Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-137

12 t]Pv

■ `6.00

28 sa-bv 2014 _p[≥ tIm´bw www.thejasnews.com

i-{Xp-X-bpw kw-i-b-hpw A-h-km-\n-¡-W-sa-¶v \-hm-kv i-co-^v

Hät\m«¯n Kw-Km-\-Zn ]p-\-cp-Öo-h-\-¯n-\v a-{´m-e-bw \yq-U¬-ln: Kw-Km-\-Zn ]p-\-cp÷o-h-\-Øn-\v ]p-Xn-b a-{¥me-bw. P-e-hn-`-h-a-{¥n-bpw lnμp-Xz-bp-sS Xo-s∏m-cn-t\-Xm-hpam-b D-am-`m-c-Xn-°m-Wv a-{¥me-b-Øn-s‚ Np-a-X-e. tk-hv KwKm \-Zn Imw-]-bn-\v t\-c-tØ Dam-`m-c-Xn t\-Xr-Xzw \¬-In-bncp-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv A-h¿-°p a-{¥m-e-b-Øn-s‚ Np-a-X-e \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. Kw-Km-\-Zn ip-No-I-cn-°p-sa-∂v hm-c-Wm-kn-bn-se Xn-c-s™-Sp∏p {]-Nm-c-W-Øn¬ \-tc-{μtam-Un ]-d-™n-cp-∂p. tem-IsØ G-‰-hpw a-en-\o-I-cn-°s∏-´ \-Zn-I-fn¬ B-dmw-ÿm-\am-Wv Kw-K-bv-°p-≈-Xv. 1986¬ Kw-Km B-Iv-j≥ πm≥ sIm≠p-h-s∂-¶n-epw hn-P-bn-®n-√. Xp-S¿-∂v 2009¬ a-s‰m-cp ]-≤Xn sIm-≠p-h-s∂-¶n-epw AXpw ]-cm-P-b-s∏-´p. Kw-Km-\-Znbp-sS Xo-c-sØ hy-h-km-b-߃ ]q-´p-I-tbm am-‰n-ÿm-]n-°pI-tbm sN-ø-W-sa-∂v kp-{]nwtIm-S-Xn t\-c-tØ D-Ø-c-hn-´n´p-≠v. Kw-Km \-Zo-X-S-Øn-se A-\-[n-Ir-X J-\-\-Øn-s\-Xntc D-Ø-cm-J-fin¬ \n-cm-lmc k-a-cw \-S-Øn-b kzm-an \n-Kam-\-μ 115 Zn-h-k-Øn-\p-ti-jw 2011 Pq¨ 13\v a-cn-®n-cp-∂p. D`-b-I£n N¿®-bv°mbn ]mIv {][m-\-a{¥n \-hmkv ico-^n-t\m-sSm∏w FØp∂ {][m-\-a{¥n \tc{μ tamUn

tIm¬-kv-ä-_nÄ c-−v k-l-{]-hÀ-¯-I-sc sh-Sn-h-¨p-sIm-¶p

apw-ss_: thym-a-tk-\m kv-t‰j-\n¬ {]-Xn-tcm-[ kp-c-£m tIm-dn-se tIm¨-kv-‰-_nƒ c≠p k-l-{]-h¿-Ø-I-sc sh-Snh-®p-sIm-∂p. sh-Sn-h-bv-]n¬ a‰p c-≠p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰n-´p≠v. F-®v sI kn-Mv (53), tkmwZ-Øv (57) F-∂n-h-sc-bm-Wp B¿ F-®v bm-Z-hv (49) h-[n-®Xv. bm-Z-hv G-gp-X-h-W sh-Sn-hs®-∂v \n¿-a¬ \-K-¿ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se ko-\n-b¿ C≥kv-s]-Œ¿ kp-[o¿ Pmw-_-hv tZI¿ ]-d-™p. sIm-√-s∏-´ kn-Mv Uyq-´n Nm¿-Pv X-øm-dm-°p-∂-Xns‚ Np-a-X-e-bp-≈ Km¿-Uv Iam≥-U¿ B-bn-cp-∂p. k-l-{]h¿-Ø-I-cp-am-bn bm-Z-hv \-√ _-‘-Øn-em-bn-cp-∂n-√. k-l{]-h¿-Ø-I¿ C-bm-sf D-]-{Z-hn°m-dp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v sU]yq-´n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ \mw tZ-hv N-hm≥ ]-d-™p. kw`-h-Øn-\p-ti-jw Hm-t´m-dn-£bn¬ c-£-s∏-Sm≥ {i-an-® bm-Zhn-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-Xp. kn _n Xm-∏ (46), `ow-knMv (51) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cnt°-‰-Xv.

Bw-th ta-[m-hn-sb P-bn-en-e-S-¨p I¿-Wq¬: Bw-th C-¥y-bp-sS ta-[m-hn hn-eyw F-kv ]n-¶v-\nsb {In-an-\¬-t°-kn¬ B{‘-{]-tZ-iv t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-t±-l-sØ I¿-Wq¬ Pn-√m tIm-S-Xn c-≠m-gv-NtØ-°v Pp-Uo-jy¬ I-kv-‰-Unbn¬ dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. Bwth-bp-sS {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ km-º-Øn-I {I-a-t°-Sp-I-fps≠-∂ ]-cm-Xn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ Kp-Uv-Km-hn¬ h®m-Wv ]n-¶v-\n-sb A-d-Ãv sNbv-XXv.- h-©-\-b-S-°-ap-≈ Ip-‰ßƒ-°v C-t±-l-Øn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v. ]n-¶v-\n c≠mw-X-h-W-bm-Wv A-d-Ãn-emhp-∂-Xv. km-º-Øn-I {I-a-t°Sp-Iƒ-°v ]n-¶v-\n-sb-bpw c-≠v Bw-th U-b-d-Œ¿-am-sc-bpw tIc-f t]m-en-kv t\-c-tØ A-d-kv‰v sN-bv-Xn-cp-∂p. ]n-¶v-\n-bp-sS Pm-aym-t]-£ X-≈n-b tIm-SXn, tI-kn¬ C-∂p hm-Zw-tIƒ°pw. A-Uz. P-K-∂m-Yv sd-Õn 2013¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ]n-¶v-\ns°-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-sX-∂v c-Lp-cm-an sd-Õn ]-d-™p.

DÄt]PpIfn ¨n sa-t{Sm 5 sIm2016 G-{]n-enÂ

7 9 11

I-½o-j³ sN-¿pwA£À[mw: \n-c-]-cm-[nI-Ä \-ã-]-cn-lm-cw tX-Sn \n-b-a-\-S-]-Sn¡v Ing¡³ D-s{I-bv-\n- ssk-\y-w 40 t]-sc sIm-e-s¸-Sp¯n {]-tU-en c-−p-hÀ-jw Iq-Sn A-kq-dn-¸-S-sb h-gn-Im-«pw

t]Pn 6 FUnäv {Km-^o³ \Â-Ip-¶Xv h³ km-[y-XIÄ

]m-In-kv-Xm\nte¡v tam-Un-¡p £-Ww 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: ]m-In-kv-Xm≥ kμ¿-in-°m≥ {]-[m-\-a-{¥n \-tc{μ-tam-Un-sb \-hm-kv i-co-^v £-Wn-®p. £-Ww X-Øz-Øn¬ kzo-I-cn-s®-∂pw Xn-ø-Xn A-S°-ap-≈ Im-cy-߃ \n-›-bn-®n´n-s√-∂pw D-`-b-I-£n N¿-®-bv°p-ti-jw hn-tZ-i-Im-cy sk-{I´-dn kp-Pm-Xm kn-Mv ]-d-™p. C-∂-se tam-Un-bpw i-co^pw X-Ωn¬ ssl-Z-cm-_m-Zv lu-kn¬ \-S-∂ N¿-® 50 an-\nt‰m-fw \o-≠p. hn-tZ-i-Im-cy-a{¥n kp-j-am kz-cm-Pv A-S-°-ap≈ {]-ap-J¿ ]-s¶-Sp-Øp. Xo-{hhm-Z-hp-am-bn _-‘-s∏-´ B-i-¶ ]m-In-kv-Xm-s\ A-dn-bn-s®-∂v kp-Pm-Xm kn-Mv ]-d-™p. AXn¿-Øn I-S-∂p-≈ `oI-c-{]-h-¿Ø\w ]m-In-kv-Xm≥ X-S-b-Ww. ]m-In-kv-Xm-\n¬-\n-t∂m \n-b{¥-W-Øn-ep-≈ a-‰p {]-tZ-i-ßfn¬-\n-t∂m C-¥y-°p t\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-h-cp-Xv. 2008se apw-ss_ B-{I-a-W-Øn-se hnNm-c-W ]q¿-Øn-bm-°m≥ ]m-Inkv-Xm≥ k-l-I-cn-°-Ww. tIkn-¬ ]m-In-kv-Xm-\n¬ \-S-°phn-`-h-hpw \-Zo-hn-I-k-\-hpw Kw- ∂ hn-Nm-c-W A-Xn-th-Kw ]q¿Km-ip-No-I-c-W-hpw ssI-Im-cyw sN-øpw. tUm. \-Pv-a ln-_-Øp-√ \yq\-]-£-Im-cy-hpw tKm-]n-\m-Yv ap-s≠ Ip-Sn-sh-≈w, {Km-a-hn-Ik-\w, ]-©m-b-Øo-cm-Pv F-∂nh-bpw tem-Iv P≥-i-‡n ]m¿-´n t\-Xm-hv cmw-hn-em-kv ]m-kzm≥ `-£y-˛-D-]-t`m-‡r s]m-Xp-hn-Xc-W-hpw I¬-cm-Pv an-{i sN-dp-InS-˛-C-S-Ø-cw kw-cw-`-ß-fpw a- \yq-U¬-ln: I-©n-t°m-Sv sdt\-Im Km-‘n h-\n-Xm-˛-in-ip- bn¬-th ^m-Œ-dn B-h-iy-amt£-a-hpw A-\-¥v Ip-am¿ cm-k- sW-∂v ]p-Xn-b sd-bn¬-th ah-kv-Xp-˛-h-fw a-{¥m-e-b-hpw {¥n Un hn k-Zm-\-μ Ku-U. CsX-ep-Kp-tZ-iw Fw.-]n. A-tim- °m-cyw {]-[m-\-a-{¥n-bp-am-bn Iv K-P-]-Xn cm-Pp thym-a-bm-\- hn-i-Z-am-bn N¿-®-sN-øp-sahpw in-h-tk-\m Fw.-]n. A-\-μv ∂pw tI-c-f-Øn-\v B-h-iy-amKo-sX L-\-˛-s]m-Xp-ta-J-em b F-√m k-lm-b-ß-fpw sN-øphy-h-km-b-ß-fpw in-tcm-a-Wn sa-∂pw k-Zm-\-μ Ku-U ]-dA-Im-en-Zƒ t\-Xm-hv l¿-kn-{a- ™p. Xv Iu¿ _m-Z¬ `-£y-kw-kv-Isd-bn¬-th a-{¥m-e-bw G-‰c-W-hpw \-tc-{μ-kn-Mv tXm-a¿ hp-a-[n-Iw {]m-[m-\yw \¬-IpJ-\-\-hpw D-cp-°pw sXm-gn-epw ∂ H-cp hn-j-bw kp-c-£-bm-bnssI-Im-cyw sN-øpw. cn-°pw. cm-Py-Øv _p-≈-‰v s{Sbn-\p-Iƒ sIm-≠p-h-cp-I-sb∂ ]-≤-Xn-sb-°p-dn-®p tNm-Znt]Pv Ggv ®-t∏mƒ, Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nma-{¥n-k-`-bv°v "tamc-W-th-f-bn¬ X-s∂ {]-[m-\-a{¥n A-Xn-s\-°p-dn-®p ]-d-™nSn' G-sd; ap-k-^¿ \-K¿ I-em-] {]-Xn cp-∂p-sh-∂pw B hn-j-b-Øn\v h-f-sc-b-[n-Iw {]m-[m-\yw ap-X¬ Nm-´-°m-cpw \¬-Ip-∂p-s≠-∂p-am-Wv A-t±tXm-‰h-cpw h-sc lw {]-Xn-I-cn-®-Xv.-

{][m-\-a{´n Np-a-X-e-tb-äp; a-{´n-am-À¡v h-Ip-¸mbn 

kz¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: C-¥y-bp-sS 15m-aXv {]-[m-\-a-{¥n-bm-bn \-tc-{μtam-Un Np-a-X-e-tb-‰p. cm-hn-se F-´-c-tbm-Sp Iq-Sn-bm-Wv ]m¿-esa‚ v ku-Øv tªm-°n-se Hm^n-kn-se-Øn tam-Un Np-a-X-etb-‰-Xv. Xp-S¿-∂v a-{¥n-k-`-bnse a-‰w-K-ß-sf {]-Jym-]n-®p. t]-gv-k-\¬, s]≥-j≥, ]-cm-Xn]-cn-lm-cw, B-W-thm¿-Pw, _ln-cm-Im-iw F-∂o h-Ip-∏p-I-fp

sN-øpw. A-ar-Xv-k-dn¬ tXm-s‰¶n-epw A-cp¨ sP-bv-‰v-en kp-{][m-\-am-b aq-∂p h-Ip-∏p-I-fmWv ssI-Im-cyw sN-øp-I. [-\-Im-cyw, tIm¿-]-td-‰v-Imcyw, {]-Xn-tcm-[w F-∂o h-Ip∏p-I-fm-Wv sP-bv-‰v-en-°v e-`n-®ncn-°p-∂-Xv. [-\-a-{¥m-e-b-hp-ambn _-‘-ap-≈-Xn-\m-em-Wv tIm¿-]-td-‰v a-{¥m-e-bw sP-bv-‰ven-°p \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. {]Xn-tcm-[-h-Ip-∏n-s‚ Np-a-X-e GXm-\pw B-gv-N-bv-°-Iw a-‰m¿-

]p-Xn-b {]-Xn-tcm-[-a-{´n h-cpw

sS-bpw a-{¥n-am-cn-√m-Ø h-Ip∏p-I-fp-sS-bpw Np-a-X-e tam-Un°p-X-s∂-bm-Wv. kp-{]-[m-\-amb F-√m \-b-ß-fn-epw tam-Unbm-bn-cn-°pw A-¥n-a-Xo-cp-am-\sa-Sp-°p-I-sb-∂v cm-{„-]-Xn-`h≥ A-dn-bn-®p. k-am-\-kz-`m-hap-≈ hn-hn-[ a-{¥m-e-b-ß-fpsS Np-a-X-e H-cp a-{¥n-°p-X-s∂bm-Wv \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. hntZ-i-Im-cy-a-{¥m-e-b-hpw {]-hmkn-Im-cy-a-{¥m-e-b-hpw C-Ø-cØn¬ Iq-´n-t®¿-Øp. _n.-sP.-]n. A-[y-£≥ cm-Pv\m-Yv kn-Mv B-`y-¥-c-hpw kpj-am kz-cm-Pv hn-tZ-i-Im-cy-hpw {]-hm-kn-Im-cy-hpw ssI-Im-cyw

s°-¶n-epw \¬-Ip-sa-∂v sP-bv‰v-en ]-d-™p. kp-c-£m-Im-cy߃-°p-≈ tI-{μ a-{¥n-k-`m k-an-Xn-bn-se {]-[m-\ Aw-K-ßfm-b [-\w, hn-tZ-i-Im-cyw, {]Xn-tcm-[w, B-`y-¥-cw F-∂n-h _n.-sP.-]n-bp-sS ssI-bn-em-Wv. _n.-sP.-]n. ap≥ A-[y-£≥ sh-¶-ø-\m-bn-Up-hn-\v \-K-c-hnI-k-\w, ]m¿-∏n-S-hn-I-k-\w, Zmcn-{Zy-\n¿-am¿-P-\w, ]m¿-e-sa‚dn-Im-cyw F-∂n-h-bp-sS Np-a-Xe-bp-≠v. \n-Xn≥ K-Uv-I-cn D-]-cn-X-eK-Xm-K-X-hpw jn-∏n-Mpw ssIIm-cyw sN-øpw. k-Zm-\-μ Ku-U sd-bn¬-th-bpw D-am-`m-c-Xn P-e-

I-©n-t¡m-Sv sd-bn ^m-Î-dn B-h-iy-sa-¶v sd-bn a-{´n

Øn-bm-°p-I-bpw Ip-‰-hm-fn-Isf in-£n-°p-I-bpw th-W-sa∂pw tam-Un B-h-iy-s∏-´p.2013 P-\p-h-cn ap-X¬ \n¿Øn-h-® N¿-® ]p-\-cm-cw-`n-°m≥ hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-´-dn-amsc C-cp {]-[m-\-a-{¥n-am-cpw Npa-X-e-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bpw kp-PmXm kn-Mv ]-d-™p. ]m-In-kv-Xm\p-am-bn \-√ _-‘-am-Wv C-¥y B-{K-ln-°p-∂-Xv. Xo-{h-hm-Z-

\p-am-bpw th-W-sa-∂m-Wv C¥y B-{K-ln-°p-∂-Xv. F-√m-hcp-sS-bpw Xm¬-∏-cyw kw-c-£n°p-∂ co-Xn-bn-ep-≈ _-‘-amWv km¿-°v cm-Py-߃-°n-S-bn¬ D-≠m-th-≠-sX-∂pw tam-Un hy-‡-am-°n.G-‰p-ap-´-en-\v ]-I-cw k-l-Ic-W-Øn-s‚ ]m-X-bm-Wv C-cp-cmPy-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ _-‘Øn¬ kp-{]-[m-\-sa-∂v D-`-b-I-

\hm-knsâ £-Ww tamUn kzo-I-cn-¨p  hn-tZ-i-sk-{I-«-dn-amÀ NÀ-¨ Xp-S-cpw  Xo-{h-hm-Zw ap-Jy-hn-j-b-am-bn 

hpw B-{I-a-W-hpw A-h-km-\n®m-te A-Xp-≠m-hq. C-cp sk{I-´-dn-am-cpw X-Ωn¬ \n-c-¥-cw Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn \-√ h-gn Is≠-Øp-sa-∂v kp-Pm-Xm kn-Mv ip-`m-]v-Xn-hn-izm-kw {]-I-Sn-∏n®p. hym-]m-c-_-‘w 2012 k-]vXw-_-dn-se tdm-Uv-am-∏v t]m-se \-√-co-Xn-bn¬ \-S-°-W-sa-∂pw N¿-®-bn¬ tam-Un ]-d-™p. a-‰p km¿-°v cm-Py-ß-fp-am-bn \n-e\n¬-°p-∂ _-‘w ]m-In-kv-Xm-

£n N¿-®-Iƒ-°p-ti-jw \-hmkv i-co-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. B-tcm-]-W-ß-fpw {]-Xymtcm-]-W-ß-fpw \-S-Ø-cp-Xv. c≠p `-c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ-°pw P\-߃ \-√ `q-cn-]-£w \¬-Inbn-´p-≠v. 150 tIm-Sn P-\-ß-fp-sS {]-Xo-£-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ C-Xn-s\ D-]-tbm-Kn-°-Ww. k-am-[m-\-hpw kp-c-£-bp-an-√msX s]m-Xp-Xm¬-∏-cyw kw-c-

£n-°-s∏-Sn-√. k-l-I-c-W-Øn\v ]m-Iv k¿-°m¿ km-[y-am-b F-√mw sN-øp-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. C-cp-cm-Py-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ i-{Xp-X-bpw kw-ib-hpw A-h-km-\n-t°-≠ k-abw I-gn-™p. k-am-[m-\-Øn\pw hn-I-k-\-Øn-\pw th-≠n Hcp-an-®p {]-h¿-Øn-°p-I-bm-Wv th-≠-Xv. hm-Pv-t]-bn-bp-am-bn tN¿-∂v \-S-Øn-b em-tlm¿ {]Jym-]-\-Øn¬-\n-∂v `m-hn-\-S-]Sn-Iƒ Xp-S-ß-Ww. N¿-® Xp-Scm≥ hn-tZ-i-Im-cy-sk-{I-´-dn-amsc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. C-∂-se U¬-ln Pp-am-a-kvPn-Zn¬ {]m¿-Y-\ \-S-Øn-b \hm-kv i-co-^v, ap≥ {]-[m-\-a{¥n A-S¬ _n-lm-cn hm-Pv-t]bn-sb A-t±-l-Øn-s‚ h-k-Xnbn¬ k-μ¿-in-®p. C-¥y-bp-ambp-≈ F-√m N¿-®-I-fn-epw I-ivao¿ {]-iv-\w D-∂-bn-°m-dp-≈ ]m-In-kv-Xm≥ C-∂-se A-Xv Db¿-Øn-bn-√. am-{X-a-√, I-iv-aocn-se lp¿-cn-b-Øv hn-`m-K-ß-fpam-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-bn-√ F-∂-Xpw {i-t≤-b-am-Wv. C-∂se cm-{Xn i-co-^v ]m-In-kv-Xm\n-te-°p a-S-ßn.

-I-iv-ao-cn-sâ {]-tXy-I ]-Z-hn F-Sp-¯p-I-f-bp-sa-¶v tI-{µ-a-{´n \yq-U¬-ln: P-Ωp-I-iv-ao-cns‚ {]-tXy-I ]-Z-hn F-Sp-ØpI-f-bp-sa-∂v {]-[m-\-a-{¥n-bpsS Hm-^n-kn-s‚ Np-a-X-e-bp≈ k-l-a-{¥n tUm. Pn-tX-{μ kn-Mv. {]-tXy-I ]-Z-hn hn-`m-h\ sN-øp-∂ `-c-W-L-S-\-bnse 370mw h-Ip-∏v d-±m-°m-\p≈ \-S-]-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-hp-I-bm-sW-∂v Np-a-X-etb-‰-bp-S≥ tUm. Pn-tX-{μ knMv ]-d-™p. hn-j-b-Øn¬ _-‘-s∏-´h-cp-am-bn N¿-® B-cw-`n-®p-I-gn™p. P-Ωp-I-iv-ao-cn-se 50 i-Xam-\-Øn-e-[n-Iw thm-´pw ko‰pw e-`n-®-Xv ]-Z-hn F-Sp-Øp-If-b-W-sa-∂ _n.-sP.-]n. \n-e]m-Sn-\p-≈ Aw-Ko-Im-c-am-sW∂pw I-iv-ao-cn-se D-[w-]q¿ afi-e-Øn¬-\n-∂p hn-P-bn-® Pn-tX-{μ kn-Mv hn-i-Zo-I-cn-®p.-

hn-j-b-Øn¬ hn-L-S-\-hm-Zn-Ifp-am-bn N¿-® \-S-Øp-tam-sb∂ tNm-Zy-Øn-\v, B-cp-sS-bpw s\-‰n-bn¬ hn-L-S-\-hm-Zn-sb∂v F-gp-Xn-h-®n-´n-s√-∂v A-t±lw ]-d-™p. `n-∂m-`n-{]m-bw {]-I-Sn-∏n°¬ `-cW - L - S- \ - m-]c - a - m-b A

\p-Iq-ey-߃ P-Ωp-I-iv-ao-cn-\v e-`n-°m-Ø-Xn-\v Im-c-Ww 370mw h-Ip-∏m-sW-∂pw A-t±lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. hn-j-bØn¬ B-cp-am-bpw N¿-®b - v° - p X-øm-dm-sW-∂pw A-t±-lw hy‡-am-°n. I-iva - o-cn-s‚ {]-tXyI ]-Zh - n F-Sp-Øp-If - b - p-I, B-

hnhm-Z-ambtXmsS \ne-]mSv amän

h-Im-i-am-Wv. B¿-°pw tI-{μk¿-°m-cn-s\ F-Xn¿-°mw. F∂m-¬, hn-L-S-\-hm-Zn-bm-hp-∂Xv \ym-ba - √ - . `n-∂m-`n-{]m-bw {]I-Sn-∏n-°m≥ i-‡-am-b {]-Xn]-£ ap-∂-Wn I-iv-ao-cn¬ Bh-iy-am-Wv. C-Xn¬ tI-{μw C-Ss]-Sn-√. 370mw h-Ip-∏v `u-Xn-I X-S- -tØ-°mƒ a-\-»m-kv-{X]-c-am-b X-S- -am-Wv. a-‰p kwÿm-\ß - ƒ-°p e-`n-°p-∂ B-

`y-¥-c-{]-iv-\-߃-aq-ew ]p-dØp-t]m-b ]-fin-‰p-Is - f Xn-cnsI sIm-≠p-h-cp-I Xp-S-ßn-bh _n.-sP.-]n-bp-sS {]-[m-\ AP-≠I - f - n¬ Dƒ-s∏-Sp-∂p. AXn-\n-sS, kw`hw hnhmZ-ambtXmsS a{¥n Pn-tX-{μ kn-Mv \ne-]mSv am‰n. Xs‚ {]kvXm-h\ sX‰n-≤-cn-°-s∏Sp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂m-bncp∂p ]n∂o-Sp≈ hni-Zo-Ic - W - w.

[-\-¡-½n-bpw hn-e-¡-b-ä-hpw \n-b-{´n-¡pw: [-\-a-{´n kmÀ-¡v cm-{ã-§-fp-am-bp-Å NÀ-¨ hn-P-b-I-cw \yq-U¬-ln: [-\-°-Ωn-bpw hn-e-°-b-‰-hpw \n-b-{¥n-°p∂-Xn-\m-Wv {]-Y-a ]-cn-K-W-\sb-∂v [-\-a-{¥n-bm-bn Np-a-Xe-tb-‰ A-cp¨ sP-bv-‰v-en. hne-°-b-‰w ]n-Sn-®p-\n¿-Øptºm-gpw h-f¿-®m-\n-c-°v Ip-dbm-sX t\m-t°-≠-Xv C-t∏m-gsØ km-l-N-cy-Øn¬ h-en-b sh-√p-hn-fn-bm-sW-∂pw A-t±lw ]-d-™p. {]- X n- t cm- [ - t a- J - e - b p- s S B-[p-\n-I-h¬-°-c-Ww I-gn™ Ip-d-®p-h¿-j-am-bn \-S∂n-cp-∂n-√. C-Xp th-K-Øn-em°p-∂-Xn-\m-Wv {]-Xn-tcm-[-a-

{¥m-e-b-Øn-s‚ {]-Y-a ]-cn-KW-\. ssk-\y-Øn-\v A-Xymh-iy-am-b D-]-I-c-W-߃ D-S≥ hm-ßpw. B-bp-[-\n¿am-W ta-Je-bn¬ 26 iX-am-\w t\cn-´p-≈ hntZ-i-\n-t£]w th-tWm F-∂ Imcyw ]-cn-tim-[n-°pw. hm-Pv-t]bn k¿-°m-cm-Wv hn-tZ-i-\nt£-]w th-W-sa-∂ \n-e-]m-Sv F-Sp-Øn-cp-∂-Xv. [-\-a-{¥m-e-

b-Øn-s‚-bpw {]-Xn-tcm-[-a{¥m-e-b-Øn-s‚-bpw Np-a-X-ebp-≈-Xn-\m¬ hn-j-b-Øn¬ th-Kw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa∂pw sP-bv-‰v-en Iq-´n-t®¿-Øp. {]-Xn-tcm-[ sk-{I-´-dn, {]Xn-tcm-[ \n¿-am-W sk-{I-´-dn Xp-S-ßn-b D-tZym-K-ÿ-cp-ambpw A-t±-lw N¿-® \-S-Øn. dn-k¿-hv _m-¶v K-h¿-W¿ cLp-dmw cm-P≥ sP-bv-‰v-en-sb k-μ¿-in-®n-cp-∂p. {]-ap-J tIm¿-]-td-‰v A-`n-`m-j-I-\mbn-cp-∂ sP-bv-‰v-en hm-Pv-t]-bn k¿-°m-cn¬ hm-Wn-Py-a-{¥nbm-bn-cp-∂p.-

\yq-U¬-ln: F-´p km¿-°v cmPy-Ø-e-h-∑m-cp-am-bn \-tc-{μtam-Un Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. ln-dm-Øn-se C-¥y≥ tIm¨kp-te-‰n-\v t\-sc \-S-∂ B-{Ia-Ww {]-Xn-tcm-[n-®-Xn-\v A-^vKm≥ {]-kn-U‚ v lm-an-Zv I¿km-bn-tbm-Sv tam-Un \-μn ]-d™p. B-{I-a-Ww X-S-™-Xv Hcp-an-®p-{]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\pw _-‘w i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw C-S-bm-°pw. `q-´m-\pw C-¥y-bpw Iq-´m-bn \n¿-an-°p-∂ 2120 sa-Km-hm-´v tijn-bp-≈ \m-ev P-e-ssh-Zyp-X ]≤-Xn-Iƒ D-S≥ Xp-S-ßm≥ {][m-\-a-{¥n Xv-sj-dn-Mv tXm-Kv-_-

bp-am-bp-≈ N¿-®-bn¬ Xo-cp-am\-am-bn. hn-tZ-i-\n-t£-]w, hym]m-cw, s]-t{Sm-fn-bw-˛-{]-Ir-Xnhm-X-I ]-cy-th-£-Ww, hn-t\mZ-k-©m-cw, hn-Zym-`ym-k ta-Je F-∂n-h-bn¬ Iq-Sp-X¬ k-lI-c-W-ap-≠m-hm≥ am-e-Zzo-]v {]kn-U‚ v A-–p-√ b-ao≥ A–p¬ K-bq-ap-am-bp-≈ N¿-®-bn¬ Xo-cp-am-\n®p. ]-cn-ÿn-Xnku-lr-Z hn-I-k-\w, k-ap-{Z-kpc-£, Du¿-Pw, {]m-tZ-in-I k-lI-c-W-Øn-\p-≈ C-¥y≥ Hmjy≥ dnw A-tkm-kn-tb-j-≥ i‡n-s∏-Sp-ج Xp-S-ßn-b hnj-b-ß-fn-se Xo-cp-am-\-am-Wv sam-do-j-kv {]-[m-\-a-{¥n \-

ho≥ cmw-Kq-e-hp-am-bp-≈ N¿-®bn¬ D-cp-Øn-cn-™-Xv. \o-∏mƒ `-c-W-L-S-\ {]m-_ey-Øn-¬-h-cp-∂Xn¬ {]-[m-\-a{¥n kp-io¬-Ip-am¿ sIm-bv-cm-fbp-am-bp-≈ N¿-®-bn¬ tam-Un ip-`m-]v-Xn-hn-izm-kw {]-I-Sn-∏n®p. tdm-Uv, sd-bn¬ _-‘w i‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xpw P-e-sshZyp-X-]-≤-Xn-Iƒ Xp-S-ßp-∂Xpw ssh-Zyp-Xn-hn-X-c-W-hpw kp-c-£m-k-l-I-c-W-hp-am-Wv {]-[m-\-am-bpw C-cp-h-cpw N¿-®sN-bv-X-Xv. X-an-gv {]-iv-\w F-{X-bpw thKw ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v {io-e¶≥ {]-kn-U‚ v a-lo-μ cm-P-]-

Iv-sk-tbm-Sv tam-Un A-`y¿-Yn®p. X-an-gv P-\-X-bp-sS B-{K-lm`n-em-j-߃ ]m-en-°-Ww. {ioe-¶-bn¬ X-an-g¿-°v \o-Xn-bpw k-am-[m-\-hpw A-¥- pw D-d-∏m°-W-sa-∂pw tam-Un B-h-iys∏-´p. 500 sa-Km-hm-´n-s‚ kmºq¿ ]-≤-Xn F-{X-bpw th-Kw XpS-ßm-\pw [m-c-W-bm-bn. si-bvJv l-ko-\ F-{X-bpw th-Kw C¥y k-μ¿-in-°W-sa-∂v _w-•mtZ-iv ]m¿-e-sa‚ v kv-]o-°¿ tUm. jn-dn≥ i¿-an≥ Nu-[-cntbm-Sv tam-Un A-`y¿-Yn-®p. Du¿Pw, tdm-Uv, sd-bn¬-th hn-j-bß-fn¬ k-l-I-c-Ww B-h-iyam-sW-∂pw tam-Un kq-Nn-∏n-®p.

ssh-Zyp-Xn\n-c-¡n hÀ[\ th−nh-cp-sa-¶v a-{´n B-cym-S³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv ssh-Zyp-Xn-\n-c-°v h¿-[n-∏nt°-≠ km-l-N-cy-am-Wv \n-ehn-ep-≈-sX-∂v a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv. Cu km-º-Øn-I-h¿jw ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-\v GI-tZ-iw 2,900 tIm-Sn cq-]-bp-sS _m-[y-X-bp-≠m-hp-sa-∂m-Wv IW-°m-°p-∂-Xv. h-c-hp-sN-e-hv I-W-°p-Iƒ kw-_-‘n-® A-t]-£ t_m¿Uv sd-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j-\n¬ k-a¿-∏n-®n-´p-≠v. {]-Xn-k-‘n adn-I-S-°-W-sa-¶n¬ \n-c-°v Iqt´-≠n-h-cpw. hn-hn-[ hn-`m-K-ßfn-em-bn 25 i-X-am-\w \n-c-°p-

h¿-[-\-bm-Wv t_m¿-Uv B-hiy-s∏-Sp-∂-Xv. k¿-°m¿ C-°mcy-Øn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øn-´n√. sd-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j-\m-Wv \n-c-°p kw-_-‘n-®v Xp-S¿-\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xv. Xn-cph-\-¥-]p-cw, sIm-®n, tIm-gnt°m-Sv ta-J-e-bn¬ s]m-Xp-sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn-b-ti-jw IΩo-j≥ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw. I-Ωo-j≥ ssh-Zyp-Xn-\n-c°v Iq-´n-bm¬ ssh-Zyp-Xn \n-b-aØn-se sk-Iv-j≥ 65 {]-Im-cw k-_v-kn-Un \¬-In \n-c-°p-h¿[-\ H-gn-hm-°p-∂-Xn-s\-°p-dn-®v a-{¥n-k-`-bv-°p Xo-cp-am-\-sa-Sp-

°m-hp-∂-Xm-Wv. {]-Xn-Zn-\ D-]t`m-K-Øn-\v B-h-iy-am-b sshZyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ tI-c-fØn-\m-hp-∂n-√. tI-c-f-Øn¬ 1,700 sa-Km-hm-´pw tI-{μ-]-≤-Xnbn¬-\n-∂v 1100˛1200 sa-Km-hm-´pam-Wv e-`n-°p-∂-Xv. D¬-∏m-Z-\Øn-\v h-cp-∂ sN-e-hv ssh-ZypXn hn¬-∏-\-bn-eq-sS e-`n-°p∂p-an-√. A-Xp-sIm-≠m-Wv k¿Nm¿-Pv Cu-Sm-t°-≠n-h-cp-∂-Xv. C-‘-\ k¿-Nm¿-Pv G¿-s∏Sp-Øp-∂-Xn-s\-°p-dn-®v C-Xp-hsc B-tem-N-\-bp-≠m-bn-´n-√. h≥-In-S P-e-ssh-Zyp-X ]-≤-XnI-fm-Wv tI-c-f-Øn-\v A-`n-Im-

ay-sa-¶n-epw C-Xn-\p ]-cn-ÿnXn-{]-iv-\-߃ Dƒ-s∏-sS G-sd X-S- -ß-fp-≠v. am-{X-hp-a-√, kw-ÿm-\-Øn-\v ]p-d-Øp-\n-∂v ssh-Zyp-Xn sIm-≠p-h-cm≥ Bh-iy-am-b sse-\p-I-fn-s√-∂Xpw {]-Xn-k-‘n kr-„n-°p-∂p. F-∂m¬, H-do-k-bn-se sshX-c-Wn-bn¬ t\-c-tØ kwÿm-\-Øn-\v A-\p-h-Zn-®-tijw H-gn-hm-°n-b I¬-°-cn-∏mSw Xn-cn-®p-]n-Sn-°p-∂-Xn-\v \-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p-h-cp-I-bmsW∂pw C-°m-cy-Øn¬ {]-Xo£-bp-s≠-∂pw B-cym-S≥ ap-l- Ph-l¿em¬ s\lvdp-hns‚ AºXmw Ncahm¿jn-I-Zn-\Øn¬ Ae-l-_m-Znse B-\-μv `-h-\n¬ Ombm-Nn-{X-Øn¬ ame- Nm¿Øp∂ hnZym¿Yn-Iƒ Ω-Zv A-`n-{]m-b-s∏-´p.

tUmfÀ 58.79 ■ ]u−v 98.83 ■ bqtdm 80.13 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 155.88 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 208.55 ■ Ham³ dnbm 152.64 ■ kuZn dnbm 15.67 ■ J¯À dnbm 16.14 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.00 ■ kznkv {^m¦v 65.57


4

kozhikode

tIcfw

KANNUR

28 sa-bv 2014 _p[≥

CSth-f-bv-¡p tijw F ]n A-ÐpÃ-¡p-«n ]n-Sn-s¨-Sp-¯-Xn-t\-¡mÄ kzÀ-Ww hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ bphXn t]menkv tÌ-j-\nÂXq§nacn¨ tIkv: ss{Iw{_m©v I-S-¯n-bn-«p-s−-¶p kÀ-¡mÀ \-S-¸m-¡p-sa-¶v Fw.FÂ.F. s]m-Xp-th-Zn-bn e-£-Zzo-]v Fw.]n. sF.Pn. N§-cw-Ip-f¯v I-Æq¿: tkm-fm¿ tI-kn-se {]Xn k-cn-X F-kv \m-b-cp-sS ]-cmXn-bn¬ _-em¬-kw-K-Øn-\v t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm¨-{K-kv N-S-ßp-Ifn¬-\n-∂pw s]m-Xp-]-cn-]m-Sn-Ifn¬-\n-∂pw hn-´p-\n-∂n-cp-∂ F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.F¬.F. H-Sp-hn¬ {]-h¿-Ø-\-Øn¬ kPo-h-am-bn. ]m¿-´n t\-Xr-Xz-Øn-s‚ I¿i-\ \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿-∂m-Wv Cu am-‰w. C-∂-se cm-hn-se tIm¨-{K-kv Pn-√m I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ P-hl¿-em¬ s\-lv-dp N-c-a-hm¿-jnI N-S-ßn¬ kw-_-‘n-® A–p-√-°p-´n B-tcm-Ky-h-Ip-∏p kw-L-Sn-∏n-® Du¿-Pn-X `-£ykp-c-£m hm-cm-tLm-j-hpw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-cn-]m-Sn Ign-™-bp-S≥ Im-dn¬ t]m-hm≥ {i-an-°-sh A-t±-l-sØ am-[ya-{]-h¿-Ø-I¿ h-f-™p. Xm-¶ƒ H-cp-]m-Sv ]p-I-gv-Ønb \-tc-{μ-tam-Un {]-[m-\-a-{¥nbm-b-t√m F-∂ tNm-Zy-Øn-\v, P-\-߃ {]-Xo-£-tbm-sS-bmWp Im-Wp-∂-sX-∂pw F-∂m-

¬, {]-h¿-Ø-\-Øn-eq-sS am-{Xta tam-Un-sb hn-e-bn-cp-Øm≥ km-[n-°p-I-bp-≈q-sh-∂pw A–p-√-°p-´n ]-d-™p. Xm-¶-sf cm-{„o-b-am-bn C√m-Xm-°m≥ {i-aw \-S-°p-∂pt≠m-sb-∂ tNm-Zy-Øn-\v \n-ßfm-Wv A-Xn-s‚ Im-c-W-°m-sc-

∂ kq-N-\-tbm-sS am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿-°p-t\-sc A-t±-lw hnc¬ Nq-≠n. C-Xp-kw-_-‘n-® Iq-Sp-X¬ tNm-Zy-߃ D-b¿-∂t∏mƒ ssI-Iq-∏n Fw.F¬.F. Im-dn¬ I-b-dn-t∏m-hp-I-bm-bncp-∂p. k-cn-X-bp-sS ]-cm-Xnbn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-

