Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

s\-lv-dp t{Sm-^n am-[y-a A-hmÀ-Uv- 2013\v A-t]-£n-¡mw B-e-∏p-g: am-[y-a -{]-h¿-ØI¿-°m-bn B-e-∏p-g s\-lv-dp t{Sm-^n t_m-´v td-kv skmssk-‰n G¿-s∏-Sp-Øn-b s\-lvdp t{Sm-^n am-[y-a A-hm¿-Un-\v A-t]-£ £-Wn-®p. 61-m-a-Xv s\-lv-dp t{Sm-^n P-e-ta-f-bp-sS `m-K-am-bn, 2013 Pq-sse 12 ap-X ¬ B-K-kvXv 11 h-sc ]-{X-ß-fnepw B-\p-Im-en-I-ß-fn-epw a-ebm-fw Sn.-hn. Nm-\-ep-I-fn-epw -h∂, P-e-ta-f-bp-sS {]-Nm-c-WØn-\p k-lm-b-I-am-b dn-t]m¿´v, hm¿-Øm-Zr-iyw F-∂n-h-bmWv ]-cn-K-Wn-°p-I. ]-{X-˛-Zr-iyam-[y-a- dn-t]m¿-´¿, ]-{X-t^mt´m-{Km-^¿, Zr-iy-am-[y-a-Ønse Im-a-dm-am≥ F-∂n-ß-s\ \m-ep hn-`m-K-ß-fn-ep-≈ am-[ya-{]-h¿-Ø-I¿-°v A-t]-£n°mw. ^-e-I-hpw 10,001 cq-]-bpw km-£y-]-{X-hpw A-S-ßp-∂Xm-Wv A-hm¿-Uv. F≥-{Sn-Iƒ 2013 25\v sshIo-´v A-©n-\-Iw Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿, C≥-^¿ta-j≥-˛-]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v, kn-hn¬ tÃ-j≥, Be-∏p-g ˛688 001 F-∂ hn-em-kØn¬ e-`n-°-Ww. hn-i-Z-hn-h-cØn-\v ˛-t^m¨ 0477 2251349.

tImÂ-¡-fn-bp-sS Np-h-Sp-I-fp-am-bn Ip-Spw-_-{io Iq-«m-bv-a A-cq¿: tIm¬-°-fn-bp-sS Np-hSp-I-fp-am-bn Ip-Spw-_-{io Iq-´mbv-a. sF-iz-cy Ip-Spw-_-{io bq\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ]Xn-\-t©m-fw I-em-Im-cn-I-fmWv Cu cw-K-tØ-°p I-S-∂p-h∂n-cn-°p-∂-Xv. Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃-s°m-∏w hn-Zym¿-YnI-fpw C-h-tcm-sSm-∏w cw-K-sØØn-bn-´p-≠v. cm-am-b-W I-Ysb B-kv-]-Z-am-°n-bp-≈ F-gpØp-∏m-´p-I-fm-Wv tIm¬-°-fnbn¬ Nn-´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. tIm¬-°-fn cw-K-Øp aq-∂p]-Xn-‰m-≠p-Im-ew {]-h¿-Øn-® Ip-º-f-ßn a-Wn B-im-s‚ in£-W-Øn-em-Wv tIm¬-°-fn A-`y-kn-®n-´p-≈-Xv. I-f-cn-∏-b-‰nse-t∏m-se sh-´pw-X-S-bpw H-gn®n-epw a-‰v A-`ym-k-ap-d-I-fpw tIm¬-°-fn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p-≠v. A-\yw-h-∂p-sIm-≠ncn-°p-∂ tIm¬-°-fn-sb-∂ Iem-cq-]-sØ ]p-Xp-Po-h≥ \¬In k-aq-l-Øns‚ ap-Jy-[mcbn-te-°v F-Øn-°p-I F-∂ e-£yam-Wv Cu ]-cn-]m-Sn-bneq-sS D-t±-in°p-∂-sX-∂p IpSpw-_-{io tIm- HmUn-t\-‰¿ ssj-em kp-tc-{μ≥ ]-d-™p.

Jm-Zn Hm-Ww ta-f a-{´n sI -Fw am-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw tIm-´b - w: tI-cf - m Jm-Zn- {Km-ahy-hk - m-b t_m¿-Uv kw-LS- n∏n-°p-∂ Jm-Zn Hm-Ww ta-fb - psS Pn-√m-Xe - D-ZvL - m-S\ - w 16\v a{¥n sI F - w am-Wn \n¿-hl - n°pw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v tIm-´bw kn.-Fk - v.sF tImw-πI - vk - nep-≈ Jm-Zn {Km-ak - u-`m-Ky A¶-WØ - n¬ \-S° - p-∂ N-Sß - n ¬ ssh-kv sN-b¿-am≥ sI ] - n \q-dp-±o≥ A-[y- £ - X - h-ln°pw. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v \n¿-ae - m Pn-Ωn B-Zy- h - n¬∏-\b - pw ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ Fw ] - n k-t¥m-jv Ip-am¿ k-Ωm-\I - q-∏¨ hn-Xc - W - h - pw \n¿-hl - n-°pw.

_m-ey-Im-e k-Jn-bn-eq-sS X-e-tbm-e-¸-d-¼v {I-jÀ bq-\n-än-\pw ]m-d-a-S-bv-¡pw A-\p-a-Xn ]n³-h-en-¡m³ \n-b-aX-S-Êw {Km-aw ]p-\À-P-\n-¡p-¶p

_m-eyIm-e k-Jn kn-\n-a-bm-°p-∂-Xn-s‚ ]q-P _-jo-dn-s‚ a-I≥ A-\o-kv _-jo¿ `-{Z-Zo-]w sIm-fp-Øn \n¿-h-ln-°p∂p X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w ap- P-\n-°p-∂p. l-Ω-Zv _-jo-dn-s‚ {]-kn-≤-ama-Po-Zpw kp-l-d-bpw h-f¿b I-Y-bm-b _m-ey-Im-e k-Jn ∂ X-e-tbm-e-∏-d-ºv {Km-a-ØnN-e-®n-{X-am-hp-∂p. C-Xn-\p -th- se Im-gv-N-I-fm-b ]-g-b-Im-e a≠n ssh-°w Im-b-en-s‚ Xo-c- W-hp-∂w, anTm-bn-Ip-∂v, ]mtZ-i-am-b s]-cp-º-fw {Km-a-Øn emw-I-S-hv, ]-g-b-Im-f-N-¥, ]¬ 1935˛45 Im-e-L-´-ß-fn-se ®-°-dn N-¥, a¬-ky- am¿-°-‰v, X-e-tbm-e-∏-d-ºv {Km-aw ]p-\¿- ]-g-b Nm-S-I-S-Iƒ, ]oTn-I-ap-dn-

Iƒ, hn-f-°v Im-ep-Iƒ, \n-c-]e-I-bp-≈ I-S-Iƒ, ]-g-b-Im-e h-≈-I-S-hv F-√mw s]-cp-º-fw {Km-a-Øn¬ I-Y-bp-sS ]p-\¿-P\n-°m-bn A-Wn-s™m-cp-ßn. {]-kn-≤-\m-S-I kw-hn-[m-bI-\pw Xn-c-I-Ym-Ir-Øpw _jo¿ kv-am-c-I k-an-Xn U-b-d-Œdp-am-b {]-tam-Zv ]-ø-∂q¿ kwhn-[m-\w sN-øp-∂ _m-ey-Ime-k-Jn-bn¬ _-jo-dn-s‚-bpw- aPo-Zn-s‚-bpw th-j-a-n-Sp-∂-Xv ssh-°w-Im-c-\m-b a-Ωq-´n-bmWv. kn-\n-a-bp-sS kzn-®v Hm¨ I¿-aw ap≥- No-^v P-Ãn-kv hn B¿ Ir-jv-W-ø¿ \n¿-h-ln-®p. km-[m-c-W-°m-cp-sS Po-hn-Xw ]Tn-®p I-Y F-gp-Xn-b B-fmWv _-jo¿ F-∂v A-t±-lw ]-d™p. P-bn¬ Po-hn-X-hpw kzmX-{¥y-k-a-c-hpw Zm-cn-{Zy-hpw A-t±-l-sØ h-en-b-h-\m-°nsb-∂pw Ir-jv-W-ø¿ ]-d-™p.

F-cp-ta-en: P-\-Io-b F-Xn¿-∏ns\ Xp-S¿-∂v Xm¬-°m-en-I-ambn \n¿-am-Ww \n¿-Øn-h-® {Ij¿ ^m-Œ-dn-°pw ]m-d-a-S-bv°pw F-cp-ta-en {Km-a-∏-©m-bØp I-Ωn-‰n t\-c-sØ \¬-Inbn-cp-∂ A-\p-a-Xn d-±m-°m≥ \n-b-a X-S- w. H-cw-K-w t]m-epw F-Xn¿-°p-I-tbm hn-tbm-P-\°p-dn-∏v tc-J-s∏-Sp-Øp-I-tbm sN-øm-sX 23 Aw-K-ß-fpw sFI-I-Wv-tTy-\-bm-Wv A-\p-a-Xn \¬-In-bn-cp-∂-Xv. A-\p-a-Xn d-±m-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v \m-´p-Im-cp-sS FXn¿-∏p-I-fpw k-a-c-ß-fpw `-c-W -I-£n-bm-b tIm¨-{K- p-b¿Øn-bn-cn-°p-∂ {]-t£m-`-hpw I-W-°n-se-Sp-Øv {Km-a-∏-©mb-Øp I-Ωn-‰n k-Ω¿-±-Øn-embn-cn-°p-I-bm-Wv. A-\p-a-Xn ]n≥-h-en-°m≥ ]-©m-b-Øp IΩn-‰n Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-∂ ]£w \-„-]-cn-lm-cw tX-Sn {I-

s\-lv-dp t{Sm-^n: skm-ssk-än-¡v Øn-cw Hm-^n-kv

t_m-«v td-kv skm-ssk-än-bp-sS ss_-tem ]-cn-jv-I-cn-¡pw B-e-∏p-g: s\-lv-dp t{Sm-^n t_m-´v td-kv skm-ssk-‰n-bp-sS ss_-tem k-ºq¿-W-am-bn ]-cnjv-I-cn-°p-sa-∂v skm-ssk-‰n sN-b¿-am-\pw Pn-√m I-e-Iv-S-dp am-b F≥ ]-fl-Ip-am¿ A-dn-bn®p. 61-m-a-Xv P-tem-¬-k-h-Øns‚ {]-h¿-Ø-\w A-h-tem-I\w sN-øp-∂-Xn-\m-bn I-e-Iv-Std‰n¬ tN¿-∂ F-Iv-kn-Iyq-´ohv I-Ωn-‰n tbm-K-Øn-em-Wv Xocp-am-\w. ss_-tem \n-b-a-]-cam-bn sI-´p-d-∏p-≈-Xm-°p-∂-Xn\v I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. skm-ssk-‰n-°v eo-K¬ I ¨-kƒ-´‚n-s\ G¿-s∏-Sp-Øm-

