Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-119

12 t]Pv

■ `6.00

10 sa-bv 2014 i\n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n F-Iv-kn-äv t]m-fn-\v 12 h-sc hn-e-¡v

B-th-iw Ip-S- \n-hÀ-¯n; Xriq-cn ]q-cw s]-bv-Xn-d-§n

\yq-U¬-ln: F-Iv-kn-‰v t]m-fn\v 12 h-sc Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωoj≥ hn-e-t°¿-s∏-Sp-Øn. temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ Ah-km-\-L-´ thm-s´-Sp-∏p \-S°p-∂ 12\v ssh-Io-´v B-dp-aWn h-sc F-Iv-kn-‰v t]mƒ ^e-߃ ]p-d-Øp-hn-S-cp-sX-∂mWv Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j-s‚ \n¿-tZ-iw. thm-s´-Sp-∏v A-hkm-\n-®-ti-jw 6.-30 ap-X¬ ^e-{]-Jym-]-\w ]p-d-Øp-hn-Sm-sa∂v Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p.16\v thm-s´-Æ-en-\p-ti-jta ^-e-߃ ]p-d-Øp-hn-Sm≥ ]m-Sp-≈q-sh-∂m-bn-cp-∂p Xn-cs™-Sp-∏p I-Ωo-j-W¿ F-®v F-kv {_-lv-a B-Zyw A-dn-bn®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, ]n-∂o-S-Xv Xn-cp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.\n-e-hn¬ Xn-c-s™-Sp-∏n-\pti-jw F-Iv-kn-‰v t]mƒ ]p-dØp-hn-Sm-sa-∂m-Wp N-´w. F∂m¬, ]-e ÿ-e-ß-fn-epw dot]m-fn-Mv \-S-°m-\n-cn-s° Xr-iq¿ ]q-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ Ip-S-am-‰w FIvkn‰v t]mƒ kzm-[o-\n-°psa-∂-Xn-\m-em-Wp \-S-]-Sn. -

¹-kv-Sp ^-e-{]-Jym-]-\w 13\v; ¹kv h¬ ]n¶oSv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co£m-^-ew 13\p {]-Jym-]n-°pw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]n.-B¿. tNw_-dn¬ hn-Zym-`ym-k-a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫m-bn-cn-°pw ^e-{]-Jym-]-\w \-S-Øp-I. ^-ew hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn X-teZn-h-kw tN-cp-∂ ]-co-£mt_m¿-Uv tbm-K-Øn-em-bn-cn°pw t{K-kv am¿-°v, tam-U-tdj≥ F-∂o Im-cy-ß-fn¬ Xo-cpam-\-sa-Sp-°p-I. Xn-c-s™-Sp-∏paq-ew 12 Zn-h-kw aq-ey-\n¿-Wbw X-S- -s∏-´-Xm-Wv ^-ew ssh-Im≥ Im-c-W-am-b-Xv. lb¿ sk-°≥-U-dn ^-e-tØmsSm-∏w π-kv-h¨ ^-e-{]-Jym]-\-ap-≠m-hn-s√-∂v l-b¿ sk°≥-U-dn hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏v A-dn-bn-®p. aq-ey-\n¿-W-b-tPmen-Iƒ ]q¿-Øn-bm-hm-Ø kml-N-cy-Øn-em-Wp Xo-cp-am-\w. sa-bv 15Hm-sS π-kv-h-Æn-s‚ aqey-\n¿-W-bw ]q¿-Øn-bm-hp-sa∂m-Wv U-b-d-Œ-td-‰v \¬-Ip-∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. π-kv-h¨, π-kvSp ¢m-kp-I-fn-em-bn 8,92,290 hnZym¿-Yn-I-fm-Wv C-Ø-h-W ]co-£ F-gp-Xn-b-Xv. C-Xn¬ 4,42,855 hn-Zym¿-Yn-Iƒ π-kv-Sp ]-co-£-bpw 4,49,435 t]¿ π-kvh¨ ]-co-£-bp-sa-gp-Xn.-

Im-hÂ-¡m-cn-Ãm-¯ se-hÂ-t{Im-kn A]-I-Sw; 13 a-cWw a-lm-cm-Pv K-©v: D-Ø¿-{]-tZ-

in¬ Im-h¬-°m-cn-√m-Ø sdbn¬-th t{Im-kn-Mn¬ Xo-h≠n Po-∏n-en-Sn-®v \m-ep Ip-´n-If-S-°w 13 t]¿ a-cn-®p. a-lm-cmPv K-©n-se tIm-Xn-]-cn-em-Wv A-]-I-Sw. hn-hm-l-Øn¬ ]s¶-Sp-Øv Po-∏n¬ a-S-ßp-I-bmbn-cp-∂-h-cm-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. tKm-c-Jv-]q-cn¬-\n-∂v \¿-I-´n-bm-K-©n-te-°v t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ {]m-tZ-in-I s{Sbn≥, Po-∏v C-Sn-®p-sX-dn-∏n-°pI-bm-bn-cp-∂p. Po-∏n¬ 16 bm-{X-°m-cp-≠mbn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰ aq-∂p-t]-sc B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. \msf

tIt¨-cn-bn-ep-Zn-¨ ]-Xn-\m-emw-cmhv

DÄt]PpIfnÂ

5 ap-ÔÃI--s¸-ccmÀn-bIm-mÀ:eA--l-c\-Wp-_- 7 9

s¸-«n-«p ]-Xn-\m-ep hÀ-jw a-\p-jym-h-Im-i tIm-S-XnI-sf i-àn-s¸-Sp-¯m³ {]-tXy-I k-an-Xn Cu-Pn-]v-Xv: A-h-Im-i§Ä tNm-Zn-¡-cp-sX-¶v AÂ-kn-kn A-^v-k-en-eq-sS tI-c-f¯n\v B-Zy kzÀWw

11 t]Pn 6 FUnäv apÃ-s¸-cn-bmÀ ho−pw hmÀ¯-bm-hp-t¼mÄt^mt´m: sI sI \-Po_v

]n F-®v A-^v-k¬

Xr-iq¿: tX-°n≥-Im-Sv ssa-Xm\n-bn¬ Xn-ßn-\n-d-™ ]p-cpjm-c-Øn-s‚ B-th-iw Ip-S-\nh¿-Øn-b-t∏mƒ ]q-c-ß-fp-sS ]q-cw s]-bv-Xn-d-ßn. a-g am-dn-\n∂ ]p-e-cn-bn¬ B-Nm-c-\n-dthm-sS B-Zy-tZ-h-\m-bn I-Wnaw-K-ew im-kv-Xm-hv F-gp-∂≈n-b-tXm-sS B-tLm-j-߃°p Xp-S-°-am-bn. ]n-s∂ ]q-cØn-\v ]-Ø-c-am-t‰-In L-S-I]q-c-ß ƒ. \m-Z-tKm-]p-cw Xo¿Øv aT-Øn¬-h-c-hv. s]-cp-h-\Øn-s‚ s]-cp-a-bn¬ C-e-™nØ-d ta-fw. XpS¿∂v B-bn-cß-sf B-th-i-Øn-s‚ hm-\nte-°p-b¿-Øn Ip-S-am-‰w. h¿W-hn-kv-a-b-°m-gv-N-Ifm-Wv ]qc-t{]-an-Iƒ-°p-th-≠n i-‡s‚ X-´-I-Øn ¬ H-cp-°n-b-Xv. ]m-≠n-bp-sS-bpw ]-©-hm-ZyØn-s‚-bpw Xm-f-߃ s]m-gn™-en-™-t∏m ƒ h-S-°p-∂mY-s‚ hm-\n¬ C-cp≠p-Iq-Sn-b

tam-Un-¡v ]n´p-W-bn-söv ambm-h-Xnbpw a-a-X-bpw 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

\yq- U ¬- l n: tem- I v - k - ` m Xnc- s ™- S p- ∏ n- \ p- t i- j w \- t c{μ-tam-Un-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F≥.- U n.- F . k¿- ° m¿ cq]o- I - c n- ° m≥ ]n- ¥ p- W \¬In-s√-∂v _n.-F-kv.-]n. t\-Xmhv am- b m- h - X n- b pw a- a - X m _m\¿- P n- b p- s S t\- X r- X z- Ø n- e p≈ Xr- W - a q¬ tIm¨- { K- k pw hy-‡-am-°n. A-Æm Un.-Fw.-sI. t\-Xmhv P- b - e - f n- X , am- b m- h - X n, a- a Xm _m-\¿-Pn F-∂n-h¿-°m-bn _n.-sP.-]n-bp-sS hm-Xn-ep-Iƒ Xp- d - ∂ n- ´ n- c n- ° p- I - b m- s W- ∂ mWv hym- g m- g v - N cm- { Xn tam- U n Sn.hn A`n-ap-J-Øn¬ ]-d-™Xv . A- X n- t \m- S p- ≈ {]- X n- I - c W- s a- ∂ \n- e - b n- e m- W v am- b mh- X n- b pw Xr- W - a q- e pw tam- U n°v ]n-¥p-W \¬-In-s√-∂v Adn-bn-®-Xv.

k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-°m-\mhn-s√-∂p _n.-sP.-]n-°v t_m[y-am-bn-´p-s≠-∂v am-bm-h-Xn e-Jv-t\m-bn¬ ]-d-™p. am-[y-a߃ A-h-Im-i-s∏-Sp-∂-Xpt]m-se tam-Un-X-cw-Kw \n-e-hnen-√. B-h-iy-sa-¶n¬ A-Æm Un.-Fw.-sI. t\-Xm-hv P-b-e-fnX, Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv t\Xm-hv a-a-Xm _m-\¿-Pn, _n.-Fkv.-]n. tZ-io-bm-[y-£ am-bm-hXn Xp-S-ßn-b-h-cp-sS ]n-¥p-W tX-Sp-sa-∂m-Wv tam-Un A-`n-apJ-kw-`m-j-W-Øn¬ ]-d-™Xv. F-∂m¬, tam-Un-°v ]n-¥pW-bn-s√-∂p hy-‡-am-°m≥ Xm≥ B-{K-ln-°p-∂p-˛ am-bmh-Xn ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏p Xp-S-ßn-bt∏mƒ, F≥.-Un.-F-°v G-sX¶n-epw ]m¿-´n-I-fp-sS ]n-¥p-W th-≠n-h-cn-s√-∂m-Wv tam-Un ]-d-™-Xv. D-d-∏n-s√-¶n¬ H-cp ]m¿-´n-bpw a-s‰m-cp ]m¿-´n-bp-

sS ]n-¥p-W tX-Sn-√. tam-Un-bpsS A-`n-ap-J-kw-`m-j-Ww X߃-°p thm-´v sN-øp-∂ \yq-\]-£-ß-fp-sS a-\- p-I-fn¬ B-i-b-°p-g-∏w kr-„n-°m-\mWv. _n.-F-kv.-]n. {]-ÿm-\-

sØ X-I¿-°m-\m-Wv _n.-sP.]n. {i-an-°p-∂-Xv. ap≥ F≥.Un.-F. k¿-°m¿ X-\n-s°-Xntc I-≈-t°-sk-Sp-Øp-sh∂pw am-bm-h-Xn ]-d-™p. _n.-sP.-]n-bp-sS hm-Xn-epIƒ Xp-d-∂n-´n-cn-°p-I-bm-sW-

¶n¬ R-ß-fp-sS hm-Xn-ep-Iƒ A-S-®n-´v Xm-t°m¬ Zq-sc F-dn™n-cn-°p-I-bm-sW-∂v Xr-Waq¬ tIm¨-{K-kv h-‡m-hv sU-d-Iv H-{_n-bm≥ sIm¬-°Ø-bn¬ ]-d-™p. 372 ko-‰v t\-Sp-sa-∂v _n.sP.-]n. ]-d-bp-∂-Xv a-Xn-{`-a-amWv. _n.-sP.-]n-°v 190 ko-‰v hsc In-´n-tb-°m-sa-∂pw F∂m¬, tIm¨-{K-kv 72 ko-‰nsem-Xp-ßp-sa-∂pw A-t±-lw ]d-™p. _n.-sP.-]n-sb-tbm tam-Unsb-tbm k¿-°m¿ D-≠m-°m≥ ]n-¥p-W-bv-°n-s√-∂v a-a-Xm _m-\¿-Pn _p-[-\m-gv-N ]-d™n-cp-∂p. F-∂m¬, tam-Unbp-sS A-`n-ap-J-kw-`m-j-WØn-s‚ sh-fn-®-Øn¬ P-b-e-fnX-bn¬-\n-∂v {]-Xn-I-c-W-sam∂p-ap-≠m-bn-´n-√. A-tX-k-a-bw, _n.-F-kv.-]nbpw Xr-W-aq-epw F-Xn¿-∏v {]-I-

Sn-∏n-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ tam-Un-°v {]-[m-\-a-{¥n-bm-hpI A-km-[y-am-bn-cn-°p-sa-∂v tIm¨-{K-kv P-\-d¬ sk-{I-´dn A-P-bv am-°≥ U¬-ln-bn¬ ]-d-™p. F-√m {]-[m-\ I-£nI-fpw _n.-sP.-]n-bn¬-\n-∂pw tam-Un-bn¬-\n-∂pw A-I-ep-Ibm-sW-∂v A-t±-lw ]-d-™p.A-tX-k-a-bw, cm-{„o-b Akv-]r-iy-X-bn¬ ]m¿-´n hn-izkn-°p-∂n-s√-∂v _n.-sP.-]n. t\-Xm-hv A-an-Xv jm hm-c-Wmkn-bn¬ ]-d-™p. am-bm-h-Xnbp-sS a-dp-]-Sn-tbm-Sv {]-Xn-I-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Py-Øn-s‚ hn-I-k-\w B{K-ln-°p-∂p-sh-¶n¬ F-√m ]m¿-´n-Iƒ-°pw F≥.-Un.-F-bn-te°v kzm-K-X-a-cp-fp-∂p-sh-∂v Aan-Xv jm ]-d™ p. F≥.-Un.-F. k-Jyw 300 ko-‰n-e-[n-Iw t\-Sn k¿-°m¿ cq-]o-Ic - n-°p-sa-∂v Aan-Xv jm {]-Xym-in-®p.-

ta-L-߃ t]m-epw s]-bv-sXmgn-bm≥ a-d-∂p-t]m-bn. cm-hn-se L-S-I-]q-c-߃ FØn-Øp-S-ßn-b-tXm-sS \-K-cw ]q-c-Øn-c-°n-e-a¿-∂p. ]-\-ap°w-]n-≈n, sN-ºq-°m-hv, Im-c-ap°v, em-eq¿, Nq-c-t°m-´p-Im-hv, A-ø-t¥mƒ, ss\-X-e-°m-hv Fgp-∂-≈n-∏p-Iƒ h-S-°p-∂m-Ys‚ Xn-cp-ap-‰-sØ-Øn. cm-hn-se Xn-cp-h-ºm-Sn `-K-h-Xn-bp-sS aTØn-te-°p-≈ ]p-d-∏m-Sv. {_-“kzw aT-Øn-se ]q-P-bv-°p-tijw {]-i-kv-X-am-b aT-Øn¬-h-chmbn. Xn-cp-h-ºm-Sn in-h-kp-μ-dns‚ ]pdØv Xn-S-tº-‰n `-K-h-Xn h-S-°p-∂m-Y-s‚ Xn-cp-ap-‰-tØ°v. A-∂-a-\-S ]-c-ta-iz-c am-cm¿ hm-Zy-tKm-]p-cw Xo¿-Øp. \m-bv°-\m-en¬-\n-∂p ]m-≠n-ta-ftØm-sS In-g-°q-´v A-\n-b≥-amcm-cp-sS {]-am-Wn-Xz-Øn¬ Xn-cph-ºm-Sn-°m¿. h-S-°p-∂m-Y-s‚ Xn-cp-ap-‰-sØ-Øn-b ]q-c-∏p-cpjm-c-sØ Xm-f-e-l-cn-bn-em-°n ]m-≠n-s∏-cp-°-Øn-s‚ cu-{Z-`m-

hw hn-S¿-Øn-b C-e-™n-Ø-dta-fw. s]-cp-h-\w Ip-´≥-am-cm-cpsS {]-am-Wn-Xz-Øn¬ ap-∂q-tdmfw I-em-Im-c-∑m-cm-Wv sIm-´n-°b-dn-b-Xv. C-S-bv-°p s]-bv-X a-g ]q-c-t{]-an-I-fn¬ B-th-i-amWpW¿-ØnbXv. ssh-Io-´v 4.-35\v ]m-d-ta-°mhv `-K-h-Xn sX-t° tKm-]p-c-\-Sbn-d-ßp-tºmƒ sX-t° N-cn-hv P- \ - k m- K - c - a m- b n- ° - g n- ™ n- c p∂p. sX-t° tKm-]p-c-\-S-bn¬ Xn-cp-h-ºm-Sn hn-`m-K-Øn-s‚bpw A-`n-ap-J-am-bn ]m-d-ta-°mhv hn-`m-K-Øn-s‚-bpw B-\-Iƒ A-Wn-\n-c-∂-tXm-sS ]q-cm-thi-Øn-s‚ A-e-I-S-ep-b¿-Øn Ip-S-am-‰w B-cw-`n-®p. ap-∏-Xnte-sd Ip-S-I-fm-Wv C-cp-Iq-´-cpw a¬-k-cn-®p {]-Z¿-in-∏n-®-Xv. cm{Xn ]q-c-ß-fp-sS X-\n-bm-h¿Ø-\w. C-∂p ]-I¬-∏q-c-Øn\p-ti-jw `-K-h-Xn-am¿ D-]-Nmcw sNm-√n ]n-cn-bp-∂-tXm-sS Cu h¿-j-sØ ]q-c-Øn-\v kam-]-\-am-hpw.

im-c-Z Nn-«nX-«n-¸v kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-¡-W-w: kp-{]nw-tIm-S-Xn \yq-U¬-ln: _w-Kmƒ ap-Jya-{¥n a-a-Xm _m-\¿-Pn-°p I\-Ø Xn-cn-®-Sn \¬-In im-c-Z Nn-´n-X-´n-∏v kn.-_n.-sF. At\z-jn-°-W-sa-∂v kp-{]nwtIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. X-´n-∏pam-bn _-‘-s∏-´v {Xn-]p-c, HUo-j, A-kw Xp-S-ßn hn-hn[ kw-ÿm-\-ß-fn-ep-≈ tIkp-I-fpw kn.-_n.-sF. A-t\zjn-°-W-sa-∂v P-Ãn-kv Sn Fkv Tm-°q¿ A-[y-£-\m-b s_-©v D-Ø-c-hv ]-d-bp-∂p. X-´n-∏n-se F-√m-hn-[ KqVm-tem-N-\-I-fpw I-s≠Øm\p≈ A-t\z-j-W-am-Wv kn.-_n.-sF. \-S-tØ-≠-Xv. Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-W-߃ th-W-sa-¶n¬ A-Xn-\p-≈ A[n-Im-c-hpw kn.-_n.-sF-°p \¬-In-bn-´p-≠v. A-t\z-j-WØn¬ kw-ÿm-\ tk-\-Iƒ kn.-_n.-sF-°p a-Xn-bm-b klm-bw \¬-I-Ww. X-´n-∏v X-Sbp-∂-Xn¬ kw-ÿm-\ k¿°m-cp-Iƒ ]-cm-P-b-s∏-s´∂pw tIm-S-Xn hn-a¿-in-®p. X´n-∏v kn.-_n.-sF. A-t\z-jn°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v ka¿-∏n-® c-≠p s]m-Xp-Xm¬-∏cy l-c-Pn-Iƒ ]-cn-K-Wn-®mWv D-Ø-c-hv. kn.-_n.-sF. At\z-j-W-sa-∂ B-h-iy-Øn\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b-Xm¬-∏-

cy-ap-s≠-∂m-Wv `-c-W-I-£nbm-b Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv B-tcm-]n-®n-cp-∂-Xv. X-´n-∏v kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-t°≠-Xn-s√-∂ \n-e-]m-Spw k¿°m¿ tIm-S-Xn-bn¬ kzo-I-cn®p. \n-e-hn-se {]-tXy-I At\z-j-W-kw-Lw \-∂m-bn {]h¿- Ø n- ° p- ∂ p- ∂ - X n- \ m¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Ww th-s≠-∂p I¬-°-Ø sslt°m-S-Xn-bpw t\-c-sØ hy‡-am-°n-bn-cp-∂p. X-´n-∏v kn.-_n.-sF. A-t\zjn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v H-Uo-j ssl-t°m-S-Xn-bnepw km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I¿ s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn \¬In-bn-cp-∂p. A-t\z-j-Ww thW-tam-sb-∂p tIm-S-Xn-°p Xo- c p- a m- \ n- ° m- s a- ∂ m- b n- c p∂p kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-Sv. H-Uo-j-bn¬ 163 I-º-\nIƒ Iq-Sn 4600 tIm-Sn cq-]-bmWv s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ \n-∂p X-´n-sb-Sp-Ø-Xv. _w-Km-fn¬ im-c-Z X-´n-∏n¬ 2460 tIm-Sn cq]-bm-Wv P-\-߃-°v \-„-s∏´-Xv. X-´n-∏n¬ Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ-°p ]-¶p-s≠-∂v F≥-t^m-gv-kvsa‚ v U-b-d-Œ-td-‰v t\-c-sØ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.

]m-sam-en³ tI-kv: A-[n-I-tc-J-IÄ am-thm-hm-Zn _-Ôw Btcm-]n¨v UÂ-ln kÀ-h-I-em-im-em {]-^-ksd A-d-kv-äv sN-bvXp lm-P-cm-¡m³ hn F-kn-\v A-\p-a-Xn \yq-U¬-ln: am-thm-hm-Zn-_‘w B-tcm-]n-®v U¬-ln k¿-hI-em-im-em A-[ym-]-I≥ {]-^. Pn F≥ km-bn-_m-_-sb a-lmcm-{„m t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. U¬-ln Zu-e-Øv dmw tIm-fPn¬ D-Ø-c-t]-∏¿ ]-cn-tim-[n®p a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂ km-bn_m-_-sb a-^v-Sn-bn-se-Øn-b B-dw-K-kw-Lw D-®-bv-°v H-cp-aWn-tbm-sS Im¿ X-S-™p-\n¿Øn A-d-kv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. ap-Jw aq-Sn-b-ti-jw km-bn_m-_-sb-bpw ss{U-h-sd-bpw kn-hn¬ sse≥ t]m-en-kv kv-t‰j-\n¬ sIm-≠p-t]m-bn.90 i-X-am-\w im-co-cn-Im-h-iX t\-cn-Sp-∂ km-bn-_m-_ ho ¬sN-b-dn-em-Wv I-gnbp∂-Xv. lr-

t{Zm-Ka - S- ° - w \n-ch - [ - n B-tcm-Ky{]-iv-\-ß-fpw t\-cn-Sp-∂p-≠v. IÃ-Un-bn¬ `¿-Øm-hv sIm-√s - ∏Sp-tam-sb-∂v kw-ib - ap≈-Xmbn `m-cy h-k¥ - ]-d™ p. tIm-SX - n-

bn¬-\n-∂v {Sm≥-kn-‰v hm-d‚ v t\Sn-bt- i-jw- km-bn-_m-_s - b \mKv-]q-cn-te-°v sIm-≠p-t]m-sb∂v K-Uv-®n-tdm-fn Un.-sF.-Pn. cho-{μ-I-Sw ]-d-™p. km-bn-_m-

_-bv-°v \n-tcm-[n-X-kw-L-S-\bm-b kn.-]n.-sF. am-thm-bn-kv‰ - pam-bn _-‘-ap-s≠-∂pw A-t±lw B-tcm-]n-®p. I-gn-™ k-]v-Xw-_¿ ap-X¬ km-bn-_m-_-sb t]m-en-kv ]n¥p-S-cp-I-bm-sW-∂v U¬-ln k¿-h-I-em-im-em So-t®-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ (U-Ø) `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. k-]v-Xw-_-dn¬ ho-´n-se-Øn-b F≥.-sF.-F, sF.-_n, U¬-ln kv-s]-jy¬ sk¬, tdm kw-Lw Iw-]yq-´-dpw lm¿-Uv Un-kv-°p-I-fpw ]Tt\m-]m-[n-I-fpw sIm-≠p-t]mbn-cp-∂p. sIm-≠p-t]m-b h-kvXp-°-fp-sS ]-´n-I \¬-In-bn-√. Iw-]yq-´¿-tc-J-I-fn¬ t]m-en-kv

Ir-{Xn-a-Xzw Im-Wn-t®m-sb-∂v kw-i-b-ap-s≠-∂v U-Ø `m-chm-ln-Iƒ B-tcm-]n-®p. A-d-Ãn¬ a-lm-cm-{„ `-h-\v ap-∂n¬ {]-Xn-tj-[n-°p-sa-∂v dh-eyq-j-\-dn sU-tam-{Im-‰n-Iv {^-≠v t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p. km-bn-_m-_-sb a-lm-cm-{„m t]m-en-kv X-´n-s°m-≠p-t]m-bXm-sW-∂v B¿.-Un.-F-^v. {]kn-U‚pw hn-π-h-I-hn-bp-am-b hc-h-c dm-hp ]-d-™p. 

t]Pv Ggv

t]m-enkv

kv-s]-jy¬ sk¬ P-\n-X-I am-‰w h-cpØnbXv: A-cp‘-Xn tdm-bn

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

∂p-sh-∂v B-tcm-]n-®m-Wv hn F-kv l-c-Pn k-a¿-∏n-®n-cn-°p\yq-U¬-ln: ]m-sam-en≥ tI- ∂-Xv. ]m-sam-en≥ C-S-]m-Sn¬ kn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n- A-∂-sØ [-\-a-{¥n-bm-bn-cpbp-sS ]-¶v A-t\z-jn-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]-£-t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ k-a¿-∏n-® l-c-Pn kp-{]nw-tIm-SXn ]-cn-K-Wn-®p. tI-kn¬ Iq-SpX¬ tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-I-W-sa-∂ hn Fkn-s‚ A-`n-`m-j-I≥ B¿ kXo-jn-s‚ B-h-iyw No-^v P-Ãnkv B¿ Fw tem-[ A-[y-£\m-b s_-©v A-\p-h-Zn-®p. tI- ∂ D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS ]-¶v Akv th-\-e-h-[n-°p-ti-jw ho- t\z-jn-°-W-sa-∂ hn F-kn-s‚ ≠pw ]-cn-K-Wn-°pw. ]m-sam- B-h-iyw t\-c-tØ ssl-t°men≥ tI-kv A-´n-a-dn-°m≥ kw- S-Xn X-≈n-bn-cp-∂p.c-≠p-X-h-W A-t\z-j-Ww ÿm-\ k¿-°m¿ Iq-´p-\n¬-°p

^m-Îv: km-¼-¯n-I-c-£m ]m-t¡-Pv A-Sp-¯ a-{´n-k-`mtbm-K-¯n \yq-U¬-ln: tI-{μ s]m-Xp-taJ-em ÿm-]-\-am-b s^¿-´nsse-tkgv-kv B‚ v sI-an-°¬kv {Sm-h≥-Iq¿ en-an-‰-Un-s‚ (^m-Œv) km-º-Øn-I {]-Xn-k‘n-°p ]-cn-lm-c-am-bp-≈ kmº-Øn-I-c-£m ]m-t°-Pv A-SpØ tI-{μ a-{¥n-k-`m-tbm-Kw ]cn-K-Wn-°p-sa-∂v {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mv D-d-∏p-\¬-Inb-Xm-bn ]n kn Nm-t°m Fw.-]n. thm-s´-Æ-en-\p ap-t∂m-Snbm-bn \-S-°p-∂ tI-{μ-a-{¥n-k`-bp-sS km-º-Øn-I-Im-cy-k-anXn tbm-K-am-hpw ]m-t°-Pv ]-cnK-Wn-°p-I. ]-≤-Xn-°v Aw-KoIm-cw \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn tI-{μk¿-°m¿ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj-s‚ A-\p-a-Xn tX-Sn-bn-´p-s≠∂pw {]-[m-\-a-{¥n-bp-am-bn \-SØn-b Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°p-tijw Nm-t°m ]-d-™p. ^m-Œv ka¿-∏n-® k-a-{K km-º-Øn-I-c£m ]m-t°-Pv [-\-a-{¥m-e-bØn-s‚ Aw-Ko-Im-c-Øn-\p-ti-

jw tI-{μ-a-{¥n-k-`-bp-sS kmº-Øn-I-Im-cy k-an-Xn-bp-sS ]cn-K-W-\-bv-°p ssI-am-dn-sb∂pw A-Sn-b-¥-c-am-bn Aw-KoIm-cw \¬-Im≥ \n¿-tZ-in-®n-´ps≠-∂pw {]-[m-\-a-{¥n A-dn-bn®n´p-≠v. k¿-°m-cn-s‚ A-h-km-\ a{¥n-k-`m-tbm-Kw thm-s´-Æ-en\p ap-ºv 12t\m 13t\m \-S-Øm\m-Wp [m-c-W-. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ A-\p-a-Xn e-`n-®m ¬ Cu a-{¥n-k-`m-tbm-K-Øn¬ ]-≤-Xn ]-cn-K-Wn-®v X-Øz-Øn ¬ Aw-Ko-Im-cw \¬-Im-\m-Wv Dt±-in-°p-∂-Xv.300 tIm-Sn-bp-sS ]-en-i-c-lnX hm-bv-], 250 tIm-Sn-bp-sS H-‰Ø-h-W {Km≥-Uv, 441 tIm-Sn-bpsS I-Sw F-gp-Xn-Ø-≈¬ F-∂nh-b-S-°w 991 tIm-Sn-bp-sS ]mt°-Pm-Wv tI-{μ cm-k-h-fw a{¥m-e-bw X-øm-dm-°n Im-_n-\‰v a-{¥m-e-b-Øn-\p ssI-am-dn-bncn-°p-∂-Xv.-

\-S-Øn-bn-´pw D-Ω≥-Nm-≠n-s°Xn-tc sX-fn-hv e-`n-®n-s√-∂m-bncp-∂p ssl-t°m-S-Xn-bp-sS \nco-£-Ww. D-Ω≥-Nm-≠n-sb Ip-‰-hn-ap‡-\m-°n-b A-t\z-j-W dnt]m¿-´v X-≈-W-sa-∂m-Wv ssl-t°m-S-Xn hn-[n-s°-Xn-tc \¬-In-b A-∏o-en¬ hn F-kns‚ B-h-iyw. tI-kn¬ D-Ω≥Nm-≠n-bp-sS ]-¶n-\v sX-fn-hp-Ifp-s≠-∂v hn F-kv l-c-Pn-bn¬ hy-‡-am-°n. `-£y-a-{¥n-bm-bncp-∂ Sn F-®v ap-kv-X-^-bp-sS hnSp-X¬-l-c-Pn-bn¬ C-tX-°p-dn®v hy-‡-am-°n-bn-´p-≈-Xv ]-cntim-[n-°-Ww. tI-kv A-´n-a-dn°m-\m-Wv k¿-°m¿ {i-a-sa∂pw l-c-Pn ]-d-bp-∂p.-

AÀ-¨-\ cm-a-kp-µ-cw Np-a-X-e-tbÂ-¡p-¶-Xv kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-e-¡n

t{K-‰¿ sIm-®n≥ U-he - ] - vs - a‚ v A-tXm-dn-‰n (Pn.-kn.-Un.-F.) F-dW - m-Ip-fw a-ssd≥ ss{U-hn¬ \n¿-an-® \-S∏ - m-Xbpw sI-´p-h≈ - w]m-eh - pw Im-Wm≥ tI-{μ \ - K - c - h - n-Ik - \ - a-{¥m-eb - w sk-{I-´d - n kp-[o¿ Ir-jvW - F-Øn-bt- ∏mƒ.- Pn.-kn.-Un.-F. sN-b¿-am≥ F≥ th-Wp-tKm-]m-¬,ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-F, sI.-Fw.-B¿.-F¬.- Fw.-Un. G-en-bm-kv tPm¿-Pv k-ao-]w

\yq-U¬-ln: \n-b-a-\-Øn¬ {Ia-t°-Sp-s≠-∂ B-tcm-]-WsØ Xp-S¿-∂v kn.-_n.-sF. AUo-j-\¬ U-b-d-Œ-dm-bn \n-ban-°-s∏-´ A¿-®-\ cm-a-kp-μ-cw sF.-]n.-F-kv. Np-a-X-e-tb¬°p-∂-Xv kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-e°n. D-∂-X kn.-_n.-sF. D-tZymK-ÿ-sc \n-b-an-°p-∂ A-t∏mbn≥-sa‚ v I-Ωn-‰n C-h-sc Cu ÿm-\-tØ-°p ip-]m¿-i sNbv-Xn-cp-∂n-s√-∂v tI-{μ hn-Pne≥-kv I-Ωo-j-\p th-≠n lmP-cm-b A-Uz. Fw B¿ c-ta-iv_m-_p C-∂-se tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. B¿ sI ]-R-\-μ-sb-bm-Wv A-t∏m-bn≥-sa‚ v I-Ωn-‰n ip-]m ¿-i sN-bv-X-Xv. C-Xn-s\ a-dn-I-S∂m-Wv A¿-®-\-sb kn.-_n.-sF.

U-b-d-Œ¿ c-Rv-Pn-Xv kn≥-l \nb-an-®-sX-∂pw A-t±-lw tIm-SXn-sb A-dn-bn-®p. tI-kn ¬ c-RvPn-Xv kn≥-l-sb-bpw tIm-S-Xn I£n-tN¿-Øp. tI-kv Pq-sse 14\p ho-≠pw ]-cn-K-Wn-°pw. X-an-gv-\m-Sv dn-{Iq-´v-sa‚ v t_m¿-Un-s‚ A-[y-£-bm-b A¿-®-\ kn.-_n.-sF-bn¬ tNcp-tºmƒ A-\p-a-Xn tX-Sn-bn-s√∂p Im-Wn-®v kw-ÿm-\ k¿°m¿ C-h-sc k-kv-s]≥-Uv sNbv-Xn-cp-∂p. sN-ss∂-bn¬ Xn-cns®-Øm-\pw tPm-en-bn¬ Xn-cnsI {]-th-in-°m-\pw B-h-iys∏-´n-´p-≠v. c-Rv-Pn-Xv kn≥-lbp-sS {]tXyI Xm¬-∏-cy-{]Im-c-am-Wv C-h-cp-sS ÿm-\-°b-‰-sa-∂ B-tcm-]-Ww hn-hm-Zam-bn-cp-∂p.

tUmfÀ 59.96 ■ ]u−v 101.08 ■ bqtdm 82.68 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 158.93 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 212.89 ■ Ham³ dnbm 155.70 ■ kuZn dnbm 15.98 ■ J¯À dnbm 16.47 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.31 ■ kznkv {^m¦v 67.82


4

kozhikode

10 sa-bv 2014 i\n

KANNUR

Xnc-sª-Sp-¸v I-½oj-sâ au-\w ]mÀ-«n-IÄ-¡v h-f-am-hp¶p

sIm¬-°-Ø-bn-se tN-cn-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Ww \-S-Øp-∂ Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn kp-[o-]v _-tμm-]-m[ym-bbpw `m-cybpw \-Sn-bpamb ss\-\m-Zm-kv _-tμm-]-m[ym-bbpw

tI{µ-a-{´n-am-cm-bn-cp-¶ c-−v ap-Jy-a-{´n-am-cpw _w¥m-shm-gn-ªnà \yq-U¬-ln: tI-{μ-a-{¥n-am-cpw Fw.]n-am-cpw ÿm-\-sam-gn-™v H-cp am-k-Øn-\-Iw X-e-ÿm-\Øv A-\p-h-Zn-°-s∏-´n-cn-°p-∂ k¿-°m¿ _w-•m-hp-Iƒ H-gn-bW-sa-∂ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bpsS hn-[n Im-‰n¬ ]-d-Øp-∂-hcp-sS Iq-´-Øn¬ c-≠v ap-Jy-a{¥n-am-cpw. P-Ωp I-iv-ao¿ ap-Jy-a-{¥n Da¿ A-–p-√-bpw ln-am-N¬-{]-tZiv ap-Jy-a-{¥n ho¿-`-{Z-kn-Mp-amWv X-߃ tI-{μ-a-{¥n-am-cm-bncp-∂-t∏mƒ A-\p-h-Zn-°-s∏-´ _w-•m-hp-Iƒ C-t∏m-gpw H-gn™p sIm-Sp-°m-Ø-Xv.

ho¿-`-{Z-kn-Mv 2012em-Wp ÿm-\-sam-gn-™-Xv. P-¥¿-a-μ¿ tdm-Un-se h-k-Xn C-t∏m-gpw ln-am-N¬-{]-tZ-iv ap-Jy-a-{¥nbp-sS t]-cn¬-Ø-s∂-bm-Wv. PΩp I-iv-ao¿ ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A–p-√-bm-h-s´ F≥.Un.-F. `-cW-Im-e-Øv 2001em-Wv tI-{μØn¬ k-l-a-{¥n ÿm-\w hln-®n-cp-∂-Xv. 2002 h-sc a-{¥n-bm-bn-cp-∂p. 2004 ap-X¬ 2009 h-sc Fw.]n-bpam-bn-cp-∂p. F-∂m¬, 2001¬ e`n-® 7 A-Iv-_¿ tdm-Un-se h-kXn C-t∏m-gpw D-a¿ A-–p-√-bpsS t]-cn-em-Wp-≈-Xv.

\yq-U¬-ln: \n-c-h-[n hn-a¿-i\-߃ D-∂-bn-®n-´pw Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωo-j≥ au-\w A-h-ew_n-°p-∂-Xv ]m¿-´n-Iƒ-°p h-fam-hp-∂p. _n.sP.]n-bpw ]m¿-´nbp-sS {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿Yn \-tc-{μ-tam-Un-bp-am-Wv hna¿-i-\w D-∂-bn-°p-∂-Xn¬ ap≥-]-¥n-bn¬ \n¬-°p-∂-Xv. ]-›n-a-_w-Kmƒ ap-Jy-a-{¥n a-a-Xm _m-\¿-Pn, k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n t\-Xm-hv A-kw Jm≥, Un.Fw.sI. t\-Xm-hv I-cp-Wm\n-[n Xp-S-ßn-b-h-scm-s° IΩo-j-s\-Xn-tc ]-e-t∏m-gm-bn cw-K-Øp h-∂n-cp-∂p. _n.sP.]nbm-h-s´ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-js\ sh-√p-hn-fn-°p-I-bpw ]-cky-am-bn {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\hpw ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-I-fp-ambn sX-cp-hn¬ h-en-®n-g-bv-°p-I-

bm-Wv. t\-Xm-°ƒ ]-Iz-X ImWn-°-W-sa-∂p ]-d-bp-∂-X-√msX Im-cy-am-b \-S-]-Sn-I-sfm∂pw Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ C-h¿-s°-Xn-tc ssI-s°m-≈p∂n-√. tam-Un cm-a-s‚ Nn-{Xw h®v Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-Ww \S-Øn-bn-´pw \-S-]-Sn-sb-Sp-°mX

]m-c-º-cy-ap-≈ `-c-W-L-S-\m ÿm-]-\-am-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s\-∂v Jp-td-jn ]-d™p. tam-Un ]-c-ky-am-bn cm-as‚ Nn-{Xw tÃ-Pn¬ h-®v thm-´`y¿-Yn-®n-´v I-Ωo-j≥ F-¥p-\-S]-Sn-bm-Wp kzo-I-cn-®-sX-∂v At±-lw tNm-Zn-°p-∂p.

ap-¶-dn-bn-¸p am-{Xw, I-½oj³ \-S-]-Sn-sb-Sp-¡p-¶nÃ

Ø I-Ωo-j-s\-Xn-tc ap≥ Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j-W¿ F-kv ssh Jp-td-jn X-s∂ cw-K-sØØn-bn-cp-∂p. a-Xw D-]-tbm-Kn-®v thm-´v ]nSn-®-Xn-s‚ t]-cn¬ _m¬-Xm-°sd-sb B-dp h¿-j-tØ-°v Xn-cs™-Sp-∏n¬-\n-∂p hn-e-°n-b

ap-sºm-s° s]-cp-am-‰-®-´ ew-L-\-߃ {i-≤-bn¬-s∏-´m¬ ap-f-bn-te \p-≈p-∂ \-S-]-SnIƒ I-Ωo-j≥ kzo-I-cn-®n-cp∂p-sh-∂pw C-t∏mƒ Zn-h-k߃ I-gn-™m-Wp Xo-cp-am-\ß-sf-Sp-°p-∂-sX-∂pw a-‰p Nne ap≥ ap-Jy Xn-c-s™-Sp-∏p I-

Ωo-j-W¿-am-cpw B-tcm-]n-°p∂p. I-gn-™ am-kw B-Zyw ]›n-a-_w-Kmƒ ap-Jy-a-{¥n a-aXm _m-\¿-Pn Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j-\p-am-bn sIm-ºp tIm¿Øn-cp-∂p. I-Ωo-j≥ tIm¨-{K n-\p-th-≠n {]-h¿-Øn-°p-Ibm-sW-∂pw ss[-cy-ap-s≠-¶n¬ X-s‚ D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ sh-√p-hnfn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. I-Ωo-j≥ ap-∂-dn-bn-∏p \¬In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-©v t]men-kv D-tZym-K-ÿ-sc ÿ-ew am‰m≥ a-a-X k-Ω-Xn-®p-sh-¶n-epw I-Ωo-j-s\ A-[n-t£-]n-®-Xn\v a-a-X-bv-s°-Xn-tc \-S-]-Snsbm-∂p-ap-≠m-bn-√. tam-Un-bm-h-s´ C-\n-bpw X\n-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°m≥ IΩo-j-s\ sh-√p-hn-fn-®p \-S-°p-

I-bm-Wv. A-kv-t\m-fn¬ \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏v dm-en-bn¬ cq-£am-b `m-j-bn-em-Wv tam-Un IΩo-j-s\ hn-a¿-in-®-Xv. I-Ωoj≥ \n-jv-]-£-a-√, I-S-a a-d-∂v tI-sk-Sp-°m-\p-≈ ÿm-]-\am-bn A-[-∏-Xn-®n-cn-°p-∂p, \ne-hn-se D-tZym-K-ÿ¿ I-Ωo-js‚ hn-e I-f-™p Xp-S-ßn-b B-tcm-]-W-ß-fm-Wv tam-Unbpw Iq-´-cpw D-∂-bn-®p-sIm-≠ncn-°p-∂-Xv. F-∂m¬, cm-{„o-b-°m-sct∏m-se B-tcm-]-W-߃ \ntj-[n-°p-I-bpw a-dp-]-Sn ]-d-bpI-bpw sN-øp-∂-X-√m-sX I-Ωoj-s‚ A-[n-Im-cw D-]-tbm-K-s∏Sp-Øn C-Ø-cw hn-gp-∏-e-°¬ X-S-bm≥ {i-an-°p-∂n-s√-∂m-Wv ap≥ I-Ωo-j-W¿-am-cp-sS Btcm-]-Ww.

cm-{ã]-Xn thm-«v sN-bv-Xnà sIPv-cn-hm-fnsâ Ip-Spw-_-¯n-\pw A-an-Xv-jm-bv-¡pw hm-c-Wm-kn hn-tS-−n h-cpw hm-c-Wm-kn: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-s‚ {]-Nm-c-Ww C-∂v A-h-km-\n-°p-∂-tXm-sS Bw B-Zv-an ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn A-chn-μv sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ Ip-Spw-_Øn-\pw _n.sP.]n. t\-Xm-°fm-b A-an-Xv-jm, A-cp¨ sP-bv‰v-en F-∂n-h¿-°pw hm-c-Wm-kn a-fi-ew hn-tS-≠n h-cp-sa-∂v Pn√m `-c-W-Iq-Sw hy-‡-am-°n. {]-Nm-c-W-Øn-\m-Wv C-h¿ hm-c-Wm-kn-bn-se-Øn-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬, thm-´-h-Im-iw C√m-Ø-Xn-\m¬ C-h¿-°p hm-c-

Wm-kn hn-tS-≠n h-cpw. ]p-dØp-\n-s∂-Øn-b, a-fi-e-Øn¬ thm-´n-√m-Ø-h-sc ]m¿-´nt\m-°m-sX H-gn-∏n-°m≥ \-S-]Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v hm-c-Wmkn A-Uo-j-\¬ Pn-√m a-Pn-kvt{S-´v Fw ]n kn-Mv A-dn-bn-®p. Xn-¶-fm-gv-N-bm-Wv hm-c-Wm-knbn¬ thm-s´-Sp-∏v. C-∂v ssh-Ip-t∂-cw A-©p-aWn I-gn-™m¬ a-fi-e-Øn-¬ thm-´n-√m-Øh - s - c A-h¿ sI-Pc v- nhm-fn-s‚ Ip-Spw-_-am-bm-epw Aan-Xv-jm-sb t]m-ep-≈ _n.-sP.-

]n. t\-Xm-°-fm-bm-epw {]-Nm-cWw \-S-Øm≥ A-\p-h-Zn-°n-√. sI-Pv-cn-hm-fn-\pw \-tc-{μ-tam-Un°pw ]p-d-sa, tIm¨-{K- n-s‚ A-Pb - v dm-bn-bpw hm-cW - m-kn-bn¬ ÿm-\m¿-Yn-bm-Wv. A-ta-Øn a-fi-e-Øn¬ Ipam-¿ hn-izm-kn-s‚ Ip-Spw-_tØm-Sv thm-s´-Sp-∏n-\p ap-ºv ÿ-ew-hn-Sm≥ B-h-iy-s∏-´-Xn¬ A-t±-lw {]-Xn-tj-[w {]-ISn-∏n-®n-cp-∂p. Pn-√m `-c-W-Iq-Sw ]-£-]m-X-]-c-am-bpw tIm-¨-{Kkv ÿm-\m¿-Yn cm-lp¬ Km-

‘n-°v A-\p-Iq-e-am-bpw {]-h¿Øn-°p-∂p-sh-∂m-Wv A-t±-lw B-tcm-]n-®n-cp-∂-Xv. F-∂m-¬, C-Ø-cw B-tcm-]-Ww -`-c-W-IqSw \n-tj-[n-®n-´p-≠v. hm-c-Wm-kn-bn¬ sI-Pv-cnhmƒ C-∂-se tdm-Uv tjm kwL-Sn-∏n-®p. a-fi-e-Øn-s‚ Dƒ{]-tZ-i-ß-fn-em-bn-cp-∂p tdm-Uv tjm. F.F.]n. hm-c-Wm-kn-bn¬ h≥ `q-cn-]-£-tØm-sS P-bn°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. cmlp¬-Km-‘n C-∂v tdm-Uv tjm kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v.

