Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-20

12 t]Pv

■ `6.00

28 P-\p-h-cn 2014 sNmΔ tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n hn-am-\-¯n \n¶v sh-Sn-bp-− I-s−-Sp¯p

]m-sam-en³ tI-kv: hn-Pn-e³-kv tIm-S-Xn \-S-]-Sn-IÄ-¡v kv-tä

s\-Sp-ºm-t»-cn: dn-]-ªn-Iv Zn-\Øn¬ U¬-ln-bn¬-\n-∂p sIm-®n-bn-te-°p h-∂ F-b¿ C-¥ym hn-am-\-Øn¬-\n-∂p sh-Sn-bp-≠ I-s≠-Sp-Øp. Fb¿ C-¥y F 1487 hn-am-\-Øn¬ N-c-°p-Iƒ kq-£n-°p-∂ `m-K-Øm-Wv N-c-°v C-d-°p-∂Xn-\n-sS Po-h-\-°m-¿ sh-Sn-bp≠ I-≠-Xv. hn-am-\-Øn-ep-≠mbn-cp-∂-h-cp-sS _m-tK-Pp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®m-Wv A-t\z-jWw.

ku-Zn-bn hm-l-\m-]-I-Sw; I-®qÀ kz-tZ-in a-cn-¨p D-cp-h-®m¬: ku-Zn A-td-_ybn-se Xzm-bn-^n¬ Im-dpw s{Sbn-e-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v I-Æq¿ inh-]p-cw kz-tZ-in a-cn-®p. D-cp-h®m-en-\-Sp-Ø in-h-]p-cw sh-ºSn tdm-Un-se d-Du-^v a≥-knen¬ kn sI bq-kp-^n-s‚ aI≥ Sn ]n lm-jnw(31) B-Wv acn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se 10Hm-sS Xzm-bn-^n-\-Sp-Ø A¬tam-b-°p k-ao-]w Jp-dp-a Xp-d_ tdm-Un¬ lm-jnw k-©-cn® C-t∂m-h Im-dpw s{S-bn-e-dpw Iq-´n-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. D-Ss\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm≠p-t]m-sb-¶n-epw h-gn-a-t[y lm-jnw a-cn-®p. Im¿ Hm-Sn-®n-cp∂ ]m-In-kv-Xm≥ kz-tZ-in-°v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰p. Xzm-bn^n¬-\n-∂v Jp-dp-a Xp-d-_-bn-ep≈ kv-t]m¨-k-sd I-≠v a-Sß-sh-bm-Wv A-]-I-Sw. lmjnw \mep-h¿-jtØm-f-ambn Xzm-bn^n-se A¬-tamb-bn-se k-\m-h¬ A¬-d-lvam-\n-b t_-°-dnbn¬ tPm-en-sN-bv-Xp-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. hn-hm-lw I-gn-™v c≠p-am-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-\n∂p Xn-cn-®p-t]m-b-Xv. am-Xm-hv: Sn ]n \-_o-k. `m-cy: sa-cp-hºm-bn aq-∂mw-]o-Sn-I kz-tZ-in\n kp-ss^-d \m-ep-am-kw K¿`n-Wn-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: i-d-^p-±o≥, dw-jo-Zv (C-cp-hcpw ku-Zn), d-Du-^, dm-jn-Zv (hn-Zym¿-Yn). a-øn-Øv \m-´n-seØn-°m-\p-≈ {i-aw \-S-°p-Ibm-Wv.

\n-b-a-k-`m k-t½-f-\w G-gn-\v ]n-cn-bpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-b-a-k-`m k-tΩ-f-\w s^-{_p-h-cn G-gn-\v ]n-cn-bm≥ Im-tcym-]-tZ-i-I-kan-Xn Xo-cp-am-\n-®p. s^-{_p-hcn 12 h-sc tN-cm-\n-cp-∂ k-tΩf-\-am-Wv t\-c-tØ ]n-cn-bp-∂Xv. P-\p-h-cn 31\p k-` tN-tc≠-Xn-s√-∂pw C-∂-se tN¿-∂ Im-tcym-]-tZ-i-I-k-an-Xn-tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. s^-{_p-h-cn B-dp h-sc [-\-Im-cy N¿-®-Iƒ Xp-S-cpw. ]p-Xn-b _n-√p-Iƒ C-Ø-h-W N¿-®-bv-s°-Sp-°n-√. k-_v-P-Iv-‰v I-Ωn-‰n-°v A-b-® _n-√p-Iƒ ho-≠pw ]-cn-K-Wn°pw. s^-{_p-h-cn G-gn-\v AwK-ß-fp-sS kz-Im-cy _n-√p-Iƒ N¿-®-bv-s°-Sp-°pw.

DÄt]PpIfnÂ

5 7 9 11 6

Iq-Sp-X ]-©m-b-¯pIÄ F³-tUm-kÄ-^m³ ta-J-e-bnÂ: ap-Jy-a-{´nhn-aX Fw.FÂ.F-sb Bw B-Zv-an ]mÀ«n ]p-d-¯m-¡nXp-\o-ky-¡v ]pXnb `-c-W-L-S-\k-t´m-jv t{Sm-^n: tI-c-f-¯n-\v C-¶p \nÀ-WmbIw

Kp-Uv-Km-hn-se i-¶¿ Nu-°n-\-Sp-Øv U¬-ln˛Kp-Uv-Km-hv tZio-b]m-X-bn¬ C∂-se A-\p-`-h-s∏-´ h≥ K-Xm-K-X-°p-cp°v

sIm-®n: ]m-sam-en≥ tI-kn¬ hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-bn-se \-S]-Sn-Iƒ ssl-t°m-S-Xn kv-t‰ sN-bv-Xp. tI-kv ]n≥-h-en-°-Wsa-∂ B-h-iyw \n-c-kn-® Xriq¿ hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn D-Øc-hn-s\-Xn-tc hn-Pn-e≥-kv k-a¿∏n-® dn-hn-j≥ l-c-Pn ^-b-en¬ kzo-I-cn-®m-Wv P-Ãn-kv Fw F¬ tPm-k-^v {^m≥-kn-kv AS-ßp-∂ Un-hn-j≥ s_-©n-s‚ C-S-°m-e D-Ø-c-hv. c-≠p-am-ktØ-°m-Wv kv-t‰. X¬-°m-ew hn-Nm-c-W \n¿Øn-h-bv-°m≥ tIm-S-Xn \n¿-tZin-®p. {]-Xn-I-ƒ-°v t\m-´o-k-b°m-\pw tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. tI-kv \n-e-\n¬-°p-∂-X-s√∂pw sX-fn-hn-√m-Ø-Xm-sW∂pw t_m-[y-am-b-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv ]n≥-h-en-°m≥ hn-Pn-

e≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ A-t]-£ \¬-In-b-sX-∂v l-c-Pn-bn¬ ]-dbp-∂p. \o-Xn-bp-sS Xm¬-∏-cyw kw-c-£n-°-em-Wv e-£yw. 1991¬ ]m-sam-en≥ C-d-°p-a-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´ B-tcm-]-WsØ Xp-S¿-∂v F-Sp-Ø tI-kv 20 h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn-´pw Xo¿∏m-bn-´n-√. 1999¬ Ip-‰-]-{Xw \¬In-b-Xm-Wv. C-Xp-h-sc D-tZym-Kÿ-cpƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-Xn-I-fpsS hn-Nm-c-W-bv-°v \n-b-a-{]-Imc-ap-≈ A-\p-a-Xn e-`y-am-bn-´n-√. C-°m-cy-ß-sf-√mw Nq-≠n-°m-´nbm-Wv hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ A-t]-£ \¬-In-b-Xv. F-∂m¬, h-kv-Xp-X-Iƒ th≠-hn-[w ]-cn-tim-[n-°m-sX-bmWv A-t]-£ X-≈n-b-sX-∂v Xncp-h-\-¥-]p-cw hn-Pn-e≥-kv Fkv.-]n. \¬-In-b l-c-Pn-bn¬ ]-d-

bp-∂p. A-¥-cn-® ap≥ ap-Jy-a{¥n sI I-cp-Wm-I-c≥ Dƒ-s∏sS-bp-≈ {]-Xn-I-sf F-Xn¿-I£n-I-fm-°n-bm-Wv l-c-Pn \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. ap≥-a-{¥n Sn F®v ap-kv-X-^, Pn-Pn tXmw-k¨, ]n sP tXm-a-kv Xp-S-ßn-b-h-cpw F-Xn¿-I-£n-I-fm-Wv.2013 k-]v-Xw-_-dn-em-Wv tIkv ]n≥-h-en-°m≥ k¿-°m¿ At]-£ \¬-In-b-Xv. eo-K¬ AssUz-k-dm-bn C-Xn-\v A-©p amkw ap-ºp am-{Xw \n-b-an-X-\m-b kn Un A-K-kv-‰n-s\-bm-Wv At]-£ \¬-Im≥ Np-a-X-e-s∏-SpØn-b-Xv. l-c-Pn ]n≥-h-en-°p-∂Xv s]m-Xp-Xm¬-∏-cy-Øn-\pw km-aq-ln-I-\o-Xn-°pw hn-cp-≤-amIp-sa-∂p \n-co-£n-® hn-Pn-e≥kv P-Uv-Pn sI l-cn-]m¬ A-t]£ X-≈p-I-bm-bn-cp-∂p.-

A-[n-I-\n-c-¡v: sI.-F-kv.-C.-_n-s¡-Xn-tc kp-{]nw-tIm-S-Xn hn[n

50 tIm-Sn a-S-¡n\Â-I-Ww B-\-Øm-h-f-Øn¬ X-f¿-∂p-ho-W sIm-º≥ Ip-´n-Ir-jv-W≥ 

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: h≥-In-S D-]-t`m‡m-°ƒ-°v A-[n-I\ - n-c° - v Np-aØn-bX - v d-±m-°n-b A-∏e - ‰ - v C-e{Œn-kn-‰n ss{S-_yq-W¬ hn-[ns°-Xn-tc sI.-F-kv.-C.-_n. ka¿-∏n-® {]-tXy-I A-∏o¬ kp{]nw-tIm-SX - n X-≈n. ]-©-\-£-{X tlm-´-ep-I-fn¬-\n-∂pw B-ip-]-{Xn-I-fn¬-\n∂pw kn-\n-am Xn-tb-‰-dp-I-fn¬\n-∂pw a-‰pw A-[n-I-am-bn ]n-cns®-Sp-Ø 50 tIm-Sn-tbm-fw cq-] B-dp-am-k-Øn-\p-≈n¬ L-´wL-´-am-bn Xn-cn-sI \¬-I-W-sa∂v P-Ãn-kv F sI ]-Sv-\m-bn-Iv A-[y-£-\m-b s_-©v sI.-Fkv.-C.-_n-°v \n¿-tZ-iw \¬-In. 2012 Pq-sse-bn-em-Wv C-e{- Œn-kn‰n d-Kp-te-‰d - n I-Ωo-j≥ ssh-ZypXn-\n-c-°v ]p-\¿-\n¿-W-bn-®-Xv.

ssl-sS≥-j≥ I-ta-gvk - ¬ I¨kyq-ta-gvk - n-\v bq-\n-‰n-\v 5.-50 cq-] Cu-Sm-°W - s - a-∂m-bn-cp-∂p sI.F-kv.C - .-_n-bp-sS ip-]m¿-i.F-∂m¬, 30000 bq-\n-‰v h-sc D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿-°v bq-\n-‰n\v 5.-50 cq-], A-Xn-\p ap-If - n¬ D]-tbm-Kn-°p-∂-h¿-°v 6.-50 cq-] F-∂n-ß-s\-bm-Wv I-Ωo-j≥ \n-c° - v \n-›b - n-®X - v. C-Xn-s\-Xntc h≥-In-S ÿm-]\ - ß - ƒ ss{S_yq-W-en-s\ k-ao-]n-°p-I-bmbn-cp-∂p. I-Ωo-j≥ \-S] - S- n 2013 H-tŒm_-dn¬ ss{S-_yq-W¬ d-±m-°n. 5.-50 cq-]-tb Cu-Sm-°m-hq-sh∂pw A-an-Xa - m-bn Np-aØ - n-b XpI B-dp-am-kØ - n-\I - w L-´w-L´-am-bn Xn-cn-sI \¬-I-W-sa∂pw D-Øc - h - n-´p. Xp-ey-am-b X-hW-If - m-bn Hm-tcm am-ks - Ø-bpw _n-√n¬-\n-∂v C-Xv Ip-db - v° - m-\m-

bn-cp-∂p \n¿-tZ-iw.- F-∂m¬, \hw-_d - n-epw Un-kw-_d - n-epw sI.F-kv.C - .-_n. C-Xp ]m-en-®n-√. CXn-s\-Xn-tc D-Sa - I - ƒ ssl-t°mS-Xn-sb k-ao-]n-®p. ÿm-]-\-߃ b-Ym¿-Y _n√n¬ Ip-d-hv A-S-®m¬ a-Xn, _n√-Sb - v° - m-Øh - c - p-sS I-WI - vj - ≥ I-´v sN-øc - p-Xv Xp-Sß - n-b D-Øc - hm-Wv ssl-t°m-SX - n ]p-ds - ∏-Sphn-®-Xv. Cu D-Ø-c-hp-Iƒ-s°Xn-tc-bm-Wv sI.-F-kv.-C.-_n. kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®Xv. \n-c-°p \n-›-bn-°m≥ 2003 ap-X¬ sI.-Fk - v.C - .-_n-°v A-[nIm-c-an-s√-∂v Ãm≥-Un-Mv tIm¨-k¬ F Sn tPm¿-Pv tIm-S-Xnsb A-dn-bn-®p. \n-c-°v \n-›-bn°p-∂-Xv d-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j≥ B-Wv. \n-e-hn¬ sI.-F-kv.-C._n. I-Sp-Ø km-º-Øn-I-{]-Xnk-‘n-bn-em-Wv. h≥-In-S-°m-

cn¬-\n-∂v D-b¿-∂ \n-c° - v Cu-Sm°n-bm-Wv km-[m-c-W-°m¿-°v \n-c-°v Ip-d-®p \¬-Ip-∂-Xv. 50 tIm-Sn-tbm-fw cq-] Xn-cn-sI \¬Ip-∂-Xv sI.-F-kv.-C.-_n-sb XI¿-°pw. am-{X-a√ - , Cu _m-[y-X km-[m-c-W-°m-cp-sS ta¬ A-Snt®¬-∏n-t°-≠n-h-cp-sa-∂pw At±-lw hm-Zn-®p. tIm-S-Xn C-Xv Aw-Ko-Ic - n-®n-√. F-∂m¬, am¿-®v ap-X¬ B-dpam-kw-sIm-≠v K-Up-°f - m-bn XpI \¬-In-bm¬ a-Xn-sb-∂v tIm-SXn ]-d-™p. tlm-´¬ A-tkmkn-tb-j-\p-Iƒ-°p th-≠n apXn¿-∂ A-`n-`m-j-I-\m-b ]n Kncn, kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-Iƒ-°pth-≠n ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-jI - \ - mb {[p-hv ta-Ø, A-Uz. lpssk≥ tIm-b X-߃, A-Uz. kpƒ-^n-°¿ A-en F-∂n-h¿ lm-Pc - m-bn.-

Kp-cp-hm-bqÀ B-\-¯m-h-f-¯n sIm-¼³ Ip-«n-Ir-jv-W³ X-fÀ-¶p-ho-Wp Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ tZh-kzw B-\Ø - m-hf - Ø - n-se apXn¿-∂- sIm-º≥-am-cn¬ Dƒs∏-´ Ip-´n-Ir-jv-W≥ X-f¿-∂pho-Wp. \n-e A-Xo-h Kp-cp-X-cam-bn Xp-S-cp-∂p. c-≠v ap≥-Imep-I-fn-ep-≈ {h-W-ß-ƒ ]-gpØv \n-e-Øv Im-eq-∂n-\n¬°m≥ ]-‰m-Ø \n-eb - n-em-bn-cp∂p B-\. ap≥-Im-en-se \-J-߃ ]gp-Øv sIm-gn-™p-ho-gm-dm-b \n-e-bn-em-Wv. I-gn-™-bm-gv-N X-f¿-∂p-ho-gm-dm-bn-\n-∂ Ip-´n-

Ir-jv-W-s\ ho-gm-Xn-cn-°p-∂Xn-\p-th-≠n Xm-ßv sIm-Sp-Øncp-s∂-¶n-epw I-gn-™ Zn-hk - w cm-{Xn 12 Hm-sS ho-gp-Ib - m-bn-cp∂p. B-\b - p-sS Im-en¬ c-≠ph¿-jw ap-ºm-Wv {h-Ww I-≠Xv. C-Xn-\p-th-≠ Nn-In-¬-kbpw a-‰p ]-cn-Nc - W - h - pw B-\b - v°v e-`n-®n-cp-∂n-s√-∂ B-t£]w D-b¿-∂n-´p-≠v. 68Im-c\ - m-b Ip-´n-Ir-jvW - s - \ tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in-bm-b th-ep-°p-´n-sb∂ `-‡\ - m-Wv 1956¬ `-Kh - m-\v \-S-bn-cp-Øn-b-Xv. B-\-bp-sS

Im-ep-Iƒ-°v ]m-Zt- cm-Ka - m-sW∂m-Wv tZ-h-kzw A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬, Im-epIƒ-t°-‰ {Iq-ca - ¿-±\ - a - m-Wv B\-bp-sS C-∂-sØ A-h-ÿ-bv°p Im-c-W-sa-∂m-Wv B-\t{]-an-If - p-sS B-tcm-]W - w. 

t]Pv 12

B-\-Iƒ-°n-Xv

]o-U-\-Im-ew; tZ-h-kzw A-[n-IrX¿ au-\-Øn¬

hn F-kn-s\-Xn-cm-b {]-ta-bw Sn ]n h-[w: in-£m-hn-[n C-¶v _-kv-þ-Hm-t«m-þ-Sm-Iv-kn k-a-cw ]n³-h-en-¨p \ym-bo-I-cn¨v ]n.-_n.

\yq-U¬-ln: hn F-kv A-NypXm-\-μ-s\-Xn-tc kw-ÿm-\t\-Xr-Xzw {]-ta-bw ]m-km°n-b-Xn¬ A-kzm-`m-hn-I-Xbn-s√-∂v tI-{μ-t\-Xr-Xzw. A-[n-Im-c-]-cn-[n-bn¬-\n-∂psIm-≠p-≈ \-S-]-Sn-I-fm-Wv kw-ÿm-\-t\-Xr-Xzw kzo-Icn-®-sX-∂v tI-{μ-t\-Xr-Xzw hy-‡-am-°n. hn F-kn-\v cq-£ hn-a¿-i\-hpw Xm-°o-Xpw A-S-ßp-∂ {]-ta-b-Øn¬ ]m¿-´n-tbm-Sv B-tem-Nn-°m-sX ]-c-ky-{]kv-Xm-h-\-Iƒ \-S-Øm≥-]mSp-≈-X-s√-∂pw B-h-iy-s∏Sp-∂p. Cu {]-ta-b-Øn-\v ]n¥p-W {]-Jym-]n-®-tXm-sS \tam hn-Nm¿ a-©n¬ \n-∂v h∂-h-sc kzo-I-cn-°m-\p-≈

kw-ÿm-\-t\-Xr-Xz-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-sØ tI-{μ-t\-XrXzw Aw-Ko-I-cn-®-Xm-bn I-cpXmw. \-tam hn-Nm¿ a-©v hn-´ph-∂-h¿ _n.-sP.-]n-sb-bpw tam- U n- s bbpw X-≈n∏-d-bp-∂-hcm-sW∂pw C-hsc kzm-KXw- s N- ø p∂-Xn¬ sX-‰n-s√∂pw ]m¿-´n \n-e-]m-Sn-s\m-∏w \n¬-°-W-sa-∂v hn F-knt\m-Sv B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-Wv {]-ta-b-Øn¬ sN-bv-Xn-cn-°p∂-sX-∂pw tI-{μ-t\-Xm-°ƒ hn-i-Zo-I-cn-°p-∂p.-

tIm-gn-t°m-Sv: B¿.-Fw.-]n. t\Xm-hv Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[t°-kn¬ C-∂p in-£m-hn-[n hcm-\n-cn-s° tIm-gn-t°m-Sv, IÆq¿ Pn-√-I-fn-se hn-hn-[ C-Sß-fn¬ ho-≠pw \n-tcm-[-\m⁄. Sn ]n h-[-t°-kn¬ sIme-bm-fn-kw-Lmw-K-ß-fpw KqVm-tem-N-\ \-S-Øn-b kn.-]n.Fw. t\-Xm-°-fpw Dƒ-s∏-sS Ip‰-°m-sc-∂p sX-fn-™ 12 {]-XnIƒ-°-Xn-tc-bp-≈ in-£bmWv tIm-gn-t°m-Sv F-c-™n-∏m-ew {]-tXy-I hn-Nm-c-W-t°m-S-Xn PUv-Pn B¿ \m-cm-b-W ]n-jm-cSn- C-∂p Im-e-Øv 11\p {]-Jym]n-°p-I. tI-kn-se H-∂mw-{]-Xn sN≠-bm-Sv aw-K-e-t»-cn Fw kn A\q-]v(33), c-≠mw-{]-Xn am-ln ]¥-°¬ \-Sp-hn¬ a-e-bn¬ Nmen¬ In¿-am-Wn a-t\m-Pv(41), aq∂mw-{]-Xn sNm-¢n s\-Sp-{ºw-aoØ-se Nm-en¬ sIm-Sn kp-\n-

(33), \m-emw-{]-Xn ]m-Syw Xp-≠n°-≠n-bn¬ Sn sI c-Po-jv(36), A-©mw-{]-Xn ]-Øm-b-°p-∂v Hm-dn-b‚¬ kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ]-d-º-Øv sI sI ap-l-Ω-Zv jm^n(28), B-dmw-{]-Xn N-ºm-Sv Ac-bm-°q¬ ]m-tem-d-Øv AÆ≥ kn-Pn-Øv F-∂ F-kv knPn-Øv(24), G-gmw-{]-Xn ]m-Syw 

{]-I-S-\-߃ F-∂n-h I¿-i-\am-bn hn-e-°n-bn-´p-≠v. km-bp-[tk-\ Dƒ-s∏-sS- {]-tXy-I kp-c£-bm-Wv ho-≠pw H-cp-°n-bn-cn°p-∂-Xv. F-√m {]-[m-\ tdm-UpI-fn-epw A-Xn¿-Øn-{]-tZ-i-ßfn-epw cm-{Xn-bpw ]-I-epw hm-l\-]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am-°n-bn´p-≠v. {]-tIm-]-\-]-c-am-b _m-

C-¶pw \m-sf-bpw \n-tcm-[-\m-Ú

I-Æm-‰n-¶¬ sI jn-t\m-Pv(33) F-∂o G-gw-K-kw-L-am-Wv sIme-]m-X-I-Øn¬ t\-cn-´p ]-s¶Sp-Ø-Xv.D-Ø-c-ta-J-em A-Uo-j-\¬ Un.-Pn.-]n. Fw i-¶¿ sdÕnbmWv \n-tcm-[-\m-⁄ ]p-ds∏-Sp-hn-®n-cn-°p-∂-Xv. t\-ctØ {]-Jym-]n-® F-√m ÿ-eß-fn-epw \n-tcm-[-\m-⁄ _m[-I-am-Wv. s]m-Xp-tbm-K-߃,

\-dp-Iƒ-°pw t]m-kv-‰-dp-Iƒ°pw \n-tcm-[-\-ta¿-s∏-Sp-Øn. sIm-e-]m-X-Iw \-S-∂ h-≈n°m-Sv Dƒ-s∏-Sp-∂ h-S-I-c t]men-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ {]tXy-I kp-c-£m-kw-hn-[m-\-amWv H-cp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. {]-kn≤-am-b Hm¿-°m-t´-cn D¬-k-hw \-S-°p-∂-Xn-\m¬ Su-Wn-epw ]cn-k-c-ß-fn-epw G-gv \n-co-£W Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-®n-´p-≠v.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-c-°p-h¿[-\ B-h-iy-s∏-´v kz-Im-cy _ p-S-a-Iƒ \m-sf ap-X¬ \-SØm-\n-cp-∂ A-\n-›n-X-Im-e ]Wn-ap-S-°pw hml\ \nIpXn h¿[-\-hn-s\-Xntc C-∂p \-S-Øm\n-cp-∂ Hm-t´m-˛-Sm-Iv-kn ]-Wnap-S-°pw ]n≥-h-en-®p. K-Xm-K-X-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-\p-am-bn Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øv _ p-S-a-Iƒ \-SØn-b N¿-®-sb Xp-S¿-∂m-Wv Xo-cp-am-\w. Iq-Sp-X¬ k-a-bw th-W-sa-∂ K-Xm-K-X-a-{¥n-bpsS B-h-iyw ]-cn-K-Wn-®m-Wv ka-cw am-‰m≥ Xo-cp-am-\n-®-sX-∂v _- p-S-a-I-ƒ ]-d-™p. hn-Zym¿Yn-I-fp-sS I¨-k-j≥ \n-c-°v h¿-[n-∏n-°m≥ D-t±-in-°p-∂ns√-∂p N¿-®-bv-°p-ti-jw a-{¥n A-dn-bn-®p. P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥

I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n-s\-°p-dn-®v ]Tn-°m≥ Iq-Sp-X¬ k-a-bw thW-sa-∂ B-h-iyw _- p-S-aIƒ k-Ω-Xn-®-Xm-bpw a-{¥n ]-d™p. N¿-®-bn¬ {]-tXy-In-®v Dd-∏p-I-sfm-∂pw K-Xm-K-X-a-{¥n \¬-In-bn-√. ]-Wn-ap-S-°v A-√msX-bp-≈ a-‰p k-a-c-am¿-K-ß-fpam-bn ap-t∂m-´p-t]m-hp-sa-∂v _ p-S-a-Iƒ A-dn-bn-®n-´p-≠v.C-∂p \-S-Øm-\n-cp-∂ Hmt´m˛-Sm-Iv-kn ]-Wn-ap-S-°pw ]n≥-h-en-®n´p≠v. [-\-Im-cya-{¥n sI Fw am-Wn \-S-Øn-b N¿-®sb Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]-Sn. ]-g-b Hm-t´m-bv-°v G¿-s∏-Sp-Øn-b \nIp-Xn ]n-≥-h-en-°p-∂-Xpƒs∏sS-bp-≈ Im-cy-߃ A-\p-`m-h]q¿hw ]-cn-K-Wn-°m-sa-∂v a{¥n k-Ω-Xn-®-Xm-bn bq-\n-b≥ t\-Xm-°ƒ ]-d-™p.

X-«n-¸p-tI-kn tI-c-fw c-−mwØm-\-s¯-¶v B-`y-´-c-a-{´n

FUnäv t]Pn kq¸À-t\m-h AY-hm Xm-ckv-t^mS\w

F≥-tUm-kƒ-^m≥ C-c-Iƒ ¢n-^vlu-kn-\p -ap-∂n¬ \-S-Øp-∂ A-\n-›n-XIm-e I-™n-hbv]v k-a-c-Øn¬\n-∂v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tZ-io-b IW-°p-{]-Im-cw X-´n-∏p-tI-kn¬ tI-c-fw c-≠mw-ÿm-\-Øm-sW∂v B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e \n-b-a-k-`-sb A-dn-bn®p. Cu k¿-°m¿ A-[n-Im-cØn¬ h-∂-ti-jw tI-c-f-Øn¬ 6,506 kmº-ØnI tI-kp-Ifn¬ 880,23,94,442 cq-]-bp-sS X´n-∏v \-S-∂p. 1,720 kw-`-h-ß-fnem-bn G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ km-ºØn-I X-´n-∏v \-S-∂-Xv F-d-WmIp-f-Øm-Wv. 1,298 tI-kp-I-fpam-bn Xr-iq¿ Pn-√ c-≠mw-ÿm\-Øp-≠v. A-tX-k-a-bw, C-Sp°n-bn¬ aq-∂v tI-kv am-{X-ta dnt]m¿-´v sN-bv-Xn-´p-≈q. I-gn-™ c-≠p-h¿-j-Øn-\nsS tª-Uv am-^n-b Dƒ-s∏-sS 4,090 X-´n-∏p-tI-kp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xm-bpw 554,15,29,045 cq]-bp-sS X-´n-∏p \-S-∂-Xm-bpw I-

s≠-Øn. 22 tkm-fm¿ ssh-ZypXn- X-´n-∏p-tI-kp-I-fpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. tª-Uv am-^n-b-I-sf I-s≠Øm≥ 1,464 sd-bv-Up-Iƒ \-SØn 659 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. C-h-cn¬-\n-∂v 1,31,97,922 cq-] ]nSn-s®-Sp-Øp. C-°m-e-b-f-hn¬ 

fpw \-S-∂p. ssI-°q-en hm-ßp∂-Xn-\n-sS 10 t]m-en-kp-Im¿ ]nSn-bn-em-bn-´p-s≠-∂pw 15 D-tZymK-ÿ¿ hn-Pn-e≥-kv tI-kp-Ifn¬ s]-´n-´p-s≠-∂pw a-{¥n Adn-bn-®p. t£-{X-ß-fn-epw ]-≈nI-fn-epw 834 tam-j-W-t°-kp-Ifpw Ip-´n-Iƒ-s°-Xn-tc-bp-≈

c-−p-hÀ-j-¯n-\n-sS 880.-23 tIm-Sn-bp-sS X-«n-¸v

A-{I-am-k-‡-am-b co-Xn-bn¬ k-a-cw \-S-Øn-b-Xn-\v 2,65,264 t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. C-Xn¬ 3,197 t]-sc A-d-Ãv sNbv-Xp. 173 t]¿-s°-Xn-tc k-©mc-\n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn DØ-c-hn-d-°n. Iq-Sm-sX 13,31,635 ss{Iw tI-kp-I-fpw 928 sIm-et°-kp-I-fpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. 16 cm-{„o-b sIm-e-]m-X-I-ß-

A-Xn-{I-a-Øn\v 4,158 tI-kp-Ifpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. 35,243 kv-{Xo-]o-U-\-t°-kpI-fpw 2,950 _-em¬-kw-K-t°kp-I-fpw 1,376 {]m-b-]q¿-Ønbm-Im-Ø s]¨-Ip-´n-I-sf ]oUn-∏n-® tI-kp-I-fpw 2,394 ]-´nI-Pm-Xn-˛-h¿-K-߃-s°-Xn-tcbp-≈ A-Xn-{I-a tI-kp-I-fpw cPn-kv-‰¿ sN-bv-Xp.

tUmfÀ 63.17 ■ ]u−v 104.73 ■ bqtdm 86.38 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 167.70 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 224.05 ■ Ham³ dnbm 164.21 ■ kuZn dnbm 16.86 ■ J¯À dnbm 17.37 ■ bp. F. C ZnÀlw 17.21 ■ kznkv {^m¦v 70.61


4

kozhikode

tIcfw l-ao-Zv-tam³ h-[-t¡-kv: H-¶mw-{]-Xn ]p-en-t¯m I-S-¯n-b F-«p-t]À-¡p ITn-\-X-S-hv Ip-ä-¡m-c-s\¶p I-s−-¯n \m-ep-t]-sc sh-dp-sXhn-«p; in-£m-hn-[n C-¶v Xr-iq¿: ap-kv-enw-eo-Kv {]-h¿-ØI-\pw sI.Fw.kn.kn. J-Ø¿ s]m-∂m-\n \n-tbm-P-I-a-fi-ew sk-{I-´-dn-bp-am-bn-cp-∂ sh-fn-bt¶m-Sv h-S-t°-∏p-d-Øv l-ao-Zv-tams\(36) kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI¿ sh-´n-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ H-∂mw-{]-Xn-sb Ip-‰°m-c-\m-sW-∂p I-s≠-Øn. H-∂mw-{]-Xn sh-fn-b-t¶m-Sv X-Æn-Øp-d A-º-e-Øp-ho-´n¬ ]-co-Xn-s‚ a-I≥ A-_v-Zp¿-d-lvam-s\-bm-Wv Xr-iq¿ {]n≥-kn∏¬ sk-j≥-kv P-Uv-Pn sI ]n tPym-Xo-{μ-\m-Yv Ip-‰-°m-c-\msW-∂p I-s≠-Øn-b-Xv. sIm-e]m-X-I-Øn-\p-≈ 302 h-Ip-∏v, ]ªn-Iv sS-en-t^m¨ _q-Øn¬ A-Xn-{I-an-®p I-b-dn-bp-≈ B{I-a-W-Øn-\v 449 h-Ip-∏v F-∂n-

Nm\ Hm^nkv A-{I-aw; c-−p-t]À A-d-Ìn I-Æq¿: C-¥ym-hn-j≥ Nm-\¬ I-Æq¿ _yq-tdm Hm-^n-kv B-{Ian-°p-I-bpw dn-t]m¿-´-sd a¿-±n°p-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn¬ c-≠p-t]¿ A-d-Ãn¬. Xr-iq¿ X-e-∏-≈n Ip-am-c-s\-√q¿ Nn-d°¬ tPm-_n≥ tPm-k-^v (23), C-cn-Wm-hv ]-ø-´w ]-\-®n-°¬ ]n ]n hn-tP-jv(30) F-∂n-h-scbm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-hsc H-∂mw-¢m-kv Pp-Uo-jy¬ aPn-kv-t{S-‰v dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. I-Æq¿ a-°m-\n-°p k-ao-]w aq-k A-∏m¿-´v-sa‚n-se Hm-^nkn-\p-t\-sc I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv B-{I-a-W-ap-≠mb-Xv. sS-en-hn-j≥, bp.]n.F-kv. F-∂n-h X-I¿-Øp. tPm-en X-S -s∏-Sp-Øp-∂ co-Xn-bn¬ kwLw a-Zy-]n-®v _-l-fw-h-®-Xp tNm-Zyw sN-bv-X-Xn-\m-Wv A-{Iaw.

h {]-Im-c-ap-≈ Ip-‰-߃ sX-fn- sh-dp-sX-hn-´p. sh-fn-b-t¶m-Sv hs™-∂p tIm-S-Xn I-s≠-Øn. f-∏n-e-Im-bn¬ Xm-Pp-±o≥(35), sh-fn-b-t¶m-Sv ]-Sn-™m-d-bn¬ A-en(36), s]m-∂m-\n kz-tZ-in ^m-dq-Jv(35), sh-fn-b-t¶m-Sv Hmt´m ss{U-h¿ h-S-t°-∏p-d-Øv kp-sse-am≥(26) F-∂n-h-scbm-Wv sh-dp-sX-hn-´-Xv. {]-Xn-∏´n-I-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ Un.ssh.F-^v.sF. s]m-∂m-\n tªm-°v ssh-kv {]-kn-U‚ v sh-fn-b-t¶m-Sv X-Æn-Øp-d-°¬ jm-ln-Zv(36) c-≠p-h¿-jw ap-ºv Ip-‰-°m-c-s\-∂p I-s≠-Øn- B-fl-l-Xy sN-bv-Xn-cp-∂p. b A-_v-Zp-¿d-lv-am-s\ t]m-en2003 am¿-®v 30\m-Wv sIm-ekv hn-øq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en- ]m-X-Iw A-c-tß-dn-b-Xv. Nm-hte-°p am-‰p-∂p °m-Sv kn.sF. B-bn-cp-∂ Ir-jvin-£ C-∂p hn-[n-°pw. C-bm- W-Ip-am-dm-Wv tI-k-t\z-jn-®sf hn-øq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en- Xv. A-Uz. F kp-tc-i-\m-bn-cpte-°p am-‰n. \m-ep {]-Xn-I-sf ∂p ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿.

A-d-Ãnemb a-[p s]-cp-∂ _-kv-kv-‰m‚n-\p kao-]w {Sm-h¬ G-P≥-kn \-S-Ønh-∂ ]p-\-eq¿ cm-[m-aw-K-eØn¬ a-[p (46)hn-s\-bm-Wv Nß-\m-t»-cn t]m-en-kv ]p-\-eq-

H-∂pw c-≠pw {]-Xn-Iƒ-°v aq-∂p-h¿-jw ITn-\-X-S-hpw a-‰p {]-Xn-Iƒ-°v c-≠p-h¿-jw ITn\-X-S-hpw 5000 cq-] ]n-g-bp-amWp in-£. {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø {]-Xn-bp-sS hn-Nm-c-W sXm-Sp-]p-g hn-Nm-c-W tIm-S-Xnbn¬ \-S-°p-I-bm-Wv. H-cp {]-Xnbp-sS hn-Nm-c-W B-cw-`n-®n-´n-√. 2006 am¿-®v H-∂n-\m-Wv tI-kn\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. aq-∂m¿ Un-hn-j-\n-se t\cy-aw-K-ew td-©n¬ hm-f-d IpXn-c-Ip-Øn A-º-e-∏m-d kw-c£n-X h-\-ta-J-e-bn¬-\n-∂mWv c-≠p ]p-en-I-sf sh-Sn-h-®p sIm-∂v tXm¬ th¿-s∏-SpØnbXv. X-¶-®-s‚ ]p-c-bn-SØn¬-\n-∂v ]p-en-bp-sS X-etbm-´n-bpw F-√pw A-h-in-jv-Sß-fpw In-´n. A-kn-Â v ]-ªnIv t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n F≥ k-PnIp-am¿ lm-P-cm-bn.

P-bn-en D-]-tbm-Kn-¨ kv-amÀ-«v t^m¬ I-¯n-¨p; ^-bm-kp-am-bn A-Sp-¯-_-Ôsa¶v sIm-Sn kp-\n tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[-t°-kv {]-Xn-Iƒ P-bnen¬ t^m¨-hn-fn, t^-kv-_p°v A-]v-tU-‰n-\m-bn D-]-tbm-Kn® sam-ss_¬ t^m-Wp-I-fn-se H-cp kv-am¿-´v t^m¨ P-bn-en¬ I-Øn-®p \-in-∏n-®-Xm-bn sIme-bm-fn kw-L-Øn-se sIm-Sn kp-\n-bp-sS sh-fn-s∏-Sp-ج. s\-Sp-ºm-t»-cn kz¿-W-°-S-Øp tI-kn-se {]-Xn ^-bm-kp-am-bn X-\n-°v A-Sp-Ø _-‘-am-Wp≈-sX-∂pw sIm-Sn kp-\n Xp-d∂p-]-d-™p. P-bn-en-se t^m¨, t^-kv_p-°v D-]-tbm-Kw A-t\z-jn°p-∂ I-k-_ kn.sF. _n-izmkn-t\m-Sm-Wv sIm-Sn kp-\n hnh-c-߃ Xp-d-∂p-]-d-™-Xv.

A-b¬-hm-kn-bm-b ^-bmkp-am-bn A-Sp-Ø _-‘-am-Wp≈-sX-∂pw sN-dp-∏w ap-X-ep-≈ _-‘w C-t∏m-gpw Xp-S-cp-∂-Xmbpw sam-gn \¬-In. I-≈-°-SØp-am-bn _-‘-s∏-´p ^-bm-kn\v k-lm-bw sN-bv-Xn-cp-t∂m F∂ tNm-Zy-Øn-\v C-°m-cy-߃ F-¥n-\m-Wp tNm-Zn-°p-∂-sX∂m-bn-cp-∂p a-dp-]-Sn. P-bn-en¬ t^m¨ sN-bv-Xn-´p-t≠m-sb-∂X-t√ A-dn-tb-≠-sX-∂pw sImSn kp-\n t]m-en-kn-t\m-Sp Xn-cn®p-tNm-Zn-®p. sIm-Sn-kp-\n a-‰p ]-e \n¿Wm-b-I hn-h-c-ß-fpw t]m-enkn-\p \¬-In-bn-´p-s≠-∂m-Wp kq-N-\. \n-c-h-[n X-h-W tNmZyw-sN-bv-Xn-´pw sIm-e-bm-fn

hn-k hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp X-«n-¸v; k-tlm-Zc-s\ A-Sn-¨p sIm-¶ H-cmÄ A-d-Ìn tI-kn hn-Nm-c-W N-ß-\m-t»-cn: hn-tZ-i cm-Pyß-fn-te-°v hn-k-bpw tPm-enbpw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ]-ecn¬-\n-∂v e-£-߃ X-´n-b Zº-Xn-I-fn¬ `¿-Øm-hv A-dÃn¬.

A-Sn-am-en: kw-c-£n-X h-\-taJ-e-bn¬-\n-∂v c-≠p-]p-en-I-sf th-´-bm-Sn tXm¬ I-S-Øn-b kw`-h-Øn¬ F-´w-K kw-L-Øn-\p ITn-\-X-S-hv. A-Sn-am-en hm-f-d A-º-e-∏md sh-≈n-em-¶¬ X-¶-®≥ tXma-kv (41), tZ-hn-bm¿ tIm-f-\n πm¶-≠-Øn¬ {^m≥-kn-kv (a-Wn˛50), D-Sp-ºn≥-tNm-e A-\ym¿sXm-fp ]-\-b-°m-\-Øn¬ {]Im-iv (24), Ip-d-tØ-°m-´n¬ kn-bm-Zv (31), X-an-gv-\m-Sv D-Ø-a]m-f-bw I-ºw sP-√n-s°-´v kv{So-‰n¬ {]-`p B-≠n-tØ-h¿ (30), ]-≈n-bm¿ tIm-hn¬ sX-cphv A-tim-Iv-Ip-am¿ (24), ss_k¨-hm-en s]m-´≥-Im-Sv jn-_p X-¶-®≥ (36), s]m-´≥-Im-Sv Nq-gn°-c k-Pn {]-`m-I-c≥ (30) F∂n-h-sc A-Sn-am-en H-∂mw ¢mkv a-Pn-kv-t{S-‰v c-Rv-Pn-Øv Ir-jvW-bm-Wp in-£n-®-Xv.

cn¬-\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. {]Xn-sb dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. `m-cy kp-[-sb ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-√. Kƒ-^v \m-Sp-I-fn-te-°v hn-k \¬Im-sa-∂p ]-d-™v e-£-߃ X´n-sb-Sp-Ø-Xm-bm-Wp ]-cm-Xn. tlm-´¬ am-t\-Pv-sa‚ v ]mkm-b am-∂m¿ sN-∂n-Ø-e Aº-Xn¬ s]m-∂-s‚ a-I≥ A-cpWn-\v Ip-ssh-Øn¬ tPm-en \¬-Im-sa-∂p ]-d-™v 1.9 e-£w cq-] C-cp-h-cpw tN¿-∂v H-cp h¿jw-ap-ºv c-≠p-X-h-W-bm-bn hmßn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, hn-k e-`n-°m-ØXn-s\-Øp-S¿-∂p-≈ A-t\z-jW-Øn¬ B-dp-am-kw-ap-ºv Ch¿ s]-cp-∂-bn-se Hm-^n-kv ]q´n ap-ßn-b-Xm-bn I-s≠-Øn. C°-gn-™ G-gn-\v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

kw-L-Øn-se a-‰v A-©p-t]cpw t]m-en-kn-t\m-Sp hy-‡-ambn H-∂pw ]-d-™n-cp-∂n-√. P-bn-en¬ sam-ss_¬ t^m¨ D-]-tbm-Kn-s®-∂-Xv ]pd-Øp-h-∂ L-´-Øn-em-bn-cp-∂p t^m¨ I-Øn-®-Xv. A-tX-k-abw, t^m¨ P-bn-en¬ F-Øn®-Xm-sc-∂p ]-d-bm≥ {]-Xn-Iƒ X-øm-dm-bn-√. P-bn-en¬ D-]tbm-Kn-® 10 t^m-Wp-I-fn¬ hne-Iq-Sn-b t^m-Wm-Wv I-Øn-®ncp-∂-Xv. B-dp {]-Xn-I-sf-bm-bncp-∂p I-k-_ kn.sF. _n-izmkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-kv-kw-Lw P-bn¬ kq-{]-≠ns‚ km-∂n-[y-Øn¬ P-bn-ense-Øn tNm-Zyw-sN-bv-X-Xv. sImSn kp-\n, In¿-am-Wn a-t\m-Pv, ap-

l-Ω-Zv jm-^n, sI jn-t\m-Pv, Sn sI c-Po-jv, kn c-Pn-Øv Xp-S-ßnbhsc t^-kv-_p-°v tI-kn¬ {]-Xn-tN¿-Ø-h-cn¬ \n-∂m-Wp sam-gn-sb-Sp-Ø-Xv. P-bn-en¬ t^m¨ D-]-tbmKn-°p-I-bpw ]p-d-tØ-°p hn-fn°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-s≠-∂pw sIm-e-bm-fn kw-L-Øn-ep-≈h¿ sam-gn-\¬-In-bn-´p-≠v. Pn-√m P-bn-en-se H-cp kq-{]-≠n-s‚ klm-b-tØm-sS-bm-Wv {]-Xn-Iƒ sam-ss_¬ t^m¨ D-]-tbmKn-®-sX-∂m-bn-cp-∂p A-t\z-jW-kw-Lw I-s≠-Øn-bn-cp-∂Xv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p-≈ Im-cy-ß-fpw sIm-Sn kp-\n-bn¬ \n-∂v t]m-en-kn-\p e-`n-®n-´ps≠-∂m-Wp hn-h-cw.

