Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-117

12 t]Pv

■ `6.00

8 sa-bv 2014 hymgw tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n P-\-§-fp-sS kp-c-£ ap-Jy-hn-j-bw-: ap-Jy-a-{´n ]p-Xp-∏-≈n (tIm-´-bw): X-an-gv\m-Sn-\v sh-≈w sIm-Sp-°p-∂-X√, tI-c-f-Øn-se P-\-ß-fp-sS kp-c-£-bm-Wv ap-Jy-hn-j-b-sa∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. ap√-s∏-cn-bm¿ tI-kn¬ kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n-sb-°p-dn-®p {]Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. Umw kp-c-£m k-an-Xn cq-]o-I-cn-®-Xp X-s∂ C-°m-cyØn-\m-Wv. A-√m-sX \n-b-asØ a-Sn-I-S-°m-\-√. X-an-gv-\mSn-\v sh-≈w sIm-Sp-°p-∂-Xn-\v F-Xn¿-∏n-√. 119 h¿-jw ]-g-°ap-≈ Um-an-s‚ kp-c-£-sb-°pdn-® B-i-¶ \ym-b-am-Wv. tImS-Xn-bn¬ \-√-\n-e-bn-em-Wv tIkv hm-Zn-®-Xv. \-√ A-`n-`m-j-Isc-bm-Wv \n-tbm-Kn-®-Xv. tI-c-fØn-s‚ B-i-¶ tIm-S-Xn-sb t_m-[y-s∏-Sp-Øm-\pw I-gn™n-´p-≠v. ]n-s∂ F-¥m-Wp kw-`-hn-®-sX-∂v hy-‡-a-s√∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p.-

\n-b-a-k-` hn-fn-¨ptNÀ-¡-Ww: hn F-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: aq-√-s∏-cnbm¿ tI-kn-se kp-{]nw-tIm-SXn hn-[n {]-Xn-Iq-e-am-b km-lN-cy-Øn¬ hn-j-bw N¿-®-sNøm≥ \n-b-a-k-` hn-fn-®p-tN¿°-W-sa-∂v {]-Xn-]-£-t\-Xmhv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥. hn-j-b-Øn-s‚ Ku-c-hw tIm-SXn-sb-bpw tI-{μ-k¿-°m-cn-s\bpw t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ k¿-°m¿ ]-cm-P-b-s∏-s´-∂pw A-t±-lw {]-Xn-I-cn-®p. kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n \n¿-`m-Ky-I-c-amWv. Um-an-\v F-s¥-¶n-epw kw`-hn-®m¬ C-Sp-°n, ]-Ø-\w-Xn´, tIm-´-bw, B-e-∏p-g, F-d-WmIp-fw Pn-√-I-fn-se 35 e-£w P\-ß-fp-sS Po-h-\pw kz-Øn-\pw \m-i-ap-≠m-hp-sa-∂pw tI-c-fw A-‘-Im-c-Øn-em-hp-sa-∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n.

lÀ-¯mÂ: a-\p-jym-h-Im-iw l\n-¡-cpXv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-√-s∏-cnbm¿ hn-j-b-Øn¬ B-lzm-\w sN-bv-X l¿-Øm-en¬ tPm-en sN-øm-\pw k-©-cn-°m-\p-ap-≈ P-\-ß-fp-sS A-h-Im-i-߃ l\n-°-cp-sX-∂v kw-ÿm-\ a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A-[y£≥ P-kv-‰n-kv sP _n tImin. CXn\v B-h-iy-am-b \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ No-^v sk-{I-´-dn-°pw Un.-Pn.-]n-°pw I-Ωo-j≥ \n¿-tZ-iw \¬-In. l¿-Øm¬ P-\-Po-hn-Xw Zp- l-am-°p-sa-∂v I-Ωo-j≥ \n-co£n-®p. A-h-c-h¿-°v C-„-aps≠-¶n¬ am-{X-ta l¿-Øm-en¬ ]-s¶-Sp-t°-≠-Xp-≈q. l¿Øm-en¬ ]-s¶-Sp-°m-Ø-h-sc D-]-{Z-hn-®m¬ t]m-en-kv \-S-]Sn-sb-Sp-°-Ww.

Im-c-¸m-d F-kv-tä-äv: ssl-t¡m-S-Xn D-¯-c-hv kp-{]nw-tIm-S-Xn d-±m-¡n \yq-U¬-ln: s\-√n-bm-º-Xn-bnse Im-c-∏m-d F-kv-t‰-‰v D-S-aIƒ-°p ssI-h-im-h-Im-i tcJ \¬-I-W-sa-∂ ssl-t°m-SXn D-Ø-c-hv kp-{]nw-tIm-S-Xn d±m-°n. F-kv-t‰-‰n-s‚ ]m-´-°cm¿ d-±m-°n-b-Xn-s\-Xn-tc D-S-aIƒ \¬-In-b l-c-Pn sslt°m-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bnem-Wv. ssI-h-im-h-Im-i hn-jb-hpw C-tXm-sSm-∏w sslt°m-S-Xn-bn¬ D-∂-bn-°m-sa∂p P-kv-‰n-kv c-Rv-P-\m {]-Imiv tZ-im-bn A-[y-£-bm-b s_-©v D-Ø-c-hn-´p. s\-√n-bmº-Xn `q-an-bn¬ Dƒ-s∏-´ Im-c∏m-d F-tÃ-‰v h-\-`q-an-bm-sW∂pw ssI-h-im-h-Im-i tc-J \¬-Im-\m-hn-s√-∂p-am-Wv kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]mSv.- kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\p-th≠n kv-‰m≥-Un-Mv tIm¨-k¬ Fw B¿ c-ta-iv-_m-_p lm-Pcm-bn.

DÄt]PpIfnÂ

5 s]-kw-cØn-bm-mÀ\ \-A-Z´n-bm-À-sW-¶v 7

kp-{]nw-tIm-S-Xn -F-«mwL-«thms«Sp-¸n I-\-¯ t]m-fn-MvXm-bv {]-[m-\-a-{´n-sb ]p-d-¯m-¡n I-¸n-¯m-\m-bn Kw-`oÀ, sImÂ-¡-¯ ssd-kmbn

9 11 t]Pn 6 FUnäv \tc{µtamUnbpsS IpXn¸pw InX-¸pw

tI-c-f-¯n-sâ hm-Z-§-sf-Ãmw X-Ån ● P-e-\n-c-¸v 142 A-Sn-bm-¡-Ww ● ]pXn-b A-W-s¡-«v ]-änà ● X-an-gv-\m-Sn-\v A-ä-Ip-ä-¸Wn \-S-¯mw ● Pe-\n-c¸v DbÀ¯m³ {]-tXy-I k-an-Xn ● tIcfw ]p\-¸-cn-tim-[\m lcPn \ÂIpw ● C¶v ka-c-k-an-Xn-bpsS lÀ¯mÂ

XoÀ-¸p IÂ-¸n-¨-Xv 11 hn-j-b-§-fnÂ

ap-Ã-s¸-cn-bm-dn tI-c-fw tXm-äp

\yq-U¬-ln: ap-√-s∏-cn-bm¿ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´ ]-Xn-‰m≠p-I-fp-sS \n-b-a-{]-iv-\-ß-fmWv `-c-W-L-S-\m s_-©n-s‚ DØ-c-hn-eq-sS A-h-km-\n-®-Xv. ap-√-s∏-cn-bm¿ I-cm¿ \n-e-hn¬h-∂ 1886 ap-X¬ C-tßm-´p-≈ \n-b-a-X¿-°-߃ C-g-Io-dn ]-cntim-[n-®m-Wp hn-[n. A-W-s°´n-se P-e-\n-c-∏v 142 A-Sn-bm-°n D-b¿-Ø-W-sa-∂ 2006se D-Øc-hv a-dn-I-S-°m≥ tI-c-fw h-cpØn-b \n-b-a-t`-Z-K-Xn tNm-ZywsN-bv-Xv X-an-gv-\m-Sv ^-b¬ sNbv-X tI-kn¬ 11 Im-cy-ß-fm-Wv tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-®-Xv: 1. P-e-\n-c-∏v Ip-d-bv-°m≥ tI-c-fw sIm-≠p-h-∂ \n-b-a-t`Z-K-Xn tNm-Zyw-sN-øp-∂ X-an-gv\m-Sn-s‚ l-c-Pn \n-e-\n¬-°ptam? 2. 2006se Umw kp-c-£m\n-b-a-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ tIc-fw ap-√-s∏-cn-bm¿ sIm-≠p-h∂-Xv `-c-W-L-S-\m-]-c-amtWm? 3. P-e-\n-c-∏v 142 A-Sn-bm°m-sa-∂ kp-{]nw-tIm-S-Xn hn[n tI-c-f-Øn-\p \n-b-a-\n¿-amW-Øn-eq-sS a-dn-I-S-°m-tam? 4. 1886se ap-√-s∏-cn-bm¿ I-cm¿, A-W-s°-´n-s‚ kp-c-£ F-]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: F-´p-h¿-jw \o≠p-\n-∂ ap-√-s∏-cn-bm¿ tI-kn¬ tI-c-fw tXm-‰p. A-W-s°-´nse P-e-\n-c-∏v 142 A-Sn-bm-°n Db¿-Ø-W-sa-∂ 2006se kp{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hv A-km[p-hm-°m≥ tI-c-fw h-cp-Øn-b \n-b-a-t`-Z-K-Xn `-c-W-L-S-\m-hncp-≤-am-sW-∂v No-^v P-Ãn-kv B¿ Fw tem-[ A-[y-£-\m-b A-©w-K `-c-W-L-S-\m s_-©v D-Ø-c-hn-´p. A-W-s°-´n-se P-e-\n-c-∏v 136 A-Sn-bm-°n Np-cp-°n 2006 am¿-®v 15\v \n-b-a-k-` h-cp-Øn-b tI-c-f C-dn-tK-j≥ B‚ v hm-´¿ (I¨-k¿-th-j≥) B-Œn-se t`-Z-K-Xn-bm-Wv kp-{]nw-tIm-S-Xn d-±m-°n-b-Xv. P-e-\n-c-∏v 142 A-Snbm-°-W-sa-∂pw A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ \-S-Øp-∂-Xn¬-\n-∂v X-an-gv\m-Sn-s\ tI-c-fw X-S-b-cp-sX∂pw 158 t]-Pp-≈ D-Ø-c-hv ]-dbp-∂p. A-W-s°-´n-epw t_-_n Um-an-epw tI-{μ P-e-I-Ωo-js‚ ip-]m¿-i-{]-Im-c-ap-≈ A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn P-e-\n-c∏v D-b¿-Øm-sa-∂ 2006se D-Øc-hm-Wv {]m-_-ey-ØnembXv. Umw kp-c-£n-X-am-sW-∂ D∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn dn-t]m¿-´ns\-Xn-tc tI-c-fw D-b¿-Øn-b hm-Z-ß-sf-√mw tIm-S-Xn X-≈n. A-W-s°-´n¬-\n-∂v 116 h¿-jam-bn 3.-66 i-X-am-\w Np-Æm-ºv am-{X-ta \-„-s∏-´n-´p-≈q-sh∂m-Wv D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn

dn-t]m¿-´v ]-d-bp-∂-sX-∂v tIm-SXn \n-co-£n-®p. 15˛20 i-X-am-\w \-„-s∏-´m¬ Ip-g-∏-an-√. A-Ws°-´n-se ]-c-am-h-[n {]-f-b-km[y-X, `q-I-º-km-[y-X, \o-scmgp-°v Xp-S-ßn-b-h-bp-am-bn _‘-s∏-´v tI-c-fw dq¿-°n, U¬ln sF.-sF.-Sn. F-∂n-hn-S-ßfn¬ \-S-Øn-b ]T-\-ß-fpw tIm-S-Xn ap-J-hn-e-bv-s°-Sp-Øn´n-√. D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn Is≠-Ø-ep-I-fm-Wv tIm-S-Xn ]cn-K-Wn-®-Xv. P-e-\n-c-∏v 142 A-Sn-bm-°m≥ aq-∂w-K ta¬-t\m-´ k-an-Xn-bpw tIm-S-Xn cq-]o-I-cn-®p. tI-{μ Pe-I-Ωo-j≥ Aw-Kw sN-b¿-am\pw tI-c-f-˛-X-an-gv-\m-Sv k¿-°mcp-Iƒ ip-]m¿-i sN-øp-∂ Hmtcm B-fp-am-bn-cn-°pw k-an-Xn-

bn¬ D-≠m-bn-cn-°p-I. \n-b-a-k`-Iƒ-°pw ]m¿-e-sa‚n-\pw \nb-aw cq-]o-I-cn-°m≥ A-h-Im-iap-s≠-∂v tIm-S-Xn ]-d-™p. \n-b-aw ]-cn-tim-[n-°m-\p≈ A-[n-Im-cw tIm-S-Xn-Iƒ°pw \-S-∏m-°m-\p-≈ A-[n-Imcw F-Iv-kn-Iyq-´o-hn-\p-ap-≠v. Cu A-[n-Im-c-߃ X-Ωn¬ th¿-Xn-cn-hp-≠v. \n-b-a-t`-Z-K-Xn h-gn tI-c-fw Pp-Uo-jy-dn-bp-sS A-[n-Im-c-Øn¬ ssI-I-S-Ønbn-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\߃ \n¿-an-® \n-b-aw `-c-W-LS-\m-]-c-a-s√-¶n¬ ssl-t°m-SXn-t°m kp-{]nw-tIm-S-Xn-t°m d-±m-°mw. tIm-S-Xn-I-fp-sS A¥n-a-hn-[n-Iƒ d-±m-°m≥ \n-b-ak-`-Iƒ-t°m ]m¿-e-sa‚n-t\m I-gn-bn-√. tIm-S-Xn Nq-≠n-°m-´n-

b {]-iv-\-߃ a-dn-I-S-°m≥ \nb-a-\n¿-am-Ww \-S-Ømw. H-cp hn[n-bn-se-Øm≥ tIm-S-Xn A-Snÿm-\-am-°n-b sX-fn-hp-Iƒ amdn-bn-s√-¶n¬ D-Ø-c-hv A-\p-kcn-°p-I X-s∂ th-Ww. D-Ø-chp-Iƒ Xn-cp-Øm≥ X-߃-°p am-{X-ta A-[n-Im-c-ap-≈q-sh∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n.h¿-j-ß-fm-bn Xp-S-cp-∂ X¿°w ]-cn-l-cn-°m≥ C-cp-kwÿm-\-ß-fpw X-Ωn¬ [m-c-Wbp-≠m-hp-∂-Xv \-√-Xm-Wv. c≠p Iq-´¿-°pw k-Ω-X-am-sW¶n¬ ]p-Xn-b A-W-s°-´v \n¿-an°m-sa-∂v D-∂-Xm-[n-Im-c k-anXn dn-t]m¿-´n-s‚ F-´mw A-[ymb-Øn¬ ]-d-bp-∂p-≠v. ]p-Xn-b Um-sa-∂ tI-c-fØn-s‚ B-h-iyw X-an-gv-\m-Sv X-

≈n-bn-´p-≠v. \n-e-hn-se A-Ws°-´v kp-c-£n-X-am-sW-∂v D∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn-bpw kp{]nw-tIm-S-Xn-bpw X-s∂ ]-d™n-´p-≠v. ssl-t{Um-f-Pn-°em-bpw L-S-\m-]-c-am-bpw kokv-an-°p-am-bn A-W-s°-´v kp-c£n-X-am-sW-∂v D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ]p-Xn-b Umw th-W-sa-¶n¬ C-cp-kwÿm-\-ß-fpw X-Ωn¬ [m-c-Wbp-≠m-h-Ww. ]p-Xn-b Um-sa∂ tI-c-f-Øn-s‚ B-h-iyw Xan-gv-\m-´ns\ A-Sn-t®¬-∏n-°m\m-hn-s√-∂pw tIm-S-Xn hy-‡am-°n. A-W-s°-´n¬ S-W¬ Ip-gn®v sh-≈w H-gp-°n-°-f-™v kpc-£n-X-Xzw h¿-[n-∏n-°m-sa-∂ D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn-bp-sS ip]m¿-i-bpw tIm-S-Xn F-Sp-Øp-]d-bp-∂p. C-cp-kw-ÿm-\-߃°pw Xm¬-∏-cy-an-√m-Ø-Xn-\m¬ C-Xv \-S-t∂-°n-s√-∂pw tImS-Xn A-`n-{]m-b-s∏-´p. {]-iv-\-]cn-lm-c-Øn-\v C-cp-Iq-´-cpw X-ømdm-hp-I-bm-sW-¶n¬ k-ao-]n°m-sa-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am°n-bn-´p-≠v. hn[n-bn¬ tIcfw ]p\-∏-cntim-[\m lcPn \¬Ipw. C°mcyw N¿® sNøm≥ k¿h-I£n-tbmKw hnfn®p-tN¿°m\pw a{¥n-k-` Xocp-am-\n®p.

IqSp-X¬ hm¿Ø-Iƒ t]Pv A©n¬

∂o Im-cy-߃ ]-cn-tim-[n-®v 2006¬ tIm-S-Xn hn-[n {]-kv-Xmhn-®-Xn-\m¬ tI-c-f-Øn-\p ho≠pw D-∂-bn-°m-tam? 5. Xn-cphn-Xmw-Iq¿ a-lm-cm-Pm-hpw C¥ym Iu¨-kn-¬ sk-{I-´dnbpw X-Ωn-ep-≈ 1886se Icm¿ hy-h-ÿ-I-sf tNm-Zyw-sNøm-tam? 6. 1970 sa-bv 29\v I-cm¿ ]p-Xp-°n-b-Xn-\m¬ 1886se Icm¿-hy-h-ÿ-Iƒ C-t∏m-gpw \ne-\n¬-°p-tam? 7. 1886se I-cmdn¬ tI-c-f-Øn-\pw X-an-gv-\m-Sn\pw \n-b-a-]-c-am-b _m-[y-Xbp-t≠m? 8. s]-cn-bm¿ A-¥¿kw-ÿm-\ \-Zn-bm-tWm? 9. ap√-s∏-cn-bm-dn¬ ]p-Xn-b A-Ws°-´v \n¿-an-°m-≥ tI-c-f-sØ A-\p-h-Zn-°m-tam? 10. P-e-\n-c∏v 142 A-Sn-bm-°p-∂-Xn¬-\n∂pw A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-SØp-∂-Xn¬-\n-∂pw X-an-gv-\m-Sns\ hn-e-°m≥ tI-c-f-Øn-\v A[n-Im-c-ap-t≠m? 11. X-an-gv-\m-Sn\v F-¥v B-izm-k-Øn-\m-Wv A¿-l-X-bp-≈-Xv? C-Xn-se-√mw tI-c-f-Øn-\v F-Xn-cm-b I-s≠-Ø-ep-I-fmWv tIm-S-Xn \-S-Øn-bn-cn-°p∂-Xv.

\n-b-a-k-` `-c-W-L-S-\m-X-¯z-§-sf A-\m-Z-cn-s¨¶v kp{]nw-tIm-SXn \yq-U¬-ln: ap-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´n-se P-e-\n-c-∏v 142 A-Sn-bm-°n D-b¿-Ø-W-sa-∂ 2006se D-Ø-c-hv a-dn-I-S-°m≥ \n-b-a-t`-Z-K-Xn h-cp-Øn-b tI-c-fw \n-b-a-hm-gv-N ew-Lns®-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn Ip-‰s∏-Sp-Øn. tIm-S-Xn-hn-[n Akm-[p-hm-°m≥ \n-b-a-k-` \S-Øn-b {i-a-߃ `-c-W-L-S\m X-Øz-ß-tfm-Sp-≈ A-\mZ-c-hm-Wv. kp-{]nw-tIm-S-Xn hn[n \n- m-c-am-bn a-dn-I-S-°m≥ \-S-Øn-b {i-a-Øn-s‚ ¢m-knIv tI-km-Wv C-sX-∂pw tImS-Xn \n-co-£n-®p. sX-fn-hp-I-fp-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ tIm-S-Xn ]p-d-s∏-Sphn-® D-Ø-c-hp-Iƒ a-dn-I-S-°p∂-Xn-\v A-[n-Im-c-ap-s≠-∂ `m-h-Øn¬ {]-h¿-Øn-°m≥ tI-c-f \n-b-a-k-`-bv-°p I-gnbn-√. P-\-ß-fp-sS kp-c-£-bpam-bn _-‘-s∏-´ ap≥-I-cp-X-

¬-X-Øz-ß-fpw ]-ªn-Iv {S-Ãv tUm-{Œn-\pw D-]-tbm-Kn-®v Bcpw tIm-S-Xn-hn-[n a-dn-I-S-°cp-Xv. k¿-°m¿ C-ß-s\ sNøp-∂-Xv Kp-cp-X-c-am-b A-hÿ-bm-Wv. A-Xn-\m¬ \n-b-at`-Z-K-XnAw-Ko-I-cn-°m≥ Ign-bn-√. 2003¬ ]m-km-°n-b tI-cf C-dn-tK-j≥ B‚ v hm-´¿ (I¨-k¿-th-j≥) B-Œv ]-cnK-Wn-°m-sX-bm-Wv 2006se kp-{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-sh∂pw A-Xn-\m¬ A-km-[p-hmsW-∂p-ap-≈ tI-c-f-Øn-s‚ hm-Z-hpw tIm-S-Xn X-≈n. tIkn¬ hm-Zw-tIƒ-°p-tºmƒ tI-c-fw Cu \n-b-a-sØ-°p-dn®p ]-d-™n-cp-∂n-√. tI-kv hn[n-]-d-bm≥ am-‰n-b-t∏mƒ am{X-am-Wv \n-b-a- t`-Z-K-Xn h-cpØn Umw tk-^v-‰n A-tXm-dn‰n tI-c-fw cq-]o-I-cn-®-sX ∂pw tImSXn Nq≠n-°m-´n.

A-´À-hm-ln-\n-¡-¸Â A-]-ISw: kp-c-£m am-\-Z-Þ-w C-¶p lÀ-¯mÂ; ]-co-£-IÄ am-än ]p-Xp-¡p-sa-¶v \m-hn-Itk-\m ta-[m-hn 

sIm-¨n- \m-hn-I-tk-\m- B-Øm-\-¯n-\v- Xo-{h-hm-Zn- B-{I-a-W-`o-j-Wn-bp-s−-¶-Xv AXo-h Ku-c-hXcw 

kz¥w {]Xn-\n[n

sIm-®n: A-¥¿-hm-ln-\n-°-∏¬ A-]-I-S-߃ h¿-[n-®p-h-cp∂ km-l-N-cy-Øn¬ kp-c-£m am-\-Z-fi-߃ ]p-Xp-°n \n-›bn-°p-sa-∂v \m-hn-I-tk-\m ta[m-hn A-Uv-an-d¬ B¿ sI t[mh≥. sIm-®n-bn¬ am-[y-a-{]-h¿Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Xp-S¿-®-bm-b A-]-I-S-߃ C-¥y≥ \m-hn-I-tk-\-bp-sS ta¬ I-cn-\n-g¬ ho-gv-Øn-bn-´p≠v. C-Xn-s‚ Ku-c-hw H-´pw Ipd-®p-Im-Wp-∂n-√. A-]-I-S-߃ kw-_-‘n-®v hn-hn-[ X-e-ß-fnep-≈ A-t\z-j-W-߃ Xp-S-cpI-bm-sW-∂pw F-√m \-S-]-Sn-Ifpw ssI-s°m-≈p-sa-∂pw t[mh≥ ]-d-™p. I-am≥-Uv X-eØn-epw a-‰p X-e-ß-fn-ep-ap-≈

A-t\z-j-W-ß-fm-Wv hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ \-S-°p-∂-Xv. ap-ßn-°-∏-ep-I-fp-sS kp-c£-bp-am-bn _-‘-s∏-´v I¿-i-\am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p-hcp-I-bm-Wv. A-¥m-cm-jv-{S kp-c£m am-\-Z-fi-߃ A-\p-k-cn-

B¿ sI t[m-h≥ ®m-Wv kp-c-£m {I-ao-I-c-W߃ A-¥¿-hm-ln-\n-I-fn¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. sF.F≥.-F-kv. kn-‘p-c-£-sb-∂

A-¥¿-hm-ln-\n-bn-ep-≠m-b A]-I-S-Øn-s‚ {]m-Y-an-I dnt]m¿-´v am-{X-am-Wv In-´n-bn-´p-≈Xv. hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v e-`n-®mep-S≥ ]n-g-hp-Iƒ I-s≠-Øn kp-c-£ Iq-Sp-X¬ I¿-i-\-am°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \m-hn-It- k-\b - v° - m-bp-≈ 44 I-∏-ep-I-fpw ap-ßn-°-∏-ep-I-fpw hn-hn-[ I-∏¬-im-e-I-fn-em-bn \n¿-an-®p-h-cp-I-bm-Wv. sIm-®nbn¬ \n¿-an-°p-∂ hn-am-\h - m-ln\n 2018¬ ssI-am-dm-\m-hp-sa-∂mWp I-W° - p-Iq-´p-∂X - v. C-¥y≥ a-lm-k-ap-{Z ta-J-e-bn¬ \m-hnI-tk-\-bv-°v \n¿-Wm-b-I-am-b ]-¶m-Wp h-ln-°m-\p-≈X - v. sIm-®n \m-hn-I-tk-\m Bÿm-\-Øn-\v Xo-{h-hm-Zn B-{Ia-W-`o-j-Wn-bp-s≠-∂v hnhcw e`n-®-Xmbn tNm-Zy-Øn-\p a-dp]-Sn-bm-bn A-t±-lw ]-d-™p.

`o-j-Wn Ku-c-h-am-bm-Wv ImWp-∂-Xv. X-{¥-{]-[m-\ K-Xm-KX-am¿-K-sa-∂ \n-e-bn¬ C¥y≥ a-lm-k-ap-{Z A-Xn¿-Ønbp-sS kw-c-£-Ww C-¥y≥ t\hn-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Xz-am-Wv. CXv G-s‰-Sp-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn \m-hn-I-tk-\mw-K-߃°v A-Xym-[p-\n-I ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p-h-cp-I-bm-Wv. A-Xn-\q-X-\ km-t¶-Xn-I ku-I-cy-ß-fp-≈ D-]-I-c-W߃ hm-ßm-\pw A-h D-]-tbmKn-°m≥ X-°-ti-jn-bp-≈ \mhn-I-sc hm¿-sØ-Sp-°m-\pw C¥y≥ \m-hn-I-tk-\ {i-≤ ]pe¿-Øp-∂p-≠v. B-h-iy-sa-¶n¬ \m-hn-I-sc hn-tZ-i-ß-fn¬ A-b-®p ]-cn-io-en-∏n-°m-\pw e£y-an-´n-´p-s≠-∂v A-t±-lw ]d-™p.-

kz¥w {]Xn-\n[n

C-Sp-°n: kp-{]nw-tIm-S-Xn- hn-[nbn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kw-ÿm-\X-e-Øn¬ C-∂p l¿-Øm¬ \S-Øp-sa-∂p ap-√-s∏-cn-bm¿ k-ac-k-an-Xn A-dn-bn-®p. `-c-W-L-S\ D-d-∏p-\¬-Ip-∂ Po-h-\p-≈ kp-c-£ kp-{]nw-tIm-S-Xn \¬In-bn-s√-∂pw k-a-c-hp-am-bn apt∂m-´p-t]m-hp-sa-∂pw `m-c-hmln-Iƒ ]-d-™p. hn-[n-s°-Xntc kz-¥w \n-e-bn¬ dn-´v l-c-Pn \¬-Ip-sa-∂p kack-an-Xn t\Xm-°ƒ Adn-bn-®p. cm-hn-se 6 ap-X¬ ssh-Io-´v 6 h-sc-bm-Wv l¿-Øm¬. l¿Øm-en-s\ Xp-S¿-∂v C-∂p \-S°m\n-cp∂ k¿h-I-em-imem ]-co-£-Iƒ am‰n. AtXkabw, IÆq¿ k¿hI-em-ime ]co£ am‰n-bn´n√. kz-Im-cy _ p-Iƒ C-Sp-°n Pn√- H-gn-sI- a‰p Pn√-I-fn¬ C-∂v k¿-ho-kv \-S-Øp-sa∂-v tI-c-f _-kv Hm-]td-t‰-gv-kv tIm¨-s^-U-td-j≥ sN-b¿-am≥ tem-d-≥-kv _m-

_p Adn-bn®p. kw-ÿm\-sØ I-S-Iƒ Xpd∂p {]h¿Øn°p-sa-∂v tI-cf hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ {]knU‚ v Sn \-kn-dp-±o≥ A-dn-bn ®p. C-Sp-°n Pn√-bn-se I-S-Iƒ l¿-Øm-en¬ ]-s¶-Sp-°p-w. kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-sb Xp-S¿-∂v C-Sp-°n-bn-epw ]-cn-k

I k¿-h-I-em-im-e C-∂p \-SØm-\n-cp-∂ F-√m ]-co-£-Ifpw am-‰n-. sP.-Un.-kn. (]p-Xn-b kv-Iow B-‚ v ]-g-b kv-Iow) ]co-£-bpw sP.-Un.-kn, F-®v.-Un.kn, sa-gv-kn ]-co-£-I-fpw am-‰nh-®p. ]-co-£-Iƒ 13\v cm-hn-se 10\p \-S-Øp-sa-∂v tI-{μ ]-co£m t_m¿-Uv sk-{I-´-dn A-dnbn-®p. Xr-iq¿ B-tcm-Ky k¿-h-

kw-LÀ-jkm-[y-X; t]m-en-kn-\v Pm-{K-Xm\nÀ-tZ-iw

c-{]-tZ-i-ß-fn-epw kw-L¿-jkm-[y-X ]-cn-K-Wn-®v t]m-enkn-\p Pm-{K-Xm\n¿-tZ-iw \¬In. B-`y-¥-ca-{¥n-bm-Wv \n¿tZ-iw \¬-In-b-Xv. Im-eSn kw-kvIr-X k¿-h-Iem-im-e-bn¬ C-∂p \-S-Øm-\ncp-∂ F√m ]-co-£-I-fpw 13te°v am-‰n-. Fw.-Pn. k¿-h-I-em-ime Hm-^v- Imw-]-kv sk‚-dp-I-fnse ]-co-£ 12te-°pw a-‰p ]-co£-Iƒ 17-te-°p-am-Wv am-‰n-bXv. sIm-®n im-kv-{X km-t¶-Xn-

I-em-im-e C-∂p \-S-Øm-\n-cp∂ F-√m Xn-b-dn ]-co-£-I-fpw \m-f-tØ-°p am-‰n-bn-´p-≠v. Imen-°-‰v k¿-h-I-em-im-e C-∂p \-S-Øm-\n-cp-∂ ]-co-£-I-ƒ am‰n. l¿-Øm¬ B-b-Xn-\m¬ kvIqƒ A-[ym-]-I¿-°m-bn \-S∂p-h-cp-∂ A-[ym-]-I ]-cn-io-e\w C-∂v D-≠m-bn-cn-°n-√. tI-c-f-Øn-\v F-Xn-cm-bn hn[n h-∂-tXm-sS C-Sp-°n-bn¬ {]Xn-tj-[w i-‡-am-bn. No-^v-PÃn-kns‚ tIm-ew I-Øn-®p.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pp-I-fn-se ]n.Pn. ko-äp-IÄ \jv-Ss¸-SnÃ: a{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øp \n-e-hn-ep-≈ ]n.-Pn. saUn-°¬ ko-‰p-Iƒ \-jv-S-s∏-Sns√-∂v a-{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿. 517 sa-Un-°¬ ]n.-Pn. ko‰p-I-fn-te-°pw 159 ]n.-Pn. Untπm-a ko-‰p-I-fn-te-°pw Cu h¿-jw X-s∂ A-Uv-an-j≥ \-SØm≥ C-∂-se ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ Xo-cpam-\-am-bn. Cu h¿-jw H-cp sa-Un-°¬ ]n.-Pn. ko-‰pw \-„-s∏-Sn-√. tUm-Œ¿-am-cp-sS s]≥-j≥-{]mbw h¿-[n-∏n-°p-∂ Im-cy-Øn¬ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w ssIs°m-≠n-´n-√. a-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ B-h-iy-am-b tUm-Œ¿-am-sc \n-b-an-°pw. Fw.Un-bp-≈ tUm-Œ¿-am-sc A-knkv-‰‚ v {]-^-k¿-am-cm-°m-\pw C-∂-se tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xm-bn in-h-

Ip-am¿ A-dn-bn-®p. a-t©-cn-bn¬ aq-∂p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ {]tXy-I P-\-d¬ tlm-kv-]n-‰¬ \n¿-an-°pw. a-t©-cn Un.-F-®v.F-kn-\v Io-gn¬ Fw.-Un. Un-{Knbp-≈ tUm-Œ¿-am-cp-≠v. A-hsc \n-b-an-°p-∂-Xn-\p \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°pw. kw-ÿm-\-sØ k¿-°m¿ 

s]≥-j≥-{]m-bw h¿-[n-∏n-°m\p-≈ Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en-°pI Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂bn-®p k¿-°m¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-I-fn-se ]n.-Pn. d-kn-U‚ v tUm-Œ¿-am¿ sNm-Δm-gv-N ]Wn-ap-S-°n-bn-cp-∂p. Cu ]-›mØ-e-Øn-em-Wp ap-Jy-a-{¥n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂-se

a-t©-cn-bn- {]tXyI P-\-d tlm-kv-]n-äÂ

sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-I-fn-se sXm-Æq-dn-te-sd h-cp-∂ ]n.-Pn. ko-‰p-Iƒ d-±m-°n-b C-¥y≥ saUn-°¬ Iu¨-kn-en-s‚ Xo-cpam-\w k¿-°m¿ hn-i-Z-am-bn ]cn-tim-[n-°pw. C-°m-cy-Øn¬ Iq-Sp-X¬ N¿-®-Iƒ \-S-Øpw. k¿-°m¿ sa-Un-°¬ tIm-fPp-I-fn-se d-±p-sN-bv-X sa-Un°¬ ]n.-Pn. ko-‰p-I-fp-sS AwKo-Im-cw ]p-\-ÿm-]n-°p-I,

tbm-Kw tN¿-∂-Xv. sa-Un-°¬ k¿-ho-kv tIm¿]-td-j-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ IqSp-X¬ Im-cy-£-a-am-°p-∂-Xn\p \-S-]-Sn-Iƒ k¿-°m¿ Btem-Nn-°p-∂p-≠v. U-]yq-t´-j\n-ep-≈ B-fp-I-sf \n-b-an-®v Xm¬-°m-en-I \n-b-a-\-߃ Hgn-hm-°n ]p-\-{I-ao-I-c-Ww \-SØp-sa-∂pw N¿-®-bv-°p-ti-jw C∂se \S∂ thms´-Sp-∏n¬ AXn¿Øn{]tZ-i-amb P-ΩpI-iv-aocnse te-bn¬ A-Xo-h-kp-c-£-bp≈ Xn-Iv-sk t]m-fn-Mv a-{¥n hy-‡-am-°n. _q-Øn¬ thm-´v sN-øm-s\Ønbh¿. (hm¿Ø tZiobw t]Pn¬)

tUmfÀ 60.06 ■ ]u−v 101.78 ■ bqtdm 83.56 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 159.08 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 213.80 ■ Ham³ dnbm 155.84 ■ kuZn dnbm 16.01 ■ J¯À dnbm 16.48 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.34 ■ kznkv {^m¦v 68.54


tIcfw

8 sa-bv 2014 hymgw

tI-kn-sâ \mÄh-gn-IÄ \yq-U¬-ln: 1979˛80 Im-e-L-´-Øn¬ Um-an-s‚ kp-c-£bp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿-∂ B-i-¶-I-fm-Wv {]-[m-\-ambpw \n-b-a°p-cp-°p-I-fn-te-°v h-gn-h-®-Xv. 1999˛1998: P-e-\n-c-∏v 136 A-Sn-bn¬ \n-∂v D-b¿-Ø-W-sa∂pw D-b¿-Ø-cp-sX-∂p-am-h-iy-s∏-´v \n-c-h-[n l-c-Pn-Iƒ a{Zm-kv ssl-t°m-S-Xn-bp-sS-bpw tI-c-f ssl-t°m-S-Xn-bpsS-bpw ]-cn-K-W-\-bn¬ h-∂p.1998: ssl-t°m-S-Xn hn-[n-I-fn-se ssh-cp-[y-߃ H-gn-hm°m≥ F-√m tI-kp-I-fpw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn-te-°p am-‰n. 13˛12˛1999: C-cpkw-ÿm-\-ß-fpw X-Ωn¬ N¿-®\-S-Øn {]iv-\w Xo¿-∏m-°m≥ tIm-S-Xn B-h-iy-s∏-´p. 05˛04˛2000: tI-c-f-˛-X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n-am¿ N¿-®\-SØn-sb-¶n-epw Xo-cp-am-\-am-bn-√. 28˛04˛2000: ap-Jy-a-{¥n-am-cp-sS tbm-Kw hn-fn-®ptN¿-°m≥ tI-{μ P-e-a-{¥n-tbm-Sv kp-{]nw-tIm-S-Xn B-h-iy-s∏-´p. 19˛05˛2000: ap-Jy-a-{¥n-am-cp-sS tbm-Kw \-S-∂p. 14˛06˛2000: P-e-a-{¥m-e-bw G-gw-K hn-Z-Kv[ k-an-Xn cq-]oI-cn-®p. sI.-F-kv.-C.-_n. ap≥ D-tZym-K-ÿ≥ Fw sI ]-cta-iz-c≥ \m-b¿ tI-c-f-Øn-\p th-≠n k-an-Xn Aw-K-am-bn.11˛10˛2000: ]-c-am-h-[n {]-f-b-km-[y-X-bpw a-‰pw ]-cn-tim[n-® k-an-Xn P-e-\n-c-∏v D-b¿-Øm≥ ip-]m¿-i sN-bv-Xp. tI-c-f-Øn-s‚ Aw-Kw F-Xn¿-Øp. 2001: ap-√-s∏-cn-bm¿ F≥-hb¨-sa‚¬ s{]m-´-Ivj≥ kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn \¬-In. 2001 am¿-®v: hn-Z-Kv[ k-an-Xn dn-t]m¿-´v k-a-¿-∏n-®p.27˛02˛2006-: k-an-Xn dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pe\n-c-∏v 142 A-Sn-bm-°n D-b¿-Ø-W-sa-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. t_-_n- Um-an-epw a-‰pw A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-SØn°-gn-™m¬ P-e-\n-c-∏v 152 h-sc B-°mw. X-an-gv-\m-Sn\v A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Ømw. tI-c-fw X-S-b-cp-Xv.18˛03˛2006: 2003se tI-c-f C-dn-tK-j≥ B‚ v hm-´¿ I-¨k¿-th-j≥ B-Œn¬ tI-c-fw t`-Z-K-Xn h-cp-Øn. ap-√-s∏-cnbm¿ Um-an-s\ sj-Uyqƒ-Uv ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn Pe\n-c-∏v 136 A-Sn-bm-°n \n-›-bn-°p-∂-Xm-Wv t`-Z-K-Xn.31˛03˛2006: t`-Z-K-Xn-s°-Xn-tc X-an-gv-\m-Sv kp-{]nw-tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®p. t`-Z-K-Xn kp-{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s\ a-dnI-S-°-W-sa-∂ e-£y-tØm-sS-bm-sW∂m-bn-cp-∂p hm-Zw. 25˛9˛2006: tI-kv tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-®p. C-cpkw-ÿm-\ß-fpw N¿-® \-S-Øm≥ tIm-S-Xn B-h-iy-s∏-´p. 18˛12˛2006: tI-{μ-a-{¥n-bp-am-bn \-S-Øn-b tbm-K-Øn¬ tI-c-fw ]p-Xn-b Umw F-∂ \n-e-]m-Sv h-®p. X-an-gv-\m-Sn-\v sh-≈w \¬-Im≥ X-øm-dm-sW-∂pw tI-c-fw A-dn-bn-®p. Xan-gv-\m-Sv X-≈n.16˛05˛2008: C-cp kw-ÿm-\-hpw X-ß-fp-sS hm-Z-߃-°-Snÿm-\-am-b sX-fn-hp-Iƒ \¬-In. 10˛11˛2009: tI-kv A-©w-K `-c-W-L-S-\m s_-©n-\v hn-´p. 18˛02˛2010: kp-{]nw-tIm-S-Xn ap≥ No-^v-P-Ãn-kv tUm.- F F-kv B-\-μv sN-b¿-am-\m-bn D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn cq-]oI-cn-®p. 23˛04˛2012: k-an-Xn A-¥n-a dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®p. Umw ssl-t{Um-f-Pn-°-em-bpw L-S-\m-]-c-am-bpw ko-kv-an-°mbpw kp-c-£n-X-am-sW-∂m-bn-cp-∂p dn-t]m¿-´v. A-Xn-\m-¬ 142 A-Sn h-sc P-e-\n-c-∏v D-b¿-Ømw. {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn\v G-‰-hpw \-√-Xv C-cp-Iq-´-cpw Aw-Ko-I-cn-°p-I-bm-sW¶n¬ ]p-Xn-b Um-am-sW-∂pw k-an-Xn ip-]m¿-i sN-bv-Xp. 21˛08˛2013: A-¥n-a-hm-Zw ]q¿-Øn-bm-bn. 07˛05˛2014: tI-kn¬ tIm-S-Xn hn-[n {]-Jym-]n-®p. 2006se kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n-sb a-dn-I-S-°m≥ tI-c-fw \-S-Øn-b \n-b-a-t`-Z-K-Xn `-c-W-L-S-\m hn-cp-≤-am-sW-∂m-Wv I-s≠ج.-

S-W \nÀ-tZ-i-¯n-\p ]n-¶n B-tem-N-\-: t{]-a-N-{µ³

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-[n-bn¬ S-W¬ \n¿-tZ-iw I-S-∂p-h-∂-Xn-¬ G-sX-¶nepw X-c-Øn-ep-≈ B-tem-N-\ \-S-∂n-´pt≠m-sb-∂p kw-i-bn-°-W-sa-∂v B¿.F-kv.-]n. t\-Xm-hv F≥ sI t{]-a-N{μ≥. k¿-°m¿- X-e-Øn¬ H-cn-°¬t∏m-epw N¿-® sN-ø-s∏-Sm-Ø-Xm-Wv SW¬ \n¿-tZ-iw. Nm-\¬ N¿-®-I-fn-epƒs∏-sS C-°m-cyw h-f-sc Ku-c-h-am-bn Db¿-∂p-h-cp-∂-Xpw G-tXm B-tem-N-\bp-sS `m-K-am-sW-∂pw t{]-a-N-{μ≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. tI-c-f-tØm-Sv km-am-\y-\o-Xn- t]mepw Im-Wn-°m-Ø 2001se Fw-]-th¿Uv I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw 2006se kp-{]nwtIm-S-Xn Un-hn-j≥ _-©n-s‚-bpw \n-Ka-\-ß-fm-Wv `-c-W-L-S-\m s_-©pw B-h¿-Ø-n-®n-cn-°p-∂-Xv.-

hn-[n ]p-\¸cn-tim-[n-¡-Ww: ap-kv-enweo-Kv

a-e-∏p-dw: tIm-S-Xnhn-[n-bn¬ e-£-°W-°n-\p P-\-ß-fp-sS Po-h-\p t\¿-°p≈ `oj-Wn-sb°p-dn-®p ]-cm-a-¿-i-an-√mØ-Xv tJ-Z-I-c-am-sW-∂pw hn-[n ]p\∏cn-tim-[n-°-W-sa-∂pw ap-kv-enweo-

]Xvv-a-cm-P³ ]p-c-kv-Im-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]pcw: anI® sN-dpI-Y-bv°pw kn-\n-a-bv-°pw ]-Xv a-cm-P≥ sa-tΩm-dn-b¬ {S-kv-‰v G¿- s ∏- S p- Ø n- b ]p- c kv - I m- c ߃ {]-Jym-]n®p. B-\-μn-s‚ sNdpI-Y Im-Øn-cn∏pw kp-tZh≥ kw-hn-[m-\w sNbv-X ss{Iw \-º¿ 89 Dw BWv ]p-ckv-Im-c-Øn\v A¿-l-am-b-Xv. I-Ym-Ir-Øv F-kv hn thWptKm-]≥ \m-b¿, I-hn-Ifmb a[pkq-Z-\≥ \mb¿, ]-ghn-f c-tai≥, _n _m-_p-{]-km-Zv, kw-hn[m-b-I≥ se-\n≥ cm-tP-{μ≥, Om-bm-{Km-l-I≥ hn-]n≥ taml≥, F-Un-‰¿ a-tl-jv \mcm-bW≥ F∂n-h-cm-Wv Pq-dnbw-K߃.

