Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

61m-a-Xv s\-lv-dp-t{Sm-^n P-temÂ-k-h-¯n-\v 60 h-Å-§Ä B-e-∏p-g: 61m-a-Xv s\-lv-dp-t{Sm^n P-tem¬-k-h-Øn-\v 60 h-≈߃ c-Pnÿ sN-bv-Xp. C-∂se c-Pn-kv-t{S-j≥ A-h-km-\n®-t∏mƒ 22 Np-≠≥-h-≈-ß-fmWv c-Pnÿ sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. F-´v F t{K-Uv sh-∏p-h-≈ß-fpw A-©v _n t{K-Uv sh-∏ph-≈-ß-fpw A-©v C-cp-´-p-IpØn F t{K-Uv h-≈-ß-fpw 12 C-cp-´p-Ip-Øn _n t{K-Uv h-≈ß-fpw \m-ep Np-cp-f≥ h-≈-ßfpw \m-ep sX-°-t\m-Sn h-≈ß-fpw c-Pnÿ sN-bv-Xp.

{Sm-ÎÀ a-dn-ªv h-gn-bm-{Xn-IÀ-¡v ]-cn-¡v A-Sn-am-en: tX-bn-es°m-fp-¥pam-bn h-cn-I-bm-bn-cp-∂ {Sm-Œ¿ \n-b-{¥-Ww hn-´p h-gn-bm-{Xn-Icp-sS ap-I-fn-te-°v a-dn-™v c≠p kv-{Xo-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰p. aq-∂m¿ sN-≠p-h-ssc F-tÃ-‰nse tSm-]v Un-hn-j-\n-em-Wv kw`-hw. sIm-fp-¥p-am-bn h-∂ {Sm-Œ¿ I-\-Ø a-g-bn¬ N-fn-bn¬ ]p-X™p a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cnt°-‰ cp-Iv-an-Wn (56), e-£v-an (53) F-∂n-h-sc aq-∂m¿ Sm-‰m So B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

A-\-[n-Ir-X a-Zy-¡-¨-h-Sw H-cmÄ A-d-Ìn sN-ß-∂q¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn hn-tZ-i-a-Zyw ssI-h-iw h-®-Xn\pw hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xn-\pw H-cm-sf sN-ß-∂q-cn¬ F-Ivssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. am∂m¿ C-c-a-Øq¿, ]m-bn-°m-´v hS-t°-Xn¬ l-cn(41) B-Wv ]n-Snbn-em-b-Xv. C-bm-fn¬ \n-∂v A-©v en-‰¿ a-Zy-hpw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. hntZ-i-a-Zyw Nn-√-d hn-¬∏-\ \-SØp-∂-Xm-bn e-`n-® hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂m-Wv A-d-Ãv.

Z-£n-W tI-c-f a-Zv-d-km s]m-Xp-]-co-£m-^-ew {]-kn-²o-I-cn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Z-£n-W tIc-f C-kv-emw a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv kn-e-_-kv A-\p-k-cn®v {]-h¿-Øn-°p-∂ a-Zv-d-k-Ifn¬ Pq¨ 29, 30 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Ø-s∏-´ A-©v, G-gv, 10 ¢mkp-I-fn-se s]m-Xp-]-co-£m-^ew {]-kn-≤o-I-cn-®p. A-©mw ¢m-kn¬ 91 i-X-am\-hpw G-gmw ¢m-kn¬ 94 i-X-am\-hpw, 10mw ¢m-kn¬ 98 i-X-am\-hpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ hn-P-bn-®Xm-bn ]-co-£m t_m¿-Uv sNb¿-am≥ sI sI kp-sse-am≥ au-e-hn-bpw P-\-d¬ I¨-ho\¿ ]m-ep-h-≈n A-–p¬ P∫m¿ au-e-hn-bpw A-dn-bn-®p. A-©mw ¢m-kn¬ sIm-√w ]p-\-eq¿, Im-cy-d ap-ln-bn-±o≥ a-Zv-d-k-bn-se _n≥-k _-jo¿ H-∂mw dm-¶pw, s]-cp-ºm-hq¿ HmW-ºn-≈n Zm-dp¬ D-eqw a-Zv-d-kbn-se A-^v-km-\ D-a¿, B-bni \-Cu-a F-∂n-h¿ b-Ym-{I-aw c-≠pw aq-∂pw dm-¶p-Iƒ I-cÿ-am-°n. G-gmw ¢m- n¬ h¿-°-e dmØn-°¬ \q-dp¬ lp-Zm-a-Zv-d-kbn-se ssk-\-_, in-h-Kn-cn \qdp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k-bn-se \nb \-kv-\n≥, t]m-Ø≥-tIm-Sv apt°m-e-bv-°¬ A-ko-kn-ø a-Zvd-k-bn-se P-lv-\ F-∂n-h¿ bYm-{I-aw H-∂v, c-≠v, aq-∂v dm-¶pIƒ I-c-ÿ-am-°n. 10mw X-c-Øn¬ ap-hm-‰p-]p-g X¿-_n-ø-Øp¬ C-kv-emw a-Zv-dk-bn-se ^u-kn-ø A-ko-kv, s]-cp-ºm-hq¿ Hm-W-ºn-≈n Zmdp¬ D-eqw a-Zv-d-k-bn-se ^mØn-a-i-lm F-∂n-h¿ b-Ym-{Iaw H-∂pw c-≠pw aq-∂pw dm-¶pIƒ t\-Sn. am¿-°v en-Ãp-Iƒ 46 ta-J-eI-fp-sS-bpw I¨-ho-\¿-am¿-°v A-b-®p-sIm-Sn-Øn-´p-≈-Xm-bpw d-a-Zm≥ shm-t°-j≥ I-gn-™v A-Sp-Ø-am-kw 18\v a-Zv-d-k-Iƒ Xp-d-∂v {]-h-¿-Ø-\w B-cw-`n°p-∂-Xm-bn-cn-°p-sa-∂pw C-cph-cpw A-dn-bn-®p.

sa-Un-¡Â Iymw-]v 30, 31 Xn-¿-Xn-I-fn \-S¡pw sN-ß-∂q¿: D-]-Pn-√-bn-se F´p-h-sc ¢m-kp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ {]-tXy-I ]-cn-K-W-\ A¿-ln°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°p th-≠n-bp≈ sa-Un-°¬ Iymw-]v 30, 31 Xnø-Xn-I-fn¬ ]p-en-bq¿ _n.-B¿.knbn¬ \-S-°p-sa-∂pw N-e-\, {i-h-W, _p-≤n, kw-km-c sshI-ey-ap-≈ Ip-´n-Iƒ 30\pw t\{X-ssh-I-ey-ap-≈-h¿ 31\pw FØ-W-sa-∂pw t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-IÄ c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ tªm°n¬ Dƒ-s∏-´ {Km-a-∏-©m-bØp-I-fn-se sXm-gn-ep-d-∏v sXmgn-em-fn-Iƒ B-[m¿ \-º-cpw B¿.-F-kv.-_n.-ssh C≥-jp-d ≥-kv \-º-dpw A-X-Xv {Km-a-∏©m-b-Øv Hm-^n-kp-I-fn¬ c-Pnÿ sN-ø-W-sa-∂v _n.-Un.-H. A-dn-bn-®p.-

kvIqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ G-g-c-a-Wn-¡qÀ \-K-c-¯n-se tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p ]-¶ym-en tI-{µo-b hn-Zym-e-b-¯n-se {]-iv-\-¯n-\v XmÂ-¡m-en-I ]-cn-lm-cw 

F-kv jm-P-lm≥

]-Ø-\w-Xn-´: ]-∂ym-en K-h. bp.-]n.kv-Iq-fn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ tI-{μo-b hn-Zym-e-b-Øn-s‚ ¢m-kv ap-dn {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\m-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ s]mcnsh-bn-en¬ tdm-Uv D-]-tcm-[n®-Xv G-g-c a-Wn-°q¿. \-Kv -\-am-b a-\p-jym-h-Im-i ew-L-\w a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw t\m-°n \n¬-°m≥ am-{X-ta `-cWm-[n-Im-cn-Iƒ-°v I-gn-™p≈p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ sh-bn-en¬ X-f¿-∂p ho-W-tXm-sS sF-IyZm¿-Vyw {]-Jym-]n-®v F.-sF.ssh.F-^pw Imw-]-kv {^-≠pw cw-K-sØ-Øn. k-a-cw \-S-Øp∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v sF-IyZm¿-Vyw {]-Jym-]n-®v sI.F-kv.bp. cw-K{]-th-iw sN-bv -sX-¶nepw B-t‚m B‚-Wn Fw. -]n°pw sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿°pw F-Xn-tc Ip-´n-Iƒ ap-{Zm-hmIyw ap-g-°n. C-tXm-sS Un-ssh. -F-kv. ]n t_-_n Nmƒ-kv, kn. -sF-amcm-b kp-[m-I-c≥-]n-≈, B¿ Pb-cm-Pv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-\-Ø t]m-en-kv h-e-bØn-em-bn k-a-cw. F¬. -Un. F-^n-s‚ cm-]-I¬ k-a-c th-Znbn¬ \n-∂pw {]-h¿-Ø-I¿ ap-

C-cp-∂p]Tn-°m≥ A-h-k-c-sam-cp-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Hm-a-√q¿ ]-∂ym-en tI-{μo-b hn-Zym-e-b-Øn-se Ip-cp-∂p-Iƒ ]-Ø-\w-Xn-´ sk≥-{S¬ P-Mv-j≥ D-]-tcm-[n-°p-∂p {Zm-hm-Zyw ap-g-°n sk≥-{S¬ PMv-j-\n-eq-sS I-S-∂p t]m-b-Xv hn-j-bw kw-L¿-j-Øn-te-s°Øp-sa-∂v `o-Xn P-\n-∏n-®p. CtXm-sS c-£n-Xm-°ƒ-s°m-∏w Imw-]-kv {^-≠v {]-h¿-Ø-I¿ k-a-cw \-S-Øp-∂ Ip-´n-I-ƒ-°v kp-c-£m h-e-b-sam-cp-°n. tI{μo-b hn-Zym-e-b-Øn-se F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v C-cp-∂v ]Tn-°m-\n-S-an-s√-∂p-≈-Xm-Wv I-gn-™ c-≠pam-k-am-bn {]-Xy£-am-bpw ]-tcm-£-am-bp-ap-≈ k-a-c-Øn-\v Im-c-Ww.