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

t]m-Ìv-tamÀ-«w 24 a-Wn-¡q-dpw; \n-b-a-§-fn am-äw h-cp-¯pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-c-Wm-\-¥c A-h-b-h-Zm-\w t{]m¬-km-ln∏n-°p-∂-Xn-s≥-d `m-K-am-bn Bip-]-{Xn-I-fn-se t]m-Ãv-tam¿-´w k-a-bw 24 a-Wn-°q-dn-te-°v Zo¿Ln-∏n-°p-∂-Xn-\v \n-b-a-ßfn¬ am-‰w h-cp-Øm-\p-≈ \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. A-h-b-h-Zm-Xm-°-fp-sS kwkv-Im-c-®-S-ßv kw-ÿm-\ _lp-a-Xn-I-tfm-sS \-S-Øp-∂ Imcyw ]-cn-K-W-\-bn-ep-s≠-∂pw a{¥n ]-d-™p. a-kv-Xn-jv-I a-cWm-\-¥-c A-h-b-h-Zm-\ ]-≤Xn-bm-b ar-X-k-Rv-Po-h-\n-bpsS H-∂mw-hm¿-jn-Iw Xn-cp-h-\¥-]p-cw I-\-I-°p-∂v sIm-´m-cØn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. cm-Py-Øv 1.75 e-£w t]¿ hr-°-I-fp-sS-bpw 50,000 t]¿ I-

c-fn-s‚-bpw A-{X-X-s∂-bm-fpIƒ lr-Z-b-Øn-s‚-bpw X-I-cmdp-Iƒ-aq-ew a-c-W-s∏-Sp-∂p-≠v. 5,000 t]¿-°p am-{X-am-Wv hr-° am-‰n-h-bv-°m≥ km-[n-°p-∂-Xv. I-cƒ am-‰n-h-bv-°m≥ \q-dp-t]¿°pw lr-Z-bw am-‰n-h-bv-°m≥ 15Hm-fw t]¿-°p-am-Wv A-h-kcw e-`n-°p-∂-Xv. a-‰p-≈-h¿ a-c-W-Øn-\p Iogv-s∏-Sp-∂p. a-kv-Xn-jv-I a-c-Ww kw-`-hn-®-h-cp-sS A-h-b-h-߃ Zm-\w sN-øm≥ _-‘p-°ƒ apt∂m-´p-h-c-W-sa-∂pw A-t±-lw A-`y¿-Yn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ I-cƒ am-‰n-h-bv-°m-\p-≈ kw-hn-[m-\sam-cp-°p-sa-∂v N-S-ßn¬ A[y-£-X h-ln-® a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. ar-X-kRv-Po-h-\n ]-≤-Xn-bn-eq-sS kwÿm-\-Øv C-Xn-\-Iw 51 Zm-Xm-

Sn ]n tI-kn-se {]-Xn-I-fp-sS P-bn-en-se t^m¬-hn-fn Zr-iy-§Ä ]p-d-¯v tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b kwLw P-bn¬ sk-√n-\-I-Øv t^m-¨ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xns‚-bpw a-Zy-e-l-cn-bn¬ Ip-g™m-Sp-∂-Xn-s‚-bpw Zr-iy-߃ ]p-d-Øv. Sn sI c-Po-jpw sImSn-kp-\n-bpw kv-am¿-´v t^m-Wneq-sS t^-kv-_p-°v D-]-tbm-Kn°p-∂-Xn-s‚-bpw a-Zy-e-l-cnbn¬ ap-l-Ω-Zv-jm-^n Ip-g-™mSp-∂-Xn-s‚-bpw Zr-iy-ß-fm-Wv kz-Im-cy Nm-\¬ ]p-d-Øp-hn-´Xv. t^m¨-hn-fn tI-kn¬ {]-XnIƒ-s°-Xn-tc t]m-en-kn-s‚ ]°-ep-≈ \n¿-Wm-b-I sX-fn-hmWv Cu Zr-iy-߃. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m P-bn-ense kn.kn. Sn.hn. Im-a-d-bn¬-\n∂m-Wv {]-Xn-I-fp-sS kv-am¿-´v t^m¨ D-]-tbm-Kw sX-fn-hm-bn e-`n-®-Xv. t^m-Wn-s‚ S-®v kv{Io-\n¬ Sn sI c-Po-jv hn-c-tem-

Sn-°p-∂-Xpw Zr-iy-ß-fn¬ ImWmw. sam-ss_¬ t^m¨ D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv kn.kn. Sn.hnbn¬ Ip-Sp-ßm-Xn-cn-°m≥ s_Uv-jo-‰v sI-´n a-d-®n-cp-∂p. ]t£, ]-e-t∏m-gpw kv-am¿-´v t^mWp-am-bn {]-Xn-Iƒ s_-Uv-jo-‰v a-d-bp-sS ]p-d-Øp-h-∂p. P-bn-ens‚ sk-√n-\-I-Øm-Wv a-Zy-e-lcn-bn¬ ap-l-Ω-Zv-jm-^n Ip-g™m-Sn-b-Xv. {]-Xn-Iƒ-°v P-bn-en-\-I-Øv Iq-Sp-X¬ ku-I-cy-߃ In-´nbn-cp-∂p-sh-∂-Xn-s‚ sX-fn-hmWv Zr-iy-߃. t^-kv-_p-°v hnhm-Zw ]p-d-Øp-h-cp-∂-Xn-\p sXm-´p-ap-ºv P-bn-en-s‚ kn.kn. Sn.hn-bn¬ ]-Xn-™ Zr-iy-ß-fmWv \n¿-Wm-b-I sX-fn-hm-bn In´n-b-Xv. t^m-Wp-Iƒ {]-Xn-Iƒ D-]-tbm-Kn-®p-sh-∂v sX-fn-bn°m≥ Cu Zr-iy-߃ t]m-enkn-\p Xp-W-bm-hpw.

°-fn¬-\n-∂v 127 t]¿-°v A-hb-hw am-‰n-h-bv-°¬ i-kv-{X-{Inb-Iƒ \-S-Øn. B-dp-t]¿-°v lr-Z-b-hpw 32 t]¿-°v I-c-fpw 89 t]¿-°v hr°-bpw am-‰n-h-®p. Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ 22 t]¿-°pw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ 12 t]¿-°pw tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ G-gp-t]¿-°pw hr-°-Iƒ am-‰nh-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏-epw arX-k-Rv-Po-h-\n kw-ÿm-\ I¨-ho-\-dp-am-b tUm. cmw-Zmkv ]n-jm-c-Sn, sa-Un-°¬ hn-Zym`ym-k U-b-d-Iv-S¿ tUm. hn KoX, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬-tIm-f-Pv ssh-kv {]n≥-kn∏¬ {]-^. sI hn-\-b-Ip-am¿ ]s¶-Sp-Øp.

hn-Xp-c tI-kv: H-cm-sf-¡q-Sn sh-dp-sX hn-«p tIm-´-bw: hn-Xp-c s]¨-hm-Wn`-t°-kn-se H-cp {]-Xn-sb-°q-Sn tIm-´-bw {]-tXy-I tIm-S-Xn shdp-sX-hn-´p. F-d-Wm-Ip-fw kz-tZin kp-\n¬ tXm-a-kn-s\-bm-Wv P-Uv-Pn F-kv jm-P-lm≥ sh-dpsX-hn-´-Xv. C-tXm-sS 15 tI-kp-Ifn¬ 5 F-Æ-Øn¬ hn-[n-bm-bn. H-∂p-ap-X¬ aq-∂p-h-sc {]-Xn-Ifm-b kp-tc-jv, kmw Ip-cy≥, {]oXn Ip-cy≥ F-∂n-h¿ Pm-ay-sa-SpØv C-t∏m-gpw H-fn-hn-em-Wv. \m-emw-{]-Xn kp-\n¬-tXm-akn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ Xn-cn-®-dnbm≥ km-[n-°m-Xn-cp-∂-Xm-Wv {]-Xn-°v A-\p-Iq-e-am-b-Xv. kvs]-jy¬ t{]m-kn-Iyq-´¿ AUz. Sn sI cm-P-tKm-]m¬ tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-bn. a-‰v tI-kpIƒ C-∂p ]-cn-K-Wn-°pw.

]m-\q-cn-se BÀ.F-kv.F-kv. tI-{μ-¯n t]m-enkn sXm-gn A-Ço-e ho-Un-tbm ¢n-¸n-Mp-IÄ: hn-`P-\w \-S-¸m¡pw: Iw-]yq-«À I-t^-IÄ \n-co-£-W-¯n sd-bv-Uv; t_mw-_p-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn

]m-\q¿: ta-J-e-bn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ sk≥-{S¬ s]m-bn-eq-cn-se B¿.F-kv.FsIm®n: k-tlm-Zc-s\ A-Sn- kv. tI-{μ-Øn¬-\n-∂v D-{K-kv®psIm-∂ tI-kn¬ hn-Nm-c-W t^m-S-I-ti-jn-bp-≈ H-º-Xv Xp-Sßn. Ip-∂-Øp-\m-Sv F-cpta-en-°-c-bn¬ X-¶®-s\ sIm∂ tI-kn¬ k-tlm-Z-c-ß-fmb tPman, kn-tPm, A-b¬-hm-kn _n-Pp F-∂n-h¿-s°-Xn-tc-bmWv F-d-Wm-Ip-fw kn.-_n.sF. {]-tXyI tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nm-cW B-cw-`n-®-Xv. 2007 k-]v-Xw-_¿ 27\m-Wv X¶-®≥ sIm√-s∏-´-Xv. kw-`-hZnh-kw X-¶-®≥ a-Zy-]n-s®Øn am-Xm-hn-s\ B-{I-an-°p-I-bpw sk≥-{S¬ s]m-bn-eq-cn¬kn-tPm-bpsS Hm-t´m-dn-£- Xo- \n-∂v ]n-Sn-IqSnb bn-´p \-in-∏n-°p-Ibpw sN-bv-X- t_mw-_pIƒ Xn-s\ Xp-S¿-∂p {]-Xn-Iƒ B- t_mw-_p-Iƒ I-s≠-Sp-Øp. {I-an-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb- ]m-\q¿, sIm-f-h-√q¿ ta-J-e-I∂m-Wv tIkv. fn¬ C-∂-se cm-hn-se hym-]-I

Xp-S-§n

]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv ta-∏m-´v Bƒ∏m¿-∏n-√m-Ø ]-d-ºn¬-\n-∂v t_mw-_p-Iƒ I-s≠-Øn-b-Xv. B¿.F-kv.F-kv. kzm-[o-\-tI{μ-am-b C-hn-sS πm-Ãn-Iv k-©nbn¬ sI-´n C-e-I-fpw N-h-dp-Ifpw sIm-≠p a-d-®-\n-e-bn-em-bncp-∂p t_mw-_p-Iƒ. sIm-f-h-√q¿, ]m-\q¿ tÃ-j\p-I-fn-se F-kv.sF-am-cm-b ^m-bn-k-en, k-t¥m-jv-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t_mw-_v-˛-tUm-Kv kv-Izm-Upw sd-bv-Un¬ ]-s¶-Sp-Øp. H sI hm-kp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ _n.sP.]n-bn¬-\n-∂p cm-Pn-h-® \n-c-h-[n-t]¿ C-∂v kn.]n.FΩn¬ tN-cp-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´v A-{I-a-km-[y-X I-W-°nse-Sp-Øm-Wv sd-bv-Uv \-S-Ønb-Xv.

B-`y-´-c-a-{´n

Im-k¿-tIm-Uv: Ip-‰m-t\z-j-Whpw {I-a-k-am-[m-\-hpw th¿-Xncn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn B`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe. ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ G-{]n¬ ap-X¬ Im-k¿-tIm-´v \S-∏m-°pw. Iq-Sp-X¬ tk-\-sb C-Xn-\p-th-≠n \n-tbm-Kn-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Pn-√-bn¬ h¿-Ko-b-X-bv-s°Xn-tc I-Sp-Ø \-S-]-Sn kzo-I-cn°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv Cß-s\ sN-øp-∂-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p. Kp-≠m-˛-am-^n-b kw-L-ß-sf t\-cn-Sm≥ t]m-enkn-\v \n¿-tZ-iw \¬-In. Ip-‰mt\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ a-‰v Uyq´n-Iƒ-°p ]n-∂m-se t]m-hp-∂Xn-\m¬ tI-kp-Iƒ sX-fn-bn°m≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bmsW-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

I-Æq¿: A-«o-e ¢n-∏n-Mp-Iƒ sam-ss_¬ t^m-Wn-te-°v Uu¨-tem-Uv sN-bv-Xp-sIm-Sp°p-∂ ÿm-]-\-߃ t]m-en-kv \n-co-£-W-Øn¬. ssk-_¿ Ip-‰-Ir-Xy-߃ s]-cp-In-b-Xns‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wp \-S]-Sn. t]m-en-kn-s\ k-lm-bn-°m≥ ssl-sS-Iv ss{Iw F≥-Iz-bdn sk-√pw cw-K-Øp-≠v. A-«o-e ho-Un-tbm ¢n-∏n-Mp-Iƒ hn-Zym¿Yn-I-fp-sS sam-ss_¬ t^m-Wnte-°v ]-I¿-Øn \¬-Ip-I-bmWv Nn-e ÿm-]-\-߃ sN-øp∂-Xv. C-Xn-\m-bn kv-Iqƒ ]-cnk-c-߃ tI-{μo-I-cn-®v kw-L߃ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. A\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ°pw A-«o-e ho-Un-tbm ¢n-∏nMp-Iƒ sa-Ω-dn Im¿-Un-te-°v ]-I¿-Øn \¬-Ip-∂-Xm-bn I-

s≠-Øn-bn-´p-≠v. sF-U‚n-‰n Im¿-Upw t^m¨-\-º-cpw C-√msX I-t^-I-fn¬ {_u-kv sNøm≥ A-\p-a-Xn \¬-I-cp-sX∂m-Wv t]m-en-kv \n¿-tZ-iw. ]e-cpw t]-cpw ta¬-hn-em-k-hpw sX-‰m-bm-Wv c-Pn-ÿ _p-°n¬ tc-J-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. F-∂m¬, \n-b-aw ew-Ln-°p∂ ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-\m-Wv t]m-en-kn-s‚ Xo-cp-am-\w. I-t^-bn¬ h-cp-∂h-cp-sS sF-U‚n-‰n {]q-^n-s≥-d tIm-∏n kq-£n-°p-I, k-μ¿-iI c-Pn-Ã-dn¬ kz-¥w ssI-∏-Sbn¬ t]-cpw ta¬-hn-em-k-hpw F-gp-Xp-∂p-sh-∂v D-d-∏p-h-cpØp-I, tem-Kn≥ k-a-b-hpw tem-Kv Hu-´v k-a-b-hpw Ir-Xy-ambn tc-J-s∏-Sp-Øp-I Xp-S-ßn-bh-bm-Wv t]m-en-kn-s‚ \n¿-tZi-߃.

\nbaw

tdm-Un-\v h-gn hn´p-sIm-Sp°¬ F

-s‚ ssI-h-iw B-[m-c-{]-Im-cw ]-g-b k¿-th \-ºcn¬ 1 G°¿ 19 sk‚ v `q-an-bp-≠v. CXn\Sp-Øv Fs‚ A-b¬-hm-kn-°pw 1.32 G°¿ `q-an-bpw ho-Spw D-≠v. Cu c≠p `q-an-sb-bpw th-¿-Xn-cn-°p-∂ k¿-th sse-\p-ap-≠m-bn-cp∂p. 1985¬ R-߃ c-≠p-t]-cpwIq-Sn Cu k¿-th sse-\n¬°q-Sn ]-©m-b-Øv tdm-Un¬-\n-∂v H-º-X-Sn ho-Xnbn¬ 40 ao‰¿ \o-f-Øn¬ c-≠p-ho-´n-te-°pwIq-Sn hgn-bp-≠m-°n. 1992¬ ]p-Xn-b do-k¿-th h-∂-t∏mƒ h-gn do-k¿-th-bn¬ h-∂n-√. Rm≥ F-s‚ `q-an-bn¬-\n-∂v h-gn-°p hn-´p-sIm-Sp-Ø ÿewIq-Sn A-b¬-hm-kn-bp-sS `q-an-bn-te-°p tN¿-Øv do k¿th sN-bv-Xp-. B-[m-c-{]-Im-cw 1.19 G°¿ D-≈ F-s‚ `q-an Ct∏mƒ Hcp G°¿ am-{X-ta-bp-≈q. ]-g-b k¿-th \-º-dn¬ do k¿-th--°p ap-ºv -Rm≥ B-[m-c-{]-Im-c-ap-≈ 1.19 ÿ-eØns‚ \n-Ip-Xn A-S-®n-cp-∂p. C-t∏mƒ 1 G-. am-{Xw \n-Ip-Xn A-S-bv-°p-∂p-≈q. F-\n-°v Cu ho-´n-te-°v th-sd h-gn-bn-√. F-¶n-epw h-gn c-≠p-t]-cpw C-t∏mƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂p-≠v. Cu h-gn F-\n-°pwIq-Sn tc-Jm-aq-ew In-´m≥ Rm≥ F-¥p sNø-Ww. tIm-S-Xn-bn¬ t]m-bm¬ \o-Xn In-´p-tam? C-Xn-\p kpam¿ F-{X h¿-jw th≠nh-cpw? Xo¿-∏p I¬-∏n-°m≥ C-Xn-\p th-sd F-s¥-¶n-epw am¿-K-ap-t≠m?

[ym-]-I-sc \n-b-an-°p-∂-Xn-\p-th-≠n A-t]-£ £-Wn-®p. aq∂ph¿-jw I-gn-™p. C-Xpkw-_-‘n-® hm¿-Ø ]-{X-am-[y-aß-fn¬ sIm-Sp-Øp. (tZ-h-kzw Hmw-_p-Uv-kv-am≥/ _-lp. a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥) C-S-s]-´v \n-b-a-\w \-S-Ø-W-sa-∂v ]{X-hm¿-Ø-bn¬-Ø-s∂ ]-d-bp-∂p-≠v. C-Xp kw-_-‘n-®v tZh-kzw Hmw_p-Uv-kv-am≥/a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥, ]-{Xhm¿-Ø-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kz-ta-[-bm tI-kv FSp-°ptam? ]-cn-lm-cw D-≠m-hp-tam?

I-√n-߬ D-a¿ lm-Pn-

tem-Im-bp-‡-bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-bv-Xm¬ t\m-´o-k-b®v a-dp-]-Sn \¬-Im≥ 30 Zn-h-ktam A-Xn-e-[n-Itam k-a-bw \¬-In-bm¬ A-Sp-Ø sÃ-∏v F-¥m-Wv. tem-Im-bp-‡-bn¬ ^-b¬ sN-bv-Xv hn-[n-h-cm≥ H-cp h¿-jwh-sc Im-Øn-cn-°-Wsa-∂ptI-´p. AXp i-cn-bm-tWm? tem-Im-bp-‡- hn-[n-h-cptºmƒ k-¿-°m-cn-s\-Xn-tc ip-]m¿-i-I-f-√m-sX \n-b-a-\-S-]Sn-°v hy-h-ÿ-bn-√m-sb-∂pw tI-´p. i-cn-bm-tWm? tem-Im-bp‡ Un-hn-j≥ s_-©ns‚ hn-[n-sb tNm-Zyw sN-øm≥ sslt°m-S-Xn kn-wKnƒ s_-©v/Un-hn-j≥ s_-©v F∂n-h-bn¬ GXn-\mWv A-[n-Im-cw?

k¿-th I-gn-™-t∏mƒ \n-߃ ]-cm-Xn-s∏-´n-t√? At∏mƒØ-s∂ ]-cm-Xn \¬-Im-am-bn-cp-∂p. Im-e-Xm-a-kw am∏m-°m-\p-≈ A-t]-£-tbm-sS H-cp ]-cm-Xn \¬-Int\m-°q. Cß-s\-sb-√mw kw-`-hn-®p F-∂pw A¬-hm-kn C-t∏mƒ h-gnbn¬ {]-iv-\w D-≠m-°p-∂p-s≠-∂pw B-b-Xn-\m¬ C-S-s]-´v {]-iv-\-]-cn-lm-cw D-≠m-°n-Ø-c-W-sa-∂pw ImWn®v I-e-Œ¿°pw A-t]-£ \¬Ip-I. \n-b-a-]-c-am-bn sN-øm-hp-∂-Xv Cukv-sa-‚ v ssd-‰n-\m-bn ap\n-kn-∏¬ tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv sImSp-°p-I-bm-Wv. A-Xn-ep-≈ H-cp _p-≤n-ap-´v hm-l-\-K-Xm-K-XØn-\v A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂n-√. Iq-´-Øn¬ Cu h-gn-°pth≠n ÿ-ew \n-߃Iq-Sn hn-´p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p F-∂pw do k¿th-bn-se ]n-g-hp-aq-ew A-Xv A-b¬-hm-kn-bp-sS am-{Xw t]cn¬ h-∂-Xm-sW-∂pw Cu h-gn \n-߃-°pIq-Sn A-h-Im-is∏-´-Xm-sW-∂pw B-b-Xn-\m¬ Cu h-gn \n-ß-fp-sS c-≠p-t]cp-sS-bpwIq-Sn D-S-a-ÿ-X-bn-tem s]m-Xph-gn-bm-tbm {]-Jym]n-°-W-sa∂pw IWn®v A-t]-£n-°p-I. sX-fn-hn-\m-bn \n-ß-fp-sS B-[m-c-hpw do k¿-th-bv-°p apºp-≈ kv-sI-®pw do k¿-th-bv-°papºv \n-ß-fp-sS t]-cn¬ 1.19 ÿ-ew D-≠m-bn-cp-∂p F-∂pw Im-Wn-°m≥ hn-t√-Pv tc-JI-fpw a-‰pw lm-P-cm-°p-I. 1985 ap-X¬ X-s‚ ssI-h-i-Øn-epw D-]-tbm-K-Øn-ep-am-Wv F-∂ A-b¬-hm-kn ssI-Im-cyw sNøm-\pw km-[y-X-bp-s≠∂pw s]m-Xph-gn-bm-°n-sb-¶n-epw A∂p ap-X¬ C-∂p-h-sc \n-߃ Iq-´m-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ h-gnbm-Wv C-sX∂ hm-Z-Ønepw \n-߃ D-d-®p \n¬-°-Ww.

kz-ta-[-bm tI-kv F-Sp-°p-tam? Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Un¬ ssl-kv-Iqƒ A-

H-cp Iq-´w hn-Zym¿-Yn-Iƒ, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]-{X-hm¿-Ø-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ th-W-sa-¶n¬ kzta-[-bm tI-sk-Sp-°mw F-∂m¬, -\n¿-_-‘-an-√. F-Sp-Øn-´pt≠m F-∂v D-d-∏p-h-cp-Øp-I. C-s√-¶n¬ H-cp ]-cm-Xn X-øm-dm°n A-b-®p-sIm-Sp-°p-I. Iq-sS ]-{X-hm¿-Ø-bp-sS tIm-∏n hbv-°p-∂-Xp \-√-Xm-Wv. sh-dpw sh-≈-°-S-em-kn¬ ]-cm-Xn Fgp-Xn R-߃ A-t]-£-IcmsW-∂pw R-߃-°p \o-Xn \ntj-[n-°p-I-bmsW∂pw -A-Xn-\m¬ C-S-s]-´v {]-iv-\w ]-cn-lcn-°-W-sa∂pw A-t]-£n-°p-I.

H-cp h¿-jw th-W-tam?

k-Po-\, sIm-´m-c-°-c F-Xn¿-I-£n-Iƒ-°v t\m-´o-kv \¬-In-b-Xn-\pti-jw a-dp]-Sn \¬-Im≥ A-h¿-°p k-a-bw A-\p-h-Zn-°pw. a-dp-]-Sn-°p ti-jw F-s¥-¶n-epw tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m-\p-s≠-¶n¬ C-cp I-£n-Iƒ-°pw A-Xn-\v k-a-bw \¬-Ipw. AXn-\pti-jw C-cpI-£n-I-fp-sS-bpw hm-ZwtIƒ-°m≥ h-bv-°pw. B k-a-b-Øv {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\p {i-an-°pw. c-ay-am-bn-Øo¿-∂n-s√¶n¬ hm-ZwtI-´v- hn-[n I¬-∏n-°pw. ho-gv-N-Iƒ, sX-‰p-Ip-‰-߃ kw`-hn-®n-´p-s≠∂pw AXn-\m¬ C-\n \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°Ww F-∂pw k¿-°m-cn-\v \n¿-tZ-iw \¬-Iem-Wv hn[n. CXn¬ F-¥p \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p F-∂v k¿-°m¿ tem-Im-bp‡-sb A-dn-bn-°-Ww. a-dp-]-Sn \¬-In-bn-s√-¶n-epw \-S-]-Snbn¬ Xr-]v-X-as√-¶n-epw tem-Im-bp-‡-bv-°v ta¬\-S-]-Sn- FSp-°mw. tem-Im-bp-‡ \n-b-a-Øn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ \n¿-tZin-°m-\p-≈ A-[n-Im-c-am-Wv tem-Im-bp-‡-bv-°p-≈-sX-∂pw \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-t°-≠-Xv k¿-°m-cm-sW-∂pw sslt°m-S-Xn H-cp tI-kn¬ ]-d-™n-cp-∂p. tem-Im-bp-‡bpsS

hn-[n-°v F-Xn-tc ssl-t°m-S-Xn-bn-te-°v A-∏o¬ \¬-In ^b¬ sN-øp-tºmƒ Un-hn-j-\¬ s_-©v ap-ºm-sI-tbm knwKnƒ s_-©v ap-ºm-sI-tbm F-∂p ]-d-tb-≠-Xn-√. A-Xv sslt°m-S-Xn Hm-^n-kv sN-øpw.

F-hn-sS tI-kv ^-b¬ sN-ø-Ww kw-ÿm-\-Øn-\-I-Øp-≈ 25 A-s∏Iv-kv k-l-I-c-W ÿm-]-\-ß-fn¬ kv-s]-jy¬ dqƒ-kv X-øm-dm-°n-b-h-bpw C\n-bpw kv-s]-jy¬ dqƒ-kv X-øm-dm-°m-\p-≈ ÿm-]-\-ß-fpw dqƒ-kv D-Ss-- \ X-øm-dm-°m-\p-≈ ÿm-]-\-ß-fpw dqƒ-kv D-Ss\ X-øm-dm-°n H-gn-hp-Iƒ ]n.F-kv.kn-°v dn-t]m¿-´v sN-øWw. k-l-I-c-W h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ hn-hn-[ t£-a-\n-[n t_m¿-Up-I-fn-se \n-b-a-\-߃ ]n.F-kv.kn-°p hn-Sp-∂-Xnte-°m-bn kv-s]-jy¬ dqƒ-kv C-\n-bpw X-øm-dm-°n-bn-´n-t√. dqƒ-kv X-øm-dm-°n-b H-gn-hp-Iƒ ]n.F-kv.kn-°p \¬-I-Ww. tI-∏v, k-l-I-c-W-ta-J-e-bn-se- F≥-Pn-\o-b-dn-Mv/sa-Un°¬ tIm-f-Pp-Iƒ \n-b-a-\-߃, ]n.F-kv.kn-°p hn-Sm≥-th≠n kv-s]-jy¬ dqƒ-kv X-øm-dm-°n H-gn-hp-Iƒ ]n.F-kv.kn°v dn-t]m¿-´v sN-ø-Ww C-Xp kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-Iƒ tem-Im-bp-‡/ a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥ C-Xn¬ F-hn-sS-bm-Wv ^-b¬ sN-tø-≠-Xv. tI-kv ^-b¬ sN-bv-Xm¬ B¿-s°m-s° t\m-´o-k-b-°pw. Ime-Xm-a-kw Iq-Sm-sX C-Xp-h-cp-tam?

kv-Xp ]m¿-Sv-W¿-jn-∏n-s‚ t]-cn¬ hm-ßp-I-bpw sN-øp-I. ]m¿-Sv-W¿-jn-∏v Uoen¬- h-kv-Xp ssI-Im-cyw sN-øp-∂ co-Xnbpw a-‰pw hy-‡-am-°-Ww. h-kv-Xp kw-_-‘-am-b F-√m tcJ-I-fn-epw c-≠p t]-cpw H-∏p-h-bv-°-Ww F-∂ hy-h-ÿ sNøp-∂-Xp \-√-Xm-Wv. h-kv-Xp c-≠pt]-cp-sS-bpw t]-cn¬ B°n-h-bv-°mw. B-[m-cw F-gp-Øp-Im-cp-s≠-¶n¬ F-√mw Ah¿ sN-bv-Xp-X-cpw. c-≠pt]-cp-sS-bpw t]-cn-te-°v c-Pn-ÿ sNbv-X B-[m-cw hn-t√-Pn¬ Im-Wn-®v A-t]-£n-®m¬ hn-t√-Pv tc-J-I-fn-epw a‰pw c-≠pt]-cp-sS-bpw t]-cn-te-°v h-kv-Xp Icw A-S-bv-°p-∂ c-io-Xnbn¬ c-≠pt]-cpw h-cpw.

tam-j-W-h-kvXp R-߃ hm-S-I-bv-°p Xm-a-kn-°p-∂ ho-´n¬ Cu-bn-sS H-cp I-≈≥ I-b-dn. ]n-Xm-hns‚ 400 cq-]-bpw sam-ss_¬ t^mWpw tam-jWw-t]m-bn. tam-j-Ww \-S-∂-Xv R-ß-ƒ A-dn™-Xp-X-s∂ cm-hn-se-bm-Wv. A-ß-s\ hm-∏-bp-sS samss_¬ t^m-Wn-te-°v hn-fn-®n-´pw kzn-®v Hm-^v F-∂m-Wp ]d-bp-∂-Xv. Ip-td-°m-e-Øn-\pti-jw Rm≥ H-cp Zn-h-kw t\m°n-b-t∏mƒ H-cp kv-{Xo- t^m-sW-Sp-°p-I-bpw C-Xv F-hn-sSbm-Wv ÿ-ew F-∂p tNm-Zn-®-Xn-\pti-j-w kzn-®v Hm-^v BsW-∂m-Wv a-dp-]-Sn In-´p-∂-Xv. C-ß-s\-bp-≈ k-μ¿-`-ß-fn¬ B-sc-bm-Wv A-dn-bn-t°-≠-Xv. ]n Fw e-Øo-^v, C-Sp-°n

sI ko-\, a-e-∏p-dw ssl-t°m-S-Xn ap-ºms-I tI-kv ^-b¬ sN-øp-I. k¿-°mcn-s\-bpw dqƒ-kv X-øm-dm-°m-\p-≈ A-s∏-Iv-kv ÿm-]-\-ßsf-bpw t_m¿-Up-I-sf-bpw I-£n-bm-°p-I. C-h¿-s°-√mw t\m-´o-kv t]m-hpw. tI-kv ^-b¬ sN-øm≥ _-‘-s∏-´ A-[ym]-I-≥ B-h-iy-am-b Im-cy-߃ sN-bv-XpwX-cpw.

Iq-´p kw-cw`w Rm-\pw kp-lr-ØpwIq-Sn Kp-cp-hm-bq-cn¬ H-cp tkm-an-¬ 1.9 tImSn cq-]-bv-°v hn-e-bv-°p hm-ßp-I-bmWv. A-Xn-te°mbn 1.1 tImSn \¬-In-bn-´p-≠v. _m-°n Xp-I-bpwIq-Sn \¬In-°-gn-bp-tºmƒ B-[m-cw \-S-Øpw. ÿ-ew B-sI 28 sk‚ v B-Wp-≈-Xv. R-ß-fp-sS c-≠p-t]-cp-sS-bpw t]-cn-epw `m-hn-bn¬ R-߃-°n-S-bn¬ H-cp {]-iv-\w h-∂m¬Ø-s∂ ÿ-e-Øn-s‚ H-cp X¿-°-hpw h-cm-sX-bn-cn-°m≥ B-[m-cw F-ß-s\-bm-Wv F-gp-tX-≠-Xv. C-Xn-\m-bn h-√ A-`n-`m-j-Is\-bpw k-ao-]n-t°-≠-Xp-t≠m. C-ß-s\ B-[m-cw c-≠p-t]cp-sS-bpw t]-cn¬ F-gp-Xp-∂-Xn-\v B-sc-bm-Wv k-ao-]n-t°≠-Xv? B-[m-cw c-≠pt]-cp-sS-bpw t]-cn¬ F-gp-Xp-tºmƒ cPn-kv-‰¿ sN-øp-∂-Xpw I-cw A-S-® c-io-Xn e-`n-°p-∂-Xpw Fß-s\-bm-Wv.

tam-j-Ww \-S-∂ hn-h-cw \n-߃ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-s∏´n-cp-∂n-t√? sam-ss_¬ t^m¨ \-„-s∏-´m¬ ssk-_¿ sk√n¬IqSn ]-cm-Xn \¬-I-Ww. F-¶n-te ssk-_¿-sk¬ At\z-j-Ww \-S-Øq. sk-‰n-s‚ sF.Fw.C.sF. \-º¿ ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-I-bm-sW-¶n¬ knw Im¿-Uv am-‰n a-s‰m-∂v C-´mepw ssk-_¿ sk-√n-\v I-s≠-Øm≥ I-gn-bpw. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ 1090¬ hn-fn-®m¬ A-dn-bmw. \n-ß-fp-sS sam-ss_¬ k¿-ho-kv sk‚-dn-s\-bpw hn-h-cw A-dn-bn-®n-t√. A-dn-bn-®n-cp-s∂-¶n¬ A-h¿ knw- Im¿-Uv d-±m°p-am-bn-cp-∂p. sam-ss_¬ tam-j-Ww t]m-bm-¬ D-S≥ ssk_¿ sk-√n-s\-bpw sam-ss_¬ k¿-ho-kv sk‚-dn-s\-bpw hn-h-cw A-dn-bn-°p-I-bm-Wp th-≠Xv. \n-ß-fp-sS F-s¥-¶nepw D]-I-cWw Zp-cp-]-tbm-Kn-®m¬ {]-Y-a- D-Ø-c-hm-Zn- \n-ßfm-Wv.

tNm-Zy-߃ A-b-t°-≠ hn-emkw: F-Un-‰¿, kw-i-b-\n-hmcWw tXP-kv Z-n-\]{Xw, ao-Un-bm-kn‰n, tIm-gn-t°m-Sv˛673 027

sI k-enw, C-Sp-°n C-{X-bpw cq-]-ap-S-°n _n-kn-\-kv B-cw-`n-°p-∂ ÿn-Xn°v H-cp ]m¿-Sv-W¿-jn-∏v Uo¬ D-≠m-°p-∂-Xp \-√-Xm-Wv. h-

C˛sa-bn¬- h-gn tNm-Zy-߃ A-b°mw thejasservice@yahoo.in


tIcfw

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

ImemhØ

sP.F-kv.-F-kv. ]n-fÀ-¶p; Ku-cn-b-½ bp-.-Un.-F-^v. hn-«p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØn-epw e-£-Zzo-]n-epw a-gbp-≠m-bn-√. \m-sf cm-hn-se-h-sc tI-c-fØn-epw e-£-Zzo-]n-epw- s]mXp-sh h-c-≠ Im-em-h-ÿ A-\p-`-h-s∏-Sp-sa-∂v Im-emh-ÿ- \n-co-£-W-tI-{μw Adn-bn-®p.

Xm]\ne

B-e∏ - p-g: bp.-Un.-F^ - v. hn-Sm≥ B-e∏ - p-gb - n¬ \-S∂ - kw-ÿm\ k-tΩ-f\ - wX - o-cp-am-\n-®X - n-s\ Xp-S¿-∂v sP. F-kv.F - k - v. ]n-f¿∂p. ]m¿-´n {]-kn-U‚ v F F≥ cm-P≥ _m-_p t\-Xr-Xzw \¬Ip-∂ hn-`m-Kw- ]p-Xn-b sP-.F - k - v.-Fk - n-\v cq-]w \¬-In. cm-P≥ _m-_p kw-ÿm-\ P-\d - ¬ sk{I-´d - n-bpw sI sI jm-Pp {]-knU‚p-am-b 125 Aw-K kw-ÿm-\ k-an-Xn-°m-Wv cq-]w\¬-In-bX - v. B-e∏ - p-g In-Sß - mw-]d - º - n-¬ h-®m-bn-cp-∂p tbm-Kw. bp-.U - n.-F^v. hn-Sp-∂X - m-bn sP.-Fk - v.F - kvv. kw-ÿm-\ k-tΩ-f\ - Ø - n¬ {]-Jym-]n-®X - n-\p sXm-´p-]n-∂mse-bm-Wv B-e∏ - p-g In-Sß - mw-]d-ºv F¬-.] - n. kvI - q-fn¬ cm-P≥-

IqSnbXv IpdªXv

34.7 tIm-gn-t°m-Sv sIm-®n 32.8 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 33.7 I-cn-∏q-¿ 32.1 s\-Sp-ºm-t»-cn 33.5 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 34.3

23.4 22.4 21.8 23.4 20.4 21.8

sF.F-kv.Fw. kwØm-\ bq-¯v ao-äv sIm-Sp-§Ãq-cnÂ

tIm-gn-t°mSv: sF.F-kv.Fw. kwÿm-\ k-an-Xn kw-L-Sn-∏n°p∂ bq-Øv ao-‰v sIm-Sp-ß√qcn¬ A-Sp-Ø amkw 1, 2 Xn-øX - nI-fn¬ \-S° - p-sa-∂p kwÿm-\ {]-knU‚ v tUm. F sF A–p¬ a-Po-Zv kz-em-ln hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. c-≠pZn-h-k-ß-fn-em-bn Z¿_m¿-lm-fn¬ \-S-°p-∂ k-tΩf-\w Jm-kn≥, A-–p¬ h°o¬ ]¿-th-kv A-lva - Zv (Hmƒ C-¥y A-lvs - e l-Zo-kv) D-ZvL - mS-\w \n¿-h-ln-°pw. sI.F≥.Fw. P-\d - ¬ sk-{I´-dn F ]n A-–p¬ Jm-Zn¿ aue-hn A[y-£X h-ln-°pw. a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn-°pw. Xp-S¿-∂p \-S°p-∂ "tI-c-f ap-kvenw \-thm∞m-\hpw \-S-∂ h-gn-I-fpw \-S°m-\p-≈Xpw' F-∂ hn-j-bØn¬ sI.F≥.Fw. sk-{I´-dn Fw A-–p¬ d-lvam≥ ke-^n {]-`mj-Ww \-SØ - pw. ]nt‰∂v D®-bv°v 2\v \-S-°p-∂ bp-h-P-\kwK-aw B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe - bpw Xp-S¿∂v 4.30\v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩf-\w sI.F≥.Fw. kwÿm-\ {]-knU‚ v Sn ]n A-–p√-t°m-b aZ\n-bpw D-Zv-LmS-\w sN-øpw. a{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw.

kn- sI ]-ß-\m`³ _n-j-¸p-am-bn Iq-Sn-¡mgv-N \-S¯n Xm-a-c-t»cn: _n.sP.]n. tZ-iobk-an-Xn \n¿-hm-lIkanXn Aw-Kw kn s - I ]-fl\ - m-`≥ Xm-ac-t»-cn _nj-]v sd-anPn-tbm-kv C-©-\m-\n-b-ep-am-bn N¿-®\-SØn. C∂-se cm-hn-se 11aWntbm-sS _nj-]v lu-kn-se-ØpI-bm-bn-cp-∂p _n.-sP.-]n. kwLw. _n.sP.]n. {]-[m-\-a{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μtam-Un Xncp-h-\-¥-]pc-Øv F-Øp-∂-Xns‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S-Øp-∂ P-\kº¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-sS `mK-am-bm-Wv _n-j-∏n-s\ I-≠sX-∂p t\-Xm-°ƒ ]-d™p.

kn.]n.F½nsâ Iu¬-Uu¬ Xp-S-§n-: sI kp-[m-I-c³

I-Æq¿: \tam hn-Nm¿ a-©p-ambp-≈ kn.]n.Fw. Iq-´p-sI-´v Bfl-lX - y-m]-ca - m-sW∂pw tI-cf - cmjv-{So-b-Øn¬ kn.]n.F-Ωns‚ A-]-N-b-Øns‚ Iu¨Uu-¨ Xp-Sß - n-sb∂pw sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™p. {]-h¿-ØI -- c - p-sS Ipd-hv \n-IØm-\p-≈ X-{X-∏m-Sn-em-Wv kn.]n.-Fw. A-Xn-\m-emWv \m-WwsI-´pw B-sf-°q-´m≥ {i-an-°p∂Xv. CØhW 25 e-£w t]cp-sS Ip-dh - m-Wv Un.ssh.-F^v.sFbn¬ D-≠m-bXv. D-≈h-sc \n-e-\n¿-Øm-\m-hm-Ø ÿn-Xnbm-Wv. A-]-am-\-I-cam-b Np-‰p]m-Sn¬ ]n-Sn-®p\n¬-°m≥ I-≠h-scbpw In-´n-b-h-sc-bpw {]Xyb-im-kv{Xw t]mepw ad-∂v ]m¿´n A-Wn-I-fm-°p-I-bm-Wv. A-Xn-s‚ ]-cn-Wn-X-^-e-am-Wv tam-Un-bp-sS t]-cn¬ B-cw-`n-® kw-L-S-\-sb Iq-´p-]n-Sn-°p-∂Xv. \m-WwsI´pw k-ºØ - p-≠m°n-b kn.]n.Fw. C-t∏mƒ am\wsI-´pw B-sf D-≠m-°p-Ib - mWv. At±lw ]d-™p.