\yq-U¬-ln: t]m-ì thm-´nMn-\m-bp-≈ F-√m H-cp-°-ßfpw ]q¿-Øn-bm-°n-sb-¶n-epw A-h-km-\ \n-an-jw cm-{„-]-Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn A-Xn¬ \n∂p ]n-∑m-dn. ap≥-Km-an-I-sf t]m-se cm{„o-b \n-jv-]-£-X ]m-en-°m\m-Wv thm-´v sN-tø-s≠-∂p Xocp-am-\n-®-sX-∂p cm-{„-]-Xn-bpsS {]-kv sk-{I-´-dn th-Wp cmPm-a-Wn A-dn-bn-®p. A-tX-k-abw, thm-´v sN-bv-Xm¬ A-Xv hnhm-Z-Øn-\p Im-c-W-am-tb-°msa-∂ D-]-tZ-i-sØ Xp-S¿-∂mWv Xo-cp-am-\w am-‰n-b-sX-∂m-Wv hn-h-cw. ]-g-b cm-{„-Ø-e-h-∑m-

cn¬ `q-cn-]-£-hpw thm-´n-Mn¬ \n-∂p am-dn-\n-∂-Xm-Wv N-cn-{Xw.t]m-ì thm-´v sN-øm-\m-bn-cp∂p B-Zy-Xo-cp-am-\w. A-ß-s\ sN-bv-sX-¶n¬ ap≥-Km-an-I-fn¬ \n-∂v hy-Xy-kv-X-\m-hp-am-bn-cp∂p {]-W-_v ap-J¿-Pn. ku-Øv sIm¬-°-Ø-bn-se 160 dm-jv-s_-lm-cn-bn-se _qØn-em-Wv cm-{„-]-Xn-bp-sS thm´v. A-h-km-\-L-´ Xn-c-s™-Sp∏v \-S-°p-∂ 12\m-Wv C-hn-sS thm-s´-Sp-∏v. am-em tdm-bn B-Wv C-hn-sS tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿Yn. cm-{„-]-Xn-bm-hp-∂-Xn-\p apºv [-\-a-{¥n-bm-bn-cp-∂p {]-W_v ap-J¿-Pn.

hnZym-`ymkw

^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-kv-‰n-‰yq-´n¬ ]T-\w ^p-Uv B‚v _n-h-td-Pv k¿-ho-kv Cu tIm-gv-kn¬ sh-bn‰n-Mv ]m¿-´v H-∂v, c≠v F-∂o hn-j-b-ß-fm-Wv ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. tIm-gv-kv I-gn-™ hn-Zym¿-Yn-°v sh-bn-‰¿-am-cmbn tPm-en Xp-S-ßm-\pw ko-\n-b¿ sh-bn-‰¿, dkv-t‰m-d‚ v am-t\-P¿, F-^v. B‚ v _n. am-t\P¿ F-∂o X-kv-Xn-I-bn¬ {]-h¿-Øn-°m-\pw km-[n-°pw.

^p-Uv s{]m-U-Iv-j≥ cp-Nn-tb-dn-b \qdpI-W-°n-\v B-lm-c]Zm¿-Y-߃ D-Wm-°m-\p-≈ im-kv-{Xo-b-am-b ]T-\-am-Wn-Xv. tIm-gv-kv I-gn-™v tlm-´¬, jn∏n-Mv, F-b¿-sse≥ Xp-S-ßn-b hy-h-km-bta-Je-I-fn¬ tPm-en t\-Smw. sj-^v, sj-^v Zn Iypko≥, ^p-Uv s{]m-U-Iv-j≥ am-t\-P¿ F-∂o X-kv-Xn-I-I-fn¬ tPm-en e-`n-°pw.

tlm-´¬ A°a-tU-j≥ Hm-]t- d-‰¿

tI

-c-f Sq-dn-kw -h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ kw-ÿm-\-sØ hnhn-[ ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´p-I-fn-te-°v 2014˛15 A-[y-b-\-h¿-j-tØ-°v {]-th-i-\-Øn\p-≈ A-t]-£ £-Wn-®p. tI-c-f k¿-°m¿ Sqdn-kw h-Ip-∏n-\p -Io-gn¬ t\-cn-´p \-S-Øp-∂ kw-cw-`-am-Wv ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´p-Iƒ. \q-dp-i-X-am-\w sXm-gn-ep-d-∏p-≈ Sq-dn-kw, tlm´¬ hy-h-km-b ta-J-e-bn-te-°v ]-cn-io-e-\w \¬-In-h-cp-∂ C-hn-sS ]n.F-kv.kn. Aw-Ko-Icn-® k¿-´n-^n-°-‰v tIm-gv-kp-I-fm-Wv ]Tn-∏n°p-∂-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn-˛h¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ^o-kv ku-P-\y-hpw ssÃ-∏≥Uv A-S-°-ap-≈ B-\pIq-ey-ß-fpw e-`n-°pw. Ip-d-™ \n-c-°n-ep-≈ ^o-kp-I-fm-Wv Cu-Sm-°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn-se 12 ÿ-e-ß-fn¬ ÿm-]-\w {]-h¿-Øn-®p-h-cp∂p. \-£-{X-tlm-´-ep-I-fn-epw B-[p-\n-I `£-W\n¿-am-W˛hn-]-W-\cw-K-Øpw G-‰-hp-a-

[n-Iw sXm-gn-e-h-k-c-߃ t\-Sm≥ km-[n-°p∂X-c-Øn-ep-≈ ]mTy-{I-a-am-Wv C≥-Ãn-‰yq´n¬ ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. tI-gv-kp-I-sf°p-dn-®p-≈ hn-i-Z-hn-h-c-߃ Xm-sg:

{^-‚ vHm-^n-kv Hm]-td-j≥ A-Xn-Yn-I-sf kzo-I-cn-°p-∂-Xpw A-h¿°m-h-iy-am-b ku-I-cy-߃ H-cp-°n-s°m-Sp°p-∂-Xp-am-b sXm-gn¬ta-J-e-bp-am-bn _-‘s∏-´ tIm-gv-km-Wn-Xv. Sq-dn-kw, tlm-´¬ dn-k]v-j≥, B-[p-\n-I Iw-]yq-´¿ km-t¶-Xn-Ihn-Zybn-eq-sS dqw _p-°n-Mv \-S-ج, kv-t]m-°¨ Cw-•o-jv Xp-S-ßn \n-c-h-[n hn-j-b-߃ ]Tn-∏n°p-∂ Cu tIm-gv-kn-\pti-jw dn-k-]v-j-\n-ÃpI-fm-bn tlm-´-ep-Iƒ, h≥-In-S kz-Im-cy-˛-k¿°m¿ ÿm-]-\-߃, A-ayq-kv-sa‚ v ]m¿-°pIƒ, {Sm-h¬ sU-kv-°p-Iƒ, Sq¿ Hm-]-td-‰n-Mv ÿm-]-\-߃ Xp-S-ßn-b C-S-ß-fn¬ tPm-en e-`n-°pw.

dqw A-‰≥Udm-bn tPm-en e-`n-°p-I-bpw XpS¿-∂v ^v-tfm¿ kq-∏¿-ssh-k¿, F-Iv-kn-Iyq-´ohv lu-kv-Io-∏¿ F-∂o \n-e-I-fn¬ F-Øn-t®cm-\p-am-hpw.

t_-°-dn B‚v tIm¨-^-Iv-j-\-dn tlm-´¬ hy-h-km-b-Øn-epw A-√m-sX-bpap-≈ Cu tIm-gv-kn¬ hn-hn-[-X-cw t_-°-dn km-[-\-߃ \n¿-an-°m≥ ]Tn-∏n-°p-∂p. sh-_v-ssk-‰n¬\n-∂v Uu¨-tem-Uv sNbv-X-ti-jw ]q-cn-∏n-® A-t]-£-tbm-sSm-∏w GXp sk‚-dn-em-tWm A-t]-£n-°p-∂-Xv B sk‚-dn-se {]n≥-kn-∏-en-s‚ t]-cn¬ F-kv._n.Sn-bn¬ am-dm-hp-∂ 50 cq-]-bp-sS Un-am≥Uv {Um-^v-‰v k-ln-Xw A-t]-£n-°-Ww. A-t]£-tbm-sSm-∏w F-kv.F-kv.F¬.kn. tbm-KyXm k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS ]-I¿-∏pw t^m-t´mbpw, Sn.kn, F-kv.kn˛F-kv.Sn. hn-`m-K-Øn-ep≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ B-[m¿ Im¿-Un-s‚ tIm-∏nbpw k-a¿-∏n-°-Ww. F-sX-¶n-epwX-c-Øn-ep≈ B-\p-Iq-ey-Øn-\v A¿-l-X-bp-≈-h¿ Pm-

Xn sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰v/h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰v/ {Io-an-se-b¿ k¿-´n-^n-°-‰v (Ch-bn¬ B-h-iy-am-b-h), Ãm-sºm-´n-®v kz-¥w t]-cpw hn-em-k-hpw F-gp-Xn-b t]m-kv-‰vIm¿-Uv F-∂n-hIq-Sn h-®v Pq¨ B-dn-\p ap-ºv e-`n-°Ø-°hn-[w A-b-°-Ww. t{]m-kv-s]Iv‰-kpw A-t]-£m-t^m-d-hpw Xm-sg Im-Wp-∂ C≥-Ãn-‰yq-´p-I-fn¬-\n-∂p e`n-°pw. ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v I-f-a-t»-cn B-ep-h-˛ 683104, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v, Im-c-∏-d-ºv ]n.H. tIm-gn-t°m-Sv-˛673 010, ^p-Uv{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v ]-´w ]n.H. Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛695004, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v ]qtØmƒ ]n.H. Xr-iq¿-˛680 004, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v Ip-am-c-s\-√q¿ ]n.H. tIm-´-bw-˛ 686 016, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v kp-l-d B¿-t°-Uv, \m-emw-\n-e, B-dm-´v tdm-Uv, IÆq¿-˛670 001, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v kn-‰n ]m¿-°v sk‚¿ C.Fw.F-kv. ap-\n-kn-∏¬ ]m¿-°v F-gq¿ tdm-Uv Xn-cq¿, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v a-ßm-´p-I-h-e sXm-Sp-]p-g ]n.H. sXm-Sp-]p-g Cu-Ãv-˛685 585, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥Ãn-‰yq-´v A-ßm-Sn-∏p-dw t]m-fnsS-Iv-\n-Iv Iymw]kv, A-ßm-Sn-∏p-dw ]n.-H, s]-cn-¥¬-a-Æ˛679 321. ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v sh-ì πm-k _n¬-Un-Mv D-Zp-a ]n.H. Im-k¿-tImUv˛671319, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v Sn.-sI.Un.Fw. hn.F-®v.F-kv. kv-Iqƒ _n¬-Un-Mv IS-∏m-°-S ]n.H. sIm-√w-˛8, ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥Ãn-‰yq-´v {io-\m-cm-b-W K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn ssl-kv-Iqƒ tN¿-Ø-e-˛688 524, U-b-dŒ-td-‰v Hm-^v ^p-Uv-{Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v Sn.kn. \-º¿ 9/1938(3) F-km¿-_n am-\¿, πm-aq-Sv, ]´w ]n.-H, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛695 004.

www.fcikerala.or

A-h-km-\ Xn-ø-Xn Pq¨ 6.

www.nsnis.org

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 15. kv-t]m¿-Sv-kv A-tXm-dn-‰n Hm-^v C-¥y-bp-sS (km-bv) ]-Sym-e, _mw-•q¿, sIm¬-°-Ø, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°p-∂ kv-t]m¿-Sv-kv tIm-®n-Mv tIm-gv-kp-I-fn-te-°v A-t]-£n-°mw. www.rcb.res.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 15 tI-{μ _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn h-Ip-∏n-\p Io-gnep-≈ do-P-y\¬ sk‚¿ t^m¿ _-tbm-sSIv-t\m-f-Pn (B¿.kn._n.) 2014˛15se ]n-F®v.-Un. {]-th-i-\Øn-\v A-t]-£n-°mw. www.iiitmk.ac.in.

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: sa-bv 16 kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ Io-gn¬ Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ C-¥y≥ C-≥Ãn-‰yq-´v Hm-^v C≥-^-¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-fPn am-t\-Pv-sa‚ v tI-c-f (sF.sF.-sF.-Sn.Fw-˛-sI)bn¬ hn-hn-[ ]n.Pn. t{]m-{Km-apIƒ. www.ibab.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 17. _mw-•q-cn-se C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v _-tbm- C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv B‚ v A-ssπ-Uv _-tbm-sSIv-t\m-f-Pn(sF._n.F._n.) Fw.-F-kv-kn. _-tbm- C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv B‚ v A-ssπ-Uv _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn tIm-gv-kn-se {]-th-i\-Øn-\v A-t]-£n-°mw. www.imu.edu.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: sa-bv 20 C-¥y≥ am-cn-ssSw k¿-hI - e - m-im-eb - p-sS sNss∂ B-ÿm-\Ø - pw hn-hn-[ kw-ÿm-\ß - fn-ep-≈ G-gv Imw-]-kp-I-fn-epw am-cn-ssSw, t\m-´n-°¬ _n-cp-Z, ]n-.Pn. tIm-gv-kp-I-fn¬ {]-th-i\ - Ø - n-\p-≈ tIm-a¨ F≥-{S≥-kv sSÃv˛- I - m-‰v (kn.C.Sn.) Pq¨ 14\v \-SØ - pw.

ss]-e-‰v ]-cn-io-e-\w h-\n-X-Iƒ-°v _n.sS-Iv, Fw.sS-Iv, ]n-F-®v.Un. tI

-{μ kn-hn¬ thym-a-bm-\ a-{¥me-b-Øn-\p Io-gn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ C-μn-cmKm-‘n cm-{„o-b D-dm≥ A°m-Z-an (sF.Pn.-B¿.-bp.-F) I-ta-gv-ky¬ ss]-e-‰v sse-k≥-kv tIm-gv-kv {]-th-i\Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. 2014 Pq¨ H∂n-\v \-S° - p-∂ F-gp-Øp-]c - o-£b - p-sS ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv {]-th-i\w. 18 am-kw \o-fp-∂ ]-cn-io-e-\-Øn-\v 150 t]¿-°m-Wv {]-th-i\w A-\p-hZ- n-°p-I. D-Ø¿-{]-tZ-inse dm-bv-_-td-en-bn-em-Wv ]-cn-io-e-\tI{μw. I-ta-gv-ky¬ ss]-e-‰v tIm-gv-kn-\v tNcp-∂-h¿-°v _n.F-kv-kn. G-hn-tb-j≥ tIm-gv-kv C-tXm-sSm-∏w ]Tn-°m-\p-≈ Ah-k-c-ap-≠v. k-b≥-kv im-J-bn¬ π-kv-Sp. am-Xvkv, ^n-kn-Iv-kv hn-j-b-߃-°v 55 iX-am-\w am¿-°v e-`n-®-h-cm-Wv A-t]-£n-

t°-≠-Xv. F-kv.kn˛F-kv.Sn. hn-`m-K-°m¿-°v 50 i-X-am-\w am¿-°v a-Xn. \n-›n-X sa-Un-°¬ ^n-‰v-\-kv D-≠m-bn-cn-°-Ww. A-t]-£-I-cp-sS {]m-bw tIm-gv-kn-\v tNcp-tºmƒ 17 h-b- v. ]-co-in-e-\-Øn-\v GI-tZ-iw 32 e-£w cq-]-tbm-fw ^o-kv th≠n-h-cpw. sh-_v-ssk-‰v h-gn Hm¨-sse-\m-bm-Wv A-t]-£n-t°-≠-Xv. A-t]-£m ^o-kv 6000 cq-]. C-Xv sU-_n-‰v, s{I-Un-‰v Im¿-Uv D-]-tbm-Kn-®v Hm¨-sse-\m-bn A-S-bv°mw. Hm¨-sse≥ A-t]-£ k-a¿-∏n-°p-tºm-ƒ k-ao-]-Im-e-sØ-Sp-Ø ]m-kv-t]m¿-´v sskkv t^m-t´m-bpw A-]vtem-Uv sN-ø-Ww. www.igrua.gov.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 17.

h

-\n-X-Iƒ-°m-bp-≈ U¬-ln-bn-se C-μn-cmKm-‘n sS-Iv-\n-°¬ bq-\n-th-gv-kn-‰n _n.-sSIv, Fw.sS-Iv, ]n-F-®v.Un. tIm-gv-kp-I-fn-te-°v At]-£ £-Wn-®p. ]n-F-®v.Un. t{]m-{Km-ap-I-fn-te°v B¨-Ip-´n-Iƒ-°pw A-t]-£n-°mw. Fw.-sSIv, ]n-F-®v.Un. t{]m-{Km-ap-Iƒ-°v {]-th-i\w t\Sp-∂-h¿-°v 20,000 cq-] kv-ss‰-∏≥-Uv e-`n-°pw.

_n.sS-Iv. t{]m-{Km-ap-Iƒ: Iw-]yq-´¿ kb≥-kv B‚ v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, C-e-t{Œm-Wn-Iv-

kv B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, sa-°m-\n-°¬ B‚ v Hm-t´m-ta-j≥ F≥-Pn-\o-bdn-Mv, C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn. kw-bp-‡ {]-th-i-\-∏-co-£(sP.C.C sa-bn≥)bn-se dm-¶v, π-kv-Sp-hn-\v t\-Sn-b am¿-°v F-∂n-h-bp-sS A-Snÿm-\-Øn-em-Wv _n.sS-Iv. {]-th-i\w. sP.C.C sa-bn≥ ^-ew ]p-d-Øp-h-∂-ti-jw sh-_v-ssk-‰v h-gn A-t]-£ k-a¿-∏n-°mw. _n.sS-Iv. tIm-gv-kp-I-fn-se 85 i-X-am-\w ko‰p-Iƒ U¬-ln-bn¬\n-∂p-≈ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ°m-bn kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p-I-bm-Wv. 15 iX-am-\w ko-‰n¬ A-Jn-te-¥ym sa-dn-‰v ASn-ÿm\-Øn¬ {]th-i\w \¬Ipw.

Fw.sS-Iv (d-Kp-e¿): C≥-^¿-ta-j-≥ skIyq-cn-‰n am-t\-Pv-sa-‚ v, hn.F¬.F-kv.sF. Unssk≥, sam-ss_¬ B‚ v s]¿-th-ko-hv I-w]yq´n-Mv, tdm-t_m-´n-Iv-kv B‚ v Hm-t´m-ta-j≥.

Fw.sS-Iv.(]m¿-´v-ssSw): C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv.

]n-F-®v.Un: \m-t\m sS-Iv-t\m-f-Pn B‚ v F≥h-b-¨-sa‚¬ k-b≥-kv, Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv B-‚ v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, C≥-^-¿-taj≥ sS-Iv-t\m-f-Pn, sa-°m-\n-°¬ B‚ v Hm-t´mta-j≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, Iw-]yq-´¿ B-πn-t°j≥. tbm-Ky-Xm]-co-£-bn-se am¿-°v, tK-‰v kv-tIm¿ F-∂n-h-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Fw.-sS-Iv, ]n-F-®v.Un. {]-th-i\w. ]m¿-´v-ssSw Fw.-sS-Iv. {]th-i-\Øn-\v F≥.sF.C.-F¬.-sF.Sn "kn' seh¬ tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°pw A-t]-£n-°mw. Fw.sS-Iv, ]n-F-®v.Un. t{]m-{Km-ap-Iƒ-°v C-t∏mƒ Hm¨-sse-\m-bn c-Pn-ÿ sN-ømw. Fw.sS-Iv. A-t]-£-Iƒ sa-bv 30\pw ]n-F-®v.Un. A-t]-£Iƒ sa-bv 15\pw ap-ºv e-`n-°-Ww. www.igit.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 15.


tIcfw

10 sa-bv 2014 i\n

th-\Â-a-g: amÀ-K\nÀ-tZ-i-§Ä ]p-d-s¸-Sp-hn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: th-\¬ a-gs°-Sp-Xn°p ]cn-lmcw ImW∂ Xn\pw {Km-a∏-©m-b-ØpIfnse Zp-cn-Xm-izm-k {]-h¿Ø-\-߃ G-tIm-]n-∏n-°p-∂Xn-\pw X-t±-i-kz-bw-`-c-W h-Ip∏v am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ ]p-d-s∏Sp-hn-®p. sk-{I-´-dn {]-kn-U‚p-am-bn Iq-Sn-bm-tem-Nn-®v {Km-a∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v A-[y-£-\mbpw sk-{I-´-dn I¨-ho-\-dm-bpw Zp-cn-Xm-izm-k k-an-Xn cq-]o-I-cn°-Ww. k-an-Xn-bn¬ hn-t√-Pv F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-k¿, Akn- v F-≥-Pn-\o-b¿, Ir-jn Hm-^n-k¿ Xp-S-ßn-b \n¿h-lW D-tZym-K-ÿ-cpw ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fpw {Km-a-∏-©m-b-Øv Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v/ A-kn- v

{]-tXy-I k-an-XnA-«-¸m-Sn-bn k-µÀ-i-\w \-S-¯pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-´-∏m-Sn-bnse Ip-´n-Iƒ-°m-bn in-ip-kw-c£-W hn-Zym-`ym-k-co-Xn-Iƒ hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\v kw-ÿm-\ _m-em-h-Im-i -kw-c-£-W IΩo-j≥ cq-]w \¬-In-b {]-tXyI k-an-Xn Cu- am-kw 13, 14 Xn-øXn-I-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øpw.13\v hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn-se D-tZym-K-ÿ¿, k-∂-≤ -kw-L-S\m-{]-h¿-Ø-I-¿ F-∂n-h-cp-ambn k-an-Xn N¿-® \-S-Øpw. A-´∏m-Sn-bn-se hn-hn-[ B-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fpw I-Ωyq-Wn-‰n In-®\pw k-an-Xn k-μ¿-in-°pw. 14\p A-¶-W-hm-Sn-Iƒ k-μ¿-in-°p∂ k-an-Xn \n-e-hn-ep-≈ in-ipkw-c-£-W hn-Zym-`ym-k-co-XnIƒ a-\- n-em-°pw. I-Ωyq-Wn‰n sl¬-Øv sk‚-dpw \yq-{Soj-\¬ do-lm-_n-en-t‰-j≥ sk‚-dpw k-μ¿-in-°p-∂ k-anXn s]¨-Ip-´n-I-fp-am-bpw kv{Xo-I-fp-am-bpw N¿-® \-S-Øpw.-

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{Xw: sI F³ k-Xo-jv Np-a-X-e-tb-äp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {io- ]-fl-\m`-kzm-an -t£-{Xw F-Iv-kn-Iyq-´ohv Hm-^n-k-dm-bn kp-{]nw-tIm-SXn \n-b-an-® sI F≥ k-Xo-jv Np-a-X-e-tb-‰p. C-∂-se ssh-Io-´v 4.--30\m-Wv -Np-a-X-e-tb-s‰-Sp-Ø-Xv. Xp-S¿∂v ]p-Xn-b `-c-W-k-an-Xn-bp-sS B-Zy-sØ -tbm-Kw tN¿-∂p. IΩn-‰n A-[y-£ sI ]n C-μn-c, k-an-Xn Aw-Kw F-kv hn-P-b-Ipam¿, X-{¥n, \-ºn F-∂n-h¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. AXn-\n-sS t£-{X-Øn-se Im-Wn°-sb-Æp-∂ N-S-ßp-Iƒ C-∂se-bpw Xp-S¿-∂p. C-t∂m-sS ImWn-°-sb-Æn-Øo-cp-sa-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv.

_p-²-]qÀ-Wn-a: ]m-kv-t]mÀ-«v Hm-^n-kn-\v A-h-[n sIm-®n: _p-≤-]q¿-Wn-a {]-amWn-®v sIm-®n do-Py-\¬ ]m-kvt]m¿-´v Hm-^n-kn-\v sa-bv 14\v Ah-[n-bm-bn-cn-°pw.-B-e-∏p-g, Bep-h, I-cn-ßm-®n-d, tIm-´-bw, Xr-iq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-se ]mkv-t]m¿-´v tk-hm tI-{μ-߃°pw Cu A-h-[n _m-[-I-am-bncn-°p-sa-∂v do-Py-\¬ ]m-kvt]m¿-´v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.--

am-Xr-`m-jm ]T-\w: B-tKm-f-hÂ-¡-c-Ww tIm-S-Xn-hn-[n-I-fn-epw {]-Xn-^-en-¡p-¶p-þ ]-¶y³ tIm-X-aw-K-ew: am-Xr-`m-jm ]T\w \n¿-_-‘-a-s√-∂ kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n B-tKm-f-h¬-°c-W Xm¬-∏-cy-߃ tIm-S-Xnhn-[n-I-sf-bpw kzm-[o-\n-°p∂p-sh-∂-Xn-s‚ {]-Xy-£ D-Zml-c-W-am-sW-∂v kn.---]n.---sF. kw-ÿm-\ -sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥. X-t´-°m-Sv F.---sI.---F-kvS.--- n.---bp. kw-ÿm-\ t\-Xr-]T-\-Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v B¿ i-c-Xv N-{μ≥ \m-b¿ A-[y-£-X- h-ln-®p.

sk-{I-´-dn/ sl-Uv ¢m¿-°v F∂n-h-sc-bpw Dƒ-s∏-Sp-Ømw. IqSm-sX hn-t√-Pv Hm-^n-k-sd-bpw sI.-F-kv.-C.-_n. A-kn- v F-≥-Pn-\o-b-sd-bpw ÿ-e-sØ t]m-en-kv A-[n-Im-cn-I-sf-bpw {]-tXy-I £-Wn-Xm-°-fm-bn ]s¶-Sp-∏n-°-Ww. Un-km-ÿ am-t\-Pv-sa‚ns‚ `m-K-am-bn d-h-\yq h-Ip-∏p kzo-I-cn-°p-∂ \-S-]-Sn-Iƒ N¿® sN-øp-I-bpw ]q¿-W-]n-¥p-W \¬-Ip-I-bpw thWw. a-dn-™pho-gm≥ km-[y-X-bp-f-f hr-£ßƒ ap-dn-®p am-‰-Ww. a-dn-™pho-Wp In-S-°p-∂ hr-£-߃ ap-dn-®p-am-‰n K-Xm-K-Xw ]p\ÿm-]n-°-Ww. Zp-cn-X-_m-[n-X-sc F-{X-bpw s]-s´-∂v Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w-

]n¬ F-Øn-°-Ww. Im¿-jn-I ta-J-e-bp-sS \-„w hn-e-bn-cpØp-∂-Xn-\m-bn Ir-jn Hm-^n-kdp-sS k-lm-b-tØm-sS A-Sn-b¥-c -\-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. \ocp-d-h-Iƒ, P-e-kw-`-c-Wn-Iƒ F-∂n-h kw-c-£n-°p-I-bpw t]am-cn-Iƒ aq-e-ap-≠mhp-∂ sh≈-s°-´v H-gn-hm-°m≥ t\-cn´v \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-Ibpw th-Ww. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ H-cp Zp-cn-X-\n-hm-c-W sk¬ Xp-d°pIbpw tk-h-\w s]m-Xp-P-\߃-°p e-`y-am-h-Ø-° hn-[Øn¬ hm¿-Ø \¬Ip-Ibpw thWw. ]-I¿-®-hym-[n-I-ƒ ]-Scm-Xn-cn-°m≥ ]-©m-b-Øn-se sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿-am-cp-sS tk-h-\w D-]-tbm-K-s∏-Sp-Ø-kn F k-Po-h≥

C-Sp-°n: ap-∏-Xm-≠p Iq-Sptºmƒ ]p-Xp-t°-≠n-bn-cp-∂ ap√-s∏-cn-bm¿ ]m-´-°-cm-dn-s‚ A\p-_-‘ F-{Kn-sa‚ v b-Ym-k-abw ]p-Xp-°p-∂-Xn-epw tI-c-fw Xm¬-∏-cyw Im-´n-bn-√. 2000 sabn¬ ]p-Xp-t°-≠n-bn-cp-∂ Icm-dm-Wv C-Xp-h-sc-bpw ]p-Xp°m-Ø-Xv. 1970 sa-bv- 29\m-Wp tI-c-fhpw X-an-gv-\m-Spw X-Ωn¬ A-\p_-‘ I-cm-dn¬ H-∏p-h-®-Xv. ap≥ C-S-Xp k¿-°m-cn-s‚ Im-eØv C-Xp-kw-_-‘n-® ^-b¬ Pe-hn-`-h-h-Ip-∏v k¿-°m-cn-s‚ ]cn-K-W-bv-°p \¬-In-sb-¶n-epw A-∂-sØ a-{¥n F≥ sI t{]-aN-{μ≥ I-cm¿ ]p-Xp-t°-s≠-∂p Xo-cp-am-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 999 h¿-j-sØ D-S-º-Sn Akm-[p-hm-sW-∂p hm-Zn-°p-∂ tI-c-fw A-\p-_-‘ I-cm¿ ]pXp-°p-∂-Xp \n-e-hn-ep-≈ tIkv \-S-Øn-∏n-s\ _m-[n-°p-sa∂m-bn-cp-∂p a-{¥n-bp-sS \n-e]m-Sv. A-\p-_-‘ I-cm¿ ]p-Xp°n-bm¬ t\-c-tØ-bp-≈ ap-√s∏-cn-bm¿ ]m-´-°-cm¿ \-Ωƒ Aw-Ko-I-cn-°p-∂-Xm-bn X-an-gv-

\m-Sn-\p hm-Zn-°m-\m-hp-sa-∂pw C-t±-lw Nq-≠n-°m-´n-.--F-∂m¬, ap-√-s∏-cn-bm-dns\ kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw h-fsc \n¿-Wm-b-I-am-b H-∂m-bncp-∂p A-\p-_-‘ I-cm¿. ap-∏-

kz¥w {]Xn-\n[n

sN-ß-∂q¿: hn-tZ-i-Øv \-gv-knMv tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv tIm-Sn-Iƒ X-´n-∏-p \-S-Øn-b tIkn¬ Pp-Uo-jy¬ I-Ã-Un-bnem-bn-cp-∂ ap-Jy-{]-Xn F-kv.B¿. A-tkm-kn-tb-‰v-kv D-S-asIm-√w t]m-cp-h-gn Nm-¥v knØm-c-bn¬ _m-e-N-{μ(64)s\ sNß-∂q¿ tImSXn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hn-´p-sIm-Sp-Øp. \-gv-kn-Mv hn-k hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv 135Hm-fw Bƒ-°m-cn¬\n-∂v aq-∂p-e-£w cq-] h-sc X´n-sb-Sp-sØ-∂m-Wv tI-kv. tIkn¬ Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-Ww \S-tØ-≠-Xp-s≠-∂ A-t]-£ ]-cn-K-Wn-®m-Wv {]-tXy-I At\z-j-W-kw-L-Øn-s‚ X-eh≥ sN-ß-∂q¿ Un-ssh.--F-kv.-

Ir-jn, Ip-Sn-sh-≈w F-∂o Bh-iy-߃-°p am-{X-ta D-]-tbmKn-°m-hq F-∂-Xm-bn-cp-∂p ap√-s∏-cn-bm¿ ]m-´-°-cm-dn-s‚ A-Sn-ÿm-\ hy-h-ÿ. -bq-\n-‰n-\v H-cp ss]-k-bm-

{]-Xn-tcm-[h-Ip-¸n-\p- B-bp-[-§-fp-am-bn F¯nb I-¸Â ]p-d-wIS-en a-´m-t©-cn: {]-Xn-tcm-[ -h-Ip-∏n\p-≈ B-bp-[-ß-fp-am-bn h-∂ I-∏¬ B-bp-[˛ jn-∏n-Mv I-º\n-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v ]p-d-w-IS-en¬ In-S-°p∂p. -Hm-jy≥ ss{^-Uv F-∂ I∏-em-Wv 560 S¨ B-bp-[-ß-fpam-bn ]p-d-¶-S-en¬ \-¶q-c-an-´n-cn°p-∂-Xv. I-∏¬ sIm-®n-bn-se-Øn-b-mep-S≥ B-bp-[-߃ H-Uo-j-bnse _m-Uv-am≥ B-bp-[-\n¿-amW bq-\n-‰n-te-°p sIm-≠pt]mhp-∂-Xn-\v 20¬-∏-cw {S-°pI-fm-Wv Xp-d-ap-J-Øv k-÷-am-

bn-cn-°p-∂-Xv. B-bp-[-ß-fp-ambn F-Øn-b I-∏¬ Xp-d-ap-JØv F-Øm-Ø-Xv {]-Xn-tcm-[ hIp-∏n-s‚ ho-gv-N-bn-s√-∂pw C°m-cy-Øn¬ X-߃-°p bmsXm-cp ]-¶p-an-s√-∂pw sIm-®nbn-se \m-hn-Im-[n-Ir-X¿ ]-d-bp∂p. B-bp-[-߃ \¬-In-b Iº-\n-bpw jn-∏n-Mv I-º-\n-bpw X-Ωn-ep-≈ I-S-Øp-Iq-en kw-_‘n-® X¿-°-am-Wv I-∏¬ ]p-d¶-S-en¬Ø-s∂ X-tß-≠n-h∂-sX-∂m-Wv A-h¿ ]-d-bp-∂Xv. -B-bp-[-߃ sIm-≠p-t]mhm-\p-≈ {S-°p-Iƒ Im-Øp-In-S-

Kn-®p {]-Xn-h¿-jw 490 Z-i-e£w bq-\n-‰v ssh-Zyp-Xn D¬-∏mZn-∏n-°p-∂-Xm-bm-Wp I-W-°v. A-tX-k-a-bw, A-\p-_-‘ I-cm-dn¬ h-kv-Xp-Xm-]-c-am-b ]n-i-Ip-≈-Xm-bn ap-√-s∏-cnbm¿ sk-√n-se D-tZym-K-ÿ¿ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p.--- ]m-´-Øp-I \n-›-bn-®-Xp tc-J-s∏-Sp-Øn-bXn¬ h-∂ ]n-i-Im-bn-cp-∂p A-

I-cm-À ]p-Xp-t¡-−n-bn-cp-¶Xv 2000 sa-bn  A-\p-_-Ô I-cmÀ H-¸p-h-¨-Xv 1970 sa-bv- 29\v

Wp tem-h¿ s]-cn-bm¿ Iymw-]v A-W-s°-´n¬ D¬-∏m-Zn-∏n-°p∂ ssh-Zyp-Xn-°p tI-c-f-Øn\p e-`n-°p-∂ Xp-I. ssh-K- ssh-Zyp-Xn \n-e-bØn¬ D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ sshZyp-Xn-°p tdm-b¬-‰n-bpw In-´p∂n-√.---ap-√-s∏-cn-bm-dn¬ \n-∂p≈ 21.---5 Sn.---Fw.---kn. P-ew D-]-tbm-

Xv.A--- Xp Nq-≠n-°m-´n I-cm¿ Akm-[p-hm-sW-∂p kp-{]nw-tImS-Xn-sb t_m-[y-s∏-Sp-Øm-\mhp-sa-∂pw A-h¿ k¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-®n-cp-∂p. C-Xp ¢-dn°¬ ]n-i-Im-sW-∂p a-\- nem-hp-sa-¶n-epw I-cm-dn-s\ Akm-[p-hm-°m≥ Cu sX-‰p a-Xnbm-Ip-sa-∂m-bn-cp-∂p Cu DtZym-K-ÿ-cp-sS hm-Zw. -C-°mcyw t_m-[y-s∏-´ P-e-hn-`-h-hIp-∏p sk-{I-´-dn ]n F-®v Ipcy≥ C-°m-cyw kp-{]nw-tIm-SXn-bn¬ {]-tXy-Iw Nq-≠n-°m-

jm-\n-tamÄ hn-j-bw: kp-[o-c-\v Nm-t¡m-bp-sS ]n-´p-W 

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: jm-\n-tamƒ D-kvam-≥ hn-j-b-Øn¬ sI.--]n.--kn.kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c\v F.-sF.-kn.-kn. h-‡m-hv ]n kn Nm-t°m-bp-sS ]n-¥p-W. kp[o-c≥ P-\m-[n-]-Xy-]-c-a-√m-Ø H-cp \-S] - S- n-bpw kzo-Ic - n-®n-´n-√. hy-‡n-]-c-am-b ]-cm-a¿-i-ß-fp≠m-h-cp-sX-∂v sI.-]n.-kn.--kn. tbm-K-Øn-s‚ B-ap-J-Øn¬ Xs∂ ]-d-™-Xm-sW-∂pw Nmt°m hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p. _m¿ sse-k≥-kv {]-iv-\Øn¬ kp-[o-c≥ ]-d™ X - m-Wv tIm¨-{K- n-s‚ a-Zy-\-bw. {]kn-U‚ v ]-d-™-X-√ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]-d-™-Xm-Wv \-b-

Wn-°-W-sa-∂p \n¿-tZ-in-®v ap√-s∏-cn-bm¿ tI-kv ssI-Im-cyw sN-øp-∂ D-tZym-K-ÿ¿-°v DØ-c-hpw \¬-In-bn-cp-∂p.--H-tc-°-dn-\v A-©p cq-]-bmbn-cp-∂p {]-Y-a ap-√-s∏-cn-bm¿ ]m-´-°-cm¿ {]-Im-c-ap-≈ Xp-I. A-Xm-b-Xv ap-√-s∏-cn-bm-¿ Dƒs∏-Sp-∂ 8000 G-°-dn-\p- {]-Xnh¿-jw In-´n-bn-cp-∂-Xp 40,000Xp h¿-jw Iq-Sp-tºmƒ- ]m-´Øp-I ]p-Xp-°-W-sa-∂ hy-hÿ F-gp-Xn-t®¿-Ø-Xpw \n-ehn-ep-≈ Xp-I ]p-Xp-°n-b-Xpw ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ X-an-gv-\m-Sn-\v A-\p-a-Xn \¬-Inb-Xp-sa-√mw Cu I-cm¿ {]-Im-cam-Wv. ap-√-s∏-cn-bm-dn-se sh-≈w

sa-∂p ]-d-bp-∂-Xp i-cn-b-√. kp[o-c-s\ tNm-Zyw-sN-øp-∂ X-cØn¬ {]-Xn-I-c-W-ß-fp-≠m-hp∂p-t≠m F-∂p kw-i-bn-t°≠n-bn-cn-°p-∂p. C-Ø-cw {]-XnI-c-W-߃ ]m¿-´n-bp-sS {]-Xn—m-b-sb _m-[n-°pw. A-`n-{]mb {]-IS- \ - ß - ƒ H-cn-°e - pw ]m¿´n-sb _m-[n-°c - p-Xv. _m¿- ssek≥-kv hn-j-b-Øn¬ kp-{]nwtIm-S-Xn ]-d-™- Im-cyw ]-cntim-[n-t°-≠-Xv km-t¶-Xn-I k-an-Xn-I-fm-Wv. A-√m-sX P-\{]-Xn-\n-[n-I-tfm t\-Xm-°-tfm A-√. Nn-e hn-j-b-ß-fn¬ kp[o-c≥ A-`n-{]m-bw {]-I-Sn-∏n-®Xv hn-j-b-߃ ap≥-\n¿-Øn-bmWv. ap-Jy-a-{¥n-tbm a-‰p t\-Xm°-tfm A-Xn-s\ F-Xn¿-Øn-´ns√-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.-

KANNUR

B-bp-[þ jn-¸n-Mv I-¼-\n-IÄ X-½n XÀ-¡w

ap-Ã-s¸-cn-bmÀ: A-\p-_-Ô I-cmÀ Im-e-l-c-W-s¸-«n-«p 14 hÀ-jw

cq-]. C-Xv A-\p-_-‘ I-cm-dn¬ G-°-dn-\p 30 cq-]-bm-°n. A-ßs\ {]-Xn-h¿-jw 2,40,000 In-´psa-∂ \n-e h-∂p. F-∂m¬, F{Kn-sa‚n¬ H-∏p-h-®-t∏mƒ A{i-≤ aq-ew H-tc-°-dn-\p 40,000 cq-] F-∂m-Wp tc-J-s∏-Sp-Ønb-Xv. C-ß-s\ I-W-°p-Iq-´nbm¬ {]-Xn-h¿-jw tIm-Sn-°W-°n-\p cq-] X-an-gv-\m-Sv \¬tI-≠-Xm-bn h-cp-sa-∂ Im-cyam-Wp ap-√-s∏-cn-bm¿ sk-√nse D-tZym-K-ÿ¿ Nq-≠n-°m-´nb-Xv.

ap³ ]-©m-b-¯v saw-_À-amÀ-¡v s]³-j³ D-S³: a{´n ap\oÀ tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f-Øn-se ap≥ ]-©m-b-Øv saw-_¿-am¿°pw D-S≥ s]≥-j≥ A-\p-h-Zn°p-sa-∂v km-aq-ln-I-\o-Xn a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ {]Jym-]n-®p. ap≥ {Xn-X-e ]-©m-b-Øv saw-_¿-am¿-°p-≈ Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S\-®-S-ßn-em-Wp {]-Jym-]-\w. I≠w-Ip-fw Pq-_n-en lm-fn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ ap≥ ]-©m-b-Øv saw-_¿-am¿-°v km-aq-ln-I-kpc-£m an-j-s‚ B-tcm-Ky C≥jp-d≥-kv ]-≤-Xn -\-S-∏m-°p-sa∂pw a-{¥n ]-d-™p.

ap-Jy-a-{´n-sb B-{I-an-¨ tI-kn ho-−pw t\m-«okv I-Æq¿: t]m-en-kv Im-bn-I-ta-fbp-sS k-am-]-\-®-S-ßn-s\-Ønb ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb B-{I-an-® tI-kn¬ {]-Xn-∏´- n-Ibn-ep-≈ Fw.-F¬.-F-am¿-°v ho-≠pw t\m-´o-kv. ]-ø-∂q¿ Fw.-F¬.-F. kn Ir-jv-W≥, [¿-a-Sw Fw.-F¬.-F. sI sI \m-cm-b-W≥ F-∂n-h¿-°m-Wv tI-kv A-t\z-jn-°p-∂ {]-tXyIm-t\z-j-W-kw-Lw Un-ssh.F-kv.] -- n. sI kp-Z¿-i-\≥ apºm-sI 12\p lm-P-cm-bn tNm-Zy߃-°p a-dp-]-Sn \¬-I-W-sa∂v B-hi - y-s∏-´v t\m-´o-kv \¬In-bX - v. B-h-iy-s∏-´ {]-Im-cw At∂-Zn-h-kw lm-P-cm-hp-sa-∂pw sI sI \m-cm-b-W≥ Fw.-F¬.-

F-bpw kn Ir-jv-W≥ Fw.--F¬.F-bpw ]-d-™p. H-∂pw c-≠pw {]-Xn-I-fm-b C-cp-h-cpw A-∂p-Xs∂ Un-ssh.-F-kv.- ]n-°p apºm-sI sam-gn -\¬-Ipw. A-tXk-a-bw, A-t∂-Zn-h-kw C-cp-hsc-bpw A-d-kv-‰v sN-øm-≥ km[y- X - b n- s √- ∂ m- W - d n- b p- ∂ - X v . \n-b-a-k-` \-S-°p-∂ k-a-b-ßfn¬ A-d-Ãv sN-øp-∂-Xn-\p am{X-ta kv-]o-°-dp-sS A-\p-a-Xn th-≠-Xp-≈q. t]m-en-kn-\p ap∂n¬ lm-P-cm-bn sam-gn \¬-IW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v ap-ºpw Fw.--F¬.--F-am¿-°v t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw lm-P-cmhm-sX A-`n-`m-j-I≥ ap-tJ-\ hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-Ip-I-bm-bncp-∂p.

h-S-¡³ tI-c-f-¯n 24 a-Wn-¡qÀ Iq-Sn I-\-¯- a-g Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-S-°≥ -tI-c-f-Øn¬ A-Sp-Ø 24 a-Wn-°q¿ IqSn I-\-Ø- a-g Xp-S-cp-sa-∂pw i-‡-am-b Im-‰n-\p km-[y-X-bp-s≠∂pw Im-em-h-ÿm \n-co-£-W-tI-{μ-Øn-s‚ ap-∂-dn-bn-∏v. A-SpØ 48 a-Wn-°q-dn-\p-≈n¬ s]m-Xp-sh tI-c-f-Ø-n-¬ Nn-e -ÿ-e-ßfn¬ a-g-bp-≠m-Ipw. F-∂m¬, \m-ep-Zn-h-k-am-bn A-\p-`-h-s∏-Sp-∂ \yq-\-a¿-±w I-¿Wm-S-I Xo-c-tØ-°v am-dn-b-tXm-sS kw-ÿm-\-Øv a-g-bp-sS A-f-hv s]m-Xp-sh Ip-d-bp-sa-∂m-Wp hn-e-bn-cp-ج. 24 a-Wn-°q-dn-\p≈n¬ tI-c-f-Øn-epw e-£-Zzo-]n-epw Nn-e-bn-S-ß-fn¬ 50˛ 60 Intem-ao-‰¿ th-K-Øn¬ i-‡-am-b Im-‰p-≠m-Ipw.

