Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

_Ên-Sn-¨v \o§n-b ImÀ tem-dn-bn-en-Sn¨p

sF.-Sn.-_n.-]n Imw-]-kn\v C-¶v ap-Jy-a{´n in-e-bnSpw

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn ¬ _- pw tem-dn-bpw C-Sn-®p Im¿-bm-{X-°m-c-\p ]-cn-t°-‰p. Hm-X-d ]-¥-πm-hn¬ ]n F≥ cma-N-{μ≥-\m-b¿(71)°mWv -]-cnt°-‰-Xv. C∂se D-®-bv-°v 1.15\v sNß-∂q¿ B-d-∑p-f tdm-Un¬ Aßm-Sn-°¬ P-Mv-j-\n-em-bn-cp∂p A-]-I-Sw. I-S-bn¬ I-b-dp-∂-Xn-\p-th≠n tdm-Up-h-°n¬ Im¿ \n¿Øn-b-tXm-sS ]n-∂m-se h-∂ tIm-g-t©-cn ]-Ø-\w-X-n-´ sI. F-kv.B¿.Sn.kn _-kv Im-dns‚ ]n-∂n-en-Sn-°p-I-bpw C-Snbp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ FXn-tc-h-∂ tem-dn-bn¬ C-Sn-°pI-bp-am-bn-cp-∂p. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn- kzo-I-cn®p.

B-e-∏p-g: C-t¥m-˛-Xn-_-Ø≥ t_m¿-U¿ t]m-en-kn-s‚ kwÿm-\-sØ B-Z-y-Imw-]-kn-\v C-∂v \q-d-\m-Sv se-{]-kn km-\nt‰m-dn-bw h-f-∏n¬ D-®-bv-°v c≠n-\v ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n X-d-°-√n-Spw. Xp-S¿-∂v A-t±-lw C-tXm-S-\p-_-‘n-®p-≈ k-tΩf-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv A-[y-£-X h-ln-°pw. B-`-y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[-Ir-jvW≥, d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]Im-iv, B¿ cm-tP-jv Fw.-F¬.F., Xm-a-c-°p-fw {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI cm-[m-Ir-jvW≥, sF.-Sn.-_n.-]n. U-b-d-IvS¿ P-\-d¬ A-P-bv O-±, sF.Pn. A-c-hn-μv Ip-am¿ ]-s¶-Sp°pw.

ss]-¡ aÂ-k-c-§Ä

sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ tªm°v ]-©m-b-Øn-se ss]-° a¬k-c-߃ 30, 31 Xnø-Xn-Ifn¬ \-S-Øp-sa-∂v _n.-Un-.H A-dn-bn-®p. 1998\p- ti-jw P-\n®-h¿-°v A-Xv-e-‰n-Iv-kv, ^p-Svt_mƒ, thm-fn-t_mƒ, I-_-Sn a-¬k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-hp∂-Xm-Wv.

tI-{µ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\w kzm-K-XmÀ-lw: ]n kn tPmÀ-Pv tIm- ´ - b w: ]m-N -I hm-X -I knen-≠-dn-\v k-_v-kn-Un e-`n-°p∂-Xn-\v B-[m¿ Im¿-Uv B-hiy-an-s√-∂ tI-{μ-a-{¥n cm-Pohv ip-¢-bp-sS {]-Jym-]-\w P-\w H-∂-S-¶w kzm-K-Xw sN-øp-sa∂v No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv. Cu cw-K-Øv h≥-X-´n-∏v Bkq- { X- W w \- S - Ø n- b n- c p- ∂ Nne tem- _ n- I ƒ- ° p- ≈ h≥ Xncn-®-Sn-bm-Wn-Xv. bp.]n.F k¿°m-cn-s‚ P-\-]-£ \n-e-]m-SpIƒ-°p-≈ an-I-® D-Zm-l-c-Wam-Wv tI-{μ k¿-°m¿ \n-e-]msS- ∂ pw ]n kn tPm¿- P v ]- d ™p.

sI ]n ]p-¶q-kn-s\ tIm-S-Xn-bn lm-P-cm¡n

Im-dn¬ _- pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw

sXm-Sp-]p-g: C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-afn, ]p-fn-b≥-a-e F-∂n-hn-S-ßfn¬ hn-I-k-\ -t^m-t´m {]-Z¿-i\-hpw ku-P-\y ]p-kv-X-I hn-Xc-W-hpw \-S-Øn. Ip-a-fn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-kv ]n cm-a¿, ]-©mb-Øw-Kw sI kn A≥-km-cn kμ¿-in-®p. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI.Sn.ti-J¿, C≥^¿-ta-j≥ A-kn-Âp-am-cm-b jn-t‚m sk-_m-Ãy≥, tKmIp¬ ]n tam-l-\≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

bphm-hn\v A]I-S-¯n ]cn-t¡äp am∂m¿: \n¿-Øn-bn-´ hm-l-\Øn¬ ss_-°v C-Sn-®v bp-hm-hn\v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰p. am-∂m¿ Ip-d-´n-°m-Sv sIm-´m-c-Øn∏p-g ]p-Ø≥-\m-b¿ P-\m¿-±-\-s‚ aI≥ A-Pn-Øn(20)\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. tÃm¿ P-Mvj-\v In-g-°phiw \-μn-bm-´p ap-°n¬h-®v \n¿Øn-bn-´ ]n°-∏v hm-\n-\v ]n∂n¬ ss_-°n-Sn-®m-Wv A-]ISw. bp-hm-hn-s\ ]-cp-a-e-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]mYan-I Nn-In¬-k \¬-In tIm´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am‰n.

{]-kv A-¡m-Z-an-bn ko-äv H-gn-hv sXm-Sp-]p-g: tI-c-f {]-kv A-°mZ-an C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-Ωyq-\nt°-j-\n¬ ]n-.Pn. Un-tπm-a C ≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv B-‚ v A-Uz¿-ssS-kn-ßn¬ ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. A-°m-Z-an-bp-sS s]m-Xp-{]th-i-\ ]-co-£ F-gp-Xn-b hnZym¿-Yn-I-fn¬ C-\n-bpw {]-thi-\w t\-Sm≥ B-{K-ln-°p-∂h¿ H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw 27\-Iw A-°m-Zan-bn¬ lm-P-cm-h-Ww. t^m ¨: 04842422275, 2422068.

tIm-cp-t¯m-Sv skâv tPmÀ-Pv kv-Iq-fn-s\ X-IÀ-¡m³ ]n kn tPmÀ-Pv {i-an-¡p-s¶¶v ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Io-gnep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kvI - q-fn-s\ X-I¿-°m ≥ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv {i-an°p-I-bm-sW-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f\ - Øn¬ B-tcm-]n-®p. 1948 ap-X¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]≈n {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿ-e-amWv k¿-°m¿ kvI - qƒ \-SØ - m≥ ]-≈n-°p Io-gn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv {S-Ãn-\p ]m-´-Øn-\p \¬-In-bX - v. F-∂m¬ C-Xp k¿°m¿ `q-an ]-Xn-®p \¬-In-b-Xmbn hym-P {]-N-c-Ww \-S-Øp-Ibm-Wv. C-ßs - \ {]-Nc - n-∏n-®v ]m´w d-±m-°m≥ ÿ-ew Fw.F¬. F Iq-Sn-bm-b ]n kn tPm¿-Pv {ian-°p-Ib - m-Wv. ÿ-eØ - n-\p th≠n kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ A-t]£ \¬-In-b-t∏mƒ ]p-d-tºm-

20 In-tem I-©m-hp-am-bn I«-¸-\ kz-tZ-in Xr-iq-cn ]n-Sn-bn Xr-iq¿: F-Ivs - sk-kv h-Ip-∏v \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ tIt®-cn F-øm-en¬ \n-∂v 20 Intem I-©m-hpam-bn C-Sp-°n I´∏-\ kz-tZ-inbmb bp-hm-hv ]n-Snbn-embn. tI-t®-cn-˛-A-°n-Im-hv ss_-]m-kn-eq-sS Im-dn¬ I-SØp-I-bm-bn-cp-∂ I-©m-hv Xr»q¿ F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-SpI-bm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ s\-√n-∏md kz-tZ-in I-Æq-°m-´n¬ ho´n¬ k-Pn-(B‚-Wn-˛36)bm-Wv A-dà - n-em-bXv. A-´-∏m-Sn-bn¬ \n-∂p Xr-»qcn-te-°v hm-l\ - Ø - n¬ I-©m-hv I-SØ - p-∂p-s≠-∂v Xr-»q¿ F-Ivssk-kv sU-]yq-´n I-Ωo-jW - ¿°v c-l-kyhn-h-cw e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-Iv-ssk-kv kv-s]jy¬ kvI - zm-Uv kn.sF _m-_p h¿-§o-kv, C≥-kv-s]-Œ¿ F Sn tPm-_n F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ ssh-Io-´v ss_-]m-kn¬ hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-

Xn-\n-sS-bm-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bnem-bX - v. F-øm¬ t£-{X-Øn-\v k-ao]w h-®v I-©m-hp-am-bn h-∂ \mt\m Im-dn\v F-Iv-ssk-kv kwLw ssI Im-Wn-s®-¶n-epw \n¿Øn-bn√. kn-hn¬ th-j-Øn-ep≈ F-Ivs - skkv kw-Ls - Ø I≠v Im¿ th-K-X Ip-d-s®-¶n-epw A-]-I-Sw a-W-Ø {]-Xn Im¿ th-K-X Iq-´n t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. Im-dn-s\ ]n≥-Xp-S¿-∂ F-Ivssk-kv kw-Lw Nn-ds - \-√q¿ Iqºp-g ]m-e-Øn-\v k-ao-]w h-®v A-≈v F-dn-™v Im-dn-s‚ S-b¿ ]-©-dm-°n-bm-Wv hm-l-\w X-S™-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ Im-dn-s‚ ]p-d-Inse ko-‰n-\-Sn-bn¬ {]t-Xy-Iw Xøm-dm-°n-b A-d-bn¬ kq-£n-® I-©m-hv I-s≠-Sp-Øp. sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em-°n Nm-°p-I-fn-em-Wv I-©m-hv kq£n-®n-cp-∂-Xv. Xr-»q-cn-se hn-hn[ {]-tZ-i-ß-fn¬ hn¬-∏-\ \-S-

F-øm-en¬ \n-∂v 20 In-tem I-©m-hp-am-bn F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn-b I-´-∏-\ kz-tZ-in k-Pn(B‚-Wn) Øm-\m-Wv I-©m-hv sIm-≠p t]m-bn-cp-∂-sX-∂v {]-Xn ]-d™p. A-´-∏m-Sn- h-\-Øn¬ X-angv\ - m-Sv sd-bv© - n-ep-≈ C-bm-fp-sS kz-¥w tXm-´-Øn¬ \n-∂m-Wv I-©m-hv hn¬-∏-\-bv-°m-bn sIm≠p t]m-bn-cp-∂-Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b

Xn-cp-h-√: hn-tZ-i I-d≥-kn C-S]m-Sn¬ dn-am‚ v \n-∂v t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-em-bn-cp-∂ c-≠mw {]-Xn \n-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂q-kn-s‚ I-Ã-Un Im-e-h-[n A-h-km-\n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se At\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ tIm-SXn¬ lm-P-cm-°n. {]-Xn-sb ]-Ø-\w-Xn-´ k-_vP-bn-en-te-°v A-b-®p. tI-kns‚ A-t\z-j-W-hp-am-bn _-‘s∏-´v t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bvXp h-∂ X-an-gv \m-Sv kz-tZ-in-Ifm-b kzm-an km-bz¿-tk-´v, Zpssc kzm-an, Xym-K-cm-P≥ F-∂nh-cp-sS sam-gn-sb-Sp-Ø ti-jw B-h-iy-\p-k-c-Ww lm-P-cm-hW-sa-∂v \n-_-‘-\bn¬ hn-´-b®p. H-∂mw {]-Xn Xn-cp-s\¬ then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn-s‚ IÃ-Un- Im-em-h-[n C-∂-h-km-\n°pw.C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm-_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w a-lm-cm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\m-cm-b-W≥ F-S-Xzm-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hn-I-k-\t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w \-S-¯n

24 B-K-kvXv 2013 i\n

X-]-ky C-\-Øn-ep-≈ I-©m-hn\v hn-]-Wn-bn¬ A-©p e-£Øn-e[ - n-Iw hn-e h-cpw. a-Æp-Øn-bn¬ 250 {Kmw I©m-hp-am-bn hn¬-]-\-s°-Ønb A-´-∏m-Sn ]p-Xq¿ kz-tZ-in si¬-h-s\-bm-Wv F-Iv-ssk-kv

kvs - ]-jy¬ kvI - zm-Uv ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. ]m-e-°m-Sv \n-∂v I-©m-hv F-Øn-®v sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em°n hn¬-∏-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cps∂-∂v F-Iv-ssk-kv A-[n-IrX¿ ]-d™ p. F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv kn.sF _m-_p h¿Ko-kv, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]Œ¿ F Sn tPm-_n, {]n-h‚o-hv Hm^n-k¿-am-cm-b ]n sI hn-Pb - ≥, ]n F¬ tPm-bv, F _n {]-km-Zv, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^nk¿-am-cm-b F ap-Po-_v d-lv am≥, ]n B¿ kp-tc-{μ≥, ]n _n kn-tPm-tam≥, sI- sI h-¬k - ≥, hn Fw P-∫m¿, F≥ Pn kp-\n¬Ip-am¿, Un ^¬-Kp-\≥, ]n ]n jm-Pp F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ B-dp-am-k-Øn-\n-sS Pn-√-bn¬ \n-∂v 100 In-tem I-©m-hv ]n-Sns®-Sp-Ø-Xm-bpw ]-cn-tim-[-\ Du¿-Pn-X-am-°p-sa-∂pw F-Ivssk-kv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

