Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-99

12 t]Pv

■ `6.00

19 G-{]n¬ 2014 i\n tIm´bw www.thejasnews.com

l-Öv: tI-c-f-¯n-\v ]pXnb ko-äp-I-fn-Ã

Hät\m«¯n l-Öv \-dp-s¡-Sp-¸v C-¶v

I-cn-∏q¿: tI-{μ l-÷v I-Ωn-‰n 2,250 l-÷v ko-‰p-Iƒ ho-Xw-h®-t∏mƒ tI-c-f-Øn-\v H-∂pw e`n-®n-√. C-∂-se-bm-Wv tI-{μ l-÷v I-Ω-‰n P-Ωp-I-iv-ao¿, e£-Zzo-]v Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿-°v 2,250 ko-‰p-Iƒ \¬-In-b-Xv. PΩp-I-iv-ao-cn-\v 1500Dw e-£-Zzo]n-\v t\-c-tØ 44 ko-‰p-Iƒ \¬-In-b-Xn-\p ]p-d-sa 250 ko‰p-I-fp-am-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. tijn-°p-∂ ko-‰p-Iƒ tKm-h, t]m-≠n-t®-cn, O-Øo-kv-K-Uv F-∂o kw-ÿm-\-߃-°m-Wp \¬-In-b-Xv. e-£-Zo-]n¬-\n-∂p 481 l÷v A-t]-£-I-fm-Wp e-`n-®n-´p≈-Xv. C-tXm-sS C-h-cp-sS l÷v ko-‰p-I-fp-sS F-Æw 294 Bbn. e-£-Zzo-]p-Im¿ I-cn-∏q¿ l÷v lu-kv h-gn-bm-Wv ]p-d-s∏Sm-dp-≈-Xv. tI-c-f-Øn¬-\n-∂v Cu h¿jw l-÷v thm-f‚n-b¿-am-cmbn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-Xv 24 t]cm Wv. C-h¿-°p-≈ C‚¿hyq 21\v \-S-°pw. l-÷v-th-fbn¬ a-°-bn-epw a-Zo-\-bn-epw Xo¿-∞m-S-I-sc k-lm-bn-°m\m-Wv thm-f‚n-b¿-am-sc A-b°p-∂-Xv.-

I-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ l-÷v IΩn-‰n ap-tJ-\ l-÷n-\v A-t]£ \¬-In-b-h-cp-sS \-dp-s°-Sp∏v C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v Icn-∏q¿ l-÷v lu-kn¬ l-÷v Im-cy-a-{¥n-Iq-Sn-bm-b ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. \-dp-s°-Sp-∏n-\p-≈ {Iao-I-c-W-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®n´p-≠v. Cu h¿-j-sØ 6,054 l÷v Izm-´-bn¬ t\-cn-´v A-h-kcw e-`n-°p-∂ 70 h-b- n-\p apI-fn-ep-≈ 2,209 t]-cpw Xp-S¿-®bm-bn \m-emw-X-h-W A-t]£n-°p-∂ 7,696 t]-cp-a-S-°w 56,130 A-t]-£-Iƒ e-`n-®n-´p≠v. A-t]-£-Iƒ Iq-Sp-X-ep≈-Xn-\m¬ t\-cn-´v A-h-k-cw e-`n-°p-∂-h-cn¬ X-s∂ \-dps°-Sp-∏v \-S-tØ-≠n-h-cpw.-

sdbnÂ-th dn-kÀ-thj-\v \msf \n-b-{´Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Iw-]yq-´¿ dnk¿-th-j≥ kw-hn-[m-\-Øn-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn Im-c-Ww dn-k¿th-j≥ Iu-≠-dp-I-fp-sS {]-h¿Ø-\-Øn-\v Xm¬-°m-en-I \n-b{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn. \m-sf (Rm-b¿) cm-hn-se 11 ap-X¬ D®-bv-°v H-cp-a-Wn h-sc-bm-Wv dnk¿-th-j≥ kw-hn-[m-\w \n¿Øn-h-bv-°p-I. sN-ss∂-bn-se Iw-]yq-´-ssd-kv-Uv dn-k¿-thj≥ kn-Ã-Øn(]n.-B¿.-F-kv.)s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bp-am-bn _‘-s∏-´m-Wp \n-b-{¥-Ww. CtXm-sS Hm¨-sse≥ _p-°n-Mv, Sn-°-‰v Im≥-k-te-j≥, A-t\zj-W-߃ F-∂o ku-I-cy߃ e-`y-am-hn-√. C-Xn-\p ]-Ic-am-bn kw-hn-[m-\-ß-fp-sS ]p\-ÿm-]-\-ti-jw D-®-bv-°p H∂p-ap-X¬ aq-∂p-h-sc ]n.-B¿.F-kv. Iu-≠-dp-Iƒ {]-h¿-Ø\-£-a-am-hpw. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bpsS km-l-N-cy-Øn¬ \m-f-tØ°p-≈ F-a¿-P≥-kn Izm-´-bv-°p≈ A-t]-£-Iƒ C-∂p sshIo-´v A-©p-a-Wn-°p ap-ºv k-a¿∏n-°-W-sa-∂pw Z-£n-W sdbn¬-th A-dn-bn-®p.-\msf

KÔIw ]q-¡p-¶ a-eIÄ

DÄt]PpIfn «v 5 Un.-s]m-kXn.-p-kNn.À-¨dn--bt]mÀv-¡v hn-t[-

7 9

b-am-¡-cp-Xv: kp-[o-c³ thm-«À-am-sc `o-j-Wn-s¸Sp-¯n; A-Pn-Xv ]-hmÀ hn-hm-Z-¯n J-¯À {]-iv-\w ]-cn-l-cn¡m³ Pn.-kn.-kn. tbm-K¯n Xo-cp-am-\w cmP-Iob t]mcn ]©m_v t\Sn

11 t]Pn 6 FUnäv amÀ-tIkv: km-ln-Xy-

¯nse am-{´n-I{]Xn` Visit Now www.thejasnews.com

ZpxJ-sh-≈nbm-b C∂se a-c-°p-cn-ip-am-bn a-e-bm-‰q¿ a-e I-b-dp-∂ hn-izm-knIƒ

G-Im-´-X-bp-sS IYmIm-c³ C-\n HmÀa sa-Iv-kn-t°m- kn‰n: sF-{μPmen-I bm-Ym¿-Yy-Øn-eqsS tem-I-Øp-S-\o-fw B-cm-[-I-hrμsØ k-ºm-Zn-® hn-Jym-X kmln-Xy-Imc≥ K-{_n-tb¬ Km¿knb am¿-tI-kv C\n Hm¿a. saIv-kn-t°m-bn-se h-k-Xn-bn-¬ C-¥y≥ka-bw C∂-se ]p-e¿s® c-≠p-aWn-tbm-sS-bm-Wv At±-lw a-cn-®Xv. 87 h-b- p≠v. adhn-tcm-Kw _m-[n-®-Xn-\m¬ At±-lw c-≠p-h¿-jw ap-ºpX-s∂ F-gp-Øv \n¿-Øn-bn-cp-∂p. t\mh-en-kv-‰v, sN-dp-I-Ym-Ir-Øv, ]{X-{]-h¿-Ø-I≥, cmjv-{So-b{]h¿-Ø-I≥ Xp-S-ßn-b X-e-ßfn¬ {]-i-kv-X-\m-b A-t±lw 1982se km-ln-Xy-Øn-\p-≈ s\m-t_¬ ]p-c-kv-Im-c-w Dƒs∏-sS \n-c-h-[n _-lp-a-Xn-Iƒ°v A¿-l-\m-bn-´p-≠v. tIm-f-d-°m-e-sØ {]-Wbw, G-Im-¥-X-bp-sS \q-dph¿j-߃ Xp-Sßn-b-h-bm-Wv ][m-\ -Ir-XnIƒ. t]m-b\q-‰m≠n-se km-ln-Xy-Ip-e-]-Xn-bmbn A-t±l-sØ tem-Iw hn-tijn-∏n-°p∂p.

1927 am¿-®v B-dn-\v sIm-fw_n-b-bn-se am-Iv-U-eo-\-bn-emWp P-\-\w. 1958¬ sa-gv-kn-U-kv _¿°m -sb hn-hm-lw I-gn-®p. kw-hn-[mbI≥ sdm-{Un-tKm Km¿-kn-b

A-S-°w c-≠p a-°-fp-≠v. \ncymW-Øn¬ A\p-tim-Nn-®v sImfw-_n-b-bn¬ aq-∂p-Zn-hk-w ZpxJm-Nc-Ww {]-Jym-]n®p. IqSp-X¬ hm¿-Ø-Iƒ t]-Pv 12¬

]ß\m-`kzman t£{X-`-c-W-¯n-\v k-an-Xn cq-]o-I-cn-¡W-sa¶v A-an¡-kv Iyq-dn

cm-P-Ip-Spw-_w C-S-s]-Scp-Xv 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: {io ]-fl\ - m-`k - zman t£-{X-`c - W - Ø - n¬ cm-Pm-hpw cm-P-Ip-Spw-_-hpw C-S-s]-Sp-∂-Xv X-S-b-W-sa-∂v A-an-°-kv Iyq-dnbp-sS dn-t]m¿-´v. t£-{X-`-c-WØn-\v ]p-Xn-b k-an-Xn cq-]o-Ic - n°-W-sa-∂pw A-an-°-kv Iyq-dn tKm-]m¬ kp-{_-“-Wyw k-a¿∏n-® 575 t]-Pp-≈ dn-t]m¿-´v ip]m¿-i sN-øp-∂p. t£-{X-Øn¬ ]q-P \-S-Øm-\pw ]p-Xn-b `-c-Wk-an-Xn-°v \n¿-tZ-i-߃ k-a¿∏n-°m-\pw cm-Pm-hn-\v A-\p-a-Xn \¬-Im-hp-∂-Xm-sW-∂pw A-t±lw hy-‡-am-°n. cm-P-Ip-Spw-_Øn-\pw t£-{X-`-c-W-Øn-\pw kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\p-sa-Xn-

tc dn-t]m¿-´n¬ cq-£-hn-a¿-i-\am-Wp-≈-Xv. t£-{X-Øn¬ \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ kz¿Ww-]q-ip-∂ b-{¥w Zp-cq-l-kml-N-cy-Øn¬ I-s≠-Øn-b-Xv t£-{X-kz¿-Ww X-´n-sb-Sp°m≥ D-∂X - ¿ \-SØ - n-b kw-LSn-X{- i-aØ - n-s‚ `m-Ka - m-tWm-sb∂v A-an-°k - v Iyq-dn B-i¶ - {]I-Sn-∏n-®p. C-Ø-cw {]-hr-ØnIƒ X-S-bm≥ {i-an-°p-∂-h-sc `o-Ic - a - m-bn t\-cn-Sp-Ib - m-Wv. H-cp Po-h\ - ° - m-cs - ‚ i-co-cØ - n¬ Bkn-Uv H-gn-®p. ]-fl-Xo¿-Y-°p-fØn¬ Hm-t´m-dn-£m ss{U-h-dpsS ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-bXn¬ hy-‡-X-bn-s√-∂pw dnt]m¿-´v ]-db - p-∂p. C-Øc - w kw-`h-ßf - n¬ k-Ω¿-±a - p-≠m-bX - n-\m-

em-h-Ww kw-ÿm-\ k¿-°mcpw t]m-en-kpw \-S] - S- n-Iƒ kzoI-cn-®n-√. cm-Pm-[n-]-Xy-Øn¬ A-[n-jvTn-X-am-b k-am-¥-c-`-c-

bpw ]-W-Øn-s‚-bpw I-W-°v I-gn-™ 30 h¿-j-am-bn ]-cntim-[n-®n-´n-√. kz¿-Ww, sh≈n, B-`-c-W-߃ Xp-S-ßn-b-h-

tI-c-f-hpw cm-P-Ip-Spw-_-hpw H-¯p-I-fn-¨p  kzÀ-Ww ]q-ip-¶ b-{´¯n Zp-cq-l-X  tI-c-fw tIm-S-Xn-b-e-£yw Im-Wn-¨p  {]-tXy-I Hm-Un-än-Mv \-S-¯-Ww  t£-{X-¯n-\v kp-c-£m`o-j-Wn 

W-Øn-\m-Wv kzm-[o-\-sa-∂mWv C-Xp hy-‡-am-°p-∂-sX∂pw A-an-°k - v Iyq-dn ]-db - p-∂p. Im-Wn-°-bm-bn e-`n-® kz¿W-Øn-s‚-bpw sh-≈n-bp-sS-

bp-sS b-Ym¿-Y aq-ey-\n¿-W-b I-W-°p-Iƒ kp-{]nw-tIm-S-Xn°p \¬-In-bn-´n-√. ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-`-cW-Øn¬ cm-P-Ip-Spw-_w ho-gv-N

kw-Øm-\-¯v {I-a-k-am-[m-\-\n-e `-{Zw: B-`y-´-c-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Øn¬ `o-Xn-P-\-I-am-b A-¥-co-£am-sW-∂p-≈ kn.-]n.-Fw. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰n-s‚ {]kv-Xm-h-\ A-Sn-ÿm-\-c-ln-Xhpw sX-‰n-≤m-c-W-bp-≠m-°p-∂Xp-am-sW-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e. kn.-]n.-F-Ωns‚ C-Ø-cw {]-kv-Xm-h-\-Iƒ ]p-d-Øp-h-cm≥ t]m-hp-∂ temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p ]-cm-Pb-Øn-s‚ Pm-fyØn¬-\n-∂p≠m-hp-∂-Xm-Wv. Ip-Spw-_-ß-fnse ssi-Yn-ey-sØ- Xp-S¿-∂v ASp-Øn-sS \-S-∂ Zm-cp-W kw-`-h߃ Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv kn.]n.-Fw. {]-kv-Xm-h-\. F-∂m¬, Cu kw-`-h-ß-fn-se-√mw t]men-kv k-Xz-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n´p-≠v. hn-a¿-in-°p-∂-Xn-\p ]-Icw C-Ø-cw tI-kp-I-fn¬ kn.]n.-F-Ωn-\v Iq-Sp-X¬ \n¿-tZ-i߃ \¬-Im-\p-s≠-¶n¬ kzoI-cn-°m≥ X-øm-dm-sW-∂pw sN∂n-Ø-e hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-

Øn¬ ]-d-™p. kw-ÿm-\sØ Iz-t´-j≥, am-^n-bm kwL-ß-sf A-a¿-®-sN-øm≥ \n¿tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. P-\-ßfp-sS Po-h-\pw kz-Øn-\pw sh√p-hn-fn D-b¿-Øp-∂-h-sc sh-dpsX-hn-Sn-s√-∂-Xm-Wv k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv. t]m-en-kv ]-t{Sm-fn-Mv kw-ÿm-\-Øv i-‡-am-°pw. \K-c-ß-fn¬ A-izm-cq-V-tk-\ ]

s™-Sp-∏v. km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿, Iz-t´-j≥-˛-Kp-≠m kw-L-߃ F-∂n-h-sc A-Sn-®-a¿-Øm-\p≈ t]m-en-kv \-S-]-Sn Xn-c-s™Sp-∏n-s\ k-am-[m-\-]-c-am-°n. kn.-]n.-Fw. Nq-≠n-°m-´n-bn-´p≈ F-√m tI-kp-I-fn-epw {]-XnI-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sm-\pw I¿-i\ h-Ip-∏p-Iƒ Np-a-Øm-\pw Ign-™p. 2014 P-\p-h-cn ap-X¬

\-K-c-§-fn A-izm-cq-V-tk-\ ]-t{Sm-fn-Mv \-S-¯pw

t{Sm-fn-Mv \-S-Øpw. C-Xn-s‚ BZy-L-´w Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \S-∏m-°pw. C-Xn-\m-bn 15 Ip-Xn-cI-sf ]p-Xp-Xm-bn hm-ßpw. Kp-cpX-c-am-b tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-Ifm-b-h-sc I-s≠-Øm≥ \n¿-tZiw \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw B-`y¥-c-a-{¥n A-dn-bn-®p. tI-c-f-Øn-se an-I-® {I-a-kam-[m-\-]m-e-\-Øn-s‚ {]-Xn-^e-\-am-Wv C-Ø-h-W-sØ k-am[m-\-]-c-am-b tem-Iv-k-`m Xn-c-

tI-c-f-Øn¬ c-≠p cm-jv-{So-b sIm-e-]m-X-I-ß-fm-Wp \-S-∂Xv. tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-I-sf dnam≥-Uv sN-øp-I am-{X-a-√, t{]mkn-Iyq-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ th-KØn-em-°m-\pw k¿-°m≥ {i-≤sN-ep-Øp-∂p-≠v. F¬.-Un.-F-^v. `-cn-°ptºmƒ I-gn-™ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 115 t]¿-°mWv A-{I-a-ß-fn¬ ]-cn-t°-‰-Xv. F-∂m¬, C-Ø-h-W 20 t]¿-

°p am-{X-am-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. Ign-™ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n-\p ti-j-am-Wv B-dp-t]-cpsS Po-h≥ \-„-am-b _o-am-∏≈n sh-Sn-h-bv-]p-≠m-b-Xv. CØ-c-Øn¬ H-cp-kw-`-h-hpw CØ-h-W D-≠m-bn-´n-√. I-gn-™ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-j-ap-≠m-b {I-a-k-am-[m-\{]-iv-\-ß-sfm-∂pw C-Ø-h-W D-≠m-bn-´n-s√-∂-Xv kn.-]n.-Fw. ku-I-cy-]q¿-hw hn-kv-a-cn-°pI-bm-Wv. I-gn-™-Zn-h-k-ß-fn¬ \-S∂ B-‰n-߬ C-c-´-s°m-e-]mX-Iw, ]-≈p-cp-Øn-bn-se kn‘p-h-[w, F-gp-tIm-Wn-se {iocm-Pv sIm-e-]m-X-Iw, I-Sp-Øpcp-Øn-bn-se tPm-k-^v h-[w F∂n-h-bn-se-√mw {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sn. tIm-X-aw-K-e-Øv I-tejn-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tIkn¬ H-cm-sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xns\m-∏w {]-[m-\ -{]-Xn t]m-enkv \n-co-£-W-Øn-ep-am-Wv.

h-cp-Øn. t£-{X-Øn-se A-°u≠n-Mv tam-i-am-b-Xn-\m¬ C-Xph-gn \n-ch - [ - n kz-Øv \-„s - ∏-´p. hn-hn-[ {S-Ãp-Iƒ h-gn-bm-Wv t£-{X-`-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv. CXv t£-{X-\S- Ø - n-∏p-am-bn _-‘s∏-´ cm-Pm-hn-s‚ D-t±-iy-ßf - n¬ kw- i - b - a p- W ¿- Ø p- ∂ - X m- W v . ssZ-hØ - n-t\m-Sv hn-izm-ky-X ImWn-°m-Ø hy-‡n-°v {S-Ãn-bmbn-cn-°m≥ A-h-Im-i-an-s√-∂pw dn-t]m¿-´n¬ A-an-°-kv Iyq-dn hy-‡a - m-°n. {In.-ti. 925se Xr∏-Sn-Zm-\Ø - n-\pw `-cW - L - S- \ - \ne-hn¬-h∂ - t- i-jh - pw {]n-hn ]-gvkv \n¿-Ø-em-°n-b-Xn-\p-ti-jhpw H-cm-sf a-lm-cm-Pm-hv F-∂p]-d™ p \-S° - m≥ A-\p-hZ- n-°p∂-Xv `-c-W-L-S-\m-]-c-am-bn sX-

‰m-sW-∂ hn-a¿-i\ - h - pw A-an-°kv Iyq-dn D-b¿-Øn. cm- P - s Im- ´ m- c - Ø n- s \- X n- t c tI-sk-Sp-°p-tam-sb-∂v kwÿm-\ k¿-°m-cn-\v B-i-¶-bps≠-∂v dn-t]m¿-´n¬ A-an-°-kv Iyq-dn ]-db - p-∂p. tIm-SX - n D-Øc - hp-It- f-°mƒ t£-{X-Øn¬ ]men-°-s∏-Sp-∂-Xv cm-P-sIm-´m-cØn¬-\n-∂p-≈ D-Ø-c-hp-I-fmWv. km-º-Øn-I-Im-cy-ß-fn-epw t£-{X-°p-fw hr-Øn-bm-°p-∂Xn-epw kw-ÿm-\ k¿-°m-cpw sIm-´m-c-hpw H-Øp-I-fn-®v kp{]nw-tIm-S-Xn-sb sX-‰n-≤-cn-∏ns®-∂v {]-Ya - Z- r-„ym hy-‡a - m-bXm-bpw A-t±-lw dn-t]m¿-´n¬ ]d-™p. cm-P-Ip-Spw-_-hp-am-bn HØp-tN¿-∂v {]-h¿-Øn-® tI-c-f-

k¿-°m¿ tIm-S-Xn-b-e-£y-amWv sN-bv-Xn-cn-°p-∂-sX-∂pw dnt]m¿-´n¬ A-t±-lw Ip-‰-s∏-SpØn. t£-{X-`-c-W-hp-am-bn _‘-s∏-´ I-W-°p-Iƒ hy-‡-a√. Hm-Un-‰¿-am-cp-am-bn A-[n-IrX¿ k-l-I-cn-°p-∂n-√. Im-Wn°-bm-bn e-`n-°p-∂ hn-tZ-i-\mWyw I-SØ - n-s°m-≠p-t]m-hp-Ibm-tWm-sb-∂v kw-i-b-ap-≠v. kz¿-W-tem-°-‰v Hm-Un-‰v \-SØm-dn-√. ap-dn-Iƒ hm-S-I-bv-°p sIm-Sp-°p-∂-Xn¬ _m-ly-am-b Xm¬-∏-cy-ß-fp-≠v. Cu km-lN-cy-Øn¬ t£-{X-hp-am-bn _‘-s∏-´v {]-tXy-I Hm-Un-‰v \-SØm≥ ap≥ kn.-F.-Pn. hn-t\m-Zv dm-bn-sb Np-a-X-e-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂v A-t±-lw A-`y¿-Yn-®p.

h-b-\m-Sv Im-«p-Xo: ss{Iw-{_m-©v A-t\z-j-W-¯n-\v ip-]mÀ-i Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-b-\m-´n-ep≠m-b Im-´p-Xo-sb-°p-dn-®v ss{Iw-{_m-©v A-t\z-j-Ww \S-Ø-W-sa-∂v h-\w-h-Ip-∏n-s‚ ip-]m¿-i. am¿-®v 15 ap-X¬ 20 hsc-bp-≠m-b hym-]-I-am-b Im-´pXo a-\p-jy¿ D-≠m-°n-b-XmsW-∂v h-\w-h-Ip-∏v hn-Pn-e≥kv hn-`m-Kw \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn¬ I-s≠-Øn-b ]-›mØ-e-Øn-em-Wv ip-]m¿-i. Ip-‰°m-sc I-s≠-Øm-\p-≈ sX-fnhp-Iƒ ti-J-cn-°p-I h-\w-h-Ip∏n-\v _p-≤n-ap-´m-b-Xn-\m¬ IqSp-X¬ A-t\z-j-Ww B-h-iyam-sW-∂v h-\w-a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-\v \¬-Inb dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. ^o¬-Uv k¿-th {]-Im-cw sam-Øw 417.-83 sl-Œ¿ h-\-`q-an I-Øn-\-in-®n-´p-≠v. h-b-\m-Sv h\y- P o- h n- k - t ¶- X - Ø n¬- s ∏- S p∂ tXm¬-s∏-´n td-©n-se sIm´n-bq¿, sXm-≠-Im-∏v B-Zn-hmkn sk-‰n¬-sa‚n-\v k-ao-]-Øp\n-∂m-Wv Im-´p-Xo ]-S¿-∂-Xv. CXp h-b-\m-Sv t\m¿-Øv Un-hn-j-

\n-se t_-Kq¿ td-©v h-sc Bfn-∏-S¿-∂p. Ip-‰n-°m-Sp-I-fpw ]p¬-∏-c-∏p-I-fpw ]q¿-W-am-bn IØn-. Xo-h-bv-]n-\p ]n-∂n¬ Xo{h-hm-Zn {Kq-∏p-I-fm-sW-∂-Xn-\v sX-fn-hp e-`n-®n-´n-s√-∂pw h-\wh-Ip-∏v A-Uo-j-\¬ {]n≥-kn∏¬ No-^v I¨-k¿-th-‰¿ Hm^v t^m-d-kv-‰v (hn-Pn-e≥-kv) kn F-kv bm-em-°n k-a¿-∏n-® dnt]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. 18X-cw hr-£-߃ I-Øn-. h≥-a-c-ß-fm-b a-cp-Xn, tdm-kv-hpUv, ]m-Xn-cn, Xm-∂n, I-Wn-s°m∂ F-∂n-h-sb Im-cy-am-bn Xo _m-[n-®n-´n-√. A-√m-Xp-≈ ]-e a-c-ß-fp-sS-bpw X-Sn-I-fn¬ IØn-b-Xn-s‚ e-£-W-ß-fp-≠v. C-h ]q¿-W-am-bn \-in-t®m F∂-dn-b-W-sa-¶n¬ a-g-°m-ew Ign-b-Ww. A-Xn-\m¬ kmw-]nƒ tπm-´p-Iƒ ho-≠pw k-μ¿-in-®v sX-fn-sh-Sp-°-W-sa-∂pw k-anXn ip-]m¿-i sN-bv-Xn-´p-≠v. F{X-am-{Xw \m-i-ap-≠m-bn F-∂pw a-Æn-s‚ t]m-j-I-Kp-Ww F-{X t]m-sb-∂pw tI-c-f h-\w K-th-

j-W-tI-{μ-sØ-s°m-≠v At\z-jn-∏n-°-W-sa-∂pw ip-]m¿i sN-bv-Xn-´p-≠v.Im-´p-Xo X-S-bp-∂-Xn-\pw AXp-≠m-hm-sX t\m-°p-∂-Xn\pw 180 a-kv-Zq¿-am-sc \n-b-an-°W-sa-∂pw dn-t]m¿-´v ip-]m¿-i sN-bv-Xp. h-b-\m-Sv h-\y-Po-hnk-t¶-X-Øn¬ 80 t]-sc-bpw hb-\m-Sv h-S-°v, sX-°v Un-hn-j\p-I-fn-em-bn A-º-Xp-t]-sc hoX-hpw \n-b-an-°-W-sa-∂m-Wp ip-]m¿-i. C-h-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn ^-b¿ s{]m-´-Iv-j≥ kv-Izm-Uv D-≠m-°-Ww, B-Zn-hm-kn sk‰n¬-sa‚p-I-fn¬ t_m-[-h¬°-c-Ww \-S-Ø-Ww, A-Sp-Ø _-P-‰n¬ Im-´p-Xo \n-b-{¥-WØn-\v ]-≤-Xn X-øm-dm-°-Ww, h-\-ta-J-e-bn¬ ]-t{Sm-fn-Mv i‡-am-°-Ww, hm¿-Øm-hn-\n-ab _-‘w sa-®-s∏-Sp-Ø-Ww, Im-´p-Xo ]-S-cm-Xn-cn-°m≥ I¨t{Smƒ t_-Wn-Mv A-Sp-Ø-h¿jw ap-X¬ ]-co-£n-°-Ww Xp-Sßn-b \n¿-tZ-i-ß-fpw dn-t]m¿´n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

A]I-S-¯n B-dv a-e-bm-äqÀ XoÀ-°m-S-IÀ acn¨p Im-e-Sn/s]-cp-ºm-hq¿: a-e-bm‰q¿ Xo¿-∞m-S-\-Øn-s\-Øn-b B-dp-t]¿ c-≠v hy-Xy-kv-X A]-I-S-ß-fn-em-bn a-cn-®p. \m-ept]¿ Im-e-Sn s]-cn-bm-dn¬ H-gp°n¬-s∏-´pw c-≠p-t]¿ Fw.-kn. tdm-Un¬ kz-Im-cy _- n¬ Imdn-Sn-®p-am-Wv a-cn-®-Xv.Im-e-Sn sh-´p-Ip-gn tdm-Unep-≈ I-S-hn¬ Ip-fn-°p-∂-Xn\n-sS aq-∂m¿ _m-_p-\-K¿ tImf-\n kz-tZ-in-I-fm-b A-c-bn-Zmkn-s‚ a-I≥ B‚-Wn (31), B¬-_¿-´n-s‚ a-I≥ cm-tP-jv F-∂p hn-fn-°p-∂ {^m≥-kn-kv (29), K-tW-jn-s‚ a-I≥ kp-tcjv (27), Xn-cp-∏q¿ ]m-f-bw kz-tZin k-Xy-Øn-s‚ a-I≥ tPm-k^v (15) F-∂n-h-cm-Wv H-gp-°n¬s∏-´p a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse 10.-30Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b B‚-Wn-bp-

sS sN-cn-∏v sh-≈-Øn¬-t]m-bXn-s\ Xp-S¿-∂v F-Sp-°m≥ {i-an°-sh B‚-Wn H-gp-°n¬-s∏-SpI-bm-bn-cp-∂p. B‚-Wn-sb c£n-°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv a-

B‚-Wn

{^m≥-kn-kv

‰p aq-∂p-t]-cpw H-gp-°n¬-s∏-´Xv. kw-`-h-a-dn-s™-Øn-b H°¬ kz-tZ-in Ão-^-\m-Wv \mep-t]-cp-sS-bpw ar-X-tZ-lw apßn-sb-Sp-Ø-Xv. ar-X-tZ-lw s]cp-ºm-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-

bn¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sIm-SpØp. hym-gm-gv-N cm-{Xn-bn-em-Wv aq-∂v Hm-t´m-I-fn-em-bn kp-lrØp-°-f-S-ßp-∂ Ip-Spw-_-Øn-

kp-tc-jv

tPm-k-^v

se 16 t]¿ a-e-bm-‰q-cn¬ Xo¿∞m-S-\-Øn-s\-Øn-b-Xv. ]p-e¿s® a-e-I-b-dn-b-ti-jw a-S-ßnt∏m-hpw-h-gn-bm-Wv Im-e-Sn ]me-Øn-\v k-ao-]-ap-≈ I-S-hn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-Xv. B¿-°pw

\o-¥¬ h-i-an-√m-bn-cp-∂p. CXm-Wv H-gp-°n¬-s∏-´-h-sc c-£s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bm-sX h-∂-Xv. A-¶-am-en-bn¬-\n-∂v ^-b¿ t^m-gv-kv F-Øn-sb-¶n-epw c-

B‚-Wn

kn-bm≥

£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\v C-d-ßnbn-√. \m-´p-Im¿ C-h-sc a-S-°n A-b-®p. Fw.-kn. tdm-Un¬ Im-™n-c°m-´v kz-Im-cy _- n¬ Im-dn-Sn®p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ Xo¿-

∞m-S-\-Øn-s\-Øn-b B-dw-Kkw-L-Øn-se c-≠p-t]-cm-Wv acn-®-Xv. \m-ep- t]-¿°v ]-cnt°‰p. sXm-Sp-]p-g D-Sp-º-∂q¿ kz-tZ-in-I-fm-b I-f-Øn¬ ho´n¬ B‚-Wn (61), sN-dp-a-I≥ kn-bm≥ (A-©v) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®-Xv. B‚-Wn-bp-sS `m-cy adn-bw (52), a-I≥ A-\q-]v (26), A\q-]n-s‚ kp-lr-Øv kp-μ-c≥ F-∂ {]-ho¨ (28), kn-bm-s‚ k-tlm-Z-c≥ dn-bm≥ (G-gv) F∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C∂-se ]p-e¿-s® a-e-bm-‰q¿ Xo¿∞m-S-\w \-S-Øn Xn-cn-®v D-Sp-º∂q-cn-te-°v t]m-hpw-h-gn-bm-Wv A-]-I-Sw. Fw.-kn. tdm-Un¬ Im™n-c-°m-Sv h-f-hn¬ D-®-bv-°v 12.-30Hm-sS C-h¿ k-©-cn-® Im¿ a-s‰m-cp hm-l-\-sØ a-dn-I-S-°p- kamPvhm-Zn ]m¿-´n t\-Xm-hv A-Avkw-Jm\v A-e-l-_m-Zn¬ \n-tcm-[-\-ta¿-s∏-Sp-Øn-b ∂-Xn-\n-sS kz-Im-cy _- n¬ C- Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v a-sÆ-Æ X-ebn-sem-gn-®v B-fl-lXym Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `oj-Wn ap-g-°p-∂ {]-h¿-ØI¿

tUmfÀ 60.32 ■ ]u−v 101.28 ■ bqtdm 83.35 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 160.00 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 214.23 ■ Ham³ dnbm 156.66 ■ kuZn dnbm 16.08 ■ J¯À dnbm 16.56 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.42 ■ kznkv {^m¦v 68.32


4

KANNUR

19 G-{]n¬ 2014 i\n

kozhikode

X-an-gv-\m-´n¬

t\m¿-Øv sN-ss∂-bn¬ a¬kcw Xo-]m-dp-w sI ]n H d-lv-a-Øp-√ sN-ss∂: X-an-gv-\m-Sv X-e-ÿm\-Øn-t∏mƒ I-Sp-Ø Nq-Sn-t\msSm-∏w Xn-c-s™-Sp-∏v Nq-Sv I-\Øn-cn-°p-∂p. {]-Nm-c-Ww A-hkm- \ - L - ´ - Ø n- t e- ° - S p- ° ptºmƒ sh-bn-ent\-°mƒ Nq-Sp≠v {]-Nm-c-W-Øn\v. t\m¿-Øv sN-ss∂-bn¬ I-Sp-Ø a-¬kcwX-s∂-bm-Wp \S°p∂-Xv. B-sI 40 ÿm-\m¿-Yn-Iƒ. CXn¬ 11 t]¿ am-{X-am-Wp ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-Iƒ. _m-°n-sb√m-h-cpw kz-X-{¥-¿. kn-‰n-Mv Fw.]n-bm-bn-cp-∂ Un.Fw.sIbp-sS Sn.sI.F-kv. C-f-t¶m-h≥ thm-´¿-am-sc t]-Sn-®v ku-Øv sN-ss∂-bn-te-°p am-dn-bn-cn°p-∂p. ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-I-sf√mw ]p-Xp-ap-J-ß-fm-sW-∂ khn-ti-j-X-bp-ap-≠v. Un.-Fw.sI. Sn-°-‰n¬ B¿ Kn-cn-cm-P\pw A-Æm Un.Fw.sI°p th≠n Sn Pn sh-¶n-tS-jv _m-_phpw tIm¨-{K- n-\p th-≠n ae-bm-fn-th-cp-I-fp-≈ _n-Pp -Nmt°m-bpw kn.]n.F-Ωn-\v th≠n- hmkp-In-bpw A-¶w Ip-dn°p-∂p. \n-Pmw ap-lv-bp-±o-≥ BWv F-kv.Un.]n.sF. ÿm\m¿Yn. F≥.Un.F-°p th-≠n Un.Fw.Un.sI-bn-se Fw kpμ-c-]m-fiy-\pw a¬k-ccw-KØp-≠v. 2009¬ a-fi-e-Øn¬ \n-∂v 20,000 thm-´p-I-fp-sS `q-cn-]-£Øn-\m-Wv C-f-t¶m-h≥ P-bn-®Xv. H-cp Hm-^n-kv t]m-epw Xp-d°m-Ø Fw.]n-sb ]mTw ]Tn-∏n°m≥ k-Ω-Xn-Zm-b-I¿ Im-Øncn-°p-tºm-gm-W-t±-lw a-fi-

ew am-dnb-Xv. kn.]n.Fw. kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]m-fiy-\mbn-cp-∂p C-f-t¶m-h-t\m-Sv ]-cmP-b-s∏-´-Xv. A-Æm Un.Fw.sI. ap-∂-Wn-bp-sS `m-K-am-bn-´mWv kn.]n.Fw. a¬-k-cn-®n-cp-∂-Xv. kw-ÿm-\-X-e-ÿm-\-Øn-s‚ `m-K-am-sW-¶n-epw \o-≠ A-h-KW-\ t]-dp-∂ {]-tZ-i-am-Wv t\m¿-Øv sN-ss∂. X-e-ÿm-\Øn-s‚ am-en-\y-߃ t]-dm≥ hn-[n-°-s∏-´ ÿ-ew. A-Sn-ÿm\ ku-I-cy-ß-sfm-∂pw C-hn-sSbn-√. tdm-Un-√, B-ip-]-{Xn-bn√, hn-Zym-`ym-k-ÿm-]-\-ß-fn√, t]mcm-Ø-Xn\v Ip-Sn-sh-≈Øn¬ s]-t{Smƒ I-e¿-∂-Xns‚ Zp-cn-Xw G-sd-°m-e-am-bn A-\p-`-hn-°p-I-bm-Wv C-hn-SpØp-Im¿. sh-≈-Øn-\p ]-e-bnS-Øpw I-dp-Ø \n-d-am-Wv. B¿ sI \-K¿ \-K-c-am-en-\yß-fp-sS ti-J-c-W-tI-{μ-am-bn´p Im-e-ß-tf-sd-bm-bn. ]m-hß-fpw km-[m-c-W-°m-cpw am{Xw ]m¿-°p-∂ tN-cn-{]-tZ-i-amb-Xn-\m¬ a-fi-e-Øn¬ hn-Ik-\w C-\n-bpw F-Øn-bn-´n-√. B-Zy-am-bn X-an-gv-\m-´n¬ sdbn¬-th tÃ-j≥ h-∂-Xv dm-bv]p-c-Øm-sW-¶n-epw sa-t{Sm sdbn¬ ku-I-cy-߃ C-t∏m-gpw A-\yw. sN-ss∂ Xp-d-ap-J-tØ°p h-cp-∂ `o-a≥ I-s≠-bv-\-dpIƒ \-K-cw Np-‰m-sX Xn-cn-®p-hnSm≥ ap≥ Un.Fw.sI. k¿°m¿ 15 ^v-ssf Hm-h¿ {_n-Uv-Pv \n¿-amWw Xp-S-ßn-bn-cp-∂p. `-cW-am-‰-tØm-sS A-h ]-Ip-Xn-hgn-bn¬ kv-Xw-`n-®p. ssh-Zyp-Xn ap-S°w, A-gn-aXn, sXm-gn-en-√m-bv-a, bm-{Xm ku-I-cy-ß-fp-sS A-]-cym-]v-X-

X F-∂n-h-bpw {]-Nm-c-W-cw-KsØ {]-[m-\ hn-j-b-ß-fm-Wv. cm-jv{So-b∏m¿-´n-Iƒ thm-´¿-amcp-sS Nm-´p-fn t]m-ep-≈ tNm-Zy߃ tI-´p Nq-fp-∂ A-h-ÿbm-Wp-≈-Xv. A-h-k-cw X-∂m¬ Iq-Sp-X¬ hn-Zym-`ym-k-ÿm]-\-߃ sIm-≠p-h-cp-sa-∂pw tdm-Up-Iƒ kw-ÿm-\ sslth tam-U-en¬ ]p-\-ÿm-]n°p-sa-∂pw ]-h¿-I-´v ]-cn-l-cn°m≥ ku-tcm¿-P -πm‚ v ÿm]n-°p-sa-∂pw Xn-cp-h-®n-bq¿ hgn sa-t{Sm sd-bn¬ sIm-≠p-h-cpsa-s∂-√mw hm-Kv-Zm-\w \¬-In thm-´v X-´m-\m-Wv ap-Jy ]m¿-´nI-fp-sS {i-aw. s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Chn-S-Øp-Im¿ Iq-Sp-X¬ X-h-W P-bn-∏n-®-Xv Un.Fw.sI. ÿm\m¿-Yn-I-sf-bm-Wv˛ 10 X-h-W. ap-∂-Wn am-‰-ß-fpw tIm¨-{Kkv, kn.]n.Fw, F-kv.Un.]n. sF. ]m¿-´n-I-fp-sS H-‰-bv°p-≈ t]m-cm-´-hpw {]-h-N-\w A-km[y-am-°p-∂p. Bw B-Zv-an-°p th-≠n ap≥ sd-bn¬-th D-tZymK-ÿ≥ {io-\n-hm-k≥ ]n-Sn-°p∂ thm-´p-I-fpw \n¿-Wm-b-I-amWv. t\m-¿-Øv sN-ss∂-bn¬ dmb-]p-cw, Xn-cp-sh-´n-bq¿, s]-cºq¿, cm-[m-Ir-jv-W≥-\-K¿, sIm-f-Øq¿, Xn-cp-ho-°m-\-K¿ F-∂o A-kw-ªn- a-fi-e-ß-fmWp-≈-Xv. 2011se \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ 4 a-fi-e-ß-fnepw P-bn-®-Xv A-Æm Un.Fw. sIbm-Wv. thm-´¿-am-cn¬ aq-∂c-e-£w t]¿ Z-en-X-cpw c-≠v e£w ap-kv-enw-I-fpw. afieØn¬ H-cn-°-epw A-Æm Un. Fw.sI P-bn-®n-´n-√.