C-Sp-°n: ap-√-s∏-cn-bm¿ tIkn¬ tI-c-fw ho≠pw tXm-‰p. c-≠p L-´-ß-fn-em-bn 16 h¿jw \o-≠ \n-b-a-bp-≤-Øn-emWv tI-c-fw c-≠mw-X-h-W-bpw tXm-‰-Xv. tI-c-f-Øn-s‚ B-i¶-I-fpw ]T-\ -dn-t]¿-Sp-I-fpw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ th-≠ hn-[-Øn¬ A-h-X-cn-∏n-°m≥ I-gn-bm-sX t]m-b-Xn-\m-emWv tI-kn¬ tXm-‰-sX-∂v ap-√-s∏cn-bm¿ sk-√n-se ap≥ Aw-Khpw P-e-tk-N-\-h-Ip∏v dn-´. F≥-Pn-\o-b-dp-am-b F-kv iin-[-c≥ B-tcm-]n-®p. F-s¥m-s° t]-∏-dp-IfmWv tIkv \-S-Øn-∏n-s‚ Npa-X-e-bp-≈-h¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv F-∂-Xn-s\°p-dn-®v k-a-{K-am-b A-t\z-jWw \-S-Ø-W-sa-∂pw C-t±lw B-h-iy-s∏-´p. B-flm¿- tImSXn hn-[n-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ap-√-s∏-cn-bm¿ k-a-c-k-an-Xn-bp-sS B-ÿm-\-am-b Y-am-bn {i-an-®n-cp-s∂-¶n¬ A- I-cn-¥-cp-hn N-∏m-Øn¬ \m-´p-Im¿ Ip-´n-°m-\w ˛ I-´-∏-\ tdm-Uv D-]-tcm-[n-®-t∏mƒ

_kv- NmÀPv: a{´nk` NÀ-¨sN-bv-Xn-Ã Xn-cp-h-\-¥-]pcw: _-kv-Nm¿-Pv h¿-[-\ kw-_-‘n-®v C-∂e sØ a-{¥n-k-`m-tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn-√. A-Sp-Ø -tbmKw hn-j-bw N¿-® sN-øpw. ap-√s∏-cn-bm¿ kw-_-‘n-® kp{]nwtIm-S-Xn hn-[n-sb-°p-dn-®mWv {]-[m-\-am-bpw N¿-® sN-bvX-Xv.

\p-Iq-e hn-[n t\-Sn-sb-Sp°m≥ \-ap-°m-hp-am-bn-cp-∂p. t\-c-tØ D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn C-hn-Sw k-μ¿-in-®p ]cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂ th-f-bnepw b-Ym¿-Y h-kv-Xp-X-Iƒ A-h-sc t_m-[y-s∏-Sp-Øm≥ \-ap-°m-bn-√. -A-Xn-\m-emWv G-I-]-£o-b-am-b dn-t]m¿-Sp ≠m-b-Xv. Cu k-an-Xn-bn-se tI-c-f-Øn-s‚ {]-Xn-\n-[n \-¬In-b dn-t]m¿-Sn-se h-kv-Xp-XIƒt]m-epw A-_-≤]q¿-Wam-bn-cp-∂p. C-{X A-h-⁄tbm-sS ssI-Im-cyw sN-bv-XXn-\m-em-Wv tI-c-fw tI-knepw tXm-‰-sX-∂pw C-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. A-tX-k-a-bw, tI-kn-s‚ c≠pL-´-Øn-epw \-S-Øn-∏n¬ ho-gv-N h-∂-Xm-bn B-t£-]ap-b¿-∂p. a-\p-jyPo-h-s‚ kp-c-£-sb-∂ ap-Jy-hn-j-bw

s]-cn-bmÀ A-´À-kw-Øm-\ \-Zn-bm-sW-¶v kp-{]nw-tIm-S-Xn 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

\yq-U¬-ln: s]-cn-bm¿ kz-¥w \-Zn-bm-sW-∂p sX-fn-bn-°p-∂Xn¬ tI-c-fw ]-cm-P-b-s∏-s´-∂p kp-{]nw-tIm-S-Xn. ap-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´p-am-bn _-‘-s∏-´ BZy -tI-kn¬ s]-cn-bm¿ A-¥¿kw-ÿm-\ \-Zn-bm-sW-∂ \n-e]m-Sm-Wp tI-c-fw kzo-I-cn-®n-cp∂-Xv. tI-kn¬ tXm-‰-Xn-s\-ØpS¿-∂v k-a¿-∏n-® ]p-\-∏-cn-tim-[\m l-c-Pn ap-X-em-Wv s]-cn-bm¿ kz-¥w \-Zn-bm-sW-∂p tI-c-fw ]-d-bm≥ Xp-S-ßn-b-sX-∂p tIm-SXn Nq-≠n-°m-´n. s]-cn-bm-dn-s\ Ip-dn-®p-≈ tIc-f-Øn-s‚ \n-e-]m-Sv B-Sn-°-fn°p-∂-Xm-Wv. sX-‰m-b h-kv-Xp-XI-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv B-Zyw X-߃ B \n-e-]m-Sn-seØn-sb-∂ tI-c-f-Øn-s‚ hm-Zw

Kv kw-ÿm\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n -F a-Po-Zv ]-d-™p. ]p-Xn-b Umw th-W-sa-∂ tI-c-Øn-s‚ B-h-iyw ]-cn-K-Wn-°m-Xn-cp-∂-Xpw tJZ-I-c-am-sW∂pw sI ]n F aPoZv ]d™p.

P-\-§-fp-sS Xm¸cy-w {]-Xn-^-en-¨n-Ã: Ip-ªm-en-¡p-«n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-[n-bn¬ tI-c-fØn-s‚ B-i-¶-I-fpw P-\-ß-fp-sS Xm ¬∏cy-hpw {]-Xn-^-en-®n-s√-∂p a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n. ]-c-kv-]-cw ]gn-Nm-cn hn-j-b-Øn-s‚ Ku-c-hw sI-SpØ-cp-sX-∂pw A-t±-lw A-`y¿-Yn-®p.

]p-\-c-h-tem-I-\ l-c-Pn \Â-I-Ww: ]-¶y³

A-\m-h-iy hn-hm-Z-ß-fp-≠m°m≥ am-{X-ta h-gn-sbm-cp-°q.sIm-√w Pn-√-bn¬ D-Zv-`-hn-®v tI-c-f-Øn-eq-sS am-{Xw I-S-∂pt]m-bn A-d-_n-°-S-en-em-Wp s]cn-bm¿ e-bn-°p-∂-Xv. s]-cn-bm-dns‚ sam-Øw hr-„n-{]-tZ-iw 5398 N-Xp-c-{i In-tem-ao-‰-dm-Wv. C

Øv h-Ip-∏n-s‚ dn-t]m¿-´n¬ ]-dbp-∂p-s≠-∂pw tIm-S-Xn hy-‡am-°n. A-Xn-\m¬ s]-cn-bm¿ kz¥w \-Zn-bm-sW∂v tI-c-fw ]d-b-cp-sX-∂p tIm-S-Xn ]-d-™p.A-W-s°-´n-s‚ kp-c-£-bpam-bn _-‘-s∏-´v tI-c-fw D-∂bn-® hm-Z-߃-°v A-Sn-ÿm-\-

P-e-\nc-¸v D-bÀ-¯m³ {]-tXy-I k-anXn

Xn¬ 114Hm-fw N-Xp-c-{i In-temao-‰¿ X-an-gv-\m-´n-em-Wv. C-Xp-h-gnam-{Xw s]-cn-bm-dn-s\ A-¥¿-kwÿm-\ \-Zn-bm-sW-∂p ]-d-bm\m-hp-sa-∂v tIm-gn-t°m-Sv kn.-Uªyq.-B¿.-Un. {]-kn-≤o-I-cn-® hm-´¿ A-‰v-e-kn¬ ]-d-bp-∂ps≠-∂p tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. CXv 1957se tI-c-f s]m-Xp-a-cm-a-

°m-cy-Øn¬ \n-b-a-hn-Z-Kv-[-cp-am-bn Btem-Nn-®v \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. P-\ß-fp-sS kp-c-£ B-i-¶-bn-se-∂-Xv kp-{]nw-tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-®n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

hn-[n G-I-]-£o-bw: kp-[o-c³

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Øn-s‚ Umw kp-c-£m-\n-b-aw d-±m-°n-b kp-{]nw-tImS-Xn-bp-sS hn-[n G-I-]-£o-b-sa-∂v sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[oc≥. P-\-ß-fp-sS kp-c-£ sX-√pw I-W-°nse-Sp-°m-Ø hn-[n- tI-c-f-Øn-\v I-\Ø B-Lm-X-am-Wv. dq¿-°n, U¬-ln sF.-sF.-Sn-Iƒ ap-ºv \-S-Øn-b ]T-\Øn¬ ap-√-s∏-cn-bm¿ Umw kp-c-£n-Xa-s√-∂p sX-fn-™-Xm-Wv. `q-N-e-\ taJ-e-bn-em-Wv Umw F-∂-Xn-\m¬ Xp-S¿N-e-\-߃ Um-an-s‚ kp-c-£-bv-°p hen-b `o-j-Wn-bm-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv. C\n {]-iv-\-Øn-\p-≈ ]-cn-lm-c-hpw A-Xn\p-≈ km-[y-X-I-fpw \n-b-a-hn-Z-Kv-[-cpw I-£n cm-{„o-b-t`-Z-s-a-t\y N¿-®-sN-bXv hn-i-I-e-\w sN-ø-W-sa-∂pw kp-[oc≥ ]-d-™p.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-[n tI-c-f-Øn-se P-\-ß-fp-sS B-i-¶-Iƒ ]-cn-K-Wn-°msX-bp-≈-Xm-sW-∂p kn.-]n.-sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥. Zu¿-`m-Ky-I-c-am-b Cu hn-[n ]p-\-c-htem-I-\w sN-ø-W-w. tI-c-f-Øn-se P-\-߃ D-b¿-Øn-b B-i-¶ \ym-b-am-Wv. P-\-ß-fp-sS kp-c£-bm-bn-cp-∂p ap-Jy-{]-iv-\w. X-an-gv-\mSn-\v sh-≈w sIm-Sp-°p-∂-Xn¬ B-cpw sIm-®n: hn-[n tI-c-f-Øn-t\-‰ Xn-cn-®-SnF-Xn-cm-bn-cp-∂n-s√-∂pw ]-∂y≥ ]-d- bm-sW-∂pw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ dn™p. hyq -l-c-Pn k-a¿-∏n-°-W-sa-∂pw P-kv‰n-kv hn- B¿ Ir-jv-W-ø¿. sIm-®n-bn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-[n-bn¬ tI-c-fw dnap-√-s∏-cn-bm¿ hn-j-b-Øn¬ kphyq l-c-Pn \¬-Ip-sa-∂v P-e-hn-`-h-a- {]nw-tIm-S-Xn hn-[n tI-c-f-sØ kw-_{¥n a-{¥n ]n sP tPm-k-^v ]-d-™p. C- ‘n-®p \n-cm-im-P-\-I-am-Wv. kp-{]nw-

dn-hyq l-c-Pn \Â-I-W-w: Ir-jv-W-¿À

dn-hyq l-c-Pn \Â-Ipw: ]n sP tPm-k-^v

an-s√-¶n-epw P-e-\n-c-∏v 142 A-Snbm-°p-∂-Xn-\p-≈ {]-tXy-I ta¬-t\m-´-k-an-Xn kp-c-£m hi-߃ Iq-Sn ]-cn-K-Wn-°-W-sa∂p kp-{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hv ]d-bp-∂p. ]p-Xn-b k-an-Xn-bp-sS Hm-^nkv tI-c-f-Øn-em-bn-cn-°pw. sNe-hv X-an-gv-\m-Sv h-ln-°-Ww. P-

tIm-S-Xn P-Uv-Pn-am-sc \-Ωp-sS Z-b-\obm-h-ÿ ]-d-™p a-\- n-em-°-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

B-i-¦ A-I-ä-Ww: ]n kn tPmÀ-Pv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kp-{]nw-tIm-S-Xn- hn[n th-Z-\m-P-\-I-hpw a-c-W-`o-Xn D-f-hm°p-∂-Xp-am-sW-∂p K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv. P-\-߃-°p Po-hn-°m-\p≈ km-l-N-cyw kr-„n-®p-sIm-Sp-t°≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ _m-[y-X-bm-Wv. B \n-e-bv-°m-Wv kw-ÿm-\-k¿-°m¿ Umw kp-c-£m \n-b-aw ]m-km-°n-b-Xv. k¿-°m¿ \-S-]-Sn- kp-{]nw-tIm-S-Xn°v F-Xn-cm-b I-S-∂p-I-b-‰-am-sW-∂ coXn-bn-ep-≈ \n-co-£-Ww \n¿-`m-Ky-I-cam-Wv. 119 h¿-jw ]-g-°-ap-≈ ap-√-s∏-cnbm¿ Umw kp-c-£n-X-am-sW-∂p hn-izkn-°m≥ tI-c-f-Øn-se P-\-߃ X-ømdm-Im-Ø km-l-N-cy-Øn¬ ]p-\-∏-cntim-[-\m l-c-Pn \¬-Ip-∂-Xv Dƒ-s∏sS-bp-≈ \-S-]-Sn-I-sf-°p-dn-®v k¿-°m¿ B-tem-Nn-°-W-sa-∂pw ]n kn tPm¿-Pv hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ B-h-iy-s∏-´p.

hn-[n sR-«n-¸n-¡p-¶-Xv: sN-¶n-¯-e

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-√-s∏-cn-bm¿ tIkn-se kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n sR-´n-∏n°p-∂-Xm-sW-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n c-taiv sN-∂n-Ø-e. \n-b-a-hn-Z-Kv-[-cp-am-bn hn-[n N¿-®-sN-øp-sa-∂v A-t±-lw ]-d™p. Cu hn-j-b-Øn¬ X-an-gv-\m-Sp-am-bn G‰p-ap-´-en-\v tI-c-fw X-øm-dm-hn-√. hn-[n kw-ÿm-\-Øn-\p tZm-j-I-c-am-sW∂pw sN-∂n-Ø-e {]-Xn-I-cn-®p.

sIm-¨n sa-t{Sm: Ø-e-ta-sä-Sp-¡m³ D-]-k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-®n sat{Sm-bp-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø\-߃-°m-bn ÿ-e-ta-s‰-Sp°m≥ D-]-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. sa-t{Sm-bp-am-bn _-‘-s∏-´ {]iv-\-߃ N¿-®-sN-øm≥ ap-Jy-a{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn-em-Wp Xo-cpam-\w. a-{¥n-am-cm-b B-cym-S≥ apl-Ω-Zv, A-Sq¿ {]-Im-iv F-∂n-hc-S-ßp-∂-Xm-Wv D-]-k-an-Xn. sat{Sm \n¿-am-W-Øn-\m-h-iy-amb ÿ-e-ta-s‰-Sp-°¬ th-KØn¬ ]q¿-Øn-bm-°m-\pw tbmKw Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn a-{¥n Bcym-S≥ ap-l-Ω-Zv A-dn-bn-®p. sam-t{Sm-bv-°v th-≠n-bp-≈ ÿ-e-ta-s‰-Sp-°¬ bp-≤-Im-emSn-ÿm-\-Øn¬ \-S-∏m-°pw. Ieq¿ P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp kvt‰-Un-b-Øn-\p ap-ºn-¬ sk‚ v B¬-_¿-Sv-kv tIm-f-Pn-s‚ 98 sk‚ v `q-an G-s‰-Sp-°pw. k¿°m¿ cq-]o-I-cn-® D-]-k-an-Xn, tIm-f-Pv A-[n-Ir-X-cp-am-bn N¿®-sN-bv-Xv [m-c-W-bn-se-Øp-∂

KANNUR

5

C-Xp c−mw tXmÂ-hn; tI-kv \-S-¯n¸v A-t\z-j-n¡W-sa¶pw B-hiyw

tImS-Xn hn-[n-bn B-i-¦ ]-¦ph-¨v tIcfw Xncp-h-\-¥-]pcw: ap-√-s∏-cn-bm¿ A-Ws°-´n-se P-e-\n-c-∏v 142 A-Sn B-bn Db¿-Ø-W-sa-∂-X-S-°-ap-≈ kp{]nwtIm-S-Xn hn-[n-bn¬ B-i-¶ tc-Js∏-Sp-Øn tI-c-fw. k¿-°m-cpw {]-Xn-]£-hpw hn-hn-[ kw-L-S-\-I-fpw hn-[nbn¬ A-k-¥p„n A-dn-bn-®p.-

kozhikode

Xp-I-bv-°m-hpw `q-an G-s‰-Sp-°pI. ssh-‰n-e-˛-t]-´ tdm-Uv ho-XnIq-´m-\p-≈ \-S-]-Sn D-S≥ B-cw`n-°pw. C-Xn-s‚ Np-a-X-e s]mXp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-\m-Wv. ÿe-ta-s‰-Sp-°-en-\pw tdm-Uv \n¿am-W-Øn-\p-am-h-iy-am-b ^-≠v k¿-°m¿ \¬-Ipw. B-ep-h, ap´w, Nq¿-Wn-°-c, I-f-a-t»-cn F∂n-h-n-S-ß-fn-se P-\-ß-fp-sS

ho-Xn-Iq-´m-\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. tdm-Un-\p-th≠n- ÿ-e-w G-s‰-Sp-t°-≠ Np-aX-e sIm-®n tIm¿-]-td-j-\mWv. ^-≠v k¿-°m¿ \¬-Ipw. tdm-Un-s‚ \n¿-am-W-®p-a-X-e s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-\m-bncn-°pw. I-eq¿-˛-tZ-im-`n-am-\n tdm-Unse K-Xm-K-X-°p-cp-°v ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\p ÿ-ew G-s‰-Sp-

ssh-än-e-þ-t]-« tdm-Uv D-S³ ho-Xn-Iq-«pw  150 tlmw-KmÀ-Up-I-sf \n-b-an-¡pw 

{]-iv-\-߃ sI.--Fw.--B¿.--F¬. Fw.--Un-bpw Pn-√m -I-e-Œ-dp-am-bn tN¿-∂v 15 Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ ]-cn-l-cn-°pw. -F-®v.F -- w.--Sn. tdmUn-s‚ ssh-‰v tSm-∏v {]-h¿-Ø\-߃ 10 Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. X-Ω-\w-˛-]p-t√-∏-Sn tdm-Uv

°pw A-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ C∂p-X-s∂ Xp-S-ßpw. Iq-Sm-sX sa-t{Sm \n¿-am-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn sIm-®n \-K-c-Øn-¬ D-≠mbn-´p-≈ K-Xm-K-X-{]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v 150 tlmwKm¿-Up-I-sf \n-b-an-°m≥ Xocp-am-\-am-b-Xm-bpw B-cym-S≥

ap-l-Ω-Zv A-dn-bn-®p. sa-t{Sm-bp-sS \n¿-am-W-{]h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn sIm-®n \-K-cw K-Xm-K-X-°p-cp°n¬ ho¿-∏p-ap-´p-∂ km-l-Ncy-Øn-em-Wv A-Sn-b-¥-c tbmKw tN¿-∂-Xv. tbm-K-Øn¬ CXp-h-sc-bp-≈ \n¿-am-W-{]-h¿Ø-\-߃ A-h-tem-I-\w sNbv-Xp. sa-t{Sm \n¿-am-W-Øn-\v A\p-_-‘-am-bn ]q¿-Øn-bm-t°≠n-bn-cp-∂ \n¿-am-W-{]-h¿-Ø\-߃ C-g-™p-\o-ßp-∂ kml-N-cy-am-Wp tbm-Kw {]-[m-\am-bpw ]-cn-K-Wn-®-Xv. a-{¥n-amcm-b A-Sq-¿ {]-Im-iv, hn sI C{_m-lnw-Ip-™v. ]n cm-Po-hv Fw.--]n, Fw.--F¬.-F-am-cm-b s_-∂n _-l-\m≥, ssl-_n Cu-U≥, sIm-®n tab¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, sa-t{Sm IS-∂p-t]m-hp-∂ {]-tZ-i-ß-fn-se ]-©m-b-Øv-˛- ap-\n-kn-∏m-en-‰n {]-Xn-\n-[n-Iƒ, sI.--Fw.--B¿.-F¬. {]-Xn-\n-[n-Iƒ tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Øp.--

e-\n-c-∏v 142 A-Sn-bm-°p-∂-Xn\p ta¬-t\-m-´w h-ln-°-Ww, AW-s°-´v \n-›n-X k-a-b-ßfn¬ ]-cn-tim-[n-°-Ww, {]-tXyIn-®pw a¨-kq-Wn-\p ap-ºpw a¨-kq-Wn-epw B-h-iy-am-b L-´-ß-fn¬ C-cp k¿-°m-cpIƒ-°pw \n¿-tZ-i-߃ \¬-IWw, tI-{μ-P-e I-Ωo-j-s‚-bpw Umw tk-^v-‰n Hm¿-K-ss\-tkj-s‚-bpw am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ {]-Im-c-ap-≈ ]-cn-tim-[-\-Ifn¬ {]-iv-\-߃ I-s≠-Ønbm¬ B-h-iy-am-b ap≥-I-cpX¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°Ww F-∂n-h-bm-Wp k-an-Xn-bpsS D-Ø-c-hm-Zn-Ø-߃. k-anXn-bp-sS \n¿-tZ-i-߃ F-√m-hcpw ]m-en-°-W-sa-∂pw A-‰-Ip‰-∏-Wn-Iƒ-°p X-an-gv-\m-Sm-Wv DØ-c-hm-Zn-Ø-sa-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v.-

H-cn-°¬-t∏m-epw th-≠hn-[w tIm-S-Xn-sb t_m-[y-s∏-SpØm≥ kw-ÿm-\-Øn-\p I-gn™n-√. c-≠mwL-´-Øn¬ tIkv \-S-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWv dq¿-°n, sU¬-ln sF. sF. -Sn-I-sf {]-iv-\w ]Tn-°m≥ G¬-∏n-®-Xv. C-sXm-cp h-gn]m-Sm-bn-cp-∂p-sh-∂ B-t£]-ap-b¿-∂p. Fw.Pn. bq-\n-thgv-kn-‰n-bp-sS hn-Z-Kv-[ kw-Lw A-W-s°-´n-s\-°p-dn-®p \-SØn-b ]T-\ dn-t]m¿-Sv Ftßm- ´ p- t ]m- s b- ∂ pt]m- e pw k¿-°m-cn-\-dn-bn-s√-∂ hn-h-chpw Cu-bn-sS ]p-d-Øph-∂p. A-W-s°-´n-s‚ ÿn-Xn h-fsc `o-Xn-Z-am-sW-∂p Nq-≠n°m-Wn-°p-∂ dn-tam-´v sk≥kn-Mv ]-cn-tim-[-\m dn-t]m¿Spw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ]q-gvØn. C-Xp ]p-d-Øp-sIm-≠p-h∂-Xp -am-[y-a-ß-fm-bn-cp-∂p.

1886se ]m-«-¡-cmÀ i-cn-h-¨p \yq-U¬-ln: ap-√-s∏-cn-bm¿ ]m-´-°-cm¿ kp-{]nw-tIm-S-Xn i-cnh-®p. 1886¬ Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ a-lm-cm-Pm-hpw sk-{I-´-dn Hm-^v tÃ-‰v t^m¿ C-¥y Iu¨-kn-epw X-Ωn-¬ H-∏n-´ I-cm¿ C-t∏mƒ \n-e-\n¬-°n-s√-∂ tI-c-f-Øn-s‚ hm-Z-am-Wv `-c-W-L-S-\m _©v X-≈n-b-Xv. 1886se I-cm¿ 1947se kzm-X-{¥y {]-Jym-]-\-tØm-sS C-√mXm-sb-∂pw 1970¬ tI-c-f-hpw X-an-gv-\m-Spw H-∏n-´ A-[n-I I-cm-¿ 2003se \n-b-a-tØm-sS C-√m-Xm-sb-∂pw tI-c-fw hm-Zn-®n-cp-∂p. 1886se I-cm-dn-s‚ ]n-¥p-S¿-® A-h-Im-i-s∏-Sm≥ X-an-gv-\m-Sn-\v A-h-Im-i-an-√, `-c-W-L-S-\-bp-sS 294mw h-Ip-∏-\p-k-cn-®v kzmX-{¥y-]q¿-h I-cm-dp-I-fn-se Iu¨-kn-en-s‚ ]n-¥p-S¿-®m-h-Imiw tI-{μ-k¿-°m-cn-\m-Wv Xp-S-ßn hn-hn-[ hm-Z-ß-fpw tI-c-fw D-∂-bn-®n-cp-∂p. C-sX-√w tIm-S-Xn X-≈n-bn-´p-≠v.-

{]-b-Xv-\-¯n-\p ^-ew e-`n-¨n-Ã: ]-c-ta-iz-c³ \m-bÀ \yq-U¬-ln: tI-kv h-f-sc {i-a-I-c-am-bpw ssh-Z-Kv-[y-tØm-sSbpw ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-´pw {]-Xo-£n-® ^-ew tIm-S-Xn-bn¬ \n-∂p e-`n-°m-sX-t]m-b-Xn¬ \n-cm-i-bp-s≠-∂v ap-√-s∏-cn-bm¿ kv-s]-jy¬ sk¬ sN-b¿-am≥ Fw sI ]-c-ta-iz-c≥-\m-b¿.-ap-√-s∏-cn-bm-¿ A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-sW-∂-Xp {Km-^n-Iv cq]-Øn¬ A-h-X-cn-∏n-®n-cp-∂p. A-°m-cy-hpw hn-[n-bn¬ ]-cm-a¿in-°p-∂n-√. ap-√-s∏-cn-bm¿ A-¥¿-kw-ÿm-\ \-Zn-b-s√-∂p Im-Wn-°m≥ tI-c-fw k-a¿-∏n-® tc-J-I-fpw tIm-S-Xn-°p a-Xnbm-bn-√. A-¥¿-kw-ÿm-\ \-Zn-bm-sW-¶n¬ tI-c-f-Øn-\p `mhn-bn¬ ap-√-s∏-cn-bm-dn¬ \n-∂p Iq-Sp-X¬ P-ew B-h-iy-s∏Sm≥ I-gn-t™-°psa∂pw A-t±-lw ]-d™p.

F-«p-hÀ-j-¯n-\n-sS 23Hm-fw k-a-n-Xn-IÄ; aq-¶w-K k-an-Xn ho-−pw -

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

sIm-®n: I-gn-™ F-´p-h¿-jØn-\n-sS 23-Hm-fw k-an-Xn-I-fmWv ap-√-s∏-cn-bm-dn-s‚ Zp-c-¥ÿn-Xn- am-‰m≥ cw-K-sØ-Ønb-Xv. aq-∂v Pn-√-I-fn-se 35 e£-Øn-te-sd P-\-ß-fp-sS Xe-bv-°p-ao-sX t]-Sn-kz-]v-\-ambn 119 h¿-jw {]m-b-ap-f-f AW-s°-´v \n-e-\n¬-°p-tºm-gpw kp-{]nw-tIm-S-Xn \n-tbm-Kn-® aq-∂w-K k-an-Xn ho-≠pw ]T\w \-S-Øpw. ap-ºp-≈ hn-Z-Kv-[ k-an-Xn dnt]m¿-´p-I-ƒ H-∂n-\p-]n-d-sI H∂m-bn `-c-W-tI-{μ-ß-fn-se ^-b-en-ep-d-ß-p-I-bm-Wv. H-ºXp h¿-j-Øn-\n-sS aq-∂p-h-´am-Wv ap-√-s∏-cn-bm¿ hn-j-bØn¬ ap-Jy-a-{¥n-X-e N¿-® \S-∂-Xv. tI-c-f-Øn-se-bpw X-angv-\m-´n-se-bpw P-e-hn-`-h -a-{¥nam¿ ]-e-h-´w Iq-Sn-°-≠p. ]-

t£, H-Sp-hn¬ Xo-cp-am-\-ßsf-√mw h-∂-Xv X-an-gv-\m-Sn-\v A-\p-Iq-e-am-bn-cp-∂p. tI-{μ k¿-°m¿ A-h¿-°\p-Iq-e-am-b au-\w Xp-S-cp-Ibpw sN-bv-Xp. B-Zy ap-Jy-a{¥n-X-e N¿-®-bv-°p-ti-jw ap√-s∏-cn-bm-dn¬ H-t´-sd kw-`-hß-fp-≠m-bn. 2000 Un-kw-_-dnepw 2001 P-\p-h-cn-bn-epw 2006 B-K-kv-Xv 18\pw C-hn-sS `q-Iº-ap-≠m-bn. ]p-Xn-b Um-an-s‚ km-[y-XI-sf-°p-dn-®v kp-{]nw-tIm-S-Xn C-Xn-\n-sS B-cm-™p. C-Xv tIc-f-Øn-\v {]-Xo-£-bv-°p h-I \¬-In. F-∂m¬, X-an-gv-\m-Sp h-g-ßn-bn-√. tI-c-f-hpw X-an-gv\m-Spw X-Ωn-ep-≈ {]-iv-\Øn¬ tI-{μ \n-e-]m-Spw \n-¿Wm-b-I-am-Wv. H-cp L-´-Øn¬ t]m-epw A-Xv tI-c-f-Øn-\v A\p-Iq-e-am-bn-cp-∂n-√. 2010¬ ap√-s∏-cn-bm¿ Um-an-s‚ kp-c-

£n-X-Xzw hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn\m-bn kp-{]nw-tIm-S-Xn ap≥-No^v P-Ãn-kv F F-kv B-\-μv A-[y-£-\pw P. F F-kv e£v-a¨, P. sI Sn tXm-a-kv F∂n-h¿ Aw-K-ß-fm-bpw k-anXn-sb \n-tbm-Kn-®p. Umw ]q¿-W-am-bn kp-c-£nX-am-sW-∂m-bn-cp-∂p 2012 sabn¬ k-an-Xn k-a¿-∏n-® dnt]m¿-´v. hn-tbm-P-\-°p-dn-∏p tc-J-s∏-Sp-Øn-sb-¶n-epw P. sI Sn tXm-a-kn-s‚ \n-e-]m-Spw tNm-Zyw sN-ø-s∏-´p.. 2008¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn t\-cn-´v P. -A\n¬-tZ-hv kn-Mv ap-Jm-¥n-cw ap√-s∏-cn-bm¿ tI-kn¬ A-t\zj-W-hpw sX-fn-sh-Sp-∏pw \-SØn-bn-cp-∂p. ]p-Xn-b A-Ws°-´n-\v ap-∏-Xp-h¿-jw ap-ºp X-an-gv-\m-Sv k-Ω-Xn-®-Xn-s‚ sX-fn-hp-Iƒ tI-c-fw I-Ωo-js‚ ap-∂n¬ lm-P-cm-°n-bn-cp∂p.

]p-\¸-cn-tim-[-\m l-c-Pn \-Â-Ipw: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-√-s∏-cnbm¿ tI-kn¬ tI-c-fw ]p-\∏cn-tim-[-\m l-c-Pn \¬-Ip-sa∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n A-dn-bn-®p. C-°m-cy-Øn¬ kzo-I-cn-t°-≠ Xp-S¿-\-S-]-Sn-

Iƒ N¿-®sN-øm≥ k¿-h-I£n-tbm-Kw hn-fn-°p-sa∂pw a{¥n-k-`m-tbm-K-Xo-cp-am-\-ß ƒ hn-i-Zo-I-cn-®v A-t±-lw ]-d™p. hn-[n-sb-°p-dn-®v c-≠p-aWn-°q-tdm-fw hn-i-Z-am-bn N¿-

ku-tcmÀ-P ]-²-Xn: [m-c-Wm-]-{Xw H-¸n-«p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Øn-se {Kn-Uv-_-‘n-X ku-tcm¿P -]-≤Xn hn-I-k-\-Øn-\v ku-I-cyw H-cp-°p-∂-Xn-\v ssh-Zyp-Xn t_m¿Upw \m-j-\¬ ssl-t{Um ]-h¿ tIm¿-]-td-j≥ (F≥.F®v.]n.kn) en-an-‰-Upw X-Ωn¬ [m-c-Wm-]-{Xw H-∏p-h-®p. ]-≤-Xn-bp-sS B-Zy-kw-cw-`-am-b 50 sa-Km-hm-´v ti-jn-bp-≈ {KnUv-_-‘n-X ku-tcm¿P ]-≤-Xn sIm-√w Pn-√-bn-se ]-Sn-™m-sd I-√-S ]-©m-b-Øn-em-Wp ÿm-]n-°p-∂-Xv. _n.H.Sn. A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n¿an-°p-∂ ]-≤-Xn-bn¬\n-∂v D¬∏mZn-∏n-°p-∂ ap-gp-h≥ ssh-Zyp-Xn-bpw kw-ÿm-\-Øn-\p hn¬°pw. C-Xn-s‚ Xm-cn-^v ssh-Zyp-Xn d-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j≥ Xo-cp-am\n-°pw. ]-≤-Xn-°v B-h-iy-am-b ÿ-ew C-Xn-\m-bn cq-]o-I-cn-°p∂ I-º-\n ]m-´-Øn-\v F-Sp-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv, ÿ-e-Øn-s‚ D-S-a-ÿ¿ F-∂n-h-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn I-º-\n cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn-\p≈ ku-I-cy-ß-fpw sI.F-kv.C._n. H-cp-°pw.

]-d-bm-\p-Å-Xv D-S³ sh-fn-s¸-Sp-¯p-sa-¶v k-cn-X sIm-®n: tkm-fm¿ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v X-\n-°p ]-d-bm-\p-≈sX-√mw Pp-Uo-jy¬ I-Ωo-j-\p ap-∂n¬ H-cm-gv-N-bv-°-Iw sh-fn-s∏Sp-Øp-sa-∂v k-cn-X F-kv \m-b¿. tI-k-t\z-jn-°p-∂ P-Ãn-kv inh-cm-P≥ I-Ωo-j-\p ap-∂n¬ lm-P-cm-b ti-jw am-[y-a-{]-h¿-Ø-Itcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. cm-{„o-b t\-Xm-°-fp-am-bp-≈ _-‘-sØ Ip-dn-®pw I-Ωo-j-\v a-dp-]-Sn \¬-Ip-w. s]m-Xp-P-\-߃-°pw am-[y-a-߃-°pw tkm-fm¿ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´ kw-i-b-߃-°p≈ a-dp-]-Sn-bm-bn-cn-°pw X-s‚ sam-gn-sb-∂pw k-cn-X ]-d-™p. I-Ωo-j-s‚ \n¿--t±i-sØ Xp-S¿-∂m-Wv I-Ωo-j≥ Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-b-Xv.