Øm-\w sX-än i-kv-{X-{In-b; tUm-Î-sd k-kv-s]³-Uv sN-bv-Xp sIm-®n: Im-en-se D-∏q-‰n-bnse \o-cn-\p aq-hm-‰p-]p-g Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-b B-dp h-b - p-Im-cs‚ P-\-t\-{μn-b-Øn¬ i-kv{X-{In-b \-SØ - n-b kw-`h - Ø - n¬ tUm-Œ-sd k-kv-s]-≥-Uv sN-bv-Xp. I¨-kƒ-´‚ v k¿P≥ tUm. X-ko≥ sP d-kq-ens\-bm-Wv F-dW - m-Ip-fw Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. l-ko-\ ap-l-Ω-Zv k-kv-s]≥Uv sN-bvX - X - v. A-Uo-j-\¬ Un.Fw.-H. tUm. P-b-{io-bp-sS dn-t]m-¿-´v {]-Im-c-am-Wv \-S-]-Sn. aq-hm-‰p]p-g c-≠m¿ Im-®n-bm-\n-°¬ F-_n-˛k - n-\n Z-ºX - n-If - p-sS aI-≥ {io-im-¥v (6) B-Wv tUmŒ-dp-sS Nn-In¬-km-∏n-gh - n-\v Cc-bm-b-Xv. h-e-Xp-Im-en-\p \ocp h-∂p \-S-°m≥ h-øm-sXbm-b Ip-´n-sb Cu am-kw 23\m-Wv B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®X - v. B-ip-]{- Xn-bn-¬ FØp-∂X - n-\p c-≠p Zn-hk - w apºv tUm. sX-ko≥ sP d-kq-ens\ Im-Wn-®n-cp-∂p. C-tX-ØpS¿-∂v i-k{v- X-{In-b \-SØ - m≥ \n-›b - n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. 24\p cm-hn-se Hm-]-td-j≥

Xn-tb-‰-dn¬ I-b-‰n-b Ip-´n-°v A-\-kv-Xo-ky \¬-In tUmŒ¿ P-\-t\-{μ-Øn¬ i-kv-{X{In-b \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-]-td-j≥ I-gn-™p am-Xm]n-Xm-°ƒ Ip-´n-sb Im-Wms\-Øn-b-t∏m-gm-Wv Ip-´n-bpsS Im-en-\p ]-I-cw P-\-t\-{μnb-Øn¬ i-kv-{X-{In-b \-SØn-b-Xp I-≠-Xv. A-_-≤w a\- n-em-°n-b-t∏mƒ tUm-Œ¿ Ip-´n-bp-sS Im-en-se ap-g-bpw i-kv-{X-{In-b sN-bv-Xp am-‰n. kw-`-hw kw-_-‘n-®v Ip´n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒ aqhm-‰p-]p-g B-ip-]-{Xn kq-{]≠v tUm. jm-\n-°v ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. kw-`-hw hn-hm-Z-am-b-tXm-sS Ip-´n-bp-sS Nn-In¬-km Nm¿´n¬ aq-{X-X-S- -ap-s≠-∂v Fgp-Xn-t®¿-Ø-Xm-bn am-Xm-]nXm-°ƒ B-tcm-]n-®p. kw-`-hØn¬ B-`y-¥-c a-{¥n hn-i-Zam-b dn-t]m¿-´v B-h-iy-s∏-´n´p-≠v. i-kv-{X-{In-b sN-bv-X tUm-Œ-dp-sS sN-e-hn-em-Wv Ip-´n-sb tIm-g-t©-cn-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-bXv. Ip-´n A-]-I-S-\n-e X-c-Ww sN-bv-Xp.

tXm-sS A-–p-√-°p-´n-s°-Xn-tc {]-Xn-tj-[-hp-am-bn Un.ssh.F-^v.sF. cw-K-sØ-Øn-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏p {]-Nm-c-W ]-cn-]m-SnI-fn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\v Fw.F¬.F-bv-°v ]m¿-´n-bn¬-\n-∂v A-{]-Jym-]n-X hn-e-°p-≠m-bn. sI kp-[m-I-c-s‚ Z-b-\o-b tXm¬-hn-sb Xp-S¿-∂pw Fw.F¬.F. cm-{„o-b h-\-hm-kw Xp-S¿-∂p. A-–p-√-°p-´n-sb cm-Pn-h-bv∏n-®v kp-[m-I-c≥ I-Æq-cn¬-\n∂v \n-b-a-k-`-bn-te-°p a¬-kcn-°p-sa-∂ A-`yq-lw i-‡ns∏-Sm≥ C-Xp Im-c-W-am-bn. F∂m¬, Fw.F¬.F-bp-sS Akm-∂n-[yw ]m¿-´n-°p ]p-d-sa P\-߃-°n-S-bn¬ Iq-Sp-X¬ N¿®-bm-b-tXm-sS-bm-Wv t\-XrXzw A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-´Xv. H-cm-gv-N-ap-ºv A-–p-√-°p-´nbn¬-\n-∂v Un.kn.kn. {]-knU‚ v sI kp-tc-{μ≥ hn-i-Zo-Ic-Ww tX-Sp-I-bpw s]m-Xp-cw-KØv k-Po-h-am-hm≥ I¿-i-\ \n¿-tZ-iw \¬-Ip-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p.

sIm-®n: kz¿-W-°-S-Øp tIkn¬ I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-fØn¬ ]n-Sn-bn-em-b F-b¿-tlmÃ-kv ^n-tdm-tam-k, dm-ln-e F∂n-h¿ 39 In-tem-{Kmw kz¿-Ww C-¥y-bn-te-°p I-S-Øn-bn-´ps≠-∂v k¿-°m¿. F-∂m¬, CXn-t\-°m-f-[n-Iw kz¿-Ww a-‰p≈-h¿ I-S-Øn-bXm-bn ]n-Sn-bnem-b {]-[m-\ {]-Xn j-lv-_m-kv \¬-In-b sam-gn-bn¬ ]-d-bp-∂X

d tNm-Zyw sN-ø-en¬ {]-Xn-I-sf√m-h-cpw C-Xp-kw-_-‘n-®v samgn \¬-In-bn-´p-≈-Xm-bn k-Xyhm-Mv-aq-e-Øn¬ ]-d-bp-∂p. ]m-kv-t]m¿-´v sI-´n-h-bv-°W-sa-∂pw A-t\z-j-W D-tZymK-ÿ≥ ap-ºm-sI ÿn-c-am-bn lm-P-cm-I-W-sa-∂ D-]m-[n-Itfm-sS ^n-tdm-tam-k-°pw dmln-e-°pw Pm-ayw A-\p-h-Zn-®n´p-s≠-¶n-epw hn-tZ-i-Øp t]m-

39 In-tem- kzÀ-Ww I-S-¯n-sb¶v k-Xy-hm-Mv-aqew

Xm-bn B-`y-¥-c A-≠¿ sk-{I´-dn ta-cn tPm-k-^v ssl-t°m-SXn-bn¬ k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mvaq-e-Øn¬ ]-d-bp-∂p. X-߃-s°-Xn-tc tIm-s^t]m-k Np-a-Øn-b \-S-]-Sn tNmZyw sN-bv-Xv ^n-tdm-tam-k, dmln-e F-∂n-h¿ k-a¿-∏n-® l-cPn-bn-em-Wv k-Xy-hm-Mv-aq-ew \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. aq-∂-c e-£tØm-fw cq-] c-≠p X-h-W kz¿Ww I-S-Øn-b-Xn-\p ^n-tdm-tamk-bpw dm-ln-e-bpw {]-Xn-^-e-ambn ssI-∏-‰n-bn-´p-≠v. d-h-\yq C‚-en-P≥-kv U-b-d-Iv-S-td-‰n-s≥-

Im-sX-Ø-s∂ C-¥y-bn¬ \n∂v I-≈-°-S-Øp kz¿-Ww ssIIm-cyw sN-øm≥ I-gn-hp-≈-h-cmWv C-h-sc-∂v k-Xy-hm-Mv-aq-eØn¬ ]-d-bp-∂p. Cu km-l-Ncy-Øn¬ Ip-‰-Ir-Xyw B-h¿Øn-°m≥ km-[y-X t_m-[y-amb-Xn-\m-em-Wv C-cp-h¿-°p-saXn-tc tIm-s^-t]m-k Np-a-Øn I-cp-X¬ X-S-¶-en-\v D-Ø-c-hn-´sX-∂pw k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ ]-d-bp-∂p. tIm-s^-t]m-k Np-aØn-b-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-Iƒ ka¿-∏n-® l-c-Pn-bn-em-Wv k-Xyhm-Mv-aq-ew k-a¿-∏n-®-Xv.

s]¬-Ip-«n-I-fp-sS hn-hm-l-¯n-\v 50,000 cq-] [-\-k-lmbw kz¥w {]Xn-\n[n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ an-j≥ 676¬ Dƒs∏-Sp-Øn ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\h-Ip-∏v k-ºq¿-W `-h-\-]-≤-Xn \-S-∏m-°p-sa-∂v a-{¥n ]n sI Pb-e-£v-an. A-Sp-Ø c-≠p-h¿-jØn-\p-≈n¬ `-h-\-c-ln-X-cm-b ap-gp-h≥ ]-´n-I-h¿-K Ip-Spw-_߃-°pw ho-Sv \n¿-an-°m≥ 2.50 e-£w cq-] \n-c-°n¬ km-ºØn-I-k-lm-bw \¬-Ipw. 2008-se ]-´n-I-h¿-K k¿-thbn¬ 12,935 Ip-Spw-_-߃ `-h-\c-ln-X-cm-Wv. 2013˛14 h-sc C-hcn¬ 10,330 ho-Sp-Iƒ \n¿-an-®p\¬-In. ti-jn-°p-∂-h¿-°p `h-\-\n¿-am-Ww 676 Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ ]q¿-Øn-bm-°pw. ap-ºv \n¿-an-® ho-Sp-Iƒ \-ho-I-cn-°p-

tem-«-dn _-µv ]n³-h-en-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f `mKy-°p-dn Sn-°-‰n-s‚ hn-e-°b-‰w ]n≥-h-en-°p-I, sh-´n°p-d-® k-Ωm-\-߃ ]p-\ÿm-]n-°p-I F-∂o B-h-iyß-fp-∂-bn-®v tI-c-f `m-Ky°p-dn kw-c-£-W k-an-Xn 30\p \-S-Øm≥ \n-›-bn-®n-cp∂ tem-´-dn _-μpw N-ß-ebpw am-‰n-h-®p. a-{¥n sI Fw am-Wn-bp-ambp-≈ N¿-®-sb Xp-S¿-∂m-Wv Xo-cp-am-\-sa-∂v P-\. I¨-ho\¿ Fw hn P-b-cm-P≥ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ hy-‡am-°n. Sn-°-‰n-s‚ A-h-km-\ aq-∂-° \-º-dpw F-gp-Øp tem-´-dn-bpw D-]-tbm-Kn-®v tem-´-dn am-^n-b-bp-sS Nq-Xm´w kw-ÿm-\-Øp hym-]-Iam-Wv. C-°m-cyw Cu am-kw 26\v F-d-Wm-Ip-f-Øv H-cp tem-´-dn D-S-a-bp-sS tKm-Uu-

saUn-¡Â tIm-f-Pv: 150 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-IÄ hn-e-bn-cp¯n Im³-kÀ skâ-dn-\v kwØm-\-¯nsâ 45 tImSn tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn an-I-hn-s‚ tI{μ-am-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn tI-{μ-k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® 150 tIm-Sn cq-] hn-\n-tbm-Kn-®p-≈ {]-h¿-Ø-\-߃ hn-e-bn-cp-Øn. C-∂-se B-tcm-Ky-a-{¥n hn Fkv in-h-Ip-am¿ sa-Un-°¬ tImf-Pn-se hn-hn-[ h-Ip-∏p-ta-[m-hnI-fp-am-bn N¿-®-\-S-Øn. tI-{μw A-\p-h-Zn-® 150 tImSn Iq-Sm-sX sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Im≥-k¿ sk‚¿ ÿm-]n°m≥ 45 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn®-Xm-bn a-{¥n ]-d-™p. G-Xm\pw am-kw ap-ºv ap≥ tI-{μ Btcm-Ky-a-{¥n Kp-emw-\-_n Bkm-Zv B-e-∏p-g-bn¬ H-cp N-Sßn-\v F-Øn-b-t∏mƒ Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n-bm-Wv Cu Imcyw tI-{μ-a-{¥n-bp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn-b-sX-∂pw A-Xp {]-Im-c-am-Wv e-`y-am-b-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ ]Wn I-gn-™ A-°m-Z-an tªm°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w c-≠p am-kØn-\-Iw \-S-°pw. c-‡m¿-_p-Z tcm-Kn-Iƒ-°m-bn ]p-Xn-b hm¿Uv ]-Wn-bpw. h-‘y-Xm-\n-hm-c-

W Nn-In¬-k D-S≥ B-cw-`n°pw. I-cƒ am-‰n-h-bv-°¬ i-kv{X-{In-b-°p-th-≠n tUm-Œ¿am¿-°v s{S-bv-\n-Mv \¬-Ipw. Cu i-kv-{X-{In-b D-S≥ \-S-Øm≥ \S-]-Sn ssI-s°m-≈pw. lr-t{Zm-Kn-Iƒ-°m-bn H-cp Im-Øv-em-_v Iq-Sn ÿm-]n-°pw. sU‚¬ tIm-f-Pv A-\-Iv-kv sI´n-Sw \n¿-an-°pw. ^m-an-en sa-Unkn≥, {In-´n-°¬ sI-b¿ bq-\n‰v F-∂n-h-bn¬ a-Xn-bm-b Ãm^n-s\ \n-b-an-°pw. B-ip-]-{Xnbn-se Ãm-^v \-gv-kp-am-cp-sS Ipd-hv ]-cn-l-cn-°pw. sF.kn.bphn¬ sh‚n-te-‰-dp-I-fp-sS t]mcm-bv-a ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v Bh-iy-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°psa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. a-en-\-Pe πm‚n-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]ptcm-K-an-®p-h-cp-I-bm-Wv. bmsXm-cp Im-c-W-h-im-epw tUmŒ¿-am¿-°v s]≥-j≥-{]m-bw Iq´n-s√-∂pw \-h-Pm-X-in-ip-hm¿Un¬ 25 Ãm-^v \-gv-kp-am-sc \nb-an-°p-I-bpw sN-øpw. {]n≥-kn-∏¬ tUm. kn c-ho{μ≥, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Ønembn-cp∂p N¿-®.-

F-S-∏mƒ: I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø bp-h-Xn t]m-en-kv tÃ-j-\-p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® tI-kn-s‚ At\z-j-W ]p-tcm-K-Xn hn-e-bn-cpØm≥ ss{Iw-{_m-©v sF.Pn. Sn sP tPm-kv N-ß-cw-Ip-fw t]men-kv tÃ-j-\n-se-Øn. C-∂se cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS-bmWv sF.Pn. F-Øn-b-Xv. I-gn-™ am-kw 23\m-Wv FS-∏m-fn-\-Sp-Ø am-Wq-cn-se sI´p-Im-´n¬ l-\o-j (23) N-ß-cwIp-fw tÃ-j-\-I-Øv ^m-\n¬ Xq-ßn-a-cn-®-Xv. tam-j-W-t°kn¬ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø l\o-j-sb th-≠-{X kp-c-£ C√m-sX-bm-Wv cm-{Xn-bn¬ ]m¿∏n-®n-cp-∂-Xv. A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øm-sX I-Ã-Un-bn¬-h-® bp-h-Xn Xqßn-a-cn-® kw-`-h-Øn¬ N-ßcw-Ip-fw F-kv.sF. hn l-cn-Zmk≥, Ip-‰n-∏p-dw F-kv.sF. Sn at\m-l-c≥ F-∂n-h-c-S-°w G-gpt]-sc k-kv-s]≥-Uv sN-bv-Xn-cp∂p. tI-kn-s‚ A-t\z-j-Ww 15 Zn-h-kw-ap-ºm-Wv B-`y-¥-c-hIp-∏v ss{Iw-{_m-©n-\p ssI-

`-h-\-c-ln-Xcm-b ]-«n-I-hÀ-K-¡mÀ-¡v ho-Sp-\nÀ-am-W-¯n\v 2.5 e-£w-: a{´n ∂-Xn-\v 1000 Ip-Spw-_-߃-°p k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. an-j≥ 676 ]-≤-Xn-bn¬-s∏Sp-Øn ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\-hIp-∏v \-S-∏m-°p-∂ ]-≤-Xn-I-sf°p-dn-®v hn-i-Zo-I-cn-°p-I-bm-bncp-∂p a-{¥n. an-j≥ 676s‚ `m-KX

\v H-cp-tIm-Sn cq-] ho-Xw 2014˛15 h¿-j-Øn¬ 25 tI-{μ-߃-°p k-lm-bw \¬-Ipw. Ip-Sn-sh≈w, ssh-Zyp-Xn, tkm-fm¿ sse‰p-Iƒ ÿm-]n-°¬, en-¶v tdmUp-Iƒ, \-S-∏m-X-Iƒ, k-lm-btI-{μ-߃, I-Ωyq-Wn-‰n tI-{μ߃, Ip-´n-I-fp-sS ]m¿-°v, Sn.-

]m-c-e tIm-f-Pn ]Tn-¡m³ Syq-j³ ^o-kv

am-bn {]m-b-]q¿-Øn-bm-b s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-Øn-\v am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v 50,000 cq-] \¬-Ipw. A-\m-Y-cm-b s]¨Ip-´n-Iƒ-°v ]-≤-Xn h-gn H-cp-e£w cq-] \¬-Ipw. sN-dp-k-t¶X-ß-fp-sS (lmw-se-‰v ]-≤-Xn) {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-

hn. ]m¿-°v, sXm-gn¬-˛-h-cp-am-\Zm-b-I {]-h¿-Ø-\-߃ F-∂nh C-Xn¬-s∏-Spw. C-Xp-Iq-Sm-sX kw-ÿm-\-Øv Xn-c-s™-Sp-Ø 14 ]-´n-I-h¿-K k-t¶-X-ß-fn¬ ÿm-bn-bm-b k-a-{K-hn-I-k-\w \-S-∏m-°pw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ {Km-a-

tem-«-dn k-½m-\-§-fp-sS F-®-hpw L-S-\-bpw s]-cn-ª-\w B-fp-am-dn ]p-\{I-ao-I-cn-¡pw: sI Fw am-Wn sIm-e-]mX-Iw: t]m-en-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ `m-Ky-°p-dn k-Ωm-\-ß-fp-sS FÆw h¿-[n-∏n-°p-I-bpw L-S-\ ]p-\-{I-ao-I-cn-°p-I-bpw sN-øpsa-∂v [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn A-dn-bn-®p. Xn-cp-thm-Ww _w_¿ H-gn-sI-bp-≈ _w-_¿ Sn-°‰p-I-fp-sS ap-J-hn-e 200 cq-]bn¬-\n-∂v 100 cq-]-bm-bn Ip-d-bv°pw. Xn-cp-thm-Ww _w-_-dns‚ \-dp-s°-Sp-∏p Zn-h-kw {]-XnZn-\ \-dp-s°-Sp-∏v H-gn-hm-°p-sa∂pw a-{¥n am-Wn ]-d-™p. `m-Ky-°p-dn ta-Je - b - n-se t{SUv bq-\n-b≥ t\-Xm-°-fp-am-bn C-Xp-kw-_-‘n-®v C-∂-se [-\a-{¥n N¿-® \-S-Øn. tbm-KØn¬ kw-L-S-\m-t\-Xm-°-fmb Fw hn P-bc - m-P≥ Fw.-F¬.F, ]p-cp-tjm-Øa - ` - m-cX - n, k-Æn sX-t°-Sw, ^n-en-∏v tPm-k^ - v, IÆ≥, hn _m-e≥, ]n _m-_p, `mKy-°p-dn h-Ip-∏v t£-a-\n-[n t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ _m-_p tPm-k-^v, \n-Ip-Xn-h-Ip-∏v sk{I-´-dn F A-Pn-Xv-Ip-am¿, tem-´dn h-Ip-∏v U-bd - Œ - ¿ Fw \-μI - pam¿ Xp-Sß - n-bh - ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-®n: A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ k-a-{K hnI-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ e-£-Zzo-]n¬ \-S-∏m-°p-sa-∂p ap-l-Ω-Zv ss^-k¬ Fw.]n. F-d-Wm-Ipfw {]-kv-¢-∫n¬ ap-Jm-ap-Jw ]cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Zzo-]p-\n-hmkn-I-fp-sS {]-iv-\-߃-s°-√mw D-S-s\ ]-cn-lm-cw Im-Wp-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. bm-{Xm-ku-I-cy-߃ sa-®s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p ap≥-Xq-°w \¬-Ipw. Zzo-]p-hm-kn-I-fp-sS B-tcm-Ky ]-cn-c-£-bv-°m-bn aq-∂p e-£w cq-]-bp-sS sl¬Øv C≥-jp-d≥-kpw kv-am¿-´v Im¿-Uv A-S-°-ap-≈ ]-≤-Xn-Ifpw sIm-≠p-h-cpw. k-_v-assd≥ tI-_n-fp-Iƒ h-gn B-ib-hn-\n-a-b ku-I-cy-߃ sa®-s∏-Sp-Øpw. Zzo-]n-se ssh-Zyp-Xn-{]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn tI-c-fØn¬ \n-∂p ssh-Zyp-Xn hm-ßp∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ B-temNn-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p.

¨ sd-bv-Uv sN-bv-X-t∏mƒ t]m-en-kn-\p t_m-[y-am-bn. tem-´-dn \n-tcm-[n-® X-an-gv-\m´n-epw I¿-Wm-S-I-bn-epw am{X-a-√, kw-ÿm-\-Øpw 10 cq]-bv-°v tI-c-f `m-Ky-°p-dn-bpsS A-h-km-\ aq-∂-° \-º¿ Nq-Xm-´ tem-´-dn-bm-bn hn-X-cWw sN-øp-∂p-s≠-∂pw NqXm-´ tem-´-dn-s°-Xn-tc I¿-i\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw t{S-Uv bq-\n-b≥ {]-Xn\n-[n-Iƒ N¿-®-bn¬ B-h-iys∏-´p. t£-a-\n-[n t_m¿-Un-ep≈ A-©v H-gn-hp-Iƒ C-Xp-hsc \n-I-Øm-Ø-Xn-\m¬ t_m-¿-Un-s‚ {]-h¿-Ø-\w ^-e-{]-Z-am-bn \-S-°p-∂n-s√∂p `m-c-hm-ln-Iƒ a-{¥n-sb A-dn-bn-®p. C-Xpw ]-cn-l-cn°m-sa-∂v a-{¥n D-d-∏p-\¬-Inb-Xm-bpw A-h¿ ]-d-™p.

Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p sIm-Sp-ß-√q¿: s]-cn-™-\-Øv B-fp-am-dn bp-hm-hn-s\ sIm-es∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ t]m-en-kv Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®p. kn.-]n.Fw. s]-cn-™-\w tem-°¬ sk-{I-´-dn F≥ sI cm-a-Zm-kv Dƒ-s∏-sS 11 t]-sc {]-Xn-I-fm-°nbm-Wv sIm-Sp-ß-√q¿ H-∂mw ¢mkv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ kn.sF. sI sP ]o-‰¿ Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®-Xv. 467 t]-Pp-≈ Ip-‰-]-{X-Øn¬ 95 km-£n-I-fp-ap-≠v. tI-kv A-t\z-j-W-Øn-\v A\p-_-‘-am-bn 55 sXm-≠n ap-Xep-I-fpw 30 tc-J-I-fpw t]m-en-kv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. sIme-]m-X-Iw, sIm-e-]m-X-I-{i-aw, Kq-Vm-tem-N-\, t{]-c-W, sX-fnhp-\-in-∏n-°¬, {]-Xn-I-sf klm-bn-°¬ Xp-S-ßn \n-c-h-[n hIp-∏p-I-fm-Wv Ip-‰-]-{X-Øn-ep≈-Xv. tI-kn-se H-º-Xv, 10, 11 {]Xn-I-fm-b kp-ss_¿, kp-ta-jv, d-^o-Jv F-∂n-h¿ H-fn-hn-em-sW-

∂p Ip-‰-]-{X-Øn¬ ]-d-bp-∂p. tI-sk-Sp-Øv 90 Zn-h-k-Øn-\-Iw tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]-{Xw k-a¿∏n-°m-\m-b-Xn-s‚ B-fl-hn-izmk-Øn-em-Wv t]m-en-kv. 90 Zn-hk-Øn-\-Iw Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n°m-\m-bn-s√-¶n¬ {]-Xn-Iƒ-°v Pm-ayw e-`n-°p-am-bn-cp-∂p. k-a-b-]-cn-[n-°p-≈n¬ Ip-‰]-{Xw k-a¿-∏n-°s - ∏-´t- Xm-sS {]Xn-Iƒ hn-Nm-cW - ° - m-eØ - v P-bnen¬ I-gn-tb-≠n h-cpw. am¿-®v c≠mw Xn-øX - n cm-{Xn-bn-em-Wv s]cn-™-\w X-fn-b-∏m-S-Øv \-hmkv sIm-e-sN-ø-s∏-´-Xv. Iz-t´-j≥ kw-Lw \-SØ - n-b B-{I-aW - Øn¬ B-fp-am-dn \-hm-kv sh-t´‰p a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kp-lrØp-°-fm-b c-ta-jv, kp-{_-“Wy≥ F-∂n-h¿-°p ]-cn-t°-¬°p-Ib - pw sN-bvX - n-cp-∂p. tI-kn¬ kn.]n.Fw. s]-cn-™\ - w tem°¬ sk-{I-´d - n F≥ sI cm-aZ- mkv Dƒ-s∏-sS F-´p-t]-sc t]m-enkv A-dà - v sN-bvX - n-cp-∂p.

ß-fn¬/k-t¶-X-ß-fn¬ F-√m ]-≤-Xn-I-tf-bpw kw-tbm-Pn-∏n®p-≈ k-a-{K-hn-I-k-\-am-Wv Dt±-in-°p-∂-Xv. F-kv.F-kv.F¬.-kn-˛ π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ ]-cm-Pn-X-cm-b ]-´n-I-h¿-K hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ho-≠pw ]-co-£sb-gp-Xn ]m-km-hp-∂-Xp-h-sc Xp-S¿-]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂ ]≤-Xn B-cw-`n-°pw. A-Sp-Øp-≈ ]m-c-e¬ tIm-fPn¬ tN¿-∂p ]Tn-°p-∂-Xn-\v {]-Xn-am-k Syq-j≥ ^o-kv c-£I¿-Øm-°ƒ-°v \¬-Ipw. ]-´n-Ih¿-K bp-h-Xo-˛-bp-hm-°ƒ-°v kz-bw-sXm-gn-en-\pw ss\-]p-Wyhn-I-k-\ ]-cn-io-e-\-Øn-\p-ambn k-lm-bw \¬-Ipw. ]n.Fkv.kn, bp.]n.F-kv.kn, _m-¶v sS-Ãv, sF.Sn.sF, sF.-Sn.-kn. tIm-gv-kp-Iƒ-°p-≈ k-lm-b-

sXm-gn Nq-j-Ww: sS-Iv-ssÌ tjm-¸p-I-fn- ]cn-tim[\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ h≥-In-S-˛-sN-dp-In-S sS-Ivssì tjm-∏p-I-fn¬ hym-]-Iam-b sXm-gn¬ Nq-j-Ww {i-≤bn¬-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sXmgn¬-h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-cn-tim-[-\ Du¿-Pn-X-am-°n. Hm-tcm Pn-√-bn-se-bpw F≥t^m-gv-kv-sa‚ v hn-`m-Kw D-tZymK-ÿ¿ Dƒ-s∏-´ kv-Izm-Uv 650 sS-Iv-ssì ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. hn-{i-aØn-\p-≈ C-S-th-f A-S-°w ÿm-]-\-Øn¬ {]-th-in-®v tPm-en A-h-km-\n-∏n-®v C-d-ßp∂-Xp h-sc-bp-≈ k-a-bw ]-c-amh-[n ]-Ø-c a-Wn-°q-dn¬ A-[nI-cn-°m≥ ]m-Sn-√. C-Xn¬ F-´v a-Wn-°q¿ k-a-bw am-{X-ta tPmen sN-øn-°m≥ ]m-Sp-≈q. kv{Xo-I-sf bm-sXm-cp-Im-c-W-him-epw cm-hn-se B-dn-\p-aptºm, cm-{Xn G-gn-\p ti-j-tam tPm-en sN-øn-°p-∂-Xv Ip-‰-I-cam-sW-∂pw te-_¿ I-Ωo-jW¿ A-dn-bn-®p.

{]-tam-«À-am-cn-Ã; ]-«n-I-Pm-Xn k-lm-b]-²-Xn-IÄ h-gn-ap-«p-¶p tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\ß-fn¬ k¿-°m¿ ]-´n-I-Pm-Xn k-lm-b-]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p∂-Xn-\v {]-tam-´¿-am-sc \n-b-an°m-Ø-Xn-\m¬ ]-≤-Xn-Iƒ hgn-ap-´p-∂p. I-gn-™ c-≠p am-k-am-bn B-bn-c-tØm-fw {]-tam-´¿-am-cpsS H-gn-hp-I-fm-Wv \n-I-Øm≥ \S-]-Sn-Iƒ C-√m-Ø-Xv. C-Xn\m¬ ]-´n-I-Pm-Xn-°m-cp-sS ho-Sv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ, Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ, ssh-Zyp-Xn I-W£≥, I-°q-kv \n¿-am-Ww, Ip´n-I-fp-sS hn-Zym-`ym-k k-lmbw, ho-Sp-h-bv-°m≥ `q-an hm߬ k-lm-b-]-≤-Xn, Ip-´n-Ifp-sS hn-hm-l k-lm-b ]-≤-Xn F-∂n-h-sb-√mw ]m-Xn-h-gn-bnem-Wv. {]-tam-´¿-am¿ ap-tJ-\-bm-Wv tIm¿-]-td-j≥, \-K-c-k-`, ]©m-b-Øv ÿm-]-\-߃ ]-´n-IPm-Xn-°m¿-°p-≈ ]-≤-Xn-Iƒ

\-S-∏m-t°-≠-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn hIp-∏n-s‚-bpw P-\-Io-bm-kq-{XW-Øn-s‚ \n¿-am-tW-X-c ]-≤Xn-I-fp-sS-sb-√mw Kp-W-t`m‡m-°-sf I-s≠-Øn hn-P-b-Ic-am-bn F-√mw \-S-∏m-°n-bn-cp∂-Xpw {]-tam-´¿-am-cm-Wv. C-{Xbpw Im-ew Cu {]-tam-´¿-am-sc k¿-°m¿ Im-em-Im-e-ß-fn¬ k-a-b-_-‘n-X-am-bn \n-b-an-®n-

Sp-Øn-´n-√. ]-g-b {]-tam-´¿-am¿ hn-c-an-°p-∂-Xn-\p ap-sº ]p-Xnb {]-tam-´¿-am-sc I-s≠-Øn ]cn-io-e-\w \¬-In \n-b-an-°p-Ibm-bn-cp-∂p ]-Xn-hv. A-Xm-Wv CØ-h-W Xm-fw-sX-‰n-b-Xv. 4000 cq-] am-k-i-º-f-Øn-em-Wv {]tam-´¿-am-sc \n-b-an-°p-∂-Xv. tIm¿-]-td-j-\p-I-fn¬ A-©v {]-tam-´¿-am-cpw \-K-c-k-`-I-fn¬

X

]p-Xn-b {]-tam-«À-am-sc \n-b-an-¡m³ \-S-]-Sn-bnà X ^-−v-hn-ln-Xw em-]v-km-hm-\p-w km-[y-X cp-∂-Xm-Wv. 2013 G-{]n¬ 30\m-Wv A-hkm-\-am-bn {]-tam-´¿-am-sc \n-ban-®-Xv. \n-b-a-\-Im-em-h-[n H-cp h¿-j-am-b-Xn-\m¬ A-h-sc-√mw I-gn-™ G-{]n¬ 30\v hn-c-an°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]p-Xn-b {]tam-´¿-am-sc \n-b-an-°m≥ k¿°m¿ C-Xp-h-sc-bpw \-S-]-Sn-sb-

aq-∂p {]-tam-´¿-am-cpw ]-©m-bØp-I-fn¬ H-cp {]-tam-´-dp-am-Wv \n-b-an-°-s∏-Sp-I. {]- t am- ´ ¿- a m- c n- √ m- Ø - X n\m¬ ]-e X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fn-epw ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn hI-bn-cp-Øn-b ^-≠v-hn-ln-Xw em-]v-km-hm-\p-≈ km-[y-X-bpw

G-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. km-aqln-I-t£-a-h-Ip-∏n-s‚ sI-SpIm-cy-ÿ-X-bm-Wv {]-tam-´¿-amcp-sS \n-b-a-\w ap-S-ßm≥ Im-cWw. Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®´w \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xn-\mem-Wv {]-tam-´¿-am-sc \n-b-an°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂-sX-∂mWv km-aq-ln-I-t£-a-h-Ip-∏v \¬-Ip-∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. F-∂m¬, Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j-s‚ A-\p-hm-Z-tØm-sS a‰p ]-e h-Ip-∏p-I-fpw \n-b-a-\w \-S-Øn-b Im-cyw hy-‡-am-hptºmƒ Cu hn-i-Zo-I-c-Ww ]m-gvhm-°m-hp-∂p. ]p-Xn-b {]-tam´¿-am-sc \n-b-an-°m-t\m ]-g-bh¿-°p ]p-\¿-\n-b-a-\w \¬-Imt\m C-\n-bpw ssh-In-bm¬ ]´n-I-Pm-Xn-°m¿-°v H-t´-sd B\p-Iq-ey-߃ \-„-am-hpw. N-cn{X-]-c-am-b Im-c-W-ß-fm¬ ]n∂m-°w t]m-b P-\-hn-`m-KtØm-Sv k¿-°m¿ sN-øp-∂ hen-b {Iq-c-X-bm-hpw A-Xv.

߃-°p ]p-d-sa tIm-h-f-sØ tlm-´¬ am-t\-Pv-sa‚ v C≥-kv‰n-‰yq-´n¬ Im-‰-dn-Mv ]-cn-io-e-\hpw In≥-{^-bn¬ Xp-∂¬-∏-cnio-e-\-hpw \¬-Ipw. s\-´q¿ sSIv-\n-°¬ s{S-bv-\n-Mv ^u-t≠j≥ ap-tJ-\ h-b-\m-Sv Pn-√-bn¬ ss\-]p-Wy hn-I-k-\-Øn-\m-bn ÿn-cw-tI-{μw B-cw-`n-°pw. A-´-∏m-Sn-bn¬ ]-cn-io-e-\ ]cn-]m-Sn \-S-∏m-°pw. tam-U¬ dkn-U≥-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ ]Tn-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw sF.Sn.sF, t]m-fn-sS-Iv-\n-°v, F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-gv-kp-Iƒ-°v tN¿-∂v sIm-gn-™p-t]m-b-h¿°pw ]-cm-P-b-s∏-´-h¿-°pw F≥.-Sn.Sn.F-^v. ap-tJ-\ ]-cnio-e-\w ]q¿-Øn-bm-°n tπ-kvsa‚ v D-d-∏m-°p-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

am-dn-b-Xv. ss{Iw-{_m-©v Unssh.-F-kv.]n. Fw ]n tam-l-\N-{μ-\m-Wv A-t\z-j-W D-tZy-Kÿ-≥. A-t\z-j-W-Øn-s‚ C-Xp-hsc-bp-≈ ]p-tcm-K-Xn hn-e-bn-cpØm-\m-bn F-Øn-b ss{Iw{_m-©v sF.Pn. bp-h-Xn-bp-sS am-Wq-cn-ep-≈ ho-´n-epw F-Øn. am-Xm-hn¬-\n-∂v a-I-fp-sS a-cWw kw-_-‘n-® Im-cy-߃ tNm-Zn-®-dn-™p. a-Iƒ-°v Po-hn-Xw A-h-km\n-∏n-t°-≠-Xm-b km-l-N-cyw C-s√-∂pw t]m-en-kn-s‚ am-\kn-I-am-b ]o-U-\-am-Wv a-c-WØn-\p Im-c-W-sa-∂pw am-Xm-hv kp-ss_-Z sF.Pn. Sn sP tPmkn-\v sam-gn \¬-In. ]m-e-°m-Sv ss{Iw-{_m-©v F-kv.]n. Sn hn-P-b≥, Un-ssh.F-kv.]n. Fw ]n tam-l-\-N-{μ≥, h-\n-X kn.-sF. ao-\m-Ip-amcn, kv-s]-jy¬ {_m-©v h-\n-X F-kv.sF. kn-‘p, s]m-∂m-\n kn.sF. Fw sI a-t\m-Pv I-_o¿ F-∂n-h-cpw sF.Pn-tbm-sSm∏w D-≠m-bn-cp-∂p.

t]mbnâv Sp t]mbnâv kÀhokv Kq-UÃqÀ h-sc \o«pw a-e-∏p-dw: \-„-Øn-tem-Sp-∂ sI.-F-kv.B¿.Sn.kn-bp-sS \ne-ºq¿ k-_v Un-t∏m em-`-Ønem-°m-\p-≈ \-S-]-Sn Xp-S-ßn. \n-e-hn¬ h-gn-°-S-hv ap-X¬ tIm-gn-t°m-Sv h-sc k¿-ho-kv \S-Øn-bn-cp-∂ \m-ev t]m-bn‚ v Sp t]m-bn‚ v (]n.]n) _- p-Iƒ Xan-gv-\m-´n-se Kq-U-√q¿ h-sc A[n-I-cn-∏n-®v I-e-Iv-j≥ h¿-[n∏n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-bm-Wv Bcw-`n-®-Xv. c-≠p a-{¥n-am-cpw H∏n-´p I-gn-™m¬ c-≠p am-kØn-\p-≈n¬ X-s∂ _- p-Iƒ Kq-U-√q-cn-te-°p Hm-Sn-Øp-S-ßpsa-∂-dn-bp-∂p. A-tX-k-a-bw, \n-e-hn-ep-≈ kv-t‰m-∏p-Iƒ A-[n-I-cn-∏n-°m\p-≈ km-[y-X-bp-≠m-hn-√. hgn-°-S-hv, F-S-°-c, Np-¶-Ø-d, \n-e-ºq¿, a-t©-cn, sIm-t≠m´n, cm-a-\m-´p-I-c, ao-©-¥ ss_]m-kv, tIm-gn-t°m-Sv F-∂n-hn-Sß-fn¬ am-{X-am-Wv ]n.]n-°v tÃm-∏p-I-fp-≈-Xv. \-„-Øn¬ ap-∂n-em-b \n-eºq¿ k-_v Un-t∏m-bq-sS GWn-Mv ]¿ In-tem-ao-‰¿(C.]n.sI.-Fw.) 26.29 B-sW-∂pw CXn-\p Im-c-W-am-hp-∂-Xv t]mbn‚ v Sp t]m-bn‚ v _- p-I-fmsW-∂pw 26\v tX-P-kv hm¿-Ø {]-kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂p.