_m-_p-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ hn-`m-Kw Pn-√m I¨-h≥-j≥ tN¿-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]m¿-´n kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-w bp-.-Un.F-^v. hn-Sm-\p-≈ kw-ÿm-\ sk‚-dn-s‚ Xo-cp-am-\w Aw-Ko-Icn-®n-cp-∂p. F-∂m¬, A-∂pX-s∂ ]m¿´n kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v cm-P≥ _m-_p hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - w hnfn-®v X-s‚ F-Xn¿ \n-e] - m-Sv hy‡-am-°n-bn-cp-∂p. bp-.U - n.-F^ - v. hn-Sm≥ ]m¿-´nbn-se `q-cn-`m-Kw {]-h¿-Ø-I¿-°pw Xm-¬-∏-cy-ans√-∂pw sP-.-F-kv-.-F-kn¬ kzX-{¥-am-bn A-`n-{]m-bw ]-d-bp∂-hs - c Ku-cn-bΩ - `o-jW - n-s∏Sp-Øp-Ib - m-sW-∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p. bp-.U - n.-F^ - v. hn-Sm-

bn-ep-≠m-b ]n-f¿-∏v. -h-cpwZn-hk-ßf - n¬ a-fie - w I¨-h≥-j\p-If - pw ]m¿-es - a‚ v I¨-h≥j-\p-If - pw hn-fn-®p-Iq-´m-\m-Wv C-cphn-`m-KØ - n-s‚bpw \o-°w. Ku-cn-bΩ - t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂ sP-.F - k - .v- F - k - n-s‚ dn-t]m¿-´v X-≈n ]p-Xn-b dn-t]m¿-´v sabn¬ \-S-°p-∂ I¨-h≥-j-\n¬ Ah-X-cn-∏n-°p-sa-∂pw `q-cn-`m-Kw {]-h¿-Ø-I-cpw ]p-Xp-Xm-bn cq]wsIm-≠ sP. F-kv-.-F-kn-\v H-∏a - m-sW-∂pw sI sI jm-Pp ]d-™p. ]m¿´n cq-]h - ¬°cn®-Xn-s‚ 20-mw h¿jØn¬ Be-∏p-gbn¬ \S∂ Bdmw kw-ÿm--\ktΩf-\t- Øm-sS-bm-Wv sP.Fkv.Fkv. c-≠m-bn ]n-fc - p-∂Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X_m-[n-X{]-tZi-am-bn Iq-Sp-X¬ ]-©m-b-ØpI-sf Dƒ-s∏-Sp-Øp-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. \n-e-hn¬ I-ip-am-hptXm-´ß-fp-≈ 11 ]-©m-b-Øp-Ifn¬\n-∂p-≈-h¿-°m-Wv B-\pIq-ey-߃ \¬-Ip-∂-Xv. Zp-cn-X_m-[n-X-cp-sS I-S-߃ F-gp-XnØ-≈p-∂-Xp kw-_-‘n-®v Pn√m -I-e-Œ-dp-sS dn-t]m¿-´v e-`n®m-ep-S≥ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw. Cu -am-kw 31\-Iw dn-t]m¿-´v e`y-am-°p-w. Zp-cn-X-_m-[n-X¿ ¢n^v-lu-kn-\p ap-∂n¬ Xp-S-ßnb k-a-cw A-h-km-\n-∏n-°p-∂Xn-\m-bn k-a-c-k-an-Xn-bp-am-bn N¿-® \-S-Øm≥ -a-{¥n- sI ]n tam-l-\-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Ønb-Xm-bpw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. F≥-tUm-kƒ-^m≥ C-c-I-fpsS {]-iv-\-߃ D-b¿-Øn-°m-´n {]-Xn-]-£w sIm-≠p-h-∂ A-Snb-¥-c-{]-ta-b -t\m-´o-kn-\v a-dp-

]-Sn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p ap-Jya-{¥n. F≥-tUm-kƒ-^m≥ C-cIƒ-°m-bn a-\p-jy-km-[y-am-bsX-√mw sN-øpw. C-Xn-s‚ t]cn¬ A-\¿-l¿ B-\p-Iq-eyw t\-Sp-∂ km-l-N-cy-ap-≠m-hn-√. 4,789 t]¿-°v 2,000 cq-] ho-Xw 

\n¿-tZ-in-®-Xv. C-Xn¬ 2,834 t]¿-°v B-Zy-K-Up hn-X-c-Ww-sNbv-Xp. Im≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ-°p Iq-Sn aq-∂pe-£w ho-Xw \¬Im≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. P-kv-‰nkv cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ I-Ωn-‰n dnt]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-°p-∂-Xn¬

k-a-c-¡m-cp-am-bn kÀ-¡mÀ C-¶p NÀ-¨ \-S-¯n-tb-¡pw

s]≥-j≥ \¬-Ip-∂p-≠v. 711 t]--sc Iq-Sn ]-cn-K-Wn-°-W-sa∂ \n¿-tZ-iw tUm. A-c-hn-μv sN-b¿-am-\m-b k-an-Xn ]-cn-tim[n-°p-I-bm-Wv. C-c-Iƒ-°v aq-∂v K-Up-°-fm-bn \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-Im-\m-Wv tZ-io-b a-\p-jymh-Im-i I-Ωo-j≥ ip-]m¿-i. ]q¿-W-am-bn In-S-∏n-em-b-h¿-°v A-©pe-£-hpw `m-Kn-I-am-bn In-S-∏n-em-b-h¿-°v aq-∂pe-£hpw _p-≤n-am-μyw kw-`-hn-®-h¿°pw a-cn-®-h¿-°pw A-©pe-£hpw \¬-Im-\m-Wv I-Ωo-j≥

A-`n-{]m-b-k-a-\z-b-ap-≠m-°nbti-jw \-jv-S-]-cn-lm-cw Xo-cpam-\n-°pw. Zp-c-¥-Øn-\v C-S-bm°n-b tXm-´- D-S-a-Iƒ πm-t‚j≥ tIm¿-]-td-j≥ B-b-Xn\m¬ A-h-cpw \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ip-∂p-≠v. 27 tIm-Sn cq-] CXn-\m-bn \¬-In°-gn-™p. 26 tIm-Sn cq-] Iq-Sn \¬-Im≥ D-Øc-hm-bn-´p-≠v. s^-{_p-h-cn B-dn\v tN-cp-∂ tIm¿-]-td-j≥ Ub-d-Œ¿ t_m¿-Uv tbm-Kw C-°mcy-Øn¬ A-¥n-a- Xo-cp-am-\-saSp-°pw. Nn-In-¬-k-bp-sS Im-cy-

aq¶mw ko-äv B-h-iy-s¸-Sm³ eo-Kv Xo-cp-am\w; ImkÀ-tIm-Sv th-W-sa-¶v PnÃm I½än 

k-ao¿ I√mbn

a-e∏ - pdw: tem-Ivk`- m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ aq-∂ma-Xv ko-‰v B-hi - ys∏-Sm≥ ap-kvenw-eo-Kv Xo-cpam\w. ko-‰v G-sX-∂ Im-cyØn¬ A¥n-a X-oc - p-am-\a - m-bn´n√. A-tX-ka - bw, Imk¿-tImUv B-hi - y-s∏-SW - s - a-∂v Im-k¿ - tImUv Pn√m ap-ke v- nw-eo-Kv I-Ωn‰n i-‡a - m-bn B-hi - y-s∏´p. 30\p \-S° - p∂ bp.Un.F^v. tbm-KØ - n¬ aq∂mwko-‰v Im-cyw A-\u-]-Nm-cn-I-am-bn kw-km-cn°m\pw ti-jw \-S° - p-∂ D-`b - I£n N¿-®b - n¬ B-hiyw i-‡am-°m-\p-amWp eo-Kv Xo-cp-am-\n®n-´p-≈Xv. C-°m-cyw I-gn-™ Znh-kw ]m-W° - m-´p tN¿-∂ kwÿm-\ {]-h¿-ØI k-an-Xn tbmK-Øn¬ [m-cW - b - m- bXm-bn eo-Kv kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn sI ]n F a-Po-Zv tX-Pkn-t\m-Sp ]d™p. C-t∏mg-sØ ÿn-Xnbn¬ h-b\ - m-Sv ko-‰v B-hi - y-s∏tS-≠X - n-s√-∂m-Wv tbm-KØ - n¬

H-cphn-`m-Kw hm-Zn-®Xv. C-Xp Bcym-S\ - S- ° - a - p≈ tIm¨-{K- pIm-sc sNm-Sn-∏n-°p-sa∂pw A-Xp a-‰p c-≠p ko-‰p-If - n-se hn-PbsØ _m-[n-°p-sa-∂pw A-`n-{]mb-ap-b¿∂p. Imk¿-tIm-Uv ko‰n¬ a¬-kc - n-°W - s - a-∂v ap-kvenw-eo-Kv Imk¿-tImUv Pn√m IΩ-n‰n t\-Xr-Xz-Øn¬ k-Ω¿-±w i‡-am-°p-∂p≠v. tIm¨-{K- n\p hn-Pb - k - m-[y-Xb - n√m-Ø Cu ko-‰n¬ eo-Kv a¬-kc - n-®m¬ ]n-Sns®-Sp-°m-≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wp Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS hmZw. I-gn™ X-hW - kn.]n.F-Ωn-s‚ eoUv ]-Ip-XnI-≠v Ip-db - ° v- m-\m-bn´p≠v. ÿm-\m¿-Yn-bp-sS ]n-∑m-‰hpw ]n-∂o-Sv A-{][m-\ ÿm-\m¿Yn a¬-kc - n-®n´pw ÿn-Xn C-XmsW-¶n¬ i-‡\m-b ÿm-\m¿Yn-sb \n¿-Øn-bm¬ afi-ew ]nSn-s®-Sp-°m-\m-hp-sa-∂m-Wp eo-Kv P-n√m IΩn-‰n kwÿm-\ t\-XrXz-sØ A-dn-bn-®n-´p-≈Xv. I-gn™X-hW - BZyw jm-\n tamƒ D-kva - m-s\ {]-Jym-]n-°p-Ibpw

a¬-kc - n-°m-\n-s√-∂p ]-d™v j-m\n-tamƒ H-gn-™t- Xm-sS jmln-Zm I-am-en-s\ ÿm-\m¿-Yn-bmbn {]-Jym-]n-°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p. A-tX-ka - bw, Imk¿-tIm-Uv Sn kn-±o-Jv a¬-kc - n-°p-Ib - m-sW¶n¬ eo-Kv B-hi - y-Øn¬ \n-∂p ]n-dt- Im-´pt]m-hp- s - a∂pw kq-N\ - bp-≠v. ]m-W° - m-Sv \-S∂ - eo-Kv kwÿm-\ {]-h¿-ØI - k - a - n-Xn tbm-KØ - n¬ tI-{μ-a{¥n C Al-ΩZ- n-s\-Xn-tc i-‡am-b hn-Imc-am-Wv D-≠m-bXv. A-lΩ-Zv afi-ew {i-≤n-°p-∂n-s√-∂m-bncp-∂p ]-cmXn. ÿm-\m¿-YnI-sf Xo-cp-am- \ - n-°m≥ tbm-Kw ]m-W°m-Sv ssl-Zc-en in-lm-_v Xßsf Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-I-bm-bncp∂p. ÿ-eØ - n√m-ØX - n-\m¬ ssl-Zc-en X-ßfpw C A-lΩZpw tbm-KØ - n¬ ]-s¶-Sp-Øncp-∂n√. bp.]n.F. k¿-°m-cn-s‚ t\-´-߃ D-b¿-Øn-°m-´n-bm¬ Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ Xn-cn®-Sn t\-cnSp-sa-∂v tbm-K-Øn¬ Nn-e¿ Nq≠n-°m´n.

aq¶v ko-äv B-h-iy-s¸-Spw, ImkÀ-tIm-Uv th-−: a-ln-fm tIm¬-{Kkv a-e-∏pdw: tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ aq-∂v ko‰v B-h-iy-s∏-Sp-sa∂pw Imk¿-tIm-Uv ko-‰v Gs‰-Sp-°n-s√∂pw a-ln-fm tIm¨-{K-kv kwÿm\ A-[y-£ _n-μp Ir-jv-W. a-e-∏pd-Øv hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p Ah¿. C-S-Xp]-£w I-g-n-™ X-h-W P-bn-® ko-‰p-Ifn-em-bn a-ln-fm tIm¨-{K- n-s\ H-Xp-°-cpXv. ]‰n-b ÿ-m-\m¿-Yn-I-fn√m-Ø-Xn-\m¬ Im-k-¿tIm-Uv a¬-k-cn-°m≥ a-ln-fm tIm¨-{K-kv Xøm-d√. tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\v a-ln-fI-sf k-÷-am-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn kv{Xoap-t∂-

‰bm-{X \-S-Øpw. s^-{_ph-cn c-≠n-\p ssh-Io-´v A-©n\v at©-iz-cw s]¿-f-bn¬ sI.]n.kn.kn. {]-knU‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-LmS-\w sN-øpw. 21\v X-ncp-h-\-¥-]pc-Øp k-am-]n-°pw. G-gn-\v Pm-Y a-e∏p-dw Pn√-bn¬ ]-cyS-\w \-S-Øpw. kv-{Xo kpc£, k-a-Xzw, kv-{Xo-]-£ hn-Ik-\w F-∂n-h-bmWv Pm-Y D-b¿-Øp-∂ ap-{Zm-hm-Iy߃. I-gn™X-h-W Imk¿-tIm-Uv a¬-k-cn-® jmln-Z Iam-en-\v Ip-d-®p-Iq-Sn \√ ]-cnK-W-\ sIm-Sp-t°≠-Xp-s≠∂pw tNm-Zy-Øn-\p a-dp-]-Sn-bm-bn _nμp Irjv-W ]-d™p.

tam-hn-Nm¿ a-©v cq-]o-I-cn-®-hsc ]m¿-´n-bn-te-°p £-Wn-°p∂-Xn-s\ tI-{μ-°-Ωn-‰n-bw-Kw hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ FXn¿-sØ-¶n-epw I-gn-™ c-≠pZn-h-k-am-bn tN¿-∂ kw-ÿm-\k-an-Xn-bn¬ I-Æq¿ Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS Xo-cp-am-\-Øn-\v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]m-\q-cn¬ hn-]p-e-am-b H-cp-°ß-fm-Wp \-S-°p-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ]m-\q¿ G-cn-bm I-Ωn‰n tbm-Kw tN¿-∂v H-cp-°-߃ hn-e-bn-cp-Øn-bn-cp-∂p. F-Xn¿i-_v-Z-߃ C-√m-Xm-°p-I-bmWv A-Sn-b-¥-c G-cn-bm I-Ωn-‰n tbm-K-Øn-eq-sS ]m¿-´n t\-XrXzw \-S-Øn-b-Xv. ]m-\q-cn-\p-ti-jw I-Æq-cnepw C-Xp-t]m-se kzo-I-c-W k-

tΩ-f-\w \-S-Øm-\pw B-tem-N\-bp-≠v. X-fm-∏v A-ºm-Sn-ap-°n¬ am-{Xw 200Hm-fw t]¿ B-gv-NIƒ-°p-ap-ºv _n.-sP.-]n. hn-´n-cp∂p. C-h-cn¬ Nn-e¿ I-gn-™ Znh-kw kn.-]n.-Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-km-b A-go-t°m-S≥ a-μnc-Øn¬ tbm-K-hpw tN¿-∂p. C-Xn-\p-]p-d-sa _n.-sP.-]n. ]-≈n-°p-∂v ]-©m-b-Øv ap≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn {io-in¬, ap≥ J-Pm-©n dn-tP-jv, A-got°m-Sv a-fi-ew I-Ωn-‰n-bw-Kw [o-c-Pv F-∂n-h¿ kn.-]n.-Fw. Hm^n-kn-se-Øn Pn-√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P-\p-am-bn N¿-® \-SØn. A-ºm-Sn-ap-°n¬-\n-∂v 75Hm-fw t]¿-Iq-Sn ]m¿-´n hn-Sp∂-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v. C-∂v ]m-\q-cn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\Øn¬ X-fm-∏n¬-\n-∂p-≈-h-cpw ]-s¶-Sp-°pw.

Øn¬ k¿-°m¿, kz-Im-cy Bip-]-{Xn-I-fn¬ kw-hn-[m-\-samcp-°n-bn-´p-s≠-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. Io-S-\m-in-\n tem-_n-°v k¿-°m¿ Io-g-S-ßn-bn-cn-°p-Ibm-sW-∂v {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ Btcm-]n-®p. Zp-cn-X_m-[n-X-cn¬ B-bn-c-߃-°v H-cp B-\p-Iqey-hpw e-`n-®n-´n-√. _-P-‰p-Ifn¬ Nn-√n-°m-ipt]m-epw C-h¿°m-bn \o-°nh-®n-´n-√. X-e-Xncn-™ I-s≠-Ø-ep-Iƒ \-SØn-b P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥ I-Ωn‰n dn-t]m¿-´v X-≈n-°-f-b-W-sa∂pw hn F-kv B-h-iy-s∏-´p. Zp-cn-X_m-[n-X-cm-b B-bn-c߃ C-t∏m-gpw B-\p-Iq-ey߃-°v ]p-d-Øm-sW-∂v A-Snb-¥-c-{]-ta-b t\m-´o-kv \¬-Inb sI Ip-™n-cm-a≥ B-tcm-]n®p. C-c-Iƒ-°v B-\p-Iq-ey߃ \¬-tI-s≠-∂ \n-e-]m-SmWv k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® P-Ãn-

5

1000 tIm-Sn Kucn-b-½-bpsS Xo-cp-am-\w GIm-[n-]-Xy-]-c-sa-¶v A-Uz. k-Xv-Pn-Xv cq-]-bp-sS I-S-¸-{Xw sIm√w: bp.Un.F-^v. ap∂-Wn hn-S-W-sa-∂p-≈ Ku-cn-b-Ω-b-p-sS Xo-cp-am-\w G-Im-[n-]-Xy-]-c-hpw hy-‡nhn-tZz-j-Øn¬\n-∂p-≠mbn-´p-≈X - m-sW-∂pw sP.F-kv.Fkv. kw-ÿm-\ sk-{I´-dn A-Uz. k-XvP - n-Xv hn F®v. sIm√-Øv hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ kwkm-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±lw. cm-jv{So-b-]-cam-b Im-c-W-ß-fm-ep-≈ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°msX ap∂-Wn hn-Sm-\p-≈ Kucn-bΩ - b - psS Xo-cp-am-\w Aw-Ko-Ic - n-°p∂n-√. Kucn-bΩ - b - p-sS \n-e] - mSn-t\m-Sv A-ss\Iyw {]-IS- n-∏n-°p∂ `q-cn]-£w {]-h¿-Ø-I-cp-am-bn bp.Un.F-^n¬ Dd-®p \n¬-°pw-. bp.Un.F-^v. k¿-°m¿ an-I-® `-c-W-am-Wv Im-gv-Nhbv-°p-∂-sX∂pw D-Ω≥-Nm-≠n an-I® - `c-Wm-[n-Im-cn-bm-sW∂pw A-t±-lw ]-d™p. 100 kwÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fp-≈ sP.F-kv.F-kn¬ 62 AwK-߃ X-ßt- fm-sSm-∏a - p≠v. A-Sp-Øa - m-kw ap-X¬ Pn√m-Xe I¨-h≥-j\ - p-Iƒ B-cw-`n-°p-Ib - pw {]-h¿-Ø\ - ]-cn-]m-Sn-Iƒ Xocp-am-\n-°p-Ibpw sN-øpw. bp.-Un.F-^v. k¿-°m-cn¬ \n-∂p ]‰n-b ]-Zh - n-Iƒ Xn-cn-®p\¬Im≥ ap∂-Wn hn-´-h¿ X-øm-dm-h-W-sa∂pw A-s√-¶n¬ \-bw hy‡-am-°-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sP.F-kv.Fkv. Bdmw kwÿm-\ k-tΩ-f\ - Ø - n¬ Ir{Xna-am-bn D-≠m-°n-sb-Sp-Ø `q-cn-]£-Øn-eq-sS-bm-Wv bp.Un.-F-^v. hn-Sm-\p-≈ Xo-cp-am-\w {]-ta-bw ]m-km-°n-bs - X∂pw A-t±-lw ]d™p.

Iq-Sp-XÂ ]-©m-b-¯p-IÄ F³t Umk Ä^ m³ taJ e b nÂ: apJ ya { ´n cm-a-N-{μ³ I-½n-än dn-t]mÀ-«v XÅWw: hn F-kv

_n.sP.]n. hn-«-hÀ-¡v C-¶v ]m-\q-cn kzo-I-cWw; ]n-W-dm-bn ]-s¦-Sp¡pw I-Æq¿: Pn-√m {]-kn-U‚n-s‚ kz-`m-h-Zq-jy-Øn-s\-Xn-tc ]cm-Xn D-∂-bn-®n-´pw \-S-]-Sn-bn√m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.sP.-]n. hn-´-h¿-°v kn.-]n.-Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n C-∂v ]m-\q-cn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. ssh-Io-´v A-©n-\p \-S-°p∂ kzo-I-c-W-k-tΩ-f-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dmbn hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ]m-\q¿ ssl-kv-Iqƒ {Ku≠n¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ _n.-sP.-]n. ap≥ tZ-io-b k-anXn-bw-K-hpw ap≥ I-Æq¿ Pn-√m {]-kn-U‚p-am-b H sI hm-kp, ap≥ Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn F A-tim-I≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \q-dp-I-W-°n\p {]-h¿-Ø-I¿ kn.-]n.-FΩn¬ tN-cpw. _n.-sP.-]n. hn-´v \-

\p-≈ Im-cW - ß - f - m-bn k-tΩ-f\-Øn¬ A-h-X-cn-∏n-® hn-j-b߃ kw-_-‘n-®v X-\n-°p-≈ F-Xn¿-∏pw A-t±-lw {]-I-Sn-∏n®p. A-tX-ka - b - w, k-tΩ-f\ - Øn¬ a-dp-]S- n{]-kw-Kw \-SØ - nb Ku-cn-bΩ - ]m¿-´n th-sd ap-∂Wn-bn-te-°p t]m-hp-∂-Xn-s\°p-dn-®v Xo-cp-am-\n-®n-´n-s√-∂pw ]m¿-´n{]-h¿-Ø\ - w P-\ß - s - f tk-hn-°m-\p-≈-Xm-sW-∂p-amWp ]-d™ X - v. Iq-Sp-X¬ A--WnIƒ D-≈ X-ßf - m-Wv Hu-tZym-KnI hn-`m-Ks - a-∂m-Wv cm-P≥ _m_p ]-£Ø - n-s‚ hm-Zw. Ip-td\m-fp-If - m-bn ]m¿-´n-bn¬ D-≠mbn-cp-∂ B-ib - kw-L¿-jØ - ns‚ s]m-´n-sØ-dn-bm-Wv ]m¿-´n-

kozhikode

kv cm-a-N-{μ≥ I-Ωo-j\v. tZ-iob a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ \n¿-tZ-in-® B-\p-Iq-ey-߃ A- © p- h ¿- j - Ø n- \ pti- j w \¬-tI-s≠-∂m-Wv B-Zyw k¿°m¿ D-Ø-c-hn-d-°n-b-Xv. {]-Xntj-[-sØ Xp-S¿-∂v C-Xv Xn-cpØn-sb-¶n-epw C-c-I-sf tZ-it{Zm-ln-I-fm-bn Nn-{Xo-I-cn-°p∂ \n-e-]m-Sm-Wv kzo-I-cn-®n-cn°p-∂-Xv. hm-bv-]-Iƒ-°v sam-d-t´m-dnbw {]-Jym-]n-®n-´p-s≠-¶n-epw _m-¶p-Iƒ P-]v-Xn\-S-]-Sn-I-fpam-bn ap-t∂m-´p-t]m-hp-I-bm-Wv. C-c-I-fp-sS B-\p-Iq-eyw kw-_‘n-® ]u-cm-h-Im-itc-J C-\nbpw {]-kn-≤o-I-cn-®n-´n-s√-∂pw Ip-™n-cm-a≥ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. apJy-a-{¥n-bp-sS a-dp-]-Sn-sb XpS¿-∂v kv-]o-°¿ A-Sn-b-¥-c{]ta-b-Øn-\v A-h-X-c-Wm-\p-a-Xn \n-tj-[n-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS adp-]-Sn-bn¬ {]-Xn-]-£-hpw Xr]v-X-cm-bn.

]p-d-s¸-Sp-hn-¡p-¶p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\k¿-°m-cn-s‚ hn-I-k-\{]-h¿Ø-\-߃-°p-≈ [-\-ti-J-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn 1000 tImSnbp-sS I-S-∏-{Xw ]p-d-s∏-Sp-hn°pw. C-Xn-\m-bp-≈ te-ew \msf dn-k¿-hv _m-¶n-s‚ apw-ss_ t^m¿-´v Hm-^nkn¬ \-S-°pw. a¬k-ckz-`m-h-Øn-ep-≈ _n-ÕpIƒ cm-hn-se 10.30\pw 12 a-Wn°pw a-t[y-bpw A-√m-Ø-h cmhn-se 10.30 \pw 11.30\pw a-t[y tIm¿ _m-¶nMv skm-eyq-j≥ ap-tJ-\ C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv cq-]Øn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. te-ew kw-_-‘n-® hn-⁄m-]-\-Øn\pw hn-i-Zmw-i-߃-°pw kw-ÿm-\ [-\-h-Ip-∏n-s‚ sh-_vssk-‰v (www.finance. kerala.gov.in) k-μ¿-in-°mw.

C-c-I-fp-sS I-ªn-h-bv-¸v k-a-cw aq-¶mw-Zn-\-¯n-te-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \o-XntX-Sn Im-k¿-tIm-s´ F≥-tUm-kƒ-^m≥ C-c-I-fpw A-Ω-am-cpw ¢n-^v-lu-kn-\p ap-∂n¬ \-S-Øp-∂ k-a-cw c-≠p-Zn-\w ]n-∂n-´p. F≥-tUm-kƒ-^m≥ ]o-Un-X P-\-Io-b ap-∂Wn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ Zp-cn-X-_m-[n-X-cm-b 16 Ip-´n-I-fpƒs-∏-sS 55 t]-cpw A-Ω-am-cp-am-Wv A-\n-›n-X-Im-e I-™n-hbv-]v k-a-cw \S-Øp-∂-Xv. ]q¿-W-am-bn In-S-∏n-em-b A-©p-t]-cpw k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-∂p. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se B-cw-`n-® k-a-cw IqSw-Ipf-Øp \n-s∂Ønb BWh-hn-cp-≤ k-a-c-t\-Xmhm-b tk-hy-d-Ωm-fp-sS t\-XrØn¬ A-Sp-∏n¬ Xo I - q´n-bm-Wv D-ZvL - mS-\w sN-bvX - Xv. k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® H-Øp-Xo¿-∏v hy-hÿ I - ƒ ]m-en-°p-I, P-Ãn-kv cm-aN - {μ≥ \m-b¿ dn-t]m¿-´v X-≈p-I, I-Sß - ƒ F-gp-Xn-Ø≈ - p-∂X - n-\v \S-]S- n kzo-Ic - n-°p-I, Nn-In¬-km-kl - m-bw \¬-Ip-I Xp-Sß - n-b Bh-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wp k-a-cw. B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-®pIn-´pw-hsc k-ac - w \-SØ - m-\m-Wp Xo-cp-am-\w. kw-ÿm-\ _-P‰ - n-se A-hK-W\ - b - n¬ {]-Xn-tj-[a - p-s≠-∂pw ]o-Un-X P-\I - o-b ap-∂W - n `mc-hm-ln-Iƒ ]-d™ p. A-tX-ka - b - w, k-ac - ° - m-cp-am-bn k¿-°m¿ C∂p N¿-®\-S-Øn-tb-°pw. D-®-bv-°v 12\pw c-≠n-\pw C-S-bn-em-hpw N¿-®. F-∂m¬ C-Xp-kw-_-‘n-®v Hu-tZym-Kn-I A-dn-bn-∏v e-`n-®n-´n√. k-a-cw \o-´n-s°m-≠p-t]m-hp-∂-Xn-t\m-Sv Xm¬-∏cy-an-s√-∂pw ka-c-°m-cp-am-bn N¿-® \-S-Øm≥ Ir-jn-a-{¥n sI ]n tam-l-\-s\ Npa-X-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂pw ap-Jy-a-{¥n C-∂-se \n-b-a-k-`-bn¬ ]-d™n-cp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´p-X-s∂ k-a-c-°m-cp-am-bn N¿-® \-SØp-sa-∂v A-\u-tZym-Kn-I {]-Jym-]-\w D-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw sshIo-´m-bn-´pw bm-sXm-cp A-dn-bn-∏p-I-fpw k-a-c-k-an-Xn-°v e-`n-®n-√. C-∂p \-S-°p-∂ N¿-®-bn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm\-μ-\pw ]-s¶-Sp-tØ-°pw. C-∂-se k-a-c-∏-¥¬ k-μ¿-in-® hn Fkv C-Xp-kw-_-‘n-® kq-N-\ \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Ir-jn-a{¥n am-{Xw N¿-®\-S-tØ-s≠-∂pw ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂ D-d-®- \n-e-]m-Sn-em-Wp k-a-c-°m¿. Iq-Sw-Ip-f-Øp\n-∂v Dƒ-s∏-sS hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ k-a-c-°m¿°v sF-Iy-Zm¿-Uyw {]-Jym-]n-®v k-a-c∏-¥-en-se-Øn. I-h-bn-{Xn kp-KX - I - p-am-cn, ap≥-a{- ¥n-am-cm-b _n-t\m-bv hn-izw, Fw hn-Pb - I - pam¿, Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿ Fw.F¬.F. Xp-S-ßn cmjv-{So-b km-aq-ln-Ic - w-Ks - Ø {]-ap-Jc - pw k-ac - ° - m-sc k-μ¿-in-®p.

Im³-kÀ -tI-{μ-§Ä-¡v t]m-]p-eÀ {^-−v P\ap-t¶-ä k-t½-f-\w C¶v I-®q-cn 45 tIm-Sn-bp-sS I-Æq-¿: H-scm-‰ P-\-X, Xpey-\o-Xn F-∂ ap-{Zm- Ah-X-cn-∏n-°pw. D-®-bv-°p c-≠n-\p ]pXn-b CtI-{μ-k-lm-bw hm-Iy-ap-b¿-Øn t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y- I- ¥y hoUntbm {]-Z¿-i-\-ap-≠mhpw. Xp-S¿-∂p Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: sIm-®n-bnepw tIm-gn-t°m-´pw Im≥-k¿ Nn-In¬-km-˛-K-th-j-W-tI{μ-߃ Xp-Sß - p-∂X - n-\p tI{μ-k¿-°m¿ 45 tIm-Sn cq-] A\p-h-Zn-®-Xm-bn ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n \n-b-a-k-`-bn¬ A-dn-bn-®p. F-kv i¿-a-bp-sS {i-≤-£-Wn-°-en-\p a-dp-]Sn\¬-Ip-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±lw. ]-≤-Xn-bp-am-bn k-a-b_-‘n-X-am-bn ap-t∂m-´p-t]mhm-\m-Wp Xo-cp-am-\w. F-dWm-Ip-fØ - v Im≥-k¿ sk‚¿ Xp-S-ßp-∂-Xn-\v \-S-∏v_-P‰n¬ A-©v tIm-Sn A-\p-h-Zn®n-cp-∂p. Cu-am-kw \m-en-\v C-Xv kw-_‘ - n-®v F-dW - m-Ipf-Øv ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS A-[y£-X-bn¬ tbm-Kw-hn-fn-®p. A-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ F-´n-\p tN¿-∂ a-{¥n-k-`mtbm-K-Øn¬ Nn-e Xo-cp-am-\ß-sf-Sp-Øp. a-[y-tI-c-f-Øns‚ {]-[m-\ B-h-iy-am-b Im≥-k¿ sk‚¿ bm--Ym-¿Yyam-°m-\m-Wp tbm-Kw Xo-cpam-\n-®X - v. B-tcm--Ky-a{- ¥n ka¿-∏n-® dn-t]m-¿-´v a-{¥n-k-`mtbm-Kw N¿-® sN-bvX - p. hn-iZ-hn-h-c dn-t]m¿-´v X-øm-dm°m≥ B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s\ Np-a-X-e-tb¬-∏n-®p. ]-≤-Xnbp-sS kv-s]-jy¬ Hm-^n-kdm-bn tUm.-]n B¿ Kw-Km-[c - s\ Np-aX - e - s - ∏-Sp-Øn. hn-iZ- hn-h-c dn-t]m¿-´v Xøm-dm-hmØ-Xn-em-Wv \-S-∏v _-P-‰n¬ Xp-I Dƒ-s°m-≈n-®-Xv. dnt]m¿-´v X-øm-dm-bn°-gn-™m¬ B-hi - y-am-b Xp-I A-\p-hZn-°pw.

hm-kp kn.]n.Fw. kw-c-£-W-¯n AÚmXtI-{μ-¯n- ]m\q¿: _n.sP.]n. hn-´v kn.]n.F-Ωn¬ {]-h¿-Øn-°m≥ Xo-cp-am\n-® ap≥ tZ-io-b-k-an-Xn-bw-Kw H sI hm-kp kn.]n.Fw. kw-c-£W-Øn¬ A⁄m-XtI-{μ-Øn-se-∂p kqN-\. I-gn-™ Zn-h-kw A-\p-\-b-Øn-\v _n.sP.]n˛B¿.F-kv.F-kv. t\-Xm-°-sf-Ønsb--¶nepw hm-kphns\ Im-Wm-\m-bn√. _n.sP.]n. tZio-b sk{I--´-dn ]n sI Ir-jv-W-Zmkv, kw-LS-\m sk-{I´-dn D-am-Im¥≥, B¿.-F-kv.F-kv. t\-Xm-hv kp-Z¿-i≥ F-∂n-h-cm-Wv hm-kp-hn-s‚bpw A\p-bmbn A-tim-I-s‚bpw ho-´n-se-Øn-bXv. hm-kp-hn-s‚ A-Sp-Ø A-\p-bm-bn c-Xo-{μ-s\bpw t\-Xm-°ƒ I-≠n-cp∂p. sIm√-s∏-´ bp-h-tam¿-® kwÿm-\ {]-knU‚ v sI Sn P-b-Ir-jvW-s‚ A-Ω Iu-k-eybpw C-h-tcm-sSm-∏-ap-≠m-bn-cp∂p. F-∂m¬, G-Xv D-∂-X≥ h-∂p]-d-™mepw kn.]n.F-Ωn¬ tN-cm-\p-≈ Xo-cp-am-\Øn¬ am-‰-an-s√-∂m-Wv C-cp-h-cp-sSbpw \ne-]mSv. A-tXka-bw, H sI hm-kp-hn-\pt\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-tb-°p-sa-∂-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv kw-c£-Ww \¬-Im≥ kn.]n.Fw. Xo-cp-am-\n-®sX∂pw kq-N-\-bp≠v.

kn.]n.F-½nte¡v tN-t¡-dp-¶-hcn ]-ecpw Ip-ä-hm-fnIÄ: BÀ.Fw.]n.

I-Æq¿: _n.sP-.]n-. hn-´h¿ kn.]n.F-Ωn-te-°p t]m-hp∂Xv kp-c£-bv-°p- th-≠n-b-m-sW∂pw C-Xn¬ ]-ecpw Ip-‰-hm-fn-I-fm-sW∂pw B¿.Fw.]n. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw ]n ]n tam-l-\≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n®p. C-h-¿°p≈ A-c-£n-XXzt_m-[-am-Wv kn.]n.F-Ωn-te-°v F-Øn-®Xv. ]n-W-dm-bn hn-Pbs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kzoI-c-W ]-cn-]mSn ]m-\q-cn¬ \-S-Øp-∂Xnepw Kq-Ve-£y-ß-fp-s≠∂pw At±lw Btcm-]n-®p.

Æq---¿ Pn√m-I-Ω-n‰n kw-L-Sn-∏n-°p∂ P-\-ap-t∂-‰ k-tΩf-\w C∂v I-Æq¿ I-e-IvStd-‰v ssa-Xm-\nbn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 9.30\p ]-Xm-I-bp-b¿Øpw. ImeØv C-¥y≥ ap-kve - nw-Iƒ: {]-iv\ - h -- pw k-ao-]-\hpw, -C-¥y-≥ km-l-Ncyw, kv{Xo im‡o-Ic - W - w- , I-cn-\n-ba - ß - ƒ - F∂o hn-jb - ß - ƒ

C-¥y≥ cm-{„ob-w, tI-cf - cm-{„ob-w F∂o hnjb-ßf - n¬ N¿®-\S- ° - pw. ssh-Io-´v 5\v \-S° - p-∂ k-am-]-\ k-tΩf-\w t]m-]p-e¿-{^-≠v tZio-b sN-b¿-am≥ sI Fw i-co-^v D-ZvL - mS-\w sN-øpw. kwÿm-\ {]-knU‚ v Ic-a\ - A-ivd^v aue-hn A-[y-£X - h-ln-°p-w.

F³.F-kv.F-kv-þ-F-kv.F³.Un.]n. a-[p-hn-[p Xo-cp¶p; ]-c-kv-]-cw Ip-ä-s¸-Sp-¯n t\-Xm-¡Ä F≥ ]n A-–p¬ A-ko-kv N-ß-\m-t»-cn: N-ß-\m-t»-cn: ln-μp-°-fp-sS sF-Iy-w e-£y-an´v cq-]-s∏´ F≥.F-kv.F-kv-˛-Fkv.F≥.Un.]n. _-‘w X-I¿-®bn-te-°v. A-ss\-Iy-Øn-s‚ kq-N-\-Iƒ am-k-߃-°p apsº I-≠p-Xp-S-ßn-bn-cp-s∂-¶nepw C-t∏m-gn-Xv cw-KØ - p-h∂ - n-cn°p-I-bmWv. F-kv.F≥.-Un.]n. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏≈n \-tS-i≥ I-gn-™-Zn-h-kw kz-Im-cy-Nm-\-en-\p \¬-In-b A-`n-ap-J-Øn¬ F≥.F-kv.Fkn-s\-Xn-tc B-™-Sn-®-p \n-anj-߃-°p-≈n¬-Ø-s∂ F≥.F-kv.F-kv. P-\-d¬ sk{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-bcpsS F-Xn¿-{]-kvX - m-h\ - bpw h∂p. tZ-h-kzw ÿm-]-\-ß-fn-se \n-b-a-\-ß-fn¬ F≥.F-kv.Fkv. \n¿-tZ-iw A-\p-k-cn-®v ap∂m-° kw-h-c-Ww G¿-s∏-SpØn-bm¬ bp.Un.F-^v. k¿-°mcn-s\-Xn-tc F-kv.F≥.Un.]nbp-sS i-‡n Im-´n-s°m-Sp°p-sa-∂m-Wv sh-≈m-∏-≈n ]-d-

™-Xv. Iq-Sm-sX F≥.F-kv.Fkn-s‚ ]n≥-_-e-Øn¬ c-ta-iv B-`y-¥-c-a-{¥n-ÿm-\w ]n-Sn-®phm-ßp-I-bm-bn-cp-s∂∂pw At±-lw ]-d-™n-cp-∂p. Nm-\-¬ A-`n-ap-Jw A-h-km-\n-°p-∂-Xn\p-≈n¬-Ø-s∂ c-ta-in-s\ a{¥n-bm-°n-bm-epw C-s√-¶n-epw bp.Un.F-^n-t\m-Sp-≈ \n-e-]mSn¬ am-‰-an-s√-∂pw c-ta-in-s‚ a{¥n-ÿm-\w F≥.F-kv.F-kns‚ A-°u-≠n-em-°m≥ B-cpw {i-an-t°-s≠-∂pw kp-Ip-am-c≥ \m-b-cpw Xn-cn-®-Sn-®n-cp-∂p. tI-c-f-Øn-se F-√m tZ-hkzw t_m¿-Up-I-fp-sS-bpw Io-gnep-≈ ÿm-]-\-ß-fn-te-°v dn{Iq-´v-sa‚ v t_m¿-Up-h-gn \-SØp-∂ \n-b-a-\-ß-fn¬ 50 i-Xam-\w kw-h-c-W-Izm-´-bn¬ \n∂v 18 i-X-am-\w ap-∂m-° k-apZm-b-ß-fn-se ]m-h-s∏-´-h¿-°p am-‰n-h-bv°-W-sa-∂m-Wv F≥.F-kv.F-kv. B-h-iyw. F∂m¬, D-Ω≥-Nm-≠n-bpw a-{¥n sI _m-_p-hpw \¬-In-b D-d∏ - n\p hn-cp-≤ am-bn Hm¿-Un-\≥tkm \n-b-a-tam sIm-≠p-h∂m¬ ]m-¿e - s - a‚ v Xn-cs - ™-Sp-

∏n¬ bp.Un.F-^n-s\-Xn-tc \ne-]m-sS-Sp-°p-sa-∂m-Wv sh-≈m∏-≈n ]-d-bp-∂-Xv. X-s∂-bp-a-√, ]n-∂m-° kw-h-c-Ww H cp i-Xam-\wt]m-epw hn-´p-sIm-Sp-°m≥ k-Ω-Xn-°n-s√-∂pw F≥.Fkv.F-kv. ]-db - p-∂X - p-am-{Xw tI´p {]-h¿-Øn-°m≥ C-Xp- sh≈-cn-°m-]-´-W- a-s√-∂p-h-sc sh-≈m-∏-≈n Xp-d-∂-Sn-®n-cp-∂p. Iq-Sm-sX ln-μp-sF-Iy-Øn-s‚ t]-cn¬ X-߃ I-_f - n-∏n- ° - s - ∏´-Xm-bn tXm-∂p-s∂-∂pw A-t±lw kq-Nn-∏n-®p. c-ta-iv sN-∂n-Øe - B-`y-¥ca-{¥n-bm-b-tXm-sS F≥.Fkv.F-kn-s‚ A-I¬-® Ip-d™n-cn-°p-∂p-sh-∂m-Wvbp.Un.F-^v. I-cp-Xn-bn-cp-∂-Xv. C-°-gn-™ a-∂w P-b-¥n Zn-\Øn¬ F≥.F-kv.F-kv. \-SØn-b hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ C-Xp hy-‡a - m-°p-Ib - pw sN-bvX - p. ap≥Im-eß - s - f A-t]£n-®v bp.Un.F-^n-s\-Xn-tc Im-cy-am-b A-`n-{]m-b-{]-I-S-\߃ H-∂pw F≥.F-kv.F-kv. t\-Xr-Xzw A-∂p \-S-Øn-b-Xp-an√.

hnaX-sc A-\p-\-bn-¸n-¡m³ _n.sP.]n-bp-sS A-´n-a-{iaw IÆq¿: Pn-√m {]-kn-U‚ v sI c-Rv-Pn-Øn-s‚ kz-`m-h-Zq-jyw kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-I-fn¬ \-S]- S n- s b- S p- ° m- Ø - X n- s \- X n- t c _n.-sP.-]n-bn¬ Xp-S-ßn-b hn-aX-{]-h¿-Ø-\w cq-£-am-b-tXmsS A-\p-\-b {i-a-hp-am-bn kw-ÿm-\-t\-Xr-Xzw cw-KØv. ]m¿-´n hn-Sp-∂-h-sc X-S™p-\n¿-Øm-\pw hn-a-X-{]-h¿Ø-\w \-S-Øp-∂-h-cp-am-bn N¿®-\-S-Øn ]-c-ky-am-bn {]-kv-Xmh-\ \-S-Øm-\p-am-Wp t\-XrXzw {i-an-®-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-ambn I-gn-™-Zn-h-kw hn-a-X-{]h¿-Ø-\w G-‰-hpw Iq-Sp-X-ep≠m-b sN-dp-hm-t©-cn-bn¬ AJn-te-¥ym sk-{I-´-dn ]n sI Ir-jv-W-Zm-kv, A-Uz. c-Xv-\m-Ic≥, B¿.-F-kv.-F-kv. Pn-√m t\Xm-hv hn i-in-[-c≥ F-∂n-h¿ t\-cn-s´-Øn Kr-l-k-μ¿-i-\w \-S-Øn. C-Xn-\p ]p-d-sa kn.-]n.F-Ωn-te-°p t]m-hp-∂ F A-

tim-I-\p-am-bn _n.-sP.-]n. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI kp-tc-{μ≥, sI D-am-Im-¥≥ XpS-ßn-b-h¿ N¿-® \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ C-\n A-\p-cRv-P-\ {i-a-߃-°v {]-k-‡nbn-s√-∂pw D-]m-[n-bn-√m-sX kn.-]n.-F-Ωn-te-°p t]m-hp-Ibm-sW-∂pw F A-tim-I≥ a-dp]-Sn \¬-In. F-∂m¬ H sI hmkp _n.-sP.-]n. t\-Xm-°-fp-ambn kw-km-cn-°m≥ t]m-epw Xøm-dm-bn-√. C-Xn-\p-]p-d-sa, cRv-Pn-Øn-s\-Xn-tc ]m¿-´n-bn¬ ]-c-ky-\n-e-]m-sS-Sp-Ø _n.sP.-]n. ap≥ Pn-√m {]-kn-U‚pam-cm-b ]n ]n I-cp-Wm-I-c≥ amÿ, F Zm-tam-Z-c≥, ap≥ Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn bp Sn P-b¥≥ F-∂n-h-cp-am-bpw kw-Lw kw-km-cn-®p. aq-h-cp-sS-bpw t]cn¬ H-cp hm¿-Øm-°p-dn-∏pw Cd-°n-bn-´p-≠v. Pn-√-bn-se Nn-e {]-tXy-I

cm-jv-{So-b km-l-N-cy-Øn¬ apgp-h≥ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cpw A-\p-`m-hn-I-fpw A-h-k-c-Øns\m-Øv D-b¿-∂v \-tc-{μ-tamUn-bp-sS I-c-߃-°p i-‡n-]I-cm-\pw ]m¿-´n-sb i-‡n-s∏-SpØm-\pw X-øm-dm-h-W-sa-∂mWp {]-kv-Xm-h-\-bn-ep-≈-Xv. Nne {]-iv-\-ß-fp-sS t]-cn¬ Nne¿ kn.-]n.-F-Ωn¬ tN-cm≥ Xocp-am-\n-®-Xv B-fl-l-Xym-]-c-amWv. C-Ø-c-°m¿ \n-e-]m-Sn¬ \n-∂p ]n≥-am-d-Ww. kw-L-S-\m {]-iv-\-߃ N¿® sN-bv-Xv ]-cn-l-cn-°m≥ ]m¿´n t\-Xr-Xz-Øn-\p km-[n-°psa-∂pw {]-kv-Xm-h-\-bn-ep-≠v. A-Xn-\n-sS, kn.-]n.-F-Ωpw Xß-fp-sS A-Wn-I-sf t_m-[h¬-°-cn-°m≥ {i-aw \-S-Øn. {]-[m-\-am-bpw c-‡-km-£n IpSpw-_-ß-sf t_m-[-h¬-°-cn°m-\m-Wv kn.-]n.-Fw. {i-an-®Xv.-


kozhikode

1189 aIcw 14

1435 d-_o-D¬- AΔ¬ 25

28 P-\p-h-cn 2014 sNmΔ

bph-P-t\mÂ-k-h-§Ä _m-¡n-h-bv-¡p-¶-sX-´v?

