Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-105

12 t]Pv

■ `6.00

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n en-hn-Mv Sp-K-ZÀ: Ip-«n-IÄ D-−m-bm hn-hm-l-am-bn I-W-¡m-¡pw

B-dmw-L-«-¯n t`-Z-s¸-« t]m-fn-Mv; X-an-gv-\m-«n 70 i-X-am-\-w

\yq-U¬-ln: hn-hm-lw I-gn°m-sX Zo¿-L-Im-ew H-cp-an-®p Po-hn-® (en-hn-Mv Sp-K-Z¿) kv{Xo-°pw ]p-cp-j-\pw Ip-´n-Iƒ D-≠m-hp-I-bm-sW-¶n¬ C-h-sc hn-hm-ln-X-cm-bn I-W-°m-°psa-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn. C-Xpkw-_-‘n-®p a-{Zm-kv sslt°m-S-Xn \-S-Øn-b Nn-e ]-cma¿-i-ß-fn¬ hy-‡-X B-h-iys∏-´v A-Uz. D-Z-bv Kp-]v-X k-a¿∏n-® l-c-Pn-bn-em-Wv D-Ø-c-hv. Cu _-‘-ß-fn-ep-≠m-hp-∂ Ip-´n-I-sf A-hn-ln-X-_-‘Øn¬ P-\n-®-h-cm-bn Im-W-cpsX-∂pw C-Ø-cw Ip-´n-Iƒ-°v F-√m \n-b-a-]-cn-c-£-bpw D≠m-bn-cn-°p-sa-∂pw P-Ãn-kv _n F-kv Nu-lm≥ A-[y-£\m-b s_-©v ]-d-™p.-

\yq-U¬-ln: X-an-gv-\m-´n-se 39 ko-‰p-I-fn-e-S-°w 12 kw-ÿm-\ß-fn-se 117 a-fi-e-ß-fn-te°p-≈ thm-s´-Sp-∏n¬ t`-Z-s∏-´ t]m-fn-Mv. s]mXpsh k-am-[m-\]-c-am-bm-Wv thm-s´-Sp-∏v \-S-∂Xv. A-\n-„-kw-`-h-ß-sfm-∂pw dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-´n-´n-√. 2,076 ÿm-\m¿-Yn-I-fm-Wv C-∂-se P\-hn-[n tX-Sn-b-Xv. X-an-gv-\m-´n-epw ]-›n-a-_wKm-fn-epw an-I-® t]m-fn-Mv tc-Js∏-Sp-Øn. ]pXp-t®-cn 83 i-Xam\hpw ]-›n-a-_w-Km-fn¬ 82 i-X-am-\-hpw X-an-gv-\m-´n¬ 73 i-X-am-\-hpw thm-´v tc-J-s∏-SpØn. a-[y-{]-tZ-in¬ 65 i-X-am\-hpw A-k-an¬ 77.-5 i-X-am-\hpw _n-lm-dn¬ 55.-11 i-X-am-\hpw O-Øo-kv-K-Un¬ G-g-c-aWn-h-sc 62.-5 i-X-am-\-hpw t]¿ thm-´v sN-bv-Xp. cm-P-ÿm\n¬ 59.2, D-Ø¿-{]-tZ-in¬ D®-h-sc 55.-40, a-lm-cm-{„ 55.33, P-Ωp-I-iv-ao¿ 28, Pm¿-J-fiv

ep-¡u-«v t\m-«o-kv: F.-Un.-Pn.-]n. A-t\z-jn-¡pw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: a-\p-jym-hIm-i{- ]-h¿-ØI - s - c-bpw P-\I - ob-ka - c - ß - ƒ-°p t\-Xr-Xzw \¬In-bh - s - c-bpw am-thm-hm-Zn ]-´nI-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn t]m-en-kv ep-°u-´v t\m-´o-kv (Xn-c® - n¬ t\m-´o-kv) ]p-ds - ∏-Sp-hn-®X - n-s\°p-dn-®v D-Øc - t- a-Je - m F.-Un.Pn.-]n. i-¶¿-sd-Õn A-t\z-jn°p-sa-∂v B-`y-¥c - a - {- ¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe - . kw-`h - w {i-≤bn¬-s∏-´ D-S≥-Xs - ∂ X-s‚ \n¿-tZ-i{- ]-Im-cw t]m-en-kv a-\pjym-hI - m-i{- ]-h¿-ØI - c - p-sS Nn{X-߃ t\m-´o-kn¬-\n-∂v \o°w-sN-bvX - n-cp-∂p. A-t\z-jW dn-t]m¿-´v e-`n-®t- i-jw Xp-S¿-\S- ]-Sn-Iƒ kzo-Ic - n-°p-sa-∂pw a{¥n hy-‡a - m-°n. cm-Pÿ m\n¬ ]n-Sn-bn-em-b `o-Ic - ≥ sk{I-t´-dn-b‰ - n¬ I-S∂ - X - m-b hm¿Ø-Iƒ-°v A-Sn-ÿm-\a - n-√. CXp-kw-_‘ - n-® A-t\z-jW - Øn¬ hn-hc - s - am∂pw e-`n-®n-´ns√-∂pw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp.

IÂ-¡-cn-¸m-Sw: I-¼-\n-IÄ-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p \yq-U¬-ln: I¬-°-cn-∏m-Sw A-gn-a-Xn-t°-kn¬ kn.-_n.sF. \n-co-£-W-Øn-ep-≈ Pn≥-Um¬ Ão¬ B≥-Uv ]h¿ en-an-‰-Uv, im-¥n Ão¬ B‚ v ]-h¿ A-S-°-ap-≈ I-º\n-Iƒ-s°-Xn-tc F≥-t^m-gv-kvsa‚ v U-b-d-Œ-td-‰v (C.-Un.-) tI-sk-Sp-Øp. Cu I-º-\n-I-fpsS km-º-Øn-I C-S-]m-Sp-Iƒ kw-_-‘n-®v I-≈-∏-W \n-tcm[-\ \n-b-a-{]-Im-cw A-t\z-jWw \-S-Øp-∂-Xn-\v hn-hn-[ taJ-em Hm-^n-kp-Iƒ-°v C.-Un. \n¿-tZ-iw \¬-In. Im-kv-t{Sm sS-Iv-t\m-f-Po-kv en-an-‰-Uv Pm¿J-fiv, C-kv-]m-Xv ss{]-h-‰v enan-‰-Uv, ]p-j-kv Ão¬, {Ko≥ C≥-{^m-kv-{S-Iv-N¿, ln≥Um¬-tIm, _n.-F¬.-F. C≥U-kv-{So-kv B‚ v \-h-`m-c-Xv ]h¿ πm‚ v en-an-‰-Uv F-∂o I-º\n-Iƒ-s°-Xn-tc-bpw tI-sk-SpØn-´p-≠v. I-≈-∏-Ww, hn-tZ-i\m-W-b hn-\n-a-b-®-´-ew-L-\w F-∂o Ip-‰-ß-fm-Wv C-h-bv-s°Xn-tc Np-a-Øn-b-Xv.-Pm¿-J-fin-se Zpw-I Pn-√-bn¬-s∏-´ A-kv-\ {Km-a-Øn¬ _- n-\p t\-sc am-thm-hm-Zn-Iƒ \-S-Øn-b B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰ t]m-en-kp-Im-c-\pw t]m-fn-Mv D-tZym-K-ÿ-\pw. 25Hm-fw t]-cm-Wv _- n-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv

7 9

A¬ F-bvU-Uv kv-Iq-fp-I-fn-epw tem-Iv-]m \n-b-a-\w D-S-\n-Ã: tI-{µ-kÀ-¡mÀssN-\-bp-am-bp-Å Zzo-]v XÀ-¡-¯n P-¸m-\v H-_m-a-bp-sS ]n-´p-W _m-gv-k-tem-W Hm-]¬: \-Zm aq-¶mw-du-−nÂ

11 äv t]Pn 6 FUn A-\-´-]p-cn-bn-se

h-¯n-¡m³ ]mekv_v ap-J¿-Pn-bp-sS a-I≥ A-`n-PnØv ap-J¿-Pn-bm-Wv P-\-hn-[n tX-Sn-b {]-ap-J tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn. Un.-Fw.-sI. t\Xm-hv Sn B¿ _m-ep, ap≥-a-{¥n Z-bm-\n-[n-am-c≥, 2Pn tI-kn¬ {]-Xn-bm-b ap≥ a-{¥n F cm-P, ]n Nn-Zw-_-c-Øn‚ a-I≥ Im¿Øn Nn-Zw-_-cw Xp-S-ßn-b-h-cmWv X-an-gv-\m-´n¬-\n-∂v P-\-hn-[n tX-Sn-b {]-ap-J¿.-

thm-s«-Sp-¸v s]mXpsh k-am-[m-\-]-c-w

jn-Zv Xp-S-ßn-b {]-ap-J¿ C-∂se k-Ω-Xn-Zm-\m-h-Im-iw hn\n-tbm-Kn-®p. ap-em-bw-kn-Mv bm-Z-hn-s‚ sa-bv-]p-cn, k¬-am≥ Jp¿-jn-Zns‚ ^-dq-Jm-_m-Zv, A-a¿-kn-Mv a¬-k-cn-°p-∂ ^-tØ-]p¿-kn{In F-∂n-h-b-S-°w D-Ø¿-{]-tZin-se 12 ko-‰n-em-Wv thm-s´-Sp∏v \-S-∂-Xv. ]-›n-a-_w-Km-fn-se Pw-Kn-]p-cn¬ cm-{„-]-Xn {]-W-

am-ln Dƒ-s∏-Sp-∂ ]p-Xp-t®cn tem-Iv-k-`m-a-fi-e-Øn-epw C-∂-se thm-s´-Sp-∏v \-S-∂p. Chn-sS 65 i-X-am-\-Øn-e-[n-Iw t]¿ thm-´v sN-bv-Xp. am-ln Fw.-F¬.-F. C h¬-k-cm-Pv kn C `-c-X≥ K-h¨-sa‚ v tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ thm-´v sN-bv-Xp. amln-bn¬ B-sI 30,060 thm-´¿am-cm-Wp-≈-Xv.-

cm-P-Ip-Spw-_-s¯ H-gn-hm-¡n 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: {io ]-fl-\m-`-kzman t£-{X-Øn-s‚ \-S-Øn-∏n¬\n-∂v cm-P-Ip-Spw-_-sØ H-gn-hm°n kp-{]nw-tIm-S-Xn C-S-°m-e DØ-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. t£-{X`-c-W-Øn-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√m P-Uv-Pn-sb sN-b¿-am-\m°n tIm-S-Xn ]p-Xn-b k-an-Xn cq]o-I-cn-®p. t£-{Xw X-{¥n k-Xoi≥ \-ºq-Xn-cn-bpw ap-Jy-\-ºnbpw Pn-√m P-Uv-Pn ip-]m¿-i sNøp-∂ a-‰p c-≠p-t]-cpw Iq-Sn A-Sßp-∂-Xm-bn-cn-°pw k-an-Xn. CXn-se H-cw-K-sØ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v \n¿-tZ-in-°mw. t£-{Xw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-

k-dm-bn l-b¿ sk-°≥-U-dn FPyq-t°-j≥ U-b-d-Œ-dpw Kp-cphm-bq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv ap≥ sN-b¿-am-\p-am-bn-cp-∂ sI F≥ k-Xo-jv sF.-F.-F-kn-s\ \n-ban-°-W-sa-∂pw P-kv-‰n-kv B¿ Fw tem-[ A-[y-£-\m-b c-≠wK s_-©v ]p-d-s∏-Sp-hn-® D-Ø-chv ]-d-bp-∂p. ]p-Xn-b `-c-W-k-an-Xn th-Wsa-∂ A-an-°-kv Iyq-dn dn-t]m¿´v I-W-°n-se-Sp-Øpw cm-P-IpSpw-_-hpw kw-ÿm-\ k¿-°mcpw ip-]m¿-i sN-bv-X t]-cp-Iƒ X-≈n-bp-am-Wv D-Ø-c-hv. \n-e-hnse F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ `p-h-\-N-{μ≥ \m-b¿-°pw A-Uvan-\n-kv-t{S-‰o-hv Hm-^n-k¿ P-b-

ti-J-c≥ \m-b¿-°pw tIm-S-Xn c-≠p-am-kw A-h-[n \¬-In. ]p-Xn-b k-an-Xn \n-e-hn¬-hcp-∂-Xp ap-X¬ t£-{X-Øn-s‚ ssZ-\w-Zn-\-Im-cy-ß-fn¬ cm-Pmthm Ip-Spw-_-tam C-S-s]-S-cp-Xv.

tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®p. B-Nmc-hp-am-bn _-‘-s∏-´ kp-{]-[m\ hn-j-b-ß-fn¬ th-W-sa¶n¬ cm-Pm-hn-s‚ A-`n-{]m-b߃ k-an-Xn-°p ]-cn-K-Wn°mw. F-∂m¬, cm-Pm-hv k-Ω-

Pn-Ãm P-Uv-Pn k-an-Xn-bp-sS sN-bÀ-am³  kn.-F.-Pn. hn-t\m-Zv dm-bn Hm-Un-äv \-S-¯-Ww  cm-Pm-hv t£-{XIm-cy-§-fn C-S-s]-S-cp-Xv 

`-c-W-k-an-Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\hpw Xo-cp-am-\-ß-fpw-aq-ew D≠m-hp-∂ {]-iv-\-߃-°v X-ßsf D-Ø-c-hm-Zn-bm-°-cp-sX-∂ cm-P-Ip-Spw-_-Øn-s‚ A-t]-£

Xw \¬-In-b Xo-cp-am-\-߃-aqe-ap-≠m-b {]-iv-\-߃-°p cm-PIp-Spw-_w D-Ø-c-hm-Zn-bm-bn-cn°pw. \n-e-hn-se t£-{X {S-Ãn (cm-Pm-hv) Xp-S-cp-sa-∂pw \n-b-a-

]-c-am-bn A-t±-l-Øn-\p-≈ Nne A-h-Im-i-߃ \n-e-\n¬-°psa-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n.C-∂-se hm-Zw Xp-S-ßn-bt∏mƒ X-s∂ cm-P-Ip-Spw-_w ka¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-sØ Aan-°-kv Iyq-dn F-Xn¿-Øp. kzIm-cy-t£-{X-am-sW-∂p I-cp-Xnbm-Wv C-{X-bpw-Im-ew {]-h¿Øn-®n-cp-∂-sX-∂m-Wv k-Xyhm-Mv-aq-ew ]-d-bp-∂-Xv. t£{Xw s]m-Xp-kz-Øm-sW-∂v ssl-t°m-S-Xn hn-[n-tbm-sS-bmWv a-\- n-em-b-Xv. C-Xp-Iq-Sn ]cn-K-Wn-®v tI-kv Xo¿-∏m-°-Wsa-∂m-bn-cp-∂p cm-P-Ip-Spw-_w B-h-iy-s∏-´-Xv. C-Xp i-cn-b-s√∂v A-an-°-kv Iyq-dn ]-d-™p.

_mÀ sse-k³-kv: tIm¬-{K-Ên-se hn-`m-Ko-b-X \p-c-ªp-s]m-§p-¶p 

F-®v kp-[o¿

C-Sp-¡n lÀ-¯m ssl-td-©n ]qÀ-Ww

hm-Iv-kn³ 5 dqs_Ã A-Sp-¯hÀ-jw ap-XÂ

63.-55, t]m-≠n-t®-cn 82 i-X-am\w F-∂n-ß-s\-bm-Wv a-‰p ÿ-e-ß-fn¬ \-S-∂ t]m-fn-Mv. _n.-sP.-]n, tIm¨-{K-kv C-X-c ]m¿-´n-Iƒ-°v ap≥-Xq-°-ap-≈ ta-J-e-I-fn-em-Wv B-dmw-L-´Øn¬ thm-s´-Sp-∏v \-S-∂-Xv. {]Xn-]-£-t\-Xm-hv kp-j-am kzcm-Pv, k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n A[y-£≥ ap-em-bw-kn-Mv bm-Zhv, tI-{μ-a-{¥n k¬-am≥ Jp¿-

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{X-¯n-sâ \-S-¯n-¸n-\v A-©w-K k-an-Xn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-Zy-\-b-Ønse {]-Jym-]n-X \n-e-]m-Sn¬ hn´p-ho-gv-N-bv-°n-s√-∂v sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp[o-c≥ hy-‡-am-°n-b-tXm-sS _m¿ sse-k≥-kv hn-j-bØn¬ tIm¨-{K- n¬ D-S-se-SpØ hn-`m-Ko-b-X \p-c-™p-s]mßp-∂p. C-tXm-sS {]-iv-\-]-cnlm-cw bp.-Un.-F-^n-\pw k¿°m-cn-\pw Io-dm-ap-´n-bm-bn. _p[-\m-gv-N tN¿-∂ k¿-°m¿-˛sI.-]n.-kn.-kn. G-tIm-]-\ k-anXn-bn¬ I-Sp-Ø `n-∂-X-bp-≠m°n-b hn-j-bw C-∂-se tN-cnC-Sp-°n: C-Sp-°n-bn-se F¬.Xn-cn-™p {]-kv-Xm-h-\m-bp-≤Un.-F-^v. l¿-Øm¬ ssl-tdØn-te-°p h-gn-am-dn. hn-j-b©v ta-J-e-bn¬ ]q¿-Ww. P-\Øn¬ H-cp hy-‡n-bp-sS A-`nhm-k-ta-J-e-Iƒ H-gn-hm-°m-sX {]m-bw A-Sn-t®¬-∏n-°m-\m-hnXn-c-°n-´v ]-cn-ÿn-Xn-tem-e `q-]- s√-∂v F-Iv-ssk-kv a-{¥n sI Sw X-øm-dm-°p-∂p-sh-∂v B_m-_p cm-hn-se {]-Xn-I-cn-®-Xntcm-]n-®m-Wv l¿-Øm¬ \-S\v a-dp-]-Sn-bm-bm-Wv kp-[o-c-s‚ Øn-b-Xv. s\-Sp-¶-≠w tN-º-f{]-kv-Xm-h-\ h-∂-Xv. A-`n-{]mØv h-gn-X-S-™ aq-∂v l¿Øm¬ A-\p-Iq-en-Iƒ A-d-kv‰n-em-b-sXm-gn-®m¬ a-‰v A-\n-„kw-`-h-ß-sfm-∂pw dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-´n-√.

DÄt]PpIfnÂ

kn-±o-Jv Im-∏≥

b-hy-Xym-k-߃ kzm-`m-hn-Iam-Wv. Dƒ-∏m¿-´n-P-\m-[n-]-Xyw A-\p-h-Zn-°p-∂ ]m¿-´n-bn¬ ]e A-`n-{]m-b-ß-fp-≠m-hpw. AXn¬ N¿-®-bn-eq-sS k-a-\z-bØn-se-Øpw. hn-j-b-Øn¬ ]m¿-´n-°pw k¿-°m-cn-\p-an-Sbn¬ {]-iv-\-ß-fn-s√-∂pw _m-

s‚-bpw bp.-Un.-F-^n-s‚-bpw {]-Jym-]n-X \n-e-]m-Sm-Wv apt∂m-´p-h-®-Xv. Cu \n-e-]m-Sp-ambn ap-t∂m-´p-t]m-hp-sa-∂pw kp[o-c≥ hy-‡-am-°n. G-tIm-]\-k-an-Xn-bn¬ X-s∂ F-√m-hcpw F-Xn¿-sØ-∂ hm¿-Ø ASn-ÿm-\-c-ln-X-am-sW-∂pw A-

A-`n-{]m-bw A-Sn-t¨Â-¸n-¡m-\m-hn-Ã: a-{´n  ]mÀ-«n-\n-e-]m-Sp-am-bn ap-t¶m-«p-t]m-hpw: kp-[o-c³  hy-Xy-kv-X A-`n-{]m-b-§-fp-−m-hpw: sN-¶n-¯-e 

_p ]-d-™p. \n-e-hm-c-an-√m-Ø 418 _m-dpIƒ Xp-d-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v G-tIm-]-\ k-an-Xn-bn-se `n-∂X-bm-Wv a-{¥n-bp-sS {]-Xn-I-cW-Øn-eq-sS ]p-d-Øp-h-∂-Xv. aZy D-]-tbm-K-hpw e-`y-X-bpw Ipd-bv-°p-I-sb-∂ tIm¨-{K- n-

t±-lw ]-d-™p. A-Xn-\n-sS, X-s‚ ]-cm-a¿iw hn-hm-Z-am-b-tXm-sS hn-j-bØn¬ kp-[o-c-t\m-Sv F-Xn¿-∏ps≠-∂-Xv am-[y-a-kr-„n-bm-sW∂p hn-i-Zo-I-cn-®v sI _m-_p ho-≠pw cw-K-sØ-Øn. kp-[o-cs\-Xn-tc {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øn-

bn-´n-√. Xm-\pw ]m¿-´n-bpw XΩn¬ A-`n-{]m-b-hy-Xym-k-aps≠-∂p h-cp-Øm-\m-Wv am-[y-a߃ {i-an-°p-∂-Xv. sI.-]n.-kn.kn-bpw k¿-°m-cpw X-Ωn¬ A`n-{]m-b-hy-Xym-k-an-√. _m¿ sse-k≥-kn-s‚ Im-cy-Øn¬ N¿-®-sN-bv-Xv tbm-Pn-∏n-seØm-\m-Wv {i-aw-˛ _m-_p hy‡-am-°n. A-tX-k-a-bw, ]m¿´n-bn¬ hn-j-b-߃ N¿-®-sNøp-tºmƒ hy-Xy-kv-X A-`n-{]mb-ß-fp-≠m-hp-∂-Xv kzm-`m-hnI-am-sW-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. hnj-b-Øn¬ A-`n-{]m-b-`n-∂-Xbp-s≠-∂-Xv A-Sn-ÿm-\-c-lnX-am-Wv. k¿-°m-cn-s‚ a-Zy-\bw kw-_-‘n-® A-¥n-a-cq-]w 29\p tN-cp-∂ bp.-Un.-F-^v. tbm-K-Øn-ep-≠m-hpw. hn-j-bØn¬ Iq-Sp-X¬ \n-b-a-Im-cy߃ hn-i-Z-am-t°-≠-Xv F-Ivssk-kv h-Ip-∏m-Wv-˛ sN-∂nØ-e Iq-´n-t®¿-Øp.

sI.-]n.-kn.-kn. tbm-K-Øn¬ D-b¿-∂p-h-∂ A-`n-{]m-b-ß-sf a-dn-I-S-∂v a-Zy-cm-Pm-°-∑m¿-°v A-\p-Iq-e-am-b bm-sXm-cp Xo-cpam-\-hpw k¿-°m¿ F-Sp-°-cpsX-∂v sI.-]n.-kn.-kn. h-‡m-hv A-P-bv X-d-bn-epw B-h-iy-s∏´p. kp-[o-c-s\ H-‰-s∏-Sp-Øn \ne-hn-ep-≈ A-_v-Im-cn am-\-Zfi-߃ ew-Ln-®v a-Zy-cm-Pm°-∑m-cp-sS Xm¬-∏-cy-߃-°pth-≠n B-cp {i-an-®m-epw tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ s]mdp-°n-s√-∂pw A-P-bv X-d-bn¬ ]-d-™p. _m¿ sse-k≥-kv {]-iv-\w N¿-®-sN-øm-\m-bn _p-[-\m-gv-N c-≠p-h-´w G-tIm-]-\ k-an-Xn tbm-Kw tN¿-s∂-¶n-epw k-a-hmb-Øn-se-Øn-bn-cp-∂n-√. ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw sI.-]n.kn.-kn. A-[y-£≥ kp-[o-c-\pw C-°m-cy-Øn¬ c-≠p-X-´n-em-bXm-Wv Xo-cp-am-\w ho-≠pw am‰m≥ Im-c-W-am-b-Xv.

\n-e-h-d-I-fp-sS Xm-t°m¬ Pn√m P-Uv-Pn kq-£n-°p-∂-Xnt\m-Sv hn-tbm-Pn-∏n-s√-∂v cm-PIp-Spw-_-Øn-\p-th-≠n lm-P-cmb sI sI th-Wp-tKm-]m¬ Adn-bn-®p. `-c-W-k-an-Xn Aw-K-ß-fp-ambn _-‘s - ∏-´ Im-cy-ßf - n-em-Wv Iq-Sp-Xe - m-bpw hm-Zw \-S∂ - X - v. `-cW-k-an-Xn Aw-K-am-bn A-an-°kv Iyq-dn ip-]m¿-i sN-bvX - ap≥ F-Ivk - n-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ k-®nZm-\μ - s - \-Xn-tc hn-Pn-e≥-kv tIkp-s≠-∂v sI sI th-Wp-tKm]m¬ Nq-≠n-°m-´n. B ÿm-\tØ-°p h-cm≥ X-øm-dn-s√-∂v k-®n-Zm-\-μ≥ A-dn-bn-®-Xm-bn A-an-°k - v Iyq-dn ]-d™ p.

F-√m-h¿-°pw hn-izm-k-ap≈-bm-sf \n-b-an-°-W-sa-∂mbn-cp-∂p tIm-S-Xn-bp-sS A-`n{]m-bw. `-c-W-k-an-Xn-bn¬ Xß-fp-sS B-fp-Iƒ th-W-sa∂pw k-an-Xn-bn¬ aq-∂p-t]¿ am{X-ta ]m-Sp-≈q-sh-∂m-Wv \n-baw ]-d-bp-∂-sX-∂pw tI-c-f-Øn\p-th-≠n lm-P-cm-b A-Uo-j\¬ tkm-fn-kn-‰¿ P-\-d¬ sI hn hn-iz-\m-Y-\pw kv-‰m≥-Un-Mv tIm¨-k¬ en-kv am-Xyp-hpw hm-Zn-®p. G-Xm-\pw t]-cp-Iƒ tI-c-fw k-a¿-∏n-s®-¶n-epw tImS-Xn X-≈n. cm-P-Ip-Spw-_-hpw GXm-\pw t]-cp-Iƒ \n¿-tZ-in-®p. tI-kv B-K-kv-Xn¬ ho-≠pw ]cn-K-Wn-°pw.

l-c-Pn-IÄ hn Nn-Zw-_-tc-jv ]-cn-K-Wn-¡pw sIm-®n: _m¿ sse-k≥-kv ]pXp-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® tIkv P-Ãn-kv hn Nn-Zw-_-tc-jv ]cn-K-Wn-°pw. P-Ãn-kv kn Sn c-hnIp-am¿ lc-Pn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p∂-Xn¬\n-∂v ]n∑m-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Nn-Zw-_-tc-jn-\p ap-ºm-sI Ch F-Øp-∂-Xv. l-cPn-I-fn¬ hn-[n-]-d-bm≥ Xo-cpam-\n-®-Xn-s‚ X-te-Zn-h-kw ssl-t°m-S-Xn A-`n-`m-j-I≥ sI X-h-a-Wn ho-´n-se-Øn tIkp-am-bn _-‘-s∏-´ Im-cy-߃ kw-km-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv kn Sn c-hn-Ip-am¿ ]n-∑m-dn-b-Xv. tI-kn¬ hm-Zw ]q¿-Øn-bm-°nb 54 tI-kp-I-fn¬ hn-[n-]-d-bm\n-cn-s°-bm-Wv _m-dp-S-a-I-fpsS A-`n-`m-j-I-\m-b sI X-h-aWn P-Uv-Pn-bp-sS ho-Sv k-μ¿-in®-Xv. Xp-S¿-∂p tI-kn¬-\n-∂v ]n-∑m-dp-I-bpw H-∏n-Sm≥ X-ømdm-°n-b hn-[n-Iƒ ]n≥-h-en-°p∂-Xm-bn c-hn-Ip-am¿ hy-‡-am°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. _m-dp-S-aI-ƒ-°pth≠n X-h-a-Wn kzm[o-\n-°m≥ {i-an-®p-sh-∂v At±lw B-tcm-]n-°p-Ibpw sN-

bv-Xn-cp∂p. A-h-[n-°m-e kn-‰nMn¬ tI-kp-Iƒ ]-cn-K-Wn°m≥ _m-dp-S-a-Iƒ A-t]-£

\¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C∂p ]p-Xn-b s_-©n¬ l-c-PnI-sf-Øp-I. \n-e-hn-se _m-dp-I-fn¬ 418 F-Æ-Øn-\v am-{Xw sse-k≥-kv ]p-Xp-°n-\¬-In-b k¿-°m¿ DØ-c-hn-s\ Xp-S¿-∂v sse-k≥kv ]p-Xp-°n-\¬-Im-Ø _m-dp-Sa-I-fm-Wv tIm-S-Xn-sb k-ao-]n®-Xv.

I-Ì-Un-bn-em-b bp-h-Xn t]m-en-kv kv-tä-j-\n Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

F-S-∏mƒ: tam-j-W-t°-kn-s‚ A-t\z-j-W-Øn-\m-bn I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø bp-h-Xn t]m-enkv kv-t‰-j-\n¬ Xq-ßn-a-cn-® \ne-bn¬. C-∂-se cm-hn-se N-ßcw-Ip-fw kv-t‰-j-\n-se h-\n-Xm t]m-en-kn-s‚ ap-dn-bn-em-Wv arX-tZ-lw I-≠-Xv. I-≠-\-Iw amWq¿ ]-tc-X-\m-b tIm-´p-Im´n¬ ssk-\p-±o≥ F-∂ _m-hbp-sS-bpw kp-ss_-Z-bp-sS-bpw a-Iƒ A-\o-j(22)bm-Wp a-cn-®Xv. H-cp-am-kw ap-ºv _-kv bm-{Xbv-°n-sS ]-Sn-™m-d-ßm-Sn kztZ-in-\n-bp-sS 10 ]-h≥ kz¿-Wm`-c-W-ß-fpw F.-Sn.-Fw. Im¿Upw A-S-ßp-∂ _m-Kv tam-jWw-t]m-bn-cp-∂p. tI-kv A-t\zjn-®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv \„-s∏-´ Im¿-Uv D-]-tbm-Kn-®v Ip-

‰n-∏p-d-sØ F.-Sn.-Fw. Iu-≠dn¬-\n-∂v 22,000 cq-] ]n≥-h-en®-Xm-bn hn-h-cw In-´n-b-Xv. C-tXØp-S¿-∂v F.-Sn.-Fw. Iu-≠-

dn¬ ]-Xn-™ kn.-kn.-Sn.-hn-bnse t^m-t´m Xn-cn-®-dn-™m-Wv t]m-en-kv A-\o-j-sb I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. tam-„n-® _m-Kn-ep-≠m-bn-cp∂ B-`-c-W-߃ F-S-∏m-fn-se

c-≠p Pz-√-dn-I-fn¬ hn-‰-Xm-bn A-t\z-j-W-Øn¬ A-dn-hm-bn´p-s≠-∂pw Iq-Sp-X¬ A-t\z-jW-Øn-\m-Wv A-\o-j-sb _p-[\m-gv-N cm-{Xn I-Ã-Un-bn¬ ]m¿∏n-®-sX-∂pw t]m-en-kv ]-d™p. cm-{Xn Uyq-´n-bn-ep-≠m-bncp-∂ h-\n-Xm kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k¿ e-Xn-I-bp-sS ap-dnbn¬ G-sd-t\-cw C-cp-h-cpw kwkm-cn-®n-cp-∂-Xm-bpw t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. ]n-∂o-Sv C-cp-h-cpw Dd-ßm≥ In-S-∂p. ]p-e¿-s® knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ e-XnI Ip-fn-ap-dn-bn¬ t]m-bn Xn-cn®p-h-∂-t∏mƒ A-\o-j ap-dn-bnse ^m-\n¬ jmƒ D-]-tbm-Kn®v Xq-ßn-b-\n-e-bn¬ Im-Wp-Ibm-bn-cp-∂p. D-S≥ F-S-∏m-fn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-

≠p-h-∂-t∏m-tg-°pw bp-h-Xn acn-®n-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-dbp-∂p.Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠v iin-Ip-am¿, Xn-cq¿ Un-ssh.-Fkv.-]n. l-ssk-\m¿, s]m-∂m-\n k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ a-t\mPv I-_o¿, N-ß-cw-Ip-fw F-kv.sF. F≥ l-cn-Zm-kv, s]-cp-º-S∏v F-kv.-sF. cm-Pv-tam-l≥, Ip‰n-∏p-dw F-kv.-sF. a-t\m-l-c≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h≥ t]m-en-kv kw-Lw B-ip-]{Xn-bn-epw kv-t‰-j-\n-epw FØn-bn-cp-∂p. C≥-Iz-Ãv \-S-Ønb ar-X-tZ-lw Xr-iq¿ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-°v t]m-kv-‰vtam¿-´-Øn-\-b-®p. A-\o-jv, d\o-jv F-∂n-h¿ k-tlm-Z-c-ß- _n-lm¿ X-e-ÿm-\am-b ]-Sv-\-bn-ep≠m-b Xo-∏n-Sn-Ø-Øn¬ A-·n-°n-cbm-b ho-Sp-I-fp-sS fm-Wv. A-h-in-jv-S-߃-°n-S-bn¬ Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂ {Km-aoW¿

tUmfÀ 61.18 ■ ]u−v 102.64 ■ bqtdm 84.42 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 162.23 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 217.51 ■ Ham³ dnbm 158.90 ■ kuZn dnbm 16.30 ■ J¯À dnbm 16.79 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.65 ■ kznkv {^m¦v 69.13


4

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n

kozhikode

tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp¸v: C\n -ti-jn-¡p¶Xv aq-¶p L-«w dlow s\-´q¿

{In°-‰v C-Xn-lm-kw k-Nn≥ sS≠p¬-°-dpw `m-cy ARvPenbpw apw-ss_-bn¬ thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xn-\p tijw

\yq-U¬-ln: 16mw tem-Iv-k-`-bnte-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏v Ahkm-\ L-´-ß-fn-te-°v. Hº-Xp L-´-ß-fn-em-bn \-S-°p∂ temIvk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ Bdmw L´w C-∂-se ]q¿-Ønbmbn. G-{]n¬ G-gn-\p Xp-Sßn-b Xn-c-s™-Sp-∏v {]{In-b-bn¬ C\n -ti-jn-°p-∂-Xv aq-∂p L-´ßƒ am-{X-amWv. Cu am-kw 30, A-Sp-Ø am-kw G-gv, 12 Xn-ø-XnI-fn-em-Wv Ggv, F´v, Hº-Xv L´w Xn-c-s™-Sp-∏p-Iƒ \S-°p-I. A-Sp-Ø am-kw 16\v cmPyw ImØn-cn-°p-∂ P\hn-[nbpsS {]Jym-]-\-ap-≠m-hpw. Bdmw L-´w ]q¿-Øn-bm-btXm-sS 349 a-fi-e-ß-fnse P-\߃ thm-´-h-Im-iw hn\n-tbm--Kn®p I-gn™p. 17 kw-ÿm-\-ßfnepw c-≠v tI-{μ`-c-W {]-tZ-iß-fn-ep-am-bn 194 a-fi-e-ß-fnem-Wv C-\n thm-s´-Sp-∏p \-S-t°≠-Xv. Ggmw L-´-Øn¬ G-gp kwÿm-\-ß-fnepw c-≠v tI-{μ`-c-

