Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-79

12 t]Pv

■ `6.00

29 am¿®v 2014 i\n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n kq-cym-Lm-Xw: 12 ap-X 3 h-sc ]-Wn-sb-Sp-¸n-¡-cp-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sXm-gn-em-fnIƒ-°p kq-cym-Lm-X-ta¬-°p∂-Xn-\m¬ sXm-gn¬-k-a-bw G{]n¬ 1 ap-X¬ 30 h-sc ]p-\-{Iao-I-cn-®v te-_¿ I-Ωo-j-W¿ ]n Pn tXm-a-kv D-Ø-c-hm-bn. am[y-a dn-t]m¿-´p-I-fp-sS-bpw Pn√m te-_¿ Hm-^n-k¿-am-cp-sS A-t\z-j-W dn-t]m¿-´p-I-fp-sSbpw A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv \-S]-Sn. ]-I¬ jn-^v-‰n¬ tPm-en sN-øp-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v D®-bv-°v 12 a-Wn ap-X¬ ssh-Io´v 3 h-sc hn-{i-a-th-f-bm-bn-cn°pw. C-h-cp-sS tPm-en-k-a-bw cm-hn-se 7 a-Wn ap-X¬ ssh-Io´v 7 h-sc-bp-≈ k-a-b-Øn-\p≈n¬ F-´p a-Wn-°q-dm-bn sXmgn-ep-S-a-Iƒ \n-P-s∏-Sp-Ø-Ww. cm-hn-se-bpw D-®-bv-°p ti-jhp-ap-≈ a-‰p jn-^v-‰p-Im¿-°v D®-bv-°v 12 a-Wn-°v A-h-km-\n°p-∂ {]-Im-c-hpw ssh-Io-´v 3\v B-cw-`n-°p-∂ X-c-Øn-ep-amWv tPm-en-k-a-bw ]p-\-{I-ao-Icn-t°-≠-Xv. kw-ÿm-\-sØ Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿-am¿ (F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v) D-Ø-c-hv \-S-∏m-°n te-_¿ I-Ωo-j-W¿°v dn-t]m¿-´v sN-ø-Ww.

t\-c-t¯ lc-Pn ^-b sN-bv-Xn-cp-¶-p: F.-Pn. sIm-®n: k-enw-cm-Pv Dƒ-s∏-´ `qan-X-´n-∏v tI-kn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-j-W-Øn-\v k¿-°m¿ F-Xn-c-s√-∂p Nq-≠n-°m-´n B`y-¥-c sk-{I-´-dn X-\n-°v A-dnbn-∏v \¬-In-bn-cp-s∂∂v A-Uz°-‰v P-\-d¬ sI ]n Z-fi-]mWn hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]-d™p. C-X-\p-k-cn-®v 2013 H-IvtSm-_¿ 23\v tI-kv ]-cn-K-Wn-®t∏mƒ Cu hn-h-cw tIm-S-Xn-sb t_m-[n-∏n-®-p-. F.-Pn-bp-sS k_v-an-j≥ dn-°m-Uv sN-bv-X ssl-t°m-S-Xn {]-tXy-I D-Øc-hp-w Cd-°n-. 2014 P-\p-h-cn 6\v kn.-_n.-sF. A-t\z-j-W-Øn-\v k¿-°m¿ F-Xn-c-s√-∂p Nq-≠n°m-´n ssl-t°m-S-Xn-bn¬ {]tXy-I l-c-Pn-bpw ^-b¬ sNbv-Xn-cp-∂p. l-c-Pn ]-cn-K-Wn-® tIm-S-Xn k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv tcJ-s∏-Sp-Øp-I-bpw A-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-j-W-Øn-\v D-Ø-c-hn-SpI-bp-am-bn-cp-∂p. tkm-fm¿ tIkn-s\ kw-_-‘n-®v H-tcm ]-cma¿-i-ß-fpw B-tcm-]-W-ß-fpw tI-kn-se H-cp I-£n-I-fpw D-∂bn-®n-´n-s√-∂pw sI ]n Z-fi]m-Wn ]-d-™p.-

thym-a-tk-\m hn-am-\w X-IÀ-¶v a-e-bm-fn DÄ-s¸-sS 5 a-c-Ww \yq-U¬-ln: a-[y-{]-tZ-in-se Kzm-fn-tbm-dn¬ thym-a-tk-\m hn-am-\w X-I¿-∂p a-e-bm-fn -hnMv I-am≥-U¿ Dƒ-s∏-sS A©p t]¿ sIm-√-s∏-´p. B-e-∏p-g tN¿-Ø-e kz-tZ-in cm-Pn \m-b¿ (35), hn-Mv I-am≥-U¿- ]n tPmjn, kv-Izm-{U≥ eo-U¿-am-cm-b sI an-{i, F bm-Z-hv, hm-d‚ v Hm^n-k¿ sI ]n kn-Mv F-∂n-h-cmWv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N B{K-bn¬ \n-∂p ]-cn-io-e-\-Øn\m-bn ]p-d-s∏-´ kn.-130˛-sP F∂ A-ta-cn-°≥ \n¿-an-X kq-∏¿ sl¿-°p-eo-kv hn-am-\-am-Wv cmhn-se 10 a-Wn-tbm-sS X-I¿-∂pho-W-Xv. B-{K sa-Un-°¬ tIm-f-Pv A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ Hm-^nk¿ sI kn F-kv \m-b-cp-sS-

bpw k-tcm-Pn-\n sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ \-gv-kn-Mv Syq-´¿ A-Ωn-Wn-b-Ω-bp-sS-bpw a- I - \ m- W v cm-Pn \mb¿. `m-cy kv-an-X _n \m-b¿. a°ƒ: ka¿-Yv, A-Kkv-Xv. D-Ø¿- { ]- t Z- i nse Km-knbm-_m-Zv ln≥-U-¨ cm-Pn \m-b¿ F- b ¿- t _kn¬ tPm-en sN-øp-∂ cm-Pn \m-b¿ d¨-th A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°p-∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Ip-d®p Zn-h-kw ap-ºm-Wv B-{K-bn-

te-°p am-dn-b-Xv. 2010em-Wv 6000 tIm-Sn cq-]-bv°v A-ta-cn-°-bn¬ \n-∂v B-dp kq-∏¿ sl¿-°p-eo-kv hn-am-\w C-¥y hm-ßn-b-Xv. A-Sp-Øn-sS ssN-\ A-Xn¿-Øn-°p k-ao-]sØ e-Um-Iv ta-J-e-bn-se G-‰hpw D-b¿-∂ ÿ-e-am-b Zu-e-Xvt_-Kv Hm¿-Uo F-b¿-^o¬-Uneq-sS Cu hn-am-\w ]-d-Øn-bn-cp∂p. C-Ø-c-Øn-ep-≈ hn-am-\am-Wv Im-Wm-Xm-b a-te-ky≥ hn-am-\w Xn-c-bm-\pw D-]-tbm-Kn®-Xv. A-Sp-Øn-sS ]-›n-a-_w-Kmfn-se ]-\-K-Un¬ hn-\y-kn-°m\m-bn {]-Xn-tcm-[ a-{¥m-e-bw B-dp hn-am-\-߃ Iq-Sn hmßm≥ A-ta-cn-°-bp-am-bn Icm¿ H-∏p-h-®n-cp-∂p.

Kzm-fn-tbm-dn¬ X-I¿-∂pho-W C-¥y≥ thym-atk-\m hn-am-\-Øn-s‚ A-h-in-„-߃-

k-enw-cm-Pv `q-anX-«n-¸v tIkv: a-dp]-Sn ]-d-bm³ ap-Jy-a-{´n- _m-[yØs\¶v ssl-t¡mSXn

kn.-_n.-sF-¡v hnSm³ D-¯-c-hv kz¥w {]Xn-\n[n

hy-‡-am-°n. k-enw-cm-Pv, `m-cy jw-jm-Zv F-∂n-h-cp-sS ]-¶n-s\sIm-®n: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS ap≥ °p-dn-®v kn.-_n.-sF. k-a-{K-amK¨-am≥ k-enw-cm-Pv Dƒ-s∏-´ b A-t\z-j-Ww \-S-Øn H-º-Xp`q-an-X-´n-∏v tI-kp-I-fp-sS A- am-k-Øn-\-Iw dn-t]m¿-´v k-a¿t\z-j-Ww kn.-_n.-sF-°v ssIam-dm≥ ssl-t°m-S-Xn D-Ø-cap-Jy-a-{¥n-tbm-Sv cmhv. hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-WPn-bm-hi - y-s∏-Sp-Ib - mØn-s‚ ^-b-ep-I-fpw kn.-_n.Wv sI.-]n.-kn.-kn. {]sF-°v ssI-am-d-W-sa-∂v P-Ãn- kn-U‚ v sN-tø-≠X - v. Xp-S¿-\S- kv lm-dq¨ A¬ d-jo-Zv D-Ø-c- ]-Sn h-cp-tºmƒ ap-Jy-a{- ¥n {Inhn-´p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS K¨-am- an-\¬-t°-kn¬ {]-Xn-bm-hpw. ≥, a-{¥n-am-cp-sS ss{]-h-‰v sk˛]nW-dmbn {I-´-dn-am¿, em≥-Uv d-h-\yq IΩo-j-W¿ F-∂n-h-c-S-°w D-∂X kzm-[o-\-ap-≈-h-cm-Wp {]-Xn- ∏n-°-Ww. I-S-Iw-]-≈n hn-t√Iƒ F-∂-Xn-\m¬ t]m-en-kn-\v Pn-se 46.-5 G-°¿ `q-an-bpw I-f-ahn-izm-ktbm-Ky-hpw Xr-]v-Xn-I- t»-cn hn-t√-Pn-se 1.-16 G-°¿ `qc-hp-am-b A-t\z-j-Ww \-S- an-bpw sI-´n-S-ß-fpw k-enw-cmØm≥ I-gn-bn-s√-∂v D-Ø-c-hn- Ppw em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-j-W¿ Hm-^n-kn-se Po-h-\-°m-cn-bm¬ ]-d-bp-∂p. {]-Y-a-Zr-jv-Sym Ip-‰-Ir-Xyw bn-cp-∂ `m-cy-bpw D-∂-X kzm-[o\-S-Øn-b-Xm-bn sX-fn-hp-s≠- \w sN-ep-Øn, hym-P X-≠-t∏∂pw D-∂-X kzm-[o-\w sN-ep- cp-I-fpw tc-J-I-fpw N-a-®v X-´nØp-∂ C-h¿-s°-Xn-cm-b A- sb-Sp-°m≥ \-S-Øn-b {i-a-Ønt\z-j-Ww kn.-_n.-sF-°v ssI- s\-Xn-tc ap-Jy-a-{¥n-°pw Un.am-td-≠-Xp-s≠-∂pw tIm-S-Xn Pn.-]n-°pw ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In-sI-Pv-cn-hm-fn-s\ B-{I-an-¨p

cm-Pn-h-bv-¡n-Ã; X-sâ `m-Kw tI-«n-Ã: D-½³-Nm-−n

`n-hm-\n: l-cn-bm-\-bn-se N¿Jn Zm-{Zn-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂ Bw B-Zv-an ]m¿-´n (F.-F.]n.-) t\-Xm-hv A-c-hn-μv sI-Pv-cnhm-fn-s\ A-⁄m-X≥ B-{I-an®p. sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ I-gp-Øn\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. A-{I-ansb ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ "ssIIm-cyw' sN-bv-Xp. F-∂m¬, ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ A-{I-ansb a¿-±n-®-Xn¬ sI-Pv-cn-hmƒ tJ-Zw {]-I-Sn-∏n-®p. A-{I-am-k‡-cm-bn-´m-Wv \-Ωƒ {]-Xn-Icn-°p-∂-sX-¶n¬ A-h-cpw \-Ωfpw X-Ωn¬ F-¥m-Wv hy-Xymk-sa-∂v A-t±-lw tNm-Zn-®p. CØ-cw B-{I-a-W-߃-°v Xn-cn®-Sn \¬-Ip-∂p-sh-¶n¬ F.-F.]n-sb-∂ {]-ÿm-\w C-√m-Xmhp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

