØ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ap-f°p-g {Km-a-∏-©m-b-Øv 12mw hm¿-Uv Aw-K-w ap-f°p-g Aco-°-c ap-dn-bn¬ hn-t\m-Zv `-h-\Øn¬ tKm-]n-\m-Y≥(65)s\bm-Wv sN-ß-∂q¿ {Sm-^nIv t] m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. C∂-se ssh-Io-´v \m-temsS C-bmƒ Hm-Sn-®n-cp-∂ Im¿ {In-kv-Xy≥ tImf-Pv P-Mvj-\v k-ao]-Øv Hm-t´mdn-£-bp-sS ]n-

∂n-en-Sn-®-tX m-sS-bm-Wv kw-`-hØn-\v Xp-S°w. Xp-S¿-∂v Hm-Sn-Iq-Sn-bh-sc A-k`yw ]-d-™p-sIm-≠v hm l-\w sN-ß-∂q¿ `m-K-tØ-°v Hm-Sn-®p-sIm-≠v t]mbn. \m-´pIm¿ ]n-¥p-S¿-t∏mƒ sN-ß∂q¿ K-h¨-sa‚ v sF.Sn.sF. ]-cn-k-c-tØ-°v Im¿ Hm-Sn-®v Ib-‰p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v hn-h-c-a-dn-s™ Ønb t]m-en-kv C-bm-sf A-dkv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. ]n∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-°p-I bpw sN-bvXp.

]o-U-\-¯n-\n-c-bm-b s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-hv t]m-en-kn-s\-Xn-tc tIm-S-Xn-bn A-Sn-am-en: ]o-U-\-Øn-\n-c-bmb s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv tIm-S-Xn-bn-¬ t]m-en-kn-s\-Xntc B-tcm-]-W-ß-fp-am-bn cw-KsØ-Øn-b-Xv \m-S-Io-b cw-K߃-°v h-gn-h-®p. i-\n-bm-gv-® cm-hn-se ]-Xns\m-∂-c-tbm-sS A-Sn-am-en H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXnbn-em-Wv \m-S-Io-b cw-K-߃°v km-£n-bm-b-Xv. -sh-≈n-bmgv-® A-Sn-am-en t]m-en-kv c-Pn-kv‰¿ sN-bv-X Ip-a-fn ]o-U-\-tIkn¬ C-c-bm-b s]¨-Ip-´n-bpsS am-Xm-hm-Wv A-Sn-am-en tImS-Xn-bn¬ F-Øn-b-Xv. a-Iƒ-s°Xn-tc am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø h∂-tXm-sS Xm-\pw X-s‚ Ip-Spw_-hpw s]m-Xp k-aq-l-Øn¬

A-]-am-\n-X-cm-sb-∂pw ]o-U-\ hm¿-Ø t]m-en-kv am-[y-a-߃°v tNm¿-Øn \¬-In-b-Xm-sW∂pw t]m-en-kn-s\-Xn-tc \-S-]Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´m-Wv bp-h-Xn tIm-S-Xn apdn-bn¬ I-b-dn-b-Xv. tIm-S-Xnbn¬ a-s‰m-cp tI-kv ]-cn-K-Wn°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw`-hw. tIm-S-Xn \-S-]-Sn-Iƒ \n-¿Øn h-®v bp-h-Xn-bp-sS sam-gn tI-´ ti-jw a-Pn-kv-{S-‰v ]-cm-Xnbp-am-bn t]m-en-kn-s\ k-ao-]n°m≥ \n¿-tZ-in-®p. kv-t‰-j-\nse-Øn-b bp-h-Xn t]m-en-kp-ambn kw-`-hw kw-_-‘n-®v kwkm-cn-®p. F-∂m¬ t]m-en-kpam-bn hm-t°-‰-Øn-em-b C-h¿

tÃ-j-\n¬ Ip-g-™p ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. kw-km-cn-°p-∂-Xn\n-sS t_m-[-c-ln-X-bm-bn hoW bp-h-Xn-sb t]m-en-kp-Im¿ A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. B-Xym-lnX hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n-°s∏-´ bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. an-kv-Uv tIm-fn-eq-sS ]-cn-N-b-s∏-´v {]-Wb-Øn-em-b s]¨-Ip-´n-sb Ip-afn kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hv A-hnsS hn-fn-®v h-cp-Øn ho-´n¬ sIm≠p-t]m-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bmbn-cp-s∂-∂m-Wv t]m-en-kv tIkv. A-d-kv-‰v sN-bv-X bp-hm-hns\ i-\n-bm-gv-® tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xn- tIm¨-{K-kv Im-bw-Ip-fw \n-tbm-P-I -afi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® G-IZn-\ Iymw-]v tI-{μ-a{¥n h-b-em¿ c-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p cp-∂p.

Fw.]n-bp-sS ho-«n-te-¡pÅ {]-I-S\w: hÀKo-b Im-dn-Sn-¨v a-[y-h-b-kv-I-\v tN-cn-Xn-cn-hp kr-ãn-¡m-\p-Å {iasa¶v ]-cn-¡v Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn-s‚ ]n∂n¬ kw-L-]-cn-hmc kw-L-S\-I-fm-Wp-≈-sX-∂v hy-‡amWv. F-Xn¿-∏n-s‚ i-‡n-Iƒ F-s¥√mw {]-Xn-_-‘-߃ kr-„n-®mepw \ym-bam-b A-hIm-i-ßfpw Xp-ey-\o-Xnbpw t\Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\v th-≠n-bp≈ P-\m-[n]-Xy am¿-K-ß-fn-eqsS-bp-≈ i-‡am-b {]-t£m-` k-a-c-ß-fp-am-bn ss{I-kv-X-h¿ ap-t∂m-´p-t]mh-W-sa-∂v t\-Xm°ƒ A-`y¿-Yn-®p.

B-e∏p-g: cw-K-\m-Yv an-{i I-Ωoj≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´-Xn¬ {]Xn-tj[n®v ]p-e-b¿ a-lm-k-`m t\ Xmhv ]p-∂-e {io-Ip-amdns‚ t\XrXzØn¬ tPm-kv sI amWn Fw.]n-bp-sS h-k-Xn-bn-te°v B-lzm-\w sN-bv-X {]-Xn tj-[ {]-IS-\w h¿Ko-b tN-cnXn-cn-hv kr-„n-°m-\p-≈ {i-a-amsW∂v \m-j-\¬ Z-en-Xv {In-kvXy≥ s^-U-td-j≥ tZio-b JPm-©nbpw kwÿm-\ ko-\n-

b¿ ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b F _n D-Æn {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Adn-bn®p. hnhn-[ Z-en-Xv kw-L-S-\Ifpw a-{¥n-am-cpƒ-∏-sS-bp-≈ ]e km-aq-ln-I˛cm-{„o-b t\-Xm°ƒ-°v C-Xn-\v apºpw Z-en-Xv˛ ss{I-kv-X-h Z-en-Xv ap-kv enw kw-h-c-W-sØ ]n-¥p-W®p-sI m-≠v {]-kw-K-ß fpw {]-kv-Xm-h\-Ifpw \-S-Øn-bn-´p≠v. As∂m-∂p-an√m-Ø {]-Xntj-[ {]I-S-\ ]-cn-]m-Sn C-t∏mƒ \-S-

am-\-`w-Kw: {]-Xn-¡v \m-e-c- hÀ-jw- X-S-hv

F³ sI cm-L-h³ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw kn F Ip-cy-\v k-aÀ-¸n-¨p

sXm-Sp-]p-g: G-e-∏m-d tIm-gn°m-\w F-kv-t‰-‰v c-≠mw e-bØn¬ Xm-a-kn-°p-∂ a-Wn-bpsS a-I≥ ]-´n-cm-P≥ F-∂p-hn-fn°p-∂ cm-P-s\ am-\-`w-K {i-aØn-\p \m-e-c-h¿-jw ITn-\-X-Shn-\pw 10000 cq-] ]n-g-in-£-bv°pw hn-[n-®p. sXm-Sp-]p-g A-Uo-j-\¬ s k-j≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn apl-Ω-Zv hm-kn-am-Wv in-£n-®-Xv. 2013 P-\p-h-cn 19\m-bn-cp-∂p tIkn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. tImgn-°m-\w kz-tZ-in-bm-b ho-´-Ωsb ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn am-\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-s®∂m-bn-cp-∂p tI-kv. ]o-cp-ta-Sv kn-.-sF. hn-kp {io-[¿ A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-∏-{Xw X-bm-dm-°n-b tI-kn ¬ t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n AUo-j-\¬ K-h. πo-U¿ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´-dp-am-b s_¿-Kv tPm¿-Pv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cmbn. -

1 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rm-b-¿

B-e-∏p-g: ]p-∂-{]-˛-h-b-em¿ k-a-c-tk-\m-\n-bpw kn.]n.sF. t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ F≥ sI cmL-h-s‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn G¿s∏-Sp-Øn-b an-I-® t{S-Uv bq-Wnb≥ {]-h¿-Ø-I-\p-≈ ]p-c-kvIm-cw F.sF.Sn.bp.kn. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v kn F Ip-cy\v k-a¿-∏n-®p. B-e-∏p-g N-S-bw-ap-dn kv-am-cI-Øn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w kn. ]n.sF. tZ-in-b F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-Kw Im-\w cm-tP-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn.]n.Fw. s]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw Fw F t_-_n A-hm¿-Uv k-a¿-∏-Ww \n¿h-ln-®p. kn.]n.sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰v Aw-Kw Sn ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-\p-kv-a-cW {]-`m-j-Ww \-S-Øn. B-e∏p-g Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Xn-tem-

Ø-a≥ Fw.F¬.F. {]-ap-J hy‡n-I-sf B-Z-cn-®p. kn.]n.sF. C-Sp-°n Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI in-h-cm-a≥, B-e-∏p-g Pn-√m sk-{I-´-dn kn _n N-{μ-_m-_p, Sn sP B-©-tem-kv, A-Uz. cho-{μ-Zm-kv, c-ta-i≥, k-Xy-t\i≥, A-Uz. tam-l≥-Zm-kv, tKm]m-e≥ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_‘n-®p. F≥ sI cm-L-h≥ kvam-c-I {S-Ãv sk-{I-´-dn Un ]n a[p kzm-K-Xw ]-d-™p. tUm. APn-Xm \m-b¿, B¿ X-¶-∏≥, jwkp-±o≥, s{]m^. cm-am-\-μv, ]hn-{X≥, l-cn-l-c≥ F-∂n-h-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p.A-hm¿-Uv Xp-I-bm-bn e-`n-® 10001 cq-] kn F Ip-cy≥ P-\-bp-Kw hn-I-k-\ ^-≠n-te-bv-°m-bn Pn-√m sk{I-´-dn Xn-tem-Ø-a≥ Fw.F ¬.F-bv-°v ssI-am-dn.-

sN-ß-∂q¿: Im-dn-Sn-®v a-[y-h-bkv-I-\v ]-cn-t°-‰p. ap-f-°p-g ssl-kv-Iq-fn-\p k-ao-]w X-øn ¬ ho-´n¬ Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ (hn-P-b≥ 57) B-Wv X-e-bv °v Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS ap-f°p-g-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 12Hm-sS Fw.kn. tdm-Un¬ ]n-c-f-t»-cn P-Mvj-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdmUp-h-°n¬ Im¿ \n¿-Øn-b tijw ]p-d-Øn-d-ßn-b C-bm-sf ]-

¥-fw `m-K-Øp \n-∂pw F-Øn-b Im¿ C-Sn-®p sX-dn-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ Cbm-fp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-sW∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. hn-I-emw-K sF-Iy-thZn, tI-c-fm Z-fn-Xv ]n-t∂m-° s^-U-td-j≥, tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X F-∂n-h-bp-sS kw-ÿm-\ t\-Xm-hm-Wv. ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏n-se tPm-en-bn¬ \n-∂v hn-c-an-® ti-jw ap-gp-h≥-k-a-b s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p.

B-e-¸p-g-bn-se I-\m-ep-I-fp-sS \-ho-I-c-W-¯n-\v 13 tIm-Sn: tI{µa-{´n B-e-∏pg: B-e-∏p-g-bn-se I\m-ep-Iƒ \-ho-I-cn-®v ku-μ-cy h¬I-cn-°p-∂-Xn-\m-bn tI-{μ hn-t\m-Z-k-©m-c-a-{¥m-e-bw 13 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn tI-{μ thym-a-bm-\-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ A-dnbn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS s]m-Xp-P\-]-cm-Xn ]-cn-lm-c-]-cn-]m-Snbm-b kp-Xm-cy-tI-c-f-Øn-s‚ Pn-√m-X-e sk-√n-s‚ D-Zv-Lm-S\w \-S-Ø-th-bm-Wv C-°m-cyw

]-d-™-Xv. ku-μ-cy-h-¬°-cn-® I-\m-ep-Iƒ tI-{μ-k¿-°m-cns‚ sa-Km Sq-dn-kw ]-≤-Xn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-°-s∏-´-Xm-Wv. I-\m-ep-I-fp-sS `w-Kn A-¥mcm-jv-{S \n-e-hm-c-Øn¬ D-b¿Øm-\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cn-°p-∂-Xv. C-Xv tI-c-f-Øn-s‚ {]-tXyIn-®v B-e-∏p-g-bp-sS hn-t\m-Zk-©m-c-ta-J-e-bv-°v ap-X¬°q-´mhpw. I-\m-ep-I-fn¬ t]mf \n-d-bp-∂-Xv Ku-c-h-tØm-sS-

I-W-¡p-IÄ \n-c-¯n Pn-Ãm- `-c-W-Iq-Sw; Zp-cn-Xm-izm-k Xp-I C-\n-bpw e-`y-am-¡n-bn-Ã sN-dp-tXm-Wn: Pn-√-bn-ep-≠m-b Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ Po-h\pw kz-Øpw \-jv-S-s∏-´-h¿-°mbn k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® Zp-cnXm-izm-k Xp-I-Iƒ C-\n-bpw e`n-®n-´n-s√-∂p hym-]-I-am-b ]cm-Xn D-b¿-∂p. Zp-c-¥-Øn-\n-c-bm-b-h¿-°v H-cp am-k-am-hp-tºm-gpw H-cp cq] t]m-epw {]-Jym-]n-® Zp-cn-Xmiz-k Xp-I \¬-Im-sX I-W-°pIƒ \n-c-Øn Pn-√m `-c-W-Iq-Sw ssI- s bm- g n- b p- I - b m- s W- ∂ pw B-t£-]-ap-b¿-∂p. Pn-√-bn-ep≠m-b Zp-c-¥-sØ-Xp-S¿-∂v ÿ n-Xn-K-Xn-Iƒ hn-e-bn-cp-Øm-≥ dh-\yq a-{¥n-bpw P-e-hn-`-h- a{¥n-bpw ]-e-X-h-W I-e-Iv -S-td‰n¬ tbm-Kw hn-fn-®p-tN¿-Øn-cp∂p. Iq-Sm-sX Pn-√m -I-e-Iv-S-dp-

sS A-[y-£-X-bn¬ Fw.--F¬.F-am-cpw {Xn-X-e ]-©m-b-Øv {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-Ip-∏p-X-e DtZym-K-ÿ-cpw ]-s¶-Sp-Ø \n-ch-[n tbm-K-ß-fpw Iq-Sn. Cu Ah-tem-I-\ tbm-K-Øn-se-√mw Hm-tcm hn-`m-K-Øn-ep-ap-≈ \mi-\-jv-S-ß-fp-sS A-hy-‡-am-b I-W-°p-Iƒ am-{Xw \n-c-Øn DtZym-K-ÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw ]n-cn-™p. - -H-Sp-hn¬ C-Xn¬ d-h-\yq, P-e-hn-`-h a-{¥n-am¿ tN¿-∂p hnfn-®p tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ 211.17 tIm-Sn cq-]-bp-sS \-jv-Sw Pn-√-bv-°p-≠m-b-Xm-bn tc-Js∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn. Pn-√-bn ¬ 22 t]¿ a-cn-®-Xm-bpw 35.-80 tIm-Sn-bp-sS Ir-jn \m-i-hpw 58. 75 tIm-Sn s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-

∏n-\pw tZ-io-b ]m-X-Iƒ-°v 89 tIm-Sn-bp-sS \-jv-S-hpw {Km-ao-W tdm-Up-Iƒ-°pw \-K-c-]-cn-[n-bnep-≈ tdm-Up-Iƒ-°pw tN¿-Øv 92 tIm-Sn-bpw 10.97 tIm-Sn-bp-sS ho-Sp-I-fp-sS \m-i-hpw h-f¿-Øpar-K-߃-°p-am-{Xw 20.13 tIm-Sncq-]-bpw P-e-tk-N-\ h-Ip-∏n-\v 50 tIm-Sn-tbm-fw cp-]-bpw \-jvSw I-W-°m-°n-bn-´p-≠v. Cu IW-°p-Iƒ X-s∂ A-]q¿-W-amsW-∂pw Iq-Sp-X¬ \-jv-S-ß-fpsS I-W-°p-Iƒ C-\n-bpw e-`n°m-\p-s≠-∂pw d-h-\yq a-{¥n tbm-K-Øn¬ k-Ω-Xn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w]n-te-bv-°v am-‰n-∏m¿-∏n-®n-´p-≈h-cn¬- H-cp Ip-Spw-_-Øn-\v 2000 cq-] ho-Xw A-Sn-b-¥-c k-lmbw \¬-Ip-sa-∂v {]-Jym-]n-®n-cp-

s∂-¶n-epw H-cp cq-]-t]m-epw B¿-°pw e-`n-®n-´n-s√-∂p ]-dbp-∂p. {]-Ir-Xn-t£m-`-Øn¬ acn-®-h-cp-sS B-{in-X¿-°v 4 e£w cq-] \¬-Ip-sa-∂ {]-Jym]-\-ap-≠m-sb-¶n-epw Pn-√m- Bÿm-\ ta-J-e-bn¬ am-{Xw a-cW-a-S-™ A-©p-t]¿-°v Fw.F¬.-F. t\-cn-´v \¬-In-b Xm¬°m-en-I k-lm-b-am-b 10000 cq]-am-{X-am-Wv C-tX-h-sc e-`n-® B-izm-k Xp-I a-‰p Pn-√-I-fn-se Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-bn ¬ Zp-c¥-߃ G-‰p-hm-ßn-b-h¿-°v B-izm-k-Xp-I-Iƒ e-`n-®-t∏ mƒ Pn-√-bn¬ I-W-°p-Iƒ \n-cØn X-e-bq-cm-\p-≈ {i-a-am-Wv Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw \-S-Øp-∂-sX∂m-Wp \m-´p-Im-cp-sS- B-tcm-]Ww.