F³.--F-¨v. 17: Ø-e-sa-Sp-¸v th-K¯n ]qÀ-¯n-bm-¡-W-sa-¶v ssl-t¡m-S-Xn

cn-s®-∂v B-h¿-Øn-®m-tcm-]n°p-∂-Xv F-¥n-\m-sW-∂p a-\kn-em-hp-∂n-s√-∂pw X-ºm-\q¿  kz¥w {]Xn-\n[n c-hn hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]-d™p.sIm-®n: F≥.--F-®v. 17 \p-th-≠nbp-≈ ÿ-e-sa-Sp-∏v th-K-Øn¬ ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂v ssl am-[y-a-{]-Nm-c-Ww icn-bÃ: X-¼m-\qÀ c-hn t°m-S-Xn. hn-I-k-\ {]-h¿-Ø\-߃-°p hn-⁄m-]-\w C-d {]-kv-Xm-h-\ hn-hm-Zw ZuÀ-`m-Ky-I-cw: k-Xo-i³ °n-bm¬ A-Xp \-S-∏m-t°-≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ _m-[y-X-bm-sWsI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v ∂pw No-^v P-Ãn-kv a-Rv-Pp-f dn X-ºm-\q¿ c-hn. jm-\n-tam-sf _-‘-s∏-Sp- hn Fw kp-[o-c-\pw jm-\n-tamƒ sN-√q¿, P-Ãn-kv F Fw j-^oØn a-Zy-tem-_n F-∂ hm-t° D-kv-am-\pw X-Ωn-ep-≈ {]-kv-Xm- Jv F-∂n-h-c-S-ßn-b Un-hn-j≥ A-t±-lw D-]-tbm-Kn-®n-´n-√. am- h-\m hn-hm-Zw Zu¿-`m-Ky-I-c-am- _-©v hy-‡-am-°n. [y-a-ß-fn¬ {]-kn-U‚ v ]-d- sW-∂v sI.-]n.-kn.-kn. ssh-kv s]m-∂m-\n Xm-eq-°n-se ™-Xm-bn h-∂ h-cn-Iƒ ]-cn- {]-kn-U‚ v hn Un k-Xo-i≥ ÿ-e-ta-s‰-Sp-∏p \-S-]-Sn-Iƒ tim-[n-®m¬ A-X-dn-bmw. h-kv- Fw.-F¬.-F. sIm-®n-bn¬ am- ]q¿-Øn-bm-°m-Øn-s\-Xn-tc 11 Xp-X C-Xm-bn-cn-s°, X-s∂ a-Zy- [y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp kw-km- t]¿ \¬-In-b l-c-Pn-bn-em-Wv tem-_n-bp-sS B-fm-bn Nn-{Xo-I- cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw. 2009¬ hnsI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c-s\-Xn-cm-bn jm\n-tamƒ D-kv-am≥ \-S-Øp-∂ am[y-a-{]-Nm-c-W icn-b-s√∂v sI.-]n.-kn.-kn. P-\d - ¬ sk-{I-´-

°p-∂-Xp hm¿-Ø-bm-b-tXm-sS {S-°p-Iƒ-°p-≈ kp-c-£ i-‡am-°n. Iq-Sp-X¬ {]-Xn-tcm-[ tk-\mw-K-ß-sf kp-c-£-bv-°mbn \n-tbm-Kn-®n-´p-≠v. ]p-d-¶-Sen-epw Iq-Sp-X¬ \m-hn-I tk\mw-K-ß-sf \n-tbm-Kn-®p I-gn™p. B-bp-[-ß-fp-am-bn h-∂ I-∏¬ F-t∏mƒ sIm-®n-bn¬ A-Sp-∏n-°m≥ ]-‰p-sa-∂ Im-cyØn¬ C-Xp-h-sc Xo-cp-am-\-ambn-´n-√. I-∏¬ a-´m-t©-cn hm¿^n-se s_¿-Øn¬ A-Sp-∏n-°m\m-Wv t\-c-sØ Xo-cp-am-\-sa-SpØn-cp-∂-Xv.

5

⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-´pw ÿ-e-ta-s‰-Sp-∏p \-S-Øm-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v 2011¬ ssl-t°m-SXn \-S-]-Sn th-K-Øn-em-°m≥ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂p. F∂m¬, tIm-S-Xn D-Ø-c-hp-≠mbn-´pw \-S-]-Sn-bn-s√-∂pw 2013¬ ho-≠pw hn-⁄m-]-\-an-d-°n-sb∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv l-c-Pn°m¿ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. P-\-ß-fp-sS F-Xn¿-∏p-aq-eam-Wv ÿ-e-ta-s‰-Sp-∏p ssh-Inb-sX-∂pw 2013 Pq¨ 25 \v I-eŒ-dp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-K-w _-ln-jv-I-cn-®v BIv-j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-lnIƒ C-d-ßn-t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂pw \m-j-W¬ ssl-

th A-tXm-dn-‰n tIm-S-Xn-sb Adn-bn-®p. tZ-io-b-]m-X hn-I-k-\ ]-≤-Xn-°p Io-gn-em-Wv tI-c-f-˛ I¿-Wm-S-I A-Xn¿-Øn ap-X¬ C-S-∏-≈n-h-sc-bp-≈ ]m-X \n¿an-°p-∂-Xv. P-\-Øn-s‚ F-Xn¿∏p-aq-ew ÿ-e-ta-s‰-Sp-∏p \n¿Øn-h-bv-°m≥ k¿-°m¿ \n¿-tZiw \¬-In-b-Xm-bpw \m-j-\¬ ssl-th A-tXm-dn-‰n hy-‡-am°n. ÿ-e-ta-s‰-Sp-°¬ ]q¿Øn-bm-°m-\m-hm-Ø-Xn¬ tImS-Xn-°v {]-tXy-I D-Ø-c-hn-Sm\m-hn-s√-∂pw F-∂m¬, hn⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-®m¬ A-Xp \-S-∏m-t°-≠ _m-[y-X k¿-°m-cn-\m-sW-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n.-

hn-am-\-¯n-sâ tSm-bv-e-än I-s−-¯n-b _m-dp-IÄ A-S-¨-Xv a-tZym-]-t`m-Kw Ip-d-¨p: kp-[o-c³ s]m-Xn-bn c−v Intem kzÀ-Ww 

kz¥w {]Xn-\n[n

sIm-t≠m-´n: jm¿-P-bn¬ \ns∂-Øn-b F-b¿- A-td-_y hnam-\-Øn-s‚ tSm-bv-e-‰n¬ Zp-cql-X-bp-W¿-Øn-b s]m-Xn-s°´v t_mw-_m-sW-∂ kw-i-bØm¬ hn-am-\w am-‰n-bn-´v ]-cntim-[n-®-t∏mƒ e-`n-®-Xv c-≠p In-tem kz¿-Ww. I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-fØn¬ C-∂-se ]p-e¿-s® A©n-\m-Wv I-≈-°-S-Øp-Im¿ hn-am-\-Øn-s‚ tSm-bv-e-‰n¬ H-fn∏n-®p-h-® kz¿-Ww hn-am-\-°-

º-\n A-[n-Ir-X-sc-bpw F-b¿t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n Po-h-\-°msc-bpw apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øn-bXv. ]p-e¿-s® \m-en-\p I-cn-∏q-cnse-Øn-b F-b¿ -A-td-_y hnam-\-Øn-se tSm-bv-e-‰n¬ Sn-jyq t]-∏-dn¬ s]m-Xn-™ \n-e-bnem-Wv s]m-Xn-s°-´v F-b¿-tlmkv-‰-kv I-≠-Xv. tSm- b v - e - ‰ n- \ - I - Ø m- b - X n\m¬ C-h¿ `-b-∂p. Xp-S¿-∂v ss]-e-‰v A-S-°-ap-≈-h-sc D-S≥ hn-h-c-a-dn-bn-®p. hn-am-\w em≥Uv sN-bv-X-t∏mƒ s]m-Xn-s°-´ns\-°p-dn-®v hn-am-\-Øm-h-f-Øn-

hn-k X-«n-¸v: {]-[m-\ {]-Xn-sb t]m-en-kv I-kv-ä-Un-bn hn-«p 

Ww. P-e-\n¿-K-a-\ am¿-K-ß-ƒ hr-Øn-bm-°p-I-bpw am-en-\y߃ A-Sn-b-¥-c-am-bn \o°w sNtø-≠-Xp-amWv. P-\߃°nS-bn¬ t_m-[-h¬°cWw \S-ØWw. sX-cp-hp-\mbI-fp-sS-bpw a-‰v ar-K-ß-fp-sSbpw i-h-i-co-c-߃ a-d-hp sNø-Ww. Zp-c-¥ \n-hm-c-W-Øn-\mbn A-Sn-b-¥-c L-´-ß-fn¬ Bh-iy-am-b Xp-I ]-©m-b-Øv-cmPv B-Iv‰n-se hy-h-ÿ-Iƒ-°p hn-t[-b-am-bn sN-e-h-gn-°mw. sl¬-∏v sU-kv-Iv {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®n-´p-≠v. t^m¨ \º¿: 0471 2321054 (Hm-^n-kv), sam-ss_¬: 9496040608 (A-Uvan-\n-kv-t{S-‰o-hv A-kn- v), 9496040602 (tPm-bn‚ v U-b-dŒ¿, hn-I-k-\w).

kozhikode

-]n. _n {]-k-∂-Ip-am¿ \m-b¿ {]-Xn-sb G-‰p-hm-ßn-b-Xv. Ipssh-Øv Fw.-H.-F-®n¬ \-gv-knMv tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-XmWv _m-e-N-{μ-\pw ]-¶m-fn- sNß-∂q¿ C-e-™n-ta¬ hr-μm-h-

ß-Øm-\-Øv tkm-Pn tXm-akpw ]-Ww X-´n-b-Xv. _m-e-N-{μ-s‚ `m-cy im-¥Ω-bp-sS t]-cn-ep-≈ sN-°p-Iƒ sIm-Sp-Øm-Wv X-´n-∏p \-S-Øn-bXv. U¬-ln tI-{μ-am-b dn-{Iq-´nMv G-P≥-kn-bm-b F-kv.-B¿.A- t km- k n- t b- ‰ v - k n- s ‚ {^m-ss©-kn 2009em-Wv sNß-∂q-cn¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw`n-®-Xv. im-¥-Ω, N-ß-\m-t»-cn Ip-dn-®n k-Po-thm-Ø-a-]p-cw tIm-f-\n-bn¬ ]u¿-W-an-bn¬ ]u¿-W-an ho-´n¬ kp-\n¬-Ipam¿, `m-cy eo-\m X-¶-®≥, IÆq¿ a-W-°m-Sv Ip-t∂¬ ho´n¬ tPm-k-^n-s‚ a-I≥ tSmtPm tPm-k-^v, I-Æq¿ kz-tZ-in jm-lp¬ Xp-S-ßn 10 -t]¿-s°\w ho-´n¬ cm-lp¬-cm-Ppw X-fn- Xn-sc-bm-Wv A-t\z-j-Ww \-S∏-d-ºv a-Wn-∏m-d aq-®n-bm-Sv th- Øp-∂-Xv.

epw A-dn-bn-®p. C-tXm-sS t_mw-_v kv-Izm-Uv, tUm-Kv-kvIzm-Uv, ^-b¿-t^m-gv-kv, kp-c£m-tk-\ Xp-S-ßn-b-h¿- Pm-{KX-bn-em-bn. hn- a m- \ w t_m- _ v `o- j - W nbp-≈-t∏m-ƒ am-‰n-bn-Sp-∂ sFskm-te-j≥ t_-bn-te-°p am‰n. C-hn-sS-\n-∂p bm-{X-°m-sc ]p-d-Øn-d-°n t_mw-_v k-IzmUv tSm- b v - e - ‰ n¬ I- s ≠- Ø n- b s]m- X n- s °- ´ v ]- c n- t im- [ n- ® p. t_mw- _ v F- ∂ p - I - c p- X n- b hkv-Xp kz¿-W-am-sW-∂p sX-fn™p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv 418 _m-dp-Iƒ A-S-®n-´-tXmsS a-Zy-Øn-s‚ D-]-t`m-Kw K-Wyam-bn Ip-d-s™-∂v sI.- -]n.- kn.- -kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp[o-c≥. _m¿ A-S-®-Xp-sIm-≠v {]-tbm-P-\-an-s√-∂p h-cp-ØnØo¿-°m≥ Nn-e¿ {i-an-°p-∂Xm-bpw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. _m-dp-Iƒ A-S-®n-´-ti-jw kw-ÿm-\-Øv a-Zy D-]-t`m-KØn¬ 9,63,000 en-‰-dn-s‚ Ip-d-hp≠m-bn. tI-c-f-Øn¬ e-l-cns°-Xn-tc i-‡-am-b hn-Im-cw Db¿-∂p-h-∂n-´p-≠v. a-Zy-hn-]-W\w Zu-Xy-am-bn G-s‰-Sp-Øn-´p≈-h¿ {]-N-cn-∏n-°p-∂-X-√ bmYm¿-Yyw. Ip-‰-Ir-Xy-ß-fpw tdm-

U-]-I-S-ß-fpw Ip-d-™p-sh∂pw kp-[o-c≥ ]-d-™p. Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øv s\-øm¿- Um-an¬ tZ-io-b _m-e-X-cw-Kw kw-L-Sn∏n-® {]-Ir-Xn ]T-\ Iym-w-]n-s‚ k-am-]-\-tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p kp-[o-c≥.

]m-Sv km-aq-ln-I-Xm¬-∏-cy-Øn\v A-\p-Kp-W-am-sW-∂pw Ah¿ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]-d™p. hy-‡n-I-sf im-co-cn-I-ambpw am-\-kn-I-am-bpw X-I¿-°p∂-tXm-sSm-∏w Ip-Spw-_-`-{Z-Xbpw km-aq-ln-Im-¥-co-£-hpw \-in-∏n-°p-∂ Cu km-aq-ln-I-

t]m¿-´p-Iƒ C-Xp km-[q-I-cn°p-∂-Xm-Wv. a-Zy-Øn-s\-Xn-cmb t_m-[-h-¬-°-c-W-tØm-sSm∏w X-s∂ a-Zy-Øn-s‚ e-`y-X Ip-d-bv-°p-∂-Xpw {]-[m-\-am-Wv. A-tXm-sSm-∏w hym-P-a-Zyw {]-Ncn-°p-∂n-s√-∂pw a-Zy-Zp-c-¥ßƒ D-≠m-hn-s√-∂pw D-d-∏m-

e-`y-X Ipd-bv¡m\-\pÅ \nÀ-tZ-iw kzm-K-XmÀ-lw: en-kn tPm-kv

a-Zy-e-`y-X-bpw A-Xp-h-gn D]-t`m-K-hpw ]-Sn-]-Sn-bm-bn Ip-dbv-°m≥ D-X-Ip-∂ a-Zy-\-bw kzm-K-Xm¿-l-am-sW-∂v tI-c-f h-\n-Xm- I-Ωo-j≥ Aw-Kw tUm. en-kn tPm-kv. C-°m-cyØn¬ hn Fw kp-[o-c-s‚ \n-e-

hn-]-Øv \n-b-{¥n-°m≥ I-gn-bp∂ G-Xp km-[y-X-bpw {]-tbmP-\-s∏-Sp-Ø-Ww. A-Xn-\p-X-° km-l-N-cy-a-m-Wv C-t∏mƒ kwPm-X-am-bn-cn-°p-∂-Xv. kw-ÿ-m\-sØ a- -tZym-]-tbm-Kw C-°me-b-f-hn¬ Ip-d-™p-sh-∂ dn-

°m-\pw A-Xn-\m-bp-≈ Hu- tZym-Kn-I-kw-hn-[m-\-߃ ipjv-Im-¥n Im-´-Ww. C-°m-cyØn-se hn-cp-≤-\n-e-]m-Sp-I-fpw hn-hm-Z-ß-fpw k-aq-l-Øn-\p tZm-j-ta sN-øq-sh-∂pw en-kn tPm-kv ]-d-™p.

l-cn-l-c-hÀ-a sIm-e-t¡-kv: bp-h-Xn-sb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n-¨ hn-[n 12te-¡p am-än c-−p- t]À A-d-Ìn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-hm-Z-am-b l-cn-l-c-h¿-a sIm-e-t°-kn¬ Xn-¶-fm-gv-N hn-[n ]-d-bpw. Xn-cph-\-¥-]p-cw A-Uo-j-\¬ skj≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn sI sI kp-Pm-X-bm-Wv in-£ hn-[n-°pI. H-∂mw-{]-Xn X-e-t»-cn kz-tZin Pn-tX-jv, c-≠mw-{]-Xn h-S-Ic kz-tZ-in A-Po-jv, aq-∂mw-{]Xn Fw-._ -- n.---F. hn-Z-ym¿-Yn- X-et»-cn kz-tZ-in c-Jn¬, \m-emw{]-Xn _n-._ -- n-.F -- . hn-Z-ym¿-Yn Xriq¿ kz-tZ-in-bm-b cm-tI-jv, A©mw-{]-Xn F-≥-Pn-\o-b-dn-Mv hnZ-ym¿-Yn-bpw a-e-bm-fn-bp-am-b I¿-Wm-S-I Ip-S-Iv kz-tZ-in tPmk-^v, B-dmw-{]-Xn h-´n-bq¿-°mhv kz-tZ-in A-U-z. l-cn-Zm-kv F∂n-h-cm-Wv hn-Nm-c-W t\-cn-´-Xv. c-Xv-\-h-ym-]m-cn-bm-b l-cn-l-ch¿-a-sb kp-lr-Øm-b h-´n-bq¿°m-hn-ep-≈ l-cn-Zm-kn-s‚ a-I-

fp-sS ho-´n¬ hn-fn-®p-h-cp-Øn-bti-jw c-Xv-\-߃ hm-ßm-s\∂ -t]-cn-se-Øn-b kw-Lw t¢mtdm-t^mw a-W-∏n-®-ti-jw I-gpØp sR-cn-®p-sIm-√p-I-bpw, cXv-\-߃ I-h-cp-I-bpw sN-bvsX-∂m-Wv t{]m-kn-I-yq-j≥ tIkv. kn-‰n t]m-en-kv ss{Iw Un‰m-®v-sa‚ v F.---kn.--- sI -C ss_Pp, t]-cq¿-°-S kn-.s-- F-bm-bn-cp∂ B¿ {]-Xm-]≥-\m-b¿ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-X-z-Øn-ep-≈ At\-z-j-W-kw-L-am-Wv {]-Xn-Isf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tI-kn¬ 72 km-£n-I-sfbm-Wv t{]m-kn-I-yq-j≥ hn-kv-Xcn-®-Xv. 142 sXm-≠n-ap-X-ep-I-fpw 244 tc-J-I-fpw lm-P-cm-°n-bn-cp∂p. I-s≠-Øn-b c-Xv-\-߃ Hdn-Pn-\-em-sW-∂v k¿-°m-cn-s‚ sP-tΩm-f-Pn-Ãv sam-gn \¬-In-bncp-∂p.

A-Sq¿: tPm-en hm-Kv-Zm-\w sNbv-Xv bp-h-Xn-sb hn-tZ-i-sØØn-®v ssew-Kn-I-am-bn ]o-U-n-∏n® c-≠p-t]¿ A-d-Ãn¬. ]-d¥¬ πm-hn-f-∏-Sn ]p-√p-]-d-ºn¬ ]p-ج ho-Sv tPm-fn Ãm≥-en (45), Xn-cp-h-√ Rm-en-I-≠w Xmg-Øv D-∏≥-I-c ho-´n¬ ap-c-fo-[c≥-\m-b-¿ (60) F-∂n-h-sc-bmWv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. A-Sq¿ kz-tZ-in-\n-bp-sS ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p Ad-Ãv. -`¿-Øm-hn-s\ hn-tZ-i-Øv sIm-≠p-t]m-hm-sa-∂p ]-d-™v bp-h-Xn-sb hn-kn-‰n-Mv hn-kbn¬ Ip-ssh-‰n-se-Øn-®v ap∂mw-{]-Xn \-hm-kv ssew-Kn-Iam-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. Ip-ssh-‰n-se-Øn-b bp-hXn-sb F-b¿-t]m¿-´n¬-\n-∂v \hm-km-Wv Iq-´n-s°m-≠p t]mb-Xv. Xp-S¿-∂v \-hm-kv `o-j-Wns∏-Sp-Øn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-

cp-∂p. B-fl-l-Xym `o-j-Wn ap-g-°n-b-tXm-sS bp-h-Xn-sb \m-´n¬ Xn-cn-s®-Øn-°p-I-bmbn-cp-∂p.---- ]n-∂o-Sv tPm-fn Ãm≥en-bpw ap-c-fo-[-c≥-\m-b-cpw t^m-Wn-eq-sS `o-j-Wn Xp-S¿∂p. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv t]men-kv tÃ-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-

In-b-Xv.-hn-hm-l t{_m-°¿ IqSn-bm-b tPm-fn Ãm≥-en ap-c-fo[-c-s‚ A-\-¥n-c-h-\p th-≠n hn-hm-lm-tem-N-\ \-S-Øn-btXm-sS-bm-Wv C-cp-h-cpw ]-cn-Nb-Øn-em-Ip-∂-Xv. bp-h-Xn-bn¬ \n-∂pw 7000 cq-]-bpw hm-ßn-bn-

t]m-en-kv ]-d-™p. tI-kn-se a-s‰m-cp {]-Xn- \-hm-kv dn-{Iq-´vsa‚ v G-P≥-kn \-S-Øp-∂ Bfm-Wv. h¿-j-ß-fm-bn t\-gv-kv, \n¿-Ωm-W sXm-gn-em-fn-Iƒ, ho´p-tPm-en-°m¿ F-∂n-h-sc hntZ-i-tØ-°v A-b-°p-∂-Xm-bn A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠-Ønbn-´p-≠v. tPm-fn Ãm≥-en-sb ]d-¥-en¬ \n-∂pw ap-c-fo-[-c≥ \m-b-sc Xn-cp-h-√-bn¬ \n-∂pam-Wv hym-gm-gv-N A-d-Ãv sN-bvX-Xv. A-Sq¿ Un-ssh.--- -F-kv.--- -]n.F \n-kmw, kn.--- s-- F. Sn at\m-Pv, F.--- -F-kv-.--- -sF. cm-[mIr-jv-W≥, iymw-em¬, A-Pn im-ap-th¬ F-∂n-h-cpƒ-s∏-´ {]-tXy-I A-t\z-j-W kw-Lam-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ H-∂mw ¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-I-sf dn-am≥-Uv sNbv-Xp.


KANNUR kozhikode

1189 taSw 27

1435 dP_v 10

10 sa-bv 2014 i\n

Xn-c-sª-Sp-¸p I-½o-j³ t\m-¡p-Ip-¯n-bm-h-cpXv

C

-e-Iv-j≥ I-Ωo-j-s\-Xn-tc \-tc-{μ-tam-Un-bpw a-‰p Nn-e ap-Xn¿-∂ _n.sP.]n. t\-Xm-°-fpw \n-c-¥-cw hn-a¿-i-\-ap-b¿-Øm≥ Xp-S-ßn-bn-´v Zn-h-kß-fm-bn. Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ \n-jv-]-£-a-s√∂pw `o-cp-Xzw {]-I-Sn-∏n-°p-I-bm-sW-∂pw a-‰p-am-Wv _n.sP.]n. t\-Xm-°-fp-sS B-tcm-]-W-߃. C-t∏mƒ _n.sP.]n. X-s∂ I-Sp-Ø hn-a¿-i-\-ß-fp-am-bn cwK-Øp-h-∂ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv I-Ωo-j-\v B-scbpw `-b-an-s√-∂pw cm-{„o-b-t\-Xm-°ƒ I-Ωo-j-s\°p-dn-®p kw-km-cn-°p-tºmƒ ]-Iz-X ]p-e¿-Ø-W-sa∂pw ap-Jy Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j-W¿ hn F-kv kº-Øv ]-d-™-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ kz-bw-`-c-Wm-[n-Im-c-ap≈ `-c-W-L-S-\m-ÿm-]-\-am-Wv. hn-]p-e-am-b A-[nIm-c-߃ IΩo-j-\p-≠v. X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm]-\-߃, \n-b-a-k-`, tem-Iv-k-` Xp-S-ßn-b P-\-{]-Xn\n-[n-k-`-I-fn-te-°pw cm-{„-]-Xn, D-]-cm-{„-]-Xn ]-Zhn-I-fn-te-°p-ap-≈ Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fp-sS ta¬-t\m-´hpw \-S-Øn-∏pw I-Ωo-j-s‚ Np-a-X-e-bm-Wv. kz-X-{¥hpw \o-Xn-]q¿-h-hp-am-bn Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øp-I, s]-cp-am-‰-®-´-߃ B-hn-jv-I-cn-®p \-S-∏m-°p-I, cm{„o-b-∏m¿-´n-I-ƒ-°v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip-I, ÿm\m¿-Yn-I-fp-sS {]-Nm-c-W-s®-e-hp-Iƒ-°v ]-cn-[n \n›-bn-°p-I, Xn-c-s™-Sp-∏p-th-f-bn-se {I-a-k-am-[m\-®p-a-X-e D-d-∏p-h-cp-Øp-I Xp-S-ßn-b-h I-Ωo-j-s‚ A-[n-Im-c-]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ Im-cy-ß-fm-Wv. I-Ωo-j-s‚ A-[n-Im-c-ssh-]p-ey-sØ-°p-dn-®pw Im-cy-£-a-X-sb-°p-dn-®pw P-\-߃ A-dn-bm≥ Xp-Sßn-b-Xv Sn F≥ ti-j≥ ap-Jy Xn-c-s™-Sp-∏p I-ΩoW-dm-bn Np-a-X-e-tb-‰ Im-e-Øm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j-s‚ kw-hn-[m-\-߃ i-‡n-s∏-Sp-Øm-\pw s]-cp-am-‰-®-´w Ku-c-h-]q¿-hw ]m-en-t°-≠-Xm-sW∂p ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-_-‘n-°m-\pw I-gn-™-Xv ti-j-s‚ C-S-s]-S¬-sIm-≠m-Wv. k-am-[m-\-]q¿-h-ambn Xn-c-s™-Sp-∏p \-S-Øp-∂-Xn-epw ti-j≥ hn-P-bn°p-I-bp-≠m-bn. D-Ø¿-{]-tZ-in¬ 1991¬ \-S-∂ \n-ba-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-t\m-Sv A-\p-_-‘n-®p-≠m-b A-{I-a-kw-`-h-ß-fn¬ 100 t]¿ a-c-W-s∏-s´-¶n¬ 1993¬ \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a-c-Ww c-≠m-bn Ip-d-bv°m-≥ km-[n-®-Xv ti-j-s‚ hn-P-b-am-Wv. km-bp-[tk-\-I-sf ^-e-{]-Z-am-bn hn-\y-kn-°m-\pw k-am-[m\w D-d-∏p-h-cp-Øm-\pw Pm-{K-X ]p-e¿-Øn-b-Xp-sIm≠m-Wv A-ß-s\ I-gn-™-Xv. C-Ø-cw \-S-]-Sn-I-fn-eqsS P-\-{]o-Xn t\-Sn-b ti-j-\v cm-{„o-b-t\-Xm-°-fpam-bn hn-hm-Z-ß-fp-≠m-t°-≠n-h-∂-Xv kzm-`m-hn-Iw. Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j-\n¬ a-‰p c-≠p-t]-sc Dƒs∏-Sp-Øn-bp-≈ L-S-\m-am-‰w P-\m-[n-]-Xy-kz-`m-hhpw kp-Xm-cy-X-bpw \¬-Ip-∂-Xm-bn-cp-∂p. C-¥y-bn¬ G-‰-hp-a-[n-Iw I-≈-∏-W-sam-gp-Ip-∂-Xv Xn-c-s™Sp-∏p-th-f-bn-em-Wv. P-\m-[n-]-Xy-sØ ]-Wm-[n-]-Xyam-°n am-‰p-∂ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-sf X-f-bv-°m-\m-hns√-¶n-epw sN-e-hp \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-eq-sS A-h-sc h-cp-Xn-bn¬ sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ-°v Xp-S-°-an-Sm≥ I-gn-™p. Cu Xn-c-s™-Sp-∏n-epw I≈-∏-Ww ]n-Sn-s®-Sp-°p-I-bp-≠m-bn. \m-´n-sem-gp-Ip∂ k-l-{k-tIm-Sn-I-fp-am-bn Xm-c-X-ay-s∏-Sp-Øp-tºmƒ A-Xv H-∂p-a-s√-¶n¬-t∏m-epw I-Ωo-j-s‚ C-S-s]-S¬ A-`n-\-μ-\m¿-lw X-s∂-bm-Wv.

tcm-K-{]Xn-tcm[w

C

-cp-]-Xmw \q-‰m-≠n-s‚ B-cw-`-Øn¬ in-ip-a-cW-\n-c-°n¬ h-en-b Ip-d-hp-≠m-bn. tcm-K-{]Xn-tcm-[-ti-jn-bp-≈ hm-Iv-kn-\p-I-fp-sS I-≠p-]n-SnØ-am-Wv A-Xn-\p k-lm-bn-®-Xv. t]m-fn-tbm-bv-°pw hn-√≥ Np-a-bv-°pw h-kq-cn-°p-sam-s°-bp-≈ Ip-Ønh-bv-]p-Iƒ ]-Xn-hm-bn. A-tXm-sS C-Ø-cw tcm-K-ßfn-¬ ]-e-Xpw tem-I-Øp-\n-∂v D-®m-S-\w sN-øp-∂-Xn\pw km-[y-am-bn. F-∂m¬, k-ao-]-Im-e-Øv {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv]p-I-tfm-Sv ]-e am-Xm-]n-Xm-°-fpw hn-ap-J-cm-Wv. IpØn-h-bv-]p-Iƒ Hm-´n-kw-t]m-se-bp-≈ tcm-K-߃-°p Im-c-W-am-hpw F-s∂m-s°-bp-≈ {]-Nm-c-th-e-Iƒ ]e-cpw hn-iz-kn-® a-´m-Wv. B-[p-\n-I-ssh-Zy-tØm-Sv a‰p Im-c-W-ß-fm¬ F-Xn¿-∏p-≈ ]-e-cpw C-Ø-cw {]Nm-c-th-e-Iƒ-°p Iq-´p-\n¬-°p-∂p-ap-≠v. A-Xn-s‚ ^-ew ]m-›m-Xy-cm-Py-ß-fn¬ t]m-epw {]-Xn-^-en-°m≥ Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. t\-c-tØ ]m-sS Xp-S-®p-\o-°-s∏-´n-cp-∂ A-kp-J-ß-fn¬ Nn-e-Xv Xn-cn®p-h-cp-∂-Xm-bn K-th-j-I¿ I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂p. F-∂m¬, Ip-Øn-h-bv-]p-I-fp-sS {]m-[m-\y-sØ-∏-‰nbpw tcm-K-{]-Xn-tcm-[-Øn-s‚ B-h-iy-I-X-sb-∏-‰nbpw c-£n-Xm-°-sf t_m-[-h¬-°-cn-®n-´pw h-en-b ^e-an-√ F-∂m-Wv Nn-e K-th-j-I-cp-sS I-s≠-ج. C-Ø-cw Im-cy-ß-fn¬ ap≥-hn-izm-k-߃ Xn-cp-Øm≥ an-°-t∏m-gpw c-£n-Xm-°ƒ X-øm-dm-hp-∂n-√ F∂m-Wp ]T-\-߃ sX-fn-bn-°p-∂-Xv. A-t∏mƒ in-ip-°-sf tcm-K-_m-[-bn¬-\n-∂p c£n-°m≥ F-¥m-sWm-cp t]mw-h-gn? Ip-Spw-_ tUmŒ-¿-am¿ ]-d-™m¬ c-£n-Xm-°ƒ tIƒ-°p-sa-∂mWv H-cp ]T-\w ]-d-bp-∂-Xv.

t\Àhc jm\n-tamfpw kp-[o-c-\p-am-bp-≈ X¿-°w cq-£-am-hp∂p.