B-e-∏p-g: ssl-t°m-S-Xn hn[n-bn¬ cm-Pn-h-bv-°m≥ D-t±in-°p-∂n-s√-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. X-\n-s°-Xn-tcbpw X-s‚ Hm-^n-kn-s\-Xn-tcbpw D-≠m-b ]-cm-a¿-i-߃ X-s‚ `m-Kw tIƒ-°m-sX-bp≈-Xm-Wv. H-cp km-[m-c-W ]u-c-\p In-t´-≠ \o-Xn t]mepw X-\n-°p e-`n-®n-´n-√. hn-[nsb kzm-K-Xw sN-øp-∂p. kn._n.-sF. A-t\z-j-W-tØm-Sv k¿-°m¿ tbm-Pn-®-Xm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ P-\w hn-[nsb-gp-X-s´-˛ ap-Jy-a-{¥n ]-d™p. Xm≥ cm-Pn-h-bv-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv hn F-kpw ]n-W-dm-bn hn-P-b-\pw tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W\p-sam-s°-bm-Wv. k¿-°m¿

\msf

J-P-\m-hn-\p 374 tIm-Sn cq-] \-„-s∏-s´-∂v kn.-F.-Pn. Is≠-Øn-b em-hv-en≥ tIkn¬ {]-Xn-bm-Wp ]n-W-dmbn. s]m-Xp-J-P-\m-hn-\p tImSn-Iƒ \-„w h-cp-Øn-b tI-kv kn.-_n.-sF-°p hn-Sp-∂-Xp XS-bm≥ ho-≠pw J-P-\m-hn¬ \n-∂p e-£-߃ ap-S-°n h°o-e-∑m-sc G¿-s∏-Sp-Øp-Ibm-Wv hn F-kv k¿-°m¿ sNbv-X-Xv. I-S-Iw-]-≈n `q-an-X-´n-∏n¬ tI-kv c-Pn-ÿ sN-bv-sX-¶nepw {In-an-\¬ kz-`m-h-ap-≈ tI-k-s√-∂p Ip-dn-s∏-gp-Xn-bbm-fm-Wv A-∂v B-`y-¥-c-a{¥n-bm-bn-cp-∂ tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ F-∂pw apJy-a-{¥n ]-d-™p.

bn-´pw t]m-en-kv \-S-]-Sn-sb-SpØn-s√-∂v ]-cm-Xn-s∏-´v t{]w-Nμv B¿ \m-b¿, I-f-a-t»-cn kztZ-in-\n F≥ F j-co-^ F-∂nh¿ k-a¿-∏n-® l-c-Pn-I-fn-em-Wv

cw, sIm-®n \-K-c-ß-fn-ep-≈ tIm-Sn-Iƒ hn-e-a-Xn-°p-∂ `q-an X-´n-sb-Sp-°m-\m-Wv hym-P tc-JIƒ N-a-®-Xpw Ir-{Xn-a X-≠-t∏cp-Iƒ D-≠m-°n-b-Xpw. CXns‚

Pn-e≥-kv, t]m-en-kv, l-c-Pn-°m¿ F-∂n-h-cp-sS k-lm-bw tX-Smhp-∂-Xm-Wv. hn-[n-∏-I¿-∏v kn._n.-sF. U-b-d-Iv-S¿-°pw tI-{μ B-`y-¥-c sk-{I-´-dn-°pw A-b-

bv-X-Xv. Cu ]-W-Øn-s‚ t{kmX- v I-s≠-Ø-Ww.I-S-Iw-]-≈n-bn-se `q-an-bn-¬ 200Hm-fw Ip-Spw-_-ß-fm-Wv tcJ-I-fn-√m-sX Xm-a-kn-°p-∂-Xv.

ssl-t°m-S-Xn ]-cm-a¿-i-߃°v apJy-a{¥n X-s∂ a-dp-]-Sn \¬-Ipw. tI-k-t\z-j-Ww kn._n.-sF-°v hn-Sm-\p-≈ tIm-SXn-hn-[n-sb kzm-K-Xw-sN-øp∂p. ˛hn Fw kp-[o-c≥

tIm-S-Xn-hn-[n \-∂m-bn F-∂p ]d-™v H-gn-™p-am-dm--sX th≠nS-Øv ]d-™v D-Ω≥-Nm-≠nsb-s°m-≠v cm-Pn-hbv]n-°p-IbmWv hn Fw kp-[o-c≥ sN-tø≠-Xv. ˛hn Fkv ANyp-Xm-\μ≥

D-Ø-c-hv kzm-K-Xw-sN-øp-∂p. kn.-_n.-sF. A-t\z-j-WØn\v k¿-°m¿ k-Xy-hm-Mv-aq-ew \¬In-bn-cp-∂p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kv A-S-°w B-¿-s°-Xntc-bpw A-t\z-j-Wamhmw. ˛sN-∂n-Ø-e

ap-Jy-a-{¥n-bp-sS apJ-tØ-‰ A-Sn-bm-WnXv. C-Xn-\v ap-Jy-a-{¥n X-s∂ a-dp-]-Sn ]-d-b-Ww. At±-lw ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™Sp-∏p-h-sc am-dn-\n¬-°-Ww. ˛tIm-Sn-tb-cn

D-Ø-c-hv. d-h-\yq sk-{I-´-dn-bpsS A-t\z-j-W dn-t]m¿-´n¬ kenw-cm-Pn-\pw `m-cy-°pw X-´n-∏n¬ ]-¶p-s≠-∂p hy-‡-am-Wv. Ch¿ d-h-\yq D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn tc-J-Ifn¬ Ir-{Xn-aw Im-´n-sb-∂pw dnt]m¿-´n-ep-≠v. d-h-\yq tc-J-I-fn¬ Ir-{Xn-aw \-S-Øm≥ D-∂-X-X-e Kq-Vmtem-N-\-bm-Wp \-S-∂-Xv. l-c-Pn°m-cn¬-\n-∂p Xn-cp-h-\-¥-]p-

X-e-h≥ K¨-am≥ k-enw-cm-Pmbn-cp-∂p. ssI-h-i-°m¿ `q-an hn´p-t]m-Im≥ C-bmƒ k-Ω¿-±wsN-ep-Øn-b-Xn-\pw `o-j-Wn-s∏Sp-Øn-b-Xn-\pw sX-fn-hp-≠v. c≠p-ÿ-e-Øpw kzo-I-cn-® X-{¥ß-fpw H-∂p-X-s∂-bm-bn-cp-∂p.I-S-Iw-]≈n t]m-en-kv tIkv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´n-√m-ØXn-\m¬ kn.-_n.-sF. tI-kv c-Pnkv-‰¿ sN-ø-Ww. A-t\z-j-WØn-\v d-h-\yq C‚-en-P≥-kv, hn-

°m-\pw \n¿-tZ-i-ap-≠v. hn-Pne≥-kv dn-t]m¿-´v ap-{Z-h-® I-hdn¬ a-S-°n-\¬-Im-\pw \n¿-tZ-in®n-´p-≠v. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^nkn-s‚-bpw D-∂-X D-tZym-K-ÿcp-sS-bpw C-S-s]-S-ep-≈-Xn-\m¬ t]m-en-kn-s‚ tI-k-t\z-j-Ww kp-K-a-am-hn-s√-∂pw \o-Xn-e-`n°n-s√-∂p-ap-≈ l-c-Pn-°m-cp-sS B-tcm-]-W-Øn¬ I-g-ºp-≠v. IS-Iw-]≈n `q-an-bn-S-]m-Sn¬ 13.-3 tIm-Sn cq-]-bm-Wv hm-Kv-Zm-\w sN-

Cu `q-an iq-\y X-≠-t∏-cn-em°n-b-ti-j-am-Wv B¿-t°m th≠n tIm-Sn-I-fp-sS ÿ-e-an-S-]mSv \-S-Øm≥ I-cm¿ h-®n-cn-°p∂-Xv. C-h-sc H-gn-∏n-°m≥ ÿe-hm-kn-I-fp-am-bn k-enw-cm-Pv ]-e-X-h-W N¿-® \-S-Øn. `o-jWn-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bpw hy-‡am-Wv. km-[m-c-W tIm¨-kv-‰_nƒ am-{X-am-b k-enw-cm-Pn\v C-{X h-en-b C-S-]m-Sp-Iƒ \-SØm≥ I-gn-bp-sa-∂p hn-iz-kn-