bm-Wv Im-Wp-∂-Xv. I-S-ep-am-bn I-\m-ep-I-sf _-‘-s∏-Sp-Øm ≥ I-gn-™m¬ C-Xn-\p ]-cn-lmc-am-hpw. Im-b-en¬ ip-≤-P-e-ap-≈ k-a-b-Øm-Wv t]m-f \n-d-bp-∂Xv. I¿-j-I¿-°v tZm-j-am-hp-∂ X-c-Øn-em-h-cp-Xv ]-≤-Xn. I\m¬ \-ho-I-c-W-Øn-\v B-hiy-am-b F-√m k-lm-b-ß-fpw Sq-dn-kw a-{¥m-e-b-Øn¬ \n-∂v tNm-Zn-®p hm-ßp-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p.-

CSn-an¶-en- sXm-gn-epd-¸v ]²-Xn sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v ]-cn-¡v sIm-Spa¨: C∂-se D≠m-b i-‡am-b a-g-s°m-∏w D≠m-b C-Sn-an-∂-en¬ sXm-gn-epd-∏v ]≤-Xn-bn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂ sXmgn-em-fn-Iƒ-°v ]-cn-t°‰p. A-Sq¿˛ C-f-a-Æq¿ ]p-X-¶-cNm-∏m-en-bn¬ sN-dp-\n-e-Øn¬ Nn-∂-Ω (58), sN-dp-\n-e-Øn¬ B-\-μ-`-h-\-Øn¬ cm-Pn (38), N-cp-hp-f-bn¬ an-\n(38), N-cp-hnf-bn¬ km-hn-{Xn(58) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C∂-se aq-t∂m-sS-bm-Wv kw`-hw sIm-Sp-W-a¨ ]qX-¶c tdm-Un¬ Im-Sp sX-fn-®p sIm≠n- c n- ° p- ∂ - X n- \ n- s S- b m- b n- c p∂p C-h¿-°v an-∂-te-‰-Xv. D-S≥ X-s∂ \m-´p-Im¿ Nm-btem-Sp-≈- kz-Im-cy- sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p.

tIm¬-{K-Ên-sâ km-¼-¯n-I-\bw hninjvT -tk-h-\-¯n-\v A-hmÀ-Uv t\Sn-b cm-Py-s¯ X-IÀ-¨-bn-te-¡v Unshn-sh.Fk v-.]n¡ v k-en-sk v-sI-b]³j³ If n¬ tPmNø pm-bn-cp- Sn-s‚-bpw tI-c-f-Øn-se-bpw hnIpa f n: i nj v T tkh \ Ø n\ v \-bn-¡p¶p: Fw.F-Â.F. A-hm¿-Uv hm-ßn-b Un-ssh.-F- ∂p. aq-∂p ]-Xn-‰m-≠-sØ kp- hn-[ `m-K-ß-fn¬ _n-\m-an-I-fp-

sIm-√-Øv in-lm-_v X-߃ ^u-t≠-j≥ kw-L-Sn-∏n-® ku-Øv tI-c-f l-÷vIymw-]v kw-ÿm-\ l-÷v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ tIm-´p-a-e _m-∏p- ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

cm-a-¶cn: C-¥y≥ cq-]-bp-sS AtX A-h-ÿ-bm-Wv C-t∏mƒ C¥y≥ \m-j-W¬ tIm¨-{K-knt‚-sX-∂v tXma-kv Nm-≠n Fw. F¬.F. A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm ¨{K ns‚ kmº-ØnI \bw cmPysØ XI¿®bnte°v \ bn-°p∂psh∂pw At±-lw ]d™p. F≥.kn.]n Ip-´-\m-Sv \ntbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n® t\-Xr-Xz Iymw-]v D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I-afi-ew {]-knU‚ v jm-Pn tXm-´p-I-S-

hn¬ A-[y-£-X h-ln®p. kw ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-amcmb kp¬-^n-°¿ a-bq cn, ap-c-fo[-c≥, AUz.lm-an-Zv, k-t¥mjv Ip-am¿, AUz. I-e-hq¿ hn-Pb-Ip-am¿, AUz. ap-Po-_v d-lv am≥, thWp-tKm-]m ¬, Ir-jvW-Ip-am¿,jm-P-lm-≥, k-aZv, A-Uz. tdmtPm tPm-k^v, jo_m Im¿-Øn-tIb≥,Fw tkm a≥, B-eo-kv tPm-kn, kp-temN-\ Xºn, _n≥-kn jm _p, tKm-]n, _n-μp k-t¥ mjv, a-Wn°p-´≥, tkm-a-ti-J-c≥ \mb¿, D-Æn F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

kv-.-]n-sb hn-c-an-°p-∂-Xn-s‚ Xte-Zn-h-kw k-kv-s]≥Uv sN-bvXp. X-an-gv-\m-´n-se tX-\n Pn-√-bnse D-Ø-am-]-f-bw Unssh-.-Fkv-.-]n. Fw F-®v _n Ãm-≥-en-s\bm-Wv X-an-gv-\m-Sv Un.-Pn.-]n. kkv-s]≥Uv sN-bv-X-Xv. 34 h¿-jw ap-ºm-Wv k-_v- C≥-s]-Œ-dm-b Fw F-®v _n Ãm-≥-en- t]m-en-kv tk-\-bn¬ tN-cp-∂-Xv. H-cp h¿jw H-gn-sI 33 h¿-j-°m-ew DØ-a-]m-f-bw k-∫v-Un-hn-j\n¬-Ø-s∂ F-kv-.sF., knsF. Dƒ-s∏-sS-bp-≈ X-ÿn-I-

Xy¿-l-tk-h-\-Øn-\v 2011¬ Xan-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-Xbn¬ \n-∂pw D-Ø-a¿ Km-μn Ahm¿-Uv Ãm-≥-en- G-‰p-hm-ßn-bncp-∂p. Iq-Sm-sX X-an-gv-\m-´n-se G-‰-hpw an-I-®v t]m-enkv Hm-^ nk¿ F-∂-\n-e-bn¬ tI-{μ-k¿°m-cn-s‚ A-hm¿-Upw Ãm≥-en I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p. Aw-KoIm-cw I-c-ÿ-am-°n-sb-¶n-epw Ãm≥-en-s‚ Hu-tZym-Kn-I Po-hnXw \n-b-a hn-cp-≤-am-bn-cp-∂p-sh∂m-Wv t]m-en-kv tk-\-bv-°p e`n-® hn-h-cw. Cu D-tZym-K-ÿ≥ -A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn X-an-gv-\m-

sS t]-cn¬ kz-Øp kw-_-‘n-®Xm-bn X-an-g-v\m-Sv kn _n kn-sF Un I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. Iq-SmsX a-W¬ I-S-Øpƒ-s∏-sS-bp≈-h-bv-°v C-bmƒ H-Øm-i sNbv-X-Xm-bpw c-l-kym-t\z-j-WØn-\v hn-h-cw e-`n-®n-cp-∂p. C-∂-se t]m-enkv k¿-hokn¬ \n-∂pw hn-c-an-°m-\n-cns°-bm-Wv kv-‰m-≥-en-sb tX-Sn k-kv-s]≥-j≥ D-Ø-c-hv F-Ønb-Xv. X-an-gv-\m-´n-se hn-h-c-߃ A-dn-bp-∂-Xn-\v Cu D-tZym-Kÿ-s\-bm-Wv tI-c-fm t]m-en-kv Iq-Sp-X¬ B-{i-bn-®n-cp-∂-Xv.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

{]-Xn-tj-[n-¨p

hntij§Ä

a-W¡me tKm-]m-e-Ir-jvW-\v tUm-Î-td-äv sNß-∂q¿: kwÿm-\ hn-Zym`ym-k ]T-\ K-th-j-W Iu¨kn¬(F≥.kn.C.B¿.Sn) Iem-hn-Zym-`ym-k dn-k¿-®v Hm-^okdpw kw-Ko-X-⁄-\pam-b aW°me tKm-]m-e-Ir-jvW-\v I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ \n∂pw kwKo-X hn-Zym-`ym-kØn-\v tUm-Œ-td-‰v e-`n®p. tUm. F sI \-ºym-cp-sSbpw tUm. sI Hm-a-\-°p-´n-bpsSbpw ta¬-t\m-´-Øn¬ tI-cf-Øn-se kv-Iq-fp-I-fn-se kwKo-X hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ {]-k-IvXn F-∂ hn-j-b-Ønem-Wv tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ K-thj-Ww \-S-Øn-bXv.

a-kv-Xn-jv¡ tcm-K hn-Z-Kv-[-cp-sS tI-c-f Nm-]v-äÀ k-t½-f-\w B-e∏pg: 63-ma-Xv C-¥y≥ a-kvXn-jv° tcm-K hn-Z-Kv-[cp-sS tI-c-f Nm-]v-‰¿ k-tΩf-\w \msf B-e-∏p-g ]-tKm-U dn-tkm¿´n¬ \-S-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\v kw-L-S\-bp-sS tI-c-f Nm-]v-‰¿ {]-kn U‚ v {]-^. tUm. Fw Un \m b¿( {io-NnØn-c Xn-cp-\mƒ C≥-kv-‰n-‰yq´v Hm-^v \yq-tdm-k-b ≥kv) k-tΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂p 10 ap-X¬ akv-Xn-jv-°-tcm-K Nn-In¬-km im-kv-{X-im-J-bn-se \q-X-\amb Nn-In¬-km co-Xn-I-sfbpw i-kv-{X-{In-b-I-sfbpw Ip-dn-®p≈- ]p-Xn-b I-≠p-]n-Sn-Ø-߃ bp-h im-kv-{X-⁄≥-am¿ A-hX-cn-∏n-°pw. D-®-bv-°v ti-jw kp-jp-av-\m \m-Un-I-fn-ep-≠mIp-∂ ap-gIƒ, A¿-_p-Z߃, ]-cnlm-c am¿-K-߃ i-kv-{X{In-b-Iƒ F-∂n-h-sb-°p-dn-®v {io-NnØn-c C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v \yq-tdm-k-b≥-kv i-kv-{X-{In-b ta-[m-hn {]-^. tUm. kp-tc-jv \m-b¿ {]_-‘w A-h-X-cn-∏n°pw. ]nbp-j {K-Ÿn-bn-se A¿-_p-Z-ß-sf-°p-dn-®v tUm. \n-jm-`-hm-\n, tUm. P-bnw-kv tPmkv, tUm. Ku-cn i¶¿, tUm. iymw kp-μ¿ ¢m-kv \-bn°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. kn hn jmPn, tUm. Fkv in-h-Ip-am¿, tUm. cq-]v N-μv ]-s¶-SpØp.

I¬-h³-j³ \m-sf I-´-∏-\: tI-c-f hn-[-h-kw-Lw Pn-√m-I¨-h≥-j≥ \m-sf I-´∏-\ ln¬-k¨ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10-\v C F-kv _n-Pn-tamƒ Fw-.-F¬. F. I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

sIm-Sn-a-cw \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv kwL-Sn-∏n® tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv kw-km-cn-°p-∂p

sN-ß-∂q¿: tI-c-f-Øn-se P-\k-aq-l-Øn-\n-S-bn¬ kzm-[o-\w D-d-∏m-°m≥ A-{I-aw \-S-Ønbm¬ a-Xn-sb-∂v G-sX-¶n-epw cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ sX-‰n-≤-cn°p-∂p-s≠-¶n¬ A-h¿ aq-V∑m-cp-sS kz¿-KØn-em-sW-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°mkv. I-gn-™ Zn-h-kw km-aq-lnhn-cp-≤¿ I-√n-t»-cn P-Mv-j-\n¬ sIm-Sn-a-cw \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v \-S-Øn-b tbm-Kw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I a-fi-ew{]-kn-U‚ v h-cp¨ a-´-bv-°¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I´-dn kp-\n¬ Ip-am¿, am-th-en-°c ]m¿-e-sa‚ v sk-{I-´-dn ko-am {io-Ip-am¿, a-t\m-Pv, Zn-eo-]v, APn kw-km-cn-®p.

"`q-c-ln-X-cn-Ãm-¯ tI-c-fw' ]-²-Xn: 2005 t]À-¡v kz-´w`q-an C-Sp-°n: kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ "`q-c-ln-X-cn-√m-Ø tI-c-fw' F-∂ kz-]v-\w km-£m-¬-°-cn°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√bn¬ 2005 t]¿-°v kz-¥-am-bn ]-´-b-`q-an A-\p-h-Zn-®p. aq-∂v sk‚ v `q-an ho-X-am-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. Pn-√-bn-se 8012 A-t]-£-I-cn¬ \n-∂v ap≥-K-W\m A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv 2005 tπm-´p-Iƒ A-\p-h-Zn-®n-cn-°p∂-Xv. Pn-√m B-ÿm-\-Øp \-S∂ \-dp-s°-Sp-∏n-\v Pn-√m I-e-IvS¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ t\-Xr-Xzw

\¬-In. F-kv cm-tP-{μ≥ Fw.F ¬.F.-, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw Sn tXm-a-kv, a-‰v Pn√m D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw km∂n-[y-Øn-em-bn-cp-∂p \-dp-s°Sp-∏v. 2015 Hm-sS tI-c-f-Øn¬ F√m-h-sc-bpw `q-an-bp-≈-h-cm-bn am-‰p-I F-∂ e-£y-tØm-sS k¿-°m¿ B-hn-jv-I-cn-® ]-≤Xn-bm-Wv "`q-c-ln-X-cn-√m-Ø tIc-fw' ]-≤-Xn. B-Zy-L-´-Øn¬ H-cp e-£w t]¿-°m-Wv kwÿm-\-Øv aq-∂v sk‚ v `q-an hoXw \¬-Ip-I. am-c-I-tcm-K-߃

sIm-≠v A-h-i-X-b-\p-`-hn-°p∂ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ, tPm-en sN-bv-Xv \n-Xy-hr-Øn-°p t]mepw ]-Ww I-s≠-Øm≥ I-gnbm-Ø A-K-Xn-Iƒ, 50 i-X-am-\Øn-e-[n-Iw Aw-K-ssh-I-ey-apf-f-h¿, hn-[-h-Iƒ, hn-hm-l-_‘w th¿-s∏-Sp-Øn-b h-\n-XIƒ, 25 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bmsX ]-´n-I-Pm-Xn {]m-Xn-\n-[yw F-∂o am-\-Z-Wv-U-߃ A-\pk-cn-®v X-øm-dm-°n-b ]-´n-I-bn ¬ \n-∂m-Wv \-dp-s°-Sp-∏v \-S∂-Xv. kn-˛-Un-‰p-am-bn tN¿-∂v

{]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b tkm^v-‰v-sh-b¿ D-]-tbm-Kn-®m-bn-cp∂p \-dp-s°-Sp-∏v. Hm-tcm Xm-eq°n-epw e-`y-am-b `q-an-bpw At]-£-I-cp-sS F-Æ-hpw A-\pk-cn-®m-Wv ÿ-ew hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. B-Zy-L-´w F-∂ \n-e-bn-emWv 2005 tπm-´p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. sXm-Sp-]p-g Xm-eq°n¬ 601, tZ-hn-Ip-fw Xm-eq°n¬ 240, ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n¬ 871, D-Sp-º≥-tNm-e Xm-eq-°n¬ 293 tπm-´p-Iƒ ho-Xw \¬-Ipw.

ap-l-½ I-½yq-Wn-än slÂ-¯v skâ-dn-\v-t\-sc km-aqln-Ihn-cp-²-cp-sS B-{I-a-Ww cm-{XnIm-e Nn-In¬-k \n¿-Ønh-®n-cn-°p-I-bmWv. B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-[n-Ir-Xcp-sS A-h-K-W-\-bm-Wv Im-c-Wsa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. Bip-]-{Xn-bp-sS hn-I-k-\-hp-ambn _-‘-s∏-´p ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°-ap-≈ sI-´n-Sw s]m-fn-®pam-‰n ]pXn-b sI-´n-Sw ]-Wnbm≥ B-dp-am-kw ap-ºv ]n Xntem-Ø-a≥ Fw. F¬.F-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂pw A-dp]-Xv e£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp∂p. F∂m¬ ]-g-b sI-´n-Sw s]m-fn-®pam-‰m≥ B-tcm-Ky h-Ip-∏v A\pa-Xn \¬-Im-Ø-Xn-\m¬ \n ¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ C-Xp-hscbpw B-cw-`n-°m≥ I-gn-™n´n√.

a-Æ-t©cn: ap-l-Ω I-Ωyq-Wn‰n sl¬-Øv sk‚-dn-\p-t\-sc km-aqln-I hn-cp-≤-cp-sS B-{Ia-Ww. I-t√-dn¬ P-\¬ •m-kpIƒ X-I¿-∂p. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. km-aqln-I hn-cp-≤-cp-sS B{I-a-W-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®p C∂-se cm-hn-se B-ip-]{Xn Po-h-\-°m¿ H.]n. _-ln-jv-Icn®p. No-s´-gp-Xm≥ X-øm-dm-hmXn-cp-∂ Po-h-\-°mcpw \m-´p-Imcp-am-bn G-sd t\-cw hm-t°-‰-ap≠mbn. kw-`-h-a-dn-™p P-\-{]Xn-\n-[n-Ifpw t]m-en-kp-sa-Øn N¿-® \S-Øn {]-iv-\w ]-cn-l-cn®-Xn-\p-ti-j-am-Wv H.]n-bp-sS {]-h¿Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n-°m≥ I-gn-™Xv. ap≥ ap-l-Ω ]-©m

b-Øv {]-knU‚ v kn sI `m-kvIc≥, hna¬-tdmbv, F¬. kn. sk-{I´-dn sP P-b-em¬, eXojv ]n N-{μ≥, I-™n-°p-gn tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw sI F≥ _m-lp-teb≥, B-ip-] {Xn hn-I-k-\-k-an-Xn-bw-Kw Fw F≥ iin, ]-©m-b-Øw-K-ß fm-b F-kv Sn d-Pn, Pn k-Xojv, sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm¨ t_mkv-tIm, ap-l-Ω Fkv. sF . A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bXv. I-gn-™ Iptd \m-fp-I-fm-bn ap-l-Ω I-ΩyqWn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-s‚ {]h¿Ø-\w Xm-fw sX‰n-b \n-ebn-em-sW-∂v B-t£-]-ap-≠v. tUm-Œ¿-am-cp-sS Ip-d-hv-aq-ew

bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

aZy-]n-¨v hm-l-\tam-Sn-¨v A-]-I-S-ap-−m¡n-b {Km-a-¸-©m-b-¯w-Kw A-d-ÌnÂ

sN-ß-∂q¿: sd-bn¬-th tÃ-j\n¬ a-Zy-]n-®v _-l-f-ap-≠m-°nb-Xn-\pw bm-{X-°m-sc-bpw DtZym-K-ÿ-sc-bpw A-k-`yw ]-d™-Xn-\pw bp-hm-hn-s\ t]menkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. sN-ß-∂q¿ F-Æ-bv-°m-Sv DØ-a-e-bn¬ hn-t\m-Zv (42) BWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tÃ-j-\n-seØn-bn-´pw C-bmƒ _-l-fw Xp-Scp-I-bpw h-\n-Xm t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-sc-b-S-°w A-k-`y-w hn-fn-°p-I-bpw P-\-en-s‚ I-ºnbn¬ X-e-bn-Sn-®v ap-dn-hp-≠m-°phm≥ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-XtXm-sS ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv°v lm-P-cm-°n. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b C-bm-sf dn-am≥ Uv sN-bv-Xp.

sN-ß-∂q¿: a-Zy-]n-®v hm-l-\tam-Sn-®v A-]-I-S-ap-≠m°nb Xn\v tIm¨-{K-kv t\-Xmhm-b {Km-a-∏-©m-b-Øw-K-sØ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ap-f°p-g {Km-a-∏-©m-b-Øv 12mw hm¿-Uv Aw-K-w ap-f°p-g Aco-°-c ap-dn-bn¬ hn-t\m-Zv `-h-\Øn¬ tKm-]n-\m-Y≥(65)s\bm-Wv sN-ß-∂q¿ {Sm-^nIv t] m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. C∂-se ssh-Io-´v \m-temsS C-bmƒ Hm-Sn-®n-cp-∂ Im¿ {In-kv-Xy≥ tImf-Pv P-Mvj-\v k-ao]-Øv Hm-t´mdn-£-bp-sS ]n-

∂n-en-Sn-®-tX m-sS-bm-Wv kw-`-hØn-\v Xp-S°w. Xp-S¿-∂v Hm-Sn-Iq-Sn-bh-sc A-k`yw ]-d-™p-sIm-≠v hm l-\w sN-ß-∂q¿ `m-K-tØ-°v Hm-Sn-®p-sIm-≠v t]mbn. \m-´pIm¿ ]n-¥p-S¿-t∏mƒ sN-ß∂q¿ K-h¨-sa‚ v sF.Sn.sF. ]-cn-k-c-tØ-°v Im¿ Hm-Sn-®v Ib-‰p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v hn-h-c-a-dn-s™ Ønb t]m-en-kv C-bm-sf A-dkv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. ]n∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-°p-I bpw sN-bvXp.