Pn-√m I-e-Œ¿ {]-W-hv tPymXn\m-Yv, F.Un.Fw F-®v. k-enw cm-Pv F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[yØn¬ Hm-a-√q¿ ]-©m-b-Øv {]kn-U≥-dv ]n B¿ Ip-´-∏≥ \mb¿, ]n.Sn.F {]-kn-U≥-dv Sn Pn tPm¿-Pv, tI-{μo-b hn-Zym-e-bw ]n.Sn.-F sk-{I-´-dn im-ap-h¬t]mƒ, A-Uv-an-\n-kv-t{S-j ≥ Un-ssh.-F-kv.]n {]-Zo-]v-Ip-am ¿, ]n.-Sn.-F `m-c-hm-ln-Iƒ F∂n-h-cpw t\ctØ N¿-® \-SØn-bn-cp-∂p. N¿-®-bn¬ ¢m-kv

ap-dn {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\m-bn \n-e-hn-se ÿn-Xn Xp-Scm≥ Xo-cp-am-\m-bn-cp-∂p Xo-cpam-\w. bp. -]n kv-Iq-fn-s≥-d `£-W km-[-\-߃ kq-£n-°p∂ ap-dn tI-{μo-b-hn-Zym-e-b-Øn\v hn-´p-sIm-Sp-°-W-sa-∂v tI{μo-b hn-Zym-e-bw A-[n-Ir-X¿ B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw bp. -]n kv-Iq-fn-se ]n.-Sn.F `m-c-hm-lnIƒ C-Xv Aw-Ko-I-cn-®n-√. Pn-√m ]-©m-b-Øv sshv-kv {]-kn-U‚ v sI Pn A-\n-X, Hm-a√q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Khpw ]n.-Sn.-F. `m-c-hm-ln-bp-am-b A-Uz. -]n hn-P-b-Ω F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-ØnemWv ]n.-Sn.F. `m-c-hm-ln-Iƒ-s°m-∏w hnZym¿-Yn-Iƒ ]-Ø-\w-Xn-´ sk≥{S¬ P-Mv-j-\n-se Km-‘n kv-Izb-dn-\v ap-∂n¬ tdm-Uv D-]-tcm-[n®-Xv. Xp-S¿-∂v _-‘-s∏-´-h¿ Ie-Œ-td-‰n¬ \-S-Øn-b N¿-®-bn ¬ ¢m-kv ap-dn-Iƒ-°m-bn kv-Iqfn-s\ k-ao-]-sØ sI-´n-Sw A\p-h-Zn-°p-sa-∂v Xo-cp-am-\-sa-SpØp. C-Xv kw-_-‘n-® {]-Jym-]\w k-a-c-th-Zn-bn¬ F. Un. Fw. F-®v k-eow-cm-Pv ]-d-™tXm-sS \-K-c-sØ G-g-c-a-Wn°q¿ kv-Xw-`n-∏n-® k-a-c-Øn-\v ]-cn-lm-c-am-bn.

28 Pqsse 2013 Rmb¿

`q

\n-c-h-[n tam-j-W-t¡-kp-I-fn {]-Xn-bm-b tam-ãm-hv A-d-Ìn 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

A-Sn-am-en: \n-c-h-[n tam-j-W t°-kp-I-fn¬ {]-Xn-bm-b Ip-{]kn-≤ tam-„m-hn-s\ A-Sn-am-en t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]Ø-\w-Xn-´ A-Sq¿ I-S-º-\m-Sv ]pØ≥-ho-´n¬ Hm-a-\-Ip-´-s\(45) B-Wv A-Sn-am-en F-kv.sF ¢o‰-kv tPm-k-^n-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-X-Xv. C-∂-se cm-hn-se I-√m¿Ip-´n- `m-K-Øp \n-∂m-Wv C-bmsf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. A-Sn-am-en ]-Ømw-ssa¬ tZhn-bm¿ kv-Iq-fn-se em-]v-tSm-]v, C-cp-ºp-]m-ew tXm-Wn-∏m-d t£-{X-Øn-se ]-Xn-aq-∂p Intem Xq-°w h-cp-∂ \n-e-hn-f-°v, I-´-∏-\ Im-©n-bm¿ D-am a-tliz-cn t£-{X-Øn¬ \n-∂p 5000 cq-]-bpw \n-e-hn-f-°pw sIm-∂Ø-Sn I-ºn-f-nI-≠w bm-t°m_m-b ]-≈n-bn-se tam-j-Ww, H-

kp-I-fn-em-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. H-∂-c am-kw ap≥-]v ]o-cp-ta-Sv Pbn-en¬ \n-∂p C-dßn-b C-bmƒ Pn√-bn-se hn-hn-[ tÃ-j≥ ]-cn-[n-Ifn¬ tam-j-Ww \S- Ø p- I - b m- b n- c p∂p. tXm-Wn-∏m-d t£-{X-Øn¬ \-SØn-b tam-j-WsØ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn ¬ Hm-a-\-Ip-´-s‚ hn-c-e-S-bm-fw e-`n®n-cp-∂p. ap≥-]v Itam-j-W tI-kp-I-fn¬ ]n-Sn-bn-em-b ™n-°p-gn-bn¬ CIp-{]-kn-≤ tam-„m-hv Hm-a-\-Ip-´≥ bmƒ ]n-Sn-bn-emgp-I-Ø-Sw t£-{X-Øn-se tam- hp-tºmƒ C-hn-sS ti-J-cn-® hnj-Ww F-∂n-h \-S-Øn-b tI- c-e-S-bm-f-ß-fp-am-bn tN ¿-Øv

a-cw- IS]pgInho-Wv ho-Sv X-IÀ¶p A-Sn-am-en: C∂se cm-hn-se-bp≠m-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw h≥-acw I-S-]-p-g-In ho-Wv ho-Sv ]q¿-Wam-bn X-I¿-∂p. ho-´n-ep-≠m-bncp-∂ Ip-Sp-_mw-K-߃ A-Zv-`p-XI-c-am-bn c-£-s∏-´p. A-Sn-am-en A-º-g-®m¬ ]p-fn-°-am-en-Ip-Sn sk-_m-Ãy-s‚ jo-‰v ta-™ hoSm-Wv a-cw ho-Wv X-I¿-∂-Xv. ho-Sn-\v k-ao-]w \n-∂ 100 h¿jw ]-g-°-ap-≈ a-cp-Xv a-c-am-Wv I-S-]p-g-In ho-W-Xv. cm-hn-se D≠m-b i-‡-am-b Im-‰n-em-Wv A-]-I-Sw. kw-`-hw \-S-°p-tºm ƒ sk-_mÃy-\pw ]n-Xm-hv tZ-hkn-bpw A-Ω A-∂-Ω-bpw ho-´n ¬ D-≠m-bn-cp-∂p. sk-_m-Ãy ≥ `-£-Ww I-gn-°m≥ A-Sp-°f-bn-te-°v t]m-b-t∏mƒ a-cw hoWv C-bmƒ In-S-∂ I-´n-epw ]q¿W-am-bn X-I¿-∂p. ho-Sn-s‚ lm-fn¬ \n-∂n-cp-∂ am-Xm-]n-Xm-° ƒ X-e-\m-cn-g-bv°m-Wv c-£-s∏-´-Xv. ]-≈n-hmk¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U≥v Pn

Pn-√m ss{Iw sd-t°m¿-Uv-kv _yq-tdm \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn-em-Wv tam-„m-hn-s\ Xn-cn-®dn-™-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn¬ C-bmƒ P-bn-en¬ \n∂v C-d-ßn-b-Xm-bn A-dn-™p. C-Xn-\n-sS tÃ-j-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dm-b kn.]n {]-tam-Zv h-gn-b-cp-In¬ I-≠ {]Xn-sb Xn-cn-®-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. tXm-Wn-∏m-d t£-{X-Øn-se tam-j-W-Øn-\p ti-jw H-gp-IØ-S-sØ Bƒ-∏m¿-∏n-√m-Ø ho-Sn-s‚ hm-Xn¬ Ip-Øn Xp-d-∂v A-I-Øp I-b-dn Xm-a-kn-®p h-cnI-bm-bn-cp-∂p. a-‰p tam-j-W߃-°m-bn ]-≤-Xn cq-]o-I-cn®p h-c-th-bm-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bnem-b-Xv. tam-„m-hn¬ \n-∂p em-]v-tSm]v hm-ßn-b tI-kn¬ tIm-X-awK-ew kz-tZ-in cm-Pp-hn-s\ t]m-

Ip-a-fn: \n-d-bm≥-sh-ºp-∂ ap-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´n-se Pe-\n-c-∏v 131.5 A-Sn-bm-bn. C-∂-se cm-hn-e-sØ I-W-°-\p-kcn-®v ap-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´n-se P-e-\n-c-∏v 131.30 A-Sn-bmWv. a-g-bp-sS i-‡n-Ip-d-s™-¶n-epw \o-scm-gp-°v i-‡-am-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv. sk-°‚n¬ 3219 L-\-A-Sn- sh-≈-am-Wv AW-s°-´n-te-°v H-gp-In-sb-Øp-∂-Xv. 1621 L-\-b-Sn sh-≈w Xan-gv-\m-´n-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-∂p-ap-≠v. A-Sp-Ø Zn-h-k-ßfn¬ a-g i-‡n-{]m-]n-®m¬ A-W-s°-´n-se P-e-\n-c-∏v {]-Jym]n-X kw-`-c-W ti-jn-bm-b 136 A-Sn-bn-te-°p- -b-cp-I-bpw CSp-°n-bn-te-°v \o-scm-gp-°p-≠m-hp-I-bpw sN-øpw.

sh-Åm-¸-Ån-bp-sS tamÀ-^n-Mv Nn{Xw; t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-§n

sN-ß-∂q¿: F-kv.F≥.Un.]n P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏≈n \-tS-i\ - pw tkm-fm¿ X-´n-∏v {]-Xn k-cn-X F-kv \m-bc - pw H∂n-®p \n¬-°p-∂-Xm-bn hym-P-Nn{Xw X-øm-dm°n t^-kv-_p°n¬ {]-N-cn-∏n-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. ¢m-∏-\-bn¬ H-cp bp-h-P-\-kw-L-S-\-bp-sS t]-cnepw ]-®-am-ß, a-e-bm-fn-bpw Nm-b-°-S-bn-se k-Zm-Nm-c-hpw F∂ t]-cn-ep-ap-≈ aq-∂v A-°u-≠v h-gn-bm-Wv Nn-{Xw ]p-d-Øphn´-Xv. A-™q-tdm-fw t]¿ C-Xp sj-b¿ sN-bv-Xn-´p-≠v. tI-kp-ambn _-‘-s∏-´ Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ-°m-bn F-kv.-F≥.-Un.-]n. -bq\n-b≥ sN-ß-∂q¿ `m-c-hm-ln-bm-b c-Xo-jv I-Æw-]-d-ºn-en-s\ sh-≈m-∏-≈n Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. C-bm-fn¬ \n-∂p hnh-c-߃ tNm-Zn-®-dn-bp-∂-Xn-\v am-cm-cn-°p-fw kn.sF sI kp`m-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ssk-_¿ sk¬ hn-Z-Kv-[¿ A-S-ßp∂ {]-tXy-I kw-Lw sN-ß-∂q-cn-se-Øn-bncp∂p.