W {]-tZ-i-ß-fn-ep-am-bn 89 afi-e-ß-fn¬ Xn-c-s™-Sp-∏p \S-°pw. F-´mw-L-´ Xn-c-s™-Sp∏n¬ G-gp kw-ÿm-\-ß-fn-se 64 a-fi-e-ß-fn-em-Wp Xn-cs™-Sp∏v. A-h-km-\-L-´am-b A-Sp-Ø am-kw 12 \v aq-∂p kwÿm-\-ß-fn-em-bn 41 a-fi-e-ßfn-se ÿm-\m¿-Yn-Iƒ P-\-hn-[n tX-Spw. C-¥y-bn-se a-‰p {][m-\ kwÿm-\-ß-fn-se√mw hnhn-[ L´-ß-fn-em-bn Xn-c-s™-Sp-∏v Bcw-`n-®p-sh-¶n-epw B-{‘, Kp-PdmØv, ]-©m_v, ln-am-N¬ {]-

P½p-þ-I-iv-ao-cn h-\n-Xm Øm-\mÀ-Yn-IÄ aq-¶p-t]À am{Xw {io-\K¿: kv-{Xo-im-‡o-I-cW--sØ°p-dn-®v cm-{„o-b-]m¿´n-Iƒ tLm-c-tLm-cw {]-kwKn-°p-∂p-s≠-¶nepw tem-Ivk`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ P-Ωp˛-Iiv-ao-cn¬ a¬-k-cn-°p∂-Xv aq∂p-h-\n-X-Iƒ am-{Xw. F-∂m¬, a¬-k-c-cw-K-Øp-≈ ]p-cpj-tI-k-cn-I-fp-sS F-Æw 70 Ihn-bpw. h-\n-Xm ÿm-\m¿-Yn-I-fn¬ {]ap-J ]o-∏nƒ-kv sU-tam-{Im‰n-Iv ]m¿-´n-bp-sS sa-lv_q-_ ap-^v-Xn-bm-Wv. C∂-se thms´-Sp-∏p I-gn-™ A-\-¥v-\mKnem-Wv A-h¿ P-\-hn-[n tX-Sp∂Xv. sa-lv_q-_ CØ-h -W P-bn-®m¬ aq-∂m-aXpw kw-ÿm-\-Øp-\n-∂v tem-Iv-k-`-bn-seØp-∂ B-Zy-sØ kv-{Xo-bmbn-cn°pw A-h¿. \m-j-\¬ tIm¨-^-d≥-kv t\-Xm-hv si-bv-Jv ap-lΩ-Zv A_vZp√-bp-sS `m-cy _o-Kw A-Iv-

dm_n-b A¬-Øm^v _¿ P-lm-\m-bn-cp-∂p BZyw tem-Iv-k-`-bn-se-Øn-b I-iv-aocn h-\n-X. 1984se s]m-XpXn-cs™-Sp-∏n¬ A-\-¥-\m-Kv tem--Ivk-`m ko-‰n¬ \n-∂m-Wv A-hcpw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´Xv. ap≥ tI-{μ-a-{¥nbpw

sa-l-_q-_ ap-^vXn ]n.Un.]n. ÿm-]-I-\pam-b ap^v-Xn ap-l-Ω-Zv k-Cu-Zn-s‚ aI-fm-Wv sa-l-_q-_ ap-^vXn. dm_n-b A¬-Øm^vv, Awdn-Xv _¿-j F-∂n-h-cm-Wv sa-lv_q_-sb Iq-Sm-sX a¬-k-c-cwK-Øp-≈h¿. kz-X-{¥-ÿm-

\m-¿-Yn-bm-bn dm-_n-b {io-\-Kdn¬ \m-j-\¬ tIm¨-^-d≥kv A-[y-£≥ ^m-dq-Jv A-_vZp√-bv-s°-Xn-tc-bm-Wp a¬-kcn-°p-∂Xv. Cu am-kw 30\m-Wv {io-\-K-dn¬ thm-s´-Sp-∏v. Awdn-Xv _¿-j D-±w]q-cn¬ k-am-Pvhm-Zn Sn-°-‰n-em-Wp a¬k-cn-°p-∂-Xv. tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Kpemw \-_n B-km-Zv A-S-°w 12 {]Xn-tbm-Kn-I-sfbm-Wv A-h¿ t\-cn-Sp-∂-Xv. CØ-h-W \m-ep kv-{Xo-Iƒ IqSn \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I k-a¿∏n-®n-cp∂p. A-h-cp-sS ]-{Xn-IIƒ X-≈p-Itbm ]n-∂o-Sv ]n≥h-en-°p-Itbm sNbvXp. 2009se tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ kw-ÿm\-Øv B-dv h-\nX-Iƒ a¬-k-cn-®n-cp∂p. F∂m-¬, Bcpw P-bn-°p-I-bp≠m-bn√. A-©p ÿm-\m¿-YnIƒ-°v Pm-ayØp-I \-„-s∏-SpIbpw sN-bvXp.

gp a-fi-e-ß-fn¬ 30\pw G-gp afi-e-ß-fn¬ A-Sp-Ø am-kw G-gn-\pw _m-°n B-dp a-fi-eß-fn¬ A-h-km-\-L-´-amb 12\p-am-Wp Xn-c-s™-Sp∏v. D-Ø¿-{]-tZ-in-se 80 ko-‰p-Ifn¬ 47 a-fi-e-ß-fn¬ C-\nbpw t]m-fn-Mv \-S-t°-≠-Xp-≠v. 14 afi-e-ß-fn¬ 30\pw A-Sp-Ø amkw G-gn-\v 15 ko-‰p-I-fnepw _m°n 18 ko-‰n¬ 12\pw Xn-c-s™Sp-∏p \-S-°pw. ]-›n-a-_w-Km-fn¬ B-sI 42 ko-‰p-I-fm-Wp-≈-Xv. 10 a-fi-eß-fn¬ A©pw Bdpw L-´-ßfn-em-bn Xn-c-s™-Sp-∏p ]q¿-Ønbmbn. G-gmw-L-´-Øn¬ H-º-XnS-Øm-Wp a¬-kcw. B-dv a-fie-ß-fn-se thm-´¿-am¿ A-Sp-Ø am-kw G-gn-\v t]m-fn-Mv _q-ØpI-fn-se-Øpw. _m-°n 17 a-fi-eß-fnepw A-h-km-\-L-´-Øn-emWp Xn-c-s™-Sp∏v. P-Ωp˛I-iv-ao-cn-se B-dp afi-e-ß-fn¬ aq-∂nS-Øv Xn-cs™-Sp-∏p I-gn™p. H-cp a-fie-Øn¬ Ggmw L-´-Ønepw c≠p a-fi-e-ß-fn¬ F´mw L-´Øn-ep-am-Wp Xn-c-s™-Sp-∏v.

bp.-Un.-F-^n-\v 12þ16 ko-äp-IÄ e-`n-¡psa¶v

thm-«v sN-bv-X-Xn-\v Z-en-Xp-IÄ-¡pt\-sc B-{I-a-Ww

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 12 ap-X¬ 16 hsc ko-‰p-I-fn¬ bp.-Un.-F-^v. hn-P-bn-°p-sa-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv tP-°-_v hn-`m-Kw D-∂Xm-[n-Im-ck-an-Xntbm-Kw hn-ebn-cp-Øn. _m-°n ko-‰p-I-fn¬ B-cp -hn-P-bn-°p-sa-∂p ]-dbm≥ I-gn-bm-Ø km-l-N-cy-amWp \n-e-\n¬-°p-∂Xv. ap-sºmcn-°-epan-√m-Ø sF-Iy-tØmsS bp.-Un.-F-^n-\v Xn-c-s™-Sp∏n-s\ t\-cn-Sm-\m-sb-∂v tbm-KXo-cp-am-\-߃ hn-i-Zo-I-cn-® ]m¿-´n sN-b¿-am≥ tPm-Wn s\√q¿ ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bp.-Un.-F-^v. k¿-°m-cn-s‚ t\´-ß-fm-Wv s]m-Xp-sh N¿-®sNø-s∏-´-Xv. {]-Xn-Iq-e-am-b L-S-Iß-sf-sb-√mw A-Xn-Po-hn-°m≥ -bp.-Un.-F-^n-\v I-gn-™p. C-Xns‚ Kp-Ww Xn-c-s™-Sp-∏v ^-eØn-¬ {]-Xn-^-en-°pw. Xm-tgØ-´n¬ bp.Un.F-^n-s‚ {]-h¿Ø-\w Iq-Sp-X¬ i-‡n-s∏-SpØ-Ww-At±-lw ]d™p

kz-¥w {]-Xn-\n-[n Kn-cn-[n: Pm¿-J-≠n-se Kn-cn-[n Pn-√-bn-se P-ap-hn-bn¬ thm-´v sN-bv-X-Xn-\v Z-en-Xp-Iƒ-°pt\sc B-{I-a-Ww. ]-c-º-cm-K-X-ambn _n.sP.]n-sb ]n-¥p-Wbv°p-∂ D-b¿-∂ Pm-Xn-°m-cmb `q-an-lm-dp-I-fm-Wv B-{I-aWw \-S-Øn-b-Xv. em-Øn-I-fpw I-√p-I-fpw D-]tbm-Kn-®v \-S-Øn-b B-{I-a-WØn¬ \n-c-h-[n t]¿-°v ]-cnt°-‰p. ap≥-Im-e-ß-fn¬ `q-anlm-dp-Iƒ X-ß-fp-sS thm-´v I≈-thm-´m-bn _n.sP.]n-°v sNøm-dm-Wp ]-Xn-sh-∂v {Km-aoW¿ ]-d-™p. C-Ø-h-W kn.]n.sF. (Fw.F¬.) en-_td-j-\v thm-´psN-øm-\m-Wp {Km-ao-W¿ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂-Xv. Iq-en h¿-[n-∏n-®n-s√-¶n¬ P≥an-am-cm-b `q-an-lm-dp-I-fp-sS `q-anbn¬ Ir-jnsN-øn-s√∂p]d™v Z-en-Xp-Iƒ k-a-cØn-em-Wv. Cu km-l-N-cyw \n-

_n.sP.]n-s¡-Xn-tc sI-Pv-cn-hmÄ hm-c-Wmkn: ap≥ U¬-lna{¥n tkm-a-\m-Yv `m-c-Xn-sb B-{I-an-® _n.sP.]n-s°-Xn-tc Bw B-Zv-an ]m¿-´n t\-Xm-hv A-c-hn-μv sI-Pv-cnhmƒ. Kp-P-dm-Øv tam-U-se∂-Xv P-\ß-sf `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp∂Xm-tWm-sb∂pw sI-Pv-cn-hmƒ tNm-Zn®p. kp-Xm-cyam-b Xn-cs™-Sp-∏n-\v I-Ωo-j≥ C-S-s]-SWw. hm-c-Wm-kn-bn¬ Bw B-Zvan {]-h¿-Ø-I¿-°p t\-sc B-{Ia-Ww \-S-Øn-b-h¿-s°-Xn-tc {]mtZin-I `-c-W-Iq-Sw \-S]-Sn kzo-I-cn-®n-´n√. hn-ip-≤ \-K-c-Øn¬ sX‰m-b kw-kv-Im-c-am-Wv _n.sP.]n. ]n-¥p-S-cp-∂Xv. A-t±-lw Ip‰-s∏-Sp-Øn. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´ bm-{X-bv-°n-sS I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv _n.sP.]n. {]-h¿-ØI¿ B-{Ia-Ww \-S-Øn-bXv.

e-\n¬-s° a-s‰m-cp ]m¿-´n-°p Zen-Xp-Iƒ thm-´psN-øm≥ t]mb-Xm-Wp `q-an-lm-dp-I-sf B-{Ia-W-Øn-\p t{]-cn-∏n-®-Xv. kv-Iq-fn¬ X-øm-dm-°n-b t]m--fn-Mv _q-Øn¬ thm-´v sNøm≥ \n-∂-t∏mƒ X-s∂ `q-anlm-dp-Iƒ ssh-Zyp-Xn hn-t—Zn®-Xm-bn {Km-ao-W¿ ]-d-bp-∂p. Xp-S¿-∂v B-{I-a-Ww A-gn-®p-hnSp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Z-enXv {Km-a-ß-fn-se 100I-W-°n-\v bp-hm-°ƒ-s°-Xn-scbmWv Xnc-s™-Sp-∏v A-e-t¶m-e-s∏-Sp-

Ak-an A-{Iaw; t]m-en-kp-Im-c³ sImÃ-s¸-«p Kp-hm-lØn: A-k-an¬ Xn-c-s™-Sp-∏n-\n-sS-bp≠m-b A-{I-aØn¬ t]m-en-kp-Im-c≥ sIm√-s∏-Sp-Ibpw a-s‰m-cp t]m-en-kpImc-\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. tIm-{IPm¿ tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-em-Wv P-\-°q-´-Øn-s‚ A-{I-aØn¬ kp-c-£m Uyq-´n-°v \n-tbm-Kn-°-s∏-´- t]m-en-kp-Im-c≥ sIm√-s∏-´-Xv. 40Hm-fw h-cp-∂ A-{I-ankw-Lw _q-Øv ]n-Sn-s®Sp-°p-Ibpw kpc-£m D-tZym-K-ÿ¿-°p t\-sc B-{Ia-Ww Agn-®p-hn-Sp-I-bp-am-bn-cp∂p. kw-`h-sØ Xp-S¿-∂v A-©p _q-ØpI-fn¬ t]m-fn-Mv \n¿-Ønh®p.

sI ]n H dlvaØp√

cmPy-¯v tam-Un X-cw-K-anÃ: a³-tam-l³knMv

Kp-hm-lØn: cm-Py-Øv tam-Un X-cw-Kw D-s≠∂-Xv am-[y-a-kr-„nam{Xam-sW-∂v {]-[m-\-a{¥n a≥-tam-l≥ knMv. `m-cy Kp¿-N-c¨ Iudp-sam-Øv A-k-an-se Zn-kv-]q-cn¬ thm-´v sN-bv-Xti-jw hm¿ØmteJ-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K-kv ]-cm-P-b-s∏-Sn-s√∂pw `q-cn]£w In-´p-sa∂pw {]-[m-\-a{¥n Iq-´n-t®¿Øp.

sNss∂: C∂se \S∂ Xangv\mSv temIv-k`m Xnc-s™-Sp∏n¬ F.sF.F.Un.Fw.sI°v t\cnb ap≥Xq-°-sa∂p kqN\. F-∂m¬, Un.Fw.sI. H∏Øn-s\m-∏-ap-≠v. BsI-bp≈ 39 ko‰p-I-fn¬ F.sF.-F.Un.-Fw.sI°v 20 apX¬ 25 hsc ko‰p-Iƒ In´ntb-°mw. Un.-Fw.--sI°v 10 apX¬ 15 hsc ko‰p-Iƒ e`n-°pw. tIm¨{K-kv, F≥.-Un.F. ]m¿´n-Iƒ _m-°n \mev ko‰v ]¶ns´-Sp-°pw. Xnc-s™-Sp-∏ns‚ BZy-L´-Øn¬ Pb-e-fn-X-bpsS ]m¿´n apgp-h≥ ko‰p-Ifpw t\Sp-sa∂m-bn-cp∂p {]hN-\w. Xncs™-Sp∏p {]Jym-]n-°p-∂-Xn\v apºp-Xs∂ ÿm-\m¿Yn-Isf {]Jym-]n®v Pb-e-fn-X Xncs™-Sp∏p {]N-mcWw Bcw-`n®n-cp-∂p. Un.Fw.sIsb Gsd ]n∂n-em-°n-bm-bn-cp∂p AhcpsS apt∂-‰w. kwÿm\ `cW-Øns‚ F√m B\p-Iq-eyßfpw D]-tbm-K-s∏-SpØn h≥-

tXmXn-ep≈ {]N-mc-W-amWv apJy-a{¥n Agn-®p-hn-´-Xv. F∂m¬, Un.Fw.sI. Pb-e-fn-Xtbm-sSm∏w FØp∂ ImgvNbmWv ]n∂oSp I≠-Xv. XpS-°Øn¬ F.sF.-F.Un.-Fw.sI°v D≠m-bn-cp∂ ap≥Xq°w

I-kv-Xq-cn-cw-K³ hn-j-b-hpw hn-e-¡-b-ä-hpw bp.Un.F-^n-s\ P-\-§-fnÂ\n-¶v -AI-än: kn.Fw.]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xp-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®p≠m-b hn-j-b-ß-fpw hn-e-°-b‰-hpw Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ A-hkm-\-L-´-Øn¬ bp.Un.F-^ns\ P-\-ß-fn¬ \n-∂-I-‰n-sb∂v kn.Fw.]n. kn ]n tPm¨ hn-`m-Kw. F-∂m¬, Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bp.Un.F-^n-\v Ipd-™Xv 12 ko--‰v e-`n-°pw. kn.Fw.]nbn-se 95 i-X-am-\w t]-cpw bp.-Un.F^n-\m-Wv thm-´v sN-bv-Xn-cn-°p∂-Xv. F-∂pw bp.Un.F-^n-s\m∏w \n¬-°m-\m-Wv kn.-Fw.]n.bp-sS Xo-cp-am-\w. A-tX-k-abw, bp-≤-Øn-s‚ aq¿-[-\y-Øn¬ a-dp-I≠w Nm-Sn-b-h¿-°v cm{„o-b-Øn¬ h-en-b {]-k-‡n-

bn-s√-∂v A-c-hn-μm-£≥ hn-`mK-sØ D-t±-in-®v kn ]n tPm¨ ]-d-™p. tam-Un h-cp-t∂m C-√-tbm F-∂-X-√ {]-iv-\w. tam-Un-sb e-Lp-hm-bm-Wv kn.]n.Fw. ImWp-∂-Xv. tam-Un-°v F-Xn-cm-bn H-cp- hm-°p-t]m-epw ]-d-bm≥ ]m¿-´n P-\. sk-{I-´-dn {]-Im-iv Im-cm-´v X-øm-dm-bn-s√-∂pw kn ]n tPm¨ ]-d-™p. kn.Fw.]nbn¬ `n-∂-X-bp-≠m-bn-cp-∂ ka-b-Øp-≈ {]-h¿-Ø-I-cn¬ 80i-X-am-\-hpw \n-e-hn¬ bp.Un.F-^ns‚ `m-K-Øp-X-s∂-bmWp-≈-Xv. sP.F-kv.F-kv.-˛kn.Fw.]n. k-Jyw kw-_-‘n-® N¿-® C-t∏mƒ A-P-≠-bn¬ C√. C-Xp-kw-_-‘n-®v Bh-iy-

am-bn-h-∂m¬ ]n-∂o-Sv B-temNn-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p tij-ap-≈ cm-{„o-b-am-b km-l-Ncy-߃ hn-i-Zo-I-cn-°m≥ k-]vXw-_¿ A-h-km-\-hm-cw F-dWm-Ip-f-Øv ]m¿-´n tIm¨-{Kkv \SØpw. sa-bv B-Zy-hm-cw saw-_¿jn-∏v Imw-]-bn≥ B-cw-`n-°p-sa∂pw kn ]n tPm¨ ]-d-™p. IÆq-cn¬ kn.Fw.]n. Hm-^n-kv A-{I-aw t]m-ep-≈ lo\-amb \-S-]-Sn kn.]n.F-Ωn¬\n-∂v D≠m-hp-sa-∂p I-cp-Xn-bn-√. B‰n-߬ ]m¿-e-sa-‚ v a-fi-eØn¬ h≥ A-Sn-sbm-gp-°n-\p km-[y-X-bp-≠v. B¿.F-kv.]nbp-sS \-b-am-‰w, B¿.Fw.]n-bpsS ÿm-\m¿-Yn-Xzw, kn.]n.sF-

Øn-sb-∂m-tcm]n®v t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. X-ßfp-sS kv-{Xo-I-sf Z-en-Xp-Iƒ B-{I-an-s®-∂v B-tcm-]n-®v `q-anlm-dp-Iƒ a-s‰m-cp tI-kpw \¬In-bn-´p-≠v. Xn-c-s™-Sp-∏v _-ln-jv-I-cWw {]-Jym-]n-®n-´p-≈ kn.]n.sF.(am-thm-hmZn) ]m¿-´n-bpw {]-tZ-i-Øv i-‡-am-Wv. k-h¿W-cp-sS Xn-c-s™-Sp-∏n¬ B-Znhm-kn-˛-Z-en-Xv hn-`m-K-߃ ]s¶-Sp-t°-s≠-∂ \n-e-]m-Sm-Wv A-h-cp-tS-Xv.

Xan-gv\m-«n Pb-e-fnX ap¶n-se¶p kq-N\

]p-Xp-t®-cn tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ amln Cu-Ãv ]-≈q¿ A-h-tdm-Øv K-h. F¬.]n. kv-Iq-fn¬ thm-´v sN-øms\Øn-b h-tbm-[nI-s\ t]m-en-kp-Im-c≥ k-lm-bn-°p∂p t^m-t´m: j-Ωn h-´-°pfw hmc-Wm-kn-bn¬ \-tc{μ-tam-Un ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn \-SØnb tdm-Uv tjm tam-Un ]-d™p. A-Ω-bp-sS A- i]-{Xn-I k-a¿-∏n®p. aZ≥-tamSp-sØØn-b _me-s‚ A-h- l≥ am-f-hy-bp-sS sN-dp-a-I≥ ÿ-bm-Wv X-\n-°n-t∏mƒ A-\p- Kn-cn-[¿ amf-hy, hn-c-an-® A-e`-h-s∏-Sp-∂-sX∂pw A-t±-lw l_m-Zv ssl-t°mS-Xn P-UvIq-´n-t®¿Øp. tdm-Uv tjm-bv- Pnbpw cm-Pyw ]Xv-a-hn-`q-j¨ °pti-jw ]m¿-´n t\-Xm-°fm- \¬-In B-Z-cn-® hy-‡n-bpam-b b ap-Iv-Xm¿ A-∫m-kv \-Jvhn, N-fip-em¬ an-{i, hm-c-Wm-knA-an-Xvjm, c-hn-i-¶¿{]-km-Zv bn-se ]pXn-b ¢m-kn-°¬ Km-bF-∂n-h¿-s°m-∏-sa-Øn tam-Un I≥ F-∂n-h-cm-Wv tam-Un-°pPn√m I-e-Œ¿-°v \m-a-\n¿tZ- th-≠n ]-{Xn-I-bn¬ H-∏p-h-®-Xv.

\yq-U¬ln: \-tc{μ-tamUn, A-Av-kw-Jm≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-tc hn-hm-Z ]-cm-a¿-i-߃ \-SØn-b kw-`-h-ß-fn¬ b-Ym-{I-aw tI-{μa{¥n t_-\n {]-km-Zv h¿-a-bv°pw _n.sP.]n. t\-Xm-hv hn\-bv IXym-dn\pw Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ Imc-WwIm-Wn-°¬ t\m-´ok-b®p. i-\n-bm-gv-Nbv°-Iw a-dp]-Sn \¬-I-W-sa\vv t\m-´o-kn¬ B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. G-{]n¬ 20\v Im¨-]q-cn¬ \-S∂ s]mXp-tbm-K-Øn¬ \-tc{μtam-Un G-‰hpw hen-b Kp-≠-bm-sW∂pw tKm-{[ I-em-]-Øn¬ ]¶p-≈ \-tc{μ-tam-Un-sbbpw A-bm-fp-sS Iq-´m-fn A-an-Xv-jmsbbpw cm-lp¬-Km-‘n {]-[m-\-a-{¥n-bm-bm¬ Po-h-]-cy-¥wh-sc P-bn-en-e-S-bv-°p-sa∂pw h¿-a {]-kv-Xm-hn-®n-cp∂p. tam-Un {]-[m-\a-{¥n-bm-hn-s√∂pw A-t±-l-Øn-s‚ bm-{X i-h-Ip-So-c-Øn-te-°msW∂pw h¿-a {]-kw-Kn-®n-cp-∂p. Kp-P-dm-Øv I-em-]-tØ-°mƒ h-ep-Xm-bn-cp-∂p ap-k-^¿\-K¿ I-em-]-sa∂pw tam-Un {]-[m-\-a-{¥n-bm-bm¬ ]›n-a bp.]n-bn¬ I-em-]-Øn-\p k-lm-bw sNbv-X A-Av-kw-Jm-s\ P-bn-en-e-S-bv°p-sa-∂m-bn-cp-∂p hn\-bv I-Xym-dp-sS ]-cm-a¿iw.

tZiv, D-Ø-cmJ-fiv F-∂n-hn-Sß-fn¬ A-h-km-\-L-´-Øn¬ am-{X-am-Wv t]m-fn-Mv \-S-°pI. tI-{μ`-c-W {]-tZ-i-ß-fm-b Zm{Z B‚ v \m-K¿ l-th-en, e-£Zzo-]v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ H-cp afi-e-am-Wp-≈Xv. Ggmw L-´Øn-em-Wv C-hnsS Xn-c-s™Sp∏v. B-{‘-bn-se 42 a-fi-e-ßfn¬ 17epw G-gmw-L-´-Øn¬ Xnc-s™-Sp-∏p \-S-°pw. A-Sp-Ø am-kw G-gn-\m-Wv _m-°n 25 afi-e-ß-fn-se Xn-c-s™-Sp∏v. Kp-P-dm-Øn-se 26 a-fi-e-ßfnepw ]-©m-_n-se 13 a-fi-eß-fnepw 30\p P-\-hn-[n tX-Spw. ln-am-N¬ {]-tZ-in-se \m-ev ko‰p-I-fn-te°pw D-Ø-cm-J-finse A-©v ko-‰p-I-fn-te-°pw F´mw-L-´-Øn-em-Wv Xn-c-s™-Sp∏p \-S-°pI. C-\n \-S-°m-\n-cn°p-∂ aq-∂p L-´-ß-fnepw _nlm¿, D-Ø¿-{]-tZiv, ]-›n-a-_wKmƒ kw-ÿm-\-߃ `m-K-`m°m-hp-∂p≠v. _n-lm-dn-se 40 ko-‰n¬ 20 afi-e-ß-fn-em-Wv Xn-c-s™-Sp∏p ]q¿-Øn-bm-bn-cn-°p-∂Xv. G-

tam-Un hm-c-Wm-kn-bn ]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p hm-c-Wmkn: h≥ P-\-]-¶m-fnØ--tØm-sS-bp≈ tdm-Uvtjmbv-°pti-jw _n.sP.]n-bp-sS {]-[m-\-a{¥nÿm-\m¿-Yn \tc{μ-tam-Un hm-c-Wm-kn-bn¬ \m-a-\n¿tZ-i]-{Xn-I k-a¿-∏n®p. Kw-Km am-Xm-hv X-t∂mSv Cu t£-{X-\-Kc-sØ temI-sØ an-I-® B-cm-[-\mtI-{μ-am-°m≥ B-h-iy-s∏-s´-∂v tam-Un ]-d™p. e-lv-dm-_o¿ ap-X¬ I-®mcn h-sc- aq-∂pIn-tem-ao-‰¿ Xp-d∂ hm-l-\-Øn¬ k©-cn® tam-Un-sb tdm-km-]q-°ƒ hn-Xdnbpw iw-Jp\m-Z-tØm-sS-bp-amWv F-Xn-tc-‰Xv. ap-kvenw `q-cn-]-£ {]-tZiam-b \-tZ-k-dn¬ \yq\-]£k-ap-Zm-b-Øn-se \n-ch[nt]¿ A-t±l-sØ kzo-I-cn°m-s\Øn. C-hn-sS Xm≥ kzbtam _n.sP.]n-bp-sS \n¿-tZ-i{]-Im-ctam A√ F-Øn-bXv. adn-®v Kw-Km-am-Xm-hv X-s∂ C-hntS-°p hn-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂p˛

t_\n¡pw I-Xym-dn\pw Xn-c-sª-Sp-¸v I-½o-j³ t\m-«o-kv

˛- kn.]n.Fw. ]-S-e-∏n-W-°-߃, kn.]n.Fw. hn-´ Kn-cn-Pm-Ipam-cn-bp-sS _n.sP.]n. ÿm-\m¿-Yn-Xzw XpS-ßnb L-S-I-߃ kn.]n.F-Ωn-\p Xn-cn-®-Sn-bm-bn. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv kn.-]n.Fw. A-\p-`m-hn-I-fpw Ip-Spw-_-ßfpw H cm-P-tKm-]m-en-\v thm-´v sN-bv-Xp. C-Xv bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿Yn i-in X-cq-cn-s‚ hn-P-b-Øns‚ L-S-I-am-Wv. h-S-t° a-e_m-dn¬ h≥-tXm-Xn¬ I-≈thm-´v \-S-∂n-´p-≠v. _n.F¬.H. …n-∏n-s‚ a-d-hn¬ \-S-∂ Cu I≈-thm-´n-s\∏-‰n A-t\z-jn-°m≥ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ Xøm-dm-h-W-sa-∂pw kn ]n tPm- \£{X- thm-´pIƒ...t_m-fn-hp-Uv Xm-c-am-b A-an-Xm-_-®-\pw Ip-Spw-_-hpw ap-w-ss_-bn¬ thm-´p tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xn-\p tijw ¨ B-h-iy-s∏-´p.

\jvS-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. _n.sP.-]ntbmSpw \tc-{μ-tam-UntbmSpw arZp-k-ao-]\w kzoI-cn°p-∂p-sh∂p ]d™v Un.Fw.sI. t\Xm-°-fmb Icp-Wm-\n[nbpw Ãmen\pw ISpØ hna¿i-\-amWv Pb-e-fn-X-s°-Xntc D∂-bn-®-Xv. CXn\p adp-]Sn ]dbp-∂-Xn\p ]Icw Un.Fw.sI. t\Xm-°ƒs°-Xntc Agn-aXn Btcm-]-W-߃ D∂-bn-°p-Ibm-bn-cp∂p Pb-e-fn-X. _n.-sP.]n. {]I-S-\-]-{Xn-I-bnse hnhmZ hnj-b-ß-sf-°p-dn®p au\w ]men-°p-∂Xv Xnc-s™-Sp∏n\pti-jw F-≥.Un.Fbn¬ tNcm-\p≈ Pb-e-fn-X-bpsS X{¥-am-sW∂ hna¿i-\hpw F.sF.F.-Un.Fw.sIsb ]ndtIm-´-Sn-∏n-®p. CXns\ XS-bm≥ Ah-km\ {]Nm-c-W- Zn-h-k-ßfn¬ Pb-e-fnX _n.-sP-]n-sbbpw tamUn-sbbpw IS-∂m-{I-an°p-I-bp-≠m-bn. \yq\-]£ ]n-∂m° P\-hn`m-K-߃ Un.-Fw.-sI°v A\pIq-e-ambn Xn-cn-™XmWv Ah¿-°v hn-Pb-km[yX IqSm≥ Im-c-W-amb-Xv.

_n-lm-dn 92 e-£w aq-ey-ap-Å hn-tZ-i I-d³-kn ]n-Sn-Iq-Sn lm-Pn-]q¿: _n-lm-dn-se sshim-en-bn¬ kv-t]m¿-Sv-kv Imdn¬-\n-∂v 92 e-£w cq-] aq-ey-ap≈ hn-tZ-i I-d≥-kn t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏nt\m-S-\p-_-‘n-®v a-Zy-Øn-s‚bpw ]-W-Øn-s‚-bpw H-gp-°v XS-bp-∂-Xn-\m-bn \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn-em-Wv _n--lm¿ t]men-kv ]-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ A-`ntj-Iv Ip-am¿, ap-tI-jv Ip-am¿ F-∂n-h-sc t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Øp. ]n-Sn-s®-Sp-Ø hntZ-i I-d≥-kn-I-fn¬ A-ta-cn°≥ tUm-f¿, dn-bm¬, Zn-\m¿ F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-sa-∂v t]m-enkv A-dn-bn-®p.


kozhikode

1189 taSw 12

1435 P. BJn¿ 24

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n

tdm-Uv kpc£bpw kp{]nwtIm-SXn hn[nbpw

tdm

-Uv kp-c-£-bp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-j-b߃ ]cn-tim-[n-°m≥ {]-tXy-I \n-co£-Wk-an-Xn cq-]o-I-cn-® kp-{]nw-tImS-Xn \-S]-Sn {]Xo-£m-\n¿-`-cam-Wv. a-c-W-Im-c-W-am-hp∂ tdm-U-]-IS-߃ cm-Py-Øp h≥-tXm-Xn¬ h¿-[n®p-sIm-≠n-cn°p-∂Xmbn IW-°p-Iƒ hy‡-am-°p-∂p. C-¥y-bnse tdm-UpI-sf Pb‚ v In√¿-am-sc-∂m-Wv tImS-Xn hn-ti-jn-∏n-®-Xv. 2010¬ cm-Py-Øv H-t∂-Im¬ e-£Øn-e-[n-Iw t]¿ hm-l-\m-]-I-S-ß-fn¬ sIm√-s∏-´ ÿn-Xn-hn-h-c-°W-°v Nq-≠n-°m-´n-bm-bn-cp-∂p tIm-SXn-bp-sS \n-co-£Ww. A-ta-cn-°-tb-°mƒ ]-Ip-Xn-bn¬ Xm-sg hm-l-\-ß-fp-≈ C-¥y-bn¬ A-ta-cn°-sb A-t]-£n-®v H-∂-c-bnc-´n A-[n-Iw hm-l-\m-]-I-S-ßfm-Wp kw-`-hn-°p-∂Xv. Hmtcm an-\n-‰nepw H-cp tdm-U]-ISw, Hmtcm \m-ep an-\n-‰nepw H-cp tdm-U-]-I-S -a-cWw F-∂ tXm-Xn-em-Wv C-¥y-bn-se A-]-I-S-߃. tdm-U-]-I-S-ß-fn¬s∏-Sp-∂h-sc c-£n-°m\m-bn tI-{μ-k¿-°m¿ U¬-ln˛P-bv-]q¿ tZ-io-b-]m-X 8¬ \-S-∏m-°m≥ ]-co-£-Wm¿-Yw X-øm-dm°n-b ]≤-Xn a-‰p tZ-io-b-]m-X-I-fn-te°pw hym-]n-∏n-°-W-sa∂pw tImS-Xn \n¿-tZ-in®p. kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Ifpw Xß-fp-sS ]-cn-[n-bn-ep≈ tdm-Up-I-fn¬ L-´w-L-´-ambn CXv \-S-∏m-°-W-sa∂pw D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. Hm-tcm 20 In-tem-ao-‰-dnepw Bw-_p-e≥-kv hn-\y-kn°p-I, hm-l-\m-]-I-S-ß-fn¬ s]-Sp-∂-h¿-°v 48 a-Wn°q-dn\-Iw Nn-In¬-kmk-lm-b-am-bn 30,000 cq-] hsc k¿-°m¿ sN-e-h-gn°p-I F-∂n-h-bm-Wv tZiob]m-X 8¬ tI-{μk¿-°m¿ \-S-∏m°n-b ]-≤-Xn. \n¿am-WL-´w apX-te tdm-Uv kpc-£m{]-iv-\߃ ]-cn-K-Wn-t°-≠-Xp-≠v. A-gn-a-Xnbpw _-‘-s∏´ h-Ip-∏p-I-fp-sS sI-Sp-Im-cy-ÿ-X-bp-amWv Cu cwKØv {][m-\ X-S w. tam-t´m¿-hm-l-\- \n-b-a-߃ ]p-kv-X-I-Øm-fp-I-fn¬ H-Xp-ßp-Ibpw \n-b-a-ew-L-\߃ X-Ir-Xn-bm-bn \-S-°p-Ibpw sN-øp-∂ H-cp cmPy-Øv tdm-U-]-I-S-ßfpw X-∑q-e-ap-≈ a-c-W-ßfpw D¬-°-WvTm-P-\-Iam-b \n-c-°n¬ h¿-[n-°pI kzm-`mhn-I-amWv. tIc-f-hpw tdm-U-]-IS- a-c-W-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ ]n-∂n-e√. kpc-£m{I-ao-I-c-W-߃ G¿-s∏-Sp-Ønbn´pw t_m-[-h¬-°-c-W-{i-a-߃ hn-]p-e-am-°n-bn´pw A-]-I-S-ß-fp-sS F-Æw Iq-Sn-h-cp∂p. kv-Iq-´¿ bm-{Xn-Icpw Im¿ bm-{X-°m-cp-am-Wv A-]-I-S-߃-°v Iq-Sp-Xepw C-c-bm-hp-∂Xv. a-c-W-\n-c-°n¬ sXm-´-SpØp-\n¬-°p∂-Xv Im¬-\-S-bm-{X-°m-cpw. a-Zy-]n-®v hml-\-tam-Sn°¬, ss{U-hn-ßn-\n-S-bn-se sam-ss_¬ -t^m¨ kw-kmcw, Hm-h¿-tS-°nMv, kz-Im-cy-_ p-I-fp-sS a¬k-c-tbm´w, Sn-∏¿ tem-dn-I-fp-sS a-c-W∏m-®n¬, ]p-Xp-X-eap-d hm-l-\-߃ Hm-Sn-°p-∂-h-cpsS A-Xn-km-l-knI-X, A-an-X-th-Kw Xp-S-ßnb-hsbm-s°-bm-Wv A-]-I-S-߃ £-Wn-®p-h-cp-Øp-∂-Xv. kp-{]nw-tImS-Xn \n¿-tZ-in-® {]-tXy-I k-an-Xn-°p -ap-ºn¬ hn-i-Z dn-t]m¿-´v aq-∂p-am-k-Øn\-Iw _-‘s∏-´ k¿-°m-cp-Iƒ k-a¿-∏n-°-Ww. X-Z-Sn-ÿm-\-Ønep-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ^-e-{]-Z-am-bm¬ a-\p-jy-Po-h≥ A-Im-c-W-am-bn s]m-en-bp∂-Xv X-S-bm-\m-tb-°pw.