F-kv.Un.]n.sF. aq-∂p ko-‰n¬ a¬-k-cn-°p-∂p sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n¬ F-kv.Un.]n.sF. aq-∂p ko-‰n¬ a¬k-cn-°p-∂p. t\m¿-Øv sNss∂, cm-a-\m-Y-]p-cw, Xn-cp-s\¬-th-en F-∂o a-fi-e-ß-fnem-Wv Hm-t´m-dn-£ Nn-”-Øn¬ ]m¿-´n a¬-k-cn-°p-∂-Xv. ]m¿´n-bp-sS kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \n-Pmw ap-lv-bp-±o≥

\n-Pmw ap-lv-bp-±o≥

≠v. t\m¿-Øv sN-ss∂-bp-sS hn-I-k-\-an-√m-bv-a-bpw A-Snÿm-\ ku-I-cy-ß-fp-sS A-]cym-]v-X-X-bpw Nq-≠n-°m-´n-bmWv \n-Pmw ap-lv-bp-±o≥ thm-´v tX-Sp-∂-Xv. ]n-∂m-°-˛-\yq-\-]£ thm-´p-Iƒ C-hn-sS \n¿-Wmb-I-am-Wv. _n.-tImw _n-cp-Z-[m-cn-bpw

\q¿-P-lm-hp-±o≥ ap-l-Ω-Zv ap-_m-d-Iv

t\m-¿-Øv sN-ss∂-bn-epw sk{I-´-dn \q¿-P-lm-hp-±o≥ cm-a-\mY-]p-c-Øpw Pn-√m {]-kn-U‚ v hn Fw F-kv ap-l-Ω-Zv ap-_m-dIv Xn-cp-s\¬-th-en-bn-epw a¬k-cn-°p-∂p. aq-h-cpw {]-Nm-c-W-cw-K-Øv k-Po-h-am-Wv. F-kv.Un.-]n.-sF. a¬-k-cn-°m-Ø a-fi-e-ßfn¬ ]m¿-´n Un.Fw.sI-sb ]n¥p-W-bv-°p-∂p. a¬-k-cn-°p-∂ aq-∂n-S-ß-fn-epw F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°v Aw-t_-Zv-I¿ ]p-d-®n ap-∂-Wn, k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n, a-dp-a-e¿-®n ap-kv-enw eo-Kv, P-ap-ap-I ap-∂-Wn F-∂n-h-bp-sS ]n-¥p-W-bp-ap-

A-[ym-]-I-\p-am-b \n-Pmw ap-gpk-a-b s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-\mWv. ]n-∂m-°-kw-h-c-Ww, tkXp-k-ap-{Zw ]-≤-Xn F-∂n-h-bpw {]-Nm-c-W-Øn¬ D-b¿-Øn-°m´p-∂p-≠v. a¬- k y- s Øm- g n- e m- f n- I ƒ hn-[n-\n¿-W-bn-°p-∂ cm-a-\m-Y]p-c-Øv a¬-k-cn-°p-∂ \q¿-Plm-hp-±o≥ km-aq-ln-I-{]-h¿Ø-\-X¬-∏-c-\m-bn ssh-Zy-]T\w ]m-Xn-h-gn-bn¬ D-t]-£n-®bm-fm-Wv. I-®n-Øo-hn-se a¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ {io-e¶≥ k-¿-°m-cn¬-\n-∂p t\-cn-Sp∂ `o-j-Wn-bm-Wv ap-Jy Xn-cs™-Sp-∏p hn-j-bw. ap-kv-enw-˛-

Z-en-Xv thm-´p-Iƒ \n¿-Wm-b-Iam-b a-fi-e-Øn¬ A-Æm Un.Fw.-sI-bpw Un.Fw.sIbpw a¬-k-c-Øn-\n-d-°n-bn-cn°p-∂-Xv ap-kv-enw ÿm-\m¿-YnI-sf-Ø-s∂-bm-Wv. F-kv.Un.]n.sF. ÿm-]-I {]-kn-U‚ v C A-_q-_-°¿ A-Sp-Ø-Zn-hkw C-hn-sS {]-Nm-c-W-Øn-s\Øp-∂p-≠v. Xm-a-c-h-cp-Wn-∏p-g-bn¬ \n∂p sIm-°-tIm-e I-º-\n-°v Znh-kw A-©p-e-£w en-‰¿ sh≈-sa-Sp-°m≥ A-\p-hm-Zw sImSp-Ø-Xn-\m¬ I-Sp-Ø Ip-Sn-sh≈-£m-aw t\-cn-Sp-I-bm-Wv Xn-cps\¬-th-en-bpw ]-cn-k-c-{]-tZ-iß-fpw. C-Xm-Wv C-hn-S-sØ {][m-\ Xn-c-s™-Sp-∏p hn-j-bw. C°m-cy-Øn¬ A-Æm Un.Fw.sI, Un.Fw.sI. I-£n-I-sf {]Xn-ÿm-\-Øp \n¿-Øn-bm-Wv F-kv.Un.]n.sF. {]-Nm-c-Ww. ÿm-\m¿-Yn ap-_m-d-Iv _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-[m-cn-bm-Wv. Xm-a-c-h-cp-Wn kw-c-£n-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v ap-_m-d-In-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ H-cp-am-k-tØmfw ]m¿-´n \-S-Øn-b {]-t£m-`]-cn-]m-Sn-Iƒ h-en-b P-\-]n-¥pW t\-Sn-bn-cp-∂p. A-Xn-s‚ KpWw Xn-c-s™-Sp-∏n-ep-≠m-hpsa-∂m-Wv I-W-°p-Iq-´¬. X-angv-\m-´n¬ F-kv.Un.]n.sF. BZy-am-bm-Wv s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp∏n¬ a¬-k-cn-°m-\n-d-ßp-∂-Xv. kw-ÿm-\-Øv F-kv.Un.-]n.sF. X-\n-®v a¬-k-cn-®p i-‡n sX-fn-bn-°p-sa-∂v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Z-lv -em≥ _m-J-hn tX-P-kn-t\m-Sp ]-d-™p.

a-[p-c-bn¬ D`b-enw-Kÿm-\m¿Yn sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n¬ a¬k-cn-°p-∂ 835 t]-cn¬ D`benw-K- ÿm-\m¿-Yn-bpw. a-[pc-a-fi-e-Øn¬ \n-∂p-≈ `mc-Xn-I-Æ-Ω-bm-Wv D-`-b-en-wK hn-`m-K-ß-sf {]-Xn-\n-[o-Icn-®v `m-Ky-]-co-£-W-Øn-\nd-ßp-∂-Xv. ssew-Kn-I \yq-\]-£-ß-fp-sS A-h-Im-i-ß ƒ-°m-bn H-cp Z-i-I-am-bn {]h¿-Øn-®p-h-cp-∂ Cu 48Imcn kz-X-{¥-bm-bm-Wv a¬-k-

`m-c-Xn-I-Æ-Ω cn-°p-∂-Xv. D`b-enw-K- hn-`mK-Øn¬-s∏´ km-aq-ln-I {]h¿-Ø-I I¬-°n kp-{_-“Wyw ]-{Xn-I \¬-In-bn-cps∂-¶n-epw km-t¶-Xn-I Im-cW-ß-fm¬ X-≈n-. 2011se \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ I¬-°n-°v Un.Fw.sI-bp-sS \n-b-a-k-`m Sn°-‰v Np-≠n-\pw I-∏n-\p-an-Sbn¬ A-h-km-\ \n-an-jw \„-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ap-∂Wn-bn-se k-Jy-I-£n-°v ko-‰v \¬-tI-≠n-h-∂-Xm-Wv Im-c-Ww. 2011¬ Cu hn-`m-KØn¬-s∏´ sS-en-hn-j≥ Ah-Xm-c-I tdm-kv sh-¶n-tS-iz-c\v ko-‰v \¬-In-sb-¶n-epw ]cm-P-b-s∏´p. X-an-g\ v- m-´n-se ]Xn-\m-bn-ct- Øm-fw D`b-enw-K-

°m¿ thm-´¿ ]-´n-I-bn-se "a‰p-≈h - ¿' F-∂ hn-`m-KØ - n-¬ s]-Sp-∂-h-cm-bp-≠v. 2003-¬ thm-´¿ ]-´n-Ib - n¬ Cu hn-`mK-Øn¬-s∏´h¿°p {]-tXyI tIm-fw th-W-sa-∂m-h-iys∏-´v X-an-gv-\m-´n-se {]n-bm_m-_p \¬-In-b tI-kn-¬ A-\p-Iq-e hn-[n-bp-≠m-b-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv ssew-Kn-I\yq-\] - £ - ß - ƒ - aq-∂mw hn-`mK-°m-cm-bX - v. C-hc - p-sS t£-aØn-\m-bn sN-ss∂ B-ÿm\-am-bn B-cw-`n-® k-tlm-Zc - n ^u-t≠-js - ‚ ÿm-]I - mw-Kam-Wv `m-c-Xn-I-Æ-Ω. So-®¿ Iq-Sn-bm-b I-Æ-Ω a¬-k-cn°p-∂ km-lN - c - y-sØ-∏‰ - n ]d-bp-∂X - n-ßs - \-bm-Wv. "k-aql-hpw cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fpw \n-c-¥-c-am-bn R-ß-sf A-hK-Wn-°p-Ib - m-Wv. 2003 ap-X¬ k-Po-ha - m-bn kz-¥w A-hI - mi-߃-°p-th-≠n s]m-cp-Xp∂-h-sc A-h¿ I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p-∂p. thm-´v _m-¶-√mØ-Xn-\m-¬ A-h-Im-i-߃ Aw-Ko-I-cn-°p-∂n-√. Xn-cs™-Sp-∏n-¬ a¬-k-cn-°m≥ ap-Jy-[m-cm ]m¿-´n-Iƒ Sn-°‰ - v X-cp-∂n-√. kz-¥w {]-iv-\߃ k-aq-l-Øn-s‚ ap-∂nse-Øn-°m-≥ kz-X-{¥-cm-bn a¬-kc - n-°p-Ib - √ - m-sX th-sd am¿-Kß - s - fm-∂p-an-√. P-\m-[n]-Xy-Øn¬ \-]pw-k-I-߃°pw C-S-ap-s≠-∂v sX-fn-bn°m-\m-Wv F-s‚ a¬-kc - w. kp-lr-Øp-°-tfm-sSm-∏w H-cp am-k-am-bn I-Æ-Ω {]Nm-c-W-Øn-em-Wv. ]m-´p-]mSn-bpw \r-Øw sNbvXpw tdmUn-eq-sS-bp-≈ C-h-cp-sS thm-´v-]n-Sn-Øw \m-´p-Im¿-°v Iu-Xp-I Im-gv-N-bm-Wv.

hnZym-`ymkw

sF-.sF.-sF.-Sn-.Fw.-sI-bn¬ ]n-.Pn. sX G-sX-¶n-epw im-J-bn-se F≥-Pn./sSIv-t\m-f-Pn _n-cp-Zw, A-Y-hm Iw-]yq-´¿ kb≥-kv, Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥-kv, sF.Sn, am-Øv-kv, ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn A-Yhm am-Øv-kv A-S-ßn-b kv-‰m-‰n-‰n-Iv-kv C-hsbm-∂n-se _m-®n-e¿ _n-cp-Zw. 2. Fw.F-kv-kn. Iw-]yq-t´-j-\¬ k-b-≥-kv: 60 i-X-am-\w am¿-°n¬ Ip-dbm-sX G-sX-¶n-epw im-J-bn-se F≥Pn./-sS-Iv-t\m-f-Pn, A-Y-hm am-Øv-kv A-S-ßn-b k-b≥-kv _n-cp-Zw. 40 ko-‰v. 3. Fw.F-kv-kn. Pn-tbm C≥-^¿am-‰n-Iv-kv: am-Øv-kv/Pn-tbm-fPn/tPym-{K-^n A-S-ßn-b kb≥-kv, F≥-Pn. sS-Iv-t\m-f-Pn _n-cp-Zw. Ip-d-™-Xv 60 i-X-am-\w am¿-°v th-Ww. 40 ko-‰v

kw

-ÿm-\ k¿-°m-cn-\p Io-gn¬ Xn-cph-\-¥-]p-c-Øp {]-h¿-Øn-°p-∂ C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v C≥-^-¿-ta-j≥ sSIv-t\m-f-Pn am-t\-Pv-sa‚ v tI-c-f (sF.-sF.sF.Sn.Fw-.-sI) bn¬ hn-hn-[ ]n.Pn. t{]m-{Kmap-I-fn-te-°v C-t∏mƒ A-t]-£n-°mw. Xm¬∏cy-ap-≈-h¿ ta-bv 16\papºv Hm¨-sse-\m-bn dPn-kv-‰¿ sN-bv-Xv

A-t]-£-bp-sS t^m-t´m ]-Xn-® {]n‚ v, {Um-^v-‰v k-ln-Xw ta-bv 26\-Iw C≥-kv-‰n-‰yq-´nse-Øn-°-Ww.

t{]m-{Km-ap-I-fpw {]-th-i-\-tbm-Ky-X-I-fpw 1. Fw.F-kv-kn˛-sF-.Sn/ Iw-]yq-´¿ k-b≥kv B‚ v C≥-^¿-ta-j≥ sk-Iyq-cn-‰n: bYm-{I-aw 60 /40 ko-‰v. 60 am¿-°n¬ Ip-d-bm-

4. Fw.^n¬. C-°-tfm-Pn-°¬ C≥^¿-am-‰n-Iv-kv: \m-Nyp-d¬ A-Y-hm ^n-kn-°¬ k-b≥-k-kn-sem-∂n-se Fw-.F-kv-kn (t_m-´-Wn, kp-thm-f-Pn, F≥h-b¨-sa‚¬ k-b≥-kv, πm‚ v k-b≥-kv, am-Øv-kv, ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn). 15 ko-‰v. 5. Fw-.^n¬. Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv: sF.-Sn-bntem Iw-]yq-´¿ k-b≥-kntem aq-∂v t]-∏sd-¶n-ep-ap-≈ Fw.F-kv-kn./-Fw.-kn.F.-/Fw.sS-Iv. (Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv /-sF.Sn./ Iw-]yq-t´-j-\¬ k-b≥-kv /-Pn-tbm C≥^¿-am-‰n-Iv-kv. Ip-d-™-Xv 60% am¿-°v thWw. 15 ko-‰v.

http:cds.edu

6. ]n.Pn. Un-tπm-a C≥ C-˛-K-thW≥-kv: GsX-¶n-epw hn-j-b-Øn-se _m-®n-e¿ _n-cpZw a-Xn. Iw-]yq-´¿ D-]-tbm-Kw A-dn-™n-cn°-Ww. _n.sS-Iv, Fw.-kn.-F, Fw._n.F. tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°p ap≥-K-W-\. 45 ko-‰v. Fw.F-kv-kn. t{]m-{Km-ap-I-fp-sS ssZ¿-Lyw c-≠p h¿-jw. tIm-gv-kv ^o 1,20,000 cq-] -\m-ep Xp-ey-K-Up-°-fm-bn A-S-bv-°mw. Fw.-^n¬. t{]m-{Km-ap-Iƒ-°v 60,000 cq-] c-≠p Xp-ey-K-Up. ]n.Pn. Un-tπm-a-bv-°v 50,000 / 25,000 cq-] {I-aØn-¬ c-≠p K-Up-°-fmbn B-sI ap-°m¬ e£w cq-]. ]n.Pn. Un-tπma-bn-se 15 ko-‰v tI-c-f k¿-°m¿ kv-t]m¨-k¿ sN-øp-∂-h¿-°m-bn \o-°nh-®n-cn-°p-∂p. Po-h-\-°m¿ 7500 cq-] ^o-k-S-®m¬ a-Xn. _m-°n-Xp-I k¿-°m¿ J-P\m-hn¬ \n-∂-S-®p-sIm≈pw. G-Xp t{]m-{Kman-\pw 250 cq-]-bm-Wv A-t]-£m ^o-kv. ]-´n-I-hn-`m-K-°m¿ 100 cq-]. ss^-\¬ C-b¿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw A-t]-£n°mw. an-\n-aw am¿-°v i-X-am-\-Øn-\p ]-I-cw Xp-ey t{K-Uv t]m-bn‚ v B-h-tdPpw ]-cn-K-Wn°pw. www.iiitmk.ac.in.

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: sa-bv 16

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: G-{]n¬ 21 Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ sk‚¿ t^m¿ sU-he-]v-sa‚ v Ã-Uo-kv (kn-.Un-.F-kv) Fw.-F. A-ssπ-Uv C-°-tWm-an-Iv-kv {]-th-i-\- ]co-£ sa-bv 25\v. www.cds.edu.

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: G-{]n¬ 21 im-kv-{X K-th-j-W-Øn-\p {]-kn-≤n-bm¿-Pn® Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kn-.Un-.F-kn¬ Fw.F. A-ssπ-Uv C-°-tWm-an-Iv-kv t{]m-{Kman-\v C-t∏mƒ A-t]-£n-°mw. www.riemysore.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: G-{]n¬ 24 F≥.-kn-.C-.B¿-.Sn-bp-sS Io-gn-ep-≈, ssakqcn-se do-Py\¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v FUyq-t°-j-\n¬ C‚-t{K-‰-Uv _n-.Fkvkn.F-Uv/_n-.F-kvkn-._n-.F-Uv. tIm-gv-kn-\v A-t]-£n-°mw. www.du.ac.in

A-h-km-\ Xnø-Xn: G-{]n¬ 26 \yq-Iv-fn-b¿ k-b≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pnbn¬ Fw.sS-Iv. tIm-gv-kn-\v U¬-ln k¿-hI-em-im-e A-t]-£ £-Wn-®p. www.iimc.gov.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: G-{]n¬ 30 C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v am-kv I-ayq-Wnt°-j(sF-.sF-.Fw-.kv.)s‚ hn-hn-[ tI-{μß-fn¬ \-S-Øp-∂ tP¿-W-en-kw, am-kv- Iayq-Wn-t°-j≥ tIm-gv-kp-Iƒ-°p-≈ {]-thi-\-]-co-£ sa-bv 31\v \-S-Øpw.

kv-]o-®v B‚v ln-b-dn-Mv C≥-Ãn-‰yq-´n¬ ]T\w tI

-{μ Ip-Spw-_-t£-a a-{¥m-e-b-Øn-\p Io-gn¬ ssa-kq-cn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-am-b Hmƒ C-¥ym C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv 2014˛15 h¿-j-sØ {]-th-i-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. \m-ep-h¿-j _n.F-kv-kn, c-≠p h¿-j Fw.F-kv-kn. Dƒ-s∏-sS-bp-≈ tIm-gv-kp-Iƒ-°m-Wv At]-£n-t°-≠-Xv. C≥-Ãn-‰yq-´n-se hn-hn-[ ]n.Pn.Un. tIm-gv-kp-Iƒ-°pw C-t∏mƒ At]-£n-°mw.

tIm-gv-kp-I-fpw tbm-Ky-X-I-fpw Xm-sg: 1. _n.F-kv-kn (kv-]o-®v B‚v ln-b-dn-Mv): Im-em-h-[n \m-eph¿-jw. kv-ss‰-∏‚ v am-

kv-kn. Hm-Un-tbm-f-Pn A-s√-¶n¬ Fw.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv A-s√¶n¬ Fw.F.F-kv.F¬.]n-bpw H-cp-h¿-jw {]-hr-Øn-]-cn-N-b-hpw. Cu A-©v t{]m-{Km-ap-I-fn-se-bpw {]-th-i\w {]-th-i-\-]-co-£-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn-em-bn-cn-°pw. c-≠v ]n-F-®v.Un. t{]m-{Km-ap-Iƒ-°pw A-t]-£n-°p-∂-h¿ ssakq¿ k¿-h-I-em-im-e \-S-Øp-∂ {]-th-i-\ ]-co-£ ]m-km-bn-cn-°-Ww. ]p-Xp-t®-cn Pn-]v-a¿, B¿.sF.Fw.F-kv. Cw-^m¬, F≥.F-kv.kn._n.Fw.kn. P-_¬-]p¿ F-∂o ÿm-]-\-ß-fn-se _n.F.F-kv.]n.F¬. tIm-gv-kn-se {]-th-iØn-\v Cu ]-co-£-bn-se kv-tIm¿ ]-cn-K-Wn-°pw.

{]-th-i-\-∏-co-£ th-≠m-Ø tIm-gv-kp-Iƒ

kw 400 cq-]. ko-‰v 62. tbm-Ky-X: ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, am-Ø-am-‰n-Iv-kv A-s√¶n¬ _-tbm-f-Pn F-∂n-h-bn¬ π-kv-Sp.

6. _n.F-kv.F-Uv (ln-b-dn-Mv C-w]-b¿-sa‚v): Im-em-h-[n H-cp h¿-jw. 20 ko-‰v. kv-

2. Fw.F-kv-kn (Hm-Un-tbm-f-Pn): ko-‰v 36. Im-em-h[ - n c-≠p h¿-jw. kvs - s‰-∏‚ v 650

ss‰-∏≥Uv am-kw 400 cq-]. tbm-Ky-X: ssa-kq¿ k¿-h-I-em-im-e Aw-Ko-I-cn-® G-sX-¶n-epw hn-j-b-Øn-se _n-cp-Zw.

cq-]. tbm-Ky-X: _n.Fkvkn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv A-s√-¶n¬ _n.F.F-kv.F¬.-]n.

3. Fw.F-kk -v n (kv] - o-®-v emw-tKz-Pv ]-tØm-fP - n): ko-‰v 36. Im-em-h-[n c-≠p h¿-jw. kv-

7. ]n.Pn. Un-tπmm-a C≥ ¢n-\n-°¬ enw-Kzn-Ãn-Iv-kv t^m¿ kv-]o-®v emw-tKz-Pv ]-tØm-f-Pn: 10 ko-‰v. Im-em-h-[n H-cp h¿-jw. kv-ss‰-∏‚ v am-kw 500 cq-]. tbmKy-X: _n.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv As√-¶n¬ _n.F.F-kv.-F¬.-]n.

ss‰-∏‚ v 650 cq-]. tbm-Ky-X: _n.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv A-s√-¶n¬ _n.F.F-kv.F¬.]n.

8. ]n.Pn Un-tπm-a C≥ t^m-d≥-kn-Iv kv-]o-®v k-b≥-kv B‚v sS-Iv-t\m-f-Pn: Im-em-

4. ]n-F® - .v Un (Hm-Un-tbm-fP - n) sP.B¿.F-^:v Im-em-h-[n aq-∂p h¿-jw. \m-ev ko-‰v.

h-[n H-cp h¿-jw. 10 ko-‰v. tbm-Ky-X: _n.F-kv-kn. ^n-kn-Iv-kv, am-Ø-am-‰n-Iv-kv, Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv A-s√-¶n¬ _n.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv A-s√¶n¬ Fw._n._n.F-kv. A-s√-¶n¬ _n.sS-Iv.

am-kw 14,000 cq-]-bpw F-®v.B¿.F-bpw. tbm-Ky-X: Fw.F-kv-kn. Hm-Un-tbm-f-Pn A-s√-¶n¬ Fw.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv A-s√-¶n¬ Fw.F.Fkv.F¬.]n-bpw H-cp h¿-jw {]-hr-Øn-]-cn-N-b-hpw.

5. ]n-F-®v.Un (kv-]o-®v- emw-tKz-Pv ]-tØm-f-Pn) sP.B¿.F-^v: Im-em-h-[n aq-∂p h¿-jw. \m-ep ko-‰v. am-kw 14,000 cq-]-bpw F-®v.B¿.F-bpw. tbm-Ky-X: Fw.F-

9. ]n.Pn. Un-tπm-a C≥ Hm-Kvsat‚‰nhv B‚vv Bƒ-´¿-t\-‰n-hv I-ayq-Wn-t°-j≥ - : -20 ko-‰v. Im-em-h-[n H-cp h¿-jw. kv-ss‰∏≥Uv 500 cq-]. tbm-Ky-X: _n.F-kv-kn (kv]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv A-s√-¶n¬ _n.F.F-kv.F¬.]n A-s√-¶n¬ _n.F-kv.FUv.

10. ]n.Pn.Un-tπm-a C≥ \yq-tdm- Hm-Un-tbm-f-Pn: 10 ko-‰v. Im-em-h-[n H-cp h¿-jw. kv-ss‰-∏‚ v 500 cq-]. tbm-Ky-X: _n.F-kv-kn (kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv A-s√¶n¬ _n.F.F-kv.F¬.]n.

11. Fw.F-kv.F-Uv ln-b-dn-Mv C-w]b¿-sa‚v: 20 ko-‰v. Im-em-h-[n H-cp-h¿-jw. kvss‰-∏‚ v 650 cq-]. tbm-Ky-X: _n.F-Uv. ln-b-dn-Mv C-º-tb-Uv A-s√-¶n¬ _n.Fkv.F-Uv. ln-b-dn-Mv C-º-tb-Uv.

12. t]m-Ãv tUm-Œ-d¬ s^-tem-jn-]v: Im-em-h-[n c-≠p h¿-jw. ko-‰v c-≠v.

s^-t√m-jn-∏v 18,750 cq-]-bpw F-®v.B¿.F-bpw. tbm-Ky-X: Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-emim-e-bn¬-\n-∂v kv-]o-®v, emw-tKz-Pv A-s√-¶n¬ ln-b-dn-Mv F-∂n-h-bn¬ ]n-F-®v.Un. _n.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv, Fw.F-kv-kn. tIm-gv-kp-Iƒ-°v Hm¨-sse\m-bn A-t]-£ k-a¿-∏n-°mw. {]-th-i-\-∏-]-co-£ C-√m-Ø tIm-gv-kp-I-fp-sS (6 apX¬ 12 h-sc) A-t]-£m-t^m-dw sh-_v-ssk-‰n¬-\n-∂v Uu¨-tem-Uv sN-b-Xv ]qcn-∏n-® ti-jw Director, AIISH, Naimisham Campus, Manasagangothri, Mysore 570 006, Karnataka. F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-°p-I. Hm-tcm tIm-gv-kn-\pw A-t]-£-tbm-sSm-∏w A-S-bvt°-≠ ^o-kn-s‚ hn-h-c-߃ sh_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. _n.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dn-Mv Hm¨-sse≥ A-t]-£ k-a¿-∏n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn 2014 ta-bv 23. _n.F-kv-kn. kv-]o-®v B‚ v ln-b-dnMv Hm¨-sse≥ A-t]-£-bp-sS {]n‚ v k-a¿-∏n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-

Xn 2014 ta-bv 30. Hm-^v-sse≥ A-t]-£ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn ta-bv 30. Fw.F-kvkn. tIm-gv-kp-I-fp-sS Hm¨-sse≥ A-t]-£-Iƒ k-a¿-∏n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-øXn Pq¨ 20. {]n‚ v Pq¨ 27\pw k-a¿-∏n-°-Ww. www.aiishmysore.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn Pq¨ 20


tIcfw

19 G-{]n¬ 2014 i\n

ZpxJsh-Ån Zn-\-¯n P-\-km-K-c-am-bn a-e-bm-äqÀ Im-e-Sn: ZpxJsh-≈n Zn-\am-b C∂-se {][m\ Xo¿-∞m-S-\ tI-{μam-b a-e-bm-‰q¿ Ip-cn-ipap-Sn-bpw A-Sn-hm-chpw Xo¿-∞mSI-scs°m-≠p \n-d-™p. {]m¿Y-\m a-{¥-߃ D-cp-hn-´v tI-c-fØn-\-IØpw ]p-d-Øpap-≈ ]Xn-\m-bn-c°-W°m-b hn-izmkn-I-fm-Wv C∂-se C-hn-sS-sbØn-bXv. s]k-l hym-gw ap-X¬ Bcw-`n-® \n-e-bv-°m-Ø Xo¿-∞mS-I-cp-sS {]-hm-lw C-t∏mgpw Xp-S-cp-I-bm-Wv. A-Sn-hmc-sØ hm-Wn-`Ø-Sw ap-X¬ 14 ÿ-eß-fnepw t\¿-®-°m-gv-N-Iƒ A¿-∏n-®psIm-≠mWv Xo¿-∞mS-I¿ a-e-ap-I-fn-se-Øp-∂Xv. 100 Intem h-sc Xq-°w h-cp-∂ a-cØn¬ Xo¿-Ø Ip-cn-ip-I-fpw I√v, a-c°jW-ß-fp-sa√mw Xe-bn¬ h-®m-Wv a-e-I-b‰w. kap-{Z\n-c-∏n¬ \n-∂v 1,269 A-Sn Db-c-Øn-ep-≈ Ip-cn-ip-ap-Sn-bnte-°v F-Øm≥ dn-k¿-hv h-\Øn-eq-sS H-cp-°n-bn-´p-≈ ]m-Xbn-eq-sS-bm-Wv Xo¿-∞m-S-I¿ F-Øp-∂Xv. 1998 k-]v-Xw-_¿ \men\m-Wv a-e-bm-‰q-cns\ AXn-cq]-Xm Xo¿-∞m-S-\ tI-{μam-bn h-Øn-°m≥ {]-Jym-]n®Xv.

kzÀ-W-¡S-¯v: I-Ìw-kn-sâ ho-gv-N A-t\z-jn¡pw Icn-∏q¿: hn-am-\-Øm-h-f-Ønse I-Ãw-kv ]cn-tim-[-\-bpw adnIS-∂v \m-ep Intem kz¿Ww ]p-d-sØØn-b kw-`-h-Øn¬ I-kv-‰w-kn-s‚ `m-K-Øp-\n∂p≈ ho-gv-®bpw A-t\z-j-Wkw-Lw ]cn-tim-[n-°pw. hymgm-gvN tIm-gn-t°m-Sv \n-s∂Ønb I-kv-‰w-kv {]n-h‚o-hv hn-`m-Kam-Wv H-cptIm-Sn 21 e-£-Øns‚ \m-ep Intem kz¿-Ww tZio-b]m-X ]p-fn-°-en¬h-®v ]nSn-Iq-Sn-bXv. I-Ãw-kv lm-fn-se ]-c-n-tim-[-\-bn-se ho-gvNItfm D-tZym-K-ÿ-cp-sS k-lmbtam C√m-sX kz-¿-Ww I-SØm-\m-hn-s√-∂m-Wv A-t\z-jW-kw-Lw I-s≠-Øn-bXv. kz¿-Ww I-SØn-b bm-{X-°m-cs\bpw ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-´n√. Cu Zn-hk-sØ hn-am-\-Øm-hf-Øn-se kn.kn.Sn.hn-bS-°w ]-cn-tim-[n-°pw. hn-am-\-Øm-hf-Øn¬ I-≈-°S-Øv h¿-[n-®Xn-\m¬ Zp-_-bn¬ \n-s∂-Øp∂ bm-{X-°m-sc {]-tXy-I ]cntim-[-\-bv-°p hn-t[-b-am-°p∂p≠v. F-∂m¬ hym-gmgv-N CXpw th≠-{X ^-e-h-Øm-bn\-S-Øn-bn-´n-s√-∂m-Wp I-cp-Xp∂Xv. ssI-sIm-≠p-≈ sa-‰¬ Un-‰-Œ¿ D-]-tbm-Kn-®p≈ ]-cntim-[-\ am-{X-am-Wv C-t∏m-gp≈Xv. tUm¿ s{^bnw sa-‰¬ Un-‰-Œ¿ h-gn-bp-≈ ]cn-tim-[\bpw ^-e-h-Øm-bn-´n√. {Ko-kv Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-bn¬ Ie¿Øn kz¿-Ww I-SØn-b-Xp ]n-Sn-IqSnb I-cn-∏q-cn¬ 35 kz¿W_n-kv-I-‰p-Iƒ I-S-Ønb-Xv ]n-Sn-Iq-Sm≥ I-gn-bm-™-Xn-se Zp-cq-l-X G-sd hn-hm-Z-am-bn´p≠v. D-tZym-K-ÿ-cp-sStbm Poh-\-°m-cpsStbm k-lm-bw e`n-®n-´p-t≠m-sb∂pw A-t\z-jn®p-h-cn-I-bmWv. ]-p-fn-°-en¬h®v kz¿-W-hp-am-bn t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ C-t∂m-h Im¿ X-S-™p\n¿-Øn-bm-Wv I-kv-‰w-kv {]nh‚o-hv hn-`m-Kw \m-ev Intem kz¿-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.

th§mSv Xzco-J¯v tI{µ-¯n-s\-Xn-cmb ]cm-Xn: F³.sF.F. A-t\z-j-Ww XpS-§n IÆq¿: thßmSv Bÿm-\-ambn {]h¿Øn-°p∂ Xzco-JØv tI{μ-Øn-s\-Xn-cmb ]cm-Xnbn¬ tZio-b A-t\z-j-W GP≥kn(F≥.sF.F.) kwLw {]mY-anImt\z-j-Ww Xp-Sßn. F≥.sF.F-bpsS sIm-®n bq-\n-‰n¬\n-∂p-≈ D-tZym-Kÿ-cm-Wv C∂se th-ßmSv lpΔ¬J-Zo¿ kn¬kn-e-Øp¬ JmZn-cn-ø B-ÿm-\-sØØn hn-h-c-߃ A-t\z-jn-®Xv. k- a o- ] - h m- k n- I - f n¬\n∂pw Xzco-JØv tI{μ-Øn-s\-Xntc ]cmXn \¬Inb kv{XoI-fn¬\n∂pw kwLw samgn-sb-SpØp. tI-{μ-Øn¬ A-\m-im-kyhpw Zp-cq-l-amb {]-h¿-Ø-\ßfpw \-S-°p-∂p-s≠-∂p Nq≠n-°m-´n I-Æq¿ Pn√m IeIvS¿ Dƒs∏-sS-bp-≈-h¿-°p \¬Inb ]cm-Xn-bpsS ASnÿm-\-Øn-em-Wv sX-fn-sh-Sp∏p \-S-Øn-bXv. ÿm-]-\-Øn-s‚ ÿm-]-I\m-bn-cp-∂ H-cm-fp-sS _-‘p°fm-b kv-{Xo-I-fm-Wv t\ctØ ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-K-sØØn-bn-cp-∂Xv. C-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ tI-kv a-t‰-sX¶nepw G-P≥-kn A-t\z-jn-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv F≥.sF.-F. kw-Lw F-Øn-b-sX-∂p I-cp-Xp-∂p. Xz-co-JØv tI{μ-Ønse Ct∏m-gsØ ta[m-hn Xs∂ ssewKn-I-ambn ]oUn-∏n-s®∂pw Im-gv-N-h-s®-∂p-am-Wv bph-Xn- Pn√m t]men-kv No-^v, Pn√m Ie-IvS¿, apJy-a-{¥n F∂n-h¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂Xv. Pn√m I-e-Iv-S-dp-sS dn-t]m¿´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv F≥.sF.F. kw-Lw ÿ-esØ-Øn-bXv. ]o-U-\-]-cm-Xnbn-¬ t]m-en-kv Im-cyam-b At\zj-Ww \-S-Øm-Ø-Xn-\m¬ kv-{XoIƒ h\nXm IΩo-j-s\bpw kao-]n-®n-cp-∂p.