en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øn-´p≠v. F-∂m¬ {]-Xn-bn¬ \n-∂p hn-f-°p-Iƒ hm-ßn-b A-Sn-am-enbn-se hym-]m-cn-sb I-Ã-Un-bnse-Sp-Øn-√. ]-Ømw-ssa¬ kv-Iqƒ, tXmWn-∏m-d t£-{Xw, H-gp-I-Ø-Sw, I-√m¿-Ip-´n tdm-Un-se sa-do-\ tIm-π-Iv-kv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. {]-Xn-sb A-Sn-am-en tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n. aq-∂m¿ Unssh.F-kv.]n hn F≥ k-Pn-bp-sS \n¿-tZ-im-\pk-c-Ww A-Sn-am-en kn sF F. C Ip-cy≥, F-kv.sF ¢o-‰-kv tPm-k-^v, F-kv.sF cm-Pp, F. F-kv.sF sF c-ta-iv, kn. ]n.-Ham-cm-b {]-tam-Zv kn ]n, k-Pn F≥ t]mƒ, kn hn D-e-l-∂m ≥, kn B¿ k-t¥m-jv, kp-tcjv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-L-am-Wv C-bm-sf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

tIm-´-bw: tI-c-f-Øn-s‚ t\-´ß-fpw- tIm-´-ß-fpw- hn-e-bn-cpØn- ]p-Xn-b tI-c-f-Øn-\m-bnbp-hm-°ƒ cw-K-Øn-d-ß-W-sa∂v- tUm.- _n- C-Iv-_m¬-.- tI-cfm- im-kv-{X- km-ln-Xy- ]-cn-jØv- kw-ÿm-\- bp-h-k-an-XnIym-w-]n-s‚ hn-hn-[ ]-cn-]m-SnIƒ- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-I-bm-bncp-∂p- A-t±-lw.tI-c-f-Øn-s‚ F-√m- km-[yX-I-fpw- hn-\n-tbm-Kn-°-Ww.- Kth-j-W ÿm-]-\-߃- {]-tbmP-\-s∏-Sp-Ø-Ww-.- {]-iv-\-ß-sf A-`o-ap-Jo-I-cn-°m-\p-≈ am-\-kn-I-\n-e Ip-´n-Iƒ-°v- D-≠m-h-Ww.]p-Xp-X-e-ap-d-bp-sS hn-c¬-Xp-ºn-ep-≈ hn-Rv-Pm-\w- D-]-tbm-K-{]-Zam-°m≥- I-gn-b-Ww.- hn-h-c km-t¶-Xn-I-hn-Zy-sb k-∂n-th-in-∏n®m¬- am-{X-sa `m-j-bv-°v- \n-e-\n¬-∏q-≈p-sh-∂pw- A-t±-lw- ]-d™p.- ]-cn-j-Øv- Pn-√m- {]-kn-U‚ v- B¿- k-\¬-Ip-am¿- A-[y-£-X h-ln-®p.- kw-ÿm-\ P-\-d¬-sk-{I-´-dn- hn- hn- {io-\n-hm-k≥ Iym-w]v- am¿-K-tc-J A-h-X-cn-∏n-®p.- kw-ÿm-\ bp-h-k-an-Xn- I¨-ho-\¿sI A-Pn-e Iym-w-]v- hn-i-Zo-I-c-Ww- \-S-Øn.kw-ÿm-\ ssh-kv-{]-kn-U‚ v- Sn- ]n- {io-i-¶¿,- tPm-Pn- Iq-´ptΩ¬,- tUm.- ]n- hn- i-in, kzm-K-X-kw-Lw- P-\-d¬- I¨-ho-\¿- hn]n- i-in-, Pn-√m- sk-{I-´-dn- Sn- bp- kp-tc-{μ≥- kw-km-cn-®p.- {]-^.- sI ]m-∏q-´n,- sI a-t\m-l-c≥ ¢m-sk-Sp-Øp.{]-kn-≤ I-Y-I-fn -\-S≥- Ip-S-am-fq¿- ap-c-fo-Ir-jv-W≥- I-Y-I-fn-bpsS hn-hn-[-h-i-߃- Iym-w-]w-K-߃-°v- ]-I¿-∂p \¬-In-. C-∂p cmhn-se B-dn-\v- Ip-S-am-fq¿- Im-gv-N-Iƒ,- 11.-30\v- `m-hn- A-h-X-c-Ww,- {Kq∏v- N¿-®,- t{Im-Uo-I-c-Ww- F-∂o- ]-cn-]m-Sn-Iƒ- \-S-°pw.-

h-≠n-s∏-cn-bm¿ {Km-a-∏© -- m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-Pn-hbv°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v X-an-gv-\m-´n-se I-º-Øv X-an-gv-kw-L-S-\-Iƒ \-S-Øn-b kq-N-\m D-]-hm-k k-a-cw h¬-°-c-W- ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn t[-b-cm-hp-∂p-sh-∂pw tXm-´w_-‘-s∏-´v \-S-Øn-b k¿-th- {]-Xn-k-‘n-bp-sS Im-e-Øv ]-´nbn¬ 41 F-bv-Uv-kv tcm-Kn-Iƒ ]- Wn-bpw Zm-cn-{Z-hpw aq-ew C-hn-Sp©m-b-Øv ]-cn-[n-bn-ep-s≠-∂v sØ kv-{Xo-Iƒ i-co-cw hn¬°m≥ Xp-S-ßn-sb-∂p-ap-≈ k¿I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. tXm-´w-ta-J-e-bn-se Zm-cn- th dn-t]m¿-´p-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn {Zyw ap-X-se-Sp-Øv s]¨-Ip-´n-I- ^-b¿ hm-cn-I-bn¬ h-∂ ]-csf am-Xm-]n-Xm-°ƒ tPm-en-°m- am¿-i-Øn-s\-Xn-sc X-an-gv-kwbn X-an-gv-\m-´n-te-°v ]-d-™-b- L-S-Iƒ cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂p. °p-∂-Xm-bpw C-hn-sS- h-®n-h¿ tXm-´w-sXm-gn-em-fn-I-sf Bssew-Kn-I Nq-j-W-Øn-\p hn- t£-]n-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ Im-

bph-Xn a-cn-¨ kw-`-h-¯n `À-¯r-ho-«p-ImÀ A-dÌn Ip-a-fn: bp-h-Xn-hn-jw D-≈n¬sN-∂v a-cn-® kw-`-h-Øn¬ `-¿Ør-ho-´p-Im-sc t]m-enkv A-d Ãp-sN-bv-Xp. kv-{Xo-[-\-Øn-s‚ t]-cn¬ `¿-Øm-hn-s‚ ho-´p-Imcn¬ \n-∂p bphXn \n-c-¥-cw ]o-U-\w t\-cn-´p-sh-∂v I-s≠Øn-b-Xn-s\ Xp-¿-∂v B-fl-lXym t{]-c-W-°p-‰-Øn-\m-bn-cp∂p A-d-Ãv. N-°p-]-≈w am-S-∏-≈n¬ ap-cfn F-∂p hn-fn-°p-∂ k-t¥m-jns‚ `m-cy \n-j(32)sb B-Wv Ign-™ 17\v hn-jw D-≈n¬ sN∂p a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. Cu kw-`-h-hp-am-bn _-‘s∏-´v `¿-Øm-hv k-t¥m-jv Ipam¿(40), C-bm-fp-sS ]n-Xm-hv sN√-∏≥ sN-´n-bm¿(63), `m-cy im¥-Ω(60) F-∂n-h-sc-bm-Wv Ip-afn F-kv.sF ]-b-kv sI tXm-akv A-dÃp sN-bv-X-Xv. C-Xn-\n-S-bn¬ bphXn G-Xm-

]p-Xn-b tI-c-f-¯n-\m-bnbp-hm-¡Ä cw-K-¯n-d-§-Ww: -tUm.- _n- C-Iv-_mÂ-

X-an-gv-kw-L-S-\-IÄ I¼-¯v D-]hm-k ka-cw \S¯n

Ip-a-fn: h-≠n-s∏-cn-bm¿ ]-©mb-Øp {]-kn-U‚n-s\ ]p-d-Øm°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v X-an-gvkw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ I-º-Øv kq-N-\m -D-]-hm-k k-a-cw \-S-Øn. h-≠n-s∏-cn-bm¿ ]-©m-b-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ km-aq-lnI Xn-∑-Iƒ-s°-Xn-tcbp-≈ t_m-[-h¬-°-cW- ]-cn]m-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ^-b¿hm-cn-I-bn¬ h-∂ te-J-\-Øns\-Xn-tc-bm-Wv 14 X-an-gv-kw-L-S\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tX-\n Pn-√-bn-se I-º-Øv kq-N-\m D]-hm-k k-a-cw \-S-Øn-b-Xv. tI-c-fm X-an-g¿ kw-L-Øns‚ t\-Xm-hv A≥-h¿ _m-e-kn ¶-Øns‚ A-[y-£-X-bn¬ tN ¿-∂ D-]-hm-k k-a-cw A-Jn-te¥ym t^m¿-th-Uv tªm-°v X-ana-cw I-S-]p-g-In ho-Wv ]q¿-W-am-bn X-I¿-∂ A-º-g-®m¬ gv-\m-Sv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F]p-fn-°-am-en¬ sk-_m-Ãy-s‚ ho-Sv kv B¿ X-an-g≥ D-Zv-Lm-S-\w sNh-c-Z-cm-P≥, tZ-hn-Ip-fw X-l- Øn¬ ho-Sn-s‚ lm-fpw In-S-∏p- bv-Xp. km-aq-lnIXn-∑-Iƒ-s°kn¬-Zm¿, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ ap-dn-I-fpw \n-ti-jw X-I¿-∂n-´p- Xn-tc- h-≠n-s∏-cn-bm¿ {Km-a-∏©m-b-Øv kw-L-Sn-∏n-® t_m-[F-∂n-h¿ ho-´n-se-Øn. kw-`-h- ≠v.