]m

-e-°m-´v \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ bp-h-Pt\m¬-k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø hn-Zym¿-YnIƒ C-t©m-Sn-©v t]m-cm-´-am-Wp Im-gv-N-h-®-Xv. Cu a¬-k-c-߃ dn-t]m¿-´v sN-øm≥ ]-{X-am-[y-a-ß-fpw \-S-Øn Xp-ey-\n-e-bn-ep-≈ a¬-k-c-߃. tI-c-fw ssI-sa-bv a-d-∂v sIm-√w-tXm-dpw B-th-i-]q¿-hw ]s¶-Sp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-∂ H-∂m-Wv Cu I-em-am-am¶w. a¬-k-c-th-Zn-bn-se {]-Xn-`-bp-sS {]-Im-i-\-߃, a¬-k-cm¿-Yn-I-fp-sS s\-Sp-ho¿-∏n-s‚ Nq-Spw I-Æo-cns‚ \-\-hpw, I-em-{]-I-S-\-ß-fp-sS ]n-∂n-se B-fls\m-º-c-߃, a¬-k-c-th-Zn-I-fn-se A-ku-I-cy߃˛ F-√mw A-Xn-hn-i-Z-am-bn N¿-®-sN-ø-s∏-Sp-∂p. tI-c-f-Øn¬ a-s‰m-cp kw-`-h-hpw C-{X P-\-Io-b-a-√. bp-h-P-t\m¬-k-h-ß-fp-sS Cu P-\-Io-b-h¬-°-c-WØn-\p-th-≠n hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏pw am-[y-a-tem-I-hpw H-gp-°p-∂ hn-b¿-∏v Ip-d-s®m-∂p-a-√. F-∂m¬, C-{X-bpw ap-s∂m-cp-°-ß-tfm-sS-bpw {i≤-tbm-sS-bpw ]-W-s®-e-thm-sS-bpw \-S-Øp-∂ bp-hP-t\m¬-k-h am-am-¶-Øn-s‚ _m-°n-]-{X-sa-s¥-∂v B-tem-Nn-°p-tºm-gm-Wv F-{X-am-{Xw Du¿-P-am-Wv hrYm ]m-gm-hp-∂-Xv F-∂p hy-‡-am-hp-∂-Xv. I-e-bp-sS h-f¿-®-bv-°v bp-h-P-t\m¬-k-h-߃ F-{X-am-{Xw D-]I-cn-°p-∂p F-∂v Ku-c-h-am-bn X-s∂ B-tem-Nn-°Ww. G-Xm-\pw Nn-e Ip-´n-Iƒ kn-\n-am-cw-K-Øv FØn-t®-cp-∂p F-∂-sXm-gn-®p-\n¿-Øn-bm¬ bp-h-Pt\m¬-k-h-߃ {]-Xn-`-I-sf I-s≠-Øp-∂-Xn-tem hf¿-Øn-sb-Sp-°p-∂-Xn-tem Im-cy-am-b kw-`m-h-\-Isfm-∂pw A¿-∏n-°p-∂n-√. F-∂p am-{X-a-√, tI-c-fØn-se ]-c-º-cm-K-X I-em-cq-]-ß-fp-sS-sbm-∂pw hf¿-®-sb Cu a¬-k-c-߃ Im-cy-am-bn kzm-[o-\n-°p∂p-an-√. H-cp-h-i-Øv bp-h-P-t\m¬-k-h-th-Zn-I-fn¬ X-\-Xp I-em-cq-]-߃ h-iy-am-bn B-hn-jv-I-cn-°-s∏Sp-I-bpw P-\-߃ {]-kv-Xp-X B-hn-jv-Im-c-ß-sf \nd-™ a-\-t m-sS kzo-I-cn-°p-I-bpw sN-øp-tºmƒ Xs∂, a-dp-h-i-Øv hn-]-Wn-°m-h-iy-am-b-X-c-Øn¬ Ah-sb hn-I-e-am-°n A-h-X-cn-∏n-°p-∂ kw-kv-Im-c-amWp h-f¿-∂p-h-cp-∂-Xv. Zr-iy-am-[y-a-ß-fn¬ h-cp-∂ tjm-I-fpw b-Ym¿-Y I-em-cq-]-ß-fpw X-Ωn¬ F-¥p _-‘-am-sW-∂v B-tem-Nn-®m¬ a-Xn C-°m-cyw hy‡-am-hm≥. C-{X-bpw ]-W-s®-e-thm-sS-bpw k-∂ml-ß-tfm-sS-bpw \-S-Øp-∂ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ XpS¿-®-Iƒ I-em-cw-K-Øv th-≠ co-Xn-bn¬ kw-`-hn-°mXn-cn-°p-tºmƒ ]-Ww hy¿-Y-am-bn-t∏m-hp-∂p F-∂pX-s∂ ]-d-b-Ww. A-Xn-\m¬, k¿-°m¿ ]-Ww bp-hP-t\m¬-k-h-߃-°p-th-≠n sN-e-h-gn-°p-∂-Xn¬ \n-b-{¥-Ww B-h-iy-am-Wv. Im-gv-N-°m¿-°v Sn-°-‰v G¿-s∏-Sp-Øp-I-tbm kv-t]m¨-k¿-jn-∏v h-gn ]-Ww k-am-l-cn-°p-I-tbm H-s° sN-bv-Xp-sIm-≠v s]m-XpJ-P-\m-hn-se [-\-\-„w ]-cn-l-cn-°p-I-sb-¶n-epw sNbv-Xm¬ \-∂m-bn-cn-°pw Cu A-h-ÿ-bn¬. I-tem¬-k-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cp k-Ωm-\ am-^n-b X-s∂ h-f¿-∂p-h-∂n-cn-°p-∂p-sh-∂ hm¿Ø-bp-≠v. h≥-Xp-I hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv hn-[n-I¿Øm-°-sf kzm-[o-\n-°p-∂p. A-Xn-\v G-P‚p-am-cp≠v; Cu G-P‚p-am-sc k-lm-bn-°m≥ D-tZym-K-ÿ-cp≠v-˛ C-ß-s\ t\m-°p-tºmƒ bp-h-P-t\m¬-k-h-Øns‚ D-≈-d-Iƒ Po¿-W-am-Wv. kz-¥w Ip-´n-I-sf an∂pw-Xm-c-ß-fm-°m≥ c-£n-Xm-°-ƒ F-¥pw sN-øpw F-∂-Xm-W-h-ÿ. Cu ÿn-Xn sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂-Xv I-e-bv-°v \¬-Ip-∂-Xn-t\-°m-f-[n-Iw Du-∂¬ A-\mh-iy-am-b a¬-k-c-߃-°m-Wv bp-h-P-t\m¬-k-h߃ \¬-Ip-∂-sX-∂m-Wv. \n¿-`m-Ky-h-im¬ C-Ø-cw {]-h-W-X-I-sf K-h¨-sa-t‚m s]m-Xp-k-aq-l-tam Ku-c-h-]q¿-hw A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂n-√-X-s∂.

kwKo-X-sa-¶ B-ßo-b-bm-{X

]m

-›m-Xy-kw-Ko-X-Øn-se a-lm-{]-Xn-`-I-fn¬ ]-e-cpw ]n¬-°m-e-Øv C-kv-emw-a-Xw kzoI-cn-®n-´p-≠v. bq-kp-^v C-kv-emw F-∂ t]-cn¬ {]Jym-X-\m-b Im-‰v Ão-h≥-kv, A-_v-Zp-√m-lv C-_v-\p _p-ssl-\ F-∂ B¿-´v ªm-°n, A-lv-a-Zv P-am¬ XpS-ßn-b-h¿. kw-Ko-Xw B-flo-bm-t\z-j-W-Øn-s‚ `mKw-Iq-Sn-bm-bn am-dn-b-t∏m-gm-Wv C-h-sc-√m-h-cpw ]p-Xnb A-\p-`-h-X-e-߃ A-t\z-jn-®p-t]m-b-Xv. A-°q-´Øn-sem-cm-fm-Wv I-gn-™ Un-kw-_-dn¬ \n-cym-X-\mb bq-kp-^v e-Øo-^v. a-cn-°p-tºmƒ 93 h-b- p-≠mbn-cp-∂ e-Øo-^n-s‚ t]-cv hn-eyw C-Ωm-\p-th¬ lUn¬-Ã≥ F-∂m-bn-cp-∂p. F-∂m¬, kw-Ko-X-cw-KØv A-º-Xp-I-fn¬ A-t±-lw {]-i-kv-X-\m-b-Xv Uªyp C-hm≥-kv F-∂ t]-cn-em-Wv. tem-I-Øn-se ]-e {]-ap-J kw-Ko-X _m≥-Up-I-fnepw D-]-I-c-W-߃ hm-bn-®n-´p-≈ e-Øo-^n-s‚ Xp-S°w ]n-bm-t\m-bn-em-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv A-t±-lw Pmkn-te-°pw km-Iv-kn-te-°pw am-dn. C-kv-emw-a-Xw kzoI-cn-®-Xn-\p-ti-j-hpw kw-Ko-X-k-]-cy Xp-S¿-s∂-¶nepw I-Sp-Ø a-X-\n-jvT-tbm-sS-bm-Wv bq-kp-^v eØo-^v Po-hn-®-Xv. k-Zm A-t±-lw sXm-∏n [-cn-®p. Znh-k-hpw Jp¿-B≥ ]m-cm-b-Ww sN-øp-am-bn-cp-∂p. B-flo-b-bm-{X X-s∂-bm-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-\p kw-Ko-Xw.

t\Àhc ]msam-en≥ tI-kn¬ hn-Nm-c-W-m\-S-]-Sn-Iƒ tà sN-bvXp.

6

kq¸À-t\m-h AY-hm Xm-ckv-t^mS\w A

-Xn-i-‡-am-b Xm-c-kvt^m-S-\-am-Wv kq-∏¿t\m-h F-∂ t]-cn-e-dn-b-s∏-Sp-∂Xv. "]p-Xn-b \-£-{Xw' F-∂ A¿Y-Øn-em-Wv t\m-h F-∂ ]-Z-ap≠m-b-Xv. B-Im-i-Øp Im-Wp-∂ "]p-Xn-b' \-£-{X-sØ-bm-Wv t\m-h F-∂p hn-fn-®n-cp-∂-Xv. hmkv-X-h-Øn¬ a-ßn-bn-cp-∂ \-£{Xw H-cp kv-t^m-S-\-Øn-eq-sS Zriy-am-hp-∂-Xm-Wv F-∂p ]n-∂oSm-Wv a-\p-jy¿ a-\- n-em-°n-bXv. km-[m-c-W t\m-h-tb-°mƒ h-f-sc-b-[n-Iw sX-fn-®-ap-≈ {]Xn-`m-k-Øn-\m-Wv "kq-∏¿-t\mh' F-∂p t]-cn-´-Xv. A¬-∏-t\-ctØ-s°-¶n-epw H-cp \-£-{X-kaq-l-tØ-°mƒ sX-fn-®-ap-≠mhpw kq-∏¿-t\m-h-bv-°v. {In.ti. 185¬ ssN-\o-kv hm\-\n-co-£-I-cm-Wv B-Zy-am-bn kq-∏¿-t\m-h Im-Wp-∂-Xv. C-Xph-sc tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-hbn¬-h-®v G-‰-hpw {]-Im-i-ta-dn-b kq-∏¿-t\m-h I-≠-Xv ho-≠pw ssN-\o-kv hm-\-\n-co-£-I¿ Xs∂, {In-kv-Xzm-–w 1006¬. C-Xp]-t£ A-d-_n-Iv hm-\-\n-co-£-Icpw I-≠n-´p-≠v. \-·-t\-{X-߃sIm-≠v I-≠ A-h-km-\-sØ kq-∏¿-t\m-h-Iƒ 1572epw 1604epam-Wv. A-h-km-\-tØ-Xv bq-tdm∏n-se tPym-Xn-im-kv-{X-sØ h-fsc kzm-[o-\n-®p. Im-c-Ww, N-{μ\pw {K-l-߃-°pw A-∏p-d-ap-≈ {]-]-©-Øn¬ am-‰-ß-sfm-∂pw D≠m-hn-√ F-∂m-bn-cp-∂p A-cntÃm-´-en-s\ ({In.ap. 384˛322) ]n¥p-S¿-∂v A-Xp-h-sc hn-iz-kn-®ncp-∂-Xv. B hn-izm-k-Øn-s\ J-fin°m≥ 1604se \n-co-£-Ww D-]tbm-Kn-°m-\m-bn. c-≠pw I-≠-Xv H-tc X-e-ap-d-bn¬-s∏-´-h-cm-bn-cp∂p F-∂-Xv A-h-cp-sS hm-Z-Øn\p i-‡n-tb-In. C-h I-≠-Xv A°m-e-sØ G-‰-hpw {]-i-kv-X-cmb \n-co-£-I-cm-bn-cp-∂p-Xm-\pw-˛ 1572te-Xv So-s°m {_m-lpw(1546˛1601), 1604te-Xv tPm-lm-\o-kv sIπ-dpw(-1571˛-1630-). Zq-c-Z¿-in-\n-bp-sS D-]-tbm-Kw {]-N-cn-®-tXm-sS kq-∏¿-t\m-h-Ifp-sS \n-co-£-Ww a-‰p \-£-{Xk-aq-l-ß-fn-te-°pw hym-]n-®p. 1885¬ £o-c-]-Y-Øn-\p k-ao-]-ap-

≈ B≥-t{Um-sa-U F-∂ \-£{X-k-aq-l-Øn-em-Wv A-Ø-c-Ønep-≈ B-Zy-sØ kq-∏¿-t\m-h \n-co-£n-°p-∂-Xv. {I-ta-W-bm-bn kq-∏¿-t\m-h-I-sf-°p-dn-®p Iq-SpX¬ a-\- n-em-°m≥ I-gn-™p. {]-]-©-sØ-°p-dn-®v a-\- n-em°m≥ kq-∏¿-t\m-h-Iƒ h-f-sc-b[n-Iw k-lm-b-I-am-hpw F-∂v 20mw \q-‰m-≠m-b-t∏m-tg-°p a-\ n-em-bn. Im-c-Ww, kq-∏¿-t\m-h hn-kv-t^m-S-\w \-S-°p-tºmƒ \£-{X-Øn-s‚ sX-fn-®w {I-ta-W h¿-[n-®v ]m-c-ay-Øn-se-Øp-Ibpw Xp-S¿-∂v Ip-d-™v ]-g-b-co-Xnbn-em-hp-I-bpw sN-øpw. F-∂m¬,

imkv{Xhpw kaq-lhpw ■

tUm. hn iin Ip-am¿

\m-hq. \-£-{X-߃ \n-e-\n¬°p-∂-Xv c-≠v _-e-ß-fp-sS k¥p-en-Xm-h-ÿ-bn-em-Wv; D-≈nte-°p Np-cp-ßm≥ t{]-cn-∏n-°p∂ \-£-{X-Øn-se {Z-hy-Øn-s‚ Kp-cp-Xzm-I¿-j-W-_-e-hpw ]p-dta-°v hn-I-kn-°m≥ t{]-cn-∏n°p-∂ D-≈n-se Nq-Spw. C-h-bn¬ B-Zy-tØ-Xn-\v Im-cy-am-b am-‰-ap≠m-h-W-sa-¶n¬ Iq-Sp-X¬ {Zhyw h-∂p-tN-cp-I-tbm \-£-{X-

bn-cn-°pw sh-≈-°p-≈-\n-se ]Zm¿-Yw (A-ß-s\ A-Xn-s\ hn-fn°m-sa-¶n¬). kq-cy-s‚-b-{X ]nfi-ap-≈ H-cp sh-≈-°p-≈-\v `qan-bp-sS-b-{X h-ep-∏-ta D-≠m-hq! kq-∏¿-t\m-h-Iƒ D-≠m-hp-∂Xn-\v ]-e am¿-K-߃ I-s≠-Ønbn-´p-≠v. F-∂m¬, A-h-bv-s°√mw s]m-Xp-hm-bn H-cp Im-cy-ap≠v. N-{μ-ti-J¿ ]-cn-[n F-∂d - n-bs∏-Sp-∂ ]-cn-[n-°p-≈n¬ (kq-cy-

B-cw-`n-°pw. G-Xm-\pw \n-an-jwsIm-≠v \-£-{X-Øn-se h-ensbm-cp `m-Kw \yq-¢n-b¿ ^yq-j≥˛ kq-cy-\n-epw ssl-{U-P≥ t_mw-_p-I-fn-epw \-S-°p-∂ {]h¿-Ø\ - w-˛ F-∂ {]-{In-bb - n¬ ]s¶-Sp-°pw. A-Xn-`o-a-am-b Du¿-P-am-Wv Cß-s\-bp-≠m-hp-∂-Xv. Cu Du¿Pw \-£-{X-sØ X-hn-Sp-s]m-Snbm-°p-∂p. A-Xn¬-\n-∂p sX-dn®p-t]m-hp-∂ {Z-hy-Øn-s‚ th-Kw sk-°‚n¬ 5,000 ap-X¬ 20,000 h-sc In-tem-ao-‰-dm-bn-cn-°pw F∂p I-W-°m-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. A-Xm-b-Xv {]-Im-i-Øn-s‚ th-K-

B³-t{Um-sa-U F-¶ \-£-{X-k-aq-l-¯n-em-Wv A-¯-c-¯n-ep-Å B-Zy-s¯ kq-¸À-t\m-h \n-co-£n-¡p-¶-Xv. {I-ta-W-bm-bn kq-¸À-t\m-h-I-sf-¡p-dn-¨p Iq-Sp-X a-\-Ên-em-¡m³ I-gn-ªp. {]-]-©-s¯-¡p-dn-¨v a-\-Ên-em-¡m³ kq-¸À-t\m-h-IÄ h-f-sc-b-[n-Iw k-lm-b-I-am-hpw F-¶v 20mw \q-äm-−m-b-t¸m-tg-¡p a-\-Ên-em-bn. Im-c-Ww, kq-¸À-t\m-h hn-kv-t^m-S-\w \-S-¡p-t¼mÄ \-£-{X-¯n-sâ sX-fn-¨w {I-ta-W hÀ-[n-¨v ]m-c-ay-¯n-se-¯p-I-bpw Xp-SÀ-¶v Ip-d-ªv ]-g-b-co-Xn-bn-em-hp-I-bpw sN-¿pw. F-¶mÂ, ]m-c-ay-X-bn-ep-Å sX-fn-¨w F-Ãm kq-¸À-t\m-h-IÄ-¡pw H-cp-t]m-se-bm-sW-¶v im-kv-{X-ÚÀ-¡p a-\-Ên-em-¡m-\m-bn. A-Xp-sIm-−v {]-]-©-¯n-se Zq-c-§Ä A-f-¡m-\p-Å H-cp D-]m-[n-bm-bn kq-¸À-t\m-h-IÄ. ]m-c-ay-X-bn-ep-≈ sX-fn-®w F-√m kq-∏¿-t\m-h-Iƒ-°pw H-cp-t]mse-bm-sW-∂v im-kv-{X-⁄¿°p a-\- n-em-°m-\m-bn. A-XpsIm-≠v {]-]-©-Øn-se Zq-c-߃ A-f-°m-\p-≈ H-cp D-]m-[n-bm-bn kq-∏¿-t\m-h-Iƒ. kq-∏¿-t\m-h-Iƒ F-ß-s\bm-Wv D-≠m-hp-∂-Xv? Cu {]-{Inb \-ap-°p \n-co-£n-°m-\m-hmØ-Xp-sIm-≠v `u-Xn-I-im-kv-{XØn-se X-Øz-ß-fpw \n-co-£-Wß-fpw A-Sn-ÿm-\-am-°n kn-≤m¥-ß-fp-≠m-°p-I-bpw B kn≤m-¥-߃ kq-£v-a-am-bn ]-cntim-[n-°p-I-bpw am-{X-ta sN-øm-

Øn¬-\n-∂v {Z-hyw \-„-am-hp-Itbm th-Ww. F-∂m¬, sh-≈°p-≈≥ F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ \£-{X-Øn¬ ]p-d-ta-°v hn-I-kn°m≥ t{]-cn-∏n-°p-∂ B-¥-cn-I Xm-]-\n-e-b-√, ]-I-cw X-∑m-{XIƒ hn-L-Sn-®v C-e-t{Œm-Wp-Ifpw [-\-Nm¿-Pp-≈ A-b-Wp-I-fpam-bn \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-\m-ep≠m-hp-∂ C-e-t{Œm¨ Uo-P-\-dkn a¿-±w F-∂ Izm-≠w _-e-X{¥ {]-Xn-`m-k-am-Wp-≈-Xv. X-∑m-{X-I-tfm ]-c-am-Wp-°tfm A-√m-sX A-b-Wp-I-fpw Ce-t{Œm-Wp-I-fp-am-bn \n-e-\n¬°p-∂-Xn-\m¬ h-f-sc km-{μ-am-

s‚ ]n-fiØ - n-s‚ 1.38 C-c´- n) ]nfi-ap-≈, {]-[m-\-am-bn Im¿-_Wpw(I-cn) Hm-Ivk - n-P\ - pw A-Sß - nb H-cp sh-≈-°p-≈-\n-te-°v Fß-s\-sb-¶n-epw Iq-Sp-X¬ ]-Zm¿Y-sa-Øn-bm¬ B-¥-cn-I-_-eØn-\v Xm-ßm-\m-hp-∂X - n-¬ Iq-SpX-em-hpw Kp-cp-Xzm-I¿-j-W-_ew. A-Xn-s‚ ^-ea - m-bn \-£{- Xw Np-cp-ßn-Øp-Sß - pw. Np-cp-ßp-∂X - \ - p-kc - n-®v B-¥cn-I Xm-]\ - n-e D-bc - pw. Xm-]\ - n-e G-Xm-≠v 100 tIm-Sn Un-{Kn F-Øptºmƒ Im¿-_¨ ]-ca - m-Wp-°ƒ Iq-Sn-t®¿-∂v \n-tbm¨ ]-ca - m-Wp°-fpw a-‰pw D-≠m-hp-∂ {]-{In-b

Øn-s‚ G-Xm-≠v aq-∂p i-X-am\w. C-{X h-en-b hn-kv-t^m-S-\߃ H-cn-S-Øpw Zr-iy-am-bn-´n-√, C-Xp-h-sc! 2006˛-2007 Im-e-L-´Øn-em-Wv Im-\-U-˛-{^m≥-kv-˛l-hm-bv Zq-c-Z¿-in-\n-bp-sS kq∏¿-t\m-h se-K-kn k¿-th-bp-sS `m-K-am-bn G-Xm-≠v 1,000 tIm-Sn {]-Im-i-h¿-jw (H-cp {]-Im-i-h¿jw = {]-Im-iw H-cp-h¿-jw-sIm≠v k-©-cn-°p-∂ Zq-cw, G-Xm≠v 9,46,000 tIm-Sn In-tem-ao-‰¿) Zq-c-Øn-em-bn h-f-sc {]-Im-i-tadn-b kv-t^m-S-\-߃ ]n-∂o-Sp Im-Wp-∂-Xv. A-Xpw km-[m-c-W kq-∏¿-t\m-h-I-tf-°mƒ \q-dn-c-

´n sX-fn-®-ap-≈-h. C-h F-¥m-sW-∂p-X-s∂ A°m-e-Øv B¿-°pw a-\- n-em-bn√. C-t∏mƒ A-Xn-\p-≈ Nn-e kqN-\-Iƒ e-`n-®p-Xp-S-ßp-∂p. AXn-th-K-Øn¬ I-d-ßp-∂-Xpw AXn-i-‡-am-b Im-¥n-I-a-fi-e-ap≈-Xp-am-b am-Kv-s\-‰m¿ F-∂p t]-cn-´n-cn-°p-∂ H-cp-X-cw \yqt{Sm¨ \-£-{X-Øn-s‚ (kq-cys‚-b-{X-bpw ]n-fiw G-Xm-\pw In-tem-ao-‰¿ am-{Xw hym-k-ap-≈ tKm-f-Øn-te-°v Np-cp-°p-tºmƒ D-≠m-hp-∂, \yq-t{Sm-Wp-Iƒ am{X-a-S-ßp-∂ \-£-{Xw-˛ I-d-ßp∂ \yq-t{Sm¨ \-£-{X-ß-sf ]ƒ-k¿ F-∂p hn-fn-°p-∂p) cq]o-I-c-W-am-hmw A-h-sb-∂m-Wv C-t∏mƒ I-cp-Xp-∂-Xv. 1,000 tImSn {]-Im-i-h¿-jw A-I-se-bp-≈ h-kv-Xp-hn-s\ \m-an-t∏mƒ ImWp-∂-Xv A-Xv 1,000 tIm-Sn h¿jw ap-ºv \n-e-\n-∂n-cp-∂ cq-]Øn-em-Wv. Im-c-Ww, A-{X-bpw Im-ew-ap-ºv A-hn-sS-\n-∂p ]p-ds∏-´ {]-Im-i-am-W-t√m \m-ant∏mƒ Im-Wp-∂-Xv. H-cp am-Kv-s\-‰m-dn¬-\n-∂v D-Zv-`hn-®-sX-∂p I-cp-X-s∏-Sp-∂ Km-am c-iv-an-Iƒ B-Zy-am-bn \n-co-£n-®Xv 1979 am¿-®v 5\m-Wv. am-Kv-s\-‰m¿ F-∂ {]-Xn-`m-k-sØ hn-i-Zo-I-cn°p-∂ kn-≤m-¥w 1992-¬ tdm-_¿´v U-¶≥, {In-kv-‰-^¿ tXmw-k¨ F-∂n-h¿ tN¿-∂p hn-I-kn-∏n-®p. \-£-{X-Øn-s‚ I-d-°-hpw Xm-]\n-e-bpw Im-¥n-I-a-fi-e-hpw Nne \n-›n-X A-f-hp-I-fn-em-hptºmƒ I-d-°-Øn-s‚-bpw Xm-]\n-e-bp-sS-bpw Du¿-P-Øn-s‚ H-cp`m-Kw Im-¥n-I-a-fi-e-Øn-te°p ]-I-cp-I-bpw Im-¥n-I-a-fie-Øn-s‚ I-cp-Øv B-bn-cw C-c-´n h-sc D-b-cp-I-bpw sN-øm-sa-∂mWv U-¶-\pw tXmw-k-Wpw ssk≤m-¥n-I-am-bn I-≠p-]n-Sn-®-Xv. aq∂p Z-i-I-߃-°p-ap-ºv I-s≠Øn-b Cu {]-Xn-`m-k-Øn-s‚ cq]o-I-c-W-am-hmw G-Xm-\pw h¿jw-ap-ºp I-≠ `o-a≥ hn-kv-t^m-S\-Øn-\p ]n-∂n¬ F-∂m-Wv Ct∏mƒ I-cp-X-s∏-Sp-∂-Xv. (Cu te-J-\w {In-tb-‰o-hv tIm-a¨-kv sse-k≥-kn¬ {]kn-≤o-I-cn-®n-cn-°p-∂p.)

]m\q-À Ipª-\-´\v HmÀ¡m-t«-cn-bn F´pIm-cyw ]m

-\q-cn-se Ip-™-\-¥\v Hm¿-°m-t´-cn-bn¬ F-¥p-≠v Im-cyw F-s∂m-∂pw Cu-d ]q-Øp-\n¬-°p-∂ F.sI.Pn. sk‚-dn¬ I-b-dn C-t∏mƒ IÆ≥ tNm-Zn-°p-∂n-√. tNm-Zn-®n-´p Im-cy-hp-an-√. C-\n tNm-Zn-®m¬ Xs∂ Cu Pm-Xn Ip-ew-Ip-Øn-Iƒ C-\n-ap-X¬ A-cn-bm-lm-cw I-gnt°-≠-Xn-s√-∂v A-¶-°-en ]q≠ tN-tIm≥-am¿ Xo-cp-am-\n-®pI-f-bpw. A-ß-s\ h-√-h-cpw ]-d™p-t]m-bm¬ sIm-Sn-bpw {Suk-dpw Im-cm-bn-am-cpw C-\n-bpw Db¿-∂p-h-cpw. Hm-tcm Xp-≈n hn-[nbn¬-\n-∂pw H-cm-bn-cw sIm-Sn Db-cp-∂p, D-b-cp-∂p A-h¿ ]-S-cp∂p, A-h¿ c-Wm-¶-W-Øn¬ sh´p-∂p F-∂m-Wp sN-s¶m-Sn Km\w. ]-S-hp-Iƒ I-b-dm-\p-≈-XmsW-∂p ]-≠v tIm-f-Pn¬ ]Tn-∏n®p \-S-∂ H-cp hn-P-b≥ ]-d-™n´p-≠v. A-tX tIm-f-Pn¬ k-a-cn®p \-S-∂ a-t‰ hn-P-b≥ C-sXm∂pw tI-´p-Im-Wn-√. ]Tn-°p-∂ Im-e-Øv A-X-√m-bn-cp-∂-t√m tPm-en. A-Xp-sIm-≠v tI-c-fØn¬ C-Ø-cw tNm-Zy-߃ tNmZn-®p ]-≈n-°q-Sw ]n-t≈-sc hn-c´p-∂ Iq-´v C-h-sc-sbm-∂pw hn-c´m-sX. ]n-s∂ Cu h-I tNm-Zy߃ tI-´m¬ X-s∂ C-Xn-t\msSm-∂pw k¿-Km-fl-I-am-bn h¿Ø-am-\w-]-d-bm≥ \-Ωp-sS I-Æqcn-se C-Sn-sh-´v tKm-]m-e-∑m¿-°v ku-I-cy-hpw Im-Wn-√. I-Æ≥ Ip-WvTn-X-s∏-Sp-∂-Xv Cu-sbm-cp tNm-Zyw \-Ωp-sS AJn-te-¥y-bn-se sb-®q-cn ko-Xmcm-a-t\m-Sp tNm-Zn-®m¬ e-`n-°p∂ D-Ø-c-sØ Hm¿-Øm-Wv. Cbmƒ H-tc-k-a-bw ko-X-bm-Ipw,

A-t∏mƒ-Ø-s∂ cm-a-\p-am-Ipw. tam-jv-Sn-°-s∏-´ ko-X-bpw hn-tamN-I-\m-b cm-a-\pw, A-¥¿-[m-\w sN-bv-X ko-X-bpw cm-Py-`m-cw sNbv-X cm-a-\pw. C-Xm-Wp h-g-°w. F-¶n-te A-Jn-te-¥y-bn¬ ]n-Sn®p-\n¬-°m≥ ]-‰q. \n-߃ Cu A-Jn-te-¥y-tbm-Sp tNm-Zn-®pt\m-°q. tNm-Zyw ]-t£, Cw-•ojn-tem sX-ep-¶n-tem th-Ww. X¿-P-a-sN-øm≥ kz-c-e-bw t__n-sb-tbm N-°n-´-∏m-d I-co-ans\-tbm hn-fn-®m¬ a-Xn. C-h-cmcp-an-t√¬ am-{Xw I-™n-°p-gn tXm-a-kv sF-k-°n-t\m-Sp ]-dbmw. h¿-Ø-am-\w Xp-S-ßn-bm¬ hm-‰v, hm-f-bm¿, C-c-´-\n-Ip-Xn XpS-ßn-b dn-®m¿-Uv {^m-¶v-en ]-Zß-tf hn-f-bm-Sq F-∂-Xp-sIm≠m-Wv. D-Ø-cw C-t∏mƒ X-s∂ I-Æ-\-dn-bmw. ]m-\q-cn-se Ip™-\-¥≥ F-¥n-\m-Wv Hm¿-°mt´-cn-bn¬ F-Øn-b-Xv. Iyq-_-bn¬-\n-∂v F-¥n-\mWv sN-Kp-th-c s_m-fo-hn-b-bn¬ F-Øn-b-Xv. A-Xv tam-£w-In-´m\-√. a-dn-®v ]m-h-ß-fm-b s_m-fohn-b≥ P-\-X-sb Ip-ew-Ip-Øn-Ifn¬-\n-∂p tam-Nn-∏n-°m-\pw Ah-sc A-cn-bm-lm-cn-I-fm-°m-\pam-bn-cp-∂p. _w-Km-fn¬ P-\n-®v sF.kn.F-kv. ]-co-£-bv-°n-cnt°-≠ kp-`m-jv N-{μ-t_m-kv F¥n-\m-Wv P-∏m-\n¬ F-Øn-b-Xv. A-Xpw Ip-ew-Ip-Øn-Iƒ-s°-Xntc hn-tam-N-\-t∏m-cm-´-Øn-\p Xs∂-bm-bn-cp-∂p. F-¥n-\v h-St° a-e-_m-dn¬-\n-∂p \-Ωp-sS \m-b-\m-cpw F sI tKm-]m-e-\pw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øpw U¬-lnbn-epw t]m-b-Xv. A-Xv C-ß-s\ _q¿-jzm-kn-I-sf-bpw Ip-ew-Ip-

It®dv ■

IÆ≥

Øn-I-sf-bpw \n-{K-ln-®p km-[pP-\ kw-c-£-W-Øn-\p X-s∂. sIm-bv-tem-hn-s‚ B¬-°-an F¥n-\m-Wp `q-J-fi-߃ Xm-≠nb-Xv. C-Xm-Wp k-©m-cw. ]-Xn-X P-t\m-≤m-c-W-Øn-\v k-©m-cw sN-øp-∂-Xpw B-b-Xn¬ sa-cp-

∂p a-™p-sIm-≈p-∂-Xv. cm-Pyk-`-bn¬ t]m-bn D-d-ßm-\pw Imcm-´p Z-º-Xn-am-cp-sS sN-√w Np-a°m-\p-a-√, U¬-ln-bn-se dn-£mhm-e-I-sf-bpw tZm-_n-I-sf-bpw A-cn-bm-lm-cn-I-fm-°m≥. A-Xn\p X-s∂-bm-Wp ]m-\q-cn-se Ip-

ßm-Ø Im-´p-ar-K-ß-sf B™p-sh-´p-∂-Xpw sX-‰m-tWm. Km-‘n-Pn F-¥n-\m-Wp Z-£nWm-{^n-°-bn¬ t]m-b-Xv. Cw-•ojv _q¿-jz-I-fn¬-\n-∂v ]m-h-s∏´ C-¥y-°m-sc-bpw _q-h¿-am-scbpw c-£n-°m≥. A-Xp-t]m-s´, Cu F≥.F-kv.F-kp-am-bn \-S∂v K-Xn ]n-Sn-°m-am-bn-cp-∂ Ip-´\m-´n-se cm-a-N-{μ≥ F-∂ ]n-≈ F-¥n-\m-Wp U¬-ln-bn¬ h-

™-\-¥≥ Hm¿-°m-t´-cn-bn¬ t]m-b-Xpw. Cu kn≥-Un-t°-‰pIm¿-°v H-cp Np-°p-a-dn-bn-√. CsXm-s° I-≠m¬ X-s∂ a-\- nem-°m-hp-∂ e-fn-X-am-b I-ΩyqWn-Ãv k-Xy-߃.

U¬-ln-bn-se Nq-e≥-am¿ `-cW-hpw k-a-c-hpw H-∂n-®p sIm-

≠p-t]m-Ip-∂ Xn-c-°n-em-Wv. `-cn®n-s√-¶n-se-¥v, k-a-cw \-S-°-s´. C-∂p I-b-dn-h-∂ a-cp-a-I-sf Aß-s\-b-ßp hm-gn-°m≥ C-°≠-Im-e-ß-fm-bn X-d-hm-Sv ap-Sn®p-\-S-°p-∂ A-Ωm-bn-b-Ω-am¿ k-Ω-Xn-°p-tam. sIm-s°-{X Ipfw I-≠-Xm-Wv. A-Xp-sIm-≠mWv U¬-ln X-d-hm-Sn-s‚ a-®pw ap‰-hpw A-Sn-®p-sX-fn-®v ap-°n-epw aq-e-bn-epw H-fn-®pw ]m-Øpw I-gnbp-∂ k¿-h Im-fn-Iq-fn-I-sf-bpw I-≠w-]-d-b≥-am-sc-bpw Hm-Sn-®v sa-\-h-cp-Øm≥ t\m-°n-b ap-JyNq-e-\pw k-l-Nq-e≥-am¿-°pw `c-W Z¿-_m¿ s]-cp-h-gn-bn-te-°p am-t‰-≠n-h-∂-Xv. `-cn-°-tWm ka-cn-°-tWm. `-cn-°-W-sa-¶n¬ A-Ωm-bn-b-Ω-bv-°v ]m-jm-Ww I-e-°-Ww. A-t√¬ A-S-ßnsbm-Xp-ßn A-h-‰-Iƒ-°v h-®phn-f-ºn-bpw Xn-cp-Ωn-s°m-SpØpw t]≥ ]n-Sn-®p-sIm-Sp-Øpw I-gn-bmw. A-X-√ Nq-epw ]-g-ap-dhp-am-bn A-h¿-°p t\-sc tamßm≥ h-∂m-tem. A-dn-bm-sX Xe-bn¬ tX-ß ho-gpw. B tX-ßbm-Wv C-t∏mƒ t]m-en-km-bn sI-Pv-cn-bp-sS sXm-∏n-bn¬ ho-WXv. sX-ßn≥ aq-´n¬ hm-]n-f¿-∂p Ip-Øn-bn-cn-°p-∂ sI-Pv-cn-s]Æn-s\ I-≠v A-Ωm-bn-b-Ω-am-cmb jo-em-Ω-bpw kp-j-am-Ω-bpw X-e-X-√n-®n-cn-®p Im-Wpw. sI-´pw h-´n-bpw I-Æo-cpw ssI-bp-am-bn a-cp-a-Iƒ C-t∏mƒ C-d-ßn-t∏mIpw F-∂p I-cp-Xn k-l-{k-\maw sNm-√p-I-bm-Wv Cu io-em-hXn-Iƒ. A-Xn-\n-S-bv-°v a-cp-a-Iƒ ]-´-bm-h-Im-i-Øn-\p tdm-Un-en-dßn sIm-Sn-]n-Sn-®p \m-em-sfs°m-≠v ]-dn-bn-∏n-°p-sa-∂v B-

sc-¶n-epw Hm¿-tØm. C-h¿ I-cpXn-b-Xv Cu h-∂p-I-b-dn-b sam-Xev C-h-cp-sS Im-e-Øp-≈ a-cp-a-Ifm-sW-∂m-Wv. Bw B-Zv-an a-cp-aIƒ `-c-W-Øn-s‚ Nn-°≥-I-dn k-a-c-Øn-s‚ tIm-fm-ºn-bn¬ hnf-ºp-∂ Im-cyw I-Æ-\pw Hm¿Øn-√. `-c-W-Øn-s‚ kp-Jw h-cW-sa-¶n¬ ssI-bn¬ t]m-enkpw ]-´m-f-hpw th-Ww. \m-emsf X-´-Ww. ]-Øp-t]-sc sh-´Ww. A-Xn-√m-™m-¬ ]-tg \-ºqXn-cn-^-en-X-Øn-se Im¿-t∂msc t∏m-se-bm-hpw. Xm-t°m-ep≠v s]-´n-bn-√, I-Æ-S-bp-≠v IÆn-√, D-an-°-cn-bp-≠v ]-√n-√. At∏mƒ ]n-s∂ F-¥p `-c-Ww. C Fw F-kns‚ Im-e-Øv tIc-f-Øn¬ {]-tbm-Kn-® Nq-em-Wv Cu `-c-W-hpw k-a-c-hpw. kwÿm-\-Øv `-c-Ww. A-Xn-s‚ tIm--e-t°-Sp a-d-°m≥ tI-{μ-Øns\-Xn-tc k-a-c-hpw. kn.]n.-F-Ωnse G-tXm Pq-Xm-kp-I-fm-bn-cn°pw Cu c-l-ky tN-cp-h sI-Pvcn-hm-fn-\p tNm-¿-Øn-s°m-Sp-ØXv. B-k-∂-`m-hn-bn¬ sXm-gn¬c-ln-Xm-\m-Im-≥ t]m-hp-∂ a-lmt\-Xm-hm-bn-cn-°p-tam. A-tXm Nq-e-∑m-sc Np-‰n-∏-‰n \-S-°p-∂ ]-tg _¿-en≥ \m-b-tcm? A-h-in-jv-Sw: ]-g-b t\m-´pIƒ dn-k¿-hv _m-¶v Xn-cn-s®-Sp°p-∂p-˛ hm¿-Ø. 90 h¿-jw ]-g-°-ap-≈ Cu A®p-Ωm≥ t\m-´n-s\ F-ß-s\-sb¶n-epw _m-¶n-s‚ th-en-°-ItØ-°v Xn-cn-®p-hn-fn-®n-´v A-cnbm-lm-cw I-gn-°m≥ Im-Øn-cn°p-∂-h-cp-≠v. em¬-k-emw kJm-th.

am¸n-f-¸m-«ns\ am¸nÃm ]m-«m-¡-tWm? am

-∏n-f-∏m-´p-I-fn¬ k-¶-c`m-j-bm-sW-∂pw C-∂sØ Im-e-L-´-Øn¬ C-Xn-s‚ B-h-iy-an-s√-∂pw ip-≤-a-e-bmf-Øn-em-Wv ]m-´p-Iƒ c-Nn-°s∏-´-sX-∂pw Nn-e hm-Z-߃ Db¿-∂n-cn-°p-∂p. hn-h-c-t°-Sv F∂-√m-sX F-¥p-]-d-bm≥? am-∏nf-∏m-´n-s‚ `m-j k-¶-c-`m-j-b-√; a-dn-®v A-d-_n-a-e-bm-f-am-Wv. a-ebm-f-Øn-\v kz-¥-am-b en-]n-t]mepw C-√m-Ø Im-e-L-´-Øn¬ tI-c-f-Øn-se, hn-in-jym a-e_m-dn-se ap-kv-enw-Iƒ B-i-bhn-\n-a-b-Øn-\v D-]-tbm-Kn-®n-cp∂ en-]n-bp-≈ `m-j-bm-Wv A-d_n-a-e-bm-fw. I-gn-™ \q-‰m-≠n-s‚ B-ZyØn¬ a-e-bm-fw F-gp-Xm-\pw hm-bn-°m-\pw A-dn-bm-Ø-h-cmbn-cp-∂p tI-c-fo-b-cn-se `q-cn-`m-

B Xm-f-Øn¬ h-∂-sXm-s° ]m-´v.'' Xp-S¿-∂pw Im-c-t»-cn hnh-cn-°p-∂p: ""X-s‚ c-N-\-I-fnse kw-`-h-ß-sf ]-e-t∏m-gpw e-bm-f-Øn¬ X-s∂-bm-Wp c-N- tN-Xn F-∂m-W-t±-lw hn-fn-°pK-hpw. ]-t£, A-t∏m-gpw a-e_m-dn-se ap-kv-enw-Iƒ A-d-_n-a- \ \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. ]p-en∂-Xv. tN-Xn-°v hm¿-Ø F-∂me-bm-f-km-ln-Xy-Øn¬ km-£- t°m-´n¬ ssl-Z-dp-sS Ir-Xn-Iƒ W-t√m A¿-Yw. X-s∂-Ø-s∂ Fw F≥ Im-c-t»-cn F-Un-‰v sN- ]-cm-a¿-in-t°-≠n-h-cp-tºmƒ c-cm-bn-cp-∂p. bv-Xv H-∂mw-]-Xn-∏v C-d-°n-b-Xv Nm-°o-cn sam-bv-Xo≥-Ip-´n dm-hn F-∂-t±-lw ]-d-bpw. dm-hn km-ln-_n-s‚ Ir-Xn-bp-sS t]-cv tI-c-f k¿-°m-cn-s‚ [-\-k-lm- F-∂ A-d-_n-hm-°n-\v dn-t]m¿H-kv-h-Øv _-Zv-cn¬ Ip-_v-dm F- b-tØm-sS 1979 sa-bn-em-Wv. G- ´¿ F-∂m-W¿-Yw'' (]p-en-t°m∂ ap-gp-\o-f A-d-_n \m-a-am-Wv. Xm-≠v H-cp-\q-‰m-t≠m-fw ´n¬ Ir-Xn-Iƒ, t]-Pv 15). A-t±-l-Øn-s‚ Im-hyw Xp-S-ßp- (1879˛1975) Po-hn-® C-t±-lw Fap-ºv ]-®-a-e-bm-f-°m-c-s‚ ∂-Xv "^¿-Zm-\n-ø-Øv sIm-t≠gp-Xn-b F-√m ]m-´n-epw a-‰p `mhm-Zw am-e-∏m-´v a-e-bm-f-Øn-emIm-¥ Ppw-lq-Øn¬' F-∂m-Wv. j-I-fn-se hm-°p-Iƒ Im-Wmw. Wv F-∂-Xm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, B-Zy-Km-\w ap-gp-h≥ hn-hn-[ `mIm-c-t»-cn F-gp-Xp-∂p: ""X-an- sX-fn-hp-k-ln-Xw Cu hn-\o-X≥ j-I-fm¬ k-º-∂w. B-sI 163 gv, A-d-_n, ln-μn Xp-S-ßn-b `mC-Xv tX-P-kn¬ F-gp-Xn-bIm-hy-ß-fp-≠n-Xn¬. Cu ]m-´p- j-I-fn¬-\n-s∂m-s° Nn-e-t∏m- t∏mƒ B hm-Zw D-t]-£n-®p. Iƒ e-fn-X-am-sW-¶n¬-°q-Sn C- ƒ A-t±-lw hm-°p-Iƒ I-S-sa-Sp- A-Xp-t]m-se Cu s]m-≈-hm-ZXn¬ a-‰p `m-j-bn-se [m-cm-fw °pw. Cw-•o-jv ]-Z-߃-t]m-epw hpw D-t]-£n-°p-sa-∂v {]-Xymhm-°p-I-fpw Im-Wmw. A-d-_n-a- A-t±-lw D-]-tbm-Kn-®n-´p-≠v. in-°p-∂p. am-∏n-f-∏m-´n-s‚ Ip-e-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p

]-Xn-bm-b a-lm-I-hn tam-bn≥Ip-´n-ssh-Zy¿ th-ep F-gp-Ø-—\n¬-\n-∂p ip-≤-a-e-bm-fw ]Tn® hy-‡n-bm-Wv. F-∂n-´pw At±-lw hn-hn-[ `m-j-I-fn-se hm°p-Iƒ tIm¿-Øv Cu Im-hy-imJ A-Xn-a-t\m-l-c-am-°p-I-bmWp sN-bv-X-Xv. kv-Iqƒ-I-tem¬-k-h-ß-fmWv am-∏n-f-I-e-I-sf H-cp ]-cn-[nh-sc X-\n-a \-„-s∏-Sm-sX \n-e\n¿-Øp-∂-Xv. B I-tem¬-k-hth-Zn-I-fn¬ X-\n-a-bp-≈ am-∏n-f∏m-´n-\p ]-I-cw "ip-°q-dv kp-μ-c\m', "A-b-e-sØ ho-´n-se Ieym-W-s®-°-s\', 'Rm≥ sI-´nb s]-Æn-\n-Øn-cn N-¥w Ip-dhm-Wv' Xp-S-ßn-b ]m-´p-Iƒ ]mSn-bm¬ F-¥m-hpw ÿn-Xn? Np-cp-°-Øn¬ am-∏n-f-∏m-´ns‚ `m-j a-e-bm-f-a-√ F-∂ km-

am-\y-⁄m-\w \-ap-°p-≠m-hWw. Cu Im-hy-im-J-sb kv-t\ln-°p-∂ hy-‡n-Iƒ C-∂pw Pohn-®n-cn-s° C-Xn-s\ X-g-™v as‰m-∂n-s\ {]-Xn-jvTn-°m≥ A\p-h-Zn-°m-\m-hn-√. am-∏n-f-∏m-´ns\ e-fn-X-Km-\-am-°m≥ \mw Hcn-°-epw Iq-´p-\n¬-°-cp-Xv F∂v k-hn-\-bw D-W¿-Øp-∂p. \m-k¿ ta-t®-cn (P-\-d¬ sk-{I-´-dn) am-∏n-f-I-em A-°m-Z-an

tXP-kv sIb-¿ ]{Xw kw-_-‘n-® F-√m -]-cm-Xn-I-ƒ°pw thejascare@thejasonline.com support@thejasonline.com Phone - 0495 3061167

C¶s¯ hmNIw am-∏n-f-∏m-´n-s‚ `m-j a-e-bm-f-a-√ F-∂ km-am-\y-⁄m-\w \-ap-°p-≠m-h-Ww. Cu Im-hy-im-J-sb kv-t\-ln-°p-∂ hy-‡n-Iƒ C-∂pw Po-hn-®n-cn-s° C-Xn-s\ X-g-™v a-s‰m-∂n-s\ {]-Xn-jvTn-°m≥ A-\p-h-Zn-°m-\m-hn-√. ]gIn-∏g-In ]m-sam-en≥ \m-dn-Øp-Sßn,k-Jm-th...!

