Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-108

12 t]Pv

■ `6.00

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n an-¶-te-äv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: D-d-ßn-°n-S-°pI-bm-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn an-∂te-‰v a-cn-®p. _m-bm¿ s\-Ø-fKp-fn-bn-se I¿-j-I-\m-b Z-bm\-μ≥-˛-im-en-\n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\pw I¿-Wm-S-I hn-Sv-f-bn¬ kz-Im-cy tIm-f-Pn-se c-≠mw-h¿-j ]n.-bp.-kn. hn-Zym¿-Yn-bpam-b Un F≥ \-ho\m(18)Wv acn-®-Xv. i-\nbm-gv-N cm-{Xn H-º-X-c-tbm-sSbm-Wp kw-`-hw. \-ho≥ H-‰-bv°m-Wv In-S-∂n-cp-∂-Xv. i-‡am-b C-Sn-an-∂-te-‰v \-ho≥ D-®Øn¬ i-–-ap-≠m-°n-b-Xp tI´v a-s‰m-cp ap-dn-bn¬ D-dßpIbmbn-cp-∂ Z-bm-\-μ-\pw `m-cy-bpw D-W¿-∂p-t\m-°n-bt∏mƒ \-ho≥ A-\-°-an-√m-sX In-S-°p-∂XmWv I≠-Xv. DS s\ k-ao-]-hm-kn-I-fp-sS klm-b-tØm-sS B-ip-]-{Xn-bn ¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m- kp-{]nw-tImS-Xn No-^v P-Ãn-km-bn Npa-X-etb¬°p∂ cm-tP-{μ am¬ tem-[-bv-°v cm-{„-]-Xn-`-h-\n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ cm-{„]-Xn {]W-_v ap-J¿-Pn k-Xy-hmN-Iw sNm√n-s°m-Sp-°p∂p \m-bn-√. k-tlm-Z-c≥: Zo-]-Iv.-

Xr-iq-cn C-¶v lÀ-¯m Xr-iq¿: C-cn-ßm-e-°p-S aq¿-°\m-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n Xn-cp-\m-fn-s‚ {]-Z-£n-Ww X-Sbm-\p-≈ B¿.-F-kv.-F-kv. {ia-Øn-\n-sS ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-°v ]-cnt°-s‰-∂mtcm-]n-®v Xr-iq¿ Pn√-bn¬ C-∂v kw-L-]-cn-hm-c kw-L-S-\-Iƒ l¿-Øm-en-\v B-lzm-\w sN-bv-Xp. cm-hn-se B-dp ap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-hsc-bm-Wv l¿-Øm¬. _n.-sP.]n-bpw B¿.-F-kv.-F-kpw _n.Fw.-F-kpw l¿-Øm-en-\v]n¥p-W {]-Jym-]n-®n-´p-≠v.

Im-en-¡-äv hmgv-knän ]-co-£-I-fn am-ä-an-Ã

ssh-Zn-I-sâ ]o-U-\w: sX-fn-sh-Sp-¯p

Xr-iq¿: H-√q¿ ssX-°m-´p-t»cn-bn¬ H-º-Xp-h-b- p-Im-cn-sb ssh-Zn-I≥ ]o-Un-∏n-® kw-`-hØn¬ kw-ÿm-\ _m-em-h-Imi kw-c-£-W I-Ωo-j≥ sXfnsh-Sp-Øp. I-Ωo-j≥ _m-_p \-cn-°p-∂n-bm-Wv H-√q¿ kn.sF. kp-tc-{μ-\n¬-\n-∂p hn-hc-߃ ti-J-cn-®-Xv. Xr-iq-cn¬\n-∂p-≈ ssN¬-Uv sh¬-s^b¿ I-Ωn-‰n-bw-Kw A-Uz. ko-\ cm-P-tKm-]m-epw I-Ωo-j-s\m-∏ap-≠m-bn-cp-∂p. tI-k-t\z-jW-Øn-s‚ ]p-tcm-K-Xn kw-_‘n-® dn-t]m¿-´v I-Ωo-j≥ sNb¿-am≥ \o-e Kw-Km-[-c-\v ka¿-∏n-°p-sa-∂pw _m-_p \-cn°p-∂n A-dn-bn-®p. A-tX-k-abw, ssh-Zn-I-\p-th-≠n-bp-≈ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Du¿-PnX-am-°n. H-fn-hn¬-t∏m-b sshZn-I-\p-th-≠n ep-°u-´v t\m-´okpw ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-´p-≠v.

C∂sØ ]{X-tØm-sSm∏w

DÄt]PpIfn sse-k³-kv: 5 _mÀ `n-¶-X \o-¡m³

7 9

Xn-c-¡n-« NÀ-¨-IÄ C-ä-en-bn-se C-´y-¡m-cpsS hn-h-c-§-fn-Ã; \m-hn-IÀ-¡p UÂ-lnbn kp-J-hm-kw Z-£n-W sIm-dn-b³ t_m-«-]-I-Sw: {]-[m-\-a-{´n cm-Pn-h-¨p en-hÀ X-IÀ-¯v \oe¸S

11 t]Pn 6 FUnäv sI.]n.kn.knbnse Aan¡kv Iyqdn

th-Wp-tKm-]m¬ ]m-ew G-s‰-Sp°¬ {]-Jym-]-\w \-S-Øn. ]›n-a-sIm-®n-°v C-tXm-sS k©m-c-kzm-X-{¥yw e-`y-am-hp-Ibm-sW-∂pw ]m-ew C-\n tK-‰vth Hm-^v sIm-®n≥ F-∂m-bn-cn°pw A-dn-b-s∏-Sp-I-sb-∂pw F≥ th-Wp-tKm-]m¬ ]-d-™p. _n.-H.-Sn. ]m-ew {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®-Xv ap-X¬ C-∂-se hsc tSmƒ-]n-cn-hn-s\-Xn-tc cw-KØp-\n-∂ cm-{„o-b-I-£n-I-sfbpw hn-hn-[ kw-L-S-\-I-sf-bpw th-Wp-tKm-]m¬ t]-sc-Sp-Øp]-d-™v A-`n-\-μn-®p. sUm-an-\nIv {]-k-t‚-j≥ Fw.-F¬.-Fbpw Pn.-kn.-Un.-F. sN-b¿-am≥ th-Wp-tKm-]m-epw tN¿-∂v tSmƒ {^o _m-\¿ D-b¿-Øn-b-kz-¥w {]-Xn-\n-[n

\yq-U¬-ln: \ym-bm-[n-]¿s°-Xn-cm-b ssew-Kn-Im-tcm-]W-߃ \o-Xn-\ym-b-hy-h-ÿbv-°p I-Sp-Ø sh-√p-hn-fn-sb∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn No-^v P-Ãnkv cm-tP-{μ am¬ tem-[. tIm-SXn-I-fn¬ sI-´n-°n-S-°p-∂ tIkp-Iƒ Xo¿-∏m-°p-∂-Xn-\m-Wv {]-Y-a ]-cn-K-W-\ \¬-Ip-I-sb∂pw C-¥y-bp-sS 41m-a-Xv No-^v P-Ãn-km-bn ÿm-\-ta-‰-ti-jw \-S-Øn-b hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ P-Ãn-kv tem-[ ]-d-™p. tI-kp-Iƒ s]-s´-∂p Xo¿-∏m°m≥ ssl-t°m-S-Xn No-^v PÃn-kp-am¿-°v \n¿-tZ-iw \¬In-bn-´p-≠v. A-]q¿-h-ß-fn¬ A-]q¿-h-ß-fm-b tI-kp-I-fn¬ am-{X-ta h-[-in-£ \¬-Im-hq. \o-Xn-\ym-b-hy-h-ÿ-bn¬ IqSp-X¬ kp-Xm-cy-X sIm-≠p-hcpw. I-gn-hn-s‚ am-{Xw A-Snÿm-\-Øn-em-Wv \ym-bm-[n-]∑m-sc Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xv. C°m-cy-Øn¬ Pm-Xn-tbm a-X-

t∏mƒ P-\w ssI-b-Sn-tbm-sSbm-Wp kzo-I-cn-®-Xv. C-tXm-sS I-cn-a-cp-∂p-{]-tbm-K-hpw A-ctß-dn. a-[p-cw hn-X-c-Ww sN-bv-

]m¬ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\w \-SØn-bn-cp-∂p. tSmƒ ]n-cn-hn-\p≈ tSmƒ Km-a¨ C-¥y-bp-sS Im-em-h-[n A-h-km-\n-®-Xn-s\

A-h-km-\n-¨-Xv 14 hÀ-j-s¯ Zp-cn-Xw  tSmÄ _q-¯p-IÄ A-S-¨p-]q-«n  ]m-ew C-\n tK-äv-th Hm-^v sIm-¨n³ 

Xv \m-´p-Im¿ G-s‰-Sp-°¬-®-Sßv D¬-k-h-e-l-cn-bm-°n. tXm-∏pw-]-Sn _n.-H.-Sn. ]m-eØn-se tSmƒ ]n-cn-hv A-h-km\n-∏n-®p-sIm-≠v Pn.-kn.-Un.-F. sN-b¿-am≥ F≥ th-Wp-tKm-

Xp-S¿-∂m-Wv G-s‰-Sp-°¬ \-S]-Sn-sb-∂pw A-t±-lw ]-d-™ncp-∂p. F-∂m¬, tSmƒ ]n-cn-hv Xp-S-cp-sa-∂m-bn-cp-∂p Km-a¨ C-¥ym A-[n-Ir-X¿ ]-d-™n-cp∂-Xv. Km-a¨ C-¥y-bp-sS I-gn-

™-Zn-h-k-sØ {]-Jym-]-\w A-l-¶m-cw \n-d-™-Xpw \n-b-ahm-gv-N-tbm-Sp-≈ sh-√p-hn-fn-bpam-sW-∂v sUm-an-\n-Iv {]-kt‚-j≥ Fw.-F¬.-F. ]-d-™p. tSmƒ-]n-cn-hv Xp-S-cp-sa-∂ Km-as‚ {]-Jym-]-\w P-\-ß-sf sX‰n- ≤ - c n- ∏ n- ° p- ∂ - X m- s W- ∂ pw k¿-°m¿ hn-⁄m-]-\-an-√msX B¿-°pw tSmƒ ]n-cn-°m\m-hn-s√-∂pw C-\n-sbm-cn-°epw ]m-e-Øn¬ tSmƒ-]n-cn-hv D≠m-hn-s√-∂pw Fw.-F¬.-F. ]d-™p. Pn.-kn.-Un.-F. sN-b¿am-\pw Fw.-F¬.-F-bpw tN¿∂p Km-a¨ I-º-\n-bp-sS \m-ep tSmƒ _q-Øp-I-fpw Xm-gn-´p-]q´n ko¬ h-®p. sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, tIm¨-{K-kv

I-S-Iw-]-Ån `q-an-X-«n-¸v: ap-Jy-a-{´n-sb Iq-Sn tI-kn {]-Xn-tNÀ-¡-W-sa-¶p hn F-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-S-Iw-]-≈n `q-an-X-´n-∏p-tI-kn¬ ap-Jy-a-{¥nbp-sS Hm-^n-kv tI-{μo-I-cn-®p Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn-b-Xm-bn kn.-_n.-sF. tIm-S-Xn-bn¬ F^v.-sF.-B¿. k-a¿-∏n-® ]-›mØ-e-Øn¬ tI-kn¬ ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb Iq-Sn {]Xn-tN¿-°-W-sa-∂v {]-Xn-]-£t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ≥ B-h-iy-s∏-´p.ap-Jy-a-{¥n-bp-sS K¨-am-\mbn-cp-∂ k-enw-cm-Ppw `m-cy-bpw tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-Wv. K¨am≥ F-∂ \n-e-bn-ep-≠m-bn-cp∂ kzm-[o-\w D-]-tbm-Kn-®m-Wv d-h-\yq A-[n-Ir-X-scb-S-°w hcp-Xn-bn¬ \n¿-Øn `q-an-X-´n-∏v \S-Øn-b-Xv. C-°m-cy-Øn¬ apJy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kpw d-h\yq D-tZym-K-ÿ-cpw X-Ωn¬ KqVm-tem-N-\ \-S-Øn-b-Xm-bn F^v.-sF.-B-dn¬ ]-d-bp-∂p-≠v. ap-Jy-a-{¥n-bpw A-t±-l-Øn-s‚ Hm-^n-kp-am-bp-≈ D-∂-X-_-‘am-Wv k-enw-cm-Pn-\v `q-an-X-´n-∏v

\-S-Øm≥ k-lm-b-I-am-b-sX∂pw F-^v.-sF.-B-dn¬ hy-‡am-°p-∂p-≠v. {]-Xn-I-fn¬ G-gp k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ¿ Dƒ-s∏´n-´p-≈-Xm-bpw F-^v.-sF.-B¿. Nq-≠n-°m-´p-∂p. C-Ø-cw Im-cy߃-sIm-≠m-Wv X-´n-∏p-tIkn¬ tI-sk-Sp-°m≥-t]m-epw t]m-en-kv Xøm- d m- h m- X n- c p∂-Xv. tI-kn ¬ Kq-Vm-tem-N-\ \- S - Ø n- b - X pw B- h - i y- a m- b ku- I - c y- ß ƒ sN- b v - X p- s ImSp-Ø-Xpw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm^n-km-sW-∂v F-^v.-sF.-Bdn¬ hy-‡-am-°n-b km-l-N-cyØn¬ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-Øn¬-\n∂v ap-Jy-a-{¥n-°v H-gn-bm-\m-hn√. Cu ]-›m-Ø-e-Øn¬ `q-anX-´n-∏p-tI-kn¬ ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n-bp-sS ]-¶p-Iq-Sn A- Xn-cp-\m-fn-t\m-Sv A-\p-_-‘n-®p sXm-Sp]pg ap-X-e-t°m-Sw sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-°p ap-ºn¬ t\z-jn-°m≥ X-øm-dm-h-W-sa- ÿm-]n-® ssh-Zyp-Xm-e-¶m-c-Øn-\v C-∂-se cm-{Xn H-º-Xp-a-Wn-tbm-sS Xo-∏n-Sn-®-t∏mƒ. D-S≥∂v hn F-kv B-h-iy-s∏-´p.X-s∂ sI-Sp-Øm-\m-b-Xn-\m¬ \m-i-\-„-ap-≠m-bn-√t^mt´m: jn-bm-an sXm-Sp-]p-g

t\z-j-Ww \-S-Øm≥ k¿°m¿ X-øm-dm-hp-I-bm-bn-cp∂p. H-tŒm-_¿ 23\v P-Ãn-kv inh-cm-P-s\ A-t\z-j-W I-Ωoj-\m-bn Xo-cp-am-\n-°p-I-bpw 28\v I-Ωo-j≥ Hm-^v F≥-Iz-bdn B-Œv sk-Iv-j≥ aq-∂-\p-kcn-®v I-Ωo-j-s\ \n-tbm-Kn-°pI-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬, A-Xn-\p-ti-jw \-S-]-Sn-{I-a-߃ C-g-™p-\oßp-I-bm-bn-cp-∂p. am¿-®v aq-∂n\m-Wv I-Ωo-j-\v sIm-®n ]-\ºn-≈n \-K-dn¬ Hm-^n-kv A-\ph-Zn-®-Xv. am¿-®v A-©n-\p-Xs∂ sX-fn-sh-Sp-∏n-\p-≈ hn⁄m-]-\w k¿-°m-cn-\v I-Ωoj≥ X-øm-dm-°n-\¬-In-sb-¶nepw {]-kn-≤o-I-cn-®n-√. hn⁄m-]-\w F-{X-bpw th-Kw ]c-ky-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v I-Ωoj≥ B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw

tªm-°v {]-kn-U‚ v B¿ XymK-cm-P≥, eo-Kv a-fi-ew {]-knU‚ v F≥ sI \m-k¿, \-K-c-k`m sl¬-Øv Ãm≥-Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ Sn sI A-j-d-^v, tI-c-fm tIm¨-{K-kv kw-ÿm\ sk-{I-´-dn Fw Fw {^m≥-knkv, kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hv sI sP B‚-Wn, _n.-sP.-]n. kwÿm-\ sk-{I-´-dn F F≥ cm[m-Ir-jv-W≥, tP-°-_v s]m∂≥, sI _n l-\o-^v, sI Fw d-low, ssj-e X-tZ-hq-kv, sI B¿ t{]w-Ip-am¿, c-Xv-\-Ω cmP≥, I¿-an-en B‚-Wn, sken≥ ]o-‰¿, ]n F-®v \m-k¿, sN-√m-\w ]-©m-b-Øw-K-߃ Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t]¿ N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

sI Kmw-Kp-en-bp-sS C-t‚-Wntbm-Sp-≈ ssew-Kn-Im-Xn-{I-aw ]-cn-tim-[n-® k-an-Xn-bp-sS Xe-h-\p-am-bn-cp-∂p tem-[. k-]vXw-_¿ 27 h-sc A-©p-am-k-amWv B¿ Fw tem-[-bp-sS Imem-h-[n.cm-P-ÿm≥ ssl-t°m-S-Xn ap≥ P-Uv-Pn F-kv sI a¬ tem[-bp-sS a-I-\m-bn 1949¬ P-\n-® B¿ Fw tem-[ 1973em-Wv F¬.-F¬.-_n. t\-Sp-∂-Xv. `-cW-L-S-\, kn-hn¬, I-º-\n, {Inan-\¬, \n-Ip-Xn, sXm-gn¬ Xp-Sßn hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ I-gnhp sX-fn-bn-® A-t±-lw 1990˛92 Im-e-Øv P-bv-]q¿ s_-©n¬ tI-{μ-k¿-°m¿ Ãm≥-Un-Mv tIm¨-k¬ B-bn-cp-∂p. 1994¬ cm-P-ÿm≥ ssl-t°m-S-Xn P-Uv-Pn-bm-bn. Xp-S¿-∂v apwss_ ssl-t°m-S-Xn-bn-seØn. 2008¬ sa-bn¬ ]-Sv-\ ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãn-kmbn. 2008 Un-kw-_-dn-em-Wv P-UvPn-bm-bn kp-{]nw-tIm-S-Xn-bnse-Øp-∂-Xv.

^m-dq-Jv A-Ðp-Ã-bp-sS dm-en-¡v ap-¼v kv-t^m-S-\w {io-\-K¿: tI-{μ-a-{¥n ^m-dqJv A-–p-√ ]-s¶-Sp-°m-\n-cp∂ Xn-c-s™-Sp-∏p dm-en-°p ap-ºv I-iv-ao-cn¬ kv-t^m-S\w. sk≥-{S¬ I-iv-ao-cn-se _-Uv-Kmw Pn-√-bn-se am-Kw _-kv kv-‰m≥-Un-em-Wv t_mw-_v s]m-´n-b-Xv. 15 t]¿°p ]-cn-t°-‰p. dm-en-°p-≈ H-cp-°-߃ \-S-°-sh 11.40\m-bn-cp-∂ kv-t^m-S-\w. cm-hn-se {io-\-K-dn¬ dmen \-S-°p-tºmƒ kv-t^m-S\-i-–w tI-´-Xv ]-cn-{`m-¥n ]-c-Øn-sb-¶n-epw ]-cn-]m-Sn X-S- -s∏-´n-√. kv-t^m-S-\-as√-∂v ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A–p-√ hy-‡-am-°n-b-tXmsS-bm-Wv B-i-¶ H-gn-™-Xv. {io-\-K¿-˛-_-Uv-Kmw a-fi-eØn¬ \m-j-\¬ tIm¨-^d≥-kv ÿm-\m¿-Yn-bm-Wp ^m-dq-Jv A-–p-√.

ap-Jy-a-{´n-¡pt\sc B-{I-aWw: Fw.-FÂ.-F-amÀ-¡v t\m-«o-kv

tkm-fmÀ: Pp-Uo-jy A-t\z-j-W I-½o-j-sâ Im-em-h-[n \o-«n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tkm-fm¿ X´n-∏p-tI-kv A-t\z-jn-°p-∂ PpUo-jy¬ I-Ωo-j-s‚ Im-em-h[n \o-´n. C-∂p I-Ωo-j-s‚ Imem-h-[n A-h-km-\n-°m-\n-cns°-bm-Wv B-dp-am-k-tØ-°p Iq-Sn \o-´n-b-Xv. C-Xp-kw-_‘n-® ^-b-en¬ ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n H-∏n-´p. A-t\z-jWw ]q¿-Øn-bm-hm-Ø-Xn\m¬ Im-em-h-[n \o-´n \¬-IW-sa-∂ P-Ãn-kv ]n in-h-cm-Ps‚ B-h-iy-sØ Xp-S¿-∂m-Wv I-Ωo-j-s‚ Im-em-h-[n B-dpam-k-tØ-°p \o-´n-\¬-Im≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-b-Xv. H-tŒm_¿ 28 h-sc I-Ωo-j-\v Im-emh-[n-bp-≠m-hpw. tkm-fm¿ X-´n∏p-tI-kv hn-hm-Z-am-b-Xn-s\ XpS¿-∂v {]-Xn-]-£-Øn-s‚ B-hiy-{]-Im-cw I-gn-™-h¿-jw B-K-kv-Xv 16\v Pp-Uo-jy¬ A-

tam ]-cn-K-Wn-°-s∏-Sm-dn-√. PUv-Pn-am-cp-sS \n-b-a-\-Øn-\v sIm-fo-Pn-bw kw-hn-[m-\-am-Wv an-I-®-sX-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp. cm-hn-se cm-{„-]-Xn-`-h\n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ cm-{„-]Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn-bm-Wv PÃn-kv tem-[-bv-°v k-Xy-hm-NIw sNm-√n-s°m-Sp-Ø-Xv. {]-Xn]-£ ]m¿-´n-t\-Xm-°ƒ N-Sßn-s\-Øn-bn-cp-∂n-√. 64Im-c\m-b P-Ãn-kv tem-[ kp-{]nwtIm-S-Xn-bn-se G-‰-hpw ap-Xn¿∂ P-Uv-Pn-bm-Wv. I¬-°-cn Agn-a-Xn, a-cp-∂p-]-co-£-Ww, Bkn-Uv B-{I-a-Ww, ap-√-s∏-cnbm¿ Umw, ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{Xw Xp-S-ßn \n-c-h-[n {]ap-J tI-kp-I-fn¬ hm-Zw-tIƒ°p-∂-Xv P-Ãn-kv tem-[-bm-Wv. ssk-\n-I¿-°v t]m-kv-‰n-Mv D≈n-S-Øp-\n-∂v thm-´v sN-ømw Xp-S-ßn-b \n-c-h-[n kp-{]-[m\ D-Ø-c-hp-I-fpw A-t±-lw ]pd-s∏-Sp-hn-®n-´p-≠v. kp-{]nwtIm-S-Xn P-Uv-Pn-bm-bn-cp-∂ F

C\n tSmÄ {^o

tXm-¸pw-]-Sn _n.-H.-Sn. ]m-ew

a-´m-t©-cn: F-d-Wm-Ip-fw ]©n-a-sIm-®n-bn-se 13 h¿-j-hpw H-º-Xp-am-k-hpw \o-≠p-\n-∂ tSmƒ Zp-cn-Xw A-h-km-\n-®p. kw-ÿm-\-sØ B-Zy _n.-H.-Sn. kw-cw-`-am-b tXm-∏pw-]-Sn _n.H.-Sn. ]m-ew ]-›n-a-sIm-®n \nhm-kn-Iƒ-°p k-©m-c-kzm-X{¥yw A-\p-h-Zn-®p-sIm-≠v I-cmXr-iq¿: C-∂p \-S-t°-≠ Imdp-Im-cm-b Km-a¨ C-¥y-sb Hen-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n ]-co-£- gn-hm-°n t{K-‰¿ sIm-®n≥ U-hI-fn¬ am-‰-ap-≠m-hn-s√-∂v Im- e-]v-sa‚ v A-tXm-dn-‰n (Pn.-kn.en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n ]-coUn.-F.-) G-s‰-Sp-Øp. ]-›n-a£m I¨-t{Sm-f¿ A-dn-bn-®p. sIm-®n-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ßXr-iq¿ Pn-√-bn¬ l¿-Øm¬ fn¬-\n-∂m-bn \q-dp-I-W-°n-\v {]-Jym-]n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-fp-I-fm-Wv ]m-ew G-s‰-SptN¿-∂ A-Sn-b-¥-c-tbm-K-Øn- °¬-®-S-ßn-\v km-£yw-h-lnem-Wp Xo-cp-am-\w. °m≥ H-gp-In-sb-Øn-b-Xv. Pn.kn.-Un.-F. sN-b¿-am≥ F≥

BÀ Fw tem-[ kp-{]nw-tIm-S-Xn No-^v P-Ìn-km-bn Np-a-X-e-tb-äp

thm-s´-Sp-∏n-\p-ti-jw am-{X-amWv C-Xp-kw-_-‘n-® ]-{X-∏-ckyw \¬-In-b-Xv. C-Xn-\p-tijw c-≠m-gv-N-tbm-fw am-{X-amWv sX-fn-sh-Sp-∏v ]q¿-Øn-bm°n dn-t]m¿-´v k-a¿-∏-W-Øn-\v I-Ωo-j-s‚ ap-∂n-ep-≠m-bn-cp∂-Xv. C-Xn-\n-sS k-cn-X F-kv \m-b¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿-°p sX-fn-sh-Sp-∏n-\v lm-P-cm-hm≥ I-Ωo-j≥ t\m-´o-kv \¬-Ip-Ibpw sN-bv-Xp. Np- c p- ß n- b Im- e - b - f - h n- \ p≈n¬ A- t \z- j - W w ]q¿- Ø nbm-°m≥ I-gn-bm-Ø km-l-Ncyw Nq- ≠ n- ° m- ´ n Im- e m- h - [ n \o- ´ n- \ ¬- I - W - s a- ∂ v I- Ω o- j ≥ k¿- ° m- c n- t \m- S v B- h - i ys∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. 2005 ap-Xep- ≈ tI- k p- I - f m- W v Pp- U ojy¬ A- t \z- j - W - Ø n- s ‚ ]cn-[n-bn¬ h-cp-I.

I-Æq¿: I-Æq-cn¬ C-S-Xp-ap-∂Wn-bp-sS I-cn-s¶m-Sn-{]-Xn-tj[-Øn-\n-sS ap-Jy-a-{¥n-°p t\sc I-s√-dn-™ kw-`-h-Øn¬ Fw.-F¬.-F-am-cp-sS A-d-Ãn-\v I-f-sam-cp-ßp-∂p. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v tNm-Zyw-sN-ø-en-\v lm-P-cm-hm≥ \n¿-tZ-in-®v ]-ø∂q¿ Fw.-F¬.-F. kn Ir-jvW≥, [¿-a-Sw Fw.-F¬.-F. sI sI \m-cm-b-W≥ F-∂n-h¿-°p t]m-en-kv t\m-´o-kv A-b-®p. At\z-j-W D-tZym-K-ÿ-\m-b Xfn-∏-d-ºv Un-ssh.-F-kv.-]n-°v apºm-sI C-∂p I-Æq-cn¬ lm-Pcm-hm-\m-Wp \n¿-tZ-iw. h-[-{iaw, A-\ym-b-am-bn kw-Lw-tNc¬ F-∂o h-Ip-∏p-I-fm-Wv Np-aØn-bn-cn-°p-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, A-t\z-j-Wkw-L-Øn-\p ap-ºm-sI lm-Pcm-h-tWm F-∂ Im-cy-Øn¬ C-cp-h-cpw A-¥n-a-Xo-cp-am-\w F-Sp-Øn-´n-√. t]m-en-kv \-S-]Sn-sb \n-b-a-]-c-am-bn t\-cn-Sm\m-Wp kn.-]n.-Fw. Xo-cp-am-\w. 2013 H-tŒm-_¿ 27\p ssh-Io-´v I-Æq¿ ]-tc-Uv {Ku-≠n¬ kw-

ÿm-\ t]m-en-kv Im-bn-I-ta-fbp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øm-s\-Ø-sh-bmWv ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hu-tZymKn-I-hm-l-\-Øn-\p t\-sc It√-dp-≠m-b-Xv. Im-dn-s‚ Nn-√pIƒ X-I¿-∂v D-Ω≥-Nm-≠n-bpsS s\-‰n-°v ]-cn-t°-‰p. Iq-SmsX, G-Xm-\pw t]m-en-kp-Im¿°pw I-t√-dn¬ ]-cn-t°-‰n-cp∂p. 114 {]-Xn-I-fm-Wp tI-knep-≈-Xv. h-[-{i-a-Øn-\pw KqVm-tem-N-\-bv-°pw tI-kv c-Pnÿ sN-bv-Xv \q-tdm-fw t]-sc C-Xp-h-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. 10 Zn-h-k-Øn-\-Iw Ip-‰-]-{Xw ka¿-∏n-°m-\m-Wp t]m-en-kv {ian-°p-∂-Xv. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v A-t\zjn-°m≥ B-`y-¥-c-h-Ip-∏v {]tXy-I kw-L-sØ \n-tbm-Kn-®ncp-∂p. sF.-Pn. kp-tc-jv cm-Pv ]ptcm-ln-Xn-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ X-fn-∏-d-ºv Un-ssh.-F-kv.-]n. sI kp-Z¿-i≥, Un-ssh.-F-kv.]n. {]-Zo-]v-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv A-t\z-jWw \-S-Øn-b-Xv.

tPm¬ C-cp-]-¯n-aq-¶m-a-\pw tPm¬-t]mÄ c-−m-a-\pw hn-ip-²cpsS ]«n-I-bn h-Øn-°m≥ kn-‰n: ss{I-kvX-h-k-`-bp-sS N-cn-{X-Øn¬ B-Zy-am-bn c-≠p ap≥ am¿-]m∏-am-sc hn-ip-≤-cm-bn {]-Jym]n-®p. 1958 ap-X¬ 1963 h-sc ItØm-en-°m-k-`-bp-sS A-a-c°m-c-\m-bn-cp-∂ tPm¨ C-cp]-Øn-aq-∂m-a-s\-bpw 1978 apX¬ 2005 h-sc am¿-]m-∏-bm-bncp-∂ tPm¨-t]mƒ c-≠m-as\-bp-am-Wv hn-ip-≤-cm-bn {]Jym-]n-®-Xv. sk‚ v ]o-t‰-gv-kv _-k-en-°-bn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ {^m≥-kn-kv am¿-]m-∏ ap-Jy-Im¿-an-I-Xzw h-ln-®p. {^m≥-kn-kv ]m-∏-bp-sS ap≥-Km-an s_-\-Un-Iv-Sv ]-Xn\m-dm-a-\pw N-S-ßn¬ kw-_‘n-®p. {]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-

bn¬ am¿-]m-∏ G-‰p-hm-ßn. {^m≥-kn-kv am¿-]m-∏ hn-izmkn-Iƒ-°n-S-bn-eq-sS k-©-cn®v B-in¿-hm-Zw \¬-In. 150 I¿-Zn-\mƒ-am-cpw 850 sa-{Xm≥am-cpw 6000 ssh-Zn-I-cpw kw_-‘n-®p. 25 cm-{„-Ø-e-h-∑m-cpw 90 cm-Py-ß-fn¬-\n-∂p-≈ HutZym-Kn-I {]-Xn-\n-[n-kw-Lß-fpw N-S-ßn-s\-Øn-bn-cp∂p. ko-tdm a-e-_m¿ k-`m taP¿ B¿-®v _n-j-]v I¿-Zn-\mƒ tPm¨ C-cp-]-ØntPm¿-Pv B-e-t©-cn, ko-tdm aaq-∂m-a-\pw tPm¨t]mƒ e-¶-c k-`m ta-P¿ B¿-®v _nc-≠m-a\pw j-]v I¿-Zn-\mƒ am¿ _-tk-en°v `m-j-I-fn¬ hm-bn-®p. hn- tbm-kv ¢o-an-kv I-tØm-enip-≤-cm-°-s∏-´-h-cp-sS Xn-cp- °m _m-h Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶ti-jn-∏p-Iƒ A¬-Øm-c- Sp-Ø N-S-ßn¬ tI-{μ-a-{¥n-amb th-Zn-bn¬ Zn-hy-_-en-tbmsS-bm-Wp Xn-cp-I¿-a-߃ Bcw-`n-®-Xv. Zn-hy-_-en a-t[y-bp≈ kp-hn-ti-jw em-‰n≥, {Ko-

cm-b sI hn tXm-a-kv, Hm-kvIm¿ s^¿-Wm-≠-kv, tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw P-Ãn-kv kn-dn-b-Iv tPmk-^v F-∂n-h¿ C-¥y≥ {]-Xn\n-[n-I-fm-bn kw-_-‘n-®p.k-` B-[p-\o-I-cn-°p-∂-Xn\v ap≥-ssI-sb-Sp-Ø C-‰-en°m-c-\m-b tPm¨ C-cp-]-Ønaq-∂m-a≥ 1963epw 132 cm-Py-ßfn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn hn-izmkn-I-tfm-Sv A-Sp-Øn-S-]-g-In-b t]m-f-≠p-Im-c-\m-b tPm ¨t]mƒ c-≠m-a≥ 2005ep-am-Wv Im-ew-sN-bv-X-Xv. 450 h¿jØn\p-ti-jw C-‰-en-°v ]p-dØp-\n-∂v am¿-]m-∏-bm-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ B-Zy-hy-‡nbm-Wp tPm¨-t]mƒ.-

tUmfÀ 60.62 ■ ]u−v 101.87 ■ bqtdm 83.88 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 160.82 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 215.70 ■ Ham³ dnbm 157.47 ■ kuZn dnbm 16.16 ■ J¯À dnbm 16.65 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.50 ■ kznkv {^m¦v 68.78


4

kozhikode

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

KANNUR

tI-c-f-¯n \n-¶v X-an-gv-\m-«n-te-¡v thm-«v sN-¿m³ t]m-b-Xv 10 e-£w t]À sI ]n H d-lv-a-Øp-√ ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv \n∂v X-an-gv-\m-´n-se tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ thm-´p-sN-øm≥ t]m-b-h-cp-sS F-Æ-Øn-¬ k¿-h-Im-e sd-t°m-Uv. C-Ø-hW 10 e-£w t]-cm-Wv thm-´p tcJ-s∏-Sp-Øm≥ t]m-b-Xv. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ t]¿ t]mb-Xv F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn¬ \n∂m-Wv. kw-ÿm-\-Øv sXm-gnse-Sp-°p-∂ thm-´¿-∏-´n-I-bn¬ t]-cp-≈ X-an-gv-\m-´p-Im-sc-bmWp -sN-e-hv sIm-Sp-Øv {Zm-hn-U I-£n-Iƒ \m-´n-se-Øn-®v X߃-°-\p-Iq-e-am-b thm´m-°nb-Xv. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ X-an-gv thm-´¿-am¿ kw-ÿm-\-Øv \n-

I-iv-ao-cn-IÄ¡v hÀKobX kzo-Im-cy-a-Ã: ^m-dq-Jv A-Ðp-à {io-\K¿: h¿-Ko-b-X I-iv-ao-cnse P-\-߃-°p kzo-Im-cy-as√∂pw cmPyw h¿-Ko-b-am-bn Xo¿-∂m-¬ I-iv-ao¿ C-¥y-bp-sS `m-K-am-bn A-h-ti-jn-°n-s√∂pw tI-{μ-a-{¥nbpw \m-j-\¬ tIm¨-^d≥-kv t\-Xm-hp-am-b ^m-dq-Jv A-–p√. I-\ym-dn¬ Hmƒ-Uv kn-‰n-bn¬ Xn-c-s™-Sp∏v dm-en-bn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h¿Ko-b i-‡n-I-fn¬ \n-∂p cm-Py-sØ c-£n-°m≥ ssZ-htØm-Sp {]m¿-Yn-°mw. A-Xn-\mbn \-ap-°v ap-t∂m-´p t]m-hmw. C-¥y-°v h¿-Ko-b-am-hm≥ km[y-a√˛A-–p√ ]-d™p. tamUn-°v thm-´v sN-øp-∂h-sc I-Sen¬ ap-°-W-sa∂pw A-t±-lw A`n-{]m-b-s∏´p.

∂pw F-Øn-b-Xv tk-ew ]m¿-esa‚ v a-fi-e-Øn-em-Wv. G-ItZ-iw 75,000 t]¿. tIm-b-º-Øq¿, sN-ss∂, Kq-U-√q¿, \o-e-Kn-cn, cm-a-\m-Y]p-cw, I-\ym-Ip-am-cn, a-[p-c, Zn≠n-K¬, in-h-Kw-K F-∂o a-fie-ß-fn-se-√mw \n-c-h-[n thm-´¿am¿ F-Øn-bn-´p-≠v. Xn-c-s™Sp-∏v {]-Jym-]n-® D-S≥-X-s∂ thm-´¿-∏-´n-I-bn¬ t]-cp-≈ tIc-f-Øn¬ sXm-gn-se-Sp-°p-∂ Xan-gv-\m-´p-Im-sc I-s≠-Øm≥ A-Æm Un.-Fw.sI-bpw Un.Fw.-sI-bpw {]-tXy-Iw G-P‚pam-sc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. A-h¿ C-hn-sS-sb-Øn-bmWp thm-´¿-am-sc \m-´n-se-Øn®-Xv. C-Xn-\p-th-≠n ]-Ww, ho-

´p-km-[-\-߃ ap-X¬ F.kn. Sn-°-‰v h-sc \¬-In-bn-´p-≠v. t]m-hp-I-bpw h-cn-I-bpw sN-øp∂ Zn-h-k-ß-fn-se tPm-en \-„Øn-\v ]-Ww Iq-en-bm-bpw \¬In-bn-´p-≠v. A-Æm Un.Fw.sI. X

B¿.Sn.kn, kz-Im-cy _- p-Ifn-epw h≥ Xn-c-°m-Wv A-\p-`-hs∏-´n-cp-∂-Xv. X-an-gv-\m-Sn-t\m-S-Sp-Ø Pn-√I-fn¬ \n-∂p {]-tXy-I hm-l-\ß-fn-epw thm-´¿-am-sc \m-´n-se-

Iq-Sp-Xepw F-d-Wm-Ip-fw Pn-Ã-bn \n-¶v

H-cp am-k-tØ-°p ho-´n-te-°mh-iy-am-b km-[-\-ß-fm-Wp \¬-In-b-Xv. kw-ÿm-\-Øv \n-∂pw X-an-gv\m-´n-te-°p t]m-hp-∂ h-≠n-Isf-√mw-X-s∂ 20 ap-X¬ 24h-sc h-en-b Xn-c-°m-bn-cp-∂p. Xo-h≠n-°p ]p-d-sa X-an-gv-\m-´n-te°p t]m-bn-cp-∂ sI.F-kv.-

Øn-®n-´p-≠v. {]-[m-\ Pn-√-Ifn¬ \n-s∂-√mw C-ß-s\ thm´¿-am-sc sIm-≠p-t]m-bn-´p-s≠∂m-Wp kq-N-\. ]-Xn-hn¬ \n∂p hn-]-co-X-am-bn c-≠p {Zm-hnU ]m¿-´n-I-fpw thm-´¿-am-sc h≥-tXm-Xn-em-Wp \m-´n-se-Øn®-Xv. tI-c-f-Øn-em-Wp X-an-gv sXm-gn-em-fn-Iƒ Iq-Sp-X-em-bpw

{]-Y-a s]m-XpXn-c-sªSp-¸v 68 L«wkn-±o-Jv Im-∏≥ \yq-U¬-ln: kz-X-{¥ `m-c-XØn-se B-Zy s]m-Xp-Xn-cs - ™Sp-∏n-\p k-hn-ti-j-X-Iƒ G-sdbp-≠m-bn-cp-∂p. \m-ep-am-kw \o≠p-\n-∂ Xn-cs - ™-Sp-∏v B-cw-`n®-Xv 1951 H-tŒm-_¿ 15\v. 1952 s^-{_p-h-cn 21\m-Wv t]m-fn-Mv A-hk - m-\n-®X - v. Hm-tcm ÿm-\m¿-Yn-°pw hyXy-kv-X I-f-dp-I-fn-ep-≈ {]tXy-Iw _m-e-‰v s]-´n-Iƒ. _me-‰v s]-´n-°p ]p-d-Øv ÿm-\m¿Yn-bp-sS t]-cpw Nn-”-hpw tc-Js∏-Sp-Øn-bn-cn-°pw. G-Xp ÿm\m¿-Yn-°m-tWm thm-´p sN-bvX-Xv B ÿm-\m¿-Yn-bp-sS t]cp-≈ s]-´n-bn¬ thm-´v tc-J-s∏Sp-Øn-b _m-e-‰v-t]-∏¿ \n-t£]n-°-Ww. {]-Y-a Xn-c-s™-Sp-∏v

I-Ωo-j≥ h-f-sc _p-≤n-]q¿-ham-b Xo-cp-am-\-ß-fm-Wv \-S-∏m°n-bn-cp-∂-Xv. P-\-kw-Jy-bp-sS \-s√m-cp i-X-am-\-hpw \n-c-£-ccm-bn-cp-∂ B k-a-b-Øv hn-thI-]q¿-W-hpw km-[m-c-W-°m¿°v F-fp-∏-hp-am-b Im-cy-ß-fmWv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ \-S-∏m-°nbn-cp-∂-Xv. an-tkm-dm-an-se H-cp ko-‰nte-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏-S-°w 16mw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v 10 L-´-am-bm-Wv \-S-°p-∂-Xv. F∂m¬, {]-Y-a s]m-Xp-Xn-c-s™Sp-∏v \-S-∂-Xv 68 L-´-am-bm-bn-cp∂p. B-Zy-L-´-Øn¬ ln-amN¬-{]-tZ-in-se Nn-\n, ]-¶n afi-e-ß-fn-em-bn-cp-∂p Xn-cs™-Sp-∏v \-S-∂-Xv. i-‡-am-b X-Wp-∏p-Im-ew Xp-S-ßp-∂-Xn\p ap-ºm-bn t]m-fn-Mv \-S-Øp-I-

bm-bn-cp-∂p. 68mw L-´-am-b Ah-km-\-L-´ t]m-fn-Mv D-Ø¿-tZin-em-bn-cp-∂p. B-Zy Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 17.3tIm-Sn thm-´¿-am-cm-Wv D-≠m-bncp-∂X - v. C-Xn¬ 10,59,50,083 t]¿ thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn. 533 kz-X{¥ ÿm-\m¿-Yn-I-f-S-°w 1,874 t]-cm-Wv a¬-k-c-cw-K-Øp-≠mbn-cp-∂X - v. 2009se tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ 8,070 ÿm-\m-¿-YnI-fm-Wv a¬-kc - c - w-KØ - p-≠m-bncp-∂-Xv. 14 tZ-io-b ]m¿-´n-I-f-S°w 53 ]m¿-´n-If - m-Wv Xn-cs - ™Sp-∏n¬ ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿Øn-bX - v. 34 {]m-tZ-in-I ]m¿-´n-I-f-S°w 363 cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fm-Wv 15mw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ ]-¶m-fn-If - m-bn-cp-∂X - v.

aq-¶mw ap-¶-Wn-tbm-Sv XmÂ-¸-cyw Xp-d-¶p {]-I-Sn-¸n-¨v tIm¬-{K-kv

tPm-en-sN-øp-∂-Xv. ]-e a-fi-e-ß-fn-epw thm-´pIƒ \n¿-Wm-b-I-am-b-Xn-\m-emWp h≥-tXm-Xn¬ tI-c-f-Øn¬ h-∂p thm-´¿-am-sc sIm-≠pt]m-b-Xv. 20\p t]m-b thm-´¿am¿ H-cm-gv-N I-gn-™m-Wv ho≠pw tPm-en-ÿ-e-ß-fn-se-Ønb-Xv. kw- ÿ m- \ - Ø v \n¿- a m- W ta- J - e - I - s f- b pw a- ‰ pw X- a n- g v \m-Sv Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Xn-Iq-eam- b n _m- [ n- ® p- s h- ∂ v _- ‘ s∏- ´ hr- Ø - ß ƒ ]- d - b p- ∂ p. thm- s ´- S p- ∏ n- \ v t]m- b - X p- t ]mse ^-e-{]-Jym-]-\-Øn-\v Bfp- I ƒ t]m- h n- s √- ∂ m- W v Cu ta-J-e-bn-ep-≈-h¿-°v B-izmkw ]-I-cp-∂-Xv.

sIm-Ã-s¯ {]-iv-\-§Ä ]Tn-¡m³ -k-an-Xn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-√-Øv tIm¨-{K- n-se {]-iv-\-ß-sf°p-dn-®p ]Tn-°m≥ sI.-]n.kn.kn. aq-∂w-K-k-an-Xn-sb \ntbm-Kn-®p. sI.]n.kn.kn. sshkv {]-kn-U‚ v Fw Fw l-k-≥ sN-b¿-am-\m-b k-an-Xn-bn¬ hn Fw kp-tc-jv _m-_p, em-en hn≥-k‚ v F-∂n-h-cm-Wv Aw-K߃. kw-L-S-\m {]-iv-\-߃ ]Tn-®v A-Sn-b-¥-c-am-bn dn-t]m¿´v k-a¿-∏n-°m≥ k-an-Xn-tbm-Sv sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ B-h-iy-s∏-´n-´p≠v. sIm-√-sØ Un.kn.-kn, sF.F≥.Sn.bp.kn. t\-Xr-Xz߃ X-Ωn-ep-≈ tN-cn-t∏m-cv sX-cp-hn-se-Øp-∂ km-l-N-cyw h-sc-bp-≠m-bn-cp-∂p.