\o-scm-gp-¡v iàw; apÃ-s¸-cn-bmÀ P-e\nc¸v 131.5 A-Sn Bbn

a-e-¡pIÄ

-an-°p sh-fn-bn¬ Po-hn-I-fp-t≠m F-∂ A-h B-Z-c-Wo-b kr-„n-I-fm-Wv. A-Xn-\m¬, A-t\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂ C-°m-e- {]-hm-N-I-∑m-cp-sS t]-cp tIƒ-°p-tºmƒ ]-dØv C-tX-°p-dn-®v kw-i-b-an-√m-Ø-h¿ ap-kv- bp-∂-Xp-t]m-se ap-kvenw-Iƒ a-e-°p-I-fp-sS enw-Iƒ am-{X-am-Wv. B-Im-i-tØm `q-an-bn- t]-cp tIƒ-°p-tºmƒ A-sse-ln- -emw Ftem A-h-bv-°n-S-bn-tem Po-hn-I-fn∂p-cp-hn-Sp-∂p. a-e-°p-Iƒ kp-μ-c√m-Ø H-cn-S-hp-an-s√-∂p {]-h-mNcq-]n-I-fm-sW-∂p Jp¿-B≥ ]-d-bpI≥ ]Tn-∏n-®n-´p-≠v. F-∂m¬, \-ap∂p-≠v. A-h-bv-°p Nn-d-Ip-I-fp-s≠°-h A-Zr-iy-am-sW-∂p am-{Xw. \∂pw Jp¿-B≥ ]-d-bp-∂p-≠v. Nn-dΩp-sS C-tX kv-t]-kn¬ X-s∂ AIp-Iƒ A-h-bp-sS th-K-sØ-tbm at\-Iw {]-]-©-߃ ÿn-Xn sN-øpl-Øz-sØ-tbm kq-Nn-∏n-°p-∂-Xm∂p-sh-∂p a-s‰m-c¿Y-Øn¬ C-Xnhmw. A-h-bn¬ Nn-e-Xv `o-am-Im-c cqs\ hym-Jym-\n-°mw. A-Xn-sem-∂v, ]n-I-fp-am-Wv. A-h¿-°v hn-hn-[ \n-dPn-∂p-I-fp-sS tem-I-am-Wv. a-s‰mhpw cq-]-hpw kzo-I-cn-°m≥ I-gn∂v, a-e-°p-I-fp-sS tem-I-hpw. C-Xbpw. F-∂m¬, a-\p-jy¿-°n-S-bn¬ t{X C-Xn-te-‰-hpw _rl-Øm-b-Xv. {]-Xy-£-s∏-Sp-tºm-ƒ A-h¿ a-\pa-e-°p-I-sf kr-„n-®-Xv sh-fn-®jy-cq-]-Øn-em-Wp {]-Xy-£-s∏-SpØn¬ \n-∂m-Wv. Jp¿-B-\n¬ FsI Sn l-\o^v I. a-e-°pIƒ B-l-cn-°p-I-tbm ¨-]-Xn-te-sd C-S-ß-fn¬ a-e-°p-I]m-\w sN-øp-I-tbm C-√. X-kv-_osf-°p-dn-®p ]-d-bp-∂p-≠v. C-cp-\q-tdm-fw h-N- lpw X-lvao-Zp-am-Wv A-h-cp-sS B-lm-cw \-ß-fn¬ {]-hm-N-I-\pw C-h-sb-°p-dn-®p ]-cm- (Du¿-Pt{km-X- v). a-e-°p-Iƒ F-√m-bn-Sa¿-in-®n-´p-≠v. a-\p-jy-cp-sS kv-t]-kv-˛-ssSw ]- Øp-ap-s≠-∂p t\-ctØ ]-d-™p. F-∂m¬, cn-an-Xn-Iƒ-°-Xo-X-am-b H-cp kr-„n-bm-Wv a-e- Nn-e a-e-°p-Iƒ Nn-{X-߃, {]-Xn-a-Iƒ, \m-b s°-∂p ]-d-bmw. a-e-°p-Iƒ-°v ]-e Zu-Xy-ß- Xp-S-ßn-b-h-bp-≈ ho-Sp-I-fn-epw iu-Ny-ÿ-efm-Wp \n¿-h-ln-°m-\p-≈-Xv. A-h-cn¬ F-√m- ß-fn-epw {]-th-in-°p-I-bn-√. h-cpw Pn-_v-co-en-s\-t∏m-se-bp-≈ k-tμ-i-hmA-h-sc £o-W-tam a-b-°-tam ]n-Sn-Iq-Sp-Il-I-c-√, A-h-cn¬Ø-s∂ ]-Z-hn Ip-d-™-h- bn-√. A-h¿ hn-{i-an-°p-∂p-an-√. Pn-_v-co¬, ancpw Iq-Sn-b-h-cp-ap-≠v. F-∂m¬, ae-°v F--∂ Im-Cu¬, C-kv-dm-^o¬, ap≥-I¿-˛-\-Io¿, lmA-d-_n hm-°n-s‚ A¿Yw -k-tμ-i-hm-l-I≥- dq-Xv-˛-am-dq-Xv- F-∂n-h-bm-Wv Jp¿-B-\n¬ t]F-∂m-Wv. -Zu-Xy-hm-l-I¿- F-∂p ]-cn-`m-j- sc-Sp-Øp ]-d-™ a-e-°p-Iƒ. a-\p-jy-sc kws∏-Sp-Øp-∂-Xm-hpw Iq-Sp-X¬ i-cn. c-£n-°p-I, A-h-cp-sS I¿-a-߃ tc-J-s∏-SpF-∂m¬, a-e-°p-Iƒ-°p \mw bq-tdm-]y- Øp-I, kz¿-K-hpw \-c-I-hpw Im-Øp-kq-£n∑m-cp-sS Nn-{X-Øn¬ Im-Wp-∂-Xp-t]m-se-bp- °p-I, Zn-hy-knw-lm-k-\w h-ln-°p-I, {]m¿≈ Nn-d-Ip-t≠m A-h-bp-sS \n-dw Xq-sh-≈-bm- Yn-°p-∂ a-\p-jy-°q-´-ß-sf tX-Sn-∏p-d-s∏-SptWm Xp-S-ßn-b N¿-®-Iƒ {]m-am-Wn-I-_-≤-a- I-bpw A-h-sc-°p-dn-®v A-√m-lp-hn-\p hn-h-cw √. A-h-cp-sS {]-Ir-Xn-sb kw-_-‘n-®p \-ap- \¬-Ip-I-bpw sN-øp-I, ]¿-h-X-߃ Im-Øp°v sh-fn-hm-°n-Ø-∂n-´n-√. F-¶n-epw sam-Ø- kq-£n-°p-I, Im-‰pw a-g-bpw \n-b-{¥n-°p-I Øn¬ A-h-cp-sS A-kv-Xn-Xz-sØ-°p-dn-®pw Xp-S-ßn-b A-t\-Iw Zu-Xy-߃ A-h-bv-°p A-dn-b-s∏-´n-S-tØm-fw Zu-Xy-sØ-°p-dn-®pw \n¿-h-ln-°m-\p-s≠-∂pw Jp¿-B-\pw l-Zohn-iz-kn-°p-I I-S-a-bm-Wv (Jp¿-B≥ 4: 134). kpw \-sΩ t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v.

\pw h¿-jw kz-¥w ho-´n¬ sN∂p \n¬-°p-I-bpw _-‘p-°-fpam-bn \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ Ch¿ N-°p-]-≈w am-¶-h-e-bn-ep≈ k-t¥m-jn-s‚ ho-´n¬ Xn-cns®-Øp-I-bpambn-cp-∂p. I-gn-™ B-gv-N C-hsc ho-´n\p-≈n¬ hn-jw I-gn-® \n-e-bn ¬ I-s≠-Øn-b-Xv. C-Xn-s\ XpS¿-∂v k-t¥m-jpw ho-´p-Im-cpw tN¿-∂v \n-j-sb Ip-a-fn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw a-cn-®n-cp-∂p. _-‘p°-fp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ t]mÃp-tam¿´w \-S-Øn-b ti-jw 18\v sshIo-´v \m-tem-sS- k-t¥m-jn-s‚ ho-´n¬ kw-kv-Im-c-Øn-\m-bn \nj-bp-sS ar-X-tZ-lw F-Øn-®-p. k-t¥m-jpw ho-´p-Im-cpw tN¿∂v C-h-cp-sS Ir-jn-bn-S-Øn¬ kw-kv-Im-c-Øn-\m-bn Ip-gn-sb-

Sp-Øn-cp-∂p. \n-j-bp-sS _-‘p-°ƒ C Xp tNm-Zyw sN-øp-I-bpw \m-´pIm-tcm-sSm-∏w tN¿-∂v ho-Sn\p ap≥-h-i-Øm-bn Ip-gn-sb-Sp-Øv kw-kv-I-cn-°p-I-bpam-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS \n-j-sb sIm-e-s∏Sp-Øn-b-Xm-sW-∂pw C-Xn-s‚ t]-cn¬ k-t¥m-jn-s\-bpw Cbm-fp-sS _-‘p-°-sf-bpw AdÃp sN-ø-W-sa-∂pamh-iy-s∏´v C-h¿ _-l-fw h-bv°p-I-bpw ho-Sv X-√n-Ø-I¿-°p-I-bpw sNbv-X-tXm-sS t]m-en-kv em-Ønho-in. I-t√-dn¬ Ip-a-fn F-kv. sF ]-b-kv sI tXm-a-kn-\v]-cnt°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. k-t¥m-jn-s‚-bpw \n-j-bpsS-bpw 11Dw 10Dw aq-∂-c-bpw h-b p-≈ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS kw-c£-W Np-a-X-e Ip-a-fn-bn-se ssN¬-Uv-sse≥ {]-h¿-Ø-Isc t]m-enkv G¬-∏n-®p.

cy-߃ hm-cn-I-bv-°p \¬-In-b ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-sW∂m-tcm-]n-®pw C-Xn-\m¬ {]-knU-‚ v cm-Pn-h-bv°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´p-am-Wv {]-Xn-tj-[w \-SØn-b-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ {]-h¿-Øn-°p∂ Xo-{h-kz-`m-h-ap-≈ hn-Sp-Xsse-Nn-dp-ssX, X-an-gv-]p-en-Iƒ, \mw-X-an-g¿ I-£n, t^m¿-th-Uv tªm-°v, ssh-ssK- X-an-g¿ kwLw, ]p-c-Sv-Nn `m-c-Xw, X-an-g¿ hm-gv-hp-`q-an I-£n, a-°ƒ t]-cssh, B-Zn-Ø-an-g¿ t]-c-ssh, ap-√-s∏-cn-bm¿ kw-c-£-W k-anXn Xp-S-ßn-b kw-L-S-\-I-ƒ Dƒ-s∏-Sp-∂ X-an-g¿ A-h-Im-i kw-L-S-\-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv {]-Xn-tj-[w kw-L-Sn-∏n®-Xv. I-º-Øv {]-Xn-tj-[w \-SØp-∂-Xn-\m¬ tI-c-fm-˛-X-an-gv\m-Sv A-Xn¿-Øn-bn¬ ap≥-I-cpX-se-∂ \n-e-bn¬ C-cp kwÿm-\-sØ-bpw t]m-eo-kp-Imsc hn-\y-kn-®n-cp-∂p.

Ime-hÀ-j-s¡-Sp-Xn-bn c-−p-ho-Sp-IÄ X-IÀ¶p sXm-Sp-]p-g: Im-eh¿-js°Sp-Xn-bn¬- sXm-Sp-]p-g taJebn-se c≠p ho-Sp-Iƒ- \n-tijw- XI¿-∂p.- ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂h¿- AZv`pXIcam-bn- c£s∏´p.- ap-´Øv- ]m-d ho-Wp-w- aW°m-Sv- I\Ø agbn-ep-am-Wv- ho-Sp-Iƒ- XI¿-∂Xv.- aW°m-Sv- Ip-∂Øp-]m-d sNmdn-IÆw-]m-dbn-¬- kn- sI cm-Po-hn-s‚ ho-Sm-Wv- C∂se ]pe¿s® \m-tem-sS \n-ew-s]m-Øn-bXv.- cm-Po-hpw- `m-cy-bpw- c≠v- Ip-´n-Ifpwktlm-Zc\pw- ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂p.- i_v-Zw- tI´v- DW¿-∂ Ch¿Ip-´n-Ifp-am-bn- ap‰Øn-dßn-bXp-sIm≠v- Zp-c ¥w- Hgn-hmbn.- Hm-Sn-´ ho-Sv- \ntijw- XI¿-∂p hogp-Ibm-bn-cp-∂p-.ap-´ØvPn-√mtIm-S Xn-°v- kao-]whSt° Iq-h≈q¿sI Fw- tPm-bn-bp-sS ho-Sm-Wv- ]m-d ho-Wp XI¿-∂Xv.- C ∂ se cm-hn-se Gtgm-sS ]m-d ho-Wv- XI¿-∂ ap-´w- hSt°Iqbm-bn-cp-∂p- kw-`hw.- h≈q¿- sI Fw- tPm-bn-bp-sS ho-SvtPm-bn-bpw- `m-cy-bpwaI ≥- F_n-\pw- ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂p.- 200 ao-‰¿- DbcØn¬-\n-∂vDcp-≠p-h∂ ]m-dbm-Wv- ho-Sn-\p-ap-Ifn¬- ]Xn-®Xv.- tPm-bn-bpw- `mcy-bpw- ho-Sn-s‚ ASp-°f`m-KØm-bn-cp-∂Xn-\m¬- ]cn-t°¬-°msX c£s∏´p.- ]m-d Dcp-≠v- hcp-∂Xp-I≠v- c£s∏t´m-Sn-b F_n\v- ho-gv-Nbn¬- \n-km-c ]cn-t°‰p-.- dh\yp hIp∏v A[n-Ir-X¿ ÿesØØn- \jv-Sw- hn-ebn-cp-Øn.-