\pw ÿn-cw Hm-^n-kv k-÷-am°m-\pw Xo-cp-am-\-am-bn. A-SpØ P-tem-¬-k-h-Øn-\p 10 amkw ap-ºp-X-s∂ H-cp-°-߃ Xp-S-ßpw. P-\-d¬ t_m-Un tbm-Kw D-S≥ X-s∂ hn-f-n-®ptN¿-°p-I bpw am-kw-tXmdpw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n tbmKw tN-cp-I-bpw sN-øpw. Ptem¬-k-h-Øn-s‚ \-S-Øn-∏n\v am-\z¬ cq-]o-I-cn-°m-\pw Xocp-am-\-am-bn. s\-lv-dp ]-hn-en-b-s‚ L-S\ am-‰m-\pw {]-ap-J hy-‡n-Iƒ°v X-S- w Iq-Sm-sX P-e-ta-f Im-Wm-\p-X-Ip-∂ co-Xn-bn¬

B-\p-Iq-ey hn-Xc- W - w X-SÊ - s- ¸-«p sN-ß-∂q¿: ap-f-°p-g {]-`p-dmw an-√n¬ I-Sp-Ø km-º-Øn-I {]-Xnk-‘n aq-ew s]≥-j≥ A-S-°-ap-≈ B-\p-Iq-ey hn-X-c-Ww X-S- s∏-´p. 2010 ap-X¬ s]≥-j≥ ]-‰n-b Po-h-\-°m-cp-sS {Km-‰n-hn-‰n XpI-bm-Wv aq-∂v h¿-jw I-gn-™n-´pw hn-X-c-Ww sN-øm≥ B-hm-sX ÿm-]-\w km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n-bn-em-b-Xv. B-\q-Iq-ey hn-X-cWw X-S- -s∏-´-tXm-sS Cu Xp-I D-]-tbm-Kn-®v a-°-fp-sS hn-hm-lhpw Ip-´n-I-fp-sS hn-Zym-`ym-k-hpw ho-Sp-]-Wn-bpw H-s° kz-]v-\w I≠-h¿ B-fl-l-Xym ap-\-ºn-em-Wv. B-{‘m-{]-tZ-iv, I¿Wm-S-Iw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p ]-™n F-Øn-®p \q-em-°n am-‰p-∂ {]-h¿Øn-bm-Wv {]-`p-dmw an-√n¬ \-S-°p-∂-Xv. A-kw-kv-Ir-X h-kv-Xp-hmb ]-™n-bp-sS Zu¿-e-`yw aq-ew B-dp am-k-Øn-e-[n-I-am-bn D¬∏mZ-\w ]q¿-W-am-bn \-S-°p-∂n-√. I-gn-™ G-gp am-k-am-bn sXm-gn-em-fn-I-fp-sS s{]m-hn-U‚ v ^≠v hn-ln-Xw I-º-\n A-S-bv-°p-∂n-√. s]≥-j≥ ]-‰n-b-h¿-°v C-Xph-sc ]n.-F-^v \¬-In-bn-´n-√. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Nn-In-¬km B\p-Iq-eyw e-`n-°p-∂-Xn-\p th-≠n C.-F-kv.-sFbn¬ ]-Ww A-S-bv°m-\pw I-º-\n X-øm-dm-hp-∂n-√. C-Xp-aq-ew ]-e-cpw kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sp-I-bm-Wv. A-t©-°-tdm-fw hn-kv-XrXn-bn¬ hn-im-e-am-b sI-´n-S ku-I-cy-ß-fpw D-]-I-c-W-ß-fpw D≠m-bn-´pw C-h ^-e-{]-Z-am-bn hn-\n-tbm-Kn-°m≥ A-[n-Ir-X¿-°mhp-∂n-√ F-∂m-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv. `m-Kn-I-am-bn tem°u-´v {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂ {]-`p-dmw an-√n¬ \n-e-hn¬ A-™q-tdmfw sXm-gn-em-fn-I-fp-≠v.

{I-ao-I-c-Ww \-S-Øm-\p-ap-≈ s{]m-t∏m-k¬ X-øm-dm-°p-∂Xn-\v C-dn- -tK-j≥ F-Iv-kn-Iyq´o-hv F ≥-Pn-\o-b-sd Np-a-X-es∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Ãm¿-´n-Mv kw-hn-[m-\w Ip-‰a-‰-Xm-°p-∂-Xn-\v sS-Iv-\n-°¬ I-Ωn-‰-n-sb \n-tbm-Kn-°pw. s]mXp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v sa-°m-\n°¬ hn-`m-Kw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿-°m-Wv C-Xn-s‚ G-tIm-]-\ Np-a-X-e. k-_v IΩn-‰n-Iƒ C-°-gn-™ P-e-ta-fbp-sS I-W-°p-Iƒ c-≠m-gv-N-bv°-Iw {I-ao-I-cn-°-W-sa-∂v Ie-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. \n-e-hn-ep-

≈ D-]-k-an-Xn-I-fp-sS L-S-\bpw {]-h¿-Ø-\-co-Xn-bpw \-hoI-cn-°pw. skm-ssk-‰n sk-{I-´-dn-bmb B-e-∏p-g B¿.-Un.-H. B‚Wn sUm-an-\n-Iv, Iƒ-®-d¬ IΩn-‰n I¨-ho-\-dm-b \-K-c-k-`m[y-£ ta-gv-kn U-bm-\ am-kntUm, kp-h-\o¿ I-Ωn-‰n I¨ho-\-dm-b F.-Un.-Fw. sI -]n Xºn, ap≥ Fw.-F¬.F-am-cm-b F -F jp-°q¿, sI -sI jm-Pp, ]-ªn-kn-‰n I-Ωn-‰n ssh-kv sNb¿-am≥ tZ-h-Z-Øv Pn ]p-d-°mSv, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n-bw-K߃ ]-s¶-Sp-Øp.

j¿, ]m-d-a-S D-S-a tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂m-Wp kq-N-\. {Km-a-∏-©m-b-Øp \¬-In-b A\p-a-Xn-bp-sS ]-›m-Ø-e-Øn ¬ e-£-߃ sN-e-hn-´v \n¿-amW {]-h¿-Ø-\-߬ \-S-Ønsb-∂m-Wv D-S-a-bp-am-bn A-Sp-∏ap-≈-h¿ ]-d-bp-∂-Xv. Cu kml-N-cyw ap-∂n¬-I-≠v Xo-cp-am\-sa-Sp-°m-\m-hm-sX {]-Xn-k‘n-bn-em-bn-cn-°p-I-bm-Wv `-cW-k-an-Xn. `-c-W-]-£-hpw {]-Xn-]-£hpw C-°m-cy-Øn¬ Xp-ey Zp-: Jn-X-cm-Wv. \-„-]-cn-lm-cw \ ¬-tI-≠n- h-∂m¬ A-Xp P-\-{]Xn-\n-[n-I-fp-sS ssI-bn¬ \n∂p \¬-Ip-I-b-√m-sX a-‰v t]mw-h-gn-bn-√. A-\p-a-Xn ]p-\∏-cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\m-bn Cu hn-j-bw ap-Jy A-P-≠-bm-bn P\-d¬ I-Ωn-‰n hn-fn-®p tN¿-°Ww. ]q¿-W ]n-¥p-W C-√m-sX

A-\p-a-Xn d-±m-°m-\m-hn-√. kvs]-jy¬ {Km-a-k-` hn-fn-®p-tN ¿-°m≥ t\-c-sØ [m-c-W-bmbn-´pw hn-fn-®p-tN¿-°m-sX \o´n- s °m- ≠ p- t ]m- h p- ∂ - X n- s ‚ Im-c-Ww C-Xm-sW-∂v Nq-≠n°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. ]-©m-b-Øp \¬-In-b A\p-a-Xn d-±m-°-W-sa-∂v kv-s]jy¬ {Km-a-k-` H-∂-S-¶w Xo-cpam-\n-®m¬ ]-©m-b-Øp I-Ωn‰n hn-fn-®p-tN¿-Øv Cu Xo-cp-am\w Aw-Ko-I-cn-t°-≠-Xm-bn-hcpw. \m-´p-Im-cp-am-bn Im-cy-am-b N¿-® \-S-Øm-sX {I-j-dn-\pw ]m-d-a-S-°pw A-\p-a-Xn \¬-Inb-Xm-Wv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰nsb C-t∏mƒ Ip-g-∏-Øn¬ NmSn-®n-cn-°p-∂-sX-∂p \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. ]-©m-b-Øp I-Ωn-‰n \ntbm-Kn-® k-_v I-Ωn-‰n-bm-Wv {I-j-dn-\pw ]m-d-a-S-bv-°pw A\p-a-Xn \¬-I-W-sa-∂p ip-]m¿-

_n-kv-an-bp-sS G-gm-a-Xv tjm-dqw sXm-Sp-]p-g-bnÂ

sXm-Sp-]p-g: tI-c-f-Øn-se G-‰hpw h-en-b tlmw A-π-b≥-kv {Kq-∏m-b _n-kv-an-bp-sS G-gm-aXv tjm-dqw sXm-Sp-]p-g-bn¬ ss{]-h-‰v _-kv Ãm‚n-\v k-ao]w \m-sf cm-hnse 11\v D-Zv-Lm-S\w sNøpw. D-Zv-Lm-S-\ Zn-h-kw sXm-Sp-]p-g tjm-dpw k-μ¿-in°p-∂-h¿-°m-bn 101 tlmw Xn-b‰¿ kv-]o-°¿ kn-Ãw \-dp-s°-Sp∏n-eq-sS k-Ωm-\-am-bn \¬-Ipw. H-∂-c-t°m-Sn-bn-te-sd cq-]-

bp-sS k-Ωm-\-ß-fp-am-bn _n-kvan k-Ωm-\-ho-Sv Hm-^¿ Xp-S-cp∂p-≠v. _n-kv-an k-Ωm-\-ho-Sv Hm-^-dn-eq-sS _-º¿ k-Ωm-\-ambn sIm-®n \-K-c-Øn¬ H-cp ^vfm-‰pw ho-°n-en _-º¿ k-Ωm-\ß-fm-bn 10 lyq-≠m-bv C-tbm ¨ Im-dp-I-fpw 10 Sm-‰m \m-t\m Im-dp-I-fpw \-dp-s°-Sp-∏n-eq-sS kz-¥-am-°m-\p-≈ kp-h¿Wmh-k-c-am-Wv H-cp-°n-bn-cn-°p-∂Xv.

hnXp-c s]¬-Ip-«n¡ - v tIm-SX- nb- p-sS hna- À-i\w; ASp¯ 19\v lm-Pc- mhWw tIm-´-bw: hnXp-c s]¨-Ip´n A-Sp-Ø am-kw 19 \v lmP-cm-h-W-sa-∂v tIm´-bw {]-tXyI tImS-Xn D-Ø-chn-´p. C∂-se tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-hm-Xn-cp-∂ s]¨-Ip-´n-sb tIm-S-Xn- hn-a¿in®p. s]¨-Ip-´n tI-kv \o´n-s°m≠p-t]m-bn tIm-S-Xnsb ]-cn-l-kn-°p-I-bmW∂v tImS-Xn ]-d-™p. tIkv ]-cn-K-Wn-®-t∏mƒ {]tXyI tImS-Xn P-Uv-Pn sI F≥ jm-P-lm-\m-Wv Cßs\ A-`n-{]m-b-s∏-´Xv. ]-eX-h-W B-h-iy-s∏´n´pw s]¨-Ip-´n tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-bn√. sa-Un°¬ k¿-´n-^n°-‰pw lm-Pcm-°n-bn√. hm-Zn-°v D-≈ Xp-t]m-se X-s∂ {]-Xn °pw \n-b-a-]-cam-b B-\pIq-ey-ap-≠∂pw C-Xv \n-tj[n-°m≥ C-S-bm-h-cp-sX∂pw tImS-Xn ]-d™p.