°m\mhn-√. C-Xn-\p ]n-∂n-¬ h≥-In-S i-‡n-I-fp-≠v. C-h-¿ B-sc-∂p I-s≠-ØWw. A-Xn\m¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Wam-Wv A-\n-hm-cy-amWv. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kv P\-ß-sf tk-hn-°p-∂ am-Xy-Im ÿm-]-\-am-Wv. AXns\°p-dn®v B-tcm-]-W-ap-b-cp-tºmƒ At±-lw a-dp-]-Sn ]-d-bm≥ _m-[yÿ-\m-Wv. C-hn-sS \-S-°p-∂ Im-cy-ß-fn¬ ap-Jy-a-{¥n-°v DØ-c-hm-Zn-Ø-ap-≠v. t]-gv-k-\-¬ Ãm-^p-I-sf \n-b-an-°p-∂-Xn¬ Pm-{K-X-Im-´n-bn-√. t]-gv-k-\¬ Ãm-^n-s\-Xn-tc-bp-≈ A-gn-a-Xnbm-tcm-]-Ww {]-Y-a-Zr-„ym t_m-[y-am-hp-∂-Xn-\m-¬ kz-X{¥ A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-w. I-S-Iw-]≈n-bn-se-bpw I-f-at»-cn-bn-se-bpw `q-an-X-´n-∏n-s‚ co-Xn k-am-\-am-Wv. tkm-fm-¿ X´n-∏v tI-kn-epw ap-Jy-a-{¥n-bpsS t]-gv-k-\¬ Ãm-^p-Iƒ Dƒs∏-´n-´p-≠v. C-Xv sR-´-epw A-Zv`p-X-hp-am-Wp-≠m-°n-b-Xv˛ hn[n-\ym-b-Øn¬ ]-d-bp-∂p.-

{io-\n-hmk-s\ amän; sF.]n.FÂ. Np-a-X-e K-hm-kv-I-dn-\v 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: sF.-]n.-F¬. HØp- I - f n- h n- h m- Z - Ø n¬- s ∏- ´ F≥ {io-\n-hm-k-s\ _n.-kn.kn.-sF. A-[y-£-ÿm-\-Øp\n-∂p \o-°n ap≥ C-¥y≥ {In°-‰v Xm-cw kp-\n¬ K-hm-kv-I¿°v C-S-°m-e Np-a-X-e \¬-In PÃn-kp-am-cm-b F sI ]-Sv-\m-bnIv, C-{_m-low J-eo-^p-√ F∂n-h-c-S-ßn-b kp-{]nw-tIm-S-Xn s_-©v D-Ø-c-hn-d-°n. sF.-]n.-F¬. ko-k¨ G-gns‚ ]q¿-W Np-a-X-e K-hm-kv-I¿°m-Wv. ap-Xn¿-∂ ssh-kv {]-knU‚m-b in-hv-em¬ bm-Z-hv _n.kn.-kn.-sF-bp-sS a-‰p {]-h¿-Ø\-߃-°p ta¬-t\m-´w h-ln°-Ww. F≥ {io-\n-hm-k≥ am-t\-PnMv U-b-d-Œ-dm-b C-¥ym kn-a‚ vkn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ sN-

ss∂ kq-∏¿ In-Mv-kn-\pw cm-Pÿm≥ tdm-b¬-kn-\pw sF.-]n.F-√n¬ I-fn-°mw. G-{]n¬ 16\v Zp-_-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ a¬-kc-߃ ap-S-ß-cp-sX-∂pw tIm-SXn \n¿-tZ-in-®p. a¬-k-c-ß-fn¬-\n-∂v H-cp Ifn-°m-c-s\-bpw So-an-s\-bpw hn-

e-hn-se sF.-]n.-F¬. No-^v FIv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ kp-μ¿ cm-a≥ ÿm-\-Øp Xp-S-c-W-tamsb-∂-Xn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m\p-≈ A-[n-Im-c-hpw tIm-S-Xn Khm-kv-I¿-°p \¬-In. {io-\n-hm-k-s\ kw-c-£n°m≥ kp-μ¿ cm-a≥ {i-an-°p-∂-

sNss¶¡pw cm-P-Øm\pw I-fn¡mw  {In-¡-än-s\ kv-t\-ln-¡p-¶-hÀ-¡p-Å hn-[n

e-°n-bn-´n-s√-∂pw tIm-S-Xn hy‡-am-°n._n.-kn.-kn.-sF. A-[y-£\m-b-tXm-sS I-a‚-dn ]-d-bm≥ _n.-kn.-kn.-sF-bp-am-bn K-hmkv-I-dn-\p-≠m-bn-cp-∂ I-cm¿ Ah-km-\n-∏n-°-Ww. C-Xn-\v \-„]-cn-lm-c-am-bn K-hm-kv-I¿-°v am-\y-am-b Xp-I \¬-I-Ww. \n-

Xm-bn B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp∂p. -Pq-sse ap-X¬ {io-\n-hmk≥ C‚¿-\m-j\¬ {In-°-‰v Iu¨-kn¬ (sF.-kn.-kn.-) sNb¿-am-\m-hp-I-bm-sW-∂pw AXp X-S-b-cp-sX-∂pw _n.-kn.-kn.sF. C-∂-se A-`y¿-Yn-®p. F∂m¬, C-Xn¬ D-Ø-c-hn-d-°m≥ tIm-S-Xn hn-k-Ω-Xn-®p. H-Øp-I-

fn-bn¬ B-tcm-]-W-hn-t[-b-\mb C-¥y≥ Iym-]v-‰≥ a-tl-{μkn-Mv t[m-Wn-s°-Xn-tc ap-Xn¿∂ A-`n-`m-j-I-\m-b l-co-jv km¬-sh D-b¿-Øn-b B-tcm-]W-ß-sf _n.-kn.-kn.-sF. FXn¿-Øp. tIm-S-Xn-bn¬ km¬sh \-S-Øn-b sX-‰m-b B-tcm]-W-ß-sf Xp-S¿-∂v am-[y-a߃ t[m-Wn-sb hn-√-\m-bn Nn{Xo-I-cn-s®-∂v _n.-kn.-kn.-sF. Ip-‰-s∏-Sp-Øn. {In-°-‰v t{]-anIƒ-°p th-≠n-bp-≈ hn-[n-bmWn-sX-∂m-Wv P-kv-‰n-kv F sI ]-Sv-\m-bn-Iv ]-d-™-Xv. tI-kv A-Sp-Ø am-kw 16\p ho-≠pw ]cn-K-Wn-°pw. C-¥y≥ {In-°-‰n-s‚ \-∑sb I-≠p-≈-Xm-Wv hym-gm-gv-NsØ C-S-°m-e D-Ø-c-sh-∂mbn-cp-∂p tI-kn¬ A-t\z-jWw \-S-Øn-b P-kv-‰n-kv ap-Ipƒ ap-Zv-K-en-s‚ {]-Xn-I-c-Ww. kp\n¬ K-hm-kvI¿

Pm-ay-an-Ã; a-Av-Z-\n-sb C-¶v a-Wn-¸m B-ip-]-{Xn-bn {]-hm-kn-IÄ-¡v t]m-kv-ä thm-«v H-cp-¡n-¡q-tS: kp-{]nw-tIm-S-Xn {]-th-in-¸n-¡-Ww: kp-{]nw-tIm-S-Xn 

]Xn-\m-bn-cw ap¯-§-tfm-sS {]mÀ-Y-\m-]qÀhw

DÄt]PpIfn \-´³ 7 Ipª`m-cy-bp-am-bn tlm-«-en-Â

9

Iq-Sn-¡mgv-N \-S¯n -ss{I-an-b-bn-se ln-X]-cn-tim-[-\ \n-b-a -hn-cp-²-sa-¶v bp.F³. C-´y sk-an-bnÂ

11 t]Pn 6 FUnäv \½psS am\n-s^tÌm F´m-bn-cn-¡Ww

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: A-–p-∂m-kn¿ aAv-Z-\n-sb hn-Z-Kv-[ Nn-In¬-k-bv°m-bn C-∂v a-Wn-∏m¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°-W-sa-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn. C-Xn-s‚ dnt]m¿-´v Xn-¶-fm-gv-N lm-P-cm-°W-sa-∂pw P-kv-‰n-kv sP F-kv Nu-lm≥ A-[y-£-\m-b s_©v I¿-Wm-S-I-tbm-Sv B-h-iys∏-´p. Nn-In¬-k-bv-°v a-Av-Z-\n hn- k - Ω - X n- ° p- I - b m- s W- ¶ n- ¬ F-¥p-sN-øp-sa-∂v I¿-Wm-S-Ibv-°p-th-≠n lm-P-cm-b ap-Xn¿∂ A-`n-`m-j-I≥ cm-Pp cm-a-N{μ≥ tNm-Zn-®p. a-Av-Z-\n I¿-WmS-I-bp-sS I-kv-‰-Un-bn¬ C-t√ F-∂m-Wv tIm-S-Xn C-Xn-\p a-dp]-Sn \¬-In-b-Xv. Nn-In¬-k-bv°p-ti-jw sa-Un-°¬ dn-t]m¿´v k-a¿-∏n-°-Ww. a-Av-Z-\n-°v t\-{X-i-kv-{X-

{In-b \-S-Øm-\m-h-iy-am-b Btcm-Ky-ap-≠m-h-em-Wv {]-[m-\sa-∂v P-\p-h-cn 29\v tIm-S-Xn \nco-£n-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v, Btcm-Ky-ap-≠m-hm≥ B-ip-]-{Xnbn¬ In-S-Øn Nn-In¬-kn-°-Wtam F-∂-dnbm≥ a-Wn∏m¬ B-ip]-{Xn-bn¬ aAv - Z - \ n- s b ]- c n- t im- [ \-bv-°p hnt[- b - \ m- ° W-sa-∂v DØ- c - h n- ´ p. Cu D-Ø-c-hv \-S-∏m-°m-\m-Wv C-∂-se tIm-S-Xn I¿-Wm-S-I-bv°v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. Bip-]-{Xn sN-e-hv I¿-Wm-S-I hln-°-W-sa-∂pw Ip-Spw-_-sØbpw A-Sp-Ø _-‘p-°-sf-bpw Iq-´p-\n¬-°m≥ A-\p-h-Zn-°-W-

sa-∂pw D-Ø-c-hn¬ tIm-S-Xn hy‡-am-°n-bn-cp-∂p.C-∂-se hm-Zw Xp-S-ßn-bt∏mƒ X-s∂ Pm-ay-Øn-s‚ Bh-iy-I-X-sb-°p-dn-®v a-Av-Z-\n°p-th-≠n lm-P-cm-b A-Uz. {]im-¥v `q-j-Wpw lm-cn-kv _o-cm\pw hm-Zn-®p. ap-ºv Xo-{h-hm-Zt°-kn¬ Ip-Sp-ßn-b a-Av-Z-\n

sS-sb-Øn-sb-∂v tIm-S-Xn tNmZn-®-dn-™p. tI-kn-se 300 km£n-I-fn¬ H-cm-sf-t∏m-epw hnkv-X-cn-®n-´n-s√-∂pw a-Av-Z-\ns°-Xn-tc Zr-Iv-km-£n-bn-s√∂pw {]-im-¥v `q-j¨ A-dn-bn®p. am-{X-a-√, aq-∂m-a-Xv Ip-‰-]{X-Øn-em-Wv a-Av-Z-\n-bp-sS t]cv ]-cm-a¿-in-®n-cn-°p-∂-Xv. Zp¿-

