Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-112

12 t]Pv

■ `6.00

3 sabv 2014 i\n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n an-Av-dm-Pv Zn-\w 27\v tIm-gn-t°m-Sv: d-P-_v H-∂v hymgm-gv-N-bm-b-Xn-\m¬ an-Av-dm-Pv Zn-\w (d-P-_v 27) 27 sNm-Δm-gv-Nbm-bn-cn-°p-sa-∂p tIm-gn-t°mSv, h-b-\m-Sv, a-e-∏p-dw, I-Æq¿, ]m-e-°m-Sv Pn-√m kw-bp-‡ al-√v P-am-A-Øv Jm-kn-am-cm-b Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿, sI ]n lw-k apkv-eym¿, F≥ A-en ap-kv-eym¿, k-øn-Zv C-_v-dm-low J-eo-ep¬ _p-Jm-cn, t_-∏q¿ Jm-kn ]n Sn A-–p¬ Jm-Zn¿ ap-kv-eym¿ F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p.

Akan ho−pw t_m-tUm- B-{IaWw

20 acWw

I-®qÀ Pn-Ã-bn _-kv ]-Wn-ap-S-¡v

bm-Wp kw-L¿-jw Xp-S-ßn-bXv. sIm-√-s∏-´-h-cn¬ c-≠p Ip´n-I-fpw \m-ep kv-{Xo-I-fpw \yq\-]-£-k-ap-Zm-b-Øn¬-s∏-´-hcm-sW-∂v t]m-en-kv sF.-Pn. F¬ B¿ _n-jv-tWm-bv A-dnbn-®p. sXm-´-Sp-Ø _-kv-I Pn-√bn¬ hym-gm-gv-N cm-{Xn \-S-∂ B-{I-a-W-Øn¬ c-≠p kv-{Xo-If-S-°w aq-∂p-t]-cm-Wp a-cn-®-Xv. Pn-√-bn-se B-\-μ-_-km¿ taJ-e-bn-se H-cp ho-´n-se-Øn-b A-{I-an-Iƒ \n-d-sbm-gn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. A-{I-a-sØ Xp-S¿-∂v \q-dp-IW-°n-\v {Km-ao-W¿ ]-em-b-\w sN-bv-Xp. sIm-{I-Pm-dn¬ A-{Iaw \-S-∂ ÿ-e-Øp-\n-∂v F.-

I-Æq¿: do-Py-\¬ tPm-bn‚ v te-_¿ I-Ωo-j-W-dp-sS km∂n-[y-Øn¬ \-S-∂ N¿-®-bpw ]-cm-P-b-s∏-´-tXm-sS I-Æq¿ Pn-√-bn¬ C-∂p-ap-X¬ kz-Imcy _-kv sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-Wnap-S-°pw. 20 i-X-am-\w t_m-Wkpw A-©p-i-X-am-\w F-Iv-kvt{K-jy-bpw h¿-[n-∏n-® Un.-Fbpw A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´m-Wv hn-hn-[ sXm-gn-emfn-kw-L-S-\-Iƒ C-∂p kq-N\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øm≥ Xocp-am-\n-®-Xv. -

sF.-H.-kn. kn-en-−À \o-¡w \n-e-¨p tN-fm-cn: C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j-s‚ tN-fm-cn F¬.-]n.-Pn. t_m-´-en-Mv πm‚n¬ kn-en-≠¿ \o-°w ]q¿W-am-bn \n-e-®p. tI-c-f tÃ-‰v Sm-¶v-tem-dn h¿-t°-gv-kv bq-\nb-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ F¬.-]n.Pn. kn-en-≠¿-{S-°v Po-h-\°m¿ I-gn-™ Zn-h-kw B-cw-`n® A-\n-›n-X-Im-e ]-Wn-ap-S°n-s\ Xp-S¿-∂m-Wn-Xv.- tN-fmcn πm‚n¬ I-gn-™-bm-gv-N apX¬ I-b-‰n-d-°v sXm-gn-em-fnIƒ Xp-S-ßn-b sa-s√-t∏m-°v k-a-c-hpw C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®p-≈ tem-dn-sØm-gn-em-fn k-ac-hpw Im-c-Ww c-≠m-gv-N-bm-bn kn-en-≠¿ \o-°w a-μ-K-Xn-bnem-bn-cp-∂p. \msf

ho−pw X-fnÀ¡p-tam Cu Po-hn-X§Ä?

DÄt]PpIfn Ko-Im-cw e-`n-¨n-Ã; 5 Aw8mw-¢m-kv Xp-S-§n-b kv-Iq-

7

fp-IÄ {]-Xn-k-Ôn-bnÂkn-an -\n-tcm-[-\w: B-K-kv-Xv 14\v aq-¶w-K s_-©v hm-Zw tIÄ-¡pw D-s{Ibv³ sl-en-tIm-]v-ädp-IÄ d-jy sh-Sn-h-¨n-«p kv]m-\n-jv ss^\Â

9 11 t]Pn 6 FUnäv I-Åp-cm-{ão-b-¯n-se I-Å-hm-ävB{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Kp-hml-Øn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ I-gn-bp-∂ Ip™v Kp-hm-l-Øn: A-k-an¬ H-cn-Sth-f-bv-°p-ti-jw t_m-tUm Iem-]-Im-cn-Iƒ \yq-\-]-£-hn-`mK-߃-°p-t\-sc \-S-Øn-b B{I-a-W-Øn¬ 20 t]¿ a-cn-®p. acn-®-h-cn¬ aq-∂p Ip-´n-I-fpw Dƒs∏-Spw. c-≠p Pn-√-Iƒ Dƒ-s∏-Sp∂ t_m-tUm-em≥-Uv sS-dn-t´mdn-b¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ taJ-e-bn-em-Wv B-{I-a-W-ap-≠mb-Xv. aq-∂p-t]¿-°v Kp-cp-X-c-am-

bn ]-cn-t°-‰p. {]-tZ-i-Øv ssk\yw ^v-fm-Kv am¿-®v \-S-Øn. \ntcm-[n-X kw-L-S-\-bm-b t_mtUm-em≥-Uv tZ-io-b P-\m-[n-]Xy-ap-∂-Wn (F¬.-Un.-F-^v._n.-) B-Wv B-{I-a-Ww \-S-Ønb-sX-∂v \yq-\-]-£-kw-L-S-\Iƒ B-tcm-]n-®p. A-tX-k-abw, ap-Jy-a-{¥n X-cp¨ sKmtKm-bn ssk-\y-Øn-s‚ k-lmbw-tX-Sn. A-{I-an-Iƒ-s°-Xn-tc

I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ A-t±-lw t]m-en-kn-\p \n¿-tZiw \¬-In. D-∂-X D-tZym-K-ÿcp-am-bn ap-Jy-a-{¥n Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. sIm-{I-Pm¿ Pn-√-bn-se _-e]m-d {Km-a-Øn-se aq-∂p ho-SpIƒ-°p-t\-sc sh-≈n-bm-gv-N ]pe¿-s® 25Hm-fw t]¿ h-cp-∂ kwLw F.-sI-˛47 ssd-^n-fp-Iƒ D]-tbm-Kn-®p sh-Sn-h-®-tXm-sS-

sb \n¿-Øn-bn-´p-≠v. A-{I-anIƒ-s°-Xn-tc I-Sp-Ø \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ tI-{μw kp-c£m-tk-\-bv-°p \n¿-tZ-iw \¬In. h¿-Ko-b-I-em-]-Øn-\p t{]cn-∏n-°p-∂ G-Xp {i-a-hpw X-Sbp-sa-∂v B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bØn-se tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn iw-`p kn-Mv A-dn-bn-®p. tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥n kpio¬-Ip-am¿ jn≥-sU, sKmtKm-bn-bp-am-bn t^m-Wn¬ _‘-s∏-´p. ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ km[m-c-W-\n-e-bn-em-°m≥ F-√m k-lm-b-hpw ]n-¥p-W-bpw tI{μw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-´p-≠v. sIm-{I-Pm¿ Pn-√-bn¬ ÿnXn-K-Xn-Iƒ k-¶o¿-W-am-Ip-∂p-

ssk-\yw ^v-fm-Kv amÀ-¨v \-S-¯n

sI-˛47 ssd-^n-fn-s‚ Xn-c-Iƒ t]m-en-kv I-s≠-Sp-Øn-´p-≠v. t_m-tUm-em≥-Uv P-\-Io-b ap∂-Wn(_n.-]n.-F-^v)bm-Wv A{I-a-Øn-\p ]n-∂n-se-∂v _-kvI Pn-√-bn-se A-Jn-e t_mtUm \yq-\-]-£ hn-Zym¿-Yn bq\n-b≥ t\-Xm-hv C-{_m-low Aen B-tcm-]n-®p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂ sIm-{I-Pmdn-se ÿm-\m¿-Yn lo-cm k-cm\n-b-°v t_m-tUm C-X-c P-\-hn`m-K-Øn-s‚ thm-´v sN-bv-X-XmWv B-{I-a-W-Øn-\p Im-c-Wsa-∂pw I-cp-X-s∏-Sp-∂p-≠v. _n.]n.-F-^pw C-hn-sS ÿm-\m¿-Yn-

sh-¶n¬ t\-cn-Sm≥ ssk-\yw k-÷-am-bn \n¬-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-k¿-°m-cn-s\ klm-bn-°m≥ 1000 t]-c-S-ßn-b A¿-[ ssk-\n-I-sc A-k-an-te°-b-®n-´p-≠v. 2012 Pq-sse-bn¬ t_m-tUm I-em-]-Im-cn-Iƒ \-S-Øn-b B{I-a-W-Øn¬ 80Hm-fw t]¿ sIm-√-s∏-Sp-I-bpw \m-ep-e-£tØm-fw \yq-\-]-£-hn-`m-K߃ A-`-bm¿-Yn-I-fm-hp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-∂-sØ B{I-a-W-ß-fp-sS sI-Sp-Xn-bn¬\n-∂v ap-‡-am-hp-∂-Xn-\p ap-ºmWv ]p-Xn-b kw-`-h-hn-Im-k߃.-

c-−mw am-dm-Sv: tI-c-f-¯n-\v kp-{]nw-tIm-S-Xn t\m-«o-kv \yq-U¬-ln: c-≠mw-am-dm-Sv kw`-h-Øn¬ Io-gv-t°m-S-Xn-Iƒ hn[n-® Po-h-]-cy-¥w X-S-hp-in-£bv-s°-Xn-tc 22 {]-Xn-Iƒ k-a¿∏n-® {In-an-\¬ A-∏o¬ kp-{]nwtIm-S-Xn ^-b-en¬ kzo-I-cn-®p. Pm-aym-t]-£-bn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v tIm-S-Xn t\m-´o-kb-®p. \m-em-gv-N-bv-°-Iw a-dp-]Sn \¬-I-Ww. tI-kn-se {In-an\¬ Kq-Vm-tem-N-\ hy-‡-ambn sX-fn-bn-°m≥ t{]m-kn-Iyqj-\m-bn-´n-s√-∂v C-∂-se l-cPn ]-cn-K-W-\-bv-°p h-∂-t∏mƒ {]-Xn-Iƒ-°p-th-≠n lm-P-cm-b A-Uz. sI cm-Po-hpw A-tUmƒ^v am-Xyp-hpw hm-Zn-®p. aq-t∂m \m-tem km-£n-sam-gn h-®m-Wv 63 t]-sc in-£n-®Xv. \n-b-a-hncp-≤-am-bn kw-Lw-tN¿-s∂-∂ hm-Zw sX-fn-bn-°m-\m-bn-´n-s√∂pw A-`n-`m-j-I¿ hm-Zn-®p.F-∂m¬, I-em-]-Øn¬ ]-cnt°-‰ {]-Pp-hn-\p-th-≠n lm-P-

c-Rv-Pn¯n-\v AÀ-Pp-\ AhmÀUv \-ã-am-bXv in-£-bv-s¡-Xn-tc A-¸o \Â-Im-¯-Xn-\m 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: a-cp-∂-Sn B-tcm-]W-Øn-s\-Xn-tc A-∏o¬ \¬Im-Xn-cp-∂-Xm-Wv {Sn-∏nƒ Pw-]v Xm-cw c-Rv-Pn-Xv a-tl-iz-cn-°v A¿-Pp-\ A-hm¿-Uv e-`n-°m-Xncn-°m≥ Im-c-W-sa-∂pw C-Xn¬ \n-cm-i-bp-s≠-∂pw kp-{]nwtIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-® k-Xyhm-Mv-aq-eØn¬ tI-{μ-k¿°m¿ hy‡-am°n. c-Rv-Pn-Xv a-tl-iz-cn-°v A¿Pp-\ A-hm¿-Uv \¬-Im-Ø-Xns\-Xn-tc tIm-´-b-sØ \-h-temIw kmw-kv-Im-cn-I tI-{μw ka¿-∏n-® l-c-Pn-bn-em-Wv tI-{μw \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°n-b-Xv. 2013¬ A¿-Pp-\ A-hm¿-Uv hn-Xc-Ww sN-øp-∂-Xn-\p a-Wn-°qdp-Iƒ-°p ap-ºv c-Rv-Pn-Xn-s\ ]´n-I-bn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n-bn-cp∂p. a-cp-∂-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-

`q-cn-]-£w e-`n-¨n-sÃ-¦n kÀ-¡m-cn-\p ho-−pw ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS cq-£ hn-aÀ-i-\w {]-Xn-]-£-¯n-cn-¡m³ hn-hm-Z hn-j-b-§-fn Xo-cp-am-\-w X-¿mÀ: cm-lpÂ-Km-Ôn \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K- n-\v `qcn-]-£w In-´m-sX-h-cp-∂ kml-N-cy-ap-≠m-bm¬ {]-Xn-]-£Øn-cn-°m≥ X-øm-dm-sW-∂v cmlp¬-Km-‘n. _n.-sP.-]n. A-[nIm-c-Øn-se-Øp-∂-Xv X-S-bm≥ aq-∂mw-ap-∂-Wn-sb ]n-¥p-W-bv°p-∂-Xn-t\m-Sv tIm¨-{K-kv D]m-[y-£≥ X-s‚ A-Xr-]v-Xn hy-‡-am-°n. aq-∂mw-ap-∂-Wnsb ]n-¥p-W-bv-°p-∂-Xn-t\°m-fpw \-√-Xv tIm¨-{K-kv {]Xn-]-£-Øn-cn-°p-∂-Xm-sW-∂v cm-lp¬-Km-‘n t\-Xm-°-tfm-Sv hy-‡-am-°p-I-bm-bn-cp-∂p.h¿-Ko-b-i-‡n-Iƒ A-[n-Imc-Øn-se-Øp-∂-Xp X-S-bm≥ aq∂mw-ap-∂-Wn-sb ]n-¥p-W-bv°p-∂-Im-cyw B-tem-Nn-°p-sa∂v tkm-Wn-bm-Km-‘n-bp-sS s]m-fn-‰n-°¬ sk-{I-´-dn A-lva-Zv ]-t´¬, tI-{μ-a-{¥n k¬am≥ Jp¿-jn-Zv F-∂o ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ ]-cky-am-bn {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. CXn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv cm-lp¬ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°n-b-Xv. aq-∂mw-ap-∂-Wn-sb ]n-¥p-

FSp-¡m-sX kÀ-¡mÀ X-Sn-bq-cp-¶p

W-bv-t°-≠ km-l-N-cy-ap-≠mbm¬ A-Xn-\pw X-øm-dm-hp-sa∂v I-gn-™ _p-[-\m-gv-N am-[ya-ß-tfm-Sp ]-d-™ A-lv-a-Zv ]-  kz¥w {]Xn-\n[n t´¬ A-Sp-Ø Zn-h-kw \n-e-]m-Sv am-‰n-bn-cp-∂p. cm-lp-en-s‚ k- sIm-®n: hn-hm-Z hn-j-b-ß-fn¬ Ω¿-±-am-Wv Cu \n-e-]m-Sp-am-‰- Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-sX tIm-S-XnØn-\v ]n-∂n-se-∂m-Wp kq-N- bn¬-\n-∂p k¿-°m¿ X-e-bq-cp∂-Xm-bn ssl-t°m-S-Xn. k¿°m¿ kz-bw Xo-cp-am-\-sa-Spt°-≠ hn-j-b-ß-fn-em-Wv Cu k-ao-]-\w kzo-I-cn-°p-∂-Xv. hnj-b-߃ hn-hm-Z-am-Ip-tºmƒ D-Ø-c-hm-Zn-Øw tIm-S-Xn-°pta¬ sI-´n-h-bv-°p-I-bm-sW∂pw P-Ãn-kv A-e-Iv-km-≠¿ tXm-a-kv Ip-‰-s∏-Sp-Øn. kw-ÿm-\-sØ Nn-e _m-dpIƒ-°v sse-k≥-kv ]p-Xp-°n\. thm-s´-Sp-∏v A-h-km-\n-°m- \¬-Ip-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ ≥ c-≠p L-´-߃ am-{Xw _m- hn-j-b-Øn-epƒ-s∏-sS C-Xm°n-\n¬-s° Xn-c-s™-Sp-∏n-\p- Wp kw-`-hn-®-Xv. k¿-°m-cn-s‚ ti-j-ap-≈ k-Jy-ß-sf-°p-dn- Cu H-gn-™p-am-d¬ \n-e-]m-Sp®v tIm¨-{K- n¬ Xn-c-°n-´ N¿- aq-ew ]-e hn-j-b-ß-fn-epw tIm®-I-fm-Wp \-S-°p-∂-Xv. Xn-c- S-Xn-Iƒ-°v A-\m-h-iy-am-bn hns™-Sp-∏n-\p-ti-jw tIm¨-{K- a¿-i-\-ta¬-t°-≠n-h-cp-∂-Xmkv t\-Xr-Xz-Øn¬ k-aq-e-am-b bpw tIm-S-Xn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. hnam-‰-ß-fp-≠m-hp-sa-∂m-Wp kq- Nm-c-W X-S-hp-Im-c-\v ]-tcmƒ N-\.A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv ssh-Ip-∂-

Xm-bn Nq-≠n-°m-´n `m-cy \¬-Inb l-c-Pn-bm-Wv tIm-S-Xn ]-cn-KWn-®-Xv.X-S-hp-Im-c-s‚ ]-tcmƒ At]-£-bn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp°m≥ aq-∂p-X-h-W tIm-S-Xn k¿-°m-cn-t\m-Sv \n¿-tZ-in-s®¶n-epw k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w C°m-cy-Øn¬ D-≠m-bn-´n-s√-∂v

j-bn¬ tIm-S-Xn hn-a¿-in-®-Xv.a-Zy-hn¬-∏-\ kw-_-‘n-®pw k¿-°m-cn-\v ssl-t°m-S-Xn-bpsS cq-£ hn-a¿-i-\-ap-≠m-bn. _m-dp-S-a-I-fp-sS {]-iv-\w ]-cn-lcn-°p-∂-Xn¬ am-{X-am-Wv k¿°m-cn-\p Xm¬-∏-cyw. _n-h-td-Pkv tIm¿-]-td-j≥ Hu-´v-se-‰p-Ifp-sS \n-e-hm-cw sa-®-s∏-Sp-Øp-

hn-hm-Z-§Ä tIm-S-Xn-bp-sS ta sI-«n-h-bv-¡p¶p  ]e tI-kp-I-fnepw kÀ-¡mÀ a-dp]-Sn \Â-Ip-¶nà 

Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv l-c-Pn-°mcn ho-≠pw tIm-S-Xn-sb k-ao-]n®-Xv. ]-tcmƒ A-t]-£-bn¬ Xocp-am-\-sa-Sp-°m-Xn-cp-∂-Xv F¥p-sIm-≠m-sW-∂v l-c-Pn ]-cnK-Wn-°-sh tIm-S-Xn B-cm-™t∏mƒ tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®m¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-sa-∂v K-h. πo-U¿ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂m-Wv k¿-°m¿ \ne-]m-Sn-s\ A-Xn-cq-£-am-b `m-

∂-Xn-\p k¿-°m-cn-\p Xm¬-∏cy-an-√. C-Ø-cw tI-kp-I-fn¬ k¿-°m-cn-\p-th-≠n A-Uz-°-‰v P-\-d¬ lm-P-cm-hm-Ø-sX-s¥∂pw tIm-S-Xn B-cm-™p. _n-h-td-P-kv tIm¿-]-td-j≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bp-sS a-Zyhn¬-∏-\-im-e-I-fp-sS \n-e-hmcw sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v P-kv-‰n-kv kn F≥ cm-a-N-{μ≥ \m-b-sc I-Ωo-j-\m-

cm-b A-Uz. _n c-Rv-Pn-Xv amcm¿ l-c-Pn \n-b-a-]-c-am-bn \n-e\n¬-°n-s√-∂p hmZn-s®¶nepw P-Ãn-kv c-Rv-P≥ sKm-tKm-bv A[y-£-\m-b s_-©v ]cn-K-Wn®n-√. tI-kn¬ hm-Zw-tIƒ-°ptºmƒ ]-d-bm-\p-≈-Xv {]-Pp-hn\v t_m-[n-∏n-°m-sa-∂v tIm-S-Xn hy-‡-am-°n. 63 t]¿-°v hn-Nm-c-W-t°m-SXn hn-[n-® Po-h-]-cy-¥w X-S-hpin-£ 2012 B-K-kv-Xv 16\m-Wv ssl-t°m-S-Xn i-cn-h-®-Xv. hnNm-c-W-t°m-S-Xn sh-dp-sX-hn-´ 24 t]-sc, kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ A-∏o¬ ]-cn-K-Wn-®v A-∂v ssl-t°m-S-Xn Po-h-]-cy-¥w in-£n-®n-cp-∂p. C-h¿-°v kp{]nw-tIm-S-Xn Pm-ayw \¬-In-bn´p-≠v. in-£-bv-s°-Xn-tc k-a¿∏n-® A-∏o¬ ]-cn-K-W-\-bn-ep≠v. 22 t]-cp-sS ]p-Xn-b l-c-Pnsb Cu l-c-Pn-bp-sS Iq-sS-bmWv C-\n ]-cn-K-Wn-°p-I.-

bn \n-b-an-°p-∂-Xp kw-_-‘n®v k¿-°m¿ a-dp-]-Sn \¬-Im-Xncp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv P-kv-‰nkv A-e-Iv-km-≠¿ tXm-a-kv hna¿-in-®-Xv. sa-t{Sm-bp-sS Im-cyØn¬ U¬-ln am-Xr-I-bm-hmsa-¶n¬ a-Zy-Øn-s‚ Im-cyØn¬ C-sX-¥p-sIm-≠v B-bn°q-sS-∂p tIm-S-Xn B-cm-™p. C-∂-se cm-hn-se tI-kv ]cn-K-Wn-°p-tºmƒ F.-Pn-°p lm-P-cm-hm≥ A-ku-I-cy-aps≠-∂ Im-cyw K-h. πo-U¿ Adn-bn-®p. C-Ø-cw tI-kp-I-fn¬ F.-Pn-°p X-s∂ lm-P-cm-bn-°qtS-sb-∂v B-cm-™-ti-jw tIkv D-®-bv-°p-ti-jw ]-cn-K-Wn°m-\m-bn am-‰n. D-®-bv-°p-tijw tI-kv ]-cn-K-Wn-®-t∏mƒ F.-Pn. l-cn-X ss{S-_yq-W-ense tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v sNss∂-bn-em-sW-∂pw A-Xn-\m¬ sh-≈n-bm-gv-N lm-P-cm-Im\m-hn-s√-∂pw K-h. πo-U¿ tImS-Xn-sb A-dn-bn-®p. tI-kv 23te°p am-‰n.

´ C‚¿-\m-j-\¬ A-tkm-kntb-j≥ Hm-^v A-Xv-e-‰n-Iv s^U-td-j-s‚ tc-J-Iƒ lm-P-cm°p-I-bm-bn-cp-s∂-¶n¬ k-kvs]≥-j≥ e-`n-°p-am-bn-cp-∂n-√. a-cp-∂-Sn kmw-]n-fn-s‚ ]-cn-tim[-\m-^-e-sØ Ip-dn-®v thƒ-Uv B‚n tUm]n-Mv G-P≥kn-°v hn-izmk-°p-d-hp≠m-bn-cp-∂p. Cu hn-h-c߃ c-Rv-PnXv A-[n-Ir-Xcp-sS ap-∂n¬ lm-P-cm-°p-Itbm in-£-bv-s°-Xn-tc A∏o¬ \¬-Ip-I-tbm sN-bv-Xn-√. A-Xn-\m¬ a-tl-iz-cn Ip-‰-°mc-\m-sW-∂pw ]p-c-kv-Im-c-Øn\p tbm-Ky-\-s√-∂pam-Wv k-]vXw-_¿ 18se Hm^nkv Ip-dn∏n¬ ]-d-bp-∂-Xv.

A-^v-Km-\n- a-®n-Sn-¨n-Â; \q-dp-I-W-¡n-\vt]À a-cn-¨p Im-_qƒ: h-S-°≥ A-^v-Km-\nse A¿-Kp Pn-√-bn-ep-≠m-b aÆn-Sn-®n-en¬ \q-dp-I-W-°n-\mfp-Iƒ a-cn-®-Xm-bn dn-t]m¿-´v. i‡-am-b a-g-sb-Øp-S¿-∂p-≠mb a-Æn-Sn-®n-en¬ 500 t]¿ a-cn®-Xm-bn A-^v-Km≥ t]m-en-kns\ D-≤-cn-®v A¬-P-ko-d dn-t]m ¿-´v-sN-bv-Xp. 2000tØm-fw t]sc Im-Wm-Xm-bn. A-_n tJmkm-°v {Km-aw ]q-¿-W-am-bpw XI¿-∂-Xm-bpw t]m-en-kv ta-[mhn A-dn-bn-®p. 200e-[n-Iw hn-SpI-fpw tXm-´-ß-fpw i-‡-am-b ag-sb Xp-S¿-∂p-≠m-b a-Æn-Sn-®nen¬ \-in-®p. c-£m-{]-h¿-Ø\w ]p-tcm-K-an-°p-I-bm-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ssh-Zyp-Xn-_-‘-hpw hm¿Øm- h n- \ n- a - b - k w- h n- [ m- \ - ß fpw X-I¿-∂-Xpw K-Xm-K-Xw Xmdp-am-dm-b-Xpw c-£m-{]-h¿-Ø-\sØ _m-[n-°p-∂p-≠v. c-£m{]-h¿-Ø-\-߃-°p {Zp-X-I¿-atk-\-sb hn-\y-kn-®p. Iq-SpX¬ a-Æn-Sn-®n¬ D-≠m-hp-sa-∂v dn-t]m¿-´p-≈-Xn-\m¬ {]-tZ-iØp-\n-∂v Iq-Sp-X¬ B-fp-I-sf am-‰n-∏m¿-∏n-®p.

A-ar-Xm-\-µ-a-boaTw: B-t£-]w D-Nn-X-am-b th-Zn-bn D-¶-bn-¡m-sa-¶p kp-{]nw-tIm-S-Xn 

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: A-ar-Xm-\-μ-a-bnbp-sS k-¥-X k-l-Nm-cn-bm-bncp-∂ sK-bn¬ s{S-Uv-sh-en-s‚ sh-fn-s∏-Sp-Ø-en¬ A-ar-Xm-\μ-a-bo aT-Øn-s\-Xn-tc tI-skSp-°m-Ø-Xv tIm-S-Xn-b-e-£ysa-∂p Nq-≠n-°m-´n k-a¿-∏n-® l-c-Pn kp-{]nw-tIm-S-Xn X-≈n. ]-cm-Xn-°m¿-°v B-t£-]w DNn-X-am-b th-Zn-bn¬ D-∂-bn°m-sa-∂p l-c-Pn X-≈nb P-Ãnkv c-Rv-P≥ sKm-tKm-bv A-[y£-\m-b s_-©v ]-d-™p. B-tcm-]-W-߃ D-b¿-∂t∏mƒ X-s∂ aT-Øn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v A-`n-`m-j-I-\m-b Zo-]-Iv {]-Im-iv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn¬ \-S-]-Snsb-Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n®-Xv. Un.-Pn.-]n. sI F-kv _m-ekp-{_-“-Wyw, ap≥ B-`y-¥-c sk-{I-´-dn F¬ cm-[m-Ir-jvW≥, sIm-√w kn-‰n t]m-en-kv I-

Ωo-j-W¿ tZ-th-jv Ip-am¿ s_lv-d, I-cp-\m-K-∏-≈n F-kv.-sF. P-Ãn≥ tPm¿-Pv F-∂n-h¿-s°Xn-tc tIm-S-Xn-b-e-£y-Øn-\p \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂m-bn-cp∂p B-h-iyw. ap-Jy-a-{¥n-bp-sSbpw B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS-bpw kzm-[o-\-Øn-\p h-g-ßn-bm-Wv tI-sk-Sp-°m-Ø-sX-∂pw l-cPn Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂p. F-∂m¬, 20 h¿-jw ap-ºv \

_m-_p-hpw hm-Zn-®-Xv. A-t\z-jW-Øn¬ sK-bn¬ s{S-Uv-sh¬ k-l-I-cn-®n-s√-∂pw k¿°m¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. F-∂m¬, \n-b-a \-S-]-Sn-°mbn ]-cm-Xn-°m¿ kp-{]nw-tIm-SXn h-sc h-tc-≠n-bn-cp-∂n-s√-∂v P-kv-‰n-kv c-Rv-P≥ sKm-tKm-bv A-[y-£-\m-b s_-©v \n-co£n-®p. \n-e-hn-se \n-b-aw hn-iZo-I-cn-°p-I am-{X-am-bn-cp-∂p `-

tI-sk-Sp-¡m³ sX-fn-hn-sÃ-¶p tI-c-fw

S-∂ kw-`-h-Øn¬ tI-sk-Sp°m-\m-hn-s√-∂pw aT-Øn-s\-Xntc tI-sk-Sp-°m≥ {]m-Y-an-I sX-fn-hn-s√-∂pambn-cp∂p tI-cfØns‚ \n-e-]m-Sv. {]m-Y-an-I A-t\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶n-epw tI-sk-Sp-°m≥ th-≠ sX-fn-hpIƒ e-`n-®n-s√-∂m-Wv tI-c-fØn-\p th-≠n lm-P-cm-b apXn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ sI sI th-Wp-tKm-]m-epw Ãm‚n-Mv tIm¨-k¬ Fw B¿ c-ta-iv-

hn Kn-cn, sF-iz-cy `m-´n, l-cn-X, tbm-K am-b Xp-S-ßn-b-h¿ lmP-cm-bn. Ku-c-h-ta-dn-b hn-j-bam-b-Xn-\m¬ F-√m \n-b-a \-S-]Sn-I-fpw kzo-I-cn-°p-sa-∂v AUz. Zo-]-Iv {]-Im-iv am-[y-a-ßtfm-Sv ]-d-™p. A-ar-Xm-\-μ-a-bn-bp-sS k-¥X k-l-Nm-cn-bm-bn-cp-∂ Bkvt{X-en-b-°mcn sK-bn¬ s{S-Uvsh-en-s‚ hn-ip-≤ \-c-Iw: hnizm-k-Øn-s‚-bpw ip-≤-{`m-¥ns‚-bpw Hm¿-a-s∏-Sp-ج F-∂ ]p-kv-X-I-Øn¬ A-ar-Xm-\-μ-abo aT-Øn-s\-Xn-tc Kp-cp-X-c B-tcm-]-W-ß-fm-Wv D-∂-bn-®Xv. _-em¬-kw-Kw, I-≈-∏-W \n-t£-]w Xp-S-ßn-b B-tcm-]W-߃ ]p-kv-X-I-Øn-¬ D-≠mbn-cp-∂p.-

c-W-L-S-\m s_-©v sN-bv-X-Xv. F-√m kw-`-h-ß-fn-epw kp-{]nwtIm-S-Xn-bn-te-°p h-tc-≠-Xn√. Io-gv-t°m-S-Xn-I-fn¬ X-s∂ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-hp-∂Xm-Wv. tI-kn-s‚ h-kv-Xp-X-I-  t]Pv A©vfn-te-°p I-S-°p-∂n-√. A-Xn\m¬ _-‘-s∏-´ F-√m l-c-Pn- tI-kn\v k¿-°m¿ I-fpw X-≈p-I-bm-Wv F-∂p \n-tbm-Kn-®Xv tIm-S-Xn hy-‡-am-°n. I-Æq¿ ]-øm-º-e-Øv AUz-©¿ Im¿-Wn-h¬ D-Zv-LmS-\w sNbvX Pn√m I-e-Iv-S¿ tUm. ]n _m-e-Inc¨ B-Im-i-∏-d-°¬ e-£-߃ hm-ßp-∂ \-S-Øp∂p. ]-d-∂p-b-cp-∂-Xn-\nsS b{¥w X-I-cm-d-nem-bXns\ XpS¿∂v I-e-Iv-Sdpw k-lm-bnbpw \n-e-Øp-ho-W-t∏mƒ. hn-hn-[ I-£n-Iƒ-°p thI-e-Œ¿-°v ssI--°v ]-cn-t°‰p A-`n-`m-j-Is\ ≠n ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I-\m-b

tUmfÀ 60.18 ■ ]u−v 101.31 ■ bqtdm 83.15 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 159.56 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 214.06 ■ Ham³ dnbm 156.24 ■ kuZn dnbm 16.04 ■ J¯À dnbm 16.52 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.38 ■ kznkv {^m¦v 68.11


4

kozhikode

tIcfw

KANNUR

3 sa-bv 2014 i\n

Alva-Zv ]-t«Â \Ã- kp-lr-s¯-¶v tamUn; ]-t«Â \n-tj-[n-¨p \yq-U¬ln: tkm-Wn-bm-Km‘n-bp-sS cm-jv{So-b-Im-cy sk{I´-dn A-lva-Zv ]-t´¬ \√ kplr-Øm-sW-∂v _n.sP.]n. {][m-\-a{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc{μtam-Un. Zq-c-Z¿i-\p \¬In-b A-`n-ap-J-Øn-em-Wv C-°mcyw tam-Un Xpd-∂p]-d-™Xv. F∂m¬ ]n-∂oSv Cu `m-Kw sh-´nam-‰n-bm-Wv Zq-c-Z¿-i≥ A-`n-apJw kw-t{]j-Ww sN-bv-X-sX∂v B-tcm-]n-®- _n.sP.]n. A`n-ap-J-Øn-s‚ ]q¿-W cq-]w ]pd-Øphn-Sp-I-bp-am-bn-cp∂p. A-lvaZv ]-t´-en-s\°p-dn®p≈ tNm-Zy-tØm-Sv A-t±-lw \√ kp-lr-Øm-sW∂pw hy‡n-]-c-am-bn A-Sp-∏-ap-s≠-∂pw

kΩXn-Zm-\m-hImi t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-\v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ H-cp°n-b {]-Nm-c-W hml-\w sIm¬-°-Ø-bn¬ ]-cy-S-\-Øn-\nsS

Kncn-cm-Pv kn-Mn-\v F-Xn-cmb A-d-Ìv hmd-âv d-±m¡n dm©n: Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-\n-sS hn-tZz-jw kr-„n°p-∂ co-Xn-bn¬ {]-kw-K-w \-SØn-b-Xn-\v _n.sP.]n. t\-Xm-hv Kn-cn-cm-Pv kn-Mn-\v F-Xn-tc s_m°mtdm tImS-Xn ]p-d-s∏Sp-hn-® A-d-Ãv hmd-‚ v Pm-¿Jfiv ssl-t°mS-Xn d-±m°n. C-t±-l-Øn-s‚ ap≥-Iq¿ Pmaymt]£ tImS-Xn X-≈n-bncp∂p. _n.-sP.]n-bp-sS {]-[m-\a{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc{μ-tamUn-sb F-Xn¿-°p-∂-h¿ ]m-Inkv-Xm-\nte°p ÿ-ewhntS≠nh-cp-sa-∂m-Wv kn-Mv {]-kwKn-®Xv.

tam-Un A-`n-ap-J-Øn¬ ]-d-bp∂p-≠v. ]-t´-en-s\ H-cn-°-epw t]-sc-Sp-Øv hn-fn-®n-´n-√. A-t±lw X-߃-°v _m-_p `m-bn BWv. A-tXka-bw s]m-Xpth-Zn-I-fn¬ ]-t´ens\ _-lpam-\-]q¿-hw an-bm≥ F-∂m-Wv A-`nkw-t_m-[-\ sN-øm-dp-≈sX∂pw tam-Un ]-d™p. Cu `m-Kw sh-´n-am-‰n-b-Xn-eqsS Zq-c-Z¿-i≥ kz-X-{¥-am-b√ {]-h¿-Øn-°p-∂-sX-∂p hy-‡am-bn-cn-°p-∂p-sh-∂p ]d-™psIm-≠m-Wv _n.sP.]n. A-`n-apJ-Øn-s‚ ]q¿-W cq-]w ]pdØphn-´Xv. F-∂m¬ tam-Un-bpam-bn \-√ kp-lrXv_-‘-aps≠-∂ hm-¿-Ø ]-t´¬ \n-tj-

[n-®p. tam-Un-sb 1980I-fn-¬ Hcn-°¬ am-{X-am-Wv I-≠n-´p≈Xv. A-Xv X-s‚ t\-Xm-hn-s‚ A-\p-aXn-tbm-sS X-s∂-bm-bncp∂p. tamUn-tbm-Sp hy-‡n-]camtbm A√msXtbm H-cp klm-bhpw A-`y¿-Yn-®n-´n√. a-dn®v sX-fn-bn-®m¬ cm-jv{So-bw hnSm≥ Xøm-dm-Wv˛ A-lva-Zv ]t´¬ hn-i-Zo-I-cn-®p. tam-Un°v A-lvaZ- v ]-t´-ep-ambn \√- _-‘a - m-sW-∂ hm¿-Ø Kp-P-dm-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xmhv A¿-Pp≥ sam-[vhm-Zn-bb - pw \ntj-[n®p. tam-Un-°v A-t±-lØn-s‚ ]m¿-´n-bn-ep-≈-h-cp-ambn t]mepw \-∂m-bn C-S-]-gIm≥ A-dn-bn√. a-‰p-≈h-sc A-

]-am-\n-°p-∂b - mƒ°v F-ßn-s\ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fp-am-bn \√ _-‘w ]p-e¿-Øm≥ I-gn-bpsa∂pw A-t±-lw tNm-Zn®p. X-s∂bpw tam-Un \n-co-£n°p-∂p-s≠-∂v c-≠pZnh-kw apºv A-lvaZ- v ]-t´¬ B-tcm-]n-®ncp-∂p. F-s‚ N-e\ - ß - ƒ tam-Un {i- ≤ n- ° p- ∂ p- s ≠- ∂ - d n- b p- ∂ Xn¬ k-t¥mjw. A-t±-lw Rm\pƒs∏-sS a-‰p-≈h-sc \n-co-£n°p-I-bm-Wp sN-øp-∂-Xv. tIm¨-{K-kv ]m¿-´n-°v B-sc-bpw `b-s∏-Sm-\n√. tam-Un-°v X-t‚-Sap-s≠-¶n¬ X-s∂ Xq-°n-te-‰s - ´ F-∂m-bn-cp-∂p A-lva-Zv ]-t´¬ tam-Un-s°-Xn-tc I-gn-™Zn-hkw \-SØn-b {]-kX v- mh\.

aq¶mw ap-¶-Wn-: ]n-´pW \Â-Im³ tIm¬-{Kkv bYmÀ-Y ap-kv-enw-IÄ¡v Hcn-¡epw _n.sP.]n¡v thm-«v sN-¿m-\m-hnsöv A-_p A-kvan \nÀ-_-Ôn-X-am-hpsa¶v kn.]n.Fw. \yq-U¬ln: tI-{μ-Øn¬ _n.sP.]n. A-[n-Im-c-Øn-se-Øp∂-Xp X-S-bm≥ a-X-\n-ct]-£ I-£n-I-fp-sS k¿-°mcn-\p ]n¥p-W \¬-Im≥ tIm¨-{K-kv \n¿- _ - ‘ n- X - a m- t b- ° p- s a- ∂ v kn.]n.Fw. P-\-d¬ sk-{I´-dn {]-Im-iv Im-cm´v. \-tc{μ-tam-Unbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ _n.sP.]n-sbbpw tZio-b P-\m-[n]-Xy k-Jy-sØbpw A-[n-Im-cØn¬\n∂v H-gn-®p\n¿-Øm≥ A-Æm Un.Fw.sI. t]m-ep-≈ I-£n-Iƒ aq-∂mw-ap-∂-Wn-bn¬ tN¿-t∂-°p-sa-∂v A-t±-lw

]-d-™p. hm¿-Øm G-P≥-kn°-\p-h-Zn-® A-`n-ap-J-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p- At±-lw. B-¿°pw `q-cn-]-£-an√m-Xn-cp-∂ 1996\p k-am-\am-b A-h-ÿ-bv-°v km[y-X Im-Wp∂p≠v. tIm¨-{K-kv hn-cp-≤ hnIm-cw t\-cn-´v G-‰p-ap-´p-∂ kwÿm-\-ß-fn¬ _n.sP.]n-sb k-lm-bn-°pw. F-∂m¬, cm-PyØv tam-Un-X-cw-K-sam-∂p-an√. tIm¨-{Kkv˛ _n.sP.]n. CX-c-I-£n-I-f-Sßn-b ap-∂-Wn°v tIm¨-{K n-s‚ ]p-d-Øp\n-∂p-≈ ]n-¥p-W-tbm-sS k¿-

°m¿ cq-]o-I-cn-°m-\m-hpsa∂pw Im-cm-´v ]-d-™p. Nn-e a-X\n-c-t]-£ -I-£n-Iƒ A-h-k-chm-Z-]-c-am-bn _n.sP.]n-bp-ambn ssI-tIm¿-Øn-´p≠v. F-∂m-¬, `q-cn]-£w {]m-tZin-I -I-£n-Ifpw tIm¨-{K ns‚sbm _n.sP.]n-bpsSsbm Iq-sS-bn√. Cu I-£n-Iƒ-°v tIm¨-{K n-s‚ k-l-Ic-Ww tX-Sp-∂-Xn¬ hn-ap-J-X-bp-≠mhn√. ]p-Xn-b k¿-°mcn-\v tIm¨-{K-kv t\-XrXzw sIm-Sp-°m\p-≈ Hcp km-[y-X-bp-an-s√-∂v A-t±-lw Iq´n-t®¿Øp.

apw-ss_: b-Ym¿-Y ap-kv-enwIƒ-°v _n.sP.]n-°v thm-´psN-øm≥ I-gn-bn-s√-∂v k-am-Pvhm-Zn ]m¿-´n t\-Xm-hv A-_p A-knw A-kv-an. _n.sP.]n. F-t∏m-gpw apkv-enw-I-tfm-Sv {Iq-c-hpw A\ym-b-hp-am-bn-´m-Wp s]-cp-amdp-∂-Xv. A-t∏mƒ H-cp b-Ym¿Y ap-kv-en-an-\v F-ß-s\ _n.sP.]n-°v thm-´p-sN-øm-\mhpw? ap-em-bw-kn-Mv bm-Z-hv bp.]n. ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cp-∂t∏mƒ _m-_-cn-a-kv-Pn-Zn-s\ X-I¿-®-bn¬ \n-∂p c-£n-®p-˛

A-t±-lw ]-d-™p. bp.]n-bnse a-Zv-d-k-Iƒ sF.F-kv.sF-bp-sS H-fn-Øm-h-f-ß-fmbn-cp-∂p. F-∂m¬ F-kv.]n. k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn-seØn-b-ti-jw a-Zv-d-k-Iƒ-°p \o-Xn-e-`n-®p. C-t∏mƒ B-cpw a-Zv-d-k-Isf sF.F-kv.sF-bp-am-bn _-‘n-∏n-°m≥ ss[-cy-s∏-Sp∂n-√. ap-kv-enw-Iƒ _n.-sP.]n-bn¬ tN-cp-∂p-sh-∂p ]-dbp-∂-Xp i-cn-b-√. _n.sP.]nbp-sS-bpw A-h-cp-sS {]-[m-\a-{¥n ÿm-\m¿-Yn-bp-sS-bpw

s]m-Xp-tbm-K-ß-fn¬ ]-s¶Sp-°p-∂ _p¿-[ [-cn-®-h-cpw Xm-Sn-h-®-h-cpw hym-P ap-kvenw-I-fm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. X-s‚ ]m¿-´n-°v thm-´p-sN-øm-Ø-h¿ b-Ym-¿Y ap-kv-enw-I-f-s√-∂p I-gn™-Zn-h-kw A-kv-an \-S-Ønb {]-kv-Xm-h-\ hn-hm-Z-am-bncp-∂p. A-tX-k-a-bw, C-Ø-cw {]kv-Xm-h-\-Iƒ thm-´p-_m-¶v cm-jv-{So-b-Øn-s‚ `m-K-am-sW∂v _n.sP.]n. h-‡m-hv j-bn\m F≥ kn ]-d-™p.

hnZym-`ymkw

\-gv-kn-Mv, ]m-cm sa-Un-°¬, ^m¿-a-kn tIm-gv-kn-\p-≈ A-tem-´v-sa‚v H-]v-t‰m-sa-{Sn tIm-gv-kp-Iƒ-°v tI-c-f l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-Zym-`ym-k t_m¿-Un-s‚ l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£-tbm X-Øp-ey ]-co-£tbm, Cw-•o-jv, ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, _-tbmf-Pn F-∂n-h-bv-°v sam-Ø-Øn¬ 50 i-X-am-\w am¿-t°m-sS P-bn-®-h¿ {]-th-i-\-Øn-\v A¿-lcm-Wv. _n-.F-kv-kn. s]¿-^yq-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn, _n-.kn-.hn.-Sn, _n.-]n-.Sn. tIm-gv-kp-Iƒ-°v A-t]£n-°p-∂-h¿ ^n-kn-Iv-kpw sI-an-kv-{Sn-bpw _tbm-f-Pn-bpw sF-—n-I-hn-j-b-ß-fm-bn π-kvSp/l-b¿ sk-°≥-U-dn A-s√-¶n¬ X-Øp-eysa-∂v Aw-Ko-I-cn-® G-sX-¶n-epw ]-co-£ ]mkm-h-W-sa-∂ \n-_-‘-\-bv-°p hn-t[-b-am-bn _-tbm-f-Pn-°v 50 i-X-am-\w am¿-°pw ^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-f-Pn, sam-Ø-Øn¬ 50 iX-am-\w am¿-°pw t\-S-Ww. _n-.]n-.Sn. tIm-gv-kn\v A-t]-£n-°p-∂-h¿ ap-I-fn¬-∏-d-™ tbmKy-X-bv-°p ]p-d-sa π-kv-Sp-X-e-Øn¬ Cw-•o-jpw ]Tn-°-Ww.

k

¿-°m¿/kzm-{i-b tIm-f-Pp-I-fn-te-°v 2014-˛15 h¿-j-sØ _n-.F-kv-kn. \-gvkn-Mv, _n-.F-kv-kn. Fw.F¬.Sn, _n-.F-kv-kn. s]¿-^yq-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn, _n-.]n-.Sn, _n-.Fkv-kn. H-]v-t‰m-sa-{Sn, _n-.F-.F-kv-.F¬-.]n, _n.kn-.hn-.Sn, _n-.^mw, Un.^mw.- tIm-gv-kp-I-fn-te°p-≈ A-tem-´v-sa‚n-\v A-t]-£ £-Wn-®p. sa-bv 20 h-sc s^-U-d¬ _m-¶n-s‚ F-√m im-Jbn-epw A-t]-£m-^o-kv kzo-I-cn-°pw. A-t]-£m \-ºcpw _m-¶n¬-\n-∂p e-`n-°p∂ sN-em≥ \-º-cpw D-]-tbm-Kn-®v A-t]-£-I¿°v sa-bv 21 h-sc Hm¨-sse-\m-bn www.lbsce-

tnre.in F-∂ sh-_v-ssk-dn¬ c-Pn-ÿ- sN-ømw. {]n‚u-´v F-Sp-Øv A-t]-£m t^m-an-t\m-sSm∏w sN-em≥ cioXnbp-sS Hm-^n-kv tIm-∏n-bpw kz-bw km-£y-s∏-Sp-Øn-b k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpsS ]-I¿-∏pw k-ln-Xw U-b-d-Œ¿, F¬.-_n.-Fkv. sk‚¿ t^m¿ k-b≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-fPn, F-Iv-kv-{Sm t]men-kv tdm-Uv, \-μm-h-\w, ]mf-bw, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw -33 F-∂ hn-em-k-Øn¬ sa-bv 22\v ssh-In-´v A-©n-\-Iw e-`n-°-Ww. F¬-._n-.F-kv. U-b-d-Œ¿ BWv A-tem-´vsa‚ v \-S-ØpI. tbm-Ky-X: _n-.F-kv-kn. \-gvkn-Mv, _n-.F-kv-kn. Fw.-F¬.-Sn., _n-.F-kv-kn.

