Page 1

4

kozhikode

tIcfw

KANNUR

aq-¶phÀ-j-¯n-\-Iw tI-c-f-s¯ k-¼qÀW ssP-h-ImÀ-jn-I kw-Øm-\-am-¡pw: a-{´n Im-k¿-tIm-Uv: aq-∂p h¿-jØn-\-Iw tI-c-f-sØ k-ºq¿W ssP-h-Im¿-jn-I kw-ÿm\-am-°p-I-bm-Wp e-£y-sa-∂v Ir-jn-a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ ]-d-™p. Im-k¿-tIm-Uv K-h. l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A-¶-WØn¬ Ir-jn-h-Ip-∏p kw-L-Sn∏n-® kw-ÿm-\-X-e Im¿-jn-I sk-an-\m-dpw, Im¿-jn-I {]-Z¿i-\-hpw, ssP-h Hm¿-Km-\n-Iv ^mw ]-≤-Xn-bpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. ssP-h-Im¿-jn-I kw-ÿm\-am-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn L-´w-L-´-am-bn ]q¿-Øn-bm°pw. ]-c-º-cm-K-X Im¿-jn-I kw-kv-Im-c-sØ Xn-cn-®p-sIm≠p-h-cp-I-bpw B-tcm-Ky-]q¿W-am-b k-aq-l-sØ kr-jv-Sn°p-I-bp-am-Wp e-£yw. cm-k Io-S-\m-in-\n {]-tbmKw-sIm-≠v Im¿-jn-tIm¬-∏∂-Øn-s‚ `m-cw Iq-Sp-sa-¶n-epw D¬-∏m-Z-\-£-a-X-tbm, Kp-Wta-∑-tbm h¿-[n-°n-√. ssP-h Io-S-\m-in-\n-I-fpw, ]-c-º-cm-K-X Ir-jn-co-Xn-I-fpw {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn Im¿-jnI ta-J-e-sb i-‡n-s∏-Sp-ØWw. B-tcm-Ky-ap-≈ P-\-X-sb kr-jv-Sn-°m≥ k-aq-l-Øn-s‚

Im-k¿-tIm-Uv K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ Ir-jn-h-Ip-∏p kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\-X-e Im¿-jn-I sk-an-\m-dpw, Im¿-jn-I {]-Z¿-i-\-hpw, ssP-h Hm¿-Km-\n-Iv ^mw ]-≤-Xn-bpw a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p a-\-ÿn-Xn am-d-Ww. cm-k Io-S\m-in-\n {]-tbm-K-Øn-s‚ Zp-c¥-a-\p-`-hn-°p-∂ Im-k¿-tImUv Pn-√-bn¬ ssP-h-Ir-jn-sb°p-dn-®v ]-©m-b-Øp-X-ew apX¬ I¿-j-I-cn¬ A-h-t_m-[ap-≠m-°p-∂-Xn-\p-≈ {]-h¿Ø-\-߃ \-S-Øn-h-cp-I-bmsW-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

Ip-«n-I-sf hn-ä tI-kn-se C-S-\n-e-¡m-cn-bm-b A-`n-`m-j-I ap-§n Im-™-ßm-Sv: am-Xm-]n-Xm°ƒ c-≠p ]n-©p-a° - s - f hn-‰ kw-`h - Ø - n¬ {]-[m-\ C-S\ - n-e°m-cn-bm-b aw-K-em-]p-c-sØ A-`n-`m-jI - B-im-eX - ap-ßn. Im-™-ßm-Sv Ip-im¬ \-K-dnse \u-jm-Zv Izm¿-t´-gv-kn¬ Xm-ak - n-°p-∂ ]n Fw kp-sseam≥, c-≠mw `m-cy Xn-cp-h\ - ¥ - ]p-cw kz-tZ-in-\n ^m-Øn-a F∂n-h¿ tN¿-∂v X-ßf - p-sS H-∂c h-b - p-{]m-ba - p-≈ B¨-Ip´n-sb-bpw ]-Øp-am-kw {]m-bap-≈ s]¨-Ip-´n-sb-bpw hn¬°m≥ ssI-am-dn-bX - v Cu A-`n`m-j-I-bv-°m-bn-cp-∂p. Ip-´n-Isf hn-‰ h-I-bn¬ kp-sse-ams‚ ssI-bn-se-Øn-bX - v aq-t∂Im¬ e-£w cq-]b - m-bn-cp-∂p. A-`n-`m-j-I-bv-°v I-Ωo-j-\mbn A-ce - £ - w cq-]b - pw a-‰v C-S\n-e° - m-cm-b ]-S∂ - ° - m-Sv X-´pI-S \-S-Øn-h-cp-I-bm-bn-cp-∂ sIm-fh - b - e - n-se ]n d-jo-Z,v Ccn-bb - n¬ Izm¿-t´-gvk - n¬ Xm-akn-°p-∂ Ip-¥m-]p-cw hn-\mb-I Sm-°o-kv kz-tZ-in Fw _jo¿, Im-™ß - m-Sv C-Iv_ - m¬ tK-‰n-\S- p-Øv Xm-ak - n-°p-∂ D-

t∏-cn sam-bv-Xp F-∂ Sn sI sam-bv-Xp F-∂n-h¿-°v 20,000 cq-]-bpw kp-sse-am≥ \¬-Inbn-cp-∂p. I-gn-™ h¿-jw Pq-Wn¬ Im-k¿-tIm-Uv _o-c¥ - v h-b¬ kp-\m-an tIm-f-\n-bn-se a¬ky-sØm-gn-em-fn c-Xo-jn-s‚bpw t{]-ab - p-sS-bpw c-≠p-a° - sf C-tX A-`n-`m-jI - ap-Jm-¥cw hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. F-´pw B-dpw h-b- p-≈ Ip™p-ßf - n¬ H-cm-sf Ip-¥m-]pc-sØ H-cp hym-]m-cn-bp-sS ho´n¬ \n-∂pw a-s‰m-cp Ip-´n-sb aw-K-em-]p-cw Su-Wn-se ho´n¬-\n-∂pw t]m-en-kv I-s≠Øn-bn-cp-∂p. B-im-e-X aw-K-em-]p-cw tIm-S-Xn-bn¬ \n-∂v ap≥-Iq¿ Pm-ayw t\-Sp-I-bpw tIm-S-Xn \n¿-tZ-i-a-\p-k-cn-®v Im-k¿tIm-Uv t]m-en-kn¬ lm-P-cmhp-I-bpw Pm-ayw t\-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-Uz. B-ime-X aw-K-em-]p-cw tIm-S-Xnbn¬ ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£ \¬-Im≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d™ p.

F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-®p. k-a-{K ]-®-°-dn hn-I-k-\-]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn hn-hn-[ taJ-e-I-fn¬ ]p-c-kv-Im-cw t\-Snb-h¿-°v a-{¥n A-hm¿-Up-Iƒ k-Ωm-\n-®p. \-K-c ]-®-°-dn hn-I-k-\ ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn t{Km _m-

sIm-®n: t£-{X-Øn-se-Øp-∂ `-‡¿ B-Nm-cm-\p-jvTm-\-߃ ]m-en-°m≥ \n¿-_-‘n-°-s∏Sp-∂-Xv au-en-Im-h-Im-i-Øns‚ ew-L-\-a-s√-∂v ssl-t°mS-Xn. {]m¿-Y-\-bv-s°-Øp-∂-h¿ t£-{X-Øn-se B-Nm-c-߃ ]m-en-°-W-sa-∂pw P-kv-‰n-kv Sn B¿ cm-a-N-{μ≥-\m-b¿, P-kv-‰nkv sI F-{_-lmw am-Xyp F-∂nh-c-S-ßp-∂ Un-hn-j≥-s_-©v hy-‡-am-°n. tI-c-f-Øn-se Nne t£-{X-ß-fn¬ {]-th-in°m≥ j¿-´v A-gn-®p am-‰-W-sa∂ \n-_-‘-\-bv-s°-Xn-tc X-angv-\m-Sv s]m-≈m-®n kz-tZ-in aq¿t°m-Øv {]-Im-iv \¬-In-b l-cPn X-≈n-bm-Wv Un-hn-j≥-s_©n-s≥-d D-Ø-c-hv. Xm-{¥n-I Nn-”-߃ a-\pjy i-co-c-tØ-bpw B-flm-hns\-bp-am-Wv {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p∂-Xv. Cu hn-[n-{]-Im-cw B-Nmcm-\p-jvTm-\-߃ \n-›-bn-°p∂-Xn-\m-em-Wv j¿-´v, _-\nb≥, Pp-∫ Xp-S-ßn-b h-kv-{X߃ [-cn-®v {]m¿-Y-\-bv-°m-bn t£-{X-Øn-te-°p {]-th-in-°cp-sX-∂ N-´w \n-e-\n¿-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. A-Xn-\m¬ t£-{X `m-c-hm-

]m-e-°m-Sv: c-≠p Zn-h-k-ß-fnem-bn kw-ÿm-\-tØ-°p Ip-´nI-sf I-S-Øn-b kw-`-h-Øn¬ F-´p-t]-sc sd-bn¬-th t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-h-sc√mw D-Ø-tc-¥y-°m-cm-Wv. a-\pjy-°-S-Øn-\m-Wv tI-kv c-Pnkv-‰¿ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. _nlm-dn-se `m-K¬-]q¿ Pn-√-bn-se \m-Yv \-K-dn¬ A-_v-Zp¬ lmØn A≥-km-cn(32), au-em-\m ss^-kp-√(26), _n-lm-dn-se _m-J Pn-√-bn-se Nm-{]n hn-t√Pp-Im-c-\m-b ap-l-Ω-Zv B-ewIo¿(24), Pm¿-J-fin-se sLmÕ Pn-√-°m-c-\m-b ap-l-Ω-Zv {_n-jv B-ew(31) F-∂n-h-sc 456 Ip-´n-I-sf I-S-Øn-b kw-`-hØn-em-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. ]-iv-Nn-a _w-Km-fn-se am¿-Z Pn√-°m-cm-b A-_q-_-°¿(50), a≥-kq¿(42), Pm-ln¿(56), _°¿(49) F-∂n-h-sc 123 Ip-´n-I-

ln-Iƒ \n-›-bn-®n-cn-°p-∂ \nb-{¥-W-߃ ]m-en-°m≥ `‡¿ _m-[y-ÿ-cm-sW-∂v tImS-Xn Nq-≠n-°m-´n. ip-≤n-tbm-sS th-Ww A-IØp {]-th-in-°m≥ F-∂ hn[n-bp-≈-Xn-\m-em-Wv h-kv-{XØn-s≥-d Im-cy-Øn¬ \n-jvI¿-j-bp-≈-Xv. C-Xn-\p hn-cp-≤am-b {]-h¿-Ø-\w t£-{Xm-Nmc-ß-sf A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØp-∂-Xm-Wv. A-º-e-hpw {]-Xn-jvT-I-fpw ]-hn-{X-am-b e-£y-tØm-sS ÿm-]n-°-s∏-Sp-∂-h-bm-Wv. Ahn-sS X-s‚ hy-‡n-]-c-am-b C„-߃-°pw B-{K-l-߃-°pw Xm¬-∏-cy-߃-°pw ÿm-\-an√. Xm≥ C-„-s∏-Sp-∂-Xp-t]mse G-Xp t£-{X-Øn-epw I-b-dW-sa-∂p ]-d-bm-\p-am-hn-√. t£-{Xm-Nm-c-߃-°pw Io-gv-hg-°-߃-°pw h-f-sc {]m-[m-\yap-s≠-∂-Xn-\m-em-Wv Kp-cp-hmbq-cn¬ kv-{Xo-Iƒ-°v Np-cn-Zm¿ [-cn-®v I-b-dm-sa-∂ A-[n-Ir-Xcp-sS Xo-cp-am-\-hp-am-bn _-‘s∏-´v ap-ºv tIm-S-Xn-bp-sS `m-KØp-\n-∂v A-\p-Iq-e Xo-cp-am-\ap-≠m-b-sX-∂pw Un-hn-j≥ _©v hy-‡-am-°n.

kn³-Un-t¡-äwK-§-tfm-Sv tam-iam-b s]-cp-am-äw; Po-h-\-¡m-cn-sb k-kv-s]³Uv sN-bv-Xp kz¥w {]-Xn-\n[n tX-™n-∏ew: Im-en°-‰v hm-gvkn-‰n-bn-se kn≥-Un-t°-‰wKß-tfm-Sp [n-°m-c-]-c-am-bn s]cp-am-dn-sb-∂ Ip-‰-Øn-\p `-c-WIm-cyme-bw Pn.F hn-`m-K-Ønse Po-h-\-°m-cn-sb ssh-kv X

W ^-b¬ F-Øn-°m≥ B-hiy-s∏-´n´pw ]n.hn.kn-bp-sS t]gv-k\¬ Ãm-^n¬-s∏-´ Fwtπm-bn-kv t^m-dw t\-Xm-°-fpsS Xm¬∏-cy{]-Im-cw C-tX kw-L-S-\-bn¬-s∏-´ Po-h-\-°mcn ^-b-ep-Iƒ \¬-Im-sX kn≥Un-t°-‰wK-ß-tfm-Sp s]-cp-am-

]pd¯m¡n-bXv Pn.F. hn-`m-K-w Po-h-\-¡m-cn-sb

Nm≥-k-e¿ k-kv-s]≥Uv sNbvXp. A-kn-Â v X-kv-Xn-I-bnep-≈ A-{]q-h¬ sk-£-\n-se kv-an-X-sb-∂ Po-h-\-°m-cn tImf-Pv A-[ym-]-I-cp-sS A-{]qh¬ ^-b-ep-Iƒ ]n.hn.kn-bpsSbpw t]-gv-k-\¬ Ãm-^ns‚bpw \n¿-tZ-i{]-Im-cw X-S™p-hbv-°p-∂-Xm-bn eo-K\pIq-e kn≥-Un-t°-‰w-K-߃ I-s≠-Øn-bn-cp∂p. kn≥-Un-t°-‰v k-_v I-Ωn‰ntbm-K-Øn-te-°p \n-ch-[n X-h-

dn-sb-∂m-Wv C-h¿ hn.kn-°v \¬In-b ]-cm-Xn. F-∂m¬ C-Xn-s\-Xntc ]n.hn.knbpw t]-gv-k-\¬ Ãm^pw ]-cm-Xn X-øm-dm-°n Xnø-Xn t\-c-sØ-bm-°n F-gpXn ]n.hn.kn-°pX-s∂ Po-h-\°m-cn-sbs°m-≠v sIm-Sp∏n®pw Xp-S¿-∂v I-gn-™Znhkw eo-K-\pIq-e kn≥-Un-t°‰w-K-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hn.kn-sb°-≠v Zo¿-L-t\-cw N¿-®\-S-Øn-bXn-s\m-Sp-hn-em-

Ip-am¿, Im-k¿-tIm-Uv tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v apwXm-kv jp-°q¿, Im-d-Up-° tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n Fw {]-Zo-]v, hn-Zym`ym-k sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ kn cm-L-h≥, \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ sI cq-]m-dm-Wn kw-km-cn-®p.

Xn-c-sª-Sp-¸nse km-¼¯n-I H-gp-¡v A-t\z-jn-¡Ww: sI hn tXm-akvv sIm-®n: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ h≥-tXm-Xn-ep-≈ km-ºØn-I H-gp-°m-Wv D-≠m-b-sX∂pw C-Xn-s‚ D-d-hn-Sw A-t\zjn-°-W-sa-∂pw ap≥ tI-{μ-a{¥n {]-^. sI hn tXm-a-kv Fw.]n. F-d-Wm-Ip-fw {]-kv-¢∫n¬ ap-Jm-ap-Jw ]-cn-]m-Snbn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. \-tc-{μ-tam-Un-°v tIm¿-]-td‰p-I-fp-am-bn i-‡-am-b _-‘-amWp-≈-Xv. tam-Un bm-{X sN-øp∂-Xv tIm¿-]-td-‰v lu-kp-I-fpsS hm-l-\-ß-fn-em-Wv. tIm¿-]td-‰v lu-kp-Iƒ \n-b-{¥n-°p∂ `-c-W-Iq-Sw cm-Py-Øn-\p \-√X-s√-∂pw sI hn tXm-a-kv ]-d™p. hm-Pv-t]-bn k¿-°m-cn-s‚ k-Xy-{]-Xn-⁄-bv-°p ti-jw Xs‚ Hm¿-a-bn¬ tIm-Sn-°-W-°n\p cq-] sN-e-h-gn-®p-≈ k-Xy-{]Xn-⁄m am-am-¶-am-Wv tam-Un k¿-°m-cn-t‚--sX∂pw sI hn tXm-a-kv ]-d-™p. {io-e-¶≥ {]-kn-U‚ v k-Xy{]-Xn-⁄-bv-°p h-∂-Xp-sIm≠p Xo-cp-∂-X-√ {io-e-¶≥ X-ang-cp-sS {]-iv-\w. \-hm-kv i-co-^v tam-Un-bp-sS k-Xy-{]-Xn-⁄m N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp-sh-∂p-h®v ]m-In-kv-Xm-\p-am-bp-≈ {]-iv\-߃ Xo-cp-sa-∂p hn-iz-kn°m≥ ]-‰n-s√-∂pw sI hn tXma-kv ]-d-™p. ]p-Xn-b tI-{μ-a-{¥n-k-`-

tcJbn-ÃmsX Ip«nI-sf I-S¯n-b F-«p-t]À A-d-ÌnÂ

Du-cp-hne-¡v: B-Nm-c-w ]men-¡m-\pÅ \nÀtZiw sh-Åm-¸-Ån-s¡-Xncm-b au-en-Im-h-Im-i- ew-L-\-a-à tI-kn-\v XmÂ-¡men-I tÌ sIm-®n: F-kv.F≥.Un.]n. imJ-bp-sS hn-hm-l ]-{Xn-I-bn-√msX hn-hm-lw \-S-Øn-b-Xn-s≥-d t]-cn¬ Du-cp-hn-e° - v I¬-∏n-s®∂ tI-kn¬ sh-≈m-∏≈ - n \-tSi-s\-Xn-cm-b Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ ssl-t°m-SX - n Xm¬-°m-en-Ia - mbn kv-t‰ sN-bv-Xp. F-kv.-F≥.Un.]n. tbm-Kw P-\d - ¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i-s\ \memw {]-Xn-bm-°n ]p-\e - q¿ Pp-Uojy¬ ^-kv‰ - v ¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰v tIm-S-Xn F-Sp-Ø tI-kn-se XpS¿-\S- ] - S- n-If - m-Wv P-kv‰ - n-kv sI cm-a-Ir-jv-W≥ c-≠p-am-k-tØ°v kvt- ‰ sN-bvX - X - v. ]p-\e - q¿ πmØ-d F-kv.F≥.Un.]n. im-J {]-kn-U≥-dv, sk-{I-´d - n, sh-≈m∏-≈n \-tS-i≥ Xp-S-ßn-b-h-sc {]-Xn-bm-°n πm-Ød - kz-tZ-in hnZym-[c - ≥ \¬-In-b l-cP - n-bn-emWv a-Pn-kvt- {S-‰v tIm-SX - n tI-skSp-Øn-cn-°p-∂X - v. im-Jb - n¬ \n-∂p-≈ ]-{Xn-Ibn-√m-sX hn-hm-lw Xo-cp-am-\n-® km-l-N-cy-Øn¬ k-ap-Zm-bmw-K߃ hn-hm-lØ - n¬ ]-s¶-Sp-°cp-sX-∂v sh-≈m-∏-≈n-bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw im-J t\-Xr-Xzw t\m-´o-kv {]-kn-≤o-I-cn-®p-sh∂m-Wp hn-Zym-[c - s - ≥-d ]-cm-Xn.

Kp-Iƒ \¬-In. I¿-j-I¿-°v ]p-Xn-b hn-Øn-\-ß-fp-sS hn-Xc-Ww C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. Fw.F¬.-F-am-cm-b ]n _n A-_vZp¿ d-km-Jv, sI Ip-™n-cm-a≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn, Ir-jn hIp-∏v U-b-d-Iv-S¿ B¿ A-Pn-Xv-

27 sa-bv 2014 sNmΔ

Wv k-kv-s]≥-j≥ \-S-]Sn. Poh-\-°m-cn am-∏p]-d-bm≥ H-cpßn-sb-¶nepw kn≥-Un-t°-‰w-K߃ h-g-ßn-bn√. kn≥- U n- t °- ‰ w- K - ß fm- b kp-{]≥, ^m-Øn-a-kpl-d, hnZym-km-K¿ F-∂n-h¿-°m-Wv At\z-j-W®p-aX-e. k¿-h-I-emim-e-bp-sS ap-gp-h≥ ^-b-ep-Ifnepw A-\m-h-iy-am-bn C-S-s]Sp-∂ ]n.hn.kn-bp-sS \-S-]-Snbn¬ eo-Kv kn≥-Un-t°-‰w-K߃ ssh-kv Nm≥k-e-tdm-Sp \-S]-Sn B-h-iy-s∏-´n-´p≠v. kh¿- W Xm¬- ∏ - c y- ß ƒ°-\p-Iq-e-am-bn ap-gp-h≥ Imcy-ß-fnepw ]n-∂m-°˛\yq-\-]£ hn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-Iƒ Xp-Scp- ∂ - X n- s \- X n- t c t{]m˛ sshkv Nm≥-k-e¿ sI c-ho-{μ-\mYn- s \ _- l n- j v - I - c n- ° m≥ eoKv kn≥-Un-t°-‰w-K-߃ Xo-cpam-\n-®n-´p≠v. ]n.hn.kn. ]-s¶Sp-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ eo-Kv kn≥- U n- t °- ‰ w- K - ß ƒ ]- s ¶Sp-°n√.

sf I-S-Øn-b kw-`-h-Øn-ep-amWv A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cn-°p-∂Xv. C-\n ssN¬-Uv sh¬-s^b¿ I-Ωn-‰n-bp-sS dn-t]m¿-´pw tI-kn-s\m-∏w tN¿-°pw. A-dkv-‰n-em-b-h-sc ]m-e-°m-Sv PpUo-jy¬ ^-kv-‰v ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. kw-`-hØn¬ Iq-Sp-X¬ t]¿ Dƒ-s∏-´n´p-t≠m-sb-∂ Im-cy-Øn¬ sdbn¬-th t]m-en-kv A-t\z-jWw Xp-S-ßn. tIm-gn-t°m-Sv ap-°-sØ H-cp ap-kv-enw A-\m-Ym-e-b-Øn-te°v sIm-≠p-t]m-Im≥ {i-an-® 456 Ip-´n-I-sf i-\n-bm-gv-N sdbn¬-th t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øn-cp-∂p. C-h-cn¬ \n-∂v _-‘-s∏-´ tc-J-I-fp-≈ 156 Ip´n-I-sf Rm-b-dm-gv-N tIm-gnt°m-Sv ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-°p ssI-am-dn. C-Xn-\p

]n-∂m-se-bm-Wv Rm-b-dm-gv-N ho-≠pw Ip-´n-I-sf I-S-Øm≥ {i-an-®-Xv. a-e-∏p-d-sØ sh-´Øq-cn-ep-≈ A≥-hm-dp¬ lp-Z tImw-π-Iv-kv b-Øow-Jm-\-bnte-°p sIm-≠p-h-∂ 123 Ip-´n-Isf-bm-Wv sd-bn¬-th t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. Rm-bdm-gv-N cm-{Xn H-º-X-c-tbm-sS Kphm-l-Øn-˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw FIv-kv-{]-kn¬ \n-∂m-Wv I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. B-dn-\pw 14 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈ B¨Ip-´n-I-sf-bm-Wv sIm-≠p-h-∂Xv. C-h-cn¬ 64 Ip-´n-Iƒ-°v bØow-Jm-\ \¬-In-b Xn-cn-®-dnb¬ tc-J-I-fp-≠v. ]p-Xp-Xm-bn tN-cm-s\-∂p ]-d-™v 59 Ip-´n-Ifm-Wv F-Øn-bn-´p-≈-Xv. C-h-cpsS ]-°¬ td-j≥ Im¿-Uv Dƒs∏-sS-bp-≈ Xn-cn-®-dn-b¬ tc-JI-fm-Wp-≈-Xv. A-tX-k-a-bw, B-[m¿ Im¿-tUm b-Øow-Jm-\-

bp-sS tc-J-I-tfm C-h¿-°n-√. Ip-´n-I-sfm-s° ]-›n-a _w-Kmfp-Im-cm-sW-∂m-Wv \n-K-a-\w. C-{X-b-[n-Iw Ip-´n-I-sf Iq-´tØm-sS am-‰p-∂X - v \n-ba - e - w-L\-am-sW-∂v ssN¬-Uv sh¬s^-b¿ I-Ωn-‰n Pn-√m sN-b¿am≥ ^m. tUm. tPm-kv t]mƒ A-dn-bn-®p. Ip-´n-If - n¬ \n-∂v IqSp-X¬ hn-h-c-߃ ti-J-cn-®p-hcp-I-bm-Wv. hn-i-Z-am-bn A-t\zj-Ww \-SØ - m≥ t]m-en-kn-t\mSv B-hi - y-s∏-´n-´p-≠v. Rm-bd - m-gvN ssh-Io-´v F-Øn-b 123 Ip-´n-Isf-bpw C-∂-se ssh-Io-t´m-sS a-e-∏p-dw ssN¬-Uv sh¬-s^b¿ I-Ωn-‰n-°v ssI-am-dn. Rm-bdm-gvN - ssh-Io-´v F-Øn-b 123 Ip´n-Is - f-bpw C-∂s - e ssh-Io-t´msS a-e-∏p-dw ssN¬-Uv sh¬s^-b¿ I-Ωn-‰n-°p ssI-am-dn. Xp-S¿-∂v C-h-sc Xr-iq¿ Nn¬{U≥-kv tlm-an-te-°p am-‰n.

tIm¬{Kkv cm-Py-¯n-sâ hnI-k-\w tamUn a-b-_-Ôn-X-am-bn \-S-¸m-¡n-bm t\Xr-Xz-s¯ ka-Xn-t¸-dpw: hn Fkv hn-aÀ-in-¨v F kn tPm-kv kz¥w {]-Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-sØ cq£-am-bn hn-a¿-in-®v ]m¿-´n ap-J]-{X-Øn¬ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hpw ho-£-Ww am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œdpw {]-km-[-I-\p-am-b F kn tPm-kn-s‚ te-J-\w. "tI-c-f-Øn¬ \m-ep ko-‰pIƒ \-Ωp-sS ]n-Sn-∏p-tI-Sp-sIm≠p \-„-s∏-´-Xm-Wv. Xr-iq-cpw, Nm-e-°p-Sn-bpw \mw-X-s∂ sIm≠p-t]m-bn I-f-™-Xm-Wv. hy‡n-I-fp-sS C-„m-\n-„-߃°p h-g-ßn-s°m-Sp-Ø-Xm-Wv CXn¬ c-≠v ko-‰p-Iƒ \-„-amhm≥ Im-c-Ww. I-Æq-cn¬ t]m-fn-Mv Zn-\Øn-ep-≠m-b ]n-Sn-∏p-tI-Sp-Iƒ ]-cm-P-b-Øn-\p Im-c-W-amtbm F-∂p ]-cn-tim-[n-°-Ww. tI-{μ-t\-Xr-Xz-Øn-\p ln-X-Ic-am-hp-∂ t\-Xm-°-sf am-{Xw h-f¿-Øp-∂ ÿn-Xn-°v am-‰w hc-Wsa-∂pw F kn tPm-kv ]-dbp-∂p.

B-e-∏p-g: cm-Py-Øn-s‚ hn-Ik-\{]-h¿-Ø-\-߃ k-a-b-_‘n-X-am-bn \-S-∏m-°m≥ \-tc{μ-tam-Un X-øm-dm-bm¬ a-Xn-t∏dp-sa-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv. B-e-∏p-g-bn¬ k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv Atkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ k-am-]-\tØmS-\p-_‘n®v \S∂ s]mXpk-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. Kp-P-dm-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈-saØn-°m-\pw ssh-Zyp-Xn F-Øn°m-\pw tamUn Im-Wn-® N-¶q‰w Nn-√-d-b-√. C-Ø-c-Øn¬ KpP-dm-Øn-s\ hn-I-k-\-Øn-s‚ s\-dp-I-bn-se-Øn-® ]-cn-N-bkº-Øp-am-bm-Wv tam-Un Zn-√n-bnse-Øp-∂-Xv. tam-i-am-hm≥ hgn-bn-s√-∂m-Wv X-s‚ hn-izmksa∂v At±lw ]d-™p. H-cp ]-Xn-‰m-t≠m-fw C-¥y `cn-®n-´v ]n-∂o-Sv i-‡-am-b {]-Xn]-£-am-hm≥ -t]m-epw I-gn-bmsX K-Xn-sI-´n-d-ßn-b cm-PysØ B-Zy {]-[m-\-a-{¥n-bm-Wv

a≥-tam-l≥ knMv. A-gn-a-Xnbpw hn-I-k-\ ap-c-Sn-∏p-am-bn-cp∂p bp.]n.F-bp-sS A-P-≠. CXv P-\-߃ Xn-cn-®-dn-™-XmWv bp.]n.F. Iq-∏p-Ip-Øn-b-Xv. A-gn-a-Xn-s°-Xntc-bp-≈ t]mcm-´-hpw hn-I-k-\Im-cy-Øn¬ hm-°p-]m-en-°m-\pw I-gn™m¬ tam-Un-°v A-[n-Im-cØn¬ Xp-S-cmw. C-s√-¶n¬ a≥tam-l-s‚ K-Xn-X-s∂-bm-bn-cn°pw ^-e-sa∂pw hn Fkv Iq´nt®¿Øp. s]≥-j≥Im-cp-sS {]-i-v\߃ sa-tΩm-dm-≠w cq-]-Øn¬ X-s∂ G¬-∏n-®m¬ {]-[m-\-a{¥n-bp-sS {i-≤-bn¬-s∏-SpØm≥ Xm≥ {i-an-°p-sa-∂v hn F-kv kw-L-S-\-bv°v D-d∏p\¬-In. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v k-Zm-in-h≥ \m-b-cp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ ktΩ-f-\-Øn¬ Fw.F¬.Famcmb B¿ cm-tP-jv, F Fw Bcn-^v, Atkm-kn-tb-j≥ P-\d¬ sk-{I-´-dn B¿ c-Lp-\mY≥ \m-b¿, i-in-Ip-am¿ ]-Wn°¿, Sn sP B-©-tem-kv {]kw-Kn-®p.

bn¬ a-{¥n-am-cp-sS F-Æw Ip-dbv-°p-∂-Xv \-√ Im-cy-am-Wv. ]t£, A-Xp Kp-W-I-c-am-hp-tamsb-∂p Im-Øn-cp-∂p ImWmw. F-√m Im-cy-ß-fpw {]-[m-\-a{¥n-bn¬ tI-{μo-I-cn-°p-∂ Ah-ÿ-bn-te-°m-Wv t]m-hp-∂Xv. kw-ÿm-\-ß-fn¬ {]-[m-\-a{¥n-bp-sS Hm-^n-kv Xp-d-°p-sa∂m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬, kw-ÿm-\-߃-°p kz-X-{¥am-b A-[n-Im-c-ap-≈-Xm-Wv. tI{μm-hn-jv-Ir-X ]-≤-Xn-Iƒ \-S∏m-°p-∂-Xn-\m-Wv C-Ø-cw Hm^n-kv F-¶n¬ A-Xn-s\ kwÿm-\-߃ kzm-K-Xw sN-øpsa-∂m-Wv X-s‚ hn-izm-k-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tam-Un k¿-°m-cp-am-bn hn-Ik-\ Im-cy-Øn¬ cm-{„o-bw am‰n-h-®v tbm-Pn-®p ap-t∂m-´p-t]mhpw. tem-Iv-k-`-bn¬ {In-bm-flI-am-b {]-Xn-]-£-am-bn-´m-bn-cn°pw tIm¨-{K-kv {]-h¿-Øn°p-I. tem-Iv-k-`-bpw cm-Py-k-`bpw H-∂n-s®-Sp-Øm¬ tIm¨{K- n-\pw bp.Un.F-^n-\pw \n¿Wm-b-I-am-b ÿm-\-am-Wp-≈Xv. ]-t£, I-gn-™ Im-e-L-´Øn¬ {]-Xn-]-£w sN-bv-X-Xpt]m-se tem-Iv-k-` \n¿-Øn-hbv-°p-∂ km-l-N-cy-Øn-\p tIm¨-{K-kv C-S-\¬-In-√. I-gn™ tem-Iv-k-`-bn¬ tNm-tZymØ-c-th-f \-S-Øm≥ t]m-epw {]-Xn-]-£w A-\p-h-Zn-®n-cp-∂n-

√. A-Xn¬ \n-∂p hy-Xy-kv-X-ambn {In-bm-fl-I-am-b \n-e-]m-Smbn-cn-°pw kzo-I-cn-°p-I. \-√ Im-h¬ {]-Xn-]-£-am-bn-cn-°pw tIm¨-{K-kv. tIm¨-{K-kv H-Øn-cn \-√ Im-cy-߃ cm-Py-Øp sN-bv-Xn´p-≠v. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ h-cp-∂ P-b-]-cm-P-b-ß-sf am-{Xw A-Snÿm-\-am-°n H-cp cm-{„o-b-∏m¿´n-sb hn-e-bn-cp-Øm≥ ]m-Sn-√. ]-cm-P-b-Øn¬ \n-∂v D-bn¿sØ-gp-t∂¬-°m≥ I-gn-hp-≈ ]m¿-´n-bm-Wv tIm¨-{K-kv. tIm¨-{K- n-\p ]m-fn-®-Iƒ ]-‰n-sb∂-Xv hm-kv-X-h-am-Wv. F-hn-sSbm-Wv ]m-fn-®-Iƒ kw-`-hn-®sX-∂-Xp kw-_-‘n-®p ]m¿-´n Ku-c-h-am-bn ]-cn-tim-[n-®p-h-cpI-bm-Wv. ]m-N-I-hm-X-Iw, s]t{Smƒ, Uo-k¬ hn-e-h¿-[-\ AS-°-ap-≈ Im-cy-ß-fn¬ ]m-fn-® kw-`-hn-®n-´p-≠v. Xn-c-s™-Sp∏n¬ kw-`-hn-® ]-cm-P-bw GsX-¶n-epw H-cm-fp-sS Np-a-en¬ hbv-°p-∂-Xp i-cn-b-√. tkm-Wn-bm-Km-‘n, cm-lp¬Km-‘n F-∂n-h¿-s°m-∏w {]n-b¶m-Km-‘n-bpw i-‡-am-bn tIm¨-{K-kv t\-Xr-\n-c-bn¬ C\n ]-¶m-fn-bm-Ipw. {]n-b-¶m-Km‘n-°v tIm¨-{K- n-s‚ apt∂m-´p-≈ {]-h¿-Ø-\-Øn¬ \n¿-Wm-b-I-am-b ÿm-\-am-bncn-°pw D-≠m-hp-I-sb-∂pw sI hn tXm-a-kv ]-d-™p.