{]mtZ-inIw

28 Pqsse 2013 Rmb¿

]cn-]mSn  h-Æ-∏p-dw Su¨ I-t∏-f: hn-ip-≤ A¬-t^m≥-km-Ω-bpsS Xn-cp-\mƒ, s\m-th-\, e-Zo™v, a-[y-ÿ {]m¿-Y-\-˛ 5.00  ]-g-b-a-‰w- sk‚ v- Pq-Uv- It∏-f:-- A¬-t^m≥-km-Ω-bp-sS s\m-th-\-Xn-cp-\mƒ-˛ 5.00  \m-I-∏p-g ]-≈n: -A¬t^m≥-km-Ω-bp-sS Xn-cp-\mƒ, hn-ip-≤ Ip¿-_m-\-˛ 7.15  ap-´w kn-_n-Kn-cn sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n-: hn-ip≤ A¬-t^m≥-km-Ω-bp-sS Xncp-\mƒ, ]m-´p-Ip¿-_m-\-˛ 7.30  ]-∂n-bm¿-Ip-´n sk‚ v taco-kv tZ-hm-e-bw: -A¬-t^m≥km-Ω-bp-sS Xn-cp-\m-ƒ, ]m-´pIp¿-_m-\-˛ 7.00  sXm-Sp-]p-g A¬-t^m≥-km I-Æm-ip-]-{Xn-: ku-P-\y t\{X-]-cn-tim-[-˛ 9.00 X-I¿-∂p-In-S-°p-∂ aq-∂m¿ tdm-Uv

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw ]o-cp-ta-Sv: ]o-cp-ta-Sv 66 sI.-hn. k-_v tÃ-j≥ 110 sI-.hn-.bm°n D-b¿-Øp-∂-Xn-\p-≈ tPmen-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C∂v ]o-cp-ta-Sv, D-∏p-X-d, hm-K-a¨, h-≠n-s∏-cn-bm¿, ap-≠-°-bw, Im-™n-c-∏-≈n k-_v tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-ep-≈ ÿ-e-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww `m-KnIam-bn XS -s∏-Spw.--

Adnbn-¸pIÄ

]-¯mw-X-cw Xp-ey-Xm tIm-g-vkv s\-Sp-¶-≠w: s]m-Xp-hn-Zym-`ymk h-Ip-∏pw km-£-c-Xm an-j\pw tN¿-∂v \-S-Øp-∂ ]-ØmwX-cw Xp-ey-Xm tIm-gv-kn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£I¿ G-gmw ¢m-kv ]m-km-b-hcpw 17 h-b- v ]q¿-Øn-bm-b-hcpw B-bn-cn-°-Ww. A-t]-£m t^m-dw _m-e-{Kmw hn-I-k-\ hn-Zym-tI-{μ-Øn¬ \n-∂pw s\Sp-¶≠w km-£-c-Xm `-h-\n¬ \n-∂pw e-`n-°pw.

kv-t]m-«v c-Pn-kv-t{S-j³ sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g t_m-bvkv ssl-kv-Iq-fn¬ ]-Ømw-¢mkv Xp-ey-Xm kv-t]m¿-´v c-Pn-kvt{S-j≥ C-∂v cm-hn-se 10.30 apX¬ ssh-Io-´v \m-ep-h-sc \-S°pw. t^m¨: 9447237271

A-[ym-]-I \n-b-a-\w C-Sp-°n: ]o-cp-ta-Sv tam-U¬ dkn-U≥-jy¬ kv-Iqƒ (X-an-gv ao-Un-bw) 2013˛14 A-[y-b-\ h¿-jw I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn ¬ A-[ym-]-I-sc \n-b-an-°p∂p. C‚¿-hyq B-K-kv-Xv aq-∂n\v cm-hn-se 11\v Pn-√m I-e-Iv-Std-‰n¬ \-S-Øpw. cm-hn-se 10\v h-b- v, Pm-Xn, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, ]-cn-N-bw sX-fn-bn°p-∂ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰pI-fpw A-h-bp-sS K-k-‰-Uv Hm^n-k¿ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]I¿-∏p-I-fp-am-bn I-e-Iv-S-td-‰n¬ lm-P-cm-h-Ww.

N-°p-]-≈w: {Km-a-∏-©m-b-Øn ¬ Ip-Spw-_-{io-bp-sS 2013˛14 h¿-j-tØ-°p-≈ B-£≥ πm≥ X-øm-dm-°m≥ c-≠p Zn-hk-am-bn \-S-∂ hn-I-k-\ Imw-]bn≥ k-am-]n-®p. Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿, kw-cw-`-I¿ ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-X Aw-K-߃ Xp-S-ßn-b-hcm-Wp ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. Ip-Spw-_{io-bp-sS ]-cn-io-e-\ hn-`m-K-amb {Uow-kv B-Wv ]-cn-io-e-\Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xv. kz-bw sXm-gn¬ ]-≤-Xn, kw-LIr-jn, kv-In¬ s{S-bv-\n-Mv, B{i-b-]-≤-Xn-Iƒ, kv-{Xo ]-Z-hn, Ip-´n-Iƒ-°p th-≠n-bp-≈ _me-k-` Xp-S-ßn-b hn-hn-[ hn-jb-ß-sf A-[n-I-cn-®p-≈ ¢m- pIƒ \-S-∂p. hcpw-\m-fp-I-fn¬ hnhn-[ ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°pw.

j-\n-se C-cp-∂q-tdm-fw sXm-gnem-fn-Ip-Spw-_-߃ H-‰-s∏-´p. C-h¿ t]m-Ip-∂ h-gn-bn¬ \m-e-Sn s]m-°-Øn-em-Wv sh≈w I-b-dn-b-Xv. tZ-io-b-]m-Xbn¬ sh-≈-s°-´v Xn-cn-®p-hn-SmØ-Xn-epw tdm-Up-Iƒ \-∂m°m-Ø-Xn-epw {]-Xn-tj-[n-®v sk-h≥-a-e \yq aq-∂m¿ Un-hnj-\n-se sXm-gn-em-fn-Iƒ I-gn™-Zn-h-kw tZ-io-b-]m-X D-]tcm-[n-®p. I-√m¿ ap-X¬ ]q-∏m-d h-sc-bp-≈ 44 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw Sm¿- sN-øm≥ I-gn-™ am¿-®n¬Ø-s∂ Xp-S-ßn-bn-cp-∂p. F∂m¬, k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°m-Ø-Xpaq-ew ]q-∏m-d ap-X¬ tZ-hn-Ip-fw kn-Kv-\¬-t]m-bn‚ v h-sc-bm-Wv Sm-dn-Mv \-S-Øn-b-Xv. C-Xn-ep-≈ 18 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw a-g I-gn-™v sN-øp-sa-∂m-Wv tZ-io-b-]m-Xm

°p-I-bm-Wv. 1999¬ \n¿-an-® tdm-Uv 2003em-Wv Sm-dn-Mv \-SØn-b-Xv. 2004¬ sI.-F-kv-.B¿.Sn.-kn. ap-≈-cn-ßm-Sv-˛-]-´-b-°pSn k¿-ho-kv B-cw-`n-®p. a-s‰m-cp k¿-ho-kp-Iq-Sn ]n-∂o-Sv B-cw-`n®n-´n-√. G-Xm-\pw B-gv-N-ap-ºv kn-en≠¿ I-b-‰n-h-∂ tem-dn A-]-I-SØn¬-s∏-´n-cp-∂p. tdm-Un-se A-]-I-S h-f-hp-I-fpw a-‰pw H-gnhm-°n bm-{X kp-c-£n-X-am-°m ≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂mWp \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

Xp-I-bm-sW-¶n-epw A-Xv H-cp B-izm-k-am-Ip-a-t√m F-∂ {]Xo-£-bn¬ A-t]-£-Iƒ \¬In-b-h¿ \n-c-h-[n-bm-Wv. ap-dt]m-se Ir-jn-`-h≥ D-tZym-Kÿ¿ \m-i-\-„-߃ t\-cn-´v hne-bn-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. I-gn™ s^-{_p-h-cn ap-X¬ G{]n¬ h-sc Cu \-S-]-Sn-Iƒ XpS¿-∂p. C-Xn-\n-sS a-g-°m-ew B-cw`n-°p-I-bpw I-\-Ø a-g-bn-epw Im-‰n-epw D-≠m-bn-cp-∂ Ir-jnIƒ Iq-Sn \-in-°p-I-bpw sN-bvX-tXm-sS I¿-j-I-sc k-lm-bn°m≥ ho-≠pw Ir-jn h-Ip-∏v cwK-sØ-Øn. a-g-s°-Sp-Xn-bp-sS

°n-\p Sq-dn-Ãp-I-fm-Wv sXm-Ω≥Ip-Øv Sq-dn-kv-‰v tI-{μ-Øn-te°p t]m-Ip-∂-Xv. I-cn-a-Æq¿, ap-X-e-t°m-Sw, sXm-Sp-]p-g, s]-cn-ßm-ti-cn F∂n-hn-S-ß-fn-se kv-Iq-fp-I-fnte-°p Ip-´n-Iƒ C-Xp-h-gn-bmWv I-S-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. 30 h¿jw ]-g-°-ap-≈ ]m-e-Øn¬ A‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øm-Ø-XmWv Cu Zp-ÿn-Xn-bp-≠m-hm≥ Im-c-Ww. ]m-ew X-I¿-∂m¬ kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ A-S-°-ap-≈ \n-c-h-[n bm-{X-°m-cm-Wv {]-Xn-k-‘n-bnem-hp-∂-Xv. C-Sp-°n-bp-sS Sq-dnÃv am-∏n¬ sXm-Ω≥-Ip-Øn-\p

bm-Wp t\-cn-Sp-∂-Xv. B-bn-c-°W-°n-\v sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv G-ew ta-J-e-bp-am-bn _-‘-s∏´v {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. k¿-°m-cn-\p-X-s∂ tIm-Sn°-W-°n-\p cq-]-bp-sS hn-tZ-i\m-Wyw t\-Sn-Ø-cp-∂ G-ew-Irjn-bp-sS {]-Xn-k-‘n-°v ]-cnlm-cw Im-Wm≥ tI-{μ-˛-kw-kvYm-\ k¿-°m-cp-Iƒ C-S-s]-Sp∂n-s√-∂p I¿-j-I¿ ]-d-bp-∂p. G-e-s®-Sn-bp-sS th-cn¬ A-gpI¬ _m-[n-®v X-´-a-dn-™v sN-Sn