B¿.-kn.-_nbn¬ ]n-F-®v.Un. www.rcb.res.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn -ta-bv 15.

tI

-{μ _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn h-Ip∏n-\p Io-gn-ep-≈ do-Py\¬ sk-‚¿ t^m¿ _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn (B¿.-kn.-_n) 2014-˛15se ]n-F-®v.Un. {]th-i-Øn-\v A-t]-£n-°mw. 1. sk¬ B‚ v tam-fn-°p-em¿ _-tbm-fP - n 2. _-tbm ^n-kn-Iv-kv, _-tbm-sI-an-kv{Sn B‚ v kv-{S-Iv-N-d¬ _-tbm-f-Pn 3. sI-an-°¬ _-tbm-f-Pn B‚ v \m-t\m sS-Iv-t\m-f-Pn 4.sU-h-e-]v-sa≥-dv B‚ v sP-\-‰n-Iv-kv 5.tlm-Ãv-]m-tØm-sP≥ C‚-dmIvj≥ C≥ ]v-fm≥-dv-kv B‚ v B-\n-a¬-kv 6. lyq-a≥ Un-ko-kv _-tbm-f-Pn 7. C≥-s^-Ivj≥, C≥-^v-tf-j≥ B‚ v Im≥-k¿ F-∂o ta-J-e-I-fn-em-Wv Kth-j-Ww. tbm-Ky-X: _-tbm-f-Pn, sI-an-kv-{Sn, am-

Ø-am-‰n-Iv-kv, ^n-kn-Iv-kv Fw.Fkvkn/ Fw.sS-Iv/ Fw._n._n.F-kv/ Fw.hn.-F-kvkn/ F-w.^mw A-s√¶n¬ X-Øp-ey tbm-Ky-X. _n-cp-Zw apX¬ Ip-d-™-Xv 60 i-X-am-\w am¿-°v t\-Sn-bn-cn-°-Ww. F-kv.kn, F-kv.Sn hn-`m-K-Øns∏-Sp-∂-h¿-°v 55 i-X-am\w am¿-°v. C‚¿-hyq-hn-s≥-d k-a-b-Øv Xm-sg ]-dbp-∂ tbm-Ky-X-I-fn¬ H-∂v D-≠m-bn-cn-°Ww. sP.B¿.F-^n-\p-≈ kn.F-kv.-sF.B¿ -bp.Pn.kn, Un.F-kv.Sn C≥-kv-]-b¿, Un._n.Sn sP.B¿.F-^v, sF.-kn.-Fw.B¿ -sP.B¿.F-^v, tK-‰v, Po-_n¬-kv. apI-fn¬ ]-d-™ ]-co-£-I-fn-se kv-tIm-dns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ X-øm-dm-°p-∂ Npcp-°-∏-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂-h-sc A-`n-apJ-Øn-\p £-Wn-°pw. c-≠p h¿-j-tØ°m-Wv s^-tem-jn-]v. Xp-S¿-∂v {]-h¿-Ø\ an-I-hn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ aq-∂p h¿-jw Iq-Sn Zo¿-Ln-∏n-°mw.

_n.-F-.F-kv-.F¬-.]n: l-b¿ sk°≥-U-dn hn-Zym-`ym-k -t_m¿-Un-s‚ l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£-tbm X-Øp-ey-sa-∂v AwKo-I-cn-® a-t‰-sX-¶n-epw ]-co-£-tbm, ^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-f-Pn/am-Ø-am-‰n-Iv-kv/Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv/Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv/C-e-t{ŒmWn-Iv-kv/ssk-t°m-f-Pn F-∂n-h-bv-°v sam-ØØn¬ 50 i-X-am-\w am¿-t°m-sS P-bn-®-h¿ _n.F-.F-kv.-F¬.-]n. tIm-gv-kn-\v A¿-l-cm-Wv. _n-.^mw: l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-Zym-`ymk-t_m¿-Un-s‚ l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£tbm X-Øp-ey-sa-∂v Aw-Ko-I-cn-°-s∏-´ a-t‰sX-¶n-epw ]-co-£-Iƒ-t°m _-tbm-f-Pn/am-Ø-

am-‰n-Iv-kv/_-tbm sS-Iv-t\m-f-Pn/Iw-]yq-´¿ kb≥-kn¬ am-{Xw 50 i-X-am-\-hpw ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-f-Pn/am-Ø-am-‰n-Iv-kv/_tbm sS-Iv-t\m-f-Pn/Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv F-∂nh-bv-°v sam-Ø-Øn¬ 50 i-X-am-\w am¿-t°m-sS P-bn-®-h¿ _n-.^mw. tIm-gv-kn-\v A¿-l-cm-Wv (\m-j\¬ Hm-∏¨ kv-Iqƒ ap-tJ-\ ]T-\w ]q¿Øn-bm-°n-b-h¿ Cu tIm-gv-kn-\v A-t]-£n°m≥ tbm-Ky-c-√). Un.^mw-: l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-Zym-`ym-kt_m¿-Un-s‚ l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£-tbm X-Øp-ey-sa-∂v Aw-Ko-I-cn-® a-t‰-sX-¶n-epw ]co-£-tbm _-tbm-f-Pn/am-Ø-am-‰n-Iv-kv am-{Xw 50 i-X-am-\-hpw ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, _-tbmf-Pn/am-Ø-am-‰n-Iv-kv F-∂n-h-bv-°v sam-Ø-Øn¬ 50 i-X-am-\w am¿-t°m-sS P-bn-®-h¿ Un.^mw.- tIm-gv-kn-\v A¿-l-cm-Wv. tI-c-f shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£ tI-c-f l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£-bv°v X-Øp-ey tbm-Ky-X-bm-bn Aw-Ko-I-cn-®n-´p≠v. F-kv.kn/F-kv-.Sn-°v ]-co-£ P-bn-®m¬ aXn. a-‰p-kw-h-c-W -hn-`m-K-Øn-\v \n-b-am-\p-krX am¿-°n-f-hv e-`n-°pw. hn-hn-[ tIm-gv-kp-Iƒ-°v A-t]-£n-°p-∂Xn-\v H-cp A-t]-£ k-a¿-∏n-®m¬ a-Xn. H-∂n¬°q-Sp-X¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-°p-∂-h-cp-sS At]-£ d-±m-°-s∏-Smw. A-t]-£m ^o-kv s]mXp-hn-`m-K-Øn-\v 600 cq-]. ]-´n-I-Pm-Xn/h¿-K hn`m-K-Øn-\v 300 cq-]. lbscentre.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 21.

www.iiitmk.ac.in.

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: sa-bv 16 kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ Io-gn¬ Xn-cp-h\- ¥ - ] p- c - Ø p {]- h ¿- Ø n- ° p- ∂ C- ¥ y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v C≥-^-¿-ta-j≥ sS-Ivt\m-f-Pn am-t\-Pv-sa‚ v tI-c-f (sF.sF.sF.-Sn.-Fw-˛-sI) bn¬ hn-hn-[ ]n.Pn. t{]m{Km-ap-Iƒ. www.imu.edu.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: sa-bv 20 C-¥y≥ am-cn-ssSw k¿-h-I-em-im-e-bp-sS sN-s∂ B-ÿm-\-Øpw hn-hn-[ kw-ÿm\-ß-fn-ep-≈ G-gv Imw-]-kp-I-fn-epw am-cnssSw, t\m-´n-°¬ _n-cp-Z, ]n-.Pn. tIm-gv-kpI-fn¬ {]-th-i-\-Øn-\p-≈ tIm-a¨ F≥{S≥-kv sS-Ãv-˛-Im-‰v (kn.C.Sn.) Pq¨ 14\v \S-Øpw. www.aiishmysore.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: sa-bv 23 tI-{μ Ip-Spw-_-t£-a a-{¥m-e-b-Øn-\p Iogn¬ ssa-kq-cn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kz-bw-`c-W ÿm-]-\-am-b Hmƒ C-¥ym C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv 2014˛15 h¿-j-sØ {]-th-i-Øn-\v A-t]-£ £Wn-®p. www.ibab.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 17. _mw-•q-cn-se C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v _-tbmC≥-^¿-am-‰n-Iv-kv B‚ v A-ssπ-Uv _-tbmsS-Iv-t\m-f-Pn (sF._n.F._n.) Fw.-F-kvkn. _-tbm- C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv B‚ v Assπ-Uv _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn tIm-gv-kn-se {]-th-i-\-Øn-\v A-t]-£n-°mw. www.niftem.ac.in.

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: sa-bv 30 \m-j-\¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ^p-Uv sS-Ivt\m-f-Pn F‚¿{]-W¿-jn-∏v B‚ v am-t\-Pvsa‚n(F≥.sF.F-^v.Sn.C.Fw.)¬ ^p-Uv sS-Iv-t\m-f-Pn cw-K-sØ _n-cp-Z, -_n-cp-Zm-\¥-c _n-cp-Z tIm-gv-kp-I-fn-te-°v A-t]-££-Wn-®p.

km-bv tI-{μ-Øn¬ kv-t]m¿-Sv-kv tIm-®n-Mv ]T-\w c-≠p-X-h-W ]-s¶-Sp-Øn-cn-°-Ww. Xv-e-‰n-Iv-kv, t_m-Iv-kn-Mv, {In-°-‰v, ^p-Sv-t_mƒ. Im-‰-K-dn _n: F¬.F≥.kn.]n.C. Xnc ph \ ¥ ] pc w: I≠ oj \ nM v A-h-km-\ Xn-ø-Xn 2014 ta-bv 15. Ip-d-™-Xv π-kv Sp ]m-km-bn-cn-°-Ww. H-fnw-]n-Iv sKB‚ v dn-°-h-dn, ^p-Sv-t_mƒ, tdm-bn-Mv, I-bm-°n-Mv B‚ v Im-t\m-bn-Mv.tbm-Ky-X: Untπm-a C≥ kv-t]m-¿-Sv-kv bnw-kv, ko-\n-b¿ thƒ-Uv Nmw-]y≥-jn-]v, tIm-a¨t-v ]m¿-Sk -v v A-tXm-dn-‰n Hm-^v C-¥y-bp-sS (km-b)v ]- tIm-®n-Mv sh¬-Øv sK-bnw-kv, G-jy≥ sK-bnw-kv, ko-\n-b¿ GSym-e, _mw-•q¿, sIm¬-°Ø - , Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw jy≥ Nmw-]y≥-jn-]v F-∂n-h-bn¬ ]-s¶-Sp-Øncn°-Ww. tI-{μ-ßf - n¬ \-S° - p-∂ kvt- ]m¿-Sk -v v tIm-®n-Mv tIm-gk -v p-I- Im-‰-K-dn F (1): Im‰-K-dn kn: fn-te-°v C-t∏mƒ A-t]-£n-°mw. Un-tπm-a C≥ kvt- ]m¿-S-v 1. Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-im-em _n-cp-Zw. k-b≥-kv kv tIm-®n-M,v Fw.F-kk -v n. kvt- ]m¿-Sk -v v tIm-®n-Mv (]-Sym-e 1. AwKo-Ir-X k¿-h-I-em-im-e-bn¬-\n-∂v _n-cp-Zw Ahn-j-bw ]Tn-®-h¿-°p ap≥-K-W-\. tI-{μ-Øn¬ am-{Xw) F-∂o tIm-gk -v p-Iƒ-°m-Wv A-t]-£n- 2. {]-[m-\ cm-Pym-¥-c a-¬k-c-Øn¬ C-¥y-sb {]-Xns√-¶n¬ X-Øp-ey tbm-Ky-X. t°-≠X - .v H-cp h¿-js - Ø Un-tπm-a tIm-gk -v v hn-hn-[ Im-bn\n-[m-\w sN-bv-Xn-cn-°-Ww A-s√-¶n¬ Aw-Ko-Ir-X 2. ko-\n-b¿ \m-j-\¬ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ H-cp-X-h-W I hn-`m-Kß - f - n¬ \-SØ - p-∂p-≠v. Un-tπm-abv°v Hm-tcm ko-\n-b¿ tZ-io-b Nm-w]y≥-jn-∏p-I-fn¬ ]-s¶-Sp]-s¶-Sp-Øncn°-Ww A-s√-¶n¬ t\m¿-Xv-˛-Cu-Ãv tI-{μ-Øn-epw sX-c-s™-Sp-°m-hp-∂ C-\-߃: Øn-cn-°-Ww A-s√-¶n¬ A-Jn-te-¥ym k¿-h-I-emsK-bnw-kn¬ sa-U¬ t\-Sn-bn-cn-°-Ww A-s√-¶n¬ im-e/Pq-\n-b¿, bq-Øv Nm-w]y≥-jn-∏p-I-fn¬ c-≠p km-bv F≥.F-kv.F≥.sF.F-kv. ]-Sym-e: A-Xv-e-‰n-Ivt\m¿-Xv-˛-Cu-Ãv sK-bnw-kn¬ c-≠p-X-h-W ]-s¶-SpX-h-W ]-s¶-Sp-°-Ww. kv, _m-kv-I-‰v-_mƒ, t_m-Iv-kn-Mv, ssk-Iv-fn-Mv, s^≥Øncn°-Ww . kn-Mv, ^p-Sv-_mƒ, Pnw-\m-Ãn-Iv-kv, lm≥-Uv-t_m-ƒ, Im-‰-K-dn F (2): Fw.F-kv-kn. kv-t]m¿-Sv-kv tIm-®n-Mv: tlm-°n, Pq-tUm, tS-_nƒ sS-∂n-kv, \o-¥¬, thm-fn^n-kn-°¬ F-Pyp-t°-j-\n¬ am-ÿ _n-cp-Z-hpw tbm-Ky-X: 1. Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-im-em _n-cp-Zw. t_mƒ, `mtcm-Zz-l\w, Kp-kv-Xn. Hmƒ C-¥ym C‚¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n Nm-w]y≥-jn-]v A- 2. km-bv tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øp-∂ Un-tπm-a tIm-gv-kv km-bv F≥.F-kv.F-kv.kn. _mw•q¿: A-Xv-e-‰n-Iv-kv, s√-¶n¬ ko-\n-b¿ \m-j-\¬ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ H-cp-X- C≥ kv-t]m¿-Sv-kv tIm-®n-Mv. 3. K-th-j-W-Øn-ep-≈ _m-Uv-an≥-d¨, tlm-°n, I-_-Un, tkm-^v-‰v-_m-ƒ, \o- h-W ]-s¶-Sp-°-Ww A-s√-¶n¬ ^n-kn-°¬ F-Pyp-t°- Xm¬-]-cyw 4. kv-t]m¿-Sv-kv C-\-ß-fn-ep-≈ A-dn-hv. {]m¥¬, ssX-Izm¨-tUm, sS-∂n-kv, thm-fn-t_mƒ. j-\n¬ \m-ep-h¿-j _n-cp-Zw A-s√-¶n¬ ]n.Pn. Un-tπm- bw: 45. hn-i-Z hn-h-c-ß-fpw A-t]-£m-t^m-d-hpw km-bnkm-bv F≥.F-kv.C.kn. sIm¬-°-Ø: B¿-®-dn, A- a. Hmƒ C-¥ym C‚¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n Nmw-]y≥-jn-∏n¬ bp-sS sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. www.nsnis.org

k


tIcfw

3 sa-bv 2014 i\n

kÀ-¡mÀ sa-Un-¡Â tIm-f-Pp-I-fn-se 94 ]n.--Pn. _m-¨p-I-fp-sS Aw-Ko-Im-cw \-ã-am-bn

kozhikode

A-ar-Xm-\-µ-a-bn aT-¯n-s\-Xn-c-mb tI-kv: kÀ-¡mÀ \n-tbm-Kn-¨-Xp e-£-§Ä hm-§p-¶ A-`n-`m-j-I-s\

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ k¿-°m¿ sa-Un-°¬ tImf-Pp-I-fn-se 94 sa-Un-°¬ ]n-.Pn. _m-®p-I-fp-sS Aw-Ko-Im-cw \-„-am-bn. A-[ym-]-I-cp-sS {I-ac-ln-X-am-b ÿm-\-°-b-‰-hpw A-\-[n-Ir-X eo-hpw A-Sn-ÿm\-ku-I-cy-ß-fp-sS Ip-d-hp-apƒs∏-sS Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv saUn-°¬ Iu¨-kn¬ Aw-Ko-Imcw d-±m-°n-bX - v. F-∂m¬, A-]m-I-X-Iƒ ]cn-l-cn-°p-sa-∂p Nq-≠n-°m-´n No-^v sk-{I-´-dn sa-Un-°¬ Iu¨-kn-en-\v I-Øp-\¬-Ip-sa∂m-Wv B-tcm-Ky-hI - p-∏n-s‚ hni-Zo-I-c-Ww. 94 sa-Un-°¬ ]n-.Pn. _m-®p-I-fp-sS Aw-Ko-Im-cw

\-„-am-b-tXm-sS k¿-°m¿ saUn-°¬ tIm-f-Pp-I-fn¬ sa-dn‰n¬ {]-th-i-\w t\-Sn-b 762 hnZym¿-Yn-I-fp-sS `m-hn-bm-Wp Xpem-kn-em-b-Xv. sse-{_-dn kw-hn[m-\-apƒ-s∏-sS A-Sn-ÿm-\ku-I-cy-߃ H-cp-°p-∂-Xn-ep≠m-b ho-gv-N, K-th-j-W-߃ \-S-Øm-Ø A-[ym-]-I¿, A[ym-]-I¿-°p \¬-In-bn-´p-≈ {Ia-c-ln-X-am-b ÿm-\-°-b-‰ßƒ, {]n≥-kn-∏¬-am-cpw h-Ip∏p- t a- [ m- h n- I - f p- a pƒ- s ∏- s S- b p≈-h-cp-sS A-\-[n-Ir-X A-h-[n, A-[ym-]-I-cp-sS Ip-d-hv F-∂n-hbm-Wv Aw-Ko-Im-cw d-±m-°m≥ Im-c-W-am-bn sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ hy-‡-am-°n-bn-´p-

4mw ¢m-kv-apX F-«p-h-sc ]mTy C-X-c-hn-j-b-§Ä ]Tn-¸n-¡mw

Aw-Ko-Im-cw e-`n-¨n-Ã; F-«mw-¢m-kv B-cw-`n-¨ kv-Iq-fp-IÄ {]-Xn-k-Ôn-bnÂ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \m-ev, A-©v, B-dv, G-gv, F-´v ¢m-kp-I-fn-se Ip-´n-Iƒ-°v ]m-tTy-X-c hn-j-bwIq-Sn ]Tn-∏n-°m≥ s]m-Xp-hnZym-`ym-k h-Ip-∏p Xo-cp-am-\n®p. {]-[m-\-am-bpw I-e-bpw kmln-Xy-hpw Dƒ-s∏-Sp-Øn Ip-´n-Ifp-sS-Xm-b ss\-k¿-Kn-I I-gn-hpIƒ hn-I-kn-∏n-°p-∂-Xn-\pw, A-Xn-eq-sS hy-‡n-Xz hn-I-k\w km-[y-am-°p-∂-Xn-\pw Iq-SpX¬ {In-bm-fl-I-am-b {]-h¿-Ø\-Øn-\v D-X-Ipw-hn-[w A-h-sc {]m-]v-X-cm-°p-∂-Xn-\pw th-≠nbm-Wv Cu \-S-]-Sn-sIm-≠v D-t±in-°p-∂-Xv. F-√m B-gv-N-bn-se-bpw sh≈n-bm-gv-N A-h-km-\ ]n-co-Uv C-Xn-\m-bn am-‰n-h-bv-°m-hp-∂Xm-sW-∂pw C-Xn-s‚ Np-a-X-e A-X-Xv ¢m-kv So-®¿-°m-bn-cn°p-sa-∂pw s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿ A-dn-bn-®p.

_m-dp-IÄ 11.-30\v ti-jw: l-c-Pn-bn kÀ-¡m-cn-sâ hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn sIm-®n: kw-ÿm-\-sØ _m-dpI-fpw a-Zy-jm-∏p-I-fpw- cm-hn-se 11.--30\p ti-j-ta Xp-d-°m-hq F∂-- P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥ I-Ωoj≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v ssl-t°m-S-Xn k¿-°m-cn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn. I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´n¬ k¿-°m¿ kzo-I-cn-® \-S-]-Sn kw-_-‘n-®v k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-a¿-∏n-°m-\pw tIm-S-Xn D-Øc-hn-´p.

d¬-th \-ho-I-c-Ww: I-cn-¸qÀ hn-am-\-¯m-h-fw A-S-¨n-Spw I-cn-∏q¿: I-cn-∏q¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-se d¨-th \-ho-I-c-W{]-h-r-Øn-Iƒ-°m-bn sNm-Δm-gvN ap-X¬ `m-Kn-I-am-bn A-S-®nSpw. cm-{Xn H-º-Xp-ap-X¬ ]p-e¿s® aq-∂p-h-sc-bm-Wv d¨-th A-S-®n-Sp-I. C-tX-Øp-S¿-∂v hnam-\ k¿-ho-kp-I-fp-sS k-a-b{I-aw ]p-\-{I-ao-I-cn-®n-´p-≠v. cm{Xn 8.-30\v Pn-±-bn-te-°p-≈ Fb¿ C-¥ym hn-am-\w cm-{Xn 7.20\v ]p-d-s∏-Spw. Zp-_-bn-te-°v 9.-45\p-≈ F-an-td-‰v-kv hn-am-\w H-º-Xn-\p ]p-d-s∏-Spw. ]p-e¿-s® 4.-15\v A-_q-Z-_n-bn¬-\n-s∂Øp-∂ C-Øn-lm-Zv hn-am-\w 4.45te-°p am-‰n-bn-´p-≠v.

ep-¡u-«v -t\m-«o-kv: kÀ-¡mÀ am¸v ]-d-b-Ww tIm-gn-t°m-Sv: a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I-sc "am-thm-bn-kv-‰v ep-°u-´v t\m-´o-kn'¬ Dƒ-s∏Sp-Øn-b \-S-]-Sn-bn¬ k¿-°m¿ \n-cp-]m-[n-Iw am-∏p- ]-d-b-W-sa∂p P-\m-[n-]-Xym-h-Im-i [zwk-\-߃-s°-Xn-cm-b k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p. Zn-h-k-hpw k¿-°m¿ kw-hn[m-\-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v {]h¿-Øn-°p-∂-h-sc-bm-Wv ep°u-´v t\m-´o-kn¬ Dƒ-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂-Xv. C-Xn-\v D-Øc-hm-Zn-I-fm-b ap-gp-h≥ t]m-enkv D-tZym-K-ÿ-sc-bpw am-Xr-Im]-c-am-bn in-£n-°-W-sa-∂pw k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p.

Ip-™p-ap-l-Ω-Zv Im-fn-Im-hv Im-fn-Im-hv: tI-{μ-k¿-°m-cns‚ cm-{„o-b am-[y-an-Iv in-£m A-`n-bm≥ (B¿.-Fw.-F-kv.-F.-) ]-≤-Xn-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n°m-Ø-Xn-\m¬ F-´mw-¢m-kv XpS-ßn-b k¿-°m¿ kv-Iq-fp-Iƒ {]-Xn-k-‘n-bn¬. ]n-∂m-° {]tZ-i-ß-fn-se hn-Zy-m-`ym-k \n-ehm-cw sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p≈-Xm-Wv tI-{μ-]-≤-Xn. 2010˛11 h¿-j-Øn¬ s]m-Xp-hn-Zym-`ymk h-Ip-∏n-s‚ Fw.-F-kv (309/2012/29/09/12) D-Ø-c-hp {]-Im-cw kw-ÿm-\-Øv ]-Øp Pn-√-I-fn-em-bn 35 bp.-]n. kv-Iqfp-Iƒ A-]v-t{K-Uv sN-bv-Xn-cp∂p. C-h-bv-°v B¿.-Fw.-F-kv.F-bn¬-\n-∂v 50e-£w cq-]-hoXw ^-≠pw- e-`n-®n-´p-≠v. Xn-cp-h-

≈-Xv. C-tXm-sSm-∏w F≥-{Sn- tIU-dn-ep-≈ tUm-Œ¿-am-cp-sS Ip-dhpw h-Ip-∏p-ta-[m-hn-I-fp-sS \n -l-I-c-W-hpw Aw-Ko-Im-cw d±m-°m≥ Im-cW - a - m-bn. ]n.-Pn. ko-‰n¬ ]Tn-®p-sIm≠n-cn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-I-sf saUn-°¬ Iu¨-kn-en-s‚ Xo-cpam-\w _m-[n-°n-s√-∂v B-tcmKy- hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿ {]-XnI-cn-®p. ]p-Xn-b tIm-gv-kp-Iƒ Xp-S-ßm≥ sa-Un-°¬ Iu¨kn¬ A-\p-a-Xn \¬-Im-\n-S-bn√. kv-s]-jym-en-‰n, kq-∏¿ kvs]-jym-en-‰n ta-J-e-bn¬ 20 Hmfw ko-‰p-Iƒ A-\p-h-Zn-°-W-sa∂m-Wv sa-Un-°¬ hn-Zym-`ym-kh-Ip-∏v B-h-iy-s∏-´n-cp-∂-Xv.

\-¥-]p-cw B-dv, sIm-√w aq-∂v, B-e-∏p-g c-≠v, tIm-´-bw A-©v, F-d-Wm-Ip-fw c-≠v, a-e-∏p-dw B-dv, tIm-gn-t°m-Sv \m-ev, h-b\m-Sv c-≠v, I-Æq¿ c-≠v, Im-k¿tIm-Uv \m-ev F-∂n-h-bm-Wv t\-

sIm-®n: A-ar-Xm-\-μ-a-bn aTØn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-°m-Xncn-°m≥ k¿-°m¿ kp-{]nwtIm-S-Xn-bn¬ \n-tbm-Kn-®-Xv e£-߃ {]-Xn-^-ew hm-ßp-∂ A-`n-`m-j-I-s\. aT-Øn¬ hntZ-i bp-h-Xn ]o-U-\-Øn-\n-cbm-sb-∂ sh-fn-s∏-Sp-Ø-ens≥-d A-Sn-ÿm-\-Øn¬ t]men-kv tI-sk-Sp-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v kp-{]nw-tIm-S-Xn A-`n`m-j-I≥ Zo-]-Iv {]-Im-iv \¬In-b l-c-Pn-bn-em-Wv k¿-°m¿ s]m-Xp-J-P-\m-hn-se ]-Ww ap-S-°n ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-Is\ \n-tbm-Kn-®-Xv. kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn-se ]-

h-Ip-∏n-s‚ A-\p-a-Xn-tbm-sS Cu kv-Iq-fp-I-fn¬ I-gn-™ h¿jw ap-X¬ F-´mw ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p≠v. A-Sp-Ø A-[y-b-\ h¿-jw ap-X¬ H-º-Xmw ¢m-kpw B-cw-

A-]v-t{K-Uv sN-bv-X-Xv 35 bp.--]n. kv-Iq-fp-IÄ  e`n¨Xv 50e-£w cq-]-ho-X-ap-Å ^-−v 

c-sØ Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv. 2012˛13 h¿-j-Øn¬ s]m-Xphn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ A-\p-aXn-tbm-sS a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬-\n∂v B¿.-F-kv.-F-kv.-F-bp-sS Aw-Ko-I-m-c-Øn-\p-th-≠n k-a¿∏n-® 12 kv-Iq-fp-Iƒ-°v Aw-KoIm-cw e-`n-®n-´n-√. hn-Zym-`ym-k

`n-t°-≠-Xp-≠v. F-´pw H-º-Xpw ¢m-kp-I-fn-em-bn G-gp Un-hn-j\p-I-fpw A-[ym-]-I-cpw B-hiy-am-bn h-cpw. 12 kv-Iq-fp-Iƒ Aw-Ko-I-cn-°-s∏-´-Xm-bp-≈ bmsXm-cp hn-h-c-hpw kw-ÿm-\ s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏nt\m B¿.-Fw.-F-kv.-F. U-b-d-

Øv ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I-cn¬ Dƒ-s∏-´ sI sI th-Wp-tKm]m-em-Wv k¿-°m-cn-\p-th-≠n lm-P-cm-b-Xv. kp-{]nw-tIm-S-Xnbn-¬ k¿-°m-cn-\p-th-≠n lmP-cm-hp-∂ A-`n-`m-j-I-\p ]p-dsa-bm-WnXv. ]-cm-Xn \¬-Inbm¬ tI-sk-Sp-°-W-sa-∂ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS ap≥ DØ-c-hv aT-Øn-s‚ tI-kn-epw _m- [ - I - a m- ° - W - s a- ∂ m- b n- c p∂p l-c-Pn-°m-c-s‚ B-h-iyw. aT-Øn-s\-Xn-tc tI-kv c-Pn-kv‰¿ sN-øp-∂-Xp X-S-bn-Sp-∂-Xn\m-Wv ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-Is\ \n-tbm-Kn-®-Xv. l-c-Pn ]-cnK-Wn-® kp-{]nw-tIm-S-Xn ]-cm-

Œ¿-t°m C-tX-h-sc e-`n-®n-´n-√. tI-{μ- am-\-h-hn-`-h-ti-jn a{¥m-e-b-Øn-s‚ A-\p-a-Xn e-`ns®-¶n¬ -am-{X-ta A-]v-t{K-UnMn-\v \n-b-a-km-[y-X-bp-≈p. BZy en-Ãn¬-s∏-´ 35 kv-Iq-fp-I-fnepw C-Xp-h-sc \n-b-a-\-hpw \-S∂n-´n-√. A-[y-b-\ h¿-jw Bcw-`n-°m≥ H-cp am-kw am-{Xw _m-°n-\n¬-s° F-´pw H-º-Xpw ¢m-kp-Iƒ \n-e-\n¿-Øm≥ ]n.Sn.-F-bpw \m-´p-Im-cpw h-en-b km-º-Øn-I _m-[y-X G-s‰-Spt°-≠n-h-cpw. Ip-´n-I-fn¬-\n-∂v am-k-Øn¬ 200 cq-] ^o-kv hmßn-bm-Wv an-° kv-Iq-fp-I-fpw Ign-™ h¿-jw {]-h¿-Øn-®-Xv. A-[y-b-\w Xp-S-ßn H-cp-h¿-jØn-\p-≈n¬ \n-b-a-\-ß-fpw _n¬-Un-Mv ^-≠pw e-`n-°p-sa∂m-Wp ]-d-™n-cp-∂-Xv. F-

Xn-°m-c-t\m-Sv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°m≥ DØ-c-hn-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. A-ar-Xm-\-μ-a-bn aT-Ønse ap≥ A-t¥-hm-kn-bpw Aar-Xm-\-μ-a-bn-bp-sS A-Sp-∏°m-cn-bp-am-bn-cp-∂ sK-bv¬ s{S-Uv-sh¬ F-∂ Km-b-{Xn aTØn¬-h-®v ssew-Kn-I ]o-U-\Øn-\n-c-bm-b-Xp-am-bn _-‘s∏-´v tI-sk-Sp-°m-Ø \-S-]-Snbm-Wv l-c-Pn-bn¬ tNm-Zyw sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. C-h-cp-sS "hnip-≤ \-c-Iw' F-∂ ]p-kv-X-IØn-se sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ aT-Øn-\pw A-ar-Xm-\-μ-a-bn-°pw _m-ep

∂m¬, bm-sXm-cp D-d-∏pw e-`n°m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ kv-Iqf-[n-Ir-X-cpw A-¶-em-∏n-em-W.-v tI-{μ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-b-Xn\m¬ kw-ÿm-\ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-\pw C-°m-cy-Øn¬ H∂pw sN-øm-\n-√. \m-´p-Im-cp-sS sN-e-hn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ F´mw-¢m-kn¬ Zn-h-k-th-X-\-Øn\m-Wv A-[ym-]-I-sc \n-b-an-®ncp-∂-Xv. tbm-Ky-cm-b A-[ym-]I-cp-sS Ip-d-hpw em-_v A-S-°-ap≈ `u-Xn-I ku-I-cy-ß-fp-sS Ip-d-hpw ]T-\-sØ km-c-am-bn _m-[n-°p-I-bpw sN-øpw. au-enIm-h-Im-i-am-b {]m-Y-an-I hnZym-`ym-k-Øn-\v k¿-°m¿ kvIq-fp-I-fn¬ ^o-kv \¬-tI-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv a-e-∏p-dw Pn-√bn-se 12 hn-Zym-e-b-ß-fn-se ]Xn-\m-bn-c-tØm-fw Ip-´n-Iƒ.-

F-∂ A-t¥-hm-kn-°p-sa-Xntc tI-sk-Sp-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v l-c-Pn-°m-c≥ I-cp-\mK-∏-≈n t]m-en-kn-\v C-˛-sabn¬ ]-cm-Xn A-b-®n-cp-∂p. CXp kw-_-‘n-®v sX-fn-hp \¬In-bm¬ tI-sk-Sp-°m-sa-∂ adp-]-Sn-bm-Wp e-`n-®-Xv. Xp-S¿∂v ]o-U-\ kw-`-hw i-cn-h-®v A-h¿ \¬-In-b I-Øv t]m-enkn-\p ssI-am-dn. F-∂m¬, tIsk-Sp-°m≥ t]m-en-kv X-ømdm-bn-√. aT-Øn-s\-Xn-tc tIkv c-Pn-kv-‰¿ sN-øp-∂-Xn¬ k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v Xp-S-°w ap-X¬ {]-Xn-Iq-e \ne-]m-Sm-Wp-≠m-b-Xv.