® sN-bv-Xm-Wv tbm-Kw Cu Xocp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-]-£Øn-s‚ k-a-b-w ]-cn-K-Wn-®mbn-cn-°pw k¿-h-I-£n tbm-KØn-s‚ Xnø-Xn \n-›-bn-°p-Isb-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p.

ssi-i-hhn-hmlw; bp-hm-hv A-d-Ìn A-Sn-amen: ]-Xn-aq-∂p-Im-cn-sb hn-hm-lw sNbv-X kw-`-hØn¬ bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. A-Sn-am-en Ip-dØn-°p-Sn B-Zn-hm-kn sk-‰n¬sa‚n¬ Xm-a-k-°m-c\m-b _n≥-kv (23) B-Wv A-d-Ãn-embXv.

Bdmw¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ Ip-´n-sb X-´n-s°m-≠pt]mbti-jw ]n-∂o-Sv _-‘p-°-fpsS km-∂n-[y-Øn¬ hn-hm-lw \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p. kz-Im-cy h¿-Iv-tjm-∏n-se Po-h-\-°mc\m-b bp-hmhv I-gn-™ G{]n¬ 29\v ho-´n¬\n-∂p s]¨Ip-´n-sb X-´n-s°m-≠pt]m-hp-Ibm-bn-cp∂p. 30\v am-Xm-]n-Xm°ƒ s]¨-Ip-´n-sb kz-¥w ho´n-te°v Xncn®psIm-≠ph∂p. ]q-Pm-cn-bp-sS km-∂n-[y-Øn-emWv hn-hm-lw \-S-∂Xv.


KANNUR kozhikode

1189 taSw 25

1435 dP_v 8

8 sa-bv 2014 hymgw

hnZym-`ym-km-hIm-i \n-b-aw:hn-[nbpw kw-h-c-Whpw

2009

¬ \-S-∏m-°n-b \yq-\-]-£ hn-Zym-`ymk \n-b-aw \yq-\-]-£ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃-°p _m-[-I-a-s√-∂ hn-[n k-Ωn-{i-{]Xn-I-c-W-ß-fm-Wp kr-„n-®n-´p-≈-Xv. N-cn-{X-]-c-am-b Im-c-W-ß-fm¬ ]p-tcm-K-a-\w km-[y-am-hm-Ø-Xpw cm{„-Øn-s‚ ap-Jy-[m-c-bp-sS `m-K-am-hm-Ø-Xp-am-b hn`m-K-߃-°v A-h-k-cw D-d-∏m-°p-∂-Xn-\p-th-≠n-bp≈ kw-hn-[m-\-am-b 25 i-X-am-\w kw-h-c-W-sØ tIm-S-Xn D-b¿-Øn-∏n-Sn-°p-∂p. A-tX-k-a-bw X-s∂, `-c-W-L-S-\ \yq-\-]-£-߃-°v D-d-∏p-\¬-In-bn-´p-≈ {]-tXy-I A-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn, {]-kv-Xp-X kw-h-c-W-Øn¬-\n-∂v \yq-\-]-£ÿm-]-\-ß-sf H-gn-hm-°p-I-bpw sN-øp-∂p. Cu A¿Y-Øn¬ hn-[n {]-k-‡-am-b Nn-e X-Øz-ß-fn¬ Du∂n-\n¬-°p-∂ H-∂m-Wv. ]-t£, {]-tbm-K-Øn¬ AXv F-ß-s\-bm-Wp Zp¿-_-e-˛-]n-∂m-°-hn-`m-K-ß-sf _m-[n-°p-I F-∂-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-{X-ta Im-cy-߃ hn-e-bn-cp-Øm-\m-hp-I-bp-≈q. am-{X-hp-a-√, tZ-io-b-X-e-Øn¬ \n-e-hn-ep-≈ A-h-ÿ-b-√ tI-cfw-t]m-se hn-Zym-`ym-k kw-cw-`-߃ G-sd ap-tºm-´pt]m-b kw-ÿm-\-ß-fn-se ÿn-Xn. \yq-\-]-£ hnZym-`ym-k ÿm-]-\-߃-°p ta¬-ss°-bp-≈ tI-c-fØn¬ kw-h-c-Ww F-ß-s\ _m-[n-°p-sa-∂-Xv a-s‰mcp hn-j-b-am-Wv. Cu A-h-ÿ-bn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-bp-sS {]-Xym-Lm-X-߃ F-¥m-bn-cn-°p-sa-∂-Xv I-≠p-X-s∂ A-dn-b-Ww. hn-Zym-`ym-km-h-Im-i \n-b-a-Øn¬ hy-h-ÿ-sN-bvXn-´p-≈ ]n-∂m-°-˛-Zp¿-_-e hn-`m-K-߃-°p-≈ kw-hc-Ww, A-h-cp-sS ]p-tcm-K-Xn-bn¬ h-en-b ]-¶p-h-ln°p-sa-∂ Im-cy-Øn¬ bm-sXm-cp X¿-°-hp-an-√. AXn-\m¬ tIm-S-Xn-hn-[n Z-en-X¿-°pw Zp¿-_-e-hn-`m-K°m¿-°pw Xn-cn-®-Sn-X-s∂-bm-Wv. ap-kv-enw-I-sf-t∏mse-bp-≈ ]n-∂m-°-hn-`m-K-°m¿-°pw Cu hn-[n-aq-ew A-h-k-c-߃ \n-tj-[n-°-s∏-Spw. Cu km-l-N-cyØn-em-Wv tIm-S-Xn-hn-[n a-dn-I-S-°m≥ \n-b-aw sIm≠p-h-c-W-sa-∂p Nn-e¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. A-tX-ka-bw, \yq-\-]-£-ß-fp-sS `-c-W-L-S-\m-]-c-am-b A-hIm-i-sa-∂ {]-iv-\-ap-b¿-Øn hn-[n-sb kzm-K-Xw sNøp-∂-h-cp-ap-≠v. tI-c-fo-b-km-l-N-cy-ß-fn¬ hn-Zym`ym-k-ÿm-]-\-߃ Iq-Sp-X-epw \yq-\-]-£-ß-fp-tSXm-Wv. an-° ÿm-]-\-ß-fpw {In-kv-Xo-b-k-ap-Zm-bØn-t‚-Xv. tIm-S-Xn-hn-[n-sb {In-kv-Xo-b-k-`-Iƒ samØ-Øn¬ kzm-K-Xw sN-bv-X-Xv Cu ]-›m-Ø-e-Ønem-Wv. F-∂m¬, ap-kv-enw-I-sf-t∏m-se-bp-≈ \yq-\-]£-߃-°p hn-im-e-am-b A¿-Y-Øn¬ kw-h-c-Ww Dd-∏p-h-cp-Øp-I-X-s∂-bm-bn-cn-°pw A-`n-Im-ayw. s]mXp-hn-Zym-`ym-k-sØ i-‡n-s∏-Sp-Øp-I-bpw A-hn-sS kw-h-c-W-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ {]m-Xn-\n-[yw Dd-∏p-h-cp-Øp-I-bp-am-Wv ]n-∂m-°-hn-`m-K-ß-sf kw-_‘n-®n-S-tØm-fw \-√-Xv; A-Xm-Wp ^-e-{]-Z-hpw. tI-c-fo-b-km-l-N-cy-ß-fn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn hn[n h-en-b {]-iv-\-߃ D-f-hm-°-W-sa-∂n-√. hn-Zym`ym-km-h-Im-i \n-b-a-Øn¬ ]-d-™-Xp-t]m-se-bp-≈ kw-h-c-Ww G¿-s∏-Sp-tØ-≠ km-l-N-cyw C-hn-sS Im-cy-am-bn C-√. F-√m-bn-S-Øpw B-h-iy-Øn-\v k¿°m-¿/F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-fp-≠v. A-hn-sS-sbm-s° ku-P-\y hn-Zym-`ym-k-hp-am-Wv. am-{X-a-√, hn-Zym¿-YnI-sf B-h-iy-Øn-\p In-´m-\n-√m-Ø A-h-ÿ-bm-Wp ]-e-bn-S-Øpw. A-Xn-\m¬ hn-Zym¿-Yn-I-sf kz-¥w kvIq-fp-I-fn-te-°v B-I¿-jn-°m-\m-Wv am-t\-Pv-sa‚pIƒ {i-an-°p-∂-Xp-t]m-epw.

sNÀ-tWm-_nÂ

1986

G-{]n¬ 26\m-Wv d-jy-bp-sS ssk-_ocn-b≥-{]-tZ-i-sØ sN¿-tWm-_n¬ BW-h-\n-e-b-Øn¬ s]m-´n-sØ-dn-bp-≠m-b-Xv. A-Xn-`oI-c-am-bn-cp-∂p A-Xn-s‚ {]-Xym-Lm-X-߃. U-k≥I-W-°n-\v km-t¶-Xn-I-hn-Z-Kv-[-cpw Po-h-\-°m-cpw BW-h-hn-In-c-Ww Im-c-Ww Zn-h-k-߃-°-Iw Po-h≥ sh-Sn-™p. B-bn-c-°-W-°n-\p P-\-߃-°pw ]-£nar-Km-Zn-Iƒ-°pw B-W-h-hn-In-c-W _m-[-bp-≠m-bn. A-Xn-s‚ Zp-c-¥-߃ C-∂pw Xp-S-cp-I-bm-Wv. F-∂m-epw k-ao-]-{]-tZ-i-ß-fn¬ ]p-Xn-b Po-hs‚ Xp-Sn-∏p-Iƒ h-∂p-Xp-S-ßn-b-Xm-bn K-th-j-I¿ Is≠-Øn-bn-cn-°p-∂p. ku-Øv Im-c-en-\ k¿-h-I-emim-e-bn-se Xn-a-Øn aq-t m-bpw kw-L-hpw {]-tZ-isØ k-ky-˛-Po-h-Pm-e-ß-fp-sS ta-ep-≈ B-W-h-hnIn-c-W-Øn-s‚ {]-Xym-Lm-X-ß-fm-Wp ]T-\-hn-t[-bam-°n-b-Xv. A-h-bp-sS im-co-cn-I-ssh-I-ey-ß-fpw AXn-Po-h-\-ti-jn-bp-sS t]m-cm-bv-a-bpw Po-hn-X-Im-e-bf-hn¬ h-∂ Ip-d-hp-sam-s° td-Un-tb-j-s‚ {]-XymLm-X-ß-fm-bn A-h¿ I-s≠-Øn. ]-£n-ar-Km-Zn-Iƒ°p ]-e-hn-[-Øn-ep-≈ im-co-cn-I-ssh-I-ey-߃ Is≠-Øn-b-Xpw A-h-cp-sS ]T-\-Øn-em-Wv. Nn-e-bn-\w ]-£n-Iƒ B-W-h-hn-In-c-W-sØ t\cn-Sm-\p-≈ I-gn-hp-Iƒ t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xm-bpw kwLw k-ao-]-Im-e-Øp I-s≠-Øn. A-h-bp-sS i-co-cØn¬ hn-In-c-W-sØ sN-dp-°m-\p-≈ ti-jn h¿-[n°m≥ Xp-S-ßn-b-Xv Po-hn-I-fp-sS ]-cn-Wm-a-kw-_-‘am-b ]T-\-ß-fn¬ kp-{]-[m-\-am-sW-∂v tUm. aqt m-bpw kw-L-hpw Nq-≠n-°m-´p-∂p.

t\Àhc ap√-s∏-cn-bm¿ tI-kn¬ kp-{]nw-tImS-Xn hn-[n tI-c-f-Øn-\v Xn-cn®Sn.

6

\tc{µtamUnbpsS IpXn¸pw InX-¸pw tem

-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-\p sIm-Sn-bnd-ßm≥ Zn-h-k-߃ am-{Xw A-hti-jn-s°, k-Xy-Øn-s‚ In-fnhm-Xn¬ Xp-d-°m≥ ssh-In-bmsW-¶n-epw h≥-In-S am-[y-a-߃ \n¿-_-‘n-X-am-hp-∂p. k-Xyw Ct∏m-sg-¶n-epw Xp-d-∂p-]-d-™ns√-¶n¬ X-ß-fp-sS hn-izm-ky-Xsb Iq-Sp-X¬ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-sa-∂v A-h¿ `-b-°p∂p-≠m-hmw. tam-Un-{]-`m-hw AXn-s‚ {]-`-h-tI-{μ-ß-sf-∂p IW-°p-Iq-´n-b _n-lm-dn-epw DØ¿-{]-tZ-in-epw B-Zyw {]-N-cn∏n-® am-Xn-cn A-e-b-Sn-°p-∂n-s√∂v C-t∏mƒ A-h¿ k-Ω-Xn-°p-Ibm-Wv. I-gn-™ c-≠p-am-kw Fs¥m-s° ]p-In-em-bn-cp-∂p Cu am-[y-a-߃ cm-Py-Øm-sI kr„n-®-Xv. ]-t£, X-ß-fp-sS D¬k-h-Im-e I-®-h-S-Øn¬ a-Sn-»oe-bn¬ ho-tg-≠ tIm-Sn-I-sf-√mw ho-sW-∂v D-d-∏m-°n-b-ti-j-amWv Cu Xp-d-∂p-]-d-®n¬. X-߃ {]-N-cn-∏n-®-Xv ]-e-Xpw sI-´p-I-YI-fm-sW-∂p Nn-e am-[y-a-ß-sf¶n-epw ]-d-™p-Xp-S-ßn. Cu k-Xyw sh-fn-s∏-Sp-Øp∂-Xv thm-s´-Sp-∏v F-´mw-L-´w FØpw-h-sc ssh-In-∏n-®p. C-\n 44 ko-‰n¬ am-{X-ta thm-s´-Sp-∏v Ah-ti-jn-°p-∂p-≈q. _n-lm-dn¬ em-ep-{]-km-Zv bm-Z-hn-s‚ cm-{„ob P-\-Xm-Zƒ H-cp ^n-\n-Iv-kv ]£n-sb-t∏m-se D-bn¿-sØ-gpt∂¬-°p-∂-Xp I-≠v sR-´n-b _n¿-f-bp-sS ]-{X-am-b ln-μpÿm≥ ssSw-kv, em-ep-hn-s\ Fgp-Xn-Ø-≈n-b-Xv i-cn-bm-bn-s√∂p ap-J-{]-kw-Kw F-gp-Xn Ip-ºkm-cn-®p. Im-Wp-∂ kq-N-\-Iƒ h-®m-sW-¶n¬ _n-lm-dn-se 40 ko-‰n¬ A-Zv-`p-X-߃ kw-`-hn°p-sa-∂v B ]-{Xw Xp-d-∂p-k-ΩXn-°p-∂p. I-gn-™ c-≠p Xn-cs™-Sp-∏p-I-fn¬ Xq-sØ-dn-bs∏-´ em-ep I-∂p-Im-en Ipw-`tIm-W-t°-kn¬ in-£n-°-s∏Sp-I Iq-Sn sN-bv-X-t∏mƒ am-[y-a߃ A-t±-l-Øn-\v cm-{„o-b Nc-a-°p-dn-s∏-gp-Xn-b-Xm-Wv F-∂v Cu ap-J-{]-kw-Kw X-s∂ Hm¿-an∏n-°p-∂p. _n-lm-dn¬ em-ep-Xcw-K-am-sW-∂v ]-{Xw ]-d-bm-sX ]-d-bp-∂p. ]-›n-a-_w-Kmƒ, _n-lm¿, DØ¿-{]-tZ-iv F-∂o kw-ÿm-\ß-fn¬ C-Xp-h-sc \-S-∂ thm-s´Sp-∏n¬ hym-]-I Xn-c-s™-Sp-∏p Ir-{Xn-aw D-≠m-sb-∂ tam-Un-bpsS B-t£-]w ]-cm-P-bw ap-∂n¬-°-≠m-sW-∂p tZ-io-b-]-{X߃ C-t∏mƒ k-Ω-Xn-°p-∂p. aq-∂p kw-ÿm-\-ß-fn¬ am-{Xw Xn-c-s™-Sp-∏p Ir-{Xn-aw \-S-∂psh-∂ tam-Un-bp-sS B-tcm-]Ww X-s∂ A-t±-l-Øn-s‚ ]-cn{`m-¥n hn-fn-®-dn-bn-°p-∂-Xm-Wv. X-I¿-∏≥ hn-P-bw t\-Sp-∂-Xn-\p I-≠p-h-® kw-ÿm-\-ß-fm-bn-cp∂p Cu aq-∂pw. 2004se Xn-c-s™-Sp-∏n¬ C¥y Xn-f-ßp-∂p-sh-∂ ap-{Zm-hmIy-Øn-\p t\-cn-´ Zp-c-¥-ap-\-ºnte-°v _n.sP.]n. Cu Xn-c-s™Sp-∏n-epw Hm-Sn-sb-Øn-s°m-≠ncn-°p-I-bm-Wv. A-h-km-\-]m-Z-

Øn-se tam-Un-bp-sS In-X-∏v AXn-s‚ kq-N-\-bm-Wv. A-`n-{]m-b thm-s´-Sp-∏p-Iƒ, \yq-\-]-£ hntZz-jw ]-c-Øp-∂ ap≥-Iq-´n Xøm-dm-°n-b {]-kw-K-߃, kn-\nam kv-ss‰-en-ep-≈ tdm-Uv tjmIƒ, am-‰-Øn-\p-th-≠n Zm-ln°p-∂ ]p-Xn-b thm-´¿-am-cp-sS t]-cn¬ {]-N-cn-∏n-® I-Y-Iƒ F∂n-h-sb-√mw h≥-In-S am-[y-a-ßfpw tIm¿-]-td-‰p-I-fpw B¿.Fkv.F-kv. t\-Xr-Xz-hpw H-Øp-tN¿-∂p-≠m-°n-b a-lm-k-Jy-Øns‚ I¨-sI-´p-hn-Zy-I-fm-bn-cp∂p. _n-lm-dn-se Cu am-‰w bm-Zhv-˛-ap-kv-enw Iq-´p-sI-´n-s‚ hn-Pb-am-bn-cn-°p-sa-∂m-Wv ln-μpÿm≥ ssSw-kv kw-i-bn-°p-∂Xv. a-s‰m-∂p-Iq-Sn B ]-{Xw Xp-ds∂-gp-Xp-∂p: _n.sP.]n-sb Xp-cØm≥ ap-Jy-a-{¥n \n-Xo-jv-Ip-amd-√, em-ep-hm-Wv sa-®-sa-∂v ]n∂m-°, ap-kv-enw P-\-hn-`m-K-߃ H-tc-t]m-se Nn-¥n-°p-∂p. A-

Pn i‡n-[c≥

Xn-d-ßn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. tam-Un-sb Xp-W-®n-s√-¶n¬ ]mIn-kv-Xm-\n¬ s]m-bv-s°m-≈m≥ tam-Un-bp-sS in-¶n-Sn B-t{Imin-®-t∏mƒ a-\w-s\m-¥ kv-{Xo-Ifp-sS-bpw bp-hm-°-fp-sS-bpw ssI-sbm-∏p-≈ `-c-Ww U¬-lnbn¬ ÿm-]n-°m-\p-≈ thm-´mWn-Xv. kz-X-{¥ C-¥y-bp-sS 13 {][m-\-a-{¥n-am-cn¬ F-´pw D-Ø¿{]-tZ-ip-Im-cm-bn-cp-∂p. A-Sp-Ø {]-[m-\-a-{¥n B-cm-bn-cn-°-Wsa-∂p Xo-cp-am-\n-°p-∂-Xv Ir-Xyam-bn ]-d-™m¬ 80 ko-‰p-≈ DØ¿-{]-tZ-in-se ]-Xn-aq-∂-ct°m-Sn thm-´¿-am-cm-hpw. A-h-cpsS Nq-≠m-Wn-hn-c-en¬ h-c-bp-∂ \o-e-a-jn-bn-em-Wv C-¥y-bp-sS A-Sp-Ø `-c-W-km-c-Yn-I-fp-sS `q]-Sw sX-fn-bp-∂-Xv. bp.]n-bn¬ _n.sP.]n. I-S-]p-g-In-ho-Wm¬

\yq-tbm¿-°n-se thƒ-Uv t{SUv sk‚¿ C-Sn-®p-X-I¿-°m-≥ _n≥ em-Zn≥ H-cp-°n-b ssl-sSIv bp-≤-X-{¥-ß-fm-Wv B¿.-Fkv.F-kv. bp.]n. ]n-Sn-°m≥ H-cp°n-bn-cn-°p-∂-Xv. tam-Un-bp-sS ]-cn-]m-Sn-Iƒ ap-gp-h≥ tZ-io-bam-[y-a-߃-°p Nn-{Xo-I-cn-°p∂-Xv t_m-fn-hp-Un-se an-I-hp-‰ km-t¶-Xn-I-hn-Z-Kv-[-cm-Wv. 3Un {]-Nm-c-W-I-e-bp-sS km-c-Yn-Ifpw a-‰m-cp-a-√. ]-Xn-aq-∂-c-t°m-Sn P-\-߃ A-[n-h-kn-°p-∂ D-Ø¿-{]-tZ-iv, {_n-´-\pw {^m≥-kpw P¿-a-\n-bpw tN¿-Øp-h-®m¬ D-≈-Xn-t\-°mƒ thm-´¿-am-cp-≈ kw-ÿm-\-amWv. Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Jym-]-\Øn-\v F-{X-tbm ap-ºv B¿.Fkv.F-kv. D-Ø¿-{]-tZ-in¬ X-ºSn-®p ]-Wn Xp-S-ßn. A-Xv cmlp¬-Km-‘n Nn-e Z-en-X-cp-sS Ip-

em-]v-tSm-∏p-I-fpw Xq-°n-∏n-Sn-®p\-S-°p-∂ Ip-td Z-¥-tKm-]p-c-hmkn-Iƒ-°v C-¥y-bp-sS a-\- v Dƒ-s°m-≈m-\m-hn-s√-∂-Xm-Wp k-Xyw. F-∂m¬, B¿.F-kv.Fkv. bp.]n-bn¬ a-X-hn-tZz-j-Øns‚ hn-Øn-´v \q-dp-ta-\n sImøm≥ \n-Xm-¥ Pm-{K-X-bn-em-bncp-∂p. tam-Un-bp-sS hn-iz-kv-Xcn¬ hn-iz-kv-X-\m-b {]-Xn-]p-cpj≥ A-an-Xv jm-sb Kp-P-dmØn¬-\n-∂v C-d-°p-a-Xn sN-bv-XXpw Cu \o-°-߃ ]-gp-X-S-®p Ip-‰-a-‰-Xm-°m-\m-Wv. Kp-P-dmØn¬-\n-∂p am-{X-a-√, D-Ø-tc¥y-bn-se ]-e kw-ÿm-\-ß-fn¬-\n-∂pw U-k≥-I-W-°n-\v tamUn-`-‡¿ bp.]n-bn¬ Im-te-°q´n \p-g-™p-I-b-dn-bn-cp-∂p. k-amPv-hm-Zn ]m¿-´n A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂-ti-jw \q-dn-te-sd h¿-Ko-be-l-f-Iƒ-°v bp.]n. km-£yw-hln-®p. A-Xn¬ G-‰-hpw h-en-b e-l-f-bm-bn-cp-∂p ap-k-^¿-\-Kdn-te-Xv. C-Xv B¿.F-kv.F-kv.

]-Ýn-a-_w-KmÄ, _n-lmÀ, D-¯À-{]-tZ-iv F-¶o kw-Øm-\-§-fn C-Xp-h-sc \-S-¶ thm-s«-Sp-¸n hym-]-I Xn-c-sª-Sp-¸p Ir-{Xn-aw D-−m-sb-¶ tam-Un-bp-sS B-t£-]w ]-cm-P-bw ap-¶n-Â-¡-−m-sW-¶p tZ-io-b-]-{X-§Ä C-t¸mÄ k-½-Xn-¡p-¶p. aq-¶p kw-Øm-\-§-fn am-{Xw Xn-c-sª-Sp-¸p Ir-{Xn-aw \-S-¶p-sh-¶ tam-Un-bp-sS B-tcm-]-Ww X-s¶ A-t±-l-¯n-sâ ]-cn-{`m-´n hn-fn-¨-dn-bn-¡p-¶-Xm-Wv. X-IÀ-¸³ hn-P-bw t\-Sp-¶-Xn-\p I-−p-h-¨ kw-Øm-\-§-fm-bn-cp-¶p Cu aq-¶pw. 2004se Xn-c-sª-Sp-¸n C-´y Xn-f-§p-¶p-sh-¶ ap-{Zm-hm-Iy-¯n-\p t\-cn-« Zp-c-´-ap-\-¼n-te-¡v _n.sP.]n. Cu Xn-c-sª-Sp-¸n-epw Hm-Sn-sb-¯n-s¡m-−n-cn-¡p-I-bm-Wv. A-h-km-\-]m-Z-¯n-se tam-Un-bp-sS In-X-¸v A-Xn-sâ kq-N-\-bm-Wv. Xp thm-´n¬ {]-Xn-^-en-°pw. Cu Nn-¥ G-sX-¶n-epw H-cp kw-ÿm\-Øn-s‚ am-{X-a-√, I-\ym-Ip-amcn ap-X¬ I-iv-ao¿ h-sc-bp-≈ Hmtcm a-X-\n-c-t]-£ thm-´n-epw Hfn-™n-cn-°p-∂ sh-Sn-a-cp-∂msW-∂v B ]-{Xw Xp-d-∂p-]-d-bp∂n-√ F-∂p-am-{Xw. F-hn-sS-sbms° _n.sP.]n-sb Xp-c-Øm≥ i‡n-bp-≈ ÿm-\m¿-Yn-bp-t≠m A-hn-sS ]m¿-´n t\m-°m-sX thm´v \¬-Ip-I F-∂-Xv C-¥y-bn-se \yq-\-]-£-߃ ]-c-s° A-hew-_n-°p-∂ k-ao-]-\-am-Wv. tam-Un-bp-sS tIm-´-I-fn¬ \yq-\-]-£-Øn-s‚ \yq-\-a¿-±w i-‡n-s∏-´p-Xp-S-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-Xn-s‚ D-{K-i-‡n-bp-≈ Im-‰v B¿.F-kv.F-kv. tI-{μ B-ÿm\-sØ \-Sp-°pw-hn-[w ho-in-b-Sn®-Xv. G-Xp h-º≥ tam-Un-bpw De-bp-∂ Im-‰m-Wn-Xv. A-Xn-t∏mƒ a-X-\n-c-t]-£ ]m¿-´n-Iƒ-°p-≈ thm-´n-s‚ t]-am-cn-bm-bn s]-bv-

U¬-ln In-´n-√. A-tX-k-a-bw, ]-Ip-Xn ko-s‰-¶n-epw H-Øp-h∂m¬ tam-Un-°v C-¥y `-cn-°mw. C-¥y-°p ap-ºn¬ bp.]n. H-cp tNm-Zy-Nn-”-am-bn \n¬-°p-∂p. a-s‰-√m kw-ÿm-\-ß-fp-sS-bpw Nn-{Xw G-d-°p-td hy-‡-am-bn. C-¥y-bn¬ a-X-\n-c-t]-£-Xbpw h¿-Ko-b-X-bpw X-Ωn¬ t\¿°p-t\¿ s]m-cn-™ bp-≤w \-S°p-∂-Xv bp.]n-bn-em-Wv. A-hnsS ]-Øp-h¿-j-am-bn X-I¿-∂p X-cn-∏-W-am-bn-°n-S-°p-∂ _n.sP.]n-sb Xn-cn-®p-sIm-≠p-hcm-\m-Wv k-a-kv-X-i-‡n-bpw kam-l-cn-®-Xv. A-Xn-s‚ _p-≤n-tI{μ-hpw Du¿-P-t{km-X- pw B¿.F-k.v-F-kv. A-Jn-te-¥ym t\Xr-Xz-am-Wv. 1992¬ A-tbm-[ybn¬ _m-_-cn a-kv-Pn-Zv s]m-fn-®Xn-\p k-am-\-am-b B-kq-{X-Wam-Wv A-hn-sS B¿.F-kv.F-kv. t\-Xr-Xzw B-hn-jv-I-cn-®n-cn-°p∂-Xv.

Sn-ep-Iƒ k-μ¿-in-®pw A-¥n-bpd-ßn-bpw \m-S-Iw I-fn-®-Xp-t]mse-b-√. cm-lp¬ B¿.F-kv.Fkn-s‚ {]-Nm-c-W-b-{¥-Øn-\p apºn¬ A-ip-hm-Wv. cm-lp¬ t\Xr-\n-c-bn¬ F-Øn-b-t∏mƒ ]-d™-Xv D-Ø¿-{]-tZ-iv Xn-cn-®p-]nSn-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p. D-Ø¿-{]tZ-in-s‚ H-cp a-W¬-Ø-cn-bn¬ sXm-Sm≥ U¬-ln-bn¬ 10 h¿jw A-[n-Im-cw ssI-bm-fn-bn-´v cm-lp-en-\v I-gn-™n-√. km-[m-cW-P-\-ß-fpw cm-lp-epw X-Ωn¬ F-¥p-_-‘w? ]Øv h¿-j-am-bn B {Km-aoW-sc Xn-cn-™p t\m-°n-bn-´n-√mØ P-\-{]-Xn-\n-[n-bm-Wp cm-lp¬ Km-‘n. tkm-Wn-bm-Km-‘n-bpsS-bpw cm-lp¬ Km-‘n-bp-sS-bpw bp.]n-bn-se a-fi-e-߃ C-¥ybn¬ G-‰-hpw A-hn-I-kn-X-{]-tZi-ß-fp-sS ]-´n-I-bn-em-sW-∂ ssZ-\y-X-bpw C-t∏mƒ ]p-d-Øph-∂p. kv-am¿-´v t^m-Wp-I-fpw

t\-Xr-Xzw Xn-c-s™-Sp-∏v em-°m°n B-kq-{X-Ww sN-bv-X-Xm-bncp-∂p. A-Xn-s‚ hn-f-sh-Sp-∏m-Wv _n.sP.]n. {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n Cu h¿Ko-b-e-l-f ssI-Im-cyw sN-øp∂-Xn¬ th-≠-{X ip-jv-Im-¥n Im-Wn-®n-√ F-∂-Xp k-Xy-am-Wv. ln-μp-hn-Im-cw `-c-W-Øn-s\-Xncm-hp-tam F-∂ B-i-¶ ap-Jy-a{¥n A-Jn-te-jv bm-Z-hn-s\ I-ei-em-bn _m-[n-®p. kzm-`m-hn-Iam-bpw km-bp-[-tk-\-sb ^-e{]-Z-am-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn¬ A-Jn-te-jv ]-X-dn. Cu km-l-Ncyw B¿.F-kv.F-kv. k-a¿-Y-ambn ap-X-se-Sp-Øp. ap-Jy-a-{¥n-°tk-c-bn¬ am-bm-h-Xn-bm-bn-cps∂-¶n¬ Cu A-{I-aw D-cp-°p-ap„n-sIm-≠v t\-cn-Sp-am-bn-cp-∂p. _-lp-P≥ k-am-Pv ]m¿-´n-sb Z-enXv-hn-`m-K-Øn-s‚ ]m¿-´n F-∂-Xn\-∏p-dw k¿-h-P≥ ]m¿-´n-bm-°n hn-]p-e-s∏-Sp-Øm≥ am-bm-h-Xn

\-S-Øp-∂ \o-°-߃ hn-P-bn®m¬ D-≠m-hp-∂ `-hn-jy-Øv Hm¿-Øm-Wv A-Jn-te-jv _n.sP.]n-sb sN-dp-°p-∂-Xn¬ I-SpØ \-S-]-Sn-bn-te-°p \o-ßm-Xncp-∂-Xv. I-gn-™ c-≠p s]m-XpXn-c-s™-Sp-∏n-epw 80¬ 10 ko-‰v am-{Xw In-´n-b _n.sP.]n-°v C°p-dn 60 ko-‰n-\-∏p-dw In-´p-sa-∂ B-fl-hn-izm-kw e-`n-®-Xv Cu B-kq-{X-Ww hn-P-bn-°p-sa-∂ ip- ` - { ]- X o- £ - b n- e m- b n- c p- ∂ p. thm-s´-Sp-∏n-s‚ A-h-km-\-]m-ZØn¬ k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n-bpw tIm¨-{K-kpw X-Ωn-ep-≠m-°nb \o-°p-t]m-°m-Wv _n.sP.]nbp-sS I-W-°p-Iq-´¬ ]m-sS A´n-a-dn-®-Xv. F-∂m¬, tIm¨-{K-kv bp.]nbn¬ H-cp ap≥-I-cp-X-ep-sa-Sp-Øn√. t\m-°p-Ip-Øn-sb-t∏m-se ]I-®p-\n-∂p. tIm¨-{K- n-\v Gsd \m-W-t°-Sp-≠m-°pw-hn-[w DØ¿-{]-tZ-in-se t\m-bv-U-bn¬ Ku-Xw _p-≤-\-K¿ a-fi-e-Ønse tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn cta-iv-N-{μ tXm-a¿ _n.sP.]n-bpsS A-©mw-]-Øn-bm-bn {]-h¿Øn-®-t∏mƒ A-Xp a-\- n-em°m-\p-≈ Pm-{K-X Im-´m≥ t\Xr-Xz-Øn-\m-bn-√. ]-{Xn-I k-a¿-∏-W-Øn-\p-≈ A-h-km-\-\n-an-jw I-gn-™-t∏mƒ, tIm¨-{K- n-\p a-s‰m-cp ÿm-\m¿-Yn-sb \n¿-Øm≥ km[y-a-√m-Ø-hn-[w Iq-dp-am-dn tamUn-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ tXma¿ _n.sP.]n-bn¬ tN¿-∂p. \mep-h-´w _n.sP.]n-bp-sS Fw.]n B-bn-cp-∂-bm-fm-Wv tXm-a¿. tIm-¨-{K- n-\v C-Xp \n- -lm-bcm-bn t\m-°n-\n¬-t°-≠n-h-∂p. C-{X Z-b-\o-bm-h-ÿ H-cp tZ-iob ]m¿-´n-°pw C-¥y-bn¬ D-≠mbn-´p-≠m-hn-√. {]-[m-\-a-{¥n-bpsS k-tlm-Z-c≥ _n.sP.]n-bn¬ tN¿-∂-Xn-t\-°mƒ e-÷n-∏n°p-∂-Xm-bn Cu kw-`-hw. P-\p-h-cn-bn¬ ssSw-kv \u Nm-\-en-\p cm-lp¬-Km-‘n \¬In-b A-`n-ap-Jw h-cp-Øn-h-® £o-Ww Xo¿-°m-≥ Xn-c-s™-Sp∏p-th-f D-]-tbm-Kn-°m-\pw cmlp-en-\v I-gn-™n-√. ]n-Sn-∏p-sI´ t\-Xm-hm-Wv cm-lp¬ F-∂v Xpd-∂p-Im-´p-∂-Xm-bn-cp-∂p B A`n-ap-Jw. A-h-km-\-ap-lq¿-ØØn¬ {]n-b-¶m Km-‘n-bp-sS cwK-{]-th-i-am-Wv tkm-Wn-bm IpSpw-_-sØ c-£n-®-Xv. D-cp-f-bv-°v D-t∏-cn-t]m-ep-≈ a-dp-]-Sn-°pw Nm-´p-fn-t]m-ep-≈ I-S-∂m-{I-aW-Øn-\pw ap-ºn¬ In-√m-Sn-bm-b \-tc-μ-tam-Un \-s∂ hn-b¿-Øp. Cu Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ _m-°n-]{Xw ]-cn-tim-[n-°p-tºmƒ tamUn-sb sN-dp-°m≥ A-c-bpw X-ebpw ap-dp-°n cw-K-Øp-≠m-b-Xv aa-Xm _m-\¿-Pn-bpw A-c-hn-μv sIPv-cn-hm-fpw am-bm-h-Xn-bpw {]n-b¶m Km-‘n-bpw B-sW-∂-Xv FSp-Øp-]-d-tb-≠-Xm-Wv. C-S-Xp-]£w k-a¿-Y-am-bn H-fn-®p-I-fn°p-I-bm-bn-cp-∂p. l¿-In-j≥ kn-Mv kp¿-Pn-tØm tPym-Xn-_kp-thm C Fw F-tkm Po-hn-®ncp-s∂-¶n¬ B t]-cp-I-fm-bn-cp∂p N-cn-{Xw tc-J-s∏-Sp-Øp-I.