\yq-U¬-ln: _n.sP.]n-sb A-[n-Im-c-Øn¬-\n-∂p am-‰n\n¿-Øm≥ Xn-c-s™-Sp-∏n-\pti-jw aq-∂mw ap-∂-Wn-sb ]n¥p-W-t°-≠n-h-∂m¬ A-Xp sN-øp-sa-∂v tIm¨-{K-kv tIm¿ I-Ωn-‰n Aw-K-hpw tkm-Wnbm-Km-‘n-bp-sS cm-{„o-b sk{I-´-dn-bp-am-b A-lv-a-Zv ]t´¬. k-am-\-Nn-¥m-K-Xn-°mcp-am-bn k-l-I-cn-°¬ tIm¨-{K- n-s‚ \-b-am-sW-∂v Hcp tZ-io-b Nm-\-en-\p \¬-Inb A-`n-ap-J-Øn-¬ A-lv-a-Zv ]t´¬ ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ `q-cn-]£w e-`n-°n-s√-∂v D-d-∏p-≈-Xn\m-em-tWm C-ß-s\ Nn-¥n°p-∂-sX-∂ tNm-Zy-Øn-\v As√-∂v ]-t´¬ a-dp-]-Sn ]-d™p. tIm¨-{K-kv t\-Xr-XzØn-ep-≈ bp.-]n.F-°pw _n.sP.]n. t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ F≥.-Un.-F-°pw `q-cn-]-£w e`n-°n-s√-∂ D-d-∏v ]m¿-Sn-°ps≠-∂m-Wv ]p-Xn-b \n-e-]m-SpIƒ hy-‡-am-°p-∂-Xv. A-Xn\m¬ _n.-sP.-]n-sb ]p-d-Øm°m≥ F-s¥m-s° sN-øm-\mhp-sa-∂m-Wv tIm¨-{K-kv ]cym-tem-Nn-°p-∂-Xv. aq-∂mw ap-∂-Wn-sb ]n-¥pW-t°-≠n h-∂m¬ A-Xp sNø-Ws - a-∂ A-`n-{]m-bw ]m¿-´nbn¬ i-‡-am-Wv. cm-lp¬-Km‘n-bp-sS-bpw tkm-Wn-bm-Km‘n-bp-sS-bpw A-Sp-Øn-sS h-∂ {]-kX v- m-h\ - I - f - n-epw A-Xp \n-gen-°p-∂p-≠v. k¿-°m-cp-≠m°m≥ aq-∂mw ap-∂-Wn-°p ]n¥p-W \¬-Ip-It- bm A-hc - p-sS ]n-¥p-W kzo-I-cn-°p-I-tbm sN-øp-∂ Im-cyw Xn-c-s™-Sp∏n-\p-ti-jw ]-cn-K-Wn-°p-sa∂v tI-{μ hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n k¬-am≥ Jp¿-jn-Zv ^m--dq-Jm_m-Zn¬ ]-d-™p. a-lm-cm-{„ ap-Jy-a-{¥n ]r-Yzn-cm-Pv Nu-

lm≥ I-gn-™ Zn-hk - w Cu A`n-{]m-bw {]-IS- n-∏n-®n-cp-∂p. tI-{μ {Km-a-hn-I-k-\ a-{¥n P-b-dmw c-ta-iv C-S-Xp-]-£Øn-s\-Xn-tc i-‡-am-bn \n--e]m-Sm-Wv kzo-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv. _n.-sP.]n-°pw tIm¨-{K n-\pw `-cn-°m-\m-h-iy-am-b ko-‰v e-`n-®n-s√-¶n¬ aq-∂mw ap∂-Wn-bn¬ tN-cp-∂ Im-cyw ]cn-K-Wn-°p-sa-∂v kn.]n.-Fw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-Im-iv Imcm-´v A-`n-{]m-b-s∏-´p. _n-lmdn-se sP.-Un.bp-hn-s‚-bpw DØ¿-{]-tZ-in-se k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-Sn-bp-sS-bpw H-Uo-j-bn-se _n.-sP.Un-bp-sS-bpw hn-P-bØn-\-\p-k-cn-®m-bn-cn-°pw aq∂mw ap-∂-Wn-bp-sS `m-hn-sb∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. aq-∂mw ap-∂W - n-bp-sS `m-hnsb-°p-dn-®p-≈ N¿-®-Iƒ kPo-ha - m-sW-¶n-epw tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n-s‚ B-dmw L-´hpw I-gn-™t- Xm-sS aq-∂mw ap∂-Wn k¿-°m-cn-\v km-[y-Xb - ns√-∂m-Wv cm-{„o-b \n-co-£I¿ I-cp-Xp-∂X - v. 543 ¬ 349 ko‰p-If - n-se-bpw thm-´p-Iƒ tc-Js∏-Sp-Øn-°g - n-™p. tI-{μ-Øn¬ ÿn-c-X-bp-≈ k¿-°m-cp≠m-hp-sa-∂m-Wv C-Ø-h-WsØ h-en-b t]m-fn-Mv i-X-am\w kq-Nn-∏n-°p-∂s - X-∂v {]-apJ cm-{„o-b \n-co-£I - ≥ kn ]n _m-{`n ]-d™ p. sP.Un.bp, F-kv.]n, _n.F-kv.]n. F-∂n-h-bm-Wv {]-[m\ {]m-tZ-in-I ]m¿-Sn-Iƒ. Fkv.]n-bp-sS thm-´n¬ h¿-j-ßfm-bn t\-cn-b Ip-d-hp Im-Wp∂p-≠v. F-∂m¬, _n.-sP.-Unbp-sS thm-´v h¿-[n-°p-∂p-ap≠v. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-ap-ºv cmw hn-em-kv ]m-kzm-s‚ tem-Iv P\-i-‡n ]m¿-Sn, N-{μ-_m-_p \m-bn-Up-hn-s‚ Sn.Un.]n. Xp-Sßn-b ]m¿-Sn-I-fp-am-bn _n.-

sP.]n. k-Jy-ap-≠m-°n-b-Xpw i-‡-am-b k-Jyw cq-]o-I-cn°m≥ _n.sP.]n-˛-tIm¨-{Kkv C-X-c ]m¿-Sn-Iƒ-°p I-gnbm-Xn-cp-∂-Xpw aq-∂mw ap-∂Wn-bp-sS h-f¿-®-bv-°p X-S- am-bn-´p-≠v. aq-∂mw ap-∂-Wn k¿-°m-cm-bn-cn-°pw tI-{μw `cn-°p-I-sb-∂v F-kv.]n. t\-Xmhv cmw-tKm-]m¬ bm-Z-hv ]-d™p. D-Ø¿-{]-tZ-in¬-\n-∂v 40˛45 ko-‰p t\-Sp-∂ F-kv.]nbp-sS ap-em-bw kn-Mv bm-Z-hmbn-cn-°pw {]-[m-\-a-{¥n-sb∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. ap-em-bw-kn-Mv bm-Z-hpw Cu B-{K-lw t\-c-sØ X-s∂ {]I-Sn-∏n-®p I-gn-™p. {]m-tZ-in-I I-£n-I-fm-b F-kv.]n-bpw _n.F-kv.]n-bpw Xr-W-aq¬ tIm¨-{K- pw F.sF.F.Un.Fw.sI-bpw C-S-Xp]m¿-Sn-I-fpw F-ß-s\ H-cp-an®p \n¬-°p-sa-∂p ]-d-bm≥ Hcp cm-{„o-b \n-co-£-I-\pw Ign-bp-∂n-√. C-S-Xp-]m¿-Sn-I-fns√-¶n-epw Xr-W-aq¬ tIm-¨{K- n-s\ a-Xn-sb-∂m-Wv F.sF.-F.Un.Fw.sI-bp-sS A`n-{]m-bw. F-kv.]n-bpw _n.-Fkv.]n-bpw F-¥p-h-∂m-epw kl-I-cn-°p-I-bp-an-√. C-S-Xp-]m¿-Sn-I-fpw Xr-Waq¬ tIm-¨-{K- pw X-Ωn-epw I-Sp-Ø i-{Xp-X-bn-em-Wv. F∂n-cp-∂m-epw aq-∂mw ap-∂-Wn°p km-[y-X-bp-s≠-∂p-X-s∂bm-Wv kn.]n.sF-bp-sS \n-e]m-Sv. {]m-tbm-Kn-I-am-bn aq∂mw ap-∂-Wn cq-]o-I-c-Ww km-[y-am-sW-∂v kn.]n.-sF. P-\-d¬ sk-{I-´-dn kp-[m-I¿ sd-Õn ]-d-™p. cm-{„o-b Aÿn-c-X cq-£-am-b ap≥-Im-eß-fn¬ tI-{μ-Øn¬ cq-]o-I-cn®n-´p-≈ aq-∂mw ap-∂-Wn k¿°m-cp-I-sfm-s° A-Im-e-N-caw {]m-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

sXmgn-Â sSdnt´mdnb¬ B¿anbn¬ _ncpZ[m-cn-Iƒ-°v A-hk-cw

sS

dnt´mdnb¬ B¿-an-bnse Hm^nk¿ X-kvX - nI-bnte°v At]£ £Wn®p. _ncpZ-am-Wv ASn-ÿm\ tbmKy-X. {]mbw˛18\pw 42\pw a-t[y. hnap-‡`S∑m¿-°pw tI{μ k¿°m¿/ A¿[ k¿°m¿/ kzImcy ÿm]\ßfn¬ tPm-en-bp-≈-h-¿-°pw kzbwsXmgn¬ sNøp∂h¿°pw At]£n-°mw. t]menkv/A¿[ssk\nI/ kmbp[tk\m hn`mKßfn¬ tPmensNøp∂h¿ At]£n-t°≠Xn-√. e^v‰\‚ v XkvXnIbnembncn°pw BZy \nb-a\w. i-ºfw: 15,600˛-39,100. 5400 cq] t{KUv t]bpw 6000 cq-] anen´dn k¿hokv t]-bpw e`n°pw. e^v‰\≥dv tIW¬ XkvXnIhsc {]tam-j-\pw tIW¬, {_ntKUnb¿ XkvXnIbnte°v skeIvj≥ km[yXbpap≠v. Xncs™Sp°s∏´m¬ BZyh¿jw Hcp amksØ ASnÿm\ ]cnioe\w e`n°pw. BZy h¿jaS°w F√m h¿jßfnepw c≠pamksØ hm¿jnI ]cnioe\ Iymw]v D-≠m-bncn°pw. BZysØ c≠p h¿jØn\ptijw UdmUqWnse C¥y≥ anen‰dn A°mZanbn¬ aq∂p-amksØ t]mÃv IΩoj\nMv ]cnioe\hpw D≠mhpw. c≠v t]∏dpIfp≈ FgpØp ]co£bv°pw A`n-apJØn\pw tijamhpw {]mYanI Xncs™Sp∏v. Cßs\ Xncs™Sp°s∏Sp∂hsc Fkv.Fkv._n. A`napJØn\pw A¥na sshZy]cn-tim[-\bv°pw hnt[bam°pw. BKkvXv 10\mWv FgpØp-]co-£. tIcfØn¬\n∂p≈h¿°v (tkm¨ 4) P-bv]q-¿, ]#qs\, _mw-•q¿, sslZcm_mZv F-∂o tI-{μß-fn-sem-∂n-em-bn-cn°pw FgpØp]co£. At]£ Commander, TA Group Headquarters,Southern Command, Pune 411001. Ph. No.020 26102848 F∂ hnemk-Øn¬ Ab°-Ww. www.indianarmy.gov.in

Ahkm\ XnøXn Pq¨ 30.

bq-\n-b≥ _m-¶v Hm-^v C-¥y-bn¬

42 kv-s]-jy-en-Ãv Hm-^n-k¿

bq

-\n-b≥ _m-¶v Hm-^v C-¥y 42 kvs]-jy-en-Ãv Hm-^n-k¿-am-cp-sS H-gn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. C°-tWm-an-Ãv t{K-Uv c-≠v X-kv-Xn-I-bn¬ c-≠pw sk-Iyq-cn-‰n Hm-^n-k¿ t{K-Uv-1 Xkv-Xn-I-bn¬ 40Dw H-gn-hp-I-fm-Wv D-≈-Xv. C-°-tWm-an-Ãv X-kv-Xn-I-bn¬ H-∂pw sk-Iyq-cn-‰n Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-bn¬ 20Dw H-gn-hp-Iƒ P-\-d¬ hn-`m-K-Øn-\p≈-Xm-Wv.

tbm-Ky-X:

C-°-tWm-an-Ãv: ˛ H-∂mw ¢m-tkm-sS

_n-cp-Z-hpw 55 i-X-am-\w am¿-t°m-sS C°-tWm-an-Iv-kn-tem C-°-tWm-sa-{Sn-Ivkn-tem _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-hpw. kw-hc-W hn-`m-K-°m¿-°v 50˛55 i-X-am-\w am¿°p a-Xn. Ip-d-™-Xv 60 a-Wn-°q-sd-¶n-epap-≈ Iw]yq-´¿ A-sh-b¿-s\-kv B‚ v Hm^n-kv Hm-t´m-ta-j≥ tIm-gv-kv k¿-´n-^n°-‰pw aq-∂p h¿-jw tPm-en ]-cn-N-b-hpw th-Ww.

sk-Iyq-cn-‰n Hm-^n-k¿-:˛ _n-cp-Z-hpw Ip-d-™-Xv 60 a-Wn-°q-sd-¶n-ep-ap-≈ Iw]yq-´¿ A-sh-b¿-s\-kv B‚ v Hm-^n-kv

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bn¬ sk-Iyq-cn-‰n Hm-^n-k¿ A-t]-£ £-Wn-®p

Im

-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bn¬ sk-Iyq-cn-‰n Hm-^n-k-sd I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an°p-∂-Xn-\m-bn Hm¨-sse≥ A-t]-£ £-Wn-®p. \nb-a-\w H-cp h¿-j-tØt°m ]-I-cw kw-hn-[m-\w G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xph-sc-tbm B-bn-cn-°pw. {]-Xn-am-k sam-Øth-X-\w: 33,800 cq-]. tbm-Ky-X: Unssh.Fkv.]n. dm-¶n¬ Ip-d-bm-Ø X-kv-Xn-I-bn¬\n-∂p hn-can-®-h-cm-bn-cn-°-Ww. Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£ ka¿-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv G-gv. hni-Z-hn-h-c-߃ k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬.

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bn-¬ I-cm-d-Sn-ÿm-\Øn¬ Iw]yq-´¿ t{]m-{Km-a-sd (F≥.kn.F. hn-`m-KØn-\v kw-h-c-Ww sN-bv-X-Xv) \n-b-an-°p-∂-Xn-\v Hm¨-sse-\m-bn G-{]n¬ 30 h-sc A-t]-£n-°mw. tbm-Ky-X: Fw.kn.-F/-Fw.-F-kvkn. I-w]yq-´¿ kb≥-kv/-_n.-sS-Iv C≥ kn.F-kv.C/-sF.-Sn.- {]m-bw: 2014 P-\p-h-cn H-∂n-\v 36 h-b-kv I-hn-b-cp-Xv. {]-Xn-amk sam-Øth-X-\w: 15,000. hn-i-Z-hn-h-c-߃ k¿-h-Iem-im-em sh-_v-ssk-‰n¬. Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bp-sS B-t{¥m-Øv, I-Sa-Øv (e-£-Zzo-]v) sk‚-dp-I-fn-te-°v A-Izm-Iƒ-®¿, _-tbm-sI-an-kv-{Sn, am-Ø-am-‰n-Iv-kv hn-j-b-ß-fn¬ Icm¿/-sU-]yq-t´-j≥ A-Sn-ÿm-\-Øn-¬ K-Ãv e-Iv-N-d¿am-sc \n-b-an-°p-∂-Xn-\p-≈ ]m-\¬ X-øm-dm-°p-∂-Xnte-°v sa-bv 14 h-sc Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£n-°mw. tbm-Ky-X: A-X-Xv hn-j-b-ß-fn¬ 55iX-am\w am¿°n¬ Ip-d-bm-Ø _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw A-s√-¶n¬ X-Øp-ey-hpw s\-‰v/]nF-®v.Un-bpw. {]-Xn-am-k sam-Øth-X-\w: 37,000 cq-]. {]m-bw: 2014 Pq¨ H-∂n-\v 65 h-b- v I-hn-b-cp-Xv. s\-‰v/]nF®v.Un. tbm-Ky-X-bp-≈-h-cp-sS A-`m-h-Øn¬ a-‰p-≈-hsc-bpw ]-cn-K-Wn-°pw. {]-Xn-am-k sam-Øth-X-\w: 25,000 cq-].

Hm-t´m-ta-j≥ tIm-gv-kv k¿-´n-^n-°-‰pw. I-c, \m-hn-I, thym-a tk-\-I-fn¬ Ip-d™-Xv Pq-\n-b¿ I-ao-j≥-Uv Hm-^n-k¿/ t]men-kv C≥-kv-s]-Œ¿ dm-¶n¬ Ip-d-bmØ X-kv-Xn-I/ km-bp-[ tk-\-bn¬ Hm^n-k¿ X-kv-Xn-I-I-fn¬ Ip-d-™-Xv A©p-h¿-j-sa-¶n-epw tk-h-\-a-\p-jvTn-®ncn-°-Ww. {]m-bw-˛21\pw 35\pw a-t[y. kw-h-c-W hn`m-K-°m¿-°v h-b- n-f-hv D-≠m-hpw. F-gpØp-]-co-£/ {Kq-]v Un-kv-I-j≥/ A-`n-apJw F-∂n-h-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bncn-°pw \n-b-a-\w. P-\-d¬, H._n.kn. hn`m-K-°m¿ 600 cq-]-bpw a-‰p-≈-h¿ 100 cq-]bpw A-t]-£m-^o-kv A-Sbv-°-Ww. C≥-d¿-s\-‰v _m-¶n-Mv ap-tJ-\-tbm sU-_n-‰v/s{I-Un-‰v Im¿-Up-Iƒ D-]-tbmKn-t®m ]-W-a-S-bv-°mw. www.unionbankofindia.co.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ I-cnb¿ en-¶n¬ Hm¨-sse-\m-bm-Wv A-t]£ \¬-tI-≠-Xv. F-gp-Øp-]-co-£ _mw-•q¿, U¬-ln, sIm¬-°-Ø, e-Jv-t\m, apw-ss_ F-∂nhn-S-ß-fn-em-Wp \-S-Øp-I. A-h-km-\ Xnø-Xn ta-bv 5 www.unionbankofindia.co.in

H-am-\n¬ A-[ym-]-I¿

kp

¬-Øm-t\-‰v Hm-^v H-am-\n-se _n¿-f thƒ-Uv kv-Iq-fn-te-°v Hm-^nkv A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ (]p-cp-j-∑m¿ am-{Xw), In‚¿-Km-¿-´≥ A-[ym]-I¿ (kv-{Xo-Iƒ am-{Xw) F-∂o X-kv-Xn-I-I-fn¬ \n-b-a-\-Øn-\m-bn H.-Un.-C.]n.-kn. ap-Jm-¥-cw hm-Iv-˛-C≥-˛-C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p.

www.nausenabharti.nic.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn G-{]n¬ 30 t\-hn-bn¬ sk-bn-e¿ X-kv-Xn-I-bn¬ Im-bn-IXm-c-߃-°v A-t]-£n-°mw. A-hn-hm-ln-X-cmb ]p-cp-j-∑m¿-°m-Wv A-hkcw. U-b-d-Œv F≥{Sn s]-‰n Hm-^n-k¿, ko-\n-b¿ sk-°≥-U-dn dn{Iq-´v-sa≥-dv, sa-{Sn-Iv dn-{Iq-´v-kv, t\m¨-sa-{Sn-Iv dn-{Iq-´v-kv hn-`m-K-ß-fn-¬ -\n-- ba\w. www.irel.gov.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 5 C-¥y≥ sd-b¿ F¿-Øv-kv en-an-‰-Uv kv-s‰-t\m ˛ssS-∏n-Ãv, Pq-\n-b¿ ¢m¿-°v, ]yq¨ X-kv-Xn-I-Ifn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. www.nhpcindia.com

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 6 \m-j-\¬ ssl-t{Um C-e-{Œn-Iv ]-h¿ tIm¿-]td-j≥ en-an-‰-Uv I-º-\n sk-{I-´-dn s{]m-^-j\¬ X-kv-Xn--I-bn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. _n-cpZ-hpw I-º-\n sk-{I-´-dokv Hm^v C-¥y-bn-se Aw-K-Xz-hp-am-Wp tbm-Ky-X. www.rcftd.com

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 8 cm-{„o-b sI-an-°¬-kv B‚ v s^¿-´n-sse-k¿ en-an-‰-Uv ^n-\m≥-kv Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-bn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. _n-.tImapw kn.F. A-s√-¶n¬ sF-.kn.-U-ªyp-.F. BWp tbm-Ky-X www.itbpolice.nic.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 15 A¿-[-ssk-\n-I hn-`m-K-am-b C-t¥m -Xn-_-Ø≥ t_m¿-U¿ t]men-kv t^m-gv-kn¬ tIm¨-Ã_vƒ (t{S-Uv-kv-am≥) X-kv-Xn-I-bn-se 496 H-gn-hpI-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. {Kq-]v- kn t\m¨ K-k-‰-Uv (t\m¨ an-\n-Ão-cn-b¬) X-kv-Xn-II-fn-em-Wv H-gn-hp-Iƒ. ]p-cp-j-∑m¿ am-{Xw At]-£n-®m¬ a-Xn. www.upsconline.nic.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn sa-bv 30 tI-{μ km-bp-[ t]m-en-kn¬ A-kn-Â v I-am≥ U‚ v X-kv-Xn-I-bn-te-°v bp.]n.F-kv.kn. A-t]£ £-Wn-®p. tbm-Ky-X: Aw-Ko-Ir-X k¿-h-Iem-im-e _n-cp-Zw.

In‚¿-Km-¿-´≥ A-[ym-]-I¿ (kv-{Xo-Iƒ am-{Xw):˛ - tbm-Ky-X-˛ _n-cp-Z-hpw tam-

≠n-t m-dn s{S-bn-\n-Mpw, {]-ap-J kn.-_n.-F-kv.-C/sF.-kn.-F-kv.-C. kv-Iq-fp-Ifn¬ In‚¿-Km-¿-´≥ sk-Ivj\n¬ aq-∂p-h¿-j-Øn¬ Ip-d-bm-Ø A-[ym-]-\ ]cn-N-b-hpw. ]-c-am-h-[n {]m-bw 45.

Hm-^n-kv A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ (]p-cp-j-∑m¿ am-{Xw):˛ tbm-Ky-X-˛ _n-cp-Zw/_n-cpZm-\-¥-c _n-cp-Zw, {]-ap-J kv-Iq-fp-I-fn¬ Hm-^n-kv A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ X-kv-XnI-bn¬ c-≠p-h¿-j-Øn¬ Ip-d-bm-Ø tk-h-\ ]-cn-N-bw, ]-c-am-h-[n {]m-bw 35. c-≠v X-kv-Xn-I-Iƒ-°pw Cw-•o-jv \-∂m-bn ssI-Im-cyw sN-øp-∂-Xn-\p-≈ I-gnhv \n¿-_-‘w. B-I¿-j-I-am-b i-º-fw, Iq-Sm-sX ku-P-\y Xm-a-k ku-I-cyw, bm-{Xm ku-I-cyw, F-b¿ Sn-°-‰v, sa-Un-°¬ ku-I-cyw Xp-S-ßn-b B-\p-Iq-eyß-fpw. C‚¿-hyq-hn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ hn-i-Z-am-b _-tbm-Um-‰, k¿-´-^n-°-‰p-I-fp-sS H-dn-Pn-\-ep-I-fpw ]-I¿-∏p-I-fpw ]m-kv-t]m¿-´v tIm-∏n, c≠v I-f¿ t^m-t´m-Iƒ F-∂n-h k-ln-Xw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv h-©n-bq¿ A-ºe-Øp-ap-°n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ H.-Un.-C.-]n.-kn-bp-sS Hm-^n-kn¬ A-Sp-Ø-amkw \m-en-\v cm-hn-se H-º-Xn-\v lm-P-cm-h-Ww. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v 0471˛2576314, 19 F-∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

; Xt±i ÿm]\ßfn¬ hnhmlw cPnÿ sNøp∂Xn\p≈

Imemh[n A©ph¿jambn Db¿Øn. CXn\mbn 2008 se hnhml cPnkvt- {Sj≥ N´ßƒ k¿°m¿ t`ZKXn sNbvX - p. ; kp{]nwtImSXn No^v PÃnkmbn B¿ Fw tem[ NpaXetb‰p. hncan°m≥ A©v amkw am{Xw Ahtijns°bmWv kp{]nwtImSXnbpsS \¬∏Ønsbm∂maXv No^v P-Ãn-kmbn tem[ NpaXetb‰-Xv. ]n kZminhØns‚ Imemh[n C∂se ]q¿Ønbmbncp-∂p. ; ss{IkvXh k`mNcn{XØn¬ BZyambn c≠v ap≥ am-¿∏m∏amsc hnip≤cmbn {]Jym]n®p. tPm¨ Ccp]-Øn-aq∂mas\bpw tPm¨ t]mƒ c≠mas\-bpamWv hnip≤ ]Zhnbnte°v Db¿Ønb-Xv.


tIcfw

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

tIm-S-¶q-cn-se C-c-«-s¡m-e-]m-X-Iw: A-©p-t]À A-d-Ìn Xr-iq¿: A-Ωm-Sw tIm-S-∂q-cnse C-c-´-s°m-e-]m-X-I tIkn¬ A-©p-t]¿ A-d-Ãn¬. Nm-Iym¿-I-S-hv a-≠-Ø-d ho´n¬ {]-Pn¬ (37), X-øn¬-ho´n¬ kp-tc-jv (44), a-μn-ew-]-≈n A-e-Iv-kv (26), im-kv-Xmw-I-S-hv Ip-∂w-]n-≈n ]p-fn-°¬ ho-´n¬ A-`n-\-μv(23), tIm-S-∂q¿ aTØn-∏-d-ºv jn-_p(23) F-∂n-hcm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. tIm-S∂q¿ B-cyw-]m-Sw Im-tc-°m-´v am-cm-Øv c-hn-bp-sS a-I≥ A-ø∏-Zm-kv (29), Nm-Iym¿-I-S-hv tXm-∏n¬ cm-a≥-Ip-´n-bp-sS aI≥ cm-tP-jv (D-≠ cm-tP-jv˛28) F-∂n-h-cm-Wv sh-≈n-bm-gvN ssh-Io-´v aq-∂n-\v tIm-S-∂q-¿ sk‚-dn¬ sIm-√-s∏-´-Xv. C-°-gn-™ hn-jp-hn-\p ap-ºv A-ø-∏-Zm-kv kp-tc-jn-s\ B-{Ian-®n-cp-∂p. kw-`-h-Zn-h-kw {]-Pn-

A-S-¨p-]q-«n-b _m-dp-IÄ Xp-d-¡-cp-Xv: sI.--F³.-Fw. tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv A-S-®p-]q-´n-b _m-dp-Iƒ Xp-d°-cp-sX-∂pw ]p-Xn-b _m-dpIƒ A-\p-h-Zn-°-cp-sX-∂pw a¿°-kp-±-Av-h-bn¬ tN¿-∂ sI.-F≥.--Fw. kw-ÿm-\ {]-h¿-ØI k-an-Xn k¿-°m-cn-t\m-Sv Bh-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\-Øv L´w-L-´-am-bn a-Zy-\n-tcm-[-\w \S-∏m-°p-sa-∂p {]-I-S-\-]-{Xn-Ibn¬ hm-Kv-Zm-\w-\¬-In A-[nIm-c-Øn-te-dn-b k¿-°m¿ AXn-\p In-´n-b A-h-k-cw ]p-dwIm-ep-sIm-≠v X-´n-°-f-bp-∂-Xv I-Sp-Ø h-©-\-bm-Wv. tbm-K-Øn¬ sI.--F≥.--Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. -C -sI A-lv-a-Zv Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n -D-a¿ kp-√-an, F A-_v-Zp¬ l-ao-Zv a-Zo-\n, F A-kv-K-d-en, Fw kz-em-lp-±o≥ a-Z-\n, ]n -Snho-cm≥-Ip-´n kp-√-an, A-_q-_°¿ au-e-hn, tUm.-]n -ap-kv-X-^ ^m-dq-Jn, kn A_v-Zp-√-Øo-^v, D-ss_-Zp-√ Xm\m-fq¿, A-_q-_-°¿ \≥-a-≠, sI -]n k-I-cn-ø, Cu-km A-_q_-°¿ a-Z-\n, sI sam-bv-Xp h-SI-c, lm-jnw B-ep-h, a-Ωp tIm´-°¬, ss^-k¬ \≥-a-≠, ssk-Xp-ap-l-Ω-Zv Ip-cp-h-´q¿kw-km-cn-®p.-

c-a hn F-Ên-sâ ap³ ]n.F. kp-tc-jn-s\ k-µÀ-in¨p ]m-e-°m-Sv: B¿.-Fw.-]n. t\Xm-hv sI sI c-a hn F- n-s‚ ap≥ ]n.F. F kp-tc-jn-s\ ]me-°m-s´ ho-´n-¬ k-μ-¿-in-®p. C-∂se ssh-Io-´v aq-∂p-a-Wntbm-sS- kp-tc-jn-s‚ ho-´n-seØn-b c-a A-c-a-Wn-°q-tdm-fw A-hn-sS sN-e-h-gn-®p. ku-lr-Z k-μ¿-i-\w am-{X-am-bn-cp-∂psh-∂pw cm-{„o-b {]m-[m-\y-ans√-∂pw C-cp-h-cpw ]-d-™p.

tI-c-f-¯n `-c-Ww \-S-¯p-¶-Xv kp-[o-c³: sh-Åm-¸-Ån tN¿-Ø-e: tI-c-f-Øn¬ `-cWw \-S-Øp-∂-Xv sI.---]n.---kn.---kn. {]-kn-U‚ v hn -Fw kp-[o-c-s\∂v sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥. sI.--]n.---kn.---kn. {]-kn-U‚n-s‚ `-cWw B-im-ky-a-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p.--tN¿-Ø-e F-kF v.--- ≥. tIm-fPn¬ F-kv.F --- ≥. {S-kv-‰v Xn-cs™-Sp-∏n-\p -ti-jw am-[y-a-{]h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. `-c-W- \nb-{¥-Ww sI.---]n.---kn.---kn. {]-knU‚n-s≥-d ssI-∏n-Sn-bn¬ H-Xpßn-b-tXm-sS `-c-W-°m¿-°v {]k-‡n-bn-√m-Xm-b-Xm-bpw A-t±lw ]-d-™p.---

tIm-S-∂q¿ C-c-´-s°m-e-t°-kn¬ A-d-kv-‰n-em-b Kp-≠m-kw-Lw epw Iq-´-cpw Nm-b-°-S-bn-en-cp- Xp-sIm-≠v cm-tP-jn-s\ B-{I- B-{I-an-®p. B-{I-a-W-Øn-\p ∂v Nm-b- Ip-Sn-°p-tºmƒ cm-tP- an-®p. Cu k-a-bw ]p-d-tØ-- ti-jw ss_-°n¬ s\-Sp-]p-g hjpw A-ø-∏-Zm-kpw kn-tPm-bpw t°m-Sn-b kp-tc-jpw A-e-Iv- gn sd-bn¬-th tÃ-j-\n-te-°p tN¿-∂v B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp- kpw A-Sp-Ø lm¿-Uv-sh-b¿ I- t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. A-hn-sS ∂p. cm-tP-jv ssI-bn-ep-≠m-bn- S-bn¬ \n-∂pw c-≠p sIm-Sp-hm- \n-∂p ]m-e-°m-t´-°pw tIm-bcp-∂ Np-‰n-I D-]-tbm-Kn-®m-Wv fp-Iƒ hm-ßp-I-bpw C-Xp-]- º-Øq-cn-te-°pw t]m-b C-h¿ {]-Pn-en-s\ B-{I-an-®-Xv. Np-‰n- tbm-Kn-®v cm-tP-jn-s\-bpw A-ø- Xn-cn-sI \m-´n-te-°p a-S-ßn-bI ]n-Sn-®p-hm-ßn-b {]-Pn¬ C- ∏-Zm-kn-s\-bpw kn-tPm-sb-bpw t∏m-gm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _m¿ ssek≥-kv ]p-Xp-°n-\¬-Ip-∂ hnj-b-Øn¬ k¿-°m-cpw ]m¿-´nbpw X-Ωn-ep-≈ cq-£-am-b A-`n{]m-b-`n-∂-X \o-°m≥ Xn-c-°n´ N¿-®-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂p. \m-sf bp.--Un.--F-^v. tbm-Kw tNcp-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn {]-iv\w Iq-Sp-X¬ h-j-fm-°m-Xn-cn°m-\p-≈ A-\u-]-Nm-cn-I -N¿®-I-fm-Wp \-S-°p-∂-Xv.c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, Fw Fw l-k≥, ap≥ F-Iv-ssk-kv a{¥n ]-¥-fw kp-[m-I-c≥, X-ºm\q¿ c-hn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-Wp ap-Jy-a-{¥n-bpw sI.-]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚-p-am-bn N¿®- \-S-Øn-b-Xv. k-ah -- m-b t^m¿ap-e C-∂p cq-]-s∏-Sp-sa-∂m-Wp kq-N-\. bp.--Un.--F-^v. tbm-KwtN-cp-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn \m-sf cm-hn-se k¿-°m¿-˛ sI.-]n.--kn.--kn. G-tIm-]-\-k-an-Xn tN-cpw. a-Zy-Øn-s‚-bpw _m¿ sse-k≥-kn-s‚-bpw Im-cyØn¬ tIm¨-{K- n¬ \-b-]-cam-b Xo-cp-am-\-ap-≠m-hp-I-sb∂-Xm-Wp tbm-K-Øn-s‚ e-

kz¥w {]-Xn-\n[n Xr-iq¿: C-cn-ßm-e-°p-S aq¿-°\m-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n Xn-cp-\m-fn-s‚ {]-Z-£n-Ww X-Sbm-\p-≈ B¿.-F-kv.-F-kv. kwL-Øn-s‚ {i-a-Øn-\n-sS kwL¿-jw. A-ºp-Xn-cp-\mƒ {]-Z£n-Ww B-epw-]-d-ºv t£-{Xw h-gn H-gn-hm-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v i-\n-bm-gv-N cm-{Xn kw-L]-cn-hm-c kw-L-S-\-I-fp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ X-S-bm≥ {i-an-®Xm-Wp kw-L¿-j-Øn¬ I-emin-®-Xv. {]-Z-£n-Ww _-ew-{]-tbm-Kn®v X-S-bm-\p-≈ kw-L]-cn-hm-c kw-L-S-\-I-fp-sS {i-a-Øn-\nsS- ln-μp sF-Iy-th-Zn kw-ÿm\ sk-{I-´-dn sI ]n l-cn-Zm-kn\v ]-cn-t°¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-en-kn-s‚ A-Sn-tb-‰m-Wp ]cn-t°-‰-sX-∂v ln-μp sF-Iy-th-

£yw. {]-iv-\-Øn-\v F-{X-bpw thKw ]-cn-lm-cw th-W-sa-∂ Imcy-Øn¬ sI.--]n.--kn.--kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c-\pw ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw [m-c-Wbn-se-Øn. k¿-°m-cn-s‚ a-Zy-\b-w ]p-Xp-°p-I-sb-∂-Xpw \n-e-

K-Øn¬ _m-dp-Iƒ-°v ssek≥-kv ]p-Xp-°n-\¬-Ip-∂ hnj-b-Øn¬ D-Ω≥-Nm-≠n-bpw kp-[o-c-\pw t\¿-°p-t\¿ G-‰pap-´n-bn-cp-∂p. \n-e-hm-c-an-√m-Ø _m-dpIƒ A-S-®p-]q-´-W-sa-∂ I¿-i\-\n-e-]m-Sn¬ kp-[o-c≥ D-d-®p-

X

\m-sf bp.-Un.-F-^n-sâ {]-tXyI tbm-Kw X \-b-]-c-am-b Xo-cp-am-\w e-£yw X aZy-\-bhpw sse-k³kpw A-P−hm-c-an-√m-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ AS-®n-´n-cn-°p-∂ 418 _m-dp-I-fp-sS sse-k≥-kv ]p-Xp-°n-\¬-Ip∂ Im-cy-Øn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp°p-I-sb-∂-Xp-am-Wp tbm-KØn-s‚ ap-Jy A-P-≠.sse-k≥-kv ]p-Xp-°n-\¬Ip-∂ hn-j-b-Øn¬ hn Fw kp[o-c≥ hn-´p-ho-gv-N-bn-√m-Ø \ne-]m-Sv B-h¿-Øn-®m¬ {]-iv-\w Iq-Sp-X¬ k-¶o¿-W-am-hpw. I-gn™-Zn-h-kw k¿-°m¿-˛-sI.--]n.-kn.--kn. G-tIm-]-\-k-an-Xn tbm-

\n-∂-t∏mƒ \n-e-hm-cw sa-®-s∏Sp-Øp-∂-Xn-\p km-h-Im-iw \¬-I-W-sa-∂-Xm-bn-cp-∂p apJy-a-{¥n-bp-sS-bpw `q-cn-]-£w Aw-K-ß-fp-sS-bpw A-`n-{]m-bw. F-∂m¬, c-≠p-X-h-W tbm-Kw tN¿-∂v N¿-® sN-bv-sX-¶n-epw kp-[o-c-s‚ I¿-°-i-\n-e-]m-Sns\-Øp-S¿-∂v hn-j-bw ho-≠pw N¿-®-sN-bv-Xv k-a-hm-b-Øn-seØm≥ [m-c-W-bm-bn. ‰q Ãm¿ ]Z-hn-°p ap-I-fn-ep-≈ _m-dp-Iƒ°p am-{X-ta sse-k≥-kv \¬-

Zn B-tcm-]n-®p. sIm-®n≥- tZ-h-kzw t_m¿Un-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ C-cnßm-e-°p-S aq¿-°-\m-Sv B-epw]-d-ºv h-gn-bn-eq-sS A-ºp-Xn-cp\mƒ {]-Z-£n-Ww \-S-Øn-b-Xns\Øp-S¿-∂m-Wp i-\n-bm-gv-N cm-{Xn kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. Xn-cp-\mƒ {]-Z-£n-Ww \-SØm≥ sIm-®n≥ tZ-hkzwt_m¿-Uv B-Zyw A-\p-a-Xn \¬-In-sb-¶n-epw ]n-∂o-Sv A-\pa-Xn \n-tj-[n-®p. F-∂m¬ A-ºp-Xn-cp-\mƒ t]m-en-kv Im-h-en¬ \-S-Øn-btXm-sS t]m-en-kpw ln-μp sFIy-th-Zn {]-h¿-Ø-I-cpw XΩn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-bn. ]-cnt°-‰ l-cn-Zm-kv Xr-iq¿ sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv. kw-L¿-jØn¬ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-seSp-Ø ln-μp sF-Iy-th-Zn {]-h¿-

Ø-I-sc hn-´-b° -- -W-sa-∂m-hiy-s∏-´v i-\n-bm-gv-N A¿-[-cm{Xn B¿.-F-kv.-F-kv-˛-_n.-sP.]n. {]-h¿-Ø-I¿ \m-epa-Wn-°qtdm-fw C-cn-ßm-e-°p-S t]m-enkv kv-t‰-j≥ D-]-tcm-[n-®p. 14 t]-sc C-cn-ßm-e-°p-S t]m-enkv kv-t‰-j-\n-epw F-´pt]-sc Im-´q¿ kv-t‰-j-\n-ep-am-Wv I-ÃUn-bn¬h-®n-cp-∂-Xv.C-tX-k-abw {]-iv-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v C-cn-ßm-e-°p-S Un-ssh.-F-kv.]n-bpw kn.-sF-bpw A-S-°-ap≈-h¿ aq¿-°-\m-Sv B-epw-]-dºn-em-bn-cp-∂p. X-l-kn¬-Zm¿ A-S-°-ap-≈ D-tZym-K-ÿ-cpw ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp-∂p. cm-{Xn G-sd ssh-In t\-Xm-°-fpw t]men-kv A-[n-Im-cn-I-fp-am-bn \-SØn-b N¿-®-sb Xp-S¿-∂v I-ÃUn-bn-se-Sp-Ø {]-h¿-Ø-I-sc hn-´-b-®-tXm-sS-bm-Wp ÿn-Xn im-¥-am-b-Xv.-