sN-ß-∂q¿: im-¥n-°m-cpw Iogv-im-¥n-°m-cpw `-‡-P-\-ß-fpsS Im-Wn-°-bp-sS h-en-∏w A\p-k-cn-®p ]q-P-I-fpw h-gn-]m-SpI-fpw \-S-Øp-∂-Xm-bpw {]-kmZw \¬-Ip-∂-Xm-bpw B-tcm-]Ww D-b¿-∂p. -t£-{X-ß-fn-se ]-cm-Xn ]-cn-lm-c A-Zm-e-Øns‚ `m-K-am-bn tZ-h-kzw I-Ωo-jW¿ ]n th-Wp-tKm-]m¬ hn-fn®p-Iq-´n-b tbm-K-Øn-em-Wv Poh-\-°m¿-s°-Xn-tc hym-]-I-amb ]-cm-Xn-Iƒ D-≠m-b-Xv. B-d≥-ap-f {Kq-∏v, k-_v {Kq∏n¬-s∏-´ sN-ß-∂q¿ a-lm-tZh¿ -t£-{Xw, a-e-bm-e-∏p-g tZho-t£-{Xw, B-d≥-ap-f ]m¿-∞ km-c-Yn t£-{Xw F-∂n-hn-S-ßfn-se Po-h-\-°m¿-s°-Xn-tc \n-

c-h-[n ]-cm-Xn-I-fm-Wv tbm-KØn-ep-≠m-b-Xv. ]-e-cpw i-º-fw hm-ßm-\pw Z-£n-W X-´m-\pw am-{X-am-Wv F-Øp-∂-sX-∂pw B-Nm-cc-ln-X-am-bn s]-cp-am-dp∂-h¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂pw B-h-iy-ap-b¿∂p. ]-e t£-{X-ß-fn-epw `-c-Wm[n-Im-cn-Iƒ B-Ip-∂-Xn-\pw D¬-k-hm-tLm-j-Øn-s‚ t]-cnepw \-S-Øp-∂ tN-cn-Xn-cn-hv h¿[n-®p h-cn-I-bm-sW-∂pw ImWn-°∏-Ww t]m-epw F-Æn-Xn´-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ Ir-{Xn-aw \S-Øp-∂p-s-≠-∂pw tbm-KØn¬ B-tcm-]-Ww D-b¿-∂p. sN-ß-∂q¿ a-lm-tZ-h¿ t£-{XØn-se hn-{K-l-Øn¬ \n-∂pw

G-gp ]-h≥ kz¿-Wam-e Im-WmXm-b kw-`-h-sØ-°p-dn-®v {]Jy-m-]n-® A-t\z-j-Ww {]-l-k\-am-sW-∂pw N-´-߃ ew-Ln®v Nn-e Io-gv-im-¥n-am¿ ]-I-cw kz¿-W-am-e hm-ßn h-®-Xn-s‚ Kp-W-\n-e-hm-c ]-cn-tim-[-\ \-S∂n-´n-s√-∂pw `-‡-P-\-߃ ]cm-Xn-s∏-´p. hn-hn-[ t£-{X-ß-fn¬ \-S°p h-bv-°p-∂ kz¿-W D-cn-∏-SnI-fp-sS t]-cn-epw hym-]-I X-´n∏m-Wv Po-h-\-°m¿ \-S-Øp-∂sX-∂v ]-cm-Xn D-b¿-∂p. tbm-KØn¬ tZ-h-kzw I-Ωo-j-W¿ ]n th-Wp-tKm-]m¬, i-_-cn-a-e X{¥n I-WvT-c-cv a-tl-iz-c-cv, Akn. tZ-h-kzw I-Ωo-j-W¿ B¿ P-b-{io ]-s¶-Sp-Øp.

sXm-Sp-]p-g: a-e-_m¿ tI-{μo-I-cn-®v ]p-Xn-b kw-ÿm-\-Øn-\p-≈ I-cp-\o-°-߃ B-cw-`n-®-Xm-bn P-∑-`q-an ap≥ ap-Jy ]-{Xm-[n-]¿ ]n \m-cm-b-W≥. sXm-Sp-]p-g-bn¬ \-S-°p-∂ ln-μp-sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ ]T-\-in-_n-c-Øn¬ 1921se am-∏n-f e-l-f F-∂ hn-j-bØn¬ ¢m-kv \-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. am-∏n-f e-l-f-bp-sS ]n≥-Km-an-Iƒ A-Xn-s‚ iXm-_v-Zn-°v X-øm-sd-Sp-°p-I-bm-Wv. iXm-_v-Zn ]p-Xn-sbm-cp kw-ÿm-\ ]n-d-hn-tbm-sS B-bn-cn-°pw. cm-jv-{So-b-am-bpw P-\-kw-Jym-]-c-am-bpw H-cp a-X-k-aq-l-sØ A-Xn-\m-bn X-øm-sd-Sp-∏n-°m-\p-≈ ]-cn-{i-a-ß-fm-Wv C-t∏mƒ \-S°p-∂-Xv. `m-c-X-Øn-s‚ hn-`-P-\-Øn-\p Iq-´p\n-∂ C-¥y≥ \m-j-\W¬ tIm¨-{K-kpw a-e-∏p-dw Pn-√ A-\p-h-Zn-® I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿´n-bpw ]p-Xn-b kw-ÿm-\ cq-]o-I-c-W-sØ A-\p-Iq-en--°pw. am-∏nf e-l-f-°m-e-Øv ln-μp-°ƒ A-\p-`-hn-®-Xn-t\-°mƒ `-bm-\-I ÿn-Xn-bm-Wv h-cm≥ t]mhp-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \m-j\¬ B-Zn-hm-kn s^-U-td-j≥ {]-kn-U‚ v ]n -sI `m-kv-I-c≥ A[y-£-X h-ln-®p. hy-‡n-Xz hn-Im-kw hn-j-b-Øn¬ Nn-∑-bm an-j\n-se kn -sI -kp-tc-jv , a-X-`o-I-c-hm-Z-hpw cm-jv-{S kp-c-£-bpw hnj-bØn¬ ln-μp sl¬-∏v sse≥ tIm- -Hm-Un-t\-‰¿ {]-Xo-jv hn-iz\m-Yv, km-aq-ln-I \o-Xn \n-tj-[-hpw ]-cn-lm-c-hpw hn-j-b-Øn¬ ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ P-\-\-d¬ sk-{I-´-dn C- F-kv _nPp, F≥ -sI tXm-a-kv F-∂n-h¿ ¢m-kp-Iƒ \-bn-®p.