tkm-fmÀ X-«n-¸v: k-cn-X-bvs¡-Xn-cm-b hm-dâv tIm-S-Xn ]n³-h-en-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: Xp-S¿-®-bm-bn lm-P-cm-hm-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂v Sow tkm-fm¿ tI-kn-se ap-Jy{]-Xn k-cn-X F-kv \m-b¿-s°Xn-tc I-gn-™ 23\v ]-Ø\ - w-Xn-´ No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn (H-∂v) ]p-d-s∏-Sp-hn-® A-dà - v hm-d‚ v ]n≥-he - n-®p. k-cn-X tI-c-fw hn-S-cp-sX∂p-≈ Pm-ay-hy-h-ÿ sX-‰n-®psh-∂ ]-cm-Xn-bn-em-bn-cp-∂p hm-d‚ v. tIm-b-º-Øq¿ tIm-SXn-bn¬ k-cn-Xv-°v tI-kv D-≠mbn-cp-∂-Xn-\m¬ tIm-b-º-Øqcn¬ t]m-bn tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-bn Xn-cn-®p-h-cm-\p-≈ k-abw tI-c-f-Øn-\p ]p-d-Øp sNe-h-gn-°m-sa-∂v tIm-S-Xn k-ΩXn-®n-cp-∂-Xm-Wv. C-Xn-s‚ _-eØn¬ k-cn-X sIm-√q¿ aq-Imw_n-I t£-{X-Z¿-i-\w \-S-Ønsb-∂p Nq-≠n-°m-´n t{]m-knIyq-j≥ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿∂v k-cn-X-tbm-Sp lm-P-cm-hm≥ tIm-S-Xn c-≠p-X-h-W B-h-iys∏-s´-¶n-epw lm-P-cm-hm-™Xn-s\ Xp-S¿-∂v hm-d‚ v ]p-d-s∏Sp-hn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. C-∂-se a-s‰m-cp tI-kn¬

Pp-Uo-jy¬ ^-kv-‰v ¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn (H-∂v)bn¬ lm-P-cm-hm-s\-Øn-b k-cn-X A-hn-sS-\n-∂p a-S-ßp-∂ h-gnbm-Wv No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ hm-d‚ v ]n≥-h-en-°-W-sa-∂ B-h-iyhp-am-bn F-Øn-b-Xv. tIm-b-ºØq-cn-te-°p t]m-hp-tºmƒ B{I-an-°p-sa-∂ `o-j-Wn D-≠mbn-cp-s∂-∂pw A-Xp-sIm-≠mWv Xm≥ sIm-√q¿ h-gn t]mhm≥ k-cn-X-tbm-Sv D-]-tZ-in-®sX-∂pw A-Xv X-s‚ am-{Xw ]n-ghm-sW-∂pw A-`n-`m-j-I≥ s^∂n _m-e-Ir-jv-W≥ tIm-S-Xnsb A-dn-bn-®p. G-Xp-h-gn-°v tIm-b-º-Øq-cn¬ t]m-h-W-sa∂v tIm-S-Xn ]-d-™n-cp-∂n-s√∂pw A-Xn-\m-em-Wv sIm-√q¿ hgn t]m-b-sX-∂pw s^-∂n hm-Zn®-t∏mƒ, F-∂m¬-∏n-s∂, Kƒ^n¬ t]m-bn tIm-b-º-Øq-cn¬ t]m-hm-am-bn-cp-∂n-t√? Xp-S¿-∂v bm-{Xm-tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m≥ B-h-iy-s∏-´ tIm-S-Xn hm-d‚ v ]n≥-h-en-°p-∂-Xm-bn A-dn-bn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Pq¨ c-≠n\v tI-kv ho-≠pw tIm-S-Xn ]-cnK-Wn-°pw.

tÌm-¸p-IÄ \nÀ-¯-m-\p-Å Xo-cp-am-\w ]n³-h-en-¡-Ww: -]m-k-t©-gv-kv A-tkm-. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-hn-[ s{Sbn-\p-I-fp-sS 159 tÃm-∏p-Iƒ \n¿-Ø-em-°m-\p-≈ sd-bn¬th-bp-sS Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en°-W-sa-∂v sd-bn¬-th ]m-kt©-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥. aw- K - e m- ] p- c w- ˛ - \ m- K ¿- t Imhn¬ sse≥ ]q¿-W-am-bpw C-c´-∏m-X-bm-°p-I-bpw B-[p-\n-I kn-·¬ kw-hn-[m-\w F¿-s∏-SpØp-I-bpw sN-bv-Xm¬ tI-c-fØn¬ Hm-Sp-∂ s{S-bn-\p-Iƒ-°v th-K-X h¿-[n-∏n-°m≥ I-gn-bpw. s{S-bn≥ \n¿-Øp-∂-Xn-\v Iq-SpX¬ k-a-bw F-Sp-°p-∂ tÃ-j\p-I-fn¬ πm-‰v-t^mw \-ho-I-cn®m¬ k-a-b-em-`w Iq-Sp-sa-∂Xpw sd-bn¬-th hn-kv-a-cn-°p-I-

bm-Wv. Xm¬-°m-en-I-am-bn A\p-h-Zn-® tÃm-∏p-Iƒ Pq-sse H∂n-\v \n-e-hn¬ h-cp-∂ ]p-Xn-b ssSw-tS-_n-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \n-e-\n¿-Ø-W-sa-∂v A-tkmkn-tb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. sd-bn¬-th Cu \o-°Øn¬ \n-∂v ]n≥-Xn-cn-™n-s√¶n¬ hym-]-I {]-t£m-`w Bcw-`n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. C-Xn-s‚ B-Zy-]-Snbm-bn Pq¨ 16\v Xn-cp-h-\-¥]p-cw sd-bn¬-th Un-hn-j≥ Hm-^n-kn-te-°v bm-{X-°m-cpsS am¿-®v kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]-c-hq¿ k-Po-_v A-dn-bn-®p.

tXm-a-kv sF-k-¡v \-S-¯n-b ]-cm-aÀ-iw ]mÀ-«n-bp-tS-X-Ã: ]n sI _n-Pp Xr-iq¿: \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS Hm-^n-kv sk-{I-t´-dn-b-‰n¬ {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc tXm-a-kv sF-k-°v \-S-Øn-b ]-cma¿-iw ]m¿-´n-bp-tS-X-s√-∂v ]n sI _n-Pp Fw.-]n. tXm-a-kv sF-k°n-t‚-Xv hy-‡n-]-c-am-b A-`n-{]m-b-am-Wv, ]m¿-´n-bp-sS-X-√. A-`n{]m-b-tØm-Sv {]-Xn-I-cn-°m-\n-√. ]m¿-´n-bp-sS A-`n-{]m-bw ]-d-tb≠-Xv ]m¿-´n sk-{I-´-dn-bm-sW-∂pw ]n sI _n-Pp ]-d-™p. tam-Un \-√-Xp sN-bv-Xm¬ \-√-sX-∂p ]-d-bp-sa-∂v ]-d-™ C-∂-sk‚ns‚ hm-°p-I-sf F-ß-s\ Im-Wp-∂p-sh-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cpsS tNm-Zy-Øn-\v D-Ø-cw ]-d-bm-sX ]n sI _n-Pp H-gn-™p-am-dn.

_n.sP.]n-bp-sS X-e-¸-¯n-cn-¡p¶Xv tdm-U-]-I-S-§-fn-se a-cWw: B-i-¦m-P-\-I-sa-¶v ssl-t¡mSXn tImÀ-]-td-äp-I-Ä: ]n-W-dm-bn sIm-®n: tI-c-f-Øn¬ Zn-\w{]-Xn tdm-U-]-I-S-ß-fn¬ sXcp-hv \m-bv-°-sf-t∏m-se bm{X-°m¿ a-cn-®p-ho-gp-I-bm-Wv. Cu ÿn-Xn B-i-¶m-P-\-Iam-sW-∂v ssl-t°m-S-Xn. tI-c-f-Øn¬ tdm-Upƒs∏-sS-bp-≈ A-Sn-ÿm-\ku-I-cy hn-I-k-\w Xo-sc D≠m-Ip-∂n-√. tI-c-f-Øn-\v sXm-´-Sp-Ø X-an-gv-\m-´n-epƒs∏-sS tI-{μ \n¿-tZ-i-a-\p-kcn-®p-≈ 60 ao-‰¿ ho-Xn-bn-emWv tZ-io-b-]m-X hn-I-k-\w \-S-°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn-em-h-s´ 30 ao-‰tdm 45 ao-‰-tdm th-≠-Xv F-∂Xn¬ X¿-°w \-S-°p-I-bm-Wv. A-tX-k-a-bw, Cu km-l-Ncy-Øn¬ F≥.F-®v. 17s‚ hnI-k-\w F-{X ao-‰¿ ho-Xn-bnem-Wv \-S-∏m-°p-∂-sX-∂v Adn-bn-°m≥ k¿-°m-cn-t\m-Sv ssl-t°m-S-Xn B-h-iy-s∏´p. C-Xp-kw-_-‘n-® hn-i-

Zmw-i-߃ k-Xy-hm-Mv-aq-eØn-eq-sS k-a¿-∏n-°m≥ No^v P-kv-‰n-kv a-Rv-Pp-f sN√q¿, P-kv-‰n-kv ]n B¿ cm-a-N{μ-ta-t\m≥ F-∂n-h-c-S-ßp∂ Un-hn-j≥-s_-©v D-Ø-chn-´p. tZ-io-b-]m-Xm hn-I-k\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v F-¥psIm-≠v \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂ns√-∂v k¿-°m¿ hy-‡-am-°Ww. C-°m-cy-Øn¬ k¿°m¿ kzo-I-cn-®n-cn-°p-∂ \ne-]m-Sv F-¥v, F-{X ao-‰-dn-emWv ]m-X \n¿-am-Ww \-S-Øp∂-Xv Xp-S-ßn-b Im-cy-߃ _-‘-s∏-´ A-[n-Ir-X¿ A-dnbn-°-W-sa-∂v tIm-S-Xn \n¿tZ-in-®p. tZ-io-b-]m-X-bp-sS ho-Xn 45 ao-‰-sd-¶n-epw D-d-∏m°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tImgn-t°m-Sv h-S-I-c kz-tZ-in kptc-jv-_m-_p-hpƒ-s∏-sS c≠p-t]¿ \¬-In-b l-c-Pn ]cn-K-Wn-®m-Wv tIm-S-Xn-bp-sS D-Ø-c-hv.

tIm-´-bw: ]m-h-s∏-´-h¿-°v KpWw-In-´-cp-sX-∂p hn-Nm-cn-°p∂ tIm¿-]-td-‰p-I-fm-Wv _n.sP.]n-bp-sS X-e-∏-Øv C-cn-°p∂-sX-∂v kn.]n.Fw. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-Pb≥. tI-c-f F≥.Pn.H. bq-\nb≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ s]m-Xpk-tΩ-f-\w tIm-´-bw Xn-cp-\-°c ssa-Xm-\-Øv D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-gn-a-Xn-bp-sS Im-cy-Øn¬ _n.-sP.]n. tUm-Œ-td-‰v F-Sp-Øh-cm-Wv. \-tc-{μ-tam-Un ap-Jy-a{¥n-bm-bn-cp-∂ Kp-P-dm-Øn¬ A-gn-a-Xn-bp-sS t]-cn¬ H-cp-a{¥n P-bn-en-em-bn. Xn-c-s™-Sp∏n¬ _n.sP.]n-sb a-l-Xz-h¬°-cn-°p-I-bpw tIm¨-{K- ns\ c-£n-°p-I-bpw sN-øp-∂ kao-]-\-am-Wv am-[y-a-߃ kzo-Icn-®-Xv. bp-h-Xz-sØ sX-‰n-≤-cn∏n-°p-∂ hn-[w cm-Py-Øn-s≥-d hn-I-k-\-{]-iv-\-߃ ]p-Xn-b

co-Xn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-°m≥ _n.sP.]n-°p I-gn-™p-sh-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. cm-Py-Øv P-\m-[n-]-Xyw ]Wm-[n-]-Xy-Øn-\p h-gn-am-dn. CØ-h-W Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ ]m¿-e-sa‚ v Aw-K-ß-fn¬ 82 iX-am-\w tIm-So-iz-c-∑m-cm-Wv. ]m-h-ß-fp-sS {]-iv-\-߃ A-dnbm-Ø-h¿ ]m¿-e-sa‚n¬ F¥p hn-Im-c-am-Wp {]-I-Sn-∏n-°p∂-sX-∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p. ]-W-Øn-s≥-d Ip-sØm-gp-°mWv tI-c-f-Øn-se Xn-c-s™-Sp∏n¬ \-S-∂-Xv. ]-Ww sIm-Sp-Øv thm-´v _m-¶p-Iƒ kr-„n-®p. hnhn-[ hn-`m-K-߃-°v ]-Ww sIm-Sp-°p-I-bpw tI-{μ-a-{¥nam¿ A-[n-Im-c Zp¿-hn-\n-tbm-Kw \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. Pm-Xnkw-L-S-\-I-sf C-S-Xp-]-£Øn-\v F-Xn-cm-°m-\pw {i-an-®p. hn-P-bw t\-tS-≠-bn-S-Øv C-SXp-]-£w ]-cm-P-b-s∏-´-Xv Ku-ch-am-bn Im-Wpw. C-Xv ]m¿-´n-X-

e-Øn¬ hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim[n-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tZ-iob-X-e-Øn¬ C-S-Xp-]-£-Øn-\v £o-Ww kw-`-hn-®n-´p-≠v. F-∂m¬, tI-c-f-Øn¬ C-SXp-]£ - w X-I¿-∂p-sh-∂ Nn-{Xw h-c-®p-Im-´m-\m-Wv am-[y-a-߃ {i-an-°p-∂-Xv. I-gn-™-X-h-WsØ \m-ev ko-‰n¬-\n-∂v C-Øh - W F-´p-ko-‰m-bn C-S-Xp-]-£w h¿-[n-∏n-®p. bp.Un.F-^n-s‚ 16 ko-‰n¬-\n-∂v 12 B-bn Np-cp-ßpI-bpw sN-bv-Xp. bp.-Un.F-^n-\v £o-W-ap-≠m-b-Xm-bn ]-d-bmsX B¿-°pw a-\-kn-em-hm-Ø {]-Nm-c-W-co-Xn-bm-Wv Nn-e¿ kzo-Ic - n-°p-∂X - v. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v ]n F-®v Fw C-kv-ambn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. amXyp Sn tXm-a-kv Fw.-F¬.F, tI-c-fm tIm¨-{K-kv sN-b¿-am≥ ]n kn tXm-a-kv, kn.-]n.Fw. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw hn B¿ `m-kvI - c - ≥, Pn-√m sk-{I-´dn sI sP tXm-ak - v kw-km-cn-®p.


tIcfw

27 sa-bv 2014 sNmΔ

a-e-¦-c HmÀ-¯-tUm-Iv-kv k-`-bp-sS h-en-b _m-h A-´-cn-¨p am-∂m¿: a-e-¶-c Hm¿-Ø-tUm-Ivkv k-`-bp-sS ap≥ ]-c-am-[y£≥ _-tk-en-tbm-kv am¿tØm-Ωm Zn-Zn-tam-kv {]-Y-a≥ hen-b _m-h Xn-cp-ta-\n (94) A¥-cn-®p. ]-cp-a-e sk‚ v -{Kn-tKmdn-tbm-kv an-j≥ B-ip-]-{X-n-bn¬ C-∂-se ssh-Io-´v 7.--25\m-bncp-∂p A-¥yw. hm¿-[-Iy-k-l-Pam-b tcm-K-ß-fm-¬ \m-ep-am-kam-bn Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw \m-sf ]-Ø-\m-]pcw au-≠v Xm-t_m¿ Z-b-d-bn¬. 1920 H-Iv-tSm-_¿ 29\v Xn-cp-h√ s\-Sp-{ºw ap-f-aq-´n¬ C-´-n-bhn-c tXm-a-kn-s‚-bpw tim-imΩ-bp-sS-bpw a-I-\m-bn P-\-\w. ssl-kv-Iqƒ hn-Zym-`ym-k-Øn\p-ti-jw tIm-´-bw kn.--Fw.---Fkv. tIm-f-Pn¬-\n-∂v- C‚¿ aoUn-b-‰v]m-km-bn.--- Xr-»n-\m-∏-≈n

Pn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-hpw t\-Sn. ]-Ø-\m-]p-cw Z-b-d-bn-se ]T-\-Øn-\p-ti-jw 1947 sa-bv 22\v si-Ω-m-i-\m-bn. 1950 Pq-sse 25-\p ssh-Zn-I-]-´w e-`n-®p.-Xn-cp-®n-d-∏-≈n s]m-∂-ø ssl-kv-Iqƒ, ]-Ø-\m-]p-cw sk‚ v. Ão-^≥-kv ssl-kvIqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]-Y-am[ym-]-I-\m-bn tk-h-\w A-\pjvTn-®p. ]-Ø-\m-]p-cw sk‚ v. Ão-^≥-kv tIm-f-Pn¬ Cw-•o-jv {]-^-k-dm-bn-cp-∂p.-1966¬ sa{Xm-t]m-eo-Ø-bm-bn ÿm-\-ta‰p. tIm-e-t©-cn-bn¬ \-S-∂ ÿm-\m-tcm-l-W N-S-ßn¬ _-tk-en-tbm-kv am¿-tØmtXm-a-kv am¿ -Xn-tam-Øn-tbm-kv Ωm Zn-Zn-tam-kv {]-Y-a≥ sa-{Xm-t]m-eo-Ø-bm-bn \m-a-Ih-en-b _m-h Xn-cp-ta-\n c-Ww -sN-bv-Xp. a-e-_m¿ `-{Zm-k\m-j-\¬ tIm-f-Pn¬ _n-cp-Z- \-Øn-s‚ Np-a-X-e-bpw h-ln-®nhpw- Im¨-]q¿ ss{I-Ãv tIm-f- cp-∂p.-1992- k-]v-Xw-_¿ 10\p a-e-

hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e-\-¯n-\v 30 t]m-en-kpImsc kv-tIm-«v-eân A-b-¡pw: a-{´n A-¶-am-en: kw-ÿm-\ t]m-enkv tk-\-sb \-ho-I-cn-°p-∂-Xn\pw tk-\mw-K-ß-fp-sS tI-kt\z-j-Ww im-kv-{Xo-b-am-bn ]cn-jv-I-cn-°p-∂-Xn-\pw -th-≠n 30Xv -t]-c-S-ßp-∂ kw-L-sØ kv-tIm-´v-e‚n¬ ]-co-in-e-\-Øn\v A-b-°p-sa-∂v a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. t]m-en-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ s]m-Xpk-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. t]m-enkp-Im-cp-sS ÿ-e-am-‰w kw-_‘n-®v A-Sp-Øn-sS ]p-d-Øn-d°n-b D-Ø-c-hn-se am-\-Z-fi߃ ]p-\-∏-cn-tim-[n-°pw. t]m-en-kp-Im-cp-sS B-tcm-KyC≥-jp-d≥-kn¬ Ip-Spw-_mw-Kß-sf-Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øpw. t]m-en-kp-Im¿-°v bq-\nt^m-an-\v C-t∏mƒ \¬-In-h-cp-

∂ 2750 cq-] h¿-[n-∏n-°pw. t]men-kv tk-\mw-K-߃-°v I-am≥tUm ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn\v D-S≥ B-e-∏p-g-bn¬ I-am≥tUm s{S-bn-\n-Mv sk‚¿ B-cw`n-°p-sa-∂pw c-ta-iv sN-∂n-Øe ]-d-™p. tI-c-f-Øn-se 51 kv-t‰-j-\pI-fn¬ ]-co-£-Wm¿-Yw \-S-∏m°n-h-cp-∂ F-´p a-Wn-°q¿ tPmen 19 tÃ-j-\p-I-fn¬-Iq-Sn hym]n-∏n-°pw. t]m-en-kv tk-\-bv°v ]p-Xp-Xm-bn 1000 hm-l-\߃ hm-ßp-sa-∂pw c-ta-iv sN∂n-Ø-e ]-d-™p. t]m-en-kv A-tkm-kn-b-tb-j≥ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v ]n Un D-Æn A[y-£-X h-ln-®p. Fw.-F¬.-Fam-cm-b tPm-kv sX-‰-bn¬, tPmk-^v hm-g-bv-°≥, A≥-h¿ kmZ-Øv, Z-£n-W-ta-J-e F.-Un.Pn.-]n. sI ]-fl-Ip-am¿ kw-kmcn-®p.-

A-©p -t]À-¡v sF.--]n.--F-kv. ]-Z-hn-tbm-sS Øm-\-¡-b-äw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ A-©p t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿-°v sF.--]n.--F-kv. ]-Z-hntbm-sS ÿm-\-°-b-‰w. tP-°_v tPm-_v, hn tKm-]m¬ Ir-jvW≥, Pn {io-[-c≥, sI Pn sska¨, Fw sI ]p-jv-I-c≥ F-∂nh¿-°m-Wv sF.--]n.--F-kv. \¬Im≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. hn tKm-]me-Ir-jv-W-s\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw t]m-en-kv s{S-bn-\n-Mv tIm-f-Pns‚ {]n≥-kn-∏-em-bpw Pn {io-[-cs\ F-kv._ -- n.-kn.--sF.--Un. F-kv.-]n-bm-bpw sI Pn ssk-a-Wn-s\ kn.--_n.--kn.--sF.--Un. (F-®v.F -- -®v.-U-ªyq-˛2) F-kv.] -- n-bm-bpw \n-ba-n-®p. Fw sI ]p-jv-I-c-s\ tI-cf t]m-en-kv A-°m-Z-an A-kn. U-b-d-Œ-dm-bn \n-b-an-®p. tI-{μ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv ss{S-_yqW-en¬ tI-kv \n-e-\n¬-°p-∂Xn-\m¬ tP-°-_v tPm-_n-s‚ ]Z-hn ]n-∂o-Sv Xo-cp-am-\n-°pw. AtX-k-a-bw, ]p-Xp-Xm-bn kr-„n® tem-Im-bp-‡ F.--Un.--Pn.--]n. Xkv-Xn-I-bn-te-°v tUm. -tP-°-_v tXm-a-kv sF.--]n.--F-kn-s\-bpw F.--Un.--Pn.--]n. (\-ho-I-c-Ww) X-kvXn-I-bn-te-°v tem-Iv-\m-Yv s_lv-d sF.--]n.--F-kn-s\-bpw \n-ban-®p. ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ sF.-]n.--F-kn-s\ Iw-]yq-´¿ hn-`m-Kw F-kv.] -- n-bm-bpw F-kv._ -- n.--kn.-sF.--Un. (C‚-en-P≥-kv) F-kv.-]n. ap-l-Ω-Zv j-_o¿ sF.--]n.--Fkn-s\ hn-Pn-e≥-kv F-kv.] -- n-bmbpw \n-b-an-®p. sI.--F-kv.C -- .--_n. No-^v hn-Pn-e≥-kv Hm-^n-k¿ F≥ cm-a-N-{μ≥ sF.--]n.--F-kns\ kn.--_n.--kn.--sF.--Un. (F-®v.F -- ®v.U -- -ªyq-˛3) F-kv.] -- n-bm-bn \nb-an-®p. Cu- am-kw 31\p Sn sI cm-Pv-tam-l≥ hn-c-an-°p-∂ H-gnhn-te-°m-Wv \n-b-a-\w.

hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-® km-l-Ncy-Øn-em-Wv ]q-P-∏p-c sk≥{S¬ P-bn-en¬ I-gn-™n-cp-∂ {]Xn-Is - f B-{‘ t]m-en-kn-\p hn´p-sIm-Sp-°m≥ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw kn.-sP.-Fw. tIm-SX - n D-Øc - h - n-´Xv. \¬-sKm-≠ tIm-S-Xn-bn¬ X

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {io-]-fl-\m`-kzm-an t£-{X-Øn-se kz-Øp°-sf-°p-dn-®v kp-{]nw-tIm-S-Xn \n-tbm-Kn-® ap≥ kn.-F.-Pn. hnt\m-Zv-dm-bn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ aq-ey-\n¿-W-b-Øn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®p. C-Xn-\mbn t£-{X `-c-W-k-an-Xn Aw-Kß-fp-am-bn A-t±-lw N¿-®- \-SØn. t£-{X kz-Øp-°-fp-w h-chp sN-e-hv I-W-°p-I-ƒ ]cntim-[n-°p-Xn\v I¿-a-]-≤-Xn Xøm-dm-°p-I-bm-Wv A-Sp-Ø ]-cn]m-Sn. C-Xn-\m-bn c-≠p-Zn-h-kw hn-t\m-Zv-dm-bn X-e-ÿm-\-Øp≠m-hpw. t£-{Xw F-Iv-kn-Iyq´o-hv Hm-^n-k¿ sI F≥ k-Xoiv, `-c-W-k-an-Xn A-[y-£ sI B¿ C-μn-c F-∂n-h-tcm-sSm-∏w

t]m-en-kv kw-L-Øn-\m-Wv {]Xn-If - p-sS kp-c£ - m Np-aX - e - . tIc-f t]m-en-kn-\p ]p-ds - a B-{‘{]-tZ-iv t]m-en-kpw C-hs - c A-\pK-an-°pw. \¬-sKm-≠ tIm-S-Xnbp-sS s{]m-UI - j v- ≥ hm-d‚ v B{‘ t]m-en-kv I-gn-™-Zn-h-kw

sd-bnÂ-th tÌ-j-\p-I-fn I-\-¯ kp-c-£

lm-Pc - m-°n \-S] - S- n-Iƒ ]q¿-Ønbm-°n-bt- i-jw Pq¨ A-©n-\p ap-ºv {]-Xn-Is - f Xn-cn-sI ]q-P∏ - pc sk≥-{S¬ P-bn-en¬ {]-th-in∏n-°m-\m-Wv D-Øc - h - v.ap≥ am-thm-hm-Zn t\-Xm-°ƒ Dƒ-s∏-Sp-∂ kw-LØ - n-\p-t\-sc B-{I-aW - k - m-[y-X I-W° - n-seSp-Øv s{S-bn≥ I-S∂ - p-t]m-hp-∂ F-√m sd-bn¬-th tÃ-j-\p-I-fnepw I-\Ø - k - p-c£ - H-cp-°n-bn-´p≠v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F.-B¿. Iymw-]n-se dn-k¿-hv-Uv _-‰m-enb≥ C≥-kvs - ]-IvS- ¿ tam-l\ - ≥, F-kv.s - F. P-bI - p-am¿ Dƒ-s∏-sSbp-≈ km-bp-[-cm-b 14 Aw-K

Xr- i q¿: X- t ±- i - ` - c - W - Xn- c s™-Sp-∏n-epw \n-tj-[-thm-´v tc- J - s ∏- S p- Ø p- ∂ - X n- \ p- ≈ ku- I - c yw G¿- s ∏- S p- Ø p- ∂ Im-cyw k-Po-h ]-cn-K-W-\-bnem- s W- ∂ p kw- ÿ m- \ Xn- c s™- S p- ∏ p I- Ω o- j ≥ sI iin-[-c≥-\m-b¿. X- t ±- i - ` - c - W - Xn- c - s ™- S p∏p-am-bn _-‘-s∏-´v \n-b-am-ht_m-[w \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ ]cn- i o- e - \ - ] - c n- ] m- S n- b p- s S `m- K am-bn In-e-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® G- I - Z n- \ in¬- ∏ - i m- e - b n¬ kw- k m- c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p A-t±-lw. C- X n- \ m- h - i y- a m- b `- c - W L-S-\m -t`-Z-K-Xn sIm-≠p-h-cp∂-Xn-\v kw-ÿm-\- k¿-°m-cnt\m-Sv B-h-iy-s∏-Spw. 50 -i-Xam-\-Øn¬ Iq-Sp-X¬ \n-tj-[thm- ´ p- ≠ m- b m¬ B Xn- c -

]q-P-∏p-c sk≥-{S¬ P-bn¬ kq{]-≠n-\v ssI-am-dn-bn-cp-∂p. \¬sKm-≠b - n-se hn-hm-l∏ - m¿-´n-°nsS-bm-Wv cm-a-p-ep-hn-s\ sh-Sn-h®p sIm-∂X - v. {]-Xn-Iƒ tI-c-f t]m-en-kns‚ ]n-Sn-bn-em-bX - pw dn-am≥-Uv- dnt]m¿-´v Dƒ-s-∏-sS-bp-≈ hn-h-cß-fpw \¬-sKm-≠ tIm-S-Xnbn¬ A-Uo-j\ - ¬ F-k.v- ] - n. c-amcm-tP-iz-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw tc-Jm-aqew A-dn-bn-®n-cp-∂p. C-tX-ØpS¿-∂m-Wv \¬-sKm-≠ tIm-S-Xns{]m-UI - j v- ≥ hm-d‚ v ]p-ds - ∏-Sphn-®X - v.

C-∂-se cm-hn-se- A-t±-lw se I-gn-™ 25 h¿-j-sØ h-ct£-{Xw k-μ¿-in-®p. hn-i-Z-am- hp sN-e-hv I-W-°p-I-fpw t£b N¿-®-Iƒ-°p-ti-j-ta aq-ey- {X-hp-am-bn _-‘-s∏-´ {S-Ãp-IX

ap³ kn.-F.-Pn. hn-t\m-Zv dm-bv t£-{Xw k-µÀ-in-¨p X c-−pZn-h-kw hn-t\m-Zv dm-bn X-e-Øm-\-¯p-−m-hpw

io-e-\w. Xn-c-s™-Sp-∏p -Xn-øXn {]-Jym-]n-°p-∂-Xp- ap-X¬ ^-e-{]-Jym-]-\w I-gn-bp-∂-Xph-sc-bp-≈ \-S-]-Sn-{I-a-ß-sf°p-dn-®m-Wv ]-cn-io-e-\w.-{Km- a - ˛ - t ªm- ° v - ˛ - P n- √ m ]©m- b - Ø p- I - f n- s e {]- k nU‚p-am¿, sk-{I-´-dn-am¿, C-eIv-S-d¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^nk¿- a m¿ F- ∂ n- h ¿- ° m- b n- c p∂p B-Zy-L-´-Øn¬ ]-cn-io-e\w \¬-In-b-Xv. Xm-sg-Ø-´n-ep-

Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w: A- a n- X ]en-i-bv-°v \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn ]-Ww \¬-Ip-∂-h¿-s°-Xn-tcbp- ≈ \- S - ] - S n- I - f p- s S `m- K - a mbn kw-ÿm-\-Øv C-∂v 81 sdbv - U p- I ƒ \- S - Ø n- b - X m- b n Un.--P n.--] n. A- d n- b n- ® p. C- t XØp- S ¿- ∂ v aq- ∂ p- t ]¿ t]m- e nkv ]n-Sn-bn-em-bn. aq-∂v tI-kpI-fpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v. A- \ - [ n- I r- X - a m- b n kq- £ n® \n-c-h-[n tc-J-I-fpw I-s≠Sp- Ø p. C- t Xm- s S C- X p- h - s cA- a n- X - ] - e n- i - ° m¿- s °- X n- t c \- S - ∂ 7,043- t e- s d sd- b v - U p- I fn- e m- b n 573t]¿ ]n- S n- b n- e mbn. 972 tI- k p- I ƒ B- s I cPn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v. A- a n- X ]- e n- i - ° m- s c- ° pdn- ® pw A- \ - [ n- I r- X ]- W - a n- S ]m- S p ÿm- ] - \ - ß - s f- ° p- d n®pw t]m- e n- k v \- S - Ø p- ∂ At\z- j - W - Ø n- s ‚- b pw s]m- X pP- \ - ß - f n¬ \n- ∂ p e- ` n- ° p- ∂ hn- h - c - Ø n- s ‚- b pw A- S n- ÿ m\-Øn-ep-≈ I¿-i-\ ]-cn-tim[-\ h-cpw-Zn-h-k-ß-fn-epw XpS- c p- s a- ∂ v Un.--P n.--] n. A- d nbn®p.--

sN-ss¶ ta-J-e-bn hn-P-bw 91.-63 i-X-am-\w X ]p-\À-aq-ey-\nÀ-W-b- A-t]-£ Hm¬-sse³ h-gnHm¨-sse≥ h-gn-am-{X-ta kzoI-cn-°q-sh-∂v ]-co-£m I¨t{Sm-f¿ sI sI Nu-[-cn A-dnbn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv kn-.-_n-.F -- -kv-.C -- -bp-sS tI-c-f, e-£Zzo-]v ta-J-em Hm-^n-kv \n-ehn¬ h-∂-ti-jw \-S-∂ B-Zy12mw -¢m-kv ]-co-£m-^-e-am-Wv C-∂-se {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. am¿-®v H-∂n-\pw G-{]n-¬ 17\pan-S-bn-em-Wv kn.--_n.--F-kv.C -- . ]co-£ \-S-∂-Xv.

t»-Uv am-^n-b¡-\p-Iq-eambn- \n-e-]m-sS-Sp-¡p-¶ t]m-enkp-ImÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn: a-{´n Zn-°n-√. tk-\-bn-se C-Ø-cw B-fpI-sf \n-co-£n-®p h-cp-I-bmsW-∂pw a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e ]-d-™p.- \-tc-{μtam-Unbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ tI-{μk¿-°m-cp-am-bn G-‰p-ap-´m≥ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s√-∂pw A-Ø-c-Øn-ep-≈ k-ao-]-\-ambn-cn-°n-√ kw-ÿm-\ k¿°m¿- kzo-I-cn-°p-I-sb-∂pw tNm-Zy-Øn-\p a-dp-]-Sn-bm-bn sN∂n-Ø-e ]-d-™p.-

hn-t\m-Zv dm-bv sb \n-b-an-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm{Xn-bm-Wv hn-t\m-Zv-dm-bv Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øv F-Øn-b-Xv. kn.F.-Pn. B-bn-cp-∂-t∏mƒ 2Pn Agn-a-Xn, I¬-°-cn Ipw-`-tIm-Ww Xp-S-ßn tZ-io-b-{i-≤ t\-Sn-b A-gn-a-Xn-Iƒ ]p-d-Øp sIm-≠ph-∂-bm-fm-Wv hn-t\m-Zv-dm-bv.-

b- d - I v - S ¿ tPm- k v - \ - t amƒ, Atkm-tjy-‰v {]-^. tUm. c-Xv-\cm- P v , Xn- c - s ™- S p- ∏ v I- Ω oj≥ A- U o- j - \ ¬ sk- { I- ´ - d n sI hn ]r- Yzn-cm-P v , tPm- bn‚ v sk-{I-´-dn-am-cm-b cm-[m-Ir-jvW-°p-dp-∏v, Cu-∏≥ {^m≥-knkv, In-e F-Iv-Ã-j≥ ^m-°¬‰n- I - f m- b Fw- sI c- h o- { μ- \ mYv , sI tKm- ] m- e - I r- j v - W ≥ in¬- ∏ - i m- e - b n¬ kw- _ - ‘ n®p.