_n-cn-bm-Wn I-gn-¨ bp-h-Xn a-cn-¨ kw-`-hw: Im-ä-dn-Mv Øm-]-\w A-S-¨n-Sm³ \nÀ-tZ-iw Xr-iq¿: ap-‰n-®q-cn¬ hn-hm-l\n-›-b N-S-ßn¬ _n-cn-bmWn I-gn-® bp-h-Xn a-cn-®-Xv `£y- h n- j - _ m- [ - a q- e - a m- s W∂ kw-i-b-sØ Xp-S¿-∂v `£-Ww hn-X-c-Ww sN-bv-X Im-‰-dn-Mv ÿm-]-\w A-S-®nSm≥ ^p-Uv tk-^v-‰n A-kn. I-Ωo-j-W¿ _n P-b-N-{μ≥ \n¿-tZ-iw \¬-In. hn-hm-l-\n-›-b-Øn-\v Nn°≥-_n-cn-bm-Wn hn-f-ºn-b ]p-Ø≥-]o-Sn-I-bn-se "_m-Zpj Im-‰-dn-Mv' F-∂ ÿm-]-\Øn-\v ^p-Uv tk-^v-‰n ssek≥-kv D-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂v ^p-Uv tk-^v-‰n A-kn. I-Ωoj-W¿ ]-d-™p. `-£y-hn-j_m-[ aq-e-am-tWm a-c-Ww kw-`-hn-®-sX-∂ A-t\z-j-WØn-\m-bn ^p-Uv tk-^v-‰n Akn. I-Ωo-j-W¿ _n P-b-N{μ≥ A-¥n-°m-s´-Øn _-‘s∏-´-h-cp-sS sam-gn tc-J-s∏-SpØn. A-¥n-°m-Sv ]-Sn-bw kwKo-X ¢-∫n-\p k-ao-]w F-dhn¬ ho-´n¬ N-{μ-s‚ a-Iƒ

i-c-Wy (22)bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw a-cn-®-Xv. i-c-Wy-bpsS ho-Sn-\-Sp-Øp \-S-∂ hn-hml-\n-›-b N-S-ßn¬ k-Zy Ign-®n-cp-∂p. k-Zy-I-gn-™v ho´n-se-Øn-b ti-j-am-Wv i-cWy X-e-I-d-ßn ho-W-Xpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°pw apºv a-c-Ww kw-`-hn-®-Xpw. hn-hm-l-\n-›-b N-S-ßn¬ `-£-Ww I-gn-® ]-e¿-°pw c-≠pw aq-∂pw X-h-W O¿-±nbpw h-b-dn-f-°-hpw D-≠m-bXn-s\ Xp-S¿-∂v C-h¿ hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ Nn-In¬-k tX-Sn-bn-cp-∂p. `-£y-hn-j_m-[-bm-tWm a-c-W-Im-c-Wsa-∂v t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\pti-jw am-{X-ta ÿn-co-I-cn°m-\m-hq. F-¶n-epw `-£y-hnj-_m-[-bm-sW-∂ kw-i-bap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^pUv tk-^v-‰n A-kn. I-Ωo-jW¿ _n P-b-N-{μ-\pw kw-Lhpw A-¥n-°m-´v t\-cn-s´-Øn sX-fn-hp-Iƒ ti-J-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

bphmhns\ ImdnSn¸n¨v sImÃm³ {ian¨ tIkv

Zneo]v Ipamdns\ hb\m«nse¯n¨v sXfnsh-Sp¯p I¬-∏-‰: sIm-bn-em-≠n-bn¬ ]en-i X¿-°-Øn-s‚ t]-cn¬ bphm-hn-s\ Im-dn-Sn-∏n-®p sIm-√m≥ {i-an-® tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b Im-Pp I-cm-sØ A-°m-Z-an kvYm-]-I≥ Fw Zn-eo-]v Ip-am-dns\ h-b-\m-´n-se-Øn-®p sX-fnsh-Sp-Øp. A-tØm-fn ]-d-º-Øv ]-cn-{i-a-bn¬ iym-an-s\ Zn-eo-]ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ tª-Uv am-^n-bm I-cm-sØ kw-Lw ]en-i-X¿-°-Øn-s‚ t]-cn¬ Im¿ C-Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-s®-∂m-Wv tI-kv. I¬-∏-‰ ]-g-b _-kv kv-‰m≥-Un-\p k-ao]-ap-≈ tem-Uv-Pn-se-Øn-®m-Wv sIm-bn-em-≠n kn.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw sX-fn-sh-Sp-Ø-Xv. Zn-eo-]v-Ip-am-dm-Wv tem-Uv-Pv G-s‰-Sp-Øp \-S-Øp-∂-Xv. Cbmƒ I¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy

tem-Uv-Pn¬ Xm-a-kn-®-Xm-bmWv t]m-en-kn-\p e-`n-® hn-h-cw. I¿-Wm-S-I-bn-te-°p I-S-°m-\p≈ \o-°-Øn-\n-sS I-gn-™-bmgv-N ap-Ø-ß-bn¬ kp¬-Øm≥_-tØ-cn t]m-en-km-Wv Zn-eo-]vIp-am-dn-s\ I-kv-‰-Un-bn¬ F-SpØ-Xv. sa-bv 19\m-Wv tI-kn-\m-kv]-Z-am-b kw-`-hw. ssa-kq¿ cmPm-hn-s‚ Aw-K-c-£-I≥ Iq-Snbm-b ta-∏m-e ho-´n¬ Fw Zn-eo]v-Ip-am-dn-s\-°q-Sm-sX Iq-´m-fnbm-b h-b-\m-Sv No-cm¬ kz-tZin cm-Pv-Ip-am-dn-s\-bpw t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p. tIkn¬ A-d-Ãn-em-hm-\p-≈ a-‰v {]-Xn-I-sf-°p-dn-®v hn-i-Zmw-i߃ e-`n-°p-∂-Xn-\m-Wv sImbn-em-≠n kn.sF. B¿ l-cn-Zmk≥ {]-Xn-I-sf I-Ã-Un-bn¬ hm-ßn-b-Xv.


tIcfw

28 sa-bv 2014 _p[≥

a-{´n sI ]n tam-l-\-\pw Fw sI km-\p-hn-\pw ]n F e-fn-X-bv-¡pw am-\-h kw-kv-Ir-Xn tI-{µw A-hmÀ-Uv tIm-gn-t°m-Sv: Cu h¿-j-sØ tZ-io-b am-\-h kw-kv-Ir-Xn tI-

sI ]n taml-\≥, Fw sI km\p, tUm. ]n F efn-X {μw A-hm¿-Up-Iƒ {]-Jym-]n®p. k-aq-l-Øn-s‚ hn-hn-[ X-eß-fn¬ hy-‡n-ap-{Z ]-Xn-∏n-® hy-‡n-Xz-߃-°m-Wv ]p-c-kvIm-c-߃. cm-{„o-b-cw-K-Øv Irjn-a-{¥n sI ]n tam-l-\≥, kmln-Xy-˛-kmw-kv-Im-cn-I cw-K-Øv {]-^. Fw sI km-\p, B-tcmKy-˛-hn-Zym-`ym-k-cw-K-Øv tUm. ]n F e-fn-X F-∂n-h-cm-Wv ]p-ckv-Im-c tP-Xm-°ƒ.-Pq-sse B-Zy-hm-c-Øn¬ alm-cm-{„ K-h¿-W¿ sI i-¶-c\m-cm-b-W≥, ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n, kv-]o-°¿ Pn Im¿-ØntI-b≥ F-∂n-h-cm-Wv Xn-cp-h-\¥-]p-c-sØ-bpw tIm-gn-t°m-s´bpw F-d-Wm-Ip-f-sØ-bpw hnhn-[ th-Zn-I-fn¬ ]p-c-kv-Im-c k-a¿-∏-Ww \n¿-h-ln-°p-∂-Xv. a-tX-X-c-Øn-eq-∂n-b cm-{„ob {]-h¿-Ø-\-߃-°pw s]mXp-cw-K-sØ i-‡-am-b C-S-s]S-ep-I-fp-am-Wv a-{¥n sI ]n taml-\-s\ A-hm¿-Un-\¿-l-\m°n-b-Xv. s]m-Xp-cw-K-sØ P-\Io-b-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ-°mWv A-hm¿-Uv.k -- m-ln-Xy-cw-KsØ k-a-{K kw-`m-h-\-Iƒ-°mWv {]-^. Fw sI km-\p-hn-\v ]p-c-kv-Im-cw. \n-cq-]-I≥, {]-`mj-I≥, Po-h-N-cn-{X-Im-c≥, hnh¿-Ø-I≥, km-aq-ln-I-{]-h¿Ø-I≥ F-∂o \n-e-I-fn¬ a-ebm-fn-bp-sS kmw-kv-Im-cn-I taJ-e-sb k-º-∂-am-°n-b-Xn-\mWv A-hm¿-Uv. B-Xp-c ip-{iqjm-cw-K-sØ an-I-® tk-h-\Øn-\m-Wv tUm. ]n F e-fn-X-bv°v ]p-c-kv-Im-cw e-`n-®-Xv. {K-ŸI¿-Øm-hv, km-aq-ln-I-{]-h¿Ø-I, \n-c-h-[n B-ip-]-{Xn irwJ-e-I-fp-sS km-c-Yn F-∂o \n-eI-fn-¬ a-e-bm-fn-Iƒ-°n-S-bn¬ G-sd kp-]-cn-Nn-X-bm-Wv C-h¿. ssh-Zy-im-kv-{X-cw-K-sØ P-\Io-b-h¬-°-cn-®-Xn-\m-Wv ]p-ckv-Im-cw. 11,111 cq-]-bpw {]-i-kvXn ]-{X-hpw in¬-∏-hpw ]p-kv-XtIm-]-lm-c-hpw A-S-ßn-b-XmWv A-hm¿-Uv.

]m-\m-bn-¡p-fw tI-kv: Pq¬ 16\v Ip-ä-]-{Xw hm-bn-¡pw sIm-®n: ]m-\m-bn-°p-fw kn-an tI-kn¬ Pq¨ 16 \v {]-Xn-Iƒs°-Xn-tc-bp-≈ Ip-‰-]-{Xw hmbn-°pw. sIm-®n-bn-se F≥.sF.-F. {]-tXy-I tIm-S-Xn PUv-Pn sI Fw _m-e-N-{μ≥ apºm-sI-bm-Wv {]-Xn-Iƒ-s°-Xntc-bp-≈ Ip-‰-]-{Xw hm-bn-®p tIƒ-∏n-°p-∂-Xv. tI-kn¬ 17 t]-cm-Wp {]-Xn-Iƒ. 2006 B-Kkv-Xv 15 \v ]m-\m-bn-°p-f-Øp≈ lm-∏n Hm-Un-‰-dn-b-Øn¬-h®v C-kv-em-an-Iv bq-Øv aq-hvsa‚n-s‚ t]-cn¬ \n-tcm-[n-X kw-L-S-\-bm-b kn-an-bp-sS tbm-Kw kw-L-Sn-∏n-®p-sh-∂mWv {]-Xn-Iƒ-s°-Xn-sc-bp-≈ B-tcm-]-Ww. tI-kn¬ Cu-cm‰p-t]-´ kz-tZ-in-I-fm-b jm-Zpen, Ip-™p-Æn-°-c kz-tZ-in A≥-km¿ \-Zv-hn F-∂n-h-cpƒs∏-sS-bp-≈- 17 t]-cm-Wp {]-XnIƒ. tI-kn-s‚ {]m-Y-an-I L-´Øn¬ _n-\m-\n-]p-cw t]m--enkm-Wv tI-kv A-t\z-jn-®-Xv. 2010 ¬ tI-kn-s‚ A-t\z-j-Ww tZ-io-b A-t\z-j-W G-P≥-kn G-s‰-Sp-Øv Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n®p. jm-Zp-en, A≥-km¿ \-Zv-hn F-∂n-h¿ hm-K-a-¨ kn-an Iym-w]v tI-kn-¬ dn-am≥-Un¬ I-gnbp-I-bm-Wv. C-cp-h-sc-bpw C-∂se tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. {]-Xn-Iƒ-°p-th-≠n A-`n-`m-jI-cm-b ]n sI A-_q-_-°¿, Fkv jm-\-hm-kv, k-Rv-P-bv ]n sF-k-Iv, sF-k-Iv tXm-a-kv lm-P-cm-bn.

kv-Iq-fp-I-fn H-cp ]n-cn-b-Uv Iq-«m³ \nÀ-tZ-iw sI ]n H d-lv-a-Øp√ tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ kvI - q-fp-If - n¬ H-cp ]n-cn-bU - v Iq´-W-sa-∂p \n¿-tZ-iw. C-t∏m-gp≈ G-gp ]n-cn-bU - n-\p ]p-ds - a-bmWv H-∂p-Iq-Sn h¿-[n-∏n-°m≥ Hcp-ßp-∂X - v. k¿-°m¿ \n-tbm-Kn® F-kv.k -- n.--C.--B¿.--Sn. hn-ZK - v[ - kan-Xn Cu \n¿-tZ-iw A-Sp-Ø Znh-kw k¿-°m-cn-\p k-a¿-∏n°pw. \n-e-hn-ep-≈ G-gp ]n-cn-bUp-Iƒ F-´m-°W - s - a-∂m-Wv kan-Xn-bp-sS \n¿-tZ-iw. kvI - qƒ {]hr-Øn-k-a-bw h¿-[n-∏n-°m-sX D-®-`-£-W-Øn-\v \n-e-hn-ep-≈ H-gn-hp-k-a-bw H-cp a-Wn-°q-dn¬\n-∂v 35 an-\p-´m-°n Np-cp-°n ]ncn-b-Un-\p-≈ k-a-bw I-s≠Øm-sa-∂ \n¿-tZ-i-hpw k-an-Xn ap-t∂m-´p-h® - n-´p-≠v. ]p-Xn-b hn-Zym-`ym-k \-bØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ Cw-•o-jv,

sF.--Sn. hn-`m-K-߃-°v Iq-Sp-X¬ ]T-\-k-a-bw \¬-tI-≠-Xp-≠v. C-Xn-\p-th-≠n I-e, {]-hr-Øn ]cn-N-bw F-∂n-h-bp-sS k-a-bw Ip-d-bv-°m-\pw B-tem-Nn-®n-cp∂p. F-∂m¬, C-ß-s\ sN-ømsX Iq-Sp-X¬ ]T-\-k-a-bw Is≠-Øm-\m-Wv hn-Z-Kv-[ k-an-Xn {i-an-®-Xv. F-kv.k -- n.--C.--B¿.--Sn-bpsS hn-Z-Kv-[ k-an-Xn Cu A-Snÿm-\-Øn-ep-≈ I-c-Sv \n¿-tZiw X-øm-dm-°n-°-gn-™p. \n-e-hn¬ kw-Ko-Xw, Nn-{X-cN-\ F-∂n-h-bv-°v {]-tXy-I ]ncn-b-Up-Iƒ D-s≠-¶n-epw A-h e-`n-°m-dn-√. ]mT-`m-K-߃ Xo¿°p-∂-Xn-\m-bn a-‰v A-[ym-]-I¿ Cu k-a-bw hn-\n-tbm-Kn-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xntc kw-Ko-Xw, I-e A-[ym-]-I¿ \n-c-¥-cw {]-Xn-tj-[n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. G-gn¬-\n-∂v ]ncn-b-Up-Iƒ F-´m-hp-∂-tXm-sS sN-dn-b k-a-b-{I-a-am-‰-hpw hn-

aq-∂m¿: ]-Xn-s\m-∂v h-b- p-Imcn-sb ]o-Un-∏n-® ]n-Xm-hv A-dkv-‰n-em-bn. a-Zy-e-l-cn-bn¬ a-Isf ]o-Un-∏n-® aq-∂m¿ \yq -tImf-\n-se Kp-W-ti-J-c -(37) s\-bmWv aq-∂m¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. am-Xm-hn-s≥-d ]-cm-Xnsb Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p A-d-kv-‰v. aq-∂m¿ kn.---sF. jm-\n-Jm-s≥-d \n¿-tZ-i-{]-Im-cw F.---F-kvs .--- F. _-jo¿, k-Xo-jv-Ip-am¿ F-∂nh-cm-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-X.v

tI-{µ-hp-am-bn k-l-I-cn-¡pw: sN-¶n-¯-e

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-tc-{μ-tamUn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ tI-{μ-k¿-°m-cp-am-bn k-l-Icn-®p t]m-hm-\m-Wv tI-c-fw B{K-ln-°p-∂-sX-∂v B-`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. kwÿm-\-sa-∂ \n-e-bn¬ tI-{μhp-am-bn k-l-I-cn-t°-≠-Xp≠v. A-tX-k-a-bw am-[-hv Km-UvKn¬ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°m≥ tI{μ-k¿-°m¿ {i-an-®m¬ i-Iv-Xam-bn F-Xn¿-°p-sa-∂pw sN-∂nØ-e ]-d-™p.

sIm-¨n sa-t{Sm 2016 G-{]n-en I-½o-j³ sN-¿pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: an-j≥ 676 ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn sI.-F-kv.C.-_n. 8.-7 e-£w ]p-Xn-b I-WIv-j-\p-Iƒ \¬-Ip-sa-∂v a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv. sIm-®n sat{Sm-bn¬ 2015 Un-kw-_-tdm-sS ]-co-£-W Hm-´w \-S-Øm-\-m-hpsa-∂pw 2016 G-{]n-en¬ sa-t{Sm I-Ωo-j≥ sN-øp-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. an-j≥ 676\p Iogn¬ ssh-Zyp-Xn-h-Ip-∏v \-S-∏m°p-∂ ]-≤-Xn-I-sf-°p-dn-®v hn-iZo-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p- a-{¥n. 676 Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ sIm-®n sa-t{Sm-bp-sS H-cp-`m-Kw I-Ωoj≥ sN-øpw. sIm-®n sa-t{Sm-bp-sS \n¿-amW-{]-hr-Øn-Iƒ X-S- -an-√msX-bm-Wv \-S-°p-∂-Xv. C-Xn-\mh-iy-am-b Xp-I k¿-°m¿ \¬In-bn-´p-≠v. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v i-º-fw ap-S-ßn-b-Xv k¿-°m-cns‚ ho-gv-N-b-√. I-cm-dp-Im-cp-sS ho-gv-N-aq-e-ap-≠m-b Cu {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®p. c-≠p-h¿-j-Øn-\n-

sS \¬-Im≥ D-t±-in-°p-∂ 8.-7 e£w I-W-Iv-j-\p-I-fn¬ H-cp-e£w I-W-Iv-j-\p-Iƒ h-cp-∂ B-K-kv-Xv H-∂n-\-Iw \¬-Ipw. C-°m-e-b-f-hn¬ Im-k¿-tImUv, I-Æq¿, h-b-\m-Sv, tIm-gnX X

sS ]-≤-Xn-I-fpw \-S-∏m-°pw. C°m-e-b-f-hn¬ c-≠v 220 sI.-hn. k-_v-tÃ-j-\p-I-fpw ]-Xn-\m-dv 110 sI.-hn. k-_v-tÃ-j-\p-I-fpw \m-ev 66 sI.-hn. k-_v-tÃ-j-\pI-fpw Dƒ-s∏-sS B-sI 39 k-_v-

c-−p-hÀ-j-¯n-\n-sS 8.-7 e-£w ssh-Zy-p-Xn I-W-Iv-j³

c-−v 220 sI.-hn. DÄ-s¸-sS 39 k-_v-tÌ-j-\p-IÄ

t°m-Sv, a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn-se kºq¿-W ssh-Zyp-Xo-I-c-Ww ]q¿Øn-bm-°pw. Xp-S¿-∂v H-cp-am-kØn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´, tIm-´-bw, F-d-Wm-Ip-fw, Xr-iq¿ Pn-√-I-fnse ssh-Zyp-Xo-I-c-Ww ]q¿-Ønbm-°m-\m-Wp e-£y-an-Sp-∂-Xv. tI-{μ-]-≤-Xn-bm-b B¿.-Pn.Pn.-ssh-bn¬ 200 tIm-Sn cq-] sNe-h-gn-®m-Wv ]-≤-Xn ]q¿-Øn-bm°p-I. B¿.-F.-]n.-Un.-B¿.-]n. ]-≤-Xn-bn¬ 1,375 tIm-Sn cq-]-bp-

tÃ-j-\p-Iƒ ÿm-]n-°pw. 676 Zn-h-k-Øn-\p-≈n-¬ 31 sa-Km-hm´v ÿm-]n-X-ti-jn-bp-≈ G-gp sN-dp-In-S P-e-ssh-Zyp-X-]-≤-XnIƒ-°v sI.-F-kv.-C.-_n. Xp-S°w-Ip-dn-°pw. 111.-1 sa-Km-hm-´v ÿm-]n-X-tijn-bp-≈ sN-dp-In-S P-e-ssh-ZypX-]-≤-Xn-Iƒ I-Ωo-j≥ sNøpw. C.-Fw.-kn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ 110.-5 sa-Km-hm-´v ÿm-]nX-ti-jn-bp-≈ 25 sN-dp-In-S P-essh-Zyp-X-]-≤-Xn-Iƒ B-cw-`n-

°pw. A-\¿-´n-\v Io-gn¬ C-cnßm-e-°p-S ap-\n-kn-∏m-en-‰n, tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn, a-Æp-Øn ]n-Kv-^mw F-∂n-hn-Sß-fn¬ 74 sa-Km-hm-´v tkm-fm¿ ]-h¿-πm‚p-Iƒ I-Ωo-j≥ sNøpw. sIm-√w ]-Sn-™m-td -I-√-Sbn¬ 50 sa-Km-hm-´n-s‚-bpw ]m-e°m-Sv Ip-g¬-a-μ-Øv c-≠v sa-Kmhm-´n-s‚-bpw tkm-fm¿ ]-h¿πm‚p-Iƒ ÿm-]n-°pw. ho-Sp-Ifn¬ ÿm-]n-°m≥ Xo-cp-am-\n®n-cp-∂ 10,000 dq-^v-tSm-∏v tkmfm¿ -πm‚p-I-fn¬ _m-°n-bp-≈ 3,600 {Kn-Uv -I-W-Iv-‰-Uv tkmfm¿ πm‚p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂-Xn\v D-S≥ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°pw. _n.-]n.-kn.-F-√n-s‚ sIm-®n dn-ss^-\-dn-bp-sS hn-I-k-\tØm-S-\p-_-‘n-®v e-`y-am-hp-∂ s]-‰v-tIm-°v C-‘-\-am-°n sIm®n-bn¬ 500 sa-Km-hm-´v ti-jn-bp≈ ]-h¿-πm-‚ v Xp-S-ßp-sa-∂pw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp.-

5

t»-Uv `o-j-Wn: tÌ-j-\n X-¿m-dm-¡p-¶ I-cm-dn\v hn-e-bn-sÃ-¶v a-\p-j-ym-h-Im-i I-½o-j³ ∂v I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \-Sc - mP≥ \n-co-£n-®p. ]m-e-°m-Sv Su¨ t\m¿-Øv F.---Fk - v.s-- F. cmP-tKm-]m-en-s‚-bpw kn.---sF. sI Fw _n-Pp-hn-s‚-bpw \-S-]-Sn \nb-a-hn-cp-≤-am-sW-∂v I-Ωo-j≥ \n-co-£n-®p. P-KZ- o-jn-s‚ a-cW - ti-jw si¬-h≥ P-K-Zo-jn-s‚ `m-cy kp-tc-Js - b Xp-Ib - v° - p th≠n k-ao-]n-®n-cp-∂p.-P-K-Zo-jn-s‚ B-fl-l-X-y-bpam-bn _-‘-s∏-´v ]m-e-°m-Sv t\m¿-Øv tÃ-j-\n-ep-≈ tI-kv D-∂-X D-tZym-K-ÿ-s\-s°m-≠v A-t\-z-jn-∏n-°-W-sa-∂v I-Ωoj≥ D-Øc - h - n¬ ]-db - p-∂p. t]men-kv D-tZ-ym-Kÿ c - m-b cm-Pt- Km]m-en-s‚-bpw _n-Pp-hn-s‚-bpw t]-cn¬ h-Ip-∏p-X-e A-t\-z-jWw \-S-Øn \-S-]-Sn-sb-Sp-°Ww. ]-cm-Xn-°m-cn-bpw si¬-h\pw X-Ωn-ep-≈ h-kv-Xp C-S-]mSn¬ t]m-en-kp-tZ-ym-K-ÿ-cm-b cm-P-tKm-]m-epw _n-Pp-hpw C-Ss]-S-cp-sX-∂pw I-Ωo-j≥ D-Øc-hn-´p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-: t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ F-gp-Xn-bp-≠m-°p∂ I-cm-dn-\v bm-sXm-cp hn-eb - p-ans√-∂v kw-ÿm-\ a-\p-jy- m-hI - mi I-Ωo-j≥. tÃ-j\ - n¬ t]m-enkv D-tZ-ym-K-ÿ-cp-sS \n¿-_-‘{]-Im-cw H-∏n-´p-sIm-Sp-°p-∂ tcJ-Iƒ kz-ta-[-bm H-cmƒ F-gpXn-bX - m-sW-∂p ]-db - m-\m-hn-s√∂pw I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \-Scm-P≥. tª-Uv ]-en-ib - v° - v I-Swhm-ßn-b Xp-I Xn-cn-®p-sIm-Sp°m-\m-hm-sX B-fll - X - y-sN-bvX ]m-e° - m-Sv sIm-Sp-Xn-c∏ - ≈ - n Dam-\-K-dn¬ P-K-Zo-jv-Ip-am-dn-s‚ `m-cy kp-tc-J k-a¿-∏n-® ]-cm-Xnbn-em-Wv D-Øc - h - v.-si¬-h≥ F-∂-bm-fn¬-\n∂p aq-∂-c-e-£w cq-] I-Sw-hmßn-b-Xn-\v ]-en-i-bpw ]n-g-∏-eni-bpw tN¿-Øv 15 e-£w Xn-cnsI \¬-I-W-sa-∂ t]m-en-kv \n¿-tZ-iw ]m-en-°m-\m-hm-sX Xs‚ `¿-Øm-hv B-fl-l-Xy-sNøp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. ]m-e-°m-Sv

t\m¿-Øv tÃ-j-\n-se kn.--sFbpw F.--Fk - v.s-- F-bpw tN¿-∂v 15 e-£w cq-] aq-∂p-Zn-h-k-Øn-\Iw si¬-h\ - v \¬-Im-sa-∂v P-KZo-jn-s\-s°m-≠v F-gp-Xn H-∏n-Sphn-®-p. tª-Uv ]-en-i-°m-c≥ si¬-h-s‚-bpw Kp-≠-I-fp-sSbpw km-∂n-[y- Ø - n-em-Wv t]m-enkv `¿-Øm-hn-s\-s°m-≠v tc-Jbn¬ H-∏n-´p-hm-ßn-b-sX-∂pw ]cm-Xn-bn-ep-≠v. I-Ωo-j≥ t]m-enkn¬-\n-∂p hn-iZ- o-Ic - W - w B-hi-ys - ∏-´p. P-KZ- o-jvI - p-am¿, si¬h-\n¬-\n-∂v 15 e-£w hm-ßn-sb∂pw C-Xp \¬-Im-Ø-Xp-Im-cWw X-߃ C-Ss - ]-´v F-gp-Xn-hmßp-I-bm-bn-cp-s∂-∂pw t]m-enkv hn-iZ- o-Ic - W - w \¬-In. I-Ωo-j≥ No-^v C≥-sh-ÃntK-j≥ Hm-^n-k¿ Un.---sF.--Pn. Fkv {io-Pn-Øv kw-`-h-sØ-°p-dn®v A-t\-z-j-Ww \-S-Øn-bn-cp∂p. si¬-h-\pw P-K-Zo-jpw XΩn-ep-≈ X¿-°w kn-hn¬-k-z-`mh-Øn-ep-≈-Xn-\m¬ t]m-en-kv C-S-s]-Sm≥-]m-Sn-√m-bn-cp-∂p-sh-

tIm-S-Xn-b-e-£y l-c-Pn: sI.--F-kv.-BÀ.--Sn.--kn. Fw.--Un-tbm-Sv lm-P-cm-hm³ ssl-t¡m-S-Xn D-¯-c-hv

62 Ip-«n-I-sf Iq-Sn tIm-gn-t¡m-Sv ssNÂ-Uv shÂ-s^-bÀ I-½n-än-¡v ssI-am-dpw

sIm-®n: tIm-SX - n-be - £ - y l-cP - nbn¬ sI.--Fk - v.B -- ¿.--Sn.--kn. am-t\Pn-Mv U-bd - I - Sv- ¿ t\-cn-´v lm-Pc - mh-Ws - a-∂v ssl-t°m-SX - n. tIm-SXn D-Ø-c-hp-≠m-bn-´pw hn-c-an-® Po-h-\-°m-c-\v s]≥-j≥ B-\pIq-ey-߃ \¬-Im≥ X-øm-dm-hmØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Fw.--Un. sI Pn tam-l≥-em-en-t\m-Sv Pq¨ A-©n-\v lm-P-cm-bn hn-i-Zo-I-cWw \¬-Im≥ P-k‰ v- n-kv kn sI A-–p¿-dl - ow D-Øc - h - n-´X - v. sI.-F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. ]m-e-°m-Sv Unt∏m-bn¬ \n-∂p hn-ca - n-® I-≠I - vS¿ kp-KX - ≥ \¬-In-b l-cP - n ]cn-KW - n-®m-Wv knw-Knƒ-s_-©v DØ-c-hv.-- s]≥-j≥ B-\p-Iq-ey߃ \¬-Im-Ø-Xv tNm-Zyw-sNbvX - p kp-KX - ≥ \¬-In-b l-cP - nbn¬ c-≠p-am-k-Øn-\-Iw Xp-I \¬-IW - s - a-∂v ssl-t°m-SX - n DØ-c-hn-´n-cp-∂p. 2013 Pq-sse-bnem-Wv Cu D-Ø-c-hp-≠m-b-Xv. tIm-SX - n D-Øc - h - v ]m-en-°m-Xn-cp∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kp-KX - ≥ tImS-Xn-b-e-£y l-c-Pn-bp-am-bn ho≠pw tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv Fw.-Un. t\-cn-´v lm-Pc - m-hm≥ Bh-iy-s∏-´X - v.

]m-e-°m-Sv: A-\y-kw-ÿm-\ß-fn¬-\n-∂p a-Xn-bm-b tc-J-Ifn-√m-sX tI-c-f-Øn-se-Øn-® Ip-´n-I-fn¬ 62 t]-sc Iq-Sn tImgn-t°m-Sv ssN¬-Uv sh¬-s^b¿ I-Ωn-‰n-°v ssI-am-dpw. ]m-e°m-Sv kn.----U-ªyp.----kn. sN-b¿-am≥ ^m: tUm. tPm-kv t]m-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂-se ]m-e°m-s´ A-`-b-tI-{μ-ß-fn¬ \-SØn-b kn-‰n-Mn-em-Wv Xo-cp-am\w. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N ]m-e°m-s´-Øn-b 455 Ip-´n-I-fn¬ 156 t]-sc tIm-gn-t°m-Sv kn.----Uªyp.----kn-°v ss-I-am-dn-bn-cp-∂p. ap-°-sØ ap-kv-enw Hm¿-^-t\Pn¬ ]Tn-°p-∂-h-cm-sW-∂v t_m-[yw-h-∂-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv A-h-sc ssI-am-dnb-Xv. ti-jn-°p-∂ s]¨-Ip-´nI-sf a-e-ºp-g s{]m-hn-U≥-kv tlm-an-epw B¨-Ip-´n-I-sf t]gpw-I-c-bn-se ]m-e-°m-Sv Hm¿-^t\-Pn-ep-am-Wv ]m¿-∏n-®n-cn-°p∂-Xv. C-∂-se C-hn-sS c-≠n-SØp-am-bn \-S-Øn-b kn-‰n-Mn-emWv 44 B¨-Ip-´n-I-sf-bpw 18 s]¨-Ip-´n-I-sf-bpw tIm-gn-

t°m-Sv kn.----U-ªyp.----kn-°v ssI-amdm-≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. ap-°-Øv C-h-cpw ]Tn-°p-∂p-s≠-∂-Xp kw-_-‘n-®v k-an-Xn-°v t_m[yw h-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp \S-]-Sn. C-Xn¬ s]¨-Ip-´n-I-tfmsSm-∏-ap-≈ sIm-®p-k-tlm-Z-cß-sf-bpw ssI-am-dp-sa-∂v tUm: tPm-kv t]mƒ ]-d-™p. Ip-´n-I-fn¬-\n-∂v hn-h-cw ti-Jcn-®m-Wv k-an-Xn Xo-cp-am-\-Ønse-Øp-∂-Xv. C-∂-se ]m-e-°mSv kn.----U-ªyp.----kn. ap-ºm-sI ap-°sØ ap-kv-enw Hm¿-^-t\-Pv A[n-Ir-X¿ lm-P-cm-bn-cp-∂p. C-h¿ Ip-´n-I-sf G-s‰-Sp-°p∂-Xn-\m-bn Nn-e tc-J-Iƒ lmP-cm-°n-sb-¶n-epw I-Ωn-‰n-°v t_m-[yw-h-∂n-√. tc-J-I-fn¬ ]-e-Xn-\pw Xn-ø-Xn-tbm du-≠v ko-tem D-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂v tPm-kv t]mƒ ]-d-™p. `q-cn-`mKw A-t]-£-I-fn-epw H-tc ssIb-£-c-hp-am-bn-cp-∂p. ]-e Ip-´nI-fp-sS-bpw P-\-\ -Xn-ø-Xn-bpw tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂n-√. AXp-sIm-≠p-X-s∂ C-h t_m[yw-h-∂n-´n-s√-∂m-Wv kn.----Uªyp.----kn. A-dn-bn-®-Xv.

ku-P-\y-§Ä \Â-In am-{Xw k-aq-l-s¯ H-cph-b-Êp-Im-cn-¡v H-cp -a-Wn-¡q-dn A©v F-Iv-kv-td ]cn-tim-[\ D-bÀ-¯m-\m-hn-Ã: ap-Jy-a-{´n ]-Ø-\w-Xn-´: ku-P-\y-߃ \¬-In-s°m-≠v H-cp k-aq-lsØ im-iz-X-am-bn D-b¿-Øns°m-≠p-h-cm≥ I-gn-bn-s√-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. sI.----]n.---Fw.----F-kv. 43mw kw-ÿm-\ ktΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-SØn-b ku-lr-Z-k-tΩ-f-\w ]Ø-\w-Xn-´-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-Zym-`ym-k-cw-K-sØ D-b¿-®sIm-≠v am-{X-ta k-aq-l-Øn¬ \o-Xn-]p-e¿-Øm≥ I-gn-bp-I-bp≈q. kw-ÿm-\-sØ ]-´n-I-PmXn-˛-h¿-K hn-`m-K-߃-°v aq-∂v tIm-f-Pp-Iƒ A-\p-h-Zn-°p-I hgn k¿-°m¿ e-£y-an-Sp-∂-Xv CXm-Wv. D-∂-X hn-Zym-`ym-k-ÿm-]\-߃- A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ B-h-iy-hp-am-bn ap-t∂m-´p-h-∂ sI.----]n.----Fw.----F-kn-\v sIm-√w ]-Ø\m-]p-c-Øpw ]n.----B¿.----Un.----F-kn-\v ]-Ø-\w-Xn-´-bn-epw a-{¥n sI ]n A-\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K hn-`mK-߃ am-{Xw Dƒ-s∏-Sp-∂ kl-I-c-W-kw-L-Øn-\pw tIm-f-

tI-c-f ]p-e-b¿ a-lm-k-`m kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ \-S-∂ ku-lr-Z-kw-K-aw ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p i-cn-b-√m-Ø-Xv ]-e-Xpw I-gn- ]n--, Fw.----F¬.----F-am-cm-b cm-Pp FPv A-\p-h-Zn-®p. ]-´n-I-Pm-Xn-˛h¿-K hn-`m-K-߃-°v \-gv-kn-Mv ™-Im-e-ß-fn¬ kw-`-hn-®n-´p- {_-lmw, sI in-h-Zm-k≥-\mkv-Iqƒ A-\p-h-Zn-®m¬ k¿- s≠-¶n-epw C-\n-b-Xv Xn-cp- b¿, Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿, sI.---°m¿ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ C-h¿- Øm≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂v ap- ]n.----Fw.----F-kv. c-£m-[n-Im-cn ]p°p ]T-\w \-S-Øp-∂-Xn-\v B- Jy-a-{¥n hy-‡-am-°n. sI.----]n.---- ∂-e {io-Ip-am¿, P-\-d¬ sk-{Ih-iy-am-b ku-I-cy-߃ sN-bv- Fw.----F-kv. kw-ÿm-\ {]-kn- ´-dn ss_-Pp I-em-im-e kw-kmXp-sIm-Sp-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®n- U‚ v ]n sI cm-P≥ A-[y-£-X cn-®p. k-tΩ-f-\w C-∂p k-am-]nh-ln-®p. B-t‚m B‚-Wn Fw.---- °pw. ´p-≠v.

tjm¬ tPmÀ-Pn-\p aÀ-±-\w: aq-¶v t]m-en-kp-Im-sc k-kv-s]³-Uv sN-bv-Xp tIm-´-bw: K-h. No-^v -hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s‚ a-I-\pw bp-h-P\-t£-a t_m¿-Uv Aw-K-hp-amb tjm¨ tPm¿-Pn-\v em-Øn®m¿-Pn-\n-sS -a¿-±-\-ta-‰ -kw-`-hØn¬ -tIm-´-bw -F.-B¿. -Iymw]n-se -aq-∂v -t]m-en-kp-Im-s-c kkv-s]≥-Uv sN-bv-Xp. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b -kptZ-hv,- A-cp¨-Pn-Øv, -c-Rv-Pn-Øv -F-∂n-hs-- c-bm-Wv -k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X-Xv. -tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p ^-e-{]-Jym-]-\ Z--- n-h-k-am-b sabv 16\v Cu-cm-‰p-t]-´-bn-em-bn-cp∂p kw-`-hw. bp.--Un.--F-^v. {-]h¿-Ø-I-cp-sS B-Àm-Z-{] -- -I-S-\-

Zym-e-b-ß-fn-ep-≠m-hpw. H-∂m-asØ-bpw c-≠m-a-sØ-bpw ]n-cnb-Up-Iƒ-°p am-{X-am-bn-cn-°pw ap-°m¬ a-Wn-°q¿ ssZ¿-Lyw. _m-°n-bp-≈ ]n-cn-b-Up-Iƒ- 40 an-\p-´m-bn-cn-°pw . F-´mw ]n-cn-bUn-\v 35 an-\n-t‰ D-≠m-hp-I-bp≈p. ¢m-kv k-a-bw am-‰-an-√m-sX cm-hn-se ]-Øp-ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep h-sc-bm-bn-cn-°pw. D-®-`£-W-Øn-\p-≈ k-a-bw 12.--55 apX¬ 1.--30 h-sc-bm-bn {I-a-s∏-SpØpw. F¬.--]n, bp.--]n-, ssl-kvIqƒ F-∂n-h-bn-se-√mw F-´v ]ncn-b-Uv B-°m-\m-Wv k-an-Xn-bpsS ip-]m¿-i. hn-Zym-`ym-k h-Ip∏v Cu ip-]m¿-i-Iƒ Aw-Ko-I-cn°m-\m-Wp km-[y-X. kw-Ko-Xw, Nn-{X-c-N-\, I-e, {]-hr-Øn-]-cnN-bw F-∂n-h A-`y-kn-°m-\p≈ A-h-k-cw Cu am-‰-Øn-eq-sS Iq-Sp-X-em-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p e-`n-°p-sa-∂m-Wp {]-Xo-£-n-°p∂-Xv.

11Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ ]n-Xm-hv A-d-ÌnÂ

kozhikode

Øn-\n-sS- tIm¨-{K-kv-˛-tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) {]-h¿-ØI¿ G-‰p-ap-´p-I-bm-bn-cp-∂p. XpS¿-∂v t]m-en-kv \-S-Øn-b emØn-®m¿-Pn-em-Wv bq-Øv {^-≠v (Fw) kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Iq-Sn-bm-b tjm¨ tPm¿Pn-\p ]-cn-t°-‰-Xv. B-t‚m B‚-Wn-bp-sS hn-Pb-sØ Xp-S¿-∂v ]n kn tPm¿-Pns\-Xn-tc ]m-c-Un Km-\-hpw ap{Zm-hm-Iy-hpw ap-g-°n tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I¿ B-lv-fm-Z-{]-IS-\w \-S-Øn-b-Xm-Wv kw-`-hØn-\p Xp-S-°w. C-Xn-s\-Xn-tc tI-c-fm tIm¨-{K- p-Im¿ cw-KØp-h-∂p. C-Xm-Wv kw-L¿-j-

Øn¬ I-em-in-®-Xv. em-Øn-®m¿-Pn¬ \n-c-]-cm[n-I-f-S-°w \n-c-h-[n-t]¿-°p a¿-±-\-ta-‰-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-b¿∂n-cp-∂p. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v A-t\z-jn-°m≥ B-`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e sIm-®n td-©v sF.-Pn-sb Np-a-X-e-s∏-SpØn-. tjm¨ tPm¿-Pn-s\ t]men-kv h-f-™n-´v A-{I-an-°p-∂Xn-s≥-d Zr-iy-߃ A-Sp-Øn-sS ]p-d-Øp-h-∂n-cp-∂p. kw-`-hØn¬ \-S-]-Sn ssh-Ip-∂-Xn-s\Xn-tc ]n kn tPm¿-Pv ]-c-ky-ambn cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂p. CtX-Øp-S¿-∂m-Wv k-kv-s]≥j≥.

_m-_p-hn-\v kp-[o-c-sâ a-dp-]-Sn; tI-kp-IÄ Iq-Sp-¶-Xv ip-`-kq-N-\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _m-dp-Iƒ A-S-®-Xn-\p-tijw A-_v-Im-cn tI-kp-Iƒ Iq-Sn-sb-∂ FIvsskkv a{¥n _m-_p-hn-s‚ ]cm-a¿iØn-\v sI.]n.kn.kn {]-knU‚ vkp-[o-cs‚ a-dp-]-Sn. A-_v-Im-cn tI-kp-Iƒ Iq-Sp-∂-Xv ip-`-kq-N-\-bmsW-∂pw F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ Im-cy-£-a-Xbm-Wv CXp Im-Wn-°p-∂-sX-∂pw kp-[o-c≥ ]d™p.

tI-kp-Iƒ Iq-SnbXv t]m-kn-‰o-hm-bn Im-WWw. F-Iv-ssk-kn-\v Aw-K-_-ew Ip-d-hm-sW-∂ ∂Xv icn-bm-Wv. _m-dp-Iƒ A-S-®-tXmsS {In-an-\¬ tI-kp-Ifn¬ Ip-dhp≠mbn. Cu h¿-jw G-{]n-en¬ tI-cf-Øn¬ 1,101 A-_v-Im-cn tI-kp-I-ƒ c-Pn-ÿ sNbv-X-XXmbn I-gn-™ Zn-h-kw a-{¥n ]™ncp∂p.