\n¿-an-®v C-Xn-\p ap-If - n-eq-sS \-S∏m-X \n¿-an-°p-∂X - n-\m-bn \m-ec-t°m-Sn cq-]-bm-Wv Fw-.]n ^≠n¬ \n-∂v A-\p-hZ- n-®X - v. \n-ehn-ep-≈ Sm-dn-ßn¬ \n-∂v tdm-Uns‚ c-≠p h-iØ - p-am-bn c-≠c - a - o‰¿ ho-Xw ÿ-ew G-s‰-Sp-Øp hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-Wn-Ifm-Wv B-cw-`n-®n-´p-≈X - v. Ip-fØ - p-]m-eØ - p \n-∂v Hm-S \n¿-am-WØ - n-s‚ tPm-en-Iƒ Bcw-`n-®v tX-°-Sn-°-h-e-bn¬ FØn-b-tXm-sS-bm-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ B-t£-]w i-‡-am-b-Xv. h≥-In-S tlm-´-epI-ƒ, dn-tkm¿-´p-Iƒ F-∂n-hn-Sß-fn¬ \n-∂p-≈ A-Sp-°-f-˛-I°q-kv am-en-\y-߃ X-≈p-∂X - n-

e£§-fpsS hn-km X«n¸v; bp-h-m-hv A-d-Ìn N-ß-\m-t»-cn: bp.sI-bn-te°pw a-‰p bq-tdm-]y≥ cm-Py-ßfn-te-°pw hn-km hm-Kv-Zm-\w \¬-In \n-c-h-[n-t]-cn¬ \n-∂p e-£-߃ X-´n-b bp-hm-hv A-dÃn¬. N-ß-\m-t»-cn sh-´n-Øpcp-Øv B-dp-]-d-bn¬ _n-t\m-® ≥ (34) B-Wv N-ß-\m-t»-cn kn. sF \n-jm-Zv -tam≥, F-kv.sF tPm-bn am-Xyp F-∂n-h¿ tN¿∂v A-dà -- p sN-bv-X-Xv. N-ß-\m-t»-cn-bn-epw ]-cn-kc-ß-fn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq-]m ho-Xw hn-km \¬-Im-sa∂ hm-Kv-Zm-\-Øn¬ C-bmƒ hmßn-bn-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™p. c-≠m-gv-N ap-ºv e-≠-\n¬ \n-∂p U¬-ln F-b¿-t]m¿-´n¬ h-∂n-ßn-b C-bm-sf U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. Cbmƒ-s°-Xn-tc A-¶-am-en t]men-kv ep-°u-´v t\m-´o-kv \¬-Inb-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. A-©p- Zn-h-kw Xn-lm¿ P-bnen¬ In-S-∂ C-bm-sf A-¶-am-en

t]m-en-kv I--Ã-Un-bn¬- hm-ßpI-bpw Xp-S¿-∂v N-ß-\m-t»-cn t]m-en-kn-\p e-`n-® ]-cm-Xn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ N-ß-\mt»-cn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßp-I-bmbn-cp-∂p. C-bmƒs°-Xn-tc hnkm X-´n-∏n\p s\-Sp-ºmt»-cn tÃ-j\n-epw tI-kv \n-e-hn-ep≠v. A-©p h¿- j - a m- b n _n-t\m-®≥ Cw-•-≠n¬ I-gn-bp-∂ C-bmƒ N-ß-\m-t»cn-bn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq]m ho-Xw B-dp-t]-cn¬ hm-ßnbn-´p-≈-Xm-bn ]-cm-Xn e-`n-®n-´p≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. `mcy-bp-am-bn ]n-W-ßn I-gn-bp-∂ C-bmƒ tIm-´-bw tIm-X-√q-cmWv Xm-a-kw. C-bm-sf C-∂v tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

tØm-Sv a-fie - w {]-kn-U‚ v hn Sn A-øq-_v-Jm≥, Ip-©m-t°m Ip-‰n-°m-´v ]-s¶-Sp-Øp.

kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-hÀ-¯n-¡p¶-Xv B-sc-¶v A-dn-bnÃ: am-t\-PÀ ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Iogn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kv-Iq-fn-\v aq-t∂-°¿ ÿ-ew k¿-°m¿ ]m-´-am-bn \ ¬-In-b-Xn-s\-Xn-tc B-tcm {]h¿-Øn-°p-∂p-s≠-∂pw A-Xv ]n kn tPm¿-Pm-sW-∂v A-`n-{]mb-an-s√-∂pw kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m-Z¿ tXm-a-kv ]m-e-bv-° ¬. adn-®p-≈ A-`n-{]m-b-ß-sf-√mw cm-jv-{So-b-am-sW-∂pw A-Xn¬ A-`n-{]m-bw ]-d-bm-\n-s√-∂pw am-t\-P¿ ]-d-™p.

16Im-cnsb X-«n-sIm-−p-t]m-bn ]o-Un-¸n-¨ \m-Km-emâv kz-tZ-in A-d-Ìn tIm-´-bw: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-sIm-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-® A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-sb t]m-en-kv Ad-Ãv sN-bv-Xp. H-cp h¿-j-am-bn ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ d-_¿ ^m-Iv-Sdn-bn¬ sXm-gn¬ sN-bv-Xp-h-∂ \m-Km-em‚ v kz-tZ-in kp-`m-jn (24) s\-bm-Wv Cu-Ãv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ 18\v ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ s]¨-Ip-´n-sb C-bm ƒ X-´nsIm-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-sb Im-Wm-\n-s√-∂p Im-´n _‘p-°ƒ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp A-d-Ãv. Ip-´n-bp-am-bn C-bmƒ s]-cp-ºm-hq¿-°p I-S-s∂-∂p a-\-kn-em-°n-b t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn A-t\z-jW - w \-SØ - n-bn-cp-∂p. S-h¿ sem-t°-j≥ tI-{μo-I-cn-®m-Wp t]m-en-kv A-t\z-j-Ww hym-]n-∏n-®-Xv. F-∂m¬ {]-Xn ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ t^m¨ Hm-^m°n-b-Xv A-t\z-j-W-sØ _m-[n-®p. X-ß-sf t]m-en-kv A-t\z-jn°p-∂p-s≠-∂p a-\-kn-em-°n-b {]-Xn C-∂-se t]m-en-kv kv-t‰-j\n-se-Øn Io-gS- ß - p-Ib - m-bn-cp-∂p.

tdm-Uv hn-I-k-\-w: Ø-ew \Â-Inbm -sI-«n-S\nÀ-am-W-¯n-\v C-f-hvþ Xn-cp-h-©qÀ

tIm-´-bw: tIm-´-bw \-K-c-Øn-se ]p-fn-aq-Sv-˛-]m-em-º-Sw-, -]m-e-kv tdm-Up-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn-\p- th-≠n C-cp-h-i-Øp-\n-∂pw A-©p ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ku-P-\-y-am-bn ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-h¿-°v _m°n-bp-≈ ÿ-e-Øv sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\p \n-e-hn-ep-≈ \n-b-aß-fn¬ C-f-hv A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥. tdm-Uv hn-Ik - \ - w kw-_‘ - n-®v a-{¥n-bp-sS A-[y- £ - X - b - n¬ Ie-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ D-∂-X-X-e-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ I-c-Sv [m-c-Wm-]-{Xw c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ X-øm-dm-°pw. Xp-S¿-∂v C-Xns‚ tIm-∏n k-ln-Xw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-h-gn A-t]-£ \¬-Ip-∂-h¿°v _m-°n-bp-≈ ÿ-e-Øv \n-b-a-Øn¬ C-f-hv-\¬-In sI-´n-Sw ]Wn-bm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

P-\-m[n-]-Xy-¯n-sâ \n-e-\n¸n-\v cm-jv-{So-ba-cym-Z A-\n-hm-cyw: sI i-¦-c-\m-cm-b-W³ F-S-Xz: P-\-[n-]-Xy-Øn-s‚ \ne-\n¬-∏n-\] cm-jv-{So-b a-cym-ZIƒ A-\n-hm-cy-am-sW-∂v a-lmcm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\mcm-b-W≥. ap≥ a-{¥n-bpw I¿-jI t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w F-S-Xzm-bn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Py-Øv ap-∂-Wn kw-hn-[m-\-Øn-s\ {]-k-‡nbp-≈p, H-cp cm-jv-{So-b I-£n°pw H-‰bv-°p `-cn-°m≥ I-gn-bm-

Ø A-h-ÿ-bm-Wv. hn-a¿-i-\ß-fn¬ \ym-b-ap-≠m-h-Ww. hna¿-i-I¿-°p ap≥ Im-e-ß-sf Iqdn-®v Hm¿-a D-≠m-hp-I-bpw thWw. P-\m-[n-]-Xy-sØ kw-c£n-°m≥ Iq-´m-b hn-izm-kw B-h-iy-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-\m-hiy k-a-c-ß-fm-Wv Ip-´-\m-´n-se Im¿-jn-I ta-J-e-bp-sS X-I¿-®bv-°v Im-c-W-sa-∂v sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. I¿-j-I-

tZ-io-b-]m-X- ho-Xn-Iq-«n-¸-Wn-bp-¶-Xn hym-]-I -{I-a-t¡-sS-¶v Ip-af - n: tZ-io-b] - m-Xb - p-sS ho-XnIq-´n-∏W - n-bp-∂X - n¬ hym-]I - {- Ia-t°-Sv \-S° - p-∂X - m-bn B-t£]w. Ip-a-fn-bn-eq-sS I-S-∂p t]mhp-∂ sIm-√w-˛t- X-\n tZ-io-b] - mX-bp-sS ho-Xn-Iq-´p-∂ tPm-en-Ifn-em-Wv B-t£-]w D-b¿-∂n-´p≈-Xv. K-Xm-K-X-°p-cp-°pw sh≈w-s°-´pw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\pth-≠n-bm-Wv Su-¨- hn-I-kn-∏n°p-∂-Xv. ]m-X-bv-°v B-h-iy-amb ho-Xn-bn-√m-ØX - n-\m¬ tX-°Sn PMvj - ≥ ap-X¬ X-an-gv\ - m-Sv AXn¿-Øn-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv KXm-KX - ° - p-cp-°v ]-Xn-hm-Wv. Ip-f-Øp-]m-ew ap-X¬ A-Xn ¿-Øn-hs - c-bp-≈ `m-KØ - v tdm-Uns‚ C-cp-hi - Ø - pw A-gp-°p-Nm¬

°p `q-an ssI-tb-dn-b-Xm-sW∂pw ]-Xn-®p \¬-Ic - p-sX-∂pw [\-Im-cy h-Ip-∏v \n-e] - m-sS-Sp-Øncp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿-Pm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cn-°p∂-Xv. ÿ-ew ]m-´-Øn-\p In-´p∂-Xn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-®-Xv B-t‚m B ‚-Wn Fw.]n-bm-Wv. Fw.]n-tbm-Sp-≈ i-{Xp-X sIm-≠m-Wv ]n kn tPm¿-Pv kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tZ-im-`n-am\n-bn¬ k¿-°m¿ ÿ-ew F {Kq∏v t\-Xm-hm-b Ip-©m-t°m Ip-‰n°m-´n-s‚ {S-Ãn-\p ]-Xn-®p sImSp-ØX - m-bn hm¿-Ø h-∂n-cp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿Pm-Wv. Ip-©m-t°m {S-Ãn ¬ AwKw t]m-ep-a-s√-∂pw C-h¿ ]-d™p. Im-™n-c∏ - ≈ - n tªm-°v ]©m-bØ - v {]-kn-U ‚ v \u-jm-Zv C-√n-°¬, tIm ¨-{K-kv tIm-cp-

s√-∂pw B-t£-]a - p-≠v. Hm-S \n¿-am-Ww C-hn-sS-sbØn-bt- Xm-sS a-Xn-epw tlm-´e - ns‚ ssS-en-´ ap-‰-hpw I-cm-dp-Imc≥ H-gn-hm-°m≥ {i-an-®p- . C-tXmsS Hm-t´m-ss{U-h¿-am-cpw B-Zyw ÿ-ew \-„-s∏-´-h-cpw tN¿-∂v _-lf - w h-®t- Xm-sS-bm-Wv ap-ºp am¿-°p sN-bv-X X-c-Øn¬ ÿew G-s‰-Sp-°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-b-X-s{X. B-h-iy-am-b kn-a‚pw a-W-epw tN¿-°m-sXbm-Wv ]-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-sX∂pw ]-db - s - ∏-Sp-∂p. sN-fn-aS- b - n ¬ \n-¿an-® A-gp-°pNm-en-s‚ kw-c£ - W - `n-Øn I-gn-™ Zn-hkw X-I¿-∂ kw-`-h-hpw D-≠mbn-cp-∂p.

t\-bpw Ir-jn-tb-bpw \n-e-\n¿Øm-\m-bn-cp-∂p C tPm¨- tP°-_n-s‚ k-a-c-߃. A-`n-am-\ t_m-[-ap-≈ I¿-j-I-s‚ {]-XoI-am-bn-cp-∂p A-t±-lw. I¿-jI-\pw sXm-gn-em-fn-I-fpw H-tc- Zni-bn¬ \n-∂m¬ am-{X-ta Ir-jn ]p-tcm-K-an-°p F-∂pw A-t±-lw Iq-´n-tN¿-Øp. - A-kw-L-Sn-X I¿-j-I-sc kw-L-Sn-∏n-® G-I t\-Xm-hm-Wv C tPm¨ tP-°-_v F-∂v B¿ _m-e-Ir-jv-W-]n-≈ A-\p-kv-acn-®p. Im¿-jn-I ta-J-e-bv°v {]-

Xy-I _-P-‰v tI-{μ˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ ]-cn-K-Wn-°-Wsa-∂v ap≥ Fw.-]n. ]n -kn tXm-akv ]-d-™p. ^u-t≠-j≥ sNb¿-am-\pw ap≥ Fw.-]n-bp-am-b tXm-a-kv Ip-Xn-c-h-´w A-[y-£X h-ln-®p.^m. tPm-k-^v ap-≠I-Øn¬, A-Uz. F-en-k-_-Øv am-Ω≥ a-Øm-bn, tUm. sI -kn tPm-k-^v, sI -F¬ _n-μp, tUm. ]n -kn A-\n-b≥ Ip-™v, h¿-Ko-kv I-Æw-]-≈n, P-bv Nmt°m C-e-™n-°¬ kw-kmcn®p.