Pm-aym-t]-£ ]n-¶o-Sv ]-cn-K-Wn-¡pw

sb h¿-j-߃-°p-ti-jw shdp-sX-hn-´-Xm-Wv. Cu tI-kpw sI-´n-®-a-®-Xm-Wv. `o-I-cm-{I-aW-Øn-em-Wv a-Av-Z-\n-bp-sS Im¬ \-„-s∏-´-Xv. a-Xn-bm-b NnIn¬-k e-`n-°m-Ø-Xpw P-bnen¬ ]-cn-N-c-W-hpw `-£-W-hpw e-`n-°m-Ø-Xp-am-Wv B-tcm-Ky\n-e h-j-fm-hm≥ Im-c-Ww. tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W F-hn-

_-e-am-b Cu tI-kn¬ a-Av-Z-\n aq-∂-c-h¿-j-am-bn P-bn-en-emsW-∂pw {]-im-¥v `q-j¨ hm-Zn®p. F-∂m¬, a-Av-Z-\n-bp-tS-Xv km-[m-c-W tI-k-s√-∂v tIm-SXn C-Xn-\p a-dp-]-Sn \¬-In. C-Xv `o-I-c-hm-Z-t°-km-sW-∂v P-Ãnkv Nu-lm≥ hn-i-Zo-I-cn-®p. {]Xn-°v B-tcm-Kyw \¬-Im≥ Bh-iy-am-b-Xp sN-øm-sa-∂pw

tIm-S-Xn ]-d-™p. A-km-[m-cW tI-km-sW-¶n-epw \n-b-aw]m-en-t°-≠-Xn-t√-sb-∂v {]-im¥v `q-j¨ tNm-Zn-®p.I¿-Wm-S-I k¿-°m¿ a-Av-Z\n-°p Nn-In¬-k \n-tj-[n-°pI-bm-sW-∂p {]-im-¥v `q-j¨ hm-Zn-®p. a-Av-Z-\n-°p a-Xn-bm-b B-tcm-Ky-an-s√-∂v I¿-Wm-S-I k¿-°m-cn-s‚ k-Xy-hm-Mv-aq-ew X-s∂ ]-d-bp-∂-Xm-bpw A-t±lw Nq-≠n-°m-´n. a-Av-Z-\n \msf Nn-In¬-k-bv-°p X-øm-dmtWm-sb-∂v tIm-S-Xn tNm-Zn-®p. A-tX-sb-∂v {]-im-¥v `q-j¨ adp-]-Sn \¬-In. Xp-S¿-∂m-Wv a-AvZ-\n-sb C-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°-W-sa-∂v tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´-Xv. Pm-aym-t]-£ ]n∂o-Sv ]-cn-K-Wn-°pw. tI-c-f k¿°m-cn-\p-th-≠n kv-‰m≥-Un-Mv tIm¨-k¬ Fw B¿ c-ta-iv _m-_p lm-P-cm-bn.

\yq-U¬-ln: thm-t´-gv-kv enkv-‰n¬ t]-cp-≈ {]-hm-kn-Iƒ°v t]m-kv-‰¬ thm-´v sN-øm\p-≈ kw-hn-[m-\w H-cp-°n°q-tS-sb-∂p kp-{]nw-tIm-SXn. hn-j-b-Øn¬ A-Sp-Ø amkw 7\-Iw \n-e-]m-Sv A-dn-bn°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Pkv-‰n-kv sI F-kv cm-[m-Ir-jvW≥ A-[y-£-\m-b s_-©v tI-{μ-k¿-°m-cn-\pw Xn-cs™-Sp-∏p I-Ωo-j-\pw t\m´o-kv A-b-®p. {]-hm-kn-Iƒ-°v A-h¿ tPm-en sN-øp-∂ cm-Py-Øn-cp∂p-X-s∂ thm-´v sN-øm≥ Ah-k-cw H-cp-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v {]-ap-J hy-h-km-bn-bpw {]-hm-kn `m-c-Xo-b ]p-c-kv-Imc tP-Xm-hp-am-b tUm. jwko¿ h-b-en¬ k-a¿-∏n-® lc-Pn ]-cn-K-Wn-°p-I-bm-bn-cp∂p tIm-S-Xn. hn-j-b-Øn¬ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-

sS-s¥m-sW-∂v A-t‰m¿-Wn P-\-d¬ Pn C h-l≥-h-Xn-tbmSv tIm-S-Xn tNm-Zn-®p. {]-hmkn-Iƒ-°v thm-´v sN-øm≥ Bh-iy-am-b kw-hn-[m-\w thW-sa-∂-Xp-X-s∂-bm-Wv \n-e]m-sS-∂v A-t‰m¿-Wn tIm-SXn-sb A-dn-bn-®p. {]-hm-kn thm-´p-am-bn _‘-s∏-´ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn°m≥ 2010¬ P-\-{]m-Xn-\n-[y \n-b-a-Øn¬ t`-Z-K-Xn sIm≠p-h-s∂-¶n-epw 20˛-F h-Ip∏v {]-Xn-_-‘-am-bn \n-e-\n¬°p-I-bm-sW-∂v A-`n-`m-jI¿ hm-Zn-®p. thm-´v sN-tø-≠h¿ am-Xr-cm-Py-Øp Xn-cn-s®tØ-≠ A-h-ÿ-bm-Wv \n-ehn-ep-≈-Xv. 20 G-jy≥ cm-Pyß-f-S-°w 114 tem-I-cm-Py-߃ Kƒ-^n¬ {]-hm-kn-Iƒ°m-bn {]-tXy-I kw-hn-[m-\߃ cq-]o-I-cn-®n-´p-s≠-∂pw A-`n-`m-j-I¿ Nq-≠n-°m-´n.

tUmfÀ 59.92 ■ ]u−v 99.69 ■ bqtdm 82.37 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 158.89 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 212.63 ■ Ham³ dnbm 155.59 ■ kuZn dnbm 15.97 ■ J¯À dnbm 16.45 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.31 ■ kznkv {^m¦v 67.55


4

29 am¿®v 2014 i\n

kozhikode

kn.-]n.-Fw. I-Ωo-j≥ A-t\z-jn-s®-∂-Xv

"{]-^k - À' D-]t- bm-Kw: sI hn tXm-a-kn-s\-Xn-tc F¬.-Un.-F-^v. ]-cm-Xn \¬-In

]-®-\p-W

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n h-[-t°-kn¬ kn.-]n.-Fw. I-Ωo-j-s\ h-®v A- Fw. {]-h¿-Ø-I¿ h-gn-bm-[m-c-am-bn. hn F-kn-s‚ B-Z¿-i-[o-c-X-bpw {]-kvsIm-®n: F-d-Wm-Ipt\z-j-Ww \-S-Øn-sb-∂ hm-Zw ]-®-\p-W-bm-sW-∂v B¿.-Fw.-]n. Xm-h-\-I-fpw I-≠v H-∏w Iq-Sn-b kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ F-hn-sS-bpw A-√mfw a-fi-ew bp.-Un.t\-Xm-hv sI sI c-a. B-cm-Wv ]m¿-´n \n-b-an-® I-Ωo-j-s\-∂ Im- Xm-bn. kn.-]n.-F-Ωn¬ C-t∏mƒ A-c-tß-dp-∂ hy-Xn-N-e-\-Øn-s\-Xn-tc hn FF-^v. ÿm-\m¿-Yn cyw ]p-d-Øp-hn-Sm-\m-hn-s√-∂ kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw- kv {]-Xn-I-cn-°p-∂-Xp I-≠m-Wv b-Ym¿-Y I-Ωyq-Wn-Ãp-Iƒ H-∏w Iq-Sn-b-Xv. FsI hn tXm-a-kv XKw F-kv cm-a-N-{μ≥-]n-≈-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-bv-s°-Xn-tc sI ∂m¬, B-Z¿-i-[o-c-cm-b C-h-sc kn.-]n.-Fw. ]p-d-Øm-°p-I-tbm X-g-bp-I-tbm s‚ t]-cn-s\m-∏w sI c-a s]m-´n-sØ-dn-®p. F-¥m-W-Xn-en-{X c-l-kyw. I-Ωo- sN-bv-Xp. A-h-km-\w C-h¿ h-gn-bm-[m-c-am-bn. hn F-kv ]m¿-´n-s°m-∏w t]m-hp"{]-^-k¿' F-∂p j≥ B-cm-bn-cp-∂p-sh-∂v sh-fn-s∏-Sp-Øn-bm¬ F-¥m- I-bpw sN-bv-Xp. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-\pw \n-e-hn-se B¿.-Fw.-]n. {]-h¿-Ø-ItN¿-Ø-Xv A-\-[nWp Ip-g-∏w? ]m¿-´n C-Sn-™p s]m-fn-™p ho-gp-tam? C- cpw C-Xp-t]m-se hn F-kn-s\ \m-b-I-\m-bn-°-≠v kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xz-ØnIr- X - a m- b n- ´ m- s WXp c-l-ky-am-bn h-bv-t°-≠ Im-cys\-Xn-tc \n-e-sIm-≠-h-cm-Wv. ]-t£, C-{X-Im-ew Im-Øn-cp∂pw C-Xn¬ C-S-s]sa-s¥-∂v kn.-]n.-Fw. sh-fn-s∏∂n-´pw hn F-kv [o-c-am-b \n-e-]m-sS-Sp-Øn-√. G-sd A-]-amS-W-sa-∂pw B-h-iySp-Ø-Ww. A-Xp-X-s∂-bm-Wv \-I-c-am-bn-t∏m-bn C-Xv. b-Ym¿-Y-Øn¬ hn F-kv C-h-cp-sS s∏´v F¬.-Un.-F-^v. C-°m-cy-Øn-ep-≈ kn.-]n.t\-Xr-Xzw G-s‰-Sp-Øn-cp-∂p-sh-¶n¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\-XnXn-c-s™-Sp-∏p I-ΩoF-Ωn-s‚ h-©-\-bpw. tc A-Xn-i-‡-am-b _-Z¬ D-b¿-∂p h-cp-am-bn-cp-∂p. Aj-\p ]-cm-Xn \¬-In. sI sI ca kn.-]n.-Fw. I-Ωo-jXn-s‚ km-[y-X-Iƒ-Iq-Sn-bm-Wv hn F-kv X-I¿-Ø-Xv. tXma-kn-s‚ s]≥-j≥ s\ \n-tbm-Kn-s®-∂p Sn ]n h-[w hy-‡n-]-c-a-√, cm-{„o-b ]-I-t]m-°-emtc-J-Iƒ {]-Im-cw sk-e]-d-bp-∂-Xv A-Nyp-Xm-\-μ-s\ sh-´n-em- sW-∂pw ]n-W-dm-bn-°pw P-b-cm-P-\pw ]-¶p-s≠-∂p-ap-≈ B-tcm-]Iv-j≥ t{K-Uv e-Iv-N-d¿ B°m-\p-≈ A-S-hm-bn-cp-∂p. Cu sI-Wn- Ww c-a B-h¿-Øn-®p. ]n-W-dm-bn-bp-sS hn-tZz-j-Øn-\p-≈ H-cp bmWv A-t±-lw hn-c-an-®-Xv. bn¬ hn F-kv sN-∂p-Nm-Sp-I-bpw sN-bv- Im-c-Ww H-©n-b-Øp \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ hn F-kn-\v Kw-`o-c Aß -s\-sbm-cmƒ C-√m-Ø Xp. hn F-kn-s\-t∏m-sem-cmƒ F-ß- A-`n-hm-Zyw e-`n-®-t∏mƒ ]n-W-dm-bn A-h-K-Wn-°-s∏-´-Xm-Wv. ]-Z-hn D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv thms\ C-Xn¬ ho-sW-∂p a-\- n-em-hp- Sn ]n h-[-Øn-\v hn F-kpw H-cp Im-c-W-°m-c-\-t√ F-∂p ´¿-am-sc sX-‰n-≤-cn-∏n-°-em-Wv. C∂n-√. H-cp-]-t£ hn F-kv C-Xp Xn- tNm-Zn-®-t∏mƒ c-a hn-Im-c-[o-\-bm-bn. Xp sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-I-fpw F¬.kn.-]n.-F-Ωm-Wv sIm-e-bv-°v D-Ø-c-hm-Zn. B Dcn-®-dn-™v au-\w ]m-en-°p-I-bmUn.-F-^v. ]-cm-Xn-s°m-∏w \¬-In-bnhpw. B¿.-Fw.-]n. tIm¨-{K- n- Ø-c-hm-Zn-I-tfm-sSm-∏-am-Wv hn F-kpw C-t∏mƒ ´p-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn¬ bp.-Un.-Fs‚ hm-em-bn am-dn-sb-∂ hn F- Iq-´p-tN¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. B¿.-Fw.-]n. tI-c-fw ^v . ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn-°p-∂ sI kn-s‚ B-tcm-]-W-sØ a-\- ap-gp-h≥ h-f-sc th-Kw h-f-cp-I-bm-Wv. 12 ahn tXm-a-kv A-t±-l-Øn-s‚ Xn-c-s™-Sp-∏v  n-em-°m-\m-hm-Ø Np-h-Sp- fi-e-ß-fn¬ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-≠v. Rt]m-Ã-dn-epw A-`y¿-Y-\am-‰-sa-∂v c-a hn-ti-jn-∏n- ß-sfm-cp _-Z¬ i-‡n-bm-bn kn.®p. hn F-kn-s‚ ap≥ \n-e- ]n.-F-Ωn-s\-Xn-tc cw-K-Øp]m-Sp-Iƒ-°pw {]-kv-Xm-h-\-Iƒ- h-cp-I-bm-sW-∂pw c°pw hn-cp-≤-am-Wn-Xv. hn F-kn-s‚ t]- a ]-d-™p.cn¬ ]-Xn-\m-bn-c-°-W-°n-\v kn.-]n.-