sN-dp-tXm-Wn-bn-se F.-Sn-.-Fw {]-hÀ-¯n-¡p-¶n-Ã

C-Sp-°n: _m-e-]o-U-\-߃ Hgn-hm-°m≥ k-aq-l-sØ Pm-Kcq-I-cm-°m-\pw _m-em-h-Im-iß-sf-∏-‰n Ip-´n-I-sf t_m-[-hm∑m-cm-°m-\pw Pn-√m in-ip-t£a k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 20\v _m-em-h-Im-i sk-an-\m¿ \-S-Øpw. sN-dp-tXm-Wn t]m-enkv skm-ssk-‰n lm-fn¬ D-®-bv°v c-≠p ap-X¬ ssh-Io-´v \mep-h-sc-bm-Wv sk-an-\m¿. hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n U-b-dIv-S¿ A-\n-e tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S- tIm-´-bw tkm-jy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-e-∏p-g Pn-√-bn-se sh-fn-b-\m-Sv, Ip-∂w-¶-cn {Km-a-ß-fnse {]f-b-_m-[n-X¿-°mbn kw-L-Sn-∏n-® `-£-W-°n-‰n-s‚ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w tIm-´-bw A-Xn-cq-]-Xm sa-{Xm-t∏m-eo-Ø \w sN-øpw. Xr-iq¿ K-h. tem tImf-Pn-se {]-^. F kp-lr-Xv am¿ am-Xyp aq-e-°m-´v \n¿-h-ln-°p-∂p Ip-am¿, C-Sp-°n ssN¬-Uv sh¬-^-b¿ I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ ]n -Pn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-°pw. 8 ap-X¬ 10 h-scbp-f-f ¢m-kp-I-fn-se Ip-´n-Iƒ°m-bm-Wv sk-an-\m¿ kw-L-Sn∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. k-ao-] {]-tZi-ß-fn-se kv-Iq-fp-I-fn¬ \n∂v A-©v Ip-´n-Iƒ ho-X-hpw a‰n-S-ß-fn¬ \n-∂v c-≠p Ip-´nIƒ ho-X-hpw ]-s¶-Sp-°mw. Ip´n-I-fn¬ ]-Ip-Xn-bn-e-[n-Iw s]¨-Ip-´n-I-fm-bn-cn-°-Ww. ]-Ø-\w-Xn-´: tIm-S-Xn hy-h- Wv Iq-\n≥-ta¬ Ip-cp-t]m-se tIm-´-bw: eq¿-±n-b≥ _m-kv-I-‰v Sn.F {]-kn-U‚ v Fw F-kv cm- lm-c-ß-fp-sS X-≈n-°-b-‰-Øn tIm-S-Xn hy-h-lm-c-hpw h-∂n-cnt_mƒ Sq¿-W-sa‚ v C-∂p Xp-S- P≥ kw-km-cn-°pw. ¬ Xn-cp-h-√ \-K-c-Øn-s‚ hn-I- °p-∂-Xv. sXm-Sp-]p-g: \n-i-– tk-h-\16\v D-®-bv°v aq-∂n-\v ss^- k-\w kv-Xw-`n-°p-∂p. B-h-iyßpw. eq¿-Zv ]-ªn-Iv B‚ v Pq-\nIp-‰-∏p-g sd-bn¬-th ta¬Øn-eq-sS A-t\-Im-bn-c-ß-fpb¿ tIm-f-Pn-s‚ ^v-fv-Uv-en-‰v \¬ a¬-k-cw B-cw-`n-°pw. Xp- hpw A-\m-h-iy-hp-am-b hm-Z-ap- ∏m-ew A-im-kv-{Xo-b-am-bn \n¿sS I-Æo-scm-∏p-∂ {]-h¿-Ø-\- tÃ-Un-b-Øn-em-Wv a¬-k-cw. S¿-∂v B-dn-\p \-S-°p-∂ k-am-]- J-߃ D-b¿-Øn `q-hp-S-a-Iƒ an-°p-∂p-sh-∂m-tcm-]n-®v sd-kn߃ sk‚ v hn≥-k‚ v Uo kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K- \ k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-hn-[m-b- tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xn-s‚ ^- U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ t]mƒ skm-ssk-‰n-bp-sS tk- ß-fn¬ \n-∂m-bn 30¬ A-[n-Iw I≥ ª-kn ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn- e-am-bn kz-]v-\ ]-≤-Xn-bm-b Xn- sk-{I-´-dn sI hn i-ap-th-em-Wv h-\-߃ a-l-Ø-c-am-sW-∂v °pw. Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠v cp-h-√ ss_-∏m-kv kv-Xw-`n-®-Xn- ssl-t°m-S-Xn-bn¬ s]m-XpSo-ap-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. tIm-X-aw-K-ew cq-]-Xm-[y-£≥ C-∂v D-®-bv-°p aq-∂n-\v {]-ap- Fw- ]n Zn-t\-iv k-Ωm-\-Zm-\w \- \v ]n-∂m-se Xn-cp-h-√-˛-N-ß-\m- Xm¬-∏-cy l-c-Pn \¬-In-b-Xv. am¿ tPm¿-Pv aT-Øn-°-≠-Øn J Im-bn-I ]-cn-io-e-I≥ t{Zm- S-Øpw. tUm. tPm-kv a-cn-bm Zm- t»-cn sd-bn¬-∏m-X C-c-´n-∏n-°- No-^v P-Ãn-kv A-S-ßp-∂ Un-hn¬. sXm-Sp-]p-g-bn¬ H-km-\mw Wm-Nm-cy sI ]n tXm-a-kv 10m-a- kv ]-s¶-Sp-°pw. D-Zv-Lm-S-\ k- epw A-\n-iv-Nn-X-Xz-Øn-em-bn. j≥ _-©v ^-b-en¬ kzo-I-cntlm-an-s‚ hm¿-jn-Iw D-Zv-Lm-S- Xv Sq¿-W-sa‚n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w tΩ-f-\-Øn¬ N-e-®n-{X cw-K\n-e-hn¬ sd-bn¬-th X-bm- ®p F-Xn¿-I-£n-Iƒ-°v t\m-´o\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±\n¿-h-ln-°pw. Pn-√m _m-kv-I-‰v Øp-\n-∂p-≈ -{]-ap-J¿ hn-in dm-°n-bn-cn-°p-∂ A-sse≥-sa kv A-b-bv-°m-\pw D-Ø-c-hn-´nlw. H-km-\mw tlmw sN-b¿t_mƒ A-tkm-kn-tb-j-≥ {]- „mXn-Yn-I-fm-bn F-Øpw. ‚ v {]-Im-cw ]m-X C-c-´n-∏n-°¬ cp-∂p. am≥ tUm. tPm¨-k¨ h¿-Ko- kn-U‚ v jm-Pn tP-°-_v ]-XmF-√m Zn-h-k-hpw ssh-Io-´v \-S-Øn-bm¬ `q-an \-jv-S-am-hpsd-bn¬-th Un-hn-j-\¬ amkv A-[y-£-X h-ln-®p. d-h. I D-b¿-Øpw. eq¿-Zv kv-Iqƒ am- \r-Ø kw-Ko-X hn-cp-∂pw \-S- ∂ Nn-e¿ tN¿-∂v ssl-t°m-S- t\-P¿, No-^v F≥-Pn-\o-b¿, ItUm. kv-‰m≥-en Ip-t∂¬ kt\-P¿ tUm. tPm-k-^v a-W-°p- °pw. Sq¿-W-sa‚n-t\m-Sv A-\p- Xn-bn¬ \¬-In-bn-cn-°p-∂ lc e-Œ¿, B¿.-Un.-H, s]m-Xp-a-cm-atμ-iw \¬-In. sk-{I-´-dn tkm- fw A-[y-£-X -h-ln-°pw. \-K-c- _-‘n-®v {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ Pn-bm-Wv C-Xn-\p Im-c-W-am-bn- Øv A-kn. F≥-Pn-\o-b¿, ]-Øan ]-d-b-∂n-ew, J-Pm-©n tPmk-`m-[ym-£≥- Fw ]n k-t¥m- kv-t]m¿-Sv-kv hm¿-Øm Nn-{X- cn-°p-∂-Xv. a-Æn-s‚ £m-a-hpw \w-Xn-´ kv-s]-j¬ X-l-kn ¬k-^v tk-hy¿ ap-≠-Øm-\w, jv Ip-am¿, eq¿-Zv C-S-h-I {S-kv-‰n Øn-\v A-hm¿-Uv \¬-Ipw. 5001 a-g-bpw aq-ew Xn-cp-h-√-bn-se ]m- Zm¿ F-∂n-h-tcm-Sv D-S≥ lm-P-cm{]-^. A-t{]w a-Wn-∏p-g kwtPm-kv X-øn¬, {]n≥-kn-∏¬ cq-]-bpw ^-e-I-hp-am-Wv ]p-c-kv- X C-c-´n-∏n-°¬ C-t∏mƒ X-s∂ hm-\pw sd-bn¬-th-bp-sS \-S-]km-cn-®p. ^m. tPm-k-^v I-dp-I-bn¬, ]n. Im-cw. C-g-bp-I-bm-Wv. A-Xn-\n-sS-bm- Sn X¬-Im-e-tØ-°p \n¿-Øn h-

eqÀ-±n-b³ _m-kv-I-äv t_mÄ S-qÀ-W-saâv C-¶p-ap-XÂ

i sN-bv-X-Xv. Cu ip-]m¿-i Aw-Ko-I-cn-®v A-\p-a-Xn \¬-IpI-bm-Wp ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n sN-bv-X-Xv. `-c-W-]-£-sØ-bpw {]-Xn]-£-sØ-bpw Aw-K-߃ Dƒs∏-´ k-_v I-Ωn-‰n \m-´p-Im¿°m-bn ln-b-dn-Mv \-S-Øn-bn-cps∂-¶n ¬ {]iv-\w H-gn-hm-°mam-bn-cp∂p. i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\ tI{μ-am-b F-cp-ta-en t]-´-°-h-ebv-°p k-ao-]w D-b¿-∂v \n¬°p-∂ Ip-∂n-s‚ ap-I-fn-em-Wp ^m-Œ-dn-bpw ]m-d-a-S-bpw \n¿-an°m-s\m-cp-ßp-∂-Xv. a-e-bp-sS A-Sn-hm-cw \q-dp-I-W-°n-\m-fpIƒ Xn-ßn-∏m¿-°p-∂ {]-tZ-iß-fpw Xo¿-∞m-S-\ \-K-cn-bpw Su¨-jn-∏m-bn {]-Jym-]n-°s∏-´-Xp-am-b-Xn-\m¬ ]m-d-a-S-bv°pw {I-j-dn-\pw A-\p-a-Xn e-`n®-Xv A-Zv-`p-X-am-bn am-dn-bn-cn°p-I-bm-Wv.

"t£-{X-§f- n ]q-PI - f- pw h-gn-]m-Sp-If- pw a-e-_mÀ tI-{µo-I-cn-¨v ]p-Xn-b kw-Øm-\-¯n-\v \o-¡sa¶v Im-Wn-¡b - p-sS h-en-¸w A-\p-kc- n-¨v- '

_m-em-h-Im-i sk-an-\mÀ 20\v

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

13 B-K-kvXv 2013 sNmΔ

sN-dp-tXm-Wn: sN-dp-tXm-Wn-bn-se F-.-Sn-.-Fw. Iu-≠-dp-Iƒ {]h¿-Øn-°p-∂n-√. bq-\n-b≥ _m-¶n-s‚-bpw ku-Øv C-¥y≥ _m¶n-s‚-bpw F.-Sn-.-Fw. Iu-≠-dp-I-fm-Wv sN-dp-tXm-Wn-bn-ep-≈-Xv.- bq-\n-b≥- _m-¶n-s‚ F.-Sn-.-Fw. {]-h¿-Øn-°m-Xm-bn-´v am-k-ß-fmbn. ku-Øv C-¥y≥ _m-¶n-t‚-Xv B-gv-N-I-fm-bn {]-h¿-Øn-°p-∂n√. sXm-gn-ep-d-∏n-t‚-Xpƒ-s∏-sS k¿-°m¿ k-_v-kn-Un-Iƒ-h-sc bq\n-b≥ _m-¶v h-gn-bm-Wv \¬-Ip-∂-Xv. _m-¶n-se-Øn-bm¬ A-ItØ-°v I-S-°m≥-Iq-Sn ]-‰m-Ø-hn-[w P-\-Øn-c-°p-am-Wv. - ÿ-e-]-cn-an-Xn-bpw Po-h-\-°m-cp-sS Ip-d-hpw _m-¶n-s‚ {]-h¿Ø-\w a-μo-`-hn-∏n®n-´p-≠v. C-Xn-\n-sS-bm-Wv F.-Sn-.-Fw. Iu-≠-dpw ]-Wn-ap-S° - n-bX - v. \m-fp-If - m-bn-´pw C-Xp \-∂m-°m-\p-≈ bm-sXm-cp {i-ah - pw \-S° - p-∂n-√. F≥-Pn-\o-bd - n-Mv tIm-fP - v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v c£n-Xm-°ƒ A-bb - v° - p-∂ ]-Ww ]n≥-he - n-°m≥ I-gn-bm-sX hn-jan-°p-Ib - m-Wv. ]-ec - pw ¢m-kv D-t]-£n-®v ]-Ws - a-Sp-°m≥ _m-¶n¬ h-tc-≠ A-hÿ b - m-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v. ]-ec - pw A-°u-≠p-Iƒ a-‰v _m-¶p-If - n-te-°v am-‰m-\p-≈ {i-ah - pw B-cw-`n-®n-´p-≠v.

D-Zv-Lm-S-\w C-¶v tIm-´-bw: Fw.Pn k¿-h-I-emim-em sse-{_-dn-bn¬ sI.-H.-F®v.F F-∂ Hm-]¨ tkm-gv-kv sse-{_-dn am-t\-Pv-sa‚ v tkm^v-‰v sh-b-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C∂v 11\v \-S° - pw. k¿-hI - e - m-imem sse-{_-dn sk-an-\m¿ lmfn¬ \-S-Øp-∂ N-S-ßn¬ sshkv Nm≥-k-e¿ tUm.-F -hn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. s{]m. s - sh-kv Nm≥-ke - ¿ tUm.jo-\ jp-°q¿ A-[y-£X - h-ln°pw. N-Sß - n¬ c-Pn-kv{- Sm¿ h¬k-Ω I-cp-Wm-Ic - ≥, sk-\‰ - v saw-_¿ sI j-d^ - p-±o≥, {]-^. F F - w t- Xm-ak - v, k-\o-jv X-ºm≥, Pn -{io-Ip-am¿, ]n ]-Zv-a-Ip-am¿, Pn -{]-Im-iv, sI -cm-P-tKm-]m¬, jn-_n hn kn kw-km-cn-°pw.