KANNUR

5

_m-À sse-k³-kv: \n-e-]m-Sn-ep-d-¨v kp-[o-c³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _m¿ ssek≥-kv hn-j-b-Øn¬ \n-e-]m-Snep-d-®v sI.--]n.--kn.--kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c≥. ssek≥-kv \¬-Ip-∂ hn-j-bØn¬ _m-dp-S-a-I-fp-sS k-Ω-¿-±Øn-\p h-g-ßn-s√-∂v kp-[o-c≥ hy-‡-am-°n. H-tc-k-a-bw P-\ßfp-sSbpw _m-dp-S-a-I-fp-sS bpw Xm¬-∏-cyw kw-c-£n--°m\m-hn-√. X-s‚ \n-e-]m-Sv k¿°m-cn-s‚ {]-Xn-—m-b -kw-c-£n°m-\m-Wv. a-Zy-tem-_n-I-fp-sS {]o-Xn-bpw H-∏w kz-¥w {]-Xn—m-b-bpw H-cp-an-®p- sIm-≠pt]m-hm-\m-hn-√. c-≠p -h-≈Øn¬ Im-¬-h-®p \n¬-°m-\mhn-s√-∂pw kp-[o-c≥ ]-d-™p.-

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{X¯n ]cn-tim-[-\ \m-sf Xp-S§pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-fl-\m-`kzm-an- t£-{X-`-c-W-Øn-\v kp{]nw-tIm-S-Xn \n-tbm-Kn-® ]p-Xnb `-c-W-k-an-Xn-bp-sS B-Zy-tbmKw C-∂-se tN¿-∂p. A-°u≠v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ ]-cn-tim-[n-°m≥ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. C-Xn-\m-bn k-an-Xn AwK-߃ \m-sf t£-{X-Øn-\-IØp {]-th-in-°pw. t£-{X-Ønse A-°u-≠p-Iƒ k¿-°m¿ {]-Xn-\n-[n _n-Pp -{]-`m-I-dpw Nm¿-t´-Uv A-°u-≠‚ v F-kv hn-P-b-Ip-am-dpw tN¿-∂p ]-cntim-[n-°pw. h-c-hp-sN-e-hp I-W-°pIƒ, \-Sh - c - h - v, _m-¶p-If - n-se CS-]m-Sv, Po-h-\-°m-c-sS F-Æw Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv {]-[m-\-ambpw ]-cn-tim-[n-°p-I. ]-g-b- kan-Xn-bp-sS hn-e-bn-cp-Ø-ep-Ifpw C-S-°m-e-k-an-Xn-bp-sS dnt]m¿-´pw \n-e-hn¬ t£-{X-Ønep-≈ Im-cy-ß-fpw Xm-c-X-ayw sN-bv-X-ti-jw C-h bm-Ym¿-Yyhp-am-bn s]m-cp-Ø-s∏-Sp-∂pt≠m-sb-∂p ]-cn-tim-[n-°pw. `c-W-]-c-am-b Im-cy-߃ \n¿-h-

ln-°p-tºmƒ X-s∂ B-Nm-c߃-°v H-cp- `w-K-hpw h-cm-Øco-Xn-bn-em-hpw k-an-Xn-bp-sS {]h¿-Ø-\w. A-tX-k-a-bw, t£-{Xw F-Ivkn-Iyq-´n-hv Hm-^n-k-dm-bn \n-ban-X-\m-b sI F≥ k-Xo-jv CXp-h-sc Np-a-X-e-tb-‰n-´n-√. B{‘-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏p \n-co£-I-\m-b C-t±-l-sØ Np-a-Xe-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´n-cp-s∂-¶n-epw Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´n-√. k-an-Xn A-[y-£ Pn-√m A-Uo.--- P-Uv-Pn sI ]n C-μnc-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ -tbm-K-Øn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw Pn-√m I-e-Œ¿ _n-Pp {]-`mI¿, Pn-√m P-UvP - n-bp-sS {]-Xn-\n[n-bm-bn `-c-W-k-an-Xn-bn¬ \nb-an-X-\m-b Nm¿-t´-Uv A-°u≠‚ v F-kv hn-P-b-Ip-am-¿, s]cn-b-\-ºn a-cp-X-ºm-Sn \m-cm-bW≥, ]-fl-\m-`-s‚ {]-Xn-\n-[nbm-bn ]-©-K-Øv \-ºn, t£-{XX-{¥n X-c-W-\-√q¿ k-Xo-i≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv F-∂n-h-cm-Wv tbmK-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv.

tc-J-IÄ F-en I-c-−p; sI.--F-kv.-BÀ.--Sn.--kn-¡v Pq¬ ap-XÂ sI-«n-S- \nÀ-am-W-¯n-\v Hm¬-sse³ A-t]-£-IÄ am-{Xw: a-{´n 43 e-£-¯n-sâ \-ãw No-^v Hm-^n-kn-se Po-h-\-¡m-c-s\ k-kv-s]³-Uv sN-¿pw 

kz¥w {]-Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-bn¬-h-Ip∏n¬- \n-∂p e-`n-°m-\p-≈ 43 e£w cq-]-bp-sS tc-J-Iƒ sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn. B-ÿm-\-Øv F-en I-c-≠p-. A-{i-≤-aq-ew tcJ-Iƒ \-in-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v tIm¿-]-td-j-\v km-º-Øn-I-\„-ap-≠m-sb-∂p Nq-≠n-°m-´n Hcp Po-h-\-°m-c-s\ k-kv-s]≥Uv sN-øm≥ tIm¿-]-td-j≥ Xocp-am-\n-®p. No-^v Hm-^n-kn-se Pq-\n-b¿ A-kn-Â v jn-_p-hns\-bm-Wv A-t\z-j-W-hn-t[-bam-bn k¿-ho-kn¬-\n-∂v k-kvs]≥-Uv sN-øm≥ Xo-cp-am-\n-®Xv.

tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°m\m-bn X-S-hp-Im-sc sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn-. _- n¬ sIm-≠pt]m-b- h-I-bn-¬ bm-{Xm-°q-en e-`n-°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b -tc-JI-fm-Wp \-in-®-Xv. X-S-hp-Im-sc sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _- p-Ifn¬ sIm-≠p-t]m-hp-tºmƒ bm{Xm-°q-en-°p ]-I-cw hm-d‚p-Ifm-Wp \¬-Ip-∂-Xv. H-cp X-S-hp]p-≈n-°pw c-≠v t]m-en-kp-Im¿°pw P-bn¬ kq-{]-≠v \¬-Ip∂ hm-d‚n-s‚ ]-I¿-∏v _- nse I-≠-Œ¿-°v \¬-Ip-tºmƒ A-h¿-°v b-Ym¿-Y bm-{X-m-°qen-°p-≈ Sn-°-‰v e-`n-°p-∂p. bm{X-bv-°p-ti-jw Sn-°-‰v k-lnXw hm-d‚ v t]m-en-kp-Im¿ P-bn-

en¬ k-a¿-∏n-°pw. hm-d‚n-s‚ ]-I¿-∏v I-≠-Œ¿ Un-t∏m-bn¬ G-¬-∏n-°p-∂-Xp ]n-∂o-Sv P-bn¬ h-Ip-∏n-te-°v A-b-®m-Wv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. Sn-°-‰v Xp-I-bo-Sm-°p-∂-Xv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ c-≠-c-h¿-jsØ hm-d‚p-I-fm-Wp Xn-cp-h-\¥-]p-cw {Sm≥-kv-t]m¿-´v `-h-\nse No-^v Hm-^n-kn¬ F-en I-c≠p-Xo¿-Ø-Xv. sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn-bp-sS 93 Un-t∏m-I-fn¬-\n∂p t\-cn-´m-Wp sN-bv-Xn-cp-∂Xv. F-∂m¬, H-cp Hm-^n-kn¬-\n∂v H-cp _n-√v t]m-hp-∂-Xm-Wp Iq-Sp-X¬ ku-I-cy-sa-∂ t]cn¬ P-bn¬-h-Ip-∏n-\v hm-d‚ v ssI-am-dp-∂-Xv No-^v Hm-^n-

12,000 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-bp-am-bnhn-j³-þ676 IÀ-a-]-cn-]m-Sn sIm-®n: c-≠p-h¿-j-Øn-\-Iw kw-ÿm-\-Øv 12,000 tIm-Sn cq]-bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p∂-Xn-\p s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v hn-j≥-˛676 ]-≤-Xn F-∂ I¿a-]-cn-]m-Sn {]-Jym-]n-®p. 6,000 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ \-S-∏m°p-∂ kv-]o-Uv tI-c-f-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-b 23 tdm-Uv hn-I-k-\]-≤-Xn-Iƒ, Xn-cp-h-\-¥-]p-cØpw tIm-gn-t°m-´pw \-S-∏m-°p∂ 6,000 tIm-Sn cq-]-bp-sS tamtWm sd-bn¬, tZ-io-b-]m-Xm hn-I-k-\w F-∂n-h-bm-Wv hnj≥-˛676¬ \-S-∏m-°p-∂-sX∂p s]m-Xp-a-cm-a-Øp-a-{¥n hn sI C-{_m-low-Ip-™v h-m¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. ^v-fm-Kv-jn-∏v ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ kv-]o-Uv tI-c-f-bnse 23 ]-≤-Xn-I-fn¬ F-d-Wm-Ipf-sØ ]m-em-cn-h-´w, ssh-‰n-e,

Ip-≠-∂q¿ P-Mv-j-\p-I-fn-sebpw I-f-a-t»-cn A-t∏m-tfm P-Mvj-\n-se-bpw ^v-ssf-Hm-h¿ ]-≤Xn-Iƒ, 400 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ tZ-io-b-]m-X-bn¬-\n-∂v Im-°-\m-Sv C≥-t^m-]m¿-°nte-°v \n¿-an-°p-∂ sF.-Sn. tImdn-tUm¿, Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ I- g - ° q- ´ w- ˛ - t I- i - h - Z m- k - ] p- c w tdm-Uv \m-ep-h-cn-bm-°¬, Xriq¿-˛-Ip-‰n-∏p-dw tdm-Uv ]p-\-cp≤m-c-Ww, a-Æp-Øn-˛-A-a-em-\K¿ ss_-]m-kv tdm-Un-s‚ ]p-\cp-≤m-c-Ww, F-S-∏mƒ ^v-ssfHm-h¿ \n¿-am-Ww, 252 tIm-Sn-bpsS sIm-√w ss_-]m-kv, 263 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ \n¿-an°p-∂ B-e-∏p-g ss_-]m-kv, 350 tIm-Sn-bp-sS X-e-t»-cn-˛-amln ss_-]m-kv, 145 tIm-Sn-bp-sS tIm-gn-t°m-Sv ss_-]m-kv, cm-a]p-cw-˛-\m-e-º-ew Z¿-i-\w tdmUv, I-™n-°p-gn-˛-sh-´-Øp-I-h-

e-˛-I-dp-I-®m¬ tdm-Uv, ]-Ø-\wXn-´ \-K-c-Øn-se Hu-´¿ dn-Mv tdm-Uv \n¿-am-Ww, Xr-∏q-WnØp-d ss_-]m-k-v \n¿-am-Ww, kp¬-Øm≥-t]-´ P-Mv-j≥-˛ ]me-°m-Sv Su¨ tdm-Uv, a-t©-cn dn-Mv-tdm-Uv, am-\m-©n-d-˛-sh-≈nam-Sp-Ip-∂v tdm-Uv \m-ep-h-cn-bm°¬, Xm-a-c-t»-cn -Np-cw _-Z¬tdm-Un-s‚ \n¿-am-Ww, _-tØcn-˛-ssa-kq¿ F-en-th-‰-Uv sslth-bp-sS km-[y-Xm-]T-\w, Imk¿-tIm-Uv \-μm-c-∏-S-hv-˛-Xn-cph-\-¥-]p-cw I-Sp-°-d h-sc-bp≈ ln¬-ssl-th-bp-sS ]q¿Øo-I-c-Ww F-∂n-h hn-j≥˛676¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ ]-≤-Xn-I-fmWv. kv-]o-Uv tI-c-f-bn¬ Dƒ-s∏´ 10 ]-≤-Xn-Iƒ-°v t\-c-tØ `-cWm-\p-a-Xn In-´n-bn-cp-∂p. _m°n-bp-≈-h-bv-°v Cu am-kw 14\p tN-cp-∂ a-{¥n-k-`m-tbmKw A-\p-a-Xn \¬-Ip-w.-

ZÀ-i-\-¯n-s\-¯n-b A-½-bv¡pw a-I\pw aÀ±\w: c-−p Po-h-\-¡mÀ¡v k-kv-s]³-j³ Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn¬ Z¿-i-\-Øn-s\-Øn-b A-Ω-sb-bpw, a-I-s\bpw a¿-±n-® kw-`-h-Øn¬ Ip-‰-°m-cm-b c≠v Po-h-\-°m-sc k-kv-s]≥-Uv sN-bv-Xp. t£-{Xw hm-®v-am≥ cm-[m-Ir-jv-W≥, tZ-hkzw C-e-Iv-{Sn-°¬ sk-Iv-j≥ sk-°‚ v t{K-Uv Hm-h¿-kn-b¿ B≥-k¨ F-∂n-h-scbm-Wv tZ-h-kzw `-c-W-k-an-Xn A-Sn-b-¥-ctbm-Kw tN¿-∂v A-t\z-j-W hn-t[-b-am-bn k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X-Xv. C-°-gn-™ s^-{_p-h-cn 23-\m-Wv t£{X-Øn-\p-≈n¬-h-®v `-K-h-Zv Z¿-i-\-Øn-s\Øn-b A-Ω-sb-bpw, a-I-s\-bpw t£-{Xw

hm-®v-am≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ {Iq-c-am-bn a¿-±n®-Xv. Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kzw te-_¿ tIm¨{K-kv F-∂ kw-L-S-\-bp-sS `m-c-hm-ln-Iq-Snbm-b hm-®v-am≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ c-≠p-h¿jw ap-ºv t£-{X-Z¿-i-\-Øn-s\-Øn-b _me-s\ ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-s®-∂ B-tcm-]W-Øn¬ k-kv-s]≥-j≥ t\-cn-´-bm-fp-amWv.t£-{X-Øn-\p-≈n¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ kn.--kn. Sn.--hn. Im-a-d-bn¬ A-∂p ]-Xn-™Zr-iy-߃ Nm-\-ep-Iƒ h-gn I-gn-™ Z-n-hkw ]p-d-Øp-h-∂-t∏m-gm-Wv kw-`-hw ]p-dwtem-I-a-dn-™-Xv. Zr-iy-am-[y-a-߃ -Cu

kw-`-h-Øn-\v h≥ {]m-[m-\yw \¬-In-btXm-sS `-‡-P-\ -{]-Xn-tj-[w D-b¿-∂p. CtX-Øp-S¿-∂m-Wv tZ-h-kzw `-c-W-k-an-Xn A-Sn-b-¥n-c-tbm-Kw tN-¿-∂-Xv. `-‡¿-°pt\-sc D-≠m-b ]o-U-\w tZ-h-kzw A-[n-IrX¿ A-dn-™n-´pw A-Xv C-tX-h-sc a-d-®p-h®p-sh-∂-Xpw `-‡-P-\-߃-°n-S-bn¬ N¿®-bm-bn-´p-≠v. F-∂m¬, Cu kw-`-hw hm¿-Øm-Nm-\en-eq-sS ]p-d-Ø-h-∂-t∏mƒ am-{X-am-Wv tZh-kzw A-[n-Ir-X¿ A-dn-™-sX-∂v tZ-hkzw sN-b¿-am≥ Sn hn N-{μ-tam-l≥ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p.

kn¬-\n-∂p t\-cn-´m-°n. Unt∏m-I-fn¬-\n-∂v t\-cn-´v hm-d‚ v A-b-®n-cp-∂-t∏mƒ 2010 h-scbp-≈ Xp-I P-bn¬-h-Ip-∏n¬-\n∂v sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Ir-Xyam-bn Cu-Sm-°n. F-∂m¬, hmd‚ v _n-√n-Mv tI-{μo-I-cn-®-tij-am-Wp Xp-I hm-ßp-∂-Im-cyØn¬ Im-e-Xm-a-k-ap-≠m-b-Xv. A-ß-s\ c-≠-c-h¿-j-sØ 43 e-£-tØm-fw cq-]-bp-sS hmd‚p-Iƒ Nm-°n¬-s°-´n No-^v Hm-^n-kn¬ H-cp aq-e-bv-°n-´n-cp∂p. C-Xv F-en I-c-≠-tXm-sS Pbn¬-h-Ip-∏n¬-\n-∂v Xp-I CuSm-°m-\p-≈ A-h-k-c-am-Wv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-°v \-„-amb-Xv.

ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv: Pq¨ 1 apX¬ sI-´n-S-\n¿-am-W A-\p-a-Xn°v Hm¨-sse≥ A-t]-£-Iƒ am-{X-ta kzo-I-cn-°p-I-bp-≈qsh-∂v \-K-c-Im-cy-a-{¥n a-™fmw-Ip-gn A-en A-dn-bn-®p. kt¶-Xw tkm-^v-‰v-sh-b-dn-s\-°pdn-®v \-K-c-k-`-I-fn-se F-≥-Pn\o-b¿-am¿-°p-≈ kw-ÿm-\-Xe ]-cn-io-e-\ -]-cn-]m-Sn "In-e'bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. hn-I-k-\-sØ t{]m-¬-kmln-∏n-°m≥ \n¿-am-W {]-h¿Ø-\-߃ Iq-Sn-tb-Xo-cq. ho-Sp h-bv-°m-\p-≈ A-\p-a-Xn tX-Sn am-k-ß-tfm-fw Im-Øn-cn-°p-∂ A-h-ÿ-bv-°p am-‰w h-c-Ww. F≥-Pn-\o-b¿-am-cpw Hm-h¿-knb¿-am-cpw a-\- p-h-®m¬ C-Xn\p ]-cn-lm-cw Im-Wm-hp-∂-tX-

bp-≈q-sh-∂pw a-{¥n ]-d-™p. tIm¿-]-td-j-\p-I-fn-epw \-K-ck-`-I-fn-epw sI-´n-S-\n¿-am-W A-\p-a-Xn-°v Hm¨-sse≥ h-gn A-t]-£ k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\pw A-\p-a-Xn e-`n-°p-∂-Xn-\pw ku-I-cy-sam-cp-°p-∂-Xm-Wv kt¶-Xw tkm-^v-‰v-sh-b¿. F-hn-sS C-cp-∂p-sIm-≠pw kw-ÿm-\-sØ G-Xp X-t±-ikz-bw-`-c-W -ÿm-]-\-ß-fn-te°pw A-t]-£ A-b-°mw. sI´n-S-Øn-s‚ πm-\pw A-\p-_-‘ tc-J-I-fpw kv-Im≥ sN-bv-Xv At]-£-tbm-sSm-∏w A-b-°-Ww. sI- ´ n- S - \ n¿- a m- W - Ø n- \ p- ≈ s]¿-an-‰pw A-∂p-X-s∂ A-t]£-I-\p e-`n-°pw. t\-cn-´v ]-cntim-[-\ B-h-iy-ap-≈ tI-kpI-fn¬ D-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-tim[-\-bv-°p h-cp-∂ Zn-h-k-hpw Iw-

]yq-´¿ A-dn-bn-°pw. th-K-hpw kp-Xm-cy-X-bpw D-d∏p-h-cp-Øp-I-bm-Wv C-Xp-sIm≠v e-£y-an-Sp-∂-Xv. A-t]-£I≥ ]-W-a-S-bv-°m≥ H-cp {]m-hiyw am-{X-ta C-\n ap-X¬ Hm-^nkn¬ t]m-tI-≠-Xp-≈q. C≥^¿-ta-j≥ tI-c-f an-j-\m-Wv C-Xn-\p-≈ tkm-^v-‰v-sh-b¿ hnI-kn-∏n-s®-Sp-Øn-´p-≈-Xv. 28 \K-c-k-`-I-fn¬ ]p-Xn-b tkm-^v-‰vsh-b¿ {]-h¿-Ø-\ -L-´-Øn-emWv. ti-jn-®-h-bn-epw D-S-s\ \-S∏m-°pw. "In-e' U-b-d-Iv-S¿ tUm. ]n ]n _m-e≥ A-[y-£X h-ln-®p. tIm-gv-kv U-b-d-Iv-S¿ tUm. sP _n cm-P≥, tÃ-‰v s]¿t^m-a≥-kv Hm-Un-‰v Hm-^n-k¿ F-kv Zn-hm-I-c≥-]n-≈, tÃ-‰v A-Uo-j-\¬ Su¨ πm-\¿ AP-bv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

H-Ãq-cn hym-P tlm-an-tbm tUm-Iv-SÀ A-d-Ìn H-√q¿ (Xr-iq¿): Ip-cn-b-®n-d- Øv H-√q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn bn¬ hym-P tUm-Iv-S-dm-bn {]m- \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Iv-So-kv \-S-Øn-h-∂-bm-sf H√q¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. B-e-∏p-g I-e-hq¿ F-kv.F¬.-]p-cw kz-tZ-in sX-°≥Im-´n¬ sS-k-e tXm-a-km-Wv

N-µ-\-ap-«n-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn; \m-ep-t]À A-d-ÌnÂ

sS-k-e tXm-a-kv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sN-dp-h≈n-°m-hn¬ c-≠-c-t°m-Sn cq] hn-e-h-cp-∂ N-μ-\-ap-´n-Iƒ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. G-sd h¿j-߃ ]-g-°-ap-≈ B-dp Nμ-\-ap-´n-I-fm-Wv t^m-d-Ãv C‚-en-P≥-kv hn-`m-Kw ]n-Sns®-Sp-Ø-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \m-ep-t]-sc I-ÃUn-bn-se-Sp-Øn-´p-≠v. t]mØ≥-tIm-Sv kz-tZ-in jw-\m-Zv, I-g-°q-´w kz-tZ-in tPm¨k¨, im¿-°-c kz-tZ-in-I-fmb s{^-Un, {]-Zo-]v F-∂n-h-cmWp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sN-dp-h-≈n-°m-hv tI-{μoI-cn-®v N-μ-\-°-®-h-Sw \-S-°psa-∂v t\-c-sØ t^m-d-Ãv C‚en-P≥-kv sk-√n-\v hn-h-cw e`n-®p. C-tX Xp-S¿-∂v a-^v-Xnbn¬ \n-e-bp-d-∏n-® t^m-d-Ãv D-tZym-K-ÿ¿ {]-Xn-I-sf I-®h-S-°m-sc-∂ \n-e-bn¬ hn-fn®p-h-cp-Øn. H-cp ss_-°n-s‚ A-I-º-Sn-tbm-sS Hm-t´m-dn-£bn¬ N-μ-\-ap-´n-I-fp-am-sbØn-b kw-L-sØ -km-l-knI-am-bm-Wv t^m-d-Ãv D-tZym-Kÿ¿ Ip-Sp-°n-b-Xv. B-dp-t]cm-Wp kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp∂-Xv. C-Xn¬ c-≠p-t]¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p.-

(37) A-d-Ãn-em-b-Xv. Ip-cn-b-®n-d-bn¬ A-\-[nIr-X-am-bn {]-h¿-Øn-®p-h-∂ncp-∂ ¢n-\n-°n¬ \n-∂m-Wv Cbmƒ A-d-Ãn-em-b-Xv. Kƒ^n¬ tPm-en sN-bv-Xp-h-∂n-cp∂ h-S-°m-t©-cn Im-™n-ct°m-Sv kz-tZ-in ]-Sm-´n¬ kpPn-Xv H-√q¿ kn.-sF--°p \¬-Inb ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v \-S-Ønb A-t\z-j-W-Øn-s\m-Sp-hnem-Wv sS-k-e tXm-a-kn-s\ Ad-Ãp sN-bv-X-Xv. sS-k-e tXm-akv Ip-cn-b-®n-d-bn¬ sk‚¿ t^m¿ B-kv-a B‚ v A-e¿-Pn F-∂ t]-cn¬ tlm-an-tbm NnIn-’m ÿm-]-\w \-S-Øn-bncp-∂p. tkm-dn-bm-kn-kv A-kpJw Nn-In-’n-®p t`-Z-am-°m-sa∂p ]-d-™v kp-Pn-Øn¬- \n∂p 68,650 cq-] _m-¶v A-°u≠n-te-°p sS-k-e tXm-a-kv am-‰n-sb-¶n-epw i-cn-bm-b NnIn-’ \-S-Øp-I-tbm ]-Ww Xncn-®p-sIm-Sp-°p-I-tbm sN-ømsX h-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kp-Pn- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-‰-hm-fn-

hym-P- ]m-kv-t]mÀ-«v \nÀ-an-¨p \Â-Ip-¶ kw-Lw ]n-Sn-bnÂ

Iƒ-°v hym-P ]m-kv-t]m¿-´v \n¿-an-®p -\¬-Ip-∂ kw-LØn-se aq-∂p-t]¿ t]m-en-kv ]n-Sn-bn-¬. hn-Xp-c kz-tZ-in a≥jm-Zv (31), Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in-bpw {Sm-h¬ G-P‚pam-bn-cp-∂ B¿ sI cm-[m-Irjv-W≥ (48), I-Æq¿ kz-tZ-in _n-Pp-em¬ (56) F-∂n-h-cmWp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]m-kvt]m¿-´v Hm-^n-kv tI-{μo-I-cn®m-Wv kw-Lw hym-P- ]m-kvt]m¿-´v \n¿-an-®n-cp-∂-Xv. IÆq¿ kz-tZ-in-bpw \n-c-h-[n {In-an-\¬ tI-kp-I-fn-se {]Xn-bp-am-b cm-Po-hv F-∂-bmƒ°p-th-≠n hym-P- ]m-kv-t]m¿´v X-c-s∏-Sp-Øn \¬-In-b tIkn-s‚ A-t\z-j-W-Øn-em-Wv kw-Lw ]n-Sn-bn-em-b-Xv.-

∂-Ø-Sn ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ sN-√-Ω (78)bm-Wv A-{I-a-Øn\v C-c-bm-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ aI-≥ kp-[m-I-c-s\ (50) sh-≈Øq-h¬ t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-Xp. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn ]Ø-c-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw. aZy-e-l-cn-bn-se-Øn-b kp-[mI-c≥ I-´n-en-\-Sn-bn¬ kq-£n®n-cp-∂ sh-´p-I-Øn D-]-tbmKn-®v D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂ sN√-Ω-bp-sS I-gp-Øp ap-dn-°m≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-ehn-fn-®p-sIm-≠p Nm-Sn-sb-gpt∂-‰ sN-√-Ω kp-[m-I-c-s\ X≈n ho-gv-Øn-b-Xn-\m¬ c-£s∏-´p. C-Xn-\n-sS _-l-fw h®m¬ sh-´n-s°m-√p-sa-∂p ]-d™p `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xn\m¬ sN-√-Ω-bv-°v ]p-d-tØ°v c-£-s∏-Sm-\m-bn-√. hym-gmgv-N cm-hn-se ÿ-e-sØ-Øn-b A-b¬-hm-kn-Iƒ sN-√-Ω-sb ]-cn-°p-I-tfm-sS A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xmhn-s‚ t]-cn-ep-≈ c-t≠-°tdm-fw h-cp-∂ ÿ-e-hpw ]p-cbn-S-hpw B-h-iy-s∏-´v C-bmƒ ap-ºpw A-{I-aw \-S-Øn-bn-cpA-Sn-am-en: Ip-Spw-_ kz-Øn- ∂-Xm-bncp∂p.

hr-²-am-Xm-hn-s\ I-gp-¯-dp-¯p sIm-Ãm³ {i-aw; a-I³ A-d-kv-änÂ

H-¶-c-In-tem B-\-s¡m-¼p-am-bn H-cmÄ- ]n-Sn-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sk≥-{S¬ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ -\n-∂v H-∂-c In-tem-{Kmw `m-cw h-cp∂ B-\-s°m-ºv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-b-º-Øq¿ kz-tZ-in k-Pp sk-_m-Ãy-s\-bm-Wv B-\s°m-ºp-am-bn t^m-d-Ãv C‚kp-[m-I-c-≥ en-P≥-kv kw-Lw A-dà - ps - N\m-bn hr-≤-am-Xm-hn-s\ I-gp- bv-X-Xv. c-l-ky-hn-h-c-sØ XpØ-dp-Øp sIm-√m≥ {i-an-® a- S¿-∂m-bn-cp-∂p t^m-d-Ãv C‚I≥ A-d-Ãn¬. A-Sn-am-en sIm- en-P≥-kn-s‚ ]-cn-tim-[\ - .


KANNUR

1189 taSw 20

1435 dP_v 3

3 sa-bv 2014 i\n

Imcyw \n-Êmcw, ]t£ {]-iv-\w Kp-cp-X-cw

C

-¥y-bn¬-\n-∂p-≈ A¬-t^m¨-tkm am-º-gØn-s‚ C-d-°p-a-Xn Xm¬-°m-en-I-am-bn \ntcm-[n-®n-cn-°p-I-bm-Wv bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥. am-ºg-ß-fp-sS dm-Wn-bm-Wv A¬-t^m¨-tkm. tem-I-hn]-Wn-bn¬ Cu am-º-g-Øn-s‚ hym-]m-c-Øn¬ C-¥y°v h-f-sc-b-[n-Iw {]m-ap-Jy-ap-≠p-Xm-\pw. C-¥y-bn¬\n-∂p-≈ A¬-t^m¨-tkm am-ß X-߃-°p ths≠-∂v bq-tdm-]y≥ cm-Py-߃ ]-d-bp-∂-Xv A-Xn-\m¬, C-¥y-sb kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw {]-[m-\-am-Wv. am-º-gw am-{X-a-√, h-gp-X-\, tN-ºv, ]m-h-bv-°, ]-S-hew F-∂o ]-®-°-dn-Iƒ-°pw sa-bv H-∂p-ap-X¬ hn-et°¿-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. 2013¬ I-b-‰n-b-b-® D¬∏-∂-ß-fn¬ hym-]-I-am-b-tXm-Xn¬ Io-S-\m-in-\n-bpsS km-∂n-[y-ap-≠m-b-Xm-Wv hn-e-t°¿-s∏-Sp-Øm-≥ bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-s\ t{]-cn-∏n-®-Xv. \n-tcm-[-\w \o°m-\p-≈ sIm-≠p-]n-Sn-® {i-a-Øn-em-Wv C-¥ym Kh¨-sa‚ v. \o-°n-bm¬ X-s∂-bpw \-Ωp-sS D¬-∏-∂ß-fp-sS Kp-W-\n-e-hm-c-sØ-°p-dn-®p-≈ ap-≥-hn-[n-Ifpw B-i-¶-I-fpw \n-e-\n¬-°p-sa-∂p Xo¿-®. C-Ø-cw hn-e-°p-Iƒ C-S-bv-°n-sS D-≠m-hm-dp-≠v. Cu-bn-sS ku-Zn A-td-_y C-¥y-bn¬-\n-∂p-≈ ]-®°-dn-Iƒ \n-cm-I-cn-®n-cp-∂p. Kƒ-^v cm-Py-ß-fpw hnj-en-]v-X-am-b ]-®-°-dn-I-fp-sS-bpw ]-g-ß-fp-sS-bpw C-d-°p-a-Xn-°v \n-tcm-[-\-ta¿-s∏-Sp-Øm-dp-≠v. Kp-W\n-e-hm-c-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ I-Sp-Ø \n-jv-I¿-j ]pe¿-Øp-∂-h-bm-Wv bq-tdm-]y≥-˛-Kƒ-^v cm-{„-߃. F-∂m¬, D¬-∏m-Z-\w h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn \n-b-{¥-W-an-√m-sX cm-k-h-f-hpw Io-S-\m-in-\nbpw D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xp ]-Xn-hm-°n-b \-ap-°v Cu \n-jv-I¿-j-bn-√. A-¥m-cm-{„ hn-]-Wn-bn¬ ]p-d-¥≈-s∏-´p-t]m-hp-I F-∂-Xm-Wv A-Xn-s‚ ^-e-sa-∂v \-Ωp-sS I¿-j-I-k-aq-l-tam K-h¨-sa-t‚m B-temNn-°m-dn-√. F-∂p am-{X-a-√, hn-f-hv h¿-[n-∏n-°p-I F∂-Xn¬ am-{Xw {i-≤-bq-∂p-∂ k¿-°m¿ G-P≥-knIƒ am-c-I-am-b Io-S-\m-in-\n-{]-tbm-K-sØ t{]m¬km-ln-∏n-°p-I-bp-am-Wv. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-c¥w, Zpx-J-I-c-am-b A-\p-`-h-am-bn \-Ωp-sS ap-ºn-ep≠-t√m. Im¿-jn-I-ta-J-e-bn-se Io-S-\m-in-\n-{]-tbm-K-Øns‚ hn-]-Zv-km-[y-X-Iƒ, \mw i-cn-°pw Dƒ-s°m-≠n´n-s√-∂-Xm-Wv ]-c-am¿-Yw. hn-ti-jn-®pw ]-®-°-dnIƒ-°pw ]-g-߃-°p-sa-√mw th-≠n A-\y-kw-ÿm\-ß-sf B-{i-bn-°p-∂ a-e-bm-fn-Iƒ. G-sd hn-j-en]v-X-am-b ]-®-°-dn-I-fpw ]-g-ß-fp-am-Wv C-∂p \-ap-°v hn-]-Wn-bn¬ e-`n-°p-∂-Xv. am-ß ]-gp-∏n-°m≥ am-cI-am-b cm-k-h-kv-Xp-°ƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂p F-∂ B-tcm-]-W-sØ Xp-S¿-∂v `-£y-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ Cu-bn-sS A-t\z-j-W-hpw ]-cn-tim-[-\-bpw B-cw-`n®n-´p-≠v. ]-t£, A-sX-√mw F-{X-tØm-fw {]m-tbmKn-I-am-Wv? am-hp-Iƒ ]q-hn-Sp-tºmƒ X-s∂ am-c-I hn-j-am-Wv Io-S-\m-in-\n-bm-bn X-fn-°p-∂-Xv. G-Xms≠-√m Im¿-jn-I-hn-f-I-fpw Cu A-h-ÿ-bn-em-Wv. em-`w h¿-[n-∏n-°p-I F-∂ e-£yw ]q¿-Øo-I-cn°m≥-th-≠n hn-j-{]-tbm-Kw hym-]-I-am-°p-I-bm-Wp \mw. A-Xn-s‚ ]-cn-W-Xn-Iƒ B-cpw Ku-c-h-]q¿-hw I-W-°n-se-Sp-°p-∂n-√.

]hn-g-¸p-äp-IÄ

B

t- Km-f Xm-]\ - Ø - n-s‚ B-Zy C-cI - f - n-sem∂v I-Se - n-se ]q-t¥m-´a - m-b ]-hn-g∏ - p-‰p-Ifm-sW-∂p K-th-jI - ¿ ]-db - p-∂p. P-eØ - n-s‚ Xm-]w h¿-[n-°p-tºmƒ h¿-Wi - _ - f - a - m-b ]-hn-g∏ - p-‰p-Iƒ hmSn-s°m-gn-bp-∂p. Xm-]w Xm-ßm≥ I-gn-hn-√m-sX A-h sh-≈\ - n-dw {]m-]n-°p-∂p. sh-≈b - W - n-™m¬ A-Xn\¿-Yw sh-≈ ]p-X∏ - n-®p In-SØ - p-Is - b-∂X - p X-s∂. A-Xm-bX - v ]-hn-g∏ - p-‰p-If - p-sS a-cW - w. F-∂m-epw Nn-e-bn-\w ]-hn-g-∏p-‰p-Iƒ I-Sp-Ø NqSn-s\-bpw A-Xn-Po-hn-°m≥ ti-jn-bp-≈-h-bm-sW-∂v Cu-bn-sS K-th-j-I¿ I-s≠-Øn. im-¥-k-ap-{Z-Ønse k-tam-h Zzo-]p-Iƒ-°p k-ao-]-ap-≈ ]-hn-g-∏p-‰pIƒ sIm-Spw Nq-Sn-epw hm-Sm-sX \n¬-°p-∂-Xm-bn Kth-j-I¿ I-s≠-Øn-. A-t{Im-t]m-d l-bm-kn-¥-kv F-∂m-Wv Cu-bn-\w ]-hn-g-∏p-‰p-Iƒ A-dn-b-s∏-Sp-∂Xv. {]-tZ-i-sØ I-S-en¬ Nq-Sv 95 Un-{Kn ^m-c≥lo‰v h-sc D-b-cpw. ]-t£, A-sXm-∂pw Cu-bn-\w ]-hng-∏p-‰p-I-sf A-e-´p-∂-Xm-bn Im-Wp-∂n-√. Ãm≥-^-Uv k¿-h-I-em-im-e-bn-se H-cpkw-Lw im-kv-{X-⁄-cm-Wv Cu k-hn-ti-j-X I-s≠-Øn-bXv. ]-hn-g-∏p-‰p-Iƒ Cu k-l-\-ti-jn H-cp ]-cn-[n-hsc k-ao-]-Im-e-Øv t\-Sn-sb-Sp-Ø-Xm-sW-∂pw Ah¿ I-s≠-Øn. ]-hn-g-∏p-‰p-I-fp-sS k-l-\-ti-jn kw_-‘n-® H-cp ]T-\w \-S-Øn-b-t∏mƒ A-h¿ I-s≠Øn-b-Xv Nq-Spw X-Wp-∏pw {I-am-\p-K-X-am-bn h¿-[n-®ph-∂m¬ a-‰p ]-hn-g-∏p-‰p-Iƒ-°pw A-t{Im-t]m-d lbm-kn-¥n-s\-t]m-se A-Xn-Po-h-\-ti-jn ssI-h-cn°m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv. A-Xm-b-Xv, B-tKm-f Xm-]\w h-∂m-epw ]-hn-g-∏p-‰p-I-sf A-tº Ip-gn-®p-aq-Smw F-∂ ]n-Sn-hm-in-sbm-∂pw a-\p-jy¿-°p th-s≠-∂¿Yw-˛ {]-Ir-Xn kz-bw-kw-c-£-W-Øn-\p I-cp-Øp-≈ {]-Xn-`m-k-am-Wv.

t\Àhc {]Xn-]-£-Øn-cn-°m≥ X-øm-dm-sW-∂v cm-lp¬Km‘n.

kozhikode

6

I-Åp-cm-{ão-b-¯n-se I-Å-hm-äv a

-Zy-tI-c-f-Øn-se _m-dp-I-fn¬ ]m-Xn-bpw ]q-´n-bn-´v amkw H-∂p-I-gn-™p. cm-{„o-b-°mcpw am-[y-a-ß-fpw sXm-´v ]-≈n∏m--Xn-cn-am¿ h-sc-bm-Wv Ip-Sn-b≥-am-cp-sS P-∑m-h-Im-i-sØ Nhn-´n-sa-Xn-°p-∂-Xv. F-Xn-tc Iam-∂v D-cn-bm-Sn-bn-´n-√ \m-´n-se Hcp Ip-Sn-b-\pw. Cu kw-b-a-\-hpw h-I-Xn-cn-hpw-t]m-ep-an-√, ta-∏-Sn sa-Xn-kw-L-Øn-\v. A-s√-¶n¬ ]n-s∂ 30 Zn-h-kw C-´-e-°n-bn-´v sh-fn-hp-s≈m-cp a-Zy-\-b-ap-≠mtbm, _m¿ tI-kp-sI-´v ]-cn-l-cnt®m? C-Xm-Wp ]-d-bp-∂-Xv, shfn-hp-tI-Sn-\v sh-≈-a-Sn-t°-≠ Im-cy-an-s√-∂v. sIm-√w-tXm-dpw am¿-®v 31\v _m¿ sse-k≥-kv ]p-Xp-°n-s°mSp-°p-∂ ]-Xn-hm-Wv k¿-°m-cnt‚-Xv. C-s°m-√w ]-t£, 418 _mdp-Iƒ-°v kw-K-Xn ]p-Xp-°n-s°mSp-Øn-√. a≥-a-Y≥-km-dn-s‚ Bflm-hv F-Iv-ssk-kv a-{¥n-sb ]nSn-Iq-Sn-b-X-√. "A¨-ssl-Po-\nIv' I-S-Iƒ-°v sse-k≥-kv ]p-Xp°-cp-Xv F-s∂m-cp A-i-co-cn tI-cf-Øn-ep-≠m-b-s{X. kp-{]nw-tImS-Xn, ssl-t°m-S-Xn, G-Imw-K IΩo-j≥ F-∂p-th-≠ ]-e `q-Xt{]-Xm-Zn-I-fp-sS-bpw ss_-sse≥ Sn A-i-co-cn-°p-ta¬ B-tcm-]n°p-I-bm-Wp `-c-W-Iq-Sw. A-sX-¥m-bm-epw tN-tXm-hnIm-cw _m-dn-se hr-Øn-bpw sh-Sn∏p-am-W-t√m. tI-c-f-Øn-se Hscm-‰ Ip-Sn-b-\pw A-ß-s\-sbmcp D-]-t`m-Iv-Xr ]-cm-Xn C-t∂mfw D-∂-bn-®n-´n-√. aq-{X-∏p-c tamU-em-bm-epw X-´p-I-S tam-U-embm-epw D-]-t`m-‡m-hn-\v {]-iv-\an-√. Im-c-Ww, Sn-bm≥ Ip-gn-sbÆm-dn-√. {Zm-h-Iw X-e-bv-°p ]n-Sn°p-∂p-t≠m F-∂p t\m-°m-tdbp-≈q. am-{X-a-√, Ip-Sn-b≥-am¿°v hm-´o-k-Sn-°m≥ C≥-{^m-kv{S-Iv-N¿ sa-®-s∏-Sp-Øn-s°m-≈msa-∂v H-cp cm-{„o-b-ap-∂-Wn-bpw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-X N-cn-{X-hp-an√. B-I-∏m-sS Ip-Sn-b≥-am-cp-sS t£-a-Øn¬ Xm¬-∏-cyw {]-I-Sn∏n-®n-´p-≈ G-I-I-£n \-Ωp-sS ssl-t°m-S-Xn-bm-Wv. _n-h-td-Pkv I-S-Iƒ-°p ap-∂n¬ Sn-bm≥-amsc I-∂m-en-¢m-km-bn I-W-°m°p-∂-Xn¬ _-lp-am-\y tIm-S-Xn t£m-`w {]-I-Sn-∏n-®-Xm-h-s´, Cu ]p-°m-sdm-s° D-≠m-b-tij-am-Wp-Xm-\pw. Np-cp-°-Øn¬ "ssl-Po-\'√ {]-iv-\-a¿-aw. C-\n, \m-´m-cp-sS {Zm-h-I-tkh Ip-d-bv-°-em-tWm tN-tXm-hnIm-cw? F-¶n¬, \m-´n-se G-‰hpw h-en-b a-Zy-cm-Pm-hm-b kwÿm-\-k¿-°m¿ kz-¥w I-®-hSw Ip-d-bv-°p-I-b-t√ th-≠-Xv? _n-h-td-P-kv tIm¿-]-td-j-\m-Wv Zo¿-L-Im-e-am-bn a-Zy-°-®-h-S-

Øn-s‚ Ip-Ø-I. a-Zy-hn¬-∏-\bn¬ 75 i-X-am-\w t\-cn-´v s]mXp-J-P-\m-hn-se-Øp-tºmƒ _mdp-Iƒ h-gn-bp-≈ k¿-°m¿ h-cpam-\w 25 i-X-am-\w. an-®-ap-≈ 75 i-X-am-\-Øn¬ _m-dp-S-a-bv-°p In-´p-∂-Xv 50 i-X-am-\w. _m-°n 25 i-X-am-\w D¬-∏m-Z-I I-º-\nIƒ-°p-≈-Xv. D-Zm-l-c-W-Øn-\v 100 cq-] hne-bp-≈ _n-b-sdm-∂n-\v _m-dpIm-c-\v 50 cq-], D¬-∏m-Z-I-\v 25 cq], k¿-°m-cn-\v 25 cq-]. _n-h-tdP-kv h-gn hn¬-°p-∂ C-tX _nb-dn≥-ta¬ k¿-°m-cn-\v ¢o≥ 75 cq-] Io-i-bn-em-hp-∂p. tI-c-fØn-se \-K-c-ß-fn-epw \m-´n≥]p-d-ß-fn-epw td-j≥-I-S-t]m-se _n-h-td-P-kv Hu-´v-se-‰p-Iƒ ]¥-en-®n-cn-s° A-h-bn¬ 50 i-Xam-\w ]q-´n-bm¬ F-¥p kw-`-hn°pw? H-c-h-iy k¿-ho-kv F-∂ \n-e-bv-°-√ A-h Xp-d-∂n-cn-°p-

F ssa-\-kv _n hn-Pp hn \m-b¿

se-‰p-Iƒ sh-´n-®p-cp-°n-sb-∂ph-®v Sn h-cp-am-\w X-I-cp-∂ {]-iv\-sam-∂p-an-√. Im-c-Ww, k-ao-]Øv I-S-bn-s√-¶n¬ B-h-iy-°m¿ Sm-Iv-kn ]n-Sn-®v D-≈n-S-Øp-t]mbn kw-L-Sn-∏n-®p-sIm-≈pw. Ip∏n-Iƒ hm-ßn-s°m-≠p-h-∂v IΩo-j≥ ]-‰n hn-X-c-Ww-sN-øp-∂ \-h-kw-L-߃ D-b¿-∂p-h-cpw-˛ C-t∏mƒ "an-en-´-dn' {Zm-h-Iw hn¬°p-∂-am-Xn-cn. A-sXm-cp ]p-Xn-b sXm-gn-e-h-k-cw kr-„n-°p-Ibpw sN-øpw. a-Zy-h-cp-am-\w th-s≠-∂p hbv-°m≥ a-Sn-°n-s√-∂m-Wv ap-Jya-{¥n-bp-sS ho-c-hm-Zw. s]m-´n-°p∂-Xv D-Ω≥-Nm-≠n-bm-b-Xp-sIm≠v H-®-bpw ]p-I-]-S-e-hpw Kw-`o-

Wn, I-≈p-hy-h-km-b-Øn-s‚ {]Xn-k-‘n. C-Xn¬ _m¿ sXm-gnem-fn-Iƒ hm-kv-X-h-Øn¬ _m¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ tlm-´-en-s‚ Po-h-\°m-cm-Wv. _m¿ A-S-®m-epw Ah¿-°v tlm-´-en¬ ]-Wn-sb-Sp°mw. am-{X-a-√, A-h¿-°v ]n.F^v, C.F-kv.sF. C-Xym-Zn \n-bam-\p-kr-X B-\p-Iq-ey-߃ h√-Xpw sIm-Sp-°p-∂p-t≠m F-∂v sXm-gn-em-fn-t{]-an-I-fm-cpw an-≠p∂n-√. ]n-s∂ hy-h-km-b-{]-iv\w. F-{X-tbm Im-e-am-bn _m-dpS-a-Iƒ Cu I-em-]-cn-]m-Sn h-®p \-S-Øp-∂p. F-Iv-ssk-kp-Im¿°pw cm-{„o-b ap-X-em-fn-Iƒ°pw In-gn-bpw Ip-∏n-bpw sIm-SpØv X-d-\n-e-hm-cw ]-cn-c-£n-®v

bp-∂p-s≠-∂p am-{Xw A-Nyp-Xm\-μ≥ ]-d-™p. hn-i-Z-am-°m≥ Sn-bm-s‚ ]-°-ep-an-√ sX-fn-hv. {]Xn-]-£-Øn-s‚ Cu ssh-¢-_yhpw H-cp ap-X¬-°q-´m-Wv, _m¿ {]-iv-\-Øn¬ A-e-ºv ap-t∂-‰n apX-se-Sp-°m≥ πm-\n-´n-cn-°p-∂ I-£n-Iƒ-°v. I-fn knw-]nƒ. Sq-dn-kw hn-Ik-\w F-∂ t]-cn¬ tI-c-f-Øn¬ ]-te-S-Øpw sN-dp-In-S \-£{X tlm-´-ep-Iƒ sI-´n-s∏m-°nbn-´p-≠v. {Xo-Ãm¿ \n-e-hm-c-ap≈-]-£w _m¿ sse-k≥-kv sIm-Sp-°m-sa-∂v cm-{„o-b-t\-XrXzw A-h¿-°v hm-Kv-Zm-\w sIm-SpØ-Xm-Wv. A-X-\p-k-cn-®v ]-WnXp-b¿-Øn-b Cu Dƒ-\m-S≥ sIm´m-c-ß-fn¬ ap-dn-sbm-∂n-\v Zn-hk-hm-S-I 3000˛4000 cq-]. N-∏mØn-sbm-∂n-\v 24 cq-]... B sse\n-em-Wv _m-td-X-c hn-e-\n-e-hmcw. tem-°¬ a-\p-jy-cm-cpw Cu