\ne-]mSv

I-]n¬ kn-_¬ Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS thm-´v tX-Sp-∂p: _n.-sP.-]n. \yq-U¬-ln: tI-{μ-a-{¥n I-]n¬ kn_¬ Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS k-lm-bw tX-SpI-bm-sW-∂v _n.-sP.-]n. U¬-ln kwÿm-\ {]-Nm-c-W I-Ωn-‰n X-e-h≥ hn sI a¬-tlm-{X. I-gn-™-Zn-h-kw U¬ln kv-s]-jy¬ sk¬ Pm-an-A \-K-dn-se A-_p¬ ^-k-¬ F≥-t¢-hn¬ \n-∂p ]nSn-®p-sIm-≠p-t]m-b aq-∂v ap-kv-enw sN-dp∏-°m-sc \m-´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[-sØØp-S¿-∂v hn-´-b-®n-cp-∂p. \n-c-]-cm-[n-Ifm-b ap-kv-enw-I-sf I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp°m≥ {i-an-°p-∂ t]m-en-kp-Im¿-s°-Xntc \-S-]-Sn th-W-sa-∂v I-]n¬ kn-_¬ B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw sN-øp-I-bp-≠m-bn. I-]n¬ kn-_-en-s‚ Cu \n-e-]m-Sn-t\m-Sp {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p a¬-tlm-{X.X-߃-°p ap-kv-enw thm-´v th-Ww, F-∂m¬ Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS thm-´v ths≠-∂pw a¬-tlm-{X ]-d-™p.-

Pm-an-A \-K-dpw _-Sv-e-lu-kpw Xo-{hhm-Zn-I-fp-sS tI-{μ-am-sW-∂pw Xo-{h-hmZn-I-sf t]-Sn-®v t]m-en-kv C-hn-sS sd-bvUv \-S-Øp-∂n-s√-∂p-ap-≈ a¬-tlm-{Xbp-sS I-gn-™-Zn-h-k-sØ {]-kv-Xm-h-\ hn-hm-Z-am-bn-cp-∂p. {]-kv-Xm-h-\-bv-s°Xn-tc {]-Xn-tj-[w \n-e-\n¬-s°-bm-Wv ho-≠pw ap-kv-enw sN-dp-∏-°m-sc Xo-{hhm-Zn-I-fm-°n Nn-{Xo-I-cn-®v a¬-tlm-{X cw-K-sØ-Øn-b-Xv. a¬-tlm-{X-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-sb tIm¨-{K- pw Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bpw A]-e-]n-®p. a¬-tlm-{X am-∏p-]-d-™n-s√¶n¬ Xn-¶-fm-gv-N _n.-sP.-]n. Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ [¿-W \-S-Øp-sa-∂v kn-‰n-Mv Fw.-]n. k-μo-]v Zo-£n-Xv ]-d-™p. a¬tlm-{X-bv-s°-Xn-tc Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj-s\ k-ao-]n-°m-\m-Wv U¬-ln B-]v L-S-I-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w.

l-k-s\-Xn-tc {io-a-Xn ]-cm-Xn\¬-In I-Æq¿: sI.-]n.-kn.-kn. ssh-kv {]-knU‚ v Fw Fw l-k-s\-Xn-tc I-Æq¿ ]m¿e-sa‚ v a-fi-ew F¬.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn ]n sI {io-a-Xn Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j-W¿-°v ]-cm-Xn-\¬-In. l-k≥ X-\ns°-Xn-tc \-S-Øn-b A-]-Io¿-Øn-I-c-amb ]-cm-a¿-i-߃ s]-cp-am-‰-®-´-ew-L-\-amsW-∂pw C-Xn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn th-W-sa∂pw ]n sI {io-a-Xn B-h-iy-s∏-´p. l-ks‚ kv-{Xo-hn-cp-≤-hpw Zp- q-N-\-Iƒ \n-d™-Xp-am-b {]-kw-Kw F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-sb t_m-[-]q¿-hw A-]-am-\n°m≥ D-t±-in-®p-≈-Xm-sW-∂pw ]-cm-Xnbn¬ Nq-≠n-°m-´n.

B-{‘-bn¬ _n.-sP.-]n˛Sn.-Un.-]n. k-Jyw \yq-U¬-ln: \n-ba - k - ` - b - n-te-°p-Iq-Sn Xn-cs - ™-Sp-∏v \-S° - p-∂ B-{‘-bn¬ H-∂n-®p a¬-kc - n-°m≥ _n.-sP.-]n-bpw sX-ep-Kp-tZ-iw ]m¿-´n-bpw Xo-cp-am-\n®p. {]-Jym-]-\w C-∂p-≠m-tb-°pw. sX-ep-¶m-\ cq-]o-I-c-W-tØm-sS tIm¨-{K- n-s‚ \n-e ]-cp-ß-en-em-b km-l-N-cy-Øn-em-Wv N-{μ-_m-_p \m-bn-Up-hn-s‚ Sn.-Un.-]n-sb Iq-´p-]n-Sn-°m≥ _n.-sP.-]n. X-øm-dm-bX - v. H-∂c ]-Xn-‰m-≠m-bn B-{‘-bn¬ _n.-sP.-]n-°v \n-ew sXm-Sm-\m-bn-´n-√. sX-e-¶m-\-bn¬ F-´p tem-Iv-k-`m ko-‰pw 45 A-kw-ªn ko-‰pw Sn.-Un.-]n. _n.-sP.-]n-°p \¬-Ipw. tem-Iv-k-Ø P-\-tk-\ ]m¿-´n-°pw H-cp tem-Iv-k`m ko-‰pw \m-ep \n-b-a-k-`m ko-‰pw \¬-Ipw. ko-am-{‘-bn¬ \m-ep tem-Iv-k-`m a-fi-e-ß-fn-em-hpw _n.-sP.-]n. a¬k-cn-°p-I. 15 A-kw-ªn ko-‰n-epw _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-Øpw. B-{‘-bn¬ tSm-fn-hp-Uv \-S≥ ]-h≥ I-eym¨ cq-]o-I-cn-® P-\-tk-\m ]m¿-´n-°pw k-Jyw Nn-e ko-‰p-Iƒ \¬-Ipw. C-cp-kw-ÿm-\-ß-fn-epw _m°n a-fi-e-ß-fn¬ Sn.-Un.-]n. ÿm-\m¿-Yn-I-sf _n.-sP.-]n. ]n-¥p-W-bv°pw. 42 tem-Iv-k-`m a-fi-e-ß-fp-≈ B-{‘bn¬ \n-e-hn¬ 31 ko-‰p-I-fmWv tIm¨-{K- n-\p-≈-Xv. Sn.-Un.-]n-°v B-dpw Sn.B¿.F- n\pw ssh.-Fkv.-B¿. tIm¨-{K- n-\pw c-≠p ho-X-hpw ko-‰p-I-fp-≠v. Fw.-sF.-F-Ωn\pw C-hn-sS H-cp ko-‰p-≠v.