Ip¯-I-I-fp-sS ]-¦v

I

-tºm-f-߃ \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\v Ip-Ø-I-Iƒ hen-b Xm¬-∏cyw Im-Wn-°m-dp≠v. A-h-bpsS kzm-[o-\waq-ew D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v 20 i-X-am-\tØm-fw Iq-Sp-X¬ sN-e-hp-h-cp-∂-Xm-bn H-cp ]T-\w kq-Nn-∏n-°p∂p. Ip-Ø-I-Iƒ kz-Im-cyta-J-ebntem k¿-°m-¿ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈tXm B-hmw. hy-hkm-b˛tk-h-\ ta-J-e-I-fn-ep-≈ h-º-∑m¿ Nn-et∏mƒ c-l-ky-am-bn k-l-I-cn-®p hn-e -Xm-gmsX ]nSn-®p-\n¿Øpw. N-c-°p-K-Xm-K-X-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ 20 hn-am-\-°-º-\n-Iƒ H-cp Ip-Ø-I-sb-t∏m-se {]-h¿-Øn-®-t∏mƒ D-]-t`m-‡m-°ƒ-°p \-„-s∏-´-Xv 2,000 tIm-Sn tUm-f-dm-Wv. \mw H-cn-°epw {]-Xo-£n-°m-Ø ta-J-e-I-fn-emWv Nn-e-t∏mƒ Ip-Ø-I-Iƒ {]-h¿-Øn-°p-I. D-b¿-∂ km-t¶Xn-Ihn-Zy th-≠nS-Øv C-Xp Iq-Sp-X¬ F-fp-∏am-hpw. F-∂m¬ ko-‰v s_¬-‰v, tdUn-tb-‰¿ Xp-S-ßn Xm-c-X-tay-\ hen-b km-t¶-Xn-IhnZy-sbm-∂pw th≠-Xn√m-Ø D¬-∏-∂-ß-fp-sS Im-cy-Øn¬ h-sc I-º\n-Iƒ c-l-ky-[m-c-W-bp-≠m-°n hn-e D-b¿-Øp∂p. Cu-bn-sS bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ t_mƒ-s_-b-dn-Mv \n¿-am-Xm-°-fpsS Cu-sbm-cp c-l-ky-_m‘-hw I≠p-]n-Sn®p. a-s‰m-cp kw-`-h-Øn¬ Im-dn-s‚ FIvtkm-kv-‰v ss]-∏p-I-fp-sS hn-]-W-\-Øn-em-Wv Ip-ØI-Iƒ {]-h¿-Øn-®ncp-∂Xv. ]-en-i\n-c-°nepw \m-Wb-ß-fp-sS ssI-am-‰-\n-c-°nepw Ir-{Xn-a-am-bn C-S-s]´Xv {_n-´-\n-se {]ap-J _m-¶p-I-fm-Wv. tem-I-sØ-ºmSpw Ip-Ø-I-Iƒ-s°-Xn-tc ]pXn-b \-S-]-Sn-Ifpw I¿-°-i \-S-]-Sn-Ifpw h-cp-∂p-≠v. I-º\n-I-fp-sS ta¬ hen-b ]n-g Np-a-Ønb-XpsIm-≠pam{Xw Im-cy-an√ F-∂m-Wv km-ºØn-Ihn-Z-Kv-[-∑m¿ A-`n-{]m-b-s∏-Sp-∂Xv. Ip-‰-°mcm-b ta-[m-hnI-sf Pbn-en-e-S-bv-°-W-sa∂pw I-tºm-fß-sf kq-£v-a-ambn \n-co-£n-°-W-sa∂pw A-h¿ ]-d-bp∂p.

t\Àhc ]fl\m-`k - zm-an- t£-{X`-cW - Ø - n¬-\n∂v cm-PI - p-Spw_-sØ kp-{]nw-tImS-Xn H-gn-hm-°n.

6

A-\-´-]p-cn-bn-se h-¯n-¡m³ ]mekv Xn

-cp-h-\-¥-]p-c-sØ ]-fl\m-`-kzm-an t£-{XsØ-s®m-√n-bp-≈ ]p-In¬ Xp-Sßn-bn-´v sIm-√w aq-∂p I-gn-bp∂p. t£-{X-Øn-s‚ \n-e-h-dbn¬ A-Jn-e-tem-I I-≈-∑m-sc t_m-[w-sI-Sp-Øp-∂-{X `m-cn-® kz-Øp-s≠-∂v I-≠-tXm-sS-bmWo tZ-io-b N¿-®. kw-ÿm-\ `c-W-Iq-Sw sXm-´v kp-{]nw-tIm-SXn h-sc kw-K-Xn-bn-´v A-e-°p∂p. F-∂n-´pw F-¥p-sN-ø-W-sa∂v bp-‡n-k-l-am-b H-cp Xo¿-∏nse-Øm≥ I-gn-bm-Ø-sX-¥v? {]-iv-\w e-fn-X-am-Wv-˛ Cu kzØn-s‚ D-S-am-h-Im-iw B¿-°v? A-Xp \n-›-bn-°p-∂-Xn¬ `-c-WIq-S-hpw tIm-S-Xn-bpw ]u-cm-h-enbpw H-cp-t]m-se ]-cm-P-b-s∏-Sp∂p. A-Y-hm, Hm-tcm Iq-´-cp-sSbpw D-≈n-en-cn-∏v Hm-tcm-∂m-Wv. A-Xp Xp-d-∂p-]-d-bm-sX sXm-Sp\ym-b-ß-fn-´v N-Xp-cw-Kw I-fn-°pI-bm-Wv _-‘-s∏-´ I-£n-I-sf√mw. A-hn-sS-bm-Wv I-≈-°-fnbp-sS c-k-I-c-am-b a¿-aw. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-P-hw-iw B {]-tZ-iw `-cn-®n-cp-∂-Xv {In.-ti. 1000 sXm-´v G-Xm-≠v 950 h¿j-am-Wv. Cu Im-e-b-f-hn¬ X-cs∏-Sp-Øn-b s]m-∂pw ]-≠-hpw ]-W-hpw a-‰v A-aq-ey-N-c-°p-I-fpam-Wv t£-{X-Øn-s‚ A-≠¿{Ku-≠n¬ kw-`-cn-®n-´p-≈-Xv. At∏mƒ cm-P-hw-i-Øn-s‚ h-I-bmtWm Sn D-cp-∏-Sn? Xn-cp-hn-XmwIq¿ {]-hn-iy C-¥y≥ bq-\n-b\n¬ tN-cp-I-bpw tI-c-f kwÿm-\-Øv e-bn-°p-I-bpw sN-bvX-tXm-sS cm-P-hw-i-Øn-\v s]mXp-kz-Øn-t∑-ep-≈ A-[n-Im-cmh-Im-i-߃ C-√m-Xm-bn. At∏mƒ {]-iv-\w C-∏-d-™ ko-{I´v N-c-°p-Iƒ s]m-Xp-kz-ØmtWm F-∂-Xm-Wv. A-Xp \n-›bn-°-W-sa-¶n¬ Cu kz-Øv t£-{X-Øn-se-ß-s\ h-∂p-sh∂v I-s≠-Ø-Ww. km-[m-c-W-K-Xn-bn¬ A-º-eØn-epw ]-≈n-bn-ep-sam-s° ]≠-hpw ]-W-hpw h-cp-∂-Xv `-‡cp-sS Im-Wn-°, kw-`m-h-\, lp≠n-I-∏n-cn-hv C-Xym-Zn h-gn-°mWv. Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-se `-‡-sc√mw Iq-Sn \q-‰m-≠p-I-fm-bn ]-fl\m-`-\v Im-Wn-°-bn-´p Iq-´n-b-XmtWm Sn In-gn? B sse-\n-em-Wv \-S-∏p ln-μp-Xz-tk-h-°m-cp-sS I-t®-cn. H-∂m-a-Xv, sh-≈m-∏-≈n sXm´v dmw-am-[-hv h-sc ln-μp-sh-∂p hn-fn-°p-∂ B-\-a-bn-sem-´-I-

Øn¬ t]-cp-tN¿-Øn-´p-≈-h¿°v t£-{X-{]-th-i-\ kzm-X{¥yw In-´n-b-Xv I-gn-™ \q-‰m≠n-s‚ Im¬-∏m-Xn-°p-h-®m-Wv. A-Xn-\p ap-ºv k-h¿-W-Pm-Xn°m-c-√m-sX H-co-®-bpw \m-´n-se H-c-º-e-Øn-epw Im-ep-Ip-Øn-bncp-∂n-√. A-t∏mƒ \m-b¿ sXm-´v ta-tem-´p-≈-h-cp-sS h-I-bm-tWm ta-∏-Sn In-gn? A-ß-s\-bm-Wv Cu tI-kn¬ ln-μp-Im¿-Uv C-d°p-∂-h-cp-sS i-cn-bm-b D-≈n-encn-∏v. ]n-∂n¬ B-sf Iq-´m≥ Cug-h-cm-Zn F-Iv-kv A-bn-Ø-°mcpw Iq-´p-]n-Sn-°p-∂p. A-t∏mƒ Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-se k-h¿-WPm-Xn-°m-cpw cm-P-hw-i-hpw Iq-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xm-tWm t£-{X-

F ssa-\-kv _n hnPp hn \mb¿

sc ]-e tZ-i-°q-dp-Im-sc-bpw t]Sn-∏n-®pw ]-‰n-®pw (D-Zm: B-d-∑pf) ]-S-bn-d-°n-bp-am-Wv Xn-cp-hnXmw-Iq¿ h-ep-Xm-b-Xv. kzm-`m-hnI-am-bpw `o-a-am-b I-∏w, \n-Ip-Xn, A-Sn-b-d-hp-]-Ww C-Xym-Zn J-Pm\-bn-se-Øn-s°m-≠n-cp-∂p. \nIp-Xn °-Y ]-d-bm-Xn-cn-°p-I-bmWp t`-Zw. {]-P-bp-sS ]p-c-bn-SØn-ep-≈ a-c-߃ cm-P-`-S-∑m¿ h-∂v ap-{Z-b-Sn-°pw. A-ß-s\ hr£-°-c-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬-s∏Sp-∂p, {]-P. C-c-´-°-cw, h-gn-°-

em≥' A-S-®v C-S-]m-Sp \-S-Øm\pw k¿-°m¿ ]-Wn-°m¿-°v iº-fw sIm-Sp-°m-\p-ap-≈-Xv. sIm´m-c-s®-e-hpw A-t¥-hm-kn-∏-Whpw sIm-Sp-°m≥ a-s‰m-sc-Æw. C-Xp c-≠pw In-gn-®v an-®-Øp-I t£-{X-Øn-se \n-e-h-d-bn-em°pw. ssZ-hw k-lm-bn-®v P-\m[n-]-Xy-k¿-°m-cn-s‚ am-Xn-cn A\m-a-Øv sN-e-shm-∂p-an-√-˛ km¿-h-{Xn-I hn-Zym-`ym-kw, s]mXp-P-\m-tcm-Kyw, sXm-´-Xn-\pw ]nSn-®-Xn-\p-sam-s° s]≥-j≥ C-

kw-ÿm-\-Øp e-bn-°p-tºm-sg¶n-epw Cu J-Pm-\ kw-ÿm-\ {Sj-dn-bn-te-°v I-≠p-sI-t´-≠-Xmbn-cp-∂p. A-Xm-W-t√m \n-b-aw X-s∂. A-ß-s\-bp-≠m-bn-√ F∂-Xn-\v A¿-Y-sa-¥m-Wv? I-h-Sn-bm¿ sIm-´m-c-hpw in-¶nSn-∏-S-bpw s]m-Xp-kz-Øv Io-ibn¬ kq-£n-®p-sh-∂-t√? P-\m[n-]-Xyw ]-d-bp-∂ k¿-°m-cp-Itfm cm-{„o-b-I-£n-I-tfm Cu hnj-bw I-≠-`m-hw \-Sn-®n-s√-∂p am-{X-a-√, H-cp-am-Xn-cn-s∏-´ cm-{„ob-t\-Xm-°-sfm-s° sIm-´m-cw-`‡-cpw A-hn-sS-s®-∂v C-c-°p-∂h-cp-am-bn-t∏m-bn. \m-fn-Xp-h-sc thm-´v sN-øm≥ Iq-´m-°m-Ø Cu Ip-Spw-_-Øn¬ Hm-tcm Xn-c-s™-

I-h-Sn-bmÀ ]m-e-kn-sâ \-¼À _-lp-ap-J-am-Wv. ln-µp-ImÀ-Upw hn-izm-kn-ImÀ-Upw C-d-¡n A-hÀ-¡p-th-−n I-fn-¡m³ H-cp km-a-´-¸-S H-cp-h-i-¯v. cm-P-hw-iw h-en-b D-Zm-c-a-Xn-I-fpw k-Xy-k-Ô-cpw \-·-bn tKm-]m-e-·m-cp-am-sW-¶p {]-N-cn-¸n-¡p-¶ `-à-P-\-kw-Lw a-säm-cp h-i-¯v. X-§Ä C-Xn-sem-¶p-an-sÃ-¶ \m-Sy-¯n au-\n-I-fm-bn-cp-¶ sIm-«m-cw-{]-`r-Xn-IÄ Im-cy-t¯m-S-Sp-¯-t¸mÄ a-Wn-¡q-dn-\v e-£-§Ä ^o-kp-Å h-¡o-en-s\ \n-tbm-Kn-¡p-¶p; kp-{]nw-tIm-S-Xn \n-tbm-Kn-¨ A-an-¡-kv Iyq-dn-sb C-kv-t]-Um-¡m³. ]-c-a-Xym-Kn-IÄ F-´n-\n-{X B-[n-]n-Sn-¡p-¶p? J-Pm-\-kz-¯n-t·Â ]m-e-kn-\v B-[n-]n-Sn-t¡-− Im-ew 1947 A-h-km-\n-¨-Xm-Wv. `m-hn-Im-cyw C-¶m-«p-Im-cp-sS Np-a-X-e-bm-Wv. Øn-se In-gn? \-ap-°-dn-bmw, C-¥y-bn-se \m-´p-cm-Py-ß-fn¬ {]m-tb-W ]n∂m-°m-h-ÿ-bn-ep-≈ H-∂m-bncp-∂p Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿. sIm-´m-chpw kn¬-_-‘n-I-fpw ta-\n-bp≈-h¿. ]u-cm-h-en ]n-∂m-°w. a¿-Øm-fi-h¿-a-bp-sS Im-e-Øn\p ap-ºv Im-cy-߃ Iq-Sp-X¬ ]cn-Xm-]-I-c-am-bn-cp-∂p. Sn-bm≥ k-ao-]-tZ-i-߃ B-{I-an-®v Fw]-b-dp-≠m-°m≥ πm-\n-´-Xp Xs∂ km-º-Øn-I-am-bpw hn-`-hti-jn-]-c-am-bpw ]-®-]n-Sn-°m\m-Wv. A-ß-s\ km-bv-]n-t\°mƒ ap-tº km-{am-Py-Xzw tI-cf-Øn-en-d-°n-b hn-Øm-Wv Sn am¿Øm-fi≥. hn-a-X-cm-b F-´p-ho´n¬ ]n-≈-am¿ sXm-´v sIm-®n h-

cw, ]p-g-°-cw F-∂p-th-≠, \n-IpXn-k-¶¬-∏-Øn¬ D-Ø-cm-[p-\nI-∑m-cm-bn-cp-∂p Xn-cp-hn-XmwIq¿ Xn-cp-\m-fp-am¿. Xm-gv-∂ PmXn-°m¿ am-dp-a-d-®m¬ ]n-g, A-bnØ-∏m-Sv kq-£n-°m-sX h-gn-\-S∂m¬ ]n-g.--.-- A-ß-s\ ss^≥ hgn-bp-≈ hn-]p-e-h-cm-bv-I th-sd. C-Xn-s\m-s° ]p-d-sa-bm-Wv kar-≤-am-b a-e-©-c-°p-hym-]m-cw h-gn hn-tZ-in-I-fn¬-\n-∂p-≈ C-S\n-e-∏-Ww. Np-cp-°-Øn¬, A-ºe-hm-kn-I-fp-sS Ip-Spw-_-kzØpw Im-Wn-°-bp-a-√, Xn-cp-hnXmw-Iq-dn-se s]m-Xp-]-W-am-Wv A-º-e-Øn¬ `-{Z-am-°n-h-®-Xv. aq-∂n-\w {S-j-dn-I-fm-Wv A∂p-≠m-bn-cp-∂-Xv. {]-Xy-£ k¿°m¿ {S-j-dn, \m-´p-Im¿-°v "sN-

Xym-Zn. ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{Xw {S-j-dn am-{X-am-bn-cp-∂n-√, A-hnsS _m-¶n-Mpw \-S-∂n-cp-∂p F-∂Xn-\v N-cn-{X-tc-J-I-fp-≠v. A-Xmb-Xv, `-c-W-Iq-S-Øn-\v ap-¥n-b Xp-I B-h-iy-am-hp-∂ L-´-ßfn¬ Cu aq-∂mw J-Pm-\-bn¬-\n∂v F-Sp-°pw; Xn-cn-sI h-®p-sIm≈m-sa-∂ hy-h-ÿ-bn¬. A-sX{X ]m-en-®p-Im-Wpw F-{X ]-≠w A-Sn-®p-am-‰n-°m-Wpw F-s∂m∂pw ]-d-bm-\m-hn-√; cm-P-`-c-W-at√? F-¥m-bm-epw Xn-cp-hn-XmwIq¿ {]-tZ-i-sØ s]m-Xp-J-Pm-\bn¬ G-‰-hpw h-ep-Xm-bn-cp-∂p Cu A-º-e-°n-gn F-∂p hy-‡w. B \n-e-bv-°v Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-iw C-¥y≥ bq-\n-b-\n¬ tNcp-tºmƒ, Ip-d-™-]-£w tI-c-f

Sp-∏p-Im-e-Øpw sN-∂v C-fn-®v Imep-]n-Sn-°p-∂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw cm-{„o-b-°m-cp-sS Nn-{Xw ]-{X-ßfn¬ ÿn-cw ]w-‡n-bm-W-t√m. P-\m-b-Ø-Nm-hn-bm-b thm-´n-Mns\ ]p-—n-°p-∂-h-sc C-ß-s\ \ºp-∂-Xn-s‚ s]m-cpƒ e-fn-Xw. Xncp-h-\-¥-]p-cw C-∂pw sIm-´m-cw A-Sn-a-I-fp-sS tIm-´-bm-Wv. I-h-Snbm¿ ]m-e-kn-s‚ A-\p-{K-l-ap≈ ÿm-\m¿-Yn-°v A-Xn-s‚ ssate-Pv t]m-fn-Mn¬ In-´pw. Cu P-\hn-cp-≤-X-bv-°v sIm-Sn-]n-Sn-°p-∂ `-c-W-cm-{„o-b-°m¿ I-gn-™ 60 sIm-√-am-bn aq-Sn-h-bv-°p-∂ Ip-‰Ir-Xy-am-Wv A-º-e-°n-gn-bp-sS tKm-]y-X. a-X-hn-izm-k-Øn-s‚ ad-bn¬, kzm-[o-\-°-cp-Øp-≈ Hcp {]-am-Wn-kw-Lw `m-cn-® s]m-

Xp-kz-Øv ssI-b-S-°n-h-®n-cn-°p∂p. A-Xn-\p k¿-°m-cpw P-\-{]Xn-\n-[n-I-fpw h-I-Xn-cn-hn-√m-sX N¿-®m-{]-l-k-\w \-S-Øp-∂ am[y-a-ß-fpw Iq-´v. I-h-Sn-bm¿ ]m-e-kn-s‚ \º¿ _-lp-ap-J-am-Wv. ln-μp-Im¿Upw hn-izm-kn-Im¿-Upw C-d-°n A-h¿-°p-th-≠n I-fn-°m≥ H-cp km-a-¥-∏-S H-cp-h-i-Øv. cm-P-hwiw h-en-b D-Zm-c-a-Xn-I-fpw k-Xyk-‘-cpw \-∑-bn¬ tKm-]m-e-∑mcp-am-sW-∂p {]-N-cn-∏n-°p-∂ `‡-P-\-kw-Lw a-s‰m-cp h-i-Øv. X-߃ C-Xn-sem-∂p-an-s√-∂ \mSy-Øn¬ au-\n-I-fm-bn-cp-∂ sIm-´m-cw-{]-`r-Xn-Iƒ Im-cytØm-S-Sp-Ø-t∏mƒ a-Wn-°q-dn-\v e-£-߃ ^o-kp-≈ h-°o-ens\ \n-tbm-Kn-°p-∂p; kp-{]nwtIm-S-Xn \n-tbm-Kn-® A-an-°-kv Iyq-dn-sb C-kv-t]-Um-°m≥. F¥n-\-[n-Iw, \n-e-h-d-bn-se H-fntk-h-bv-°p km-£n-bm-b kz¿W-∏-Wn-°m-c-s\ U¬-ln-bn-seØn-®v "k-Xy-hm-Mv-aq-ew' sIm-Sp∏n-°p-∂p; Nm-\-ep-I-fn¬ ]p-I-ad Xo¿-°p-∂p. ]-c-a-Xym-Kn-Iƒ F-¥n-\n-{X B-[n-]n-Sn-°p-∂p? Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-s‚ J-Pm-\kz-Øn-t∑¬ I-h-Sn-bm¿ ]m-ekn-\v B-[n-]n-Sn-t°-≠ Im-ew 1947¬ A-h-km-\n-®-Xm-Wv. `m-hnIm-cyw C-∂m-´p-Im-cp-sS Np-a-X-ebm-Wv. hm-kv-X-h-Øn¬ 1947 apX¬ 2011 h-sc-bp-≈ B-dp-]-Xn‰m-≠v Cu s]m-Xp-kz-Øv tKm-]yam-bn ssI-b-S-°n-h-®-Xn-\v C∂m-´n-se \n-b-a-hy-h-ÿn-Xntbm-Sv D-Ø-cw-]-d-bm-\p-≈ _m[y-X am-{X-am-Wv sIm-´m-c-Øn-\p≈-Xv. {]-k-‡-am-b B tNm-Zyw t_m-[-]q¿-hw H-gn-hm-°n-s°m≠v a-Xw, hn-izm-kw, tZ-h-kzw, A-an-°-kv Iyq-dn-˛ C-Xym-Zn skmd-bpw sh-Sn-bpw sIm-≠v ho-≠pw s]m-Xp-kz-Øn-s\ s]m-Xp D-S-aÿ-X-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°n-°n´m-\p-≈ I¨-sI-´n-\-t√ tI-c-fk-aq-lw C-c-bm-°-s∏-Sp-∂-Xv? C-‰m-en-b≥ am-Xr-I-bn¬ tdm-an\-I-sØm-cp kz-X-{¥-cm-{„-ambn h-Øn-°m≥ ÿm-]n-® am-Xncn tI-c-fw F-∂ P-\m-[n-]-Xy-tZi-Øn-\p-≈n¬ cm-P-hm-gv-N-bv-°v ]-Xn-®p-sIm-Sp-Ø kz-X-{¥ Zzo]m-Wv ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{Xw F-∂v `w-Ky-¥-tc-W {]-Jym-]n°p-I-b-t√ X¬-∏-c-I-£n-Iƒ? ]-≠p km-bv-]v ]-d-™-t]m-se, "Z In-Mv Cu-kv sU-Uv; tem-Mv enhv Z In-Mv!'

Ip-Sn-b-·mÀ-¡pw B-hmw kÀ-¡mÀ s]³-j³! tI

-c-f-Øn¬ P-\m-[n-]Xy-hpw P-\m-[n-]-Xy k¿-°m-cpw \n-e-\n¿-Øp-∂-Xn¬ ap-Jy-]-¶p h-ln-°p-∂-Xv C-hn-SsØ a-Zy-]m-\n-Iƒ X-s∂. _lp-`q-cn-]-£-hpw km-[m-c-W°m-¿. A-cn hm-ßn-bn-s√-¶n-epw a-Zyw hm-ßn k¿-°m-cn-s\ klm-bn-°p-∂-h¿. C-°q-´¿ \¬Ip-∂ d-h-\yq h-cp-am-\w-sIm-≠mWv tI-c-f-Øn¬ `-c-W-N-{Iw Xncn-bp-∂-Xv. C-h-scm-s° H-cp-Zn-hkw Ip-Sn \n¿-Øn-bm¬ C-hn-sS ]n-s∂ `-c-W-hp-an-√; P-\m-[n-]Xy-hp-an-√; k¿-°m-cp-an-√. s]mXp-J-P-\m-hv B \n-an-jw ]q-´pw. i-º-fw In-´m-sX k¿-°m¿ Po-h\-°m¿ s]-cp-h-gn-bn-em-hpw. tIc-fw Io-gv-ta¬ a-dn-bpw. P-\-Po-hnXw A-£-cm¿-Y-Øn¬ kv-Xw-`n°pw. C-ß-s\ H-cp k¿-°m-cn-s\ \n-e-\n¿-Øm≥ I-gn-bp-∂ Ip-Snb-∑m¿ tem-I-Øp a-s‰m-cn-S-Øpan-√-t{X! A-Xp-sIm-≠v tI-c-fØn-se Ip-Sn-b-∑m¿ B-Z-c-Wo-bcm-Wv. k¿-°m-cn-s\ \n-e-\n¿Øm≥ th-≠n C-h¿ k-ln-°p∂ ITn-\-Xym-K-߃ hn-e-a-Xn°m-sX I-gn-bn-√. kz-¥w a-°-sfbpw `m-cy-sb-bpw A-Ω-s]-ß∑m-sc-bpw Ip-Spw-_-sØ-bm-sI-

bpw A-h-K-Wn-®m-Wv ]-e Ip-Snb-∑m-cpw _m-dp-I-fn-te-°p t]mhp-∂-Xv. B-tcm-Kyw t\m-°m-sX A-Xn-Im-e-Øp ap-X¬ A-h¿ IpSn Xp-S-ßp-∂p. s]m-Xp-k-aq-lØn¬ Ip-Sn-b≥ F-∂ No-Ø-t∏cv G-‰p-hm-ßp-∂p. ]-c-ky-am-bn Ip-Sn-®p-\-S-∂m¬ t]m-en-kv ]n-Sn°p-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-bm¬ an-\n-aw A-øm-bn-cw cq] ]n-g hn-[n-°p-∂p. A-Xn-s√¶n¬ P-bn-en¬ In-S-t°-≠n-h-cp∂p. kz-¥w Po-hn-Xw X-s∂ I-i°n-sb-dn-™m-Wv Ip-Sn-b-∑m¿ k¿-°m-cn-s\ tk-hn-°p-∂-Xv. A-[zm-\n-®p-≠m-°p-∂ h-cp-am-\hpw A-—-\-Ω-am¿ D-≠m-°n-h-®Xpw kz-¥w `m-cy-am-cp-sS Xm-enam-e h-sc hn-‰p-In-´p-∂-Xpw ]ns∂ I-Sw hm-ßn-b-Xp-am-b ]-Whpw _m-dp-I-fn¬ k-t¥m-jtØm-sS sIm-Sp-°p-∂p. a-°-fpw Ip-Spw-_-hpw h-gn-bm[m-c-am-bn, aq-°-‰w I-S-Øn¬ apßn, B-tcm-Kyw £-bn-®v Ip-Snb≥ A-¥y-izm-kw h-sc k¿-°mcn-s\ \n-e-\n¿-Øp-∂ A-`n-am-\I-c-am-b Im-gv-N-I-fm-Wp \mw ImWp-∂-Xv. C-ß-s\ tk-h-\w \-SØp-∂ th-sd B-cm-Wp-≈-Xv? k¿-°m-cn-s\ tk-hn-®p tk-hn-®v F-{X-tbm Ip-Sn-b-∑m¿ c-‡-km-

a[y-amÀKw ■

]cap

£n-I-fm-bn. A-h¿-s°m-∂pw kvam-c-I-߃ D-≠m-bn-´n-√. ]-e IpSn-b-∑m-cpw Po-hn-°p-∂ c-‡-km£n-I-fm-bn I-gn-bp-I-bm-Wv. AXp-sIm-≠v k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-cam-bn C-h-cp-sS Im-cy-Øn¬ C-Ss]-t´ a-Xn-bm-hq. Np-cp-ßn-b-Xv ]-Øp-h¿-jw Xp-S¿-®-bm-bn Ip-Sn-tk-h-\w \-SØn-b-h¿-s°-√mw k¿-°m¿ s]-

≥-j≥ \¬-I-Ww. A-h-cp-sS a°ƒ-°p hn-Zym-`ym-k-hpw tPm-enIm-cy-ß-fn¬ kw-h-c-W-hpw G¿s∏-Sp-Ø-Ww. Ip-Spw-_-߃-°v ku-P-\y-td-j-\pw sIm-Sp-°Ww. B-tcm-Ky-]-cn-c-£ Ip-Sn-b∑m¿-°p am-{X-a-√, A-h-cp-sS `mcy-am¿-°pw \¬-I-Ww. Im¬-\q‰m-≠v ]n-∂n-´ Ip-Sn-b-∑m-sc k¿°m¿ B-Z-cn-°-Ww. tI-h-ew c-

≠p-h¿-jw H-cp a-{¥n-bp-sS ]n.--F. B-bn tPm-en sN-bv-X-h¿-°pw Agn-a-Xn-°m-cm-b Po-h-\-°m¿-°pw k¿-°m¿ s]≥-j≥ \¬-Iptºmƒ \n-c-¥-c-am-bn k-¿-°m-cns\ tk-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ Ip-Sn-b-∑m-cp-sS s]≥-j≥ B-hiyw km-am-\y-\o-Xn am-{X-am-Wv. A-Sp-Ø sI.--]n.--kn.--kn-˛-k¿°m¿ G-tIm-]-\-k-an-Xn tbm-Kw C-°m-cyw Ku-c-h-am-bn ]-cn-K-Wn°-W-sa-∂v ]-c-ap hn-\o-X-am-bn A-t]-£n-°p-I-bm-Wv. C-Xp-kw_-‘n-® dn-t]m¿-´p-I-sfm-∂pw ta- i - ∏ p- d - Ø p- h - b v - ° m- \ n- s √¶n¬ hn Fw kp-[o-c≥ sN-b¿-am\m-b H-cp I-Ωn-‰n-sb dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°m≥ \n-tbm-Kn-°-Ww. a-Zy-]m-\-sØ-°p-dn-®pw A-Xn-\p ]n-∂n-ep-≈ tem-_n-I-sf-°p-dn®pw B-g-Øn¬ ]Tn-®p a-\- nem-°n-b kp-[o-c-s\-t∏m-se as‰m-cmƒ th-sd D-≠m-hm≥ C-Sbn-√. Ip-Sn-b-∑m-tcm-Sp-≈ k¿°m-cn-s‚ kv-t\-l-_-lp-am-\w ae-bm-fn-Iƒ t\-c-tØ I-≠-dn™-Xm-Wv. G-Xp ap-∂-Wn-`-cWw h-∂m-epw Ip-Sn-b-∑m¿-°v IpSn-°m-\p-≈ ku-I-cy-߃ D≠m-°m-dp-≠v. kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-i-{]-Im-cw tI-c-f-Øn¬ 418 _m-dp-Iƒ-°v sse-k≥-kv ]p-

Xp-°m-Ø hn-j-b-Øn¬ \-S-°p∂ N¿-®-Iƒ k¿-°m-cn-s‚ \n-e]m-Sp-Iƒ sh-fn-hm-°p-∂-Xm-Wv. td-j-\-cn In-´m-Xm-bm¬ t]m-epw C-{X ko-cn-b-km-b N¿-® \-S-°mdp-t≠m? sI.--]n.--kn.--kn-bn¬, ]ns∂ sI.--]n.--kn.--kn-˛-k¿-°m¿ GtIm-]-\-k-an-Xn-bn¬, A-Xp I-gn™v bp.--Un.--F-^n¬ F-{X a-Wn°q-dp-Iƒ, F-{X Zn-h-k-߃ amc-Ø-¨ N¿-®-Iƒ! I-gn-™ aq-∂m-gv-N-bm-bn tIc-f-Øn-s‚ G-‰-hpw h-en-b {]-iv\w 418 _m-dp-I-fm-Wv. ssl-t°mS-Xn-bpw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bpw F{X th-K-Øn-em-Wv Cu tI-kpIƒ ssI-Im-cyw sN-øp-∂-Xv! CXn-\n-S-bn¬ hn-[n-]-d-bp-∂ P-UvPn-bpw A-`n-`m-j-I-\pw X-Ωn¬ hn-hm-Zw. hm-Z-߃ ]q¿-Øn-bmbn hn-[n h-∂n-´n-√. _m-dp-Iƒ-°p sse-k≥-kv ]p- X p- ° n- s °m- S p- t °- ≠ - X n- s √∂v ssl-t°m-S-Xn hn-[n h-∂m¬ I-Y-I-gn-™p. a-Zyw In-´m-sX IpSn-b-∑m¿ h-e-bpw. Xp-S¿-®-bm-bn A-Xp In-´m-Xm-bm¬ a-Zy-]m-\-ioew am-dn-tb-°mw. A-t∏mƒ P-\m[n-]-Xy-sØ B-cp \n-e-\n¿Øpw? k¿-°m-cn-s‚-bpw P-\-ßfp-sS-bpw \n-e-\n¬-∏n-t\-°mƒ h-ep-Xm-bn H-∂p-an-√.

hnZymÀYnkw-L-S-\Isf `-b-s¸-Sp-¶-sX-´n-\v? tIm

-f-Pv Imw-]-kp-Ifn¬ {]-h¿-Ø-\w \-S-Øm≥ hn-Zym¿-Yn-kw-L-S-\Iƒ-°v A-h-Im-i-an-s√-∂pw CXp-kw-_-‘n-®p \n-b-{¥-Ww sIm-≠p-h-cm≥ N-´-߃ t`-Z-KXn sN-øp-sa-∂pw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ k-Xy-hm-Mv-aq-ew \¬-In-bn-cn°p-I-bm-Wv. am-{X-a-√, tIm-fPn¬ {]-th-i-\w t\-Sp-tºmƒ Xs∂ hn-Zym¿-Yn-bn¬-\n-∂pw c£n-Xm-hn¬-\n-∂pw kw-L-S-\m{]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ G¿-s∏-Sns√-∂v tc-Jm-aq-ew D-d-∏p-hmßm≥ hy-h-ÿ th-W-sa-∂pw k¿-°m¿ \n¿-tZ-in-°p-∂p. tImf-Pp-I-fn¬ kw-L-S-\m-{]-h¿-Ø\w \-S-Øp-∂-Xv \n-b-a-hn-cp-≤hpw Ip-‰-I-c-hp-am-sW-∂pw AØ-c-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-\pw k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc t]men-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS \-S]-Sn-sb-Sp-°m-\pw {]n≥-kn-∏¬am¿-°v A-[n-Im-c-ap-≠m-bn-cn°p-sa-∂pw k-Xy-hm-Mv-aq-eØn¬ ]-d-bp-∂p. kv-Iq-fp-I-fn¬

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p kw-L-S-\m-{]-h¿-Ø-\w \n-tcm[n-®p-sIm-≠v t\-c-tØ X-s∂ tIm-S-Xn D-Ø-c-hv \n-e-hn-ep-≠v. H-cp-`m-K-Øv ¢m-kv ap-dn-I-fpw I-em-im-e-I-fpw Iq-Sp-X¬ P-\m[n-]-Xy-]-c-am-bn-cn-°-Ww F-∂ Im-gv-N-∏m-Sv i-‡n-s∏-´p-h-cptºm-gm-Wv tI-c-fw-t]m-se-bp≈ H-cp kw-ÿm-\-Øv k¿-°mcn-s‚-bpw tIm-S-Xn-bp-sS-bpw `mK-Øp-\n-∂v C-Ø-cw k-ao-]-\w D-≠m-hp-∂-Xv. hn-Zym-e-b-ß-fn-epw tIm-f-PpI-fn-epw \-S-°p-∂ kw-L-S-\m{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS t\-´-tIm-´ßƒ h-kv-Xp-\n-jvT-am-bn hn-ebn-cp-Øn-bm-Wv C-ß-s\-sbm-cp \n-e-]m-Sv F-Sp-Ø-sX-∂p tXm∂p-∂n-√. Imw-]-kp-I-fn-se kwL-S-\m-{]-h¿-Ø-\w \n-tcm-[n®m¬ F-√m Ip-g-∏-hpw Xo-cp-sa∂ an-Yym-t_m-[-Øn¬-\n-∂pw D-≠m-b-Xm-Wv k¿-°m-cn-s‚ \ne-]m-Sp-Iƒ.