Sq-dn-kw hn-I-k-\w F-¶ t]-cn tI-c-f-¯n- ]-te-S-¯pw sN-dp-In-S \-£-{X tlm-«-ep-IÄ sI-«n-s¸m-¡n-bn-«p-−v. {Xo-ÌmÀ \n-e-hm-c-ap-Å-]-£w _mÀ sse-k³-kv sIm-Sp-¡m-sa-¶v cm-{ão-b-t\-Xr-Xzw A-hÀ-¡v hm-Kv-Zm-\w sIm-Sp-¯-Xm-Wv. A-X-\p-k-cn-¨v ]-Wn-Xp-bÀ-¯n-b Cu DÄ-\m-S³ sIm-«m-c-§-fn ap-dn-sbm-¶n-\v Zn-h-k-hm-S-I 3000þ4000 cq-]. N-¸m-¯n-sbm-¶n-\v 24 cq-]... B sse-\n-em-Wv _m-td-X-c hn-e-\n-e-hm-cw. tem-¡Â a-\p-jy-cm-cpw Cu I-¯n-¡v X-e-h-¨p-sIm-Sp-¡n-Ã. H-cp ap-dn-t]m-epw hm-S-I-bv-¡p t]m-bn-sÃ-¦n-epw d-kv-täm-dân H-co-¨-t]m-epw I-b-dn-bn-sÃ-¦n-epw h³ em-`-¯n Cu I-¨-h-Sw \-S-¯mw-þ _m-dp-s−-¦nÂ. tem-¡Â Ip-Sn-b³-am-cp-sS am-{Xw sN-e-hnÂ. ∂-Xv F-∂m-W-t√m cm-jv-{So-b ]pw-K-h≥-am-cp-sS `m-jyw. am-{Xa-√, Cu I-S-I-fn-se F-Sp-ØpsIm-Sp-∏p-Im-cpw I-W-s°-gp-ØpIm-cpw tIm¿-]-td-j-s‚ Ãm-^√. a-‰p k¿-°m¿ h-Ip-∏p-I-fn¬\n-∂pw s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]\-ß-fn¬-\n-∂pw U-]yq-t´-j-\n¬ h-∂n-´p-≈-h-cm-Wv. (]-e-cpw Io-i s]-cp-∏n-°m≥ U-]yq-t´-j≥ tNm-Zn-®p-hm-ßn-b-h¿.) A-hsc kz-¥w h-Ip-∏p-I-fn-te-°v a-S°n-b-b-®m¬ am-{Xw a-Xn-˛ sXmgn¬-{]-iv-\-sam-∂pw D-≠m-hp-∂tX-b-√. I-S-I-f-{X-bpw hm-S-I-s°-´n-SØn-em-b-Xn-\m¬ B Im-ipw k¿-°m-cn-\p em-`n-°mw. I-≈p-h-cpam-\w Ip-Ø-s\ C-Sn-bpw F-∂Xp am-{X-am-Wp ti-jn-°p-∂ {]iv-\w. kw-ÿm-\ _-P-‰n-s‚ 40 i-X-am-\-tØm-fw d-h-\yq h-cp-am\w Cu h-gn-bp-≈-Xm-Wv. Hu-´v-

c-am-hpw, D-≠ I-Ωn-bm-hpw Fs∂m-s° \m-´p-Im¿-°-dn-bmw. adp-h-i-Øv F-Iv-ssk-kv a-{¥n B-[n-]n-Sn-°p-∂p-˛ kv-]n-cn-‰v I-SØv s]-cp-Ip-tam F-∂v. B-`y-¥c-a-{¥n _u-≤n-I-t^m¿-ap-e-bn-d°n an-Sp-°-\m-hp-∂p. sI.]n.-kn.kn. aq-∏≥ ]-Xn-hp-t]m-se B-Z¿i-sh-Sn-bp-Xn¿-°p-∂p. eo-Kpw Fw.C.F-kpw I-tØm-en-°m sa{Xm≥-]-S-bp-sam-s° tIm-d-kv Hcp-°p-∂p. am-[y-a-߃ a-Zy-hn-cp≤ N¿-®-bpw Ip-Sn-sbm-gn-sI-bp≈ k-I-e-am-\ D-]-t`m-K-Øn-s‚bpw am-lm-flyw hn-f-ºp-I-bpw sN-øp-∂p. _n-Pp c-ta-iv sXm-´v I-≈p-I®-h-S-Øn¬-\n-∂p hn.-B¿.-Fkv. F-Sp-Ø-Xm-bn kz-bw {]-Jym]n-® sh-≈m-∏-≈n h-sc D-∂-bn°p-∂-Xv c-≠p a-dp-bp-‡n-I-fmWv-˛ _m¿ sXm-gn-em-fn-bp-sS ]-´n-

sIm-≈-em-`-ap-≠m-°p-∂p. AØ-c-°m¿ "hy-h-km-b'sse≥ ]d-bp-∂-Xv \-Ωp-sS kn-\n-a-°m¿ N-e-®n-{X-hy-h-km-b-Øn-se {]Xn-k-‘n ]-d-bp-tºm-sem-cp \memw-In-S ^-en-X-a-t√? kq-∏¿-Xmc-ß-fpw A-h-cp-sS in-¶n-Sn-∏-Sbpw-Iq-Sn kn-\n-am G¿-∏m-Sn-s\ dm-°-‰m-°n h-bv-°p-I-bpw A-hcp-sS "\n-e-hm-c'Øn¬ Np-‰n-Øncn-bp-∂ ]-S-ß-sf P-\w X-≈p-Ibpw sN-øp-tºmƒ k¿-°m¿ I\n-b-W-sa-∂p ]-d-bp-tºm-semcp Io-N-I-\ym-bw? Cu A-e-ºn¬ {i-t≤-b-am-b h-iw kn.]n.F-Ωn-s‚ R-™m]n-™-bm-Wv. I-≈p-I-®-h-SsØ X-≈n-∏-d-™v hn-ip-≤-cmhm≥ \n-hr-Øn-bn-√. A-tX-k-abw, _m-dv tI-kn¬ F-¥m-Wv D≈p-I-≈n-sb-∂v tKm-fw Xn-cn-bp∂p-an-√. F-t¥m A-gn-a-Xn ]p-I-

I-Øn-°v X-e-h-®p-sIm-Sp-°n-√. b-Ym¿-Y Sq-dn-kv-‰p-Iƒ h-∂p-t]mhm-\m-sW-¶n¬ tlm-´-en-cn-°p∂-Xv h-√ hn-t\m-Z-k-©m-c-tI{μ-Øn-ep-am-h-Ww. C-sXm-∂p-a√ \m-´p-\-S-∏v. H-cp ap-dn-t]m-epw hm-S-I-bv-°p t]m-bn-s√-¶n-epw dkv-t‰m-d‚n¬ H-co-®-t]m-epw I-bdn-bn-s√-¶n-epw h≥ em-`-Øn¬ Cu I-®-h-Sw \-S-Ømw-˛ _m-dps≠-¶n¬. tem-°¬ Ip-Sn-b≥-amcp-sS am-{Xw sN-e-hn¬. C-hn-sS-bm-Wv tIm¨-{K- nse _p-≤n-Po-hn-I-fp-sS I-fn. XØz-im-kv-{X-Øn¬ Km-‘n-sb sh-√pw, Nm-\-ep-I-fn¬ I-b-dnbm¬ a≥-a-Y≥-km-dn-s\ sh-√pw. A-ß-s\-bp-≈ a-lm-\-S≥-am¿°p In-´n-b ]p-Xn-b Xp-dp-∏m-Wv _m¿ tI-kp-sI-´v. ]q-´n-b 418 FÆ-Øn¬-\n-∂v ssI-a-S-°p-In-gn ]p-jv-]n-°p-∂ Ip-td-sb-Æ-Øn\v (67 F-s∂m-s° C-∏-tg I-W-

°v ]-d-™p-I-gn-™p) sse-k≥kv ]p-Xp-°n-s°m-Sp-°pw. ssek≥-kv ^o-kv k¿-°m-cn-te-°mWp t]m-hp-I. a-dp ^o-km-Wv Cu _p-Pn-Iƒ-°pw ]m¿-´n-°pw sN-√p-I. A-sXm-cp l-cw. ]q-´n-b 418¬ ap-°m-epw ]q-´n-Ø-s∂ InS-°pw. sse-k≥-kv hm-Kv-Zm-\Øn≥-ta¬ \-h-ku-[-߃ sI´n Im-Øn-cn-°p-∂ Iq-´-cn¬ ]Øn-cp-∂q-sd-Æ-Øn-\v ]p-Xn-b Ãm¿ hy-h-ÿ h-®v ]-®-s°m-Sn Im-´pw. F-{X D-b¿-Øn-bm-epw sse-k≥-kv ^o-kpw a-‰p I-Sp-]nSn-I-fpw Iq-Sn 25˛30 e-£-Øn-\∏p-dw t]m-hn-√. H-cp-tIm-Sn h-®v ]n-cn-°p-I-bpw sN-ømw. A-Y-hm, k¿-°m¿ J-Pm-\-bv-°p-≈ HutZym-Kn-I ^o-kv In-gn-®p-≈ ap°m¬-tIm-Sn hy-‡n-K-X Io-i-Ifn-em-°mw. 200 ]p-Xn-b Ãm¿ tlm-´-ep-Iƒ-°pw ]q-´n-t∏m-b Iq-´-Øn¬-\n-∂v 50 F-Æ-Øn\pw sse-k≥-kv sIm-Sp-Øm¬ t]m-epw kp-am¿ 250 tIm-Sn-bp-sS In-gn-bm-Wv tIm¨-{K-kv _p-PnI-sf am-Sn-hn-fn-°p-∂-Xv. s]m-XpP-\-k-a-£w ta-\n-\-Sn-°m-\p-≈ h-Ip-∏p-Iƒ th-sd-bpw-˛ A-Xm-bXv 418 ]q-´n-b-t∏mƒ ]p-Xp-Xm-bn Xp-d-∂-Xv 250 am-{Xw. sam-Øw _m-dp-I-fp-sS F-Æ-Øn¬ Im-cyam-b Ip-d-hp-h-cp-Øn-bn-t√? ]pXn-b sse-k≥-kv sIm-Sp-Ø-Xmh-s´ ap-¥n-b \n-e-hm-c-hpw h≥In-S \n-c-°p-ap-≈-h-bv-°p am-{Xw. km-Zm Ip-Sn-b≥-am¿-°v F-Ønt\m-°m-\m-hm-Ø ]-dp-Zo-k-Iƒ°v. Ip-Sn-bp-sS A-f-hpw Ip-Sn-h-Ibp-sS e-`y-X-bpw Ip-d-s®-Sp-Øp F-∂pw ta-\n-\-Sn-°mw. A-ß-s\ a-Zy-h¿-P-\-Øn-te-°p-≈ Km‘n-b≥ am¿-K-Øn¬ N-cn-{X-{][m-\-am-b ssa¬-°p-‰n-bm-Wv \Ωp-sS J-Z¿-_p-Pn-Iƒ C-t∏mƒ ÿm-]n-®p-h-cp-∂-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚-bpw s]mXp-Xm¬-∏-cy-Øn-s‚-bpw a-d-bn¬ `-c-W-hn-cp-X≥-am¿ πm-\n-´ Cu s]-cp-®m-gn-∏-Wn a-Zy-Øn-s‚ t]-cn-em-b-Xp-sIm-≠v B-cp tNmZn-°m≥ F-∂-Xm-Wv Cu X-´n-∏n\p-≈ C-Ωyq-Wn-‰n. cm-{„o-b-°mcpw am-[y-a-ß-fpw a-X-˛-]p-tcm-lnX-cp-sa-√mw a-Zy-hn-cp-≤-X-bp-sS A-t∏m-kv-X-e≥-am¿. Ip-Sn-b≥am¿-°m-sW-¶n¬ kw-L-S-\-bpan-√. C-hn-sS-bm-Wv X-h-a-Wn h°o¬, _m¿ tI-kn¬ hn-[n-]-dtb-≠ P-Uv-Pn-sb sN-∂p-I-≠Xpw P-Uv-Pn hn-[n-]-d-bm-sX H-gn™-Xp-tam¿-t°-≠-Xv. _m-dp-S-aIƒ-°v A-\p-Iq-e-am-bn A-¥-co£w H-cp-ßn-b-t∏mƒ B-cm-Wv h-°o-en-s\ A-b-®v I-fw A-eºm-°n-b-Xv? _m-dp-S-a kw-Ltam, \-h \-£-{X-tam-ln-I-tfm, J-Z¿-_p-Pn-I-tfm?

`h\-hm-bv-]m ta-J-e-bnepw In-«m-¡-S`o-jWn-tbm? C

-¥y-bn-se s]m-Xp-ta-Jem _m-¶p-I-fp-sS \n-jv{In-bm-kv-Xn-Iƒ (F≥.]n.F-Iƒ) A-Y-hm In-´m-°-S-_m-[y-X _m- ¶ n- M v - ˛ - [ - \ - I m- c y- t a- J - e - b psS ÿn-c-X-sb Kp-cp-X-c-am-bn _m-[n-°p-s∂m-cp km-l-N-cyw ]p-Xp-Xm-bp-≠m-sbm-cp A-\p-`-ha-√. cm-Py-sØ h≥-In-S hy-h-kmb Ip-Spw-_-ß-fpw tIm¿-]-td-‰pI-fpw _m-¶n-Mv aq-e-[-\w A-\n-b{¥n-X-am-bn ssI-b-S-°p-I-h-gn A-h-bp-sS km-{am-Pyw i-‡-hpw hn-]p-e-hp-am-°p-s∂m-cp ]m-Xbm-Wv Xp-S¿-∂n-cp-∂-sX-∂ Btcm-]-Ww i-‡n-bm¿-Pn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂-t√m 1969¬ {ioa-Xn C-μn-cm-Km-‘n ap≥-ssI-sbSp-Øv _m-¶v tZ-i-km¬-°-c-W{]-{In-b-°v Xp-S-°w-Ip-dn-®-Xv. F-∂m¬, Cu \-bw-am-‰-Øn\pw D-S-am ssI-am-‰-Øn-\pw tij-hpw _m-¶v aq-e-[-\-Øn-\pta¬ kz-Im-cy hy-h-km-b tIm¿]-td-‰v B-[n-]-Xyw A-\p-kyq-Xw Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. kzm-`m-hnI-am-bpw _m-¶p-I-fp-sS aq-e-[-\

]-cym-]v-X-X-bpw {]-h¿-Ø-\-tijn-bpw \n-e-\n¿-Øm≥ Hm-tcm _-P-‰n-epw \n-Ip-Xn-∏-W-am-Wv hI-am-‰n sN-e-hn-´p-h-∂n-´p-≈-Xv. C-t∏mƒ A-Xn-\pw C-Sw-t]m-cmsØm-cp A-h-ÿ-bm-Wv h-∂ptN¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. G-‰-hp-sam-Sp-hn¬ ]p-d-Øp-h∂n-cn-°p-∂ I-W-°p-I-f-\p-k-cn®v F≥.]n.F-Iƒ 1,50,000 tIm-Sn cq-]-bn-te-sd-bm-bn D-b¿-∂n-cn°p-∂-p-. Cu {]-Xn-k-‘n G-Xphn-t[-\ ssI-Im-cyw-sN-øm-\mhp-sa-∂v Nn-¥n-®n-cn-s°-bm-Wv [-\-a-{¥m-e-bw a-s‰m-cp sR-´n∏n-°p-∂ hn-h-c-hp-am-bn cw-KsØ-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. In-´m-°S-_m-[y-X-bp-sS D-Ø-c-hm-ZnØw tIm¿-]-td-‰v hy-h-km-btem-_n-Iƒ-°p ]p-d-sa `-h-\-\n¿-am-W-˛-dn-b¬ F-tÃ-‰v am-^nbm-kw-L-߃-°pw D-s≠-∂ Is≠-Ø-em-Wn-Xv. X-ß-fp-sS hmbv-]m-tc-J-Iƒ kp-c-£n-X-am°m≥ G-‰-hpw A-\p-tbm-Py-amb-Xv `-h-\-hm-bv-]-I-fm-sW-∂ [m-c-W-bn-em-bn-cp-∂p _m-¶n-Mv

[\Imcyw ■

{]^. sI Ac-hn-μm-£≥

ÿm-]-\-߃. s]m-Xp-hn¬ Cu [m-c-W i-cn-bm-sW-∂p tXm-∂p∂-Xn-epw A-]m-I-X-bn-√. F-∂m¬, C-hn-sS-bp-ap-≠v Ipg-∏-߃. G-Xm-\pw Nn-e s]m-Xpta-J-em _m-¶p-I-fp-sS hm-bv-]m A-°u-≠p-I-f-\p-k-cn-®v A-hbp-sS `-h-\-hm-bv-]m Xn-cn-®-S-hp ho-gv-N-sb Xp-S¿-∂v In-´m-°-S-Øn¬ h≥ h¿-[-\-bp-≠m-bn-cn-°p∂-Xm-bn Im-Wp-∂p. C-°q-´-Øn¬ [-\-a-{¥m-e-bw B-i-¶m-Ip-ecm-bn-cn-°p-∂-Xv sk≥-{S¬ _m¶v Hm-^v C-¥y, kn≥-Un-t°-‰v _m-¶v, bq-t°m _m-¶v, C-¥y≥ Hm-h¿-ko-kv _m-¶v Xp-S-ßn-b-hbp-sS _m-[y-X-I-sf kw-_-‘n®m-Wv. C-h-bv-°p ]p-d-sa H-´pw tam-i-a-√m-Ø I-S-_m-[y-X-bn-emWv bp-ss\-‰-Uv _m-¶v Hm-^v C¥y-bpw ]-©m-_v B‚ v kn-‘v _m-¶pw. A-ß-s\ B-dp s]m-Xp-

ta-J-em _m-¶p-Iƒ I-S-s°-Wnbn¬. [-\-a-{¥m-e-bw -Cu _m-¶pI-tfm-Sv X-ß-fp-sS I-S-_m-[y-XIƒ kw-_-‘-am-b hn-i-Zmw-i߃ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-I-bmWv. H-∏w Xn-cn-®-S-hv Xz-cn-X-s∏-SpØm-\p-≈ \n¿-tZ-i-ß-fpw. B-kv-Xn-I-fp-sS Kp-W-ta-∑ Ip-d-bm-\p-≈ Im-c-W-߃ tamWn-´-dn-Mn-s‚ A-`m-h-hpw sh-´n∏p-I-fp-sS {]-`m-h-hpw hm-bv-]Iƒ-°m-bn k-a¿-∏n-°-s∏-´ tc-JI-fn-se A-]m-I-X-I-fp-am-sW∂m-Wp I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. 2013 Un-kw-_-dn-\pw 2014 Unkw-_-dn-\pw C-S-bv-°v Km¿-ln-I hm-bv-]-bn¬ 18.87 i-X-am-\w h¿[-\-bm-Wv-˛ aq-∂p-e-£w tIm-Snbn¬-\n-∂v 3.54 e-£w tIm-Sn cq]-bn-te-°v-˛ tc-J-s∏-Sp-Øn-°mWp-∂-Xv. ap≥-K-W-\m hm-bv-]mta-J-e-I-fp-tS-Xn-t\-°mƒ an-I-

®- h-¿-[-\-bm-Wn-Xv. Cu {]-h-WX Xp-S-cp-∂-Xv B-tcm-Ky-I-c-as√-- ∂p am-{X-a-√, sam-Øw hm-bv]m-h¿-[-\-bv-°v lm-\n-I-c-hp-amWv. `u-Xn-I B-kv-Xn-I-fp-sS ]cn-tim-[-\-bpw tc-J-I-fp-sS ]T\-hpw Pm-{K-X-tbm-sS-bpw kp-Xmcy-am-bpw \-S-tØ-≠-Xm-Wv. 2014 am¿-®v 5\v [-\-a-{¥n NnZw-_-cw hn-fn-®p-tN-¿-Ø s]m-Xpta-J-em _m-¶v ta-[m-hn-I-fp-sS tbm-K-Øn¬ {_m-©v am-t\-P¿am-cp-sS A-°u-≠-_n-en-‰n D-b¿Øm-\pw A-h¿ t\-cn-´p X-s∂ \n¿-am-W-ÿ-e-߃ ]-cn-tim-[n°m-\pw hm-bv-]m A-t]-£-I-fpsS A¿-l-X kz-bw hn-e-bn-cpØm-\pw Xo-cp-am-\n-°p-I-bp-≠mbn. hm-bv-] A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn\p ap-ºm-bn Cu \-S-]-Sn-{I-a߃ ]q¿-Øo-I-cn-°-s∏-Sp-Ibpw th-Ww. Ip-Sn-°n-S k¿-´n-^n°-‰p-I-fpw ]-´-b-tc-J-I-fpw kq£v-a-X-tbm-sS th-Ww ]-cn-tim[n-°-s∏-Sm≥. [-\-a-{¥m-e-bw \n¿-tZ-in-®n-cn-°p-∂ a-s‰m-cp Imcyw, `-h-\-\n¿-am-W-Øn-\m-bn I-

s≠-Øn-bn-cn-°p-∂ `q-an-bp-sSbpw a-‰p kz-Øp-h-I-I-fp-sS-bpw ap-gp-h≥ B-[n-Im-cn-I tc-J-Ifpw C-Xn-te-°m-bn tI-{μ-`-c-WIq-Sw ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ tI-{μ G-P≥-kn-bn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xncn-°-W-sa-∂m-Wv. sk≥-{S¬ c-Pn-kv-{Sn Hm-^v sk-Iyq-cn-ss‰-tk-j≥ A-k-‰v do-I¨-kv-{S-Iv-j≥ B‚ v skIyq-cn-‰n C‚-d-Ãv Hm-^v C-¥y (sk¿-km-bv) F-∂ t]-cn-em-Wv Cu G-P≥-kn A-dn-b-s∏-Sp-∂Xv. H-tc h-kv-Xp-X-s∂ H-∂n-tesd X-h-W ]-W-b-s∏-Sp-Øn-bn-´pt≠m F-∂pw D-S-a-ÿm-h-Im-iØn¬ am-‰-ap-≠m-bn-´p-t≠m F∂pw a-‰pw I-s≠-Øm≥ Cu c-Pnkv-t{S-j≥ kw-hn-[m-\w k-lmb-I-am-hpw. Np-cp-°-Øn¬ `-h-\\n¿-am-Ww-˛-dn-b¬ F-kv-t‰-‰v taJ-e-bn-se Ipw-`-tIm-W-߃ XS-bm-\m-bm¬ _m-¶p-I-fp-sS `-h\-hm-bv-]m kw-_-‘-am-b In-´m°-S {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°m≥ I-gn-bpw. C-Xn-\v A-h-iyw th-≠Xv C-—m-i-‡n am-{X-am-Wv.

^-e-kv-Xo³ sF-Iy-I-cmdpw C-{km-tbepw ^

-e-kv-Xo-\n¬ l-am-kv-˛^-Xv-lv {Kq-∏p-Iƒ XΩn-¬ sF-Iy-s∏-Sp-I-bpw sFIy-k¿-°m-cn-\v cq-]w-sIm-Sp-°m≥ [m-c-W-bm-hp-I-bpw sN-bv-XXv A-ta-cn-°-sb-bpw C-{km-tben-s\-bp sNm-Sn-∏n-®n-cn-°p-I-bmWv. A-ta-cn-° ^-e-kv-Xo-\p-ta¬ D-]-tcm-[-ta¿-s∏-Sp-Øm≥ \o°w \-S-Øp-∂p. C-{k-mtb-em-hs´, l-am-kp-am-bn-´-√ C-{km-tbep-am-bn-´m-Wv sF-Iy-I-cm¿ th≠n-bn-cp-∂-sX-∂v ]-cn-l-kn-°pI-bpw sN-bv-Xn-cn-°p-∂p. sF-Iy-I-cm-dn-s\ kzm-K-XwsN-tø-≠-Xn-\p-]-I-cw, ]-I-cwho-´m-\p-≈ ]p-d-∏m-Sn-em-Wv C-cpIq-´-cpw. sF-Iy-I-cm-dn-s\ FXn¿-°p-I h-gn ^-e-kv-Xo≥ kam-[m-\-Øn-\v C-h¿ X¬-∏-c-cmbn-cp-∂n-√ F-∂p sX-fn-bp-∂p. I-e-°-sh-≈w Iq-Sp-X¬ I-e°p-I-bpw A-Xn¬-\n-∂v ao≥]nSn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p A-ta-cn°-bpw C-{km-tb-epw. ^-e-kv-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p Xo≥ P-\-X-sb A-I-‰n-\n¿-Ønbm-te kz-¥w Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n-°m-\m-hq F-∂v Cu Iq-´¿-°v A-dn-bm-am-bn-cp-∂p. Ct∏mƒ C-h¿ sF-Iy-s∏-Sp-I hgn C-{km-tb-en-s‚-bpw A-ta-cn°-bp-sS-bpw Xm¬-∏-cy-߃°pw `n-∂n-∏n-®p Im-cyw t\-Sp--∂Xn-\pw hn-cm-aw h-∂n-cn-°-bmWv. A-ta-cn-°≥ Xm¬-∏-cy-ßfpw Pq-X-Xm-¬-∏-cy-ß-fpw ^-ekv-Xo≥ P-\-X-bp-sS sN-e-hn¬ C-\n-bpw hn-¬-°m≥ C-h¿-°mhn-√ F-∂v t_m-[yw-h-∂-Xn\mem-Wv sF-Iy-sØ C-h¿ C„-s∏-Sm-Ø-Xv. F-∂m-¬, Cu sF-Iyw B¿-°pw `o-j-Wn-tbb-√. l-am-kpw ^-Xv-lpw tbm-Pn∏n¬ F-Øp-I-h-gn C-\n ]n-d-hnsb-Sp-°p-∂ sF-Iy-k¿-°m-cn-

s\-Xn-tc k¿-h-hn-[ X-{¥-ßfpw C-h¿ ]-b-‰p-sa-∂v D-d-∏m-Wv. Cu X-{¥-ß-sf A-Xn-Po-hn-°em-Wp {]-[m-\w. A-–p¬ a-en-Iv ap-Sn-°¬

XoÀ-Xo¿¸m-I∏m-m-I¯m-sX^-bIn--eS-° p-Ip-∂ Ä ^b-ep-I-fp-sS sR-´n-∏n-°p-∂ IW-°v I-gn-™ Zn-h-kw ap-Jy-a{¥n sh-fn-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠mbn. `-c-W-kn-cm-tI-{μ-am-b sk{I-t´-dn-b-‰n-epw hn-hn-[ k¿-°m¿ h-Ip-∏p-I-fn-ep-am-bn e-£-°W-°n-\v ^-b-ep-Iƒ sI-´n-°n-S°p-∂p-sh-∂-Xv A-Xy-¥w \n¿`m-Ky-I-c-am-Wv. B ^-b-ep-Ifn¬ F-{X-tbm-t]-cp-sS Po-hn-Xß-fpw kz-]v-\-ß-fpw k-¶-S-ß-

fp-ap-s≠-∂v _-‘-s∏-´-h¿ Xn-cn®-dn-bm≥ {i-an-®n-cp-s∂-¶n¬ Xo¿-®-bm-bpw ^-b¬-°q-ºm-cØn-s‚ h-ep-∏w Ip-d-bv-°m≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂p. tk-h-\m-h-Imi-\n-b-aw \n-e-hn¬ h-∂v H-∂-ch¿-j-am-sb-¶n-epw A-sXm-∂pw km-[m-c-W-°m¿-°v Kp-W-I-c-ambn `-hn-®n-´n-s√-∂p-X-s∂-b-t√ Cu ^-b¬-°q-ºm-cw hn-fn-®p-]d-bp-∂-Xv. A-°m-cy-Øn¬ DtZym-K-ÿ-hr-μ-Øn-s‚ sI-SpIm-cy-ÿ-X-bv-°pw A-ew-`m-hØn-\pw \n-tj-[n-°m-\m-hm-Ø ]-¶p-≠v. aq-∂p-h¿-jw h-sc ]-g-°-ap≈ ^-b-ep-I-fn¬ bp-‡n-]-chpw \n-b-a-]-c-hp-am-b Xo-cp-am\w ssI-s°m-≈m≥ I-gn-™ a{¥n-k-`m-tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am\-am-b-Xv kzm-K-Xm¿-l-am-Wv. P\-Øn-\p-Iq-Sn t_m-[y-s∏-Sp-∂hn-[-Øn-ep-≈ \-S-]-Sn-I-fm-Wv C-°m-cy-Øn-ep-≠m-th-≠-Xv. A-Xm-b-Xv, bm-sXm-cp Zm-£n-

Wy-hp-an-√m-Ø \n-b-a-Øn-\pw hy-h-ÿn-Xn-°pw ap-∂n¬ ho≠pw tXm¬-°m-\m-Wp hn-[n-°s∏-´n-cn-°p-∂-Xv F-∂ tXm-∂¬ P-\-߃-°p-≠m-hm≥ C-Sbm-h-cp-Xv. ap-cp-I≥ X-cq¿

A\´]p-cn-h-¯n-¡m³ "A-\-¥-]p-cn-bn-se h-Øn-

°m≥ ]m-e-kv' F-∂ hn-Pp hn \m-b-cp-sS te-J-\w {i-t≤-b-ambn. ]-fl-\m-`-kzm-an-t£-{X kzØn-s\-∏-‰n A-t±-lw A¿-Y-hØm-b-Xpw C-Xp-h-sc B-cpw ]-d™n-´n-√m-Ø-Xp-am-b Im-cy-ßfm-Wv sh-fn-s∏-Sp-Øn-bXv. k-ΩXn-Zm-\w \m-fn-Xp-h-sc cm-P-IpSpw-_w sN-bv-Xn-´n-s√-∂v A-t±lw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂p. thm-´v sN-øm-Ø-Xv Ip-‰-IrXy-am-bn I-W-°m-°-W-sa-∂pw A-ß-s\-bp-≈-h-sc in-£n-°-

W-sa-∂pw A-`n-{]m-b-s∏-´ AUzm-\n-bp-sS hm-°p-Iƒ Hm¿-an°p-I. ]p-c-bn-S-Øn-ep-≈ a-c-߃-°p- I-cw, am-dp-a-d-®m-¬ I-cw, h-gn-\-S-∂m¬ I-cw, ]p-g-°-cw, C-c-´-°-cw, hn-tZ-in-I-fn¬-\n-∂v C-S-\n-e-∏-Ww˛ Cu h-I I-c-ßsf-√mw A-S-ßn-b-Xm-Wo t£{X-kz-Øv. P-UvP - n-sb kzm-[o-\n-°m≥ D{Xm-Sw Xn-cp-\mƒ am¿-Øm-fih¿-a 10 e-£w cq-] ssI-°q-en \¬-In-bX - m-bn a-\p-jym-hI - m-i{]-h¿-ØI - \ - m-b tPm-tam≥ ]pØ≥-]p-cb - v° - ¬ hm¿-Øm-ktΩ-f\ - w \-SØ - n ]-db - p-∂p. C-Xn\v C-S\ - n-e° - m-c\ - m-bX - v Z-√mƒ \μ-Ip-am-dm-sW-∂pw A-t±-lw ]-dbp-∂p. G-Xm-bm-epw s]m-Xp-P\ - ߃-°pw `-‡P - \ - ß - ƒ-°pw kp-{]nw-tIm-SX - n-bp-sS C-t∏m-gsØ hn-[n B-izm-kI - c - a - m-Wv. sI Fw A-–p¬ _-jo¿ Xm-bn-°m-´p-I-c

C¶s¯ hmNIw e-£-°-W-°n-\v ^-b-ep-Iƒ sI-´n-°n-S-°p-∂p-sh-∂-Xv \n¿-`m-Ky-I-c-am-Wv. B ^-b-ep-I-fn¬ F-{X-tbm-t]-cp-sS Po-hn-X-ß-fpw kz-]v-\-ß-fpw k-¶-S-ß-fp-ap-s≠-∂v _-‘-s∏-´-h¿ Xn-cn-®-dn-bWw. Imem-h-ÿ C-Xm-sW-¶n¬ Rm\pw Ahn-sS°mWpw...!

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com

ap-cp-I≥, X-cq¿


tZiobw

3 sa-bv 2014 i\n

\yq-U¬-ln: kn-an \n-tcm-[-\w `-c-WL-S-\m hn-cp-≤-am-sW-∂p Nq-≠n-°m´n k-a¿-∏n-® s]m-Xp-Xm¬∏-cy l-c-Pnbn¬ B-K-kv-Xv 14\v kp-{]nwtImS-Xn hm-Zw tIƒ-°pw. \n-tcm-[-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´ ap-gp-h≥ k-¿-°m¿ D-Ø-chp-I-fpw k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v No-^v PÃo-kv B¿ Fw tem-[, P-Ão-kp-am-cmb a-Z≥ _n tem-°q¿, Ip-cy≥ tPm-k^v F-∂n-h-c-S-ßn-b s_-©v tI-{μk¿-°m-cn-\p \n¿-tZ-iw \¬-In. tI-kn¬ aq-∂w-K s_-©v hn-i-Z-ambn hm-Zw tIƒ-°p-sa-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. \n-tcm-[-\-Øn\pap-ºv kn-an-bp-sS D-Ø¿-{]-tZ-iv sk{I-´-dn-bm-bn-cp-∂ lp-amw A-lv-a-Zv kn±o-Jn-bpw ]-›n-a_w-Kmƒ LSIw {]h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂ an-kv-_m-lp¬ Ckvemapw k-a-¿-∏n-® l-c-Pn ]-cn-K-Wn®m-Wp Xo-cp-am-\w. \n-b-a-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-߃ XS-b¬ \n-b-a (bp.F.]n.F.)Øn-se aq∂mw h-Ip-∏p {]-Im-cw kn-an- \n-tcm-[\w A-©ph¿-j-tØ-°p \o-´n-b s^{_p-h-cnbnse tI-{μ-k¿-°m¿ D-Ø-chv `-c-WL-S\-bp-sS 14, 19, 21 ]-cn-t—-Zß-fp-sS ew-L-\-am-sW-∂v l-c-Pn- ]-dbp∂p. C-Xp d-±m-°-Ww. ap≥-Im-e-Øv H-cp kw-L-S-\-sb \n-tcm-[n-®n-cp-∂ Im-e-b-f-hv c-≠p h¿-j-am-bn-cp-∂p. 2012¬ bp.F.]n.F-bn¬ h-cp-Ønb

tam-Un an-{ikw-kv-Imcw {]-Xn-^-en-¸n-¡p-¶nÃ: I-_oÀ aTw hm-c-Wmkn: ]p-Wy\-K-cam-b hm-c-Wm-kn-bp-sS an-{ikw-kvIm-cw _n.sP.]nbp-sS {]-[m\a{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc{μtam-Un {]-Xn-^-en-∏n-°p-∂n-s√∂v I-_o¿ aTm-[n-Im-cn hn-th-Iv Zm-kv B-Nmcy. hm-c-Wm-kn-bn¬ tam-Un a¬-k-cn-°p∂-Xpaq-ew \q-‰m≠p-I-fm-bn \n-e-\n¬-°p-∂ lnμp˛ap-kvenw sFIyw X-I¿-t∂°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d™p. tam-Un hm-c-Wm-kn-bn¬ a¬-kcn-°p-∂p F∂-Xv C-hn-sS-bp-≈h¿-°v \n¿-`m-Ky-I-cam-b Im-cyamWv. C-hn-Sw A-t±-lw lnμpta-J-e-bm-bn Nm-bw ]q-im≥ {i-an-°p-I-bm-Wv. _n.sP.]n. Ir-{Xn-a-am-bn tam-Un X-cw-Kw D-≠m-°p-IbmWv. Cu `oj-Wn P-\-߃ a\- n-em-°-Ww. \n-e-hn-se tem-Iv-k-`mw-Kw apc-fn a-t\ml¿ tPm-jn hm-c-Wm-kn-°pth≠n H∂pw sN-bv-Xn-´n√. ]n-s∂ F-ß-s\-bm-Wv tam-Un-bn¬\n∂v F-s¥-¶nepw {]-Xo-£n-°pI-sb∂pw B-Nm-cy tNm-Zn-®p.

c-−p hÀ-j-am-bn C-´y-¡m-c-sâ ar-X-tZ-lw A-_qZ-_n tamÀ-¨-dn-bn \yq-U¬ln: G-s‰-Sp-°m≥ _‘p-°ƒ X-øm-dm-hm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-¥y-°m-c-s‚ ar-X-tZlw A-_qZ-_n tam¿-®-dn-bn¬. lr-Z-bm-Lm-Xw Im-c-Ww a-c-n-® `-c-XvIp-am¿ s_-lv-d (37) F-∂ H-Uo-j kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZl-am-Wv A-_q-Z-_n-bn-se sibv-Jv J-eo-^ B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ In-S-°p-∂-Xv. 2012 Pq-Wn¬ C-t±-l-Øns‚ _-‘p-°-fp-am-bn _-‘-s∏s´-¶n-epw `-c-XvIp-am¿ a-cn-®-Xmbn A-h¿ hn-iz-kn-°m-Ø-Xn\m¬ G-s‰-Sp-°m-t\m kw-kvIcn-°m-t\m A-\p-hm-Zw \¬-Inbns√-∂v C-¥y≥ Fw-_-kn Adn-bn-®p. A-tXk-a-bw, `-c-Xns\ Im-Wm-\n-√ F-∂ Im-cyw am-{X-am-Wv _-‘p-°ƒ Aw-KoI-cn-°p-∂-Xv. C-¥y≥ Fw_kn ar-X-tZ-lw Xn-cn-®-dn-bm\m-bn _-‘p-°-sf A-_q-Z_nbn-te-°p sIm-≠ph-cm-\p≈ {i-aØnem-Wv.

t`-Z-K-Xn-bm-Wv \n-tcm-[-\w A-©ph¿j-am-°n h¿-[n-∏n-®-Xv. C-Xp I-Sp-Ø `c-W-L-S-\m ew-L-\-am-sW∂pw bp.F.]n.F. \-S-∏m-°p-∂-Xn-se sNe-hp Ip-d-bv°m≥ \n-tcm-[-\ Im-em-h[n h¿-[n-∏n-°p-∂-Xp k-lm-bn-°p-sa∂m-Wv 2012se t`-Z-K-Xn- k-a-b-Øv ]m¿-e-sa‚-dn sk-eIv‰v I-Ωn-‰n-°v tI-{μ B-`y-¥-c -a-{¥m-e-bw Ip-dn-∏p \¬-In-b-sX-∂pw l-c-Pn-°m¿ tIm-SXn-sb A-dn-bn-®p. hy-‡-am-b sX-fn-hp-I-fn-√m-sXbm-Wv k-¿-°m¿ kn-an \n-tcm-[-\w XpS-cp-∂-Xv. kw-L-Sn-°m-\p-≈ `-c-W-LS-\m-]-c-am-b A-h-Im-i-Ønt∑-ep-≈ I-S-∂pI-b-‰-am-Wn-Xv. a-Pn-kv-t{S-‰n-\p ap-∂n¬ \¬-Im-Ø sam-gn ss{S-_yqW-en-\p ap-∂n¬ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xp i-cn-b-s√-∂pw l-c-Pn-°m¿ Nq-≠n°m-´p-∂p. a¿-±n-®pw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bp-amWv ]-e-cn¬\n-∂pw sam-gn F-Sp-°p-∂Xv. hy-‡-am-b bm-sXm-cp-hn-[ sX-fnhp-I-fpw \m-fn-Xp-h-sc kn-an-s°-Xntc ss{S-_yq-W-en-\p ap-∂n¬ lm-P-cm°m≥ tI-{μ-k¿-°m-cn-\p I-gn-™n-´n√. C-sXm-∂pw ]-cn-tim-[n-°m-sX-bmWv ss{S_yq-W¬ \n-tcm-[-\w i-cnhbv-°p-∂Xv. tI-{μ-k¿-°m-cpw a-‰p G-P≥-kn-Ifp-w \¬-Ip-∂ A-`n-{]m-b-߃ sX-fnhm-bn Aw-Ko-I-cn-°p-∂ ss{S-_yq-Wep-Iƒ Kp-cp-X-c ho-gv-N-I-fm-Wp h-cp-

Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. ap-kv-enw-I-sf CØ-c-Øn¬ hw-io-b-am-bn B-{I-an-°p∂-Xv P-\m-[n-]-Xy-Øn-\pw \n-b-a-hmgvN-bv°psa-Xn-cm-Wv. H-cn-°¬ kn-an {]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂ H-cmƒ Po-hn-XIm-ew ap-gp-h≥ k-n-an-°m-c-\m-bn-cn°p-sa-∂m-Wv k¿-°m¿ ]-d-bp-∂-sX∂pw ]-cm-Xn-°m¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øp-∂p. 2008 s^-{_p-h-cn G-gn-\v kn-an-°v c-≠ph¿-j-tØ-°v \n-tcm-[-\w G-¿s∏-Sp-Øn tI-{μ-k¿-°m¿ ]p-d-s∏-Sphn-® D-Ø-c-hv, hy-‡-am-b sX-fn-hn-√mØ-Xn-\m¬ P-Ão-kv Ko-Xm an-ج A-[y-£-bm-b \m-emw kn-an ss{S_yq-W¬ d-±m-°n-sb-∂pw ]-cm-Xn°m¿ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. F∂m¬, Cu \-S-]-Sn tI-{μ-k¿-°m¿ k-a¿-∏n-® lcPn {]-Im-cw kp{]nwtIm-S-Xn kv-t‰ sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. B tI-kv C-t∏m-gpw tIm-S-Xn-bpsS ]-cn-K-W-\-bn-ep-s≠-∂pw l-c-Pn°m¿ Nq-≠n-°m-´n. 2001 k-]vXw-_¿ 11\v A-ta-cn-°-bnse thƒ-Uv t{S-Uv sk‚-dn-\p t\-sc \-S-∂ B-{I-a-W-sØ Xp-S¿-∂m-Wv 1967se \n-b-a-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\w XS-b¬ \n-b-a (bp.F.]n.F) {]-Im-cw A-∂v B`y-¥-c -a{¥n-bm-bn-cp∂ F¬ sI AUzm-\n-bpsS {]tXyI Xm¬∏cy-{]ImcamWv F≥.Un.F. k¿-°m¿ kn-an-sb \n-tcm-[n-®-Xv. Xp-S¿-∂v Im-em-Im-e-ß-fn¬ \n-tcm-[-\w \o-´p-I-bm-bn-cp-∂p.