I-e-hq-cn A-´m-cm-jv-{S I-bÀ ayq-kn-bw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp B-e-∏p-g: I-b¿ ta-J-e-bn-se sXm-gn-em-fn-If - p-sS-bpw sN-dp-InS hy-hk - m-bn-If - p-sS-bpw Xm-¬∏ - cykw-c-£WØn\v k¿-°m¿ {]-Xn-⁄m-_-≤-am-sW-∂p apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. I-b¿ t_m¿-Uv B-e∏ - p-gb - n-se I-eh - qcn¬ ÿm-]n-® A-¥m-cm-j{v- S Ib¿ ayq-kn-bw D-ZL v- m-S\ - w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. -tI-c-fØn-s‚ kz-¥a - m-b I-b¿ ta-Je - bp-sS h-f¿-®b - v°v C-S° - m-eØ - p h-en-sbm-cp CSn-hp-≠m-bn. tI-{μk¿-°m-cn-s‚ k-lm-b-tØm-sS Cu cw-Ks - Ø Ip-d™ Iq-en Dƒs∏-sS-bp-≈ {]-i\ v- ß - ƒ-°p ]-cnlm-ca - p-≠m-°n ap-t∂m-´p-t]m-hpI-bm-Wp e-£yw. I-b¿ t_m¿Un-s‚ Iq-Sn k-l-I-c-W-tØmsS hy-h-km-b-sØ ]-cn-t]m-jn∏n-°m-\p-≈ ]-≤X - n-If - m-Wp k ¿-°m¿ B-hn-jI v- c - n-°p-∂X - ˛v- apJy-a{- ¥n ]-d™ p.-Ie - h - q¿ I-b¿ t_m¿-Uv tImw-πI - vk - n¬ \-S∂ N-S-ßn-¬ sI kn th-Wp-tKm]m¬ Fw.-]n.-, t_m¿-Uv sN-b¿am≥ {]-^. Pn _m-eN - {- μ≥, sshkv sN-b¿-am≥ tUm. sI d-bm¿, Aw-K-ß-fm-b hn F tPm-k-^v, _n ss_-Pp, sk-{I-´d - n Fw Ipam-c-cm-P, ap≥ Fw.-F¬.-F. F F jp-°q¿, tUm. bp F-kv i¿a ]-s¶-Sp-Øp.

X-et- »-cn: H-cph-b - v {]m-ba - p≈ Ip-™n-\v H-cpa-Wn-°q-dn¬ A-©v F-Iv-kv-td ]-cn-tim[-\. a-t™m-Sn-bn-se C-μn-cmKm-‘n k-l-I-c-W B-ip-]{Xn-bn-em-Wp kw-`h - w. kw`-hØn¬ \-S-]-Sn-bm-h-iy-s∏-´v ]nXm-hv ]n-W-dm-bn In-g-°pw`m-Ks - Ø sNm-Δb - n ¬ ho-´n¬ {]-tam-Zv Un.-Fw.-Hb - v° - pw X-et»-cn k-_v I-eI - vS¿-°pw ]-cmXn \¬-In. sa-bv 17\v O¿-±n-bpw X-eN - p‰-epw A-\p-`h - s - ∏-´t- XmsS {]tam-Zn-s‚ `m-cy-sb C-μn-cm-Km‘n k-l-I-c-W B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. ]-cntim-[-n® tUm-Iv-S¿ c-ta-i-≥ A-Sn-b-¥-c i-kv-{X-{In-b°v hnt[-ba - m-°n. aq-∂pZn-hk - Ø - n-\pti-jw sF.-kn.-bp-hn¬\n-∂v hm¿-Unte-°v am-‰p-I-bpw sN-bv-Xp. hm¿-Un-se-Øn-b {]-tam-Zn-s‚ `m-cy a-Is - f Im-WW - s - a-∂m-hiy-s∏-´Xns\ Xp-S¿-∂v Ip-´nsbsIm≠v h-cp-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´m A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v

Ip´n°pw _-‘p-°ƒ-°pw ]cn-t°-‰p. C-h-sc-bpw C-μn-cmKm-‘n B-ip-]{- Xn-bn-¬ {]-thin-∏n-®p. Ip-´n-°v Ip-g-∏-an-s√∂v ]-cn-tim-[-\bv-°pti-jw tUm-IvS- ¿ ]-d™ X - \ - p-kc - n-®v ho-´n-te-°v sIm-≠p-t]m-bn. X

tXØp-S¿-∂v a-s‰m-cp tUm-IvS¿ Ip-´n-sb ]-cn-tim-[n-°p-Ibpw ]p-Xp-Xm-bn c-≠v F-Iv-k-v td-bv°v Iq-Sn \n¿-tZ-in°pIbmbncp-∂p. H-cph-b - v {]m-bap-≈ Ip-´n-bp-sS Im-en-s‚ A©v F-Ivk - vt- d-bm-Wv H-cpa-Wn-

Nn-InÂ-k A-t\z-jn-¡-W-sa-¶v ]n-Xmhv

F-∂m¬, Ip-´n°v Im¬-ap-´v \ne-Øv Du-∂m≥ {]-bm-kap≈Xm-bn a-\- n-em-bXns\ XpS¿-∂v ho-≠pw B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®p. ]-cn- t- im-[n-® h-\nXm tUm-IvS- ¿ aq-∂v F-Ivk - vt- d F-Sp-°m≥ B-hi - y-s∏-´p. F-∂m¬ G-Xv Im-en¬, Fß-s\ F-Iv-k-vtd F-Sp-°Wsa-∂v tUm-IvS- ¿ Ip-dn-®n-cp-∂n√. C-Xp-Im-c-Ww F-Iv-kv-td F-Sp-°m-\m-bn-√. ho-≠pw tUm-IvS- s - d I-≠v Xn-cp-Øn Fgp-Xn-bti-jw F-Ivk - vt- d F-SpØp. kw-`h - w kw-_‘ - n-®v Bip-]-{Xn tUm-Iv-S-sd t^mWn¬ hn-fn-®v kw-km-cn-®p. C-

°q-dn-\p-≈n¬ FSp-ØXv. FIvkvtd-bpsS td-Un-tbj≥ A-]I - S- km-[y-X kw_‘n®v tUm-IvS- t- dm-Sv kw-km-cn®-t∏mƒ [n-°m-c-]cam-b a-dp]-Sn-bm-Wp e-`n-®-sX-∂pw ]cm-Xn-bn¬ ]-db - p-∂p. C-Øc - w s]-cp-am-‰w i-cn-bs√-∂pw tcm-Kn-bp-sS c-‡w ]cn-tim-[-n-®v {Kq-∏v \n¿-Wbwt]m-epw \-SØ - m-sX c-‡w B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xpw F-Iv-kvtd F-hn-sS, F-ß-s\ th-Wsa-∂v Ip-dn-s∏-gp-Xm-sX em-_nte-°v A-b® - X -- pw A-t\z-jn-®v hn-i-Zo-I-cn-°-W-sa-∂m-Wv ]cm-Xn-bn-se B-hi - yw.-

2020 I-bÀ I-b-äp-a-Xn C-c-«n-bm-¡-Ww: tUm. F ]n sP A-ÐpÂ-I-emw B-e-∏p-g: 2020 HmsS I-b¿- Ib-‰p-a-Xn C-c-´n-bm-°-W-sa∂pw ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z \q-X-\ Ib¿ D-¬-∏-∂-߃-°p ap-Jy-hn]-Wn- I-s≠-Ø-W-sa-∂pw ap≥ cm-jv-{S-]-Xn tUm. F ]n sP A–p¬-I-emw. I-b¿ t_m¿-Uns‚ h-{P-Pq-_n-en B-tLm-jß-fp-sS-bpw I-b¿ Z¿-i≥ 2014s‚-bpw k-am-]-\-k-tΩ-f\w I-e-hq¿ I-b¿ -t_m¿-Uv tImw-π-Iv-kn¬ D-Zv-Lm-S-\w sNø-p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. 2012˛13¬ 4.--30 e-£w sa-{Sn-Iv S¨ I-b-dp¬-∏-∂-߃ I-b-‰pa-Xn-bn-eqsS 1100 tIm-Sn cq-] t\Sn. 2020¬ C-Xv C-c-´n-bm-°-Ww. \q-X-\ I-b¿ D-¬-∏-∂-߃-°v hntZ-i cm-Py-ß-fn¬ hn]Wn I-s≠-Ø-Ww. ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z I-b-dp-¬-∏-∂-߃°p-≈ hn-]-Wn-sb-°p-dn-®v Ah-t_m-[-ap-≠m-°m≥ {]-Nm-cW-]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°-Ww. \q-X-\ km-t¶-Xn-I-hn-Zy, sN-ehp-Ip-d-™ b-{¥-߃, sXmgn¬ -ssh-Z-Kv-[y-hn-I-k-\w F∂n-h-bn-eq-sS I-b¿ D¬-∏m-Z-\

Ib¿ t_m¿-Uv h-{P-Pq-_n-en B-tLm-jß -- -fp-sS k-am-]-\ k-tΩf-\w ap≥ cm-{„-]-Xn F ]n sP A-–p¬ Iemw D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ta-J-e-sb B-[p-\n-I-h¬-°-cn- tbm-Kn-®v aq-eym-[n-jvTn-X-hpw °-W-sa-∂pw I-emw \n¿-tZ-in- B-I¿-j-I-hp-am-b D-¬-∏-∂®p. kw-bp-‡ D-S-a-ÿm-h-Im-i ߃ \n¿-an-°m≥ {i-an-°-Ww. am-Xr-I-bn¬ I¿-j-I-cp-sS-bpw ]p-\-cp-¬-∏m-Z-\w km-[y-am-hmI-b¿ D-¬-∏m-Z-I-cp-sS-bpw Iq-´m- Ø πm-kv-‰n-Iv D-¬-∏-∂-߃bv-a-sbm-cp-°-Ww. hn-h-c-km- °p ]-I-cw D-]-tbm-Kn-°m-hp-∂ t¶-Xn-I hn-Zy {]-tbm-P-\-s∏-Sp- ]p-\-cp-¬-∏m-Z-\w km-[y-am-b ]Øn I-b¿-ta-J-e-bv-°m-bn A-dn- cn-ÿn-Xn ku-lr-Z-am-b I-b¿ h-[n-jvTn-X D-¬-∏-∂-ß-ƒ kr- D-¬-∏-∂-߃ \n¿-an-°-Ww. ]p\-cp-¬-∏m-Zn-∏n-®v D-]-tbm-Kn-°m„n-°-Ww. {]-Ir-Xn-Z-Ø-am-b I-b-¿ D-]- \m-hp-∂ {]-Ir-Xn-Z-Ø \m-cp-I-

fm-b N-W-Øn-s‚-bpw kn¬-°ns‚-bpw I-b-dn-s‚-bpw an-{in-X D-¬-∏-∂-߃ C-Xn-\v D-]-tbmK-s∏-Sp-Ømw. `q-an-sb hr-Ønbm-bn kq-£n-°p-∂-Xn-\pw πmkv-‰n-Iv hn-ap-‡ `q-an kr-„n-°p∂-Xn-\pw I-b¿ D-¬-∏-∂-߃°v ap-Jy-]-¶p h-ln-°m-\m-hpw-˛ tUm. F ]n sP A-–p¬-I-emw ]-d-™p. a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xnbn¬ sXm-≠p-kw-`-c-Ww Dƒs∏-Sp-Ø-W-sa-∂v N-S-ßn¬ A[y-£-X h-ln-® {Km-a-hn-I-k-\˛-kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k-^v ]-d-™p. kw-ÿm-\Øv 600 tIm-Sn \m-fn-tI-cw D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂p. 300 tIm-Sn \m-fntI-c-Øn-s‚ sXm-≠v kw-`-cn°m-\m-bm¬ ta-J-e-bn-se {]Xn-k-‘n am-dpw. K-th-j-W {]h¿-Ø-\-߃ I-b¿ ta-J-ebn¬ h-en-b am-‰-ap-≠m-°n-˛-a{¥n ]-d-™p. I-b-dn-s\-°p-dn®p-≈ k-am-lm-cw ap≥ cm-jv-{S]-Xn F ]n sP A-–p¬-I-emw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp.


KANNUR

1189 CShw 14

1435 dP_v 28

28 sa-bv 2014 _p[≥

Xnc-sª-Sp-¸pcoXn k-aq-ew ]-cn-jv-I-cn-¡-Ww

`m

-c-Xo-b P-\-Xm ]m¿-´n-bp-sS hn-kv-a-b-I-c-amb Xn-c-s™-Sp-∏p hn-P-bw P-\m-[n-]-Xy-Øn¬ ^m-jn-k-Øn-\v H-cp ap-dn-bp-≠v F-∂ Im-gv-N-∏m-Sn\p am-{X-a-√ A-Sn-h-c-bn-Sp-∂-Xv. C-∂p \n-e-hn-en-cn°p-∂ Xn-c-s™-Sp-∏p kw-hn-[m-\-Øn¬ A-\-`n-e-jWo-b¿ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-hp-∂p F-∂-Xp-a-√ {]-iv\w. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ thm-´v In-´p-∂-h≥ `q-cn-]-£w k-Ω-Xn-Zm-b-I-cp-sS ]n-¥p-W t\-Sn-b-h≥ B-bns°m-≈-W-sa-∂n-√ F-∂-Xm-Wp Im-cyw. c-k-I-c-amb H-cp D-Zm-l-c-Ww: e-Um-°n¬-\n-∂p h-∂ _n.-sP.]n Fw.]n. sh-dpw 34 thm-´n-s‚ `q-cn-]-£-Øn-\m-Wp hn-P-bn-°p-∂-Xv. a-‰p aq-∂p ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°v Abm-tf-°mƒ aq-∂n-c-´n thm-´p-≠m-bn-cp-∂p. ap-∂q-dn-e[n-Iw ko-‰v t\-Sn-b _n.sP.]n k-Jy-Øn-s‚ P-\-]n¥p-W ]-cn-tim-[n-°p-tºmƒ B-i-¶-bp-f-hm-°p-∂ ]-e h-kv-Xp-X-I-fpw hy-‡-am-hp-∂p. ap≥-Im-e-ß-fn¬ D-≈-Xn-t\-°mƒ thm-´n-Mv i-X-am-\w Iq-Sn-b Xn-cs™-Sp-∏n¬ sam-Øw thm-´¿-am-cp-sS 19 i-X-am-\Øn-s‚ ]n-¥p-W-bm-Wv h-e-Xp-]-£ k-Jy-Øn-\p e`n-°p-∂-Xv. 19.3 i-X-am-\w thm-´v t\-Sn-b tIm¨-{K n-\p ]m¿-e-sa‚n-se sam-Øw Aw-K-ß-fp-sS F-´pi-X-am-\w ko-t‰ e-`n-®p-≈q. b-Ym¿-Y {]m-Xn-\n-[y-ap≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ 105 ko-‰n¬ P-bn-®v cm-lp¬-Km‘n-°v ]-d-™p-\n¬-°m-am-bn-cp-∂p. B \n-e-bv-°v C-t∏mƒ 282 ko-‰v ssI-h-i-ap-≈ _n.sP.]n-°v 169 ko-‰v am-{X-ta e-`n-°q! X-an-gv-\m-´n¬ 27 i-X-am-\tØm-fw thm-´v e-`n-® Un.Fw.sI-°v H-cp ko-‰v t]mepw P-bn-°m≥ ]-‰n-bn-√. bp.]n-bn¬ 4.1 i-X-am-\w thm-´v t\-Sn F-´p-\n-ebn-¬ s]m-´n-b _n.F-kv.]n-bp-am-bn Xm-c-X-ayw sNøp-tºmƒ a-lm-cm-{„-bn-se in-h-tk-\ 1.9 i-X-am-\w P-\-]n-¥p-W-tbm-sS A-Sn-s®-Sp-Ø-Xv 18 ko-‰pw tI{μ Im-_n-\-‰n¬ \n¿-Wm-b-I-ÿm-\-hpw. bp.]n.F. K-h¨-sa‚n-s‚ `o-a-am-b A-gn-a-Xn-aq-eam-Wv _n.sP.]n. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ P-bn-®-Xv F-∂ {]-Nm-c-W-Øn-\pw h-en-b A¿-Y-an-s√-∂p Xn-c-s™Sp-∏p-^-e-߃ kq-Nn-∏n-°p-∂p. U¬-ln-bn-se H-cp K-th-j-W ÿm-]-\w \-S-Øn-b ]T-\-Øn¬, C-¥ysb ]n-Sn-®p-Ip-ep-°n-b 2Pn Ipw-`-tIm-W-hpw I¬-°cn-∏m-Sw A-gn-a-Xn-bpw ]-e thm-´¿-am-sc-bpw kzm-[o\n-®n-√ F-∂p hy-‡-am-°p-∂p. tIm¨-{K-kpw _n.sP.]n-bpw A-gn-a-Xn-bp-sS Im-cy-Øn¬ G-Xm-≠v H-cpt]m-se-bm-b-Xm-bn-cn-°mw C-Xn-\p Im-c-Ww. Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j-\v \n-co-£n-°m-t\m \n-b{¥n-°m-t\m ]-‰m-Ø-hn-[w h≥-tXm-Xn¬ I-≈-∏-Ww Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ kzm-[o-\n-®-Xv C-Xn-s\m-s° ]p-dsa. thm-´¿-am-sc hn-e-bv-°p-hm-ßp-∂-Xn-\v C-S-Xp-]£-ß-sfm-gn-sI an-° ]m¿-´n-I-fpw I-W-°n-√m-Ø ]Ww sN-e-h-gn-®n-´p-≠v. Xn-c-s™-Sp-∏p-hy-h-ÿ-bn¬ A-Sn-ÿm-\-]-c-am-b am-‰-߃ h-cp-Øp-∂ \n-b-a-t`-Z-K-Xn-Iƒ th-W-sa∂m-Wv C-sXm-s° kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. C-t∏m-gp-≈ \nb-a-ß-fp-sS Kp-W-^-e-߃ A-\p-`-hn-°p-∂ ]m¿-´nIƒ A-Ø-cw am-‰-߃-°p X-øm-dm-h-W-sa-¶n¬ hen-b P-\-k-Ω¿-±w D-≠m-th-≠-Xp-≠v. A-s√-¶n¬ thm-´¿-am-cp-sS A-©n-sem-cp-`m-Kw ]n-¥p-W t\-Sp-∂h¿ sam-Øw P-\-ß-fn¬ ta¬-t°m-bv-a ÿm-]n-°p∂ Zp-c-¥-ap-≠m-hpw. A-Ø-cw ]-gp-Xp-I-fn-eq-sS-bmWv G-Im-[n-]-Xyw \p-g-™p-I-b-dm-dv.

Poh-sâ hn-¯v

a

-kv-Xn-jv-I-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS ^-e-am-tWm a-\pjy-s‚ a-\- v?˛ B¿-s°-¶n-epw A-ß-s\-sbmcp [m-c-W-bp-s≠-¶n¬ U-®v \yq-tdm im-kv-{X-⁄\m-b sl¿-a-kv tdm-an-P≥ A-Xv Xn-cp-Øp-∂p. A-t±l-Øn-s‚ A-`n-{]m-b-Øn¬, Hm-tcm Po-hn-bn-epw A¥¿-eo-\-am-b {]m-]-©n-Im-h-t_m-[-Øn-s‚ ^-e-amWp a-\- v. am-ß-tbm A-≠n-tbm aq-Ø-sX-∂ tNm-Zyw-t]mse X-s∂ ]-g-°-ap-≈-Xm-Wv Zm¿-i-\n-I¿-°n-S-bn¬ ]-Zm¿-Y-tam Du¿-P-tam B-Zy-ap-≠m-b-sX-∂ k-tμlw. i-co-c-tam a-\-t m B-Zyw kw-`-hn-®-Xv? F∂m¬, G-sXm-cp Po-hn-bp-sS-bpw Po-h-im-kv-{X-]-c-amb {]-{In-b-Iƒ \n-b-{¥n-°m-\p-≈ t_m-[w B Pohn-bp-sS B-Zy-tIm-i-Øn¬ X-s∂ D-s≠-∂v C-∂p im-kv-{X-⁄-∑m¿ [m-c-W-bn-se-Øn-bn-´p-≠v. G-I-tIm-iw hn-`-Pn-®m-Wv A-t\-I-tIm-Sn tIm-iß-fp-≠m-hp-∂-Xv. i-co-c-Øn-se ]-√pw \-J-hpw ap-X¬ a-÷-bpw amw-k-hpw A-ÿn-bpw h-sc {`q-Wm-hÿ-bn¬ Un.F≥.F-bn-ep-≠v. F-√mw H-cp hn-Øn¬\n-∂p hn-I-kn-°p-∂-h-bm-b-Xp-sIm-≠v B _o-PØn-s‚ F-√m L-S-I-ß-fpw kz-`m-h-ß-fpw A-h-bnte-°p ]-cm-h¿-Ø-\w sN-ø-s∏-Sp-∂p-≠v. A-tX-k-abw, tIm-i-ß-sf-√mw ]-Zm¿-Y-\n¿-an-X-hp-am-Wv. Po-hs‚ i-‡n-t{km-X- v Po-h-\n¬ X-s∂ \n-eo-\-am-b Cu {]m-]-©n-Im-h-t_m-[-am-sW-∂p tdm-an-P≥ ]-dbp-∂p. \-Ωp-sS D-≈n-epw ]p-d-Øpw hym-]n-®n-cn-°p∂ km¿-h-{Xn-I-am-b H-cp {]m-]-©n-I-t_m-[w. C-Xv ]-Zm¿-Y-Øn-\p ap-tº-X-s∂-bp-≈-Xm-sW-∂m-Wv imkv-{Xw C-t∏mƒ ]-d-bp-∂-Xv.

t\Àhc -I-≈-∏Ww At\z-jn-°m≥ {]tXyI kan-Xn°v cq]w \¬Ipw.

kozhikode

6

{Km-^o³ \Â-Ip-¶Xv h³ km-[y-XIÄ \

-Ωp-sS km-[m-c-W s]≥kn¬ F-∂-Xv h-en-b hn-ebn-√m-Ø h-kv-Xp-hm-bm-Wv Nn{Xw h-c-bv-°p-∂-h-scm-gn-®v \-Ωsf-√m-h-cpw I-cp-Xp-∂-Xv, A-t√? F-∂m¬, s]≥-kn-en-s‚ F-gpXm≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂ `m-Kw hnti-j-kz-`m-h-ß-fp-≈ ]-Zm¿-Yam-sW-∂p a-\- n-em-°n-bn-´pt≠m? s]≥-kn-en-se F-gp-Xp-∂ `m-K-sØ "se-Uv' F-∂m-Wp km[m-c-W-bm-bn hn-fn-°p-∂-sX-¶nepw se-Uv (Cu-bw) F-∂ ]-Zm¿Y-hp-am-bn A-Xn-\p bm-sXm-cp _‘-hp-an-√. a-e-bm-f-Øn¬ "I-cn' F-∂pw Cw-•o-jn¬ "Im¿-_¨' F-∂pw hn-fn-°p-∂ aq-e-Iw Xs∂-bm-W-Xv. I-cn ]-e cq-]-ß-fn¬ A-h-Xcn-°p-∂p. s]≥-kn-en¬ D-]-tbmKn-°p-∂ I-cn-bp-sS cq-]-Øn-\v {Km-ss^-‰v F-∂p ]-d-bp-∂p. "Fgp-Xp-∂ I-√v' F-∂m-Wv {Ko-°v `mj-bn¬ Cu ]-Z-Øn-s‚ A¿-Yw. a-\p-jy-cpƒ-s∏-sS F-√m Po-hPm-e-ß-fn-epw A-S-ßp-∂ G-‰hpw {]-[m-\-s∏-´ aq-e-I-am-Wv Im¿-_¨. am-{X-a-√, G-‰-hpw hne-]n-Sn-® h-kv-Xp-sh-∂p a-\pjy¿ I-cp-Xp-∂ h-{Pw \n¿-an-®ncn-°p-∂-Xv Im¿-_¨ ]-c-am-Wp°-fm-em-Wv. I-cn-bpw h-{P-hpw XΩn¬ Kp-W-ß-fn-ep-≈ hy-Xymk-Øn-\p Im-c-Ww A-h-bn¬ Im¿-_¨ ]-c-am-Wp-°ƒ A-Sp°n-h-®n-cn-°p-∂ co-Xn-bn-ep-≈ am-‰w am-{X-am-Wv. C-tX ]-c-amWp-°ƒ a-s‰m-cp co-Xn-bn¬ \n-cØn-h-bv-°p-∂-Xn-eq-sS C-Xm ]pXn-sbm-cp A-Zv-`p-X-]-Zm¿-Yw D≠m-bn-cn-°p-∂p. D-cp-°n-s‚ \qdn-c-´n I-cp-Øp-≈-Xpw F-∂m¬, km-am-\yw kp-Xm-cy-hp-am-b, sNºn-\v F-∂-Xp-t]m-se Nq-Spw hnZyp-—-‡n-bpw \-√-h-Æw h-ln°m≥ ti-jn-bp-≈ H-cp A-Zv-`p-X ]-Zm¿-Yw! {Km-^o≥ F-∂ Cu ]Zm¿-Y-Øn-s‚ I-≠p-]n-Sn-Ø-hpw D-]-tbm-K-km-[y-X-I-fpw ]-cntim-[n-°mw. {Km-^o≥ F-∂ ]-Zm¿-Y-Øns‚ Kp-W-ß-sf-°p-dn-®pw A-ßs\-sbm-cp ]-Zm¿-Yw kr-„n-°p∂-Xn-s\-°p-dn-®pw im-kv-{X⁄-¿ ]-t≠ kn-≤m-¥n-®n-cp∂p. Im¿-_¨ ]-c-am-Wp-°-fpsS H-‰-∏m-fn-bm-Wv {Km-^o≥ F∂ h-kv-Xp. I-\w-Ip-d-™ I-ºn-

sIm-≠p-≠m-°n-b, Nn-°≥ sajv F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ h-e-bp-sS cq-]-am-Wv {Km-^o-\n-\v. I-ºn-h-ebn-se j-Uv-`p-P-ß-fp-sS Hm-tcm tIm-Wn-epw Hm-tcm Im¿-_¨ ]c-am-Wp C-cn-°p-∂-Xm-bn k-¶¬∏n-®p-t\m-°q. a-s‰m-cp hn-[-Øn¬, tX-\o-®-°q-Sn-s‚ L-S-\ F∂pw ]-d-bmw. A-Xm-Wp {Km-^o\n-s‚ cq-]w. {Km-^o-\n-s‚ ]-e ]m-fn-Iƒ A-Sp-°n-h-®m¬ {Kmss^-‰m-bn. a-s‰m-cp hn-[-Øn¬ ]-d-™m¬, s]≥-kn¬-sIm-≠v I-S-em-kn¬ h-c-®m¬ D-≠m-hp∂-Xv {Km-^o-\m-Wv. {Km-ss^-‰n-s\-∏-‰n ssk-≤m¥n-I-am-bn ]Tn-°p-∂-Xn-s‚ `m-

imkv{Xhpw kaq-lhpw ■

tUm. hn iin Ip-am¿

b ]m-fn D-≠m-°p-∂-Xn¬ B-Zyw hn-P-bn-®-Xv 2004¬ t\m-thm-sktem-hm-Wv. 1962¬ H-‰-∏m-fn-bp-≈ Im¿-_¨ ]m-fn-sb hn-i-Zo-I-cn® ayq-Wn-Iv k¿-h-I-em-im-e-bnse lm≥-kv-˛-]o-‰¿ t_m-am-Wv (P-\-\w 1928) {Km-^o≥ F-∂p t]cp-\¬-In-b-Xv. {Km-ss^-‰v, I-cn, Im¿-_¨ \m-t\m-Syq-_v, ^p-≈do≥ Xp-S-ßn Im¿-_-Wn-s‚ a-‰p cq-]-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-L-S-Iam-Wp {Km-^o≥ F-∂p ]-d-bmw.

a-‰p ]-Zm¿-Y-ß-fp-sS ap-I-fn¬ ]-‰n-bn-cn-°p-∂ {Km-^o-\n-s‚ H-‰∏m-fn-Iƒ 1970 ap-X¬-t° A-dn-bs∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬, C-h-bp-sS Kp-W-߃ th-dn-´p-\n¬-°p-∂ H‰-∏m-fn {Km-^o-\n-t‚-Xn¬-\n-∂p hy-Xy-kv-X-am-Wv. kz-X-{¥-am-b {Km-^o≥ ]m-fn kr-„n-°m≥ km[n-®-Xv am-©-ÿ k¿-h-I-em-ime-bn¬ 2004¬ am-{X-am-Wv. {Kmss^-‰n¬-\n-∂v H-cp ]m-fn A-S¿Øn-sb-Sp-Øv kn-en-°¨ U-

{Xw. C-Xn-s‚ b-Ym¿-Y Im-c-Ww C-t∏m-gpw hy-‡-a-√; Nn-e Du-lß-fp-s≠-¶n-epw. Cu ]-Zm¿-Yw-sIm-≠v F-s¥√mw {]-tbm-P-\-ap-≠m-hmw? CXp h-f-sc ]p-Xn-b ]-Zm¿-Y-am-bXp-sIm-≠v C-Xp-]-tbm-Kn-®p-≈ ]p-Xn-b kr-„n-Iƒ Ip-td-°m-ew I-gn-™p-am-{Xw {]-Xo-£n-®m¬ a-Xn. F-¶n-epw A-Xv F-s¥m-s°bm-bn-cn-°mw F-∂v B-tem-Nn°p-∂-Xp c-k-I-c-am-Wv. {Km^o≥ D-]-tbm-Kn-®p \n¿-an-°msa-∂p I-cp-X-s∏-Sp-∂ Nn-e D-]-Ic-W-ß-sf-∏-‰n C-hn-sS ]-d-bmw: H-∂v: G-Xm-\pw \n-an-j-߃sIm-≠v ]q¿-W-am-bn Nm¿-Pm-hp-

H-cp-]-t£, a-\p-jyÀ-¡v G-ä-hp-a-[n-Iw Kp-Ww sN-¿m-hp-¶-Xv {Km-^o³ D-]-tbm-Kn-¨p \nÀ-an-¡m-hp-¶, i-co-c-¯n L-Sn-¸n-¡m-hp-¶ D-]-I-c-W-§-fm-hmw. D-Zm-l-c-W-am-bn, ]-©-km-c-bp-sS A-f-thm c-à-k-½À-±-tam H-s¡ Xp-SÀ-¨-bm-bn \n-co-£n-¨p-sIm-−n-cn-¡m-\p-Å H-cp kq-£v-a-am-b D-]-I-c-Ww i-co-c-¯n L-Sn-¸n-¡m-\m-hp-sa-¦n G-sX-¦n-ep-sam-cp L-S-Iw A-]-I-S-I-c-am-bn Iq-Sp-I-tbm Ip-d-bp-I-tbm sN-bv-Xm A-Xn-\p X-s¶ B-ip-]-{Xn-bn-te-t¡m tUm-Î-sd-tbm A-dn-bn-¡m-\p-Å kw-hn-[m-\-hpw sN-¿m-\m-bm ]-e a-\p-jy-cpw a-c-W-¯nÂ-\n-¶p c-£-s¸-s«-¶p h-cmw. K-am-bn A-Xn-s‚ G-‰-hpw t\-cnb cq-]-sØ-∏-‰n Im-\-U-bn-se aIv-Kn¬ k¿-h-I-em-im-e-bn-se ssk-≤m-¥n-I `u-a-im-kv-{XØn-s‚ {]-^-k-dm-b ^n-en-]v hme-kv (1915˛2006) B-Wv 1947¬ B-Zy-am-bn ]Tn-®-Xv. C-Xn-s‚ XpS¿-]T-\-߃-°m-Wv {_n-´-\n-se am-©-ÿ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ {]-hr-Øn-sb-Sp-Øn-cp-∂ d-jy≥˛-{_n-´n-jv im-kv-{X-⁄-cm-b Bs{μ sK-bv-an-\pw (P-\-\w 1958) tIm¨-kv-‰m‚n≥ t\m-thm-sktem-hn-\pw (P-\-\w 1974) 2010¬ `u-Xn-I-im-kv-{X-Øn-\p-≈ s\mt_¬ k-Ωm-\w e-`n-®-Xv. {Km-ss^-‰n-s‚ G-‰-hpw t\-cn-

D-Zm-l-c-W-am-bn, Im¿-_¨ ]-cam-Wp-°-fp-sS H-cp ]m-fn-bm-Wv {Km-^o-\n¬ A-S-ßn-bn-´p-≈-sX¶n¬ A-Ø-cw A-t\-Iw ]m-fnIƒ A-S-ßn-b-Xm-Wv {Km-ss^-‰v F-∂ ]-Zm¿-Yw. I-S-em-kv Np-cp-´n Ip-g-em-°p-∂-Xp-t]m-se {Km^o≥ Np-cp-´n Ip-g-em-°p-tºmƒ Im¿-_¨ \m-t\m-Syq-_v e-`n-°p∂p. \o-f-Øn-s‚ \q-dp-tIm-Sn-bnsem-t∂m-fw h-Æ-ap-≈ \m-cpt]m-e-sØ Ip-g-ep-I-fm-Wv Im¿_¨ \m-t\m-Syq-_p-Iƒ. ^p-Svt_mƒ t]m-se G-Xm-≠v D-cp-≠ncn-°p-∂ F-∂m¬, j-Uv-tIm-WpI-fm¬ \n¿-an-X-am-bn-´p-≈ X-∑m{X-I-fm-Wp ^p-≈-do-\p-Iƒ.

tbm-Iv-ssk-Uv ]-c-en-s‚ ]p-dØv H-´n-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿ sN-bv-X-Xv. \mw sk-t√m tS-∏v H´n-°p-∂-Xp-t]m-se. B hn-Zy-bpsS t]-cp-X-s∂ kv-tIm-Nv-tS-]v kt¶-Xw F-∂-t{X. H-cp-X-cw tem-l-Z-fip-Iƒ°n-S-bn¬ \n¿-Øn-s°m-≠v {Km^o≥-]m-fn-bp-sS ]-c-am-Wp-L-S\ C-e-t{Œm¨ ssa-t{Im-kv-tIm∏n-eq-sS ]Tn-°m-\m-bn. {]-Xo£n-®-Xp-t]m-se X-s∂ tX-\o-®°q-Sn-s‚ L-S-\ Im-Wm-\p-am-bn. Iq-Sm-sX, A-Xn¬ sN-dp-Xm-b Ae-I-fpw Im-Wm-\m-bn. G-Xm-≠v, H-cp an-√n-en-‰-dn-s‚ ]-Øp-e-£Øn-sem-∂p h-ep-∏-Øn¬ am-

∂ _m-‰-dn. C-Xv sam-ss_¬ t^m¨ D-]-tbm-‡m-°ƒ-°v F{X-am-{Xw {]-tbm-P-\-I-c-am-hp-sa∂p Nn-¥n-®p-t\m-°q. C-Ø-cw _m-‰-dn-Iƒ h-∂p-I-gn-™m¬ t^m-Wn-s‚ Nm¿-Pv Xo¿-∂p-t]mb-Xp-sIm-≠v t^m¨-hn-fn In-´nbn-√ F-∂ {]-iv-\w C-√m-Xm-hpw. c-≠v: Nm-b A-cn-°p-∂-Xpt]m-se D-∏p-sh-≈w {Km-^o≥ he-bn-eq-sS I-S-Øn-hn-´v ip-≤-P-eam-°m≥ I-gn-bp-sa-∂p I-cp-Xs∏-Sp-∂p. C-Xp k-^-e-am-bm¬ Ip-Sn-sh-≈-{]-iv-\w Xo-c-{]-tZ-iß-fn-se-¶n-epw ]-g-¶-Y-bm-hpw. aq-∂v: A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ P∏m-\n-se ^p-Ip-jn-a-t]m-se-bp-

≈ B-W-h-tI-{μ-߃-°p Np-‰pap-≈ B-W-h-am-en-\yw I-e¿-∂ P-ew {Km-^o≥ D-]-tbm-Kn-®v ip≤o-I-cn-s®-Sp-°m≥ I-gn-t™°p-sa-∂v A-ta-cn-°-bn-se ssdkv k¿-h-I-em-im-e-bn-se im-kv{X-⁄¿ A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p. \m-ev: πm-Ãn-°n-s‚ ]p-d-Øv {Km-^o≥ ]-Xn-∏n-®p-≠m-°p-∂ sS-®v kv-{Io-\p-Iƒ sam-ss_¬ t^m¨ Xm-sg ho-Wp s]m-´p-∂ {]-iv-\w C-√m-Xm-°p-a-t{X. A-©v: {Km-^o≥ D-]-tbm-Kn°p-∂ kq-∏¿ I-∏m-kn-‰-dp-Iƒ _m-‰-dn-Iƒ-°p ]-I-c-am-hpw. Ah Iq-Sp-X¬ Im-ew \n-e-\n¬-°pI-bpw s]-s´-∂v Nm¿-Pm-hp-I-bpw sN-øpw. B-dv: H-cp-]-t£, a-\p-jy¿-°v G-‰-hp-a-[n-Iw Kp-Ww sN-øm-hp∂-Xv {Km-^o≥ D-]-tbm-Kn-®p \n¿an-°m-hp-∂, i-co-c-Øn¬ L-Sn-∏n°m-hp-∂ D-]-I-c-W-ß-fm-hmw. DZm-l-c-W-am-bn, ]-©-km-c-bp-sS A-f-thm c-‡-k-Ω¿-±-tam H-s° Xp-S¿-®-bm-bn \n-co-£n-®p-sIm≠n-cn-°m-\p-≈ H-cp kq-£v-a-amb D-]-I-c-Ww i-co-c-Øn¬ L-Sn∏n-°m-\m-hp-sa-¶n¬ G-sX-¶n-epsam-cp L-S-Iw A-]-I-S-I-c-am-bn Iq-Sp-I-tbm Ip-d-bp-I-tbm sN-bvXm¬ A-Xn-\p X-s∂ B-ip-]-{Xnbn-te-t°m tUm-Œ-sd-tbm A-dnbn-°m-\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw sNøm-\m-bm¬ ]-e a-\p-jy-cpw a-cW-Øn¬-\n-∂p c-£-s∏-s´-∂p h-cmw. A-Xp-t]m-se X-s∂ Ir{Xn-a-am-bn L-Sn-∏n-® A-h-b-hw N-en-∏n-°m-\p-≈ C-e-t{Œm-Wn-Iv kw-hn-[m-\w a-\p-jy-s‚ \m-Uohyq-l-hp-am-bn _-‘-s∏-Sp-Øn ÿm-]n-®m¬ A-]-I-S-Øn¬ ssI-tbm Im-tem \-„-am-b-h¿°v h-f-sc k-lm-b-I-am-hpw. {Km^o-\n-s‚ D-]-tbm-K-tØm-sS CsX-√mw km-[y-am-tb-°m-sa-∂v im-kv-{X-⁄¿ I-cp-Xp-∂p. F-¥m-bm-epw C-sX-√mw h¿j-ß-tfm Z-im-–-ß-tfm F-Sp°p-∂ Im-cy-ß-fm-Wv. F-¶n-epw h-f-sc {]-Xo-£-Iƒ \-ap-°p \¬-Ip-∂ I-≠p-]n-Sn-Ø-am-Wv {Km-^o≥ F-∂ Im-cy-Øn¬ kwi-b-an-√. (Cu te-J-\w {In-tb-‰o-hv tIm-a¨-kv sse-k≥-kn¬ {]-kn-≤o-I-cn-®n-cn-°p-∂p.)