]q¿-W-am-bpw \-in-®p-t]m-Ip-Ibm-Wv. th-cp-No-b-epw X-´- A-gpI-epw ]-I-cp-∂ tcm-K-am-b-Xn\m¬ th-K-Øn-em-Wv tXm-´ßƒ \-in-°p-∂-Xv. G-e-°m-bp-sS hn-e-bn-Sn-hn\p ]p-d-ta tcm-Kw aq-ew G-ew \in-°p-I-bpw C-Xn-\m¬ I¿-jI¿-°v h≥ \-jv-Sw kw-`-hn-°pI-bpw sN-øp-∂p. c-≠m-bn-c-Øn\-Sp-Øv In-tem-bv-°v hn-e-bp≠m-bn-cp-∂ G-e-°m-bp-sS hn-ebm-Wv C-t∏mƒ 500 cq-]-bv-°v Xm-tg-°v C-Sn-™-Xv. C-Xp Iq-SmsX-bm-Wv Im-e-h¿-j-s°-Sp-XnI-fn¬ I¿-j-I¿-°p-≠m-hp-∂ \-„-hpw. tI-{μ ]T-\ kw-Lw G-ew ta-J-e-I-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Ø-W-sa-∂-Xm-Wv I¿-j-Icp-sS B-h-iyw. G-ew ta-J-ebp-sS ]p-\-cp-≤m-c-W-Øn-\v {]tXy-I ]m-t°-Pv \-S-∏m-°-Wsa-∂pw Im¿-jn-I kw-L-S-\Iƒ ]-d-bp-∂p. h≥ hn-tZ-i-\mWyw t\-Sn-Ø-cp-∂ G-ew ta-Je-bv-°m-bn {]-tXy-I km-º-ØnI ]m-t°-Pv D-≠m-°-Ww. Ip-anƒ-tcm-K {]-Xn-tcm-[ IoS-\m-in-\n-Iƒ k-_v-kn-Un \n-c°n¬ hn-X-c-Ww sN-ø-Ww. \in-®p-t]m-b G-e-s®-Sn-Iƒ-°p ]-I-cw Ir-jn \-S-Øm≥ ]-en-i c-ln-X hm-bv-] A-\p-h-Zn-°m≥ _m-¶p-Iƒ-°v \n¿-tZ-iw \¬-IWw. sXm-gn¬ \-jv-S-s∏-´v ]-´nWn-bn-em-b sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v k¿-°m¿ ku-P-\y td-j≥ \¬-I-W-sa-∂pw I¿-j-I kwL-S-\-Iƒ B-h-iy-s∏-Sp-∂p.

A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. aq-∂mdn-te-°p-≈ tZ-io-b-]m-X X-I¿∂p-In-S-∂n-´pw A-[n-Ir-X¿ A-Snb-¥-c-am-bn \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ X-øm-dm-bn-´n-√.

\Kc-k-`m Po-h-\-¡m-cpsS [À-W 30\v sXm-Sp-]p-g: tI-c-f ap-\n-kn-∏¬ B‚ v tIm¿-]-td-j≥ Ãm-^v bq\n-b-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-K-ck-`m Po-h-\-°m¿ 30\p cm-hnse 10.30 ap-X¬ \-K-c-k-`m Hm^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿-W \-SØpw. sXm-Sp-]p-g-bn¬ \-S-°p∂ [¿-W {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv B¿ l-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F F≥ N-{μ-_m-_p, cm-tP-{μ{]-km-Zv, kn _n l-cn-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-°pw.

Npcp¡¯nÂ

t]m-en-kv A-tkm. Xn-c-sª-Sp-¸v-; Hu-tZym-Kn-I-]-£-¯n-\p t\-«w sXm-Sp-]p-g: tI-c-f t]m-en-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn‰n-bn-te-°p \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Hu-tZym-Kn-I-]-£w 62 ko‰n¬ 48Dw t\-Sn hn-P-bn-®p. C-Sp-°n F.B¿. Iym-w-]n-se 20 ko‰n-epw Hu-tZym-Kn-I-]-£w hn-P-bn-®p.

ko-säm-gn-hv aq-e-a-‰w: sk‚ v tPm-k-^v-kv tIm-f-Pn¬ _n-.F., _n-.F-kv.kn., _n-.tImw, _n.-_n-.Fw. tIm-gv-kp-I-fn-te-°v G-Xm-\pw ko-s‰m-gn-hp-≠v. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ \m-sf tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏ep-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

sl-Uv-am-Ì-sd aÀ-±n-¨ tI-kn ITn-\-X-S-hv I-´-∏-\: ap-cn-°m-´p-Ip-Sn K-h¨-sa‚ v ss{S-_¬ F-®v-.F-kv-.Fkv. sl-Uv-am-Ã-dm-bn-cp-∂ Un-Iv-kn {]-km-Zn-s\ B-{I-an-°p-Ibpw kv-Iqƒ tIm-w-]u-≠n¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn Izm¿-t´-gv-kns‚ P-\¬-∏m-fn-I-fpw Nn-√p-I-fpw X-I¿-°p-I-bpw sN-bv-X tIkn¬ {]-Xn ap-cn-°m-´p-Ip-Sn Xp-≠-Øn¬ _n-Pp-hn-s\ B-dp-amkw ITn-\-X-S-hn-\v in-£n-®v I-´-∏-\ Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v ]n hn d-Pp-e D-Ø-c-hm-bn. t{]m-kn-Iyq-j-\p-th≠n A-kn-kv-‰‚ v ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n F hn¬-k¨ ]¥n-cp-th-en¬ lm-P-cm-bn.

hn-Pn-e³-kv I-½n-än cq-]o-I-c-Ww C-Sp-°n: k¿-°m¿-˛-s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-ß-fn-se A-gn-aXn X-S-bm-\p-f-f Pn-√m-X-e hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n-bp-sS cq-]o-I-cW-tbm-Kw B-K-kv-Xv 13\v D-®-bv-°v c-≠n-\v Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN-cpw.

ss{]-h-äv _m-t¦-gv-kv Pn-Ãm k-t½-f-\w C-¶v I-´-∏-\: Hmƒ tI-c-f ss{]-h-‰v _m-t¶-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m-k-tΩ-f-\w C-∂v I-´-∏-\-bn¬ \-S-°pw. D-®-I-gn-™v aq∂n-\v ln¬-k¨ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw. Pn-√m-{]kn-U‚ v sI sP B‚-Wn A-[y-£-X h-ln-°pw. A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v kn sP tPm-k^v, Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Sn tXm-a-kv, kw-ÿm-\ ko-\n-b¿ ssh-kv-{]-kn-U‚ v C Fw t_-_n, P-\-d¬ sk-{I-´dn ]n F tPm-kv kw-km-cn-°pw. A-tkm-kn-tb-j-s‚ hn-Zym-`ym-k k-lm-b ]-≤-Xn-bpw an-I® Xm-eq-°n-\p-≈ A-hm¿-Upw N-S-ßn¬ hn-X-c-Ww -sN-øp-sa∂v kw-Lm-S-I-k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b tPm-bn s]-cp-a-\, tPm¿-Pp-Ip-´n ]u-tem-kv, C Fw t_-_n, tPm-kv Ip-cym-t°mkv, Fw Pn tdm-bn, sI ]n B‚-Wn, A-P-b-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. hnhn-[ ta-J-e-I-fn-¬ \n-∂p-≈-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

sS Po-hn-X-hpw Zp-cn-X-]q¿-W-ambn. A-tX-k-a-bw, I-gn-™ aq∂p h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ G-e°m-bv-°v hn-e-bn¬ D-b¿-® D≠m-bn-´n-√ F-∂-Xv I¿-j-I-sc Iq-Sp-X¬ {]-Xn-k-‘n-bn-em-°p∂p. F-∂m¬, {]-Xn-k-‘n X-cWw sN-øm≥ kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv C-Xp-h-sc C-S-s]-´n-´n√. ta¬-Ø-cw-˛650, i-cm-i-cn˛600, Ip-d-™-bn-\w-˛500 F-∂nß-s\-bm-Wv C-t∏m-g-sØ hn-e \n-e-hm-cw.

]p-Xn-b Im-em-h-ÿ-bn¬ D¬-∏m-Z-\w 50 i-X-am-\w Ip-d-bpsa-∂m-Wp kq-N-\. a-g \o-≠p-\n∂m¬ D¬-∏m-Z-\w ho-≠pw Ip-dbpw. a-g i-Iv-X-am-bn Xp-S-cp-∂ Im-e-h¿-j-Øn¬ G-ew-Ir-jn A-Xo-h Kp-cp-X-c {]-Xn-k-‘nsb-bm-Wv t\-cn-Sp-∂-Xv. tXm-´wta-J-e-I-fn¬ 40 i-X-am-\w sNSn-I-sf-bpw A-gp-I¬ tcm-Kw _m-[n-®p. Pn-√-bn-se km-ºØn-I sXm-gn¬ t{km-X-km-b G-ew hy-h-km-bw h≥ X-I¿-®-

`mc-hm-lnIÄ

Ip-S-b-¯qÀ K-h. l-bÀ sk-¡³-U-dn kv-IqÄ a-µn-c-\nÀ-am-W-¯n-\v H-cp tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p

A-Sn-am-en: Pn-√-bn-se ap-∏-tXmfw kn-._n.-F-kv-.C. kv-Iq-fp-Isf Dƒ-s∏-Sp-Øn C-Sp-°n ktlm-Z-b cq-]o-I-cn-®p. 1997¬ cq]o-I-cn-® sk≥-{S¬ tI-c-f ktlm-Z-b-bp-sS `m-K-am-bm-bn-cp∂p kv-Iq-fp-Iƒ {]-h¿-Øn-®-Xv. C-Sp-°n k-tlm-Z-b {]-kn-U‚mbn A-Sn-am-en hn-iz-Zo-]v-Xn ]-ªnIv kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ ^m. tPm¨ X-e-®n-d, sk-{I-´-dn-bmbn hm-g-tØm-∏v Kn-cn-tPym-Xn ]ªn-Iv kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ ^m. _n-Pp sh-´p-I-t√¬, J-Pm-©nbm-bn ta-cn-Kn-cn a-cn-b≥ kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ kn-ÿ ª-kn F∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

sXm-Sp-]p-g: Ip-S-b-Øq¿ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fns‚ ]p-Xn-b a-μn-c \n¿-am-W-Øn\v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®Xm-bn tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw.F¬.-F. A-dn-bn-®p. sS-≠¿ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-ØoI-cn-®v a-μn-c-\n¿-am-W-Øn-\p \S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ ]n-.U-ªyq. Un. _n¬-Un-Mv hn-`m-Kw F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-. I-gn-™ Zn-hkw sIm-Sp-¶m-‰n¬ a-cw-ho-Wv XI¿-∂ kv-Iqƒ a-μn-cw k-μ¿-in-

Ir-jn-\m-i-Øn-\v I¿-j-I-cn¬ \n-∂v ho-≠pw A-t]-£-Iƒ hmßm-\pw Xp-S-ßn. F-∂m¬ ap-ºv h-cƒ-®m Zp-cn-Xm-izm-k-Øn-\v A-t]-£ k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂h¿-°v C-Xp-h-sc k-lm-bw e-`n®n-´p-an-√. a-g-s°-Sp-Xn-bp-sS At]-£-I-fpw ]-cn-tim-[-\-bpw A-Sp-Ø th-\¬ h-sc Xp-S-cm\m-Wv km-[y-X. Hm-tcm ]-©m-b-Øp-I-fn-sebpw hn-Zq-c ta-J-e-I-fn¬ -\n-∂v Ir-jn-`-h-\n¬ A-t]-£ \¬Im-s\-Øp-∂-h¿-°v `m-cn-® sNe-hm-Wv D-≠m-hp-∂-Xv. A-t]£m t^m-an-s‚ hn-e, F-gp-Øv Iq-en, I-cw A-S-® c-ko-Xv, Xn-cn-

®-dn-b¬ tc-J, td-j≥ Im¿-Uv, _m-¶v ]m-kv _p-°v F-∂n-h-bpsS tIm-∏n F-Sp-°m-\p-≈ sN-ehv, h-≠n-°q-en, `-£-W sN-e-hv Dƒ-s∏-sS \-s√m-cp Xp-I Cu B-h-iy-Øn-\v I¿-j-I≥ am-‰n h-bv-t°-≠n-h-∂p. A-t]-£ \¬-Im≥ sIm-Spw Nq-Sn-epw I-\Ø a-g-bn-epw a-Wn-°q-dp-I-tfmfw Im-Øp-\n¬-t°-≠-Xm-bpw h-cpw. C-Ø-c-Øn-ep-≈ I-„-∏mSp-Iƒ k-ln-®v A-t]-£ \¬Ip-∂ I¿-j-I-\v bm-sXm-cp-hn-[ k-lm-b-hpw \¬-Im-sX A-SpØ A-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂-Xv h-en-b {]-Xn-tj-[-Øn-\p Im-cW-am-bn-´p-≠v.