dlow s\-´q¿ \yq-U¬-ln: kv-‰p-U‚ v-kv C-kvem-an-Iv aq-hv-sa‚ v Hm-^v C-¥y (kn-an) \n-tcm-[-\-w i-cn-h-bv°m≥ tI-{μ-k¿-°m¿ \n-b-a-hncp-≤ {]-h¿-Ø-\w X-S-b¬ ss{S_yq-W-en-\p ap-∂n¬ k-a¿∏n-®n-cn-°p-∂-Xv tIm-S-Xn Ip-‰-hnap-‡-sc-∂p {]-Jym-]n-® tI-kpIƒ. kn-an-bp-am-bn _-‘-s∏-´v hn[n h-∂ 111 tI-kp-I-fn¬ 97 FÆ-Øn-epw {]-Xn-I-fm-°-s∏-´-hsc tIm-S-Xn hn-´-b-°p-I-tbm tIkv X-≈p-I-tbm sN-bv-Xn-´p-≠v. kn-an-sb G-gmw X-h-W-bpw \ntcm-[n-® D-Ø-c-hv i-cn-h-bv-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v tI-{μw ss{S_yq-W-en-\v k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂ tc-J-I-fn-em-Wv C-°m-cy-ß-fp≈-Xv. I-gn-™ s^-{_p-h-cn-bn-emWv kn-an- \n-tcm-[-\w G-gmw X-hW-bpw tI-{μ-k¿-°m¿ ]p-Xp°p-∂-Xv. bp.-F.-]n.-F. \n-b-aw A-\p-k-cn-®v \n-tcm-[-\w i-cnhbv-°m≥ ssl-t°m-S-Xn P-Uv-Pn kp-tc-jv tI-Øn-s\ ss{S-_yqW-em-bn \n-b-an-°p-I-bpw sN-bvXp. \n-tcm-[-\w ]p-Xp-°p-∂ DØ-c-hpw A-Xn-\v B-[m-c-am-b Im-cy-߃ hn-i-Zo-I-cn-°p-∂ Ipdn-∏pw tI-{μw k-a¿-∏n-®n-´p-≠v.

hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ kn-‰n-Mv \S-Øn-b ss{S-_yq-W¬ \n-tcm-[\w i-cn-h-bv-°p-∂ Im-cy-Øn¬ C-\n Xo-cp-am-\-sa-Sp-t°-≠-Xp≠v. a-[y-{]-tZ-iv, D-Ø¿-{]-tZ-iv kw-ÿm-\-ß-fn-se hn-h-c-߃ tI-{μw ssI-am-dn-bn-´n-√. a-lmcm-{„-bn¬ 93 tI-kp-I-fm-Wv knX

Xn¬ hn-[n- h-∂ G-sg-Æ-Ønepw {]-Xn-I-sf hn-´-b-®n-cn-°p-Ibm-Wv. B-{‘-{]-tZ-in-¬ 23¬ A-©p tI-kp-Iƒ Xo¿-∏m-bn. A-©n-epw {]-Xn-Iƒ Ip-‰-°m-cs√-∂p I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. ]-›n-a -_w-Km-fn¬ 10 tI-kp-Ifp-≠v. aq-∂p tI-kp-I-fn-epw t{]m-kn-Iyq-j≥ ]-cm-P-b-s∏-Sp-

hn-[n h-¶ 111 tI-kp-I-fn 97epw {]-XnI-sf sh-dp-sX-hn-«p

an-bp-am-bn _-‘-s∏-´p c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. C-Xn¬ 52 tIkp-I-fn-epw {]-Xn-tN¿-Ø-h-sc tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´p-sh-∂p tc-J-I-fn¬ ]-d-bp-∂p.X-an-gv-\m-´n¬ c-Pn-kv-‰¿ sN-bvX 15 tI-kp-I-fn¬ 12 F-ÆØn¬ hn-[n h-∂p. 11epw {]-XnIƒ Ip-‰-°m-c-s√-∂p tIm-S-Xn I-s≠-Øp-I-bp-≠m-bn. H-cp tIkn¬ am-{X-am-Wv in-£- hn-[n-®Xv. aq-∂p tI-kp-Iƒ k¿-°m¿ Dt]-£n-°p-I-bpw sN-bv-Xp.cm-P-ÿm-\n¬ 17¬ 9 tI-kpI-fn-epw {]-Xn-I-sf sh-dp-sX hn´n-cn-°p-I-bm-Wv. Kp-P-dm-Øn¬ 49 tI-kp-I-fm-Wv kn-an-bp-am-bn _-‘-s∏-´n´p-≈-Xv. hn-[n h-∂ A-©p tI-kp-I-fn¬ \m-se-ÆØn-epw sh-dp-sX -hn-´p. I¿-WmS-I-bn-em-h-s´ 25 tI-kp-I-fp-≈-

I-bm-Wp-≠m-b-Xv. U¬-ln-bn¬ 13 tI-kp-I-fm-sW-Sp-Øn-´p-≈-Xv. aq-s∂-Æ-Øn¬ in-£ hn-[n-®p. H-cp tI-kv D-t]-£n-®p.2012 s^-{_p-h-cn 3\v B-dmw X-h-W kn-an-sb \n-tcm-[n-® tijw ]p-Xp-Xm-bn 17 tI-kp-I-fmWv kw-L-S-\-bp-am-bn _-‘-s∏´p cm-Py-Øv c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-cn°p-∂-Xv.- C-h-bn-te-°p kn-an-bpsS t]-cv A-\m-h-iy-am-bn h-en-®ng-bv-°p-I-bm-Wv sN-bv-Xn-cn-°p∂-sX-∂v ss{S-_yq-W-en¬ knan-°p th-≠n lm-P-cm-Ip-∂ apXn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ A-tim-Iv A-K¿-hmƒ ]-d-™p.km-ap-Zm-bn-I kw-L¿-j-ap≠m-°n, a-s‰m-cp k-ap-Zm-b-°m-cs\ a¿-±n-®p, t£-{Xw a-en-\-s∏Sp-Øn-b ti-jw k-ap-Zm-b t\Xm-hn-s‚ Im¿ tI-Sp- h-cp-Øn,

sNss¶bn s{S-bn-\n kv-t^mS-\w: kv{Xo a-cn-¨p; 14 t]À-¡v ]-cn-¡v sN-ss∂: _mw-•q¿˛Kp-hml-Øn s{S-bn\n-s‚ c-≠p tIm-®pI-fn¬ A-©p an-\n‰n-s‚ C-S-th-f-bn-ep≠m-b c-≠p kv-t^mS-\-ß-fn¬ kv{Xo a-cn-®p. 14 t]¿-°v ]-cnt°‰p. Xn-c-t°dn-b sNss∂ sk≥{S¬ sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ hym-gmgv-N cm-hn-se h-≠n \n¿-Øn-b-t∏m-gm-bn-cp∂p kv-t^m-S-\w. Kp-hm-l-Øn-bn-te-°p t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ s{S-bn-\n-se bm-{X-°m-cnbm-b kzm-Xn(22)bm-Wv kv-t^m-S-\-Øn¬ a-cn®Xv. Kp-≠q-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p Ah¿. ]-cn-t°-‰h-sc k¿-°m¿ D-SaÿX-bn-ep-≈ cm-Po-hv Km-‘n B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®n-´p-≠v. kv-t^mS\-sØ°p-dn-®v X-an-gv-\m-Sv {]-tXy-I kn._n.sF.˛kn.sF.Un. hn-`m-Kw At\zj-Ww Xp-Sßn. kv-t^m-S-\-hp-am-bn _-‘-ap-s≠-∂v kw-i-bn-°p-∂ H-cm-sf I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øn-´p≠v. Xo{h-X Ipd™ t_mw-_p-I-fm-Wv s]m-´n-sØ-dn-®sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. kv-t^m-S-\-Øn-s‚ i-–w tI-´v ]-cn{`m-¥cm-b bm-{X-°m¿ s{S-bn-\n¬ \n-∂v C-d-ßn-tbmSn. s{S-bn≥ sshIn HmSn-b km-l-N-cy-Øn¬ kv-t^m-S-\-Øn-s‚ e£yw sNss∂ B-bn-cn-°m-\n-S-bn-s√∂m-Wv I-cp-Xp-∂-sX-∂v X-an-gv-\m-Sv

kv-t^m-S-\w \S∂ sNss∂ sk≥-{S¬ sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ ]cn-tim-[\ \SØp∂ tZiob kpc£mtk\ Un.Pn.]n. sI cm-am-\p-Pw ]-d-™p. a-cn-® kv-{Xo-bp-sS Ip-Spw-_-Øn-\v Hcp e-£w cq-] -k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂v sd-bn¬-th a{¥n Fw a√n-Im¿-Pp≥

Ictk-\m ta-[m-hn \n-ba-\w: Xn-c-sª-Sp-¸v I-½oj-sâ ]-cn-K-W-\-bv-¡p hn-«p \yq-U¬ln: A-Sp-Ø I-c-tk\m ta-[m-hn-sb \n-b-an-°p-∂Xp-am-bn _-‘-s∏-´v _n.sP.]nbp-sS I-Sp-Ø F-Xn¿-∏p-Iƒ°nsS k¿-°m¿ Cu hnj-bw Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj-s‚ ]-cnK-W-\-bv-°p hn´p. I-Ωoj-s‚ A-\p-hm-Z-tØm-Sp-Iq-Sn am-{Xta C-°m-cy-Øn¬ F-¥p Xo-cpam-\hpw F-Sp-°pI-bp≈qsh∂v {]-Xn-tcm-[-a{¥n F sI B‚-Wn hy-‡-am-°n. hnj-bw C-t∏mƒ Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωoj-s‚ ap-ºnemWv. Cu hn-j-b-Øn¬ Ahkm-\ Xo-cp-am-\w F-Sp-°p-∂Xn-\p ap-ºm-bn F√m \-S-]-Sn{I-a-ßfpw ]q¿-Øn-bm°pw. \nb-a\-ßfpw D-tZym-K-°-b-‰-

ßfpw I-cm-dp-Ifpw kw-`-c-Wßfpw am-Xr-Im Xn-c-s™-Sp-∏p s]-cp-am-‰ N-´-ß-fn¬ Dƒ-s∏-´n´n-s√-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ A-dn-bn-®n-´p-s≠-¶nepw {]Xn-tcm-[-a-{¥mebw Cu hnj-bw Xn-c-s™-Sp-∏v IΩoj-\v A-b-bv-°p-I-bm-bncp∂p. ]pXn-b I-c-tk-\m ta-[m-hnsb \n-b-an-°p-∂-Xn¬ [r-Xn hbv-t°-≠ Im-cy-an-s√∂pw Cu hnj-bw A-Sp-Ø k¿-°m-cn-\p hn-S-W-sa-∂p-am-Wv _n.sP. ]nbpsS \n-e-]m-Sv. \n-e-hn-se I-c-tk-\m ta-[m-hn P-\-d¬ _n{Iwkn-Mv Pq-sse 31\m-Wv tk-h-\-Øn¬ \n∂p hn-c-an-°p∂Xv.

kozhikode

7

tI-{µw- kn-an \n-tcm-[-\-¯n-\v D-bÀ-¯n-¡m«p¶-Xv tImS-Xn sh-dp-sXhn-«- tI-kp-IÄ

kn-an -\n-tcm-[-\w: B-K-kvXv 14\v aq-¶w-K s_-©v hm-Zw tIÄ-¡pw kz¥w {]Xn-\n[n

KANNUR

Jm¿-sK _mw-•q-cn¬ ]-d™p. Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰-h¿-°v Im-¬ e-£w cq] ho-Xhpw \n m-c ]-cn-t°-‰-h¿-°v 5000 cq-] ho-X-hpw \¬-Ip-sa∂pw A-t±-lw

]-d-™p. sd-bn¬-th t_m-¿-Upw X-an-gv-\m-Sv t]m-enkpw k-l-I-cn®p-sIm-≠m-Wv At\zj-Ww \-S-Øp-∂Xv. sd-bn¬-th kpc-£m I-Ωo-jW¿ (Z£n-W taJe), F-kv sI an-ج kw-`-hw At\zjn-°p-sa∂pw a{¥n ]-d-™p. ]-cn-t°-‰-h¿ kp-Jw-{]m-]n-®p-h-cp-∂Xm-bn tUm-Œ¿-am¿ A-dn-bn®p. Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰h-sc i-kv-{X-{In-b-°p hn-t[-b-am°n. F√m-hcpw A-]-I-S\n-e Xc-Ww sN-bv-X-Xmbpw tUm-Œ¿-am¿ ]-d™p. kv-t^m-S-I-h-kv-Xp s{S-bn-\n¬ ÿm-]n®-Xv _mw-•q-cn¬ h-®m-bn-cn-°msa-∂p kw-i-bn-°p-∂p≠v. X-an-gv-\m-Sv {]tXy-Im-t\z-j-W hn-`m-K-Øn-se D-tZymK-ÿ¿ _mw-•q-cn-se-Øn-bn-´p-≠v. AXn-\nsS sN-ss∂ sk≥-{S¬ sdbn¬-sh kv-t‰-j-\n¬ ÿm-]n-® kn-.kn. Sn.hn-bn-se Zr-iy-߃ A-t\z-j-WkwLw ]p-d-Øp-hn-´p. H-cmƒ tÃ-j-\n¬ FØp-∂-Xn-\v sXm-´p-ap≥-]v s]m´nsØdnbp≠mb Iw]m¿´v-s- a‚n¬\n∂p Cdßn-tbmSp∂ Nn{Xam-Wv ]p-d-Øp-hn´Xv. C-bmƒ s{S-bn-\n¬ Xn-cn-®v I-b-dp-∂Zr-iy-߃ Im-Wm≥ I-gn-™n-´n√. kw-`h-Øn¬ C-Xp-h-sc B-scbpw A-d-Ãv sN-bv-Xn-´n√.

_p-≤k-∂ym-kn-sb B-{I-an-®p, km-ap-Zm-bn-I ku-lm¿-Zw X-I¿°p-∂ X-c-Øn¬ ]p-kv-X-Iw Fgp-Xn, P-bn¬Nm-Sm≥ {i-an-®p, c≠p ap-kv-enw {Kq-∏p-I-fp-sS C-Sbn-ep-≠m-b kw-L¿-j-Øn¬ sIm-e-]m-X-I {i-aw \-S-Øn, I√p sIm-≠v ]-cn-t°¬-∏n-®p Xp-Sßn-b-h-bm-Wv kn-an \n-tcm-[-\Øn-\p \ym-bo-I-c-W-am-bn tI{μ-k¿-°m¿ ]-d-bp-∂ ]p-Xn-b 17 tI-kp-I-fn-ep-≈-sX-∂pw A-K¿hmƒ ]-d-™p. t]m-≠n-t®-cn-bn¬ \n-b-a-hnZym¿-Yn \-S-Øn-b \n-cm-lm-cka-c-Øn-\pw kn-an_-‘-ap-s≠∂p dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂-p-s≠¶n-epw F-ß-s\-bm-Wv kn-an _‘-s∏-´n-cn-°p-∂-sX-∂p bmsXm-cp hn-h-c-hpw dn-t]m¿-´n-ens√-∂pw A-K¿-hmƒ Nq-≠n-°m´n.- 2001¬ kn-an \n-tcm-[n-®-Xp apX¬ C-tßm-´p-≈ \n-tcm-[-\ DØ-c-hp-Iƒ, 2012se \n-tcm-[-\Øn-\p ap-ºv kn-an t\-Xm-°ƒs°-Xn-tc FSp-Øn-cn-°p-∂ tIkp-I-fp-sS hn-h-cw Xp-S-ßn-b-hbm-Wv tI-{μw k-a¿-∏n-®n-cn-°p∂ Ip-dn-∏n-ep-≈ a-‰p tc-J-Iƒ.tI-{μw k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂ tc-J-I-fp-sS _-e-Øn¬- kn-an \n-tcm-[-\-Øn-s\-Xn-tc ap≥ knan `m-c-hm-ln-Iƒ kp-{]nwtIm-SXn-sb k-ao-]n-®n-´p-≠v.

I¡cn: ]-tc-Jns\ ho−pw tNmZywsN-bvXp \yq-U¬-ln: 2005¬ H-Uo-j-bnse X-e_n-c c≠mw I¬-°-cn∏m-Sw ln≥Um¬t°m I-º-\n°v A-\p-h-Zn-®-Xn-se {I-a-t°Sp-am-bn _-‘-s∏-´v I¬°-cnhIp-∏v ap≥ sk-{I´-dn ]n kn ]tc-Jn-s\ kn._n.sF. ho≠pw tNmZywsN-bv-Xp. J-\-\m-\pa-Xn \¬In-b \S]-Sn{I-a-ß-sf-°p-dn-®pw ln≥Um¬-t°m-bp-sS At]-£ \nc-kn-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\-Øn¬ A-t±-lw Dƒ-s∏-´ kv-{Io-\n-Mv I-Ωn-‰n- am-‰wh-cp-Ønb-Xp kw-

_-‘n®pw ]-tc-Jv kn._n.sF. ap-ºm-sI hn-i-Zo-I-cn®p. ]-tc-Jn-s\ hym-gmgv-N F-´pa-Wn-°q-tdm-fw tNmZywsN-bvXn-cp-∂p. 69 Im-c\m-b ]-tc-Jv 2005emWv I¬°-cn sk-{I´-dn ÿm\Øp\n-∂v hn-c-an®-Xv B-Zn-Xy _n¿-f {Kq-∏n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ ln≥Um¬t°m I-º-\n°v I¬-°-cn-∏m-Sw A-\p-h-Zn-®Xn-se {I-a-t°-Sp-am-bn _-‘s∏-´v kn._n.sF. ]-tc-Jn-s\Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p.

2Pn: cm-Pbpw I\n-sam-gn-bpw 26\p lm-P-cm-h-Ww \yq-U¬-ln: 2Pn kv-s]{Œw Agn-a-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´, I≈∏-Ww sh-fp-∏n-® tI-kn¬ ap≥ sSen-tImw a{¥n F cm-P, Un.Fw.sI. Fw.]n. I\n-sam-gn F-∂n-h-c-S-°w 19t]¿ sa-bv 26\p lm-P-cm-h-W-sa-∂v tImSXn. C-h¿-°v {]-tXy-I kn._n.sF. P-Uv-Pn H ]n sk-bv\n t\m-´o-k-b-®n-´p-≠v. Ch-sc hn-Nm-c-W -sN-øm≥ a-Xnbm-b

sX-fn-hp-s≠-∂v tImS-Xn Nq-≠n°m-´n. Un.Fw.sI. t\-Xm-hv Icp-Wm-\n-[n-bp-sS `m-cy Z-bm-ep A-Ωmƒ A-S-°w 19 {]-Xn-Iƒ°v F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v U-b-d-Œtd‰v (C.Un.) Ip-‰-]{Xw k-a¿∏n®-Xv I-gn-™ am-kw 25\m-bncp-∂p. I-≈∏-Ww X-S-b¬ \n-ba-{]-Im-c-ap-≈ Ip-‰-߃ {]-XnIƒ sN-bv-X-Xm-bn C.Un. tIm-SXn-sb t_m-[n-∏n-®n-cp-∂p.

hnh-cm-hIm-i {]-hÀ-¯-I³ a-cn¨\n-e-bnÂ

\nco-£-W-hn-hm-Zw A-t\z-j-n-¡m³ 16\v ap-¼v P-Uv-Pn-sb \n-tbm-Kn-¡pw: I-]n-Â kn-_Â

t{K-‰¿ t\m-bn-U: I-Øn-b-a¿∂ Im-dn¬ hn-h-cm-hIm-i{]-h¿ØI-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠Øn. N{μ-tam-l≥ i¿-a-bpsS I-Øn-°-cn-™ P-U-am-Wp I-s≠-Øn-b-Xv. hgn-t]m-°-cmWp hnh-cw t]m-en-kn¬ A-dn-bn®-Xv. tlm-≠ Im¿ I-º-\n-bnse D-tZym-K-ÿ\m-b i¿a tPmenI-gn-™v ho-´n-te-°p a-S-ßpI-bm-bn-cp-∂p-sh-∂p _-‘p°ƒ ]-d-™p. i¿-a-bp-sS ar-XtZ-lw Xn-cn-®-dn-bm≥ km-[n-°mØhn-[w I-Øn-°-cn-™n-cp∂p. hn-h-cm-h-Im-i \nb-a-{]-Imcw am-^n-b-I-fp-sS A-{I-a-߃ ]pd-ØpsIm-≠p-h-∂-Xn¬ i¿a-bv-°v `oj-Wnbp-≠m-bn-cps∂∂pw A-t±-lw sIm-e-sN-øs∏-Sp-I-bm-bn-cp-s∂∂pw _‘p-°ƒ B-tcm-]n-®p.

\yq-U¬-ln: _mw-•q¿ kz-tZ-in\n-bm-b bp-h-Xn-sb \n-co-£n-® kw-`-h-Øn¬ {]-Jym-]n-® PpUo-jy¬ A-t\z-j-W-hp-am-bn tI-{μ-k¿-°m¿ ap-t∂m-´v. thms´-Ƭ B-cw-`n-°p-∂ Cu amkw 16\p-ap-ºv A-t\z-j-W-Øn\m-bn P-Uv-Pn-sb \n-tbm-Kn-°psa-∂v tI-{μ \n-b-a-a-{¥n I]n¬ kn-_¬ hy-‡-am-°n. \nco-£-W hn-hm-Zw A-t\z-jn°m≥ Kp-P-dm-Øn¬ k-an-Xn-sb h-® tam-Un F-¥p-sIm-≠m-Wv kz-X-{¥ A-t\z-j-Ww `-b-s∏Sp-∂-sX-∂pw I-]n¬ kn-_¬ tNm-Zn-®p.ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cn-s° bph-Xn-sb A-\-[n-Ir-X-am-bn \nco-£n-°p-I-bpw t^m¨ tNm¿Øp-I-bpw sN-bv-X \-tc-{μ-tam-

Un {]-[m-\-a-{¥n-bm-bm¬ cmPy-sØ kv-{Xo-Iƒ-°v F-¥mbn-cn-°pw kw-`-hn-°p-I-sb-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n kp-jo¬ Ipam¿ jn≥-sU tNm-Zn-®p.A-tX-k-a-bw k¿-°m¿ \o°w Xn-c-s™-Sp-∏p N-´-ew-L-\am-sW-∂pw ]p-Xn-b k¿-°m¿ Cu Xo-cp-am-\w ]p-\-∏-cn-tim-[n°p-sa-∂pw cm-Py-k-`m {]-Xn-]£ t\-Xm-hv A-cp¨ P-bv-‰v-en ]-d-™p. tam-Un-k¿-°m¿ _mw-•q¿ kz-tZ-in-\n-bm-b bp-h-Xn-sb KpP-dm-Øn-epw ]p-d-Øpw \n-b-a-hncp-≤-am-bn \n-co-£n-®-Xp kw-_‘n-®v Pp-Uo-jy¬ A-t\z-jWw \-S-Øm≥ 2013 Un-kw-_-dnem-Wv tI-{μ-k¿-°m¿ Xo-cp-am\n-®-Xv. Un-kw-_-dn¬ {]-Jym-

aq¶p-t]À-¡v IoÀ-¯nN-{I k-½m-\n-¨p

I-Å-¸-Ww: P-Ìn-kv Fw _n jm F-kv.sF.Sn. sN-bÀ-am³

\yq-U¬ln: am-thm-hm-Zn˛`o-Ic-hm-Z -hn-cp≤ t]m-cm-´-Øn¬ [o-c-X {]-I-Sn-∏n-® aq-∂p-t]¿°v Io¿-ØnN-{I k-Ωm-\n®p. kn.B¿.]n.F^v. tIm¨-kv-‰_nƒ `r-Kp \-μ≥ Nu-[cn, C≥kv-s]-Œ¿ tem-ln-Xv tkm-tWmhmƒ, \m-b-Iv kp-t_-Zm¿ `ph≥-kn-Mv a-K¿ F-∂n-h¿-°mWv Io¿-ØnN-{I k-Ωm-\n-®Xv. Nu-[-cn°pw tkm-tWm-hmfn\pw a-c-Wm\-¥-c _-lp-a-Xnbm-bn-´m-Wv Io¿-ØnN-{I e`n®Xv. _n-lm-dnepw A-k-an-epw \S-∂ G-‰p-ap-´-ep-I-fn-em-Wv Ch¿ sIm√-s∏-´Xv. A-Xn¿-Øn-bn¬ km-bp-[cmb A-{I-an-kwL-sØ h-[n-®Xn-\m-Wv aK¿ _-lp-a-Xn-°v A¿-l-\m-bXv. cm-{„-]Xn {]W-_v ap-J¿-Pn Io¿-ØnN-{I k-Ωm-\n-®p.

\yq-U¬-ln: hn-tZ-i-cm-Py-ßfn¬ C-¥y-°m¿ H-fn-∏n-®ph-®ncn-°p-∂ I-≈-∏-W-sØ Ip-dn-®v A-t\z-jn-°m≥ k-p-{]nwtIm-SXn {]-tXy-I A-t\z-j-WkwLw (F-kv.sF.Sn.) cq-]o-I-cn®p. P-kv-‰nkv Fw _n jm-bm-Wv sN-b¿-am≥. kp-{]nw-tIm-S-Xn ap≥ P-Uv-Pn A-cn-PnXv ]-km-bØn-s\ ssh-kv sN-b¿-am-\mbpw \n-b-an-®p. F-kv.sF.Sn-°v t\-Xr-Xzw \¬-Im≥ X-øm-d-s√-∂v P-Ãnkv ]n _n Po-h≥ sdÕn A-dn-bn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv jm-sb sNb¿-am-\m-°n P-Ãnkv F-®v F-¬ Z-Øp A-[y-£-\m-b s_-©v DØ-c-hn-d-°n-b-Xv. F-kv.sF.Sn. cq-]o-I-cn-®v aq-∂m-gvNbv°-Iw DØ-c-hn-d-°-W-sa-∂v tI-{μ-k¿°m-cn-t\m-Sv tIm-S-Xn B-h-iys∏-´p. a-[y -bq-tdm-∏n-se en-

Akan-se t]m-en-kv C≥-kv-s]Œ¿ tem-ln-Xv skm-t\m-hm-fn-\p-≈ a-c-Wm\-¥-c-_-lp-a-Xn-bm-b Io¿-ØnN-{I ]p-c-kv-Im-cw cm-{„]-Xn`-h-\n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ A-t±-l-Øn-s‚ hn-[-h {]Xn`m skm-t\m-hm-fn-\v cm-{„]-Xn {]W-_v ap-J¿-Pn k-Ωm-\n-°p∂p

]n-® A-t\z-j-W-Øn-\v C-tX-hsc \-S-]-Sn-I-sfm-∂pw B-bn-cp∂n-√. Cu km-l-N-cy-Øn-¬ tI-{μ B-`y-¥-c D-tZym-K-ÿ-cpsS A-h-tem-I-\ tbm-K-Øn¬ A-t\z-j-Ww A-Sp-Ø k¿-°mcn-s‚ ]-cn-K-W-\-bv-°p hn-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®p. C-Xp hm¿-Ø-bmb-tXm-sS-bm-Wv A-t\z-j-W-hpam-bn ap-t∂m-´p-t]m-hm≥ bp.]n.-F. k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®Xv. hn-c-an-® P-Uv-Pn-sb A-[y£-\m-°n A-t\z-j-Ww \-SØm-\m-bn-cp-∂p Un-kw-_-dnse Xo-cp-am-\w. F-∂m¬, kn-‰nMv P-Uv-Pn-sb B-h-iy-s∏-´v ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°m\m-Wv C-t∏mƒ Xo-cp-am-\-am-bncn-°p-∂-Xv.

tam-Un-°p-th-≠n bp-h-Xnsb- \n-co-£n-°m≥ 2009¬ B`y-¥-c-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ A-an-Xv jm Kp-P-dm-Øv t]m-en-kn-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b-Xn-s‚ sXfn-hp-I-fm-Wv Kp-sse-epw tIm{_ t]m-kv-‰pw I-gn-™ \-hw-_dn¬ ]p-d-Øp-hn-´-Xv. Kp-P-dm-Øn-\-I-Øp am-{X-a√ ]p-d-Øpw \n-co-£-Ww \-SØn-sb-∂v ]n-∂o-Sv Kp-sse¬ sh- f n- s ∏- S p- Ø p- I - b p- ≠ m- b n. tam-Un-°v C-tX bp-h-Xn-bp-ambn A-hn-ln-X _-‘-ap-≠m-bncp-s∂-∂pw A-X-dn-bm-hp-∂-XpsIm-≠p-X-s∂ th-´-bm-Sp-I-bmsW-∂pw Im-Wn-®v sF.-F.-Fkv. D-tZym-K-ÿ≥ {]-Zo-]v i¿-abpw t\-c-sØ kp-{]nw-tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®n-cp-∂p.

kzn-ä-vkÀe³Un-\v C-´ybpsS k-½À-±w \yq-U¬ln: kzn-‰vk¿-e≥Un-se _m-¶p-I-fn¬ \n-t£-]-ap≈ C-¥y-°m-cp-sS A-°u-≠v hn-h-c-߃ ssI-am-dm≥ C-¥y k-Ω¿-±w i-‡-am°n. \n-Ip-Xnsh-´n-∏v \-S-Øn-b-h-cp-sS t]cphn-h-c-߃ ]pd-Øphn-S-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v [-\a{¥n ]n Nn-Zw_-cw kzn-kv [-\-a-{¥n-°p I-Ø-b®p. C-cpcm-Py-ß-fpsSbpw km-ºØn-I k-l-I-c-W-Øn-\v C-°m-cy-߃ A-Xymh-iy-am-sW-∂p Nn-Zw_-cw ]-d™p. t\c-sØ A-°u-≠v hnh-c-߃ ]pd-Øphn-S-W-sa-∂ C-¥y-bp-sS B-hiyw F-®v.Fkv._n.kn-bp-sS kzn-kv _m-¶v im-J-Iƒ \n-c-kn-®n-cp∂p. ®≥ssÃ-\n-se F¬.Pn.Sn. _m¶n-¬ I-≈-∏-Ww \n-t£-]n-® 26 C-¥y-°m-cp-sS hn-h-c-߃ tI{μ-k¿-°m¿ I-gn-™ Zn-h-kw tIm-S-Xn-bn¬ k-a-¿-∏n-®n-cp-∂p. 18 t]¿-s°-Xn-tc B-Zm-b\n-IpXn h-Ip-∏n-s‚ A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-sb-∂pw 17 t]¿-s°Xn-tc \-S-]-Sn B-cw-`n-®pI-gns™-∂pw H-cmƒ a-cn-®pt]m-sb∂pw tI-{μw A-dn-bn-°p-I-bpw

sN-bv-Xp. C-h-cp-sS hn-h-c-ß-ƒ ]-cm-Xn°m-¿°v aq-∂p Zn-h-k-Øn-\-Iw \-¬-I-W-sa-∂pw tIm-S-Xn D-Øc-hn-´n-´p-≠v. F-kv.sF.Sn. cq-]oI-cn-°-W-sa-∂v 2011 Pq-sse 4\p kp-{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´n-cp∂p. F-∂m¬, C-Xn-s\Xntc tI{μw ]p-\-∏-cn-tim-[-\m -l-c-Pn \¬-Ip-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv. C-Xp am¿-®n¬ tIm-S-Xn X-≈n.


kmÀhtZiobw

3 sa-bv 2014 i\n

kozhikode

Xp-Wo-ky-bn ]p-Xn-b Xn-c-sª-Sp-¸v \n-b-aw \ne-hn h¶p Xp-Wn-kv: Xp-Wo-ky-bn¬ P\m-[n-]-Xy kw-hn-[m-\w sIm≠p-h-cp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]pXn-b Xn-c-s™-Sp-∏p \n-b-a-Øn\v ]m¿-e-sa‚ v Aw-Ko-Im-cw \¬-In. 217 Aw-K-ß-fp-≈ ]m¿e-sa‚n¬ 132 thm-´p-Iƒ t\-Snbm-Wv \n-b-aw Aw-Ko-I-cn-®-Xv. 11 t]¿ F-Xn¿-Øpw th-m-´v -sNbv-Xp. \n-b-aw Aw-Ko-I-cn-®tXm-sS ]m¿-e-sa‚ v D-S≥ Xn-cs™-Sp-∏v \-S-]-Sn-I-fn-te-°p \o-ßpw. Cu h¿-jw A-h-km\w Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°m-\mWp km-[y-X. cm-Pyw P-\m-[n-]Xy -am¿-K-Øn-te-°p \o-ßp-∂Xn-s‚ `m-K-am-b kp-{]-[m-\- Nph-Sp-h-bv-]m-Wn-sX-∂v A-kwªn ssh-kv {]-kn-U‚ v sa-l¿kn-b e-_o-Zn ]-d-™p.

ap≥ G-Im-[n-]-Xn ssk-\p ¬ B-_n-Zn≥ _n≥ A-en-bp-sS a-{¥n-k-`-bn¬ Aw-K-am-b-h-sc Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p∂-Xn¬-\n-∂p hn-e-°-W-sa-∂-

Xm-bn-cp-∂p \n-b-a-Øn-e kp-{][m-\ \n¿-tZ-i-ß-fn-sem-∂v. Ckv-em-an-I-cm-b A-∂-lv-Z A-S°-ap-≈-h-cp-sS F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v Cu \n¿-tZ-iw ]m¿-esa‚ v X-≈n-.

B-ÿm-\-tØ-°v t_mw-_p-Ifpw tXm-°p-If - p-am-bn C-c® - p-Ib-dn-b kw-La - m-Wv B-{I-aW - w A-gn-®p-hn-´X - v. sIm-√-s∏-´ c-≠v ssk-\n-Icp-sS ar-X-tZ-l-߃ kw-Lw F-Sp-Øp-sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C-h ]n-∂o-Sv hn-Ir-X-

Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a-¬-k-cn°m≥ F-√m-h¿-°pw A-h-k-cw \¬-Ip-tºm-gm-Wv P-\m-[n-]Xyw ]q¿-W-am-hp-I-sb-∂v A∂-lv-Z A-[y-£≥ dm-jn-Zv A¬ K-\q-in ]-d-™p. t\-csØ ]p-Xn-b `-c-W-L-S-\-°v Xp-Wo-ky≥ ]m¿-e-sa‚ v sFI-I-Wv-tTy-\ Aw-Ko-Im-cw \¬In-bn-cp-∂p. _n≥ A-en-bp-sS ]-X-\-tijw \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ aq∂n¬ c-≠p `q-cn-]-£-tØm-sS A-∂-lv-Z A-[n-Im-c-Øn-te-dnbn-cp-s∂-¶n-epw {]-ap-J C-S-Xp]-£ t\-Xm-°-fp-sS sIm-e-]mX-I-Øn-\p ]n-∂m-se D-S-se-SpØ cm-{„o-b {]-Xn-k-‘n-sbØp-S¿-∂v k¿-°m¿ cm-Pn-h-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p.

XpÀ-¡n-bn-se A-gn-a-Xn A-t\z-j-Ww: tI-kv a-c-hn-¸n¨p A-¶m-d: Xp¿-°n cm-{„o-b-sØ ]n-Sn-®p-Ip-ep-°n-b A-gn-a-Xn A-t\z-j-Ww a-c-hn-∏n-°p-∂p. {]-[m-\-a-{¥n d-P-_v Xz-øn-_v D¿-Zp-Km-s‚ F.sI. ]m¿-´n-bpsS D-∂-X-cn-te-°pw ]m¿-´n-bpam-bn A-Sp-∏-ap-≈ hy-h-km-b {]-ap-J-cn-te-°pw \o-≠ A-gn-aXn A-t\z-j-W-am-Wv C-kv-Xmw_qƒ t{]m-kn-Iyq-´¿ A-h-km\n-∏n-°p-∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n

•p, Xp¿-°n- ^p-Sv-t_mƒ s^-Utd-j≥ ap≥ ta-[m-hn ap-l-Ω-Zv A-en F-bv-Zn-\-¿, hy-h-km-bn-Ifm-b A-lv-a-Zv \m-kn-^v kp¿ep, ap≥ a-{¥n- D¿-Zp-Km≥ ss_d-‡-dp-sS a-I≥ A-–p-√ D-Kvkp ss_-d-‡¿ Xp-S-ßn-b 60 t]¿-s°-Xn-tc Np-a-Øn-b tIkp-I-fm-Wv d-±m-°n-b-Xv. A-tX-k-a-bw, ^-Xv-lp-√m Kp-e-s\-Xn-tc Xp¿-°n A-t\z-

K-p-e-s\-Xn-tc XpÀ-¡n A-t\z-j-Ww Xp-S-§n

am-°-s∏-´ -\n-e-bn¬ I-s≠Øn. s_≥-Km-kn-bp-sS kp-c£m Np-a-X-e-bp-≈ tI-W¬ da-Zm≥ A¬ hm-ln-jn-bp-sS hk-Xn-bpw B-{I-a-W-Øn-\n-cbm-sb-¶n-epw A-t±-lw ]-cnt°¬-°m-sX c-£-s∏-´p.

sI-b-vtdm: Cu-Pn-]v-Xn-se ]-´mf `-c-W-Iq-Sw P-bn-e-e-S-® A¬P-ko-d Nm-\-en-se am-[y-a-{]h¿-Ø-I≥ ap-l-Ω-Zv ^-lv-an-°v {]-kv {^o-Uw ]p-c-kv-Im-cw. C∂p tem-I am-[y-a-kzm-X-{¥y Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v I-t\Un-b≥ k-an-Xn-bm-Wv ]p-c-kvIm-c tP-Xm-hn-s\ {]-Jym-]n-®Xv. Cu-Pn-]v-Xn-se P-\m-[n-]Xy- {]-t£m-`-I¿-°p t\-sc ssk-\n-I- `-c-W-Iq-Sw \-S-Øp∂ A-Xn-{I-a-߃ dn-t]m¿-´vsN-bv-X-Xn-\p ]n-Sn-bn-em-b ^lv-an-bpw A-t±-l-Øn-s‚ k-l{]-h¿-Ø-I-cm-b ]o-‰¿ s{KsÃ-bpw _-jo¿ ap-l-Ω-Zpw 125 Zn-h-k-am-bn X-S-hn-em-Wv. A¬P-ko-d te-J-I-sc tam-Nn-∏n-°W-sa-∂v sF-Iy-cm-{„-k-`m sk-{I-´-dn P-\-d¬ _m≥- In aq¨ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cpw hnhn-[ cm-Py-ß-fpw B-h-iy-s∏´n-cp-∂p.

^vtfm-dn-U-bnse (A-ta-cn-°) s]≥km-sIm-f-bn¬ I-gn-™ -Znh-kw s]bv-X I-\-Ø- a-g-sb-Øp-S¿-∂p≠m-b D-cpƒ-s∏m-´-en¬ X-I¿∂ tdmUv

D-s{Ibv³ sl-en-tIm-]v-S-dp-IÄ d-jy sh-Sn-h-¨n-«p In-tb-hv: D-s{I-bv-s‚ `m-K-ambn-cp-∂ ss{I-an-b-sb d-jytbm-sSm-∏w tN¿-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v s]m-´n-∏p-d-s∏-´ kw-L¿jw cq-£-am-bn Xp-S-cp-∂p. In-g°≥ D-s{I-bv-\n-se ep-hm≥-kvIn¬ d-jy≥ A-\p-Iq-e ssk\yw c-≠v D-s{I-bv≥ sl-entIm-]v-S-dp-Iƒ sh-Sn-h-®n-´p. Fw.sF-˛ 24 sl-en-tIm-]v-S-dpIƒ A-⁄m-X-kw-Lw sh-Snh-®n-´-Xm-bn D-s{I-bv≥ {]-Xntcm-[-hr-Ø-߃ A-dn-bn-®p. Fw.sF-˛ 8 sl-en-tIm-]v-S¿ `mKn-I-am-bn X-I¿-°p-I-bpw sNbv-Xp.- X-I¿-∂p-ho-W sl-entIm-]v-S-dp-I-fn-se aq-∂p ssk\n-I D-tZym-K-ÿ¿ sIm-√-s∏´n-´p-≠v. `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂ sl-en-tIm-]v-S-dn¬-\n-∂v Kp-cpX-c-am-bn ]-cn-°p-I-tfm-sS H-cp ss]-e-‰n-s\ d-jy≥ A-\p-Iq-e ssk-\yw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-´p-≠v. d-

jy≥ A-\p-Iq-e t]m-cm-fn-Iƒ _-μn-I-fm-°n-b ss]-e-‰n-s‚ Nn-{X-ß-fpw ho-Un-tbm-I-fpw djy≥ Nm-\¬ ]p-d-Øp-hn-´p. B- { I- a - W - Ø n- \ n- c - b m- b sl-en-tIm-]v-S-dp-I-fn-sem-∂n\p-t\-sc an-ssk-ep-Iƒ D-]-

CuPn-]vXv A-«n-a-dn: F-^v.sP.]n-bp-sS l-c-Pn X-Ån

A-bÀ-e³-Un-se {]-ap-J cm-{ão-b t\-Xm-hv sIm-e-t¡-kn A-d-ÌnÂ

ssIcfn ]o¸nÄ 6.28 tIm-°v sS-bn¬ 8.28 Hm-∏¨ t^mw 3.28 ssSw kv-tfm´v 4.28 h-´tai 5.28 ssh-Uv Bw-Knƒ 5.58 B-gv®-°m-gv®v 6.28 B¿-´v I-s^ 7.28 t]m-fn-Mv _q-Øv 7:58 \yqkv @7 8.58 km-‰¿ tU ss\-‰v 9.58 sP. _n. P-w-Mv-j≥ 10.58 ss{Iw {_m-©v 11.28 \yq-kv ss\-‰v 11.58 sN-dn-bm≥ ^n-en-∏v

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 ss{]w ssSw \yqkv 12:30 AXn-am-\p-j¿ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 bm{X 2:30 ]ƒkv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 hntZi hnNmcw 4:30 F®v Un 5:30 k©mcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvam¿´v ss{Uhv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 I≠Xpw tI´Xpw

U-ªn≥: A-b¿-e≥-Un-se {]a-p-J cm-{„-o-b-t\-Xm-hn-s\ sIm-e-]m-X-I tI-kn¬ A-d-ÃvsN-bv-Xp. cm-Py-sØ {]-ap-J I£n-I-fn-sem-∂m-b kn≥ ^o≥ t\-Xm-hv sP-dn B-Uw-kv (65) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. tIm-fn-f°w kr-„n-® 1972se Po≥ amIv tIm¨-hn¬ F-∂ kv-{Xo sIm-√-s∏-´ tI-kn-em-Wv A-dkv-‰v. C-t±-l-sØ t]m-en-kv tNm-Zyw- sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-Wv. sP-dn-bp-sS A-d-Ãv A-b¿e≥-Un¬ h≥ {]-Xn-tj-[-Øn\p Im-c-W-am-bn-´p-≠v. 1980Ifn¬ {_n-´o-jv `-c-W-Øn-s\-Xntc sF-dn-jv dn-]-ªn-°≥ B¿an (sF.-B¿-.F.) \-S-Øn-b I-

em-]-Øn-\n-sS k-am-[m-\-Zq-X\m-bn F-Øp-I-bpw ]n-∂o-Sv cmPy-sØ {]-ap-J cm-jv-{So-b t\-

Xm-hm-bn h-f-cp-I-bpw sN-bv-X sP-dn, A-b¿-e≥-Un-se `-c-WI-£n-bnse {]-ap-J\m-Wv.

tbm-Kn-®-Xn¬ \n-∂v, ]-cn-io-e\w e-`n-® hn-tZ-i ssk-\n-Itcm A-h-cp-sS k-lm-bn-I-tfm B-Wv B-{I-a-W-Øn-\p ]n-∂nse-∂p hy-‡-am-sW-∂pw {]tZ-i-hm-kn-I-f-√ AXn-\p ]n∂n-se-∂pw D-s{I-bv≥ {]-Xntcm-[-hr-Ø-߃ B-tcm-]n®p. ep-h≥-kv-Iv \n-hm-kn-I-tfmSv A-Sn-b-¥-c -km-l-N-cy-ß-fn-

1972¬ sF-.B¿.-F. `-S≥-am-cpsS ]n-Sn-bn-em-b Po≥ am-Iv tIm¨-hn-√n-s\ ]n-∂o-Sv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bncp-∂p. sF-dn-jv ]m¿-e-sa‚n¬ sPdn {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂ a-fie-Øn¬ \n-∂v A-h-cp-sS ar-XtZ-lw I-s≠-Øn-b-Xn-\m-emWv A-t±-l-Øn-s\-Xn-tc Btcm-]-Ww D-b¿-∂-Xv. Po≥ amIv tIm¨-hn¬ {_n-´-\p th-≠n Nm-c-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-sb∂v B-tcm-]n-®m-Wv sF.B¿. F. `-S≥-am-¿ A-h-sc ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. sIm-e-]m-X-I-Øn¬ X-\n°p ]-¶n-s√-∂v sP-dn ]-d-™ncp-∂p.

ss\-Po-cn-b³ X-e-Øm-\-¯p kv-t^m-S-\w; 9 a-c-Ww A-_q-P: ss\-Po-cn-b≥ X-eÿm-\-am-b A-_q-P-bn-ep-≠mb kv-t^m-S-\-Øn¬ H-º-Xp t]¿ sIm-√-s∏-´p. A-_q-P-bpsS {]m-¥-{]-tZ-i-am-b \ym≥-bbn-ep-≠m-b Im¿-t_mw-_v- kvt^m-S-\-Øn-em-Wv C-{X-bpw

t]¿ a-cn-®-Xv. 19 t]¿-°p ]-cnt°-‰p. C-∂-se cm-hn-se Xn-c-t°dn-b k-a-b-Øm-Wv B-{I-a-Ww. I-gn-™- am-kw 14\v C-hn-sS-bp≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ 14 t]¿ sIm-√-s∏-´n-cp-∂p.