]mgm-b s]m-¶mSbpw Nne taml-`w-K-§fpw ! ■

d-^o-Jv d-a-Zm≥

""B

-cn-Xv; kp-tc-jv tKm-]n-b-t√?'' ""A-sX. A-t∏mƒ Hm¿-a-bp≠v Cu ap-Jw A-t√?'' ""Hm ]n-t∂. Um kp-tc-tj, \Ω-fv Nm-e-°p-So-∂v I-≠-X-t√. A-∂p \o \-√ t^m-an-em-bn-cp-∂t√m. C-∏-sg-¥-Sm ap-J-sØm-cp ssh-¢-_yw?'' ""H-∂pw ]-d-tb-s≠-s‚ C-∂®m-bm. jn-‰v...!'' ""a-\- n-em-bn, a-\- n-em-bn. Zm h-∂p tZ t]m-bn F-∂ a-´n-embn A-t√.'' ""sb-kv. B tam-Un C-ß-s\ ]-‰n-°p-sa-∂p I-cp-Xn-bn-√. H-cp k-l-a-{¥n-ÿm-\w t]m-epw X∂n-√-t√m \-ap-°v; \-Ωp-sS tI-cf-Øn-\v.'' ""lpw. \-ap-t°m \n-\-t°m. \o-sb-∂m-Sm tI-c-f-kv-t\-ln-bmb-Xv?'' "l-Xp ]n-s∂...' ""th-≠. F-\n-s°-√mw A-dnbmw. A-h≥ h-√m-sX sIm-Xn-∏n®p A-t√-Sm N-°-tc. km-c-an-√. Rm-\n-t√ C-hn-sS tI-c-f-Øn-\pth-≠n i-–n-°m≥. F-\n-°p \√ ln-μn A-dn-bm-tSm tam-t\.'' ""A-X-√ an-kv-‰¿. F-s∂ kl-a-{¥n-bm-°m-Ø-Xm {]-iv-\w.''

""F-¥p {]-iv-\w. A-∂p t]mbn s]m-∂m-S A-Wn-bn-®-Xn-\mtWm \n-s∂ A-tß-cv a-{¥n-bmt°-≠-Xv. F-Sm kp-tc-tj \n-\°-dn-tbzm, Rm-s\m-s° F-{X I„-s∏-´m Fw.]n-bm-b-sX-∂v?'' ""\o-bn-Øn-cn s\-øv sIm-≠pt]m-bn I-f-s™-∂p tI-´p.'' ''A-Xp t]m-s´. B I-k-hp-ap≠v A-Xn-bm-s\ ]p-X-∏n-°m-\mhm-Ø-Xn-em F-\n-°p k-¶-Sw.'' ""km-c-an-s√-Sm, A-tß-cv ]p-X∏n-°¬ Xp-S-ßn-bm¬ C-hn-tSw h-cpw.'' ""A-X-√ an-ÿ C-∂-®≥.'' ""F-t¥m-∂v A-X-√... F-Sm sIm-®-t\, \o-sb-¥m I-cp-Xn-bXv. Np-fp-hn-e-ßv a-{¥n-bm-hm-sa∂m-tWm. tam-t\, I-c-bv-°n-cp-∂v ao≥-]n-Sn-°m-∂m-Wp I-cp-Xn-bsX-¶o B sh-≈-ß-´v C-d-°n-ht®-cv. A-{X Du-f-s\m-∂p-a-√-t√m A-tß-cv.'' ""s]m-∂m-S A-Wn-bn-®-Xp \o am-{X-a-√. A-sXm-s° H-cp {Sn°m-bn-cp-s∂-Sm. \o sN-∂p tamUn-sb I-≠-Xpw s]m-∂m-S AWn-bn-®-Xp-sam-s° t^m-t´m-sbSp-°m≥ A-tß-cv B-sf h-®n-´p≠m-bn-cp-∂p. A-h-cv A-sX-SpØp Szn-‰-dn-en-´p.''

"bm...' ""t^m-t´m-sb-Sp-°zm Szn-‰-dn-enSzm... t^m-t´m-sb-Sp-°zm Szn-‰-dnen-Szm...'' ""sb-kv. C-‰o-kv No-‰n-Mv. ]∂...'' ""A-s√-Sm. A-Xm-Wv cm-{„o-b-

a-c-Ø-e-bm. \o-sb-¥m [-cn-t®. a-e-bm-fn-I-sfm-s° a-≠-∑m-cmsW-t∂m. A-√. a-e-bm-fo-kn-\v sF-Iyp CØn-cn Iq-Sp-X-em. A-Xm kn-\n-am\-S-∑m-sc-sbm-∂pw A-ß-s\ Pbn-∏n-°m-Ø-Xv.''

°m-cp-sS _p-≤n. sk-en-{_n-‰n-Itfm-Sp-≈ B-fp-I-fp-sS C-„w thm-´m-°m-\p-≈ X-{¥w.'' ""_-´v A-Xn-hn-sS hn-e-t∏m-bn√-t√m an...'' ""an-kv-‰¿ F-∂-t√. A-tX-Sm

""A-t∏mƒ an-kv-‰¿... tkm-dn, Xm-¶-fp-sS hn-P-b-tam?'' ""A-Xv... (kz-Im-cy-am-bn ImXn¬) \o B-tcm-Spw ]-d-bn-s√¶n¬ ]-d-bmw. H-cp sN-bv-©v Bcm B-{K-ln-°m-Ø-Xv. ]n-s∂

Xr-iq-cp-Im¿-°v Nm-t°m-tbm-Sp≈ tZ-jyw \n-\-°-dn-bm-tem. Nme-°p-So-epw A-Xp-X-s∂ I-≠-Xv. t]m-cm-Ø-Xn-\v F-t∂m-Sp-≈ Hcp k-l-Xm-]-hpw. Im≥-k-do-∂v c-£-s∏-´p-h-∂X-t√. Ip-d-®p-Im-e-tØ-°-t√. ]m-hw B-bn-t°m-t´-∂p I-cp-Xn°m-Wpw.'' ""tam-t\ kp-tc-tj, Rm-s\mcp Im-cyw tNm-Zn-®m \o k-Xyw ]d-tbzm?'' ""A-sX-¥m C-®m-bm, H-cp kw-i-bw! C-®m-b≥ C-t∏m-gpw A-tΩ-sS {]-kn-U‚-t√. Rm-\pØ-cw ]-d-™n-cn-°pw.'' ""\o k-Xy-Øo C-S-tXm h-etXm?'' ""A-sX-¥m C-®m-bm H-cp-amXn-cn B-°p-∂ tNm-Zyw. C-Ø-hW tIm¨-{K- n-\v thm-´v sN-øns√-∂p Rm≥ ]-c-ky-am-bn ]-d™-X-t√?'' ""A-√ tam-t\. h-e-Xp-]-£w F-∂p-h-®m _n.sP.]n-bm. A-hsc-tbm C-S-X-∑m-sc-tbm \n-\°n-„w? a-Sn-°m-sX ]-d-sb-Sm.'' ""l l. C-sX-¥p tNm-Zy-am C®m-bm. tIm-So-iz-c-\n¬ t]m-epw C-{X h-en-b tNm-Zyw B-tcm-Spw Rm≥ tNm-Zn-®n-´n-√.'' ""\o Im-cyw ]-d-sb-Sm tamt\.''

""Dw. C-®m-b≥ \n¿-_-‘n-®Xp-sIm-≠v Rm-s\m-cp ¢q X-cmw. Ip-f-Øn-ep-≠v; I-f-Øn-en-√.'' ""H-cp ¢q Iq-Sn Xm-Sm.'' ""Hm-sI. K-Uv-I-cn-bn-ep-≠v; I¬-°-cn-bn-en-√...'' ""a-Xn a-Xn. \o C-\n-bpw h-√msX ¢q-h-≠'' ""Po-hn-®p-t]m-t≠ C-∂t®m.'' ""i-cn-bm. \o ]-d-™-Xm I-dŒv. Rm-\pw C-t∏mƒ B sse-\nem.'' ""A-t∏m C-®m-bm≥ a-dp-I≠w Nm-Sn-tbm?'' ""A-X-s√-Sm. tI-{μ-Øo-∂v h√-Xpw In-´-W-¶o \-√ Ip-´n-bm-bn ]m¿-e-sa‚o C-cn-°-Ww. an-≠qem-∂-√. Ip-d-s®m-s° A-Uv-PÃv sN-bv-Xv... C-s√-¶o Nm-e-°pSn-°m-sc Ip-Sn ap-´pw. A-h-tcw kn-\n-am-°m-tcw ]n-t∂w Im-tW≠-X-t√. A-Xm...'' ""sb-kv. C-®m-b≥ h-f-sc {]mŒn-°-em-W-t√m. G-Xm-bm-epw sN-e-hp sN-ø-Ww. a-Ωp-t°w em-te-´-\pw am-{X-a-√, Rm-\pw h∂n-cp-∂-t√m thm-´v t\-Sn-Øcm≥. P-kv-‰v dn-aw-_¿ Zm-‰v.'' ""A-sXm-s° ]n-s∂ Hm¿-an∏n-°-tWm. \-ap-°p ao-‰-Sm tamt\. A-\n-b-\n-t∏m sN-√v. ho´n¬ t]m-Sm. sN-√v sN-√v...''

Xn-c-sª-Sp-¸n hnP-bn-¨Xv tImÀ-]-td-äp-IÄ ]

Xn-\mdmw tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ _n.-sP.]n. t\-Sn-b {X-kn-∏n-°p-∂ hn-P-bw tIm¿-]-td-‰p-I-fp-sS ]-Wm-[n-]Xy-Øn-s‚-bpw am-[y-a-ß-fn-eqsS-bp-≈ hym-P {]-Nm-c-W-ß-fpsS-bpw t\-´-am-Wv. tIm¨-{K- n-\v N-cn-{X-Ønse A-Xn-Z-b-\o-b-am-b tXm¬hn G-‰p-hm-tß-≠n-h-∂-Xv tamUn-bp-sS ln-μp-Xz-h¿-Ko-b-X Xpd-∂p-Im-´p-∂-Xn-epw a-tX-X-c tNcn-sb i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-epw t\-Xr-Xz-Øn-\p ]-‰n-b ]m-fn-®aq-e-am-Wv. a-tX-X-c-Xz-sØ-bpw ln-μpXz-sØ-bpw X-cm-X-cw D-]-tbm-Ks∏-Sp-Øn-b tIm¨-{K-kv Ip-gn® Ip-gn-bn¬ kz-bw ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. bp.]n.F. k¿-°m-cns‚ P-\-t{Zm-l-\-b-߃-°pw A-gn-a-Xn-°p-sa-Xn-tc cm-Py-sØ P-\-߃ _m-e-‰n-eq-sS {]-Xn-Icn-®-t∏mƒ A-Xn-s‚ Kp-W-t`m‡m-°-fm-b-Xv _n.sP.]n-bmsW-∂p am-{Xw. A-Xp cm-PysØ P-\-߃-°v _n.sP.]ntbm-Sv tXm-∂n-b C-„w-sIm-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p t≠m tam-Un-X-cw-Kw B-™pho-in-b-Xp-sIm-t≠m B-bn-cp∂n-√. Xo-{h-ln-μp-Xz \n-e-]m-Spw ap-kv-enw ]o-Un-X \yq-\-]-£-hntcm-[-hpw I-]-S hn-I-k-\-hm-Zhpw Xp-dp-∏p-No-´m-°n tam-Unbpw Iq-´-cpw Xn-c-s™-Sp-∏p-tKmZ-bn¬ I-Øn-°-b-dn-b-t∏mƒ hy-‡-hpw i-‡-hp-am-b {]-Nm-cW-X-{¥-ß-fpw \n-e-]m-Sp-I-fp-an√m-sX Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn´ cm-lp¬-Km-‘n A-[n-Im-c-Øns‚ sN-t¶m¬ tam-Un-bp-sS Xe-bn¬ Nm¿-Øn-s°m-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. k-Jy-I-£n-I-sf D-d-∏n-®p\n¿-Øn-bpw {]m-tZ-in-I I-£nI-fp-sS km-[y-X-Iƒ D-]-tbm-Ks∏-Sp-Øn-bpw F≥.Un.F-s°Xn-tc hn-im-e-am-b a-tX-X-c-tNcn i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ tIm¨-{K- n-s‚ X≥-t]m-cn-a hn-Lm-X-am-bn. tIm¨-{K- n-s\t∏m-se {]m-tZ-in-I I-£n-Iƒ-

ssl-μ-h-cpw ap-kv-enw-I-fpw ss{I-kv-X-h-cp-ap-≠v. tI-c-f-Ønte-°v {_m-“-W¿ am-{X-am-Wp Ip-Sn-tb-dn-b-Xv. °pw tam-Un `-c-Ww ssI-b-S-°nCu hn-`m-K-°m¿ \¬-Inb-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-Øn¬s°m-≠n-cn-°p-∂ \n-Ip-Xn-bpw \n-∂v H-gn-™p-am-dm≥ I-gn-bn-√. {]-b-Xv-\-^-e-hpw F-√mw tN¿Im-c-Ww, kz-¥w i-‡n sX-fn∂-Xm-Wv Cu t£-{X-\n-e-h-d-Ibn-°m≥ a-tX-X-c-]m¿-´n-Iƒ ]- fn¬ Im-Wp-∂ h-en-b k-º-Øv. c-kv-]-cw t]m-c-Sn-®-t∏mƒ B A-Xn-\m¬ t£-{X-hpw A-Xnhn-S-hn-eq-sS-bm-Wv _n.sP.]n. se \n-t£-]-hpw s]m-Xp-kz-Øv hn-P-b-Xo-c-a-W-™-Xv. F-∂m-Wp N-cn-{X-Im-c-\m-b F≥ sI tPm-kv sX-fn-hp-Iƒ hap-l-Ω-Zv lm-cn-kv ap-kv-eym¿ ®p hy-‡-am-°p-∂-Xv. Im-bw-Ip-fw Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-Py-sØ ap-kv-enw-I-fp-sS N-cn-{Xw ]-cntim-[n-®m¬ {io-]-fl-\m-`-s‚ tX-P-kn-s‚ B-gv-N-h-´-Ønk-º-Øn¬ tI-c-f ap-kv-enw-I-fp¬ Z-en-Xv-_-‘p F≥ sI tPmsS \n-Ip-Xn-∏-W-Øn-s‚-bpw imkv F-gp-Xn-b "J-P-\m-hn¬ sIm- co-cn-I-_-e-Øn-s‚-bpw H-cw-iw ≈-ap-X¬' F-∂ te-J-\-Øn-¬, Im-Wm≥ ]-‰pw. t£-{X-Øn-\pw 1750 P-\p-h-cn 17se Xr-∏-Sn-Zm-\w A-hn-S-sØ ap-X-ep-Iƒ-°pw apA-\p-k-cn-®v 1947 h-sc t£-{Xkv-enw ]-S-bm-fn-Iƒ Im-h¬-\nØn-se tZ-h-s‚ h-I-bm-bn-cp∂-Xv N-cn-{Xw. h-S-°≥ Xn-cp-hn∂p Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-Pm-hpw Xmw-Iq¿ cm-Py-am-b sIm-®n ]n-SnP-\-ß-fpw. B \n-e-bv-°v C-∂p s®-Sp-Ø-Xv sN-º-I-t»-cn cm-PmtI-c-f P-\-X-bp-tS-Xm-Wv {io-]- hm-bn-cp-∂p. A-Xpw sN-º-I-t»fl-\m-`≥. tI-c-f-P-\-X-bn¬ cn cm-Pm-hn-s‚ Nm-en-∏-d-ºn¬

-t£{Xhpw Bim-·mcpw

"B-im-≥'-am-¿ F-∂pw h-S-t°¬ "B-im-≥'-am-¿ F-∂pw A-dn-bs∏-´n-cp-∂ ap-kv-enw t]m-cm-fn-Ifp-sS ]n≥-_-e-Øn¬. sN-º-I-t»-cn cm-Pm-hn-s‚ hn-iz-kv-X-cpw i-‡-cpw B-bn-cp∂p "B-im≥'am¿ F-∂v A-dn-bs∏-´ ap-kv-enw ]-´m-f-°m¿. A-t±l-Øn-s‚ Aw-K-c-£-I-cpw Ah¿ X-s∂. A-Xn¬ {]-[m-\n-bmbn-cp-∂p a-Ωn-°p-dp-∏v B-im≥. B-im-∑m-sc A-º-e-∏p-g Xmeq-°n-se P-\-hm-kw C-√m-Xn-cp∂ ]p-fn-¶p-∂v tZ-i-Øv A-t\Iw G-°¿ Ir-jn-bn-S-ß-fpw a‰pw \¬-In A-hn-sS Xm-a-kn-∏n®p (C-°m-cyw sIm-´m-c-Øn¬ i¶p-Æn-bp-sS sF-Xn-ly-am-e-bn¬ ]-d-bp-∂p-≠v). A-h¿-°v Ahn-sS ]-≈n ]-Wn-bm≥ A-\p-hmZw sIm-Sp-Øp. \q-dn¬-∏-cw t]mcm-fn-Ip-Spw-_-߃ A-∂-hn-sS Xm-a-kn-®n-cp-∂p. \q-‰m-≠p-Iƒ-°p-ti-j-hpw Cu ]-c-º-c-bn¬-s∏-´-h¿ B ]≈n kw-c-£n-®p-t]m-cp-∂p. C∂p ap-kv-enw-Ip-Spw-_-߃ shdpw c-s≠-Æw am-{X-am-Wv. "B-

im≥'am¿-°v Xn-cp-Ωp-Nn-In¬-kbm-bn-cp-∂p Ip-e-sØm-gn¬. Sn∏p-hn-s‚ ]-S-tbm-´-°m-e-Øv tIc-f-Øn-se t£-{X-߃ B-{Ian-®p-sh-∂v sX-‰m-b {]-Nm-c-Ww \-S-°p-tºm-gpw Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ `-c-W-{]-tZ-i-am-b ]p-fn-¶p-∂v, as¶m-ºv F-∂o t£-{X-ß-fp-sS kp-c-£ \n¿-h-ln-®n-cp-∂-Xv Bim-∑m¿ B-bn-cp-∂p. N-cn-{X-Øn-s‚ ]n≥-_-e-Øn¬ I-s≠-Øn-b F≥ sI tPmkn-s‚ Ip-dn-∏v tI-c-f-P-\-X-bv°p [m-cm-fw A-dn-hp ]-I-cp-∂Xm-Wv. B-im≥ A-_v-Zp-d-low Cu-cm-‰p-t]-´ IØ-b-°p-∂-h¿ hcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ Npcp-°nbpw th-≠-{X am¿Pn-\n´pw Fgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. IØn-s\m-∏w apgp-h≥ t]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ {i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-kan-√m-Ø I-Øp-I-ƒ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√.

C¶s¯ hmNIw {io-]-fl-\m-`-s‚ k-º-Øn¬ tI-c-f ap-kv-enw-I-fp-sS \n-Ip-Xn-∏-W-Øn-s‚-bpw im-co-cn-I-_-e-Øn-s‚-bpw H-cw-iw Im-Wm≥ ]-‰pw. t£-{X-Øn-\pw A-hn-S-sØ ap-X-ep-Iƒ-°pw ap-kv-enw ]-S-bm-fn-Iƒ Im-h¬-\n-∂-Xv N-cn-{Xw. aΩo, Atßcv F¥m Ctßm´p t\m°p-∂-Xv...?

B-im≥ A-_v-Zp-d-low, Cu-cm-‰p-t]-´

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

28 sa-bv 2014 _p[≥

a-Ä-«n-{_mâv ta-J-e-bn F-^v.Un.sF. C-Ã-: hm-Wn-Py-a-{´n

km-bn-_m-_bv-¡v cm-{ãw s\-lv-dp Nn-InÂ-k \Â-I-W-sa-¶v kv-a-c-W ]p-Xp-¡n a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³

\yq-U¬-ln: a-ƒ-´n {_m≥Uv dos-´-bn¬ ta-J-e-bn¬ t\-cn-´p≈ hn-tZ-i-\n-t£-]w sIm-≠p- \yq-U¬-ln: am-thm-hm-Zn_h-cn-s√-∂v tI-{μ hm-Wn-Py-a- ‘-am-tcm-]n-®v P-bn-en-e-S-® U¬-ln k¿h-I-em-im-em {]^-k¿ Pn F≥ km-bn-_m-_bv°v a-Xn-bm-b Nn-In¬-k \¬I-W-sa-∂v tZ-io-b- a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥. hn-j-b-Øn¬ a-lm-cm-{„ {]n-k¨ A-Uv-an-\nkv-t{S-j≥ sk-{I-´-dn-°pw a-lmcm-{„ k¿-°m-cn-\pw \m-Kv-]q-¿ sk≥-{S¬ P-bn¬ kq-{]-≠n\pw t\m-´o-k-b-®p. km-bn-_m_-bp-sS A-d-Ãp-am-bn _-‘{¥n \n¿-a-e ko-Xm-cm-a≥. hn-tZ- s∏-´ hn-h-c-߃ ti-J-cn-°m≥ i-\n-t£-]w sN-dp-In-S hym-]m- U¬-ln-bn-se au-dn-kv\-K¿, cn-Isf-bpw I¿-j-Isc-bpw {]- kn-hn-¬sse≥ t]m-en-kv kv-t‰Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°pw. ]m¿- j-\p-I-fn-te-°v A-t\z-j-W D´n-bp-sS {]-I-S-\]-{Xn-I-bn¬ ]- tZym-K-ÿ-s\ A-b-°m-\pw Xod-™ Im-cy-ß-fm-hpw hn-tZ- cp-am-\-am-bn. i\n-t£-]-Øn¬ kzo-I-cn-°pkm-bn-_m-_-sb A-d-Ãv sNI-. Hm-tcm- ta-J-e-bpw ]-cn-tim- øp-tºmƒ {In-an-\¬ \-S-]-Sn®-´[n-®m-bn-cn-°pw Im-cy-߃ Xo- ß-fn-se 41, 41(_n), 41(kn), 49, cp-am-\n-°p-I. I-b-‰p-a-Xn h¿-[n- 50, 50(F), 55(F) h-Ip-∏p-Iƒ ∏n-°m-\mWv {i-aw. C-Xp-h-gn Iq- t]m-en-kv ew-Ln-s®-∂v B-tcmSp-X¬ sXm-gn¬ D¬-∏m-Zn-°-s∏- ]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. C-Xn-s\ Spw. cm-Py-Øv sXm-gn-en-√m-Ø Xp-S¿-∂m-Wv I-Ωo-j≥ hn-j-b\n-c-h-[n t]-cp-s≠-∂pw A-h¿ Øn¬ C-S-s]-´-Xv. t]m-fn-tbmaqIq-´n-t®¿-Øp. ew 90 i-X-am-\w im-co-cn-I sh√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂ km-bn-_m-

kn-tkm-Un-b-¡pw tKm-]m dm-bn-¡pw tIm-S-Xn t\m-«o-kv

\yq-U¬-ln: A-c-hn-μv sI-Pv-cnhm-fn-s\ Pp-Uo-jy¬ I-kv-‰-Unbn¬ hn-´- tIm-S-Xn D-Ø-c-hp-ambn _-‘-s∏-´v tIm-S-Xn-b-e£y-{]-kv-Xm-h-\-Iƒ ]p-d-s∏-Sphn-s®-∂m-tcm-]n-®v k-a¿-∏n-®

l-c-Pn-bn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-´n t\-Xm-°-fm-b a-\o-jv kn-tkmUn-b, tKm-]m¬ dm-bv F-∂n-h¿°v tIm-S-Xn t\m-´o-k-b-®p. AUz. ]-¶-Pv sa-μn-cm-´-bp-sS l-cPn-bn¬ sa-t{Sm-t]m-fn-‰≥ a-Pnkv-t{S-‰v tKm-a-Xn a-t\m-N-bm-Wv t\m-´o-k-b-®-Xv. cm-{„o-b-Nn{Xw am-dn-b-Xn-s‚ ^-e-am-Wv tIm-S-Xn D-Ø-c-sh-∂v t\-Xm°ƒ ]-d-s™-∂v l-c-Pn-bn¬ ]-d-™p. _n.-sP.-]n. t\-Xm-hv \n-Xn≥ K-Uv-I-cn k-a¿-∏n-® A]-Io¿-Øn-t°-kn¬ Pm-ay-ØpI sI-´n-h-bv-°m≥ hn-k-Ω-Xn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tIm-S-Xn sI-Pv-cn-hm-fn-s\ Pp-Uo-jy¬ Ikv-‰-Un-bn¬ hn-´n-cp-∂-Xv.

thym-a-tk-\m hn-am-\w X-IÀ-¶p; ss]-e-äv a-cn-¨p {io-\-K¿: I-iv-ao¿ Xm-gv-h-c-b-nse A-\-¥v-\m-Kv Pn-√-bn¬ thym-a-tk-\-bp-sS an-Kv-˛21 bp-≤hn-am-\w X-I¿-∂v ss]-e-‰v a-cn®p. c-Lp _≥-kn-bm-Wv sIm-√s∏-´-sX-∂v {]-Xn-tcm-[-hr-Ø߃ A-dn-bn-®p. _n-Pv-s_-lmc ta-J-e-bn¬ an¿-lm-a-bn-emWv hn-am-\w X-I¿-∂p-ho-W-Xv. ]-Xn-hp ]-d-°-en--\n-sS-bm-bn-cp∂p A-]-I-Sw. sS-Iv-\n-°¬ Fb¿-t]m¿-´n¬-\n-∂v ]-d-∂p-b¿∂ D-S-s\-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. A-]-I-S-Øn-s‚ Im-c-Ww hy‡-am-bn-´n-√. thym-a-tk-\m DtZym-K-ÿ-cp-sS kw-Lw ÿ-esØ-Øn-bn-´p-≠v. sIm-√-s∏-´ ss]-e-‰n-s‚ Ip-Spw-_-sØ PΩp-I-iv-ao¿ ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A–p-√ A-\p-tim-N-\-a-dn-bn-®p.

\hm-kv i-co-^v Pp-am-a-kv-Pn-Zv k-µÀ-in¨p

_-bv°v ]p-dw-th-Z-\, lr-t{ZmKw, D-b-¿-∂ c-‡-k-Ω¿-±w F∂n-h-bp-s≠-∂v ]-cm-Xn e-`n-®-

Xm-bn I-Ωo-j≥ hy-‡-am-°n. Xp-S¿-∂m-Wv a-Xn-bm-b Nn-In¬k \¬-Im≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. Cu am-kw 9-\m-Wv U¬ln Zu-e-Øv dmw tIm-f-Pn-¬ ]-co£mt]-∏¿ t\m-°n- Xncn®phcp-I-bm-bn-cp-∂p tUm. km-bn_m-_-sb Im¿ X-S-™p\n¿Øn a-^v-Sn-bn-se-Øn-b a-lm-cm{„˛-U¬-ln t]m-en-kv kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Xp-S¿-∂v hnam-\-Øn¬ a-lm-cm-{„-bn-te°p sIm-≠pt]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. \n-e-hn¬ \m-Kv-]q¿ P-bn-ense A-≠m sk-√n-em-Wv {]^ksd A-S-®n-cn-°p-∂-Xv.

\yq-U¬-ln: C-¥y-bp-sS B-Zy {]-[m-\-a-{¥n P-hl¿-em¬ s\-lv-dp-hn-s\ A-t±-l-Øn-s‚ 50mw N-c-aZn-\-Øn¬ cm-{„w A-\p-kva-cn-®p. cm-{„-]-Xn {]-W-_v apJ¿-Pn, D-]-cm-{„-]-Xn lman-Zv A≥-km-cn, ap≥ {]-[m\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mv, tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘n, D-]m[y-£≥ cm-lp¬-Km-‘n F-∂n-h¿ s\-lv-dp A-¥yhn-{i-aw-sIm-≈p-∂ im-¥nh-\-Øn-se-Øn ]p-jv-]m¿®-\ \-S-Øn. ap≥ a-{¥n cm-Po-hv-ip-¢, U¬-ln {]-tZ-iv tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v A-chn-μv kn-Mv, tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv lm-dq¨ bq-kp^v F-∂n-h-cpw B-Z-cm-RvP-en-I-f¿-∏n-®p. H-t´-sd tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I-cpw kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-I-fpw im-¥n-h-\Øn-se-Øn-bn-cp-∂p. tZ-i`-‡n-Km-\-ß-fpw k¿-h-aX- { ]m¿- Y - \ - b pw- s Im- ≠ v im-¥n-h-\w ap-J-cn-X-am-bn. 1964 sa-bv 27\m-Wv s\-lvdp A-¥-cn-®-Xv.

cm{„]-Xn`-h-\-n¬ \-S-∂ AØm-ghn-cp-∂n¬ cm-{„]-Xn {]W-_v ap-J¿-Pn, {]-[m-\-a{¥n \-tc{μ-tam-Un, ]m-In-kvXm≥ {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv i-co^v, `q-´m≥ {]-[m-\-a{¥n Xv-sj-dn-Mv tXm-Kv-_, A-^v-Km-\n-kvXm≥ {]-knU‚ v lm-an-Zv I¿-km-bn F∂nh¿

A£À[mw: \n-c-]-cm-[n-I-Ä \-ã-]-cn-lm-cw tX-Sn \n-b-a-\-S-]-Sn¡v sa-∂pw C-h¿ B-hi - y-s∏-´p. BZw A-Pva - o-cn, ap-^vX - n A-–p¬ Jøqw a≥-kp-cn, ap-l-Ω-Zv k-eow ssi-Jv, A-–p¬ an-bm ≥ Jm-Zncn, A¬-Xm-^v lp-kb - v≥ F-∂nh¿ I-gn-™-Zn-h-kw \-S-Øn-b hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n-em-Wv C°m-cyw A-dn-bn-®X - v. Cu am-kw 16\v A-£¿-[mw tI-kn¬ C-hsc sh-dp-sX-hn-´v-kp-{]nw-tIm-SXn D-Ø-c-hn-d-°n-bn-cp-∂p. tIkn¬ Kq-Vm-tem-N\ - ° - p-‰w Np-aØn t]m-´m tIm-SX - n h-[i - n-£ hn-[n-® aq-∂p-t]-c-S-°w B-dpt]-sc Ip-‰° - m-cs - √-∂p I-≠v PÃn-kp-am-cm-b F sI ]-Sv-\m-bn-

\yq-U¬-ln: A-£¿-[mw t£{X-Øn-\p-t\-sc \-S-∂ B-{I-aW-Øn¬ {]-Xn-tN¿-°s - ∏-´ \n-c]-cm-[n-Iƒ \-„] - c - n-lm-cw-tX-Sn \n-ba - \ - S- ] - S- n-s°m-cp-ßp-∂p. Kp-P-dm-Øv k¿-°m¿ I-≈t°-kn¬ Ip-Sp-°n ]-Øp h¿-jtØm-fw P-bn-en-eS- ® - B-dp t]cm-Wv Kp-P-dm-Øv k¿-°m-cn-\pw t]m-en-kn-\p-sa-Xn-tc tIm-S-Xnsb k-ao-]n-°m-s\m-cp-ßp-∂X - v. Kp-Pd - m-Øv k¿-°m¿ X-߃-°p \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa∂pw I-≈-t°-kn¬ Dƒ-s∏-SpØn P-bn-en-eS- ® - D-tZym-Kÿ ¿s°-Xn-tc I¿-i\ - \-S] - S- n th-W- A-£¿-[mw t£-{Xw

a{´n-amcpw h-Ip-¸p-I-fpw

in-h-tk-\-bv-¡v A-k-´p-ãn

\-tc{μ-tam-Un: {]-[m-\-a-{¥n, ]-ªn-Iv {Ko-h≥-kkv, s]≥ j≥, B-W-thm¿Pw, _-ln-cmImiw, a-‰p a-{¥n-am¿-°v \¬-ImØ h-Ip-∏p-Iƒ

\yq-U¬-ln: \-tc-{μ-tam-Un k¿-°m-cn¬ ]m¿-´n-°v H-cp a{¥n-ÿm-\w am-{Xw \¬-In-bXn¬ _n.-sP.-]n-bp-sS k-Jy-I£n-bm-b in-h-tk-\-bv-°v Ak-¥p-„n. L-\-hy-h-km-b hIp-∏m-Wv in-h-tk-\-bv-°v e-`n®-n-cn-°p-∂-Xv. B-\-μv Ko-sX-bm-Wv A-hcp-sS a-{¥n. in-h-tk-\- _n.-sP.]n t\-Xr-Xz-sØ A-Xr-]v-Xn A-dn-bn-®n-´p-≠v. A-k-¥p-„n aq-ew B-\-μv Ko-sX C-∂-se a{¥n-bm-bn Np-a-X-e-tb-‰n-s√∂p ]m¿-´n-hr-Ø-߃ ]-d™p. F≥.-Un.-F-bn-se c-≠m-asØ h-en-b L-S-I-I-£n-bpw 18 Fw.-]n-am-cp-ap-≈ in-h-tk-\ Iq-Sp-X¬ a-{¥n-ÿm-\w {]-Xo£n-®n-cp-∂p-sh-∂v A-h¿ ]-d™p. Xm-c-X-tay-\ {]m-[m-\yw Ip-d-™ h-Ip-∏v \¬-In-b-Xnepw ]m¿-´n-°v F-Xn¿-∏p-≠v. tk-\m t\-Xm-hv D-≤-hv Xm°-sd hn-j-bw _n.-sP.-]n. t\Xr-Xz-Øn-s‚ {i-≤-bn¬- s]-SpØn-bn-´p-≠v. Ko-sX a-{¥n-bmbn Np-a-X-e-tb-‰n-s√-¶n-epw C∂-e-sØ B-Zy- a-{¥n-k-`m tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øn-cp∂p.

Im-_n\-äv a-{´n-amÀ

cm-Pv-\m-Yv kn-Mv: B-`y-¥cw, kp-j-am-kz-cm-Pv: hn-tZ-i-Imcyw, {]-hm-kw. A-cp¨ sP-bv‰ven: [\w, Iº-\n Im-cyw, {]Xn-tcm-[w. Fw sh-¶-ø \mbn-Up: \-K-c-hn-I-k\w, `-h\w, \-K-c Zm-cn{Zy \n¿-Ωm¿-P\w, ]m¿-e-sa‚-dn Im-cyw. \n-Xn≥ K-Uv-Icn: tdm-Uv {Sm≥kvt]m¿´v, ]m-XIƒ, I-∏¬ K-XmKXw. Un hn k-Zm-\-μ-Ku-V: sd-bn¬sh. D-am-`m-cXn: P-e-hn`hw, \-Zo-hn-I-k\w, Kw-Km-]p\-cp-÷o-h\w. s\Pv-a sl-]vØp√: \yq-\-]-£-Im-cyw, tKm]v-\m-Yv ap-s≠: {Km-a-hn-I-k\w, ]-©m-b-Øn-cmPv, Ip-Snsh≈w, ip-Nn-Xzw. cmw-hn-em-kv ]m-kzm≥: D-]-t`m-‡r-Im-cyw, `-£y s]m-Xp-hn-XcWw. I¬cm-Pv an-{i: sN-dp-In-S˛ C-SØcw kw-cw`w. ta-\-Im-Km‘n-: h\n-Xm ˛in-ip-t£aw. B\-μv Ip-am¿: sI-an-°¬kv, cm-khfw. c-hn-i-¶¿ {]-km-Zv: hm¿Øm hn-\n-abw, hn-h-c kmt¶Xn-I hnZy, \o-Xn-\ym-bw. Atim-Iv K-P]-Xn cm-Pp ]p-k]Xn: kn-hn¬ thym-a-bm\w, B\-μv Ko-sX: L-\-hy-h-kmbw, l¿-knwd-Øv Iu¿ _mZ¬: `-£y kw-kvI-c-W hy-hkmbw. \-tc-{μ-kn-Mv tSm-am¿: J\n, D-cp°v, sXm-gn¬. Pp-h¬ Hm-dw: B-Zn-hm-kn Im-cyw cm[mtam-l≥ kn-Mv: Irjn. Xmh¿N-μv sKlv-tem-´v: km-aq-lnI-\oXn, im-‡o-IcWw. kv-arXn C-dm-\n: am-\-h-ti-jn hn-Ik\w tUm. l¿-j-h¿-[≥: Btcm-Ky ˛ Ip-Spw-_m-kq-{XWw

\yq-U¬ln: ]m-In-kv-Xm≥ {][m-\a{¥n \-hm-kv i-co-^v N-cn{X-{]-kn-≤am-b U¬ln Pp-am-akv-Pn-Zv k-μ¿-in®p. ]-g-b U¬ln-bn-se sN-t¶m-´bpw A-t±lw k-μ¿-in®p. ]m-Iv {]-Xn-\n[nkw-Lhpw A-t±-l-tØmsSm-∏-ap-≠m-bn-cp∂p C-¥y-˛]m-Iv _-‘w sa-®s∏-Sp-Øm\pw `n-∂-X-Iƒ Ip-dbv-°m\pw i-co-^v B-{K-ln-°p∂p-s≠∂p Pp-am-a-kv-Pn-Zv jmln Camw køn-Zv A-lvaZv _pJm-cn ]-d™p. k-am-[m-\-Øns‚ k-tμ-i-hp-am-bm-Wv Xm-s\Øn-b-sX-∂v i-co-^v ]-d-™-Xm- P-\. hn sI kn-Mv: hS-°p In-g°≥ taJ-em hn-I-k\w (kz-Xbpw _p-Jm-cn ]-d™p.

k-l-a-{´n-amÀ

{¥-®p-aX-e), hntZ-i Im-cyw, {]hm-k Im-cyw, C-μ¿-Pn-Xv knMv dm-hp : B-kq-{XWw (kzX{¥ Npa-Xe), Ãm-‰n-‰n-Ivkv, {]Xn-tcm[w. k-t¥m-jv Ip-am¿ Kmw-Kv -hm¿: sS-Iv-kv-‰-bn¬kv (kz-X-{¥-Npa-Xe), ]m¿-e-sa-‚dn Im-cyw, P-e-hn-`hw, \-Zo-hn-Ik\w, Kw-Km-]p-\-cp-÷o-h-\w. {io-]m-Zv sb-t m-\mb-Iv: kwkv-Im-cn-Iw(kzX-{¥ Npa-X-e), Sq-dn-kw. [¿-tΩ-{μ {]-[m≥: s]-t{Sm-fn-bw, {]-Ir-Xn-hm-XIw. k-Zm-\μ tkm-t\m-hmƒ: sshZ-Kv-[y-hn-I-k\w, hy-hkm-b kw-cw`w, kv-t]m¿-Sv-kv bp-h-P-\Im-cyw (kz-X-{¥-Npa-X-e), {]Im-iv Pm-h-tZ-I¿: hm¿-ØmhnX-c-W ˛{]-t£-]Ww, h-\w ˛]-cn-ÿnXn, Im-emh-ÿm hyXn-bm\w, ]m¿-e-sa‚-dn Im-cyw. ]n-bq-jv tKm-b¬: ssh-ZypXn, I¬-°cn, ]m-cº-tcy-X-c Du¿ Pw. tUm. Pn-tX-{μ-knMv: imkv-{X ˛ km-t¶-XnIw, `u-a-imkv-{Xw, {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Hm^nkv, B-W-thm¿Pw, _-ln-cmImiw. \n¿Ω-em ko-Xm-cm-a≥ : hm-Wn-Py˛hy-h-kmbw, [\w, I-º-\n-Imcyw. kn Fw kn-t≤iz-c: kn-hn¬ thym-a-bm\w. at\m-Pv kn≥l: sd-bn¬-th. \nlm¬N-μ: sI-an-°¬-kv, cmkhfw. D-t]-{μ Ip-i-hm-l: {Km-a-hn-I-k\w, ]-©m-b-ØncmPv, Ip-Sn-sh-≈w˛ ip-Nn-Xzw ]n cm-[m-Ir-jv-W≥: L-\-hy-hkmbw. In-c¨ cn-Pn-Pp: B-`y¥cw. Ir-^≥ em¬: tdm-Uv˛ Km-X-KXw, I-∏¬ K-XmKXw. k-Rv-Po-hv Ip-am¿ _¬-bm≥: Irjn, `-£y kw-kv-I-c-W hyh-kmbw. a≥-kp-Jv `m-bv [≥Pn-`m-bn hmk-h: B-Zn-hm-kn Im-cyw. dm-hp-kml-_v Zm-Zm-dmhp [m≥-sh: D-]-t`m-‡r-Imcyw, `-£yw, s]m-Xp-hn-X-c-Ww. hn-jv-Wp tZ-hv km-bv: J\n, Dcp°v, sXm-gn¬. kp-Z¿-i≥ `KXv: km-aqln-I \oXn, im-‡o-IcWw.