]o-U-\-¯n-\n-c-bm-b s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-hv t]m-en-kn-s\-Xn-tc tIm-S-Xn-bn A-Sn-am-en: ]o-U-\-Øn-\n-c-bmb s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv tIm-S-Xn-bn-¬ t]m-en-kn-s\-Xntc B-tcm-]-W-ß-fp-am-bn cw-KsØ-Øn-b-Xv \m-S-Io-b cw-K߃-°v h-gn-h-®p. i-\n-bm-gv-® cm-hn-se ]-Xns\m-∂-c-tbm-sS A-Sn-am-en H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXnbn-em-Wv \m-S-Io-b cw-K-߃°v km-£n-bm-b-Xv. -sh-≈n-bmgv-® A-Sn-am-en t]m-en-kv c-Pn-kv‰¿ sN-bv-X Ip-a-fn ]o-U-\-tIkn¬ C-c-bm-b s]¨-Ip-´n-bpsS am-Xm-hm-Wv A-Sn-am-en tImS-Xn-bn¬ F-Øn-b-Xv. a-Iƒ-s°Xn-tc am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø h∂-tXm-sS Xm-\pw X-s‚ Ip-Spw_-hpw s]m-Xp k-aq-l-Øn¬

A-]-am-\n-X-cm-sb-∂pw ]o-U-\ hm¿-Ø t]m-en-kv am-[y-a-߃°v tNm¿-Øn \¬-In-b-Xm-sW∂pw t]m-en-kn-s\-Xn-tc \-S-]Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´m-Wv bp-h-Xn tIm-S-Xn apdn-bn¬ I-b-dn-b-Xv. tIm-S-Xnbn¬ a-s‰m-cp tI-kv ]-cn-K-Wn°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw`-hw. tIm-S-Xn \-S-]-Sn-Iƒ \n-¿Øn h-®v bp-h-Xn-bp-sS sam-gn tI-´ ti-jw a-Pn-kv-{S-‰v ]-cm-Xnbp-am-bn t]m-en-kn-s\ k-ao-]n°m≥ \n¿-tZ-in-®p. kv-t‰-j-\nse-Øn-b bp-h-Xn t]m-en-kp-ambn kw-`-hw kw-_-‘n-®v kwkm-cn-®p. F-∂m¬ t]m-en-kpam-bn hm-t°-‰-Øn-em-b C-h¿

tÃ-j-\n¬ Ip-g-™p ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. kw-km-cn-°p-∂-Xn\n-sS t_m-[-c-ln-X-bm-bn hoW bp-h-Xn-sb t]m-en-kp-Im¿ A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. B-Xym-lnX hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n-°s∏-´ bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. an-kv-Uv tIm-fn-eq-sS ]-cn-N-b-s∏-´v {]-Wb-Øn-em-b s]¨-Ip-´n-sb Ip-afn kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hv A-hnsS hn-fn-®v h-cp-Øn ho-´n¬ sIm≠p-t]m-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bmbn-cp-s∂-∂m-Wv t]m-en-kv tIkv. A-d-kv-‰v sN-bv-X bp-hm-hns\ i-\n-bm-gv-® tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xn- tIm¨-{K-kv Im-bw-Ip-fw \n-tbm-P-I -afi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® G-IZn-\ Iymw-]v tI-{μ-a{¥n h-b-em¿ c-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p cp-∂p.

Fw.]n-bp-sS ho-«n-te-¡pÅ {]-I-S\w: hÀKo-b Im-dn-Sn-¨v a-[y-h-b-kv-I-\v tN-cn-Xn-cn-hp kr-ãn-¡m-\p-Å {iasa¶v ]-cn-¡v Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn-s‚ ]n∂n¬ kw-L-]-cn-hmc kw-L-S\-I-fm-Wp-≈-sX-∂v hy-‡amWv. F-Xn¿-∏n-s‚ i-‡n-Iƒ F-s¥√mw {]-Xn-_-‘-߃ kr-„n-®mepw \ym-bam-b A-hIm-i-ßfpw Xp-ey-\o-Xnbpw t\Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\v th-≠n-bp≈ P-\m-[n]-Xy am¿-K-ß-fn-eqsS-bp-≈ i-‡am-b {]-t£m-` k-a-c-ß-fp-am-bn ss{I-kv-X-h¿ ap-t∂m-´p-t]mh-W-sa-∂v t\-Xm°ƒ A-`y¿-Yn-®p.

B-e∏p-g: cw-K-\m-Yv an-{i I-Ωoj≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´-Xn¬ {]Xn-tj[n®v ]p-e-b¿ a-lm-k-`m t\ Xmhv ]p-∂-e {io-Ip-amdns‚ t\XrXzØn¬ tPm-kv sI amWn Fw.]n-bp-sS h-k-Xn-bn-te°v B-lzm-\w sN-bv-X {]-Xn tj-[ {]-IS-\w h¿Ko-b tN-cnXn-cn-hv kr-„n-°m-\p-≈ {i-a-amsW∂v \m-j-\¬ Z-en-Xv {In-kvXy≥ s^-U-td-j≥ tZio-b JPm-©nbpw kwÿm-\ ko-\n-

b¿ ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b F _n D-Æn {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Adn-bn®p. hnhn-[ Z-en-Xv kw-L-S-\Ifpw a-{¥n-am-cpƒ-∏-sS-bp-≈ ]e km-aq-ln-I˛cm-{„o-b t\-Xm°ƒ-°v C-Xn-\v apºpw Z-en-Xv˛ ss{I-kv-X-h Z-en-Xv ap-kv enw kw-h-c-W-sØ ]n-¥p-W®p-sI m-≠v {]-kw-K-ß fpw {]-kv-Xm-h\-Ifpw \-S-Øn-bn-´p≠v. As∂m-∂p-an√m-Ø {]-Xntj-[ {]I-S-\ ]-cn-]m-Sn C-t∏mƒ \-S-

am-\-`w-Kw: {]-Xn-¡v \m-e-c- hÀ-jw- X-S-hv

F³ sI cm-L-h³ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw kn F Ip-cy-\v k-aÀ-¸n-¨p

sXm-Sp-]p-g: G-e-∏m-d tIm-gn°m-\w F-kv-t‰-‰v c-≠mw e-bØn¬ Xm-a-kn-°p-∂ a-Wn-bpsS a-I≥ ]-´n-cm-P≥ F-∂p-hn-fn°p-∂ cm-P-s\ am-\-`w-K {i-aØn-\p \m-e-c-h¿-jw ITn-\-X-Shn-\pw 10000 cq-] ]n-g-in-£-bv°pw hn-[n-®p. sXm-Sp-]p-g A-Uo-j-\¬ s k-j≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn apl-Ω-Zv hm-kn-am-Wv in-£n-®-Xv. 2013 P-\p-h-cn 19\m-bn-cp-∂p tIkn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. tImgn-°m-\w kz-tZ-in-bm-b ho-´-Ωsb ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn am-\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-s®∂m-bn-cp-∂p tI-kv. ]o-cp-ta-Sv kn-.-sF. hn-kp {io-[¿ A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-∏-{Xw X-bm-dm-°n-b tI-kn ¬ t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n AUo-j-\¬ K-h. πo-U¿ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´-dp-am-b s_¿-Kv tPm¿-Pv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cmbn. -

1 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rm-b-¿

B-e-∏p-g: ]p-∂-{]-˛-h-b-em¿ k-a-c-tk-\m-\n-bpw kn.]n.sF. t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ F≥ sI cmL-h-s‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn G¿s∏-Sp-Øn-b an-I-® t{S-Uv bq-Wnb≥ {]-h¿-Ø-I-\p-≈ ]p-c-kvIm-cw F.sF.Sn.bp.kn. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v kn F Ip-cy\v k-a¿-∏n-®p. B-e-∏p-g N-S-bw-ap-dn kv-am-cI-Øn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w kn. ]n.sF. tZ-in-b F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-Kw Im-\w cm-tP-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn.]n.Fw. s]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw Fw F t_-_n A-hm¿-Uv k-a¿-∏-Ww \n¿h-ln-®p. kn.]n.sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰v Aw-Kw Sn ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-\p-kv-a-cW {]-`m-j-Ww \-S-Øn. B-e∏p-g Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Xn-tem-

Ø-a≥ Fw.F¬.F. {]-ap-J hy‡n-I-sf B-Z-cn-®p. kn.]n.sF. C-Sp-°n Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI in-h-cm-a≥, B-e-∏p-g Pn-√m sk-{I-´-dn kn _n N-{μ-_m-_p, Sn sP B-©-tem-kv, A-Uz. cho-{μ-Zm-kv, c-ta-i≥, k-Xy-t\i≥, A-Uz. tam-l≥-Zm-kv, tKm]m-e≥ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_‘n-®p. F≥ sI cm-L-h≥ kvam-c-I {S-Ãv sk-{I-´-dn Un ]n a[p kzm-K-Xw ]-d-™p. tUm. APn-Xm \m-b¿, B¿ X-¶-∏≥, jwkp-±o≥, s{]m^. cm-am-\-μv, ]hn-{X≥, l-cn-l-c≥ F-∂n-h-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p.A-hm¿-Uv Xp-I-bm-bn e-`n-® 10001 cq-] kn F Ip-cy≥ P-\-bp-Kw hn-I-k-\ ^-≠n-te-bv-°m-bn Pn-√m sk{I-´-dn Xn-tem-Ø-a≥ Fw.F ¬.F-bv-°v ssI-am-dn.-

sN-ß-∂q¿: Im-dn-Sn-®v a-[y-h-bkv-I-\v ]-cn-t°-‰p. ap-f-°p-g ssl-kv-Iq-fn-\p k-ao-]w X-øn ¬ ho-´n¬ Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ (hn-P-b≥ 57) B-Wv X-e-bv °v Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS ap-f°p-g-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 12Hm-sS Fw.kn. tdm-Un¬ ]n-c-f-t»-cn P-Mvj-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdmUp-h-°n¬ Im¿ \n¿-Øn-b tijw ]p-d-Øn-d-ßn-b C-bm-sf ]-

¥-fw `m-K-Øp \n-∂pw F-Øn-b Im¿ C-Sn-®p sX-dn-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ Cbm-fp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-sW∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. hn-I-emw-K sF-Iy-thZn, tI-c-fm Z-fn-Xv ]n-t∂m-° s^-U-td-j≥, tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X F-∂n-h-bp-sS kw-ÿm-\ t\-Xm-hm-Wv. ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏n-se tPm-en-bn¬ \n-∂v hn-c-an-® ti-jw ap-gp-h≥-k-a-b s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p.

B-e-¸p-g-bn-se I-\m-ep-I-fp-sS \-ho-I-c-W-¯n-\v 13 tIm-Sn: tI{µa-{´n B-e-∏pg: B-e-∏p-g-bn-se I\m-ep-Iƒ \-ho-I-cn-®v ku-μ-cy h¬I-cn-°p-∂-Xn-\m-bn tI-{μ hn-t\m-Z-k-©m-c-a-{¥m-e-bw 13 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn tI-{μ thym-a-bm-\-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ A-dnbn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS s]m-Xp-P\-]-cm-Xn ]-cn-lm-c-]-cn-]m-Snbm-b kp-Xm-cy-tI-c-f-Øn-s‚ Pn-√m-X-e sk-√n-s‚ D-Zv-Lm-S\w \-S-Ø-th-bm-Wv C-°m-cyw

]-d-™-Xv. ku-μ-cy-h-¬°-cn-® I-\m-ep-Iƒ tI-{μ-k¿-°m-cns‚ sa-Km Sq-dn-kw ]-≤-Xn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-°-s∏-´-Xm-Wv. I-\m-ep-I-fp-sS `w-Kn A-¥mcm-jv-{S \n-e-hm-c-Øn¬ D-b¿Øm-\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cn-°p-∂-Xv. C-Xv tI-c-f-Øn-s‚ {]-tXyIn-®v B-e-∏p-g-bp-sS hn-t\m-Zk-©m-c-ta-J-e-bv-°v ap-X¬°q-´mhpw. I-\m-ep-I-fn¬ t]mf \n-d-bp-∂-Xv Ku-c-h-tØm-sS-

I-W-¡p-IÄ \n-c-¯n Pn-Ãm- `-c-W-Iq-Sw; Zp-cn-Xm-izm-k Xp-I C-\n-bpw e-`y-am-¡n-bn-Ã sN-dp-tXm-Wn: Pn-√-bn-ep-≠m-b Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ Po-h\pw kz-Øpw \-jv-S-s∏-´-h¿-°mbn k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® Zp-cnXm-izm-k Xp-I-Iƒ C-\n-bpw e`n-®n-´n-s√-∂p hym-]-I-am-b ]cm-Xn D-b¿-∂p. Zp-c-¥-Øn-\n-c-bm-b-h¿-°v H-cp am-k-am-hp-tºm-gpw H-cp cq] t]m-epw {]-Jym-]n-® Zp-cn-Xmiz-k Xp-I \¬-Im-sX I-W-°pIƒ \n-c-Øn Pn-√m `-c-W-Iq-Sw ssI- s bm- g n- b p- I - b m- s W- ∂ pw B-t£-]-ap-b¿-∂p. Pn-√-bn-ep≠m-b Zp-c-¥-sØ-Xp-S¿-∂v ÿ n-Xn-K-Xn-Iƒ hn-e-bn-cp-Øm-≥ dh-\yq a-{¥n-bpw P-e-hn-`-h- a{¥n-bpw ]-e-X-h-W I-e-Iv -S-td‰n¬ tbm-Kw hn-fn-®p-tN¿-Øn-cp∂p. Iq-Sm-sX Pn-√m -I-e-Iv-S-dp-

sS A-[y-£-X-bn¬ Fw.--F¬.F-am-cpw {Xn-X-e ]-©m-b-Øv {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-Ip-∏p-X-e DtZym-K-ÿ-cpw ]-s¶-Sp-Ø \n-ch-[n tbm-K-ß-fpw Iq-Sn. Cu Ah-tem-I-\ tbm-K-Øn-se-√mw Hm-tcm hn-`m-K-Øn-ep-ap-≈ \mi-\-jv-S-ß-fp-sS A-hy-‡-am-b I-W-°p-Iƒ am-{Xw \n-c-Øn DtZym-K-ÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw ]n-cn-™p. - -H-Sp-hn¬ C-Xn¬ d-h-\yq, P-e-hn-`-h a-{¥n-am¿ tN¿-∂p hnfn-®p tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ 211.17 tIm-Sn cq-]-bp-sS \-jv-Sw Pn-√-bv-°p-≠m-b-Xm-bn tc-Js∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn. Pn-√-bn ¬ 22 t]¿ a-cn-®-Xm-bpw 35.-80 tIm-Sn-bp-sS Ir-jn \m-i-hpw 58. 75 tIm-Sn s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-

∏n-\pw tZ-io-b ]m-X-Iƒ-°v 89 tIm-Sn-bp-sS \-jv-S-hpw {Km-ao-W tdm-Up-Iƒ-°pw \-K-c-]-cn-[n-bnep-≈ tdm-Up-Iƒ-°pw tN¿-Øv 92 tIm-Sn-bpw 10.97 tIm-Sn-bp-sS ho-Sp-I-fp-sS \m-i-hpw h-f¿-Øpar-K-߃-°p-am-{Xw 20.13 tIm-Sncq-]-bpw P-e-tk-N-\ h-Ip-∏n-\v 50 tIm-Sn-tbm-fw cp-]-bpw \-jvSw I-W-°m-°n-bn-´p-≠v. Cu IW-°p-Iƒ X-s∂ A-]q¿-W-amsW-∂pw Iq-Sp-X¬ \-jv-S-ß-fpsS I-W-°p-Iƒ C-\n-bpw e-`n°m-\p-s≠-∂pw d-h-\yq a-{¥n tbm-K-Øn¬ k-Ω-Xn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w]n-te-bv-°v am-‰n-∏m¿-∏n-®n-´p-≈h-cn¬- H-cp Ip-Spw-_-Øn-\v 2000 cq-] ho-Xw A-Sn-b-¥-c k-lmbw \¬-Ip-sa-∂v {]-Jym-]n-®n-cp-

s∂-¶n-epw H-cp cq-]-t]m-epw B¿-°pw e-`n-®n-´n-s√-∂p ]-dbp-∂p. {]-Ir-Xn-t£m-`-Øn¬ acn-®-h-cp-sS B-{in-X¿-°v 4 e£w cq-] \¬-Ip-sa-∂ {]-Jym]-\-ap-≠m-sb-¶n-epw Pn-√m- Bÿm-\ ta-J-e-bn¬ am-{Xw a-cW-a-S-™ A-©p-t]¿-°v Fw.F¬.-F. t\-cn-´v \¬-In-b Xm¬°m-en-I k-lm-b-am-b 10000 cq]-am-{X-am-Wv C-tX-h-sc e-`n-® B-izm-k Xp-I a-‰p Pn-√-I-fn-se Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-bn ¬ Zp-c¥-߃ G-‰p-hm-ßn-b-h¿-°v B-izm-k-Xp-I-Iƒ e-`n-®-t∏ mƒ Pn-√-bn¬ I-W-°p-Iƒ \n-cØn X-e-bq-cm-\p-≈ {i-a-am-Wv Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw \-S-Øp-∂-sX∂m-Wp \m-´p-Im-cp-sS- B-tcm-]Ww.