I-c-W-ti-jn-bpw cm-{„o-b A-ht_m-[-hp-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-I-sf `-b-s∏-Sp-∂ H-cp hn-`m-K-am-Wv CXn-\p ]n-∂n¬. A-\o-Xn-s°-Xn-tc-bp-≈ sNI-em-e-b cm-{„o-b-Øn-s\-Xndp-Øp-\n¬-∏p-Iƒ-°pw hn-tam-N- tc-bp-≈ hm-Z-ap-J-߃ D-b¿\-Øn-\p-th-≠n-bp-≈ t]m-cm-´∂p-h-cm≥ km-l-N-cy-ap-≠m-°n߃-°pw hn-Zym¿-Yn-k-aq-lw b-Xv \n-e-hn-se hn-Zym¿-Yn-kw\¬-In-b i-‡n A-h-K-WnL-S-\-I-fpw cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp°m≥ I-gn-bm-Ø-Xm-Wv. hn-Zym¿- am-Wv. hn-Zym¿-Yn-cm-{„o-bw {InYn-Iƒ H-cp ssI-bn¬ ]p-kv-X-I- bm-fl-I-am-b h-gn-bn-te-°v Xn-cnhpw a-dp-ssI-bn¬ tXm-°p-am-bn ®p-hn-Sp-∂-Xn-\p ]-I-cw k-¶p-NnA-[n-\n-th-i-Øn-s\-Xn-tc t]m- X cm-{„o-b-Xm¬-∏-cy-߃-°pcm-Sn-b N-cn-{Xw \-Ωp-sS ap-ºn-ep- th-≠n A-h¿ Zp-cp-]-tbm-K-s∏≠v. C-¥y≥ kzm-X-{¥y-k-a-cSp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Øn-\v hn-Zym¿-Yn-Iƒ \¬-In-b F-∂m¬, k-aq-l-Øn-s‚ H]n-¥p-W-bpw sN-dp-X-√. D-b¿-∂ cp ]-cn-t—-Z-am-Wv I-em-e-bw. kkm-º-Øn-I-em-`w D-≠m-°p-∂ aq-l-Øn-se F-√m Zp-jn-® {]-hH-cp D¬-∏-∂-am-bn hn-Zym¿-Yn-sb W-X-I-fpw I-em-e-b-ß-fn-epw am-‰m-\p-≈-Xm-Wv hn-Zym-`ym-kF-Øn-t®-cpw. cm-{„o-b-kw-L-´sa-∂pw B D¬-∏-∂-sØ \n¿-an- \-߃-sIm-≠pw ar-Ko-b-am-b °p-∂ ^m-Œ-dn-bn-se A-kw-kvsIm-e-]m-X-I-߃-sIm-≠pw \Ir-X-h-kv-Xp-hm-Wv hn-Zym¿-Yn Ωp-sS cm-{„o-bm-¥-co-£w I-epF-∂p-ap-≈ \-h-en-_-d¬ Im-gv-N- jn-X-am-Wv. t_mw-_v-cm-{„o-b∏m-Sm-Wv hn-Zym¿-Yn-cm-{„o-b-Øn- Øn-s‚ t]-cn¬ hn-I-emw-K-cm-b \v F-Xn-cm-bp-≈ \n-e-]m-sS-SpH-t´-sd l-X-`m-Ky¿ \-Ωp-sS \m°m≥ `-c-W-Iq-S-sØ t{]-cn-∏n´n-ep-≠v. am-^n-b-I-fp-am-bn A°p-∂-Xv. Nn-¥m-ti-jn-bpw {]-Xn- hn-ip-≤-_-‘-ap-≈ cm-{„o-b-t\-

≤-bp-am-Wv A-[n-I A-]-I-S߃-°pw Im-c-Ww.-G-{]n¬ 14s‚ ]-{X-Øn¬, k-tlm-Z-c-ß-fp-sS a-°-fm-b c≠p _m-en-I-am¿ ]p-g-bn¬ Ip-fn°p-tºmƒ ap-ßn-a-cn-®-Xm-bn amhq-cn¬-\n-∂p-≈ hm¿-Ø hm-bn®p. \o-¥¬ h-i-an-√m-Ø-h¿ sh-≈-Øn-en-d-ßp-tºmƒ A-cbv-°v sh-≈-Øn-te C-d-ßm-hq F-∂ Im-cyw {i-≤n-°-Ww. c£n-Xm-°ƒ Im-cy-am-bn Ip-´nIƒ-°p ]-d-™p-sIm-S-p-t°-≠ Im-cy-am-Wn-Xv. hn-cp-∂p-h-∂ Ip´n-I-sf X-\n-®p ]p-g-bn-te-°v AF≥ A-Ω-Zv b-°-cp-Xv. A¬-∏-Zn-h-kw ap-ºv \-cn-°m-t´-cn sX-°≥ tI-c-f-Øn-sem-cn-S-Øv I-S-en¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b aq∂p bp-hm-°ƒ Xn-c-bn¬-s∏-´v aZn-t\-\ ]-e-X-cw A-]-I-S-ß- cn-®p. F-√m-h-cpw \o-¥¬ ]Tnfp-sS hm¿-Ø-I-fm-Wp hm-bn°-Ww. A-Xn-\v C-°m-e-Øp t°-≠n-h-cp-∂-Xv. hm-l-\m-]-I- ku-I-cy-ß-fp-≠v. c-£n-Xm-°S-ß-fm-Wv A-[n-I-hpw. C-cp-N-{I- fpw A-[ym-]-I-cp-sam-s° Ahm-l-\-ß-fn¬ bm-{X sN-øp-∂- °m-cy-Øn¬ Ip-´n-I-sf t_m-[h-cm-Wv C-c-bm-hp-∂-Xv F-∂p h¬-°-cn-°-Ww. Im-Wmw. A-Xpw Ip-Spw-_-Øn\p Xm-ßpw-X-W-ep-am-th-≠ bp- Sn sam-bv-Xp am-ÿ hm-°ƒ. A-an-X-th-K-hpw A{i- s]-cn-º-ew Xm-°ƒ th-sd. F-∂m¬, C-Xns‚ t]-cn¬ cm-{„o-b-{]-h¿-Ø\w \n-tcm-[n-°-W-sa-∂v B-cpw B-h-iy-s∏-´n-´n-√. hn-Zym¿-Yn-kw-L-S-\-Iƒ-°p≠m-b A-]-N-bw ]-cn-l-cn°m≥ th-≠ t_m-[-]q¿-h-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ k¿-°m-cn-s‚bpw cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS-bpw `m-K-Øp-\n-∂v D-≠m-hp-I-bpw Imw-]-kp-I-fn-se bp-h-Xz-Øns‚ Du¿-P-sØ cm-{„-Øn-\v apX¬-°q-´m-bn am-‰n-sb-Sp-°p-Ibpw sN-tø-≠-Xp-≠v.

\o-´Â ]Tn-¡p-I

C¶s¯ hmNIw km-º-Øn-I-em-`w D-≠m-°p-∂ H-cp D¬-∏-∂-am-bn hn-Zym¿-Yn-sb am-‰m-\p-≈-Xm-Wv hn-Zym-`ym-k-sa-∂ Im-gv-N-∏m-Sm-Wv hn-Zym¿-Yn-cm-{„o-b-Øn-\v F-Xntc \n-e-]m-sS-Sp-°m≥ `-c-W-Iq-S-sØ t{]-cn-∏n-°p-∂-Xv.At∏m C∏-gm cm-P-`c-Ww A-h-km-\n-®Xv...!

F≥ A-Ω-Zv, \-cn-°m-t´-cn

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n

kozhikode

C-¯-h-W a-g Ip-d-bp-sa-¶v Im-em-h-Øm \nco-£-W tI{µw \yq-U¬-ln: Cu h¿-jw km[m-c-W-bn-epw Xm-gv-∂ a¨kq¨ a-g-tb cm-Py-Øv e-`n-°qsh-∂v Im-em-h-ÿm-\n-co-£W tI-{μw A-dn-bn-®p.F¬--\n-t\m {]-Xn-`m-k-Øns‚ kzm-[o-\w aq-e-am-Wn-Xv. sam-Ø-Øn¬ 95 i-X-am-\w a-g e-`n-°p-sa-∂m-Wp I-cp-Xp-∂-Xv. C-Xn¬ A-©p i-X-am-\w a-g IqSp-X-tem Ip-d-thm e-`n-°pw. 90˛96 i-X-am-\w h-sc e-`n-°p∂ a-g km-[m-c-W-bn-epw Xm-sg e-`n-°p-∂ hn-`m-K-Øn¬ Dƒ-

tam-Un-bp-sS "A-\y³' {]-Xn-Ñm-b H-gn-hm-¡m³ _n.-sP.-]n. I-Y sa-\-bp-¶p

s∏-Spw. 96˛104 i-X-am-\-am-Wv km-[m-c-W a-g. I-gn-™ \m-eph¿-jw cm-Py-Øv km-[m-c-WtXm-Xn-ep-≈ a-g-bm-Wv e-`n-®Xv. I-gn-™ h¿-jw 96 i-X-am\w a-g e-`n-°p-sa-∂m-Wv Im-emh-ÿm-\n-co-£-W-tI-{μw {]-hNn-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, 106 i-Xam-\w e-`n-®p. s\-√v, tkm-bm_o≥, ]-cp-Øn Xp-S-ßn-b hn-fI-fp-sS D¬-∏m-Z-\-Øn-\v a¨kq¨ \n¿-Wm-b-I-am-Wv. Imem-h-ÿm {]-h-N-\w I¿-j-Isc \n-cm-i-s∏-Sp-Øp-∂-Xm-Wv.

h-m-c-Wm-kn: _n.-sP.-]n. {]-[m\-a-{¥n-ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μtam-Un-°v h-m-c-Wm-kn-bn-ep-≈ "A-\y≥' t]-cp-tZm-jw H-gn-hm°m≥ ]m¿-´n ]p-Xn-b I-Y-Iƒ sa-\-bp-I-bm-Wv. tIm¨-{K pw _n.-sP.-]n-°p-≈n-se ap-cfo-a-t\m-l¿ tPm-jn ]-£-hp-amWv C-hn-sS tam-Un-s°-Xn-tc A\y≥ {]-tbm-Kw D-∂-bn-®p-sIm≠n-cn-°p-∂-Xv. Cu {]-Nm-c-Ww A-h-km-\n∏n-°m-\m-bn _-\m-d-kv ln-μp k¿-h-I-em-im-e-bn-se {]-^k¿-am-cpƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ tamUn-°v hm-c-Wm-kn-bp-am-bn ]q¿h-Im-e _-‘-ap-s≠-∂p ÿm]n-°m≥ In-W-™p ]-cn-{i-an°p-∂p. 10,000 Kp-P-dm-Øv kz-tZin-Iƒ h-m-c-Wm-kn-bn-ep-s≠∂m-Wp I-W-°v. C-h-cn¬-s∏-´ {]-^-k¿-am¿°pw k-∂ym-kn-am-¿-°p-am-Wv ]p-Xn-b Np-a-X-e. C-°m-cyw _n.F-®v.-bp. {]-^. Iu-i¬ Intim¿ an-{i X-s∂ k-Ω-Xn-°p∂p. tam-Un-bp-sS t]-cv a-fi-eØn¬ ]-d-™p-tI-´ A-∂p-ap-

A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-bm _n.--sP.--]n-sb- \n-tcm-[n-¡pw-: -em-ep \yq-U¬-ln: X-s‚ ]m¿-´n A[n-Im-c-Øn¬ h-∂m¬ _n.--sP.--]n, B¿.-- F - k v .- F - - k v. t]m-sebp-≈ kw-L-S-\-I-sf \n-tcm-[n°p-sa-∂v B¿.-- s P.-- U n. t\-Xmhv em-ep {]-km-Zv bm-Z-hv. Cu kw-L-S-\-Iƒ sh-dp-∏ns‚ cm-jv-{So-b-am-Wp {]-N-cn-∏n°p-∂-Xv. C-Ø-cw h¿-Ko-b kwL-S-\-I-sf C-¥y-bn¬ \n-∂p

]-Ww X-«n-b FÂ.-sP.-]n. t\-Xm-hv A-d-ÌnÂ

Xp-c-Øpw. Kn-cn-cm-Pv kn-Mv H-cp t\-Xm-hv A-√. _n.-- s P.-- ] n, B¿.-- F - k v .- F - -kn-s‚ ap-J-w-aq-Snbm-Wv. A-h¿ h¿-Ko-b-X-bm-Wp {]-N-cn-∏n-°p-∂-sX-∂pw h¿-Kob i-‡n-Iƒ-°p `-c-Ww In-´nbm¬ ln-μp-hn-\pw ap-kv-en-an\pw kn-°p-Im¿-°pw {In-kv-Xym\n-Iƒ-°pw A-]-I-S-am-sW∂pw -A-t±-lw ]-d-™p.--

B-{‘-{]-tZ-in-se \n-k-am-_m-Zn¬ a-Pv-en-sk C-Øn-lm-Zp¬ ap-kv-en-ao≥ (Fw.sF.Fw.) kw-L-Sn-∏n® Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nmc-W-tbm-K-Øn¬ ]m¿´n A-[y-£≥ A-k-Zp-±o≥ D-ssh-kn kw-km-cn-°p-∂p

tem-Iv-]m \n-b-a-\w- D-S-\n-Ã: tI-{µ-kÀ-¡mÀ

]-Sv-\: tI-{μ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v I-cm-dp-Im-cn¬ \n-∂v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn ]-Ww X-´n-b-Xn\v ap-Xn¿-∂ F¬.-sP.-]n. _nlm¿ P-\-d¬ sk-{I-´-dn e-e≥ kn-Mn-s\ _n-lm¿ t]m-en-knse km-º-Øn-I Ip-‰-Ir-Xy-hn`m-Kw A-d-Ãv sN-bv-Xp. C-¥y-˛-\o-∏mƒ A-Xn¿-Ønbn¬ \n¿-am-W-Øn-en-cn-°p-∂ k-i-kv-{X ko-am-_¬ Iymw-]ns‚ I-cm-dp-Im-c-\n¬ \n∂pw ]- \yq-U¬-ln: tem-Iv-]m¬ cq-]oWw hm-ßn-sb-∂m-Wv ]-cmXn. I-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v [rXn-bn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°n-s√∂v tI-{μ-k¿-°m¿ kp-{]nwtIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. tI-{μw \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°n-b-Xn\m¬ C-S-°m-e D-Ø-c-hv C-d°p-∂n-s√-∂v P-Ãn-kv B¿ Fw \yq-U¬-ln: C-¥y≥ sd-bn¬- tem-[ A-[y-£-\m-b s_-©v th ^n-\m≥-kv tIm¿-]-td-j- ]-d-™p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\n¬-\n∂v tkm-Wn-bm-Km-‘n hm-ßn-b 1000 \n-Ip-Xn-c-ln-X \p ti-jw h-cp-∂ ]p-Xn-b -k¿°m¿ hn-j-b-Øn¬ Xo-cp-am-\t_m-≠p-Iƒ \-„-s∏-´p. C-h-bp-sS ]-I¿-∏v \¬-I-W- sa-Sp-°-s´ F-∂m-Wp tI-{μsa-∂m-h-iy-s∏-´v tkm-Wn-b Øn-s‚ \n-e-]m-sS-∂m-Wv kq-NtIm¿-]-td-j-s\ k-ao-]n-®n-´p- \. \n-e-hn-se tem-Iv-]m¬ kw≠v. G-{]n¬ c-≠n-\v dm-bv-_-td- hn-[m-\w `-c-W-L-S-\m-hn-cp-≤en a-fi-e-Øn¬ k-a¿-∏n-® k- am-sW-∂-pw tà th-W-sa-∂-pXy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ Cu t_m- am-h-iy-s∏-´v tIm-a¨-tIm-kv ≠p-Iƒ tkm-Wn-b X-s‚ kz- F-∂- k--∂-≤-kw-L-S-\ k-a¿Øp-hn-ln-X-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp- ∏n-® s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pnbn-em-Wp tI-{μw \n-e-]m-Sv hyØn-bn-cp-∂p.

]p-Xn-b- kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡-s«

tkm-Wn-b-¡v t_m-−p-IÄ \-ã-s¸-«p

7

‡-am-°n-b-Xv. tem-Iv-]m¬ \n-b-a-\-]-{Inbm X-Xz-߃ hn-i-Zo-I-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v t\-c-sØ tIm-S-Xn tI-{μ-k¿-°m-cn-\v t\m-´o-k-b-®n-cp-∂p. tem-Iv]m¬ cq-]o-I-c-Ww, Aw-K-ß-sf-

tI-≠-Xv.-kq-£v-a-]-cn-tim-[-\m XXzw `-c-W-L-S-\m hn-cp-≤-am-bXn-\m¬ C-Xp-h-sc-bp-≈ \n-b-a\-߃ d-±m-°-W-sa-∂-v tIma¨-tIm-kn-s‚ ]-cm-Xn ]-d-bp∂p. \n-b-a-\-]-{In-b \n-b-a-hn-cp≤-am-sW--∂-dn-™n-´pw tI-{μw ap-t∂m-´p-t]m-hp-I-bm-Wv. P-kv‰n-kv sI Sn tXm-a-kpw ap-Xn¿-∂X

bpw sN-b¿-t]-gv-k-sW-bpw \nb-an-°p-∂- co-Xn F-∂-n-h {]-Xn]m-Zn-°p-∂- tem-Iv-]m¬-˛-temIm-bp-‡m \n-b-a-Øn-se kq£-a-]-cn-tim-[-\m X-Xz-sØ Ip-dn-®m-Wp hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-

sW-∂m-Wv \n-b-a-Øn-se 10(1) h-Ip-∏v ]-d-bp-∂X -- v. C-Xv kz-X{¥ tem-Iv-]m¬ F-∂- B-i-bØn-s‚ ew-L-\-am-sW-∂-pw tIm-a¨ -- -tIm-kv Nq-≠n-°m-´p∂p. \m-ep kp-{]nw-tIm-S-Xn PUv-Pn-am¿ tem-Iv-]m-en-se PpUo-jy¬ Aw-K-ß-fm-bn-cn°m≥ k-∂≤ -- -X {]-I-Sn-∏n-®n-´p≠v. C-Xv \n-b-a-]-c-am-bn A-\p-h-

C-S-¡m-e D-¯-c-hv C-d-¡nÃ-

A-`n-`m-j-I≥ ^m-en F-kv \-cnam-\pw b-Ym-{I-aw sN-b¿-am≥, Aw-K-Xz-]-Z-hn \n-c-kn-®p. tI{μ-k¿-°m-cn-s‚ ip-]m¿-i-∏-´nI-bn¬ \n-∂-v Xn-c-s™-Sp-°p--∂h-sc sk-e-Iv-j≥ I-Ωn-‰n-°p \¬-I¬ kq-£v-a-]-cn-tim-[-\m k-an-Xn-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Ø-am-

Z-\o-b-am-sW-¶n-epw Pp-Uo-jydn-bp-sS kzm-X-{¥y-sØ l-\n°pw. tIm-S-Xn-bn-¬ G-‰-hp-a-[nIw tI-kp-≈-Xv k¿-°m-cn-\m-bXn-\m¬ P-Uv-Pn-am-cp-sS t]-cv tI-{μw \n¿-tZ-in-°p-∂-Xv \n-ba-hy-h-ÿ-sb X-I¿-°p-sa-∂pw ]-cm-Xn Nq-≠n-°m-´p-∂p.--

X¬ X-ß-fp-sS s]m-fn-‰n-°¬ k-b≥-kv Un-]m¿-´v-sa‚ v tamUn-bp-sS a-fi-e-Øn-se th-ct\z-jn-°m≥ Xo-cp-am-\n-s-®-∂mWv an-{i ]-d-bp-∂-Xv. tam-Un hf-sc sN-dp-∏-Øn¬ hm-c-Wm-knbn¬ Xm-a-kn-®n-cp-s∂-∂-XmWv G-‰-hpw ]p-Xn-b K-th-j-W^-ew. a-fi-e-Øn-se Kp-P-dmØn-I-fp-sS hm-sam-gn-bm-bm-Wv Cu hn-h-cw e-`n-®-sX-∂pw an-{i ]-d-bp-∂p.h-m-c-Wm-kn-bn-se I-∂p-Imen-°-®-h-S-°m-cp-am-bn _-‘s∏-Sp-Øn h-m-c-W-m-kn _-‘w D-d-∏n-°m-\m-Wv tam-Un-bp-sS k-tlm-Z-c≥ {]-Àm-Zv tam-Un-bpsS {i-aw. I-®-h-S-°m¿ tam-Unbp-sS A-—-s‚-b-Sp-Øv A-h-cpsS ]-Ww hn-iz-kv-X-X-tbm-sS kq-£n-°m≥ G¬-∏n-®n-cp-s∂∂pw A-∂p-ap-X¬ h-m-c-Wm-kn°m-cp-am-bn \-√ _-‘-am-sW∂pw {]-Àm-Zpw ]-d-bp-∂p.-F∂m¬, _n.-sP.-]n-bp-sS ]p-Xn-b \o-°w ]-cn-lm-ky-am-sW-∂v tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn A-Pbv-dm-bv ]-d-™p.

B-{Ô-{]-tZ-in -tIm¬-{K-Ên-sâ \n-e -]-cn-Xm-]-I-cw ssl-Z-cm-_m-Zv: I-gn-™ c≠pX-h-W-bpw tI-{μw `-cn°m≥ bp.-]n.-F-sb A¿-l-am°n-b-Xn¬ B-{‘-{]-tZ-iv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-°p-≈ ]-¶v h-f-sc \n¿-Wm-b-I-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, 16mw tem-I-vk-`-bn-te°p a¬-k-cn-°p-∂ tIm¨-{K n-\v B-{‘-bn¬\n-∂p-≈ hm¿-Ø-Iƒ ip-`-I-c-a-√. sX-e¶m-\ cq-]o-I-c-W-tØm-sS B{‘-bp-sS a-Æn¬ ]-Xn-‰m-≠p-Ifm-bp-≈ ta¬-ss° tIm¨-{K n-\v \-„-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. B-{‘-bn-se 42 a-fi-e-ßfn¬ 31 F-Æ-hpw tIm¨-{K-- ns‚ kn-‰n-Mv ko-‰m-Wv. c-≠mw bp.-]n.-F. k¿-°m¿ \n-ew-s]mØm-sX Im-Øpkq-£n-®-Xpw B-{‘-bn-se Fw.-]n-am-cm-sW∂p ]-d-bmw. 1951se H-∂mw temIv-k-`-bn¬ B-{‘-{]-tZ-in-se B-sI 12 ko-‰n¬ 11Dw t\-Sn XpS-ßn-b Ip-Xn-∏v 15mw tem-Iv-k-` h-sc tIm¨-{K-kv Xp-S¿-∂p. CXn-\n-sS 1984¬ am-{X-am-Wv ]m¿´n-°v Xn-cn-®-Sn t\-cn-tS-≠nh-∂Xv. A-∂v B-sI B-dv ko-‰v am{X-am-bn-cp-∂p k-ºm-Zyw. tIm¨-{K- n-\v 84 B-h¿-Øn°m-\p-≈ ap-gp-h≥ km-l-N-cy-

hpw C-∂v B-{‘-bn-ep-s≠-∂p \n-co-£-I¿ hn-e-bn-cp-Øp-∂p.F-∂m¬, Sn.-B¿.-Fkv. H-∏w hcpsa-∂p {]Xo-£n®v sX-e¶m-\ cq-]o-I-c-Ww bm-Ym¿-Yyam-°n-b tIm¨-{K- n-\v ]n-gbv°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm¨-{K-kv Fw.-]n-am¿ Hmtcm-cp-Ø-cm-bn ]m¿-´n hn-´pt]mbn. B-{‘- ap-Jy-a-{¥n Inc¨Ip-am¿ sd-Õn tIm¨-{K-kv hn-´v kz-¥w cm-{„o-b{]-ÿm-\w cq-]o-I-cn-®p. B-{‘-bn¬ tIm¨-{K- n-s‚ ]-X-\w G-‰hpw Kp-WwsN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv N-{μ-_m-_p \m-bn-Up-hn-s‚ Sn.Un.-]n-°m-Wv. an-°-hm-dpw tIm¨-{K-kv Fw.-F¬.-F-amcpw Fw.-]n-am-cpw sN-s∂-Øn-bncn-°p-∂-Xv \m-bn-Up-hn-s‚ IqSm-c-Øn¬ X-s∂. ssh.-F-kv.B¿. tIm¨-{K n-\pw B-{‘ hn-`-P-\w Kp-WwsN-bv-Xn-´p-≠v. sF-Iy B-{‘-bv-°m-bn hm-Zn°p-∂ ssh.-F-kv.-B-dn-te-°pw ]-e tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fpw tN-t°-dn. ko-am-{‘-bn¬ N{μ_m-_p \m-bn-Up-hn-s‚ sXepKptZ-iw ]m¿-´n-bpw P-Kv-taml≥ sd-Õn-bp-sS ssh.-F-kv.B¿. tIm¨-{K pw X-Ωn-em-bn-

cn-°pw {]-[m-\ a¬-k-cw. H-cp ko-s‰-¶n-epw A-°u-≠n-em°m≥ _n.-sP.-]n. sIm-≠p]n-Sn® {i-aw \-S-Øp-∂p-≠v. 15 h¿-jam-bn _n.-sP.-]n-°v B-{‘-bn¬ H-cp ko-‰v t]m-epw e-`n-®n-´n-√. sX-e-¶m-\ ta-J-e-bn¬ tIi-h-dm-hp X-s∂-bm-Wp Xm-cw. sX-e-¶m-\ cq-]o-I-c-W-Øn-s‚ Kp-Ww Sn.-B¿.-F-kv. H-‰-bv-°v Xs∂ t\-Sn-sb-Sp-°m-\m-Wp {i-an°p-∂-Xv. A-XpsIm-≠m-Wv tIm¨-{K n-s\m-∏w H-cp Xn-cs™-Sp-∏v k-Jy-Øn-\pt]m-epw Sn.-B¿.-F-kv. ap-Xn-cm-Xn-cp-∂Xv. Sn.-B¿.-F-kn-s\ Iq-sS Iq´p∂Xn¬ ]-cm-P-b-s∏-´-tXm-sS sX-e-¶m-\-bn-epw tIm¨-{K- n\v {]-Xo-£-bn-√. H-º-tXm-fw ]m¿-´n-I-fm-Wv cwK-Øp-≈Xv. Cu am-kw 30\pw A-Sp-Ø am-kw G-gn-\pam-bn c-≠p L-´-ß-fn-em-bm-Wv C-hn-sS Xn-c-s™-Sp-∏v. C-tXmsSm-∏w B-{‘{]-tZ-in-se 294 \n-tbm-P-I-a-fi-e-ßfn-te-°p≈ Xn-c-s™-Sp-∏pw \-S-°p-∂p≠v. sX-e-¶m-\-bp-sS {]-Y-a apJy-a-{¥n-sb-∂ e-£y-hp-am-bmWv tI-i-hdm-hp-hn-s‚ ta-J-ebn-se {]-h¿-Ø-\w.