P-\y- sa-Un-¡Â sXm-½³-Ip-¯v \-S-bv-¡Â ]m-ew A-]-I-Sm-h-Ø-bn kuIym-w-]v C-¶v h-Æ-∏p-dw: sXm-Ω≥-Ip-Øv \-S- Xn sN-øp-∂-Xv. B-bn-c-°-W- \n¿-Wm-b-I-am-b ÿm-\-am-Wpbv-°¬ -]m-ew A-]-I-Sm-h-ÿbn-em-bn. H-∂-c h¿-j-am-bn ]me-Øn-s‚ A-Sn `m-K-Øp-f-f- I-√v C-f-In am-dn-b ÿn-Xn-bn-em-Wv. C-Xp aq-ew ]m-e-Øn-s‚ A-Sn-`mK-Øp h≥ K¿-Øw cq-]-s∏-´n-´p≠v. Zn-h-kw-tXm-dpw sh-f-fw ASn-®p-I-b-dn Cu `m-K-sØ `m-KsØ tIm¨-{Io-‰v C-f-In-am-dp∂p. I-ºn-Iƒ sX-fn-™p ImWmw. I-ºn-Iƒ `q-cn-`m-K-hpw A]-I-S-c-am-b ÿn-Xn-bn¬ Xp-cpsº-Sp-Øv \-in-®p. sXm-Ω≥-Ip-Øv Sq-dn-Ãv tI{μ-Øn-te-°pw sXm-Sp-]p-g-bnte-°pw t]m-Im-\p-≈ {]-[m-\ tdm-Un-em-Wv Cu ]m-ew ÿn-

A-Sn-am-en: ssl-td-©n¬ i-IvX-am-bn Xp-S-cp-∂ Im-e-h¿-jØn¬ tdm-Up-Iƒ Ip-f-am-bn. aq∂m¿ tdm-Un-eq-sS bm-{X sNøm-\m-hm-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. sIm-®n-˛-tSm-≠n tZ-io-b-]m-X I-√m¿ ap-X¬ aq-∂m¿ h-sc-bp≈ 15 In-tem-ao-‰¿ Zq-c-am-Wv Xmdp-am-dm-bn In-S-°p-∂-Xv. aq-∂m¿ sl-Uv-h¿-Iv-kv Umw ap-X¬ Su¨ h-sc-bp-≈ Zq-cw tdmUn¬ h≥ Ip-gn-I-fpw sh-≈s°-´p-am-Wv. K-Xm-K-X-tbm-Ky-a-√m-Ø tZio-b-]m-X-bn-se tdm-Un-eq-sS \n-c-h-[n hm-l-\-ß-fm-Wv Zn-\w{]-Xn I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv. ]-g-b aq-∂m-dn-se X-I¿-∂ ]m-e-Øn\v k-ao-]-ap-≈ h-gn-I-fn-epw tdmUn-epw H-cm-gv-N-bm-bn Xp-S-cp-∂ sh-≈-s°-´v aq-ew sk-h≥-a-e F-kv-t‰-‰v Hmƒ-Uv aq-∂m¿ Un-hn-

I-\-Ø a-g-bn¬ A-gp-In \-in-® G-e-s®-Sn

A-t]-£ kzo-I-cn-¡p-¶-Xn-\p ]-ª-an-Ã; Zp-cn-Xm-izm-kw {]-Xo-£-am-{Xw s\-Sp-¶-≠w: A-t]-£-Iƒ-°v H-cp ]-™-hp-an-√. I¿-j-I-\v Zpcn-Xm-izm-kw {]-Xo-£-am-{Xw. Ir-jn h-Ip-∏v h-cƒ-®-bv-°pw Im-e-h¿-j-sI-Sp-Xn-°pw k-lmbw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv A-t]£-Iƒ ap-d-t]m-se hm-ßn Iq´p-∂p-≠v. F-∂m¬ H-cp cq-]-t]mepw k-lm-b-am-bn I¿-j-I-\p e`n-°p-∂p-an-√. Cu h¿-jw D-≠mb I-Sp-Ø th-\-en¬ ssl-td©n-se H-´p-an-° Ir-jn-I-fpw DW-ßn \-in-®n-cp-∂p. h-cƒ-® cq-£-am-b-tXm-sS I¿-j-I-s\ k-lm-bn-°m-s\-∂ t]-cn¬ Ir-jn `-h-\p-I-fn¬ At]-£-Iƒ kzo-I-cn-®p. sN-dn-b

hn-I-k-\ Imw-]-bn³ k-am-]n-¨p

A-[n-Ir-XÀ C-Ss- ]-Sp-¶n-Ã; sXm-gn-em-fnI-fpsS Po-hn-Xw Zp-cn-X] - qÀ-Ww s\Sp¶≠w: i-Iv -X-am-bn Xp-Scp-∂ a-g-bn¬ G-e-s®-Sn-Iƒ Agp-In \-in-°p-∂-tXm-sSm-∏w Ge-bv-°-bp-sS hn-e-bn-Sn-hpw Gew Im¿-jn-I ta-J-e-sb X-I¿°p-∂p. G-e-°m hn-e-bn¬ h≥ C-Sn-hp-≠m-b-tXm-sS Pn-√-bn-se I¿-j-I¿ I-S-s°-Wn-bn-em-bn. \n-e-hn¬ G-e-°m-bv-°v km-[mc-W I¿-j-I¿-°v e-`n-°p-∂-Xv 500 cq-]-bn¬ Xm-sg am-{X-am-Wv. sIm-∂-Ø-Sn, D-Sp-º≥-tNme ]-©m-b-Øp-I-fp-sS A-Xn¿Øn ta-J-e-bm-b Xn-¶ƒ-°m-Sv, Im-cn-tØm-Sv {]-tZ-i-ß-fn-epw ssl-td-©n-s‚ hn-hn-[ ta-J-eI-fn-epw G-e-s®-Sn-Iƒ-°v A-gpI¬-tcm-Kw hym-]-I-am-hp-I-bmWv. C-Xp-aq-ew e-£-°-W-°n\p cq-]-bp-sS \-„-am-Wp-≠m-hp∂-Xv. I-\-Ø th-\-en¬ h≥-XpI Nn-e-h-gn-®v \-\-®v \n-e-\n¿Øn-t∏m-∂ G-e-s®-Sn-I-fm-Wv \-in-°p-∂-Xn-e-[n-I-hpw. A-gp-I¬ _m-[n-® sN-Sn-Ifp-sS aq-s∏-Øm-Ø Im-bv-Iƒ Hcm-gv-N-°p-≈n¬ sIm-gn-™p-hogpw. aq-Sp-No-b¬, X-´-a-dn-®n¬ F∂o tcm-K-ß-fpw ]-S-cp-I-bm-Wv. a-g Xp-S-cp-∂-Xn-\m¬ Ip-anƒ-tcmK-ß-sf {]-Xn-tcm-[n-°m≥ Bh-iy-am-b a-cp-∂p-{]-tbm-K-hpw I-gn-bp-∂n-√. G-e-°m-bp-sS hne-Ø-I¿-® Xp-S-cp-∂-Xn-\n-sS hnf-\m-iw I¿-j-I¿-°v I-\-Ø Xn-cn-®-Sn-bm-bn. tXm-´-ß-fn¬ sXm-gn-em-fn-I-sf tPm-en-s°Øn-°m-\pw a-g-aq-ew I-gn-bp-∂n√. C-tXm-sS sXm-gn-em-fn-I-fp-

≈-Xv. Cu ]m-ew bm-{Xm-tbm-Kya-√m-Xm-bm¬ sXm-Ω≥-Ip-Øv Sq-dn-kv-‰v tI-{μw H-‰-s∏-Sm≥ km[y-X-bp-≠v. A-Sp-Ø Im-e-ØmWv sXm-Ω≥-Ip-Øn-s\ C-t°m Sq-dn-kw ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°n-b-Xv. sXm-Ω≥-Ip-Øv, \m-cp-¶m\w, sh¨-a-‰w F-∂n-hn-S-ßfn¬ th-\¬-Im-e-Øv cq-£-amb Ip-Sn-sh-≈-£m-aw t\-cn-Sptºmƒ Cu ]m-e-Øn-eq-sS-bmWv sh-≈w sIm-≠p-t]m-Ip-∂Xv. ]m-e-Øn-\p tI-Sp-]m-Sv kw-`hn-®m¬ C-hn-S-Øp-Im-cp-sS IpSn-sh-≈w ap-´pw.

sN-dp-tXm-Wn: tN-e-®p-h-Sv sk‚ v kv-‰o-^≥-kv kn-.F-kv-. sF. k-`-bpw kn-.F-kv-.sF. Bip-]-{Xn-bpw kw-bp-‡-am-bn C∂v cm-hn-se ]-Øp-ap-X¬ aq-∂ph-sc tN-e-®p-h-Sv kn-.F-kv-.sF. sa-Un-°¬ an-j≥ tlm-kv-]n-‰en¬ ku-P-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øpw. sk‚ v Ão-^≥-kv kn-.F-kv.sF. k-`-bpw bq-Øv aq-hpsa‚pw kw-bp-‡-am-bn B-K-kvXv \m-en-\v ku-P-\y t\-{X-NnIn-¬-km Iym-w-]pw \-S-Øpw. Xnan-c i-kv-{X-{In-b B-h-iy-ap-≈h¿-°v i-kv-{X-{In-b \-S-Øpw. t^m:04862237362, 9447917595