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com

\m-k¿ ta-t®-cn, am-∏n-f-I-em A-°m-Z-an


tZiobw

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

kozhikode

thm-«n-\p tIm-g: A-aÀ-kn-Mn-s\-Xn-cm-b ]-cm-Xn tIm-S-Xn X-Ån \yq-U¬-ln: hn-hm-Z-am-b thm´n-\v tIm-g -tI-kn-se {]-[m-\km-£n-I-fn-sem-cm-sf X-´ns°m-≠p-t]m-sb-∂ kw-`-hØn¬ k-am-Pvhm-Zn ]m¿-´n ap≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw cm-Py-k`mw-K-hp-am-b A-a¿-kn-Mv Dƒs∏-sS-bp-≈-h¿-s°-Xn-cm-b {Ian-\¬ ]-cm-Xn tImS-Xn X-≈n. {]-[m-\- km-£n l-kv-a-Xv A-en F-∂-bm-fp-sS ]-cm-Xn-bmWv sa-s{Sm-s]m-fn-‰≥ a-Pn-kv-t{S‰v sP-bv X-tc-P X-≈n-b-Xv. ]-cmXn-°m-c-s‚ sam-gn-I-sfm-∂pw sX-fn-bn-°-s∏-´n-´n-s√-∂v P-UvPn Nq-≠n-°m-´n. l-kv-a-Xn-s‚ sam-gn A-hn-iz-k-\o-b-am-b-Xn\m¬ {In-an-\¬ \-S-]-Sn-{I-aw sk-Iv-j≥ 203 A-\pk-cn-®v ]cm-Xn- X-≈p-I-bm-sW-∂p tIm-S-

Xn hy-‡-am-°n. 2008 Pq-sse 22\v tem-Iv-k-`bn¬ {]-Xn-]-£w sIm-≠p-h-∂ A-hn-izm-k{]-ta-b N¿-®-tbm-S\p-_-‘n-®v bp.]n.F-°v thm-´v sN-øm-\m-bn Fw.]n-am¿-°v ssI-°q-en \¬-In-b tI-kn¬ A-a¿kn-Mn-s\ c-≠p-am-kw apºv Ip-‰-hn-ap-‡-\m-°n-bn-cp-∂p.

kp-\-μ-bp-sS a-c-Ww: t]m-en-kn B-i-b-¡p-g-¸w

\yq-U¬-ln: tI-{μ am-\-h-tijn k-l-a-{¥n i-in-X-cq-cn-s‚ `m-cy kp-\-μ ]p-jv-I-dn-s‚ Akzm-`m-hn-I a-c-Ww A-t\z-jn°p-∂-Xn¬ t]m-en-kn¬ B-ib-°p-g-∏w. a-c-Ww \-S-∂v 10 Zn-hk-am-bn-´pw Im-cy-am-b A-t\zj-Ww \-S-Øm≥ t]m-en-kn-\mbn-´n-√. kp-\-μ-bp-sS a-c-Ww hnjw A-I-Øp-sN-∂n-´m-sW∂pw A-Xn-\m¬ F-√m X-e-ßfpw ]-cn-tim-[n-°-W-sa-∂v k_v Un-hn-j-\-¬ a-Pn-kv-t{S-‰v t]m-en-kn-\v \n¿-tZ-iw \¬-Inbn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-t\z-j-Ww ss{Iw-{_m-©n-s\ G¬-∏n-®p. F-∂m-¬ c-≠p-Zn-h-k-Øn-\-Iw ^-b-ep-Iƒ Xn-cn-sI-hm-ßn. sk≥-{S¬ t^m-d≥-kn-Iv et_m-d-´-dn-bn¬ \n-∂p kp-\-μbp-sS B-¥-cn-Im-h-b-h-ß-fp-sS cm-k-]-cn-tim-[-\m-^-ew e-`n-®Xn-\p ti-jw A-t\z-jn-®m¬ aXn-sb-∂m-Wv t]m-en-kn-s‚ Xocp-am-\-sa-∂m-Wp kq-N-\.

tI-kn-se Kq-Vm-tem-N-\-bv-°p t\-Xr-Xzw \¬-In-b A-a¿knMm-Wv kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n-se {]-[m-\ B-kq-{X-I-s\-∂p-ambn-cp-∂p t{]m-kn-Iyq-j≥ Btcm-]-Ww. thm-´n-\v tIm-g -\¬-In-b tIkn-se ap-Jy-{]-Xn-I-fm-b A-a¿kn-Mn-s\-bpw _n.sP.]n. t\Xm-hv F¬ sI A-Uzm-\n-bp-sS k-lm-bn kp-Zo-{μ- Ip-¬-°¿-Wnsb-bpw I-gn-™ \-hw-_¿ 22\m-Wv tImSXn sh-dp-sX-hn-´Xv. A-a¿-kn-Mpw A-t±-l-Øns‚ ss{]h-‰v sk-{I´dn X-cpWpw 2008 k-]v-Xw-_-dn¬ \-K-cØn-se Jm≥ -am¿-°-‰n¬ \n∂m-Wp Xs∂ X-´n-s°m-≠pt]m-b-sX-∂m-Wv l-kv-a-Xv Btcm-]n-°p-∂-Xv.

60Im-cn-¡v ]o-U\w: c-−p-t]À-¡v h-[in£ sU-dm-Uq¨: \-K-c-Øn-s‚ Dƒ`m-K-Øph-®v hr-≤-sb Iq-´-_em¬-kw-Kw sN-bv-Xp sIm-e-s∏SpØn-b c-≠p-t]¿-°p h-[in£ hn-[n®p. 2012 Un-kw-_-dn¬

{io-e-¦³ tIm¬-kp-te-än\v Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯v A\p-aXn \yq-U¬-ln: {io-e-¶-bp-sS tlm-W-d-dn tIm¨-kp-te-‰v Xncp-h-\-¥-]p-c-Øv B-cw-`n-°m≥ A-\p-a-Xn. tI-c-f-Øn¬ tIm¨kp-te-‰v B-cw-`n-°m-\p-≈ {ioe-¶≥ k¿-°m-cn-s‚ ip-]m¿-ibv-°p cm-{„-]-Xn {]-W-_v-ap-J¿Pn A-\p-a-Xn \¬-In. tIm¨-kp-te-‰n-s‚ ÿm-\]-Xn-bm-bn tPm-tam≥ tPm-k^n-s\ \n-b-an-°p-∂-Xn-\pw cm{„-]-Xn Aw-Ko-Im-cw \¬-In. ÿm-\-]-Xn-bm-bn \n-b-an-®psIm-≠p-≈ I-Ωo-j≥ Hm-^v At∏m-bn‚ v-sa‚ v {io-e-¶≥ ssl-°-Ωo-j-W¿ {]-km-Zv Imcy-hm-kw U¬-ln-bn¬ h-®p tPm-tam≥ tPm-k-^n-\p ssIam-dn. d-jy-bp-sS-bpw am-e-Zzo-]p-Ifp-sS-bpw tIm¨-kp-te-‰p-Iƒ \n-e-hn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v.

sU-dm-Uq-Wn-se k-l-Uv-]q¿ `mK-sØ k-_vhm-e h-\-{]-tZi-Øph-®v 60Im-cn-sb _-em¬kw-Kw sN-bv-Xp sIm-∂ tIkn¬ sa-lv-Xm_v, kp-io¬

(_p-d) F-∂n-h-¿°m-Wv A-Uoj-\¬ Pn√m P-Uv-Pn A-an-Xv kntdm-ln h-[-in-£ -hn-[n-®Xv˛ ]ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ Pn sI tPm-jn ]-d™p.

cmPy-Øns‚ 65mw dn]-ªnIv Zn\-Øn¬ cmjv{S-]Xn `h-\n¬ P∏m≥ {][m-\-a{¥n jn≥tkm Bt_°p \¬Inb Hu-tZym-KnI hncp-∂n-\nsS cmjv{S-]Xn {]W_v apJ¿Pn, {][m-\-a{¥n a≥tam-l≥ knMv,D]-cm-jv{-S]Xn lmanZv A≥kmcn F∂n-h¿

hn-aX Fw.FÂ.F-sb Bw B-Z-van ]mÀ«n ]p-d-¯m-¡n \yq-U¬-ln: kw-L-S-\mhn-cp≤ {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b Fw. F¬.F. hn-t\m-ZvIp-am¿ _n-∂nsb Bw B-Zv-an ]m¿-´n ]p-d-Øm°n. A-tX-k-a-bw ]p-d-Øm-°nb-Xm-bn Im-Wn-®v X-\n-s°m-cp A-dn-bn-∏pw e-`n-®n-´n-s√-∂p _n∂n ]-d-™p. A-tX-k-a-bw _n-∂n-sb ]m¿-´n-bn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°nb-tXm-sS \n-b-a-k-`-bn¬ Bw B-Zv-an k¿-°m-cn-\p-≈ ]n-¥pW \-„-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. 28 Fw.F¬.F-am-cp-≈ ]m¿-´n tIm¨-{K- n-s‚ F-´v Aw-K-ßfp-sS Iq-Sn ]n-¥p-W-tbm-sS-bmWp k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-®-Xv. \nb-a-k-`-bn¬ th-≠ tI-h-e `q-cn]-£w 36 ko-‰m-Wv. _n-∂n-sb ]p-d-Øm-°n-b-tXm-sS C-Xv 35 B-bn-cn-°p-I-bm-Wv. F-∂m¬, k-`-bn-se G-I

sF-Iy P-\-Xm-Zƒ Aw-Kw jpssl-_v C-Iv-_m-epw G-I kzX-{¥ Fw.F¬.F-bpw Xp-S°wap-X-se k¿-°m-cn-\p ]n-¥pW \¬-Ip-∂-h-cm-Wv. C-Xp-sIm≠pX-s∂ \n-b-a-k-`-bn¬ k¿°m-cn-\p h-en-b _p-≤n-ap-´p-I-fp≠m-hn-s√-∂m-Wv hn-e-bn-cp-ØX

dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-cp-∂p. F∂m¬ a-{¥n-ÿm-\w \¬-Im≥ ]m¿-´n X-øm-dm-bn-√. C-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®m-Wv _n-∂n ]m¿-´ns°-Xn-cmb-Xv. XpS¿∂v sI-Pv-cnhm-fn-s\-Xntc A-Sp-Øn-sS i‡-am-b B-tcm-]-W-ß-fp-am-bn _n-∂n ho-≠pw cw-K-Øp-h-∂p.

kÀ-¡m-cn-\v `o-j-Wn-bn-sÃ-¶v kq-N-\

s∏-Sp-∂-Xv. tIm¨-{K-kv hn-´v Bw B-Zvan ]m¿-´n-bn¬ tN¿-∂ _n-∂n e£v-an\-K-dn¬ \n-∂p-≈ Fw. F¬.F-bm-Wv. Bw B-Zv-an k¿°m¿ A-[n-Im-c-ta¬-°p-∂-Xn\p X-teZn-h-k-am-Wv B-Zy-ambn _n-∂n ]m¿-´n-s°-Xn-tc cw-KØp-h-∂-Xv. _n-∂n-bpw A-¥n-a a-{¥n-∏´n-I-bn-ep-s≠-∂p am-[y-a-߃

sI-Pv-cn-hmƒ G-Im-[n-]-Xn-bmsW-∂pw P-\-߃-°p \¬-Inb hm-Kv-Zm-\-ß-sfm-∂pw k¿°m¿ ]m-en-®n-s√-∂pw _n-∂n B-tcm-]n-®p. C-Xm-Wp ]p-d-Øm°m-\p-≈ Xo-cp-am-\-Øn¬ FØn-t®-cm≥ ]m¿-´n-sb \n¿-_‘n-X-am-°n-b-Xv. AtX-k-a-bw, k¿-°m-cn-s\Xn-tc C-∂-se P-¥¿-a-μ-dn¬ _n-∂n Xp-S-ßn-b A-\n-›n-X-

°m-e \n-cm-lm-ck-a-cw A-©p a-Wn-°q¿ \o-≠n-√. A-∂m lkm-sc-bpw e-^v. K-h¿-W¿ \-Po_v Pw-Kpw A-`y¿-Yn-®-Xn-\m-emWp k-a-cw A-h-km-\n-∏n-®-sX∂m-Wv _n-∂n am-[y-a-ß-sf Adn-bn-®-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v hmKvZm-\-߃ ]m-en-°m≥ sI-Pv-cnhm-fn-\v 10 Zn-h-kw \¬-Ip-I-bmsW-∂pw ]m-en-®n-s√-¶n¬ _lp-P-\ k-a-c-hp-am-bn cw-K-Øph-cp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. C-Xn-\n-sS e-^v. K-h¿-W¿ \-Po-_v Pw-Kn-s\ I-≠v D-Km≠≥ h-\n-X-I-sf A-]-am-\n-® kw-`-h-Øn¬ a-{¥n tkmw-\m-Yv `m-c-Xn-sb ]p-d-Øm-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p. A-∂m l-km-scbp-sS A-gn-a-Xn-s°-Xn-cm-b C ¥ym {]-h¿-Ø-I-cm-Wv _n-∂n°p th-≠n P-¥¿a-μ-dn-¬ \nd™p\n-∂Xv.

AÀ-[-ssk-\n-I hn-`m-K-§-fn- \n-¶p hym-]-I sIm-gn-ªpt]m-¡v kz-¥w {]-Xn-\n-[n \yq-U¬-ln: sXm-gn¬ kΩ¿-±-hpw ÿm-\-°-b-‰w \¬-Im-Ø-Xpw-aq-ew A¿-[ssk-\n-I hn-`m-K-ß-fn¬ h≥ sIm-gn-™p-t]m-s°∂p dn-t]m¿-´v. 4˛5 h¿-jw k¿-ho-kp-≈-h¿ h≥-tXmXn¬ sIm-gn-™p-t]m-hps∂-∂m-Wp I-s≠-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. kn.-B¿.-]n.-F-^v, _n.-Fkv.-F-^v, kn.-sF.-F-kv.-F^v, sF.-Sn.-_n.-]n. Xp-S-ßn-b tk-\-I-fn¬ \n-∂m-bn 2013¬ am-{Xw 80 t]-cm-Wp cmPn-h-®-Xv. h-S-°p-In-g-°≥ kw-ÿm-\-ß-fn-epw a-[y C¥y-bn-epw am-thm-hm-Zn-hn-cp≤ -\o-°-߃-°p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ kn.-B¿.-]n.-F^n-¬ \n-∂p am-{Xw 46 t]-cmWp cm-Pn-h-®-Xv. 2012am-bn Xm-c-X-ayw sN-

øp-tºmƒ 30 i-X-am-\-Øns‚ h¿-[-\-bm-Wp-≠m-bn-cn°p-∂-Xv.cm-Pn-s°m-∏w 8500 Phm≥-am¿ hn.-B¿.-F-kv. FSp-Øp a-S-ßn. \n-c-h-[n t]¿ ]- c n- i o- e - \ - Ø n- \ n- S - b n¬ \n¿- Ø n- t ]m- h p- ∂ p- a p- ≠ v . A-Sp-Øn-sS 19t]¿ C-Ø-cØn¬ Hm-Sn-c-£-s∏-´n-cp∂p. A¿-[-ssk-\n-I hn-`m-Kß-fn-¬ s]m-Xp-hn¬ ÿm-\°-b-‰w Ip-d-hm-Wv. tPm-en°p I-b-dn-b A-tX X-kv-XnI-bn-em-Wv `q-cn-]-£w t]cpw hn-c-an-°p-I. i-º-f-h¿-[\-bm-h-s´ ÿm-\-°-b-‰-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv. C-Xv ]-cn-l-cn-°m-\m-h-iy-amb \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°W-sa-∂v A¿-[-ssk-\n-I¿ Im-e-ß-fm-bn B-h-iy-s∏-Sp∂p-s≠-¶n-epw tI-{μ-k¿°m¿ X-øm-dm-bn-´n-√.-

]-{Xn-_m tI-kv ]p-\-c-t\z-j-Ww; km-[y-X- B´am-\n-se t_m-«-]-I-S-w; aq-¶pt]À A-d-Ìn XÅp-¶n-sÃ-¶v ssk-\yw P-Ωp:hn-hm-Z-am-b ]-{Xn_m¬ hym-P G-‰p-ap-´¬t°kv ]p-\-c-t\z-jn-°m-\p-≈ km-[y-X X-≈n-°-f-bp-∂n-s√∂p ssk-\yw. {]-Xn-Iƒ-°p ip-≤n-]-{Xw \¬-In tI-kv Ah-km-\n-∏n-®-Xm-bn I-gn-™ Zn-h-kw I-c-tk-\ A-dn-bn-®ncp-∂p. F-∂m¬, C-∂-se {]Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚Wn-bpw I-c-tk-\mta-[m-hn _n-{Iwkn-Mpw \-S-Øn-b Iq-Sn°m-gv-N-bn¬ ]-{Xn-_m¬ hymP G-‰p-ap-´¬t°-kv hn-j-bam-sb-∂pw A-Xp ]p-\-c-t\zjn-°m-\p-≈ km-[y-X X-≈n°-f-bp-∂n-s√-∂pw D-∂-X-hrØ-߃ A-dn-bn-®p. kw-`-h-Øn-se ssh-Im-cnI-X-bpw hn-hm-Z-ß-fpw ]-cn-KWn-®m-Wv tI-kv ho-≠pw At\z-jn-°m≥ ssk-\y-sØ t{]-cn-∏n-°p-∂-Xv. cm-Py-sØ kp- c - £ mkm- l - N - c y- ß ƒ

kw_-‘n®v C-∂-se I-c˛thym-a-˛-\m-hn-Itk-\m -ta-[mhn-I-fp-am-bpw tZ-io-b kp-c£m D-]-tZ-„m-hv in-h-i-¶¿ ta-t\m-\p-am-bpw B‚-Wn IqSn-°m-gv-N \-S-Øn-bn-cp-∂p. t\-ctØ, B-tcm-]-Whnt[-b-cm-b ssk-\n-I¿-s°-Xntc sX-fn-hn-s√-∂p Nq-≠n-°m´n-bm-Wv tI-kv A-h-km-\n-∏n®-Xm-bn ssk-\yw {]-Jym-]n®-Xv. Ir-Xy-am-b hn-h-c-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tk-\bpw t]m-en-kpw kw-bp-‡-ambn \-S-Øn-b ]-≤-Xn-bm-bn-cp∂p ]-{Xn-_m-en-te-sX-∂m-Wv ssk-\y-Øn-s‚ hm-Zw. 2000 am¿-®v 26\m-Wv Z-£nW I-iv-ao-cn-se ]-{Xn-_m-en¬ A-©v {]-tZ-i-hm-kn-I-sf kp-c-£m D-tZym-K-ÿ¿ sh-Snh-®p-sIm-∂-Xv. sIm-√-s∏-´h¿ hntZi Xo-{h-hm-Zkw-LS-\-I-fp-am-bn _-‘-ap-≈-h-cm-

em-ep-hp-am-bn k-Jyw Xp-S-cm³ cm-lp-en-sâ A-\p-a-Xn ]-Sv-\: {]m-tZ-in-I I-£n-I-sf ]-c-am-h-[n- Iq-´p-]n-Sn-°p-I-sb∂ X-{¥-Øn-s‚ `m-K-am-bn _nlm¿ ap≥ap-Jy-a-{¥n em-ep-{]km-Zv bm-Z-hn-s‚ cm-{„o-b P-\Xm-Z-fp(B¿.--sP.--Un.--)am-bn kJyw Xp-S-cm≥ tIm¨-{K-kv D]m-[y-£≥ cm-lp¬-Km-‘n- A\p-a-Xn \¬In. k-Jy-N¿-®-Iƒ-°m-bn cmlp-epw em-ep-hpw C-∂-se Iq-Sn°m-gv-N -\-S-Øp-I-bp-≠m-bn. _n-lm-dn-se a-s‰m-cp i-‡n-bmb tem-Iv P≥i-‡n ]m¿-´n

(F¬.-sP.-]n.-) t\-Xm-hv cmw hnem-kv ]m-kzm-\p-am-bn tIm¨{K-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn Zn-KvhnP-bv kn-Mv I-gn-™-Zn-h-kw IqSn-°m-gv-N \-S-Øn-bn-cp-∂p. Im-en-Øo-‰ Ipw-`-tIm-Wt°-kn¬ em-ep-hn-\v A-Sp-ØnsS-bm-Wv Pm-ayw- e-`n-®-Xv. tIkn¬ Ip-‰-°m-c-s\-∂p I-s≠Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v em-ep-hns‚ ]m¿-´n-bp-am-bn tIm¨-{Kkv k-Jyw- cq-]o-I-cn-°m-\n-S-bns√-∂p dn-t]m¿-´p-I-fp-≠m-bn-cp∂p.-

_mw-¥qÀ kv-t^m-S\w: Xm-W kz-tZ-in-bp-sS Pm-aym-t]-£ C-¶p ]-cn-K-Wn¡pw I-Æq¿: _m-w•q¿ kv-t^m-S-\t°-knse 24mw {]-Xn I-Æq¿ Xm-W ^-Pv s\-Ãn¬ ap-lΩ-Zv j-ao-dn-s‚ Pm-aym-t]-£- ]c-∏\ A-{Klmc tImS-Xn C-∂p ]cn-K-Wn-°pw. Zp-_-bn-em-bn-cp-∂ j-ao-dns\ 2012 P-\p-h-cn 26\v U¬-ln- C-μn-cm-Km-‘n C‚¿\m-j-\¬ hn-am-\-Øm-h-f-Ønse-Øn-®mWv A-d-kv-‰v tc-J-s∏Sp-Øn-bXv. Zn-h-k-߃-°papºv Zp-_bn¬ C‚¿-t]mƒ I-Ã-Un-bnse-Sp-Ø j-ao-dn-s\ U¬-lnbn¬ dn-]-ªn-Iv Zn-\-Øn¬ kvt^mS-\w \-S-Øm-s\Øn-b `oI-c-s\-∂p hn-ti-jn-∏n-®m-Wp

am-[y-a-߃-°p ap-∂n¬ {]-Z¿in-∏n-®Xv. j-ao¿ \m-´n-ep-≈-t∏mƒ D-]tbm-Kn-® sam-ss_¬ t^m-Wnte-°p X-Sn-b‚hn-S \-ko¿ hn-fns®∂m-tcm-]n-®m-Wv I-Æq¿ kvs]-jy¬ {_m-©v D-tZym-K-ÿ¿ B-Zy-am-bn C-bm-sf-°p-dn-®v At\z-jn-®Xv. 2011 A-h-km-\-w ]mkv-t]m-¿-´v Fw-_-kn-bn-¬ ka¿-∏n-®v Io-g-S-ßm≥ B-h-iys∏-´-Xm-bn j-ao¿ ho-´p-Im-sc Adn-bn-®p. C-Xn-\v H-cpam-k-Øn-\p ti-j-am-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. AUz. _m-e≥ ap-tJ-\-bm-Wv Ct∏mƒ tIm-S-Xn-bn¬ Pm-ay-lcPn \¬-In-bn-´p-≈-Xv.

sW-∂pw A-ta-cn-°≥ {]-knU‚ v _n¬ ¢n‚≥ C-¥y kμ¿-in-°p-∂ A-h-k-c-Øn¬ kn-Jv k-ap-Zm-b-Øn-se 35 t]sc sh-Sn-h-®psIm-∂ kw-LØn-se Aw-K-ß-fm-Wn-h-sc∂pw ssk\yw B-tcm-]n-®ncp∂p. F-∂m¬, ssk-\y-Øns‚ B-tcm]-Ww X≈n-b {]tZ-i-hm-kn-Iƒ sIm√-s∏-´h¿ \n-c-]-cm-[n-I-fm-sW-∂p Nq-≠n-°m-´n {]-Xn-tj-[-]-cn]m-Sn-Iƒ \-S-Øn-bn-cp∂p. tI-k-t\z-jn-® kn._n.sF, {_n-tK-Un-b¿, e-^v-‰\‚ v tIW¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ A-©v ssk-\nIsc Ip-‰-°m-cm-sW∂p I-s≠-Ønbncp∂p. hymP G-‰p-ap-´¬ \-S-Øn \n-c-]cm-[n-I-fm-b A-©pt]-sc I-ctk-\ D-tZym-K-ÿ¿ sIm-es∏- S p- Ø p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h∂pw kn-._n-.sF. Is≠-Ønbn-cp∂p.

t]m¿-´v sª-b¿: B-¥-am≥-˛-\nt°m-_m¿ Zzo-]n¬ bm-{Xmt_m-´v ap-ßn 21 t]¿ a-cn-® kw`-h-Øn¬ aq-∂p-t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. t_m-´n-s‚ D-S-a-ÿ≥ A-S-°-ap-≈-h-cm-Wp ]n-Sn-bn-emb-Xv. F-^v.-sF.-B¿. c-Pn-ÿ sN-bv-Xv C-h-sc tNm-Zyw-sN-bvXp-h-cp-I-bm-Wv. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ H-cm-sf C-\n-bpw I-s≠-Øn-bn-´n-√. Ggp-]p-cp-j-∑m-cpw 13 kv-{Xo-I-fpw H-cp Ip-´n-bp-am-Wp a-cn-®-Xv. a-cn®-h-cn¬ G-sd-bpw kv-{Xo-I-fmWv. 29 t]-sc c-£-s∏-Sp-Øn. c£-s∏-Sp-Øn-b-h-sc Pn.-_n. ]¥v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. a-cn-® 13 t]¿ X-an-gv-\m-´n-se Im-©o-]p-cw Pn-√-bn¬-\n-∂pw _m-°n-bp-≈-h¿ apw-ss_-bn¬ \n-∂p-≈-h-cp-am-Wv. sP.-]n. ]¥v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\p hn-t[-b-am-°n-bti-jw ar-X-tZ-l-߃ _-‘p°ƒ-°p ssI-am-dn.t]m¿-´v-sª-b-dn-se tdm-kv em≥-Un-\pw t\m¿-Øv t_-bv°pw C-S-bn-se A-¥m-cm-{„ I∏¬-®m-en-¬ Rm-b-dm-gv-N ssh-

{]-Xn-]-£ D-]-t\-Xm-hn-s‚ H-fn-b-ºv Xn-cn-®-dn-™ i-‡≥ H-cp ap-gw \o-´n-sb-dn-™p. I-gnhpw {]m-]v-Xn-bp-ap-≈ am-Wnkm¿ H-cp kw-ÿm-\-Øpam-{Xw H-Xp-ßn \n-∂m¬-t∏m-cm. A-t±lw tIm¨-{K- n-s‚ tZ-iobt\-Xm-°-fn¬ H-cm-fm-h-Ww. tI-c-f tIm¨-{K-kv tIm¨{K n¬ e-bn-°-Ww-˛ i-‡≥ D≈n-encp-∏v hy-‡-am-°n. sI Fw am-Wn-sb tIm¨-

F-kv \n-km¿ {K-kv H-cn-°-epw ap-Jy-a-{¥n-bm°n-s√-∂v tIm-Sn-tb-cn i-‡s‚ h-cn-Iƒ-°n-S-bn¬\n-∂v hmbn-s®-Sp-Øp. A-t±-lw ap-Jy-a{¥nsb-°mƒ h-en-b ÿm-\Øp-h-c-W-sa-∂m-Wv Xm≥ D-t±in-®-sX-∂m-bn i-‡≥. kwÿm-\-sØ B-Zy-sØ {]m-tZin-I ]m¿-´n-bp-sS A-\n-tj-[y t\-Xm-hn-s\ X-´n-sb-Sp-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv i-cn-b-s√-∂p ]-d™v No-^vhn-∏v ]n kn tPm¿-Ppw C-{X-bpw ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-b A-t±-l-sØ a-s‰m-cp-]m¿-´n-bnte-°p £-Wn-°p-∂-Xv km-am\ya-cym-Z-bm-tWm F-∂p tNm-Zn-

sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ssI-sh-«n-b kw-`-hw: No-^v sk-{I-«-dn-amÀ-¡v t\m-«o-k-b-¨p

\yq-U¬-ln: H-Uo-j-bn¬ \n∂v B-{‘-{]-tZ-in¬ tPm-ens°-Øn-b c-≠p I-cm¿-sØm-gnem-fn-I-fp-sS h-e-Xp-ssI-∏-Øn sh-´n-b tI-kn¬ C-cp-kw-ÿm\-ß-fn-se-bpw No-^v sk-{I-´-dnam¿-°p kp-{]nw-tIm-S-Xn kz-ta[-bm t\m-´o-k-b-®p. am-[y-ahm¿-Ø-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ No-^v P-Ãn-kv ]n k-Zmin-hw, P-Ãn-kv c-Rv-P≥ tZ-imbv F-∂n-h-c-S-ßp-∂ s_-©mWv t\m-´o-k-b-®-Xv.-

_μn-IÄ tam-Nn-X-cm-bn; kv-t^m-S-\-¯n `-S³ a-cn-¨p

dm-©n: Pm¿-J-fin¬ am-thmhm-Zn-Iƒ X-´n-s°m-≠p-t]m-b \m-ep-t]-cpw tam-Nn-X-cm-bn. amthm-hm-Zn-I-fp-am-bn cq-£-am-b t]m-cm-´w \-S-Øn-b ti-j-am-Wv _-μn-Iƒ tam-Nn-X-cm-b-sX-∂p dn-t]m-¿-´p-≠v. t]m-cm-´-Øn-s\mSp-hn¬ _-μn-I-sf A-h¿ D-t]£n-®p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v t]m-en-kv kq-{]-≠v {Im-¥nIp-am¿ ]-d-™p. _-μn-I-ƒ°mbp-≈ Xn-c®nen-\n-sS-bp-≠m-b kv-t^m-S-\Øn¬ H-cp `-S≥ a-cn-°p-I-bpw 15 kp-c-£m D-tZym-K-ÿ¿-°p ]-cn-t°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]-cn-t°-‰-h-cn¬ 11 kn.-B¿.-]n.F-^v. `-S≥-am-cpw \m-ep Pm¿-Jfiv kp-c-£m D-tZym-K-ÿ-cpam-Wv. _-Z¬ tdm-bn-bm-Wv a-cn® `-S≥. kn.-B¿.-]n.-F-^v. k_v C≥-kv-s]-Œ¿-°v G-‰p-ap-´en¬ Im¬ \-„-s∏-´p. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N-bm-Wv Imdn¬ k©-cn-°sh \m-ep-t]-sc amthm-hm-Zn-Iƒ X-´n-s°m-≠pt]m-b-Xv.

tSmÄ-_q-¯p-IÄFw.F³.Fkv. XIÀ¯p Zpc-¥Øn¬ c£-s∏-´-hsc kμ¿in-°p∂ B-¥-am≥-˛-\n-t°m-_m¿ Zzo-]v e-^v-‰-\‚ v K-h¿-W¿ F sI kn-Mv Io-´m-Wv A-]-I-Sw. 50Hm-fw t]- s¶-Sp-Øp. {]-tZ-i-sØ sh-fn-®- \¬-In. A-tX-k-a-bw, t_mcp-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ A- °p-d-hv c-£m-{]-h¿-Ø-\-sØ ´n¬ sse-^v Pm-°-t‰m ss{UIyp-h a-ssd≥ F-∂ t_m-´m-Wv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-®p. h¿-am-tcm C-√m-bn-cp-∂p-sh-∂v A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. ]-c-am-ha-cn-®-h-cp-sS _-‘p-°ƒ-°v tI-{μ-a-{¥n hn \m-cm-b-W-kzm[n 25 t]¿-°p I-b-dm≥ I-gn-bp- H-cp-e-£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn- an ]-d-™p. ap-ßp-∂-Xn-\p-ap-ºv ∂ t_m-´n¬ C-c-´n-bm-fp-Iƒ k- lm-cw \¬-Ip-sa-∂v B-¥-am≥- kv-t^m-S-\-i-–w tI-´-Xm-bpw ©-cn-®-Xm-Wv ap-ßm≥ Im-c-W- ˛-\n-t°m-_m¿ Zzo-]v e-^v-‰-\‚ v H-cp-a-Wn-°q¿ I-gn-™m-Wv Xosa-∂m-Wv dn-t]m¿-´v. K-h¿-W¿ F sI kn-Mv A-dn-bn- c-c-£m tk-\ F-Øn-b-sX-∂pw \m-hn-I-˛-Xo-c-tZ-i tk-\-I- ®p. A-]-I-S-sØ-°p-dn-®v a-Pn- Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d-™p. fp-sS c-≠v sl-en-tIm-]v-‰-dp-I- kv-t{S-‰v-X-e A-t\z-j-W-Øn-\v A-]-I-S-Øn¬ cm-{„-]-Xn fpw a-¬-ky-_-‘-\ t_m-´p-I- \n-t°m-_m¿ sU-]yq-´n I-Ωo- {]-W-_v ap-J¿-Pn A-\p-tim-Nfpw c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øn¬ ]- j-W¿ ]n P-h-l¿ \n¿-tZ-iw \w tc-J-s∏-Sp-Øn.

sI Fw am-Wn-bp-sS tZ-io-b {]-k-àn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-Æ-Ønepw h-Æ-Øn-epw sdt°mUv t`Zn-®v _-P-‰p-I-fn¬\n-∂p _-P-‰pI-fn-te-°v ssP-{X-bm-{X \SØp∂ sI Fw am-Wn-°v s]mXp-Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-°p-t¥mdpw kw-ÿm-\ cm-{„o-b-Øn¬ {]n-b-ta-dp-I-bm-Wv. _-P-‰ns\°p-dn-®p-≈ s]m-Xp-N¿-® Xp-S-ßn-b C-∂-se k-`-bn¬ amWn-t{]-aw A-Xn-cp-Iƒ t`-Zn-®p ]q-Øp-e-™p. `-c-W-cw-K-sØ {]m-K¬`yw kw-i-b-Øn-\n-S-bn-√m-Ø-hn-[w sX-fn-bn-®n-´pw sI Fw am-Wn°v A¿-lXs∏´ Aw-Ko-Im-cw e-`n-®n-´n-s√-∂ Im-cy-Øn¬ ap∂Wn t`-Z-an-√m-sX G-Im-`n{]m-bw. am-Wn-sb Aw-Ko-I-cn-®v B-\-bn-t°-≠-Xv kw-ÿm-\-Xe-Øn-tem, tZ-io-bX-e-Øntem F-∂- Im-cy-Øn-em-bn-cp∂p X¿-°w. ]-Xn-hp-t]m-se sU-]yq-´n kv-]o-°¿ F≥ i-‡-s‚ {]kw-K-tØm-sS-bm-Wv s]m-XpN¿-®- B-cw-`n-®-Xv. h¿-j-Øn¬ H-cp X-h-W am-{Xw e-`n-°p-∂ A-h-k-c-Øn-s‚ B-Zy-`m-Kw i‡≥ am-Wn-kv-Xp-Xn-°m-bn am‰n-h-®p. h¿-W-\ A-c-ßp-X-I¿°p-∂-Xp I-≠-t∏mƒ, C-{Xsbm-s° I-gn-hp-I-fp-≈ A-t±l-sØ [-\-a-{¥n-ÿm-\Øpam-{Xw C-cp-Øp-∂-Xn¬ aXn-tbm F-∂m-bn tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥.

7

®v kn F-^v tXm-a-kpw tI-c-f tIm¨-{K-kv \n-c-bn¬\n-∂v cwK-sØ-Øn. [-\-a-{¥n kz-¥w ]m¿-´nbn¬\n-∂v cm-Pn-h-®v a-s‰m-cp]m¿-´n¬ tN-c-W-sa-∂p ]-d-bp∂-Xn-s\-Xn-tc ap-Xn-¿-∂ Aw-Kw kn sI \m-Wp {I-a-{]-iv-\w D-∂bn-®-tXm-sS-bm-Wv N¿-® _-P-‰nte-°p -am-dn-b-Xv. {]-Xn-]-£-Øn-\v A-Sp-ØnsS-bm-bn sI Fw am-Wn-tbm-Sv {]n-bw Iq-Sp-X-em-sW-¶n-epw ap≥ [-\-a-{¥n tXm-a-kv sF-kIv A-t±-l-Øn-s‚ _-P-‰n-t\m-Sv e-h-te-iw I-\n-hp Im-´n-bn-√. Hcp hym-g-h-´-°m-e-sØ kwÿm-\-Øn-s‚ t\-´-ßsf N-hn´-b-c-bv-°p-∂ _-P-‰v km-º-ØnI A-®-S-°-Øn-s‚ I-S-bv-°¬ I-Øn-h-bv-°p-∂-Xm-sW-∂m-bncp-∂p sF-k-In-s‚ hn-a¿-i-\w. sI Fw am-Wn-bp-sS sXm-gnem-fnhn-cp-≤ k-ao-]-\w Xp-d-∂pIm´nb ]n sI Kp-cp-Zm-k≥ B‚n h¿-°n-Mv ¢m-kv F-∂mWv _-P-‰n-s\ hn-ti-jn-∏n-®-Xv. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bv-°v B-\ap-´ \¬-In-b [-\-a-{¥n ]n kn tPm¿Pv A-S-°-ap-≈ in-jy≥am¿-°v 11 tIm-Sn \o-°n-h-®-Xv km-Pp Nq-≠n-°m-´n. km-[m-c-W°m-c-s‚ hm-l-\-am-b Hm-t´m-dn£-bv-°v \n-Ip-Xn Np-a-Øn-b _P-‰v \n¿-tZ-i-Øn-s\-Xn-tc `-cW-˛-{]-Xn-]-£ t`-Zsa-t\y ]-cn`-h-hpw D-b¿-∂p.

C-cp-]-¯n-\m-ev hmÀ-Up-I-fn C-¶v D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ 24 X-t±-i- kz-bw-`-c-W hm¿-Up-I-fn¬ C-∂v D-]-Xn-cs™-Sp-∏p \-S-°p-sa-∂v Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j-W¿ sI iin-[-c≥\m-b¿ A-dn-bn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-√bn¬ {Km-a∏-©m-b-Øn-se s]cp-tºm-´p-tIm-Ww, ]-\-hq-cn-se B-‰p-Im¬, ]m-tßm-s´ D-fnb≥-tIm-Sv, sIm-√w: tX-h-e-°cbn-se tIm-bn-hn-f In-g-°v, Be-∏p-g: I-S-°-c-∏-≈n-bn-se a©m-Sn-°¬, N-º-°p-f-sØ Nº-°p-fw, Xr-°p-∂-∏p-g-bn-se h-en-b-]-d-ºv, tIm-´-bw: X-e-bmg-sØ ]p-∂-t∏m-gn, tIm-cptØm-Sn-se a-Sp-°, Xr-iq¿: tIm¿]-td-j-\n-se H-√q¿. ap-√t»-cn-bn-se am-\n-\, h-e-∏m-s´ ]-b-t®m-Sv, tIm-X-Ip-fw _o-®v, tIm-S-t»-cn-bn-se N-´n-°p-fw, ]m-e-°m-Sv: s]-cp-am-´n-bn-se ]md-°-fw, a-e-∏p-dw: ap-Xp-h-√q-cnse ]m-∏-Øv, Ip-dp-h-bn-se tXmd, aw-K-e-sØ B-im≥-]-Sn, Ac-b≥ I-S-∏p-dw, Iq-´m-bn t\m¿Øv, tIm-gn-t°m-Sv: Io-g-cn-bq-cnse Io-g-cn-bq¿ sk‚¿, Im-°qcn-se \-Sp-h-√q¿, I-Æq¿: ]m-bsØ Ip-t∂m-Øv, Im-k-¿tImUv: Im-k¿tIm-Uv \-K-c-k-`-bnse B-\-_m-Kn-ep F-∂n-h-bmWv hm¿-Up-Iƒ. thm-s´-Ƭ \m-sf \-S-°pw.

apw-ss_:Fw.F¬.F-bp-sS ]n¥p-W-tbm-sS apw-ss_-bn-se tSmƒ ]n-cn-hv _q-Øp-I-fn¬ alm-cm-{„ \-h-\n¿-am¨ tk\(Fw.F≥.F-kv) B-{I-aWw. tSmƒ ]mkpIƒ-s°-Xn-tc ]m¿-´n A-[y-£-\m-b- cm-PvXm°-d-p-sS B-lzm\-Øn-\p ]n∂msebm-Wv ]m¿-´n {]-h¿-ØI-cpsS Cu A-{Iaw. kw-ÿm\-Ø \n-ch-[n tSmƒ _q-Øp-Ifpw \-h-\n¿-am¨ tk-\ X-I¿Øp. tSmƒ B-{I-a-W-Øn-\v ]n¥p-W \¬In-b I-eym-Wnse Fw.F¬.Fbm-b {]-Im-iv t_m-dn-s\-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

`q-anX-«n-¸v: F-fa-cw I-co-an-sâ _-Ôphns\ tNmZyw sN-bv-Xp tIm-gn-t°m-Sv: {I-j¿ bq-\n-‰p-Ifn¬ Hm-l-cn hm-Kv-Zm-\wsN-bv-Xv 100 tIm-Sn-tb-mfw cq-]-bp-sS `q-an X-´n-∏v \-S-Øn-b tI-kn¬ ap≥a{¥n F-f-a-cw I-co-an-s‚ _-‘p s\-√n-°m-]-d-ºv kz-tZ-in tN-hmbq¿ Sn ]n \u-jm-Zn-s\ ss{Iw{_m-©v A-t\z-j-W-kw-Lw tNm-ZywsN-bv-Xp. ss{Iw-{_m-©v km-º-Øn-I tI-kp-Iƒ A-t\z-jn-°p-∂ {]tXy-I kw-L-amWp tNm-ZywsNbv-X-Xv. `q-an X-´n-∏v tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v k¿-°mcn-\v e-`n-® \m-ep ]-cm-Xn-I-fn-em-Wv A-t\zj-Ww Xp-S-cp-∂-Xv. ap-°-Øn-\-

Sp-Øv Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øn¬ {I-j¿ bq-\n-‰p-I-fn¬ Hm-l-cn hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp hn-hn-[ hy‡n-Iƒ-°v A-h-Im-i-s∏-´ kzØp-°ƒ \u-jm-Zv ssI-h-i-s∏Sp-Øn-sb-∂m-Wv tI-kv. ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°p I-gn-™ am¿-®v H-∂n-\p \¬-Inb ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv tNm-ZywsN-ø¬. {I-j¿ DS-aIq-Sn-bm-b \u-jm-Zv hym-]m-cØn¬ Iq-Sp-X¬ h-cp-am-\w D≠m-hp-sa-∂v hm-Kv-Zm-\wsN-bv-Xv hn-hn-[ hy-‡n-I-fp-sS 100 tImSn-tbm-fw ssI-h-i-s∏-Sp-Øn-sb∂m-Wp ]-cm-Xn.

k-t´m-jv am-[-h³ H-cm-gv-¨¡-Iw Io-g-S§Ww \yq-U¬-ln: {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n® tI-kn¬ F-´ph¿-jw X-Shpin-£- e-`n® hn-hm-Z kzm-an k-t¥m-jv am-[-h≥ H-cm-gvNbv°-Iw Io-g-S-ß-W-sa-∂v kp{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. t\-c-sØ kp-{]nwtIm-S-Xn A-\p-h-Zn-® Pm-ayw \o-´-W-sa∂pw Io-g-S-ß-en¬ \n-∂v H-gn-hm°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v \¬In-b lc-Pn-bn-em-Wv P-kv-‰n-kv Zo-]-Iv an-{i D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sphn-®-Xv. hn-Nm-c-Wt°m-S-Xn hn[n i-cn-h-® ssl-t°m-S-Xn D-

Ø-c-hn-s\-Xn-tc k-t¥m-jv am[-h≥ \¬-In-b lc-Pn kp{]nwtIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\bn-em-Wv. hn-Nm-c-Wt°m-S-Xn hn-[n-s°-Xn-tc \¬-In-b lc-Pn ssl-t°m-S-Xn ]-cn-K-Wn-°p-∂ k-a-b-Øm-Wv kp-{]nwtIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. hn-Nm-cWt°m-S-Xnhn-[n ssl-t°m-SXn i-cn-h-®-tXm-sS Pm-ay-hpw C√m-Xm-bn. C-Xv a-dn-I-S-°m-\mWp X-\n-°v lr-Z-bi-kv-{X-{Inb B-h-iy-am-sW-∂pw Io-g-S-ßen¬ \n-∂v H-gn-hm-°-W-sa-∂pw Im-´n lc-Pn \¬-In-b-Xv.


kozhikode

Kq-Kv-fpw kmw-k-Mpw B-tKm-f t]-äâv I-cm-dn H-¸n-«p hm-jn-Mv-S¨: Kq-Kv-fpw kmw-kMpw X-Ωn¬ t]-‰‚ v I-cm-dn¬ H∏n-´p. A-Sp-Ø 10 h-¿j - Im-eb - f-hn-te-°m-Wp I-cm¿. C-cp Iº-\n-bp-sS-bpw ]-°-ep-≈ t]‰‚p-I-fpw A-Sp-Ø 10 h¿-jtØ-°p c-≠p I-º\ - n-If - pw ^b¬ sN-øp-∂ t]-‰‚pw I-cm-dns‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cpw. \n-ba - \ - S- ]-Sn-Iƒ-°p-≈ {]-hW - X - Ip-db - v°p-I, I-≠p-]n-Sn-Ø-ß-sf t{]m-¬-km-ln-∏n-°p-I F-∂o e-£y-߃ ap≥-\n¿-Øn-bm-Wv I-cm-dn¬ H-∏n-´X - v. \n-e-hn¬ \-√ tbm-Pn-∏n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ I-º-\n-I-fmWv kmw-kM - pw Kq-Kf v- pw. Kq-Kf v- ns‚ B≥-t{Um-bn-Uv sam-ss_¬ Hm-]t- d-‰n-Mv kw-hn-[m-\w D-]tbm-Kn-® kmw-k-Mv D¬-∏-∂߃ hn-]-Wn-bn¬ kp-e-`-amWv. km-t¶-Xn-I hy-hk - m-bc - w-KsØ kp-{]-[m-\ Im¬-h-bv-]mWn-sX-∂pw C-cp I-º-\n-Iƒ°p-an-Sb - n¬ D-≠m-hm-\n-Sb - p-≈ \n-b-a-{]-iv-\-߃ ]-c-am-h-[n Ip-d-bv-°m≥ ]p-Xn-b I-cm¿ klm-bn-°p-sa∂pw kmw-kM - v A[n-Ir-X¿ ]-d™ p. sam-ss_¬ cw-Ks - Ø c-≠p {]-ap-J I-º\ - nI-fm-b kmw-k-Mpw B-∏n-fpw t]-‰‚ v bp-≤w Xp-Sc - p-∂X - n-\n-sSbm-Wv I-cm¿ \n-eh - n¬ h-∂X - v.