]-ß-\m-`-t£-{Xhpw cm-P-Ip-Spw-_hpw th

-Wm-Sv F-∂ "T' h-´-cmPyw `-cn-®n-cp-∂ cm-ah¿-a-bp-sS a-°-fm-b cm-a≥ Xºn-sb-bpw ]-∏p X-ºn-sb-bpw h[n-®p-sIm-≠m-Wv cm-a-h¿-a-bp-sS a-cp-a-I-\m-b am¿-Øm-fi-h¿-a {In.h. 1729¬ th-Wm-Sn-s‚ cmPm-hm-b-Xv. A-Xn-\p ap-ºp-X-s∂ X-\n-s°-Xn-cm-bn X-ºn-am-sc klm-bn-®n-cp-∂ F-´p-ho-´n¬ ]n≈-am-sc am¿-Øm-fi-h¿-a \njvTp-c-am-bn sIm-e-s∏-Sp-Øn-bncp-∂p. F-´-c-tbm-Kw F-∂ t]-cn¬ {io ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-`-cWw \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv F-´p-ho´n¬ ]n-≈-am-cm-bn-cp-∂p. A-hsc sIm-s∂m-Sp-°n-b-t∏mƒ Bcp-sS-bpw \n-b-{¥-W-an-√m-Xm-b {io ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{Xw am¿-Øm-fi-h¿-a-bp-sS A-[o-\X-bn-em-bn. ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{Xw F-´-c-tbm-K-°m-cp-sS \n-b-{¥-W-Øn-em-b-Xv F-ßs\-sb-∂v B-ÿm-\-N-cn-{X-Imc-∑m¿ B-cpw F-gp-Xn-h-®n-´n-√. F-∂m¬, {io ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{Xw C-cn-°p-∂ ÿ-e-hpw Nm-e-°-tºm-f-hpw Dƒ-s∏-sS 75 G-°¿ ÿ-ew s]-cp-am-\m-´p \oen F-∂ ]p-e-b-kv-{Xo-bp-tS-XmsW-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hn-t√Pv Hm-^n-kn-se X-≠-t∏¿ c-PnÃ-dn¬ Im-Wp-∂p-≠v. C-∂p Im-Wp-∂-hn-[w H-cp t£-{Xw D-≠m-hp-∂-Xn-\p ap-ºv s]-cp-am-\m-´p \o-en H-cp ]-fl\m-`-hn-{K-lw (_p-≤-hn-{K-lw) A-hn-sS {]-Xn-jvTn-®v B-cm-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. \o-en Nn-c-´-bnem-bn-cp-∂p \n-th-Zyw k-a¿-∏n®p ]q-P \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. C-Xns‚ t]-cn-em-tWm F-t¥m, ]fl-\m-`-kzm-an t£-{X-Øn¬ kz¿-W-®n-c-´-bn-em-Wv \n-th-Zyw k-a¿-∏n-°p-∂-Xv. s]-cp-am-\m-´p \o-en ÿm-]n® ]-fl-\m-` hn-{K-lw C-∂pw \ne-\n¬-°p-∂p. F-∂m¬, s]-cpam-\m-´p \o-en-bp-sS ]n≥-Km-an-Ifm-cpw C-∂n-√. ]-c-ip-cm-a≥ tIc-fw I-S-en¬-\n-∂p s]m-°n-sb-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p Sp-Øv R-߃ \-ºq-Xn-cn-am¿-°v Zm-\-am-bn \¬-In-b-Xn-\m¬ tIc-f-Øn¬ R-߃ \-ºq-Xn-cnam¿-°-√m-sX a-‰m¿-°pw `q-an-bns√-∂v \-ºq-Xn-cn-am¿ H-cp I-≈N-cn-{Xw F-gp-Xn-h-®n-´p-≠v. GXm-bm-epw C-∂n-hn-sS Po-hn-°p∂ ]p-e-b¿ I-S-en-ep-a-√, I-c-bnep-a-√m-Ø A-h-ÿ-bn-em-Wt√m. k-Xy-Øn¬ ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-Øn-s‚ N-cn-{Xw Xp-S-ßp∂-Xv F-´-c-tbm-K-°m-cn¬-\n-∂√. A-Xp ssl-μ-h-t£-{X-am-hp∂-Xn-\p ap-ºv _p-≤-a-X-t£-{Xam-bn-cp-∂p. s]-cp-am-\m-´p \o-en B-cm-[n-®n-cp-∂-Xv ]-fl-\m-`-s\b-√, \n¿-hm-Ww {]m-]n-® _p-≤s\-bm-bn-cp-∂p. A-\-¥-i-b-\w \-S-Øp-∂ ]-fl-\m-`-{]-Xn-a Xncp-h-\-¥-]p-c-Øp am-{X-ta D-≈q. F-∂m¬, \n¿-hm-W-{]m-]v-X-\mb _p-≤-s‚ hn-{K-lw {io-e-¶bn-epw a-‰p _p-≤-a-X-cm-Py-ß-fnep-ap-≠v. ]-c-ip-cm-a≥ tI-c-fw "s]m-°n-sb-Sp-Ø-t∏mƒ' ap-ßnt∏m-b _p-≤-hn-{K-lw s]m-ßnb-t∏mƒ A-\-¥-i-b-\-am-b-XmWv. Cu-g-h-kv-{Xo-I-fp-sS ap-e°-cw hm-ßn-®v A-ar-tX-Øv I-gn®-h-cm-Wv Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cmPm-°-∑m¿. kv-{Xo-I-fp-sS \-·-X a-d-bv°p-∂-Xv \n-b-aw-aq-ew \n-tcm-[n®-Xpw A-h¿ X-s∂. C-t∏mƒ cm-Pm-[n-]-Xy-a-√, P-\m-[n-]-Xyam-Wp \n-e-\n¬-°p-∂-sX-∂v cmP-Ip-Spw-_-Øn-\v C-\n-bpw t_m[w-h-∂n-´n-√. ]-fl-\m-`-t£-{XØn-t∑-ep-≈ \n-b-{¥-Ww ap≥ cm-P-Ip-Spw-_-Øn-\p \-„-s∏-´Xn¬ Zpx-Jn-°p-∂-h¿ Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øp Im-Wpw. ap-e-°-cØn-s‚ ho-Xw-]-‰n-b-h-cp-sS ]n∑p-d-°m-cm-W-h¿. sI sI Zm-tam-Z-c≥ G-‰p-am-\q¿

a-Zy-hn-]-W-\-¯n kwØm-\-¯n\v G-Io-Ir-X k-ao-]-\w th-Ww F-{t_mwX Ir-X_yw!v kv-t^m-S-\-߃

\-S-°p-tºmƒ F-{X Ir-Xy-ambm-Wp am-[y-a-߃ kw-`-h-hnh-c-Ww \¬-Ip-∂-Xv. A-h Nn-et∏mƒ A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-sc t]m-epw A-Xn-i-bn-∏n°p-∂p. sN-ss∂ kv-t^m-S-\w \-S∂ A-∂p-X-s∂, ]n-∂n¬ {]h¿-Øn-® kw-L-S-\, h-∂ h-gn, Xo-cp-am-\n-® co-Xn-˛ F-√mw ]{X-ß-fn¬ h-∂p. A-sXm-s° Ir-Xy-am-bn A-dn-bp-∂-h¿ H-∂p {i-an-s®-¶n¬ kv-t^m-S-\w Xs∂ A-h¿-°p X-S-bm≥ I-gn-bpsa-∂p dn-t]m¿-´v hm-bn-®m¬ tXm-∂pw. C-Ø-cw \p-W-{]-Nmc-W-߃ P-\w F-fp-∏w Xn-cn-®dn-bp-∂p-≠v. k-_m-lv B-\-ßm-Sn

CÂ-H-capn-s_-âkcm-v-bhm-{p-X-IbÄn¬, H-cn-S-

Øv h-en-sbm-cp _m-\¿ sI-´n-bncn-°p-∂p. A-Xn¬ F-gp-Xn-bn-cp∂-Xv C-{]-Im-c-am-Wv: "C¬-an-s‚ cm-hp-Iƒ.' k-l-bm-{Xn-I≥ AXp hm-bn-®p. A-bmƒ-°v H-cp ]nSn-bpw In-´n-bn-√. F-¥m-Wo C¬-an-s‚ cm-hp-Iƒ; kn-\n-a-bpsS t]-cm-tWm? A-Xp-t]m-ep-≈ kn-\n-am-t]-cp-Iƒ A-bmƒ tI´n-´p-≠v. F-∂m¬ C-ß-s\-sbm-cp t]-cv B-Zy-am-bm-Wv A-bmƒ A-dn-bp-∂-Xv. C-Xv G-Xp `m-jbn-se hm-°m-sW-∂v A-bmƒ°v F-{X Nn-¥n-®n-´pw a-\- n-embn-√. hn-⁄m-\w F-∂-Xn-s‚ A-d-_n-]-Z-am-Wv "C¬-av' F∂pw B A-d-_n-]-Zw a-e-bm-foI-cn-°p-I am-{X-am-Wv _m-\dn¬ sN-bv-Xn-´p-≈-sX-∂pw Abm-sf t_m-[y-s∏-Sp-tØ-≠n-h-

tI-c-f-Øn¬ {]-h¿-Øn-®ph-∂ _m-dp-I-fn¬ a-lm-`q-cn-`mK-hpw Sq-dn-kw h-Ip-∏n-s‚ \£-{X-]-Z-hn C-√m-Ø-h-bm-bncp-∂p. _m-dp-Iƒ hn-t\m-Z-k©m-c hn-I-k-\-Øn-\m-sW∂m-Wv N-´-ß-fn¬ ]-d-bp-∂-Xv. aq-{X-∏p-c-bv-°p k-am-\-am-b _m-dp-Iƒ hn-t\m-Z-k-©m-cØn-\p tbm-Ky-am-tWm? \-£-{X-]-Z-hn-bn-√m-Ø _m-dp-Iƒ 30˛06˛1992\-Iw SqÃm¿ ]-Z-hn-bn¬ F-Øn-°-Wsa-∂pw C-s√-¶n¬ _m¿ ssek≥-kv d-±p-sN-øp-sa-∂pw N-´Øn¬ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬, 22 h¿-j-am-bn´pw Sq-Ãm¿ ]-Z-hn-bn¬ F-Øn°m≥ _m-dp-S-a-Iƒ {i-≤n-®n-´n√. F-¶n-epw am-dn-am-dn-h-∂ k¿°m-cp-Iƒ \-£-{X-]-Z-hn-I-fn√m-Ø _m-dp-Iƒ-°pw ssek≥-kv \¬-In-h-∂n-cp-∂p. 1992 Pq-sse H-∂p-ap-X¬ _m-dp-Iƒ

∂p. cm-{Xn-I-fn¬ \-S-°p-∂ a-X{]-`m-j-W-am-Wv b-Ym¿-Y D-t±iy-sa-∂pw hy-‡-am-°n-s°m-Spt°-≠n-h-∂p. A-Xp-t]m-se X-s∂ a-s‰m-cp ssi-en-bm-Wv "h-A-fv' ]-c-º-c! F-¥m-Wo "h-A-fv'? b-Ym¿-YØn¬ "D-]-tZ-iw' F-∂-Xn-s‚ A-d-_n-]-Z-am-Wv. Cu ]-Zw AXp-t]m-se X-s∂ a-e-bm-fo-I-cn®-Xm-Wp {]-iv-\w! F-√m-h¿-°pw a-\- n-em-hp∂ ip-≤-a-e-bm-fw X-s∂ D-]tbm-Kn-®m¬ Im-cyw hy-‡-hpw F-fp-∏-hp-am-hpw. A-–p¬ a-en-Iv ap-Sn-°¬

ap-¡tIm-w-Ig-Sn-t-h°mv ]m-Sev ap-w °w-I-S-hv ]me-Øn-s‚ ]-Wn G-Xm-≠v ]q¿Øn-bm-bn-cn-°-bm-Wv. H-cp-Im-e-

A-\p-h-Zn-°m≥ {Xo-Ãm¿ ]-Zhn th-W-sa-∂m-bn. Xp-S¿-∂v 2011˛12 ap-X¬ t^m¿ kv-‰m¿ ]Z-hn-bm-bpw D-b¿-Øn. Cu L-´Øn-em-Wv _m-dp-S-a-Iƒ sslt°m-S-Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv kp{]nw-tIm-S-Xn-bn-epw t]m-b-Xv. ]p-Xn-b a-Zy-\-bw ]p-d-s∏-Sphn-°m-\m-bn C-Ø-cw h-kv-XpX-Iƒ ]-cn-K-Wn-®v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°m-\m-Wv P-Ãn-kv Fw cm-a-N-{μ-s\ k¿-°m¿ \nb-an-®-Xv. cm-a-N-{μ≥ dn-t]m¿-´v k¿-°m-cn-\p k-a¿-∏n-°p-I-bp≠m-bn. Cu dn-t]m¿-´v k¿°m¿ Aw-Ko-I-cn-t®m; A-tXm X-≈n-tbm? Cu dn-t]m¿-´v ASn-ÿm-\-am-°n-bm-bn-cn-°-Ww _m¿ sse-k≥-kv \¬-tI-≠sX-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZiw \¬-In-bn-´p-ap-≠v. kp-{]nw-tIm-S-Xn {Xo kv‰m¿ tlm-´-ep-Iƒ-°v _m¿ sse-k≥-kv sIm-Sp-°p-∂-Xn-

s\ Aw-Ko-I-cn-®m-Wv hn-[n I¬-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. Xm¬°m-en-I-am-bn {Xo-Ãm¿ ]-Z-hn D-≈-h-bv-°v C-t∏mƒ _m¿ A\p-h-Zn-°p-I-bpw Xp-S¿-∂v N-´t`-Z-K-Xn-I-tfm-sS ap-Jy-a-{¥n {]-Jym-]n-®-Xp-t]m-se ss^-hv Ãm¿ ]-Z-hn-bp-≈ tlm-´-epIƒ-°v _m¿ A-\p-h-Zn-°p-∂Xv ]-cn-l-cn-°m-hp-∂-Xp-am-Wv. a-Zy-\-bw cq-]o-I-cn-°p-∂ k-an-Xn-bn¬ {]-Xn-]-£-t\-Xmhn-\v km-∂n-[y-ap-≈-Xm-Wv. {]Xn-]-£-t\-Xm-hpw {]-Xn-]-£∏m¿-´n-I-fpw _m¿ hn-hm-ZØn¬ ]-¶p-tN-cp-∂n-√. kp{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-bp-sS ]-›mØ-e-Øn¬ P-Ãn-kv Fw cm-aN-{μ-s‚ dn-t]m¿-´v \-S-∏n¬-h-cpØm≥ `-c-W-˛-{]-Xn-]-£ ]m¿´n-Iƒ ap-tºm-´p-h-c-Ww.

Øv H-∂p-a-√m-Xn-cp-∂ ap-°w ]-´W-Øn-s‚ hn-I-k-\-Øn¬ {it≤-b-am-b ]-¶p-h-ln-® km-aqln-I-{]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p ap°w ap-kv-enw Hm¿-^-t\-Pn-s‚ P\-d¬ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂ hn sam-bv-Xo≥-tIm-b lm-Pn. A-Xn\m¬ ap-°w-I-S-hv ]m-e-Øn-\v hn sam-bv-Xo≥-tIm-b lm-Pn kvam-c-I {_n-Uv-Pv F-∂p \m-a-I-cWw sN-ø-W-sa-∂v A-[n-Ir-Xtcm-Sv A-t]-£n-°p-∂p. ap-°-Øp-\n-∂v B-Zy-am-bn cm-{„-]-Xn-bn¬-\n-∂v ]p-c-kv-Imcw G-‰p-hm-ßn-b-Xv A-t±-l-ambn-cp-∂p. ap-°-sØ-bpw ]-cn-k-c{]-tZ-i-sØ-bpw P-\-߃-°v B-tcm-sS-¶n-epw I-S-∏m-Sp-s≠¶n¬ A-Xv sam-bv-Xo≥-tIm-b lm-Pn-tbm-Sp am-{X-am-bn-cn-°pw.

`o-j-Wn!

kp-lm-\ _m-∏p-´n t\m¿-Øv Im-c-t»-cn

sI h¿-Ko-kv H-cp-a-\-bq¿

ap-t≠-e ]n _-jo¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

_-kv \n-c-°v D-b¿-Ø-emWv _- p-S-a-I-fp-sS e-£yw. bm-{X-°q-en-bn¬ In.ao. \n-c-°v h¿-[n-∏n-°-W-sa-∂p ]-d-bp-∂Xv a-\-kn-em-°mw. F-∂m¬, an\n-aw Iq-en-bpw X-ß-fp-sS C-„{]-Im-cw ho-≠pw D-b¿-Ø-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv [n°m-c-am-Wv. bm-{X sN-øp-∂ In.ao. Zq-cØn-\v \n-›-bn-°p-∂ \n-c-°n-\v A-\p-]m-X-Øn-e-t√ an-\n-aw bm{X-°q-en-bpw hm-tß-≠-Xv? In.ao. Zq-cw bm-{X-bv-°v 75 ss]-k \n-›-bn-®m¬ t]m-epw C-t∏m-gsØ aq-∂p s^-b¿ tÃ-Pv Zq-cw bm-{X sN-øm≥ A-©p-cq-]-bn¬ Ip-d-th h-cq!

C¶s¯ hmNIw an-\n-aw Iq-en-bpw X-ß-fp-sS C-„-{]-Im-cw ho-≠pw D-b¿-Ø-W-sa-∂v _- p-S-a-I-ƒ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv [n-°m-c-am-Wv. bm-{X sN-øp-∂ In.ao. Zq-c-Øn-\v \n-›-bn-°p-∂ \n-c-°n-\v A-\p-]m-X-Øn-e-t√ an-\n-aw bm-{X-°q-en-bpw hm-tß-≠-Xv? At∏mƒ s]m-´n-sØ-dn-bp-sS Imcy-sam∂pw tImS-Xn tI-´n-s√t∂m...?

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com

sI h¿-Ko-kv, H-cp-a-\-bq¿


tZiobw

8 sa-bv 2014 hymgw

kozhikode

A-kw ap-Jy-a-{´n I-em-]-`q-an-bnÂ; A-©p ar-X-tZ-l-§Ä-Iq-Sn I-s−-Sp-¯p

Akan-se _kv-I Pn√-bn¬-s∏´ \m-cm-b¨-Kp-cnbn¬ k-μ¿i-\w \-S-Øp-∂ ap-Jy-a{¥n X-cp¨ tKm-tKmbv Cc-I-fpsS _-‘p°-sf B-iz-kn-∏n-°p∂p

{]n-b-¦-bp-sS sk-{I-«-dn A-ta-¯n hn-S-Ww {]n-b-¦-s¡-Xn-tc c-−v tI-kp-IÄ A-ta-Øn/]-Sv-\: {]n-b-¶ Km‘n-bp-sS sk-{I-´-dn {]o-Xn klm-bn-tbm-Sv a-fi-ew hn-´p-t]mhm≥ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ B-h-iy-s∏-´p. thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-°m≥ {i-an-°p-I-bmsW-∂ _n.--sP.--]n ÿm-\m¿-Yn kv-ar-Xn C-dm-\n-bp-sS B-tcm-]W-sØ Xp-S¿-∂m-Wv a-fi-ew hn-´p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®-Xv. PKv-Zn-jv-]p¿ {]-tZ-i-sØ H-cp _qØn¬ {]o-Xn-k-lm-bn-bp-sS km-∂n-[yw D-≠m-b-Xn-s\ XpS¿-∂v C-dm-\n-bpw A-h-cpw XΩn¬ hm-Kzm-Zw \-S-∂p. C-Xn-\p-ti-j-am-Wv sXm-cn {Km-a-Øn-se t]m-fn-Mv _qØn¬ {]o-Xn-bp-sS km-∂n-[yw thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-°m-\msW-∂v B-tcm-]n-®v _n.--sP.--]n. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-j-\v ]-cmXn \¬-In-b-Xv. P-Kv-Zn-jv-]p¿ {]tZ-i-sØ 210, 211 _q-Øp-I-fn¬ C-dm-\n F-Øn-b-t∏mƒ _qØn¬ k-lm-bn-sb I-≠p. _qØn¬ I-S-°m-\p-f-f ]m-kv C-dm\n A-h-tcm-S-t\z-jn-®-t∏mƒ A-h¿-°-Xv Im-Wn-®p sIm-Sp°m-\m-bn-s√-∂v C-dm-\n-bp-sS ]n.--B¿.--H. A-tim-Iv ]-t´¬ ]-d™p. k-lm-bv ]p-d-Øp-\n-∂p≈ B-fm-b-Xn-\m¬ A-h¿ _qØn-\-I-Øp {]-th-in-°m≥ ]mSn-√m-bn-cp-s∂-∂pw ]-t´¬ ]-d™p.

{]-Y-a-Zr-„ym c-≠p-t]-cpw Ip-‰-°m-cm-sW-∂v Pn-√m Xn-cs™-Sp-∏v Hm-^n-k¿ ]-d-™p. k-lm-bv _q-Øn-\-I-Øp {]-thin-°m≥ ]m-Sn-√m-bn-cp-s∂¶n¬ C-dm-\n _q-Øn-\p-≈n¬h-®p tam-i-am-bn s]-cp-am-dp-Ibm-bn-cp-∂p. A-ta-Øn Pn-√m aPn-kv-t{S-‰v U¬-ln-bn-se Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-j-s\ k-lm-bv a-fi-ew hn-´p-t]m-hm≥ k-ΩXn-®-Xm-bn A-dn-bn-®p.

A-Xn-\n-sS {]n-b-¶ Km-‘ns°-Xn-tc _n-lm-dn¬ _n.-sP.]n. t\-Xm-°ƒ tIm-S-Xn-bn¬ c≠v tI-kp-Iƒ ^-b¬ sN-bvXp. \-tc-{μ-tam-Un-s°-Xn-tc \S-Øn-b "Xm-gv-∂ `-c-Ww' F-∂ ]-cm-a¿-i-Øn-s\-Xn-tc-bm-Wp ]-cm-Xn. P-\-߃-°n-S-bn¬ i{Xp-X h-f¿-Øp-∂-Xpw k-am-[m\w ew-Ln-°p-∂-Xp-am-Wv {]n-b¶-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-sb-∂v ]cm-Xn-I-fn¬ ]-d-bp-∂p.-

`w-K¿-]q¿: A-k-an-se I-em-]_m-[n-X-am-b _-Iv-k, sIm-{IPm¿ Pn-√-Iƒ ap-Jy-a-{¥n Xcp¨ sKm-tKm-bv k-μ¿-in-®p. _m-e-]m-d A-S-°w Nn-e Zp-cnXm-izm-k Iymw-]p-I-fn¬ I-gnbp-∂ C-c-I-sf ap-Jy-a-{¥n kμ¿-in-®-Xm-bn Hu-tZym-Kn-I hr-Ø-߃ A-dn-bn-®p. t\-csØ Io-g-S-ßn-b t_m-tUm hntam-N-\ ]p-en-Iƒ (_n.---F¬.---Sn.---) h-\-]m-e-I-cp-sS k-lm-btØm-sS B-{I-a-W-ß-fn¬ ]s¶-Sp-Øp-sh-∂v C-c-Iƒ ap-Jya-{¥n-sb A-dn-bn-®n-´p-≠v. AXn-\n-sS I-em-]-ta-J-e-bn¬ \n-∂v A-©p ar-X-tZ-l-߃Iq-Sn I-s≠-Sp-Øp. C-tXm-sS I-em-]-Øn¬ sIm-√-s∏-´-h-cpsS F-Æw 41 B-bn. B-{I-a-W-߃-°p Im-c-W°m¿ t_m-tUm-em≥-Uv tZ-iob P-\m-[n-]-Xy ap-∂-Wn (F¬.--Un.--F-^v._ -- n.--) {]-h¿-ØI-cm-sW-∂m-Wp kw-ÿm-\k¿-°m¿ ]-d-bp-∂-Xv. F∂m¬ tIm¨-{K- n-s‚ k-JyI-£n-bm-b t_m-tUm-em≥-Uv

P-\-Io-b ap-∂-Wn (_n.--]n.--F^v)bm-Wv A-{I-a-Øn-\p ]n-∂nse-∂m-Wp P-\-ß-fp-sS \n-e]m-Sv. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ t_m-tUm C-X-c ÿm\m¿-Yn-°v thm-´p-sN-bv-X-Xns‚ {]-Xn-Im-c-sa-∂ \n-e-bn-emWv B-{I-a-Ww \-S-Øn-b-sX∂pw A-h¿ ]-d-bp-∂p. ap≥ X

sIm-Ã-s¸-«-h-cp-sS F-®w 41 B-bn

_n.--F¬.--Sn. t\-Xm-°ƒ cq-]wsIm-Sp-Ø-Xm-Wv _n.--]n.--F-^v.-_-Iv-k Pn-√-bn-se t_-In \-Zn-bn¬ \n-∂m-Wv C-∂-se cmhn-se 10 h-b- p-Im-cn-bp-tS-X-S°w A-©p ar-X-tZ-l-߃ Is≠-Sp-Ø-Xv. _m¿-t]-´ Pn-√bn¬-\n-∂p aq-∂pw _-Iv-k Pn√-bn¬ \n-∂p c-≠pw ar-X-tZ-lß-fm-Wp I-s≠-Sp-Ø-Xv. ar-XtZ-l-߃ Xn-cn-®-dn-bm-\m-bn´n-s√-∂v _-Iv-k Pn-√m I-e-Œ¿ hn-t\m-Zv ti-j≥ ]-d-™p. \m-

{]-[m-\-a-{¥n-am-cp-sS-bpw cm{„-]-Xn, D-]-cm-{„-]-Xn-am-cp\yq-U¬-ln: 10 h¿-jw {]-[m- sS-bp-sam-s° U¬-ln-bn-se \-a-{¥n-bm-bn tk-h-\-a-\p- k¿-°m¿ _w-•m-hp-I-fn-epw jvTn-® tUm. a≥-tam-l≥ knMn-\v k-t¥m-j-tØm-sS bm{X-b-b-∏p \¬-Im≥ X-s∂-bmWv tIm¨-{K-kv Xo-cp-am-\w. F.---F.---]n k¿-°m¿ cm-{„o-b em-`-Øn-\p-th-≠n {]-Jym-]n® aq-∂p am-k-sØ 50 i-X-am\w k-_v-kn-Un Xo¿-∂-tXmsS ssh-Zyp-Xn _n-√v C-c-´n-bmb-Xp I-≠v U¬-ln-bn-se km[m-c-W-°m-c-\v tjm-°-Sn-s®¶n-epw a≥-tam-l≥ kn-Mn-\v Cu K-Xn h-cn-√. A-t±-lw {]-[m-\-a-{¥nÿm-\w H-gn-™-Xn-\p ti-jw ]p-Xp-Xm-bn Xm-a-kn-°m≥ Xnc-s™-Sp-Ø _w-•m-hn-s\ C-\n ap-X¬ ssh-Zyp-Xn-bpw ssh-Zyp-Xn-_n-√v hn-ap-‡-am- sh-≈-hpw ku-P-\y-am-bn-cn°m≥ \-K-c-hn-I-k-\-h-Ip-∏v °pw. {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-s‚ Xo-cp-am-\n-®p. sh-≈-°-c-hpw A-S-bv-t°-≠-Xn-√. a≥-tam- {]- t Xy- I m- \ p- I q- e y- ß - s fml≥ kn-Mn-\v am-{X-a-√, A-t±- s° ap≥ {]-[m-\-a-{¥n-°p-aplw hn-S-]-d-bp-∂-Xn-s‚ Kp-W- ≠m-bn-cn-°pw. 14 t]-sc t]-gv^-ew e-`n-°p-I. ap-gp-h≥ ap≥- k-W¬ Ãm-^m-bn \n-b-an-

e-bv-°p-ti-jw {]-Xn-Iƒ H-fnhn¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kn.--]n.--Fw. {]m-tZ-in-I t\Xm-°-fm-b a-‰v A-©p {]-Xn-Isf G- { ]n¬ 30\v ssl- Z - c m_m-Zn¬ \n-∂v A-d-Ãv sN-bv-Xn--cp-∂p. Z-eow ]m-sfi, c-Xn-≥ Z-fi-]-´v, tPm-bv tZ-]v-Kn-cn, X]≥ tU, a-Zv Jm-en-ep-±o≥ FX

\yq-U¬-ln: tIm-fn-f-°w kr„n-® C-iv-d-Xv P-lm≥, a-e-bmfn-bm-b {]m-tW-jv-Ip-am¿ hymP G-‰p-ap-´¬ tI-kn¬ _n.--sP.-]n. tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-an-Xv-jm-sb kn.--_n.--sF. Ip‰-hn-ap-‡-\m-°n. tI-kn¬ KpP-dm-Øv ap≥-a-{¥n-bpw _n.--sP.-]n. {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS hn-iz-kv-X\p-am-b A-an-Xv-jm-sb-bpw ap≥ Kp-P-dm-Øv Un.--Pn.--]n. sI B¿ Iu-in-°n-s\-bpw Ip-‰-hn-Nm-cW sN-øm≥ a-Xn-bm-b sX-fn-hns√-∂v kn.--_n.--sF. A-dn-bn-®p. A-an-Xv-jm-bv-s°-Xn-tc hy-‡am-b sX-fn-hp-I-fn-√m-Ø-Xn\m¬ Iq-Sp-X¬ \-S-]-Sn-I-fp-ambn ap-t∂m-´p-t]m-hm-\m-hn-s√∂v tI-kv ]-cn-K-Wn-°p-∂ Alv-a-Zm-_m-Zn-se {]-tXy-I tImS-Xn-sb kn.--_n.--sF. A-dn-bn®p. 2004¬ hym-P G-‰p-ap-´¬ sIm-e \-S-°p-tºmƒ Kp-P-dmØv B-`y-¥-c-a-{¥n-bm-bn-cp∂p jm. jm-sb tI-kn¬ {]-XntN¿- ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v

°mw. 6000 cq-] ]-e-h-I sN-ehm-bpw {]-Xn-am-kw \¬-Ipw. 1200 cq-]-bm-Wv _w-•m-hn¬ Xm-a-kn-°p-∂-Xn-\v a≥-taml≥ kn-Mv {]-Xn-am-kw sN-ehn-tS-≠n h-cp-I. A-tX-k-a-bw, X-\n-°v BUw-_-c-sam-∂pw th-s≠-∂mWv a≥-tam-l≥ kn-Mv A-`y¿Yn-®n-cn-°p-∂-Xv. Xn-c-s™-Sp∏v ^-ew h-cp-∂ 16\p ap-ºv Xs∂ {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS HutZym-Kn-I-h-k-Xn-bm-b 7 td-kv tIm-gv-kv H-gn-bm-\m-Wv A-t±l-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w. U¬-ln ap≥ ap-Jy-a-{¥nbpw tI-c-f K-h¿-W-dp-am-b jo-em Zo-£n-Xv Xm-a-kn-®n-cp∂ tam-Øn-em¬ s\-lv-dp am¿Kn-se _w-•m-hn-te-°m-Wv Xma-kw am-dp-∂-Xv. C-hn-sS an-\p°p-]-Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bns°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. 2.---5 G°¿ hn-kv-Xr-Xn-bn¬ ÿn-XnsN-øp-∂ Cu _w-•m-hn¬ joem Zo-£n-Xv ÿm-]n-®n-cp-∂Xv 26 F.---kn-I-fm-Wv. C-h ap-gph≥ F-Sp-Øp am-‰m-\pw A-

c-≠p {]-Xn-I-fm-b ^-≈-cm afi¬, Nm- μ n I- c ¨ F- ∂ nh¿ C- t ∏m- g pw H- f n- h n- e m- W v . ]m-sfi-sb-bpw A-d-Ãn-em-b a-‰p-≈-h-sc-bpw tI-kv A-t\zjn-°p-∂ kn.--_n.--sF-°v ssIam-dp-sa-∂v tLm-jv ]-d-™p. kn.--]n.--Fw. t]m-fn-‰v-_yq-tdm- Aw-K-hpw A-∂-sØ ap-Jy-a-

tI-kn-se 20 {]-Xn-I-fn 18 t]-sc A-d-Ìp-sN-bv-Xp

∂n-h-cn-t∏mƒ P-bn-en-em-Wv. Iq- ´ - s °m- e - b v - ° p- t i- j w A-\p-Pv Pm¿-J-fin-se hn-hn[ am-thm-hm-Zn kzm-[o-\ {]-tZi- ß - f n¬ H- f n- h n¬ Xm- a - k n°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂v kn.--sF.-Un. kv-s]-jy¬ kq-{]-≠v `mc-Xn tLm-jv ]-d-™p. tI-knse 20 {]-Xn-I-fn¬ 18 t]-sc CXn-\-Iw A-d-Ãv sN-bv-Xp. a-‰p

\yq-U¬-ln: I¬-°-cn-∏m-Sw A-gn-a-Xn-t°-kn¬ cm-Py-k`m Fw.--]n. hn-P-bv Z¿-Z, a-I≥ tZ-th-{μ Z¿-Z, \m-Kv-]q-cn-se F Fw B¿ A-tb¨ B‚ v Ão¬ ss{]-h-‰v en-an-‰-Un-s‚ U-b-d-Œ¿ a-t\m-Pv P-bvkzmƒ F-∂n-h-sc tIm-S-Xn hn-fn-∏n-®p. 23\v lm-P-cm-h-

W-sa-∂v {]-tXy-I kn.--_n.-sF. P-Uv-Pn a-[p sP-bn≥ B-h-iy-s∏-´p. tI-kn¬ am¿-®v 27\v kn.-_n.--sF. C-h¿-°v Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. X-´n-∏n-eqsS C-h¿ I¬-°-cn-∏m-S-߃ k-ºm-Zn-®p-sh-∂m-Wv tI-kv. A-t\z-j-Ww tIm-S-Xn \n-co£n-°-W-sa-∂-`y-¿-Y-n-®v F.-Fw.--B¿. A-tb¨ B‚ v kv‰o¬ ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv ka¿-∏n-® l-c-Pn-bn¬ a-dp-]-Sn

A-an-Xv-jm-bv-¡pw sI BÀ Iu-in-¡n-\pw F-Xn-tc sX-fn-hn-sÃ-¶v kn.-_n.-sF.-

s\-Xm-bn Iq-«-s¡m-e: ap-Jy-{]-Xn A-d-Ìn Pm¿-{Kmw/_¿-Zzm≥: ]-›n-a_w-Km-fn¬ ]-›n-a an-Uv-\m]q¿ Pn-√-bn-se s\-Xm-bn-bn¬ H-º-Xp {Km-ao-W-sc kn.--]n.--Fw. {]-h¿-Ø-I¿ Iq-´-s°m-e-bv°n-c-bm-°n-b tI-kn-se {]-[m\ {]-Xn A-\p-Pv ]m-sfi Pm¿J-fin¬ A-d-Ãn-em-bn. kn.--]n.--F-Ωn-s‚ ta-J-em IΩn-‰n ap≥ sk-{I-´-dn-bm-Wv ]msfi-. s_m-°m-sdm tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b ]m-sfisb C-∂v Pm¿-{Kmw F-kv.U -- n.-sP.--Fw. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°p-∂-Xn-\m-bn H-cp-Zn-h-k-sØ {Sm≥-kn-kv-‰v dn-am≥-Uv A-\p-hZn-®p. 2011, P-\p-h-cn 7\v s\-Xm-bnse kn.--]n.--Fw. t\-Xm-hv c-Xn≥ Z-fi-]-´n-s‚ h-k-Xn-bn¬ h-®v {Km-ao-W¿-°v t\-sc kn.--]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ \n-d-sbm-gn°p-I-bm-bn-cp-∂p. aq-∂p-h¿-j߃-°p ap-ºv \-S-∂ Iq-´-s°m-

Pm¿ Pn-√-bn¬ G-gp a-Wn-°qdpw I¿-^yq-hn¬ C-∂-se C-fh-\p-h-Zn-®p. Nn-cmw-Kv Pn-√bn¬ ap≥-I-cp-X-se-∂ \n-ebn¬ {]-Jym-]n-® \n-tcm-[-\m⁄-bn¬ 13 a-Wn-°q-dpw C-f-h\p-h-Zn-®n-´p-≠v. ap-kv-enw-I-sf sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ tIm¨-{K- n-s‚ k-Jy-I-£nbm-b _n.--]n.--F-^n-\v ]-¶p-s≠∂v I-s≠-Øn-bm¬ B ]m¿-´nbp-am-bp-≈ k-Jyw A-h-km-\n∏n-°p-sa-∂p sKm-tKm-bv ]-d-

™p. I-em-]-Øn-s‚ C-c-I-sf k-μ¿-in-®-ti-jw hm¿-Ømte-J-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sIm-e]m-X-I-Øn¬ _n.--]n.--F-^n-\v b-Ym¿-Y-Øn¬ ]-¶p-s≠-¶n¬ B ]m¿-´n-bp-am-bp-≈ _-‘w hn-t—-Zn-°m≥ A-©p-an-\n-‰vt]m-ep-sa-Sp-°n-s√-∂v A-t±lw ]-d-™p. I-em-]w F≥.--sF.--F. At\z-jn-°p-∂p-≠v. kw-ÿm-\k¿-°m¿ {]-tXy-I A-t\z-jW-hpw \-S-Øp-∂p-≠v. Ip-‰-hmfn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ km-[y-amb F-√m \-S-]-Sn-I-fpw kzo-I-cn°pw. ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. t_m-tUm-em≥-Uv sS-dn-t´m-dnb¬ ta-J-em Pn-√-Iƒ (_n.--Sn.-F.--Un.--) ]n-cn-®p-hn-S-W-sa-∂ B-h-iyw {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Ønb-t∏mƒ tI-{μ-am-Wv A-Xp kr„n-®-sX-∂pw A-sXm-cp `-c-WL- S - \ m- h n- j - b - a m- s W- ∂ p- a mbn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-sS a-dp]-Sn. _n.--Sn.--F.--Un. ]n-cn-®p-hn-SW-sa-∂p I-em-]-Øn-s‚ C-cIƒ B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p.

IÂ-¡-cn-¸m-Sw A-gn-a-Xn: hn-P-bv ZÀ-Z Fw.--]n-sb hn-fn-¸n-¨p

C-iv-d-Xv hym-P G-äp-ap-«Â tI-kv: A-an-Xv-jm-bv-¡v ip-²n-]-{Xw

Xz-øn-_ `o-I-c¿ F-∂m-tcm-]n®m-Wv 2004 Pq¨ 15\v C-iv-dX jm-s¡-Xn-tc aXn-bmb sX-fn-hn-sÃ-¶v Øn-s\-bpw {]m-tW-jv F-∂ Pm-th-Zv Kp-emw si-bv-Jn-s\bpw Iq-Sm-sX ko-jm≥ tPml¿, Aw-P-Zv A-en dm-W F-∂nh-sc-bpw Kp-P-dm-Øv sF.-]n.-Fkv. Hm-^n-k¿ F Pn h≥-km-cbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sh-Sn-h®p-sIm-∂-Xv. kn.-_n.-sF. Ip-‰°m-c-s\-∂p I-s≠-Øn-b h≥km-c-bpw ap≥-a-{¥n am-bm tImUv-\m-\n-bpw C-t∏mƒ P-bn-enem-Wv. tam-Un k¿-°m-cn-s‚ t{]-c-W-aq-e-am-Wv sIm-e \-SØn-b-sX-∂v h≥-km-c sam-gn \¬-In-bn-cp-∂p. C-iv-d-Øn-\pw {]m-tW-jn\pw `o-I-c-_-‘-an-s√-∂pw G‰p-ap-´¬ \m-S-Iw Kp-P-dm-Øv t]m-en-kpw C‚-en-P≥-kv _yqtdm-bpw tN¿-∂v B-kq-{X-Ww sN-bv-X-Xm-sW-∂pw kn.-_n.sF. I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. s^Civ-d-Øpw {]m-tWjpw A-S-°-ap-≈-h-cp-sS ar-X-tZ-l߃ {_p-h-cn-bn¬ kn.-_n.-sF. kB-e-∏p-g kz-tZ-in {]m-tW-jv k-ao-]n-®-Xv. Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a- a¿-∏n-® A-\p-_-‘ Ip-‰-]-{X]n-≈-bp-sS A-—≥ tKm-]n-\m- {¥n \-tc-{μ-tam-Un-sb sIm-e- Øn¬ Kp-P-dm-Øv ap≥ c-lY≥ ]n-≈-bm-Wv tIm-S-Xn-sb s∏-Sp-Øm-s\-Øn-b e-iv-I-sd kym-t\z-j-W hn-`m-Kw U-b-d-

{]-[m-\-a-{´n-]-Zw H-gn-bp-¶ a³-tam-l³ kn-Mn-\v ssh-Zyp-Xn-bpw sh-Å-hpw ku-P-\yw d-low s\-´q¿

cm-b-W≥ Kp-cn, l-{K-_m-cn {Km-a-ß-fn¬ \-S-∂ B-{I-a-Wß-fp-sS C-c-I-fm-tWm C-h-sc∂p Xn-cn-®-dn-tb-≠-Xp-s≠∂pw A-t±-lw ]-d-™p. F-∂m¬ ]p-Xn-b A-{I-akw-`-h-ß-sfm-∂pw dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´n-√. _-Iv-k Pn-√bn¬ F-´p-a-Wn-°q-dpw sIm-{I-

{¥n- b p- a m- b n- c p- ∂ _p- ≤ - t Z- h v `- ´ m- N m- c y s^- { _p- h - c n- b n¬ an- U v - \ m- ] q- c n¬ \- S - ∂ dm- e nbn¬ Iq- ´ - s °m- e - b n¬ tJ- Z w {]- I - S n- ∏ n- ® n- c p- ∂ p. s\- X m- b n t]m-ep-≈ kw-`-h-߃ sX-‰msW-∂pw X-ß-fp-sS Ip-´n-Iƒ°v s\- X m- b n- b n¬ sX- ‰ p- ] - ‰ nsb- ∂ p- a m- W p _p- ≤ - t Z- h v ]- d ™-Xv.

t©m B-tdm F.---kn-Iƒ am{Xw ^n-‰v sN-øm-\pw a≥-taml≥ kn-Mv U¬-ln-bn-se k¿°m¿ _w-•m-hp-I-fp-sS A-‰Ip-‰-∏-Wn Np-a-X-e-bp-≈ s]mXp-`-c-W h-Ip-∏n-t\m-Sv B-hiy-s∏-´n-´p-≠v. ^¿-Wn-®¿ C\-Øn¬ 2.--6 e-£w cq-]-bn¬ Iq-Sp-X¬ hn-\n-tbm-Kn-°-cpsX-∂v B-h-iy-s∏-´-Xm-bn Hcp D-tZym-K-ÿ≥ A-dn-bn-®p. _w-•m-hn-s‚ \n-ew X-Snbn¬ \n¿-an-®-Xm-Wv. Cu \n-etØm-Sv a≥-tam≥ kn-Mn-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\p Xm¬-∏-cy-an√. A-Xp-sIm-≠v \n-e-sØ XSn ap-gp-h≥ C-f-°n-am-t‰-≠n h∂p. X-d-bv-°v km-c-am-b tI-Sp]m-Sv kw-`-hn-®-Xp sIm-≠v \new ho-≠pw X-Sn-bn¬ \n¿-ant°-≠n-h-cp-sa-∂m-Wv D-tZymK-ÿ¿ ]-d-bp-∂-Xv. G-{]n¬ 30\-Iw A-‰-Ip-‰-∏-Wn ]q¿Øn-bm-°-W-sa-∂m-bn-cp-∂p \n¿-tZ-i-sa-¶n-epw I-gn-bm-Xncp-∂-Xv C-tX Im-c-Ww sIm≠m-sW-∂pw D-tZym-K-ÿ¿ ]d-bp-∂p.