KANNUR

kozhikode

5

Nn-In-Âk \nÀ¯n a-A-vZ-\n-sb P-bn-en-eS-¨Xv \yq\-]£ thm-«p-IÄ s]-«n-bnemb tijw Fw ]n hn-t\m-Zv tIm-gn-t°mSv: \yq\-]£ thm--´v s]-´n-bn¬ ho-W-t∏mƒ A-–p-∂m-kn¿ a-A-vZ-\n-sb NnIn-¬k ]q¿-Øn-bm-°m-sX I¿--Wm-S-I tIm¨-{Kkv k¿°m¿ P-bn-en-e-S®p. C-Xp aq∂mw X-h-W-bm-Wv kp-{]nwtImS-Xn hn-[n-bp-≠mbn´pw a-Xnbm-b Nn-In-¬k \¬-Im-sX a-A-vZ-\n-sb I¿Wm-S-I k¿-°m¿ ]o-Un-∏n-°p∂-Xv. tI-c-f k¿-°m-cn-s\Xncm-b ]n.Un.]n-bp-sS ka-cw \n¿-Øn®v a-\- m-£n thm-´n-\v B-lzm-\w sNbv-X a-Av-Z-\n-bpsS Im-cy-Øn¬ tI-c-f k¿°mcpw A-\-ßn-bn√. tI-c-fØn-\p ]n-∂m-se I¿-Wm-S-Ibn-se thm-s´-Sp-∏v I-gn-™ ]ns‰ Znh-kw X-s∂ a-A-vZ-\n-sb

Nn-In-¬k ap-gp-h\m°m-sX Pbn-en-e-Sbv°p-I-bm-bn-cp∂p. _mw-•q¿ kv-t^m-S-\-t°kn¬ {]-Xn -tN¿-°-s∏-´v aq-∂c h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn hn-Nmc-WØS-hp-Im-c-\mbn ]c-∏-\ A-{Klm-c P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ a-Av-Z-\n-bp-sS B-tcm-Ky-ÿnXn AXoh Z-b-\o-b-am-Wv. 47Im-c\m-b a-AvZ-\n-bpsS Imgv-N ]q¿-W-ambpw \-„-am-hp-∂ A-h-ÿ-bn-emWv. izm-k-X-S hpw i-co-c-th-Z-\bpw ImcWw ]-c-k-lm-b-an√m-sX A-\ßm≥-t]mepam-hn√. a-A-vZ-\n-bp-sS Kp-cp-X-cam-b B-tcm-Ky{]-iv-\-߃ I-W°n-se-Sp-Øm-Wv kp-{]nwtImSXn Pm-ay-tØ-°mƒ {]-[m-\w B-tcmKyw ho-s≠-Sp-°-emsW--∂p ]d-™v a-Xnbm-b NnIn-¬k \¬-Im≥ I¿-Wm-S-I

k¿-°mcn-t\m-Sv D-Ø-c-hn-´Xv. F-∂m¬, I¿-Wm-S-I _n.sP.]n. k¿-°m¿ t]-cn-\v A-K¿hmƒ-kv I-Æm-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®v P-bn-en-te-°p aS°n-s°m≠p-t]m-hp-I-bm-bncp∂p. I-Æn-\v Ip-Øn-hbv]p \¬-In-b-X√m-sX t\-{X i-kv{X-{In-b-°m-bp-≈ Nn-In-¬kIƒ \¬-In-bn√. I¿-Wm-S-I-bn¬ _n.sP.]n. `c-Ww am-dn tIm¨-{K-kv A-[nIm-c-Øn-te-dn-b-t∏mƒ a-A-vZ\n-bp-sS tamN-\w F-fp-∏-am-Ipsa-∂m-bn-cp-∂p {]-Xo-£. F∂m¬, _n.sP.]n-tb-°mƒ {Iq-cam-b \n-e-]m-Sm-Wv a-A-vZ\n-bp-sS Im-cy-Øn¬ I¿-Wm-SI k¿-°m¿ F-Sp-ØXv. a-A-vZ\n-°v Im-cyam-b B-tcm-Ky{]iv-\-ß-fn-s√-∂m-Wv I¿-Wm-SI kp-{]nwtIm-S-Xn-bn¬ hm-Zn-

®Xv. F-∂m¬, a-Av-Z-\n-bp-sS sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´v ]cn-tim[n® tImS-Xn k¿-°m-cn-s\ cq£-am-bn hn-a¿-in-®m-Wv t\{XNn-In-¬kbv-°m-bn a-Wn∏m¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-°m≥ D-Ø-c-hn-´Xv. Nn-In¬k-bp-sS sNe-hv I¿-Wm-S-I

k¿-°mcn-t\m-Sv h-ln-°m\pw a-Av-Z-\n-bp-sS A-Sp-Ø _‘p°-sf H-∏w \n¿-Ø-Wsa∂pw tImS-Xn \n¿-tZ-in-®ncp∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ I-gn-™ Un-kw-_¿ H-∂n-\v aAv-Z-\n-sb ho≠pw a-Wn-∏m¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in®p. {]-tXy-I sS-Ãp-Iƒ \S-Øn {]ta-l\n-e \n-b-{¥-Whnt[-bam-°n i-kv-{X-{Inb-°p aps∂m-cp-°w \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS Un-kw-_¿ G-gn-\p ho≠pw aAvZ-\n-sb P-bn-en-te-°p am-‰pIbm-bn-cp∂p. I¿-Wm-S-I k¿°m¿ a-Xnbm-b Nn-In-¬k \¬Ip-∂n-s√-∂p ho≠pw a-AvZ-\n kp-{]nwtIm-S-Xn-bp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn-b-t∏m-gm-Wv ]nt‰-∂p X-s∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®v dn-t]m¿-´v k-a¿-

Un.-kn.kn. dn-t]mÀ-«v s]m-Xp-NÀ-¨-bv¡v hn-t[-b-am-¡-cpXv: kp[oc³ kz¥w {]Xn-\n[n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`mXn-c-s™-Sp-∏p kw-_-‘n-®v Un.-kn.kn-Iƒ X-øm-dm-°p-∂ dn-t]m¿-´n-s‚ D-≈-S-°w am-[ya-ß-fn-eq-sS s]m-Xp-N¿-®bv°p hn-t[-b-am-°n-bm¬ I¿-i\ \-S-]-Sn-bp-≠m-hp-sa-∂v sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c-s‚ ap-∂-dn-bn-∏v. dn-t]m¿-´p-Iƒ am-[y-a-ß-fneq-sS ]p-d-Øphn-S-cp-sX-∂pw A--X-Xv I-Ω-n‰n-Iƒ sI.]n.kn.kn-°p k-a¿-∏n-°p-I-bm-Wv th-≠-sX-∂pw A-t±-lw am-[ya-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏-´ Im-cy-߃ Xp-d-∂ a-\tkm-sS k-Xy-k-‘-am-bn hn-ebn-cp-Øm≥ A-h-k-c-ap-≠mhpw. sI.]n.-kn.-kn.- tbm-K-

tIm¬-{K-kv thm-«p-I-¨-h-S-w \S-¯nbn-«nÃ: sN-¶n-¯-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm¨-{Kkv thm-´p-I-®-h-Sw \-S-Øn-bn´n-s√-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n c-taiv sN-∂n-Ø-e. Im- e m- I m- e - ß - f n- e m- b n thm-´p-I-®-h-Sw sXm-gn-em-°nb- cm-jv-{So-b∏m¿-´n-Iƒ C-hnsS-bp-s≠-∂pw sN-∂n-Ø-e hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ bp.Un.F-^n-s‚ ko‰p-Iƒ h¿-[n-°pw.

k¿-°m¿hn-cp-≤ -hn-Im-cw Cu Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ D-≠mbn´n-√. F-∂m¬, kn.]n.FΩn-s\-Xn-tc P-\-hn-Im-cw s]mXp-sh {]-I-S-am-bn-cp-∂p. bp.Un.F-^v. H-‰-s°-´m-bmWp Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-´Xv. Xn-c-s™-Sp-∏p kw-_-‘n® s]m-Xp A-h-tem-I-\w sI.]n.kn.kn. tbm-K-Øn-ep≠m-hpw. I-≈-thm-´v kw-_‘n-® ]-cm-Xn-bp-s≠-¶n¬ \n-

b-a-]-c-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hWw. a-{¥n-k-` ]p-\- w-L-Sn∏n-°m≥ ap-Jy-a-{¥n-°v A-hIm-i-ap-≠v. F-∂m¬, C-°mcyw ]m¿-´n-bn-tem ap-∂-Wn-bntem N¿-®sN-bv-Xn-´n-√. ]m¿´n\n-e-]m-Sn-\v hn-cp-≤-am-b {]kv-Xm-h-\-Iƒ \-S-Øp-∂ t\Xm-°-sf Xm-°o-Xv sN-øm≥ sI.-]n.kn.kn. {]-kn-U‚n-\v A-h-Im-i-ap-s≠-∂pw sN-∂nØ--e ]-d-™p.

B-än-§Â C-c-«-s¡m-e-: bp-h-Xn-bpw Im-ap-I-\pw dn-am³-Un B-‰n-߬: B-ew-tIm-´v C-c-´s°m-e-t°-kp-am-bn _-‘-s∏´v A-d-Ãn-em-b bp-h-Xn-sb-bpw Im-ap-I-s\-bpw tIm-S-Xn dn-am≥Uv sN-bv-Xp. {]-Xn-I-fm-b Ip-f-Øq¿ I-cna-W¬ sX-ßn≥-aq-Sv am-Kn Km¿U≥-kn¬ \n-t\m -am-Xyp (40), sIm-√-s∏-´ Ip-´n-bp-sS am-Xmhpw \n-t\m-bp-sS Im-ap-In-bp-amb A-\p-im-¥n (30) F-∂n-h-scbm-Wv h¿-°-e ^-Ãv- ¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn Cu-am-kw 30 h-sc dn-am≥-Uv sN-bv-X-Xv. dnam≥-Un-em-b \n-t\m -am-Xyp-hns\ B-‰n-߬ k-_v-P-bn-enepw A-\p-im-¥n-sb A-´-°p-fß-c h-\n-Xm P-bn-en-epw {]-thin-∏n-®p. Iq-Sp-X¬ sX-fn-sh-Sp-∏n-\pw

A-t\z-j-W-Øn-\p-am-bn C-cp-hsc-bpw t]m-en-kv I-Ã-Unbn¬ e-`n-°p-∂-Xn-\v Xn-¶-fm-gv-N tImS-Xn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂v At\z-j-tWm-tZym-K-ÿ≥ A-dnbn-®p. C-cp-h-sc-bpw sIm-e-\-S∂ ho-´n-se-Øn-®v sX-fn-sh-Sp∏p \-S-Øp-∂-Xn-\v I\-Ø kpc-£m-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-t°≠-Xp-≠v. H-∂mw-{]-Xn \n-t\m am-Xyp-hn-s‚ I-g-°q-´-Øp ho´n¬ am-{X-am-Wv sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-∂-Xv. \n-t\m-bp-am-bn H-cp-an-®p Xmakn-°p-∂-Xn-\v `¿-Øm-hv en-Pojn-s\-bpw A-Ω-sb-bpw H-gn-hm°-W-sa-∂ D-t±-iyw c-≠mw-{]Xn A-\p-im-¥n-°p-≠m-bn-cp∂p. \n-t\m-bp-am-bp-≈ _-‘adn-™n-cp-∂ A-\p-im-¥n-bp-sS

`¿-Øm-hv hn-hm-l-_-‘w th¿s∏- S p- Ø p∂Xns\- ° p- d n- ® pw B-tem-Nn-®n-cp-∂p-h-s{X. F∂m¬, a-I-sf hn-´p-\n¬-Im-\mhn-s√-∂v en-Po-jv A-dn-bn-®p. A-\p-im-¥n-°p-≈ X-S- -߃ \o-°m≥ sIm-e-]m-X-Iw \SØ-Ws-- a-∂ Xo-cp-am-\-sa-Sp-ØXv \n-t\m-bm-sW-∂pw C-Xn-\mbn ho-´n-s‚ Zr-iy-hpw h-gn-bpw A-\p \¬-In-sb-∂pw t]menkv ]-d-bp-∂p. F-∂m¬, Iq-´-Øn¬ Ip-´n-sb sIm-e-s∏-Sp-Øp-sa-∂ [m-c-W-bp-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂mWv A-\p-hn-s‚ sam-gn. kw-`-hØn¬ \n-t\m -am-Xyp-hn-s\m-∏w A-\p-im-¥n-°pw ]-¶p-s≠-∂p hy-‡-am-bn-´p-≠v. tkm-jy¬ s\-‰v-h¿-°v h-gn-bm-Wv C-cp-hcpw _-‘-s∏-´-sX-∂-Xn-\m¬

C-cp-h-cp-sS-bpw sam-ss_¬t^m-Wpw \n-t\m-bp-sS em-]vtSm-∏pw I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø t]m-en-kn-\v Iq-Sp-X¬ sX-fn-hpIƒ e-`n-®n-´p-s≠-∂-dn-bp-∂p. ssk-_¿-sk-√n-s‚ k-lm-btØm-sS Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ ti-J-cn-°m-\p-≈ {i-a-Øn-emWv A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿. A-tX-k-a-bw, B-{I-aWØn¬ Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°-‰ en-Po-jv A-]-I-S\n-e X-c-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v. en-Po-jn-s\ tNmZywsN-bv-Xm¬ Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ e-`n-°p-sa-∂ \n-K-a-\-Ønem-Wv t]m-enkv. B-‰n-߬ Unssh.F-kv.]n. B¿ {]-Xm-]≥, kn.sF. Fw A-\n¬-Ip-am¿ F∂n-h-cp-sS kw-L-am-Wv tIkt\z-jn-°p-∂-Xv.

hntZitPm-en hm-Kv-Zm-\wsN-bv-Xp e-£-§Ä X-«n-sb-Sp-¯- bphmhv ]n-Sn-bn sIm-®n: hn-tZ-i-tPm-en hm-Kv-Zm-\w-sN-bv-Xp e-£-߃ X-´n-∏p-\-S-Øn-b-bmƒ jm-tUm t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bn. F-d-Wm-Ip-fw ku-Øv Hm-h¿ {_n-Uv-Pn\p k-ao-]w am-Xm A-tkm-kn-tb-‰vk - v F-∂ t]-cn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {Sm-h¬ G-P≥kn \-S-Øn X-´n-∏p-\-S-Øn-b tIm-´-bw tam\n-∏≈ - n In-gt- °-°q-Sv ho-´n¬ tPm-k^ - v F{_-lm-an (32)s\-bm-Wv jm-tUm t]m-enkpw ku-Øv t]m-en-kpw tN¿-∂p ]n-Sn-Iq-Snb-Xv.Ip-ssh-Øn¬ \-gv-kn-Mv tPm-en hm-Kv-Zm\w sN-bv-Xv ]-e-cn¬ \n-∂pw C-bmƒ e-£-

߃ ssI-∏-‰n ap-ßn \-S-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWv ]n-Sn-bn-em-hp-∂-Xv. C-Xn-\-Iw \m-ep-t]-cpsS ]-cm-Xn-Iƒ kuØv t]m-en-kn-\v e-`n®n-´p-≠v. ]-Ø-\w-Xn-´, Xriq¿ kz-tZ-in-\n-I-fn¬ \n-∂m-Wv ]-Ww ssI-∏-‰n-bn-cp-∂-Xv. \n-c-h[n t]-cp-sS ]m-kv-t]m¿-´pw A-\p-_-‘ tcJ-If - pw C-bmƒ hm-ßn ssI-hi - w-h® - n-´p-≈Xm-bpw t]m-en-kn-\v hn-hc - w e-`n-®n-´p-≠v. Iq-

Sp-X¬ B-fp-Iƒ C-bmƒ-s°-Xn-tc ]-cm-Xnbp-am-bn h-cm≥ km-[y-X-bp-s≠-∂pw A-\[n-Ir-X-am-bn \-S-Øp-∂ C-Ø-cw ÿm-]-\߃-s°-Xn-tc i-‡-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn°p-sa-∂pw kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-jW - ¿ sI Pn sP-bnw-kv A-dn-bn-®p. kvs - ]-jy¬ {_m-©v A-kn. t]m-en-kv IΩo-j-W¿ Fw c-ta-iv-Ip-am¿, jm-tUm Fkv.s - F. F A-\¥ - e - m¬, ku-Øv A-Uo-j\¬ F-kv.s - F. tZ-hk - y, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b km-\p, c-Rv-Pn-Øv, D-Ω¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-bm-sf tIm-SX - n- dn-am≥-Uv sN-bvX - p.-

`oXn ]-c¯nb ISp-h N-¯\n-e-bn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: H-cm-gvN-bm-bn {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS Dd-°w-sI-Sp-Øn-b I-Sp-h N-Øp. ]q-Xm-Sn ]-©m-b-Øn-se h-fmt©-cn {]-tZ-i-Øv `o-Xn-]-c-Ønb I-Sp-h-sb-bm-Wv N-Ø-\n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. A-©p-hb- m-Wv {]m-bw I-W-°m-°p∂-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv ]m-{º tXm-´-Øn-se a-cn-b-\m-Sv `m-K-Øv P-Uw I-s≠-Øn-b-Xv. \m-´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[w `-b∂v P-Uw D-S≥-X-s∂ h-\w-h-Ip∏v F-Sp-Øp-am-‰n. B-Sn-s\ sIm-∂ I-Sp-h {]tZ-i-Øv `o-Xn-]-c-Øn-b-tXm-sS ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn h-\w-h-Ip-∏v sI-Wn ÿm-]n-®n-cp-∂p. h-fmt©-cn tam-kv-tIm Ip-∂n-em-Wv B-dp-Zn-h-kw ap-ºv h-\w-h-Ip-∏v c-≠p Iq-Sp-Iƒ ÿm-]n-®-Xv. ]n-∂o-Sv c-≠p In-tem-ao-‰¿ A-I-se a-cn-b-\m-Sv `m-K-tØ-°v Iq-Sp-I-fn-sem-∂v am-‰n-bn-cp-∂p. Cu `m-K-Øv I-Sp-h h-cp-∂p-s≠∂p I-s≠-Øn-b-tXm-sS-bm-Wv Iq-Sv C-hn-tS-°v am-‰n-b-Xv. I-Sp-

Øn¬ A-`n-{]m-b-w ]-d-bmw. Un.kn.kn-I-fp-sS dn-t]m¿-´v e-`n-®ti-jw kq-£v-a-am-bn ]cn-tim-[n-®p am-{X-ta Xp-S¿\-S]-Sn-I-sf-Sp-°q. hn-`m-Ko-b-amtbm a-‰p Xm¬-∏cy-ß-sfm ap≥\n¿-Øn B¿-s°-Xntc-bpw Hcp \-S-]-Sn-bp-ap-≠mhn-√. B-e∏p-g Un.-kn.kn. {]-kn-U‚ v ]c-ky {]-Xn-I-c-Ww \-S-Øn-bXn¬ sI.-]n.kn.kn-°p-≈ AXr-]v-Xn A-t±-l-sØ A-dn-bn®n-´p-≠v. ]m¿-´n-°p-≈n¬ im¥-am-b H-cp A-¥-co-£w \n-e\n¬-°p-tºmƒ C-Ø-cw N¿-®Iƒ Kp-W-I-c-am-hn-√. B-e-∏pg-bn¬ Xp-S-ßn-b-Xn-s‚ kq-N\-I-fm-Wv a-‰p Pn-√-I-fn¬\n∂p-≠m-b-Xv. Cu km-l-N-cyØn-em-Wv ap-∂-dn-bn-∏p \¬-Ip∂-sX-∂pw kp-[o-c≥ hy-‡-am°n.

∏n-°m≥ am¿-®v 28\v kp-{]nwtImS-Xn D-Ø-c-hn-´Xv. F-∂m¬, B D-Ø-chpw ]m-en-°m-sXbm-Wn-t∏mƒ ho≠pw P-bn-ente-°p am-‰n-b-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tI-c-fØn¬ B¿°pw ]n¥p-W \¬Im-sX a-\- m-£n thm-´p-\¬Im-\m-Wv ]n.Un.]n. {]-h¿ØI-tcm-Sv a-AvZ-\n B-lzm-\w sN-bv-XXv. tI-c-f k¿-°m-cns\-Xncm-b ka-cw \n¿-Øn-hbv°m\pw B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. I¿-Wm-S-I k¿-°m-cm-hm-s´ \yq\-]£ thm-´p-Iƒ F-Xn-cmIp-sa-∂p I-≠v Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-bm≥ Im-Øn-cn-°p-I-bmbn-cp∂p. I¿-Wm-S-I-bn¬ Xn-cs™-Sp-∏v I-gn-™-Xn-s‚ sXm´-Sp-Ø Znh-kw X-s∂ a-AvZ-\nsb P-bn-en-te-°p am-‰p-Ibpw sN-bvXp. I-gn-™ Znh-kw B-

ip-]-{Xn-bn-seØn-b I¿-Wm-SI Un.sF.Pn. Xn-c-s™-Sp-∏n\p ti-jw P-bn-en-te-°p am-‰psa-∂ kq-N-\ \¬-In-bn-cp∂p. a-Wn-∏m¬ B-ip-]{Xn U-b-dŒ¿ tUm. kp-Z¿-i≥ s_√mepw DS≥ Un-kv-Nm¿-Pv sN-øpsa-∂p hy-‡-am-°n-bn-cp∂p. {]-ta-lw \n-b{¥-Whn-t[-bam-°n t\-{Xi-kv-{X-{In-b \-SØm-sX-bmWv ho≠pw a-A-vZ\n-sb P-bn-en-te-°-b-°p-∂Xv. h-e-Xp-I-Æn-s‚ Imgv-N ]q¿W-ambpw \-„-s∏-´ a-A-vZ-\n-°v C-S-Xp-I-Æn-\p t\cn-b Imgv-N am-{X-ta-bp≈q. C-\n Pq¨ 29\v a-A-vZ-\n-bp-sS Pm-aymt]£ kp-{]nwtImS-Xn ]-cn-K-Wn°pw ap-ºv aßn-b Im-gv-Nbpw \-„-am-bn ]q¿-W-ambpw A-‘\mIptam F-∂ B-i-¶-bm-Wv D-‰-h¿°v.

Ccn-«n kv-tä-j-\nse Fkv.sF. IzmÀ-t«-gv-kn- Xq-§na-cn-¨ \n-e-bn C-cn´n: C-cn-´n t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se Fkv.-sF-sb Izm-t´-gv-kn-\p-≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. tIm-gn-t°m-Sv Im-c∏-d-ºv kz-tZ-in ]-Sn-™m-sd H-X-bawK-ew lu-kn¬ H tKm-]n-\m-Yn(54)s\bm-Wv t]m-en-kv kv-t‰-j-\p k-ao-]-sØ Izm-¿t´-gv-kn-\p-≈n¬ C-∂-se D-®-bv°v 12Hm-sS Xq-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-ØnbXv. cm-hn-se tPm-en-s°-Øn-b C-t±-lw Xe-th-Z-\-bm-sW-∂p ]-d-™v Izm¿-t´-gv-kn-te°p t]m-hp-I-bm-bncp∂p. Xn-cn-®p h-cm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v k-l-{]-h¿-Ø-I¿ Izm¿-t´gv-kn-se-Øn A-t\z-jn-®-t∏m-gmWv a-cn-®\n-e-bn¬ Im-W-s∏-´Xv. H-cph¿-jw ap-ºm-Wv tIm-gn-t°m-´p \n∂p ÿ-ew am-dn tKm-]n-\mYv C-cn-´n-bn-se-Øn-bXv. C-cn-´n Un-ssh.F-kv.]n. ]n kp-Ip-amc≥, kn.sF. hn hn a-t\mPv, C-cn-´n X-l-kn¬-Zm¿ sI B¿ c-ho-{μ≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-SØn. ar-X-tZ-lw t]mkv‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v sIm≠p-t]mbn. `mcy: {io-P. a°ƒ: tKm-]n-I, im-cnI.

Xnc-sª-Sp-¸p Uyq-«n-bn-se ho-gv-N: A-©p t]m-en-kp-ImÀ-¡v k-kv-s]³j³ a-e-∏p-dw: tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏p Uyq-´n-bn¬ hogv-Nh-cp-Ønb-Xn-\v A-©p t]m-en-kp-Im-sc Fw.F-kv.]n. I-am≥U‚ v bp jd^-en k-kv-s]≥Uv sN-bvXp. kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k¿-amcmb k-t¥m-jv-Ip-am¿, A-PnXv, cm-tP-jv-Ip-am¿, e-\ojv, hntPm h¿Ko-kv F-∂n-h-sc-bm-Wp k-kv-s]≥Uv sN-bv-XXv. thm-´n-Mv b-{¥ßƒ kq-£n-®n-cn-°p∂ tIm-gn-t°m-Sv tem tIm-f-Pn¬ Uyq-´n-bnep-≠m-bn-cp-∂-h-cm-Wv k-kv-s]≥Uv sN-ø-s∏-´h¿.

C-Sp-¡n-¡n-Xv ZpxJshÅn C-Sp-°n: tb-ip-tZhs‚ ]o-Um\p-`-h kv-a-c-Wbmb ZpxJ-sh≈n C-Sp-°n-°v A-£-cm¿-YØn¬ Zp-c-¥-sh-≈n-bmbn. C∂-se H-‰ Znh-kw B-dp-t]sc-bm-Wp C-Sp-°n-°p \-„-s∏´Xv. Ip-cn-ip-a-e-I-b-‰hpw ]-≈nbn¬ {]m¿-Y-\bp-sam-s°-bm-

am-Wp a-cn-®Xv. DSpº∂q¿XfØn¬- B‚Wn- takv-Xncnbpw- (65),- \m-ep-h-b- p-Im-cn t]-c-°p´nbp-am-Wp hm-l-\m-]I-S-Øn¬ a-cn-®Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn- ]Xns\m-t∂m-sSbm-Wvtakv-Xn-cn-bpw- `m-cy- s]ÆΩ a°fm-b A\n-X,- kcn-X,- A\q-

adbq¿ kztZin At¥mWn, Xncp∏q¿ kztZin tPmk^v F∂nhcpam-Wv Im-e-Sn-∏p-g-bn¬ acn®Xv. ]ØctbmsS ImeSn {ioi¶c]meØn\v kao]ap≈ IShn¬ Ipfn-°m\ndßnb tPmk^v Hgp°n¬s∏SpIbmbncp∂p. tPm-

hn-P-b-m-Ëm-Zw Xocpw ap-t¼ tPmk-^v t]mbn a-d-bq¿: a-I-s\-bpw `m-cym-ktlm-Z-c-s\-bpw H-tc Zn-h-kw \-„-s∏-´-Xn-s‚ B-Lm-XØn-em-Wv k-Xy-s‚ Ip-Spw_w. a-d-bq¿ _m-_p-\-K¿ kztZ-in-I-fm-b k-Xy-s‚-bpw dPn-bp-sS-bpw C-f-b a-I-\m-Wv a-cn-® tPm-k-^v (15). F-kv.F-kv.-F¬.-kn. ]-co-£m-^ew A-dn-™-Xn-s‚ k-t¥mj-Øn-em-bn-cp-∂ k-Xy-\pw

bn ZpxJ-sh-≈n B-Nc-Ww \-SØp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv D-‰-h-cpsS A]-I-Shm¿-Ø F-ØnbXv. _-‘p-°ƒ an-°-hcpw ]≈n-bnepw a‰pw B-bn-cp-∂-Xn\m¬ Sn.hn. Nm-\-ep-I-fn¬ hm¿Ø {i-≤n-® a-‰p Nn-e-cm-Wp Ch-sc hnh-cw A-dn-bn-®Xv. a-e-bm-‰q¿ Xo¿-∞m-S-Icmb a-d-bq¿, aq-∂m¿, D-Sp-º-∂q¿ kztZ-in-I-fm-Wp Zp-c-¥-Øn¬-s∏´Xv. Ime-Sn ]m-e-Øn-\p k-ao]w Ip-fn-°m-\n-dß-sh A-]-IS-Øn¬-s∏-´p \m-ep-t]cpw hml-\m-]-I-S-Øn¬ c-≠p t]-cp-

Ip-Spw-_-Øn-\pw a-I-s‚ hntbm-Kw Xo-cm-Zpx-J-am-bn.-]-co£ P-bn-®-Xn-s‚ B-Àm-ZØn¬ a-e-bm-‰q¿ ap-Ø-∏-\v t\¿-® A¿-∏n-°m-\m-bn d-Pnbp-sS k-tlm-Z-c≥ A-t¥mWn-tbm-sSm-∏-am-Wp tPm-k^v t]m-b-Xv. tPm-k-^n-s\ c£n-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS A-t¥m-Wn-bpw a-c-W-Øn-\p Io-g-S-ßn. Xn-cp-∏q¿ I-º-\n-bn¬ Iq-

]v,- A\q-]n-s‚ kp-lr-Øv- kpμc\pw- takv-Xn-cn-bp-sS aIfpsS F´p-w- \m-ep-hb pw- ho-Xw{]m-bap≈ Ip-´n-Ifpw- ASßp∂ kw-Lw- aebm-‰q¿- ae Ibdp-∂Xn-\p t]m-bXv.- Xn-cnsI hcp-tºmƒ- ]I¬- ]Xns\m-∂ctbm-sS Ch¿- k©cn®n-cp-∂ am-cp-Xn- sk≥- kz-Imcy- _ p-am-bn- Iq-´n-bn-Sn-°pIbm-bn-cp-∂p-.- ]cn-t°‰ a‰p≈h¿ FdWm-Ip-fw- saUn°¬- {Skv-‰v- Bip-]{XnbnemWv. aq∂m¿ kztZinIfmb kptcjv, cmtPjv F∂nhcpw

en-∏-Wn-°m-cm-Wv k-Xy-\pw d-Pn-bpw. A-Xn¬ \n-∂p-≈ Xp-—-am-b h-cp-am-\w sIm≠m-bn-cp-∂p a-°-sf ]Tn-∏n®n-cp-∂-Xv. a-d-bq¿ K-h¨sa‚ v ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-bm-bn-cp-∂ tPm-k-^v kvIq-fn¬ A-[ym-]-I-cp-sS-sb√mw {]n-b-¶-c-\m-bn-cp-∂p. _m-_p-\-K-dn¬ A-Ωq-Ω-bpsS ho-´n¬ Xm-a-kn-®m-Wv ]T\w \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv.

k^ns\ c£n°m\p≈ {iaØn\n-sS A-Ωm-h≥ A-t¥mWn-bpw a-‰p-≈-hcpw Hgp°n¬s∏SpIbmbncp∂p. kwLØnep≠mbncp∂ kv{XoIƒ hnhcadnbn®Xns\ XpS¿∂v \m´pIm¿ \SØnb Xnc®nenemWv \mep t]cpsSbpw arXtZl߃ Is≠SpØXv. s]cpºmhq¿ Xmeq°v Bip]{Xn tam¿®dnbn¬ t]m-kv‰vtam¿´Øn\p ti-jw ar-X-tZl߃ _‘p°ƒ°v hn-´psIm-Sp-Øp.

a-t©-cn-bn H-¼-Xmw-¢m-kp-Im-c-\-S-¡w A©w-K ss_-¡v tam-ãm-¡Ä ]n-Sn-bn tam-j-Ww ss_-¡n A`ym-kw \-S-¯m³

h-b-\m-´n-se ]m{º -tXm-´-Øn¬ I-s≠-Ønb ISp-h-bp-sS PUw h N-Ø-X-dn-™v {]-tZ-i-hm-kn- Xv.- H-cm-gv-N ap-ºv Im-en-\v ]-cnIƒ kw-L-Sn-®v F-Øm-≥ Xp-S- t°-‰ \n-e-bn-em-Wv I-Sp-h-sb ßn-b-tXm-sS cm-hn-se H-º-Xn- I-s≠-Øn-b-Xv. I-Sp-h-bp-sS B-{I-a-W-Øn\p X-s∂ P-Uw Ip-∏m-Sn t^m-dkv-‰v Hm-^n-kn-te-°p am-‰p-I-bm- ¬ sh-‰-dn-\-dn k¿-P-\pw ]-cnt°-‰n-cp-∂p. I-Sp-h-sb a-b-°pbn-cp-∂p. A-Xn-\n-sS, P-Uw sIm-≠p- sh-Sn h-bv-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\nt]m-b Po-∏v X-´n C-cp-fw kz-tZ- S-bn¬ a-b-°p-sh-Sn hn-Z-Kv-[-\min-bm-b Hm-t´m-ss{U-h¿-°v \n- b sh-‰-dn-\-dn k¿-P≥ tUm. A m-c ]-cn-t°-‰p. C-Xp sN-dn-b- cp¨ k-J-dn-b-°m-Wv ]-cn-t°tXm-Xn¬ kw-L¿-j-Øn-\n-S- ‰-Xv. t\-c-tØ-bp-≈ ]-cn-°m-Wv bm-°n. tI-Wn-®n-d t]m-en-sk- a-c-W-Im-c-W-sa-∂m-Wv {]m-YØn-bm-Wv cw-Kw im-¥-am-°n-b- an-I \n-K-a-\w.-

a-t©-cn: H-ºXpw ]Øpw ¢mkp-Im-cpw Ir-{Xn-a -Im¬- h-®bmfp-a-S-°-ap-≈ A©wK ss_-°v tam-„m°-sf a-t©-cn F-kv.sF. kn sI \m-kdpw kw-Lhpw A-d-kv-‰v sN-bvXp. h-≈p-h{ºw kz-tZ-in-Ifm-b ]m-e-°-∏-≈n-bm-fn¬ ^-hmkv(18), I-°m-S-Ω¬ \n-[n≥-(21), sam-d-bq¿ ]q-X-\-∏d-ºv Xn-cpØn-Ω-¬ A-–p¬ A-kokv(21), H-º-Xnepw ]-Øn-epw ]Tn-°p-∂ c-≠pt]¿ F-∂n-hsc-bm-Wp ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. I-gn™ 12\v tIm-gn-t°m-Sv ao-©¥ ss_-]m-kn¬\n-∂mWv ss_-°v I-h¿-∂Xv. A-Sn-®ps]m-fn-®p Po-hn-°m-\m-Wv tamj-Ww \-S-Øn-b-sX-∂m-Wv {]Xn-Iƒ sam-gn\¬-In-bXv. ]n-Sn-

a-t©-cn-bn¬ ]n-Sn-bnembh¿ bn-em-b F√m-hcpw C-SØ-cw km-ºØn-Iti-jn-bp-≈ IpSpw-_-Øn¬\n-∂p-≈-h-cmWv. Im¿- hm-S-Ibv-s°-Sp-Øv I-dßp-∂-Xv C-h-cp-sS hn-t\m-Z-ambn-cp-∂p. 12\v Im¿- hm-S-Ibvs°-Sp-Øm-Wv F√m-hcpw tamj-W-Øn-\v tIm-gn-t°m-t´-°p

t]m-bXv. 2013 tam-U¬ _-Pm-Pv ]ƒ-k¿ ss_-°mWv I-h¿-∂Xv. tam-„n-® ss_-°p-am-bn A`ym-k-Øn\v a-t©-cn kn¬kne ]m¿-°n-se-Øn-b-Xm-bn-cp∂p A-©w-K-kwLw. t]m-enkv F-Øn-b-tXm-sS Ch¿ Hm-Snc-£-s∏-s´-¶n-epw c-≠p-h¿-jw

ap-ºp≠m-b hm-l-\m-]-ISsØ Xp-S¿∂v Ir-{Xn-a -Im-ep-]tbm-Kn-°p-∂ \n-[n-\p c-£-s∏Sm-\m-bn√. \n-[n-s\ ]n-Sn-®-tXmsS-bm-Wv a-‰p-≈h-sc Xn-cn-®-dn™Xv. ]p√m-\q¿ sslkv-Iqƒ ]-cn-kc-Øv I-©m-hv h-en-®p\S-°p-∂-h-cm-Wv C-∂-se ]n-Snbnemb ss_-°v tam-„m-°-sf∂v t]m-en-kv ]-d™p. ss_-°n¬\n∂v A-gn-s®-SpØ ]m¿-Sv-kp-I-sf√mw {]-Xn-Ifp-sS ho-Sp-I-fn¬-\n∂v t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. ]nSn-bn-em-bhsc s]-cn-¥¬-a-Æ ^-Ãv-¢m-kv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. {]m-b-]q¿-Øn--bm-hmØh-sc Pp-h-ss\-¬ t_m¿-Un\p ap-∂n¬ lm-P-cm-°n.


KANNUR

1189 taSw 6

1435 P. BJn¿ 18

19 G-{]n¬ 2014 i\n

Fkv.F-kv.FÂ.kn. -^-ew hn-e-bn-cp-¯p-t¼mÄ

95.47

i-X-am-\w hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p hn-P-bw k-Ωm-\n-®p-sIm-≠v F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£m-^-ew ]p-d-Øp-h-cp-tºmƒ A-sXmcp sd-t°m-Um-Wv. F-¶n-epw Cu hn-P-bn-I-fp-sS \n-ehm-c-sØ-∏-‰n ]-e kw-i-b-ß-fpw B-i-¶-I-fpw \n-e\n¬-°p-∂p-≠v. am¿-°v-Zm-\-Øn¬ {]-I-Sn-∏n-°p-∂ DZm-c-X-bpw ]-co-£ F-∂ B-i-b-tØm-Sp-≈ k-ao-]-\Øn-ep-≠m-b am-‰-hp-sam-s°-bm-Wv Hm-tcm sIm-√-hpw D-b¿-∂p-b¿-∂p-t]m-hp-∂ hn-P-b-i-X-am-\-Øn-\p ]n∂n-ep-≈ H-cp {]-[m-\ L-S-I-sa-∂ h-kv-Xp-X a-d-∂pIq-Sm. hn-Zym¿-Yn tNm-Zy-Øn-sem-∂v ssI-h-®m¬ aXn, am¿-°v In-´pw. hn-P-b-i-X-am-\w h¿-[n-°m≥ Cu D-Zm-c-X-bpw Im-c-W-am-Wv. Cu k-ao-]\ - w hn-Zym¿-Yn-Is - f ]-co-£b - n¬ P-bn∏n-°p-sa-¶n-epw Po-hn-XØ - n¬ tXm¬-∏n-°p-∂p-sh-∂p ]-db - p-∂h - c - p-≠v. a-dn-®p-≈ A-`n-{]m-bh - pw {]-_e - a - mWv. G-Xm-bm-epw H-cp Im-cyw Xo¿-®: ]-cm-Pn-Xc - p-sS tem-Ia - √ - C-∂v F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£ Xp-d∂ - nSp-∂X - v. F-∂m¬, C-ßs - \ ]-co-£b - p-sS I-Sº - I-S∂v hn-Pb - n-If - m-bn h-cp-∂ F-√m-h¿-°pw D-]c - n-]T-\Øn-\v A-hk - c - a - p-t≠m F-∂ tNm-Zyw h-fs - c {]-k‡-am-Wv. 4,42,678 hn-Zym¿-Yn-If - m-Wv C-s°m-√w D-]c - n]T-\Ø - n-\p-≈ tbm-Ky-X t\-Sn-bX - v. l-b¿ sk-°≥U-dn-bn-epw shm-t°-j\ - ¬ l-b¿ sk-°≥-Ud - n-bnepw sF.Sn.sF-If - n-epw t]m-fn-sS-Iv\ - n-°p-If - n-ep-sams°-bm-bn 3,65,520 ko-‰p-It- f-bp-≈q. A-Xn-s‚ A¿-Yw 77,000Øn¬-∏c - w Ip-´n-Iƒ-°v D-]c - n-]T-\Ø - n-\v A-hk-cw e-`n-°n-s√-∂m-Wv. am-{X-a√ - , C-Øh - W Hm-tcm _m-®n-se-bpw hn-Zym¿-Yn-If - p-sS F-Æw ]-ca - m-h[ - n 50 B-bn \n-Ps - ∏-Sp-Øn-bt- Xm-sS {]-iv\ - w Iq-Sp-X¬ k¶o¿-Wa - m-hp-∂p-Xm-\pw. ]p-Xn-b l-b¿ sk-°≥-Ud - n kvI - q-fp-If - pw _m-®p-If - pw A-\p-hZ- n-®p-sIm-≠p am-{Xta Cu {]-iv\ - w ]-cn-lc - n-°m-\m-hq. a-e_ - m-dn-se hnZym¿-Yn-If - m-Wv C-°m-cy-Øn¬ Iq-Sp-X¬ _p-≤n-ap-´v A-\p-`h - n-°p-I. a-e_ - m-dn¬ D-≠m-bn-´p-≈ A-`q-X] - q¿h-am-b hn-Zym-`ym-kh - f - ¿-®b - pw C-hn-sS e-`y-am-b hnZym-`ym-kk - u-Ic - y-ßf - pw X-Ωn-ep-≈ s]m-cp-Øa - n-√mbva - h-en-b {]-iv\ - ß - f - m-Wp kr-„n-°p-∂X - v; hn-ti-jn®pw a-e∏ - p-dw Pn-√b - n¬. F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£bn¬ D-b¿-∂ hn-Pb - i - X - a - m-\w ssI-hc - n-°p-tºmƒ, A-Xn-s\ i-cn-bmw-hÆ - w A-`n-ap-Jo-Ic - n-°m-\p-≈ Xøm-sd-Sp-∏p-Iq-Sn th-Ws - a-∂p Np-cp-°w. a-e-∏p-dw Pn-√ ssI-h-cn-® K-W-\o-b-am-b t\-´-߃ {]-tXy-Iw F-Sp-Øp-]-d-bm-sX F-kv.F-kv.-F¬.kn. hn-P-b-sØ-°p-dn-®p-≈ hn-i-I-e-\-߃ ]q¿-Wam-hn-√. F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sn-b hnZym¿-Yn-Iƒ Iq-Sp-X¬ a-e-∏p-dw Pn-√-bn-em-Wv. F-ÆØn¬ am-{X-a-√, KpW-Øn-epw a-e-∏p-dw ap-∂n-´p-\n¬°p-∂p-sh-∂m-Wv C-Xn-s‚ A¿-Yw. a-e-∏p-d-Øp-Im¿ tIm-∏n-b-Sn-®p ]m-km-hp-∂p-sh-∂pw a-‰p-ap-≈ Xn-cphp-≈w-Xp-d-°-ep-I-sf A-{]-k-‡-am-°n-s°m-≠m-Wv Cu hn-P-bw. A-Xn-s‚ Im-c-W-߃ Iq-Sn hn-i-I-e\w sN-øp-tºm-gm-Wv s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k-Øn-\v Du∂¬ \¬-In-s°m-≠p-≈ Pn-√-bn-se hn-Zym-`ym-k-{]h¿-Ø-\-ß-sf \-ap-°p {]-Io¿-Øn-t°-≠n-h-cp-∂-Xv. k-∂-≤-kw-L-S-\-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\-ß-fpw Im-WmXn-cn-°-cp-Xv. a-e-∏p-d-Øn-s‚ hn-P-b-t`-cn A-`n-Pm-X-cptS-X-√, A-Sn-ÿm-\-h¿-K-Øn-t‚-Xm-Wv; Xo¿-®.