]-cm-Xn-IÄ tIm-S-Xn-bn-te-¡v; Xn-cp-h-Ã-þ-N-§-\m-tÈ-cn sd-bnÂ-¸m-X C-c-«n-¸n-¡-epw A-\n-iv-Nn-X-Xz-¯n-em-bn bv-°m-\pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn´n´p-≠v. Ip-‰-∏p-g-bn¬ \n-e-hnep-≈ ta¬-∏m-ew s]m-fn-®p]Wn-bp-∂-Xn-\v ]-I-cw aq-∂p tIm-Sn cq-] sN-e-hn-´v C-Xn-\pIng-°p-h-i-Øv 75 Un-{Kn N-cn-thmSp Iq-Sn ]-Wn-bp-∂-Xn-s\-Xn-tcbm-Wv l-c-Pn. G-‰-hpw A-\p-tbm-Py-am-b co-Xn-bn-em-Wv Ip-‰-∏p-g-bn¬ ]mX C-c-´n-∏n-°¬ \-S-Øp-∂-sX∂v CXn-s‚ Np-a-X-e-bp-≈ sdbn¬-th No-^v F≥-Pn-\o-b¿ Pb-Ip-am¿ ]-d-bp-∂p. k-ao-]-hmkn-Iƒ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®ncn-°p-∂ kv-Yn-Xn-°v hn-[n h-cp∂-Xv A-\p-k-cn-®v \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃ Xp-S-cpw. \n-e-hn ¬ sd-bn¬-th X-bm-dm-°n-bn-cn°p-∂ A-sse≥-sa‚ v A-im-kv{Xo-b-a-√. sN-dn-sbm-cp h-f-hv ]m-X-bn-ep-≠m-Ip-sa-∂-Xv kXyw X-s∂. \n-e-hn-ep-≈ ta¬-

∏m-ew s]m-fn-®p ]-Wn-bp-∂-Xv {]m-tbm-Kn-I _p-≤n-ap-´p-≠m°pw. Xn-cp-h-√-˛-a-√-∏-≈n tdm-Unse K-Xm-K-Xw ]q¿-W-am-bpw hgn-Xn-cn-®p hn-tS-≠n h-cpw. ]p-Xnb ]m-ew \n¿-an-°p-∂-Xv Im-eXm-a-k-ap-≠m-°n-bm¬ Cu dq´n¬ G-sd K-Xm-K-X t¢-iw t\cn-tS-≠n h-cpw. A-Xp-sIm-≠mWv ta¬-∏m-ew \n-e-\n¿-Øns°m-≠v H-cp A-sse≥-sa‚n-\p {i-an-®-Xv. ]p-Xn-b ]m-ew \n¿-an®-Xn-\v ti-j-ta \n-e-hn-ep-≈Xv s]m-fn-°p-I-bp-≈q-sh-∂pw At±-lw ]-d-™p. \n-e-hn-se A-sse≥-sa‚ v A-\p-k-cn-®v ]m-X C-c-´n-∏n-®m ¬ Ip-td-t∏-cp-sS kv-Y-ew t]mIpw. hy-Iv-Xn-Iƒ-°v aq-∂p apX¬ A-©p-sk‚ v h-sc \-jv-Sam-Ip-sa-∂m-Wv I-W-°v. F∂m¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ \-jv-S-

ap-≠m-hp-I \-K-c-k-`-bv-°m-Wv. \-K-c-k-`-bp-sS tlm-an-tbm Bip-]-{Xn {]-h¿-Øn-°p-∂ sI-´nSw \n-e-\n¬-°p-∂ 18 sk-t‚mfw ]m-X C-c-´n-∏n-°-en-\m-bn Gs‰-Sp-t°-≠n h-cpw. Su-Wn-eq-sS I-S-∂p t]m-hp∂ F-¥p-hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃-°pw X-S- -ap-≠m-hp-∂-Xv ]-Xn-hm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. \-K-cØn-se Xn-c-s°m-gn-hm-°m-\p≈ kz-]v-\ ]-≤-Xn-bm-b ss_∏m-kv hy-h-lm-c-Øn¬ X-´n Fßp-sa-Øm-sX \n¬-°p-I-bmWv. ss_-]m-kn-s‚ A-sse≥sa‚n¬ h-cp-∂ `m-K-Øv ssh.Fw.-kn.-F ap-X¬ Nn-e-¶ P-Mvj≥ h-sc-bp-f-f kv-Y-e-sØv F´p `q-hp-S-a-Iƒ \¬-In-b tI-kmWv X-S- -am-bn-cn-°p-∂-Xv. Gs‰-Sp-°p-∂ `q-an-°v am¿-°-‰v hmeyq e-`n-°-W-sa-∂-Xm-Wv C-hcp-sS B-h-iyw.


{]mtZ-inIw

13 BKkvXv 2013 sNmΔ

kottayam/IDK

bq-¯v tIm¬-{K-kv-þ-Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-hÀ-¯-IÀ tIm-ew I-¯n-¨p

]cn-]mSn  A-Sn-am-en ]-©m-b-Øv Hm^n-kv: a-¬-ky°p-™p-ß-fp-sS hn-X-c-Ww-˛ 10.-00  sIm-∂-Ø-Sn ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv: a-¬-ky°p-™p-ß-fpsS hn-X-c-Ww-˛ 10.-00

Adnbn-¸pIÄ

]-«n-I-hÀ-K hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡vhn-Zym-`ym-k B-\p-Iq-eyw: A-t]-£ 30\-Iw \Â-I-Ww C-Sp-°n: kw-ÿm-\-sØ 9˛10 ¢m- p-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ ]-´n-Ih¿-K hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-Zym`ym-k B-\p-Iq-ey-߃ Cu h¿-jw ap-X¬ U-b-d-Iv-Sv s_\n-^n-‰v {Sm≥-kv-^¿ ]-≤-Xn-bneq-sS \¬-Ipw. C-Xn-\v \n-›n-X A-t]-£m t^m-an¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS B[m¿ \-º¿, _m-¶v A-°u-≠v \-º¿ Dƒ-s∏-S-bp-f-f hn-h-c߃ e-`y-am-°-Ww. A-t]-£ t^m-dw C-Sp-°n sF.---Sn.---Un.---]n. Hm^n-kv, ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥j≥ Hm-^n-kv F-∂n-hn-S-ßfn¬ e-`n-°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]£ s{]m-P-Iv-Sv Hm-^n-k¿, sF.--Sn.---Un.---]n.---, C-Sp-°n sXm-Sp-]p-g ˛685 584 hn-em-k-Øn¬ B-Kkv-Xv 30\-Iw e-`n-°-Ww. t^m¨: 04862 222399. C-˛-sabn¬: itdpidukki @ g m a il . com.---

tI-c-f {]-kv A-¡m-Z-an A-t]-£ £-Wn-¨p sN-dp-tXm-Wn: tI-c-f {]-kv A°m-Z-an-bn¬ H-gn-hp-≈ A-°u≠‚ v X-kv-Xn-I-bn¬ U-]yq-t´j≥ hy-h-ÿ-bn¬ tk-h-\w A-\p-jvTn-°m≥ hn-hn-[ k¿°m¿ h-Ip-∏p-I-fn¬ tPm-en-sNøp-∂-h-cn¬ \n-∂v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£-I¿ K-k-‰-Uv X-kvXn-I-bn¬ tk-h-\-w A-\p-jvTn°p-∂-h-cpw A-°u-≠v-kv hn-`mK-Øn¬ tPm-en-sN-bv-Xv ]-cn-Nb-ap-≈-h-cpw B-bn-cn-°-Ww. Sm-en A-dn-bp-∂-h¿-°v ap≥-KW-\. A-t]-£ k-a¿-∏n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn B-K-kvXv 31. hn-i-Z hn-h-c-߃-°v www.pressacademy.org k-μ¿-in-°p-I. t^m¨: 0484˛2422275

Ip-a-fn-bn¬ D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS tIm-ew Un.--ssh.--F-^v.s-- F. {]-h¿-Ø-I-cpw sXm-Sp-]p-g-bn¬ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s‚-bpw No-^v hn-∏n-s‚-bpw tIm-ew bq-Øv tIm¨-{K- p-Im-cpw I-Øn-°p-∂p

C-Sp-°n: Pn-√-bn-se Zp-c-¥-_m[n-X {]-tZ-i-ß-fn¬ a-Æn-Sn-®nen-\v ho-≠pw km-[y-X. Pn-√bn¬ a-Æn-Sn-®n¬ kw-`-hn-® ÿ-e-߃ k-μ¿-in-® hn-Z-Kv-[ kw-L-am-Wv C-°m-cyw A-dn-bn®-Xv. aq-∂v Zn-h-k-sØ k-μ¿-i\-Øn-s\-Øn-b kw-Lw B-ZyZn-\-am-b C-∂-se D-Sp-º-∂q¿, ae-bn-©n, sN-dp-tXm-Wn, Ip-bnen-a-e, X-t´-°-Æn F-∂o ÿ-e߃ k-μ¿-in-®a-p.-------- Æn-Sn-®n¬ kw`-hn-® ÿ-e-ß-fn¬ a-Æv ]q¿W-am-bn C-Sn-™p t]m-bn-´n-√. a-g Xp-S-cp-∂ km-l-N-cyØn¬ Xp-S¿-∂pw a-Æn-Sn-®n-en-\v km-[y-X-bp-f-f-Xm-bn A-h¿ ]-d™p. s]-cn-ßm-t»-cn-bn¬ D-Sº-∂q¿-˛-]m-d-a-S tdm-Un-\-Snbn¬ `q-an Xm-Wv- cq-]-s∏-´ Xp-c¶w h-gn-bp-f-f P-e-{]-hm-lw h¿[n-®n-´p-≠v. X-t´-°-Æn-bn¬ t\cy-aw-K-ew-˛-sN-dp-tXm-Wn tdmUn-\p Ip-dp-sI cq-]-s∏-´ Xp-c-¶-

Zp-c-¥-_m-[n-X {]-tZ-i-ß-fn¬ `u-a-im-kv-{X-hn-Z-Kv-[ kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p

kzm-X-{´y-Zn-\m-tLm-jw: a-{´n ]n -sP tPm-k-^v ap-Jym-Xn-Yn

_n.--sS-Iv. {]-th-i-\w: kv-t]m-«v A-Uv-an-j³ 15\v

]-s¶-Sp-°pw. C-cp-ºp-]m-ew: C-^-Œv-kv kmwkv-Im-cn-I th-Zn-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ C-cp-ºp-]m-ew SuWn¬ kzm-X-{¥y Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂v sN-b¿-am≥ sI F-kv kn-bmZv A-dn-bn-®p. ]-cn-]m-Sn-Iƒ Fkv cm-tP-{μ≥ Fw.-F¬.-F D-ZvLm-S-\w sN-øpw.--A-Sn-am-en: hn-hn-[ kmw-kv-Imcn-I kw-L-S-\-I-fp-sS kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ A-Sn-am-en Su-Wn¬ kzm-X-{¥y Zn-\ dm-enbpw B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v A-‰m-Uvkv `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.--hnhn-[ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Ifpw kw-L-Sn-∏n-°pw.