8:00 \yqkv πkv 8:30 am¿°‰v hm®v 10:00 IÆmSn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

-9:30 A-ar-X-h¿jw 10:00 tSm]v 10 @10

A-Sp-Ø-bm-gv-N A-_q-Pbn¬ tem-I -km-º-Øn-I D-®tIm-Sn \-S-°m-\n-cn-s°-bm-Wv B-{I-a-Ww D-≠m-hp-∂-Xv. kw`-h-sØ-Øp-S¿-∂v cm-Py-sØ {]-[m-\- tI-{μ-ß-fn-se-√mw kpc-£ i-‡-am-°n.

]m-cn-kv: F-{X kv-t\-l-tØm-sS I-gn-bp-∂-h-cm-sW-¶n-epw ]-W-sØ-s®m-√n Z-º-Xn-Iƒ ]-c-kv-]-cw I-≈w ]-d-™n-´p≠m-hp-sa-∂p ]T-\w. Z-º-Xn-am-cn¬ G-gn¬ H-cmƒ ho-Xw CØ-c-Øn¬ I-≈w ]-d-bm-dps≠-∂m-Wv I¨-^yq-kv-Uv tUm-´v tImw \-S-Øn-b k¿-thbn¬ ]-d-bp-∂-Xv. {I-Un-‰v Im¿Uv _n-√p-Iƒ a-d-®p-h-bv-°p-I, i-º-fw Ip-d-®p-]-d-bp-I, sN-ehm-°n-b ]-Ww Xp-S-ßn-b Imcy-ß-fm-Wv ]-e-cpw ]-¶m-fnbn¬ \n-∂p a-d-®p-h-bv-°m-dp≈-Xv. ]-Ww sN-e-hm-°n-b hgn-Iƒ ]-¶m-fn I-s≠-Øp-sa∂p I-cp-Xn ]-e-cpw H-fn-®p-I-fn-Iƒ \-S-Øp-∂p. ]-e ]-¶m-fnI-fpw ]-Ww c-l-ky-am-bn kq-£n-°m-dp-s≠-∂pw k¿-th Nq≠n-°m-´n. km-º-Øn-Iw I-gn-™m¬ {]m-b-sØ-°p-dn-®m-Wv ]-ecpw ]-¶m-fn-tbm-Sp I-≈w ]-d-bp-∂-Xv. G-I-tZ-iw 31 i-X-am\w B-fp-Iƒ kz-¥w {]m-bw a-d-®p-h-bv-°p-∂p. F-∂m¬, 20 i-X-am-\-tØm-fw B-fp-Iƒ X-߃ F-{X-t]-sc {]-W-bn-®ncp-∂p F-∂-p ]-¶m-fn-tbm-Sp sh-fn-s∏-Sp-Øm≥ Xm¬-∏-cy-an√m-Ø-h-cm-Wv. 34 i-X-am-\w B-fp-I-fpw km-º-Øn-I hn-j-bØn¬ ]-¶m-fn I-≈w Im-Wn-®-Xm-bn I-s≠-Øn-bm¬ _‘w D-t]-£n-°p-sa-∂v k¿-th-bn¬ ]-d-™p. F-∂m¬, 53 i-X-am-\w Z-º-Xn-I-fpw h-cp-am-\w kw-bp-‡ A-°u-≠n¬ \n-t£-]n-°m≥ Xm¬-∏-cy-w Im-Wn-°p-∂p.

D-s{I-bv≥ B-`y-¥-c-a-{¥n B-gvk¨ A-h-tIm-hv ]-d-™p. ss{I-an-b D-s{I-bv-\n¬-\n-∂p th¿-s∏-´-ti-jw d-jy≥ A-\pIq-en-I-fp-sS i-‡n-tI-{μ-am-Wv D-s{I-bv-\n-se In-g-°≥ {]-tZi-am-b ep-hm≥-kv-Iv. C-hn-sS djy≥ A-\p-Iq-en-I-fpw D-s{Ibv≥ A-\p-Iq-en-I-fpw X-Ωn¬ G-‰p-ap-´¬ ]-Xn-hm-Wv. D-s{I-bv-

h-[-{i-at¡kn lm-an-Zv anÀ sam-gn-\ÂIn

Zp-_-bn-se ]p-Xn-b Ip-Spw-_ hn-km \n-b-aw: sI-«n-S hm-S-I-bv-¡v \n-b-{´-Ww h-cpw

aq-¶p ssk-\n-IÀ sImÃ-s¸«p  ep-hm³-kv-In G-äp-ap-«Â Xp-S-cp¶p

j-Ww B-cw-`n-®p. `-c-W-L-S\m hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS t]-cn-em-Wv Kp-e-s\-Xn-tc D¿-ZpKm≥ k¿-°m¿ A-t\z-j-Ww \-S-°p-∂-Xv. A-¶m-d ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´-dm-Wv A-t\z-jWw \-S-Øp-∂-Xv. A-gn-a-Xn-bmtcm-]-Ww A-gn-®p-hn-´pw hym-P Hm-Un-tbm tS-∏p-Iƒ {]-N-cn-∏n®pw k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn°m≥ Kp-e≥ {i-aw \-S-Øp-Ibm-sW-∂v F.sI. ]m¿-´n Btcm-]n-°p-∂p.

Z-¼-Xn-IÄ I-Åw ]-d-bp-¶-Xv km-¼-¯n-I hn-j-b-¯n-Â

\n-se km-[m-c-W-°m¿-°p t\sc B-{I-a-Ww \-S-Ø-cp-sX-∂v C-∂-se-bpw d-jy ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In. A-tX-k-a-bw, cm-PysØ hn-L-S-\-hm-Zn-Iƒ-°v djy≥ ssk-\yw F-√m-hn-[-Ønep-ap-≈ ]n-¥p-W- \¬-Ip-I-bmsW-∂v D-s{I-bv-\n-se ]m-›mXy A-\p-Iq-e k¿-°m¿ Btcm-]n-®p. A-Xn-\n-sS, D-s{I-bv-\n-se ]m-›m-Xy ]n-¥p-W-bp-≈ k¿°m-cn-\v ep-h≥-kv-I-bp-sS \n-b{¥-Ww G-d-°p-sd ]q¿-W-ambpw \-„-am-bn-´p-≠v. D-s{I-bv-\nse kp-c-£m- D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-{X-X-s∂ t]m-cm-fn-I-fpw D≈-Xn-\m¬ kw-L¿-jw A-hkm-\n-∏n-°m≥ D-s{I-bv-\p I-gnbp-∂n-√. ep-h≥-kv-In-se djy≥ A-\p-Iq-en-Iƒ G-gp bqtdm-]y-≥ \n-co-£-I-sc _-μn-Ifm-°n h-®n-cn-°p-I-bm-Wv.® tI-kp-Iƒ d-±m-°p-I-bmsW-∂v t{]m-kn-Iyq-´¿ A-{Iw F-bv-Zn-\¿ A-dn-bn-®p. D¿-Zp-Km≥ k¿-°m-cn-s\ XI¿-°p-∂-Xn-\m-bn A-ta-cn-°bn¬ {]-hm-k-Po-hn-Xw \-bn°p-∂ ln-kv-a-Øv {]-ÿm-\Øn-s‚ ÿm-]-I≥ ^-X-v lp√m Kp-e-s‚ A-\p-bm-bn-I-fmWv A-gn-a-Xn- A-t\z-j-W-Øn\p ]n-∂n-se-∂v B-tcm-]-Ww Db¿-∂n-cp-∂p. hy-h-km-bn A-en A-K-hp-

tl-Kv: Cu-Pn-]v-Xn-¬ P-\m-[n-]Xy co-Xn-bn¬ Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ k¿-°m-cn-s\ ]-´m-fw A´n-a-dn-® \-S-]-Sn tNm-Zyw- sN-bvXv ap-kv-enw {_-Z¿-lp-Un-s‚ cm{„o-b-∏m¿-´n-bm-b {^o-Uw B ‚ v- P-Ãn-kv ]m¿-´n (F-^v.sP. ]n.) \¬-In-b ]-cm-Xn A-¥m-cm{„ \o-Xn-\ym-b tIm-S-Xn X≈n. ]-´m-f -`-c-W-Iq-Sw \-S-Øp∂ a-\p-jym-h-Im-i ew-L-\ß-sf-°p-dn-®v A-t\z-jn-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´m-Wv F^v.sP.]n. l-c-Pn \¬-In-b-Xv. Un-kw-_-dn¬ \¬-In-b l-c-Pntbm-sSm-∏w ]-´m-f -`-c-W-Iq-Sw \-S-Øp-∂ A-Sn-®-a¿-Ø-ep-Ifp-sS-bpw ]o-U-\-ß-fp-sS-bpw Iq-´-s°m-e-I-fp-sS-bpw sX-fnhp-I-fpw k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. Pqsse-bn¬ A-´n-a-dn \-S-∂-Xn-\p ti-jw Cu-Pn-]v-Xn¬ 1500Hm-fw t]¿ sIm-√-s∏-Sp-I-bpw 15,000 e-[n-Iw B-fp-Iƒ A-d-Ãn-emhp-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. A-tX-k-a-bw, l-c-Pn X-≈nb km-l-N-cyw ]Tn-®p-h-cp-Ibm-sW-∂pw C-Xp-kw-_-‘n-®v tIm-S-Xn-°p t\m-´o-kv A-b-°psa-∂pw F-^v.sP.]n. h-‡m-hv ap-l-Ω-Zv ku-Zm≥ ]-d-™p.

sem-gn-sI ]p-d-Øn-d-ß-cp-sX∂v D-s{I-bv≥ A-[n-Ir-X¿ \n¿tZ-iw \-¬-In-bn-´p-≠v. ep-hm≥-kv-In-se H-º-Xv sN°v-t]m-bn‚p-I-fp-sS \n-b-{¥Ww i-‡-am-b G-‰p-ap-´-ep-Iƒ°p-ti-jw ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xm-bn

9

Cu-Pn-]v-jy³ P-bn-ense AÂ-P-ko-d te-J-I-\v ]p-c-kv-Im-cw

F.]n.

en-_n-b-bn B-{I-a-Ww; 8 a-c-Ww s_≥-Km-kn: en-_n-b-bn-se {]-ap-J {]-hn-iy-bm-b s_≥-Kmkn-bn-se kp-c-£m B-ÿm-\Øn-\p t\¿-°p-≠m-b B-{I-aW-Øn-¬ F-´p-t]¿ a-cn-®p. t]men-kp-Im-cpw ]-´m-f-°m-cpw Dƒs∏-sS-bp-≈h - c - m-Wp a-cn-®X - v. 15 t]-¿-°p ]-cn-t°-‰p. kp-c-£m

KANNUR

C-kv-em-am-_m-Zv: X-s‚ t\¿°p \-S-∂ h-[-{i-a-t°-kn¬ sam-gn -\-¬-Im-\m-bn {]-ap-J ]mIn-kv-Xm-\n am-[y-a-{]-h¿-ØI≥ lm-an-Zv an¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-bn. I-dm-®n Pp-Uojy¬ I-Ωo-j-\p ap-ºm-sI -

ho¬-sN-b-dn-em-Wv A-t±-lw lm-P-cm-b-Xv. ]m-Iv k-p-{]nwtIm-S-Xn cq-]o-I-cn-® aq-∂w-K IΩo-j-\m-Wv tI-kv A-t\z-jn°p-∂-Xv. aq-∂m-gv-N-bv-°-Iw At\z-j-W dn-t]m¿-´v- k-a¿-∏n°m≥ I-Ωo-j-\v kp-{]nw-tIm-SXn \n¿-tZ-iw \-¬-In-bn-´p-≠v. I-gn-™-am-kw 19\m-Wv Ct±-l-Øn-\p-t\-sc A-⁄mX¿ sh-Sn-h-®-Xv. B-¥-cn-Im-hb-h-Øn¬ Xp-f-®p-I-b-dn-b shSn-bp-≠ i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sSbm-Wp ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv.

Zp-_-bv: Ip-Spw-_ hn-k e-`n-°W-sa-¶n¬ Np-cp-ßn-b-Xv 10,000 Zn¿-l-sa-¶n-epw am-k th-X-\w D-≠m-bn-cn-°-W-sa-∂ ]p-Xn-b \n-b-aw Ip-d-™ h-cp-am-\-°m¿°p Xn-cn-®-Sn-bm-hp-tºmƒ IpØ-s\ h¿-[n-°p-∂ sI-´n-S-hmS-I \n-b-{¥n-°m≥ I-gn-bp-sa∂ {]-Xo-£-bn-em-Wp {]-hmkn-Iƒ. Zp-_-bn¬ hm-S-I IpØ-s\ Iq-Sp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ip-d-™ h-cp-am-\-°m¿-°v jm¿-P A-S-°-ap-≈ h-S-°≥ F-an-td-‰p-I-fn-te-°v Xm-a-kw am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. 5000 Zn¿-lw i-º-f-w hm-ßp∂-h¿-°p-h-sc ^m-an-en hn-k e-`n-®n-cp-s∂-¶n¬ C-t∏mƒ Cc-´n-bm-°n h¿-[n-∏n-®-Xp h-gn Ip-d-™ h-cp-am-\-°m¿°v- IpSpw-_w sIm-≠p-h-cm-\p-≈ A-

≠m-bn-cw Zn¿-lw h-sc-bp-≈h¿-°v IpSpw_ hn-k e-`n-®n-cps∂-¶n-epw hm-S-I-bpw a-‰pw h¿[n-®-Xn-\m¬ 1993 ¬ 5000 Zn¿lw B-°n h¿-[n-∏n-®n-cp-∂p. hn-k-bv-°v A-t]-£n-°ptºmƒ A-t]-£-I-s‚ t]-cn¬Ø-s∂ Xm-a-k-tc-J-bpw D-≠mbn-cn-°-Ww. 18 h-b- n-\p ap-Ifn¬ {]m-b-ap-≈ s]¨-a-°-fpsS hn-k-bp-sS A-t]-£-bp-sS Iq-sS A-hn-hm-ln-X-bm-W-∂ kv-t]m¨-k-dp-sS I-Øpw lmP-cm-°-Ww. am-Xm-]n-Xm-°-sf kv-t]m ¨-k¿ sN-ø-W-sa-¶n¬ 20,000 Zn-¿-lw th-X-\w e-`n-°-Ww. B-sc-¶n-epw a-c-W-s∏-´n-´ps≠-¶n¬ a-c-W k¿-´n-^n-°‰pw lm-P-cm-°-W-sa-∂pw \n-ba-Øn-ep-≠v.

h-k-cw \-„-s∏-´n-cn-°p-I-bmWv. A-tX-k-a-bw \n-e-hn¬ IpSpw _ hn-k D-≈-h¿-°v amk-th-X-\w t\m-°m-sX X-s∂ ]p-Xp-°n \¬-Ip-∂p-ap-≠v. Ip-d-™ h-cp-am-\-°m¿-°v

Ip-Spw-_-sØ sIm-≠p-h-cm≥ I-gn-bm-Ø-Xp-sIm-≠v sI-´n-S߃-°v ]-g-b-t]m-se B-h-iy°m-cn-√m-Ø-Xn-\m¬ hm-S-I Hcp ]-cn-[n-h-sc \n-b-{¥n-°m≥ I-gn-bpw. B-Zy-Im-e-ß-fn¬ c-

kn-dn-b-bn kv-t^m-S-\w; 18 t]À sImÃ-s¸«p Z-a-kv-I-kv: B-`y-¥-c-bp-≤w cq£-am-b kn-dn-b-bn¬ C-∂-sebp-≠m-b c-≠v Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\-ß-fn¬ Ip-´n-I-f°w 11 t]¿ sIm-√-s∏-´p. 50e-

_v-cn-\n-em-Wv B-{I-a-Ww. Cubm-gv-N lpw-kn-epw Z-a-kv-I-knepw D-≠m-b B-{I-a-W-ß-fn¬ \q-dn-te-sd t]¿ sIm-√-s∏-´n-cp∂p.

[n-Iw t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. a-cn®-h-cn¬ 11 t]¿ Ip-´n-I-fm-Wv. hn-a-X-cp-sS i-‡n-tI-{μ-ß-fnsem-∂m-b l-a-bn¬ \n-∂v GXm-\pw ssa-ep-Iƒ A-I-se Pn-

ss{]w ssSw

Gjym-s\äv ¹kv 6.00 tZh-kw-KoXw 7:00 ImWn∏øqcns\m∏w 7:30 tImaUn Ãm¿kv 8:30 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9.00 ^Ãv I´v 9:30 tImaUn \yqkv 10.00 enhnwMv SpK-sZ¿ 1:00 kq∏¿ sN^v 1:30 sIm®n cmPmhv 4.30 Imw-]-kv I-tf-gvkv 8:00 lyqa-dkv tSm°v tjm 9:00 {Snhm{≠w temUvPv

AarX 7.30 tSÃv -Hm^v tIcf 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 Sm¿k≥ 10:30 Xanƒ {SmIvkv 11:30 A-le≥ A_q-Zm_n 12:00 Kƒ^v ]t\m-ca 12:30 kz]v\-°qSv 5:30 {]Nm-c-W-Øns‚ th\¬--6:25 k‘ym Zo]w 8:00 ^nenw Ahm¿Uvkv

hnt\mZw

ka-Im-enIw

at\m-ca \yqkv 10.30 h\nX 1.00 hm¿Ø 2.00 hm¿Ø 2.30 ]pØ≥ ]Sw 3.30 Kƒ^v Znkv ho°v 4.00 hm¿Ø

amXr`qan \yqkv 10.00 AIw ]pdw 1.00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 1.30 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 3.30 Irjn-`qan 5:30 temKn≥: Zn bqØv 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 8:30 Cu _kv 10.00 tNmZyw D-Øcw

C´ym-hn-j³ 8.30 thm´v B≥tSm°v 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nßv lth¿kv 11.30 hmkvXhw 6:00 IW-Iv‰nMv tIcfw 6.30 sse^v 7.30 apJm-apJw 8:30 cmKv cwKv 9:00 \yqkv ss\-‰v 10:00 s]mfn{Sn°vkv

Gjym-s\‰v 9.00 hnb‰v\mw tImf\n

amXr-`qan \yqkv 1:00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc

hnItv Sgvkv 6.30 Nn{X-Ie 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw 8:00 Item¬khw 8:35 t\¿°m-gvN-Iƒ 1 0:30 Km\-a-bqcw

ssIcfn Inc¨ 9.00

hk¥ amfnI 11.00 24 {^bnwkv

Inc¬ 1.30 _eq¨ 4.00 Z InwKv ta°¿ eoU¿ 6.30 Xmf-tafw 9.00 hk¥ amfnI 11.30 t\m´u´v 4.30 lm∏n _n lm∏n 7:30 Fw. Ipam-c≥ s/o alm-e£an 10.30 Nn-cn-°p-Sp-° 11.00 Im¿Wn-h¬

aoUnbm h¨ 9.00 kvs]jy¬ FUn-j≥

sIm¨p Sn.hn 12.00 tUm-d-bp-sS {]-bm-Ww 12.30 thƒ-Uv sKbnw 1.00 _pw-_m 1.30 tZm-kv-Xv _-Um tZm-kv-Xv 2.00 Pm-°n-Nm≥ 3.00 am-b-°-Æ≥ 4.30 Un-Iv-‰-‰o-hv cm-P-∏≥ 5.00 tPm¿-Pv Hm-^v Pw-Knƒ 11.30 B¿-´v-kq° 1.30 B¿-´v-kq°

6:00 tImaUn tIm¿´v 6:30 Imcyw \nkmcw 7:00 tUmIvtSgvkv tSm°v 7:30 ssa sse^v 8.30 `qan KoXw 10.00 kn\na 2.30 kn\na 5:30 _nKv kv{Io≥ 6:00 hm¿Ø-Iƒ 6:30 kq∏¿ InUvkv 7:30 ^vtfh¿kv Hm^v C¥y 8:00 Ip´n ]´pdp-am¬ 9:00 sP._n. PwMvj≥ 10:00 dnYw 10:30 hm¿Ø 11.00 Imcyw \nkmcw

Poh³

Gjym-s\äv v 1:00 Nμ\ag 1.30 _Umbn _w•mhv 2:00 kn\nam Ubdn 2.30 Ãm¿ knwM¿ 3.30 tSÃv ssSw 4:00 ssIemk\mY≥ 4.25 _me-K-W-]Xn 4.50 ]c-kv]cw 5.15 kv{Xo[\w 6:45 Nn∑bw 7:00 sSen-tjm-∏nwMv 7:30 Ip¶p-a-]qhv 9:00 hnb‰v\mw tImf\n

kqcy 5:30 Bflm-`n-t£Iw 6.00 sse^v C≥ Z thƒUv 6.30 Aar-X-Xmc 7:00 D±n-jvS Pm{KX 07:30 hm¿Ø-Iƒ 8.00 tImaUn ssSw 8.30 {ioI-Wv-V≥ \m-b¿ tjm 9:00 kn\n-a 12.00 kn\na 2:30 kn\na 5.00 kn\na 8:30 Ip´n-∏-´mfw 9.00 kqcym knwK¿ Ne©v 10.00 Kpepam¬ 10.30 hm¿Ø 11.00 kn\na

8.00 Poh≥ slUvsebv≥kv 8.04 \mfsØ hm¿Ø8.30 Sn≥p tam≥ 8.35 skdman-tIm¿ 9.04 ayqknIv _o‰vkv 9.30 K^q¿ Im tZmkvZv 9.35 a{¥n-tbm-sSm∏w 11.04 ^mj≥ Unssk-\nßv 11.30 \f]m-NIw 12.04 tImaUn kv{Soddv 12.30 ss{Iw dnt]m¿´¿ 1.30 tPymXn-kv]¿iw 2.04 ayqknIv _o‰vkv 3.04 sdsaUn

aoUnb h¬ 7.30 \yqkv h¨ tam¿WnMv 10.00 \yqkv h¨@10 11.00 \yqkv h¨@11 1.00 \yqkv h¨\q¨ 5.00 \yqkv h¨ Cuh-\nMv 5.30 Rm-‰pthe 6.00 tkm°¿ Im¿Wn-h¬ 6.30 \yqkv h¨@6.30 7.00 ]Xn-\m-emw cmhv 8.00 Jbm¬ 8.30 Fw80 aqk 9.00kvs]jy¬ FUn-j≥ 10.00 tIcf kΩn‰v 11.30 \yq-kv-h¨-an-Un¬Cu-kv‰v


10

kozhikode

KANNUR

sP.-Un.-kn. tIm-gv-kv {]m-Y-an-I en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w:kw-ÿm-\ k-l-I-c-W bq-Wn-b-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ Pq-Wn¬ B-cw-`n°p-∂ sP.-Un.-kn.-tIm-gv-kn-s‚ {]-th-i-\-Øn-\p-≈ {]m-Y-an-I en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-®p. en-Ãv kw-ÿm-\ k-l-I-c-W bq-Wnb≥ sl-Uv Hm-^o-kv, A-Xm-Xp k-l-I-c-W ]-cn-io-e-\ tI-{μ߃,k-l-I-c-W-kw-Lw tPmbn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ (P-\-d¬) Hm^o-kv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw www.scukerala.org F-∂ sh-_vssk-‰n-epw e-`y-am-Wv. {]m-Y-an-I en-Ãn¬ B-t£]-ap-s≠-¶n¬ A-Xm-Xp k-l-Ic-W ]-cn-io-e-\ tI-{μw {]n≥kn-∏mƒ-am¿-°pw, k-l-I-c-W kw-Lw Po-h-\-°m-cn¬ ]-cm-Xnbp-≈-h¿ A-Uo-j-W¬ c-Pn-kv{Sm¿-˛-sk-{I-´-dn kw-ÿm-\ kl-I-c-W bq-Wn-b≥, tI-c-f, kl-I-c-W `-h≥, Du-‰p-Ip-gn, Xncp-h-\-¥-]p-cw 695 001 F-∂ hnem-k-Øn-epw F-´n-\v ssh-Ipt∂-cw \m-ep-a-Wn-°v ap≥-]m-bn ]-cm-Xn k-a¿-∏n-°-Ww.

]-cn-io-e-\ tIm-gv-kv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.-C.-Snbn¬ (CET) C-¥y≥ {Ko≥ _n¬Un-Mv Iu¨-kn¬ A-s{I-Un-‰Uv s{]m-^-j-\¬ ]-co-£-bv°p X-øm-sd-Sp-°p-∂-h¿-°m-bn 18 a-Wn-°q¿ ssZ¿-Ly-ap-≈ Xo{h-]-cn-io-e-\ tIm-gv-kv \-S-Øp∂p. hn-i-Zmw-i-߃-°v B¿°n-sS-Iv-N¿ Un-]m¿-´p-sa‚p-ambn _-‘-s∏-Sp-I. t^m¨ 0471˛2515539, C-˛-sa-bn¬ architecture.courses@cet.ac.in

A-Jn-te-´ym t{S-Uv sS-Ìv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hym-h-kmbn-I sXm-gn-em-fn-bm-bn ss{]-h‰m-bn ]-co-£ F-gp-Xp-∂-h¿°pw F-kv.-kn.-hn.-‰n. ]-co-£ Pbn-®-h¿-°pw c-≠mw sk-a-Ã-dnte-°v \-S-°p-∂ A-Jn-te-¥ym t{S-Uv sS-Ãn-\v A-t]-£ £Wn-®p. P-\p-h-cn-bn¬ \-S-∂ H∂mw sk-a-ÿ ]-co-£-°v lmƒ-Sn-°-‰v e-`n-®-h-cpw \n-›nX tbm-Ky-X-bp-≈-h-cp-am-Wv c≠mw sk-a-Ã-dn-te-°v A-t]£n-t°-≠-Xv. sh-_v-ssk-‰v www.det.kerala.gov.in.

sU-]yq-t«-j³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-h in£m A-`n-bm-s‚ Pn-√m s{]mPI‰v Hm-^n-kp-I-fn¬ \n-e-hn-ep≈ Pn-√m t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v sU-]yq-t´j≥ hy-h-ÿ-bn¬ \n-b-a-\Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. lb¿ sk-°≥-U-dn {]n≥-kn∏¬/U-b-‰v ko-\n-b¿ e-Iv-Nd¿/F.-C.-H.-/ssl-kv-Iqƒ slUv-am-ÿ/U-b-‰v e-Iv-N-d¿/lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A[ym-]-I¿ X-kv-Xn-I-bn¬ tPmen sN-øp-∂-h¿-°v A-t]-£n°mw. h-b-\m-Sv Pn-√-bn¬ aq-∂pw B-e-∏p-g Pn-√-bn¬ c-≠pw Xn-cph-\-¥-]p-cw, ]-Ø-\w-Xn-´, C-Sp°n, Xr-iq¿, a-e-∏p-dw, tIm-gnt°m-Sv, Im-k¿-tKm-Uv, tIm-´bw, ]m-e-°m-Sv, I-Æq¿ F-∂o Pn-√-I-fn¬ H-∂p ho-X-hp-am-Wv H-gn-hp-≈-Xv. \n-›n-X am-Xr-Ibn-ep-≈ A-t]-£-bp-sS ]-I¿∏v A-X-Xv Pn-√m Hm-^n-kp-I-fnepw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-≈ tÃ-‰v s{]mP-Iv‰v Hm-^n-kn-epw e-`n-°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£Iƒ am-Xr-h-Ip-∏n-s‚ (U-b-d-Œdp-sS) \n-cm-t£-]-]-{Xw k-lnXw sa-bv 15 ssh-Ip-t∂-cw A©v a-Wn-°v ap-ºv tÃ-‰v t{]m-PIv‰v U-b-d-Œ¿, k¿-h in-£m

Adnbn-¸pIÄ

sse-{_-dn Iu¬-kn Xnc-sª-Sp-¸v-þ Xn¿Xn \o«n

A-`n-bm≥ (F-kv.-F-kv.-F), Fkv.-F-kv.-F. `-h≥, \-μm-h-\w, hn-Im-kv `-h≥ ]n.-H.-, Xn-cp-h-\¥-]p-cw-˛695033 hn-em-k-Øn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw:A-©mw Xmeq-°v-˛-Pn-√m-˛-tÃ-‰v sse-{_-dn e-`n-°-Ww.Iu¨-kn¬ sX-c-s™-Sp-∏n-\p≈ thm-´¿ ]-´n-I-bn¬ {K-ŸXn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f tem- im-e-Iƒ-°v t]-cv tN¿-°m-\pIm-bp-‡ sabv G-gn-\v I-Æq¿ ≈ XnøXn sa-bv A-©v h-sc \oK-h¨-sa‚ v K-Ãv lu-kv ´n. C-Xp-h-sc-bpw 50˛mw \-º¿ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ cm-hn- t^m-dw ]q-cn-∏n-®v \¬-Im-Ø se 10.-30 ap-X-epw sabv F-´v, H- Aw-K {K-Ÿ-im-e-Iƒ Xm-eq-°v º-Xv Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn- sse-{_-dn Iu¨-kn-ep-I-fn¬ t°m-Sv hn-Pn-e≥-kv {Sn-_yq-\- \n-∂pw t^m-dw ssI-∏-‰n \n-›nen¬ cm-hn-se 11 a-Wn ap-X-epw X XnøXn-°-Iw \¬-I-Ww.Iym-w-]v kn-‰n-Mv \-S-Øpw. Cu Zn-h-k-ß-fn¬ \n-›n-X t^m-dØn-ep-≈ ]p-Xn-b ]-cm-Xn-I-fpw kzo-I-cn-°pw.Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: X-an-gv-\m-´nse tk-ew, B-{‘m-{]-tZ-inse sh-¶-S-Kn-cn, I¿-Æm-S-I-bnse K-U-Iv, tI-c-f-Øn-se IÆq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]-h¿Xn-cp-h-\-¥-]p-cw:tI-c-f-Øn¬ Øn-°p-∂ C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v \n-∂p-≈ bp-hm-°ƒ-°m-bn 19 Hm-^v lm‚ v-eqw sS-Iv-t\m-f-Pnap-X¬ 30 h-sc I-c-tk-\ \-S- bn¬ {Xn-h-’-c Un-tπm-a tImØp-∂ dn-{Iq-´v-sa‚ v dm-en-bn¬ gv-kn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. tbm-Ky-X-˛ F-kv.-F-kv.\yq-\-]-£-t£-a h-Ip-∏n-\v Iogn¬ ssk-\o-I-˛-A¿-≤ ssk- F¬.-kn. P-bw, {]m-bw-˛ 2014 Pq\o-I ta-J-e-I-fn¬ tPm-en e-`n- sse H-∂n-\v 15 \pw 23 \pw a°p-∂-Xn-\m-bn ]-cn-io-e-\w e- t≤y. ]-´n-I-Pm-Xn/h¿-K-°m¿`n-® ap-gp-h≥ D-tZym-Km¿-∞n-I- °v ]-c-am-h-[n {]m-bw 25 h-b-kv. fpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v \yq-\-]- 20 i-X-am-\w kn-‰p-Iƒ s\-bv£-t£-a U-b-d-Œ¿ A-dn-bn-®p. Øp hn-`m-K-Øn¬-s∏-´-h¿-°p tIm-gn-t°m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw th-≠n kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-´pB¿-an dn-{Iq-´v-sa‚ v B-^o-kp- ≠v. {]-th-i-\w e-`n-°p-∂-h¿I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-k¿- °v H-∂pw c-≠pw sk-a-Ã-dp-ItKm-Uv K-h¨-sa‚ v tÃ-Un-b- fn¬ {]-Xn-am-kw 200 cq-] ho-XØn-em-Wv dn-{Iq-´v-sa‚ v dm-en, 19 hpw aq-∂pw \m-epw sk-a-Ã-dp-Iap-X¬ 24 h-sc a-e-∏p-dw, tIm-gn- fn¬ 225 cq-] ho-X-hpw A-©pw t°m-Sv, h-b-\m-Sv, Im-k¿-tKm-Uv B-dpw sk-a-Ã-dp-I-fn¬ 250 cqPn-√-°m¿-°pw am-ln, e-£-Zzo- ] ho-X-hpw ssÃ-]‚ v e-`n-°pw. ]v F-∂o tI-{μ-`-c-W {]-tZ-i- 50 i-X-am-\w tI-{μ-hn-ln-X-hpw ß-fn¬ \n-∂p-≈-h¿-°pw dm-en ssÃ-]‚m-bn e-`n-°pw. A-t]\-S-Øpw.-25 ap-X¬ 30 h-sc ]- £m-t^m-dw Hm-tcm Pn-√-bn-seØ-\w-Xn-´, B-e-∏p-g, tIm-´-bw, bpw Pn-√m hy-h-km-b tI-{μC-Sp-°n F-∂o Pn-√-°m¿-°m- ߃ ap-tJ-\-bpw, Xn-cp-h-\-¥Wv dm-en. ]p-cp-j-∑m¿-°m-Wv ]p-c-sØ hn-Im-kv-`-h-\n-ep-≈ ssI-Ø-dn B‚ v sS-Iv-ssÃA-h-k-cw. tkmƒ-Pn-b¿ P-\-d¬ Uyq- bn¬-kv U-b-d-Œ-td-‰n¬ \n-∂pw ´n, tkmƒ-Pn-b¿ ¢m¿- e-`n-°pw. A-t]-£ kzo-I-cn°v/tÃm¿ Io-∏¿, tkmƒ-Pn-b¿ °p-∂ A-h-km-\ XnøXn Pq¨ sS-Iv-\n-°¬, s{S-Uv-kv-am≥ hn- A-©v.`m-K-ß-fn-em-Wv sX-c-s™-Sp∏v. dm-en-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ X-te Zn-h-kw ssh-In-´v 4\v k¿´n-^n-°-‰v ]-cn-tim-[-\-°m-bn Xncp-h-\-¥-]pcw: tam-t´m¿-hmF-Ø-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c- l-\ h-Ip-∏n-s‚ C‚¿-sk-]v-‰¿ ߃-°v B¿-an dn-{Iq-´v-sa‚ v hm-l-\-ß-fp-sS ^v-fm-Kv Hm-^v B-^o-kv, sh-Ãv ln¬ _m-c-Iv- h-\w K-Xm-K-X a-{¥n Xn-cp-hkv, tIm-gn-t°m-Sv ˛ 673 005 F-∂ ©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ Xn-cp-h-\hn-em-k-Øn-tem, 0495˛238953 ¥-]p-c-Øv \n¿-Δ-ln-®p.cm-{Xn-bpw ]-I-epw H-cp t]mF-∂ t^m¨ \-º-cn-tem _se {]-h¿-Øn-∏n-°m-hp-∂ te‘-s∏-Sp-I.k¿ kv-]o-Uv d-Um¿, Un-Pn-‰¬ ho-Un-tbm sd-t°m¿-U¿, F¬.Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-gn-t°m- kn.-Un. tam-Wn-‰¿, {_o-Øv A-\Sv C≥-U-kv-{Sn-b¬ {Sn-_yq-W- sse-k¿, hm-l-\-Øn-s‚ ap-I-fnepw Fw-tπm-bo-kv C≥-jp-d≥- em-bn F-√m Im-em-h-ÿ-bn-epw kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn-bp-am-b sI cm-{Xn-bpw ]-I-epw 30 Un-{Kn-bn¬ hn cm-[m-Ir-jv-W≥ sa-bv B-dv, I-d-ßp-∂ Iym-a-d, dq-^v sse-‰v 13, 27 Xn-ø-Xn-I-fn¬ I-Æq¿ te- _m¿, em-]v-tSm-∏v, {]n‚¿, ssk_¿ tIm-S-Xn-bn-epw sa-bv F-´v, d¨, ssa-t{Im-t^m¨ F-∂ns\-bp-≈ B-[p-\n-I ku-IH-º-Xv, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Xn-ø- ßcy-ß-fm-Wv C-Xn-ep-≈-Xv. h-≠nXn-I-fn¬ B-ÿm-\-Øpw sXm- bv-°-I-Øv L-Sn-∏n-®n-´p-≈ tegn¬-X¿-° tI-kp-I-fpw Fw- k¿ kv-]o-Uv d-Um¿ D-]-tbm-Kntπm-bo-kv C≥-jp-d≥-kv tI-kp- ®v, 1825 ao-‰¿ Zq-c-ap-≈ hm-l-\I-fpw hn-Nm-c-W sN-øpw.ß-fp-sS th-K-X-bpw Zr-iy-hpw H∏n-sb-Sp-°m-\m-Ipw. cp-h-\-¥-]p-cw, B-e-∏p-g, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI B¿ \m- F-dXn-Wm-Ip-fw ,aq-hm-‰p-]p-g, a-ecm-b-W≥ \m-j-\¬ C≥-Ãn-‰yq- ∏p-dw, I-Æq¿, Im-k-d-tKm-Uv F´n-se {]-th-i-\ ]-co-£ sa-bv ∂o do-Pn-W¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v \m-en-\v \-S-Øpw. lmƒ-Sn-°-‰v Hm-^o-k¿-am¿-°m-Wv hm-l-\C-Xp-h-sc e-`n-®n-´n-√m-Ø-h¿- ߃ A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv.C≥°v www.-krnnivsa.edu.in F-∂ Ãn-‰yq-´v Hm-^v tdm-Uv {Sm-^n-Iv Fsh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂pw Uyp-t°-j≥ \yq-U¬-ln ku-PUu¨-tem-Uv sN-ømw. Iq-Sp- \y-am-bn \¬-In-b H-sc-Æ-hpw, 20 X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ : e-£w cq-] ho-Xw ap-S-°n hm-ßnb a-‰v aq-s∂-Æ-hpw F-∂n-ß-s\ 0471˛2430068, 9447496669.-

tem-Im-bp-à kn-än-Mv

lmâv-eqw sS-Iv-t\m-f-Pn-bn {Xn-h-Õ-c Un-t¹m-a

I-c-tk-\m dn-{Iq-«v-saâv dm-en : \yq-\-]-£ D-tZym-KmÀ-Yn-IÄ ]-s¦-Sp-¡-Ww

CâÀ-sk-]v-äÀ hm-l-\-§-Ä ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp

ss{S_yq-WÂ kn-änw-Mv

{]-th-i-\ ]-co-£

B-sI \m-ev C‚¿-sk-]v-‰-dp-I-Ifm-Wv tI-c-f-Øn¬ h-Ip-∏n-\p≈-Xv. A-an-X-th-K-X, A-e-£y-ambpw, A-{i-≤-am-bpw D-≈ ss{Uhnw-Kv, a-Zy-]n-®-Xn-\v ti-j-ap-≈ hm-l-\ D-]-tbm-Kw, a-’-c-tbm´w, A-\-[n-Ir-X ]m¿-°nw-Kv a-‰pX-c-Øn-ep-≈ \n-b-a ew-L-\߃ F-∂n-h C‚¿-sk-]v-‰¿ aptJ-\ ]n-Sn-Iq-Sp-hm≥ I-gn-bpw. Ch \n-c-Øn-en-d-ßp-tºmƒ A-anX-th-K-X \n-b-{¥n-°-s∏-Sp-∂tXm-sS A-]-I-S-a-c-W \n-c-°v C\n-bpw Ip-d-bv-°m≥ I-gn-bp-sa∂m-Wv tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏ns‚ {]-Xo-£. 2009 ap-X¬ \m-fnXp-h-sc G-I-tZ-iw 7.-5 tIm-Snbn¬ ]-cw cq-] tIm-ºu-≠nw-Kv ^o C-\-Øn-epw G-I-tZ-iw 60 e£-tØm-fw tI-kp-I-fpw hm-l\-߃ D-]-tbm-Kn-®v ]n-Sn-Iq-Snbn-´p-≠v.-

sXm-gn-e-[n-jvTn-X tIm-gv-kp-IÄ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-ap-‡-`-S∑m-cp-sS-bpw hn-[-h-I-fp-sS-bpw A-h-cp-sS B-{in-X-cp-sS-bpw ]p\-c-[n-hm-k-Øn-\pw D-∂-a-\Øn-\pw th-≠n Aw-Ko-Ir-X sXm-gn¬ A-[n-jvTn-X tIm-gv-kpIƒ sN-øp-∂-Xn-te-°v 10000 cq] h-sc km-º-Øn-I-k-lm-bw \¬-Ip-∂p. sXm-gn-e-[n-jvTn-X tIm-gv-kp-I-fn-te-°v Ip-d-™-Xv F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]m-km-bh-cpw 25 h-b-kn-\v Xm-sg {]m-bap-≈ A-hn-hm-ln-X-cm-b hn-ap‡-`-S-∑m-cp-sS Ip-´n-I-fpw tbmKy-cm-Wv. hm¿-jn-I h-cp-am-\w c≠p-e-£w I-hn-bm≥ ]m-Sn-√. Iq-Sm-sX C-Xp-t]m-ep-≈ tIm-gvkp-Iƒ sN-øp-∂-Xn-\m-bn k¿°m-cn¬ \n-∂pw km-º-Øn-I k-lm-bw e-`n-°m-Ø-h¿ am{Xw A-t]-£n-t°-≠-Xm-Wv. sXm-gn¬-]-c-am-b tIm-gv-kpIƒ {]m-]v-X-cm-°n-b-h¿ Cu [\-k-lm-b-Øn-\v A¿-l-c-√. At]-£ t^m-d-hpw t{]m-kv-s]-Œkpw X-]m-en¬ e-`n-°p-hm≥ kz¥w ta¬-hn-em-kw F-gp-Xn 10 x 4 h-en-∏-ap-≈ I-h-dn¬ 10 cq-] Ãmºv H-´n-®v tI-c-fm tÃ-‰v F-Iv-kv k¿-ho-kv-sa≥ sU-h-e-]v-sa‚ v B‚ v do-lm-_n-en-t‰-j≥ tIm¿∏-td-j≥ (sI-Iv-tkm¨), ‰n.kn.-25/838, A-ar-Xm tlm-´-en-\v F-Xn¿-h-iw, ssX-°m-Sv ]n.-H.-, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ˛ 14 F-∂ hnem-k-Øn¬ A-t]-£n-°-Ww. A-t]-£ sa-bv 30 h-sc kzo-I-cn°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ e`n-t°-≠ A-h-km-\ Xnø-Xn Pq¨ 30. A-t]-£m-t^m-dw sIIv-tkm¨ Hm-^o-kn¬ \n-∂pw t\-cn-´pw hm-ßmw.-