bm-Wv Im-Wp-∂-Xv. I-S-ep-am-bn I-\m-ep-I-sf _-‘-s∏-Sp-Øm ≥ I-gn-™m¬ C-Xn-\p ]-cn-lmc-am-hpw. Im-b-en¬ ip-≤-P-e-ap-≈ k-a-b-Øm-Wv t]m-f \n-d-bp-∂Xv. I¿-j-I¿-°v tZm-j-am-hp-∂ X-c-Øn-em-h-cp-Xv ]-≤-Xn. I\m¬ \-ho-I-c-W-Øn-\v B-hiy-am-b F-√m k-lm-b-ß-fpw Sq-dn-kw a-{¥m-e-b-Øn¬ \n-∂v tNm-Zn-®p hm-ßp-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p.-

CSn-an¶-en- sXm-gn-epd-¸v ]²-Xn sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v ]-cn-¡v sIm-Spa¨: C∂-se D≠m-b i-‡am-b a-g-s°m-∏w D≠m-b C-Sn-an-∂-en¬ sXm-gn-epd-∏v ]≤-Xn-bn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂ sXmgn-em-fn-Iƒ-°v ]-cn-t°‰p. A-Sq¿˛ C-f-a-Æq¿ ]p-X-¶-cNm-∏m-en-bn¬ sN-dp-\n-e-Øn¬ Nn-∂-Ω (58), sN-dp-\n-e-Øn¬ B-\-μ-`-h-\-Øn¬ cm-Pn (38), N-cp-hp-f-bn¬ an-\n(38), N-cp-hnf-bn¬ km-hn-{Xn(58) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C∂-se aq-t∂m-sS-bm-Wv kw`-hw sIm-Sp-W-a¨ ]qX-¶c tdm-Un¬ Im-Sp sX-fn-®p sIm≠n- c n- ° p- ∂ - X n- \ n- s S- b m- b n- c p∂p C-h¿-°v an-∂-te-‰-Xv. D-S≥ X-s∂ \m-´p-Im¿ Nm-btem-Sp-≈- kz-Im-cy- sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p.

tIm¬-{K-Ên-sâ km-¼-¯n-I-\bw hninjvT -tk-h-\-¯n-\v A-hmÀ-Uv t\Sn-b cm-Py-s¯ X-IÀ-¨-bn-te-¡v Unshn-sh.Fk v-.]n¡ v k-en-sk v-sI-b]³j³ If n¬ tPmNø pm-bn-cp- Sn-s‚-bpw tI-c-f-Øn-se-bpw hnIpa f n: i nj v T tkh \ Ø n\ v \-bn-¡p¶p: Fw.F-Â.F. A-hm¿-Uv hm-ßn-b Un-ssh.-F- ∂p. aq-∂p ]-Xn-‰m-≠-sØ kp- hn-[ `m-K-ß-fn¬ _n-\m-an-I-fp-

sIm-√-Øv in-lm-_v X-߃ ^u-t≠-j≥ kw-L-Sn-∏n-® ku-Øv tI-c-f l-÷vIymw-]v kw-ÿm-\ l-÷v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ tIm-´p-a-e _m-∏p- ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

cm-a-¶cn: C-¥y≥ cq-]-bp-sS AtX A-h-ÿ-bm-Wv C-t∏mƒ C¥y≥ \m-j-W¬ tIm¨-{K-knt‚-sX-∂v tXma-kv Nm-≠n Fw. F¬.F. A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm ¨{K ns‚ kmº-ØnI \bw cmPysØ XI¿®bnte°v \ bn-°p∂psh∂pw At±-lw ]d™p. F≥.kn.]n Ip-´-\m-Sv \ntbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n® t\-Xr-Xz Iymw-]v D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I-afi-ew {]-knU‚ v jm-Pn tXm-´p-I-S-

hn¬ A-[y-£-X h-ln®p. kw ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-amcmb kp¬-^n-°¿ a-bq cn, ap-c-fo[-c≥, AUz.lm-an-Zv, k-t¥mjv Ip-am¿, AUz. I-e-hq¿ hn-Pb-Ip-am¿, AUz. ap-Po-_v d-lv am≥, thWp-tKm-]m ¬, Ir-jvW-Ip-am¿,jm-P-lm-≥, k-aZv, A-Uz. tdmtPm tPm-k^v, jo_m Im¿-Øn-tIb≥,Fw tkm a≥, B-eo-kv tPm-kn, kp-temN-\ Xºn, _n≥-kn jm _p, tKm-]n, _n-μp k-t¥ mjv, a-Wn°p-´≥, tkm-a-ti-J-c≥ \mb¿, D-Æn F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

kv-.-]n-sb hn-c-an-°p-∂-Xn-s‚ Xte-Zn-h-kw k-kv-s]≥Uv sN-bvXp. X-an-gv-\m-´n-se tX-\n Pn-√-bnse D-Ø-am-]-f-bw Unssh-.-Fkv-.-]n. Fw F-®v _n Ãm-≥-en-s\bm-Wv X-an-gv-\m-Sv Un.-Pn.-]n. kkv-s]≥Uv sN-bv-X-Xv. 34 h¿-jw ap-ºm-Wv k-_v- C≥-s]-Œ-dm-b Fw F-®v _n Ãm-≥-en- t]m-en-kv tk-\-bn¬ tN-cp-∂-Xv. H-cp h¿jw H-gn-sI 33 h¿-j-°m-ew DØ-a-]m-f-bw k-∫v-Un-hn-j\n¬-Ø-s∂ F-kv-.sF., knsF. Dƒ-s∏-sS-bp-≈ X-ÿn-I-

Xy¿-l-tk-h-\-Øn-\v 2011¬ Xan-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-Xbn¬ \n-∂pw D-Ø-a¿ Km-μn Ahm¿-Uv Ãm-≥-en- G-‰p-hm-ßn-bncp-∂p. Iq-Sm-sX X-an-gv-\m-´n-se G-‰-hpw an-I-®v t]m-enkv Hm-^ nk¿ F-∂-\n-e-bn¬ tI-{μ-k¿°m-cn-s‚ A-hm¿-Upw Ãm≥-en I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p. Aw-KoIm-cw I-c-ÿ-am-°n-sb-¶n-epw Ãm≥-en-s‚ Hu-tZym-Kn-I Po-hnXw \n-b-a hn-cp-≤-am-bn-cp-∂p-sh∂m-Wv t]m-en-kv tk-\-bv-°p e`n-® hn-h-cw. Cu D-tZym-K-ÿ≥ -A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn X-an-gv-\m-

sS t]-cn¬ kz-Øp kw-_-‘n-®Xm-bn X-an-g-v\m-Sv kn _n kn-sF Un I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. Iq-SmsX a-W¬ I-S-Øpƒ-s∏-sS-bp≈-h-bv-°v C-bmƒ H-Øm-i sNbv-X-Xm-bpw c-l-kym-t\z-j-WØn-\v hn-h-cw e-`n-®n-cp-∂p. C-∂-se t]m-enkv k¿-hokn¬ \n-∂pw hn-c-an-°m-\n-cns°-bm-Wv kv-‰m-≥-en-sb tX-Sn k-kv-s]≥-j≥ D-Ø-c-hv F-Ønb-Xv. X-an-gv-\m-´n-se hn-h-c-߃ A-dn-bp-∂-Xn-\v Cu D-tZym-Kÿ-s\-bm-Wv tI-c-fm t]m-en-kv Iq-Sp-X¬ B-{i-bn-®n-cp-∂-Xv.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

k o t t a y a m / a pi

{]-Xn-tj-[n-¨p

hntij§Ä

a-W¡me tKm-]m-e-Ir-jvW-\v tUm-Î-td-äv sNß-∂q¿: kwÿm-\ hn-Zym`ym-k ]T-\ K-th-j-W Iu¨kn¬(F≥.kn.C.B¿.Sn) Iem-hn-Zym-`ym-k dn-k¿-®v Hm-^okdpw kw-Ko-X-⁄-\pam-b aW°me tKm-]m-e-Ir-jvW-\v I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ \n∂pw kwKo-X hn-Zym-`ym-kØn-\v tUm-Œ-td-‰v e-`n®p. tUm. F sI \-ºym-cp-sSbpw tUm. sI Hm-a-\-°p-´n-bpsSbpw ta¬-t\m-´-Øn¬ tI-cf-Øn-se kv-Iq-fp-I-fn-se kwKo-X hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ {]-k-IvXn F-∂ hn-j-b-Ønem-Wv tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ K-thj-Ww \-S-Øn-bXv.

a-kv-Xn-jv¡ tcm-K hn-Z-Kv-[-cp-sS tI-c-f Nm-]v-äÀ k-t½-f-\w B-e∏pg: 63-ma-Xv C-¥y≥ a-kvXn-jv° tcm-K hn-Z-Kv-[cp-sS tI-c-f Nm-]v-‰¿ k-tΩf-\w \msf B-e-∏p-g ]-tKm-U dn-tkm¿´n¬ \-S-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\v kw-L-S\-bp-sS tI-c-f Nm-]v-‰¿ {]-kn U‚ v {]-^. tUm. Fw Un \m b¿( {io-NnØn-c Xn-cp-\mƒ C≥-kv-‰n-‰yq´v Hm-^v \yq-tdm-k-b ≥kv) k-tΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂p 10 ap-X¬ akv-Xn-jv-°-tcm-K Nn-In¬-km im-kv-{X-im-J-bn-se \q-X-\amb Nn-In¬-km co-Xn-I-sfbpw i-kv-{X-{In-b-I-sfbpw Ip-dn-®p≈- ]p-Xn-b I-≠p-]n-Sn-Ø-߃ bp-h im-kv-{X-⁄≥-am¿ A-hX-cn-∏n-°pw. D-®-bv-°v ti-jw kp-jp-av-\m \m-Un-I-fn-ep-≠mIp-∂ ap-gIƒ, A¿-_p-Z߃, ]-cnlm-c am¿-K-߃ i-kv-{X{In-b-Iƒ F-∂n-h-sb-°p-dn-®v {io-NnØn-c C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v \yq-tdm-k-b≥-kv i-kv-{X-{In-b ta-[m-hn {]-^. tUm. kp-tc-jv \m-b¿ {]_-‘w A-h-X-cn-∏n°pw. ]nbp-j {K-Ÿn-bn-se A¿-_p-Z-ß-sf-°p-dn-®v tUm. \n-jm-`-hm-\n, tUm. P-bnw-kv tPmkv, tUm. Ku-cn i¶¿, tUm. iymw kp-μ¿ ¢m-kv \-bn°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. kn hn jmPn, tUm. Fkv in-h-Ip-am¿, tUm. cq-]v N-μv ]-s¶-SpØp.

I¬-h³-j³ \m-sf I-´-∏-\: tI-c-f hn-[-h-kw-Lw Pn-√m-I¨-h≥-j≥ \m-sf I-´∏-\ ln¬-k¨ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10-\v C F-kv _n-Pn-tamƒ Fw-.-F¬. F. I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

sIm-Sn-a-cw \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv kwL-Sn-∏n® tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv kw-km-cn-°p-∂p

sN-ß-∂q¿: tI-c-f-Øn-se P-\k-aq-l-Øn-\n-S-bn¬ kzm-[o-\w D-d-∏m-°m≥ A-{I-aw \-S-Ønbm¬ a-Xn-sb-∂v G-sX-¶n-epw cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ sX-‰n-≤-cn°p-∂p-s≠-¶n¬ A-h¿ aq-V∑m-cp-sS kz¿-KØn-em-sW-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°mkv. I-gn-™ Zn-h-kw km-aq-lnhn-cp-≤¿ I-√n-t»-cn P-Mv-j-\n¬ sIm-Sn-a-cw \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v \-S-Øn-b tbm-Kw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I a-fi-ew{]-kn-U‚ v h-cp¨ a-´-bv-°¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I´-dn kp-\n¬ Ip-am¿, am-th-en-°c ]m¿-e-sa‚ v sk-{I-´-dn ko-am {io-Ip-am¿, a-t\m-Pv, Zn-eo-]v, APn kw-km-cn-®p.

"`q-c-ln-X-cn-Ãm-¯ tI-c-fw' ]-²-Xn: 2005 t]À-¡v kz-´w`q-an C-Sp-°n: kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ "`q-c-ln-X-cn-√m-Ø tI-c-fw' F-∂ kz-]v-\w km-£m-¬-°-cn°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√bn¬ 2005 t]¿-°v kz-¥-am-bn ]-´-b-`q-an A-\p-h-Zn-®p. aq-∂v sk‚ v `q-an ho-X-am-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. Pn-√-bn-se 8012 A-t]-£-I-cn¬ \n-∂v ap≥-K-W\m A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv 2005 tπm-´p-Iƒ A-\p-h-Zn-®n-cn-°p∂-Xv. Pn-√m B-ÿm-\-Øp \-S∂ \-dp-s°-Sp-∏n-\v Pn-√m I-e-IvS¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ t\-Xr-Xzw

\¬-In. F-kv cm-tP-{μ≥ Fw.F ¬.F.-, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw Sn tXm-a-kv, a-‰v Pn√m D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw km∂n-[y-Øn-em-bn-cp-∂p \-dp-s°Sp-∏v. 2015 Hm-sS tI-c-f-Øn¬ F√m-h-sc-bpw `q-an-bp-≈-h-cm-bn am-‰p-I F-∂ e-£y-tØm-sS k¿-°m¿ B-hn-jv-I-cn-® ]-≤Xn-bm-Wv "`q-c-ln-X-cn-√m-Ø tIc-fw' ]-≤-Xn. B-Zy-L-´-Øn¬ H-cp e-£w t]¿-°m-Wv kwÿm-\-Øv aq-∂v sk‚ v `q-an hoXw \¬-Ip-I. am-c-I-tcm-K-߃

sIm-≠v A-h-i-X-b-\p-`-hn-°p∂ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ, tPm-en sN-bv-Xv \n-Xy-hr-Øn-°p t]mepw ]-Ww I-s≠-Øm≥ I-gnbm-Ø A-K-Xn-Iƒ, 50 i-X-am-\Øn-e-[n-Iw Aw-K-ssh-I-ey-apf-f-h¿, hn-[-h-Iƒ, hn-hm-l-_‘w th¿-s∏-Sp-Øn-b h-\n-XIƒ, 25 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bmsX ]-´n-I-Pm-Xn {]m-Xn-\n-[yw F-∂o am-\-Z-Wv-U-߃ A-\pk-cn-®v X-øm-dm-°n-b ]-´n-I-bn ¬ \n-∂m-Wv \-dp-s°-Sp-∏v \-S∂-Xv. kn-˛-Un-‰p-am-bn tN¿-∂v

{]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b tkm^v-‰v-sh-b¿ D-]-tbm-Kn-®m-bn-cp∂p \-dp-s°-Sp-∏v. Hm-tcm Xm-eq°n-epw e-`y-am-b `q-an-bpw At]-£-I-cp-sS F-Æ-hpw A-\pk-cn-®m-Wv ÿ-ew hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. B-Zy-L-´w F-∂ \n-e-bn-emWv 2005 tπm-´p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. sXm-Sp-]p-g Xm-eq°n¬ 601, tZ-hn-Ip-fw Xm-eq°n¬ 240, ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n¬ 871, D-Sp-º≥-tNm-e Xm-eq-°n¬ 293 tπm-´p-Iƒ ho-Xw \¬-Ipw.

ap-l-½ I-½yq-Wn-än slÂ-¯v skâ-dn-\v-t\-sc km-aqln-Ihn-cp-²-cp-sS B-{I-a-Ww cm-{XnIm-e Nn-In¬-k \n¿-Ønh-®n-cn-°p-I-bmWv. B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-[n-Ir-Xcp-sS A-h-K-W-\-bm-Wv Im-c-Wsa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. Bip-]-{Xn-bp-sS hn-I-k-\-hp-ambn _-‘-s∏-´p ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°-ap-≈ sI-´n-Sw s]m-fn-®pam-‰n ]pXn-b sI-´n-Sw ]-Wnbm≥ B-dp-am-kw ap-ºv ]n Xntem-Ø-a≥ Fw. F¬.F-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂pw A-dp]-Xv e£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp∂p. F∂m¬ ]-g-b sI-´n-Sw s]m-fn-®pam-‰m≥ B-tcm-Ky h-Ip-∏v A\pa-Xn \¬-Im-Ø-Xn-\m¬ \n ¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ C-Xp-hscbpw B-cw-`n-°m≥ I-gn-™n´n√.

a-Æ-t©cn: ap-l-Ω I-Ωyq-Wn‰n sl¬-Øv sk‚-dn-\p-t\-sc km-aqln-I hn-cp-≤-cp-sS B-{Ia-Ww. I-t√-dn¬ P-\¬ •m-kpIƒ X-I¿-∂p. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. km-aqln-I hn-cp-≤-cp-sS B{I-a-W-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®p C∂-se cm-hn-se B-ip-]{Xn Po-h-\-°m¿ H.]n. _-ln-jv-Icn®p. No-s´-gp-Xm≥ X-øm-dm-hmXn-cp-∂ Po-h-\-°mcpw \m-´p-Imcp-am-bn G-sd t\-cw hm-t°-‰-ap≠mbn. kw-`-h-a-dn-™p P-\-{]Xn-\n-[n-Ifpw t]m-en-kp-sa-Øn N¿-® \S-Øn {]-iv-\w ]-cn-l-cn®-Xn-\p-ti-j-am-Wv H.]n-bp-sS {]-h¿Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n-°m≥ I-gn-™Xv. ap≥ ap-l-Ω ]-©m

b-Øv {]-knU‚ v kn sI `m-kvIc≥, hna¬-tdmbv, F¬. kn. sk-{I´-dn sP P-b-em¬, eXojv ]n N-{μ≥, I-™n-°p-gn tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw sI F≥ _m-lp-teb≥, B-ip-] {Xn hn-I-k-\-k-an-Xn-bw-Kw Fw F≥ iin, ]-©m-b-Øw-K-ß fm-b F-kv Sn d-Pn, Pn k-Xojv, sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm¨ t_mkv-tIm, ap-l-Ω Fkv. sF . A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bXv. I-gn-™ Iptd \m-fp-I-fm-bn ap-l-Ω I-ΩyqWn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-s‚ {]h¿Ø-\w Xm-fw sX‰n-b \n-ebn-em-sW-∂v B-t£-]-ap-≠v. tUm-Œ¿-am-cp-sS Ip-d-hv-aq-ew

bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

aZy-]n-¨v hm-l-\tam-Sn-¨v A-]-I-S-ap-−m¡n-b {Km-a-¸-©m-b-¯w-Kw A-d-ÌnÂ

sN-ß-∂q¿: sd-bn¬-th tÃ-j\n¬ a-Zy-]n-®v _-l-f-ap-≠m-°nb-Xn-\pw bm-{X-°m-sc-bpw DtZym-K-ÿ-sc-bpw A-k-`yw ]-d™-Xn-\pw bp-hm-hn-s\ t]menkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. sN-ß-∂q¿ F-Æ-bv-°m-Sv DØ-a-e-bn¬ hn-t\m-Zv (42) BWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tÃ-j-\n-seØn-bn-´pw C-bmƒ _-l-fw Xp-Scp-I-bpw h-\n-Xm t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-sc-b-S-°w A-k-`y-w hn-fn-°p-I-bpw P-\-en-s‚ I-ºnbn¬ X-e-bn-Sn-®v ap-dn-hp-≠m-°phm≥ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-XtXm-sS ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv°v lm-P-cm-°n. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b C-bm-sf dn-am≥ Uv sN-bv-Xp.