KANNUR

5

\n-b-a-ew-L-\w; a-½q-«n-þ-^-l-Zv Nn-{X-§Ä-¡v t\m-«o-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-tb-‰-dp-Ifn¬ {]-Z¿-i-\w Xp-S-cp-∂ a-Ωq´n Nn-{Xw Kym-Mv-Ã-dn-\pw ^-l-Zv ^m-kn¬ Nn-{Xw h¨ ss_ Sphn-\pw do-Py-\¬ sk≥-k¿ t_m¿-Uv t\m-´o-kv \¬-In. kn\n-am-t‰m-{Km-^v B-Œv ew-Ln-®Xn¬ hn-i-Zo-I-c-Ww B-h-iys∏-´m-Wv t\m-´o-kv. A-cp¨-Ip-am¿ A-c-hnμns‚ h¨ ss_ Sp-hn-se Nn-e cw-K-߃ k-`y-X-bp-sS A-Xn-cpIƒ ew-Ln-°p-∂-h-bm-sW-∂mWp Nn-{X-Øn-s\-Xn-tc sk≥k¿ t_m¿-Un-\v e-`n-® ]-cm-Xn. sk≥-k¿-t_m¿-Uv \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ \o-°w-sN-bvX Nn-e cw-K-߃ Nn-{X-Øn¬ I-s≠-Øn. F k¿-´n-^n-°-‰v e`n-® Kym-Mv-Ã-dn-\v ]-c-ky-Ønepw t]m-kv-‰-dp-I-fn-epw Im-‰-Kdn tc-J-s∏-Sp-Øm-Ø-Xn-\m-Wv t\m-´o-kv \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv.-

\n-e-h-d-I-fp-sS ]qÀ-W-\n-b-{´-Ww `cWk-an-Xn G-sä-Sp-¯p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-fl-\m-`kzm-an t£-{X-Øn-se {]-[m-\s∏-´ \m-ep \n-e-h-d-I-fp-sS-bpw ]q¿-W-\n-b-{¥-Ww A-Uo. Pn√m P-Uv-Pn sI ]n C-μn-c G-s‰Sp-Øp. \n-e-h-d-I-fp-sS Xmt°m¬ C-\n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√m tIm-S-Xn-bn-se kv-t{Sm-Mv Ip-I-bp-≈q-sh-∂ ap-Jy-a-{¥n- dq-an¬ kq-£n-°pw. \q-‰m-≠p-Ibp-sS-bpw F-Iv-ssk-kv a-{¥n fm-bn cm-P-Ip-Spw-_w kq-£n-®nsI _m-_p-hn-s‚-bpw \n¿-tZiw t]m-epw kp-[o-c≥ Aw-Ko-Icn-°m-Ø km-l-N-cy-Øn-emWp N¿-®-bv-°m-bn _-Z¬-am¿-K߃ tX-Sn-b-Xv. {]-Xn-]-£w hnj-bw G-s‰-Sp-°p-I-bpw sslt°m-S-Xn- hn-[n-bp-sS ]-›m-Øe-hpw ]-cn-K-Wn-®v C-cp-h¿-°pw kzo-Im-cy-am-b H-cp t^m¿-ap-ebp-≠m-°m-\m-Wp {i-aw. ]q-´n-°n-S-°p-∂ _m-dp-S-a-Ifp-sS l-c-Pn ssl-t°m-S-Xn X≈n-b km-l-N-cy-Øn¬ tIm-SXn hn-[n-bpw \n-co-£-W-ß-fpw kp-[o-c-s\m-∏-am-Wv. L-´w-L-´am-bn a-Zy-Øn-s‚ D-]-t`m-Kw Ip- cp-∂ Xm-t°m¬-°q-´-am-Wv d- ® p- s Im- ≠ p- h - c n- I - s b- ∂ - X m- tIm-S-Xn-bp-sS kv-t{Sm-Mv dq-anWv bp.--Un.--F-^n-s‚ \n-e-]m-Sv. te-°p am-‰n-b-Xv. _m-dp-Iƒ ]q¿-W-am-bn A-S-®nkp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS C-SSp-∂-Xn-t\m-Spw bp.--Un.--F-^n- °m-e D-Ø-c-hn-s\-Øp-S¿-∂v `se `q-cn-`m-Kw I-£n-Iƒ-°pw c-W-k-an-Xn A-[y-£-sb-∂ \nA-`n-{]m-b-an-√. ]n-f¿-∂ ti-j- e-bn¬ I-gn-™-Zn-h-k-am-Wv hpw bp.--Un.--F-^n-s\m-∏w \n¬- sI ]n C-μn-c Hu-tZym-Kn-I -\-S°p-∂ sP.--F-kv.F -- -kv, kn.--Fw.-- ]-Sn-{I-a-ß-fn-te-°p I-S-∂-Xv. ]n. F-∂o ]m¿-´n-I-sf L-S-I-I- i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v t£-{X£n-I-fm-°p-∂ hn-j-b-hpw \m- Øn-se-Øn-b P-Uv-Pn A-h-[nf-sØ tbm-K-Øn-s‚ ]-cn-K-W- bn¬ {]-th-in--® F-Iv-kn-Iyq-´o\-bv-°v h-cpw. hv Hm-^n-k¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ D-

tZym-K-ÿ-sc hn-fn-®p-h-cp-Øn. Xp-S¿-∂v A-©p-a-Wn-°q-dn-tesd \o-≠ Iq-Sn-bm-tem-N-\-Iƒ°pw \-S-]-Sn-Iƒ-°pw H-Sp-hn-emWv t£-{X-`-c-Ww ]q¿-W-am-bn G-s‰-Sp-Ø-Xv.-sI ]n C-μn-c-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ `-c-W-k-an-Xn \n-e-hd-I-fp-sS I-W-s°-Sp-∏v Xp-S-ßp∂-Xn-\p-ap-ºv kz-Øp-kw-_‘n-® tc-J-Iƒ ]-cn-tim-[n-t®°pw. _n, kn, Un \n-e-h-d-I-fpsS Xm-t°m-ep-I-fm-Wv C-t∏mƒ G-s‰-Sp-Ø-Xv. A-aq-ey-\n-[n-bp-

Xp-X-Iƒ sh-fn-®-Øp--h-cm≥ k¿-°m¿ A-t\z-j-W-Øn-\p X-øm-dm-h-W-sa-∂v _n-.s-- P.---]n. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn ap-cfo-[-c≥ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Bh-iy-s∏-´p. t£-{X-k-º-Øp \„-s∏-´n-´p-s≠-¶n¬ A-Xn-\p Im-c-W-°m-cm-b-h-¿ F-{X D-∂X-cm-bm-epw \n-b-a-Øn-\p ap∂n¬ sIm-≠p-h-cp-I-bpw \-„s∏-´ kz-Øp-°ƒ t£-{X-Ønte-°p ap-X¬-°q-´p-I-bpw thWw. t£-{X-hn-j-bw kp-{]nwtIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn-em-

X

Xm-t¡m- C-\n tIm-S-Xn- kv-t{Sm-Mv dq-an X ka-{K A-t\zj-Ww th-Ww: hn a-p-c-fo-[c³ sS I-W-°-S-°w A-Uo-j-\¬ Pn-√m P-Uv-Pn ]-cn-tim-[n-®v D-d∏p-h-cp-Øn. C, F-^v \n-e-h-d-Ifn-se ]q-Pm-km-[-\-ß-fp-sS IW-°pw ]-cn-tim-[n-®p. C-Xn-\nsS-bm-Wv F \n-e-h-d-bp-sS Xmt°m-ep-am-bn cm-P-Ip-Spw-_mwKw B-Zn-Xy-h¿-a-sb-Øn-b-Xv. t£-{X-]-c-am-b N-S-ßp-I-sfm∂pw Iq-Sm-sX-bm-Wv cm-P-Ip-Spw_w \q-‰m-≠p-I-fm-bn kq-£n-®ncp-∂ Xm-t°m¬-Iq-´w P-Uv-Pn°p ssI-am-dn-b-Xv.-A-tX-k-a-bw ]-fl-\m-`-kzman -t£-{X-Øn-se k-º-Øn-s\°p-dn-®v A-kzm-ÿy-P-\-I-am-b hn-h-c-߃ A-\p-Zn-\w ]p-d-Øph-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ h-kv-

b-Xn-\m¬ tIm-S-Xn D-Ø-c-thmsS am-{X-ta A-t\z-j-Ww km[y-am-hq. t£-{X-k-º-Øp tNm¿-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v ]e Du-lm-t]m-l-ß-fpw ]-c-°pI-bm-Wv. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬-\n-∂v A-t\zj-W D-Ø-c-hp t\-Sp-∂-Xn-eqsS b-Ym¿-Y sX-‰p-Im-sc I-s≠Øm≥ km-[n-°pw. P-\-߃°p hn-izm-ky-X D-≈-Xm-b GP≥-kn-sb-s°m-≠v F-{X-bpw th-Kw A-t\z-j-Ww \-S-Øn t£-{X-Øn-s‚ ]-cn-ip-≤n ImØp-kq-£n-°m≥ k¿-°m¿ Xøm-dm-I-W-sa-∂pw ap-c-fo-[-c≥ B-h-iy-s∏-´p-.--

sd-bnÂ-¸m-f-¯n- hn-ÅÂ; B-În-Mv Io-am-sâ hm-b¡p-Ån I-S-¯m³ {i-an-¨ C-S-s]-S Zp-c-´w H-gn-hm-¡n hn-am-\-¯m-h-f-§-fn ho-−pw kzÀ-W-th-«

370 {Kmw kzÀ-Ww ]n-Sn-Iq-Sn kz¥w {]-Xn-\n[n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-¥m-cm-{„hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ ho-≠pw kz¿-W-th-´. hm-bv-°p-≈n¬ Hfn-∏n-®p I-S-Øm≥ {i-an-® 370 {Kmw kz¿-Ww I-Ãw-kv A-[nIr-X¿ ]n-Sn-s®-Sp-Øp-. X-an-gv-\mSv kz-tZ-in ap-l-Ω-Zv jm-^n-bmWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sIm-fwt_m-bn¬-\n-∂v {io-e-¶≥ -Fb¿-sh-bv-kv hn-am-\-Øn-se-Ønb-Xm-bn-cp-∂p C-bmƒ. hm-bv°p-≈n¬ -kz¿-W-_n-kv-I-‰ns‚ I-j-W-߃ H-fn-∏n-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. I-cn-∏q-cn-epw s\-Sp-ºm-t»-cnbn-epw aw-K-em-]p-c-Øpw kz¿W-°-S-Øv Xp-S¿-®-bm-bn ]n-SnIq-Sn-b-tXm-sS kz¿-W-°-S-ØpIm¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hn-am-\Øm-h-fw a-d-bm-°p-I-bm-sW∂ I-Ãw-kv C‚-en-P≥-kn-s‚ dn-t]m¿-´n-s\ Xp-S¿-∂m-Wp ]-cntim-[-\ I¿-i-\-am-°n-b-Xv. knw-_m-_v-th kz-tZ-in-bmb hn-Zym¿-Yn-\n hn-tZ-i-tØ-°p

Fw.--FÂ.--F-amÀ-¡v t\m-«o-kv

\n-b-a-]-c-am-bn t\-cn-Spw: ]n P-b-cm-P³ I-Æq¿: ap-Jy-a-{¥n-°p-t\-sc I-s√-dn-™ kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v Fw.--F¬.--F-am-sc tNmZyw-sN-øm≥ hn-fn-∏n-® t]m-enkv \-S-]-Sn-sb \n-b-a-]-c-am-bn t\-cn-Sm≥ kn.--]n.--Fw. Xo-cp-am\n-®p. ]o-U-\-t°-kn¬ {]-Xn-bmb I-Æq¿ Fw. F -- ¬. F -- -sb tNmZywsN-øm-Ø t]m-en-kv DΩ≥Nm-≠n-s°-Xn-cm-b I-cns¶m-Sn{]-I-S-\-Øn-s‚ t]-cn¬ Fw. F -- ¬. F -- -am-sc hn-fn-®p-h-cpØp-∂-Xv {]-Xn-tj-[m¿-l-amsW-∂v kn.--]n. F -- w. I-Æq¿ Pn√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ hy-‡-am°n. C-Xn-s\ \n-b-a-]-c-am-bn t\-cn-Spw. A-–p-√-°p-´n-s°-Xntc Ir-Xy-am-b ]-cm-Xn-bm-Wp k-cn-X F-kv \m-b¿ \¬-In-bXv. F-∂m¬, A-t\z-j-Ww a-chn-∏n-®p. tkm-fm¿ X-´n-∏v tI-

A-¼p-Xn-cp-\mfn-\n-sS kw-LÀ-jw; tZ-hm-e-b-§Ä-¡pt\-sc B-{I-a-Ww

_mÀ sse-k³-kv: `n-¶-X \o-¡m³ Xn-c-¡n-« NÀ-¨-IÄ \n-jm-Zv Fw _-jo¿

kozhikode

kn¬ D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS cm-Pnbm-h-iy-s∏-´v I-cn-s¶m-Sn{]-I-S\w \-S-Øp-I-bm-Wv Fw.--F¬.-F-am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ F¬.-Un.--F-^v. F-∂m¬, ap-Jy-a-{¥nsb h-[n-°m≥ {i-an-s®-∂ t]cn¬ I-≈-t°-sk-Sp-Øp. C-Xns‚ t]-cn-em-Wv sI sI \m-cmb-W≥, kn Ir-jv-W≥ F-∂o Fw.-- F¬.--F-am-sc t\m-´o-k-b®v hn-fn-®p-h-cp-Øm≥ A-t\z-jW D-tZym-K-ÿ≥ X-øm-dm-bXv.I-cn-s¶m-Sn-bp-am-bn {]-Xn-tj[n-® Fw.--F¬.--F.-am¿-s°-Xn-tc h-[-{i-a-Øn-\m-Wv tI-sk-SpØ-Xv. t]m-en-kv H-cp-°n-b Im-a-d-Ifn¬ ap-Jy-a-{¥n I-S-∂p-t]m-b h-gn-I-fn¬ Fw.--F¬.--F-am¿ Dƒs∏-sS-bp-≈-h¿ {]-Xn-tj-[ ap{Zm-hm-Iyw ap-g-°p-∂-Xm-bm-Wp Im-Wm≥ I-gn-™-sX∂pw At±-lw ]-d-™p.

I-cn-¸q-cn ]nSn-Iq-SnbXv 232 {Kmw I-cn-∏q¿: hn-Zym¿-Yn-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂ C≥-kv-{Sp-sa‚ v-kv t_m-Iv-kn-\-I-Øv D-]-I-c-W-ß-fm-bn H-fn-∏n-®p I-S-Øn-b 232 {Kmw kz¿-Ww I-Ãw-kv ]n-Sn-Iq-Sn. C-∂-se cm-hn-se A-_q-Z_n-bn¬ \n-∂v F-b¿-C-¥y F-Iv-kv-{]-kv hn-am-\-Øn-se-Ønb Im-k¿-tIm-Uv kz-tZ-in ap-l-Ω-Zv j-co-^n(44)¬ \n-∂m-Wv kz¿-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C≥-kv-{Sp-sa‚ v-kv t_m-Iv-kn-\-I-sØ Un-ssh-U¿, tImw]-kv Xp-S-ßn-b D-]-I-c-W-ß-fpw s_¬-‰n-s‚ _-°nƒ, j¿-´ns‚ _-´¨ F-∂n-h-bp-sS cq-]-Øn-em-°n-bp-am-bn-cp-∂p kz¿Ww sIm-≠p-h-∂-Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b kz¿-W-Øn-\v 7.--2 e-£w cq-] hn-e- e-`n-°pw. I-Ãw-kv lm-fn¬ \n-∂p kz¿-W-a-S-ßn-b _m-tK-Pv F-Sp°m-sX ]p-d-tØ-°n-d-ßm-s\m-cp-ßn-b j-co-^v ho-≠pw _msK-Sp-°m-s\-Øn-b-t∏m-gm-Wv I-kv-‰w-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Xp-S¿∂v ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wp kz¿-W-°-S-Øv I-≠-Xv. I-S-Øm≥ {i-an-® 10 tIm-Sn-bpsS e-l-cn h-kv-Xp-°ƒ I-Ãwkv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. Zp-_-bn¬-\n-∂p-≈ bm-{X°m-c-\m-b Xn-cp-s\¬-th-en kztZ-in-bm-b jm-lp-en¬-\n-∂v A-c-°n-tem kz¿-Ww I-gn-™-

bm-gv-N-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. IpS-bv-°p-≈n-epw ]m-h-bv-°p-≈nep-am-bn-cp-∂p kz¿-Ww kq-£n®n-cp-∂-Xv. A-∂p-X-s∂ am-enbn¬ -\n-s∂-Øn-b d-jo-Zv F-∂ bm-{X-°m-cn-\n¬-\n-∂v 600 {Kmw kz¿-Ww ]n-Sn-s®-Sp-Øn-cp-∂p.

I-f-a-t»-cn: I-f-a-t»-cn sd-bn¬∏m-f-Øn-¬ hn-≈¬. B-Œn-Mv Io-am-s‚ A-h-k-tcm-Nn-X-am-b C-S-s]-S-en-s\-Øp-S¿-∂p h≥ Zp-c-¥w H-gn-hm-bn. C-∂-se cm-hn-se F-´-c-tbmsS I-f-a-t»-cn h-t´-°p-∂w taØ¿-\-K¿ `m-K-Øm-Wp sdbn¬-∏m-f-Øn¬ hn-≈¬ I-≠Xv. ku-Øv I-f-a-t»-cn Kym-Mv \º¿ 10se Po-h-\-°m-c-\m-b Atim-Iv Ip-am¿ sd-bn¬-∏m-fØn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂Xn-\n-S-bn-em-Wv hn-≈¬ {i-≤bn¬-s∏-´-Xv. Cu- k-a-bw 56,362 \-º¿ F-d-Wm-Ip-fw-˛-sjm¿Wq¿-˛-\n-e-ºq¿ ]m-k-©¿ s{Sbn≥ h-t´-°p-∂w a-kv-Pn-Zv `m-KsØ h-f-hp-Xn-cn-™p h-cp-∂p≠m-bn-cp-∂p. D-S≥ X-s‚ ssIbn-en-cp-∂ Np-h-∏p-sIm-Sn -ho-in s{S-bn≥ \n¿-Øm≥ ap-∂-dn-bn∏p \¬-In. A-]-I-Sw a-\- n-em°n-b ]m-k-©¿ s{S-bn-\n-se ss{U-h¿ F≥ hn tPm¨ s{Sbn-\n-s‚ F-a¿-P≥-kn t{_-°n´p. A-an-X-th-K-Øn-em-b-Xn\m¬ F≥-Pn-s‚ B-Zy-sØ N{Iw hn-≈-¬ -I-≠-`m-Kw I-S-∂m-

]nÅ-bp-sS t]-gv-k-\ Ìm-^n-\v B-dp-am-kw i-¼-fw B-d-c-e-£w sIm-®n: ap-∂m-° hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈-bp-sS t]gv-k-\¬ kv-‰m-^v Aw-K-߃ B-dp-am-kw-sIm-≠v i-º-f C-\Øn¬ ssI-∏-‰n-b-Xv B-d-c-e£w cq-]. t]-gv-k-\¬ kv-‰m^n¬ ss{]-h-‰v sk-{I-´-dn-bm-b hn F-kv a-t\m-Pv-Ip-am¿ {]-Xnam-kw 68,762 cq-]-bpw ss{U-h¿ a-t\m-Pv s]m-∂-®≥ 15,365 cq-]bpw Hm-^n-kv A-kn-Â v F-kv `m-kv-I-c≥ 14, 405 cq-]-bpw ssI∏-‰n. ap-∂m-° hn-I-k-\ tIm¿-]td-j-≥ sN-b¿-am-\v tIm¿-]-tdj-\n¬ \n-∂v Hu-tZym-Kn-I hml-\-Øn-s‚ C-‘-\-s®-e-hpw bm-{Xm-]-Sn-bpw \¬-In-h-cp-∂p≠v. 2013 B-K-kv-Xv H-∂n-\v \n-ban-X-\m-b _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈ Cu-h¿-jw P-\p-h-cn h-sc 50,593

cq-]- bm-{Xm- sN-e-hn-\p hn-\ntbm-Kn-°p-I-bpw 899 en-‰¿ Uok-e-Sn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. Iq-Sm-sX tIm¿-]-td-j-s‚ amt\-Pn-Mv U-b-d-Œ-dp-sS D-]-tbmK-Øn-\m-bn \¬-In-bn-´p-≈ hml-\-Øn-s‚ {]-Xn-am-k hm-S-Ibpw tIm¿-]-td-j-\m-Wp h-ln°p-∂-sX-∂p s]m-Xp-`-c-W-hIp-∏v \¬-In-b hn-h-cm-h-Im-i tc-J hy-‡-am-°p-∂p. 2012 G-{]n¬ 25\v s]m-Xp DØ-c-hp-{]-Im-c-am-Wv tI-c-f tÃ-‰v sh¬-s-^-b¿ tIm¿-]-tdj≥ t^m¿ t^m¿-th-Uv I-ΩyqWn-‰o-kv F-∂ t]-cn¬ ss{]-h‰v en-an-‰-Uv I-º-\n c-Pn-ÿ sNøp-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-{I-a-߃°v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv. CXp-{]-Im-cw ap-∂m-° hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j-s‚ U-b-d-Œ¿-amcm-b sI B¿ tPym-Xn-em¬,

tUm. hn Fw tKm-]m-e-tat\m≥, sI ]n N-{μ-tam-l-\≥ F-∂n-h-sc-bpw am-t\-Pn-Mv U-bd-Œ-dm-bn tUm. sI A-ºm-Sn-sbbpw \n-b-an-®p. 1956se C-¥y≥ I-º-\o-kv B-Œv {]-Im-c-am-Wv tIm¿-]-td-j≥ cq-]o-I-cn-®-sX∂pw hn-h-cm-h-Im-i {]-h-¿-ØI≥ cm-Pp hm-g-°m-e- \¬-In-b A-t]-£-bn-ep-≈ a-dp-]-Sn-bn¬ hy-‡-am-°p-∂p. ap-∂m-° {]oW-\w e-£yw-h-®v k¿-°m¿ ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv I-º-\n-bmbn cq-]o-I-cn-® tIm¿-]-td-j\n¬ sN-b¿-am-s‚ tPm-en tIm¿-]-td-j-s‚ B¿-´n-°nƒkv Hm-^v A-tkm-kn-tb-j-s‚ B¿-´n-°nƒ 36, 37 {]-Im-c-am-Wv. C-X-\p-k-cn-®v P-\-d¬ t_m-Unbn-epw U-b-d-Œ¿ t_m-¿-Uv ao-‰nMn-epw A-[y-£-X h-ln-°-emWv sN-b¿-am-s‚ H-cp tPm-en.

I-f-a-t»-cn h-t´-°p-∂w ta-Ø¿-\-K¿ `m-K-Øv sd-bn¬-∏m-f-Øn-ep-≠m-b hn-≈¬ Po-h-\-°m¿ A-S-bv-°p-∂p Wv \n-∂-sX-¶n-epw A-]-I-S- co-Xn-bn-em-bn-cp-∂p. A-]-I-S- bw C-Xn-se I-S-∂p-t]m-th-≠ sam-∂pw kw-`-hn-®n-√. sØ-Øp-S¿-∂v H-cp-a-Wn-°q-tdm- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛-aw-K-em-]p-cw sd-bn¬-∏m-f-Øn-se hn-≈- fw s{S-bn≥ ssh-In-bm-Wv C-∂- G-d-\m-Sv F-Iv-kv-{]-kv C-S-∏en-\v 20 sk‚n-ao-‰¿ A-I¬-®- se Hm-Sn-b-Xv. Xp-S¿-∂v sd-bn¬- ≈n-bn¬ ]n-Sn-®n-´p. ]n-∂o-Sv Cu bp-≠m-bn-cp-∂p. -]m-f-߃ _- th-bp-sS D-tZym-K-ÿ¿ F-Øn s{S-bn≥ 9.-30Hm-sS-bpw 9.-40\v F‘n-∏n-°p-∂ `m-K-Øm-Wv hn- 9.-10Hm-sS hn-≈¬ Xm¬-°m-en- d-Wm-Ip-fw-˛-_mw-•q¿ C‚¿-kn≈¬- I-≠-Xv. ]m-f-߃ hn-≠v I-am-bn i-cn-bm-°n ]m-k-©¿ ‰n s{S-bn-\pw th-Kw Ip-d-®p I-SH-cp-`m-Kw D-b¿-∂p \n¬-°p-∂ s{S-bn≥ I-S-Øn-hn-´p. Cu -k-a- Øn-hn-´p.

Xn-cp-hm-`-c-W I-hÀ-¨-{i-aw: sX-fn-sh-Sp-¸n-s\-¯n-b t]m-en-kn-s\ X-S-ªp kz¥w {]-Xn-\n[n sIm-Sp-ß-√q¿: Im-in-aT-Ønse Xn-cp-hm-`-c-W-߃ I-S-Øns°m-≠p-t]m-bn hn¬-°m≥ {ian-® tI-kn¬ {]Xn-bp-sS ho´n¬ sX-fn-sh-Sp-∏n-s\-Øn-b B-{‘ t]m-en-kn-s\ sIm-Spß-√q-cn¬ X-S-™p. ]n-∂o-Sv sIm-Sp-ß-√q¿ F-kv.-sF. ]n sI ]-fl-cm-P-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Iq-Sp-X¬ t]m-en-kv FØn sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-Øn. Im-in-aT-Øn¬-\n-∂p ]p-dØm-°-s∏-´ cm-L-th-{μ-Xo¿∞-bp-sS A-Sp-Ø A-\p-bm-bn sIm-Sp-ß-√q¿ kz-tZ-in I-f-∏p-c tIm-hn-e-Iw sI ]n \-μ-Ip-am-dns\ hm-dw-K¬ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. Pz-√-dn-bn¬ kz¿-Wm-`-c-Ww hn¬-°m≥ FØn-b \-μ-Ip-am-dn-s\ I-Ã-Un-

bn-se-Sp-Ø B-{‘ t]m-en-kv tI-k-t\z-j-W-Øn-s‚ `m-K-ambm-Wv tI-c-f-Øn-se-Øn-b-Xv. F-d-Wm-Ip-f-Øv Nn-e-bn-S-ßfn¬ sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-Øn-b ti-j-am-Wv B-{‘ t]m-en-kv sIm-Sp-ß-√q-cn-se-Øn-b-Xv. sIm-Sp-ß-√q¿ tÃ-j-\n¬\n-∂v H-cp F.-F-kv.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-LtØm-sSm-∏w ]p-√q-‰v Nm-∏m-d-bnep-≈ \-μ-Ip-am-dn-s‚ ho-´n-seØn-b B-{‘ t]m-en-kn-s\ ho´p-Im¿ X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. ]cn-tim-[-\m Zr-iy-߃ ]-I¿Øm≥ {i-an-® am-[y-a-{]-h¿-ØI-sc-bpw ho-´p-Im¿ `o-j-Wn-s∏Sp-Øn. Xp-S¿-∂v F-kv.-sF. ]n sI ]-fl-cm-P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Iq-Sp-X¬ t]m-en-kv F-Øn ]-cntim-[-\ \-S-Øn.

kp-cm-Pn-\v lm-ky-\-S-\p-Å ]p-c-kv-Im-cw \Â-In-b-Xv Pq-dn-bp-sS [n-¡m-cw: Pn ImÀ-¯n-tI-b³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: an-I-® \-S-\pf-f tZ-io-b-]p-c-kv-Im-cw t\-Snb kp-cm-Pv sh-™m-d-aq-Sn-\v lmky-\-S-\p-≈ kw-ÿm-\ ]p-ckv-Im-cw \¬-In-b-Xv Pq-dn-bp-sS [n-°m-c-am-sW-∂v kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥. kp-cm-Pv sh™m-d-aq-Sn-\v an-an-{In I-em-Imc≥-am¿ \¬-In-b kzo-I-c-W NS-ßn-em-bn-cp-∂p kv-]o-°-dp-sS Cu {]-Xn-I-c-Ww. kp-cm-Pn-\v an-I-® \-S-\p-f-f tZ-in-b A-hm¿-Un-\p ]n-∂mse an-I-® lm-ky-\-S-\p-f-f kwÿm-\ k¿-°m¿ ]p-c-kv-Im-cw e-`n-®-Xv G-sd hn-hm-Z-߃-°p h-gn-sX-fn-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ XpS¿-®-bm-bm-Wv kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b-s‚ {]-Xn-I-c-Ww D-≠m-b-Xv. tZ-io-b A-hm¿-Un\p-ti-jw kp-cm-Pn-\v an-I-® lmky-\-S-\p-f-f ]p-c-kv-Im-cw \¬In-b-Xv Pq-dn-bp-sS [n-°m-c-amsW∂pw At±-lw ]-d™p.


KANNUR

1189 taSw 15

1435 P. BJn¿ 27

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

hÀ-Ko-b-I-em-]-§Ä hÀ-[n-¡p¶Xn\p ]n¶nÂ

t]m

-b-h¿-jw cm-Py-Øp \-S-∂ h¿-Ko-b-I-em-]-ß-fn¬ 25 i-X-am-\w h¿-[-\-bp-≠msb-∂v tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bw ]p-d-Øp-hn-´ IW-°p-Iƒ hy-‡-am-°p-∂p. kzm-X-{¥y-e-œn ap-X¬ X-s∂ C-¥y h¿-Ko-b-I-em-]-ß-fp-sS hn-f-\n-e-am-bn am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. a-X-]-c-am-b i-{Xp-X-bpw ]-I-bpw F-∂-Xn-ep-]-cn cm-{„o-b-hpw km-º-Øn-I-hp-am-b LS-I-ß-fm-bncp-∂p ]-e-t∏m-gpw I-em-]-ß-fp-sS aq-eIm-c-Ww. BZy-L-´-Øn¬ {]m-tZ-in-I-am-b Im-c-Wß-fp-sS t]-cn¬ s]-s´-∂v s]m-´n-∏p-d-s∏-´-h-bm-bn-cp∂p ]-e I-em-]-ß-fpw. A-h-bn¬ _-lp-`q-cn-]-£hpw ssI-sØm-gn-ep-I-fn-epw I-®-h-S-Øn-epw ap-kvenw-Iƒ ta¬-ss° t\-Sn-bn-cp-∂ \-K-c-ß-fnem-bn-cp∂p-Xm-\pw. ap-kv-enw-I-fp-sS km-º-Øn-I \-s´-s√m-Sn°-em-bn-cp-∂p Ah-bpsS e-£yw. 1980Iƒ-°p-ti-jw I-em-]-ß-fp-sS cq-]-`m-h-ß-fn¬ X-s∂ {]-I-S-am-b am-‰-ß-fp-≠m-bn. Ah B-kq{Xn-X-hpw kw-L-Sn-X-hp-am-bn am-dn. ln-μp-Xz h-e-Xp]-£-I-£n-bm-b _n.sP.]n-bp-sS B-hn¿-`m-h-hpw Xß-fp-sS cm-{„o-b-e-£y-߃-°v C-‘-\-am-bn h¿-Kob-I-em-]-߃ D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-\p-≈ A-h-cp-sS ]-≤-Xn-bp-am-Wv I-em-]-߃-°v B-kq-{Xn-X-kz-`m-hw \¬-In-b-Xv. 1992¬ _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-°-en¬ F-Øn-\n-∂ h¿-Ko-b-\o-°-ß-sf-√mw _n.sP.-]n-bpsS cm-{„o-bm-Sn-Ø-d hn-I-kn-∏n-°m-\pw A-[n-Im-cmtcm-l-W-Øn-\p h-gn-sX-fn-°m-\p-am-sW-∂-Xv kv]-„am-Wv. h¿-Ko-b-{[p-ho-I-c-W-{i-a-ß-fn-eq-sS-bm-Wv _n.sP.]n. A-Xn-s‚ thm-´p-_m-¶v G-Io-I-cn-®-Xv. C-¥y-bn-se h¿-Ko-b-I-em-]-ß-fp-sS N-cn-{X-Ønse G-‰-hpw Zp-c-¥-]q¿-W-am-b H-cp h-iw, `-c-W-Iq-Skw-hn-[m-\-ß-fp-sS ]n-¥p-W-tbm-sS-bpw H-Øm-itbm-sS-bp-am-Wv ]-e I-em-]-ß-fpw A-c-tß-dn-b-Xv F-∂-Xm-bn-cp-∂p. G-‰-hp-sam-Sp-hn¬ bp.]n-bn-se apk-^¿-\-K-dn¬ \-S-∂ I-e-m]-Øn¬ t]m-epw ^m-jnÃv i-‡n-I-fp-sS tX¿-hm-gv-N-bv-s°m-∏w `-c-W-Iq-SØn-s‚ \n- w-K-X-bpw \n-b-a-]m-e-I-cp-sS ]-£w-tNc-ep-am-Wv I-em-]-Øn-s‚ hym-]v-Xn h¿-[n-∏n-®-Xv. \-·a - m-b h¿-Ko-b Im¿-Uv C-d° - n-s°m-≠m-Wv _n.sP.]n. cw-KØ - p-≈X - v. \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS {]-[m\-a{- ¥n-ÿm-\m-¿Y - n-Xzw ap-X¬ A-an-Xv jm-bp-sS-bpw sXm-Km-Un-bb - p-sS-bpw Kn-cn-cm-Pv kn-Mn-s‚-bpw hn-tZzj-{]-kw-Kß - ƒ h-sc \o-fp-∂ a-db - n-√m-Ø h¿-Ko-bX - bn¬ A-`b - w-Is - ≠-Øp-Ib - m-Wv _n.-sP.]n. h¿-Ko-bI-em-]-ß-fn-se Ip-‰-hm-fn-Iƒ in-£n-°-s∏-Sm-sX t]m-hp-∂X - pw C-cI - ƒ-°v \n-c¥ - c - a - m-bn \o-Xn \n-tj[n-°s - ∏-Sp-∂X - pw {]-iv\ - Ø - n-s‚ a-‰p Nn-e h-iß - f - mWv. h¿-Ko-bI - e - m-]w X-Sb - m-\p-≈ \n-ba - \ - n¿-am-WØ - n\p-t]m-epw hn-Lm-Xa - m-bX - v _n.sP.]n-bp-sS \n-e] - m-Smbn-cp-∂p. a-‰p ]m¿-´n-If - m-hs - ´, C-Xn-s\ a-dn-IS- ∂ - v _n√v ]m-km-°m-\p-≈ \-S] - S- n-Iƒ-°v B¿-Ph - t- am Bflm¿-YX - t- bm Im-´n-bp-an-√. Cu Xn-cs - ™-Sp-∏v b-Ym¿Y-Øn¬ h¿-Ko-bX - b - pw a-X\ - n-ct- ]-£X - b - pw X-Ωn-ep≈ t]m-cm-´a - m-Wv. F-∂n-´pw a-tX-Xc - I - £ - n-Iƒ-°v tbm-Pn-® ap-t∂-‰w A-km-[y-am-bn Xp-Sc - p-∂X - pw h¿-Kob-Xb - v° - p I-cp-Øp-]I - c - p-∂ L-SI - a - m-Wv.

Fhd-kv-äv hy-h-km-bw

1953¬

B- k v - t {X- e n- b - b n¬- \ n- ∂ p- ≈ ln-e-cn-bpw \o-∏m-fn tj¿-]-bmb sS≥-kn-Mpw F-h-d-Ãv sIm-Sp-ap-Sn Io-g-S-°n-b-Xn\p-ti-jw 4,042 t]¿ B km-l-kw B-h¿-Øn-®p-sh∂m-Wp I-W-°v. 6,970 {]m-h-iy-sa-¶n-epw sIm-Sp-ap-Sn I-b-dm-\p-≈ {i-a-߃ \-S-∂p. G-Xm-≠v Im¬-e£w tUm-f-sd-¶n-epw Hm-tcm ]¿-h-Xm-tcm-l-I-\pw CXn-\p sN-e-hp-h-cp-∂p-≠v. Cu-bn-sS H-cp A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 16 t]¿ sIm√-s∏-´-tXm-sS F-h-d-kv-‰v hy-h-km-b-sØ-°p-dn-® hnhm-Z-߃ \o-∏m-fn¬ ho-≠pw k-Po-h-am-bn-cn-°p-Ibm-Wv. 80,000tØm-fw tj¿-]-I-fp-sS k-lm-b-an-s√¶n-¬ sIm-Sp-ap-Sn I-b-dp-I km-[y-a-√-X-s∂. Po-h≥ ]-W-bw-h-®m-W-h¿ A-\y-\m-Sp-I-fn¬-\n-∂p h-cp-∂ hn-t\m-Z-bm-{X-°m-sc a-e-ºm-X-I-fn-eq-sS \-bn-°p-∂Xv. F-h-d-Ãv hy-h-km-bw-sIm-≠v \o-∏m-fn-\v 20 tImSn-bn-e-[n-Iw cq-]-bm-Wp h-cp-am-\w. Cu h-cp-am-\Øn¬ \n- m-c-am-b H-cp `m-Kw am-{X-am-Wv tj¿-]Iƒ-°p e-`n-°p-∂-Xv. F-h-d-Ãv I-b-dm≥ h-cp-∂-h¿ ]-cn-ÿn-Xn-°v h-cpØn-h-bv-°p-∂ \m-i-\-„-߃ Cu h-cp-am-\-hp-am-bn Xm-c-X-ayw sN-øp-tºmƒ `m-cn-®-Xm-sW-∂v ]-cn-ÿnXn hn-Z-Kv-[-∑m¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p. sIm-Sp-ap-Sn-bn¬ Ib-dn H-cp t^m-t´m-sb-Sp-°m≥ h-cp-∂ km-l-kn-I¿ C-t´-®p-t]m-hp-∂ am-en-\y-߃ kz-bw \o-°w-sN-øW-sa-∂ hy-h-ÿ-bp-s≠-¶n-epw ^-e-Øn¬ A-Xp \S-°p-∂n-√. ]-e ln-am-e-b≥ {]-tZ-i-ß-fn-epw Xo¿∞m-S-I¿ h-cp-Øn-h-bv-°p-∂ ]-cn-ÿn-Xn-\m-iw Fß-s\ X-S-bm≥ ]-‰p-sa-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ B-temNn-°p-∂-Xv. tj¿-]-I-fp-sS a-c-Ww F-h-d-Ãv hy-hkm-bw ]p-\- w-hn-[m-\w sN-øp-∂-Xn-\p Im-c-W-amhp-sa-∂v {]-Ir-Xn-kv-t\-ln-Iƒ I-cp-Xp-∂p.

t\Àhc tam-Un-bp-sS hm-c-Wm-kn Xn-c-s™-Sp-∏p sNe-hv tIm-Sn-Iƒ I-hn-s™-∂v F.F-.]n-bp-sS ]-cm-Xn.

kozhikode

6

sI.]n.-kn-.kn-bnse Aan-¡-kv -Iyq-dn tI

c - f - Ø - n-se cm-P` - c - W - w A-h-km-\n-s®-∂v Bcp ]-d-™m-epw I-Æ≥ ]-d-bn-√. sh¨-a-gp cm-a-s‚-bpw sh¨-aWn-]n-Xm-°-fp-sS-bpw Im-ew-sXmt´ C-Xp \n-e\ - n¬-°p-∂p-≠v. tIc-tfm¿-hn-bn-se Ip-gn-°q-dp-Iƒ apgp-h≥ kz-¥-am-°m-≥ F-°m-eØpw A-iz-ta-[ß - ƒ \-SØ - n Bb-Xn¬ {]-PI - s - f-bpw A-iz-ßs - fbpw Ip-cp-Xn-sIm-Sp-Øv am-am-¶ßƒ \-SØ - n-bm-Wv C-Xp-hs - c Xncp-a\ - - p-Iƒ \m-Sp-hm-WX - v. Xn-cpa-\  - p-Iƒ-°p th-≠X - v \m-´p-hn-`h-߃. C-Xp I-h-cm-Xn-cn-°m≥ Iu-i-e-߃ ]-e-Xv. A-Xn-sem∂v C-Ø-cw sIm-≈-Iƒ-°v ssZh-sØ Iq-dp-Iq-´p-I. km-[p-P-\Øn-\v F-∂pw ssZ-hs - Ø `-bw. ssZ-h-Øn-s‚ ap-X-epw h-cml-\pw A-h¿ G-Xp ]-´n-Wn-bnepw kw-c-£n-°pw. A-t∏mƒ ]ns∂ cm-jv-{Sw sam-Ø-am-bn ssZh-Øn-\p a-dn-®p-sIm-Sp-°p-I. F∂n-´p Im-Wn-°-s∏-´n-bpw `-fimc-hpw P-\-Øn-\p ap-∂n¬ Xp-d∂p sXm-gp-Xv ssI-Iq-∏n-\n¬-°pI. P-\w A-Xn-\-I-Øv k-Xy-ambpw ap-≠p-ap-dp-°n Zm-\w sN-øpw. ssZ-h-Øn-s‚ t]-cn-ep-≈ `fim-c-s∏-´n A-¥- m-bn sN-∂p I-h¿-∂v \-S-∂p `-cn-°mw. C-XmWp tI-a-Øw. A-t∏mƒ F \n-eh-d-bpw _n \n-e-h-d-bpw c-Xv-\-Iqºm-c-߃-sIm-≠v Ip-an-™p\n¬-°pw. sXm-gp-Xp-a-S-ßptºmƒ {io-]-fl-\m-`-s‚ Im-Wn° F-Sp-Øp-t]m-cmw; {io-]-fl\m-`-kzm-an-I-fp-sS {]-P-Iƒ-°p Im-Sn-sh-≈-hpw. Im-ew am-dn. 47¬ ap-K-f-∑m-cpsS tIm-´-bn¬ {Xn-h¿-Ww ]m-dn. C-hn-sS cm-a-kzm-an A-ø-cp-sS aq°pw sN-Øn. A-tXm-sS cm-P-IpSpw-_mw-K-߃ am-dn-h-∂p. P-\Io-b-cm-Pm-°-∑m¿ ]-fl-\m-`-Zmk-∑m-cm-bn. cm-Py-sØ hn-`-h-߃ kz-¥w \n-e-h-d-bn-te-°v H-fn®p-IS- Ø - m≥ Cu Zm-k∑ - m-cpw £

an-Sp-°p-Im-´n. N-Øpw sIm-∂pw kz-cq-]ß - ƒ hn-Ik - n-∏n-® Cu P\-Io-bZ- m-k∑ - m¿ s]m-Xp-P\ - Ø - ns‚ ]-X-hpw hn-]n-X-hpw kz-¥w \n-e-h-d-bn-te-°v H-fn-®p-I-S-Øn. A-\n-gw Xn-cp-\mƒ ap-X¬ - Nn-Ønc Xn-cp-\mƒ h-sc-bpw A-hn-S-∂ntßm-´v h-∂ P-\I - o-b Xn-cp-\mƒam-cn¬ C-t∏m-g-sØ Nm-≠n-Øncp-\mƒ h-sc-bpw tPm-¿ tPm¿. At∏m-gm-Wv A-an-°k - v Iyq-dn-am¿ hcp-∂X - v. Iyq-dn-am-sc H-∂p \m-Sp-\o°n-°n-´m≥ Cu kz-cq-]m-\μ - a - m¿ kp-{]nw-tIm-S-Xn h-sc \n≥-Xn-cph-Sn-bm-bn. {io-]fl - \ - m-`\ - p ]-gb kn-≤n-bpw i-‡n-bpw D-≠m-bn-cp∂p-sh-¶n¬ Cu A-an-°k - v Iyq-dnIƒ \-S∏ - p-Zo-\w h-∂p N-Øp-t]mhp-am-bn-cp-∂p. Im-Wn-°-bp-sS IW-°v {io-]fl - \ - m-`s - \-sb-¶n-epw G¬-∏n-t°-t≠. ]p-Xn-b P-\-Io-b-sIm-´m-cØn-se-bpw I-Y C-Xv. Im-Wn-°bpw \n-Ip-Xn-bpw tSm-fp-am-bn Hmtcm Zn-h-k-hpw tZ-i-Øn-s‚ `fim-c-Øn-te-°v h-∂p-ho-gp-∂ \m-K-]-S-Øm-en-bpw Xn-cp-hm-`-cW-ß-fpw a-‰pw `-fim-c-°-W°n¬ h-I-sIm-≈n-°m-sX Jm-Zn cm-Pm-°-∑m-cp-sS a-Wn-°n-W-dn¬ h-∂p-ho-gp-∂ hn-Zy F.-sF.kn.kn-bn¬-\n-∂p \n-b-an-® ]pXn-b A-an-°-kv Iyq-dn I-≠p-]nSn-®p-I-f-™p. \n-e-hm-cw Ip-d™ _m-dp-Iƒ-°v A-\p-hm-Zw \¬-I-W-sa-∂p ]p-Xn-b cm-P-IpSpw-_w. A-ß-s\ h-∂m¬ ]≠m-cw h-I-bn¬ \m-ep \m-K-]-Sam-e-Iƒ h-∂p-ho-gp-sa-∂v cm-PIp-Spw-_-Øn-se C-f-ap-d _m-_p ap-X¬ aq-Ø-ap-d Nm-≠n h-sc. B-b-Xv A-\p-h-Zn-°n-s√-∂p sI.]n.kn.kn-bn-se A-an-°-kv Iyqdn. sh-dp-sX-b-√ ta¬-∏-Sn Iyq-dnsb P-\-]-Yn-se kp-{]nw-tIm-SXn C-tßm-´p ]-d-™p-hn-´-Xv. Iyq-dn ]-d-™-Xp t\-cv; C-hn-sS Cu cm-P-Ip-Spw-_mw-K-߃ D-j]q-P-bv-°pw hm-I-®m¿-Øn-\pw X-

It®dv ■

IÆ≥

e-bn¬ J-Z-dpw Nm¿-Øn h-∂pt]m-hp-∂-Xv `-cn-®p ]p-Wyw-t\Sm-\-s√-∂v. {]-Xyp-X ssh-cw I-SØm-\m-sW-∂v Cu A-an-°-kv Iyq-dn I-s≠-Øn-b-Xp t\-cv. C\n Cu Xn-cp-\mƒ-am¿ sN-tø-≠Xv ]-Ømw P-\-]-Y-Øn-se kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ sN-∂v F-{Xbpw s]-s´-∂v Cu Iyq-dn-sb

sI.]n.kn.kn. B-ÿm-\-Øp-\n∂v h-√ cm-Pv-`-h-\n-te-°pw X-´pI F-∂-Xm-Wv. ap-Sn I-dp-∏n-®pw J-Z¿ sh-fp-∏n-®pw \o-ßp-∂ Cu Iyq-dn \n-e-h-d-I-fn¬ I-b-dn-bn-dßm≥ Xp-S-ßn-bm¬ k-am-[m-\am-bn H-∂v A-_v-Im-cn I-fn-°m≥Iq-Sn ]-‰m-sX-h-cpw. ta¬-∏-Sn A_v-Im-cn-`-‡-∑m-cn¬ Nn-e¿-°p Ip-c-ßp-Zo-\w _m-[n-®-Xm-bn IÆ-\p tXm-∂p-∂p. a-e-_m-dn¬\n-∂p sX-t°m-´p-t]m-b a-lmt\-Xm-hn-s‚ G-I-k-¥-Xn Ip-d®p-Zn-h-k-ß-fm-bn Cu tcm-K-e-

£-Ww Im-Wn-®p-Xp-S-ßn-bn-´p≠v. sS-en-hn-j-\n¬ A-`n-{]m-bw ]-d-bp-tºmƒ B ap-J-Øp t\m°n-bm-e-dn-bmw Cu Pz-c-e-£Ww. a-¶n-∏-\n _m-[n-® C-Ø-cw Ip-c-ßp-Iƒ sI.]n.kn.kn-bnse A-an-°-kv Iyq-dn-I-fp-sS ap-dnbn¬ I-b-dp-∂-Xp {i-≤n-°-Ww. ]-t£, a-s‰m-∂p-≠v. Cu ]-\n-

tcm-Kn h¿-j-ß-fm-bn ta¬-ap-dnbn¬ \n-c-ßn-b-Xm-Wv.