7

Œ¿ c-Po-μ¿-Ip-am¿ Dƒ-s∏-sSbp-≈ c-l-kym-t\z-j-W hn-`mKw D-tZym-K-ÿ¿ Kq-Vm-tem-N\ \-S-Øn-b-Xm-bn B-tcm-]n°p-∂p-≠v. Kp-P-dm-Øv sslt°m-S-Xn \n-tbm-Kn-® {]-tXyI A-t\z-j-W-kw-Lw (F-kv.sF.-Sn.-) G-‰p-ap-´¬ hym-P-amsW-∂pw I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. kn.-_n.-sF. \-S-]-Sn-sb _n.-sP.-]n. kzm-K-Xw-sN-bv-Xp. A-an-Xv-jm-s°-Xn-tc {]-Y-a-Zr„ym sX-fn-hp-I-sfm-∂pw D-≠mbn-cp-∂n-s√-∂pw kn.-_n.-sFsb tIm¨-{K-kv k¿-°m¿ Zpcp-]-tbm-Kw sN-bv-Xp-h-cp-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂pw ]m¿-´n h-‡mhv \n¿-a-em kp-{_-“-Wy≥ ]-d™p. A-an-Xv-jm-sb G-sX-¶n-epw tIm-S-Xn Ip-‰-hn-ap-‡-am-°n-bn´n-s√-∂pw C-t∏m-g-tØ-Xv kzmX-{¥ A-t\z-j-W G-P≥-kn F-∂ \n-e-bn¬ kn.-_n.-sF-bpsS sXm-gn¬-]-c-am-b \-S-]-Snbm-sW-∂pw tIm¨-{K-kv t\Xm-hpw tI-{μ-a-{¥n-bp-am-b iin X-cq¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p.-

hm-c-Wm-kn: tam-Un-bp-sS dm-en-¡v A-\p-a-XnbnÃ

tam-Un-bp-sS Pm-Xn ImÀ-Uv \yq-\-]-£ thm-«v e£ywh-¨v

hm-c-Wm-kn: _n.-sP.-]n-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc{μ-tam-Un C-∂p hm-c-Wm-knbn¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ dm-en-°v A-\p-a-Xn \n-tj-[n-®p. tam-Un ]-s¶-Sp-°p-∂ a-‰p c-≠p ]-cn-]mSn-Iƒ-°pw hn-e-°p-≠v. tam-Un-°p dm-en \-S-Øm≥ \-K-c-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j≥ a-s‰m-cp th-Zn A-\p-hZn-®n-´p-≠v. F-∂m¬ h-en-b P-\°q-´-sØ Dƒ-s°m-≈m≥ {]-kvXp-X th-Zn A-]-cym-]v-X-am-sW∂pw {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°-s∏-´n´n-s√-∂pw _n.-sP.-]n. ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ Xocp-am-\-Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj[w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂m-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS `o-j-Wn. Kw-Km-Xo-c-Øv tam-Un-°p {]tXy-I {]m¿-Y-\ \-S-Øm-\pw B-Uw-_-c tlm-´-en¬ 150 t]cp-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øm\pw A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-s≠∂p Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-≥ A-dn-bn-®p. tam-Un hm-c-Wm-knbn¬ \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I ka¿-∏n-® Zn-h-kw \-S-Øn-b tdmUv tjm-bn¬ [m-cm-fw t]¿ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. 12\m-Wv hm-cWm-kn-bn¬ thm-s´-Sp-∏v.

\yq-U¬-ln: Xn-c-s™-Sp-∏v Ah-km-\-L-´-Øn-te-°p \o-ßptºmƒ \yq-\-]-£ ]n-∂m-° hn`m-K-ß-fp-sS thm-´p-I-fn¬ IÆp-h-®v tam-Un Pm-Xn Im¿-Un-d°p-∂p. In-g-°≥ D-Ø¿-{]-tZin-epw h-S-°≥ _n-lm-dn-ep-ambn 46 ko-‰p-I-fn-se thm-s´-Sp-∏v _m-°n-bp-≈-t∏mƒ \yq-\-]£ ]n-∂m-°-˛-Z-en-Xv hn-`m-K-ßfp-sS thm-´v s]-´n-bn-em-°m-\mWv tam-Un Pm-Xn cm-{„o-bw ]-b‰p-∂-Xv.A-ta-Øn-bn¬ X-s‚ ]n-Xmhv cm-Po-hn-s\ A-]-am-\n-® \-tc{μ tam-Un-bp-tS-Xv X-cw-Xm-gv-∂ cm-{„o-b-am-sW-∂p I-gn-™ Znh-kw {]n-b-¶ B-tcm-]n-®n-cp∂p. C-Xn-\v Szn-‰¿ h-gn \¬-In-b a-dp-]-Sn-bn-eq-sS Xm≥ ]n-∂m-° Pm-Xn-°m-c-\m-b-Xp sIm-≠mWv X-s‚ cm-{„o-bw Xm-gv-∂ cm{„o-b-am-sW-∂v ]-d-bp-∂-sX∂v tam-Un Xn-cn-®-Sn-®n-cp-∂p. D-Ø¿-{]-tZ-in-se sZm-a-cnbm-K-©n¬ \-S-∂ dm-en-bn-epw tam-Un Pm-Xo-b ]-cm-a¿-iw \-SØn-bn-cp-∂p. X-s∂ A-[n-t£]n-®m¬ £-an-°p-sa-∂pw X-s‚ Pm-Xn-bm-b "tam-Un'sb A-[nt£-]n-®m¬ A-ß-s\-bm-hn-

s√-∂p-am-bn-cp-∂p tam-Un ]-d™-Xv. B-Zy L-´-{]-Nm-c-W-ßfn¬ hn-I-k-\-Øn¬ Du-∂n-bmbn-cp-∂p tam-Un {]-Nm-c-Ww \-SØn-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, C-Xp th-≠ co-Xn-bn¬ ^-ew Im-WmØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v {]-Nm-c-Ww Xo-{h-ln-μp-Xz-Øn-te-°pw Ct∏mƒ Pm-Xn-cm-{„o-b-Øn-te°pw Xn-cn-®n-cn-°p-I-bm-Wv.k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n, _n.-Fkv.-]n, B¿.-sP.-Un. F-∂n-h-bv°v e-`n-°p-∂ \yq-\-]-£ thm´p-I-fm-Wv tam-Un D-∂w-h-bv-°p∂-Xv. {]n-b-¶-bp-sS {]-Xn-I-cWw Pm-Xn hn-cp-≤-am-°n Nn-{XoI-cn-® _n.-sP.-]n. t\-Xr-Xzw AXv ]-c-am-h-[n thm-´m-°n am-‰m\p-≈ -{i-a-߃ B-cw-`n-®p. {]nb-¶ D-]-tbm-Kn-® "\o-Nv' F-∂ ln-μn ]-Zw ]-c-º-cm-K-X-am-bn ]n-∂m-° k-ap-Zm-b-ß-sf A-htl-fn-°m≥ th-≠n D-]-tbm-Kn°p-∂-Xm-Wv. _n.-sP.-]n. t\-Xmhv A-cp¨ P-bv-‰v-en hm-c-Wm-knbn-epw ]m¿-´n h-‡m-hv c-hn-i¶¿ {]-km-Zv sIm¬-°-Ø-bnepw Cu ]-Zw D-]-tbm-Kn-®v tIm ¨-{K- n-s\-bpw {]n-b-¶-sbbpw {]-Xn-tcm-[-Øn-em-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

\¬-Im≥ Iq-Sp-X¬ k-a-bw th-W-sa-∂v kn.--_n.--sF. tIm-S-Xn-tbm-Sv B-h-iy-s∏´p. tI-kv i-cn-bm-b co-Xnbn¬ A-t\z-jn-®n-s√-∂pw Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®-Xv ]-£]m-X-]-c-am-b A-t\z-j-WØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emsW-∂p-am-Wv F.-Fw.-B¿. A-tb¨ B‚ v Ão¬ ss{]h-‰v en-an-‰-Uv l-c-Pn-bn¬ ]-d™-Xv. t\-c-sØ A-©v I¬-°cn-∏m-S-߃ I-c-ÿ-am-°n-bXp a-d-®p-h-®m-Wv I-º-\n ]pXn-b I¬-°-cn-∏m-S-߃-°v A-t]-£n-®-sX-∂m-Wv kn._n.-sF. ]-d-bp-∂-Xv. sP sI kn-a‚ v en-an-‰-Uv, sa-tk-gv-kv sk-©z-dn sS-IvÃ-bn¬-kv B‚ v C≥-U-kv{So-kv en-an-‰-Uv, F.--Fw.--B¿. A-tb¨ B‚ v Ão¬ ss{]h-‰v en-an-‰-Uv F-∂n-h-bv-°v kw-bp-‡-am-bn _-μ¿ I¬°-cn-∏m-Sw \¬-Im-\m-Wv 2008¬ 36mw kv-{Io-\n-Mv I-Ω‰n ip-]m¿-i sN-bv-X-Xv.

]-e-lm-c-§-fn \-tam ap-{Z-bp-am-bn _n.--sP.--]n. hm-c-Wm-kn: Xn-c-s™-Sp-∏v {]Nm-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn `-£W ]m-°-‰p-I-fn-epw ]-e-lm-cß-fn-epw \-tam ap-{Z-Ww sN-bvXp _n.--sP.--]n. cw-K-Øv. _n.--sP.-]n. {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn t\-c-{μ-tam-Un C-∂p hm-c-Wmkn k-μ¿-in-°m-\n-cn-s°-bmWv sdm-´n, e-Up, _-eq¨, C-„nI, ta¬-°p-∏m-bw Xp-S-ßn-hbn¬ \-tam hm-N-I-hpw Xm-a-cNn-”-hpw ]-Xn-®v _n.--sP.--]n. Xnc-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Ww sIm-gp∏n-°p-∂-Xv. \-tam ap-{Z-Ww sNøm≥ \n-c-h-[n D¬-∏m-Z-I¿-°v h≥-tXm-Xn¬ Hm¿-U¿ \¬-Inbn-´p-≠v.-A-Xn-\n-sS \-tam hm-N-Ihpw Xm-a-c Nn-”-hpw ap-{Z-Ww sN-bv-Xp hn¬-∏-\-bv-°p h-® ]e Ãm-fp-I-fn-epw D-]-t`m-‡m°ƒ I-b-dm≥ Iq-´m-°n-bn-´n-√.-ap-kv-enw P-\-kw-Jy Iq-Sp-X-ep≈ tdm-lm-\n-b-bn-epw _-\n-bm_m-Kn-epw tam-Un P-\-°q-´-s-Ø--- A-`n-kw-t_m-[-\ sN-øpw-. Kw-Km-\-Zn-bn¬ Zn-h-tk-\ \-S°p-∂ B-c-Xn-bn-epw tam-Un ]s¶-Sp-°p-sa-∂m-Wv {]-Xo-£n°p-∂-Xv.-Bw B-Zv-an ]m¿-´n t\-c-tØ X-s∂ sXm-∏n-bn-epw Sn j¿-´nepw ]m¿-´n Nn-”w ]-Xn-∏n-®v Xnc-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-\p D]-tbm-Kn-°p-∂p-≠v.-A-ta-cn-° Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-Sn-™m≥ cm-{„-ß-fn¬ C-Øc-Øn-ep-≈ Xn-c-s™-Sp-∏v {]Nm-c-Ww km-[m-c-W-am-Wv.--

A-kw: A-`-bmÀ-Yn Iymw-]n Po-hn-Xw \-c-I-Xp-eyw `w-K¿-]¿: A-Sn-ÿm-\ ku-Icy-an-√m-sX, A-kw I-em-]-Øns‚ C-c-Iƒ Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]n¬ \-c-In-°p-∂p. `-£Ww ]m-Iw-sN-øp-∂-Xn-\p hn-dtIm, Ip-Sn-sh-≈-tam a-Xn-bm-b I-°q-kp-I-tfm C-hn-sS-bn-√. Iem-]-Øn-s‚ 600 C-c-I-fm-Wv `wK¿-]¿ Zp-cn-Xm-izm-k-Iymw-]n¬ I-gn-bp-∂-Xv. s_-In \-Zn-°-c-bn¬ Sm¿t]m-fn≥ sS‚p-I-fm-Wv C-c-Iƒ°m-bn Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw \n¿-an®-Xv. C-c-Iƒ-°p hn-d-I-\p-h-Zn°m≥, h-\w-h-Ip-∏n-\p \n¿-tZiw \¬-In-bn-cp-s∂-∂pw F∂m¬ I-em-]-hp-am-bn _-‘s∏-´p h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿcn¬ Nn-e¿-s°-Xn-tc tI-sk-SpØ-tXm-sS A-h¿ ÿ-ew-hn-´psh-∂pw _-Iv-k Pn-√m I-e-Œ¿ hn-t\m-Zv ti-j≥ ]-d-™p. C-c-Iƒ-°p-th-≠n c-≠p Ipg¬-°n-W-dp-Iƒ A-[n-Ir-X¿ ÿm-]n-®n-´p-≠v. G-Xm-\pw Zn-hk-߃-°-Iw 10 F-Æw Iq-Sn Ip-gn-°p-sa-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]d-™p. B-dv I-°q-kp-Iƒ Ct∏mƒ \n¿-an-®p-h-cn-I-bm-Wv. A-Xv 15 B-°m-\m-Wv A-[n-IrX-cp-sS {i-aw.

F-«mwL-«- thms«Sp-¸n I-\-¯ t]m-fn-Mv kn-±o-Jv Im-∏≥ \yq-U¬-ln: ko-am-{‘-bn-se 25 ko-‰p-I-f-S-°w G-gp kwÿm-\-ß-fn-se 64 a-fi-e-ßfn-te-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ I-\-Ø t]m-fn-Mv. ]p-Xp-Xm-bn \n-e-hn¬ h-cp-∂ ko-am-{‘ kw-ÿm-\-sØ -175 A-kw-ªnko-‰n-te-°p-≈ sX-c-s™-Sp∏pw C-∂-se-bm-Wp \-S-∂-Xv. 1737 ÿm-\m¿-Yn-I-fm-Wv F´mw-L-´-Øn¬ P-\-hn-[n tX-Snb-Xv. Cu L-´-Øn¬ 18.--47 tImSn thm-´¿-am-¿ k-Ω-Xn-Zm-\-hIm-iw hn-\n-tbm-Kn-°m-\p-≠mbn-cp-∂p. an-I-® t]m-fn-Mm-Wv B-Zy a-Wn-°q-dp-I-fn¬ tc-Js∏-Sp-Øn-b-Xv. D-Ø¿-{]-tZ-in-se 15Dw _nlm-dn-se G-gpw ]-›n-a-_w-Km-

fn-se B-dpw D-Ø-cm-J-finse A-©pw ln-am-N¬-{]-tZ-inse \m-epw I-iv-ao-cn-se c-≠pw a-fi-e-ß-fn-em-Wv Cu L-´Øn¬ thm-s´-Sp-∏p \-S-∂-Xv.-ko-am-{‘-bn-epw ]-›n-a_w-Km-fn-epw an-I-® t]m-fn-MmWp tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. ko-am{‘-bn¬ G-gp-a-Wn h-sc-bp-≈ I-W-°p {]-Im-cw 71 i-X-am-\w t]m-fn-Mv \-S-∂p. 85 ap-X¬ 90 i-X-am-\w h-sc t]m-fn-Mv {]-Xo£n-°p-∂-Xm-bn kw-ÿm-\ apJy Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-W¿ `≥-hm¿ em¬ ]-d-™p.-]-›n-a-_w-Km-fn¬ A-©p-aWn -h-sc- 81.--8 i-X-am-\w t]-cpw D-Ø¿-{]-tZ-in¬ 57.--50 i-X-am\w t]-cpw thm-´v sN-bv-Xp. _nlm-dn¬ 58 i-X-am-\-hpw D-Øcm-J-fin¬ 56 i-X-am-\-hpw

ln-am-N¬-{]-tZ-in¬ 66 i-X-am\-hpw I-iv-ao-cn-se _m-c-ap-√bn¬ 14.--9 i-X-am-\-hpw e-Um-Iv a-fi-e-Øn¬ 20 i-X-am-\-hpam-Wv 11a-Wn-h-sc tc-J-s∏-SpØn-b t]m-fn-Mv. A-©p-a-Wn-hsc P-Ωp- I-ivao-cn¬ samØw 35.--01 i-Xam-\w t]¿ thm-´v tc-Js∏-Sp-Øn.-{Xn- t Im- W a¬-k-cw \-S°p-∂ cmlp¬- K m- ‘ nbp-sS a-fi-e-am-b bp.--]n-bnse A-ta-Øn-bn¬ B-dp-a-Wnh-sc 55 i-X-am-\w t]¿ thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn.-tIm¨-{K-kv D-]m-[y-£≥

cm-lp¬-Km-‘n, tI-{μ a-{¥nam-cm-b t_-\n {]-km-Zv h¿-a, ]≈w cm-Pp, ap≥ _n-lm¿ ap-Jya-{¥n dm-_v-dn tZ-hn, ap≥ tI-{μa-{¥n cmw hn-em-kv ]m-kzm≥, _n.--sP.--]n. P-\-d¬ sk-{I-´-dn h-cp¨-Km-‘n, kn.--]n.--Fw. t\Xm-hv _-kp-tZ-hm-Nm-cy, ap≥ C-¥y≥ {In-°-‰v Xm-cw ap-l-ΩZv ssI-^v, N-e-®n-{X Xm-c-hpw Sn.--hn. A-h-Xm-c-I-bp-am-b kv-arXn C-dm-\n, ln-am-N¬-{]-tZ-inse am-≠n-bn¬ ap-Jy-a-{¥n ho¿-`-{Z-kn-Mn-s‚ `m-cy {]-Xn-` Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cm-Wv Cu L-´-Øn¬ P-\-hn-[n tX-Sn-b {]-ap-J¿. sX-ep-¶p-tZ-iw ]m¿´n t\-Xm-hv F≥ N-{μ-_m-_p \m-bn-Up, ssh.--F-kv.-B¿. tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv P-K≥ tam-l≥ sd-Õn F-∂n-h¿ ko-

am-{‘ \n-b-a-k-`-bn-te-°pw P\-hn-[n tX-Sn.-thm-s´-Sp-∏v B-cw-`n-®v BZy a-Wn-°q-dn¬-Ø-s∂ Nn-ebn-S-ß-fn¬ A-{I-a kw-`-h߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-cp-∂p. P-Ωp I-iv-ao-cn-se _m-c-ap-√bn¬ t]m-fn-Mv _q-Øn-\p-t\sc \-S-∂ B-{I-a-W-Øn¬ kn.--B¿.--]n.--F-^v. P-hm-\pw thm-´¿-°pw ]-cn-t°-‰p. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p X-te-Zn-hk-hpw C-hn-S-sØ t]m-fn-Mv _q-Øm-bn \n-›-bn-® kv-Iqfn¬ kv-t^m-S-\-ap-≠m-bn-cp∂p. ]-›n-a-_w-Km-fn¬ Xr-Waq¬ tIm¨-{K-kv-˛ kn.--]n.--Fw. {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn¬ G-‰p-ap´n. D-Ø¿-{]-tZ-in¬ Nn-e afi-e-ß-fn¬ b-{¥-X-I-cm-dp aq-ew t]m-fn-Mv X-S- -s∏-´p.--


kmÀhtZiobw

8 sa-bv 2014 hymgw

A-^v-Km-\n k-lm-bw ssh-Ip-¶-Xn {]-Xn-tj-[w; t]m-en-kv sh-Sn-h-¨p

Kkbn AÂJp-Zv-kv ]-{X-¯n-sâ \n-tcm[-\w \o¡n K-km kn‰n: sh-kv-‰v_m-¶n-se {]ap-J ]-{Xam-b A¬Jp-Zv-kn\p K-k-bn-¬ D-≠m-bn-cp-∂ \ntcm[-\w l-am-kv `-c-W-IqSw \o°n. sh-Ãv_m-¶n-se ^Xvlv `-c-WIq-S-hp-am-bn I-gn-™- amkw A-hk - m-\Ø - n¬ D-≠m°nb A-\p-cR - vP - \ - I-cm-dn-s‚ `m-Kam-bmWv B-dp h¿-ja - m-bn Xp-Scp-∂ \n-tcm-[\ - w \o-°n-bX - v. l-am-kv 2007¬ K-kb - n¬ A[n-Im-cw t\-Sn-b-tXm-sS-bm-Wv C-cphn`m-K-߃-°n-S-bn¬ `n∂n-∏v cq-£a - m-bXv. sF-Iy-Øn\p-≈ \nc-¥-c ap-d-hn-fn-sb XpS¿-∂p l-amkpw ^Xvlpw I-gn™ am-kw cRv-Pn-∏n-se-Øm\p≈ D-S-º-Sn-bn¬ H-∏ph-®n-cp∂p. Pq-Wn¬ sF-Iy k¿-°m¿ cq-]oI-cn-°m\pw h¿-jm-h-km\-tØm-sS s]m-XpXn-c-s™-Sp∏n\pw [mc-Wb - m-bn-´p≠v. K-kbn¬ \n-∂p-≈ ]-{X-߃°v 2007¬ ^Xvln\p {]m-ap-Jy-ap≈ shÃv _m-¶n¬ \n-tcm-[\ - w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. A¬Jp-Zvk - n-s‚ Xn-cn-®p-hchv K-km \-K-c-Øn-\v D-W¿-thIn. 1500 tIm-∏n-If - m-Wv a-Wn-°qdp-Iƒ°Iw hn-‰pXo¿-∂-Xv. \ntcm[-\w D-≠m-bn-cp-s∂-¶nepw A¬Jp-Zvk - v Hm¨sse-\n¬ e`y-am-bn-cp-∂p.

Im-_qƒ: B-bn-c-Øn-e-[n-Iw t]¿-°p Po-h≥ \-„-am-b a-ÆnSn-®n¬ Zp-c-¥-Øn-\n-c-bm-b-h¿°v k-lm-bw ssh-Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®-h-sc ]n-cn-®p-hnSm≥ t]m-en-kv B-Im-i-tØ-°v sh-Sn-h-®p. A¿-tKm Pn-√-bn-se B-_v _-co-°n-em-Wp kw-`-hw. G-sd ssh-In `-£-W-hpw h-kv{X-hp-am-sb-Øn-b {S-°n-te-°v P-\-߃ C-c-®p-I-b-dn. k-ao-]sØ Ip-∂n≥ ap-I-fn¬ \n-∂p P\-߃ t]m-en-kn-\p t\¿-°v I-

b-a-hn-Z-Kv-[¿, A-t\z-j-W GP≥-kn-I-fn-se {]-ap-J¿ F-∂nh-cm-Wv A-_q-P-bn-se-Øn-b kw-L-Øn-ep-≈-Xv. km-bp-[ kw-L-am-b t_mt°m l-dm-an-s\-Xn-tc B-tKm-fX-e-Øn¬ \-S-]-Sn th-W-sa∂pw bp.F-kv. ssk-\y-sØ hn\y-kn-°m≥ ss\-Po-cn-b≥ k¿°m¿ A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´ps≠-∂pw A-ta-cn-°≥ {]-knU‚ v _-dm-Iv H-_m-a ]-d-™p.

\mkn P¿-a-\n-s°Xn-tc hnP-bw t\-Sn-b-Xns‚ 69mw hm¿-jnIm-tLm-j-Øn-¬ ]-s¶-Sp-°m-\p-≈ d-jy≥ ssk-\n-I¿ tamkv-tIm-bn-se Np-h-∂ N-Xz-c-Øn¬ ]-cn-ioe-\w \-S-Øp∂p. \m-sf-bm-Wv B-tLmj NSßv

ssIcfn ]o¸nÄ 2.30 ssSw t…m´v 3.28 ltem tUmIvS¿ 3.58 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 4.28 ssSw t…m´v 5:28 ssSw t…m´v 5.58 {Sm°v B≥ ^o¬Uv 6.28 B¿´vIs^ 7.28 t]mfnMv _qØv 8.28 ss{_°nMv \yqkv 9.58 Hm]¨ t^mdw 10.28 tIm°vssS¬ 10.58 ss{Iw {_m©v 11.58 sshUv BwKnƒ

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 Ih¿ tÃmdn 12:30 IuXp-I-temIw 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 AI-e-ß-fnse C¥y 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 kvam¿´v ss{Uhv 4:30 Hm¨ sdt°mUv 5:30 tI´Xpw I≠Xpw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv hm¿Ø-Iƒ 6.55 tUm.anwkv 7:00 t^m°kv tIcf 7.55 ap≥jn

hn-X-c-Ww \nÀ-¯n-sb-¶v bp.F³. G-P³-kn  Xmen-_m-sâ klm-b hm-Kv-Zm-\w kÀ-¡mÀ XÅn 

A-tX-k-a-bw, a-Xn-bm-b kpc-£ C-√m-Ø-Xn-\m¬ hn-X-cWw \n¿-Øn-sb-∂p P-\o-h tI{μ-am-bp-≈ A-¥m-cm-{„ Ip-Sn-

F-´p hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf Iq-Sn t_m-t°m l-dmw X-´n-s°m-≠pt]m-sb-∂ dn-t]m¿-´p-I-fp-sS ]›m-Ø-e-Øn-em-bn-cp-∂p H-_ma-bp-sS {]-kv-Xm-h-\. aq-∂m-gv-N ap-ºm-Wv t_m¿-tWm kw-ÿm\-sØ Nn-t_m-°n-se kv-Iqfn¬ \n-∂p hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf X-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xv. C-h-sc A-Sn-a-I-fm-°p-I-tbm hn¬-°pI-tbm sN-øp-sa-∂v t_m-t°m l-dmw `o-j-Wn ap-g-°n-bn-cp-∂p. X-ß-fp-sS \m-´n-te-°p s]¨Ip-´n-I-sf sIm-≠p-h-∂n-´n-s√∂v A-b¬-cm-Py-ß-fm-b OmUpw Im-a-dq-Wpw hy-‡-am-°n. A-Xn-\n-sS, hm-c-_n \-K-cØn¬ Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn s]¨-Ip-´n-I-sf Xn-c-™v H-cp-kwL-am-fp-Iƒ F-Øn-bn-cp-s∂-∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. Chn-sS \n-∂m-Wv F-´v s]¨-Ip-´nI-sf ]n-∂o-Sv ]n-Sn-®p-sIm-≠pt]m-b-Xv. Ip-´n-I-sf tam-Nn-∏n°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v A-_q-P-bn¬ ka-cw \-S-Øn-b h-\n-Xm t\-Xm°ƒ-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-Xv hn-hm-Z-am-bn-cp-∂p.

8.00 \yqkv πkv 8.30 AXn-a-am-\p-j¿ 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10.00 kvs]jy¬ t{]m{Kmw 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6.00 lrZ-b-cmKw 7:30 Nncn°pw XfnI 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 ¢mkvta‰vkv 9.30 kzbw-hcw 10.00 apIp-tμ´m kmhn{Xn hnfn°p∂p 1.00 kq∏¿ sj^v 3.30 Nncn°pw XfnI 4.30 ¢mkvta‰vkv

AarX 6.00 hμ\w 6.30 DZ-bm-arXw 7.00 {ipXn-ebw 8:00 hm¿Ø 8:30 jq´v {Sm°vv 9.00 Sm¿k≥ 11.30 se‰kv Sm≥kv 2.00 Z Sm¿K‰v 5.30 {]Nm-c-W-Øns‚ th\¬ 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw-K-ab 7.00 se‰kv Sm≥kv

[n _- p-Iƒ lpw-kn-se-Ønsb-∂v a-\p-jym-h-Im-i kw-LS-\-Iƒ A-dn-bn-®p. 120 t]-cp-ambn aq-∂p _- p-Iƒ \-K-cw hns´-∂pw ]-cn-t°-‰ km-[m-c-W°m-cpw t]m-cm-fn-I-fp-am-Wv _ n-ep-≈-sX-∂pw {]-Xn-]-£ a[y-ÿ≥ A-_p l-cn-Xv A¬ Jm-en-Zn-sb D-≤-cn-®v F.F-^v.]n. dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. t]m-cm-fn-I-sf lpw-kn¬ \n∂p ]p-d-Øp-I-S-°m≥ A-\p-h-

Xm-bv {]-[m-\-a-{´n-sb ]p-d-¯m-¡n i-\n-bm-gv-N X-e-Øm-\-¯p {]-Xn-tj-[-dm-en _m-t¶m-°v: A-[n-Im-cw Zp¿-hn\n-tbm-Kw sN-bv-Xv B-`y-¥-c kp-c-£m-ta-[m-hn-sb am-‰n-bXn¬ Xm-bv-e≥-Uv {]-[m-\-a-{¥n bn-Mv-e-Iv jn-\-h-{X Ip-‰-°m-cnbm-sW-∂p `-cW - L - S- \ - m tIm-SXn. bn-Mve - I - v cm-Pn-hb - v° - W - s - a∂v D-Ø-c-hn-´ tIm-S-Xn, D-]-{][m-\-a-{¥n \n-hm-Ømw-tdm-Mv _q¨-tkm-Mv-ss^-km-s\ BŒn-Mv {]-[m-\-a-{¥n-bm-bn \n-b-an®p. bn-Mv-e-°n-s‚ a-{¥n-k-`-bnse H-º-Xp-t]¿ \n-b-a-hn-cp-≤-amb ÿ-ew-am-‰-Øn-\v Iq-´p-\n-∂psh-∂pw D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. bn-Mv-e-Iv jn-\-h-{X-bp-sS {][m-\-a-{¥n-]-Z-hn A-h-km-\n-®psh-∂pw kp-c-£m-ta-[m-hn-sb am-‰n-b-Xv cm-{„o-b-t\-´-Øn-\p

1948¬ C-{km-tb¬ B-{I-aW-sØ Xp-S¿-∂v ep-_n-bb - n¬ \n∂p ]-emb-\w sN-øp-∂ ^-ek - vX - o≥-Im¿ (^b¬) `-hn-®p-sh-∂v tem-Iw a-d-°mXn--cn-°m-\m-Wv am¿-®v \-S-Øp-∂-sX-∂v kw-L-S-\m sk-{I´-dn hm-°nw hm-°n≥ am-[y-aß-tfm-Sp ]-d-™p. hn-hn-[ aX-°m-cpw a-\p-jym-h-Im-i -{]h¿-Ø-I-cpw ]-s¶-Sp-°p-∂ am¿-®n¬ ^-e-kv-Xo≥ ]-XmI-bm-Wv D-b¿-Øn-∏n-Sn-°m-dv. F-´-c e-£w ^-e-kv-Xo≥Im-sc-bm-Wv C-{km-tb¬ A∂v B-´n-tbm-Sn-®-Xv. 500e-[n-

Z-a-kv-I-kv: aq-∂p h¿-j-am-bn Xp-S-cp-∂ t]m-cm-´w A-h-km-\n∏n-®v kn-dn-b-bn-se a-[y-\-K-c-amb lpw-kn¬ \n-∂p {]-Xn-]-£ t]m-cm-fn-Iƒ ]n≥-am-‰w Xp-Sßn. k¿-°m-cp-am-bp-≠m-°n-b sh-Sn-\n¿-ج I-cm-dn-s‚ `m-Kam-bm-Wv ]n-≥-am-‰w. \-K-cw Ct∏mƒ ssk-\y-Øn-s‚ \n-b{¥-W-Øn-em-Wv. t]m-cm-fn-I-sf \-K-c-Øn-\p ]p-d-sØ-Øn-°p-∂-Xn-\v \n-c-h-

A-[n-Im-c-ZpÀ-hn-\n-tbm-Kw \-S-¯n-sb-¶ tI-kv

^-e-kv-Xo³-ImÀ Zp-c-´-kv-a-c-W-bn sX¬-A-ho-hv: C-{km-tb¬ cm-{„w cq-]o-I-cn-®-Xn-s‚-bpw ]n-d-∂ a-Æn¬-\n-∂p ]p-dØm-°-s∏-´-Xn-s‚-bpw Hm¿-a ]p-Xp-°n ^-e-kv-Xo≥- P-\-X \-Jv-_ Zn-\w B-N-cn-®p. ]-Xn\m-bn-c-Øn-e-[n-Iw A-d-_v C-{km-tb-en-Iƒ X-ß-fp-sS {Km-a-am-b ep-_n-b-bn-te-°v am¿-®v \-S-Øn ]n-d-∂ a-Æn¬ H-cp-\mƒ Xn-cn-s®-Øp-sa-∂p {]-Jym-]n-®p. Ip-Sn-bn-d-°-s∏´-h-cp-sS A-h-Im-i-߃ kwc-£n-°p-∂-Xn-\p-≈ kw-L-S\-bm-Wv am¿-®n-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xv. 1948¬ C-{k-tb-en km-bp[-kw-L-߃ ep-_n-b-bn-seØn B-bn-c-ß-sf-bm-Wv Iq-´s°m-e sN-bv-X-Xv. A-{I-aw `b-∂v ^-e-kv-Xo≥-Im¿ {Km-aw hn-´v -Hm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn™ 17 h¿-j-am-bn A-d-_v C{k-tb-en-Iƒ Zp-c-¥-Zn-\w BN-cn-°m-dp-≠v. B Zn-h-kw ep_n-b-bn-te-°v am¿-®v \-S-ØpI-bpw {Km-a-Øn¬ Xn-cn-s®Øp-sa-∂v {]-Xn-⁄-sb-Sp°p-I-bpw sN-øp-w. 1948¬ ^e-kv-Xo≥-Im¿-°v F-¥p kw-

s√-dn-™p. 4000Øn-e-[n-Iw t]- tb-‰ kw-L-S-\ A-dn-bn-®p. Zp-csc-bm-Wv Zp-c-¥-sØ Xp-S¿-∂v ¥-_m-[n-X-sc k-lm-bn-°m≥ X-øm-dm-sW-∂p Xm-en-_m≥ kam-‰n-∏m¿-∏n-®-Xv.

∂-≤-X {]-I-Sn-∏n-s®-¶n-epw {]Xn-k-‘n X-߃ H-‰-bv-°p ssI--Im-cyw sN-øp-sa-∂v A-^vKm≥ `-c-W-Iq-Sw {]-Xn-I-cn-®p.

lpw-kn \n-¶p kn-dn-b³ t]m-cm-fn-IÄ H-gn-bm³ Xp-S-§n

s]¬-Ip-«n-I-sf tam-Nn-¸n-¡m³ bp.F-kv. kw-Lw ss\-Po-cn-b-bn hm-jn-Mv-S¨/A-_q-P: km-bp[-kw-Lw X-´n-s°m-≠p-t]m-b 300Hm-fw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\nI-sf tam-Nn-∏n-°p-∂-Xn-\v ss\Po-cn-b≥ ssk-\y-sØ k-lmbn-°m≥ A-ta-cn-°≥ hn-Z-Kv-[ kw-L-sa-Øn. ssk-\n-I¿, \n-

9

kozhikode

Iw {Km-a-߃ \-in-∏n-°-s∏´p. C-h¿ C-{k-tb-en-epw A-d_v cm-Py-ß-fn-ep-am-bn A-`bm¿-Yn-I-fm-bn I-gn-bp-I-bmWv. C-∂pw ^-e-kv-Xo-Im-sc C-{km-tb¬ C-√m-Xm-°p-Ibpw A-h-cp-sS `q-an ]n-Sn-®-S°p-Ib - pw sN-øp-Ib - m-sW-∂v hm-°n≥ ]-d™ p. sh-Ãv _m¶n-epw K-k-bn-ep-ap-≈ ^-ekvX - o≥-Im¿ Cu am-kw 15\mWv Zp-c¥ - Z- n-\w B-Nc - n-°p-I.

bn-Mv-e-Iv jn-\-h-{X

\n-hm-Ømw-tdm-Mv

th-≠n- B-bn-cp-∂p-sh-∂pw `-cW-LS- \ - m tIm-SX - n A-[y-£≥ Nm-cq≥ C‚-®m≥ ]-d™ p. I-gn™- Un-kw-_d - n¬ ]m¿-es - a‚ v ]n-cn-®p-hn-Sp-I-bpw Xn-c-s™-Sp∏v {]-Jym-]n-°p-I-bpw sN-bv-X-

ti-jw C-S-°m-e {]-[m-\-a-{¥nbm-bn Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p bn-Mve-Iv. s^-{_p-h-cn-bn¬ \-S-∂ Xnc-s™-Sp-∏v ]n-∂o-Sv tIm-S-Xn d±m-°n-bn-cp-∂p. {]-Xn-]-£w _ln-jv-I-cn-°p-I-bpw h-e-Xp-]-

Z-£n-Wm-{^n-¡-bn Xn-c-sª-Sp-¸v k-am-[m-\-]-cw sPm-lm-\-kv-_¿-Kv: cm-Py-sØ B-Zy I-dp-Ø {]-kn-U‚m-b s\¬-k¨ -a-t≠-e-bp-sS hntbm-Km-\-¥-c-ap-≈ B-Zy s]mXp-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Z-£n-Wm{^n-°≥ P-\-X thm-´v tc-J-s∏Sp-Øn. B-{^n-°≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K-kpw (F.F≥.kn.) \n-e-hn-se {]-kn-U‚ v tP-°_v kp-a-bpw ho-≠pw A-[n-Im-cØn¬ h-cp-sa-∂m-Wp {]-Xo£n-°p-∂-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v s]m-Xp-sh k-am-[m-\-]-c-am-bncp-∂p. 60 i-X-am-\-Øn-e-[n-Iw thm´p-Iƒ-°v F.F≥.kn. hn-P-bn°p-sa-∂m-Wv A-`n-{]m-b k¿th-Iƒ hy-‡-am-°p-∂-Xv. F∂m¬, F.F≥.kn. t\-Xm-°tfm-Sp-≈ hn-tcm-[w {]-Xn-]-£∏m¿-´n-Iƒ-°v F-{X-tØm-fw KpW-I-c-am-hp-sa-∂ Im-cy-Øn¬ hy-‡-X-bn-√. U-tam-{Im-‰n-Iv A-e-b≥-kv (Un.F.), h¿-W-hnth-N-\-Øn-s\-Xn-tc {]-h¿-Øn°p-∂ sl-e≥-kn-√ A-[y-£\m-b en-_-d¬ t{]m-˛-_n-kn-\kv ]m¿-´n- F-∂n-h-bm-Wv F.F≥.-kn-°v sh-√p-hn-fn D-b¿Øp-∂ a-‰p ]m¿-´n-Iƒ.