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{Xw F-Iv-kn-Iyq-«o-hv k-Xy-hm-Mv-aq-ew: cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ _-Ôw Hm-^n-kÀ ]-cm-P-b-s¸-s«-¶v tIm-S-Xn I-W-¡n-se-Sp-¯v-þ sN-¶n-¯-e an-I-¨ hn-[n-sb-¶v ssl-t¡m-S-Xn-bn-se l-c-Pn-¡mÀ \yq-U¬-ln: ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-hp-am-bn _-‘-s∏-´ Imcy-ß-fn¬ \n-e-hn-se F-Iv-knIyq-´o-hv Hm-^n-k¿ (C.-H.-) ]-cmP-b-s∏-s´-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn. C.-H. B-bn-cp-∂ l-cn-Ip-am-dns\ am-‰n `p-h-\-N-{μ≥ \m-b-sc sIm-≠p-h-∂n-´v A-[n-I-am-bn-´n√. F-∂n-´pw t£-{X-Øn¬ apgp-h≥ {]-iv-\-am-sW-∂m-Wv Aan-°-kv-Iyq-dn ]-d-bp-∂-sX-∂v P-Ãn-kv F sI ]-Sv-\m-bn-°v ]d-™p. C-Xp i-cn-bm-tWm-sb-∂v At±-lw cm-P-Ip-Spw-_-tØm-Sv tNm-Zn-®p. i-cn-bm-sW-∂m-bn-cp∂p A-h¿ a-dp-]-Sn-]-d-™-Xv. \ne-hn-se F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^nk¿ h-f-sc Z-b-\o-b-am-bn ]-cmP-b-s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. A-Xn\m¬ am-‰p-I-X-s∂ sN-øpw. Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ tIm-S-Xn-°v A-[n-Im-c-ap-s≠-∂pw P-kv-‰n-kv F sI ]-Sv-\m-bn-°v ]-d-™p. ]p-Xn-b F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^nk-dp-am-bn _-‘-s∏-´v F-s¥¶n-epw {]-iv-\-ap-s≠-¶n-¬ B-dpam-k-Øn-\-Iw cm-P-Ip-Spw-_Øn-\p tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°mhp-∂-Xm-Wv. A-Xp-h-sc t£-{XsØ ssZ-hw Im-°-p-sa-∂pw tIm-S-Xn Iq-´n-t®¿-Øp. ]p-Xn-b F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm^n-k¿ Pn-√m P-Uv-Pn-°p Io-

gn¬ {]-h-¿-Øn-°p-∂ co-Xnbn¬ D-Ø-c-hn-S-W-sa-∂pw cm-PIp-Spw-_w B-h-iy-s∏-´p. C-Xp tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®n-√. Btcm-]-W-߃-s°-√mw A-°-an´v a-dp-]-Sn \¬-Im-sa-∂v cm-P-Ip-

sS ]-´n-I-bp-am-bm-Wv tI-c-fw cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂-Xv. \n-b-a{]-Im-cw aq-∂p-t]-cp-sS k-an-Xnbm-Wp cq-]o-I-cn-°m-\m-hp-Isb-¶n-epw C-Xv {]-tXy-I tIkm-sW-∂v P-Ãn-kv B¿ Fw tem-[ ]-d-™p. \n-b-a-sØ Ipdn-®v kw-km-cn-°m-sX t]-cpIƒ ip-]m¿-i-sN-øp-I am-{X-amWp kw-ÿm-\-k¿-°m¿ sNtø-≠-Xv. tIm-S-Xn-°v F-¥n-

Iq-´n-t®¿-Øp. t£-{Xw \n-b-am\p-kr-X {S-kv-t‰m k-an-Xn-tbm D--≠m-°n k¿-°m¿ aq-∂p-am-kØn-\-Iw G-s‰-Sp-°-W-sa-∂ 2011se ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hv e-`n-°p-∂-Xv C-h¿ k-a¿-∏n-® l-c-Pn ]-cn-K-Wn-®m-bn-cp-∂p. a-tX-X-c `-c-W-Iq-S-am-b-Xn\m¬ kw-ÿm-\-k¿-°m-cn-\v t£-{X-`-c-Ww G-s‰-Sp-°m≥- ]‰n-s√-∂v hn-e-bn-cp-Øn A-h-km-

sIm-®n-: ]-fl-\m-`-kzm-an t£{X-hp-am-bn Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cmP-Ip-Spw-_-Øn-\p-≈ A-t`-Zyam-b _-‘-hpw `-‡-cp-sS hnIm-c-hpw I-W-°n-se-Sp-Ømhpw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ k-Xy-hm-Mvaq-ew \¬-Ip-I-sb-∂v a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e. sIm-®n-bn¬ am-[y-a-{]-h¿Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Xn-cp-hn-XmwIq¿ cm-P-Ip-Spw-_-sØ A-htl-fn-°p-∂ H-cp \-S-]-Sn-tbmSpw k¿-°m-¿ tbm-Pn-°n-√.-kp-

{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS C-S-°m-e hn-[n Aw-Ko-I-cn-°p-∂p. A-an°-kv Iyq-dn-bp-sS A-`n-{]m-b{]-Im-c-am-bn-cn-°mw kp-{]nwtIm-S-Xn C-S-°m-e D-Ø-c-hn-´Xv. ]-t£, k¿-°m-cn-\v C-°mcy-Øn¬ hy-‡-am-b A-`n-{]mb-ap-≠v. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-P-Ip-Spw_-Øn-\v Cu t£-{X-hp-am-bn A-t`-Zy-am-b _-‘-am-Wp-≈Xv. A-h-cp-sS B-Nm-c-ß-fpw acym-Z-I-fpw ]m-c-º-cy-ß-fp-ap≠v. A-sX-√mw k¿-°m¿ I-W°n-se-Sp-°pw. A-tXm-sSm-∏w

X-s∂ `-‡-P-\-ß-fp-sS hn-Imc-hpw s]m-Xp-P-\m-`n-{]m-b-hpw I-W-°n-se-Sp-°-Ww. C-sX√mw ]-cn-K-Wn-®p-sIm-≠m-hpw k¿-°m¿ hn-i-Z-am-b k-Xy-hmMv-aq-ew sIm-Sp-°p-I. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-P-Ip-Spw_-Øn-s‚ t£-{X-hp-am-bp-≈ A-t`-Zy-am-b _-‘-sØ B-cphn-Nm-cn-®m-epw C-√m-Xm-°m≥ I-gn-bn-√. h-f-sc Im-e-sØ _‘-am-W-Xv. C-{X-bpw h-en-b \n[n-ti-J-cw A-h¿ Im-Øp-kq£n-®p -h-®p-sh-∂-Xv sN-d-n-bIm-cy-a-√. cm-P-Ip-Spw-_-sØ

X

ho-gv-N ]-än-sb-¶v cm-P-Ip-Spw-_w X `-c-W-k-an-Xn-: tI-c-f-¯n-sâ ]-«n-I X-Ån Spw-_w tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®n´p-ap-≠v.]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-`-cW-Øn-\v kp-{]nw-tIm-S-Xn ]pXn-b k-an-Xn cq-]o-I-cn-°p-I-bmsW-¶n¬ A-Xn¬ Dƒ-s∏-SptØ-≠ D-tZym-K-ÿ-cp-sS t]cp-I-fp-am-bm-Wv tI-c-fw tIm-SXn-bn-se-Øn-bn-cp-∂-Xv. F∂m¬, kp-{]nw-tIm-S-Xn C-Xv X≈n. B-`y-¥-c sk-{I-´-dn \nth-Zn-X ]n l-c≥ sF.-F.-F-kv, F tl-a-N-μ≥ sF.-]n.-F-kv, tZ-h-kzw sk-{I-´-dn tPym-Xnem¬ sF.-F.-F-kv. F-∂n-h-cp-

\pw A-[n-Im-c-ap-≠v. C-Xv H-cp km-[m-c-W t£-{X-a-s√-∂pw km-[m-c-W- `-c-W-a-s√-∂pw tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. t£-{X-`-c-W-hp-am-bn _‘-s∏-´ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS C-S-°m-e D-Ø-c-hv an-I-®-XmsW-∂v ssl-t°m-S-Xn-bn-se ]cm-Xn-°m¿ ]-d-™p. cm-P-Ip-Spw_-Øn-\pw tI-c-f-k¿-°m-cn\pw t£-{X-Øn-s‚ \n-b-{¥Ww \¬-Im-Ø D-Ø-c-hv an-I-®Xm-sW-∂v A-Uz. hn-]n≥ \mb¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. A-an-°-kv Iyq-dn dn-t]m¿-´v tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®-Xn¬ kt¥m-j-ap-s≠-∂pw A-t±-lw

\ a-lm-cm-Pm-hn-s‚ Im-e-tijw A-t±-l-Øn-s‚ k-tlm-Z-c\m-b D-{Xm-Sw-Xn-cp-\mƒ am¿Øm-fi-h¿-a-sb t£-{X-`-cWw Xp-S-cm≥ kw-ÿm-\-k¿°m¿ A-\p-h-Zn-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-Xn-s‚ km-[p-X-sb tNmZyw-sN-bv-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in-bpw A-`n-`m-j-I-\p-amb kp-μ-c-cm-P≥ \¬-In-b l-cPn-bn¬ hn-i-Z-am-b hm-Zw-tI-´mbn-cp-∂p ssl-t°m-S-Xn D-Ø-chv. C-Xn-s\-Xn-tc cm-P-Ip-Spw_w kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ ka¿-∏n-® l-c-Pn-bp-sS `m-K-am-bmWv C-t∏m-g-sØ \-S-]-Sn-Iƒ.

A-h-tlf\ kao-]-\t¯mSv tbm-Pn-¡m-\m-hn-Ã: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{XØn-s‚ `-c-W-Im-cy-Øn¬ cm-P-Ip-Spw-_-sØ A-h-tl-fn-°p-∂ k-ao-]-\-tØm-Sv tbm-Pn°m-\m-hn-s√-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. am[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-tØm-Sp {]-Xn-Icn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]-t£, tIm-S-Xn ]-d-bp-∂-Xp-t]m-se Imcy-߃ sN-øp-w. ]-fl-\m-`-km-an t£-{X-sØ kw-c-£n-°m≥ k¿-°m¿ H-∂pw sN-bv-Xn-s√∂ hm-Zw sX-‰m-Wv. 34 tIm-Sn cq-]-tbm-fw t£{X-Øn-s‚ kp-c-£-bv°m-bn C-Xp-h-sc D-]tbm-Kn-®p. t£-{X-Øn-s‚ kp-c-£-bv-°pw kw-c-£-W-Øn-\pw th-≠-sX-√mw k¿-°m¿ sN-øpw. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-P-Ip-Spw-_-Øns‚ hn-izm-ky-X-bp-sS-{]-Xo-I-am-Wv ]-fl-\m-`kzm-an-t£-{Xw. tI-´p-tIƒ-hn-bp-sS t]-cn¬ A-h-sb F-Xn¿-°p-∂-Xv i-cn-b-√. cm-P-Ip-Spw_-Øn-\p X-s∂ A-[n-Im-c-ap-≈ k-a-b-ØmWv C-{X-bpw h-en-b \n-[n-ti-J-cw A-h¿ kq£n-®sX--∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n.

Øn-\v ]p-Xn-b A-©w-K `-c-W-k-an-Xn-sb \ntbm-Kn-® kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-sb {]-Xn-]£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ kzm-KXw sN-bv-Xp. t£-{X-kz-Øv sIm-≈-b-Sn-® Xn-cp-hn-XmwIq¿ ap≥ cm-P-Ip-Spw-_-Øn-\pw A-h¿-°v HØm-i-Iƒ sN-bv-Xp-sIm-Sp-Ø kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\pw G-‰ I-\-Ø {]-l-c-am-Wv Cu hn-[n-sb-∂v A-t±-lw ]-d-™p.

hn-[n Aw-Ko-I-cn-¡p-¶p: tZ-h-kzw a-{´n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-S-°m-e-hn-[n Aw-Ko-I-cn°p-∂-Xm-bn tZ-h-kzw a-{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿. k¿-°m-cn-\v hn-i-Z-am-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-a¿-∏n-°p-hm≥ A-h-k-c-ap-≠v. ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-hpw Xn-cp-hn-XmwIq¿ cm-P-Ip-Spw-_-hpw X-Ωn-ep-≈ _-‘Øn¬ A-[n-jv-Sn-X-am-b B-Nm-c-߃ \n-e\n¿-Øn t£-{X-`-c-Ww Ip-‰-a-‰-co-Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-hp-I-sb-∂-Xm-Wv k¿-°m-cn-s‚ k-ao-]-\sa∂pw a-{¥n ]-d-™p.

50te-sd D-tZym-K-Ø-sc hn-Nm-c-W ssh.F-kv.BÀ. tIm¬-{K-kv Øm-\mÀ-Yn A-]-I-S-¯n a-cn-¨p sN-¿m³ kn.-hn.-kn. A-\p-a-Xn ssl-Z-cm-_mZv: B-{‘{]-tZ-iv en¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nmc-Ww Im-¯n-cn-¡p-¶p cm-P-Ip-Spw-_w tam-ãn-¡p-sa-¶v \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ I-gn-™p a-Sß-sh kn-‰n-Mv kp-Iƒ U¬-ln P-e-t_m¿-Un- A√KU kz¥w {]-Xn-\n[n a-fi-e-Øn¬ Fw.F¬.Fbmb tim-`m- sdI-tIm-c´p--bXw:p-t£¶n-Ã{Xap-:- ]n-XÅ s‚-bpw \m-se-Æw t]-gv-k-\¬ ho≠pw P-\-hn-[n tX-Sp∂ Õn k-©-cn-®n-cp-∂ hml-\w \n¬ cm-P-Ip-Spw-_w tam- kan-Xn-bn cmP-IpSpw-_mwKw \yq-U¬-ln: A-gn-a-Xn-t°- a-{¥m-e-b-Øn-s‚-bpw ]-cn-K-Wb-{¥-Wwhn-´v Io-gv-ta¬ a-d-nbp„n-°p-sa-∂v hn-iz-kn-°p-∂n-s√-∂v tI-c-f kn¬ {]-Xn-I-fm-b hn-hn-[ h-Ip- \-bn-em-Wv. aq-∂p tI-kp-Iƒ I-bm-bn-cp∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]tIm¨-{K-kv -_n t\-Xm-hv B¿ _m-e-Ir-jv- th-W-am-bn-cp¶p: Ip-½-\w ∏p-I-fn-se 50te-sd D-tZym-K- B- ` y- ¥ - c - a - { ¥m- e - b - Ø n- s ‚cn-t°-‰ Ch-sc kz-Im-cy B-ipXn-cp-h-\-¥-]p-cw: kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-inW-∏n-≈. „

ÿ-sc hn-Nm-c-W sN-øm≥ tI{μ -hn-Pn-e≥-kv I-Ωo-j≥ (kn.hn.-kn.-) Im-Øn-cn-°p-∂p. C-hcn¬ sF.-F.-F-kv, sF.-]n.-Fkv. D-tZym-K-ÿ-cpw s]-Sp-∂p. \m-ep am-k-Øn-e-[n-I-am-bn kn.-hn.-kn. Im-Øn-cn-∏v Xp-S-ßnbn-´v. 28 tI-kp-I-fn-em-bn 53 DtZym-K-ÿ-sc-bm-Wv hn-Nm-c-W sN-tø-≠-Xv. C-Xn¬ B-dp tI-

bpw c-≠p-ho-Xw sd-bn¬-th a{¥m-e-b-Øn-s‚-bpw _m-¶v Hm^v C-¥y-bp-sS-bpw ]-cn-K-W-\bn-em-sW-∂pw kn.-hn.-kn-bp-sS ]p-Xn-b ÿn-Xn-hn-h-c I-W-°pIƒ Im-Wn-°p-∂p. D-tZym-Kÿ-sc t{]m-kn-Iyq-´v sN-øm-\p≈ A-\p-a-Xn kw-_-‘n-®v ]-Xnhm-bn h-Ip-∏p-I-sf kn.-hn.-kn. Hm¿-an-∏n-°p-∂p-sh-¶n-epw \-S]-Sn-sbm-∂p-am-bn-´n-√.

ssh.F-kv.B¿. tIm¨-{K-kv ]m¿-´n-bp-sS h-\n-Xm ÿm-\m¿Yn tim-`m- \m-Kn sd-Õn hm-l\m-]-I-S-Øn¬ a-cn®p. Ip¿-Wq-

]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶nepw Po-h≥ c-£n-°m-\mbn√. ]-cn-t°-‰ ss{U-hdpw c-≠p K¨-am-≥amcpw Ip¿-Wq-en-se B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnemWv. C-h¿ A-]-I-S\n-e XcWw sN-bv-sX-∂p t]m-en-kv Adn-bn®p. ap≥ Fw.]n. `p-a \m-Kn sd-Õn-bm-Wv tim-`-bp-sS `¿Ømhv.

® k-an-Xn-bn¬ ln-μp-kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw cm-P-Ip-Spw-_-Øn-s‚-bpw {]-Xn-\n-[n-I-sf Dƒs∏-Sp-tØ-≠-Xm-bn-cp-∂p-sh-∂v ln-μp sFIy-th-Zn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Ip-Ω\w cm-P-ti-J-c≥. t£-{X`-c-Ww \-S-tØ-≠-Xv k¿-°m-cmsW-∂ hm-Z-K-Xn kp-{]nw-tIm-S-Xn ]q¿-W-ambpw X-≈n-°-f-™-Xv B-izm-k-I-c-am-sW-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X- Ip-Ω-\w hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]-d-™p. tIm-´-b-Øv am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {io-]-fl-\m-`-kzm-an t£-{Xw \n-b-a-]-c-am-bn cm-P-Ip-Spw-_-Øn-t‚Xm-sW∂pw A-t±-lw ]-d™p.

hn-[n- kzm-K-Xw sN-¿p-¶p: hn F-kv A-Nyp-Xm-\-µ³

A-hn-iz-kn-t°-≠ Im-cy-an-√. Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn¬ `-cW-k-an-Xn h-®-t∏m-gpw k¿°m¿ C-Ø-c-sam-cp \n-e-]m-SmWv kzo-I-cn-®-Xv. km-aq-Xn-cn cmPm-hn-s‚ {]-Xn-\n-[n-sb AXn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b-Xv A-XpsIm-≠m-Wv. A-^n-U-hn-‰v sImSp-°p-∂ L-´-Øn¬ C-°m-cyß-sf-√mw ]-cn-K-Wn-°pw. tIkn¬ k¿-°m¿ ]-cm-P-b-s∏-s´∂ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-s‚ A`n-{]m-bw hm-kv-X-h-hn-cp-≤-amsW-∂v tNm-Zy-Øn-\p a-dp-]-Snbm-bn A-t±-lw ]-d-™p.

-P-Uv-Pn-sb kzm-[o-\n-¡m³ D-{Xm-Sw Xn-cp-\mÄ {i-an-s¨-¶v B-tcm-]-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: t£-{X-hpam-bn _-‘-s∏-´ tI-kn¬ kp{]nwtIm-S-Xn P-Uv-Pn-sb kzm[o-\n-°m≥ D-{Xm-Sw Xn-cp-\mƒ am¿-Øm-fi-h¿-a 10 e-£w cq] ssI-°q-en \¬-In-b-Xm-bn a\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I≥ tPm-tam≥ ]p-Ø≥-]p-c-°¬ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Btcm-]n-®p. cm-P-Ip-Spw-_-Øn-\v A-\pIq-e-am-b hn-[n k-ºm-Zn-°m-\mWv am¿-Øm-fi-h¿-a F-d-WmIp-f-sØ _n.Sn.F-®v. tlm-´en¬ \n-∂v 10 e-£w cq-]-bp-sS sN-°v Z-√mƒ \-μ-Ip-am-dn-\p ssI-am-dn-b-Xv. t£-{X-Øn-se _n \n-e-h-d Xp-d-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn kp{]nwtIm-S-Xn-bn-se tI-kn¬ I£ntN-cp-sa-∂p ]-d-™n-cp-∂ {]-Xn-]-£t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ≥ X-s‚ A-`n-{]m-bw am-‰n-b-Xv \-μ-Ip-am-dn-\v ]-¶p-≈Xn-\m-em-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. 2009 k-]v-Xw-_¿ H-º-Xn\v sh-Æ-e-bn-se kz-Im-cy t£{X-Øn-se N-S-ßn-s\-Øn-bt∏m-gm-Wv am¿-Øm-fi-h¿-a Z√mƒ \-μ-Ip-am-dn-\v Xp-I ssIam-dn-b-Xv. H-cp am-k-Øn-\p ti-jw Xm≥ h-©n-°-s∏s-´-∂v am¿Øm-fi-h¿-a ]-d-™-Xm-bn cmP-Ip-Spw-_-hp-am-bn A-Sp-Ø _‘-ap-≈ Fw Pn i-in-`q-j¨ hy-‡-am-°n-b-Xm-bpw tPmtam≥ ]-d-™p.


kmÀhtZiobw

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n

A^v-Km-\n aq-¶v bp.Fkv. D-tZym-KØÀ sImÃ-s¸«p

kottayam

Z. sIm-dn-b³ I-¸-ÂZpc´w: A-S-¨n-« kv-IqÄ Xpd-¶p

acn-¡m-sX "a-cn-¨-hÀ'...

tkmƒ: I-∏¬Zp-c¥ - s - Ø Xp-S¿∂v A-S® - n-´ Z£n-W sIm-dn-bb - nse Um¨-thm¨ sslkv-Iqfn¬ C∂-se ap-X¬ ]T-\w ]p\-cm-cw-`n-®p. Cu kv-Iq-fn-se ap∂qdne-[n-Iw hn-Zym-¿-Yn-Iƒ apßn-b I-∏-en¬ Dƒ-s∏-´n-

Im_qƒ: A-^v-Km≥ t]m-en-kp-Imc-s‚ sh-Sn-tb-‰v aq-∂v A-ta-cn°≥ sa-Un-°¬ D-tZym-Kÿ ¿ sIm√-s∏-´p. bp.F-kv. an-j\ - d - n-bpsS D-Sa - ÿ X - b - n-ep≈ ]-Sn-™m-d≥ Im-_q-fn-se Iyp-h¿ B-ip-]{Xn-bn¬ tPm-en-sN-øp-∂ A-ta-c-n-°≥ ]u-c≥-am-cm-Wv C-h-sc-∂v A-^vK - m≥ B-`y-¥c - a - {- ¥m-ebw D-tZym-Kÿ ¿ A-dn-bn-®p. B-{I-aW - Ø - n¬ bp.F-kv. Fw_-kn AXo-h Zpx-Jw tc-Js - ∏SpØn. B-ip-]{- Xn sK-bn-‰n-eq-sS A-It- Ø-°p {]-th-in-°p-∂ hntZ-in-Iƒ-°p t\-sc t]m-en-kp-Im-c≥ sh-Sn-bp-Xn¿-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂v kpc-£m D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p. a-cn-®-h-cn¬ c-≠pt]¿ h-\n-XI - f - mWv. B-{I-aW - Ø - n¬ t]m-en-kp-Im-c≥ sIm√-s∏t´m F-∂p hy-‡a√. B-{I-a-W-Øn¬ c-≠pt]¿-°v ]-cn-°p≠v. A-^vK - m≥ kpc-£m D-tZym-Kÿ c - n¬ \n-∂v A-ta-cn-°≥ ]u-c≥am¿-°p t\-sc \-S° - p-∂ B-{I-aW - ß - f - n¬ G-‰hpw ]p-Xn-bX - m-Wv C-Xv. I-gn-™ am-kw hn-tZ-inI-sf e-£y-am-°n H-cp K-kv‰ - v lu-kn\p t\-sc Xm-en-_m≥ B-{Ia-Ww \-SØ - n-bn-cp∂p.

ssl-kvI - q-fn-se A-[ym-]I - cpw Ip-´n-I-fp-apƒ-s∏-sS 250Hm-fw t]¿ a-cn-®-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ ÿn-co-I-cn-®n-´p-≠v. A-]-I-SØn¬\n-∂v c-£-s∏-´ hn-Zym¿Yn-Iƒ B-ip-]{- Xn-bn¬ I-gn-bpI-bm-Wv.

\mhn-I-cp-sS hn-Nmc-W: A-´m-cm-{ã a-[y-Ø-X tX-Sp-sa-¶v Cä-en

kvIq-fn-te-°v t]m-hp-∂ hn-Zym¿-Yn-\nIƒ

tdmw: c-≠p a-eb - mfn a¬-ky-sØm-gn-em-fnI-sf sh-Sn-h® - p sIm-∂ X-ßf - p-sS \m-hn-I¿-s°-Xn-cm-b C-¥y-bnse hn-Nm- c-W H-gn-hm-°n In-´p-∂X - n-\m-bn A-¥m-cm-{„ a-[y-ÿX - tX-Sp-sa-∂v C-‰en. C-‰m-enb≥ cm-Pyc-£m a-{¥n s^-Ud - nIv sam-tK-d\ - n-bm-Wv C-°m-cyw {]Jym-]n-®Xv. hnjbw D-`b - I-£n X-eØ - n¬-\n-∂v A-¥m-cm-{„X-eØn-te-°p sIm-≠p-hc - m-\mWv X-ßf - p-sS Xo-cp-am-\s - a-∂pw C-¥ybp-am-bn N¿-® \-SØ - m≥ B-{K-la - p-s≠-¶nepw A-¥m-cm-{„ a-[yÿX sIm-t≠ {]-iv\ - w ]-cn-lc - n-°m-\m-hp-≈q-sh-∂X - n-\m-em-Wv CØ-cs - am-cp \o-°w \-SØ - p-∂s - X∂pw A-h¿ ]-d™ p. C-¥y-bn-se hn-Nmc-W X-߃°p kzo-Im-cy-a√ - . A-Xn-s‚ \n-ba-km[p-X X-߃ Aw-Ko-Ic - n-°n√. A-Xn-\m-em-Wv hnj-bw A-¥mcm-{„ a-[y-ÿ-X-bn-eq-sS ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-Sp∂Xv˛sam-tK-d\ - n- ]-d™ p.

cp∂p. C-hc - n¬ A[n-It]cpw acn-°p-I-tbm Im-Wm-Xm-hp-I tbm sN-bv-Xn-cp∂p. C≥©ntbm-Wn¬\n-∂p b-Pp Zzo-]n-te°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ sNdpI-∏¬ I-gn-™bmgv-N-bm-Wv A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´X - v. 476 bm-{X°m-cp-≠m-bn-cp-∂ I-∏-en¬\n∂v 170e-[n-Iw B-fp-If - p-sS ar-XtZ-lw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. 174 t]¿ A-]I - S- Ø - n¬\n-∂p c-£s∏-´n-cp-∂p. Um-¨-thm¨

]nSn-s¨-Sp¯ P¸m-sâ I-¸Â ssN-\o-kv tImS-Xn hn-«p-\Â-In 1936¬ an-‰v-kp-bn°v hm-Ss_-bv-Pn-Mv: c-≠mw temIbp-≤-Ime-sØ hm-SI-°p- I-bv-°p \¬In-b c-≠v I-∏Sn-»n-Ib - psS t]-cn¬ ssN-\o- ep-Iƒ Xn-cn-®p e-`n-®n-s√- c - n-lm-cw kv A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-s®-SpØ ∂pw C-Xn-s‚ \-„] e-`n-°-W-sa-∂pw B-h-iys∏´v ssN-\o-kv I-º-\n-bmWv tIm-SX - n-sb k-ao-]n-®X - v. 2007¬ ssN-\o-kv I-º\ - n-°v A-\p-Iq-e-am-bn hn-[n h∂p. an-‰v-kp-bn A-∏o¬ \n¬-Insb-¶n-epw 2012 ¬ Io-gtv- °mSP-∏m-s‚ Nc-°pI-∏¬ - jm-Mv- Xn hn-[n jm-Mv-lm-bv tImSi-cn-h-bv-°p-I-bm-bnlm-bv tImSXn hn-´p-\¬In. Xn P ∏m-\o-kv I-º\ - nbm-b an-‰v- cp∂p. c≠mw tem-Ibp-≤kp-bn- H.F-kv.sI. sse-\n¬ Øn-\n-sS P-∏m≥ ssk-\yw D- p-Iƒ I\n∂v \-„-]-cn-lm-cw Cu-Sm- ]-tbm-Kn® Cu I-∏e °n-bti-ja - m-Wv I-∏¬ hn-´p- S-en¬ ap-ßn-t∏m-sb-∂m-Wv \¬-In-b-Xv. i-\n-bm-gv-N-bm- an-‰v-kp-bn-bp-sS hn-i-Zo-I-cWv I-º\ - n-bp-sS _-Hm-Ão¬ Ww. I-∏¬ ]n-Sn-s®-SpØ C-tam-j≥ F-∂ t]-cp-≈ I- ssN-\-bp-sS \-S-]-Sn-s°-Xn∏¬ jm-Ml v- m-bv tImS-Xn I- tc P-∏m≥ i-‡-am-bn {]-Xn≠psI-´n-bXv. I-∏¬ D-S≥ I-cn-®n-cp∂p. \-S]Sn C-cpcm- n-se hym-]mssN-\o-kv Xp-d-apJ-Øp\n- Py-߃-°p-an-Sb ∂v ]p-ds - ∏-Sp-sa-∂v an-‰vk - p-bn c _-‘w X-I¿-°p-sa∂pw A-h¿ hy-‡a - m-°n-bn-cp-∂p. A-dn-bn-®p.

Bbn-c-Øn-e-[n-Iw t]-cpsS a-c-W-Øn-\n-S-bm°nb _w-•m-tZ-inse d-mWm-πm-k sI-´n-SZp-c-¥-Øn-se C-c-Iƒ°v \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂pw sI´n-S D-S-a kp-ssl¬ dmW-sb Xq-°n-te-‰-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v Zp-c-¥-Øns‚ H∂mw hm¿-jn-I-Øn¬ a-cn-®-h-cpsS _-‘p-°ƒ I-^≥ Xp-Wn ]pX-®v \-SØn-b {]-Xn-tj-[w

ssN-\-bp-am-bpÅ -Zzo-]v XÀ-¡-¯n P-¸m-\v H-_m-a-bp-sS ]n´p-W tSm°n-tbm: ssN-\-bp-am-bn DS-aÿXm X-¿-°-Øn-ep-≈ Zzo]n-s‚ Im-cy-Øn¬ A-ta-cn-°≥ {]-knU‚ v _-dm-Iv H-_m-a P∏m-\v ]n¥p-W {]-Jym-]n®p. NXp¿-cm-{„ G-jy≥ ]-cy-S-\-Øns‚ `m-K-am-bn tSm°n-tbm-bnseØn-b H_m-a P-∏m≥ {]-[m\-a-{¥n-bp-am-bp-≈ Iq-Sn-°m-gv-Nbv°p ti-jw \-SØn-b kw-bp‡ hm¿-Øm-k-tΩ-f\Øn-emWv ]n¥p-W A-dn-bn-®-Xv. In-g°≥ ssN-\m-°-S-en-ep≈ Zzo-]v N-cn-{X-]-c-am-bn P-∏ms‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈-XmsW∂pw C-Xv A-ta-cn-°-bp-ambp-≈ P-∏m-s‚ {]Xn-tcm-[ kpc-£m D-S-º-Sn-bpsS `m-K-am-

9

H_m-abpw jn≥tkm B-s_-bp-w hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ sW∂pw H _m-a hy-‡-am°n. Xp-kw-_-‘n-® \n-e-]m-Sv G-IZzo-]v P-∏m-s‚ A-[o-\-X-bn-ep- ]-£o-b-am-bn B¿-s°-¶nepw ≈-Xm-sW-∂ \n-e-]m-Sn¬ ]p- am-‰w h-cp-Øm-\mhp-sa-∂v Xm≥ Xp-a-bns√∂pw A-Xn-\m¬ C- I-cp-Xp-∂n-s√∂pw H_m-a ]-

d™p. P-∏m≥˛ssN-\ _-‘Øn¬ Zo¿-L-Im-e-am-bp-≈ X¿°-am-Wv Z£nW ssN-\m-°-Sen-ep-≈ sk-\-Im-Ip Zzo]v. ssN-\-bn¬ Zn-bm-hp F-∂m-Wv C-Xv A-dn-b-s∏-Sp-∂Xv. C-cp-cmPy-ß-fpw C-Xns‚ D-S-a-ÿ-X ]c-kv]-cw A-h-Im-i-s∏-´p-h-cp-Ibm-Wv. Zzo-]n-\m-bp-≈ X¿-°w k-am-[m-\-]-c-am-bn ]-cn-l-cn-°W-sa∂pw C-Xn-s‚ t]-cn¬ taJ-e-bn¬ kw-L¿-j-km[y-X D≠m-hp∂Xv H-gn-hm-° Wsa ∂pw H_m-a B-h-iy-s∏´p. _p[-\mgvN ssh-Io-´v P-∏m-\nseØn-b H_m-a D-`-b-I-£n hym-]m-cw D-ƒ-s∏-sS-bp-≈ hnhn-

[ hn-j-b-߃ P-∏m≥ {]-[m-\a{¥n jn≥tkm B-s_-bp-ambn N¿-®sN-bv-Xp. P-∏m≥ kμ¿-i-\-Øn-\v ti-jw Z-£n-WsIm-dn-b, ^n-en-∏o≥kv, a-teky F-∂o cm-Py-ßfpw H-_ma k-μ-¿-in-°pw. Cu am-kw 29h-sc Xp-S-cp-∂ k-μ¿-i-\-Øn¬ {]-[m-\-ambpw G-jy˛]-k-^n-Iv ta-J-e-bn¬ A-ta-cn-°-bp-sS kzm-[o-\w i‡-am-°p-I-bm-Wv e-£y-an-Sp∂Xv. ssN-\ k-μ¿-in-°p-∂ns√-¶nepw F√m-cm-Py-ß-fpambpw \-S-Øp-∂ kw-`m-j-WØn-s‚ {][m-\ A-P-≠-I-fn¬ H∂v ssN-\-bm-bn-cn-°p-sa-∂mWv hn-e-bn-cpج.

I-∏¬ A]I-S-Øn-¬-s∏-´Xn-s‚ Im-c-Ww C-Xp-h-sc hy‡-am-bn-´n√. A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-bv°pw c-£m-{]-h¿Ø-\-Øn-se sas√-t∏m-°n-\psa-Xn-tc P-\-߃-°n-S-bn¬ {]Xn-tj-[w i-‡am-Wv. I-∏-ense 29 Po-h\ - ° - m-cn¬ Iym-]v‰ - ≥ Dƒ-s∏sS 22 t]¿ c-£-s∏-´ncp∂p. tPm-en-bn¬ Ir-Xyhn-tem]w Im-Wn-s®-∂ Ip-‰-Øn-\v Chsc√m-hc - pw A-dà - n-emWv.

C-´y³ kÀ-¡mcn {]-Xo-£-sb-¶v P-¸m³ A-Uv-an-d tSm°n-tbm: C-¥y-bn¬ ]p-XpXm-bn A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-∂ k-¿-°m¿ P-∏m-\p-am-bn Iq-SpX¬ i-‡am-b ssk\nI k-lI-cW - Ø - n-\p X-øm-dm-hp-sa-∂mWv {]-Xo-£-sb-∂p P-∏m≥ \mhn-Itk-\m ta-[m-hn A-Uva - nd¬ Ikp-tXm-jn Ihm-t\m. Z ln-μp ]-{X-Øn-\p \ ¬In-b A`n-ap-J-Øn-em-Wv A-t±-lw C°mcyw ]-d™ Xv. ssN-\-bp-sS k-Ω¿-±-Øn-\p h-g-ßn bp.-]n.-F. k¿-°m¿ _‘w i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ hn-ap-J-cm-bn-cp-∂p-sh ∂pw Ihmt\m ]-d™p. C-¥y °pw A-ta-cn-°bv°pw H-∏w tIcf Xoc-Øv \m-hn-Im-`ym-k-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ P-∏m-\v Xm¬-∏cy ap s≠∂pw A-t±-lw ]d™p. 2007¬ C-hn-sS \-S-∂ \m-hn-Im-`ym-k {]-I-S-\-Ønte-°p P-∏ms\ £-Wn-®n-cps∂-¶nepw ssN-\o-kv k-Ω¿±sØ Xp-S¿∂v H-gn-hm-°p-I-bmbn-cp-∂p-.