Xp-I sI-«n-h-¨p; sI-Pv-cn-hm-fn-\v Pm-ayw \yq-U¬-ln: tI-{μ-a-{¥n \nXn≥ K-Uv-I-cn \¬-In-b am-\-\„ tI-kn¬ Pm-ay-Øp-I sI-´nh-bv-°m≥ U¬-ln ap≥ ap-Jy-a{¥n A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ Xøm-dm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Pm-ayw e-`n-®p. t\-c-sØ Pm-ay-Øp-I A-S°-ap-≈ tIm-S-Xn-bp-sS hy-hÿ-Iƒ Aw-Ko-I-cn-°m-Xn-cp-∂ sI-Pv-cn-hm-fn-s\ sa-t{Sm-s]m-fn‰≥ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn Pq-Unjy¬ I-Ã-Un-bn¬ hn-´n-cp-∂p. cm-Py-Øv A-gn-a-Xn-Iƒ \-S-Ønb cm-{„o-b t\-Xm-°-fp-sS ]-´nI sI-Pv-cn-hmƒ ]p-d-Øn-d-°n-bXp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv \n-Xn≥ K-Uv-I-cn tI-kv sIm-Sp-Ø-Xv. Pm-ay-Øp-I sI-´n-h-bv-°m≥ hnk-Ω-Xn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sI-Pvcn-hm-fn-s\ sa-bv 21 \v tIm-S-Xn

7

kozhikode

Xn-lm¿ P-bn-en¬ A-b-®p. aq∂v Zn-h-k-sØ Pp-Uo-jy¬ IÃ-Un-°p-ti-jw ho-≠pw A-t±l-sØ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-

A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ °n-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Pm-ayØp-I sI-´n-h-bv-°m≥ hn-k-ΩXn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-≠pw tIm-S-Xn Pp-Un-jy¬ I-Ã-Unbn¬ hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xm≥

H-cp Bw B-Zv-an-bm-sW-∂pw Agn-a-Xn-s°-Xn-tc t]m-cm-Sp-∂ B-fm-sW-∂pw A-Xp-sIm-≠v Pm-ay-sa-Sp-°p-∂n-√ F-∂p-amWv sI-Pv-cn-hmƒ tIm-S-Xn-bn¬ hm-Zn-®-Xv. tIm-S-Xn B-h-iy-s∏Sp-∂ G-Xp k-a-b-Øpw lm-P-cmhm≥ X-øm-dm-sW-∂pw A-t±lw A-dn-bn-s®-¶n-epw Pm-ayØp-I-bm-b ]-Xn-\m-bn-cw cq-] sI-´n-h-bv-°m-sX Pm-ayw A-\ph-Zn-°n-s√-∂v tIm-S-Xn ]-d™p. Pq¨ B-dp h-sc-bm-Wv sIPv-cn-hm-fn-s\ I-Ã-Un-bn¬ hn-´ncn-°p-∂-Xv. Pp-Un-jy¬ I-ÃUn Im-em-h-[n Xo-cm≥ ]-Øp Znh-k-tØm-fw _m-°n-\n¬-s°bm-Wv sI-Pv-cn-hmƒ Pm-ay-hy-hÿ-Iƒ Aw-Ko-I-cn-°m≥ X-ømdm-b-Xv.

Iv, hn tKm-]m-e Ku-U F-∂n-hc - S-ßn-b s_-©m-Wv sh-dp-sX-hn´-Xv. Kp-Pd - m-Øv k¿-°m¿ hym-PA-t\z-j-Ww \-S-Øn C-h-sc tI-kn¬ Ip-Sp-°p-Ib - m-bn-cp-∂psh-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn I-s≠Øn-bn-cp-∂p. 2002 k-]v-Xw-_¿ 25\v A£¿-[mw t£-{X-Øn-\p-t\-sc c≠p tXm-°p-[m-cn-Iƒ \-SØ - n-b B-{I-aW - Ø - n¬ 33 t]¿ sIm-√s∏-Sp-I-bpw 85 t]¿-°p ]-cnt°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. \m-j-\¬ sk-Iyq-cn-‰n Km¿-Uv \-S-Øn-b {]-Xym-{I-a-W-Øn¬ tXm-°p-[m-cn-Iƒ sIm-√s - ∏-´p.

ap-kv-enw-I-fp-sS hn-I-k-\ {]-iv-\-§Ä-¡v kw-h-c-Ww ]-cn-lm-c-a-Ã: \-Pv-a ln-_-¯pà \yq-U¬-ln: ap-kv-enw-I-fp-sS hn-I-k-\-{]-iv-\-߃-°v kw-hc-Ww ]-cn-lm-c-a-s√-∂p ]p-Xnb \yq-\-]-£-Im-cy a-{¥n \-Pva ln-_-Øp-√. ]p-Xn-b k¿°m¿ \yq-\-]-£-ß-fp-sS hnZym-`ym-k ku-I-cy-ß-fn¬ {]tXy-I {i-≤ ]-Xn-∏n-°p-sa-∂v A-h¿ ]-d-™p. ap-kv-enw t£-a-Øn-\v F¥p \-S-]-Sn-I-fm-Wv kzo-I-cn°m≥ t]m-hp-∂-sX-∂ hm¿Øm-te-J-I-cp-sS tNm-Zy-Øn-\v "F-¥p-sIm-≠v ap-kv-enw-Iƒ am{Xw' F-∂ a-dp-tNm-Zy-am-bn-cp∂p A-h¿ D-∂-bn-®-Xv. ap-kvenw Im-cy-߃-°m-b-√, \yq-\]-£ t£-a-Øn-\p-≈ a-{¥m-eb-am-Wn-sX-∂pw A-h¿ ]-d-

™p. ap-kv-enw-Iƒ \yq-\-]-£-a√. ]m-gv-kn-Iƒ \yq-\-]-£-amWv. A-h-cp-sS F-Æw Ip-d-™ph-cp-I-bm-Wv. A-h-sc k-lm-bnt°-≠-Xp-≠v. ap-kv-enw-Iƒ-°p kw-h-c-Ww _n.-sP.-]n. H-cn-°epw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-´n-√. aXm-Sn-ÿm-\-Øn¬ kw-h-c-Ww A-\p-h-Zn-°m-Ø `-c-W-L-S-\m N-´-°q-Sv h-gn-bp-≈ ]-cn-lm-cw t\-Sp-∂-Xn-em-Wv X-߃ hn-izkn-°p-∂-Xv-˛ a-{¥n ]-d-™p. k-®m¿ I-Ωn-‰n ip-]m¿-iIƒ ]p-Xn-b k¿-°m¿ \-S-∏m°p-tam F-∂p tNm-Zn-®-t∏mƒ, F-√m ip-]m¿-i-I-fpw \-S-∏mt°-≠ B-h-iy-an-s√-∂m-bn-cp∂p \-Pv-a-bp-sS a-dp-]-Sn.

a-{´n-k-`bv-¡v "tamSn' G-sd; ap-k-^À\-KÀ I-em-] {]-Xn ap-XÂ Nm-«-¡m-cpw tXm-äh-cpw h-sc kn-±o-Jv

Im-∏≥

\yq-U¬-ln: kz-X-{¥ `m-c-XØn-s‚ ]-Xn-\-©m-a-Xv {]-[m\-a-{¥n-bm-bn Np-a-X-e-tb-‰ \tc-{μ-tam-Un-bp-sS a-{¥n-k-`bv° - v k-hn-ti-jX - I - ƒ G-sd. ap-k-^¿-\-K¿ I-em-]-Øn-se {]-Xn- ap-X¬ s]m-Xp-P-\w ]pdw-X-≈n-b-h¿-h-sc-bp-≠v tamUn a-{¥n-k` - b - n¬. Ir-jn, `-£y-kw-kv-I-cWw, hy-h-km-bw F-∂n-h-bpsS k-la - {- ¥n- 41 Im-c\ - m-b kRvP - o-hvI - p-am¿ _-eym≥ ap-k^¿-\-K¿ I-em-]-Øn-se {][m-\ {]-Xn-bm-Wv. P-\-hn-[n F-Xn-cm-bn P-\w ]p-dw-X-≈n-b c-≠p-t]-cm-Wv tam-Un-bp-sS a{¥n-k-`-bn-se {]-[m-\- Nn-e hIp-∏p-Iƒ ssI-Im-cyw sN-øpI. cm-Py-Øn-s‚ {]-Xn-tcm-[w, [-\-Im-cyw h-Ip-∏v ssI-Imcyw sN-øp-∂ a-{¥n-k-`-bn-se aq-∂m-a≥ Iq-Sn-bm-b A-cp¨ P-b-v‰v-en-sb ]-©m-_n-se A-

ar-X-k¿ a-fi-e-Øn-se P-\߃ H-cp e-£-tØm-fw thm´n--\m-Wp ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bXv. tIm¨-{K- n-se Iym-]v‰≥ A-{ao-μ¿ kn-Mm-Wv C-hnsS hn-Pb - n-®X - v. thm-´¿-am¿ th-s≠-∂p-h® a-s‰m-cmƒ D-Ø¿-{]-tZ-inse A-ta-Øn-bn¬ cm-lp¬Km-‘n-tbm-Sp ]-cm-P-b-s∏-´ kv-ar-Xn C-dm-\n-bm-Wv. kv-arXn- H-cp e-£-tØm-fw thm-´ns‚ hy-Xym-k-Øn-\m-Wv tIm¨-{K-kv D-]m-[y-£≥ cmlp-en-t\m-Sp ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. tam-Un a-{¥n-k-`-bn-se am-\h hn-`-h-ti-jn h-Ip-∏n-s‚ Im_n-\-‰v ]-Z-hn-bp-≈ a-{¥n-bmWv kv-ar-Xn C-dm-\n. Kp-P-dmØn¬-\n-∂p-≈ cm-Py-k-`m Aw-Kß - f - m-Wv C-cp-hc - pw. cm-Py-k-`-bn-se _n.-sP.]n. t\-Xm-hm-b A-cp¨ P-bv-‰ven tam-Un-bp-sS hn-iz-kvX - \ - mWv. Kp-P-dm-Øv I-em-] k-a-bØv tam-Un-sb ]n-¥p-W-®-Xn-

s‚ {]-Xyp-]-Im-c-am-bm-Wv Pb-v-‰v-en-bp-sS a-{¥n-]-Zw. A-`n`m-j-I-\m-b P-b-v‰v-en-bm-Wv Kp-P-dm-Øp I-em-]-Im-e-sØ tam-Un-bp-sS \n-b-tam-]-tZ-iI≥. 2004 se tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ U¬-ln-bn-se Nm-μv-\n Nu-°v a-fi-e-Øn¬\n-∂pw 2014 ¬ A-ta-Øn-bn-¬ \n-∂pw P-\-߃ ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn-b kv-a-Xn C-dm-\n-bm-Wv P-\m-[n-]-Xy-sØ ]n-∂n-em°n a-{¥n-bm-b-Xv. km-kv _mlp F-∂ ln-μn sS-en-hn-j≥ ]-c-º-c-bn-se A-h-Xm-c-I-bmbn-cp-∂p kv-ar-Xn. tam-Un-bp-ambp-≈ A-Sp-∏-am-Wv kv-ar-Xn°pw Xp-W-bm-b-Xv. P-\-߃ ]p-dw-X-≈n-b P-\-]n-¥p-W-bn√m-Ø C-h¿ c-≠p-t]-cpw-Iq-Sn tam-Un a-{¥n-k` - b - n-se {]-[m\-s∏-´ \m-ev Im-_n-\-‰v dm-¶pI-fm-Wv ssI-Im-cyw sN-øp-I. tam-Un a-{¥n-k` - b - n¬ tamUn-b-S-°w \m-ev ap≥ ap-Jy-a-

{¥n-am-cm-Wp-≈-Xv. ap≥ U¬ln ap-Jy-a-{¥n kp-j-a kz-cmPv, ap≥ a-[y-{]-tZ-iv ap-Jy-a{¥n D-am-`m-cX - n, ap≥ I¿-Wm-SI ap-Jy-a{- ¥n k-Zm-\μ - Ku-U F-∂n-h-cm-W-h¿. a-{¥n-k-`bn¬ G-gp h-\n-XI - ƒ-°v C-Sw e-`n-®p. A-Xn¬ B-dp t]¿-°v Im_n-\-‰v ]-Z-hn-bpw H-cmƒ-°v kz-X-{¥ Np-a-X-e-bpw. a-{¥nk-`b - n-se G-I ap-kve - nw {]-Xn\n-[n-bpw h-\n-X-bm-Wv. _n.sP.-]n. D-]m-[y-£-bpw a-[y{]-tZ-in¬ \n-∂p-≈ cm-Py-k`mw-Kh - p-am-b 74Im-cn \-Pva - ln_-Øp-√. hn ]n kn-Mv ap-X¬ F-®v Un tZ-hK - u-U, sF sI Kp-Pv-dmƒ, F _n hm-Pv-t]-bn, a≥-tam-l≥ kn-Mv a-{¥n-k-`bn-e-S-°w C-t∏mƒ \-tc-{μtam-Un-tbm-sSm-∏-w h-sc B-dp a-{¥n-k-`-bn¬ Aw-K-am-b cmw hn-em-kv ]m-kz-s\-∂ {]-ap-J "Nm-´° - m-c'\pw Cu k-`b - p-sS k-hn-ti-jX - b - m-Wv.-

kp-j-a kz-cm-Pv B-Zy- h-\n-Xm hn-tZ-i-Im-cy-a-{´n D-¯À-{]-tZ-iv Xo-h-−n Zp-c-´w: a-cn-¨-Xv 25 t]À \yq-U¬ln: cm-Py-sØ B-ZysØ h-\n-Xm hn-tZ-i-Im-cy-a{¥n-bm-Wv kp-j-a -kz-cm-Pv. 25mw h-b- n¬ l-cnbm-\ k¿°m-cn¬ G-‰hpw {]m-bw Ip-d™ a-{¥n-bm-bn N-cn-{Xw c-Nn-® kpj-a, U¬-ln-bp-sS B-ZysØ h-\n-Xm ap-Jy-a-{¥n-bm-bncp∂p. 1977¬ 25mw h-b- n-emWv kp-j-a l-cn-bm-\-bn¬ hnZym-`ym-k a-{¥n-bm-b-Xv. cm-Py-Øv H-cp cm-{„o-b]m¿´n-bp-sS B-Zy-sØ h-\n-Xm h-

‡m-hm-bXpw A-h¿ Xs∂. CØ-h-W {]hm-k a-{¥m-eb-Øn-s‚ Np-a-X-e-Iq-Sn kp-j-abv-°p-≠v. B-tKm-f {]-iv-\-ßfn¬ C-¥y-bp-sS kzm-[o-\w h¿[n-®p-h-cp-∂ k-μ¿-`-Øn-em-Wv kpj-a hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n-bmbn Np-a-X-e-tb¬-°p-∂Xv. ]m-In-kv-Xm-\p-ambpw ssN\-bp-am-bp-≈ _-‘-߃ hn-tZi-Im-cy hIp-∏n\v ÿn-cw sh√p-hn-fn-bm-Wv. hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-´-dnbpw h-\n-X-bmWv˛

kp-Pm-X-m kn-Mv. 1979¬ kpja kzcmPv lcnbm-\ _n.sP.]n-bp-sS A-[y£-]-Z-hn-bn-seØn. an-I-® ]m¿-esa‚ v Aw-K-Øn-\p-≈ A-hm¿-Uv A-h¿-°p e-`n-®n´p≠v. \n-b-a-_n-cp-Z-[m-cnbm-b kpj-a G-gpX-h-W ]m¿-esa‚n-te-°v Xn-c-s™-Sp-°-s∏´n-´p≠v. hm-Pv-t]-bv k¿-°m-cns‚ Ime-Øv hm¿-ØmhnX-cW˛ {]-t£-]-W a-{¥n-bm-bncp∂p.

k-¥v I-_o¿ \-K¿: D-Ø¿-{]-tZin¬ I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b Xo-h-≠n-b-]-I-S-Øn¬ 25 t]¿ a-cn-®X - m-bn A-[n-Ir-X¿ ÿn-coI-cn-®p. t\-c-sØ 40 t]¿ a-cns®-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-d™ ncp-∂X - v. A-]I - S- Ø - n¬ 103 t]¿°p ]-cn-t°-‰-Xm-bn Pn-√m a-Pnkvt- {S-‰v `-cX - v em¬ ]-d™ p. tKm-c-Jv-[mw F-Iv-kv-{]-kv ]m-fw sX-‰n N-c° - p-h≠ - n-bn-en-Sn-

®m-Wv A-]I - S- a - p-≠m-bX - v. A-]I-SØ - n¬ a-cn-®h - c - p-sS Ip-Spw-_߃-°v c-≠p e-£w ho-X-hpw Kp-cp-Xc - ]-cn-t°-‰h - ¿-°v A-c e£w cq-]- ho-X-hpw [-\-k-lmbw \¬-Ip-sa-∂v {]-[m-\-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un {]-Jym-]n-®p. A]-I-S-Øn¬-s∏-´-h¿-°v ssh-Zyk-lm-bw \¬-Im≥ {]-[m-\-a{¥n sd-bn¬-th a-{¥m-e-b-Øn\p \n¿-tZ-iw \¬-In.

I-Å-¸-Ww: {]-tXy-I A-t\z-j-Wkw-Lw cq-]o-I-cn-¨p Pn-{]-\n-kctX-p-v-X¯{µm-h-ckn--\-hm-MZ-n-]s-câw kz-¥w

{]-Xn-\n-[n

\yq-U¬-ln: hn-tZ-i _m-¶p-Ifn¬ C-¥y-°m¿ H-fn-∏n-®n-cn-°p∂ I-≈-∏-Ww Xn-cn-sI sIm≠p-h-cm≥ tI-{μ-k¿-°m¿ {]tXy-I A-t\z-j-Wkw-Lw cq]o-I-cn-®p. {]-[m-\-a-{¥n \-tc-{μtam-Un-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ B-Zy tI-{μ-a-{¥n-k-`m tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w. kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n ]m-en°m≥ P-Ãn-kv Fw _n jm-bpsS A-[y-£-X-bn¬ Fkv.sF.Sn. cq-]o-Ic - n-s®-∂v \n-ba-a-{¥n c-hn-i-¶¿ {]-km-Zv hm-¿Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p. P-Ãnkv A-cn-Pn-Xv ]-km-bØm-bn-cn-°pw ssh-kv sN-b¿am≥. tI-{μ d-h-\yq sk-{I-´-dn,

dn-k¿hv _m-¶v sU-]yq-´n K-h¿W¿, sF._n. U-b-d-Œ¿, F≥t^m-gv-k-vsa‚ v U-b-d-Œ¿, kn._n.sF. U-b-d-Œ¿, tI-{μ {]-Xy-£\n-Ip-Xn t_m¿-Uv sNb¿-am≥, \m¿-tIm-´n-Iv I¨t{Smƒ _yq-tdm U-b-d-Œ¿ P-\d¬, d-h\ - yq C‚-en-P≥-kv U-bd-Œ¿ P-\-d¬, ^n-\m≥-jy¬ C‚-en-P≥-kv U-bd - Œ - ¿, tdm Ub-dŒ - ¿, tI-{μ {]-Xy-£\n-Ip-Xn t_m¿-Uv (hn-tZ-ihym-]m-cw) tPm-bn‚ v sk-{I-´d - n F-∂n-hc - mWv F-kv.sF.Sn. Aw-Kß - ƒ. A- t \z- j - W - k w- L - Ø n- \ p hn-]p-e-am-b A-[n-Im-c-am-Wv \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. B-tcm-]Whn-t[-b-cm-b l-k≥ A-en A-S-°-ap-≈-h¿-s°-Xn-cm-b \-S]-Sn F-kv.sF.Sn-bp-sS D-Ø-c-

hm-Zn-Ø-am-sW-∂v a-{¥n-k-`m Ip-dn-∏v ]-db - p-∂p. A-t\z-jW - w Xp-S-ßn-b-Xpw Xo¿-∏m-hm-ØXpw \-S] - S- n-Iƒ Im-Øp-In-S° - p∂-Xp-am-b tI-kp-If - n¬ C-Ss - ]

j-Wkw-Lw cq-]o-Ic - n-°m≥ DØ-c-hp-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬, bp.]n.F. k¿-°m¿ C-Xn-t\m-Sv \n-tj-[m-fl-I \n-e-]m-Sm-Wv kzo-I-cn-®pt]m-∂-Xv. tIm-S-Xn

Xocp-am\w BZy- a{´nk`m- tbm-K-¯nÂ

Sm-\pw ]p-\-c-t\z-jn-°m-\pw Fkv.sF.Sn-°v A-[n-Im-c-ap-≠v. A-t\z-jW - dn-t]m¿-´v Im-em-Ime-ß-fn¬ tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿∏n-°W - w. I-≈-∏-Ww Xn-cn-sI sIm≠p-h-cm≥ Bh-iy-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v Bh-iys∏-´v _n.sP.]n. t\-Xm-hv cmw PXva-em-\n kp-{]nw-tIm-S-Xnbn¬ \¬-In-b tI-kn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ {]-tXy-I A-t\z-

\n-c-¥-cw hn-a¿-in-®n-´pw bp.]n.F. \n-e] - m-Sv Xn-cp-Øn-bn√. bq-tdm-∏n-se eo-sj≥-sÃ-\nse _m-¶n¬ I-≈-∏-Ww kq£n-®n-cn-°p-∂-h-cp-sS hn-hc߃ P¿-a-\n t\-c-sØ C-¥y°p ssI-am-dn-bn-cp-∂p. 26 t]-cpsS hn-h-c-ß-fm-Wv C-Xn¬ D-≠mbn-cp-∂-Xv. Cu ]-´n-I PXva-em\n-°v ssI-am-dm≥ kp-{]nwtImS-Xn B-hi - y-s∏-´n-´pw bp.]n.F. k¿-°m¿ X-øm-dm-bn-cp-∂n-√.

{io-\-K¿: P-Ωp-˛-I-iv-ao-cn-s‚ {]-tXy-I ]-Z-hn F-Sp-Øp-am-‰psa-∂ tI-{μ k-l-a-{¥n Pn-tX{μ-kn-Mn-s‚ {]-kv-Xm-h-\ \n-cpØ-c-hm-Z-]-c-am-sW-∂v P-Ωp-˛I-iv-ao¿ ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A-_vZp-√. I-iv-ao-cn-s\ C-¥y-bp-am-bn _-‘n-∏n-°p-∂-Xv `-c-W-L-S-\bp-sS 370mw A-\p-t—-Zw am-{X-amsW-∂pw D-a¿ ]-d-™p. P-Ωp-˛-I-iv-ao-cn-\p {]-tXy-I ]-Z-hn \¬-In-s°m-≠p-≈ `-cW-L-S-\-bp-sS 370mw A-\p-t—Zw F-Sp-Øp-I-f-bp-sa-∂pw C-Xn\p-≈ \-S-]-Sn-bp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-hp-I-bm-sW-∂p-am-bn-cp-∂p Pn-tX-{μ-kn-Mv {]-kv-Xm-h-\bn¬ ]-d-™n-cp-∂-Xv.


kmÀhtZiobw

28 sa-bv 2014 _p[≥

Cu-Pn-]v-Xn AÂkn-kn {]-kn-Uâm-hp-sa-¶v dn-t]mÀ-«v sI-bv-tdm: Cu-Pn-]v-Xn¬ {]-knU‚ v ÿm-\-tØ-°p a¬-k-cn® ap≥ ]-´m-f-ta-[m-hn A-–p¬ ^-Ø-lv A¬-kn-kn hn-P-bn°p-sa-∂v am-[y-a-dn-t]m¿-´p-Iƒ. c-≠p Zn-h-k-am-bn \-S-∂ thms´-Sp-∏v C-∂-se A-h-km-\n-® DS-s\-bm-Wv Cu-Pn-]v-jy≥ am[y-a-߃ kn-kn-bp-sS hn-P-b-w D-d-∏n-®-Xv. kn-kn A-[n-Im-cØn-se-Øn-bm¬ aq-∂p h¿-jØn-\p tijw `-c-Ww ho-≠pw ]-´m-f-Øn-s‚ ssI-∏n-Sn-bn-semXp-ßpw.

B-Zy-Zn-\-Øn-se thm-s´-Sp∏n¬ t]m-fn-Mv i-X-am-\w Xo-sc Ip-d-hm-bn-cp-∂p. Iq-Sp-X¬ thm´¿-am-sc _q-Øn-se-Øn-°p-∂Xn-\v k¿-°m¿ C-∂-se s]m-Xp-

C-dm-\n `q-I-¼w; bp.F.C-bpw H-am-\pw hn-d-¨p Zp-_-bv: Z-£n-W C-dm-\n-ep≠m-b `q-I-º-sØ Xp-S¿-∂v bp.F.C-bpw H-am-\pw hn-d-®p. C-∂-se cm-hn-se {]-tZ-in-I k-a-bw 9.44\m-Wv C-dm-\n¬ Jn-jw {]-tZ-i-Øv dn-Iv-‰¿ kvsI-bn-en¬ 5.1 tc-J-s∏-Sp-Ønb `q-N-e-\w A-\p-`-h-s∏-´-Xv. tlm¿-ap-kv I-S-en-Sp-°n¬ Kƒ-^v cm-Py-ß-fp-sS k-ao-]Øp-≈ {]-tZ-i-am-Wv Jn-jw. dm-k¬-ssJ-a-bn¬ \n-∂p 120 In.ao. A-I-se-bm-Wv Cu {]tZ-iw. Zp-_-bv, jm¿-P, A-Pvam≥, dm-k¬-ssJ-a, D-Ωp¬ Jp-ssh≥, ^p-ssP-d {]-tZ-iß-fn¬ D-b¿-∂ sI-´n-S-ßfn¬ Xm-a-kn-°p-∂-h¿-°mWv `q-N-e-\w Iq-Sp-X¬ A-\p`-h-s∏-´-Xv. C-dm-\n-ep-≠m-b `q-N-e-\sØ Xp-S¿-∂m-Wv bp.F.Cbn-epw A-\p-`-h-s∏-´-sX-∂v tZ-io-b kn-kv-tam-f-Pn sk‚¿ hy-‡-am-°n. H-am-\n-se J-k-_n-epw `q-N-e-\w tc-Js∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. F-´p sk°-≥-tUm-fw \o-≠ N-e-\sØ Xp-S¿-∂v B-fp-Iƒ Iq-´tØm-sS sI-´n-S-Øn¬ \n-∂p ]p-d-tØ-°v Hm-Sp-I-bm-bn-cp-

A-h-[n {]-Jym-]n-®p. thm-´n-Mv A-h-km-\n-°p-∂ k-a-bw H-cp aWn-°q¿ Iq-Sn \o-´n cm-{Xn 10 aWn-bm-°n. tI-{μ-_m-¶pw A-h[n {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. kn-knsb P-bn-∏n-°p-∂-Xn-\v Cu-Pn-]vjy≥ am-[y-a-߃ t\-c-tØ {]Nm-c-Ww i-‡-am-°n-bn-cp-∂p. C-kv-em-an-I-cp-sS am-[y-a-߃°v I-gn-™ Pq-sse-bn¬ \-S-∂ A-´n-a-dn-°p-ti-jw \n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. Pq¨ A-©n-\m-Wv ^-e-{]-Jym]-\w.

]-«m-f A-«n-a-dn-sb hn-aÀ-in-¨ Xm-bv a-{´n A-d-Ìn _m-t¶m-°v: ]-´m-f A-´n-a-dn-sb hn-a¿-in-®p hm¿-Øm-k-tΩ-f-\w \-S-Øn-b Xm-bv-e≥-Uv hn-Zym`ym-k-a-{¥n Nm-‰p-tdm≥ sN-knMn-s\ ssk-\yw A-d-Ãv sN-bvXp. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\w I-gn™ D-S-s\-bm-bn-cp-∂p A-d-Ãv. A-´n-a-dn-sb hn-a¿-in-® A-t±-lw

kn-hn-en-b≥ `-c-W-Iq-Sw cm-PyØn-s‚ A-[n-Im-cw Xn-cn-®-p-]n-Sn°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. I-gn-™ hym-gm-gv-N-bm-Wv k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn-®v ssk\yw- A-[n-Im-cw ]n-Sn-®-S-°n-bXv. ]n-∂o-Sv a-{¥n-am-sc-√mw H-fnhn-em-bn-cp-∂p. B-Zy-am-bn cw-K-

560 Intem `m-c-apÅ sa-Iv-kn-¡³ ]uc³ a-cn-¨p sa-Iv-kn-t°m kn-‰n: s]mÆ-Ø-Sn-bp-sS t]-cn¬ Kn-∂kv _p-°n¬ I-b-dn-°q-Sn-b sa-Iv-kn-°≥ ]uc≥ a-cn-®p. 2006¬ 560 In.{Kmw `m-c-hp-ambn Kn-∂-kv sd-t°m-Uv kz-

¥w t]-cn¬ Ip-dn-® 48Im-c\m-b am-\p-h¬ D-sd-bv-_v B-Wv a-cn-®-Xv. \-S-°m-\mhm-Ø-Xp-aq-ew h¿-j-ß-fmbn C-t±-lw In-S-∏n-em-bn-cp∂p. A-km-[m-c-W lr-Z-bkv-]-μ-\-sØ Xp-S¿-∂v Cu am-kw c-≠p a-p-X¬ C-bm-sf

B-ip-]-{Xn-bn-bn-te-°p am‰n-bn-cp-∂p. {]-Xn-tcm-[-tk-\ s{Ibn≥ D-]-tbm-Kn-®m-bn-cp-∂p C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn-te°p am-‰n-b-Xv. a-c-W-Im-c-Ww tUm-Œ¿-am¿ C-Xp-h-sc hy‡-am-°n-bn-´n-√. I-cƒ kw_-‘-am-b A-kp-J-am-Wv ac-W-Øn-te-°p \-bn-®-sX∂p I-cp-Xp-∂p. -A-Sp-Ø Ime-Øv ho-´n¬ \n-∂p hn-´p-\n∂ A-]q¿-h k-a-b-ß-f-n¬ H∂v A-t±-l-Øn-s‚ hn-hm-l kp-Zn-\-am-bn-cp-∂p. 2008¬ ¢u-Un-b tkm-fn-kn-s\-bmWv D-sd-bv-_v hn-hm-lw I-gn®-Xv. Ip-´n-bm-bn-cn-t° X-Sn-®psIm-gp-Ø i-co-c {]-Ir-Xn-bp≠m-bn-cp-∂ D-sd-bv-_v {]m-b]q¿-Øn-bm-hp-tºmƒ 115 In.{Kmw Xq-°-Øn-se-Ønbn-cp-∂p. Xp-S¿-∂pw X-Sn h¿[n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tcm-Kw-aq-ew i-øm-h-ew_n-bm-b D-sd-bv-_n-s\ 2002 ap-X¬ `-£-Ww Du-´n-bn-cp∂-Xpw hr-Øn-bm-°n-bn-cp∂-Xpw am-Xm-hpw Iq-´p-Im-cpam-Wv.

kozhikode

sØ-Øn-b a-{¥n-bm-Wv sN-knMv. t\-c-tØ \n-c-h-[n t\-Xm°-sf ssk-\yw X-S-hn-em-°nbn-´p-≠v. A-´n-a-dn \-S-∂-Xn-\p sXm-´p-]n-∂m-se cm-{„o-b t\Xm-°-sf-sb-√mw ssk-\yw Ah-cp-sS tI-{μ-Øn-te-°p hn-fn∏n-®n-cp-∂p.

Zp_-bn¬ P-\-߃ sI-´n-S-Øn¬ \n-∂v ]pd-Øn-d-ßn-b-t∏mƒ ∂p. C-S-bv-°n-sS `q-an-Ip-ep°w D-≠m-hp-∂ {]-tZ-i-am-Wv Z-£n-W C-dm≥. C-∂-se X-s∂ Cu {]-tZi-Øv C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v sN-dp-N-e-\-ß-fpw tc-J-s∏-Sp-

Øn-bn-cp-∂p. B-f-]m-bw H∂pw D-≠m-bn-´n-s√-¶n-epw bp.F.C-bp-sS hn-hn-[ {]-tZi-ß-fn¬ dn-Iv-‰¿ kv-sI-bnen¬ \m-ev F-∂v tc-J-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. Zp-_-bn-se D-

Ing¡³ D-s{I-bv-\n-Â ssk-\y-w 40 t]-sc sIm-e-s¸-Sp¯n In-tb-hv: In-g-°≥ D-s{I-bv-\nse tUm-W-Sv-kv-Iv \-K-c-Øn-se {]-[m-\ hn-am-\-Øm-h-f-Øn-s‚ \n-b-{¥-Ww Xn-cn-®p-]n-Sn-°m≥ ssk-\yw \-S-Øn-b B-{I-a-WØn¬ 40Hm-fw t]¿ sIm-√-s∏-´Xm-bn tUm-W-Sv-kv-Iv ta-b¿ e°n-bm≥-sN-t¶m ]-d-™p. djy≥ A-\p-Iq-e km-bp-[-kwLw ]n-Sn-s®-Sp-Ø hn-am-\-Ømh-f-Øn-s‚ \n-b-{¥-Ww Xn-cn®p-]n-Sn-°m≥ D-s{I-bv≥ ssk\yw bp-≤-hn-am-\-ß-fpw sl-entIm-]v-‰-dp-I-fpw D-]-tbm-Kn-®v \S-Øn-b B-{I-a-W-Øn-em-Wv hn-a-X t]m-cm-fn-Iƒ sIm-√-s∏´-Xv. hn-am-\-Øm-h-f-Øn-s‚ \nb-{¥-Ww Xn-cn-®p-]n-Sn-®-Xm-bpw hn-a-X km-bp-[-kw-L-Øn-\p I\-Ø \-„w kw-`-hn-®-Xm-bpw Ds{I-bv≥ B-`y-¥-c-a-{¥n B¿k≥ A-h-t°m-hv ]-d-™p. ]p-Xn-b D-s{I-bv≥ {]-knU‚m-bn hy-h-km-b {]-ap-J≥ t]m-tdm-tj-t¶m-sb {]-Jym-]n®-Xn-\p sXm-´p ]n-d-tI-bm-Wv d-

tUm-W-Sv-kv-Iv P-\-Io-b dn]-ªn-Iv {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂p ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b \q-dp-I-W°n-\p t]-¿ hn-am-\-Øm-h-fw ]nSn-s®-Sp-°p-I-bpw A-S-®n-Sp-Ibp-am-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv Ds{I-bv≥ ssk-\yw thym-am-{I-aW-Øn-eq-sS Xm-h-fw Xn-cn-®p-]nSn-®-Xv. A-Xn-\n-sS ]p-d-Øm-°-s∏-´ ap≥ {]-kn-U‚ v hn-Œ¿ bm-\ptIm-hn-®n-s‚ ]n≥-Km-an-bm-bn tNm-t¢-‰v hy-h-km-b `o-a≥ t]m-tdm-sj-t¶m Xn-c-s™-Sp°-s∏-´p. d-jy≥ {]-kn-U‚ v hvfm-Zn-ao¿ ]p-Sn-\p-am-bn ku-lrZw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-X A-t±-lw D-s{I-bv-\n¬ \n-∂p th¿-s]-´pt]m-b ss{I-an-b-sb cm-PytØm-Sv Iq-´n-tN¿-°p-sa-∂p {]Jym-]n-®n-´p-≠v. bq-tdm-]y≥ A\p-Iq-en-bm-b t]m-tdm-sj-t¶m tUm-W-Sv-kv-In¬ ssk-\y-Øn-s‚ B-{Ia-Ww X-S-bm≥ ap≥ {]-kn-U‚ v hn-Œ¿ bm-\pc£m-a-Xn¬ H-cp-°p∂ d-jy≥ A-\p-Iq-enIƒ tIm-hn-®n-s\ A-[n-Im-c-{`-„jy≥ A-\p-Iq-en-I-fp-sS \n-b- \-K-c-Øn-se hn-am-\-Øm-h-fw \m-°n-b {]-t£m-`-Øn-\p t\{¥-W-Øn-ep-≈ sUm-W-Sv-Iv-kv hn-a-X-kw-Lw ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. Xr-Xzw \¬-In-b B-fm-Wv.

hn-am-\-¯m-h-fw ssk-\yw Xn-cn-¨p-]n-Sn-¨p  t]m-tdm-sj-t¦m ]pXnb {]-kn-Uâv 

b¿-∂ sI-´n-S-ß-fn¬ \n-∂v B-fp-I-sf H-gn-∏n-®n-cp-∂p. sat{Sm bm-{X-°m-tcm-Sv kw-`-hk-a-b-Øv im-¥-cm-bn-cn-°m≥ A-\u¨-kv-sa‚ v \-S-Ønbn-cp-∂p.