A-Uo. Pn-Ãm P-Uv-Pn-sb Xn-cn-s¨-Sp-t¡-s−-¶ D-¯-c-hv i-cn-h-¨p sIm-®n: ]n-cn-®p-hn-´ A-Uo-j\¬ Pn-√m P-Uv-Pn-sb Xn-cn-s®Sp-t°-≠-Xn-s√-∂ knw-Knƒs_-©v D-Ø-c-hv ssl-t°m-SXn Un-hn-j≥-s_-©v i-cn-h®p. 2007se hn-⁄m-]-\-{]-Imcw ]-co-£-sb-gp-Xn Pn-√m P-UvPn-bm-bn \n-b-a-\w e-`n-® tijw k¿-ho-kn¬ \n-∂v H-gn-tb≠n h-∂ sI sI _m-e-Ir-jvW≥ \¬-In-b l-c-Pn-bn-em-Wv P-kv-‰n-kv Sn B¿ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, P-kv-‰n-kv sI A-{_lmw am-Xyp F-∂n-h-c-S-ßp-∂ Un-hn-j≥-s_-©n-s‚ D-Ø-chv. F-gp-Øp-]-co-£-bn¬ t{Kkv am¿-°v \¬-In hn-P-bn-∏n-®h-cp-sS ]-´n-I-bn¬-s∏-´m-Wv lc-Pn-°m-c-\v \n-b-a-\w e-`n-®-Xv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ \n-b-a-\w

_m-dp-IÄ A-S-s¨-¦n-epw a-tZym-]-t`m-Kw Iq-Sn-sb-¶p a-{´n _m-_p

X

sIm-®n: tª-Uv am-^n-b-Iƒ-°v A-\p-Iq-e-am-bn \n-e-]m-sS-Sp°p-∂ t]m-en-kp-Im¿-s°Xntc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn°p-sa-∂v a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e. F-d-Wm-Ip-fw K-Ãv lukn¬ am-[y-a{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. Hm]-td-j≥ Ip-t_-c-bpam-bn k¿-°m¿ ap-t∂m-´p t]mhpw. C-Xv A-´n-a-dn-°m≥ B-scbpw A-\p-h-Zn-°n-√. t]m-en-kv Xn-\p {i-an-®m¬ A-Ø-c-°m-sc tk-\-bn-ep-≈ B-sc-¶n-epw A- k¿-ho-kn¬ Xp-S-cm≥ A-\p-h-

`-c-W-L-S-\m- t`-Z-K-Xn B-h-iy-s¸-Spw

A-an-X ]-en-i: aq-¶p-t]À A-d-ÌnÂ

Xn-cp-h-\-´-]p-cw ta-J-e-bn 94.--26 i-X-am-\w hn-P-bw

t]¿ ]-co-£-sb-gp-Xn-b-Xn¬ 42,207 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv hn-Pbn-®-Xv. C-Xn¬ 23,279 B¨Ip-´n-I-fpw 18,928 s]¨-Ip-´n-Ifpw Dƒ-s∏-Spw. tI-c-f-hpw e£-Zzo-]p-am-Wv Xn-cp-h-\-¥-]pcw ta-J-e-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂-Xv. sN-ss∂ ta-J-e-bn¬ X-angv-\m-Sv, B-{‘-{]-tZ-iv, I¿-WmS-I, a-lm-cm-jv-{S, tKm-h, ]p-Xpt®-cn, B-¥-am≥ \n-t°m-_m¿ Zzo-]p-Iƒ, Zm-a≥, Zn-bp F-∂o

X kÀ-¡m-cn-t\m-Sv

fp-sS hn-i-Zmw-i-ß-fpw B-kv-Xnbpw ]-cn-tim-[n-°m≥ kp-{]nwtIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v. t£-{X-Øn-s‚ h-kv-Xp-h-I-Ifn-epw h-cp-am-\-Øn-ep-a-S-°w tNm¿-®-bp-≠m-sb-∂pw C-Xp ]cn-tim-[n-°-W-sa-∂p-ap-≈ Aan-°-kv Iyq-dn-bp-sS \n¿-tZ-iØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-t\m-Zv-dm-bn-

t]¿ B¨-Ip-´n-I-fpw 16,619 {]-tZ-i-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-w. ]pt]¿ s]¨-Ip-´n-I-fp-am-Wv. \¿- a q- e y- \ n¿- W - b - Ø n- \ p- ≈ sN-ss∂ ta-J-e-bn¬ 46,062 A-t]-£-Iƒ C-Ø-h-W X

s™- S p- ∏ v d- ± m- ° - W - s a- ∂ v I- ≈ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ-°pw DΩo- j ≥ A- ` n- { ]m- b - s ∏- ´ p. dn- tZym-K-ÿ¿-°pw ]-cn-io-e-\w t´- W n- M v Hm- ^ n- k ¿- a m¿- ° pw \¬-Im≥ D-t±-in-°p-∂p-≠v. In- e U- b - d - I v - S ¿ tUm.-A- k n.-- dn- t ´- W n- M v Hm- ^ n- k ¿am¿-°p-am-Wv c-≠mw-L-´ ]-cn- ]n -]n -_m-e≥, sU-]yq-´n U-

\n¿-W-b-sØ-°p-dn-®v hy-‡-X h-cp-I-bp-≈q-sh-∂pw F-{X-h¿j-sØ I-W-°p-Iƒ ]-cn-tim[n-t°-≠n-h-cp-sa-∂v ap≥-Iq-´n ]-d-bm-\m-hn-s√-∂pw hn-t\m-Zvdm-bv ]-d-™p. \n-[n-ti-J-c-Øn-s‚ N-cn-{Xaq-ey-hpw ]p-cm-h-kv-Xp {]m-[m\y-hpw I-W-°m-°p-I-bm-Wv {][m-\ e-£yw. H-∏w t£-{X-Øn-

kn-.-_n-.-F-kv.-C. 12mw -¢m-kv ^-ew {]-Jym-]n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn-.-_n-.-Fkv-.C -- . 12mw -¢m-kv ]-co-£m-^ew {]-Jym-]n-®p. Xn-cp-h-\-¥]p-cw, sN-ss∂ ta-J-e-bn-se ^-e-ß-fm-Wv {]-Jym-]n-®-Xv. a‰p ta-J-e-I-fn-se ^-ew C-∂p {]-Jym-]n-°pw. Xn-cp-h-\-¥-]pcw ta-J-e-bn¬ 94.--26 i-X-am-\hpw sN-ss∂ ta-J-e-bn¬ 91.--63 i-X-am-\-hp-am-Wv hn-P-bw. B¿-Sv-kv, k-b≥-kv, sImta-gv-kv hn-`m-K-ß-fp-sS ^-e-amWv {]-Jym-]n-®n-´p-≈-Xv. www.results.nic.in, www.cbseresults.nic.in, www.cbse.nic.in F-∂o sh-_vssk-‰p-I-fn¬ ^-ew e-`y-amhpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ta-J-ebn¬ 35,638 t]¿ c-Pn-ÿ sNbv-X-Xn¬ 35,529 t]¿ ]-co-£bv-°p lm-P-cm-bn. 33,491 t]-cmWv hn-P-bn-®-Xv. C-Xn¬ 16,872

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B¿.-kn.-knsb kwÿm\ Im≥-k¿ C≥Ãn-‰yq-´m-°n D-b¿-Øm≥ 120 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn B-tcm-Ky- a-{¥n hn F-kv in-hIp-am¿ A-dn-bn-®p. C-Xp-kw-_‘n-®v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ tI{μ B-tcm-Ky-Ip-Spw-_-t£-a a{¥m-eb - Ø - n-\v k-a¿-∏n-® A t]£bv°v A-\p-a-Xn e-`n-®-Xmbpw A-t±-lw ]-d-™p. D-]-I-cW-߃ hm-ßp-∂-Xn-\pw A-hbp-am-bn _-‘-s∏-´ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃-°p-am-Wv 120 tIm-Sn cq-] hn-\n-tbm-Kn-°p-I. CXn¬ 25 i-X-am-\w kw-ÿm-\ k¿-°m¿ h-ln-°pw. C-Xp-kw_-‘n-® I-cm-dn¬ tI-{μ-˛-kwÿm-\ k¿-°m-cp-I-fpw B¿.kn.-kn-bpw D-S≥ H-∏p-h-bv-°pw. tI-{μ-kl - m-bw e-`n-°p-∂X - n-\pk-lm-b-w \¬Inb i-in X-cq¿ Fw.-]n-°v a-{¥n Ir-X⁄ X - tcJ-s∏-Sp-Øn.-

5

X-t±-i-`-c-W -X-n-c-sª-Sp-¸n-epw \n-tj-[-thm-«v h-cp-¶p

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{X-kz-¯p-¡-fp-sS aq-ey-\nÀ-W-b- \-S-]-Sn- B-cw-`n-¨p

cm-ap-ep-hn-sâ sIm-e-]m-X-Iw: B-dw-K-kw-L-s¯ B-{Ô-bn-te-¡p sIm-−p-t]m-bn Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: B-{‘-bn-se Sn.-B¿.-F-kv. t\-Xm-hv cm-ap-ephn-s‚ sIm-e] - m-XI - h - p-am-bn _‘-s∏-´v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw X-ºm\q-cn-se tem-Uv-Pn¬ \n-∂v A-dÃn-em-b B-dw-Kk - w-Ls - Ø B{‘-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-bn. \¬-sKm-≠ Pn-√b - n-se hm-d¶ - ¬ kz-tZ-in-I-fm-b kp-tc-jv am-Pn, F-t√-jv, tkm-aø - , Ip-am-ck - zm-an, c-hn, A-tP-jv F-∂n-h-cm-Wv {]Xn-Iƒ. tI-c-f-˛-B-{‘ t]m-enkn-s‚ I-\-Ø- kp-c-£m-h-e-bØn¬ C-∂-se cm-hn-se 7.-15\p≈ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛-ssl-Z-cm_m-Zv i-_c - n F-Ik v- {v- ]-kn-em-Wv {]-Xn-Is - f sIm-≠p-t]m-bX - v. B-{‘-bn-se-Øn-°p-∂ {]Xn-I-sf \¬-sKm-≠ tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°pw. ap≥ am-thmhm-Zn t\-Xm-°ƒ Dƒ-s∏-Sp-∂ kw-L-Øn-\p cm-ap-ep-hn-s‚ sIm-e-]m-X-I-Øn¬ _-‘-aps≠-∂v B-{‘m t]m-en-kv Is≠-Øn-bn-cp-∂p. C-h¿-s°-Xntc \¬-sKm-≠ kvs - ]-jy¬ a-Pnkvt- {S-‰v tIm-SX - n s{]m-UI - vj - ≥

¶-c-k-`-bp-sS ]-c-am-[y-£-\mbn Xn-c-s™-Sp-Øp. ]-cp-a-e ]-≈n-bn¬ cm-{Xnbn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-®ti-jw ]p-e¿-®-tbm-sS tIm-´bw ]-g-b -sk-an-\m-cn-bn¬ FØn-°pw. C-hn-S-p-sØ- s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\p ti-jw cm-hn-se 10-\v tIm-´-bw tZ-h-tem-Iw A-ca-\-bn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-bv-°pw. D-®-bv-°v C-hn-sS-\n∂p ]p-Xp-∏-≈n,- ]m-bn-∏m-Sv, Xncp-h-√ h-gn am-th-en-°-c sk‚ v ta-co-kv -I-Øo-{U-en¬ sIm≠p-h-cpw. C-hn-sS s]m-Xp-Z¿-i\-Øn-\p h-bv-°p-∂ `u-Xn-I-ico-cw ssh-Io-t´m-sS ]-Ø-\m-]pcw Z-b-d-bn¬ F-Øn-°pw. \msf cm-hn-se 10\v {]m¿-Y-\m ip{iq-j-bv-°p-ti-jw aq-∂n-\v I_-d-S-°w.

BÀ.-kn.-kn-sb kwØm\ Im³-kÀ C³-Ìn-äyq-«m-¡m³ 120 tIm-Sn

kozhikode

tNm-Zyw-sN-bv-Xv c-≠p ]-co£m¿-Yn-Iƒ k-a¿-∏n-® l-c-Pnsb Xp-S¿-∂v \n-b-a-\w d-±m-°n tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂m-se sI sI _m-e-Ir-jv-W-s\ Dƒ-s∏-sS Nn-e-sc Pp-Uo-jy¬ k¿-hokn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n 2012 Unkw-_¿ 22\v k¿-°m¿ hn⁄m-]-\-an-d-°n. C-tX H-gn-hn-te-°v ho-≠pw hn-⁄m-]-\-{]-Im-cw A-t]£ \¬-In ]-co-£-sb-gp-Xnsb-¶n-epw a-Xn-bm-b am¿-°v e`n-°m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ \n-b-a\w e-`n-®n-√. C-tX-Øp-S¿-∂v apºv ]n-cn-®p-hn-´ \-S-]-Sn d-±m-°n k¿-ho-kv Xp-S-cm≥ A-\p-h-Zn°-W-sa-∂p Nq-≠n-°m-´n l-cPn-°m-c≥ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n°p-I-bm-bn-cp-∂p.-

tam-Un-bp-am-bn Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯pw: D-½³-Nm-−n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {]-[m-\-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-bp-am-bn Iq-Sn-°m-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 418 _m-dpIƒ A-S-™p-In-S-∂n-´pw kwÿm-\-sØ a-tZym-]-t`m-Kw h¿[n-s®-∂v F-Iv-ssk-kv a-{¥n sI _m-_p. a-Zy-Øn¬ \n-∂p≈ h-cp-am-\-Øn¬ I-gn-™ h¿j-sØ A-t]-£n-®v 155 tIm-Sn cq-]-bp-sS h¿-[-\-hp-≠m-sb∂pw A-t±-lw ]-d-™p. F-Ivssk-kv B-ÿm-\-Øp \-S-∂ N-S-ßn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\-Øv 418 _m-dpIƒ A-S-®-Xp aq-e-ap-≠m-b kml-N-cy-߃ N¿-® sN-ø-s∏-SW-w. I¿-i-\-am-b a-Zy-\-b-Øneq-sS-bpw F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v \-S-]-Sn-I-fn-eq-sS-bpw I-gn-™ aq-∂p h¿-jw kw-ÿm-\-Øv KpW-]-c-am-b ^-e-߃ Zr-iy-ambn-Øp-S-ßn-bn-cp-∂p. a-Zy-Øns‚ D-]-t`m-K-Øn-se h¿-[-\ 2011-se 16 i-X-am-\-Øn¬ \n-∂v 2013˛14¬ sh-dpw H-cp i-X-am-\am-bn Ip-d-®p-sIm-≠p-h-∂p. F∂m¬, 418 _m-dp-Iƒ A-S-™-

Xn-s\-Øp-S¿-∂v Xn-I-®pw hy-Xykv-X-am-b H-cp km-l-N-cy-sØbm-Wv F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v Ct∏mƒ A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂-Xv. a-Zy-h-cp-am-\-Øn¬ A-Xn-i-b-I-

tUm. tIm-in Fw tPmÀ-Pv F-kv.-F.--Fw.--C. tZ-io-b {]-kn-Uâv

ap-Jy-a-{´n-s¡-Xn-cm-b B-{I-a-Ww: Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: skm-ssk‰n Hm-^v G-tdm kv-t]-kv am-\p^m-Iv-N-dn-Mv F≥-Pn-\o-tb-gv-kns‚ (F-kv.F -- .--Fw.--C-) tZ-io-b {]-kn-U‚m-bn hn-{Iw km-cm-`mbv kv-t]-kv sk‚-dn-s‚ sU]yq-´n U-b-d-Œ¿ tUm. tIm-in Fw tPm¿-Pn-s\ Xn-c-s™-SpØp. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \-S∂ hm¿-jn-I P-\-d¬ t_m-Un tbm-K-Øn¬ tdm-bv Fw sN-dnbm≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bmbpw, Fw A-dp-ap-Jw J-Pm-©nbm-bpw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´p. G-tdm -kv-t]-kv \n¿-am-W-ta-Je-bn-se F-≥-Pn-\o-b¿-am-cp-sSbpw hn-Z-Kv-[-cp-sS-bpw Iq-´m-bv-abm-Wv skm-ssk-‰n Hm-^v Gtdm -kv-t]-kv am-\p-^m-Iv-N-dn-Mv F-≥-Pn-\o-tb-gv-kv.

X

A-_v-Im-cn tI-kp-IÄ hÀ-[n-¨p

c-am-b Ip-Xn-®p-Nm-´-am-Wv D-≠mb-Xv. sh-dpw H-∂-c am-kw sIm≠v h-cp-am-\-Øn¬ 22 i-X-am-\w h¿-[-\. a-Zy-Øn-s‚ hn¬-∏-\ Ip-d-bp-sa-∂p I-cp-Xn. F-∂m¬, 2013 sa-bn¬ 15 h-sc-bp-≈ a-Zyhn¬-∏-\-sb A-t]-£n-®v 2014 sa-bv 15 h-sc kw-ÿm-\-Øv Bdp e-£w en-‰¿ hn-tZ-i-a-Zyw IqSp-X¬ sN-e-h-gn-°-s∏-´p. a-Zy-e`y-X Ip-d-™n-´pw hn¬-∏-\ IpXn-®p-b¿-∂p. A-_v-Im-cn tI-kp-I-fm-I-s´ A-\p-Zn-\w h¿-[n-®p-h-cp-∂p. _m-dp-Iƒ A-S-®n-´ km-l-N-cyØn-epw 2014 G-{]n¬ am-kw 1101

I-Æq¿: t]m-en-kv Im-bn-I-ta-fbp-sS k-am-]-\-®-S-ßn-s\-Ønb ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n IÆq-cn¬ C-S-Xp-ap-∂-Wn-bp-sS Icn-s¶m-Sn {]-Xn-tj-[-Øn-\n-sS B-{I-an-°-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ {]- t Xy- I m- t \z- j - W - k w- L w tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]-{Xw k-a¿∏n-®p. A-t\z-j-W-kw-Lw Unssh.-F-kv.-]n. sI kp-Z¿-i-\\m-Wv I-Æq¿ Pp-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v-˛2 tIm-S-Xn-bn-¬ Ip-‰-]{Xw \¬-In-b-Xv. tI-kn-se H-∂mw {]-Xn-bpw ]-ø-∂q¿ Fw.-F¬.-F-bp-am-b kn Ir-jv-W-s\-bpw c-≠mw {]Xn [¿-a-Sw Fw.-F¬.-F. sI sI \m-cm-b-W-s\-bpw Zn-h-k-߃°p ap-ºv tNm-Zyw sN-bv-Xn-cp∂p. C-Xn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bm-Wp Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®-Xv. Ip-‰-]{X-Øn¬ C-h-cp-sS sam-gn-I-fpw sIm-t≠m-´n: ku-Zn A-td-_y- tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Zo-]-Iv, bn¬ ]-S-cp-∂ sa¿-kv tcm-K-Øns‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ bm-{X°m-sc ]-cn-tim-[n-°p-∂p. kwÿm-\ B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Cu am-kw B-dv tUm-Œ¿-am-sc-bm-Wv I-cn- 31 h-sc kw-ÿm-\-Øv G¿-s∏∏q¿ hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ sa¿- Sp-Øn-b tem-Uv-sj-Un-Mv ]n≥kv tcm-K-]-cn-tim-[-\-bv-°m-bn h-en-®p. Im-bw-Ip-fw Xm-]-ssh\n-b-an-®n-´p-≈-Xv. hn-am-\-Øm- Zyp-X \n-e-b-Øn¬-\n-∂p 360 h-f F-an-t{K-j≥ Iu-≠-dn-\p sa-Km-hm-´v ssh-Zyp-Xn e-`n-®k-ao-]-Øp-X-s∂-bm-Wv sa-Un- tXm-sS-bm-Wv Xo-cp-am-\w. Cu °¬ kw-Lw ]-cn-tim-[n-°p-I. am-kw 22\m-cw-`n-® tem-Uv-sjtcm-K-{]-Xn-tcm-[ -{]-h¿-Ø-\- Un-Mn¬ D-Ø-c-ta-J-e-bn-epw Z߃ \-S-Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am- £n-W-ta-J-e-bn-epw H-∂n-S-hnbm-Wv B-tcm-Ky-{]-h¿-Ø-I¿ ´ Zn-h-k-ß-fn¬ ssh-Io-´v 6.{]-tXy-I- Iu-≠¿ H-cp-°n-b-Xv. 45\pw cm-{Xn 10.-45\pw C-S-bn¬ t\-c-sØ F-®v1 F≥-1 tcm-Kw ]- A-c-a-Wn-°q-dm-bn-cp-∂p \n-bS¿-∂-t∏m-gpw I-cn-∏q-cn¬ {]- {¥-Ww. i-_-cn-Kn-cn ]-≤-Xn A-‰-IptXy-I hn-`m-Kw ]-cn-tim-[-\-bv‰-∏-Wn-Iƒ-°m-bn A-S-®n-Sp-∂°p-≠m-bn-cp-∂p.-

saÀ-kv: I-cn-¸q-cn {]-tXy-I ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v Xp-d-¶p

tI-kp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-ø-s∏-´p. C-Xp sXm-´p-ap≥-h¿-j-sØ CtX Im-e-b-f-hn-s\ A-t]-£n-®v 96 F-Æw Iq-Sp-X-em-Wv. Iq-Sm-sX hym-P-a-Zy-hpw kv-

]n-cn-‰pw kw-ÿm-\-Øv Ct∏mƒ F-Øp-∂p-sh-∂m-Wv e`y-am-b kq-N-\-Iƒ. I-gn-™ Znh-kw s]-cp-ºm-hq-cn¬ F-Ivssk-kv D-tZym-K-ÿ¿ ]n-Sn-s®Sp-Ø-Xv 2200 en-‰¿ kv-]n-cn-‰m-Wv. hym-P-a-Zy-Øn-s‚-tbm kv-]n-cn‰n-s‚-tbm h-c-hv X-S-™v C-t∏mg-sØ {]-tXy-I km-l-N-cyw t\-cn-Sm≥ \n-e-hn-ep-≈ 4500 t]¿ A-S-ßp-∂ F-Iv-ssk-kv tk-\ H-´pw ]-cym-]v-X-a-√. tk-\bp-sS Aw-K-_-ew aq-∂n-c-´n h¿[n-∏n-t°-≠-Xv A-\n-hm-cy-am-bncn-°p-∂p-sh-∂pw a-{¥n ]-d™p.

cm-tP-jv, _n-Pp, c-Xo-jv Xp-S-ßn A-©p -t]-¿-s°-Xn-tc-bm-Wv sF.-]n.-kn. 307mw h-Ip-∏v {]-Imcw h-[-{i-a-Øn-\p tI-kp-≈-Xv. G-g-p -t]¿-s°-Xn-tc s]m-Xp-apX¬ \-in-∏n-°-en-\pw tI-kp≠v. tI-kn¬ B-sI B-bn-cØn-te-sd {]-Xn-I-fm-Wp-≈-Xv. C-Xn¬ 114 t]-sc- Xn-cn-®-dn-™ncp-∂p. Xn-cn-®-dn-™-h-cn¬ 12 t]¿ H-fn-hn-em-Wv. c-≠v Fw.-F¬.-Fam-sc tNm-Zyw sN-bv-sX-¶n-epw A-d-kv-‰p sN-bv-Xn-cp-∂n-√. 100 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. Un.ssh.-F-^v.-sF. Pn-√m {]-knU‚ v _n-Pp I-≠-ss°, sk-{I´-dn _n-t\m-bv Ip-cy≥, Pn-√m ]©m-b-Øv Aw-Kw ]n sI i-_co-jv-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h-sc CXp-h-sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-´n-√. Ip‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®-tXm-sS _m°n-bp-≈-h-sc-√mw D-S≥ tIm-S-

tem-Uv-sj-Un-Mv ]n³-h-en-¨p Xn-\m-ep-≠m-hp-∂ 340 sa-Kmhm-´v Ip-d-hv -\n-I-Øm-\m-Wvtem-Uv-sj-Un-Mv G¿-s∏-Sp-Ønb-Xv. tem-Uv-sj-Un-Mv G¿-s∏Sp-Øn-bn-´pw ssh-Zyp-Xn D-]-t`mK-w Ip-d-bm-Ø-Xv {]-Xn-k-‘n kr-„n-®-n-cp-∂p.Xp-S¿-∂v t_m¿-Uv bq-\n-‰n\v 13 cq-]-bv-°p Im-bw-Ip-f-Øp\n-∂v 360 sa-Km-hm-´v hm-ßm≥ Xo- c p- a m- \ n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. F-∂m¬, C-Xp hn¬-°p-tºmƒ bq-\n-‰n-\v 4.-70 cq-] -am-{X-ta e-`n°q F-∂-Xv t_m¿-Un-s\ kmº- Ø n- I - { ]- X n- k - ‘ n- b n- e m°pw.

gv-N \-S-Øp-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n. Pq¨ c-≠n-\v U¬ln-bn¬ t]m-hp-tºmƒ A-t±-lØn-\v ku-I-cy-{]-Z-am-sW-¶n¬ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øm≥ {i-an°pw. N¿-®-bn¬ kw-ÿm-\-Øns‚ A-Sn-b-¥-c-{]-iv-\-߃ D-∂bn-°pw. k-Xy-{]-Xn-⁄m N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ \-tc-{μ-tamUn £-Wn-®n-cp-∂p. X-s‚ Aku-I-cyw A-t∏mƒ- X-s∂ At±-l-sØ A-dn-bn-®n-cp-∂-Xmbpw D-Ω≥-Nm-≠n am-[y-a-{]-h¿Ø-I-tcm-Sv ]-d-™p.---

Xn-bn¬ Io-g-S-ßm-\m-Wp km[y-X. ap-Jy-a-{¥n-s°m-∏w hm-l-\Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ a-{¥n sI kn tPm-k-^v, sI.-]n.-kn.-kn. P\-d¬ sk-{I-´-dn Sn k-n-±o-Jv, ap≥-a-{¥n sI ]n \q-dp-±o≥, Pn√m t]m-en-kv No-^m-bn-cp-∂ cmlp¬ B¿ \m-b¿, Im-k¿-tImUv Pn-√m t]m-en-kv No-^m-bn-cp∂ tPm¨-k¨, do-Py-\¬ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[≥ P-b-N{μ≥ Xp-S-ßn-b-h¿ km-£n-∏-´nI-bn-ep-≠v. 2135 t]-Pp-≈ Ip-‰-]{X-Øn¬ 750 t]-Pp-Iƒ km-£nsam-gn-I-fm-Wv. h-Sn, I-√v, {Sm-^nIv tIm¨, C-cp-ºp-ss]-∏v Xp-Sßn-b sXm-≠n-ap-X-ep-I-fpw samss_¬ t^m¨ tc-J-I-fpw lmP-cm-°n-bn-´p-≠v. 2013 H-tŒm-_¿ 27\p ssh-Io-´v I-Æq¿ ]-tc-Uv {Ku-≠n-em-Wv tI-kn-\v B-kv-]Z-am-b kw-`-hw.

_men-Isb ]o-Un-¸n-¨ ]n-Xm-hv I-kv-ä-Un-bnÂsXm-Sp-]p-g-: Hº-Xp-h-b- p-Imcn-sb ]o-Un-∏n-® ]n-Xm-hv I-kv-‰Un-bn¬. tIm-Sn°p-fw Im-°n-bm\n-°¬ P-b\m(34)-Wp ]n-Snbn-em-b-Xv. amXmhns‚ ]-cm-XnP-b-≥ bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv Unssh.-F-kv.-]nbp-sS {]-tXy-I A-t\z-jWkw-Lw {]-Xn-sb I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Ø-Xv. Im-fn-bm¿ kn.sF. tI-sk-Sp-Øv A-t\z-jWw B-cw-`n-®p.-


KANNUR

1189 CShw 13

1435 dP_v 27

27 sa-bv 2014 sNmΔ

\à A-bÂ-]-¡ _-Ô-§Ä

{]

-[m-\-a-{¥n-bm-bn \-tc-{μ-tam-Un k-Xy-{]-Xn⁄ sN-øp-∂ th-f-bn¬ ]m-In-kv-Xm-\n-epw {io-e-¶-bn-epw X-S-hn¬ I-gn-bp-∂ \q-dp-I-W-°n-\v C¥y≥ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-sf \m-´n-te-°p Xn-cn-®b-°m-\p-≈ C-cp-cm-Py-ß-fp-sS-bpw Xo-cp-am-\w kzm-KXm¿-l-am-Wv. C-¥y-bpw A-Xn-s‚ A-b¬-cm-Py-ßfpw X-Ωn¬ ap≥-Im-e ssh-cm-Ky-߃ a-d-∂v ]p-Xnsbm-cp Xp-S-°-Øn-\v A-Ø-cw \o-°-߃ k-lm-bI-am-hp-sa-¶n¬ A-Xv k-t¥m-j-P-\-Iw X-s∂-bm-Wv. k-Xy-{]-Xn-⁄m-N-S-ßn-te-°v ]m-In-kv-Xm-\n-se-bpw {io-e-¶-bn-se-bpw A-S-°-ap-≈ A-b¬-cm-Py-ß-fp-sS t\-Xm-°-sf £-Wn-®-Xpw an-°-hm-dpw-t]¿ B £Ww kzo-I-cn-®-Xpw ip-t`m-Z¿-°w X-s∂-bm-Wv. B-dp]-Xn-‰m-≠v ap-ºp \-S-∂ hn-`-P-\-Øn-s‚ Hm¿-a-Iƒ ]p-Xn-b Im-e-Øv ]p-Xn-sbm-cp Xp-S-°-Øn-\p X-S- am-th-≠-Xn-√. \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS A-[n-Im-cm-tcm-l-Ww km¿h-tZ-io-b-cw-K-Øv ]p-Xn-b Zn-im-am-‰-ß-fp-sS Im-eØm-Wp kw-`-hn-°p-∂-Xv. tkm-hn-b-‰v bq-\n-b-s‚ XI¿-®-bv-°p-ti-jw B-tKm-f-cw-K-Øv A-{]-Xn-tcm-[yam-b i-‡n-bm-bn \n-e-\n-∂ A-ta-cn-°-bp-sS ]n-∂m°w-t]m-°n-s‚ Im-e-am-Wn-Xv. km-º-Øn-I-ta-J-e-bnepw A-¥m-cm-{„-_-‘-ß-fn-epw A-ta-cn-°-bv-°p≠m-bn-cp-∂ ta¬-ss° H-cp h-en-b ]-cn-[n-h-sc A{]-Xy-£-am-bn-cn-°p-∂p. I-gn-™ c-≠p-Z-i-I-ß-fn¬ A-ta-cn-° \-S-Øn-b A-[n-\n-th-i-ß-fp-sS-bpw A-{Ia-ß-fp-sS-bpw kzm-`m-hn-I-am-b H-cp ]-cn-W-Xn-bm-Wv k-Jy-cm-Py-߃-°n-S-bn-epw kp-lr-Øp-°ƒ-°n-S-bnepw-t]m-epw H-‰-s∏-Sp-∂ A-h-ÿ-bn¬ A-h-sc-Øn-bXv. A-^v-Km-\n¬ A-ta-cn-° hm-gn-® I¿-km-bn-t]mepw C-∂v A-h-sc Xr-W-h¬-K-Wn-°p-I-bm-Wv. D-s{Ibv≥ {]-iv-\-Øn¬ d-jy A-ta-cn-°-bpw bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\p-am-bn I-Sp-Ø D-c-k-en-em-Wv. ssN-\-bp-ambn A-Sp-Ø _-‘-߃ ÿm-]n-°m-\m-Wv d-jy≥ {]-kn-U‚ v hv-fm-Zn-an¿ ]p-Sn≥ X-øm-sd-Sp-°p-∂-Xv. 30 h¿-j-am-bn N¿-®-sN-ø-s∏-´ A-Xn-`o-a-am-b H-cp {]-IrXn-hm-X-I hn-X-c-W irw-J-e ÿm-]n-°m≥ G-Xm\pw Zn-h-k-߃-°p ap-ºm-Wv d-jy-bpw ssN-\-bpw I-cm-dn-se-Øn-b-Xv. ssk-_o-cn-b-bn¬-\n-∂p {]-Ir-Xnhm-X-Iw ssN-\-bn¬ F-Øn-°p-∂ h≥ ]-≤-Xn-bmWn-Xv. ssN-\-bp-sS km-º-Øn-I Ip-Xn-∏n-\pw A-Xp h≥ k-lm-b-I-am-hpw. A-Ø-c-Øn-ep-≈ ]p-Xn-sbm-cp Zn-im-t_m-[w C¥y-°pw A-\n-hm-cy-am-Wv. P-∏m-\pw ssN-\-bpw ]mIn-kv-Xm-\pw C-¥y-bp-sS ap-Jy hn-tZ-i hym-]m-c ]¶m-fn-I-fm-bn D-b¿-∂p-h-cp-I-bm-sW-¶n¬ C-¥y-bp-sS X-f¿-∂p-In-S-°p-∂ km-º-Øn-I-ta-J-e-bv-°v A-Xp ]p-Xp-Po-h≥ \¬-Ipw. A-ta-cn-°-bp-sS B-W-thm¿-PØn-\p ]-I-cw C-dm-\n¬-\n-∂p-≈ {]-Ir-Xn-hm-X-Iw Ip-g¬ h-gn C-¥y-bn¬ F-Øn-°m≥ I-gn-™m¬ AXv Cu ta-J-e-sb B-sI k-º-∂-am-°pw. A-Ø-cØn-ep-≈ ]p-Xn-sbm-cp tem-I-ho-£-W-Øn-\pw \-√ A-b¬-]-°-_-‘-߃ i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-ambn-cn-°-Ww ]p-Xn-b `-c-W-Iq-Sw Du-∂¬-\¬-tI-≠Xv. A-Xn-\p km-l-N-cy-ap-≠m-°p-∂ {]m-Y-an-I N¿-®Iƒ k-Xy-{]-Xn-⁄m-N-S-ßn-\n-S-bn¬ X-s∂ \-S-°m\p-≈ km-[y-X-I-fp-ap-≠v. {]-[m-\-a-{¥n-sb-∂ \n-ebn¬ tam-Un-bp-sS B-Zy k-μ¿-i-\w G-jy-bn-se apJy-cm-Py-am-b ssN-\-bn-te-°p X-s∂-bm-hp-∂-Xv Gjy-bp-sS B-tKm-f-X-e-Øn-se ap-t∂-‰-Øn-\v k-lmb-I-am-hp-I-bpw sN-øpw.

tam-Un-a-bw

C

-∂v P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp-hn-s‚ 50mw N-c-a-Zn\w. C-∂-se-bm-bn-cp-∂p \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n-ÿm-\-tØ-°p-≈ B-tcm-l-Ww. tamUn {]-[m-\-a-{¥n-bm-hp-∂-tXm-sS H-∂m-a-sØ C¥y≥ {]-[m-\-a-{¥n s\-lv-dp-hn-s‚ ]m-c-º-cyw Xo¿Øpw A-h-km-\n-°p-I-bm-Wv C-¥y-bn-se-∂m-Wv kmaq-ln-I-\n-co-£-I-cp-sS hn-e-bn-cp-ج. s\-lv-dp-hnb≥ tam-U¬ tIm¨-{K- p-Im-cm¬ X-s∂ \n-cm-I-cn°-s∏-´p-Xp-S-ßn-bn-´v h¿-j-ß-fm-bn. F-∂m¬, Cu am-‰-sØ cm-Pyw F-{]-Im-c-am-Wv Dƒ-s°m-≈p-∂-Xv? \m-Sv D-S-\o-fw tam-Un-a-b-am-Wv C∂vv. am-[y-a-߃ tam-Un-sb {]-Io¿-Øn-°m≥ a¬-kcn-°p-I-bm-Wv. ln-μp-Xz-cm-jv-{So-b-Øn-s‚ k-a¿-Y-amb X-{¥-ß-fpw tIm¿-]-td-‰p-I-fp-sS ]-W-s°m-gp-∏pw am-[y-a-ß-fp-sS ]n-¥p-W-bpw k¿-thm-]-cn tIm¨-{K n-s‚-bpw a-tX-X-c i-‡n-I-fp-sS-bpw Zu¿-_-ey-ßfpw tam-Un-sb hn-P-bn-∏n-®p F-∂-√m-sX, C-¥y-sb A-Sn-ap-Sn-am-‰m≥ tam-Un-sb-∂ A-h-Xm-cw D-≠m-bns´m-∂p-an-√. G-Xp tam-Un h-∂m-epw C-¥y C-¥y-bmbn Xp-S-cp-sa-∂v D-d-∏n-®p-]-d-bp-I-bm-Wv Cu k-μ¿-`Øn¬ th-≠-Xv. A-Xn-\n-S-bn-en-Xm tam-Un ]mT-]p-kv-X-I-ß-fnepw. a-[y-{]-tZ-in-se kv-Iqƒ ]mT-]p-kv-X-I-ß-fn¬ tam-Un-bp-sS Po-h-N-cn-{Xw Dƒ-s°m-≈n-°p-a-s{X. tam-Un am-lm-flyw C\n F-ß-s\-sbm-s° {]-Xn-^en-°p-I-bn-s√-∂v B-cp-I-≠p! Cu a-t\m-\n-e-sb bmYm¿-Yy-t_m-[-tØm-sS A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-I-bm-Wv cm-Py-Øn-s‚ A-Sn-b-¥-cm-h-iyw.