F.F≥.kn.- bp-h-t\-Xm-hmbn-cp-∂ Pq-en-b-kv a-te-a ÿm]n-® C-°-tWm-an-Iv {^o-Uw ss^-t‰-gv-kv ]m¿-´n (C.F^v.F-^v.) Xn-c-s™-Sp-∏n¬ I-

∂n-ko-‰v kz-¥-am-°p-sa-∂p {]Xo-£n-°p-∂p. J-\n-Iƒ tZ-ikm¬-°-cn-°p-I, Ip-Ø-I-I-fpsS Ir-jn-`q-an ]n-Sn-s®-Sp-Øp hnX-c-Ww sN-øp-I Xp-S-ßn-b Bh-iy-߃ D-∂-bn-®v C-h¿ {]t£m-`-Øn-em-bn-cp-∂p. thm-´v sN-øm-\m-bn c-Pn-kv‰¿ sN-bv-X 25 Zie£w P-\-߃-°v kv-Iq-fp-Iƒ, B-cm-[-\m-eb-߃, B-Xp-cm-e-b-߃ F∂n-hn-S-ß-fn-em-bn 22,000 t]mfn-Mv kv-t‰-j-\p-I-fm-Wv k-÷oI-cn-®n-cn-°p-∂-Xv.

ss{]w ssSw amXr-`qan \yqkv 5:00 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 5:30 C _kv 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 AIw ]pdw 1:00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 2:30 jn \yqkv 3:30 Irjn-`qan 4:30 AIw ]pdw

hnt\mZw

kqcy 11.00 BIm-i-ZqXv

C´ym-hn-j³ 7.00 KpUvtam-WnMv tIcf 8.30 thm´v C≥ tSm°v 10:00 lm∏-\nßv lthgvkv 10.30 hmkvXhw 12.00 lm∏-\nßv lthgvkv 12.30 aymhq 1.30 t_mIvkv Hm^okv 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 dmKv dwKv

Inc¨ 4.00 Um\n 4.30 t{K‰v C¥y≥ k¿Ikv 5.30 apJm-apJw 6.00 IW-Iv‰nMv tIcf 6.30 {Ko≥ dnt]m¿Sv

Gjym-s\‰v \yqkv 9:30 Ih¿ tÃmdn

C¥ymhn-j≥ 4:30 t{K‰v C¥y≥ k¿Ikv 4.30 a\p-jy-arKw

sIm¨p Sn.hn

4.00 tUmd-bpsS {]bmWw 4.30 UnIn-‰ohv cmP-∏≥ 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwKnƒ 8:00 lm∏n _¿ØntU 1.30 Btμm-f\w 8:05 Ãph¿´v en‰n¬ 4.00 Um\n 8.30 _m¿Wn & {^≠vkv 9.00 Fkv.-Fw.-Fkv 9.00 thUv ssKw 11.30 kzbwhc-]-¥¬ 2.00 ta¬hn-emkw sdUn-bmWv 9.30 B¿´vkq°

Inc¬

sh-äv-lu-kn-te-¡v AXn-{Ians¨-¯n-b ImÀ `oXn ]-c-¯n hm-jn-M-vS¨: bp.F-kv. {]-knU‚ v _-cm-Iv H-_m-a-bp-sS Ip´n-I-sf h-ln-® hm-l-\-hyq-lØn-te-°v \n-tcm-[-\w a-dn-I-Ss∂-Øn-b Im¿ ]-cn-{`m-¥n kr„n-®p. Xp-S¿-∂p ssh-‰v-lu-kv A-c-a-Wn-°q¿ A-S-®n-´p. kw-`h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Im¿ ss{U-h-dm-b am-Xyp C-hm≥ tKmƒ-Uv kv-s‰-bn-s\ kn-‰n t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp°p-I-bpw Im¿ kp-c-£m ]-cntim-[-\-bv-°p hn-t[-b-am-°pI-bpw sN-bv-Xp. H-_m-a-bp-sS a°-fm-b im-j-sb-bpw a-en-bsb-bpw h-ln-s®-Øn-b hm-l\-hyq-l-Øn-te-°m-Wv Im¿ IS-°m≥ {i-an-®-Xv. am-Xyp C-hm≥ bp.F-kv. {Sj-dn D-tZym-K-ÿ-\m-sW-∂p bp.F-kv. c-l-ky-m-t\z-j-W hn-`m-Kw hy-‡-am-°n. C-bmƒs°-Xn-tc A-\-[n-Ir-X-am-bn IS-∂p-I-b-dn-b-Xn-\p tI-sk-SpØn-´p-≠v. kw-`-h-Øn¬ Kq-Vmtem-N-\-bp-t≠m F-∂ Im-cyw ÿn-co-I-cn-®n-´n-s√-∂p {]-knU‚n-s‚ kp-c-£m-tk-\m h‡m-hv hy-‡-am-°n.

£ ]m¿-´n-Iƒ thm-s´-Sp-∏v X-S -s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X ]›m-Ø-e-Øn-em-bn-cp-∂p d-±m°¬. ]p-Xn-b Xn-cs - ™-Sp-∏v Pqsse 20\v \-S-Øm-\m-Wp Xo-cpam-\w. P-\m-[n-]-Xyw X-I¿-°m\p-≈ \o-°-ß-fp-sS H-Sp-hn-esØ {i-a-am-Wv tIm-S-Xn-hn-[nsb-∂v bn-Mv-e- -°n-s‚ ^n-bp Xm-bv ]m¿-´n-bp-sS \n-b-tam-]-tZ„m-hv Ip-‰-s∏-Sp-Øn. ]p-Xn-b DØ-c-hn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ bn-Mv-e-°n-s\ Ip-‰-hn-Nm-c-W sN-øm-\pw A-©p-h¿-j-tØ-°v cm-{„o-bw hn-e-°m-\pw km-[n°pw. tIm-S-Xn-hn-[n-bn¬ {]-Xntj-[n-®v i-\n-bm-gv-N X-e-ÿm\-Øv dm-en \-S-Øm≥ ^n-bp Xm-

bv ]m¿-´n B-lzm-\w sN-bv-Xp. dm-en-°n-sS A-{I-a-ß-fp-≠m-hpsa-∂m-Wv c-l-kym-t\z-j-W hn`m-K-Øn-s‚ dn-t]m¿-´v. hn-[nk¿-°m-cn-s\ ]p-d-Øm-°p-∂Xm-hp-sa-∂v {]-Xo-£n-®n-cp-∂Xm-bn bn-Mv-e-°n-s\ ]n-¥p-Wbv-°p-∂ sN-¶p-∏m-b-°m-cp-sS t\-Xm-hv P-Xp-t]m¨ t{]mw]m≥ ]-d-™p. 2006¬ ]-´m-f A´n-a-dn-bn-eq-sS ]p-d-Øm-°-s∏-´ {]-[m-\-a-{¥n X-Iv-kn≥ jn-\-h{X-bp-sS k-tlm-Z-cn-bm-Wv bn-Mve-Iv. {Km-ao-W¿-°pw I¿-j-I¿°p-an-S-bn¬ h≥ kzm-[o-\-ap-≈ hn-`m-K-am-Wv C-h-cp-sS ^n-bp Xm-bv ]m¿-´n. A-´n-a-dn-°p-tijw X-Iv-kn≥ {]-hm-k-Po-hn-XØn-em-Wv.

D-s{I-bv³ ssk-\yw kn-än lmÄ Xn-cn-¨p-]n-Sn-¨p

¢nâ³ X-s¶ ap-X-se-Sp-¯-p: tam-Wn-¡ se-hn³-kv-In-

In-tb-hv: In-g-°≥ Xp-d-ap-J \K-c-am-b a-cn-tbm-t]m-fn-se kn‰n lmƒ d-jy≥ A-\p-Iq-en-Ifn¬ \n-∂v D-s{I-bv≥ ssk-\yw Xn-cn-®p-]n-Sn-®p. I-gn-™-bm-gv-N ssk-\yw sI-´n-S-Øn-s‚ \n-b{¥-Ww G-s‰-Sp-Øn-cp-s∂-¶nepw {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ ho-≠pw lm-fn-¬ I-b-dn-∏-‰p-I-bm-bn-cp∂p. C-hn-sS Iq-Sp-X¬ ssk-\nI-sc hn-\y-kn-®n-´p-≠v. A-{I-akw-`-h-߃ C-√m-sX-bm-Wv C∂-se hn-a-X¿ lm-fn¬ \ns∂m-gn-™-Xv. \-K-c-Øn¬ djy≥ A-\p-Iq-en-Iƒ ÿm-]n® _m-cn-t°-Up-Iƒ ssk-\yw \o-°w-sN-bv-Xp. A-tX-k-a-bw, hn-a-X¿-°p kzm-[o-\-ap-≈ t…m-hym≥-kvIn¬ ssk-\y-hpw d-jy≥ A\p-Iq-en-I-fpw X-Ωn¬ kwL¿-j-ap-≠m-bn. In-g-°≥ taJ-e-bn¬ kz-bw-`-c-Ww th-Wsa-∂ hn-a-X-cp-sS B-h-iyw Ds{I-bv≥ `-c-W-Iq-Sw X-≈n. djy-bp-sS F-Xn¿-∏v A-h-K-Wn®v Cu am-kw 25\p ]p-Xn-b {]kn-U‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v \-SØp-sa-∂v k¿-°m¿ {]-Jym-]n®n-´p-≠v.

hm-jn-Mv-S¨: ssew-Kn-I A-]hm-ZØ - n-eq-sS ssh-‰vl - u-kn-s\ ]n-Sn-®p-Ip-ep-°n-b tam-Wn-° se-hn≥-kvI - n ap≥ A-ta-cn-°≥ {]-kn-U‚ v ¢n‚-s\-Xn-tc ]p-Xnb sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-I-fp-am-bn cw-KØ - v. ]-ck - ] v- c - k-ΩX - t- ØmsS-bp-≈ _-‘-am-bn-cp-∂p X߃-°n-S-bn-¬ D-≠m-bn-cp-∂sX-¶n-epw ¢n‚¨ X-s∂-h-®p ap-X-se-Sp-Ø-Xm-bn A-h¿ Btcm-]n-®p. hm-\n-‰n s^-b¿ am-Kkn-\n-se {]-tXy-I te-J\ - Ø - nem-Wv ¢n‚-s\-Xn-tc tam-Wn-° B-tcm-]W - ß - f - p-sS sI-´g - n-®X - v. X-\n-s°-Xn-tc D-b¿-∂ Btcm-]-W-߃ A-h-km-\n-∏n°m≥ k-ab - a - m-bn. B I-YI - ƒ°v hy-Xy-kvX - a - m-b A-hk - m-\w D-≠m-h-W-sa-∂m-Wv X-s‚ B{K-lw. ]p-Xn-b sh-fn-s∏-Sp-Øe - neq-sS `q-X-Im-e-Øn-\p am-‰-ap≠m-°m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wp hnizm-kw. X-\n-°v C-Xn-\v h-en-b hn-e sIm-Sp-t°-≠n-h-cpw˛ Ah¿ ]-db - p-∂p. ssew-Kn-I A-]-hm-Z-w X-s‚ Po-hn-XK - X - n-sb B-sI am-‰n a-dn®-p. P-\ß - ƒ-°n-Sb - n¬ A-ht- lf-\-Øn-\n-c-bm-b-Xm-bpw \n-c-h-

10.00 AUz-h-©¿ Hm^v l\p-am≥ 10.30 tZmkvXv _Um tZmkvXv 11.00 _mw_q t_mbvkv 11.30 _pw_m

hnItv Sgvkv

at\m-c-a \yqkv 9.30 tSm]v dnt]m¿´¿ 10.30 h\nX 11.30 hoSv 12.30 Xncphm FXn¿hm 3.30 ^mÃv {Sm°v 5.30 \nb-{¥W tcJ 7.30 \n߃ ]dbq 8.30 kI-e-Ie 10.00 ]pØ≥ ]Sw 11:00 Ip‰-]{Xw

ka-Im-enIw

Zn-®m¬ k¿-°m-cn-s\ ]n-¥p-Wbv-°p-∂ in-bm-°ƒ `q-cn-]-£ap-≈ c-≠p h-S-°≥ \-K-c-ß-fpsS D-]-tcm-[-Øn¬ C-f-hv h-cpØp-sa-∂m-Wv I-cm-dn-se hy-hÿ. bp.F≥. D-tZym-K-ÿ-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn-em-Wv t]m-cm-fnI-sf H-gn-∏n-°p-∂-Xv. 2011¬ _»m-dp¬ A-k-Zn-s\-Xn-tc {]t£m-`w Xp-S-ßn-b-Xv lpw-kn¬ \n-∂m-Wv. L-´-ß-fm-bm-Wv H-gn∏n-°¬ ]-≤-Xn-bn-´n-´p-≈-Xv.

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw

ssIcfn

Gjym-s\äv 2.00 kn\nam Ubdn 2.30 kv‰m¿ knM¿ 3.30 tSÃv ssSw 4.25 _me-K-W-]Xn 4.50 ]c-kv]cw 5.15 kv{Xo[\w 6.15 ap‡n kp[m-Icw 6.45 Nn≥abw 7.00 sSen-tjm-∏nMv 7.30 t]m°ncn ]o°ncn 8.00 kv‰m¿ knM¿ 12.30 alm-`m-cXw 1.00 _me-K-W-]Xn 1.30 Nμ-\-ag 2.00 ]c-kv]cw

kqcy

5.30 Bflm-`n-tjIw 7.00 K‘¿h kwKoXw 7.00 ªknMv SpsU 8.30 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 7.30 hm¿Ø-Iƒ 9.30 sSen-tjm-∏nMv 8.30 sh≈n-Ønc 10.00 kn\na 8.35 kn\na 1.00 hm¿Ø-Iƒ 11.00 BIm-i-ZqXv 1.30 Imcyw \nkmcw 12.00 h[p 2.00 kpc`n hna≥kv tkm¨ 12.30 kvt\l hoSv 3.00 tImaUn tIm¿´v 1.00 ku`m-Ky-hXn 4.00 Ip¶paw 1.30 ]I¬]qcw 4.30 kq]¿ InUvkv 4.30 `mKy-e-£an 5.00 Um≥kv ]m¿´n 4.58 kvt]m¿Svkv \ypkv 5.30 tImaUn I∏nƒkv 5.00 a[p-_me 6.30 tImaUn tIm¿´v 6.30 kvt\l hoSv 7.00 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv

[n t¢-i-߃ k-ln-t°-≠n h∂-Xm-bpw se-hn≥-kv-In ]-d-bp∂p. B-tcm-]-Ww D-b¿-∂-tXmsS ¢n‚¨ A-[n-Im-cw \n-e\ - n¿Øp-∂-Xn-\v X-s∂ _-en-bm-Sm°n. tI-kp-am-bn _-‘s - ∏-´ kv-

s]-jy¬ t{]m-kn-Iyq-´-dpw a-‰p≈-hc - pw ¢n‚-s‚ B-{in-Xc - m-bncp-∂p. am-[y-a-ß-sf-bpw cm-{„ob-sØ-bpw D-]t- bm-Kn-®v X-s∂ tam-i-°m-cn-bm-bn Nn-{Xo-I-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ¢n‚-Wp-am-bp-≈ _-‘w 1998¬ ]p-d-Øp-h-∂-tXm-sS C‚¿-s\-‰n-eq-sS tem-I-Øm-Iam-\w Xm≥ A-ht- l-fn-°s - ∏-´p. s\-‰n-eq-sS tem-I-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ A-]I - o¿-Øn-°n-cb - mb-hƒ Xm-\m-bn-cp-∂p-sh-∂pw A-h¿ te-J-\-Øn¬ hy-‡-am°p-∂p.

Poh³ 8.00 Poh≥ slUvsse≥kv 9:04 ayqknIv _o‰vkv 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 ]c-kv]cw 11:04 ^mj≥ Unssk-\nMv 11:30 tK‰v th _yq tam≠vkv 12:04 Xmc cpNn 12:30 {io\m-cm-bW Kpcp 1.30 Nncn-a-[pcw 2.30 ^mj≥ Unssk-\nMv 3.04 hnZq-j-I≥ 3.30 kntkm- amƒ 4.30 ltem a¿l_m 5.04 Nncn a[pcw 5.30 t]mb‚ v kqw 6.04 lcn-X-tI-cfw

aoUnb h¬ 7.30 \yqkv h¨ tam¿WnwKv 10.00 \yqkv h¨ @ 10 11.00 \yqkv h¨ @ 11 01.00 \yqkv h¨ \q¨ 3.00 \yqkv h¨ @ 3 5:00 \yqkv h¨ Cuh-\nwKv 5.30 Xp≈n 6.00 tkm°¿ Im¿Wn-h¬ 6.30 \yqkv h¨ @ 6.30 7.00 Iu≠v Uu¨ 8.00 Ip°pw-_¿ kn‰n 8.30 Ce-£≥ sslth 09.00 kvs]jy¬ FUn-j≥


10

kozhikode

KANNUR

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-em Im-bn-I ]T-\-h-Ip-¸n A-t]-£ £-Wn-¨p tX™n-∏ew:Im-en-°-‰v k¿-hI-em-im-em Im-bnI ]T-\-h-Ip-∏n¬ {In-°-‰v, thm-fnt_mƒ, _m-kv-°‰v-t_mƒ, A-Xv-eImen¡äv ‰n-Iv-kv ]-cn-io-ekÀhIemime I-sc I-cm-d-Snÿm-\-Øn-¬ \n-b-an-°p-∂-Xn\m-bn A-t]-£ £-Wn-®p. Hm¨-sse-\m-bn sa-bv 17 h-sc A-t]-£ k-a¿-∏n-°mw. {]-Xnam-k sam-Ø th-X-\w: 27,000 cq]. tbm-Ky-X: A-X-Xv sK-bn-an-¬ \m-j-W¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v kv-t]m¿-Sv-kn-s‚ c-≠mw ¢m-kv k¿-´n-^n-°-‰v (10 am-k-sØ tIm-gv-kv). A-`n-e-j-Wo-bw: ^nkn-°¬ F-Uyp-t°-j-\n-ep-≈ Un-tπm-a. {]m-bw: 35 h-b-kv Ihn-b-cp-Xv. hn-i-Z-hn-h-c-߃°pw Hm¨-sse≥ c-Pn-kv-t{S-j\pw k¿-h-I-em-im-em sh-_vssk-‰v k-μ¿-in-°p-I.-

tPm-_v s^-bÀ sa-bv 26 ap-XÂ 30 h-sc

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hnZym¿-∞n bq-Wn-b≥ sa-bv 26 apX¬ 30 h-sc tPm-_v s^-b-dpw F-Iv-kn-_n-j-\pw \-S-Øp-∂p. tI-c-f-Øn-\-I-Øpw ]p-d-Øv \n∂p-am-bn \n-c-h-[n I-º-\n-Iƒ tPm-_v s^-b-dn¬ ]-s¶-Sp-°pw. www.cuunion.com F-∂ sh-_vssk-‰n-eq-sS sa-bv 15 h-sc c-Pnkv-t{S-j≥ \-S-Ømw.

A-t]-£ £-Wn-¨p Im-en-°-‰v

k¿-h-I-em-im-e-

]-co-£

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ bn¬ sU-]yq-t´-j≥ hy-h-ÿbn¬ A-kn- v F-Iv-kn-Iyp´o-hv F-©n-\o-b-sd (kn-hn¬) \n-b-an-°p-∂-Xn-\m-bn kn-hn¬ F-©n-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Z-[m-cn-Ifm-b Po-h-\-°m-cn¬ \n-∂pw At]-£ £-Wn-®p. A-t]-£, F≥.--H.-kn. k-ln-Xw c-Pn-kv{Sm¿, bq-Wn-th-gv-kn-‰n Hm-^v Imen-°-‰v, Im-en-°-‰v bq-Wn-th-gvkn-‰n ]n.--H., a-e-∏p-dw, 673 635 F∂ hn-em-k-Øn¬ sa-bv 15--\-Iw e-`n-°-Ww.

{]n³-kn-¸Â/ e-Iv-N-dÀ A-`n-ap-Jw sa-bv 27-\v

8 sabv 2014 hymgw

s]m-Xp-Imcyw ]nF-®v.-Un-°v c-Pn-ÿ sNøm≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h-cn¬ \n∂pw A-t]-£ £-Wn-®p. Imem-h-[n: aq-∂v h¿-jw. tbm-KyX: _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn/ssat{Im-_-tbm-f-Pn-bn-¬ 60% am¿t°m-sS-bp-≈ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw. A-`n-Im-ay tbm-Ky-X: sP.-- B ¿.-- F - ^ v/s\- ‰ v/tK- ‰ v (90%)/dn-k¿-®v F-Iv-kv-]o-cnb≥-kv/]-ªn-t°-j≥-kv. {]mbw: 2014 G-{]n¬ H-∂n-\v 26 h-bkv I-hn-b-cp-Xv. A-t]-£ _-‘s∏-´ tc-J-Iƒ k-ln-Xw tUm.-ssk-em-kv s_-©-an≥, {]n≥kn-∏¬ C≥-sh-Ãn-tK-‰¿, sI.-F-kv.k -- n.--F-kv.S-- n.-C. A-kn-ÃUv dn-k¿-®v s{]m-P-I‰v, Un-∏m¿´v-sa‚ v Hm-^v t_m-´-Wn, bq-Wnth-gv-kn-‰n Hm-^v Im-en-°-‰v, Imen-°-‰v bq-Wn-th-gv-kn-‰n.-]n.-H, 673 635 F-∂ hn-em-k-Øn¬ sabv 17-\-Iw e-`n-°-Ø-°-hn-[w A-b-°p-I. hn-i-Z-hn-h-c-߃ k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk‰n¬. t^m¨: 9495548315.

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bpsS e-£-Zzo-]n-se hn-hn-[ sk‚-dp-I-fn-te-°v {]n≥-kn∏¬, e-Iv-N-d¿ (Cw-•o-jv, A-d_n-Iv) X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v Icm¿/sU-]yq-t´-j≥ hy-h-ÿbn¬ \n-b-a-\-Øn-\v Hm¨sse≥ A-t]-£ k-a¿-∏n-®-h¿°p-≈ A-`n-ap-Jw sa-bv 27--\v cmhn-se ]-Øv a-Wn-°v `-c-W-hn-`mKw Hm-^o-kn¬ \-S-°pw. hn-i-Zhn-h-c-߃ k¿-h-I-em-im-em Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bpsh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. sS tIm-tf-Pv Um-‰m am-t\-Pvsa‚ v kn-Ã-Øn-te-°v B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-tf-Pv {]n≥Im-en-°-‰v k¿-Δ-I-em-im-em kn-∏¬-am¿ sa-bv 15-\-Iw hn-h-ct_m-´-Wn ]T-\-h-Ip-∏n¬ sI.-- ߃ A-]v-tem-Uv sN-ø-Ww. F-kv.k -- n.--F-kv.S-- n.-C. k-lm-btØm-sS-bp-≈ K-th-j-W s{]m- Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em P-Iv-‰n-te-°v s{]m-P-Iv-‰v s^- sse-^v temw-Kv te-Wnw-Kv tem-sb \n-b-an-°p-∂-Xn-\m-bn

hn-h-c-§Ä A-]v-tem-Uv sN-¿-Ww

s{]m-P-Iv-äv s^-tem A-t]-£ £-Wn-¨p

sk-an-\m-dp-IÄ

B‚ v F-Iv-Ã≥-j≥ h-Ip-∏n¬ \yq-tdm enw-Kzn-Ãn-Iv t{]m-{Kmw (F≥.--F¬.--]n.), {]o am-cn-‰¬ Iu¨-k-enw-Kv, B¿-´v Hm-^v ]m-c‚n-ßv F-∂o hn-j-b-ßfn¬ sk-an-\m-dp-Iƒ kw-L-Sn∏n-°p-∂p. sa-bv-˛-Pq¨ am-k-ßfn¬ \-S-°p-∂ sk-an-\m-dn-\v Ct∏mƒ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-ØWw. t^m¨: 0494 2407360.-

B-dmw sk-a-ÿ _n.--F.--F-kv.-F¬.-]n. k-πn-sa‚-dn ]-co-£Iƒ sa-bv 23-\v D-®-°v 1.-30-\v Bcw-`n-°pw. aq-∂mw h¿-j _n.--Un.--F-k.v k-πn-sa‚-dn ]-co-£-Iƒ sa-bv 28-\v cm-hn-se 9.-30-\v B-cw-`n°pw.-

sa-bv F-«n-\v kn-\n-a C-Ã

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e hym-gm-gv-N-I-fn¬ \-S-Øp-∂ kn\n-am {]-Z¿-i-\w sa-bv F-´n-\v D2013 G-{]n¬/sa-bv am-k-ß- ≠m-bn-cn-°p-∂-X-√. fn¬ \-S-Øn-b Fw.-F. tkmtjym-f-Pn ss^-\¬/{]o-hn-bkv ]-co-£-I-fp-sS am¿-°v en-Ãv tIm-gn-t°m-Sv, km-aq-Xn-cn Kp-cp- I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-ime-bp-sS c-≠mw hm-bq-c-∏≥ tIm-tf-Pv, Xr-iq¿ sk-a-kv-‰¿ _n.sk‚ v tXm-a-kv tIm-tf-Pv F]n.-F-Uv.-, c-≠pw ∂n-hn-S-ß-fn¬ sa-bv F-´v ap\m-epw sk-a-kvX¬ hn-X-c-Ww sN-øpw. ‰¿ Fw.-]n.-F-U.v I®qÀ kÀhIemime ]-co-£-Iƒ bIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em Ym-{I-aw sa-bv 30, Im-w]-kn-ep-≈ sk‚¿ t^m¿ 28, 27 Xn-ø-Xn-I-fn¬ B-cw-`n^n-kn-°¬ F-Uyp-t°-j-\n- °pw. A-t]-£-Iƒ ]n-g Iq-Smepw C-cn-ßm-e-°p-S ss{I-Ãv sX sa-bv 12 h-sc-bpw 130 cq-] ]ntIm-tf-Pv Hm-^v ^n-kn-°¬ F- g-tbm-sS sa-bv 14 h-sc-bpw k-a¿Uyp-t°-j-\n-epw \-S-Øp-∂ aq- ∏n-°mw.∂mw h¿-j _n.--]n.-C. d-Kpe¿/k-πn-sa‚-dn ]-co-£-I-ƒ°v ]n-g-Iq-Sm-sX sa-bv 14h-sc- B-dmw sk-a-kv-‰¿ _n.-F. a-ebpw 100 cq-] ]n-g-tbm-sS sa-bv 16 bm-fw Un-{Kn ]-co-£-bp-sS h-sc-bpw 1000 cq-] A-[n-I ]n-g- s{]m-P-Iv-‰v dn-t]m¿-´p-Iƒ _tbm-sS ]-co-£-°v 20 Zn-h-kw ap- ‘-s∏-´ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ºv h-sc-bpw A-t]-£n-°mw. ]- am¿ sa-bv 15\-Iw k¿-h-I-emco-£ Pq¨ \m-en-\v B-cw-`n- im-e-bp-sS am-ßm-´p-]-d-ºv Imw]-kn¬ F-Øn-°m≥ \-S-]-Sn°pw. Iƒ kzo-I-cn-°-Ww.

amÀ-¡v en-Ìv hn-X-c-Ww

_n.-]n.-F-Uv.-/Fw.-]n.-F-Uv. ]-co-£-IÄ

]-co-£m A-t]-£

s{]m-P-Iv-äv dn-t]mÀ-«p-IÄ

\nehmcw

Ipcp-ap-f-In\v ho−pw sdt¡mUv KmÀ-_nÄ-Uv: 73,500, A¬-KmÀ-_nÄ-Uv: 71,500 sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ (Izn).-.-.-.-.. 15,200 G{]n¬ A-h-[n.-. 13,000 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 14,370 vPq¨.... 13,070 Pqsse ,,,,,...... 12,600 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,335˛10,700 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2950 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 71,500 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 73,500 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 35,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7400˛8100 A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000˛18,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,400 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛9000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,200˛7,450 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8700˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3900˛4500 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,250˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 325˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 550˛630 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛900 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 950˛1115 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 13,300˛-13,500 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 13,900 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 9,900 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 10,800 ]msam-en≥ 6080 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,680 H-cp {Kmw.-. 2,835

sh-fn-s®-Æ 2390 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1140--˛ 1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1045 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3320 sh-√w (60 sI.Pn).-.-.-.-..-.-. 2080 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. 3400 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700˛3000 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000˛3030 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2080 sNdp-]-b¿ 8400˛9200 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6200˛6800 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 4200 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4000 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew(25 sI.Pn) 2875 d-_¿(In-tem).-.-.140.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 130.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 90.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 69,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 3125 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10300 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,000 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.27.00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 24.-50 Xr»n\m-]≈n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.27.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 19000 c-≠mw-X-cw. 11200 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]-g-b-Xv 18500˛19200 ]p-Xn-b-Xv 18510˛19070 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.14800˛16910 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv

e-fn-X-I-em A-¡m-Z-an-: t^m-t«m-{K-^n ]p-c-kv-Im-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: an-I-® t^mt´m-{K-^n-°p-≈ Cu-h¿-jsØ tI-c-f e-fn-X-I-em A-°mZ-an-bp-sS ]p-c-kv-Im-c-߃ {]Jym-]n-®p. kw-ÿm-\ ]p-c-kvIm-c-Øn-\v _-jo¿ Im-tS-cn-bpsS F dn-aw-_-d≥-kv Hm-^v Hmƒ-Uv I-Ãw-kv A¿-l-am-bXm-bn e-fn-X-I-em A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ sI F {^m≥-knkv A-dn-bn-®p. 25,000 cq-]-bpw {]-i-kv-Xn ]-{X-hpw A-S-ßp-∂Xm-Wp ]p-c-kv-Im-cw. Hm-W-d-_nƒ sa≥-j≥ ]p-c-

kv-Im-c߃-°v _n F-kv _n-Pp-hns‚ tamWn-Mv: dnMv-kv Hm-^v ^-b¿ , apl-Ω-Zv k_-jo¿ Im-tS-cn ^ n - b p - s S A-^v-fn-Iv‰-Uv ssN¬-Uv-lp-Uv F-∂o io¿-j-I-ß-fn-ep-≈ t^mt´mIƒ A¿-l-am-bn. 10,000 cq-

]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw A-Sßp-∂-Xm-Wv Hm-W-d-_nƒ sa≥j≥ ]p-c-kv-Im-cw. d-^o-Jv Alv-a-Zv (apw-ss_), jn-_p A-dbv°¬ (_mw-•q¿) F-∂n-h-c-Sßnb Pq-dn-bm-Wv ]p-c-kv-Im-c tP-Xm-°-sf Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. Cu am-kw 22\v tIm-gn-t°mSv B¿-´v Km-e-dn-bn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ ]p-c-kv-Im-c-߃ hnX-c-Ww sN-øpw. hm¿-ØmktΩ-f-\-Øn¬ A-°m-Z-an sk{I-´-dn B¿ tKm-]m-e-Ir-jvW≥ ]-s¶-Sp-Øp.

km-P³ ]o-ä-dpw Fw kn tP-¡-_pw F-kv.-_n.-Sn. U-b-d-ÎÀ-amÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-kv.-_n.-Sn. k-_v-kn-Un-b-dn _m-¶v-kv BIv‰v 1959 skIvj≥ 25 (1) {]-Imcw F-kv.-_n.-Sn-bp-sS Hm-l-cn-bpS-a-Iƒ Xn-c-s™-Sp-Ø U-b-dŒ¿-am-cm-b km-P≥ ]o-‰-dpw Fw kn tP-°-_pw \n-b-an-X-cm-bn. tI-{μ-K-h¨-sa‚n¬ A-Uoj-W¬ sk-{I-´-dn-bm-bn tk-h\-a-\p-jvTn-®n-´p-≈ km-P-≥ ]o‰¿ tI-c-fm k¿-ho-kn¬ A-Uoj-\¬ No-^v sk-{I-´-dn-bm-bn hn-c-an-®p. d-_¿- t_m¿-Uv sNb¿-am≥, tI-c-fm h-\w-h-Ip-∏v {]n≥-kn∏¬ sk-{I-´-dn, tI-cfm Sq-dn-kw U-b-d-Œ¿ Xp-S-ßnb {]-ap-J -]-Z-hn-Iƒ h-ln-®n-´p-

≠v. tI-c-f-Øn¬ hn-hn-[ Pn-√- bn¬ P-\-d¬ am-t\-P-cm-bn-cpI-fn-epw kw-ÿm-\- k¿-°m¿ ∂ b-i-»-co-c-\m-b hn kn ]o-‰h-Ip-∏p-I-fn-epw \n-c-h-[n {]-[m- dn-s‚ ]p-{X-\m-Wv km-P≥ ]o‰¿. F-kv.-_n.-Sn-bn¬ s{]m-t_j-\-dn Hm-^n-k-dm-bn Hu-tZymKn-I Po-hn-Xw B-cw-`n-® Fw kn tP-°-_v C-tX _m-¶n-s‚ No-^ v-P-\-d¬ am-t\-P-cm-bn hn-c-an-®p. tÃ-‰v-_m-¶v Hm-^v ssl-Z-cm_m-Zn¬ sU-]yq-´n P-\-d¬ amt\-P¿, tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v C≥tUm-dn-epw tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v km-P≥ ]o-‰-dpw,Fw kn ssl-Z-cm-_m-Zn-epw P-\-d¬ amtP-°-_pw t\-P¿ Xp-S-ßn ap-Jy X-kv-Xn-IIƒ ssI-Im-cyw sN-bv-Xp. F\ X-kv-Xn-I-Iƒ ssI-Im-cyw kv.-_n.-Sn-bn¬ ]m-co-kn-epw tksN-bv-Xn-´p-≠v. F-kv.-_n.-Sn- h-\-a-\p-jvTn-®n-´p-≠v.

sa-bv am-k- td-j³ hn-X-c-Ww; _n.]n.FÂ. ImÀ-Up-ImÀ-¡v c-−p -cq-]-bv-¡v 25 In-tem Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ s]m-Xp-hn-X-c-W k-{º-Zmb-Øn-eq-sS sa-bv am-k-tØ-°v td-j≥-I-S-Iƒ h-gn C-\n ]d-bp∂ A-f-hn-epw \n-c-°n-epw tdj≥ km-[-\-߃ hn-X-c-Ww sN-øpw. _n.]n.F¬. Im¿-Up-Sa-Iƒ-°v In-tem{Km-an-\v H-cp cq] \n-c-°n¬ 25 In-tem-{Kmw Acn-bpw c-≠p cq-] \n-c-°n¬ A©p -In-tem-{Kmw tKm-X-ºpw e`n-°pw. F.]n.F¬. Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v In-tem°v 8.90 cq-] \n-c-°n¬ Hº-Xp In-tem-{Kmw A-cn-bpw F.]n.F¬. hn-`m-K-Øn¬- s]-´h-cpw c-≠p -cq-] \n-c-°n-ep-≈ `£y-[m-\y- hn-X-c-W ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-°pw H-º-Xp In-tem-{Kmw A-cn In-tem-{Km-an\v c-≠p cq-] \n-c-°n-epw F.]n.F¬. hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ F-√m Im¿-Up-S-a-Iƒ-°pw c≠p In-tem{Kmw tKm-X-ºv Intem-{Km-an-\v 6.70 cq-] \n-c-°nepw e-`n-°pw. F.F. ssh. hn-`m-K-Øn¬s]´-h¿-°v H-cp cq-] \n-c-°n¬

ssK-\-t¡m-f-Pn-Ìv \n-b-a-\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _-tØ-cn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-cmd-Sn-ÿm-\-Øn¬ ssK-\-t°m-fPn-Ãn-s\ \n-b-an-°p-∂-Xn-\p-≈ hm-°v C≥ C‚¿-hyq sa-bv 13 sNm-Δm-gv-N cm-hn-se 11\v Btcm-KytI-c-fw am-\-¥-hm-Sn Hm^n-kn¬ \-S-Øpw.ssK-\-t°m-f-Pn-bn¬ Untπm-a/_n-cp-Z-hpw, {Sm-h≥-Iq¿ sIm-®n≥ sa-Un-°¬ Iu¨kn¬ c-Pn-kv-t{S-j-\pw D-≈ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ k¿-´n-^n-°-‰ns‚ A- epw ]-I¿-∏pw k-lnXw lm-P-cmh-Ww.

35 In-tem-{Kmw A-cn-bpw A-∂]q¿-W Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v kuP-\y-am-bn 10 In-tem-{Kmw A-cnbpw In-tem-{Km-an-\v 13.50 cq-] \nc-°n¬ _n.]n.F¬. /F.F. ssh. hn-`m-K-Øn-se Hm-tcm Aw-K-Øn-\pw 400 {Kmw ]-©km-c-bpw F.]n.F¬. hn-`m-KØn¬- s]-´-h¿-°v Im¿-sUm∂n-\v c-≠p In-tem-{Kmw B-´bpw ssh-Zyp-Xo-I-cn-® ho-Sp-≈ Ip-Spw-_-߃-°v H-cp en-‰¿ asÆ-Æ-bpw ssh-Zyp-Xo-I-cn-°mØ ho-Sp-≈ Ip-Spw-_-߃-°v \m-ep en-‰¿ a-sÆ-Æ-bpw en-‰-dn\v 17 cq-]/ 17.70 cq-] \n-c-°n-epw e-`n-°pw. ]-cm-Xn-I-fpw \n¿-tZ-i-ßfpw 1967 F-∂ tSmƒ{^o \-ºdntem 1800˛425˛1550 F-∂ tSmƒ{^o \-ºdn-tem _-‘s∏-´ Pn-√m/ Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-kp-I-fn-tem `-£y-a-{¥nbp-sS Hm-^n-kn-tem kn-hn¬ kssπ-kv U-b-d-Œ¿, ]-ªn-Iv Hm^n-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛33 F∂ hn-em-k-Øn-tem A-dn-bn°mw.