C-þ-sS³-U-dn-Mv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F¬.-F-kv.Pn.-kn. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-KØn¬ A-©v e-£w cq-]-bv-°v ap-I-fn¬ h-cp-∂ \n¿-am-W {]-h¿-Øn-Iƒ-°v 2014˛15 h¿-jw apX¬ C-˛-sS≥-U-dn-Mv \n¿-_-‘am-°n. {]-h-¿-Øn \n¿-h-l-WØn-\p-≈ F-√m {]-{In-b-bpw ]n.-U-ªyp.-Un. am-\z¬ {]-Im-cam-Wv ]q¿-Øo-I-cn-t°-≠-Xv. F-Ãn-ta-‰p-Iƒ X-bm-dm-°p-∂Xv U¬-ln A-\m-en-kn-kv Hm-^v td-‰v-kv (Un.-F.-B¿) {]-Im-cw B-bn-cn-°-W-sa-∂pw C-Xp-kw_-‘n-® D-Ø-c-hn¬ \n-jv-I¿jn-°p-∂p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ F¬.-F-kv.-Pn.-Un No-^v F≥-Pn-\o-b-dn¬ \n-∂pw h-Ip∏n-s‚ sh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂pw A-dn-bmw

A-¦-W-hm-Sn Po-h-\-¡m-cp-sS tk-h-\ Im-em-h-[n ZoÀ-Ln-¸n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-gn-™-am-

FÂ.-FÂ.-_n. F-³-{S³-kv ]-co-£m ]-cn-io-e-\w Cw-¥o-jv Hm-¬-sse³ ]T-\-hpambn ap-¯q-äv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Ønse hn-hn-[ tem tIm-f-Pp-I-fn¬ A-©p-h¿-jw C‚-t{K-‰-Uv F¬.- -F¬.- -_n. tIm-gv-kn-te°p-≈ {]-th-i-\-Øn-\v F≥{S≥-kv ]-co-£m I-Ωo-j-W¿ \S-Øp-∂ {]-th-i-\ ]-co-£-bv°p-≈ ]-cn-io-e-\w Xn-cp-h-\-¥]p-c-sØ sk‚¿ t^m¿ I-cnb¿ sU-h-e-]v-sa‚ v Ã-Uo-

kn¬ Cu-am-kw G-gp- ap-X¬ B-cw-`n-°pw. Pq-sse G-gp-h-sc-bm-Wp Imem-h-[n. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Xncp-h-\-¥-]p-cw ]p-fn-aq-Sv, Pn.]n.H. se-bn-\n-se sk‚¿ t^m¿ I-cn-b¿ sU-e-]v-sa‚ v Ã-Uo-kv Hm-^n-kn¬ t\-cn-t´m 0471˛ 2469020, 9847057333 F-∂o \-º-dp-I-fn-tem _-‘-s∏-S-Ww.

sIm-®n:ap-Øq-‰v {Kq-∏pw bq-tdm∏n-se G-d-d-hpw h-en-b Cw-•ojv emw-tKzm-Pv So-®nw-Kv C≥-kv‰n-‰yq-´m-b _¿-fnw-Kv-S¨ {Kq-∏pam-bn Cw-•o-jv `m-jm-]T-\-Øn\p-f-f ]p-Xp-kw-cw-`-Øn-\p Xp-S°-an-Sp-∂p.-Cw-•o-jn¬ kzm-[o\w t\-Sn-sb-Sp-°m≥ I-gn-bp-∂ hn-[w G-Xp -k-a-b-Øpw ap-Jmap-Jw \-S-Øp-∂ Hm-¨-sse≥ C‚-dm-Œo-hv ¢m-kp-I-fm-Wv _¿fnw-Kv-S¨ {Kq-∏v \-S-Øp-∂ tImgv-kn-s‚ {]-tXy-I-X-sb-∂p `m-cssZ¿-Ly-ap-≈ tUm-Iyp-sa‚-dn- hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Iƒ \n¿-Ωn-°m≥ Ip-Spw-_-{io Øn¬ A-dn-bn-®p.Hm¨-sse≥ Cw-•o-jv cw-KA-t]-£ £-Wn-®p. hn-i-ZmwsØ H-∂mw-\n-c-°m-cm-b-Xpiw www.kudumbshree.org - ¬

tUm-Iyp-saâ-dn \nÀ-am-Xm-¡-fp-sS ]m-\Â Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2013˛-se anI-® Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-F-kns\. Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-t\m-S\p-_-‘n-®v hy-Xy-kv-X k-a-b-

03 sabv 2014 i\n

s]m-Xp-Imcyw

sIm-≠m-Wv _¿-enw-Kv-S¨ {Kq∏-am-bn ]-¶p-tN¿-∂-sX-∂v apØq-‰v {Kq-∏v F-Iv-kv-Ip-´o-hv Ub-d-Œ¿ sI-]n ]-fl-Ip-am¿ ]-d™p.-tPm-en-bp-f-f-h¿-°pw hnZym¿-∞n-Iƒ-°pw Xn-b-dn-bnepw {]m-Œn-°-en-epw ]-cn-io-e\w \¬-Ipw.-hn-hn-[-`m-j-I-fnte-°v hn-h¿-Ø-\w \-S-Øm-\pwD-®m-c-Ww hn-i-I-e-\w sN-øm\pw B-tKm-f-X-e-Øn-ep-f-f `mjm-kzm-[o-\w D-d-∏p-h-cp-Øm\pw C-Xn-\p -I-gn-bpw. _¿-fnw-KvS¨ {Kq-∏v No-^v- F-Iv-kn-Iyp-´ohv Hm-^o-k¿ F-dn-Iv tIml≥,tPm¿-Pv ap-Øq-‰v kw-_‘n-®p.

kw 30\v hn-c-an-t°-≠n-bn-cp-∂ A-¶-W-hm-Sn h¿-°¿-am-cp-sSbpw sl-¬-∏¿-am-cp-sS-bpw tkh-\ Im-em-h-[n aq-∂p-am-kw IqSn Zo¿-Ln-∏n-®v \¬-In-sIm-≠v k¿-°m¿ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn®-Xm-bn a-{¥n tUm. Fw sI ap\o¿ A-dn-bn-®p. 1001 t]¿-°v CXn-s‚ {]-tbm-P-\w e-`n-°pw.

H.-Un.-C.-]n.-kn. hm-Iv- C³- CâÀ-hyq

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kp¬-Ømt\-‰v Hm-^v H-am-\n-se _n¿-f thƒ-Uv kv-Iq-fn-te-°v Hm-^n-kv A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ (]p-cp-j≥am¿ am-{Xw), In‚¿-Km¿-´≥ A[ym-]-I¿ (kv-{Xo-Iƒ am-{Xw) X-kv-Xn-I-I-fn¬ \n-b-a-\-Øn-\v H.-Un.-C.-]n.-kn. ap-Jm-¥n-cw hmIv- C≥- C‚¿-hyq \-S-Øpw. tbmKy-X : In‚¿-Km¿-´≥ A-[ym-]I¿ ˛ _n-cp-Z-hpw tam-≠n-t m-dn s{S-bn-\nw-Kpw, {]-ap-J kn.-_n.F-kv.-C. kv-Iq-fp-I-fn¬ In‚¿Km¿-´≥ sk-£-\n¬ aq-∂v h¿j-Øn¬ Ip-d-bm-Ø A-[ym-]\ ]-cn-N-bw. ]-c-am-h-[n {]m-bw 45 h-b-kv. Hm-^n-kv A-Uv-an-\nkv-t{S-‰¿ ˛ _n-cp-Zw/_n-cp-Zm-\¥-c _n-cp-Zw, {]-ap-J kv-Iq-fp-Ifn¬ Hm-^o-kv A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿ X-kv-Xn-I-bn¬ c-≠v h¿-jØn¬ Ip-d-bm-Ø tk-h-\ ]-cnN-bw. ]-c-am-h-[n {]m-bw 35 h-bkv.c-≠v X-kv-Xn-I-Iƒ-°pw Cw•o-jv \-∂m-bn ssI-Im-cyw sNøp-∂-Xn-ep-≈ I-gn-hv \n¿-_‘w. B-L¿-j-I-am-b i-º-fw, ku-P-\y Xm-a-kw, bm-{Xm kuI-cyw, F-b¿ Sn-°-‰v, sa-Un°¬ ku-I-cyw Xp-S-ßn-b B\p-Iq-ey-ß-fpw e-`n-°pw. C‚¿hyq-hn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ B-{Kln-°p-∂-h¿ hn-i-Z-am-b _tbm-Um-‰, k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpsS A-k-epw ]-I¿-∏p-I-fpw, ]mkv-t]m¿-´v tIm-∏n, c-≠v I-f¿ t^m-t´m-Iƒ F-∂n-h k-ln-Xw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv h-©n-bq¿ A-º-e-Øp-ap-°n¬ {]-h¿-Øn°p-∂ H.-Un.-C.-]n.-kn-bp-sS Hm^o-kn¬ Cu am-kw \m-en-\v cmhn-se H≥-]-Xv a-Wn-°v lm-P-cmI-Ww.t^m¨: 0471˛2576314/19.-

H-am-\n-te-¡v A-[ym-]-I-cp-sS ku-P-\y dn-{Iq-«v-saâv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-em-e-bnse {]-ap-J C-¥y≥ kn-_n.-Fkv.-kn. kv-Iq-fn¬ ko-\n-b¿ sk-°-≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ amØ-am-‰n-Iv-kv, Cw-•o-jv hn-j-bß-fn¬ A-[ym-]-I-cp-sS H-gn-hpI-fn-te-°v tbm-Ky-cm-b-h-sc H.Un.-C.-]n.-kn. ap-tJ-\ \n-b-an°p-∂p.tbm-Ky-X ˛ am-Ø-am-‰nIv-kv/^n-kn-Iv-kv/Cw-•o-jv _ncp-Zm-¥-c-_n-cp-Z-hpw _n.-FUpw. kn.-_n.-F-kv.-C./sF.-kn.F-kv.-C. kv-Iq-fn¬ l-b¿ sk°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ Ip-d™-Xv aq-∂v h¿-j-sØ A-[ym]-\ ]-cn-N-bw. ]-cm-a-h-[n {]mbw 45 h-b-kv.B-I¿-j-I-am-b i-º-fw (SmIv-kv {^o), ku-P-\y Xm-a-kw, ku-P-\y bm-{X, F-b¿ Sn-°-‰v, sa-Un-°¬ A-e-h≥-kv, {Km-‰phn-‰n Xp-S-ßn-b B-\q-Iq-ey߃. Xm-¬-∏-cy-ap-≈ D-tZymKm¿-∞n-Iƒ hn-i-Z-am-b _-tbmtU-‰ resume.odepc@gmail.com F-∂ C-˛-sa-bn¬ hn-em-kØn-te-°v sa-bv ]-Øn-\-Iw Ab-bv-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v t^m¨ 0471˛2576314/19, sh-_v-ssk-‰v ˛ www.odepc.kerala.gov.in.-

Ipkmäv: A-Jn-te-´ym tem {]-th-i-\-¸-co-£ \msf sIm-®n: \m-j-\¬ tem bq-\nth-gv-kn-‰n (\yq-U¬-ln) A-Jnte-¥ym-X-e-Øn-¬ 2014 sa-bv 4\p \-S-Øp-∂ {]-th-i-\-∏-co£-bv-°v sIm-®n im-kv-{X kmt¶-Xn-I k¿-h-I-em-im-e sk‚¿ B-bn Xn-c-s™-Sp-Øn´p-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-t∂ Znh-kw Un-]m¿-´v-sa‚ v Hm-^v t]m-fn-a¿ k-b≥-kv B‚ v d_¿ sS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ ]-co-£ F-gp-Xm≥ lm-P-cm-I-W-sa-∂v sF.-B¿.-F.-F. U-b-d-Œ¿ Adn-bn-®p. D-® -I-gn-™v 3 a-Wn ap-X¬ 4.-30 h-sc-bm-Wv ]-co-£m k-abw.

\nehmcw

kzÀW hne Xmgv¶p ]h\v 22,520 sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ (Izn).-.-.-.-.. 15,000 G{]n¬ A-h-[n.-. 13,000 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 13,970 vPq¨.... 12,910 Pqsse ,,,,,...... 12,000 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,210˛10,500 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2950 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 67,000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 69,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 35,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7600˛8000 A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000˛18,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,400 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛9000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,200˛7,450 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8700˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3900˛4500 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,250˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 300˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 600˛640 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛900 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 950˛1115 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 13,400˛-13,800 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,100 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 10,100 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,000 ]msam-en≥ 6130 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,520 H-cp {Kmw.-. 2,815

sh-fn-s®-Æ 2390 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1140--˛ 1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1050 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3350 sh-√w (60 sI.Pn).-.-.-.-..-.-. 2160 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. 4000˛5300 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700˛3000 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000˛3030 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2100 sNdp-]-b¿ 8400˛9200 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6200˛6800 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 4200 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4000 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew(25 sI.Pn) 2875 d-_¿(In-tem).-.-.140.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 130.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 90.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 69,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 3150 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10300 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,000 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.26.00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 24.-00 Xr»n\m-]≈n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.25.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 18750 c-≠mw-X-cw. 11800 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 18300˛18970 ]-g-b-Xv 18400˛18970 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.14700˛16710 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... 42,100 X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 30,200 sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. 16,200 sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. 10,600 Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,650 dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,450 D-≠.-.-.-.-.-.-.-. 12,100 cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,200 (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3450 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) 6,850-˛7,350 sN-dp-Xv.-.-. 7,150˛7,650 h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 8,000˛8,300 AS° ]pXn-bXv 17,000˛17,500 ]g-bXv 17,000˛17,500 Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥64,600 tN-´≥.-.-.-.-.-.66,100 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 67,100 d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,800 d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13,500 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 9500 ]-©-km-c.-.-. 3320

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

66,000 65,000 14,500 4400 5000 22.00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. \m-S≥ P-b.-.s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

31.-00 30.-00 31.-00 30.-50 30.-00 28.-00 31.-00 25.-00 26.00 27.50 27.-50 27.50 26.-00 22.-00 132.-00 138.0093.00-

30,200 37-00 3100 2700 5800˛7400 4800 4900 9400 8800˛12,700 7800 3350 15,200 10450˛10500

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

14150 13800 13200 11470 14150 13800 12939 12827 12724 12668 12584 10493 8477 15700 10800 3300

Xr-iq¿ 15,000 2,200 1,800 3,800 65,000 13,800 10,290 2,900 3700˛3821 3700˛3850 2000˛3500 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

28.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 33.-00 680.00 175.00 2400.-00 16,000.-00 33.-00

s\-äv-hÀ-¡v A-Uv-an-\n-kv-t{S-äÀ A-t]-£ £-Wn-¨p tX™n-∏ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e-bn¬ I- c m- d - S n- ÿ m- \ Øn¬ s\-‰v-h¿-°v A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰sd \n-b-an-°p-∂Imen¡äv Xn-\m-bn Hm¨kÀhIemime sse≥ A-t]-£ £-Wn-®p. {]-Xn-am-k sam-Ø th-X-\w: 35,000 cq-]. {]m-bw: 2014 P-\p-h-cn H-∂n-\v 36 h-b-kv I-hn-b-cp-Xv. Hm¨-sse≥ A-t]£ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ Xn-b-Xn sa-bv 11. hn-i-Z-hn-h-c߃-°v k¿-h-I-em-im-em sh_v-ssk-‰v k-μ¿-in-°p-I.

Im-bn-I £-a-Xm ]-cn-tim-[-\/

A-`n-ap-Jw: sa-bv F-«n-\v Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bnse sk-Iyq-cn-‰n Km¿-Uv-kv (Xm¬-°m-en-Iw) \n-b-a-\-Øn\m-bn a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m ssk-\n-Iv sh¬-s^-b¿ Hm-^o-kn¬ \n-∂pw e-`n-® ]-´nI-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-SØ-s∏-Sp-∂ Im-bn-I £-a-Xm ]cn-tim-[-\-bpw A-`n-ap-J-hpw sabv F-´n-\v cm-hn-se H-º-Xv a-Wn°v k¿-h-I-em-im-em `-c-W-Imcym-e-b-Øn¬ \-S-°pw. ]-´n-Ibn¬ Dƒ-s∏-´-h-cp-sS t]-cpw hnh-c-ß-fpw k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. ]-´nI-bn¬ Dƒ-s∏-´-h¿ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw {]kv-Xp-X Zn-h-kw Im-bn-I £-aXm ]-cn-tim-[-\-°pw A-`n-ap-JØn-\pw lm-P-cm-h-Ww.

A-^n-en-tb-j³ ]p-Xp-¡-Ww

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-°v Io-gn-ep-≈ tIm-tf-Pp-Iƒ A-hcp-sS tIm-gv-kp-I-fp-sS s{]m-hnj-W¬ A-^n-en-tb-j≥ ]p-Xp°-Ww. A-t]-£ \¬-Im-Ø tIm-tf-Pp-Iƒ A-t]-£ k¿-hI-em-im-em tIm-tf-Pv sU-h-e]v-sa‚ v Iu¨-kn¬ Hm-^okn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. hn-i-Z-hn-

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ h-c-߃ k¿-h-I-em-im-em sh- ‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c-°-S-em_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. kn-s‚ ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wbw/kq- £ v - a - ] - c n- t im- [ - \ /]sa-bv A-©n-\v B-cw-`n-°p-∂ aq- I¿-∏v F-∂n-h-°v sa-bv 15 h-sc ∂mw sk-a-ÿ _n.-F./_n.--F- Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£nkvkn. aq-ey-\n¿-W-b Iym-ºn- °mw. te-°v, Xr-iq¿ Pn-√-bn-se a-ebm-fw A-[ym-]-I¿ Xr-iq¿ tI- I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-imc-f h¿-Ω tIm-tf-Pn¬ lm-P-cme-bp-sS \m-emw I-Ww. sk-a-ÿ am-kv‰¿ Hm-^v sse-{_dn B‚ v C≥-^¿hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-kw G-{]n¬ 25ta-j≥ k-b≥-kv ˛-\v \-S-Øn d-±m-°n-b aq-∂mw Un-{Kn ]-co-£I®qÀ sk-a-ÿ _n.-F./_n.--F-kvkn kÀhIemime Iƒ sa-bv 20\v B. Cw-•o-jv tIm-a¨ tIm-gv-kv en‰-td-®¿ B‚ v I-≠w-]-d-dn C- cw-`n-°pw. A-t]-£-Iƒ ]n-g Iqjyq-kv ]-co-£-°v ]m-e-°m-Sv K- Sm-sX 6 h-sc-bpw 130 cq-] ]n-gh¨-sa‚ v hn-Iv-tSm-dn-b tIm-tf- tbm-sS 8 h-sc-bpw \¬-Imw. F.Pv tI-{μ-am-bn lmƒ-Sn-°-‰v A- ]n.-kn. N-em≥ k-ln-Xw 9\-Iw \p-h-Zn-®v In-´n-b hn-Zym¿-∞n- k¿-h-I-em-im-e-bn¬ F-ØnIƒ A-tX lmƒ-Sn-°-‰p-am-bn °-Ww sa-bv 15-˛-\v ]m-e-°m-Sv H-e-ht°m-Sv tIm-˛-Hm-∏-td-‰o-hv tIm- sa-bv 5 ap-X¬ 7 h-sc hn-hn-[ tf-Pn¬ ]-co-£ F-gp-X-Ww. tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ B-dmw sk-a-ÿ _n.-F-kv.-kn. aq-∂mw h¿-j _n.--]n.-Sn. k-πn- kp-thm-f-Pn-bp-sS {]m-tbm-Kn-I sa‚-dn ]-co-£-bp-sS {]m-Iv-Sn- ]-co-£ sa-bv 12 ap-X¬ 14 h-sc °¬ sa-bv F-´v, H-º-Xv Xn-b-Xn- A-tX tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øpw.I-fn¬ sP.--Sn.-‰n C-kv-emw tImtf-Pv Hm-^v ^n-kn-tbm-sX-dm-∏n- c-≠pw \m-epw sk-a-ÿ Fw.-Fbn¬ \-S-°pw. ssSw-tS-_nƒ kv.-U-ªyp. ]-co-£-Iƒ b-Ymsh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. {I-aw Pq¨ 11, sa-bv 21 Xnø-XnI-fn¬ B-cw-`n-°pw. A-t]-£sa-bv G-gn-\v B-cw-`n-°p-∂ aq- Iƒ ]n-g Iq-Sm-sX sa-bv 8 h-sc∂mw h¿-j _n.--F-kvkn. k-πn- bpw 130 cq-] ]n-g-tbm-sS sa-bv 12 sa‚-dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£- h-sc-bpw \¬-Imw. F.-]n.-kn. Nbp-sS lmƒ-Sn-°-‰p-Iƒ A-X-Xv em≥ k-ln-Xw sa-bv 13\-Iw ]-co-£m tI-{μ-ß-fn¬ sa-bv k¿-h-I-em-im-e-bn¬ F-ØnA-©v ap-X¬ hn-X-c-Ww sN- °-Ww.øpw. Pq-sse 2013¬ \-S-Øn-b sk°‚ v {]-^-j-\¬ _n.-F.-Fw.2013 \-hw-_-dn¬ \-S-Øn-b H- F-kv. ]-co-£m-^-ew {]-kn-≤o∂v, aq-∂v, \m-ev sk-a-ÿ Fw.-- I-cn-®p. ]p-\-∏-cn-tim-[-\-bv-°pF-kv.-kn ssk-_¿ sk-Iyq-cn- ≈ A-t]-£ 14 h-sc kzo-I-cn‰n ]-co-£m-^-ew sh-_v-ssk- °pw

aq-ey-\nÀ-W-b Iym-w]v

]-co-£

]-co-£m tI-{µ-¯n am-äw

]-co-£ ]p-\{I-ao-I-cn-¨p

{]m-Iv-än¡Â ]-co-£

Fw.-F-kv.-U-»yp. ]-co-£-

lmÄ-Sn-¡-äv hn-X-c-Ww

]-co-£m-^-ew

]-co-£m-^-ew


Ifn¡fw

3 sa-bv 2014 i\n

11

kozhikode

Hm^v{Sm¡v k-−À-emân-s\-Xn-tc dq-Wn I-fn-t¨¡nÃ

kv]m-\n-jv ss^\ e≠≥: am-©-ÿ bp-ss\-‰-Uv kq-∏¿ Xm-cw sh-bv≥ dq-Wn k≠¿-em‚n-s\-Xntc C∂v \S°p∂ a¬-k-c-Øn¬ I-fn-°p∂ Im-cy-Øn¬ D-d-∏n-s√-∂v ¢∫n-s‚ Xm¬-°menI tIm-®v dbm≥ Kn-§v-kv. ]-cn-°m-Wv Xm-cØn-\v Xn-cn-®-Sn-bm-b-Xv. tem-II-∏n-\p-≈ Cw-•o-jv So-an-s\ {]Jym-]n-°m≥ F-Xm\pw Zn-h-k߃ _m-°n \n¬-s°-bm-Wv Xm-c-Øn-\v ]-cn-t°-‰-Xv. ]-cn-°n¬ Xm-c-Øn-s‚ i-coc-L-S-\-bv-°v Im-cyam-b Ipg∏w kw-`-hn-®n-´p-≠v. ]t£ dqWn-°v I-fn-°-W-sa-∂p-≠v. AXp-sIm-≠v A-Sp-Ø Znh-kw apgp-h≥ Xm-c-Øn-s‚ ico-c ]ptcmK-Xn \n-co-£n-°p-sa∂pw Kn-§vkv Adn-bn®p.

sNÂ-kn k-l-tIm-¨n-\v B-dv I-fn-I-fn hne¡v

C-cp-]m-Z-§-fn-em-bn \-S-¶ sk-an-bn A-Xv-eän-tIm 3þ1\v sNÂ-kn-sb X-IÀ¯p e≠≥: bp-th-^ Nmw-]y≥-kv eo-Kv ^pSv-t_m-fn¬ kv-]m-\n-jv ¢m-kn-Iv ss^-\-en-\v h-gn-sbm-cpßn. I-gn-™ Znh-kw \S∂ sk-an-bn¬ •m-a¿ Soamb A-Xv-e‰ntIm am-{Un-Uv ap≥ tP-Xm°fpw Cw-•o-jv h-º≥-am-cpam-b sN¬-kn-sb X-I¿-Ø-tXm-sS-bm-Wv kv]m-\n-jv So-ap-Iƒ X-Ωn-ep-≈ I-em-it∏m-cm-´-Øn\v A-c-sßm-cp-ßn-bXv. t\c-sØ I-gn-™ h¿j-sØ tPXm-°fm-b _-tb¨ ayq-Wn-°n-s\ Ccp-]m-Z-ß-fn-embn 5˛0\v ap-°n kv-]m\n-jv A-Xn-Im-b≥-amcpw Hº-Xv X-hW In-co-S-hn-P-bn-I-fp-amb d-b¬ am{Un-Uv ss^-\¬ Sn°-‰v kz¥am°nbn-cp∂p. C-cp-]m-Z-ß-fn-em-bn sN¬-kn 3˛1\v ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bm-Wv A-Xv-e‰ntIm 40 h¿-j-Øn-\p ti-jw Nmw-]y≥kv eo-Kn-s‚ ss^-\¬ s_-¿-Øv D-d∏n-®-Xv. 1974¬ B-Zy-am-bn ss^-\-en¬ {]-th-in-® A-Xv-e‰ntIm A∂v _tb-Wn-\v ap-∂n¬ In-co-Sw A-Sn-b-d-hX

e≠≥: sN¬-kn A-kn-kv-‰‚ v tIm-®v dq-bn ^m-cn-b-°v Bdv a¬-k-c-ß-fn¬ hn-e-°v. d-^-dntbm-Sv tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-bXm-Wv hn-e-°n-\v Im-cWw. k-≠¿-em‚n-\v A-\p-Iq-e-am-bn a¬k-c-Øn¬ d^-dn ssa-°v Uo≥ s]-\¬-‰n hn-[n-®n-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv ^m-cn-b d-^dn-tbmSv tam-i-am-bn s]-cpam-dn-b-Xv. hn-e-°n-\v ]p-d-ta 30,000 tUm-f¿ ]n-g-bp-ap-≠v. sN¬-knbp-sS Cu ko-k-Wn-se ti-jn°p-∂ c-≠v a¬-k-c-߃°p ]pdta A-Sp-Ø ko-k-Wn-se \m-ev a¬-k-c-ßfpw ^m-cnb-°v \-„-amhpw.

B³-tUgvks\ Cw-¥-−v So-an-te-¡v Xn-cn-¨phn-fn-¨p

X X

UotKm knan-tbm¨ ]-cn-io-en-∏n°p∂ A-Xv-e‰n-tIm-bv-°mbn. \n-ehn¬ eo-Kn¬ t]m-bn‚ v ]-´n-I-bn¬ H∂mw-ÿm-\-Øp-≈ A-Xv-e‰n-tIm em eo-K-m In-co-S-Øn-\v ssI-sbØpw Zq-cØmWv. F-∂m¬, G-gv ko-k-Wp-I-fn¬ aq∂mw ss^-\¬ e-£y-an-´n-dßn-b sN¬-kn-bp-sS X-{¥-߃ ]m-fp-I-bmbn-cp-∂p. H-cp tKm-fn-\v ap-∂n¬ \n-∂Xn-\p ti-j-am-Wv ªq-kv kz-¥w ImWn-Iƒ-°p ap-∂n¬ aq-∂p tKm-fp-Iƒ h-g-ßn-bXv. A-Xv-e‰n-tIm-bv-°p th-≠n A-{Unbm≥ (44mw an-\n-‰v), UntbtKm tImkv-‰ (60), B¿-Z Sp-dm≥ (72) F-∂n-hcm-Wv e-£yw-I-≠Xv. A-Xv-e‰n-tImbp-sS ap≥ Iym-]v-‰≥ Iq-Snbmb s^¿Wmt≠m tSm-dm-km-Wv (36mw an-\n-‰v) ªq-kn-s‚ kv-tIm-d¿. B-Zy-]m-Zw k-a-\n-e-bn¬ I-em-in®-Xn-\m¬ c-≠mw]m-Z C-cp-So-ap-I-ƒ°pw H-cp t]m-se \n¿-Wm-b-I-am-bn-

A-{Un-bm³, tIm-kv-ä, Sp-dm³ F-¶n-hÀ A-Xv-eän-tIm-bp-sS kv-tIm-dÀ-amÀ A-Xv-eän-tIm-bp-sS ss^-\Â {]-th-i-\w 40 hÀ-j-¯n-\p- ti-jw ss^\Â Cu am-kw 24\v en-kv-_-WnÂ

bv-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kz-¥w {Ku-≠n¬ k-a\n-e h-gßn-b A-Xv-e‰ntIm sN¬-kn-bp-sS X-´-I-Øn¬ an-I-® {]-IS-\w Im-gv-Nh-®m-Wv A¿-ln-°p-∂ hnP-bw I-cÿ-am-°n-bXv. C-tXm-sS ko-k-Wn¬ C-c-´ In-co-S-Øn-\-Sp-sØ-Øm\pw

cp-∂p. 36mw an-\n-‰n¬ sN¬-kn B-cm[I-sc B-th-i-Øn-em-gv-Øn tSmd-kv A-Xv-e‰n-tIm-bp-sS h-e-Ip-ep°n. anI-® \o-°-Øn-s\m-Sp-hn¬ sk-km¿ A-kv-]n-en-Iyq-´ hn√y-\v ]m-kv \¬In. ]m-kv hn√y≥ tSm-d-kn-\v ssI-amdp-I-bpw tSmd-kv he-Xp Im-¬ tjm-´n-

eq-sS ]-¥v h-e-bv-°p-≈n¬ \n-t£-]n°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. A-Xv-e‰n-tIm-bneq-sS ^pSv-t_m-fn-te-°v ]n-®-sh® tSmd-kv X-s‚ tKm-ƒ-t\-´w B-tLmjn-°m≥ X-øm-dm-bn√. tKmƒ ho-W-tXm-sS B-{I-an-®p Ifn-® A-Xv-e‰ntIm H-Sp-hn¬ e-£yw-I≠p. 44mw an-\n-‰n¬ A-{Un-bm-\n-eq-sSbm-Wv A-Xv-e‰ntIm k-a-\n-e-]n-Sn-®Xv. ªq-kn-s‚ {]Xn-tcm-[ \n-c-bn-se hogv-N ap-X-se-Sp-Øm-Wv A-{Un-bm≥ k-a\ne tKmƒ t\-Sn-bXv. c≠mw ]-Ip-Xn Xp-S-ßn-bt∏m-ƒ B-jv-en tIm-fn-\v ]I--c-°m-c-\m-bn km-ap-h¬ F-‰p-hn-s\ sN¬-kn tIm-®v tPm-kv samdo- t ™m

h- e - b v- ° p- ≈ n- ¬ A-Sn-®p-I-b‰n. ]n-∂o-Sv Nn-e an-I-® \o-°-߃ \-S-Øn-sb¶n-epw A-Xv

tKm-fm-°n am-‰p-∂X - n-¬ sN¬-kn ]cm-P-b-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. A-Xve‰ntIm tKmƒ-Io-∏¿ Xn-t_m-´v tIm¿-t´m-bn-kn-s‚ an-I-® tkhp-If - pw sN¬-kn ap-t∂-‰\ - n-cb - v°v sh√p-hn-fn-bm-hp-I-bm-bn-cp∂p. 72mw an-\n-‰n¬ sN¬-kn-bpsS a¬-k-c-Øn-te-°p-≈ aS-ßnh-c-hn-\v I-Sp-Ø Xn-cn®-Sn \¬-In Sp-dm≥ A-Xv-e‰n-tIm-bp-sS aq∂mw tKmfpw I-s≠-Øn. DPz-e sl-Õ-dn-eq-sSbm-Wv Sp-dm≥ tKm-ƒ t\-Sn-b-Xv. Cu am-kw 24\v t]m¿-®p-K-ense en-kv-_-Wnem-Wv bq-tdm]y-≥ Nmw-]y-≥am-sc I-s≠Øp-∂ Nmw-]y≥-kv eo-Kv ^pSvt_m-fn-s‚ Iem-it- ∏m-cv Ac-tß-dp-∂X - v.

I-f-Øn-end°n. Cu Xo-cpam-\w Xn-cn-®-Snsb-t∂m-Ww F-‰p sN¬-kn-bp-sS hn√\m-b-t∏mƒ A-Xv-e‰ntIm a¬-k-c-Øn¬ c≠mw tKm-fpw \n-dsbm-gn-®p. tIm-kv-‰sb s]-\¬-‰n t_m-Ivkn-\p-≈n-¬ h-®v F‰p ^u-ƒ sN-øp-I-bmbn-cp∂p. s]-\¬-‰n In-s°-Sp-Ø tIm-kv‰ A-\m-bm-kw ]-¥v

bq-tdm-] eoKv: s_³-^n-¡þsk-hn-¿ I-em-i-t¸mcv

sSmdnt\m/am-{UnUv: bq-tdm-] eo-Kn-s‚ I-em-i-t∏m-cm-´-Øn¬ t]m¿-®p-Ko-kv Nmw-]y≥-amcm-b s_≥-^n-° kv-s]-bn-\n¬ \n∂p-≈ sk-hn-øb - p-am-bn sIm-ºptIm¿-°pw. Cu am-kw 14\v bp-he-≠≥: kv-tIm-´v-e‚n-s\-Xn‚-kn-s‚ X-´I - Ø - n-em-Wv In-co-Scmb F-IZn-\ a¬-k-c-Øn-\pt∏m-cm-´w A-ct- ß-dp-∂X - v. ≈ Cw•-≠v So-an-te-°v t]-kv C-cp-]m-Z-ß-fn-em-bn \-S-∂ _u-f¿ sP-bnw-kv B-≥tUsk-an-bn¬ C-‰m-en-b≥ tP-Xmgvk-s\ Xn-cn-®phn-fn-®p. °fm-b bp-h‚-kns\ 1˛2\v apBj-kv ]-c-º-c-bn-epw FIZn-\ a¬-k-c-ß-fn-ep-w tamiw ´p-Ip-Øn-®m-Wv s_≥-^n-° Inco-S-Øn-\v ssI-sbØpw Zq-c{]I-S-\w ImgvN-h-®-Xn-\v BsØ-Øn-bXv. F-∂m¬, kv-s]≥tU-gv-k-s\ Cw•≠v Soan¬ bn-\n¬ \n-∂p-≈ h-e≥-kn-b\n∂v Xg-™n-cp∂p. {]ap-J bp-ambn 3˛3\v ]n-cn-s™-¶nepw Xm-c-ß-fp-sS ]-cn-°m-Wv XmcsØ Xn-cn-®phn-fn-°m-\p-≈ Im- F-th tKmƒ sk-hnø-sb ss^\-en-se-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. cWw. kz-¥w X-´-I-Øn¬ \-S-∂ c≠mw-]m-Z-Øn¬ B-[n-]Xyw ]p-e¿-Øn-bn´pw tKmƒ t\-Sm≥ I-gn-bm-sX t]m-b-Xv bp-h‚-kn\v hn-\-bm-hp-I-bm-bn-cp∂p. s_-≥-^n-°-bp-sS X-´-I-Øn¬ \S-∂ H-∂mw-]m-Z-Øn¬ 2˛1\mWv bp-h-‚-kv tXm¬-hn cp-Nn-®ncp-∂Xv. c-≠mw-]m-ZØ - n¬ H-cp tKm-ƒ am{Xw t\-Sn-bm¬ X-s∂ bp-h‚kn-\v F-th tKm-fn-s‚ ]n-≥_ - e - Øn¬ ap-t∂-dm-\m-hp-am-bn-cp∂p. F-∂m¬, C-‰m-en-b-≥ tPayq-Wn°v: _-tb¨ ayq-Wn°n¬ Xm≥ A-k-¥p-„-\m-sW∂v an-Uv-^o¬-U¿ a-cntbm tKmUv-sk. I-gn-™ h¿-jw 37an√y-Wns‚ I-cm-dn¬ So-an-seØn-b Xm-c-Øn-\v ¢-∫n¬ {]Xo-£-bv-s°m-Øp-b-cm≥ km[n-®n-cp-∂n√. \n-e-hn-se ÿn-Xn-bn¬ Xm≥ k-t¥m-j-hm-\√. ¢-∫n-\v th-≠n Xp-S¿∂pw I-fn-°m≥ X- dm-©n: H-cp Zn-h-k-sØ hn-{i-aøm-dm-Wv. tIm-®n-s‚ hn-izm-kw Øn-\p ti-jw \-S-∂ sF.--]n.--Fho-s≠-Sp-°m≥ ]-‰p-sa-∂m-Wv ¬ t]m-cm-´-Øn¬ ap≥ tP-Xm{]-Xo-£-˛ tKmSvsk ]-d-™p. °-fm-b sN-ss∂ kq-∏¿ In-Mvkn-\v sIm-¬-°-Ø ss\-‰v-ssdtU-gv-kn-s\-Xntc 34 d¨-kns‚ X-I¿-∏≥ P-bw. a-g-sb-Øp-S¿-∂v 17 Hm-h-dm°n Np-cp-°n-b Ifnbn¬ B-Zyw _m-‰v sN-bv-X sN-ss∂ aq-∂v hn°-‰v \-„-s∏-Sp-Øn-bm-Wv 148 d¨-kv t\-Sn-b-Xv. 40 ]-¥n¬ A©v _u-≠-dn-bpw c-≠v kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-sS 56 d¨-sk-Sp-Ø s{_≥-U≥ a-°p-√-am-Wv sNss∂-bp-sS tSm-]v-kv-tIm-d¿. a-dp-]-Sn-bn¬ Hº-Xv hn-°-‰n\v 114 d¨-sk-Sp-°m-t\ sIm¬]m-cnkv: X-s‚ I-cn-b¿ ]n.F°-Ø-bv-°v km-[n-®p≈p. tdmkv.Pnbn¬ X-s∂ A-h-km-\n∏n-°p-sa-∂v kq-∏¿ Xm-cw …m-‰- _n≥ D-Ø-∏-bpw 47 (38 ]-¥v, ≥ C-{_mln-tam-hn-®v ]d-™p-.- A-©v t^m¿, H-cp kn-Iv-k¿) ¢-∫n¬ Xm≥ AXo-h k-t¥m- bq-kp-^v ]Tm-\pw 41 (29 ]¥v, \m-ev kn-Ivk¿, H-cp t^m¿) amj-hm-\m-Wv. ]n.F-kv.P - n hnSm≥ D-t±-in-°p-∂n√. X-s‚ I- {X-am-Wv sIm¬-°-Ø \n-c-bn¬ s]m-cpXn- t\m-°n-bXv. cn-b¿ C-hn-sS X-s∂ A-hk - msN-ss∂-°p th-≠n c-ho-{μ \n-∏n-°m-\m-Wv Xm¬-∏c - y-s∏-SpPtUP \mepw tam-ln-Xv i¿-a ∂Xv˛ Xm-cw hy‡-am-°n. A-Sp-Ø a¬-k-c-Øn¬ I-fn- aq∂pw hn°-‰v ho-gv-Øn an∂n. a-°p-√-Øn-\p ]p-d-ta kp-tc°fØn-te°v Xncn-s®-Øp-sajv sd-b\ v- 31 (25 ]-¥v, \m-ev t^m∂pw C-{_ Adn-bn-®p. ¿, H-cp kn-Ik v- ¿), Fw F-kv t[mkalikkalam@thejasonline.com Wn 22* (17 ]-¥v, H-cp kn-Ik v- ¿,

AXve-‰ntImbp-sS c≠mw tKmƒ t\-Sn-b kv-ss{S°¿ UntbtKm tImkv-‰ (C-SXv) k-l-Xm-cw sIm-s°-bvs°m-∏w B-Àm-Z-Øn¬

tem-I-I-¸n hmÂ-¡À I-fn-t¨-¡nà e≠≥: tSm´≥lmans‚ Cw•ojv Xm-cw sIbv¬ hm¬-°¿ tem-I-I-∏n¬ I-fn-°p∂ Imcyw kwi-bØ - n¬. ]-cn-°m-Wv Xmc-sØ h-eb - v° - p-∂X - v. am-¿®v ap-X¬ ]-cn-°n-s\-Øp-S¿-∂v Xm-c-Øn-\v I-fn-°f-Øn-en-dßm≥ km-[n-®n-cp-∂n-√. F-∂m¬, tIm-®v tdm-bv tlmUv-k≥ tem-II∏n\p≈ Cw•≠v So-an-s\ {]-Jym-]n°m≥ Zn-h-k-߃ am-{Xw tijn-s° Xm-c-Øn-s‚ ]-cn-°v Xn-cn-®-Sn-bmbn-cn-°p-I-bm-Wv. hm¬-°-dp-sS Im-cy-Øn-¬ D-d-∏p-]-d-bm≥ km-[n-°n√. \n-e-hn¬ XmcØn-\v c-≠v amk-tØm-fw I-fn-°m-\m-hn-√. F-∂n-cp-∂mepw Xmc-Øn-s‚

t\m- ° p∂-Xv˛ tlmUvk≥ ]-d™p. A tX-kabw. ]-cn°n¬ \n∂v a-‰p Xm-c-ßfm-b Pm-Iv hn¬-sj-¿, A-e-Iv-kv Hm-Iv-k-eUv sN-º¿-se-bv≥, ^n-¬ PmKn-sb¬-I F-∂n-h-¿ ap-‡cmhp-tam-sb-∂m-Wv tlm-Uvk≥ D‰p-t\m-°p-∂-Xv. aq-∂v Xm-c-ßfpw ]-cn-°n¬ \n-∂v tam-Nn-X-cm-bn So-an-\p th-≠n I-fn-°p-sa-∂m-Wv dnt]m¿´pIƒ.