Cuk-¸n-sâ Im¡

Cu

-k-∏n-s‚ I-Y-Iƒ Ip-´n-Iƒ-°p l-c-amWv. F-{X-tbm X-e-ap-d-I-fm-bn {]m-No-\ {Ko-kn-se Cu I-Ym-Im-c-s‚ ]-£n-I-fpw ar-K-ß-fpw Ip-´n-I-fp-sS `m-h-\-sb D-±o-]n-∏n-°p-∂p. Ip-´n-I-sf am-{X-a-√, ap-Xn¿-∂ im-kv-{X-⁄-sc-bpw K-th-j-Isc-bpw Cu-k-∏v I-Y-Iƒ B-I¿-jn-°p-I-bp-≠m-bn. Cu-k-∏n-s‚ I-Y-I-fn-se H-cp Im-° ]m-{X-Øn-s‚ A-Sn-bn-se sh-≈w Ip-Sn-°m-\m-bn A-Xn¬ I-s√-SpØn-´-Xv Cu-bn-sS Nn-e K-th-j-I¿ ]-cn-tim-[n-°m≥ \n-›-bn-®p. \yq-kn-e≥-Un-se Hm-°v-em≥-Uv k¿-h-Iem-im-e-bn-se-bpw Cw-•-≠n-se Imw-{_n-Pv k¿-h-Iem-im-e-bn-se-bpw K-th-j-I-cm-Wv Cu-k-∏n-s‚ Im°-bp-sS ]-co-£-Ww ]p-\-cm-hn-jv-I-cn-®-Xv. Im-en-tUm-Wn-bb - n-se Im-°I - s - f-bm-Wp ]-co-£W-Øn-\m-bn A-h¿ D-]t- bm-Kn-®X - v. ]m-{X-Øn-se sh≈-Øn¬ H-cp `-£y-hk - X v- p-hn-´v A-Xn-te-°v F-Øm\p-≈ h-gn Im-°I - ƒ I-≠p-]n-Sn-°p-tam F-∂m-bn-cp∂p ]-co-£W - w. A-Xn-\p k-lm-bI - a - m-hm-\m-bn t\-ctØ `m-ca - p-≈X - pw A-√m-ØX - p-am-b h-kX v- p-°ƒ - sIm-Øn-sb-Sp-°m-\pw sh-≈∏ - m-{X-Øn-en-Sm-\pw Im-°I - sf ]-cn-io-en-∏n-®n-cp-∂p. `m-ca - p-≈ h-kX v- p sIm-Ønsh-≈Ø - n-en-´m¬ F-s¥-¶n-epw `-£y-hk - X v- p k-Ωm\-am-bn e-`n-°p-sa-∂pw A-h a-\ - n-em-°n-bn-cp-∂p. ]m-{X-Øn-se sh-≈-Øn-se `-£y-km-[-\w sImØn-sb-Sp-°m-\m-bn `m-c-ap-≈ I-√p-Iƒ D-]-tbm-Kn-°msa-∂p I-≠-dn-™ Im-°-Iƒ B hn-Zy X-s∂ {]-tbm-Kn-®-Xm-bm-Wp K-th-j-I¿ I-≠-Xv. ]-t£, A-Xn\-h¿-°v A¬-∏w ]-cn-io-e-\w th-Ww. G-Xm-bm-epw Cu-k-∏n-s‚ I-Y-bn-se Im-°-bv-°pw _p-≤n-am-∑m-cmb c-£n-Xm-°-fp-sS in-£-Ww e-`y-am-bn-cn-°-Ww.

t\Àhc {][m-\a - {- ¥n-°v am-[y-aß - ƒ ]-cn-KW - \ - \¬-Ip-∂n-s√-∂v ]-cmXn.

kozhikode

6

amÀ-tIkv: km-ln-Xy-¯nse am-{´n-I{]Xn` a

-e-bm-fn-hm-b-\-°m¿-°v _jo-dn-s\-bpw Fw Sn-sb-bpw hn-P-b-s\-bpw B-\-μn-s\-bpw am-[-hn-°p-´n-sb-bpw-t]m-se, As√-¶n¬ a-‰p ]-e-sc-bpw-t]m-se, {]n-b-s∏-´ kz-¥w F-gp-Øp-Im-c\m-Wv K-{_n-tb¬ Km¿-kn-b am¿-tI-kv. am¿-tI-kv am-{X-a-√, t_m¿-l-kpw H-tŒ-hn-tbm ]mkpw am-cn-tbm sh¿-Km-kv tbm-kbpw Im¿-tem-kv ^p-h‚-kp-sa√mw A-h¿-°p Nn-c-]-cn-Nn-X-cm-b F-gp-Øp-Im¿. em-‰n-\-ta-cn-°≥ km-ln-Xy-hpw A-Xn-s‚ ap-J-ap{Z-bm-bn h-∂p hm-b-\-°m-sc hn{`-an-∏n-® am-Pn-°¬ dn-b-en-k-hpsa-√mw a-e-bm-fn-Iƒ-°p Nn-c-]cn-Nn-Xw. G-Im-¥-X-bp-sS \q-dph¿-j-߃ H-cp a-e-bm-f t\m-hem-bm-Wv A-h¿ F-Æp-∂-Xv. AXn-\m¬ X-s∂ sIm-fw-_n-b≥ F-gp-Øp-Im-c-\m-b am¿-tI-kv 87mw h-b- n¬ A-c-sßm-gn-bptºm-ƒ, a-e-bm-f-Øn-se hm-b-\°m¿ A-Xp kz-¥w `m-j-bv-°p kw-`-hn-® \-„-am-bn-Ø-s∂-bmWp I-W-°m-°p-∂-Xv. em-‰n-\-ta-cn-°≥ cm-Py-ß-fnse km-ln-Xy-Øn-s‚ kz-`m-h\n¿-W-b-Øn¬ tIm-f-\n-h¬-°c-Ww h-en-b ]-¶p-h-ln-®n-´p-≠v. X-t±-i-kw-kv-Ir-Xn-bp-sS B-gØn-¬ th-cq-∂n-b-Xm-Wv em-‰n-\ta-cn-°≥ km-ln-Xy-kw-kv-Im-csa-¶n-¬-Ø-s∂-bpw km-ln-Xyw A-hn-sS hn-Ik - n-°p-Ib - pw ]p-„ns∏-Sp-I-bpw sN-bv-X-Xv sIm-tfmWn-b¬ cq-]a - m-Xr-II - f - p-sS A-SnØ-d-ta-¬ \n-∂p-sIm-≠m-Wv. bqtdm-]y≥ km-ln-Xy-cq-]-ß-fm-b sN-dp-I-Y-bpw t\m-h-ep-am-Wv sIm-fw-_n-b Dƒ-s∏-sS-bp-≈ em‰n-\t- a-cn-°≥ \m-Sp-If - n¬ h-f¿-®{]m-]n-®X - v. a-eb - m-fØ - n-epw k-am\-am-b A-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. sIm-tfm-Wn-b-¬ `m-j-bm-b kv]m-\n-jv B-Wv h-en-sbm-c-f-thmfw em-‰n-\t- a-cn-°≥ - F-gp-Øn-s‚ B-hn-jv-Im-c-`m-j. tIm-f-\n-h¬°-c-W-Øn-s‚-bpw tIm-f-\n-h¬°-c-W-Øn¬-\n-∂p-≈ hn-ap-‡nbp-sS-bpw A-¥¿-[m-cI - f - m-Wv em‰n-\-ta-cn-°-≥ km-ln-Xy-sØ kPo-h-am-°p-∂-Xv. H-c¿-Y-Øn¬, Cu c-≠h - ÿ I - f - pw kw-Pm-Xa - m°p-∂ kw-L¿-j-am-Wv am-Pn°¬ dn-b-en-kw t]m-epw km-[yam-°n-b-Xv. am¿-tI-kn-s‚ F-∂√, ]-e em-‰n-\t- a-cn-°≥ F-gp-ØpIm-cp-sS-bpw c-N\ - I - f - n¬ C-Xp {]I-Sa - m-Wv. am¿-tI-kn-s‚ am-ÿ-]o-kmbn K-Wn-°s - ∏-Sp-∂X - v G-Im-¥X - bp-sS \q-dp-h¿-j-߃ (kv-]m-\njn¬ kn-tb≥ B-t\ym-kv tZ

tkm-fn-Zm-Zv) F-∂, 1982¬ s\mt_¬ k-Ωm-\m¿-l-am-b t\m-hem-Wv. eq-bn t_m¿-l-kn-t\msSm-∏w, em-‰n-\-ta-cn-°≥ km-lnXy-Øn-se G-‰-hpw an-I-® F-gpØp-Im-cn-sem-cm-fm-bm-Wv am¿-tIkv I-W° - m-°s - ∏-Sp-∂X - v. 1928¬ P-\n-® A-t±-lw ]-{X-{]-h¿-ØI - \m-bn-cp-∂p. 40 h-b - v Xn-Ib - p-∂Xn-\p ap-ºp-Xs - ∂ A-t±-lw Zn eo^v tÃmw (1955), C≥ Cu-hnƒ lh¿ (1962) F-∂o c-≠p t\m-h-epIƒ {]-kn-≤s - ∏-Sp-Øn. tI-W-en-\v B-cpw F-gp-Xp∂n-√ F-∂, 1961¬ c-Nn-® t\m-hen-eq-sS-bm-Wv A-t±-lw {]-i-kvX-\m-b-Xv. 1967¬ G-Im-¥-X-bpsS \q-dp-h¿-j-߃ ]p-d-Øp-h∂p. 1975¬ F-gp-Xn-b Zn Hm-´w Hm^v Zn ]m-{Sn-bm¿-°pw 1981¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn-b t{Im-Wn-°nƒ Hm-^v F U-Øv t^m¿-tSmƒ-Upw ]n-∂o-Sv ]p-d-Øn-d-ßn-b t\m-hep-I-fm-Wv. t\m-h-en-kv-‰v F-∂

K-{_n-tb KmÀ-knb amÀ-tI-kv (1927þ2014) ■

F ]n Ip-™m-ap

∂p sIm-fw-_n-b. kv-]m-\n-jv BWv A-hn-S-sØ {]-[m-\ `m-j. kv]m-\n-jv `m-jm-km-ln-Xy-sØ A-ta-cn-°≥ F-gp-Øp-Im¿ \∂m-bn kzm-[o-\n-®n-´p-≠v. am¿tI-kn-s‚ c-N-\-I-fn-epw hn-eyw t^m-Iv-\-dp-sS-bpw G-W-Ãv slan-Mv-th-bp-sS-bpw B-Jym-\-ssien-tbm-Sp-≈ km-[¿-ayw ImWmw. k-¶o¿-W-am-b h-kv-Xp-XI-sf A-\m-bm-k-am-bn A-Xn-efn-X-am-b B-hn-jv-Im-c-co-Xn-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v A-h-X-cn-∏n-°p-I F-∂-Xm-Wp am¿-tI-kn-s‚ {]tXy-I-X. C-Xv A-t±-l-Øn-s‚ F-gp-Øn-\v A-kq-bm¿-l-am-b Hgp-°v \¬-Ip-∂p. G-Im-¥-X-bpsS \q-dp-h¿-j-ß-fn¬ a-tIm≥sUm F-∂ ]-´-W-Øn-s‚ hn-{`-a-

\m-Wv. an-° em-‰n-\-ta-cn-°≥ Fgp-Øp-Im-sc-bpw t]m-se lr-Zbw hm-a-]-£-Øm-I-bm¬ A-t±lw I-Ωyq-Wn-Ãv tN-cn-tbm-Sv A\p-`m-hw ]p-e¿-Øn. Iyq-_-bnse ^n-Z¬ Im-kv-t{Sm-bp-sS hn-πh-tØm-Sv am¿-tI-kv B-fl-_‘w ÿm-]n-®p. sN Kp-th-c-bpw am¿-tI-kn-s\ {]-tNm-Zn-∏n-®n-cp∂p. ]-t£, am¿-tI-kn-s‚ F-gpØn¬, {]-Xy-£-am-b cm-{„o-bw D-≠m-bn-cp-∂n-√. A-t±-l-Øns‚ B-Jym-\-ssi-en-bpw am¿-Ivkn-b≥ ap-g-t°m-ep-Iƒ h-®pt\m-°n-bm¬, h¿-K-{]-Xn-_-≤X ]p-e¿-Øp-∂-Xm-bn-cp-∂p-sh∂p ]-d-™p-Iq-Sm. H-cp am¿-Iv-knÃv ssk-≤m-¥n-I≥ am¿-tI-kns‚ {]-[m-\ c-N-\-Iƒ hm-bn-°p-

t_m¿-l-kpw tIm¿-Ø-km-dpw G-W-kv-t‰m k-_m-tØm-bpw Nnen-bn¬-\n-∂v Km-{_n-tb-em an-kv{Xm-epw ]m-tªm s\-cq-Z-bpw saIv-kn-t°m-bn¬-\n-∂v H-tŒ-hntbm ]m-kpw Kp-hm≥ dpƒ-t^mbpw s]-dp-hn¬-\n-∂v tbm-k, D-dptKz-bn¬-\n-∂v Im¿-tem-kv H-s\‰n-˛ A-ß-s\-b-ß-s\. A-kv-sXIv, a-bm, C≥-Im, Kp-dm-\n kw-kvIm-c-ß-fp-sS ti-jn-∏p-I-fn¬-\n∂v D-cp-hw-sIm-≠ `n-∂-am-b tZi-kw-kv-Ir-Xn-I-fm-Wv Hm-tcm \m-´n-ep-ap-≈-Xv; A-h ssh-Nn{Xy-ß-fp-sS hn-f-\n-e-ß-fm-Wv. {]m-No-\-hpw B-[p-\n-I-hp-am-b A-\p-jvTm-\-ß-fpw io-e-ß-fpw Cu \m-Sp-I-fn¬ H-tc-k-a-bw \ne-\n¬-°p-∂p. C-h ]-c-kv-]-cw kw-tbm-Pn-∏n-°p-tºm-gm-Wv amPn-°¬ dn-b-en-kw (dn-bm-en kvtam am-Pn-t°m) H-cp km-[y-X-bmbn sh-fn-s∏-Sp-∂-Xv. ]-c-º-cm-K-X hn-izm-k-߃

X-Ωn-ep-≈ kw-L¿-j-߃ kv]m-\n-jv `-c-W-Øn-s‚ a-[y-Ime-Øv, em-‰n-\-ta-cn-°≥ tIm-f\n-I-sf ]n-Sn-®p-e-®p. B-[p-\n-I ap-X-em-fn-Ø-hpw {]m-No-\ ]m-cº-cy-hpw X-Ωn-ep-≈ G-‰p-ap-´¬ H-cp hn-Nn-{X-tem-I-Øn-s‚ \n¿an-Xn-bn-te-°m-Wv F-gp-Øp-Imsc \-bn-®-Xv. H-tc-k-a-bw A-Xp b-Ym-X-Y-hpw B-[p-\n-I-hp-amWv; A-tX-k-a-bw hn-{`-am-fl-Ihpw {]m-No-\-hp-am-Wv. C-ß-s\bp-≈ H-cp tem-I-Øn-s‚ G-‰hpw sX-fn-™ D-Zm-l-c-W-am-Wv am¿-tI-kn-s‚ a-tIm≥-sUm. am¿-tI-kn-s‚ Cu tem-I-Øv {]m-No-\-X-bpw B-[p-\n-I-X-bpw X-Ωn¬ H-tc-k-a-b-hpw tim-Imfl-I-am-bpw lm-kym-fl-I-ambpw G-‰p-ap-´p-∂p. am¿-tI-kv H-cp I-Ωyq-Wn-kv-‰v F-gp-Øp-Im-c-s‚ {]-Xy-b-im-kv-{X {]-Xn-_-≤-Xtbm-sS Cu kw-L-´-\-Øn¬ I-

£n-tN-cp-∂n-√. bm-Ym¿-Yy-Øns‚ tem-I-Øp-\n-∂v sI-´p-I-Ybp-sS a-s‰m-cp tem-Iw kr-„n-®v, A-Xn-s\ {]-Xy-b-im-kv-{Xm-`n-apJy-ß-fn¬-\n-∂p hn-ap-‡-am-°pI-bm-Wv A-t±-lw sN-øp-∂-Xv. am¿-Iv-kn-k-Øn-\v C-X-{X s]mcp-Ø-s∏-Sn-√. H-tc `m-j-bpw km-ln-Xy-hpw ]-¶p-h-bv-°p-∂ hn-hn-[ cm-Pyß-fp-sS Iq-´m-bv-a-bm-Wp em-‰n\-ta-cn-°. Cu cm-Py-ß-sf-√mw c-≠p kw-kv-Im-c-߃ X-Ωn-ep≈ kw-L¿-j-ß-sf Dƒ-s°m≈p-∂-h-bm-Wv: H-∂v, kv-]m-\njv A-[n-\n-th-i-i-‡n-I-fp-tSXv; a-t‰-Xv {]m-tZ-in-I-k-aq-lØn-t‚-Xv. c-≠p kw-kv-Im-c-ßfm-Wp-≈-Xv. H-∂v, ]m-›m-Xy _q¿-jzm k-¶¬-∏-߃ \n-e\n¿-Øp-∂p. a-t‰-Xv, A-Xn-s\ tX-®p-am-bv-®p-I-f-bm≥ D-Zy-an°p-∂p. em-‰n-\-ta-cn-°≥ F-gpØp-Im-sc kw-_-‘n-®n-S-tØmfw, X-ß-fp-sS hw-io-b-]m-c-ºcy-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-ep≈ tem-I-ho-£-W-Øn¬-\n-∂v tam-N-\w F-fp-∏-a-√. A-h¿ A-Zv`p-X-ß-fn¬ hn-iz-kn-°p-∂p. Xß-fp-sS D-≈n-ep-≈ A-]-c-s\ I-s≠-Øm-\m-Wv Cu F-gp-ØpIm¿ {i-an-°p-∂-Xv. Iyq-_-°m-c\n-se I-dp-Ø-h-s\, sIm-fw-_nb-bn-se Np-h-∂ C-¥y-°m-c-s\˛ C-ß-s\ ]-e-Xpw. Cu {i-aØn¬, H-cp ]p-Xn-b kr-„n \-S°p-I-bm-Wv; bm-Ym¿-Yy-Øn¬\n-∂v A-b-Ym¿-Y-X-bp-sS H-cp am-{¥n-I-tem-Iw ]n-d-hn-sb-Sp°p-I-bm-Wv. am¿-tI-km-Wv em‰n-\-ta-cn-°≥ F-gp-Øp-Im-cn¬ B ]n-d-hn-sb G-‰-hpw k-^-eam-bn B-hn-jv-I-cn-®-Xv. em-‰n-\-ta-cn-°≥ km-ln-Xyw tem-I-{i-≤-bm-I¿-jn-®-Xv 1962¬ km-ap-h¬ _-°-‰n-t\msSm-∏w t_m¿-l-kv t^m¿sa‚¿ k-Ωm-\w t\-Sn-b-tXm-sSbm-Wv. ]n-∂o-Sv tIm¿-sØ kmdn-s‚ tlm-]v-kv-tIm-®pw am¿-tIkn-s‚ G-Im-¥-X-bp-sS \q-dph¿-j-ß-fpw sIm-≠m-S-s∏-´p. am¿-tI-kn-s‚ G-‰-hpw h-en-b k-hn-ti-j-X, A-t±-l-Øn-s‚ cN-\-Iƒ tem-I-km-ln-Xy-sØ H-∂-S-¶w kzm-[o-\n-®p-sh-∂-XmWv. t_m¿-l-kn-t\m-fw h-en-b F-gp-Øp-Im-c-\m-Wv am¿-tI-kv F-∂p kv-]m-\n-jv `m-jm-˛-kmln-Xy hn-Zym¿-Yn-Iƒ k-Ω-Xn°-W-sa-∂n-√. ]-t£, t_m¿-lkn-t\-°m-fpw Im-en-I-X-bm¿-Pn® F-gp-Øp-Im-c-\m-Wv A-t±-lw F-∂-Xn¬ B¿-°pw H-´pw kw-ib-hp-an-√.

t\m-`m-hw A-¥¿-eo-\-am-bn In-S°p-∂p-≠v. I-Ωyq-Wn-Ãn-s\ sIm-∂-h¿ F-t∂ hn F-kv iTn®n-cp-∂p-≈q. F≥.Un.F-^v, apkv-enw-eo-Kv, _n.sP.]n, tIm¨{K-kv F-∂o ]m¿-´n-I-fn¬-s∏-´-hsc sIm-∂-h¿ ]m¿-´n-bn¬ ]m-Sn√ F-∂v C-Xp-h-sc ]-d-™n-´n-√. kv-{Xo-]o-U-\ hn-j-b-߃ ssI-Im-cyw sN-bv-X Im-cy-Ønepw hn F-kv Xn-I-™ kn.]n.Fw. ]-£-]m-Xn-bm-bm-Wp ImW-s∏-´-Xv. Zp-cq-l-am-bn sIm-√s∏-´ I-\ym-kv-{Xo-Iƒ-°pw ]n iin B-tcm-]-W-hn-t[-b-\m-b tIkn-se C-c-bm-b ]m¿-´n-{]-h¿Ø-I-bv-°pw "A-`-b'bn¬ Zp-cql-am-bn a-c-W-s∏-´ s]¨-Ip-´n°pw Nn-In¬-k \n-tj-[n-°-s∏´-Xn-\m¬ a-c-W-a-S-™ In-fn-cqcn-se im-cn-°pw A-Xp-am-bn _‘-s∏-´v a-c-W-s∏-´ A-\-L-sb∂ s]-¨-Ip-´n-°pw th-≠n t]mcm-Sm-Xn-cp-∂ hn F-kv, kn-‘p tPm-bn-sb A-`n-km-cn-I F-∂p hn-fn-® hn F-kv, sI sI c-a-bpsS c-£-I-\m-bn am-dp-I-bpw H-Sphn¬ I-\-Ø {]-l-c-ta¬-∏n-°pI-bpw sN-bv-X hn F-kv ]-t£, G-‰-hpw h-en-b kv-{Xo-kw-c-£I-\m-bm-Wp sX-‰n-≤-cn-°-s∏-´Xv. A-gn-a-Xn-s°-Xn-tc-bp-≈

t]m-cm-´-Øn-epw Im-Wmw C-c-´Øm-∏v. em-hv-en≥, tem-´-dn, _‘p-hn-\v `q-an \¬-In-b-Xv, a-I≥ N- μ - \ - a m- ^ n- b - I - f n¬- \ n- ∂ p ssI-°q-en hm-ßn-b-Xv, k-t¥mjv am-[-h-\n¬-\n-∂p ]m-Sw \n-IØm-≥ A-\p-hm-Zw \¬-Im-sa∂p ]-d-™v 70 e-£w hm-ßn-bXv, I-√p-hm-Xp-°¬ a-Zy-Zp-c-¥ tI-k-t\z-j-W-sØ A-´n-a-dn-®Xv Xp-S-ßn F-√mw I-s≠-Ø-s∏tS-≠-Xpw in-£n-°-s∏-tS-≠-Xpam-b A-gn-a-Xn X-s∂-bm-sW-∂Xv hn F-kv t_m-[-]q¿-hw a-d°p-∂-Xv, hn F-kn¬ {]-Xo-£b¿-∏n-® \n-jv-]-£-a-Xn-Iƒ am{X-a-√, B¿.-Fw.]n-bpw Bw BZv-an ]m¿-´n-bpw Xn-cn-®-dn-bm-sX t]m-b-Xn-\m-em-Wv {]-im-¥v `qj≥ hn F-kn-s\ £-Wn-®-Xpw B¿.-Fw-.-]n-°m¿, h-cp-sa-∂p \n\-®-Xpw. ]-Xn-hp-t]m-se Cu tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n-epw, \n-jv-{Inb-cm-bn am-dn-\n¬-°p-∂ I-d-I-f™ I-Ωyq-Wn-Ãp-I-sf-bpw \n-jv]-£-cpw A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ `-c-Ww B-{K-ln-°p-∂-h-cp-am-b bp-h-Xsb-bpw kn.]n.F-Ωn-\v th-≠n k-ssP-h-cm-°m≥ th-≠n-bm-Wv hn F-kv 52m-a-sØ sh-´p-sh-´n-bXv, Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s\.

Iq-eyw-˛ C-sX-√mw ssk-\n-Is‚ A-h-Im-i-ß-fm-Wv. Nn-e {]tXy-I k-μ¿-`-ß-fn¬ \n-b-{¥W-ß-fpw ]-cn-an-Xn-I-fpw G¿s∏-Sp-tØ-≠n-h-cpw. A-Xp Nn-et∏mƒ ssk-\n-I-sc am-\-kn-I ]n-cn-ap-dp-°-Øn-\v Im-c-W-am-°ntb-°pw. F-¥p-X-s∂-bm-bm-epw a-Xnbm-b B-tcm-Ky-hpw cm-Py-kv-t\l-hpw \n-›n-X hn-Zym-`ym-ktbm-Ky-X-bpw A-®-S-° a-t\m-`mh-hpw A-\p-k-c-W-io-e-hpw kl-\-i-‡n-bp-sam-s°-bp-≈ bphm-°ƒ-°v tbm-Pn-® sXm-gn¬ ssk-\n-I-tk-h-\w X-s∂-bmWv. Np-cp-ßn-b-]-£w 15 h¿-jsa-¶n-epw tk-h-\-Øn-en-cp∂m¬ am-\y-am-b s]≥-j-\pw kzo-I-cn-®p-sIm-≠v ho-´n-te-°p a-S-ßmw.

bm-_{X- ¡n¬m-c]p-p-sIS {i²-bv-¡v -h-en ]m-Sn-√, Sn-

sI A-l-Ω-Zv Iq-´n-e-ßm-Sn

B-in-Jv d-lv-am≥ F.B¿. \-K¿

amÀ-tI-kn-sâ G-ä-hpw h-en-b k-hn-ti-j-X, A-t±-l-¯n-sâ c-N-\-IÄ tem-I-km-ln-Xy-s¯ H-¶-S-¦w kzm-[o-\n-¨p-sh-¶-Xm-Wv. t_mÀ-l-kn-t\m-fw h-en-b F-gp-¯p-Im-c-\m-Wv amÀ-tI-kv F-¶p kv-]m-\n-jv `m-jm-þ-km-ln-Xy hn-ZymÀ-Yn-IÄ k-½-Xn-¡-W-sa-¶n-Ã. ]-t£, t_mÀ-l-kn-t\-¡m-fpw Im-en-I-X-bmÀ-Pn-¨ F-gp-¯p-Im-c-\m-Wv A-t±-lw F-¶-Xn BÀ-¡pw H-«pw kw-i-b-hp-an-Ã. \n-e-bn-em-Wv hn-iz-km-ln-XyØn¬ {]-i-kv-X-\m-b-sX-¶n-epw am¿-tI-kn-s‚ c-N-\m-]m-S-hw IqSp-X-epw sX-fn-™p-\n¬-°p-∂Xv I-Ym-c-N-\-bn-em-Wv. H-cp-]t£, em-‰n-\-ta-cn-°≥ km-lnXy-Øn-s‚ k-hn-ti-j-X-Iq-Snbm-hmw C-Xv. km-ln-Xy-cq-]-sa∂ \n-e-bn¬ kw-`-h-{]-[m-\-amb sN-dn-b B-Jym-\-ß-fm-Wp em-‰n-\-ta-cn-°≥ km-ln-Xy-Øn¬ {]-_-ew. I-Y-bm-Wv A-Xn-\p tbm-Pn-® kw-th-Z-t\m-]m-[n. ]{X-{]-h¿-Ø-I-\m-b am¿-tI-kv Cu Np-a-X-e `w-Kn-bm-bn \n-d-th‰n. _m¬-Ø-km-dn-s‚ A-Xn-i-bI-c-am-b km-bm-”w t]m-se-bp≈ I-Y-Iƒ am¿-tI-kn-se I-YmIm-c-s‚ I-c-hn-cp-Xv A-Xym-I¿j-I-am-bn km-£y-s∏-Sp-Øp∂p; t\m-h-ep-I-fm-Wp sIm-≠mS-s∏-´-Xv F-∂ Im-cyw th-sd. kvs]-bn-\n-s‚ tIm-f-\n-bm-bn-cp-

P-\-I-am-b Po-hn-Xm-h-ÿ-bmWp Nn-{Xo-I-cn-°p-∂-Xv. b-Ym-X-Y-sa-¶n-epw `m-h-\mfl-I-am-b tem-Iw. ]-t£, F-gpØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-{ip-Xn-bm-b k-¶o¿-W-`m-h-߃ hm-b-\-°msc H-´pw {]-bm-k-s∏-Sp-Øp-∂n√. Cu H-gp-°n-\v A-t±-lw I-Ss∏-´n-´p-≈-Xv tUm¨ Izn-tKm-sZbp-sS c-N-bn-Xm-hm-b sk¿-hm‚n-kn-t\m-Sm-Wv. kv-]m-\n-jv kmln-Xy-Øn-se Ip-e-]-Xn-bm-b sk¿-hm‚n-kn-s‚ c-N-\m-a¿-aß-fn¬-\n-∂m-Wv Cu A-\m-bmk-X am¿-tI-kv ssI-h-i-s∏-SpØn-bn-´p-≈-Xv. tUm¨ Izn-tKmsZ-bp-sS km-l-kn-I-Ir-Xy-߃ H-cp `m-h-\m-{]-]-©-Øn-em-Wv A-c-tß-dp-∂-Xv. a-tIm≥-sUm bYm-X-Y-sa-¶n-epw `m-h-\m-I¬-∏nX-am-b tem-Iw X-s∂. am¿-tI-kv Xn-I-™ cm-{„o-b{]-_p-≤-X-bp-≈ F-gp-Øp-Im-c-

tºmƒ "]n-¥n-cn-∏-\m-b Km¿-knb'sb A-h-bn¬ I-s≠-Sp-Øp F-∂p-h-cpw. Im-aw, B¿-Øn, A[n-Im-c-tam-lw Xp-S-ßn-b {]m-Yan-I-hn-Im-c-ß-fm¬ \-bn-°-s∏Sp-∂-h-cm-Wv am¿-tI-kn-s‚ IYm-]m-{X-߃. Cu hn-Im-c-ß-sf km-aq-lnI-_-‘n-X-hpw cm-{„o-b-hpw {]Ir-Xn-]-c-hp-am-b i-‡n-Iƒ X-S™p-\n¿-Øp-∂p. ¢m-kn-°¬ anØp-I-fn¬ Im-Wp-∂ I-Ym-]m-{Xß-fp-sS {]-Xo-I-cq-]-ß-fm-Wv Cu i-‡n-Iƒ. B-Zy-Im-e sImfw-_n-b-bm-Wv A-t±-l-Øn-s‚ I-Ym-]-›m-Ø-ew. em-‰n-\-ta-cn°≥ km-ln-Xy-Øn-se G-Xms≠-√m F-gp-Øp-Im-cpw X-ß-fpsS c-N-\-Iƒ-°p-th-≠ ]-›mØ-ew I-s≠-Øp-∂-Xv Xm-¥mß-fp-sS {]-hn-iy-I-fn¬-\n-∂mWv. sIm-fw-_n-b-bn¬-\n-∂v am¿tI-kv, A¿-P‚o-\-bn¬-\n-∂v

hn Fknepap−v Hcp \Ã \S³! ■

F Sn A-jvd^v

ap

-√ \-kv-dp-±o≥ `m-cy-tbmsSm-∏w H-cp \m-S-Iw ImWp-I-bm-bn-cp-∂p. h-f-sc {]-Wbm-Xp-c-\pw A-Xn-te-sd kv-t\l-Zm-b-I-\p-am-bn A-`n-\-bn-°p∂ \m-b-I-s\ I-≠v ap-√ ]-d™p: ""Cu a-\p-jy≥ a-lm-\msbm-cp \-S-\m-Wv.'' C-Xp tI-´ `m-cy tNm-Zn-®p: ""\m-b-I-s‚ Iq-sS A-`n-\-bn-°p∂ B kv-{Xo A-bm-fp-sS b-Ym¿Y `m-cy-X-s∂-bm-sW-∂p \n-߃-°-dn-bp-tam?'' A-t∏mƒ ap-√ ]-d-™p: ""F¶n¬ A-bm-fm-Wv tem-I-sØ G‰-hpw h-en-b \-S≥.'' I-Ωyq-Wn-k-Øn-s‚ h-f¿-®bv-°p \n¿-Wm-b-I ]-¶p-h-ln-® sI.]n.F.kn-bp-sS \m-S-I Im-eL-´-Øn-\p-ti-jw C-S-Xp \m-S-I°-º-\n-bn-se G-‰-hpw h-en-b \S≥ hn F-km-Wv. Xn-c-°-Y a-\ n-em-°m-sX ]n-W-dm-bn-bpw hn F-kpw X-Ωn-ep-≈ \m-S-Iw Bkz-Zn-°p-∂-h-cpw hn F-kv ANyp-Xm-\-μ-\n-eq-sS C-\n-bpw IΩyq-Wn-kw kz-]v-\w Im-Wp-∂-hcpw hn-e-s∏-´ k-a-b-hpw {]-Xo£-bpw \-„-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wp

sN-øp-∂-Xv. Im-e-ta-sd-bm-bn ]nW-dm-bn-bm-tWm hn F-kv BtWm aq-Ø I-Ωyq-Wn-Ãv F-∂ \m-S-Iw Xp-S-ßn-bn-´v. ]-t£, C°m-e-Øn-\n-S-bv-°v A-h¿ `n-∂n®p-\n-∂v H-cp ]-©m-b-Øv Xn-cs™-Sp-s∏-¶n-epw t\-cn-´ N-cn-{Xap-t≠m? tI-c-f-Øn-se kn.]n.F-Ωns‚ {]m-tbm-Kn-I a-X-Io-b am-^nbm A-Uv-P-Ãv-sa‚ v cm-{„o-b-\ne-]m-Sp-I-fn-epw {]-Xn-tbm-Kn-Isf sIm-s∂m-Sp-°p-I-sb-∂ ^mjn-Ãv {]-h-W-X-bn-epw A-kw-Xr-]vX-cm-bn I-gn-bp-∂ ]-c-º-cm-K-X I-Ωyq-Wn-Ãp-I-sf-bpw I-ΩyqWn-Ãv kz-]v-\-Po-hn-I-sf-bpw AS-°n-\n¿-Øm≥ th-≠n C-S-bv-°nsS, tI-{μ t\-Xr-Xz-Øn-\v Hm-tcm I-Øv (Ip-Øv) sIm-Sp-Øv hn Fkpw, I-em-]w-sIm-≠pw Kp-≠mbn-kw-sIm-≠pw ap-X-em-fn-Ø {]o-W-\w-sIm-≠pw km-{am-Py-Xzhn-t[-b-Xzw sIm-≠pw ]m¿´n t°mS-Xn-I-sf sIm-≠pw tI-c-fsØ A-S-°n-`-cn-°m-sa-∂p kz-]v\w-Im-Wp-∂-h-sc ]n-Sn-®p-\n¿Øm≥ th-≠n ]n-W-dm-bn hn-P-b-