tkm-Wn-b-s¡-Xn-tc Nm-th-dm-hm³ D-am-`m-c-Xn-bn-Ã

tIm-´-bw Xn-cp-\-°-c ]p-Ø≥-]-≈n-bn¬ Pp-ap-A \-a-kv-Im-c-ti-jw ]p-d-Øn-d-ßn-b-h-tcm-Sv thm-´-`y¿-Yn-°m-s\-Øn-b tIm-´-bw tem-Iv-k`m a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn tPm-kv sI am-Wn t^m-t´m: ip-ssl-_v ]-g-Ip-fw

bn-epw a-‰p {]-Nm-c-W D-]m-[n-I-fn-epw "{]-^-k¿' F-∂v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xp P-\-ß-sf I-_-fn-∏n-°em-sW-∂pw F¬.-Un.-F-^v. a-fi-ew sk-{I-´-dn ]n cm-Po-hv ]-d-™p. "{]-^-k¿' F-∂v D-]-tbm-Kn-® {]-Nm-c-W D-]m-[n-Iƒ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ CS-s]-´v D-S≥ \o-°w sN-ø-W-sa-∂pw C-°m-cyw P-\ß-sf A-dn-bn-°-W-sa∂pw F¬.-Un.-F-^v. B-h-iy-s∏-´p.F-∂m¬, 1968 Pqsse 15\v tX-hc - tk-{I´v lm¿-´v tIm-fP - n¬ sIan-kv{- Sn hn-`m-KØ - n¬ eIv-N-d-dm-bn tN¿-∂ sI hn tXm-ak - v 1981 B-KÃ - v 22\v sk-°‚ v t{K-Uv {]^-kd - m-bn \n-ba - n-°s - ∏´-cp-∂p-sh-∂v bp.-Un.-F^v. No-^v C-eI - vj - ≥ GP‚ v A-Pb - v X-db - n¬ Adn-bn-®p. 1984 ap-X¬ a¬k-cn-® F-√m Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fn-epw A-t±-lw {]^-k¿ F-∂v D-]-tbm-Kn-®n-´p-≠v. A-°m-e-sØm∂pw D-∂b - n-°m-Ø Im-cyw C-t∏mƒ ]-db - p-∂X - v ]cm-Pb - w D-d∏ - m-bX - p-sIm-≠pw hn-hc - t- °-Sp-sIm-≠pam-sW-∂pw A-Pb - v X-db - n¬ ]-d™ p.

\yq-U¬-ln: tkm-Wn-b-s°-Xn-tc Xs∂ Nm-th-dm-°m-\p-≈ \o-°-Øn-\p _n.-sP.-]n-bp-sS ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv Dam-`m-c-Xn X-S-bn-´p. D-a-bp-sS I-Sp-Ø F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v t\-c-tØ \n-›bn-® Qm≥-kn ko-‰v X-s∂ \¬-Im≥ ]m¿-´n tZ-io-b t\-Xr-Xzw Xo-cp-am-\n°p-I-bm-bn-cp-∂p. D-am-`m-c-Xn-°v Qm≥-kn ko-‰v \¬-Ip-sa-∂p _n.-sP.-]n. h-‡m-hv kp-[m≥-jp {Xn-th-Zn am-[y-a{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv ]-d-™p. dm-bv-_-tden-bn-se-bpw A-ta-Øn-bn-se-bpw ÿm-\m¿-Yn-I-sf _n.-sP.-]n. C-Xp-hsc Xo-cp-am-\n-®n-´n-s√-∂pw {Xn-th-Zn hy-‡-am-°n. dm-bv-_-td-en-bn¬ tkm-Wn-b-s°Xn-tc i-‡-bm-b ÿm-\m¿-Yn-sb \n¿Øp-sa-∂v t\-c-tØ ]m¿-´n hy-‡-am°n-bn-cp-∂p. a-[y-{]-tZ-iv ap≥ ap-Jy-a{¥n-Iq-Sn-bm-b D-am-`m-c-Xn-sb tkm-Wnb-s°-Xn-tc cw-K-Øn-d-°p-∂-Xn-te-°mWv N¿-®-Iƒ \o-ßn-b-Xv. _m-_m cmwtZ-hm-Wv D-a tkm-Wn-b-bv-s°-Xn-tc a¬-k-cn-°p-sa-∂ Im-cyw ]-c-ky-s∏-SpØn-b-Xv. F-∂m¬, Cu Xn-c-s™-Sp∏n¬ ]-cm-P-b-s∏-´m¬ cm-{„o-b-`m-hn A-\n-›n-X-Xz-Øn-em-hp-sa-∂p a-\- nem-°n-b D-a Cu \o-°w Xp-S-°-Øn-te s]m-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xm≥ Qm≥kn-bn¬ X-s∂ a¬-k-cn-°p-sa-∂v D-am`m-c-Xn ]-c-ky-am-bn {]-Jym-]n-°p-I-bmbn-cp-∂p. ]m¿-´n B-h-iy-s∏-´m¬ Qm≥-kn-°p ]p-d-sa dm-bv-_-td-en-bnepw a¬-k-cn-°m-sa-∂v D-am-`m-c-Xn tZio-b A-[y-£≥ cm-Pv-\m-Yv kn-Mn-s\ A-dn-bn-®n-´p-≠v.

tKm-Z-bn¬ 26 h-\n-X-Iƒ am-{Xw ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xv 26 h-\n-X-Iƒ. I-gn-™ ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ A-¶-Øn-\d-ßn-bn-cp-∂ a-ln-f-Iƒ 15 t]-cm-bn-cp-∂p. G-gp a-fi-e-ßfn¬ H-scm-‰ h-\n-Xm-ÿm-\m¿-Yn-bpw a¬-k-cn°p-∂n-√. ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-Iƒ 13 t]¿ am-{Xam-Wv. _m-°n 13 t]-cpw kz-X-{¥-cm-Wv. C-Xn¬ ap-Jy-[m-cm cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS ÿm-\m¿-YnIƒ \m-ep-t]¿ am-{Xw. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ]n sI {io-a-Xn I-Æq-cn-epw ]n sI ssk-\-_ a-e-∏p-dØpw \n-e-hn-se kn-‰n-Mv Fw.-]n-am-sc-bm-Wv t\cn-Sp-∂-Xv. tIm¨-{K- n-s‚ _n-μp-Ir-jv-W B‰n-ß-en-epw B-e-Øq-cn¬ sI F jo-_-bpw kn‰n-Mv Fw.-]n-am¿-s°-Xn-tc-bm-Wv a¬-k-cn-°p-∂-

Xv. Bw B-Zv-an ]m¿-´n aq-∂pw _n.-sP.-]n-bpw sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n-bpw c-≠pw h-\n-X-I-sf-hoXw A-¶-Ø-´n¬ s]m-cp-Xm-\n-d-°n-bn-´p-≠v. Bw B-Zv-an ÿm-\m¿-Yn-I-fm-b t\m-h-en-kv-‰pw kmaq-ln-I-{]-h¿-Ø-I-bp-am-b km-dm-tPm-k-^v Xriq-cn-epw ]-{X-{]-h¿-Ø-I A-\n-Xm {]-Xm-]v F-dWm-Ip-f-Øpw P-\-hn-[n tX-Sp-∂p. F-kv.-Un.-]n.-sF, _n.-F-kv.-]n, _n.-sP.]n, Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv, F-kv.-bp.-kn.sF. F-∂o ]m¿-´n-I-fpw Hm-tcm h-\n-X-I-sf a¬-k-cn-∏n-°p-∂p-≠v. Im-k¿-tIm-Uv, h-S-I-c, tIm-gn-t°m-Sv, tIm-´-bw, B-e-∏p-g, am-th-en°-c, sIm-√w a-fi-e-ß-fn¬ H-‰ h-\n-Xm-ÿm\m¿-Yn-bp-an-√.-

H-Øm¬ C-Ø-h-W,

A-s√-¶n¬ t\m-°p-I-tb th-≠ „

kn F k-Po-h≥

C-Sp-°n: C-Ø-h-W C-Sp-°n In-´n-bn-s√-¶n¬ C-\n kao-]-`m-hn-bn-sem-∂pw A-ß-s\ Nn-¥ th-≠. C-Sp-°nbn-se C-S-Xp-ap-∂-Wn t\-Xm-°-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø-Icp-sS-bpw a-\- m-Wn-Xv. C-Sp-°n a-fi-ew H-cn-°-epw kn.-]n.-F-Ωn-t\m C-S-Xp {]-ÿm-\-߃-t°m {]-Xo£ \¬-Ip-∂-X-√. F-∂m¬ C-°p-dn ss{I-kv-X-h-k-`bp-sS ]n-¥p-W-bp-≈ A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-Pn-s\ ]n¥m-ßp-∂-Xn-eq-sS ]p-Xn-b N-cn-{X-sa-gpXm-\m-hp-sa-∂m-Wv C-h¿ I-cp-Xp-∂-Xv. ]Øp-h-´ a¬-k-c-ß-fn¬ aq-∂p-X-h-W Fw.-]n-am-sc In-´n-sb-¶n-epw H-cn-°¬t]m-epw A-Xv C-S-Xp-ap-∂-Wn-bp-sS kz¥w \n-e-bn¬ B-bn-cp-∂n-√. 1977¬ \-S-∂ B-Zy Xn-c-s™-Sp-∏p apX-ep-≈ N-cn-{Xw ]-d-bp-∂-Xpw B I-Ybm-Wv. F≥ Fw tPm-k-^m-bn-cp-∂p {]Y-a C-S-Xp-ÿm-\m¿-Yn. tIm¨-{K-kv t\Xm-hpw ap≥ tI-{μ-a-{¥n-bp-am-b kn Fw kv-‰o-^≥ A∂v 79,357 thm-´p-I-fp-sS `q-cn-]-£-Øn-\m-Wv C-S-Xn-s\ a-e¿-Øn-b-Xv. F-∂m¬ 1980¬ \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hv Fw Fw tem-d≥-kn-eq-sS C-Sp-°n B-Zy-am-bn Np-h-∏-Wn-™p. tI-c-f tIm¨-{K- n-se Sn F-kv tPm-Wn-s\ 7033 thm-´p-I-fp-sS `q-cn-]-£-Øn-\v tem-d≥-kv ho-gv-Øn. A-∂p tI-c-f tIm¨-{K-kv am-Wn hn-`m-K-hpw tIm¨-{K- n-se B‚-Wn hn-`m-K-hpw H-∏ap-≠m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v 1984¬ \-S-∂ Xn-c-s™-Sp∏n¬ tIm¨-{K- n-se {]-^. ]n sP Ip-cy≥ A-∂-sØ G-‰-hpw h-en-b `q-cn-]-£-Øn¬; 1,30,624 thm-´p-Iƒ-°v kn.-]n.-sF. t\-Xm-hv kn F Ip-cy-s\ X-d-]-‰n-®p.