6

apÃ-s¸-cn-bmÀ ho−pw hmÀ¯-bm-hp-t¼mÄ ap

-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´v ho-≠pw hm¿-Ø-bn¬ \nd-™p-\n¬-°p-I-bm-Wv. I-gn™ G-Xm-\pw Z-i-I-߃-°n-sS B-bn-c-°-W-°n-\p S¨ tIm¨{Io-‰pw D-cp-°p-ap-]-tbm-Kn-®v ]-eX-h-W _-e-s∏-Sp-Øn-b, 119 h¿jw ]-g-°-ap-≈ Cu A-W-s°-´v F-°m-e-Øpw tI-c-f-˛-X-an-gv-\m-Sv _-‘-Øn¬ hn-≈¬ kr-jv-Sn-®ncp-∂p. A-W-s°-´n-se P-e-\n-c-∏v D-b¿-Øm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ins°m-≠p-≈ ]p-Xn-b tIm-S-Xn-hn[n C-cp-kw-ÿm-\-ß-fn-se-bpw cm-jv-{So-b A-h-k-c-hm-Zn-Iƒ-°v a-s‰m-cp kp-h¿-Wm-h-k-c-am-hpsa-∂-Xn¬ kw-i-b-an-√. b-Ym¿-Y-Øn¬ ]-c-kv-]-c-ap≈ Cu hm-tfm-ß-se-√mw F-¥ns\-s®m-√n-bm-Wv? tI-c-f-sØ kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw C-Xp \mem-bn-cw G-°¿ `q-an sh-≈-Øn\-Sn-bn-em-hp-∂ {]-iv-\-am-sW¶n¬, X-an-gv-\m-Sn-\n-Xv B-bn-c-°W-°n-\v G-°¿ X-cn-ip-`q-an Irjn-tbm-Ky-am-°p-∂-Xn-s‚-bpw aq∂p Pn-√-I-fn-se a-g-\n-g¬-{]-tZi-ß-fn¬ P-e-e-`y-X \n-e-\n¿Øp-∂-Xn-s‚-bpw {]-iv-\-am-Wv. tI-c-f `-c-W-Iq-S-hpw cm-jv-{So-b∏m¿-´n-I-fpw A-W-s°-´n-s‚ kpc-£n-X-Xzw kw-_-‘n-® B-i-¶bm-Wv D-∂-bn-°p-∂-Xv. F-d-WmIp-f-hpw Xr-iq-cpw Dƒ-s∏-sS h≥ P-\-hm-k-ap-≈ aq-∂p Pn-√-I-fn¬ h≥-tXm-Xn¬ \m-iw kr-jv-Sn°pw A-W-s°-´n-s‚ X-I¿-® F∂-Xm-Wp tI-c-f-Øn-s‚ ap-Jyhm-Zw. `q-I-º-km-[y-X Nq-≠n°m-´n, \n-e-hn-ep-≈ A-W-s°-´v Uo I-Ωo-j≥ sN-bv-Xp X-Zv-ÿm\-Øv "\-ho-\-am-sbm-cp' A-Ws°-´v \n¿-an-°-W-sa-∂m-Wv tIc-f-Øn-s‚ B-h-iyw. X-an-gv-\m-´nse I¿-j-I¿-°p \n-e-hn¬ e-`n®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ P-ew Xp-S¿∂pw e-`y-am-°p-sa-∂pw tI-c-fw D-d-∏p-\¬-Ip-∂p. A-W-s°-´n-s‚ kp-c-£m-{]iv-\w D-∂-bn-®p-sIm-≠v C-t∏mƒ D-b¿-Øn-bn-´p-≈ B-h-iy-߃ an-X-am-bn-∏-d-™m¬ Xn-I-™ A-kw-_-‘-hpw bp-‡n-lo-\-hpam-Wv. Im-c-Ww, tem-I-sa-ºm-Spap-≈ h-º≥ A-W-s°-´p-I-sf√mw \n¿-an-°-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv h≥ A-]m-b-km-[y-X-tbm-sS Xs∂-bm-sW-∂v A-W-s°-´p-I-fpsS N-cn-{Xw A-k-μn-Kv-[-am-bn sX-

fn-bn-°p-∂p-≠v. h-º≥ A-Ws°-´p-I-fp-sS Uo I-Ωo-j-\n-Mv bp.F-kn-epw bq-tdm-]y≥ bq-\nb-\n-se-bpw sX-t° A-ta-cn-°bn-se-bpw ]-e cm-Py-ß-fn-epw \S-∂n-´p-≠v. [m-cm-fw "B-[p-\n-I' A-W-s°-´p-I-fpw A-h-bn¬ Dƒs∏-Sp-∂p. A-Xn-\m¬, `q-I-º-km[y-X-bp-≈ A-ÿn-c-am-sbm-cp ta-J-e-bn¬ ]-g-b A-W-s°-´v Uo I-Ωo-j≥ sN-bv-Xv ]p-Xn-sbmsc-Æw \n¿-an-°p-I F-∂ ]-≤-Xn X-s∂ A-kw-_-‘-am-Wv. {]-tZ-i-sØ H-∂p-Iq-Sn Aÿn-c-s∏-Sp-Øm-t\ A-Xv D-]-Icn-°q. kp-c-£m-Im-c-W-ß-fm-emWv ap-√-s∏-cn-bm¿ Umw Uo I-Ωo-

Sn -Pn tP°_v

\n-∂pw, H-∏w hn-tZ-i-Øp-\n-∂pap-≈ h-cp-am-\w-sIm-≠v \n-e-\n¬-°p-s∂m-cp k-aq-l-am-Wv C-hnS-tØ-Xv. ÿn-Xn-hn-h-c-°-W-°pI-fp-sS ÿn-co-I-c-Ww-t]m-epw B-h-iy-an-√m-sX, H-‰-t\m-´-Øn¬ X-s∂ t_m-[y-am-hp-s∂m-cp h-kv-Xp-X-bm-Wn-Xv. cm-Py-sØ G-‰-hpw h-en-b a-Zy-D-]-t`m-K-kwÿm-\-am-b tI-c-f-Øn-se G-I a-Zy-tIm¨-{Sm-Iv-S¿ F-∂ \n-ebn¬ `-c-W-Iq-Sw X-s∂-bm-Wv tI-c-f-Øn-se G-‰-hpw h-en-b tIm¨-{Sm-Iv-S¿. Xm-gv-∂ h-cp-am-

≠n-cn-°p-∂-Xv. H-cp ]p-Xn-b AW-- s°-´p \n¿-am-W-am-h-s´, ssI°q-en-bpw tIm-g-bpw Dƒ-s∏-Sp∂ h-º≥ I-cm-dp-Iƒ-°p-≈ thZn-bm-sW-∂-Xn-\m¬ `-c-W-Iq-SØn-\pw k¿-°m¿ tIm¨-{Sm-IvS¿-am¿-°pw cm-jv-{So-b-∏m¿-´n-Iƒ-°pw G-‰-hp-a-[n-Iw Xm¬-∏-cyap-s≈m-cp Im-cy-hp-am-Wv. \n-e-hn-se P-e-\n-c-∏n-\p Np‰p-ap-≈ \m-em-bn-cw G-°¿ `q-anbp-sS {]-iv-\-am-Wv a-s‰m-∂v. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ t\-c-tØ X-s∂ Sq-dn-Ãv dn-tkm¿-´p-Iƒ ]-Wn-I-gn-

ÿm-\-Øp h-f-sc i-‡-am-Wv. ]e-t∏m-gpw ]-c-kv-]-cw hy-h-t—-Zn°m-\m-hm-Ø-hn-[w, Sq-dn-kw taJ-e-I-fn¬ hn-ti-jn-®pw A-h H∂m-bm-Wp {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. \m-em-bn-cw G-°¿ h-cp-∂ {]-IrXn-c-a-Wo-b-am-b Cu `q-an sh-≈Øn¬ ap-ßn ssI-hn-´p-t]m-hmsX X-ß-fp-sS C-jv-S-hy-h-km-bØn-\m-bn ]n-Sn-bn-sem-Xp-°p-I F-∂-Xv Cu tem-_n-bp-sS Xm¬∏-cy-am-Wv. P-\-ß-fp-sS kp-c-£sb-°p-dn-®v tI-c-f `-c-W-Iq-S-Øn\pw cm-jv-{So-b-∏m¿-´n-Iƒ-°p-ap≈ B-i-¶ B-flm¿-Y-sa-¶n¬ \n-e-hn-ep-≈-Xn¬-\n-∂p hy-Xykv-X-am-bn, A-h¿ Iq-Sp-X¬ k-Xy-

k-‘-hpw kp-Xm-cy-hp-am-th-≠Xp-≠v. a-dn-®v, Sq-dn-kw-˛-tIm-¨-{SmIv-S¿ tem-_n-bp-sS ÿm-]n-XXm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n-°m-\mWv "kp-c-£m-{]-iv-\w' D-]-tbm-Ks∏-Sp-Øp-∂-sX-¶n¬ A-Xp ip-≤h-©-\-b-√m-sX a-s‰m-∂p-a-√. J-\-\-tem-_n-bp-sS-bpw h≥In-S tIm¨-{Sm-Iv-S¿-am-cp-sS-bpw Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n-°m-\mbn Xn-I-™ \p-W-{]-Nm-c-WØn-eq-sS ]-›n-a-L-´-Øn-se sN-dp-In-S-I¿-j-I-sc Km-Uv-Kn¬ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc A-{Ia-hp-am-bn cw-K-Øn-d-ßm≥ ss{Ikv-X-h an-j-\-dn-am¿ t{]-cn-∏n-®Xv Cu-bn-sS-bm-Wv. Cu-sbm-cp D-

]-tbm-K-s∏-Sp-ج X-{¥-Ønte-°p Ir-Xy-am-bn tN-cp-∂p-≠v Um-an-s‚ t]-cn-ep-≈ kp-c-£m`o-j-Wn hm-Z-hpw. {]-Xo-£n-®t- ]m-se X-s∂, Xan-g\ v- m-´n¬ hym-]I - a - m-b B-Àm-Z{]-I-S-\-ß-fp-≠m-bn. F-∂m¬, s]-cn-bm-dn-se P-ew {l-kz-Im-etØ-°p-t]m-epw ]-≤-Xn-{]-tZ-isØ Ir-jn-sb kw-c-£n-°m≥ t]m-hp-∂n-√ F-∂v A-h¿ Xn-cn-®dn-bm≥ k-ab - s - a-Sp-°pw. Im-cW - w, C-t∏mƒ \-S∏ - m-°p-Ib - pw t{]m¬km-ln-∏n-°p-Ib - pw sN-bvX - p-sIm≠n-cn-°p-∂ D¬-∏m-Z\ - c - o-Xn A-anX-am-bn P-ew Nq-jW - w sN-øp-∂Xpw ]-e \n-eb - v° - pw A-ÿn-ca - mb-Xp-am-Wv. k-ao-]` - m-hn-bn¬ H-cp]-t£, Iq-Sp-X¬ h-cƒ-®m-{]-tZ-iß-fn-te-°p P-e-sa-Øn-°m-\pw D¬-∏m-Z\ - w h¿-[n-∏n-°m-\pw I-gnt™-°pw. ]-t£, a-‰p {]-tZ-iß - fn¬-\n-∂p hy-‡-am-b-t]m-se, A-ÿn-c-X-bp-sS Zq-jn-X-h-e-bw I¿-jI - s - c h-cn-™p-ap-dp-°p-I Xs∂ sN-øpw. ]-et- ∏m-gpw ]-db - m-dp≈-t]m-se, tI-cf - w F-t∏m-gpw C°m-cy-Øn¬ ap-ºn-em-Wv. A-ÿnc-hpw A-k-¥p-en-X-hp-am-b D¬∏m-Z\ - c - o-Xn Im-cW - w B-fll - X - y sN-bv-X B-bn-c-°-W-°n-\p h-b\m-S≥ I¿-j-I¿ Xo¿-®-bm-bpw A-b¬-]-°-°m¿-°p ]mTw Xs∂-bm-Wv. I¿-j-I-cn-se B-fl-l-Xym{]-h-W-X Cu-tdm-Uv, a-[p-c, tX\n t]m-ep-≈ {]-tZ-i-ß-fn-te°pw hym-]n-°p-∂p-s≠-∂m-Wp k-ao-]-Im-e-Øv \n-c-¥-cw h-∂psIm-≠n-cn-°p-∂ ]-{X-dn-t]m¿-´pIƒ kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. \-Zo-P-e{]-iv-\-sØ cm-jv-{So-b In-S-a¬-kc-Øn-\m-bpw tZ-io-b-X-bp-sS apJw-aq-Sn-b-Wn-™ X-an-gv {]m-tZ-inI-hm-Z-Øn-\p-≈ c-£m-I-h-N-ambpw Zp-cp-]-tbm-Kw sN-øp-∂ {]-hW-X 1956¬ X-an-gv-\m-Sn-s‚ ]p-\ w-L-S-\ sXm-´v C-t∂m-fw A-`wKp-cw Xp-S-cp-∂p-≠v. kn.]n.-F-Ωns‚ tI-c-f L-S-Iw kp-{]nw-tIm-SXn hn-[n-s°-Xn-tc l¿-Øm-en-\v B-lzm-\w sN-bv-X-t∏mƒ X-s∂, A-tX tIm-S-Xn-hn-[n F-{X-bpw th-Kw \-S-∏m-°-W-sa-∂v B ]m¿-´n-bp-sS X-an-gv-\m-Sv L-S-Iw B-h-iy-ap-∂-bn-®-Xpw a-s‰m-∂psIm-≠-√. Iq-Sp-X¬ hn-im-e-am-b cm-jv-{So-b-\m-S-I-ß-fp-sS `m-K-amWv C-sX-√m-sa-∂p Np-cp-°w.

im-e-bv-°p ap-∂n-se-Øp-tºm-gmWv Im-in-`-‡≥ b-Ym¿-Y-Øn¬ A-º-c-∂p-t]m-hp-∂-Xv. B-Im-iØv sl-en-tIm-]v-‰¿ h-´-an-´p-]-d°p-∂p. Xm-sg P-bv {io-cmw hn-fn. H-cp hn-kv-a-bw t]m-se tIm-]v-‰¿ sl-en-∏m-Un¬ C-d-ßp-∂p. `mhn-{]-[m-\-a-{¥n tam-Un X-{ºm≥ tIm-]v-‰-dn-s‚ hm-Xn¬ Xp-d-∂v {^m≥-kn-se eq-bn ]-Xn-\m-em-as\ A-\p-I-cn-®v \o-≠p-\n-h¿-∂p\-S-∂p. C-S-bv-°n-sS In-S-∂p. ]ns∂-bpw \-S-∂-t∏mƒ ssa-°v ap∂n-se-Øn. N-ßm-bv ]-d-™p-XpS-ßn: ""C-hn-sS Xn-c-s™-Sp-∏p IΩo-j≥ F-s∂m-cp B-Pm-\p-_mlp-hp-≠v. F-¥pw sN-øm-sa-∂mWp hn-Nm-cw. Kw-K-bn¬ kv-\m-\w sN-bv-Xv Im-in-\m-Y-s\ sXm-gm≥ F-s∂ A-\p-h-Zn-®n-√. ]m-hw thm-´¿-am-sc I-≠v A-h-sc km¥z-\n-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n-® dmen-°v A-\p-a-Xn \¬-In-bn-√. CsX-¥m, sh-≈-cn-°m-∏-´-W-tam? kp-c-£-bn-√-t{X. I-Ωo-j≥ a-Zm-Ω-bp-sS-bpw tam-s‚-bpw kzm-[o-\-Øn-em-Wv. Cu Z-en-X-s\ H-Xp-°m-\m-Wv {iaw. \-S-°q-e; Rm≥ {]-[m-\-a{¥n-bm-bm¬ I-Ωo-j-s‚ `m-hn ]-cn-tim-[n-°pw. ^-ew F-¥m-bncn-°p-sa-∂v C-t∏mƒ ]-d-bm-\mhn-√. X¬-°m-ew Ω-°v \n-tcm-[\m-⁄ ew-Ln-°mw. X-Sp-°m≥

t]m-t∂m-cp-s≠-¶n¬ h-cn≥. Pbv Im-in-dmw tkm-dn, P-bv {iocmw.'' Im-in-\m-Y `-‡≥ \-S-∂p £o-Wn-®v h-iw-sI-´v Kw-Km-\-Znbn-se sh-≈w Ip-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p. A-t∏mƒ hn-tZ-i am-[y-a{]-h¿-Ø-I≥ H-cp C-c-sb In-´nb B-th-i-Øn¬ Nm-Sn-ho-Wp tNm-Zn-®p: ""C-hn-sS tam-Un-X-cwK-Øn-s‚ e-£-Ww Im-Wp-∂p≠-t√m!'' ""D-tΔm, A-ß-s\ tXm-∂m≥ Im-c-Ww?'' ""B Ip-f-Øn¬ s]-s´-∂v Bbn-cw Xm-a-c hn-cn-™n-´p-≠v. AsXm-cp i-‡-am-b sX-fn-hm-Wt√m.'' s‚ ]-S-t®m-t\ F-∂ \n-ehn-fn-tbm-sS `-‡≥ ÿn-cw tIma-bn-em-bn. A-t∏mƒ Im-in-\m-Y≥ C-{]Im-cw Nn-¥n-®p: im-¥n-a-{¥w Hgp-In-bn-cp-∂ C-hn-sS C-t∏mƒ A-e¿-®-bp-sS \m-fp-I-fm-Wv. ]pd-Øn-d-ßn `-‡-sc I-≠n-´v \m-fpI-fm-bn. Xn-¶-fm-gv-N h-sc Cu [¿-a-k-¶-Sw k-ln-°p-I X-s∂. A-©p-h¿-j-Øn-sem-cn-°¬ Xnc-s™-Sp-∏v F-∂-Xn-\p ]-I-cw 100 h¿-jw F-∂m-°n-°q-tS Cu ]-l-b-∑m¿-°v. A-t∂-cw A-i-co-cn ap-g-ßn: ""A-Xv R-߃ B-tem-Nn-°p∂p-≠v.''

A-W-s¡-«n-sâ kp-c-£m-{]-iv-\w D-¶-bn-¨p-sIm-−v C-t¸mÄ D-bÀ-¯n-bn-«p-Å B-h-iy-§Ä an-X-am-bn-¸-d-ªm Xn-I-ª A-kw-_-Ô-hpw bp-àn-lo-\-hp-am-Wv. Im-c-Ww, tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å h-¼³ A-W-s¡-«p-I-sf-Ãmw \nÀ-an-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶-Xv h-³ A-]m-b-km-[y-X-tbm-sS X-s¶-bm-sW-¶v A-W-s¡-«p-I-fp-sS N-cn-{Xw A-k-µn-Kv-[-am-bn sX-fn-bn-¡p-¶p-−v. h-¼³ A-W-s¡-«p-I-fp-sS Uo I-½o-j-\n-Mv bp.F-kn-epw bq-tdm-]y³ bq-\n-b-\n-se-bpw sX-t¡ A-ta-cn-¡-bn-se-bpw ]-e cm-Py-§-fn-epw \-S-¶n-«p-−v. [m-cm-fw "B-[p-\n-I' A-W-s¡-«p-I-fpw A-h-bn DÄ-s¸-Sp-¶p. A-Xn-\mÂ, `q-I-¼-km-[y-X-bp-Å A-Øn-c-am-sbm-cp ta-J-e-bn ]-g-b A-W-s¡-«v Uo I-½o-j³ sN-bv-Xv ]p-Xn-sbm-sc-®w \nÀ-an-¡p-I F-¶ ]-²-Xn X-s¶ A-kw-_-Ô-am-Wv. {]-tZ-i-s¯ H-¶p-Iq-Sn A-Øn-c-s¸-Sp-¯m-t\ A-Xv D-]-I-cn-¡q. j≥ sN-ø-W-sa-∂v B-h-iy-s∏Sp-∂-sX-¶n¬ A-tX Im-c-W-ßfm¬ X-s∂ H-cp ]p-Xn-b A-Ws°-´n-s‚ \n¿-am-W-hpw ]m-Sn-s√∂p h-cpw. ]n-s∂ F-¥n-\p tI-cfw H-cp ]p-Xn-b A-W-s°-´p \n¿am-W-Øn-\m-bn hm-in-]n-Sn-°p∂p? tI-c-f-Øn-s‚ km-º-Øn-I _-e-X-{¥-Øn-em-Wv A-Xn-s‚ DØ-cw In-S-°p-∂-Xv. H-cp Xn-I-™ D-]-t`m-K k-ºZv-hy-h-ÿ-bm-Wv tI-c-f-Øn-t‚Xv. ]-cm-∂-t`m-Pn-bm-sbm-cp Sq-dnÃv C-t°m-W-an-bn¬-\n-∂pw, dnb¬ F-kv-t‰-‰v-˛-tIm¨-{Sm-Iv-S¿ am-^n-b \n-b-{¥n-°p-∂ "Du-lm[n-jvTn-X k-º-Zv-hy-h-ÿ'bn¬-

\-°m-cm-b P-\-ß-sf G-‰-hp-a-[nIw _m-[n-°pw-hn-[-ap-≈ "dn-{K o-hv Sm-Iv-kv kn-Ãw' B-Wv Zo¿L-Im-e-am-bn I-S-s°-Wn-bn-ep≈ Cu kw-ÿm-\-Øn-s‚ ap-Jy h-cp-am-\ t{km-X- v. ]-cm-∂-t`mPn-bm-b Sq-dn-kw C-t°m-W-an-bmh-s´, B-tKm-f-X-e-Øn¬ X-s∂ P-\-ß-fp-sS-bpw `-c-W-Iq-S-Øns‚-bpw ]p-tcm-K-Xn-°p-≈ kph¿-tWm-]m-[n-bm-bm-Wv D-b¿Øn-°m-´p-∂-Xv. tI-c-f k-º-Zv-hy-h-ÿ-bp-sS Cu aq-∂v kp-{]-[m-\ `m-K-ß-fpw h-f-sc-b-[n-Iw ]-c-kv-]-c-_-‘nX-hpw ]-c-kv-]-c-]q-c-I-hp-am-b coXn-bn-em-Wv {]-h¿-Øn-®p-sIm-

®n-´p-s≠-∂m-Wp dn-t]m¿-´v. AsX-¥m-bm-epw, hn-t\m-Z-hy-hkm-b ta-J-e-bp-sS h-f¿-®-bv-°v h-f-sc A-\p-tbm-Py-am-Wv Cu `q{]-tZ-iw F-∂-Xn¬ kw-i-b-an-√. `m-hn hn-t\m-Z-hy-h-km-b hn-Ik-\-Øn-\m-bn I-≠p-h-® ap-Jybn-S-ß-fm-Wv Ip-∂n≥-{]-tZ-i-߃. ]-›n-a-L-´-Øn-se B-I¿-jWo-b-am-b Ip-∂n≥-{]-tZ-i-߃ ÿn-Xn-sN-øp-∂ h-b-\m-Sv Pn-√sbm-´m-sI 1991¬ X-s∂ "Sq-dnkw Pn-√'bm-bn {]-Jym-]n-®-Xv Cu \-b-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv. `q-am-^n-b-bp-sS k-tlm-Z-ckw-cw-`w F-∂ \n-e-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ Sq-dn-kw tem-_n kw-

Imin-\mY-sâ [À-a-k-¦-S-§Ä {]

-Xm-]w £-bn-°p-tºmgm-Wv ]-s≠m-s° B-fpIƒ Im-in-°p t]m-bn-cp-∂-Xv. sN-t¶m-epw In-co-S-hpw \-„-s∏Sp-∂ cm-Pm-°-∑m-cpw Ip-Spw-_Øn¬ H-‰-s∏-´p k-S-sIm-gn-™ knw-l-ß-fm-b Im-c-W-h-∑m-cpw C-{]-Im-cw hm-c-Wm-kn-bn-te-°v I-≈-h-≠n I-b-dn-b-Xm-bn tdm-anem Ym-∏¿ Cu-bn-sS ]-d-bp-I-bp≠m-b-t√m! ti-jn-®-Im-ew Imin-\m-Y-s\ tk-hn-®v A-hn-sS-Øs∂ I-™n-Ip-Sn-®v kn-≤n-Iq-Sp-I F-∂-Xm-bn-cp-∂p ta¬-∏-d-™ \n-cm-im-hm-Zn-I-fp-sS e-£yw. F-∂m¬, I-gn-™ G-Xm-\pw am-k-ß-fm-bn C-{]-Im-cw kn-≤nIq-S-sem-∂pw A-hn-sS \-S-°p∂n-√. I-≈-h-≠n t]m-h-s´, Imip-sIm-Sp-Øv h-≠n-I-b-dm≥ t]m-epw Im-in-`-‡¿-°p I-gn-bp∂n-√. h-≠n \n-d-sb sXm-∏n-°msc-s°m-≠p \n-d-™n-cn-°p-∂p. Im-hn-sØm-∏n, Bw B-Zv-an sXm∏n, Km-‘n-sØm-∏n Xp-S-ßn-b-h [-cn-®-h-cm-Wv h-≠n ap-t∂m-´p-\bn-°p-∂-Xv. Im-in-sØm-∏n F-hnsS-bpw Im-Wm-\n-√. Sn-°-‰v ]-cn-tim-[-I-sc sh-´n®v h-√-hn-[-Øn-epw Im-in-bn¬ Kw-Km-kv-\m-\-Øn-\v H-cp \n-cmim-Im-ap-I≥ F-Øn F-∂n-cn-°s´. A-t∏mƒ Im-°n \n-°-dpw Ipdp-h-Sn-bpw A-gn-®p-h-®v Ip-fn-°p-

∂-h¿ tNm-Zn-°pw: ""Im-hn-sØm-∏n In-´n-tbm?'' ""C-√-t√m, F-hn-sS-bm In-´pI?'' ""C-∏w X-cmw. Nq-ep-am-bn \-S°p-∂ I-≈-sØm-∏n-°m-sc ssa‚ v sN-ø-cp-Xv! ""ssa‚ v sN-bv-Xm¬?'' ""Im-in-\m-Y≥ A-s∂ ]-d-∏n°pw.'' ""A-tøm! tkm-dn, dm≥.'' A-hn-sS-\n-∂p c-£-s∏-´v a-t‰ I-S-hn¬ t]m-bn Ip-fn-°m-sa-∂p h-®m-tem? A-hn-sS-bpw Im-in-`‡-∑m-cp-sS I-fn-hn-f-bm-´w. Ip-f°-S-hn-epw kv-\m-\-Xo-c-ß-fn-epw P-\m-[n-]-Xy-sØ km¿-Y-I-am°m≥ k-∂-≤-`-S-∑m¿ Pm-{K-Xbn-em-Wv. Km-‘n-sØm-∏n-°m¿-°v Km‘n-Pn-bp-am-bn _-‘-sam-∂p-ans√-¶n-epw A-sXm-cp X-cw-K-am-bn am-dp-∂p-s≠-∂m-Wv Imw-{K-kns‚ s\-Spw-Xq-Wm-b A-P-bv-dm-bv ]-d-bp-∂-Xv. A-t∏mƒ H-cp ]m-hw Im-in-`‡≥ C-{]-Im-cw tNm-Zn-®p: ""Km-‘n-sØm-∏n X-cw-K-tam; Rm-s\-hn-sS-bpw Im-Wp-∂n-√t√m.'' ""\n-߃ ]-c-tZ-in-bm-b-XpsIm-≠m-Wv A-ß-s\ Im-WmØ-Xv. Im-in-\m-Y-s‚ D-∏pw tNmdpw Xn-∂p h-f¿-∂ F-\n-°-Xp

\m«p-Imcyw ■

Ip∂Øq¿ cm[mIrjvW≥

Im-Wm-\m-hpw.'' ""Im-in-\m-Y-\v D-∏p-I-®-h-Shp-ap-s≠-t∂m?'' ""t\m-°v, I-fn Imw-{K-kn-t\mSv tkm-dn, Im-in-\m-Y-t\m-Sp th≠.'' A-t∏mƒ s]m-Sp-∂-s\ A-chn-μv sI-Pv-cn-hmƒ {]-Xy-£-s∏-´v Ko¿-hm-Ww Xp-S-ßn: ""C-Xp-h-sc A-gn-a-Xn Imw-{K-

kpw h¿-Ko-b-aq¿-J-∑m-cpw `-cn-®pap-Sn-®p. C-\n F-\n-s°m-c-h-k-cw X-cq! Bw B-Zv-an-°m-cm-b \n-ßsf-√m-h-cpw Hm-tcm sXm-∏n-bpw Nq-epw hm-ß-W-sa-∂v A-`y¿-Yn°p-∂p. Rm≥ P-bn-®m¬ C-hnsS Nq¬ ^m-Œ-dn D-≠m-°p-sa-∂v C-Xn-\m¬ D-d-∏p-X-cp-∂p. P-bv Im-in-\m-Y≥.'' _-\m-d-kv ln-μp k¿-h-I-em-

a-tX-X-cI-£nIÄ sF-Iy-s¸SWw ""I

-gn-™-Im-e-ß-fn¬ R-߃ \n-ß-tfm-Sv F-s¥-¶n-epw sN-bv-Xp-t]m-sb¶n¬ R-ß-tfm-Sp £-an-°-Ww. R-߃-°v H-c-h-k-cw X-cq. F∂n-´pw R-߃ \n-ß-fp-sS {]Xo-£-bv-s°m-Øv `-c-Ww \-SØp-∂n-s√-¶n¬ R-ß-sf \n߃-°v D-t]-£n-°mw''˛ _n.sP.]n. A-[y-£≥ cm-Pv-\m-Yv kn-Mv U¬-ln-bn¬ h-®p ap-kvenw-I-tfm-Sm-bn ]-d-™ hm-°pI-fm-Wn-Xv. _n.sP.]n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ tam-Un k¿-°m¿ \n-ehn¬-h-∂m¬ cm-Pyw cm-a-cm-Pyam-bn-Øo-cp-sa-∂m-Wp kn-Mv ]-d™-Xv; I-≈-hpw N-Xn-bpw kz-P\-]-£-]m-X-hpw h¿-Ko-b-X-bpw \yq-\-]-£-th-´-bpw A-gn-a-Xn-bpan-√m-Ø ]p-Xn-b C-¥y. kn-Mv ]-d-™-Xn-s‚ bm-Ym¿-Yyw ]t£, _n.sP.]n-bp-sS {]-I-S-\]-{Xn-I ]p-d-Øp-h-∂-t∏m-gm-Wv a-\- n-em-b-Xv. ]-{Xn-I ap-t∂m´p-h-bv-°p-∂ {]-[m-\ Im-cy-ßfn-sem-∂v cm-a-t£-{X \n¿-am-W-

sN-øp-∂p. A-sXm-cp ]-c-kv-]-ck-lm-b kw-L-am-Wv. km-[m-c-W-°m¿-°v A-{]m]y-am-b hn-I-k-\-am-Wv tam-Un Kp-P-dm-Øn¬ \-S-Øn-s°m-≠nhpw c-≠m-a-tØ-Xv s]m-Xp kn\-Ωp-sS cm-Py-Øv s]m-Xp knhn¬-tIm-Uv \-S-∏m-°-ep-am-Wv. hn¬ tIm-Uv \-S-∏n¬-h-cp-Øm≥ cn-°p-∂-Xv. tam-Un sIm-´n-tLmjn-°p-∂ hn-I-k-\w hy-h-km-baq-∂m-a-tØ-Xv `-c-W-L-S-\-bp{i-an-°p-∂-Xv A-{]m-tbm-Kn-I˛-hm-Wn-Py Ip-Ø-I-Iƒ-°p-thsS 370mw h-Ip-∏v d-±m-°-epw. Cu hpw A-]-I-S-I-c-hp-am-Wv. `-c-W≠n-bp-≈-Xpw ]m-h-s∏-´-h-sc aq-∂p {]-Jym-]-\-ß-fpw cm-PyL-S-\-bp-sS 370mw h-Ip-∏v P-ΩpØv Ip-g-∏-ß-fp-≠m-°m≥ D-t±I-iv-ao-cn-\v {]-tXy-I ]-Z-hn A-\p- sX-cp-hn¬ X-≈p-∂-Xp-am-Wv. in-®p-≈-Xm-Wv. h-Zn-°p-∂-Xm-Wv. B h-Ip-∏n-s√- \¿-a-Zm \-Zn-bn-se k¿-Zm¿ khn-`-P-\w I-gn-™v C-¥y-°p- ¶n¬ I-iv-ao-cpw C-¥y-bpw X-Ωn- tcm-h¿ A-W-s°-´n-\p k-ao-]w ≠m-b G-‰-hpw h-en-b ap-dn-hv ¬ \n-b-a-km-[p-X-bp-≈ _-‘-an- 597 A-Sn D-b-c-Øn¬ Iq-‰≥ {]Xn-a \n¿-an-®-Xp-sIm-≠v Zm-cn_m-_-cn [zw-k-\-am-sW-∂v N-cn- √. C-Ø-cw h-Ip-∏p-Iƒ th-sd{Xw hn-e-bn-cp-Øp-∂p. A-Uzm-\n bpw `-c-W-L-S-\-bn-ep-≠v. cm-Py- {Zyw \o-ßn-√. 2016 tIm-Sn cq-] sN-e-hp h-cp-∂ ]-≤-Xn 70Hm-fw A-S-°-ap-≈ ap≥-\n-c-t\-Xm-°ƒ- Øn-s‚ a-tX-X-c-]m-c-º-cy-sØ°v ]-≈n s]m-fn-°p-∂-Xn¬ hybpw P-\m-[n-]-Xy-aq-ey-ß-sf-bpw {Km-a-ß-fn-se P-\-ß-sf-bm-Wp ‡-am-b ]-¶p-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂ X-I¿-°p-∂ C-Ø-cw I-£n-I-sf h-gn-bm-[m-c-am-°p-∂-Xv. X-s‚ Cw-Kn-X-Øn-s\m-Øv hn-h-c-am-Wv Cu-b-Sp-Øm-bn tIm- A-I-‰n-\n¿-tØ-≠-Xv a-tX-X-c-I\o-ßm-Ø-h¿ B-cm-bm-epw A{_m-t]m-kv-‰v ]p-d-Øp-sIm-≠p-h- £n-I-fp-sS _m-[y-X-bm-Wv. h-sc A-Sn-®-a¿-Øn Im-cy-߃ ∂-Xv. cm-Py-Øn-s‚ sN-t¶m¬ ]p-Xn-b C-¥y-sb kr-„nkw-L-]-cn-hm-c-Øn-s‚ ssI-I-fn- °m≥ I-gn-bp-∂ hn-I-k-\-]p-cp- t\-Sp-∂ ^m-jn-Ãv ssi-en-bmse-Øn-bm¬ A-Xn-s‚ ]-cn-W-X- j-\m-bm-Wv tam-Un-sb tIm¿-]- Wv tam-Un-bp-tS-Xv. A-]-kz-c߃ D-b¿-Øp-∂-h-sc P-bn-en^-e-sa-s¥-∂v Du-ln-°m-hp-∂td-‰v-˛-am-[y-a-tem-Iw hn-e-bn-cpe-S-®pw A-h¿-s°-Xn-tc \-S-]-SntX-bp-≈q. B-bn-c-°-W-°n-\p Øp-∂-Xv. am-[y-a-tem-Iw tamPm-Xn-a-X-hn-`m-K-ß-fpw D-]-Pm-Xn- Un-°p-th-≠n {]-N-fi-am-b {]- sb-Sp-Øpw `-c-Ww \-S-Øp-∂ I-fpw H-sØm-cp-an-®v Po-hn-°p-∂ Nm-c-W-߃ A-gn-®p-hn-Sp-I-bpw tam-Un Xo¿-Øpw hy-‡n-tI-{μo-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p

Ir-X-am-b `-c-W-am-Wv D-t±-in°p-∂-Xv. A-Xn-\p-th-≠n F-√m A-[n-Im-c-ß-fpw X-∂n¬ tI{μo-I-cn-°m≥ B kz-bw-tk-hI≥ {i-an-°pw. ]n A-kv-ew h-≈ym-Sv

Ip-Ip-c-§c-ßp-tp-cmKw I-fn¬-\n-∂p a-\p-

jy-cn-te-°v ]-I-cm-hp-∂ am-c-Iam-b ssh-d-kv tcm-K-am-Wv Ip-cßp-tcm-Kw. Ip-c-ßp-I-sf Cu ssh-d-kv _m-[n-°p-tºmƒ h-fsc th-Kw s]-cp-Ip-I-bpw A-hbp-sS Iq-´-a-c-W-Øn-\p Im-c-Wam-hp-I-bpw sN-øp-∂p. tcm-K-_m-[-bp-≈ h-\-{]-tZi-ß-fn¬ ]-Wn-sb-Sp-°m≥ t]m-hp-∂-h¿, hn-d-Iv ti-J-cn°p-∂-h¿, I-∂p-Im-en-I-sf tabv-°p-∂-h¿ F-∂n-h-cn-em-Wv tcm-Kw km-[m-c-W-bm-bn I-≠ph-cp-∂-Xv. C-ß-s\ tcm-K-_m-[ dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-Sp-∂ ÿ-eØn-s‚ 50 ao-‰¿ ]-cn-[n-bn¬ Io-

S-\m-in-\n-Iƒ kv-t{] sN-øm-hp∂-Xm-Wv. h-\-{]-tZ-i-ß-fn¬ Xm-a-kn-°p-∂-h¿ I-∂p-Im-en-Isf Im-Sp-I-fn-te-°v ta-bm≥ hnSm-Xn-cn-°p-I-bpw A-h-bp-sS tZl-Øp-≈ {]m-Wn-I-sf \-in-∏n°p-I-bpw th-Ww. I-∂p-Im-en-Ifp-sS-bpw Ip-c-ßp-I-fp-sS-bpw sXm-en-∏p-d-Øv tNm-c Ip-Sn-®v hf-cp-∂ {]m-Wn-I-fn-em-Wv Cu ssh-d-kv s]-cp-Ip-∂-Xv. Im-´n-\p-≈n¬ t]m-hp-∂-h¿ ap-gp-ss°-b≥ j¿-´pw ap-gp-\of≥ ]m‚ v-kpw Im-ep-d-I-fpw [cn-°-Ww. C≥-sk-Œv sd-∏-√‚pIƒ h-kv-{X-Øn¬ X-fn-°p-∂-Xv \-∂m-bn-cn-°pw. h-\-{]-tZ-i-ß-fn-epw ]p¬-taSp-I-fn-epw tPm-en-°pw hn-t\m-ZØn-\pw t]m-hp-∂-h¿ \n-e-Øv hn-{i-an-°p-tºmƒ jo-‰p-Iƒ hncn-°-Ww. i-co-c-Øn¬ {]m-WnIƒ I-b-dn-bm¬ A-h-sb D-S≥ \o-°p-I-bpw th-Ww. tUm. ]n sI ap-lv-kn≥ Xm-a-c-t»-cn

C¶s¯ hmNIw hn-I-k-\-]p-cp-j-\m-bm-Wv tam-Un-sb tIm¿-]-td-‰v-˛-am-[y-a-tem-Iw hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xv. am-[y-a-tem-Iw tam-Un-°p-th-≠n {]-N-fi-am-b {]-Nm-c-W-߃ A-gn-®p-hn-Sp-I-bpw sN-øp-∂p. A-sXm-cp ]-c-kv-]-c-k-lm-b kw-L-am-Wv. IpS-Øn-\-IØpw ]p-dØpw a-Zyw...!

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com

]n A-kv-ew, h-≈ym-Sv


tZiobw

10 sa-bv 2014 i\n

B-{Ô-{]-tZ-iv ap³ ap-Jy-a-{´n F³ P-\mÀ-Z³ sd-Ín A-´-cn-¨p

apw-ss_:\m-hn-It- k-\b - p-sS I-∏em-b sF.-F≥ - .-Fk - .v Kw-Kb - n-ep≠m-b Xo-∏n-Sn-ØØ - n¬ \m-hn-Itk-\m D-tZym-Kÿ - ≥ Dƒ-s∏-sS aq-∂p-t]¿-°p s]m-≈t- e-‰p. \m-hnI Xp-da- p-JØ - v \-¶q-ca- n-´ I-∏e - n¬ sh¬-Un-Mv tPm-en-Iƒ-°n-sS Xo ]-Sc - p-Ib - m-bn-cp-s∂-∂p \m-hn-Itk-\m hr-Øß - ƒ A-dn-bn-®p. tkm-am-en-b≥ I-S¬-s°m-≈° - mcn¬ \n-∂v \m-hn-I A-Xn¿-Øn kw£n-°p-∂X - n-\v 2012¬ G-Z≥ I-Sen-Sp-°n¬ sF.-F≥.-Fk - v. Kw-Ksb hn-\y-kn-®n-cp-∂p.

kn-an -\n-tcm-[-\w ^mjn-kw: Un.-F-kv.-bp. \yq-U¬ - l - n: 13 h¿-ja - m-bn Xp-Scp-∂ kn-an \n-tcm-[\ - w ^mjn-kam-sW-∂v U¬-ln P-hl - ¿em¬ s\-lv-dp k¿h-I-em-im-e-bn-se hn-Zym¿-Ynkw-L-S-\-bm-b sUtam-{Im-‰n-Iv kv-‰p-U‚ v-kv bq-\nb≥(Un.-F-kv.-bp). `o-I-c-Xbvs°-Xn-cm-b bp-≤-sa-∂ t]-cn¬ \yq-\-]-£ th-´-bm-Wp \-S-°p∂-sX-∂v Un.-Fk - v.b - p. {]-kvX - mh-\-bn¬ ]-d-™p. H-cp hnZym¿Ynkw-LS- \ - b - p-sS \n-tcm-[\w am-{X-am-bn CXp Im-Wm-\mhn-√. 1977¬ cq-]o-I-cn-® kn-an 1998¬ _n-.-sP.-]n. A-[n-Im-cØn¬ h-cp-∂t- Xm-sS-bm-Wv th-´bm-S-s∏-´pXp-S-ßn-b-Xv. {]-h¿Ø-I¿-s°-Xn-tc I-≈-t°-kpIƒ Np-a-ØnØp-S-ßn. 2001emWvv \n-tcm-[-\w h-cp-∂-Xv. kn-an \n-tcm-[-\-Øn-\v B-h-iy-am-b sX-fn-hp-If - n-s√-∂ P-kv‰ - n-kv KoXm an-ج dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-® tI-{μ-k¿-°m¿ 24 a-Wn-°q-dn-\I-am-Wv kv-t‰ hm-ßn-b-Xv. Ct∏mƒ C-¥y≥ ap-Pm-ln-Zo≥ (sF.-Fw.) {]-h¿-ØI - ¿ F-∂mtcm-]n-®m-Wv A-dà - p-Iƒ \-S° - p∂-Xv. kn-an-bn¬\n-∂v F kpw sF-bpw F-Sp-Øpam-‰n-bm-Wv t]m-en-kv sF.-Fw. th-´ \-SØ - p∂-Xv. kn-an-s°-Xn-cm-b \n-tcm-[\w am-‰m≥ F-√m P-\m-[n-]X - yI£n-If - pw sF-Iy-s∏-SW - s - a-∂pw Un-.F - k - v.b - p. B-hi - y-s∏-´p.

\yq-U¬-ln: ]-›n-a-_w-Km-fn ¬ a-a-Xm _m-\¿-Pn k¿-°m-cns\ ]n-Sn-®p-e-® im-c-Z Nn-´n A-gna-Xn, tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏ns‚ A-h-km-\-L-´-Øn¬ Xr-Waq¬ tIm¨-{K- n-\p Xn-cn-®-Snbm-bn am-dp-∂p. A-gn-a-Xn-t°-kv kn.-_n.-sF-°p hn-Sm≥ kp-{]nwtIm-S-Xn C-∂-se D-Ø-c-hn-´tXm-sS Sn.-Fw.-kn. Iymw-]n¬ B-i-¶ D-b¿-∂n-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ {]-Jym]n-® A-t\z-j-W-kw-L-߃ \n-c-h-[n t]-sc c-£-s∏-SpØm≥ k-lm-bn-®n-´p-s≠-∂p kp-{]nw-tIm-S-Xn \n-co-£n-®n-´p-

{Xn]-pc-bnse AK¿Ø-e-bn¬ cho-{μ-\mY SmKq-dns‚ 153maXv P≥ahm¿jnIØns‚ `mK-ambn \rØw Ah-X-cn-∏n-°p∂ Ip´n-I-ƒ

P¿- { Kmw(]- › n- a - _ w- K mƒ): 2011se s\-Xm-bv Iq-´-s°m-e-bpam-bn _-‘-s∏-´v H-cm-sf-°q-Sn A-d-Ãv sN-bv-Xp. kn.-]n.-Fw. {]m-tZ-in-I t\-Xm-hv Nm-μn-I-cWm-Wv lp-•n- Pn-√-bn¬ A-d-Ãnem-b-Xv. 20 t]¿ {]-Xn-I-fm-b tI-kn¬ 19 t]-cpw A-d-Ãn-embn-´p-≠v. kn.-sF.-Un. kv-s]-jy¬ kq-{]-≠v `m-c-Xn tLm-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-

a-\p-jym-h-Im-i tIm-S-Xn-I-sf i-àn-s¸-Sp-¯m³ {]-tXy-I k-an-Xn „

]n A-\o-_v

Ip-am¿ Kp-]v-X-bpw do-]-Iv I≥F- ß - s \ tI- s k- S p- ° pw, k-epw hm-Zn-®p.\yq-U¬-ln: a-\p-jym-h-Im-i t\- c n- ´ v tI- s k- S p- ° m- t am, NoC-°m-cy-߃ ]Tn-®p \n-btIm- S - X n- I - s f i- ‡ n- s ∏- S p- ^v Pp- U o- j y¬ a- P n- k v - t {S- ‰ v a- a p- ≠ m- ° m≥ tZ- i o- b a- \ pØm-≥ B-h-iy-am-b hy-h-ÿIƒ cq-]o-I-cn-°m≥ {]-tXy-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-®n-´p-s≠-∂p X tIm-S-Xn-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\-w: I-c-Sp-_n-Ãv D-S³ tI- { μ- k ¿- ° m¿. 1993se a- \ pjym-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw Nne kw-ÿm-\-߃ a-\p-jym-h- \¬-Ip-∂ tI-kp-I-fm-tWm ]- jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ sN-b¿Im- i tIm- S - X n- I ƒ cq- ] o- I - c n- cn-K-Wn-t°-≠-Xv, in-£ F-{X t]-gv-k¨ A-[y-£-\m-bn {]®n- ´ p- s ≠- ¶ n- e pw {]- h ¿- Ø - \ w hn-[n-°mw, in-£-bp-sS kz-`m- tXy-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-®n-´pF-ß-s\-sb-∂-Xn¬ hy-‡-X- h- s a- ¥ m- b n- c n- ° pw, D- Ø - c - h v s≠- ∂ v tI- { μ- k ¿- ° m- c n- \ p bn- s √- ∂ p Nq- ≠ n- ° m- ´ n am- \ - F-ß-s\ \-S-∏m-°mw Xp-S-ßn- th- ≠ n lm- P - c m- b A- U o- j hm-[n-Im¿ A-tkm-kn-tb-j≥ b Im-cy-ß-fn¬ ]m¿-e-sa-t‚m \¬ tkm-fn-kn-‰¿ P-\-d¬ CF-∂ k-∂-≤ kw-L-S-\ k-a¿- \n- b - a - k - ` - I - t fm \n- b - a w ]m- μn- c m P- b v - k n- M v tIm- S - X n- s b ∏n-® s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn- km-°n-bn-´n-s√-∂v am-\-hm-[n- A-dn-bn-®p. tIm-S-Xn-bp-sS {]bn-em-Wv tI-{μw kp-{]nw-tIm- Im¿ A- t km- k n- t b- j - \ p th- h¿-Ø-\w, tI-sk-Sp-°m-\p-≈ S- X n- s b C- ° m- c yw A- d n- b n- ® - ≠n lm-P-cm-b A-Uz. A-Pn-Xv- am- \ - Z - fi - ß ƒ, A- [ n- I m- c w Xv.