F≥.kn.]n-bpw ]n-f¿-∂p. ]oXmw-_-c-\pw i-io-{μ-\p-am-Wt{X ]p-Xn-b A-h-Xm-c-߃. iio-{μ-s‚ {]-iv-\w a-e-_m-dn-se \n-b-a-k-`m ko-‰m-sW-∂v A-dnbm-Ø-Xv ]m-dp-°p-´n-b-Ω-bv-°p am-{X-am-bn-cn-°pw. j¨-ap-J-Zmkv C-\n F-gp-t∂-‰p-h-cn-√. k-Jm°-fp-sS tIm-´-bn¬ a-{¥n D-d-∏v.

]o-Xmw-_-c-\v C-Xn-\p-≈ tbmKw Xo¿-∂n-´p ]-Øp-\m¬-∏-Xp sIm-√-am-bn. B ]-hm-dn-s‚ apºn¬ tX-hm-¶v I-fn-®m¬ Cbmƒ ]-\-º-≈n t]m-bn-´v D-g-hq¿ hn-P-b≥ h-sc B-hn-√. A-XpsIm-≠v C-bmƒ H-cp hn-`o-j-W\m-hm≥ t\m-ºp-t\m-‰-Xm-Wv. Cu ]o-Xmw-_-c≥ U¬-ln-bn¬ sN-∂m¬ Im-cm-´n-s‚ Hm-^n-kne-√ A-¥n-bp-d-°w. i-io-{μ-\mh-s´, ÿn-cw In-S-∏v C-S-tØm-´p N-cn-™pw. c-≠p-t]-cpw ]n-f-cp∂-Xv P-\m-[n-]-Xy-hpw a-tX-X-cXz-hpw kw-c-£n-°m≥. ta¬-kwc-£-W-Øn-\m-bn C-h¿ Po-h≥ Xy-Pn-°m≥ X-øm-dm-W-t{X. AsX-¥m-bm-epw th-≠. A-{X-bv°p £m-a-am-Wv tI-c-f-Øn-ent∏mƒ hn-d-In-\v.

tI-c-f-Øn¬ \m-ep-e-£w ^b-ep-Iƒ sI-´n-°n-S-°p-∂-Xm-bn I-Æ≥ hm-bn-®p. sIm-√-߃ ]-g°-ap-≈ ^-b-ep-Iƒ t]m-epw CXn-ep-≠-t{X. A-Xm-Wp {]-[m\w. ]-g-b h-kv-Xp-°ƒ-°pw tc-JIƒ-°pw h-º≥ hn-]-Wn-aq-eyw h-cp-∂ Im-e-am-Wn-Xv. A-Xp-sIm≠v C-Xn¬ G-‰-hpw ]-g-°w t\m°n ^-b-ep-Iƒ hn¬-∏-\-bv-°p h-bv-°m-hp-∂-Xm-Wv. Sn ^-b-epIƒ te-e-Øn¬ sIm-≈p-∂-htcm-Sv H-cp D-]m-[n hm-ß-Ww. AXm-b-Xv, ^-b-en¬ ]-d-bp-∂ kwK-Xn kw-`-h-߃ \n-d-h-Sn-bm-°p∂ D-Ø-c-hm-Zn-Øw C-h¿ G¬°-Ww. B-b-Xn-\p Iz-t´-j≥-kwL-sØ-tbm kn.]n.Fw. I-Æq¿ L-S-I-sØ-tbm G¬-∏n-°mw. F-∂m¬, `-fim-c-Øn-te-°v hcm-bv-I-bpw ap-X-epw h-∂p-tN-cpw. \q-dp-Zn-h-kw-sIm-≠v C-°-≠pIm-W-s∏-´ ^-b-ep-Iƒ A-{Xbpw Xo¿-∏m-°n-am-‰m≥ a-s‰m-cp am¿-K-hp-ap-≠v. B-b-Xv A-{X-bpw Ir-jv-W≥-\m-b¿ tÃ-Un-b-Øn-

¬ Iq-ºm-cw Iq-´p-I. F-∂n-´v AXn-Zq-cw _-lp-th-K-sØ hn-fn-®ph-cp-Øp-I. H-cp J-Z¿-jm-fn-\p s\-bv-Øn-cn-bn¬-\n-∂pw A-·n sIm-fp-Øp-I. F-∂n-´p ^-b¬°q-ºm-c-Øn-te-°p ho-ip-I. F√m ^-b-epw Xo¿-∏m-°m≥ C-Xnepw ap-¥n-b am¿-Kw F-¥p-≠v? {]-kv-Xp-X N-S-ßn-te-°v \-Ωp-sS A-®p-am-a-s\-bpw ]n-s∂ tSmw hS-°-s\-bpw \n¿-_-‘-am-bpw £Wn-°-Ww.

]m-\q-cn-se Ip-™-\-¥-s\ ]m¿-´n-bn¬-\n-∂p ]p-d-Øp-Nm-Sn°m≥ kn.]n.Fw. Xo-cp-am-\n-®t{X. cm-a-N-{μ-s\ Ip-cp-Xn-sIm-SpØv {Su-k¿-am-sc c-£n-°m≥ \S-Øn-b {i-aw C-tXm-sS Snw. As√-¶n-epw C-\n F-¥n-\m-Wv ]m\q-cn-se Cu ]m-hw Ip-™-\¥≥. ]p-Xn-b Ip-™-\-¥≥ Ad-Iq-Sn-bn-´p-≠-t√m. \m-dm-sØ B t^m-dn≥ Ip-™-\-¥≥ F-gpXn-b In-Xm-_p-Iƒ B-sI samØw ]n≥-h-en-®v B-b-Xn-\p ]-cnlm-c-am-bn hn-P-b≥-kv-ar-Xn-Iƒ F-Un-‰v sN-bv-Xp Nn-¥-bn-epw tZim-`n-am-\n-bn-epw {]o ]-ªn-t°j-\n¬ C-d-°m≥ D¬-km-ln®m¬ a-Xn. th-W-sa-¶n¬ ÿncw F-Un-‰¿ Ip-™-l-Ω-Zv C-°sb Iq-´p-Iq-´n-bm¬ a-Xn. A-s√¶n¬ t]m-°¿-°m-sb. aq-∂p-t]cpw Iq-Sn-bm¬ tPm-dm-hpw. A-SpØ Xn-c-s™-Sp-∏n-\v tIm-fp-In´pw. ]m-\q-cpw _¿-en-\pw F-hnsS In-S-°p-∂p; em¬-k-emw. A-h-in-jv-Sw: Kp-cp-hm-bq-cn¬ Im-Wm-Xm-b \m-K-]-S-am-e-Iƒ aWn-°n-W-dn¬ I-s≠-Øn-b-Xmbn hm¿-Ø. ˛ A-´-°p-f-ß-c-bn¬-\n-∂v ImWm-Xm-b 21 t]-Pv k-cn-X-]-S-am-eIƒ I-s≠-Øm≥ Ip-™q-™ns‚ In-W-‰n¬ ap-ßn-bm¬ a-Xn.

lnµp-Xz Xo-{h-hmZ-s¯ {_n-«³ A-h-K-Wn-¡-cp-Xv ■

{]n-bw-h-Z tKm-]m¬

C

-ß-s\-sbm-∂p `m-h-\-bn¬ I-≠p-t\m-°q! H-cp hntZ-i-cm-Py-Øv {In-kv-Xym-\n-I-sft∏m-se-bp-≈ H-cp \yq-\-]-£-hn`m-K-sØ e-£y-am-°n hw-i-lXy \-S-°p-∂p; k-I-e-Xpw \-in∏n-°p-∂ P-\-°q-´w \q-dp-I-W°n-\v B-fp-I-sf sIm-√p-∂p; ]e-sc-bpw Aw-K-hn-lo-\-cm-°p∂p; _-em¬-kw-Kw sN-øp-∂p; K¿-`n-Wn-I-fp-sS h-b¿ ]n-f¿-∂v in-ip-°-sf ]p-d-tØ-s°-dn-bp∂p... \-in-∏n-°-s∏-´ ho-Sp-Iƒ Dt]-£n-®v B-bn-c-߃ ]-em-b\w sN-øp-∂p. Cu kw-`-h-߃-°p ta¬t\m-´w h-ln-°p-∂ {]m-tZ-in-It\-Xm-hv Xo-{h-hm-Z C-kv-em-an-I kw-L-S-\-I-fp-am-bn ]-c-ky-_‘-ap-≈ H-cm-fm-Wv. sIm-√-s∏-´h-cn¬ H-gn-hp-Im-ew I-gn-°m≥ t]m-b aq-∂p {_n-´n-jv ]u-c-∑mcp-ap-≠v. t\-Xm-hn-s‚ `m-j-bmWv Iq-´-s°m-e-bv-°p {]-tNm-Z-\am-b-Xv F-∂ B-tcm-]-W-ap-b¿∂n-cp-∂p. A-bm-fp-sS a-{¥n-amcn¬ H-cmƒ hw-i-l-Xy-bn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xn-\v P-bn-en¬ t]m-hptºmƒ t\-Xm-hv i-‡n-bm¿-Pn°p-∂ cm-Py-sØ X-s∂ \-bn°p-∂-h-cp-sS ap-∂-Wn-bn-em-Wv. \n-߃-°v B-i-¶-bp-≠m-hn-t√!

D-≠m-h-Ww. b-Ym¿-Y-Øn¬ cmPyw C-¥y-bm-Wv. Xo-{h-hm-ZnIƒ ln-μp-°-fm-Wv. 2002se KpP-dm-Øv hw-i-l-Xy ap-kv-enw-Isf-bm-Wv D-∂w-h-®-Xv. t\-Xm-hv \-tc-{μ-tam-Un-bmbn-cp-∂p. Cu Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Xo-{h h-e-Xp-]-£-Øp-≈ _n.sP.]n-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n-ÿm\m¿-Yn-bm-b A-bmƒ kw-L-]-cnhm-cw F-∂p hn-fn-°-s∏-Sp-∂ lnμp Xo-{h-hm-Zn hn-`m-K-hp-am-bn X\n-°p-≈ _-‘w a-d-®p-h-bv-°p∂p-an-√. c-l-ky-kz-`m-h-ap-≈Xpw ssk-\n-I-hp-am-b B¿.Fkv.F-kn-s‚ k-Po-h-{]-h¿-Ø-I\m-bn-cp-∂p tam-Un. ln-‰v-e-tdmSpw hw-i-ip-≤n kn-≤m-¥-ß-tfmSpw ^m-jn-k-Øn-s‚ \-∑-I-tfmSpw h-f-sc a-Xn-∏p-≈ B-fm-bn-cp∂p B¿.F-kv.F-kv. ÿm-]-I≥. {_n-´-\n-se (Xo-{h h-e-Xp-]£-hn-`m-K-am-b) _n.F≥.]ntbm-Sv km-Zr-iy-ap-s≠-¶n-epw AXp {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv \m-Xv-kn A¿-[-ssk-\n-I hn-`m-K-ß-sft∏m-se-bm-Wv. tkz-—m-]-c-am-b {]-h¿-Ø-\-ssi-en-bp-≈-bm-fmWp tam-Un. X-s‚ Im¿ \m-bv-°p´n-I-fp-sS ta¬ I-b-dn-t∏m-bm-ep≈ Zpx-Jw X-\n-°p-≠m-bn F-∂mWv 2002se Iq-´-s°m-e-sb-∏-‰n

tam-Un ]-d-™-Xv. ap-kv-enw A-`bm¿-Yn-Iymw-]p-I-sf in-ip D¬∏m-Z-\ ]-Wn-im-e-Iƒ F-∂mWp _n.-sP.]n. ÿm-\m¿-Yn hnti-jn-∏n-®-Xv. ln-μp kv-ss{X-W-X-sb ]-cnl-kn-® {_n-´n-jv sIm-tfm-Wn-ben-k-tØm-Sp-≈ ]u-cp-j-{]-I-S\-Øn-em-Wv B¿.F-kv.F-kns‚ th-cp-Iƒ I-s≠-tØ-≠-Xv. A-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ ]m›m-Xy¿ H-cn-°-epw kq-£v-a-ambn ]-cn-tim-[n-®n-√. Im-c-Ww, lnμp-a-X-sa-∂-Xv ar-Zp-e-X-bpw Alnw-k-bp-am-sW-∂ s]m-Xp-[m-cW-bm-Wv ]-Sn-™m-dp-≈-Xv. Km‘n-bm-Wv A-Xn-s‚ {]-Xo-Iw. hntcm-[m-`m-k-sa-∂p ]-d-b-s´, Km‘n-sb H-cp B¿.F-kv.-F-kp-Imc≥ h-[n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-kvem-an-I Xo-{h-hm-Z-Øn-\p \¬-Ip∂ A-\-\p-]m-Xn-I-am-b {i-≤ Imc-Ww a-‰p \m-i-Im-cn-I-fm-b Xo{h-hm-Z-߃ d-Um-dn¬-s∏-Sp-∂n√ F-∂-Xn-s‚ Kp-W-hpw ln-μp Xo-{h-hm-Zn-Iƒ-°p-≠v. {_n-´n-jv hn-cp-≤ hm-N-I-a-Sn F-¥m-bn-cp-∂m-epw C-¥y-bp-sS kzm-X-{¥y-k-a-c-Øn-tem kz-X{¥ C-¥y-bp-sS a-tX-X-c `-c-WL-S-\ \n¿-an-°p-∂-Xn-tem lnμp-tZ-io-b-X {i-t≤-b-am-b H-cp ]-¶pw h-ln-®n-cp-∂n-√. F∂m¬, k-ao-]-Im-e-Øm-bn \n-b{¥-W-an-√m-Ø ap-X-em-fn-Ø-hp-

am-bn Iq-´p-Iq-Sn-s°m-≠v ln-μpXzw F-∂ B-i-bw i-‡n-{]m-]n®p-h-cp-I-bm-Wv. ss{I-kv-X-h¿s°-Xn-tc-bp-≈ lo-\-am-b B{I-a-W-߃-°pw an-j-\-dn-am-sc sIm-e-sN-bv-X-Xn-\pw ln-μp-Xzcm-Wv D-Ø-c-hm-Zn. ap-kv-enw-Itfm-Sv H-∂p-In¬ ]m-In-kv-Xm≥ A-s√-¶n¬ J-_-dn-ÿm≥ Xn-cs™-Sp-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏Sp-∂-Xpw A-h-cm-Wv. C-¥y AWzm-bp-[-߃ ti-J-cn-°-W-sa∂p hm-Zn-°p-∂ H-cmƒ t\-Sp-∂ hn-P-bw D-]-`q-J-fi-Øn¬ am{X-a-√, _-lp-kz-c-X-bp-≈ {_n´-\n-epw {]-Xym-Lm-X-߃ D≠m-°pw. C-\n-bpw hn-i-Zo-I-cn-®n-´n-√mØ H-cp A-Kv-\n-_m-[-bpw AXn¬ A-t\-Iw ln-μp-°ƒ sIm√-s∏-´-Xn-\pw Im-c-W-°m¿ ap-kvenw-I-fpw ]m-In-kv-Xm-\p-am-sW∂v B-tcm-]n-®p-sIm-≠m-Wv KpP-dm-Øv hw-i-l-Xy Xp-S-ßp-∂Xv. sIm-e-Iƒ \-S-°p-tºmƒ Ah X-S-bp-∂-Xn¬-\n-∂v tam-Un DtZym-K-ÿ-∑m-sc hn-e-°n-sb-∂ B-tcm-]-Ww C-t∏m-gpw \n-e\n¬-°p-∂p. {]-Nm-c-W-ß-fn¬\n-∂p hy-Xy-kv-X-am-bn kp-{]nwtIm-S-Xn tam-Un-°v ip-≤n-]-{Xw \¬-In-bn-s√-∂p am-{X-a-√, Abm-sf B-[p-\n-I \o-tdm F-∂p hn-a¿-in-°p-I-bpw sN-bv-Xp. h¿-j-ß-fm-bn hn-k \n-tj-

[n-®p-sIm-≠v bp.F-kpw {_n-´\pw tam-Un-°v kw-`-h-ß-fn-ep≈ [m¿-an-I-am-b _m-[y-X Xn-cn®-dn-bp-∂p. I-em-]-Øn¬ sIm-√s∏-´ aq-∂p {_n-´n-jv ]u-c-∑m¿°v (k-Cu-Zv, i-°o¬ Zm-hq-Zv, apl-Ω-Zv A-kv-h-Xv) \o-Xn In-´m-\mbn {_n-´≥ {i-an-®p-sIm-≠n-cn°p-∂p-sh-¶n-epw C-\n-bpw AXn¬ hn-P-bn-®n-´n-√. A-h-sc P-\°q-´w Hm-Sn-®n-´p-]n-Sn-®v `o-I-c-ambn sIm-e-s∏-Sp-Øn. ar-X-tZ-l-߃ Xn-cn-®-dnbm≥ ]‰m-Ø-hn-[w A-Kv-\n-°n-cbm-°n. C-t∏mƒ C-¥y-bn-se {_n-´n-jv tIm¿-]-td-‰v k-Ω¿-±waq-ew-˛ A-h-bn¬ ]-e-Xn-s‚-bpw D-S-a-Iƒ C-¥y≥-hw-i-P-cm-Wv-˛ tam-Un-bp-am-bp-≈ k¿-°m¿-_‘-߃ ]p-\-ÿm-]n-°-s∏-´n-cn°p-∂p. e-÷m-I-c-am-W-Xv. {_n-´\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ln-μp-Xz A-\p-Iq-en-I-fm-b cm-{„o-b-°mcp-sS-bpw kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv C-Xp \S-∂-Xv. tIm¿-]-td-‰p-I-fp-sS kplr-Øm-b tam-Un-bn¬ {i-≤n°m-\pw hw-i-l-Xy-sb H-cp sNdn-b A-]-I-S-sa-∂ \n--e-bv-°v Ah-K-Wn-°m-\p-am-Wv C-t∏mƒ hcp-∂ B-lzm-\-ß-ƒ. C-Ø-cp-W-Øn¬ a-s‰m-cp Imcyw Iq-Sn kv-a-cn-t°-≠-Xp-≠v. 2001se Kp-P-dm-Øv `q-an-Ip-ep-°Øn-se Zp-cn-Xm-izm-k-Øn-\m-bn

{_n-´\ - n¬ ti-Jc - n-® ]-WØ - n-s‚ H-cp `m-Kw hy-h-ÿm-]n-X-am-bn sh-dp-∏v {]-Nc - n-∏n-°p-∂ ln-μp-Xz Xo-{h-hm-Zn-kw-LS- \ - I - f - p-sS ssIbn-em-Wv sN-∂p-]-Xn-®-Xv. A-Xmb-Xv, hn-`m-Ko-bX - {]-Nc - n-∏n-°p-∂ A-I-e-ß-fn-se ln-μp "tZ-i-kvt\-ln'I-fp-sS ssI-bn¬ "Im-hn ]-h≥' h-∂p-tN-cm-Xn-cn-°m-\pw \m-an-\n {i-≤n-t°-≠-Xp-≠v. F∂m¬, C-kv-em-an-I Xo-{h-hm-ZsØ I¿-°-i-am-bn t\-cn-Sp-sa∂ {]-kv-Xm-h-\-Iƒ-°p-≈ cm{„o-b-em-`w ln-μp-Xz Xo-{h-hm-ZnI-sf-∏-‰n-bp-≈ A-t\z-j-W߃-°v D-≠m-hn-√. {_n-´-\n-se Xo-{h ln-μp tZio-b-hm-Zn-I-fp-sS I-c-߃ i‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xm-hpw tam-Unbp-sS hn-P-bw. C-Xn-\-Iw X-s∂ A-h¿ {]-Z¿-i-\-߃ X-S-bp-Ibpw Pm-Xn-hn-th-N-\-Øn-s\-Xntc-bp-≈ \n-b-a-߃ A-km-[phm-°p-I-bpw t]m-kv-t‰-Pv kv-‰mºp-Iƒ ]n≥-h-en-°m≥ tdm-b¬ sa-bn-en-s\ \n¿-_-‘n-X-cm-°pI-bpw sN-bv-Xp. tem-Im-Sn-ÿm\-Øn¬ h-e-Xp-]-£w D-bn¿sØ-gp-t∂¬-°p-∂ km-l-N-cyØn¬ F-√m-X-cw Xo-{h-hm-Z߃-s°-Xn-tc-bpw \mw Pm-{K-X ]m-en-°-Ww. ^m-jn-k-sØ sNdp-°m≥ {]-Xn-⁄m-_-≤-cm-bh¿ {_n-´≥ [m¿-an-I-X D-t]-£n°m≥ A-\p-h-Zn-°-cp-Xv.

a-em-¸-d-¼v kv-IqÄ {]-iv-\w: {]Xn-IÄ Bcv? a

-em-∏-d-ºn-se kv-Iqƒ X-I¿Ø-Xm-cv F-∂ io¿-j-IØn¬ F ]n Ip-™m-ap-hn-s‚ Ip-dn-∏v (tX-P-kv, G-{]n¬ 22) hm-bn-®p. kv-Iqƒ am-t\-P-cp-sS sX-‰m-b \-S-]-Sn-s°-Xn-tc cm{„o-b-°m-cpw kmw-kv-Im-cn-I-\mb-I-∑m-cp-sam-s° In-S-a¬-k-cw \-S-Øp-tºmƒ Cu {]-iv-\-Øn¬ th-sd-bpw {]-Xn-I-fp-s≠-∂v Nq-≠n-°m-Wn-°m≥ B-fl-ss[cyw Im-Wn-® te-J-I≥ A-`n-\μ-\w A¿-ln-°p-∂p. h¿-j-ß-fp-sS ]m-c-º-cy-ap≈ a-em-∏-d-ºv F.bp.]n. kv-Iqƒ H-cp kp-{]-`m-X-Øn¬ A¨ C°-tWm-an-Iv B-b-X-√. d-knU≥-kv A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fnepw kmw-kv-Im-cn-I-{]-h¿-Ø-\ß-fn-epw ap-∂n-´p-\n¬-°p-∂ aem-∏-d-ºv tIm-f-\n-bn-se Cu hnZym-`ym-k ÿm-]-\-sØ {]-tZ-ihm-kn-Iƒ ssI-sbm-gn-™-Xmbn-cp-∂p F-∂-X-t√ h-kv-Xp-X? kv-Iqƒ ]p-\-ÿm-]n-°m≥ th-≠n C-t∏mƒ k-a-c-cw-K-Øp≈ kw-c-£-W k-an-Xn-°m-cp-sS F-{X Ip-´n-Iƒ Cu kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂p sh-∂v ]-cn-tim-[n®m¬ I-≈-°-fn hy-‡-am-hp-∂Xm-Wv. \-S-°m-hn¬ tIm-Sn-Iƒ ap-S-°n tem-tIm-Ø-c hn-Zym-ebw ÿm-]n-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ P\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw a-em-∏-d-ºv kv-Iq-fn-s\ a-d-∂p-Im-Wpw. H-cp s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p sØ X-I¿-Ø kv-Iqƒ am-t\P¿ am-∏¿-ln-°p-∂n-√. F-∂m¬, C-Xn-\p km-l-N-cyw kr-„n®-h-cpw Iq-´p-{]-Xn-I-fm-Wv. tIm-Xq¿ ap-l-Ω-Zv sIm-Sp-h-≈n

a-Zy-a-\tn-tZym-cm-][-t-\bm-w thWw Kw Ip-d-bv-°m≥ P. cm-a-N-{μ≥ I-Ωo-j≥ ]p-Xnb \n¿-tZ-i-߃ k¿-°m-cn-\p ap-ºn¬ h-®n-cn-°-bm-W-t√m. Cu \n¿-tZ-i-߃ \-S-∏m-°p-Ibpw ]-Sn-]-Sn-bm-bn k-ºq¿-W aZy-\n-tcm-[-\w tI-c-f-Øn¬ sIm-≠p-h-cp-I-bpw th-Ww. A-–p¬ a-en-Iv ap-Sn-°¬

s]¬Ip«n-IÄ am{Xtam! an-° a-e-bm-f ]-{X-ß-fpw I≠m¬ tXm-∂pw, F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bpw F≥-{S≥kv ]-co-£-bpw s]¨-Ip-´n-Iƒ am-{X-ta F-gp-Xp-∂p-≈q-sh-∂v. B¨-Ip-´n-I-fp-sS ]-Sw C-h-cpsS Im-a-d-bn¬ ]-Xn-bn-t√? hn _n jm-Pn F-c-aw

Xo-{h-hm-Z-hn-cp-² Ip-cn-ip-t]m-cm-fnbpsS Xn-cp-¯Â-hm-Zw Xm-"t£c-{]-`{X--bZn¿-iX--\«-Ø n-¸pImÀ n-s\-Øn-b k-cn-Xm \m-b-cp-sS Hm-t´m-{Km-^v hm-ßm≥ h≥ P-\-Øn-c-°v!' ]{X-hm¿-Ø hm-bn-®-t∏mƒ Hm¿a-bn¬ Hm-Sn-sb-Øn-b-Xv ssh°w ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-s‚ hn-izhn-Jym-X-am-b aq-°v B-Wv. imco-cn-I-ssh-I-eyw km-aq-ln-I kzo-Im-cy-X-bn-te-°pw A-[n-Imc-t{i-Wn-bn-te-°pw h-gn-Xp-d-°p∂Xns\ hna¿i-°p∂ _-jo-dns‚ B-t£-]-lm-kyw k-a-Imen-I tI-c-f-Øn-s‚ A-]-Iz-am-b A-h-ÿbm-Wv A-S-bm-f-s∏-SpØp-∂-Xv. X-´n-∏p-tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn F-∂ hn-em-kØ - n¬ am-[y-aß - fn-eq-sS e-`n-® Ip-{]-kn-≤n-bm-Wv k-cn-Xb - v° - p-≈X - v. A-hs - c hn.sF.]n. ]-cn-KW - \ - \¬-In K-Ãv lu-kn¬ Xm-ak - n-∏n-°p-Ib - pw am-[y-aß - ƒ hm¿-ØI - ƒ ku-μcym-flI - a - m-bn A-hX - c - n-∏n-°m≥ a¬-kc - n-°p-Ib - pw sN-øp-∂ Zp-ch-ÿb - m-Wv Xp-S¿-∂p \mw I-≠Xv. {]-_p-≤t- I-cf - Ø - n-\p kw-`hn-® aq-ey-Nyp-Xn-bp-sS kzm-`m-hnI ]-cn-WX - n-bm-WnXv. e-_o-_v Iq-‰-ºm-d A-a-c-º-ew

Kp-Pd - m-Øn¬-\n-∂p-≈ lnμp-Xz I-Øn-th-jw sXm-Km-Unb-sb th-Zn-bn-en-cp-Øn _-Pvc - wKvZ- ƒ kw-ÿm-\ t\-Xm-hv ap-kvenw s]¨-Ip-´n-Is - f {]-Wb - w \-Sn-®p a-Xw-am-‰m≥ B-lzm-\w sN-øp-∂ ho-Un-tbm ¢n-∏v tkmjy¬ ao-Un-bb - n¬ H-cn-°¬ hen-b {]-Nm-cw t\-Sn-bn-cp-∂p. eu Pn-lm-Zn¬-\n-∂v ln-μp s]¨-Ip-´n-I-sf c-£n-°m≥ ln-μp sl¬-]v-sse≥ F-∂ t]-cn¬ hym-P-hm¿-Ø-Iƒ t^kv-_p-°n¬ \n-c-¥-cw ]p-d-Øph-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xn-\n-sSbm-Wp kw-`-hw. A-Xn-t\m-S-\p_-‘n-®p ]-e hym-P-hm¿-Ø-Ifpw tkm-jy¬ ao-Un-b-bn¬ hym-]-I-am-bn {]-N-cn-®p. hym-P t^m-t´m-Iƒ D-]tbm-Kn-®p \-S-Øp-∂ C-Ø-cw Ip-{]-Nm-c-W-߃-°p ]n∂n¬ C-t∏mƒ \n-e-hn-en-√mØ F≥.Un.F-^v. B-sW-∂ B-tcm-]-W-ap-b¿-Øn tIm-gnt°m-Sv Pn-√-bn-se bq-Øv eo-Kv t\-Xm-hv \-Po-_v Im-¥-]p-cw cw-K-Øp-h-∂-tXm-sS hn-j-bw H-∂p-Iq-Sn k-Po-h-am-bn. At∏m-gm-Wv tI-c-f-Øn-se Xo-{hhm-Z-hn-cp-≤ Ip-cn-ip-t]m-cm-fn

sI Fw jm-Pn eu Pn-lm-Zv F≥.Un.F-^v. kr-jv-Sn-bmsW-∂ B-tcm-]-W-hp-am-bn IS-∂p-h-cp-∂-Xv. eu Pn-lm-Zv B-tcm-]-W߃ sh-dpw Ip-{]-Nm-c-W߃ am-{X-am-sW-∂pw ln-μp Pm-Kr-Xn t]m-ep-≈ Nn-e ln-μpXz A-\p-Iq-e ssk-‰p-I-fn¬-\n∂m-Wv A-Xp {]-N-cn-®-sX-∂pw {]-ap-J a-e-bm-f-]-{X-ß-fpw Nm\-ep-I-fpw D-Ø-c-hm-Zn-Ø-t_m[-an-√m-sX eu Pn-lm-Zn-\v h≥ {]-Nm-c-Ww sIm-Sp-°p-I-bm-bncp-∂p F-∂p-sam-s° B-`y-¥c-h-Ip-∏pw ssl-t°m-S-Xn-bpsa-√mw \n-co-£n-® hn-j-b-Ønem-Wv sI Fw jm-Pn-bp-sS F≥.-Un.-F-^v. hn-cp-≤ {]-kvXm-h-\ ]p-d-Øp-h-∂-Xv. jm-Pn-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-bvs°-Xn-tc h≥ {]-Xn-tj-[-amWv tkm-jy¬ ao-Un-b-bn¬ Db¿-∂-Xv. ]n-s∂-bm-Wp I-≈n ]p-d-Øm-b-Xv. A-Xn-\n-sS, \Po-_v Im-¥-]p-cw D-Zm-l-c-Wam-bn Im-Wn-® C-cn-´n-bn-se s]¨-Ip-´n-sb kw-_-‘n-®pw Nn-e I-Ωyq-Wn-Ãv bp-‡n-hmZn hn-hm-l-ß-fp-am-bn _-‘s∏-´pw hym-P t]m-kv-‰p-Iƒ C-

´-h-cn¬ ]-e-cpw eo-Kp-Im-cmbn-cp-∂p-sh-∂v sX-fn-bn-°p∂ kv-{Io≥-tjm-´p-I-fpw ]p-dØm-bn. jm-Pn-°pw \n¬-°°-≈n-bn-√m-Xm-bn. ap-kv-enw-eo-Kv Fw.F¬.Fbp-sS kz-¥w {]-kv-Xm-h-\ \ntj-[n-°p-∂ Hm-Un-tbm ¢n-∏pw {]-Xy-£-s∏-´p. Xm≥ ]-d-bmØ-Xv B-tcm t^-kv-_p-°n-en´-Xm-Wv F-∂m-bn-cp-∂p Ip-ºkm-cw. F-∂m¬, Nm-\-en¬ h∂-Xv \n-tj-[n-°m≥ F-¥n-\v c-≠p-Zn-h-k-sa-Sp-Øp F-∂ kw-i-bw _m-°n-\n¬-°p-∂p. jmPn-bp-tSXv hy-‡n-]-cam-b A-`n-{]m-b-am-bn-cn-°m-sa∂pw ]pXn-b hn-hm-Z-Øn¬ eoKn-s‚ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-°ƒ Bcpw C-S-s]-´n-´n√m-Ø ÿnXn-°v jm-Pn-bp-sS \n-cp-Ø-chm-Z-{]-kvXm--h-\-bp-sS t]cn¬ eo-Kn-s\ B-t£-]n-°-cpsX∂pw Ia‚ v sN-bv-Xv ap-Xn¿∂ ]-e eo-Kv {]-h¿-Ø-Icpw hn-hm-Z-Øn¬\n-∂p X-e-bqcm≥ {i-an-°p-∂Xpw Im-Wmam-bn-cp-∂p. k-÷m-Zv hm-Wn-b-º-ew

C¶s¯ hmNIw

CXv h√m-sØmcp B-∏m-bt√m...!

H-cp s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-sØ X-I¿-Ø kv-Iqƒ am-t\-P¿ am-∏¿-ln-°p-∂n-√. F-∂m-¬, C-Xn-\p km-l-N-cyw kr-„n-®-h-cpw Iq-´p-{]-Xn-I-fm-Wv. - tIm-Xq¿ ap-l-Ω-Zv, sIm-Sp-h-≈n

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

]À-ho¬ XÂ-l-bv-¡p e-`n-¨ ]-ß-{io-¡v B-ß-hn-izm-k-¯n-sâ Xn-f-¡w \yq-U¬-ln: kn-hn¬ k¿-hokn-se B-Zy ap-kv-enw h-\n-Xsb cm-{„w ]-fl-{io \¬-In B-Z-cn-®p. {]-Y-a bp.-]n.-F-kv.kn. h-\n-Xm Aw-K-hpw tI-{μ \m¿-t°m-´n-Iv h-Ip-∏n-se BZy h-\n-Xm Hm-^n-k-dp-am-b ]¿-ho¨ X¬-l-bm-Wv I-gn™ Zn-h-kw cm-{„-]-Xn-bn¬\n-∂v ]-fl-{io ]p-c-kv-Im-cw G-‰p-hm-ßn-b-Xv. 1969 ¬ C-¥y≥ d-h-\yq k¿-ho-kn¬ (I-Ãw-kv B‚ v sk≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv) BWv C-h¿ tPm-en-bn¬ {]-thin-®-Xv. 35 h¿-j-sØ kv-XpXy¿-l tk-h-\-Øn-\p-ti-jw 2004 ¬ tI-{μ ]-ªn-Iv k¿-hokv I-Ωo-j-\n¬ Aw-K-am-bn. 45 h-¿-j-߃-°p-ap-ºv k¿-ho-kn¬ {]-th-in-®-t∏m ƒ ta-ep-tZym-K-ÿ-cp-sS kv{Xo-hn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-I-sf B-fl-hn-izm-k-tØm-sS a-dnI-S-∂m-Wv A-h¿ D-∂-X ]-Shp-Iƒ Hm-tcm-∂pw Xm-≠n-bXv. C-Xv A-`n-am-\ ap-lq¿-Ø-

am-sW-∂pw X-s‚ ta-ep-tZymK-ÿ¿-°p \-μn ]-d-bp-s∂∂pw ]¿-ho¨ X¬-l ]n.-Sn.sF-tbm-Sp ]-d-™p. k¿-hokn¬ {]-th-in-®v h¿-j-߃°-Iw X-s‚ k-l-{]-h¿-Ø-Isc-t∏m-se-X-s∂ sh-√p-hn-fnIƒ \n-d-™ tPm-en-Iƒ Im-

cy-£-a-am-bn sN-øm≥ km-[n®-p. X-s‚ I-gn-hn¬ ta-ep-tZymK-ÿ¿ hn-izm-kw A¿-∏n-®tXm-sS sh-√p-hn-fn-Iƒ \n-d-

kannur kozhikode

cmjv{S-]-Xn \m-sf a-Wn-¸q-cnÂ

t\À¡mgvN

™ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-߃ G¬-∏n-°m≥ X-øm-dm-bn. DØ¿-{]-tZ-in-se sU-]yq-´n \m¿-t°m-´n-Iv I-Ωo-j-W¿ ÿm-\w A-Ø-c-Øn-ep-≈Xm-bn-cp-∂p. I-dp-∏n-s‚ h≥tXm-Xn-ep-≈ D¬-∏m-Z-\-hpw hn-X-c-W-hpw X-s‚ {i-a-^-eam-bn X-I¿-°m≥ I-gn-™p. 1990 I-fn¬ bp.-]n-bn-tebpw _n-lm-dn-te-bpw a-b-°pa-cp-∂v, I-≈-°-S-Øv kw-L߃ k-ºm-Zn-® tIm-Sn-I-fpsS B-kv-Xn-Iƒ Po-h≥ ]-Wbw-h-®p-≈ G-‰p-ap-´-en¬ ]n-Sns®-Sp-°m≥ km-[n-®-Xm-bpw A-h¿ ]-d-™p. 2000¬ cm-{„-]-Xn-bp-sS hnin-„ tk-h-\-Øn-\p-≈ {]tXy-I ]p-c-kv-Im-c-hpw ]¿ho¨ t\-Sn-bn-cp-∂p. ^n-Z-˛-F˛-e-Iv-t\m F-∂ sN-dp-I-Ym k-am-lm-cw C-h¿ c-Nn-®n-´p≠v. Iq-Sm-sX ap-k-^¿ A-en kw-hn-[m-\w sN-bv-X lp-kvt\ P-\ F-∂ ko-cn-b-en-s‚ kw-`m-j-Ww \n¿-h-ln-®-Xpw ]¿-ho¨ X¬-l-bm-Wv.