\-gv-kn-Mv Iu¬-kn c-Pn-kv-t{S-j³; tbm-Ky-Xm ]-co-£ 25\v Xncp-h-\-´-]p-c¯v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-b≥-kn-Xc hn-j-b-ß-fn¬ {]o-Un-{Kn/πkv-Sp ]m-km-b-Xn-\p ti-jw tIc-f-Øn-\p ]p-d-Øp\n-∂v P-\d¬ \-gv-kn-Mv B‚ v an-Uv-ssh^-dn tIm-gv-kv ]m-km-bn tI-c-f \-gv-k-kv B‚ v an-Uv-ssh-hv-kv Iu¨-kn¬ c-Pn-kv-t{S-j-\p th-≠n A-t]-£n-®n-´p-≈-h¿°p-≈ tbm-Ky-Xm ]-co-£ sa-bv

25\v cm-hn-se 11 ap-X¬ 12 h-sc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se hnhn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øpw. A-t]-£ X-]m¬ h-gn sa-bv 17 h-sc-bpw \-gv-kn-Mv Iu¨-knen¬ t\-cn-´v 22 h-sc-bpw kzo-Icn-°pw. A-t]-£m-t^m-d-hpw lmƒ-Sn-°-‰v t^m-d-hpw www.keralanursingcouncil.org

F-∂ ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

sh-≈n 1 In-tem.... 42,600 X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 30,840 sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. 16,000 sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. 10,500 Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,550 dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,350 D-≠.-.-.-.-.-.-.-. 12,100 cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,200 (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3450 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) 6,850-˛7,350 sN-dp-Xv.-.-. 7,150˛7,650 h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 8,000˛8,300 AS° ]pXn-bXv 17,000˛17,500 ]g-bXv 17,000˛17,500 Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥67,000 tN-´≥.-.-.-.-.-.68,500 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 69,500 d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,500 d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,300 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 9200 ]-©-km-c.-.-. 3320

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

68,000 67,000 14,500 4400 5000 23.00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. \m-S≥ P-b.-.s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

30.-00 28.-00 33.-00 31.-00 30.-00 28.-00 31.-00 26.-00 26.00 28.00 27.-50 27.50 26.-00 22.-00 129.-00 135.0090.00-

h-b-emÀ cm-a-hÀ-a ]p-c-kv-Im-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p an-I-¨ \-S³-: -P-b-dmw, \-Sn: ao-\, Nn-{Xw: \-S³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-b-em¿ cma-h¿-a N-e-®n-{X-˛-sS-en-hn-j≥ ]p-c-kv-Im-c-߃ {]-Jym-]n-®p. an-I-® \-S-\p-≈ ]p-c-kv-Im-cØn-\p P-b-dm-apw an-I-® \-Sn°p-≈ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v ao-\bpw A¿-l-cm-bn. an-I-® kn-\n-abm-bn I-a¬ kw-hn-[m-\w sN-bvX \-S-\pw an-I-® kw-hn-[m-b-I\m-bn iym-a-{]-km-Zpw Xn-cs™-Sp-°-s∏-´p. a-‰p ]p-c-kv-Im-c-߃ C-{]Im-c-w: Xn-c-°-Ym-Ir-Øv-: -Pn-Øp tPm-k-^v. kw-Ko-X- kw-hn-[m-bI≥: Hu-tk-∏-®≥. Km-\-c-N-bnXm-hv: tkm-l≥-em¬. Km-bI≥:- {iodmw. Km-bn-I: ar-Zp-e hm-cy¿. \-hm-K-X kw-hn-[m-bI¿: tdm-Pn≥ tPm-k-^v, jm\n¬ ap-l-Ω-Zv. c-≠m-a-sØ \S≥:- a-Wn-b≥-]n-≈ cm-Pp. ]p-Xp-

ap-J \-Sn: Io¿-Øn kp-tc-jv. Om-bm-{Km-l-I≥-: kp-Pn-Xv hmkp-tZ-hv. kn-\n-am \n-cq-]-I≥:- tIm-h-fw k-Xo-jv-Ip-am¿ (dnt]m¿-´¿, tI-c-fIu-ap-Zn). Hm¨-sse≥ kn-\n-a am-[y-aw: sa-t{Sm am-‰n-\n. an-I-® sS-en-hn-j≥ ]p-c-kvIm-c-߃: Sn.hn. tjm-: -sP. _n. P-Mv-j≥ (ssI-c-fn). kw-KoXm-[n-jvTn-X ]-cn-]m-Sn: N-°-c-∏¥¬ (am-Xr-`q-an). F‚¿sSbn≥-sa‚ v _p-≈-‰n≥-: -k-Ie-I-e (a-t\m-c-a). B-t£-]lm-kyw-: -sU-tam-t{I-kn (dnt]m¿-´¿). lm-ky-]-cn-]m-Sn: -Imcyw \n-km-cw (ssI-c-fn). \yq-kvdo-U¿-: -kv-ar-Xn ]-cpØn-°m-Sv (am-Xr-`q-an). A-h-Xmc-I≥: -Ir-jv-W-N-{μ≥ (A-arX). C‚¿-hyq-h¿: -k-Xo-jv A-a-

c-hn-f (G-jym-s\-‰v). k-a-Im-enI A-`n-ap-Jw: -hyq-t]m-bn‚ v (aoUn-bh¨). {]-`m-X -]-cn-]m-Sn: hm¿-Øm {]-`m-Xw (G-jym-s\‰v). hy-Xy-kv-X-am-b hn-hm-l-ßsf Ip-dn-®p-≈ B-Nm-c ]-cn-]mSn: -sh-ÕnMv s_¬-kv (Iu-apZn) C-Xn-\p ]p-dta a-e-bm-f kn\n-a˛kmw-kv-Im-cn-I˛t£-{X-Iemcw-K-ß-fn-se k-a-{K -kw-`mh-\-Iƒ ]-cn-K-Wn-®v \¬-Ip-∂ I-em-c-Xv-\ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v Km-b-I≥ sI Pn am¿-t°m-kv, \n¿-am-Xm-hv ]n hn Kw-Km-[-c≥, \¿-Ø-In cm-P-{io hm-cy¿, F-gpØp-Im-c≥ k-Xo-jv-_m-_p ]ø-∂q¿ F-∂n-h-cpw A¿-l-cmbn. an-I-® Nn-{Xw, kw-hn-[m-bI≥, Xn-c-°-Ym-Ir-Øv, \-S≥, \-

Sn, kw-Ko-X kw-hn-[m-b-I≥ F∂n-h¿-°v 10,001 cq-]-bpw a-‰p-≈h¿-°v 5001 cq-]-bpw {]-i-kv-Xn]-{X-hpw ^-e-I-hp-w \¬-Ipw. Pq-sse 12, 13 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Xncp-h-\-¥-]p-c-Øp \-S-°p-∂ N-Sßn¬ A-hm¿-Uv tP-Xm-°ƒ°p-≈ {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw ^-eI-hpw Iym-jv A-hm¿-Upw kΩm-\n-°p-sa-∂v kmw-kv-Im-cn-I th-Zn {]-kn-U‚ v F-kv B¿ Irjv-W-Ip-am¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Pq-dn Aw-K-ß-fm-b tUm. Fw B¿ X-ºm≥, _m-ep In-cnb-Øv, th-´-°p-fw in-hm-\-μ≥, km-w-kv-Im-cn-I- th-Zn sk-{I-´-dn a-W-°m-Sv cm-a-N-{μ≥, sI hn tam-l-\-N-{μ≥ Xp-S-ßn-b-h-cpw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.

t_m-_n sN-½-Wq-cn-s\ tI-c-f K-hÀ-WÀ B-Z-cn-¨p sF.--Sn. Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ im-¥n-Kn-cn: Po-h-Im-cp-Wy {]h¿-Ø-\-cw-K-Øv {i-t≤-b-am-b kw-`m-h-\-Iƒ \¬-In-b t_m_n sN-Ω-Wq-cn-\v im-¥n-Kn-cnbp-sS kv-t\-lm-Z-cw. 15m-a-Xv \h-H-en tPym-Xn¿-Zn-\ k-tΩ-f-\Øn¬ h-®v tI-c-f K-h¿-W¿ joem Zo-£n-Xv t_m-_n sN-Ω-Wqcn-s\ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v BZ-cn-®p. - c-‡w \¬-Iq Po-h-≥ c£n-°q - F-∂ k-tμ-i-hp-ambn Im-k¿-tIm´p \n-∂v Xn-cp-h\-¥-]p-cw h-sc 812 In-tem-ao-‰¿ t_m-_n \-S-Øn-b am-c-ب K-h¿-W¿ ]-cm-a¿-in-®p. im-¥n-

Kn-cn B-{i-aw Hm¿-K-ss\-kn-Mv ⁄m-\-X-]-kzn sa-ma-t‚m ksk-{I-´-dn kzm-an Kp-cp-c-Xv-\w Ωm-\n-®p.-

-tI-c-f K-h¿-W¿ joem Zo-£n-Xv t_m-_n sN-Ω-Wq-cn-s\ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Z-cn-°p-∂p-

kw-Øm-\ I¬-h³-j³ 11\v tIm-´-bw: tI-c-f sF.--Sn. Uo-tegv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ I¨-h≥-j≥ 11\v tIm´-b-Øp \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. ssh-Io-´v 5.--30\v tIm-´-bw amΩ≥ am-∏n-f lm-fn¬ \-S-°p-∂ I¨-h≥-j≥ ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. a-{¥n sI Fw am-Wn, d-_vtIm sN-b¿-am≥ hn F≥ hm-kh≥ kw-_-‘n-°pw. c-≠n-\p \-S-°p-∂ P-\-d¬ t_m-Un a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-

[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ssh-Io-´v 4.--30\v \-K-cØn¬ \-S-°p-∂ h¿-W-i-_-fam-b tLm-j-bm-{X-bn¬ B-bnc-Øn-e-[n-Iw t]¿ ]-s¶-Sp-°psa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d™p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ tI-c-f sF.--Sn. Uo-te-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v sP-bnw-kv tPm-k-^v, P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Pn-tam≥ tPm¿-Pv, No-^v tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ ]n Pn A-\n¬ {]-km-Zv kwkm-cn-®p.

30,300 37-00 3100 2700 5800˛7400 4800 4900 9400 8800˛12,700 7800 3375 15,000 10300˛10350

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

13800 13600 13050 11260 13900 13650 12282 12170 12068 12013 12929 10078 8566 15800 10800 3400

Xr-iq¿ 15,000 2,200 1,825 3,800 69,000 13,100 10,290 2,900 3700˛3821 3650˛3850 2000˛3500 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

28.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 33.-00 700.00 185.00 2350.-00 16,665.-00 31.-00

am-[y-a ]p-c-kv-Im-c-§Ä-¡v A-t]-£n-¡mw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f {]-kv A-°m-Z-an-bp-sS 2013-se tP¿W-en-kw A-hm¿-Up-Iƒ-°v At]-£n-°mw. 2013 P-\p-h-cn H∂p ap-X¬ Un-kw-_¿ 31 h-sc am-[y-a-ß-fn¬ {]-kn-≤o-I-cn-® dn-t]m¿-´p-I-fm-Wv ]-cn-K-Wn-°pI. Zn-\-]-{X-ß-fn-se an-I-® FUn-t‰m-dn-b-en-\p-≈ hn I-cp-WmI-c≥ \-ºym¿ A-hm¿-Uv, an-I® A-t\z-j-Wm-fl-I dn-t]m¿-´n\p-≈ sNm-Δ-c ]-c-ta-iz-c≥ Ahm¿-Uv, an-I-® {]m-tZ-in-I teJ-I-\p-≈ tUm. aq¿-°-∂q¿ \mcm-b-W≥ A-hm¿-Uv, an-I-® lyq-a≥ C‚-d-Ãv tÃm-dn-°p-≈ F≥ F≥ k-Xy-{h-X≥ A-hm¿Uv, an-I-® \yq-kv t^m-t´m-{Km^¿-°p-≈ {]-kv A-°m-Z-an Ahm¿-Uv, an-I-® Zr-iy am-[y-a -{]h¿-Ø-I-\p-≈ A-hm¿-Uv F∂n-h-bv-°m-Wv F≥-{Sn-Iƒ £Wn-®-Xv. dn-t]m¿-´n¬ te-J-I-s‚ t]cv h-®n-´n-s√-¶n¬ ÿm-]-\-Øns‚ ta-e-[n-Im-cn-bp-sS km-£y]-{Xw lm-P-cm-°-Ww. F≥-{Snbp-sS H-cp H-dn-Pn-\-epw aq-∂v tIm-∏n-I-fpw k-ln-Xw sa-bv 24\-Iw sk-{I-´-dn, tI-c-f {]-kv A-°m-Z-an, Im-°-\m-Sv, sIm-®n˛682030 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e`n-°-Ww. 2013-se Zr-iy am-[y-a {]-h¿-Ø-I-\p-≈ A-hm¿-Un-\v t{]-£-I¿-°pw t]-cv \n¿-tZ-in°mw. G-Xp ta-J-e-bn-se G-Xp t{]m-{Km-am-Wv ip-]m¿-i sN-øp∂-Xv F-∂pw tc-J-s∏-Sp-ØWw. t{]-£-I¿-°v {]-kv A°m-Z-an hn-em-k-Øn-tem mail@pressacademy.org tem ip]m¿-i-Iƒ A-b-°mw. 25,000 cq]-bpw {]-i-kv-Xn ]-{X-hp-am-Wv ]p-c-kv-Im-c tP-Xm-°ƒ-°p e-`n°p-I.


Ifn¡fw

8 sa-bv 2014 hymgw

Hm^v{Sm¡v s^-U-d-ÀþanÀ-¡ Z-¼-Xn-IÄ-¡v ho−pw C-c-«¡p-«nIÄ

t_¨: kzn-‰vk - ¿e‚ v sS-∂nkv C-Xn-lm-kw tdm-P¿ s^-Ud¿°v ho≠pw C-c´- a-[pcw. s^U-dd - psS `m-cy an¿-° c-≠mw {]-kh - Ø - nepw C-c´- °p-´n-Iƒ°v P-≥aw \¬In. CØ-hW C-c´- B¨-Ip-´n-If - m-Wv s^-Ud¿˛an¿-° Z-ºX - n-Iƒ-°v ]n-d∂Xv. t\ctØ B-Zy {]-kh - Ø - n¬ C-cp-h¿°pw C-c´- s]¨-Ip™p-߃ ]n-d∂ - n-cp∂p. A-hniz-k\ - o-bam-b k-t¥m-ja - m-Wv C-sX-∂v t^-kv_ - p-°n-eq-sS s^-Ud - ¿ A-dn-bn®p. en-tbm, se-∂n F-∂n-ßs - \-bm-Wv C-cph¿°pw t]-cn-´n-cn-°p-∂X - v.

e-¦-bv-s¡Xntc t{_mUv Cw-¥-−n-\m-bn I-fn-¡nÃ

e≠≥: Im¬-ap-´n-\p ]-cn-t°-‰ Cw-•-≠v t]-kv _u-f¿ Ã-p-h¿´v t{_m-Un-\v {io-e-¶-bv-s°-Xntc \-S-°m-\n-cn-°p-∂ G-IZn-\ ]-cº - c - b - n¬ I-fn-°m-\m-hn√. F-∂m¬, G-IZn-\Øn\p tijw \-S° - p-∂ sS-Ãv ]-cº - c - b - n¬ Xn-cn-s®-Øm-\m-hp-sa-∂v t{_m-Uv B-{K-lw {]-IS- n-∏n-®p. Cu am-kw 22\m-Wv A-©v a-¬-k-c-ß-fp-sS G-IZn-\ ]-cº-c-bv-°v Xp-S-°-am-hp-∂-Xv.

CâÀ Iym-]vä³ Pm-hn-bÀ k-s\-än hn-c-an¨p

tdmw: C‚¿-an-em≥ Iym-]v-‰≥ Pm-hn-b¿ k-s\-‰n ^pSv-t_mƒ I-cn-bdn-t\m-Sv hn-S-]-d™p. C‚¿-dn-\pth-≠n \o≠ 19 h¿jw P-gv-kn-b-Wn-™-Xn-\p tij-am-Wv ap≥ A¿-P-ss‚≥ Xmcw Iq-Snbm-b k-s\-‰n hn-c-an°¬ {]-Jym-]n-®-Xv. I-gn-™ amkw ap-X¬ ]-cn°n-s\ Xp-S¿-∂v 40Im-c\mb Xm-cw I-fn-°-f-Øn¬ \n-∂p hn-´p-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ifn a-Xn-bm-°m-\p-≈ i-cnbm-b k-a-banXm-sW-∂v hn-c-an-°¬ {]-Jym-]-\-Øn-\n-sS k-s\-‰n ]-d-™p.

temI-s¯ B-Zy I_-Un eo-Kv C-´y-bnÂ

^n tPm¬-kn-\p ]-cn-¡v; Cw-¥-−v B-i-¦-bnÂ

lƒ kn‰n-s°-Xntc ]cn-t°‰ ^n¬ tPm¨kv Ifwhn-Sp∂p e-≠≥: am-©-ÿ bp-ss\‰-Uv bp-h Un-^‚¿ ^n-¬ tPm¨-kn-\p ]-cn-t°-‰Xv tem-I-I-∏n-\v X-øm-sd-Sp-°p-∂ Cw•-≠v So-an-\p Xn-cn-®-Sn-bmbn. Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eo-Kn¬ lƒ kn-‰n-s°-

Xn-tc I-gn-™ Znh-kw \-S-∂ I-fn-bp-sS H-∂mw]-Ip-Xn-bn-emWv tPm¨-kn-s‚ tXm-fn-\p ]-cn°p-]-‰n-bXv. tKmƒ t\Sm-\p≈ {i-a-Øn-\n-sS l-ƒ Xm-cw sa-bv-\¿ ^n-tKz-d-bp-am-bn Iq-´n-bn-Sn®m-Wv tPm¨-kn-\p ]-cn-t°-‰Xv. C-tXm-sS 22Im-c\m-b Xm-c-Øn-\v tem-II-∏v \-„-amhp-tamsb-∂ `o-Xn-bn-em-Wv Cw•≠v tIm-®v tdm-bv lUv-k-\pw B-cm-[-I-cpw. tPm-¨-kn-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®-Xm-bn am-©-ÿ- ]-cn-io-e-I≥ d-bm≥ Kn-§v-kv hy-‡-am°n. ""tem-I-I-∏n¬ Xm-c-Øn-\p I-fn°m-≥ km-[n-°p-sa-∂v X-s∂-bm-Wv {]-Xo-£. ]cn-tim-[-\m^-ew ]p-d-Øp-h-∂m¬ am-{X-ta ]cn-°v Kp-cp-X-cam-tWm-sb-∂v A-dn-bm-\mhp-Ibp-≈q''˛ Kn-§v-kv ]-d™p. tem-I-I-∏n-\p-≈ Cw•-≠v So-an¬ ÿm-\w G-d-°p-sd D-d-∏n-® Xm-c-am-Wv tPm¨kv. k-ao]-Ime-Øv \-S-∂ tZ-io-b So-an-s‚ a¬-k-c-ß-fnse√mw Xm-cw P-gv-kn-b-Wn-™n-´p≠v. tPm¨kn-s\-°q-Sm-sX Km-cn Im-ln¬, ^n¬ P-Kn-tb¬-° F-∂n-h-cm-Wv Cw-•o-jv So-an-se a-‰v H-∂mw\n-c Un-^‚-¿-am¿.

ss\-Po-cn-b³ km-[y-Xm So-an-s\ {]-Jym-]n¨p A-_q-P: kv-]m-\n-jv ¢∫mb hn-øm-d-b-en-s‚ Xm-c-am-b Ct°-Np-°p D-s°-sb H-gn-hm°n tem-I-I-∏n-\p-≈ 30 AwK ss\-Po-cn-b≥ km-[y-Xm So-ans\ {]-Jym-]n®p. tIm-®v kv-‰o^≥ tI-jn-bm-Wv C∂-se Soan-s\ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. \n-e-hn-se B-{^-n-°≥ Nmw-]y≥-am-¿ Iq-Snbmb ss\Po-cn-b-bp-sS A-©ma-sØ tem-I-I-∏m-WnXv. em-‰n-\-ta-cn°≥ A-Xn-Im-b≥-amcm-b A¿P‚o-\, t_m-kv-\n-b, C-dm≥ F-∂n-h-cpƒ-s∏-Sp-∂ {Kq-∏n-em-

Wv tem-I-I-∏n¬ ss\-Po-cn-b- dq-_≥ K-{_n-tb-ep-am-Wv kmbp-sS ÿm\w. [y-Xm So-an-se A-{]-Xo£n-X So-an-se ÿn-c-km-∂n-[yam- Xm-c߃. b hn≥-sk-‚ v F-≥-tb-a, tPm¨ H-_n ssa°¬, F-s^ Bw--t{_mkv, tKm-Uvs{^ Ht_m-t_m-\, A-lva-Zv aq-k, hnŒ¿ tamk-kv F-∂n-h¿ ÿm\w \n-e-\n¿-Øn-bn-´p≠v. I-gn-™ B-{^n-°≥ \m-j≥-kv I-∏n-¬ ss\-Po-cn-b-bp-sS tSm-]vkv-tIm-ddm-b C-Ωm-\p-h¬ F-sa-\n-sI ]-cn-°p-t`-Z-ambn So-an¬ Xn-cn-s®Øn. ]-cnt°‰ t\m-k C-Kn-tbm-_dpw

C-\n 35 \mÄ

db-ens‚ Ip-¥-ap-\bm-b {In-kv-‰ymt\m Xß-fpsS _-≤ssh-cn-Ifm-b _m-gv-kbpsS s\-bva-sd ]p-I-gv-Øm-≥ H-cpaSnbpw Im-Wn-®n√. ""s\-bv-a¿ hf-sc {]-Xn-`m-im-enbm-b I-fn°m-c-\mWv. an-I-® `m-hn X-\n°p-s≠-∂v k-ao-]-Ime-Øp \-

S-Øn-b Nn-e an-∂p-∂ {]-I-S-\ß-fn-eq-sS A-t±-lw sX-fn-bn®p-I-gn™p. _m-gv-k-bp-sS ssi-en-bp-am-bn ]q¿-W-am-bn s]m-cp-Ø-s∏-Sm-≥ s\-bv-a¿-°p km-[n-®n-´n-s√-∂-Xv i-cn-bmWv. F-∂m¬ tem-I-Øn-se G-‰hpw an-I-® Xm-c-am-bn am-dm-\p-

sNss∂

7 6 1 0 +1.057 12

]-©m_v

6 5 1 0 +1.039 10

kn-Uv\n: Iym-]v-‰\pw sh-‰-d≥ Un-^‚-dpam-b eq-°m-kv \o-ens\ tem-I-I-∏n-\p-≈ B-kvt{X-en-b≥ So-an¬ \n-∂v tIm-®v B-≥-sK s]m-tÃ-t°m-•p H-gnhm-°n. t^mapw ^n-‰v-\-kp-an√m-Ø-Xn-\m-em-Wv Xm-c-sØ X-g-™-sX-∂v s]m-tÃ-t°m•p ]-d™p. C-tXm-sS 36Im-c\m-b \o-ens‚ A-¥m-cm-{„ I-cn-b-dn-\v Gd-°p-sd A-¥y-am-bn-cn-°p-I-bm-

C¶s¯ Ifn

cmPÿm≥ 7 5 2 0 +0.483 10 sIm¬°Ø 8 3 5 0 ˛0.097 6 _mw•q¿

7 3 4 0 ˛0.266 6

apwss_

7 2 5 0 ˛0.488 4

ssl-Zc - m-_mZv 6 2 4 0 ˛0.571 4

U¬ln

8 2 6 0 ˛0.933 4

A¿-[-sk-©z-dn t\-Sn-b sIm¬-°-Ø≥ Iym-]v-‰≥ Ku-Xw Kw`o-dn-s‚ _m-‰nMv hp-∂ kv-tIm¿ A-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. bpw (47) an-I-® XpS-°w \¬-Ina-dp-]-Sn-bn¬ Xp-S¿-®bm-b c- b-t∏mƒ 18.2 Hm-h-dn¬ c-≠v hn≠mw I-fn-bn-epw Hm-]-W¿-amcm- °-‰v am{Xw _-en-°-gn-®v sIm¬b Kw-`odpw tdm-_n≥ D-Ø-∏- °-Ø e£yw Im-Wp-I-bm-bn-

Wv. tkm-°-dq-kn-\p-th-≠n 96 a¬-k-c-ß-fn¬ I-f-Øn-en-dßnb \o¬ A-Sp-Ø h¿j-sØ Gjym I-∏n¬ I-fn-°m≥ Xm¬-∏cy-ap-s≠-∂v t\-c-tØ A-dn-bn®n-cp∂p. tem-I-I-∏n-s‚ 30 Aw-K km[y-Xm So-an¬ \n-∂v \o-en-s\ Hgn-hm-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w F-fp∏-am-bn-c-p-∂n-s√∂v s]m-tÃt°m-•p hy-‡-am°n. ""\o-en-\v Xo-¿-®-bmbpw \n-cm-i-bp-≠m-

hpw. tem-II-∏v So-an¬ ÿm-\w t\-Sm≥ A-t±-lw ITn-\m-[zm\w \-S-Øn-bn-cp∂p. I-gn-™ B-dp am-k-sØ {]-IS-\w hn-ebn-cp-Øn-bm-Wv Rm≥ So-an-s\ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv''˛ A-t±-lw hn-i-Z-am°n. Fh¿´s‚ Snw Im-ln¬, {Inì ]mekv Xmcw an-se sPUn-\m-Iv F-∂n-h-cn-sem-cm-fm hpw tem-I-I-∏n¬ Hm-ko-kn-s\ eq°mkv \o¬ \-bn-°pI.

A-b-À-e-³-Un-s\-Xn-tc {ioe-¦-bv-¡v X-IÀ-¸³ P-bw

cmP-ÿm≥ x sslZcm-_mZv (cm{Xn F´n\v sk‰v amIvknepw tkmWn knIvknepw)

]-©m-_n-\pth-≠n A¿-[-sk-©z-dn t\Sn-b am-Iv-kvsh√ns\ (C-SXv) k-l-Xm-cw an√¿ A-`n-\-μn-°p∂p

amIv-kvshÃn-\v ho−pw sk-©z-dn \-ãw ]-©m-_n-s\-Xn-tc sN-ss¶-¡v 232 d¬-kn-sâ Iq-ä³ hn-P-b-e£yw I-´°v: s•≥ am-Iv-kv-sh¬ (90) Hcn-°¬IqSn I-k-dn-b-t∏mƒ sN ss∂ kq-∏¿ In-Mv-kn-s\Xntc In-Mv-kv C-e-h≥ ]-©m-_n-\v 232 d¨-kn-s‚ Iq-‰≥ tSm´¬. Cu ko-k-Wn¬ aq-∂mw X-h-W-bm-Wv am-Ivkvsh√n-\v ssI-sbØpw Zqc-Øv sk-©z-dn \-„-am-hp-∂-Xv. 38 ]-¥n¬ F-´v ]-Sp-Iq-‰≥ kn-Iv-kdpw B-dv _u-≠-dnbpw Dƒ-s∏Sp-∂-Xm-Wv am-Iv-kvsh√n-s‚ sh-Sn-s°-´v C-∂n-Mv-kv. tU-hn-Uv an√¿ 47 (32 ]¥v, A-©v t^m¿, c-≠v kn-Iv-k¿), Iym]v-‰≥ tPm¿-Pv s_-bv-en 40* (13 ]¥v, B-dv kn-Ivk¿, c-≠v t^m¿), ho-tc-μ¿ sk-hm-Kv 30 (23 ]¥v, A-©v t^m¿, H-cp kn-Ivk¿) F∂n-hcpw ]-©m-_v \n-c-bn¬ Xn-fßn.

tdm-tP-gv-kv en-hÀ-]q-fpambn I-cmÀ \o«pw e- ≠ ≥: en- h - ¿ - ] qƒ tIm- ® v s{_-≥-U≥ tdm-tP-gv-kv ¢-∫pam- b p- ≈ I- c m¿ \o- ´ pw. \m- e p h- ¿ - j - t Ø- ° p Iq- S n ¢- ∫ n¬ Xp-S-cm≥ tdm-tP-gv-kv kΩ-Xw aq-fn-b-Xm-bm-Wv dn-t]m-¿´v. hcm- \ n- c n- ° p- ∂ Zn- h - k - ß - f n¬ A-t±-lw ]pXn-b I-cm-dn¬ H∏p-h-bv-°pw. 2012¬ kzm≥-kn-bn¬ \n-∂mWv tdm-tP-gv-kv aq-∂p h¿jsØ I-cm-dn¬ en-h-¿-]q-fn-seØn-bXv. {]o-an-b¿ eo-Kn¬ Cu ko-k-Wn¬ A-t±-l-Øn-\p Iogn-¬ an-I-® {]-I-S-\-am-Wv en-h¿]qƒ Im-gv-N-h-bv-°p-∂Xv.

em-tlm¿: ap≥ t]-kv _u-f¿ h-Jm¿ bq-\p-kn-s\ ]m-In-kv-Xm≥ {In-°-‰v So-an-s‚ ]-cn-io-e-I-\m-bn ho≠pw \n-b-an®p. c-≠p h¿jsØ I-m-em-h-[n-bm-Wv h-Jm-dn-\v ]m-In-kv-Xm≥ \¬-In-bn-cn-°p-∂Xv. A-Sp-Ø- am-kw A-t±-lw ]mIv tIm-®m-bn Np-a-X-e-tb¬-°pw. t\-c-sØ 2010em-Wv B-Zy-am-bn ]m-In-kv-Xm-s‚ ap-Jy tIm-®v ÿm\-tØ-°v h-Jm-dn-s\ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. F-∂m¬, hy-‡n-]-c-am-b Im-c-W-ß-fm¬ 2011¬ A-t±-lw So-ans‚ ]-cn-io-e-I-ÿm-\w H-gnbp-I-bm-bn-cp∂p. C≥-Xn-Jm-_v A-emw, lm-dp¨ d-joZv, tam-bn≥ Jm≥ F-∂n-h-cpƒ-s∏-Sp-∂ I-Ωn-‰n-bm-Wv h-Jm-dn-s\ ho≠pw tIm®m-bn Xn-c-s™-Sp-ØXv. tZio-b So-an-s‚ ap-Jy tIm-®m-bn ho≠pw \n-b-an-®-Xn¬ Xm≥ A-Xnbm-b k-t¥m-j-hm-\m-sW-∂v h-Jm¿ {]-Xn-I-cn®p. B-kvt{X-en-b-bnepw \yq-kn-e≥-Un-ep-am-bn A-Sp-Ø h¿-jw \-S-°p-∂ G-IZn\ tem-I-I-∏n-\v So-an-s\ k-÷-cm-°p-I-bm-Wv X-s‚ C-t∏mg-sØ {][m-\ e-£y-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. s^-{_p-h-cn-bn¬ tU-hv hmSv-tam-dn-s‚ I-cm¿ A-h-km-\n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv ]pXnb ]-cn-io-e-I-s\ ]m-In-kv-Xm-\v B-h-iy-am-bn h-∂-Xv. Sz‚n {In-°-‰v tem-I-I-∏n¬ So-an-s‚ No-^v sk-e-Iv-‰¿ Iq-Sn-bmbn-cp∂ tam-bn-\m-Wv ]m-In-kv-Xm-s\ Xm¬-°m-en-I-ambn ]-cn-ioen-∏n-®n-cp-∂-Xv.

hnÂk-\v A-c-t§-ä-¯n U-_nÄ; am©-ÌÀ Ikdn

kalikkalam@thejasonline.com

am©-ÿ bpss\-‰-Un\pth≠n Cc-´-tKmƒ t\Snb sPbnwkv hn¬ks‚ (he-Xv) BÀmZw e≠≥: A-c-tß-‰-Øn¬ Xs∂ Iu-am-c-Xm-cw sP-bnw-kv hn¬-k≥ Cc-´-tKm-fp-am-bn an-∂nb-t∏mƒ Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKn¬ am-©-ÿ bp-ss\-‰-Un-\p X-I¿-∏≥ Pbw. ko-k-Wn¬ tlmw-{Ku-≠m-b Hmƒ-Uv {Sm-

t^m-¿-Un-se A-h-km-\ a¬-kc-Øn¬ am-©-kv-‰¿ H-∂n-s\-Xntc aq-∂p tKm-fp-Iƒ-°v lƒ kn‰n-sb Xp-c-Øp-I-bm-bn-cp∂p. hn-¬-k-s\-°q-Sm-sX a-s‰m-cp Iu-am-c-Xm-cw tSmw tem-sd≥kpw am-©-kv-‰-dn-\m-bn Cu Ifn-

bn¬ A-c-tß-dn. Xm¬-°menI tIm-®m-bn {]h¿-Øn-°p-∂ sh-‰-d≥ an-Uv-^o¬-U¿ d-bm≥ Kn-§v-kv A-hkm\ A-c-a-Wn-°q-dn¬ ]-I-c°m-c\m-bpw am-©-Ã-dn-\pth-≠n If-Øn-en-dßn. Hmƒ-Uv {Sm-t^m-

¿-Un¬ am-©-kv-‰¿ Iym-]v-‰≥ s\-aRv-P hn-Zn-®n-s‚ A-h-km\-a¬k-cw Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p CXv. ko-k-Wn-\pti-jw Xm-cw C‚¿-an-em-\n-te-°v tN-t°-dpw. sXm-´p-apº-sØ I-fn-bn¬ k-≠¿-em‚n-t\m-Sv tXm-‰ So-an¬ \n-c-h-[n am-‰-߃ h-cp-Ønbm-Wv Kn-§v-kv am-©-kv-‰¿ C-eh- s \ {]- J ym- ] n- ® - X v . ap- t ∂- ‰ \ncbn¬ hn¬k-\v A-hk-cw \- ¬ In- b Kn- § v - k v a- [ y- \ n- c - b n¬ bp-hm≥ am-‰-sb ]p-d-Øn-cpØn a- s ‰m- c p ]p- X p- a pJamb tem-sd≥-kn-s\ I-fn-∏n-®p. 31mw an-\n-‰n-em-Wv hn¬-k≥ am-©-Ã-dn-s‚ A-°u-≠v Xp-d∂-Xv. 61mw an-\n-‰n¬- Xm-cw ho≠pw e£ywI-≠p. 63mw an-\n‰n--¬ am-‰n ss{^ l-≈n-s‚ tKmƒ Xn-cn-®-Sn®p. F-∂m¬ ss^-\¬ hn-kn-en\v \m-ep an-\n-‰v ap-ºv ]-I-c-°mc-\m-bn C-dßn-b Ãm¿ kv-ss{S°¿ tdm-_n≥ hm≥-t]-gv-kn am©-Ã-dn-s‚ hn-P-b-ap-d-∏n-®psIm-≠v tKmƒ-]´n-I ]q¿-Ønbm°n.

Up-ªn≥: A-b¿-e≥-Un-s\-Xncm-b G-IZn-\ {I-n °-‰v ]-c-º-cbn¬ {io-e-¶-bv-°v hn-P-b-Øp-S°w. C∂-se \S-∂ H∂mw G-IZn-\-Øn¬ 79 d¨-kn-s‚ X-I¿∏≥ P-b-am-Wv sF-dn-jv ]-S-bvs°-Xn-tc e-¶ B-tLm-jn-®X - v. P-bt- Øm-sS c-≠p a¬-kc - ß - f-- psS ]-cº - c - b - n¬ 1˛0\p ap-∂n-seØm\pw k-μ¿-iI - ¿-°m-bn. tSm-kv \-„-s∏-´v BZyw _m‰v sNbv-X {io-e-¶ \n›n-X Hmh-dn¬ F-´v hn-°-‰n-\v 219 d¨sk-∂ am-\yam-b kv-tIm¿ t\Sn. ]p-d-Øm-hm-sX 34 ]-¥n-¬ aq∂v _u-≠-dnbpw c-≠v kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-sS 42 d¨-sk-Sp-Ø hm-e-‰-Xm-cw \p-hm≥ Ip-e-tiJ-c-bm-Wv e-¶-bp-sS tSm-]vkvtImd¿. a-dp-]-Sn-bn¬ e-¶-bp-sS an-I® _u-fn-Mn-\p ap-∂n¬ ]X-dnb sF-dn-jv 39.5 Hm-h-dn¬ 140 d¨kn-\p Iq-Sm-cwI-b-dn. 10 Hm-h-dn¬ H-cp sa-bv-U-\p-ƒ-s∏-sS 27 d¨-kv hn-´p-sIm-Sp-Øv aq-∂v hn°-‰p-Iƒ t\-Sn-b sa≥-Un-kmWv am≥ Hm-^v Zn am®v.

h-JmÀ bq-\p-kv ho−pw ]m-Iv tIm¨v

{]o-an-bÀ eoKv: am-©-ÌÀ 3 þ lÄ knän 1, tSmw tem-d³kpw am-©-kv-ä-dn-\m-bn I¶naÂk-cw I-fn-¨p C-ä-en-bn aq-¶mw-Øm-\w D-d-¸n-¨v \m-t¸mfn e≠≥: ]-cn-°n-s\ Xp-S¿-∂v ko-k-Wn-s‚ `q-cn-`m-Khpw \-„am-b-Xn-\p ]n-∂m-se Cw•-≠v Un-^‚¿ sh-bv≥ {_n-Uv-Pv ^pSv-t_m-fn¬ \n-∂v hn-c-an®p. ]cn-°n-s\ Xp-S¿∂v Cw-•-≠v c≠mw Un-hn-j≥ ¢∫m-b sdÕn-Mn-\pth≠n Cu ko-k-Wn¬ 12 a¬-k-c-ß-fn¬ am-{X-amWv {_n-Uv-Pn-\p I-fn-°m≥ km[n-®Xv. Im¬-ap-´n-t\-‰ ]-cn-°m-Wv 33Im-c\m-b Xmc-sØ I-fn aXn-bm°m≥ t{]-cn-∏n-®Xv. Bjv-en tIm-fn-s\m-∏w Zo¿-L-Imew Cw-•-≠n-s‚ {]Xn-tcm-[\nc Im-Ø Xm-cw Iq-Sn-bm-Wv {_nUv-Pv. 2002 ap-X¬ 2009 h-sc Cw•-≠n-\pth-≠n 36 a¬-k-c-ßfn¬ Xm-cw I-fn-®n-´p-≠v.

≈ I-gn-hv A-t±-l-Øn-\p≠v''˛ {In-kv-‰ymt\m hn-e-bn-cpØn. Pq-Wn¬ {_-ko-en¬ \-S°m-\n-cn-°p∂ tem-I-I-∏n¬ I-Sp-∏-tadn-b {Kq-∏n-em-Wv CØ-hW t]m¿-®p-K¬ Dƒ-s∏´n-cn-°p-∂-sX-∂v \n-e-hn-se tem-I ^p-Sv-t_m-f¿ Iq-Snbm-b Xm-cw A-`n-{]m-b-s∏-´p. P¿-a\n, Lm-\, A-ta-cn-° F-∂n-hc-S-ßp-∂ {Kq-∏n-em-Wv t]m¿-®pK-en-s‚ ÿm\w. ""{Kq-∏n¬ t]m¿-®pK¬ t^h-dn-‰p-If - √. F-∂m¬ Hmtcm a¬-kc - hpw B-kz-Zn-®p I-fn-°m≥ R-߃ {i-an-°pw. C-Ø-hW-sØ tem-I-I-∏n-se G-‰hpw I-Sp-∏t- adn-b {Kq-∏m-Wv Rß-fp-tS-Xv. H-cp k-ab - w H-cp a¬k-c-sØ-°p-dn-®p am-{X-ta R߃ Nn-¥n-°p-∂p-≈q''˛ {Inkv-‰ymt\m Iq-´n-t®¿-Øp.

eq-¡m-kv \o-en-s\ B-kv-t{Xen-b H-gn-hm¡n

cp∂p. P-bw ]q¿-Øn-bm-°ptºmƒ a-\o-jv ]m-sfi-bv-s°m∏w 23* (14 ]¥v, c-≠v t^m¿) 10 d¨-kp-ambn Pm-Izn-kv Im-enkm-bn-cp-∂p- {Io-kn¬. 56 ]-¥n-¬ A-©v _u-≠-dnbpw c-≠v kn-Iv-kdpw t\-Sn-bmWv Kw-`o¿ sIm¬-°-Ø-bp-sS A-a-c-°m-c-\m-b-Xv. 34 ]-¥v t\cn-´ D-Ø-∏-bp-sS C-∂n-Mv-kn¬ A-©v _u-≠-dnbpw H-cp kn-Ivk-dpw D-≠m-bn-cp∂p. U¬ln°mbn sh-bv≥ ]m¿-s\¬ c≠v hn°‰v hogvØn. t\-c-sØ 28 ]-¥n¬ aq-∂v kn-Iv-k¿ ]-d-Øn-bm-Wv Up-an\n U¬-ln-bp-sS tSm-]vkv-tImd-dm-bXv. Im¿-Øn-Iv 22 ]-¥n¬ \n-∂v \m-ev t^mdpw H-cp-kn-Ivkdpw I-s≠-Øn-b-t∏mƒ 15 ]¥v t\-cn-´ bm-Z-hn-s‚ C-∂n-Mvkn¬ aq-∂v _u-≠-dnbpw H-cp kn-Iv-kdpw A-S-ßn-bn-cp∂p. sI-m¬-°-Ø-bv-°v th-≠n Im-enkv, D-ta-jv bm-Zhv, km-Izn_p¬ l ≥, kp-\n¬ \-sc-bv≥ F-∂nh¿ Hmtcm hn°-‰v hoXw ]-¶n-´p. sIm¬-°Ø-sb A\mbm-k P-b-Øn-se-Øn-® Kw`o-dm-Wv am≥ Hm-^v Zn am®v.

(Sow, aÂ-kcw, Pbw, tXmÂhn, k-a-\n-e, d¬-tdäv, t]m-bnâv F-¶ {I-a-¯nÂ)

]-cn-¡v; sh-bv³ {_n-Uv-Pv I-fn a-Xn-bm¡n

am-{Un-Uv: _m-gv-k-tem-W-bpsS {_-ko-en-b≥ kq-∏¿ Xm-cw s\-bv-a¿-°v tem-I-Øn-se G‰hpw an-I-® I-fn-°m-c-\m-hm≥ ti-jn-bp-s≠-∂v d-b¬ am-{UnUn-s‚ t]m¿-®p-Ko-kv kv-‰m¿ {In-kv-‰ymt\m sdm-WmƒtUm A-`n-{]m-b-s∏´p. I-gn-™ ko-k-Wn¬ G-ItZ-iw 87.2 an-ey¨ bq-tdm-bv-°v {_-ko-en-b≥ ¢∫m-b kmt‚m-kn¬ \n-∂p _m-gv-k-bnte-°v tN-t°dn-b s\-bv-a¿-°v C-Xph-sc {]-Xo-£-bv-s°m-Ø \n-e-hm-c-Øn-te-°v D-b-cm-\mbn-´n√. F-¶n-epw 22Im-c\m-b s\-bv-a¿ 25 a¬-k-c-ß-fn¬ \n∂v Hº-Xv eo-Kv tKm-fp-I-ƒ kz¥w t]-cn¬ Ip-dn-®n-´p≠v. am{X-a√ F-´v tKm-f-h-k-c-ß-ƒ°p h-gn-sbm-cp-°m-\pw Xm-cØn-\p km[n®p.