F- ∂ n- h kw- _ - ‘ n- ® I- c - S p_n-√v k-an-Xn cq-]o-I-cn-°p-sa∂m-Wv tI-{μw tIm-S-Xn-sb Adn-bn-®-Xv. ]-cm-Xn-°m-cp-sS Bh-iyw tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ ]cn-K-W-\-bn-ep-≈-Xn-\m ¬ lc- P n Xo¿- ∏ m- ° p- I - b m- s W- ∂ v P- k v - ‰ n- k v a- Z ≥ _n tem- I q¿, Ip-cy≥ tPm-k-^v F-∂n-h-c-Sßn-b s_-©v ]-d-™p. a-Xn-bm-b hy-h-ÿ-I-fn-√mØ- X n- \ m¬ C- ¥ y- ° m¿ a- \ pjym-h-Im-i tIm-S-Xn-bp-sS IqSn C-c-bm-sW-∂p ]-cm-Xn-°m¿ l- c - P n- b n¬ B- t cm- ] n- ® n- c p∂p. hy- h - ÿ - I ƒ cq- ] o- I - c n°m≥ D- Ø ¿- { ]- t Z- i v k¿- ° mcn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw

\n-co-£-W-hn-hm-Zw: A-t\z-j-Ww \-S-¯p-¶n-sÃ-¶v tI-{µw kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨p \yq-U¬-ln: _mw-•q¿ kz-tZ-in\n-sb A-\-[n-Ir-X-am-bn \n-co£n-°p-I-bpw t^m¨ tNm¿Øp-I-bpw sN-bv-X-Xp-am-bn _‘-s∏-´v bm-sXm-cp-hn-[ A-t\zj-W-hpw \-S-Øp-∂n-s√-∂p tI{μ-k¿-°m¿ kp-{]nw-tIm-S-Xnsb A-dn-bn-®p. tI-{μ-hpw Kp-Pdm-Øv k¿-°m-cpw \-S-Øp-∂ A-t\z-j-Ww X-S-b-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v \n-co-£-W-hn-t[-b-bmb s]¨-Ip-´n-bpw ]n-Xm-hpw \¬-In-b l-c-Pn-bn-em-Wp tI{μw \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°n-bn-cn°p-∂-Xv. tI-{μw A-t\z-j-Ww \-SØp-∂n-s√-∂v A-dn-bn-®-Xn-s\Øp-S¿-∂v Kp-P-dm-Øn-se At\z-j-Ww X-S-bp-∂-Xn-\p kw-

kn- ≤ o- I - c n- ° m- \ m- h q F- ∂ p Nn- ‰ n- e - ∏ n- ≈ n- ° p th- ≠ n lmP- c m- b A- U z. Im- f o- i z- c w cmPpw \n-sj cm-P≥ i-¶-dpw hmZn-®p. C- t X hn- j - b - Ø n- e p- ≈ as‰m- c p l- c - P n tIm- S - X n- b p- s S ]- c n- K - W - \ - b n- e p- s ≠- ∂ pw AXn¬ I-£n-tN¿-∂p hm-Zn-°mhp-∂-Xm-sW-∂pw P-Ãn-kp-amcm-b F-kv sP ap-tJm-]m-[ymb, c-Rv-P≥ sKm-t-Km-bv F-∂nh-c-S-ßn-b s_-©v ]-d-™p. ]- c - k y- ß ƒ \n- b - { ¥n- ° p-

t]menkv kv-s]-jy sk P-\n-X-I am-äw h-cp¯nbXv: A-cp-Ô-Xn tdm-bn \yq-U¬-ln: U¬-ln t]m-en-kv kv-s]-jy¬ sk¬ P-\n-X-I am‰w hcpØnb sk-√m-sW-∂v Fgp-Øp-Im-cn-bpw km-aq-ln-I {]h¿-Ø-I-bp-am-b A-cp-‘-Xn tdm-bn. {]-^. km-bn-_m-_-sb A-d-Ãv sN-bv-X a-lm-cm-{„ t]men-kn-s\-Xn-tc \-S-Øn-b hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn-¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. X-s‚ tKmUv Hm^v kvtamƒ Xnßvkv F-∂ ]p-kv-X-I-sØ°p-dn-®v K-th-j-Ww \-S-Øp-∂ km-bn-_m-_-bp-am-bn G-sd-°me-sØ ]-cn-N-b-ap-≠v. B-Zn-hmkn ta-J-e-I-fn¬ \-S-°p-∂ J-\\-sØ-bpw a-‰pw F-Xn¿-°p-∂Xn¬ km-bn-_m-_ ap-∂n-ep-≠mhm-dp-≠v. B-Zn-hm-kn ta-J-e-I-

≠v. 17 a-fi-e-Øn-te-°v 12\p \S-°m-\n-cn-°p-∂ Xn-c-s™-Sp-∏ns\ tIm-S-Xn-hn-[n _m-[n-t®-°ptam-sb-∂ `-b-am-Wv a-a-X-bv-°v. 2009¬ 17¬ 16Dw t\-Sn-bm-Wv a-aX Cu ta-J-e-bn¬ ]-S-tbm-´w \S-Øn-b-Xv. kw-ÿm-\-Øv 30 ko‰v t\-Sp-sa-∂ D-d-® {]-Xo-£-bnem-Wv a-a-X. F-∂m¬, s]m-Sp-∂-s\-bp≠m-b tIm-S-Xn-hn-[n s]m-Xphn¬ a-a-X-bv-°p tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-°p-sa-∂p X-s∂-bm-Wv Icp-Xp-∂-Xv. ]-c-ky-{]-Nm-c-Ww A-h-km-\n-°m≥ H-cp Zn-h-kw am-{Xw ti-jn-s° tIm-S-Xn-hn-[n

D-b¿-Øn-°m-´n i-‡-am-b {]-Nm-c-W-am-Wv kn.-]n.-F-Ωpw _n.sP.-]n-bpw \-S-Øn-s°m-≠n-cn°p-∂-Xv. A-h-km-\ \n-an-j-ap≠m-b Xn-cn-®-Sn-bn¬ {]-Xn-]-£Øn-s‚ ]p-Xn-b {]-Nm-c-W-Øns\-Xn-tc P-\-߃-°p hn-i-Zo-Ic-Ww \¬-Im≥ a-a-X-bv-°v k-abw e-`n-°n-√. 17 a-fi-e-ß-fn¬ an-°-hm-dpw F-Æ-Øn¬ {XntIm-W a¬-k-c-am-Wv \-S-°p-∂Xv. A-Xp-sIm-≠p X-s∂ {]-Xn-]£-Øn-s‚ B-{I-a-W-sØ ^e-{]-Z-am-bn sN-dp-°m-\m-bn-s√¶n¬ 2009 B-h¿-Øn-°m≥ a-aX-bv-°p I-gn-t™-°n-√.-

s\-Xm-bv Iq-«-s¡m-e: H-cp-{]-Xn Iq-Sn A-d-ÌnÂ

ÿm-\-sØ ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°m≥ kp-{]nw-tIm-S-Xn l-c-Pn-°m-tcm-Sv B-h-iy-s∏-´p. X-s‚ kp-c-£-bv-°p-th-≠n \n-co-£-Ww \-S-Øn-b Kp-P-dmØv k¿-°m-cn-\v \-μn A-dn-bn®p-sIm-≠m-Wv s]¨-Ip-´n kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn-\¬In-b-Xv. s]¨-Ip-´n-°p-th-≠n ae-bm-fn A-`n-`m-j-I _o-\m am[-h-\m-Wv lm-P-cm-b-Xv. cm-jv-{So-b-ssh-cm-Ky-Øn-\pth-≠n A-t\z-j-Ww \-S-Øp∂p-sh-∂v B-tcm-]-Ww D-b¿-∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-t\z-j-Ww A-Sp-Ø k¿-°m-¿ Xo-cp-am-\n°-s´-sb-∂p I-gn-™-Zn-h-kw \S-∂ F.-sF.-kn.-kn. tbm-KØn¬ \n-b-a-a-{¥n I-]n¬ kn-

]-c-ky \n-b-{´-Ww: Nn-än-e-¸n-Ån-¡v I-£n-tN-cmw \yq- U ¬- l n: cm- { „o- b - ∏ m¿- ´ nIƒ- ° pw t\- X m- ° ƒ- ° pw {]tbm- P - \ w \¬- I p- ∂ co- X nbn¬ k¿- ° m- c p- I ƒ \¬- I p∂ ]-c-ky-߃-s°-Xn-tc \-S°p- ∂ tI- k n¬ sIm- ® u- t k∏v Nn-‰n-e-∏n-≈n-°p I-£n-tNcm-sa-∂p kp-{]nw-tIm-S-Xn. C- X p- a m- b n _- ‘ - s ∏- ´ Nn‰n-e-∏n-≈n-bp-sS s]m-Xp-Xm¬∏-cy l-c-Pn C-∂-se tIm-S-Xnbp- s S ]- c n- K - W - \ - b n¬ h- ∂ p. ]- c - k y- ß ƒ kn.- F .- P n. ]- c ntim- [ n- ® - X n- \ p ti- j - t a {]-

7

im-c-Z Nn-«n A-gn-a-Xn: tIm-S-Xnhn-[n a-a-X-bv-¡v Xn-cn-¨-Sn

ssl-Z-cm-_m-Zv: B-{‘-{]-tZ-iv ap≥ ap-Jy-a-{¥n F≥ P-\m¿-Z≥ sd-Õn (80) A-¥-cn-®p. Zo¿- L - \ mfm-bn tcm-K_m-[n-X\m- b n- c p- ∂ A-t±-lØn-s‚ A¥yw sh≈n-bm-gv-N Im-e-Øm-bn-cp-∂p. `m-cy-bpw \m-ev B¨-a-°-fp-ap≠v. 1990 Un-kw-_¿-˛ 1992 HtŒm-_¿ Im-e-b-f-hn-em-bn-cp∂p B-{‘-{]-tZ-iv ap-Jy-a-{¥nbm-bn-cp-∂-Xv. \n-e-hn¬ cm-Pyk-`-bn¬ Aw-K-am-Wv sd-Õn. Zi-I-ß-tfm-fw \o-≠ X-s‚ cm{„o-b Po-hn-X-Øn-\n-sS A-t±lw kw-ÿm-\ a-{¥n-bm-bpw \nb-a-k-`mw-K-am-bpw tk-h-\-a-\pjvTn-®n-´p-≠v. am-thm-hm-Zn-Iƒs°-Xn-tc I¿-°-i \n-e-]m-Sv kz-o-I-cn-® sd-Õn A-h-cp-sS B{I-a-W-Øn¬-\n-∂v 2007¬ c-£s∏-´n-cp-∂p. Sn.-Un.-]n. t\-Xm-hv N-{μ-_m-_p \m-bn-Up, _n.-sP.]n. t\-Xm-hv F≥ sh-¶-ø \m-bnUp A-S-°w \n-c-h-[n t\-Xm°ƒ sd-Õn-bp-sS a-c-W-Øn¬ A-\p-tim-Nn-®p.

sF.-F³.-F-kv. Kw-K-bn Xo; aq-¶v t]À-¡v ]-cn-¡v

kozhikode

fn¬ tI-{μ-˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cpIƒ \-S-Øp∂ Hm-]-tdj≥ {Ko≥l-≠n-s‚ \K-c-cq-]-am-Wv C-Xv. k¿°m¿ P-\߃-s°-Xn-cm-bn \-S-Øp-∂ bp≤-sØ F-Xn¿-°p-∂ a-[y-h¿-KsØ C-ß-s\-bm-Wv t\-cn-Sp-∂Xv. _n-\m-b-Iv sk-∂n-s‚ A-dÃpw C-Ø-c-Øn-em-bn-cp-∂p. FXn¿-°m≥ B-sc-bpw A-\p-h-Zn°n-s√-∂m-Wv C-Xp-h-gn k¿°m¿ hy-‡-am-°p-∂-sX-∂pw A-h¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

∂-Xp ]Tn-°m≥ G-{]n¬ 23\p kp-{]nw-tIm-S-Xn {]-tXy-I kan-Xn cq-]o-I-cn-®n-cp-∂p. t`m- ] m- e n- s e tZ- i o- b PpUo-jy¬ A-°m-Z-an ap-≥ U-bd- Œ ¿ F≥ B¿ am- [ - h - t at\m≥, tem- I v - k - ` m ap≥ sk{I-´-dn Sn sI hn-iz-\m-Y≥, apXn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ c-Rv-PnXv - I p- a m¿, hm¿- Ø m- h n- X - c - W a- { ¥m- e - b w sk- { I- ´ - d n- F- ∂ nh-cm-Wv k-an-Xn Aw-K-߃. aq∂p am- k - Ø n- \ - I w dn- t ]m¿- ´ v k-a¿-∏n-°-Ww.

tam-Un- dm-en-¡v A-\p-a-Xn \n-tj-[n-¨-Xv Kp-P-dm-¯v t]m-en-kn-sâ \nÀ-tZ-iw aq-ew: Xn-c-sª-Sp-¸p I-½o-j³ \yq-U¬-ln: Kp-P-dm-Øv t]m-enkn-s‚ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv \-tc-{μ-tam-Un-bpsS hm-c-Wm-kn dm-en-°v A-\p-aXn \n-tj-[n-®-sX-∂p Xn-c-s™Sp-∏p I-Ωo-j≥ hy-‡-am-°n. F-∂m¬, Xo-cp-am-\w _n.-sP.-]nsb A-dn-bn-°m≥ ssh-In-bXn¬ I-Ωo-j≥ tJ-Zw {]-I-Sn-∏n®p. dm-en \-S-Øm≥ _n.-sP.-]n. Xn-c-s™-Sp-Ø th-Zn A-Xn-\p ]-‰n-b-X-s√-∂v tam-Un-bp-sS kpc-£m-hn-`m-K-Øn-se Aw-K-am-b Kp-P-dm-Øv t]m-en-kp-tZym-Kÿ≥ A-dn-bn-®n-cp-∂p-sh-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-W¿ F®v F-kv {_-“ ]-d-™p. hm-cWm-kn hn.-sF.-]n. a-fi-e-amsW-∂pw Xo-cp-am-\-߃ th-Kw A-dn-bn-t°-≠-Xm-bn-cp-∂p-sh∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

_¬ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.-I]n¬ kn-_¬ X-s∂-bm-Wp Xnc-s™-Sp-∏v ^-ew h-cp-∂ 16\v apºv A-t\z-j-W-Øn-\m-bn P-UvPn-sb \n-b-an-°p-sa-∂p t\-csØ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc Adn-bn-®n-cp-∂-Xpw. _n.-sP.-]n-bpw bp.-]n.-F. k-Jy-I-£n-I-fpw i‡-am-bn F-Xn¿-∏p-b¿-Øn-btXm-sS-bm-Wv k¿-°m-cn-s‚ ]n≥-am-‰w.-tam-Un-°p-th-≠n bph-Xn-sb- \n-co-£n-°m≥ 2009¬ B-`y-¥-c-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ A-anXv-jm Kp-P-dm-Øv t]m-en-kn-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b-Xn-s‚ sXfn-hp-Iƒ A-t\z-j-Wm-fl-I sh-_v-t]m¿-´-ep-I-fm-b Kp-sseepw tIm-{_ t]m-kv-‰pw I-gn-™ \-hw-_-dn¬ ]p-d-Øp-hn-´-tXm-

sS-bm-Wp \n-co-£-W hn-hm-Zw N¿-®-bm-b-Xv. Kp-P-dm-Øn¬ am{X-a-√ ]p-d-Øpw \n-co-£-Ww \S-Øn-sb-∂p ]n-∂o-Sv Kp-sse¬ sh-fn-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn.C-tXm-sS I-gn-™-h¿-jw Un-kw-_-dn¬ tI-{μ-k¿-°m¿ Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Ww {]Jym-]n-®p. ]n-∂o-Sp Im-cy-am-b ]p-tcm-K-Xn-sbm-∂p-ap-≠m-bn-√. A-t\z-j-Ww A-Sp-Ø k¿-°mcn-\p hn-S-W-sa-∂v B-`y-¥-c-a{¥m-e-bw D-tZym-K-ÿ-cp-sS Ah-tem-I-\-tbm-Kw k¿-°m-cnt\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. C-Xp hm¿Ø-bm-b-tXm-sS- A-t\z-j-Ww \-S-Øp-sa-∂v {]-Jym-]n-®v k¿°m¿ cw-K-Øp-h-cn-I-bm-bn-cp∂p.-

^-e-ap-≠m-bn-s√-∂pw ]-cm-Xn ]-d-bp-∂p. ssl-t°m-S-Xn No-^v-P-Ãnkn- s ‚ A- \ p- a - X n- t bm- s S Hmtcm Pn-√-I-fn-se-bpw sk-j≥kv tIm- S - X n- I - s f kw- ÿ m- \ k¿- ° m- c p- I ƒ- ° v a- \ p- j ym- h Im- i tIm- S - X n- I - f m- ° n am- ‰ msa-∂m-Wv a-\p-jym-h-Im-i-\nb-aw ]-d-bp-∂-Xv. a- \ p- j ym- h - I m- i - e w- L - \ ß-fn¬ A-Xn-th-Kw hn-Nm-c-W \-S-Ø-em-Wv tIm-S-Xn-bp-sS e£yw. Cu \n-b-a-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv tZ-io-b a-\pjym- h - I m- i I- Ω o- j - \ pw kwÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj-\p-I-fpw cq-]o-I-cn-®n-cn-°p∂-Xv.

Wv Nm-μn-I-c-Wn-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-bm-sf P¿-{Kmw k_v Un-hn-j-\¬ tIm-S-Xn aq-∂p Zn-h-k-tØ-°v Pp-Uo-jy¬ Ikv-‰-Un-bn¬ hn-´p. 2011¬ ]-›na an-Uv-\m-]q¿ Pn-√-bn-se s\Xm-bv {Km-a-Øn¬ H-º-Xp-t]-sc Iq-´-s°m-e sN-b-sv- X-∂m-Wv tI-kv. tI-kn-se {]-Xn kn.-]n.Fw. _n≥-]q¿ ta-J-em ap≥ sk-{I-´-dn A-\p-Pv ]m-s≠ Cu am-kw 6\v A-d-Ãn-em-bn-cp-∂p.

A-kw: sa-Un-¡Â hn-ZymÀ-Yn-\n-sb sF.-kn-.-bp-hn sIm-e-s¸-Sp-¯n Zn-{_p-K-Vv: A-kw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se ]n.-Pn. sa-Un-°¬ hn-Zym¿-Yn-\n-sb Xo-{h-]-cn-N-cW hn-`m-K (sF.-kn.-bp.-) Øn¬ hm¿-Uv t_m-bv sIm-e-s∏-SpØn. tUm. k-cn-X X-kv-\n hmƒ B-Wv sIm-e-sN-ø-s∏-´-Xv. sF.-kn.--bp-hn-se tUm-Œ-dp-sS hn-{i-a-ap-dn-bn¬ i-kv-{X-{In-bm I-Øn-sIm-≠v sIm-e-s∏-Sp-Ønb \n-e-bn-em-Wv k-cn-X-sb Is≠-Øn-b-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn 10 a-Wn apX¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se Bdp a-Wn-h-sc-bm-bn-cp-∂p k-cn-Xbp-sS Uyq-´n. F-∂m¬, sh-≈nbm-gv-N cm-hn-se 5.-30\v tUm-Œdp-sS ap-dn-bn-te-°p t]m-Ip-∂Xp-h-sc A-h¿ tPm-en sN-bv-Xncp-∂p-sh-∂v tUm-Œ¿-am¿ ]-d™p. sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _‘-s∏-´v sF.-kn-.-bp-hn-se hm¿Uv t_m-bv Jn-cp-sa-In-s\-bpw a‰p \m-ep-t]-sc-bpw t]m-en-kv I-

cm-a-s\ _n.-sP.-]n. cm-{ão-b em-`-¯n-\v- D-]tbm-Kn-¡p-¶p: B-Nm-cy k-tXy-{µ Zm-kv A-tbm-[y: _n.-sP.-]n-bp-sS cm-akv-t\-lw I-]-S-am-sW-∂m-tcm]n-®v _m-_c - n- a-kP v- n-Zv \n-e\ - n-∂ {]-tZ-iØ - p ÿm-]n-®n-´p-≈ cm-aP-∑` - q-an t£-{Xw ap-Jy ]q-Pm-cn B-Nm-cy k-tXy-{μ-Zm-kv.{- io-cm-as\ _n.-sP.-]n. cm-{„o-b em-`Øn-\p-th-≠n am-{X-am-Wv D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv. hn-izm-k-Øns‚ t]-cn-e√ - A-h¿ cm-as - \ A\p-ka v- c - n-°p-∂X - v. cm-as - ‚ ]-Sw h-®v em-`a - p-≠m°m≥ t\m-°n-b tam-Un ]-t£, cm-a-s‚ Nn-{X-Øn-\p ap-∂n¬ H∂p h-W-ßm-\p-≈ k≥-a-\- v t]m-epw Im-Wn-°p-I-bp-≠m-bn√. _n.-sP.-]n-°v cm-a-s\ H-cn-°epw H-gn-hm-°m-\m-hn-√. hn-izm-k-

12 t]-sc tI-kp-am-bn _-‘-s∏´v ap-ºv A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. as‰m-cp {]-Xn ^p-√m-c a-fi¬ Hfn-hn-em-Wv. tI-kn¬ kn.-sF.Un. A-t\z-j-W-Øn¬ A-Xr-]vXn tc-J-s∏-Sp-Øn-b I¬-°-Ø ssl-t°m-S-Xn kn.-_n.-sF. At\z-j-W-Øn-\v D-Ø-c-hn-´n-cp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc C-S-Xp-ap-∂Wn k¿-°m¿ \¬-In-b A-∏o¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn X-≈p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.

ap-≈-Xp sIm-≠-√ A-Xv. a-dn-®v cm-a-s‚ t]-cn-s√-¶n¬ A-h¿-°v cm-{„o-b ap-Xs - e-Sp-∏v \-S° - m-ØXp-sIm-≠m-Wv. Kw-Kb - p-sS Im-cyw X-s∂ ]-cntim-[n-°mw. Kw-K a-en-\-am-sW∂p ]-d™ v thm-´v ]n-Sn-°p-Ib - mWv _n.-sP.-]n. F-∂m¬, D-Øc - mJ-fin¬ A-[n-Im-cØ - n-en-cp-∂t∏mƒ ]-c-am-h-[n A-W-s°-´pIƒ ]-Wn-Xv Kw-K-sb X-I¿-ØXv C-tX ]m¿-´n-bm-bn-cp-∂p.B¿°m-Wv thm-´v sN-bX v- s - X-∂p hy‡-am-°p-∂n-s√-¶n-epw _n.-sP.]n. ÿm-\m¿-Yn e-√p kn-Mv afi-e-Øn¬ hn-P-bn-°p-∂ Imcyw kw-i-b-am-sW-∂pw k-tXy{μ-Zm-kv hy-‡a - m-°n.-

kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. k-cn-X-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv Xm-\msW-∂v Jn-cp-sa-Iv k-Ω-Xn-®n-´p≠v. sIm-e-]m-X-I-sØ-Øp-S-¿∂v Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿-am-cpw hnZym¿-Yn-I-fpw A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw Xp-S-ßn. tUm-Œ¿-am¿°v, {]-tXy-In-®v h-\n-Xm tUmŒ¿-am¿-°v kw-c-£-Ww \¬-IW-sa-∂m-Wv B-h-iyw. sIm-ebm-fn-sb in-£n-°-W-sa-∂pw sF.-kn.--bp-hn¬ kn.-kn.-Sn.-hn. Im-a-d ÿm-]n-°-W-sa-∂pw Ah¿ B-h-iy-s∏-´p. hn-Zym¿-Yn-\n-sb _-em-¬kw-Kw sN-øm-\p-≈ {i-aw hn-^e-am-b-Xn-\m-em-hmw sIm-e-]mX-Iw \-S-Øn-b-sX-∂v t]m-enkv I-cp-Xp-∂p-≠v. kn-_v-km-K¿ Pn-√-°m-cn-bm-Wv k-cn-X. Pqsse G-gn-\v A-h¿ hn-hm-ln-Xbm- h m- \ n- c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ psh-∂v Ip-Spw-_-hr-Ø-߃ ]-d™p.

cm-lpÂ-Km-Ôn--¡v Xn-c-sª-Sp-¸v I-½o-j-sâ t\m-«o-kv -\yq-U¬-ln: cm-lp¬-Km-‘n--°v Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ t\m´o-kv \¬-In. _n.- s P.- ] n. A-[n-Im-cØn- s e- Ø nbm¬ 22,000 t]-sc sIm√p-sa-∂ ]cm- a ¿- i - Ø ns\-Xn-tc-bmWv I-Ωo-js‚ \-S-]-Sn. A-Xn-\n-sS, cm-lp¬-Km-‘n Xnc-s™-Sp-∏p-N-´w ew-Ln-®v Ata-Øn-bn-se aq-∂v t]m-fn-Mv _qØp-I-fn¬ C-e-t{Œm-Wn-Iv thm´n-Mv sa-jo≥ ]-cn-tim-[n-® kw`-h-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ Xp-S-c-t\z-j-W-Øn-\pw DØ-c-hn-´p.-

hm-c-Wm-kn-bn-se aq-¶-c e-£w ap-kv-enw thm-«p-IÄ \nÀ-Wm-b-I-am-hpw hm-c-Wm-kn-: hm-c-Wm-kn--bn-se ap-kv-enw-I-fp-sS thm-´n-te-°mWv C-t∏mƒ _n.-sP.-]n. Dƒ-s∏sS ap-gp-h≥ {]-[m-\ ]m¿-´n-Ifpw D-‰p-t\m-°n-s°m-≠n-cn-°p∂-Xv. aq-∂-c e-£-tØm-fw apkv-enw thm-´p-Iƒ a-fi-eØn¬ hn-[n \n¿-W-bn-°m≥ am{Xw t]m-∂-Xm-Wv. tIm¨-{K pw Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bpw Cu thm-´p-Iƒ-°p-th-≠n a¬-k-cn°p-tºmƒ ]-c-am-h-[n k-ap-Zm-b thm-´p-Iƒ `n-∂n-∏n-°p-I-sb-∂Xm-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS e-£yw. sXm-∏n-b-Wn-™v tam-Un°p-th-≠n ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn°p-∂-h-sc-bpw a-fi-e-Øn¬ Im-Wmw. tam-Un-°p-th-≠n a-‰p ÿ-e-ß-fn¬-\n-∂m-bn C-d-°p-

a-Xn sN-bv-Xn-cn-°p-∂ _n.-sP.]n-bp-sS \yq-\-]-£ tam¿-®-°mcm-Wv sXm-∏n-h-®v tam-Un-°m-bn cw-K-Øn-d-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv. Ch¿ B-cm-sW-∂v ap-kv-enw-Iƒ°-dn-bm-sa-∂pw tam-Un Kp-P-dmØn¬ sN-bv-X-Xv k-ap-Zm-bw a-d°n-s√-∂pw hm-c-Wm-kn- kz-tZin ap-l-Ω-Zv A-lv-a-Zv ]-d-bp-∂p. tam-Un-bpw Iq-´-cpw a-fi-ew Cf-°n-a-dn-®p \-S-Øp-∂ {]-Nm-cW-߃ ap-kv-enw-I-fn¬ A-kzÿ-X kr-„n-°p-∂p-≠v. H-cp `mK-Øv ap-kv-enw-I-tfm-Sv thm-´v sNø-W-sa-∂v A-`y¿-Yn-°p-tºmƒ a-dp-`m-K-Øv cm-a-P-∑-`q-an-bpw Xo{h-ln-μp-Xz-hpw D-b¿-Øn-∏n-Sn-®v _n.-sP.-]n. X-\n-\n-dw Im-Wn°p-∂p. tam-Un-bp-sS tX-tcm-´w

a-fi-e-Øn-se ap-kv-enw-I-fn¬ H-cp G-Io-Ir-X kz-`m-hw D-≠m°n-Øo¿-Øn-´p-≠v. tam-Un-s°Xn-tc i-‡-\m-b ÿm-\m¿-Ynsb tX-Sp-I-bm-W-h¿.tam-Un-sb tXm¬-∏n-°m≥ km-[y-X-bp-≈ ÿm-\m¿-YnIƒ-°v thm-´v sN-øp-I-sb-∂Xm-Wv C-hn-S-sØ ap-kv-enw-I-fpsS s]m-Xp-sh-bp-≈ Xo-cp-am-\w. _-\n-b k-ap-Zm-b-°m-c-\m-b F.F.-]n. ÿm-\m¿-Yn A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hm-fn-\v Nn-e¿ ]n-¥p-W {]-Jym-]n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p≠v. B-dp e-£-tØm-fw thm-´¿am-cp-≈ _-\n-b k-ap-Zm-bØn¬ \-s√m-cp ]-¶v thm-´pw sI-Pv-cn-hm-fn-\p e-`n-t®-°p-sa∂pw ap-kv-enw thm-´p-Iƒ-Iq-Sn

t_mw-_v \nÀ-am-W ^m-Î-dn: k-a-{Km-t\z-j-Ww th-Ww-þ ap-kv-enw t\-Xm-¡Ä apw- s s_: a- l m- c m- { „- b n- s e tIm- e m- ] q¿ Pn- √ - b n¬ I- g n™- a m- k w t_mw- _ v \n¿- a mW ^m- Œ - d n I- s ≠- Ø n- b - X p kw- _ - ‘ n- ® v k- a - { K- a m- b At\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v apkv-enw t\-Xm-°ƒ `o-I-c-hn-cp≤ kv-Izm-Uv (F.-Sn.-F-kv.-) ta[m-hn ln-amw-ip tdm-bn-sb I≠v B- h - i y- s ∏- ´ p. A- t \z- j Ww A- h - k m- \ n- ∏ n- ° m- \ p- ≈ tem- ° ¬ t]m- e n- k n- s ‚ \o°- Ø n¬ A- h ¿ A- X r- ] v - X n {]-I-Sn-∏n-®p. t_mw- _ v \n¿- a m- W ^m- Œ dn I-s≠-Øn-b-Xn-s\m-∏w kv-

t^m-S-I-h-kv-Xp-°-tfm-sS \mep-t]-sc A-d-Ãv sN-øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F- ∂ m¬, kw- ` - h - Ø n¬ tem- ° ¬ t]m- e n- k v h- e n- b Xm¬- ∏ - c y- s am- ∂ pw Im- W n- ® n√. A- t \z- j - W w F.- S n.- F - k n\p ssI- a m- d p- ∂ - X n- \ p ]- I - c w t]m- e n- k v kq- { ]- ≠ v a- t \m- P v Ip-am¿ i¿-a, tI-kn-s‚ Ku-ch-kz-`m-hw Ip-d-®p Im-Wn-°pI- b m- W p- ≠ m- b - X v . t_mw- _ v \n¿- a m- W ^m- Œ - d n- ° p ]n∂n¬ Xo-{h-hm-Z kw-L-S-\-Isfm- ∂ p- a n- s √- ∂ m- W v A- t ±lw ]-d-™-Xv.

kw- ` - h - h p- a m- b n _- ‘ - s ∏´v A-Pn≥-Iy a-t\m-l¿ t`m-∏sU (22), A-\n-I-Xv `n-h-Pn-amen (22), \n- t e- j v _- _ ≥ dmhp ]m-´n¬ (20), A-\n¬ t]m]- X v J- c m- s k F- ∂ n- h - c m- W v A-d-Ãn-em-b-Xv. t_mw-_v kv-t^m-S-\w \-S∂m- e pw kv - t ^m- S - I - h - k v - X p°ƒ I-s≠-Øn-bm-epw Zr-iyam- [ y- a - ß ƒ ap- k v - e nw- I - s f Ip- ‰ - s ∏- S p- Ø m- d m- W v ]- X n- s h∂p ln- a mw- i p tdm- b n- s b I≠ {]-Xn-\n-[n kw-L-Øn-s‚ t\-Xm-hv k-enw A¬-hm-sd ]d-™p.

tN¿-∂m¬ tam-Un-s°-Xn-tc i‡-\m-b ÿm-\m¿-Yn sI-Pv-cnhmƒ-X-s∂ B-bn-cn-°p-sa-∂pw \n-co-£-I¿ hn-e-bn-cp-Øp-∂p≠v. A-tX-k-a-bw ]-c-º-cm-K-Xam-bn _n.-sP.-]n. A-\p-Iq-en-Ifm-b _-\n-b k-ap-Zm-bw tam-Unsb hn-´v sI-Pv-cn-hm-fn-s\ kzo-Icn-°n-s√-∂v _n.-sP.-]n. t\-Xm°ƒ ]-d-bp-∂p.sF-Iy-P-\-Xm-Z-fpw hm-c-Wmkn--bn¬ sI-Pv-cn-hm-fn-\p ]n-¥pW {]-Jym-]n-®v {]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øp-∂p-≠v. a-fi-eØn-se ap-kv-enw `q-cn-]-£ {]tZ-i-ß-fm-b s_-\n-b-`m-Kv, Zm¬-a-fin, a-Z≥-]p-c Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se-√mw sI-Pv-cnhmƒ sX-cp-hp tbm-K-߃ hn-fn-

®p-tN¿-Øpw tdm-Uv-tjm \-SØn-bpw {]-Nm-c-W-Øn¬ G-sd ap-t∂-dn-bn-´p-≠v. ]m¿-´n-bp-sS apXn¿-∂ t\-Xm-°-fm-b a-\o-jv kn-tkm-Zn-b, tKm-]m¬-dm-bv XpS-ßn-b-h-scm-s° a-fi-eØn¬ X-º-Sn-®p {]-h¿-Øn-°pI-bm-Wv.tIm¨-{K-kv Fw.-F¬.-F. A-P-bv-dm-bn-bm-Wv ]m¿-´n-bp-sS C-hn-S-p-sØ ÿm-\m¿-Yn. Ju-an G-I-Zm Zƒ t\-Xm-hv ap-‡m≥ A≥-km-cn A-P-bv dm-bn-°p ]n¥p-W {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. tI-{μa-{¥n-am-cm-b k¬-am≥ Jp¿-jnZv, d-lv-am≥ Jm≥ Xp-S-ßn-b-hsc-sbm-s° cw-K-Øn-d-°n ap-kvenw thm-´n-\m-bp-f-f s\-t´m-´Øn-em-Wv dm-bn.

]-d-hqÀ ]o-U-\w: sh-ln-¡nÄ C³-kv-s]-ÎÀ-s¡-Xn-cm-b tI-kv d-±m-¡-W-sa-¶ l-c-Pn X-Ån \yq-U-¬-ln: ]-d-hq-cn¬ {]m-b]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´nsb ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ sh-ln°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿-s°-Xn-cm-b tI-kv d-±m-°W - s - a-∂ l-cP - n kp{]nw-tIm-SX - n X-≈n. G-gmw-{]-Xn hn Sn a-[p-hn-s≥-d l-cP - n-bm-Wv PÃn-kp-am-cm-b c-RP v- \ - m {]-Im-iv tZ-im-bn, F≥ hn c-aW - F-∂n-hc-Sß - n-b _-©v X-≈n-bX - v. s]¨-Ip-´n X-\n-s°-Xn-tc sam-gn \¬-In-bn-´n-s√-∂pw sX-fnhn-√m-Ø-Xn-\m¬ hn-Nm-c-Wbn¬-\n-∂v H-gn-hm-°-W-sa-∂pw hn Sn a-[p-hn-\p-th-≠n lm-Pc - m-b

{In-an-\¬ A-`n-`m-j-I≥ AtUmƒ-^v am-Xyp hm-Zn-®p. s]¨Ip-´n-bp-am-bn a-[p im-co-cn-Ia - m-bn _-‘s - ∏-´n-√. A-Xn-\m¬ tI-kv \n-e-\n¬-°n-s√-∂pw A-tUmƒ^v am-Xyp hm-Zn-®p. C-Xv tIm-SX - n X-≈n. {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-® tIkm-bX - n-\m¬ {]-Xn-sb Ip-‰h - n-ap‡-\m-°m-\m-hn-s√-∂v l-cP - n X≈n-s°m-≠v tIm-S-Xn hy-‡-am°n. t\-cs - Ø C-tX B-hi - yw D∂-bn-®v a-[p \¬-In-b l-cP - n-Iƒ sk-j≥-kv tIm-S-Xn-bpw sslt°m-SX - n-bpw X-≈n-bn-cp-∂p.-


kmÀhtZiobw

10 sa-bv 2014 i\n

9 lpw-kv \-K-c-¯n-sâ \n-b-{´-Ww kn-dn-b³ ssk-\yw G-sä-Sp-¯p

kozhikode

k-am-[m-\ NÀ-¨-bv-¡v Z-£n-W kp-Zm³ t\-Xm-¡Ä F-tXy-m-]y-bn A-Znkv A-_m-_: hw-io-b bp≤w \-S-°p-∂ Z-£n-W kp-Zm\n¬ k-am-[m-\w ]p-\-ÿm-]n°p-∂-Xn-\p-≈ N¿-®-bv-°v {]kn-U‚ v km¬-hm Io¿ FtXym-]y-bn-se-Øn. hn-a-X-t\Xm-hv dn-b-Iv am-®¿ I-gn-™-Zn-hkw A-Un-kv A-_m-_-bn-seØn-bn-cp-∂p. I-gn-™- Un-kw_-dn¬ I-em-]w Xp-S-ßn-b tijw B-Zy-am-bm-Wv C-cp-t\-Xm°-fpw t\¿-°p-t\¿ N¿-® \-SØp-∂-Xv. C-cp-hn-`m-K-hpw I-em-]-Øn\n-sS am-\-hcmins°-Xn-cm-b Ip-‰w sN-bv-sX-∂p bp.F≥. Is≠-Øn-bn-cp-∂p. ]-≈n, N¿-®v, k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ, bp.-

am-®¿

Io¿

F≥. B-ÿm-\w F-∂n-hn-S-ßfn-s√-√mw Iq-´-s°m-e \S∂p. kv-{Xo-I-sf Iq-´-_-em¬-kw-KØn-\-n-c-bm-°n-b ti-j-am-Wv sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. s]¨-Ip´n-I-sf ssew-Kn-I A-Sn-a-I-fm°n-sb-∂pw A-t\z-j-W-Øn¬

sX-fn-™n-cp-∂p. Ip-‰-°m-¿-°v I-Sp-Ø in-£ \¬-I-W-sa-∂v bp.F≥. sk-{I-´-dn P-\-d¬ _m≥ In- aq¨ B-h-iy-s∏-´p. k-am-[m-\ \o-°-ß-fn¬ \n∂p ]n≥-am-dp-∂ t\-Xm-hn-s\Xn-tc D-]-tcm-[w {]-Jym-]n-°psa-∂v bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ ap∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´p-≠v. H-cp Zn-h-k-sØ t\-cn-´p-≈ N¿-®bn¬ k-am-[m-\w ]p-e-cp-sa-∂v I-cp-Xp-∂n-s√-∂v A-ta-cn-°≥ hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-´-dn tPm¨ sI-dn A-`n-{]m-b-s∏-´p. hn-a-X¿s°-Xn-cm-b B-{I-a-Ww \n¿Øn-h-bv-°m≥ Z-£n-W kp-Zm≥ `-c-W-Iq-Sw ssk-\y-Øn-\p \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v.

Z-a-kv-I-kv: k¿-°m¿ hn-cp-≤ t]m-cm-fn-If - p-sS i-‡n-tI-{μ-ambn-cp-∂ lpw-kv- \-Kc - Ø - n-s‚ \nb-{¥-Ww kn-dn-b≥ ssk-\yw G-s‰-Sp-Øp. {]-Xn-]£ t]m-cmfn-I-fpw k¿-°m-cpw bp.F-∂ns‚ a-[y-ÿ-X-bn-ep-≠m-°n-b sh-Sn-\n¿-ج I-cm-dn-s‚ `m-Kam-bn t]m-cm-fn-Iƒ ]n≥-am-dn-b ti-ja - m-Wv G-s‰-Sp-°¬. lpw-kn¬ t]m-cm-fn-Iƒ-°p i-‡a - m-b kzm-[o-\a - p-≠m-b {]tZ-i-am-Wv lm-an-Zn-ø. C-hn-sS Ip-gn-t_mw-_p-If - pw kvt- ^m-SI h-kv-Xp-°-fp-ap-t≠m F-∂v ssk-\yw ]-cn-tim-[n-®p-h-cp-Ibm-sW-∂v K-h¿-W¿ X-em¬ _dm-kn ]-d-™p. _p-[-\m-gv-N-bv°p ti-jw 1700 t]m-cm-fn-Iƒ lpw-kv hn-s´-∂m-Wp I-W-°v. F-∂m¬, I-cm¿ {]-Im-ca - p-≈ Hgn-∏n-°¬ ]q¿-W-am-bn-´n-√. Icm¿ ew-Ln-®v 270 t]m-cm-fn-Is - f ssk-\yw lpw-kn¬ X-S™ p-h®n-´p-≠v. C-Xn-\p {]-Xn-Im-c-ambn k¿-°m¿ \n-b{- ¥-WØ - n-ep≈ {Km-aß - f - n¬ \n-∂p lpw-knte-°v A-h-iy-h-kv-Xp-°-sfØp-∂X - v h-S° - ≥ kn-dn-bb - n-se t]m-cm-fn-Iƒ X-S-s™-∂p dnt]m¿-´p-If - p-≠v.

s]¬-Ip-«n-I-fp-sS tam-N-\w: hn-tZ-i hn-Z-Kv-[À ss\-Po-cn-b-bnse¯n A-_q-P: t_m-t°m l-dmw X-´ns°m-≠p-t]m-b 300Hm-fw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf tam-Nn-∏n°p-∂-Xn-\v {_n-´-\n¬ \n-∂pw A-ta-cn-°b - n¬ \n-∂p-ap-≈ hn-ZKv-[ kw-Lw ss\-Po-cn-b-bn-seØn. ssk-\n-I D-]t- Z-„m-°ƒ,

a-\-»m-kv-{X-⁄¿ F-∂n-h-c-mWv kw-LØ - n-ep-≈X - v. t_m¿-tWm kw-ÿm-\sØ Nn-t_m-°n¬ \n-∂p I-gn™-am-kw 14\-m-Wv hn-Zym¿-Yn\n-I-sf X-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xv. tam-N-\-Øn-\v Im-cy-am-b \-S-]-

s_À-ep-kv-tIm-Wn "km-aq-ln-I tk-h-\w' Xp-S-§n tdmw: km-aq-ln-I tk-h-\w \-SØp-∂-Xn-\v ap≥ C-‰m-en-b≥ {][m-\-a-{¥n kn¬-hn-tbm s_¿ep-kv-tIm-Wn an-em-\n-se ImØ-en-Iv B-Xp-cm-e-b-Øn-seØn. \n-Ip-Xn-sh-´n-∏v tI-kn¬

Ip-‰-°m-c-s\-∂p I-s≠-Øn-b tIm-S-Xn-bm-Wv in-£-bp-sS `mK-am-bn s_¿-ep-kvtIm-Wn H-cp h¿-jw km-aq-ln-I tk-h-\ {]h¿-Ø-\-߃ \-S-Ø-W-sa-∂v hn-[n-®-Xv. \m-ep h¿-jw X-S-hm-bn-cp∂p in-£. ]n-∂o-Sv C-Xp Ip-d-®v B-gv-N-bn¬ \m-ep a-Wn-°q¿

ho-Xw H-cp h¿-jw tk-h-\-{]h¿- Ø - \ - Ø n- t e¿- s ∏- S - W - s a∂p \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-‰p tk-h-I-sc-t∏m-se am-{X-ta ap≥ {]-[m-\-a-{¥n-sb-bpw ImWp-I-bp-≈q-sh-∂v ip-{iq-jmtI-{μ-Øn-se ta-[m-hn-Iƒ ]-d™p. F-Øn-b D-S-s\ Nn-e sXm-gn-em-fn-Iƒ s_-¿-ep-kv tIm-Wn-sb X-S-hp-]p-≈n-sb∂p I-fn-bm-°n Iq-In-hn-fn-®p. Ch-sc t]m-en-kv _-ew {]-tbm-Kn®v \o-°n. X-s‚ I-º-\n-bm-b ao-Un-bmsk-‰n-\v sS-en-hn-j≥ kw-t{]j-W A-h-Im-iw ssI-h-i-s∏Sp-Øn-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn-em-Wv s_¿-ep-kv-tImWn \n-Ip-Xn-sh-´n-∏v \-S-Øn-bsX-∂p I-gn-™-h¿-jw tIm-SXn I-s≠-Øn-b-Xv. 70 h-b- v Ign-™-h¿-°p P-bn¬-in-£-bns√-∂ C-‰m-en-b≥ \n-b-a-am-Wv s_¿-ep-kv- tIm-Wn-sb km-aqln-I tk-h-\-Øn-\v \n¿-_-‘nX-\m-°n-b-Xv. ho-´p-X-S-¶-tem tk-h-\-{]-h¿-Ø-\-ß-tfm kzoI-cn-°m-sa-¶n-epw s_¿-ep-kvtIm-Wn tk-h-\-{]-h¿-Ø-\߃-°v k-∂-≤ {]-I-Sn-∏n-°pI-bm-bn-cp-∂p.

Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-Ø ss\-Pocn-b≥ k¿-°m-cn-s‚ \-S] - S- n A¥m-cm-{„ hn-a¿-i-\-Øn-\n-S-bm°n-bn-cp-∂p. Im-a-dq-Wn-t\m-Sp tN¿-∂ h-\-Øn¬ s]¨-Ip-´nI-sf Xm-a-kn-∏n-®n-´p-s≠-∂mWv I-cp-Xp-∂X - v.

Xmbv-e≥-Un-se C-S-°m-e k¿-°m¿ cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v h-e-Xp-]-£ {]-t£m-`-I¿ ]m¿-e-sa‚n-te-°v \S-Øn-b am¿®v. {][m-\-a{¥n bn-Mve-Iv jn-\-h-{X-sb tImS-Xn ]p-d-Øm°n-b ti-j-am-Wv C-S°m-e k¿-°m¿ A-[n-Im-c-ta‰Xv

Cu-Pn-]v-Xv: A-h-Im-i-§Ä tNm-Zn-¡-cp-sX-¶v AÂ-kn-kn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯Â F-Un-äÀ-am-cp-sS tbm-K-¯n sI-bv-tdm: A-`n-{]m-b kzm-X{¥y-Øn-\pw a-‰p-ap-≈ A-h-Imi-߃ tNm-Zn-°-cp-sX-∂v CuPn-]v-jy≥ {]-kn-U‚ v ÿm\m¿-Yn A-–p¬ ^-X-lv A¬kn-kn. ]-{X-ß-fp-sS F-Un-‰¿am-cp-am-bn \-S-Øn-b N¿-®-bn-emWv A-t±-lw `o-j-Wn ap-g-°n-bXv. Cu h¿-jw A-h-km-\Øn¬ \-S-°p-∂ Xn-c-s™-Sp∏n¬ hn-P-b-km-[y-X I¬-∏n-°p∂ ÿm-\m¿-Yn-bm-Wv ap≥ ]-´mf-ta-[m-hn-bm-b kn-kn. cm-Py-sØ {]-[m-\ ]-{X-ßfp-sS F-Un-‰¿-am-cp-sS tbm-Kw hn-fn-®p-tN¿-Øm-Wv, Iq-Sp-X-¬ A-h-Im-i-߃ tNm-Zn-°-cp-sX∂v kn-kn ]-d-™-Xv. Iq-Sp-X¬ kzm-X{- ¥yw \¬-In-bm¬ tZ-iob kp-c£ - A-]I - S- Ø - n-em-hp-sa∂m-Wv A-t±-lØ - n-s‚ \ym-bw.

{]-kn-U‚ v ÿm-\t- Ø-°p a¬k-cn-°p-∂X - n-\v I-gn-™ am¿-®nem-Wv kn-kn ]-´m-f-ta-[m-hn ÿm-\w cm-Pn-h® - X - v.

kzm-X-{´yw kp-c-£ A-]-I-S-¯n-em-¡p-sa-¶v  A-gn-a-Xn dn-t]mÀ-«v sN-¿-cp-sX¶pw B-hiyw 

Cu-Pn-]v-Xn-s‚ e-£y-߃ t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\v am-[y-a߃ P-\-ß-sf ]n-¥p-W-bv-°W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´ kn-kn kzm-X-{¥y-hpw kp-c-£-bpw k¥p-en-X-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hmt\- km-[n-°q-sh-∂p hy-‡-am°n. A-gn-a-Xn-I-fpw a-‰p {]-iv-\ß-fpw Nq-≠n-°m-´n k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-cn-jv-I-c-W-

Z-£n-Wm-{^n-¡-bn ho-−pw F.F³.kn. 

62 i-X-am-\-¯n-e-[n-Iw thm«v ]mÀ-«n t\-Sn  tP-¡-_v kp-a ho-−pw {]-kn-Uâm-hpw

sPm-lm-\-kv-_¿-Kv: Z-£n-Wm{^n-°-bn¬ Xp-S¿-®-bm-b A©mw X-h-W B-{^n-°≥ \m-j\¬ tIm¨-{K-kv (F.-F≥.kn.) A-[n-Im-c-Øn¬. 95 i-Xam-\w thm-s´-Æn-°-gn-™-t∏mƒ F.-F≥.-kn-°v 62.5 i-X-am-\w In-´n. U-tam-{Im-‰n-Iv k-Jy-Øn\v 22 i-X-am-\-hpw C-°-tWm-anIv {^o-Uw ss^-t‰-gv-kn-\v B-dv i-X-am-\-hpw thm-´v e-`n-®p. {]-kn-U‚ v tP-°-_v kp-a c≠mw-X-h-W A-[n-Im-c-Øn-seØp-sa-∂v C-tXm-sS D-d-∏m-bn. A-t±-l-Øn-s\-Xn-tc D-b¿-∂ A-gn-a-Xn B-tcm-]-W-߃ P\w X-≈n-sb-∂p sX-fn-bn-°p∂-Xm-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v ^-ew. s\¬-k¨ a-t≠-e A-¥-cn-® ti-jw B-Zy-am-bn \-S-∂ s]mXp-Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ ^-ew IqSn-bm-Wv ]p-d-Øp-h-∂n-cn-°p-∂Xv. 1994¬ cm-Pyw kz-X-{¥-am-b ti-jw ]n-d-∂-h¿-Iq-Sn thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn-sb-∂ {]-tXy-I-

ssIcfn ]o¸nÄ 6.28 tIm-°v sS-bn¬ 8.28 Hm-∏¨ t^mw 3.28 ssSw kv-tfm´v 4.28 h-´tai 5.28 ssh-Uv Bw-Knƒ 5.58 B-gv®-°m-gv®v 6.28 B¿-´v I-s^ 7.28 t]m-fn-Mv _q-Øv 7:58 \yqkv @8 8.58 km-‰¿ tU ss\-‰v 9.58 sP. _n. P-w-Mv-j≥ 10.58 ss{Iw {_m-©v 11.28 \yq-kv ss\-‰v 11.58 sN-dn-bm≥ ^n-en-∏v

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 ss{]w ssSw \yqkv 12:30 AXn-am-\p-j¿ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 bm{X 2:30 ]ƒkv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 hntZi hnNmcw 4:30 F®v Un 5:30 k©mcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvam¿´v ss{Uhv 7:00 t^m°kv tIcf

X-bpw Cu Xn-c-s™-Sp-∏n-\p≠m-bn-cp-∂p. 29 ]m¿-´n-I-fm-Wv C-Ø-h-W a¬-k-cn-®-Xv. Z-£n-Wm-{^n-°-bn¬ ÿm\m¿-Yn-°-√ thm-´v-; ]m¿-´n-Iƒ°m-Wv. P-bn-°p-∂ ]m¿-´n-I-fmWv {]-kn-U‚n-s\-bpw H-º-Xp

{]-hn-iym k-`m A-[y-£-s\bpw Xn-c-s™-Sp-°pI. C-Xp-hsc F-´p {]-hn-iy-I-fpw `-cn-®-Xv F.-F≥.-kn-bm-Wv. sh-tè tI-]v {]-hn-iy U-tam-{Im-‰n-Iv k-Jy-hpw. CØh-W-bpw shtÃ-¨ tI-]v H-gn-sI-bp-≈ {]-

7:30 I≠Xpw tI´Xpw 8:00 \yqkv πkv 8:30 am¿°‰v hm®v 10:00 IÆmSn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

8:00 ^nenw Ahm¿Uvkv -9:30 A-ar-X-h¿jw 10:00 tSm]v 10 @10

Gjym-s\äv ¹kv 6.00 tZh-kw-KoXw 7:00 ImWn∏øqcns\m∏w 7:30 tImaUn Ãm¿kv 8:30 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9.00 ^Ãv I´v 9:30 tImaUn \yqkv 10.00 B\-N¥w 1:00 kq∏¿ sN^v 1:30 t{Ikn tKm]m-e≥ 4.30 Imw-]-kv I-tf-gvkv 8:00 lyqa-dkv tSm°v tjm 9:00 IY ]d-bp-tºmƒ

AarX 7.30 tSÃv -Hm^v tIcf 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 Sm¿k≥ 10:30 Xanƒ {SmIvkv 11:30 A-le≥ A_q-Zm_n 12:00 Kƒ^v ]t\m-ca 12:30 kz]v\-°qSv 5:30 {]Nm-c-W-Øns‚ th\¬--6:25 k‘ym Zo]w

Øn-\v am-[y-aß - ƒ B-hi - y-s∏-S- lp-Un-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-∂pcp-Xv. A-gn-aX - n hm¿-Ø dn-t]m¿-´v sh-∂m-tcm-]n-®m-bn-cp-∂p A-dsN-øp-∂X - p \n¿-ØW - w. D-tZym- Ãpw P-bn-en-e-S-bv-°-epw. A¬K-ÿ¿-°v A-hc - p-sS tPm-en sN-

hn-iy-Iƒ F.F≥.kn-bm-Wv `cn-°pI. Hu-tZymKn-I ^-ew C-∂v {]Jym-]n-°pw. 2009se Xn-c-s™Sp-∏n-t\-°mƒ F.F≥.-kn-°v thm-´v Ip-d-™n-´p-s≠-∂v ]m¿´n hr-Ø-߃ {]-Xn-I-cn®p.

øm≥ \m-ep-am-k-sØ k-a-bw \¬-I-W-sa-∂pw kn-kn F-Un‰¿-am-tcm-Sv ]-d™ p. kn-kn-bp-sS hm-°p-Iƒ kz-Im-cy sS-en-hnj≥ Nm-\e - m-Wv ]p-dØ - p-hn-´X - v. ap-l-Ω-Zv ap¿-kn `-c-W-Iq-SsØ A-´n-a-dn-® ti-jw Cu-Pn]v-Xn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc ssk-\yw hym-]-I-am-bn th-´bm-Sn-bn-cp-∂p. ap-kv -enw {_-Z¿-

amXr`qan \yqkv 10.00 AIw ]pdw 1.00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 1.30 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 3.30 Irjn-`qan 5:30 temKn≥: Zn bqØv 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 8:30 Cu _kv 10.00 tNmZyw D-Øcw

hm-jn-Mv-S¨: C-Xn-lm-k Nn-{X-Im-c≥ ]m-tªm ]n-°mtkm-bp-sS Hm-bn¬ s]-bn‚n-¬ Xo¿-Ø "Z d-kv-Iyq' F∂ Nn-{Xw 3.15 tIm-Sn tUm-fdn-\p te-e-Øn¬ hn-‰p. tee-°-º-\n-bm-b tkm-Xv-_n _p-[-\m-gv-N-bm-Wv \yq-tbm¿-°n¬ Nn-{Xw te-e-Øn-\p h-®-Xv. 14 Z-i-e-£w ap-X¬ 18 Z-i-e-£w tUm-f¿ h-scbm-bn-cp-∂p Nn-{X-Øn-\p {]Xo-£n-®n-cp-∂-Xv. C-tXmsSm-∏w Nn-{X-Øn-s‚ 50 amXr-I-I-fpw te-e-Øn¬ t]mbn. te-e-°-º-\n-bm-b {InÃo-kn¬ sNm-Δm-gv-N \-S∂ -te-e-Øn¬ ]n-°m-tkm-bpsS a-s‰m-cp Nn-{X-am-b "t]m¿-s{S-bn-‰v Hm-^v tUm-dm am¿' 22.5 Z-i-e-£w tUm-fdn-\p hn-‰n-cp-∂p. 1942em-Wv Cu Nn-{Xw h-c-®-Xv.

8.30 thm´v B≥tSm°v 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nßv lth¿kv 11.30 hmkvXhw 6:00 IW-Iv‰nMv tIcfw 6.30 sse^v 7.30 apJm-apJw 8:30 cmKv cwKv 9:00 \yqkv ss\-‰v 10:00 s]mfn{Sn°vkv

tk-hm-tÃm-t]mƒ: d-jy≥ {]kn-U‚ v hv-fm-Zn-an¿ ]p-Sn≥ ASp-Øn-sS cm-Py-tØm-Sp Iq-´n-t®¿-°-s∏-´ ss{I-an-b-bn-se-Øn. D-s{I-bv-\n¬ \n-∂p th¿-]n-cn™ ss{I-an-b am¿-®n-em-Wv djy-tbm-Sp Iq-´n-t®¿-°-s∏-´-Xv. C-hn-Sp-sØ tk-hm-tÃm-t]mƒ lm¿-_-dn¬ \m-hn-I tk-\mw-Kß-sf ]p-Sn≥ A-`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-Xp. 1945¬ tkm-hn-b-‰v ssk-\yw \m-Xv-kn P¿-a-\n-sb ]-cm-P-b-s∏-Sp-Ø-n-b- hm¿-jnIm-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bmWv ]p-Sn-s‚ ss{I-an-b k-μ¿-i\w. kw-`-h-Øn¬ A-a¿-jw {]I-Sn-∏n-® D-s{I-bv≥, X-ß-fp-sS ]-c-am-[n-Im-cw ]p-Sn≥ ew-Lns®--∂v B-tcm-]n-®p. ]p-Sn-s\ ImWp-∂-Xn-\p B-bn-c-Øn-e-[nIw t]¿ F-Øn-bn-cp-∂p. d-jytbm-sSm-∏w tN-cm\p≈ ss{Ian-b≥ P-\-X-bp-sS Xo-cp-am-\w kzm-K-Xw sN-bv-X ]p-Sn≥ A-htcm-Sp- \-μn A-dn-bn-®p. tam-kv-

hnt\mZw

Gjym-s\‰v πkv 1.30 t{Ikn tKm]m-e≥

ka-Im-enIw

amXr-`qan \yqkv 1:00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc

v

hnItv Sgvkv 6.30 kap{Zw 7:00 hosI‚ v 8:00 d^v t\m´v 9:30 ‰ptamtdm ‰psU 10:40 Pn√ Ifn-°qSv 12:05 imkv{X temIw 2:35 sd\vK {io 3:00 kap{Zw 4:00 \ΩpsS ae-bmfw 6:00 ‰ptamtdm ‰psU 8:00 saUn-°¬ Ubdn 8:50 hm¿Ø-Iƒ 1 0:30 Nn{X-ime

ssIcfn Inc¨ 9.00

\mS-Ita DeIw

Inc¬ 1.30 aq∂n-sem∂v 4.00 tZkw 6.30 ]pe¿sh´w 9.00 \mS-Ita DeIw 11.30 ]XmI 2.00 Hcp \mƒ hcpw 4.30 eu C≥ knwK-∏q¿ 10.30 Nn-cn-°p-Sp-° 11.00 teew

\-√ Np-‰p-]m-Sn¬ Po-hn°p-∂h - ¿-°pw sa-®s - ∏-´ IpSpw- _ m- ¥ - c o- £ - a p- ≈ - h ¿°pw an-I® - B-tcm-Kyw \n-e\n¿-Øm≥ km-[n-°p-sa-∂ ]T-\ß - f - pw ]p-dØ - p-h∂ - n-´p≠v. F-∂m¬, {]-Xn-k-‘n G-dp-∂-Xv c-‡-k-Ω¿-±w Iq´m-\pw A-Xp-h-gn a-c-W-Øn\pw km-[y-X-bp-s≠-∂v ]pXn--b ]T-\w hy-‡a - m-°p-∂p.

]pSn≥ tk-hm-tÃm-t]mƒ lm¿-_-dn¬ ssk-\nI-sc A-`nkw-t_m-[-\ sN-øp∂p tIm-bn-se Np-h-∂ N-Xz-c-Øn- Ww. a-cn-tbm-t]m-fn-se t]m-en¬ ssk-\n-I ]-tc-Un-¬ kw-_- kv B-ÿm-\-tØ-°v C-c-®p-I‘n-® ti-j-am-Wv ]p-Sn≥ ss{I- b-dn-b D-s{I-bv≥ ssk-\yw Ahn-sS X-º-Sn-®n-cp-∂ hn-a-X¿an-b-bn-se-Øn-Xv. A-Xn-\n-sS, a-cn-tbm-t]m-fn- s°-Xn-tc sh-Sn-bp-Xn¿-°p-I¬ d-jy≥ A-\p-Iq-en-Iƒ-s°- bm-bn-cp-∂p. B-{I-a-W-Øn-\nXn-tc B-{I-a-Ww \-S-Øn-b D- sS H-cp D-s{I-bv≥ ssk-\n-I≥ s{I-bv≥ ssk-\yw 20 t]-sc sIm-√-s∏-s´-∂v B-`y-¥-c-asIm-e-s∏-Sp-Øn. C-hn-Sp-sØ {¥n B¿-sk≥ A-h-tIm-hv ]k¿-°m¿ Im-cym-e-b-߃ d- d-™p. ta-J-e-bn-se {]-iv-\-߃ cqjy≥ A-\p-Iq-en-Iƒ ]n-S-®-S£-am-°m-t\ ]p-Sn-s‚ k-μ¿-i°n-bn-´v B-gv-N-I-fm-bn. H-gn-∏n-°¬ \-S-]-Sn-I-fp-sS \w D-]-I-cn-°p-I-bp-≈q-sh-∂v `m-K-am-bn-´m-bn-cp-∂p B-{I-a- ssh-‰v-lu-kv {]-Xn-I-cn-®p.

ss{]w ssSw

11.00 24 {^bnwkv

C´ym-hn-j³

P-ko-d-b-S-°-ap-≈ ÿm-]-\-ßfp-sS {]-ap-J am-[y-a-{]-h¿-ØI¿ C-t∏m-gpw Cu-Pn-]v-Xn¬ Pbn-en-em-Wv.

B-h-iy-߃ Iq-Sn-h-cp-∂Xpw D-¬-°-WvT h¿-[n-°p∂-Xpw lr-t{Zm-K-Øn-\pw lr- Z m- b m- L m- X - Ø n- \ pw km-[y-X- C-c-´n-bm-°p-sa-∂v t\-c-tØ ]T-\-Øn¬ sXfn-™n-cp-∂p.

tIm-]≥-tl-K≥: ]-Xn-hmbn X¿-°-Øn-te¿-s∏-Sp-∂h¿-°v B-bp- v Ip-d-sh-∂p ]T-\w. Po-hn-X-]-¶m-fn-bp-ambpw _-‘p-°-fp-am-bpw kplr-Øp-°-fp-am-bpw hm-Kzm-Zap-≠m-°p-∂-h¿ bp-h-Xz-w ]n-∂n-Spw ap-tº a-cn-°m-\p≈ km-[y-X- Iq-Sp-X-em-sW∂v Um-\n-jv Kth-j-I¿ Xøm-dm-°n-b ]T-\Øn¬ ]-dbp-∂p. F-]n-U-tam-f-Pn B‚ v I-Ωyq-Wn-‰n sl¬Øv F-∂ tP-W-enemWv ]T-\w h∂Xv. hy-‡n-Xzw, {]-iv-\-߃ A-`n-ap-Jo-I-cn-°m-\p-≈ Ign-hv F-∂n-h-bm-Wv tIm]≥-tl-K≥ k¿-h-I-em-ime-bn-se K-th-j-I-¿ ]-cntim-[n-®-Xv. X¿-°-Øn-te¿s∏-Sp-∂ kv-{Xo-°pw ]p-cpj-\pw km-[m-c-Wbnepw A-Im-e-a-c-W-km-[y-X ct≠m aq-t∂m C-c-´n Iq-Sp-Xem-sW-∂p ]T-\-Øn¬ sXfn-™p. F-∂m¬, C-Xn-s‚ Im-c-Ww hn-i-Zo-I-cn-°m≥ K-th-j-I¿-°m-bn-´n-√. D-‰h-cn¬ \n-∂p \n-c-¥-c-am-bn

]n-¡m-tkmdj y³ {]k nU âv ss{Ia nb b n Nn-{X-¯n-\v 3.15 tIm-Sn tUm-f-À D-s{I-bv³ ssk-\yw 20 t]-sc sIm-e-s¸-Sp-¯n

at\m-ca \yqkv 10.30 h\nX 1.00 hm¿Ø 2.00 hm¿Ø 2.30 ]pØ≥ ]Sw 3.30 Kƒ^v Znkv ho°v 4.00 hm¿Ø

A-–p¬ ^-X-lv A¬-kn-kn

XÀ-¡w \nÀ¯q, A-Im-e a-c-Ww H-gn-hm-¡q

aoUnbm h¨ 9.00 kvs]jy¬ FUn-j≥

sIm¨p Sn.hn 12.00 tUm-d-bp-sS {]-bm-Ww 12.30 th-Uv sKbnw 1.00 _pw-_m 1.30 tZm-kv-Xv _-Um tZm-kv-Xv 2.00 Pm-°n-Nm≥ 3.00 am-b-°-Æ≥ 4.30 Un-Iv-‰-‰o-hv cm-P-∏≥ 5.00 tPm¿-Pv Hm-^v Pw-Knƒ 11.30 B¿-´v-kq°

6:00 tImaUn tIm¿´v 6:30 Imcyw \nkmcw 7:00 tUmIvtSgvkv tSm°v 7:30 ssa sse^v 8.30 `qan KoXw 10.00 kn\na 2.30 kn\na 5:30 _nKv kv{Io≥ 6:00 hm¿Ø-Iƒ 6:30 kq∏¿ InUvkv 7:30 ^vtfh¿kv Hm^v C¥y 8:00 Ip´n ]´pdp-am¬ 9:00 sP._n. PwMvj≥ 10:00 dnYw 10:30 hm¿Ø 11.00 Imcyw \nkmcw

Gjym-s\äv 9:00 alm-`m-cXw 1.30 Nμ\ag 2:00 ]c-kv]cw 2.30 AΩ 3.30 ssIemk\mY≥ 4:00 Inep°w 7:00 AΩ 7:30 kv{Xo[\w 8.00 tImaUn Ãm¿kv 9:00 ]c-kv]cw 9:30 Nμ\ag 10:00 ssIemk\mY≥ 11:00 tImaUn Ãm¿kv

kqcy 5:30 Bflm-`n-t£Iw 6.00 sse^v C≥ Z thƒUv 6.30 Aar-X-Xmc 7:00 D±n-jvS Pm{KX 07:30 hm¿Ø-Iƒ 8.00 tImaUn ssSw 8.30 {ioI-Wv-V≥ \m-b¿ tjm 9:00 kn\n-a 12.00 kn\na 2:30 kn\na 5.00 kn\na 8:30 Ip´n-∏-´mfw 9.00 kqcym knwK¿ Ne©v 10.00 Kpepam¬ 10.30 hm¿Ø 11.00 kn\na

Poh³ 8.00 Poh≥ slUvsebv≥kv 8.04 \mfsØ hm¿Ø8.30 Sn≥p tam≥ 8.35 skdman-tIm¿ 9.04 ayqknIv _o‰vkv 9.30 K^q¿ Im tZmkvZv 9.35 a{¥n-tbm-sSm∏w 11.04 ^mj≥ Unssk-\nßv 11.30 \f]m-NIw 12.04 tImaUn kv{Soddv 12.30 ss{Iw dnt]m¿´¿ 1.30 tPymXn-kv]¿iw 2.04 ayqknIv _o‰vkv 3.04 sdsaUn 7.30 \yqkv h¨ tam¿WnMv

aoUnb h¬ 10.00 \yqkv h¨@10 11.00 \yqkv h¨@11 1.00 \yqkv h¨\q¨ 5.00 \yqkv h¨ Cuh-\nMv 5.30 Rm-‰pthe 6.00 tkm°¿ Im¿Wn-h¬ 6.30 \yqkv h¨@6.30 7.00 ]Xn-\m-emw cmhv 8.00 Jbm¬ 8.30 Fw80 aqk 9.00kvs]jy¬ FUn-j≥ 10.00 tIcf kΩn‰v 11.30 \yq-kv-h¨-an-Un¬Cu-kv‰v


10

kozhikode

KANNUR

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e: an-I-¨ tIm-f-Pn-\v C-þ-Imw-]-kv ]p-c-kv-Im-cw tX™n-∏ew: \-ho-\ hn-h-c km-t¶-Xn-I-hn-Zy ]-c-am-h-[n {]tbm-P-\-s∏-SpØp-∂ A-^n-entb-‰-Uv tIm-f-PnImen¡äv \v Im-en-°-‰v k¿kÀhIemime h-I-em-im-e C-˛Imw-]-kv ]p-c-kv-Im-cw \¬-Ip∂p. hn-h-c km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bpsS Kp-W-^-e-߃ hn-Zym¿-Yn k-aq-l-Øn-\v ]-c-am-h-[n e-`yam-°p-I-bm-Wp e-£y-sa-∂v ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw A-_v-Zp¬ k-emw A-dn-bn-®p. tIm-f-Pp-Iƒ-°v C-Xn-\m-bn Pqsse ]-Øp-h-sc \n-›n-X am-XrI-bn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-°mhp-∂-Xm-Wv. hn-Z-Kv-[ k-an-Xn tIm-f-Pp-Iƒ k-μ¿-in-®v ]-cntim-[-\ \-S-Øn-bm-bn-cn-°pw tP-Xm-°-sf I-s≠-Øp-I. BK-kv-Xv F-´n-\v A-hm¿-Uv {]Jym-]n-°pw. kzm-X-¥y-Zn-\Øn¬ Im-w-]-kn¬ \-S-°p-∂ NS-ßn-em-bn-cn-°pw A-hm¿-Uv kΩm-\n-°p-I. A-t]-£-bp-sS am-Xr-I ASp-Ø B-gv-N e-`y-am-°pw. an-I® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn k-Zv-KpW, A-[ym-]-I¿-°m-bn k-Zv-Kpcp, an-I-® ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z tIm-f-Pn-\m-bn {Ko≥ Im-w-]-kv A-hm¿-Up-I-fpw k¿-h-I-em-ime \¬-Ipw.-

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e hnZym¿-∞n-I-fn¬ \n-∂pw hn-Zym¿∞n kw-L-S-\-I-fn¬ \n-∂pw c£m-I¿-Øm-°-fn¬ \n-∂pw \n¿-t±-i-ß-fpw A-`n-{]m-b-ßfpw £-Wn-°p-∂p. reg@uoc. ac.in F-∂ C-˛-sa-bn-¬ hn-em-kØn¬ sa-bv 17-\-Iw e-`n-°-Ww

{]-iv-\ ]-cn-lm-c-¯n-\v sP.--kn.-C-am-cp-am-bn _-Ô-s¸-Smw

]-co-£m-`-h-\p-am-bn _-‘-s∏´ hn-Zym¿-∞n-I-fp-sS {]-iv-\߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v hn-hn[ hn-`m-K-ß-fn-se tPm-bn‚ v I¨-t{Sm-f¿ Hm-^v F-Iv-km-ant\-j≥-kp-am-bn (sP.--kn.--C.) {_m-°-‰n¬ sIm-Sp-Ø C-˛-sabn¬ hn-em-k-Øn-tem t^m¨ ap-tJ-\-tbm _-‘-s∏-Sm-hp-∂Xm-Wv. _n.-F. (jce2@uoc.ac.in t^m¨: 0494 2407223), _n.tImw. (jce3@uoc.ac.in t^m¨: 0494 2407210), _n.-F-kvkn .(jce4@uoc.ac.in t^m¨: 0494 2407214), ]n.-Pn. (jce5@uoc.ac.in t^m¨: 0494 2407206), _n.-sSIv. (jce6@uoc.ac.in t^m¨: 0494 2407234), C.--]n.--B¿ (jce7@uoc.ac.in t^m¨: 0494 2407216), F-kv.-Un.-C-˛-F-Ivkmw (jce8@uoc.ac.in t^m¨: 0494 2407186), Un-Pn-‰¬ hnw-Kv Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e- (jce9@uoc.ac.in t^m¨: 0494 bn¬ Pq¨ aq-∂mw hm-c-Øn¬ 2407204). \-S-°p-∂ {Ko≥ s^-Ãn-h-en-s‚ `m-K-am-bn \-So¬ h-kv-Xp-°-fpsS-bpw ssP-h-h-fw, k-ky-kw-c- Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hn£-W h-kv-Xp-°ƒ F-∂n-h-bp- Zq-c-hn-Zym-`ym-kw B-dmw sk-asS-bpw {]-Z¿-i-\-hpw hn¬-]-\- ÿ bp.-Pn. ]-co-£-I-fp-sS \-Sbpw \-S-Øm≥ Xm¬-]-cy-ap-≈ Øn-∏n-\p-≈ {]-Xn-^-ew e-`nÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw A-t]- °p-∂-Xn-\v \n-›n-X t^m¿-am-‰n£ £-Wn-®p. ep-≈ F-kv.U -- n.--C-˛-kn.--kn.--F-kv.-headbotany A-t]-£ F-kv-˛-bp.-Pn ]-co-£-I-fp-sS cu@gmail.com F-∂ C-˛-sa-bn_n-√p-Iƒ tPm-bn‚ v I¨-t{Smen-te-t°m P-\-d¬ I¨-ho- f¿ Hm-^v F-Iv-km-an-t\-j≥-kv\¿, {Ko≥ s^-Ãn-h¬, t_m-´- ˛-VIII, Un-Ã≥-kv F-Uyp-t°Wn hn-`m-Kw, bq-Wn-th-gv-kn-‰n j≥, bq-Wn-th-gv-kn-‰n Hm-^v ImHm-^v Im-en-°-‰v, Im-en-°-‰v bq- en-°-‰v F-∂ hn-em-k-Øn-epw Wn-th-gv-kn-‰n ]n.-H. F-∂ hn-em- F-kv.U -- n.--C-˛-hm¿-jn-I {I-aw ]k-Øn-tem A-b-°-Ww. co-£-I-fp-sS _n-√p-Iƒ I¨t^m¨: 8606652064.t{Sm-f¿ Hm-^v F-Iv-km-an-t\j≥-kv, bq-Wn-th-gv-kn-‰n Hm-^v tk-h-\m-h-Im-i \n-b-aw \-S-∏n- Im-en-°-‰v F-∂ hn-em-k-Ønem-°p-∂-Xn-s‚ c-≠mw L-´ {]- epw A-b-°-Ww. h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn Imhn-i-Z-hn-h-c-ß-fpw t^m¿-am-

A-t]-£ £-Wn-¨p

bp.-Pn. ]-co-£: _n-Ãp-IÄ k-aÀ-¸n-¡-Ww

\nÀ-tZi-§Ä k-aÀ-¸n-¡mw

\-gv-kn-Mv: F³.-kn.-kn. Izm-« Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _n.-F-kv.kn. \-gv-kn-Mn-\v F≥.-kn.-kn. tI-U-‰p-Iƒ-°v kw-h-c-Ww sNbv-Xn-´p-f-f ko-‰p-I-fn-te-°v sabv 22 h-sc A-X-Xv F≥.-kn.-kn. bq-Wn-‰p-I-fn¬ A-t]-£ kzoI-cn-°pw. G-‰-hpw Ip-d-™-Xv 75 am¿°v F≥.-kn.-kn. hn-`m-K-Øn¬ e-`n-°p-∂ tI-U-‰p-I-fp-sS At]-£-Iƒ am-{X-ta ]-cn-K-Wn°q. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ A-SpØp-f-f F≥.-kn.-kn. Hm-^o-kpI-fn¬ \n-∂pw www.keral ancc.org F-∂ sh-_v-ssk-‰nepw e-`n-°pw.

sU-]yq-t«-j³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I¿-j-I sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿Un¬ tIm-´-bw, B-e-∏p-g, Xn-cph-\-¥-]p-cw Pn-√-I-fn¬ \n-ehn¬ H-gn-hp-≈ sh¬-^-b¿ ^≠v Hm-^o-k¿ X-kv-Xn-I-bn-te°v U-]yq-t´-j≥ hy-h-ÿbn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂p. At]-£-Iƒ No-^v F-Iv-kn-Iyq´o-hv, tI-c-f I¿-j-I sXm-gn-emfn t£-a-\n-[n t_m¿-Uv, F-kv.F≥. ]m¿-°v, ]q-tØmƒ ]n.-H, Xr-iq¿-˛4 F-∂ hn-em-k-Øn¬ 28 Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ k-a¿-∏n°-Ww. t^m¨ : 0487˛2386871.-

k-kv-s]³-Uv sN-bv-Xp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se th-e-¥m-h-fw F-Ivssk-kv sN-Iv t]m-Ãn-se F-Ivssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ sI Irjv-W≥-Ip-´n, {]n-h‚o-hv Hm-^nk¿ sI ]n kp-[o¿, kn-hn¬ FIv-ssk-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b s_-∂n sI sk-_m-Ãy≥, A`n-em-jv, P-b-{]-Im-iv F-∂n-hsc k¿-ho-kn¬ \n-∂v k-kvs]‚ v sN-bv-Xp.

‰pw k¿-h-I-em-im-em sh-_vssk-‰n¬.

]-co-£ am-än

sa-bv 14-˛-\v \-S-Øm-\n-cp-∂ hn-Zqc-hn-Zym-`ym-kw B-dmw sk-aÿ _n.-F. a-e-bm-fw A-Uo-jW¬ tIm-gv-kv-˛-a-e-bm-f `m-jm km-ln-Xy kw-{K-lw d-Kp-e¿ ]co-£ am-‰n. ]p-Xp-°n-b Xn-ø-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw.

kv-s]-jy k-¹n-saâ-dn ]-co-£m-^-ew

_n.-F. tkm-tjym-f-Pn/ln-Ãdn/^w-Kv-j-W¬ Cw-•o-jv/a-ebm-fw/tP¿-W-en-kw (k-_v-knUn-b-dn)/P-\-d¬ ssk-t°m-fPn (k-_v-kn-Un-b-dn)/kw-kvIr-Xw (k-_v-kn-Un-b-dn)/a-ebm-fw-˛-tkm-tjym-f-Pn U-_nƒ sa-bn≥/A-d-_n-Iv-˛-ln-Ã-dn U_nƒ sa-bn≥, _n.--F-kvkn. Iºyq-´¿ k-b≥-kv/^n-kn-Iv-kv kv-s]-jy¬ k-πn-sa‚-dn/Cw{]q-hv-sa‚ v ]-co-£m-^-e-߃ k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk‰n¬ e-`y-am-Wv.

]p-\À-aq-ey-\nÀ-W-b ^-ew

aq-∂mw h¿-j _n.-tImw. ]-co£-bp-sS ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-b ^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-amWv.

Fw.-F, Fw.-F-kv-kn. ]-co-£-IÄ sa-bv 29 ap-XÂ

I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-ime-bp-sS \m-emw sk-a-kv-‰¿ Fw.F. A-ssπ-Uv C°-tWm-an-Iv-kv, ae-bm-fw, Fw.-Fkv.-kn. tPym-{KI®qÀ kÀhIemime ^n ]-co-£-Iƒ sa-bv 29\v B-cw-`n-°pw. A-t]£-Iƒ ]n-g Iq-Sm-sX sa-bv 15 hsc-bpw 130 cq-] ]n-g-tbm-sS sabv 16 h-sc-bpw k-a¿-∏n-°mw. At]-£-Iƒ F.-]n.-kn. k-ln-Xw sa-bv 16\-Iw k¿-h-I-em-im-ebn¬ F-Øn-°-Ww.-

ko-äv hÀ-[-\-bv-¡v A-t]-£n-¡mw

hm-¡v- C³ CâÀ-hyq

]-co-£m Xn-¿-Xn

]p-Xp-¡n-b ]-co-£m Xn-¿-Xn

lmÄ-Sn-¡-äv

{]m-Iv-än-¡Â ]-co-£

tUm-f-dm-sW-∂v F-an-td-‰v-kv F-b¿-sse≥-kv {Kq-∏v sN-b¿am-\pw No-^v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k-dp-am-b sj-bv-Iv A-lva-Zv _n≥ k-bo-Zv A¬-a-Jv-Xqw hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. D-S-a-I-fm-b C≥-sh-kv-‰vsa‚ v tIm¿-]-td-j≥ Hm-^v Zp_-bn-°v 28 tIm-Sn tUm-f¿ em-`hn-ln-Xw I-º-\n {]-Jym-]n-®n´p-≠v.-- ap-Jy {Kq-∏v I-º-\n-bm-b F-an-td-‰v-kv F-b¿ sse≥-kns‚ em-`w 43 i-X-am-\w h¿-[n-®v 88.-7 tIm-Sn tUm-f-dm-bn. h-cp-am\w 2250 tIm-Sn tUm-f-dm-Wv. Fan-td-‰v-kv kv-ssI-Im¿-tKm-bpsS h-cp-am-\w C-Xm-Zy-am-bn 300 tIm-Sn tUm-f¿ I-S-∂p. h-cp-am\-Øn¬ ap≥ h¿-j-tØ-°mƒ 9 i-X-am-\w h¿-[-\. Un-\m-‰-bpsS h-cp-am-\w 14 i-X-am-\w h¿[n-®v 210 tIm-Sn tUm-f-dm-bn.-

tam-t«mÀ sXm-gn-em-fn- kw-Øm-\ k-a-c-{]-Jym-]-\ I¬-h³-j³ 13\v sIm-®n: h¿-[n-∏n-® tam-t´m¿hm-l-\- \n-Ip-Xn -]n≥-h-en-°pI, C≥-jp-d≥-kv {]o-an-bw h¿[-\ ]n≥-h-en-°p-I, -t£-a-\n[n-bp-sS {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£a-am-°p-I, s]-t{Sm-fn-bw D¬-∏∂-ß-fp-sS hn-e-h¿-[-\ ]n≥-hen-°p-I F-∂n-ß-s\ hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®p-≈ tamt´m¿ sXm-gn-em-fn- kw-ÿm-\ k-a-c-{]-Jym-]-\ I¨-h≥-j≥ Cu am-kw 13\v F-d-Wm-Ip-f-Øv \-S-°p-sa-∂v hn-hn-[ sXm-gn-emfn -bq-\n-b≥ t\-Xm-°ƒ kw-bp‡ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se 11-\v Nn-‰q¿ tdm-Unep-≈ sXm-gn-em-fn ]T-\-˛-K-th-

cn 2014 ]-co-£-bp-sS {]m-Iv-‰n°¬ sa-bv 15\v A-X-Xv tIm-f‰v hm-ßn A-hn-sS X-s∂ ]-co- Pp-I-fn¬ \-S-°pw. hn-i-Z-hn-h-c߃ k¿-h-I-em-im-e sh-_v £-sb-gp-tX-≠-Xm-Wv. sk-©z-dn tIm-f-Pv Hm-^v \-gv- ssk-‰n¬ e-`n-°pw.kn-Mv s]m-bn-\m-®n, am-en-Iv Zn\m¿ tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv Im-k¿-tIm-Uv F-∂n-h ]-co£m tI-{μ-am-bn A-t]-£n-®- 2014-˛15 A-[y-b-\ h¿-j-Øn-teh¿ sk-©z-dn tIm-f-Pv Hm-^v \- °p-≈ {]-th-i-\-Øn-\v bp.gv-kn-Mv s]m-bn-\m-®n-bn-epw Pn./]n.-Pn. t{]m-{Km-ap-Iƒ-°v tIm-f-Pv Hm-^v t\-gv-kn-Mv I- Xm-Xv-°m-en-I ko-‰v h¿-[-\ Æq¿ sa-Un-°¬ tIm-f- (marginal increaseof seats) B-hPv(KMC) A-©-c-°-≠n, F.-sI.- iy-ap-≈ tIm-f-Pp-Iƒ A-Xn-\pPn. sa-tΩm-dn-b¬ tIm-˛-Hm-]-td- ≈ A-t]-£ sa-bv 22 \-Iw k¿‰n-hv tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv I- h-I-em-im-e-bn¬ k-a¿-∏n-t°Æq¿, tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f- ≠-Xm-Wv. C-tXm-sSm-∏w-X-s∂ Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv, X-e-t»-cn, {I- ugcap @mgu.ac.in F-∂ C-sak‚ v tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv ]- bn¬ sF-Un-bn-te-°pw A-t]g-b-ßm-Sn, tIm-f-Pv Hm-^v \-gv- £ A-b-bv-°-Ww. ^o-kv C-\kn-Mv(ACME) ]-cn-bm-cw, sIm- Øn¬ Ip-Sn-»n-I-bn-√m-Ø tImbn-en tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-ßv f-Pp-I-fp-sS A-t]-£-Iƒ amI-Æm-Sn-∏-d-ºv, I-t\m- tIm-f- {Xw ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xm-Wv.Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv sN-dp-Ip-∂v, eq¿-±v tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv Fw.-Pn. k¿-h-I-em-im-e-bn-teX-fn-∏-d-ºv F-∂n-h ]-co-£m °v Iw-]yq-´¿ t{]m-{Km-a-¿ X-kvtI-{μ-am-bn A-t]-£n-®-h¿ Xn-I-bn-te-°v (I-cm-d-Sn-ÿm-\tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv I-Æq¿ Øn¬) sa-bv 12\v cm-hn-se 10 apsa-Un-°¬ tIm-f-Pv(KMC) A- X¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv tªm©-c-°-≠n-bn-epw ]-co-£-bv-°v °n-se k¿-h-I-em-im-e salm-P-cm-h-Ww.bn≥ Hm-^n-kn¬ hm-°v-˛-C≥ C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. H-gn-hptIm-´-bw: \m-emw sk-a-ÿ Iƒ ˛ 4, tbm-Ky-X-˛ 60 i-X-am-\w F w . - - F k v k n am¿-t°m-sS-bp-≈ Fw.--kn.-F. ss^- t ‰m- s a- U n- A-s√-¶n¬ Fw.--F-kvkn. Iw°¬ k-b≥-kv ]yq-´¿ k-b≥-kv. i-º-fw˛ 20000 B‚ v sS-Iv-t\m-f- cq-]. {]m-b-]-cn-[n-˛ 18-˛35 (F-kv.Pn Un-{Kn ]-co-£- kn./F-kv.-Sn./H.--_n.-kn. hn-`m-Kalm-ßm-KmÔn Iƒ sa-bv 30 ap- °m¿-°v \n-b-am-\p-kr-X-ap-≈ kÀhIemime X¬ B-cw-`n-°pw. h-b- n-f-hv). {]m-ho-Wyw-˛ J2EE, PHP w-i-th A-t]-£-Iƒ ]n-g-Iq-Sm-sX sabv 16 h-sc-bpw 50 cq-] ]n-g-tbm- database, MySQL and SQL Server, sS 19 h-sc-bpw 500 cq-] kq-∏¿- HTML, XML, CSS3, Java Script and ss^-t\m-sS 21 h-sc-bpw kzo-I- Jquery, PhotoShop, Dreamweaver or other designing applicacn-°pw.-

sa-bv 16 \v \-S-Øm≥ \n-›-bn®n-cp-∂ A-^n-en-tb-‰-Uv tIm-fPp-I-fn-se-bpw bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pv Hm-^v So-®¿ F-Uyqt°-j-\n-se-bpw H-∂mw sk-aÿ _n.--F-Uv. Un-{Kn ]-co-£Iƒ sa-bv 21\v cm-hn-se 9.-30 apsa-bv 13\v B-cw-`n-°p-∂ aq-∂mw X¬ 12.-30 h-sc \-S-Øp-∂-Xn-\mh¿-j _n.-F-kv-kn. \-gv-kn-Mv ]- bn am-‰n-h-®p.co-£-Iƒ-°v A-t]-£n-® hnZym¿-∞n-Iƒ A-h¿-°-\p-h-Zn-® H-∂mw sk-a-ÿ Fw.--F-kvkn. tI-{μ-ß-fn¬ \n-∂v lmƒ-Sn-°- Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv s^-{_p-h-