-a-[y-B-{^n-¡bn hn-a-X-t\-Xm-¡Ä X-e-Øm-\w hn-«p _m≥-Kp-bn: {In-kv-Xy≥ kmbp-[-kw-L-S-\-I-fpw-ap-kv-enw hn-a-X-cpw X-Ωn¬ G-‰p-ap-´-¬ \-S-°p-∂ a-[y-B-{^n-°≥ dn]-ªn-°n-¬ (kn.F.-B¿.) Iem-]w hym-]n-°p-∂p. X-eÿm-\-am-b _m≥-Kp-bn-bnse I-em-]-Øn¬ F-´p-t]¿ sIm-√-s∏-´p. \n-c-h-[n t]¿°p ]-cn-t°-‰p. _m≥-Kp-bn-bn-¬ X-º-Sn-® ap-kv-enw t]m-cm-fn-Iƒ {]-tZiw hn-´p-t]m-hm≥ Xp-S-ßn-bXm-bn A¬-P-ko-d dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. {^-©v ssk-\y-Øns‚ C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂mWv ap-kv-enw hn-a-X-t\-Xm°ƒ \-K-c-Øn¬-\n-∂p ]n∑m-dm≥ Xo-cp-am-\n-®-sX-∂p dn-t]m¿-´p-Iƒ hy-‡-am-°p∂p. kn.F.B¿. ap≥ {]-knU‚n-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-∂ ap-kv-enw k-eo-° k-Jy-Øn¬-s∏-´-h-cm-Wv X-e-ÿm-\Øp-\n-∂v ]n≥-am-dn-b-sX∂pw kw-L-Øn¬ D-∂-X t\Xm-°-fpw ssk-\n-I P-\-d¬am-cpw Dƒ-s∏-´-Xm-bpw lyqa≥ ssd-‰v-kv hm-®v U-b-d-Œ¿ ]o-‰¿ _u-t°¿-´v ]-d-™p. k-eo-° t]m-cm-fn-Iƒ Xe-ÿm-\w hn-´-Xn-s‚ D-t±-

ImÄ Énw B-ß-l-Xy sN-bv-X-Xm-hm-sa-¶v t]m-en-kv

_m-t¶m-°v: Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ I-gn-™-Zn-h-kw a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn-b Sm-‰m tam-t´m-gv-kv Fw.Un. Imƒ …nw B-fl-lXy sN-bv-X-Xm-hm-sa-∂p Xm-bv-e≥-Uv t]m-enkv. 51Im-c-\m-b …n-Ωn-s‚ ar-X-tZ-lw _mt¶m-°v ]-©-\-£-{X tlm-´-en-se \m-emw\n-e-bn-se _m¬-°-Wn-bn-em-Wv I-s≠-Ønb-Xv. 22mw \n-e-bn¬ \n-∂p ho-W-Xm-sW-∂mWp hn-h-cw. A-t±-l-Øn-s‚ ap-dn-bn¬ \n-∂p t]m-en-kv I-s≠-Sp-Ø B-fl-l-Xym-Ip-dn-∏v ]-cn-tim-[-\-bv-°v A-b-®n-´p-≠v. \-Zo-Xo-ctØm-Sp tN¿-∂ jm≥-K-cn-em tlm-´-en-s‚ P\¬-h-gn …nw ho-W-Xm-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂p t]m-en-kv I-cp-Xp∂p. Sm-‰m tam-t´m-gv-kn-s‚ Xm-bv-e≥-Uv hn-`m-Kw U-b-d-Œ¿ t_m-¿Uv tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\m-Wv `m-cy-tbm-sSm-∏w A-t±lw I-gn-™-Zn-h-k-w _m-t¶m-°n-se-Øn-b-Xv.

tPm¬ t]mÄ amÀ-]m-¸-bp-sS c-àw tam-ãn-¨p

tdmw: A-¥-cn-® t]m-∏v tPm¨ t]mƒ c-≠m-a-s‚ c-‡w I-f-hpt]m-bn. tdm-an-se In-g-°≥ a-e-tbm-c-ta-J-e-bn-se sN-dn-b N¿®n¬ c-‡w kq-£n-®p-h-®n-cp-∂ ]p-cm-X-\ kz¿-W-∏m-{X-am-Wv tam„n-®-Xv. P-\¬ X-I¿-∂-\n-e-bn¬ I-≠ _‘-s∏-´-h¿ t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. 27 h¿-jw I-tØm-en-°m-k-`-bp-sS ]-c-am-[y-£-ÿm-\w A-e-¶-cn-® tPm¨ t]mƒ 2005em-Wv A-¥-cn-®-Xv. In-g-°≥ tdman-se A-{_p-tkm a-e-tbm-c-ta-J-e- A-t±-lw C-„-s∏-´n-cp-∂p. h-Øn-°m-\n¬ \n-∂p c-lky-am-bn C-hn-Sp-sØ ]-≈n-bn-se-Øn A-t±lw {]m¿-Y-\ \-S-Ønbn-cp∂p. A-Sp-Ø sa-bn¬ hn-ip-≤-\m-bn {]Jym-]n-°p-∂-tXm-sS c-‡w A-aq-ey-h-kv-Xp-hm-Ip-am-bn-cp-∂p.

N-{μ-\n-se-¯n-b- ssN-\o-kv hm-l-\-¯n-\v X-I-cmÀ

s_-bv-Pn-Mv: N-{μ-\n¬ ]-cy-th-£-Ww \-S-Øp-∂ ssN-\-o-kv hml-\-am-b tP-Uv dm-_n-‰n-\v km-t¶-Xn-I X-I-cm¿. hm-l-\-Øn-s‚ \n-b-{¥-W kw-hn-[m-\-Øn-\m-Wv tI-Sp kw-`-hn-®-sX-∂v ssN-\o-kv am-[y-a߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. N-m-{μ-{]-X-eØn-se k-¶o¿-W-am-b A-¥-co-£-amWv {]iv-\-am-b-sX∂v im-kv-{X-⁄-sc D-≤-cn-®v kn≥-lp-h A-dn-bn-®p. ssN-\-bp-sS aq-∂mw Nm-{μ-Zu-XyØn-s‚ `m-K-am-bn I-gn-™ Un-kw-_-dnem-Wv bp-´p F-∂p hn-fn-°p-∂ tP-Uv dm_n-‰v N-{μ-\n-en-d-ßn-b-Xv. aq-∂p-am-kw N-{μ-\n¬ ]-cy-th-£-Ww \-S-Øp-I-bm-Wv Zu-Xyw. hm-l-\-Øn-s‚ bm-{¥n-I ssI D-]-tbmKn-®v Nm-{μ-{]-X-e-Øn¬ Ip-gn-®v ]-cn-tim-[n-®n-cp-∂p. X-I-cm-dp ]cn-l-cn-°m≥ im-kv-{X-⁄¿ {i-aw Xp-S-cp-I-bm-Wv.

]À-th-kv ap-iÀ-d-^v t\-cn-«v lm-P-cm-th-s−-¶p tIm-S-Xn

C-kv-em-am-_m-Zv: P-Uv-Pn-am-sc X-S-hn-em-°n-b tI-kn¬- ap≥ ]-´mf `-c-Wm-[n-Im-cn ]¿-th-kv ap-i¿-d-^v t\-cn-´p lm-P-cm-th-s≠-∂p `o-I-c-hn-cp-≤ tIm-S-Xn. A-`n-`m-j-I≥ C-eym-kv kn-±o-Jn k-a¿-∏n® ap-i¿-d-^n-s‚ ssh-Zy-]-cn-tim-[-\m dn-t]m¿-´p-Iƒ ]-cn-tim-[n® ti-j-am-Wv C-kv-em-am-_m-Zv tIm-S-Xn P-Uv-Pn A-Xn-Jp¿ d-lv-ams‚ D-Ø-c-hv. tI-kv A-Sp-Ø 10te-°p am-‰n. s\-©p-th-Z-s\-sb Xp-S¿-∂v dm-h¬-]n-≠n-bn-se ssk-\n-Im-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-Wv ap-i¿-d-^v. 2007¬ 60Hm-fw P-Uv-Pn-am-sc-bpw A-`n-`m-j-Isc-bpw X-S-hn-em-°n-sb-∂m-Wp ap-i¿-d-^n-s\-Xn-cm-b tI-kv.

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 sshUv BKnƒ 8:30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw t…m´v 1.00 sNdnb {io\n 1:30 H_nsS°v 2:30 sÃ] vA]v 3.30 Un ssehv 4:30 B-gvN-°mgvN 5:30 Io FIv{]kvv 6:00 sP._n. PwMvj≥ 10:00 A-t\ym\yw 10.30 ss{Iw {_m©v

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 IÆmSn 12:30 Hm¨ sdt°mUv 1:30 hnI-SIhn 2:00 hm¿Ø-Iƒ 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 temI-Pm-eIw 4:30 dntπ 5:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv 8:00 \yqkv πkv

8:30 kv{Xo 10.00 t]mbn‚ v ªm¶v 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿._p≈-‰n≥ 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏v 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 10.00 H‰-bmƒ]-´mfw 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30 πkv Ch‚ vkv 4.30 kn‰n-tKƒ 9:30 HcnS-sØmcnSØv 10.00 kzbwhcw

at\m-c-a \yqkv 7.30 Xncphm FXn¿hm 8.30 \m´p-hm¿Ø 9.30 Cu tjm 10.30 Hm¿a-Nn{Xw 11.30 ]pØ≥ ]Sw 12.30 t\sc sNmΔ 2.30 hoSv 3.30 _nkn-\kv ho°v 4.30 hnØvs\kv 9.00 Iu≠¿ t]mbn‚ v

ag-hn at\mca 1.00 shdp-sX-b√ `mcy 2.00 sNss∂ Sm°okv

9

kmÀhtZiobw

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

{]knUâv Øm-\mÀ-Yn: AÂ kn-kn¡v Cu-Pn-]v-jy³ ssk-\y-¯n-sâ ]n´pW sI-bv-tdm: Cu-Pn-]v-jy≥ ssk\n-I ta-[m-hn P-\-d¬ A-–p¬ ^-X-lv A¬-kn-kn-°v ^o¬-Uv am¿-j¬ ]-Z-hn \¬-In-b-Xn-\v sXm-´p-]n-∂m-se {]-kn-U‚ v ÿm-\-tØ-°v a¬-k-cn-°p-∂Xn--\v A-t±-l-Øn-s‚ t]-cv ssk-\n-I k-an-Xn \n¿-tZ-in-®p. P-\m-[n-]-Xy-]-c-am-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ Cu-Pn-]v-Xn-s‚ B-Zy {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv ap-¿kn-sb A-´n-a-dn-°p-∂-Xn¬ \n¿Wm-b-I ]-¶p-h-ln-® hy-‡nbm--Wv kn-kn. A-´n-a-dn-°v tijw B-bn-c-°-W-°n-\p {]t£m-`-I-sc-bm-Wv C-t±-l-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ssk\yw Iq-´-s°m-e sN-bv-X-Xv.

P-\-d¬ A¬-kn-knssk-\n-I k-an-Xn-bp-sS \n¿tZ-iw Aw-Ko-Ic - n-°p-sa-∂v I-cpXp-∂ kn-kn, Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°m-\m-bn ssk-\yØn¬ \n-∂p Zn-hk - ß - ƒ-°I - w hn-c-an-°p-sa-∂p dn-t]m¿-´p-≠v. {]-kn-U‚ v ÿm-\t- Ø-°p a¬-

k-cn-°-W-sa-∂pw C-Xn-\p-≈ A-\p-a-Xn A-t±-l-Øn-\p \¬In-b-Xm-bpw Cu-Pn-]v-Xv ssk\yw C-∂s - e {]-Jym-]n-®p. kn-kn Dƒ-s∏-Sp-∂ C-S° - m-e `-c-W-Iq-Sw cq-]w \¬-In-b `-cW-L-S-\-bv-°v I-gn-™m-gv-N Aw-Ko-Im-cw e-`n-®n-cp-∂p. ssk\y-Øn-s‚ \n-b{- ¥-WØ - n¬ \S-∂ ln-X] - c - n-tim-[\ - kp-Xm-cya-s√-∂ B-tcm-]-W-w i-‡-amWv. G-{]n¬ A-h-km-\w {]-knU‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-sa∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. {_-Z¿-lpUn-s\ \n-tcm-[n-® ]-›m-Ø-eØn¬ i-‡-\m-b F-Xn¿-ÿm\m¿-Yn C-√m-sX h-∂m¬ kn-kn°v hn-Pb - w F-fp-∏a - m-hpw.

37 X-S-hp-Im-sc A-^v-Km³ hn-«-b-¨p Iem-]w hym-]n-®-tXm-sS _m≥-Kp-bn-bn¬ \n-∂p ]m-emb-\w sN-øp-∂h¿ iyw hy-‡-a-√. F-∂m¬, {Inkv-Xy≥ t]m-cm-fn-I-sf k-lmbn-°m≥ {^-©v ssk-\yw _m≥-Kp-bn-bn¬ F-Øn-btXm-sS-bm-Wv ]n-∑m-‰w F-∂m-

Wp hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. {In-kv-Xy≥ `q-cn-]-£ cm-Pyam-b kn.F-.B-dn-s‚ `-c-Ww ap-kv-enw k-eo-° hn-`m-Kw ]nSn-s®-Sp-Ø-tXm-sS am¿-®n-em-

Wv I-em-]w B-cw-`n-®-Xv. _em-I-hn-cp-≤w- -F-∂p t]-cn-´ km-bp-[ kw-L-Øn-\v cq-]w \¬-In-bm-Wv {In-kv-Xym-\nIƒ I-em-]w B-cw-`n-®-Xv.

Im-_qƒ: A-ta-cn-°-bp-sS I-SpØ F-Xn¿-∏v A-h-K-Wn-®v _{Kmw P-bn-en-se 37 X-S-hp-Im-sc A-^v-Km≥ `-c-W-Iq-Sw hn-´-b®p. A-ta-cn-°≥ ssk-\y-am-Wv C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. _-{Kmw X-S-h-d Xm-en-_m-s\-bp-≠m-°p∂ ^m-Œ-dn-bm-sW-∂p {]-knU‚ v lm-an-Zv I¿-km-bn i-\nbm-gv-N B-tcm-]n-®n-cp-∂p. \n-c-

]-cm-[n-I-fm-b P-\-ß-sf ]o-Un∏n-°p-∂ _-{Kmw P-bn¬, P-\߃ k¿-°m¿-hn-cp-≤ \-S-]-SnI-fn-te-°v \o-ßp-∂-Xn-\p Im-cW- a m- h p- ∂ p- s h- ∂ m- b n- c p- ∂ p I¿-km-bn-bp-sS {]-kv-Xm-h-\. I-gn-™- am¿-®n-em-Wv ]¿-hm≥ {]-hn-iy-bn-se _-{Kmw P-bn¬ A-ta-cn-°≥ ssk-\yw A-^vKm-\p ssI-am-dn-b-Xv.

Xp-\o-ky-¡v ]pXnb `-c-W-L-S-\Pp-ap-A-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å a-{´n-k-` A-[n-Im-c-ta-äp Xp-Wn-kv: ]p-Xp-Xm-bn cq-]w-\¬In-b `-c-W-L-S-\-bv-°v Xp-Woky≥ ]m¿-es - a‚ v Aw-Ko-Im-cw \¬-In. ap≥ G-Im-[n-]X - n ssk\p¬ B-_n-Zo≥ _n≥ A-en P\-Io-b {]-t£m-`s - Ø Xp-S¿-∂v cm-Pyw hn-t´m-Sn-bX - n-s‚ aq-∂mw hm¿-jn-I-Øn-em-Wv Xp-Wo-kybn¬ ]p-Xn-b `-c-W-L-S-\- \n-ehn¬-h-∂-Xv. 216 Aw-K ]m¿-esa‚n¬ 200 t]¿ `-c-W-L-S-\sb A-\p-Iq-en-®p. `-c-W-L-S-\ h≥ `q-cn-]-£-Øn¬ AwKo-Icn®tXm-sS A-d-_v h-k-¥-Øns‚ P-∑t- K-la - m-b Xp-Wo-ky P\m-[n-]X - y-Øn-te-°p-≈ ap-t∂‰-Øn¬ kp-{]-[m-\ ]-Sh - v a-dn-IS-∂n-cn-°p-Ib - m-Wv. ]p-cp-j-∑m¿-°pw kv-{Xo-Iƒ°pw Xp-eym-h-Im-iw \¬-Ip-∂ ta-J-e-bn-se B-Zy-`-c-W-L-S-\bm-Wv Xp-Wo-ky-bnteXv. {]-knU‚n-\pw {]-[m-\-a-{¥n-°pw FIv-kn-Iyq-´o-hv A-[n-Im-c-ß-ƒ \¬-Ip-∂ `-c-W-L-S-\-bn¬ {][m-\a - {- ¥n-°m-Wv Iq-Sp-X¬ {]m[m-\yw. F-∂m¬, {]-Xn-tcm-[w,

]pXn-b `-c-WL-S-\ ]mkm-b ti-jw Aw-K-߃ k-`-bn¬ tZio-b ]Xm-I D-b¿-Øp∂p hn-tZ-iI - m-cyw Xp-Sß - n-b h-Ip-∏p- W-߃-°p hn-e° - p-≠v. C-S° - m- G¿-s∏-Sp-Øn, a-Xß - s - f A-{I-anIƒ {]-kn-U‚m-bn-cn-°pw ssI- e a-{¥n-k-` ]m¿-e-sa‚n¬ hn- °-epw A-hn-izm-kn-I-sf Ip-‰Im-cyw sN-øp-I. izm-k-thm-´v t\-S-W-sa-∂-Xpƒ- s∏-Sp-Ø-epw \n-b-a-hn-cp-≤-amC-kv-em-an-s\ tZ-io-b-a-X-am- s∏-sS-bp-≈ aq-∂p h-Ip-∏p-Iƒ °n Xp-Sß - n-b t]m-cm-bva - I - ƒ `-cbn Aw-Ko-Ic - n-®n-´p-s≠-¶n-epw i- t`-Z-K-Xn sN-bv-X-ti-j-am-Wv W-L-S-\-bv-°p-s≠-∂p hn-a¿-ico-Ax \n-ba - ß - ƒ ]q¿-Wa - m-bpw Aw-K-߃ `-c-W-L-S-\-bv-°p \w D-b¿-∂n-´p-≠v. `-c-W-L-S-\-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn- Aw-Ko-Im-cw \¬-In-bX - v. A-Xn-\n-sS km-t¶-Xn-Ih - n-ZK - vbn-´n-√. B-hn-jv-Im-c-kzm-Xh-[-in-£-bv-°p hn-e-t°¿- [≥ Pp-ap-Ab - p-sS t\-Xr-Xz-Øn{¥yw D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-tXm-sSm- s∏-Sp-Øn-bn-√, B-hn-jv-Im-c ep-≈ C-S° - m-e a-{¥n-k`- A-[n∏w a-X-Øn-s\-Xn-cm-b B-{I-a- kzm-X-{¥y-Øn-\v \n-b-{¥-Ww Im-ct- a-‰p. s]m-Xp-Xn-cs - ™-Sp-∏v

h³-In-S I-¼-\n-I-fp-sS c-l-ky-§Ä bp.F-kv. tNmÀ-¯n-sb-¶v kv-t\m-U³ tam-kv-tIm: h≥-In-S I-º-\n-Ifp-sS c-l-ky-hn-h-c-߃ A-tacn-°≥ c-lk - ym-t\z-jW - hn-`mK-am-b F≥.F-kv.F. tNm¿-Øp∂p-s≠-∂v ap≥ D-tZym-K-ÿ≥ F-tUz¿-Uv kvt- \m-U≥. A-ta-cn°≥ I-º\ - n-If - p-am-bn a¬-kc - n°p-∂ P¿-a≥ I-º\ - n-If - S- ° - a - p≈ hn-tZ-i-I-º-\n-Iƒ C-Xn¬s∏-S-p-sa-∂v P¿-a-\n-bn-se F.B¿.Un. Sn.-hn-°v A-\p-h-Zn® A-`n-ap-JØ - n¬ A-t±-lw ]-d™p. d-jy Xm¬-°m-en-I A-`-

bw \¬-In-bn-´p-≈ kvt- \m-U≥, A-ta-cn-°≥ D-tZym-K-ÿ¿ Xs∂ sIm-√m≥ {i-an-°p-∂p-s≠∂p H-cp tNm-Zy-Øn-\ a-dp-]-Sn \¬-In. P¿-a≥ Nm≥-k-e¿ B≥-Pem sa¿-°e - n-s‚ t^m¨ F≥.F-kv.F. tNm¿-Øn-sb-∂p kvt\m-U≥ t\-c-tØ sh-fn-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. P¿-a\ - n hn-iZ- o-Ic - Ww B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ C-°mcyw k-Ω-Xn-® bp.F-kv. {]-knU‚ v _-dm-Iv H-_m-a, sX-‰v B-

h¿-Øn-°n-s√-∂v D-d-∏p \¬-Inbn-cp-∂p. C-cp-cm-Py-ß-fp-sS-bpw _-‘-Øn¬ D-e-®n-ep-≠m-°p∂-Xm-Wv ]p-Xn-b sh-fn-s∏-Spج. A-tX-ka - b - w, A-ta-cn-°≥ cl-kym-t\z-j-W hn-`m-K-Øn-¬ Im-Xe - m-b am-‰w th-Ws - a-∂v KqKvƒ \n-bt- am-]t- Z-„m-hv tU-hvU - v {Zp-tam-¥v B-hi - y-s∏-´p. H-_m-a {]-Jym-]n-® F≥.-Fk - v.F - . ]-cnjv-Im-c-߃ a-Xn-bm-b-X-s√∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs - ∏-´p.

kn-dn-b: P-\o-h k-t½-f-\-¯n ]p-tcm-K-Xn-bn-à P-\o-h: {]-kn-U‚ v _-»m-dp¬ A-kZ- v A-[n-Im-cw hn-SW - s - a-∂ B-h-iyw {]-Xn-]-£w i-‡-am°n-b-tXm-sS P-\o-h-bn¬ \-S°p-∂ kn-dn-b≥ k-am-[m-\ ktΩ-f-\w kv-Xw-`-\m-h-ÿ-bn-embn. k-tΩ-f\ - Ø - n-\m-bn X-øm-dm°n-b \n-ba - m-he - n-bn¬ A-[n-Im-

2.30 ^Ãv {]n‚ v 3.00 C∂sØ kn\na 4:00 H∂pw H∂pw aq∂v 4.30 X´nbpw ap´nbpw 6.00 X\n-\m-S≥ 6.30 tImaUn s^Ãn-h¬ 7.30 C≥¥y≥ thmbnkv 8:30 ]´p-kmcn

AarX 12.00 Ik-hp-X´w 12.30 k‘ym-cmKw 1.30 BtcmKyhm¿Ø-Iƒ 2:00 knwl-hm-e≥ta-t\m≥ 6.25 hμ\w 8.00 s]m∂pt]msemcp s]Æv 8.30 kq∏¿ tam-U¬ 9.00 kqcy-Im-eSn 9.30 IY-b-√nXp PohnXw 11.30 kz¿W Nmacw

C´ym-hn-j³ 8:30 t_mIvkv Hm^okv 9:00 hm¿Ø 10:30 hmcm¥yw 11.30 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv 12.30 thƒUv Znkv ho°v 1.30 Imen-tUm-kvtIm]v 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 sse^v 4.00 KpUvCuh-\nMv tIcfw 4.30 hmkvXhw 5.30 sIm®p hm¿Ø

c- ssI-am-‰w kw-_-‘n-®p ]-cma¿-ia - n-s√-∂pw A-Xn-\m¬ {]-Xn- ]-£-Øn-s‚ B-h-iyw Aw-KoI-cn-°m-\m-hn-s√-∂pw kn-dn-b≥ k¿-°m¿ {]-Xn-\n-[n-Iƒ hy-‡am-°n. kn-dn-b-bn-se {]-[m-\ {]-iv\w A-[n-Im-c ssI-am-‰-am-sW-

∂pw F-∂m¬, `o-Ic - h - m-Zh - pw A{I-ah - p-am-Wv cm-Py-sØ {]-[m-\ {]-iv-\-߃ F-∂ \n-e-bn-te°p N¿-®s - b h-gn-Xn-cn-®p-hn-Sm≥ `-c-W-Iq-S {]-Xn-\n-[n-Iƒ {i-an°p-I-bm-sW-∂pw kn-dn-b≥ tZio-b k-Jyw Aw-Kw ssd-a s^en-lm≥ B-tcm-]n-®p.

{Um-^v-äv ]-¦n-\v A-©p {Km-an ]p-c-kv-Im-c-§Ä

hm-jn-Mv-S¨: {]-ap-J {^-©v kw-Ko-X-kw-Lw {Um-^v-‰v ]-¶n-\vA-©p {Km-an ]p-c-kv-Im-c-߃. an-I-® kw-Ko-X B¬-_w (dm‚ v sa-Ω-do-kv) Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]p-c-kv-Im-c-ß-fm-Wv kw-Lw t\-Sn-bXv. P-Ãn≥ Sn-_¿-te-Iv aq-∂p ]p-c-kv-Im-c-߃ t\-Sn-b-t∏mƒ \yqkn-e≥-Uv Iu-am-c-kw-Lw tem-Un Cu h¿-j-sØ an-I-® Km-\Øn-s‚-Xv Dƒ-s∏-sS c-≠p {Km-an A-hm¿-Up-Iƒ t\-Sn. {^-©v Kmb-I-cm-b a-Iv-tam¿, d-bm≥ se-hn-kv F-∂n-h-cm-Wv an-I-® ]p-Xp-apJ-Km-b-I¿. kw-Ko-X-tem-I-sØ G-‰-hpw h-en-b _-lp-a-Xn-bm-b {Km-an A-hm¿-Un-s\ kw-Ko-X-Øn-se Hm-kv-I¿ F-∂m-Wp hn-fn°p-∂-Xv. 56m-a-Xv {Km-an A-hm¿-Um-Wv C-∂-se {]-Jym-]n-®-Xv.

Cu-Pn-]v-jy³ {]-Xn-\n-[n-I-sf en-_n-b³ t]m-cm-fn-IÄ hn-«-b-¨p

{Sn-t∏m-fn: en-_n-b≥ t]m-cm-fn-Iƒ X-´n-s°m-≠p-t]m-b A-©v Cu-Pn-]v-jy≥ \-b-X-{¥ {]-Xn-\n-[n-I-sf-bpw Fw-_-kn D-tZym-Kÿ-s\-bpw hn-´-b-®p. A-e-Iv-km-≥-{Un-b-bn¬ Cu-Pn-]v-jy≥ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X en-_n-b≥ t]m-cm-fn t\-Xm-hv k-_-B≥ lm-Zn-b-sb hn-´-b-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wn-Xv. D-tZym-K-ÿ-sc X-´ns°m-≠p-t]m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v {Sn-t∏m-fn Fw-_-kn-bn-se-bpw s_≥-Km-kn tIm¨-kp-te-‰n-se-bpw X-ß-fp-sS D-tZym-K-ÿ-sc Cu-Pn-]v-Xv Xn-cn-®p-hn-fn-®n-cp-∂p. lm-Zn-b-sb 24 a-Wn-°q-dn-\-Iw hn-´-b-°-W-sa-∂p t]m-cm-fn-Iƒ Cu-Pn-]v-Xn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´ncp-∂p. Xp-S¿-∂v Xm≥ tam-Nn-X-\m-sb-∂v A-t±-lw sS-en-hn-j-\n¬ A-dn-bn-®-t∏m-gm-Wv Cu-Pn-]v-jy-≥ D-tZym-K-ÿ-sc hn-´-b-®-Xv.

ss{]w ssSw hnt\mZw

ka-Im-enIw

7:30 \m´p-cm-Pmhv 10:00 Nncn-°p-Sp° 11.00 sslsh

hnItv Sgvkv Gjym-s\-‰v8.30 Ca-am-\p-h¬

Inc¨9.00 Kk¬ 6.00 IW-‰nMv tIcfw 6.30 Kymedn

C¥ym-hn-j≥ 11.30 t_mIvkv Hm^okv

at\m-ca \yqkv 3:30 _nkn-\kv ho°v 1.30 J-bm¬ 4.30 {So-‰v 10.00 ao-Un-b-kv-Im≥

aoUn-bh¬ 7.30\yq-kv h¨-tam-WnwKv 8.30 am\w-Xpd∂p 9.00 ]Xn-∂m-emw-cmhv 10.00 \yq-kv h¨-Im-]v-kyqƒ 10.30 tlm-´v ho¬-kv 12.03 B¿-´v-_o-‰v-kv 12.30 kv-s]-j¬-F-Un-j≥

Inc¬ 1.30 Um\n 4.00 kn\na 6.30a\p-jy-ayKw 9.00 Kk¬ 11.30 Df-f-S°w 2.00 \oem-Im-iw-\n-dsb 4.30Ibw

]q¿-Øn-bm-hp-∂-Xp-h-sc cm-PysØ `-c-Ww \n-b-{¥n-°p-∂-Xv ]p-Xn-b a-{¥n-k-`-bm-bn-cn-°pw. {]-Xn-]-£ {]-t£m-`-I-cpw `-cW-I£ - n-bm-b A-∂l - vZ- b - pw XΩn-ep-≠m-°n-b A-[n-Im-c ssIam-‰ I-cm-dn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Un-kw-_d - n-em-Wv Pp-ap-As - b C-S° - m-e {]-[m-\a - {- ¥n-bm-bn \nb-an-®X - v. km-ºØ - n-I hn-ZK - v[ - ≥ l-Jnw _n≥ l-ap-Z-sb ]p-Xn-b [-\a - {- ¥n-bm-bpw ap≥ bp.F≥. DtZym-K-ÿ≥ ap≥-ln lw-Zn-sb hn-tZ-iI - m-cy a-{¥n-bm-bpw \n-ban-®n-´p-≠v. Xn-cs - ™-Sp-∏n-s‚ Xnø-Xn {]-Jym-]n-®n-´n-√. 2011 P-\p-hc - n-bn-em-Wv Xp-Woky-bn¬ _n≥ A-en-s°-Xn-tc P-\-Io-b {]-t£m-`w B-cw-`n-®Xv. sXm-gn-en-√m-bv-a-bn¬- {]-Xntj-[n-®v kn-Zn _u-kn-Zn-se sXcp-hn¬ sX-cp-hp-I® - h - S- ° - m-c\ - mb _q A-ko-kv B-flm- l - p-Xn \S-Øn-b-tXm-sS cm-Py-Øv {]t£m-`w B-fn-∏S- ¿-∂p. _n-≥ Aen A-[n-Im-cw H-gn-™v ku-Zn-bnte-°p I-S∂ - p.

amPnIv 9.00 Imcyw \nkmcw 9.30 K‘¿h kwKoXw 10.30 \yqkv

Gjym-s\äv

9:30 Item-’hw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-’hw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI. tIf-∏≥

8.30 Ca-am-\p-h¬ 1.00 Ip¶p-a-]qhv 1.30 ]mZ-kcw 2.00 ]c-kv]cw 2.30 AΩ 3.00 kv{Xo[\w 3.30 ssIemk\mY≥ 4.30 tIma-Un -Ãm¿kv 5.00 Ip¶p-a-]qhv 5.30 HcnS-sØmcnSØvz 6.00 alm-`m-cXw 6.30 ]mZ-kcw 7.00 AΩ 7.30 kv{Xo[\w 6.30Imcyw \nkmcw 8.00 tImaUn km‰m¿kv 7.30 dnYw 9.00 ]c-kv]cw 8.30sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 9.30 Ip¶p-a-]qhv 9.30 sSen-tjm-∏nMv 10.00 ^nUn¬ 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 kpc`n hpa≥kv tkm¨ 8.05 ip`m-cw`w 3.00 tImaUn tIm¿´v 8.30 sh≈-nØnc 3.30 a\-kn¬ Hcp ag--hn√v 8.35 kn\na 4.00 Ip¶paw 11.00 kqcy knK¿ 4.30 kq∏¿ InUvkv 12.00 kcbp 5.00 Um≥kv ]m¿´n 12.30 {io IrjvW 5.30 Nncn-A-cßv 1.15 kq∏ ¿ Unjv 7.00 sken-{_n‰n In®≥ 1.30 alm-i‡n

ssIcfn

kqcy

X-S-hp-Im-sc hn-´-b-°p-∂Xn¬ {]-Xn-tj-[-a-dn-bn-® A-tacn-°, P-bn-en-se 88 t]¿ ]p-dØn-d-ßp-∂-Xv A-ta-cn-°-bv°pw A-^v-Km-\pw A-]-I-S-amsW-∂p ]-d-bp-∂p. X-S-hp-Im¿s°-Xn-cm-b sX-fn-hp-Iƒ A-tacn-° A-^v-Km≥ P-bn¬-t_m¿Un-\v k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. F-∂m¬, CXv t_m¿-Uv X≈n.

a-kv-Xn-jv-I a-c-Ww kw-`-hn-¨ bp-h-Xn-bp-sS Po-h³-c-£m D-]-I-c-Ww \o-¡n hm-jn-Mv-S¨: a-kv-Xn-jv-I a-cWw kw-`-hn-® K¿-`n-Wn-bm-b sS-Ivk - k - v bp-hX - n-bp-sS Po-h≥c-£m D-]I - c - W - w \o-°n. bp-hXn-bp-sS Po-h≥ \n-e\ - n¿-Øm≥ L-Sn-∏n-® D-]-I-c-W-߃ \o°w sN-øm-\p-≈ P-Uv-Pn-bp-sS D-Ø-c-hv t^m¿-´v-h¿-Øn-se tPm¨ ]o-‰¿ kva - n-Øv tlm-kv]n-‰¬ A-[n-Ir-X¿ \-S-∏n¬ hcp-Øp-Ib - m-bn-cp-∂p. \-hw-_¿ 26\m-Wv A-©p-amkw K¿-`n-Wn-bm-b ap-t\m-kn-\v a-kvX - n-jvI - a-cW - w kw-`h - n-®X - v. F-∂m¬, bp-h-Xn K¿-`n-Wn-bmb-Xn-\m¬ K¿-`ÿ in-ip-hn-s‚ kw-c-£-W-Øn-\m-bn Nn-In¬k Xp-S-cm≥ B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ Xo-cp-am-\n-®p. sS-Ivk - k - nse \n-b-a-a-\p-k-cn-®m-bn-cp-∂p B-ip-]{- Xn-bp-sS \-S] - S- n. kw-`hw kw-ÿm-\-Øv h≥ hn-hm-Z߃-°p h-gn-h-®p. bp-h-Xn-sb a-cn-°m≥ A-\p-hZ- n-°W - s - a-∂v B-h-iy-s∏-´pw K¿-`-ÿ in-iphn-s\ kw-c-£n-°-W-sa-∂-m-hiy-s∏-´pw hn-hn-[ kw-L-S-\Iƒ cw-Ks - Ø-Øn. F-∂m¬, `m-cy-sb a-cn-°m≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v F-dn-Iv tam-\p-kv tIm-SX - n-sb k-ao-]n-®-tXm-sS-bm-Wv Po-h-≥c-£m D-]I - c - W - w \o-°m≥ Xocp-am-\-am-b-Xv. K¿-`-On-{Z-Øn-\v I-Sp-Ø \n-b-{¥-W-ap-≈ kwÿm-\a - m-Wv sS-Ik v- k - v.

tkm-am-en-b-bn bp.F-kv. B-{I-a-Ww sam-Km-Zn-jp: B-{^n-°≥ cmPy-am-b tkm-am-en-b-bn¬ Ata-cn-°≥ ssk-\yw an-ssk¬ B-{I-a-Ww \-S-Øn. Z-£n-W tkm-am-en-b-bn-se Xo-c-\-K-cam-b _-dm-hn-bn-em-Wv an-ssk¬ ]-Xn-®-Xv. A-©p-t]¿ sIm√-s∏-´p. A¬ i-_m-_v t\-Xmhn-s\ e-£y-an-´m-Wv B-{I-aW-sa-∂p A-ta-cn-°≥ D-tZym-Kÿ¿ A-h-Im-i-s∏-´p. F-∂m¬, sIm-√-s∏-´-h-cn¬ t]m-cm-fn t\-Xm-°ƒ D-t≠m F-∂v A-tacn-° ÿn-co-I-cn-®n-´n-√. A-tX-k-a-bw, A¬ i-_m_v I-am≥-U¿ k-l¬ C-kv-IpZp-Jv B-{I-a-W-Øn¬ a-cn-s-®∂p _n.-_n-.kn. dn-t]m¿-´v sNbv-Xp. a-‰p \m-ep-t]¿ B-cmsW-∂p hy-‡-a-√. C-h¿ k©-cn-®n-cp-∂ hm-l-\-Øn-\p apI-fn-em-Wv an-ssk-¬ ]-Xn-®-Xv. A¬ i-_m-_v t\-Xm-hv A-lv-aZv sKm-Zm-\n-bp-sS A-Sp-Ø-bmfm-Wv C-kv-Ip-Zp-Jv.

4:30`pan ae-bmfw 4.58 kvt]m´v \yqkv 5.00 thfm-¶Æn amXmhv 5.55 afie bm{X 6.00 aIƒ 6.30 \μ\w 8.00 kqcy knK¿ 9.00 kXy-tah PbtX 9.30 {ioIr-jvW 10.00 s]¨a-\kv 10.30 ae-bmfn lukv 11.30 ImWm-Im-gvN-Iƒ

Poh³

9.04 ]pØ≥]m´v 9.30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 Imgv®-∏-Xn∏v 10.30 kn\na hm¿Ø 11.30 \f ]®Iw 12.04 tImaUn kv{So‰v 12.30 kn\na ho°v 1.30 Nncn-a-[pcw 4.30 lcnX tIcfw 5.00 Cu hgn-Øm-c-bn¬

amXr-`qan \yqkv 6.30 Irjn `qan 10.00 AIw ]pdw 1.00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 2.30 jo \yqkv 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 8.00 2020 \yqkv 10.00 tNmZyw DØcw


10

kozhikode

s]m-Xp-Imcyw

c-−v -tPm-Un bq-\n-t^m-an-\v 400 cq-] A-]-cym-]v-Xw: a-{´nXn-cp-h-\-¥-]p-cw: kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ c-≠v tPm-Un bq-\n-t^m-an-\v 400 cq-] A-]-cym]v-X-am-sW-∂v a-{¥n ]n sI A–p-d-∫v. F-∂m¬ Fw.-F-®v.B¿.-Un. am-\-Z-fiw A-\p-k-cn®v 400 cq-]- am-{X-ta A-\p-h-Zn-®n´p-≈q. a-‰p kw-ÿm-\-߃°pw C-Xp _m-[-I-am-sW-∂pw a-{¥n ]-d-™p. Cu-am-kw 14\v ap-ºv bq-\nt^mw hn-X-c-W-Øn-\p-≈ Hm¿U¿ \¬-Im-\pw C-Xp-kw-_‘n-®v hn-h-cw F.-C.-H. Hm-^nkn¬ A-dn-bn-°m≥ \n¿-tZ-iw

\¬-In-bn-´p-s≠-∂pw km-Pp t]m-fn-s‚ k-_v-an-j-\v a-dp-]-Snbm-bn a-{¥n ]-d-™p. `u-Xn-I km-l-N-cyw H-cp°n-bm¬ A-e-\-√q¿ B-bp¿th-Z Un-kv-s]≥-k-dn-sb In-SØn-®n-In¬-k-bp-≈ B-ip-]{Xn-bm-bn D-b¿-Øp-∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂v B-tcm-Ky-a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿. Unkv-s]≥-k-dn-sb B-ip-]-{Xnbm-bn D-b¿-Ø-W-sa-∂ ]-©mb-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w B-tcmKy-h-Ip-∏v U-b-d-Œ-sd A-dn-bn®n-´p-≠v.

Kr-l-{io `-h-\-]-²-Xn-bp-am-bn `-h-\\nÀ-am-W t_mÀ-Uv tIm-´-bw: kw-ÿm-\-sØ F-√m-h¿-°pw ho-sSm-cp-°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS kw-ÿm-\ `-h-\-\n¿-am-W t_m¿-Un-s‚ Kr-l{io ]-≤-Xn. kw-ÿm-\-sØ c-t≠m aq-t∂m sk‚ v `q-an-sb-¶n-epw kz-¥-ambp-≈ Zp¿-_-e¿-°pw X-m-gv-∂ h-cp-am-\-Øn¬-s∏-´-h-¿-°pw k-∂≤-kw-L-S-\-I-fp-sS-tbm F≥.-Pn.-H-I-fp-sS-tbm hy-‡n-I-fp-sStbm k-l-I-c-W-tØm-sS ho-Sv \n¿-an-°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ k-_vkn-Un \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn-bm-Wn-Xv. kw-ÿm-\ `-h-\-\n¿-am-W t_m¿-Uv ap-tJ-\-bm-Wp ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv.

Im-en-¡-äv kn³-Un-t¡-äv t\m-an-t\-j³ tI-kv C-¶p ]-cn-K-Wn-¡pw tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e-bn¬ \n-e-hn-ep-≈ kn≥-Un-t°-‰n¬ k¿-°m¿ t\m-an-t\-‰v sN-bv-X-h-cn¬ Nne¿ hn-Zym-`ym-k hn-Z-Kv-[-c-s√∂ ]-cm-Xn-bn¬ ssl-t°m-S-Xnbn-ep-≈ tI-kv C-∂v ]-cn-K-Wn°pw. k¿-°m-cn-s\-Xn-sc-bp-≈ B-tcm-]-W-am-b-Xn-\m¬ tIkn¬ Iq-Sp-X¬ k-a-bw th-Wsa- ∂ m- h - i y- a p- ∂ - b n- ® - X n- s \Øp-S¿-∂m-Wv C-∂v tI-kv ho≠pw ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. t\m-an-t\-‰v sN-bv-X A-©pt]-cn¬ eo-Kv t\m-an-\n-I-fm-b tUm. B-_n-Z ^m-dq-Jn tIm-St©-cn K-h¨-sa‚ v tIm-f-Pv A[ym-]n-I-bm-Wv. B-_n-Zv lp-kbv≥ X-߃ ^m-dq-Jv tIm-f-Pv A-[ym-]-I-\m-Wv. hn-Zym-`ym-k hn-Z-Kv-[-sc-∂ ]-´n-I-bn¬ C-hsc c-≠p t]-sc \n-e-\n¿-Øp-∂Xn-\p k¿-°m¿ hm-Z-ap-∂-bn°pw. k¿-h-I-em-im-e C-°m-cyØn¬ ssl-t°m-S-Xn kv-‰m≥Un-Mv Iu¨-kn¬ k-t¥m-jv am-Xyq-hn-\v C-h¿-°v A-\p-Iq-eam-b a-dp-]-Sn-°m-Wp \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≈-Xv. F-∂m¬ eo-

Pn.--sI.--F-kv.-F-^v: k-½m-\-L-S-\]p-\-{I-ao-I-cn-¨p Xn-c-h-\-¥-]p-cw: s^-U-d¬ _m-¶v {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏nwKv s^-kv-‰n-h¬ G-gmw kok¨ \m-emw-L-´ \-dp-s°-Sp∏n¬ 1142 t]¿ k-Ωm-\¿-l-cmbn. ko-k¨ G-gn¬ B-dv L-´ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ \-dp-s°Sp-∏n¬ G-gm-bn-c-w `m-Ky-im-en-

I-sf I-s≠-Øm-\pw C-\n-bp≈ c-≠v \-dp-s°-Sp-∏p-I-fp-sS k-Ωm-\-L-S-\ ]p-\-{I-ao-I-cn°m¬ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bpw Sq-dnkw a-{¥n {io. F. ]n. A-\n¬Ip-am¿ ]-d-™p. ]-Xn-\m-bn-c-w kz¿-W-\m-Wb-߃ k-Ωm-\-am-bn \¬-Ipw. Pn sI F-kv F-^v P-\-Io-b-am-

Kn-s‚ t\m-an-\n-bm-b tUm. hn ]n A-–p¬ l-ao-Zv, tIm¨-{Kkv t\m-an-\n kp-{]≥ (F-kv.kn. {]-Xn-\n-[n), P-\-Xm-Zƒ t\m-an-\n-bm-b A-Uz. cm-Po-hv a√n-t»-cn Xp-S-ßn-b aq-∂p-t]¿ tIm-f-Pv A-[ym-]-I-c-√m-Ø-Xn\m¬ hn-Zy-m-`ym-k-hn-Z-Kv-[-sc∂ K-W-Øn¬ kn≥-Un-t°‰n¬ \n-e-\n¿-Øm≥ k¿-°m¿ 

aq-¶pt]À ]p-d-¯m-hpw

hm-Zn-°n-√. k¿-h-I-em-im-e A[n-Im-cn-I-fpw C-Ø-c-Øn-em-Wv \o-°p-t]m-°p-Iƒ- \-S-Øn-bn-´p≈-Xv.t\m-an-t\-j-\n-eq-sS kn≥Un-t°-‰n-se-tØ-≠-h¿ B-dpt]-cm-sW-¶n-epw tIm¨-{K- ns‚ H-cp t\m-an-\n-sb {Kq-∏v X¿°-Øm¬ C-Xp-h-sc \n-›-bn®n-´n-√. hn-Zy-m-`ym-k hn-Z-Kv-[s‚ ]-´n-I-bn¬ \n-∂v tI-kn-s‚ ^-e-am-bn \n-e-hn-ep-≈ tIm¨{K-kv Aw-Kw ]p-d-Øp-t]m-bm¬ tIm¨-{K- n-\v c-≠w-K-ß-sf I-s≠-tØ-≠n-h-cpw. C-Xn¬

a-e-∏p-dw

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 11,300 s^-{_p-h-cn ,,.-. 11,360 am¿-®v ,,.-. 10,005 G{]n¬ A-h-[n 10,500 sabv ,,...... 10,460 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,775˛8,100 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2,700 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,600 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 49,800 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 51,800 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 19,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 20,000 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 6200˛6500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 13,500˛14,500 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,050 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛10,000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,200˛8,400 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 350˛375 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 640˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1,100 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 13,900˛14,100 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,600 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 10,700 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,000 ]mw Hmbn¬ 6000 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,440 H-cp {Kmw.-. 2,800

sh-fn-s®-Æ 1790 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 950 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2930 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2720 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3600 A-cn.(100 In.{Kmw) 2100 ˛2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2200 sNdp-]-b¿ 7888 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7000 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 9700 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Iv k-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 1240 d-_¿(In-tem).-.-.145.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 132.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 95.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 48000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2575 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7900 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15800 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.21.-00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 19.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-21.00sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 15100 c-≠mw-X-cw. 9600 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 15100˛15990 ]-g-b-Xv 16200˛17600 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.10500˛12400 ap-Xn-c 3500

°p-I-bm-Wv ]p-Xn-b ]-≤-Xn-bpsS e-£yw. P-\p-h-cn 28mw Xn-øXn F-√m Pn-√-I-fn-epw A-©mw L-´ \-dp-s°-Sp-∏v \-S-°pw.-tI°v, tem-´-dn, k¿-_-Øv, Xp-Sßn-b km-[-\-ß-fp-sS ]¿-t®kn-eq-sS km-[m-c-W-°m-cm-b D- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\]-t`m-‡m-°ƒ kz¿-Æ-k-Ωm- sØ F-√m kv-s]-jy¬ kv-Iq\m¿-l-cm-bn. fp- I ƒ- ° pw G- I o- I r- X - ] mTy]-≤-Xn \-S-∏m-°p-sa-∂v hn-Zym`ym- k - a - { ¥n ]n sI A- _ v - Z p- d ∫v A-dn-bn-®p. hn Un k-Xo-is‚ {i-≤-£-Wn-°¬ {]-ta-bØn-\v \n-b-a-k-`-bn¬ a-dp-]-Sn \¬- I p- I - b m- b n- c p- ∂ p A- t ±lw. ]mTy- ] - ≤ - X n X- ø m- d mB-e-∏p-g °m≥ F-kv.-C.-B¿.-Sn-sb NpX-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 29,750 a- X - e - s ∏- S p- Ø n- b n- ´ p- ≠ v . A- S pA-cn(]p-©) 37.-00 Ø- h ¿- j w ap- X ¬ ]mTy- ] - ≤ A-cn(kp-tc-J) 31.-00 A-cn(P-b) 27.-00 Xn \-S-∏m-°m-\m-hpw. am-\-knD-gp-∂v 6400 I- h pw im- c o- c n- I - h p- a m- b shI-S-e 4800 √p- h n- f n t\- c n- S p- ∂ - h - c p- s S {]]-cn-∏v 4900 iv-\-߃ ]Tn-°m≥ \n-tbm-KnsN-dp-]-b¿ 6800

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

45200 30460 12,100 8250 8100 8000 7500 8150 3225 3325 4650-˛4850 4550˛4750 5250˛5350 48,000 49,000 50,000 14350 13,900 10,000 2,920

B-`-c-W \nÀ-am-Xm-¡-fp-sS [À-W C-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ _-P-‰n¬ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpsS hm-‰v \n-Ip-Xn A-©p i-X-am\-Øn¬-\n-∂p Ip-d-bv-°m-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Hmƒ tI-c-f kz¿-Ww-˛-sh-≈n hym-]m-c hyh-km-b \n¿-am-W kw-bp-‡-ka-c k-an-Xn cm-hn-se 10.-30\v sk{I-t´-dn-b-‰v [¿-W \-S-Øpw.