9

hn-b-äv-\mw aÂ-ky-_-Ô-\ t_m-«v ssN-\ X-IÀ-¯-p lm-t\m-bv: ku-Øv ssN-\ I-Sen-se X¿-°-{]-tZ-i-Øp -h-®v hn-b-‰v-\mw a¬-ky-_-‘-\ t_m-´v ssN-\o-kv I-∏¬ C-Sn-®p X-I¿-Ø-Xm-bn hn-b-‰v-\mw Btcm-]n-®p. X¿-°-{]-tZ-i-sØ F-Æ-°n-W-dn-s\ sNm-√n C-cpcm-Py-߃-°p-an-Sb - n¬ kw-L¿jw ]-Sc - p-∂X - n-\n-sS-bm-Wp kw`-hw. t_m-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ sXm-gn-em-fn-Is - f a-s‰m-cp hn-b‰ - v\mw I-∏s - e-Øn-bm-Wv c-£s - ∏Sp-Øn-bX - v. 40Hm-fw ssN-\o-kv I-∏-epIƒ h-f-bp-I-bpw C-Sn-®v X-I¿°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p-sh-∂p hn-b‰v\ - mw Xo-ct- k-\ A-dn-bn-®p. F∂m¬, hn-b‰ - v\ - mw a¬-ky-_‘ - \ t_m-´v X-ßf - p-sS I-∏e - n¬ h∂n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂p ssN-\o-kv hm¿-Øm G-P≥-kn dn-t]m-¿-´v sN-bv-Xp. Z-£n-W ssN-\m I-Se - n-se X¿-°ÿ e - sØ F-Æ-°n-W-dn-s\-s®m-√n C-cp-cm-Py-߃ - ° - p-an-Sb - n¬ kwL¿jw \n-e-\n¬-°p-I-bm-Wv. I-gn-™ B-gv-N hn-b-‰v-\m-an¬ \-S-∂ ssN-\o-kv hn-cp-≤ dm-enbn¬ ssN-\m D-Sa - ÿ X - b - n-ep-ff \n-c-h-[n ^m-Œ-dn-Iƒ A-·n°n-cb - m-°n-bncp-∂p.

sF-Iy-kÀ-¡mÀ {]-[m-\-a-{´n: lw-Z-Ã-bv-¡v l-am-kv ]n-´p-W K-k kn-‰n: ^-e-kv-Xo≥ sF-Iy-k¿-°m-cn-s‚ {]-[m-\-a-{¥n-bmbn d-an lw-Z-√-sb \n-b-an-°-W-sa-∂ \n¿-tZ-iw l-am-kv Aw-Ko-Icn-®p. \n-e-hn¬ ^-X-ln-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ ^-e-kv-Xo≥ AtXm-dn-‰n-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n-bm-Wv lw-Z-√. C-t±-l-sØ sF-Iyk¿-°m-cn-s‚ ta-[m-hn-bm-bn ^-X-lm-Wv \n¿-tZ-in-®-Xv. l-am-kv ]n-¥p-W-®-tXm-sS ]p-Xn-b k¿-°m¿ cq-]o-I-c-Ww lwZ-√-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cn-°p-sa-∂v D-d-∏m-bn. K-k-bn¬ lam-kpw ^-X-lpw C-∂-se \-S-Øn-b N¿-®-bn-em-Wv Xo-cp-am-\-sa∂v l-am-kv h-‡m-hv k-an A-_p kp-lv-cn ]-d-™p. Zn-h-k-߃°-Iw Hu-tZym-Kn-I {]-Jym-]-\-ap-≠m-hpw. a-{¥n-am-cp-sS Im-cyØn-epw Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v. G-gp-h¿-j-sØ `n-∂-X A-h-km-\n-∏n-®v I-gn-™-am-k-am-Wv l-am-kpw ^-X-lpw sF-Iy-k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-°m≥ [m-c-W-bmb-Xv. sh-Ãv _m-¶n-epw K-k-bn-epw kw-bp-‡-am-bn Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øp-I-bm-Wv ]p-Xn-b k¿-°m-cn-s‚ {]-[m-\ Zu-Xyw.

kndnb: hn-tZ-i {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡v t\-sc B-{I-a-Ww Z-a-kv-I-kv: k¿-°m¿ ssk-\yw \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn cm-km-bp-[߃ {]-tbm-Kn-s®-∂ B-tcm-]-Ww A-t\z-jn-°p-∂ A-¥m-cm-{„ hn-Z-Kv-[ kw-L-Øn-\p t\-sc B-{I-a-Ww. a-[y {]-hn-iy-bn-se la-bn¬ ssk-\yw \-S-Øn-b \n-b-a-hn-cp-≤ t¢m-dn≥ t_mw-_p-h¿j-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-t\z-j-W-Øn-s\-Øn-b cm-km-bp-[-hncp-≤ kw-L-S-\-bn-se Aw-K-߃-s°-Xn-tc-bm-Wv B-{I-a-W-ap≠m-b-Xv. kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ hn-a-X t]m-cm-fn-I-fm-sW-∂p kndn-b B-tcm-]n-®p. kw-L-sØ X-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xm-bpw kn-dnb B-tcm-]n-®p. F-∂m¬, hn-a-X-kw-Lw B-tcm-]-Ww \n-tj-[n®p. B-{I-a-W-Øn-\p ]n-∂n¬ k¿-°m¿ A-\p-Iq-e-n-I-fm-sW-∂p hn-a-X¿ B-tcm-]n-®p. F-∂m¬, B-{I-a-W-ap-≠m-sb-¶n-epw B-¿°pw ]-cn-°n-s√-∂pw F-√m-h-cpw kp-c-£n-X-cm-bn Xn-cn-s®-Øn-bXm-bn kw-L-S-\ A-dn-bn-®p. _-»m-dp¬ A-k-Zn-s\-Xn-tc aq-∂p h¿-j-am-bn hn-a-X t]m-cm-fn-Iƒ bp-≤w sN-øp-I-bm-Wv.

ss\-Po-cn-b: s]¬-Ip-«n-I-fp-sS H-fn-bnSw ]o-U-\-¯n-\n-c-bm-b-h-cp-am-bn bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv t]m-¸v Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯pw D-S-¨p-hmÀ-¡-W-sa¶v {^-©v {]-knUâv I-s−-¯n-sb¶v ssk-\n-I ta-[m-hn A-_q-P: t_m-t°m- l-dmw kmbp-[-kw-Lw X-´n-s°m-≠p-t]mb s]¨-Ip-´n-I-sf H-fn-hn¬ ]m¿-∏n-®n-cn-°p-∂ ÿ-ew Is≠-Øn-b-Xm-bn ss\-Po-cn-b≥ ssk-\n-I ta-[m-hn am¿-j¬ A-e-Iv-kv _-tZ-lv A-dn-bn-®p. F-∂m¬, ÿ-ew hy-‡-am-°p∂n-s√-∂pw C-h-cp-sS tam-N-\Øn-\p km-bp-[ C-S-s]-S¬ \-SØn-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. s]¨-Ip-´n-I-fp-sS kp-c-£ ]cn-K-Wn-®m-Wv km-bp-[ C-S-s]S-¬ H-gn-hm-°p-∂-Xv. G-{]n¬ 14\m-Wv a-[y ss\-Po-cn-b-bn-se Nn-_q-Iv \-K-c-Øn-¬ \n-∂p t_m-t°m- l-dmw km-bp-[-kwLw 276 s]¨-Ip-´n-I-sf X-´ns°m-≠p-t]m-b-Xv. C-Xn-\n-sS a-[y-ÿ-kw-Lw t_m-t°m- l-dmw t\-Xm-°-sfbpw X-´n-s°m-≠p-t]m-bn X-Shn¬ ]m¿-∏n-® s]¨-Ip-´n-I-sfbpw k-μ¿-in-°p-I-bpw P-bn-en-

ep-≈ t_m-t°m l-dmw {]-h¿Ø-I¿-°p ]-I-c-am-bn s]¨Ip-´n-I-sf tam-Nn-∏n-°m-sa-∂ I-cm-dn¬ F-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-

cp-∂p. F-∂m¬, {]-Xn-k-‘n N¿-® sN-øm≥ {^m≥-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]m-cn-kn¬ kwL-Sn-∏n-® D-®-tIm-Sn-tbm-sS

ss\-Po-cn-b≥ {]-kn-U‚ v Kp-Uve-Iv sPm-\m-X≥ Xo-cp-am-\Øn¬ \n-∂p ]n-∂m-°w t]m-hpI-bm-bn-cp-∂p-sh-∂p _n._n.kn. dn-t]m¿-´v sN-øp-∂p. A-Xn-\n-sS ]m-›m-Xy cm-Pyß-fp-sS k-lm-b-tØm-sS s]¨-Ip-´n-Iƒ-°m-bn h≥ Xn-c®n-em-Wv \-S-Øn-s°m-≠n-cn°p-∂-Xv. A-ta-cn-°-bpw {_n-´\pw C-Xn-\m-bn Nm-c-hn-am-\-ßsf hn-´p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. C{km-tb¬, {^m≥-kv Xp-S-ßn-b cm-Py-߃ km-t¶-Xn-I-hn-Z-Kv-[sc-bpw- Xn-c-®n-en-\p \n-tbm-Kn®n-cp-∂p. s]¨-Ip-´n-I-fp-sS tam-N-\w ssh-Ip-∂-Xv ss\-Pocn-b≥ k¿-°m-cn-s\-Xn-tc h≥ hn-a¿-i-\-Øn-\pw cm-Py-Øv {]t£m-`-Øn-\pw C-S-bm-°n-bn-´p≠v. X-´n-s°m-≠p t]m-b s]¨Ip-´n-I-fp-sS ho-Un-tbm Zr-iy߃ t_m-t°m l-dmw t\-ctØ ]p-d-Øp-hn-´n-cp-∂p.

Ip-´n-I-sf ssew-Kn-I ]o-U\-Øn-\n-c-bm-°n-b tdm-a≥ ItØm-en-Iv k-`-bnse ]p-tcmln-X≥-am-tcm-Sv s]m-dp-°n-s√∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ssewKn-I-]o-U-\w hr-Øn-sI-´ Ip-‰Ir-Xy-am-Wv. H-cp ]p-tcm-l-n-X-≥ C-Ø-c-Øn-ep-≈ Ip-‰-Ir-Xy-ßfn¬ G¿-s∏-Sp-tºmƒ A-bmƒ ssZ-h-sØ h-©n-°p-I-bm-sW∂pw ]-›n-ta-jy≥ k-μ-¿-i-\Øn-\p ti-jw Xn-cn-s®-Øn-b t]m-∏v {]-kv-Xm-hn-®p. ssew-Kn-I ]o-U-\-Øn-s\Xn-tc t]m-∏v i-‡-am-b \n-e-]mSv kzo-I-cn-®-Xn-s\ «m-Ln-®v \nc-h-[n I-tØm-en-°¿ ap-t∂m-´v h-∂n-´p-≠v. ]o-U-\-Øn-\n-c-bmb F-´p-t]-cp-am-bm-Wv t]m-∏v Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øp-I. Ip-‰-IrXyw A-t\z-jn-°p-∂ A-t\z-j\-sØ sN-Ip-Øm-s‚ sN-bv-Xn- W-°-Ωo-j≥ X-e-h≥ I¿-ZnI-fm-bn Xm-c-X-ay-s∏-Sp-Øp-I- \mƒ ko≥ ]m-{Sn-°v H sa-√n-bpam-bpw t]m-∏v N¿-® \-S-Øpw. bpw sN-bv-Xp A-t±-lw. tdmw: I-tØm-en-°m ]p-tcm-lnX≥-am¿ ssew-Kn-I ]o-U-\-Øn\n-c-bm-°n-b- Ip-´n-I-fp-am-bn ASp-Ø-am-kw Iq-Sn-°m-gv-N \-SØp-sa-∂p t]m-∏v {^m≥-kn-kv {]-Jym-]n-®p. ssew-Kn-I ]o-U-

{_-k¬-kv: bq-tdm-]y≥ ]m¿-esa‚n-s\ D-S-®p-hm¿-°-W-sa-∂v {^-©v {]-kn-U‚ v {^m≥-kzm tlm-fm≥-Zv. Xn-c-s™-Sp-∏n-se bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ hn-cp-≤cp-sS-bpw Xo-{h h-e-Xp-]-£ I£n-I-fp-sS-bpw hn-P-b-Øn-\nsS -bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ t\Xm-°-fp-am-bn {_-k¬-kn¬ \S-∂ -Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. bq-tdm-]y≥ ]m¿-e-sa‚ v k¶o¿-W-am-hp-I-bpw H-‰-s∏-Sp-Ibpw sN-bv-Xp. b-Ym¿-Y A-[nIm-cw Xn-cn-®p-]n-Sn-°-W-sa∂pw km-º-Øn-I-ÿn-Xn sa-®s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p {i-≤ tI-{μoI-cn-°-W-sa-∂pw tlm-fm≥-Zv B-h-iy-s∏-´p. {^m≥-kn¬ tlm-fm≥-Zn-s‚ ]m¿-´n-sb Xo-{h-h-e-Xp-]-£ ]m¿-´n-Iƒ I-gn-™ Zn-h-kw \-S∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]-cm-P-bs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. Xn-c-s™-Sp-

∏n¬ bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-s\ F-Xn¿-°p-∂ Xo-{h-h-e-Xp-]£ I-£n-I-fm-Wv h≥ ap-t∂-‰w \-S-Øn-b-Xv. 28 Aw-K-cm-Py-ßfn-se 751 ko-‰p-I-fn¬ 140 ko-‰pI-fm-Wv hn-hn-[ t]-cp-I-fn¬ Hmtcm cm-Py-Øpw {]-h¿-Øn-°p

bpw sN-bv-Xp. {^m≥-kn¬ 25 iX-am-\w thm-´p-Iƒ t\-Sn-b \mj-\¬ {^-≠v 74¬ 24 ko-‰p-Ifm-Wv ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. Ip-Sn-tb‰ hn-cp-≤, C.bp. hn-cp-≤ \n-e]m-Sp-Iƒ-°v A-dn-b-s∏-´ \m-j\¬ {^-≠n-s‚ ap-t∂-‰-w `q-I-

Xn-c-sª-Sp-¸n Xo-{h h-e-Xp-]-£-¯n-\p P-bw

∂ C-Ø-cw kw-L-S-\-Iƒ hmcn-°q-´n-b-Xv. bq-tdm-]y≥ ]o∏nƒ-kv ]m¿-´n 212Dw bq-tdm-]y≥ tkm-jy-en-Ãv ]m¿-´n 186Dw ko-‰p-Iƒ t\-Sn. Xo-{h h-e-Xp-]£w {_n-´-\n¬ h≥-t\-´-am-Wv t\-Sn-b-Xv. bq-tdm-]y≥ bq-\n-b\n¬-\n-∂v {_n-´≥ ]p-d-Øp-t]mh-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-Sp-∂ bp.sI. C≥-Un-s]≥-U≥-kv ]m¿-´n 73 Aw-K-k-`-bn¬ 23 AwK-ß-sf P-bn-∏n-°p-I-bpw 28.6 i-X-am-\w thm-´p-Iƒ t\-Sp-I-

º-am-sW-∂p {^-©v {]-[m-\-a{¥n am-\p-h¬ hm¬-kv {]-kvXm-hn-®p. sU≥-am¿-°n¬ 26.7 i-X-am\w thm-´p-I-fp-am-bn Um-\n-jv ]o-∏nƒ-kv ]m¿-´n 13 ko-‰n-\p Ah-Im-in-I-fm-b-t∏mƒ \m-Xv-kn A-\p-Iq-e ]m¿-´n-bm-b tKmƒU≥ tUm¨ ]m¿-´n {Ko-kn¬ 9.4 i-X-am-\w ]n-¥p-W-bm-Wv t\-Sn-b-Xv. P¿-a-\n-bn¬ Nm≥-ke¿ B≥-P-em sa¿-°-en-s‚ ]m¿-´n- sh-∂n-s°m-Sn \m-´n.

ss{]w ssSw ssIcfn ]o¸nÄ 6.28 tImIv sSbn¬ 6.58 tam¿WnMv tjm 1.00 ssSw kvtfm´v 1.58 \yqkv A‰v 2 3.00 \yqkv A‰v 3 3.28 ltem tUm. 3.58 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 4.28 C{μ-{]ÿw 5.28 tIcfm FIvkv{]kv 5.58 sshUv BwKnƒ 6.28 B¿´v Is^ 7.28 t]mfnwMv _qØv 7.58 \yqkv t^m¿ 8 9.58 Hm∏¨ t^mdw

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn 9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 t]mbn‚ v ªmIv 12:30 kv{Xo 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 Ih¿tÃmdn 2:30 tUm. ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 aWn ssSw 4:30 IuXpItemIw 5:30 hntZ-i-hn-Nmcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 kn\nam hm¿Ø-Iƒ

10.00 tSm∏v 10 A‰v tSm∏v 11.00 AΩsb Adn-bm≥ 11.30 Kƒ^v ]t\m-ca

8:00 \yqkv πkv 8:30 Hm¨ sdt°m¿Uv 10:00 AI-e-ß-fnse C¥y 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 8.30 ]´p-kmcn 11:30 ap≥jn 9.00 C¥y≥ thmbnkv 11:35 Kƒ^v \yqkv 10.00 Aae 10.30 `mKy-tZ-hX

hnt\mZw

ka-Im-enIw

ag-hn at\m-ca

Gjym-s\äv ¹kv

7:00 \£{X ^e-߃ 7:30 Nncn-°pw-X-fnI 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9.00 ¢mkvta‰vkv 9.30 kzbw hcw 10.00 I≠p I≠-dn™p v1.00 kq∏¿ s^^v 1.30 Nncn°pw XfnI 5.30 kzbw hcw 6.00 Kpep-am¬ 10.30 Nncn-°pw-X-fnI 11.30 lrZ-bcmKw

AarX 8:30 jq´v & {Sm°v 9.00 Sm¿k≥ 9:30 KpUv Cw•ojv 10:00 Un^‚¿ Hm^v F¿Øv 10.30 \mS-Ita DeIw 11.30 se‰kv Um≥kv 12.30 AΩsb Adn-bm≥ 1.00 hm¿Ø 5.30 {]Nm-c-W-Øns‚ th\¬ 6.25 k‘ym Zo]w 9.00 kqcy ImeSn

amXr-`qan \yqkv 2.30 jo \yqkv 3.30 Irjn `qan 4.30 AIw ]pdw 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 7.00 \yqkv Cuh≥ 8.00 2020 \yqkv 8.30 Cu _kv 10.00 tNmZyw DØcw 10.30 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 11.00 Ub¬ 100

C´ym-hn-j³ 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nßv Ath¿kv 1:00 hm¿Ø 6:00 IW-Iv‰nMv tIcfw 7:00 hm¿Ø 7:30 thm´v C≥ tSm°v 8:30 aymhq 9:00 \yqkv ss\-‰v 10:00 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv

Inc¨ 4.30 kn\na

]uc≥

C¥ym-hn-j≥ 10.00 t{K‰v C¥y≥ k¿Ikv

hnItv Sgvkv 6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 th\¬ Ifn-°qSv 7:00 d^v t\m´v 8:00 Un. Uªyp. ssSw 9:30 F≥{S≥kv tIm®nMv 11:30 tijw sh≈n-Øn-c-bn¬ 12:00 th\¬ Ifn-°qSv 2:35 Xe-ssh-Jcn 3:00 \q\ kwJy-Iƒ 4:00 t^m¿Øv FtÉv 6:00 F≥{S≥kv tIm®nMv 8:00 tijw sh≈n-Øn-c-bn¬ 8:30 th\¬ Ifn-°qSv 10:30 Pn hn cmP

ssIcfn Gjym-s\‰v πkv 6.00

Kpep-am¬

Inc¬ 1.30 tImf-߃ 4:00 AtΩ `K-hXn 6:30 ao\-am-k-Ønse kqcy≥ 11:30 hmk-¥nbpw e£-anbpw ]ns∂ Rm\pw 2:00 ]papJ∏Sn-bn¬ \ns∂bpw ImØv4:30 ]uc≥ 7.30 tNmt¢‰v 10.30 Nncn-Ip-Sp°

amXr-`qan \yqkv 10.30 hm¿Ø-Iƒ CXphsc

sIm¨p Sn.hn 7.00 Pm°n- Nm≥ 7.30 kvss]U¿am≥ 8.00 tl am≥ 8.30 A∂ IY-Iƒ 9.00 Ip≥^q ]m≠ 9.30 amb-I-Æ≥ 10.00 Umƒ´≥ 10.25 sIm-®p-hm¿ØIƒ 10.30 t]mbn‚ v kqw 11.30 tSm_n-{Sm-h¬ Ãoa¿

6:00 kq∏¿ InUvkv 6:30 Imcyw \n mcw 7:00 K‘¿Δ kwKoXw 9:30 sSen-tjm∏nMv 10:00 Ggpw Adnhv 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 kpc`n hpa¨ tkm¨ 3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\-kn¬ Hcp ag-hn√v 4.00 Ip¶paw 4.30 kp∏¿ InUvkv 5.00 U≥kv ]m¿´n 5.30 Nncn Acßv 6.30 tImaUn tIm¿´v 7.00 sken-{_n‰n In®¨ amPn°v

Gjym-s\äv 7.00 sSen-tjm-∏nMv 7.30 t]m°ncn ]o°ncn 8.00 Ãm¿ knwK¿ 9.00 {Xo tUmSvkv 12.00 tSÃv ssSw 12.30 alm-`m-cXw 1.00 _me-K-W-]Xn 1.30 Nμ\ ag 2.00 ]c-kv-cw 2.30 AΩ 3.00 kv{Xo[\w 3.30 ssIem-k-\m-Y≥ 4.00 tSÃv ssSw 4.30 tImaUn FIvkv{]kv

kqcy 5.30 Bflm-`n-tjIw 6:00 sse^v C≥ Z thƒUv 07:00 sªknßv SpsU 7:30 hm¿Ø-Iƒ 8:30 sh≈n-Ønc 12.00 h[p 12:30 `mKy-e£van 1.00 {io IrjvW 1.30 kn\na 4.30 `mKy-e£van 5.00 a[p-_me 6.00 hm¬keyw 6.30 kvt\l hoSv 7.00 kcbq 8.00 kqcy-knw-K¿ 9.00 ku`m-Ky-hXn

Poh³ 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 Bbp¿kuJyw 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 cmK-ebw 11:04 ^mj≥ Unssk-\nMv 11:30 Ãm¿ Nm‰v 12:04 dnben tSÃn 3:04 sken-t{_-j≥ 5:04 PÃv InÕnMv 6:04 kn\nam hoIv 8:00 Cw•ojv hm¿Ø 9:04 kwKoX bm{X 9:55 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 ]c-kv]cw

aoUnb h¬ 7.30 \yqkv h¨ tam¿WnMv 10.00 \yqkv h¨ A‰v 10 11.00 \yqkv h¨ A‰v 11 1.00 \yqkv h¨ \q¨ 3.00 \yqkv h¨ A‰v 3 5.00 \yqkv h¨ Cuh-\nMv 5.30 Xp≈n 6.00 tkm°¿ Im¿Wn-h¬ 6.30 \yqkv h¨ 6.30 7.00 Iu≠v Uu¨ 8.00 Ip°pw-_¿ kn‰n 8.30 Ce-£≥ sslth 10.30 t]mfnMv _qØv 11.30 \yqkv anUn¬Cukv‰v


10

kozhikode

KANNUR

Imen-¡äv: am-t\-Pv-saâv Izm-«- _n-cp-Z G-I-Pm-e-Iw tX™n∏ew: Im-en-°-‰v k¿h- I - e m- i m- e - b psS _n-cp-Z G-IPm-e-I {]-th-i\-Øn-\v am-t\-Pvsa‚ v Izm-´-bn-te°v A-t]-£n-°pImen¡äv kÀhIemime ∂ hn-Zym¿-YnIƒ CAP h-gn c-Pn-ÿ sN-øp-Ibpw A-Uv-an-j≥ t\-Sm≥ D-t±in-°p-∂ tIm-tf-Pp-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´v B-b-Xn-\p-≈ At]-£ A-X-Xv tIm-f-Pp-I-fn¬ \¬-tI-≠-Xp-am-Wv.kv-t]m¿-Sv-kv Izm-´, hn-I-emwK Izm-´ F-∂n-h-bn-te-°v A-t]£n-°p-∂-h¿ CAP h-gn c-Pn-ÿ sN-tø-≠-Xpw A-Uv-an-j≥ t\Sm≥ D-t±-in-°p-∂ F-√m tIm-fPp-I-fn-epw Hm¨-sse≥ c-Pn-kvt{S-j≥ {]n‚u-´n-s‚ ]-I¿-∏v \¬-tI-≠-Xp-am-Wv.]-Ww A-S-®n-´pw CAP ID, Password F-∂n-h e-`n-°m-Øh¿ www.cuonline.ac.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ {]-th-in-®v reprint/get SMS F-∂ en-¶n¬ ¢n-°v sN-bv-Xv A-hn-sS {]-k‡-am-b hn-h-c-߃ \¬-In get SMS¬ ¢n-°v sN-ø-Ww.sk-°‚ v emw-tKz-Pv H-gn-hm°-s∏-´ hn-`m-K-°m-cpw (_-[n-c, aq-I hn-Zym¿-Yn-Iƒ), kn-_n.--Fkv.-C. hn-Zym¿-Yn-I-fpw No secF-∂ tIm-fond languauge Øn¬ ¢n-°v sN-bv-X ti-jw am¿-°p-Iƒ tc-J-s∏-Sp-Ø-Ww.2009, 2010, 2011, 2012 F-∂o h¿-j-ß-fn¬ π-kv-Sp/X-Øp-ey ]-co-£ hn-P-bn-®-h¿-°pw CAP _n-cp-Z {]-th-i-\-Øn-\v A-t]£n-°mw. Hm¨-sse≥ A-t]-£-bpsS {]n‚u-´pw a-‰v A-\p-_-‘ tc-J-I-fpw k¿-h-I-em-im-e-bnte-°v A-b-°-cp-Xv. Nn-e hnZym¿-Yn-I-fp-sS {]-kv-Xp-X tc-JIƒ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ e-`n®-Xv U-b-d-Iv-S-td-‰v Hm-^v A-Uvan-j≥ hn-`m-K-Øn¬ \n-∂pw t\-cn-´v ssI-∏-‰m-hp-∂-Xm-Wv.

Pq¨ A-©n-\-Iw e-`n-°-Ww.-

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ

k¿-h-I-em-im-e-bp-sS Hu-tZym- 673 635 F-∂ hn-em-k-Øn¬ Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]Kn-I t^-kv-_p-°v t]-Pm-b Pq¨ 20-\-Iw e-`n-°-Ww. hn-i- kn-≤-s∏-Sp-Øn.www.facebook.com/calicutuni- Z-hn-h-c-߃ k¿-h-I-em-im-em 2013 Pq-sse am-kw \-S-Ønversitypro ¬ e-`y-am-Wv. sh-_v-ssk-‰n¬. b Fw.--F-kvkn. sI-an-kv-{Sn ({_m-©v aq-∂v, \m-ev (F), \m-ev Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em (_n), A-©v (F), A-©v (_n) ]T-\-hn-`m-K-ß-fn-se \m-emw ) Un-{Kn ]-co-£-I-fp-sS ^-ew sk-a-ÿ Fw.-F./Fw.--F- {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿-aq-eyIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e- kv k n./Fw.- t Imw./Fw.--_ n.- \n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a-]-cnbn¬ tk-h-\m-h-Im-i \n-b-aw F./Fw.--kn.-sP./Fw.--F¬.--sF.-- tim-[-\-bv-°pw Pq¨ 7 h-sc A\-S-∏n-em-°p-∂-Xn-s‚ c-≠mw- F-kv.-kn./Fw.--Sn.-F. d-Kp- t]-£n-°mw.2013 B-K-Ãv am-kw \-S-ØnL-´ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K- e¿/k- π n- s a‚- d n/Cw- { ]q- h v am-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ, hn-hn-[ sa‚ v ]-co-£-Iƒ Pq¨ 27--\v b c-≠mw sk-a-ÿ Fw.--Fkvkn. sI-an-kv-{Sn/A-ssπ-Uv kw-L-S-\m t\-Xm-°-ƒ, c-£m- B-cw-`n-°pw.sI-an-kv-{Sn/^m¿-a-kyq-´n-°¬ I¿-Øm-°-ƒ F-∂n-h-¿-°v \n¿sI-an-kv-{Sn/t]m-f-an¿ sI-an-kvtZ-i-ß-fpw A-`n-{]m-b-ß-fpw {Sn/A-\-sse-‰n-°¬ sI-an-kvreg@uoc.ac.in F-∂ C-˛-sa-bn¬ hn-em-k-Øn¬ sa-bv 31- h-sc k- _n.-F. C-°-tWm-an-Iv-kv/_n.- {Sn Un-{Kn ]-co-£-I-fp-sS ^-ew a¿-∏n-°mw. F. ln-μn/_n.--F-kvkn. C-e-Iv- {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿-aq-eyt{Sm-Wn-Iv-kv/_n.--_n.-F./tkm- \n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a-]-cnjy¬ B‚ v Iƒ-®-d¬ ln-Ã-dn tim-[-\-bv-°pw Pq¨ 7 h-sc AHm-^v {_n-´¨, tam-tU¨ t]-£n-°mw.2014 P-\p-h-cn am-kw \-S-ØnIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hn- thƒ-Uv ln-Ã-dn, tam-tU¨ CZq-c-hn-Zym-`ym-kw A-©mw sk- ¥y≥ ln-Ã-dn (k-_v-kn-Un-b- b aq-∂mw h¿-j _n.--F-kvkn. a-ÿ bp.-Pn. ]-co-£-bp-sS aq- dn)/P-\-d¬ C-°-tWm-an-Iv-kv Fw.--B¿.-Sn. k-πn-sa‚-dn Un-{Kn ey-\n¿-W-b-Øn-\p-≈ kv-t]m-´v kv-s]-jy¬ k-πn-sa‚-dn ]-co- ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤t]-sa‚ v Iym-w]v sa-bv 30-\v k¿- £m-^-e-߃ sh-_v-ssk-‰n¬ s∏-Sp-Øn. ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-bØn-\pw kq-£v-a-]-cn-tim-[-\h-I-em-im-em Im-w]-kn-ep-≈ e-`y-am-Wv. bv-°pw Pq¨ 7 h-sc A-t]-£nA-°m-Z-an-Iv Ãm-^v tIm-f-Pn¬ °mw.\-S-°pw. No-^v F-Iv-km-an-\¿am¿ am¿-°v jo-‰p-I-fpw, _n-√p- c-≠mw h¿-jw , aq-∂mw h¿-jw , -- w.--FI-fpw k-ln-Xw D-®-°v c-≠v a- \m-emw h¿-jw _n.--F-®v.F Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿Wn-°v ap-ºm-bn lm-P-c-Im-Ww. kv. ]-co-£m-^-e-߃ sh-_h-I-em-im-e Assk‰ n¬ e` ya mW v . DØ c ° t^m¨: 0494 2407187, 2407448. °m-Z-an-Iv Ãm-^v S-em-kn-s‚ ]p-\¿-aq-ey-\n¿-WtIm-f-Pn¬ bw/kq- £ v - a - ] - c n- t im- [ - \ /]Pq¨ 10 ap-X¬ I¿-∏v F-∂n-h-°v Pq¨ A-©v 30 h-sc k¿-h-IIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e 2001- h-sc A-t]-£n-°mw. tIcf em-im-e/ tIm-fkÀhIemime ˛2007 h¿-j-ß-fn¬ {]-th-i-\w Pv A-[ym-]-I¿t\-Sp-I-bpw ]-co-£-bn¬ ]-cm- tIm-´-bw: 2013 \-hw-_¿ am-kw °m-bn \-S-Øp-∂ ln-μn emwP-b-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-X ]-©kv-Iqƒ Hm-^v e- tKz-Pv B≥-Uv tam-U¨ en-‰-tdh-’-c F¬.--F¬.-_n. H-∂v apt‰-gv-kn¬ s{I- ®¿ dn-{^-j¿ tIm-gv-kn-\v A-t]X¬ ]-Øv h-sc-bp-≈ sk-aUn-‰v B‚ v sk-a- £ £-Wn-®p. A-t]-£m-^m-dÿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \-Sÿ co-Xn-bn¬ \- hpw hn-i-Z-hn-h-c-ß-fpw Im-cy-hØp-∂ kv-s]-jy¬ k-πn-sa‚S-Øn-b c-≠mw ´w Imw-]-kn-se tKmƒ-U≥ Pqalm-ßm-KmÔn sk-a-ÿ Fw.-- _n-en _n¬-Un-Mn-se A-°m-Zdn ]-co-£-°v Pq¨ ]-Øv h-sc kÀhIemime Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£n^n¬ a-e-bm- an-Iv Ãm-^v tIm-f-Pn¬ \n-t∂m °mw. H-tcm t]-∏-dn-\pw 2,500 cq- fw/Cw-•o-jv/Xo-b-‰¿ B¿-Sv-kv sh-_v-ssk-‰n¬ (www.keralau] ^o-kv A-S-°-Ww. A-t]-£- Un-{Kn ]-co-£-I-fp-sS ^-ew {]- niversity.ac.in/ugcasc) \n-t∂m bp-sS {]n‚u-´v, N-em≥, kz-bw kn-≤-s∏-Sp-Øn.e-`n-°pw. A-t]-£-Iƒ {]n≥km-£y-s∏-Sp-Øn-b am¿-°v en2013 Un-kw-_¿ am-kw kv- kn-]-en-s‚ km-£y-]-{X-tØmÃn-s‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h k-ln- Iqƒ Hm-^v ^n-kn-°¬ F-Pyq- Sp-Iq-Sn Zn U-b-d-Iv-S¿, A-°m-ZXw kv-s]-jy¬ k-πn-sa‚-dn F- t°-j≥ B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv k- an-Iv Ãm-^v tIm-f-Pv, tKmƒ-U≥ Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e _n- Iv-km-an-t\-j≥ bq-\n-‰v, bq-\n- b≥-k-kn¬ s{I-Un-‰v B‚ v Pq-_n-en _n¬-Un-Mv, tI-c-f cp-Z G-I-Pm-e-I {]-th-i-\-hp- th-gv-kn-‰n Hm-^v Im-en-°-‰v, Im- sk-a-ÿ co-Xn-bn¬ \-S-Øn-b k¿-h-I-em-im-e, Im-cy-h-´w ˛ am-bn _-‘-s∏-´ hn-h-c-߃ en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n ]n.--H., aq-∂mw sk-a-ÿ Fw.--]n.--F-Uv. 695581 F-∂ hn-em-k-Øn¬

tk-h-\m-h-Im-i \n-b-aw: ]n.-Pn. ]-co-£ \nÀ-tZ-i-§Ä sa-bv 31 h-sc k-aÀ-¸n-¡mw

kv-s]-jy k-¹n-saâ-dn ]-co-£m-^-ew

bp.-Pn. kv-t]m-«v t]-saâv Iym-w]v sa-bv 30 \v

]-co-£m-^-ew

ln-µn dn-{^-jÀ tIm-gv-kv

FÂ.--FÂ.-_n. kv-s]-jy k-¹n-saâ-dn ]-co-£

]-co-£m ^-ew

G-I-Pm-e-I c-Pn-kv-t{S-j³ \nÀ-tZ-i-w kÀ-h-I-em-im-em t^-kv-_p-¡v t]-PnÂ

hm-¡v- C³- CâÀ-hyq Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn Iu¨kn-en¬ s{]mP-I‰v A-kn-Âns‚ c-≠v H-gn-hp-≠v. F¿-Øv kb≥-kv/F≥-h-tbm¨-sa‚ v kb≥-kn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cpZ-ap-≈-h-cpw 35 h-b-kn¬ Xm-sgbp-≈ Xm-¬-]-cy-ap-≈ D-tZymKm¿-Yn-Iƒ h-b-kv, tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ A-k¬ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw \m-sf 11\v ]-´w im-kv-{X-`-h-\n¬ A-`nap-J-Øn-\v lm-P-cm-h-Ww. sh_v-ssk-‰v: www.kscste.kerala.

sa-Un-¡Â {]-th-i-\-¸co-£m ]-cn-io-e-\-¯n-\v Hm¬-sse³ ]T-\-k-lm-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]n.-Pn. sa-Un°¬-˛-sU‚¬ {]-th-i-\-]-co£m ]-cn-io-e-\-Øn-\v Hm¨sse≥ t]m¿-´¬ H-cp-ßn. Btcm-Ky-c-£m a-cp-∂p \n¿-am-Wcw-K-sØ ap≥-\n-c I-º-\n-I-fnsem-∂m-b am-°yp-e sl¬-ØvsI-b¿ B-Wv F≥-{S≥-kv _p°v F-∂ t]-cn¬ t]m¿-´¬ Xøm-dm-°n-b-Xv. Hm¨-sse≥ sa-

Un-°¬-˛-sU‚¬ {]-th-i-\ ]co-£m ]-cn-io-e-\w F≥-{S≥-kv _p-°v F-∂ C‚¿-B-Iv-So-hv t]m¿-´¬ kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS e-`y-am-°p-I-bm-Wv I-º-\n-bpsS e-£yw. \q-dn-e-[n-Iw tUm-Iv-S¿-am-cmWv t]m¿-´-en-se D-≈-S-°w cq]-s∏-Sp-Øn-b-Xv. k-a-{K hn-h-c߃ Dƒ-s°m-≠v X-øm-dm-°n-

b F≥-{S≥-kv _p-°n¬ \n-∂v d-^-d≥-kv ]p-kv-X-I-ß-sf kw_-‘n-®p-≈ B-[n-Im-cn-I-hpw hy-Iv-X-hp-am-b hn-h-c-߃ e-`n°pw. F≥-{S≥-kv _p-°v kw-hn[m-\w {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-∂Xn-\v H-cp h¿-j-sØ ]T-\ ]mt°-Pn-\v 22,000 cq-]-bpw \n-IpXn-bp-am-Wv sN-e-hv.

gov.in

¨-I-fn Aw-Ko-Ir-X kw-L-S-\-I-sf ]-s¦-Sp-¸n-¡-Ww _n.-sS-Iv. {]-th-i-\w NÀXn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-°m¿ hn- ta-[m-hn-Iƒ-°pw k¿-°m¿ kw-_-‘n-®v k¿-°m¿ hn-fn-®pXn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ F-≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-PpI-fn¬ _n.-sS-Iv. em-‰-d¬ F≥{Sn {]-th-i-\-Øn-\p-≈ Hm-]v-j\p-Iƒ \m-sf ap-X¬ www.dtekerala.gov.in ¬ Iq-Sn Hm¨-sse\m-bn c-Pn-ÿ sN-ømw.

fn-®p-tN¿-°p-∂ Po-h-\-°m-cpsS Im-cy-ß-fn-ep-≈ F-√m h-Ip∏p-X-e N¿-®-I-fn-epw k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cp-sS Aw-Ko-Ir-X s]m-Xp-k¿-ho-kv kw-L-S-\-Ifp-sS {]-Xn-\n-[n-I-sf-bpw ]-s¶Sp-∏n-°-W-sa-∂v F-√m h-Ip-∏p-

\n¿-tZ-iw \¬-In. C-°m-cyØn¬ ho-gv-N h-cp-Øp-∂-h¿s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-sa-∂pw hy-‡-am-°n-bn´p-≠v. k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cp-sS tk-h-\-˛-th-X-\ hy-h-ÿ-I-sf

tN¿-°p-∂ h-Ip-∏p-X-e N¿-®-Ifn¬ s]m-Xp-k¿-ho-kv kw-L-S\m {]-Xn-\n-[n-I-sf ]-s¶-Sp-∏n°m≥ Nn-e h-Ip-∏p-ta-[m-hnIƒ hn-ap-J-X Im-Wn-°p-∂-Xmbp-≈ ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv \n¿-tZ-iw.---

Pq-\n-bÀ dn-kÀ-¨v s^-tem/ ^oÂ-Uv A-kn-Ìâv H-gn-hv

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e a-ssd≥ _-tbm-ssU-th-gv-kn-‰n tI-{μw `m-c-X k¿-°m-cn-s‚ F¿-Øv kb≥-kv a-{¥m-e-b-Øn-s‚ klm-b-Øm¬ \-S-Øp-∂ "tamWn-‰-dnw-Kv lmw-^pƒ B¬-K¬ ªqw ssU-\m-an-Iv-kv B≥-Uv Bƒ-K¬ kn-Ãw am-∏n-Mv FtemMv Zn C≥-Uy≥ tIm-Ãv' F∂ s{]mPIv‰n¬ \m-ev Pq-\n-b¿ dn-k¿-®v s^-tem-bp-sS-bpw H-cp ^o¬-Uv A-kn-Ân-s‚-bpw Hgn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn®p. A-t]-£-Iƒ tUm.-sI ]fl-Ip-am¿, U-b-d-Iv-S¿, sk‚¿ t^m¿ a-ssd≥ _-tbm-ssU-thgv-kn-‰n, ]n.-H. t_m-Iv-kv ˛ 30, tIc-f k¿-h-I-em-im-e Im-cy-h-´w, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ˛ 695 581 F-∂ hn-em-k-Øn¬ ta-bv 31˛-\-Iw e`n-°-Ww. hn-i-Z-hn-h-c-߃ k¿-h-I-em-im-e sh-_v-ssk‰n¬ e-`n-°pw.-

s{]mPIväv s^-tem: A-t]-£ £-Wn-¨p

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Im-cy-h´w _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn ]T-\-hIp-∏n-se C‚¿-bq-\n-th-gv-kn-‰n sk‚¿ t^m¿ Po-t\m-an-Iv-kv B≥-Uv Po≥ sS-Iv-t\m-f-Pn tIc-f k¿-°m-cn-s‚ Io-gn-ep-≈ tI-c-f tÃ-‰v Iu¨-kn¬ t^m¿ k-b≥-kv sS-Iv-t\m-f-Pn B≥-Uv F≥-h-tbm¨-sa‚ns‚ k-lm-b-tØm-sS \-S-Øp∂ ta-P¿ dn-k¿-®v s{]mPIv‰n¬ s{]mPIv‰v s^tem \n-b-a-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. tbm-Ky-X: t_m-´Wn/ _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ H-∂mw ¢m- v _n-cp-Zm-\-¥-c _ncp-Zw. πm‚ v tam-fn-Ip-e¿ _tbm-f-Pn/πm‚ v Sn-jyq-Iƒ-®dn¬ {]-hr-Øn-]-cn-N-bw A-`n-e£-Wo-bw. _-tbm-tU-‰-bpw tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n^n-°-‰p-I-fpw k-ln-Xw Pq¨ 15-\-Iw Im-cy-h-´w _-tbm-sS-Ivt\m-f-Pn ]T-\-h-Ip-∏n-se C‚¿bq-\n-th-gv-kn-‰n sk‚¿ t^m¿ Po-t\m-an-Iv-kv B≥-Uv Po≥ sSIv-t\m-f-Pn-bn-se sI.-F-kv.-kn.F-kv.-Sn.-C-bn¬ A-t]-£ e-`n°-Ww. t^m¨. 9995446165.

I-cmÀ \n-b-a-\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ tJm˛-tJm, `mc-Zz-l\w, d-kv-en-Mv, ssk-¢n-Mv, Pq-tUm, lm‚ vt_mƒ, B¿-®-dn Im-bn-I C-\ß-fn¬ s{S-bn-\¿ X-kv-Xn-Ibn¬ {]-Xn-am-kw 15,000 cq-] thX-\-Øn¬ H-cp h¿-j-tØ-bv-°v I-cm¿ \n-b-a-\-Øn-\v D-tZymKm¿-Yn-I-fn¬ \n-∂pw A-t]-£ £-Wn-®p. G-sX-¶n-epw hn-j-bØn-ep-≈ Un-{Kn-bpw _-‘-s∏´ ta-J-e-bn¬ F≥.-sF.-F-kv. Un-tπm-a-bp-am-Wv A-Sn-ÿm-\ tbm-Ky-X. A-t]-£-bpw _tbm-Um-‰-bpw tc-J-I-fp-sS ]I¿-∏p-I-fpw Pq¨ A-©v sshIo-´v A-©n-\p ap-ºm-bn kwÿm-\ kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ Hm-^n-kn¬ e-`n-°-Ø-°hn-[w sk-{I-´-dn, tI-c-fm tÃ-‰v k-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬, Xn-cph-\-¥-]p-cw-˛ 1 hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww.-

tIm-¨n-Mv ¢m-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \m-j-\¬ Fw-tπm-bv-sa‚ v k¿-Δo-kv h-Ip∏n-s‚ Io-gn¬ F-d-Wm-Ip-f-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ tIm-®n-Mv Iw ssK-U≥-kv sk‚¿ s^m¿ Fkv.-kn.-/F-kv.-Sn Iw-]yq-´¿ thUv t{]m-k-knw-Kv/kv-s‰-t\m{Km-^n ]-cn-io-e-\-Øn-\v A-t]£ £-Wn-®p. t^m¨ : 04842312944

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Jessy Chacko, holder of Passport No. E1110720/2002 issued at Cochin Passport office. Do hereby change my name as JESSY SUNNY

I, Atif Mundackal Shakir, S/o. Muhammed Shakir residing at Mundackal House, Mangattukavala, Thodupuzha East P.O., Idukki Dist., Kerala - 685 585, do hereby change my name as ATHIF SHAKIR MUNDACKAL

I, Kunhahamed,Velliyappanthodi, Naduvattam, Pattambi, Kerala, have changed my name as KUNJIMUHAMMAD.