3

aq¶m-dn-te-¡pÅ tdmUv Ip-f-am-bn

hn-e-bn-Sn-hpw A-gp-I-epw; G-ew Ir-jn I-\-¯ Xn-cn-¨-Sn t\-cn-Sp-¶p

h-®-¸p-dw-þ-ap-Å-cn-§m-Sv tdm-Uv A-]-I-S-s¡-Wn-bm-bn h-Æ-∏p-dw: h-Æ-∏p-dw-˛-ap-≈-cnßm-Sv tdm-Un¬ kw-c-£-W-`nØn-tbm kn-·¬ t_m¿-Up-Itfm C-√m-Ø-Xn-\m¬ A-]-I-S߃ h¿-[n-°p-∂p. Cu tdm-Un\p ho-Xn Ip-d-hm-Wv. am-{X-a-√, I-b-‰-hpw C-d-°hpw h-f-hp-I-fpw D-≈-Xp-aq-ew F-Xn-tc h-cp-∂ hm-l-\-߃ Im-Wm-\p-am-hp-∂n-√. C-Xp-h-gnbp-≈ cm-{Xn bm-{X G-sd Zp-jvI-c-am-Wv. h-gn-hn-f-°p-I-fpw ÿm-]n-®n-´n-√. tdm-Un-s‚ C-cph-i-ß-fn-¬ Im-Sv h-f¿-∂p-\n¬-

kottayam/IDK

®-ti-jw ]n-.Sn-.F. tbm-K-Ønem-Wv C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. Im-e-h¿-j Zp-cn-Xm-izm-k-Øn ¬-s∏-Sp-Øn ta¬-°q-c X-I¿-∂ kv-Iqƒ sI-´n-Sw A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øn ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°m\pw \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. sI-´n-S-Øn-te-°p Nm-™p\n¬-°p-∂ a-c-®n-√-Iƒ sh-´n\o-°p-w. kv-Iqƒ tIm-w-]u-≠v sXm-gn-ep-d-∏n¬-s∏-Sp-Øn ip-NoI-cn-°p-sa-∂v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI sI ap-c-fo-[-c≥ ]d-™p. B-kv-Xn hn-I-k-\ ^-

≠n¬- \n-∂v H-cp tIm-Sn A-\p-hZn-® tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw.F¬.-F-sb C-fw-tZ-iw tªm°v hn-I-k-\ kv-‰m≥-Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ Fw tam-\n-®≥ A-`n-\-μn-®p. ]n.-Sn-.F. {]-kn-U‚ v bq-k^v I-f-∏p-c A-[y-£-X h-ln-®p. t£-a-Im-cy kv-‰m≥-Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ ]p-jv-] hn-P-b≥, ]-©m-b-Øv ssh-k v-{]-knU‚ v D-j hn-P-b≥, tªm-°v saw-_¿ Pm≥-kn am-Xyp, P-\ssa-{Xn k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ ]n

B¿ cm-P≥, kv-Iqƒ {]n≥-kn∏¬ tdm-bn tXm-a-kv, tPm-bn tPm-kv, an-\n _n-μp, kp-P N-{μti-J-c≥, an-\n B‚-Wn, kn-\n sk-_m-Ãy≥, sI hn _n-Pp, hn sI Ip-cy≥, Nm-≠n B-\n-tØm´w, ssj-Pp sIm-®p-πm-tØm-´w, {^m≥-kn-kv ]-Sn-™m-td-S-Øv, _n-Pp am-t´¬, km-\p ]p-≈n°≥, tPm¨-k¨, F≥ F X¶-®≥, C Fw Ip-cym-t°m-kv, k-Pn C-S-ap-f, D-j _m-_p, KoXm cm-P≥, Fw sI cm-P-∏≥ kw-km-cn-®p.

]p-I-bn-e-hn-cp-² t_m-[-h-Â-¡-c-Ww s\-Sp-¶-≠w: ]-´w-tIm-f-\n {]mY-an-I B-tcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ s\-Sp-¶-≠w shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°‚dn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp hn-Zym¿-YnIƒ-°pw am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°pam-bn ]p-I-bn-e-hn-cp-≤ t_m-[h-¬-°-c-W ¢m-kpw kn.Un. {]Z¿-i-\-hpw \-S-∂p. {]n≥-kn∏¬ en-\n F-Un-k¨ h¿-Ko-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv {]k-∂ Ip-am¿, jm-Pn-tam≥ h¿Ko-kv, sP-bv-k¨ kn tPm¨, Fw sI cm-tP-jv, hn c-Xo-jv, kt\m-Pv Ip-am¿, a-t\m-Pv Ip-am¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Pn-Ã-bn 495.31 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-²-Xn-IÄ-¡v Aw-Ko-Im-cw C-Sp-°n: Pn-√-bn-se 2013˛14 h¿j-sØ ]-≤-Xn-Iƒ-°v A-¥n-acq-]-am-bn. 495.31 tIm-Sn cq-]-bne-[n-Iw ]-≤-Xn-Iƒ-°v Pn-√m B-kq-{X-W k-an-Xn-bn-em-Wv Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv. sXm-Sp-]pg ap-\n-kn-∏m-en-‰n 13.66 tIm-Sn cq]-bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ k-a¿-∏n-®p. Pn-√-bn-se 53 {Km-a-∏-©m-b-ØpIƒ, 8203 ]-≤-Xn tc-J-Iƒ ka¿-∏n-®v 316.43 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw t\Sn. Pn-√m B-kq-{X-W k-an-Xnbm-Wv ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Imcw \¬-Ip-I. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-[y-£-\pw Pn-√m I-e-IvS¿, sa-º¿ sk-{I-´n, Pn-√m πm\n-Mv Hm-^n-k¿ I¨-ho-\¿, Pn√m B-kq-{X-W k-an-Xn Aw-K߃ F-∂n-h¿ A-S-ßp-∂-XmWv k-an-Xn. {Xn-X-e ]-©m-bØp-Iƒ Cu h¿-jw \-S-∏m-

°m≥ D-t±-in-°p-∂ ]-≤-Xn-I-fpsS cq-] tc-J Pn-√m πm-\n-Mv Hm^n-kn¬ k-a¿-∏n-°pw. Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ A-h-sb-°pdn-®v hn-i-Z-am-b ]T-\w \-S-ØpI-bpw A-Xn-\p ti-jw ]-≤-XnIƒ B-kq-{X-W k-an-Xn-°v ka¿-∏n-°p-I-bp-am-Wp sN-øp-∂Xv. Cu h¿-jw {Xn-X-e ]-©m-bØp-I-fpw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bpw \-S-∏m-°m≥ D-t±-in-°p-∂ hn-Ik-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS cq-]tc-J-bm-Wv B-kq-{X-W k-a-Xn°v k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. Pn-√-bn-se F-´v tªm-°v ]©m-b-Øp-Iƒ 891 ]-≤-Xn-Iƒ°m-Wv F¨-]-Øn B-dv-tIm-Sn F-gp-]-Øn-aq-∂p e-£w cq-]-bpsS ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn. Pn-√m ]-©m-bØ -- v 982 ]≤-Xn-Iƒ h-gn 120 tIm-Sn \m¬∏-Øn H-∂p e-£w cq-]-bp-sS ]≤-Xn-Iƒ X-øm-dm-°n h-cp-∂p.

Pn-√m B-kq-{X-W k-an-Xn-sb i-‡n-s∏-Sp-Øm-\pw hn-h-c tiJ-c-Ww, ]-≤-Xn cq-]o-I-c-Ww, B-kq-{X-Ww, \n¿-h-l-Ww, hne-bn-cp-ج F-∂n-h-bp-sS GtIm-]-\w kp-J-a-am-°m-\pw th≠n Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-kv, F°-tWm-an-Iv-kv B‚ v Ãm-‰n-ÃnIv-kv U-]yq-´n U-b-d-Iv-S-dp-sS Hm^n-kv, Pn-√m Su¨ πm-\n-Mv Hm^n-kv, \m-j-\¬ C≥-^¿-am-‰nIv sk‚¿ F-∂o Hm-^n-kp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn sIm-≠v C-Sp-°n kn-hn¬ tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv \n¿-an-°p-∂ Pn-√m B-kq-{X-Wk-an-Xn k-ap-®-b-Øn-s‚ in-emÿm-]-\w B-K-kv-Xv H-∂n-\v B- k q- { X- W - ˛ - { Km- a - h n- I - k - \ - ˛ kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k-^v \n¿-h-ln-°pw. P-e-hn-`-h-a-{¥n ]n sP tPmk-^v A-[y-£-X h-ln-°pw. Fw.]n-bpw Fw.F¬.F-am-cpw

j-«n _m-Uv-anâ¬; skâv tPmÀ-Pn\p In-co-Sw sXm-Sp-]p-g: 34m-a-Xv Pn-√m j´n¬ _m-Uv-an‚¨ Nm-w-]y≥-jn∏n¬ a-ßm-´p-I-h-e sk‚ v tPm¿-Pv ¢-∫v c-≠mw X-h-Wbpw In-co-Sw \n-e-\n¿-Øn. {am-e am-S-∏-d-ºn¬ ¢-∫v c≠mw ÿm-\-hpw ap-´w e-b¨kv ¢-∫v aq-∂mw-ÿm-\-hpw t\-

Sn. Sq¿-W-sa‚n-se an-I-® I-fn°m¿-°p-≈ t{]m-an-kn-Mv sπb¿ A-hm¿-Uv sk‚ v tPm¿-Pv ¢-∫n-se A-cp¨ tam-l-\≥ t\-Sn. Iu¨-kn-e¿ _m-_p tPm¿Pv k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sNbv-Xp. A-tkm-kn-tb-j≥ ssh-

k v-{]-kn-U‚ v jm-Pn ^n-en-∏v A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. {]`m-I-c≥-]n-≈, tXm-a-kv tkhy¿, F kn sP-bnw-kv, sP-bvk¨ ]n tPm-k-^v, km-_p tPmk-^v, Sn sI i-in, tUm. {]n≥kv, ssk-P≥ Ão-^≥ XpS-ßnbh¿ kw-km-cn-®p.

N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

ITn-\-X-S-hv aq-∂m¿: h-kv-Xp- X¿-°-Øn-\n-Sbn¬ ÿ-ew D-S-a-sb B-{I-an-® tI-kn¬ \m-ep-t]-sc H-cp-h¿jw ITn-\-X-S-hn-\p in-£n-®p. ]-g-b-aq-∂m¿ Fw-.F-kv-.F. P-Mvj-\n¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ ÿe-Øv I-b-dn am-c-Im-bp-[-߃ D-]-tbm-Kn-®v cm-[m-Ir-jv-W-s\ B-{I-an-® tI-kn-em-Wv in-£. sI.-Un-.F-®v-.]n. I-º-\n Hm-h¿kn-b-dm-b s]m≥-cm-Pv, Po-h-\°m-c-\m-b ap-cp-I≥(35), K-tWi≥(40), ap-Øp-ho-c≥(50) F∂n-h-sc-bm-Wv tZ-hn-Ip-fw PpUo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v 5000 cq-] ]n-g-bpw H-cp-h¿jw ITn-\-X-S-hn-\pw in-£n-®Xv. hm-Zn-`m-K-Øn-\p-th-≠n t{]m-kn-Iyq-´¿ iymw-Ip-am¿ cmL-h≥ lm-P-cm-bn.

\-ã-]-cn-lm-cw\Â-I-Wsa¶v cm-Pm-°m-Sv: Im-e-h¿-j-Øn¬ hn-f-\m-i-hpw Ir-jn-\m-i-hpw kw-`-hn-® I¿-j-I¿-°v A-Sn-b¥-c \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-Wsa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv D-Spº≥-tNm-e \n-tbm-P-I-a-fi-ew P-\-d¬ sk-{I-´-dn tPm-tam≥ tPm¿-Pv B-h-iy-s∏-´p.

Thejas Epaper idukki Edition 2013-07-28  
Thejas Epaper idukki Edition 2013-07-28  

Thejas Epaper idukki edition. 2013-07-28