\pw tN¿-∂p tI-c-f-Øn-se k-Ie-am-\ I-Ωyq-Wn-Ãp-I-sf-bpw s]m-´-∑m-cm-°n-s°m-≠n-cn-°p-Ibm-Wv. kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ ktΩ-f-\-Øn-se C-h‚ v am-t\-Pvsa‚ v ]-¶m-fn-Ø-sØ-°p-dn-®v A-¥-cn-® kn sI N-{μ-∏≥ ]-d™-t∏mƒ, s\-dn-tI-Sv F-∂pw {In-kv-Xo-b ]p-tcm-ln-X-s\ \nIr-„-Po-hn F-∂pw B-t£-]n°p-I-bpw sh-fn-bw `m¿-K-h-s\bpw N-{μ-Nq-U-s\-bp-sam-s° A]-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-X ]n-Wdm-bn hn-P-b≥, Sn ]n N-{μ-ti-J-cs‚ h-[-hp-am-bn _-‘-s∏-´v, ]nW-dm-bn hn-P-b-\v Um-s¶-bp-sS K-Xn h-cp-sa-∂v hn F-kv ]-d-™Xn-s\-Xn-tc H-∂pw {]-Xn-I-cn-®ncp-∂n-√ F-∂-Xp am-{X-a-√, C-°me-Øn-\n-S-bv-°v hn F-kn-\v t\sc ]n-W-dm-bn Kp-cp-X-c-am-b H-cp B-tcm-]-W-hpw D-∂-bn-®n-´n-√ F-∂-Xpw C-cp-h-cpw tN¿-∂v \-SØp-∂ I-Ωyq-Wn-Ãv \m-S-I-Øns‚ D-Zm-l-c-W-ß-fm-Wv. t]m-fn‰v-_yq-tdm-bp-sS A-h¿-W-hn-tcm[w-sIm-≠p am-{Xw Cu P-∑-Øn¬ hn F-kn-s\ ]n._n-bn-te-°v F-Sp-°n-√ F-∂p-am-{Xw. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ h-[Øn-\p-ti-jw, kn.]n.F-Ωn-s‚

sIm-e-]m-X-I cm-{„o-b-Øn-s\Xn-tc D-≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ hn-Im-c-ß-fpw {]-Xn-tj-[-ß-fpw d-h-eyq-j-\-dn am¿-Iv-kn-Ãv ]m¿´n-°v A-\p-Iq-e-am-hm-Xn-cn-°m\pw B P-\-°q-´-sØ hn F-kv h-gn ho-≠pw kn.]n.F-Ωn-te-°v X-s∂ Xn-cn-®p-hn-Sm-\p-ap-≈ \m-SI-Øn-se I-Ωyq-Wn-Ãv H-‰p-Imc≥ am-{X-am-Wp hn F-kv. hn Fkn-s‚ au-\-k-Ω-Xw C-√m-bn-cp∂p-sh-¶n¬ Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ kn.]n.Fw. hn-Sp-I-tbm B¿.Fw.]n. cq-]o-I-cn-°p-I-tbm AXp-sIm-≠p-X-s∂ Zm-cp-W-am-bn sIm-e-sN-ø-s∏-Sp-I-tbm C-√mbn-cp-∂p-sh-∂v a-\- n-em-°ptºm-gm-Wv b-Ym¿-Y hn F-kn-s\ sh-fn-s∏-Sp-I. Cu \m-S-I-Øn¬ \-„-s∏-Sp-∂-h-cpw s]m-´-∑m-cm°-s∏-Sp-∂-h-cp-am-h-s´, kn.-]n.F-Ωn¬ C-\n-bpw I-Ωyq-Wn-khpw am-\-hn-I-X-bpw {]-Xo-£n°p-∂-h-cm-Wv. sIm-e-bm-fn-Iƒ ]m¿-´n-bn¬ D-≠m-hm≥ ]m-Sn-√ F-∂-Xp-t]mse X-s∂ ^-bm-kp-am-bp-≈ tam-l-\≥ am-Ã-dp-sS _-‘w At\z-jn-°-W-sa-∂-Xn¬-\n-∂pw hn F-kv ku-I-cy-]q¿-hw ]n-∑mdn. sIm-e-bm-fn-Iƒ F-∂ {]tbm-K-Øn-epw H-cp Ãm-en-\n-Ãv a-

ssk\n-IPo-hn-Xw A-{X tam-i-aà "A

-Xr-]v-X-cm-hp-∂ ssk\n-I¿' F-∂ X-es°-´n¬ h-∂ hm-b-\-°m-cp-sS F-Un-t‰m-dn-b-em-Wv (am¿-®v 23) Cu F-gp-Øn-\m-[m-cw. ssk-\nI¿-°n-S-bn-ep-≈ B-fl-l-Xym {]-h-W-X-I-sf-∏-‰n-bpw ssk-\nI¿ X-s∂ \-S-Øn-b B-{I-a-Wß-sf-°p-dn-®pw hn-i-I-e-\w \-SØp-∂-Xm-bn-cp-∂p te-J-\w. F∂m¬, A-h-sb-√mw H-‰-s∏-´ kw`-h-߃ am-{X-am-Wv. I-c-ssk\y-Øn¬, a-‰p ssk-\n-tI-X-c k-aq-l-Øn¬ Im-Wp-∂-t]m-ep≈ B-fl-l-Xy-bpw ]-c-kv-]-c B-{I-a-W-hpw \-S-°p-∂n-√ F∂-Xm-Wp k-Xyw. ssk-\n-tI-X-c t]m-en-kv/kn-hn-en-b≥ D-tZym-K-ÿ-cp-sS C-S-bn¬ H-cp ]T-\w \-S-Øn-bmepw C-Ø-cw kw-`-h-߃ \-S°p-∂-Xm-bn Im-Wmw. k-aq-lØn-epw kw-L-S-\-I-fn-epw cm{„o-b-∏m¿-´n-I-fn-ep-sa-√mw ]-c-

Wn-°p-∂-Xv kzm-`m-hn-Iw. G-Xp tk-\-bp-sS-bpw _-ehpw Im-cy-£-a-X-bpw A-Xn-se Aw-K-ß-fp-sS A-®-S-°-sØte-J\ - Ø - n¬ Im-Wp-∂p. A-Xpw bpw A-\p-k-c-Wm-a-t\m-`m-hkv-]-c B-{I-a-W-hpw sIm-e-]msX-‰m-Wv. 100 t]-cp-sS H-gn-hn-teX-I-ß-fpw \n-Xy-kw-`-h-am-Wv. sØ-bpw B-{i-bn-®m-Wv. Cu - W - ° - n-\v bp-hm-°A-Xp-t]m-se F-s¥-¶n-epw Im-c- °v B-bn-c° Kp-W-hn-ti-j-߃ D-≈-h¿-°v fm-Wv C-∂p dn-{Iq-´vs - a‚ v dm-en-°v ssk-\n-I-tk-h-\w t¢-i-c-ln-XW-Øm¬ A-]q¿-h-am-bn h-√ - v. CB-fl-l-Xy-tbm B-{I-a-W-tam F-Øn-s°m-≠n-cn-°p-∂X am-Wv. Xn¬-\n-∂v bp-hm-°ƒ ssk-\y\-S-∂m¬ A-h ]¿-h-Xo-I-cn-®v ]-e Im-c-W-߃-sIm-≠pw Øn¬ tN-cm≥ hn-ap-Jc - m-Wv F{]-N-cn-∏n-°p-I-bm-Wp am-[y-assk-\n-I-tk-h-\w sa-®-s∏-´- \ ]-db - m≥ I-gn-bpw? ߃. tk-\-bp-sS Im-X-em-b _- ∂v F-ßs Xm-Wv. B-tcm-Ky-I-c-am-b A-¥H-cp-hn-`m-Kw bp-hm-°ƒ ew, A-®-S-°-hpw A-\p-k-c-Wco-£-Øn-ep-≈ Xm-a-kw, `-£ssk-\y-Øn¬ tN-cm≥ hn-ap-J- Ww, Nn-In¬-km ku-I-cy-߃, bpw £-a-bpw k-l-\-i-‡n-bpX Im-Wn-°p-∂p-sh-∂-Xv i-cnam-Wv. Cu Kp-W-hn-ti-j-WIp-Spw-_-k-ta-Xw Xm-a-kn-°m߃ C-√m-Ø-h¿-°v ssk-\n-I- bm-bn-cn-°mw. A-Xn-\p Im-c-W\p-≈ ku-P-\y ]m¿-∏n-S-߃, tk-h-\w \-c-I-Xp-ey-am-Wv. C-Xv ap-≠v. Xn-I-™ A-®-S-°-t_ma-°-fp-sS hn-Zym-`ym-k-Øn-\v D[-hpw A-\p-k-c-W-io-e-hpw k- ∂-X-\n-e-hm-c-ap-≈ tI-{μo-b hnDƒ-s°m-≈m≥ I-gn-bm-Ø-h-cml-\-i-‡n-bpw ssI-ap-X-en-√mWv B-fl-l-Xy-bn-te-°pw BZym-e-b-߃, ku-P-\y-\n-c{I-a-W-Øn-te-°pw Xn-cn-bp-∂-Xv. Ø bp-hm-°ƒ-°v ssk-\n-I°n¬ td-j≥, h¿-j-Øn¬ 3˛4 tk-h-\w ]o-U-\-am-Wv. A-XpA-Xp-t]m-se bp-hP - \ - ß - ƒ {]m-h-iyw kz-¥w ho-Spw \m-Spw ssk-\n-It- k-h\ - Ø - n-\v hn-ap-J- sIm-≠v C-Ø-cw kz-`m-h-Kp-Wk-μ¿-in-°m≥ A-h-k-cw e-`n߃ Po-hn-X-Øn¬ ]m-en-°m≥ °p-∂ 90 Zn-h-k-sØ A-h-[n, cm-sW-∂pw C-Xv ssk-\y-sØ X-øm-dn-√m-Ø-h¿ hn-ap-J-X Im- ku-P-\y sd-bn¬-bm-{Xm B-\pkm-ca - m-bn _m-[n-®n-´p-s≠-∂pw

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p

°-‰v F-Sp-Øv bm-{X sN-øp-I, ssI-bpw X-e-bpw ]p-d-Øn-S-cpXv, {]m-b-ap-≈-h¿-°p-≈ C-cn-∏nSw F-s∂m-s° F-gp-Xn-h-®n-´p≈-Xp-t]m-se t]m-°-‰-Sn kq£n-°p-I F-∂p-Iq-Sn F-gp-Xn-hbv-°-Ww.

kn ]n Fw A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ _n≥ A-lv-a-Zv tIm-gn-t°m-Sv

F-´\n-bn-\-an-X-{]-v?Im-cw 18 B-Wv s]-

¨-Ip-´n-Iƒ-°p hn-hm-l-{]m-bw. F-∂m¬, ]-c-kv-]-c k-Ω-X-{]Im-c-ap-≈ _-‘-s∏-S-en-\v 16 hb- v a-Xn. ]n-s∂-¥n-\v Cu 18 F-∂ I-S-º?

C¶s¯ hmNIw

amUw t]mepw ]-cn-K-Wn-°p-∂n√, ]n-s∂bm...!

_- n¬ ]p-I-h-en ]m-Sn-√, Sn-°-‰v F-Sp-Øv bm-{X sN-øp-I, ssI-bpw X-e-bpw ]p-d-Øn-S-cp-Xv, {]m-b-ap-≈-h¿-°p-≈ C-cn-∏n-Sw F-s∂m-s° F-gp-Xn-h-®n-´p-≈-Xp-t]m-se t]m-°-‰-Sn kq-£n-°p-I F-∂p-Iq-Sn F-gp-Xn-h-bv-°-Ww. -kn ]n Fw A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ _n≥ A-lv-a-Zv, tIm-gn-t°m-Sv

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

19 G-{]n¬ 2014 i\n

{]-[m-\-a-{´n-¡p kw-km-cn-¡m³ ]mÀ-e-saâv a-Xnbm-b A-hk-cw \Â-In-bnÃ: ]n.Fw.H. \yq-U¬-ln: {]-[m-\-a{¥n tUm. a≥-tam-l≥knMn-\p kw-km-cn-°m≥ ]m¿-es - a‚ v aXnbm-b A-hk - c - ß - ƒ \¬-Inbn-s√-∂v {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Hm-^nkv. {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS am[y-a D-]-tZ-„m-hv ]¶-Pv ]®u-cn-bm-Wv C-°mcyw C∂se \-SØn-b hm¿-Øm-k-tΩf-\Ø - n¬ hy-‡a - m-°n-bXv. Ign-™ A-©ph¿-ja - m-bn ]m¿e-sa‚n ¬ a-Xnbm-b A-hkcw A-t±-lØ - n-\p e-`n-®n√. a≥-tam-l≥knMv hn-a¿-iI¿ ]-d-bp∂Xpt]m-se \n-»–-\√. {]-[m-\-a{¥n H-cp hnj-b-Ønepw au-\w ]m-en-®n´n√. {]-[m-\-a{¥n kw-km-cn°m-Ø-XpsIm-≠√ a-dn-®v At±-lw ]-d-bp∂-Xv am-[y-a-ß ƒ P-\-ß-fn¬ F-Øn-°m-ØXm-Wp {]-iv-\am bsX∂pw ]¶-Pv ]-®u-cn ]-d-™p. I-gn™ ]-Øph¿-j-Øn-\p-≈n¬ B-bn-c-Øn-te-sd {]-kw-K߃ a≥-tam-l≥ kn-Mv \SØn. an-°-hmdpw F√mw hn-Ik-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´-Xmbn-cp∂p. A-h-bvs°m∂pw am[y-a-߃ th-≠co-Xn-bn¬ ]cnK-W-\ \¬-In-bn√. sS-en-hn-

j≥ Nm-\-ep-I-tf-°mƒ ]-{Xß-fm-Wv {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS hm-°p-Iƒ P-\-ß-fn-se-Øn®Xv. tIm¨-{K n-s‚ Xn-cs™-Sp-∏p {]-Nm-c-W-Øn¬ {]-[m-\-a-{¥n-°v ÿm-\-an-s√∂-Xv shdpw B-tcm]-Ww am{X-amWv. C-Xph-sc \m-ep 

´nbpw a-dp-]-Sn ]-d-™n-´p≠v. C-tX-°p-dn-®v ]p-Xp-Xm-bn H ∂pw ]-d-bm-\n√. ]p-kv-X-I-sagp-Xm≥ hm-Kv-Zm-\-ß-fp-am-bn ]-ecpw X-s∂bpw k-ao-]n-®ncp-∂p. Xm\Xp \n-c-kn-®p. Ign-™ c-≠p bp.]n.F. k¿°m-cpIfpw cm-Py-Øv h≥ kmºØn-I h-f¿-®-bp-≠m-°n-

am-[y-a-§Ä ]-cnK-W-\ \Â-In-bnsöv

tIm¨-{K-kv Xn-c-s™-Sp-∏v dm-en-I-fn¬ a≥-tam-l≥kn-Mv kw-_-‘n-®-Xm-bn ]¶-Pv ]®u-cn ]-d™p. ]m¿-´n {]-Nm-cW-Øn¬ {]-[m-\-a{¥n ]-s¶Sp-°tWm th-≠tbm F-∂p Xo-cp-am-\n-t°≠-Xv ]m¿-´n-bmsW∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. ap≥ D-]-tZ-„m-hv k-RvPbv _m-cp {]-[m-\-a-{¥n-s°-Xntc \-SØn-b B-tcm-]-W-ß-sf°p-dn-®p {]-Xn-I-cn-°m≥ ]®u-cn hn-k-Ω-Xn®p. B-tcm-]W-߃-°v ]n.Fw.H. t\csØ hn-i-Zo-Ic-Ww \¬-In-bXmWv. {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS _‘p-°fpw tIm¨-{K-kv ]m¿-

sb∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ]-Øph¿-jw sIm-≠v at‰sXm-cp P-\m-[n]-Xy cm-PytØ-°mfpw hen-b h-f-¿-®-bmWv a≥-tam-l≥ kn-Mv k¿-°mcn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-¥y ssI-h-cn-®-Xv. Pn.Un.]n. aq∂paS-ßv h-f¿∂p. an-\n-aw thPkpw aq-∂n-c-´n-bmbn. bp.--]n.--F. k¿-°m-cn¬ A[n-Im-c-tI-{μw tkm-Wn-bm-Km‘n-bm-bn-cp-∂p-sh-∂ {]-[m\-a-{¥n-bp-sS ap≥ am-[y-a D-]tZ-„m-hv k-Rv-P-b _m-cp-hns‚ sh-fn-s∏-Sp-ج hn-hm-Zam-b ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kns‚ ]p-Xn-b hn-i-Zo-I-c-Ww

{]im-´v `q-jsâ hmÀ-¯mk-t½-f-\-¯n _-lfw

a-a-X-bp-sS ap-dn-bn-Â Xo-¸n-Sn-¯w: kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Ww th-W-sa-¶v tIm¬-{K-kv

C≥-tUm¿: Bw B-Zv-an ]m¿-´n t\-Xm-hv {]-im-¥v `q-j-s‚ hm¿Øm-k-tΩ-f-\w A-⁄m-X-s‚ _-l-f-sØ Xp-S¿-∂v X-S- -s∏´p. I-iv-ao¿ hn-j-b-Øn¬ {]-im¥v `q-j-s‚ hn-hm-Z ]-cm-a¿-iØn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv Cbmƒ _-l-fw kr-„n-®-Xv. Cbmƒ _n.-sP.-]n. {]m-tZ-in-I t\-Xm-hv ap-tI-jv kn-Mv c-Pm-hØn-s‚ -tZ-h-]-Yv- F-∂ kwL-S-\-bn¬-s∏-´-bm-fm-Wv. ]n∂o-Sv ÿ-e-sØ-Øn-b c-Pm-hØpw 50Hm-fw A-\p-bm-bn-I-fpw `q-j-sW-Xn-tc ap-{Zm-hm-Iyw ap-g°p-I-bpw I-cn-s¶m-Sn Im-Wn°p-I-bpw sN-bv-Xp. _-l-fw-h®-bm-sf Xn-cn-®-dn-™n-´n-√. kw`-h-Øn¬ B-sc-bpw A-d-Ãv sNbv-Xn-´n-√. F-∂m¬, I-iv-ao¿ hnj-b-Øn¬ X-s‚ {]-kv-Xm-h-\ sX-‰m-bn hym-Jym-\n-®-Xm-sW∂pw I-iv-ao-cn-I-sf-°p-dn-®v ]-dbp-∂-h-sc _n.-sP.-]n, ]m-In-kvXm≥ G-P‚m-°n Nn-{Xo-I-cn-°pI-bm-sW-∂pw {]-im-¥v `qj¨ B-tcm-]n-®p.-

amƒ-U: ]-›n-a-_w-Kmƒ ap-Jya-{¥n a-a-Xm _m-\¿-Pn Xm-a-kn® tlm-´¬-ap-dn-bn-ep-≠m-b Xo∏n-Sn-Øw kw-_-‘n-®v kn.-_n.sF. A-t\z-j-Ww \-S-Ø-Wsa-∂v tIm¨-{K-kv. kw-`-hØn-\p ]n-∂n-se Zp-cq-l-X \o°m≥ kn.-_n.-sF. A-tº-jWw B-h-iy-am-sW-∂p ]-›n-a_w-Km ƒ ]n.-kn.-kn. A-[y£≥ A-[n¿ c-Rv-P≥ Nu-[-cn ]-d-™p. kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ KqVm-tem-N-\-bp-s≠-∂v Xr-Waq¬ tIm¨-{K-kv ]-d-bp-∂ps≠-¶n-epw a-a-X-bp-sS kp-c£m Np-a-X-e-bp-≈ D-tZym-Kÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°m-Ø-Xv A-Zv-`p-X-I-c-am-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p. A-tX-k-a-bw, t^m-d≥-knIv kw-Lw Xo-∏n-Sn-Ø-ap-≠m-b tlm-´¬-ap-dn-bn-se-Øn km-w]n-fp-Iƒ ti-J-cn-®p. A-·n-_m[-bp-sS Im-c-Ww I-s≠-Øp-∂Xn-\v A-·n-i-a-\ tk-\mw-K-ßfpw t]m-en-kpw C-Xn-\-Iw X-

in-£n-¡-s¸« Un.Fw.sI. t\-Xmhv cm-Py-k-`mw-K-Xzw cm-Pn-h¨p [¿-a-]p-cn: iv-a-im-\-∏p-c-Iƒ \n¿-an-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ Agn-a-Xn-t°-kn¬ kn.--_n.--sF. tIm-S-Xn c-≠p-h¿-jw ITn-\-X-Shn-\p in-£n-® Un.--Fw.--sI. t\-Xm-hpw X-an-gv-\m-Sv ap≥-a-{¥n-bpam-b Sn Fw sk¬-h-K-W-]-Xn cm-Py-k-`mw-K-Xzw cm-Pn-h-®p. {In-an-\¬ Ip-‰-Øn-\p in-£n-°-s∏-´-tXm-sS A-tbm-Ky-\m-b km-l-N-cy-Øn-em-Wp cm-Pn. 1991˛96 Im-e-b-f-hn¬ F.--sF.--F.--Un.--Fw.--sI. k¿-°-m-cn¬ P-b-e-fn-X- a-{¥n-k-`-bn¬ a-{¥n-bm-bn-cn-s°-bm-Wv sk¬-h-KW-]-Xn A-gn-a-Xn-t°-kn¬-s∏-´-Xv. hn-[n-s°-Xn-tc a-{Zm-kv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ k-a¿-∏n-°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d™p. kw-ÿm-\-Øp-\n-∂p-≈ H-cp tIm¨-{K-kv a-{¥n-bp-sS k-Ω¿-±-^-e-am-bn X-\n-s°-Xn-tc sI-´n-®-a-®-Xm-Wp tI-sk∂v sk¬-h-K-W-]-Xn am-[y-a {]-h¿-Ø-I-tcm-Sp ]-d-™p.

bp.--]n-bn hn-h-cm-h-Im-i {]-hÀ-¯-I³ sh-Sn-tb-äp a-cn-¨p lm-]q¿: D-Ø¿-{]-tZ-in¬ 70Im-c-\m-b hn-h-cm-h-Im-i {]-h¿Ø-I≥ ho-´p-ap-‰-Øv A-⁄m-X-cp-sS sh-Sn-tb-‰p a-cn-®p. \n-ch-[n A-gn-a-Xn-Iƒ ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-∂ aw-K-Xv Xym-Kn-bm-Wv a-cn-®-Xv. kw-`-hw A-t\z-jn-°m≥ A-[n-Ir-X¿ {]-tXy-I ZuXy tk-\-sb Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. Xym-Kn-bp-sS Ip-Spw-_-Øn-\p `o-j-Wn-bp-≈-Xn-\m¬ kp-c-£ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. k¿-°m¿ h-Ip-∏p-I-fn-se A-gn-a-Xn ]p-d-Øp sIm-≠p-hcm≥ aw-K-Xv Xym-Kn 14,000Hm-fw hn-h-cm-h-Im-i A-t]-£-Iƒ \¬-In-bn-´p-≠v. I-gn-™ 14\v X-s‚ ho-Sn-\p ]p-d-Øp \n¬-°ptºm-gm-Wv Im-dn-se-Øn-b aq-∂v A-⁄m-X¿ A-t±-l-Øn-\p t\-sc \n-d-sbm-gn-®-Xv. `o-j-Wn I-W-°n-se-Sp-Øv 24 a-Wn-°qdpw Ip-Spw-_-Øn-\v t]m-en-kv Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn l¿-]q¿ Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰v cm-tP-jv-Ip-am¿ kn-Mv ]-d-™p. F√m {]-Xn-I-sf-bpw A-d-Ãv sN-øp-sa-∂pw kn-Mv hy-‡-am-°n. A-tX-k-a-bw, {]-Xn-I-sf-°p-dn-®p-≈ kq-N-\-Iƒ e-`n-®n-´ps≠-∂pw C-h-sc D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sm-\m-hp-sa-∂pw t]m-en-kv ]-d™p. A-gn-a-Xn-°m-cm-b D-tZym-K-ÿ-cp-sS ]-¶pw A-t\z-jn°p-∂p-≠v.

cm-Po-hv h-[w: tI-{µ-¯n-sâ l-c-Pn-bn H-cm-gv-N-bv-¡-Iw hn-[n-sb-¶v No-^v P-Ìn-kv tIm-b-º-Øq¿: cm-Po-hv Km-‘n h-[-t°-kn¬ Po-h-]-cy-¥w X-S-hn-\p in-£n-°-s∏-´ G-gp {]-Xn-I-sf P-bn¬ tam-Nn-X-cm°m-\p-≈ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn-s\-Xn-tc tI-{μw k-a¿-∏n-® l-c-Pn-bn¬ H-cm-gv-N-bv-°-Iw hn-[n {]-Jym]n-°p-sa-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn No-^v P-Ãn-kv ]n k-Zm-in-hw. l-c-Pn-bn¬ hm-Z-߃ ap-gp-h≥ ]q¿-Øn-bm-°n-b km-l-Ncy-Øn¬ G-{]n¬ 25\v Xm≥ ÿm-\-sam-gn-bp-∂-Xn-\p ap-ºv hn[n {]-Jym-]n-°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. t\-c-sØ kw-ÿm\ k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\w kp-{]nw-tIm-S-Xn kv-t‰ sN-bv-Xn-cp∂p. A-tX-k-a-bw, hn-hn-[ tIm-S-Xn-I-fn¬ ]-cn-K-W-\-bn-en-cn°p-∂ tI-kp-I-sf-∏-‰n tNm-Zn-®-t∏mƒ C-¥y t]m-ep-≈ H-cp h-en-b cm-Py-Øv C-Xv k¿-h-km-[m-c-W-am-sW-∂pw F-∂m¬, tIm-S-Xn-Iƒ C-h Xo¿-∏m-°m≥ {i-an-°p-∂p-s≠-∂pw k-Zmin-hw ]-d-™p.

bp.]n-bn s]m-Sn-¡m-äv: 27 t]À a-cn¨p e-Jv-t\m: D-Ø¿-{]-tZ-in¬ B-™-Sn-® s]m-Sn-°m-‰n¬ 27 t]¿ a-cn-®p. 30 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ^-dq-Jm-_m-Zn-em-Wv 10 t]¿ a-cn-®-Xv. _m-c-_-¶n-bn¬ c-≠v Ip-´n-I-f-S-°w B-dp t]cpw e-Jv-t\m-hn-epw ko-Xm-]q-cn-epw aq-∂p t]¿ ho-X-hpw l¿tZm-bn-epw P-em-hp-\n-epw c-≠p t]¿ ho-X-hpw ss^-km-_mZn¬ H-cm-fp-am-Wp a-cn-®-Xv. s]m-Sn-°m-‰n-epw Xp-S¿-∂p-≠m-b ag-bn-epw a-c-ß-fpw ssh-Zyp-Xn- Xq-Wp-I-fpw Ip-Sn-ep-I-fpw \n-ews]m-Øn.

s∂ kw-`-h-ÿ-ew ]-cn-tim-[n®n-´p-≠v. Xo-∏n-Sn-Ø-Øn-\p ]n∂n¬ Kq-Vm-tem-N-\ \-S-∂n-´ps≠-∂v kw-ÿm-\ K-Xm-K-X-a{¥n a-Z≥ an-{X B-h¿-Øn-®p. Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn-b-h-sc I-s≠-Ø-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v 7.--40Hm-sS ap-dn-bn-se F.--knbn¬ Xo ]-S-cp-tºmƒ a-a-X Ipfn-ap-dn-bn-em-bn-cp-∂p-. ]p-I \n-d™ ap-dn-bn¬ \n-∂v k-lm-bnbm-Wv A-h-sc ]p-d-sØ-Øn-®Xv. ]p-I iz-kn-®v A-kzm-ÿyw A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-h¿ D-®-Øn¬ k-lm-bn tPmbv-Zo-]n-s\ hn-fn-®p. a-a-X-bp-sS \n-e-hn-fn-tI-´v Hm-Sn-sb-Øn-b tPm-bv-Zo-]v A-h-sc I-ºn-fnsIm-≠v ]p-X-∏n-®m-Wv ]p-dsØ-Øn-®-Xv. tlm-´¬-ap-dn apgp-h≥ ]p-I \n-d-™n-cp-∂p. tUm-Œ-sd-Øn a-a-X-sb ]-cntim-[n-®p. tlm-´-en-se aq-∂mw\n-e-bn-se ap-dn-bn-em-Wv a-a-X Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv.

kn-±o-Jv Im-∏≥

\yq-U¬-ln: tkm-jy¬ ao-Unb-I-fm-b t^-kv-_p-°v, Szn-‰¿ F-∂n-h-bv-°p ]p-d-sa hn-°n-]oUn-b-bn-epw Xn-c-s™-Sp-∏v t]mcm-´w k-Po-hw. C‚¿-s\-‰p-≈ B¿-°pw F-hn-sS-\n-∂pw F-gpXp-I-bpw Xn-cp-Øp-I-bpw sNøm-hp-∂ kz-X-{¥ hn-⁄m-\tIm-i-am-Wv hn-°n-]o-Un-b. AXn-\m¬ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ X-ß-fp-sS {]n-bt\-Xm-°-fp-sS a-p-J-kv-Xp-Xn-teJ-\-ß-fpw F-Xn-cm-fn-Iƒ-s°Xn-tc hn-a¿-i-\-ß-fpw F-gp-Xnt®¿-°p-∂ Xn-c-°n-em-Wv. hn°n-]o-Un-b-bp-sS hn-izm-ky-Xsb _m-[n-°p-∂-X-c-Øn-ep-≈ C-Ø-cw \o-°-ß-fn¬ hn-°n-bpsS Aw-Ko-Ir-X Im-cy-\n¿-hm-lI¿ F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ F-Un-‰¿am¿ B-Ip-e-cm-Wv. hn-°n-]o-Un-b-bn-se Xn-cpØ-ep-I-fn¬ a-[y-ÿ-X h-ln°p-∂ C-h¿ hn-°n-]o-Un-b-bpsS ssi-en-bn-te-°p te-J-\߃ am-‰n-sb-Sp-°p-I-bm-Wp sN-øp-∂-Xv. hn-°n-]o-Un-b-bpsS ssi-en-bn-e-√m-Ø Xn-cp-Ø-

\yq-U¬-ln: {]-ap-J kn.-]n.Fw. t\-Xm-hpw sXm-gn-em-fn bqWn-b≥ {]-h¿-ØI - \ - p-am-b sI F¬ _-Pm-Pv (78) apw-ss_-bn¬ A-¥-cn-®p. ]m¿-´n-bp-sS tI-{μ I-Ω-‰n Aw-K-hpw kn.-sF.-Sn.--bphn-s‚ ÿm-]-Imw-K-hp-am-Wv. kn.-sF.-Sn-bp-hn-s‚ A-Jn-te¥ym D-]m-[y-£-\m-bn-cp-∂p. dh-eyq-jW - d - n I-ayq-Wn-Ãv ]m¿-´n Hm-^v C-¥y-bn-eq-sS-bm-Wv A-t±lw s]m-Xp-Po-hn-Xw B-cw-`n-®Xv. 1964 ¬ kn.-]n.-F-Ωn¬ tN-¿∂p. t]m¿-Øp-Ko-kv A-[n-\n-thi-Øn¬-\n-∂v tKm-hs - b tam-Nn∏n-°m-\p-≈ {]-t£m-`Ø - n¬ ]s¶-Sp-Øv A-d-Ãv h-cn-®n-´p-≠v. A-©p Z-iI - w \o-fp-∂ cm-{„o-b Po-hn-X-Øn-\n-sS \n-c-h-[n X-hW P-bn¬-hm-ka - \ - p-`h - n-®p. 2008 ¬ 19mw ]m¿-´n tIm¨-{K- n-emWv tI-{μ I-Ω-‰n-bn-te-°p Xn-cs™-Sp-°-s∏-´-Xv. 2008 ¬ 19mw ]m¿-´n tIm¨-{K-kn-em-Wv tI{μ I-Ω-‰n-bn-te-°v Xn-c-s™-Sp°-s∏-´Xv. a-lm-cm-{„-bn-se sXm-gn-em-fn h¿-K-Øn-\v i-‡\m-b t\-Xm-hn-s\-bm-Wv \-„a - mb-sX-∂v ]m¿-´n A-\p-tim-N-\ k-tμ-i-Øn¬ ]-d-™p.-`mcybpw aq-∂p a-°f - p-ap≠v.

alm-cm-{„-bn-se I-cm-Sv {Km-a-Øn¬ ]p-en-bp-sS B-{I-a-W-Øn-\v C-cbm-b {Km-aoW≥, B{I-an®ti-jw a-c-Øn¬ Ib-dnb ]pen

thm-«À-am-sc `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n; A-Pn-Xv ]-hmÀ hn-hm-Z-¯n _-Ôp-hn\v thm-«v sN-bv-Xn-sÃ-¦n P-e-hn-Xc-Ww \nÀ-¯-em-¡p-sa-¶v ]q-s\: thm-´¿-am-sc `o-j-Wns∏-Sp-Øn-b a-lm-cm-{„ D-]-apJy-a-{¥n A-Pn-Xv ]-hm¿ Ip-cp°n-te-°v. X-s‚ _-‘p kp-{]nb kp-se-°v thm-´v sN-bv-Xn-s√¶n¬ {Km-a-Øn-se P-e-hn-X-cWw \n¿-Ø-em-°p-sa-∂m-Wv A-t±-lw {]-kw-Kn-®-Xv. _m-cma-Xn tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ a-¬-k-cn-°p-∂ kp-{]n-bm kpse F≥.-kn.-]n. t\-Xm-hv i-c-Zv ]-hm-dn-s‚ a-I-fm-Wv. hn-hm-Z {]kw-K-Øn-s‚ ho-Un-tbm a-fie-Øn¬ {]-N-cn-®-tXm-sS A-PnXv ]-hm¿ sh-´n-em-bn. _m-cm-a-Xn-bn-se Bw B-Zvan ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-bpw ap≥ sF.-]n.-F-kv. D-tZym-K-ÿ-\pam-b kp-tc-jv tJm-]-sU, h-Zv-

Km-hv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ A- bm-fp-sS P-e-hn-X-c-Ww Rm≥ Pn-Xv ]-hm-dn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn \n¿-Ø-em-°pw F-∂m-Wv A-Pn\¬-In-. hn-hm-Z ho-Un-tbm tZ- Xv ]-hm¿ {]-kw-Kn-®-Xv. P-e-hn-X-c-W-Øn-se {]-iv-\߃ ]-cn-l-cn-°p-∂ Zn-h-kw {]-Jym-]n-°-W-sa-∂v H-cp {Kmao-W¿ B-h-iy-s∏-´-t∏m-gm-bncp-∂p ]-hm-dn-s‚ `o-j-Wn. {Kmao-W-s\ tbm-K-Øn¬-\n-∂p ]pd-Øm-°m≥ A-t±-lw t]m-enkn-\v \n¿-tZ-iw \¬-Ip-I-bp≠m-bn. tJm-∏-sU-bp-sS ]-cm-Xn e`n-®n-´p-s≠-∂pw tI-sk-Sp-Ønio-b sS-en-hn-j≥ kw-t{]-j- ´n-s√-∂pw A-kn- v t]m-enkv C≥-kv-s]-Œ¿ hn-em-kv t`mWw sN-bv-Xn-´p-≠v. Cu {Km-a-Øn-se B-sc-¶n- k-se ]-d-™p. ho-Un-tbm-bpepw kp-{]n-b kp-se-°v thm-´v sS B-[n-Im-cn-I-X Xn-c-s™-SpsN-øm-Xn-cn-°p-∂p-sh-¶n¬ A- ∏v I-Ωo-j≥ D-tZym-K-ÿ-cpw

ep-Iƒ h-f-sc {]-bm-k-s∏-´mWv am-‰n-sb-gp-Xn-s°m-≠n-cn-°p∂-sX-∂m-Wv hn-°n-]o-Un-b C¥y t_m¿-Uv Aw-Kw {]-Wm-hv Ip-cpw-sk ]-d-bp-∂-Xv.-Bw B-Zv-an ]m¿-´n-sb-bpw sI-Pv-cn-hm-fn-s\-bpw Ip-dn-®p-≈ te-J-\-ß-fm-Wv A-[n-I-hpw. \tc-{μ-tam-Un-sb Ip-dn-®p-≈ teJ-\-ß-fp-ap-≠v. hn-°n-]o-Un-b H-cp \m-K-cn-I ]-{X-{]-h¿-Ø-\ ssk-‰v A-√. C-Ø-cw C-¥y≥ cm-{„o-b Im-gv-N-∏m-Sp-I-f-S-ßnb te-J-\-߃ hy-‡n-]-c-ambn sh-dp-°p-∂p-sh-∂v a-teky≥ Im-cy-\n¿-hm-l-I≥ ]-d™p. -\n-e-hm-cw Ip-d-™ C-Øcw te-J-\-߃ \n-jv-]-£-a-√mØ-Xpw B-[n-Im-cn-I-am-b t{km-X- p-Iƒ C-√m-Ø-h-bpam-Wv. C-Ø-c-Øn-ep-≈-h-bmWv tam-Un B-cm-[-I-cpw sI-Pvcn-hmƒ A-\p-Iq-en-I-fpw \n¿-an°p-∂-h-bn¬ an-°-h-bp-sa-∂v bp.--sI-bn-ep-≈ hn-°n F-Un-‰-¿ kn-Xp-jv ]-d-™p. Cu h¿-jw C-Ø-c-Øn-ep-≈ k-Xy-k-‘hpw \n-jv-]-£-hp-a-√m-Ø \n-ch-[n tam-Un A-\p-Iq-e te-J-\ß-ƒ hn-°n-]o-Un-b-bn¬ c-Nn-

°-s∏-´n-´p-≈-Xm-bn {i-≤-bn¬s∏-´n-´p-s≠-∂v kn-Xp-jv hy-‡am-°n. C-tX co-Xn-bn¬ X-s∂ tam-Un-hn-cp-≤ c-N-\-I-fpw {]Xy-£-s∏-Sp-∂-Xm-bn A-t±-lw ]-d-™p. A-h-bn¬ A-[n-I-hpw hn-izm-k-tbm-Ky-am-b-co-Xn-bn¬ a-m-‰m≥ km-[n-®p. F-∂m¬, C\n-bpw Nn-e sX-‰p-I-fpw hm-kv-Xh-hn-cp-≤-am-b hn-h-c-ß-fpw hn°n-]o-Un-b-bn¬ \n-e-\n¬-°p∂-p-s≠-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp. tam-Un- kw-_-‘n-bm-b teJ-\-߃ C-t∏mƒ Xn-cp-Ø-epIƒ \-S-Øp-∂-Xv Hu-tZym-Kn-I Im-cy-\n¿-hm-l-I-cm-Wv. cmlp¬-Km-‘n-sb Ip-dn-®p-≈ teJ-\-Øn¬ tIm¨-{K-kv ]m¿-´n {]-Nm-c-W B-i-b-߃ A-tX]-Sn ]-I¿-Øp-I-bm-Wv ]-e tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cpw sN-øp-∂-sX-∂v c-hn F-∂ D-]t`m-‡m-hv ]-d-bp-∂p. C-Ø-cØn¬ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fpw lnμp-Xz-kw-L-S-\-I-fpw X-ß-fpsS A-\p-Iq-en-I-sf h-®v hn-°n]o-Un-b t]m-se-bp-≈ P-\-Iob am-[y-a-ß-fp-sS hn-izm-ky-X X-I¿-°p-I-bm-Wv.-

tbm a-t‰m sN-bv-Xn-´p-s≠m-sb∂v A-dn-bn-°m≥ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F-√m k-_v c-Pn-kv{Sm¿-am¿-°p-w \-n¿-tZ-iw \¬-IWw. t£-{X-Øn-s‚ F-√m _m-¶v A-°u-≠p-I-fpw F-√m {S-Ãp-I

bn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. ]-fl-\m-` kzm-an-t£-{X-Øn-s‚ t]-cn¬ \n-c-h-[n hn-hm-l-a-fi-]-ß-fp≠v. C-hn-sS h-cp-am-\w kw-`m-h\-bm-bm-Wp hm-ßp-∂-Xv. Cu Xp-I-Iƒ t£-{X-Øn-te-°v D-]tbm-Kn-°p-∂p-t≠m-sb-∂p hy-

BÀ cw-Km-Nm-cn-sb sN-bÀ-am-\m-¡mw

fp-w ]-≠m-c-h-I `q-an-bp-sS hn-hc-ß-fpw A-\ym-[o-\-s∏-´ kzØp-°-fp-sS hn-h-c-ß-fpw-aq-ew Xn-cp-\mƒ cm-a-h¿-a tIm-S-Xnbn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. A-d F, _n, kn, Un, Pn, F-®v F-∂n-hbp-sS Xm-t°m-ep-Iƒ Xn-cp-h-\¥-]p-cw Pn-√m P-Uv-Pn kq-£n°-Ww, Uyq-πn-t°-‰v Xm-t°m ¬ D-≠m-°-cp-sX-∂v D-Ø-c-hn-d°-Ww, Iq-Sp-X¬ A-d-Iƒ Dt≠m-sb-∂v ]-cn-tim-[-\ \-SØ-Ww, t£-{X-hp-am-bn _-‘s∏-´v a-lm-cm-Pm-kv Ãp-Un-tbm F-Sp-Ø t^m-t´m-Iƒ tIm-S-Xn-

‡-a-√. A-Xn-\m¬ {S-kv-‰n-s‚ C-S-]m-Sp-Iƒ A-t\z-jn-°-Wsa-∂v ip-]m¿-i-sN-bv-Xp. kp-{]nw-tIm-S-Xn sN-e-sh∂ t]-cn¬ 20 e-£w cq-]-bpw 10 e-£w cq-]-bpw 2012epw 13epw t£-{X A-°u-≠n¬ \n-∂v ]n≥-h-en-®n-´p-≠v. C-Xv t£-{X A-[n-Ir-X-tcm _m-t¶m km-[qI-cn-®n-´n-√. [-\-e-£v-an _m-¶ns\ am-‰n F-kv.-_n.-Sn-sb Np-X-ae-s∏-Sp-Øn-b-Xv A-an-°-kn-s\ A-dn-bn-®n-√. tNm-Zn-®-t∏mƒ hni-Zo-I-c-W-an-s√-∂pw A-t±-lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn.-

t]m-en-kpw ]-cn-tim-[n-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv A-Pn-Xv ]-hm¿ hn-hm-Z {]-kw-Kw \-S-Ønb-Xv. thm-s´-Sp-∏n-\v 48 a-Wn°q¿ ap-ºv {]-Nm-c-Ww \n¿-ØW-sa-∂m-Wv \n-b-aw. F-∂m¬, ]-hm¿ {]-kw-Kn-®-Xv thm-s´-Sp∏n-s‚ X-te-Zn-h-k-am-Wv. am-XrIm s]-cp-am-‰-®-´w ew-Ln-®-Xn\v A-t±-l-Øn-\v \-S-]-Sn t\-cntS-≠n-h-cp-sa-∂m-Wp kq-N-\. Ip-Sn-sh-≈ £m-a-sØ-s®m√n C-t±-lw C-Xn-\p-ap-ºpw hnhm-Z {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øn-bn-´p≠v. A-W-s°-´n¬ sh-≈-an-s√¶n¬ Rm-\-Xn¬ aq-{X-sam-gn-°W-tam F-∂m-Wv H-cn-°¬ At±-lw tNm-Zn-®-Xv.

sI-Pv-cn-hm-fn-sâ tbm-Kw A-e-t¦m-e-s¸-Sp-¯n; kp-c-£ hÀ-[n-¸n-¨p hm-c-Wm-kn: hm-c-Wm-kn temIv-k-`m ko-‰n¬ a¬-k-cn-°p-∂ Bw B-Zv-an ]m¿-´n ÿm-\m¿-Ynbpw ]m¿-´n I¨-ho-\-dp-am-b Ac-hn-μv sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ tbm-Kw A-e-t¶m-e-s∏-Sp-Øn. C-∂-se I-º-\n-_m-Kn¬ -tam-Wn-Mv hm°v- F-∂ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp°-sh tam-Un A-\p-Iq-e ap-{Zmhm-Iyw hn-fn-s®-Øn-b-h-cm-Wp {]-iv-\-ap-≠m-°n-b-Xv. l¿ l¿ tam-Un F-∂ ap-{Zmhm-Iy-hp-am-bn H-cp h-en-b kwL-w tbm-K-Øn-te-°v C-c-®p-Ib-dp-I-bm-bn-cp-∂p. U¬-lnbn¬-\n-∂v Hm-Sn-t∏m-∂ -H-fnt®m-´-°m-c-\m-Wv- sI-Pv-cn-hmsf-∂v {]-Xn-tj-[-°m¿ hn-fn-®p]-d-™p. h-gn-sX-‰n-b bp-hm-°fm-Wv X-\n-s°-Xn-tc {]-Xn-tj[-ap-b¿-Øp-∂-sX-∂v sI-Pv-cnhmƒ ]-d-™p.sI-Pv-cn-hm-fn-s\Xn-tc-bp-≈ {]-Xn-tj-[w Zn-\w{]-Xn h¿-[n-®p-h-cp-∂ km-l-Ncy-Øn¬ A-t±-l-Øn-s‚ kp-c£ h¿-[n-∏n-°m≥ hm-c-Wm-kn t]m-en-kv Xo-cp-am-\n-®p. A-\n„ kw-`-h-ß-fp-≠m-hm-Xn-cn°m≥ t]m-en-kv 24 a-Wn-°q-dpw \n-co-£n-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bmWv.

tIm-]v-äÀ A-gn-a-Xn: C-ä-en-bn-se t]m-fn-Mv C-´y³ Aw-_m-k-U-dp-am-bn D-tZym-K-Ø-sâ Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n ar-X-tZ-lw \yq-U¬-ln: A-K-kv-X sh-Ãv-em≥-Uv sl-en-tIm-]v-‰¿ C-S-]m-Snse {I-a-t°-Sp-am-bn _-‘-s∏-´ A-t\z-j-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kn.-_n.--sF. U-b-d-Œ¿ c-Rv-Pn-Xv kn≥-l C-‰-en-bn-se C-¥y≥ \-b-X{¥ {]-Xn-\n-[n _-k-¥v-Ip-am¿ Kp-]v-X-bp-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-SØn. a-\p-jy-°-S-Øp kw-_-‘n-®p e-≠≥ sa-t{Sm t]m-fn-‰≥ t]men-kv kw-L-Sn-∏n-® k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-Wv kn≥-l tdm-an-se-Øn-b-Xv. C-Xn-\n-S-bn-em-bn-cp-∂p Iq-Sn-°m-gv-N. tIm-]v-‰¿ A-gn-a-Xn kw-_-‘n-® A-t\z-j-Ww th-K-Øn-em-°m-\p-≈ h-gn-Ifm-Wv N¿-®-sN-bv-X-sX-∂v Hu-tZym-Kn-I hr-Ø-߃ A-dn-bn-®p. tI-kn-se \n¿-Wm-b-I- hn-h-c-߃ kn.--_n.--sF. C-‰m-en-b≥ A-[nIr-X-cn¬ \n-∂v B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. thym-a-tk-\m ap≥ ta-[m-hn F-kv ]n Xym-Kn-bpw a-‰v 12Hm-fw t]-cpw tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-Wv.