Ing-¡³ D-s{I-bv-\n A-©p d-jy³ ssS-äm-\n-Iv `-£-Wsa-\p te-e-¯n h-bv-¡p¶p A-\pIq-e hn-a-XÀ sImÃ-s¸«p

l-am-kv-þ-^-Xv-lv k-l-I-c-W-¯n-s\-Xn-tc `o-j-Wn-bp-am-bn A-ta-cn-¡

{]-Xym-Lm-Xw t\-cn-tS-−n-h-cp-sa-¶v hv-fm-ZnanÀ ]p-Sn³

K-k kn-‰n: ^-e-kv-Xo≥ k-am[m-\-{i-a-߃-°p I-cp-tØ-In l-am-kpw ^-Xv-lpw A-\p-c-RvP-\ I-cm-dn-se-Øn-b-Xn-s\-Xntc km-º-Øn-I D-]-tcm-[ `o-jWn-bp-am-bn A-ta-cn-°. l-am-kp-am-bn ^-Xv-lv A-\pc-Rv-P-\-Øn-se-Øn-b km-l-Ncy-Øn¬ ^-e-kv-Xo≥ A-tXm-dn‰n-°v \¬-In-h-cp-∂ km-º-ØnI k-lm-bw ]p-\-∏-cn-tim-[nt°-≠n-h-cp-sa-∂m-Wv A-ta-cn°-bp-sS `o-j-Wn. l-am-kn-s‚bpw ^-Xv-ln-s‚-bpw t\-Xr-XzØn¬ ^-e-kv-Xo-\n¬ sF-Iyk¿-°m¿ h-cp-∂-Xv \n-co-£n°p- -sa-∂pw C-{km-tb-en-s\ Aw-Ko-I-cn-°m-Ø H-cp Iq-´m-bva-sb-bpw Aw-Ko-I-cn-°n-s√∂pw t]-cp-sh-fn-s∏-Sp-Øm-Ø A-ta-cn-°≥ D-tZym-K-ÿ-s\ D≤-cn-®v tdm-bn-t´-gv-kv dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. sF-Iy-k¿-°m¿ cq-]o-I-cn°m-\p-≈ [m-c-W-bn¬ \n-cm-ibp-s≠-∂m-bn-cp-∂p l-am-kv-˛^-Xv-lv A-\p-c-Rv-P-\-hm¿-Ø ]p-d-Øp-h-∂ D-S≥ A-ta-cn-°bp-sS B-Zy {]-Xn-I-c-Ww. K-km ap-\-ºn¬ `-c-Ww \-S-Øp-∂ lam-kpw ^-e-kv-Xo≥ A-tXm-dn‰n {]-kn-U‚ v a-lv -aq-Zv A-∫m-

Intbhv: d-jy≥ {]-knU‚ v hvfm-Znan¿ ]p-Sn-s‚ ap-∂-dn-bn-∏n\nsS In-g-°≥ D-s{I-bv-\n-se t…m-hn-bm≥-kv-In¬ d-jy≥ A\p-Iq-e hn-aX¿-s°-Xn-tc D-s{Ibv≥ ssk-\yw B-{Ia-Ww i‡-am-°n. d-jy≥ A-\p-Iq-en-Ifp-sS \n-b-{¥-W-Øn¬ \n∂p \-Kc-sØ tam-Nn-∏n-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS C∂-se A-©p djy≥ A-\p-Iq-e hn-aX¿ sIm-√s∏-Sp-Ibpw \n-c-h-[n t]¿-°v ]cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. t…m-hn-bm≥-kv-In¬ d-jy≥ A\p-Iq-en-Iƒ ÿm-]n-® sNIvt]m-bn-‚ n-s‚ \n-b-{¥-Ww Gs‰-Sp-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS- \S-∂ G-‰p-ap-´-en-em-Wv hn-a-X¿ sIm√-s∏-´-sX-∂v D-s{I-bv≥ B-`y-¥-c-a-{¥me-bw A-dnbn®p. d-jy≥ A-\p-Iq-en-I-fn¬ \n∂v sN-Ivt]m-bn‚p-Iƒ ]n-Sn-s®Sp-Ø D-s{I-bv≥ ssk\yw \-Kc-Øn-se hn-a-X-cp-sS \n-b-{¥W-Øn-ep-≈ kn-‰n lmfpw Xn-cn®p-]n-Sn-®n-´p≠v. F-∂m¬, \Kcw ]q¿-W-am-bn D-s{I-bv≥ ssk-\y-Øn-s‚ \n-b-{¥-WØn-em-bn-´n-s√-∂m-Wv A-¥m-

ssIcfn ]o¸nÄ 2.30 ssSw t…m´v 3.28 ssSw t…m´v 3.58 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 4.28 ssSw t…m´v 5:28 sNdn-bm≥ ^nen∏v 5.58 At\ym\yw 6.28 B¿´vIs^ 7.28 t]mfnMv _qØv 8.28 ss{_°nMv \yqkv 9.58 h´-tai 10.28 tIm°vssS¬ 10.58 ss{Iw {_m©v 11.58 Kƒ^v t^m°kv

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 AI-e-ß-fnse C¥y 12:30 Hm¨ sdt°mUv 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 kvs]jy¬ t{]m{Kmw 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 Ih¿ tÃmdn 4:30 AXn-am-\p-j¿ 5:30 kXyw inhw kpμcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv hm¿Ø-Iƒ 6.55 tUm.anwkv 7:00 t^m°kv tIcf 7.55 ap≥jn

cm-{„ am-[y-a-߃ d-n-t]m¿-´v bn¬ ]p-Sn≥ hy-‡-am-°n. ]p-SnsN-øp-∂Xv. A-Xn-\n-sS d-jy≥ s‚ {]-kv-Xmh-\-tbm-sS ta-J-eA-\p-Iq-en-Iƒ-s°-Xn-tc D-s{I- bn¬ bp≤km[y-X h-¿-[n®p. D-

djy≥ A-\p-Iq-en-Isf t\-cn-Sp-∂ D-s{I-bv-≥ ssk\yw bv≥ B-{Ia-Ww Xp-S-cp-I-bmsW-¶n¬ I-Sp-Ø {]-Xym-LmXw t\-cn-tS-≠n-h-cp-sa-∂v djy≥ {]-knU‚ v hv-fm-Znan¿ ]pSn≥ ap-∂-dn-bn-∏v \¬In. C-cp-cmPy-ßfpw X-Ωn-se _-‘w h-jfm-°p-∂ Kp-cp-X-cam-b Ip-‰-IrXy-am-Wv D-s{I-bv≥ ssk-\yØn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-bncn-°p-∂-sX∂pw d-jy≥ sS-enhn-j-\p \¬In-b {]-kv-Xm-h-\8.00 \yqkv πkv 8.30 F®v Un 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10.00 bm{X 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6.00 lrZ-b-cmKw 7:30 Nncn°pw XfnI 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 ¢mkvta‰vkv 9.30 kzbw-hcw 10.00 Xqh¬ sIm´mcw 1.00 kq∏¿ sj^v 3.30 Nncn°pw XfnI 4.30 ¢mkvta‰vkv 6.00 tUm. eu

AarX 6.00 hμ\w 6.30 DZ-bm-arXw 7.00 {ipXn-ebw 8:00 hm¿Ø 8:30 jq´v {Sm°vv 9 00 Nn¬{U≥kv _m‚ v 11.30 se‰kv Sm≥kv 2.00 kmK¿ Gen-bmkv Pm°n 5.30 {]Nm-c-W-Øns‚ th\¬ 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw-K-ab 7.00 hnt\mZbm{X

s{I-bv≥ A-Xn¿-Øn-bn¬ 50,000Hm-fw d-jy-≥ ssk-\n-I¿ \n-e-bp-d-∏n-®n-´p≠v. Iq-Sp-X¬ kz-bw-`c-Ww A\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´mWv In-g-°≥ D-s{I-bv-\n-se tUm-sW-Sv-kvIv, ep-lm≥-kvIv, t]m-fn-bm≥-kv-Iv Xp-Sßn-b \-Kc-ß-fn¬ d-jy≥ A-\p-Iq-enIƒ Hu-tZymKn-I sI-´n-S-߃ ssI-tb-dn-b-Xv.

e≠≥: ssS-‰m-\n-Iv I-∏-¬ Zp-c-¥-Øns‚ ti-jn-∏p-Ifnsem∂m-b `-£-Wsa-\p te-e-Øn\v. N-cn-{X-Øn-se G-‰hpw hen-b I-∏¬-Zp-c-¥-am-bn hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂ ssS-‰m-\n-Iv, A-]-I-S-Øn¬ s]-Sp-∂-Xn-\p c-≠pZnh-kw ap-ºv I-∏-en-se c-≠mw-¢m-kv dtÃ-md‚n¬ D-]-tbm-Kn® `-£-Wsa-\p-hm-Wv e-≠-\n¬ \msf te-e-Øn-¬ h-bv-°p-∂-Xv. 1912 G-{]n¬ 11se {]`m-X `-£-W-Øn-s‚ sa-\p-hm-Wv C-Xv. 1.35 e-£w tUm-f-dm-Wv sa-\p-hn-\v te-e-Øn-eq-sS e-£y-an-Sp-∂-Xv. ssS‰m-\n-Iv Zp-c-¥-Øn-s‚ A-h-ti-jn-∏p-I-fn¬ A-]q¿-ham-b Cu t]m-kv-‰v Im¿-Uv cq-]-Øn-ep≈ sa-\p-hn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂ `-£-W-ßfpw ssh-hn-[y-am¿-∂-XmWv. ]g߃, Hm-Svkv, {^-jv a¬-kyw, Im-f-bp-sS hr-° {Kn¬ sN-bvXXv, Nm-b, Im-∏n XpS-ßn hy-Xy-kv-Xam¿-∂-Xm-Wv `-£Whn-`-h߃. `-£-Wsa-\p-hn-\p ]pd-sa 200Hmfw ssS-‰m\n-Iv A-h-ti-jn-∏p-Ifpw te-e-Øn¬ h-bv-°p-∂p-≠v. A-]-ISw \-S-∂ 1912 G-{]n¬ 14\v I-∏-en-\p-≈n¬ h-®v F-gpXn-b IØpw C-h-bn¬ Dƒ-s∏-Spw.

C-´y a-te-ky-bn ]p-Xn-b G-gp hn-kmtI-{µ-§Ä Øm-]n-¡pw Izm-em-ew-]q¿: a-te-ky-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn-em-bn G-gp ]p-Xn-b hn-k t{]m-k-kn-Mv tI-{μ-߃ C-¥y B-cw-`n-°pw. C-t]m-lv, Izm-em sS-d-¶m-Wp, Izm-≠≥, a-em-°, ¢m-Mv, tIm´ In-\-_m-ep, Iq-®n-Mv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv hn-km tI-{μ߃ B-cw-`n-°p-I. hn-km A-t]-£-I¿ t\-cn-´p lm-P-cm-hW-sa-∂ C-¥y≥ k¿-°m-cn-s‚ ]p-Xn-b D-Ø-c-hn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv k-μ¿-i-I-cp-sS ku-I-cym¿-Yw hn-km t{]m-k-kn-Mv tI-{μ-ß-fp-sS F-Æw h¿-[n-∏n-°m≥ C-¥y Xo-cp-am-\n-®-Xv. \n-e-hn¬ Izm-em-ew-]q¿, s]-\m-¶v, tPm-l¿ _-lv-dp F-∂n-hn-S-ß-fn¬ am-{X-am-Wv hn-k A-t]-£-I¿°m-bn tI-{μ-ß-fp-≈-Xv.

ss{]w ssSw amXr-`qan \yqkv 5:00 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 5:30 C _kv 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 AIw ]pdw 1:00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 2:30 jn \yqkv 3:30 Irjn-`qan 4:30 AIw ]pdw

at\m-c-a \yqkv 9.30 ]pØ≥]Sw 10.30 h\nX 11.30 Hm¿Ω-Nn{Xw 12.30 hoSv 3.30 Imgv® 5.30 tSm]v dnt]m¿´¿ 7.30 \n߃ ]dbq 8.30 kI-e-Ie 10.00 t\sc sNmsΔ 11:00 Ip‰-]{Xw

C´ym-hn-j³ 7.00 KpUvtam-WnMv tIcf 8.30 thm´v C≥ tSm°v 10:00 lm∏-\nßv lthgvkv 10.30 apJm-apJw 11.30 sse^v 12.30 aymhq 1.30 hmkvXhw 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 24 {^bnwkv

hnt\mZw

ka-Im-enIw

10.00 AUz-h-©¿ Hm^v l\p-am≥ 10.30 tZmkvXv _Um tZmkvXv 11.00 _mw_q t_mbvkv 11.30 _pw_m

hnItv Sgvkv

Gjym-s\‰v πkv 10.00 Xqh¬ sIm´mcw

Gjym-s\‰v \yqkv 9:30 AI-e-ß-fnse C¥y

Inc¨ 1.30 htey-´≥

C¥ymhn-j≥ 6:30 Ien-tUm-kvtI∏v

4.30 t{]m^n‰v B‚ v temkv 5.30 s]mfn{SnIvkv 6.00 IW-Iv‰nMv tIcf 6.30 Ien-tUm-kvtIm∏v

4.30 kΩ¿ C≥ _Xvtelw

Inc¬ 1.30 htey-´≥ 4.00 ZrIvkm£n 9.00 Inco-S-an-√mØ cmPm-°-∑m¿ 11.30 Im°-sXm-≈-bncw 2.00 ]ºcw

sIm¨p Sn.hn 4.00 tZzmc-bpsS {]bmWw 4.30 UnIn-‰ohv cmP-∏≥ 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwKnƒ 8:00 lm∏n _¿ØntU 8:05 Ãph¿´v en‰n¬ 8.30 _m¿Wn & {^≠vkv 9.00 thUv ssKw 9.30 Bcvv´vkq°

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw

ssIcfn

kv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ ^-Xvlpw sF-Iy-k¿-°m¿ cq-]o-I-cn°m≥ _p-[-\m-gv-N-bm-Wv [m-cW-bn-se-Øn-b-Xv. C-cp-kw-L-S\-I-fpw X-Ωn¬ Xp-S-cp-∂ A-`n-

]p-Xn-b km-l-N-cy-Øn¬ A-©m-gv-N-bv-°-Iw sF-Iy-k¿°m¿ cq-]o-I-cn-°m-\m-Wv C-cp {]-ÿm-\-ß-fpw [m-c-W-bn-seØn-b-Xv. l-am-kp-am-bp-≈ sF-

l-amkpw ^-Xvlpw A-\p-c-Rv-P-\-°-cm-dn-se-Øn-b-Xn¬ B-Àm-Z-{]-IS-\w \-S-Øp-∂ ^-e-kv-Xo-\nIƒ {]m-b-`n-∂-X-Iƒ am-‰n-h-®m-bncp-∂p A-\p-c-Rv-P-\-Øn-seØn-b-Xv. I-gn-™ G-gp-h¿-j-ambn K-k-bn¬ `-c-Ww \-S-Øp-∂ l-am-kpw sh-Ãv-_m-¶v `-cn-°p∂ ^-Xv-lpw \n-c-h-[n X-h-W A-\p-c-Rv-P-\ N¿-®-Iƒ \-SØn-bn-cp-s∂-¶n-epw hn-P-b-Ønse-Øn-bn-cp-∂n-√.

Gjym-s\äv 6.45 Nn≥abw 7.00 sSen-tjm-∏nMv 7.30 Ip¶p-a-]qhv 8.00 kv‰m¿ knM¿ 9.00 ]´W {]thiw 12.00 tSÃv ssSw 12.30 alm-`m-cXw 1.30 Nμ-\-ag 2.00 ]c-kv]cw 2.30 AΩ 3.00 kv{Xo[\w 3.30 ssIem-k-\m-Y≥ 4.00 tSÃv ssSw 4.30 tImaUn FIvkv{]kv 6.00 alm-`m-cXw

kqcy

5.30 Bflm-`n-tjIw 7.00 K‘¿h kwKoXw 6.30 hN\k-tμiw 8.30 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 7.00 ªknMv SpsU 9.30 Nncn Acßv 7.30 hm¿Ø-Iƒ 10.00 KpUvtam-WnMv Kƒ^v 8.35 kn\na 11.00 {]hm-k-temIw 11.00 kqcy knwK¿ 11.30 h≠¿ tlmwkv 12.00 Ip´n-]-´mfw 12.00 Kƒ^v t^m°kv 12.30 `mKy-e-£an 12.30 A‰vekv Kmt\m-]-lmcw 1.00 alm-i‡n 1.30 If¿ Hm^v Ipssh‰v 1.30 kn\na 2.00 amPn°v Hmh≥ 4.30 `mKy-e-£an 2.30 sXmΩ\pw a°fpw 4.58 kvt]m¿Svkv \ypkv 5.30 jq´v B‚ v tjm 5.00 _menIm h[p 6.30 kq∏¿ InUvkv 6.30 kvt\l hoSv 7.00 a\-kn¬ Hcp ag-hn√v

Iy-sØ C-{km-tb-epw hn-a¿-in®v cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂p. l-amkp-am-bm-tWm C-{km-tb-ep-ambm-tWm [m-c-W-bn-se-tØ-≠sX-∂ Im-cyw a-“q-Zv A-∫m-kv Xo- c p- a m- \ n- ° - s ´- s b- ∂ m- b n- c p∂p C-{km-tb¬ {]-[m-\-a-{¥n s_-©-an≥ s\-X-\ym-lp-hn-s‚ {]-Xn-I-c-Ww.

Poh³ 8.00 Poh≥ slUvsse≥kv 9:04 A¬ _emlv 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 ss{Iw dnt∏m¿´¿ 11:04 ^mj≥ Unssk-\nMv 11:30 ]c-kv]cw 12:04 \mfsØ hm¿Ø 12:30 {io\m-cm-bW Kpcp 1.30 \f-]m-NIw 2.30 ^mj≥ Unssk-\nMv 3.04 Hma-\obw 3.30 Kƒ^v \yqkv 4.30 ltem sal¿_m 5.04 Nncn a[pcw 5.30 t]mb‚ v kqw 6.04 Zn {SqØv

aoUnb h¬ 7.30 \yqkv h¨ tam¿WnwKv 10.00 \yqkv h¨ @ 10 11.00 \yqkv h¨ @ 11 01.00 \yqkv h¨ \q¨ 3.00 \yqkv h¨ @ 3 5:00 \yqkv h¨ Cuh-\nwKv 5.30 Xp≈n 6.00 sI 20 6.30 \yqkv h¨ @ 6.30 7.00 ]Xn-\memwcmhv 8.00 sk≥k¿ t_m¿Uv 8.30 {So‰v 09.00 kvs]jy¬ FUn-j≥


10

kozhikode

KANNUR

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e s{]mP-Iv-äv s^-tem A-t]-£ £-Wn-¨p tX™n-∏ew: Im-en-°-‰v k¿Δ-I-em-im-em t_m-´-Wn ]T-\-hIp-∏n¬ sI.--F-kv.-kn.--F-kv.S-- n.-C. klm-b-tØm-sS-bpImen¡äv ≈ K-th-j-W kÀhIemime s{]m-P-Iv‰n-te-°v s{]m-P-Iv‰v s^-t√m-sb \n-b-an°p-∂-Xn-\m-bn A-t]-£ £Wn-®p. Im-em-h-[n: aq-∂v h¿jw. tbm-Ky-X: _-tbm-sS-Ivt\m-f-Pn/ssa-t{Im-_-tbm-f-Pnbn-¬ 60% am¿-t°m-sS-bp-≈ _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw. A-`n-Im-ay tbm-Ky-X: sP.--B¿.--F-^.v/s\‰v/tK-‰v (90%)/dn-k¿-®v F-Iv-kv]o-cn-b≥-kv/]-ªn-t°-j≥-kv. {]m-bw: 2014 G-{]n¬ H-∂n-\v 25 h-b-kv I-hn-b-cp-Xv. A-t]-£ _-‘-s∏-´ tc-JIƒ k-ln-Xw tUm.--ssk-em-kv s_-©-an≥, {]n≥-kn-∏¬ C≥sh-Ãn-tK-‰¿, sI.--F-kv.k -- n.--Fkv.S-- n.-C. A-kn-Ã-Uv dn-k¿-®v t{]m-P-Iv-Sv, Un-∏m¿-´v-sa‚ v Hm^v t_m-´-Wn, bq-Wn-th-gv-kn-‰n Hm-^v Im-en-°-‰v, Im-en-°-‰v bq\nth-gv-kn-‰n.-]n.-H, 673 635 F-∂ hn-em-k-Øn¬ sa-bv A-©n-\Iw e-`n-°-Ø-°-hn-[w A-b°p-I. hn-i-Z-hn-h-c-߃ k¿-hI-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬. t^m¨: 9495548315.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ

\-¥-c _n-cp-Zw. H.--_n.-kn. (t\m¨ {In-an-se-b¿ hn-`m-Kw), F-kv.-kn./F-kv.-Sn., hn-I-emwK¿, `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿ F-∂nh¿-°v 50% am¿-°v a-Xn-bm-Ipw. Cu hn-`m-K-°m¿ B-b-Xv sX-fnbn-°p-∂-Xn-\v K-k-‰-Uv Hm-^ok¿ km-£y-s∏-Sp-Øn-b k¿-´n^n-°-‰p-I-fp-sS ]-I¿-∏v A-t]£-tbm-sSm-∏w lm-P-cm-°-Ww. am-ÿ _n-cp-Z ]-co-£ F-gp-Xn ^-ew Im-Øn-cn-°p-∂-h¿-°pw A-h-km-\ h¿-j ]-co-£ F-gpXp-∂-h¿-°pw A-t]-£n-°mw. A-t]-£m ^o-kv: P-\-d¬ hn-`mK-Øn-\v 450 cq-], H.--_n.-kn .(t\m¨ {In-an-se-b¿) 225 cq-], F-kv.-kn./F-kv.-Sn., hn-I-emwK¿, `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿ F-∂nh¿-°v 110 cq-]. Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£n°p-tºmƒ e-`n-°p-∂ _m-¶v sN-em≥ D-]-tbm-Kn-®v tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v C-¥y-bp-sS G-sX¶n-epw {_m-©v ap-tJ-\-bm-Wv ^o-kv A-S-t°-≠-Xv. A-t]-£bp-sS {]n‚u-´v, A-‰‚≥-kv …n]v, sN-em≥ (bp-.Pn-.kn. tIm∏n), Im-‰-K-dn k¿-´n-^n-°-‰p-Ifp-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿∏p-Iƒ k-ln-Xw k¿-h-I-em-ime-bn-¬ k-a¿-∏n-t°-≠ A-hkm-\ Xn-b-Xn sa-bv 15. hn-i-Z-hnh-c-߃-°v www.ugc.ac.in F∂ sh-_v-ssk-‰v k-μ¿-in-°pbp.--Pn.-kn Pq¨ 29- -\v \-S-Øp-∂ I: s\-‰v ]-co-£-bv°v sa-bv A-©v h-sc Hm¨-sse-\m-bn A-t]£ k-a¿-∏n-°mw. tbm-Ky-X: hn-hn-[ hn-j-b-ß-fp-sS t{]m-P55% am¿-t°m-sS-bp-≈ _n-cp-Zm- Iv-Sv aq-ey-\n¿-W-b-hpw ssh-h-

bp.--Pn.-kn. s\-äv ]-co-£: A-t]-£ £-Wn-¨p

aq-ey-\nÀ-W-bw/ssh-h

bpw {_m-°-‰n¬ sIm-Sp-Ø Xnø-XnIfn¬ A-X-Xv tIm-tf-Pp-Ifn¬ B-cw-`n-°pw. B-dmw sk-aÿ _n.-F. tkm-tjym-f-Pn (G{]n¬ 25), _n.-F. s]m-fn-‰n-°¬ k-b≥-kv (G-{]n¬ 28), _n.-F. a-e-bm-fw (Xr-ip¿, ]m-e-°m-Sv Pn-√-˛-G-{]n¬ 28), tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-se hn-Zym¿-∞n-I-fp-tSXv (sa-bv G-gv). hn-i-Z-hn-h-c߃-°v hn-Zym¿-∞n-Iƒ tImtf-Pp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I.

tIm¬-Sm-Iv-äv ¢m-kv am-än

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hnZq-c-hn-Zym-`ym-k hn-`m-Kw tIm-gnt°m-Sv, ao-©-¥ K-h¨-sa‚ v B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tImf-Pn¬ G-{]n¬ 26-˛-\v \-S-Øm\n-cp-∂ H-∂v, c-≠v sk-a-ÿ bp.-Pn. tIm¨-Sm-Iv-Sv ¢m-kv am‰n. ]p-Xp-°n-b Xn-b-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw.

amÀ-¡v en-Ìv hn-X-c-Ww

2013 G-{]n¬/sa-bv am-k-ßfn¬ \-S-Øn-b Fw.-F. A-d-_nIv (t\m¨ sk-a-ÿ) {]o-hn-bkv, ss^-\¬ ]-co-£-I-fp-sS am¿-°v en-Ãp-I-fpw s{]m-hn-j\¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw G{]n¬ 28 ap-X¬ ]-co-£m tI-{μß-fn-¬ hn-X-c-Ww sN-øpw. hnZym¿-∞n-Iƒ lmƒ-Sn-°-‰v kln-Xw lm-P-cm-I-Ww.

]-co-£m A-t]-£

hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-kw H-∂v, c-≠v sk-a-ÿ _n.-F./_n.--F-kv.kn./_n.-tImw./_n.-_n.F./_n.--F w.--F w.- k n./_n.- F .

A-^v-k¬-˛-D¬-˛-D-e-a d-Kpe¿/k- π n- s a‚- d n/Cw- { ]q- h v sa‚ v ]-co-£-Iƒ-°v ]n-g-Iq-SmsX sa-bv 15 h-sc-bpw 100 cq-] ]ng-tbm-sS sa-bv 20 h-sc-bpw Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£n°mw. A-t]-£-bp-sS {]n‚u-´v-, N-em≥ c-ko-Xv k-ln-Xw tPmbn‚ v I¨-t{Sm-f¿ Hm-^v F-Ivkm-an-t\-j≥-kv-˛-VIII, kv-Iqƒ Hm-^v Un-Ã≥-kv F-Uyp-t°j≥, bq-\nth-gv-kn-‰n Hm-^v Imen-°-‰v, Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n ]n.--H, 673 635 F-∂ hn-emk-Øn¬ sa-bv 20-˛-\-Iw e-`n-°Ww.

kv (1997-˛2008 {]-th-i-\w)/Fw.F. Cw-•o-jv (2000-˛08 {]-th-i\w)/Fw.-F. ln-μn (2000-˛08 {]th-i-\w)/Fw.-F.ln-Ã-dn (2007-˛\v ap-ºp-≈ {]-th-i\w)/Fw.-F. s]m-fn-‰n-°¬ kb≥-kv (2008-˛-\v ap-ºp-≈ {]-thi-\w)/Fw.--F-kv.-kn. am-Ø-am‰n-I-kv (2000-˛08 {]-th-i\w)/Fw.-tImw. (2004--˛08 {]-thi-\w) kv-s]-jy¬ k-πn-sa‚dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£-Iƒ sa-bv G-gv ap-X¬ k¿-h-I-emim-e-bn-se kv-s]-jy¬ k-πnsa‚-dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v hn-`m-Kw lm-fn¬ \-S-°pw. ssSw-tS-_nƒ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. H-∂mw h¿-j _n.-F. ]n.--H.--Sn., c- t^m¨: 0494 2407367. ≠mw h¿-j _n.-F./_n.--F-kv.kn./_n.-tImw./_n.-F. A-^v- G-{]n¬ 25- ap-X¬ \-S-Øm-\n-cpk¬-˛-D¬-˛-D-e-a ]m¿-´v H-∂v, c- ∂ F¬.--F¬.-_n. H-º-Xmw sk≠v/c-≠mw h¿-j _n.--F-kv.-kn. a-ÿ d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn, Ak-_v-kn-Un-b-dn ]-co-£-Iƒ- ©mw sk-a-ÿ k-πn-sa‚-dn, °v 1000 cq-] A-[n-I ]n-g-tbm-sS A-©mw sk-a-ÿ _n.--_n.-F A-t]-£n-°m-\p-≈ A-h-km-\ F¬.--F¬.-_n. d-Kp-e¿ ]-co-£Xn-øXn sa-bv 15 h-sc \o-´n. Iƒ sa-bv 19 ap-X¬ \-S-°pw.

A-t]-£m Xn-¿-Xn \o-«n

]-co-£-IÄ ]p-\{I-ao-I-cn-¨p

kv-s]-jy k-¹n-saâ-dn/ Cw-{]q-hv-saâv ]-co-£-

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e _n.F. k-_v-kn-Un-b-dn hn-j-b߃/_n.-F. ln-μn (1992-˛94 {]th-i-\w)/_n.-F. s]m-fn-‰n°¬ k-b≥-kv (1998-˛2006 {]th-i-\w)/_n.-F. Cw-•o-jv (2000-˛08 {]-th-i-\w)/_n.--Fkv.-kn. sI-an-kv-{Sn (2000-˛08 {]th-i-\w)/_n.--F-kv.-kn. am-Øam-‰n-I-kv (2001-˛08 {]-th-i\w)/_n.--_n.-F. (2004˛08 {]-thi-\w)/Fw.-F. C-°-tWm-an-Iv-

A-k-kv-saâv k-aÀ-¸-Ww

I-Æq¿: 2, 4, 6 sk-a-kv-‰¿ Un{Kn ]-co-£-sb-gpXp-∂ hn-Zym¿-YnI-fp-sS C-t‚W¬ A-k-kvsa‚ v C-Xp-h-sc k- a ¿- ∏ n- ° m- Ø I®qÀ kÀhIemime h¿ A-h Xm-sg ]d-bp-∂ Xn-ø-XnIƒ-°-Iw \n¿-_-‘-am-bpw ]co-£m hn-`m-K-Øn¬ k-a¿-∏n°-Ww. 6mw sk-a-kv-‰¿- 30.-04.2014, 4mw sk-a-kv-‰¿ 06.-05.-2014, 2mw sk-a-kv-‰¿ 12.-05.-2014.

hn-tZ-i-]T-\-¯n-\p k-lm-bw k-a-kv-X: kv-IqÄ-hÀ-j

an-I-® G-hn-tb-j≥ A-°m-Z-an-bpw tI-c-f-Øn-se G-I A-bm-´ Aw-Ko-Ir-X F-b¿-tlm-kv-‰-kv s{S-bn-\n-Mv C≥-kv-‰n-‰yq-´p-am-b A¬-ln-μv A-°m-Zan-bp-sS Xn-cp-h-\-¥-]pcw {_m-©v Sq-dn-kw a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. A¬-ln-μv {Kq-∏v F-Iv-kn-Iyp-´o-hv U-b-d-Œ¿ tkm-a≥ Sn D-Ω≥, U-b-d-Œ¿ ap-Øp-t°m-b k-ao-]w

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-± B-ÿm-\am-°n {]-h¿-Øn-°p-∂ C-kv-eman-Iv U-h-e-]v-sa‚ v _m-¶v C¥y-bn-se ap-kv-enw hn-Zym¿-YnIƒ-°v _m-¶n-s‚ Aw-K-cm-jv-{Sß-fn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c-˛-K-th-jW-]T-\-߃-°v Cu-h¿-jw apX¬ kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ipw. A-t]-£-Iƒ sa-bv 15\v ap-ºv A-b-®n-cn-°-Ww. hn-h-c-߃°v www.metdelhi.org k-μ¿-in°p-I-tbm metdelhi@gmail.com F-∂ hn-em-k-Øn¬ C-˛-sabn¬ A-b-°p-I-tbm sN-øp-I.-

tX-P-kv Fw-t¹m-bo-kv bq-\n-b³:t{]w-ap-c-fn {]-kn-Uâv, lw-k P-\-d sk-{I-«-dn tIm-gn-t°m-Sv: ]-{X-{]-h¿-ØtI-X-c s]≥-j≥ ]-≤-Xn-bn¬ Aw-K-am-hm≥ am-k-ß-fm-bn At]-£ \¬-In-bn-h¿°v A-t]£ kzo-I-cn-®v ]m-kv-_p-°v \¬-Im-\pw _m-°n-bp-≈ ap-gph≥ ]-{X-Po-h-\-°m¿-°pw s]≥-j≥ ]-≤-Xn-bn-te-°p-≈ sXm-gn-em-fn hn-ln-Xw A-S-bv°m-\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw ]mkv-_p-°v \¬-Ip-∂-Xn-\pw D-S≥ \-S-]-Sn-bp-≠m-°-W-sa-∂v tXP-kv Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ P-

\-d¬ t_m-Un tbm-Kw tI-c-f k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw A-co-°m-Sv ao-Un-bmkn-‰n lm-fn¬ {]-kn-U‚ v ]n ]n lw-k-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ \S-∂p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn F a-Po-Zv hm¿-jn-I dn-t]m¿-´v A-hX-cn-∏n-®p. ]p-Xn-b I-Ωn-‰n-bn-te-°v t{]w ap-c-fn ({]-kn-U‚ v), ]n ]n lw-k (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), hn F a-Po-Zv ({S-j-d¿) F-∂n-h-scbpw k-enw Ip-‰-∏p-g (F-d-Wm-

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n

s]m-Xp-Imcyw

Ip-fw), B-bn-i, F-kv ap-\o¿ (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), Aøq-_v-Jm≥ (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), F km-Pn-Zv, dn-bm-kv I-Æq¿ (sk-{I-´-dn-am¿), \n-km¿, k¿Pm-kv, F≥ Sn d-^o-Jv, lm-jnw, _o-\, k-Cu-Zv, ssl-Z¿-A-en, _m-h, jn-lm-_v (F-d-Wm-Ipfw), jw-kp-±o≥ (tIm-´-bw), F∂n-h-sc F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kß-fm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. t{]w-ap-c-fn kzm-K-X-hpw B-bni \-μn-bpw ]-d-™p.

s]m-Xp-]-co-£-bn 95.--02% hn-P-bw tN-fm-cn: k-a-kv-X tI-c-f C-kvemw a-X hn-Zy-m-`ym-k ]-co-£m t_m¿-Uv kv-Iqƒ h¿-j I-e≠¿ A-\p-k-cn-®p {]-h¿-Øn°p-∂ tI-c-fw, I¿-Wm-S-I, Ipssh-Øv, J-Ø¿ F-∂o {]-tZ-iß-fn-se a-Zv-d-k-I-fn-em-bn \-S∂ s]m-Xp-]-co-£-bn¬ 5, 7, 10, π-kv 2 ¢m-kp-I-fn¬ 95.--02 i-Xam-\w t]¿ hn-P-bn-®p.-A-©mw X-c-Øn¬ 177 sk‚-dp-I-fn¬-\n-∂v ]-co-£-bv°n-cp-∂ 5651 t]-cn¬ 5195 t]¿ ]m-km-bn. 91.--93 i-X-am-\w. 334 Un-Ãn-Mv-j-\pw, 1178 ^-Ãv ¢mkpw, 775 sk-°‚ v ¢m-kpw, 2908 tX¿-Uv- ¢m-kpw e-`n-®p. Ggmw X-c-Øn¬ 144 sk‚-dp-Ifn¬-\n-∂v ]-co-£-bv-°n-cp-∂ 4391 t]-cn¬ 4313 t]¿ hn-P-bn®p. 98.--22 i-X-am-\w hn-P-bw. ]Ømw X-c-Øn¬ 41 sk‚-dp-Ifn¬-\n-∂v ]-co-£-bv-°n-cp-∂ 743 t]-cn¬ 738 t]¿ hn-P-bn-®p. 99.--33 i-X-am-\w. 95 Un-jv-‰n-Mv-j\pw, 291 ^-Ãv ¢m-kpw, 139 sk°‚ v ¢m-kpw, 213 tX¿-Uv -¢mkpw e-`n-®p. π-kv-Sp-hn-\v 7 sk‚-dp-I-fn¬-\n-∂v ]-co-£-bv°n-cp-∂ 46 t]-cn¬ F-√m-h-cpw

hn-P-bn-®p. 100 i-X-am-\w. 13 Unjv-‰n-Mv-j-\pw, 12 ^-Ãv ¢m-kpw, 7 sk-°‚ v ¢m-kpw, 14 tX¿-Uv ¢m-kpw e-`n-®p.-A-©mw X-c-Øn¬ a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se v Ip-‰n-∏m-e Km¿-U≥hm-en Cw-•o-jv ao-Un-bw a-Zv-d-kbn-se sI dn-im-Z sI H-∂mw ÿm-\-hpw, G-gmw X-c-Øn¬ Im-h-∂q¿ a-Pv-a-Av a-e-_m¿ A¬ C-kv-em-an-ø a-Zv-d-k-bn-se ]n im-Pn ap-\-Δ¿ k-Pm-Zv H-∂mw ÿm-\-hpw, ]-Ømw X-c-Øn¬ a-e-∏p-dw sIm-f-Øq¿ C-im-AØp-Ø-Jv-hm C-k-vem-an-Iv a-Zv-dk-bn-se ]n kn k-\ \-kv-en H∂mw ÿm-\-hpw t\-Sn. π-kv-Sp ¢m-kn¬ Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bnse D-Zp-a ]-Sn-™m-dv A¬-a-Zv-dk-Øp¬ C-kv-em-an-øn-se Sn sI B-bn-i-Øp-im-°n-d H-∂mw ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n. ^-ew www.samastha.info, www.result.samastha.in-fo F∂o -ssk-‰p-I-fn¬ e-`n-°pw. am¿-°v-en-Ãv A-X-Xv sk‚-dp-Ifn-te-°v X-]m-en¬ A-b-®n-´p≠v. ]p-\¿-aq-ey \n¿-W-b-Øn\p-≈ A-t]-£ 2014 sa-bv 5 hsc kzo-I-cn-°p-w