t\Àhc \tc{μ-tam-Un {]-[m-\-a-{¥n-bmbn kXy-{]-Xn-⁄ sN-bvXp.

kozhikode

6

^mjn-Ìv apt¶ä Ime-s¯ C-S-Xp-]-£ {]Xn-tcm-[w 16

mw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ A-¥n-a-^-ew ]pd-Øp-h-∂-t∏mƒ cm-{„o-b-\n-co£-I-sc kw-_-‘n-®v A-Zv-`p-XI-c-am-bn H-∂p-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. F-Æ-bn-´ b-{¥w-t]m-se {]-h¿Øn-®p-t]m-∂ ln-μp-Xz-i-‡n-Ifp-sS cm-{„o-b-∏m¿-´n-bm-b _n.sP.]n-°v H-‰-bv-°p X-s∂ `q-cn-]£w e-`n-s®-∂ A-dn-hv a-‰p-Nn-e \n-co-£-W-ß-fn-te-°m-Wv A-hsc \-bn-®-Xv. A-h-bn¬ G-‰-hpw c-k-I-c-am-b-Xv kn.]n.Fw. kz-X{¥-\m-bn c-≠p-X-h-W Fw.F¬.F. ]-Z-hn I-c-ÿ-am-°n C-t∏mgpw kn.]n.F-Ωn-s‚ \yq-\-]-£ ap-J-am-bn-cn-°p-∂ tUm. sI Sn P-eo¬ {]-I-Sn-∏n-® A-`n-{]m-b-amWv: ""C-¥y≥ ]m¿-e-sa‚n¬ C-SXp-]-£w H-∂p-d-s° I-c-bm≥t]m-ep-am-hm-sX sa-en-s™m-´nt∏m-bn-cn-°p-∂p.'' k-Xy-k-‘am-b Cu A-`n-{]m-b-{]-I-S-\w Htc-k-a-bw Nn-t¥m-±o-]-Iw-Iq-Snbm-Wv. C-S-Xp-]-£-Øn-\v A-Xns‚ N-cn-{X-Øn-se G-‰-hpw h-enb tXm¬-hn F-ß-s\-bm-Wp kw-`-hn-®-Xv F-∂-Xp kw-_-‘n® Nn-¥-bpw A-t\z-j-W-hp-amWv C-\n \-S-t°-≠-Xv. C-¥y-bn-se ]m¿-e-sa‚-dn CS-Xp-]-£-Øn-s‚ t\-Xr-ÿm-\Øp-≈ ]m¿-´n-bm-Wv kn.]n.Fw. kn.]n.sF, B¿.F-kv.]n, t^m¿-th-Uv tªm-°v F-∂n-h-bm-Wv a‰p ap-Jy-[m-cm C-S-Xp-]-£ ]m¿-´nIƒ. ]m¿-e-sa‚-dn ]m-X-bpw ]m¿e-sa-t‚-X-c ]m-X-bpw ]n-¥p-S-cp∂ \q-tdm-fw I-Ωyq-Wn-kv-‰v ]m¿´n-Iƒ {]-h¿-Øn-°p-∂ C-¥ybn¬ am-[y-a-{i-≤-bpw A-[n-Im-cØn-se ]-¶m-fn-Ø-hpw e-`n-°p∂ ap-Jy C-S-Xp-]-£-am-Wv C-Øh-W sa-en-s™m-´n-t∏m-b-Xv. kn.]n.F-Ωn-s‚ thm-´v 3.2 i-X-am\-Øn-te-°p Xm-gv-∂p. ko-‰n-s‚ F-Æw kz-¥w Nn-”-Øn¬ P-bn® H-º-Xp-t]-cn-te-°pw H-∏w tIc-f-Øn-se c-≠p kz-X-{¥-cn-te°pw Np-cp-ßn. kn.]n.sF-°v tIc-f-Øn¬-\n-∂v H-cp ko-‰v In-´n. B¿.F-kv.]n-°v tI-c-f-Øn¬ tIm¨-{K- n-s\m-∏w \n-∂-Xn\m¬ H-cp ko-‰v P-bn-°m-\m-bn. t^m¿-th-Uv tªm-°v h-´-∏q-Py-ambn. C-S-Xp-]-£-ap-∂-Wn-bp-sS apJy X-´-I-am-b ]-›n-a-_w-Km-fn¬ kn.]n.F-Ωn-\v e-`n-® c-≠p ko-

‰n¬ A-hn-S-sØ C-S-Xp-]-£-apt∂-‰w H-Xp-ßn. Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv hym-]-I-am-bn _qØv ]n-Sn-®pw I-≈-thm-´v \-S-Ønbpw kn.]n.F-Ωn-s\ tXm¬-∏n-®p F-∂m-Wv {]-Im-iv Im-cm-´v ]-d-bp∂-Xv. {]-Xn-]-£-Øn-cn-s° a-aXm _m-\¿-Pn-bpw C-tX a-´n-em-bncp-∂p kn.]n.F-Ωn-s‚ hn-P-bsØ-°p-dn-®v {]-Xn-I-cn-®n-cp-∂-Xv. tI-c-f-Øn¬ kn.]n.F-Ωns‚ tXm¬-hn-°p Im-c-Ww B¿.Fw.]n. thm-´v a-dn-®-Xm-sW∂m-Wv t]m-fn-‰v-_yq-tdm Aw-Kw tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W-s‚ \n-K-a-\w. B¿.Fw.]n-bp-sS

sI F-kv l-cn-l-c≥

ti-J-c≥ Po-hn-®n-cn-s° \-S-∂ \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ F¬.-Un.F-^n-\v h-S-I-c ]m¿-esa‚ v a-fi-e-Øn-em-sI-sb-SpØm¬ 57000Øn-e-[n-Iw thm-´ns‚ `q-cn-]-£w D-≠m-bn-cp-∂p F∂ h-kv-Xp-X-bm-Wv. C-Ø-h-W F-ß-s\-bpw h-S-I-c ]n-Sn-°m\m-bn ]m-\q¿ ta-J-e-bn-se _n.sP.-]n. t\-Xm-°-fm-b H sI hmkp A-S-°-ap-≈-h-sc ]m¿-´n-bn¬ tN¿-°p-I-bpw I-gn-bm-hp-∂{X I-≈-thm-´p-Iƒ k-am-l-cn-

ap-kv-enw \yq-\-]-£-sØ-bm-Wv. ss{I-kv-X-h-sc \yq-\-]-£-sa∂ ]-Z-hn-bn¬ A-h¿ {]-Xn-jvTn°m-dn-√ F-∂p-th-Ww A-\p-am\n-°m≥. A-s√-¶n¬ C-Ø-h-W e-`n-®-Xp-t]m-se ss{I-kv-X-h-k`-bp-sS B-\p-Iq-eyw tI-c-f-Øns‚ N-cn-{X-Øn-sem-cn-°-epw F¬.Un.F-^n-\v In-´n-bn-´n-√. F¬.Un.F-^v. P-bn-® a-fi-eß-fn-se-√mw Ip-Sn-tb-‰ ss{I-kvX-h-cpƒ-s∏-sS kw-L-Sn-X-am-bn F¬.Un.F-^n-s\ ]n-¥m-ßp-I-

£-cp-sS Im¬-I-gp-In ip-{iq-j \-S-Øm≥ ]n-W-dm-bn A-c-a-\Iƒ I-b-dn-bn-d-ßn-b-Xn-\v ^-eap-≠m-bn F-∂p Np-cp-°w. ]-t£, ]-c-º-cm-K-X-am-bn kn.]n.F-Ωn-s\-bpw kn.]n.sFsb-bpw ]n-¥p-W-®p-sIm-≠n-cp∂ P-\-hn-`m-K-߃ C-S-Xp-]-£ hn-cp-≤-am-bn Nn-¥n-®p F-∂-Xn\p h-S-I-c, tIm-gn-t°m-Sv, a-e-∏pdw, F-d-Wm-Ip-fw, tIm-´-bw, Be-∏p-g, sIm-√w, Xn-cp-h-\-¥-]pcw Xp-S-ßn-b a-fi-e-ß-fn-se P\-hn-[n sX-fn-hp-\¬-Ip-∂p-≠v. C-hn-S-ß-fn¬ C-cp I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-I-fp-sS-bpw t\-Xr-Xzw Xp-

C-´y-bn-se ^m-jn-Ìv hn-P-b-¯n-\v km-£n-I-fm-bn-¯oÀ-¶ a-tX-X-c cm-{ão-b-I-£n-I-fpw C-S-Xp-]-£-hpw N-cn-{X-]-c-am-bn A-hÀ \nÀ-h-ln-t¡-− Np-a-X-e-tbm-Sv Iq-dp-]p-eÀ-¯n-tbm F-¶p Nn-´n-t¡-− k-a-b-am-Wn-Xv. tImÀ-]-td-äv ]n-´p-W-tbm-sS ln-µp-Xz-hm-Zn-IÄ A-[n-Im-c-¯n-te-¡p Ip-Xn-¡p-t¼mÄ \n-È-Ð-km-£n-I-fm-bn \nÂ-¡p-I-bpw Xn-c-sª-Sp-¸n-\p-ti-jw aq-¶mw-ap-¶-Wn cq-]-s¸-Sp-¯p-sa-¶p {]-Jym-]n-¡p-I-bpw sN-bv-X kn.]n.Fw. t\-Xm-¡Ä C-t¸mÄ N-cn-{X-¯n-\p ap-¼n Ip-ä-hm-fn-I-fm-bn-¡-gn-ªn-«p-−v. hn-im-e-am-b P-\-Io-b {]-Xn-tcm-[-\n-c sI-«n-¸-Sp-¡m³ A-hÀ-¡p km-[n-¨n-sÃ-¶p am-{X-a-Ã, ]-Ýn-a-_w-Km-fn-epw tI-c-f-¯n-epw X-§-fp-sS thm-«p-I-fn h-en-sbm-cp-`m-Kw _n.sP.]n. Øm-\mÀ-Yn-IÄ-¡v k-½m-\n-¡m-\pw A-hÀ-¡v bm-sXm-cp a-Sn-bp-ap-−m-bn-Ã. ÿm-]-I sk-{I-´-dn Sn ]n N-{μti-J-c-s\ A-º-sØm-∂p sh-´psh-´n A-cpw-sIm-e sN-bv-X-tijw \-S-∂ B-Zy-sØ Xn-c-s™Sp-∏m-bn-cp-∂p C-t∏m-g-tØ-Xv. Xo¿-®-bm-bpw kn.]n.F-Ωn-s\Xn-tc h-en-sbm-cp-hn-`m-Kw thm´¿-am¿ \n-e-]m-sS-Sp-Øn-´p-≠v F∂-Xn¬ kw-i-b-an-√. {]-tXy-In®v, Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ sIm-ebm-fn-kw-L-Øn¬-s∏-´ Nn-e-cpsS A-Sp-∏-°m-c-\m-Wv h-S-I-c-bnse kn.]n.Fw. ÿm-\m¿-Yn F∂p-t]m-epw B-t£-]-ap-b¿-∂ km-l-N-cy-Øn¬. ]-t£, tIm-Sntb-cn a-d-∂p-t]m-b-Xv Sn ]n N-{μ-

°p--I-bpw H-s° sN-bv-Xn-´pw F¬.Un.F-^.v tXm-‰p-t]m-sb¶n¬ A-Xn-\p-Im-c-Ww Sn ]n N{μ-ti-J-c-s‚ \n-jvTp-c-am-b sIme-]m-X-I-tØm-Sp-≈ P-\-tcm-jam-sW-∂p I-s≠-Øm≥ km-am\y _p-≤n-am-{Xw a-Xn. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tXm-‰m¬ tI-c-f-Øn-se C-S-Xp-]-£-t\Xm-°ƒ s]m-Xp-hn¬ I-s≠Øm-dp-≈ bp-‡n \yq-\-]-£ßƒ Iq-´-tØm-sS bp.Un.F-^ns\ ]n-¥p-W-®-Xm-Wv X-ß-fp-sS ]-cm-P-b-Øn-\p Im-c-Ww F-∂mWv. \yq-\-]-£-߃ F-∂-XpsIm-≠v A-h¿ e-£y-an-Sp-∂-Xv

bm-Wp sN-bv-X-Xv. Im-k¿-tImUv, I-Æq¿, B-e-Øq¿, ]m-e-°mSv, Xr-iq¿, Nm-e-°p-Sn, C-Sp-°n, B-‰n-߬ F-∂n-hn-S-ß-fn-se ss{I-kv-X-h `q-cn-]-£-{]-tZ-iß-fn-se-√mw F¬.Un.F-^n-\p t`-Z-s∏-´ thm-´m-Wv e-`n-®-Xv. hb-\m-´n-epw C-tX {]-h-W-X Zriy-am-bn. Km-Uv-Kn¬-˛-I-kv-Xq-cncw-K≥ {]-iv-\-Øn-s‚ t]-cn¬ ss{I-kv-X-h-sc H-∏w-\n¿-Øm≥ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-S-Øn-b \o-°w hn-P-bn-®p F-∂p-th-Ww a-\- n-em-°m≥. H-cn-°¬ "\n-Ir„-Po-hn-Iƒ' F-∂p Xm≥ hn-tijn-∏n-® ss{I-kv-X-h a-X-ta-e-[y-

S¿-∂p-t]m-cp-∂ A-gn-a-Xn, A-l¥, P-\-hn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-Iƒ, A-h-k-c-hm-Z k-ao-]-\-߃, {Inan-\¬-cm-{„o-bw F-∂n-h-bv-s°Xn-tc-bm-Wv P-\-߃ \n-e-]m-sSSp-Ø-Xv. ]-c-º-cm-K-X-am-bn C-SXp-]-£-sØ ]n-¥p-W-® a-X-\nc-t]-£, P-\m-[n-]-Xy-k-aq-l-amWv A-h¿-s°-Xn-tc \n-e-]m-sS-SpØ-Xv. C-Xn¬-Ø-s∂-bpw \-s√mcp ]-¶v h-\n-Xm thm-´¿-am-cm-Wv C-S-Xp-]-£-Øn-s\-Xn-tc hn-[nsb-gp-Xn-b-Xv F-∂p Im-Wm≥ {]bm-k-an-√. sIm-e-]m-X-I-cm-{„ob-tØm-Sp-≈ hn-tbm-Pn-∏m-Wv A-h-sc C-Xn-\p t{]-cn-∏n-®-Xv.

C-¥y-bn-se ^m-jn-Ãv hn-Pb-Øn-\v km-£n-I-fm-bn-Øo¿∂ a-tX-X-c cm-{„o-b-I-£n-I-fpw C-S-Xp-]-£-hpw N-cn-{X-]-c-am-bn A-h¿ \n¿-h-ln-t°-≠ Np-a-X-etbm-Sv Iq-dp-]p-e¿-Øn-tbm F∂p Nn-¥n-t°-≠ k-a-b-am-WnXv. tIm¿-]-td-‰v ]n-¥p-W-tbm-sS ln-μp-Xz-hm-Zn-Iƒ A-[n-Im-cØn-te-°p Ip-Xn-°p-tºmƒ \n»-–-km-£n-I-fm-bn \n¬-°p-Ibpw Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-ti-jw aq∂mw-ap-∂-Wn cq-]-s∏-Sp-Øp-sa∂p {]-Jym-]n-°p-I-bpw sN-bv-X kn.]n.Fw. t\-Xm-°ƒ N-cn-{XØn-\p ap-ºn¬ Ip-‰-hm-fn-I-fmWv. hn-im-e-am-b P-\-Io-b {]-Xntcm-[-\n-c sI-´n-∏-Sp-°m≥ Ah¿-°p km-[n-®n-s√-∂p am-{X-a√, ]-›n-a-_w-Km-fn-epw tI-c-fØn-epw X-ß-fp-sS thm-´p-I-fn¬ h-en-sbm-cp-`m-Kw _n.sP.]n. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°v k-Ωm-\n°m-\pw A-h¿-°v bm-sXm-cp a-Snbp-ap-≠m-bn-√. Im-k¿-tIm-s´bpw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ-bpw CS-Xp-]-£ thm-´p-I-fn¬ h-ensbm-cp `m-Kw _n.-sP.]n-°p a-dn™p F-∂-Xv Ku-c-h-ta-dn-b hkv-Xp-X-bm-Wv. ^m-jn-Ãv cm-{„ob-hp-am-bn I-Æq-cn-se kn.]n.Fw. t\-Xm-°ƒ ssI-tIm¿-ØXm-Wv _n.sP.]n-tbm-Sp-≈ Akv-]r-iy-X a-d-°m≥ C-S-Xp-]-£ A-\p-`m-hn-I-sf t{]-cn-∏n-®-Xv. CXv `m-hn-tI-c-f-Øn-se cm-{„o-bL-S-\-bv-°v G¬-∏n-°p-∂ BLm-Xw sN-dp-X-√. F-¥p-hn-esIm-Sp-Øpw ^m-jn-Ãp-I-sf sNdp-°p-∂-h-cm-Wv C-S-Xp-]-£°m¿ F-∂ t_m-[y-am-Wv C-hnsS X-I¿-∂p-ho-W-Xv. Cu hn-izmk-Ø-I¿-®-bv-°p \¬-tI-≠n-hcp-∂ hn-e sN-dp-X-s√-∂v h-cpw\m-fp-Iƒ kn.]n.F-Ωn-s\-bpw kn.]n.sF-sb-bpw ]Tn-∏n-°m-Xncn-°n-√. C-Sp-°n-bn-se-bpw Nm-e°p-Sn-bn-se-bpw hn-P-bn-I-fm-b ss{I-kv-X-h-k-`-bp-sS A-\p-k-cW-bp-≈ Ip-™m-Sp-Iƒ I-\n™m¬ kn.]n.F-Ωn-\v tZ-io-b]m¿-´n ]-Z-hn \n-e-\n¿-Øm-\mtb-°mw. ]-t£, Im-k¿-tIm-s´bpw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ--bpw kz¥w thm-´p-Iƒ _n.-sP.]n-°v kΩm-\n-®-Xn-s‚ ]m-]-°-d I-gp-In°-f-bm≥ kn.]n.F-Ωn-\v h-f-sc°m-ew hn-b¿-t°-≠n-h-cpw.

tXm-Â-¡m\m-tWm Ip-«n-IÄ kv-Iq-fn t]m-hp¶-Xv? ■

tUm. Ip-™p-ap-lΩ-Zv ]p-e-hØv

A

-co-t°m-Sv F-kv.H. ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-\n \n-kv-e B-fl-l-Xy-sN-bvX kw-`-hw kmw-kv-Im-cn-I-tI-cf-tØm-Sv D-∂-bn-°p-∂ Nn-e tNmZy-ß-fp-≠v. k-l-c-£m-I¿-Xr-Xzw (sa‚dn-Mv), kv-Iq-fn-epw ¢m-kv ap-dn-bnepw hn-th-N-\-an-√m-Ø-hn-[w Ah-k-cw e-`n-°¬ (s{]m-hnjy≥), ]T-\-{]-{In-b-bn¬ hy‡n-K-X ]-¶m-fn-Øw, im-co-cn-Ihpw am-\-kn-I-hp-am-b kp-c-£nX-Xzw F-∂n-ß-s\-bp-≈ k-hnti-j-hpw au-en-I-hp-am-b Nn-e B-i-b-ß-fpw ]-cn-io-e-\-Øn-eqsS A-[ym-]-I¿-°v sIm-Sp-°m≥ hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏v \n-jv-I¿-jn®n-´p-≠v. C-∏-d-™ \q-X-\m-i-b߃ 2009se hn-Zym-`ym-k A-hIm-i \n-b-a-hp-am-bn _-‘-s∏-SpØn-bm-Wv hn-I-kn-∏n-®n-´p-≈-Xv. A-°m-Z-an-I-th-Zn-I-fn-epw A°m-Z-an-tI-X-c th-Zn-I-fn-epw C{X-tb-sd N¿-®-sN-ø-s∏-´ a-s‰mcp \n-b-a-ap-≠m-hm-\n-S-bn-√. \nb-a-Øn-s‚ C-g-]n-cn-®p-≈ N¿-®Iƒ A-\p-kyq-Xw Xp-S-cp-∂-Xn\n-S-bn-em-Wv tI-c-f-Øn-s‚ hnZym-`ym-k a-\- m-£n-sb ap-dnth¬-∏n-®p-sIm-≠v \n-kv-e Po-hnXw A-h-km-\n-∏n-®-Xv. kv-Iqƒ Ip-´n-bp-sS c-≠mw-hoSpw A-[ym-]n-I Ip-´n-bp-sS c≠mw-c-£n-Xm-hp-am-bn h-f¿-∂p hn-I-kn-°p-∂ k¿-Km-fl-I {]{In-b-bm-Wv sa‚-dn-Mv. ]T-\-t\-´Øn¬ X-s∂-°q-Sn ]-¶m-fn-bm°m≥ ]m-I-Øn-ep-≈ ]mTy-hn-`-

h-ß-fpw A-h-k-c-ß-fpw kv-Iq-fnepw ¢m-kv ap-dn-bn-epw X-\n-°p e`n-°p-∂p-s≠-∂pw ]q¿-W-am-b kp-c-£n-X-t_m-[w Xm≥ A-\p-`hn-°p-∂p-s≠-∂pw tXm-∂m≥ XpS-ßp-tºm-gm-Wv Hm-tcm Ip-´n-°pw ]T-\w A¿-Y-]q¿-W-am-hp-∂-Xv. Ip-´n-sb Po-hn-°m≥ k-÷-am°p-I-bm-Wv hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ {]m-Y-an-I-Zu-Xyw F-∂p ]-d-™ {]-i-kv-X hn-Zym-`ym-k-Nn-¥-I≥ hn-eyw sP-bnw-kn-s‚ \n-co-£Ww Z-bm-c-ln-X-am-bn ]-cn-l-kn°-s∏-Sp-∂ Im-e-am-Wn-Xv. Ip-´n-Isf a-cn-°m≥ \n¿-_-‘n-°p-∂n-StØ-°p h-gn-sX-‰n k-©-cn-t°≠ H-∂-√ hn-Zym-`ym-kw. \-Ωp-sS \m-´n¬ ]mTy-]-≤-XnIƒ hn-]p-e-am-bn ]-cn-jv-I-cn-°s∏-Sm≥ B-cw-`n-®-Xv k-ao-]-Ime-Øm-Wv. ]Tn-Xm-hn-s‚ a-kv-Xnjv-I-Øn-t\m `u-Xn-I-ti-jnt°m bp-‡n-t_m-[-Øn-t\m Nn¥m-{]-{In-b-t°m Im-cy-am-b ]cn-K-W-\ e-`n-°m-Xn-cp-∂ Im-ew ap-ºv I-S-∂p-t]m-bn-´p-≠v. ]-co£-bp-sS e-£yw Ip-´n-I-sf tXm¬-∏n-°-em-bn-cp-∂p H-cp-Ime-Øv. kw-]q-Py≥-am-sc-bpw a-c-a≠≥-am-sc-bpw Xn-c-™p-]n-Sn-®p X-S-™n-Sp-I-bpw X-f-®n-Sp-I-bpam-bn-cp-∂p ap-ºv ]-co-£-I-fp-sS [¿-aw. Ip-´n-°v F-¥-dn-bmw F∂- t \z- j n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ n- √ , F-¥-dn-bn-√ F-∂p a-jn-bn-´pt\m-°m-\pw A-h-sc Xn-c-kv-IrX-cm-°m-\p-am-bn-cp-∂p ]-co-£m tNm-Zy-߃ e-£y-an-´n-cp-∂-Xv. A-\m-tcm-Ky-I-c-am-b A-Ø-cw

A-\p-jvTm-\-߃ A-h-km-\n-∏n®v kv-Iqƒ-hn-Zym-`ym-k-Øn-\v Znim-t_m-[w \¬-Im≥ ]mTy-]-≤Xn ]-cn-jv-I-c-W-߃ h-gn km-[n®p. A-ß-s\-bm-Wv tSw ]-co-£I-sf Iq-Sm-sX \n-c-¥-c aq-ey-\n¿W-bw I-S-∂p-h-∂-Xv. am¿-°p-Ifp-sS ÿm-\-Øv t{K-Up-Iƒ ]I-cw h-®-Xv. ]T-\-Øn-\pw aq-ey\n¿-W-b-Øn-\pw ssh-hn-[y-am¿∂ k-t¶-X-ß-fpw co-Xn-im-kv-{Xß-fpw hn-I-kn-∏n-®-Xv. ]-t£, N-¶-c≥ C-t∏m-gpw sX-ßn¬ X-s∂. \n-kv-e-bp-sS ac-Ww hm¿-Ø-bm-b-t∏m-gm-Wt√m kw-`-hw hn-hm-Z-am-b-Xv. hm¿-Ø-bn¬ C-Sw-t\-Sm-Ø-XpsIm-≠pw t_m-[-]q¿-hw hm¿Ø-Iƒ X-a-kv-I-cn-°p-∂-Xp-sIm≠p-am-Wv ]-e Ip-´n-I-fp-sS-bpw B-fl-l-Xym-I-Y-I-fpw ]o-U-\I-Y-I-fpw ]p-dw-tem-Iw A-dn-bmsX-t]m-hp-∂-Xv. ]T-\-`m-cw eLq-I-cn-°m-\pw ]-co-£m-`-bw C√m-Xm-°m-\pw ]mTy-]-≤-Xn ]-cnjv-I¿-Øm-°ƒ e-£y-an-´n-cp-∂p F-∂-Xv t\-cv. F-∂m¬, ]T-\Øn-s‚-bpw ]-co-£-bp-sS-bpw t]-cn¬ Ip-´n-Iƒ hn-th-N-\-hpw ]-cn-lm-k-hpw A-]-am-\-hpw ]oU-\-hpw A-\p-`-hn-°p-∂p-≠v F∂ k-Xyw a-d-®p-h-bv-°-s∏-tS-≠X-√. F-¥n-\m-Wv \-Ωp-sS Ip-´nIƒ kv-Iq-fn¬ t]m-hp-∂-Xv? tXm¬-°m-\m-tWm? F-¥n-\mW-h-sc ]Tn-°m≥ ]-d-™-b-°p∂-Xv? ]-co-£ F-gp-Xn-®p tXm¬∏n-°m-\m-tWm? hn-Zym-`ym-kØn-s‚ [¿-a-sØ-bpw Zu-XysØ-bpw ap-∂n¬ h-®p-sIm-t≠

Cu tNm-Zy-߃-°v D-Ø-cw ]-dbm-\m-hq. H-º-tXm ]-tØm sIm√w kv-Iq-fn-epw ¢m-kv ap-dn-I-fnepw sN-e-h-gn-®pw am-dn-am-dn-h-∂ \n-c-h-[n A-[ym-]-I-cp-sS apºn¬ Ip-Øn-bn-cp-∂pw \-Ωp-sS Ip-´n-Iƒ Im-ew-I-gn-°p-∂-Xv tXm-‰v \m-Ww-sI-Sm≥-th-≠n-bmtWm? A-X-√ kz-¥w am-\w-Im°m≥ \mw A-h-sc tXm¬-∏n-°pI-bm-tWm? \n-kve - B-fll - X - y-sN-bvX - X - v H-º-Xmw-¢m-kn¬ c-≠m-a-Xpw tXm-‰-Xn-s‚ a-t\m-hn-j-a-Øm-emsW-∂v ]-{X-hm¿-Ø-I-fn¬-\n-∂v a-\- n-em-hp-∂p. C-hn-sS Ku-c-hØn-se-Sp-t°-≠ Nn-e Im-cy-ßf - p≠v: H-cp Ip-´n, A-Xpw s]¨-Ip-´n H-tc ¢m-kn¬ c-≠m-aX - pw tXm¬°p-s∂-¶n¬ A-Xn-\¿-Yw B Ip´n ]T-\-Øn¬ ]n-∂n-em-bn-cn°mw F-∂m-Wv. Ip-´n-Iƒ ]T-\Øn¬ ]n-∂n-em-bn-t∏m-hp-∂X - n-\v ]-e Im-cW - ß - f - p-ap-≠v. im-co-cn-Itam am-\k - n-It- am B-b ]-cn-an-XnIƒ, _u-≤n-I-am-b h-f¿-®-°p-dhv, ]T-\-{]-iv-\-߃, {i-≤n-°m\pw A-Sß - n-bn-cn-°m-\pw I-gn-bmbvI - Xp-Sß - n-b G-sX-¶n-ep-sam-cp Im-cW - w-sIm-≠v G-Xp Ip-´n-°pw ]T-\-]n-∂m-°m-h-ÿ kw-`-hn°mw. C-Øc - w Im-cW - ß - f - m¬ hnZym-`ym-kØ - n-s‚ ap-Jy-[m-cb - n¬\n-∂p Ip-´n-Iƒ ]n-¥-≈-s∏-´pt]m-hm-Xn-cn-°m-\p-≈ ap≥-Ic - p-Xep-If - pw ]-cn-lm-c\ - S- ] - S- n-If - pw hf-sc im-kv-{Xo-b-am-bn hn-Zym-`ymk-h-Ip-∏v B-hn-jv-I-cn-®n-´p-≠v. "Dƒ-s∏-Sp-Øn-s°m-≠p-≈ hn-Zym`ym-kw' F-∂ hn-πh - I - c - a - m-b Bi-bw C-Xn-s‚ `m-Ka - m-Wv. kvI - q-fp-

Iƒ tI-{μo-Ic - n-®v dn-tkm-gvk - v A[ym-]I - ¿ F-s∂m-cp hn-`m-Ks - Ø \n-ba - n-®n-cn-°p-∂X - v a-s‰m-cp-Zm-lc-Ww. {]-tXy-I ]-cn-K-W-\-b¿ln-°p-∂h - c - pw ]T-\] - n-∂m-°m-hÿ t\-cn-Sp-∂-h-cp-am-b Ip-´n-Isf D-t±-in-®p-sIm-≠m-Wv "]mTy]-≤X - n A-\p-cq-]o-Ic - W - w' F-∂ t_m-[-\-k-t¶-Xw A-Sp-Ø-Im-eØv hn-Ik - n-∏n-®n-´p-≈X - v. ]-co-£-bn¬ tXm¬-°p-Itbm tXm¬-∏n-°-s∏-Sp-I-tbm sN-øp-tºmƒ {]-Xn-ÿm-\-Øv B-Zyw \n¿-Ø-s∏-Sp-∂-Xv ]-et∏m-gpw Ip-´n X-s∂-bm-Wv. am-t\Pv-sa‚n-s‚ hn-Nm-c-W ap-X¬ ]n.Sn.F-bp-sS h-sc hn-Nm-c-W Ip-´n-°p ]n-∂o-Sv t\-cn-tS-≠ Ah-ÿ-bp-ap-≠v. Ip-´n tXm¬-°ptºmƒ Ip-´n-tbm-sSm-∏w tXm¬°p-∂ th-sd ]-e-Xp-ap-≠v F-∂ Im-cyw ]-e-cpw ku-I-cy-]q¿-hw a-d-°p-∂p. Ip-´n ]Tn-® kv-Iq-fpw Ip-´n hm-bn-® ]mT-]p-kv-X-I-ßfpw Ip-´n-sb ]Tn-∏n-® A-[ym-]I-cpw C-h-sb-√mw Nq-gv-∂p-\n¬°p-∂ hn-Zym-`ym-k kw-hn-[m-\hp-sam-s° Ip-´n-tbm-sSm-∏w tXm¬-°p-∂p-≠v. F-∂-√ C-hsb-√mw Ip-´n A-\p-`-hn-°p-∂ tXm¬-hn-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Øw G-s‰-Sp-t°-≠-Xp-ap-≠v. F-kv.F-kv.F¬.kn-°p \qdp-ta-\n F-∂ s]m-ß-®-Øn-s‚ t]-cn-em-Wv Nn-e kv-Iq-fp-I-sf-¶nepw Ip-´n-I-fp-sS ]T-\-`m-hn-sIm≠v I-fn-°p-∂-Xv. hn-Zym-`ym-kt\-´-sØ Kp-Wm-fl-I-am-bn ImWp-I-bpw hn-e-bn-cp-Øp-I-bpw sN-øp-∂-Xn-\p ]-I-cw K-Wm-flI-am-bn Im-Wp-∂-Xp-sIm-≠p

kw-`-hn-°p-∂ A-]-I-S-am-Wn-Xv. ]-co-£ F-gp-Xp-∂-h¿ F-√mw Pbn-°-W-sa-¶n¬ P-bn-°p-∂-hsc-s°m-≠p am-{Xw ]-co-£ F-gpXn-°-Ww F-∂ bp-‡n A-dn-bmØ-h-c-√ \-Ωp-sS kv-Iqƒ am-t\Pv-sa‚p-Iƒ. X-ß-fp-sS kv-Iqƒ ]T-\-\n-e-hm-c-Øn¬ H-cp-]-Sn ap∂n-em-sW-∂v h-cp-Øn-Øo¿-Øv ao-Un-bm I-h-td-Pv t\-Sm-\pw hnZym-`ym-k-h-Ip-∏n-s‚ ssI-b-Sn hm-ßm-\p-am-Wv kz-Im-cy kvIqƒ am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ Xm-gv-∂ ¢m-kp-I-fn¬ Nn-e Ip-´n-I-sf Xnc-™p-]n-Sn-®p tXm¬-∏n-°p-∂Xpw a-‰p-Nn-e-sc \n¿-_-‘n-®v Sn.kn. sIm-Sp-Øp ]-d-™p-hn-Sp∂-Xpw. ]-co-£ F-gp-Xn Im-Øn-cn-°p∂ H-cp Ip-´n B tam-lw X-I¿∂-Sn-bp-∂-Xp Im-Wp-tºmƒ A\p-`-hn-t°-≠n-h-cp-∂ am-\-kn-I A-k-¥p-en-Xm-h-ÿ ]-cn-l-cn°m≥ F-{X h-en-b ssk-Iym-{SnÃn-\pw km-[n-®p-sIm-≈-W-sa∂n-√. F-√m-h-cpw P-bn-°p-I F∂-Xv D-Zm-Ø-am-sbm-cp e-£y-amWv. B e-£yw k-^-e-am-th-≠Xp-≠v. A-Xn-\p ]-t£, kzo-I-cnt°-≠ k-ao-]-\w A-°m-Z-an-Iam-b ss\-Xn-I-X-bn-eq-∂n-s°m≠p-≈-Xm-h-Ww. \q-dp-ta-\n-bpsS ^v-f-Iv-k-Sn-®v eu-In-I-am-b \n-d-h-\p-`-hn-°p-∂n-S-tØ-°v e£yw h-gn-am-dp-tºmƒ tXm¬-hnsb t]-Sn-®v \-Ωp-sS Ip-´n-Iƒ Pohn-X-Øn¬-\n-∂p-X-s∂ H-fn-t®mSn-sb-∂p-h-cpw. hn-Zym-`ym-kw Ip´n-I-sf H-fn-t®m-Sm-\-√, Po-hn-XØn¬ D-d-®p-\n¬-°m-\m-Wv klm-bn-t°-≠-Xv.

dm-bn ]n-t∂m-´p-t]m-hp-∂p. kw-kv-Im-cw sXm-´p-Xo-≠nbn-´n-√m-Ø H-cp t\-Xm-hm-bn ]nW-dm-bn X-cw-Xm-Wn-cn-°p-I-bmWv. C-Xp-t]m-se-bp-≈ t\-Xm°ƒ Im-c-W-am-Wv kn.]n.F-Ωn\v tZ-io-b]m¿-´n ]-Z-hn h-sc \„-am-b-Xv. G-eq¿ tPm-Wn D-tZym-K-a-fi¬

^v-˛-bp.Un.F-^v. ap-∂-Wn-Ifn¬ H-cp-t]m-se a-{¥n-bm-b ]m´p-Im-c≥ ]n sP tPm-k-^n-\p-IqSn-tb tam-Un-sb a-\- n-em-hm\p-≈q. aq-∏¿-°pIq-Sn Im-cyw Xncn-™m¬ F√m-h¿°pw IqSn H∂n®v ]n kn tXm-a-kn-s\bpw Iq-´n U¬-ln-s°m-cp ]-d°¬. K-h¿-W¿-ÿm-\w, D-]-a{¥n... C-ß-s\ h-√-Xpw X-S™m-tem!