"]u-cm-h-Im-iw kw-c-£n-¡m³ \n-b-ahn-Zym-`ym-kw A-\n-hm-cyw'

\m-bp-≈ ss]-∏p-Iƒ ]p-Xp-Xmbn \n¿-an-°p-∂ Hm-S-I-fn-te-°p ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v I-cm-dp-Imc≥ H-Øm-i sN-bv-X-Xm-bm-Wv B-t£-]w D-b¿-∂-Xv. C-Xp {i≤-bn¬ s]-´X - n-s\ Xp-S¿-∂v \n-ch-[n t]¿ H-∏n-´ ]-cm-Xn ]-©m-bØn-\pw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿-°pw k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X-sc-Øn ss]-∏p-ÿm-]n-°p-∂h - c - p-sS t]cn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v A-dn-bn-°p-I -am-{X-am-Wv sN-bvX-Xv. I-cm-dp-Im-cpw dn-tkm¿-´v D-Sa - I-fpw X-Ωn¬ H-Øp-If - n-®X - m-bmWv C-t∏mƒ B-tcm-]-Ww. a-gsh-≈w t]mhp-∂-Xn-s\-∂ t]-

cn-¬ I-cm-dp-Im-c-s‚ A-\p-a-Xntbm-sS Nn-e- ÿm-]\ - ß - f - n¬ \n∂p ]-tØm-fw ss]-∏p-I-fm-Wv ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ Hm-Sb - nte-°v ÿm-]n-®-Xv. \n¿-am-WtPm-en-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \ ¬-Ip∂-hc - pw sI-´n-S D-Sa - I - f - p-am-bn hgn-hn-´ C-S] - m-Sp-Iƒ \-S∂ - X - m-bmWv ]-cm-Xn-°m¿ B-tcm-]n-°p∂-Xv. Iq-Sm-sX Ip-fØ - p-]m-ew apX¬ tX-°-Sn-°-h-e-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv tZ-io-b-]m-X A-[n-IrX¿ am¿-°v sN-bv-X -X-c-Øn¬ ÿ-ew G-s‰-Sp-Ø-t∏m ƒ Hm-S\n¿-am-W-Øn-\m-bn tX-°-Sn-°h-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h≥In-S tlm-´e - n-s‚ a-Xn¬ s]m-fn°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-bn-

Jm-Zn Hm-Ww ta-f: kÀ-¡mÀ-þAÀ-[-kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ-¡v s{I-Un-äv

F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ØÀ ssI-\o-«m-sX tPm-ensN-¿m³ X-¿m-dm-h-Ww: a-{´n sI _m-_p

C-Sp-°n: Pn-√-bn¬ Jm-Zn t_m¿Un-s‚ Hm-Ww ta-f k-]v-Xw-_¿ 15 h-sc hn-hn-[ Jm-Zn `-h-\p-Ifn¬ \-S-°pw. k¿- ° m¿- ˛ - A ¿- [ - k ¿- ° m¿ ÿm-]-\-ß-fn-se Po-h-\-°m¿°v 25,000 cq-]-bp-sS s{I-Un-‰v \¬-Ipw. h-kv-{X-߃-°v 20 iX-am-\w ap-X¬ 30 i-X-am-\w hsc dn-t_-‰p-≠v. B-gv-N-tXm-dpw \-S-°p-∂ \dp-s°-Sp-∏n¬ H-∂mw k-Ωm-\am-bn H-cp {Kmw kz¿-W-\m-W-bhpw c-≠mw k-Ωm-\-am-bn 10,000 cq-] h-cp-∂ kn¬-°v km-cn-bpw aq-∂mw k-Ωm-\-am-bn _-Uv-jo‰pw \¬-Ipw. sa-Km \-dp-s°-Sp-∏n¬ Bƒt´m Im¿, kv-Iq-´¿, F¬-.kn.Un. F-∂n-h-bpw e-`n-°pw. sXmSp-]p-g am-Xm tjm-∏n-Mv tImw-πIv-kv, I-´-∏-\ lu-kn-Mv t_m¿Uv sI-´n-Sw F-∂n-hn-S-ß-fn-emWv hn-]-W-\-ta-f .

sN-ß-∂q¿: F-Iv-ssk-kv h-Ip∏n-se hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ D-tZym-K-ÿ¿ a-‰p-≈-h-cp-sS ap-ºn¬ ssI \o´m-sX tPm-en sN-øm≥ X-øm-dmh-W-sa-∂v kw-ÿm-\ F-Ivssk-kv ^n-j-do-kv -a-{¥n sI _m-_p. sN-ß-∂q-cn¬ ]p-Xn-bXm-bn \n¿-an-°p-∂ F-Iv-sskkv td-©v Hm-^nkv sI-´n-S-Øns‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln °p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h-Ip-∏n-s‚ Po¿-Wm-h-ÿ-aqew ap≥-]v hm-l-\-ß-fp-sS Imcy-Øn-epw Hm-^nkv sI-´n-S-ßfp-sS Im-cy-Øn-ep-sam-s° DtZym-K-ÿ¿ tIm¨-{Sm-Œ¿-am-cpsS ap-∂n¬ C-c-t°-≠n h-∂n-´ps≠-∂pw F-∂m¬ F-√m F-Ivssk-kv Hm-^n-kn-epw B-h-iyØn-\v hm-l-\-ß-fpw sI-´n-Shpw hm¿-Øm-hn-\n-a-b kw-hn[m-\-hpw H-cp-°n a-‰p-≈-h-cp-sS ap-∂n¬ ssI-\o-´m-sX tPm-en-

G-‰p-am-\q¿: A-[n-Im-c ÿm-]\-߃-°p ap-ºm-sI ]u-c-s‚ A-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°p∂-Xn-\pw t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn\pw hn-Zym-`ym-k cw-K-Øp \nb-a hn-Zym-`ym-k-Øn-\v A-an-X {]m-[m-\yw \¬-I-W-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãn-Uv tUm. a-Rv-Pp-f sN-√q¿. kn.F-kv.sF a-[y-tI-c-fm a-lm-bn-S-h-I-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ tem tIm-f-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p No^v P-Ãn-kv. C-¥y≥ `-c-W LS-\-bp-sS k-Zv-^-e-߃ P-\-ßf-n-te-°v F-Øn-°m≥ \n-b-a

hn-Zym-`ym-k-Øn-\p km-[n°pw. ]mTy-hn-j-b-߃ am-{Xa-√ k-aq-l-Øn-s‚ D-∂-a-\w Iq-Sn \n-b-a- I-em-im-e-Iƒ e£y-am-°-W sa∂pw A-t±-lw ]-d™p. kn. F-kv.sF k-`- a-lm-bnS-h-I -_n-j-∏v tXm-a-kv sI DΩ≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. kp {]nw -tIm-S-Xn dn-´-tb¿-Uv P--Ãnkv sI-Sn tXm-a-kv ap-Jy A-XnYn-bm-bn-cp-∂p. a-lm-flm-Km‘n k¿-h-I-em-im-e t{]mssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo\m jp-°q¿ {]-tXy-I k-tμiw \¬-In.

sN-ß-∂q¿ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-kn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-®v a-{¥n sI _m-_p kw-km-cn-°p-∂p sN-øm≥ D-tZym-K-ÿ-sc ]-cym- ∂-am-sW-¶n-epw ]-Ww sNe-h- \m-bn-cp-∂p. F-Iv-ssk-kv I-Ωo]v-X-am-°p-I-bm-Wv K-h¨- gn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ Zm-cn-{Zy-am- j-W¿ A-\n¬ tk-hy¿, tPm. sa‚n-s‚ e-£y-sa-∂pw A-t±- sW-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿- I-Ωo-j-W¿ sI tam-l-\≥, Øp. sN-ß-∂q¿ Fw.F¬.F, sN-b¿-t]-gv-k¨ tim-`m h¿-Kolw ]-d-™p. F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v k-º- ]n -kn hn-jv-Wp-\m-Yv A-[y-£- kv ]-s¶-Sp-Øp.


2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

_Ên-Sn-¨v \o§n-b ImÀ tem-dn-bn-en-Sn¨p

sF.-Sn.-_n.-]n Imw-]-kn\v C-¶v ap-Jy-a{´n in-e-bnSpw

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn ¬ _- pw tem-dn-bpw C-Sn-®p Im¿-bm-{X-°m-c-\p ]-cn-t°-‰p. Hm-X-d ]-¥-πm-hn¬ ]n F≥ cma-N-{μ≥-\m-b¿(71)°mWv -]-cnt°-‰-Xv. C∂se D-®-bv-°v 1.15\v sNß-∂q¿ B-d-∑p-f tdm-Un¬ Aßm-Sn-°¬ P-Mv-j-\n-em-bn-cp∂p A-]-I-Sw. I-S-bn¬ I-b-dp-∂-Xn-\p-th≠n tdm-Up-h-°n¬ Im¿ \n¿Øn-b-tXm-sS ]n-∂m-se h-∂ tIm-g-t©-cn ]-Ø-\w-X-n-´ sI. F-kv.B¿.Sn.kn _-kv Im-dns‚ ]n-∂n-en-Sn-°p-I-bpw C-Snbp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ FXn-tc-h-∂ tem-dn-bn¬ C-Sn-°pI-bp-am-bn-cp-∂p. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn- kzo-I-cn®p.

B-e-∏p-g: C-t¥m-˛-Xn-_-Ø≥ t_m¿-U¿ t]m-en-kn-s‚ kwÿm-\-sØ B-Z-y-Imw-]-kn-\v C-∂v \q-d-\m-Sv se-{]-kn km-\nt‰m-dn-bw h-f-∏n¬ D-®-bv-°v c≠n-\v ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n X-d-°-√n-Spw. Xp-S¿-∂v A-t±-lw C-tXm-S-\p-_-‘n-®p-≈ k-tΩf-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv A-[y-£-X h-ln-°pw. B-`-y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[-Ir-jvW≥, d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]Im-iv, B¿ cm-tP-jv Fw.-F¬.F., Xm-a-c-°p-fw {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI cm-[m-Ir-jvW≥, sF.-Sn.-_n.-]n. U-b-d-IvS¿ P-\-d¬ A-P-bv O-±, sF.Pn. A-c-hn-μv Ip-am¿ ]-s¶-Sp°pw.

ss]-¡ aÂ-k-c-§Ä

sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ tªm°v ]-©m-b-Øn-se ss]-° a¬k-c-߃ 30, 31 Xnø-Xn-Ifn¬ \-S-Øp-sa-∂v _n.-Un-.H A-dn-bn-®p. 1998\p- ti-jw P-\n®-h¿-°v A-Xv-e-‰n-Iv-kv, ^p-Svt_mƒ, thm-fn-t_mƒ, I-_-Sn a-¬k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-hp∂-Xm-Wv.

tI-{µ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\w kzm-K-XmÀ-lw: ]n kn tPmÀ-Pv tIm- ´ - b w: ]m-N -I hm-X -I knen-≠-dn-\v k-_v-kn-Un e-`n-°p∂-Xn-\v B-[m¿ Im¿-Uv B-hiy-an-s√-∂ tI-{μ-a-{¥n cm-Pohv ip-¢-bp-sS {]-Jym-]-\w P-\w H-∂-S-¶w kzm-K-Xw sN-øp-sa∂v No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv. Cu cw-K-Øv h≥-X-´n-∏v Bkq- { X- W w \- S - Ø n- b n- c p- ∂ Nne tem- _ n- I ƒ- ° p- ≈ h≥ Xncn-®-Sn-bm-Wn-Xv. bp.]n.F k¿°m-cn-s‚ P-\-]-£ \n-e-]m-SpIƒ-°p-≈ an-I-® D-Zm-l-c-Wam-Wv tI-{μ k¿-°m¿ \n-e-]msS- ∂ pw ]n kn tPm¿- P v ]- d ™p.

sI ]n ]p-¶q-kn-s\ tIm-S-Xn-bn lm-P-cm¡n

Im-dn¬ _- pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw

sXm-Sp-]p-g: C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-afn, ]p-fn-b≥-a-e F-∂n-hn-S-ßfn¬ hn-I-k-\ -t^m-t´m {]-Z¿-i\-hpw ku-P-\y ]p-kv-X-I hn-Xc-W-hpw \-S-Øn. Ip-a-fn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-kv ]n cm-a¿, ]-©mb-Øw-Kw sI kn A≥-km-cn kμ¿-in-®p. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI.Sn.ti-J¿, C≥^¿-ta-j≥ A-kn-Âp-am-cm-b jn-t‚m sk-_m-Ãy≥, tKmIp¬ ]n tam-l-\≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

bphm-hn\v A]I-S-¯n ]cn-t¡äp am∂m¿: \n¿-Øn-bn-´ hm-l-\Øn¬ ss_-°v C-Sn-®v bp-hm-hn\v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰p. am-∂m¿ Ip-d-´n-°m-Sv sIm-´m-c-Øn∏p-g ]p-Ø≥-\m-b¿ P-\m¿-±-\-s‚ aI≥ A-Pn-Øn(20)\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. tÃm¿ P-Mvj-\v In-g-°phiw \-μn-bm-´p ap-°n¬h-®v \n¿Øn-bn-´ ]n°-∏v hm-\n-\v ]n∂n¬ ss_-°n-Sn-®m-Wv A-]ISw. bp-hm-hn-s\ ]-cp-a-e-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]mYan-I Nn-In¬-k \¬-In tIm´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am‰n.

{]-kv A-¡m-Z-an-bn ko-äv H-gn-hv sXm-Sp-]p-g: tI-c-f {]-kv A-°mZ-an C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-Ωyq-\nt°-j-\n¬ ]n-.Pn. Un-tπm-a C ≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv B-‚ v A-Uz¿-ssS-kn-ßn¬ ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. A-°m-Z-an-bp-sS s]m-Xp-{]th-i-\ ]-co-£ F-gp-Xn-b hnZym¿-Yn-I-fn¬ C-\n-bpw {]-thi-\w t\-Sm≥ B-{K-ln-°p-∂h¿ H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw 27\-Iw A-°m-Zan-bn¬ lm-P-cm-h-Ww. t^m ¨: 04842422275, 2422068.

tIm-cp-t¯m-Sv skâv tPmÀ-Pv kv-Iq-fn-s\ X-IÀ-¡m³ ]n kn tPmÀ-Pv {i-an-¡p-s¶¶v ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Io-gnep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kvI - q-fn-s\ X-I¿-°m ≥ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv {i-an°p-I-bm-sW-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f\ - Øn¬ B-tcm-]n-®p. 1948 ap-X¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]≈n {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿ-e-amWv k¿-°m¿ kvI - qƒ \-SØ - m≥ ]-≈n-°p Io-gn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv {S-Ãn-\p ]m-´-Øn-\p \¬-In-bX - v. F-∂m¬ C-Xp k¿°m¿ `q-an ]-Xn-®p \¬-In-b-Xmbn hym-P {]-N-c-Ww \-S-Øp-Ibm-Wv. C-ßs - \ {]-Nc - n-∏n-®v ]m´w d-±m-°m≥ ÿ-ew Fw.F¬. F Iq-Sn-bm-b ]n kn tPm¿-Pv {ian-°p-Ib - m-Wv. ÿ-eØ - n-\p th≠n kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ A-t]£ \¬-In-b-t∏mƒ ]p-d-tºm-