7

C-w-^m¬: cm-jv{S]-Xn {]-W-_v ap-J-¿-Pn \m-sf a-Wn-∏q¿ k-μ¿in-°pw. cm-jv-{S-]-Xn-bp-sS kμ¿-i-\w {]-am-Wn-®v a-Wn-∏qcn¬ kp-c-£m ]-cn-tim-[-\ I¿i-\-am-°n. tI-{μ A¿-[-ssk\n-I hn-`m-K-hpw t]m-en-kpw kw-bp-‡-am-bm-Wv ]-cn-tim-[\ \-S-Øp-∂-Xv. a-Wn-∏q¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bpsS 14mw k-\-Zv-Zm-\ N-S-ßn-se apJym-Xn-Yn-bm-bm-Wv \m-sf cm{„-]-Xn C-hn-Sw k-μ¿-in-°p-∂Xv.-bq-\n-th-gv-kn-‰n \n-e-sIm-≈p∂ Im-©n-]q¿ {]-tZ-i-sØ A©p-In-tem-ao-‰¿ Np-‰-f-hn¬ A{I-an-I-fp-sS \p-g-™p-I-b-‰w XS-bp-∂-Xn-\m-bn I¿-i-\ \n-co£-W-am-Wv G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv.A-tX-k-a-bw, tI-{μ-tk-\ aWn-∏q-cn-se P-\-ß-sf ]o-Un-∏n°p-∂p-sh-∂m-tcm-]n-®v B-dp {]-ap-J km-bp-[-{Kq-∏p-Iƒ 29\v ]-Wn-ap-S-°n-\v B-lzm-\w sNbv-Xn-´p-≠v.

kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn A-`n-`m-j-I tN-w-_-dn Xo-¸n-Sn-¯w Xnc-s™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn Kp-P-dm-Øn-se lnΩ-Øv \-K-dn¬ t]m-en-kv \-SØnb kΩ-Xn-Zm-\m-h-Imi t_m[-h¬°cW dmen

\yq-U¬-ln: kp-{]nw-tIm-S-Xn ]-cn-k-c-sØ A-`n-`m-j-I-cp-sS tNw-_¿ D-ƒ-s∏-Sp-∂ tªm°n¬ Xo-∏n-Sn-Øw. B¿. sI. sP-bn≥ tN-w-_¿ tªm-°n-emWv Xo- ]-S¿-∂-Xv.

bp-sS C-ä-en-bn- C-´y-¡m-À¡v ZpcnXw; Z-N-eXn-Xn-bp-InÂÄho-ln-g-cµp-p-s¡X--f¶-Ãv ;am-_n.sP.]nbm-h-Xn \m-hn-IÀ-¡p UÂ-ln-bn kp-J-hm-kw \yq-U¬-ln: sIm-e-t°-kp-Ifn-se {]-Xn-I-sf km-[m-c-W-bmbn P-bn-en-e-S-bv-°p-tºmƒ IS¬-s°m-e-t°-kn-se {]-Xn-Ifm-b C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿-°p U¬-ln-bn¬ kp-J-hm-kw. U¬-ln- Nm-W-Iy-]p-cn-bn-se C‰m-en-b≥ Fw-_-kn-bn¬ {]tXy-Iw X-øm-dm-°n-b tIm-t´-PpI-fn-em-Wv Ip-‰m-tcm-]n-X-cm-b km¬-h-tØm-sd Pn-tdm-Wpw ekv-tXm-sd a-m-kn -an-en-bm-t\mbpw I-gn-bp-∂-Xv. U¬-ln-bn¬ I-gn-bm≥ kp-{]nw-tIm-S-Xn A\p-a-Xn \¬-In-b-Xp ap-X¬ Ch¿-°v Fw-_-kn-bn-se {]-Xntcm-[ hn-`m-K-Øn-¬ tPm-en e-`n®n-´p-≠v. H-gn-hp-≈ k-a-b-ßfn¬ U-¬-ln-bn¬ F-hn-sS thW-sa-¶n-epw k-©c - n-°m-\pw sS-

B-[p-\n-I an-ssk hn-P-b-I-c-am-bn ]-co-£n-¨p _m-e-tkm¿ (H-Uo-j): h-f-sc D-b-c-Øn-ep-≈ Zo¿-L-Zq-c anssk-ep-I-sf X-I¿-°m≥ tijn-bp-≈ an-ssk¬ C-¥y hn-Pb-I-c-am-bn ]-co-£n-®p.\m-hn-I-tk-\-bp-sS I-∏en¬ \n-∂p sXm-Sp-Ø an-ssken-s\ ho-e¿ Zz-o-]n-se hn-t£]-W-Ø-d-bn¬ \n-∂-b-® C‚¿sk-]v-‰¿ an-ssk¬ 100 In-temao-‰¿ A-I-se h-®p hn-P-b-I-cam-bn X-I¿-°p-I-bm-bn-cp-∂psh-∂v {]-Xn-tcm-[ K-th-j-W hn-I-k-\ kw-L-S-\m h-‡m-hv c-hn-Ip-am¿ Kp-]v-X ]-d-™p.\m-hn-I-tk-\-bp-sS I-∏en¬ \n-∂-b-® an-ssk¬ d-Umdp-Iƒ I-s≠-Øp-I-bpw Xp-S¿∂v C‚¿-sk-]v-‰¿ an-ssk¬ D]-tbm-Kn-®v C-Xn-s\ X-I¿-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p.t\-c-tØ Zq-c-]-cn-[n Ip-d™ C‚¿-sk-]v-‰¿ an-ssk¬ C-¥y hn-P-b-I-c-am-bn hn-t£]n-®n-cp-∂p.-

C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿ e-n-t^m-Wpw C‚¿-s\-‰pw D-]tbm-Kn-°m-\pw h-sc ku-I-cy-ap≠v. Iq-Sm-sX C-¥y-bn-ep-≈ C‰m-en-b≥ hw-i-P-¿ kw-L-Sn-∏n°p-∂ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fn-epw C-h¿ \n-d-km-∂n-[y-am-Wv. I-gn-™ k-]v-Xw-_-dn¬ C‰m-en-b≥ hw-i-P-bm-b ]u-f tam-kv-sN-‰n-bp-am-bn e-kv-tXmsd am-kn-an-en-bm-t\m-bp-sS hn-

hm-l-\n-›-b-w \-S-∂n-cp-∂p. Ccp-hc - p-sS-bpw Ip-Spw-_ß - f - pw \b-X-{¥ D-tZym-K-ÿ-cp-a-S-ßn-b H-cp N-S-ßpw A-∂v Fw-_-knbn¬ \-S-∂p. Fw-_-kn-°p kao-]-ap-≈ C-‰m-en-b≥ Iƒ-®-d¬ sk‚-dn¬ {]-ap-J sj-^v dn-Øp Um¬-an-b \-S-Øp-∂ I-s^-bnse \n-Xy-k-μ¿-i-I-cm-Wv \m-hnI¿. {]-tZ-i-Øp-≈ Pn-Ωn-epw ]≈n-bn-epw C-cp-h-cpw \n-c-¥-cw t]m-hp-∂p-s≠-∂pw t]m-en-kv hr-Øß - ƒ ]-d™ p. C-‰m-en-b≥ Fw-_k - n sN-bvXp-sIm-Sp-°p-∂ k-lm-b-߃°p ]p-d-sa {]-[m-\-a-{¥n a-‰ntbm sd≥-kn C-cp-hs - c-bpw ÿnc-am-bn t^m¨ sN-øp-∂p-ap-≠v. C-¥y-bn-se-Øp-∂ C-‰m-en-b≥ Fw.-]n-am¿ C-hs - c Im-Wm-sX a-

\yq-U¬ln: k¿-°m-cn-s‚ `m-K-am-b√m-sX aq∂mwap∂-Wn-sb ]pd-Øp\n-∂v ]n¥p-W-bv-°n-s√-∂p tI-{μa{¥n P-bdmw c-ta-iv. H-cp k¿-°m-cn-s\ ]n-¥p-W-bv°p-I-bm-sW-¶n¬ k¿-°mcn-s‚ D-≈n¬ \n-∂p ]n-¥pW-bv-°Ww. cm-jv{So-bam-b sI-´p-d∏n\pw `-c-W-Øn¬ F√mh¿°pw ]-¶m-fn-Ø-ap-≠m°p-∂-Xn\pw A-Xv A-Xymh-iy-amWv. F-∂m¬ bp.]n.F-°pw F≥.Un.F°pw `q-cn]-£w In-´m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ aq∂mw ap-∂-Wn-sb ]n-¥pW-bv°p-tam-sb-∂ tNm-Zyw A-t±-lw X≈n. tIm-¨-{K n-s‚ \-b-߃ a-tX-X-c aqeyw D-b¿-Øn-∏n-Sn-°p-∂P-b-dmw c-ta-iv G-Xp ap-∂-Wn-sbbpw ]n¥p-W-bv°p-I F-∂-XmWv. ]t£, C-t∏mƒ Im-cy-߃ ]-d-bm-\m-hn-s√∂pw P-bdmw c-ta-iv ]-d™p. I-gn™-Znh-kw a-lm-cm-jv{S apJy-a-{¥n ]r-Yzn-cm-Pv Nhm≥ k-am-\am-b ]-cm-a¿-iw \-SØn-bn-cp∂p.

]-cn-[n- Ihn-ªpsh¶v ]-cm-Xn Un 5.-75 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®psh-∂m-Wv Bw B-Zv-an ]m¿-´n DØ¿-{]-tZ-iv ap-Jy Xn-c-s™-Sp∏v Hm-^n-k¿-°p \¬-In-b ]-cmXn-bn¬ ]-d-bp-∂-Xv. an-\n C-¥y F-∂p t]-cn-´ tdm-Uv tjm-bv-°v th-≠n B-fp-I-sf F-Øn-®-Xns‚ sN-e-hv, C-h¿-°v \¬-In-b km-cn-Iƒ, So j¿-´p-Iƒ, sXm∏n-Iƒ, tdm-Uv tjm-bp-sS {]-Nmc-W-Øn-\p-th-≠n ÿm-]n-® tlm¿-Un-Mp-Iƒ, a-‰p ]-c-ky km-a-{Kn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bv-s°-

C-´y-bn-se G-I tKm-dn-Ã N-¯p ssa-kq¿: C-¥y-bn¬ A-hti-jn-® G-I tKm-dn-√-bpw ac-W-Øn-\p Io-g-S-ßn. ssakq¿ ar-K-im-e-bn-se t]mtfm F∂ 43 hb- p≈ tKmdn-√-bm-Wp N-Ø-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 11 a-Wn-tbm-sSbm-bn-cp-∂p A-¥yw. iz-k-\hyq-l-Øn-se A-Wp-_m-[bpw hm¿-[-Iy k-l-P-am-b tcm-K-ß-fpw-aq-ew I-gn-™ Hcp am-k-am-bn Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂p. Nn-In¬-k-bv-°n-sS t\-cnb ]p-tcm-K-Xn Zr-iy-am-sb-¶nepw 15 Zn-h-kw ap-ºv B-tcmKy-\n-e Iq-Sp-X¬ h-j-fm-hpI-bm-bn-cp-∂p. G-Im-¥-hmkw t]m-tfm-sb am-\-kn-I-ambpw X-I¿-Øn-cp-∂-Xm-bn

ep-If - n¬ 109 C-¥y-°m¿ In-S∏ - ps≠-∂m-Wv Hu-tZym-Kn-I I-W°v. C-h¿-°m-bn tI-{μ-k¿°m¿ bm-sXm-∂pw sN-øp-∂n-√. sIm-e-]m-X-Iw, tam-j-Ww, \nb-a-hn-cp-≤-am-bn cm-Py-Øp-I-S°¬ Xp-S-ßn-b Ip-‰-߃ Np-aØ-s∏-´m-Wv C-h-cn-e-[n-Iw t]cpw bm-sXm-cp k-lm-bh - pw e-`n°m-sX P-bn-en¬ In-S-°p-∂-Xv. {]-Xn-I-fn-e-[n-I-hpw ]-©m-_nI-fm-Wv. 600˛700 t]¿ P-bn-ep-If - n-eps≠-∂m-Wv an-em-\n-se H-cp knJv kw-L-S-\m t\-Xm-hm-b kpJvt- Z-hv kn-Mv Im-Mv ]-db - p-∂X - v. X-S-hp-Im-cp-sS hn-h-c-߃ ]p-dØp-hn-Sm≥ C-‰m-en-b≥ k¿°m¿ X-øm-dm-hm-ØX - n-\m¬ IqSp-X¬ hn-hc - ß - ƒ e-`y-a√ - .-

t®¬-∏n-®n-cp-∂n-s√-¶n¬ Z-en- Aw-t_-Zv-I¿ _p-≤-a-X-Øn-teXp-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-am-bn-cp- °p am-dn-b-Xv. _n.F-kv.]n. am-{X-am-Wv Zen-Xp-Iƒ-°p thm-´p sN-øm-\mhp-∂ H-tc-sbm-cp ]m¿-´n. apkvenw-Iƒ _n.F-kv.]n-sb ]n¥p-W-bv°p-I-bm-sW-¶n¬ tI{μ-Øn¬ k¿-°m-cp-≠m-°m≥ I-gn-bn-s√-∂p _n.sP.]n-°-dnbmw. A-Xn-\m-em-Wv Aw-t_-ZvI¿ ap-kvenwhn-cp-≤-\m-bn-cp∂p-sh-∂v _n.sP.]n. {]-N-cn-∏n°p-∂-Xv. ap-kvenw-I-sf-bpw Z-en-Xp-Isf-bpw `n-∂n-∏n-°-em-Wv _n.sP.]n-bp-sS e-£yw. Aw∂p. ln-μp-°-fp-sS sF-Iyw F- t_-Zv-I¿ ap-kvenwhn-cp-≤-\m∂p ]-d-bp-∂ _n.sP.]n. A-bn- bn-cp-s∂-¶n¬ a-tX-X-c `-c-WØ-Øn-s‚-bpw Pm-Xo-b-Xbp- L-S-\- cq-]o-I-cn-°p-am-bn-cp-∂nsS-bpw {]-I-Scq-]-am-Wv. ln-μp- √. Cu km-l-N-cy-Øn¬ apa-X-Øn-\p-≈n¬ A-`n-am-\-]q¿- kvenw-Iƒ _n.F-kv.]n-°p hw Po-hn-°m-\m-hn-s√-∂v D-d-∏p- thm-´p sN-ø-W-sa-∂pw A-h¿ ≈-Xn-\m-em-Wv tUm. _n B¿ A-`y¿-Yn-®p.

hm-l-tam-N-\ ti-j-hpw ap-kv-enw kv{Xo-¡v Z-en-Xv hn-cp-² ]-cm-aÀ-iw: aq¶mw ap-¶-Wn-sb ]p-d-¯p-\n-¶v hncmwtZ-hn-sâ ]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v Poh \ mwi w \ÂI W w: kp{ ]nwt ImS X n ]n-´p-W-bv-¡nÃ: P-bdmw c-taiv hn-e-¡v

tam-UnbpsS Xn-c-sª-Sp-¸v sN-e-hv hm-c-Wm-kn: _n.-sP.-]n-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc{μ-tam-Un-°v hm-c-Wm-kn-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v sN-e-hv ]-cn-[n `oj-Wn-bm-bn. 70 e-£w cq-]-sb∂ ]-cn-[n I-S-∂v C-t∏mƒ-Øs∂ tam-Un B-dp tIm-Sn-bn-e-[nIw cq-] sN-e-hn-´p-sh-∂v Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bm-Wv B-tcm-]n®-Xv.\m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I k-a¿∏n-°m-s\-Øn-b-t∏mƒ \-S-Ønb tdm-Uv tjm-bv-°v am-{Xw tam-

S-ßm-dn-√. C-‰m-en-b≥ hn-tam-N\ Zn-hk - a - m-b G-{]n¬ 25\v Fw_-kn-bn¬ \-S∂ - {]-tXy-I ]-cn]m-Sn-If - n-epw C-h¿ ]-s¶-Sp-Øncp-∂p. X-߃ tam-Nn-∏n-°s - ∏-Spsa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂v km ¬-h-tØm-sd Pn-tdm¨ A-∂v Szn‰-dn¬ Ip-dn-®p. \m-hn-I¿ C-¥y-bn¬ ]o-Un∏n-°-s∏-Sp-I-bm-sW-∂v C-‰-en \n-c-¥-c-am-bn B-tcm-]n-°p-∂p≠v. C-h-cp-sS tam-N-\-Øn-\m-bn sF-Iy-cm-{„-k-`-bp-sS-bpw Ata-cn-°-bp-sS-bpw a-‰p bq-tdm]y≥ cm-Py-ß-fp-sS-bpw k-lmbw A-h¿ tX-Sn-°-gn-™p. kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ \-S-°p-∂ \nb-a-\-S-]-Sn-Iƒ-°p ]p-d-sa-bmWn-Xv. F-∂m¬, C-‰m-en-b≥ P-bn-

e-Jv-t\m: A-[n-Imcw e-£y-an´v Z-en-Xp-I-sf _n.sP.]n. lnμp-°-fm-bn Nn-{Xo-I-cn-°p-I-bmsW-∂p _n.F-kv.]n. t\-Xm-hv am-bm-h-Xn. _n.sP.]n-bp-sS Cu N-Xn-bn¬ Z-en-Xp-Iƒ ho-gcp-sX-∂p e-Jv-t\m-hn¬ \-SØn-b Xn-c-s™-Sp-∏v tbm-KØn¬ am-bm-h-Xn ]-d-™p. Xnc-s™-Sp-∏pIm-e-Øp am-{X-amWv Z-en-Xp {Km-a-ß-fn-epw tN-cnI-fn-epw _n.sP.]n-bpw kw-L]-cn-hm-c-hpw I-S-∂p-h-cp-∂-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n-\pti-jw Abn-Ø-hpw sXm-´p-Iq-Sm-bv-a-bpw Xn-cn-sIh-cp-sa-∂pw e-Jv-t\m ÿm-\m-¿-Yn \-Ip¬ Zp-s_bv°pth-≠n \-S-Øn-b {]-Nm-cW tbm-K-Øn¬ A-h¿ ]-d™p. _n.sP.]n-bp-sS A-Sn-Ø-dbm-b k-h¿-W¿ Z-en-Xp-Iƒ°p t\-sc A-bn-Øw A-Sn-

ssa-kq¿ ar-K-im-e A-kn. Ub-d-Œ¿ kp-tc-jv-Ip-am¿ ]-d™p. cm-Py-sØ G-I tKm-dn√-bm-bn-cp-∂ t]m-tfm c-≠p h¿-jw ap-ºp-h-sc G-jy-bnse-bpw G-I tKm-dn-√-bm-bncp-∂p. A-b¿-e‚n-se U{_n≥ ar-K-im-e-bn¬-\n-∂v 1995 B-K-kv-Xv 12\m-Wv t]mtfm-sb ssa-kq¿ ar-K-im-ebn-se-Øn-®-Xv.-

√mw tN¿-Øm-Wv Cu Xp-I IW-°m-°p-∂-Xv.-tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ H-cp a-fi-eØn¬ H-cp ÿm-\m¿-Yn-°v ]-cam-h-[n sN-e-hn-Sm-hp-∂ Xp-I 70 e-£-am-Wv. sN-e-hp am-{X-a-√, thm-´¿-am¿-°v ku-P-\y km-cnI-fpw a-‰pw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp \-S-Øn-b tdm-Uv tjm X-s∂ N´-ew-L-\-am-sW-∂pw tam-Uns°-Xn-tc tI-sk-Sp-°-W-sa∂pw F.-F.-]n. ]-cm-Xn-bn¬ Nq≠n-°m-´n.

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

\yq-U¬-ln: hn-hm-l-tam-N-\Øn-\p ti-j-hpw Po-h-\mw-iw e-`n-°m≥ ap-kv-enw h-\n-X-bv-°v A-h-Im-i-ap-s≠-∂p kp-{]nwtIm-S-Xn B-h¿-Øn-®p. C-Xn-\mbn a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn-¬ kv{Xo A-t]-£ k-a¿-∏n-®m¬ aXn-sb-∂p P-Ãn-kp-am-cm-b Zo-]Iv an-{i, hn-{Iw--Pn-Xv sk≥ F∂n-h-c-S-ßn-b s_-©v D-Ø-c-hn´p. kw-c-£n-°m≥ \ym-b-am-b Xp-I \¬-Im≥ `¿-Øm-hn-\v DØ-c-hm-Zn-Ø-ap-≠v. Po-h-\mw-ihpw C-Xn¬ Xo¿-®-bm-bpw Dƒs∏-Sp-∂p. aq-∂p-am-k-sØ C-± Im-e-Øn-\p(hnhm-l-tam-N\w {]Jym-]n®ti-jap≈ Zo£m Imew) ti-jhpw Poh-\mw-iØn\v A¿l-bm-bn-cn-°pw.-'' ˛tIm-S-Xn hy-‡-am-°n. C-± Ime--Øn-\p ti-jw ]p-\¿-hn-hmlw I-gn-°m-Ø kv-{Xo-°v ap-kv-

enw hp-a¨ (s{]m-´-Iv-j≥ Hm^v ssd-‰v-kv Hm¨ ssU-thm-gvkv) \n-b-a- {]-Im-cw \-S-]-Sn-sbSp-°m-hp-∂-Xm-sW-∂v D-Ø-chn¬ P-Ãn-kv Zo-]-Iv an-{i hy‡-am-°n. hn-hm-l-tam-N-\w \S-°p-tºmƒ H-cp kv-{Xo ssh-Imcn-I X-I¿-®-bpw km-º-Øn-I-˛km-aq-ln-I kp-c-£m-{]-iv-\-ßfpw t\-cn-Sp-∂p. Nn-e¿-°v Po-hn°m≥ t]m-epw I-gn-bm-Ø A-hÿ-bp-≠m-hp-∂p. hn-hm-l-tamN-\w \-S-°p-∂-tXm-sS kv-{Xobp-sS A-¥- pw A-`n-am-\-hpw \-in-°p-∂p. A-Xn-\m¬ C-h¿-°v \-„-]cn-lm-cw \¬-tI-≠-Xv \n-b-a-{]Im-cw `¿-Øm-hn-s‚ Np-a-X-ebm-sW-∂pw tIm-S-Xn hn-i-Zo-Icn-®p. 1993 \-hw-_-dn¬ i-co-AØv \n-b-a-{]-Im-cw hn-hm-ln-Xcm-b j-aow _m-\p-hpw A-j-d^v Jm-\pw X-Ωn-ep-≈ tI-knem-Wv tIm-S-Xn hn[n.

hn-hm-lw I-gn-™v G-Xm\pw am-k-Øn-\p ti-jw `¿-Ømhv ]o-Un-∏n-s®-∂v B-tcm-]n-®v j-aow ho-Sp-hn-´p. Po-h-\mw-iØn-\p-≈ A-t]-£ Xo-¿-∏m-hmsX C-cn-°p-tºmƒ X-s∂ 1997 ta-bv A-©n-\p hn-hm-l-tam-N\w \-S-∂p. hn-hm-l-tam-N-\w \S-∂-Xn-\m¬ Po-h-\mw-iw \¬tI-s≠-∂m-bn-cp-∂p a-Pn-kv-t{S‰n-s‚ D-Ø-c-hv. a-l-dpw B-`-cW-ß-fpw C-± Im-e-sØ 1,750 cq]-bpw am-{Xw \¬-Im-\pw Jmt\m-Sv tIm-S-Xn B-h-iy-s∏-´p. C-Xv O-Øo-kv-K-Uv ssl-t°mS-Xn i-cn-h-®p. C-Xn-s\-Xn-tc jaow kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-hm-ltam-N-\-Øn-\p ti-j-hpw j-aoan-\v Po-h-\mw-i-Øn-\v A¿-l-Xbp-s≠-∂p hy-‡-am-°n-b kp{]nw-tIm-S-Xn tI-kv ]p-\-∏-cntim-[n-°-W-sa-∂v hn-Nm-c-Wt°m-S-Xn-tbm-Sv B-h-iy-s∏-´p.-

∂n-cp-∂p. am-∏¿-ln-°m-Ø sX-‰m-Wv cmw-tZ-hv \-S-Øn-b-sX-∂pw ]-´nI Pm-Xn-˛-h¿-K kw-c-£-W \nb-a-{]-Im-cw C-bm-sf A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂pw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv d-jo-Zv B¬-hn-bpw tIm¨-{K-kv h-‡m-hv \-Cuw A-^v-k-epw B-h-iy-s∏-´p. kwL-S-\ \-S-Øp-∂ ]-cn-]m-Sn-Ifn¬ tbm-K ]-cn-]m-Sn-Iƒ am-{Xta \-S-Øm-hq F-∂ \n¿-tZ-iw ew-Ln-®m-Wv cmw-tZ-hv hn-hm-Z ]cm-a¿-iw \-S-Øn-b-Xv.

a³-tam-l-\pw cm-Pv-\m-Ypw Xm-¡-sd-bpw C-hn-sS Ip-Spw-_mw-K-§Ä A-I_ v- ¿-]q-¿: H-cp t]-cn-se-¥ncn-°p-∂p F-∂ hn-eyw tj-Ik -v -v ]n-bd- p-sS tdm-an-tbm B‚ v Pq-enb-‰v \m-SI - Ø - n-se U-bt- em-sKm∂pw P-em¬-∏q-cn-se an-Xm-bnem¬ `m-cX - n-°d- n-bn-√. D-Ø¿-{]tZ-in-se A-I_ -v ¿-]q¿ tem-Ik -v `m a-fie - Ø - n-se 55Im-c\ - m-b an-Xm-bn-em¬ `m-cX - n-bp-sS sIm®p-Iq-cb - v° - p-≈n¬ Xm-ak - n-°p∂-Xv C-¥y≥ cm-{„o-bØ - n-se A-Xn-Im-bc - m-b {]-ap-J cm-{„o-bt\-Xm-°f - m-Wv. an-Xm-bn-em-ens‚ aq-Øa - I - ≥ 23Im-c\ - m-b apem-bw kn-Mm-W.v c-≠m-as - Ø aI≥ I-√ym¨ kn-Mn-\v h-b - v 18.

aq-∂m-a≥ Ky-m\ - n sk-bn¬-kn-Mns‚ {]m-bw 17B-W.v A-Sp-ØX - v cm-P\ v- m-Yv kn-Mv, h-b - v 15. H-ºXp h-b  - p-Im-c\ - m-b a≥-taml≥ kn-Mv. A-©p-hb -   - p am{Xw {]m-ba - p-≈ _m¬ Xm-°s - dbm-Wv an-Xm-bn-bp-sS C-fb - k-¥Xn. an-Xm-bn-em¬ `m-cX - n-°v P-be-fn-X F-∂ t]-cn¬ H-cp a-If - pw D-≠m-bn-cp-∂p. A-h¿ Ip-d® - p h¿-jß - ƒ-°p ap-ºv ]m-ºp-IS- ntb-‰p a-cn-®p. A-ch - n-μv sI-Pc v- nhm-fpw \-tc-{μ-tam-Un-bp-w jo-em Zo-£n-Øp-sa-√mw a-°f - m-bn thW-sa-∂m-Wv A-t±-lØ - n-s‚

B-{K-lw. {]-ap-Jc - p-sS t]-cp\¬-In-bm¬ C-hs - c-√mw `m-hnbn¬ {]-kn-≤c - m-hp-sa-∂m-Wv anXm-bn-bp-sS hn-izm-kw. t]-cns\m-Ø cm-{„o-ba - √ - an-Xm-bn-bpsS Ip-Spw-_Ø - n¬. ap-em-bw-knMv am-bm-hX - n-bp-sS _n.-Fk - .v ] - n°m-Wv thm-´v \¬-Ip-∂X - v. I√ym¨-kn-Mv k-am-Ph -v m-Zn ]m¿-´nbp-sS B-fm-W.v thm-´n-s√-¶n-epw a≥-tam-l≥-kn-Mn-\p-ap-≠v hy‡-am-b cm-{„o-b Im-gN -v ∏ - m-S.v Hº-Xp- h-b - p-Im-c\ - m-b a≥-taml≥ _n.-sP.-]n-bp-sS {]-Nm- c - W - Øn¬ k-Po-ha - m-Wv. cm-Pv\ - m-Yv kn-Mv k-am-Pvh - m-Zn ]m¿-´n-bp-sS

h-{Z-bp-sS hnhmZ `q-an kw-_-Ôn-¨ ho-Un-tbm Zr-iy-§Ä _n.-sP.-]n. ]p-d-¯p-hn-«p \yq-U¬-ln: {]n-b-¶m Km-‘nbp-sS `¿-Øm-hv tdm-_¿-´v h-{Zbp-sS B-tcm-]-W-hn-t[-b-am-b `q-an-bn-S-]m-Sv kw-_-‘n-® hoUn-tbm Zr-iy-ß-fpw e-Lp-teJ-bpw _n.-sP.-]n. ]p-d-Øp-hn´p. l-cn-bm-\-bn-se-bpw cm-Pÿm-\n-se-bpw `q-an-bn-S-]m-Sv kw-_-‘n-®p-≈ tc-J-I-fm-Wv ]p-d-Øp-hn-´-Xv.cm-Pyw km-º-Øn-I sR-cp°-Øn¬ A-a¿-∂ k-a-b-Øv Hcp e-£w cq-]-bp-sS \n-t£-]Øn¬ \n-∂v tdm-_¿-´v h-{Z 300 tIm-Sn cq-] k-ºm-Zn-®-Xv F-ßs\-sb-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm-

e-Iv-t\m: Z-en-Xv hn-cp-≤ ]-cm-a¿i-sØ-Øp-S¿-∂v _n.-sP.-]n. A\p-Iq-en-bpw tbm-K-Kp-cp-hp-am-b cmw-tZ-hn-s‚ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v A-[n-Ir-X¿ hn-e-t°¿-s∏-SpØn. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v A- h - k m- \ n- ° p- ∂ - X p- h - s c- b mWp hn-e-t°¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. l-Wn-aq-Wn-\pw D-√m-k-Øn-\pw th-≠n-bm-Wv cm-lp¬-Km-‘n Zen-Xv ho-Sp-I-fn¬ t]m-hp-∂-sX∂m-bn-cp-∂p I-gn-™ Zn-h-kw cmw-tZ-hv {]-kv-Xm-hn-®-Xv. l-Wn-aq¨ ]-cm-a¿-i-Øn¬ e-Jv-t\m-hn-epw tkm-\-_-{Z-bnep-w F-^v.-sF.-B¿. c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv cmw-tZ-hn-s‚ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v A-[n-Ir-X¿ hn-e-t°¿-s∏-SpØn-b-Xv. cmw-tZ-hn-s‚ Z-en-Xv hncp-≤ ]-cm-a¿-i-Øn-s\-Xn-tc tIm¨-{K- pw C-S-Xp ]m¿-´n-Ifpw _n.-F-kv.-]n-bpw cw-K-Øp-h-

hv tkm-Wn-bm-K-m-‘n hy-‡-am°-W-sa-∂v _n.-sP.-]n. B-hiy-s∏-´p. Km-‘n Ip-Spw-_-Øns‚ ]q¿-W kw-c-£-W-Øn-emWv "tdm-_¿-´v h-{Z' tam-U¬ hnP-b-Øn-se-Øn-b-sX-∂pw _n.sP.-]n. B-tcm-]n-®p. `q-an, ]-cn-ÿn-Xn Xp-S-ßn-bh-bp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-c-h-[n \n-b-a-߃ h-{Z ew-Ln-®-Xm-bn e-Lp-te-J-bn¬ Nq-≠n-°m-´p∂p.-`q-an C-S-]m-Sn¬ h≥ h-cp-am\w t\-Sm≥ Ip-Spw-_-Øn-s‚ kzm-[o-\w k-lm-bn-®-Xm-bpw l-cn-bm-\-bn-epw cm-P-ÿm-\nepw \n-b-a-߃ a-dn-I-S-∂v tIm-

Sn-I-fp-sS `q-an C-S-]m-Sp-Iƒ \-SØn-b-Xm-bpw "Z-a-Zv {io' F-∂ t]-cn¬ ]p-d-Øn-d-°n-b e-Lpte-J-bn¬ B-tcm-]n-°p-∂p.h-{Z-bp-sS-bpw Iq-´m-fn-I-fpsS-bpw `q-an C-S-]m-Sv kw-_-‘n® Zp-cq-l-X-Iƒ A-t\z-j-W-hnt[-b-am-°-W-sa-∂pw k-Xyw ]p-d-Øp- sIm-≠p-h-cm≥ A-h¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂pw _n.-sP.]n. t\-Xm-hv {]-km-Zv B-h-iys∏-´p. \n-c-h-[n \n-b-a-ew-L-\w \-S-Øn-b h-{Z-bv-s°-Xn-tc C¥y≥ in-£m-\n-b-a-Øn-se hnhn-[ h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw tIsk-Sp-°-W-sa-∂pw _n.-sP.-]n.

B-h-iy-s∏-´p. F-∂m¬, `o-Xn _m-[n-® F-en-I-sf-t∏m-se-bmWv _n.-sP.-]n. s]-cp-am-dp-∂sX-∂v {]n-b-¶ B-tcm-]n-®p. _n.-sP.-]n. ]p-d-Øp-hn-´ hoUn-tbm Zr-iy-ß-tfm-Sv {]-Xn-Icn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. Ah-cp-sS \p-W-{]-Nm-c-W-sØ `b-s∏-Sp-∂n-s√-∂pw {]n-b-¶ ]-d™p. F-∂m¬, {]n-b-¶-bp-sS _n.-sP.-]n. `o-Xn _m-[n-® F-enI-fm-sW-∂ ]-cm-a¿-iw tam-iw cm-{„o-b-Øn-s‚ {]-Xn-^-e-\am-sW-∂p _n.-sP.-]n. h-‡m-hv {]-Im-iv Pm-th-Zv-I¿ B-tcm-]n®p.-

sIm-Sn X-s‚ j¿-´n¬ ]-‰n-®p-sh®m-Wv \-SØ - w.-`m-cX - n F-∂X - v anXm-bn-em-en-s‚ Pm-Xn-\m-aa - m-W.v a-°ƒ-°v ap-Xn¿-∂ cm-{„o-b t\Xm-°f - p-sS t]-cp hn-fn-°p-∂X - nem-Wv C-t±-lØ - n-\v A-`n-am-\w. F-s‚ a-°ƒ {]-ik - X -v c - m-hW - w. A-Xn-\p-≈ G-fp-∏h - g- n C-Xm-Wv ˛ an-Xm-bn-em¬ ]-d™ p.a-°ƒ-s°-√mw \-√ hn-Zym`ym-kw \¬-Ip-∂p-≠v an-Xm-bn-. A-hk - m-\h - ¿-j _n-cp-Z hn-Zym¿Yn-bm-b ap-em-bw-kn-Mv C-hn-sS Hcp ¢n-\n-°n¬ a-cp-∂v- F-Sp-ØpsIm-Sp-°p-∂ tPm-en-bn-em-Wv. cm-Pv\ - m-Yv kn-Mv sIm-√∏ - W - n

]Tn-°p-Ib - m-Wv. I-√ym¨ knMpw Kym-\n sk-bn¬-kn-Mpw H∂mw-h¿-j _n-cp-Z ]T-\t- ØmsSm-∏w tPm-en sN-bX -v v A-—s - \ k-lm-bn-°p-∂p-ap-≠v. Kym-\n B-im-cn-∏W - n-bpw I-√ym¨ I-Sbn-epw tPm-en sN-øp-∂p. _m¬-Xm-°s - d-sb A-Sp-Øh¿-jw kvI - q-fn¬ hn-SW - s - a-∂pw an-Xm-bn ]-d™ p. ap-em-bw-kn-Mv A-—s - ‚ ]m-cº - c - yw Xp-S¿-∂p t]m-cp-∂p-≠v. am-bm-hX - n-bp-sS B-cm-[I - \ - m-b ap-em-bw X-s‚ aIƒ-°v tkm-Wn-bm-Km-‘n F∂p t]-cn-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cn°p-Ib - m-W.v

cmPy-s¯ \-bn-¡m³ th−-Xv hn-im-e-a-\Êv: {]n-b¦ dm-bv-_-tden: _n.sP.]n-bp-sS {]-[m-\-a{¥n ÿm-\m¿-Yn \tc{μ-tam-Un-s°-Xn-tc hn-a-¿-i\-hp-am-bn {]n-b-¶m-Km-‘n cwKØv. cm-Py-sØ \-bn-°m≥ hnim-e-a-\- m-Wp th-≠-sX-∂pw A√m-sX hn-cn-™ s\-©-s√∂p-am-Wv tam-Un-bp-sS t]-cp ]d-bm-sX-bp-≈ {]n-b-¶-bpsS ]cm-a¿-iw. dm-bv-_-td-en-bn¬ AΩ tkm-Wn-bm-Km-‘n-°p th-≠nbp-≈ {]-Nm-c-W-Øn-em-Wv {]nb-¶-bp-sS hn-a¿i\w. cm-PysØ \-bn-°m≥ hn-im-e-a\- v B-h-iy-amWv. A-[n-Im-c Zp¿hn\n-tbm-Kw \-S-Øp-∂-h¿-°v C-Xp km-[y-a√.

cm-Py-sØ ap-t∂m-´p sIm≠p-t]m-h-W-sa-¶n¬ cmPy-Øn-\p th-≠n kz-bw Xy-Pn°m≥ X-øm-dm-h-W-sa∂pw {]nb-¶ ]-d™p. t\c-tØ k-am-Pvhm-Zn ]m¿´n A-[y-£≥ ap-em-bw knMpw C-tX co-Xn-bn¬ tam-Un-sb hna¿-in-®n-cp∂p. hn-cn-™ am-dp≈ H-cmƒ D-Ø¿-{]-tZ-in-s\ KpP-dm-Øm-°m≥ {i-an-°p-I-bmsW-∂m-bn-cp-∂p ap-em-b-Øns‚ ]-cm-a¿iw. tIm¨-{K-kv cm-Py-Øn-s‚ kw-kv-Im-chpw ]m-c-º-cyhpw F√m-bv-t]mgpw Im-Øpkq-£n°p-sa∂pw {]n-b-¶ Iq-´nt®¿Øp.


kmÀhtZiobw

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

KANNUR

tem-I-¯n-se G-ähpw {]m-b-w-sN¶bmÄ A´-cn¨p tdmw: tem-IØ - nse G-‰hpw {]m-b-w-sN-∂-bmƒ A-¥-cn®p. temI-Øv Po-hn-®n-cn-°p∂-hc - n¬ G-‰hpw {]m-bt- adnb ]p-cpjs\∂ Kn-∂-kv thƒ-Uv sd-t°m-Uv-kv D-Sabm-b C-‰e - n-°mc≥ B¿Xptdm en-°m-‰bm-Wv a-cn-®Xv. 112mw P∑Zn-\-w B-tLm-jn°m≥ Zn-h-k-߃ am{Xw ti-jn-t°-bm-bn-cp-∂p en°m-‰-bp-sS acWw. Cu h¿jw s^-{_p-hc - n-bn-em-Wv en°m-‰ {]m-bwsN-∂ ]p-cp-js\-∂ \n-e-bn¬ Kn∂-kv thƒ-Uv sd-t°m-Uvk - n¬ CSw-]n-Sn-®-Xv. 111 h-b- pw 357 Zn-h-k-hp-am-bn-cp-∂p en-°m‰bp-S {]m-bw. 1902 sa-bn-¬ P-\n® en-°m‰-bv°v G-gp a°-ƒ Po-hn-®n-cn-∏p-≠v. \n-ehn¬ tem-IØ - n-se G-‰hpw {]m-bt- adn-b hy-‡n P-∏m≥ kz-tZ-in-\nbmb 115Im-cn ankm-thm H-°m-hb - mWv.

a¡fnÂ- \n-¶v c-£ tX-Sn tIm-S-Xn-bn Pn-±: a-°f - n¬ \n-∂p t\-cn-Sp-∂ im-cocn-I-˛am-\knI ]o-U-\ß-fn¬ \n-∂p c-£n-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v 30Hmfw ]nXm°≥-am¿ ku-Zn tIm-SX - n-sb k-ao-]n®p. ho-´n¬ \n-∂p ]p-dØm-°s - ∏-´h - tcm im-co-cn-Ia - mbn ssI-tb-‰w t\-cn-Sp∂-htcm B-Wv C-hc - n¬ A-[n-Ih - p-w. amXm-]n-Xm-°t- fmSv \-μn-tI-Sp Im´p-∂ a°-sf in-£n-°m≥ kuZn- \n-b-a-Øn¬ hy-h-ÿ-bp-≈Xn-\m¬, Ip-‰° - m¿-s°-Xn-tc ISp-Ø \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ tIm-SX - n-°p I-gn-bpw.

ate-ky k-μ¿-in-°p-∂ bp.F-kv. {]-knU‚ v _-dm-Iv H_m-a Izm-em-ew-]q-cn-se \m-j-\¬ a-kv-Pn-Zv k-μ¿-in-°p∂p

Z-£n-W sIm-dn-b³ t_m-«-]-I-Sw: {]-[m-\-a-{´n cm-Pn-h-¨p tkmƒ: 200te-sd t]-cp-sS a-cW-Øn-\pw \n-c-h-[n t]-cp-sS Im-Wm-Xm-h-en-\pw C-S-bm-°nb t_m-´v Zp-c-¥-Øn-s‚ D-Ø-chm-Zn-Øw G-s‰-Sp-Øv Z-£n-W sIm-dn-b≥ {]-[m-\-a-{¥n Np-Mv tlm-Mv thm¨ cm-Pn-h-®p. a-cn®-h-cp-sS Ip-Spw-_-ß-fp-sS I-c®n¬ X-s‚ D-d-°wt]m-epw \-„s∏-Sp-Øp-∂-Xm-bn A-t±-lw ]d-™p. k¿-°m-cn-s‚ X-e-h-s\∂ \n-e-bn¬ A-]-I-S-Øn-s‚ DØ-c-hm-Zn-Øw G-s‰-Sp-Øm-Wv cm-Pn-sb-∂pw thm¨ ]-d-™p. Zp-c-¥-Øn-\n-c-bm-b-h-cp-sS IpSpw-_-ß-tfm-Sv A-t±-lw £-am]-Ww \-S-Øn. t_m-´-]-I-S-Øn¬ c-£m-{]h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-bn \-S-

∂n-s√-∂m-tcm-]n-®v Zp-c-¥-Øn\n-c-bm-b-h-cp-sS _-‘p-°ƒ {]-t£m-`w \-S-Øn-bn-cp-∂p. c£m-{]-h¿Ø-\w a-μ-K-X-bn-emsW-∂ hnhn[ tIm-Wp-I-fn¬ \n-∂v hn-a¿i-\w t\-cn-Sp-I-bm-

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 sshUv BwKnƒ 8:30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw t…m´v 1.00 sNdnb {io\n 1:30 H_nsS°v 2:30 sÃ] vA]v 3.30 Un ssehv 4:30 B-gvN-°mgvN 5:30 Io FIv{]kvv 6:00 sP._n PwMvj≥ 10:00 A-t\ym\yw 10.30 ss{Iw {_m©v

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 IÆmSn 12:30 Hm¨ sdt°mUv 1:30 hnI-SIhn 2:00 hm¿Ø-Iƒ 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 2.55 tUm.anwkv 3:30 temI-Pm-eIw 4:30 dotπ 5:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcfw 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv 8:00 \yqkv πkv

Wv k¿-°m¿. Zp-c-¥-Øn¬ CXp-h-sc 187 t]-cp-sS ar-X-tZ-lß-fm-Wv Is-≠Øn-b-Xv. A-]I-Sw I-gn-™v c-≠m-gv-N-bm-hmdm-bn-´pw \q-dn-te-sd-t∏-sc-°p-dn®v C-\n-bpw hn-h-c-ß-sfm-∂pw

P\m-[n-]-Xy-¯nsâ 20mw hmÀ-jnIw Z-£n-Wm-{^n-¡ B-tLm-jn-¨p

"C{km-tbÂþ-^-e-kv-Xo³ NÀ-¨ ]p-\-cm-cw-`n-¡Ww' {_k¬kv: k-am[m-\ N¿-®b - nte-°p Xn-cn-sI h-cm≥ ^-ekvXo-t\mSpw C-{km-tben-t\mSpw bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥-(C.bp.) B-h-iy-s∏´p. A-ta-cn-°bp-sS a-[y-ÿ-X-bn-ep-≈ kam[m-\ N¿-® ]m-gm-°n-°f - b - c - psX-∂pw C.-bp. hn-tZ-i-\-b-Imcy ta-[m-hn Im-Xd - n≥ B-„≥ - ]d-™p. l-am-kv˛^-Xvlv sF-Iys∏Sens‚ t]-cn¬ k-am[m-\ N¿-®bn¬ \n-∂v C-{km-tb¬ ]n≥-am-dn-bn-cp∂p. Cu km-lN - cy-Øn-em-Wv {]-kvX - m-h\ - .-

B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-bn¬ {]-knU‚ v tP-°-_v kpa _-eq¨ ]-d-Øp-∂ptPm-lm\-kv_¿Kv: ]-Xn-‰m≠p-Iƒ \o≠ h¿-W-hn-th-N\-w A-h-km-\n-∏n-®v F√m- P-\hn-`m-K-ß-sfbpw ]-s¶-Sp-∏n®p \-S-∂ B-Zy s]mXpXn-c-s™Sp-∏n-s‚ 20mw hm¿-jn-Iw Z-£nWm-{^n-° hnhn[ ]-cn-]m-Sn-Itfm-sS B-tLm-jn-®p. sX-cp-hv dm-en-Iƒ, {]m¿-Y\Iƒ-, {]-Z¿-i-\-߃, {]-kwK߃, ssk-\n-I ]-tc-Uv XpS-

ßn hyXy-kvX ]-cn-]m-Sn-I-fmWv hm¿-jnIm-tLm-j-hp-am-bn _-‘-s∏-´v cm-Py-Øn-s‚ hnhn[ `m-K-ß-fnembn \-S-∂Xv. Z-£n-Wm-{^n-°≥ kzm-X{¥yk-a-c -\m-b-I\pw {]-Y-a {]-kn-U‚pamb s\¬-k¨ at≠-e-bp-sS hn-tbm-K-Øn-\p ti-jw \-S-°p-∂ BZy P-\m[n]-Xy hm¿-jnIm-tLm-j-wIq-SnbmWv CXv.