F-an-td-äv-kv {Kq-¸n-sâ em-`-¯n 32 i-X-am-\w h-fÀ-¨ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-an-td-‰v-kv {Kq-∏v Xp-S¿-®-bm-bn 26-mw h¿-jhpw em-`w t\-Sn. 110 tIm-Sn tUmf-dm-Wp em-`w. ap≥-h¿-j-tØ°mƒ -32 i-X-am-\w Iq-Sp-X-emWn-Xv. thym-a-bm-\ ta-J-e-bn¬ a¬-k-cw h¿-[n-°p-I-bpw BtKm-f k-º-Zv-L-S-\-bn¬ X-f¿® A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bpw sN-bvsX-¶n-epw 2013-˛14 km-º-Øn-I h¿-jw F-an-td-‰v-kv {Kq-∏v an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-®-Xm-bn {Kq∏n-s‚ hm¿-jn-I dn-t]m¿-´n¬ ]d-bp-∂p. {Kq-∏v I-º-\n-I-fn¬ IqSp-X¬ Xp-I \n-t£-]n-°m-\pw A-h-bp-sS B-tKm-f km-∂n[yw h¿-[n-∏n-°m-\pw I-gn-™p. {Kq-∏n-s‚ sam-Øw h-cp-am\w 2390 tIm-Sn tUm-f-dm-bn h¿[n-®p. I-gn-™ h¿-j-tØ-Xnepw 13 i-X-am-\w Iq-Sp-X-em-WnXv. Im-jv _m-e≥-kv 520 tIm-Sn

j-W-tI-{μ-Øn¬ \-S-°p-∂ I¨-h≥-j-\n¬ kw-ÿm-\sØ {]-ap-J sXm-gn-em-fn-t\-Xm°ƒ ]-s¶-Sp-°pw. 2011 F-{]n¬ ap-X¬ D-≠m-bn-cp-∂ C≥-jpd≥-kv {]o-an-b-Øn-s‚ 265 i-Xam-\w h¿-[-\-bm-Wv C-t∏mƒ D≠m-bn-cn-°p-∂-sX-∂p t\-Xm°ƒ Nq-≠n-°m-´n.--sI F A-en A-Iv-_¿(kn.-sF.--Sn.--bp.--), sI sI C-{_m-lowIp- ´ n(sF.--F ≥.- S n.--b p.- kn.- ) , tPm-bn-tPm-k-^v (F.--sF.-Sn.bp.--kn.--), B¿ c-Lp-cm-Pv, kn Irjv-W≥(_n.-Fw.-F-kv.)-- , a-t\mPv tKm-]n(F-®v.-Fw.-F-kv.)-- , cLp-\m-Yv ]-\-th-en(F-kv.-Sn.bp.-) ]-s¶-Sp-Øp.-

tPm¨- {_n-´m-kv A-h-X-cn-∏n°p-∂ sP _n P-Mv-j-\m-Wv. anI-® ko-cn-b¬ \-S≥ Ip-a-c-Iw c-Lp-\m-Yv(ko-cn-b¬ A-a-e, ag-hn¬ a-t\m-c-a), an-I-® \-Sn aoc (s]¨-a-\- v, kq-cy Sn.-hn), anI-® kw-hn-[m-b-I≥ Sn F-kv k-Pn (s]¨-a-\- v, kq-cy Sn.hn)bm-Wv.-an-I-® B-t£-] lm-ky ]cn-]m-Sn ([nw X-cn-In-S tXmw, amXr-`q-an \yq-kv), an-I-® sS-en-^nenw kw-hn-[m-bn-I ssh-P-b¥n(t^m-°-kv C≥, ssI-c-fn Sn.-hn), P-\-{]n-b A-h-Xm-c-I≥ A-\o-jv c-hn(Ip-°p-º¿ kn-‰n, ao-Un-b h¨), an-I-® Ip-´n-I-fpsS ]-cn-]m-Sn-bp-sS kw-hn-[m-bI≥ sd-Pn k-bn≥ (Xp-≈n, aoUn-b -h¨), an-I-® sS-en-^n-enw t_-_n kn-‰¿, an-I-® A-t\z-jWm-fl-I am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ ]n hn Ip-´≥ (ssI-c-fn-˛-]o∏nƒ), an-I-® Ip-°-dn-tjm A-hXm-c-I≥ {]-Xo-jv (\-f-]m-N-Iw, Po-h≥ Sn.-hn), an-I-® ko-cn-b¬ kq-cy Sn.-hn-bn-se s]¨-a-\- v.

an-I-® tSm-Iv-tjm \-Ωƒ XΩn¬(G-jym-s\-‰v), an-I-® Ah-Xm-c-I≥ sI Pn kp-tc-jv _m_p(ho-´p-hn-ti-jw, Zq-c-Z¿i≥), an-I-® _m-e-Xm-cw t__n sj-bv-° (B¿-{Zw, G-jyms\-‰v), an-I-® F-Un-‰¿ kp-tc-jv ssa-e-°m-Sv (C-hn-Sw kz¿-K-amWv, kq-cy Sn.-hn), an-I-® Im¿-jnI ]-cn-]m-Sn `q-an a-e-bm-fw (kqcy Sn.-hn), an-I-® kw-Ko-X B¬_w B≥-tU-gv-k≥ F-tUz¿Uv, an-I-® lm-ky-\-S≥ F≥ A≥-h¿ (H-cp s]-Æn-s‚ I-Y-˛ a-g-hn¬ -a-t\m-c-a), an-I-® ko-cnb¬ Im-a-dm-am≥ ss_-Pp-tKm]m¬ (]-c-kv-]-cw, G-jym-s\‰v), an-I-® sS-en-^n-enw Im-a-dmam≥ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ (A-\mY-cp-sS Hm-Ww˛Po-h≥ Sn.-hn). 20\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hn.sP.-- Sn. lm-fn¬ \-S-°p-∂ NS-ßn¬ A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-cWw-sN-øp-sa-∂v A-Sq¿-`m-kn Iƒ-®-d¬ t^m-dw P-\-d¬ sk{I-´-dn tUm. -B¿ F-kv {]-Zo-]v A-dn-bn-®p.-

tions, Windows or Linux Operating Systems and SDLC, OOPS and RDBMS. {]-h¿-Øn ]-cn-N-bw ˛ c-

≠v h¿-j-sØ Iw-]yq-´¿ t{]m{Km-a¿ X-kv-Xn-bn-ep-≈ ]-cn-Nbw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ A- ¬ am¿-°v en-Ãpw h-b-kv, Pm-Xn, tbm-Ky-X, {]-h¿-Øn ]-cn-N-bw F-∂n-h-bpw _-tbm-Um-‰-bpw k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS kz-bw km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Ifp-am-bn cm-hn-se 9.-30\v F-Un.-F.4 sk-Iv -j-\n¬ lm-P-cm-hWw.-

\nehmcw

shfn-s¨-®bv¡v sdt¡mUv Iznâ-en\v 15,700 cq] sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ (Izn).-.-.-.-.. 15,700 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 14,770 vPq¨.... 13,210 Pqsse ,,,,,...... 13,000 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,610˛11,100 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2950 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 72,000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 74,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 35,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7400˛8100 A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000˛18,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,400 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛9000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,200˛7,450 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8700˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3900˛4500 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,250˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 325˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 550˛630 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛900 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 950˛1115 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 13,400˛-13,600 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 13,900 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 9,800 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 10,800 ]msam-en≥ 6050 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,480 H-cp {Kmw.-. 2,810

sh-fn-s®-Æ 2390 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1140--˛ 1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1045 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3320 sh-√w (60 sI.Pn).-.-.-.-..-.-. 2080 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. 3400 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700˛3000 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000˛3030 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2080 sNdp-]-b¿ 9000 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6200˛6800 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 4200 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4000 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew(25 sI.Pn) 2875 d-_¿(In-tem).-.-.139.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 128.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 90.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 71,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 3150 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10400 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,000 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.27.50 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 26.-00 Xr»n\m-]≈n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.27.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 18500 c-≠mw-X-cw. 11700 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]-g-b-Xv 18500˛19500 ]p-Xn-b-Xv 18600˛19590 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.14700˛16800 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv kz¿Ww.............. 22,480 sh-≈n 1 In-tem.... 41,800 X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 30,570 sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. 16,100 sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. 10,650 Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,700 dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,500 D-≠.-.-.-.-.-.-.-. 12,200 cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,200 (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3325 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) 6,850-˛7,350 sN-dp-Xv.-.-. 7,150˛7,650 h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 8,000˛8,300 AS° ]pXn-bXv 17,000˛17,500 ]g-bXv 17,000˛17,500 Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥68,000 tN-´≥.-.-.-.-.-.69,500 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 70,500 d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,500 d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,200 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 9200 ]-©-km-c.-.-. 3300

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

68,000 67,000 14,500 4400 5000 23.00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. \m-S≥ P-b.-.s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

30.-00 28.-00 33.-00 31.-00 30.-00 28.-00 31.-00 26.-00 26.00 28.00 27.-50 27.50 26.-00 22.-00 129.-00 135.0090.00-

30,000 37-00 3100 2700 5800˛7400 4800 4900 9400 8800˛12,700 7800 3375 15,000 10300˛10350

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

13850 13600 13050 11260 13850 13600 12282 12170 12068 12013 12929 10004 8534 16200 11100 3800

Xr-iq¿ 15,000 2,200 1,825 3,800 70,000 13,100 10,290 2,900 3700˛3821 3650˛3850 2000˛3500 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-50 29.-00˛30.00 30.-00˛33.-00 31.-00˛39.00 19.-50 33.-00 700.00 185.00 2350.-00 16,665.-00 31.-00

hn A-_v-Zp-à ]-cn-`m-jm -]p-c-kv-Im-cw a-t©-cn sa-Un-¡Â tIm-f-Pn-sâ F³ tKm-]m-e-Ir-jv-W-\v Aw-Ko-Im-cw: ssl-t¡m-S-Xn-bn l-c-Pn sIm-®n: a-t©-cn K-h. sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ sa-Un-°¬ Iu¨-kn-en-s≥-d k-μ¿-i-\Øn-\p-ap-ºv B-h-iy-am-b kuI-cy-߃ H-cp-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v ssl-t°m-S-Xn-bn¬ lc-Pn. -A-[ym-]-I-˛-c-£m-I¿-Xr kw-L-S-\ {]-kn-U≥-dv A-Uz. Fw Fw A-jv-d-^v, hn-Zym¿-Yn\n sI _n t\-l F-∂n-h-cm-Wv l-c-Pn \¬-In-b-Xv.-sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ \n¿-tZ-in-® {]-Im-cw A-[ym-]I-sc-bpw Po-h-\-°m-sc-bpw \nb-an-°p-I-tbm ku-I-cy-߃ H-

cp-°p-I-tbm sN-bv-Xn-´n-√. CtX-Øp-S¿-∂v tIm-f-Pn-s≥-d Aw-Ko-Im-cw d-±m-°m≥ sa-Un°¬ Iu¨-kn¬ tI-{μ Btcm-Ky Ip-Spw-_-t£-a a-{¥m-eb-tØm-Sv ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cn°p-I-bm-Wv. am¿-®v 12\v Iu¨-kn-en-s≥d {]-Xn-\n-[n kw-Lw \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-sb Xp-S¿-∂m-Wv A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ H-cpßm-Ø ]-›m-Ø-e-Øn¬ AwKo-Im-cw d-±m-°m≥ ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. -sa-Un°¬ Iu¨-kn¬ \n¿-tZ-in-®

]-cn-Øn-Xn-ku-lr-ZP-\-td-ä-dp-I-fp-am-bn Iq-¸À sIm-®n: cm-Py-sØ ap-Jy P-\td-‰¿ \n¿-am-Xm-°-fm-b Iq-∏¿ tIm¿-]-td-j≥ sIm-®n-bn¬ Iq∏¿ F-t°m-]m-°v F-∂ {_m≥Uv \m-a-Øn-ep-≈ P-\-td-‰-dp-Iƒ hn-]-Wn-bn-en-d-°n. tI-{μ a-en-\o-I-c-W \n-b{¥-W t_m¿-Un-s‚ \n¿-tZ-i߃-°-\p-kr-X-am-bn-´m-Wv P\-td-‰-dp-Iƒ \n¿-an-®n-cn-°p-∂sX-∂v I-º-\n- sN-b¿-am-\pw am-

t\-Pn-Mv U-b-d-Œ-dp-am-b ^-dq-Jv F≥ Iq-∏¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p.- ]p-X-n-b F≥Pn-\p-Iƒ F-√m \n¿-Wm-b-I am\-Z-fi-ß-fpw ]m-en-®v G-‰-hpw H-Sp-hn-e-sØ C.-kn.-bp. samUyq-fn¬ \n¿-an-®n-cn-°p-∂-hbm-Wv. A-Xn-\m¬ Iq-∏¿ Ft°m-∏m-°v C-‘-\-£-a-hpw D]-t`m-‡r ku-lr-Z-hp-am-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p.-

In-äv-kv Un-t¹m-am tIm-gv-kp-IÄ-¡v A-t]-£ £-Wn-¨p sIm-®n: tI-c-f hn-t\m-Z k-©m-c h-Ip-∏n-\p Io-gn-ep-≈ tI-c-fm C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v Sq-dn-kw B‚ v {Sm-h¬ Ã-Uo-kv (In-‰v-kv) Bdp am-k-sØ C-t‚¨-jn-∏v A-S-°-ap-≈ Un-tπm-a tIm-gv-kpIƒ-°v A-t]-£ £-Wn-®p. F-b¿-t]m¿-´v Hm-]-td-j≥, tem-PnÃn-Iv am-t\-Pv-sa‚ v, Im¿-tKm Hm-∏-td-j≥-kv F-∂o tIm-gv-kpIƒ-°m-Wv A-t]-£ £-Wn-®-Xv. hn-i-Z hn-h-c-߃ 9567869722 F-∂ \-º-dn¬ e-`y-am-Wv.

A-SqÀ-`m-kn IÄ-¨-d t^m-d-w kn-\n-a-þ-sS-en-hn-j³ F-Iv-kv-{Sow aÄ-«n ao-Un-b-¡v A-hmÀ-Up-IÄ {]-Jym-]n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-Sq¿-`m-kn Iƒ-®-d¬ t^m-d-Øn-s‚ {]-Y-a \-hm-K-X kn-\n-am ]p-c-kv-Im-cß-fpw B-dm-a-Xv sS-en-hn-j≥ A-hm¿-Up-I-fpw {]-Jym-]n-®p. _m-ey-Im-e-k-Jn-bm-Wv an-I-® \-hm-K-X kn-\n-a. sS-Ãv-t]-∏¿ kn-\n-a-bp-sS kw-hn-[m-b-I≥ hn-t\m-Zv-Ip-amdm-Wv an-I-® kw-hn-[m-b-I-≥. anI-® c-N-\ tUm.-sI A-ºmSn(A-bmƒ), an-I-® \-S≥ Fw Sn dn-bm-kv(^v-fm-‰v \-º¿ _n), anI-® \-Sn e-b(Ip-´ow tIm-epw), an-I-® kn-\n-a-m dn-t]m¿-´¿ dlow ]-\-hq¿ (sh-≈n-\-£{Xw). tUm. -cm-[m-Ir-jv-W≥ \mb¿(B-tcm-Kyw), h¿-Ko-kv aqe≥ (km-aq-ln-I-tk-h-\w), am¿´n≥ sk-_m-kv-‰y≥ (B-Zy UnPn-‰¬ kn-\n-a-bp-sS \n¿-am-Xmhv) F-∂n-h¿-°v Cu h¿-j-sØ F-Iv-k-e≥-kv A-hm¿-Up-I-fpw \¬-Ipw. an-I-® sS-en-hn-j≥ tjm B-bn Xn-c-s™-Sp-Øn-cn°p-∂-Xv ssI-c-fn Sn.-hn-bn¬

10 sabv 2014 i\n

s]m-Xp-Imcyw

tI-{µ Aw-Ko-Im-cw sIm-®n: In-‰v-kv, kn-˛-A-]v-‰v aƒ´n ao-Un-b F-∂o k¿-°m¿ kwcw-`-ß-fp-sS km-t¶-Xn-I I¨kƒ-´‚m-b F-Iv-k-{Sow aƒ-´n ao-Un-b-°v tI-{μ Hm-t´m-tam-´ohv kv-In¬ sU-h-e-]v-sa‚ v-kv Iu¨-kn-en-s‚ Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ A-dnbn-®p.tI-c-f-Øn-se sF.-Sn.-sF-, sF.-Sn.-kn. F-∂n-hn-S-ß-fn¬\n-∂v Hm-t´m-sam-ss_¬ tIm-gvkv ]m-km-b-h-sc-bpw _n-cp-Z[m-cn-I-fm-b a-‰p-≈-h-sc-bpw Hmt´m-sam-ss_¬ ta-J-e-bn-te°p I-S-∂p-h-cp-∂-Xn-\p k-lmbn-°p-∂ ku-P-\y F≥.-F-kv.Un.-kn. tIm-gv-kp-Iƒ B-cw-`n°m≥ F-Iv-k-{Sow aƒ-´n ao-Unb ]-≤-Xn X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v. Sm-‰m tam-t´m-gv-kv Uo-e-dm-b t^m-°-kv tam-t´m-gv-kp-am-bn k-l-I-cn-®m-Wv tImgvkv \-S∏m-°p-I. hn-h-c-߃-°v Xmsg \º-dn¬ _‘-s∏-SpI: 0471 6009001.-

ku-I-cy-߃ H-cp-°p-∂-Xn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m-cpw B-tcmKy-h-Ip-∏pw Im-Wn-® A-ew-`mh-am-Wv tIm-f-Pn-s≥-d Aw-KoIm-cw \-„-s∏-Sp-∂ hn-[-Ønse-Øn-®-Xv. A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-ß-fn-s√-∂ hn-h-cw sX-‰mb [m-c-W aq-e-am-sW-∂p Nq≠n-°m-´n B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Ub-d-Iv-S-td-‰v a-s‰m-cp ]-cn-tim-[\ B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. Cu ]-cntim-[-\-bv-°v kw-Lw F-Øpwap-ºv a-Xn-bm-b ku-I-cy-߃ Hcp-°m≥ \n¿-tZ-in-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´m-Wv l-c-Pn.-

tIm-gn-t°m-Sv: 2011, 2012, 2013 h¿-j-ß-fn¬ a-e-bm-f-Øn¬-\n∂v Cw-•o-jn-te-°v hn-h¿-Ø\w sN-bv-X Ir-Xn-I-fn¬ F≥ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ sam-gn-am-‰nb Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \m-b-cpsS hm-cm-W-kn G-‰-hpw an-I-® ]-cn-`m-j-bm-bn Xn-c-s™-SpØp. A-Xn-tem-e-am-b `m-h-ß-sfbpw Nn-¥-I-sf-bpw kq-£v-a-Xtbm-sS B-hn-jv-I-cn-®n-´p-s≠∂pw aq-e-Ir-Xn-tbm-Sp ]-cn-`m-jI≥ ]q¿-W-am-bpw \o-Xn-]p-e¿Øn-bn-´p-s≠-∂pw A-hm¿-Uv IΩn-‰n hn-e-bn-cp-Øn. 17\p tIm-gn-t°m-Sv A-f-Im-

]p-cn-bn¬ F≥ tKm]m- e - I r- j v W-\v D-Ωn A-_v-Zp-√ 25,000 cq-]bp-sS Ahm¿-Upw {]i-kv-Xn-]{X-hpw k-a¿-∏n-°pw. Fw Sn hmkp-tZ-h≥-\m-b¿ hn A-_v-Zp-√ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-SØpw. tUm. kn cm-tP-{μ≥, tUm. Sn _n th-Wp-tKm-]m-e-∏Wn-°¿, tUm. \m-tK-jv F-∂nh-cm-bn-cp-∂p A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n Aw-K-߃.-

]mÀ-e-saâv sse-{_-dn-¡v ]p-kv-X-I-§Ä \Â-I-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ Hm-tcm h-Ip-∏pw {]-kn-≤oI-cn-°p-∂ ]p-kv-X-I-ß-fp-sS Hcp tIm-∏n ]m¿-e-sa‚ v sse-{_dn-°v \¬-I-W-sa-∂v \n¿-tZ-in®v s]m-Xp-`-c-W h-Ip-∏v k¿-°pe¿ ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. Ir-jn, Poh-N-cn-{Xw, `-c-W-L-S-\, `-c-WL-S-\m N-cn-{Xw, {]-Xn-tcm-[w, [-\-X-Øz-im-kv-{Xw, hn-Zym-`ymkw, Xn-c-s™-Sp-∏v, Du¿-÷w, Ip-Spw-_m-kq-{X-Ww, `-£yw, \n-b-aw, A-¥m-cm-{„ _-‘߃, sXm-gn¬ {]-iv-\-߃, km-ln-Xyw, cm-{„-X-{¥w, kwÿm-\-sØ \n-b-a-߃ Xp-Sßn-b hn-j-b-߃ kw-_-‘n®p-f-f ]p-kv-X-ß-fm-Wv ap-Jy-ambpw ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. ]p-kv-X-I-߃ ku-P-\y-ambm-Wv \¬-tI-≠-Xv. X-]m¬ aptJ-\ sN-dn-b ]m-°-‰p-I-fm-bmWv ]p-kv-X-Iw A-b-®p \¬-tI≠-Xv. ]p-kv-X-I-߃ A-b-®p-

Adnbn-¸pIÄ \¬-tI-≠ hn-em-kw: tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ (A-Izn-kn-j≥), ]m¿e-sa‚ v sse-{_-dn, dqw \-º¿: F-^v.-_n. 048, ]m¿-en-sa‚ v sse-{_-dn _n¬-Unw-Kv, ]-fin‰v ]m-¥v am¿-Kv, \yq Zn-√n ˛ 110001.-

ln-µn Un-t¹m-a

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ln-μn Untπm-a tIm-gv-kv s]m-Xp Izm-´ {]th-i-\-Øn-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sk‚-dn-te-°p-≈ A-t]-£I¿-°v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]n.Fw.-Pn-bn-ep-≈ B¿.-sF.-F¬.Sn sk‚-dn¬ sa-bv 13 \pw Xriq¿ sk‚-dn-te-°p-≈ A-t]£-I¿-°v Xr-iq-cn-se K-h¨sa‚ v tam-U¬ tKƒ-kv F-®v.F-kv.-F-kn¬ 15 \pw C‚¿-hyq \-S-Øpw. A-t]-£-I¿ A-k¬ tc-J-Iƒ k-ln-Xw cm-hn-se ]Øv a-Wn-°v A-X-Xv sk‚-dp-Ifn¬ lm-P-cm-I-W-sa-∂v s]m-

Xp-hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿ A-dnbn-®p.-

A-`n-ap-Jw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xr-»q¿ Pn-√bn¬ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ ^nkn-°¬ F-Pyq-t°-j≥ So-®¿ Np-cp-°-∏-´n-I-bn¬ k-πn-sa‚dn hn-`m-K-Øn¬ (F-kv.-kn.-˛2), F-kv.-Sn.-, ap-kv-enw, F¬.-kn./F.-sF., H.-_n.-kn.-, hn-iz-I¿Ω, F-kv.-sF.-bp.-kn.-\m-Sm¿, H.F-Iv-kv, [o-h-c, ln-μp \m-Sm¿ hn-`m-K-ß-fn¬-s∏-´ D-tZym-Km¿Yn-Iƒ-°m-bn sabv 14-\pw {]o-˛ss{]-a-dn So-®¿ X-kv-Xn-I-bv-°mbp-≈ Np-cp-°-∏-´n-I-bn¬-s]-´ ap-gp-h≥ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°pw sa-bv 15, 16 Xnø-Xn-I-fn-em-bpw A-`n-ap-Jw \-S-Øpw. sa-bv 12hsc sa-tΩm e-`n-°m-Ø-h¿ Pn√m ]n.-F-kv.-kn.-Hm-^o-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.-


Ifn¡fw

10 sa-bv 2014 i\n

Hm^v{Sm¡v K-t®gvkn-s\ a-dn-IS-¶v amÀ-«n-\-kn-s\ dm-©m³ _mgv-ktemW

]-cn¡n-t\m-Sv tXm-ä tKma-kv

ayq-Wn°v: B-gv-k-\-en-s‚ taml-߃-°v Xn-cn®-Sn \¬In _tb¨ ayq-Wn-°v Un^‚¿ Pmhn am¿-´n-\-kn-s\ kz-¥-am-°m≥ kv-]m-\n-jv h-º≥-amcm-b _m-gv-k-tem-W cw-KØv. B-gv-k-\¬ 20 an-ey¨ bqtdm-bpsS Hm-^-dm-Wv Xm-c-Øn\p \¬-In-b-sX-¶n¬ 30 an-ey¨ bq-tdm-bv-°v ¢-∫n-se-Øn°m-\m-Wv _m-gv-k-bp-sS \o°w. Cu ko-k-tWmsS I-cm¿ A-h-km-\n-°p-∂ am¿-´n-\-kpam-bn ]pXn-b I-cm-dn¬ H-∏p-hbv-°m≥ _tb¨ Xømdm-bn´n√.

sUÂ]nbtdm Ifn Xp-SÀ-t¶¡pw

\yq-tbm¿°v: C-‰enbpsS ap≥ kvss{S°¿ A-e-km≥-t{Um sU-¬]nbtdm ^pSv-t_mƒ Icn-b¿ Xp-S-cp-sa-∂v dn-t]m¿´v. A-ta-cn-°≥ ^p-Sv-t_mƒ ¢∫mb tem-kv B©¬-kv Km-eIv-kn-bp-am-bn Iq-Sn-°mgv-N \-SØn-b-Xn-\p ti-j-am-Wv sU¬ ]nbtdm a¬k-cw-cw-KØp Xp-Scm-≥ Xo-cp-am-\n-®Xv. I-gn-™b - mgvN - B-kvt- {X-enb≥ ^pSvt- _mƒ ¢∫m-b knUv\ - n F-^v.kn-tbm-Sv 39-Im-c\ - mb Xm-cw hn-S] - d - ™ n-cp-∂p.-

d-^-dn-sb ]-cn-l-kn-¨ sam-do-tªm-bv-¡p ]n-g

s_¿-en≥: c-≠ph-¿-jw ap-ºph-sc P¿-a≥ So-an-s‚ Ip-¥-ap-\bm-bn-cp-∂p acntbm tKm-a-sk∂ Ãm¿ kvss{S°¿ ]-cn°nt\m-Sv tXm-‰-tXm-sS-bm-Wv temI-I-∏v So-an-¬ \n-∂p X-g-b-s∏-´Xv. tem-I ^pSv-t_m-fn-se kv‰m¿ kv-ss{S-°-¿-am-cp-sS \n-c-bnem-bn-cp-∂p t\c-tØ Xm-c-Øns‚ ÿm-\w. G-sXm-cp ¢∫pw tZ-io-b Soapw tam-ln-°p-∂ ^n-\n-jv ]m-Shpw th-K-hp-sa√mw H-Øn-W-ßn-b 28Im-c≥ Np-cpßn-b Im-ew sIm-≠m-Wv "A-{]-Xy-£'- \m-bXv. 2010˛11 ko-k-Wn¬ _-tb¨ ayq-Wn-°n-\p-th-≠n tKm-akv 40 tKm-fp-Iƒ A-Sn-®p-Iq-´n hn-kva-bw kr-„n-®n-cp∂p. s]\-¬-‰n t_m-Iv-kn¬ h-®v C-{Xbpw an-I-® co-Xn-bn¬ ^n-\n-jv sN-øp-∂ a-s‰m-cp Xm-ca - n-s√-∂v A-∂p ]-ecpw tKm-ak - n-s\ hmgvØ - n. 2010˛11 ko-k-Wn¬ P¿-a≥ eo-Kn¬ _-tb-Wn-\p th-≠n 32 a¬-k-c-ß-fn¬ \n-∂v 28Dw

e≠≥: sN¬-kn ]-cn-io-e-I≥ tPm-kv sam-do-t™m-bv-°v 10,000 ]u-≠v ]n-g hn-[n®p. {]oan-b¿ eo-Kn¬ k-≠¿-em‚n-s\Xn-tc \-S-∂ a¬-k-c-Øn-\ptijw d^-dn ssa-°v Uo-\ns\ ]cn-l-kn-®-Xn-\m-Wv sam-dot™m-bv-s°-Xn-tc ^pSv-t_mƒ A-tkm-kn-tbj≥ (F-^v.F) \-S-]-Sn-sb-Sp-ØXv. a¬-k-c-Øn¬ k-≠¿-em‚n- _mw-•q¿: sF.]n.F√n¬ In-Mvt\mSv sN¬-kn A-´na-dn tXmkv C-e-h≥ ]-©m-_v hn-P-b-Km¬-hn-tb-‰p-hm-ßn-bn-cp-∂p. Y Xp-S-cp∂p. C∂-se \-S-∂ GI a¬-k-c-Øn¬ tdm-b¬ N-et©-gv-kv _mw-•q-cn-s\-bm-Wv 32 d¨-kn-\v ]-©m-_v ap-´p-Ip-Øn®Xv. ko-k-Wn-se Ggmw P-btØm-sS ]-©m-_v A-Sp-Ø du≠n-\-cn-In-se-Øn-b-t∏mƒ XpS¿-®bm-b tXm¬-hn-Iƒ _mw•q-cn-s‚ ap-t∂m-´p-≈ {]-bmWsØ {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n-bn-cn°p-I-bm-Wv. tSm-kv \-„-s∏-´v BZyw _m‰v sNbv-X ]-©m-_v \n›n-X Hmh-dn¬ F-´v hn-°-‰n-\v 198 d¨-kv A-Sn-®p-Iq-´p-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-‰kq-dn®v: Xp-S¿-®bm-b A©mw \-Sn-°mc≥ s•-≥ am-Iv-kvsh¬ X-h-Wbpw ^n-^-bp-sS X-e∏25 d¨-kp-am-bn th-K-Øn¬ IØv Xp-S-cm≥ sk-]v ªm-‰-dn-\v fw-hn-s´-¶n-epw Z-£n-Wm-{^n-°tam-lw. kzn-kv ]-{X-tØm-Sm≥ sh-Sn-s°-´v ho-c≥ tU-hn-Uv Wv ^n-^ {]-kn-U‚m-bn Xp-S-cp- an√¿ A¿-[-sk-©z-dn-bp-am-bn sa-∂v ªm-‰¿ A-dn-bn-®Xv. ]-©m-_n-s\ an-I-® kv-tImdn""ho≠pw Cu ÿm\-Øv se-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 29 ]Xp-S-c-W-sa-∂m-Wv B-{K-lw. ¥n¬ F-´v _u-≠-dn-bpw aq-∂v F-s‚ e-£y-߃ C-\nbpw ]q- kn-Iv-k-dp-w Dƒ-s∏-sS 66 d¨¿-Øn-bm-hm-\p-≠v''˛ ªm-‰¿ ]d-™p. 1998em-Wv ^n-^-bp-sS X-e-ÿm-\w ÿn-Xn sN-øp-∂ kzn-‰v-k¿-e‚n¬ \n-∂v ªm-‰¿ B-Zy-am-bn {]-kn-U‚ v ÿm-\tØ-°v Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. 2015em-Wv ^n-^-bp-sS A-Sp-Ø Xnc-s™-Sp∏v A-c-tß-dp-∂-Xv.

F-´v Nmw-]y≥-kv eo-Kv I-fn-I-fn¬ \n-∂v F´pw tKm-fp-Iƒ Xmcw A-Sn-s®-SpØp. sXm-´-Sp-Ø ko-kWpw tKma-kv tam-i-am-°n-bn√. eo-Kn¬ 33 I-fn-If - n¬ 26Dw 12 Nmw-]y≥kv eo-Kv a-¬-k-c-ß-fn¬ 12Dw tKm-fp-Iƒ Xm-cw A-°u-≠nte-°v Iq-´n-t®¿Øp. 2012se bq-tdm I-∏n-\p-≈ P¿-a≥ So-ans\ {]-Jym-]n-°p-tºm-ƒ tIm®v tPm-Iznw tem-bv°pw a-s‰mcp t^-h-dn-‰p-≠m-bn-cp-∂n√. Sq¿-W-sa‚n-se B-Zy c-≠p I-fnI-fn¬X-s∂ aq-∂p tKmƒ t\Sn Xm-cw tIm-®n-s‚ {]Xo-£ Im-Øp. ¢-∫v ^pSv-t_m-fn¬ an∂p∂ {]-I-S-\-߃ tKm-a-kn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-sb-¶nepw tem-II-∏v t]m-ep-≈ hen-b th-Zn-I-fn¬ tZ-io-b So-an-\m-bn I-fn-°p-tºm-ƒ Xm-c-Øn-\v CXp ]-e-t∏mgpw B-h¿-Øn-°m\m-bn-cp∂n√. 2008se bq-tdm I-∏n-epw 2010se tem-I-I-∏n-

epw tKma-kv ]-cm-P-b-am-bn amdn. 2012em-Wv tKm-a-kn-s‚ I-cnb-dn-s‚ ]-X-\w B-cw-`n-®-Xv. _-tb-Wn-\mbn Cu ko-k-Wn¬ 29 I-fn-I-fn¬ \n-∂v H-º-Xp tKmƒ am-{X-ta tKm-a-kn-\p t\Sm-\m-bp≈q. P¿-a-≥ So-an-se ÿn-c-km∂n-[y-am-bn am-dm≥ ITn-\m-[zm\w \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ]cn-°v Xm-c-Øn-\p hn√-\m-b-Xv. 2012¬ s{Im-tb-jy≥ kv-ss{S°¿ acn-tbm a≥-Uyq-In-®v _tb-Wn-se-Øn-b-tXm-sS tKm-akn-s‚ I-„-Im-e-am-cw-`n-°p-Ibpw sN-bvXp. tKm-a-kn-s‚ ]-cn-°v a-≥Uyp-In-®n-\m-Wv Xp-W-bm-b-Xv. I-fn-°m≥ e-`n-® A-h-k-c-ßfn-se√mw kv-ss{S-°¿ tKm-ƒ t\-Sn tIm-®n-\p {]n-b-s∏-´-h\m-bn am-dp-Ibpw sN-bvXp. CtXm-sS tKma-kv ]-Xn-sb sπbn-Mv C-e-h-\n¬ \n-∂p ]p-dØmbn. ]n-∂o-Sv hf-sc Ipd-®v a-¬-k-c-ß-fn¬ am-{X-ta tKm-akn-\v _-tb¨ P-gv-kn-bn¬ Ifn-°m≥ A-hk-cw e-`n-®p-≈q. F-¶nepw _-tb¨ P¿-a≥ eoKv, P¿-a≥ I∏v, Nmw-]y≥-kv eoKv F∂n-h kz-¥-am-°n-b 2012¬ 32 I-fn-If - n¬ \n-∂v 19 tKmƒ t\-Sn tam-i° - m-c\ - s - √-∂v sX-fnbn-°m≥ Xm-cØ - n-\p km-[n-®p. ÿn-cw ]-Ic - ° - m-c\ - m-bn amdn-b-tXm-sS tKma-kv _-tb¨ hn-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®p. tem-II∏v ap-∂n¬-I-≠m-bn-cp-∂p Xm-cØn-s‚ Cu \o°w. C-‰e - n-bn¬ A-{X •m-a-dn√m-Ø ^n-sbm-sd‚o-\b - m-Wv tKm-ak - n-s\ kz-¥am-°m≥- Xm¬-∏cyw {]-I-Sn-∏n®-Xv. F-∂m¬ Iq-Sp-am-‰-Øn-\p ]nd-sI Im¬-ap-´n-te-‰ ]-cn-°v Xm-c-Øn-\v A-{]-Xo£n-X BLm-Xa - mbn. A-©p am-ka - m-Wv tKm-ak - n\p ]p-dØ - n-cn-t°-≠n-h∂ - Xv. ]n∂o-Sv I-fn-°-f-Øn-te-°v Xn-cn®p-h-s∂-¶nepw ]-gb t^m-ans‚ A-Sp-sØ-ßp-sa-Øm≥ P¿a≥ Xm-c-Øn-\m-bn√. Cu kok-Wn¬ ^n-sbm-sd‚o-\b - v° - mbn 15 a¬-k-c-ß-fn¬ I-fn® tKma-kv \m-ep tKmƒ am-{X-amWv t\-Sn-bXv.

temI-I∏v Xøm-sd-Sp∏ns‚ `mK-ambn ]cn-ioe\w \S-Øp∂ tlmf≠v Soan\v tIm®v eqbnkv hm≥Km¬ \n¿tZiw \¬Ip∂p

kv-tä-Un-bw \nÀ-am-W-¯n-\nsS H-cp acWw km-thm-t]m-tfm: tem-I-I-∏n\p-≈ tÃ-Un-bw \n¿-am-W-Øn\n-sS ssh-ZypX B-Lm-X-ta-‰v H-cp sXm-gn-em-fn a-cn®p. Iyp-_bn-se A-co-\ ]‚m-\¬ tÃ-Unb-Øn-em-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. 32Im-c\m-b ap-lΩ-Zv A-en a-kn-sb¬ A-t^m≥-tkm-sb∂ sXm-gn-em-fn-bm-Wv a-cn-®-sX∂v {_ko-en-b≥ am-[y-a-߃ dn-t]m¿-´v sN-bvXp. kw-`-h-sØ°p-dn-®v t]m-en-kv A-t\zj-Ww B-cw-`n-®n-´p≠v. \n¿-am-W-Øn-\nsS A-]ISwaq-ew Cu tÃ-Un-b-Øn-ep≠m-hp∂ B-Zy- a-c-Ww Iq-Sn-bmWnXv. kw-`-h-Øn¬ I-Sp-Ø Zpx-J-ap-s≠-∂v ^n-^ P-\-d¬ sk-{I´-dn sP-tdmw hm¬-s° Szn-‰-dn¬ tc-J-s∏-SpØn.

an-I-¨-h-s\-¶p sX-fn-bn-¡m³ F-\n-¡v tem-II¸v B-h-iy-anÃ: saÊn am-{Un-Uv -: tem-I-Øn-se an-I® Xm-c-sa-∂v sX-fn-bn-°m≥ X\n-°p tem-II-∏v hn-P-b-Øns‚ B-h-iy-an-s√-∂v _m-gv-ktem-W-bp-sS A¿-P-ss‚≥ kq∏¿ Xm-cw e-b-W¬ sa- n A`n-{]m-b-s∏´p. \n-ch-[n sd-t°m-Up-Iƒ kz-¥wt]-cn¬ tN¿-°m-\m-sb¶nepw H-cp tem-II-∏v In-co-Sw t]m-epw sa- n-°v t\-Sm-\m-bn´n-s√-∂v hn-a¿-i-I¿ \n-c-h-[nXh-W Nq-≠n-°m-Wn-®n-´p-≠v. CXn-t\m-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bncp-∂p ap≥ tem-I-^pSv-t_m-f¿ Iq-Snbm-b Xmcw. A¿-P‚o-\-bp-sS _-≤-ssh- i-¶-I-fn-s√∂pw H´pwX-s∂ cn-Ifm-b {_-ko-en¬ \-S-°p- k-Ω¿-±-an√m-sX-bm-Wv Xm-≥ ∂ tem-I-I-∏n-s\-°p-dn-®v B- X-øm-sd-Sp-°p-∂-sX∂pw sa-

C-\n 33 \mÄ

e≠≥: ]-cn-t°-‰p hn-{i-an-°p∂ am-©-ÿ bp-ss\‰-Uv bph Un-^‚¿ ^n¬ tPm¨-kn\p tem-I-I-∏n¬ Cw-•-≠n-\pth-≠n I-fn-°m-\m-hp-sa-∂v am©-ÿ Xm-¬-°menI tIm-®v dbm≥ Kn-§v-kv hy-‡-am°n. Iq-Sm-sX am-©-kv-‰-dn-s‚ kv‰m¿ kv-ss{S-°¿ sh-bv≥ dq-Wn-

]-©m_v 8\v 198, anÃÀ 66 (29 ]´v, F-«v t^mÀ, aq-¶v kn-Iv-kÀ), _mw-¥qÀ 9\v 166 Un-hnÃn-tb-gv-kv 53 ¿-Yo-hv ]-t´¬ 13 (14 ]¥v, aq-∂v t^m¿) F-∂n-h-cm-Wv _mw-•q¿ \n-c-bn¬ c≠-°w I-≠ a-‰p Xmc߃. aq-∂v hn-°-‰p-am-bn k-μo-]v i¿-abpw c-≠v t]-tc ho-Xw ]p-dØm-°n e-£v-an]-Xn _-em-Pnbpw in-hw i¿-abpw ]-©m-_v hn-P-bw A-\m-bm-k-am°n. ans®¬ tPm¨-k-\pw A-£¿ ]t´-en\pw Htcm hn°-‰v ho-Xw- e`n®p. t-- \csØ ap≥-\n-c-°m-¿s°m∏w hm-e-‰-\n-c-°m-cpw an-I® {]-IS-\w \-S-Øn-b-Xm-Wv ]©m-_n-s\ an-I-® kv-tIm-dn-se-

^n-^ {]-kn-Uâmbn XpS-cm³ »m-äÀ¡p tamlw

C¶s¯ Ifn ]-©m-_v Xm-cw tU-hn-Uv an√¿ _u≠-dn t\-Sp∂p km-Wv an√¿ A-Sn-®p-Iq-´n-b-Xv. a-dp-]-Sn-bn¬ \n›n-X Hm-hdn¬ Hº-Xv hn°-‰v \-„-s∏-SpØn 166 d¨-sk-Sp-°m-t\ _mw•q-cn-\v km-[n-®p≈p. 26 ]-¥n¬

\n-∂v A-©v kn-Iv-kdpw H-cp _u-≠-dnbpw Dƒ-s∏-sS 53 d¨sk-Sp-Ø F-_n Un-hn√n-tb-gvkv am{X-amWv _mw-•q¿ \n-c-bn¬ sN-dp-Øv \n¬-∏v \-S-Øn-b-

Xv. an-s®¬ Ãm-¿-°v 29 (23 ]¥v, \m-ev t^m¿), k-Nn≥ dm-W 18 (16 ]¥v, c-≠v t^m¿, H-cp kn-Ivk¿), B¬-_n tam¿-°¬ 16 (F-´v ]¥v, c-≠v kn-Iv-k¿), ]m-

A-−À 17 bq-tdm: tlm-f-−n-\v hn-P-b-¯pS-¡w

]-cn-¡v; am-{UnUv Hm-]-Wn \n¶v skdo-\ ]n³-amdn

kalikkalam@thejasonline.com

Xp¿°n-s°-Xntc tKmƒ t\Snb tlmf≠v Xmc-ß-fpsS BÀmZw

A-‰m¿Uv (amƒ-´): 12maXv A≠¿ 17 bq-tdm-]y≥ ^pSv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n-s‚ B-Zy-Zn-\w \-S-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ tlmf≠v hn-P-b-tØm-sS Xp-S-ßn-bt∏mƒ P¿a-\n k-a-\n-e-bn¬ Ipcp-ßn. {Kq-∏v F-bn¬ B-th-i-I-cam-b a¬-k-c-Øn¬ Xp¿-°n-sbbm-Wv tlm-f≠v 3˛2\p a-dn-I-S∂-Xv. H-cp tKm-fn-\p ]n-∂n-´p-\n∂ ti-ja - m-bn-cp∂p Hm-d© - p-]S- bp-sS Xn-cn-®p-hc - hv. {Kq-∏v _n-bn¬ P¿-a\ - n-sb kzn-‰vk - ¿-e‚ v 1˛1\p X-fb - v° - p-Ib - m-bn-cp∂p. \m-ep So-ap-I-fpƒ-s∏-Sp-∂ c≠p {K-q-∏p-I-fn-em-bn F-´p cm-Py-

ß-fmWv Cu Sq-¿-W-sa‚n-¬- am‰p-c-bv-°p-∂Xv. {Kq-∏v F-bn¬ tlm-f-≠v, Cw-•≠v, Xp-¿-°n F∂n-h¿-s°m-∏w B-Xn-tY-b-cmb amƒ-´-bpw am-‰p-c-bv-°pw. {Kq-∏v _n-bn¬ P¿-a\n, t]m¿-®p-K¬, kv-tIm-´v-e‚ v, kzn-‰v-k¿-e‚ v F-∂n-h-cm-Wv A-Wn-\n-c°pI. Hmtcm {Kq-∏n¬ \n∂pw B-Zy c-≠p ÿm-\-ß-fn-seØp-∂-h¿ sk-an ss^-\-en-te°p tbm-Ky-X t\-Spw. Cu amkw 21\m-Wv In-co-S-t∏m-cm´w. d-jy-bm-Wv \n-e-hn-se Nmw]y-≥-am¿. G-‰-hp-a-[n-Iw XhW In-co-Sw t\Sn-b Sow kv-s]-bn-\mWv (F-´p X-h-W).

k-½n-sb hn³-Uokv sS-Ìv Sow k-lo-dn-\p ]I-cw {]-ho¬ IpamÀ Iym-]v-ä³- Øm-\-¯p-\n-¶v \o¡p¶p apwss_ C-´y³-kn t]m-¿´v Hm-^v kv-s]-bn≥: sh-Ãv C≥-Uo-kv sS-Ãv {In°-‰v So-an-s‚ Iym-]v-‰≥ ÿm\-Øp\n-∂v Um-c-≥ k-Ωn-sb \o-°n-tb-°p-sa-∂v dn-t]m¿-´v. \yq-kn-e‚n-s\-Xn-tc h-cm-\n-cn-°p-∂ ]-c-º-c-bn¬ Zn-t\jv cmw-Zn≥ ]pXn-b Iym-]v-‰-\m-tb-°p-sa-∂v kq-N-\-bp≠v. 2010em-Wv k-Ωn hn≥-Uo-kn-s‚ sS-Ãv, G-IZn-\ So-ap-I-fpsS Iym-]v-‰-\m-bn \n-b-an-°-s∏-´Xv. I-gn-™ h¿-jw k-Ωn-sb am‰n GI-Zn-\ So-an-s‚ Iym-]v-‰≥kn Hmƒ-du-≠¿ Uz-bv≥ {_m-thm-bv-°p \-¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬ k-ao-]-Im-e-sØ tam-iw {]-I-S-\-ß-sfØp-S¿-∂m-Wv k-Ωn-sb sSÃv \mbIÿm-\-Øp \n-∂p am-‰m≥ sk-e-Iv-‰¿-am¿ Xo-cp-am-\n-®Xv.

n ]-d™p. ""tem-II-∏v hn-P-b-Øn¬ ]-¶m-fn-bm-bn-´n√m-Ø \n-ch[n I-fn-°m-sc t\c-tØ temIw a-lm-≥-am-sc-∂p hm-gv-Ønbn-´p≠v. tem-II-∏v t\-Sm≥ km-[n-°p-I-sb∂-Xv hf-sc {]tXy-I-X-bp-≈ Im-cyw X-s∂bm-Wv. dntbm Un P\o-tdm-bn¬ \-S-°p-∂ C-Ø-hW-sØ tem-I-I-∏v ss^-\-en¬ A¿P‚o-\-bp-≠m-hp-sa-∂m-Wv Fs‚ {]-Xo-£. F-Xn-cm-fn-I-ƒ B-cp X-s∂-bm-bmepw Ah-sc Io-gS-°n tem-I-In-co-S-hp-am-bn \m-´n-te-°v a-S-ßm≥ km-[n°p-sa-∂ B-fl-hn-izm-k-Ønem-Wv R߃''˛ sa- n a-\- vXp-d∂p.