20 In-tem I-©m-hp-am-bn I«-¸-\ kz-tZ-in Xr-iq-cn ]n-Sn-bn Xr-iq¿: F-Ivs - sk-kv h-Ip-∏v \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ tIt®-cn F-øm-en¬ \n-∂v 20 Intem I-©m-hpam-bn C-Sp-°n I´∏-\ kz-tZ-inbmb bp-hm-hv ]n-Snbn-embn. tI-t®-cn-˛-A-°n-Im-hv ss_-]m-kn-eq-sS Im-dn¬ I-SØp-I-bm-bn-cp-∂ I-©m-hv Xr»q¿ F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-SpI-bm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ s\-√n-∏md kz-tZ-in I-Æq-°m-´n¬ ho´n¬ k-Pn-(B‚-Wn-˛36)bm-Wv A-dà - n-em-bXv. A-´-∏m-Sn-bn¬ \n-∂p Xr-»qcn-te-°v hm-l\ - Ø - n¬ I-©m-hv I-SØ - p-∂p-s≠-∂v Xr-»q¿ F-Ivssk-kv sU-]yq-´n I-Ωo-jW - ¿°v c-l-kyhn-h-cw e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-Iv-ssk-kv kv-s]jy¬ kvI - zm-Uv kn.sF _m-_p h¿-§o-kv, C≥-kv-s]-Œ¿ F Sn tPm-_n F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ ssh-Io-´v ss_-]m-kn¬ hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-

Xn-\n-sS-bm-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bnem-bX - v. F-øm¬ t£-{X-Øn-\v k-ao]w h-®v I-©m-hp-am-bn h-∂ \mt\m Im-dn\v F-Iv-ssk-kv kwLw ssI Im-Wn-s®-¶n-epw \n¿Øn-bn√. kn-hn¬ th-j-Øn-ep≈ F-Ivs - skkv kw-Ls - Ø I≠v Im¿ th-K-X Ip-d-s®-¶n-epw A-]-I-Sw a-W-Ø {]-Xn Im¿ th-K-X Iq-´n t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. Im-dn-s\ ]n≥-Xp-S¿-∂ F-Ivssk-kv kw-Lw Nn-ds - \-√q¿ Iqºp-g ]m-e-Øn-\v k-ao-]w h-®v A-≈v F-dn-™v Im-dn-s‚ S-b¿ ]-©-dm-°n-bm-Wv hm-l-\w X-S™-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ Im-dn-s‚ ]p-d-Inse ko-‰n-\-Sn-bn¬ {]t-Xy-Iw Xøm-dm-°n-b A-d-bn¬ kq-£n-® I-©m-hv I-s≠-Sp-Øp. sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em-°n Nm-°p-I-fn-em-Wv I-©m-hv kq£n-®n-cp-∂-Xv. Xr-»q-cn-se hn-hn[ {]-tZ-i-ß-fn¬ hn¬-∏-\ \-S-

F-øm-en¬ \n-∂v 20 In-tem I-©m-hp-am-bn F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn-b I-´-∏-\ kz-tZ-in k-Pn(B‚-Wn) Øm-\m-Wv I-©m-hv sIm-≠p t]m-bn-cp-∂-sX-∂v {]-Xn ]-d™p. A-´-∏m-Sn- h-\-Øn¬ X-angv\ - m-Sv sd-bv© - n-ep-≈ C-bm-fp-sS kz-¥w tXm-´-Øn¬ \n-∂m-Wv I-©m-hv hn¬-∏-\-bv-°m-bn sIm≠p t]m-bn-cp-∂-Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b

Xn-cp-h-√: hn-tZ-i I-d≥-kn C-S]m-Sn¬ dn-am‚ v \n-∂v t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-em-bn-cp-∂ c-≠mw {]-Xn \n-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂q-kn-s‚ I-Ã-Un Im-e-h-[n A-h-km-\n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se At\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ tIm-SXn¬ lm-P-cm-°n. {]-Xn-sb ]-Ø-\w-Xn-´ k-_vP-bn-en-te-°v A-b-®p. tI-kns‚ A-t\z-j-W-hp-am-bn _-‘s∏-´v t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bvXp h-∂ X-an-gv \m-Sv kz-tZ-in-Ifm-b kzm-an km-bz¿-tk-´v, Zpssc kzm-an, Xym-K-cm-P≥ F-∂nh-cp-sS sam-gn-sb-Sp-Ø ti-jw B-h-iy-\p-k-c-Ww lm-P-cm-hW-sa-∂v \n-_-‘-\bn¬ hn-´-b®p. H-∂mw {]-Xn Xn-cp-s\¬ then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn-s‚ IÃ-Un- Im-em-h-[n C-∂-h-km-\n°pw.C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm-_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w a-lm-cm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\m-cm-b-W≥ F-S-Xzm-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hn-I-k-\t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w \-S-¯n

24 B-K-kvXv 2013 i\n

X-]-ky C-\-Øn-ep-≈ I-©m-hn\v hn-]-Wn-bn¬ A-©p e-£Øn-e[ - n-Iw hn-e h-cpw. a-Æp-Øn-bn¬ 250 {Kmw I©m-hp-am-bn hn¬-]-\-s°-Ønb A-´-∏m-Sn ]p-Xq¿ kz-tZ-in si¬-h-s\-bm-Wv F-Iv-ssk-kv

kvs - ]-jy¬ kvI - zm-Uv ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. ]m-e-°m-Sv \n-∂v I-©m-hv F-Øn-®v sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em°n hn¬-∏-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cps∂-∂v F-Iv-ssk-kv A-[n-IrX¿ ]-d™ p. F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv kn.sF _m-_p h¿Ko-kv, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]Œ¿ F Sn tPm-_n, {]n-h‚o-hv Hm^n-k¿-am-cm-b ]n sI hn-Pb - ≥, ]n F¬ tPm-bv, F _n {]-km-Zv, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^nk¿-am-cm-b F ap-Po-_v d-lv am≥, ]n B¿ kp-tc-{μ≥, ]n _n kn-tPm-tam≥, sI- sI h-¬k - ≥, hn Fw P-∫m¿, F≥ Pn kp-\n¬Ip-am¿, Un ^¬-Kp-\≥, ]n ]n jm-Pp F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ B-dp-am-k-Øn-\n-sS Pn-√-bn¬ \n-∂v 100 In-tem I-©m-hv ]n-Sns®-Sp-Ø-Xm-bpw ]-cn-tim-[-\ Du¿-Pn-X-am-°p-sa-∂pw F-Ivssk-kv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

\n¿-an-®v C-Xn-\p ap-If - n-eq-sS \-S∏m-X \n¿-an-°p-∂X - n-\m-bn \m-ec-t°m-Sn cq-]-bm-Wv Fw-.]n ^≠n¬ \n-∂v A-\p-hZ- n-®X - v. \n-ehn-ep-≈ Sm-dn-ßn¬ \n-∂v tdm-Uns‚ c-≠p h-iØ - p-am-bn c-≠c - a - o‰¿ ho-Xw ÿ-ew G-s‰-Sp-Øp hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-Wn-Ifm-Wv B-cw-`n-®n-´p-≈X - v. Ip-fØ - p-]m-eØ - p \n-∂v Hm-S \n¿-am-WØ - n-s‚ tPm-en-Iƒ Bcw-`n-®v tX-°-Sn-°-h-e-bn¬ FØn-b-tXm-sS-bm-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ B-t£-]w i-‡-am-b-Xv. h≥-In-S tlm-´-epI-ƒ, dn-tkm¿-´p-Iƒ F-∂n-hn-Sß-fn¬ \n-∂p-≈ A-Sp-°-f-˛-I°q-kv am-en-\y-߃ X-≈p-∂X - n-

e£§-fpsS hn-km X«n¸v; bp-h-m-hv A-d-Ìn N-ß-\m-t»-cn: bp.sI-bn-te°pw a-‰p bq-tdm-]y≥ cm-Py-ßfn-te-°pw hn-km hm-Kv-Zm-\w \¬-In \n-c-h-[n-t]-cn¬ \n-∂p e-£-߃ X-´n-b bp-hm-hv A-dÃn¬. N-ß-\m-t»-cn sh-´n-Øpcp-Øv B-dp-]-d-bn¬ _n-t\m-® ≥ (34) B-Wv N-ß-\m-t»-cn kn. sF \n-jm-Zv -tam≥, F-kv.sF tPm-bn am-Xyp F-∂n-h¿ tN¿∂v A-dà -- p sN-bv-X-Xv. N-ß-\m-t»-cn-bn-epw ]-cn-kc-ß-fn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq-]m ho-Xw hn-km \¬-Im-sa∂ hm-Kv-Zm-\-Øn¬ C-bmƒ hmßn-bn-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™p. c-≠m-gv-N ap-ºv e-≠-\n¬ \n-∂p U¬-ln F-b¿-t]m¿-´n¬ h-∂n-ßn-b C-bm-sf U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. Cbmƒ-s°-Xn-tc A-¶-am-en t]men-kv ep-°u-´v t\m-´o-kv \¬-Inb-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. A-©p- Zn-h-kw Xn-lm¿ P-bnen¬ In-S-∂ C-bm-sf A-¶-am-en

t]m-en-kv I--Ã-Un-bn¬- hm-ßpI-bpw Xp-S¿-∂v N-ß-\m-t»-cn t]m-en-kn-\p e-`n-® ]-cm-Xn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ N-ß-\mt»-cn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßp-I-bmbn-cp-∂p. C-bmƒs°-Xn-tc hnkm X-´n-∏n\p s\-Sp-ºmt»-cn tÃ-j\n-epw tI-kv \n-e-hn-ep≠v. A-©p h¿- j - a m- b n _n-t\m-®≥ Cw-•-≠n¬ I-gn-bp-∂ C-bmƒ N-ß-\m-t»cn-bn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq]m ho-Xw B-dp-t]-cn¬ hm-ßnbn-´p-≈-Xm-bn ]-cm-Xn e-`n-®n-´p≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. `mcy-bp-am-bn ]n-W-ßn I-gn-bp-∂ C-bmƒ tIm-´-bw tIm-X-√q-cmWv Xm-a-kw. C-bm-sf C-∂v tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

tØm-Sv a-fie - w {]-kn-U‚ v hn Sn A-øq-_v-Jm≥, Ip-©m-t°m Ip-‰n-°m-´v ]-s¶-Sp-Øp.

kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-hÀ-¯n-¡p¶-Xv B-sc-¶v A-dn-bnÃ: am-t\-PÀ ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Iogn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kv-Iq-fn-\v aq-t∂-°¿ ÿ-ew k¿-°m¿ ]m-´-am-bn \ ¬-In-b-Xn-s\-Xn-tc B-tcm {]h¿-Øn-°p-∂p-s≠-∂pw A-Xv ]n kn tPm¿-Pm-sW-∂v A-`n-{]mb-an-s√-∂pw kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m-Z¿ tXm-a-kv ]m-e-bv-° ¬. adn-®p-≈ A-`n-{]m-b-ß-sf-√mw cm-jv-{So-b-am-sW-∂pw A-Xn¬ A-`n-{]m-bw ]-d-bm-\n-s√-∂pw am-t\-P¿ ]-d-™p.

16Im-cnsb X-«n-sIm-−p-t]m-bn ]o-Un-¸n-¨ \m-Km-emâv kz-tZ-in A-d-Ìn tIm-´-bw: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-sIm-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-® A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-sb t]m-en-kv Ad-Ãv sN-bv-Xp. H-cp h¿-j-am-bn ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ d-_¿ ^m-Iv-Sdn-bn¬ sXm-gn¬ sN-bv-Xp-h-∂ \m-Km-em‚ v kz-tZ-in kp-`m-jn (24) s\-bm-Wv Cu-Ãv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ 18\v ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ s]¨-Ip-´n-sb C-bm ƒ X-´nsIm-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-sb Im-Wm-\n-s√-∂p Im-´n _‘p-°ƒ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp A-d-Ãv. Ip-´n-bp-am-bn C-bmƒ s]-cp-ºm-hq¿-°p I-S-s∂-∂p a-\-kn-em-°n-b t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn A-t\z-jW - w \-SØ - n-bn-cp-∂p. S-h¿ sem-t°-j≥ tI-{μo-I-cn-®m-Wp t]m-en-kv A-t\z-j-Ww hym-]n-∏n-®-Xv. F-∂m¬ {]-Xn ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ t^m¨ Hm-^m°n-b-Xv A-t\z-j-W-sØ _m-[n-®p. X-ß-sf t]m-en-kv A-t\z-jn°p-∂p-s≠-∂p a-\-kn-em-°n-b {]-Xn C-∂-se t]m-en-kv kv-t‰-j\n-se-Øn Io-gS- ß - p-Ib - m-bn-cp-∂p.

tdm-Uv hn-I-k-\-w: Ø-ew \Â-Inbm -sI-«n-S\nÀ-am-W-¯n-\v C-f-hvþ Xn-cp-h-©qÀ

tIm-´-bw: tIm-´-bw \-K-c-Øn-se ]p-fn-aq-Sv-˛-]m-em-º-Sw-, -]m-e-kv tdm-Up-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn-\p- th-≠n C-cp-h-i-Øp-\n-∂pw A-©p ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ku-P-\-y-am-bn ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-h¿-°v _m°n-bp-≈ ÿ-e-Øv sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\p \n-e-hn-ep-≈ \n-b-aß-fn¬ C-f-hv A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥. tdm-Uv hn-Ik - \ - w kw-_‘ - n-®v a-{¥n-bp-sS A-[y- £ - X - b - n¬ Ie-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ D-∂-X-X-e-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ I-c-Sv [m-c-Wm-]-{Xw c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ X-øm-dm-°pw. Xp-S¿-∂v C-Xns‚ tIm-∏n k-ln-Xw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-h-gn A-t]-£ \¬-Ip-∂-h¿°v _m-°n-bp-≈ ÿ-e-Øv \n-b-a-Øn¬ C-f-hv-\¬-In sI-´n-Sw ]Wn-bm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

P-\-m[n-]-Xy-¯n-sâ \n-e-\n¸n-\v cm-jv-{So-ba-cym-Z A-\n-hm-cyw: sI i-¦-c-\m-cm-b-W³ F-S-Xz: P-\-[n-]-Xy-Øn-s‚ \ne-\n¬-∏n-\] cm-jv-{So-b a-cym-ZIƒ A-\n-hm-cy-am-sW-∂v a-lmcm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\mcm-b-W≥. ap≥ a-{¥n-bpw I¿-jI t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w F-S-Xzm-bn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Py-Øv ap-∂-Wn kw-hn-[m-\-Øn-s\ {]-k-‡nbp-≈p, H-cp cm-jv-{So-b I-£n°pw H-‰bv-°p `-cn-°m≥ I-gn-bm-