Zo-]]n-kkn v-Xw-`tPm¿w Pn-\v tam-Un-km-

A-_p Aw-P-Zv I¬-∏-I-t©-cn

apkvvenw eo-Kn-\v sN-¿m-\p-Å-Xv _n.

sP.]n-bp-sS Xn-cs™-Sp-∏v hm-Kv-Zm\-ß-fm-b cm-a-t£-{X-\n¿-am-Whpw G-Io-Ir-X kn-hn¬-tImUpw \-S-∏m-°-W-sa-∂v tIm¨{K-kv t\-Xm-hpw Kp-P-dm-Øn-se {]-Xn-]-£-t\-Xm-hp-am-b i-¶¿kn-Mv h-tK-e ]-d-bp-∂p. \-tc-{μ-tam-Un i-‡-\m-b {]-[m-\-a-{¥n-bm-sW-∂v tI-c-fm tIm¨-{K- p-Im-c-\m-b ]n kn tPm¿-Pv. \n-bp-‡ {]-[m-\-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS {]-kw-Kw a\- n¬ X-´p-∂-Xm-sW-∂pw tamUn-bp-sS k-ao-]-Im-e \n-e-]m-SpIƒ {]-Xo-£-]-I-cp-∂-Xm-sW∂pw i-in X-cq¿ Fw.]n. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-√n-ØI¿-Ø-Xp ap-X¬ _n.sP.]n-bpsS "_n' Sow B-b tIm¨-{K- ns‚ F-√m hr-Øn-tI-Sp-Iƒ-°pw

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p Iq-´p-\n-∂ ]m¿-´n-bm-Wv ap-kvenw-eo-Kv. F-∂m¬, eo-Kv ]-{Xw N-{μn-I cm-lp¬-Km-‘n-s°-Xntc H-cp ]-cm-a¿-iw \-S-Øn-b-Xv tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K- pIm¿-°p k-ln-°p-∂n-√. \n-ews]m-Øn-b bp.]n.F. `-c-W-Iq-SsØ tIm¨-{K- p-Im-c-\m-b B-`y-¥-c-a-{¥n-°v A-S-®m-t£]n-°mw. F-∂m¬, {]-[m-\ L-SI-I-£n-bm-b ap-kv-enw-eo-Kn-\v cm-lp¬-Km-‘n-sb sN-dp-Xm-bn´p-t]m-epw hn-a¿-in-°m≥-]m-Sn√. A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-°m-e-Øv \n¿-_-‘n-X h-‘yw-I-c-Ww \S-Øn-b, tk-\-sb D-]-tbm-Kn-®v

kp-h¿-W-t£-{Xw X-I¿-Ø, kn-Jv P-\-X-sb Iq-´-s°m-e sNbv-X, G-‰-hpw h-en-b am-\-h-hncp-≤ cm-{„-am-b C-{km-tb-en-\v C-¥y-bn¬ Fw-_-kn Xp-d-∂psIm-Sp-Ø, _m-_-cn-a-kv-Pn-Zv XI¿-Ø, C-¥y-bn¬ A-\m-bmkw C-S-s]-Sm-\p-≈ A-h-k-cw A-ta-cn-°-bv-°v H-cp-°n-s°m-SpØ tIm¨-{K- n-s\ hn-a¿-in-®pIq-S-s{X! tIm¨-{K- n-s\-t∏m-se thm-´v a-dn-°m-t\m Im-ep-hm-cmt\m {i-an-°m-sX A-®-S-°-ap-≈ L-S-I-I-£n-bm-bn Xp-S-cp-I-bpw F-∂m¬, sX-‰p-Iƒ hn-fn-®p-]-dbp-I-bpw sN-øp-I F-∂-Xm-Wv

hw-i-\m-i-Øn¬-\n-∂v tI-c-fØn-se tIm¨-{K- n-s\-sb-¶nepw c-£n-°m≥ ap-kv-enw eo-Kn\v sN-øm-\p-≈-Xv. F Sn A-jv-d-^v I-cp-hm-c-°p-≠v

X-c"F-w-Xsm-∂WX-]n-√W-≠-d-Ωm-bm-hn m Rm≥

\-∂m-hn-√' F-∂ a-´n-em-Wv kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]n-W-dm-bn hn-P-b-s‚ {]-h¿Ø-\-ß-fpw {]-kv-Xm-h-\-I-fpw. ]n-W-dm-bn-bp-sS "]-c-\m-dn' {]tbm-Kw kn.]n.Fw. ÿm-\m¿-Yn Fw F t_-_n-sb tXm¬-∏n-s®∂v kn.]n.sF. A-S-°w ]-e-cpw hn-e-bn-cp-Øn-bn-´pw bm-sXm-cp Dfp-∏p-an-√m-sX "sN-‰' F-∂ {]tbm-Kw \-S-Øn-s°m-≠v ]n-W-

dn-s\ a-\- n-em-b-t{X! sI Sn tXm-a-kn-\v ]p-≈n-sb F-t∂m A-dn-bmw. C-∂-sk‚ v \n-c-]-cm[n-bm-b sh-dp-sam-cp I-em-Im-c\-t√. i-in X-cq-cm-sW-¶n¬ h-fsc en-_-d-em-Wv. C-\n-bn-t∏mƒ F¬.Un.F-

tXP-kv sIb-¿ ]{Xw kw-_-‘n-® F-√m -]-cm-Xn-I-ƒ°pw thejascare@thejasonline.com support@thejasonline.com Phone - 0495 3061167

C¶s¯ hmNIw ]n sP tPm-k-^n-\p-Iq-Sn-tb tam-Un-sb a-\- n-em-hm-\p-≈q. aq-∏¿-°p Iq-Sn Im-cyw Xn-cn-™m¬ ]n kn tXm-a-kn-s\-bpw Iq-´n U¬-ln-s°m-cp ]-d-°¬. K-h¿-W¿-ÿm-\w, D-]-a-{¥n... C-ß-s\ h-√-Xpw X-S-™m-tem! C\nb¬-∏w Nm-b-t°m-∏ Un-tπm-a-kn-bmhmw...!

A-_p Aw-P-Zv, I¬-∏-I-t©-cn

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

27 sa-bv 2014 sNmΔ

k-Xy-{]-Xn-Ú-b-v¡v F¯nb-Xv 3000¯n-e-[n-Iw t]À \yq-U¬-ln: \-tc-{μ-tam-Un C¥y-bp-sS 15m-aX - v {]-[m-\a - {- ¥nbm-bn A-[n-Im-c-ta¬-°p-∂-Xv ho-£n-°m-s\-Øn-b-Xv 3000e[n-Iw t]¿. X-s‚ ap≥-Km-an F _n hm-Pvt- ]-bn sN-bvX - X - p-t]mse cm-{„-]-Xn `-h-\p ap-∂n-¬ k-Z - v H-cp-°n-bm-bn-cp-∂p tamUn-bp-sS-bpw a-{¥n-am-cp-sS-bpw k-Xy-{]-Xn-⁄. ]m-In-kX v- m≥ {]-[m-\a - {- ¥n \-hm-kv i-co-^v NS-ßn-\p km-£n-bm-Im-s\-Ønb-tXm-sS C-∂-e-sØ N-S-ßv tem-I-{i-≤ ]n-Sn-®p-]-‰n. hn-tZi-Øpw kz-tZ-iØ - p-ap-≈ {]-apJ-cpw a-Xt- \-Xm-°f - pw kn-\n-a˛- hy-h-km-b-cw-K-sØ {]-K¬-`cpw k-Xy-{]-Xn-⁄ ho-£n-°ms\-Øn-bn-cp-∂p.{io-e¶ - ≥ {]-kn-U‚ v a-lo- μ cm-P] - I - vs - k, A-^vK - m-≥ {]kn-U‚ v lm-an-Zv I¿-km-bn, \o∏mƒ {]-[m-\-a-{¥n kp-io¬

sIm-bv-cm-f, am-e-Zzo-]v {]-knU‚ v A-–p-√ b-ao≥ A-–p¬ J-øqw, `q-´m≥ {]-[m-\a - {- ¥n Xrj-dn-Mv tXm-Kvs - _, sam-do-jk - v {]-[m-\a - {- ¥n \-ho≥ cmw-Kq-ew, _w-•m-tZ-iv ]m¿-es - a‚ v kv] - o°¿ tUm. jn-dn≥ j¿-an≥ Nu[-cn Xp-S-ßn-b-h¿ km¿-Iv cmPy-ß-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®p ]s¶-Sp-Øp. k-Xy-{]-Xn-⁄-bv°p ti-jw t\-Xm-°ƒ {]-[m\-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-sb thZn-bn-se-Øn A-`n-\μ - n-®p. D-]c - m-{„-]X - n l-ma - n-Zv A≥km-cn, ÿm-\s - am-gn-™ {]-[m\-a{- ¥n tUm. a≥-tam-l≥ knMv, ap≥ a-{¥n-am-cm-b ]n Nn-Zw_-cw, i-cZ- v ]-hm¿, {]-^p¬ ] - t´¬, ]-√w cm-Pp, tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘n, D-]m-[y-£≥ cm-lp¬-Km-‘n, _n.-sP.-]n-bp-sS ap-Xn¿-∂ t\- 15ma-Xv {]-[m-\-a-{¥n-bm-bn A-[n-Im-c-ta¬-°p-∂ \-tc-{μ tam-Un-°v cm-{„]-Xn {]W-_v ap-J¿-Pn k-Xy-hmN-Iw Xm-°f - m-b F¬ sI A-Uzm-\n, sNm√n-s°m-Sp-°-p∂p

C-´ym-þ-]m-Iv _-Ô-¯n ]p-Xn-b A-[ym-bw Ip-dn-¡p-sa-¶v \-hm-kv i-co-^v ]n

A-\o-_v

fn¬ cm-Py-Øp sIm-√-s∏-´n-cn- In-kv-Xm-\n¬ \n-t£-]w C-d°p-∂X - v. C-sX-√mw aq-ew k-º- °m≥ C-¥y-°m¿ X-øm-dm-sWZp¿-_e - a - m-bn. Z-£n- ¶n¬ kzm-K-Xw sN-øp-sa-∂pw \yq-U¬-ln: C-¥y-˛-]m-Iv -_- Zvhy-hÿ p. 30 i‘-Øn¬ ]p-Xn-b A-[ym-bw tW-jy-bn¬ \n-∂p Xo-{h-hm-Zw \-hm-kv i-co-^v ]-d™ Ip-dn-°m-\m-Wv \-tc-{μtam-Unbp-sS k-Xy-{]-Xn-⁄m N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ C-¥y-bn-  -\-hm-kv i-co-^v-þ-tam-Un NÀ-¨ C-¶v se-Øn-b-sX-∂p ]mIn-kvXm≥ {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv i- Xp-S-®p-\o-°p-∂-Xn-s\ ]mIn- X-am-\w em-`w h-sc t\-Sm-\m-hpco-^v. kv-t\-l-Øn-s‚bpw kv-Xm≥ Ku-c-h-tØm-sS-bm- ∂ hn-]-Wn-bm-Wv ]m-In-kv-Xm- X-∂pw \-hm-kv t‚-Xv. ku-lr-Z-Øn-s‚-bpw k-tμ-i- Wp Im-Wp-∂s p. hp-am-bm-Wv Xm≥ F-Øn-bn-cn- i-co-^v ]-d™ C-¥ym k-μ¿-i-\-Øn-s\C-cpcm-Py-ß-fns-ebpw `-c- Xn-tc ]m-Iv ssk-\y-hpw lm°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. Wm-[n-Im-cn-°p an-I-® `q-cn-]- ^n-kv k-Cu-Zpw \-S-Øn-b {]1999¬ hm-Pvt- ]-bn k¿-°m¿ £w e-`n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. hy- kv - X m- h - \ - I - s f°p- d n- ® p- ≈ \n¿-Øn-bn-S-Øp\n-∂p th-Ww h-km-b-Øn-\pw hym-]m-c-Øn- tNm-Zy-߃-°p a-dp-]-Sn \¬N¿-®I - ƒ B-cw-`n-°m≥. Xo-{h- \pw A-\p-Iq-e-am-bn c-≠p k¿- Im≥ A-t±-lw X-øm-dm-bn-√. hm-Z-Øn-s\-Xntc ]mIn-kv- °m-cp-Iƒ-°pw H-cp-an-®p {]-h¿tZ-io-b kp-c-£m D-]-tZXm≥ i-‡a - m-b \n-e]m-Sv kzo- Øn-°m≥ F-fp-∏-am-Wv. Du¿-P „m-hv k¿-Xm-Pv A-ko-kv, {]I-cn-°p-∂p-≠v. B-bn-c-°-W- Zu¿-e-`y-am-Wv ]mIn-kv-Xm≥ tXy-I k-lm-bn Xm-co-Jv ^m°n-\p t]-cm-Wv B-{I-a-W-ß- t\-cn-Sp-∂ H-cp- sh-√p-hn-fn. ]m- Xan, hn-tZ-i- sk-{I-´-dn CAv-

C-f-b-Xpw ap-XnÀ-¶-Xpw cm-Py-k-` h-gn h-¶ h-\n-X-IÄ \yq-U¬-ln: \-tc-{μ-tam-Una-{¥n-k-`-bn-se G-‰-hpw C-fb Aw-K-hpw ap-Xn¿-∂ Aw-Khpw cm-Py-k-` h-gn h-∂ c≠p h-\n-X-Iƒ. 38Im-cn-bmb kv-ar-Xn C-dm-\n-°v am-\-hti-jn a-{¥m-e-b-Øn-s‚ Npa-X-e-bpw 74Im-cn-bm-b \-Pva ln_-Øp-√bv-°v \yq-\-]£a-{¥m-e-b-Øn-s‚ Np-a-Xe-bp-am-Wv e-`n-®-Xv. A-taØn-bn¬ tIm¨-{K-kv D-]m[y-£≥ cm-lp¬Km-‘ns°-Xn-tc a¬-k-cn-®v e-£Øn-e-[n-Iw thm-´n-\v ]-cm-Pb-s∏-s´-¶n-epw kv-ar-Xn C-dm\n cm-Py-k-`mw-K-am-Wv. Kp-Pdm-Øn¬\n-∂p 2011em-Wv Ch¿ cm-Py-k-`-bn-se-Øn-bXv. 1998¬ an-kv C-¥y- ]-Z-hn°m-bn a¬-k-cn-s®-¶n-epw ]cm-P-b-s∏-´ k-var-Xn 2003em-

Wv _n.sP.]n-bn-se-Øp-∂Xv. 2009¬ Nm-μv-\nNu-°n¬ I-]n¬ kn-_-en-s\-Xn-tc a¬-k-cn-s®-¶n-epw ]-cm-P-bs∏-´n-cp-∂p. ]m¿-´n-bn¬ tN¿-∂v tI-h-ew A-©p-h¿j-Øn-\-Iw D-∂-X-ß-fn-seØn. Xp-S¿-∂m-Wv C-t∏mƒ tI- { μ- a - { ¥n- b m- b n- c n- ° p- ∂ Xv. 1986¬ tIm¨-{K-kv P-\d¬ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂ \Pv-a ln_-Øp-√ tkm-Wnbm-Km-‘n-bp-am-bp-≈ A-`n{]m-bhy-Xym-k-sØ Xp-S¿∂v 2004em-Wv _n.sP.]n-bnse-Øp-∂-Xv. \m-ep-X-h-W tIm¨-{K- n-s‚ cm-Py-k`mw-K-am-bn-cp-∂p. 75 h-b- n\p ap-I-fn-ep-≈-h¿-°p a{¥nÿm-\w \¬-In-s√-∂v _n.sP.]n. t\-ctØ X-s∂ {]-Jym-]n-®n-cp-∂p.

sI-Pv-cn-hm-fn-sâ tam-N-\w UÂ-ln ssl-t¡m-S-Xn C-¶v ]-cn-K-Wn-¡pw \yq-U¬ln: A-]-Io¿-Øn-t° kn¬ P-bn-en-e-S-bv-°-s∏´ Bw B-Zv-an ]m¿-´n A-[y-£≥ A-chn-μv sIPv-cn-hm-fn-s\ D-S≥ tamNn-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ka¿-∏n-® tl-_nb-kv tIm¿]kv U¬-ln ssl-t°mS-Xn C-∂p ]-cn-K-Wn-°pw. \n-b-a-hn-cp-≤-am-bm-Wv sIPvcn-hm-fn-s\ P-bn-en-e-S-®-sX∂v {]-im-¥v `q-j¨ hm-Zn-®p. Pkv-‰n-kp-amcmb _n Un A-lvaZv, F-kv ar-Zp¬ F-∂n-h-c-Sßnb s_-©m-Wv tI-kv C-∂p ]-cnK-Wn-°p-sa-∂v hy-‡-am-°n-bXv. _n.sP.]n. t\-Xm-hv \n-Xn≥ K-UvI-cn A-gn-a-Xn-°m-c-\m-sW∂p sI-Pv-cn-hm-ƒ B-tcm-]n-®ncp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc K-UvI-cn k-a¿-∏n-® ]-cm-Xn-bn-em-Wv sI-

Pvcn-hm-fn-s\ A-d-Ãv sN-bvXXpw a-Pn-kv-t{S-‰v tImSXn Pbn-en-e-S-®-Xpw. tam-N-\-Øn\v Pm-ayØp-I sI-´n-h-bv-°-Wsa∂ tImS-Xn \n¿-tZ-iw A-t±lw \n-c-kn-°p-I-bm-bn-cp∂p. tam-N-\w \¬-I-W-sa∂ Bhiyw a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn X≈p-Ibpw ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°m-sa-∂p \n¿-tZ-in-°pI-bpw sN-bvXp. Xp-S¿-∂m-Wv sI-Pv-cn-hmƒ {]-im-¥v `q-j¨ aptJ\ sslt°m-S-Xn-sb k-ao-®Xv. CØcw tI-kp-I-fn¬ A-d-Ãv \n¿-_‘-an-s√∂pw t_m-≠v sI-´nh®v Pm-ay-Øn-en-d-tß-≠ Bhiyw h-cp-∂n-s√∂pw a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ sI-Pv-cn-hmfn-s‚ A-`n-`m-j-I≥ hm-Zn-®ncp∂p.

P-befnXbvvs¡-Xn-cm-b tI-kn-\v kp-{]nw-tIm-S-Xn kv-tä \yqU¬-ln: A-\-[n-Ir-X kz-Øv k-ºm-Z-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xan-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-X-bvs°-Xn-tc _mw-•q¿ tIm-S-Xn-bnep-≈ tI-kv 10 Zn-h-k-tØ-°v kp-{]nw-tIm-S-Xn kv-t‰ sN-bv-Xp. {Inan-\¬ \-S-]-Sn-I-fm-Wv tà sN-bv-X-Xv. A-tX-ka-bw, C-tX tIm-S-Xn-bnse kn-hn¬ tI-kv Xp-Scm-sa-∂p P-Ãn-kp-am-cmb _n F-kv Nu-lm≥, F sI kn-{In F-∂n-h-cS-ßn-b s_-©v hy-‡am-°n. Pq¨ 6\v tI-kv ho≠pw ]-cn-K-Wn-°pw. AXn-\n-sS, P-b-e-fn-X ka¿-∏n-® ]-cm-Xn-bn¬ hnPn-e≥-kv U-b-d-Œ¿ P-\d-en-\v tIm-S-Xn t\m-´ok-b-®p.-

{]-Xn-tj-[w: ssh-t¡m A-d-Ìn \yq-U¬-ln: \-tc-{μ-tam-Un kXy-{]-Xn-⁄ sN-øp-∂ N-S-ßnte-°p {io-e-¶≥ {]-kn-U‚ v al-oμ - cm-P] - I - vs - k-sb £-Wn-®Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w \-SØ - nb Fw.-Un.-Fw.-sI. t\-Xm-hv ssh-t°m A-dk - v‰ - n¬.- P-¥¿-aμ - dn ¬ {]-Xn-tj-[Ø - n-\n-sS \n-tcm[-\m-⁄ ew-Ln-®v _m-cn-t°Up-Iƒ a-dn-®n-´v ap-t∂-dm≥ {i-an®-Xn-\m-Wv ssh-t°m-sb-bpw A\p-bm-bn-I-sf-bpw A-d-kv-‰v sNbvX - X - v. {io-e¶ - ≥ {]-kn-U‚n-s\ £-Wn-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w ]p\-∏-cn-tim-[n-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v F≥.-Un.-F. k-Jy-I-£nIq-Sn-bm-b Fw.-Un.-Fw.-sI. t\Xm-hv, \-tc-{μ-tam-Un-sb-bpw _n.-sP.-]n. A-[y-£≥ cm-Pv-\mYv-kn-Mn-s\-bpw I-≠n-cp-∂p. cmP-]-Iv-sk ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v X-an-gv\ - m-Sv ap-Jy-a{¥n P-be - f - n-X k-Xy-{]-Xn-⁄m N-S-ßv _-ln-jv-I-cn-®p. {]-i-kvX kn-\n-am-Xm-cw c-P\ - o-Im-¥pw N-Sß - n¬ F-Øn-bn-√.-

km-kv Nu-[-cn Xp-S-ßn-b-h-cmWv i-co-^n-s\ A-\p-Ka - n-°p-∂Xv. C-∂v D-®b - v°v 12.10\m-Wv \hm-kv i-co-^v tam-Un-sb ImWp-I. 35 an-\n-t‰m-fw \o-≠p\n¬-°p-∂ N¿-®-bn¬ hym-]mc-hp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-j-bß-fm-bn-cn-°pw D-b-cp-I-sb-∂v D-∂t- XmtZym-Kÿ ¿ ]-d™ p. _-‘w i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn 1999¬ hm-Pvt]-bn ]m-In-kv-Xm≥ k-μ¿-in®n-cp-∂p. Im¿-Kn-¬ bp-≤-sØ Xp-S¿-∂v _-‘w ap-dn-™p. _‘w ]p-\-ÿm-]n-°m≥ \-SØn-b {i-a-߃ 2008se apwss_ B-{I-aW - s - Ø Xp-S¿-∂p ho-≠pw {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn. F-´p am-kw ap-ºv \yq-tbm¿°n¬ h-®v a≥tam-l≥ k - n-Mpw

\-hm-kv i-co-^pw kw-km-cn-®ncp-∂p. _-‘w sa-®-s∏-Sp-ØW-sa-∂v k¿-Xm-Pv A-ko-kv B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw A-Xn¿Øn-bn-se {]-iv-\-߃ aq-ew ]p-tcm-K-Xn-bp-≠m-bn-√. F-Æ˛D-u¿-P-ta-J-e-I-fn¬ Iq-Sp-X¬ hym-]m-cw \-SØ - p-sa∂v C-cp-Iq-´-cpw k-Ω-Xn-®n-cp∂p. 2012˛13 Im-eb - f - h - n¬ 2,600 tIm-Sn bp.F-kv. tUm-f-dn-s‚ hym-]m-c-am-Wv C-cpcm-Py-ßfpw X-Ωn¬ \-S-∂-Xv. I-gn-™ h¿-jw A-Xn¿-Øn-bn¬ \-S-∂ B-{I-a-W-ß-sf Xp-S¿-∂v C-cpcm-Py-ß-fpw hym-]m-c-_-‘w \n¿-Øn-h-®n-cp-∂p. C-¥y-sb G-‰-hpw {]n-b-¶-c cm-Py-am-°psa-∂ {]-Jym-]-\w \-S-∏m°m≥ ]m-In-kvX - m-\p I-gn-™ncp-∂n-√.

tam-Un-bp-sS A-Sn-a-bm-hm-w: kp-tc-jv tKm-]n kz-¥w

7

kozhikode

{]-Xn-\n-[n

a-bm-hm-sa-∂v hm-Kv-Zm-\w sN-bvXn-´p-s≠-∂m-Wv At±lw ]-d\yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn-te-°v ™-Xv. I-em-Im-c-s\t∏m-seIq-Sp-X¬ hn-Ik - \ - w sIm-≠p-h- tbm kn-\n-am-°m-c-s\t∏m-se∂m¬ {]-[m-\a - {- ¥n \-tc-{μ-tam- tbm Xm≥ Po-hn-®n-´n-√. A-XnUn-bp-sS A-Sn-ab - m-hm-sa-∂v hmKv-Zm-\w sN-bv-Xn-´p-s≠-∂p kn\n-am\-S≥ kp-tc-jv tKm-]n. tam-Un-bp-sS k-Xy-{]-Xn⁄m N-S-ßn-\v U¬-ln-bn¬ F-Øn-b kp-tc-jv tKm-]n H-cp kz-Im-cy Nm-\-en-t\m-Sm-Wv a-\ v Xp-d-∂-Xv. _n.sP.]n-bn¬ tN-cp-tam-sb-∂ tNm-Zy-Øn-\v tam-Un C-°m-cyw B-h-iy-s∏-´n´n-s√-∂v At±lw a-dp-]-Sn ]-d- \m¬, tam-Un-bp-am-bn I-ebp-am™p. ssl-t°m-S-Xn s_-©v, bn _-‘-s∏-´v kw-km-cn-®n-√. hn-gn-™w ]-≤-Xn, X-an-gv-\m-´nZqc-Z¿-i-s\ i-‡n-s∏-Sp-Øse F-Iv-kv-{]-kv ssl-th-bn- W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p. a-c-Wte-°v H-cp A-Xn-th-K]m-X C- hm-b-\ hm-bn-°m-\p-≈ ÿ-esX-√mw e-`n-°p-I-tbm Iq-Sp-X am-bn Zq-c-Z¿-i≥ Xp-S-c-cp-sX-∂v ¬ hn-I-k-\w e-`n-°p-I-tbm sN- B-h-iy-s∏-´n-´p-s≠-∂pw kp-tcbv-Xm¬ Xm≥ tam-Un-bp-sS A-Sn- jv tKm-]n hn-i-Zo-I-cn-®p.

ap-cf - n a-t\m-l¿ tPm-jn, ÿm\-sam-gn-bp-∂ kv-]o-°¿ ao-cmIp-am¿, ap≥ cm-{„-]X - n-am-cm-b F ]n sP A-–p¬ I-emw, {]Xn-`m ]m-´o¬, ap-em-bw-kn-Mv bm-Z-hv, bp.-]n. ap-Jy-a-{¥n AJn-te-jv bm-Zh - v, P-Ωp-˛I - i - va - o¿ ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A-–p-√, _nlm¿ ap-Jy-a{- ¥n Pn-X≥ dmw am©n, A-kw ap-Jy-a{- ¥n X-cp¨ sKm-tKm-bn, l-cn-bm-\ ap-Jy-a{¥n `q-]o-μ¿-kn-Mv lq-U Xp-Sßn-bh - ¿ ]-s¶-Sp-Øp.ap-tI-jv Aw-_m-\n Ip-Spw_w N-S-ßn-s\-Øn. k-tlm-Zc≥ A-\n¬ Aw-_m-\n, Ip-am-caw-K-ew _n¿-e, i-in dq-bn-b, Ku-Xw A-Zm-\n, hn F≥ [q-Sv Xp-S-ßn-b hy-h-km-bn-I-fpw kn-\n-am-cw-K-Øp \n-∂p k¬am≥ J - m≥, hn-th-Iv H-_tv- dm-bv, [¿-ta-{μ, A-\p-]w -tJ¿ Xp-Sßn-bh - c - pw ]-s¶-Sp-Øp.

kzX-{´ Np-a-X-e-bp-Å a-dm-ähp a-p {´n-C-{aμ-mÀPn-Xv kn-Mv ({]Xn-tcm[w, kv-‰m-‰nÃnIv-kv B‚ v πm-\nMv), [¿-ta-{μ {]-[m≥(s]-t{Smfnbw), ]n-bq-jv tKm-b¬ (Du¿Pw, tImƒ), k¿hm\-μv tkm-t\m-hmƒ, kt¥m-jv Ip-am¿ Kw-Kv hm¿, {io-]m-Zv \m-bnIv (tKm-h _n.sP.]n {]-kn-U‚ v), tUm. Pn-tX-{μ kn-Mv.

k-l-a-{´n-amÀ

\n-lm¬ N-μv, Pn Fw knt±-iz-c, a-t\m-Pv kn≥-l, Dt]-{μ Ip-izm-l (tem-I ka-Xm ]m¿-´n, _n-lm¿), ]n cm-[m-Ir-jvW≥ (X-an-gv\m-Sv), In-c¨ cn-Pn-Pp, Irj≥ ]m¬ Kp-÷m¿, tUm. k-Rv-Po-hv Ip-am¿ _eym≥, a≥-kp-Iv-`m-bv hmkh, dm-hp km-tl-_v Un ]n Z≥th, hn-jv-Wp-tZhv km-bv, kp-Z¿-i≥ `-K-Xv

\r-t]-{µ an-{i {][m-\-a-{´n-bpsS {]n³-kn-¸Â sk-{I-«-dn \yq-U¬-ln: -{]-[m-\-a-{¥n \tc-{μ-tam-Un-bp-sS {]n-≥-kn∏¬ sk-{I-´-dn-bm-bn \r-t]{μ an-{i-sb \n-b-an-®p. 1967 DØ¿-{]-tZ-iv _m-®v sF.-]n.-Fkv. D-tZym-K-ÿ-\m-b an-{i 2009 h-sc sS-e-tImw A-tXmdn-‰n ({Sm-bv) Hm-^v C-¥y-bp-sS sN-b¿-am-\m-bn-cp-∂p. I-Sp-Ø I¿-°-i-°m-c-\mb an-{i, \n-∏n F-∂m-Wv cm{„o-b hr-Ø-ß-fn¬ A-dn-bs∏-Sp-∂-Xv. a-e-bm-fn-bpw tamUn-bp-sS hn-iz-kv-X-\p-am-b sI ssI-em-kv \m-Yn-s‚ t]-cv t\-c-tØ {]n≥-kn-∏¬ sk{I-´-dn ÿm-\-tØ-°v ]-cn-KWn-®n-cp-∂p. Kp-P-dm-Øn¬ tPm-en-Iƒ sN-bv-Xp- Xo¿-°m\p-≈-Xn-\m¬ ]n-∂o-Sm-hpw ssI-em-kv \m-Y≥ {]-[m-\-a{¥n-bp-sS Hm-^n-kn¬ F-ØpI. tam-Un-bp-sS t]-gv-k-W¬

tam-Unhn-cp-² k-tµ-iw: hn-ZymÀ-Yn A-d-Ìn _mw-•q¿: {]-[m-\-a-{¥n \-tc{μtam-Un-sb hn-a¿-in-®v Fw.Fw.-F-kv. A-b-® tI-kn¬ Fw.-_n.-F. hn-Zym¿-Yn kCuZv h-Jm-kv (24) A-d-kv-‰n¬. h-k¥v- \-K-dn¬ \n-∂p a-‰p \m-ep hnZym¿-Yn-Iƒ-s°m-∏-am-Wv h-Jmkn-s\-bpw t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Ø-Xv. k-tμ-iw hym-]n∏n-®-Xn-\p ]n-∂n-¬ ChcmsW∂p ssk-_¿ t]m-en-kn-\p kq-N-\ e-`n-®-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-bn-cp-∂p C-Xv. a-‰p \m-ep t]-sc- tNm-Zyw sN-bv-X ti-jw hn-´-b-® t]m-enkv h-Jm-kn-s\-Xn-tc sF.-Sn. \nba-{]-Im-c-w tI-sk-Sp-Øp. samss_¬t^m¨ ]n-¥p-S¿-∂mWv t]m-en-kv F-Øn-b-Xv. hn-h-cm-h-Im-i {]-h¿-ØI≥ P-b-¥v Xn-\-bv-°-dn-s‚ ]cm-Xn {]-Im-c-am-Wv A-d-Ãv. Cu am-kw 16\m-Wv C-bmƒ-°v ktμ-iw e-`n-®-Xv.