8:30 kv{Xo 10.00 t]mbn‚ v ªm¶v 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿. 11:35 Kƒ^v \yqkv

2.30 ^Ãv {]n‚ v 3.00 C∂sØ kn\na 4:00 H∂pw H∂pw aq∂v 4.30 X´nbpw ap´nbpw 6.00 X\n-\m-S≥ 6.30 tImaUn s^Ãn-h¬ 7.30 C≥¥y≥ thmbnkv 8:30 ]´p-kmcn

Gjym-s\äv ¹kv 12.00 lyqa-dkv tSm°v tjm 1.00 kq∏¿ sj^v 1.30 hm¬°-ÆmSn 3.30 Nncn°pw XfnI 5.00 tImaUn FIvkv{]kv 5:30 kzbw-hcw 6.00 shdptX Hcp `mcy 9:00 ¢mkvta‰vkv 9.30 HcnS-sØmcnSØv

at\m-c-a \yqkv 7.30 Xncphm FXn¿hm 8.30 \m´p-hm¿Ø 9.30 Cu tjm 10.30 Hm¿a-Nn{Xw 11.30 ]pØ≥ ]Sw 12.30 t\sc sNmΔ 2.30 hoSv 3.30 _nkn-\kv ho°v 4.30 hnØvs\kv 9.00 Iu≠¿ t]mbn‚ v

ag-hn at\mca 1.00 shdp-sX-b√ `mcy 2.00 sNss∂ Sm°okv

9

tdm-ln³-Ky-IÄ-s¡-Xncm-b A{Iaw: aym³-a-dn-s\-Xn-tc H_ma

tlm-fIm-kv-äv: tJ-Z-{]-I-S-\-hp-am-bn a-lv-aq-Zv A-ºmkv dma√: a-\p-jy-cm-in-°p t\sc B-[p\n-I Im-e-Øp≠m-b G-‰hpw \o-Nam-b Ip-‰-Ir-Xy-am-Wv tlm-fIm-kv-s‰-∂v ^e-kv-Xo≥ {]-knU‚ v a-lvaq-Zv A-∫mkv. tlm-f-Im-kv-‰v A\p-kv -a-c-W-Øn-\v C-{km-tb¬ X-øm-sd-Sp-°-sh-bm-Wv PqX Iq-´-s°m-e-sb hn-a¿-in-®v A-∫m-kv {]-kv-Xm-h-\ \-SØn-bXv. c≠mw tem-Ibp-≤-ImeØv \m-Xv -kn `-c-W-Iq-Sw sIm-s∂m-Sp°n-b Pq-Xcp-sS Ip-Spw-_-ß-fp-sS Zpx-J-Øn¬ ]-¶p-tN-cp∂-Xm-bpw A-t±-lw ]d™p. l-am-kp-am-bn sFIy-k¿-°m¿ cq-]o-I-cn°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xns\ Xp-S-¿-∂v C-{km-tben¬ \n∂p t\-cn-Sp-∂ hn-a¿-i-\-ß-fp-sS ]›m-Ø-e-Øn-em-Wv A-∫m-kn-s‚ {]-kv-Xm-h-\. I-gn-™ Zn-h-khpw C-{km-tb-en-s\ A-\p-\-bn-∏n-°p-∂ co-Xn-bn¬ A-∫m-kv {]-kw-Kn-®n-cp-∂p. C-{km-tb-en-s\ Aw-Ko-I-cn®p-sIm-≠p-≈-Xm-bn-cn°pw sF-Iy-k¿-°m¿ F-∂m-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-s‚ {]kwKw. c≠mwtem-Ibp-≤-ImeØv G-Xm-≠v 60 e-£w PqX-sc \m-Xv-kn `-c-W-Iq-Sw sIm-s∂m-Sp-°n-b-Xm-bm-Wv ]-dbp-∂Xv. ^-e-kv-Xo-\pw Ad-_v tem-Ihpw C-{km-tb-ens‚ tlm-f-Im-kv-‰v hmZ-sØ C-Xph-sc ]q¿-W-ambn Aw-Ko-Icn-®n-´n√. tlmf-Im-kv-‰n¬ sIm√-s∏-´ Pq-X-cp-sS F-Æw s]-cp-∏n-®-Xm-sW-∂m-Wv C-h-cp-sS B-tcm-]Ww. A-∫mkv X-s∂ t\c-tØ C-°mcyw hy-‡-am-°n-bn-cp∂p. A∫m-kn-s‚ {]-kv-Xm-h-\ C-{km-tb-en-s\ k-am[m-\ N¿-®bn-te-°p a-S-°n-s°m-≠p-h-cm-\p-≈ \o-°-Øn-s‚ `m-K-amsW-∂-m-Wv hn-e-bn-cp-Øp-∂Xv.

kozhikode

{]n-t´m-dn-b-bn-se bq-\n-b≥ _n¬-UnMn¬ \-S-∂ B-tLmj- ]-cn-]m-Sn°v {]-kn-U‚ v tP°_v kp-a t\-XrXzw \¬In. 1994 G-{]n¬ 27\m-Wv Z-£nWm-{^n-°-bn¬ sh-≈-°m-cpsS `-c-W-Øn-\v A-¥yw-Ip-dn-®v B-Zy s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏p \S-∂Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hn-Pbn-®v s\¬-k¨ a-t≠-e Z-£nWm-{^n-°-bp-sS {]-kn-U‚mbn. A-Sp-Ø am-kw s]m-XpXn-cs™-Sp-∏p \-S-°m-\n-cns° Ign-™ 20 h¿-j-am-bn cm-Py-Øv B-{^n-°≥ \m-j-\¬ tIm¨{K-kv t\-XrXzw \¬-Ip-∂ k¿°m-cpIƒ \-S-∏m°n-b hnI-k\ t\-´-߃ F-Æn-∏-d-bm\mWv {]-knU‚ v tP°-_v kp-a {]-kw-K-Øn¬ {i-an-®Xv. Agna-Xn B-tcm-]-W-ß-fpw {I-at°-Sp-Ifpw aq-ew kp-a-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ B-{^n-°≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K-kv k¿°m-¿ CØ-h-W h-enb A-Xr]v-Xn-bm-Wv P-\-ß-fn-¬-\n∂p t\-cn-Sp∂Xv. F-¶n-epw C-Ø-hW-bpw F-.F≥-.-kn. A-[n-Im-cØn-¬ FØp-sa-∂m-Wp hn-ebn-cpج.

e-`n-®n-´n-√. {]-Xn-Iq-e Im-em-hÿ-sb Xp-S¿-∂v c-£m-{]-h¿Ø-\-w I-gn-™ Zn-h-kw-apX¬ X¬-°m-e-tØ-°p \n¿-Øn-h®n-cn-°p-I-bm-Wv. Cu am-kw 16\mWv C-≥-Pntbm¨ Xp-d-ap-J-Øp \n-∂pw kp-J-hm-ktI-{μ-am-b sP-Pp-hnte-°p 476 bm-{X-°m-cp-am-bn t]m-b I-∏-¬ A-]-I-S-Øn¬ s]-´-Xv. bm-{X-°m-cn¬ ap-∂q-dnte-sd t]-cpw kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnI-fm-bn-cp-∂p. kw-`-h-sØ°pdn-®p-≈ A-t\z-j-W-Øn-s‚ `mK-am-bn t_m-´v Po-h-\-°m¿ ]nSn-bn-em-bn-cp-∂p. C-h¿-s°-Xntc \n-cp-Ø-c-hm-Z-]-cam-b k-ao]-\-Øn-s\-Xn-tc Ip-‰w Np-a-Ønbn-cn-°p-I-bmWv.

11 {_-ZÀ-lp-Uv {]-hÀ-¯-IÀ¡v XS-hpin£ sIbv-tdm: ap-kvenw {_-Z¿-lpUn-s‚ 11 {]-h¿-ØIsc Cu-Pn]v-Xv tImS-Xn A-©p-ap-X¬ 88 h¿-jw h-sc X-S-hn-\p in-£n®p. ]p-d-Øm-°-s∏-´ {]-knU‚ v tUm. ap-lΩ-Zv ap¿-knsb A-\p-Iq-en-®-Xn\pw cm-PyØv I-em-]-ap-≠m-°m≥ {i-an-®Xn-\p-am-Wv Ch-sc in-£n-®Xv. ]-´m-f A-´n-ad-n°pti-jw cmPy-Øv \-S-∂ {]-t£m-`-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-Ø {_-Z¿-lp-Un-s‚ B-bn-c-°-W-°n-\p {]-h¿-ØI-cm-Wv hnhn-[ tI-kp-I-fn-embn hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-∂Xv. Cu-bn-sS sIbv-tdm-bn-se Hcp tIm-S-Xn 500 te-sd {_-Z¿lp-Uv {]-h¿-Ø-I¿-°p h-[-in£ hn-[n®-Xv hn-hm-Z-am-bn-cp∂p. ]´m-f ]n-¥p-W-tbm-sS-bp≈ Cu-Pn-]v-Xn-se k¿-°m¿ {_-Z¿-lp-Uv {]-h¿-Ø-I¿-°p t\-sc i-‡am-b \-S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cn-®p-h-cp-∂Xv. ap¿kn Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {_-Z¿-lpUn-s‚ {]ap-J t\-Xm-°sf√mw hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-IbmWv. AXn-\n-sS A-Sp-Ø-am-kw \-S-°m-\n-cn-°p-∂ {]-knU‚ v Xn-c-s™S-∏v _-ln-jv-I-cn°m≥ ap¿-kn A-\p-Iq-en-Iƒ B-lzm-\w sN-bvXp.

ss{]w ssSw hnt\mZw

ka-Im-enIw

11.30 Ggmw IS-en-\-°-sc 12.30 ka¿∏Ww 1.30 BtcmKyhm¿Ø-Iƒ 2:00 DØcw 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw Kab 8.00 s]m∂pt]msemcp s]Æv 8.30 Upb‰v 9.00 kqcy-Im-eSn 9.30 IY-b-√nXp PohnXw

C´ym-hn-j³ 8:30 t_mIvkv Hm^okv 9:00 hm¿Ø 10:30 hmcm¥yw 11.30 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv 12.30 thƒUv Znkv ho°v 1.30 Imen-tUm-kvtIm∏v 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 sse^v 4.00 KpUv Cuh-\nMv tIcfw 4.30 hmkvXhw 5.30 sIm®p hm¿Ø

]m-Iv -ap³ {]-[m-\-a-{´n-tbmSv \-µn A-d-n-bn¨v A-an-Xm-`v _¨-sâ I¯v C-kv -em-am-_mZv: ]m-In-kv-Xm≥ k-μ¿-in-°m≥ X-s∂ £Wn-®v I-Øb® ap≥ {]-[m-\-a{¥n Nu[-cn jp-PmA-Øv lpk-bv-\v \-μn A-dn-bn®v t_m-fn-hp-Uv kq-∏¿-Xm-cw A-an-Xm-`v _®-s‚ a-dp-]-Sn°Øv. ]m-In-kv-Xm≥ k-μ¿-in-°m≥ Ahk-cw H-Øp-h-∂-m¬ Xo-¿®-bmbpw k-μ¿-in-°p-sa∂pw X-s‚ Ip-Spw-_th-cpIƒ ]m-In-kv-Xm-\n-se ss^- k - e m- _ m- Z n- e m- s W∂pw I-Øn¬ A-an-Xm-`v A\p-kv-a-cn®p. X-s‚ A-Ω em-tlm¿ Kh¨-sa‚ v tIm-f-Pn¬ ]Tn®n-cp-∂Xpw ap-Ø-—≥ I-dm®n-bn¬ A-dn-b-s∏-´ A-`n`m-j-I-\m-bn-cp-∂ Im-cyhpw I-Øn¬ A-an-Xm-`v hy‡-am-°n. C-°-gn-™ am¿-®v 21\m-Wv A-an-Xm-`n-s\ ]m-Iv kμ¿-i-\-Øn-\p £-Wn®v Nu[-cn jp-PmA-Øv lp-k-bv≥ IØ-b-®Xv. C-Xn-\p a-dp-]-Sn-bm-bm-Wv _®-s‚ I-Øv. X-\n-°v ]m-IvP-\-X A-I-a-gn-™ ]n-¥p-W-bm-Wv \¬-Ip-∂-sX∂pw kn-\n-am jq-´nMn-\n-sS ]-cn-t°-‰-t∏mƒ th-Kw kp-J-s∏-Sm≥ ]m-Iv P-\-X {]m¿-Yn-®n-cp-∂-Xmbpw A-an-Xm-`v A-\p-kv-a-cn®p. a-dp-]-Sn A-b-°m≥ ssh-In-b-Xn¬ tJ-Zw {]-I-Sn-∏n-®m-Wv Aan-Xm-`v I-Øv A-h-km-\n-∏n-°p∂Xv.

Inc¨ 4.00 I-ÆIn

Gjym-s\‰v 9.00 \c≥ 6.00 IW-‰nMv tIcfw 6.30 Kymedn

sIm¨p Sn.hn 12.00 tPm¿Pv Hm^v Z PwKnƒ 1.00 UnIv‰-‰ohv cmP-∏≥ 2.00 s]≥-Kzn≥-kv Hm-^v a-U-Km-kvI¿ 3.00 tUmd-bpsS {]bmWw 6.00 tZmkvXv _Um tZmkvXv 6.30 tPm¿Pv Hm^v Z PwKnƒ 7.00 InUvkv tbmK

C≥¥ymhn-j≥ 4.30 hmkvXhw

aoUnb h¨ 8.00 Ip°p-w_¿ kn‰n 11.30 _pw_m 7.25 sIm-®p-hm¿Ø-Iƒ 4.00 Nn°≥ kv‰yq

Inc¬ 1:30 C{Xbpw Imew 4:00 Nncn-°mØ Ifn-∏m´ßƒ 6:30 I-ÆIn 9:00 Bg-°-S¬ 11:30 amWnIyw 2.00 InÆw I´ I≈≥ 4.30 D≈w

μ¿-in-°p-∂ B-Zy {]-kn-U‚mWv H-_m-a. D-`-bI-£n hym]mcw, km-ºØn-I k-l-I-cWw, kpc-£m ssk\n-I k-lIcWw XpS-ßn \n-ch-[n hn-jb-߃ a-te-ky≥ {]-[m-\-

a{¥n \-Po-_v A-–p-d-km-Jp-ambn H_m-a N¿-®sN-bvXp. t\ctØ a-te-ky≥ cm-Pm-hv H-_mabv°v tdm-b¬ ]m-e-kn¬ hn-cp∂p \¬-In. sX-°p-In-g-°≥ G-jy≥ cmPy-ß-fp-am-bn Iq-Sp-X¬ k-lIc-Ww D-d-∏m-°p-I-sb-∂ e£y-hp-am-bm-Wv A-ta-cn-°≥ {]-kn-U‚n-s‚ ]-cy-S\w. P∏m≥, Z£nW sImdn-b cm-Pyß-fn¬ k-μ¿i-\w \-SØn-b ti-j-am-Wv H_m-a a-te-ky-bnse-Øn-bXv.

PÀa³ F-gp-¯p-Im-cn kv-än-^m-\n kzo-Kv A-´-cn-¨p s_¿-en≥: P¿-a≥ Pq-X F-gpØp-Im-cn- Ãn-^m-\n kzo-Kv A¥-cn-®p. 81 h-b- m-bn-cp-∂p. s\m-th¿ C≥ B-{^n-° F∂ t\m-h-en-eq-sS {]-i-kv-Xbm-b C-h¿ P¿-a-\n-bn-se \m-Xv-kn `c-W-Iq-S-Øn-s‚ th-´-bm-S-ens\ Xp-S¿-∂v Ip-Spw-_-tØmsSm∏w sI-\n-b-bn-te-°p c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv 1947¬ P¿-a-\n-bn¬ Xn-cn-s®Øn am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-bm-bn Zo¿-L-Im-ew {]-h¿-Øn-®p. 1995em-Wv sI-\n-b-bn-se Po-hnX-sØ B-kv-]-Z-am-°n s\m-th¿ C≥ B-{^n-° F-∂ B-flI-Ym kv-]¿-i-ap≈ t\mh¬ {]-kn-≤o-I-cn-®Xv. C-Xns\ A-Sn-ÿm-\-am-°n \n¿-an-® kn-\n-a 2003¬ an-I-® hn-tZ-i-`mjm Nn-{X-Øn-\p-≈ Hm-kv-I¿ t\-Sn-bn-cp∂p. c-≠p U-k≥ ]pkv-X-߃ C-h¿ {]-kn-≤o-I-cn®n-´p≠v.

bq-tdm-]y³ \n-co-£Isc am-[y-a-§Ä-¡p ap-¼m-sI lm-P-cm¡n In-tbhv: In-g-°≥ D-s{I-bv-\nse d-jy≥ A-\pIq-e hn-a-X¿ _-μn-I-fm°n-b bq-tdm-]y≥ \nco-£I-sc am-[y-a-߃-°p ap∂n¬ lm-P-cm°n. Ch-sc hn-aX-cn¬ \n∂p tam-Nn-∏n-°m≥ bq-tdm-]y≥ bq-\n-b\pw A-tacn-°bpw {i-a-߃ Xp-S-cp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv \n-co-£I-sc am[y-a-߃-°p ap-ºm-sI d-jy≥ A-\p-Iq-en-Iƒ lm-P-cm-°n-bXv. P¿-a\n, sU≥-am¿°v, t]m--f≠v, kzo-U≥, sN-Ivdn-]-ªn-Iv F-∂o cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-≈h-cm-Wv d-jy≥ A-\pIq-e hn-aX-cp-sS ]n-Sn-bn-e-I-s∏-´ \n-co£-I¿. AXn-\n-sS B-tcm-Ky Im-c-W-ß-fm¬ _-μn-I-fn¬ Hcm-sf tam-Nn-∏n®p. kzo-Un-jv kz-tZ-in-sb-bm-Wv tam-Nn-∏n®Xv. sh-≈n-bm-gv-N-bm-Wv Ch-sc In-g-°≥ D-s{I-bv≥ \-K-cam-b t…m-hn-bm≥-kv-In¬ \n∂p hna-X¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. \mt‰m Nmc≥-am-sc-∂v B-tcm-]n-®m-bn-cp∂p C-Xv. ap-Jw-aq-Sn-b-Wn-™ Bbp-[[m-cn-I-fpsS km-∂n-[yØn-em-Wv \n-co-£-Isc am-[ya-߃-°p ap-ºn¬ lm-P-cm-°nbXv. Ch-sc tam-Nn-∏n-°m≥ Ds{I-bv≥ P-bn-en-e-S-® d-jy≥ 7.30 tNm´m apwss_ 10.30 Nncn-°p-Sp°

hnItv Sgvkv

AarX

Izm-em-ew-]q¿: \yq-\-]-£ hn`m-Kamb tdm-ln-≥-Ky ap-kvenwI-sf A-Sn-®-a¿-Øn aym≥-adn\v A-[nIw ap-t∂m´p-t]m-hm\m-hn-s√-∂v A-ta-cn-°≥ {]knU‚ v _-dm-Iv H_m-a. a-teky-≥ k-μ¿-i-\-Øn-\n-sS sX°p-In-g-°≥ G-jy≥ cm-Py-ßfnse bp-hm-°-fp-am-bn \-SØnb kw-hm-Z-Øn-em-Wv H_ma C°mcyw ]-d-™-Xv. ]-´m-f -`-c-W-Øn-em-bn-cp∂ aym≥-a-dn¬ P-\m-[n]-Xy ]-cnjv-I-c-W- {]-h¿Ø\߃ ]ptcm-K-an-°p-∂-Xv B-izm-k-amsW-¶nepw C-Xn-\n-S-bn¬ cm-PysØ a-X˛hwiob \yq-\-]-£ßƒ A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-Sp∂-Xv sX‰m-b k-tμ-i-am-Wv \¬-Ip∂-sX∂pw A-t±lw ]-d™p. aym≥-a-dn-se ap-kv-enw-Iƒ N-cn{X-]-c-am-bn A-h-K-Wn-°-s∏-´ k-aq-l-am-sW∂pw A-h-cp-sS A-h-Im-i-߃ AXp-sIm-≠p X-s∂ ]q¿-W-am-bn kw-c-£n°-s∏-tS-≠-Xp-s≠∂pw H_ma ]-d-™p. i-\n-bm-gv-N-bm-Wv H_m-a G-jy≥ ]-cy-S-\-Øn-s‚ `m-Kam-bn a-te-ky-bn-se-Øn-b-Xv. 48 h¿-j-Øn-\n-sS a-te-ky k-

7:00 h≈n-Ømbv 9:00 Dƒ°mgv® 9:30 Item-¬khw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-¬khw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI. tIf-∏≥

ssIcfn 6.30 Ata-cn-°≥ Is^ 7.30 dnYw 8.30 sP._n. PwMvj≥ 9.30 sSen-tjm-∏nMv 10.00 Nmw]y≥ tXmakv 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 kpc`n hpa≥kv tkm¨ 3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\-kn¬ Hcp ag--hn√v 4.00 Ip¶paw 4.30 kq∏¿ InUvkv 5.00 Um≥kv ]m¿´n 5.30 Nncn-A-cßv 7.00 sken-{_‰n In®≥ amPnIv_µn-I-fn H-cm-sf hn-«b¨p

djy≥ hn-a-X-¿ am-[y-a-{]-h¿Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p∂p A-\p-Iq-enI-sf hn-´-b-°-Wsa-∂m-Wv hn-a-X-cp-sS B-hiyw. X-߃-°p hn-a-X-cn¬ \n∂v ]o-U-\-߃ G-‰n-´n-s√∂pw F√m-hcpw B-tcm-Ky-hm-≥-amcm-bn-cn-°p-∂-Xmbpw kw-LØn-ep-≈ P¿-a≥ \n-co-£-I≥ tI-W¬ B-Iv-k¬ jv-\o-U¿ am-[y-a-{]-h¿Ø-I-tcm-Sv hy-‡am-°n. A-Xn-\n-sS C-h-cp-sS tam-N\-Øn-\v hn-a-X-cp-am-bn a-[y-ÿ N¿-®-Iƒ \-S-Øm-\mbn bq-tdm]y≥ kpc-£m k-lI-c-W kwL-S-\ t…m-hn-bm≥-kv-In-

te-°p {]-Xn-\n-[nIsf A-b®p. Iq-Sp-X¬ kz-bw-`-c-Whpw A-[n-Im-c-ßfpw \¬-I-W-sa∂m-h-iy-s∏-´mWv In-g-°≥ Ds{I-bv-\n-se d-jy≥ A-\p-Iq-e hn-a-X¿ ta-J-e-bnse Hu-tZymKn-I sI-´n-S-߃ ssI-tb-dnbXv. C-t∏mgpw H-cp U-k-t\mfw \-K-c-߃ hn-a-X-cp-sS \n-b{¥-W-Øn-emWv. sI-´n-S-ß-fn¬ \n∂v Ch-sc H-gn-∏n-°m-≥ Ds{I-bv≥ ssk\n-I \-S]-Sn Bcw-`n-s®-¶nepw i-‡am-b sNdp-Øp-\n¬-∏m-Wv hn-a-X-cn¬ \n∂p t\-cn-Sp-∂Xv.

9:00 Imcyw \nkmcw 9:30 K‘¿h kwKoXw 11.00 Kƒ^v t^m°kv 11.30 Zp_mbv tjm∏nMv s^kv‰nh¬

5.30 hm¬keyw 6.00 {io IrjvW 6.30 lmbv tdmt_m 7.00 kcbq 7.30 hoSv 8.00 kqcy knK¿ 9.00 Ah-fpsS IY 9.30 `mKy e£van 10.00 s]¨a-\kv 11.00 tImaUn ssSw 11.30 Ip´n-∏-´mfw

Gjym-s\äv 9.00 \c≥ 12.00 tSÃv ssSw 12.30 _Umbv _w•mhv 2:30 AΩ 3:00 kv{Xo[\w 3.30 ssIemk \mY≥ 4:30 tImaUn FIvkv{]kv 5.00 Ip¶p-a-]qhv 5.30 t]m°ncn ]o°ncn 6:00 alm-`m-cXw 6:30 _me-K-W-]Xn 7:00 AΩ 7:30 kv{Xo[\w 8:00 Ãm¿ knwK¿ 9:00 ]c-kv]cw 9.30 Nμ\ ag

kqcy 8.05 ip`m-cw`w 8.30 sh≈-nØnc 8.35 kn\na 11.00 kqcy knwK¿ 12.00 kcbp 12.00 Ip´n-∏-´mfw 1.30 alm-i‡n 5.00 _men-Im-h[p

Poh³ 11.30 Krl-kJn 3.04 s\‰o-k¨ sP¿W-enÃv 5.04 Nncn a[pcw 6.04 Ip¶pa k‘y 7.00 {io \mcm-b-W-Kpcp 8.30 Imgv®∏Xn∏v 9.04 aqknIv _o‰vkv 10.55 K^q¿ Im tZmkvXv 11.32 ltem sal¿_m 5.30 Xp≈n

aoUnb h¬ 5.30 Xp≈n 6.00 sI 20 7.00 Iu≠v Uu¨ 7.30 a\w Xpd∂v 8.00 Ip°p-w_¿ kn‰n 8.30 thm´v IS 10.00 thƒUv hnØv Akv 10.30 t]mfnwßv _qØv


10

kozhikode

KANNUR

ku-P-\y B³-t{Um-bv-Uv tk-h-\w: tam-t_m-Pn-\n ap-¶n-se-¶v sIm-®n: ku-P-\y B≥-t{Umbv-Uv t{km-X- p-Iƒ H-cp-°p∂ πm-‰v-t^m-am-b tam-t_m-Pn\n ]-Øp-e-£-Øn-te-sd hn`n-∂ Uu¨-tem-Up-Iƒ e-`yam-°n G-sd ap-∂n-se-Øn-bXm-bn I-º-\n A[n-Ir-X¿ A-h-Imi-s∏-Sp-∂p. ku-P\y B-]v-kv, sKbnw-kv, ayq-kn-Iv, ho-Un-tbm, hmƒt]-∏¿ F-∂n-h-bmWv D-]-tbm-‡m-°ƒ-°v U-u¨-tem-Uv sN-øm-\pw B-kzZn-°m-\p-am-bn tam-t_m-Pn-\n H-cp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. Ir-Xy-X-bm¿-∂ sk¿-®v, ssl kv-]o-Uv Uu¨-temUv, B≥-t{Um-bv-Uv t^m¨ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-se em-fnXyw F-∂n-h-bm-Wv tam-t_mPn-\n-sb hy-Xy-kv-X-am-°p-∂sX-∂pw tam-t_m-Pn-\n-bp-sS ssl kv-]o-Uv Uu¨-temUn-Mn-\v 80 i-X-am-\-Øn-te-

sd th-K-X-bm-Wp-≈-sX-∂pw I-º-\n A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. sam-ss_-ep-I-fn-epw t]-gv-k-\¬ Iw-]yq-´-dp-Ifn-epw km-[m-c-W e-`y-am-hp∂ F-√m tam-U-ep-Iƒ-°pw A- \ p- t bm- P y- a m- W s{X tam-t_m-Pn-\n. Cw-•o-jv, kv-]m-\njv, t]m¿-®p-Ko-kv, C‰m-en-b≥, t]m-fn-jv, A-d-_n-Iv, d-jy≥, hn-b-‰v-\m-ao-kv XpS-ßn tem-I-sØ H-´p-an-° `mj-I-fpw tam-t_m-Pn-\n Dƒs°m-≠n-´p-≠v.B -- ≥-t{Um-bvUv kz-]v-\-߃ bm-Ym¿-Yy-am°m≥ www.mobogenie.com¬ \n-∂p ku-P-\y-am-bn Uu¨tem-Uv sN-øm-sa-∂pw A-s√¶n¬ B≥-t{Um-bv-Uv D-]-I-cW-Øn-eq-sS Iyq-B¿ tIm-Uv kv-Im≥ sN-bv-Xm-epw a-Xn-sb∂pw I-º-\n A-[n-Ir-X¿ ]-dbp-∂p.

tUm-ÎÀ-amÀ-¡v ]m-N-Im-h-iy-§Ä-¡v -sS-d- {_m³-Uv Ìo ]m-{X-§-fp-am-bn am-ªq-cm³ ]p-c-kv-Im-cw sIm-®n: tI-c-f-Øn-se B-Zy \-d¬ sk-{I-´-dn sI hn ap-c-fn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tUm-Œ¿-am¿°p-≈ kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ 2013se A-hm¿-Up-Iƒ-°v A-t]-£ £-Wn-®p. B-tcm-Kyh-Ip-∏v, B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v, C≥-jp-d≥-kv sa-Un°¬ k¿-ho-kv, k-l-I-c-W kz-X-{¥ ÿm-]-\-߃, kz-Imcy-ta-J-e F-∂n-hn-S-ß-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ tUm-Œ¿-am¿°v sh-tΔ-sd A-hm¿-Up-I-fpw s]m-Xp-ta-J-e-bn-se an-I-® Z¥¬ tUm-Œ¿-am¿-°v {]-tXy-I A-hm¿-Upw \¬-Ipw. B-tcm-Ky-h-Ip-∏v sk-{I-´-dn sN-b¿-am-\pw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v U-b-d-Œ¿ I¨-ho-\-dp-am-bp-≈ hn-Z-Kv-[ k-an-Xn-bm-bn-cn-°pw A-hm¿-Up-Iƒ \n-›-bn-°p-∂Xv. \n-_-‘-\-I-fpw a-‰p hn-h-cß-fpw F-√m Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-kp-I-fn-epw C.--F-kv.s-- F. sa-Un-°¬ hn-Zym-`ym-k U-b-dŒ-td-‰n-epw e-`n-°pw. B-tcm-Ky tI-c-fw sh-_v-ssk-‰n-epw Btcm-Ky-h-Ip-∏v U-b-d-Œ-dp-sS sh_v-ssk-‰n-epw hn-h-c-ß-fp-≠v. A-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂ A-hkm-\ Xn-ø-Xn sa-bv 30.-

sÃ-bn≥-se-kv Ão¬ ]m-{X\n¿-am-W bq-\n-‰v I-gn-™ h¿jw s\-Sp-ºm-t»-cn-bn¬ B-cw`n-® am-™q-cm≥ Ão¬ C≥-Ukv-{So-kv -sS-d- F-∂ t]-cn¬ ]m-N-Im-h-iy-Øn-\p-≈ Ão¬ ]m-{X-ß-fp-sS ]p-Xn-sbm-cp {_m-≥-Uv A-h-X-cn-∏n-®p. a-{¥n sI _m-_p ]p-Xn-b {_m≥-Uv D¬-∏-∂-ß-fp-sS D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-®p. am-™qcm≥ Ã-o-¬ C≥-U-kv-{So-kv amt\-Pn-Mv U-b-d-Iv-S¿ a-Øm-bn am-™q-cm≥, U-b-d-Iv-S¿-am-cmb sN-dn-bm≥ am-™q-cm≥, Ipcp-hn-f am-™q-cm≥, sk-bn¬kv B‚ v am¿-°-‰n-Mv ta-[m-hn F-®v Fw l-cn, F≥.--Pn.--H. Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ P-

sIm-®n: I-eq¿ cm-Pym-¥-c kv-t‰-Un-bw, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]p-Ø-cn°-≠w ssa-Xm-\w, tIm-´-bw k-ssπ-tIm ssl-∏¿ am¿-°-‰v, tImgn-t°m-Sv am-\m-©n-d kv-Iz-b¿ ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿ tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw a-‰v Pn-√-I-fn¬ Pn-√m tI-{μ-ß-fn-se k-ssπtIm hn¬-∏-\ tI-{μ-ß-tfm-S-\p-_-‘n-®pw {]-h¿-Øn-°p-∂ kssπ-tIm kv-Iqƒ N-¥-Iƒ Pq¨ 15 h-sc Rm-b-dm-gv-N-I-fn-epw Xpd-∂p {]-h¿-Øn-°p-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.-

sam-¯w C-S-]m-Sv 1,60,119 tIm-Sn-bn-se-¯n cm-Py-ß-fn¬-\n-∂p Xp-I-b-S-bv°m≥ C-t∏mƒ I-gn-bp-sa-∂pw Fw.--Un. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. I-gn-™ km-

º-Øn-I-h¿-jw F-kv._ -- n.--Sn-bpsS sam-Øw C-S-]m-Sp-Iƒ 1,60,119 tIm-Sn cq-]-bm-bm-Wp h¿-[n-®-Xv. _m-¶n-s‚ {]-h¿-Ø\-em-`w 1369.--69 tIm-Sn-bm-bn. sam-Øw \n-t£-]-Øn-epw h≥ h¿-[-\ tc-J-s∏-Sp-Øn. \n-t£]w 89,337 tIm-Sn-bm-bn h¿-[n®p. hm-bv-]-Iƒ 67,484 tIm-Sn-bmbn-cp-∂-Xv 70,782 tIm-Sn-bm-bn D-

b¿-∂p. _m-¶n-s‚ sam-Ø-h-cpam-\w 10,558.--49 tIm-Sn-bm-bn. A‰m-Zm-bw 304.--34 tIm-Sn-bm-Wv. ap≥-h¿-j-an-Xv 615.--04 tIm-Sn-bmbn-cp-∂p. am¿-®p-h-sc Im¿-jn-I-hm-bv]m-\n-e-hm-cw 11,467 tIm-Sn-bmbn. `-h-\-hm-bv-]m-bn-\-Øn¬ 2029 tIm-Sn-bpw 10,455 tIm-Sn hml-\-hm-bv-]-bpw A-\p-h-Zn-®p. Cu-h¿-jw 2873 kzm-{i-b-kwL-߃-°m-bn 49.--83 tIm-Sn-bpw e-`y-am-°n. 10 cq-] ap-J-hn-e-bp≈ Hm-l-cn-°v {]-Xn-tbm-l-cn 2.-50 cq-] C-S-°m-e Hm-l-cn-hn-lnXw {]-Jym-]n-®p. {]-Xn-tbm-lcn-t\-´w 60.--87 cq-]-bm-bn. _m-¶v im-J-I-fp-sS F-Æw 1232 B-bn h¿-[n-∏n-°pw. F.--Sn.--F-Ωp-I-fpsS F-Æw 1352 B-bn D-b¿-∂p. 100 Im-jv U-t∏m-kn-‰v sa-jo-\pIƒ-Iq-Sn F-kv._ -- n.--Sn. ÿm-]n-

N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. sX¿a¬ Ip-°¿, Im-k-tdm-fp-Iƒ, C-Õ-en Ip-°¿, aƒ-´n Ão-a¿ Xp-S-ßn-b D¬-∏-∂-߃ ]p-dØn-d-°p-∂ am-™q-cm≥ C≥U-kv-{So-kv tI-c-f hn-]-Wn am{X-a-√, I-b-‰p-a-Xn Iq-Sn e-£yan-´m-Wv -s-S-d- {_m≥-Uv D¬-∏∂-ß-ƒ- hn-]-Wn-bn¬ C-d-°nbn-cn-°p--∂-sX-∂v U-b-d-Iv-S¿ sN-dn-bm≥ am-™q-cm≥ hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. _mw-•q-cn¬ \n¿-an-®n-cp-∂ G-sd Un-am≥-Up-≈ A-eq-an-\nbw {]-j¿ Ip-°-dp-I-fp-sS \n¿am-W-hpw I-º-\n-°p-≠v. bp.--F.-C-bn¬ _n-kn-\-kv \-S-Øp-∂ a-Øm-bn am-™q-cm-\m-Wv I-º\n-bp-sS ÿm-]-I≥.

k-ss¹-tIm kv-IqÄ N-´-IÄ Rm-b-dm-gvNI-fn-epw

F-kv.-_n.--Sn-bp-sS {]-hm-kn \n-t£-]-¯n 29 i-X-am-\w hÀ-[-\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-gn-™ kmº-Øn-I-h¿-jw F-kv._ -- n.--Sn-bpsS {]-hm-kn \n-t£-]-Øn¬ 29 i-X-am-\w h¿-[-\-bp-≠m-b-Xmbn am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ Po-h≥Zm-kv \m-cm-b¨. kw-ÿm-\sØ s]m-Xp-ta-J-em _m-¶p-Ifn¬ F-kv._ -- n.--Sn-bp-sS hn-]-W\-]-¶m-fn-Øw 41.--5 i-X-am-\-amWv. \-S-∏p-h¿-j-Øn¬ apwss_, Xr-iq¿, sIm-√w F-∂nhn-S-ß-fn¬ {]-tXy-I {]-hm-kn tk-h-\-im-J-Iƒ Xp-d-∂-tXmsS {]-hm-kn C-S-]m-Sp-Im¿-°p {]-tXy-I tk-h-\w \¬-Ip-∂ im-J-I-fp-sS F-Æw 11 B-bn. hn-tZ-i-Øv tk-h-\-Øn-\m-bn Hº-Xv am-t\-P¿-am-sc-bm-Wv _m¶v \n-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xv. Fkv._ -- n.--Sn-bp-sS 43 ÿm-]-\-ß-fneq-sS C-¥y≥ cq-]-bn¬ Kƒ-^v

°pw. \-S-∏p-km-º-Øn-I-h¿-jØn¬ 15,675 In-km≥ s{I-Un-‰v Im¿-Up-I-fpw 2767 In-km≥ tKmƒ-Uv Im¿-Up-I-fpw hn-X-cWw-sN-bv-Xp. ssa-t{Im, sN-dpIn-S, C-S-Ø-cw kw-cw-`-I-Xz hn`m-Kw B-sI hm-bv-]-Iƒ 10,883 tIm-Sn cq-]-bn-se-Øn. ]p-Xp-Xmbn 1,55,527 C‚¿-s\-‰v _m-¶n-Mv c-Pn-kv-t{S-j-\p-Iƒ {]m-h¿-ØnI-am-°n. C-tXm-sS C‚¿-s\-‰v _m-¶n-Mv c-Pn-kv-t{S-j-\p-Iƒ 7,17,000 B-b-Xm-bpw am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ A-dn-bn-®p. No-^v amt\-P¿-am-cm-b k-Po-hv Ir-jvW≥, C sI l-cn-Ip-am¿, P-\d¬ am-t\-P¿-am-cm-b F F≥ Ir-jv-W≥, dm-hp, sI F≥ ap-cfn, Sn tI-i-h-Ip-am¿, A-\n¬-Ipam¿, F-kv N-{μ-ti-J-c≥, F-kv l-cn-i-¶¿ F-∂n-h-cpw ]-s¶-SpØp.

tam-hn Pn-½n-sâ s{_-bv-t¡-gv-kv k¬-¥m-kp-IÄ sIm-®n: {]o-an-bw t]m-f-ssdkv-Uv k¨-•m-kv \n¿-am-Xm-°fm-b tam-hn-Pnw 70I-fn-se ssì B-[p-\n-I km-t¶-XnI-hn-Zy-bp-am-bn k-a-\z-bn-∏n-®v t{_-bv-t°-gv-kv F-∂ ]p-Xn-b k¨-•m-kv A-h-X-cn-∏n-®p. Fgp-]-Xp-I-sf {`-an-∏n-® G-I k¨-•m-km-Wv t{_-bv-t°-gvkv. tam-hn Pn-Ωn-s‚ tam-hn-∏q¿ se≥-km-Wv t{_-bv-t°-gv-kns‚ {]-tXy-I-X. tem-I-sØ G-‰-hpw kp-Xmcy-hpw `m-c-c-ln-X-hp-am-b t\m¨-˛-•m-kv se≥-kp-I-fm-Wn-h. H-º-Xv se-b-dp-Iƒ A-S-ßn-b t]m-f-ssd-kv-Uv π-kv 2 se≥kv km-t¶-Xn-I-hn-Zy-°v kvIn≥ Im≥-k¿ ^u-t≠-j-s‚ Aw-Ko-Im-cw e-`n-®n-´p-≠v. 99.--9 i-X-am-\w s•-b-dn-s\ X-S-bm-\p-≈ I-cp-Øpw 100 i-Xam-\w Aƒ-{Sm h-b-e-‰v c-iv-an-Isf sN-dp-°m-\p-≈ ti-jn-bpam-Wv tam-hn-Pnw se≥-kp-Iƒ°v Cu Aw-Ko-Im-cw t\-Sns°m-Sp-Ø-Xv.--

c-−mw sk-a-kv-äÀ Fw.--sS-Iv {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ 30\v I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-ime-bp-sS c-≠mw sk-a-kv-‰¿ Fw.-sS-Iv (sa-bv 2013) {]m-tbm-Kn-I ]-co£ (kn.--F-kv.] -- n, F-kv.] -- n.--C) GI®qÀ kÀhIemime {]n¬ 30\v A-XmXv ]-co-£m sk‚-dp-I-fn¬ \-SØpw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v ]-co£m tI-{μ-hp-am-bn _-‘-s∏-SpI-tbm k¿-h-I-em-im-e sh-_vssk-‰v k-μ¿-in-°p-I-tbm sNø-Ww.