Ø A-h-ÿ-bm-Wv. hn-a¿-i-\ß-fn¬ \ym-b-ap-≠m-h-Ww. hna¿-i-I¿-°p ap≥ Im-e-ß-sf Iqdn-®v Hm¿-a D-≠m-hp-I-bpw thWw. P-\m-[n-]-Xy-sØ kw-c£n-°m≥ Iq-´m-b hn-izm-kw B-h-iy-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-\m-hiy k-a-c-ß-fm-Wv Ip-´-\m-´n-se Im¿-jn-I ta-J-e-bp-sS X-I¿-®bv-°v Im-c-W-sa-∂v sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. I¿-j-I-

tZ-io-b-]m-X- ho-Xn-Iq-«n-¸-Wn-bp-¶-Xn hym-]-I -{I-a-t¡-sS-¶v Ip-af - n: tZ-io-b] - m-Xb - p-sS ho-XnIq-´n-∏W - n-bp-∂X - n¬ hym-]I - {- Ia-t°-Sv \-S° - p-∂X - m-bn B-t£]w. Ip-a-fn-bn-eq-sS I-S-∂p t]mhp-∂ sIm-√w-˛t- X-\n tZ-io-b] - mX-bp-sS ho-Xn-Iq-´p-∂ tPm-en-Ifn-em-Wv B-t£-]w D-b¿-∂n-´p≈-Xv. K-Xm-K-X-°p-cp-°pw sh≈w-s°-´pw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\pth-≠n-bm-Wv Su-¨- hn-I-kn-∏n°p-∂-Xv. ]m-X-bv-°v B-h-iy-amb ho-Xn-bn-√m-ØX - n-\m¬ tX-°Sn PMvj - ≥ ap-X¬ X-an-gv\ - m-Sv AXn¿-Øn-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv KXm-KX - ° - p-cp-°v ]-Xn-hm-Wv. Ip-f-Øp-]m-ew ap-X¬ A-Xn ¿-Øn-hs - c-bp-≈ `m-KØ - v tdm-Uns‚ C-cp-hi - Ø - pw A-gp-°p-Nm¬

°p `q-an ssI-tb-dn-b-Xm-sW∂pw ]-Xn-®p \¬-Ic - p-sX-∂pw [\-Im-cy h-Ip-∏v \n-e] - m-sS-Sp-Øncp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿-Pm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cn-°p∂-Xv. ÿ-ew ]m-´-Øn-\p In-´p∂-Xn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-®-Xv B-t‚m B ‚-Wn Fw.]n-bm-Wv. Fw.]n-tbm-Sp-≈ i-{Xp-X sIm-≠m-Wv ]n kn tPm¿-Pv kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tZ-im-`n-am\n-bn¬ k¿-°m¿ ÿ-ew F {Kq∏v t\-Xm-hm-b Ip-©m-t°m Ip-‰n°m-´n-s‚ {S-Ãn-\p ]-Xn-®p sImSp-ØX - m-bn hm¿-Ø h-∂n-cp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿Pm-Wv. Ip-©m-t°m {S-Ãn ¬ AwKw t]m-ep-a-s√-∂pw C-h¿ ]-d™p. Im-™n-c∏ - ≈ - n tªm-°v ]©m-bØ - v {]-kn-U ‚ v \u-jm-Zv C-√n-°¬, tIm ¨-{K-kv tIm-cp-

s√-∂pw B-t£-]a - p-≠v. Hm-S \n¿-am-Ww C-hn-sS-sbØn-bt- Xm-sS a-Xn-epw tlm-´e - ns‚ ssS-en-´ ap-‰-hpw I-cm-dp-Imc≥ H-gn-hm-°m≥ {i-an-®p- . C-tXmsS Hm-t´m-ss{U-h¿-am-cpw B-Zyw ÿ-ew \-„-s∏-´-h-cpw tN¿-∂v _-lf - w h-®t- Xm-sS-bm-Wv ap-ºp am¿-°p sN-bv-X X-c-Øn¬ ÿew G-s‰-Sp-°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-b-X-s{X. B-h-iy-am-b kn-a‚pw a-W-epw tN¿-°m-sXbm-Wv ]-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-sX∂pw ]-db - s - ∏-Sp-∂p. sN-fn-aS- b - n ¬ \n-¿an-® A-gp-°pNm-en-s‚ kw-c£ - W - `n-Øn I-gn-™ Zn-hkw X-I¿-∂ kw-`-h-hpw D-≠mbn-cp-∂p.

t\-bpw Ir-jn-tb-bpw \n-e-\n¿Øm-\m-bn-cp-∂p C tPm¨- tP°-_n-s‚ k-a-c-߃. A-`n-am-\ t_m-[-ap-≈ I¿-j-I-s‚ {]-XoI-am-bn-cp-∂p A-t±-lw. I¿-jI-\pw sXm-gn-em-fn-I-fpw H-tc- Zni-bn¬ \n-∂m¬ am-{X-ta Ir-jn ]p-tcm-K-an-°p F-∂pw A-t±-lw Iq-´n-tN¿-Øp. - A-kw-L-Sn-X I¿-j-I-sc kw-L-Sn-∏n-® G-I t\-Xm-hm-Wv C tPm¨ tP-°-_v F-∂v B¿ _m-e-Ir-jv-W-]n-≈ A-\p-kv-acn-®p. Im¿-jn-I ta-J-e-bv°v {]-

Xy-I _-P-‰v tI-{μ˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ ]-cn-K-Wn-°-Wsa-∂v ap≥ Fw.-]n. ]n -kn tXm-akv ]-d-™p. ^u-t≠-j≥ sNb¿-am-\pw ap≥ Fw.-]n-bp-am-b tXm-a-kv Ip-Xn-c-h-´w A-[y-£X h-ln-®p.^m. tPm-k-^v ap-≠I-Øn¬, A-Uz. F-en-k-_-Øv am-Ω≥ a-Øm-bn, tUm. sI -kn tPm-k-^v, sI -F¬ _n-μp, tUm. ]n -kn A-\n-b≥ Ip-™v, h¿-Ko-kv I-Æw-]-≈n, P-bv Nmt°m C-e-™n-°¬ kw-kmcn®p.

"]u-cm-h-Im-iw kw-c-£n-¡m³ \n-b-ahn-Zym-`ym-kw A-\n-hm-cyw'

\m-bp-≈ ss]-∏p-Iƒ ]p-Xp-Xmbn \n¿-an-°p-∂ Hm-S-I-fn-te-°p ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v I-cm-dp-Imc≥ H-Øm-i sN-bv-X-Xm-bm-Wv B-t£-]w D-b¿-∂-Xv. C-Xp {i≤-bn¬ s]-´X - n-s\ Xp-S¿-∂v \n-ch-[n t]¿ H-∏n-´ ]-cm-Xn ]-©m-bØn-\pw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿-°pw k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X-sc-Øn ss]-∏p-ÿm-]n-°p-∂h - c - p-sS t]cn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v A-dn-bn-°p-I -am-{X-am-Wv sN-bvX-Xv. I-cm-dp-Im-cpw dn-tkm¿-´v D-Sa - I-fpw X-Ωn¬ H-Øp-If - n-®X - m-bmWv C-t∏mƒ B-tcm-]-Ww. a-gsh-≈w t]mhp-∂-Xn-s\-∂ t]-

cn-¬ I-cm-dp-Im-c-s‚ A-\p-a-Xntbm-sS Nn-e- ÿm-]\ - ß - f - n¬ \n∂p ]-tØm-fw ss]-∏p-I-fm-Wv ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ Hm-Sb - nte-°v ÿm-]n-®-Xv. \n¿-am-WtPm-en-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \ ¬-Ip∂-hc - pw sI-´n-S D-Sa - I - f - p-am-bn hgn-hn-´ C-S] - m-Sp-Iƒ \-S∂ - X - m-bmWv ]-cm-Xn-°m¿ B-tcm-]n-°p∂-Xv. Iq-Sm-sX Ip-fØ - p-]m-ew apX¬ tX-°-Sn-°-h-e-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv tZ-io-b-]m-X A-[n-IrX¿ am¿-°v sN-bv-X -X-c-Øn¬ ÿ-ew G-s‰-Sp-Ø-t∏m ƒ Hm-S\n¿-am-W-Øn-\m-bn tX-°-Sn-°h-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h≥In-S tlm-´e - n-s‚ a-Xn¬ s]m-fn°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-bn-

Jm-Zn Hm-Ww ta-f: kÀ-¡mÀ-þAÀ-[-kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ-¡v s{I-Un-äv

F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ØÀ ssI-\o-«m-sX tPm-ensN-¿m³ X-¿m-dm-h-Ww: a-{´n sI _m-_p

C-Sp-°n: Pn-√-bn¬ Jm-Zn t_m¿Un-s‚ Hm-Ww ta-f k-]v-Xw-_¿ 15 h-sc hn-hn-[ Jm-Zn `-h-\p-Ifn¬ \-S-°pw. k¿- ° m¿- ˛ - A ¿- [ - k ¿- ° m¿ ÿm-]-\-ß-fn-se Po-h-\-°m¿°v 25,000 cq-]-bp-sS s{I-Un-‰v \¬-Ipw. h-kv-{X-߃-°v 20 iX-am-\w ap-X¬ 30 i-X-am-\w hsc dn-t_-‰p-≠v. B-gv-N-tXm-dpw \-S-°p-∂ \dp-s°-Sp-∏n¬ H-∂mw k-Ωm-\am-bn H-cp {Kmw kz¿-W-\m-W-bhpw c-≠mw k-Ωm-\-am-bn 10,000 cq-] h-cp-∂ kn¬-°v km-cn-bpw aq-∂mw k-Ωm-\-am-bn _-Uv-jo‰pw \¬-Ipw. sa-Km \-dp-s°-Sp-∏n¬ Bƒt´m Im¿, kv-Iq-´¿, F¬-.kn.Un. F-∂n-h-bpw e-`n-°pw. sXmSp-]p-g am-Xm tjm-∏n-Mv tImw-πIv-kv, I-´-∏-\ lu-kn-Mv t_m¿Uv sI-´n-Sw F-∂n-hn-S-ß-fn-emWv hn-]-W-\-ta-f .

sN-ß-∂q¿: F-Iv-ssk-kv h-Ip∏n-se hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ D-tZym-K-ÿ¿ a-‰p-≈-h-cp-sS ap-ºn¬ ssI \o´m-sX tPm-en sN-øm≥ X-øm-dmh-W-sa-∂v kw-ÿm-\ F-Ivssk-kv ^n-j-do-kv -a-{¥n sI _m-_p. sN-ß-∂q-cn¬ ]p-Xn-bXm-bn \n¿-an-°p-∂ F-Iv-sskkv td-©v Hm-^nkv sI-´n-S-Øns‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln °p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h-Ip-∏n-s‚ Po¿-Wm-h-ÿ-aqew ap≥-]v hm-l-\-ß-fp-sS Imcy-Øn-epw Hm-^nkv sI-´n-S-ßfp-sS Im-cy-Øn-ep-sam-s° DtZym-K-ÿ¿ tIm¨-{Sm-Œ¿-am-cpsS ap-∂n¬ C-c-t°-≠n h-∂n-´ps≠-∂pw F-∂m¬ F-√m F-Ivssk-kv Hm-^n-kn-epw B-h-iyØn-\v hm-l-\-ß-fpw sI-´n-Shpw hm¿-Øm-hn-\n-a-b kw-hn[m-\-hpw H-cp-°n a-‰p-≈-h-cp-sS ap-∂n¬ ssI-\o-´m-sX tPm-en-

G-‰p-am-\q¿: A-[n-Im-c ÿm-]\-߃-°p ap-ºm-sI ]u-c-s‚ A-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°p∂-Xn-\pw t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn\pw hn-Zym-`ym-k cw-K-Øp \nb-a hn-Zym-`ym-k-Øn-\v A-an-X {]m-[m-\yw \¬-I-W-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãn-Uv tUm. a-Rv-Pp-f sN-√q¿. kn.F-kv.sF a-[y-tI-c-fm a-lm-bn-S-h-I-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ tem tIm-f-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p No^v P-Ãn-kv. C-¥y≥ `-c-W LS-\-bp-sS k-Zv-^-e-߃ P-\-ßf-n-te-°v F-Øn-°m≥ \n-b-a

hn-Zym-`ym-k-Øn-\p km-[n°pw. ]mTy-hn-j-b-߃ am-{Xa-√ k-aq-l-Øn-s‚ D-∂-a-\w Iq-Sn \n-b-a- I-em-im-e-Iƒ e£y-am-°-W sa∂pw A-t±-lw ]-d™p. kn. F-kv.sF k-`- a-lm-bnS-h-I -_n-j-∏v tXm-a-kv sI DΩ≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. kp {]nw -tIm-S-Xn dn-´-tb¿-Uv P--Ãnkv sI-Sn tXm-a-kv ap-Jy A-XnYn-bm-bn-cp-∂p. a-lm-flm-Km‘n k¿-h-I-em-im-e t{]mssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo\m jp-°q¿ {]-tXy-I k-tμiw \¬-In.

sN-ß-∂q¿ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-kn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-®v a-{¥n sI _m-_p kw-km-cn-°p-∂p sN-øm≥ D-tZym-K-ÿ-sc ]-cym- ∂-am-sW-¶n-epw ]-Ww sNe-h- \m-bn-cp-∂p. F-Iv-ssk-kv I-Ωo]v-X-am-°p-I-bm-Wv K-h¨- gn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ Zm-cn-{Zy-am- j-W¿ A-\n¬ tk-hy¿, tPm. sa‚n-s‚ e-£y-sa-∂pw A-t±- sW-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿- I-Ωo-j-W¿ sI tam-l-\≥, Øp. sN-ß-∂q¿ Fw.F¬.F, sN-b¿-t]-gv-k¨ tim-`m h¿-Kolw ]-d-™p. F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v k-º- ]n -kn hn-jv-Wp-\m-Yv A-[y-£- kv ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw Fw.F-kv.Fw. PnÃm {]-Xn-\n-[n kw-K-aw F-kv.kn., F-kv.Sn. ko-säm-gn-hv Fw Fw a-Wn-¡v C-¶v Ip-a-fn-bn kzo-I-c-Ww

24 BKkvXv 2013 i\n

C¶v K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p

kottayam/IDK

sXm-Sp-]p-g: Fw.F-kv.Fw. PnsN-dp-tXm-Wn: sXm-Sp-]p-g-˛-]p- √m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® {]-Xnfn-b≥-a-e tdm-Un¬ I-e-Iv-S-td- \n-[n kw-K-aw kw-ÿm-\ sk‰n-\p k-ao-]w tdm-Uv -X-I¿-∂{I-´-dn ]n bp kp-ssl¬ D-Zv-LmXp-aq-ew Xm-¬-°m-en-I-am-bn I- S-\w sN-bv-Xp. F bp k-°o¿ Ae-Iv-S-td-‰n-\v D-≈n¬-°q-Sn-bp[y-£-X h-ln-®p. ≈ tdm-Un-\v A-‰-Ip-‰-∏-Wn A]n ]n \-ko-^v, ]n sI AwXym-h-iy-am-bn \-S-Øp-∂-XnP-Zv a-Z-\n, iw-kp-±o≥ sI sI, \m¬ C-∂p-ap-X¬ aq-∂p-Zn-h-k- A-^v-k¬ Fw sP, A≥-km-dptØ-°v Cu tdm-Un¬-°q-Sn-bp- ±o≥ kz-em-ln, \n-jm-Z-en, ap-l≈ K-Xm-K-Xw ]q¿-W-am-bn \n- Ω-Zv A-\-kv, ^-hm-kv hn Fw, antcm-[n-®-Xm-bn A-kn-Â v Flv-dm-kv, A≥-k¿ kz-em-ln, apIv-kn-Iyq-´o-hv F-≥Pn-\o-b¿ A- l-Ω-Zv A≥-km-cn Fw F kwdn-bn-®p. km-cn-®p. hnhn-[ ta-J-e-I-fn-ep- Fw.F-kv.Fw. Pn-√m {]-Xn-\n-[n kw-K-aw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n bp kp-ssl¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ≈-h¿ ]-s¶-SpØp.