sN-ß-∂q¿: a-Zy-]n-®v hm-l-\tam-Sn-®v A-]-I-S-ap-≠m°nb Xn\v tIm¨-{K-kv t\-Xmhm-b {Km-a-∏-©m-b-Øw-K-sØ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. ap-f°p-g {Km-a-∏-©m-b-Øv 12mw hm¿-Uv Aw-K-w ap-f°p-g Aco-°-c ap-dn-bn¬ hn-t\m-Zv `-h-\Øn¬ tKm-]n-\m-Y≥(65)s\bm-Wv sN-ß-∂q¿ {Sm-^nIv t] m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. C∂-se ssh-Io-´v \m-temsS C-bmƒ Hm-Sn-®n-cp-∂ Im¿ {In-kv-Xy≥ tImf-Pv P-Mvj-\v k-ao]-Øv Hm-t´mdn-£-bp-sS ]n-

∂n-en-Sn-®-tX m-sS-bm-Wv kw-`-hØn-\v Xp-S°w. Xp-S¿-∂v Hm-Sn-Iq-Sn-bh-sc A-k`yw ]-d-™p-sIm-≠v hm l-\w sN-ß-∂q¿ `m-K-tØ-°v Hm-Sn-®p-sIm-≠v t]mbn. \m-´pIm¿ ]n-¥p-S¿-t∏mƒ sN-ß∂q¿ K-h¨-sa‚ v sF.Sn.sF. ]-cn-k-c-tØ-°v Im¿ Hm-Sn-®v Ib-‰p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v hn-h-c-a-dn-s™ Ønb t]m-en-kv C-bm-sf A-dkv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. ]n∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-°p-I bpw sN-bvXp.

]o-U-\-¯n-\n-c-bm-b s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-hv t]m-en-kn-s\-Xn-tc tIm-S-Xn-bn A-Sn-am-en: ]o-U-\-Øn-\n-c-bmb s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv tIm-S-Xn-bn-¬ t]m-en-kn-s\-Xntc B-tcm-]-W-ß-fp-am-bn cw-KsØ-Øn-b-Xv \m-S-Io-b cw-K߃-°v h-gn-h-®p. i-\n-bm-gv-® cm-hn-se ]-Xns\m-∂-c-tbm-sS A-Sn-am-en H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXnbn-em-Wv \m-S-Io-b cw-K-߃°v km-£n-bm-b-Xv. -sh-≈n-bmgv-® A-Sn-am-en t]m-en-kv c-Pn-kv‰¿ sN-bv-X Ip-a-fn ]o-U-\-tIkn¬ C-c-bm-b s]¨-Ip-´n-bpsS am-Xm-hm-Wv A-Sn-am-en tImS-Xn-bn¬ F-Øn-b-Xv. a-Iƒ-s°Xn-tc am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø h∂-tXm-sS Xm-\pw X-s‚ Ip-Spw_-hpw s]m-Xp k-aq-l-Øn¬

A-]-am-\n-X-cm-sb-∂pw ]o-U-\ hm¿-Ø t]m-en-kv am-[y-a-߃°v tNm¿-Øn \¬-In-b-Xm-sW∂pw t]m-en-kn-s\-Xn-tc \-S-]Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´m-Wv bp-h-Xn tIm-S-Xn apdn-bn¬ I-b-dn-b-Xv. tIm-S-Xnbn¬ a-s‰m-cp tI-kv ]-cn-K-Wn°p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw`-hw. tIm-S-Xn \-S-]-Sn-Iƒ \n-¿Øn h-®v bp-h-Xn-bp-sS sam-gn tI-´ ti-jw a-Pn-kv-{S-‰v ]-cm-Xnbp-am-bn t]m-en-kn-s\ k-ao-]n°m≥ \n¿-tZ-in-®p. kv-t‰-j-\nse-Øn-b bp-h-Xn t]m-en-kp-ambn kw-`-hw kw-_-‘n-®v kwkm-cn-®p. F-∂m¬ t]m-en-kpam-bn hm-t°-‰-Øn-em-b C-h¿

tÃ-j-\n¬ Ip-g-™p ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. kw-km-cn-°p-∂-Xn\n-sS t_m-[-c-ln-X-bm-bn hoW bp-h-Xn-sb t]m-en-kp-Im¿ A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. B-Xym-lnX hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n-°s∏-´ bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. an-kv-Uv tIm-fn-eq-sS ]-cn-N-b-s∏-´v {]-Wb-Øn-em-b s]¨-Ip-´n-sb Ip-afn kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hv A-hnsS hn-fn-®v h-cp-Øn ho-´n¬ sIm≠p-t]m-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bmbn-cp-s∂-∂m-Wv t]m-en-kv tIkv. A-d-kv-‰v sN-bv-X bp-hm-hns\ i-\n-bm-gv-® tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xn- tIm¨-{K-kv Im-bw-Ip-fw \n-tbm-P-I -afi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® G-IZn-\ Iymw-]v tI-{μ-a{¥n h-b-em¿ c-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p cp-∂p.

Fw.]n-bp-sS ho-«n-te-¡pÅ {]-I-S\w: hÀKo-b Im-dn-Sn-¨v a-[y-h-b-kv-I-\v tN-cn-Xn-cn-hp kr-ãn-¡m-\p-Å {iasa¶v ]-cn-¡v Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn-s‚ ]n∂n¬ kw-L-]-cn-hmc kw-L-S\-I-fm-Wp-≈-sX-∂v hy-‡amWv. F-Xn¿-∏n-s‚ i-‡n-Iƒ F-s¥√mw {]-Xn-_-‘-߃ kr-„n-®mepw \ym-bam-b A-hIm-i-ßfpw Xp-ey-\o-Xnbpw t\Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\v th-≠n-bp≈ P-\m-[n]-Xy am¿-K-ß-fn-eqsS-bp-≈ i-‡am-b {]-t£m-` k-a-c-ß-fp-am-bn ss{I-kv-X-h¿ ap-t∂m-´p-t]mh-W-sa-∂v t\-Xm°ƒ A-`y¿-Yn-®p.

B-e∏p-g: cw-K-\m-Yv an-{i I-Ωoj≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´-Xn¬ {]Xn-tj[n®v ]p-e-b¿ a-lm-k-`m t\ Xmhv ]p-∂-e {io-Ip-amdns‚ t\XrXzØn¬ tPm-kv sI amWn Fw.]n-bp-sS h-k-Xn-bn-te°v B-lzm-\w sN-bv-X {]-Xn tj-[ {]-IS-\w h¿Ko-b tN-cnXn-cn-hv kr-„n-°m-\p-≈ {i-a-amsW∂v \m-j-\¬ Z-en-Xv {In-kvXy≥ s^-U-td-j≥ tZio-b JPm-©nbpw kwÿm-\ ko-\n-

b¿ ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b F _n D-Æn {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Adn-bn®p. hnhn-[ Z-en-Xv kw-L-S-\Ifpw a-{¥n-am-cpƒ-∏-sS-bp-≈ ]e km-aq-ln-I˛cm-{„o-b t\-Xm°ƒ-°v C-Xn-\v apºpw Z-en-Xv˛ ss{I-kv-X-h Z-en-Xv ap-kv enw kw-h-c-W-sØ ]n-¥p-W®p-sI m-≠v {]-kw-K-ß fpw {]-kv-Xm-h\-Ifpw \-S-Øn-bn-´p≠v. As∂m-∂p-an√m-Ø {]-Xntj-[ {]I-S-\ ]-cn-]m-Sn C-t∏mƒ \-S-

am-\-`w-Kw: {]-Xn-¡v \m-e-c- hÀ-jw- X-S-hv

F³ sI cm-L-h³ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw kn F Ip-cy-\v k-aÀ-¸n-¨p

sXm-Sp-]p-g: G-e-∏m-d tIm-gn°m-\w F-kv-t‰-‰v c-≠mw e-bØn¬ Xm-a-kn-°p-∂ a-Wn-bpsS a-I≥ ]-´n-cm-P≥ F-∂p-hn-fn°p-∂ cm-P-s\ am-\-`w-K {i-aØn-\p \m-e-c-h¿-jw ITn-\-X-Shn-\pw 10000 cq-] ]n-g-in-£-bv°pw hn-[n-®p. sXm-Sp-]p-g A-Uo-j-\¬ s k-j≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn apl-Ω-Zv hm-kn-am-Wv in-£n-®-Xv. 2013 P-\p-h-cn 19\m-bn-cp-∂p tIkn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. tImgn-°m-\w kz-tZ-in-bm-b ho-´-Ωsb ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn am-\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-s®∂m-bn-cp-∂p tI-kv. ]o-cp-ta-Sv kn-.-sF. hn-kp {io-[¿ A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-∏-{Xw X-bm-dm-°n-b tI-kn ¬ t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n AUo-j-\¬ K-h. πo-U¿ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´-dp-am-b s_¿-Kv tPm¿-Pv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cmbn. -

1 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rm-b-¿

B-e-∏p-g: ]p-∂-{]-˛-h-b-em¿ k-a-c-tk-\m-\n-bpw kn.]n.sF. t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ F≥ sI cmL-h-s‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn G¿s∏-Sp-Øn-b an-I-® t{S-Uv bq-Wnb≥ {]-h¿-Ø-I-\p-≈ ]p-c-kvIm-cw F.sF.Sn.bp.kn. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v kn F Ip-cy\v k-a¿-∏n-®p. B-e-∏p-g N-S-bw-ap-dn kv-am-cI-Øn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w kn. ]n.sF. tZ-in-b F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-Kw Im-\w cm-tP-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn.]n.Fw. s]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw Fw F t_-_n A-hm¿-Uv k-a¿-∏-Ww \n¿h-ln-®p. kn.]n.sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰v Aw-Kw Sn ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-\p-kv-a-cW {]-`m-j-Ww \-S-Øn. B-e∏p-g Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Xn-tem-

Ø-a≥ Fw.F¬.F. {]-ap-J hy‡n-I-sf B-Z-cn-®p. kn.]n.sF. C-Sp-°n Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI in-h-cm-a≥, B-e-∏p-g Pn-√m sk-{I-´-dn kn _n N-{μ-_m-_p, Sn sP B-©-tem-kv, A-Uz. cho-{μ-Zm-kv, c-ta-i≥, k-Xy-t\i≥, A-Uz. tam-l≥-Zm-kv, tKm]m-e≥ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_‘n-®p. F≥ sI cm-L-h≥ kvam-c-I {S-Ãv sk-{I-´-dn Un ]n a[p kzm-K-Xw ]-d-™p. tUm. APn-Xm \m-b¿, B¿ X-¶-∏≥, jwkp-±o≥, s{]m^. cm-am-\-μv, ]hn-{X≥, l-cn-l-c≥ F-∂n-h-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p.A-hm¿-Uv Xp-I-bm-bn e-`n-® 10001 cq-] kn F Ip-cy≥ P-\-bp-Kw hn-I-k-\ ^-≠n-te-bv-°m-bn Pn-√m sk{I-´-dn Xn-tem-Ø-a≥ Fw.F ¬.F-bv-°v ssI-am-dn.-

sN-ß-∂q¿: Im-dn-Sn-®v a-[y-h-bkv-I-\v ]-cn-t°-‰p. ap-f-°p-g ssl-kv-Iq-fn-\p k-ao-]w X-øn ¬ ho-´n¬ Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ (hn-P-b≥ 57) B-Wv X-e-bv °v Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS ap-f°p-g-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C-∂-se D-®-°v 12Hm-sS Fw.kn. tdm-Un¬ ]n-c-f-t»-cn P-Mvj-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdmUp-h-°n¬ Im¿ \n¿-Øn-b tijw ]p-d-Øn-d-ßn-b C-bm-sf ]-

¥-fw `m-K-Øp \n-∂pw F-Øn-b Im¿ C-Sn-®p sX-dn-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰ Cbm-fp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-sW∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. hn-I-emw-K sF-Iy-thZn, tI-c-fm Z-fn-Xv ]n-t∂m-° s^-U-td-j≥, tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X F-∂n-h-bp-sS kw-ÿm-\ t\-Xm-hm-Wv. ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏n-se tPm-en-bn¬ \n-∂v hn-c-an-® ti-jw ap-gp-h≥-k-a-b s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p.

B-e-¸p-g-bn-se I-\m-ep-I-fp-sS \-ho-I-c-W-¯n-\v 13 tIm-Sn: tI{µa-{´n B-e-∏pg: B-e-∏p-g-bn-se I\m-ep-Iƒ \-ho-I-cn-®v ku-μ-cy h¬I-cn-°p-∂-Xn-\m-bn tI-{μ hn-t\m-Z-k-©m-c-a-{¥m-e-bw 13 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn tI-{μ thym-a-bm-\-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ A-dnbn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS s]m-Xp-P\-]-cm-Xn ]-cn-lm-c-]-cn-]m-Snbm-b kp-Xm-cy-tI-c-f-Øn-s‚ Pn-√m-X-e sk-√n-s‚ D-Zv-Lm-S\w \-S-Ø-th-bm-Wv C-°m-cyw

]-d-™-Xv. ku-μ-cy-h-¬°-cn-® I-\m-ep-Iƒ tI-{μ-k¿-°m-cns‚ sa-Km Sq-dn-kw ]-≤-Xn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-°-s∏-´-Xm-Wv. I-\m-ep-I-fp-sS `w-Kn A-¥mcm-jv-{S \n-e-hm-c-Øn¬ D-b¿Øm-\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cn-°p-∂-Xv. C-Xv tI-c-f-Øn-s‚ {]-tXyIn-®v B-e-∏p-g-bp-sS hn-t\m-Zk-©m-c-ta-J-e-bv-°v ap-X¬°q-´mhpw. I-\m-ep-I-fn¬ t]mf \n-d-bp-∂-Xv Ku-c-h-tØm-sS-

I-W-¡p-IÄ \n-c-¯n Pn-Ãm- `-c-W-Iq-Sw; Zp-cn-Xm-izm-k Xp-I C-\n-bpw e-`y-am-¡n-bn-Ã sN-dp-tXm-Wn: Pn-√-bn-ep-≠m-b Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ Po-h\pw kz-Øpw \-jv-S-s∏-´-h¿-°mbn k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® Zp-cnXm-izm-k Xp-I-Iƒ C-\n-bpw e`n-®n-´n-s√-∂p hym-]-I-am-b ]cm-Xn D-b¿-∂p. Zp-c-¥-Øn-\n-c-bm-b-h¿-°v H-cp am-k-am-hp-tºm-gpw H-cp cq] t]m-epw {]-Jym-]n-® Zp-cn-Xmiz-k Xp-I \¬-Im-sX I-W-°pIƒ \n-c-Øn Pn-√m `-c-W-Iq-Sw ssI- s bm- g n- b p- I - b m- s W- ∂ pw B-t£-]-ap-b¿-∂p. Pn-√-bn-ep≠m-b Zp-c-¥-sØ-Xp-S¿-∂v ÿ n-Xn-K-Xn-Iƒ hn-e-bn-cp-Øm-≥ dh-\yq a-{¥n-bpw P-e-hn-`-h- a{¥n-bpw ]-e-X-h-W I-e-Iv -S-td‰n¬ tbm-Kw hn-fn-®p-tN¿-Øn-cp∂p. Iq-Sm-sX Pn-√m -I-e-Iv-S-dp-

sS A-[y-£-X-bn¬ Fw.--F¬.F-am-cpw {Xn-X-e ]-©m-b-Øv {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-Ip-∏p-X-e DtZym-K-ÿ-cpw ]-s¶-Sp-Ø \n-ch-[n tbm-K-ß-fpw Iq-Sn. Cu Ah-tem-I-\ tbm-K-Øn-se-√mw Hm-tcm hn-`m-K-Øn-ep-ap-≈ \mi-\-jv-S-ß-fp-sS A-hy-‡-am-b I-W-°p-Iƒ am-{Xw \n-c-Øn DtZym-K-ÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw ]n-cn-™p. - -H-Sp-hn¬ C-Xn¬ d-h-\yq, P-e-hn-`-h a-{¥n-am¿ tN¿-∂p hnfn-®p tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ 211.17 tIm-Sn cq-]-bp-sS \-jv-Sw Pn-√-bv-°p-≠m-b-Xm-bn tc-Js∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn. Pn-√-bn ¬ 22 t]¿ a-cn-®-Xm-bpw 35.-80 tIm-Sn-bp-sS Ir-jn \m-i-hpw 58. 75 tIm-Sn s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-