IÂ-¡-cn-¸m-Sw: a-[p-tIm-U-sb kn.-_n.-sF. tNm-Zyw-sN-bv-Xp \yq-U¬-ln: I¬-°-cn-∏m-Sw A-gn-a-Xn-t°-kn¬ Pm¿-J-fiv ap≥ ap-Jy-a-{¥n a-[p-tIm-U-sb kn.-_n.-sF. tNm-Zyw-sN-bv-Xp. tIm¨{K-kv tem-Iv-k-`mw-Kw \-ho≥ -Pn-≠-en-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ c-≠v I-º-\n-Iƒ-°v Pm¿-J-fin-se _n¿-`-an-ep-≈ A-a¿-tIm-≠ ap¿-KZw-Kƒ I¬-°-cn-∏m-Sw A-\-[n-Ir-X-am-bn A-\p-h-Zn-®-Xp-am-bn _‘-s∏-´m-bn-cp-∂p tNm-Zyw-sN-ø¬. 2008em-Wv kw-ÿm-\ k¿°m¿ I¬-°-cn-∏m-Sw A-\p-h-Zn-®-Xv. A-∂v tIm-U-bm-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n. I-gn-™ Pq¨ 11\m-Wv ap≥ tI-{μ-a-{¥n Zm-k-cn- \m-cm-b-W dm-hp-hn-\pw \-ho≥ Pn-≠m-en\p-sa-Xn-tc kn.-_n.-sF tI-sk-Sp-Ø-Xv. dm-hp-hn-s\ t\-c-tØ kn._n.-sF. tNm-Zyw-sN-bv-Xn-cp-∂p.

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{X-¯n-sâ- I-W-¡p-IÄ {]-tXy-Iw Hm-Un-ä-v sN-¿-W-sa-¶p ip-]mÀ-i \yq-U¬-ln: ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-Øn-s‚-bpw t£-{Xw {SÃn-s‚-bpw F-√m I-W-°p-I-fpw {]-tXy-Iw Hm-Un-‰v sN-ø-W-sa∂v A-an-°-kv-Iyq-dn ip-]m¿-isN-bv-Xp. 25 h¿-j-sØ I-W-°p-I-fmWp ]-cn-tim-[n-t°-≠-Xv. C-Xpam-bn _-‘-s∏-´v t£-{X-Øns‚-bpw _-‘-s∏-´ F-√m {S-ÃpI-fp-sS-bpw tc-J-Iƒ ap≥ kn.F.-Pn. hn-t\m-Zv dm-bn-°v \¬Im≥ D-Ø-c-hn-S-W-sa-∂v A-an°-kv-Iyq-dn tIm-S-Xn-tbm-Sv Bh-iy-s∏-´p. hn-t\m-Zv dm-bn-bp-ambn tN¿-∂v {]-h¿-Øn-°m≥ dnk¿-hv _m-¶v U-]yq-´n K-h¿-Wsd \n-b-an-°-Ww. I-W-°p-Iƒ t\m-°m-Ø-Xn-\m-epw A-\ym[o-\-s∏-´-Xn-\m-epw D-≠m-b \„-߃ hn-t\m-Zv dm-bn I-W°m-°-Ww. C-Xn-\v cm-P-Ip-Spw_w X-S- w-\n¬-°n-s√-∂ D-Øc-hv tI-c-f k¿-°m¿ ]p-d-s∏-Sphn-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p.]-≠m-c-h-I `q-an hn¬-°p-I-

7

kn.]n.Fw. t\-Xmhv sI FÂ _-Pm-Pv A-´-cn¨p

hn-¡n-]o-Un-b-bn-epw Xn-c-sª-Sp-¸v t]m-cm-«w k-Po-hw 

kozhikode/KANNUR

]p-Xn-b `-c-W-k-an-Xn-bp-sS sN-b¿-am-\m-bn I-Ωn-‰n {]-h¿Øn-∏n-°m≥ kn.-_n.-Un.-Sn. ap≥ ta-[m-hn Sn Sn cw-Km-Nm-cnsb \n-b-an-°-W-sa-∂pw A-an°-kv-Iyq-dn B-h-iy-s∏-´p. ap≥ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ k®n-Zm-\-μ≥, X-{¥n {io k-Xo-i≥ \-ºq-Xn-cn/k-Pn \-ºq-Xncn/Ip-´≥ \-ºq-Xn-cn, ap-Jy-\ºn, tKm-im-e hm-kp-tZ-h≥, hn P-\m¿-±-\≥ t]m-‰n Xp-S-ßn-b-hsc Aw-K-ß-fm-°-W-sa-∂p-amWv ip-]m¿-i. hn-Z-Kv-[ k-an-Xn tIm-˛-Hm-Un-t\-‰-dm-bn tUm. Fw th-em-bp-[≥ \m-b-cpw HmUn-‰-¿ ÿm-\-Øv tKm-]m-e-Irjv-W-\pw Xp-S-cp-∂-Xv ]p-\-∏-cntim-[n-°-W-sa-∂pw ip-]m¿-ibp-≠v. t£-{X-Øn¬ cq-]o-I-cn-t°≠ ]ip-No-I-c-W-hpw ]-c-º-cmK-X B-Nm-c-߃ ]p-\-ÿm-]n°-epw ]-fl-\m-` h¿-a-sb-bpw e-£-van `m-bn-sb-bpw G¬-∏n-°W-sa∂pw ip-]m¿-i-bp≠v.

I-s−-¯n C-‰m-\-K¿: A-cp-Wm-N¬ {]-tZin-se Cu-Ãv kn-bm-Mv Pn-√bn¬-\n-∂v Im-Wm-Xm-b t]m-fnMv D-tZym-K-ÿ-s\ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ sIm-°-bn¬ I-s≠Øn. am-Xr Zm-_n F-∂ D-tZym-Kÿ-s‚ ar-X-tZ-l-am-Wp I-s≠Øn-b-Xv. Cu am-kw H-º-Xn-\mWv Zm-_n-sb Im-Wm-Xm-b-Xv. Zpcq-l-am-b km-l-N-cy-Øn-em-Wv a-c-Ww kw-`-hn-®-Xv F-∂-Xn\m¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\v tUm-Œ¿-am-cp-sS H-cp kw-LsØ \n-tbm-Kn-°-W-sa-∂v Zm_n-bp-sS `m-cy A-[n-Ir-X-tcm-Sv A-`y¿-Yn-®n-´p-≠v. Zm-_n-sb I-s≠-Øm≥ t]men-kv b-Ym-k-a-bw Xn-c-®n-¬ XpS-ßn-bn-s√-∂v Km-tem hn-Zym¿Yn bq-Wn-b≥ B-tcm-]n-®p. thm-s´-Sp-∏v {]-{In-b \-S-∂psIm-≠n-cn-s°-bm-Wv Zm-_n-sb Im-Wm-Xm-b-Xv. H-∏-ap-≠m-bn-cp∂ Xn-c-s™-Sp-∏v D-tZym-K-ÿcpw A-t±-l-sØ I-s≠-Øm≥ {i-aw \-S-Øn-bn-s√-∂pw bq-Wnb≥ Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

Nn-In-Â-k ]qÀ-¯n-bm-¡m-sX Xn-c-sª-Sp-¸n-sâ ]n-tä-Zn-h-kw a-Av-Z-\n-sb P-bn-en-te-¡p am-än _mw-•q¿: ]n.--Un.--]n. sN-b¿am≥ A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\nsb Nn-In-¬-k ]q¿-Øn-bm-°msX Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ ]n-t‰-Znh-kw B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v Pbn-en-te-°p am-‰n. C-∂-se ssh-Io-´v aq-t∂msS-bm-Wv _mw-•q¿ a-Wn-∏m¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v a-Av-Z-\nsb ]-c-∏-\ A-{K-lm-c P-bn-ente-°p am-‰n-b-Xv. a-Av-Z-\n-°p Nn-In-¬-k \¬-Im-\p-≈ kp{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s\-ØpS¿-∂p am¿-®v 29\m-Wv a-A-vZ-\nsb P-bn-en¬ \n-∂v a-Wn-∏m¬ B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-b-Xv. a-Av-Z-\n-°v Im-gv-N-i-‡n-bpw B-tcm-Ky-hpw ho-s≠-Sp-°-emWp {]-[m-\-sa-∂pw A-Xn-\m¬ \m-sf B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am‰n dn-t]m¿-´v tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿∏n-°-W-sa-∂m-Wv kp-{]nw-tImS-Xn am¿-®v 28\v D-Ø-c-hn-´-Xv. CXn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Bip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-sb-¶nepw t\-{X-i-kv-{X-{In-b A-S-°ap-≈-h \-S-Øm≥ I-gn-™n-´n-√.

a-A-vZ-\n-bp-sS {]-ta-l-\n-e \nb-{¥-W-hn-t[-b-am-°m-\pw I-gn™n-´n-√. \n-e-hn¬ h-e-Xp-IÆn-s‚ Im-gv-N ]q¿-W-am-bpw \„-s∏-´ a-Av-Z-\n-°v C-S-Xp-I-Æn\v t\-cn-b Im-gv-N-tb-bp-≈q. DS≥ i-kv-{X-{In-b \-S-Øn-bn-s√¶n¬ C-S-Xp-I-Æn-s‚ Im-gv-Nbpw ]q¿-W-am-bpw \-„-am-hp-sa∂m-bn-cp-∂p sa-Un-°¬ dnt]m¿-´v. C-t±-l-Øn-s‚ B-tcmKy-ÿn-Xn kw-_-‘n-® hn-hn-[ ]-cn-tim-[-\-I-fm-Wv B-ip-]{Xn-bn¬ \-S-Øn-b-Xv. {]-ta-l-\n-e \n-b-{¥-W-hnt[-b-am-bm¬ am-{X-ta t\-{X-ikv-{X-{In-b \-S-Øm≥ I-gn-bq. C-Xn-\p-≈ Nn-In-¬-k Xp-S-c-thbm-Wv ho-≠pw a-A-vZ-\n-sb NnIn-¬-k ]q¿-Øn-bm-°m-sX Pbn-en-te-°p am-‰n-b-Xv. Im-gv-N-i‡n \-„-s∏-Sp-∂-Xn-\p ]p-d-sa izm-k-X-S- w, C-S-Xp-Im-en-s‚ kv-]¿-i-\-ti-jn \-„-s∏-S¬, \-Sp-th-Z-\ Xp-S-ßn \n-c-h-[n Akp-J-ß-fpw a-A-v Z-\n-sb th-´bm-Sp-∂p-≠v.


10

kozhikode

in-h-tk-\-¡m-sc H-gn-¸n-¡-Ww: A-an-¡-kv Iyq-dn \yq-U¬-ln: ]-fl-\m-`-kzm-an t£-{X-Øn-se hn-Z-Kv-[ k-an-Xn Hm-^n-kn¬ in-h-tk-\ D-]-tbmKn-°p-∂ `m-Kw H-gn-∏n-°-W-sa∂v A-an-°-kv Iyq-dn. kp-{]nwtIm-S-Xn \n-b-an-® D-tZym-K-ÿcp-sS tPm-en-Iƒ in-h-tk-\tbm a-‰p ]m¿-Sn-I-tfm X-S- -s∏Sp-Ø-cp-Xv. in-h-tk-\-°m-cp-sS km-ao-]yw `-b-s∏-Sp-Øp-∂p. t£-a-{]-h¿-Ø-\-߃-°v in-hssk-\n-I-cp-sS km-ao-]yw X-S -am-Wv. in-h-tk-\-bv°v ÿ-ew A\p-h-Zn-® cm-Pm-hn-s‚ \-S-]-Sn bp-‡-a-√. t£-{X-Øn-\p k-ao]w cm-{„o-b ]m¿-Sn-Iƒ sIm≠n-Sp-∂ Bw-_p-e≥-kp-Iƒ Po-h-\-°m¿-°p `o-j-Wn-bm-Wv. C-Xv t£-{X-Øn¬\n-∂v kz¿W-hpw a-‰pw I-S-Øp-∂-Xp X-Sbm≥ {i-an-°p-∂-h-sc A-Sn-®a¿-Øm-\m-\p-≈ {i-a-am-sW∂p tXm-∂p-∂p. t£-{X-Øn-\p k-ao-]w 500 ao-‰¿ A-Sp-Ø Bw_p-e≥-kv ]m-¿-°v sN-øn-°-cpsX-∂pw A-t±-lw ip-]m¿-i sN-bv-Xp.

F-bnw-kn \-gv-kn-Mv ]T-\w \yq-U¬-ln: Hmƒ C-¥y C≥Ãn-‰yq-´v Hm-^v sa-Un-°¬ kb≥-k-kn (F-bnw-kv)¬ \-gv-knMv, ]m-cm-sa-Un-°¬ _n-cp-Z, ]n.-Pn. tIm-gv-kp-I-fp-sS {]-thi-\-]-co-£-bv°v A-t]-£ £Wn-®p. _n.F-kvkn. \-gv-kn-Mv t]m-Ãv k¿-´n-^n-°-‰v tIm-gv-knte-°pw A-t]-£n-°mw. G{]n¬ 25h-sc Hm¨-sse≥ aptJ-\ A-t]-£n-°mw.- hn-i-Z-hnh-c-߃-°v: www.aiimsexams.org

KANNUR

]m-X-bn-c-«n-¸n-¡Â: s{S-bn³ k-a-b-¯n am-äw B-e-¸p-g h-gn Xn-cn-¨p-hn-Sp-¶-h

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw t\m¿-Øv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n-epw tIm-´-b-tØ-°p-≈ ]m-X-bn-epw C-c-´n-∏n-°-ep-am-bn _-‘-s∏-´v (Cu s{S-bn-\p-Iƒ-°v A-º-e-∏p-g, l-cn-∏m-Sv, B-e-∏p-g kv-t‰kn-·¬ \-ho-I-c-W tPm-en-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ s{S-bn≥ K- j-\p-I-fn¬ kv-t‰m-∏p-≠m-hpw) Xm-K-X-Øn-\v 29 h-sc \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn. C-°m-e-b-fG-{]n¬ 24\v hn¬ ]m-k-©¿ s{S-bn-\p-I-fn¬ Nn-e-Xv Xr-∏q-Wn-Øp-d, F-dsN-ss∂-˛ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kq-∏¿-^m-kv-‰v, Wm-Ip-fw Su¨, C-S-∏-≈n kv-t‰-j-\p-I-fn¬-\n-∂v k¿-ho-kv \I-\ym-Ip-am-cn ˛-apw-ss_ kn-.-F-kv.S-- n, S-Øpw.Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛-ssl-Z-cm-_m-Zv i-_-cn F-Iv-kv-{]-kv, sIm-®p-th-fn tem-I-am-\y-Xn-e-Iv F-Iv-kv-{]-kv, I-Æq¿ ˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-i-Xm-_v-Zn, G-{]n¬ 20\v \n-km-ap-±o≥-˛ -F-d-Wm-Ip-fw aw-K-f F-Iv-kv-{]26\v-˛_mw-•q¿-˛-I-\ym-Ip-am-cn F-Iv-kv-{]-kv, kv, sjm¿-Wq¿-˛-F-d-Wm-Ip-fw ]m-k-©¿ (cm-hn-se 4.-50), Kp-cp27\v-˛ \m-K¿-tIm-hn¬-˛ aw-K-em-]p-cw ]-c-ip-dmw F-Iv-kv-{]hm-bq¿-˛-F-d-Wm-Ip-fw ]m-k-©¿ (6.-45).kv, G-{]n¬ 24\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ˛-sjm¿-Wq¿ th-Wm-Sv F-Iv-kv-{]-kv.F-d-Wm-Ip-fw-˛ ]m-e-°m-Sv sa-ap, 28\v-˛sIm-®p-th-fn ˛-tem-I-am-\y-Xn-e-Iv F-Iv-kv-{]-kv.]m-e-°m-Sv ˛-F-d-Wm-Ip-fw sa-ap, 24 ap-X¬ 29 h-sc Kp-cp-hm-bq¿-˛ F-d-Wm-Ip-fw ]m-k-©¿ (1.- 20).G-{]n¬ 20\v sN-ss∂-˛ B-e-∏p-g F-Iv-kv-{]-kv F-d-Wm-Ip-fw Su-Wn¬ (t\m¿-Øv) H-t∂-Im¬ a-Wn-°q¿, G-{]n¬ 24 ap-X¬ 29 h-sc \yq-U¬-ln ˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-c-f C-S-∏-≈n-bn¬ H-cp aF-d-Wm-Ip-fw ˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ˛-F-d-Wm-Ip-fw h-©n-\m-Sv Wn-°q¿, F-Iv-kv-{]-kv, 24\v-˛\yq-U¬-ln ˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-c-f C-S-∏-≈n-bn¬ HsIm-√w-˛ F-d-Wm-Ip-fw sa-ap (10.- 05), cp a-Wn-°q¿, F-d-Wm-Ip-fw-˛ sIm-√w sa-ap (2.- 50), _mw-•q¿ ˛-I-\ym-Ip-am-cn F-Iv-kv-{]-kv B-ep-h-bn¬ 30 an-\nsIm-√w-˛ F-d-Wm-Ip-fw ]m-k-©¿ (4.- 20), ‰v, tIm-´-bw-˛-F-d-Wm-Ip-fw ]m-k-©¿ (ssh-Io-´v 5.- 15). ssl-Z-cm-_m-Zv-˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw i-_-cn C-S-∏-≈n 20 an-\n-‰v, aw-K-em-]p-cw-˛ \m-K¿-tIm-hn¬ ]-c-ip-dmw C-S-∏-≈n H-cp a-WnG-{]n¬ 24 ap-X¬ 29 h-sc °q¿, F-d-Wm-Ip-fw ˛-I-Æq¿ C‚¿-kn-‰n F-Iv-kv-{]-kv, 25\v-˛ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ˛-\yq-U¬-ln tI-c-f Xr-∏q-Wn-Øp-dF-d-Wm-Ip-fw-˛-Im-ssc-°¬ F-Iv-kv-{]-kv, bn¬ 30 an-\n-‰v, F-d-Wm-Ip-fw ˛-sIm-√w ]m-k-©¿ (ssh-Io-´v 6.- 00), Kp-cp-hm-bq¿-˛ ]p-\-eq¿ ]m-k-©¿ F-d-Wm-Ip-fw Su-Wn¬ 30 F-d-Wm-Ip-fw ˛-tIm-´-bw ]m-k-©¿ (7.- 30), an-\n-‰v, F-d-Wm-Ip-fw ˛-tIm-´-bw ]m-k-©¿ (cm-{Xn 8.- 05), 26\v-˛ \yq-U¬-ln ˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-c-f C-S-∏-≈n-bn¬ H\n-e-ºq¿-˛-F-d-Wm-Ip-fw ]m-k-©¿ t\m¿-Øn¬ bm-{X A-h- cp a-Wn-°q¿, km-\n-∏n-°pw.aw-K-em-]p-cw-˛ \m-K¿-tIm-hn¬ ]-c-ip-dmw C-S-∏-≈n H-cp a-WntIm-´-bw-˛ F-d-Wm-Ip-fw ]m-k-©¿ (5.- 15), °q¿, F-d-Wm-Ip-fw ˛-\n-e-ºq¿ tdm-Uv ]m-k-©-dp-Iƒ. ssl-Z-cm-_m-Zv-˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw i-_-cn C-S-∏-≈n 45 an-\n-‰v.27\v-˛Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛ ssl-Z-cm-_m-Zv i-_-cn Xr-∏q-Wn-ØpF-d-Wm-Ip-fw P-Mv-j≥ (ku-Øn¬) t]m-hm-Ø s{S-bn-\p- d 45 an-\n-‰v.Iƒ G-{]n¬ 22 ap-X¬ 29 h-sc G-{]n¬ 21, 23 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ˛-sjm¿-Wq¿ th-Wm-Sv F-Iv-kv-{]-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛ aw-K-em-]p-cw sk≥-{S¬ (16347) H-cp a-Wn(27\v am-{Xw sjm¿-Wq-cn-te-°p-≈ th-Wm-Sv ku-Øn-eq-sS °q¿, I-S-∂p-t]m-hpw) Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛-]m-e-°m-Sv A-ar-X 45 an-\n-‰v, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛-\yq-U¬-ln tI-c-f.sN-ss∂-˛-F-Kv-aq¿-˛ Kp-cp-hm-bq¿ 45 an-\n-‰v.

C-S-¸-Ån-bnÂ-\n-¶p-Å kÀ-ho-kp-IÄ

s{S-bn³ \n-b-{´-Ww

Xr-¸q-Wn-¯p-d-bnÂ-\n-¶v kÀ-ho-kv \-S-¯p-¶-h:þ

F-d-Wm-Ip-fw Su¬ (t\mÀ-¯v ) kÀ-ho-kv \-S-¯p-¶-h

20, 24 ap-XÂ 29 h-sc t\mÀ-¯nÂ-\n-¶v

ssh-Im³ km-[y-X-bp-Å-h

^p-Uv sS-Iv-t\m-f-Pn-bn ]T-\w \yq-U¬-ln: \m-j-\¬ C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v ^p-Uv sS-Iv-t\m-f-Pn F‚¿{]-W¿-jn-∏v B‚ v am-t\Pv - s a‚n(F≥.sF- . F- ^ v . Sn- . C-

.Fw.)¬ ^p-Uv sS-Iv-t\m-f-Pn cwK-sØ _n-cp-Z-˛-_n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z tIm-gv-kp-I-fn-te-°v At]-£ -£-Wn-®p. ^p-Uv s{]mk-kn-Mv hy-h-km-b-sØ ]p-jvSn-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\-m-bn tI-{μk¿-°m-cn-se ^p-Uv s{]m-kkn-Mv a-{¥m-e-bw \-S-Øp-∂ ÿm-]-\-am-Wv F≥. -sF-. F^v-.Sn.C-.Fw. tIm-gv-kp-I-fpw tbm-Ky-b-X-bpw Xm-sg: F) _n-.sS-Iv. ^p-Uv sS-Ivt\m-f-Pn am-t\-Pv-sa‚ v : \meph¿-jw, 180 ko-‰v, ^n-kn-Ivkv, am-Xv-kv F-∂n-h-bv-°p ]p-dsa sI-an-kv-{Sn, _-tbm-sS-Ivt\m-f-Pn, Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv,

_-tbm-f-Pn F-∂n-h-bn¬ H-cp am-t\-Pv-sa‚ v 5. ^p-Uv sS-Iv-t\m-f-Pn B‚hn-j-b-hp-a-S-ßn-b π-kv-Sp 50% F-¶n-epw sam-Øw am¿-t°m-sS v am-t\-Pv-sa‚ v ^p-Uv kw-_-‘n-® hn-j-bP-bn-®n-cn-°-Ww. {]-th-i-\-∏Øn-tem sU-b-dn sS-Iv-t\m-f-Pn, B-{Kn-°ƒ-®-d¬ s{]m-kkv/_-tbm-sS-Iv/_-tbm-sI-an°¬/sI- a n- ° ¬/sa- ° m- \ n°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-j-bß-fn-sem-∂n-tem \m-eph¿-jsØ _n-cp-Zw A-Y-hm \n¿-Zn-jvS Fw.-F-kv-kn. D-≈-h¿-°v At]-£n-°mw. tbm-Ky-X kw-_‘n-® hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v t{_m-j¿ t\m-°p-I. tK-‰v kv-tIm-dpw C‚¿-hyq {]I-S-\-hpw 70:30 A-\p-]m-XØn¬ tN¿-Øv sk-e-Iv-j-\p≈ dm-¶v Xo-cp-am-\n-°pw. tK-‰v kv-tIm-dp-Im-cp-sS A-`m-hØn¬ C≥-kv-‰n-‰yq-´v sS-kv-‰v hco-£ (sP.C-.C.) sa-bn≥ gn sk-e-Iv-j≥ \-S-Øpw. tK-‰p2014\v C-cn-°p-I-bpw th-Ww. Im¿-°v 8000 cq-] {]-Xn-am-k 2012, 2013 h¿-j-ß-fn¬ 12 P-bn- s^-tem-jn-∏p-≠v. t{_m-j-dpw Hm¨-sse≥ A®-h-sc-bpw C-t∏mƒ 12se ]-co£ F-gp-Xn-b-h-sc-bpw ]-cn-K- t]-£-bv-°p-≈ ku-I-cy-hpw Wn-°pw. sP-.-C. C. sa-bn≥ dm- sh-_v-ssk-‰n-ep-≠v. Pq¨ 20\¶v t\m-°n-bm-Wp hn-Zym¿-Yn-I- Iw c-Pn-kv-‰¿ sN-ø-Ww. A-t]£m-^o-kv 250 cq-] Hm¨-ssesf ]-cn-K-Wn-°p-I. _n) Fw-.sS-Iv: c-≠ph¿-jw, \m-bn s{I-Un-‰v, sU-_n-‰v Im¿18 ko-‰v ho-Xw A-©p im-J-Iƒ Uv h-gn A-S-bv-°mw. ]-´n-I-hn-`m1. ^p-Uv k-ssπ sN-bn≥ am- K-°m¿-°v 125 cq-]. _n-.sS-Iv. A-t]-£-I¿ t\-Pv-sa‚ v 2. ^p-Uv tk-^v-‰n B‚ v Izm- Pq¨ 27\pw Fw-.sS-Iv A-t]£-I¿ Pq¨ Hº-Xn-\pw ap-ºv fn-‰n am-t\-Pv-sa‚ v 3. ^p-Uv s{]m-k-kv F≥-Pn- ]q-cn-∏n-® t^mw k-a¿-∏n-°Ww. hn-i-Z-hn-c-h-߃-°v: \o-b-dn-Mv B‚-v am-t\-Pv-sa‚ v 4. ^p-Uv πm‚ v Hm-]-td-j≥ www.niftem.ac.in.

dn-kÀ-hv _m-¦v ku-Zn-bn aÂ-ky-_-Ô-\-¯n-\p-t]m-b K-hÀ-W-dp-sS t]-cn-epw sN-«n-¸-Sn kz-tZ-in-sb Im-Wm-Xm-bnhym-P C-þ-sa-bn-ep-IÄ ]-c-∏-\-ßm-Sn: ku-Zn-bn-se PnA-Sn-am-en: dn-k¿-hv _m-¶v Hm^v C-¥y- K-h¿-W¿ A-S-°-ap≈-h-cp-sS t]-cn¬ hym-P C-˛-sabn-ep-Iƒ A-b-®v X-´n-∏v \-SØp-∂ kw-L-ß-fp-sS {]-h¿Ø-\w hym-]-I-am-bn. I-gn-™ H-cm-gv-N-bv-°n-sS dn-k¿-hv _m¶n-s‚ t]-cn¬ B-bn-c-°-W-°n\v sa-bn-ep-I-fm-Wp kw-ÿm-\sØ C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-‡m°ƒ-°p e-`n-®-Xv. sa-bn-ep-I-fpsS sF.-]n. hn-em-k-߃ ]-cntim-[n-®-Xn¬ \n-∂v B-{^n-°, ss\-Po-cn-b, {_-ko¬ F-∂n-hnS-ß-fn-se sk¿-h-dp-I-fn¬ \n∂p-am-Wv C-Ø-cw sa-bn-ep-Iƒ h-∂-sX-∂p hy-‡-am-bn-´p-≠v. F-∂m¬ Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®v Ip-‰-°m-sc \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-cm≥ \n-ehn¬ tI-c-f t]m-en-kn-s‚ ssl-sS-Iv sk-√n-s‚ {]-h¿-Ø\-߃ A-]-cym-]v-X-am-Wv. Po-h-\-°m¿ B-h-iy-Øn-\ps≠-¶n-epw a-Xn-bm-b \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-¶n¬ tI{μ-k¿-°m-cn-s‚ A-\p-a-Xn-tbmsSm-∏w C‚¿-t]mƒ A-S-°-ap≈ G-P≥-kn-I-fp-sS k-lm-b߃ e-`y-am-th-≠-Xp-≠v. tem´-dn k-Ωm-\w, hn-hn-[ Hm-^-dpIƒ h-gn e-`n-°p-∂ kv-tIm-f¿jn-∏p-Iƒ, C≥-jp-d≥-kv Xp-Sßn hn-hn-[ t]-cp-I-fn-em-Wp X´n-∏v \-S-°p-∂-Xv. Hu-tZym-Kn-I ap-{Z-Iƒ, t]-cp-Iƒ, X-kv-Xn-IIƒ Xp-S-ßn-b-h tc-J-s∏-SpØn-b I-Øn¬ D-]-t`m-‡m-hns‚ t]-cv, ta¬-hn-em-kw, t^m¨ \-º¿, Cu-˛-sa-bn¬, A-°u-≠v \-º¿, _m-¶v hn-h-c߃ F-∂n-h-bm-Wv B-Zy-L-´Øn¬ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. C-Xn\p a-dp-]-Sn \¬-In-bm¬ tUmf¿, ]u-≠v cq-]-Øn-ep-≈ Xp-I cq-]-bn-te-°v am-‰p-∂-Xn-\m-bn s{]m-k-kn-Mv ^o C-\-Øn¬ 15,000Øn¬ Ip-d-bm-Ø Xp-I B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-Wp sN-øp∂-Xv.

±-bn¬ a¬-ky-_-‘-\-Øn-\pt]m-b sN-´n-∏-Sn kz-tZ-in-sb Im-Wm-Xm-b-Xm-bn _-‘p-°ƒ°p hn-h-cw e-`n-®p. B-en-ß-¬ _o-®n-se ssh-iy-°m-c-s‚ ]pc-bv-°¬ lp-k-bv≥ -tIm-b (40)sb-bm-Wp Im-Wm-Xm-b-Xv. kz-¥-am-bp-≈ sN-dp-tXm-Wnbn¬ a¬-ky-_-‘-\-Øn-\m-bn c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv lp-k-bv≥ tIm-b H-‰-bv-°p I-S-en¬ t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p.-- -F-∂m¬, tXm-Wn I-S-en¬ H-gp-In \-S-°p∂-Xp {i-≤-bn¬-s∏-´-Xn-s\ XpS¿-∂p \-S-Øn-b A-t\z-j-W-

19 G-{]n¬ 2014 i\n

s]m-Xp-Imcyw

Øn-em-Wv Im-Wm-\n-s√-∂p a-\kn-em-b-Xv. Xm-\q¿ kz-tZ-in-Ifm-Wv C-t±-l-sØ Im-Wm-Xmb-Xm-bn ku-Zn t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-®-Xv.

Hm-t«m-dn-£m ss{U-h-dp-sS a-c-Ww ]p\-c-t\z-jn-¡-Ww \yq-U¬-ln: ]-fl-Xo¿-Y-°p-f- W-sa-∂m-Wv B-h-iy-s∏-´n-cnØn¬ Hm-t´m-dn-£m ss{U-h¿ A-\n¬-Ip-am¿ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b kw-`-hw ]p-\-ct\z-jn-°-W-sa-∂v A-an-°-kv Iyq-dn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw t]m-enkv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X 1690/13, u/s174 F-∂ tI-kv A-t\z-jn-°-

°p-∂-Xv. C-bmƒ ap-ßn-a-cn-s®-∂m-Wv t]m-en-kv dn-t]m¿-´v \¬-In-bncp-∂-Xv. C-bm-fp-sS i-co-c-Øn¬ a-c-W-]q¿-h ap-dn-hp-I-fp-s≠-∂v A-an-°-kv Iyq-dn Nq-≠n-°m-´p∂p.