\r-t]-{μ an-{i sk-{I-´-dn-bm-bn Kp-P-dm-Øv tI-U¿ sF.-F.-F-kv D-tZym-Kÿ≥ A-c-hn-μv i¿-a \n-b-anX-\m-hpw. sF.-_n ap≥ ta-[m-hn APn-Xv Ip-am¿ t[m-h-en-s\ tZio-b kp-c-£m D-]-tZ-„m-hmbn \n-b-an-°p-sa-∂pw kq-N-\bp-≠v. 1968 se tI-c-fm _m-®v sF.-]n.-F-kv D-tZym-K-ÿ-\mb t[m-h¬ U¬-ln-bn-se hn-

th-Im-\-μ C-‚¿-\m-j-W¬ ^u-t≠-j≥ U-b-d-Œ-dm-Wv. ]m-°n-kv-Xm-\n¬ 1983˛87 Im-e-b-f-hn¬ C-¥y-°p th≠n {]-h¿-Øn-® t[m-h¬ 1999se Im-fi-lm¿ hn-am-\dm-©¬ kw-`-h-Øn¬ ap-Jy C-S-\n-e-°m-c-\m-bn-cp-∂p. At‰m-Wn P-\-d-em-bn ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ ap-Ipƒ tdm-lvX-m-Kn-sb \n-b-an-°p-sa-∂pw G-Xm-≠v D-d-∏m-bn. l-co-jv km¬-th-bp-sS t]-cpw k-Po-ham-bn cw-K-Øp-≠v. tkm-fn-kn‰¿ P-\-d-em-bn c-Rv-Pn-Xv Ip-amdn-\m-Wv km-[y-X. A-Uo-j-W¬ tkm-fn-kn‰¿ P-\-d¬-am-cm-bn a-\o-μ¿ kn-Mv, C-μp a¬-tlm-{X Kp-Pdm-Øv A-Uo-j-W¬ A-Uzt°-‰v P-\-d¬ Xp-jm¿ ta-Ø F-∂n-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn°p-∂-Xv.-

a-{´n-k-`-bn- kp-j-am kz-cm-P-S-¡w G-gv h-\n-X-IÄ \yq-U¬-ln: \-tc-{μ-tam-Un k¿-°m-cn¬ G-gp h-\n-XI - ƒ. hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n-bm-bn apXn¿-∂ _n.-sP.-]n. t\-Xm-hpw tem-Ivk - ` - m {]-Xn-]£ - t- \-Xmhp-am-bn-cp-∂ kp-j-am kz-cmPv k-Xy-{]-Xn-⁄ sN-bvX - p. ap≥ tI-{μ-a-{¥n-bpw ]-cnÿn-Xn-{]-h¿-Ø-I-bp-am-b at\-Im k-RvP - b - vK - m-‘n-°v h\n- X m- ˛ - i n- i p- a - { ¥m- e - b - Ø ns‚ Np-a-X-e- e-`n-®p. h-\w-˛-]cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-b-Øn-s‚ Np-a-X-e C-h¿-°p e-`n-°p-sa∂m-bn-cp-∂p hn-e-bn-cp-ج. _n.-sP.-]n-bp-sS Xo-s∏m-cn-t\Xm-hpw ap≥ tI-{μ-a{- ¥n-bp-amb D-am-`m-c-Xn-°v P-e-hn-`-h-hIp-∏v e-`n-®p. -tam-Un-bp-am-bp≈ A-`n-{]m-b-hy-Xym-k-sØ

Xp-S¿-∂v C-h-sc H-gn-hm-°p-sa∂ kq-N-\-bp-≠m-bn-cp-∂p. ]m¿-´n h-‡m-hm-bn-cp-∂ \n¿a-em ko-Xm-cm-a-\v hm-Wn-Py--a{¥n-ÿm-\w (kz-X-{¥-Np-a-Xe) e-`n-®p. ]-©m-_n-se F≥.-Un.-F. k-Jy-I-£n-bm-b in-tcm-aWn A-Im-en-Zƒ t\-Xm-hv l¿-kn-{a-Xv Iu¿ _m-Z-en-\v `£y-kw-kv-I-c-W a-{¥m-e-bØn-s‚ Np-a-X-e- e-`n-®p. ]©m-_v D-]-ap-Jy-a-{¥n kp-Jv`o¿-kn-Mv _m-Z-en-s‚ `m-cybm-Wv C-h¿. kva - r-Xn C-dm-\n°v am-\-h-ti-jn a-{¥m-e-bØn-s‚ Np-aX - e - b - pw \-Pva - ln-_-Øp-√-bv-°v \yq-\-]-£-a{¥m-e-b-Øn-s‚ Np-a-X-e-bpw e-`n-®p.

bp.]n-bn s{S-bn-\-]-I-Sw; 30 a-c-Ww e-Jv-t\m: In-g-°≥ D-Ø¿-{]-tZin¬ tKm-c-Jv-[mw F-Iv-kv-{]-kv N-c°p-h-≠n-bn-en-Sn-®v 30 t]¿ a-cn-®p. \q-dn-e-[n-Iw t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. kn-Kv-\¬ ]m-fn-® aq-ew N-c-°p-h≠n \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ ]m-f-Øn-eqsS F-Iv-kv-{]-kv s{S-bn≥ h-∂-XmWv Zp-c-¥ Im-c-Ww. F-∂m¬, sdbn¬-th D-tZym-K-ÿ¿ C-°m-cyw \n-tj-[n-®p. ]m-fw sX-‰n-b F-Iv-kv{]-kv N-c-°p-h-≠n-bn¬ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv sd-bn¬-th t_m¿-Uv D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-bp-∂Xv. \yq-U¬-ln-bn¬ \n-∂p tKm-c-Jv]q-cn-te-°p h-∂ F-Iv-kv-{]-kv Np-cn_v tÃ-j-\n-em-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. aq-∂p t_m-Kn-Iƒ ]q¿-Wam-bpw X-I¿-∂p. c-≠v F.-kn. tIm®v Dƒ-s∏-sS B-dp t_m-Kn-I-fpw F≥-Pn-\pw ]m-fw sX-‰n. t_m-KnIƒ sh-´n-s∏m-fn-®m-Wv bm-{X-°msc ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. c-£m-{]-h¿-

tam-Un-bp-sS I-Y a-[y-{]-tZ-in ]mT-]p-kv-X-I-am-hpw \yq-U¬-ln: \-tc-{μ-tam-Un-bpsS Po-hn-XI-Y _n.sP.]n. `-cn°p-∂ a-[y-{]-tZ-in-se kv-Iq-fpI-fn¬ ]Tn-∏n-t®-°pw. hn-Zym¿Yn-I-sf {]-tNm-Zn-∏n-°p-sa-∂p Nq-≠n-°m-´n \n-ch - [ - n ip-]m¿-iIƒ e-`n-®-Xm-bn hn-Zym-`ym-ka{¥n ]-cm-kv ssP≥ ]-d™ p. \ne-hn¬ C-Xp ip-]m¿-iI - ƒ am-{Xam-Wv. A-¥n-a Xo-cp-am-\-ap-≠mhp-I-bm-sW-¶n¬ aq-∂p ap-X¬ B-dp h-sc-bp-≈ ¢m-kp-I-fn¬ tam-Un I-Y ]Tn-∏n-°pw. kzm-X{¥yk-a-c tk-\m-\n-I-sft∏mse tam-Un-bpw bp-h-P-\-ß-sf {]-tNm-Zn-∏n-°p-sa-∂pw a-{¥n Iq´n-tN¿-Øp.

`-hw At\z-jn-°pw. a-cn-®-hcp-sS _‘p-°ƒ°v H-cp e£w cq-] \-„-]-cnlm-cw {]Jym-]n-®p. Kp-c-p-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰h¿-°v 50,000 cq-]-bpw \n- m-c ]-cn°p-≈-h¿-°v 10,000 cq-]-bpw \¬Ipw. ss^-km-_m-Zv, _-kv-Xn, tKm-cJv-]q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p-≈ tUm-Œ¿-am-cp-sS kw-L-sØ ta-Je-bn¬ hn-\y-kn-®p-sh-∂v D-Ø¿-{]tZ-iv B-tcm-Ky-a-{¥n A-lv-a-Zv lk≥ ]-d-™p. cm-jv-{S-]-Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn, {]-[m-\-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un, ap≥ {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mv, bp.-]n. ap-Jy-a-{¥n A-Jn-te-jv bm-Zhv F-∂n-h¿ A-\p-tim-Nn-®p.

F-Iv-kv-{]-kv F-¯nb-Xv Nc-¡ph-−n \nÀ¯n-b ]m-f-¯n-eqsS  sd-bnÂ-th A-t\zj-Ww {]-Jym-]n¨p  a-cn-¨-h-cp-sS _-Ôp-¡Ä-¡v H-cp e£wØ-\-Øn-\v c-≠p s{S-bn-\p-Iƒ sdbn¬-th hn-\y-kn-®p. ss{U-h-d-S°w 21 t]¿ a-cn-®-Xm-bn ÿn-co-I-cn®n-´p-≠v. 30 a-cn-s®-∂m-Wv Pn-√m `-cW-Iq-Sw A-dn-bn-®-Xv. ]-e-cp-sS-bpw \n-e Kp-cp-X-c-am-bXn-\m¬ a-c-W-k-w-Jy D-b¿-t∂°pw. ]-cn-t°-‰-h-sc _-kv-Xn-bn-sebpw sk‚ v-I-_o¿ \-K-dn-se-bpw B-ip-]-{Xn-I-fn¬ {]-th-in-∏n-®n-´p≠v. Kp-cp-X-c-am-b ]-cn-°p-≈-h-sc tKm-c-Jv-]q¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pnte-°p am-‰n. sd-bn¬-th kp-c-£m I-Ωo-j-W¿ ]n sI hm-Pv-t]-bn kw-

]m-Iv P-bn-enÂ\n-¶v tam-Nn-X-cm-b-hÀ C-´y-bn-se-¯n \yq-U¬ln: ]m-In-kv-Xm≥ Pbn-en¬ \n-∂p tam-Nn-X-cm-b 151 C-¥y≥ X-S-hp-Im¿ am-Xr-cm-PysØ-Øn. 150 a¬-ky-sØm-gn-em-fnIsfbpw A-_-≤-Øn¬ A-Xn¿Øn I-S-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂v I-dm®n P-bn-en-e-S-bv°-s∏-´ hy-‡nsb-bp-am-Wv I-gn-™-Znh-kw ]m-In-kv-Xm≥ Pbn-en¬-\n∂v tam-Nn-∏n-®-Xv. \-tc{μ-tam-Un k-Xy-{]-Xn-⁄ sN-øp-∂ N-Sßn-te-°p ]m-In-kv-Xm≥ {]-[m\-a{¥n \-hm-kv i-co-^v F-Øpsa-∂v A-dn-bn-®-Xn-\p sXm-´p-]n∂m-se-bm-Wv X-S-hp-Im-cp-sS tamN-\w {]-Jym-]n-®Xv.

I-dm-®n-bn¬ \n-∂p _- p-Ifn-em-Wv Ch-sc hm-K A-Xn¿Øn-bn-se-Øn-®v A-Xn¿-Øn c£m-tk-\ (_n.F-kv.F-^v.) bv°p ssI-am-dn-bXv. C-h-cp-sS tam-N-\-Øn-s‚ tc-J-Iƒ ]m-Iv tk-\ _n.F-kv.F-^n-\p \¬In. k-Xy-{]-Xn-⁄m N-S-ßn\v ]m-Iv- {]-[m-\-a{¥nsb £-Wn®-Xn-\v \-μn kq-N-I-am-bm-Wv Chsc hn-´-b®Xv C-¥y≥ P-bn-ep-I-fn¬ I-gnbp-∂ ]m-Iv a¬-ky-sØm-gn-emfnI-sf F{Xbpw s]´∂v hn-´-b°-W-sa-∂v ]m-In-kv-Xm≥ ^n j¿-t^m-Iv t^m-d-Øn-s‚ t\Xm-hv I-am¬ jm B-h-iy-s∏´p.

D-Ø¿-{]-tZ-in¬ tKm-c-Jv-[mw F-Iv-kv-{]-kv N-c-°p-h-≠n-bn-en-Sn-®p≠m-b A-]ISw

c-RvPnXv a-tl-iz-cn-bp-sS l-c-Pn No-^v P-Ìn-kv ]-cn-K-Wn-¡pw \yq-U¬-ln: a-e-bm-fn {Sn-∏nƒ Pw]v Xm-cw cRvPn-Xv a-tl-iz-cnbp-sS l-c-Pn No-^vP-Ãn-kv A[y-£-\m-b s_-©v ]-cn-K-Wn°p-sa-∂v U¬-ln ssl-t°m-SXn-bp-sS knw-Knƒs_-©v. A¿Pp-\ ]p-ck - vI - m-cß - ƒ hn-Xc - W - w sN-øp-∂X - n-se hn-th-N\ - w A-hkm-\n-∏n-t°-≠ k-a-b-am-sb∂pw tIm-´bsØ \-h-tem-Iw kmw-kv-Im-cn-I tI-{μw k-a¿-∏n® l-c-Pn ]-cn-K-Wn-®v knw-Knƒs_-©v hy-‡a - m-°n. kn-hn-en-b≥ ]p-c-kv-Im-c-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-tºmƒ HcpX-c-Øn-ep-≈ hn-th-N-\-hpw

]m-Sn-s√-∂v 1996¬ _m-em-Pn c - mL-h≥ tI-kn¬ kp-{]nwtIm-SXn-bp-sS `-cW - L - S- \ - m s_-©v DØ-c-hn´n-´p-s≠-∂v \-h-tem-Iw kmw-kvI - m-cn-I tI-{μ-Øn-\p th≠n lm-Pc - m-b A-Uz. sI hn _nPp hm-Zn-®p. cRvPnXv a-tl-iz-cns°-Xn-cm-b a-cp-∂-Sn B-tcm-]W-߃ sX-‰m-sW-∂p tI-{μ-k¿-°m¿ X-s∂ k-ΩX - n-®n-´p-≠v. A-Xn-\m¬, cRv Pn-Xv a-tliz-cn-°p \-„-]-cn-lm-cw \¬-IWw. C-Øh - W - s - Ø ]-´n-Ib - n¬ F-´m-a\ - m-b cRvPn-Xv a-tl-iz-cn°v A¿-Pp-\ \¬-In-s√-∂m-Wv tI-{μk¿-°m¿ ]-d-bp-∂-sX-

∂pw _n-Pp Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. km-[m-cW - - Ip-Spw-_ß - f - n¬ \n-∂p-≈ Ip-´n-Iƒ Im-bn-Ita-Je-bn¬ h-cp-∂p-≠v. C-h¿-°v a-cp∂-Sn Xp-S-ßn-b hn-j-b-ß-fn¬ A-ht_m-[w h-f¿-tØ-≠ k-abw A-Xn-{I-an-®pI-gn-™p. tbmKy-Xbv-°-\p-k-cn-®m-Wv kn-hnen-b≥ ]p-c-kv-Im-c-߃ hn-XcWw sN-tø-≠Xv. 2013se tbmKy-X° - p ]p-ds - a \n-ch - [ - n ]p-Xnb ]p-c-kv-Im-c-ß-fpw a-tl-iz-cn°p e-`n-®n-´p-≠v. C-Øh - W - s - Ø tP-Xm-°-fp-sS ]-´n-I X-øm-dm°p-∂X - v Cu am-kw A-hk - m-\w ]q¿-Øn-bm-hpw.


10

kozhikode

KANNUR

tIm-þ-Hm-Un-t\-äÀ \n-b-a-\-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p tX™n-∏ew: Im-en-°-‰v k¿Δ-I-em-im-e hn-Zqc-hn-Z-ym-`-ym-k hn`m-K-Øn¬ ]T-\km-a-{Kn-Iƒ Xøm- d m- ° p- ∂ - X nImen¡äv kÀhIemime \pw tIm¨-Sm-Iv‰v ¢m- p-Iƒ t{Im-Uo-I-cn-°p-∂-Xn-\pw a-‰p A-\p-_-‘ A-°m-Z-an-Iv/A-Uvan-\n-kv-t{S-‰o-hv {]-h¿-Ø-\-ßfn¬ U-b-d-Iv-S-sd k-lm-bn-°p∂-Xn-\pw th-≠n I-cm-d-Sn-ÿm\-Øn¬ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿-amsc H-cp h¿-j-tØ-bv-°v \n-b-an°p-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn-®p (dn-´-tb¿-Uv tIm-f-Pv/bq-\n-thgv-kn-‰n A-[-ym-]-I-sc-bpw ]-cn-KWn-°pw). hn-Z-ym-`-ym-k tbm-K-yX: H-∂mw ¢m- v _n-cp-Zm-\-¥-c_n-cp-Zw, I-w]yq-´¿ ]-c-n-⁄m\w, A-©p-h¿-j-sØ A-[ym-]\/K-th-j-W/hn-Zq-c hn-Zym-`ymk ]T-\-co-Xn-bp-am-bn _-‘s∏-´ {]-h¿-Ø-\ ]-cn-N-bw. {]mbw-: 2014 sa-bv H-∂n-\v 65 h-b n¬ Xm-sg. {]-Xn-am-k sam-Ø th-X-\w: 25,000 cq-]. _-tbmUm-‰, hn-Zym-`ym-k- tbm-Ky-X, {]m-bw, Pm-Xn, {]-h¿-Øn-]-cn-Nbw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿´n-^n-°-‰p-I-fp-sS km-£y-s∏Sp-Øn-b ]-I¿-∏v k-ln-Xw Pq¨ aq-∂n-\-Iw Zn. c-Pn-kv{Sm¿, bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v Imen-°-‰v, Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n ]n.--H., 673 635 F-∂ hn-emk-Øn¬ e-`n-°-Ww. hn-i-Z-hnh-c-߃ k¿-h-I-em-im-em sh_v-ssk-‰n¬.

Fw.--_n.-F. hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS sF-Uân-än ImÀ-Uv

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hnZq-c-hn-Zym-`ym-kw Fw.--_n.-F. tI-{μ-ß-fn-se (Xr-iq¿, tIm-gnt°m-Sv) hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v {]tXy-I sF-U‚n-‰n Im¿-Uv e-`n°p-∂-Xn-\v ]m- v-t]m¿-´v sskkv t^m-t´m k-ln-Xw hn-Zq-c-hnZym-`ym-k hn-`m-Kw Hm-^o-knse Fw.--_n.-F. sk-£-\p-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

]-co-£m A-t]-£

G-gmw sk-a-ÿ _n.--sS-Iv./_n.-B¿-Iv./]m¿-´v ssSw _n. sS-Iv. (2sI kv-Iow) k-πn-sa‚-dn ]-co£-Iƒ-°v ]n-gn-Iq-Sm-sX Pq¨ 16 h-sc-bpw 100 cq-] ]n-g-tbm-sS Pq¨ 26 h-sc-bpw Hm¨-sse\m-bn A-t]-£n-°mw. 2000,

sXm-gn-e-h-k-cw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-K-Xn-bn-ep≈ k¿-°m¿ _-[n-c-hn-Zym-e-bØn¬ hn.-F-®v.-F-kv.-C. hn-`m-KØn¬ hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn¬ I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-ba-\w \-S-Øp-∂p. C-Xn-\p-≈ A`n-ap-Jw \m-sf D-®-bv-°v c-≠v aWn-bv-°v kv-Iq-fn¬ \-S-Øpw. Xm-¬-∏cy-ap-≈-h¿ tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ A-k¬ tc-J-Ifp-am-bn F-Ø-Ww. X-kv-Xn-I-I-fpw H-gn-hp-I-fpsS F-Æ-hpw: sa-bn¬ ta-{S¨ c-≠v, ^o-sa-bn¬ ta-{S¨ - H-∂v, Ip-°v - c-≠v, kzo-∏¿ - H-∂v, Pn.F-^v.-kn. So-®¿ - H-∂v. ta-{S¨ X-kv-Xn-I-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂h¿ {]-Y-a-ip-{iq-j k¿-´n-^n-°‰v lm-P-cm-t°-≠-Xm-Wv.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ tIm-f-Pv tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ k¿-h-I-emim-e sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw._n.-F-kv.-kn. sI-an-kv-{Sn (k-πn-sa‚-dn-˛-t\m¨ t{K-UnMv) hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS {]m-tbmKn-I ]-co-£ sa-bv 28 ap-X¬ 31 h-sc ]-ø-∂q¿ tIm-f-Pn¬ \-S°pw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ k¿-hI-em-im-e sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n°pw. B-dmw sk-a-kv-‰¿ _n.tImw. Hm-]¨ tIm-gv-kn-s‚ {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ (6D09 CSC Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥ ]mt°-P-kv) ]-´p-hw A-ssπ-Uv sa-bv 27-\v B-cw-`n-°m-\n-cp-∂ B-dmw sk-a-ÿ _n.--F-kv.-kn. k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ sa-bv 30\v tlm-´¬ am-t\-Pv-sa‚ v B‚ v \-S-Øpw. Im-‰-dnw-Kv k-b≥-kv B‚ v I-fn\-dn B¿-Sv-kv (kn-.kn-.F-kv-.F- H-∂pw aq-∂pw sk-a-ÿ am-kvkv.) d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn ]-co- ‰¿ Hm-^v tkm-jy¬ h¿-Iv-kv ]£-Iƒ Pq¨ aq-∂n-te-°v ]p-\- co-£m-^-ew {]-kn-≤o-I-cn-®p. {I-an-I-co-®p. ^-ew k¿-h-I-em-im-em sh-_vssk-‰n¬ e-`n-°pw.aq-∂mw h¿-j _n.-tImw. ]-co£-bp-sS ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-b sa-bv am-kw \-S-Øn-b _n.-F. a^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am- e-bm-f-Øn-s‚ (tIm-a¨ tIm-gvWv. kv) aq-ey-\n¿-W-b Iymw-]p-Iƒ Iq-Øp-]-d-ºv \n¿-a-e-Kn-cn tImI-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-im- tf-Pv, ]-ø-∂q¿ tIm-f-Pv, am-ßme-bp-sS sa-bv ´p-]-d-ºv Imw-]-kv F-∂n-hn-S-ß30\v B-cw-`n-°p- fn-em-bn B-cw-`n-®p. A-[ym-]∂ c-≠mw sk-a- I¿ \n-b-a-t\m-Ø-c-hp-Iƒ Aÿ ]n.-Pn. Un- Xm-Xv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬-amtπm-a C≥ cn¬-\n-∂v ssI-∏-‰n D-S≥ IymwIu¨k e n- M v ]p-I-fn¬ lm-P-cm-h-Ww.I®qÀ kÀhIemime B‚ v sskt°m-sX-dm-∏n ]-co-£-I-fp-sS lmƒ-Sn-°-‰v ]-co-£m tI-{μ-am- \m-emw sk-a-ÿ Fw.-F-kv.b lr-Z-bm-cmw I-Ωyq-Wn-‰n tIm- kn. sa-Un-°¬ e-t_m-d-´-dn sSf-Pn¬-\n-∂v sa-bv 28 ap-X¬ e-`n- Iv-t\m-f-Pn ]-co-£m-^-ew {]°pw.kn-≤o-I-cn-®p. ^-ew k¿-h-Iem-im-e sh-_v-ssk-‰n¬ e-`nc-≠mw sk-a-ÿ Fw.-sS-Iv. sa- °pw.bv 2014, sa-°m-\n-°¬ {_m-©ns‚ AMD/MTE/MTF {]m-tbm-KnI ]-co-£ A-Xm-Xv ]-co£mtI-{μ-ß-fn¬ Pq¨ 9\v \- tIm-´-bw: Fw.-Pn. k¿-h-I-emim-e _n-cp-Z GS-Øpw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v I-Pm-e-I {]-thsh-_v-ssk-‰-v k-μ¿-in-°p-Ii-\ \-S-]-Sn-Iƒ tbm ]-co-£m-tI-{μ-hp-am-bn _c-≠v am-k-Øn-\p‘-s∏-Sp-I-tbm sN-ø-Ww. ≈n¬ ]q¿-Øn-IA-h-km-\ h¿-j _n.alm-ßm-KmÔn cn-°m≥ B-Iv-SntImw./_n.-_n.-F. (hn-Zq-c hnkÀhIemime Mv ssh-kv Nm≥Zym-`ym-kw) G-{]n¬ 2014s‚ --- o-\ jp-°q-dn-s‚ Iw-]yq-´¿ {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ k-e¿ tUm. j Pq¨ 2 ap-X¬ 6 h-sc hn-hn-[ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ kn≥-

2001 {]-th-i-\w _n.--sS-Iv. hnZym¿-Yn-I-fpw ]m¿-´v ssSw _n.-sS-Iv. hn-Zym¿-Yn-I-fpw km-[m-cW t^m-an-em-Wv A-t]-£ \¬tI-≠-Xv. H-∂mw sk-a-ÿ ]n.-Pn . Untπm-a C≥ C≥-U-kv-{Sn-b¬ I‰m-en-kn-kv B‚ v k-Ã-bn-\_nƒ sI-an-kv-{Sn ]-co-£-°v ]ng-Iq-Sm-sX sa-bv 30 h-sc-bpw 100 cq-] ]n-g-tbm-sS Pq¨ aq-∂v hsc-bpw A-t]-£n-°mw. ]-co-£ Pq¨ 11\v Xr-iq¿ sk‚ v tXm-akv tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-°pw.

]-co-£m Xn-¿-Xn-bn am-äw

]-co-£m-^-ew

]p-\À-aq-ey-\nÀ-W-b ^-ew

aq-ey-\nÀ-W-b- Iym-w]v

]n.-Pn.-Un.-kn.-]n. lmÄ-Sn-¡-äv

Fw.-F-kv-kn. Fw.-FÂ.-Sn. ]-co-£m-^-ew

{]m-tbm-Kn-I ]-co-£-

_n-cp-Z G-I-Pm-e-Iw: Pq¬ 3 h-sc A-t]-£n-¡mw

Un-t°-‰n-s‚ Iym-]v tam-Wn-‰-dnMv k-an-Xn Xo-cp-am-\n-®p. {]-^.-sI -hn -\m-cm-b-W-°p-dp-∏v, tUm .--^m. t--- _-_n sk-_m-Ãy≥, {]^.--kn -F-®v -A-_v-Zp¬ e-Øo-^v F-∂n-h¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-SpØp.Pq¨ 3 \v ssh-Io-´v 5 h-sc hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw Hm¨-sse-\mbn A-t]-£-Iƒ k-a¿-∏n-°mw. C-Ø-h-W A-©v A-tem-´v-sa‚pI-fm-Wp-≠m-hp-I. aq-∂mw Xn-øXn h-sc \n-›n-X F-kv._ -- n.-Sn. {_m-©p-I-fn¬ ^o-kv A-S-bv°mw. F-´mw Xn-ø-Xn hn-h-c ]-cntim-[-\ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. s{]mhn-j-\¬ dm-¶v en-Ãpw {S-b¬ Atem-Sv-sa‚pw Pq¨ ]-Øn-\v {]kn-≤o-I-cn-°pw. Hm-]v-j≥ am‰m≥ 13\v ssh-Io-´v 5 h-sc k-abw \¬-Ipw. 16 \v H-∂mw A-temSv-sa‚ v. 21 h-sc hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v tIm-f-Pn¬ tN-cmw. 22 ap-X¬ 25 h-sc Hm-]v-j≥ am-‰m≥ ho≠pw A-h-k-cw. 28\v sk-°≥Uv A-tem-Sv-sa‚ v Pq-sse 3 h-sc tIm-f-Pn¬ tN-cm≥ A-h-k-cw.F-kv.-kn., F-kv.-Sn. hn-`m-K߃-°v H-∂mw kv-s]-jy¬ Atem-Sv-sa‚n-\v Pq-sse 4 ap-X¬ 6 h-sc c-Pn-ÿ sN-ømw. 8\v Atem-Sv-sa-‚ v. Pq-sse 9\v ¢m- pIƒ B-cw-`n-°pw. Pq-sse 16 \v F-kv.-kn., F-kv.-Sn. c-≠mw kvs]-jy¬ A-tem-Sv-sa‚ v. 24\v kπn-sa‚-dn A-tem-Sv-sa‚ v. Pq-sse 31 \v {]-th-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øo-I-cn-°pw. I-Ωyq-\n-‰n Izm-´m-bv-°v Pq¨ 21 h-sc A-t]-£n-°mw. 30 \v dm¶v en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-°pw. Pqsse 4\v A-Uv-an-j≥. am-t\-Pvsa‚ v Izm-´m-bv-°v Pq¨ 30 h-sc A-t]-£n-°mw. dm-¶v en-Ãv Pqsse 2 \v {]-kn-≤o-I-cn-°pw. {]th-i-\w A-©n-\v \-S-°pw. kvt]m¿-Sv-kv, kmw-kv-Im-cn-I, F≥.-B¿.--sF., Aw-K-ssh-I-ey-ap-≈h¿, Ãm-^v tIzm-´m {]-th-i-\߃ Pq¨ 4 h-sc A-t]-£n°mw. dm-¶v en-Ãv 5\v {]-kn-≤o-Icn-°pw. {]-th-i-\w F-gmw Xo-bXn. ap≥-h¿-j-sØ-°mƒ t\-ctØ-bm-Wv {]-th-i-\ \-S-]-SnIƒ ]q¿-Øo-I-cn-°p-I. sl¬-]v sse≥ \-º¿ 0481-˛6065004, 6060014.-

Un-∏m¿-´p-sa‚n¬ Fw.-F. (s]m-fn-‰n-Iv-kv B‚ v C‚ v¿-\mj-\¬ dn-te-j≥-kv), Fw.-F. (s]m-fn-‰n-Iv-kv B‚ v lyq-a≥ ssd-‰v-kv) Fw. F. (s]m-fn-‰n-Ivkv, ]-ªn-Iv t]m-fn-kn B‚ v Kth--W≥-kv) bp.--Pn.-kn. kvt]m¨-tk¿-Uv) A-t]-£ £Wn-®p. km-º-Øn-I im-kv-{Xw, s]m-fn-‰n-Iv-kv, l-kn-‰-dn, \n-baw F-∂o- hn-j-b-ß-fn¬ ]m¿-´v aq-∂n-\v 45 i-X-am-\w am¿-°n¬ Ip-d-bm-Ø-h-cpw, Cw-•o-jv, tkm-tjym-f-Pn, B-{¥-t∏m-fPn, a-\-im-kv-{Xw, tPym-{K-^n, ^n-tem-k-^n, sIm-ta-gv-kv F∂o hn-j-b-ß-fn¬ ]m¿-´v aq-∂n\v 50 i-X-am-\w am¿-°n¬ Ip-dbm-Ø-h-cpw k-b≥-kv hn-j-bß-fn¬ ]m¿-´v aq-∂n-\v 60 i-Xam-\w am¿-°n¬ Ip-d-bm-Ø-h¿°pw A-t]-£n-°mw. tZ-io-b X-e-Øn¬ \-S-Øp-∂ s]m-Xp{]-th-i-\-]-co-£-bp-sS _n-cp-ZØn-\v e-`n-®-h¿ am¿-°n-s‚-bpw A- S n- ÿ m- \ - Ø n- e m- b n- c n- ° pw {]-th-i-\w. A-h-km-\ Xn-ø-Xn 2014 sa-bv 31. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ k¿-h-I-em-im-e sh-_v ssk-‰n¬ e-`n-°pw.-

A-t]-£ £-Wn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿h-I-em-im-etbm-Sv A-^n-entb-‰v sN-bv-Xn-´p≈ {io-Im-cyw etbm-f tIm-f-Pv Hm-^v tkm-jtIcf kÀhIemime y¬ k-b≥-kn¬ Fw.-F-kv.-U-ª-nbq., Fw.--F.--F-®v.-B¿.-Fw. (2014˛15) {]-th-i-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£- tIm-fPn¬ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ Xn-ø-Xn Pq¨ G-gv. {]-th-i\/A-`n-cp-Nn ]-co-£ Pq¨ 17-\v \-S-Øpw. {Kq-∏v N¿-®, A-`n-apJw 18,19 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-SØpw.

{Km-^n-Iv Un-ssk-\À: A-t]-£ £-Wn-¨p

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e-bp-sS _-tbm-C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv B≥Uv I-w-]yq-t´-j-\¬ _-tbm-f-Pn tI-{μ-Øn-s‚ AiCADD s{]mPIv‰n¬ ko-\n-b¿ {Km-^nIv Un-ssk-\¿ X-kv-Xn-I-bn-teFw.-Pn. k¿-h-I-em-im-e kv- °v A-t]-£ £-Wn-®p. hn-i-ZIqƒ Hm-]v C‚¿-\m-j-\¬ dn- hn-h-c-߃ sh-_v-ssk-‰n¬ te-j≥-kv B‚ v s]m-fn-‰n-Iv-kv (http://dcb.res.in) e-`n-°pw.-

Fw.-F. s]m-fn-än-Iv-kv A-Uv-an-j³

Im-en-¡-äv {]-kv-¢-ºv tP-W-en-kw ]n.--Pn. Un-t¹m-a tIm-gv-kn-\v A-t]-£ £-Wn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Im-en-°-‰v {]-kv¢-∫n-s‚ Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-Ωyq-Wnt°-j≥ B‚ v tP-W-en-kw \S-Øp-∂ I-Ωyq-Wn-t°-j≥ B‚ v tP-W-en-kw t]m-kv-‰v {Km-tPz-‰v Un-tπm-a tIm-gv-kn-te°v A-t]-£ £-Wn-®p. ]q-cn-∏n® A-t]-£-Iƒ Pq¨ 20 h-sc kzo-I-cn-°pw. F-sX-¶n-epw hn-j-b-Øn-ep≈ Aw-Ko-Ir-X _n-cp-Z-am-Wp tbm-Ky-X. ss^-\¬ ]-co-£bp-sS ^-ew Im-Øn-cn-°p-∂-h¿°pw A-t]-£n-°mw. C‚¿-hyq L-´-Øn¬ k¿-´n-^n-°-‰v lm-PXn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-gn-t°m- cm-°n-bm¬ a-Xn. Sv K-h¨-sa‚ v tem tIm-f-Pn¬ am-t\-Pv-sa‚ v, Cw-•o-jv hn-j-bß-fn¬ K-Ãv e-Iv-N-d¿ \n-b-a-\Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. A`n-ap-Jw Pq¨ c-≠v D-®-bv-°pti-jw c-≠v a-Wn.-

tI-c-f k¿-°m¿ Aw-Ko-Im-cap-≈ ap-gp-h≥ k-a-b tIm-gv-kns‚ Im-em-h-[n H-cp h¿-j-am-Wv. kw-ÿm-\-Øv am-[y-a-{]-h¿Ø-\-cw-K-Øv an-I-®-Xm-bn hn-ebn-cp-Ø-s∏-Sp-∂ tIm-gv-kn¬ {]n‚ v ao-Un-b, hn-jz¬ ao-Unb, t{_m-Uv-Im-kv-‰v tP-W-enkw, Hm¨-sse≥ tP-W-en-kw, sS-Iv-\n-°¬ ssd-‰n-Mv, ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv, A-Uz¿-ssS-kn-Mv, tUm-Iyp-sa‚-dn (\n¿-am-Ww, kv{In-]v-‰n-Mv, F-Un-‰n-Mv) F-∂n-h Iq-Sm-sX Un.S--- n.]--- n. (Cw-•o-jv, ae-bm-fw), C‚¿-s\-‰v, t]-Pv ta°¿, t^m-t´m-tjm-∏v Xp-S-ßnb-h-bn-epw ]-cn-io-e-\w \¬-

sIm-®n: tI-c-f hn-Zym¿-Yn P-\X-bp-sS kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n ]p\ w-L-Sn-∏n-®p. F-d-Wm-Ip-fw am-Xm Sq-dn-Ãv tlm-an¬ Iq-Sn-b ]p-\ w-L-S-\m- tbm-Kw P-\XmZƒ (F-kv) tZ-io-b sk-{I-´dn tUm. F \o-e-tem-ln-X-Zmk≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kwÿm-\ ko-\n-b¿ ssh-kv {]kn-U‚ v A-Uz. tPm¿-Pv tXm-akv A-[y-£-X h-ln-®p. k --- wÿm-\ sk-{I-´-dn P-\-d¬ kn sI tKm-]n ap-Jy -{]-`m-j-Ww \S-Øn. bp-hP-\-X kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. A-cp¨ Nm≠n, Pn-√m {]-kn-U‚ v km-_p tPm¿-Pv {]-kw-Kn-®p. tI-c-f hn-Zym¿-Yn P-\-X-bpsS kw-ÿm-\ {]-kn-U‚m-bn

j-^oJv ap-l-Ω-Zn-s\-bpw sshkv {]-kn-U‚p-am-cm-bn {]-W-hv k-enwIp-am¿, km-_p ]n hn F∂n-h-sc-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.sF-iz-cy N-{μ_m-_p (kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-), tKm-Ip¬ F-kv ]n, kn-_n≥ _m-_p (sk-{I-´-dn-am-¿), tPm¿Pp-Ip-´n -(J-Pm≥-Pn-), A-a¬ inh-Zm-kv, tPm-jn sP, hn-jv-Wp Fw, cm-lp¬-Zm-kv, A-\o-jv F, kq-c-Pv F-kv Sn, cm-lp¬ Ir-jvW (kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´ohv I-Ωn-‰n Aw-K-߃) F-∂nß-s\-bm-Wv a-‰p `m-c-hm-lnIƒ. {]-tXy-I £-Wn-Xm-°-fmbn A-`n-PnXv kn hn, tPm-tam≥ sP, kp-c-Pn-Xv Xp-S-ßn-b-h-scbpw- Xn-c-s™-Sp-Øp.---

K-Ìv e-Iv-N-dÀ H-gn-hv

27 sabv 2014 sNmΔ

s]m-Xp-Imcyw

Ipw. Xn-b-dn ¢m-kp-Iƒ-s°m-∏w hn-]p-e-am-b {]m-tbm-Kn-I ]-cnio-e-\-hpw {]-kv ¢-∫n-se am[y-a-kw-_-‘-am-b ]-cn-]m-Sn-Ifn¬ ]-s¶-Sp-°m-\p-≈ A-h-kc-hpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p e-`n°pw. km-º-Øn-I ]n-∂m-°m-hÿ-bpw ]T-\-an-I-hpw ]-cn-KWn-®v \n-›n-X F-Æw kv-tImf¿-jn-∏v G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. {]m-bw 2014 Pq¨ H-∂n-\v 27 h-b- v I-hn-b-cp-Xv. A-t]-£m ^o-kv 250 cq-]. A-t]-£m-t^mdw sa-bv 29 ap-X¬ {]-kv-¢-∫n¬ t\-cn-´v ^o-k-S-®v hm-ßmw. C≥Ãn-‰yq-´n-s‚ sh-_v-ssk-‰n¬ \n∂v (www.icjcalicut.com) t^m-

dw Uu¨-tem-Uv sN-bv-Xv ]q-cn∏n-®pw A-t]-£n-°m-hp-∂-XmWv. C-ß-s\ A-t]-£n-°p-∂h¿ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-ΩyqWn-t°-j≥ B‚ v tP-W-enkw, tIm-gn-t°m-Sv F-∂ t]cn¬ F-Sp-Ø 250 cq-]-bp-sS Unam‚ v {Um-^v-‰v H-∏w A-b-°Ww. tbm-Ky-Xm k¿-´n-^n-°-‰v, hb- v sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n°-‰v, am¿-°v en-Ãv F-∂n-h-bpsS ]-I¿-∏p-Iƒ A-t]-£-tbmsSm-∏w k-a¿-∏n-°-Ww. C sabn¬ ˛icjcalicut@gmail.com, t^m¨: 0495˛2727869, 2721860, sam-ss_¬ ˛ 9447777710.---

tI-c-f hn-ZymÀ-Yn P-\-X- kw-Øm-\ {]-Y-a l-cn-X Im-w-]-kv ]p-c-kv-Im-cw C-cn-ªm-e-¡p-S ss{I-Ìv tIm-f-Pn-\v I-½n-än ]p-\-Êw-L-Sn-¸n-¨p tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e-bp-sS {]-Y-a l-cnX Im-w-]-kv ]p-c-kv-Im-cw C-cn™m-e-°p-S ss{I-kv-‰v tIm-fPn-\v. l-cn-Xm-`-am-b Im-w-]-kv Is≠-Øp-∂-Xn-\m-bn k¿-h-Iem-im-e \n-tbm-Kn-® k-an-Xn-bmWv ]p-c-kv-Im-c \n¿-W-bw \-SØn-b-Xv. ]-cn-ÿn-Xn t_m-[-h-¬-°-cWw e-£y-am-°n Im-w-]-kn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kw-L-S-\, Ah-bn¬ Aw-K-ß-fm-b hn-Zym¿Yn-I-fp-sS F-Æw, h-f¿-Øn FSp-Ø sN-Sn-I-fp-sS F-Æw, P-ekw-c-£-W {]-h¿-Ø-\-߃, sI-´n-S-ß-fn¬ ]-Xn-°p-∂ P-ew ti-J-cn-®v {]-tXy-I Sm-¶p-Ifn¬ kq-£n-°m-\p-≈ kw-hn[m-\w, sN-dp X-S-b-W-Iƒ, Ip-f-

߃, I-Wn-I P-e-tk-N-\ ]-cn]m-Sn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h ]-cn-KWn-®m-bn-cp-∂p ]p-c-kv-Im-cw \n¿-W-bn-®-Xv. k¿-h-I-em-im-em Im-w-]kn¬ Pq¨ A-©n-\v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ l-cn-X Im-w-]-kv ]p-ckv-Im-cw k-Ωm-\n-°pw. t_m-´Wn ]T-\-h-Ip-∏n-se {]^.- F -- w km-_p I¨-ho-\-dm-b k-an-Xnbm-Wv A-hm¿-Uv \n¿-W-bn-®Xv.-an-I-® hn-Zym¿-Yn-°v k-Zv-KpW, A-[ym-]-I-\v k-Zv-Kp-cp, B[p-\n-I hn-h-c km-t¶-Xn-I-hn-Zy ]-c-am-h-[n {]-tbm-P-\-s∏-SpØp-∂ tIm-f-Pn-\v C-˛-Im-w-]-kv F-∂o ]p-c-kv-Im-c-ß-fpw k¿-hI-em-im-e G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v.