∏n-\pw tZ-io-b ]m-X-Iƒ-°v 89 tIm-Sn-bp-sS \-jv-S-hpw {Km-ao-W tdm-Up-Iƒ-°pw \-K-c-]-cn-[n-bnep-≈ tdm-Up-Iƒ-°pw tN¿-Øv 92 tIm-Sn-bpw 10.97 tIm-Sn-bp-sS ho-Sp-I-fp-sS \m-i-hpw h-f¿-Øpar-K-߃-°p-am-{Xw 20.13 tIm-Sncq-]-bpw P-e-tk-N-\ h-Ip-∏n-\v 50 tIm-Sn-tbm-fw cp-]-bpw \-jvSw I-W-°m-°n-bn-´p-≠v. Cu IW-°p-Iƒ X-s∂ A-]q¿-W-amsW-∂pw Iq-Sp-X¬ \-jv-S-ß-fpsS I-W-°p-Iƒ C-\n-bpw e-`n°m-\p-s≠-∂pw d-h-\yq a-{¥n tbm-K-Øn¬ k-Ω-Xn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w]n-te-bv-°v am-‰n-∏m¿-∏n-®n-´p-≈h-cn¬- H-cp Ip-Spw-_-Øn-\v 2000 cq-] ho-Xw A-Sn-b-¥-c k-lmbw \¬-Ip-sa-∂v {]-Jym-]n-®n-cp-

s∂-¶n-epw H-cp cq-]-t]m-epw B¿-°pw e-`n-®n-´n-s√-∂p ]-dbp-∂p. {]-Ir-Xn-t£m-`-Øn¬ acn-®-h-cp-sS B-{in-X¿-°v 4 e£w cq-] \¬-Ip-sa-∂ {]-Jym]-\-ap-≠m-sb-¶n-epw Pn-√m- Bÿm-\ ta-J-e-bn¬ am-{Xw a-cW-a-S-™ A-©p-t]¿-°v Fw.F¬.-F. t\-cn-´v \¬-In-b Xm¬°m-en-I k-lm-b-am-b 10000 cq]-am-{X-am-Wv C-tX-h-sc e-`n-® B-izm-k Xp-I a-‰p Pn-√-I-fn-se Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-bn ¬ Zp-c¥-߃ G-‰p-hm-ßn-b-h¿-°v B-izm-k-Xp-I-Iƒ e-`n-®-t∏ mƒ Pn-√-bn¬ I-W-°p-Iƒ \n-cØn X-e-bq-cm-\p-≈ {i-a-am-Wv Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw \-S-Øp-∂-sX∂m-Wp \m-´p-Im-cp-sS- B-tcm-]Ww.

bm-Wv Im-Wp-∂-Xv. I-S-ep-am-bn I-\m-ep-I-sf _-‘-s∏-Sp-Øm ≥ I-gn-™m¬ C-Xn-\p ]-cn-lmc-am-hpw. Im-b-en¬ ip-≤-P-e-ap-≈ k-a-b-Øm-Wv t]m-f \n-d-bp-∂Xv. I¿-j-I¿-°v tZm-j-am-hp-∂ X-c-Øn-em-h-cp-Xv ]-≤-Xn. I\m¬ \-ho-I-c-W-Øn-\v B-hiy-am-b F-√m k-lm-b-ß-fpw Sq-dn-kw a-{¥m-e-b-Øn¬ \n-∂v tNm-Zn-®p hm-ßp-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p.-

CSn-an¶-en- sXm-gn-epd-¸v ]²-Xn sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v ]-cn-¡v sIm-Spa¨: C∂-se D≠m-b i-‡am-b a-g-s°m-∏w D≠m-b C-Sn-an-∂-en¬ sXm-gn-epd-∏v ]≤-Xn-bn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂ sXmgn-em-fn-Iƒ-°v ]-cn-t°‰p. A-Sq¿˛ C-f-a-Æq¿ ]p-X-¶-cNm-∏m-en-bn¬ sN-dp-\n-e-Øn¬ Nn-∂-Ω (58), sN-dp-\n-e-Øn¬ B-\-μ-`-h-\-Øn¬ cm-Pn (38), N-cp-hp-f-bn¬ an-\n(38), N-cp-hnf-bn¬ km-hn-{Xn(58) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C∂-se aq-t∂m-sS-bm-Wv kw`-hw sIm-Sp-W-a¨ ]qX-¶c tdm-Un¬ Im-Sp sX-fn-®p sIm≠n- c n- ° p- ∂ - X n- \ n- s S- b m- b n- c p∂p C-h¿-°v an-∂-te-‰-Xv. D-S≥ X-s∂ \m-´p-Im¿ Nm-btem-Sp-≈- kz-Im-cy- sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p.

tIm¬-{K-Ên-sâ km-¼-¯n-I-\bw hninjvT -tk-h-\-¯n-\v A-hmÀ-Uv t\Sn-b cm-Py-s¯ X-IÀ-¨-bn-te-¡v Unshn-sh.Fk v-.]n¡ v k-en-sk v-sI-b]³j³ If n¬ tPmNø pm-bn-cp- Sn-s‚-bpw tI-c-f-Øn-se-bpw hnIpa f n: i nj v T tkh \ Ø n\ v \-bn-¡p¶p: Fw.F-Â.F. A-hm¿-Uv hm-ßn-b Un-ssh.-F- ∂p. aq-∂p ]-Xn-‰m-≠-sØ kp- hn-[ `m-K-ß-fn¬ _n-\m-an-I-fp-

sIm-√-Øv in-lm-_v X-߃ ^u-t≠-j≥ kw-L-Sn-∏n-® ku-Øv tI-c-f l-÷vIymw-]v kw-ÿm-\ l-÷v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ tIm-´p-a-e _m-∏p- ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

cm-a-¶cn: C-¥y≥ cq-]-bp-sS AtX A-h-ÿ-bm-Wv C-t∏mƒ C¥y≥ \m-j-W¬ tIm¨-{K-knt‚-sX-∂v tXma-kv Nm-≠n Fw. F¬.F. A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm ¨{K ns‚ kmº-ØnI \bw cmPysØ XI¿®bnte°v \ bn-°p∂psh∂pw At±-lw ]d™p. F≥.kn.]n Ip-´-\m-Sv \ntbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n® t\-Xr-Xz Iymw-]v D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I-afi-ew {]-knU‚ v jm-Pn tXm-´p-I-S-

hn¬ A-[y-£-X h-ln®p. kw ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-amcmb kp¬-^n-°¿ a-bq cn, ap-c-fo[-c≥, AUz.lm-an-Zv, k-t¥mjv Ip-am¿, AUz. I-e-hq¿ hn-Pb-Ip-am¿, AUz. ap-Po-_v d-lv am≥, thWp-tKm-]m ¬, Ir-jvW-Ip-am¿,jm-P-lm-≥, k-aZv, A-Uz. tdmtPm tPm-k^v, jo_m Im¿-Øn-tIb≥,Fw tkm a≥, B-eo-kv tPm-kn, kp-temN-\ Xºn, _n≥-kn jm _p, tKm-]n, _n-μp k-t¥ mjv, a-Wn°p-´≥, tkm-a-ti-J-c≥ \mb¿, D-Æn F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

kv-.-]n-sb hn-c-an-°p-∂-Xn-s‚ Xte-Zn-h-kw k-kv-s]≥Uv sN-bvXp. X-an-gv-\m-´n-se tX-\n Pn-√-bnse D-Ø-am-]-f-bw Unssh-.-Fkv-.-]n. Fw F-®v _n Ãm-≥-en-s\bm-Wv X-an-gv-\m-Sv Un.-Pn.-]n. kkv-s]≥Uv sN-bv-X-Xv. 34 h¿-jw ap-ºm-Wv k-_v- C≥-s]-Œ-dm-b Fw F-®v _n Ãm-≥-en- t]m-en-kv tk-\-bn¬ tN-cp-∂-Xv. H-cp h¿jw H-gn-sI 33 h¿-j-°m-ew DØ-a-]m-f-bw k-∫v-Un-hn-j\n¬-Ø-s∂ F-kv-.sF., knsF. Dƒ-s∏-sS-bp-≈ X-ÿn-I-

Xy¿-l-tk-h-\-Øn-\v 2011¬ Xan-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-Xbn¬ \n-∂pw D-Ø-a¿ Km-μn Ahm¿-Uv Ãm-≥-en- G-‰p-hm-ßn-bncp-∂p. Iq-Sm-sX X-an-gv-\m-´n-se G-‰-hpw an-I-®v t]m-enkv Hm-^ nk¿ F-∂-\n-e-bn¬ tI-{μ-k¿°m-cn-s‚ A-hm¿-Upw Ãm≥-en I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p. Aw-KoIm-cw I-c-ÿ-am-°n-sb-¶n-epw Ãm≥-en-s‚ Hu-tZym-Kn-I Po-hnXw \n-b-a hn-cp-≤-am-bn-cp-∂p-sh∂m-Wv t]m-en-kv tk-\-bv-°p e`n-® hn-h-cw. Cu D-tZym-K-ÿ≥ -A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn X-an-gv-\m-

sS t]-cn¬ kz-Øp kw-_-‘n-®Xm-bn X-an-g-v\m-Sv kn _n kn-sF Un I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. Iq-SmsX a-W¬ I-S-Øpƒ-s∏-sS-bp≈-h-bv-°v C-bmƒ H-Øm-i sNbv-X-Xm-bpw c-l-kym-t\z-j-WØn-\v hn-h-cw e-`n-®n-cp-∂p. C-∂-se t]m-enkv k¿-hokn¬ \n-∂pw hn-c-an-°m-\n-cns°-bm-Wv kv-‰m-≥-en-sb tX-Sn k-kv-s]≥-j≥ D-Ø-c-hv F-Ønb-Xv. X-an-gv-\m-´n-se hn-h-c-߃ A-dn-bp-∂-Xn-\v Cu D-tZym-Kÿ-s\-bm-Wv tI-c-fm t]m-en-kv Iq-Sp-X¬ B-{i-bn-®n-cp-∂-Xv.


{]mtZ-inIw ]©m-b¯v {]-kn-Uân-s\ cm-Pn`u-a-im-kv-{X ]T-\-tI-{µ A-[n-Ir-XÀ C-_m-S-s¦h-v im-«n-bJn A-\p-h-Zn-¡-Wsa¶v h-bv-¸n-¡m³ tIm¬-{K-kv \o-¡w Pn-Ã-bn k-µÀ-i-\w \-S-¯n

1 k]v-Xw_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn  sXm-Sp-]p-g sX-cp-h≥ -S-h¿: d-a-Zm≥-˛-Hm-W-®-¥-˛ 9. 0---- 0  sXm-Sp-]p-g {io-h¬-kw HmUn-t‰m-dn-bw: Hm-Ww ]o-∏nƒkv _-km¿-˛ 9.00  sXm-Sp-]p-g tk-thy-gv-kv tlmw: Zn-hy-Im-cp-Wy A-¤p-Xß-fp-sS Nn-{X-{]-Z¿-i-\w˛ 9.00  A-W°c: _n-.sP.-]n. k-ac-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w, ]n sI Ir-jv-W-Zmkv˛ 1.00  sXm-Sp-]p-g Cu-Ãv- hn-⁄m\-am-Xm ]-≈n-: ]-cn-ip-≤ I-\yIm-a-dn-b-Øn-s‚ ]n-d-hn-Øn-cp\mƒ, Zn-hy-_-en-˛ 6.-00

Adnbn-¸pIÄ

]m-N-I-hm-X-I hn-X-c-Ww: A-£-b skâ-dp-I-fn slÂ-]v sU-kv-Iv; k-_v-kn-Un C-¶p-ap-X C-Sp-°n: Pn-√-bn¬ B-[m¿-˛_m-¶v A-°u-≠v en-¶n-Mv ]q¿Øn-bm-b-h¿-°p-f-f ]m-N-I hmX-I hn-X-c-W k-_v-kn-Un C∂v {]m-_-ey-Øn¬ h-cpw. B[m-dp-am-bn _-‘-s∏-´ kw-i-b߃-°v A-£-b Pn-√m Hm-^nkn¬ sl¬-∏v sU-kv-Iv Xp-d∂n-´p-≠v. B-[m¿-˛-_m-¶v A°u-≠p-Iƒ en-¶v sN-øm≥ km-[n-°m-Ø-h¿-°v aq-∂p amk-sØ k-a-b C-f-hv A-\p-h-Zn®n-´p-≠v. D-]-t`m-‡m-°ƒ \-hw-_¿ 30\-Iw B-[m¿-˛-_m-¶v A-°u≠p-I-fp-sS G-Io-I-c-Ww ]q¿Øn-bm-°p-∂-tXm-sS k-_v-knUn-°v A¿-l-cm-hpw. B-[m¿ C.-sF.-Un. …n-]v, B-[m¿ Im¿Uv F-∂n-h \-jv-S-s∏-´-h¿-°v B-[m¿ Im¿-Uv ho-s≠-Sp-Øv \¬-Im≥ A-£-b sk‚-dp-Ifn¬ ku-I-cyw D-≠m-bn-cn°pw. B-[m¿ Im¿-Up-I-fn-se sX‰p-Iƒ Xn-cp-Øm≥ c-Pn-kv-t{Sj≥ \-S-Øn-b A-£-b sk‚dp-I-fn-tem F≥.-]n.-B¿. GP≥-kn-I-fn-tem sX-fn-hp-Iƒ lm-P-cm-°n Xn-cp-Ømw. D-]-t`m‡m-°-fp-sS kw-i-b-߃-°v 04862 232215, 232209, 9446340406, 9048698281 \-º-dn¬ _-‘-s∏Smw. D-]-t`m-‡m-°-fp-sS Xn-c°v Ip-d-bv-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn \m-sf-h-sc-bp-f-f Rm-b-dm-gvN-I-fn¬ _m-¶p-Iƒ Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°pw. H-cp h¿-jØn¬ H-º-Xv Kym-kv kn-en-≠dp-I-fm-Wv k-_v-kn-Un \n-c°n¬ e-`n-°p-I. Kym-kv D-]t`m-‡m-°ƒ ap-gp-h≥ hn-e-bpw sIm-Sp-Øv Kym-kv G-P≥-kn-Ifn¬ \n-∂v hm-ßp-tºmƒ A¿l-X-s∏-´ k-_v-kn-Un Xp-I D]-t`m-‡m-°-fp-sS _m-¶v A°u-≠n-se-Øpw.

]-Ýn-a-L-« hn-I-k-\ ]-²-Xn: t_m-[-h-Â-¡-c-Ww \m-sf X-Sn-b-ºm-Sv: ]-›n-a-L-´ hn-Ik-\ ]-≤-Xn-bn-se kv-{Xo im‡o-I-c-W ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `mK-am-bn Pn-√-bn-se 15 tI-{μ-ßfn¬ h-\n-Xm t_m-[-h-¬-°-cW ¢m-kp-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-w. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v B-Zy-]-cn]m-Sn \m-sf X-Sn-b-ºm-Sv tªm°v ]-©m-b-Øv Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-Øpw. km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏ns‚-bpw Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn-em-Wp ]-cn]m-Sn. k¿-°m-cn-s‚ \n¿-`-b t]m-fn-kn {]-Im-cw Pm-{K-Xm kan-Xn-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bm-Wv ¢m-kp-Iƒ \-S-Øp-∂Xv. kv-{Xo kw-c-£-W \n-b-a߃, Pm-{K-Xm k-an-Xn {]-h¿Ø-\-߃, \n¿-`-b t]m-fn-kn Xp-S-ßn-b-h-sb B-kv-]-Z-am-°n hn-j-bm-h-X-c-W-߃ \-S-°pw.----

{]-`m-j-Ww aq-¶n-\v C-Sp-°n: kzm-X-{¥y k-a-c tk\m-\n-bpw ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\pam-bn-cp-∂ Ip-dq¿ \o-e-I-WvT≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚ kv-a-c-W-bv°m-bn tI-c-f {]-kv A-°m-Z-anbpw tI-c-f tÃ-‰v {^o-Uw ss^t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Xriq¿ Pn-√m L-S-I-hpw kw-bp‡-am-bn \-S-Øp-∂ kv-am-c-I {]m-`m-j-Ww 3\p cm-hn-se 10. 30\v Xr-iq¿ P-h-l¿ _m-e-`h≥ lm-fn¬ {]-^.----Fw s-- I k -- m\p \n¿-h-ln-°pw. kzm-X-¥yw, k-a-Xzw, P-\m[n-]-Xyw F-∂-Xm-Wp hn-j-bw. Cu ]-c-º-c-bn-se C-cp-]-Øntb-gm-a-Xv {]-`m-j-W-am-Wn-Xv. tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw. F¬.---- F. A-\p-kv-a-c-Ww \-SØpw. tÃ-‰v {^o-Uw ss^-t‰-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ Aw-Kw hn sI h -- n-P-b≥, hn B -- ¿ A -- -PnXv-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-°pw.

ssI-¯-dn hn-]-W-\-ta-f C-Sp-°n: Pn-√m hy-h-km-b-tI{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ HmW-Øn-s‚ `m-K-am-bn A-Øw ap-X¬ D-{Xm-Sw h-sc (F-´p-apX¬ ]-Xn-\-©v h-sc) sXm-Sp-]pg A-º-ew ss_-]m-kv tdmUn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ {io-h¬kw tImw-π-Iv-kn¬ hn-hn-[ Xcw ssI-Ø-dn h-kv-{X-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\-hn-]-W-\-ta-f \-S-Øpsa-∂v P-\-d¬ am-t\-P¿ A-dnbn-®p. ssI-Ø-dn h-kv-{X-߃°v 20 i-X-am-\w hn-e-°p-d-hp≠m-hpw. C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v ssI-Ø-dn h-kv-{X-ß-fp-sS {]N-cm-W¿-Yw H-º-Xn-\v C-Sp-°n F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ hnhn-[ tIm-f-Pp-I-fn-se So-ap-I-sf ]-s¶-Sp-∏n-®v A-Ø-∏q-°-f a-¬k-c-hpw \-S-Øpw. k-Ωm-\w \¬-Ipw.

sN-dp-tXm-Wn: Im-e-h¿-j-s°Sp-Xn-bn¬ Pn-√-bn¬ a-Æn-Sn-®nepw D-cpƒ-s]m-´-epw D-≠m-b {]tZ-i-߃ `u-a-im-kv-{X ]T-\ tI-{μ A-[n-Ir-X¿ k-μ¿-in-®p. `u-a-tI-{μ im-kv-{X-⁄≥ tUm. sI cm-Pp-hn-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-L-am-Wp kw-μ¿i-\w \-S-Øn-b-Xv. C-Sp-°n-bn¬ a-Æn-Sn-®n-ep≠m-b {]-[m-\ ÿ-e-ß-fm-b Ip-©n-Ø-Æn, a-©n-°-√v \m-fnbm-\n, No-b-∏m-d Dƒ-s∏-sS-bp≈ {]-[m-\ ÿ-e-ß-fpw Ip-bnen-a-e-bn¬ sXm-Sp-]p-g-˛-]p-fn-b∑-e kw-ÿm-\ ]m-X-bn-se tdmUv H-en-®p-t]m-b-Xpw kw-Lw k-μ¿-in-®p.----G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ÿ-ew H-en-®p-t]m-b \m-fn-bm\n tIm-gn-∏n-≈n {]-tZ-i-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-

`u-a-im-kv-{X kw-Lw a-Æn-Sn-™ ÿ-e-w k-μ¿-in-°p-∂p sa-∂pw a-g-bp-sS tXm-Xv ap≥-h¿j-ß-tf A-t]-£n-®v Iq-Sp-Xem-b-Xn-\m-em-Wv C-{X-bpw i‡-am-b a-Æn-Sn-®n¬ kw-`-hn-®sX-∂pw A-\p-am-\n-°p-∂-Xm-

bn kw-L-Ø-e-h≥ tUm. sI cm-Pp ]-d-™p. s{]m-P-Iv-Sv kb‚n-Ãv kn-\n-°p-´≥, dn-k¿-®v sl-Uv kn K-W-]-Xn F-∂n-hcpw kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.-----