\nehmcw

{][m\ hn]-Wn-I-fn Ah[n kzÀWw ]h\v 22,240 sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ (Izn).-.-.-.-.. 14,800 G{]n¬ A-h-[n.-. 13,000 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 12,170 vPq¨.... 12,420 Pqsse ,,,,,...... 12,230 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10,085˛10,600 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2950 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 60,500 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 62,500 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 32,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 34,000 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛8000 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 17,000˛18,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,400 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛9000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,800 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8700˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3900˛4500 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,250˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 350˛400 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 630˛670 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 950˛1045 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 13,600˛-13,900 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,500 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 10,300 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,000 ]msam-en≥ 6230 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,240 H-cp {Kmw.-. 2,780

sh-fn-s®-Æ 2270 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1200--˛ 1950 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1055 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3200 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3340 sh-√w (60 sI.Pn).-.-.-.-..-.-. 2280 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. 4000˛5300 A-cn.(100 In.{Kmw) 2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2900 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2250 sNdp-]-b¿ 8600˛9400 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6700 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 4300 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4000˛ 5300 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew(20 sI.Pn) 2400 d-_¿(In-tem).-.-.143.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 133.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 90.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 60,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 3100 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 9900 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 18,800 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 17,200 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.27.50 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 25.-00 Xriv\m-]≈n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.27.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 18300 c-≠mw-X-cw. 10800 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 18100˛19010 ]-g-b-Xv 17940˛19410 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.14800˛16900 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. AS° ]pXn-bXv ]g-bXv Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

43000 30,460 15,000 10,150 10,200 10,000 11,200 12,100 3200 3000 7300-˛7800 8400˛8900 7600˛8100 16500˛17000 16500˛16000 58,500 59,500 61,500 14,250 13,700 9400 3360

"A-W-¦q-cn-se ]p-Å-sd I-−n-\m.--.-.' ]m«v ss\-Po-cn-b-bn-te-¡v 

im-^n sX-cp-h-Øv

Im-k¿-tIm-Uv: A-W-¶q-cn-se im-ln-Zv t\-c-tºm-°n-\p ]m-Snb h-cn-Iƒ I-S¬ I-S-∂p. A-W¶q-cn-se ]p-≈-sd I-≠n-\m, tNep-≈ ]p-≈-sd I-≠n-\m, I-≠n‰m-¶v _m, A-W-¶q-cn-te-°p _m.- . F-∂ ]m-´v ln-‰m-b-tXmsS am-ln-bn-se s]¨-Ip-´n-Iƒ ln-‰m-°n-b ]m-´m-Wv ss\-Po-cnb-bn-te-°p I-S-°p-∂-Xv. Zp-_bv k-μ¿-i-\-Øn-s\-Øn-b ss\-Pn-cn-b-bn-se ln-tam kz-tZin-bm-b tPm¨ t_m-kv-tIm F-∂ Km-b-I-\m-Wv Cu ]m-´v kz-¥w \m-´n-te-s°-Øn-®v Ahn-sS B¬-_-am-°n ]p-d-Øn-d°m≥ H-cp-ßp-∂-Xv. Zp-_-bv ss\-^n-se hym-]mc ÿm-]-\-ß-fn¬ tPm-en-sNøp-∂ Im-k¿-tIm-Uv kz-tZ-inI-fm-b bp-hm-°-fp-am-bp-≈ ku-lr-Z-am-Wv tPm¨ t_m-kvt°m-bv-°v Cu ]m-´v tIƒ-°m≥ A-h-k-c-ap-≠m-°n-b-Xv. kp-lrØp-°ƒ cm-{Xn tPm-en-I-gn-™v ss\-^n-se H-gn-™ ÿ-e-Øv H-Øp-Iq-Sn Cu ]m-´v ]m-Sn \rØw sN-øp-∂-Xv tPm¨ t_mkv-tIm {i-≤n-®p. C-Xm-Wv tPm¨ t_m-kv-tIm kz-¥w `mj-bn¬ F-gp-Xn-sb-Sp-Øv lr-Znÿ-am-°p-I-bpw B¬-_w H-cp°m≥ X-øm-dm-hp-I-bpw sN-bv-XXv. Cu ]m-´p-tI-´v X-s‚ \m-Sns‚ kw-Ko-X-hp-am-bn G-sd kam-\-X tXm-∂p-∂-Xm-bn C-t±lw ]-d-™p. ]m-´n-s‚ Xm-f-

im-ln-Zv Øn-\m-Wv k-am-\-X Iq-SpX¬.C-Xv ln-‰m-hp-sa-∂ {]-Xo£-bn-em-Wv tPm-¨ t_m-kvtIm. ln-μn Km-\-߃ G-sd C„-s∏-Sp-∂ Cu bp-h-Km-b-I≥ Im-k¿-tIm-s´ H-cp {]-tZ-isØ bp-hm-hn-s‚ \m-hn≥ Xpºn¬-\n-∂v D-Xn¿-∂p-ho-W Km\w ss\-Po-cn-b-≥ kw-Ko-X-t{]an-I-fp-sS C-S-bn¬ sIm-≠p-h∂-Xp-X-s∂ h-en-b Aw-Ko-Im-cam-bn hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂p. Xm≥ X-am-i-bv-°p ]m-Sn-b ]m-´n-s‚ h-cn-Iƒ ss\-Pn-cn-b I-S-∂-Xv A-dn-bm-sX A-W-¶qcn-se Ip-´p-Im¿-s°m-∏w I-fn°p-∂ Xn-c-°n-em-bn-cp-∂p imln-Zv. sN-¶-f C-μn-cm-\-K¿ sIm¿-tZm-h tIm-f-Pn-se π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-bm-Wv im-ln-Zv. am-k-߃-°p-ap-ºv A-W-¶q-cnse ¢-∫n¬-h-®m-Wv Cu ]m-´p ]m-Sn-b-Xv. C-Xp {i-≤n-® kp-lrØp-°ƒ ho-≠pw- ]m-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-Xv ]n-∂o-Sv t^-

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

60,000 59,000 14,000 4250 4900 21.00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

31.-00 30.-00 33.-80 32.-00 32.-00 31.-00 29.-00 25.-00 24.50 27.50 27.-50 26.00 26.-00 23.-00 134.-00 142.0096.00-

29,700 37-00 3100 2700 5800˛7400 4800 4900 9400 8800˛12,700 7800 3350 14,400 9850˛9900

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

14450 14000 13300 11840 14500 14000 13776 13664 13561 13505 13422 10937 8882 15400 10500 3500

Xr-iq¿ 12,500 2,200 1,800 3,700 60,500 14,300 8,860 2,830 3150˛3200 3600˛3800 2400˛2600 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

28.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 33.-00 600.00 176.00 2300.-00 15350.-00 31.-00

F-kv.-sI.--F-kv.-F-kv.-F-^v. Xo-c-tZ-i ]-²-Xn-¡p- Xp-S-¡-am-bn tIm-gn-t°m-Sv: F-kv.s--- I.--- F-kv.--F-kv.--- F-^v. kn¬-h¿ Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn hn-Zym-¿-Yn hn-`m-K-am-b Xz-e-_mhn-Mv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Xo-c-tZi-]-≤-Xn-°p Xp-S-°-am-bn. tImgn-t°m-´p \-S-∂ N-S-ßn¬ Jmkn ap-l-Ω-Zv-tIm-b X-߃ P-aep-ss√-en D-Zv-Lm-S-\w- sN-bvXp.---- Xo-c-tZ-i-tØ-s°m-cp Xn-cpt\m-´w- -F-∂-{]-ta-b-Øn¬ \S-°p-∂ ]-≤-Xn km-aq-ln-I-˛-hnZym-`ym-k-˛-a-X-Io-b ta-J-e-I-

fn¬ ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂ taJ-e-bp-sS k-a-{K ]p-tcm-K-Xnbm-Wp e-£y-am-°p-∂-Xv. tImgn-t°m-Sv, a-e-∏p-dw, Xn-cp-h-\-¥]p-cw Pn-√-I-fn-se 10 a-l-√p-Ifn-em-Wv G-{]n¬-˛-sa-bv am-kß-fn¬ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-I. kw-ÿm-\ J-Pm-©n k-øn-Zv lao-Zv X-߃ a-t©-cn A-[y-£X h-ln-®p. P-\. I¨-ho-\¿ kn]n _m-kn-Xv sN-{º, b-lv-b sh≈-bn¬, k-^o¿ t]-cm-{º, \u^¬ kw-km-cn-®p.---

kv-_p-°n-en-´p. C-Xv {i-≤n-® amln-bn-se s]¨-Ip-´n-Iƒ am-lnbn-se s]-ºn-≈m-tc I-≠n-°m F-∂ cq-]-am-‰w h-cp-Øn {]-N-cn∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xv tI-cf-am-sI A-e-b-Sn-®p. kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ B-jn-Jv A_p Cu ]m-´v X-s‚ ]p-Xn-b kn\n-a-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-\p-≈ Hcp-°-Øn-em-Wv. \n¿-[-\ Ip-Spw-_-Øn-se Aw-K-am-b im-ln-Zn-s‚ ]m-´v ln‰m-hp-tºm-gpw Cu ]m-´p-]m-Sp-∂ ]-e-cpw im-ln-Zn-s\ Xn-cn-®-dn™n-´n-√. A-Xn-s‚ th-Z-\-bnem-Wv im-ln-Zv. ]-e-cpw ]m-´v ln‰m-°n ]-Ww k-ºm-Zn-®-t∏mƒ C-t∏m-gpw im-ln-Zv H-∂p-an-√msX tIm-f-Pn¬ t]m-hp-I-bm-Wv. \n-c-h-[n ¢-∫p-I-fn¬ im-ln-Zns\ sIm-≠v ]m-´p-]m-Sn-®n-´p-≠v.\-s√m-cp kn-\n-am-‰n-Iv Um≥k¿ Iq-Sn-bm-Wv im-ln-Zv. A-W¶q-cn-se A-_q-_-°-¿-˛-dp-Jn-b F-kv.-- sI.-- F-kv.-- F-kv.---F-^v. Xz-e-_m hn-Mv kw-ÿm-\ k-anZ-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. k- XnbpsS Xo-c-tZ-i Im-w-]-bn≥ tIm-gn-t°m-Sv Jm-kn ap-l-Ω-Zvtlm-Z-c-߃: i-^o-Jv, k-°o¿, tIm-b X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p k-ao¿.


Ifn¡fw

19 G-{]n¬ 2014 i\n

Hm^v{Sm¡v t_en-\v t_mÄ-«n-sâ {]-iwk

am{Un-Uv: d-b¬- am-{Un-Uv kq∏-¿ Xm-cw Ksc-Xv t_en-\v Pssa-°≥ kv-{]n‚¿ bpskbv≥ t_mƒ-´n-s‚ {]-iw-k. _m-gv-ktem-W-bv-s°-Xncmb t_ens‚ tKmƒ an-I-®-Xm-sW-∂pw F-sXm-cp Xm-c-Øn\pw A-`n-am\n-°mhp-∂- X-c-Øn-ep≈-XmsW∂pw t_mƒ-´v ]-d™p. I-gn-™ Znh-kw InMvkv I∏n¬ t_en-s‚ DPze tKm-fns‚ an-I-hn-em-Wv d-b¬ In-co-Sw Nq-Sn-b-Xv. a¬k-cw A-h-km-\n°m≥ A-©v an-\n-‰v _m-°nbp≈-t∏m-gm-bncp∂p Xm-c-Øn-s‚ h≠¿ tKmƒ. tKmƒ t\-Sp-∂Xn¬ t_¬ Im-Wn-® IrXy-X an-I-®-Xm-Wv. Xm-c-Øn-s‚ tKm ƒ F-sXm-cp I-fn-°m-c\pw t\Sm≥ B-{K-ln-°p-∂-Xm-sW ∂pw t_mƒ-´v Iq´n-t®¿Øp.

sN-ss¶-s¡-Xn-tc In-Mv-kn-\v B-dp hn¡-äv Pbw

cmP-Iob t]mcn ]©m_v t\Sn

]cn-¡v: ]o-tä-gv-k\p c−mw aÂk-c-hpw \-ã-am-tb¡pw

jm¿-P: ]-cn-t°‰ U¬-ln sUb-¿-sU-hnƒ-kv Iym]v‰≥ sIhn≥ ]o-t‰-gv-k-Wn-\v sF.-]n.F√n-se c≠mw a-¬k-c-hpw \„-am-tb°pw. Xm-c-Øn-s‚ ssIhnc-en-t\‰ ]cn-°mWv Xncn-®-Sn-bm-b-Xv. F-{Xbpw s]-s´-∂v ¢-∫n-\v th-≠n I-fn-°m≥ km-[n-°p-sa∂m-Wv hn-izm-k-sa-∂v Xm-cw Szn-‰-dn¬ Ip-dn-®p. ]o-t‰-gv-k-Wns‚ A-`m-h-Øn¬ sF.]n.-F√nse B-Zy Ifnbn¬ U¬-ln ]-cm-P-b-s∏-´n-cp-∂p.

]-cn-¡v; s\-bvaÀ-¡v \m-em-gv-N I-fn-¡m-\m-hnÃ

am-{Un-Uv: _m-gv-k-tem-W kq∏-¿- Xm-cw s\-bv-a-¿°p \m-em-gvN I-fn-°m-\m-hn√. Im¬-∏m-ZØn-t\-‰ ]-cn-°m-Wv Xm-c-Øn\v hn\-bm-b-Xv. db¬ am-{UnUn-s\-Xn-cmb InMvkv I∏v ss^-\-en-em-Wv s\bva¿°p ]cn-t°-‰-Xv. A-Xv-e-‰n-tIm _n¬_thm, hnøm-d-b-¬, sK-‰m-s^, F¬s° F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bp-≈ a-¬k-c-ß-fm-Wv Xm-c-Øn-\p \„-am-hp-I.

\p-bÀ d-b-en-s\-Xntc I-fn-t¨¡pw

11

kozhikode

InMvkv Ceh≥ ]©m_v Xmcw s•≥ amIvkvsh¬ knIvk¿ t\Sp∂p A-_q-Z_n: sF.]n.F√n¬ C∂-se \-S-∂ cm-PIob t]m-cm-´Øn¬ ap≥ Nmw-]y≥-amcm-b sN-ss∂ kq-∏¿- In-Mv-kn-s\-Xntc In-Mv-kv C-e-h≥ ]-©m-_n\v B-dp hn-°-‰n-s‚ X-I¿-∏≥ Pbw. P-b-tØm-sS Sq¿-W-sa‚n\p XpS-°w Ip-dn-°m-\pd-®v ]mU-Wn-™ sN-ss∂-sb DPz-e _m-‰n-Mn-eq-sS-bm-Wv ]-©m-_v X-d-]-‰n-®Xv. tSm-kn-\p ti-jw _m-‰v sNbv-X sNss∂ \n›n-X Hm-h-dn¬ \m-ep hn-°-‰n-\v 205 d¨-sk∂ P-bn-°m-hp-∂ kv-tIm¿ ]-SpØp-b¿-Øn-bn-cp∂p. a-dp-]-Sn-bn¬ ap-≥\n-c hn-°-‰p-Iƒ F-fp-∏Øn¬ \-„-am-sb-¶n-epw B-kvt{X-en-b≥ Hmƒ-du-≠¿ s•≥

X X X X X

sNss¶ kq-¸-À -In-Mvkv \m-en-\v 205 s{_³U³ a-¡pÃw 67, Uz-bv³ kv-an-¯v 66 In-Mv-kv C-e-h³ ]-©m_v 4\v 206 s¥³ am-Iv-kv-sh 95, tU-hn-Uv anÃÀ 54* am-Iv-kvsh I-fn-bn-se Xm-cw

am-Iv-kvsh√n-s‚-bpw (95) Z-£nWm-{^n-°≥ Xm-cw tU-hn-Uv an√-dp-sS-bpw (54*) sh-Sn-s°-´v C-∂n-Mv-kp-Iƒ \m-ep hn°-‰v am{Xw \-„-Øn¬ 18.5 Hm-h-dn¬ ]-©m-_n-s\ e-£y-Øn-seØn-®p. tI-h-ew 43 ]-¥n¬ \n∂v 15 _u-≠-dn-I-fpw c-≠p kn-

Iv-kdpw ]-d-Øn-bm-Wv am-Iv-kvsh¬ ]-©m-_n-s‚ P-b-Øn-\p Np-°m≥-]n-Sn-®Xv. an√¿ 37 ]¥n¬ aq-∂p ho-Xw _u-≠-dn-Ifpw aq-∂p kn-Iv-k-dp-aS-°w ]p-dØm-hm-sX 54 d¨-tkm-sS So-ans‚ P-b-ap-d-∏n-®p. Iq-‰≥ hn-P-b-e£yw ]n-¥p-

S¿-∂ ]-©m-_n-\v kq-∏¿ Xm-cw ho-tc-μ¿ sk-hm-Kv (10 ]-¥n¬ 19), tN-tX-iz¿ ]p-Pm-c (10 ]-¥n¬ 13), A-£¿ ]-t´¬ (3 ]-¥n¬ 2) F-∂nh-sc Xp-S-°-Øn¬ X-s∂ \-„-am-bn-cp-∂p. ]-t´¬ ]p-d-Øm-hp-tºmƒ 5.1 Hm-h-dn¬ 52 d¨-km-Wv ]-©m-_n-s‚ kvtIm¿ t_m¿-Un-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬ am-Iv-kvsh√n-\p Iq-´m-bn an√¿ F-Øn-b-tXm-sS ]-©m-_v kv-tIm-dn-Mn-\p th-Kw IqSn. am-Iv-kvsh√m-bn-cp-∂p IqSp-X¬ B-{I-a-W-Im-cn. \memw hn-°-‰n¬ 11 d¨-kv i-cm-i-cn-bn¬ 115 d¨-kmWv Cu tPm-Sn hm-cn-°q-´n-b-Xv. 15.4 Hm-h-dn¬ Sow kv-tIm¿ 167seØn-\n¬-s° am-Iv-kvsh¬ a-Sßn-sb-¶nepw ]-©m-_v P-bØn-\v ssI-sb-Øpw-Zq-c-sØØn-bn-cp∂p. am-Iv-kvsh¬ {Iokv hn-´-tijw an-√-dpw Iq-‰-\-SnIƒ-°p ap-Xn-¿-∂-tXm-sS Im-cyam-b sh√p-hn-fn-bn√m-sX ]©m-_v e£yw a-dn-I-S∂p. t\c-tØ So-an-\m-bn A-ctßdn-b \yq-kn-e‚ v kv-‰m¿ _m-‰v-kv-am≥ s{_≥-U≥ a-°p√-Øn-s‚-bpw (67) sh-kv-‰v C≥Uo-kv Xm-cw Uz-bv≥ kv-an-Øns‚-bpw (66) an-I-® C-∂n-Mv-kpI-fm-Wv sN-ss∂-sb 200 I-S°m≥ k-lm-bn-®Xv. Hm-]-Wn-Mv hn-°-‰n¬ Cu tPm-Sn 123 d¨-kv A-Sn-s®-Sp-Øn-cp∂p. a-°p-√w 45 ]-¥n¬ \m-ep _u-≠-dn-Ifpw A-©p kn-Iv-kdpw ]m-bn-®t∏mƒ kv-an-Øv 43 ]-¥n¬ Bdp _u-≠-dn-Ifpw aq-∂p kn-Ivkdpw t\Sn. Iym-]v-‰≥ a-tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn (11 ]-¥n¬ 26), kp-tcjv sd-bv-\ (19 ]-¥n-¬ 24) F-∂nhcpw sNss∂ \n-c-bn¬ Xn-fßn. ]-©m-_v lotdm am-Iv-kvsh√m-Wv am≥ Hm-^v Zn am®v.

C¶s¯ Ifn _mw-•q¿ x apw-ss_ (ssh-Io-´v 4) sIm¬-°-Ø x U¬ln (cm-{Xn 8) tkm-Wn kn-Ivkv

k¨ssd-tkgvkns‚ hn°‰v hogvN BtLm-jn-°p∂ cmP-ÿm≥ Xmc-߃

cm-P-Øm-³ tdm-bÂ-kn\v \m-ep hn¡-äv Pbw A-_q-Z_n: sF.]n.F√n¬ C∂-se \-S-∂ c≠mw a¬-k-cØn¬ k¨-ssd-tk-gv-kv sslZ-cm-_m-Zn-s\-Xntc ap≥ tP-Xm°fm-b cm-Pÿ m≥ tdm-b¬-knX X X X X

k≥, cP-Yv `m´n-b F-∂n-h¿ c≠p hn-°-‰p-Iƒ ho-gv-Øn anI-hv Im-Wn-®p. a-dp-]-Sn-bn¬ A-Pn≥-Iy clm-s\bpw (59) Ãp-h¿-´v _n-∂n-

k¬ssd-tkgvkv sslZ-cm-_mZv 6\v 133 inJÀ [hm³ (38), tUhnUv hmÀWÀ (32) cm-P-Øm³ tdm-bÂkv 6\v 135 A-Pn³-Iy c-lm-s\ (59), kv-äp-hÀ-«v _n-¶n (48*) k-Rv-Pp kmw-k¬ aq-¶v d¬-kn-\v ]pd¯v

\v Pbw. C-cp-Soapw an-I® t]m-cm´w Im-gvN - h - ® - a¬-kc - Ø - n¬ \mep hn-°‰ - n-\m-Wv ssl-Zc - m-_m-Zns\ cm-P-ÿm≥ X-I¿-Øp-hn´Xv. tSm-kv \-„-s∏-´v BZyw _m‰v sNbv-X ssl-Z-cm-_mZv \n›nX Hm-h-dn¬ B-dv hn-°-‰n-\v 133 d¨-sk-SpØp. 34 ]-¥n¬ aq-∂v _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-sS 38 d¨-sk-Sp-Ø Iym]v-‰≥ in-J¿ [-hm-\m-Wv ssl-Zcm-_m-Zn-s‚ tSm-]vkv-tImd¿. tU-hn-Uv hm¿-W¿ (32), tem-tIjv cm-lp¬ (20), thWp-tKm-]m¬ dm-hp (16*) F-∂n-hcpw sslZ-cm-_m-Zv \n-c-bn¬ t`-Z-s∏-´ {]IS-\w \-S-Øn. cm-P-ÿm-\p th-≠n [-hm¬Ip¬-°¿Wn, sI-bv≥ dn-Nm¿-Uv-

bpw (48*) an-∂n-b-t∏mƒ 19.3 Hmh-dn¬ B-dv hn°-‰v _-en-°-gn-®v cm-P-ÿm≥ hnP-bw sIm-øp-Ibm-bn-cp∂p. A-hkm-\ Hm-h¿ h-sc C-cp-So-an-\pw Hcp-t]m-se hn-P-b km[y-X I¬-∏n-°-s∏´n-cp-s∂-¶nepw Xp-S¿-®bm-b c≠v _u-≠-dn-Iƒ ]m-bn-®v sPbnw-kv t^m-Iv\ - ¿ (c-≠v ]-¥n¬ F-´v d¨kv) cm-Pÿ m-\v hn-Pb - ØpS-°w \¬IpIbm-bn-cp-∂p. 53 ]-¥n¬ B-dv _u-≠-dn-Iƒ ]m-bn-®m-Wv c-lm-s\ cm-Pÿm-s‚ tSm-]vkv-tIm-d-dm-b-Xv. F-∂m¬, ]p-d-Øm-hm-sX 32 ]¥n¬ \m-ev _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw _n-∂n X-s‚ C-∂nMv-kn¬ I-s≠Øn. A-`n-tj-Iv \m-b¿ (4), k-Rv-Pp hn kmw-k¨ (3), Iym-]v-‰≥ sj-bv≥ hm-Sv-

C¶s¯ Ifn

H-¶mw-Øm-\w Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡m³ sNÂkn If-¯nÂ

{]o-an-b¿ eoKv tSm-´≥lmw tlm-Sv-kv-]¿ x ^pƒ-lmw (ssh-Io´v 5.05) kv-t‰m-°v kn-‰n x Im¿-Un^v (cm-{Xn 7.20) sN¬-kn x k-≠¿-em‚ v (cm-{Xn 9.50) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

{]o-an-b-À eo-Kv: sNÂ-kn C-¶p k-−À-emân-s\-Xntc, tSm-«³lmw ^pÄ-lm-an-s\ t\-cnSpw

e-≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eo- e-`n-®n-cn-°p-∂Xv. ko-k-Wn¬ ©p tXm¬-hn-bp-apƒ-s∏-sS 75 Kn-se H-∂mw-ÿm-\w en-h¿-]q- C-\n \m-ep I-fn-Iƒ am{Xw ti- t]m-bn‚m-Wv sN¬-kn-°p-≈fn-¬ \n-∂p Xn-cn-®p-]n-Sn-°p-I- jn-s° In-co-S-Øn-\p-th-≠n C- Xv. H-cp a¬k-cw Ipd-®p I-fn-® sb-∂ e-£y-tØm-sS- ap≥ Nmw- t©m-Sn-©v t]m-cm-´-am-Wv \-S- kn-‰n 71 t]m-bn-t‚m-sS aq∂m-a]y≥-amcm-b sN¬-kn C-∂p °p-∂Xv. en-h¿-]qƒ, sN¬kn, Xp≠v. B-kv-‰≥-hn√, {In-kv-‰¬ ]m35mw du-≠v a¬-k-c-Øn-\n-d- am-©-ÿ kn-‰n F-∂n-h¿-°v ßpw. t]m-bn‚ v ]-´n-I-bn-se Ah-km-\-ÿm-\-°mcm-b k-≠¿- X ]cn-t¡ä lkmÀUv sNÂkn-¡mbn Ifn¡nà em‚m-Wv tlmw-{Ku-≠n¬ ªqkn-s‚ F-Xn-cm-fnIƒ. X Pbn-¨m enhÀ]q-fn\p-ta sNÂkn¡v Hcp a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ tSm-´≥ayq-Wn-°v: ]-cn-°n¬ \n-∂p apt]mbnâv eoUv e`n¡pw lmw tlm-Sv-kv-]¿ ^pƒ-lm-an‡\mb _-tb¨ ayq-Wn-°ns‚ H∂mw\º¿ tKmƒ-Io-∏¿ s\bpw B-Ã≥-hn√ k-Xmw-]v-‰am\z¬ \p-b¿ d-b-¬ am{Un-Un- s\bpw Im¿-Un-^v kn-‰n tÃm- Xp-ey In-co-S-km-[y-X-bm-Wv I- e-kv Xp-S-ßn-b-h¿-s°-Xncm-b sR-´n-°p∂ tXm¬-hn-Iƒ-°p°v kn-‰n-sbbpw \yq-Im-kn¬ ¬-∏n-°-s∏-Sp-∂Xv. s\-Xn-tc I-fn-t®-°pw. Xm-\n\n-e-hn¬ 34 a¬-k-c-ß-fn¬ ti-jw kv-t‰m-°v kn‰n, kzm≥t∏mƒ ]q¿W B-tcm-Ky-hm-\m- bp-ss\‰-Uv kzm≥-kn kn-‰n-sbsW-∂pw _p-[\ - m-gvNs - Ø Nmw- bpw sh-kv-‰vlmw {In-kv-‰¬ ]m- \n-∂v 24 P-bhpw A-©p ho-Xw kn F-∂n-h¿-s°-Xn-tc P-bw k-a-\n-ebpw tXm¬-hn-bp-a-S- t\-Sn- sN¬-kn t^m-an-te-°p-b]y≥-kv eo-Kv BZy-]mZ skan- e-kn-s\bpw t\-cn-Spw. en-h¿-]q-fn-\v C-∂p I-fn-bn- °w 77 t]m-bn-t‚m-sS-bm-Wv en- ¿-∂p I-gn™p. bn¬ I-fn-°m-\m-hp-sa-∂m-Wv A-Sp-Ø-bm-gv-N en-h¿-]q-fpI-cp-Xp-∂s - X-∂pw Xm-cw ¢-∫n- √m-Ø-Xn-\m¬ P-b-tØm-sS X- h--¿-]qƒ ap-∂n-´p-\n¬-°p-∂Xv. s‚ Hu-tZymKn-I sh-_v-ssk-‰n e-∏-tØ-°p I-b-dm-\p-≈ an-I- C-{X-bpw I-fn-I-fn¬ \n-∂v 23 P- am-bn \n¿-Wm-b-I eo-Kv a¬k® A-h-k-c-am-Wv sN¬-kn-°p b-hpw B-dp k-a-\n-ebpw A- cw \-S-°m-\n-c-n-°p-∂-Xn-\m¬ eqsS hy‡-am°n. t\ctØ Im-en-s‚ t]-in-Iƒ-t°-‰ ]-cn-°n-s\-Øp-S¿-∂vs_mdqky tUmSvap≠n-s\-Xncmb P¿a≥ eoKv a¬k-c-Øn¬ Xmcw Ifn-®n-cp-∂n√. s^d¿ FXn-cn-Sp-I. sam-Wm-t°m: tem-I H∂mw \Izm¿-´-dn¬ Im-\-U-bp-sS anº¿ kv-]m-\n-jv kq-∏¿ Xm-cw tem-kv d-thm-\n-°n-s\bmWv dm-t^¬ \Zm-en-\v tam-s≠ Imhm-hv-dn-≥-I 7˛6, 6˛2 F∂ kv¿tem sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n¬ tImdn\v sI-´p-sI-´n-®Xv. t\cA-Sn-sX‰n. Izm¿-´¿ ss^-\-entØ kv-]m-\n-jv Xm-cw \n-tIm¬ \m-´p-Im-c\pw \memw \-º¿ fm-kv A¬-am-t{Km ]-cn-t°-‰p Xm-c-hpam-b tU-hn-Uv s^-d-dm]n≥-am-dn-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v hmWv 7˛6, 6˛4 F-∂ kv-tIm-dn-\v \hvd - n≥-I t\-cn-´p Izm-¿´- d - n-te-°p Zm-en-s\ ho-gv-Øn-bXv. tbmKy-X t\-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. sk-an-bn¬ B-kv-t{X-enb≥ Hm-]¨ tP-X-mhpw kzn-‰v-k\Zm-en-s\-Xntc s^ddns‚ ¿e‚ v bp-h-Xm-c-hpam-b Ãm-\ndnt´¨ kvem-kv hm-hv-dn≥IsbbmWv e≠≥: tKmƒIo-∏-¿ Snw slmhm¿-Up-am-bp-≈ I-cm¿ F-h¿´≥ ]p-Xp-°n. c-≠p h¿-j-tØ°m-Wv Xm-c-Øn-s‚ I-cm¿ \o´nbXv. slm-hm¿-Uns‚ \n-ehn-se I-cm¿ A-h-km-\n-°p-I _yq\kv sF-dnkv: tem-I ^pSv-t_m-fn-se A-Xn-Im-b≥-amcpw _- Bw-kv-‰¿-Umw: tlm-°n tem≤-ssh-cn-I-fpam-b {_-koepw A¿-P‚o-\bpw X-Ωn-ep-≈ ¢m-kn- I-I-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ k2016em-Wv. °n-\v ssN-\ th-Zn-bm-hp∂p. tem-I-I-∏n-\p-ti-jw H-tŒm-_-¿ 11\v ∂m-l-a¬-k-c-Øn¬ C-¥y-°v Cu ko-k-Wn¬ ¢-∫n-\v th-≠n an-I-® {]-I-S-\-am-Wv A- a¬k-cw \-S-Øm-\m-Wv Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-∂Xv. s_-bv-Pn-Mn-se Xp-S¿-®bm-b c≠mw tXm¬-hn. ta-cn-°≥ Xm-cw Im-gv-N-h-bv°p- {]-i-kv-Xam-b ]-£n-°q-Sv tÃ-Un-b-Øn-em-Wv tem-Iw D‰p-t\m- tlm-f≠n-t\m-Sm-Wv c-≠n-s\Xn-tc \m-ep tKm-fp-Iƒ-°v C∂-Xv. 2006emWv am©-ÿ bp- °p-∂ kulr-Z A-¶w. C-Xn-\p-ap-ºv 2011, 12 h¿-j-ß-fn¬ kulr-Z a¬-k-c-ß-fn¬ ¥y tXm¬-hn k-Ω-Xn-®-Xv. ss\-‰-Un¬ \n∂p slm-hm¿I-gn-™ a¬-k-c-Øn¬ C{_-koep-w A¿-P‚o-\-bpw ap-Jm-ap-Jw h-∂n-cp∂p. Cu c-≠p I-fnUv Fh¿´-\n-se-Øn-b-Xv. I-fnepw P-bw {_-ko-en-\m-bn-cp∂p. F-∂m¬ I-gn-™ h¿-jw C- ¥y 1˛2\p s_¬-Pn-b-tØm-Spw kalikkalam@thejasonline.com A-Sn-b-dhv-]-d-™n-cp∂p. cp-hcpw t\¿-°p-t\¿ h-∂n-cp-∂n√.

tam-s− ImÀ-tem: \-Zm-en-s\ s^-dÀ ho-gv¯n

slm-hmÀ-Up-am-bp-Å I-cmÀ F-hÀ-«³ ]p-Xp¡n

k≥ (3), {_m-Uv tlm-Uv-Pv (1), _m-´n-b (4) F-∂n-h-cm-Wv ]pdØm-b a-‰p cm-P-ÿm≥ Xm-c߃. ssl-Z-cm-_m-Zn-\p th-≠n sU-bv¬ sÃ-bv≥, A-an-Xv an-{i F-∂n-h¿ c-≠p hn°-‰v ho-Xw t\Sn. `p-h-t\-iz¿ Ip-am-dn\pw C-im-¥v i¿-a-bv°pw Hmtcm hn°-‰v ho-Xw e-`n®p. t\csØ Sow kv-tIm¿ t_m¿-Uv c-≠v d¨-kn-se-Øn-b-t∏mtg°pw ssl-Z-cm-_m-Zn-\v ^n©ns‚ hn°-‰v \-„-am-bn-cp∂p. c-≠v d¨-sk-Sp-Ø ^n-©n-s\ Ip¬-°¿-Wn-bp-sS _u-fn-Mn¬ dn-Nm¿-Uv-k≥ ]n-Sn-IqSn. F-∂m¬ c-≠mw hn-°-‰n¬ [-hm\pw hm-¿-Wdpw So-an-s\ I-c-I-b-‰n. 75 d¨-kn-s‚ Iq-´p-sI-´p≠m-°n-bmWv Cu kJyw ]n-cn™-Xv. [-hm-s\ dn-Nm¿-Uvks‚ ssI-I-fn-se-Øn-®v `m-´n-bbm-Wv Cu tPm-Sn-sb th-¿-]n-cn®-Xv. 35 ]-¥n¬ H-cp _u≠-dn am{X-am-Wv hm¿-W-dn-s‚ C-∂n-Mvkn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. 18 ]-¥v t\-cn-´ cm-lp¬ Hmtcm ho-Xw _u-≠-dnbpw kn-Iv-kdpw Is≠-Øn-b-t∏mƒ 12 ]-¥n¬ Hcp _u-≠-dn-bm-Wv dm-hp t\-SnbXv. B-tcm¨ ^n-©v (2), Umc≥ k-Ωn (6), sI-hn i¿-a (4) F-∂n-h-cm-Wv ssl-Z-cm-_m-Zv \n-c-bn¬ _m-‰v sNbv-X a-‰p Xmc߃.

C-‰m-en-b≥ eoKv

C-∂p P-b-Øn¬ Ipd-™-sXm∂pw sN¬-kn tIm-®v tPm-kv sam-do-t™m-bv-°v B-izm-k-taIn√. ]-cn-t°-‰ s_¬-Pn-b≥ tπ-ta°¿ Cu-U≥ l-km¿-Uns‚ tkh-\w C∂pw e-`n-°n-s√∂p sam-dot™m A-dn-bn®p. kzm≥-kn-s°-Xncm-b I-gn-™ I-fnbpw Xm-c-Øn-\p \-„-am-bncp-∂p. F-∂m¬ I-gn-™-bmgv-N \-S∂ a¬-k-c-Øn¬ i-‡cm-b am©-kv-‰¿ kn-‰n-sb 2˛2\p X-f-®Xn-s‚ B-fl-hn-izm-k-Øn-emWv k-≠¿-em‚ v sN¬-kn-bp-sS ssa-Xm-\am-b Ãm-wt^m¿-Uv {_n-Uv-Pn-se-Øp-∂Xv. {]o-an-b-¿ eo-Kn-s‚ A-Sp-Ø ko-k-Wn-epw ÿm-\w \n-e-\n¿Øm-≥ k-≠¿-em‚n-\p ti-jn°p-∂ \m-ep I-fn-I-fnepw P-bw sN¬kn Xmc-ß-ƒ ]cn-io-e\w \SØp∂p A-\n-hm-cy-amWv.

\m-t∏m-fn x D-Un-s\-kv (ssh-Io´v 6.25) bp-h‚-kv x s_m-tfm-\ (cm-{Xn 9.55) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 1 tdm-a x ^n-sbm-sd‚o-\ (cm-{Xn 12.25) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

kv-]m-\n-jv eoKv seh-s‚ x sK-‰ms^ (cm-{Xn 9.25) Ãm¿ kv-t]m-¿-Sv-kv 2

P¿-a-≥ eoKv _-tb¨ ayq-Wn°v x {^m-¶v-^¿´v (cm-{Xn 7) thmƒ-^v-kv-_¿-Kv x lmw-_¿Kv (cm-{Xn 10) \-ntbm ss{]w

B-bn-c-¯n-e-[n-Iw tem-I-I-¸v hym-P t{Sm-^n-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp¯p

{_-koÂþAÀ-Pâo-\ kulr-Z ¢m-knIv tlm¡n: C-´y ho−pw tXm-äp H-tÎm-_-dnÂ

]nSn-s®-SpØ hymP temI-I∏v t{Sm^n-Iƒ s_-bv-PnMv: tem-II-∏v tP- Wn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kqXm°-sf Im-Øn-cn-°p-∂ t{Sm- £n-®n-cp-∂ t{Sm-^n-I-fm-Wv ^n-bp-sS B-bn-c-Øn-e-[n-Iw t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-hhym-P≥-am-sc ssN-\-bn¬ ]n- sb√mw en-_n-b-bn-te-°v I-SSn-s®-SpØp. ssN-\o-kv \-K-c- Øm-\p-≈-Xmbncp∂psh∂mam-b bn-hp-bn-se H-cp tKm-Uu- Wv dn-t]m¿-´pIƒ.

Pq-Wn¬ {_-ko-en¬ \-S°m-\n-cn-°p∂ tem-I-I∏nt\m-Sv A-\p-_-‘n-®v ^pSvt_m-ƒ kw-_-‘am-b hym-P D-¬-]-∂-ß-fp-sS \n¿-am-Ww XS-bp-∂-Xn\pth-≠n ssN-\-bnse I-Ãw-kv A-[n-IrX¿ Cu am-k-amZyw Imw-]-bv-≥ B-cw-`n®n-cp∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn \S-Ønb sd-bv-Un-em-Wv A-\p-aXn-bn√m-sX \n¿-an-® tem-I-I∏v t{Sm-^n-I-fp-sS h≥ ti-J-c-w I-s≠-Øn-b-Xv. tem-II-∏v t{Sm-^n-bp-sS bYm¿-Y ]-I¿-∏n-s‚ \n-dam-b Cfw a-™-tbm-Sv Iq-Sn-b-Xm-Wv ssN-\-bn¬ I-s≠Øn-b hymP t{Sm-^nIƒ. F-∂m-¬ Cu t{Sm-^n-I-fn¬ Cw-•-≠n-s‚ t]-cv tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´n-s√-

C-\n 54 \mÄ ∂--Xv {i-t≤-b-am-Wv. C-Xm-Zy-am-b√ tem-I-I-∏pam-bn _-‘-s∏-´ hym-P D-¬-∏∂-߃ ssN-\-bn¬ \n-∂p ]nSn-Iq-Sp-∂Xv. t\c-tØ kn-bmsa≥ \-K-c-Øn¬ h-®v 1,008 hym--P t{Sm-^n-I-fpw 1,648 {_ko¬ tem-I-I-∏n-s‚ P-gv-knIfpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-cp-∂p. ^n-^-bp-sS A-\p-aXn-tbmSp-IqSn C-Ø-hW-sØ tem-II-∏n-s‚ `m-Ky-ap-{Zbm-b A¿am-Un-t√m-bp-sS tIm-Sn-°-W°n-\v am-Xr-I-Iƒ ssN-\-bn¬ D¬-]m-Zn-∏n-°p-∂p-≠v.