]cn-]mSn

 sXm-Sp-]p-g sX-cp-h≥ -S-h¿: d-a-Zm≥-˛-Hm-W-®-¥-˛ 9. 0---- 0  sXm-Sp-]p-g {io-h¬-kw HmUn-t‰m-dn-bw: Hm-Ww ]o-∏nƒkv _-km¿-˛ 9.00  aq-e-a-‰w sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\m-]-≈n: a-Zy-hn-cp-≤k-an-Xn aq-e-a-‰w ta-J-e-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ s^m-tdm-\-bnse ap-gp-h≥ tIm¨-sh‚p-I-fnse-bpw kn-kv-t‰-gv-kn-s‚-bpw aZy-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-I-cpsSbpw k-tΩ-f-\w-˛ 2.00

Adnbn-¸pIÄ

s]m-Xp-a-cm-a-¯v a-{´n-bp-sS tbm-Kw k-]v-Xw-_À aq-¶n-\v sXm-Sp-]p-g: Im-e-h¿-j-s°-SpXn-bn¬ X-I¿-∂ s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v tdm-Up-I-fp-sS ]p-\cp-≤m-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ Ah-tem-I-\w sN-øm≥ 27\v s]mXp-a-cm-a-Øv a-{¥n \-S-Øm≥ \n-›-bn-® tbm-Kw am-‰n-h-®p. Cu tbm-Kw k-]v-Xw-_¿ aq∂n-\v cm-hn-se 10\v sXm-Sp-]p-g ]n.U-ªyp.Un. d-Ãv lu-kn¬ \-S-°pw. tbm-K-Øn¬ Pn-√-bnse Fw.F¬.F.am¿, Pn-√bn¬ \n-∂p-≈ Fw.]n.am¿, Ie-Iv-S¿, em‚ v A-Izn-kn-j≥ U-]yq-´n I-e-Iv-S¿ F-∂n-h-cpw s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-se DtZym-K-ÿ-∑m-cpw ]-s¶-Sp-°pw.

]-¯mw-X-cw- Xp-ey-Xm tIm-gv-kv; hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\c-ln-X-sa-¶v h-≠n-s∏-cn-bm¿: km-£-c-Xman-j≥- ]-Ømw-X-cw- Xp-ey-XmtIm-gv-kn-s‚ t]-cn¬- h-≠n-s∏cn-bm¿- sk‚-dn-s\-bpw- ]-©mb-Øv- l-b¿- sk-°≥-U-dn- kvIqƒ- A-[y-m-]-I-sc-bpw- A-]-Io ¿-Øn-s∏-Sp-Øpw- hn-[w- h-∂ hm ¿-Ø A-Sn-ÿm-\c-ln-X-am-sW∂v- sk‚¿- tIm Hm-Un-t\-‰ ¿. - h-≠n-s∏-cn-bm¿- sk‚-dn-\vIo-gn¬- B-dv- h¿-j-am-bn- kp-K-aam-X co-Xn-bn¬- Xp-ey-Xm-]T-\w\-S-Øn-h-∂ ÿm-]-\-am-Wv- ]©m-b-Øv- l-b¿- sk-°≥-U-dnkv-Iqƒ.- I-gn-™ h¿-jw- ap-X¬G-gmw- _m-®n-te-°v- X-an-gv- ao-Unb-hpw- A-\p-h-Zn-®p.- sk‚-dn-s‚

sN-ß-∂q¿: sk≥-{S¬ lm-®-dntbm-S-\p-_-‘n-®v {]-h¿-Øn°p-∂ ]uƒ-{Sn s{S-bv-\n-Mv C≥Ãn-‰yq-´n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-j-I¿-°m-bn ku-P-\y-]-cnio-e-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-w. Xm¬-∏-cy-ap-≈ I¿-j-I¿ sk ≥-{S¬ lm-®-dn-bp-am-bn _-‘s∏-´v ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pn-ÿ sNø-Ww. k-]v-Xw-_¿ A-©p ap-X ¬ G-gp h-sc C-d-®n-t°m-gn hf¿-ج, H-º-Xn-\v Im-S h-f¿Ø¬, 23, 24 Xn-ø-Xn-I-fn¬ B-Sv h-f¿-ج, 26 ap-X¬ 28 h-sc ap´-t°m-gn h-f¿-ج F-∂n-h-bnem-Wv ]-cn-io-e-\w. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°pw c-Pn-kv-t{S-j-\pam-bn 0479 2457778 F-∂ \-ºcn¬ _-‘-s∏-Sm-w.

h¿-Ø-I¿- kzo-I-cn-°pw.- Xp-S¿∂v- ]o-cp-ta-Sv- Su-Wn¬- \n-∂v- Xpd-∂ hm-l-\-Øn-em-Wv- Ip-a-fnbn-se kzo-I-c-W tI-{μ-Øn-te°v- sIm-≠p-h-cp-∂-Xv.]-g-b- ]m-º-\m¿,- ]m-º-\m¿,aq-°¿-Øm≥-h-f-hv,- I-c-Sn-°p-gn,56mw-ssa¬,- h-≠n-s∏-cn-bm¿- _kv-kv-‰m≥-Uv,- s]-cn-bm¿,- I-°n°-h-e,- hm-fm¿-Un,- 62mw-ssa¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬- \n-∂p-≈ hml-\-ß-fpw- C-tXm-sSm-∏w- A-Iº-Sn- tN-cpw.- D-®-bv-°p aq-∂n-\vIp-a-fn- sIm-√w-]-´-S-bn¬- \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ {]-I-S-\-Øn¬tXm-´w- sXm-gn-em-fn-Iƒ- Dƒ-s∏-

sS A-Wn-\n-c-°pw. C-hn-sS \n∂v Ip-a-fn- ]-©m-b-Øv- _-kv-kv‰m≥-Un-se s]m-Xp-th-Zn-bn-te°v- B-\-bn-°pw.- kzo-I-c-W ktΩ-f-\-Øn¬- Pn-√m- sk-{I-´-dnsI sI P-b-N-{μ≥ Fw. F¬. F.,- Pn-√m- sk-{I-t´-dn-b-‰v- Aw-Kß-fm-b ]n- F-kv- cm-P≥,- ]nF≥- hn-P-b≥,- sI F-kv- tam-l\≥,- ]n- F cm-Pp,- ]o-cp-ta-Sv- G-cnb sk-{I-´-dn- B¿- Xn-e-I≥,- Pn√m- I-Ωn-‰n- Aw-K-ß-fm-b Pn- hnP-bm-\-μv,- sI Fw- D-j- ]-s¶-Sp°pw.- hnhn-[ G-cn-b-I-fn-ep-≈h¿ kzoI-cW tbm-K-Øn¬ ]s¶-Sp-°pw.

C-Sp-¡n- Pn-Ã-bn Im-em-h-Øm hy-Xn-bm-\ a-WÂ-hm-c \n-tcm-[-\w \o-«n ]T-\-tI-{µw B-cw-`n-¡-Wsa¶v s\-Sp-¶-≠w: {]-Ir-Xn-t£m-`w ap≥-Iq-´n Im-Wm-\pw c-£m am¿K-߃ kzo-I-cn-°m-\p-am-bn Pn√-bn¬ Im-em-h-ÿm hy-Xn-bm\ ]T-\ tI-{μw B-cw-`n-°-Wsa-∂v _n.Fw.]n.F-kv. `q-an-{X tk-\ ¢-∫v B-h-iy-s∏-´p. sk‚¿ t^m¿ F¿-Øv B‚ v k-b≥-kv kv-‰-Uo-kn-s‚bpw Cu cw-K-sØ a-‰v K-th-jW ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw ]T-\ dn-t]m¿-´p-I-fpw C-h¿ I-s≠Øn-b D-cpƒ-s]m-´¬ km-[y-Xm {]-tZ-i-ß-fp-sS hn-h-c-ß-fpw ]cn-ÿn-Xn kw-c-£-W am¿-K-ß-

fpw P-\-߃-°v ]-I¿-∂p-\¬Im≥ th-≠ {I-ao-I-c-W-߃ G¿-s∏-Sp-Ø-Ww. Un-]m¿-´v-sa‚ v Hm-^v ss¢-a‰v tN-©n-s‚-bpw ¢-∫n-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ]cn-]m-Sn-bp-sS A-h-tem-I-\ tbmKw a-lm-flm sk‚¿ U-b-d-Œ¿ sP D-Z-b-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. cm-lp¬ cm-P≥, Pn-\p Pn, hn-\o-jv tam-l≥, _n-Pp Un kw-km-cn-®p. ]m-cn-ÿn-Xn-Iw F-∂ t]-cn¬ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Whpw Im-em-h-ÿm hy-Xn-bm-\-

hpw kw-_-‘n-® ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂p `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p.

k-t½-f-\w \msf C-Sp-°n: tI-{μ km-bp-[ t]m-enkv tk-\-bn¬ -\n-∂p hn-c-an-®-hcp-sS t£-a-Im-cy A-tkm-kntb-j≥ k-tΩ-f-\w \msf D-®I-gn-™v c-≠p-ap-X¬ hm-g-tØm∏v Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶n-\p k-ao-]w \-S-°pw. Im¿-Uv hn-Xc-W-hpw ]p-Xn-b Aw-K-ß-sf tN¿-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw D≠m-hpw. t^m¨: 9142093298

sXm-Sp-]p-g: Im-em-h-ÿ {]-XnIq-e-am-bn Xp-S-cp-∂ km-l-N-cyØn¬ a-W¬-hm-c¬ \n-tcm-[\w 31 h-sc \o-´n-b-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-dnbn-®p. A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ hm-cp-∂-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-\pw hml-\-ß-fpw D-]-I-c-W-ß-fpw k ¿-°m-cn-te-°v I-≠p-sI-´m-\pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ _-‘-s∏-´ DtZym-K-ÿ¿-°v I¿-i-\ \n¿-t±iw \¬-In. Pq-sse 31 h-sc \ntcm-[n-® a-W¬ hm-c-em-Wv Ime-h¿-jw i-‡n-bm-bn Xp-S-cp-∂Xn-\m¬ 31 h-sc \o-´n-b-Xv.

Npcp¡¯nÂ

k-_v-kn-Un H-¶p-ap-X _m-¦n-eq-sS; ImÀ-Uv F-Sp-¡m-¯-hÀ-¡p aq-¶p-am-kw C-f-hv G-P≥-kn-I-fn¬ \n-∂v hm-ßptºmƒ A-h-cp-sS A¿-l-X-s∏-´ k-_v-kn-Un Xp-I D-]-t`m-‡m°-fp-sS _m-¶v A-°u-≠n-seØpw. B-[m-dp-am-bn _-‘-s∏-´ A-Sn-am-en: B-[m¿ \-º¿ ]mkw-i-b-߃-°v A-£-b Pn-√m N-I hm-X-I A-°u-≠p-am-bn Hm-^n-kn¬ sl¬-∏v sU-kv-Iv _-‘n-∏n-°¬ D-]-t`m-‡m-° Xp-d-∂n-´p-≠v. ƒ-°v _m-[y-X-bm-hp-∂p. aq-∂p B-[m¿ C.sF.Un. …n-]v, am-k-w ap-ºv sI.ssh.kn. t^mB-[m¿ Im¿-Uv F-∂n-h \-jv-S- ap-Iƒ B-[m¿ tIm-∏n-tbm-sSms∏-´-h¿-°v B-[m¿ Im¿-Uv ho- ∏w \¬-In-b D-]-tbm-‡m-°s≠-Sp-Øv \¬-Im≥ A-£-b fpw tc-J-Iƒ ho-≠pw \¬-Isk‚-dp-I-fn¬ ku-I-cyw D-≠m- W-sa-∂ Nn-e G-P≥-kn-I-fpbn-cn-°pw. B-[m¿ Im¿-Up-I-fn- sS \n¿-tZ-iw h-∂-tXm-tS-bmse sX-‰p-Iƒ Xn-cp-Øm≥ c-Pn- Wv D-]-tbm-‡m-°ƒ h-e-bpkv-t{S-j≥ \-S-Øn-b A-£-b ∂-Xv. sk‚-dp-I-fn-tem F≥.]n.B¿. sh-bn-epw a-g-bp-ta-‰v G-P≥G-P≥-kn-I-fn-tem sX-fn-hp-Iƒ kn Hm-^n-kp-I-fp-sS ap-‰-Øv alm-P-cm-°n Xn-cp-Øm-w. D-]-t`m- Wn-°q-dp-I-tfm-fw Iyq \n¬‡m-°-fp-sS kw-i-b-߃-°v t°-≠ A-h-ÿ-bn-em-Wv P-\04862 232215, 232209, 9446340406, ߃. H-cm-fp-sS hn-h-c-߃ tc9048698281 \-º-dn¬ _-‘-s∏- J-s∏-Sp-Øm≥ 20 an-\n-‰v ap-X¬ Sm-w. D-]-t`m-‡m-°-fp-sS Xn-c- A-c a-Wn-°q¿ h-sc _-‘-s∏°v Ip-d-bv-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am- ´ D-tZym-K-ÿ-\p ap-∂n¬ \n¬bn k-]v-Xw-_¿ H-∂p-h-sc-bp-ff Rm-b-dm-gv-N-I-fn¬ _m-¶pIƒ Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°pw. F.Un.Fw. ]n F≥ k-t¥m-jv, tbm-K-Øn¬ k-_v I-e-Iv- bq-\n-b≥ _m-¶v F-Iv-kn-Iyq-´oS¿ ap-l-Ω-Zv ssh k-^o-dp-√, hv U-b-d-Iv-S¿ F-kv sI sP-

Zpcn-X-sam-gn-bm-sX ]m-N-I-hm-X-I D-]-t`m-Iv-Xm¡Ä

Im-«m-\-bp-sS B-{I-a-W-¯n sXm-gn-em-fn¡v Kp-cp-X-c]-cn-¡v

I¬-t{SmÄ dqw Xp-d-¶p

Nn-In-¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ sk-_m-Ãy≥ hm-k ta-J-e-bn-se-Øp-∂-Xp XS-bm≥ h-\w h-Ip-∏n-s‚ `m-KØp \n-∂p bm-sXm-cp \-S-]-Snbpw D-≠m-bn-´n-s√-∂p {]-tZ-ihm-kn-Iƒ B-tcm-]n-®p.