sI.--F-kv.-BÀ.--Sn.--kn. hÀ-¡v-tjm-¸n-\vap-I-fnÂ- a-®n-Sn-ªp- ho-Wp

hm-l-\- te-ew k-]v-Xw-_À \m-en-\v C-Sp-°n: F-Iv-ssk-kv Un-hn-j\n-se hn-hn-[ A-_v-Im-cn tIkp-I-fn¬ Dƒ-s∏-´-Xpw k¿-°mcn-te-°v I-≠p-sI-´n-b-Xp-am-b hm-l-\-߃ (Hm-t´m-dn-£ ˛7, Po-∏v-˛1, tam-t´m¿ ssk-°nƒ-˛1, Im¿-˛1 ) \n-e-hn-ep-f-f hy-h-ÿIƒ-°p hn-t[-b-am-bn sXm-Sp-]pg-bn-se C-Sp-°n F-Iv-ssk-kv Un-hn-j≥ Hm-^n-kn¬ k-]v-Xw_¿ \m-en-\p cm-hn-se 11\v teew sN-øpw. te-e \n-_-‘-\-Ifpw hy-h-ÿ-I-fpw F-Iv-sskkv Un-hn-j≥ Hm-^n-kn¬ \n∂pw Pn-√-bn-se F-Iv-ssk-kv Hm-^n-kp-I-fn¬ \n-∂pw e-`n°pw. sXm-Sp-]p-g, D-Sp-º≥-tNme, C-Sp-°n, ]o-cp-ta-Sv F-Iv-sskkv td-©v Hm-^n-kp-I-fn¬ kq£n-® hm-l-\-߃ Hm-^n-kv ta[m-hn-bp-sS A-\p-hm-Z-tØm-sS ]-cn-tim-[n-°mw.---

Øn¬ a-Æn-Sn-™n-´p-≠v. F∂m¬ C-Xp-aq-ew A-]-I-S-km[y-X C-s√-∂pw kw-Lw hn-ebn-cp-Øn . Xn.-------- cp-h-\-¥-]p-cw `u-a-im-kv{X -]T-\-tI-{μ-Øn-se ap-Xn¿-∂ im-kv-{X-⁄≥ Pn i-¶-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tUm. A-P-bv h¿-a, {]-tim-`v ]n cm-Pv, F¬tZm sI F-∂n-h-c-S-ßp-∂ kwL-am-Wv k-μ¿-i-\w \-S-Øn-bXv. kw-Lw C-∂v No-b-∏m-d, t\cy-aw-K-ew, Ip-f-am-hv, Ip-©n-ØÆn ta-J-e-Iƒ k-μ¿-in-°pw.-------- AtX-k-a-bw, am-k-ß-fm-bn s]øp-∂ I-\-Ø a-g-aq-ew aq-∂m-dnte-°p-≈ k-©m-cn-I-fp-sS h-chv K-Wy-am-bn Ip-d-™-Xv hn-\bm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. aq-∂m-dnte-°v X-an-gv-\m-´n¬ -\n-∂pw tIc-f-Øn-s‚ a-‰v `m-K-ß-fn¬-\n∂p-ap-≈ {]-[m-\ tdm-Up-I-sf√mw Ip-≠pw Ip-gn-bp-am-bn. I-\-Ø a-g-aq-ew ]-g-b-aq-

Ip-a-fn: s]-cn-bm¿ I-Sp-hm kt¶-X-Øn-\p-≈n¬ N-cn-™ ]nSn-bm-\-bp-sS tX-‰-Iƒ tam-„n-® B-Zn-hm-kn-sb h-\-]m-e-I¿ Ad-Ãv sN-bv-Xp. h-≠n-s∏-cn-bm¿ h-≈-°-S-hv h-©n-h-b¬ ss{S_¬ tIm-f-\n-bn-se Xm-a-k°m-c-\m-b jm-Pn(38)B-Wv Ad-kv-‰n-em-b-Xv. h-\w-h-Ip-∏v h-≈-°-S-hv td©n-se t]m-Øn≥-I-≠-Øv GXm-\pw Zn-h-k-߃-°p ap-ºv sN-cn-™ F-´v h-b-t m-fw {]mb-ap-≈ ]n-Sn-bm-\-bp-sS tX-‰-Ifm-Wv tam-„n-®-Xv. B-\-N-cn-™ hn-h-cw I-gn™ Zn-h-k-am-Wv h-\-]m-e-I-cpsS {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. Xp-S¿-\-S-

a-Æn-Sn-™v A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-b I-´-∏-\ sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.-kn. k-_v Un-t∏m- h¿-°vtjm-∏v Xv- am-‰m≥- km-[n-®n-´n-√. 39 k¿ho-kp-I-fp-≈ Un-t∏m-bn¬ \n∂v `q-cn-`m-Kw Zn-h-k-ß-fn-epw 13 Hm-fw k¿-ho-kp-Iƒ \-S-Øm\m-hp-∂n-√. Im-e-∏-g-°w-aq-ew ]-e _- p-I-fpw I-´-∏p-d-ØmWv. ssl-td-©n-se Zp¿-L-S-amb ]m-X-I-fn-eq-sS Im-e-∏-g-°w sN-∂ _- p-I-fm-Wv k¿-ho-kv \-S-Øp-∂-Xv. 30 I-≠-Iv-S¿-am-cpsS H-gn-hv C-Xp-h-sc \n-I-Øm\m-bn-´n-√. c-≠p-h¿-j-am-bn Un-t∏m kq{]-≠n-s‚ X-kv-Xn-I-bpw H-gn-

™p In-S-°p-I-bm-Wv. Un-t∏m Km-tc-Pv cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ C-cp´n-em-Wv. h¿-Iv-tjm-∏n¬ sshZyp-Xn ap-S-ßn-bm¬ ]-Wn X-S-ks∏-Sp-w. P-\-td-‰¿ A-\p-h-Zn-°W-sa-∂v \n-c-h-[n X-h-W B-hiy-s∏-´n-´pw ^-e-ap-≠m-bn-´n-√. Un-t∏m-bv-°p-≈n¬ ssl-am-Ãv sse-‰v kv-Ym-]n-°p-sa-∂ {]Jym-]-\-hpw ]m-gm-bn. ap-∂-dn-bn∏n-√m-sX k¿-ho-kp-Iƒ sh-´n°p-dbv°p-∂-Xn-\m¬ \n-c-h-[n km-[m-c-W bm-{Xn-I-cm-Wv s]cp-h-gn-bn-em-hp-∂-Xv.-----

A-Uv-an-j≥ \-S-Øpw. tI-c-f F≥-{S≥-kv 2013˛14 ]mkm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v {]-thi-\w t\-Smw. hn-Zym¿-Yn-Iƒ A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw F≥{S≥-kv dm-¶v k ¿-´n-^n-°-‰pw Bdp am-k-Øn-\p-f-fn¬ F-Sp-Ø ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´mbp-sS \m-ev tIm-∏n-I-fpw k-lnXw lm-P-cm-h-Ww. t^m¨ 04994 250290, 250555

C-Sp-°n: X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃-°p th-≠n-bp-f-f Hmw-_p-Uv-kv-am≥ P-Ãn-kv Fw -F≥ Ir-jv-W≥ Pn-√-bn-se tIkp-Iƒ ]-cn-K-Wn-°m≥ 31\v Fd-Wm-Ip-fw K-h¨-sa‚ v K-Ãv lu-kn-se tIm¨-^-d≥-kv lm -fn¬ kn-‰n-Mv \-S-Øpw. s]mXp-P-\-߃-°v t\-cn-´v ]-cm-Xn \¬-Imw. C --- u A-hk-cw {]-tbmP-\-s∏-Sp-ØWw.

{]-th-i-\ am¿-K-am-bn Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I¿ \n¿-an-® tdm-Um-WnXv. tdm-Uv Sm-dn-ßn-\v sa-‰-en-Mv h-sc ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cp-∂p.----ssl-td-©n¬ -\n-∂v D-Sp-º-∂q ¿, sXm-Sp-]p-g, aq-hm-‰p-]p-g Xp-Sßn-b ÿ-e-ß-fn-te-°v G-‰hpw Ip-d-™ Zq-c-Øn¬ F-Øm\m-hpw. D-b¿-∂ {]-tZ-i-Øp-Iq-Sn \n ¿-an-® tdm-Um-b-Xn-\m¬ a-Æn-Sn®n¬-aq-e-ap-≈ A-]-I-S-km-[yX-bp-an-√. h-\-ta-J-e-bn¬ H-‰s∏-´p-In-S-°p-∂ ssI-X-∏m-d, a\-b-Ø-Sw, a-°p-h-≈n {]-tZ-ihm-kn-I-fp-sS-bpw a-Wn-bm-d≥Ip-Sn, hm-g-tØm-∏v, X-Sn-b-ºm-Sv

\n-hm-kn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-hcp-sS-bpw ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bp-≈ B-h-iy-am-Wv C-t∏m ƒ km£m-¬-°-cn-°-p-∂-Xv.----- a-Wn-bmd≥-Ip-Sn-bn¬-\n-∂pw ssI-X-∏md-bn¬-\n-∂pw aq-∂p-Zn-h-k-am-bn 250-e-[n-Iw t]-cm-Wv C-cp-h-iß-fn¬- \n-∂p-am-bn \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-Øn¬ G¿-s∏-´-Xv. \n-e-hn-ep-≈ tdm-Un-se Ipgn-Iƒ I-√pw a-Æp-an-´v \n-I-Øn sN-dp-hm-l-\-߃ Dƒ-s∏-sSbp-≈-h I-S-∂p-t]m-Im-\p-≈ {I-ao-I-c-W-am-Wv \-S-Øp-∂-Xv. tdm-Uv ]q¿-W-tXm-Xn¬ bm-{Xmk-÷-am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-cpw.

Im-¸n-¡r-jn \-in-¡m-Xn-cn-¡m³ {]-Xn-tcm-[w i-à-am-¡-W-sa-¶v A-[n-Ir-XÀ

Un.F-^nse H-cw-Kw hn-´p-\n∂p. ssh-kv {]-kn-U‚n\v F-Xncn-√m-bn-cp-∂p. ÿm\-am‰-sØ sNm√n bp. Un. F-^n¬ `n-∂-X I-´-∏-\: Im-∏n-°r-jn-°v tcm-K߃ hym-]-I-am-b-tXm-sS {]-Xncq-£-am-bn-cp ∂p. tcm-[ {]-h¿-Ø-\w i-Iv-X-am°m≥ tIm-^n t_m¿-Un-s‚ Kth-j-W hn-`m-Kw \n¿-tZ-iw \¬-In. a-g t\-c-sØ B-cw-`n-®Im-™m¿: P-\-ssa-{Xn t]m-en- Xn-\m-epw C-S-th-f-bn-√m-sX Xpkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Zp-cn-Xm- S¿-®-bm-bn s]-bv-Xp-sIm-≠n-cnizm-kw hn-X-c-Ww -sN-bv-Xp. \m- °p-∂-Xn-\m-epw `q-cn-`m-Kw I¿fn-bm-\n, ta-sØm-´n F-∂n-hn-S- j-I¿-°pw A-d-_n Im-∏n-s®-Snß-fn-se Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w- Iƒ-°v t_m¿-tUm an-{in-Xw X]n¬ tkm-∏v, t]-Ãv F-∂n-h hn- fn-°m-t\m A-d-_n/tdm-_-kv-‰ X-c-Ww- sN-bv-Xp. P-\-ssa-{Xn C-\-߃-°p h-f-{]-tbm-Kw \-SF-kv-.s-- F. Sn B --- ¿ c--- m-P≥, F-.F -- - Øm-t\m km-[n-®n-√.----Xp-S¿-®-bm-b I-\-Ø-a-g aqkv-.s-- F. sIs--- Fj --- m-Pn, hns--- Ij --- mP-lm≥, tªm-°v saw-_¿-am-cm- ew I-dp-Ø-gp-I¬, sR-´-gp-I¬ b _n-μp Zn-eo-]v, ]p-jv-] hn-P- Xp-S-ßn-b tcm-K-ß-fpw Im-b b≥, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v X- s]m-gn-®n-epw hym-]-I-am-Wv. Iq¶-Ω cm-a≥, saw-_¿-am-cm-b A- Sp-X¬ a-g e-`n-°p-sa-∂v ap-∂-dnPn-Xm km-_p, tam-l≥-Zm-kv ]p- bn-∏p-≈-Xn-\m¬ h-cpw Zn-h-kß-fn¬ tcm-K-߃ h¿-[n-°m≥ Xp-ti-cn ]-s¶-Sp-Øp.-----