I¬-∏-‰ Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

49,000 48,500 10,800 3300 32.00 15.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-30 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 27.50 29.-00 28.-00 29.00 25.-40 22.-00 139.-00 147.-00 102.00-

ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

7800 8500 3750 11,300 7900˛7950

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

14800 14,300 14,400 12,155 14,800 14,300 14,406 14,293 14,189 14,132 14,107 12,864 8975 11,800 8,300 2,700

Xr-iq¿ sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

10,850 2300 1725 3500 48,000 15,000 7550 2450 3000˛3400 2700˛3150 1000˛1800 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

ko-‰v tIm-f-Pv A-[ym-]-I kwL-S-\-bm-b kn.-sI.-kn.-Sn. t\Xm-°-fn¬ ]p-Xp-ap-J-Øn-\v \¬-Im-\m-Wp \n¿-tZ-iw. ]p-dØm-hp-∂ P-\-Xm-Zƒ Aw-KØn-\p ]-I-c-°m-c-s\ I-s≠Øm-\m-bn-s√-¶n¬ tI-c-f tIm¨-{K-kv kn≥-Un-t°-‰w-KXzw B-h-iy-s∏-´v cw-K-Øp-≠v. eo-Kv, tIm¨-{K-kv, P-\-Xm-Zƒ Aw-K-ß-fn¬ aq-∂p-t]¿ ]p-dØm-bm¬ C-h¿-°v k¿-°m¿-Xe-Øn¬ Nn-e ÿm-\-߃ \¬In ]-cn-l-cn-°m-\m-Wp ]m¿-´n t\-Xm-°-fp-sS- \n¿-tZ-iw.

Im-ä-K-dn en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2013˛14 h¿-j-tØ-°p-≈ F¬.-F¬.-Fw. tIm-g-vkp-I-fn-te-°p-≈ {]-th-i-\-Øn-\m-bn tbm-Ky-X t\-Snb-h-cp-sS Im-‰-K-dn en-kv-‰v {]-th-i-\ ]-co-£m I-Ωo-j-W-dp-sS www.ceekerala.org F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. {]-kv-XpX en-Ãv kw-_-‘n-®v F-s¥-¶n-epw ]-cm-Xn-Iƒ D-s≠-¶n¬ Ah A-Sp-Ø-am-kw aq-∂n-\v ssh-Io-´v A-©n-\p ap-ºm-bn {]-thi-\ ]-co-£m I-Ωo-j-W-dp-sS Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-°-Ww.

Adnbn-¸pIÄ ssh-In e-`n-°p-∂ ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂-X-√.

kw-Øm-\ ]n-¶m-¡ hn-`m-K I-½o-j³ kn-än-Mv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ ]n-∂m-° hn-`m-K I-Ωo-j≥ ASp-Ø-am-kw \m-en-\v cm-hn-se 11a-Wn-°v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv kn-‰n-Mv \-S-Øpw. h-Sp-I k-ap-Zm-b-sØ kw-_-‘n-® ]n-∂m-° k-ap-Zm-b t£-a k-an-Xn-bp-sS ip-]m¿-i kn-‰n-Mn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. hn-jb-Øn¬ A-`n-{]m-bw t_m-[n-∏n-°m-\p-≈ kw-L-S-\-Iƒ-°pw hy-‡n-Iƒ-°pw kn-‰n-Mn¬ ]-s¶-Sp-°mw.

hn-ap-à-`-S³-am-cp-sS B-{in-XÀ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-ap-‡-`-S≥-am-cp-sS B-{in-X¿-°v km-t¶Xn-I-˛-sXm-gn¬ hn-Zym-`ym-k-Øn-\v ssk-\n-I-t£-a-h-Ip-∏v kvtIm-f¿-jn-∏v A-\p-h-Zn-°pw. c-≠-c-e-£w cq-]-bn¬ Xm-sg IpSpw-_-hm¿-jn-I h-cp-am-\-ap-≈-h¿, k¿-°m-cn¬ \n-∂v kv-tImf¿-jn-∏v/ssÃ-∏‚ v/[-\-k-lm-bw ssI-∏-‰p-∂n-s√-¶n¬ At]-£n-°mw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v A-X-Xv Pn-√m ssk-\n-I t£-a Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-Smw.-

Jm-Zn sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v 18 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Jm-Zn ta-J-e-bn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p hcp-am-\ k-lm-b ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\p tI-c-f {Km-a hy-hkm-b t_m¿-Un-\v k¿-°m¿ 18 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p.-

kv-s]-jy kv-Iq-fp-IÄ-¡v G-Io-Ir-X- ]mTy-]-²-Xn: -a-{´n

\nehmcw shfn-s¨®-hne sdt¡m-Un sIm-®n

hm-gv-kn-‰n Imw-]-kn-se tIm¨{K-kv A-[ym-]-I kw-L-S-\-bmb Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n Sot®-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ t\Xm-hm-b kn Un sk-_m-kv-‰ys\ ]-cn-K-Wn-°m-\pw k-Ω¿-±ap-≠v. C-Xn-\p Imw-]-kn-se tIm¨-{K-kv k¿-ho-kv kw-LS-\ kv-‰m-^v Hm¿-K-ss\-tkj≥ F-Xn-cm-Wv. eo-Kn-s‚ H-cp

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

29.-00˛34.-00 28.-00˛30.50 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-50 28.-50 400.00152˛142.-00 1790.-00 11930.-00 25.-00

®n-cp-∂ tUm. P-b-cm-Pv I-Ωoj≥ \¬-In-b ip-]m¿-i I-W°n-se-Sp-Øm-Wn-Xv. dn-t]m¿-´v k¿- ° m- c n- s ‚ ]- c n- K - W - \ - b nem-Wv. dn-t]m¿-´n-se Cu hn-`mK-Øn¬-s∏-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-Ifp- s S ]T- \ - k u- I - c y- ß ƒ sa®- s ∏- S p- Ø p- ∂ - X pƒ- s ∏- s S- b p≈ Im-cy-߃-°m-bn a-e-∏p-dØv ta-J-em Hm-^n-kv B-cw-`n®p. Im-k¿-tIm-Uv, tIm-´-bw, H-‰-∏m-ew, a-e-∏p-dw F-∂n-hn-Sß-fn¬ ta-J-em Hm-^n-kp-Iƒ Xp- S - ß pw. ÿ- e w e- ` n- ® m- e pS≥ Hm-^n-kp-Iƒ B-cw-`n-°psa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. 2014˛15se kw-ÿm-\ _-P‰n¬ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-Iƒ-

°p-≈ hn-ln-X-Øn¬ 6.-5 tImSn- b p- s S h¿- [ - \ - h m- W p h- c pØn-b-Xv. kw-ÿm-\-Øv im-cocn-I-sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿°m-bn 278 kv-Iq-fp-I-fm-Wv \ne-hn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ \¬-Inbn-´p-≈-Xv. C-Ø-cw hn-Zym-`ymk -ÿm-]-\-ß-fn¬ `q-cn-`m-Khpw F≥.-Pn.-H-Iƒ \-S-Øp-∂Xm-Wv. X- e - ÿ m- \ - Ø v ]m- ß - ∏ m- d bn- e p- ≈ kn.- F - ® v . ap- l - Ω - Z v tIm- b C≥- Ã n- ‰ yq- ´ v Hm- ^ v sa‚-en N-e-©-Uv am-{X-am-Wv hn- Z ym- ` ym- k - h - I p- ∏ n- \ p Iogn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ k-am-\ÿm- ] - \ w. X- t ±- i - ÿ m- ] - \ ß-fp-sS Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-

∂ _-Uv-kv kv-Iq-fp-I-fpw Cu hn-`m-K-Øn¬ h-cp-∂-h-bm-Wv. 55 kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-Iƒ-°v tI- { μ- k ¿- ° m- c n- s ‚ Zo≥- Z bm¬ ]- ≤ - X n- { ]- I m- c w G- g ptIm-Sn cq-]-bp-sS k-lm-bw A\p-h-Zn-®n-´p-≠v. 2013˛14 km- º - Ø n- I - h ¿jw 10 tIm- S n A- \ p- h - Z n- ® n- c p∂p. k¿- ° m- c n- \ v A- t ]- £ \¬- I n- b 240 ÿm- ] - \ - ß ƒ°v 3.-24 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn®n- c p- ∂ p. Po- h - \ - ° m- c p- s S A[ym- ] - I - c p- s S- b pw {]- X n- ^ - e w h¿- [ n- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ m- b n 3.- 5 tIm- S n- b p- s S `- c - W m- \ p- a - X n\¬- I n- b n- ´ p- s ≠- ∂ pw a- { ¥n A-dn-bn-®p.-

\-gv-kn-Mv ]T-\w: a-lm-cm-jv{S kÀ-¡m-cp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯pwXn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-lm-cm-jv{S-bn¬ \-gv-kn-Mv tIm-gv-kp-I-fpsS Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip-∂Xn¬ tIm-f-Pp-Iƒ-°p-≠m-b ho-gv-N aq-e-am-Wv 640 hn-Zym¿-YnI-fp-sS `m-hn A-\n-›n-X-XzØn-em-b-sX-∂v ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n. tIm-f-Pp-Iƒ \-S-Øn-b {]th-i-\-∏-co-£ ]m-km-b-h¿°p am-{X-ta {]-th-i-\w \¬Im-hq F-∂ -\n-b-aw a-lm-cm-jv{S-bn¬ \n-e-\n¬-s° A-Xp ]men-°m≥ I-gn-bm-Ø tIm-f-PpI-fp-sS \-S-]-Sn-aq-ew Cu hnZym¿-Yn-I-fp-sS c-≠p-e-£w cq]-bpw c-≠p-h¿-j-hpw \-„-s∏Sp-I-bm-Wv. km-º-Øn-I-ti-jn C-√mØ ]m-S-ti-J-c k-an-Xn-I-fp-sS _p-≤n-ap-´v k¿-°m-cn-s‚ {i-≤bn¬-s∏-´n-cp-∂p. 2014˛15 _-P‰n¬ ]n-g-Øp-I-bn¬ bp-‡n-kl-am-b am-‰w h-cp-Øp-sa-∂p {]Jym-]n-®n-´p-≠v. C-°m-cy-Øn¬ D-S≥ Xo-cp-am-\-ap-≠m-hp-sa∂pw a-{¥n a-dp-]-Sn \¬-In.

kw-Øm-\-¯v aÂ-ky-hn-¯v \n-b-aw D-S³: a-{´n sIm-®n: kw-ÿm-\-Øv a¬-kyhn-Øv \n-b-aw D-S≥ {]m-_-eyØn¬ sIm-≠p-h-cp-sa-∂v a-{¥n sI _m-_p. G-gm-a-Xv C-¥y A-¥¿-tZio- b A- I zm- t jm- t bm- S - \ p- _ ‘n-®v sIm-®n-bn¬ \-S-∂ a¬ky I¿-j-I kw-K-aw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.Cu \n- b - a - k - ` m k- t Ω- f \- Ø n¬ X- s ∂ _n- √ v ]m- k m°m≥ {i- a n- ° p- s a- ∂ pw a- { ¥n Iq- ´ n- t ®¿- Ø p. a¬- k y- I r- j n°v B- h - i y- a m- b ssh- Z yp- X n Xm-cn-^v a-‰p I¿-j-I-cp-sS Xmcn- ^ n- \ p Xp- e y- a m- ° pw. t\- c sØ a¬- k y- I r- j n- ° v B- h iy-am-b ssh-Zyp-Xn-°p Iq-Sn-b Xm- c n- ^ m- W v Cu- S m- ° n- b n- c p∂-Xv- cm-Py-sØ B-Zy-sØ AIzm B-ip-]-{Xn sIm-®n ^n-jdo-kv bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ Bcw-`n-°pw. C-Xn-\m-bn 60 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p I-gn-™p˛- a {¥n ]-d-™p.

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e Fw.--F. ]-co-£m-^-ew {]kn-²o-I-cn¨p tX™n-∏ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e 2013 sa-bn¬ \-S-Øn-b {]o-hn-b-kv, G-{]nen¬ \-S-Øn-b ss^-\¬ Fw.--F.Imen¡äv a-e-bm-fw d-KpkÀhIemime e ¿ / k - π n - s a ‚ dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£m-^e-w sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c-°-S-em-kn-s‚ ]p-\¿-aqey- \ n¿- W - b w/kq- £ v - a - ] - c ntim-[-\/]-I¿-∏v F-∂n-h-°v s^-{_p-h-cn G-gv h-sc A-t]£n-°mw.

Fw.--kn.--F. A-t]-£

Fw. k -- n. F -- . 2005 {]-th-i-\w hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ ¢m-kv am-‰Øn-\v A¿-l-X-bp-≈-h¿ s^{_p-h-cn 28- -\v ap-ºv ]-co-£m-`-h\n-se C.--]n.-B¿. {_m-©p-ambn _-‘-s∏-S-Ww. hn-h-c-߃ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ Iv-Sn¬ dn-k¿-®v C≥-sh-Ãn-tK-‰dp-sS H-gn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. ssk-t°m-f-Pn/]T\-ssh-I-ey-߃ C-h-bn-te-sX¶n-ep-ap-≈ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cpZ-am-Wv tbm-Ky-X. Xm¬-]-cy-ap≈-h¿ s^-{_p-h-cn 5\v kv-Iqƒ Hm-^v _n-tl-hn-b-d¬ k-b≥k-kn¬ ]T-\-ssh-I-ey-߃°m-bp-≈ t{]m-P-Iv-Sv U-b-d-Iv-Sdp-am-bn t\-cn¬ _-‘-s∏-S-Ww. hn-h-c-߃-°v tIm-´-bw:Fw.-Pn. k¿-h-I-em- Iq-Sp-X¬ im-e kv-Iqƒ Hm- t^m¨: 9995041288.^v _n-tl-hn-bd¬ k-b≥-kn¬ 2013 \-hw-_-dn¬ \-S-∂ aqC-¥y≥ Iu¨- ∂mw sk-a-ÿ _n.--F-kv kn. Ckn¬ t^m¿ tkm- ev-t{Sm-Wn-Iv-kv, _n.--F-kvkn alm-ßm-KmÔn k-b≥-kv .Iw-]yq-´¿ sa-bn‚-\≥-kv kÀhIemime jy¬ k- l m- b - t Øm- s S B‚ v C-ev-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv k-πn\-S-Øp-∂ ]T-\-ssh-I-ey-sØ- sa‚-dn ]-co-£-I-fp-sS {]m-Iv-‰n°p-dn-®p-≈ K-th-j-W s{]m-P- °¬ 30\v B-ep-h bp.--kn, aq-

{]-th-i-\ ]-co-£

]nF-®v.-- Un. ln-μn {]-th-i\ ]-co-£ s^-{_p-h-cn B-dn-\v cm-hn-se 11- a-Wn-°v ln-μn ]T-\hn-`m-K-Øn¬ \-S-°pw. lmƒ-Sn°-‰v e-`n-°m-Ø-h¿ ]T-\-hn-`mK-hp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 0494 2407252.

dn-kÀ-¨v C³-sh-Ìn-tK-äÀ H-gn-hv

{]m-Iän-¡Â ]-co-£

tUm. A-ÐpÂ- P-eo tZ-io-b hn-Zym-`ym-k \nÀ-tZ-i-I-k-an-Xn Aw-Kw Im-k¿-tIm-Uv: ap≥ cm-{„-]-Xn bpw {]m-bw-Ip-d-™ Aw-K-hpF ]n sP A-–p¬-I-emw t\- am-Wv tUm. A-–p¬-P-eo¬. Xr-Xzw-\¬-Ip-∂ tZ-io-b -hnA-¥¿-tZZym-`ym-k-k-an-Xn -Aw-K-am-bn ]io-b \n-ec-h-\-Sp-°w B-en-b ko-\n-b¿ hm-c-ap-≈ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ \n-c-h-[n ]p{]n≥-kn-∏¬ tUm. A-–p¬ Pc-kv-Im-ceo¬ s]¿-f-sb \m-a-\n¿-tZ-iw ߃ C-t±sN-bv-Xp. lw I-c-ÿk-an-Xn-bn-se G-I a-e-bm-fnam- ° n- b n- ´ p-

≠v. 2013¬ bp-s\-kv-tIm kwL-Sn-∏n-® tem-I hn-Zym-`ym-k D®-tIm-Sn-bn¬ ]m-\-en-Ãm-bn-cp∂p. `m-jm-im-kv-{Xw, a-\-»m-kv{Xw, Cw-•o-jv F-∂n-h-bn¬ _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-hpw a-teky≥ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬-\n∂v tUm-Œ-td-‰pw I-c-ÿ-am-°nbn-´p-≠v.

hm-‰p-]p-g C-em-ln-b F-∂o tIm-f-Pp-I-fn¬ \-S-Øpw. a-√-∏≈n tIm-f-Pv Hm-^v A-ssπ-Uv k-b≥-kv, Io-gq¿ Un.--_ n.--t Imf-Pv, cm-P-Ip-am-cn F≥.--F-kv.F -- kv tIm-f-Pv, am-d-º-≈n Fw.--C.-F-kv, tIm-X-aw-K-ew C-μn-cmKm-‘n tIm-f-Pv, C-S-s°m-®n AIzn-\m-kv, ]n-d-hw _n.--]n.--kn, aqhm-‰p-]p-g C-em-ln-b, s]-cp-ºmhq¿ P-bv-`m-c-Xv F-∂o tI-{μ-ßfn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X hn-Zym¿∞n-Iƒ aq-hm-‰p-]p-g C-em-ln-b tIm-f-Pn¬ {]m-Iv-‰n-°-en-\v lmP-cm-h-Ww.-

D-¯-c-¡-S-em-kp-IÄ Xn-cn-t¨Â¸n-¡-Ww

Fw.-Pn. k¿-h-I-em-im-e HIv-tSm-_¿/\-hw-_¿ am-k-ßfn¬ \-S-Øn-b kn.--_ n.--k n.--F kv.-F-k.v ]-co-£-I-fp-sS D-Øc-°-S-em-kp-Iƒ aq-ey-\n¿-W-b-

Øn-\pw ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-bØn-\pw th-≠n ]m-em, tIm-´bw ta-J-e-I-fn¬ \n-∂pw ssI∏-‰n-b A-[ym-]-I¿ b-Ym-{I-aw A¬-t^m¨-km tIm-f-Pv ]mem-bn-epw h-S-hm-Xq¿ Kn-cn-Zo-]w tIm-f-Pn-epw 29 \v Xn-cn-s®-Øn°-Ww.-

_n.--F-Uv. ]-co-£m-^-ew

am-ßm-´p-]-d-ºv: _n.--F - U v . Un{Kn ]-co-£m-^ew {]-kn-≤o-I-cn®p. ^-ew sh-_vssk-‰n¬ e-`n°pw. X-e-t»-cn KI®qÀ {_-Æ≥ tIm-fkÀhIemime h. Pv Hm-^v So-®¿ FPyq-t°-j-\n-se kn ]n t\-l H∂mw-dm-¶pw, a-S-ºw ]n.--sI.--Fw. tIm-f-Pv Hm-^v F-Pyq-t°-j-\nse H ]n {]-ko-X, sI hn A-anXm in-h≥ c-≠pw aq-∂pw dm-¶pIƒ I-c-ÿ-am-°n.


Ifn¡fw _n-\o-jv I-kdn; tI-c-f-¯n-\v hn-P-b-¯pS¡w

kozhikode

28 P-\p-h-cn 2014 sNmΔ

Hm^v{Sm¡v s_-bv³-kv F-hÀ-«-\p-am-bn I-cmÀ ]p-Xp¡n

e-≠≥: Un-^‚¿ sebv‰≥ s_-bv≥-kv F-h¿-´-\p-am-bp-≈ I-cm-¿ \m-ep h-¿-j-tØ-°p IqSn \o-´n. s_-bv≥-kn-\pth-≠n I-gn-™ ko-k-Wnepw Cu h¿j-Øn-s‚ Xp-S-°-Ønepw \o°w \-SØn-b am-©-ÿ bpss\-‰-Un-\p I-\-Ø Xn-cn®-Sn \-¬-Ip-∂-XmWv Cu \o-°w. 2007¬ hn-Km-\n¬ \n-s∂Øn-b s_-bv≥-kn-\p t\c-tØ F-h-¿-´-\p-am-bn 18 amk-sØ Icm¿ Iq-Sn-bm-Wv ti-jn-®n-cp∂Xv.

hn³-Uo-kv ]-cy-S\w: Ip-¡n-\p hn-{iaw

e≠≥: A-Sp-Ø am-kw \-S°p-∂ sh-Ãv C≥-Uo-kv ]-cy-S\-Øn¬ Iym-]v-‰≥ A-se-ÿ Ip-°n-\p hn-{i-aw \¬-Im≥ Cw-•-≠v Xo-cp-am-\n®p. B-kvt{X-en-b-s°-Xncm-b Bj-kv ]-c-º-c-bn-se A-©p sS-Ãp-Ifn-epw tXm-‰ Cw•-≠v G-IZn-\ ]-c-º-c-bn¬ 1˛4\pw X-I¿-∂-Sn™n-cp∂p.Ip-°n-\p ]I-cw Sz‚n Iym-]v‰ - ≥ Ãp-h¿-´v t{_mUm-Wv hn≥-Uo-kn¬ Cw-•≠ - ns\ \-bn-°p-I.

»mkn-tIm-hvkv-In¡v ko-k¬ \-ã-amhpw

a¬k-c-tijw tIcf kvss{St°gvkv Xmc-ß-fpsS BÀm-Z-{]-I-S\w _mw-•q¿: _n-\o-jv tIm-Sn-tb-cnbpsS Hmƒ-du-≠v {]-I-S-\-Øns‚ I-cp-Øn¬ sk-en-{_n-‰n {In°‰v eo-Knse (kn.kn.F¬) B-Zy-a¬-k-c-Øn¬ A-Ω tI-cf kv-ss{S-t°-gv-kn-\p hn-P-bØp-S°w. Rm-b-dmgv-N _mw-•qcn-se Nn-∂-kzm-an kv-t‰-Un-bØn¬ \-S-∂ a-¬-k-c-Øn¬ sXep-Kp hm-cn-tb-gv-kn-s\ \m-ep hn°-‰n-\m-Wv tIc-fw X-d-]-‰n-®Xv.

BZyw _u-fn-Mnepw ]n-∂oSv _m-‰n-Mn-epw an∂n-b _n-\ojm-bn-cp-∂p tI-c-f-Øn-s‚ hn-Pb-in¬∏n. X

I-bm-bn-cp∂p. \n-›n-X 20 Hm-hdn-¬ B-dp hn-°-‰n-\v 142 d¨sk∂ s]m-cp-Xm-hp-∂ kv-tImdm-Wv hm-cn-tb-gvkv ]-Sp-Øp-b¿-

tI-c-f-¯n-sâ A-Sp-¯ aÂ-k-cw- i-\n-bmgv-N

tSm-kn-\pti-jw sX-ep-Kp Øn-bXv. a-[y-\n-c-bn¬ B-Z¿-iv hm-cn-tb-gv-kv Iym-]v-‰≥ sh-¶n- (38*), kp-[o¿ _m-_p (26) FtS-jv _m-‰n-Mv Xn-c-s™-Sp-°p- ∂n-h-cp-sS sN-dp-Øp-\n¬-∏m-

"ssS sI-«n-'bXnsâ Bth-i-¯n C´y C¶p \mem-a-¦-¯n\v C-´yþ\yq-kn-eâv G-I-Zn\w (cm-hnse 6.30\v tkm-Wn kn-Iv-knÂ)

lm-an¬‰¨: tXm-¬-hn-bp-sS h°n¬ \n-∂p t\Sn-b Bth-timPz-e k-a\n-e \¬-In-b-Xn-s‚ B-fl-hn-izm-k-hp-am-bn Sow C¥y C-∂p \yq-kn-e‚n-s\-Xn-cmb \memw G-I-Zn-\-Øn-\n-dßpw. A-©p a¬-k-c-ß-fp-sS ]c-ºc ssI-bn¬ \n-∂v h-gp-Xnt∏m-hm-Xn-cn-°m≥ C-¥y-°v C∂p P-bw A-\n-hm-cy-am-Wv. ]-c-º-c-bn-se B-Zy c-≠p as_¿-en≥: P¿-a≥ ¢∫mb ¬-k-c-ß-fn-epw Io-g-Sßn-b Cs_m-dq-ky tUm-Sva - p-≠ns‚ t]m-fn-jv an-Uv^ - o¬-U¿ bm-°q- ¥y-bp-sS Kw`o-c Xn-cn-®p-h-c-hmWv i-\n-bmgv-N \-S-∂ aq∂mw _v ªm-kn-tIm-hvk - vI - n-°v ]-cn°n-s\-Øp-S¿-∂v ko-kW - n-se G-I-Zn-\-Øn¬ I-≠Xv. Xp-S¿ti-jn-°p-∂ a¬-kc - ß - f - n¬ I- ®-bm-bn aq-∂m-w a¬-k-c-Ønepw tSm-kn-\pti-jw C-¥y≥ fn-°m-\m-hn√. i-\n-bmgvN - eo-Kn¬ Hm-Kvk - v- \m-b-I≥ a-tl-{μ-knMv t[m_¿-Kp-am-bn tUm-Sva - p-≠v 2˛2\p Wn F-Xn-cm-fnI-sf _m-‰n-Mn-\k-a\ - n-eb - n¬- ]n-cn-™ a¬-kc - - b-°p-I-bm-bn-cp∂p. Hm-]-W¿ am¿-´n≥ Kp-]v-‰n¬ (111), sI-bv≥ Øn-\nsS Im¬-ap-´n-t\-‰ ]-cn°m-Wv Xm-cØ - n-\p Xn-cn-®S- n- b - m- hn-eyw-k≥ (65) F-∂n-h-cp-sS bXv. 2007¬ ¢-∫n-seØn-b ªm- Nn-d-In-te-dn \n-›-n-X Hm-h-dn¬ kn-tIm-hk v- I v- n tUm-Sa v- p-≠n-\m- 314 d¨-km-Wv In-ho-kv A-Snbn 184 a¬-kc - ß - f - n¬ \n-∂p 27 s®-Sp-ØXv. a-dp-]-Sn-bn¬ H-cp L-´-Øn¬ tKm-fp-Iƒ t\-Sn-bn-´p≠v. B-dn-\v 184 d¨-sk-∂ \n-e-bnte-°v C-¥y Iq-∏p-Ip-Øn-sb¶n-epw hm-e‰-Øv c-ho-{μ P-tU-

_m-gkv -tem-W hn-Sn-söv kmhn slÀWm-−kv

Ign™ Ifn-bnse lotdm: cho{μ PtUP P (66*), B¿ A-izn≥ (65), t[mWn (50) F-∂n-h-cp-sS A¿-[sk-©z-dn-Iƒ C-¥y-sb I-c-Ib-‰n. A-hkm-\ Hm-h-dn¬ P-bn-

°m≥ 18 d¨-km-Wv C-¥y-°v th-≠n-bn-cp-∂Xv. tIm-dn B≥tU-gv-k-≥ F-dn-™ Hm-h-dn¬ c≠p _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Ivk-dp-a-S-°w 17 d¨-sk-Sp-°mt\ C-¥y-°m-bp≈q. A-hkm\ ]-¥n¬ P-b-Øn-\m-bn c-≠p d¨-kv th-≠-n-bn-cp-s∂-¶n-epw H-cp d-¨ t\Sn C-¥y k-a\ne sIm-≠v Xr-]v-Xn-s∏´p. tI-h-ew 45 ]-¥n¬ A-©p _u-≠-dn-Ifpw \m-ep Iq-‰≥ kn-Iv-k-dp-a-S-°-am-Wv P-tU-P 66 d¨-tkm-sS So-an-s‚ lo-tdmbm-bXv. PtU-P X-s∂-bm-Wv I-fn-bn-se Xm-c-am-bn Xn-c-s™Sp-°-s∏-´-Xv. _m-‰n-Mv \n-c t`-Z-s∏-´ {]-IS\w \-S-Øp-∂p-s≠-¶nepw _uf¿-am-cp-sS tam-iw t^m-am-Wv C¥y-sb h-e-bv-°p-∂Xv. F-¶nepw I-gn-™ a¬-k-c-Øn-se Soan-¬ C-¥y am-‰w h-cp-Øn-s√∂m-Wv kq-N-\. A-h-km-\-am-bn I-fn-® 30 C-∂n-Mv-kp-I-fn¬ \n∂v H-cp A-¿-[-sk-©z-dn am-{Xta t\-Sm-\m-bn-´p-≈q-sh-¶nepw kp-tc-jv sd-bv-\ So-an¬ ÿm\w \n-e-\n¿-Øpw.

C-´y³ {Kmâv{]n In-co-Sw sk-bv-\-bv¡v am-{UnUv: _m-gk v- t- em-W hn-Sm≥ Xm≥ D-t±-in-°p-∂n-s√-∂p kv] - m-\n-jv Ãm¿ tπ-ta-°¿ kmhn sl¿-Wm≠-kv hy-‡a - m°n. A-ta-cn-°≥ ¢∫m-b \yqtbm¿-°v sd-Uv _pƒ-kn-te-°v km-hn Iq-Sp-am-dn-tb-°p-sa-∂v t\c-tØ A-`yq-lß - ƒ ]-c∂ - ncp∂p. CXn-t\m-Sv {]-Xn-Ic - n-°pI-bm-bn-cp-∂p Xm-cw. hn-ca - n-°p∂-Xph-sc _m-gk v- bv° - p-th-≠n ]-¥p-X´- m-\m-Wv Xm≥ B-{K-ln-°p-∂s - X-∂p 34Im-c\m-b km-hn ]-d™p.

tI-cf-s¯ ss^-dqkpw {]-ho-Wbpw \-bn¡pw

tIm-gn-t°m-Sv: Cu amkw 31, s^-{_p-hc - n H∂v, c≠v Xn-øX - nI-fn¬ `p-ht- \-iz-dn¬ \-S° - p-∂ 11ma-Xv tZio-b ko-\n-b¿ ^vf - b - nMv Un-kI v- v Nmw-]y-≥j - n-∏n-\p≈ tIcf ]pcp-j So-an-s\ a-e∏p-dØ - n-s‚ Fw ss^-dq-kpw h\n-Xm So-an-s\ ]m-e° - m-Sn-s‚ kn sI {]-ho-Wbpw \-bn-°pw. ]p-cp-j Sow-: ]-n a≥-kq-¿ (ssh-kv Iym-]‰ v- ≥), F k-¿Pmkv, A-Jo¬ A≥-kmcn, sI \-kow, ap-lΩ-Zv \u-jn¿, sI at\m-Pv Ip-am¿, ]n Jm-enZv. tIm®v: Fw ]n ap-lΩ-Zv C-kl v- mJv, am-t\-P¿ ]n j-^oJv. h-\n-Xm Sow-: sI _-_n-X, ]n tc-Wp-I, F≥ e-£a v- n, ]n sI can-X, sI Sn e-£van, ]n kpP-\. tIm®v: in-h j¨-apJ≥. amt\P¿: eX. kalikkalam@thejasonline.com

eJv - t \m: tSm- ] v koUm- b C¥y-bp-sS skbv-\ s\-lv-hmƒ k- b v - Z v tam- Z n A- ¥ m- c m- { „ C¥y≥ {Km‚ v{]n _m-Uv-an‚¨Sq¿- W - s a‚n¬ In- c o- S - a - W n™p. ss^-\-en¬ \m-´p-Im-cn-bpw c-≠mw ko-Up-am-b ]n hn kn‘p-hn-s\-bm-Wv skbv-\ t\-cn´p-≈ sk-‰p-Iƒ-°p X-I¿-ØXv. kv-tIm¿: 21˛14, 21˛17. C-tXm-sS Zo¿-L-Im-e-am-bp≈ In-co-S-h-cƒ-®-bv-°v A-dp-Xnbn-Sm\pw C-¥y≥ Xm-c-Øn-\p I-gn-™p. I-gn-™ H-cp h¿-jØn-\n-sS H-cp In-co-Sw t]mepw

t\-Sm≥ sk-bv-\-bv-°m-bn-cp-∂n√. C-tX-Øp-S¿-∂v tem-I-dm-¶nMn¬ Xm-cw H-º-Xmw-ÿm-\tØ-°p ]n-¥-≈-s∏-Sp-Ibpw sN-bv-Xn-cp∂p. A-tX-k-a-bw, ]pcp-j knwKnƒ-kv ss^-\-en¬ B-dmw ko-Umb C-¥y≥ Xm-cw sI {io-Im-¥v ]-cm-P-b-s∏-´p. H-ºXmw koUmb ssN-\-bp-sS kyp tkm-Mm-Wv H-∂n-s\-Xn-tc c-≠p sk-‰p-Iƒ-°v {io-Im-¥ns\ ho-gv-Øn-b-Xv. 16˛21, 21˛19, 21˛13 F-∂ kv-tIm-dn-\m-bn-cp∂p ssN-\o-kv Xm-c-Øn-s‚ hnInco-S-hp-ambn skbv\ Pbw.

Wv hm-cn-tb-gv-kn-s\ t`-Z-s∏-´ \n-e-bn-se-Øn-®-Xv. 31 ]-¥n¬ Hmtcm _u-≠-dn-bpw kn-Iv-kdpw B-Z¿-in-s‚ C-∂n-Mv-kn-ep≠m-bn-cp-∂p. \m-b-I≥ sh-¶ntS-jv c-≠p d¨-kv am-{X-sa-SpØv d-Æu-´m-hp-Ib - m-bn-cp∂p. \m-tem-h-dn¬ 36 d¨-kv hn´p-sIm-Sp-Øv c-≠p hn-°-s‰-SpØ _n-\o-jm-Wv tI-c-f _u-f¿-am-cn-¬ Xn-f-ßn-b-Xv. Iym-]v-‰≥ cm-Po-hv ]n-≈, kp-tc-jv \mb¿ F-∂n-h¿-°v Hmtcm hn°-‰v ho-Xw e-`n®p. a-dp-]-Sn-bn¬ \m-ep hn°-‰v ti-jn-s° A-hkm-\ ]-¥n-¬ tIc-fw hn-P-b-d¨ I-s≠-ØpI-bm-bn-cp-∂p. 41 d¨-sk-Sp-Ø Hm-]-W¿ _n-\o-jm-Wv tI-c-fØn-s‚ P-b-Øn-\v A-Sn-Ø-d-bn´-Xv. 40 ]-¥n¬ A-©p _u-≠dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw _n-\ojn-s‚ _m-‰n¬ \n-∂p ]n-d∂p. a-‰p≈-h-scm-∂pw 20 d¨-kv Xn-I-®n√. sh-Sn-s°-´v Xm-c-hpw \m-b-I-\pam-b cm-Po-hv ]n-≈ 10 ]-¥n¬ ]p-d-Øm-hm-sX 12 d¨kv t\Sn. P-bw ]q¿-Øn-bm-°ptºm-ƒ cm-Pohn-s\m-∏w G-gp d¨-kp-am-bn j-^o-Jv d-lvam-\pambn-cp-∂p {Io-kn-¬. i-\n-bmgv-N Zp-_-bn¬ \-S°p--∂ A-Sp-Ø I-fn-bn¬ tIcfw ho¿ a-dm-Øn-sb t\-cn-Spw. cm{Xn G-gp a-Wn-°m-Wv a¬kcw B-cw-`n-°pI.

11

tIc-fw B-{Ô{]-tZ-in-s\ t\cnSpw

k-t´m-jv t{Sm-^n: tI-c-f-¯n-\v C-¶p \nÀ-WmbIw sN-ss∂: k-t¥m-jv t{Sm-^n ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-Wsa‚n-s‚ Z£n-W taJ-em tbm-Ky-Xm-du-≠n-se \n¿-Wm-b-Iamb c-≠ma-sØ a¬-k-c-Øn¬ tIc-fw C-∂v B-{‘-{]-tZ-ip-am-bn A-¶w-Ip-dn-°pw. sN-ss∂-bn-se P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp tÃ-Un-bØn¬ cm{Xn G-gp a-Wn-°m-Wv In-t°m-^v. Z£n-W ta-J-bn¬ \-S-°p-∂ a-s‰m-cp I-fn-bn¬ I¿-Wm-S-I B-¥-am≥ \n-t°m-_m¿ Zzo-]p-Ifp-am-bn G-‰p-ap-´pw. Sq¿-W-sa‚n¬ I¿-Wm-SI-bpsS B-Zy I-fn Iq-Sn-bm-WnXv.

X

B-Zy-aÂ-k-c-¯n-Â tIcfw X-an-gv-\m-Sn-t\mSv 0þ1\v tXm-än-cp¶p

Rm-b-dm-gv-N \-S-∂ I-fn-bn¬ B-Xn-tY-bcm-b X-an-gv-\mSn-t\m-Sv tXm-‰-Xn-\m¬ tI-c-f-Øn-\v C∂-sØ I-fn Po-h≥-ac-W-t]m-cm-´-amWv. ap≥ tPXm-°ƒ Iq-Snbm-b X-an-gv-\m-Sn-t\m-Sv tIc-fw FXn-cn√m-Ø H-cp tKm-fn-\m-Wv ]-cmP-bw k-Ω-Xn®-Xv. 32mw an-\n-‰n¬ F cwKs‚ tKm-fm-Wv X-an-gv\m-Sn-\p P-bw k-Ωm-\n-®-Xv. im-¥-Ip-am-¿ \¬-Inb t{Im-kv tI-c-f Iym-]v-‰\pw tKmƒ-Io-∏-dpam-b Po≥ {In-Ãys\ kv-X-œ-\m-°n cwK≥ e-£y-Ønte-°v sXm-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. \n-e-hn-se d-Æd-∏v Iq-Snbm-b tI-c-f-Øn-\p X-an-gv-\m-Sn-s\-Xn-tc {]-Xo-£-bv-s°m-Ø {]-IS\w \-S-Øm-\m-bn√. a¬k-cw B-th-i-I-c-am-hpsa-∂v I-cp-Xn-sb-¶n-epw Im-WnI-sf \n-cm-i-s∏-

Sp-Øn. hn-c-kam-b a¬-k-c-Øn¬ C-cp-Soapw {]Xn-tcm-[-Øn-\p {]m-[m-\y-w \¬-In-bm-Wv I-fn-®Xv. A¬-∏-sa-¶n-epw an-I-®p-\n∂-Xv tI-c-f-am-bncp∂p. C-S-bv-°v Nn-e an-I-® ap-t∂-‰-߃ tI-c-fØn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-sb-¶nepw ^n-\n-jnMn-se t]m-cm-bv-a-Iƒ Xn-cn-®-Sn-bm-bn. C∂-sØ a¬k-cw Iq-Sm-sX c-≠p I-fn-Iƒ Iq- S n- b m- W v tI-c-f-Øn-\v ti-jn-°p∂Xv. A-SpØ am-kw H∂n-\v B¥am≥ \n-t°m_m¿ Zzo-]pI-fp-ambpw aq-∂n-\v I¿Wm-S-I-bpambpw tIcfw am-‰p-c-bv°pw. C-∂v B-{‘-sb Io-g-S-°m-\m-bm¬ tI-c-fØn-\p t\m-°u-´v-{]Xo-£Iƒ k-Po-h-am-°m≥ km-[n-°pw. F-∂m¬ tXm¬-°p-I-bm-sW¶n¬ ti-jn-°p-∂ c-≠p I-fn-I-fpw P-bn-t® Xocq-sh-∂ sh-√p-hn-fn-bmhpw tI-c-f-Øn-\p t\-cntS-≠n-h-cnI. A-tX-k-abw, B-Zy-a¬-k-c-Øn¬ B-¥-am≥ \n-t°m-_m¿ Zzo-]pI-sf G-I-]-£o-bam-b A©p tKm-fp-I-ƒ-°p X-I¿-Øp-hn-´-Xn-s‚ B-flhn-izm-k-Øn-em-Wv B-{‘. i-im-¶n-s‚ lm-{Sn°m-bn-c-p-∂p B-¥-am-s\-Xn-sc B-{‘-bv-°v D-PzeP-bw k-Ωm-\n-®-Xv.