C-\n 40 \mÄ

Im-cy-Øn¬ X-߃ A-Xo-h Bi-¶bnemWv. hm¬-°¿-°v an-I-® Nn-In¬-k \¬-Ip-∂p≠v. ]-t£ XmcØn-\v Zo¿-L t\-ct- Ø-°v I-fn-°m≥ km-[n°n√. Nn-In-¬-k Kp-Ww sNøp-tam-sb-∂m-Wv R-߃ D-‰p-

tem-I-I-¸n-\p ap-¼v B-tcmKyw ho-s−-Sp¡pw: Hm-kvIÀ

_-tb-Wn A-k-´p-ã³: tKm-Svsk

h-e≥-knb-sb tXm¬-∏n-®v ss^-\-en-seØn-b sk-hn-ø-bp-sS B-Àm-Z-{]-IS\w

Xm°-sf t]m¿-®p-Ko-kv Sow tKmf-Sn-∏n-°m-sX ]n-Sn-®p-s°-´n. A-tX-k-a-bw, c-≠mw-]m-ZØn¬ 3˛1\v tXm-‰n´pw \n¿-Wmb-I F-th tKm-fn-s‚ ]n≥-_-e-

sNss¶ ap-t¶-dp¶p sN-ss¶ 3\v 148, a-¡pÃw 56, sIm¡-¯ 9\v 114

]n.F-kv.Pn-bn I-cn-bÀ A-h-km-\n-¸n¡pw: C-{_

I-em-i-t¸m-cm-«-¯n A-Xv-eäntIm am-{UnUv d-b- am-{Un-Uns\ t\-cn-Spw

H-cp t^m¿), P-tU-P 17* (10 ]-¥v, H-cp kn-Ik v- ¿, H-cp t^m¿), Uz-bv≥ kva - n-Øv 16 (11 ]-¥v, c-≠v t^m¿, H-cp kn-Ivk - ¿ - ) F-∂n-hc - m-Wv sN-ss∂-°mbn t`-Zs - ∏-´ {]-IS- \w \-S-Øn-b a-‰p Xm-c-߃.

t]m-bnâv \ne (Sow, aÂ-kcw, Pbw, tXmÂhn, k-a-\n-e, d¬-tdäv, t]m-bnâv F-¶ {I-a-¯nÂ) ]©m_v sNss∂

5 5 0 0 +1.334 10 6 5 1 0 +1.189 10

cmPÿm≥ 5 3 2 0 +0.400 6 sIm¬°Ø 6 2 4 0 ˛0.160 4

_mw•q¿

5 2 3 0 ˛-0.207 4

ssl-Zc - m-_mZv 5 2 3 0 ˛0.642 4 U¬ln

apwss_

5 2 3 0 ˛1.116 4 5 0 5 0 ˛0.942 0

C¶s¯ Ifn sIm-¬-°-Ø-bv-°p th-≠n ]- ©≥m_v km-apwss_ Izn-_p¬xlc-≠pw B(sshv 4)cp hn-°-‰pw ho-gvs{μ d- I -¬o-´HØn. U¬-ln x cm-P-ÿm≥ (cm-{Xn 8) sk‰v amIvknepw bp.-F.-C-bn-se B-Zy-L-´ atkmWn knIv ¬-k -c-߃-° v ti-k jn-e w pw C-¥y-bn-

dn-tbm Un P\o-tdm: tem-II - ∏ - n-\pap-ºv Xm≥ ]q¿-Æ B-tcmKyw ho-s≠-Sp-°p-sa-∂v {_-koen-b≥ bphXm-cw Hm-kv-I¿ Bfl-hn-izmkw {]I-Sn-∏n®p. ¢-∫v a¬-k-c-Øn\n-sS sN¬-kn Xmc-amb HmkvI-dns‚ C-Sp-∏n\v ]-cn-t°-‰n-cp∂p.- CtXØp-S¿-∂v Xm-cØ - n-\v sN¬knbp-sS I-gn-™ aq-∂v a¬-kc - ß - fpw \-„a - m-bn-cp-∂p. C-Sp-∏n-se ]-cn-°v Imc-Ww th-Z-\-bp-≠mbn-cp-∂p. A-XpImc-Ww Nmw]y≥kv eoKn¬ AXve-‰ntIm am{Un-Un-s\-Xntc I-fn-°m≥ km-[n-®n√. AXve-‰n-tIm-bvs°-Xntc I-fn°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-bn-cp-∂p Rm≥. F∂m¬, ]-cn-°v F-{X-tØm-fw Kp-cp-X-c-am-sW-

∂v Adn-bm-ØXv sIm-≠v tIm®v F-s∂ I-fn∏n®n√. eo-Knse A-hkm-\ a¬- k - c - Ø n- ¬ I- f n- ° m- \ mhpsa∂mWv {]Xo£. tem-I-I-∏v So-an-\p th≠n H-cp-ßp-I-bm-Wv X-s‚ {][m\ e£yw˛ HmkvI¿ Iq´n-t®¿Øp.

Øn-em-Wv h-e≥-knb-sb a-dnIS-∂v sk-hnø ss^-\¬ Sn°‰v I-c-ÿ-am-°n-bXv. B-Zy-]m-ZØn¬ F-Xn-cn√m-Ø c-≠p tKmfp-Iƒ-°v sk-hn-ø sh-∂n-sIm-

Sn \m-´n-bn-cp-∂p. C-©p-dn ssS-anem-Wv h-e≥-kn-b-bp-sS ss^\¬ tam-l-߃-°v C-cp´-Sn \¬-In kv-‰o-^≥ Fw_nb skhn-ø-°m-bn tKmƒ t\-Sn-b-Xv.

Szân dm-¦nMv: C-´y X-e¸¯v Xn-cn-s¨¯n

In-co-S-{]-Xo-£ \n-e-\nÀ-¯m-\pd-¨v am-©-ÌÀ kn-än I-f-¯nÂ

Zp-_bv: sF.kn.kn Sz‚n {In°-‰v dm-¶n-Mn¬ C-¥y H-∂mwÿm-\w Xn-cn-®p-]n-Sn-®p. {io-e¶-sb ]n-¥-≈n-bm-Wv C-¥y Xe-∏-tØ-°v ho≠pw a-S-ßn-sbØn-bXv. _w-•m-tZ-in¬ I-gn™ am-kw k-am-]n-® Sz‚n temI-I∏ - v ss^-\e - n¬ {ioe-¶t- bmSv ]-cm-Pb - s - ∏-´t- Xm-sS-bm-Wv dm¶n-Mn¬ C-¥y c-≠mw-ÿm-\tØ-°v ]n-¥-≈-s∏-´Xv. F-∂m¬, H-cp h¿j-sØ IW-°n¬ C-¥y Sz‚n-bn¬ H-cp Ifn-bnepw e-¶ \m-ep I-fn-I-fn-epam-Wv ]-cm-P-b-s∏-´Xv. C-tXm-sS e-¶-tb-°mƒ H-cp t]m-bn‚ v A[n-Iw t\Sn-b C-¥y H-∂mwÿm-\-tØ-°v Xn-cn-s®-Øp-Ibm-bn-cp-∂p.

{]o-an-b¿ eoKv

tSm-´≥lmw x sh-kv-‰v-lmw (ssh-Io´v 5.05) am-©-kv-‰¿ bq-ss\‰-Uv x k-≠¿-em‚ v (cm-{Xn 7.20) am-©-kv-‰¿ kn-‰n x F-h¿´≥ (cm-{Xn 9.50) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

kv-]m-\n-jv eoKv

_m-gv-k-tem-W x sK-‰ms^ (cm-{Xn 7.30) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 1 aem-K x F¬s° (cm-{Xn 9.25) H-kmkp-\ x sk¬-‰ (cm-{Xn 11.25) d-b¬ h√m-tUm-en-Uv x F-kv-]m-t\ymƒ (cm-{Xn 1.25) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 2

A-−À 16 F.F-^v.-kn: B-Xn-tY-b-Xz-¯n-\m-bn C-´y cwK¯v \yq-U¬ln: 2016¬ \-S-°m-\ncn-°p-∂ A-≠¿ 16 F.F-^v.kn ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n-s‚ ss^-\¬ du-≠v a¬-k-c-߃°v B-Xn-tY-bXzw h-ln-°m-\mbn C-¥y cw-KØv. F.sF.F^v.F-^v BWv B-Xn-tY-bXzw h-ln-°m-\p-≈ Xm¬-∏cyw Adn-bn-®Xv.

C¶s¯ Ifn

Ah-km-\-h´ ]cn-ioe\Ønte¿s∏´ am©-ÿ kn‰n Xmc-߃ e≠≥: hn-P-b-tØm-sS In-co-S{]-Xo-£ k-Po-h-am-°m-\pd-®v ap≥ tP-Xm-°fpw t]m-bn‚ v ]´n-I-bn¬ aq-∂mw-ÿm-\-°-cp-amb am-©-ÿ kn-‰n C-∂v A-¶Ø-´n-en-d-ßpw. i-‡cpw t]m-

bn-‚ v ]-´n-I-bn¬ A-©mw-ÿm\-°m-cpamb F-h¿-´-\m-Wv kn‰n-bp-sS F-Xn-cm-fnIƒ. eo-Kn-se a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ am-©-ÿ bp-ss\‰-Uv k-≠¿-em‚n-s\bpw sh-Ãvlmw tSm-

´≥-lm-an-s\bpw B-kv-‰≥ hn√ lƒ kn-‰n-sbbpw \yq-Im-kn¬ Im¿-Un-^v kn-‰n-sbbpw tÃm°v kn-‰n ^pƒ-lm-an-s\bpw kzm-≥-kn k-Xmw-]v-‰-s\-bpw FXn-cn-Spw.

eo-Kn¬ \n-e-hn¬ 36 I-fn-Ifn¬ \n∂v 80 t]m-bn‚p-am-bn enh¿-]q-fm-Wv X-e-∏-Øv. C-{Xbpw I-fn-I-fn¬ \n-∂v 78 t]m-bn‚p-am-bn sN¬-kn c-≠mw-ÿm\-Øp-≠v. F-∂m¬, C-cp So-ap-Itf-°mfpw H-cp a¬k-cw Ip-d-®p I-fn-® kn-‰n-°v 77 t]m-bn‚mWp-≈Xv. C-∂v P-bn-°m-\m-bm¬ 80 t]m-bn‚p-am-bn H-∂mwÿm-\w en-h¿-]q-fp-am-bn ]-¶nSm≥ kn-‰n-°v km-[n-°pw. A-Xv sIm-≠v X-s∂ hn-P-b-tØm-sS In-co-S-Øn-\-Sp-sØ-Øm-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv kn‰n.


CMYK

12 tImgnt°mSv

3 sa-bv 2014 i\n

\yq-U¬-ln: tam-Un-°p h≥ Xn-cn-®-Sn-\¬-In ]p-cn, Zzm-c-I i-¶-cm-Nm-cy≥-am¿ cw-K-Øv. tam-Un-s°-Xn-tc hm-c-Wm-knbn¬ a-‰p ssl-μ-h a-X-t\-Xm°-sf kw-L-Sn-∏n-®v {]-Nm-cWw \-S-Øp-sa-∂v ]p-cn i-¶cm-Nm-cy kzm-an A-t[m-£-Pm\-μ tZ-h-Xo¿-∞v A-dn-bn-®p.tam-Un sIm-Spw-]m-]n-bmWv. ap-Jy-a-{¥n-bm-bn Np-a-X-etb-‰-bp-S≥ \n-c-]-cm-[n-I-sf Kp-P-dm-Øn¬ Iq-´-s°m-e-sNbv-X D-Ø-c-hm-Zn-Ø-Øn¬ \n∂v tam-Un-°v H-gn-™p-am-dm\m-hn-√. \n-c-]-cm-[n-I-fp-sS tNm-c-∏m-Sv tam-Un-bp-sS ssII-fn-epw ap-J-Øp-ap-≠v. 2002se I-em-]-Øn-s‚ A\-¥-c-^-e-߃ t\-cn-´p Kp-Pdm-Øv k-μ¿-in-®v a-\- n-em°n-bn-´p-≈-Xm-Wv. \o-Xn B{K-ln-°p-∂ B-cpw tam-Unsb C-„-s∏-Sn-√.- B¿.-F-kv.F-kv. a-X-sØ D-]-tbm-Kn-®v P-\-ß-sf sX-‰m-b-h-gn-bn-te°p \-bn-°p-I-bm-Wv. A-h¿ kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\ F∂ te-_¬ am-‰n cm-jv-{So-b {]-ÿm-\-am-sW-∂p {]-Jym]n-°p-I-bm-Wp sN-tø-≠-Xv.tam-Un-s°-Xn-tc {]-Nm-c-

Ww \-S-Øm≥ Zzm-c-I i-¶-cmNm-cy kzm-an kz-cq-]m-\-μ Xs‚ A-\p-bm-bn kzm-an A-hnap-t‡-iz-cm-\-μ-sb Np-a-X-es∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. i-¶-cm-Nmcy¿ hm¿-[-Iy-k-l-P-am-b _p- ≤ n- a p- ´ p- I - f p- ≈ - X p- s Im≠m-Wp tam-Un-s°-Xn-tc {]Nm-c-Ww \-S-Øm≥ t\-cn-´n-dßm-Ø-sX-∂v A-t±-l-hp-am-

kzm-an kz-cq-]m-\-μ, A-t[m-£-Pm-\-μ bn A-Sp-Ø hr-Ø-߃ ]-d™p.ssl-μ-h¿ tam-Un a-{¥w D-®-cn-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc Zzm-cI i-¶-cm-Nm-cy¿ t\-c-sØ Xs∂ cw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p. CXp a-\p-jy-s\ B-cm-[n-°p-∂Xn-\p Xp-ey-am-sW-∂pw \n¿Øn-bn-s√-¶n¬ tam-Un-sb ssZ-hw X-S-bp-sa-∂pw A-t±lw ]-d-bp-I-bp-≠m-bn.-

C¯hW C-Snbpw an-¶-epw I-\-¡p-sa-¶v dn-t]mÀ-«v F-kv jm-P-lm≥ ]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-f-Øn¬ a-gbv-°v A-I-º-Sn-bm-sb-Øp-∂ CSn-bpw an-∂-epw h-cpw-Zn-h-k-ßfn¬ cq-£-am-Im≥ km-[y-X-bps≠-∂p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Imem-h-ÿm \n-co-£-W tI-{μw. kw-ÿm-\-Øv Cu h¿-jw CXp-h-sc 12 t]¿ C-Sn-an-∂-te-‰p acn-®-Xm-bm-Wv I-W-°v. Cu h¿jw an-∂-te-‰p a-cn-®-Xn¬ G-sdbpw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv. th- \ ¬- a - g - t bm- s Sm- ∏ - h pw a¨-kq¨ Xp-S-ßp-tºm-gpw cq]w-sIm-≈p-∂ C-cp-≠ a-g-ta-Lß-fm-b Iyp-ap-tem-\nw-_-kn¬ s]m-Sn-bpw ]p-I-bpw a-‰pw tN¿∂p {]m-tZ-in-I-am-bn ta-L߃ cq-]-s∏-Sp-∂-Xm-Wv C-Xn\p Im-c-Ww. A-¥-co-£-Øns‚ Xm-W hn-Xm-\-ß-fn¬ cq-]wsIm-≈p-∂ A-]-I-S-Im-cn-I-fmb ta-L-ß-fm-Wv Iyp-ap-tem\nw-_-kv. am¿-®v-˛-G-{]n¬ am-kß-fn¬ s]-øp-∂ th-\¬-a-g-bpsS Xo-{h-X Cu h¿-jw Iq-Sn-bXm-Wv C-Sn-bpw an-∂-epw Iq-Sm≥ Im-c-W-sa-∂v Im-em-h-ÿm \nco-£-W tI-{μw U-b-d-Œ¿ Adn-bn-®p. In-g-°≥ A-Xn¿-Ønbm-b k-ly-]¿-h-X-Øn-s‚ In-

S-∏m-Wv tI-c-f-Øn¬ a-g-bp-sS Xo-{h-X \n-›-bn-°p-∂-Xv. C-X\p-k-cn-®v cq-]w-sIm-≈p-∂ taL-߃ H-∂n-®p-tN-cp-∂-Xv {]mtZ-in-I-am-bn C-Sn-bpw an-∂-en\pw Im-c-W-am-hp-∂p. ]-Ø-\w-Xn-´, sIm-√w, tIm-´bw, h-b-\m-Sv, ]m-e-°m-Sv, Xn-cph-\-¥-]p-cw Pn-√-I-fn¬ C-Øcw C-Sn-tbm-Sp-Iq-Sn-b an-∂-en-\p

km-[y-X Iq-Sp-X-em-Wv. kwÿm-\-Øv {]-Xn-h¿-jw 70 t]¿ an-∂-te-‰p a-cn-°p-∂-Xm-bm-Wv Hu-tZym-Kn-I I-W-°p-Iƒ kqNn-∏n-°p-∂-Xv. t_m-[-h¬-°-cW-Øn-s‚-bpw ]-cn-io-e-\-˛-{]Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-I-fn-eq-sS-bpw Cu Zp-c-¥-߃ aq-e-ap-≠m-Ip∂ B-Lm-X-ß-fp-sS Xo-{h-X Ip-d-bv-°m≥ I-gn-b-Ww. Zp-c-¥-\n-hm-c-W A-tXm-dn-‰n saw-_-dpw Zp-c-¥-\n-hm-c-W

sk‚¿ ta-[m-hn-bp-am-b tUm. h-s‚ \n-e-\n¬-∏n-\v G-sd k- ≠m-Ip-∂ ss\-{S-P≥ t{km-XsI Pn Xm-c, km-t¶-Xn-I hn-Z-Kv- lm-b-I-hp-am-Wv. an-∂-en-s‚ ^- v an-∂-en-\p ti-j-ap-≈ a-g-bn[ tUm. a-a-X F-∂n-h-c-S-ßp-∂ e-am-bn A-¥-co-£-Øn¬ D- eq-sS a-Æn-se-Øp-∂p. C-Xp kkw-Lw C-Xp-kw-_-‘n-®v \-SØn-b ]T-\-Øn-epw P-\-ß-fpsS kp-c-£n-X-Xz-Øn-\m-bn CØ-cw \n¿-tZ-i-ß-fm-Wv apt∂m-´p-h-®n-cn-°p-∂-Xv. F∂m¬, C-°p-dn Im-k¿-tIm-Uv -Sn-an-∂¬ G-sd A-]-I- ° ‚ p - I ƒ - ° p - ≈ n - e m - s W Pn-√-bn-epw C-Sn-an-∂-te-‰p-≈ a-cS- I m- c n- b m- s W- ¶ n- e pw ¶n¬ C-Sn-an-∂¬ h-f-sc A-SpW-߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. ap≥-I-cp-X-ep-Iƒ F-Sp-Øm¬ Øm-sW-∂p I-cp-Xmw.c-≠p X-cw C-Sn-an-∂-ep-≠v. H-cp ]-cn-[n-h-sc Zp-c-¥-߃ Hssh-Zyp-Xn D-]-I-c-W-߃ hy-Xy-kv-X Nm¿-Pp-≈ ta-Lgn-hm-°m≥ I-gn-bpw. kzn-®n¬ \n-∂p th¿-s]-Sp-Ø߃ ]-c-kv-]-cw Iq-´n-ap-´n-bpD-® I-gn-™m-Wv km-[m-c- Ww. sam-ss_¬ t^m-Wp≠m-Ip-∂ an-∂-em-Wv H-∂v. Nm¿W- b m- b n C- S n- a n- ∂ ¬ D- ≠ m- Iƒ kzn-®v-Hm-^v sN-øp-I. C-cpPp-≈ ta-L-hpw `q-an-bpw k-º¿hp-I. D-® I-gn-™p 2 ap-X¬ 6 ºv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ F-√m tem°-Øn¬ h-cp-tºm-gp-≠m-Ip-∂ h-sc-bp-≈ k-a-bw Iq-Sp-X¬ l-km-[-\-ß-fp-sS D-]-tbm-Kw an-∂-em-Wv c-≠m-a-tØ-Xv. a-g-bv{i-≤ sN-ep-Øn-bm¬ A-]-I- H-gn-hm-°p-I. B k-a-b-ß°v sXm-´p-ap-ºm-Wv c-≠m-a-sØ S- ß ƒ H- c p- ] - c n- [ n- h - s c H- g n- fn¬ sh-≈w D-]-tbm-Kn-°m-XnC-\w an-∂¬ D-≠m-Ip-∂-Xv. Chm- ° m≥ I- g n- b pw. A- ¥ - c o- cn-°p-I. P-em-i-b-ß-fn¬ C-dXv Po-h-Pm-e-ß-fp-sS Po-h-\p `o£w C- c p- f p- I - b pw C- S n- a n- ßn \n¬-°p-∂-Xpw A-Sp-Øpj-Wn-bm-Wv. a-g s]-bv-X-Xn-\p ∂¬ Xp- S - ß p- I - b pw sN- ø p- \n¬-°p-∂-Xpw H-gn-hm-°p-I. ti-jw C-Xn-s‚ Xo-{h-X Ip-d-hmtºmƒ X- s ∂ kp- c - £ n- X H-‰-s∏-´ a-c-ß-fp-sS-bpw D-b-cw bn-cn-°pw. H-cp {]-tXy-I ÿ-eÿ- e - ß - f n- t e- ° p am- d - W w. Iq-Sn-b a-c-ß-fp-sS-bpw A-SpØp am-{X-am-Wv C-Ø-cw an-∂an- ∂ ¬ Im- W m≥ I- g n- b p- s a- Øp-\n¬-°m-Xn-cn-°p-I. D-bepw C-Sn-bpw D-≠m-hp-I. C-ضn¬ sXm-´p-]n-d-tI X-s∂ C- cw Iq-Sn-b a-c-Øn-\p k-ao-]w cw ta-L-߃ k-©-cn-°p-∂ ZqSn-ap-g-°-Øn-\p Im-tXm¿-°p- \n¬- t °- ≠ n- h - c p- I - b m- s Wcw s]m-Xp-th Ip-d-hm-bn-cn-°pw. I. an- ∂ ¬ Im- W p- ∂ k- a - b - ¶n¬ a-c-Øn-s‚ s]m-°-ØntI-c-f-Øn¬ A-Sp-Ø Im-e-Øv Øn- \ pw C- S n- a p- g - ° - Ø n- \ pw \p k-am-\-am-b Zq-c-tØ-°p amG-sd A-]-I-S-߃-°v Im-c-WC- S - b n- e p- ≈ k- a - b w 30 sk- dn-\n¬-°m≥ {i-≤n-°p-I. am-b C-Sn-bpw an-∂-epw C-Ø-cØn-ep-≈-Xm-Wv. C-Sn-an-∂¬ Po-

ap³-I-cp-XÂ F-s´ms¡?

C

£o-c-kw-L-§Ä h-gn anÂ-a {]-Xn-am-kw kw-`-cn-¨-Xv 2,93,602 en-äÀ X-an-gv-\m-Sv ]m- sI k-\q-]v ]m-e-°m-Sv: A-Xn¿-Øn-bn-se £o-c-kw-L-߃ h-gn an¬-a {]Xn-am-kw i-cm-i-cn kw-`-cn-®-Xv 2,93,602 en-‰¿ ]m¬. an¬-a AXn¿-Øn-bn-se £o-c-kw-L-߃ h-gn X-an-gv-\m-Sn-s‚ Kp-W-\ne-hm-cw Ip-d-™ ]m¬ ti-J-cn°p-∂p-s≠-∂ 2012 \-hw-_¿ 29se tX-P-kv hm¿-Ø-sb-ØpS¿-∂m-Wp £o-c hn-I-k-\ h-Ip∏v U-b-d-Œ¿ sI Sn k-tcm-Pn-\nbp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw Pn-√m sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ Hm-^n-knse A-kn. U-b-d-Œ¿ (Izm-fn-‰n I¨-t{Sm-f¿) dm-Wn-sb A-t\zj-W-Øn-\m-bn \n-tbm-Kn-®-Xv. Iq-Sm-sX £o-c-kw-L-߃ tI{μo-I-cn-®v h≥-tXm-Xn¬ A-gn-aXn \-S-°p-∂p-s≠-∂v hn-Pn-e≥kv B‚n-I-d-]v-j≥ _yq-tdm Ub-d-Œ¿ 2013 Pq¨ 19\v £o-c-hnI-k-\ h-Ip-∏n-\v dn-t]m¿-´v \¬In-bn-cp-∂p. A-t\z-j-W-Øn¬ A-Xn¿Øn-bn-se 21 £o-c-kw-L-߃ X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v Kp-W-\n-ehm-c-an-√m-Ø ]m¬ C-S-\n-e°m¿ ap-tJ-\ kw-`-cn-®-Xm-bpw

Nn-e kw-L-߃ hym-P-ta¬-hnem-kw D-]-tbm-Kn-®m-Wp ]m¬ kw-`-cn-®n-cn-°p-∂-sX-∂pw Is≠-Øn. 2010 ap-X¬ C-Ø-cØn¬ ]m¬ kw-`-cn-®-Xm-bpw hn-i-Z-am-b A-t\z-j-Ww \-SØ-W-sa-∂pw A-t\z-j-W dnt]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. a-e-_m¿ ta-J-e k-l-I-c-W £o-tcm¬∏m-Z-I bq-\n-b-s‚ \n¿-tZ-i-{]Im-c-am-Wp ]m¬ kw-`-cn-®-sX∂m-Wp £o-c-kw-L-߃ At\z-j-W-kw-L-Øn-\p ap-ºmsI F-gp-Xn-\¬-In-bn-´p-≈-Xv. A-t\z-j-W dn-t]m¿-´v D-S≥-Xs∂ £o-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v Ub-d-Œ¿-°v k-a¿-∏n-°pw.I-gn-™ aq-∂p-h¿-j-am-bn £o-c-kw-L-߃ X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p-≈ ]m¬ kw-`-cn-®-Xv £oc-kw-L-ß-fn¬ Aw-K-ß-f-√mØ-h-cp-sS t]-cn-em-Wv. {]-Xn-Zn\w 2,000 ap-X¬ 5,000 en-‰¿ ]m¬ h-sc Aw-K-ß-f-√m-Ø-hcp-sS t]-cn¬ kw-`-cn-®-Xm-bmWv A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. £o-c kw-L]-cn-[n-bn-ep-≈ ^m-ap-I-fn¬ \n∂m-Wv C-{X-bpw ]m¬ kw-`-cn®-sX-∂p hn-i-Zo-I-cn-°p-tºm-

gpw C-{X-tb-sd ]m¬ D¬-∏m-Zn∏n-°p-∂ ^m-ap-I-fp-sS hn-h-c߃ A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ¿-°p ap-ºn¬ \¬-Im≥ Ch¿-°m-bn-´n-√. A-Xn¿-Øn-bn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ kw-`-cn-°p-

£o-c-k-l-I-c-W kw-L߃ h-gn an¬-a ]m¬ ti-Jcn-°p-∂p-sh-∂v Im-Wn-®v 2012 \-hw-_¿ 29\v tX-P-kv {]-kn≤o-I-cn-® hm¿-Ø ∂ Ip-a-c-∂q¿ £o-c-kw-Lw Hcp am-kw 4,12,956 en-‰¿ ]m¬ kw-`-cn-®-Xn¬ 2,93,602 en-‰¿ ]mepw Aw-K-ß-f-√m-Ø-h-cp-sS t]-cn-em-Wp kw-`-cn-®-sX-∂m-

Wp tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. Aw-K-ß-f-√m-Ø 31 B-fp-Ifp-sS t]-cn-em-Wv C-{X-bpw ]m¬ kw-`-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. Ip∂-¶m-´p-]-Xn £o-c-kw-L-Ønse 3,85,345 en-‰¿ ]m-en¬ 2,88,881 en-‰¿ ]m-epw Aw-K-ß-f√m-Ø 33 t]-cn¬ \n-∂m-Wp kw-`-cn-®n-´p-≈-Xv. In-W¿-]-≈w £o-c-kw-LØn¬ H-cp-am-kw kw-`-cn-® 1,20,050 en-‰¿ ]m-en¬ 96,507 en‰¿ ]m-epw 28 Aw-K-ß-f-√m-Øh-cp-sS t]-cn-em-Wv . hn-√q-∂n £o-c-kw-Lw 16 t]-cn¬ \n-∂mWv 53,950 en-‰-dpw am-ßm-∏-≈w £o-c-kw-Lw 29 t]-cn¬ \n-∂mbn 99,820 en-‰¿ ]m-epw H-cp-amkw kw-`-cn-®-Xm-bn tc-J-bn¬ ]-d-bp-∂p. A-Xn¿-Øn-bn-se £o-c-kw-L-ß-fm-b ]-cn-in°¬, tIm-gn-∏m-d, hm-f-bm¿, Fcp-tØ-º-Xn, hn-f-tbm-Sn, im-¥enw-K-\-K¿, aq-e-Ø-d, h-≠nØm-h-fw, tIm-gn-∏m-d, \-μn-tbmSv, ]-g-\n-bm¿-]m-f-bw, s]-cp-ºmd-N-≈ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-Øc-Øn¬ Aw-K-ß-f-√m-Ø-h-cpsS t]-cn¬ X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p≈ ]m¬ kw-`-cn-®-Xm-bn A-

ky-߃ B-Kn-c-Ww sN-øp-Ibpw A-h-bp-sS h-f¿-®-sb klm-bn-°p-I-bpw sN-øpw.-

t\z-j-W-kw-Lw I-s≠-Øn. an¬-a-bp-sS hy-‡-am-b A-dnthm-sS-bm-Wp Kp-W-\n-e-hm-cw Ip-d-™ X-an-gv-\m-Sv ]m¬ AXn¿-Øn-bn-se £o-c k-l-I-cW-kw-L-߃ h-gn ti-J-cn-®sX-∂p hy-‡-am-Wv. an¬-a CØ-c-Øn¬ hym-]-I-am-bn ]m¬ kw-`-cn-°p-∂-Xv A-dn-™n-´pw £o-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v C-Xp-hsc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ X-øm-dmbn-´n-√. ]m-e-°m-s´ 30 Hm-fw £o-c kw-L-߃ h-gn-bm-Wp ]m¬kw-`-c-Ww \-S-°p-∂-sX-∂v tXP-kv hm¿-Ø-\¬-In-bn-cp-∂p. CXn-\m-bn an¬-a ]m-en-s‚ Kp-Ww ]-cn-tim-[n-°m-\p-≈ b-{¥-ßfp-sS {]-h¿-Ø-\w A-Xn¿-Øn £o-c-kw-L-ß-fn¬ \n¿-Øn-h®n-cp-∂p. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p-≈ ]m¬ tI-Sp-Iq-Sm-sX kq-£n°m-\m-bn A-Xn¿-Øn £o-c-kwL-ß-fn¬ B-[p-\n-I co-Xn-bnep-≈ Iq-f¿ kw-hn-[m-\w G¿s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. am-{X-a-√ CØ-c-Øn¬ D¬-∏m-Z-\-h¿-[-\ Im-Wn-°p-∂ £o-c-kw-L-߃°p Iq-Sp-X¬ B-\p-Iq-eyw \¬Im-\pw h-Ip-∏v {i-an-®p.

Np-h-cn-t\m-Sv tN¿-Øv I´n¬, I-tk-c F-∂n-h C-Sm-Xncn-°p-I. ssh-Zyp-Xn D-]-I-c-Wß-fp-sS A-Sp-Øv \n¬-°m-Xncn-°p-I. sN-cp-∏v [-cn-°p-I. Xpd-km-b ÿ-e-ß-fn-se sN-dnb sj-Up-Iƒ F-∂n-h C-Sn-an∂¬ £-Wn-®p-h-cp-Øpw. hoSp-Iƒ C-√m-Ø Xp-d- m-b ÿ- e - ß - f n¬- s ∏- ´ p- t ]m- I ptºmƒ X-d-bn¬ Iq-\n-°q-Sn-bncn-°p-∂-Xv A-]-I-Sw Ip-d-bv°pw. D-b¿-∂ {]-tZ-i-ß-fn-emWv Iq-Sp-X¬ A-]-I-S-km-[yX F-∂-Xn-\m¬ ]p-d-Øn-dtß- ≠ n- h - c n- I - b m- s W- ¶ n¬ Iq-´w-Iq-Sn \n¬-°p-∂-Xv H-gnhm-°p-I. ho-Sn-\p-≈n¬ A-IsØ ap-dn-bn¬ P-\m-e-I-fn¬ \n-∂-I-∂p X-Sn-bp-]-I-c-W-ßfn¬ C-cn-°p-∂-Xp Iq-Sp-X¬ kp-c-£n-X-am-Wv.-

CMYK

CMYK

c−p i-¦-cm-Nm-cy-³amÀ tam-Un-s¡-Xnt-c; tam-Un ]m-]n-sb-¶p ]p-cn i-¦-cm-Nm-cy

c-à-km-£n--Xz-¯n-\p \msf c-−m-−v

Sn ]n h[w: kn._n.sF. A-t\zj-Ww A-\n-Ýn-X-Xz-¯n kz-¥w {]-Xn-\n-[n h-S-I-c: B¿.-Fw.-]n. t\-Xm-hv Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ sIm-e-sNø-s∏-´n-´p \m-f-tØ-°v c-≠ph¿-jw ]q¿-Øn-bm-hp-∂p. kam-\-X-I-fn-√m-Ø cm-jv-{So-b sIm-e-]m-X-I-am-bn hn-ti-jn∏n-°-s∏-Sp-∂ tI-kn¬ {]-XnI-sf tIm-S-Xn in-£n-s®-¶nepw D-∂-X Kq-Vm-tem-N-\ kw_-‘n-®v k-tμ-lw Xp-S-cp-Ibm-Wv. Kq-Vm-tem-N-\-bp-am-bn _-‘-s∏-´ A-t\z-j-Ww G-s‰Sp-°m-\m-hn-s√-∂ kn.-_n.sF. \n-e-]m-Sv Zp-cq-l-X D-b¿Øp-∂-Xm-Wv. hn-Nm-c-W I-gn-™v hn-[n-]d-™ tI-kn-s‚ Kq-Vm-tem-N\ am-{Xw A-t\z-jn-°m≥ I-gnbn-s√-∂ \n-e-]m-Sm-Wv kn.-_n.sF-°p-≈-Xv. h-[-t°-kn¬ D-∂-X kn.]n.-Fw. t\-Xm-°-fp-sS ]-¶v At\z-jn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]-Xv-\n sI sI c-a-bp-sS ]-cmXn-bp-sS-bpw {]-Xn-]-£ t\-Xmhv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS-bpw ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv B-`y-¥-ch-Ip-∏v kn.-_n.-sF. A-t\z-jW-Øn-\p ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cp-

∂-Xv. t\-c-sØ A-t\z-j-Ww G-s‰-Sp-°m≥ I-gn-bn-s√-∂ \ne-]m-Sv kn.-_n.-sF. hy-‡-am°n-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂p Xo-cp-am\w ]p-\-∏-cn-tim-[n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v B-`y-¥-c-h-Ip∏v tI-{μ t]-gv-k-\¬ a-{¥m-eb-Øn-\p ho-≠pw I-Ø-b-°p-

I-bp-≠m-bn. kw-ÿm-\-k¿°m-cn-s‚ I-Øv ]-cn-K-Wn-®v tI-k-t\z-j-Ww G-s‰-Sp-°m≥ I-gn-bp-tam F-∂p ]p-\-∏-cntim-[n-°m≥ tI-{μ t]-gv-k\¬ a-{¥m-e-bw kn.-_n.-sF. U-b-d-Œ-tdm-Sv B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. {]-[m-\ tI-kn¬ in-£ hn[n-® km-l-N-cy-Øn¬ Kq-Vm-

tem-N-\-am-{Xw A-t\z-jn°m≥ I-gn-bn-s√-∂ \n-e-]mSn¬ D-d-®p-\n¬-°p-I-bm-Wv kn.-_n.-sF. A-tX-k-a-bw kn._n.-sF. \n-c-Øp-∂ km-t¶-XnI-Xz-sØ a-dn-I-S-°m≥ sslt°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂v Sn ]n tI-kn-se kv-s]-jy¬ ]ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´-dm-bn-cp-∂ A-Uz. ]n Ip-am-c≥-Ip-´n tX-Pkn-t\m-Sp ]-d-™p. 2009¬ N-{μ-ti-J-c-s\-Xntc \-S-∂ h-[-Kq-Vm-tem-N-\t°-kv tNm-ºm-e t]m-en-kn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-sX-¶n-epw Cu tI-kn-epw A-t\z-j-W-Øn¬ ]p-tcm-K-Xn-bp-≠m-bn-√. Sn ]n tI-kn¬ kn.-]n.-Fw. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m sk-{I-t´dn-b-‰v Aw-Kw ]n tam-l-\≥ Dƒs∏-sS-bp-≈-h-sc sh-dp-sX-hn´-Xn-s\-Xn-tc ssl-t°m-S-Xnsb k-ao-]n-°m-\p-≈ H-cp-°Øn-em-Wv B¿.-Fw.-]n. t\-Xmhp-Iq-Sn-bm-b c-a. Sn ]n h-[-t°-kn¬ sI sI Ir-jv-W≥, ]n tam-l-\≥ Dƒs∏-sS 24 {]-Xn-I-sf hn-Nm-c-Wt°m-S-Xn sh-dp-sX-hn-´-Xn-s\Xn-tc k¿-°m¿ I-gn-™-bm-gvN ssl-t°m-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ \¬-In-bn-´p-≠v.-

A-W-s¡-«p-IÄ ]p-\-cp-²-cn-¡Â; tem-I-_m-¦n-sâ 280 tIm-Snbp-sS ]-²-Xn C-g-bp-¶p

CMYK

kn F k-Po-h≥ C-Sp-°n: \-S-Øn-∏p-hy-h-ÿ-Ifp-sS I-Øn-S-]m-Sp-I-fn-epw \-S]-Sn-{I-a-ß-fp-sS \q-em-am-e-I-fnepw Ip-Sp-ßn kw-ÿm-\-sØ 59 A-W-s°-´p-Iƒ ]p-\-cp-≤-cn°m-\p-≈ tem-I-_m-¶n-s‚ 280 tIm-Sn cq-]-bp-sS {Un-]v ]-≤-Xn (Umw do-lm-_n-en-t‰-j≥ B ‚ v Cw-{]q-hv-sa‚ v s{]m-P-Iv-‰v) C-g-bp-∂p. P-e-tk-N-\-h-Ip-∏n-s‚ 19 A-W-s°-´p-I-fpw ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-\v Io-gn-se 12 ]-≤-XnI-fn-em-bn 28 A-W-s°-´p-I-fpw C-h-bp-sS 12 ssU-th¿-j≥ kvIo-ap-I-fp-apƒ-s∏-sS ]p-\-cm-hnjv - I - c n- ° p- ∂ - X n- \ p- ≈ - X m- W v {Un-]v ]-≤-Xn. B-dp-h¿-j ssZ ¿-Ly-ap-≈ ]-≤-Xn c-≠p-h¿-jw ]n-∂n-Sp-tºm-gpw P-e-tk-N-\ hIp-∏n-s‚ a-e-ºp-g A-W-s°-´nXr-iq¿ ]q-c-Øn-\p ap-t∂m-Sn-bmbn B-\-®-a-b-ßfpw h¿-W-°p-S-Ifpw H-cp-°p∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ s‚ _-e-s∏-Sp-ج tPm-en-Iƒ t^m-t´m: sI sI \-Po_v am-{X-am-Wp Xp-S-ßm-\m-b-Xv.

ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-\v H-cp \n¿-am-W tPm-en-bn¬ t]m-epw sS≥-U¿ sN-øm-\m-bn-´n-√. temI-_m-¶v t^m¿ do I¨-kv-{S-Ivj≥ B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v, C‚¿-\m-j-\¬ U-h-e-]v-sa‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂n-h-bpsS 80 i-X-am-\w hn-ln-X-hpw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ 20 i-X-am\w hn-ln-X-hpw tN¿-Øm-Wp ]≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. C-Xp-kw_-‘n-® I-cm¿ {]m-_-ey-Øn ¬ h-∂-Xv 2012 G-{]n¬ 18\m-Wv. \n-c-X-{Z-hyw sI-´n-h-bv-°p∂-Xp kw-_-‘n-® hy-h-ÿ-Ifp-sS t]-cn¬ s\-øm¿, hm-gm-\n, ]o-®n F-∂n-h-bp-sS sS≥-U¿ \S-∏m-°m-\m-bn-√. \n¿-am-W-tPmen-bp-sS sam-Øw Xp-I-bp-sS 2.-5 i-X-am-\w sdm-°w ]-W-am-bn Icm-dp-Im-c≥ sI-´n-h-bv-°-W-sa∂ hy-h-ÿ-bm-Wp {]-iv-\-sa∂p P-e-tk-N-\-h-Ip-∏p tI-{μ߃ sh-fn-s∏-Sp-Øn. Cu Xp-Ibp-sS _m-¶v Kym-c‚n a-Xn-sb-

∂v tem-I-_m-¶v ]-≤-Xn hy-hÿ-bn¬ C-f-hp-\¬-In-sb-¶nepw kw-ÿm-\ [-\-Im-cy-h-Ip∏v C-Xw-Ko-I-cn-°m≥ X-øm-dmbn-´n-√. kn-hn¬, sa-°m-\n-°¬, Ce-Iv-{Sn-°¬ tPm-en-Iƒ H-cp-an®v sS≥-U¿ sN-bv-Xp ]q¿-Ønbm-°-W-sa-∂pw tem-I-_m-¶v \n-jv-I¿-jn-°p-∂p. aq-∂p tPmen-I-fpw H-cp-an-®p sN-øm≥ tijn-bp-≈ -Iº-\n-I-sfm-∂pw- C¥y-bn-en-√. C-Xpw b-Ym-k-abw I-cm¿ \¬-Ip-∂-Xn-\p X-S -am-hp-∂p-≠v. P-e-tk-N-\-hIp-∏n-s‚ 19 A-W-s°-´p-I-fn¬ 12 F-Æ-Øn-s‚-bpw ]p-\-c-[nhm-kw kw-_-‘n-® \n¿-tZ-i߃ tI-{μ P-e I-Ωo-j-s‚ A\p-a-Xn-°m-bn A-b-®n-cp-∂p. A-Xn¬ a-e-ºp-g, ]o-®n, hm-fbm¿, s\-øm¿, hm-gm-\n A-Ws°-´p-I-fp-tS-Xn-\p am-{X-ta A\p-a-Xn e-`n-®p-≈q. hm-f-bm¿ sS≥-U¿ L-´-Øn-em-Wv. Kp-cp-

X-c-am-b kp-c-£m `o-j-Wn t\cn-Sp-∂p-sh-∂v A-W-s°-´v kpc-£m A-h-tem-I-\-k-an-Xn (Umw tk-^v-‰n dn-hyq ]m-\¬) dn-t]m¿-´v \¬-In-b a-e-¶-c Dƒs∏-sS-bp-≈-h-bp-sS _-e-s∏-Spج tPm-en-Iƒ C-°m-c-WØm¬ ssh-Ip-I-bm-Wv. am¿®n¬ \-S-Øp-sa-∂p I-cp-Xn-b tSm-tam-{K-^n ]T-\-Øn-\p-t]mepw C-\n-bpw I-gn-™n-´n-√.ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-\v Iogn-se A-W-s°-´p-Iƒ _-e-s∏Sp-Øp-∂-Xp kw-_-‘n-® sS≥U¿ hy-h-ÿ-Iƒ Aw-Ko-I-cn°p-∂ L-´-Øn-se-Øn-em-Wp \-S-]-Sn-Iƒ. ssh-Zyp-Xn-t_m¿Un-s‚ 28 Um-ap-Iƒ _-e-s∏-SpØm-\m-Wp t\-c-sØ ]-≤-Xnbp-≠m-bn-cp-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Umw kp-c-£m A-tXm-dn-‰n-bp-sS ip]m¿-i-{]-Im-cw ssU-th¿-j≥˛-Hm-Kv-sa-t‚-j≥ Um-ap-I-fpw Iq-Sn ]p-\-cp-≤-cn-°-W-sa-∂p Xo-cp-am-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-94. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

tPm-en Xp-S-§n-b-Xp a-e-¼p-g-bn am-{Xw-;- ssh-Zyp-Xn t_mÀ-Un sS³UÀ -\-S-]-Sn t]m-ep-am-bn-Ã

Thejas Epaper general Edition 2014-05-03  

Thejas Epaper general edition. 2014-05-03

Advertisement