{Sm-Iv-SÀ ss{U-hn-Mv ]-cn-io-e-\w sXm-Sp-]p-g: tI-c-f A-t{Km C≥U-kv-{So-kv tIm¿-]-td-j-s‚ Acn-ºq¿ ]-cn-io-e-\-tI-{μ-Øn¬ I¿-j-I¿-°pw kz-bw-sXm-gn¬ A-t\z-j-I¿-°pw c-≠p-am-kw ssZ¿-Ly-ap-f-f Im¿-jn-I b-{¥ß-fp-sS {]-h¿-Ø-\-hpw A-hbp-sS ]-cn-N-c-W-hpw ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn-bn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£-I¿ \m-emw ¢m-kv ]m-km-b-h-cpw 18 h-b-kn-\p apI-fn¬ {]m-bw D-f-f-h-cpw B-bncn-°-Ww. tIm-gv-kv ^o 4,050 cq-]. kuP-\y-Xm-a-k ku-I-cyw D-≠mbn-cn-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-f-f-h¿ tIm-gv-kv ^o A-S-°w Un-hn-j-\¬ F≥Pn-\o-b¿, sI.F.sF.kn., A-cnºq¿, Xr-iq¿ 680 620 F-∂ hnem-k-Øn¬ k-]v-Xw-_¿ c-≠n\p ap-ºv A-t]-£n-°-Ww. hnhc-߃-°v t^m¨: 0487 2310983

{]-Ir-Xn-Zp-c-¥-Øn¬ H-en-®p-t]m-b I-e-Iv-S-td-‰n-\v k-ao-]-sØ tdm-Uv ]p-\¿-\n¿-an-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-´p-Im¿ sN-dp-tXm-Wn-bn¬ Su¨ D-]-tcm-[n-®-t∏mƒ

tdm-Un-Ã; sN-dp-tXm-Wn-bn \m-«p-ImÀ kw-Øm-\]m-X D-]-tcm-[n-¨p A-Sn-am-en B-\-®m-en-se ln-μp-ÿm≥ s]-t{Sm-fn-bw Kym-kv G-P≥-kn-°v ap-∂n-se Iyq tdm-Un-te-°v \o-≠-t∏mƒ t°-≠n h-cp-∂p-≠v. tc-J-I-fn ¬ sN-dn-b sX-‰p-Iƒ h-∂m¬ t]m-epw a-S-ßn t]m-tI-≠nbpw-h-cpw. kv-{Xo-I-fpw {]m-b-am-b-hcpw Kym-kv G-P≥-kn-I-fp-sS ap∂n¬ Iyq \n¬-°p-∂-Xv Z-b-\ob-am-b Im-gv-N-bm-Wv. b-Ym-k-abw `-£-Ww t]m-epw I-gn-°m

¿, h-en-b-tXm-hm-f, k-\ym-kntbm-S Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn¬ C-Xv Ir-jn sN-øp-∂p-≠v. ]m-kn^v-tfm-td-Iv F-∂ k-ky Ip-Spw_-Øn¬ Dƒ-s∏-´ ]m-j≥ {^q´v ]m-kn-^v-tfm-d F-Up-en-kv F∂ im-kv-{Xo-b \m-a-Øn-em-Wv A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. sX-t° A-ta-cn-°-bm-Wv P∑-tZ-iw. ]m-e-°m-Sv-˛-s\-√n-bmº-Xn-bn-se Hm-d-©v B‚ v shPn-‰-_nƒ ^m-an¬ tIm¨-{Io-‰v Xq-Wp-I-fn¬ \-´p-h-f¿-Øp-∂p≠v. ssl-td-©n¬ hm-Wn-PymSn-ÿm-\-Øn¬ Ir-jn Ip-d-hm-

Wv. a-™, ]¿-∏nƒ \n-d-ß-fn-emWv km-[m-c-W Im-Wp-∂-Xv. ]m¿-∏nƒ C-\-am-Wv ssl-td©n¬ Iq-Sp-X-em-bn I-≠p-h-cp∂-Xv. c-≠n-\-ß-fpw k-¶-c-Ww \-S-Øn C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm^v tlm¿-´n Iƒ-®-d¬ dn-k¿-®v hn-I-kn-∏n-s®-Sp-Ø Im-th-cn F∂ ]p-Xn-b C-\-hpw ssl-td-©n ¬ Ir-jn sN-øp-∂p-≠v. B-kv-Xv-am tcm-Kn-I-fn¬ D≠m-hp-∂ I-^-sI-´n-\pw h-enhn-\pw B-izm-kw ]-I-cm-\pw c‡-k-Ω¿-±w \n-b-{¥n-°m-\pw C-Xn-\v I-gn-bp-sa-∂v tP-W¬

A-_v-Im-cn tI-kp-I-fn-se {]-Xn t_m-Un-sa-«n ]n-Sn-bn h-S-°m-c-\m-bnA-Sn-am-en: \n-c-h-[n cp-∂ {]-`m-I-cA-_v-Im-cn tI-kp-Is\ ]-Xn-\-©vfn-se {]-Xn-bpw h-´Zn-h-kw ap-ºv h-S ta-J-e-bn-se t]m-en-kv- ]n-Snhym- P - a - Z y- ° - ® - h - S Iq- S n- b n- c p- ∂ p. °m-c-\p-am-b B-sf sIm-√w Pn-√F-Iv-ssk-kv kw-Lbn¬ dn-am‚n Øn-s‚ ]n-Sn-bn-em¬ I-gn-bp-∂ bn. h-´-h-S ]-©m-b{]-`m-I-c-s\ Øv ]-g-tØm-´w kzk-μ¿-in-®-titZ-in s\-t∏m-fn-b≥ jw X-an-gv-\m-SvF-∂ j¨-ap-J-\mh-gn aq-∂m-dnY≥ (46) B-Wv ]n-Snte-°v h-cpbn-em-b-Xv. aq-∂m¿ tºmƒ t_mF-Iv-ssk-kv- C≥-kv- j¨-a-p-J-\m-Y≥ Un-sa-´v sN-°vs]-Œ¿ F-kv jm-Pnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ F-Iv- t]m-Ãn¬- h-®m-Wv- F-Iv-sskssk-kv- kw-L-am-Wv {]-Xn-sb kv kw-Lw j¨-ap-J-\m-Y-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. G-{]n-en¬ ]-g]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. \n-c-h-[n tI-kp-I-fn-se {]- tØm-´-Øn¬- h-®v F-Iv-sskXn-bm-b C-bmƒ X-an-gv-\m-´n¬ H- kv-kw-Lw 210 en-‰¿ hym-P-a-Zyfn-hn-em-bn-cp-∂p. aq-∂m¿ ta-J- hpw aq-∂v en-‰¿ kv-]n-cn-‰pw ]n-Sne-bn-se sam-Ø- hym-P-a-Zy-I-®- Iq-Sn-bn-cp-∂p.

\yq-{So-jy≥ dn-k¿-®v {]-kn-≤oI-cn-°p-∂ ]T-\ dn-t]m¿-´n¬ ]d-bp-∂p. am-\-kn-I kw-L¿-j-Øn\pw hm-bv-]p-Æn-\pw hn-√≥ Np-abv-°pw ]-g-Øn-s‚ \o-cv D-Ø-aam-Wv. hn-]-Wn-bn¬ ]m-j≥ {^q-´v Pyq-kn-\v {]n-b-ta-dn-b-XmWv Un-am‚ v h¿-[n-°m≥ Im-cWw. ta-bv, Pq¨ am-k-ß-fn-epw k-]v-Xw-_¿, H-tŒm-_¿ am-kß-fn-ep-am-Wv C-Xv Im-bv-°p-∂Xv. hn-e h¿-[n-®-tXm-sS Iq-SpX¬ I¿-j-I¿ Cu Ir-jn-bn-te°v Xn-cn-™n-´p-≠v.

Zp-cn-Xm-izm-k ]-²-Xn-IÄ D-tZym-K-ØÀ A-t]-£ £-Wn-¨p A-«n-a-dn-¡p-s¶-¶v ∂p. ho-Sp-Iƒ-°p-≠m-bn-´p-≈ tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-_-‘n-®v hnt√-Pv Hm-^n-k¿-am¿ t\-cn-´v ]-cntim-[n-®v dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n X-l-kn¬-Zm¿-am¿-°v k-a¿-∏n°p-∂-Xm-Wv \-S-]-Sn-{I-aw. F-∂m¬ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿am-cn¬ Np-cp-°w- Nn-e-scm-gn-sI a-‰p-≈-h¿ bm-sXm-cp a-\p-jy-Xzhp-an-√m-Ø dn-t]m¿-´p-I-fm-Wv \¬-In-b-Xv. hn-t√-Pv Hm-^n-k-dpsS dn-t]m¿-´v h-kv-Xp-Xm-]-c-am-

tWm-sb-∂v ]-cn-tim-[n-°m≥ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ A-t\z-jn°p-tºmƒ A-Xv c-l-ky-kz-`mh-ap-≈-Xm-sW-∂pw Xp-I A-\ph-Zn-®p-h-cp-tºmƒ ]-cm-Xn-bps≠-¶n¬ A-t∏mƒ A-∏o¬ \ ¬-Ip-I-bpw F≥-Pn-\o-b¿ k¿´n-^n-°-‰v \¬-Ip-I-bpw sN-øp∂-Xm-Wv \-S-]-Sn-sb-∂m-Wv d-h\yq A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. Cu \-S-]-Sn-bn¬ kw-i-b-a-s≠∂pw D-kv-am≥ ]-d-™p.

≥ C-h¿-°p km-[n-°p-∂n-√. G-P≥-kn-bn-se Po-h-\-°m-cpw tPm-en-`m-c-hpw C-S-]m-Sp-Im-cpsS _-l-f-hpw aq-ew {]-Xn-k‘n-bn-em-Wv. Kym-kv A-°u≠p-am-bn tN¿-t°-≠ Xn-ø-Xn \-hw-_-dn-te-°v \o-´n-b-tXmsS C-S-]m-Sp-Im¿-°v B-izm-kam-bn-´p-≠v.

bn≥, P-\-d¬ am-t\-P¿-am-cm-b Kym-kv G-P≥-kn {]-Xn-\n-[nF-kv A-^v-Xm-_v, ]-¶-Pv i¿-a, Iƒ, hIp∏v D-tZym-Kÿ¿ ]hn-hn-[ _m-¶v am-t\-P¿-am¿, s¶-Sp-Øp.

ssl-td-©n ]m-j³ {^q-«v Ir-jn- hym-]n-¡p¶p

B-\p-Iq-eyw _m-¦v h-gn

Ip-a-fn-: hn-hm-Z {]-kw-K-Øn-s‚ t]-cn¬ tIm-S-Xn \-S-]-Sn-I-fn¬ C-f-hp-h-cp-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v Pn-√-bn¬ I-b-dm≥ A-\p-hZn-® kn-.]n-.Fw. kw-ÿm-\ IΩn-‰n- Aw-Kw- -Fw- Fw- a-Wn-°vC-∂p Ip-a-fn-bn¬- h-c-th¬-∏v\¬-Ip-w.-- ssh-Io-´v aq-∂n-\-I v- p-afn- ss{]-h-‰v- _-kv-kv-‰m≥-Uv s]m-Xp-th-Zn-bn-em-W- v- kzo-I-cW ]-cn-]m-Sn. k-tΩ-f-\-Øn¬ ]o-cp-ta-Sv G-cn-b-bn¬- \n-∂v {]-h¿-Ø-I¿]-s¶-Sp-°pw.- D-®-bv-°v- G-cn-b A-Xn¿-Øn-bm-b Ip-´n-°m-\wta-a-e-bn¬- Fw- Fw- a-Wn-sb {]-