I-¸n-¯m-\m-bn Kw-`oÀ, sImÂ-¡-¯ ssd-kmbn

t]m-bnâv \ne sam-lmen: temI-sØ B-Zy I_-Un eo-Kn-\v C-¥y XpS-°w Ip-dn-°p∂p. ]-©m-_v k¿-°mcmWv temI-sØ B-Zy I_Un eo-Kn-\p ap≥ssI F-Sp-°p∂Xv. Pq¨ ]-Ip-Xn-bn-em-Wv eo-Kv B-cw-`n-°p-∂Xv. t^m¿ap-e h¨ t^m¿-am-‰-\p-k-cn-®mhpw eo-Kv a¬-k-c-ß-ƒ. cm-PysØ \m-ev D-]-`q-J-fi-ß-fn-em-bmWv a¬-k-c-߃- \-S-°pI.

s\-bv-aÀ tem-I-¯n-se an-I-¨ Xm-c-am-hpw: {In-kv-äymt\m

UÂln 5\v 160, Up-an-\n (40*), sIm¡-¯ 2\v 161, Kw-`o-À (69)

U¬-ln: Iym-]v-‰≥ Ku-Xw Kw`o¿ (69) ap-∂n¬-\n-∂v ]-S\ - b - n-®t∏mƒ sF.]n.F√n¬ ap≥ tPXm-°fm-b sIm¬-°Ø ss\‰vssd-tU-gvk - v hn-Pb - h - g - n-bn¬ Xncn-s®Øn. C∂-se \-S∂ - B-Zy a¬-k-c-Øn¬ U¬-ln sU-b¿sU-hnƒ-kn-s\-bm-Wv sIm¬°-Ø F-´v hn-°-‰n-\v ]-cm-P-bs∏-Sp-Øn-bX - v. I-gn-™ a¬-kc - Øn¬ cm-P-ÿm≥ tdm-b¬-kns\-Xntc \m-SIo-b tXm¬-hn hg-ßn-b-Xn-\m¬ hnP-bw D-d-∏m°n-b ti-j-am-Wv CØ-h-W Kw-`o¿ I-fw-hn-´Xv. tSm-kv t\-Sn _m-‰n-Mv Xn-cs™-Sp-Ø U¬-ln sP ]n Upan-\n (40*), Zn-t\-jv Im¿-Øn-Iv (36), tI-Z¿ bm-Z-hv (26*), apc-fn hn-P-bv (24) F-∂n-h-cp-sS _m-‰nMv an-I-hn-te-dn-bm-Wv \n›n-X Hm-h-dn¬ A-©v hn°-‰v \-„-s∏Sp-Øn 160 d¨-sk-∂ P-bn-°m-

11

kozhikode

tdmw: X-I¿-∏-≥ P-b-tØm-sS C-‰m-en-b≥ eo-Kv (sk-cn F) t]m-bn-‚ v ]-´n-I-bn¬ \m-t∏mfn aq-∂mw-ÿm-\w D-d-∏n-®p. Ign-™ Znh-kw \-S∂ 36mw du≠v a¬-k-c-Øn¬ \m-t∏m-fn G-I-]-£o-b-am-b aq-∂p tKmfp-I-ƒ-°v Im-•n-bm-cn-sb sI´p-sI-´n-°p-I-bm-bn-cp∂p. a-s‰m-cp I-fn-bn¬ eo-K-n¬ \m-em-a-Xp-≈ ^n-sbm-sd‚o-\ Zp¿-_-ecm-b kkp-thm-temtbmSv 3˛4-s‚ sR-´n-°p-∂ tXm¬-hn-tb-‰p-hm-ßn. ^n-sbm\mt∏m-fn-°mbn tKmƒ sd‚o-\-bp-sS ]-cm-P-b-am-Wv t\Snb sªdnw sk-sa-bv¬ \m-t∏m-fn-bp-sS aq-∂mw-ÿm\w `-{Z-am-°n-bXv. tlmw-{Ku-≠n¬ \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ ss{U-kv sa¿´≥, sKm-cm≥ ]m≥-tU-hv, sªdnw sk-sa-bv¬ F-∂n-h¿ \mt∏m-fn-°m-bn kv-tIm¿ sN-bv-Xp. 56mw an-\n-‰n¬ e-`n-® s]-\¬-‰n \m-t∏m-fn Xm-cw a-sc-Iv lmw-kn-°v ]m-gm°n. A-tX-k-abw, sUm-sa-\nt°m s_-dm-Un-bp-sS lm-{Sn-°m-Wv ^n-sbm-sd‚o-\-bv-s°-Xn-tc kkp-thm-tem-bv-°v A-´na-dn hnP-bsam-cp-°n-bXv.

kwØm-\ A-Ô sN-kv 10 apXÂ Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f sN-kv A-tkm-kn-tb-j≥ t^m¿ ssª-≥-Uv, cmw-Zm-kv \-K¿ {^≠v-kv F-∂n-h-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ 10, 11 Xnø-Xn-I-fn¬ Im-gvN-bn-√m-Ø-h¿-°m-bn kw-ÿm\-X-e sN-kv Nm-w-]y≥-jn-∏v kw-L-Sn-∏n-°pw. Ip-Uv-ep tKm-]m-e-Ir-jv-Wssl-kv-Iq-fn-em-Wv 20m-a-Xv- kwÿm-\ sN-kv Sq¿-W-sa‚ v kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. 56 t]¿ Sq¿-Wsa‚n¬ am-‰p-c-bv-°pw. an-I-® {]I-S-\w Im-gvN-h-bv-°p-∂ 20 t]sc Z-£n-tW-¥y≥ Sq¿-W-sa‚nte-°v Xn-c-s™-Sp-°pw.

tKm-h³ So-an-\v t]-cv \nÀ-tZ-in-¡m-\-h-k-cw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ kq∏¿ eo-Kv ^pSvt_m-fn¬ am‰p-cbv-°p∂ tKm-h {^m-ss©-kn°v t]-cv \n¿-tZ-in-°m≥ ^p-Svt_mƒ t{]-an-Iƒ-°-h-k-cw. So-an-\p t]-cpw hn-fn-t∏-cpw goaisl2014@ gmail.com F∂ ta¬hn-em-k-Øn-te°v \n-¿tZ-in-°p-∂ B-fp-sS t]-cv, hnem-kw, sam-ss_¬ \-º¿ F∂n-h klnXw C--sa-bn-¬ sN-øWw. t]-cn-s‚ Xp-S-°-Øn¬ tKm-h D-≠m-bn-cn-°-Ww.


CMYK

12 tImgnt°mSv

8 sa-bv 2014 hymgw

C-Sp-°n: ]-c-tam-∂-X \o-Xn-]oThpw ssI-hn-´-tXm-sS ap-√-s∏-cnbm-sd-∂ P-e-t_mw-_p-b¿-Øp∂ A-Xn-cn-√m-Ø `o-Xn-bn¬ Xo Xn-∂p I-gn-bm≥ Xm-gv-hm-c-hmkn-I-fp-sS Po-hn-Xw ]n-s∂-bpw _m-°n. ap-√-s∏-cn-bm¿ k-a-c-kan-Xn N-∏m-Øn¬ Xp-S-ßn-b ka-cw 2680 Zn-h-kw ]n-∂n-Sp-I-bmWv. Bƒ-°q-´-hpw _-l-f-hp-sa√mw G-Xm-≠v A-I-∂ \n-e-bnem-bn-cp-∂p k-a-c-∏-¥¬. tIm-SXn-hn-[n \¬-In-b \n-cm-i-bnepw C-∂-se ap-X¬ ho-≠pw Chn-sS Bƒ-°q-´-hpw B-c-h-hpsa-Øn-Øp-S-ßn. tIm-S-Xn C-S-s]-S-ep-≠m-Iptºm-tgm G-sX-¶n-epw a-{¥ntbm cm-{„o-b-t\-Xm-°-tfm Bi-¶-s∏-Sp-tºm-tgm am-{Xw N¿®-bm-hp-∂ H-∂-√ Xm-gv-hm-csØ P-\-hn-`m-K-sØ kw-_‘n-®n-S-tØm-fw A-W-s°-´v Db¿-Øp-∂ B-[n. Im-e-l-c-Ws∏-´-Xm-sW-∂pw kp¿-°n an-

{in-X-Øm¬ \n¿-an-X-am-b temI-sØ G-‰-hpw ]-g-°-ap-≈ AW-s°-´m-Wv X-e-bv-°p ap-Ifn¬ F-∂-Xv A-dn-™-Xp apX¬ `-bm-i-¶-bn-em-b-Xm-Wv Ch¿. cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fpw t\Xm-°-fpw Cu `o-Xn-sb Nn-et∏m-sg-¶n-epw Iq-Sp-X¬ Ip-g-∏Øn-em-°n-bn-´p-ap-≠v. A-Ws°-´n-se P-e-\n-c-∏p-t]m-se G-dn-bpw Ip-d-™pw \m-ep Z-im–-am-bn Xm-gv-hm-c-`q-an-sb ap-√s∏-cn-bm¿ th-´-bm-Sp-I-bm-Wv. h-≠n-s∏-cn-bm¿, D-∏p-X-d, A-ø-∏≥-tIm-hn¬, Im-©nbm¿, Ip-a-fn, ]o-cp-ta-Sv, G-e-∏md ]-©m-b-Øp-I-fn-se P-\-e£-߃ h-f-sc {]-Xo-£-tbmsS-bm-bn-cp-∂p kp-{]nw-tIm-S-Xnhn-[n Im-Øn-cp-∂-Xv. Im-e-h¿j-sa-Øn-bm¬ Zn-\-cm-{X-t`-Z-an√m-sX sN-dn-b i-–-ß-sf t]mepw C-hn-sS B-fp-Iƒ t]-Sn-°p∂-Xm-bn k-a-c-k-an-Xn t\-Xm°ƒ ]-d-bp-∂p. cm-{Xn sXßn¬ \n-∂v D-W-ßn-b Nq-´p hogp-∂ H-® tIƒ-°p-tºmƒ t]m-

epw \n-e-hn-fn-Iƒ tIƒ-°mw. hn-e Ip-d-®p-\¬-Im-sa-∂p ]-d™m¬ t]m-epw ÿ-e-°-®-hSw \-S-°p-∂n-√. D-≈-sX-√mw hn-‰p-s]-dp-°n G-sX-¶n-epw \m´n¬ t]m-bn F-ß-s\-bpw Po-hn°m-sa-∂pw I-cp-Xm≥ I-gn-bmØ \n- -lm-b-X. a-g-°m-e-ambm¬ _-‘p-an-{Xm-Zn-Iƒ t]mepw F-Øm≥ a-Sn-°pw. ap-√-s∏cn-bm-dn-s\-s®m-√n \-S-°m-sXt]m-b hn-hm-lm-tem-N-\-Iƒ \n-c-h-[n-bp-s≠-∂pw C-h¿ km£y-s∏-Sp-Øp-∂p. H-cp-Im-e-Øv Cu Xo-c-{]-tZi-Øv C≥-jp-d≥-kv G-P‚p-amsc-s°m-≠v C-cn-°-s∏m-dp-Xn-bn√m-bn-cp-∂p. C-∂v A-tßm-´v Bh-iy-s∏-´m¬ t]m-epw t]m-fnkn In-´m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. H-en®p-t]m-Ip-sa-∂p I-cp-Xp-∂ Pohn-X-߃-°v F-¥p hn-e-bm-Wv _n-kn-\-kp-Im¿-°v D-d-∏n-®p\¬-Im-\m-hp-I-sb-∂v C-h¿ tNm-Zn-°p-∂p. F-¥m-bm-epw ka-c-cw-K-Øp \n-∂p ]n-∑m-dn-s√∂ D-d-® \n-e-]m-Sn-em-Wp k-an-

X-S-h-d-bnÂ\n-¶p am-\y-am-b sXm-gn-en-te-¡v; 66 P-bn A-t´-hm-kn-IÄ-¡p ]p-Xp-Po-hn-Xw cm-Pp {]-im-¥v X-s‚ ITn-\ ]-cn-{i-aw hn-P-bw I-≠ k-t¥mj-Øn-em-Wv. Iu-am-cw hn-´pt]m-hp-∂-Xn-\p ap-tº P-bn-e-gn°-I-Øm-hp-tºmƒ tI-h-ew A-©mw ¢m-km-bn-cp-∂p cm-Pphn-s‚ tbm-Ky-X. ]n-∂o-Sv P-bnen¬ \n-∂v kv-Iqƒ ]T-\-hpw πkv-Sp-hpw _n-cp-Z-hp-sam-s° cmPp sh-´n-∏n-Sn-®p. B-dp-am-kw I-gn-™v ]p-dØn-d-ßp-tºmƒ am-kw 35,000 cq-] i-º-f-Øn¬ Xm-Pv-a-l¬ {Kq-∏n¬ A-kn-Â v _n-kn-\kv U-h-e-]v-sa‚ v am-t\-P-dmbn cm-Pp tPm-en-bn¬ {]-th-in°pw. h¿-jw H-cp-e-£w cq-] apX¬ \m-ep-e-£w h-sc h-cp-am\-ap-≈ sXm-gn-ep-I-fm-Wp Pbn¬ A-t¥-hm-kn-Iƒ-°p e`n-®-Xv. lu-kv Io-∏n-Mv ap-X¬ I¨-k¬-´‚ v X-kv-Xn-I-Iƒ hsc-bp-≈ sXm-gn-ep-Iƒ C-Xn¬s∏-Spw. P-bn-en¬ \-√ s]-cp-am-‰-Øn\p-S-a-I-fm-b-h-sc-bm-Wv C‚¿hyq-hn-\m-bn Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. th-Zm-¥ {Kq-∏v, sF.-Un.-C.-sF.Fw. ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv Xp-S-ßn 31 I-º-\n-I-fm-Wv dn-{Iq-´v-sa‚ v I-gn-™-Zn-h-kw Xn-lm¿ P-bn-e-¶-W-Øn¬ \-S-∂ \-S-Øn sXm-gn¬ \¬-In-b-Xv. C‚¿-hyq-hn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-bn Im-Øn-cn-°p-∂ P-bn¬ 2011 ap-X¬ Xn-lm¿ P-bnA-t¥-hm-kn-Iƒ en¬ C-Ø-cw dn-{Iq-´v-sa‚ v \-SØp-∂p-≠v. \m-emw-L-´ dn-{Iq-´v∂m¬ C-∂p {]-im-¥pƒ-s∏-sS sa‚n¬ Hm-tcm-cp-Ø¿-°pw A- sa‚m-bn-cp-∂p I-gn-™-Zn-h-kw Xn-lm¿ P-bn-en-se 66 A-t¥- h-cp-sS tbm-Ky-X A-\p-k-cn-®p- k-am-]n-®-sX-∂p P-bn¬ Un.-Pn.]n. hn-a-e sa-lv-d ]-d-™p. hm-kn-Iƒ-°p ]p-Xp-Po-h≥ e-`n- ≈ sXm-gn¬ e-`n-®p. \yq-U¬-ln: 18mw h-b- n¬ Xnlm¿ P-bn-en-te-°v F-Øn-b Znh-kw cm-Pp {]-im-¥n-\p a-d-°m\m-hn-√. sIm-e-]m-X-I Kq-Vmtem-N-\-t°-kn¬ in-£n-°s∏-´-tXm-sS Po-hn-X-hpw Xo¿∂p-sh-∂v I-cp-Xn-b-Xm-Wv. F-

®n-cn-°p-∂p. B-dp-am-kw I-gnbp-∂-tXm-sS in-£ ]q¿-Øo-Icn-®v ]p-d-Øn-d-ßp-∂ C-h-sc Im-Øn-cn-°p-∂-Xp am-\y-am-b sXm-gn-en-S-ß-fm-Wv. I-gn-™-Znh-kw Xn-lm¿ P-bn¬ A-¶-WØn¬ \-S-∂ Imw-]-kv dn-{Iq-´v-

CMYK

Hm-tcm a-Wn-¡q-dn-epw {]-k-hw aq-ew 33 t]À a-cn-¡p-¶p e-≠≥: tem-I-Øv Hm-tcm aWn-°q-dn-epw {]-k-hw-aq-ew 33 A-Ω-am¿ a-cn-°p-∂-Xm-bn dnt]m¿-´v. tem-Im-tcm-Ky kw-LS-\ (U-ªyp.-F-®v.-H.-) ]p-d-Ønd-°n-b ]p-Xn-b dn-t]m¿-´n-emWv Cu I-W-°v. ap≥-h¿-j-ßsf A-t]-£n-®v tem-I-Øv amXr a-c-W-\n-c-°n¬ K-Wy-am-b Ip-d-hp-h-∂n-´p-s≠-∂pw dnt]m¿-´v ]-d-bp-∂p. {]-k-hsØ Xp-S¿-∂p-≈ a-c-W-\n-c°n¬ 1990te-Xn-t\-°mƒ 45 i-X-am-\w Ip-d-hm-Wv tc-J-s∏Sp-Øn-b-Xv. 1990¬ am-Xr a-c-W\n-c-°v A-©p-e-£-Øn¬ IqSp-X-em-bn-cp-∂p. 2013¬ 2.-89 e£w kv-{Xo-I-fm-Wv {]-k-hsØ Xp-S¿-∂p a-cn-®-Xv. C-¥y Dƒ-s∏-sS-bp-≈ cmPy-ß-fn-em-Wv a-c-W-kw-Jy Iq-Sp-X¬. tem-I-sØ samØw {]-k-h-a-c-W-ß-fn¬ aq-

∂n-sem-∂pw \-S-°p-∂-Xv C¥y, ss\-Po-cn-b Xp-S-ßn-b cmPy-ß-fn-em-Wv. C-¥y-bn¬ Ign-™-h¿-jw am-{Xw 50,000 amXr-a-c-W-ß-fm-Wv dn-t]m¿-´v sN-bv-X-Xv. hn-I-kz-c-cm-Py-ß-fn¬ hnI-kn-X-cm-Py-ß-tf-°mƒ a-cX

bpw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. {]-talw, F-®v.-sF.-hn, a-te-dn-b, A-an-X-`m-cw Xp-S-ßn-b {]-iv-\߃-aq-e-am-Wv \m-en-sem-∂v K¿-`n-Wn-I-fpw a-cn-°p-∂-sX∂p hn-Z-Kv-[¿ ]-d-bp-∂p. ssii-h-hn-hm-lw ]-Xn-hm-b B{^n-°≥ ta-J-e-bn-em-Wv Iq-

am-Xr -a-c-W-\n-c-¡n C-´y ap-¶nÂ

W-kw-Jy Iq-Sp-X-em-Wv. hn-Ikz-c-cm-Py-ß-fn¬ B-tcm-Ky-˛]-cn-N-c-W-cw-K-Øv Iq-Sp-X¬ \n-t£-]w sIm-≠p-h-tc-≠-Xns‚ B-h-iy-I-X-bn-te-°m-Wv C-Xp hn-c¬-Nq-≠p-∂-sX-∂pw dn-t]m¿-´v ip-]m¿-i sN-øp-∂p. {_n-´≥, A-ta-cn-° t]m-ep-≈ hn-I-kn-X-cm-Py-ß-fn¬ am-Xr a-c-W-\n-c-°v h¿-[n-°p-∂-Xm-

Sp-X¬ am-Xr-a-c-W-\n-c-°p-≈Xv. k-lm-d≥-˛-B-{^n-°≥ taJ-e-bn¬ h-kn-°p-∂ 15Im-cn K¿-`n-Wn-bm-bm¬ a-c-W-km[y-X 40¬ H-∂m-sW-¶n¬, bqtdm-∏n¬ C-tX {]m-b-Øn¬ K¿-`n-Wn-bm-hp-I-bm-sW-¶n¬ a-c-W-km-[y-X 3300¬ H-∂v am{X-am-sW-∂pw dn-t]m¿-´v Nq≠n-°m-´p-∂p.

ap√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´n-s‚ BIm-iho£Ww Xn-sb-∂p sN-b¿-am≥ ^m. \n-ct∏-epw tI-{μ I-Ωn-‰n-bw-Kw jmPn ]n tPm-k-^pw ]-d-bp-∂p.cm-Py-sØ ]-g-°w sN-∂ AW-s°-´p-I-sf-°p-dn-®p ]Tn-°p∂-Xn-\p tI-{μw \n-tbm-Kn-®

sk≥-{S¬ hm-´¿ I-Ωo-j-\m-Wv 1978¬ ap-√-s∏-cn-bm¿ A-]-I-SØn-em-sW-∂p dn-t]m¿-´v sN-bvX-Xv. A-tXm-sS P-\-ß-fm-sI `oXn-bn-em-bn. \m-Sm-sI C-f-In-a-dn™p. kn.-]n.-sF. t\-Xm-hv kn

F Ip-cy≥ \n-cm-lm-c k-Xy-{Kl-sam-s° \-S-Øn-sb-¶n-epw Xp-S¿-k-a-c-ap-≠m-bn-√. F-¶nepw A-]-I-S-`o-j-Wn I-W-°nse-Sp-Øv 152 A-Sn-bm-bn-cp-∂ kw-`-c-W-ti-jn 136 A-Sn-bm-

°n. aq-∂p L-´-ß-fn-em-bn Umw _-e-s∏-Sp-Øm-\pw \-S-]-Sn-bp≠m-bn. A-Xn-\p t\-Xr-Xzw \¬In-b-Xp a-e-bm-fn-bm-b sI kn tXm-a-kv F-∂ P-e-I-Ωo-j≥ No-^v F≥-Pn-\o-b-dm-Wv. tI-_nƒ B-¶-dn-Mv, Kym-e-dntbm-sS 30 A-Sn sI-´p-h-Æ-ap-≈ B¿.-kn.-kn. k-t∏m¿-´v \n¿-an°¬, B¿.-kn.-kn. Iym-∏n-Mv, 13 kv-]n¬-th-Iƒ \n¿-an-°¬ F∂n-h ]q¿-Øn-bm-°n A-W-s°´n-s\ ]p-Xn-b Um-am-°n am-‰nsb-∂ dn-t]m¿-´pw C-t±-lw \¬In. C-tX-Øp-S¿-∂v 1998¬ kp{_-“-Wy≥ kzm-an A-W-s°´p _-e-s∏-s´-∂pw P-e-\n-c-∏pb¿-Ø-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®p. Cu tI-kn¬ tI-c-fw tXm-‰p. Pe-\n-c-∏v 142 A-Sn-bm-°m-sa-∂p 2006 s^-{_p-h-cn 27\p hn-[n-bp≠m-bn. C-Xn-s\ a-dn-I-S-°m≥ tI-c-fw Umw kp-c-£m _n-√v sIm-≠p-h-∂p. A-Xn-s\-Xn-tc X-an-gv-\m-Sv ho-≠pw tIm-S-Xnbn¬ t]m-bn. B tI-kn-em-Wv

kv-IqÄ ]mTy-]-²-Xn ]-cn-jv-I-c-n-¨p

F-«p -¢m-kp-I-fn {io-\m-cm-b-W ]mT-`m-K-§Ä DÄ-s¸-Sp-¯n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]mTy-]-≤-Xn ]-cn-jv-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Cu A-[y-b-\-h¿-jw ]-cn-jv-Icn-® F-´p ¢m-kp-I-fn-se ]mT-]pkv-X-I-ß-fn¬ \-thm-∞m-\ \mb-I-\pw km-aq-ln-I ]-cn-jv-I¿Øm-hp-am-b {io-\m-cm-b-W ]mT-`m-K-߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, π-kv-h¨ ¢m-kpI-fn-em-Wv ]mT-`m-K-߃ Dƒs∏-Sp-Øn-b-sX-∂v a-{¥n sI kn tPm-k-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. aq-∂mw ¢mkn-se a-e-bm-fw ]p-kv-X-IØn¬ "ap-tº \-S-∂-bmƒ' F∂ ]mTw hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cn-°ptºmƒ Kp-cp-hn-\p-≠m-bn-cp-∂ {]-tXy-I-X-Iƒ hn-i-Zo-I-cn-°p∂p. A-©mw ¢m-kn¬ {]-^. Fw sI km-\p-hn-s‚ {io-\m-cmb-W-Kp-cp F-∂ ]p-kv-X-IØn¬ \n-∂p-≈ Nn-e {]-k-‡`m-K-߃ "I-≠m-e-dn-bm-Ø-Xv' F-∂ ]mT-am-bn Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p-≠v. G-gmw ¢m-kn-se tI-c-f ]mTm-h-en-bn¬ Kp-cp-hpw e-fnXmw-_n-I A-¥¿-P-\-hpw X-

Ωn¬ \-S-∂ kw-`m-j-Ww hn-hcn-°p-∂ ]mTw. F-´mw ¢m-kn¬ "H-cp-Pm-Xn H-cp-a-Xw H-cp ssZ-hw a-\p-jy-\v' F-∂p Xp-S-ßp-∂

‘-s∏-Sp-Øn N¿-®-sN-bv-Xp Ipdn-∏p X-øm-dm-°m≥ \n¿-tZ-in°p-∂p-≠v. 10mw ¢m-kn¬ "A-]c-\p-th-≠n-b-l¿-\n-iw {]-b-Xv\w' F-∂p Xp-S-ßn "]-c-\p-]-cw ]-cn-Xm-]-ta-In-Sp-s∂m-sc-cn-\cm-œn-bn¬ ho-sW-cn-™n-Sp∂p' F-∂p-h-sc-bp-≈ B-tflm]-tZ-i i-X-I-Øn-se h-cn-Iƒ. "I-S-en-s‚ h-°-Øv H-cp-ho-Sv' F∂ ]mT-`m-K-Øn-se B-i-b-ßsf _-‘-s∏-Sp-Øn Kp-cp-Z¿-i-\Øn-s‚ k-a-Im-en-I {]-k-‡n X

Pm-Xn-\n¿-W-b-Øn-se h-cn-Iƒ hym-Jym-\n-®v "Zm-ln-°p-∂p `-Kn\o' F-∂p Xp-S-ßp-∂ N-fim-e`n-£p-In-bn-se h-cn-Iƒ. H-ºXmw ¢m-kn¬ "`q-an-bp-sS A-hIm-in-Iƒ' F-∂ I-Y-bp-sS ]›m-Ø-e-Øn¬ A-\p-I-ºm-Z-iI-Øn-eq-sS Kp-cp A-h-X-cn-∏n°p-∂ B-i-b-Øn-s‚ hn-hn-[ X-e-߃ ]mT-`m-K-hp-am-bn _-

bn Dƒ-s∏-Sp-Øn-sb-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. ]-cn-jv-I-c-Ww \-S∏m-°m-Ø-Xn-\m¬ B-dmw ¢mkn-se ]mT-]p-kv-X-I-ß-fn¬ A-Sp-Ø-h¿-jw Kp-cp-hn-s‚ ]mT-`m-Kw Dƒ-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw a-{¥n hy-‡-am-°n. {io-\m-cm-b-W ]T-\w hn-]pe-am-°p-∂-Xn-\p tI-{μ-kn-e_-kn-epw k¿-h-I-em-im-em Xe-Øn-te-°p hym-]n-∏n-°p-∂Xn-\pw \-S-]-Sn B-cw-`n-®n-´ps≠-∂v {io-\m-cm-b-W A-¥¿-

B-dmw-¢m-kn A-Sp-¯ -hÀ-jw DÄ-s¸-Sp-¯pw

kw-_-‘n-®v D-]-\y-kn-°m-\pw \n¿-tZ-in-°p-∂p-≠v.G-gmw ¢m-kn-se km-aq-ln-Iim-kv-{X-Øn¬ "hn-Zy-sIm-≠v {]-_p-≤-cm-hp-I' F-∂ io¿-jI-Øn¬ Kp-cp-hn-s\ kw-_-‘n® hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-In-bn-´p≠v. F-®v.-F-kv.-F-kv. π-kv h¨ ¢m-kn¬ "A-\p-I-º' F∂ io¿-j-I-Øn¬ Kp-cp-hn-s‚ "A-\p-I-ºm-Z-i-Iw' H-cp ]mT-am-

tZ-io-b ]T-\-tI-{μw U-b-dŒ¿ A-Uz. Sn sI {io-\m-cm-bW-Zm-kv ]-d-™p. k¿-h-I-emim-e-I-fp-am-bn k-l-I-cn-®v {io-\m-cm-b-W A-¥¿-tZ-io-b ]T-\-tI-{μ-Øn¬ \-S-Øp-∂ ]T-\-˛ {]-Nm-c-W ]-cn-]m-SnIƒ A-Sp-Ø A-[y-b-\-h¿-jØn¬ Iq-Sp-X¬ tI-{μ-ß-fnte-°p hym-]n-∏n-°p-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

C-t∏mƒ hn-[n h-∂-Xv; tI-c-fØn-s‚ c-≠mw tXm¬-hn.2011 \-hw-_¿ 27\p Xp-S¿-®bm-b `q-Ne - \ - ß - f - pw A-Ws - °´n-se P-e\ - n-c∏ - v 136 A-Sn-bpw Ihn-s™m-gp-In-b-Xpw Um-an-s‚ kp-c£ - ho-≠pw hm¿-Øb - m-bn. N-∏m-Øn-se ÿn-cw k-ac - ∏ - ¥ - en¬ A-\n-›n-XI - m-e \n-cm-lmc-k-a-cw Xp-S-ßn. tI-c-fw ap-gph≥ ap-√-s∏-cn-bm-dn-te-°v H-gpIn-sb-Øn-b-Xpw cm-{„o-b-∏m¿´n-If - pw k-∂≤ - kw-LS- \ - I - f - pw k-ac - Ø - n-\p ]n-¥p-W \¬-In-bXpw ]n-∂o-Sv ssI-sbm-gn-™Xpw N-cn-{Xw. cm-{„o-b-tI-c-fw k-ac - w D-t]-£n-®n-´pw ap-√s - ∏-cnbm¿ N-∏m-Øn¬ k-a-cw Xp-S-cpI-bm-bn-cp-∂p Xm-gv-hm-c-\n-hmkn-Iƒ. A-Xn-\n-sS, ap-√-s∏-cnbm¿ hn-j-b-Øn¬ D-∂-Xm-[nIm-ck - a - n-Xn-sb \n-tbm-Kn-®p. Ch¿ \¬-In-b dn-t]m¿-´v tI-c-fØn-\v A-ßt- b-‰w lm-\n-Ic - a - mbn-cp-∂p. C-t∏m-g-sØ kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n-bpw C-Xn-s\ ASn-ÿm-\a - m-°n-bp-≈X - m-Wv.

Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯v I-em-a-Þ-e-¯n-sâ D-]-tI-{µw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f I-em-afi-ew I¬-∏n-X k¿-h-I-em-ime Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv I-em-kzmZ-\ ]-cn-io-e-\ ]T-\-I-f-cn Bcw-`n-®p. I-em-a-fi-e-Øn-s‚ {]h¿-Ø-\-߃ Iq-Sp-X¬ hym-]I-am-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bpw Iem-hn-Zym-`ym-k-Øn-\p Iq-Sp-X¬ km-[y-X-Iƒ ]-cn-t]m-jn-∏n-°p∂-Xv e-£y-an-´pw D-]-tI-{μ߃ Xp-d-°m≥ kzo-I-cn-® Xocp-am-\-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv Xncp-h-\-¥-]p-c-Øv Cu tI-{μw B-cw-`n-°p-∂-sX-∂v ssh-kv Nm≥-k-e¿ ]n F≥ kp-tc-jpw F-Iv-kn. t_m¿-Uv Aw-Kw ]-¥fw kp-[m-I-c-\pw A-dn-bn-®p. Zn-h-k-hpw I-Y-I-fn \-S-°p∂ {io-h-√-`-t£-{Xw ÿn-XnsN-øp-∂ Xn-cp-h-√, I-Y-I-fn-{Kma-am-b A-bn-cq¿ (]-Ø-\w-Xn-´), G-hq¿ (B-e-∏p-g) F-∂n-hn-Sß-fn¬-°q-Sn ]T-\-I-f-cn-Iƒ B-cw-`n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v. G-hq-cn¬ I-Y-I-fn, Xn-cp-hn¬-s®-≠, Abn-cq-cn¬ sN-≠-bpw I-Y-I-fnbpw F-∂n-h-bm-Wv tIm-gv-kpIƒ. tIm-´-bw, I-Æq¿ Pn-√-I-fnepw D-]-tI-{μ-߃-°p \-S-]-Sn Xp-S-ßn. I-em-a-fi-e-Øn¬ \nt∂m X-Øp-ey-ÿm-]-\-ßfn¬ \n-t∂m tbm-Ky-X t\-Sn-bh-sc-bm-Wv Cu tI-{μ-ß-fn¬ A-[ym-]-I-cm-bn \n-b-an-°p-∂Xv. I-em-a-fi-e-Øn-se {]-K-ev`-cpw C-S-th-f-I-fn¬ ¢m-kp-Iƒ \-bn-°m-s\-Øpw. hn-h-c-߃°p t^m¨: 8589003552.

hn-kv-a-b-¡m-gv-N-I-fp-sS Xr-iqÀ ]q-cw \m-sf

ss\-X-e-¡m-hn-e-½ C-¶v sX-t¡- tKm-]p-c-\-S Xp-d-¡pw ]n F-®v A-^v-k¬ Xr-iq¿: hn-kv-a-b-°m-gv-N-I-fpsS tKm-]p-c-hm-Xn¬ Xp-d-∂v C∂v ]q-c-ß-fp-sS ]q-c-Øn-\p hnfw-_-c-am-hpw. \m-sf-bm-Wv Xriq¿ ]q-cw. ]q-cw h-c-hv iw-Jp-hn-fn-®p hn-fw-_-cw sN-bv-Xv ss\-X-e°m-hn-e-Ω C-∂p sX-t°-tKm]p-c-\-S Xp-d-°pw. cm-hn-se Hº-Xn-\v ss\-X-e-°m-hn-e-Ω sX-t°-tKm-]p-c-\-S Xp-d-°m≥ ]p-d-s∏-Spw. Xp-S¿-∂p 11 a-Wn-tbm-sS \S Xp-d-°¬ F-∂ B-Nm-c-]-cam-b N-S-ßv \-S-°pw. kz-cm-Pv du-≠v Np-‰n ]m-d-ta-°m-hv t£{X-Øn-\p ap-∂n-eq-sS tX-°n≥Im-Sv ssa-Xm-\n-bn-te-°v I-S°pw. Xp-S¿-∂v a-Wn-I-WvT-\m-ense-Øn A-hn-sS \n-∂p ta-ftØm-sS {io-aq-e-ÿm-\-sØØn hm-bv-°p-c-h-bp-sS-bpw iw-

Jv-\m-Z-Øn-s‚-bpw A-I-º-Sntbm-sS h-S-°p-∂m-Y-s\ sXmgpw. ]n-∂o-Sv sX-s° tKm-]p-c\-S h-gn ]p-d-tØ-°v.C- ∂ v tKm- ] p- c - \ - S Xp- d - ∂ v ss\-X-e-°m-hn-e-Ω sX-t°m´n- d - ß n- b m¬ Cu h¿- j - s Ø ]q- c - Ø n- \ p tI- f n- s Im- ´ p- W cpw. ]q-cw \m-fn¬ h-S-°p-∂mY t£-{X-Øn-te-°p {]-th-in°p- ∂ tZ- h - K p- c p- h m- b I- W naw- K - e w im- k v - X m- h n- \ pw a- ‰ p sN- d p- ] q- c - ß - f n- t e- b pw {]- [ m\ ]q-c-ß-fn-te-bpw tZ-ho-˛-tZh≥- a m¿- ° pw th- ≠ n sX- t °tKm- ] p- c w Xp- d - ∂ n- S p- I F- ∂ h-f-sc {]m-[m-\y-ap-≈ Zu-Xy\n- t bm- K w ss\- X - e - ° m- h n- e Ω- b p- s S am- { Xw A- h - I m- i - a mWv. in-h-k-∂n-[n-bn-se-Øn Xncn-®p-t]m-Im≥ Hm-tcm ]q-c-Øn\pw k-a-b-{I-a-ap-≠v. Du-g-a-\pk-cn-®p th-Ww I-b-dm-\pw C-d- Xr-iq¿ ]q-c-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]m-d-ta-°m-hv hn-`m-Kw A-{K-im-e-bn¬ H-cp-°n-b ßm-\pw. N-a-b-{]-Z¿-i-\w t^m-t´m: sI sI \-Po-_v

tI-c-f im-kv-{X km-ln-Xy -]-cn-j-¯v kw-Øm-\- k-t½-f-\-¯n-\v \m-sf Xp-S-¡w Im-k¿-tIm-Uv: 51m-a-Xv tI-c-f im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w \m-sf apX¬ 11 h-sc D-Zn-\q¿ Pn.---F-®F v.--- kv.F --- -kn¬ \-S-°p-sa-∂v kwLm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. cm-hn-se 10\v B-cw-`n-°p∂ k-tΩ-f-\w a-lm-cm-{„ A‘-{i-≤ \n¿-aq-e≥ k-an-Xn-bwKw tUm. l-ao-Zv [m-t_m¬-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. F≥ sI i-in-[-c≥-]n-≈ A-[y£-X h-ln-°pw.--400 {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp°pw. A-‘-hn-izm-k-߃-s°Xn-tc i-‡-am-b \n-b-a-߃ sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\m-bp-≈ P\-Io-b sa-tΩm-dm-≠w tUm. sI F≥ K-tW-iv A-h-X-cn-∏n°pw. 10\p ssh-Io-´v B-dn-\v "tI-c-f-Øn-\v H-cp k-a-{K Du¿-P]-cn-]m-Sn' F-∂ hn-j-b-Øn¬ thƒ-Uv C≥-Ãn-‰yq-´v k-sÃ-bv\-_nƒ F-\¿-Pn U-b-d-Œ¿ P-\d¬ Pn a-[p-kq-Z-\≥ ]n-≈ {]-`m-

j-Ww \-S-Øpw. ]-cn-j-Øn-s‚ C-˛-am-K-kn≥ eq-°-bp-sS {]-Imi-\w N-S-ßn¬ \-S-°pw. 11\v cmhn-se 10.---30\p "hm-Iv-kn-t\-j≥˛-hn-hm-Z-ß-fpw h-kv-Xp-X-I-fpw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ tUm. sI hn-P-b-Ip-am¿ ¢m-sk-Sp-°pw. k-tΩ-f-\-Øn-s‚ hn-hn-[ sk-j-\p-Iƒ-°v tUm. B¿ hn Pn ta-t\m≥, tUm. Fw ]n ]-cta-iz-c≥, kn ]n \m-cm-b-W≥, {]-^. sI ]m-∏q-´n, tUm. Fw sI {]-km-Zv, tUm. kn Sn F-kv \m-b¿, Sn Kw-Km-[-c≥, tUm. sI ]n A-c-hn-μ≥, {]-^. ]n sI c-ho-{μ≥, tUm. Im-hp-ºm-bn _m-e-Ir-jv-W≥, {]-^. Sn ]n Ip-™n-°-Æ≥, tUm. sI cmtP-jv t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.---F¬.---F, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ F Fw _me-Ir-jv-W≥, ]-cn-j-Øv kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn hn {io-\n-hm-k≥, tUm. kn cma-Ir-jv-W≥ kw-_-‘n-®p.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-99. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

kn F k-Po-h≥

CMYK

XoXn-¶p I-gn-bm³ ap-Ã-s¸-cn-bmÀ Xm-gv-hm-c-hm-kn-I-fp-sS Po-hn-Xw ]n-s¶-bpw _m-¡n

Thejas Epaper general Edition 2014-05-08  

Thejas Epaper general edition. 2014-05-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you