1989se Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K- n-se ]m-em sI Fw am-Xyp kn.-]n.-F-Ωn-se Fw kn tPm-k-ss^-s\ 91,479 thm-´p-Iƒ-°p tXm¬-∏n-®p. 91¬ ]m-em sI Fw am-Xyp hn-P-bw B-h¿-Øn-®p. tI-c-f tIm¨-{K-kv tPmk-^v hn-`m-Kw C-S-Xn-s\m-∏w \n-∂n-´pw A-h-cp-sS t\Xm-hv ]n sP tPm-k-^v tem-Iv-k-`m ÿm-\m¿-Yn-bm-bn´pw A-∂p Im-cy-ap-≠m-bn-√. ]m-em sI Fw am-Xyp-hns‚ `q-cn-]-£w 25,506 B-°n Ip-d-bv-°m≥ am-{X-ta tPmk-^n-\p I-gn-™p-≈q.Xp-S¿-∂p \-S-∂ A-©v Xn-c-s™-Sp-∏pI-fn-epw C-Sp-°n-bn-se C-S-Xp-ap-∂-Wn-bpsS Nm-th-dm-b-Xp sI {^m≥-kn-kv tPm¿Pv. ss{I-kv-X-h-k-`-bp-sS kp-{]-[m-\n-bmb Cu Ip-™m-Sv A-©p-X-h-W t]m-cn-\n-dßn. aq-∂p-X-h-W-bpw \n-ew-s]m-Øn. 1996¬ tIm¨-{K- n-s‚ F kn tPm-kv 30140Dw 1998¬ tIm¨-{K- n-s‚ ]n kn Nmt°m 6350Dw 1999¬ {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv tIm¨-{K- n-se ]n sP Ip-cy-s\-Xn-tc 9298Dw thm-´p-Iƒ-°p hn-P-bn-®p. 2004epw C-t±-lw tIm¨-{K- n-s‚ s_-∂n _-l-\m-s\ aq-e-bv-°n-cpØn. 2009¬ {^m≥-kn-kv tPm¿-Pn¬ \n-∂v tIm¨-{K n-se ]n Sn tXm-a-kv a-fi-ew Xn-cn-®p-]n-Sn-®p. C-Sp°n-bp-sS Cu hn-´p-ho-gv-N-bn-√m-Ø t]m-°n-\p X-S-bnSm-\m-Wv 34 i-X-am-\-tØm-fw h-cp-∂ ss{I-kv-X-h-k`m thm-´p-_m-¶n-se `n-∂-X ap-X-se-Sp-°m≥ C-S-Xp-ap∂-Wn Xo-cp-am-\n-®-Xv. ]-c-º-cm-K-X bp.-Un.-F-^v. thm´p-Iƒ `n-∂n-®-Xn-eq-sS hn-P-bw t\-Sm-\m-hp-sa-∂m-Wv C-S-X≥-am¿ I-cp-Xp-∂-Xv. C-{X-bpw A-\p-Iq-e-am-sbmcp Im-ew C-\n-bp-≠m-hn-s√-∂pw A-h¿ Xp-d-∂p k-ΩXn-°p-∂p.-


29 am¿®v 2014 i\n

kozhikode

""

\ntj[thm«v

N-¶n-Sn-t∏m-sS ÿm-\m¿-Yn-Iƒ k-a-Zv ]m-ºp-cp-Øn

\m-Sn-s\m-∏w \-S∂v

I-Æq¿: \m-a\ - n¿-tZ-i ]-{Xn-Im k-a¿-∏W - a - n-√msX thm-´n-Mv b-{¥-Øn¬ C-Sw-t\-Sn-b Xm-c-ap≠v C-°p-dn tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬. ÿm\m¿-Yn ]-cn-th-ja - n-√m-sX, F-∂m¬ ÿm-\m¿Yn-Iƒ-s°-√mw sh-√p-hn-fn D-b¿-Øm≥ I-gn-hp≈ A-Xn-Yn-bm-Wv \n-tj-[t- hm-´v. t]m-fn-Mv _qØn-se-Øn-b ti-jw B¿-°pw thm-´v tc-Js - ∏Sp-tØ-s≠-∂p k-ΩX - n-Zm-bI - ≥ D-d∏ - n-®m¬ AXp-]-tbm-Kn-°m-\p-≈ A-hk-cw. H-c¿-YØ - n¬ ]u-cs - ‚ h-{Pm-bp-[w. \n-tj-[-thm-´v ]u-cm-h-Im-i-am-°n kp-{]nwtIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´-ti-jw tI-cf - Ø - n¬ \-S° - p-∂ B-Zy Xn-c-s™-Sp-∏m-Wn-Xv. A-Xn\m¬, ap-∂-Wn-I-fn-epw ]m¿´n-If - n-epw a-\w-aS- p-Øh - c - p-sS \n-tj-[t- hm-´v C-°p-dn P-b] - cm-P-b-߃ \n¿-W-bn-°pw. thm-´v sN-øm-sX X-s∂ P-\m[n-]X - y {]-{In-bb - n¬ C-Ss - ]Sm-\p-≈ ]u-c-s‚ ]p-Xn-b km-[y-X-bm-bm-Wp \n-tj-[thm-´n-s\ cm-{„o-b \n-co-£I¿ hn-eb - n-cp-Øp-∂X - v. H-c¿-Y-Øn¬ A-cm-{„o-bsa-∂p tXm-∂n-tb-°m-hp-∂ Cu kw-hn-[m-\tØm-Sv C-¥y-bn-se an-° cm-{„o-b-∏m¿-´n-Ifpw F-Xn¿-∏v {]-I-Sn-∏n-®n-´p-≠v. H-cp-]-t£, \n£v-]-£-a-Xn-I-fp-sS thm-´p-I-fm-bn-cp-∂p C-Xph-sc cm-Py-Øn-s‚ cm-{„o-b-`m-hn \n¿-W-bn-®ncp-∂-Xv. tc-J-s∏-Sp-Øp-∂ H-tcm thm-´p- A-aqey-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, C-°p-dn A-]-c≥-am-cp-sS i-eyØn-\p ]p-d-sa \n-tj-[-thm-´pw Iq-Sn cw-K-{]th-i-\w sN-bv-X-tXm-sS ap-Jy-[m-cm cm-{„o-b∏m¿-´n-I-fp-sS N-¶n-Sn-∏v sN-dp-X-√. ÿm-\m¿Yn-I-sf kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw \n-tj-[-thm´m-Wv ]p-Xn-b hn-√≥. a-‰p kw-ÿm-\-ß-fn-se thm-´¿-am¿-°v C-tX-°p-dn-®v F-¥p-am-{Xw [m-cW-bp-s≠-∂v A-dn-bn-s√-¶n-epw km-£-c tI-c-

kp-^o-d sI Fw A-Iv-_¿ Xr-iq¿: thm-´v sN-bv-Xn-´pw A-h¿ R-߃-°p ]-´bw X-∂n-√. A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-sfm-∂pw \¬In-bn-√. P-bn-®p-I-gn-™m¬ R-ß-sf B¿-°pw th≠. A-Xn-\m¬ C-Ø-h-W thm-´v _-ln-jv-I-cn-°m\m-bn-cp-∂p Xo-cp-am-\w. F-∂m¬, B Xo-cp-am-\-Øn\v C-t∏mƒ am-‰w h-cp-Øp-I-bm-Wv. C-Ø-h-W R-ßfp-sS thm-´v F-kv.Un.]n.sF-°m-Wv. Xr-iq¿ a-fiew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn sI ]n kp-^o-dbp-sS ssI-]n-Sn-®v C-ß-s\ ]-d-bp-tºmƒ h-c-¥-c-∏n≈n ssa-kq-cn-se tXm-´w sXm-gn-em-fn-I-fp-sS I-ÆpI-fn¬ Xn-I-™ {]-Xo-£. kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈ sXmgn-em-fn-Iƒ-°v kp-^o-d-tbm-Sp ]-d-bm-\p-≠m-bn-cp-∂Xv A-h-K-W-\-bp-sS I-Y-Iƒ am-{Xw. C-cn-ßm-e-°p-S, ]p-Xp-°m-Sv \n-b-a-k-`m a-fi-eß-fn-se {Km-a-ß-fn-se-bpw sN-dp-]-´-W-ß-fn-te-bpw hn-I-k-\ {]-iv-\-߃ sXm-´-dn-™m-bn-cp-∂p kp-^od-bp-sS C-∂-e-sØ ]-cy-S-\w. cm-hn-se h-c-¥-c-∏n≈n sk‚-dn¬ \n-∂m-bn-cp-∂p ]-cy-S-\w B-cw-`n-®Xv. Xp-S¿-∂v X-e-∏-≈n-bn¬ kzo-I-c-Ww. A-Xn-\p-tij-am-Wv tXm-´w sXm-gn-em-fn-Iƒ Xn-ßn-∏m¿-°p-∂ ssa-kq-cn-te-s°-Øn-b-Xv. C-cp-ap-∂-Wn-I-fn-epw {]Xo-£ \-jv-S-s∏-´ tXm-´w sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v kp-^od-bp-sS h-c-hv B-th-iw \¬-In. kn.]n.F-Ωn-s‚ i‡n-tI-{μ-am-b sh-≈n-°p-f-ß-c-bn-em-bn-cp-∂p A-SpØ kzo-I-c-Ww. I-Øp-∂ Nq-Sn-s\ h-I-h-bv-°m-sX tIm-Sm-en-bn-se-Øn-b ÿm-\m¿-Yn ]-c-am-h-[n thm´p-tNm-Zn-®v P-\-a-\- p-I-fn¬ C-Sw t\-Sn. hn-hn-[-X-cw B-fp-Iƒ, sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b \n-c-h-[n {]-iv-\߃, {]-Xo-£-Iƒ, B-c-h-߃ F-∂n-h-bv-°n-S-bneq-sS-bm-bn-cp-∂p kp-^o-d-bp-sS ]-cy-S-\w. Ip-´n-I-sf X-tem-Sn, h-tbm-[n-I¿-°p ssI-sIm-Sp-Øv, {]-iv-\ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw tI-´v ÿm-\m¿-Yn ap-t∂m-´p-\oßn. ]n-s∂ tIm-Sm-en, sIm-S-I-c, C-cn-ßm-e-°p-S, Xm-Wn-ti-cn, Im-d-fw F-∂n-hn-S-ß-fn-se kzo-I-c-WØn-\p-ti-jw ]-cy-S-\w Im-´p-cn¬ k-am-]n-®p.