CMYK

12 tImgnt°mSv

19 G-{]n¬ 2014 i\n

CMYK

sa-Iv-kn-t°m kn-‰n: 1761¬ ]p-d-Øn-dßn-b bq-tdm-]y≥ X-Øz-Nn-¥-I-\pw F-gp-Øp-Im-c-\p-am-b Po≥ jm-°v dpt m-bp-sS Pq-en-b km-ln-Xy-Ip-Xp-InI-sf H-tc-k-a-bw B-th-iw sIm-≈n°p-I-bpw A-Zv-`p-X-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X Ir-Xn-bm-Wv. 18mw \q-‰m-≠ns‚ A-h-km-\-ß-fn¬ Pq-en-b hm-bn°m≥-th-≠n am-{Xw Cw-•o-jp-Im¿ {^-©v `m-j Ip-Øn-bn-cp-∂p ]Tn-®-Xmbn tI-´n-´p-≠v. a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p hmS-I \n-›-bn-®v hm-b-\-im-e-Iƒ ]p-kvX-Iw I-Sw-sIm-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p-h-s{X. c-≠p ]-Xn-‰m-≠v ]n-∂n-´t∏m-tg-°pw Pq-en-b-bp-sS 72 ]-Xn-∏pIƒ {]-kn-≤o-I-cn-®p. tem-I-N-cn-{XØn¬ H-cp t\m-h¬ P-\-ß-sf C-{Xta¬ C-f-°n-hn-´n-´p-≠m-bn-cp-∂n-√. ]n∂o-Sv c≠p-\q-‰m-≠v I-gn™v am¿-tIkn-s‚ G-Im-¥-X-bp-sS \q-dp h¿-j߃ {]-kn-≤o-I-cn-®-t∏m-gm-Wv ]p-kvX-I-∏p-gp-°ƒ-°v e-£-W-sam-Ø H-cp t\m-h¬ e-`n-®-Xv. sIm-fw-_n-b-°m-c\m-b am¿-tI-kv h-f-sc t\-c-tØ kv]m-\n-jv km-ln-Xy-Øn¬ hy-‡n-ap-{Z ]-Xn-∏n-®n-cp-s∂-¶n-epw kz-¥w Ir-XnIƒ A-ta-cn-°-bn¬ Cw-•o-jn-te-°p hn-h¿-Ø-\w sN-bv-X-t∏m-gm-Wv A-t±l-Øn-s‚ {]-i-kv-Xn em-‰n-\-ta-cn-°bv-°pw bq-tdm-∏n-\pw ]p-d-Øv tI-c-fØn-te-°p h-sc F-Øn-b-Xv. ap-Ø-—-\pw ap-Ø-»n-°pw H-∏-am-bn-

cp-∂p A-t±-lw Ip-´n-°m-ew sN-e-h-gn®-Xv. A-h-cn¬-\n-∂p tI-´ an-Øp-Ifpw sF-Xn-ly-ß-fp-am-Wv _m-e-\m-b am¿-tI-kn-se I-Ym-Im-c-s\ h-f¿-Ønb-Xv. ap-Ø-»n ]-d-™p-X-∂ I-Y-I-fpw sF-Xn-ly-ß-fpw X-s‚ h-f¿-®-bv-°p Xp-W-bm-bn-´p-s≠-∂v am¿-tI-kv Xs∂ ]-d-™n-´p-≠v. Ip-´n-°m-ew sN-eh-gn-® \m-´n-te-°p ]n¬-°m-e-Øv amXm-hn-s\m-∏w A-t±-lw \-S-Øn-b bm{X-bm-Wv X-s‚ am-kv-‰¿ ]o-km-b GIm-¥-X-bp-sS \q-dp h¿-j-߃ F-∂ t\m-h-en-s‚ A-Sn-ÿm-\w X-s∂. am-[y-{]-h¿-Ø-I-\m-bn F-gp-Øns‚ tem-I-sØ-Øn-b am¿-tI-kn-s‚ Po-hn-X-sØ am-‰n-a-dn-®-Xv Iyq-_≥ hnπ-h-t\-Xm-hv ^n-Z¬ Im-kv-t{Sm-bp-ambp-≈ ku-lr-Z-am-bn-cp-∂p. _m-‰n-kv-‰bp-sS G-Im-[n-]-Xy `-c-W-Iq-S-Øn-s\Xn-tc Im-kv-t{Sm-bpw kw-L-hpw t\-Snb hn-P-bw dn-t]m¿-´v sN-øm-s\-Øn-bXm-bn-cp-∂p A-t±-lw. em-‰n-\-ta-cn-°bn-se C-S-Xp-]-£ {]-ÿm-\-ß-tfmSpw C-bmƒ k-l-I-cn-®p. Im-kv-t{Sm-bpam-bp-≈ A-t±-l-Øn-s‚ _-‘w ]n∂o-Sv Iq-Sp-X¬ Zr-V-am-bn. Km-t_m F∂v Im-kv-t{Sm A-t±-l-sØ hn-fn-®p. "^n-Z¬' F-∂p hn-fn-®v G-Xp t\-cØpw Im-kv-t{Sm-sb Im-Wm-\pw A-t±l-Øn-s‚ Hm-^n-kn¬ I-b-dn-s®-√m\pw am¿-tI-kn-\v kzm-X-{¥y-ap-≠m-bncp-∂p. Xm≥ I-≠ G-‰-hpw h-en-b hm-

b-\-°m-c≥ ^n-Z¬ B-bn-cp-∂p-sh-∂v am-bp-≈ _-‘-Øn-s‚ t]-cn¬ A-t±- jw ap-ºv tem-I-sØ A-dn-bn-®-t∏mƒ am¿-tI-kv ]-d-bp-am-bn-cp-∂p. X-s‚ F- l-Øn-\v G-sd ]-gn tIƒ-t°-≠n h- A-Xv A-hn-iz-k-\o-b-X-tbm-sS-bm-Wv gp-Øp-Iƒ tem-Iw Im-Wp-∂-Xn-\p-ap- ∂p. Im-kv-t{Sm-bp-sS A-Sn-a-bm-Wv am¿- tem-Iw {i-hn-®-Xv. G-sd-°m-e-am-bn A-[n-I-sam-∂pw F-gp-Xm-Xn-cp-∂ am¿tI-kv, A-kp-J-_m-[n-X-\m-hp-∂-Xp h-sc ]p-Xn-sbm-cp t\m-h-en-s‚ ]-Wn∏p-c-bn-em-bn-cp-∂p. F-s‚ hn-jm-Z-ioe-cm-b th-iy-I-fp-sS Hm¿-a-°p-dn-∏pIƒ B-bn-cp-∂p G-‰-hp-sam-Sp-hn¬ ]pd-Øn-d-ßn-b-Xv. B-fl-I-Y-bp-sS c≠mw-`m-Kw F-gp-Xp-sa-∂p {]-Jym-]n®n-cp-s∂-¶n-epw ku-lr-Z-_-‘-߃°p ap-dn-th¬-°p-sa-∂ B-i-¶-aq-ew ]n≥-hm-ßp-I-bm-bn-cp-∂p.kv-Iqƒ ]T-\-Im-e-Øv X-s∂ am¿tI-kv F-gp-Xp-am-bn-cp-∂p. ]T-\Øn¬ an-Sp-°-\m-b am¿-tI-kv hn-Zym¿Yn-bm-bn-cn-s° \n-c-h-[n k-Ωm-\-ßfpw kz-¥-am-°n. \n-b-a-Øn-epw am-[y{]-h¿-Ø-\-Øn-epw D-∂-X-]T-\w \-SØn-b ti-jw C-‰-en, {^m≥-kv, kv-s]bn≥, A-ta-cn-°, sa-Iv-kn-t°m F-∂nhn-S-ß-fn¬ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\m-bn tPm-en-sN-bv-Xp. C-°m-e-Øm-Wv hniz-{]-kn-≤-am-b t\m-h-ep-Iƒ am¿-tIam¿-tIkpw ^nZ¬ Im-kv-t{Sm-bpw kn-s‚ t]-\-bn¬ \n-∂p ]n-d-hn-sImºv ssI-sb-gp-Øv {]-Xn-Iƒ hm-bn- tI-kv F-∂p-h-sc hn-a¿-i-\-ap-b-cp-I- ≠-Xv. °m≥ A-t±-lw ^n-Z-en-s\ G¬-∏n- bp-≠m-bn. ]-t£, hn-a¿-i-\-ß-sf AG¬ F-kv-s]-Œ-tUm¿ F-∂ ]-{X°p-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv. 20mw \q-‰m-≠n- t±-lw Ku-\n-®-tX-bn-√. Øn-em-Wv am¿-tI-kv tPm-en Xp-S-ßnse em-‰n-\-ta-cn-°-bn-se c-≠p {]a-d-hn-tcm-Kw _m-[n-® am¿-tI-kv b-Xv. ]-{X-{]-h¿-Ø-\-cw-K-Øp \n-∂p ÿm-\-ß-fm-bn-cp-∂p Im-kv-t{Sm-bpw F-gp-Øp \n¿-Øp-I-bm-sW-∂v k- e-`n-® A-\p-`-h-ß-fpw A-t±-l-Ønam¿-tI-kpw. F-∂m¬, Im-kv-t{Sm-bp- tlm-Z-c≥ sP-bnw am¿-tI-kv c-≠p-h¿- s‚ Ir-Xn-I-fn¬ Im-Wmw.

߃, Ip-e-]-Xn-bp-sS i-c-Xv-°m-ew, tIm-f-d-°m-e-sØ {]W-bw, P-\-d¬ X-s‚ cm-h-W≥ tIm-´-bn¬, {]-W-b-tØbpw a-‰v ]n-im-Np-°-tf-bpw Ip-dn-®v (F-√mw t\m-h-ep-Iƒ), C-e-s°m-Sp-¶m-‰v, B-cpw tI-W-en-s\-gp-Xp-∂n-√, H-cp a-c-WØn-s‚ ]p-cm-hr-Øw ap≥-Iq-´n-∏-d-™-Xv, F-s‚ hn-jm-Zio-e-cm-b th-iy-I-fp-sS Hm¿-a-Iƒ (F-√m \o-≠-I-Y-Iƒ), \o-e-∏-´n-bp-sS I-Æp-Iƒ, h-en-b A-Ω-®n-bp-sS i-h-kw-kvIm-cw, \n-jv-I-f-¶-bm-b F-sd≥-Uo-c-bp-sS-bpw A-h-fp-sS lr-Z-b-iq-\y-bm-b ap-Ø-»n-bp-sS-bpw A-hn-iz-k-\o-b-hpw k-¶-S-I-c-hp-am-b I-Y (F-√mw sN-dp-I-Y-I-fpw I-Ym-k-amlm-c-ß-fpw), I-∏¬-tO-Zw h-∂ \m-hn-I-s‚ I-Y, em-‰n-\ta-cn-°-bp-sS G-Im-¥-X, t]-c-°-bp-sS kp-K-‘w, Nn-en-bnse {]-—-∂-X, H-cp X-´n-s°m-≠p-t]m-h-en-s‚ hm¿-Ø, Ip´n-Iƒ-°m-sbm-cp cm-Pyw, I-Y ]-d-bm-\m-bn Po-hn-°p-∂p.

am-Pn-¡Â dn-b-en-kw

b-Ym¿-Y-am-b H-cp I-Ym-km-l-N-cy-Øn¬ am-bm-I-Ym]m-{X-߃ I-S-∂p-h-cp-∂ km-ln-Xy-im-J-bm-Wv am-Pn-Iv dnb-en-kw A-Y-hm am-Pn-°¬ dn-b-en-kw (sF-{μ-Pm-en-I bmYm¿-Yyw). sF-{μ-Pm-en-I bm-Ym¿-Yyw F-∂ ]-Zw A-Xn-s‚ ap-I-fn¬ \n¿-h-Nn-® A¿-Y-tØ-°m-ƒ hn-h-c-Wm-fl-I-am-b A¿-Y-Øn-em-Wv C-∂v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. P¿-a≥ \n-cq-]I≥ {^m-t¶m tdm-lv B-Wv Cu ]-Z-Øn-s‚ D-]-⁄m-Xmhv. cq-]m-¥-c bm-Ym¿-Yy-sØ Im-Wn-°p-∂-Xn-\m-bn-cp-∂p Cu ]-Zw tdm-lv D-]-tbm-Kn-®-Xv. sh-\n-tkz-e≥ F-gp-ØpIm-c≥ B¿-Xp-tdm D-…m¿-]n-tb-{Xn Cu ]-Zw Nn-e em-‰n-\ta-cn-°≥ km-ln-Xy-Im-c-∑m-cp-sS Ir-Xn-I-sf hn-h-cn-°m≥ D-]-tbm-Kn-®p. a-e-bm-f-Øn¬ tk-Xp-hn-s‚ ]m-fi-h-]p-cw, sI hn taml≥-Ip-am-dn-s‚ G-gmw C-{μn-bw F-∂o t\m-h-ep-I-fpw entPm tPm-kv s]-√n-t»-cn kw-hn-[m-\w sN-bv-X B-ta≥ F∂ kn-\n-a-bpw am-Pn-Iv dn-b-en-k-Øn-\v D-Zm-l-c-W-ß-fmWv.

CMYK

amPn-¡Â dn-b-en-k-¯n-sâ D-]-Úm-Xmhv

aÀtIknsâ {]-[m-\ Ir-Xn-IÄ ss]-im-Nn-I t\-c-Øv, G-Im-¥-X-bp-sS \q-dv h¿-j-

a-e-bm-fn-bp-sS hn-iz-km-ln-Xy-Im-c³ G-Im-´-X-bp-sS 18 am-k-§-sf-Sp¯ t\mh Z-kv-Xt-b-hv-kv-In I-gn-ªm a-e-bm-fn-IÄ Iq-Sp-X hm-bn-¨ hn-tZ-i F-gp-¯p-Im-c³ fm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Sn.-hn. A`n-ap-J-Øn-\v 50,000 tUm-f¿ hsc hm-Kv-Zm-\w sN-ø-s∏-Sp-∂ Xm-c-]-Z-hn-bn-te-°v A-t±-lw D-b¿-∂p. am¿-tI-kn-t\-°mƒ an-I-® H-t´-sd F-gp-Øp-Im¿ kv-]m-\n-jn¬ D-≠m-bn-cp-s∂-

I-Y-bp-sS B-Zy-`m-Kw am-{X-sagp-Xn-b am¿-tI-kv Hm¿-a-Iƒ \„-s∏-´-tXm-sS I-gn-™ \m-eph¿-j-am-bn Po-hn-X-Øn-\pw a-cW-Øn-\pw C-S-bn-em-bn-cp-∂p. C-\n B-fl-I-Y-bv-°p ]q¿-ØoI-c-W-an-√. am-Pn-°¬ dn-b-en-

¶n-epw F¨-]-Xp-Iƒ ap-X¬ tem-I-sØ an-°-hm-dpw F-gpØp-Im¿ am¿-tI-kn-\m¬ kzm[o-\n-°-s∏-´p. bp-hm-hm-bn-cn-s° {]-W-bI-hn-X-Iƒ F-gp-Xn-bn-cp-s∂¶n-epw A-sX-√mw s]m-´-°-hnX-I-fm-sW-∂p ]-d-™v ]n-∂oSv A-t±-lw X-≈n-°-f-™p. hm-b-\-sIm-≠pw hn-Nm-cw-sIm≠pw ]p-Xn-sbm-cp c-N-\m-ssien-°pw B-Jym-\-Øn-\pw Xp-S°-an-Sm≥ am¿-tI-kn-s‚ c-N-\Iƒ-°p I-gn-™n-´p-≠v. aq-∂p `m-K-ß-fp-≈ B-fl-

k-tØm-Sv hn-S-]-d-™ am¿-tIkv X-s‚ c-N-\-I-fp-sS Iq-Sm-cØn¬ ho-≠p-sam-cp am-{¥n-I\m-bn hm-b-\-°m¿-°n-S-bn-ep≠m-Ipw.C-Xn-\p ap-ºpw am¿-tI-kv acn-®n-´p-≠v. 2012 sa-bv am-kØn¬ am¿-tI-kv a-cn-®-Xm-bn hm¿-Ø-Iƒ {]-N-cn-®n-cp-∂p. ]n-∂o-S-Xv I-≈-am-sW-∂p sXfn-™p. a-c-W-sØ A-Xn-Po-hn® I-Ym-]m-{X-ß-fm-Wv am¿-tIkn-t‚-Xv. am¿-tI-kpw a-c-WsØ A-Xn-Po-hn-°p-∂p.A-¥m-cm-{„-X-e-Øn¬ Ip-

CMYK

ssa-{Xn-bp-sS DÂ-k-hw £-Wn-¡m³ sh-fn-¨-¸m-Sv ]-Ånap-ä-¯v

D-Zym-h¿ am-U {io A-d-kp a-©p-jv-W¿ t£-{X `m-c-hm-ln-Iƒ a-t©-iz-cw D-Zym-h¿ B-bn-cw P-am-A-Øv ]-≈n ap-‰-Øv D¬-k-hw £-Wn-°m-s\-Øn-b-t∏mƒ „

A-en a-t©-iz-cw

a-t©-iz-cw: ap-√-∏q-am-e-b-Wn™v sIm-ºp-hn-fn-°v hmƒ C-f°n sh-fn-®-∏m-Sp-I-fpw ]-cn-hm-cß-fpw ]-≈n-ap-‰-Øv {]-th-in-®t∏mƒ C-∂-se Pp-ap-A \-a-kvIm-cw I-gn-™v C-d-ßp-I-bm-bncp-∂ hn-izm-kn-Iƒ C-cp-h-i-ßfn-te-°pw am-dn-\n-∂v A-h-sc kzo-I-cn-®p. a-t©-iz-cw D-Zymh¿ B-bn-cw P-am-A-Øv ]-≈n ap-‰-Øm-Wv a-X-ssa-{Xn N-S-ßn\v th-Zn-bm-b-Xv. D-Zym-h¿ am-U {io A-d-kp a©p-jv-W¿ {io ssZ-h-߃ t£-{X-Øn-se D¬-k-h-Øn-\v £-W-hp-am-bm-Wv sX-ø-t°m-eß-fpw ]-cn-hm-c-ß-fpw ]-≈n-b¶-W-Øn-te-°v F-Øn-b-Xv. amU t£-{X-Øn-\v k-ao-]-sØ knw-lm-k-\ X-d-bn¬ \-S-∂ NS-ßn-\p ti-jw sh-fn-®-∏m-Sp-Ifpw t£-{X-`m-c-hm-ln-I-fpw \m-

´p-Im-cpw hn-fw-_-c-Pm-Y-bm-bmWv ]-≈n-ap-‰-Øv F-Øn-b-Xv. sabv F-´n-\v B-cw-`n-°p-∂ t£t{Xm¬-k-h-Øn-\p £-Wn°m≥ sX-ø-t°m-e-ß-fpw ]-cnhm-c-ß-fpw F-Øp-∂ hn-h-cw ap≥-Iq-´n A-dn-bn-®n-cp-∂p. Pp-apA \-a-kv-Im-cw I-gn-™-bp-Ss\ J-Øo-_v hn-h-cw k-Z- ns\ A-dn-bn-®p. \-a-kv-Im-cw I-gn™v ]p-d-Øn-d-ßp-tºmƒ ]≈n-°v ap≥-h-i-sØ tK-‰n-\v apºn¬ \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ shfn-®-∏m-Sp-I-sf-bpw kw-L-sØbpw J-Øo-_n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ kzo-I-cn-®p.P-am-A-Øn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \¬-In-b h-c-th¬-∏v kzo-I-cn-® sh-fn-®-∏m-Sp-Iƒ sIm-ºp-hn-fn-bp-sS Cu-Ww ]I¿-Øn A-cp-fn-Øp-S-ßn. "sibv-J≥-am-cpw R-ß-fpw F-t∏mgpw Im-Wp-∂-h-cm-Wv. sIm-√Øn¬ H-cn-°-ep-≈ \-Ωp-sS H-

Øp-tN-c¬ P-\-߃ A-dn-bp∂-Xm-Wv'. c-≠p \q-‰m-≠n-e-[nI-am-bn D-Zym-h-c-sØ a-X-ssa{Xn-bp-sS a-tlm¬-k-h-cw-K-am°n am-‰n-h-cp-∂ Cu B-Nm-cØn-s‚ s]m-cp-fp-Iƒ A-cp-f-∏mSp-Iƒ A-cp-fn s®-bv-Xp. R-ßfp-sS D¬-k-h-®-S-ßp-Iƒ Nn-´I-fpw ap-d-I-fpw A-\p-k-cn-®v `wKn-bm-bn \-S-Øm≥ h-c-Ww. Cu B-≠n-se D¬-k-h-Øn-\v FØm≥ G-h-sc-bpw £-Wn-®t∏mƒ ]-≈n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂h¿ £-Ww kzo-I-cn-®p. D-Shmƒ s\-‰n-bn¬ tN¿-Øv h-Wßn sh-fn-®-∏m-Spw kw-L-hpw ]≈n-ap-‰-Øp \n-∂v bm-{X-bm-bn.D-Zym-h¿ a-©p-jv-W¿ t£{X-hpw P-am-A-Øv ]-≈n-bpw XΩn-ep-≈ Nn-c-]p-cm-X-\ _-‘Øn-\v H-t´-sd km-£y-߃ D≠v. ]-≈n-bn-se D-dq-kn-\v t£{Xw h-I A-cn, F-Æ, s\-øv XpS-ßn-b-h \¬-Ip-I ]-Xn-hm-Wv.

am-c-\m-im-s‚ t]-cn¬ G¿-s∏Sp-Øn-b I-hn-Xm-]p-c-kv-Imcw(1982) B-Zy-am-bn e-`n-® Iyq_≥ I-hn \n-tIm-fm-kv Kn-b-\p k-Ωm-\w \¬-Im≥ Iyq-_bn¬ t]m-b I-hn A-ø-∏-∏-Wn°¿ am¿-tI-kn-s\ t\-cn¬ I≠n-cp-∂p. am¿-tI-kn-s\ t\-cn¬ I≠ c-t≠-c-≠p a-e-bm-fn-Iƒ am-{X-ta-bp-≈q-˛ I-hn A-ø-∏-∏Wn-°-cpw A-t±-l-Øn-s‚ IqsS t]m-b B¿ {]-Im-ipw (c≠p-t]-cpw C-t∏mƒ Po-hn-®n-cn∏n-√). H-cp a-e-bm-fn F-gp-ØpIm-c-s\-∂v i-¶n-°pw-hn-[Øn¬ a-e-bm-fn hm-b-\-°m¿°n-S-bn¬ G-sd N¿-®-sN-øs∏-´ F-gp-Øp-Im-c-\m-Wv am¿tI-kv. s\m-t_¬ k-Ωm-\Øn-\v A¿-l-am-b G-Im-¥-Xbp-sS \q-dp-h¿-j-߃ 1984emWv a-e-bm-f-Øn-en-d-ßn-b-Xv. C-t∏mƒ 16mw ]-Xn-∏m-Wv hn-]Wn-bn-ep-≈-Xv.am¿-tI-kn-s‚ km-ln-XyØn-s‚ G-‰-hpw h-en-b Kp-Ww D-]-cn-tem-I-tØm-sSm-∏w `m-h\m-tem-I-hpw th-≠-hn-[Øn¬ Dƒ-t®¿-∂p F-∂-XmWv. A-t±-lw A-∏q-∏≥ A-‘\m-b-Xn-s\-°p-dn-®p ]-d-bp-∂Xvv; I-Æn¬-\n-∂p H-cp ]p¬-®mSn ]p-d-tØ-°p Nm-Sn, ]n-∂o-Sv A-t±-lw A-‘-\m-bn F-∂mW-t√m. am¿-tI-kn-\v h-kv-XpX-tb-°mƒ `m-h-\-bv-°m-bn-cp∂p {]m-[m-\yw.

kw-Øm-\ N-e-¨n-{X A-hmÀ-Up-IÄ C-¶v {]-Jym-]n-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm\ N-e-®n-{X A-hm¿-Up-Iƒ C-∂v {]-Jym-]n-°pw. cm-hnse 10.--30\v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-\m-Wv {]-Jym]-\w \-S-Øp-I. kp-cm-Pv sh™m-d-aq-Sn-\v tZ-io-b ]p-c-kvIm-cw t\-Sn-s°m-Sp-Ø tUm. _n-Pp kw-hn-[m-\w sN-bv-X t]-c-dn-bm-Ø-h¿ kw-ÿm-\ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\p-≈ a¬-kc-∏-´n-I-bn-ep-≠v. Iq-Sm-sX, an-I-® a-e-bm-f N-e-®n-{X ]pc-kv-Im-cw t\-Sn-b t\m¿-Øv 24 Im-Xw, jm-Pn Fw I-cp-Wns‚ kz-]m-\w, I-a¬ kw-hn[m-\w sN-bv-Xv P-b-dmw \m-bI-\m-b \-S≥, sI B¿ at\m-Pn-s‚ I-\y-I Sm-°o-kv, em¬ tPm-kn-s‚ aq-∂v Nn-{X߃, Pn-Øp tPm-k-^v, iyma-{]-km-Zv, k-t¥m-jv ]-fin‰v F-∂n-h-cp-sS Hm-tcm Nn-{X߃ F-∂n-h-bpw a¬-k-c-cwK-Øp-≠v.-^n-en-]v-kv B‚ v a-¶ns]≥, ss{Iw-\-º¿ 89, H-cp C¥y≥ {]-W-b-I-Y, B-ta≥, C-Sp-°n tKmƒ-Uv, se-^v-‰v ssd-‰v se-^v-‰v, I-fn-a-Æv, _mey-Im-e-k-Jn, ]-´w-t]m-se, \o-em-Im-iw ]-® I-S¬ Np-h∂ `q-an, G-gm-a-sØ h-c-hv, k-lo¿, Ip-™-\-¥-s‚ I-S Xp-S-ßn 85 kn-\n-a-I-fm-Wv a¬-k-c-cw-K-Øp-≈-Xv. G-‰hpw Iq-Sp-X¬ kn-\n-a a¬-kcn-°p-∂p F-∂ {]-tXy-I-Xbpw C-Ø-h-W-bp-≠v.-tZ-io-b A-hm¿-Uv e-`n-®h-sc X-g-b-s∏-´m¬ A-Xp hnhm-Z-Øn-\p Im-c-W-am-hpw. 18 ]p-kv-X-I-ß-fpw 30 te-J\-ß-fp-am-Wp c-N-\m-hn-`mKw Pq-dn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bnep-≈-Xv.-- X-an-gv kw-hn-[m-bI≥ `m-c-Xn-cm-P kn-\n-am hn`m-K-Øn-s‚-bpw tUm. Fw B¿ X-ºm≥ c-N-\m hn-`m-KØn-s‚-bpw Pq-dn A-[y-£∑m-cm-Wv.--

sa-Iv-kn-t°m-kn-‰n: G-Im-¥X-bp-sS 100 h¿-j-߃-sIm-≠v F-¥m-Wv am¿-tI-kv D-t±-in-®sX-∂v H-scm-‰ hm-b-\-sIm-≠pam-{Xw hm-b-\-°m-c≥ Dƒs°m-≈-W-sa-∂n-√. lm-∏n lkv-_‚ v F-∂ Nn-{X-Øn¬ kenw-Ip-am-dn-s‚ "A-t∏mƒ Bcm-Wv Rm≥' F-∂ tNm-Zyw Hcp-]-t£ hm-b-\-°m-cpw D-∂bn-t®-°pw. t\m-h-en-s‚ C-Xn-hr-Øw ]q¿-W-am-bn A-dn-bp-∂-Xn-\v H-cp c-≠mw-hm-b-\ A-\n-hm-cyam-sW-¶n-epw F-{X B-hrØn hm-bn-°m-\pw hm-b-\-°mc-s\ t{]-cn-∏n-°pw. A-{X-bpw Nm-cp-X-bp-≠v A-Xn-se A-hX-c-W-Øn-\v. 1971em-Wv X-s‚ am-ÿ-]okm-b G-Im-¥-X-bp-sS 100 h¿j-߃ am¿-tI-kv F-gp-Xn-bXv. _yq-W-kv sF-dn-kn-se {]km-[-I-kw-L-am-Wv ]p-kv-XIw {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. 10,000 tIm-∏n-Iƒ A-®-Sn°m-\m-bn-cp-∂p ]-≤-Xn. t\m-hen-s‚ {]q-^v hm-bn-®-t∏mƒ 20,000 tIm-∏n-Iƒ A-Sn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. t\m-h¬ ]p-dØp-h-∂-t∏mƒ em-‰n-\-ta-cn°-bn-epw kv-s]-bn-\n-ep-sa√mw ]p-kv-X-I-im-e-Iƒ-°p ap∂n¬ Ir-Xn hm-ßm-\m-bn Bbn-c-߃ h-cn-\n¬-°p-I-bp≠m-bn. Zn-h-k-߃-°p-≈n¬

t\m-h-en-s‚ e-£-°-W-°n-\p tIm-∏n-Iƒ hn-‰p-Xo¿-∂p. {]kn-≤o-I-cn-® \mƒ-ap-X¬ a-ebm-f-Øn-epƒ-s∏-sS tem-I-saßpw G-‰-hp-a-[n-Iw hn-‰-gn-°s∏-´ ]p-kv-X-I-ß-fp-sS ]-´n-Ibn¬ Cu t\m-h-epw Dƒ-s∏-´p. am-bn-Im-¥-co-£w kr-jvSn-®m-Wv am¿-tI-kv t\m-h-ens‚ B-Jym-\w \n¿-h-ln-®-Xv. lm-kym-fl-I-am-b hn-h-c-Whpw A-S-ßn-b-tXm-sS G-Im¥-X-bp-sS I-Y Bƒ-°q-´ßƒ G-s‰-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. am-Pn-°¬ dn-b-en-kw F∂ t]-cn¬ ]n-∂o-Sv {]-i-kv-Xam-hp-I-bpw sN-bv-Xp Cu BJym-\-k-t¶-Xw. a-t°m-≠ F-∂ km-¶¬-∏nI {Km-a-Øn-se _p-sh-≠n-b Ip-Spw-_-Øn-s‚ G-gp X-e-ap-dI-fp-sS I-Y-bm-Wv t\m-h-ens‚ C-Xn-hr-Øw. a-t°m-≠bn¬ hn-hn-[-ß-fm-b ]-cn-jvIm-c-߃ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp∂ X-t±-i-hn-`m-K-sØ A-t±lw A-h-X-cn-∏n-°p-∂p. Im-gv-Nbn-epw k-ao-]-\-ß-fn-epw Xn-I®pw A-]-cn-jv-Ir-X-cm-W-h¿. F-∂m¬, G-Xp k-aq-l-Ønse-bpw \-ho-\ ]-cn-jv-Im-c߃ B-Zyw Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xv Cu hn-`m-K-am-Wv. A-Ø-cw ]cn-jv-Im-c-ß-sf C-X-c k-aq-lß-fn-se-Øn-°p-∂-Xpw A-h¿ X-s∂-bm-Wv.- H-cp ]p-Xn-b Po-

hn-Xw kz-]v-\w-I-≠v tPm-kv A¿-t°-Un-tbm _p-sh-≠n-b, `m-cy D¿-kp-e C-Kz-dm≥ F-∂nh¿ \m-Sv D-t]-£n-®p bm-{X-Xncn-°p-∂p. \-Zo-X-S-Øn-se hn{i-a-Øn-\n-S-bv-°v tPm-kv A¿t°-Un-sbm ]q¿-W-am-bpw I-

Æm-Sn-sIm-≠v \n¿-an-X-am-b at°m-≠ F-∂ \-K-cw kz-]v-\wIm-Wp-∂p. Xp-S¿-∂v A-tX \Zo-Xo-c-Øv G-sd \m-f-sØ Ae-®n-en-s\m-Sp-hn¬ A-t±-lw at°m-≠ ÿm-]n-°p-∂p. X-߃-°v Np-‰p-ap-≈ temI-hpw tPm-kv A¿-t°-Un-sbm kz-¥w ho-£-W-߃-°-\p-k-

cn-®p \n¿-an-°p-∂p-≠v. Xp-S¿∂p-≈ h¿-j-ß-fn¬ a-t°m≠-bn¬ A-Zv-`p-Xm-h-l-hpw Akm-[m-c-W-hp-am-b kw-`-h߃ A-c-tß-dp-∂p. A-h-km\w I-Æm-Sn-I-fm¬ \n¿-an-X-amb a-t°m-≠ H-cp sIm-Sp-¶m-‰ns\ Xp-S¿-∂v \-in-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xm-Wv t\m-h-en-s‚ C-Xn-hr-Øw. sIm-fw-_n-b-bp-sS N-cn-{Xam-bm-Wv G-Im-¥-X-bp-sS \qdp-h¿-j-߃ ]-cn-K-Wn-°-s∏Sp-∂-Xv. kv-]m-\n-jv tIm-f-\nh¬-°-c-W-Øn-\p-ti-jw em‰n-\-ta-cn-°-bn¬ D-≠m-b kmwkv-Im-cn-I, km-aq-ln-I, cm-{„ob-am-‰-ß-sf t\m-h¬ h-c-®pIm-´p-∂p-≠v.\o-≠ 18 am-k-sØ G-Im¥-hpw ITn-\-hp-am-b F-gp-Øns\m-Sp-hn-em-Wv am¿-tI-kv t\m-h¬ ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xv. F-gp-Øn-\n-sS Ip-Spw-_-sØ ]- ´ n- W n- ° n- S m- X n- c n- ° m- \ m- b n X-s‚ Im¿ hn-‰p ]-Ww I-s≠Øn-bn-cp-∂p. F-∂n-´pw ]-e-t∏m-gpw IpSpw-_w ]-´n-Wn-bn-em-bn. A-tXk-a-bw, cm-]-I-en-√m-sX t\mh¬-c-N-\-bn¬ ap-gp-In-b am¿tI-km-h-s´ A¿-[-]-´n-Wn-bnepw G-Im-¥-X-bn-ep-am-bn GIm-¥-X-bp-sS 100 h¿-j-߃ ]n-∂n-´p. A-Xp ]q¿-Øn-bm-btXm-sS N-cn-{X-hp-am-bn.

A-hmÀ-Un-sâ tim-`-bn P-K-Xn-sb Im-Wm³ kp-cm-Pv F-¯n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: an-I-® \-S-\p≈ tZ-io-b N-e-®n-{X A-hm¿Un-s‚ Xn-f-°-Øn¬ \-S≥ kpcm-Pv sh-™m-d-aq-Sv A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰p Nn-In¬-kbn¬ I-gn-bp-∂ P-K-Xn {io-Ip-amdn-s\ k-μ¿-in-®p. P-K-Xn-bp-sS t]-bm-Sp-≈ ho-´n¬ `m-cy-tbm-

sSm-∏-am-Wv kp-cm-sP-Øn-b-Xv. A-hm¿-Uv t\-Sn-b-Xn-s‚ kt¥m-jw ]-¶p-h-bv-°m-\m-Wv Aºn-fn-t®-´-s\ (P-K-Xn) k-μ¿-in®-sX-∂p kp-cm-Pv ]-d-™p. A]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰-ti-jw PK-Xn-sb Im-Wm≥ B-Zy-am-bmWv kp-cm-Pv F-Øn-b-Xv. X-s‚

B-Zy-kn-\n-a-bp-sS tjm-´v P-KXn-t®-´-s\m-∏-am-bn-cp-∂p. B-Zy tjm-´n-\p-ti-jw \o c-£-s∏-Spsa-∂pw kn-\n-a-bn¬ \-√ \n-ebn-se-Øp-sa-∂pw P-K-Xn A-∂p ]-d-™n-cp-∂-Xm-bpw kp-cm-Pv a\- p-Xp-d-∂p. A-t±-l-Øn-s‚ A-∂-sØ B-iw-k H-cp-X-c-Øn¬ i-cn-bmbn-cn-°p-I-bm-Wv. X-\n-°p ]p-ckv-Im-cw e-`n-®-Xn¬ A-t±-lw k-t¥m-jw {]-I-Sn-∏n-®p. Kp-cpXp-ey-\m-bm-Wv P-K-Xn-sb ImWp-∂-sX-∂pw A-t±-l-Øn-s‚ A-\p-{K-lw hm-ßn-b-Xm-bpw kp-cm-Pv ]-d-™p. P-K-Xn-tbmsSm-∏w G-sd-t\-cw sN-e-h-gn-® kp-cm-Pv X-s‚ kn-\n-am-hn-ti-j-

ß-fpw ]-¶p-h-®p. A-t±-l-Øns‚ B-tcm-Ky-\n-e G-sd sa-®s∏-´n-´p-s≠-∂pw A-[n-Iw sshIm-sX kn-\n-a-bn-te-°p Xn-cn®p-h-cm≥ I-gn-bp-sa-∂pw kp-cmPv {]-Xym-i {]-I-Sn-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se hn-f-∏n¬im-e k-Xym-t\z-j-W Nm-cn-‰_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS h-tbmP-\-tI-{μw k-μ¿-in-®-ti-j-amWv kp-cm-Pv P-K-Xn-bp-sS ho-´nse-Øn-b-Xv. \-S≥ a-[p-hn-s‚ IÆ-Ωq-e-bn-se ho-´n-se-Øn At±-l-sØ-bpw k-μ¿-in-®p. C∂v kw-ÿm-\ N-e-®n-{X A-hm¿Up-Iƒ {]-Jym-]n-°p-∂ km-lN-cy-Øn¬ G-sd {]-Xo-£-bp≈-Xm-bpw kp-cm-Pv ]-d-™p.

kp-cm-Pv sh-™m-d-aq-Sv `m-cy kp-{]n-b-tbm-sSm-∏w P-K-Xn {io-Ip-am-dn-s\ k-μ¿-in-°m≥ t]-bm-Sp-≈ A-t±-l-Øn-s‚ h-k-Xn-bn¬ F-Øn-b-t∏mƒ

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-81. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

s]m-∂m-\n: a-e-bm-fn-Iƒ G-‰hpw Iq-Sp-X¬ hm-bn-® A-\ytZ-i F-gp-Øp-Im-c-\m-Wv K{_n-tb¬ am¿-tI-kv. A-d-_v tem-I-Øpw G-sd kzm-[o-\-ap≈ F-gp-Øp-Im-c-\m-bn-cp-∂ A-t±-l-Øn-s‚ F-√m c-N-\-Ifpw A-d-_n-bn-te-°pw ]-cn-`mj-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. 2005HmsS X-s∂ G-sd-°psd am¿-tIkv F-gp-Øn-s‚ tem-I-Øp-\n∂v iq-\y-X-bp-sS tem-I-tØ°v F-Øn-bn-cp-∂p.- F-¶nepw 2011 Pq-sse-bn¬ B-fl-I-Y-bpsS c≠mw `m-Kw Xp-S-cp-∂-Xn\nsS ]-g-b-Im-e-sØ A-\p-`h-߃ Hm¿-sØ-Sp-t°-≠ Ah-k-c-Øn-¬ Hm¿-a-i-‡n ]q¿W-ambpw \-„-s∏-´-p. d-jy≥ km-ln-Xy-Im-c≥ Zkv-X-tb-hv-kv-In I-gn-™m¬ ae-bm-fn-Iƒ Iq-Sp-X¬ hm-bn-® hn-tZ-i F-gp-Øp-Im-c-\m-Wv Ct±-lw. tIm-f-d-°m-e-sØ {]W-b-Øn-epw A-h-km-\ t\mh-em-b ssa sa-e-¶-fn tlm¿kn-epw am¿-tI-kv hm¿-[-IyIm-e {]-Xn-k-‘n-I-fpw im-cocn-I ssh-I-ey-ß-fpw hn-j-bam-°p-∂p-s≠-¶n-epw a-d-hn-tcmK-e-£-W-߃ I-Ym-]m-{X-ß ƒ {]-I-Sn-∏n-°p-∂-Xm-bn B-hnjv-I-cn-®n-cp-∂n-√. G-Xm-≠v F√m -`m-j-I-fn-te-°pw A-t±-lØn-s‚ I-Y-I-fpw t\m-h-ep-Ifpw ]-cn-`m-j-s∏-Sp-Øn-.F-gp-Xn tIm-So-iz-c-\m-b A]q¿-hw F-gp-Øp-Im-cn¬ H-cm-

Thejas Epaper general Edition 2014-04-19  

Thejas Epaper general edition. 2014-04-19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you