Zp-cn-Xm-izm-kw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n-˛-a-Wnbm-d≥-Ip-Sn ˛ D-Sp-º-∂q¿ tdmUn¬ K-XmK-Xw B-cw-`n®p. C∂se tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw.F¬.F.bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Xp-d∂ tdm-Un-eq-sS hml-\-߃ k¿-ho-kv \-SØn. ]e {]-[m-\ tdm-Up-I-fpw {Km-aoW tdm-Up-I-fpw a-Æn-Sn-™v KXm-K-X-tbm-Ky-a-√m-Xm-bn. ]-e {]-tZ-i-ß-fpw H-‰-s∏-´p. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv C-Sp-°n-˛a- W n- b m- d ≥- I p- S n- ˛ - D - S p- º - ∂ q¿ tdm-Un-s‚ \-ho-I-c-W {]-h¿Ø-\-hp-am-bn \m-´p-Im¿ cw-KØn-d-ßn-b-Xv. 1950 Im-e-L-´Øn¬ ssl-td-©n-te-°p-≈

C-S-bm-°p-∂ km-l-N-cy-am-Wp≈-Xv. Im-em-h-kv-Y A-\p-Iq-e-a√m-Ø-Xn-\m¬ a-cp-∂v X-fn°m≥ I-gn-bn-√A.----- Xn-\m¬ tcmK-_m-[ ]-S-cp-∂-Xp X-S-bm-\pw hn-f-\m-iw Ip-d-bv-°m-\pw ap≥I-cp-X¬ F-Sp-°-W-sa-∂m-Wv A-[n-Ir-X-cp-sS \n¿-tZ-iw. I-dp-Ø-gp-I¬ ]-S-cp-∂-Xp \n-b-{¥n-°m≥ tcm-Kw _m-[n-® sN-Sn-I-fn-se C-e-I-fpw Im-b-Ifpw Ip-gn-®p-aq-Sp-I-tbm I-Ønt®m \-in-∏n-°-Ww.----- sR-´-gp-I¬ X-S-bm-\pw tcm-Kw _m-[n-® sNSn-I-fn-se Im-b-Iƒ \-in-∏n-°Ww. B-tcm-Ky-ap-≈ sN-Sn-Ifn¬ hm-bp-k-©m-cw Iq-´m-\mbn Im-∏n-s®-Sn-I-fn¬ ho-Wp-InS-°p-∂ X-W¬ a-c-ß-fp-sS C-eI-fpw D-W-ßn-b im-J-I-fpw \o°n k-ky ip-Nn-Xz am¿-K-߃

sX-¡pw-a-e Ip-Sn-sh-Å]-²-Xn-¡v 66 e-£w A-\p-h-Zn-¨p sXm-Sp-]pg: ]-©m-b-Øn-se sX-°pw-a-e Ip-Sn-sh-≈ -]-≤-Xn°v 66 e-£w A-\p-h-Zn-®p. sX°pw-a-e, N-°n-∏m-d, aq-∂v sk ‚ v tIm-f-\n F-∂o D-b¿-∂ {]tZ-i-ß-fn¬ Ip-Sn-sh-≈-sa-Øn°m\m-Wv ^-≠v A-\p-h-Zn-®-Xv. sXm-Sp-]p-g-bm-dn-se sh-≈w s\-Sp-a-e ip-≤o-I-c-W πm‚nse-Øn-®v A-hn-sS- \n-∂p {]tXy-I tam-t´m-dpw ss]-∏v sse\pw ÿm-]n-®v aq-∂-c- In-tem-ao‰¿ A-I-se sX-°pw-a-e Sm-¶n¬ ti-J-cn-®v hn-X-c-Ww \-S-Øm\m-Wv ]-≤-Xn. th-\¬-°m-eØv Ip-Sn-sh-≈-Øn-\v s\-t´m-´tam-Sp-∂ {]-tZ-i-sØ P-\-߃°v ]-≤-Xn {]-tbm-P-\-{]-Z-amhpw. Sns--- Pa--- -Øm-bn, tPm-kv Fw t--- Pm-kv, F≥ s--- P t--- Pm¿-Pv, A-Uz. tPm-fn h-´-°p-gn, a-{¥n ]n s--- P --tPm-k-^n-\p \¬-In-b \n-th-Z\-sØ Xp-S¿-∂m-Wv ^-≠v A\p-h-Zn-®-Xv.-----

bn-em-Ip-∂-Xv. s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-XØn-se X-Sm-I-Øn¬ a-¬-kyw ]n-Sn-®pw h-\-hn-`-h-߃ ti-Jcn-®v hn¬-∏-\ \-S-Øn-bp-am-Wv jm-Pn D-]-Po-h-\w \-S-Øp-∂-Xv. A-Sp-Ø Zn-h-k-ß-fn¬ hn-hn-[ B-h-iy-߃-°m-bn h-\-Øn-\p≈n¬ I-S-∂ B-fp-I-sf Np-‰n-∏‰n \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Ønem-Wv jm-Pn ]n-Sn-bn-em-b-Xv. h≈-°-S-hv td-©v Hm-^n-k¿ Fw A-Po-jv, t^m-d-kv-‰¿ Pn-Pntam≥ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv tXh-\-]m-e-I¿ I-s≠-Sp-Ø ]n-Sn-bm-\-bp-sS tX-‰-Iƒ ‰ tam-„n-®-bm-sf A-d-kv-‰v sN]-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn B-\-bp- s∏-´ hn-h-cw h-\-]m-e-I¿ A-dn- bv-X-Xv. h-\-Øn-\p-≈n¬ H-fn-∏nsS P-Uw t]m-kv-‰p-tam¿-´w sN- bp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A- ® \n-e-bn-em-Wv h-\-]m-e-I¿ bv-X-t∏m-gm-Wv tX-‰-Iƒ \-„- t\z-j-W-Øn-em-Wv jm-Pn ]n-Sn- tX-‰-Iƒ I-s≠-Sp-Ø-Xv.

FÂ.--_n.--F-kv. F³-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn Hmw-_p-Uv-kv-am³ kn-än-Mv kv-t]m-«v A-Uv-an-j³ C-¶v C-Sp-°n: Im-k¿-tKm-Uv F¬.--_n.---F-kv. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pn¬ _n.---sS-Iv. kn-hn¬, sa°m-\n-°¬, C-e-Iv-{Sn-°¬ B ≥-Uv C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv, C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv B≥-Uv I-ayq-\nt°-j≥, I-w-]yq-´¿ k-b≥-kv B‚ v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, C≥-^ ¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn {_m-©pI-fn¬ H-gn-hp-f-f ko-‰p-I-fn-te°v C-∂v cm-hn-se 11\v kv-t]m-´v

∂m¿ sI.--F-kv-.-B¿-.-Sn.--kn. Unt∏m-bv-°v k-ao-]-ap-≈ ]m-ew XI¿-∂-Xpw C-tßm-´p-≈ k-©mcn-I-fp-sS F-Æ-Øn¬ Ip-d-hp-hcp-Øn. ]p-Xn-b ]m-ew \n¿-an°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-sfm-∂pw A[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-®n-´p-an√. H-cp Ip-´n-b-S-°w aq-∂p-Po-h\p-I-fm-Wv C-hn-sS a-Æn-Sn-®nen¬ s]m-en-™-Xv. \n-c-h-[n hoSp-Iƒ I-\-Ø Im-‰n-epw a-g-bnepw X-I¿-s∂-¶n-epw C-Xp-h-scbpw bm-sXm-cp k-lm-b-hpw Ch¿-°p e-`n-®n-´n-√. aq-∂m¿ tImf-\n-bn¬ ho-Sn-\v ap-I-fn-te-°v aÆn-Sn-™p-ho-Wv a-cn-®-h-cp-sS Ip-Spw-_-߃-°pw C-Xp-h-sc k-lm-bw e-`n-®n-´n-√. F-∂m¬ Pn-√-bn-se hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ kw-`-h-®n-cn-°p∂ \m-i \-„-߃-°p-≈ ]-cnlm-cw kw-_-‘n-® Xo-cp-am-\߃ A-[n-Ir-X-cn¬ \n-∂p-≠mbn-´n-√.

cp-∂p tIm-ew I-Øn-®-Xv. k¿°m-dn-s\ H-‰n-s°m-Sp-°p-∂ No^v hn-∏v cm-Pn-h-bv-°-sW-a-∂v B-h-iy-s∏-´m-bn-cp-∂p bq-Øv-t Im¨-{K-kp-Im¿ ]n kn tPm¿Pn-s‚ tIm-ew I-Øn-®-Xv. D-Ω≥ Nm-≠n-bp-sS I-gp-Øn ¬ k-cn-X F-kv \m-b-cp-sS t^mt´m Xq-°n-b tIm-e-hpw G-¥nbm-Wv Su-Wn¬ Un-.s-- sh.---F-^v-.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ {]-I-S-\w \-SØn-b-Xv. sI Fw kn-±o-Jv, F≥ F -- hn-t\m-Zv-Ip-am ¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. sXm-Sp-]p-g-bn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ ]n kn tPm¿-Pn-s‚-bpw ]n-W-dm-bnbp-sS-bpw tIm-ew I-Øn-®p.

]n-Sn-bm-\-bp-sS tX-ä-IÄ tam-ãn-¨ B-Zn-hm-knbphmhv A-d-ÌnÂ

C-Sp-¡n-þ-a-Wn-bm-d³-Ip-SnþD-Sp-¼-¶qÀ tdm-Un K-XmK-Xw B-cw-`n¨p

ap-«w ]-©m-b-¯n _o-\m tPmÀ-Pv {]-kn-Uâv sXm-Sp-]p-g: ap-´w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn tIm¨-{K-knse _o-\m tPm¿-Ppw ssh-kv {]kn-U‚m-bn tI-c-fm tIm¨-{Kkv-˛-F-Ωn-se tj¿-fn A-K-kv-‰n\pw Xnc-s™-Sp-°-s∏-´p. bp. Un.F-^nse ap≥ [m-c-W-{]Im-cw {]-kn-U‚ v tI-c-fm tIm ¨-{K-kv-˛-F-Ωn-se a-cn-bm t__n-bpw ssh-kv {]-kn-U≥-dv tIm¨-{K-kn-se sI cm-tP-jpw cm-Pn h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Xnc-s™-Sp-∏v th-≠n-h-∂-Xv. Fw.hn.sF.]n.A-kn-kv-‰≥dv F≥-Pn-\o-b¿ tPym-Xn dn-t´Wn-Mv Hm^n-k-dm-bn-cp-∂p. 13 AwK ]-©m-b-Øn¬ bp.Un.F^n\v ]-Øpw F¬.Un.F-^n\v aq-∂pw Aw-K-ß-fm-Wp-≈-Xv. {]kn-U‚ v ÿm-\-tØ-°v a-¬-kcn-® _o-\ tPm¿-Pn-\v H-º-Xv th m-´pw F-Xn¿ ÿm-\m¿-Yn kn. ]n.sF-bnse jo-em k-t¥mjn-\v aq-∂v thm-´pw e-`n-®p. bp.