Fw.--F-kv-kn. sI-an-kv-{Sn ]-co-£-IÄ am-än

G-{]n¬ 28, 30 Xn-ø-Xn-Ifn¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ \m-emw sk-a-ÿ Fw.--F-kv.k -- n. sI-ankv-{Sn Un-{Kn-bp-sS (]-g-b kvIow-˛2009Dw A-Xn-\p ap-ºp-ap≈ A-Uv-an-j≥ am-{Xw k-πnsa‚-dn) -F≥-hn-tbm¨sa‚¬ sI-an-kv-{Sn- , -Hm¿-Km\n-Iv t]m-fn-sa¿-kv B‚ v Iwt]m-kn-‰v- F-∂o ]-co-£-Iƒ am-‰n-h-®p. ]p-Xp-°n-b Xn-ø-XnIƒ ]n-∂o-S-dn-bn-°pw.

]co£m Xn¿-Xn tamU¬ H∂v B\ph¬ kvIow _n.F/_n.- F kv kn ]m¿´v aq∂v k_vkn- U n- b dn ( k - π n alm-ßm-KmÔn s a ‚ d n / t a g v k n kÀhIemime Nm≥kv) ]co-£Iƒ Pq¨ 9 apX¬ Bcw-`n°pw. aq∂mw h¿j _n.-Fkv kn t\gvknMv (]-gb kvIow ˛ 2007\v ap≥]p≈ AUvan-j≥ kπn-sa‚-dn) Un{Kn ]co-£Iƒ sabv 14 apX¬ Bcw-`n°pw. F√m At]-£-Icpw Km‘n-\-K¿ bqWn-th-gvkn‰n tImfPv Hm^v t\gvkn-Mn¬ \n∂pw lmƒ Sn°‰v hmßn AhnsS Xs∂ ]co-£bv°v lmP-cm-I-Ww.

tIm´bw:

H∂mw ska-ÿ Fw.-sSIv (2013 AUvanj≥ dKp-e¿ ) ]co£-Iƒ sabv 23\v Bcw-`n-°pw

{]n-en¬ \-S-Øp-∂ B-dmw ska-ÿ _n.F ssk-t°m-f-Pn {]m-Iv-Sn-°¬ ta-bv c-≠v ap-X¬ B-dv h-sc A-X-Xv tIm-f-Pp-Ifn¬ \-S-Øpw. hn-i-Z-am-b ssSwtS-_nƒ ]-co-£m-tI-{μ-ß-fnepw sh-_v-ssk-‰n-epw (www.keralauniversity.ac.in) e-`n°pw.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ . At]-£-Iƒ ]ng-Iq-SmsX sabv 2 hscbpw 50 cq] ]ngtbmsS 5 hscbpw 500 cq] kq∏¿ss^-t\msS 7 hscbpw k¿Δ-I-em-ime Hm^o-kn¬ kzoI-cn-°pw. At]-£-I¿ kn.hn Iymºv ^okmbn 600 cq]bpw \n›nX ]co£m ^okn-s\m∏w AS-bv°-Ww.

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

s]m-Xp-Imcyw

£n-°mw. \memw h¿j _n.-Fkv kn Fw.-F¬.Sn (]p-Xnb kvIow 2009 AUvan-j≥ dKpe¿, 2008 AUvan-j≥ kπn-sa‚-dn, ]gb kvIow ˛ 2008\v ap≥]p≈ AUvan-j≥ kπn-sa‚-dn) Un{Kn ]co-£-Iƒ sabv 23 apX¬ Bcw-`n-°pw. At]-£Iƒ ]ng-Iq-SmsX sabv 2 hscbpw 50 cq] ]ng-tbmsS 5 hscbpw 500 kq∏¿ss^t\msS 8 hscbpw At]-£n°mw. Hmtcm t]∏-dn\pw 20 cq] hoXw (]-c-am-h[n 100 cq]) kn.hn Iymºv ^okv C\-Øn¬ \n›nX ]co£m ^okns\m∏w AS-bv°-Ww.

aq∂mw h¿j _n.-]n.Sn (]pXn-b kvIow 2010 AUvan-j≥ dKp-e¿/2008, 2009 AUvan-j≥ kπn-sa‚-dn, ]gb kvIow˛ 2008\v apºp≈ AUvan-j≥ kπnsa‚-dn) Un{Kn ]co-£-Iƒ sabv 23\v Bcw-`n-°pw. At-]£-Iƒ ]ng-Iq-SmsX sa-bv 2 hscbpw 50 cq] ]ng-tbmsS 5 hscbpw 500 kq∏¿-ss^-t\-msS 8 hscbpw At]-£n-°m-w. H-mtcm t]∏-dn\pw 20 cq] hoXw (]-c-am-h[n 100 cq]) kn.hn almflm Km‘n k¿Δ-IIymºv ^okv C\-Øn¬ \n›nX ]co£m ^okn-s\m∏w AS- em-ime 2014 Pqsse amkw \SØp∂ ]n.-F-®v.Un cPn-kvt{Sbv°-Ww. j-\p≈ FgpØp ]co£ sabv c≠mw s{]m^-j-W¬ _n.- 7\v (_p[≥) 10.30 apX¬ 12.30 F.-Fw.-Fkv Un{Kn (k-πn-sa‚- hsc tIm´bw AXn-c-ºp-g-bndn) ]co-£-Iƒ sabv 23 apX¬ ep≈ sk‚ v Atem-jykv Bcw-`n-°pw. At]-£-Iƒ ]n- sslkvIq-fn¬ sh®v \S-Øpw. g--I-q-SmsX sabv 2 hscbpw 50 ]co-£m¿∞n-I-fpsS t]cpw cq] ]ng-tbmsS 5 hscbpw 500 cPn-ÿ \ºdpw k¿Δ-I-em-imkq∏¿ss^-t\msS 8 hscbpw e- sh_v ssk‰n¬ G{]n¬ 29 At]-£n-°mw. At]-£-I¿ apX¬ e`n-°pw. ]co-£m¿∞nHmtcm t]∏-dn\pw 75 cq] hoXw Iƒ Cu ssk‰n¬ \n∂pw Uu¨temUv (]-c-am-h[n 300 cq]) kn.-hn.- lmƒSn-°‰v Iymºv ^okmbn \n›nX sNbvXv t]cpw cPn-ÿ \º-dp]co£m ^okn-s\m∏w AS- sa-gpXn t^mt´m ]Xn-∏n®v Kk‰Uv Hm^o-ksds°m≠v bv°-Ww. km£y-s∏-SpØn ]co-£bv°v c≠mw ska-ÿ Fw.-F- lmP-cm-I-Ww. ®v.F (]p-Xnb kvIow 2012 AUvan-j≥ dKp-e¿, 2011 AUvan-j≥ kπn-sa‚-dn), Fw.-]n.A-lm-flm Km-‘n k¿-Δ-IF®v (2012 AUvan-j≥ dKp-e¿, 2012\v ap≥]p≈ AUvan-j≥ em-im-e \m-j-W¬ k¿-Δo-kv kπn-sa‚-dn) Un{Kn ]co-£- kv-Iow Im-º-kv bq-Wn-‰v k-]v-XIƒ sabv 23 apX¬ Bcw-`n- Zn-\ sa-Km Iym-ºv ˛-am-s‰m-en °pw. At]-£-Iƒ ]ng-Iq- 2014˛ G-{]n¬ 28 ap-X¬ sa-bv 4 SmsX sabv 2 hscbpw 50 cq] h-sc Ip-S-am-fq¿ K-h.--F¬.--]n-kv]ng-tbmsS 5 hscbpw 500 kq∏- Iq-fn¬ sh-®v \-S-Øpw. ]-fl¿ss^-t\msS 8 hscbpw At]- {io Xn-cp-hn-g P-b-i-¶¿, I-Y-I-

]n.-F-¨v.Un Fgp¯p]co£ sabv 7\v

F³.--F-kv.-F-kv k-]v-X-Zn-\ Iymw]vv-þ am-säm-en 2014

fn B-Nm-cy≥ am-Øq¿ tKm-hnμ¿ Ip-´n Xp-S-ßn-b-h¿ Iymºn¬ ]-s¶-Sp-°pw. hn-hn-[ hnj-b-ß-fn¬ {]-ap-J-cm-b-h¿ ¢m-kp-I-sf-Sp-°pw.\n¿-Ωm-W{]-h¿-Ø-\-ß-fpw D-≠m-bn-cn°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈ thm-f‚ntb-gv-kv G-{]n¬ 28\v (Xn-¶ƒ) 2 a-Wn-°v Ip-S-am-fq¿ K-h.--F¬.--]n kv-Iq-fn¬ dn-t∏m¿-´v sN-ø-Ww. tI-c-f k¿-h-I-em-im-e ta_-‘-s∏-tS-≠ t^m¨ \-º-dpIƒ: tUm.--kn.--B¿.--l-cn-e-£v-ao- bv 20˛-\v Xp-S-ßp-∂ F-´mw sk{μ-Ip-am¿ (9447569925), tUm.-- a-ÿ _n.B¿-Iv (2008 kv-Iow ˛ sI.--km-_p-°p-´≥ (9349708195) d-Kp-e¿ & k-πn-sa‚-dn) ]-co-£bv-°v ]n-g-Iq-Sm-sX ta-bv A-©v (50 cq-] ]n-g-tbm-sS ta-bv G-gv, Fw.Pn k¿Δ-I-em-im-e- 250 cq-] ]n-g-tbm-sS ta-bv H-ºbpsS P\-d¬ Iu¨knen¬ Xv) h-sc A-t]-£n-°mw. d-Kp\n∂pw sk\-‰n-te°pw ÃpU- e¿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-co-£m-^o‚ v Iu¨kn-en-te-°p-ap≈ 20-1- kn-\p ]p-d-sa kn.hn Iym-w-]v 2--˛13 h¿jsØ {]Xn-\n-[n-I- ^o-km-bn 200 cq-]-bpw k-πnfpsS sXc-s™-Sp-∏n\p th≠n- sa‚-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-co-£mbp≈ thm´¿]-´nI {]kn-≤o-I- ^o-kn-\p ]p-d-sa kn.hn Iym-wcn-®p. sXc-s™-Sp∏v hn⁄m- ]v ^o-km-bn t]-∏¿ H-∂n-\v 50 ]\w sabv 3\v {]kn-≤o-I-cn- cq-]-bpw (]-c-am-h-[n 200 cq-]) °pw. thm´¿ ]´n-Ibpw \ma- A-S-bv-°-Ww. \n¿t±I ]{Xn-IbpsS t^mdhpw DuWn-th-gvkn‰n sh_v ssk‰n¬ \n∂pw Uu-¨-temUv sNøm-hp-∂-Xm-Wv. \ma-\-n¿t±tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Cu i-]-{XnI aq∂mw Xob-Xn am-kw \-S-Øn-b B-dmw sk-aapX¬ sh_v ssk‰n¬ e`n- ÿ _n.F/ _n.F-kv-kn/ °pw. Ce-£≥ aq∂mw Xob-Xn- _n.tImw (kn._n.kn.F-kv) ]bmWv F∂ Xc-Øn¬ Ad- co-£-bp-sS aq-ey-\n¿-Æ-bw Xnnbn∏v h∂-Xn¬ tJZn-°p-∂p. cp-h-\-¥-]p-cw bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pv, sIm-√w F-kv.F≥. tIm-f-Pv t^m¿ hn-a≥, ]-¥-fw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿- F≥.F-kv.F-kv tIm-f-Pv, B-eh-I-em-im-e 2014 ∏p-g hm-S-°¬ bq-\n-th-gv-kn-‰n G-{]n¬/ta-bn¬ Ã-Un sk‚¿ F-∂n-hn-S-ß\-S-Øp-∂ \m- fn¬ Cu am-kw 30˛-\v B-cw-`nemw sk-a-ÿ °pw. _n.F-kv-kn/_n.tImw _n.sS-Iv (2008 kv- ]-co-£-bp-sS aq-ey-\n¿-Æ-bw tIcf Iow), B-dmw sk- 30˛-\pw _n.F ]-co-£-bp-sS aqkÀhIemime a-ÿ _n.sS-Iv ey-\n¿-Æ-bw ta-bv c-≠n-\pw \(do-kv-{S-Iv-t®¿-Uv ]m¿-´v ssSw) S-Øpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Iym-w]-co-£-I-fp-sS ssSw-tS-_nƒ ]n¬ aq-ey-\n¿-Æ-b-Øn-\v ]sh-_v-ssk-‰n¬ (www.ker- s¶-Sp-t°-≠ _n.tImw A-[ymalauniversity.ac.in) e-`n-°pw. ]-I¿ sk-\-‰v lu-kv Im-º-knep-≈ sF.Fw.sI _n¬-UnwKn¬ lm-P-cm-I-Ww. A-[ym-]I¿-°v ku-I-cy-{]-Z-am-b Iym-wtI-c-f k¿-h-I-em-im-e G- ]p-Iƒ X-n-c-s™-Sp-°mw.

_n.BÀ-Iv (2008 kv-Iow) ]-co-£

sk\äv sXc-sª-Sp¸v

_n.F/_n.F-kv-kn/_n.tImw aq-ey-\nÀ-Wbw

_n.sS-Iv ssSw-tS-_nÄ

_n.F ssk-t¡m-f-Pn {]m-Iv-Sn-¡Â

C-´y³ Hm-l-cnhn-]-Wn Xn-f-¡w \n-e-\nÀ-¯n apw-ss_: C-¥y≥- Hm-l-cn- hn]-Wn- Xn-f-°w- \n-e-\n¿-Øn.--t_mw-s_ kq-Nn-I 22,-939 hsc D-b¿-∂v- sd-t°m-Uv- ÿm]n-®p-.--- hym-]m-cm-¥yw- kq-Nn-I sd-t°m-Uv- \n-e-hm-c-Øn¬-\n∂v- 251 t]m-bn‚ v- Ip-d-™v- 22,688em-Wv-. \n-^v-‰n- G-{]n¬sk-‰n¬-sa‚ v- ]n-cn-ap-dp-°w- Df-hm-°n-sb-¶n-epw- kq-Nn-I hm-cm-hm-km-\w- t\-cn-b t\-´Øn-em-Wv-.--\n-^v-‰n-°v- 6870 t]m-bn‚nse X-S- w- a-dn-I-S-°m-\m-bn√.--- F≥.--F-kv-.C -- . kq-Nn-I 6869 ¬- F-Øn-b A-h-k-c-Øn¬- [\-Im-cy-ÿm-]-\-ß-fpw- Hm-]td-‰¿-am-cpw- hn¬-∏-\-bv-°v- cwK-Øv- C-d-ßn.--- ^-≠p-I-fp-sS Cu- \o-°w- aq-ew- sd-t°m-Uv\n-c-°n¬-\n-∂v- kq-Nn-I t¢mkn-Mv- th-f-bn¬- 6782 te-°pXm-gv-∂p.--- Cu-hm-cw- \n-^v-‰n-°vX-f¿-® t\-cn-´m¬- 6746˛6710 ¬Xm-ßv- {]-Xo-£n-°mw.--- A-tXk-a-bw- B-Zy- X-S- w 6843 emWv.--C-Xp a-dn-I-S-∂m¬6904˛6940 h-sc D-b-cmw.--- \n-^v‰n- kq-Nn-I A-Xn-s‚ 100,- 200 Zn-

h-k-ß-fn-se i-cm-i-cn-tb°mƒ- ap-I-fn-em-Wp- \o-ßp-∂Xv.--hn-tZ-i ^-≠p-Iƒ- t]m-bhm-cw- 1645.---01 tIm-Sn- cq-] hn-e-aXn-°p-∂ Hm-l-cn-Iƒ- ti-J-cn®p.--- Im-em-h-ÿ h-Ip-∏v- a¨kq-Wn-s\-°p-dn-®p- \-S-Øn-b {]-h-N-\w- Hm-l-cn- \n-t£-]-Isc hm-cm-h-km-\w- em-`-sa-Sp∏n-\p- t{]-cn-∏n-®p.---

ep-am-Wv.-ap≥-\n-c Hm-t´m- Hm-l-cn-bmb Fw. B‚ v Fw.--- F-gp i-X-am\-Øn¬- A-[n-Iw- ap-t∂-dn.--F¬. B‚ v- ‰n-bpw- _n-.F -- -®v-.C -- .-F¬.--- B-dp- i-X-am-\-tXm-fw- anI-hp- Im-Wn-®p.--- F-kv-._ -- n.--sF,F-®v.U -- n.--F-^v.k -- n,- sF.--kn.-sF.--kn.--sF,- Sm-‰m- kv-‰o¬,ln≥-Um¬-t°m,- tImƒ- C¥y Xp-S-ßn-b-h-bpw- {i-≤n-°-

hn]Wn Ignª hmc-¯n a-g Ip-d-bp-sa-∂ kq-N-\ Ir-jn-sb {]-Xn-Iq-e-am-bn _m[n-°pw.--- D¬-∏m-Z-\w- Ip-d™m¬- ]-W-s∏-cp-∏-Øn-\v A-Xp Im-c-W-am- -hpw.--- -\m-sfbpw- _p-[-\m-gv-N-bp-am-bn- c≠p- Zn-h-k-sØ tbm-K-Øn-\p≈ H-cp-°-Øn-em-Wv- A-ta-cn°≥- tI-{μ _m-¶v.--- bp.--F-kv-. s^-Uv- dn-k¿-hn-s‚ \o-°-ßsf- D-‰p-t\m-°p-I-bm-Wv- [-\Im-cy -ÿm-]-\-߃.--- UutPm¨-kv- hm-cm-¥y-w- 16,-361 epw- F-kv- B‚ v ]n - C≥-U-Ivkv- 1863 epw- \m-kv-Um-Iv- 4071

s∏-´p.--- A-tX-k-a-bw- dn-e-b≥kv,- H.--F≥.--Pn.--kn,- C≥-t^m-knkv,- sF.--‰n.--kn,- hn-t{]m,- ‰n.--kn.-F-kv.--- Xp-S-ßn-b-h-bv-°v- Xn-cn®-Sn -t\-cn-´p.--I-gn-™-hm-cw- C-¥y≥am¿-°-‰v- \m-ep-Zn-h-kw- am-{Xta {]-h¿-Øn-®p-≈p.--- sa-bv- H-∂vA-h-[n-bm-b-Xn-\m¬- Cu-hm-chpw- C-S-]m-Sp-Iƒ- \m-ep- Zn-hk-ß-fn-em-bn- H-Xp-ßpw.--hn-\n-a-b hn-]-Wn-bn¬- bp.-F-kv.tUm--f-dn-\p- ap-∂n¬- cq-]bp-sS X-f¿-® Xp-S-cp-∂p.--- hm-cm¥yw- cq-] 60.---63 em-Wv.

_n.--BÀ.--kn. s{S-bn-\À-am-cp-sS H-gn-hn-te-¡v A-t]-£n-¡mw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-h in£m A-`n-bm-s‚ Io-gn¬ hn-hn[ _n.-B¿.-kn-I-fn¬ \n-e-hnep-≈ _n.-B¿.-kn. s{S-bn-\¿am-cp-sS H-gn-hn-te-°v sU-]yq-t´j≥/h¿-°n-Mv A-td-©v-sa‚ v hy-h-ÿ-bn¬ \n-b-an-°p-∂-Xn\v k¿-°m¿/F-bv-U-Uv sslkv-Iqƒ A-[ym-]-I¿, ss{]-a-dn kv-Iqƒ A-[ym-]-I¿ F-∂n-hcn¬-\n-∂v A-t]-£ £-Wn-®p. _n.-B¿.-kn. s{S-bn-\-dm-bn \nb-an-°-s∏-Sp-∂-Xn-\v aq-∂p h¿j-sØ A-[ym-]-\ k¿-ho-kv \n¿-_-‘-am-bpw D-≠m-bn-cn-°Ww. ssl-kv-Iqƒ A-kn-Âpam¿-°v t]m-Ãv {Km-tPz-j-\pw ss{]-a-dn kv-Iqƒ A-[ym-]-I¿°v _n-cp-Z-hpw \n¿-_-‘w.A-X-Xv Pn-√-I-fn¬-\n-∂pw a‰p Pn-√-I-fn¬-\n-∂p-ap-≈ At]-£-Iƒ ]-cn-K-Wn-°pw. F∂m¬, A-X-Xv Pn-√-I-fn¬ \n∂p-≈-h¿-°m-bn-cn-°pw \n-b-a\-Øn¬ ap≥-K-W-\. Hu-tZymKn-I ta¬-hn-em-kw, P-\-\-Ønø-Xn, tPm-en-bn¬ {]-th-in-® Xn-ø-Xn, tk-h-\-Im-e-b-f-hv, hnZym-`ym-k tbm-Ky-X, am-Xr-hnZym-e-bw, tPm-en sN-øp-∂ Pn-√ F-∂n-h hy-‡-am-°p-∂ \n-›nX t^m-d-Øn-ep-≈ A-t]-£ ÿm-]-\ ta-e-[n-Im-cn k¿-hokv _p-°v ]-cn-tim-[n-®v km£y-s∏-Sp-Øn _-‘-s∏-´ hnZym-`ym-k U-b-d-Œ-dp-sS ta-sem∏pw tc-J-s∏-Sp-Ø-Ww. ]q¿-Wcq-]-Øn-ep-≈ A-t]-£ tÃ-‰v s{]m-P-Iv-‰v U-b-d-Œ¿, k¿-h-in£m A-`n-bm≥ (F-kv.-F-kv.F), F-kv.-F-kv.-F. `-h≥, \μm-h-\w, hn-Im-kv `-h≥ ]n.-H, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛685 033 hn-emk-Øn¬ sa-bv ]-Øn-\p-ap-ºp e-`n-°-Ww. \n›nX At]£m t^mans‚ amXrI Fk-v.Fkv.Fbp-sS Hu-tZy-mKnI sh_vssk‰n¬ (www.keralassa.org) e`n°pw.

_m-¦v s{]m-t_-j\- dn Hm-^nkÀ: ]-co£ - m ]-cni- oe- \- w

]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏ns‚ \n-b-{¥-W-Øn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ K-h¨-sa‚ v {]o-˛-FIv-km-an-t\-j≥ s{S-bn-\nMv sk‚-dn¬ tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v C¥y-bp-sS s{]m-t_-j-\-dn Hm^n-k¿ ]-co-£m- ]-cn-io-e-\Øn-\v aq-∂p-am-kw ssZ¿-Ly-ap≈ ku-P-\y- ]-cn-io-e-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Xn-cp-h-\¥-]p-cw, sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-I-fn-se ]-´n-I-Pm-Xn/h¿-K hn-`m-K-°m¿-°pw H-cp e-£w cq] h-sc Ip-Spw-_-hm¿-jn-I h-cpam-\-ap-≈ a-‰v ]n-∂m-° hn-`m-K°m¿-°pw A-t]-£n-°mw. ]-´nI-Pm-Xn/h¿-K ]-cn-io-e-\m¿-YnIƒ-°v k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-\v hnt[-b-am-bn ssÃ-∏‚ v e-`n-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ B-dp-am-kØn-\-I-ap-≈ Pm-Xn, h-cp-am-\w,

Adnbn-¸pIÄ hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰pI-fp-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]I¿-∏p-Iƒ k-ln-Xw sa-bv A©n-\pap-ºv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B-bp¿-th-Z tIm-f-Pn-\p k-ao]w Ip-∂pw-]p-d-Øp {]-h¿-Øn°p-∂ K-h¨-sa‚ v {]o-˛-F-Ivkm-an-t\-j≥ s{S-bn-\nMv sk‚-dn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n°-Ww. t^m¨ 0471˛2463441.

doPy\Â ^n-j-do-kv sS-Iv-\n-¡Â ssl-kv-IqÄ {]-th-i-\w

h-en-b-Xp-d K-h. do-Pn-b-W¬ ^n-j-do-kv sS-Iv-\n-°¬ sslkv-Iq-fn¬ F-´v, H-º-Xv ¢m-kp-Ifn-se {]-th-i-\-Øn-\v A-t]£ £-Wn-®p. a-¬-ky-sØm-gnem-fn-I-fp-sS B¨-a-°ƒ-°v am{X-am-Wv {]-th-i-\w. {]-th-i\w e-`n-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Xm-a-kw, `-£-Ww, F-´mw ¢mkn-se ]mT-]p-kv-X-I-߃ F∂n-h ku-P-\y-am-bn e-`n-°pw. A-t]-£m-^m-d-Øn-\pw hn-i-Zhn-h-c-߃-°pw Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I. t^m¨ : 0471˛250281.----

\n-jn So-¨À s{S-bv\n-Mv Un-t¹m-a

_n.--F-kvkn. \-gv-kn-Mv, ]m-cm-sa-Un-¡Â tIm-gv-kp-IÄ-¡v A-t]-£n-¡mw K-h¨-sa‚ v/kzm-{i-b tImf-Pp-I-fn-te-°v 2014˛15 h¿-jsØ _n.----F-kk v.---- n. \-gv-kn-Mv, _n.----F-kk v.---- n. Fw.----F¬.----Sn, _n.----Fkvk .---- n. s]¿-^yq-j≥ sS-Iv-t\mf-Pn, _n.----]n.----‰n, _n.----F-kk v.---- n (H-]vt‰m-sa-{Sn), _n.----FF .---- - F v.---- ¬.----]n.---, _n.----kn.----hn.----Sn, _n.----^mw, ^mw.----Un F-∂o tIm-gv-kp-I-fn-te-°p-≈ {]-th-i-\-Øn-\v A-t]-£ £Wn-®p. hn-hn-[ tIm-gv-kp-Iƒ°v A-t]-£n-°p-∂-Xn-\v Hm¨sse≥ ap-tJ-\ am-{X-am-bn H-cp A-t]-£ k-a¿-∏n-®m¬ a-Xn. Hm¨-sse≥ sN-øp-∂-Xn-\p-≈ ku-I-cyw www.lbscentre.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ www.---l-b-sc-en-tr-ei .---- n ¬ e-`y-am-Wv. _-‘-s∏-Sm-hp-∂ t^m¨ \º¿ 0471 2560360, 361, 362, 363, 364, 365.----

Nn-ämÀ ]n.--F-¨v.- kn. C-\n kn.--F-¨v.- kn.

]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn-se Nn‰m¿ ]n.----F-®k v.---- n-sb kn.----F-®k v.---- nbm-bn ]-Z-hn D-b¿-Øn D-Ø-cdo-lm-_n-en-t‰-j≥ Iu¨- hm-bn.---kn¬ Hm-^v C-¥y-bp-sS Aw-KoIm-c-tØm-sS \m-j-\¬ C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v kv-]o-®v B‚ v ln-bdn-Mv (\n-jv) \-S-Øp-∂ H-cp h¿ap≥-kn-^v a-Pn-kv-t{S-‰v \n-bj-sØ Un-tπm-a C≥ So-®nw-Kv a-\-Øn-\p-≈ 2013se tI-c-f bw-Kv sU-^v B‚ v lm¿-Uv Hm- tkm-jy¬ k¿-ho-kv ]-co-£^v ln-b-dn-Mv (Un.----‰n.----ssh, Un.----F- bp-sS sa-cn-‰v en-Ãv {]-kn-≤o-I®vF .---- -®v) tIm-gv-kn-te-°v A-t]- cn-®p. hn-i-Zmw-i-߃ ssl£ £-Wn-®p. {]-th-i-\-Øn-\v t°m-S-Xn sh-_v-ssk-‰n¬ G-‰-hpw Ip-d-™-Xv π-kv-Sp ]m- (www.hckeralarecruitment.nkm-bn-cn-°-Ww. ic.in) _n-cp-Z-[m-cn-Iƒ-°pw tIƒhn-°p-d-hp-≈ Ip-´n-I-fp-sS amXm-]n-Xm-°ƒ, k-tlm-Z-c-߃ F-∂n-h¿-°pw ap≥-K-W-\. Akw-ÿm-\-sØ Xn-c-s™t]-£-Iƒ Hm¨-sse-\m-bn Sp-°-s∏-´ k¿-°m¿/F-bv-U-Uv kzo-I-cn-°pw. Xm-Xv-]-cy-ap-≈- t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-f-Pp-I-fnh¿-°v admission.nish.ac.in sh- se km-bm-” Un-tπm-a {]-th_v-ssk-‰v h-gn A-t]-£n-°mw. i-\-Øn-\v Hm¨-sse-\m-bn GA-h-km-\ Xo-b-Xn sa-bv 31.---{]n¬ 28 ap-X¬ ta-bv 14 h-sc A-t]-£n-°mw. A-t]-£-bp-sS ]-I¿-∏v tI-c-f Cu-‰, Im-´p-h-≈n, Xg sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_- {]n‚ v F-Sp-Øv km-bm-” Unm¿-Un-s‚ A-¶-am-en-bn-ep-≈ tπm-a tIm-gv-kp-Iƒ \-S-Øp-∂ tI-{μ Im-cym-e-b-Øn-te-°v A- k¿-°m¿/F-bv-U-Uv t]m-fn-sS°u-≠v Hm-^o-k¿, F¬.----Un.----¢¿- Iv-\n-°p-I-fn¬ \n-›n-X ^o°v X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v U-]yq- tkm-Sp-Iq-Sn ta-bv 16 \v ssh-Iot´-j≥ \n-b-a-\-Øn-\v tbm-Ky- ´v \m-ep-a-Wn-°-Iw \¬-Imw. cm-b-h-cn¬ \n-∂pw A-t]-£ F-bv-U-Uv t]m-fn-sS-Iv-\n-°n£-Wn-®p. A-t]-£-Iƒ No-^v se am-t\-Pv-sa‚ v Izm-´-bn-teF-Iv-kn-Iyp-´o-hv Hm-^o-k¿, °v A-t]-£n-°p-∂-h¿ A-t]tI-c-f Cu-‰, Im-´p-h-≈n, X-g £ A-X-Xv t]m-fn-sS-Iv-\n-°psXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿- I-fn¬ \¬-tI-≠-Xm-Wv. HmUv, A-¶-am-en ku-Øv ]n.----H.---- tcm Pn-√-bn-te-°pw Hm-tcm , F-∂ hn-em-k-Øn¬ 15 Zn-h-k- tIm-gv-kn-\pw {]-tXy-I-am-bn At]-£ k-a¿-∏n-°-Ww. Øn-\-Iw k-a¿-∏n-°-Ww.----

ap³-kn-^v a-Pn-kv-t{S-äv: sa-dn-äv en-Ìm-bn

km-bm-Ó t]m-fn-sS-Iv-\n-¡v {]-th-i-\w

sU]yq-t«-j³ \n-b-a-\w


Ifn¡fw

28 G-{]n-¬ 2014 Xn¶ƒ

Hm^v{Sm¡v hnem-t\m-h-bp-sS hn-tbm-Kw a-d-¡m-\m-hnÃ: KzmÀUn-tbmf

11

KOCHI

{]oan-bÀ eoKv: sNÂkn 2 þ enhÀ]qÄ 0, enhÀ]q-fnsâ Inco-S-{]-Xo-£-IÄ¡v Xncn-¨Sn

t]m-bnâv ]«nI (tSm-]v 5) I-fn, P-bw, ka\ne, tXm¬hn,- t]m-bn‚ v F-∂ {I-aØ - n¬

en-hÀ X-IÀ-¯v \oe¸S

Cw-¥ojv {]o-an-bÀ eoKv enh¿]qƒ sN¬-kn am≥.-kn‰n Bgvk-\¬ Fh¿´≥

36 36 34 35 36

25 24 23 21 20

5 6 5 7 9

6 6 6 7 7

80 78 74 70 69

kv-]m-\n-jv eoKv ayq-Wn-Iv: B-fl-kplr-Øv Snt‰m hnem-t\m-h-bp-sS a-c-WØn-s‚ B-Lm-Xw Po-hn-X-Imew ap-gp-h≥ X-t∂m-sSm-∏-ap≠m-hp-sa-∂v _-tb¨ ayq-WnIv tIm-®v s]-]v Kzm¿Un-tbm-f ]d™p. _m-gv-k-tem-W-bn¬ Km¿Un-tbm-f-bp-sS A-kn-kv-‰‚mbn-cp-∂p hnem-t\m-h. ""R-߃ H-cp-an-®v I-fn-®h - cm-Wv. H-cp-an-®v P-bn-°p-Ib - pw tXm¬-°p-Ibpw sN-bvX - h - c - mWv. Cu km-lN - c - y-Øn-¬ AtZ-lØ - n-s‚ hn-tbm-Kw Xm-ßmhp-∂X - n-epa-∏p-da - m-Wv''˛-Kzm¿Un-tbm-f Iq´n-t®¿Øp.-

2020 bq-tdm-: B-Xn-tY-bXzw h-ln-¡m³ _-¡phpw

_°p: 2020se bq-tdm-I-∏v ^pSvt_mfn\v B-Xn-tY-bXzw h-ln-°p-∂ \-K-c-ß-fn-sem-∂mhm≥ A-k¿-s_bv-Pm-s‚ X-eÿm-\am-b _-°p- A-t]-£ k-a¿-∏n-®p. A-t]-£-I-sf√mw ]-cn-KWn-® ti-jw bqtdm-]y≥ ^p-Svt_m-ƒ A-tkm-kn-tb-j\m-Wv (bp-th-^) C-Xn¬ A¥n-a Xocp-am-\-sa-Sp-°p-I. k-]v-Xw-_¿ 19\m-Wv bpth-^ B-Xn-tYbsc {]-Jym-]n-°p∂Xv. 13 \-K-cß-fm-Wv B-Xn-tY-bXzw h-ln°m-≥ cwK-Øp-≈-Xv.

tIm-¨m-bp-Å A-c-t§-äw kz-]v\-Xpeyw: d-bm³ Kn¤vkv

e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKv In-co-S-Øn-\p ssI-sb-ØpwZq-c-sØ-Øm-\p-≈ en-h¿-]q-fns‚ tam-l-߃-°v sN¬-kn-bpsS A-{]-Xo-£nX tjm°v. C∂-se \-S∂ 36mw du-≠v a¬-kc-Øn¬ en-h¿-]q-fn-s\ A-h-cpsS- ssa-Xm-\am-b B≥-^o¬Un-¬ \o-e-∏-S F-Xn-cn√m-Ø c≠p tKmfpIƒ°p sIm-ºp-IpØn-°p-I-bm-bn-cp∂p. eo-Kn¬ Xp-S-¿-®-bm-b 11 P-b-߃-°p ti-jw en-h¿-]q-fn-s‚ B-Zy tXm-¬-hn-bm-WnXv. C-tXm-sS 1990\p ti-jw Inco-Sw Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-sa-∂ enh¿-]q-fn-s‚ {]-Xo-£-Iƒ°p aß-te-‰-t∏mƒ sN¬-kn X-ßfp-sS In-co-S-km-[y-X-Iƒ k-Poh-am-°p-I-bp-w sN-bv-Xp. ko-k-Wn-ep-S-\o-fw DPz-e {]-IS-\w \-SØn-b en-h-¿-]q-fns‚ \n-g¬ am-{X-am-Wv C∂-se I-≠Xv. ]-¥-S-°-Øn¬ ta¬ss° t\-Sn-b-sXm-gn-®m¬ an-I® ap-t∂‰-ß-sfm∂pw \-S-Øm≥ sd-Uv-kn-\m-bn√. a-dp-`mK-Øv sN¬-kn-bmh-s´ an-I-® {]Xntcm-[w Xo¿-Øv en-h¿-]q-fn-s\ \n-cm-i-cm-°p-∂-tXm-sSm-∏w e`n-® c-≠v A-h-k-c-߃ tKm-fm°n am-‰p-Ibpw sN-bvXp. en-h¿-]q-fn-s‚ tXm¬-hn IqSp-X¬ B-Àm-Zw \¬-Ip-I am©-kv-‰¿ kn-‰n-°m-hpw. Im-cWw, en-h¿-]q-fn-t\-°mƒ c-≠p a¬k-cw Ip-d-®p-I-fn-® kn-‰n-°v ti-jn-°p-∂ c-≠p I-fn-I-fn¬ P-bn-®m¬ A-h¿-s°m-∏-saØm-w. \n-e-hn¬ 36 I-fn-I-fn¬ \n-∂v 80 t]m-bn‚p-am-bn en-h¿-

enh¿]q-fns\Xntc sUw_ _m (he-Xv) sN¬kn-bpsS BZytKmƒ t\Sp∂p ]-Ip-Xn-bp-sS C-©pdn-ssS-a-n¬ sUw-_m _mbpw ss^-\¬ hnkn-en-\v ap-ºp-≈ C-©pdn-ssSan-¬ hn√y-\p-am-Wv sN¬-kn°m-bn kv-tIm¿ sN-bv-XXv. X H-∂mw-]-Ip-Xn-bp-sS C-©pX dn-ssS-an-em-Wv en-h-¿-]qƒ Bcm-[-I-cp-sS lr-Z-bwX-I¿-Øv c-≠v \n¿-Wm-b-I ]n-g-hp-I- sIm-≠v _m sN¬-kn-bp-sS B]qƒ X-s∂-bm-Wv eo-Kn¬ ap-∂n´p-\n¬-°p-∂X - v. 78 t]m-bn-‚p-≈ fm-Wv C∂-se en-h¿-]q-fn-s‚ Zy-tKmƒ \n-t£-]n-®Xv. k-ltXm-¬-hn-°p h-gn-h-®Xv. H-∂mw- Xm-cw ssI-amdn-b ]m-kv h-cp-XnsN-¬k - n sXm-´c - n-In-ep-≠v. X

am-©-kv-äÀ bp-ss\-ä-Un-se ]-cn-io-e-I A-c-t§-äw Kw-`o-c-am-¡n Kn-¤vkv am-©-ÌÀ 4 þ t\mÀ-hn-¨v kn-än 0 dq-Wn¡pw am-ä-bv-¡pw U-_nÄ

apw-ss_-¡v Xp-SÀ-¨bm-b \memw tXmÂhn, U-Â-ln-bp-sS Pbw B-dp hn-¡-än\v

tXm-Â-hnIÄ Xp-SÀ-¡-Y-bm¡n Nmw-]y-·mÀ l- n-°v ]Icw apw-ss_- C-∂nMv-kv Hm-]¨ sN-bvX-Xv tcm-lnXv i¿-a-bm-Wv. F-∂m¬ X-s‚ Xo-cp-am-\w sX-‰m-sW-∂v ImWn-®v A-©v ]-¥n¬ \n-∂v \mev d¨-sk-Sp-Ø tcmln-Xns\ ap-lΩ-Zv j-an d-Æu-´m-°n-btXm-sS apw-ss_ _m-‰nMv \n-c

e-≠≥: am-©-kv-‰¿ bpss\-‰Un-s‚ tIm-®m-bp-≈ X-s‚ Ac-tß-‰a¬k-cw kz-]v-\-Xpeysa-∂v d-bm≥ Kn-Kv-kv hy‡-am°n.I-gn-™ Znh-kw Kn-Kv-kn\p Iogn¬ B-Zy a-¬kc-Øn¬ t\m¿-hn-®ns\ F-Xn-cn√mØ \mep-tKm-fp-Iƒ-°v am-©kv-‰¿ X-I¿-Øn-cp-∂p. ""a-¬-k-cw Rm≥ G-sd Bkz-Zn-®p. So-an-s‚ {]-I-S-\-Øn¬ Rm≥ G-sd I-S-s∏-´n-cn-°p∂p. Fs‚ {]-Xo-£t]m-se a¬k-cw A-h-km-\n-®-Xn¬ kt¥m-j-ap-≠v. an-I-® A-h-k-cß-fm-Wv Sow kr-„n-®-Xv. F∂m-¬ an-I-® I-fn-°m-sc ]p-dØn-cp-Øn-b-Xn¬ hn-j-aap-≠v''˛ Kn-§vkv hni-Z-am°n.

X X X X

In-Mvkv Ce-h³ anI-¨ HmÄ-du-−v Sow: tPm¬-k³

jm¿-P: sF.]n.F√nse G-‰hpw anI® Hmƒ-du-≠v So-am-Wv InMv-kv -C-e-h≥ ]-©m-s_-∂v Soanse Hmkokv t]-k¿ an-®¬ tPm¨-k≥ A`n{]m-b-s∏´p. -I-gn-™ Znh-kw sIm¬-°Ø s\-‰-vssd-tU-gv-kn-s\-Xn-sc _u-fnMv an-I-hn¬ ]-©m-_v Pbn-®n-cp-∂p. {]-Xo-£n-®-Xnepw Ip-d-™ kv-tIm-dm-Wv ]-©m-_v t\-Sn-bXv. ]-t£ c-≠ma-Xv _m-‰v sNøp-∂-Xv Zp-jv-I-c-am-Wv. an-I-® I-fn-bn-eq-sS-bm-Wv X-߃ hnP-bw kz-¥-am-°n-b-sX∂pw tPm¨k≥ ]-d-™p.