\nehmcw

kzÀWhne 160 cq] Ipdªp ]h\v 21,000 sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ (Izn).-.-.-.-.. 15,800 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 15,565 vPq¨.... 14,815 Pqsse ,,,,,...... 14,200 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,605˛11,100 ]n-Æm-°v.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 tdm-´-dn 3000 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 71,000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 73,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 34,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36,000 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7400˛8100 A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000˛18,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,350 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛9000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,200˛7,450 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8700˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4800˛4900 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,250˛2,410 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,250˛3,310 Pm-Xn-sXm-≠≥ 250˛275 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 475˛500 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛900 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 940˛1135 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,500˛-14,700 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 15,000 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 10,800 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,700 ]msam-en≥ 5880 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 21,000 H-cp {Kmw.-. 2,625

sh-fn-s®-Æ 2430 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1028 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3220 sh-√w (60 sI.Pn).-.-.-.-..-.-. 2250 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. 3400 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700˛3000 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000˛3030 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2050˛2080 sNdp-]-b¿ 8300 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6900 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 4250 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4000 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew(25 sI.Pn) 2875 d-_¿(In-tem).-.-.145.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 138.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 97.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 68,800 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 3300 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10700 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,700 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,200 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.27.00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 26.-00 Xr»n\m-]≈n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.28.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 19250 c-≠mw-X-cw. 12200 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]-g-b-Xv 19060˛19500 ]p-Xn-b-Xv 19100˛19680 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.15100˛17500 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv kz¿Ww.............. 21,000 sh-≈n 1 In-tem.... 41,200 X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 28,550 sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. 16,200 sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. 10,900 Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,950 dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,750 D-≠.-.-.-.-.-.-.-. 14,500 cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16,000 (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3250 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3300 sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) 7,900-˛9,400 sN-dp-Xv.-.-. 8,400˛9,400 h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 9,900˛10,400 AS° ]pXn-bXv 17,500˛18,000 ]g-bXv 17,500˛18,000 Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥68,200 tN-´≥.-.-.-.-.-.69,700 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 70,700 d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 14,700 d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 14,100 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,000 ]-©-km-c.-.-. 3,220

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

71,000 70,000 13,500 4100 5100 26.00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. \m-S≥ P-b.-.s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

30.-00 28.-00 32.-00 31.-00 30.-00 28.-00 30.-00 26.-00 27.00 28.00 27.-50 27.50 26.-00 20.-00 142.-00 147.00103.00-

28,200 37-00 3100 2700 5800˛7400 4800 4900 9400 8800˛12,700 7800 3575 15,800 10750˛10800

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

15,000 14,550 14,000 12,100 15,000 14,550 12,503 12,395 12,296 12,242 12,161 10,123 8,524 16,300 11,200 3,300

Xr-iq¿ 15,700 2,180 1,850 3,850 70,000 14,000 10,660 2,700 3700˛3821 3650˛3550 2000˛3500 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-00 29.-00˛30.00 30.-00˛33.-00 31.-00˛39.00 19.-50 33.-00 670.00 187.00 2420.-00 16,133.-00 32.-50

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e-bn tPm-_v s^-Ìn-\p Xp-S-¡-am-bn tX-™n-∏-ew: D-∂-X hn-Zym-`ymkw t\-Sp-∂-Xn-t\m-sSm-∏w an-I® tPm-en I-c-ÿ-am-°p-∂-Xn-\v hn-Zym¿-Yn-I-sf {]m-]v-X-cm-°pI-Iq-Sn k¿-h-I-em-im-e-bp-sS e-£y-am-sW-∂v ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm. F --- w A -- -_v-Zp¬ kemw A-dn-bn-®p. k¿-h-I-em-imem hn-Zym¿-Yn bq-\n-b≥ tI-c-f bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Up-am-bn k-l-I-cn-®p \-S-Øp-∂ I-cn-b¿ tPm-_v s^-Ãv -C≥-kv-s]-b¿˛14 -D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n k¿´n-^n-°-‰v I-c-ÿ-am-°p-∂-hcn¬ tI-h-ew Ip-d-®p-t]¿-°p am-{X-am-Wv sXm-gn¬-£-a-X ssI-h-cn-°m≥ km-[y-am-hp-∂Xv. C-Xp am-‰n-sb-Sp-°m-\p-≈ \nc-¥-c {i-a-߃ k¿-h-I-em-ime \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-I-bmWv. a¬-k-c-∏-co-£-I-fn-epw A`n-ap-J-ß-fn-epw ]-s¶-Sp-°p-∂-

Xn-\p-≈ ti-jn sa-®-s∏-Sp-Øp∂-Xn-\p-≈ Du¿-Pn-X {i-a-߃ hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-S-Ø-W-sa∂pw A-t±-lw \n¿-tZ-in-®p.--hn-Zym¿-Yn bq-\n-b≥ sN-b¿am≥ Sn Sn Pp-ss\-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. t{]m-˛-ssh-kv Nm≥-ke¿ sI c-- -ho-{μ-\m-Yv ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. bq-\n-th-gv-kn-‰n

bq-\n-b≥ C-Ø-c-Øn¬ tPm-_v s^-Ãv B-Zy-am-bm-Wp kw-LSn-∏n-°p-∂-Xv. I-º-\n-Iƒ DtZym-Km¿-Yn-I-sf t\-cn-´p Xn-cs™-Sp-°p-∂ C≥-kv-s]-b¿˛14\v B-bn-c-°-W-°n-\v D-tZymKm¿-Yn-I-fm-Wv cm-hn-se ap-X¬ F-Øn-b-Xv. sa-bv 28 h-sc tPm_v s^-Ãv Xp-S-cpw.---

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hn-Zym¿-Yn bq-\n-b≥ kw-L-Sn∏n-® I-cn-b¿ tPm-_v s^-Ãv ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.---- Fw A-_v-Zp¬ k-emw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

{]-Xn-tcm-[-ta-J-e-bn d-_À-hy-h-km-b-¯n-sâ km-[y-X-I-sf-¡p-dn-¨v sk-an-\mÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥- d_¿ -K-th-j-W-tI-{μw, \m-j\¬ C≥-Ãn-‰yq-´v t^m¿ dn-k¿®v B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v C≥ Un^≥-kv jn-∏v _n¬-Un-Mp(\n¿tZ-iv)am-bn k-l-I-cn-®v "C≥-UnPn-\-kv hm¿-jn-∏v-kv: A-h-\yqkv & Hm-]¿-Nyp-\n-‰o-kv t^m¿ C-¥y≥ d-_¿ C≥-U-kv-{So-kv' F-∂ hn-j-b-Øn¬ tZ-io-bsk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. tIm-´-b-Øp-≈ C-¥y≥ -d-_¿ K-th-j-W-tI-{μ-Øn¬ h-®v Pq¨ 6\m-Wv sk-an-\m¿. C¥y≥ t\-hn-bpw d-_-d-[n-jvTn-

X- hy-h-km-b ta-J-e-bp-am-bn B-i-b-hn-\n-a-b-Øn-\p th-Znsbm-cp-°p-I F-∂ e-£y-tØmsS-bm-Wp sk-an-\m¿ kw-L-Sn∏n-°p-∂-Xv. d-_¿ sS-Iv-t\m-f-Pn, bp-≤°-∏¬, A-¥¿-hm-ln-\n F-∂nh-bp-sS \n¿-am-W-Øn¬ C¥y≥ d-_¿-hy-h-km-b-ta-J-ebp-sS kw-`m-h-\-Iƒ F-∂o hnj-b-Øn¬ {]-ap-J¿ {]-_-‘߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. bp-≤-°∏¬, A-¥¿-hm-ln-\n F-∂n-hbp-sS \n¿-am-W-Øn¬ {]-Ir-XnZ-Ø- d-_-dn-s‚ D-]-tbm-Kw h¿-

[n-∏n-°p-hm≥ sk-an-\m¿ klm-b-I-c-am-hpw. sk-an-\m-dn¬ ]-s¶-Sp-°phm≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ C¥y≥ d-_¿- K-th-j-W-tI-{μØn-s‚ U-b-d-Œ-dp-am-tbm d_¿ sS-Iv-t\m-f-Pn Un-hn-j-\nse sU-]yq-´n U-b-d-Œ-dp-am-tbm _-‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv. c-Pn-kv‰¿ sN-øp-∂-Xn-\p-≈ A-h-km\- Xn-ø-Xn sa-bv 31. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃- www.rubberboard. org.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬. Csa-bn¬-˛ warshipseminar@rubberboard.org.in.---


Ifn¡fw

27 sa-bv 2014 sNmΔ

Hm^v{Sm¡v sK³In lcm-Kp¨n slÀ-¯m s_À-en-\nÂ

s_¿-en≥: P-∏m≥ A-¥m-cm{„ Xm-cw sK≥-In l-cm-Kp-®n P-¿-a≥ ¢∫m-b sl¿-Øm s_¿-en-\p-am-bn I-cm-sdm-∏n-´p. 2018 Pq¨ h-sc-bm-Wp 21 Im-c\m-b Xm-cw I-cm¿ H∏ph-®-sX∂v ¢∫v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p. kok-Wn¬ sl¿Ø-bpsS \memw {Sm≥kv^-dm-Wn-Xv. P-∏m≥ eo-Kn-se ap≥\n-c ¢∫m-b Ddmh sdUv U-b-a-≠vkn-¬ \n-∂m-Wp l-cm-Kp-®n-bpsS h-chv. P-∏m≥ eo-Kn¬ 162 Ifn-I-fn¬ \n-∂m-bn Xm-cw 33 tKm-fp-Iƒ t\-Sn-bn-´p-≠v. P-∏m\pth-≠n aq-∂p a¬-k-c-ß-fnepw l-cm-Kp-®n I-fn-®n-´p-≠v.

autdm k-sc-sä sh-Ìv-lm-an tNcpw

e-≠≥: A¿-Pss‚≥ kv-ss{S°¿ autdm k-sc-s‰ Cw-•o-jv ¢∫mb sh-kv-‰vlm-ap-am-bn Icm-sdm-∏n-Sm≥ [m-c-W-bm-bn. aq∂p h¿j-sØ I-cm-dn-em-Wp ¢-∫p-am-bn Xmcw C-∂v H-∏ph°p-∂Xv. -A¿-Pss‚≥ ¢∫m-b hmse-kv k-dm-kv-^o¬-Un¬ \n∂m-Wp ksc-s‰ Cw-•-ojv ¢∫n-se-Øp-∂-Xv. 27Im-c\m-b k-scs‰-bp-sS h-c-thm-SpIq-Sn X-ß-fp-sS ¢-∫n-\p Iq-Sp-X¬ B-{I-a-tWm¬-kp-I-X ssI-hcp-sa-∂p tIm-®v kmw Ae¿ssU-kv ]-d-™p.

s]-\Â-än jq-«u-«n tKmÄ t\-Sm³ X-¿m-sd¶v tKmÄ-Io¸À tPm lmÀ«v

Cw-¥-−n-sâ lrZ-bw Im-¡m³ lmÀ-«v sd-Un e≠≥: tem-I-I-∏n¬ Cw-•≠n-s‚ lrZ-bw X-I-cm-sX t\m-°m≥ Xm-≥ ]q¿-W k-÷\m-sW-∂v So-an-s‚ H-∂mw-\º¿ tKm-ƒ-Io-∏dm-b tPm l¿´v ]-d™p. tem-I-I-∏n-\p apt∂m-Sn-bm-bn ]-cn-io-e-\-Ønte¿-s∏-´ Cw-•o-jv Soan-s\m-∏w ITn-\m-[zm-\-Øn-em-Wv am-©Ã¿ kn-‰n-bp-sS tKm-fn Iq-Snbmb lm-¿´- v. s]-\¬-‰n jq-´u-´n¬ F-Xn¿ So-ap-I-fp-sS tKm-ƒ X-Sbp-∂-tXm-sSm-∏w kz-¥w Soan\mbn tKmƒ t\-Sm\pw Xm-cw ]cn-io-e\ - w \-SØ - n-hc - n-Ib - m-Wv. C-Xn-\p-ap-ºv c-≠pX-h-W s]-\-¬-‰n- jq-´u-´n¬ lm¿-´v tKm-ƒ t\-Sn-bn-´p-≠v. 2009se A-≠¿ 21 bq-tdm-]y≥ Nmw-]y≥-jn-∏n-em-Wv Xm-c-Øn-s‚ BZy-tKmƒ ]n-d-∂-sX-¶n¬ a-s‰m-

∂v ko-kW - n-\p-ap-t∂m-Sn-bm-bp≈ a¬-k-c-Øn¬ am-©-kv-‰¿ kn-‰n-°p-th-≠n-bm-bn-cp∂p. A-≠¿ 21 bq-tdm-]y≥ Nmw]y≥-jn-∏n¬ kzo-U-s\-Xn-tcbm-Wv lm¿-´v X-s‚ I-∂n s]\¬-‰n tKmƒ I-s≠-Øn-bXv. Cu tKm-fn¬ Cw-•o-jv Sow P-bn®p-I-b-dp-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. c-≠m-a-tØXv A-ta-cn-°bn-se {]ap-J ¢-∫mb tem-kv B-©e-kv Km-e-Iv-kn-s°-Xncm-b a¬-k-c-Øn-em-bn-cp∂p. Cu c-≠p tKmfpw X-\n-°v Gsd {]-tNmZ-\w \¬-In-b-Xmbpw tem-I-I-∏nepw jq-´u-s´∂ sh√p-hn-fn t\-cn-tS-≠n-h∂m¬ Xm≥ X-øm-dm-sW∂pw Xm-cw ]-d™p. jq-´u-s´∂-Xv Cw-•-≠n-\v C-t∏mgpw t]-Sn-kz-]v-\-amWv.

e-≠≥: Cw-•o-jv ¢∫mb tSm´≥lmw tlmSvkv]¿ tIm-®mbn au-do-kntbm s]m-s°‰nt\m-sb \n-b-an-°pw. {]-Xn-h¿jw 3.6 aney¨ tUm-f-dn-\mWp s]m-s°‰nt\m I-cm¿ H-∏p h-bv-°m-s\m-cp-ßp-∂Xv. I-gn-™ ko-k-Wn-se tamiw {]-I-S-\-sØ-Øp-S¿-∂p ]pd-Øm-°-s∏´ tIm-®v Snw-sj¿hp-Un-\p ]-I-c-am-bmWv s]ms°‰n-t\m-sbØpI.

{^-©v Hm-]Wn \-Zm IncoS t^-h-dnäv: s^-U-dÀ

sF.]n.FÂ. B-Zy- t¹-Hm^v C¶v sIm¬°Ø: sF.]n.-F√n-¬ C-\n \-S-°m-\n-cn-°p∂-Xv aq∂p In-Sn-e≥ t]m-cm-´ßƒ. {]mY-an-I-du-≠v Rm-b-dmgv-N ]q¿Øn-bm-b-tXm-sS H-cp Zn-hksØ C-S-th-f-bv-°p-ti-jw tπHm-^v a-¬-k-c-߃ C-∂m-cw-`n°p-I-bmWv. C-∂p cm{Xn F-´nX X

kn-Uv\n: tem-I-I-∏n-\p apt∂m-Sn-bm-bn C∂-se \-S-∂ k-∂m-l-a¬-k-c-Øn¬ B-kvt{X-enb-°v k-a-\n-e-°p-cp°v. Z-£n-Wm-{^n-°-bm-Wv kn-Uv\n-bn-se F.F≥.sk-Uv tÃUn-b-Øn¬ \-S-∂ a-¬-k-c-Øn¬ tkm-°-dq-kn-s\ X-f-®Xv. a¬-k-c-Øn¬ C-cp-Soapw Ct©m-Sn-©v t]m-cm-´-am-Wv \-SØn-bXv. Xn-ßn-\n-d-™ kz-¥w ImWn-Iƒ-°pap-∂n¬ Hm-ko-kns\ kv-X-œ-cm-°n 13mw an-\n-‰n¬ A-bm≥-U ]-t‰m-kn Z-£n-Wm{^n-°-bv-°v eo-Uv k-Ωm-\n-®ncp∂p. F-∂m¬ Cu eo-Un-\v c≠p an-\n-‰n-s‚ B-bp- v am-{Xta-bp-≠m-bp-≈q. 15mw an-\n-‰n¬

sh-‰-d≥ Xm-cw Snw Im-ln-en-s‚ tKm-fn¬ Hm-ko-kv k-a-\n-e Is≠-Øn. a-‰p k-∂m-l-a¬-k-c-ß-fn¬ Xp-¿°n 2˛1\v A-b¿-e-≥-Uns\-bpw Kzn\n 2˛1\v am-en-sbbpw tXm¬-∏n®p. A-b¿-e-≥-Un-s\-Xn-tc Alva-Zv C¬-lm≥ H-sk-°pw (17mw an-\n-‰v) X-m-cn-Iv Imw-Z-ep-amWv (75) Xp¿-°n-bp-sS kv-tIm-d¿am¿. sPm-\m-X≥ hmƒ-t´-gv-kv A-b¿-e≥-Un-s‚ tKmƒ a-S°n.

C¶s¯ Ifn P-∏m≥ x ssk-{]kv A¿-ta\n-b x bp.F.C {^m≥-kv x t\m¿sh

tPm lm¿´v Cw•-≠ns‚ ]cn-io-e-\- Iymw-]n-\nsS \mhpw''˛ Xm-cw a-\- v-Xp-d∂p. 2009se A-≠¿ 21 bq-tdm Nmw-]y≥-jn-∏n¬- Ãp-h¿-´v ]ntb-gv-kv tIm-®m-bn-cp-∂-t∏m-gmWv l-¿-´n-\v jq-´u-´n¬ In-s°Sp-°m≥ `m-Kyw e-`n-®Xv. A-∂p So-an-s‚ c-≠ma-sØ In-s°-SpØ-Xv lm¿-´m-bn-cp∂p. aq-∂p h¿-j-Øn-\n-sS c≠mw-X-h-Wbpw kn-‰n-sb Cw-

•o-jv {]o-an-b¿ eo-Kv I-n-co-S-hnP-b-Øn-te-°p \-bn-®-Xn-s‚ B-th-i-Øn-em-Wv lm¿-´v temI-I-∏n-s\m-cp-ßp-∂-Xv. 2012se bqtdm I-∏n¬ C-‰en-bpsb Ãm¿ tπ-ta-°¿ Bs{μ ]n¿-tem-bp-sS s]-\¬-‰n In-°v X-Sp-°p-∂-Xn¬ Xm-cw ]cm-P-b-s∏-´n-cp∂p. A-∂v ]n-¿tem Nn-∏v sN-bv-Xn-´ ]-¥n-s‚

\v B-cw-`n-°p-∂ B-Zy tπ-Hm-^n¬ Sq¿-Ws - a‚n¬ A-Zv`p-X Ip-Xn∏v \-SØ - p-∂ In-Mvk - v C-eh - ≥ ]©m-_v ap≥ tP-Xm-°fmb sIm¬-°Ø ss\‰v-ssd-U-gv-kp-ambn t]m-c-Sn-°pw. \m-sf \-S-°p∂ F-en-an-t\-‰-dn¬ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-am-cm-b apwss_ C-

¥y≥kpw ap≥ tP-Xm-°fm-b sNss∂ kq-∏¿-In-Mv-kp-am-Wv ap-Jm-ap-Jw h-cp-∂Xv. C-∂-sØ I-fn-bn¬ P-bn-°p∂-h¿-°p t\-cn-´v ss^-\-en-te°v {]-thi-\w e-`n-°pw. F-∂m¬ tXm-¬-°p-∂-h¿-°v H-c-hkcw Iq-Sn e-`n-°pw. C-∂p tXm-¬-

°p-∂-hcpw \m-sf P-bn-°p-∂hcpw X-Ωn¬ sh-≈n-bm-gv-N \-S°p-∂ Izm-fn-^b¿ 2-hn-¬ G-‰pap-´pw. C-h-cn-se hn-P-bn-I-fm-Wv ss^-\-en-se-Øp-∂ c-≠m-asØ Sow. sIm-¬-°-Ø-bnse Cu-U≥ Km¿-U-\n-em-Wv C-∂p ]-©m-

]©m_v Sow (^b¬ t^mt´m) _pw sIm¬-°-Øbpw am-‰p-c-bv°p-∂Xv. a-¬k-cw kz-¥w ImWn-Iƒ-°p ap-∂n-em-sW∂-Xv sIm¬-°-Ø-bv-°v t\cn-b ap≥Xq-°-am-sW-¶nepw G-Xp sh√p-hn-fnbpw A-Xn-Pn-hn-°m-sa-

∂ B-fl-hn-izm-k-Øn-em-Wv ]©m_v. t\c-tØ tπ-Hm-^n¬ I-fn-® 14 a¬-k-c-ß-fn¬ 13epw sh-∂ns°m-Sn ]m-dn-® ]-©m-_v aq-∂p a-¬-k-c-ß-fn¬ am-{X-ta tXm¬-

h¼³ P-b-t¯m-sS e-¦ Cw-¥−n-s\m¸w sN-ÿ se kv-{So‰v: h-º-≥ P-btØm-sS Cw-•-≠n-s\-Xncm-b A-©p a¬-k-c-ß-fp-sS G-I-Zn\ ]-c-º-c-bn¬ {io-e-¶ 1˛1\v H∏-saØn. I-gn-™ Znh-kw \-S∂ c≠mw G-I-Zn-\-Øn¬ 157 d¨-kn-\m-Wv e-¶ Cw-•-≠n-s\ \n-jv-{]-`-cm-°n-bXv. tSm-kv \„-s∏-´v _m-‰n-Mn-\v \n-tbm-Kn-°s∏-´ e-¶ \n›n-X Hm-h-dn¬ F´p hn-°-‰v \-„-Øn¬ 256 d¨kv t\Sn. Hm-]-W¿ Xn-e-I-c-Xvs\ Zn¬-j-s‚ (88) C-∂n-Mv-kmWv e-¶-sb t`-Z-s∏-´ kv-tIm-dnse-Øn-®Xv. a-dp-]-Sn-bn¬ e-¶-bp-sS _u- e¶-bv°p-th≠n \mep hn°-s‰-SpØ tk\-\m-bsI fn-Mv B-{I-a-W-Øn-\p ap-∂n¬ ∂n√. s]m-cp-Xm≥ t]m-ep-am-hm- ¨-kn-\v Cw-•≠ - v Iq-Sm-cw-Ib - dn. Cw-•-≠n-\p a-dp-]-Sn-bp-≠m-bn-cp- sX 26.1 Hm-h-dn¬ tI-hew 99 d- Iym-]v‰ - ≥ C-bm≥ tam¿-K≥ (40),

C-bm≥ s_¬ (12) F-∂n-h¿ am{X-ta c≠-°w ]n-∂n-´p-≈q. _u-fn-Mn¬ k-Nn-{X tk-\\m-b-sI-bm-bn-cp-∂p e-¶-bp-sS lo-tdm. 7.1 Hm-h-dn¬ H-cp sa-bvU-\pƒ-s∏-sS 13 d¨-kv am{Xw h-gßn-b tk-\-\mb-sI \m-ep hn-°-‰p-I-fm-Wv I-S]p-g-°n-bXv. B-tdm-h-dn-¬ aq-∂p sa-bv-U\-S-°w 15 d¨-kv hn´p-sIm-SpØv aq-∂p t]-sc ]p-d-Øm°n-b \p-hm≥ Ip-e-ti-J-cbpw e-¶≥ P-b-Øn-\p Np-°m≥-]-n-Sn®p. t\-c-tØ 101 ]-¥n¬ G-gp _u-≠-dn-I-fp-sS A-I-ºSn-tbmsS 88 d¨-kv t\-Sn e-¶≥ C-∂nMv-kn-\p I-cp-Øp-]-I-¿-∂ Zn¬j-\m-Wv am≥ Hm-^v Zn am®v.

F-^v.h¬: sam-Wmt¡m {Kmâv-{]o-bn e-fn-Xv D-]m-[ymbv C-´y³ tlm-¡n So-an tdm-kv-_À-Kv tP-Xmhv \yq-U¬ln: ]-cn-t°-‰ c-a¨-

t{Sm^n-bpambn tdmkv_¿Kv

s_¿-en≥: XpS-¿-®-bm-bn c≠mw-h-´hpw tem- I - I - ∏ n- s e tSm-]vkv-tIm-d¿°p≈ tKmƒU-≥ _q-´v kz¥-am-°m≥ X\n-°v A-Xnbmb B-{K-l-aps≠-∂v P¿-a≥ bp-h-Xm-cw tXma-kv ap-≈¿ ]-d™p. 2010¬ Z-£nWm-{^n-°-bn¬ \-S-∂ I-gn™ tem-I-I-∏n¬ A-©p tKm-fp-Iƒ A-S-n-®p-Iq-´n kp-h¿-W-]m-ZpIw ap-≈¿ ssI-°-em-°n-bn-cp∂p. A-©p tKmƒ t\-Sp-∂-tXm-sSm-∏w aq-∂p tKm-fp-I-ƒ-°p hgn-sbm-cp-°p-Ibpw sN-bv-Xm-Wv _-tb¨ ayqWn-°ns‚ ap≈¿ Sq¿-W-sa‚n-se an-∂pw-Xm-cam-b-Xv. A-∂p kv-]m-\n-jv kv-ss{S-°¿ tU-hnUv hn-ø, D-dptKz kv-ss{S-°¿ UntbtKm t^m¿-

ss^-\ Sn¡-äv tX-Sn ]-©m_v sImÂ-¡¯-bv-s¡-Xntc

aÂk-cw cm{Xn F-«n-\v sk-äv am-Iv-knepw tkm-Wn kn-Iv-knepw sN-ss¶þ apwss_ F-en-an-t\-äÀ \msf

]m-cn-kv: C-Ø-hW-sØ {^©v Hm-]Wn¬ s\mhmIv tPmtIm-hn-®√, dmt^¬ \Zm-emWv IncoS t^h-dn-s‰∂v ap≥ temI H∂mw-\-º¿ tdm-P¿ s^-U-d¿ A`n-{]m-b-s∏´p. BZy du-≠n-se P-b-Øn-\p tijamWv s^U-d¿ Xs‚ apJy FXn-cm-fnsb ]pI-gvØn-b-Xv. kalikkalam@thejasonline.com

C-\n 16 \mÄ

B-kv-t{X-enb 1 þ Z-£n-Wm-{^n-¡ 1, Hm-ko-kn-\m-bn tKmÄ t\-Snb-Xv Im-lnÂ

Bkvt{X-en-b-˛-Z-£n-Wm-{^n° a¬kc-Øn¬ \n∂v

s]m-s¡änt\m tSm-«³lmw tIm-¨mhpw

Im-cWw, A-h-km-\-a-m-bn I-fn- ´v Cw-•-≠n-s\ I-Æo-cn-em-gv® 10 A-¥m-cm-{„ Sq¿-W-sa‚p- Øn-b-Xv. A-∂v C-‰-en-tbm-SmWv Cw•-≠v ]-cm-P-b-s∏-´Xv. I-gn-™ a¬-k-c-ß-fn-se tXm¬-hn-sb-°p-dn-®v B-temNn-°p-∂n-s√-¶nepw Cu tem-II-∏n¬ G-Xp sh√p-hn-fnbpw A-Xn-Po-hn-°m≥ Cw-•-≠n-\mhp-sa∂pw lm¿-´v A-`n-{]m-bs∏-´p. tIm-®v B-h-iy-s∏-Sp-Ibm-sW-¶n¬ jq-´u-´n¬ Ins°-Sp-°m≥ X-\n-°v ]q¿-W k-Ω-X-am-W-sa-∂pw 27Im-c-\mb Xm-cw Iq-´n-t®¿Øp. ""Rm-\n-t∏mƒ ]q¿-W Bfl-hn-izm-k-Øn-emWv. jq-´u´n-¬ In-s°-Sp-°p∂-Xv Rm-≥ I-fn¬ B-dnepw jq-´u-´n¬ G-sd B-kz-Zn-°p∂p. jq´utXm-‰m-Wv Cw-•-≠v ]p-d-Øm-b- s´-∂Xv tem´dn t]mse-bmWv. Xv. c-≠p h¿-jw ap-ºv \-S-∂ ]s£ \∂mbn ]cn-io-en-®mbqtdm I-∏n-em-bn-cp-∂p jq-´u- ¬ jq´u´n¬ hnPbw t\Sm-

Zn-i a-\- n-em-°p-∂-Xn¬ ]n-g®-Xm-Wv lm-¿-´n-\p Xn-cn-®-Sn-bmb-Xv. ""s]-\¬-‰n-sb-Sp-°p-∂ Hmtcm Xm-c-ß-f-p-sSbpw In-°p-Iƒ hy-Xy-kvX - a - mWv. Hm-tcm I-fn°p-apºpw X-øm-sd-Sp-∏n-s‚ `mK-am-bn Rm≥ \n-ch-[n a¬-kc - ß-fp-sS s]-\¬-‰n-bp-sS ho-Untbm-Iƒ hn-e-bn-cp-Øm-dp-≠v''˛lm¿-´v Iq-´n-t®¿-Øp.

k-¶mlw: tkm-¡-dq-kn-s\ Z-£n-Wm-{^n-¡ H-cn-¡Â- Iq-Sn tKmÄ-U³ _q-«-Wn-bm³ ap-ÅÀ-¡p tamlw ]n-Sn-¨p-sI«n

d-b-en hn-c-an-¡m³ B-{K-l-sa-¶v dm-tamkv

am-{Un-Uv: d-b¬ am-{Un-Un¬ X-s∂ Xp-S-cm-\m-Wp Xm¬∏-cysa-∂p Un-^‚¿ sk¿Pntbm dm-tam-kv hy‡--am°n. am-{X-a√ I-cn-b¿ d-b-en¬X-s∂ A-hkm-\n-∏n-°m-\m-Wv D-t±-in-°p∂-sX-∂pw dm-tam-kv ]-d-™p. db¬ hn-Sp-sa-∂ A-`yql-ßtfmSp {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±lw. ""temI-sØ an-I-® So-am-b d-ben-\pth-≠n I-fn-°p-∂-Xn¬ F-\n-°v A-`n-am-\-am-Wp-≈Xv. C-\nbpw h¿j-ß-tfm-fw Soan-\pth-≠n I-fn-®ti-jw dben-¬Xs∂ hn-c-an-°m-\m-W-p-t±in-°p∂Xv''˛Xm-cw hy-‡-am°n. i-\n-bmgv-N \-S-∂ Nmw-]y≥-kv eo-Kv ss^-\-en¬ A-Xve‰ntIm am{Un-Un-s\ Iog-S°n db¬ 10mw Inco-Sw t\Sn-b-t∏mƒ BZy-tKmƒ dmtam-kn-s‚ hI-bm-bn-cp-∂p.

11

kozhikode

sam-Wm-t°m: t^m¿ap-e h-Æn¬ sam-Wm-t°m-bn¬ \-S-∂ kok-Wn-e Bdmw {Km‚ v-{]o-bn¬ sa-gv-knU-kv So-an-s‚ P¿-a≥ ss{U-h¿ \ntIm tdm-kv-_¿-Kv In-co-Sw NqSn. ko-k-Wn¬ tdm-kv_-¿-Kn-s‚ c-≠mw-In-co-S-t\-´-am-WnXv. C-Xph-sc I-gn-™ B-dp tdknepw sa-gv-knU-kv Xm-c-ß-fm-Wv Nmw-]y≥-am-cmb-Xv. tdm-kv-_¿-Kv c-≠p td-kp-I-fn¬ sh-∂n-s°m-Sn ]m-dn-®-t∏mƒ ti-jn-°p-∂ \m-en-epw ap≥-tem-I-Nmw-]y≥ eq-bn-kv lm-an¬-‰-\mbn-cp-∂p tP-Xmhv. sam-Wm-t°m-bn¬ lm-an¬‰-s\ c-≠mw-ÿm-\tØ-°p ]n-¥-≈n-bm-Wv tdm-kv-_¿-Kv In-co-S-a-Wn-™Xv.