Ip-a-fn: bq-Øv tIm¨-{K-kv No^v hn-∏n-s‚-bpw ]n-W-dm-bn hnP-b-s‚-bpw tIm-ew I-Øn-®-Xn\p ]-I-c-am-bn Un-.s--- sh-.F --- -^v-.--sF. {]-h¿-Ø-I¿ ap-Jy-a-{¥nbp-sS tIm-ew I-Øn-®p. C-∂se ssh-Io-´v \m-ep-a-Wn-tbm-sSbm-Wv bq-Øv tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I¿ K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s‚-bpw kn-] .--- n-F .--- w. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dmbn hn-P-b-s‚-bpw tIm-ew IØn-®-Xv. bq-Øv tIm¨-{K-kv ]o-cp-taSv A-kw-ªn \n-tbm-P-I a-fiew {]-kn-U‚ v tdm-_n≥ Im-c°m-´n-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-

Zpc-´ ta-J-e-I-fn ho-−pw a-®n-Sn-bm³ km-[y-X

C-Sp-°n: Pn-√m-X-e kzm-X-{¥yZn-\m-tLm-jw hn-]p-e-am-b ]-cn]m-Sn-I-tfm-sS 15\v cm-hn-se 8.--30\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {Ku≠n¬ \-S-°pw. ap-Jym-Xn-Yn P-ehn-`-h-a-{¥n ]n s-- P t-- Pm-k-^v tZio-b-]-Xm-I D-b¿-Øpw. kzm-X-{¥y-Zn-\ ]-tc-Un¬ Ip-bn-en-a-e: ss]-\m-hv K-h. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ H- t]m-en-kv, F-Iv-ssk-kv, F≥.--∂mw h¿-j _n.---sS-Iv. tIm-gv-kp- kn.---kn.--, kv-Iu-Sv-kv B‚ v ssKUv-kv Xp-S-ßn-b hn-`m-K-߃ AI-fn-te-°v H-gn-hp-f-f ko-‰p-IWn-\n-c-°pw. a-{¥n ]n s-- P tPmfn¬ 15\p cm-hn-se 11.---30\v kvk-^v kzm-X-{¥y-Zn-\ k-tμ-iw t]m-´v A-Uv-an-j≥ \-S-Øpw. \n-e-hn-ep-f-f dm-¶v en-Ãn¬ \¬-Ipw. Xp-S¿-∂v kzm-X-{¥y-kDƒ-s∏-´n-´p-f-f A-tem-´v-sa‚ v e- a-c-tk-\m-\n-I-sf B-Z-cn-°-epw k-Ωm-\-Zm-\-hpw \-S-°pw. `n-°m-Ø hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Pn-√-bn-se Fw.---]n, Fw.---F¬.--tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´nF.---am¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]^n-°-‰p-I-fp-am-bn ]-s¶-Spkn-U‚ v, Pn-√m I-e-Iv-S¿, P-\°mw. t^m¨: 04862 233250, {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ 8547539301

I-´-∏-\: A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyß-fp-sS A-`m-hw-aq-ew \-´w Xncn-bp-∂ I-´-∏-\ sI.--F-kv.B -- ¿.-Sn.--kn. k-_v Un-t∏m- h¿-Iv-tjm∏n-s‚ ap-I-fn-te-°v a-Æn-Sn-™pho-Wp. C-tXm-sS- h¿-°v- tjm-∏vA-]-I-Sm-h-kv-Y-bn-em-bn. Xn-Ifm-gv-N 30 Hm-fw Po-h-\-°m¿ h¿°v-tjm-∏n¬ ]-Wn-bp-∂p-≠mbn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-hpw- I\-Ø a-g-bn¬ kw-c-£-W-`nØn C-Sn-™v- h¿-Iv-tjm-∏n-\p ap-I-fn-te-°v ]-Xn-®-n-cp-∂p.a------ ÆnSn-bp-∂ k-a-bw ]-Wn-sb-Sp-ØpsIm-≠n-cp-∂ Po-h-\-°m¿ Hm-Snam-dn-b-Xn-\m¬ h≥ Zp-c-¥-am-Wv H-gn-hm-b-Xv. h-en-b I-cn-¶-√p-Iƒ Dƒ-∏sS-bp-≈-h kv-Yn-Xn sN-øp-∂ a¨-Xn-´ sN-dn-b tXm-Xn¬ Ct∏m-gp-w- C-Sn-bp-∂p-≠v. a-g-sh≈w sI-´n-°n-S-∂v Un-t∏m-bp-sS Dƒ-h-iw N-fn-°p-≠m-bn. Unt∏m-°p-≈n¬ kv-Ym-]n-® sh-bv‰n-Mv sj-Õn-te-°pw- I-S-°m-\mhm-Ø hn-[w C-Xn-\p ap-∂n¬ Nfn- \n-d-™n-cn-°p-I-bm-Wv. h¿°v-tj-m-∏n-\v- ap-Iƒ- h-i-Øv- kwc-£-W `n-Øn-bn-√m-Øm-Xm-Wva-Æn-Sn-bm≥- Im-c-Ww.--- I-gn-™ Zn-h-kw- a-Æn-Sn-s™-¶n-epw- C-

3

A-h-ew-_n-°-Ww. B-h-iy-sa¶n¬ A-c-b-Sn Xp-d-°-epw I-º®n-I-sd-Sp-°-epw \-S-tØ-≠-XmWv. Im-∏n-s®-Sn-I-fp-sS Np-h-´nse a-Æn¬ Im-‰pw sh-fn-®-hpw In-´-Ø-° co-Xn-bn¬ ]p-X sNSn-I-fp-sS \-Sp-hn-te-°v am-‰n-h-bv°-Ww. \o¿-hm-gv-N-bpw th-cp-Iƒ°p hm-bp-k-©m-c-hpw D-d-∏m°m-\m-bn \o¿-Ip-gn-I-fpw \o¿Nm-ep-I-fpw hr-Øn-bm-°-Ww.----Im-e-h¿-j-Øn-\p C-S-th-f In´p-tºmƒ I-dp-Ø-gp-I¬ tcm-K_m-[-bp-≈ kv-Y-e-ß-fn¬0.----- 3 iX-am-\w ho-cy-ap-≈ Im¿-_¨Um-knw sN-Sn-I-fn¬ X-fn-°Ww. sR-´-gp-I¬ tcm-K-_m-[bp-≈ sN-Sn-Iƒ-°v .04 i-X-am\w ho-cy-ap-≈ Im¿-_¨-Umknw X-fn-°mw. Im-e-h¿-j-Øn-

s‚ C-S-th-f-bn¬ G-°-dn-\v 50 In-tem-{Kmw bq-dn-b F-∂ tXmXn¬ h-f-{]-tbm-Kw \-S-Øp-∂Xv Im-b-s]m-gn-®n¬ Ip-d-bv°m≥ k-lm-bn-°p-sa-∂pw tIm^n t_m¿-Un-s‚ K-th-j-W hn`m-Kw U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-----

h-kv-Xp-te-ew C-Sp-°n: d-h-\yq dn-°-h-dn {]-Imcw G-s‰-Sp-Ø ]o-cp-ta-Sv Xm-eq°n¬ a-©p-a-e hn-t√-Pn¬ 2541 \-º¿ X-≠-t∏¿ {]-Im-cw k¿th 278 ¬ Dƒ-s∏-´ 1.---61.---87 sl-IvS¿ h-kv-Xp k-]v-Xw-_¿ 20\p cmhn-se 11\v a-©p-a-e hn-t√-Pv Hm^n-kn¬ ]-c-ky-am-bn te-ew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°v Hm-^n-kv d-h-\yq dn-°-h-dn hn-`m-K-hp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.---

Npcp¡¯nÂ

Im-e-hÀ-j-¯n B-dv ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p A-Sn-am-en: a-∂m-¶-≠w hn-t√-Pv ]-cn-[-bn-se X-e-am-en B-Znhm-kn-°p-Sn-bn¬ Im-e-h¿-j-Øn¬ B-dv ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. s_-∂n A-cn-bm≥, ]n F tPm-k-^v, Zm-\n-tb¬ h¿-Ko-kv, kpa-Xn X-¶-®≥, tU-hn-Uv A-{_-lmw, C-μn-cm A-Pn F-∂n-h-cpsS ho-Sp-I-fm-Wp X-I¿-∂-Xv. C-h¿-°v A-Sn-b-¥-c k-lm-bw e`y-am-°-W-sa-∂v B-Zn-hm-kn kw-c-£-W k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ B-h-iy-s∏-´p.---

[-\-k-lm-bw \Â-I-Ww A-Sn-am-en: Im-e-h¿-j-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Pn-√-bn-se hn-hn-[ Bip-]-{Xn-I-fn¬ I-gn-bp-∂-h¿-°v k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c [-\-klm-bw e-`y-am-°-W-sa-∂v tI-c-f tIm¨-{K-kv P-\-d¬ sk-{I´-dn-bpw ap≥ Fw.--]n-bp-am-b sI {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv B-h-iys∏-´p.

hn-Pn-e³-kv I-½n-än- tbm-Kw am-än sN-dp-tXm-Wn: C-∂v Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_-dn¬ \n-›-bn® Pn-√m-X-e hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n tbm-Kw am-‰n-h-®-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-dn-bn-®p

IÀ-j-I-Zn-\m-tLm-jw 17\v C-Sp-°n: 17\v Pn-√-bn-se F-√m Ir-jn-`-h-\p-I-fp-sS-bpw X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-j-I-Zn-\w B-tLm-jn-°pw. F-√m I¿-j-I-cpw A-X-Xv Irjn-`-h-\p-am-bn _-‘-s∏-´v B-tLm-jw hn-P-b-{]-Z-am-°-W-sa∂v {]n≥-kn-∏¬ Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.---

A-[ym-]-I CâÀ-hyq A-Sn-am-en: I-√m¿-Ip-´n k¿-°m¿ ssl-kv-Iq-fn¬ F-®F v.--- -kv.--F. ^n-kn-°¬ k-b≥-kv A-[ym-]-I-cp-sS H-gn-hp-≠v. tbm-Kycm-b-h¿ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw 16\v cm-hn-se 11\v kv-Iqƒ Hm-^n-kn¬ \-S-°p-∂ C‚¿-hyq lm-P-cm-I-W-sa∂v sl-Uv-am-ÿ A-dn-bn-®p.---

Thejas Epaper idukki Edition 2013-08-13  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-08-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you