\nehmcw

kzÀWhne DbÀ¶p ]h\v 120 cq] hÀ[n¨p sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ (Izn).-.-.-.-.. 15,500 G{]n¬ A-h-[n.-. 13,000 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 13,970 vPq¨.... 12,975 Pqsse ,,,,,...... 12,725 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,520˛11,000 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2950 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 69,000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 71,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 35,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7600˛8000 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000˛18,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,400 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛9000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,800 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8700˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3900˛4500 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,250˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 300˛325 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 600˛625 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 700˛800 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 940˛1090 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 13,000˛-13,400 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 13,900 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 9,500 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 10,600 ]msam-en≥ 6230 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,680 H-cp {Kmw.-. 2,835

sh-fn-s®-Æ 2415 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1200--˛ 1950 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1060 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3360 sh-√w (60 sI.Pn).-.-.-.-..-.-. 2300 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. 4000˛5300 A-cn.(100 In.{Kmw) 2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2900 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2250 sNdp-]-b¿ 8600 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6700 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 4300 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4000˛ 5300 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew(20 sI.Pn) 2400 d-_¿(In-tem).-.-.135.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 125.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 87.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 68,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 3350 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10700 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,800 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.27.00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 24.-50 Xriv\m-]≈n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.26.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 18300 c-≠mw-X-cw. 10600 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 17860˛18820 ]-g-b-Xv 17900˛18650 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.13900˛16640 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. AS° ]pXn-bXv ]g-bXv Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

42,800 30,840 16,300 10,900 10,950 10,750 11,700 12,700 3450 3200 7350-˛7850 7650˛8150 8500˛9000 16500˛17000 16500˛16000 63,500 65,000 66,000 13,600 13,200 9000 3340

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

63,000 62,000 14,000 4300 5000 23.00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. \m-S≥ P-b.-.s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

31.-00 30.-00 33.-80 32.-00 32.-00 29.-00 31.-00 25.-00 24.50 27.50 27.-50 26.00 26.-00 23.-00 128.-00 135.0087.00-

30,200 37-00 3100 2700 5800˛7400 4800 4900 9400 8800˛12,700 7800 3350 16,600 9850˛9900

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

13850 13400 12600 10945 13850 13400 12795 12682 12578 12522 12437 10452 8574 16100 11200 3600

Xr-iq¿ 15,000 2,200 1,800 3,750 61,000 13,700 10,290 2,900 3700˛3821 3700˛3821 2000˛3500 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-bv°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

28.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 33.-00 680.00 175.00 2400.-00 16000.-00 33.-00

tk ]-co-£-bv-¡p-Å A-t]-£ kzo-I-cn-¨p-Xp-S-§n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-kvF .--- -kv.--F¬.--- kn. ]-co-£-bn¬ D-]-cn]T-\-Øn-\v A¿-l-X t\-Sm-\mhm-Ø hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v tk ]co-£-bv-°m-bn Cu-am-kw 28hsc A-t]-£ \¬-Imw. ]-co-£ F-gp-Xn-b kv-Iq-fn¬-Ø-s∂ At]-£ \¬-Im≥ ku-I-cy-ta¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. sa-bv 12 ap-X¬ 17 h-sc Pn-√I-fn-se Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ tI-{μ-ß-fn-em-Wv ]-co-£ \-S°p-I. sa-bv A-h-km-\-hm-cw ^ew {]-Jym-]n-°pw. G-sX-¶n-

epw c-≠p-hn-j-b-߃-°v Ip-d™-Xv Un π-kv t{K-Uv F-¶nepw t\-Sm-\m-hm-sX D-∂-X hnZym-`ym-k-Øn-\v A¿-l-X \-jvS-s∏-´-h¿-°m-Wv tk ]-co-£ F-gp-Xp-∂-Xn-\v A¿-l-X-bp-≈Xv. ]-co-£-bv-°v c-Pn-ÿ sN-bvX hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ A-]-I-Sw, Kp-cp-X-c-am-b tcm-Kw, am-Xm-]nXm-°-fp-sS-tbm k-tlm-Z-c-ßfp-sS-tbm a-c-Ww F-∂o Im-cW-ß-fm¬ ]-co-£ F-gp-Xmt\m ]q¿-Øn-bm-°m-t\m I-gnbm-Ø-h-cp-s≠-¶n¬ A-h¿-°v

c-≠n¬ Iq-Sp-X¬ t]-∏-dp-Iƒ F-gp-Xm-\m-hpw. C-Xn-\m-bn hnt√-Pv Hm-^n-k¿/tUm-Œ¿ k¿´n-^n-°-‰v A-t]-£-tbm-sSm-∏w lm-P-cm-°-Ww. ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-bw, t^mt´m- tIm-∏n \¬-I¬, kq-£v-a ]-cn-tim-[-\ F-∂n-h-bv-°p-≈ A-t]-£-I-fpw Cu-am-kw 28- D®-bv-°v H-cp-a-Wn-h-sc Hm¨sse-\n¬ k-a¿-∏n-°mw. C-tXmsSm-∏w ]-co-£m-^-e-Øn-s‚ {]n‚ v Hu-´pw ^o-kpw A-X-Xv kv-Iq-fp-I-fn¬ \¬-I-Ww.

CHANGE OF NAME

t\m-´o-kv

t\m-´o-kv

I, Ravi Padinharekkara Valappil, S/o. Kakkandy Maman, residing at PadinharekkaraValappil, Kottoornhal, Naduvanad P.O, Kannur Dist, Kerala - 670702 have changed my name as RAVEENDRAN CHOORIYIL with immediate effect.

am¿-®v 2013 h¿-j-sØ 9306067 c-Pn-ÿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ lb¿ sk-°≠-dn k¿-´n-^n°‰v ho-ss≠-Sp-°m-≥ ]-‰m-Øhn[w ssI-tam-iw h-∂ hnh-cw C-Xn-\m-¬ A-dn-bn-°p∂p. {]kvXp-X _p-°n-s‚ Uyq-πn-t°‰v ]-I-¿-∏n-\m-bn ]-co-£m-IΩo-j-W-dp-sS sk-{I´-dn apºm-sI \n-b-am-\p-k-c-W-ap-≈ A-t]-£ \-¬-Ip-∂-Xn-\v Xo-cpam-\n-®n-cn-°p-∂p. C-Xn-≥-ta-¬ B-t£-]-ap-≈h-¿ Cu ]-ckyw-h-∂v 15 Zn-h-k-Øn\Iw tPm-bn‚ v U-b-dŒ¿ (F-Iv-kman-t\-j≥-kv), Un-∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v l-b¿-sk-°≠-dn F-Ppt°j≥, Xn-cp-h-\-¥-]pcw F∂ hn-em-k-Øn-¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \-¬-tI-≠-XmWv.

Pq¨ 2013 (SAY) h¿-j-sØ 9306046 c-Pn-ÿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ l-b¿ sk-°≠-dn k¿´n-^n°‰v ho-ss≠-Sp-°m-≥ ]‰m-Øhn-[w ssI-tam-iw h-∂ hnh-cw C-Xn-\m-¬ A-dn-bn°p∂p. {]-kvXp-X _p-°n-s‚ Uyq-πn-t°-‰v ]-I-¿-∏n-\m-bn ]co-£m-I-Ωo-j-W-dp-sS sk{I´-dn ap-ºm-sI \n-b-am-\p-k-cW-ap-≈ A-t]-£ \-¬-Ip-∂Xn-\v Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-∂p. CXn-≥-ta-¬ B-t£-]-ap-≈h-¿ Cu ]-c-kyw-h-∂v 15 Zn-h-kØn\Iw tPm-bn‚ v U-b-dŒ¿ (F-Iv-km-an-t\-j≥-kv), Un∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v l-b¿-sk°≠-dn F-Pp-t°j≥, Xn-cp-h\-¥-]pcw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \-¬-tI≠-XmWv.

CHANGE OF NAME I, Bibi Sara, W/o. Mohammed Namaan Jufri, residing at Baithul Hamd, Thaze Theru Road, Kannur - 670002 do hereby changed my name as BIBI SARA D.F.

CHANGE OF NAME

B-h-iy-ap-≠v \„s∏´p

CHANGE OF NAME

F-s‚ t]-cn-ep-≈ 11/1982/2001 \-º¿ ss{U-hn-ßv sse-k≥kv bm-{X-°n-sS \-jv-S-s∏-´p. I≠pIn-´n-b-h¿ Xmsg A-{U n¬ A-dn-bn-°m≥ Xm¬-]cyw. A√m-Ø]-£w Uyq-πnt°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂XmWv. \u-^¬ ]n.-_n sI.sI. lu-kv ap-cp-I-√n-߬ Nm-en-bw t]m-Ãv tIm-gn-t°m-Sv t^m¨: 9048367397

I, Naseema Kunnath, D/o. Kunhamu Musaliyar, Residing at Poilan House, Aralam P.O. 670704, Kannur Dist., Kerala, have changed my name as NASEEMA THONIYAN with immediate effect.

FdWm-Ip-fw Pn√-bn¬ ]-´na‰-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ kvs]-b¿ ]m¿-Sv-kv I-º-\n-bnte-°v {Xo & t^m¿ ho-e¿ ss{Uh¿, kq-∏¿ sshk¿, F-∂o X-kv-Xn-I-bn-te-°v B-fpI-sf B-h-iy-ap-≠v.

ssl˛sSIv

]-´na‰w, F-d-Wm-Ipfw Ph: 9747866622, 9526749315

I, Kunhamma Ambukunnel Devasia, W/o. Joseph, Srathazhe House, Edoor, Payam Post, Kannur Dt., Kerala 670704. Do hereby changed my name as ANNAMMA.

^kv-Jv sIm-√w Pn-√-bn¬ kn hn s\√q¿ ]-©m-b-Øn¬ ]m-d-hn-f ap-l-Ω-Zv Ip-™n a-I≥ ]m-d-hnf lp-ssk≥ F-∂-bm-fpw h-enb ]o-Sn-b-°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ aIƒ \-ko-d-bpw X-Ωn-ep-≈ hnhm-l-_-‘w Cu ]-c-ky- Znhkw apX¬ 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw F-s‰-Sp-Øn-s√-¶n¬ Cu _‘w ^-kv-Jv sN-bv-X-Xm-bn Adn-bn-°p-∂p. F-∂v, \-ko-d h-en-b-]o-Sn-b-°¬

MUHAMMED ASIFT.K. S/o. Abdurahiman T.K. Thottukanni Iringavoor P.O. Malappuram - 676103

RENJITH K. S/o. Damodaran K. Kaniyalil House Valavannur P.O., Malappuram


Ifn¡fw

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n

11

kozhikode

Hm^v{Sm¡v d-b-en-sâ {]-IS\w an-I-¨-Xm-bn-cp-¶nÃ: tdm-_³

am-{UnUv: Nm-w]y≥kv eo-Kv skanss^-\-en¬ _tb¨ ayqWn-°n-s\-Xntc d-b-¬ am{UnUn-s‚ {]I-S\w an-I-®-Xmbn-cp-∂n-s√-∂v _-tb¨ Ãm¿ B-cy≥ tdm-_≥. C-Xn-epw IqSp-X¬ anI® {]I-S\w Xm≥ db-en¬ \n-∂v {]-Xo-£n-®n-cp∂p. an-I-® B-{I-a-W-am-Wv {]Xo-£n-®-Xv. ]-t£, A-h¿ {]Xn-tcm-[-Øn-te-°n-d-ßn-b-Xv F-s∂ i-cn°pw A-Zv`p-X-s∏-SpØn. a¬kc-Øn¬- an-I® t_mƒ s]m-sk-j≥ X-߃°m-bn-cp-∂p-sh∂pw tdm-_≥ ]-d-™p. A-tX-ka-bw, So-an-s‚ {]-IS-\-Øn¬ X-\n-°v A-`n-am-\-aps≠-∂v _tb¨ tIm-®v s]-]v Kzm¿Un-tbm-f A`n{]m-b-s∏´p. an-I-® {]-I-S-\-am-Wv Sow d-ben-s\-Xn-tc Im-gv-®h-®-sX∂pw At±lw Iq´n-t®¿Øp.

db _-tb-Wn-t\-¡mÄ H-cp]Sn ap-¶n c−mw sk-an B-Zy-]mZw: d-b am-{UnUv 1þ _-tb¬ ayq-Wn-¡v 0

a-m-{Un-Uv: a¬-k-c-Øn-ep-S-\ofw I-fn®-Xv _-tb¨ ayq-Wn°v. F-∂m¬, hn-P-bw I-c-ÿam-°nbXv d-b¬ am-{Un-Uv. temIw B-Imw-£-tbm-sS ho-£n-® bpth-^ Nmw-]y≥-kv eo-Kv ^pSvt_m-fn-se c≠mw sk-an-bn-se B-Zy-]m-Z-Øn-s‚ a¬-k-c-^-eam-Wv C-Xv. \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcpw bq-tdm-]y≥ A-Xn-Im-b≥-am-cpam-b _-tb¨ ayq-Wn°pw ap≥ tP-Xm-°fpw kv-]m-\n-jv h-º≥am-cpam-b d-b¬ am-{Un-Upw XΩn-ep≈ t]m-cm-´w {]-Xo-£n®Xv t]mse Xo-∏m-dp-∂-Xm-bn-cp∂p. F-∂m¬, 19mw an-\n-‰n¬ a¬-k-c-Øn\v hn-]-co-X-am-bn Icow s_-≥sk-a _-tb¨ tKmƒ h-e Ip-ep-°n-b-t∏mƒ F-Xncn√m-Ø H-cp tKm-fn-\v kz-¥w X-´-Iam-b km-‚ nbmtKm s_¿\m-_p-hn-¬ d-b¬ hn-P-b-s°mSn ]m-dn-∏n-®p. Nmw-]y≥-am¿-°p tN-¿-∂ {]e≠≥: 2020¬ \-S-°m-\n-cnIS-\w Im-gv-N-h-®n-´pw _-tb°p∂ bq-tdm-I-∏v ^pSv-t_mƒ Wn-s‚ tKmƒ-tam-l-߃°vv hnNmw-]y≥-jn-∏n\v B-Xn-tY-be-ßp-X-Sn-bmb-Xv d-b¬ {]XnXzw h-ln-°m≥ sh-bv¬kv cw- tcm-[-\n-cbpw tKm-fn sF-I¿ IKØv. C-Xn-\m-bp≈ A-t]-£ kn-b-kp-am-bn-cp-∂p. C-tXm-sS A-Sp-Ø Znh-kw bp-th-^-bv-°v hym-gmgv-N kz-¥w X-´-I-Øn¬ k-a¿-∏n-°p-sa-∂v sh-bv¬-kv \-S-°p-∂ a¬k-cw _-tb-Wn-\v ^pSv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j\n¿-Wm-b-I-am-bn amdpIbpw ≥ No-^v F-Iv-kn-Iyq-´n-hv sPmsN-bvXp. \m-Y≥ t^m¿-Uv A-dn-bn-®p. c-≠mw-]m-Z-Øn¬ c-≠p tKmsh-bv¬-kn-s\ Iq-Sm-sX kv- ƒ am¿-Pn-\n-se-¶nepw P-bn-®mtIm-´v-e≥Uv, A-b¿-e≥Uv F- ¬ am-{X-ta _-tb-Wn-\v I-em-i∂n-hcpw B-Xn-tY-bXzw h-ln- t∏m-cm-´-Øn-\v Sn-°-s‰-Sp-°m°m-\m-bn cw-K-Øp≠v.

dbens‚ hnP-b-tKmƒ t\Snb Icow s_≥sk-a-bpsS BÀmZ{]I-S\w

bqtdm-I-¸n\v B-Xn-tY-b-Xzw h-ln-¡m³ sh-bvÂ-kpw

]n-d-¶mÄ Zn-\-¯n thm-«v sN-bvXv k-Nn³

apw-ss_: {In°‰v CXn-lmkw k-Nn≥ sS-≠p¬-°¿ ]n-d-∂mƒ Zn-\-Øn¬ thm-´v sN-bv-Xp. hym-gm-gv-N Zp-_bn¬ \n-∂v apwss_-bn-se-Øn-bm-Wv kNn≥ thm-´v sN-bv-X-Xv. k-Nn-s‚ 41mw ]n-d-∂m-ƒ IqSn-bmbn-cp-∂p hym-gm-gvN. H-cp D-Ø-c-hm-ZØ-s∏-´ ]uc-s\-∂ \n-e-bn¬ Xm≥ thm-´v sN-bv-Xp. F-s‚ ]n-d-∂m-fn-\v anI-® Xp-S-°-am-Wv e-`n-®-Xv. H-cp P-\m-[n]-Xy cm-Py-sa-∂ \n-ebn¬ ]u-c≥-am¿ thm-´v sN-tø≠-Xm-Wv. F-∂m¬, B-cv k¿°m-cp-≠m-°p-sa-∂-v ]-d-bm≥ Xm-\n-s√∂pw k-Nn≥ ]-d-™p. \ne-hn¬ cm-Py-k-`mw-Kw IqSnbmWv kNn≥.

dm-¦n-Mn {io-Im-´n-\pw I-iy-]n\pw Xn-cn-¨-Sn

_tb¨ ayqWn°v Xmcw acntbm tKm-Sv-sk-bpsS (he-Xv) _pf‰v tjm´v tkhv sNøp∂ db¬ am{UnUv tKmƒ Io-∏¿ sF-I¿ Ikn-bkv \m-hp-I-bp-≈p. sk-a, F-bv©¬ Un acn-b F- ¬ d-b¬ tIm-®v Im¿tem B≥4˛3˛3 F∂ sse-\-∏m-Wv d- ∂n-h-sc-bm-Wv B-Zy sse-\-∏n- k-tem-´n I-f-Øn-en-d-°n-bXv. b¬ a¬-k-c-Øn¬ \-S-∏m-°n-bsX-¶n¬ _-tb¨ tIm-®v s]-]v Kzm¿Un-tbm-f So-an-s\ C-d-°n- X bXv 4˛2˛3˛1 F∂ ssi-en-bnem-bn-cp∂p. ]-cn-°n¬ \n-∂v tam-Nn-X\m-bn Xn-cn-s®Ønb kq-∏¿ Xm-cw {In-Ãymt\m sdm- X Wmƒ-tUm-sb Iq-Sm-sX s_-≥-

d-b-en-sâ hnP-b-tKmÄ t\-Snb-Xv Icow s_³sk-a c-−mw-]m-Zw sk-an A-Sp¯ hym-gm-gv-N

G-jy³ _m-Uv-anâ¬: kn-Ôphpw Kp-cp-km-bv-Z¯pw IzmÀ-«-dn Knw-Nn-tbm≥: C-¥y≥ Xm-c-ßfm-b ]n-hn kn-‘phpw B¿.Fw.-hn Kp-cp-km-bv-ZØpw G-jy≥ _m-Uv-an‚¨ Sq¿-W-sa‚ns‚ Izm¿-´¿ ss^-\-en¬ I-S∂p. h-\n-X-I-fn¬ P-∏m-\n-kv Xm-cw FdntIm ln-tdm-kn-s\ X-d-∏-‰n-®m-Wv kn-‘p Izm¿-´-dnX X

17˛21, 21˛13, 21˛19 F-∂ kv-tImdn-\v ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bm-Wv temI 38mw dm-¶p-Im-c\m-b Kpcp-km-bvZ-Øv ]pcp-j hn-`m-KØn¬ A-hkm-\ F-´n¬ C-Sw]n-Sn-®Xv. jm¿-P: H-cp Iym-®v a¬-k-c-^C-cp-h¿°pw ]pd-ta Pzm-e ew X-s∂ am-‰n-a-dn-®-t∏mƒ Kp-´˛A-izn-\n s]m-∂∏ tPm-Sn- sF.]n.F√n¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b sIm¬-°Ø ss\‰v-ssdtU-gv-kn-\v B-th-i-I-cam-b Pbw. C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ tdm-b¬ N-e-t©-gv-kv _mw•q-cn-s\-bm-Wv c-≠v d¨-kn-\v sIm¬-°Ø tXm¬-∏n-®p-hn-´Xv. B-kv-t{X-enb≥ Hmƒ-du≠¿ {In-kv en-∂n-s‚ A-hn-kv-acWo-b Iym-®m-Wv sIm¬-°bpw Izm¿-´-dn¬ C-Sw-I-s≠-Øn- Ø--bv-°v A-{]-Xo-£n-X P-bw bn-´p≠v. aq∂mw koUm-b Xm- t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. Z-£n-Wmbv-e≥-Uv k-Jy-sØ-bm-Wv Pzm- {^n-°≥ sh-Sn-s°-´v ho-c≥ Fe˛A-izn-\n tPm-Sn ]-cm-Pb - s - ∏- _n Un-hn√n-tb-gv-kn-s\-bm-Wv Sp-Øn-bX - v. kvt- Im¿: 21˛11, 2˛18. _u≠-dn sse-\n-\-cn-In¬ h-®v A-tX-k-abw, ]n I-iy-]n-\v A-º-cn-∏n-°p-∂ Iym-®n-eq-sS tXm-¬-hn t\-cn´p. ssN-\o-kv en≥ ]p-d-Øm-°n-bXv. a¬-k-cXm-bv-t]-bn-bp-sS Po≥ lm-thm- ^-ew X-s∂ am-‰n-a-dn-®Xpw B tbm-Sm-Wv (23˛25, 17˛21) I-iy-]v Iym-®v X-s∂-sb∂v \n-kw-i]-cmP-bw cp-Nn-®Xv. bw ]-d-bm-\m-hpw. A-hkm-\ Hm-h-dn¬ Hº-Xv d¨-km-Wv _mw-•q-cn-\v P-bn°m≥ th-≠n-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬, B¿ hn-\b - v Ip-am¿ F-dn-™ Hm-h-dn¬ B-dv d¨-sk-Sp-°mt\ _mw-•q-cn-\v km-[n-®p-≈p. tSm-kv \-„-s∏-´v BZyw _m‰v sN-bvX sIm¬-°Ø \n›n- sIm¬-°-Ø Xm-cw {In-kv en-∂n-s‚ _m-‰nMv

Pzm-e Kp-«þA-izn-\n s]m-¶-¸ k-Jyhpw Ah-km\ F«n ]n I-iy-]n-\v tXmÂhn

se-Øn-bXv. BZy sk-‰v \-„-am-b-Xn-\p ti-j-am-Wv temI 10mw \-º¿ Xm-cw Iq-Snbm-b kn-‘p a¬-kc-Øn-te-°v i-‡am-b Xn-cn-®phc-hv \-S-Øn-bXv. kv-tIm¿: 14˛21, 21˛13, 21˛18. t]m-cm-´w H-cp a-Wn-°q-dpw 13 an-\‰pw \o-≠p-\n∂p. F-∂m¬, ssN-\o-kv Xm-bvt]-bn-bp-sS hm-Mv kp sh-bv-s\

U¬ln x sslZ-cm-_mZv (sshIo´v 4) sNss∂ x apwss_ (cm{Xn 8) tkmWn knIvknepw sk‰v amIvknepw

\yq-U¬ln: temI _m-Uv-an‚¨ ]pcp-j hn-`mKw dm-¶nMn¬ C-¥y-≥ Xm-c-ßfm-b sI {io-Im-¥n-\pw ]n I-iy-]n-\pw Xn-cn-®-Sn. ]pXn-b dm-¶nMn-¬ {io-Im-¥v H-cp ÿm\w ]n-t∂m- ]nhn kn‘p a¬k-c-Øn-\nsS ´ndßn 17maXpw I-iy-]v 19¬ \n-∂v 20mw-ÿm-\tØ°pamWv ]n¥-≈-s∏-´-Xv.

\yq-tbm¿°v: hncan® A-ta-cn°-≥ \o-¥¬ CXn-lmkw ssa°-¬ s^¬-]v-kv A-¥m-cm-{„ a-¬k-c-ß-fn-te-°v ho≠pw Xncn-®ph-cp-∂p.- ico-c `m-cw A-anX-ambn h¿-≤n-°p∂-Xv sIm≠m-Wv Xm≥ a-¬k-c-cw-K-tØ°v Xn-cn-®ph-cp-∂-sX-∂v Xm-cw ]-d-™p. H-fnw-]n-Iv-kn¬ Xm-cw 22 saU-ep-Iƒ t\-Sn-bn-´p-≠v. C-Xn¬ ]-Xn-s\´pw kz¿-Æsa-U-epI-fm-Wv. kalikkalam@thejasonline.com

X Hm-h-dn¬ G-gv hn-°-‰n-\v 150 d¨-km-sW-Sp-ØXv. a-dp-]-S-bn¬ A-hkm-\ ]-¥v h-sc B-thiw A-e-X√n-b-Sn-®-t∏mƒ en∂n-s‚ ^o¬-UnMv an-I-hn¬ _mw-•q¿ A-©v hn-°-‰n-\v 148 d¨- k n- s em- X p- ß p- I - b m- b ncp∂p. tbm-tK-jv Xm-°m-h-se (40), Iym-]v-‰≥ hn-cmSv tIm-lv-

saÊn-¡v th-−n an-I-¨ So-an-s\ \-ÂIpw: k-s_à _yp\-kv sF-dnjv: {_ko¬ tem-I-I-∏n¬ kq-∏¿ Xm-cw eb-W¬ sa-- n-°v XI¿∏≥ {]IS-\w \-S-Øm\m-bn an-I-® Soan-s\ Xs∂ I-f-Øn-en-d-°psa-∂v A¿P-ss‚≥ ]cn-io-eI≥ A-eI - vk - mt{Um k-s_-√ ]d-™p. So-an-se a-‰p Xm-c-߃ sa- n-°v Xn-f-ßm-≥ th-≠nbp-≈ A-¥-co-£w H-cp-°m≥ X-øm-dm-sW∂pw A-t±-lw hy‡-am°n. A-tX-ka-bw, sa- n-s°Xn-sc-bp-≈ hn-a¿-i-\ß-sf ks_√ X-≈n-°-f-™p. Xmc-Øn-\v tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-Øp-\n-∂p≈ Im-Wn-I-ƒ°p ap-∂n¬ Xn-f-ßm-\m-hpw. sa n an-I-® co-Xn-bn¬ I-fn°p-sa-∂p-d-∏m-Wv. ]-t£, sa n-sb ]n-¥p-W-bv-°p-∂ an-I® So-an-s\ H-cp-°p-I-bm-Wv th-

X-s∂-bm-bn-cp-∂p a¬k-cw \nb-{¥n-®n-cp-∂-Xv. 84mw an-\n-‰n¬ ]-I-c-°m-c-\msbØnb acntbm tKm-Sv-sk-bneq-sS k-a\n-e ]n-Sn-°m-\p-≈ anI-® A-h-k-c-am-Wv _-tb-Wn-\v e-`n-®Xv. F-∂m¬, tKm-Sv-sk-bpsS A-{]-Xo£n-X _p-≈-‰v tjm-´v A-Xyp-{K tk-hn-eq-sS Iknb-kv Ip-Øn-b-I-‰p-I-bm-bncp∂p. ss^-\¬ hn-kn-¬ ap-gßp∂-Xp h-sc tKmƒ Xn-cn-®-Sn°m-\p-≈ _-tb-Wn-s‚ \o-°w d-b¬ B-cm-[I-sc B-i-¶-bpsS apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øn. a¬-k-c-Øn¬ 72 i-X-am-\hpw ]-¥v ssI-hiw h®-Xv _tb-W-m-bn-cp-∂p. 18 tjm-´p-Iƒ Xo¿-Ø _-tb¨ \m-ev X-h-Wbm-Wv e-£y-Øn-te-°v \n-dsbm-gn-®-Xv. 15 tIm¿-W¿ A-hk-c-ß-fm-Wv Nmw-]y≥-am¿-°v e-`n-®Xv. F-∂m¬, 28 i-X-am-\w am{Xw ]-¥v X-ß-fp-sS h-cp-Xn-bnem°n-b d-b¬ Hº-Xv tjm-´p-Ifn¬ A-s©-Æw e-£y-Øn-te°v sXm-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p.

]-d-h-bm-bn en³; sImÂ-¡-¯-bv-¡v B-th-i-I-cam-b Pbw

C¶s¯ Ifn

aÂ-k-c-cw-K-t¯-¡v s^Â-]v-kv aS§nh-cp¶p

sh-bv¬-kv kq-∏¿ Xm-cw K-sc-Xv t_¬ 75mw an-\n-‰n-\p ti-j-amWv {In-Ãym-t\m-bv-°p ]-I-c°m-c-\m-bn I-f-Øn-en-d-ßn-bXv. tKmfn-\p≈ c≠-h-k-c-߃ {InÃym-t\mbv°v CXn-\n-Sbn-¬ e`n-®n-cp-s∂-¶nepw e£y-Øn-se-Øn-°m≥ t]m¿®pKokv Xmc-Øn-\mbn√. F-∂m¬, acntbm am≥-Uyp-

In-®n-s\ ap-∂n¬ \n¿-Øn ]-S-\bn® _-tb¨ B-cy≥ tdm-_≥, _m-kv-‰y≥ jzm≥-kv-ss‰-K¿, {^m-¶v dn_-dn Xp-Sßn-b ]-SIp-Xn-c-I-fn-eq-sS d-b-en-s‚ tKmƒ-apJ-Øv `o-Xn kr-„n-®p sIm≠n-cp∂p. I-fn-bp-sS Xp-S-°w ap-X¬ A-h-km-\w h-sc B-{I-a-Wmfl-I ^pSv-t_m-fm-Wv _-tb¨ Im-gv-N-h-®Xv. F-∂m¬, {]Xntcm-[-Øn-\v Du-∂¬ \¬In-b d-b¬ C-S-bv-°n-sS Iu-≠¿ A‰m-°p-I-fn-eq-sS an-I-® ap-t∂-‰ßƒ \-S-Øn-bm-Wv Xn-cn-®-Sn°m≥ {i-an-®-Xv. 19mw an-\n-‰n¬ d-b-ens‚ Cu \o-°w hn-P-bw I-≠p. ^m_ntbm sIm-{Umthm \¬In-b at\m-l-cam-b t{Im-kv _-tb¨ tKm-fn \pb-sd I-_-fn-∏n-®v {^©v Xm-cw Iq-Snbm-b s_≥-ska d-b-en-\m-bn e£yw Im-Wp-Ibm-bn-cp∂p. tKmƒ ho-W-tXmsS _-tb-¨ ap-t∂-‰-߃-°v Icp-Øv Iq´n. C-Xn-\n-S-bn¬ C-cp So-ap-Iƒ°pw kp-h¿-Wm-h-k-c߃ e-`n-s®-¶nepw _-tb¨

Nm-w]y≥-kv eo-Kv Izm¿-´dnepw InMvkv I∏v Iem-it- ∏m-cm´-Ønepw _m-gk v- t- emW ASnb-dhv]d-™Xv sa- n-s°-Xntc cq-£ hn-a¿-i-\-ap-b¿Ønbn-cp-∂p. _m-gvk - b - v° - p th-≠n Cu kok-Wn¬ 42 a-¬k-cß - fn-¬ \n-∂v Xm-cw 39 tKm-fp-Iƒ t\-Sn-bn-´p≠v.

t]m-bnâv \ne (Sow, aÂ-kcw, Pbw, tXmÂhn, k-a-\n-e, d¬-tdäv, t]m-bnâv F-¶ {I-a-¯nÂ) 3 3 3 sIm¬°Ø 3 cmPÿm≥ 3 U¬ln 3 apwss_ 2 ssl-Zc - m-_mZv 2 ]©m_v sNss∂ _mw•q¿

3 2 2 2 1 1 0 0

0 1 1 1 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

+1.679 6 +1.510 4 +0.736 4 +0.639 4 ˛-0.229 2 ˛1.974 2 ˛1.515 0 ˛1.954 0

S-ØnbXv. 28 ]-¥n¬ F-´v _u≠-dn-I-f-Sn-®m-Wv Xm-°mh-se _mw-•q-cn-s‚ tSm-]vkv-tIm-d-dmb-Xv. sIm¬-°-Ø-bv-°p th≠n B¿ hn-\-bv Ip-am¿ c-≠pw D-ta-jv bm-Zhv, kp-\n¬ \-sc-bv≥, Pm-Izn-kv Im-en-kv F-∂n-h¿ Hmtcm hn-°‰pw ho-gvØn. t\-csØ en-∂n-s‚bpw (45) Im-en-kn-s‚bpw (43) t`-Z-s∏-´ _m-‰n-Mm-Wv sIm¬-°Ø-sb s]m-cp-Xm-hp-∂ kv-tIm-dn-seØn-®Xv. kq-cy-Ip-am¿ bm-Z-hpw (24*) tdm-_n≥ D-Ø-∏-bpw (22) sIm¬-°-Ø≥ kv-tIm¿ 150seen (31), bp-h-cm-Pv kn-Mv (31), ]m- kv (11) F-∂n-h-cm-Wv _mw-•q-cn- Øn-°p-∂-Xn¬ \n¿-Wm-b-I ]¿-Yo-hv ]-t´¬ (21) Un-hn√n-tb-gv- \v th-≠n t`-Z-s∏-´ {]-IS-\w \- ¶p-h-ln-®p. 31 ]-¥n¬ aq-∂v hoXw kn-Iv-k-dp-Ifpw _u-≠-dnIfpw A-Sn-®m-Wv en≥ sIm¬X sImÂ-¡¯ 7\v 150, en³ (45), Im-en-kv (43) °-Ø-bp-sS A-a-c-°m-c-\m-bXv. 42 ]-¥v t\-cn-´ Im-en-kv c-≠v X _mw-¥qÀ 5\v 148, Xm-¡m-h-se (40) _u-≠-dnbpw H-cp kn-Iv-kdpw X-s‚ C-∂n-Mv-kn¬ I-s≠-Øn. X {In-kv en³ am³ Hm-^v Zn am¨v en∂mWv am≥ Hm^v Zn am®v.