Zo-]v kn-Mn-\p ]I-cw t^m-¿-thUv e-fn-Xv D-]m-[ym-bv tlm-°n tem-I-I-∏n-\p-≈ C-¥y≥ So-an¬ C-Sw-t\Sn. tlm-f-≠n-se tl-Kn-em-Wv Sq¿-W-sa‚ v A-ctß-dp-∂Xv. ]-cn-io-e-\-Øn-\n-sS-bm-Wv c-a¨-Zo-]n-\p Kp-cp-X-c-ambn ]cn-°p-]-‰n-bXv.

hn-b-dn-™n-´p-≈q. 22 t]m-bnt‚m-sS H-∂mw-ÿm-\-°m-cm-bmWv tPm¿-Pv s_-bve - n \-bn-°p-∂ ]-©m-_v tπ-Hm-^n-se-Øn-bXv. F-∂m¬ C-{Xbpw I-fn-I-fn¬ \n-∂v Hº-Xp P-bhpw A-©p tXm¬-hn-bp-aS- ° - w 18 t]m-bn‚ v t\-Sn c-≠mw-ÿm-\-°m-cm-bmWv sIm¬-°Ø - b - p-sS h-chv. \m-ev A¿-[-sk-©z-dn-b-S°w 13 I-fn-I-fn¬ \n-∂v 533 d¨kv A-Sn-®p-Iq´n-b Hm-ko-kv Xmcw s•≥ am-Ivkvsh√m-Wv ]©m-_n-s‚ Xp-dp-∏p-No-´v. 324 d¨-sk-Sp-Ø C-¥y≥ Hm-]W-¿ ho-tc-μ¿ sk-hm-Km-Wv ]-©m_n-s‚ a-s‰m-cp an-∂pw-Xmcw. A-tX-k-a-bw, 14 a¬-k-c-ßfn¬ \n-∂v 613 d¨-kv hm-cn-°q´n Sq¿-W-sa‚n-se tSm-]vkv-tImddmb tdm-_n≥ D-Ø-∏-bm-Wv sIm¬-°-Ø-bp-sS A-{]-Xo£n--X lo-tdm. Ku-Xw Kw-`o¿ 311 d¨-tkm-sS c-≠m-a-Xp≠v.

em≥ F-∂nh-sc ]n-¥-≈n-bm-bn-cp-∂p Xm-c-Øns‚ kp-h¿-W-t\´w. tem-I-I-∏n-s‚ N-cn-{X-Øn¬ C-Xph-sc H-cp Xm-c-hpw Xp-S-¿-®-bm-bn c-≠p X-hW tSm-]v-kvtIm-d¿-°p≈ tKmƒ-U≥ _q-´n-\v A-h-Im-inbm-bn-´n√. CØh-W Cu N-cn{Xw Xn-cp-Øn-°pdn-°m≥ X-\n-°m-hp-sa-∂v ap-≈¿ B-fl-hn-izmkw {]-I-Sn-∏n®p. ""tem-I-I-∏n¬ C-Xph-sc H-cp I-fn-°m-c\pw km-[n-®n-´n√m-Ø A-]q¿-Δ-t\-´w ssI-h-cn-°m\m-hp-sa-∂v X-s∂-bm-Wv F-s‚ {]Xo£. Sq¿W-sa‚n-s‚ N-cn-{X-Øn¬ a-lm≥-amcm-b tKmƒ-th-´-°m¿ C-Xn-\p-ap-ºp-ap-≠m-bn-´p≠v. A-XpsIm-≠p X-s∂ B t\´w F-fp-∏-a-s√-∂v F-\n°-dn-bmw. ]-s£ A-km-[y-am-bn A-Xn-s\ Rm≥ Im-Wp-∂n√. sd-t°m-Uv ssI-hn´p-t]m-bmepw I-gn-bp∂-{X \n¿-Wm-b-I tKm-fp-Iƒ t\SnP¿-a-\n-sb Sq¿-W-sa‚n¬ ap-t∂-d-m≥ k-lm-bn°m≥ Rm≥ ]-c-am-h-[n {i-an-°pw''˛ ap-≈¿ a-\ v-Xp-d∂p. tem-I-I-∏n¬ t]m¿-®pK¬, Lm-\, A-ta-cn° F-∂n-h-c-S-ßp-∂ I-Sp-∏-tadn-b {Kq-∏n-em-Wv P-¿a-\n D-ƒ-s∏-´n-´p-≈Xv.

tZ-io-b Pq-\n-bÀ _m-kv-I-äv t_mÄ; tI-c-f-¯n-\v P-b-hpw tXmÂ-hn-bpw sIm-®n: 65-m-a-Xv tZ-io-b Pq-\nb¿ _m-kv-I-‰v t_mƒ Nmw]y ≥jn∏n\v sIm-®n-bn¬ Xp-S-°am-bn. I-S-h-{¥ cm-Po-hv Km-‘n C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn¬ \S-°p-∂ Nmw]y≥jn-∏n-se ]pcp-j hn-`m-Kw B-Zy a¬-k-cØn¬ tI-c-fw a-[y- -{]-tZ-int\m-Sv ]-cm-P-b-s∏-´-t∏mƒ h-\nXm hn-`m-K-Øn¬ tI-c-fw cm-Pÿm-s\ tXm¬-∏n-®p.-21 s\-Xnsc 62 t]m-bn‚p-Iƒ-°m-Wv tIc-f-Øn-s‚ s]¨-]p-en-Iƒ cmP-ÿm-s\ X-I¿-Ø-Xv. tI-c-fØn-\v th-≠n sI F-kv kp-Pmtamƒ 21 t]m-bn‚p t\-Sn tSm-]v kv-tIm-d¿ B-bn. -]p-cp-j hn-`mK-Øn¬ a-[y-{]-tZ-iv 75 t]mbn‚p-Iƒ t\-Sn-b-t∏mƒ tI-c-fØn-\v 64 t]m-bn‚p-Iƒ am-{Xam-Wv t\-Sm-\m-b-Xv.Xp-S-°-Øn¬ 39˛29 F-∂ \n-e-bn¬ ap-∂n-´v \n-∂ ti-jam-Wv tI-c-fw ]-cm-P-bw G-‰phm-ßn-b-Xv. tI-c-f-Øn-\v th≠n Iym-]v-‰≥ B¿ A-Jn¬ 16 t]m-bn‚ v t\-Sn tSm-]v kv-tImd¿ B-bn.- ]p-cp-j hn-`m-K-Øn¬ \-S-∂ a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ cm-Pÿm≥ ln-am-N¬ {]-tZ-iv-

tI-c-fhpw a-[y-{]-tZ-ipw G-‰p-ap-´p∂p (95˛45) s\-bpw B-{‘-{]-tZ-iv ]p-Xp-t®-cn- -(86˛51)sb-bpw X-angv-\m-Sv a-lm-cm-{„- -(90˛ 49) sbbpw ]-©m-_v I¿-Wm-S-I-(75˛ 52)sb-bpw, _o-lm¿ tKmh(59˛ 40)sb-bpw ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn.

{^©v Hm]¬: tkmw-tZ-hv tZ-hvhÀa\v tXmÂ-hn

tPmtIm-hn¨n\v hnP-b¯p-S¡w ]m-cnkv: temI c≠mw-\-º¿ s\m-hmIv tPmtIm-hn-®v, Ggmw ko-Uv d-jy-≥ h\n-X-Xmcw acnb j-d-t∏m-h F∂n-h¿ {^©v Hm-]¨ sS∂n-kn¬ hn-P-btØm-sS Xp-S-ßn-. ]p-cp-j knwKn-ƒ-kn¬ H-ºXmw koUm-b sI-bv \njn-tIm-cn-°v B-Zy-du≠n¬Ø-s∂ A-Sn-sX‰n. C∂-se \-S-∂ H-∂mw-du-≠v a¬-k-c-Øn¬ tPmtIm-hn®v t]m-¿®p-K-ens‚ Pmthm tkmksb 6˛1, 6˛2, 6˛4\mWv XpcØn-b-Xv. F∂m¬ C-¥y≥ Xmcw tkmw-tZ-hv tZ-hvh¿a-≥ H∂mw-du-≠n¬ X-s∂ tXm¬-hntb-‰p-hm-ßn ]p-d-Ømbn. h\n-X-I-fn¬ j-d-t∏m-h 6˛1, 6˛2\v sk\n-b s]-¿-sh-°n-s\ sI-´p-sI-´n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a‰p {][m-\ a¬-k-c-ß-fn¬ \n-ehn-se Nmw-]y\pw H-∂mw koUp-am-b skdo-\ hn-eywkv 6˛2, 6˛1\v B-en-kv en-Ωn-s\bpw ho\-kv hn-eywkv 6˛4, 6˛1\v s_≥kn-®n-s\-bpw Um-\n-tb-e kn_p¬-t°m-h 7˛5, 6˛0-\v hn¿-Po\n d m-t\m-sb-bpw Um-\ntb-

s\mhmIv tPmtIm-hn-®ns‚ {]I-S\w e lm-‚p-t°m-h 2˛6, 6˛2, 6˛4\v P-m-Iv-kn-®n-s\bpw k-_o≥ enkn°n 6˛1, 7˛5\v ^n-tbm\ s^tdm-sbbpw ^v-fmhn-b s]∂-‰ 6˛2, 6˛2\v ]m-{Snkn-b sa-b-sdbpw tXm-¬-∏n-®v c-≠mw-du-≠n¬ I-S∂p. ]pcp-j knw-Knƒ-kv B-Zydu-≠n-¬ I-km-°n-kv-Xm-s‚ A-se-Iv-km-≠¿ s\-tZm-sshtk-hn-t\m-Sm-Wv tkmw-tZhv

7˛5, 3˛6, 6˛7, 3˛6\v ]-cm-P-b-s∏´Xv. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ tPm hn¬-{^-Uv tkm-M 7˛6, 7˛5, 6˛2-\v tdm-P¿ hm-k-en-s\bpw tPm-¨ C-kv\¿ 7˛6, 7˛6, 7˛5\v sl-¿s_-¿-´n-s\bpw tXma-kv s_-¿Un®v 6˛3, 6˛4, 6˛4\v s]m-fm≥kv-In-sbbpw kmw Iyp-sd 7˛6, 6˛4, 6˛3\v shm-fm≥-{Un-sbbpw tXm¬-∏n®p.


CMYK

12 tImgnt°mSv

27 sa-bv 2014 sNmΔ

A-¶-am-en: \n-b-a-hm-gv-N D-d-∏ph-cp-Øp-∂-Xn-\pw {I-a-k-am-[m\-]m-e-\-Øn-\pw A-®-S-°tØm-sS {]-h¿-Øn-°p-∂ t]men-kv tk-\-bv-°v a-\p-jy-Xz-]-cam-b k-ao-]-\w Iq-Sn D-≠m-h-Wsa-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. tI-c-f t]m-en-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ `m-K-am-bn \-S-∂ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \o-Xn-°p th-≠n P-\-߃ B-Zyw k-ao-]n-°p-∂-Xv t]m-enkn-s\-bm-Wv. A-h-cp-sS I-„-XI-fpw B-h-iy-ß-fpw a-\- n-em°m-\p-≈ \o-Xn-]q¿-h-I-am-b kao-]-\-am-Wv t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿-°v D-≠m-th-≠-sX-∂pw apJy-a-{¥n ]-d-™p. ]-en-i-s°Wn-bp-sS Du-cm-°p-Sp-°n¬ AI-s∏-´-h-cp-sS Po-h-\pw kz-Øpw kw-c-£n-°m≥ k¿-°m¿ i-‡am-b \-S-]-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-hp-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n ]-d-™p. ÿ-ew-am‰ am-\-Z-fiw kw-_-‘n-®v ]p-dØn-d-°n-b ]p-Xn-b D-Ø-c-hv ]p- tI-c-f t]m-en-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn A-¶-am-en-bn¬ \-S-∂ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w \-∏-cn-tim-[n-°m-≥ B-h-iy-s∏- ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. a-{¥n-am-cm-b Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, sI _m-_p k-ao-]w

C-´y³ kq-¸À eo-Kv ^p-Sv-t_mÄ: sIm-¨n ¢-ºv {]-Jym-]-\-¯n-\v k-Nn³ C-s¶-¯pw kz¥w {]Xn-\n[n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ kq-∏¿ eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ sIm-®n≥ ¢-∫n-s‚ t]-cv {]Jym-]n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn {In-°-‰v C-Xn-lm-kw kNn≥ sS≥-Up¬-°¿ ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb k-μ¿in-°pw. C-∂p cm-hn-se 11\v apJy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn-¬ h-®m-Wp Iq-Sn-°m-gv-N. XpS¿-∂v ap-Jy-a-{¥n sIm-®n ¢∫n-s‚ t]-cv {]-Jym-]n-°pw. C-¥y≥ {]o-an-b¿ eo-Kv amXr-I-bn¬ \-S-Øp-∂ C¥y≥ kq-∏¿ eo-Kv ^p-Svt_mƒ a¬-k-c-߃-°p-≈ sIm-®n So-an-s‚ kw-bp-‡ D-S-a-ÿ-\m-Wv k-Nn≥. k-

]v-Xw-_¿-˛-H-tŒm-_¿ am-kß-fn-em-bm-Wv C-¥y≥ kq∏¿ eo-Kv Sq¿-W-sa‚ v \-S°p-I. cm-hn-se 8.-35\v Xn-cp-h-\¥-]p-cw hn-am-\-Øm-h-fØn¬ F-Øp-∂ k-Nn≥ 12.20\v sIm-®n-bn-te-°p hn-am\-Øn¬ t]m-hpw. tI-c-f ^pSv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-I-fp-am-bn ¢-∫v cPn-kv-t{S-j≥ kw-_-‘n-® Im-cy-߃ N¿-®-sN-øpw.sIm-®n tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, Ph-l¿-em¬ s\-lv-dp tÃUn-bw D-S-a-I-fm-b Pn.-kn.Un.-F. sN-b¿-am≥ F≥ th-Wp-tKm-]m¬ F-∂n-h-cpam-bpw C-cp-h-cpw N¿-®-\-SØp-∂p-≠v.-

Sp-sa-∂v N-S-ßn-¬ kw-_-‘n-® a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ ]-d-™p. t]m-en-kv h-Ip∏n¬ \n-∂p ap≥-Iq-dm-bn Xp-I kzo-I-cn-®v sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. _- n¬ t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿-°v ku-P-\y-bm-{X A-\ph-Zn-°p-∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°msa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n Un D-Æn A-[y-£-X h-ln-®p. a{¥n sI _m-_p, Fw.-F¬.-F-amcm-b s_-∂n s_-l-\m≥, hn ]n k-No-{μ≥, hn F-kv kp-\n¬-Ipam¿, kw-ÿm-\ t]m-en-kv ta-[mhn sI F-kv _m-e-kp-{_-“Wy≥, sF.-Pn-am-cm-b Fw B¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿, F-kv tKm-]n-\mYv, F-d-Wm-Ip-fw dq-d¬ t]m-enkv ta-[m-hn k-Xo-jv _n-t\m, tI-c-f t]m-en-kv Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v _n l-cn-Ip-am¿, t]men-kv kw-L-S-\m t\-Xm-°-fm-b sI F-kv N-{μm-\-μ≥, tPm-P≥ tPm-k-^v, F≥ cm-tP-jv {]-kwKn-®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Pn B¿ A-Pn-Øv {]-h¿Ø-\ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.-

A-\-[n-Ir-X e-t_m-d-«-dn-IÄ I-s−-¯p-¶-Xn-\v Un.-Fw.-H-am-sc Np-a-X-e-s¸-Sp-¯pw: a-{´n kz¥w {]Xn-\n[n Xr-iq¿: kw-ÿm-\-Øp {]-h¿Øn-°p-∂ A-\-[n-Ir-X e-t_md-´-dn-Iƒ I-s≠-Øp-∂-Xn-\p Un.-Fw.-H-am-sc Np-a-X-e-s∏-SpØp-sa-∂v B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿. A-\-[n-Ir-X

®p ]m-km-°m-\p-≈ {i-a-߃ B-cw-`n-®n-´p-s≠-∂pw a-{¥n ]-d™p. kz-Im-cy sa-Un-°¬ em_p-I-fn-se tcm-K-\n¿-W-b ]-cntim-[-\-I-sf-°p-dn-®v hym-]-I ]-cm-Xn D-b-cp-∂p-sh-∂-Xv i-cnbm-Wv. kz-Im-cy sa-Un-°¬ e-

e-t_m-d-´-dn-Iƒ kw-ÿm-\Øp hym-]-I-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂p-sh-∂ tX-P-kv hm¿-Øtbm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p a-{¥n. A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ e-t_m-d-´-dn-Iƒ Is≠-Øn-bm¬ A-h A-S-®p-]q´p-∂-Xn-\p k¿-°m¿ \n-b-a-\-S]-Sn ssI-s°m-≈pw. C-Xn-\m-bn ¢n-\n-°¬ F-Ãm-ªn-jv-sa‚ v _n-√v F-∂ t]-cn¬ ]p-Xn-b _n√v \n-b-a-k-`-bn¬ A-h-X-cn-∏n-

t_m-d-´-dn-I-fn-se tcm-K-\n¿-Wb ]-cn-tim-[-\-I-sf-°p-dn-®p ]cm-Xn P-\-ß-fn¬ \n-∂p e-`n®m¬ C-tX-°p-dn-®pw Un.-Fw.H.-X-e A-t\z-j-Ww \-S-Øn \S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. k¿°m¿-X-e-Øn-ep-≈ sa-Un-°¬ e-t_m-d-´-dn-I-fp-sS {]-h¿-Ø\w sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\pw ASn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ hn-]pe-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\pw ]-≤-XnIƒ B-hn-jv-I-cn-°p-sa-∂pw a{¥n ]-d-™p.

CMYK

CMYK

t]m-en-kv A-¨-S-¡-¯n-sâ-bpw a-\p-jy-Xz-¯n-sâ-bpw {]-Xo-I-am-h-Ww: ap-Jy-a-{´n

A-Xn-th-K sd-bnÂ-th CS-\mgn: ap-Jy-a-{´n hm-¡pam-dn; C-c-IÄ¡v Bi¦ ]n km-enw

]m-Sn¬ \n-∂v ap-Jy-a-{¥n am-dn-b-Xv. F∂m¬, ]-≤-Xn-°m-bn cq-]o-I-cn-® F-®v.F-kv.-B¿.-kn.-F¬. ]n-cn-®p-hn-Sp-∂ Im-cy-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n au-\w ]m-en®-Xp kw-i-b-Øn-\v C-S-bm-°p-I-bpw C-Xn-\p \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p hym-]-I B-h-iy-ap-b-cp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. A- X n- t h- K sd- b n¬- t h tIm- d ntUm¿ ]- ≤ - X n D- t ]- £ n- ° m≥ km[n- ° n- s √- ∂ m- b n- c p- ∂ p ap- J y- a - { ¥n I- g n- ™ Zn- h - k w ]- d - ™ - X v . hy- h -

tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv B-bn-c°-W-°n-\p Ip-Spw-_-ß-fp-sS Ip-Snsbm-gn-∏n-°-en-\p Im-c-W-am-hp-∂ AXn-th-K sd-bn¬-th tIm-dn-tUm¿ hnj-b-Øn¬ C-c-Iƒ ho-≠pw `o-Xnbn¬. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-th-fbn¬ ap-Jy-a-{¥n DΩ≥Nm≠n A-Xnth-K sd-bn¬-th tIm-dn-tUm¿ ]-≤-Xn D-t]-£n-°p-sa-∂p {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. C-Xp `o-Xn-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ C-c-Iƒ°v {]-Xo-£ \¬-Ip-I-bpw Xn-c-s™Sp-∏n-\p ti-jw Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ-°mbn Im-Øn-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xn-\nS-bn-em-Wv I-gn-™ Zn-h-kw ap≥-\n-e-

F-®v.-F-kv.-B¿.-kn.-F¬. sh-_vssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-® dq-´v-am-∏v

km- b a- { ¥n ]n sI Ip- ™ m- e n- ° p- ´ nbpw C- t X A- ` n- { ]m- b w ]- d - b p- I - b p≠m- b n. Pm-∏-\o-kv I-º-\n-bp-sS k-l-I-cW-tØm-sS Im-k¿-tIm-´p \n-∂p Xn-cph-\-¥-]p-c-tØ-°p aq-∂-c a-Wn-°q¿ sIm-≠v bm-{X sN-øm≥ km-[n-°p-∂ X-c-Øn-em-Wv ]-≤-Xn B-hn-jv-I-cn-®ncn-°p-∂-Xv. C-t∏mƒ C-Xp aw-K-em-]p-c-tØ°p \o-´n-b-Xm-bn F-®v.-F-kv.-B¿.kn.-F¬. sh-_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]-≤-Xn-°m-bn slŒ¿-I-W-°n-\p `q-an G-s‰-Sp-°p-I-bpw 75000Hm-fw Ip-Spw-_-ß-sf Ip-Sn-sbmgn-∏n-°p-I-bpw th-Ww. ]-≤-Xn kwÿm-\-Øn-s‚ ]-cn-ÿn-Xn-°v A-\p-

tbm-Py-a-s√-∂m-Wv A-Xn-th-K sdbn¬-th hn-cp-≤ k-a-c-k-an-Xn B-tcm]n-°p-∂-Xv. Pm-∏-\o-kv I-º-\n-bn¬ \n-s∂-Sp°p-∂ 1,20,000 tIm-Sn hm-bv-]-bp-sS ]en-i A-S-bv-°m≥ X-s∂ 12,000 t]¿ Znt\-\ bm-{X sN-ø-W-sa-∂pw \n-e-hn¬ i-cm-i-cn 2000 t]¿ am-{X-ta bm-{X sNøp-∂p-≈q-sh-∂pw k-a-c-k-an-Xn Nq≠n-°m-´p-∂p. kw-ÿm-\-Øv c-≠v F-b¿-t]m¿-´pIƒ Iq-Sn h-cp-∂-tXm-sS C-Xn¬ Im-cyam-b C-Sn-hp kw-`-hn-°p-sa-∂pw kwÿm-\-Øn-s‚ Zp¿-_-e-am-b km-ºØn-I kw-hn-[m-\-Øn-\p ]-≤-Xn _m[y-X-bm-hp-sa-∂pw k-a-c-k-an-Xn Btcm-]n-°p-∂p.

\o-−q-cn B-Zn-hm-kn- Ip-Spw-_-¯n-s\Xntc ]-©m-b-¯v {]-kn-Uân-sâ t\-Xr-Xz-¯n ssItbäw

\o-≠q-cn¬ ]p-d-tºm-°p-`q-an-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_-Øn-s‚ tNm-dpw I-e-hpw I-dn-®-´n-bpw X-√n-Ø-I¿Ø \n-e-bn¬ ho-Sv e-`n-°m-sX h-∂t- ∏m-ƒ `m-cybpw Ip-´n-I-fp-am-bn sX-cp-hn-te°n-dß - p-Ib - m-bn-cp-∂p. k-am-\ km-l-N-cy-Øn-¬ Pohn-°p-∂ a-‰p aq-∂p Ip-Spw-_-ßfpw C-h-tcm-sSm-∏w t_m-´p-sP´n-°p k-ao-]w Xm-a-k-Øn-s\Øp-I-bm-bn-cp-∂p. t_m-´p-sP´n-°p k-ao-]w s]m-Xp-ÿ-e-Øv

]-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ a-Æ-Sn-®p s]m-°n ÿ-e-Øv πm-Ãn-°v am-en-\y߃ ti-J-cn-®p s]m-Sn-°p-∂ ÿm-]-\w Xp-S-ßp-∂-Xn-\p \o°w \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn-\m¬ t_m-´p-sP-´n-°v k-ao-]w G-Xm\pw \mƒ ap-ºpw a-Æ-Sn-®n-cp∂p. C-Xn-t\m-Sp tN¿-∂m-Wv B-

A-_v-Zp-Ã-bp-sS Ir-jn-bn-S-¯n hn-f-bp-¶-Xv Iznâ I-W-¡n-\p ]-¨-¡-dn-IÄ

Zn-hm-kn Ip-Spw-_-߃ Xm-a-kn°p-∂-Xv. Cu ÿ-ew H-gn-™pt]m-h-W-sa-∂p ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_ß-tfm-Sv B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. a-‰p ÿ-e-an-√m-Ø-Xn-\m¬ Cu Ip-Spw-_-߃ C-hn-sS Xs∂ Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wp Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-se-Øn-b H-cpkw-Lw B-fp-Iƒ C-h-cp-sS ]Sp-X-bpw tNm-dpw I-e-hpw I-dn-®´n-bpw X-√n-Ø-I¿-Ø-Xv. Xp-S¿∂v G-‰p-am-\q¿ t]m-en-kv ÿ-esØ-Øn-sb-¶n-epw \n-b-a-\-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-√. kw-`-hØn¬ {]-tZ-i-sØ a-\p-jy-kvt\-ln-I-fpw hn-hn-[ kw-L-S-\I-fpw cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≠v. BZn-hm-kn Ip-Spw-_-߃ C-∂v Ie-Œ¿-°p ]-cm-Xn-\¬-Ipw. XpS¿-∂v a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-js\-bpw ssl-t°m-S-Xn-sb-bpw \-ho-I-cn® a-e-∏p-dw tIm-´∏-Sn ssa-Xm-\Øns‚ D-Zv-LmS-\w Im-bn-Ia{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ ap≥ C‚¿\m-j-\¬ ^pSv-t_mƒ Xmcw sF Fw hn-Pb-\v ]-¥v sl-Uv sN-bv-Xp\¬-In \n¿-h-ln-°p∂p k-ao-]n-°m-\m-Wp \o-°w.-

{]-hr-¯n-IÄ ]qÀ-¯n-bm-bn; d¬-th ]qÀ-W-am-bn Xp-d-¶p kz¥w {]Xn-\n[n

A-–p-√ Ir-jn-tØm-´-Øn¬ Im-k¿-tIm-Uv: ]-®-°-dn D¬∏m-Z-\ Im-cy-Øn¬ s]m-Δ-ense Nm¬-°-c ho-´n¬ A-_v-Zp-√ hn-P-b-I-c-am-b l-cn-X-]mTw Ipdn-°p-I-bm-Wv. Ir-jn-bn-se \qdp-ta-\n hn-f-hn-\p ]p-d-ta Pn-√bn-se an-I-® ]-®-°-dn I¿-j-I\p-≈ A-hm¿-Uv-Iq-Sn e-`n-®tXm-sS C-t±-l-Øn-s‚ hn-P-bØn-\p \q-dp-ta-\n Xn-f-°w. F-´mw-¢m-kv ]T-\-Øn-\p-tijw Ir-jn-bn-te-°n-d-ßn-b Cu I¿-j-I-\v F-√m-X-cw ]-®-°-dnIr-jn-I-fp-ap-≠v. 90 sk‚ v `q-an am-{Xw kz-¥a - m-bp-≈ A-_vZ- p-√ ]-tØ-°-tdm-fw ]m-´-Øn-s\-SpØm-Wp Ir-jn-sN-øp-∂-Xv. CXn¬ F-t´-°-tdm-fw s\¬-Ir-

jn sN-øp-∂p. _m-°n Ir-jn-bn-SØn¬ ]-®-°-dn-Iƒ sN-bv-Xp-hcp-∂p. \m-te-°¿ ÿ-eØ - v ]-®°-dn, ]-Sh - e - w, ]-b¿, hm-g F-∂nh am-dn-am-dn Ir-jn-sN-øp-∂p. 25 h¿-js - Ø Im¿-jn-I ]m-cº-cy-ap-≈ A-_vZ- p-√ ap-gp-h≥-ka-bh - pw ]m-SØ - m-Wv. G-Xp s]mcn-sh-bn-en-epw a-gb - Ø - pw Ir-jnsb D-t]-£n-s®m-cp Nn-¥ C-t±l-Øn-\n-√. G-Xp Ir-jn-bm-Wp Iq-Sp-X¬ sa-®-sa-∂v A-_v-Zp-√tbm-Sp tNm-Zn-®m¬ F-√m Ir-jnbpw \-√-Xm-sW-∂m-bn-cn-°pw adp-]-Sn. C-Ø-h-W 25 Izn‚¬ ]b¿, 75 Izn‚¬ ]-S-h-ew, 20 Izn‚¬ No-c, 110 Izn‚¬ sh-≈-cn, 100 Izn‚¬ Ip-º-f-ß, 50 Izn-

‚¬ I-°n-cn F-∂n-h hn-f-sh-SpØp-I-gn-™p. 60 Zn-h-k-am-hptºmƒ ]-Sh - e - w ]m-Ia - m-hpw. hnf-sh-Sp-∏p Xp-Sß - n-bm¬ \m-ep-amkw-h-sc e-`n-°p-sa-∂ sa-®-ap≠v. H-∂c - In-tem-{Kmw ap-X¬ c≠p In-tem-{Kmw h-sc Xq-°-ap≈ ]-S-h-e-ß-h-sc e-`n-°m-dp≠v. 100 Izn‚¬ h-sc hn-fh - p e-`n®m¬ ]-Sh - e - h - pw ]-bd - p-am-Wp ]®-°d - n-bn¬ G-‰h - pw em-`w. ssl-{_n-Uv C-\w I-°n-cnbm-Wv C-Øh - W - hn-fh - n-d° - n-bXv. C-Xn¬ \n-∂p Iq-Sp-X¬ D¬∏m-Z-\w km-[y-am-hp-∂p-≠v. 200 Sn-jyq-Iƒ-®¿ hm-g-bpw 200 t\{¥-\pw C-t±-lØ - n-s‚ Ir-jn-bnS-Øn-ep-≠v.

sIm-t≠m-´n: I-cn-∏q¿ hn-am\-Øm-h-f d¨-th \-ho-I-cW {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Ønbm-bn. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v `mKn-I-am-bn A-S-®n-´ d¨-th ]q¿-W-am-bn hn-am-\ k¿-hokp-Iƒ-°m-bn Xp-d-∂p-sImSp-°pw. I-gn-™ 7mw Xn-ø-Xn ap-Xem-Wv \-ho-I-c-W-Øn-\m-bn d¨-th A-S-®n-´-Xv. cm-{Xn 9 a-Wn ap-X¬ ]p-e¿-s® 3 aWn h-sc-bm-bn-cp-∂p hn-am-\ k¿-ho-kp-Iƒ {I-ao-I-cn-®p d¨-th A-S-®n-´n-cp-∂-Xv. Cu k-a-b-ß-fn¬ hn-am-\ k¿-ho-kp-Iƒ t\-c-sØ-bm°n ]p-\-{I-ao-I-cn-®n-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. d¨-th-bp-sS In-g-°p-`mK- Ø p hn- a m- \ - ß ƒ Xn- c n°p- ∂ `m- K - Ø m- W v aq- ∂ - c tIm- S n sN- e - h n¬ d¨- t h \-ho-I-cn-®-Xv. F-b¿-t]m¿´v A- t Xm- d n- ‰ n H- c p am- k w sIm- ≠ p ]q¿- Ø o- I - c n°m≥ D-t±-in-®n-cp-∂ {]-hr-

Øn- I ƒ 25 Zn- h - k w sIm≠p- X - s ∂ ]q¿- Ø n- b m- ° m\m-bn. I-gn-™ a-g-°m-e-ØmWv C-Sn-an-∂-te-‰v d¨-thbp-sS Nn-e `m-K-߃ Ip-gn™p-t]m-bn Sm-dn-Mv C-f-Inb-Xv. d¨-th-°v _-e-£-bw kw-`-hn-°p-∂-Xm-bn Xp-S¿∂p-h-∂ hn-hn-[ A-t\z-jW G-P≥-kn-I-fpw I-s≠Øn-bn-cp-∂p. C-Xn-s‚ `m-Kam-bm-Wv A-Sn-b-¥-c-am-bn d¨-th \-ho-I-cn-°m≥ Xocp-am-\n-®-Xv. 40 tIm-Sn sN-e-hn¬ d¨th do Im¿-]-‰n-Mv {]-hr-ØnIƒ a-g-bv-°p ti-jw B-cw`n- ° m- \ n- c n- ° p- I - b m- W v. d¨-th Xm¬-°m-en-I A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ C-∂-se-tbmsS ]q¿-Øo-I-cn-®-Xn-\m¬ C-∂p ap-X¬ hn-am-\-Øm-hfw 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Ø\-£-a-am-hpw. hn-am-\ I-º\n-I-tfm-Sv hn-am-\ k¿-hokp-Iƒ ]-g-b co-Xn-bn-te°p am-‰m-\pw B-h-iy-s∏-´n´p-≠v.

kXy-{]-Xn-ÚmN-S-§n-te-¡v BÀ.F-kv.F-kv. h-I 30 ap-kv-enw-IÄ \yq-U¬ln: _n.sP.]n-bpsS ap-kvenw Fw.]n-amcpsS A-`mhw \nI-Øm-\mbn \-tc{μ-tamUn-bp-sS k-Xy-{]-Xn-⁄m-®-Sßn-te-°v B¿.F-kv.-F-kv. -FØn-®Xv 30 ap-kv-enw-I-sf. cm-PyØn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n∂p ap-kv-enw {]-Xn-\n-[nI-sf FØn-°m-\p-≈ {i-a-w ]q¿-W-ambn hn-P-bn-®n√. ss{I-kv-X-h k-aq-l-Øn¬ \n∂p k-am-\am-b co-Xn-bn¬ {]m-Xn-\n[yw t\-Xm-°ƒ D-d∏m-°nbncp∂p. B¿.F-kv.Fkn-s‚ ap-kv-enw cm-jv{So-b a©p-am-bn tN¿-∂p {]-h¿-Øn®n-cp∂ ap≥ {]-Nm-c-Iv Kn-co-jv Pp-bm-en-\m-bn-cp-∂p ap-kvenwI-sf F-Øn-°p-∂-Xn-\p-≈ Np-aX-e. ap-kv-enw-I-fp-sS ]n¥pW tam-Un k¿-°m-cn-\n-s√∂ {]-Nmc-Ww C√m-Xm-°p-Ibm-bn-cp-∂p e-£y-sa-∂v Ppbm¬ ]-d™p. k-Xy-{]-Xn-⁄m NS-ßv ho£n- ° m- s \- Ø p- ∂ h¿- ° n- S bn¬ sXm-∏n hn-Xc-Ww sNøm\pw ]m¿-´n {]-tXy-Iw {i≤n-®p. ap-kvenw t\-Xm°-sf FØn-°m-\m-bn-cp-∂p B-Zy{iaw. C-Xp ]q¿-W-am-bn hn-P-bn-°m≥ km-[y-X-bn-s√-∂p I-≠-t∏mƒ km-[m-c-W-°mcm-b ap-kv-enw-Ifm-bm-epw a-Xn-sb-∂p Xo-cp-am- Im-‰p \n-d-® Po-hnXw... tIm-gn-t°m-Sv am-\m-©n-d-bn¬ _-eq¨ hn¬∏\-bn¬ G¿-s∏-´n-cn-°p-∂-h¿ \n®p.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-118. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

tIm-´-bw: ]p-d-tºm-°p-`q-an-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_-Øn-s‚ `-£-W ]m-{X߃ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ X-I¿-ØXm-bn ]-cm-Xn. a-e-th-S≥ k-apZm-b-Øn-se a-[p-hpw Ip-Spw-_hpw C-h-tcm-sSm-∏w Xm-a-kn-°p∂ a-‰p aq-∂p Ip-Spw-_-hp-am-Wv \o-≠q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s\-Xn-tc ]-cm-Xn-bp-am-bn cwK-Øp-h-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn \o-≠q¿ {]-hm-´w t_m-´v sP-´n-°p k-ao-]am-Wp kw-`h - w. ÿ-eØ - v `-£W-hpw s]m-´n-b ]m-{X-ßf - pw NnX-dn-°n-S° - p-Ib - m-Wv. kz-¥a - m-bn In-S∏ - m-Sa - n-√m-ØX - n-\m-¬ \o-≠qcn-se ]-g-b t_m-´p-sP-´n-°p kao-]w s]m-Xp-ÿ-e-Øp aq-∂-Sn s]m-°-Øn¬ a-d-®p-sI-´n-bmWv \m-ep Ip-Spw-_h - pw Xm-ak - n-®n-cp∂-Xv. h-en-b Xp-I sk-Iyq-cn-‰nbm-bpw hm-SI - b - m-bpw sIm-Sp-°m\n-√m-Ø-Xn-\m¬ hm-S-I-bv-°p

Thejas Epaper general Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper general edition. 2014-05-27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you