C-´y-bn kv-Izm-jv h-f-cp-¶nÃ: tPm-jv\- Nn¶¸

BZnXy Xmscsb ]pd-Øm-°nb shbv≥ ]m¿\-ens\ U¬ln Soaw-K-߃ A`n-\-μn-°p∂p jm¿-P: sF.]n.F√n¬ C∂- cp-sS an-I-hn¬ Ggp ]-¥v _mse \-S-∂ B-Zy a¬-k-c-Øn¬ °n\n-¬s° ko-k-Wn-se capwss_ C-¥y≥-kn-s\-Xnsc ≠mw P-bw kz-¥-am-°p-I-bmU¬-ln sU-b¿-sU-hnƒ-kn-\v bn-cp-∂p. an-I-® {]-IS-\w Im-gvBdp hn°-‰v P-bw. tSm-kv t\-Sn Nh® hn-P-bm-Wv I-fn-bn-se BZyw _m-‰v sNbv-X apw-ss_- Xm-cw. ko-k-Wn¬ apw-ss_-bpsb \n›n-X Hm-h-dn¬ Bdp hn- sS Xp-S¿-®bm-b \memw tXm¬°-‰n\v 125 d¨-kn¬ H-Xp°n-b hn-bm-Wn-Xv. U¬-ln apc-fn hn-P-bv (40), sIA-tX-kabw ]-Xn-hn¬ \nhn-≥ -]o-t‰-gv-k≥ (26*) F-∂n-h- ∂v hy-Xy-kv-X-am-bn ssa-°¬

_-tb-Wn-\v Pbw; tUm-Sv-ap-−n-\v k-a\n-e s_¿-en≥: P¿-a≥ eo-Kv ^p-Svt_m-fn-se 32mw du-≠v a¬-k-cØn¬ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b _-tb-¨ ayq-Wn-°v an-I-® P-bw t\-Sn-b-t∏mƒ c-≠mwÿm-\-°mcmb s_m-dq-ky tUm-Sv-ap-≠v k-a-\n-e-bn¬ Ipcpßn. tlmw-{Ku-≠n¬ H-cp- tKm-fn\p ]n-∂n-´p-\n-∂ ti-jw _-tb¨ 5˛2\v sh¿-U¿ s{_-a-s\ \njv- { ]- ` - c m- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. t¢mUntbm ]n mtdm Cc-´tKm-ƒ t\-Sn. _-tb¿ se-h¿Iyp-k-\m-Wv 2˛2\v tUm-Sv-ap-≠ns\ X-f-®Xv.

\m-t¸m-fn-¡v k-a\n-e \yq-U¬ln: C-¥y-bn-se kvIzm-jv ta-J-e h-f-cp-∂n-s√-∂v {]apJ Xmcw tPmjv-\ Nn-∂-∏ Nq≠n-°m--´n. anI® Ifn-°mscm∂pw cmPy-Øp-\n∂v Db¿∂p-h-cp∂n√.- C-sXm-cp th-Z\m-P-\-Iam-b A-h-ÿ-bm-Wv. an-I® tIm-f-Pp-I-fn¬ A-Uv-anj-\pth-≠n am-{X-am-Wv bp-hI-fn-°m¿ kv-Izm-jn-s\ Im-Wp∂--Xv''˛ tPmjv\ Iq´n-t®¿Øp. kalikkalam@thejasonline.com

tdmw: C-‰m-en-b≥ eo-Kv ^pSvt_m-fn-se 35mw du-≠v a¬-k-cØn¬ aq-∂mw-ÿm-\-°mcmb \m-t∏m-fn-sb C‚¿-an-em≥ tKmƒ-c-ln-X-am-bn Ip-cp-°n.

_-Km-\p Pbw sIm¬-°Ø: sF eo-Kv ^pSvt_m-fn-¬ C∂-se \-S-∂ 23mw du-≠v a-¬-k-c-Øn-¬ ap≥ tPXm-°fmb tam-l≥ _-Km-\v hnPbw. tlmw-{Ku-≠n¬ \-S-∂ Ifn-bn¬ _-Km≥ 2˛1\v e-tPm-Mv jn-t√m-Mn-s\ a-dn-I-S-°p-I-bmbn-cp∂p.

ln-Kz-bv-\n-sâ ]-cn-¡v Kp-cp-X-c-a-sÃ-¶p \m-t¸mfn tdmw: C-‰m-en-b≥ eoKn-¬ i-\n-bm-gv-N C‚¿an-em-s\-Xn-tc \-S-∂ a¬-k-c-Øn-\n-sS A¿-Pss‚-≥ kv-ss{S-°¿ tKm¨kmtem ln-Kzbv-\n-t\-‰ ]-cn-°v km-cap-≈-X-s√-∂v Xm-c-Øns‚ ¢∫m-b \m-t∏m-fn A-dn-bn®p. ]-cn-t°-‰v {Ku-≠n¬ ho-Wp-]n-S™ lnKz-bv-\n-s\ kv-s{S-®-dnem-Wv ]p-d-tØ-°p sIm-≠p t]m-b-Xv. Xp]cn-t°‰ lnKzbvs\ ]pd-tØ°v S¿-∂v 26-Imc\mb XmsIm≠p-t]m-hp∂p c-Øn-\p tem-I-I-∏n¬ I-fn-°m-\m-hns√∂pw A-`yq-l-߃ ]-c-∂n-cp-∂p. A¿-P-ss‚≥ So-an-se ÿn-c-km∂n-[y-am-Wv ln-Kz-bv≥. bp-h‚-kv kvss{S°¿ Im¿-tem-kv sS-h-kp-am-bn A-{X\√ _-‘-an√m-Ø-Xn-\m¬ tIm-®v ]mtªm k-_-te-‰-bv-°v ln-Kzbv\n-t\m-SmWv Iq-Sp-X¬ {]n-bw. ""ln-Kz-bv-\n-s‚ he-Xp Im¬-°p-gbv-°m-Wv ]-cn-t°-‰n-´p-≈Xv. h-cpw-Zn-hk-ß-fn¬ ]-cn-°ns\-°p-dn®v IqSp-X¬ Imcy-߃ Adn-bp∂-Xn-\mbn ]cn-tim-[-\ \-S-Øpw''˛ \m-t∏m-fn hm¿-Øm-°pdn-∏n-¬ A-dn-bn®p.

C-\n 45 \mÄ

°v t\m¿-hn-®v kn-‰n-sb ap-°n XpS-°w Kw-`o-c-am°n. tlmw-{Ku-≠m-b Hmƒ-Uv {Sm-t^m¿-Un¬ kq-∏¿ Xm-cw sh-bv≥ dq-Wn-bp-sSbpw bp-hm≥ am-‰-bp-sSbpw Cc-´-tKm-fp-Ifm-Wv am-©-kv-‰-dn-\p an-∂p-∂ P-bw k-Ωm-\n-®-Xv. 41, 48 an-\n‰p-I-fn-em-Wv dq-Wn \n-d-sbm-gn®-sX-¶n¬ 64, 73 an-\n-‰p-I-fn-embn-cp-∂p am-‰-bp-sS tKm-fpIƒ. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ tSm-´≥lmw 1˛0\v tÃm-°v kn-‰n-sbbpw sh-kv-‰v-t{_mw C-tX kvtIm-dn-\p sh-kv-‰v-lm-an-s\bpw kzm≥-kn 4˛1\v B-kv-‰≥-hn√sbbpw k-Xmw-]v‰≥ 2˛0\v F-h¿-´-s\-bpw k-≠¿-em‚ v 4˛0\v Im-¿-Un-^v kn-‰n-sb-bpw ]-cm-Pb-s∏-SpØn.

P-bv 34 ]-¥n¬ \n-∂v \mep _u≠-dnbpw H-cp kn-Iv-kdpa-S-°w 40 d¨-sk-Sp-Øm-Wv So-an-s‚ tSm-]vk-tIm-d-dm-b-Xv. Izn-‰¨ Un-tIm-°v (16),- Po ≥ t]m-ƒ- Up-an-\n(19), sI-hn≥]o-t‰-gv-k≥ (26*), Zn-t\-jv Im¿Øn-Iv (2), tI-Zm¿ bm-Z-hv (14*) F-∂n-h-cpw t`-Z-s∏-´ {]-I S-\w Im-gv-Nh-®p. e-kn-Xv a-en¶ c-≠v hn°-‰v ho-gv-Øn-

C¶s¯ Ifn ]-©m-_v x _mw-•q¿ (cm-{Xn 8, sk-‰v am-Iv-knepw tkm-Wn kn-Iv-knepw)

35 27 5 3 86 34 26 4 4 82 34 26 3 5 81 34 18 8 8 62 34 17 8 9 59

C-äm-en-b³ eoKv bp-h‚-kv 34 29 3 2 90 F.F-kv tdm-a 35 26 7 2 85 \m-t∏m-fn 35 20 9 6 69 ^n-sbm-sd‚o-\ 35 18 7 10 61 C‚¿anem≥ 35 14 15 6 57

P-À-a³ eoKv _-tb¨ tUm-Sv-ap-≠v jm¬s° _tb¿ thmƒ^vkv

32 27 3 2 84 32 20 5 7 65 31 17 7 7 58 32 17 4 11 55 32 16 6 10 54

sN-ss¶-¡v 146 d¬-kv hn-P-b-e£yw t]m-bnâv \ne (Sow, aÂ-kcw, Pbw, tXmÂhn, k-a-\n-e, d¬-tdäv, t]m-bnâv F-¶ {I-a-¯nÂ) ]©m_v sNss∂

4 4 0 0 +1.517 8 4 3 1 0 +1.251 6

cmPÿm≥ 4 2 2 0 +0.497 4 sIm¬°Ø 4 2 2 0 +0.193 4

_mw•q¿

4 2 2 0 ˛-0.117 4

U¬ln

5 2 3 0 ˛1.116 4

ssl-Zc - m-_mZv 3 1 2 0 ˛1.238 2

apwss_

4 0 4 0 ˛0.974 0

™-Sn-® k-Ωn-bpw,cm-lp-ep-amWv kv-tIm¿ 140 I-S-Øn-b-Xv.AtX-ka-bw kq-∏¿-In-Mv-kn-\v th-≠n tam-ln-Xv i¿-Ω,s_≥ ln¬-^≥-tlm-kv,F-∂n-h¿ c≠p hn°-‰v ho-gv-Øn-b-t∏mƒ ti-jn-® hn°-‰v sUz-bn≥ kv-ansslZ-cm-_mZv Hm]-W¿ Btcm¨ ^n≥Nns‚ _m‰nMv Øn-\mWv.A-tX-ka-bw jm¿-P:sF.]n.F√n¬ C∂- ≥(7),tU-hn-Uv hm¿-Æ¿(0) F- sF.]n.F√n¬ I-gn-™ Znh-k \-S-∂ InMv-kvCe-h≥]©se \-S-∂ c-≠mw a¬-k-c- ∂n-h-¿ ]-cm-P-b-s∏s´-¶nepw Øn¬ ssl-Z-cm-_m-Zv k¨- tem-tI-jv cm-lp¬ (25),th- m-_v sIm¬-°-Ø s\-‰v ssdssd-tk-gv-kn-s\-Xn-sc sNss∂ kq-∏¿-In-Mv-kn-\v 146 X ssl-Z-cm-_m-Zv k¬-ssd-tk-gv-kv 5\v 145 d¨-kv hn-P-b-e-£yw. tSm-kv t\-Sn BZyw _m-‰v sN-bv-X ssl-Z-cm-_m-Zn-s\ \n- X B-tcm¬ ^n-^n-³Nv45,tem-tI-jv cm-lp 25 ›n-X Hm-h-dn¬ 5 hn-°-‰v \-„Øn¬ 145 d¨-kn¬ H-Xp-°p-I- X tam-ln-Xn-\pw,lnÂ-s^³-tlm-kn\pw c-−v hn¡äv bm-bn-cp-∂p sN-ss∂.44 ]¥n¬ A-©v _u-≠-dn-b-S-°w Wp-tKm]m¬ dm-hp(13)Um-c≥- tUgv-k a¬-k-c-Øn¬ In-Mv-kv i¿- C-e-h-\v 23 d¨-kv hn-P-bw. 133 45 d¨-sk-Sp-Ø B-kv-t{X-en- k-Ωn(23*)I-c¨ b≥ Xmcw B-tcm¨^n-≥Nm- Ω(17*)F-∂n-h¿ t`-Z-s∏-´ {]- d¨-kv hn-P-b-e£yw ]n-¥pS¿-∂ sIm¬-°-Ø 109 d¨-knWvv ssl-Z-cm-_m-Zn-s‚ tSm-]v- IS-\w \-S-Øn. A-h-km-\-L-´-Øn¬ B- \v ]p-d-Øm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kv-tIm-d¿. in-J¿ [-hm-

{In-Ìymt\m U-_n-fn db A-Xv-eän-tIm-bv-¡-cnsI

db-en-\mbn {InÃymt\m tKmƒ t\Sp-∂p am-{UnUv: kq-∏¿ Xm-cw {InÃym-t\m sdm-Wm-ƒtUm C-c-´tKm-tfm-sS ap-∂n¬-\n-∂p \-bn®-t∏m-ƒ kv-]m-\n-jv eo-Kn-¬ db-¬ am-{Un-Un-\v X-I¿-∏≥ Pbw. tlmw-{Ku-≠m-b km‚nbmtKm s_¿-\m-_p-hn¬ \-S∂ I-fn-bn¬ d-b¬ F-Xn-cn√mØ \m-ep tKm-fp-Iƒ-°p H-kmkp\-sb sI-´p-sI-´n-°p-I-bmbn-cp∂p. Cu hn-P-b-tØm-sS

A-Xve - ‰ - n-tIm d-b-¬ am-{Un-Uv _m-gvk - t- em-W _n¬_mthm skhnø

am©-ÿ bpss\-‰Un\p th≠n Cc-´-tKmƒ t\Snb bphm≥ am‰ (CS-Xv) SoawKw shbv≥ dqW-s°m∏w BÀm-Zw ]¶n-Sp∂p

th-≠n P-b-tZ-hv D\mSvI´v \mevv Hm-h-dn¬ 29 d¨-kv hn-´p-sImSp-Øv c≠v hn°-‰v ho-gv-Øn. jl-_m-kv \-Zow, sh-bv≥ ]m¿\¬ F-∂n-h¿ Hmtcm hn-°-‰v kz-¥-am-°n-. A-tX-k-a-bw, 126 d¨-kv ]n¥p-S¿∂ U¬-ln-°v th-≠n hn-

apwss_ C-´y³-kv B-dn-\v 125 In-tdm¬ s]m-ÅmÀ-Uv 33* UÂ-ln sU-bÀ-sU-hnÄ-kv \m-en-\v 126 apc-fn hn-P-bv 40, sI-hn³ ]o-tä-gv-k³ 26*

X-I¿-® t\-cn-´p. Hº-Xv Hm-h¿ ]q¿-Øn-bm-hp-tºmƒ \m-ep ap≥\n-c _m-‰vkv-am≥-am-sc \-„s∏-´ apw-ss_-°v 30 ]-¥n¬ \n∂v ]pd-Øm-hmsX 33 d¨-skSp-Ø sh-Ãv C≥Uokv Hmƒ-du≠¿ Intdm¨ s]m-≈m¿-Uns‚ _m-‰nMm-Wv am-\yam-b kvtIm¿ t\-Sn-s°m-Sp-Ø-Xv. apw-ss_-bp-sS ap≥-\n-cXm-cßfm-b B-Zn-Xy Xm-sc (8)-, tIm-dn -B-≥tUgvk≥ (13), Aºm-´n dmbp-Up(14), l- n (10)F-∂n-h¿ \n-cm-i-s∏-Sp-Øn-bt∏mƒ Nn-Zw_-cw Ku-Xw 18 ]¥n¬ 22, l¿-`-P≥- knMv A©v ]-¥n¬ 10 F-∂nh-sc Iq-´p-]n-Sn®mWv s]m-≈m¿-Uv kvtIm-¿120 I-S-Øn-b-Xv . sU-hnƒ-kn-\v

bn-em-°p-∂-Xn-\n-sS enh¿]qƒ Iym]v‰≥ Ãoh≥ sP-dm¿-Uv ASn-sX-‰n \n-e-Øp-ho-W-t∏m-ƒ X°w ]m¿-Øp\n¬-°p-I-bm-bncp-∂ _m ]-¥v X-´n-sb-SpØp. H‰-bv-°v ]-¥p-am-bn F-Xn¿tKm-ƒap-J-tØ-°v ]m-™-Sp-Ø _m ap-t∂m-´p-Ib-dnh-∂ tKm-ƒ-Io∏-sd \n- -lm-b-\m-°n {Ku-≠v tjm-´n-eq-sS e-£yw-Im-Wp-Ibm-bn-cp-∂p. c-≠mw-]-Ip-Xn-bn¬ k-a\ne tKm-fn-\m-bn en-h-¿-]qƒ s]mcp-Xn-t\m-°n-sb-¶nepw ^-e-ap≠m-bn√. H-Sp-hn¬ ss^-\¬ hnkn-en-\v sk-°‚p-Iƒ _m-°n\n¬-s° hn√y≥ t\Snb tKmƒ sN¬-kn-bp-sS hn-P-b-ap-d-∏n°p-I-bm-bn-cp∂p. en-h¿-]qƒ˛sN¬-kn t]mcm-´w Im-Wn-I-fp-sS {]-Xo-£-bvs°m-Øpb¿-∂n√. en-h¿-]qƒ ]-Xnhp-ssi-en-bn¬ B-{I-a-WØn-\v ap≥-Xq-°w \¬-In-b-t∏mƒ {]Xn-tcm-[-Øn-\v Aan-X {]m[ym-\w \¬-In-bm-Wv sN¬-kn I-fn-®Xv. I-fn-bn-¬ Iq-Sp-X¬ ka-bw ]-¥w ssIh-iw h-®n-´pw B-Zy-]-Ip-Xn-bn¬ H-cp tjm-´v t]mepw en-h¿-]q-fn-\v e-£yØn-te-°v sXm-Sp-°m-\m-bn√. a-dp-`mK-Øv sN¬-kn-bmh-s´ kz-¥w tKmƒ-ap-Jw kw-c-£n-® ti-jw A-hk-cw e-`n-°p-tºmƒ tKmƒ t\-Sp-I-sb-∂ X-{¥-amWv ]-co-£n-®Xv. A-tX-k-abw, Xm¬-°m-enI tIm-®v d-bm≥ Kn-§v-kn-\p Iogn¬ B-Zy-am-bn I-f-Øn-en-dßnb am-©-kv-‰¿ bp-ss\‰-Uv FXn-cn√m-Ø \m-ep tKm-fp-Iƒ-

≈-Xv. 81 t]m-bn‚p-am-bn \n-e-hnse Nmw-]y≥-am-cm-b _m-gv-ktem-W-bm-Wv aq-∂m-a-Xp-≈Xv. H-km-kp-\-bv-s°-Xn-tc Bdv, 52 an-\n-‰p-I-fn-em-Wv {In-Ãymt\m \n-d-sbm-gn-®Xv. sk¿-Pntbm dm-tam-kv (60mw an-\n-‰v), Um-\n-tb¬ I¿-hm-Pm¬ F-∂nh¿ Hmtcm X-h-W e-£ywI≠p. Nmw-]y≥-kv eo-Kn-s‚ c≠mw]m-Z sk-an-bn¬ \-m-sf _tb¨ ayq-Wn-°n-s\-Xn-tc \-S°m-\n-cn-°p-∂ \n-¿-Wm-b-Ia-¬k-c-Øn-\p- X-߃ k-÷-cmsW-∂p sX-fn-bn-°p-∂-Xm-bn-cp-

tZio-b ^pSv-t_mÄ: tIc-fw IzmÀ-«-dn ]qs\: Xp-S¿-®bm-b c≠mw Pb-tØm-sS tIc-fw 59m-a-Xv tZio-b kv-Iqƒ ^pSv-t_mƒ Nmw]y≥-jn-∏n-s‚ Izm¿-´¿ ss^-\en-te-°p ap-t∂dn. C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ N-fio-K-Un-s\-bm-Wv tIcfw F-Xn-cn√m-Ø aq-∂p tKm-fpIƒ-°p X-I¿-ØXv. C-c-´-tKmƒ t\Sn-b in-lm-_m-Wv tI-c-fØn-s‚ hn-P-b-in¬∏n. a-s‰m-cp tKmƒ hn-th-In-s‚ h-I-bm-bncp∂p. i-\n-bm-gv-N \-S-∂ B-Zy-I-fnbn¬ tI-cfw 1˛0\p cm-P-ÿms\ tXm¬-∏n-®n-cp-∂p.

A-k-sc³-I-bv¡v c-−v SqÀ-W-saâpIÄ \-ã-amhpw

e≠≥: ]-cn-°p-aq-ew ap≥ temI H-∂mw-\-º¿ s_-emd-kv hX d-b am-{Un-Uv 4 þ H-km-kp\ 0 \n-Xm sS-∂nkv Xm-cw hn-tŒmdnb A-k-sc≥-I-bv-°v h-cm-\n-cnX A-Xv-eän-tIm-bp-am-bp-Å AI-ew d-b \mem¡n °p-∂ c-≠p Sq¿-W-sa-‚p-I-fn¬ I-fn-°m-\m-hn-√. Ipd¨p am-{UnUv, tdmw F-∂o-hn-Sß - eo-Kn¬ X-e-∏-Øp-≈ A-Xv-e‰n- ∂p d-b-en-s‚ {]-I-S\w. fn¬ \-S° - p-∂ Sq-¿W - s - a‚p-If - mtIm am-{Un-Up-am-bp-≈ A-I- c≥-Ib - v° - v \-„a - m-hpa-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ dtbm h- Wv A-ks ew d-b¬ \mep t]m-bn‚m-°n s√°m-t\m 3˛0\v {K-\m-U-sb- I. C-hb - v° - p ti-ja - p-≈ {^©v Ip-d®p. A-Xv-e-‰n-tIm-bv-°v 86- bpw sK-‰ms^ 1˛0\v am-e-K-sb- Hm-]-Wn-epw Xm-cw I-fn-°m-\pDw d-b-en-\v 82Dw t]m-bn‚m-Wp- bpw tXm¬-∏n-®p. ≈ km[y-X Ip-d-hmWv.


CMYK

12 tImgnt°mSv

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

hÀ-Ko-bI-em-]-§Ä 25 i-X-am-\w hÀ-[n-s¨-¶p tI-{µ-kÀ-¡mÀ

CMYK

Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n I-tem¬-k-h-w H-∏-\-bn¬ H-∂mw ÿm-\w t\Sn-b F-d-Wm-Ip-fw sk‚ v sX-tc-kmkv tImf-Pv Sow t^m-t´m: bq-\p-kv sN-t©cn

\yq-U¬-ln: cm-Py-Øv 2013¬ h¿-Ko-b I-em-]-ß-fn¬ 25 iX-am-\w h¿-[-\-bp-≠m-sb-∂v tI-{μ A-`y-¥-c a-{¥m-e-bw. ap-k-^¿-\-K¿ I-em-]-a-S-°w h-en-b I-em-]-߃ \-S-∂ DØ¿-{]-tZ-im-Wv G-‰-hpw ap∂n¬. 2012¬ 118 I-em-]w \-S∂ C-hn-sS 2013¬ 247 I-em-]ß-fm-Wv D-≠m-b-Xv. D-Ø¿-{]-tZ-iv, a-[y-{]-tZiv, I¿-Wm-S-I, _n-lm¿, KpP-dm-Øv F-∂o kw-ÿm-\ß-fn-¬ I-em-]-߃ h¿-[n®p- s Im- ≠ n- c n- ° p- I - b m- s W-

∂v B-`y-¥-c-a-{¥m-e-b-Øns‚ I-W-°p-Iƒ ]-d-bp-∂p. 2013¬ Kp-P-dm-Øn¬ 68 I-em]-ß-fm-Wp \-S-∂-Xv. C-Xn¬ 10 t]¿ sIm-√-s∏-´p. 2012¬ 57 I-em-]-ß-fn-em-bn 5 t]-cmWp sIm-√-s∏-´-Xv. 2012¬ 69 I-em-]w \-S-∂ I¿-Wm-S-Ibn¬ 2013¬ 73 I-em-]w \-S∂p. Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-°p∂-tXm-sS cm-jv-{So-b-∏m¿-´nIƒ h¿-Ko-b {]-Nm-c-Ww \-SØp-∂-Xm-Wp I-em-]-߃ h¿-[n-°m≥ Im-c-W-sa-∂p a{¥m-e-bw A-dn-bn-®p._n-lm-dn¬ 2013¬ 63 I-em]-ß-fm-Wp \-S-∂-Xv. C-Xn¬

G-gp-t]¿ a-cn-°p-I-bpw 283 t]¿-°p ]-cn-t°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xp. 2012¬ 21 kw-`-h-ßfn-em-bn aq-∂p-t]¿ a-cn-°p-Ibpw 172 t]¿-°p ]-cn-t°¬°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. a-lm-cm-jv-{S-bn¬ 2013¬ 88 kw-`-h-ß-fn-em-bn 12 t]¿ a-cn°p-I-bpw 352 t]¿-°p ]-cnt°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xp. alm-cm-jv-{S-bn¬ I-em-]-߃ Ip-d-™p-h-cn-I-bm-sW-∂p a{¥m-e-bw ]-d-bp-∂p. cm-Pÿm-\n¬ I-em-]-ß-fp-sS FÆ-Øn¬ h¿-[-\-bp-≠m-bn-´n√. 2012se t]m-se 52 I-em-]߃ X-s∂-bm-Wv 2013epw D-

≠m-b-Xv. a-c-W-kw-Jy 10¬ \n∂v c-≠m-bn Ip-d-bp-I-bpw sNbv-Xp. X-an-gv-\m-´n¬ I-em-]-ßfn¬ h¿-[-\-bp-≠m-bn-´p-≠v. 2012¬ 14 kw-`-h-ß-fn-em-bn 2 t]¿ a-cn-®-t∏mƒ 2013 B-bt∏mƒ 36 kw-`-h-ß-fn-em-bn aq-∂p-t]¿ sIm-√-s∏-´p. 85 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. tI-c-f-Øn¬ h¿-Ko-b kz`m-h-ap-≈ kw-L¿-j-ß-fpsS F-Æ-Øn¬ Ip-d-hp-≠mbn. 2012¬ 56 kw-`-h-߃ \-S∂-t]mƒ 2013¬ C-Xv 41 B-bn Ip-d-™p. B-{‘-{]-tZ-inepw F-Æ-Øn¬ Ip-d-hp-≠mbn-´p-≠v.-

kz-]v-\-]-²-Xn-¡v C-\n 771 Zn-h-k-w- Iq-Sn

tNm-c-bp-sS \n-d-ap-Å i-Jo-Jv AÂ-\p-Av-am³

sIm-¨n sa-t{Sm: ap-Jy-a-{´n-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n \m-sf A-Sn-b-´-c tbm-Kw

\n-Ý-b-ZmÀ-Vy-¯n-sâ {]-Xo-I-am-bn ^-e-kv-Xo³ ss]-Xr-I-hm-cw

kz-¥w {]-Xn-\n-[n sIm-®n: tI-c-f-Øn-s‚ kz-]v-\]-≤-Xn-bm-b sIm-®n sa-t{Sm kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ {]-Jym-]\-a-\p-k-cn-®p {]m-h¿-Øn-I-amIm≥ C-\n 771 Zn-h-k-w- Iq-Sn _m°n-bp-s≠-¶n-epw \n-›n-X k-ab-Øn-\p-≈n-¬ ]-≤-Xn F-ßpsa-Øn-s√-∂v B-i-¶. sa-t{Sm-bp-sS \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn sIm®n-bn-se K-Xm-K-X-°p-cp-°v ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-\v hn-hn-[ h-Ip-∏pI-fn-se D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw P\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw A-Sn-b¥-c tbm-Kw \m-sf ap-Jy-a-{¥nbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øp tN-cpw. ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bp-≈ `q-an G-s‰-Sp-°-ense A-hy-‡-X-bpw A-\n-›n-X-

Xz-hpw tbm-K-Øn¬ N¿-®-sNøpw.]-≤-Xn-bp-sS B-cw-`-Øn¬ Xp-S-ßn-b hn-hm-Z-ß-fpw X¿-°ß-fpw \n¿-am-Ww B-cw-`n-®v H-cp h¿-j-am-Im-dm-bn-´pw Xp-S-cp-∂Xm-Wv sIm-®n sa-t{Sm-°v Xn-cn-®Sn-bm-hp-∂-Xv. sXm-gn¬-{]-iv-\߃-aq-ew sIm-®n sa-t{Sm-bp-sS \n¿-am-Ww X-S - s - ∏-Sn-s√-∂v hnhn-[ bq-\n-b\ - p-Iƒ D-d∏ - p-\¬-Inbn-cp-s∂-¶n-epw \n¿-am-Ww ]ptcm-Ka - n-°s - h C-sX-√mw X-In-Swa-dn-™p. ]-≤-Xn ssh-Ip-∂ Htcm Zn-h-k-hpw 60 e-£-Øn-\pw H-cp tIm-Sn-°p-an-S-bn¬ \-„-ap≠m-Ip-sa-∂m-Wv I-W-°v. sXmgn¬-Ø¿-°-ß-fpw ÿ-e-ta-s‰Sp-°¬ hn-hm-Zß - f - pw aq-ew \n-ch-[n X-h-W-bm-Wv sIm-®n sat{Sm-bp-sS \n¿-am-Ww X-S  - s - ∏-´-

Xv. C-Xv C-t∏m-gpw Xp-S¿-∂p-sIm≠n-cn-°p-I-bp-am-Wv. {]-Jym-]n®n-cn-°p-∂ k-a-b-Øn-\p-≈n¬ sIm-®n sa-t{Sm-bp-sS B-Zy-L´- w ]q¿-Øn-bm-hn-s√-∂v A-Sp-Øn-

sS C {io-[c - ≥ ]-d™ n-cp-∂p. B-ep-h ap-X¬ Fw.-Pn. tdmUv h-sc-sb-¶n-epw ]q¿-Øn-bm°m-\m-Wv C-t∏mƒ {i-an-°p-∂sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™n-cp∂p.- B-ep-h ap-X¬ t]-´-h-sc-bp≈ B-Zy-L-´-Øn¬ 22 tÃ-j-\pI-fm-Wv sIm-®n sa-t{Sm-bn¬ D≈-Xv. C-Xn¬ C-S-∏-≈n tÃ-j-

s‚ \n¿-am-Ww sXm-gn¬-Ø¿-°sØ Xp-S¿-∂v \n-e-®n-´p Zn-h-k߃ I-gn-™p. sIm-®n sa-t{Sm k-a-b-_-‘nX-am-bn Xo¿-°p-∂-Xn-epw \n¿-amW-L-´-Øn¬ P-\-߃-°p-≠mhp-∂ _p-≤n-ap-´p-Iƒ ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-epw kw-ÿm-\ k¿°m-cpw sI.-Fw.-B¿.-F-√pw sIm-®n \-K-c-k-`-bpw Kp-cp-X-cam-b A-ew-`m-hw Im-´p-I-bm-sW∂p ]n cm-Po-hv Fw.-]n. B-tcm]n-®p. X-Ω-\w-˛-]p-t√-∏-Sn tdmUn-s‚ ho-Xn-Iq-´¬, Fw.-Pn. tdmUn-te-°p-≈ A-t{]m-®v tdm-Uns‚ ho-Xn-Iq-´¬ F-∂n-h-bv-°mbn 2011 Pq-Wn¬ ap-Jy-a-{¥n hn-fn®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ 25 tImSn cq-] A-\p-h-Zn-®m¬ B-dp-amk-Øn-\p-≈n¬ ]-Wn ]q¿-ØoI-cn-°m-sa-∂v sIm-®n ta-b¿

tSm-Wn N-Ωn-Wn D-d-∏p-\¬-In-bncp-∂-Xm-Wv. C-Xp-{]-Im-cw k-]vXw-_¿ 21\v tIm¿-]-td-j-\p ]Ww \¬-In-s°m-≠v k¿-°m¿ DØ-c-hn-d-°n-sb-¶n-epw C-°m-cyØn¬ bm-sXm-∂pw sN-øm≥ tIm¿-]-td-j≥ X-øm-dm-bn-s√∂pw ]n cm-Po-hv B-tcm-]n-®p. 2013 H-tŒm-_-dn¬ ap-Jy-a-{¥n hnfn-®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn-¬ C°m-cyw ho-≠pw Xo-cp-am-\n-s®¶n-epw H-∂pw {]-tbm-K-Øn-embn-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. F-∂m¬, X-Ω-\w ]p-t√-∏-Sn tdmUv hn-I-k-\w bm-Ym¿-Yy-am-hmØ-Xv ÿ-e-ta-s‰-Sp-°¬ \-S-]Sn ]q¿-Øn-bm-hm-Ø-Xp aq-e-amsW-∂pw C-Xp ]q¿-Øo-I-cn-t°≠-Xv d-h-\yq h-Ip-∏n-s‚ Np-a-Xe-bm-sW-∂m-Wv ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn ]-d-bp-∂-Xv.-

Fw Sn ]n d-^o-°v tZm-l: h-c≠ - ]m-d∏ - p-dØ - v X-ebp-b¿-Øn-\n¬-°p-∂ i-Jo-Jv A¬-\p-Av-am≥ (c-‡-h¿-W ∏q°-ƒ) ^-ek - vX - o≥ c-‡k - m-£nI-fp-sS {]-Xo-I-am-Wv. h-c-≠ aÆn-epw c-‡-h¿-Ww hn-cn-bn-®v ]p-©n-cn s]m-gn-°p-∂ C-h IØm-d-bn-se (tZm-l-bn-se Iƒ®-d¬ hn-t√-Pv) lmƒ aq-∂n-te°v sN-∂p-Ib - d - p-∂ B-cp-sS-bpw I-Æn-ep-S° - pw. ^-ek - vX - o≥ X-Shp-Im-cp-sS Zn-\t- Øm-S\ - p-_‘ - n®v (G-{]n¬ 17) h-c-® ap-l-Ω-Zv A-_q-ssk-Zn-s‚ Cu Nn-{Xw ^e-kv-Xo-\n-se I-Æo-cpw tNm-cbpw Hm¿-an-∏n-°p-∂p. A-d-_n km-ln-Xy-ß-fn¬ c‡-km-£n-I-fp-sS Xy-mK-sØ°p-dn-®v ]-d-bp-∂ ]-e-bn-S-Øpw i-Jo-Jv A¬ \p-Av-am≥ ImWmw. N-ß-e-s°-´p-Iƒ X-I¿Øv Ip-Xn-®p-bc - m≥ sh-ºp-∂ ]cp-¥v ^-e-kv-Xo≥ t]m-cm-´-Øns‚ {]-Xo-I-am-Wv. ^-e-kv-Xo-\nb≥-˛-J-Ø-cn {^-≠v-jn-∏v Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-

a-W¬ sIm-≠v Ip-∏n-°-I-Øv Xo¿-Ø Nn-{X-w ¬ G-{]n¬ 23 ap-X¬ 29 h-sc \S-°p-∂ ^-e-kv-Xo≥ ss]-Xr-Ihm-cw C-cp cm-Py-ß-fp-sS-bpw kmw-kvI - m-cn-I cw-Ks - Ø _-‘sØ Du-´n-bp-d-∏n-°p-∂-Xp-Iq-Snbm-Wv. {]-Z¿-i-\-Øn-se I-c-hn-cp-Xv Im-Wp-tºmƒ C-{km-tb¬ {Iq-cX-bp-sS N-ße - s - °-´p-If - n¬ X-f-

CMYK

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

®n-S-s∏-´ H-cp P-\-X-bp-sS X-I¿°m-\m-hm-Ø \n-›-b-Zm¿-Vyw Im-Wmw. sh-Ãv-_m-¶n-se \-_vep-kn¬ \n-∂p-≈ H-eo-sh-Æb - nep-≠m-°n-b tkm-∏n-\v A-Sn-®a¿-Øs - ∏-´ k-aq-lØ - n-s‚ kzmX-{¥y-hm-RvO - b - p-sS a-Wa - p-≠v. ^-e-kv-Xo-\n-se 80,000Hm-fw Ip-Spw-_-ß-fm-Wv H-eo-hv a-c-ßsf B-{i-bn-®p I-gn-bp-∂-Xv. AXp-sIm-≠p-X-s∂-bm-Wv Hm-tcm B-{I-a-W-Øn-epw a-\p-jy-Po-h\p-Iƒ-s°m-∏w C-{km-tb¬ Heo-hv a-cß - f - p-sS I-Sb - v° - e - pw IØn-h-bv-°p-∂-Xv. H-eo-hn-s‚ XSn-bn¬ Xo¿-Ø hn-hn-[ in¬-∏ß-fpw {]-Z¿-i\ - Ø - n¬ Im-Wmw. {]-Ir-Xn-Z-Ø-am-b I-√p-I-fn¬ Xo¿-Ø in¬-∏-ß-fpw ssS-ep-Ifpw hm-jv-t_-kn-\p-I-fpw a-‰pw {]-Z¿-i\ - Ø - n-se a-s‰m-cp B-I¿j-Wa - m-Wv. ssh-Ip-t∂-cß - f - n¬ ^-ek - vXo≥ \m-S≥ I-em-{]-IS- \ - ß - f - pw ^-e-kv-Xo-s‚ kmw-kv-Im-cn-I ]m-cº - c - y-sØ-°p-dn-®v A-dn-hp-]I-cp-∂ {]-`m-j-W-ß-fp-sa-√mw H-cp-°n-bn-´p-≠v.

k-Nn-\pw _-¨-\pw sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn Kp-W-t`m-àm-¡Ä

CMYK

»m-¡v s_Â-äv: tPym-Xn-I Kn-¶-kv _p-¡n-te-¡v sIm-®n: I-cm-sØ ªm-°v s_¬-‰v t\-Sp-∂ {]m-bw-Ip-d-™ hy‡n-bm-b \m-e-c h-b- p-≈ tPym-Xn-I Kn-∂-kv _p-°n-te°v. C-∂-se Im-°-\m-´p \-S-∂ sS-kv-‰n¬ ªm-°v s_¬-‰v kz¥-am-°n-b tPym-Xn-I X-I¿-ØXv B-e-∏p-g-bn-se h¿-jm hnt\m-Zv A-©p h-b- n¬ ÿm-]n® sd-t°m-Um-Wv. I-cm-sØ-bn-se 15 I-´I - ƒ ]ng-hp-Iq-Sm-sX sN-bvX - v tPym-Xn-I ªm-°v s_¬-‰v kz-¥-am-°n-bt∏mƒ ]-cn-io-e-I sk≥-km-bv kp-a-bv-°pw c-£n-Xm-°-ƒ-°pw B-\-μ-Øn-s‚ \n-an-j-ß-fm-bn am-dn. aq-eº - n-≈n-°S- p-Øp-≈ ]ng-e-bn-se tPym-Xn-I Iq-\-Ωm-hv Nm-h-d kv-Iq-fn¬ In-≥-U¿-Km¿´≥ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. tZ-hkzw ]-d-ºn¬ sk-bn-¬-kv d-{]k-t‚-‰o-hm-b {io-Pn-Øn-s‚-bpw

kv-In¬-sS-Iv A-[ym-]n-I kn‘y-bp-sS-bpw a-If - m-b Cu sIm®p-an-Sp-°n c-≠-c h-b- n-em-Wv I-cm-sØ ]T-\w Xp-Sß - n-bX - v. c-≠c - h¿-jw sIm-≠v ªm-°v s_¬-‰n-\p ap-ºp-≈ F-´v s_¬‰p-Iƒ kz-¥a - m-°n-b tPym-Xn-I ªm-°v s_-¬-‰n-\p X-øm-sd-Sp°p-tºm-gm-Wv tem-I-sØ G-‰hpw {]m-bw-Ip-d™ ªm-°v s_¬-‰n-s‚ D-Sa - B-e∏ - p-gb - n-se A©p-hb -   - p-Im-cn h¿-jm hn-t\mZv B-sW-∂ hn-hc - w am-Xm-]n-Xm°-ƒ A-dn-bp-∂-Xv. A-tXm-sS ªm-°v s_¬-‰v sS-kv-‰v Im-a-dbn¬ ]-I¿-Øm-\pw Kn-∂k - v A[n-Ir-Xs - c A-dn-bn-°m-\pw Xo-cpam-\n-®p. ªm-°v s_-¬‰ - n-se ^Ãv Un-{Kn t\-Sp-∂ tem-I-sØ {]m-bw-Ip-d-™ hy-‡n-sb-∂ _-lp-a-Xn-bm-Wv tPym-Xn-I-bpsS A-Sp-Ø e-£yw.-

CMYK

tPym-Xn-I ]-cn-io-e\-Øn¬

\yq-U¬-ln: {In-°-‰v C-Xnlm-kw k-Nn≥ sS-≠p¬-°¿-°v `m-c-X-c-Xv-\ ]p-c-kv-Imcw e-`n-®-tXm A-t±-lw Fw.]n-bm-b-tXm H-∂pw tKm-hm k¿-°m-cn-\p {]-iv-\-a-√. kNn≥ sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xnbp-sS Kp-W-t`m-‡m-hm-sW∂m-Wv tKm-hm k¿-°m¿ IW-°p-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv. kNn≥ am-{X-a-√, A-t±-l-Øns‚ `m-cy A-Rv-P-en-bpw a°-fm-b km-d-bpw A¿-Pp\pw h-sc ]-≤-Xn-bp-sS KpW-t`m-‡m-°-fm-Wv. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bnse X-´n-∏v sh-fn-hm-°n tKmhm ]-cn-h¿-Ø≥ ^u-t≠j≥ F-∂ k-∂-≤ kw-L-S\ ]p-d-Øp-hn-´ hn-h-c-߃ sR-´n-∏n-°p-∂-Xm-Wv. {I-at°-Sp-Iƒ A-t\z-jn-°m≥ D-Ø-c-hm-Z-s∏-´ kw-ÿm-\ ap-Jy-a-{¥n h-sc Kp-W-t`m‡m-°-fp-sS ]-´n-I-bn-ep≠v.k-Nn-\p ]p-d-sa, I-]n¬tZ-hv, ku-c-hv Kmw-Kp-en, cmlp¬ {Zm-hn-Uv, bp-h-cm-Pv kn-Mv F-∂n-h-cpw k¿-°m-cns\ kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-sS Kp-W-t`m-‡m-°-fm-Wv. kn\n-am-Xm-c-ß-fm-b A-an-Xm-`v _-®≥, ]-tc-jv dm-h¬, Ban¿ Jm≥ F-∂n-h-cpw sXmgn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn-eq-sS-bmWv Po-hn-°p-∂-Xv. A-an-Xm-`v _-®-s‚ am-Xm-hpw ]-´n-I-bnep-≠v.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-89. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

Thejas Epaper general Edition 2014-04-28  

Thejas Epaper general edition. 2014-04-28