B-h-iy-ap-≠v F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn¬ s]-cpºm-hq-cn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ssl-\-kv tUm¿ I-º-\n-bn-te°v {Xo, t^m¿ ho-e¿ ss{Uh¿, kq-∏¿ ssh-k¿ F-∂n Xkv-Xn-I-bn-te-°v tPm-en-°msc B-h-iy-ap-≠v.-

ssl-\-kv tUm¿

A-d-°-∏-Sn, s]-cp-ºm-hq¿ t^m¨: 9747866622, 9526749315

28 sabv 2014 _p[≥

s]m-Xp-Imcyw

\„s∏-´p 28.06.2002 ¬

tIm-gn-t°m-´v Cjyq sNbvX E1964248 \-º-dn-ep-≈ ]m-kvt]m¿-´v \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg ImWp-∂p hn-em-k-Øn¬ _-‘s∏-S-W-sa-∂v A-t]-£n-°p∂p. A-√m-Ø-]-£w Rm≥ Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p∂-Xm-Wv. \n∂pw

ARIMBRATHODI ANVER SADATH Vallikunnu, Kozhikode, Kerala, India

CHANGE OF NAME I, Sidhique Mekkottil, Mekkottil House, P.O. Aliparamba, Malappuram Dt, Kerala, do hereby changed my name as SIDHIQUE VAIDYAR

CHANGE OF NAME CHANGE OF NAME I, Hydruman Thurakkal, S/o. Assainar Thurakkal, residing at Thurakkal House, Cherukudangad P.O, Palakkad Dt, holder of Passport No. Q135941 Issued at Kozhikode on 18.08.1993, hereby changed my name as ABDU RAHIMAN THURAKKAL

I, Mohammed Israth Jaman, S/o. Moidin Kutty Ahmed, Holder of Passport No. H 9381574 Issued at Kozhikode on 25.03.2010, residing at Sahina Manzil, Diduppa, Mogral Puthur P.O, Kasaragod Dist, Kerala 671124. Hereby changed my name as MOHAMMED ISRATH JAMAN PUTHUR MOIDIN KUTTY.

\nehmcw

Ipcp-ap-fIv hne Ipdªp kzÀWw ]h\v 21,160 sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ (Izn).-.-.-.-.. 15,700 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 15,565 vPq¨.... 15,700 Pqsse ,,,,,...... 14,400 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,540˛11,000 ]n-Æm-°v.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 tdm-´-dn 3000 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 70,000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 72,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 34,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36,000 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7400˛8100 A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000˛18,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,360 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛9000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,200˛7,450 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8700˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4800˛4900 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,250˛2,410 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,250˛3,310 Pm-Xn-sXm-≠≥ 250˛275 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 475˛500 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛900 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 940˛1135 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,400˛-14,600 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 15,000 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 10,800 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,800 ]msam-en≥ 5950 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 21,160 H-cp {Kmw.-. 2,645

sh-fn-s®-Æ 2435 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1015 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3200 sh-√w (60 sI.Pn).-.-.-.-..-.-. 2300 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. 3400 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700˛3000 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000˛3030 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2050˛2080 sNdp-]-b¿ 8300 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6900 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 4250 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4000 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew(25 sI.Pn) 2875 d-_¿(In-tem).-.-.147.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 138.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 98.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 66,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10500 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,700 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,200 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.26.50 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 26.-00 Xr»n\m-]≈n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.27.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 19000 c-≠mw-X-cw. 12100 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 18950˛19460 ]-g-b-Xv 18900˛19710 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.15100˛18000 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv kz¿Ww.............. 21,000 sh-≈n 1 In-tem.... 41,200 X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 28,550 sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. 16,200 sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. 10,850 Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,900 dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,700 D-≠.-.-.-.-.-.-.-. 14,000 cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15,000 (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3250 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3300 sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) 7,800-˛9,300 sN-dp-Xv.-.-. 8,300˛9,300 h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 8,800˛10,300 AS° ]pXn-bXv 17,500˛18,000 ]g-bXv 17,500˛18,000 Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥68,200 tN-´≥.-.-.-.-.-.69,700 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 70,700 d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 14,700 d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 14,100 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,000 ]-©-km-c.-.-. 3,220

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

71,000 70,000 13,500 4100 5100 26.00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. \m-S≥ P-b.-.s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

30.-00 28.-00 32.-00 31.-00 30.-00 28.-00 30.-00 26.-00 27.00 28.00 27.-50 27.50 26.-00 20.-00 141.-00 146.00102.00-

28,200 37-00 3100 2700 5800˛7400 4800 4900 9400 8800˛12,700 7800 3575 15,800 10750˛10800

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

15,000 14,600 14,000 12,155 15,000 14,600 12,504 12,396 12,297 12,243 12,162 10,123 8,524 16,300 11,200 3,300

Xr-iq¿ 15,600 2,175 1,850 3,850 69,000 14,200 10,560 2,600 3700˛3821 3600˛3550 2000˛3500 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-00 29.-00˛30.00 30.-00˛33.-00 31.-00˛39.00 19.-50 33.-00 670.00 185.00 2420.-00 16,133.-00 31.-50

Ip-km-äv: _n.--sS-Iv. s]m-Xp-{]-th-i-\^-ew {]-Jym-]n-¨p sIm-®n: sIm-®n im-kv-{X kmt¶-Xn-I k¿-h-I-em-im-e \-SØp-∂ _n.---sS-Iv. t{]m-{Km-ap-Ifp-sS {]-t-h-i-\-Øn-\m-bn \-SØn-b s]m-Xp-{]-th-i-\-]-co£m-^-ew {]-Jym-]n-®p. 24,651 hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-gp-Xn-b ]-co£-bn¬ 18,449 t]¿ tbm-Ky-cmbn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´p. dm-¶v-]´n-I-bpw a-‰p hn-i-Zmw-i-ß-fpw www.cusat.nic.in F-∂ sh-_vssk-‰n¬ sa-bv 28 _p-[-\m-gv-N D-®-bv-°v 12 a-Wn ap-X¬ e-`y-amWv. tbm-Ky-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v X-ß-fp-sS Hm-]v-j-\p-Iƒ sabv 28 ap-X¬ Pq¨ 7mw Xn-ø-Xn h-sc c-Pn-ÿ sN-ømw. {]-th-i\ Iu¨-k-en-Mv Pq¨ A-h-

km-\ hm-cw \-S-°p-sa-∂v sF.--B¿.---F.---F. U-b-d-Œ¿ A-dn-bn®p. (t^m¨: 0484˛2577159). IÆq¿ ]-ø-∂q¿ kz-tZ-in A-e≥ sX-≈n-bn¬ A-K-Ãn≥ B-Wv {]-th-i-\-]-co-£-bn¬ H-∂mw dm-¶v t\-Sn-b-Xv. ]-ø-∂q¿ A-ºe-Ø-d sX-≈n-bn¬ ho-´n¬ Sn F A-K-Ãn-s‚-bpw sF-hn amXyp-hn-s‚-bpw a-I-\m-Wv. F-dWm-Ip-fw Xm-bn-°m-´p-I-c D-j n¬ cm-tP-{μ≥ ]n-≈-bp-sSbpw D-jm-Ip-am-cn-bp-sS-bpw aI≥ bp B¿ B-\-μn-\m-Wv c≠mw dm-¶v. s\-Sp-¶-≠w A-d-bv-°¬ AK-kv-Xn-bp-sS a-I≥ t\m-b¬ AK-kv-‰n≥, Xr-°m-°-c h-en-b Im-e-bn¬ tP-°-_v am-Xyp-hn-

s‚ a-I≥ tPm-lm≥ Nm-t°m am-Xyp, F-∂n-h¿ b-Ym-{I-aw aq∂pw \m-epw dm-¶p-Iƒ t\-Sn.--tI-c-f F-kv.S--- n. hn-`m-K-Øn¬ C-S-∏-≈n A-ºm-Sn-bn¬ tUm. Fw B¿ tkm-a-cm-P-s‚ a-I≥ Ku-Xw F-kv cm-Pv, IÆq¿ X-em-∏v cm-P-e-£v-an-bn¬ Cu-iz-c- \m-bn-In-s‚ a-I≥ {]Pz¬ sF \m-bn-Iv F-∂n-h¿ H∂pw c-≠pw ÿm-\-߃ t\-Sn. tI-c-f -F-kv.kn hn-`m-KØn¬ Nm-en-t»-cn Ip-∂-tØ-cn ]-d-ºn¬ Ip-am-c-s‚ a-I≥ sI sI A-£-b-Ip-am-dpw Xr-°m-°c F≥.---Pn.---H. Izm¿-t´-gv-kn¬ sI X-ºm-s‚ a-I≥ \n-jm¬ X-ºm\p-am-Wv H-∂pw c-≠pw dm-¶pIm¿.---

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Hamsa Thonikadavu, Thonikkadavan Kunnath House, P.O. Aliparamba, Malappuram Dt, Kerala, do hereby change my name as HAMSA THONIKKADAVAN KUNNATH

I, Salma Urnippulakkal, Kinathiyil House, Perinthalmanna P.O, Malappuram Dt, Kerala, do hereby changed my name as UMMU SALMA URNIYANPULAN

I, Sameer, S/o. Olambila Valappil Bava, Olambila Valappil House, Ayilakkad P.O, Edapal (via), Malappuram Dt., Kerala 679576, do hereby change my name as SAMEER BAVA O.V.

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Shiyab Kudlu, S/o. Sulaiman Kudlu, Holder of Passport No. H 0864009 Issued at Kozhikode on 04/11/2008, residing at Dharul Shibla, Near Scout Bhavan, Vidyanagar P.O, Kasaragod Dist, Kerala - 671121. Hereby changed my name as AHAMED SHIHAB ERIYAL SULAIMAN.

I, Thahir Olavan Kandathil, S/o. Moideen Kutty, residing at Olavan Kandathil House, Mattathur P.O., Malappuram Dt., holder of Passport No. I 298749 Issued at Jeddah on 01.06.1991, hereby changed my name as THAREEKUTTY OLAVAN KANDATHIL.

I, Hassan, S/o. Olimbila Valappil Bava, Olimbil Valappil House, Ayilakkad P.O., Edappal (via), Malappuram Dt., Kerala - 679 576, do Hereby change my name as HASSAN BAVA O.V.

\„s∏-´p

\„s∏-´p

F-s‚ KL 40 A 9364 F-∂ c-Pnkv-t{S-j≥ \-º-dn-ep-≈ tlm≠ G-hn-tb-‰¿ hm-l-\-Øns‚ B¿.-kn _p-°v \-„-s∏-´p. I-≠v In-´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp∂ ta¬-hn-em-k-Øn-tem t^m¨ \-º-dn-tem _-‘-s∏S-W-sa-∂v A-t]-£n-°p-∂p.]n.-F. ssa-Xo≥ ]m-d-°p-∂-Øv ho-Sv sh-tßm-e ]n.-H, tN-e-°p-f t^m¨ ˛ 9567206607

F-s‚ t]-cn-ep-≈ K1231805 F-∂ \-º-dn-ep-≈ ]m-kv-t]m¿´v \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠p-In´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂p hnem-k-Øn¬ _-‘-s∏-S-W-sa∂v A-t]-£n-°p-∂p. A-√mØ-]-£w Rm≥ Uyq-πn-t°-‰n\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv.

KL40 F 2052 F-∂ \-º-dn-ep-≈ hm-l-\-Øn-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ _p-°v \-jv-S-s∏-´-Xn-\m¬ Uyq-πn-t°-‰n-\m-bn A-t]-£n®n-cn-°p-∂p. Sn hm-l-\-Øn-\v Uyq-πn-t°-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v \¬-Ip-∂-Xn-\v B¿-s°-¶n-epw F-s¥-¶n-epw ]-cm-Xn-tbm Bt£-]-tam D-s≠-¶n¬ C-∂p-apX¬ 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw Cu Hm^o-kn¬ tc-Jm-aq-ew lm-P-cmt°-≠-Xm-Wv. tPm-bn‚ v B¿. Sn. H.s]-cp-ºm-hq¿

SAJEER EDAVALAN Edavalan House, Anjukunnu P.O, Mananthavady, Wayanad

Adn-bn∏v


CMYK

12 tImgnt°mSv

28 sa-bv 2014 _p[≥

CMYK

kz¥w {]Xn-\n[n

C-¥y≥ ^p-Sv-t_mƒ kq-∏¿ eo-Kn-s‚ `m-K-am-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ-Øn-b k-Nn≥ sS≠p-¬°-sd ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn¬ kzo-I-cn-°p-∂p t^m-t´m bp F-kv cm-Jn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ kq-∏¿ eo-Kv ^p-Sv-t_m-fn¬ {In-°-‰v C-Xn-lm-kw kNn≥ sS-≠p¬-°-dp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈ sIm-®n≥ ¢-∫n-s‚ t]-cp {]-Jym-]n®p. tI-c-f ªm-kv-t‰-gv-kv ^p-Sv-t_mƒ ¢∫v F-∂m-Wv sIm-®n tI-{μo-I-cn-®p {]h¿-Øn-°p-∂ So-an-s‚ t]-cv. k-Nn-\p-ambp-≈ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°p ti-jw ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bm-Wv So-an-s‚ t]-cv Hu-tZym-Kn-I-am-bn {]-Jym-]n-®-Xv. tI-c-fw B-Xn-tY-b-Xzw h-ln-°p-∂ tZ-io-b sK-bnw-kn-s‚ Kp-Uv-hn¬ Aw_m-k-U-dm-hm-\p-≈ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS £-W-hpw k-Nn≥ kzo-I-cn-®p. X-\n-°p≈ _-lp-a-Xn-bm-Wv C-sX-∂p k-Nn≥ ]d-™p. A-Sp-Ø h¿-jw P-\p-h-cn-˛-s^{_p-h-cn am-k-ß-fn-em-Wv tI-c-fw tZ-iob sK-bnw-kn-\p th-Zn-bm-Ip-∂-Xv. tI-cfw \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ A-Xn-bmb k-t¥m-j-ap-s≠-∂pw tI-c-f ªm-kvt‰-gv-kv F-∂ Sow tI-c-f-Øn-se ^p-Svt_m-fn-s‚ h-f¿-®-bv-°v G-sd Kp-Ww sN-øp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂pw kNn≥ ]-d-™p. tI-c-f-Øn-se P-\-ß-fp-sS A-Xn-c-‰ kv-t\-l-Øn-\p \-μn ]-d-bp-∂p. sIm-®n

¢-∫n-\p k¿-°m-cn-s‚-bpw P-\-ß-fp-sSbpw am-[y-a-ß-fp-sS-bpw ]n-¥p-W-bpw A-t±-lw A-`y¿-Yn-®p. tI-c-f-Øn-se ^p-Sv-t_mƒ ]m-c-º-cy-Øn-\p-≈ B-Z-ckq-N-I-am-bm-Wv ¢-∫n-s‚ t]-cn¬ tI-cf F-∂p tN¿-Ø-Xv. X-s∂ F-√m-h-cpw "am-kv-‰¿ ªm-kv-‰¿' F-∂m-Wp hn-fn-°p∂-Xv. A-Xn-\p-≈ \-μn Iq-Sn-bm-Wv So-an\p tI-c-f ªm-kv-t‰-gv-kv F-∂p t]-cn-´-Xv. X

k-Nn³ tZ-io-b sK-bnw-kv Kp-Uv-hn {_m³-Uv Aw-_m-k-UÀ X tI-c-f-¯n-se P-\-§-fp-sS A-Xn-c-ä kv-t\-l-¯n-\p \-µn: k-Nn³ {In-°-‰v I-fn-®m-Wv Rm≥ h-f¿-∂-sX-¶nepw ^p-Sv-t_m-fpw tlm-°n-bpw _m-Uvan‚-Wpw Dƒ-s∏-sS F-√m Im-bn-I-bn-\ß-fpw C-jv-S-am-Wv. tI-c-fw sIm¬-°-Ø-bv-s°m-∏w C¥y≥ ^p-Sv-t_m-fn-s‚ I-fn-sØm-´n-emWv. 1980I-fn¬ C-¥y≥ ^p-Sv-t_mƒ \n-cbn¬ tI-c-f-Øn¬ \n-∂p-≈ H-t´-sd t]cp-≠m-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ tI-c-f I-fn-°mcp-sS F-Æw Ip-d-hm-Wv. Cu ÿn-Xn am‰n-sb-Sp-°-Ww. C-¥y≥ ^p-Sv-t_m-fn-s‚ h-f¿-®-bv-°v H-cp-]m-Sp Im-cy-߃ sN-øm\m-hp-sa-∂m-Wv hn-izm-kw. C-¥y-bp-sS

kw-Øm-\-¯v bp-h-P-\ ]T-\-K-th-j-W-tI-{µ-w B-cw-`n-¡pw: a-{´n P-b-e-£v-an kz¥w {]Xn-\n[n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Ønse bp-h-P-\-ß-sf kw-_-‘n® k-a-{K-hpw B-[n-Im-cn-I-hpam-b ]T-\w \-S-Øp-∂-Xn-\p bph-P-\ ]T-\-K-th-j-W-tI-{μw B-cw-`n-°p-sa-∂v a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an. A-©p hy-Xy-kv-X hn-j-b-ß-fn¬ ]T-\w \-S-Øp∂-Xn-\v A-X-Xp hn-j-b-ß-fn¬ tbm-Ky-X-bp-≈-h-sc dn-k¿-®v A-tkm-kn-tb-‰p-am-cm-bn \n-ban-°pw. hn- h n- [ ta- J - e - I - f n¬ {]mK-ev-`yw sX-fn-bn-® bp-h-Xo-bphm- ° ƒ- ° v sXm- g n¬ e- ` y- a m°p- ∂ - X n- \ v sF.- S n. cw- K - s Øbpw a- ‰ p ta- J - e - I - f n- s e- b pw {]- i - k v - X I- º - \ n- I - s f ]- s ¶Sp-∏n-®p kw-ÿm-\-sØ hn-hn-

[ tI- { μ- ß - f n¬ tPm- _ v s^b- d p- I ƒ kw- L - S n- ∏ n- ° p- s a∂pw a- { ¥n ]- d - ™ p. an- j ≥ 676s‚ `m- K - a m- b n h- I p- ∏ v \- S ∏m- ° p- ∂ ]- ≤ - X n- I - s f- ° p- d n®p hn- i - Z o- I - c n- ° p- I - b m- b n- c p∂p a-{¥n. kw-ÿm-\ bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Un-\p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Ip-S-∏-\-°p-∂n¬ 9.-25 tIm-Sn cq] sN-e-hn¬ B-ÿm-\-a-μn-chpw bq-Øv I¨-h≥-j≥ sk‚-dpw \n¿-am-Ww ]q¿-Ønbm-°pw. h-b-\m-Sv Pn-√-bn-se ]\-a-c-Øv bp-h-P-\-tI-{μw, bqØv tlm-kv-‰¬, I¨-h≥-j≥ sk‚¿, ]-cn-io-e-\-tI-{μw F∂n-h-b-S-ßp-∂ bq-Øv `-h≥ \n¿-an-°pw. C-Sp-°n Pn-√-bn-se tZ-hn-Ipf-Øv tZ-io-b km-l-kn-I A-

°m-Z-an-°p ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿- Po-h-Zm-bn-\n F-∂ t]-cn¬ k-aan-°pw. bp-h-kw-cw-`-I¿-°m-bn {K c-‡-Zm-\ ]-≤-Xn \-S-∏mF‚¿-{]-\¿-jn-]v sU-h-e-]v- °pw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, F-dWm-Ip-fw, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-Ifn-em-bn-cn-°pw B-Zy-L-´w \-S∏m-°¬. A-Sn-b-¥-c L-´-ß-fn¬ ku-P-\y c-‡-Zm-\w, k-∂-≤ c‡-Zm-\-{Kq-∏v cq-]o-I-c-Ww, c‡-Zm-Xm-°-fp-sS Um-‰m-_m-¶v, Hm¨-sse≥ Um-‰m-_m-¶v, c-‡_m-¶p-I-fn¬ c-‡w e-`y-am-°pI Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv Po-h-Zm-bn\n ]-≤-Xn-bn-eq-sS \-S-∏m-°m≥ D-t±-in-°p-∂-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ar-K-im-ebv-°p-≈n¬ 24 a-Wn-°q-dpw {]h¿-Øn-°p-∂ \n-co-£-W Im-asa‚ v C≥-Ãn-‰yq-´p-am-bn tN¿- d-Iƒ ÿm-]n-°pw. Xr-iq-cn¬ ∂p kw-cw-`-I-Xz hn-I-k-\-]-≤- Ip-´n-Iƒ-°m-bn 3Un Xn-tb-‰¿ Xn \-S-∏m-°pw. kw-ÿm-\-Øv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°pw.

Im-bn-I ]p-tcm-K-Xn-sb-°p-dn-®p-≈ Fs‚ Im-gv-N-∏m-Sv Fw.-]n. F-∂ \n-e-bn¬ tI-{μ am-\-h-ti-jn a-{¥m-e-b-Øn-\p ka¿-∏n-®n-´p-s≠-∂pw k-Nn≥ ]-d-™p. tI-c-f ªm-tÃ-gv-kv tI-c-f-Øn-s‚ ^p-Sv_mƒ cw-K-Øp am-‰-߃-°p Xp-S-°w Ipdn-°p-sa-∂v A-t±-lw {]-Xym-i {]-I-Sn-∏n®p. {In-°-‰n-\p ]p-d-ta a-‰v Im-bn-I C-\ß-fpw G-sd C-„-am-b-Xn-\m-em-Wv ^p-Sv-

ayq-kn-bw ar-K-im-e-bn¬ Po-h\-°m-cp-sS {]-h¿-Ø-\-sØbpw lm-P¿-\n-e-sb-bpw \n-co£n-°p-∂-Xn-\pw sd-t°m¿-Uv sN-øp-∂-Xn-\pw _-tbm-sa-{SnIv A-‰≥-U≥-kv kn-kv-‰w \-S∏m-°pw. {io-e-¶≥ ar-K-im-e-bn¬ \n∂p sIm-≠p-h-∂ A-\m-t°m≠-I-sf ]m¿-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn B-hm-k-hy-h-ÿ-bv-°v A-\ptbm-Py-am-b hm-k-ÿ-ew \n¿an-°pw. ayq-kn-bw ]-cn-k-c-Øp≈ A-tIz-dn-bw hn-]p-eo-I-cn-®v B-[p-\n-I-h¬-°-cn-°pw. ayqkn-bw ar-K-im-e-bn-se D-tZym-Kÿ¿-°v \n-c-¥-cw B-i-b-hn-\na-bw \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn h-b¿e-kv I-Ωyq-Wn-t°-j≥ s\-‰vh¿-°v ÿm-]n-°p-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

t_mƒ ¢-∫n-\p Xp-S-°-an-´-Xv. ¢-∫n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-c-f-Ønse kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ^p-Sv-t_mfn¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. 1.-25 e-£w hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ]-cn-io-e-\w \¬-Im-\mWv D-t±-in-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bn {]-tXy-I Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øp-sa-∂pw k-Nn≥ ]d-™p. ^p-Sv-t_mƒ ¢-∫v cq-]o-I-cn-°m\p-≈ k-Nn-s‚ {i-a-߃-°v F-√m ]n¥p-W-bpw \¬-Ip-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n ]-d™p. tZ-io-b sK-bnw-kn-s‚ Aw-_m-kU-dm-Im-\p-≈ £-Ww k-Nn≥ kzo-I-cn®-Xv tI-c-f-Øn-\v A-`n-am-\n-°m-hp-∂

t\-´-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. cm-hn-se F-´-c-tbm-sS Xn-cp-h-\-¥-]pcw hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se-Øn-b k-Nn-\v B-th-i-I-c-am-b kzo-I-c-W-am-Wv e-`n-®Xv. \q-dp-I-W-°n-\v B-cm-[-I¿ k-Nn-s\ Im-Wm≥ hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se-Øn. tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚pw tZ-io-b {In-°-‰v A-°m-Z-an-bp-sS sN-b¿-am-\p-am-b Sn kn am-Xyp-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-em-Wv k-Nn-s\ kzo-I-cn-®-Xv. Xp-S¿-∂p 11.-15\p k-Nn≥ sk-{I-t´-dn-b-‰n¬ N¿-®-bv-s°-Øn. k-Nn≥ ap-Jy-a-{¥nsb s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. k-Nn\p kw-ÿm-\-Øn-s‚ D-]-lm-c-am-bn apJy-a-{¥n B-d-∑p-f I-Æm-Sn k-Ωm-\n-®p. k-Nn-s\ Im-Wm≥ hn-am-\-Øm-h-f-Ønepw sk-{I-t´-dn-b-‰n-epw h≥ P-\-°q-´-amWv X-Sn-®p-Iq-Sn-b-Xv. a-{¥n-k-`mw-K-߃ G-d-°p-td ]q¿-W-am-bpw sk-{I-t´-dn-b‰n-se D-tZym-K-ÿ-cn¬ \-s√m-cp hn-`m-Khpw k-Nn-s\ Im-Wm-s\-Øn. ]n-∂o-Sv k-Nn≥ I-t‚m¨-sa‚ v lukn-se-Øn {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\p-am-bn N¿-® \-S-Øn. kNn-s\ hn F-kv s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®p kzo-I-cn-®p. So-an-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ kw_-‘n-® Im-cy-߃-°m-bn 11.-45Hm-sS kNn≥ sIm-®n-bn-te-°p t]m-bn.

CMYK

tI-c-f »m-kv-tä-gv-kv: k-Nn-sâ sIm¨n ^p-Sv-t_mÄ Sow

kw-Øm-\-¯n-\v am-Xr-I-bm-bn ]-¯-\w-Xn-« A-£-b; t\-«-§-fp-sS ]m-X-bn H-¶mw-Øm-\w ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn-se 87 A£-b tI-{μ-ß-fn-eq-sS s]m-XpP-\-߃-°p \¬-In-b hn-hn-[ k¿-°m¿, k¿-°m-cn-X-c tk-h\-ß-fp-sS hn-e-bn-cp-Ø-en¬ ]Ø-\w-Xn-´ Pn-√ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn. H-º-Xv am-\-Z-fi-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kw-ÿm-\sØ ap-gp-h≥ Pn-√-I-sf-bpw A£-b kwÿm\ s{]m-P-Iv-‰v Hm^n-kv hn-e-bn-cp-Øn-b-t∏mƒ H∂n-sem-gn-sI F-´p-hn-`m-K-ß-fnepw ap-∂n-se-Øn-bm-Wv Pn-√ H∂mw-ÿm-\-sØ-Øn-b-Xv. Nn-´-bm-b Hm-^n-kv {]-h¿Ø-\-ß-ƒ, C≥-jp-d≥-kv hym]-\w, hn-hn-[ _m-¶p-I-fp-sS Intbm-kv-°p-Iƒ, hn-hn-[ _n-√pIƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ ku-I-cy-߃, \q-X-\ B-i-bß-fpw ]-≤-Xn-I-fpw B-hn-jv-Icn-®p \-S-∏m-°p-I, k¿-°m¿, k¿-°m-cn-X-c tk-h-\-߃ ka-b-_-‘n-X-hpw Ir-Xy-hp-am-bn P-\-ß-fn-se-Øn-°p-I F-∂n-hbp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Pn-√-I-sf X-cw-Xn-cn-®-Xv. ]-Ø-

\w-Xn-´ Pn-√-bp-sS B-i-b-am-b km-¿-h-{Xn-I B-tcm-Ky C≥-jpd≥-kv ]-≤-Xn, \yq C-¥y A-jzd≥-kp-am-bn tN¿-∂v ss]-e-‰v A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pn-√-bn¬ B-cw-`n-°p-Ibpw ]n-∂o-Sv kwÿm-\-hym-]-I-am-bn \-S-∏m-

°p-I-bpw km-[m-c-W P-\-߃°v hn-hn-[ C≥-jp-d≥-kv tk-h\-߃ D-d-∏p-h-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. _m-¶n-Mv tk-h-\-߃ A£-b-tI-{μ-ß-fn-eq-sS \-S-∏m°n-b-Xn-s‚ `m-K-am-bn B-cw-`n® _m-¶n-Mv In-tbm-kv-°p-I-fpsS \-S-Øn-∏n-epw Pn-√-bv-°v an-I-

® t\-´w ssI-h-cn-°m-\m-bn. Fkv.-_n.-Sn. _m-¶n-Mv In-tbm-kv°p-I-fn-eq-sS kw-ÿm-\-Øv B-sI \-S-∂ C-S-]m-Sp-I-fn¬ 25 i-X-am-\-hpw ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√bn-se _m-¶n-Mv In-tbm-kv-°p-Ifn-em-Wv. Pn-√-bn-se 15 A-£-b tI-{μß-fn¬ C-t∏mƒ In-tbm-kv-°pIƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p. C-h a-‰v A-£-b tI-{μ-ß-fn-te-°p hym-]n-∏n-°p-∂-Xn-\pw Xo-cp-am\-ap-≠v. kw-ÿm-\-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-[m¿ P-\-td-‰v sNbv-X Pn-√-bpw F-√m tªm-°p-Ifpw 100 i-X-am-\w k-ºq¿-W B[m¿ F≥-tdmƒ-sa‚ v {]-Jym-]\w \-S-Øn F-∂ _lpa-Xn-bpap-≠v. A-£-b tI-{μ-Øn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ sd-bn¬-th dnk¿-th-j≥ Iu-≠-dpw Pn-√-bpsS an-I-® t\-´-am-Wv. C-Xn-\p-≈ _-lp-a-Xn-bpw ]-Ø-\w-Xn-´-bv°v e-`n-®p. A-£-b tI-{μ-ß-fneq-sS hn-hn-[ _n-√p-Iƒ kzo-Icn-°p-∂ C-˛-t] kw-hn-[m-\-Ønepw Pn-√ ap-∂n-em-Wv.-

"\-a-kv-Im-cw, Xm-\qÀ F-^v.-F-½n-te-¡p kzm-K-Xw' a-e-∏p-dw: ""C-\n A¬-∏-k-a-bØn-\-Iw Im¿-jn-I hm¿-Ø-Iƒ tIƒ-°mw.-.-.-'' Xm-\q-cn-se P\-X {]-tZ-i-sØ k-I-e hn-h-c߃-°p-am-bn C-\n td-Un-tbm Xp-d-bv-°pw. Xm-\q-cp-Im-cp-sS kz-¥w td-Un-tbm. cm-Py-Øp h≥ {]-Nm-cw t\-Sn-b I-ΩyqWn-‰n td-Un-tbm N-cn-{X-Ønte-°v H-cp X-t±-i-ÿm-]-\w Im-se-Sp-Øp-h-bv-°p-∂p. hnZym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fpw k∂-≤ kw-L-S-\-I-fpw ssI-b-S°n-b I-Ωyq-Wn-‰n td-Un-tbm kw-hn-[m-\w sIm-≠p-h-cp-∂Xn-\m-Wv Xm-\q¿ {Km-a-∏-©mb-Øn-s‚ {i-aw. Xm-\q-cn-se kv-Iq-fp-Iƒ, A-¶-W-hm-Sn-Iƒ, k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ, hm-b-\-im-e-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ I-Ωyq-Wn‰n td-Un-tbm ÿm-]n-®v kw-hn[m-\w sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\p ]©m-b-Øv ]-≤-Xn X-øm-dm-°nbn-cn-°p-∂p. ]-©m-b-Øn¬ \n-∂p-≈ tk-h-\-߃, A-dnbn-∏p-Iƒ, hn-hn-[ ]-≤-Xn hn-hc-߃, {Km-a-k-`m Xo-cp-am-\߃ F-∂n-h td-Un-tbm-bn-eqsS P-\-ß-fn-te-°v F-Øn-°m\m-Wp ]-≤-Xn. Ip-´n-Iƒ-°p-≈ hn-t\m-Z-˛hn-⁄m-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ, Im¿jn-I hm¿-Ø-Iƒ, a-’y-_‘-\ ta-J-e-bp-am-bn _-‘s∏-´ A-dn-bn-∏p-Iƒ, hn-hn-[ hIp-∏p-I-fn-se D-tZym-K-ÿ-cp-

sS {]-`m-j-W-߃ Xp-S-ßn-bh td-Un-tbm-bn-eq-sS {]-t£]-Ww sN-øpw. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ tdUn-tbm tÃ-j≥ H-cp-°n-bp-≈ {]-h¿-Ø-\-Øn-\p tI-{μ hm¿Øm hn-X-c-W a-{¥m-e-b-Øn¬ \n-∂p-≈ A-\p-a-Xn tX-Sn-bn-

Øn-d-ßp-∂ ]-©m-b-Øv-cm-Pv F- ∂ am- K - k n- \ n- s e, X- t ±- i ÿm-]-\-ß-fn¬ I-Ωyq-Wn-‰n td- U n- t bm ÿm- ] n- ® m- e p- ≈ t\-´-ß-sf-°p-dn-®p-≈ te-J\-am-Wv ]-≤-Xn-°p t{]-c-I-amb-Xv. cm-Py-Øv 146 I-Ωyq-Wn‰n td-Un-tbm \n-e-b-ß-fm-Wv

IΩyq-Wn‰n tdUntbm {ihn-°p∂ {Kmao-W¿. (^b¬-N-n{Xw) ´p-≠v. e-£w cq-]-bm-Wv B-ZyL-´-Øn¬ ]-≤-Xn-°m-bn \o°n-h-®-Xv . Cu km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬ X-s∂ kw-hn-[m\w H-cp-°p-sa-∂p {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Fw ]n A-jvd-^v ]-d-™p. P-\-߃ Iq-Sp∂n-S-sØ-√mw ]-©m-b-Øv sNe-hn¬ td-Un-tbm ÿm-]n-®mWp ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-I. U¬- l n- b n¬ \n- ∂ p ]p- d -

C-t∏mƒ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. B- s d- Æ w tI- c - f - Ø n¬ {]h¿- Ø n- ° p- ∂ p. h- b - \ m- S v tkm- j y¬ k¿- h o- k v skmssk-‰n-bp-sS am-s‰m-en td-Untbm am-{X-am-Wv k-∂-≤ kwL- S - \ \- S - Ø p- ∂ - X v . _m- ° nbp- ≈ - s X- √ mw kz- I m- c y hnZym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fm-Wp \-S-Øp-∂-Xv. km-º-Øn-I em-`w {]-Xo-

£n-®v I-Ωyq-Wn-‰n td-Un-tbm \-S-Øm≥ ]m-Sn-s√-∂m-Wp \nb-aw. A-X-Xp {]-tZ-i-sØ hnI-k-\-Øn-\p-X-Ip-∂-Xpw {]tZ-i-Øp-Im¿-°p hn-h-c-߃ \¬-Ip-∂-Xn-\p-ap-≈ ]-cn-]m-SnI-tf I-Ωyq-Wn-‰n td-Un-tbm hgn kw-t{]-j-Ww sN-øm≥ ]mSp-≈q. F-∂m¬, ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xn-\p-≈ sN-e-hpIƒ I-s≠-Øp-∂-Xn-\p a-Wn°q¿ C-S-hn-´v A-©p an-\n-‰p hsc ]-c-kyw \¬-Im≥ A-\phm-Z-ap-≠v. 15 In-tem-ao-‰¿ ap-X¬ 30 In-tem-ao-‰¿ ]-cn-[n-bn¬ h-sc I-Ωyq-Wn-‰n td-Un-tbm {]t£-]-Ww e-`n-°p-I-bp-≈q. hm¿-Ø-Iƒ td-Un-tbm h-gn \¬-I-cp-sX-∂m-Wp \n-b-aw. F-∂m¬, A-dn-bn-∏p-Iƒ F{X th-W-sa-¶n-epw \¬-Imw. cm-{„o-b-˛-a-X-]-cn-]m-Sn-Iƒ tdUn-tbm-bn-eq-sS {]-t£-]-Ww sN-ø-cp-Xv. A-tX-k-a-bw, D¬k-h-Zn-\-ß-fn¬ D¬-k-htØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ ]-cn]m-Sn-Iƒ \¬-Imw. kv-‰p-Un-tbm-bpw td-Untbm kv-t‰-j-\pw ÿm-]n-°p∂-X-S-°w Np-cp-ßn-b-Xv 40 e£-tØm-fw cq-] Xp-S-°-Øn¬ sN-e-hm-Ipw. ]n-∂o-Sv Hm-tcm am-k-hpw aq-∂p e-£w cq-] ]≤-Xn-°m-bn sN-e-hm-Ip-sa∂pw h-b-\m-Sv tkm-jy¬ k¿ho-kv skm-ssk-‰n-bp-sS ams‰m-en td-Un-tbm U-b-d-Œ¿ tPm-kv t_-_n ]-d-™p.

amthm-hm-Zn _-‘am-tcm-]n-®v P-bn-en-e-S-® {]-^. Pn F≥ km-bn-_m_-sb hn-´-b-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v km-bn_m-_ sF-Iy-Zm¿-Vyk-an-Xn Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv \-SØn-b {]-IS\w

CâÀ ]mÀ-e-saâ-dn sU-en-tK-j³ kv-]o-¡-sd k-µÀ-in-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: bq-tdm-∏nse 27 cm-Py-߃ tN¿-∂p cq]o-I-cn-® "C‚¿ ]m¿-e-sa‚-dn A-kw-ªn Hm¨ Hm¿-Ø-tUmIv-kn'-(sF.-F.-H.-)s‚ {]-Xn-\n[n-kw-Lw kv-]o-°¿ Pn Im¿Øn-tI-b-s\ k-μ¿-in-®p N¿® \-S-Øn. {Ko-kv, d-jy, ssk-{]-kv XpS-ßn-b cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-≈

{]-Xn-\n-[n-I-fm-Wv kw-L-Ønep-≠m-bn-cp-∂-Xv. \n-b-a-k-`m aμn-c-Øn-se-Øn-b {]-Xn-\n-[nkw-Lw kv-]o-°-dp-sS tNw-_dn¬ \-S-Øn-b Iq-Sn-°m-gv-N-bv°p-ti-jw \n-b-a-k-`m lmƒ k-μ¿-in-®p. sF.-F.-H. {]-Xn-\n[n-Iƒ-°m-bn kv-]o-°¿ D-®-`£-W-hpw H-cp-°n-bn-cp-∂p. {Ko-°v ]m¿-e-sa‚ v Aw-Kw

A- \ - k v Xm- k n- t bm- k v s\- d m‚n- k v , d- j y≥ Uyq- a - b n- s e ]m¿- e - s a‚ v Aw- K w sk¿- P n t]m-t]m-hv, ssk-{]-kv lu-kv Hm- ^ v d- { ]- k - t ‚- ‰ o- h v Aw- K w se- ^ v - ‰ - c n- k v {In- t Ãm- t ^mtdm, sF.- F .- H . A- s sUz- k ¿am- c m- b hm- e - d n A- e - I v - k o- h v , tIm-Ãm-kv ssa-K-Um-en-kv, AUv - a n- \ n- k v - t {S- ‰ o- h v sk- { I- ´ - d n

en-√n hm-d‚-bn-\≥ F-∂n-h-cmWv {]- X n- \ n- [ n- k w- L - Ø n- e p≈-Xv. tI-c-f-Øn¬ \n-∂v sF.-F.H. ao-‰n-Mn¬ ]-s¶-Sp-Øn-´p-≈ ^m-Z¿ tUm. sI Fw tPm¿-Pv, tPm-k-^v Fw ]p-Xp-t»-cn F-Ivkv Fw.-F¬.-F. F-∂n-h-cpw {]Xn- \ n- [ n- k w- L - t Øm- s Sm- ∏ - a p≠m-bn-cp-∂p.

I\Ø -a-g-bn¬ sIm¬°Ø Cu-U≥ Km¿-U≥ tÃ-Un-b-Øn-se ]n-®v aqSn-bn´ \n-e-bn¬. sIm¬-°Ø ss\-‰v ssd-tUgvkpw In-Mv-kv C-e-h≥ ]-©m_pw X-Ωn-ep-≈ sF.]n.F¬. {In°‰v a¬k-cw a-g-aqew D-t]-£n-®-n-cp∂p RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-119. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

ap-Po-_v ]p-≈n-t®m-e

Thejas Epaper general Edition 2014-05-28  
Thejas Epaper general Edition 2014-05-28  

Thejas Epaper general edition. 2014-05-28