B³-k-tem-«n d-b hn-SnÃ: ImÂ-U-tdm-¬ am-{Un-Uv: d-b¬ am-{Un-Uv ]-cnio-e-I≥ Im¿tem B≥-k-tem´n ¢-∫v hn-Sn-s√-∂v ap≥ d-b¬ No-^v dm-tam¨ Im¬-U-tdm¨ B-fl-hn-izm-kw {]-I-Sn-∏n®p. A-Sp-Ø ko-k-Wn¬ B≥k-tem-´n Cw-•o-jv h-º≥-am-cmb am-©-kv-‰¿ bp-ss\-‰-Un-te°v tN-t°-dp-sa-∂v A-`y-l-߃-°v a-dp]-Sn ]-d-bp-I-bm-bn-cp∂p Im¬-U-tdm¨.

{^-©v eoKv: ]n.F-kv.Pn-¡v 12 t]m-bnân-sâ eoUv ]m-cn-kv: {^-©v eo-Kn¬ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcpw t]m-bn‚ v ]-´nI-bn¬ H-∂mw-ÿm-\-°m-cpam-b ]m-cn-kv sk‚ v P¿-sa-bv-\v (]n.F-kv.Pn) Pbw. I-gn-™ Znh-kw \-S-∂ eo-Kn-se 34mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬ 16mw ÿm-\-Øp≈ F-hnb-s\ F-Xn-cn√m-Ø H-cp tKm-fn-\m-Wv ]n.F-kv.Pn ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. 89mw an-\n-‰n¬ ª-bv-sk am-‰p-bv-Un-bm-Wv ]n.F-kv.Pn-bp-sS hnP-b-tKm-fn-\v A-h-Im-in-bm-b-Xv. \n-e-hn¬ 72 t]m-bn‚p-am-bm-Wv ]n.F-kv.Pn eo-Kn¬ H-∂mw-ÿm\-Øv Xp-S-cp-∂Xv. c-≠m-a-Xp-≈ sam-Wm-t°m-bv-°v 72 t]m-bn‚m-Wv k-ºm-Zyw.

_m-gv-k-tem-W Hm-]¬: \-Zm aq-¶mw-du-−n sa n tIm®v ks_-√-bvs°m∏w (^b¬ Nn{Xw) ≠-Xv. Xm-cw ]Iz-X h-∂ hy‡n--bm-Wv. ]-t£, A-t±-lØ - n\v k-t¥m-jn-°m-\p-≈ Im-cy߃ \¬-Im-\m-Wv F-s‚ {iaw. A-Xn-\v km-[n-°p-sa-∂mWv X-s‚ hn-izm-k-sa-∂pw k-

s_√ Adn-bn®p. t\-c-sØ 2006epw 2010epw tem-I-I-∏n¬ I-fn-®n-´p-s≠-¶nepw Izm¿-´¿ ss^-\-en-\-∏p-dw So-an-s\ F-Øn-°m≥ sa- n°v km-[n-®n-cp-∂n√.

C-\n 48 \mÄ

_m-gv-k-temW: tem-I H∂mw \-º¿ kv-]m-\n-jv kq-∏¿ Xm-cw dm-t^¬ \-Zm¬ _m-gv-k-temW Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n-s‚ aq∂mw du-≠n¬ I-S∂p. c-≠mw-du-≠n¬ \m-´p-Im-c\m-b B¬-s_¿-´v dm-tam-kns\ tXm¬-∏n-®m-Wv F-´v X-h-W tP-Xmhm-b \-Zm¬ Ip-Xn-∏v \-SØn-bXv. kv-tIm¿: 7˛6, 6˛4.

Sq¿-W-sa‚n¬ \-Zm-en-s‚ Xp-S¿-®-bmb 40mw hnP-bw Iq-Snbm-bn-cp-∂p C-Xv. 2003em-Wv \m´n¬ A-c-tß-dp-∂ _m-gv-k-temW Hm-]-Wn¬ A-h-km-\-am-bn 27 Im-c\m-b Xm-cw ]-cm-P-b-s∏´Xv. aq-∂mw-du-≠n¬ s{Im-tbjy-bp-sS C-hm≥ tUm-Pn-Mn-s\bm-Wv \-Zm¬ F-Xn-cn-SpI. dm-t^¬ \-Zm¬


CMYK

12 tImgnt°mSv

25 G-{]n¬ 2014 sh≈n

CMYK

D-ss_-Zv X-e-Im-∏v Pn-±: A-d-_v cm-Py-ß-fn¬ ImW-s∏-´ sIm-tdm-W ssh-d-kv (an-Un¬ Cu-kv-‰v sd-kv-]n-td-‰dn kn≥-{Uw-˛ sa¿-kv) ku-Zn A-td-_y-bn¬ hym-]-I-am-hp∂p. I-gn-™-Zn-h-kw am-{Xw 13 t]¿-°p tcm-Kw ]n-Sn-s]-Sp-Ibpw aq-∂p-t]¿ a-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-tXm-sS cm-Py-Øv ssh-d-kv _m-[-sb Xp-S¿-∂v acn-®-h-cp-sS F-Æw 81 B-b-Xmbn ku-Zn B-tcm-Ky-a-{¥m-ebw hy-‡-am-°n. 261 t]¿-°m-Wv C-Xp-h-sc tcm-K-_m-[ ÿn-co-I-cn-®-Xv. tcm-K-_m-[n-X-cm-b hy-‡n-Ifn¬ \n-∂p hm-bp-hn-eq-sS-bmWp {]-[m-\-am-bpw ssh-d-kv as‰m-cm-fn-te-°p ]-S-cp-∂-Xv. Ch¿ Nn-In¬-k tX-Sn-sb-Øp-∂ B-ip-]-{Xn-I-fn-se Po-h-\°m¿-°pw ssh-d-kv ]n-Sn-s]-´n´p-≠v. ssh-d-kn-s\ sN-dp-°m-\mRm-\pw \¿-Ø-I-\m-Wv km¿... F-d-Wm-Ip-f-Øv \-S-°p-∂ Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n I-tem¬-k-h-Øn¬ B¨-Ip-´n-I-fp- bn C-Xp-h-sc hm-Iv-kn≥ Is≠-Øn-bn-´n-√. Pn-±-bn-se AsS `-c-X-\mSyw \-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ B-th-i-w-aqØv tÃ-Pn-¬ Ib-dnb a-Zy]-s\ C-d-°m≥ t]m-en-kv F-Øn-b-t∏mƒ t^m-t´m: jn-bm-an sXm-Sp]pg dn-b-s∏-Sp-∂ B-ip-]-{Xn-bn-se

H-cp hn-Z-Kv-[ tUm-Œ¿-°p ]p-dta Cu ta-J-e-bn¬ tPm-en-sNøp-∂-h-cpw ssh-d-kv ]n-Sn-s]-´v Nn-In¬-k-bn-em-Wv . I-gn-™-Znh-kw a-cn-®-h-cn¬ c-≠p-t]¿ B-Xp-c-tk-h-\-cw-K-Øv {]-h¿Øn-®n-cp-∂ hn-tZ-in-I-fm-sW∂pw B-tcm-Ky a-{¥m-e-bw hy‡-am-°n.

\n, aq-°n-epw sXm-≠-bp-sS `mK-Øpw c-‡w sI-´n-\n¬-°pI, izm-k-X-S- w, O¿-±y-Xn-kmcw, hr-° X-I-cm¿ F-∂n-h-bmWp tcm-K-e-£-W-߃. tcm-Kw ]-c-°p-∂-Xp \n-b{¥n-°p-∂-Xn-\pw a-cp-∂v Is≠-Øp-∂-Xn-\pw A-¥m-cm-jv{S a-cp-∂p-\n¿-am-W I-º-\n hn-

X

kvIqÄ Akw»n \nÀ¯m³ \nÀtZiw X a-cp-¶v I-s−-¯m³ hn-Z-Kv-[À D-S-s\-¯pw sIm-tdm-W ssh-d-kv ]-I-cpsa-∂ `o-Xn-bm¬ Nn-e kv-Iq-fpIƒ A-S-®n-´n-cp-∂p. hn-Zym-e-b߃ A-S-®n-Sp-∂-Xv hn-Zym-`ymk a-{¥m-e-bw hn-e-°n-bn-´ps≠-¶n-epw A-kw-ªn \n¿-Ønh-bv-°m≥ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn´p-≠v. ku-Zn-bn-se Pn-±, dn-bm-Zv, aZo-\, \-Pv-dm≥, X-_q-°v Xp-Sßn-b {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv sshd-kv _m-[ I-s≠-Øn-bn-cn-°p∂-Xv. Xp-S¿-®-bm-bp-≈ Np-a, ]-

Z-Kv-[¿ D-S≥ ku-Zn-bn-se-Øpsa-∂v B-tcm-Ky-a-{¥m-e-bw Adn-bn-®p. a- \ p- j y- \ n- e pw ar- K - ß - f nepw H-cp-t]m-se _m-[n-°p-∂ am- c - I ssh- d - k m- W v sIm- t dmW. H- ´ - I - ß - f n¬ \n- ∂ m- W v Cu ssh- d - k v D- ≠ m- b n- ´ p- ≈ sX- ∂ p I- s ≠- Ø n- b n- c p- ∂ p. 1960¬ I- s ≠- Ø n- b sIm- t dmW ssh-d-kv 2012em-Wv B-Zyam- b n ku- Z n A- t d- _ y- b n¬ ÿn-co-I-cn-®-Xv.

thm-s«-Sp-¸pZn-h-kw {]-hÀ-¯n-¨ \mev I-¼-\n-IÄ ]q-«n-¨p sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n¬ thm-s´Sp-∏v \-S-∂ C-∂-se Xp-d-∂p {]h¿-Øn-® \m-ev sF.-Sn. I-º-\nIƒ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ DtZym-K-ÿ¿ ]q-´n-®p. I-º-\n-Ifn-¬ an-∂¬ k-μ¿-i-\w \-S-Ønb D-tZym-K-ÿ¿ Po-h-\-°m-sc ]p-d-Øm-°n-b ti-jw ko¬ sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. thm-s´-Sp-∏v Zn-h-kw A-h-[n {]-Jym-]n-® A-[n-Ir-X¿ s]mXp-˛-kz-Im-cy I- º - \ n- I ƒ°p ]p-d-sa Xn- t - b - ‰ - d p- I fpw tlm-´-epI-fp-a-S-°-ap≈ ÿm-]-\ß-fpw {]-h¿Øn-°-cp-sX-∂p \n¿-tZ-iw \¬In-bn-cp-∂p. C-Xp-ew-Ln-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv I-º-\n-Iƒ ]q´n-®-Xv. \m-ev sF.-Sn. I-º-\n-I-fn-epam-bn 3000tØm-fw t]¿ tPm-en sN-øp-∂p-≠v. C-h¿ C-∂-se Uyq-´n-°v F-Øn-sb-∂v D-tZym-Kÿ¿-°p t_m-[y-s∏-´-Xn-s\ XpS¿-∂m-bn-cp-∂p \-S-]-Sn. I-º-\nIƒ-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp.

CMYK

ku-Zn-bn sIm-tdm-W ssh-d-kv ]-S-cp-¶p; a-c-Ww 81 B-bn

th-\Â-a-g e-`n-¨n-sÃ-¦n kw-Øm-\-w I-Sp-¯ h-cÄ-¨-bn-te-¡v a-e-∏p-dw: I-Sp-Ø h-cƒ-®-bnte-°m-Wp kw-ÿm-\w t]m-hp∂-sX-∂v `q-P-e-h-Ip-∏n-s‚ Ah-tem-I-\w. C-\n-bp-≈ Zn-h-kß-fn¬ i-‡-am-b th-\¬-a-g e`n-®n-s√-¶n¬ kw-ÿm-\w I-gn™-h¿-j-tØ-Xn-epw cq-£-amb h-cƒ-®-bm-Wv A-`n-ap-Jo-I-cnt°-≠n-h-cp-I-sb-∂m-Wp `q-Pe-h-Ip-∏n-s‚ Pn-√m Pn-tbm-f-Pn°¬ ]-cn-tim-[-I¿ \¬-Ip-∂ hn-h-cw. `q-K¿-` P-e-\n-c-∏v I-gn-™h¿-j-tØ-Xn-epw G-sd Xm-gv-∂Xm-bm-Wv C-h¿ \¬-Ip-∂ dnt]m¿-´p-Iƒ. kw-ÿm-\-Øv Hmtcm h¿-j-hpw `q-K¿-` P-e-hn-Xm-

\ \n-c-°v Xm-gp-I-bm-sW-∂v tIm-gn-t°m-Sv Ip-μ-aw-K-e-Øv {]h¿-Øn-°p-∂ sk‚¿ t^m¿ hm-´¿ dn-tkm-gv-kv U-h-e-]v-sa‚ v B‚ v am-t\-Pv-sa‚n(kn.-Uªyp.-B¿.-Un.-Fw)se K-th-jI-cpw ]-d-bp-∂p. X

]m-e-¡m-«v {]Xn-kÔn cq£-amhp-sa¶v

]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿, I-Æq¿ Pn-√-I-fn¬ I-gn-™-h¿-j-tØXn-epw h-cƒ-® A-\p-`-h-s∏-Spw. th-\¬-a-g e-`n-®n-s√-¶n¬ ]m-e°m-Sv Pn-√-bn¬ I-Sp-Ø h-cƒ-®bp-≠m-hp-sa-∂m-Wp Pn-√m `q-Pe-h-Ip-∏n-s‚ \n-co-£-Ww. C-hnsS `q-K¿-` P-e-Øn-s‚ A-f-hv \-

CMYK

b-tim-Zm s_³ cmw-tZ-hn-sâ B-{i-a-¯n \yq-U¬-ln: b-tim-Zm s_-∂ns\ \-tc-{μ-tam-Un `m-cy-bm-bn Aw-Ko-I-cn-®-ti-jw A-{]-Xy£-am-b A-h¿ E-jn-tI-in-se _m-_m cmw-tZ-hn-s‚ B-{i-aØn¬ I-\-Ø kp-c-£-bn-emsW-∂v dn-t]m¿-´v. Xn-c-s™-Sp∏v I-gn-bpw-h-sc A-h¿ D-Ø-cmJ-fin-se \o¬-Im-¥v a-lm-tZhv t£-{X-Øn-\-Sp-Øp-≈ B{i-a-Øn¬ Xp-S-cp-sa-∂p hn-izln-μp ]-cn-j-Øn-s‚ t\-Xm-°sf D-≤-cn-®v Zn ho-°v am-K-kn≥ sh-fn-s∏-Sp-Øn. h-tUm-Z-c-bn¬ \m-a-\n¿-tZi-]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-t∏m-gm-Wp b-tim-Zm-s_≥ X-s‚ `m-cy-bmsW-∂v tam-Un k-Ω-Xn-®-Xv. h¿j-ß-fm-bn aq-Sn-h-® k-Xyw Xp-d∂p-]-d-™-tXm-sS am-[y-a-߃ hm-Zv-\-K-dn-\v k-ao-]-ap-≈ {_lv-a≥-hm-Z-bn-se ho-´n¬ b-timZ s_-∂n-s\ tX-Sn-sb-Øn-sb¶n-epw A-h¿ Xo¿-∞m-S-\-Ønem-sW-∂ a-dp-]-Sn-bm-Wp _‘p-°ƒ \¬-In-b-Xv.F-∂m¬ Xn-c-s™-Sp-∏n-\nsS hn-hm-Z-߃ H-gn-hm-°m≥ A-h-sc X-{¥-]q¿-hw am-‰n-\n¿Øp- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ m- W p sX-fn-bp-∂-Xv. Xo¿-∞m-S-I thj-Øn-se-Øn-b ssl-μ-h {]h¿-Ø-I-cpw kp-c-£m D-tZym-Kÿ-cpw tN¿-∂m-Wp b-tim-Zms_-∂n-s\ E-jn-tI-in-se-Øn®-sX-∂v dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-

t∂ Ip-d-™n-´p-≠v. 33 Ip-g¬°n-W-dp-I-fn-se P-e-\n-c-∏v ]-cntim-[n-®-t∏mƒ 29epw I-gn-™ h¿-j-tØ-°mƒ Xm-gv-∂-Xm-bmWp I-≠-Xv. 30 Xp-d-∂ In-W-dpI-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ 16epw P-e-\n-c-∏v C-t∏mƒ

∂p. G-sd Im-e-am-bn \n-߃ B-{K-ln-°p-∂ Xo¿-∞m-S-\Øn-\p k-a-b-am-sb-∂pw X-߃ h-gn-sbm-cp-°m-sa-∂pw hm-KvZm-\w-sN-bv-X kw-Lw A-lv-aZm-_m-Zn-se-Øn-°p-I-bpw A-hnsS-\n-∂p hn-am-\-Øn¬ D-Ø¿{]-tZ-iv-˛-D-Ø-cm-J-fiv A-Xn¿Øn-bn-se Hu-dw-Km-_m-Zn-epw ti-jw ln-am-e-b ta-J-e-bn-se

E-jn-tI-in-ep-≈ cmw-tZ-hn-s‚ B-{i-a-Øn-epw F-Øn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Kp-P-dm-Øv t]m-en-kn-se D∂-X D-tZym-K-ÿ¿-s°m-∏-amWv C-t∏mƒ b-tim-Zm s_≥. Hcp-]-t£, X-t∂m-sSm-∏-ap-≈-Xv Xo¿-∞m-S-I-c-s√-∂v A-h¿-°dn-bn-s√-∂pw P-\-ß-fn¬ \n-∂p b-tim-Zm s_-∂n-s\ am-‰n-\n¿Ø-em-Wv D-tZym-K-ÿ-cp-sS ZuXy-sa-∂pw Zzm-c-Im-]oT-Øn-se i-¶-cm-Nm-cy¿ kz-cq-]m-\-μv k-ckz-Xn-bp-sS A-Sp-Ø hr-Ø-ßsf D-≤-cn-®v am-K-kn≥ dn-t]m¿-´v sN-øp-∂p.-

X-s∂ Xm-gv-∂n-´p-≠v. th-\¬-a-g e-`n-®n-s√-¶n¬ C-Xp ho-≠pw Xm-gpw. F-∂m¬, a-e-∏p-d-Øv I-gn™ h¿-jw A-\p-`-h-s∏-´-Xpt]m-se-bp-≈ h-cƒ-®-bv-°v Cu h¿-jw km-[y-X-bn-s√-∂m-Wv Pn-√m `q-P-e-h-Ip-∏v \¬-Ip-∂

hn-h-cw. I-gn-™ h¿-jw e-`n-® a-g Iq-Sm-sX th-\¬-a-g e-`n-®Xpw h-cƒ-®-bp-sS cq-£-X Ip-dbv-°pw. P-e-h-Ip-∏n-s‚ \n-co-£W In-W-dp-I-fn¬ P-e-hn-Xm-\w A-{X Xm-gv-∂n-´n-s√-∂v A-h¿ ]d-bp-∂p. F-∂m¬, Pn-√-bn-se hn-hn-[ C-S-ß-fn-se 110Hm-fw Ip-g¬-°nW-dp-I-fn¬ sh-≈w A-{]-Xy£-am-b-Xm-bn dn-t]m¿-´v e-`n-®n´p-≠v. C-Xn¬ A-[n-I-hpw X-t±i ÿm-]-\-ß-fp-sS ip-≤-P-e-]≤-Xn-I-fp-sS Ip-g¬-°n-W-dp-Ifm-Wv. A-tX-k-a-bw, C-\n-bp≈ Zn-\-ß-fn¬ th-\¬-a-g e-`n®n-s√-¶n¬ {]-Xn-k-‘n h¿-[n°pw. A-º-tXm-fw ]-©m-b-ØpI-fn¬ h-cƒ-® cq-£-am-hp-sa-

∂m-Wv `q-P-e-h-Ip-∏v dn-t]m¿-´v. cq-£-X A-\p-`-h-s∏-t´-°m-hp∂ ]-©m-b-Øp-I-fp-sS hn-h-cß-f-S-ßn-b dn-t]m¿-´v C-h¿ Ie-Œ¿-°v ssI-am-dn-bn-´p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn¬ P-e\n-c-∏v A-{X-I-≠v Ip-d-™n-´n-√. F-∂m¬, D-b¿-∂ {]-tZ-i-ßfn¬ P-e-\n-c-∏v h-f-sc Xm-gv-∂n´p-≠v. I-gn-™ h¿-jw A-\p-`-hs∏-´ h-cƒ-® Pn-√-bn¬ C-{]m-hiyw D-≠m-Im-\n-S-bn-s√-∂m-Wv P-e-h-Ip-∏v ]-d-bp-∂-Xv. th-\¬ Xp-S-ßn-b-t∏mƒ X-s∂ t\-cn-btXm-Xn¬ a-g e-`n-®-Xn-\m¬ hb-\m-´n¬ I-gn-™ h¿-j-sØ A-{X h-cƒ-® A-\p-`-h-s∏-Sn-s√∂m-Wp h-b-\m-Sv Pn-√m `q-P-e-hIp-∏n-s‚ hn-e-bn-cp-ج.-

t_m-_n sN-Ω-Wq-cn-s‚ sd-t°m-Uv t\-´w tc-J-s∏-SpØn-b C-¥y _p°v Hm-^v sd-t°m-Uv-kv˛ 2014 ap-Jy-a{¥n {]-Imi-\w sN-øp∂p

c-àw \Â-Iq Po-h³ c-£n-¡q

t_m_ n sN½ W qc ns â h-äm-¯ \o-cp-d-h-I-fp-am-bn am-c-¯-Wn-\v D-Öz-e k-am-]-\w kp-c-¦-§Ä

kz¥w {]Xn-\n[n

A-–p¿-d-lvam≥ B-eq¿ Im-k¿-tIm-Uv: I-Sp-Ø th-\en-epw h-‰m-Ø \o-cp-d-h-I-fp-ambn kp-c-¶-߃. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bn¬ \m-em-bn-c-tØm-fw kp-c-¶-߃ D-s≠-∂m-Wp IW-°v. ap≥-Im-e-ß-fn¬ Ip-Snsh-≈-Øn-\pw Im¿-jn-I B-hiy-Øn-\p-am--Wv kp-c-¶-߃ \n¿-an-®-Xv. H-cm-fpsS D-b-c-Øn¬ `q-an Xp-c-∂mWv kp-c-¶-߃ \n¿-an-°p-∂-Xv. ]-g-b -Im-e-ß-fn¬ In-W-dpIƒ-°pw Ip-f-߃-°pw ]-I-cam-bm-Wv Ip-∂n¬N-cn-hp-I-fn¬ kp-c-¶-߃ D-≠m-°n-bn-cp-∂Xv. kp-c-¶-ß-fn¬ \n-∂p e-`n°p-∂ P-e-Øn-s‚ \o-cp-d-h H-cn°-epw h-‰m-dn-√. C-Xn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ sh-≈w D-]-tbm-Kn-®v I-hp-ßv, s\¬, sX-ßv, ]-®-°dn, hm-g-Ir-jn-Iƒ C-t∏m-gpw \S-Øp-∂p-≠v. Pn-√-bn-¬ ap-fn-bm¿, Im-d-Up-°, tZ-e-ºm-Sn, s_≈q¿, Ip-º-Um-sP, _-Zn-b-Sp°, F≥-a-I-sP, t_-U-Up-°, Ip-‰n-t°m¬, ]-\-Ø-Sn ]-©mb-Øp-I-fn-em-Wv kp-c-¶-߃ Iq-Sp-X-em-bp-≈-Xv. I- h p- ß n≥tXm- ´ - ß ƒ- ° p k-ao-]w kp-c-¶-߃ \n¿-an-®v sh-≈w X-fn-°p-∂-Xpw ]-Xn-hm-

Imk¿-tIm-Uv Pn√-bn-se kp-c-¶ßƒ Wv. tI-c-f˛I¿-Wm-S-I A-Xn¿Øn {Km-a-ß-fn-em-Wv kp-c-¶ßƒ Iq-Sp-X¬. Ip-g¬°n-W-dp-Iƒ hym-]-Iam-b-tXm-sS `q-K¿-`-P-e-Øn-s‚ e-`y-X Ip-d-bp-∂p-≠v. F-∂mepw a-e-s©-cn-hp-I-fn¬ C-t∏mgpw kp-c-¶-ß-fn¬ \n-∂p-≈ sh≈w kp-e-`-am-Wv. ip-≤-am-b Pe-am-Wv kp-c-¶-ß-fn¬ \n-∂p e`n-°p-∂-Xv. t_-U-Up-° ]-©mb-Ønse tKm-]m-e≥ B-bn-ctØm-fw kp-c-¶-߃ \n¿-an-®-n-

´p-≠v. \o-cp-d-h-bp-sS ÿm-\w t\m-°n-bm-Wv C-t±-lw B-hiy-°m¿-°v kp-c-¶-߃ \n¿-an®p\¬-Ip-∂-Xv. 300Hm-fw A-Sn Zq-c-Øn-em-Wv ]-e ÿ-e-Øp-ap-≈ kp-c-¶ßƒ. Ip-Sn-sh-≈-£m-a-Øn-\v G-‰-hpw _p-≤n-ap-´-\p-`-h-s∏-Sp∂ C-°m-e-Øv ]-g-b-Im-e kp-c¶-߃ am-Xr-I-bm-Wv. h¿-jØn-sem-cn-°¬ kp-c-¶-߃ hr-Øn-bm-°n Iq-Sp-X¬- \o-cp-dh I-s≠-Øp-w.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: c-‡w \¬Iq Po-h≥ c-£n-°q F-∂ ktμ-i-hp-am-bn t_m-_n sN-ΩWq¿ \-bn-® am-c-Ø-Wn-\v A\-¥-]p-cn-bn¬ D-÷z-e k-am]-\w. am¿-®v 12\v Im-k¿-tImUv K-h. tIm-f-Pv ]-cn-k-c-Øv ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n. ^vfm-Kv Hm-^v sN-bv-X Iq-´-tbm´w 812 In-tem-ao-‰¿ ]n-∂n-´mWv _p-[-\m-gv-N X-e-ÿm-\Øv F-Øn-b-Xv. ssh-Io-´v sk≥-{S¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. cm-Py-Øv t_m-_n-°p am{Xw A-h-Im-i-s∏-´ sd-t°mUm-Wv Cu Po-h-Im-cp-Wy-{]h¿-Ø-\-sa-∂p ap-Jy-a-{¥n ]d-™p. C-¥y _p-°v Hm-^v sdt°m-Un¬ t_m-_n sN-Ω-Wqcn-s‚ t]-cv tN¿-Ø-Xm-bpw thƒ-Uv sd-t°m-Uv bq-\n-thgv-kn-‰n-bp-sS tUm-Œ-td-‰v km[y-Xm ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn-b-Xm-bpw C-¥y _p-°v Hm^v sd-t°m-Un-se hn-th-Iv cmP ]-d-™p. am-c-ب \-S-Øn-b-Xns‚ t]-cn¬ cm-jv-{So-b-Øn-te°pw A-`n-\-b-cw-K-tØ-°p-an-

s√-∂v a-dp-]-Sn-{]-kw-K-Øn¬ t_m-_n sN-Ω-Wq¿ ]-d-™p. Po-hn-X-Øn¬ k-t¥m-j-Øn\m-bn ]-e h-gn-I-fpw t\m-°n. H-∂pw i-cn-bm-bn-√. a-\p-jy-\v F-{X In-´n-bm-epw a-Xn-h-cn-s√∂pw kv-t\-ln-°p-I-bpw Po-hIm-cp-Wy-{]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ G¿-s∏-Sp-I-bp-am-Wp Po-hn-XtØm-Sp kv-t\-lw tXm-∂m\p-≈ h-gn-sb-∂p a-\- n-em-bXv a-Z¿ sX-tc-k-bp-sS Po-h-Ncn-{Xw hm-bn-®-t∏m-gm-Wv. a-ebm-fn F-∂ \n-e-bn¬ C-¥y _p-°v Hm-^v sd-t°m-Un¬ t]-cv h-∂-Xn¬ A-`n-am-\-ap≠v. 92 h-b- p-Im-cn h-sc X\n-s°m-∏w Hm-Sn. kz-¥w Imcyw t\m-°m≥ t\-c-an-√m-Ø Im-e-Øv Cu ]-cn-]m-Sn-s°Øn-b-h-sc-√mw a-\p-jy-kv-t\ln-I-fm-sW-∂pw A-t±-lw ]d-™p. Kn-∂-kv _p-°v Hm-^v sdt°m-Uv-kv Aw-Ko-I-cn-® sFt]m-Uv sk≥-k¿ Nn-∏v L-Sn∏n-® jq-kv [-cn-®m-bn-cp-∂p Hm-´w. N-e-\-߃ Ir-Xy-am-bn Cu Nn-∏n¬ sd-t°m-Uv sNøpw. A-ta-cn-°-bn¬ \n-∂mWv jq-kv F-Øn-®-Xv. 24 a-Wn°q-dpw c-‡w e-`y-am-°p-∂ ª-Uv _m-¶pw Ip-d-™ sN-ehn¬ a-cp-∂v e-`n-°p-∂ a-cp-∂v

tjm-∏pw Zn-h-k-hpw H-cp-t\-cw B-lm-cw \¬-Ip-∂ ]-≤-Xnbpw F-√m Pn-√-bn-epw B-cw-`n°m≥ sN-Ω-Wq¿ {Kq-∏n-\v ]≤-Xn-bp-≠v. tem-I-Øv F-√m ÿ-e-ß-fn-epw ª-Uv _m-¶v cq-]-h¬-°-cn-°p-I-bm-Wv BXy-¥n-I e-£yw. H-∂-c-am-k-am-bn Xp-S-cp-∂ Hm-´-Øn¬ hn-hn-[ {]-tZ-i-ßfn¬ \n-c-h-[n t]¿ ]-¶m-fn-Ifm-bn. c-‡-Zm-Xm-°-fp-sS t]cp-hn-h-c-߃ ti-J-cn-°p-∂tXm-sSm-∏w [-\-k-lm-b-hpw \¬-In-bm-Wv I-S-∂p-t]m-b-Xv. Bw-_p-e≥-kv, ho¬-sN-b¿, Nn-In¬-k-bv-°p-≈ [-\-klm-bw, hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃°p-ap-≈ k-lm-bw F-∂n-h \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. a-{¥n-am-cm-b hn F-kv in-hIp-am¿, Fw sI ap-\o¿, ta-b¿ sI N-{μn-I, Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v A≥-k-Pn-X dk¬, Fw.-]n-am-cm-b F k-ºØv, ]o-Xmw-_-c-°p-dp-∏v, Fw.F¬.-F-am-cm-b ]p-cp-j≥ I-Sep-≠n, ]n D-ss_-Zp-√, B¿-®v _n-j-∏v kq-sk-]m-Iyw, Kp-cpc-Xv-\w ⁄m-\-X-]-kzn, Fw hn-P-b-Ip-am¿, I-S-Iw-]-≈n kp-tc-{μ≥ k-am-]-\-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

_mÀ tbm-Ky-X: k-a-{Km-t\z-j-Ww th-Ww--þ a-Zy\n-tcm-[-\ k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: G-gp sIm-√-ambn-´pw sIm-≈-cp-Xm-bv-a-Iƒ XpS-cp-∂ _m-dp-Iƒ-°v sse-k≥kv ]p-Xp-°n-\¬-I-cp-sX-∂pw aZy-im-e-I-fp-sS tbm-Ky-X-sb°p-dn-®v k-a-{K-am-b A-t\z-jWw \-S-Ø-W-sa-∂pw tI-c-f aZy-\n-tcm-[-\ k-an-Xn kw-ÿm\-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. sa-®-s∏-´ I-≈p-jm-∏p-Iƒ k¿-°m¿ \n¿-an-®p-sIm-Sp-°m\pw e-l-cn Ip-d-™ a-Zyw hn-Xc-Ww sN-øm-\p-ap-≈ cm-a-N{μ≥ I-Ωo-j-s‚ \n¿-tZ-i-߃ Zp-cp-t±-iy-]-c-am-Wv. A-tX-k-abw, _m-dn-s‚ {]-h¿-Ø-\-k-abw, Ip-Sn Xp-S-ßp-∂ Ip-d-™ {]m-bw F-∂o Im-cy-ß-fn-se \n¿-tZ-i-߃ kzm-K-Xw-sN-øp∂p. {]-^. Fw ]n a≥-a-Y≥ P≥a-i-Xm-–n-bm-tLm-j k-am-]\w sa-bv H-∂n-\v tIm-gn-t°m-´v \-S-Øpw. Xm-a-c-t»-cn Im-cm-Sn _m¿ k-a-c-Øn-s‚ hn-P-b hn-fw-_-c-

hpw "101' a≥-a-Y≥ kv-ar-Xn-{]-`mj-W-hp-am-bn sa-bv H-∂p-ap-X¬ kw-ÿm-\-Pm-Y \-S-Øpw. C-ø-t®-cn Ip-™n-Ir-jv-W\v sN- s s∂ B- ÿ m- \ - a m- b p≈ Z- £ n- W kmw- k v - I m- c n- I th-Zn k-Ωm-\n-® {]-Y-a cm-hpÆn ta-t\m≥ kv-am-c-I A-hm¿Up- X p- I D- ] - t bm- K - s ∏- S p- Ø n

tI-f-∏-Pn-bp-sS Hm¿-a-bn¬ H-cp A- h m¿- U v G¿- s ∏- S p- Ø m- \ pw Xo- c p- a m- \ n- ® p. tI- c - f a- Z y- \ ntcm- [ - \ k- a n- X n- b p- s S an- I - ® Pn-√m X-e {]-h¿-Ø-\-Øn-\mbn-cn-°pw Cu A-hm¿-Uv. ko\n-b¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v ^m. h¿-Ko-kv ap-gp-tØ-‰v A-[y-£X h-ln-®p.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-86. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

ap-Po-_v ]p-≈n-t®m-e

Thejas Epaper general Edition 2014-04-25  

Thejas Epaper general edition. 2014-04-25

Advertisement