C-S-sh-´n: k¿-°m¿ C-S-]m-SpIƒ _m-¶v ap-tJ-\-bm-°n-b-Xn\m¬ C-S-sh-´n-bn¬ tZ-i-km¬Ir-X _m-¶n-s‚ im-J th-W-sa∂ B-h-iyw i-‡-am-hp-∂p. 20,000tØm-fw B-fp-Iƒ A-[nh-kn-°p-∂ C-S-sh-´n ]-©m-bØn¬ ]-©m-Øv Hm-^n-kv, hnt√-Pv Hm-^n-kv, ]n.-F-®v.-kn.-, t]m-kv-t‰m-^n-kv, B-bp¿-th-Zmip-]-{Xn F-∂n-h {]-h¿-Øn-°p∂p-≠v. _m-¶v im-J A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v hn-hn-[ tZi-km¬-Ir-X _m-¶p-Iƒ-°v s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS H-∏v ti-J-cn®v \n-th-Z-\w \¬-Im≥ C-S-sh´n a-e-tbm-cw d-kn-U≥-kv Atkm-kn-tb-j≥ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. a-e-tbm-cw d-kn-U≥kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v Sn kn a-Øm-bn A-[y-£X h-ln-®p.-

sN-dp-tXm-Wn: a-cn-bm-]-cpw ]©m-b-Øn-se bpU .---- n.---- F-^v. [m-cW-Iƒ X-I¿-∂p. tI-c-fm tIm¨-{K-kv {]-Xn-k-‘n-bm-b k-t¥m-jv sN-dp-Ip-t∂-en-s\ cm-Pn- h-bv-∏n-°m-\p-≈ \o-°-ß߃ tIm¨-{K-kv Pn-√m- t\-XrXzw B-cw-`n-®p. ap≥- ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v C-¥y≥ \m-j\¬ tIm¨-{K-kn-se F≥ -kn tPm¿-Pv hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ acn-®-Øn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tI-cfm tIm¨-{K-kv {]-Xn-\n-[n-bmb k-t¥m-jv sN-dp-Ip-t∂¬ {]kn-U‚ v ]-Z-Øn-se-Øn-b-Xv. tIm¨-{K-kv (sF) {Kq-∏pIm¿-°v A-h-Im-i-s∏-´ {]-knU‚ v ÿm-\w {Kq-∏n-s‚ ]n-¥pW-tbm-sS A-´n-a-dn-®m-Wv tI-cfm tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v ÿm-\w ssI-tb-dn-b-Xv. F∂m¬ tIm¨-{K-kn¬ A-SpØn-sS Nn-e [m-c-W-Iƒ D-cp-

H-«-I-¯-e-ta-«n ]p-en-bn-d-§n; P\w Pm-{K-X ]peÀ-¯-W-sa¶v A-[n-Ir-XÀ Ip-a-fn: s]-cn-bm¿ I-Sp-hm kt¶-X-Øn-s‚ k-ao-]-sØ P-\hm-k-ta-J-e-bm-b H-´-I-Ø-eta-´n¬ ]p-en-bn-d-ßn. P-\-߃ Pm- K - c q- K - c m- b n- c n- ° - W - s a- ∂ v t]m-en-kpw h-\-]m-e-I-cpw ap-∂dn-bn-∏v \¬-In. C-∂-se D-®-bv°v H-cp-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv Ip-afn ]-©m-b-Øn-se G-‰-hpw D¿∂ {]-tZ-i-am-b H-´-I-Ø-e-ta´n¬ \m-´p-Im¿ c-≠v ]p-en-I-sf I-≠-Xv. Ip-a-fn- Su-Wn¬ \n-∂v \m-ev In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bmWv Im¿-jn-I-ta-J-e-bm-b H-´-IØ-e-ta-Sv. ]-d-ºn-se ]-Wn-I-gn-™v D-®bq-Wv I-gn-°m-≥ ho-´n-te-°p hcp-∂-Xn-\n-sS- B-°m-´v _m-_p h¿-Ko-km-Wv B-Zyw ]p-en-sb°-≠-Xv. _m-_p -C-Xp-h-gn-sbØn-b-t∏mƒ h-gn-b-cn-In-ep-≈ Ip-‰n-°m-´n¬ \n-∂p sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b c-≠p ]p-en-Iƒ Cd-ßn-tbm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ÿnc-am-bn æm-hpw tI-g-am-\pw Dƒs∏-sS-bp-≈ h-\y-ar-K-߃ Irjn-bn-S-Øn-en-d-ßp-I ]-Xn-hmWv. C-h-bn-te-sX-¶n-epw ar-K-ambn-cn-°p-sa-∂m-Wv _m-_p BZyw I-cp-Xn-b-Xv. ]n-∂o-Sv kq-£n®p t\m-°n-b-t∏m-ƒ X-s‚ ap-∂neq-sS \-S-∂p t]m-Ip-∂-Xv ]p-enbm-sW-∂p a-\-kn-em-bn. `-b-∂p \n-e-hn-fn-®-tXm-sS k-ao-]-sØ ]-d-ºp-I-fn¬ ]-Wnsb-Sp-Øp-sIm-≠n-cp-∂ B-fp-

]p-en-sb I-≠ B-°m-´v _m-_p h¿-Ko-kv, In-g-t°I-h-e-bn¬ en-kn- Ip-´-∏≥

]pen-bn-d-ßn-b H-´-I-Ø-e-ta-´n-se Ip-‰n-°m-´n¬ \m-´p-Imcpw t]m-enkpw h-\-]m-e-Icpw ]cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p Iƒ Hm-Sn-sb-Øn-b-t∏m-tg-°pw ]p-en s]m-¥-°m-Sn-\p-≈n¬ a-d™n-cp-∂p. C-tX k-a-bw X-s∂bm-Wv C-hn-sS \n-∂v A-™q-dv ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ In-g-t°-°h-e-bn¬ en-kn- Ip-´-∏-\pw ]p-ensb-°-≠-Xv. en-kn-bpw {]m-b-am-b ]n-Xmhpw ]-Wn-\-S-∂p sIm-≠n-cn-°p∂ ho-Sn-s‚ ap-‰-Øp \n¬-°p-I-

dn-tkmÀ-«nse ss]-¸p-IÄ tam-ãn-¨ c-−p-t]À A-d-Ìn A-Sn-am-en: dn-tkm¿-´n¬ kq-£n® C-cp-ºv ss]-∏p-Iƒ tam-„n-® tI-kn¬ c-≠p-t]-sc sh-≈Øq-h¬ t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-Xp. B-\-®m¬ Cu-´n-kn-‰n aqßw-am-bv-°¬ tPm-_n (29), B\-®m¬ kz-tZ-in in-¶m¿ cm-Pp (49) F-∂n-h-sc-bm-Wv sh-≈Øq-h¬ F-kvs .--- F. H Sn cm-tP{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.B----\-®men-\p k-ao-]w Cu-´n-kn-‰n-bn¬ dn-tkm¿-´n-s‚ \n¿-am-W-Øn-\p sIm-≠p-h-∂ C-cp-ºv ss]-∏p-Ifm-Wv kw-Lw tam-„n-®p I-SØn-b-Xv. tam-„m-°-sf kw-_‘n-®v t]m-en-kn-\v e-`n-® c-lky hn-h-c-am-Wv A-d-Ãn¬ I-emin-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw B-\®m-en-se H-cp ho-´n¬ I-b-dn ]-

]n-Sn-bn-em-b tPm-_n, in-¶m¿ cm-Pp Ww I-h¿-∂ tI-kn-epw ]n-Sn-bnem-b tPm-_n {]-Xn-bm-Wv. Ch¿-s°-Xn-tc th-sd-bpw tI-kpI-fp-≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™p.---F.---F-kv.s--- F. hn≥-k‚ v tPm-k-^v, ko-\n-b¿ t]m-en-kv Hm-^n-k¿- Sn sI C-kv-am-bn¬ F-∂n-h-cpw kw-L-Øn-ep-≠mbn-cp-∂p.--

tbm-sS tZ-io-b-]m-X-bn-¬ _kv Ãm≥-Uv P-Mv-j-\n-¬ ln¬t^m¿-´v tlm-´-en-\p ap-∂n-eq-sS am-Xm-hp-sam-Øv Ãm≥-Un-te°v h-∂ Ip-´n-sb sX-cp-hp-\m-bv°-ƒ B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-sb B-{I-an-°p-∂-Xv I-≠ \m-´p-Im¿ I-s√-dn-™pw _-lfw h-®pw \m-bv-°-sf hn-c-´n-tbmSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]m-Xp-\n-c-Øp-I-ƒ D-ƒ-∏sS sX-cp-hp-\m-bv-°ƒ ssI-b-S°p-tºmƒ X-S-bm≥ \-S-]-Sn-sb-

Z¿-Lm-kv- £-Wn-®v- C-h-cp-sS Io-gn¬- tPm-en-bn¬- G¿-s∏-SpI-bpw- sN-øp-∂p. I-cm-dp-Im-cs‚ Io-gn¬- ]-Wn- sN-bv-Xp-h-∂ sXm-gn-em-fn-bm-Wv- I-gn-™ 38 Zn-h-k-am-bn- ]-I¬- 11 ap-X¬- aq∂v- h-sc ]o-cp-ta-Sv- k-_v- Un-hnj≥- Hm-^n-kn-\v- ap-ºn¬- H-‰bmƒ k-a-cw- \-S-Øp-∂-XCv.----- bmƒ- I-gn-™ Zn-h-kw- kz-Im-cy- Sh-dn¬- I-b-dn- B-fl-l-Xym- `oj-Wn-bpw- ap-g-°n-. ta.----- J-e Xn-cn-®v- tPm-en-Iƒ- Icm-dp-Im-sc G¬-∏n-®-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬tPm-en-a-s‰m-cp- I-cm-dp-Im-c≥- G-s‰-SpØp.----- C-Xn-eq-sS-bm-Wv- -k-a-c-°mc-s‚ tPm-en- \-„-am-b-Xv.----- Xp-S¿ k-a-cw- \-S-Øp-∂ C-bm-fp-sS Icm-dp-Im-c-s\-Xn-cm-bp-≈ ]-cmXn-bp-sS A-t\z-j-Ww- ]o-cp-ta-

sN-dp-tXm-Wn: Xm≥ I-gn-™-Znh-kw a-cn-bm-]p-cw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s\ a-Zy-]n-®v X-Ss™-∂pw ssI-tb-‰w sN-øm≥ {i-an-s®-∂p-ap-≈ hm¿-Ø A-Snÿm-\ c-ln-X-am-sW-∂v tIm¨-{K-kv Aw-Kw sd-Pn s]mcp-∂-t°m-´v ]-d-™p. hm¿-Unse ]-cn-]m-Sn-Iƒ sa-º-dm-b Xt∂-°q-Sn A-dn-bn-t°-≠-X-t√sb-∂v tNm-Zn-®-ti-jw ]n-cn™p- t ]m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ p. tIm¨-{K-kv Pn-√m t\-Xr-Xzw ap-∂-Wn a-cym-Z-Iƒ ]m-en-®v {]kn-U‚ v k-t¥m-jv sN-dp-Ipt∂¬ ÿm-\-sam-gn-b-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. s]m-Xp-P\-]n-¥p-W t\-Sm≥ tI-c-fm tIm¨-{K-kv I-cp-Xn-°q-´n sNbv-X cm-jv-{So-b A-P-≠-bmWnsX∂pw sd-Pn s]m-cp-∂-tIm´n¬ ]-d-™p.

Npcp¡¯nÂ

aq-¶mÀ-þ-h-«-h-S tdm-Un sl-hn -tem-Uv hm-l-\§Ä \n-b-{´n-¡-Ww: Fw.FÂ.F. ss]-\m-hv: aq-∂m¿-˛-h-´-h-S tdm-Un-eq-sS-bp-f-f sl-hn tem-Uv hm-l-\-߃ \n-b-{¥n-°m≥ ]n.----U-ªyq.----Un. (tdm-Uv-kv) \-S-]-Sn F-Sp-°-W-sa-∂v F-kv cm-tP-{μ≥ Fw.F¬.F. I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ Pn-√m hn-I-k-\-k-an-Xn-bn¬ \n¿-tZ-in-®p. C-S-a-e-°p-Snbn¬ ku-P-\y td-j≥ e-`y-am-°-Ww. A-tXm-sSm-∏w d-h-\yq, h-\w, sF.----Sn.----Un.----]n. D-tZym-K-ÿ¿ kw-bp-‡-am-bn ]-cn-tim-[-\ \S-Ø-Ww. a-d-bq¿ ta-J-e-bn¬ I-∂p-Im-en-Iƒ Xo-‰-bn-√m-sX NsØm-Sp-ßp-∂-Xp kw-_-‘n-®v _-‘-s∏-´ h-Ip-∏p-Iƒ ]-cn-lmcw B-cm-b-Ww. I-√m¿-Ip-´n, Ip-©n-Ø-Æn `m-K-ß-fn¬ Im-eh¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ a-Æn-Sn-™-Xv am-‰n kw-c-£-Ww G¿-s∏-SpØm≥ \-S-]-Sn th-W-w. ss{S-_¬ ]p-\-c-[n-hm-k-tIm-f-\n-I-fnse D-]-Po-h-\-am¿-K-߃ Iq-Sp-X¬ ^-e-h-Øm-°-Ww. Ip-Snsh-f-fw D-d-∏m-°m≥ \-S-]-Sn D-≠m-h-Ww. a-d-bq¿-˛-Im-¥-√q¿ tdm-Up-I-fn-se I-ep-¶p-Iƒ \-∂m-°Ww. Fw.F¬.F. ^-≠n-s‚ ]p-tcm-K-Xn hn-e-bn-cp-Øp-∂ tbmK-ß-fn¬ X-t±-i kz-bw-`-c-W h-Ip-∏v F≥-Pn-\o-b¿-am¿ \n¿-_‘-am-bpw ]-s¶-Sp-°-Ww. Nn-e _m-¶p-Iƒ hn-Zym-`ym-k -hm-bv] \¬-Ip-∂ Im-cy-Øn¬ A-ew-`m-hw Im-Wn-°p-∂-Xm-bpw At±-lw hn-I-k-\-k-an-Xn-bn¬ B-tcm-]n-®p .---- dn-t]m¿-´p-Iƒ \¬Ip-∂ Im-cy-Øn-epw A-\p-_-‘ {]-h¿-Ø-\-ß-fn-epw D-tZym-Kÿ¿ {i-≤-h-bv-°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ ]-d™p.---- Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U≥-Uv Fw S-- n tXm-a-kv, k-_v Ie-Iv-S¿ ap-l-Ω-Zv ssh k-^o-dp-√, tZ-hn-Ip-fw B¿.----Un.----H. a-[p-KwKm-[¿, Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ kn h -- n ] -- n \-ºq-Xn-cn, a-‰v D-tZymK-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.----

A-\-[n-Ir-X-am-bn I-cmÀ Xp-I am-dn-sb-Sp-¯-Xv A-t\z-jn-¡-W-sa-¶v A-Sn-am-en: A-hn-izm-k-Øn-eq-sS ]p-d-Øm-b am-¶p-fw {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚pw kv-Y-ew -am-dn-t∏m-b sk-{I-´-dn-bpw tN¿-∂p \n-b-a-ß-fpw \-S-]-Sn-{I-a-ß-fpw Im-‰n¬-∏-d-Øn 16 e£w cq-]-bp-sS I-cm¿ Xp-I am-dn- \¬-In-b-Xp kw-_-‘n-®v hnPn-e≥-kv A-t\z-j-Ww th-W-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fiew {]-kn-U‚ v A-\o-jv P-bnw-kv, {]-ho¨ tPm-kv, _n-Pp tPm¿-Pv, km-Pp Ip-t∂¬, F s-- F sj-ao¿ F-∂n-h¿ B-h-iys∏-´p. am-¶p-fw sk‚ v ta-co-kv ]-≈n-h-I kv-Y-e-Øp \n¿-an-® h-\n-Xm hn-I-k-\-tI-{μw, hn-cn-]m-d ˛ I-ºn-\n-°p-Sn tdm-Uv, hncn-]m-d ˛ tdm-kv-lu-kv, sXm-Æq-‰m-dv tdm-Uv \n¿-am-Ww F-∂n-hbp-sS I-cm¿ Xp-I-I-fm-Wp am-dn-sb-Sp-Ø-Xv.