B-[mÀ-þ-A-¡u-−v en-¦n-Mv ]qÀ-¯n-bm-bn

C-Sp-°n: Pn-√-bn¬ ]m-N-I-hm-XI hn-X-c-W k-_v-kn-Un k-]vXw-_¿ H-∂p-ap-X¬ \-S-∏m-°pw. 2.5 e-£w D-]-t`m-‡m-°-fn¬ 50,000 t]-cp-sS B-[m¿-˛-_m-¶v A-°u-≠v en-¶n-Mv ]q¿-Øn-bmbn. en-¶n-Mv ]q¿-Øn-bm-b-h¿°p≈ k-_v-kn-Un k-]v-Xw-_ ¿ H-∂p-ap-X¬ {]m-_-ey-Øn¬ sXm-Sp-]p-g: \yq-\-]-£ hn-`m-K- h-cpw. C-Xp-h-sc B-[m¿-˛-_m-¶v A-°u-≠p-Iƒ en-¶v sN-øm≥ Øn-¬-s∏-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒkm-[n-°m-Ø-h¿-°v aq-∂p-am-k°v hn-hn-[ tIm-gv-kp-Iƒ Xn-cs™-Sp-°m≥ \yq-\-]-£-t£- sØ k-a-b C-f-hv A-\p-h-Zn-®n´p-≠v. a h-Ip-∏v Pn-√-Iƒ tI-{μo-I-cnD-]-t`m-‡m-°ƒ \-hw-_¿ ®v I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ¢m- pIƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. F-kv.F- 30\-Iw B-[m¿-˛-_m-¶v A-°u≠p-I-fp-sS G-Io-I-c-Ww ]q¿kv.F¬.F-¬.kn., π-kv-Sp, Øn-bm-°n k-_v-kn-Un-°v A¿shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-° l-X t\-S-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv≥-U-dn, _n-cp-Z tIm-gv-kp-IƒS¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-dn-bn-®p. °v ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v th-≠n {]-tXy-Iw ¢m-kp-I- _m-¶v D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw ]mN-I-hm-X-I hn-X-c-W-°m-cp-sSfm-Wv \-S-Øp-∂-Xv. 30 i-X-am-\w ko-‰p-Iƒ s] bpw kw-bp-‡-tbm-K-Øn¬ kw¨-Ip-´n-Iƒ-°pw 40% ko-‰p-Iƒ km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±_n.]n.F¬. hn-`m-K-Øn-se hn- lw. H-cp h¿-j-Øn¬ H-º-Xv Zym¿-Yn-Iƒ-°p-am-Wv. 20 i-X-am- Kym-kv kn-en-≠-dp-I-fm-Wv k\w ko-‰p-Iƒ {In-kv-Xy≥ hn-`m- _v-kn-Un \n-c-°n¬ e-`n-°p-I. K-Øn¬-s∏-Sp-∂-h¿-°v am-‰n-h- Kym-kv D-]-t`m-‡m-°ƒ ap-gp®n-cn-°p-∂p. A-h-km-\ h¿-j h≥ hn-e-bpw sIm-Sp-Øv Kym-kv ]-co-£-bn¬ 60 i-X-am-\w t\Sn-b-h¿-°v A-t]-£n-°mw. πkv Sp, shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v F-kv.F-kv.F¬. kn. °p e-`n® am¿-°pw Un-{Kn hn-Zym¿-YnIƒ-°v π-kv-Sp/X-Øp-ey ]-coA-Sn-am-en: Im-´m-\-bp-sS A-{I£-bv-°v e-`n-® am¿-°p-am-Wv a-W-Øn¬ sXm-gn-em-fn-°p Kpam-\-Z-Wv-Uw. cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. a-d-bq¿ ]q-cn-∏n-® A-t]-£ U-]yqs]-t{Smƒ _-¶n-\p k-ao-]w Xm´n I-e-Iv-S¿ (P-\-d¬), Pn-√m a-kn-°p-∂ am-Xm-fn-]m-d-bn¬ \yq-\-]-£-t£-a sk¬, I-esk-_m-Ãy (54)\m-Wv ]-cn-t°Iv-S-td-‰v, C-Sp-°n F-∂ hn-em-k- ‰-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® ho-Sn-\p Øn¬ A-b-bv-°-Ww. A-h-km- ]n-∂n-se Ir-jn-bn-S-Øn¬ h\ Xn-ø-Xn 31. A-t]-£-^mw Pn- ®m-Wv Im-´m-\-bp-sS A-{I-a-Øn√m \yq-\-]-£-t£-a sk-√n¬ \v C-c-bm-b-Xv. \n-∂pw www.minoritywelfare.kera C-S-Xp ssI-°pw hm-cn-sb-√nla.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ \pw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C\n-∂p e-`n-°pw. t^m¨ 0471 bm-sf A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip-]2302090, 2300523 {Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv hn-Z-Kv-[ NnIn-¬-k-bv°m-bn tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw sIms\-Sp-¶-≠w: Hm-W-°m-e-Øv ≠p t]m-bn. c-≠p Zn-h-k-am-bn A-\-[n-Ir-X a-Zyw, a-b-°p-a-cp{]-tZ-i-Øv B-\-I-fp-sS B-{I∂v F-∂n-h-bp-sS \n¿-am-Ww, a-Ww hym-]-I-am-Wv. I-cn-ºv , hn¬-∏-\, ti-J-c-Ww, I-S-ØnsX-ßv F-∂n-h-b-S-°w ]-Xn-\msIm-≠v t]m-h¬ F-∂n-h X-Sbn-c-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS Irbp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn s\-Sp-¶- jn-bm-Wv B-\-Iq-´w \-in-∏n-®≠-sØ D-Sp-º≥-tNm-e F-IvXv. F-∂m¬ h-\y-ar-K-߃ P-\ssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kn¬ Xm-eq-°v X-e I¨-t{Smƒ dqw {]-h¿-Ø-\-w B-cw-`n-®p. _-‘-s∏-tS-≠ t^m¨ \º-cp-Iƒ: D-Sp-º≥-tNm-e F-Ivssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kv ˛ 04868 233247, 9400069529, D-Spº≥-tNm-e F-Iv-ssk-kv td-©v s\-Sp-¶-≠w: ]m-j≥-{^q-´v Irjn-°pw ssl-td-©n¬ {]n-b-taHm-^n-kv ˛ 04868 234280, dp-∂p. ]m-j≥ {^q-´v F-∂v hn-fn940006539, I-´-∏-\ F-Iv-ssk°p-∂ h-≈n-\m-c-Iw C-S-hn-f-bmkv td-©v Hm-^n-kv ˛ 04868 274465, 9400069540, X-¶-a-Wn F- bn \n-c-h-[n I¿-j-I-cm-Wv Irjn sN-øp-∂-Xv. Intem-{Km-an\v Iv-ssk-kv td-©v Hm-^n-kv ˛ 50 cq-]-bv-°v ap-I-fn¬ hn-e e-`n04868 275968, 9400069542 °p-∂p F-∂-Xpw B-bm-k-I-cam-b Ir-jn-b-√m-Ø-Xpw I¿-jI-sc B-I¿-jn-°p-∂p. sXm-Sp-]p-g: tI-c-f tjm-]v-kv Bkv-Xva, c-‡-k-Ω¿-± tcmB‚ v sIm-ta-gv-ky¬ F-kv-‰mªn-jv-sa‚ v h¿-t°-gv-kv sh¬- Kn-Iƒ-°v ]m-j≥ {^q-´v G-sd s^-b¿ ^-≠v t_m¿-Uv B-\p- {]-tbm-P-\-I-c-am-Wv. ssl-td©n¬ s\-Sp-¶-≠w, am-h-Sn, tImIq-ey-߃ H-Iv-tSm-_¿ H-∂p º-bm¿, Xq-°p-]m-ew, C-c-´-bm ap-X¬ B-[m¿-Im¿-Uv \-º¿ {]-Im-cw _m-¶v A-°u-≠n-epsS am-{X-ta \¬-Ip-I-bp-f-fp. Pn√-bn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X F-√m Aw-K-ß-fpw k-]v-Xw-_¿ 30\Iw A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ B[m¿ \-º-cpw _m-¶v A-°u-≠v \-º-cpw tN¿-°-Ww. c-Pn-ÿ ^o-km-bn 40 cq-] sN-dp-tXm-Wn: k¿-°m-cn-s‚ A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ A-S-®v {]-Ir-Xn-t£m-` Zp-cn-Xm-izm-k A-hn-sS \n-∂p e-`n-°p-∂ tc-J ]-≤-Xn-Iƒ H-cp-hn-`m-Kw d-h-\yq kq-£n-°Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c- D-tZym-K-ÿ¿ A-´n-a-dn-°p-I-bm߃ 04862˛229474 F-∂ \-ºsW-∂v Un-.kn-.kn. P-\-d¬ skcn¬ e-`n-°pw. {I-´-dn F ]n D-kv-am≥. Pq-sse am-k-sØ ]-©-kmC-Sp-°n I-≠-Xn¬ h-®v G-‰c F-√m _n. ]n. F¬./ F. F. hpw h-en-b {]-Ir-Xn-t£m-`-amssh Im¿-Uv D-S-a-Iƒ-°pw 31 Wv Cu h¿-jw D-≠m-bn-´p-≈-Xv. h-sc td-j≥ I-S-I-fn¬ \n-∂p \q-dp-I-W-°n-\v ho-Sp-Iƒ ]q¿e-`n-°p-sa-∂v Pn-√m k-ssπ Hm- W-am-bpw B-bn-c-°-W-°n-\v ^n-k¿ A-dn-bn-®p. ho-Sp-Iƒ `m-Kn-I-am-bpw X-I¿-

\yq-\-]-£ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v I-cn-bÀ ssK-U³-kv

Io-gn¬- ]-Ømw- X-cw- Xp-ey-Xm]T-\-Øn-\- v- X-an-gv,- a-e-bm-fw- hn`m-K-ß-fn-em-bn- 131 t]¿- c-Pn-kv‰¿- sN-bv-Xn-cp-∂p.- k-º¿-° ]T\ ¢m-kn¬- ]-s¶-Sp-°m-Ø 60 t]-sc H-gn-hm-°n._m-°n-bp-≈-h-sc-bm-Wv- Xpey-Xm tIm-gv-kv- ]-co-£ F-gp-Xn®-Xv.- F-∂m¬ t-- ]-cv- c-Pn-‰¿- sNbv-Xv- ¢m-kn¬- h-cm-Ø-h-cpƒs∏-sS F-√m-h¿-°pw- lm-P-cpwam¿-°pw- \¬-In-sb-∂ hm¿-Ø Xp-ey-Xm- ]T-\-Øn-s‚ a-Xn-∏vsI-Sp-Øm-\pw- sk‚-dn-s\ C√m-Xm-°m-\p-am-sW-∂v- tIm Hm Un-t\-‰¿- ]n- sI tKm-]n-\m-Y≥]-d-™p.-

]-cn-io-e-\w \ÂIpw

sXm-Sp-]p-g: X-fn-∏-d-ºv G-gmw ssa-en¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sF. F-®v.B¿.Un.bp-sS tIm-f-Pv Hm^v A-ssπ-Uv k-b≥-kn¬ Fw.F-kv-kn. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Ivkv, Fw.F-kv-kn I-w-]yq-´¿ kb≥-kv hn-j-b-ß-fn¬ F-kv. kn./F-kv.Sn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ko-s‰m-gn-hp-≠v. F-kv.kn., F-kv.Sn. hn-Zym¿Yn-Iƒ C-√m-Ø ]-£w H. C.kn.°m-sc-bpw ]-cn-K-Wn-°p w. Xm-¬-∏-cy-ap-f-f-h¿ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ k-ln-Xw Hm-^n-kn¬ _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 8547005048, 04602 206050

3

ap-´w: ]-©m-b-Øn-se Ir-jn-`h≥ ]-cn-[n-bn-ep-≈ I¿-j-Icn¬- \n-∂v _-tbm-Kym-kv ]-≤Xn, hn-f C≥-jp-d≥-kv, sX-ßpIr-jn hn-I-k-\w (c-≠mw h¿jw), t{Km-_m-Kv ]-®-°-dn Irjn, ss]-\m-∏nƒ Ir-jn hn-I-k\w, {Ko≥ lu-kv, a-Æn-c-°-tº m-kv-‰v, ]-Sp-Xm-Ip-fw, kw-tbm-PnX Ir-jn-°v B-h-iy-am-b tc-JIƒ k-ln-Xw A-t]-£ \¬-IW-sa-∂v Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dnbn-®p. I¿-j-I s]≥-j≥ e-`n°p-∂-h¿ B-[m¿ Im¿-Un-s‚ ]-I¿-∏v e-`n-°-Ww.

tam-ãm-hn-s\]n-Sn-Iq-Sn sXm-Sp-]p-g: tam-„m-hn-s\ \m-´pIm¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G ¬-∏n-®p. I-e-b-¥m-\n Rm-d-°m´n¬ s_-∂n tPm-k-^n (35)s\bm-Wv t]m-en-kn-\p ssI-am-dn-bXv. ]o-Sn-I-∏-d-ºn¬ I¨-kv-{S-Ivj≥-kv F-∂ ÿm-]-\-Øn¬\n-∂p ]-Wn D-]-I-c-W-ß-fp-ambn I-S-∂p-I-f-bm≥ {i-an-® Cbm-sf \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bmbn-cp-∂p.

sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n-˛-]p-fn-b≥-a-e kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ Ie-Iv-S-td-‰n-\p k-ao-]w {]-Ir-Xn-Zp-c-¥-Øn¬ H-en-®p-t]m-b tdmUv ]p-\¿-\n¿-an-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v a¿-®‚-v-kv bq-Øv-hnßn-s‚-bpw hn-hn-[ sXm-gn-em-fn, km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ sN-dp-tXm-Wn Su-Wn¬ H-cp a-Wn-°q¿ tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. D-]-tcm-[-Øn-\p ti-jw bqØv-hn-Mv `m-c-hm-ln-Iƒ ss]-\m-hn-se ]n.U-ªyp.Un. Hm-^n-knse-Øn {]-Xn-tj-[-w A-dn-bn-®p. tdm-Uv \-∂m-°n-tbm k-am-¥-c ]m-X \n¿-an-t®m K-Xm-K-Xkv-Xw-`-\w H-gn-hm-°n-bn-s√-¶n¬ 31\p ti-jw {]-Xy-£ k-a-c-]cn-]m-Sn-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v bq-Øv-hn-Mv `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d™p. I-e-Œ-dp-am-bn N¿-® \-S-Øn-b ti-jw F-{X-bpw th-Kw tdm-Uv \n¿-an-°m≥ th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-°p-sa-∂v s]m-Xp-acm-a-Øp tdm-Uv hn-`m-Kw F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ k-a-c°m¿-°v D-d-∏p-\¬-In. D-]-tcm-[ k-a-cw a¿-®‚ v A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v km-P≥ Ip-t∂¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n-\p ]n tXm-a-kv, _n-Pp jm-tcm¨,A-cp¨ C-Sp-°n, k-\o-jv tPmkv, _n ]n F-kv C-{_m-low-Ip-´n t\-Xr-Xzw \¬-In.

k-ss¹-tIm Hm-Ww _-kmÀ Xp-S-§n sXm-Sp-]p-g: k-ssπ-tIm Hm-Ww Su¨ ]o-∏nƒ-kv _-km¿ sXm-Sp-]p-g-bn¬ P-e-hn-`-h-a-{¥n ]n sP tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {io-h¬-kw Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Xp-S-ßn-b Hm-Ww _-km¿ k-]v-Xw-_¿ 15 h-sc \o-fpw. Zn-\w-{]-Xn `-£y-h-kv-Xp°ƒ-°v hn-e-tb-dn-s°m-≠n-cn-°p-∂ ]-›m-Ø-e-Øn¬ k-ssπtIm Hm-Ww _-km¿ P-\-Øn-\v B-izm-k-am-sW-∂v a-{¥n ]-d™p. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Sn sP tPm-k-^v A-[y-£-X hln-®p. ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ km-_n-d sj-co-^v B-Zy-hn¬∏-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kv-ss]-k-kv t_m¿-Uw-Kw tdm-bn sI ]u-tem-kv, hn-hn-[ cm-jv-{So-b I-£n-t\-Xm-°-fm-b {]-^. Fw sP tP-°-_v, hn hn a-Øm-bn, sI Fw F jp-°q¿, Xm-eq°v k-ssπ Hm-^n-k¿ ]n sI tkm-a≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper idukki Edition 2013-08-24  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-08-24

Advertisement