^n tPm¬-kv tem-I-I-¸n I-fn¡pw

shÃp-hn-fn-I-fn-Ãm-sX ]-©m_v

am-{UnUv: Xp-S-sb√n-\p ]-cnt°-‰ A-ta-cn-°-bp-sS tem-I H∂mw\-º¿ sS-∂n-kv Xm-cw skdo-\ hneyw-kv \-S-∂p-sIm≠n-cn-°p∂ am-{UnUv Hm-]¨ Sq¿-W-sa‚n¬ \n-∂v ]n≥-amdn. s]-{S Izn-t‰m-h-bv-s°-Xntc C∂-se \-S-t°-≠n-bn-cp-∂ Izm¿´¿ ss^-\-¬ a¬-k-c-Øn-\papºm-Wv 32Im-cnbm-b Xm-cw ]n≥-am-dp-∂-Xm-bn A-dn-bn-®-Xv. F-∂m¬, A-Sp-Ø-bmgv-N \S-°m-\n-cn-°p-∂ C-‰m-enb≥ Hm-]-Wn¬ Xn-cn-s®-Øm-\m-hpsa-∂ B-fl-hn-izm-k-Øn-emWv sk-do-\.

11

kozhikode

apw-ss_: ]-cn-°p-]-‰n-b C-¥y-≥ t]-kv-_u-f¿ k-lo¿ Jm-\p ]Icw a-s‰m-cp tZio-b Xm-cam-b {]-ho¨ Ip-am-dn-s\ sF.]n.F√n-se ti-jn-°p-∂ a¬-k-c-߃-°p-≈ apwss_ C-¥y≥-kv So-an-epƒs∏-SpØn. apw-ss_-bn¬ C-∂p sNss∂ kq-∏-¿-In-Mv-kn-s\-Xn-tc \-S-°p-∂ a¬-k-c-Øn¬ {]-ho¨ apw-ss_-°p-th-≠n I-fn-°pw. I-gn-™ ko-k-Wn¬ In-Mv-kv C-e-h≥ ]-©m-_n-em-bn-cp-∂ {]ho-Wn-s\ s^-{_p-h-cn-bn-se Xm-c-te-e-Øn¬ H-cp Soapw hm-ßm≥ Xm¬-∏cyw {]-I-Sn-∏n-®n-cp-∂n√. ]-©m-_n-\m-bn 2013¬ 15 a¬-k-cß-fn¬ \n-∂v 12 hn°-‰v Xm-cw t\-Sn-bn-´p≠v.

U¬ln x sslZ-cm-_mZv (sshIo´v 4) apwss_ x sNss∂ (cm{Xn 8) sk‰v amIvknepw tkmWn knIvknepw

bpw ]-cn-°p t`-Z-am-bn tem-II-∏n-\p-≠m-hp-sa-∂v A-t±-lw kq-Nn-∏n-®p. {]o-an-b¿ eo-Kn¬ lƒ kn‰n-s°-Xn-tc \-S-∂ I-gn-™ Ifn-°n-sS-bm-Wv tPm¨-kn-s‚ tXm-sf√n-\p ]-cn-t°-‰Xv. XpS¿-∂p Xmc-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp∂p. F-

t]m-bnâv \ne (Sow, aÂ-kcw, Pbw, tXmÂhn, k-a-\n-e, d¬-tdäv, t]m-bnâv F-¶ {I-a-¯nÂ) ]-©m_v

8 7 1 0 +1.264 14

sNss∂

8 6 2 0 +0.640 12

cmPÿm≥ 8 5 3 0 +0.204 10 sIm¬°Ø 8 3 5 0 ˛0.097 6 ssl-Zc - m-_mZv 7 3 4 0 ˛0.257 6 _mw•q¿

8 3 5 0 ˛0.444 6

apwss_

7 2 5 0 ˛0.488 4

U¬ln

8 2 6 0 ˛0.933 4

Øn-®Xv. 11 ]-¥n¬ c-≠v ho-Xw kn-Iv-kdpw _u-≠-dnbpw t\Snb am-Iv-kvsh√n-s\ bp-kv-th-{μ N-lm-en-s‚ _u-fn-Mn-¬ Ãm¿°v ]n-Sp-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hotc-μ¿ sk-hm-Kv 30 (24 ]-¥v, A©v t^m¿), a≥-Zo-]v kn-Mv 21 (15 ]¥v, c-≠v t^m¿), hr-Yn-am≥ km-l 17 (17 ]¥v, H-cp kn-Iv-k¿), tPm¨-k-≥ 16* (12 ]¥v, Hcp t^m¿, H-cp kn-Ivk¿) F-∂nh-cpw ]-©m-_v _m-‰n-Mv \n-cbn¬ Xn-f-ßn-. _mw-•q-cn-\p th-≠n kv-‰m¿°v, N-lm-¬, l¿-j¬ ]-t´¬ F-∂n-h¿ c-≠p hn°-‰v ho-Xw ho-gvØn. \n¿Wm-bI aq∂v hn°‰v hogvØnb ]©m_v Xmcw kμo-]mWv am≥ Hm^v Zn am®v.

∂m¬, ]-cn-°v Kp-cp-X-c-as√∂p ]cn-tim-[-\-bn¬ I-s≠Øp-I-bm-bn-cp∂p. A-tX-k-abw, ]-cn-°p-aq-ew hn-{i-an-°p-∂ dq-Wn \m-sf \-S°p-∂ ko-k-Wn-se A-hkm\ {]oan-b¿ eoKv a¬-k-c-Øn¬ am-©-Ã-dn-\p-th-≠n I-fn°n-s√-∂m-Wv dn-t]m¿´v.

a-Ivanó \yq-kneâv _m-än-Mv tIm¨v sh√n-MvS¨: \yq-kn-e‚ v {In°-‰v So-an-s‚ ]pXn-b _m-‰n-Mv ]cn-io-e-I-\m-bn ap≥ _m-‰v-kv-am≥ s{I-bv-Kv a-Iv-an√-s\ \n-b-an®p. h-cm-\n-cn-°p-∂ sh-Ãv C-≥Uo-kv ]-cy-S-\-Øn¬ a-Iv-an√\m-bn-cn°pw So-an-s\ ]-cn-io-en∏n-°p-I-sb-∂v \yq-kne‚ v {In°-‰v t_m¿-Uv A-dn-bn-®p. I-gn™ am-kw ÿm-\-sam-gn-™t_m-_v Im¿-´-dp-sS ]-I-c-°m-c\m-bm-Wv A-t±-lw ÿm-\-tas‰Sp-°p-∂Xv. 1995˛2007 hsc In-ho-k-n-\pth-≠n 55 sS-kv-‰p-I-fn-epw 197 G-I-Zn-\-ß-fnepw a-Iv-an√≥ Ifn-®n-´p≠v.

s]-s]-bv-¡v ss^\Â \-ã-am-tb¡pw am-{UnUv: d-b¬ am-{Un-Un-s‚ t]m¿-®p-Ko-kv Un-^‚¿ s]-s]bv-°v ]-cn-°p-aqew bp-th-^ Nmw-]y≥-kv eo-Kv ss^-\¬ \„-am-tb-°pw. Cu am-kw 23\v en-kv-_-\n¬ \-S-°p-∂ I-em-i°-fn-bn¬ \m-´p-Imcm-b A-Xv-e‰ntIm am-{Un-Um-Wv d-b-en-s‚ F-Xn-cm-fnIƒ.

12maXv s^-U-td-j³ I-¸v Pq-\n-bÀ A-Xv-e-än-Iv aoäv

A-^v-k-en-eq-sS tI-c-f-¯n\v B-Zy kzÀWw sN-ss∂: 12ma-Xv s^-U-td-j≥ I-∏v Pq-\n-b¿ A-Xv-e-‰n-Iv Nmw]y≥-jn-∏n-s‚ B-Zy-Zn-\w ap-lΩ-Zv A-^v-k-en-eq-sS tIc-fw B-Zy kz¿-Ww I-c-ÿ-am-°n. 1500 ao-‰-dn-em-Wv A-^v-k¬ tIc-f-Øn-\p kz¿-Ww k-Ωm-\n-®Xv. F-∂m¬, Xm-bvhm-\n¬ ASp-Ø am-kw \-S-°m-\n-cn-°p∂ G-jy≥ Pq-\n-b¿ A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n-\p tbmKy-X t\-Sp-∂-Xn¬ A-^v-k¬ ]-cm-P-b-s∏´p. AtXkabw, l-cn-bm-\-bpsS i¿-hm≥ I-¿-_v 500 ao‰¿ Hm´-Øn¬ kz¿-W-Øn-te-°v IpXn-s®-Øn G-jy≥ ao-‰n¬ ]s¶-Sp-°m≥ A¿-l-X t\-Sn. tI-c-f-Øn-\m-bn 62 Aw-K Soam-Wv CØ-h-W sN-ss∂-bn-¬ {Sm-°n-en-d-ßp-∂Xv. l-cn-bm-\bm-Wv \n-e-hn-se Nmw-]y≥-am¿. ]q-s\-bn¬ \-S-∂ I-gn-™ ao‰n¬ tI-cf-sØ sR-´n-®m-Wv

apl-ΩZv A^vk¬ l-cnbm-\ tP-Xm-°-fm-bXv. CØ-h-W l-cn-bm-\-sb-°q-SmsX X-an-gv-\m-Sn¬ \n∂pw tI-c-fØn-\p i-‡am-b sh√p-hn-fn t\-cn-tS-≠n-h-cpw.

]pcp-j hn-`m-K-Øn¬ {io-\nXv tam-l≥, \-kn-ap-±o≥ F-∂nhcpw h-\n-X-I-fn¬ ]n bp Nn-{X, sI Sn \o-\, sP- n tPm-k^v, sP-\ntamƒ tPm-bv F-∂n-h-cpam-Wv ao-‰n¬ tI-c-f-Øn-s‚ {][m-\ sa-U¬ {]-Xo-£Iƒ. cmPy-Øn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂m-bn 600te-sd A-Xv-e-‰pIƒ Cu Nmw-]y≥-jn-∏n¬ am-‰p-cbv-°p-∂p≠v. c-≠mw-Zn-\am-b C-∂v H-cp In.an \-SØw (]p-cp-j, h-\n-X hn-`mKw), tem-Mv-Pw]v (]p-cp-j hn-`m-Kw), {Sn-∏nƒP-w]v (h\nX), t]mƒ-hmƒ´v (h-\n-X), 110 ao (h-\n-X), 110 ao (]p-cp-j≥), Un-kvI-kv t{Xm (]p-cp-j≥), tjm-´v-]p´v (h\n-X), 400 ao (]pcp-j≥), 400 ao (h\n-X), 4˛100 ao dnte (h\n-X), 4˛100 ao dnte (]p-cp-j≥) F-∂n-h-bn¬ ss^\¬ \-S-°pw.


CMYK

12 tImgnt°mSv

10 sa-bv 2014 i\n

h-S-I-c: ss{]-a-dn ¢m-kn¬ ]Tn°p-∂ Ip-´n-bp-sS am-Xr-`m-j GsX-∂p Xo-cp-am-\n-t°-≠-Xp k¿-°m-c-√, Ip-´n-bpw c-£n-Xm°-fp-am-sW-∂ kp-{]nw-tIm-SXn hn-[n-bn¬ `m-jm A-[ym-]I¿-°n-S-bn¬ k-Ωn-{i {]-Xn-Ic-Ww. Ip-´n-°p ku-I-cy-{]-Z-amb `m-j-bm-Wp am-Xr-`m-j F-∂ hm-Zw Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√∂m-Wv No-^v P-Ãn-kv B¿.-Fw. tem-[ A-[y-£-\m-b A-©w-K `-c-W-L-S-\m s_-©v hn-[n-®ncn-°p-∂-Xv. hn-Zym-`ym-kw F-¥v, F-¥n\v F-∂-Xn-s\-°p-dn-®p-≈ ]m-∏c-Øw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂-XmWp hn-[n-sb-∂p a-e-bm-f sFIy-th-Zn kw-ÿm-\ I¨-ho-\dpw B-ep-h bp.-kn. tIm-f-Pv a-ebm-f A-[ym-]-I-\p-am-b tUm. hn ]n am¿-t°m-kv B-tcm-]n-®p. kz-¥w `m-j-bn¬ am-{X-ta hy‡n-t_m-[-hpw tem-I t_m-[-

Xr-iq¿]q-c-Øn-s‚ {]-[m-\ Im-gv-N-bm-b Ip-S-am-‰w Im-Wm-s\-Øn-b ]p-cp-jm-cw

tIm-gn-t¡m-Sv ta-Jebnte-¡v ]pXn-b hnam\ kÀ-hokp-IÄ-¡v \n-tj-[w ]n-¶n Aan-X\nc-¡v \n-e-\nÀ-¯m³ F-bÀ C-´y A-S-¡-ap-Å hnam-\¡¼-\n-I-fp-sS X-{´w I-_o¿ F-S-h-Æ

Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-In-bn-√. ss]-kv sP-‰v F-∂o kz-Im-cy am-{X-a-√, F-b¿ C-¥y k¿-ho- hn-am-\-°-º-\n-Iƒ-°v sIm-®n, Zp-_-bv: sIm-®n, Xn-cp-h-\-¥-]p- kv h¿-[n-∏n-°p-I-tbm sN-bv-Xn- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sk-Œ-dn-tecw A-S-°-ap-≈ C-¥y-bn-se F√m hn-am-\-Øm-h-f-Øn-te-°pw Iq-Sp-X¬ hn-am-\-߃-°p k¿ho-kv \-S-Øm≥ A-\p-a-Xn \¬Ip-tºmƒ tIm-gn-t°m-Sv sk-Œdn-te-°p bm-{X-°m¿ K-Wy-ambn h¿-[n-®n-´pw aq-∂p h¿-j-ambn H-cp ]p-Xn-b k¿-ho-kpw A\p-h-Zn-°m-sX bm-{X-°m-sc hnam-\-°-º-\n-Iƒ sIm-≈-b-Sn°p-∂p. tIm-gn-t°m-Sv hn-am-\-Øm-hf-Øn-te-°p k¿-ho-kv \-S-ØnX Zpcn-X¯nemhp-¶Xv {]hm-kn-IÄ bn-cp-∂ _-lv-d-bv≥ F-b¿, \mkv F-b¿, {io-e-¶≥ F-b¿-shX ^vssf Zp-_-bv¡pw tIm-gn-t¡m-«v A-\p-a-Xn-bnà bv-kv, dm-Iv F-b¿-sh-bv-kv Xp-Sßn-b hn-am-\-߃ hn-hn-[ Im-cW-߃ sIm-≠v k¿-ho-kv \n¿- √. C-¥y-bn-se X-s∂ kz-Im-cy °p ]p-Xn-b k¿-ho-kv \-SØn-b-t∏mƒ ]-I-cw k¿-ho-kv hn-am-\-°-º-\n-I-fm-b C≥-Un- Øm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-tºmƒ \-S-Øm≥ a-‰p hn-am-\-°-º-\n- tKm, sP-‰v F-b¿-sh-bv-kv, kv- a-e-_m¿ bm-{X-°m-sc Nq-j-

Ww sN-øp-I-bm-Wv F-b¿ C¥y A-S-°-ap-≈ hn-am-\ I-º\n-Iƒ. B-bp¿-th-Z Nn-In¬-kbv-°v G-‰-hpw A-\p-tbm-Py-amb a¨-kq¨ k-a-b-Øv hn-am-\bm-{Xm \n-c-°p-Iƒ h¿-[n-∏n°p-∂-Xpw Nn-In¬-k-bv-s°Øp-∂-h¿-°p X-S- -am-bn-cn-°pI-bm-Wv. Xr-iq¿, ]m-e-°m-Sv, a-e-∏pdw, h-b-\m-Sv, tIm-gn-t°m-Sv, IÆq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-Iƒ°p ]p-d-sa \o-e-Kn-cn, Ip-S-Iv XpS-ßn-b A-\y kw-ÿm-\-ßfn¬ s]-´-h¿-t]m-epw tIm-gnt°m-Sv hn-am-\-Øm-h-f-sØ-bmWv B-{i-bn-°p-∂-Xv. tIm-gnt°m-Sn-t\-°mƒ ssZ¿-Lyw IqSp-X-ep-≈ sN-ss∂. sIm-®n, Xncp-h-\-¥-]p-cw F-∂o \-K-c-ßfn-te-°p tIm-gn-t°m-Sn-t\°mƒ \n-c-°n-f-hv {]-Jym-]n-®n´m-Wv bm-{X-°m-sc B-I¿-jn-

°p-∂-Xv. bm-{X-°m-cp-sS F-ÆØn¬ Ip-d-hv A-\p-`-h-s∏-Sp-∂ am¿-®v, G-{]n¬, sa-bv am-k-ßfn¬ t]m-epw tIm-gn-t°m-t´-°v am-{Xw \n-c-°v Ip-d-®n-´n-√. Zp-_bv k¿-°m-cn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ _-P-‰v hn-am-\-am-b ^vssf Zp-_-bv A-Sp-Ø am-kw apX¬ sIm-®n, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂o \-K-c-ß-fn-te-°p ]-d°p-tºmƒ t]m-epw tIm-gn-t°mt´-°v A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´n-√. Iq-Sp-X¬ hn-am-\-ß-fn-s√-∂p ]d-™m-Wv F-b¿ C-¥y ko-‰v h¿-[n-∏n-°m-Ø-sX-∂m-Wv Ah¿ Im-c-Ww ]-d-bp-∂-Xv. tImgn-t°m-t´-°v \n-e-hn¬ k¿-hokv \-S-Øp-∂ hn-tZ-i hn-am-\-°º-\n-Iƒ Iq-Sp-X¬ ko-‰p-Iƒ \n-c-¥-cw B-h-iy-s∏-´n-´pw \¬Im≥ X-øm-dm-hm-sX a-e-_m¿ `m-K-tØ-°p-≈ bm-{X-°m-sc Nq-j-Ww sN-øp-I-bm-Wv.

hpw kzmw-io-I-cn-°m≥ I-gn-bq. Im-cy-ß-sf ssh-Im-cn-I-am-bn {K-ln-°m-\pw A-\p-`-h-th-Zy-am°n-Øo¿-°p-hm-\pw am-Xr-`m-jbn¬ ]Tn-°-Ww. ¢m-kn-°¬ cN-\-I-sf-√mw au-en-I `m-j-bnem-Wp cq-]-s∏-´-sX-∂pw A-t±lw Nq-≠n-°m-´n. hn-j-bw ]Tn-°m≥ am-Xr-`mj-bn-eq-sS-tb I-gn-bq. a-dn-®v `mj-bm-Wp ]T-\-e-£y-sa-¶n¬ C-X-c `m-jm ]T-\-am-hm-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. am-Xr-`mjm-hm-Z-Øn-s‚ t]-cn¬ G-sX¶n-epw `m-j hn-Zym-`ym-k-cw-KØv A-Sn-t®¬-∏n-°m-hp-∂-Xs√-∂ tIm-S-Xn-hn-[n {]-Xy-£Øn¬ hy-‡n-kzm-X-{¥y-sØ kw-_-‘n-® D-∂-X-am-b t_m[yw {]-Im-in-∏n-°p-∂-Xpw B \n-e-bn¬ P-\m-[n-]-Xy-]-c-hpam-sW-∂p km-ln-Xy-Nn-¥-I≥ tUm. kn sP tPm¿-Pv Nq-≠n°m-´n. am-Xr-`m-j F-∂-√ H-cp `m-j-bpw A-Sn-t®¬-∏n-°-s∏-´pIq-Sm. k-a-Im-eo-\ km-l-N-cy-

CMYK

tI-c-f im-kv-{Xkm-ln-Xy]-cn-j-Øv 51mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w Xr-°-cn-∏q-cn-se D-Zn-\q¿ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A¶-W-Øn¬ a-lm-cm-jv{S A-‘-{i-≤ \n¿-aq-e≥ k-an-Xn {]-h¿-Ø-I≥ tUm. lm-an-Zv [-t_m¬-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

cm-Py-hym-]-I-am-bn D-]-tbm-Kn°p-∂p-≠v. tI-c-f-Øn¬ Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øv C-Xn-\p ]-cn-io-e\w \¬-Ip-∂p-≠v. sIm-®n sat{Sm sd-bn¬ ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bp-≈ \-K-cm-kq-{X-W-Øn-\v Cu kw-hn-[m-\w Im-cy-£-a-ambn D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ I-gnbp-sa-∂v kp-[o¿-Ir-jv-W ]-d™p. C-tX-°p-dn-®v ]Tn-®v XpS¿-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v sIm-®n sa-t{Sm sd-bn¬ en-an-‰Uv Fw.-Un. G-en-bm-kv tPm¿-Pv tbm-K-Øn¬ D-d-∏p-\¬-In. sh-≈-s°-´v, K-Xm-K-X-°pcp-°v F-∂n-ß-s\ c-≠p {]-iv\-ß-fm-Wv sIm-®n sa-t{Sm {][m-\-am-bpw A-`n-ap-Jo-I-cn-°p∂-sX-∂p kp-[o¿ Ir-jv-W hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. G-Io-Ir-X sa-t{Sm-s]mfn-‰≥ {Sm≥-kv-t]m¿-´v A-tXm-dn‰n (Dw-´) bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂tXm-sS K-Xm-K-X-{]-iv-\-߃ ]-Ip-Xn ]-cn-l-cn-°m-\m-hpw. CXp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-c-f-Øns‚ \n¿-tZ-iw tI-{μ-k¿-°m-cns‚ ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv. sh≈-s°-´p-aq-ew sIm-®n sa-t{Sm-

s‚ `m-jm-]-c-am-b ]-cn-an-Xn Xncn-®-dn-tb-≠-Xp-≠v. am-Xr-`m-jsb kv-t\-ln-°-Ww. Cu ]-cn-[n-°-∏p-dw `m-j-bpsS, kw-kv-Im-c-Øn-s‚ km¿-hP-\o-b-X Xn-cn-®-dn-tb-≠-Xps≠-∂pw A-h¿ {]-Xn-I-cn-®p. tI-c-f-Øn¬ X-s∂ P-\n-®p-h-fcp-∂ a-e-bm-fn-Iƒ-°p \m-emw¢m-kv h-sc a-e-bm-fw \n¿-_-‘am-°-W-sa-∂p \n-cq-]-I {]-^. Fw eo-em-h-Xn ]-d-™p. am-Xr-`m-j-bv-°p a-\p-jyP≥-a-hp-am-bp-≈ A-t`-Zy-am-b _-‘-am-Wp-≈-sX-∂pw tIm-SXn-hn-[n a-e-bm-f-Øn-\p {]-l-cam-sW-∂pw {]-^. Fw sI km\p {]-Xn-I-cn-®p. A-dn-bp-∂ `mj-bn¬ hn-Zym-`ym-kw sN-øp-I F-∂-Xm-Wp {]-[m-\-sa-∂v {]^. I¬-∏-‰ \m-cm-b-W≥ {]-XnI-cn-®p. am-Xr-`m-j-bn-eq-sS am{X-ta km-ln-Xy-c-N-\-Iƒ k¶o¿-W-am-bn A-h-X-cn-∏n°m≥ I-gn-bq-sh-∂pw A-t±lw ]-d-™p.-

apÃ-s¸-cn-bmÀ: ]T\ dnt]mÀ«p-Ifnse sshcp[yw hn[nsb _m[n¨pþ kn ]n tdmbn sI Sn tXm-a-kn-sâ \n-co-£-Ww tI-c-f-¯n-\v A-\p-Iq-e-am-bn-cp-¶n-Ã: F hn tPmÀ-Pv tIm-´-bw: hn-Z-Kv-[ kw-L߃ X-øm-dm-°n-b ]T-\ dnt]m¿-´p-I-fn-se ssh-cp-[y-amWv ap-√-s∏-cn-bm¿ hn-j-bØn¬ hn-[n tI-c-f-Øn-\p {]Xn-Iq-e-am-°n-b-sX-∂v ap-√-s∏cn-bm¿ kw-c-£-W k-an-Xn ap≥ A-[y-£≥ kn ]n tdm-bn. 2006se kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n°p ]n-∂m-se kw-ÿm-\ k¿°m¿ \n-tbm-Kn-® U¬-ln sF.-sF.-Sn-bp-sS-bpw dq¿-°n sF.-sF.-Sn-bp-sS-bpw dn-t]m¿´p-I-fn¬ ssh-cp-[y-߃ D-≠mbn-cp-∂p. Cu dn-t]m¿-´p-Iƒ Umw X-I-cp-In-s√-∂p k-Ω-Xn°p-∂-Xn-\p Xp-ey-am-bn. kp-c-£m A-tXm-dn-‰n-bp-sS I- s ≠- Ø - e p- I ƒ- s °- X n- c m- b n B-dp X-h-W-bm-Wv tIm-S-Xn ]cm-a¿-iw \-S-Øn-b-Xv. 2012¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn¬ D-∂-Xm-[nIm-c k-an-Xn \n-tbm-Kn-® dnt]m¿-´v hn-i-I-e-\w sN-øp-∂Xn-epw tI-c-fw ]-cm-P-b-s∏-´p. A-W-s°-´n-s‚ 155 A-Sn ap-Ifn¬ sh-≈w I-hn-s™m-gp-Inbm¬ A-W-s°-´p X-I-cp-sa-∂v U¬-ln sF.-sF.-Sn-bp-sS ]T-\Øn¬ ]-d-™p. 136 A-Sn-bn¬ \n-∂v D-b¿-∂m¬ 13 j-´-dn¬ IqSn-bpw Xp-d-∂ kv-]n¬-th-bn¬

sIm-¨n-bn-se sh-Å-s¡-«v ]-cn-l-cn-¡m³ D-]-{K-l am-¸n-Mv sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw \-K-cØn-se sh-≈-s°-´n-\v im-kv{Xo-b ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xn-\v sF.-F-kv.-B¿.-H-bp-sS Iyp.-Pnkv F-∂ D-]-{K-l am-∏n-Mv tkh-\w {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥ sIm-®n sa-t{Sm sd-bn¬ en-an-‰Uv U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv tbm-KØn¬ \n¿-tZ-iw. Izm-≠w tPym-{K-^n-°¬ C≥-^¿-ta-j≥ kn-Ãw (Iyp.-Pnkv) tkm-^v-‰v-sh-b-dn-s‚ k-lmb-tØm-sS D-]-{K-l-Øn¬ \ns∂-Sp-°p-∂ {Xn-am-\ Nn-{X߃ hn-i-I-e-\w sN-bv-Xv sIm®n-bp-sS im-]-am-b sh-≈-s°´n-\p im-kv-{Xo-b ]-cn-lm-cw ImWm≥ I-gn-bp-sa-∂v sI.-Fw.B¿.-F¬. sN-b¿-am-\pw tI-{μ\-K-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v sk-{I-´dn-bp-am-b kp-[o¿-Ir-jv-W-bmWp tbm-K-Øn¬ hy‡-am-°nb-Xv. sF.-F-kv.-B¿.-H-bp-sS `mK-am-b kv-t]-kv A-πn-t°-j≥ sk‚¿ cq-]-I¬-∏-\ sN-bv-X Iyp.-Pn-kv tkm-^v-‰v-sh-b¿ tI{μ-k¿-°m¿ k-lm-b-tØm-sS \-K-cm-kq-{X-W-hp-am-bn _-‘s∏-´ {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn

Øn¬ hy-‡n-°v km-aq-ln-I-ambpw ssh-⁄m-\n-I-am-bpw hn\n-a-b-ß-fn-te¿-s∏-´v hn-I-kn°m-\m-h-iy-am-b `m-j-I-fn¬ am-Xr-`m-j-bv-°v ÿm-\-ap-≠v. Cw-•o-jn-\pw ÿm-\-ap-≠v. AXn-\-∏p-d-Øv kw-kv-Ir-Xw, A-d_n, X-an-gv, ln-μn, D¿-Zp Xp-S-ßnb `m-j-Iƒ-°pw ÿm-\-ap-≠v. \n-e-hn¬ Cw-•o-jv `m-j am-{Xw ]Tn-∏n-t°-≠-Xpw ]Tn-t°-≠Xp-am-sW-∂p iTn-°p-∂ ÿm]-\-ß-fp-sS A-hn-I-kn-X `mjm ho-£-W-Øn-\pw kmw-kvIm-cn-I \-b-Øn-\pw Ip-S-]n-Sn°p-∂-Xpw ]-tcm-£-am-bn HØm-i sN-øp-∂-Xp-am-bn hn-[nsb kw-i-bn-°m-Xn-cn-°m≥ Ign-bn-s√-∂pw A-t±-lw A-`n-{]mb-s∏-´p. hn-[n-sb kzm-K-Xw-sN-øp-∂Xm-bn tIm-gn-t°m-Sv s{]m-hnU≥-kv tIm-f-Pv ap≥ a-e-bm-fhn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. \-fn-\n k-Xo-jv ]-d-™p. sN-dn-b `q-{]tZ-i-Øv H-Xp-ßp-∂ tI-c-f-Øn-

bp-sS \n¿-am-Ww X-S- -s∏-SmXn-cn-°p-∂-Xn-\p \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®-Xm-bn G-en-bm-kv tPm¿-Pv ]-d-™p. \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ ÿ-eß-fn-se Im-\ hr-Øn-bm-°p∂-Xn-\m-bn \-K-c-k-`-bv-°v H-cptIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn-em-Wv Cu Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. C-Xp s]-s´-∂p \-S-∏m-°pw. I-f-a-t»cn, B-ep-h ap-\n-kn-∏m-en-‰nIƒ-°v 25 e-£w cq-] ho-X-hpw Nq¿-Wn-°-c ]-©m-b-Øn-\v 10 e-£w cq-]-bp-am-Wv A-\p-h-Zn°p-∂-Xv. \-K-c-Øn-se sh-≈-s°-´v ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p Pn-√m I-e-Œdp-sS t\-Xr-Xz-Øn-epw H-cp IΩn-‰n cq-]-h¬-°-cn-®n-´p-s≠∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sIm-®n sa-t{Sm sd-bn¬ Xr-∏q-Wn-Øp-d Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ÿ-e-ß-fn-te°p Zo¿-Ln-∏n-°p-∂ Im-cyØn¬ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ Xocp-am-\w ssh-Im-sX-bp-≠m-hpw. sI.-Fw.-B¿.-F¬. Hm-^n-knem-Wv tbmKw \S-∂-Xv.

Iq-Sn-bpw sh-≈w H-gp-Ip-sa-∂pw C-Xv A-W-s°-´v A-]-I-S-Ønem-hp-sa-∂ tI-c-f-Øn-s‚ hm-Zhpw tIm-S-Xn-sb t_m-[y-s∏-SpØm-\m-bn-√. ap-√-s∏-cn-bm¿ ta-J-e-bn¬ dn-Iv-‰¿ kv-sI-bn¬ 5.-5\p ap-Ifn¬ Xo-{h-X-tbm-sS `q-an-Ip-ep°-ap-≠m-bm¬ A-W-s°-´v X-Icp-sa-∂v dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. 2011¬ D-≠m-b `q-I-º-ß-fn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Xo-{h-X tc-Js∏-Sp-Øn-b-Xv 3.-25 B-Wv. CXpw tIm-S-Xn-bp-sS t{Im-kv hnkv-Xm-c-Øn¬ h-∂n-cp-∂p. sh≈w D-b¿-∂m-epw `q-I-º-ap-≠mbm-epw A-W-s°-´v X-I-cp-sa-∂ kw-ÿm-\-Øn-s‚ hm-Zw tIm-SXn-sb t_m-[y-s∏-Sp-Øm-\m-bn√. C-°m-cy-߃ sIm-≠m-Wv kw-ÿm-\w ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. am{X-a-√, ]p-Xn-b A-W-s°-´n-\p ap-√-s∏-cn-bm-dn¬ km-[y-X-bns√-∂pw tdm-bn Iq-´n-t®¿-Øp. AXn-\nsS ap-√-s∏-cn-bm¿ hn-j-b-Øn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn \n-tbm-Kn-® D-∂-Xm-[n-Im-c kan-Xn Aw-K-am-bn-cp-∂ P-Ãn-kv sI Sn tXm-a-kn-s‚ \n-co-£Ww tI-c-f-Øn-\v A-\p-Iq-e-ambn-cp-∂n-s√-∂v Fw.-Pn. k¿-h-Iem-im-em ssh-kv-Nm≥-k-e¿

tUm. F hn tPm¿-Pv. tIm-´-bw {]-kv-¢-∫n¬ kw-L-Sn-∏n-® ao-‰v Z {]-kn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. im-kv-{Xo-b k-aq-l-Øn-s‚ ]T-\-ß-fpw \nco-£-W-ß-fpw tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn¬ h-∂n-´n-√. P-\ß-fp-sS kp-c-£ tIm-S-Xn ]-cnK-Wn-t®m-sb-∂pw kw-i-bn-t°≠n-bn-cn-°p-∂p. 136 A-Sn-bn¬ \n-∂p sh≈w D-b¿-∂m¬ s]-cn-bm¿ h\y-Po-hn-ta-J-e-bpw Ip-a-fn-bpw ]q¿-W-am-bpw sh-≈-Øn-\-Snbn-em-hpw. tX-°-Sn-bn-se Sq-dnkw ta-J-e-bv-°pw X-I¿-®-bmhpw D-≠m-hp-I. hn-[n-°p ]n∂m-se tI-c-f-Øn-s‚ {]-Xn-Ic-Ww t]m-epw X-Wp-∏≥ a-´nep-≈-Xm-bn-cp-∂p. dn-hyq l-cPn-bn¬ {]-Xo-£ ]p-e¿-tØ≠-Xn-√. Cu l-c-Pn ]-cn-K-Wn°p-∂-Xp hn-[n ]p-d-s∏-Sp-hn-® Un-hn-j≥ s_-©v X-s∂-bmhpw. F-ß-s\ Cu l-c-Pn-sb kzo-I-cn-°p-sa-∂ Im-cy-hpw kw-i-b-Øn-em-Wv. a-\p-jym-hIm-i {]-iv-\-sa-∂ \n-e-bn¬ ap-√-s∏-cn-bm¿ hn-j-bw cm-Pym¥-c X-e-Øn-te-°p D-b¿-Øns°m- ≠ p- h - t c- ≠ - X m- s W- ∂ pw F hn tPm¿-Pv ]-d-™p.

hnhm-l-¸-´-en h-¨v h-[p-hn-s\ _-Ôp sh-Snh-¨p sIm¶p

Pbv{io shSn-tb¬°p-∂Xn\v sXm-´p-apºv t`m-]m¬: t`m-]m-en¬ hn-hm-l∏-¥-en¬ h-®p h-[p-hn-s\ _‘p sh-Sn-h-®p-sIm-∂p. tUm. P-bv-{io \mw-Zn-tbm(29)sb-bmWv X-s∂ h-©n-s®-∂m-tcm-]n®v A-\p-cm-sK-∂ bp-hm-hv sh-Snh-®p-sIm-∂-Xv.em¬-K-Øn taJ-e-bn-em-Wv kw-`-hw \-S-∂-Xv. hn-hm-l-®-S-ßp-I-fp-sS `m-K-am-

bn A-Xn-Yn-I-fp-sS A-\p-{K-lw hm-ß-th-bm-Wv kw-`-hw. P-bv{io-bp-sS A-Sp-tØ-°v h-∂ A\p-cm-Kv I-gp-Øn-\p t\-sc sh-Snh-bv-°p-I-bm-bn-cp-∂p. D-S≥-Xs∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw a-cn-®p. A-\p-cm-Kv kzbw sh-Sn-h-®p a-cn-°m≥ {i-ans®-¶n-epw A-Xn-Yn-I-fn-semcmƒ ssI X-´n-am-‰n-b-Xn-s\ XpS¿-∂p ]-cm-P-b-s∏-´p. Xp-S¿-∂v A-hn-sS \n-∂p c-£-s∏-Sm≥ {i-an-® A-\p-cm-Kn-s\ h-[p-hns‚ _-‘p-°ƒ X-S-™p-h-bv°p-I-bpw t]m-en-kn-s\ G¬∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. _-‘p°ƒ C-bm-sf a¿-±n-®-Xm-bpw ko-\n-b¿ t]m-en-kv D-tZym-Kÿ≥ ]-d-™p.P-bv-{io X-s∂ h-©n-®-Xn-\m-em-Wv sIm-e \-SØn-b-sX-∂v A-\p-cm-Kv t]m-enkn-t\m-Sv ]-d-™p. F-∂m¬, Pbv-{io-bp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒt°m _-‘p-°ƒ-t°m A-\p-cmKpw P-bv-{io-bpw X-Ωn¬ A-Øc-sam-cp _-‘-ap-≠m-b-Xm-bn A-dn-bn-√.]o-Un-bm-{So-jy-\m-b P-bv{io-bp-sS h-c≥ k¿-P-\m-b tcm-ln-Xv \mw-Zn-tbm B-bn-cp∂p. kw-`-h-Øn¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-101. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

CMYK

amXr-`m-jm ]T\w: kp-{]nwtImS-Xn hn-[n-bn k-½n-{i {]-Xn-IcWw

Thejas Epaper general Edition 2014-05-10  

Thejas Epaper general edition. 2014-05-10

Thejas Epaper general Edition 2014-05-10  

Thejas Epaper general edition. 2014-05-10

Advertisement