ßn-b-tXm-sS-bm-Wv X-ß-fp-sS ap-ºn-eq-sS I-S-∂p t]m-b-Xv ]pen-bm-sW-∂v a-\-kn-em-b-Xv. kw-`-hw A-dn-s™-Øn-b \m-´pIm-¿ ]p-en-Iƒ Nm-Sn-b C-cp-]-XSn-tbm-fw D-b-c-ap-≈ Xn-´-bp-sS k-ao-]-sØ Ip-‰n-°m-´n¬ ]-cntim-[n-®-t∏mƒ C-hn-sS tcm-aß-fpw c-‡w I-´-]n-Sn-®p In-S°p-∂-Xpw I-s≠-Øn. kw-`-hw

F-«p-t\m-¼v B-N-c-Ww

hm¯n-¡p-Sn-bpw hm-g-t¯m¸pw k-¼qÀ-W B-[mÀ ]-©m-b-¯pIfmbn

hm-g-h-c: sk‚ v ta-co-kv ItØm-en-°m ]-≈n-bn¬ F-´pt\m-ºm-N-c-W-hpw ]-cn-ip-≤ I\ym-a-dn-b-Øn-s‚ ]n-d-hn-Øn-cp\m-fm-tLm-j-hpw B-cw-`n-®p. C-∂p \m-sf cm-hn-se 7.-30 \v Znhy-_-en, s\m-th-\, D-®-I-gn™v 2.-30\v kv-Xp-Xn B-cm-[-\, 3.-30 \v Zn-hy-_-en-˛ ^m. tPm-k^v I-´-°-bw, 4.-30\v h-N-\ {]tLm-j-Ww. Xp-S¿-∂p-≈ Zn-h-k-ß-fn¬ cm-hn-se 6.-30\pw 12\pw 4.-30\pw Zn-hy-_-en, B-dn-\v h-N-\ {]tLm-j-Ww, B-cm-[-\. A-©n\v 4.-30\v s]m-¥n-^n-°¬ Ip¿_m-\-˛ am¿ am-Xyp B-\n-°p-gn°m-´n¬. ^m. tPm-k-^v I-´-°bw, ^m.-tXm-a-kv am-dm-´n¬ ^m. ]u-tem-kv N-°m-e-°¬,ta¨. P-bnw-kv aw-K-e-ti-cn, ^m. sUman-\n-Iv , ^m. Sn-t\m, ^m. k-Pn t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.-

Sp-t°-≠ X-t±-i kz-bw-`-c-Wÿm-]-\-߃ t\m-°p Ip-Ønbm-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS B-{I-aW-Øn¬ ]-cn-t°¬-°p-∂ kw`-h-߃ Xp-S-cp-I-bm-Wv. ]p-e¿-t® ]-{Xw hn¬-°m≥ t]m-Ip-∂ G-P‚p-am-cpw hn-X-cW-°m-cm-b Ip-´n-I-fpw cm-{Xn ssh-In bm-{X- sN-øp-∂-h-cpw \m-bv-°-fp-sS B-{I-a-W-Øn-\nc-bm-hp-∂p-≠v. C-Xn-\p ]p-d-tabm-Wv ]-´m-∏-I-¬ sX-cp-hp-\m-

"\n-b-a-\ hmÀ-¯ sX-än-²m-c-Wm-P-\-Iw' Ip-a-fn-: tI-c-f hm-´¿- A-tXm-dn´n- ]o-cp-ta-Sv- k-_v- Un-hn-j-\v- Iogn¬- tPm-en- sN-bv-Xp-h-∂ I-cmdp-Im-c-s‚ sXm-gn-em-fn-°v- ap≥Im-e-{]m-_-ey-tØm-sS \n-b-a\w- \¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p≈ H-‰-bmƒ- k-a-c-hpw- C-Xv- kw_-‘n-® ]-{X-am-[y-a hm¿-Ø-Ifpw- Xn-I-®pw- sX-‰n-≤m-c-Wm P\-I-am-sW-∂v- kn.---sF.---Sn-.b -- p.--,sF.--≥S.--- n.---bp-.k -- n-. bq-\n-b-\p-Iƒhy-‡-am-°n.----s]m-Xp-ta-J-e ÿm-]-\-amb hm-´¿- A-tXm-dn-´n-bn¬ \n-ba-\w- \-S-Øp-∂-Xv- ]n-.-F-kv-.-kn-. h-gn-bm-WvXm.----¬-°m-en-I \n-b-a\w- Fw-tπm-bv-sa‚ v- F-Iv-kv-tN©v- h-gn-bp-w. C------ Xv- c-≠pw- C-√msX h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬hm-´¿- A-tXm-dn-´n- Aw-Ko-Im-c-ap≈ I-cm-dp-Im-cn¬- \n-∂- v-

Øn-cn-™-Xn-t\ -Xp-S¿-∂m-Wv k-t¥m-jv sN-dp-Ip-t∂-en-t\mSv ÿm-\-sam-gn-bm≥ tIm¨-{Kkv Pn-√m t\-Xr-Xzw B-h-iy-s∏´-Xv. ÿm-\w H-gn-bm≥ {]-knU‚ v X-bm-dm-hp-∂n-s√-∂pw CXn¬ \n-∂p P-\-{i-≤ Xn-cn-°m\m-Wv tIm¨-{K-kv Aw-Kw X-S™p-h-®-Xm-bn tI-c-f tIm¨{K-kv B-tcm-]-W-bp-∂-bn-®sX-∂pw B-t£-]w D-b¿-∂p. k-t¥m-jm-Wv F≥ -kn tPm¿-Pn-s‚ a-c-W-Øn-\v D-Ø-chm-Zn-sb-∂v tPm¿-Pn-s‚ Ip-Spw_mw-K-߃ B-tcm-]-W-ap-∂bn-®n-cp-∂p. B-]-I-S-Øn¬-s∏´v hm-l-\w D-t]-£n-®v ]p-Xn-b hm-l-\w hm-ßm-\p-≈ {]-knU‚n-s‚ {i-aw ]-©m-b-Øv IΩ-‰n-bn¬ F-Xn¿-Ø-Xpw tIm ¨-{K-kv Aw-K-߃-°v t\-sc B-tcm-]-W-߃ D-∂-bn-°m≥ Im-c-W-am-b-Xm-bn ]-d-bp-∂p.

sN-dp-tXm-Wn: `m-c-X-k¿-°m¿ cm-Py-sØ F-√m ]u-c-∑m¿°pw \¬-Ip-∂ B-[m¿-˛-tZ-iob X-\-Xv Xn-cn-®-dn-b¬ \-º¿ ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√-bnse hm-g-tØm-∏v, hm-Øn-°p-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øp-Iƒ k-ºq¿W B-[m¿ ]-©m-b-Øp-I-fmbn. A-£-b-bp-sS-bpw {Km-a-∏©m-b-Øv A-[n-Ir-X-cp-sS-bpw hn-hn-[ kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw Iq-´m-b kw-Lm-S-\-Øn-s‚-bpw {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚-bpw ^-e-ambm-Wv Cu t\-´w ssI-h-cn-®-Xv. C-Xp-h-gn {]-tZ-i-sØ ap-gph≥ P-\-߃-°pw hn-hn-[ t£a-s]≥-j-\p-I-fpw Kym-kv k-_vkn-Un Xp-S-ßn-b Im-cy-ß-fpw F-fp-∏-Øn¬ km-[y-am-hpw. hm-

Sv- Hm-^n-kn¬- \-S-∂ 20\v- k-a-cw\-S-Øm-sX am-dn-\n-∂-Xpw- kwi-bw- h¿-[n-∏n-°p-∂p. ----- hm-´¿- A-tXm-dn-´n-bn¬- ]n-≥hm-Xn¬- \n-b-a-\w- \-S-Øp-∂-Xns\-Xn-tc-bpw- tbm-Ky-X-bn-√mØ-h-sc \n-b-an-°-cp-sX-∂p-ap≈ bq-\n-b-\p-I-fp-sS \n-e-]m-Sn\v- hn-cp-≤-am-Wv- Cu- k-a-cw.----- B-bXn-\m¬- C-bmƒ-s°-Xn-tc s]mXp-P-\-i-ey-Øn-\v- \-S-]-Sn- F-SpØv- hm-´¿- A-tXm-dn-´n-bp-sS {]h¿-Ø-\w-- kp-K-a-am-bn- \-S-ØW-sa-∂v tI-c-f hm-´¿- A-tXm-dn´n- Fw-tπm-bo-kv- bq-\n-b≥-(kn-.sF.--Sn.--bp.-) sk-{I-´-dn- ]n- sP kPn-tam≥,- tI-c-f hm-´¿- A-tXmdn-´n- kv-‰m-^v- A-tkm-kn-tbj≥ -(sF.--F≥.--Sn-.-bp.-kn.-)- {_m©v- sk-{I-´-dn- F-kv- cm-[m-Ir-jvW≥- F-∂n-h¿- B-h-iy-s∏-´p.

bv-°-fp-sS B-{I-a-Ww cq-£-amb-Xv. Im¬-\-S-bm-{X-°m-cm-Wv \m-bv-°-fp-sS B-{I-a-W-Øn-\v Iq-Sp-X¬ C-c-bm-hp-∂-Xv. tZ-iob-]m-X-bn¬ X-e-ßpw hn-eßpw ]m-bp-∂ \m-bv-°ƒ hm-l\m-]-I-S-ß-ƒ-°pw Im-c-W-amhp-∂p-≠v. B-gv-N-I-fm-bn ]tØm-fw t]¿-°v sX-cp-hp-\m-bv°-fp-sS B-{I-a-W-Øn¬ ]-cnt°-‰-Xm-bn A-Sn-am-en Xm-eq°m-ip-]-{Xn-bn-se I-W-°p-Iƒ hy-‡-am-°p-∂p.

3

{]-kn-Uân-s\ X-S-ª hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\ c-ln-X-sa-¶v

bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS \q-dp-ao‰-tdm-fw A-I-se \n-∂v tdm-Uv-h°n-eq-sS H-cp ar-Kw \-S-∂p h-cp∂-Xv en-kn-bp-sS {i-≤-bn¬-s∏´n-cp-∂p. \o-≠-hm-epw Im-Wm≥ `w-Kn-bp-ap-≈ ar-Kw \-S-∂p h-cp∂-Xm-bn C-h¿ ]n-Xm-hn-t\m-Sv ]d-™p. Ip-c-ßm-bn-cn-°p-sa-∂mWp I-cp-Xn-b-Xv.-. C-Xn-\n-sS arKw k-ao-]-sØ ]-d-ºn-te-°n-d-

A-Sn-am-en Su-Wpw ]-cn-k-c-hpw sX-cp-hv \m-bv-¡Ä ssI-b-S-¡n; P-\w `o-Xn-bn A-Sn-am-en: A-Sn-am-en Su-Wnepw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS i-eyw hym-]-I-am-bn. \m-bv-°q-´w A-Snam-en a-∂m-¶m-e-bn¬ B-´n≥-Iq´-sØ B-{I-an-®p. a-∂m-¶m-e kz-tZ-in ]-´w-am-hp-Sn A-en-bmcn-s‚ B-Sp-I-fm-Wv A-{I-a-WØn-\v C-c-bm-b-Xv. F-´p h-b-kp-I-m-c≥ sX-cp-hp\m-bv-°-fp-sS B-{I-a-W-Øn-¬ \n-∂p X-e-\m-cn-g-bv-°m-Wp c£-s∏-´-Xv. cm-hn-se G-gp-a-Wn-

A-dn-™v Ip-a-fn F-kv.-sF. ]n Sn tPm-k-^n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-kpw t^m-d-kv-‰¿ A-Jn¬ _m-_p-hpw h-\-]m-e-Icpw F-Øn \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn-em-Wv \m-´p-Im¿ I-≠-Xv ]p-en-bm-sW-∂v ÿn-co-I-cn-®Xv. ]-cn-°p-≈-Xn-\m¬ ]p-en- Bfp-I-sf B-{I-an-°m≥ km-[y-Xbp-s≠-∂pw C-Xn-\m¬ \m-´pIm¿ k-‘y-bv-°p ap-tº ho-´nse-Ø-W-sa-∂pw Ip-´n-I-sf X\n-®p hn-S-cp-sX-∂pw D-tZym-Kÿ¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. Bsc-¶n-epw ]p-en-sb-°-≠m¬ C°m-cyw h-\-]m-e-I-sc-bpw t]men-kn-s\-bpw A-dn-bn-°-W-sa∂pw \m-´p-Im¿ C-Xn-s\ ]n-Sn-IqSm≥ {i-an-°-cp-sX-∂pw A-dn-bn®p. Xn-´-bn¬ \n-∂p ho-Wp ]-cnt°-‰-Xp aq-e-am-hmw ]p-en- Ip-‰n°m-´n¬ H-fn-®n-cp-∂-sX-∂m-Wv h-\-]m-e-I-cp-sS \n-K-a-\w.

kottayam/IDK

B-[m¿ {]-Jym-]-\w \-S-Øn. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tPm-bn h¿-Ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F ] -- n D-kv-am≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. A-£-b A-kn v Un-kv-{Sn-Iv-Sv tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰¿ F-kv k-_q-dm _o-hn dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. tªm-°v ˛-{Km-a ]-©m-b-Øv {]-Xn-\n-[nIƒ, P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, hn-hn[ kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃ ]-s¶Sp-Øp.hm---- Øn-°p-Sn {Km-a-∏-©mb-Øn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv hm-Øn-°p-Sn ]-©m-b-Øv k-ºq¿-W B-[m¿ {]-Jym-]-\w {]-kn-U‚ v F ] -- n D-kv-am≥ ktªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F ] -- n D-kv-am≥ \-S-Øp-∂p ºq¿-W B-[m¿ {]-Jym-]-\w \g-tØm-∏v {Km-a-∏-©m-b-Øv I- ßn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn- S-Øn. _m-_p Ip-ºn-fp-th¬ Aayq-\n-‰n lm-fn¬ \-S-∂ N-S- U‚ v Fw S-- n tXm-a-kv k-ºq¿-W [y-£-X h-ln-®p.

X-S-hpw ]n-g-bpw sXm-Sp-]p-g: Nm-cm-bw hm-‰v -tIkn¬ {]-Xn-°v A-©p-h¿-jw ITn-\-X-S-hpw H-cp-e-£w cq-] ]ng-bpw in-£-hn-[n-®p. a-∂mw-I≠w hn-t√-Pn¬ tXm-´p-I-c amWn-Iy≥ a-I≥ A-∏p-hn-s\-bmWv sXm-Sp-]p-g A-kn- v skj≥-kv P-Uv-Pn Pn.--A-\n¬ in£n-®-Xv. F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C≥kv-s]-Œ¿ Sn-\n-tam≥ {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X tI-kn¬ F-´p km-£n-I-sf hn-kv-X-cn-°p-Ibpw 16 {]-am-W-߃ tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°p-I-bpw sN-bvXp. 2011 B-K-kv-Xv 17\m-bn-cp-∂p {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

H-fn-ªp-t\m-«w; bp-hm-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn GÂ-¸n-¨p Ip-a-fn: A-b¬ ho-´n-se Ip-fn-apdn-bn-se-m-fn-™p t\m-°n-b bphm-hn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®p. Ip-a-fn H-∂mw-ssa¬ C-μn-cm-\-K¿ d-knU‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ tIm-f\n kz-tZ-in s_-∂n(22)B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se ]-Øp-a-Wn-tbm-sS-bmWp kw-`-hw. k-ao-]-sØ ho-´n-se Ip-fn-apdn-bn-se Sm-∏n¬ \n-∂v _-°‰n¬ -sh-≈w ho-gp-∂ i-–w tI´-Xn-s\-Xp-S¿-∂v s_-∂n Cu hoSn-s‚ Np-‰p-a-Xn-en¬ I-b-dn C-hn-

sS-bp-≈ t]-c-a-c-Øn-s‚ ap-I-fnen-cp-∂v P-\-en-\p-≈n-eq-sS Ip-fnap-dn-bn-te-°v F-Øn-t\m-°p-Ibm-bn-cp-s∂-∂v t]m-en-kv ]-d™p. C-Xn-\n-sS P-\-en-s‚ k-ao-]Øv \n-g¬ A-\-ßp-∂-Xv {i-≤bn¬-s∏-´ ho-´-Ω Ip-fn-ap-dn-bn¬ \n-∂p ]p-d-Øp-h-∂v bp-hm-hns\ ]n-Sn-Iq-Sm≥ {i-an-®-tXm-sS Hm-Sn c-£-s∏-´p. Xp-S¿-∂v \m-´pIm¿ C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn t]m-enkn¬ G¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ta-J-e-bn¬ km-aqln-I hn-cp-≤ ieyw cq-£-am-bn-´p≠v.

ss_-]m-kv tdm-Uv K-Xm-K-X tbm-Ky-am-¡-W-sa-¶v Ip-a-fn: sI.F-kv.B¿.Sn.kn. ss_-]m-kv tdm-Uv K-Xm-K-X tbm-Ky-am-°n Ãm≥-Un¬ \n-∂v _-kv k¿-ho-kv B-cw-`n-°m-\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-Wsa-∂v B-h-iy-ap-b¿-∂p. tI-c-fØn-se B-Zy- P-\-Io-b sI.Fkv.B¿.Sn.kn. Un-t∏m-bm-Wv Ip-a-fn-bn-te-Xv. Ip-a-fn Su-Wn-se K-Xm-K-X°p-cp-°v ]-cn-l-cn-°m≥ _-kv Ãm≥-Un-s‚ ]n-∂n-eq-sS-bp-≈ ss_-]m-kv tdm-Un-eq-sS sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _- p-Iƒ k¿ho-kv \-S-Ø-W-sa-∂v B-h-iyap-b¿-∂n-´v h¿-j-߃ ]-e-Xmbn. ss_-]m-kv tdm-Uv \n¿-amW-Øn-\m-bn kz-Im-cy hy-‡nbp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ ÿ-

ew hm-ßn {Xn-X-e ]-©m-b-ØpI-fp-sS ^-≠v D-]-tbm-Kn-®m-Wv ss_-]m-kv-tdm-Un-s‚ \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. ]-Wn ]q¿-Øn-bm-sb-¶n-epw B-h-iy-Øn-\p ho-Xn-bn-s√-∂ Im-c-Ww ]-d-™v C-Xp-h-gn _kv k¿-ho-kv \-S-Øm≥ I-gn™ Zn-h-kw h-sc A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-cp-∂n-√. C-Xn-\n-sSbm-Wv sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xnbn¬ s]-bv-X I-\-Ø-a-g-bn¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Un-t∏mbp-sS k-ao-]-sØ ho-Sp-I-fn-¬ sh-≈w I-b-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-fp-Iƒ-°v e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS \-„w kw-`-hn-®-Xv. C-Xn-\n-sS ]p-Xp-Xm-bn \n¿an-® A-gp-°p Nm-en-s‚ kw-c-

£-W `n-Øn 50 A-Sn-tbm-fw \of-Øn¬ I-\-Ø a-g-b-n¬ X-I-cpI-bpw sN-bv-Xp. Ip-a-fn Su-Wns‚ hn-I-k-\-hp-am-bn _-‘-s∏´v Hm-S- \n¿-an-°m≥ a-sÆ-Sp-ØXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Cu `m-K-Øv sh-≈-s°-´v cq-]-s∏-´-Xv. cm-{Xnbn¬ a-g -s]-bv-X-Xn-\m¬ sh-≈s°-´v ssh-In-bm-Wv B-fp-I-fpsS {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. sh-≈s°-´v H-gn-hm-°m≥ sI.F-kv. B¿.Sn.kn. Un-t∏m-bn-te-°p≈ tdm-Un-\p k-am-¥-c-am-bn HmS- \n¿-an-°m≥ \m-´p-Im¿ {i-an-®Xv sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Po-h-\°m¿ X-S-™-tXm-sS kw-L¿jw D-S-se-Sp-Øn-cp-∂p. Un-t∏mbn-°v k-ao-]w Hm-S -\n¿-an-°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂ \n-e-]m-Sm-

Wv Po-h-\-°m¿ kzo-I-cn-®-Xv. kw-`-hw A-dn-™v t]m-en-skØn Hm-S \n¿-an-®v sh-≈w H-gp°n-°-f-™-tXm-sS-bm-Wv {]-iv\-߃-°v ]-cn-lm-c-am-b-Xv. C-tXm-sS tIm-´-b-tØ-°p≈ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. k¿ho-kv \n¿-Øn-h-®v {]-iv-\w h-jfm-°m-\m-Wv A-[n-Ir-X¿ {i-an®-sX-∂v B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n´p-≠v. ss_-]m-kv tdm-Un-\p Ipdp-sI sh-≈w \n-d-®p-h-®n-cp-∂ _m-c-ep-Iƒ in-h≥ -\m-Kq¿, apl-Ω-Zv kn-±o-Jv, P-eo¬ Fw sI F-kv, sI F A-–p- -emw, \k-dp-√ k-em-an-b F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-Sp-Øp-am-‰nC-Xp-h-gn _-kv I-S-Øn hn-Sp-Ibm-bn-cp-∂p.

Thejas Epaper idukki Edition 2013-09-01  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-09-01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you