B-kv-t{X-en-b³ Hm]¬: \-Zm-en-s\ Io-g-S-¡n hm-hv-dn³-I-bv-¡v I-¶n-¡n-coSw

hm-hv-dn³-I hn-kvabw sa¬_¨: tem-I H-∂mw dm¶p-Im-c\pw ap≥ Nmw-]y-\pam-b dm-t^¬ \-Zm-en-s\ sR-´n-®v B-kv-t{X-enb≥ Hm-]¨ sS-∂nkn¬ kzn-‰v-k¿-e‚n-s‚ Ãm-\nkvem-kv hm-hv-dn≥-I In-co-S-ap-b¿-Øn. hm-hv-dn≥-I-bp-sS I-∂n {Km‚-…mw In-co-S-hnP-bw Iq-Snbm-Wn-Xv. ss^-\-en¬ H-∂n-s\-Xn-tc aq-∂p sk-‰p-Iƒ-°m-Wv hm-hv-dn≥-I \-Zm-en-s\ ap-´p-Ip-Øn-®-Xv. 6˛3, 6˛2, 3˛6, 6˛3 F-∂ kv-tImdn-\m-bn-cp-∂p 28Imc-s‚ hn-Pbw. 17 X-h-W {Km‚ v…mw In-coS-Øn¬ ap-Ø-an-´ C-Xn-lm-kXm-cw tdm-P¿ s^-U-d¿-°p tijw {Km≥-…m-an-\v A-h-Im-inbm-hp-∂ c-≠ma-sØ kzn-kv Ifn-°m-c-\m-Wv hm-hv-dn≥-I. Iq-Sm-sX \n-e-hn¬ tem-I sS-∂n-kn-se _n-Kv t^m-dp-I-sf∂v hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂ \-Zm¬, s^-Ud¿, s\m-hm-Iv tPmtIm-hn®v, B≥-Un ap-td F-∂nh-sc-°q-Sm-sX 2009\ptijw {Km-‚ v-…mw kz-¥-am-°p-∂ BZyXm-c-sa-∂ -t\-´-Øn\pw hm-hvdn≥-I A¿-l-\m-bn. 2009se bp.Fkv Hm-]-Wn¬ A¿-P‚o-\bp-sS bp-hm≥ am¿-´n≥ sU¬t]m-t{Sm-bm-Wv A-h-km-\-am-bn {Km‚ v-…mw t\Sn-b _n-Kv t^mdp-I-fn-¬-s∏-Sm-Ø Xmcw. c-≠p a-Wn-°q-dpw 21 an-\n‰pw \o-≠p-\n∂ t]m-cm-´Øn-s\mSp-hn-em-Wv \-Zm-en-s\-Xn-tc hmhv-dn-≥-I sh-∂n-s°m-Sn \m-´n-b-

Sn-s®-Sp-Øv X-s‚ t]m-cm-´-hocyw A¬-∏w t]mepw Ip-d-™n´n-s√-∂v sX-fn-bn®p. In-co-S-hnP-bw C-t∏mgpw kz]v-\w t]m-se-bm-Wv X-\n-°v A\p-`-h-s∏-Sp-∂-sX-∂v a¬-k-cti-jw hm-hv-dn≥-I {]-Xn-I-cn®p. ""CXp hf-sc {]-tXy-I-Xbp-≈ H-cp hn-Im-c-am-Wv. C-Xn\p-ap-ºv \n-ch-[n {Km‚ v…mw ss^-\-ep-Iƒ Rm≥ I-≠n-´p≠v. sS-∂n-kn-se an-I-® Xm-cß-ƒ G--‰p-ap-´p-∂-Xn-\m¬ {Km‚ v…mw ss^-\-ep-Iƒ F√m-bvt∏mgpw F-s‚ {i-≤-bm-I¿-jn°m-dp-≠v''˛ hm-hv-dn≥-I a-\- vXp-d∂p. ""ss^-\e - n¬ I-fn-°m≥ km[n-°p-sa-∂v Rm≥ H-cn-°epw {]-Xo-£n-®n-cp-∂n√. H-cp {Km‚ v…mw kz-¥-am-°m-\m-hp-sa∂pw Rm≥ I-cp-Xn-bn-cp-∂n√. F-∂m¬ C-t∏mƒ F-\n-°v AXn-\p km-[n-®n-cn-°p-∂p''˛ Xmcw Iq-´n-t®¿-Øp. {Km‚ v…mw P-b-tØm-sS ]pXn-b knw-Kn-ƒ-kv dm-¶n-Mnepw hm-hv-dn≥-I ap-t∂-‰w \-SØn. ]p-Xp-Xm-bn {]-Jym-]n-® dm¶n-M-\p-k-cn-®v kzn-kv Xm-cw aq∂mw-ÿm-\-tØ-°p I-bdn.

km\n-b kJyw ss^-\-en tXmäp

Bkvt{X-en-b≥ Hm]¨ Inco-S-hp-ambn Ãm\n-kvemkv hmhvdn≥I Xv. ]-cn-°v h-I-h-bv-°m-sX t]mcmSn-b \-Zm¬ C-S-bv-°v ]n≥-amdm-sX ap-gp-h≥ k-a-bhpw I-fn®m-Wv I-fw-hn-´Xv. B-Zy c-≠p sk-‰p-Ifpw \-„am-bti-jw ]pdw-`m-K-tØ-‰ ]-cn-°p-Imc-Ww

h-e-™ \-Zm¬ H-cp L-´-Øn¬ a¬-k-c-Øn¬ \n-∂p ]n-≥-am-dpsa-∂m-Wv G-hcpw I-cp-Xn-bXv. F-∂m¬ G-h-scbpw A-º-c-∏n®v i-‡-am-bn Xn-cn-®p-h-∂ kv]m-\n-jv Xm-cw aq∂mw sk-‰v ]n-

kv-]m-\n-jv eoKv: _m-gv-k- 3 þ ame-K 0; F-^v.F. I¸v: sNÂ-kn 2 þ tÌm¡v 0; C-äm-en-b³ eo-Kv: tdma 3 þ sh-tdmW 1

sa¬_¨: C-¥y≥ Xm-cw km\n-bm an¿-k-bv°v B-kv-t{X-enb≥ Hm-]¨ an-Ivk-Uv U-_nƒkv ss^-\-en¬ tXm¬hn. dp-am-\n-b-bpsS slmdn-b sS°m-hp-hn-s\m-∏w a-¬-k-cn-® km-\nb-sb Im-\-U-bp-sS Um\n-tb¬ s\-Ã-¿˛ {^m≥-kn-s‚ {In-Ãn-\ æmsU-t\m-hn-®v k-Jyam-Wv I-em-i-°-fn-bn¬ Io-g-S°n-b-Xv. Xn-I®pw G-I-]-£o-bamb ss^-\-en¬ 3˛6, 3˛6 F-∂ kv-tIm-dn-\m-Wv km-\n-b-˛sS°m-hp tPm-Sn tXm¬-hn k-ΩXn-®Xv. A-tX-k-abw, h-\n-Xm U_nƒ-kn¬ C-‰-en-bp-sS km-d Cdm\n˛ tdm-_¿-t´m hn≥-kn kJyhpw ]pcp-j U-_nƒ-kn¬ t]m-f-≠n-s‚ eq-t°m-kv Iypt_m´v˛ tdm-_¿-´v en‚ v-sk-‰v tPm-Snbpw Nmw-]y≥-am-cmbn.

_w-¥m-tZ-iv 232\v ]pd¯v

an¿-]p¿: {io-e-¶-bv-s°-Xncm-b H∂mw {In°-‰v sS-Ãn¬ _w-•mtZ-in-s‚ B-Zy C-∂n-Mk v- v 232 d¨-kn¬ A-hk - m-\n®p. Iym-]‰ v- ≥ ap-i^ v- n-Jp¿ d-lo-apw (61) kmIzn-_p¬ l-k\ - pw (55) Xn-fßn. a-dp-]-Sn-bn¬ H-∂mw-Zn-\w ItKmƒ. A-©mw-du-≠n-¬ am-©kv-‰¿ kn-‰n-bp-am-bm-Wv sN¬- fn \n¿-Øp-tºmƒ e-¶ hn°-‰v \-„-an√m-sX 60 d¨-sk-Sp-Ønkn G-‰p-ap-´pI. F-∂m¬, C-‰m-en-b≥ eo-Kn- ´p≠v. ¬ tdm-a 3˛1\v sh-tdm-W-sbbpw an-em≥ 2˛1\v Im-•n-bm-cnsb-bpw ]-cm-P-b-s∏-SpØn.

_m-gv-k, sNÂ-kn, tdm-a, an-em³ So-ap-IÄ-¡v Pbw

ame-K-bvs°-Xntc Ase-Ivknkv km©kv (a[y-Øn¬) _mgvk-bv°p-th≠n tKmƒ t\Sp∂p am-{Un-Uv/e-≠≥/tdmw: kv-]m\n-jv eo-Kn¬ \n-e-hn-se Nmw]y≥-amcm-b _m-gv-k-tem-Wbpw F-^v.F. I-∏n-¬ I-cp-Øcm-b sN¬-kn-bpw C-‰m-en-b≥ eo-Kn¬ F.F-kv tdm-a, F.kn

an-em≥ Xp-Sßn-b i-‡-cpw P-btØm-sS ap-t∂dn. kv-s]-bn-\n¬ tlmw-{Ku-≠n¬ A-c-tßdn-b a¬-k-c-Øn-¬ _mgv-k F-Xn-cn√m-Ø aq-∂p tKm-fp-Iƒ-°v am-e-K-bp-sS I-Y

I-gn-°p-I-bm-bn-cp∂p. a-‰p a¬k-cß - f - n¬ _m-gvk - b - p-sS ap-Jy F-Xn-cm-fn-Ifm-b A-Xv-e‰ntIm am-{UnUv 4˛2\v dtbm h-s√°mt\m-sbbpw A-Xv-e-‰n-Iv _n¬_m-thm 5˛1\v H-km-kp-\-sbbpw A-¬-sa-dn-b 1˛0\p sK-‰ms^-sbbpw ]-cm-Pb - s - ∏-SpØn. sP-dm¿-Uv ]n-sIz (40mw an-\n‰v), s]-t{Um (55), A-se-Iv-knkv km-©-kv (61) F-∂n-h-cp-sS tKm-fp-I-fm-Wv am-e-K-bv-s°-Xntc _m-gvk-sb B-[n-Im-cn-I Pb-Øn-te-°p \-bn-®Xv. h-s√°m-t\m-bv-s°-Xn-tc A¿-Z Xypdm-≥ A-Xv-e-‰n-tIm-bv-°p-th-≠n U-_nƒ t\-Sn. 54 t]m-bn-t‚m-sS _m-gv-k-b-pw A-Xv-e‰n-tImbpw eo-Kn¬ H-∏-Øn-s\m-∏w X-s∂bm-Wp-≈Xv. A-tX-k-abw, F-^v.F. I-∏v \memwdu-≠n¬ sN¬kn 1˛0-\v tÃm-°v kn-‰n-sb tXm¬-∏n-®p. 27mw an-\n-‰n¬ X-I¿-∏≥ {^o-In°n-eq-sS {_-ko-en-b-≥ an-Uv^o-¬U¿ Hm-kv-I-dn-s‚ h-I-bmb-n-cp-∂p sN¬-kn-b-p-sS hnP-b-

bp-hm³ am-« C-¶p- am-©-Ì-dn-\mbn A-c-t§-äw Ip-dn¡pw e-≠≥: ¢-∫v sdt°m-Uv Xp-I-bv-°v So-an-seØn-b kv-]m\n-jv tπ-ta-°¿ bphm≥ am-´ C-∂p am©-ÿ bp-ss\-‰-Un\p-th-≠n A-c-t߉w Ip-dn-°pw. Cw-•ojv {]o-an-b¿ eo-Kn¬ Im¿-Un-^v kn-‰n-sbbm-Wv am-©-ÿ tlmw a¬-k-c-Øn¬ am-©-kv-‰¿ P-gv-kn-bp-am-bn tIm-®v t\-cn-Sp-∂Xv. a-‰p {]- tam-bkn-s\m∏w am-´ [m\ a¬-k-c-ß-fn¬ B-gv-k-\¬ k-Xmw-]v-‰-\p-ambpw en-h¿]qƒ F-h¿-´-\p-ambpw sIm-ºp-tIm¿-°pw. sN¬-kn-bn¬ \n-∂m-Wv i-\n-bm-gvN 37.1 an-ey¨ bq-tdm-bv°v am-´ am-©-kv-‰-dn-te-°p Iq-Sp-am-dn-bXv. Cu ko-k-Wn¬ XpS¿-®-bm-bn Xn-cn-®-Sn-I-ƒ t\-cn-Sp-∂ am-©-kv-‰-dn-\p am-´-bp-sS hc-hv ]p-Ø-\p-W¿-th-Ip-sa-∂m-Wv tIm-®v tU-hn-Uv tam-b-kns‚ I-W-°p-Iq´¬. C∂p sπ-bn-Mv C-e-h-\n¬Ø-s∂ am-´-bp≠m-hp-sa-∂m-Wv kqN\.

D-j kv-IqÄ sk-e-£³ s^-{_ph-cn H-¶n\v

C¶s¯ Ifn en-h¿-]qƒ x F-h¿´≥ (cm-{Xn 1.20, Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4) B-gv-k-\¬ x k-Xmw-]v‰≥ (cm-{Xn 1.10, Ãm¿ kv-t]m-¿-Sv-kv F-®v.Un 1) am-©-kv-‰¿ x Im¿-Un^v (cm-{Xn 1.10, kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 2)

In-Mv-kv I∏v (c-≠mw]m-Z Izm¿´¿) d-b¬ x F-kv-]m-t\ymƒ (cm-{Xn 1.25, sS≥ B-Ivj≥)

tIm-gn-t°mSv: D-j kv-Iqƒ Hm^v A-Xve‰ - n-Ivk - n-te-°p-≈ Cu h¿j-sØ sk-eI - vj≥ {S-b¬kv D-j kvI - qƒ {Ku-≠n¬ s^{_ph-cn H-∂n\v \S-°pw. 2001, 2002, 2003 h¿-j-Øn¬ P-\n-® Im-bn-Im-`n-cp-Nn-bp-≈ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v {S-b¬-kn¬ ]-s¶-Sp-°mw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ _-tbm-Um-‰, ]-©m-bØv/ ap≥-kn-∏m-en-‰n/tIm¿-]-td-j-\n¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ hb- v sXfn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°‰v, ]mkv-t]m¿-´v ssk-kv t^mt´m F∂n-h k-ln-Xw D-j kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ s^-{_ph-cn H-∂n\v cm-hn-se F-´n-\v kv-t]m¿-Sv-kv {U- n¬ dn-t]m¿-´v sN-øWw. hn-h-c-߃-°v: 0496˛2645811.


CMYK

12 tImgnt°mSv

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

sIm-®n: sa-t{Sm sd-bn¬ B-ZyL-´w Xr-∏q-Wn-Øp-d h-sc \o´m≥ [m-c-W-bm-bn. B-ep-h apX¬ t]-´ h-sc-bm-bn-cp-∂p hn-`mh-\w sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. t]-´ apX¬ Xr-∏q-Wn-Øp-d h-sc c-≠pIn-tem-ao-‰¿ ]m-X Zo¿-Ln-∏n-°ptºmƒ 323 tIm-Sn cq-] A-[n-Ia - mbn th-≠n-hc - pw. C-Xn-\n-Sb - ° v- v c≠v kvt- ‰-j\ - p-If - p-ap-≠m-hpw. ]≤-Xn-°v sI.-Fw.-B¿.-F-¬. Ub-d-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-Ko-Im-cw \¬-In. C-Xp a-{¥n-k`- b - p-sS AwKo-Im-cØ - n-\m-bn A-b® - p. sIm-®n sa-t{Sm-bv-°p-≈ hmbv-] kw-_-‘n-®v {^-©v hn-Ik-\ G-P≥-kn(F.-F-^v.-Un) bpw tI-{μ [-\-Im-cy-a-{¥m-e-bhpw X-Ωn-ep-≈ A-¥n-a I-cm¿ A-Sp-Ø am-kw G-gn-\v U¬-lnbn-epw ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘s∏-´ I-cm-dn¬ sIm-®n sa-t{Sm sd-bn¬ en-an-‰-Upw F.-F-^v.-Unbpw X-Ωn¬ F-´n-\p sIm-®n-bnepw H-∏n-Spw. I-cm-dn¬ H-∏p-h-bv°p-∂-Xn-\v Fw.-Un. G-en-bm-kv tPm¿-Pn-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Ønb-Xm-bn tI-{μ \-K-c-hn-I-k-\Im-cy sk-{I-´-dn-bpw sI.-Fw.B¿.-F¬. t_m¿-Uv sN-b¿-am\p-am-b kp-[o¿ Ir-jv-W hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p.I-cm¿-{]-Im-cw Cu h¿-jw 1,500 tIm-Sn cq-]b - pw A-Sp-Ø h¿jw 2,398 tIm-Sn cq-]b - pw e-`n-°psa-∂pw kp-[o¿ Ir-jv-W ]-d™p. 20 h¿-j-sØ Xn-cn-®-S-hv Im-em-h[ - n-bn¬ 1.-9 i-Xa - m-\w ]en-i-\n-c-°n-em-Wv F.-F-^v.-Unbp-sS hm-bv-] e-`n-°p-∂-Xv. A©p-h¿-j-Øn-\p-ti-jw Xn-cn-®S-®m¬ a-Xn-bm-Ipw. hm-bv] - \¬Im-sa-t∂-‰ a-‰v hn-tZ-i G-P≥kn-I-tf-°mƒ e-fn-X-am-b \n-_‘-\-I-fm-Wv F.-F-^v.-Un. apt∂m-´p-h-bv-°p-∂-sX-∂pw kp[o¿ Ir-jv-W ]-d-™p. I¨tkm¿-jy-Øn-\v 36 tIm-Sn cq-]bp-sS I-cm-dm-Ipw \¬-Ip-I. sIm®n Dƒ-s∏-sS-bp-≈ sa-t{Sm-s]mfn-‰≥ \-K-c-ß-fn¬ K-Xm-K-XØn-\m-bn s]m-Xp-\n-ba - w \-S∏ - m°m≥ sI.-Fw.-B¿.-F¬. k¿°m-cn-t\m-Sv ip-]m¿-i sN-øpw. C-Xn-\p-≈ ip-]m¿-i A-Sp-Øbm-gv-N ssI-am-dp-sa-∂pw t_m¿Uv tbm-Kw A-dn-bn-®p.-

Z£n-W \m-hn-I B-Øm-\-¯v dn-]»n-Iv Zn-\w B-tLm-jn-¨p

ssP-\- _-kXnbpsS Imh¡m-c-\m-bn [À-a-cm-Pv

sIm®n: Z£n-W \m-hn-I Bÿm-\-Øv dn-]-ªn-Iv Zn-\ BtLm-jØn-s‚ `m-K-ambn \-S∂ \mhn-Itk-\-m ]-tc-Un\v Iam≥-U¿ sam-_n≥ a-Øm-bn- t\Xr-Xzw \¬In. B-dp km-bp-[tk-\m πm-‰q-Wp-I-f-S-°w 36 πm‰q-Wp-Iƒ ]-tc-Un¬ ]-s¶-SpØp. Z£n-W \mhn-I I-am≥Un-Mv No^v ssh-kv A-Uv-an-d¬ k-Xo-jv tkm-Wn bp-≤-kv-amcI-Øn¬ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn-. Xp-S¿∂v A-t±lw ]-tc-Uv ]cntim-[n-°p-I-bpw sN-bvXp.

sIm-®n-bnse Z£n-W \m-hn-I B-ÿm\-Øp \-S-∂ \mhn-Itk-\-bpsS ]-tc-Uv Z£n-W \mhn-I I-am≥-UnMv No^v ssh-kv A-Uv-an-d¬ k-Xo-jv tkm-Wn ]cn-tim-[n°p∂p ssP-\ t£{Xw. kq-£n-∏p-Im-c≥ [¿-a-cm-Pv (C≥sk-‰n¬)

tI-{μ-w ssI-sbm-gnªp; lnμp-Øm³ HmÀ-Km-\n-Iv sI-an-¡Â-kv {]-hÀ¯-\w \n-e-¨p Pn-_n tdm°n

sIm-®n: c-≠p Z-im-–-Øn-tesd-bm-bn Xp-S¿-®-bm-bn em-`-ap≠m-°n-b s]m-Xp-ta-J-em ÿm]-\-am-b ln-μp-ÿm≥ Hm¿-Km\n-Iv sI-an-°¬-kv tI-{μ-k¿°m-cn-s‚ A-h-K-W-\-sb-ØpS¿-∂p {]-h¿-Ø-\w \n-e-®p. CtXm-sS C-hn-sS ]-Wn-sb-Sp-°p∂ \q-dp-I-W-°n-\p sXm-gn-em-fnIƒ Zp-cn-X-Øn-em-bn. \-„Ø - n-em-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v I-gn-™ 11\m-Wv {]-h¿-Ø-\w \n¿-Øn-bX - v. 1987¬ sIm-®n-bn¬ Xp-S-ßn-b F-®v.-H.-kn. 1000 tImSn-bn-e[ - n-Iw cq-] em-`a - p-≠m-°nbn-´p-≠v. B-cw-`n-® h¿-jw apX¬ 2012h-sc Xp-S¿-®-bm-bn tIm-Sn-I-fp-sS em-`-°-W-°p am-

{X-am-Wv I-º-\n-°p-≠m-bn-cp-∂Xv. ^n-t\m-epw A-Xn-s‚ Dt]m¬-∏∂ - a - m-b A-kt- ‰m-Wp-amWv C-hn-sS D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂X - v.ssπ-hp-Upw sd-Iv-kn-\pw H´n-°m-\p-≈ ]-i D-≠m-°m-\mWv ^n-t\m-epw A-k-t‰m-Wpw {]-[m-\-am-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂Xv. thƒ-Uv t{S-Uv Hm¿-K-ss\tk-j-s‚ ip-]m¿-i-{]-Im-cw 2012 am¿-®n¬ tI-{μ-k¿-°m¿ ^n-t\m-en-s‚-bpw A-k-t‰m-Wns‚-bpw C-d-°p-a-Xn \n-b-{¥Ww F-Sp-Øp-I-f-™-Xm-Wv Iº-\n \-„-Øn-em-hm≥ Im-cWw. {]-[m-\-am-bpw A-ta-cn-°, P-∏m≥, sX-°≥ sIm-dn-b, Xmbv-hm≥ Xp-S-ßn-b cm-Py-ß-fn¬ \n-∂m-Wv ^n-t\m-epw A-k-t‰mWpw C-d-°p-a-Xn sN-øp-∂-Xv. i-

º-fw sIm-Sp-°m≥-t]m-epw ]‰m-Ø A-h-ÿ-bn-em-b I-º-\n I-gn-™ 11\v D¬-∏m-Z-\w \n¿Øp-I-bm-bn-cp-∂p. 2012˛2013 km-º-Øn-I h¿jw 37 tIm-Sn cq-]-bp-sS-bpw \-S∏p-h¿-jw C-Xp-h-sc 35 tIm-Sn

8,000 S¨ A-k-t‰m-Wpw am-{Xam-Wv. h-en-b tXm-Xn¬ em-`-ap≠m-°n-bn-cp-∂ Cu I-º-\n-bpsS {]-h¿-Ø-\w \n-e-®n-´pw tI{μ-k¿-°m¿ Xn-cn-™p-t\m-°p∂n-s√-∂m-Wp sXm-gn-em-fn-Iƒ B-tcm-]n-°p-∂-Xv.- \n-e-hn¬

X

\q-dp-I-W-¡n-\p sXm-gn-em-fn-IÄ Zp-cn-X-¯n-Â X C-d-¡p-a-Xn \n-b-{´-Ww \o¡n-bXv hn-\-bmbn cq-]-bp-sS \-„-hp-am-Wv I-º-\n°v D-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. I-º-\nbp-sS D¬-∏m-Z-\-ti-jn {]-Xnh¿-jw 40,000 S¨ ^n-t\m-epw 24,000 S¨ A-k-t‰m-Wp-am-Wv. F-∂m¬, \-S-∏p-h¿-jw D¬-∏mZn-∏n-®-Xv 10,000 S¨ ^n-t\m-epw

550 t]-cm-Wv ]-e hn-`m-K-ß-fnem-bn C-hn-sS tPm-en sN-øp-∂Xv. I-gn-™ c-≠p-h¿-j-am-bn Hmtcm k-tΩ-f-\-Øn-epw tI-c-fØn¬ \n-∂p-≈ Fw.-]n-am¿ F®v.-H.-kn-bp-sS {]-iv-\w tem-Iv-k`-bn¬ D-∂-bn-°p-∂p-≠v. tI-c-f-

Øn¬ \n-∂-S-°-ap-≈ tI-{μ-a{¥n-am-cpw F-®v.-H.-kn-bn-se sXm-gn-em-fn-I-fpw A-S-ßp-∂ kw-Lw {]-[m-\-a-{¥n-sb-bpw _-‘-s∏-´ h-Ip-∏v ssI-Im-cyw sN-øp-∂ tI-{μ-a-{¥n-am-sc-bpw I-≠v {]-iv-\w D-∂-bn-s®-¶n-epw \-S-]-Sn D-≠m-bn-√. I-º-\n-bp-sS {]-h¿-Ø-\w kp-K-a-am-°m≥ ]-Ww I-S-sa-Sp°p-∂-Xn-\m-bn 150 tIm-Sn-bp-sS Pm-ayw B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw AXpw \¬-Im≥ k¿-°m¿ X-øm-dmhm-Ø-tXm-sS-bm-Wv I-º-\n AS-®p-]q-t´-≠n h-∂-Xv. C-tX-ØpS¿-∂v sXm-gn-em-fn-I-fpw s]m-Xp{]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ cq-]o-I-cn-®v {]-t£m-`] - c - n-]m-Sn-Iƒ-°p cq-]w \¬-In-bn-cn-°p-Ib - m-Wv.

A-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿ a-t©-iz-cw: `m-jm k-¶-c-`q-anbn¬ \q-‰m-≠p-I-fp-sS N-cn-{X km-£y-am-bn ssP-\-_-k-Xn. _-¶-c a-t©-iz-c-Øm-Wv 500 h¿-jw ]-g-°-ap-≈ ssP-\-t£{Xw. c-≠p t£-{X-ß-fm-Wp-≈Xv. k-¶-A-c-kp F-∂ ]-Z-Øn¬ \n-∂v _-¶-c-a-t©-iz-c-am-bn tem-]n-®-sX-∂m-Wv A-\p-am-\n°-s∏-Sp-∂-Xv.Cu t£-{X-]m¿-iz-ß-fn¬ t\-c-tØ 500Hm-fw Ip-Spw-_߃ Xm-a-kn-®n-cp-∂p. ]-e-cpw I¿-Wm-S-I-bn-te-°p Ip-Sn-tb-dn. C-t∏mƒ 10Hm-fw Ip-Spw-_-ß-fmWp-≈-Xv. F-t´-°¿ ÿ-e-Ømbm-Wv t£-{X-߃. \n-c-h-[n hn-t\m-Z-k-©m-cn-Iƒ ssP-\ _-k-Xn Im-Wm≥ F-Øp-∂p≠v. t£-{X-hpw A-\p-_-‘ ÿm-]-\-ß-fpw kw-c-£n-°m-≥ Sq-dn-kw-h-Ip-∏v \-S-]-Sn-I-sfm∂pw kzo-I-cn-®n-´n-√. \q-‰m-≠pIƒ-°p ap-ºv X-s∂ ssP-\¿ at©-iz-c-Øp Xm-a-kw Xp-S-ßnbn-cp-∂-Xm-bn C-t∏mƒ ssP-\_-k-Xn kw-c-£n-°p-∂ I¿-

Wm-S-I-bn-se ap≥ _n.-F-kv.F≥.-F¬. Po-h-\-°m-c-\m-b [¿-a-cm-Pv tX-P-kn-t\m-Sv ]-d-™p. kv-Iq-fn¬ ssP-\¿ F-∂ t]cn-em-Wv c-Pn-ÿ sN-øp-∂-Xv. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ k¿-°m¿ B-\p-Iq-ey-ß-sfm-∂pw e-`n-®ncp-∂n-√. ssP-\-hn-`m-K-sØ H._n.-kn. en-Ãn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn B-\p-Iq-ey-߃ \¬-Im-\p-≈ tI-{μ-k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzm-KXm¿-l-am-sW-∂pw A-t±-lw ]d-™p. cm-Py-Øv 50 e-£-tØmfw ssP-\-a-X-ÿ-cm-Wp-≈-Xv. I¿-Wm-S-I, Kp-P-dm-Øv, cm-Pÿm≥ Xp-S-ßn-b kw-ÿm-\ß-fn-em-Wv Iq-Sp-X-em-bn h-kn°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn¬ h-b-\m´n-epw F-d-Wm-Ip-f-Øpw ssP-\a-X-ÿ-cp-≠v. a-t©-iz-cw ssP\-_-k-Xn-bn¬ cm-hn-se 7.-30 apX¬ F-´p-h-sc ]q-P \-S-Øm-dp≠v. hym-]m-c-Øn¬ ap-gp-Ip-∂-hcm-Wv ssP-\¿. k¿-°m-cn¬ \n∂v B-\p-Iq-ey-ß-sfm-∂pw In´m-Ø-Xp-sIm-≠m-Wv X-߃-°v A- \ y- k w- ÿ m- \ - ß - f n- t e- ° p tN-t°-td-≠n h-∂-sX-∂v [¿-acm-Pv ]-d-™p.

CMYK

CMYK

sIm-¨n sa-t{Sm Xr-¸q-Wn-¯p-d h-sc \o-«pw

A-½ Im-¯n-cn-¡p¶p; a-c-W- c-abpsS k-a-c¯n\v hn F-kv hm-d-ân -H¸p NmÀ-¯n-bhsc t]m-h-cp-sX-¶v kn.]n.Fw. ]n km-enw

B-\-IÄ-¡n-Xv ]o-U-\-Im-ew; tZ-h-kzw A-[n-Ir-XÀ au-\-¯nÂ

CMYK

sI hn-P-b≥-ta-t\m≥ Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kzw B-\-t°m-´ ]-co-£-W-im-e-bm-bn am-dp-∂p. Kp-cp-hm-bq-c-∏s‚ K-P-k-º-Øv H-s∂m-∂m-bn N-cn-™p-ho-gp∂p. H-cm-gv-N-bv-°n-sS c-≠m-a-sØ B-\-bm-Wv B\-t°m-´-bn¬ X-f¿-∂p-ho-W-Xv. 68Im-c-\m-b Ip´n-Ir-jv-W-\m-Wv ]m-Z-tcm-Kw _m-[n-®v C-∂-se ho-W-Xv. ]m-∏m≥-am-cp-sS sIm-Sn-b ]o-U-\w Xp-S-cptºm-gpw A-kp-J-Im-c-Ww a-s‰m-∂m-bn \n-c-ØpI-bm-Wv A-[n-Ir-X¿. B-\ im-kv-{X-sØ-°p-dn®v A-dn-bm-Ø-h¿ ]n≥-hm-Xn-en-eq-sS ]m-∏m≥-amcm-hp-tºmƒ, tUm-Iv-S¿-am¿-°p ]T-\-h-kv-Xp-hmbn B-\-Iƒ am-dp-∂p. Nn-In¬-k-I¿-°n-S-bn-se B-bp¿-th-Z-˛-A-tem-∏-Xn X¿-°-hpw B-\-Iƒ°p a-c-Ww hn-[n-°p-∂-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v. ]m-∏m≥-am-cp-sS a¿-±-\-Øn-\n-c-bm-bm-Wv A¿Pp≥, D-Æn-Ir-jv-W F-∂o B-\-Iƒ N-cn-™-Xv. A-[n-Ir-X-cp-sS A-{i-≤-aq-ew ]m¿-Y≥, D-am-tZ-hn

F-∂o B-\-Iƒ \n-d-bu-h-\-Øn¬ A-Im-e-arXyp h-cn-®p. A-h-i-\m-b cm-ap H-‰-s°m-º-\m-bn am-dn-b-Xv sIm-ºp-ap-dn-®-Xn-se A-]m-I-X \n-anØ-am-Wv. ]m-∏m≥-am-cp-sS a¿-±-\w-aq-ew am-[-h≥-Ip-´nsb-∂ sIm-º-s‚ H-cp I-Æp \-jv-S-am-bn. h-e-Xp ]n≥-Im-en-\v \o-cp-h-∂p ho¿-Ø cm-ap, H-‰-°m-enem-Wv Ip-d-®p am-k-߃ I-gn-®p-Iq-´n-b-Xv. 64 B\-I-fp-≠m-bn-cp-∂ tZ-h-kz-Øn-en-t∏mƒ B-\-Ifp-sS F-Æw 60 B-Wv. B-\-im-kv-{X-a-dn-bm-hp-∂ ]m-∏m≥-am-sc-bpw hn-Z-Kv-[-cm-b ÿn-cw tUm-Iv-S¿am-sc-bpw \n-tbm-Kn-®v B-\-t°m-´-sb kw-c-£n°-W-sa-∂m-Wv B-\-t{]-an-I-fp-sS B-h-iyw.AXn-\n-sS, B-\-I-fp-sS Nn-In-¬k-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-hm-Z-Øn¬ tZ-h-kzw Po-h-[-\ hn`m-K-Øn-se tUm.- Sn -kn -B¿ \-ºym¿ cm-Pn-s°mcp-ßn. A-Sn-°-Sn-bp-≠m-hp-∂ B-\-I-fp-sS a-c-Wß-fpw tcm-K-_m-[-bp-am-bn _-‘-s∏-´ hnhmZsØ XpS¿∂p≈ cm-Pn-°-Øv tZ-h-kzw kzoI-cn-®n-´n-s√-∂m-W-dn-bp∂Xv.

]-Xv-an-\n So-®¿ b-cn-™-h¿-°pw H-‰p-Im¿°pw Xq-°p-a-cw \¬-I-W-sa∂p ]-d-bm-\p-≈ a-\-»-‡nt]m-epw B ]-g-b A-[ym-]nI-bv-°n-√. "]-c-am-h-[n in-£ sIm-e-bm-fn-Iƒ-°p e-`n-°Ww. C-\n-sbm-c-Ω-bv-°pw Cu K-Xn h-c-cp-Xv' ]-d-™p \n¿-Øn-bn-´pw h-tbm-[n-Ibm-b ]-Xv-an-\n So-®-dp-sS apJ-Øv I-Æo-c-S-ßn-bn-´n-√.h-≈n-°m-Sn-s‚ Hm¿-a-Iƒ°v C-t∏m-gpw tNm-c-bp-sS \nd-am-Wv. 2012 sa-bv 4.-.-. h-≈n°m-´n¬ ]n-t‰-∂p {_-tZ-gv-kv ¢-∫n-s‚ hm¿-jn-Im-tLm-jam-Wv. {]-h¿-Ø-I¿ H-cp-°ßƒ \-S-Øn-s°m-≠n-cn-s° H-cp C-t∂m-h Im¿ Ip-Xn-®p]m-™p. F-Xn-tc h-∂ ss_°v bm-{Xm-°m-c-s\ C-Sn-®n-´ ti-jw Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂h¿ X-e-ßpw hn-e-ßpw sh´n. sIm-e-]m-X-In-I-sf Is≠-Øm≥ \n¿-Wm-b-I-am-b hn-h-c-߃ \¬-In-b-Xv h≈n-°m-´p-Im-cm-bn-cp-∂p. B 51 sh-´p-Iƒ Cu \m-Sns‚ B-Xv-am-hn-em-Wp sN-∂pX-d-®-Xv. Sn ]n h-[-t°-kn¬ in-£m-hn-[n-°p Im-tXm¿Øn-cn-°-bm-Wv Cu {Km-aw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[t°-kn¬ kn.-_n.-sF. A-t\zj-Ww B-h-iy-s∏-´v sI sI c-a \n-cm-lm-cw B-cw-`n-®m¬ A-Xnt\m-Sv A-\p-`m-hw {]-I-Sn-∏n-®v ÿ-e-Øp t]m-h-cp-sX-∂p {]Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ-t\m-Sv kn.-]n.-Fw. C°m-cyw hn F-kn-t\m-Sv B-h-iys∏-´n-´p-s≠-∂p kw-ÿm-\ sk{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ kwÿm-\ k-an-Xn-tbm-K-Øn¬ Adn-bn-®p. Sn ]n h-[w, \-tam-hn-Nm¿ a©v hn-j-b-ß-fn¬ ]-c-ky-\n-e]m-Sv kzo-I-cn-® hn F-kn-s\-Xntc I-gn-™-Zn-h-kw kw-ÿm-\k-an-Xn {]-ta-bw ]m-km-°n-bncp-∂p. {]-ta-bw sIm-≠p-h-∂ kml-N-cyw C-∂-sØ tbm-KØn¬ ]n-W-dm-bn hn-i-Zo-I-cn®p. c-a k-a-c-Øn-\n-d-ßn-bm¬ k-μ¿-in-°m≥ t]m-h-cp-sX-∂p I-gn-bm-hp-∂ X-c-Øn-sem-s° B-h-iy-s∏-´n-´p-s≠-∂pw ]n-Wdm-bn A-dn-bn-®p. I-Æq-cn¬ kn.]n.-F-Ωn-te-°p h-cp-∂ \-tamhn-Nm¿ a-©v {]-h¿-Ø-I-cn¬ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-sc B-{I-an® tI-kn-se {]-Xn-I-sf H-gn-hm°p-sa-∂pw ]n-W-dm-bn D-d-∏p\¬-In. h-cp-∂-h-sc B-Zy-L-´Øn¬ kn.-sF.-Sn-bp, I¿-j-Ikw-Lw t]m-ep-≈ h¿-K _-lpP-\-kw-L-S-\-I-fn¬ Dƒ-s∏-SpØm-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-sX∂pw ]m¿-´n Aw-K-Xzw D-S≥ \¬In-s√-∂pw ]n-W-dm-bn A-dn-bn®p. ]-e-cpw B-i-¶ {]-I-Sn-∏n-® km-l-N-cy-Øn-em-bn-cp-∂p ]nW-dm-bn-bp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww.hn F-kn-s‚ km-∂n-[y-Ønem-Wv A-t±-l-sØ hn-a¿-in°p-∂ {]-ta-bw ]m-km-°n-b-Xv. tIm-S-Xn-hn-[n ]m¿-´n-s°-Xn-cm-

hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ≥

sI sI ca

b B-tcm-]-W-ß-fp-sS ap-\sbm-Sn-°p-∂-Xm-sW-∂p Nq-≠n°m-´n-b {]-ta-bw, tI-kn¬ kn._n.-sF. A-t\z-j-Ww B-h-iys∏-Sp-∂-Xv \n-b-a-hn-cp-≤-am-sW∂pw Nq-≠n-°m-´n. hn F-kn-s‚ {]-kv-Xm-h-\ ]m¿-´n-bn¬ N¿-® sN-øm-Ø-Xpw A-\p-Nn-X-hp-amb \-S-]-Sn-bm-Wv. _n.-sP.-]n. hn-a-X¿ ]m¿-´n-

c-W-Øn-\m-bn \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.Fw F bq-k-^-en-bp-sS hyh-km-b kw-cw-`-߃-s°-Xn-tcbp-≈ F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n X-≈n. \n-baw ]m-en-®m-Wv t_mƒ-Km-´n-bnse I¨-h≥-j≥ sk‚-dn-\pw C-S-∏-≈n-bn-se ep-ep-am-fn-\pw

X

hn F-kn-s\-Xn-tc kw-Øm-\-k-an-Xn-bp-sS {]-ta-bw X bq-k-^-en-s¡-Xn-cm-b dn-t]mÀ-«v X-Ån X kn._n.sF. A-t\z-j-W B-hiyw \n-b-a-hn-cp-²-w bn-te-°p I-S-∂p-h-cm≥ k-∂≤-cm-b km-l-N-cy-Øn¬ A-\mh-iy {]-kv-Xm-h-\-bm-Wv hn Fkn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-b-Xv. F-¥m-Wv I-Æq-cn¬ \-S-°p-∂sX-∂v a-\- n-em-°m≥ H-cp {i-ahpw \-S-Øm-sX G-I-]-£o-bam-bn ]-c-ky-{]-kv-Xm-h-\ \-SØn-b \n-e-]m-Sv kw-ÿm-\ IΩn-‰n Aw-Ko-I-cn-°n-s√-∂pw {]ta-b-Øn¬ hy-‡-am-°n. {]-tabw am-[y-a-߃-°p {]-kn-≤o-I-

`q-an hm-ßn-b-sX-∂p Nq-≠n-°m´n-bm-Wv dn-t]m¿-´v X-≈n-b-Xv. CØ-cw i-{Xp-Xm-]-c-am-b k-ao-]\w ta-en¬ D-≠m-h-cp-sX-∂p Pn√m-t\-Xr-Xz-Øn-\p Xm-°o-Xv \¬-In. ]m¿-´n Xo-cp-am-\w ewLn-®v {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø F-kv i¿a-bv-s°-Xn-tc \-S-]-Sn th-W-sa∂ F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m-I-Ωn-‰nbp-sS B-h-iy-hpw Aw-Ko-I-cn®n-√.-

Ieym-Ww hn-fn-¨n-sÃ-t¶mÀ¯v ]-cn-`-hn-¡-cp-Xv... sh-≈-ap-≠: "hn-hm-l-Øn-\p £-Wn-°m-Ø-Xn¬ ]-cn-`-hn-°cp-Xv. Xm≥ hn-hm-lw B¿-`m-S]q¿-hw \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n¬ \n¿-[-\-bm-b H-cp bp-h-Xn-°v Hcp-]-t£ aw-K-ey-`m-Kyw \n-tj[n-°-s∏-t´-s\'.-.-. h¿-[n-®p-h-cp∂ hn-hm-l-[q¿-Øn-\pw B¿-`mS-߃-°p-an-S-bn¬ X-s‚ hn-hml-s®-e-hn-te-°m-bn kz-cq-]n-® Xp-I \n¿-[-\ bp-h-Xn-bp-sS hnhm-lw \-S-Øm≥ sN-e-h-gn-®v kz-¥w hn-hm-lw e-fn-X-am-°nb sh-≈-ap-≠ F-t´-\m-en-se F-Iv-k¬ cm-P-s‚ a-I≥ {io-PnØn-s‚ A-`y¿-Y-\-bm-Wn-Xv. F-´p-am-kw ap-ºv {io-Pn-Øns‚ tPy-jvT-k-tlm-Z-c-s‚ hnhm-lw \-S-Øn-b-t∏mƒ \m-ep-e£-tØm-fw cq-]-bm-Wv sN-ehm-b-Xv. C-{X-bpw Xp-I-bp-≠mbn-cp-s∂-¶n¬ H-cp ]m-h-s∏-´ Ip-Spw-_-Øn-s‚ ap-gp-h≥ hn-hml-Im-cy-ß-fpw \-S-Øm-am-bn-cp∂p-sh-∂ Nn-¥-bm-Wv {io-Pn-Xv X-s‚ hn-hm-lw e-fn-X-am-°m-\p≈ B-tem-N-\-bn-se-Øn-®-Xv.

hn-hm-ln-X-cm-b {io-Pn-Øpw ]-Sn-™m-d-Ø-d kz-tZ-in A-iz-Xn-bpw Ip-Spw-_mw-K-߃-°pw \n¿-tZ- Xv. C-h-cp-sS I-eym-W-Øn-\m-hiw kzo-Im-cy-am-b-tXm-sS X-s‚ iy-am-b kz¿-W-hpw hn-hm-l-hhn-hm-l-Zn-h-kw X-s∂ I-eym- kv-{X-ß-fpw {io-Pn-Xv \¬-In. Ww kw-L-Sn-∏n-°m≥ I-gn-bpC-tXm-sS c-≠p hn-hm-l-ß∂ \n¿-[-\-Ip-Spw-_-sØ Ip-dn- fpw H-cp-Zn-h-kw X-s∂ \-S-°p-I®p-≈ A-t\z-j-W-am-bn. bpw sN-bv-Xp. I¬-∏-‰-bn-se HF-S-h-I ]-©m-b-Øn-se H- cp Pz-√-dn-bn¬ sk-bn¬-kv amcp {Km-a-Øn¬ \n-∂p-≈ lr- t\-P-cm-b {io-Pn-Xv hn-hm-l-£t{Zm-Kn-bpw Iq-en-∏-Wn-°m-c-\p- W-°-Øp t]m-epw {]n‚ v sNam-b H-cm-fp-sS a-I-sf-bm-Wv kp- øm-sX e-fn-X-am-bm-Wv N-S-ßv lr-Øp-°ƒ \¬-In-b hn-h-c- kw-L-Sn-∏n-®-Xv. 50Hm-fw t]¿ ß-fn¬ \n-∂p Xn-c-s™-Sp-Ø- am-{XamWp ]-s¶-Sp-ØXv.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-357. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

Kp-cp-hm-bq¿ tZ-hkzw B-\-t°m-´. C∂-se X-f¿-∂phoW sIm-º≥ Ir-´n-Ir-jvW-s‚ Im-ep-Iƒ {h-Wwh-∂ \n-e-bn¬ (C≥sk-‰n¬)

h-S-I-c: D-Ω-d-∏-Sn-bn¬ hn-Zqc-Øv I-Æpw \-´n-cn-°-bm-Wv B A-Ω.-.-. "Sn ]n' ho-´n¬ N{μ-s‚ Hm¿-a-Iƒ A-e-b-Sn°p-∂p. `¿-Øm-hn-s‚ hn-c-lap-≠m-°n-b Zpx-Jw am-bv-®p-If-™ a-I-\m-bn-cp-∂p ]-Xv-an\n So-®¿-°v N-{μ≥. a-I-s‚ sIm-e-bm-fn-I-fp-sS hn-[n-°mbn \m-Sp-ap-gp-h≥ Im-Øn-cn°p-tºmƒ s\-©n¬ X-d-bv°p-∂ Nn-e tNm-Zy-ß-fm-Wv So-®¿ D-∂-bn-°p-∂-Xv. a-Is‚ a-c-W-hm-d‚n¬ ssIsbm-∏p Nm¿-Øn-b, C-\n-bpw C-cp-fn¬ a-d-™p \n¬-°p-∂h-tcm-Sm-Wp So-®¿-°p tNm-Zn°m-\p-≈-Xv. "F-¥n-\o {Iq-cX \n-߃ A-h-t\m-Sp sN-bvXp? A-Xn-\p am-{Xw F-¥p sX-‰m-Wv N-{μ≥ sN-bv-X-Xv. \m-Sn-s\ tk-hn-®-Xm-tWm?' \n-d-I-Æp-I-tfm-sS tcm-j-a-S°n So-®¿ ]-d-™p. hm-l-\m]-I-S-Øn¬ a-I-\p ]-cn-t°s‰-∂m-bn-cp-∂p B-Zyw So-®sd A-dn-bn-®n-cp-∂-Xv. Zn-h-k߃ I-gn-™m-Wv N-{μ≥ k¿-h-hpw k-a¿-∏n-® ]m¿-´nbm-Wv sIm-√n-®-sX-∂p Xn-cn®-dn-™-Xv. C-∂pw A-Xpƒs°m-≈m≥ I-gn-™n-´n-√. Dd-°-an-√m-Ø cm-hp-I-fm-bn-cp∂p ]n-∂o-Sv. {]m-b-am-b a-\ pw i-co-c-hpw th-Z-\-bn¬ \o-dn. A-h-i-X-Iƒ ]-e-cq-]Øn¬ A-e-´m≥ Xp-S-ßn. a-\- v I-e-ßp-tºmƒ ho´p-ap-‰-sØ N-{μ-s‚ A¿-[Im-b {]-Xn-a-bn-te-°v A-h¿ t\m-°n-bn-cn-°pw. A-Xn¬ kv-^p-cn-°p-∂ B-Z¿-i-Øns‚-bpw N-¶q-‰-Øn-s‚-bpw {]`-bn¬ B A-Ω B-iz-kn°pw. X-s‚ a-I-s\ sIm-Øn-

Thejas Epaper general Edition 2014/01/28  

Thejas Epaper general edition. 2014/01/28

Thejas Epaper general Edition 2014/01/28  

Thejas Epaper general edition. 2014/01/28

Advertisement