sI ]n H d-lv-a-Øp-√ ]m-e-°m-Sv: am-thm-hm-Zn-Iƒ Xn-c-s™-Sp-∏v A-´n-a-dn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂p c-l-kymt\z-j-W-hn-`m-Kw dn-t]m¿-´v sNbv-X-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kzo-I-cn-°p-∂ ap≥-I-cp-X¬ \-S]-Sn-Iƒ-°p th-≠n h-cp-∂ sN-ehv 10 tIm-Sn cq-]. C-Xn-\-Iw am-thmhm-Zn-I-sf I-s≠-Øm≥ sN-e-h-gn® Xp-I 40 tIm-Sn cq-]-bm-Wv. a-e-∏pdw, h-b-\m-Sv, ]m-e-°m-Sv Pn-√-I-fnem-Wv am-thm-hm-Zn `o-j-Wn-sb-ØpS¿-∂v {]-tXy-I kp-c-£m kw-hn-[m-\߃ G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. h-b-\m-Sv a-fi-e-Øn¬-s∏-Sp-∂ \ne-ºq¿, G-d-\m-Sv `m-K-ß-fn-se 20 t]mfn-Mv kv-t‰-j-\p-I-fpw h-b-\m-´n-se 39 t]m-fn-Mv kv-t‰-j-\p-I-fpw B-{I-a-W `oj-Wn-bp-≈-Xm-bn I-Ωo-j≥ Aw-Ko-Icn-®n-´p-≠v. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se A-´∏m-Sn ta-J-e-bn-se 21 _q-Øp-I-fn-epw `o-j-Wn-bp-≠v. _n.F-kv.F-^v, X-≠¿t_mƒ-´v, am-thm-hm-Zn th-´-bv-°v {]tXy-I ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b hn-`m-K-ß ƒ F-∂n-h-bv-°p-]p-d-sa I¿-Wm-S-I-

tI-c-f-Øn-se 20 bp.-Un-.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-I-fpw s]m-∂n≥-Ip-S-ß-fm-sW-∂p ]-d-™n-´n-√. Nn-e-sX√mw ]n-®-f-bn¬ s]m-∂p ]q-in-b-Xm-sW-∂p a-\- nem-bn-´p-≠v. A-Xv B-scm-s°-sb-∂p ]-cn-tim-[n®ph-cpIbm-Wv. tI-c-f-Øn¬ 12 ap-X¬ 16 h-sc ko‰p-Iƒ bp-.Un-.F-^v. t\-Spw. tXm¬-°p-∂-Xv G-sXms°-sb-∂p ]-d-bn-√, {Xn-√v t]m-hpw. tIm¨-{K nse a-{¥n-am-sc hn-fn-®p No-Ø ]-d-bp-I-sb-¶n-epw sN-ømw. _n.-sP.-]n. h-∂m¬ A-Xpw \-S-°n-√.

f-Øn-se {]-_p-≤-k-aq-lw C-Xn-s\ F-ß-s\ D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-sa-∂v A-dn-bm≥ sa-bv 16 hsc Im-Øn-cn-t°-≠n h-cpw. 2013 H-tŒm-_¿ 13\m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ \n-tj-[-thm-´v ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øn Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hn-d-°n-b-Xv. kp{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS k-]v-Xw-_¿ 27se hn-[n-bpsS ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wp Cu \n-b-aw {]m-_ey-Øn¬ h-∂-Xv. C-tX-Øp-S¿-∂v U¬-ln \nb-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ sN-dn-sbm-cp i-X-am\w t]¿ \n-tj-[-thm-´v hn-\ntbm-Kn-®n-cp-∂p. thm-´n-Mv sajo-\n¬ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS t]-cp-Iƒ-°pw Nn-”-߃-°pw Xm-sg-bm-Wv \n-tj-[-thm-´ns‚ ÿm-\w. "ap-I-fn¬ ]-d-™h¿ B-cp-a-√ '(\¨ Hm-^v Zn F_u-˛-t\m-´) F-∂v tc-J-s∏-SpØn-bn-´p-≠m-hpw. ÿm-\m¿-YnI-fp-sS t]-sc-gp-Xn-b A-tX `mj-bn-epw h-ep-∏-Øn-ep-am-bn-cn°pw C-Xv F-gp-Xp-I. Xn-c-s™Sp-∏v \-S-Øn-∏p-am-bn _-‘-s∏´ N-´-Øn-se 49 (H) {]-Im-cw Hcp ÿm-\m¿-Yn-°pw thm-´v tcJ-s∏-Sp-Øm-Xn-cn-°p-∂-Xn-\p Xp-ey-am-bn-cn-°pw \n-tj-[thm-´v. A-Xn-\m¬, \n-tj-[thm-´n-s\ A-km-[p-hm-bn F-Æn-√. \n-tj-[-thm-´n-\v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ thm-´v e-`n-°p-∂ km-l-N-cy-ap-≠m-bm¬ G-‰-hp-a-[nIw thm-´v e-`n-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-sb hn-P-bnbm-bn {]-Jym-]n-°pw. \n-tj-[-thm-´v \-S-∏m°p-∂ 14m-a-sØ cm-Py-am-Wv C-¥y. {^m≥-kv, s_¬-Pn-bw, {_-ko¬, {Ko-kv, D-s{I-bv≥, Nnen, _w-•m-tZ-iv, ^n≥-e≥-Uv, bp.F-kv, sImfw-_n-b, kv-s]-bn≥, kzo-U≥, kzn-‰v-k¿-e≥Uv F-∂o cm-Py-ß-fn¬ Cu k-{º-Zm-b-ap-≠v. C-Xn¬ F-´p-cm-Py-ß-fn¬ \¨ Hm-^v Zn F_u B-Wv tc-J-s∏-Sp-tØ-≠-Xv. a-‰p-≈n-S-Øv ªm-¶v F-∂m-Wv \n-tj-[-thm-´v. d-jy-bn¬ 2006 h-sc \n-tj-[-thm-´v D-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw ]n-∂o-Sv H-gn-hm-°n.

hn Fw kp-[o-c≥

sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v

X-\n-°v A-\p-Iq-e-a-√m-Ø a-X-hn-`mK-ß-sf C-√m-bv-a sN-øm≥ Iq-´p\n¬-°p-∂ \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS tZio-b cm-{„o-b-Øn-te-°p-≈ h-c-hv C-¥y-sb I-em-]-`q-an-bm-°pw. h≥In-S tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°v B-\p-Iq-ey-߃ \¬-In km-[m-c-W-°m-sc A-h-K-Wn-°p-∂-Xm-Wv tam-Unbp-sS `-c-Ww. A-t±-l-Øn-s‚ `-c-W-Øn-\p Io-gn¬ tNm-c-∏p-g-Iƒ H-gp-In-b hw-i-l-Xy-bp-sS cm-{„o-bam-Wp \n-e-\n¬-°p-∂-Xv. A-{I-a-cm-{„o-b-Øn-s‚ X-S-h-d-bn-en-cp-∂v F-Xn¿-]m¿-´n-°m-sc tX-tPm-h-[w sN-øp-I-bm-Wv C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ co-Xn. A-‘-amb tIm¨-{K-kv hn-tcm-[w C-S-Xp-]-£-sØ ^m-jnÃv {Kq-∏m-°n am-‰n-bn-cn-°p-∂p.

Zo-]-Iv _m-_-dn-b

F.-sF.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn

a-tX-X-c-Xz-Øn-\v sh-√p-hn-fn D-b¿Øp-∂ ^m-jn-Ãv i-‡n-I-sf A-[nIm-c-Øn¬\n-∂v A-I-‰n-\n¿-Øm≥ cm-Py-sØ P-\-߃ X-øm-sd-Sp-ØpI-gn-™p. \-tc-{μ-tam-Un cm-Py-sØ sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-∂p. Kp-P-dm-Øn-se I¿j-I¿-°p-th-≠n H-∂pw sN-øm≥ A-t±l-Øn-\m-bn-´n-√. 10 h¿-j-Øn-\p-≈n¬ 5000Hm-fw I¿-j-I¿ B-fl-l-Xy sN-bvXp. ]m-h-s∏-´ I¿-j-I-cp-sS Ir-jn-`q-an ]n-Sn-s®-Sp-Øv h≥-In-S hm-Wn-Py-˛-hy-hkm-b kw-cw-`-I¿-°p \¬-In. F-∂m¬, I¿-j-I¿-°p ]-I-cw `q-an \¬-In-bn-√.

n X o ` n Z m -sS h p m b n S h m t I t amn-c-s™-Sp-∏n-\v 10®e-hv X

A-[n-Is

bn¬ \n-∂pw X-an-gv-\m-´n ¬ \n-∂pw {]-tXy-I tI-{μ-tk-\-sb sIm-≠p-h-cm-\pw Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. A-©p I-º-\n kn.sF.F-kv.F-^pIm-sc-bm-Wv I¿-Wm-S-I-bn¬ \n-∂p ae-∏p-dw Pn-√-bn¬ hn-\y-kn-°p-∂-Xv. hb-\m-´n¬ am-thm-hm-Zn-I-sf t\-cn-Sm≥ _q-Øp-I-fn¬ F-´v I-º-\n kn.sF.Fkv.F-^p-Im-sc \n-tbm-Kn-®-Xm-bn Pn√m t]m-en-kv kq-{]-≠v ]p-´-hn-a-em-ZnXy ]-d-™p. {]-iv-\-_m-[n-X _q-Øp-Ifn-se t]m-fn-Mv ho-Un-tbm-bn¬ ]-I¿Øm≥ kw-hn-[m-\-ß-fp-sam-cp-°n-bn-´p≠v. I¿-Wm-S-I-bn-se am-thm-hm-Zn-I-fpam-bn tI-c-f-Øn-se {]-h¿-Ø-I¿-°p

_‘- a p- ≈ - X m- b pw A-h¿ B-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fn¬ {i-≤ tI-{μo-I-cn-°p-∂-Xm-bpw C‚-enP≥-kv dn-t]m¿-´p-s≠-∂v A-h¿ ]-d™p. Im-Sp-I-tfm-Sv tN¿-∂p-≈ t]m-fnMv _q-Øp-I-fn-em-Wv am-thm-hm-Zn B{I-a-Ww {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. \n-e-ºq¿ ta-J-e-bn-se Im-Sp-I-fn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v A-´n-a-dn-°m≥ a-e-bm-fnbm-b cq-t]-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \qdw-K am-thm-hm-Zn kw-Lw B-bp-[-ßfp-am-bn X-º-Sn-®n-´p-s≠-∂m-Wv X-an-gv\m-Sv t]m-en-kv tI-c-f-sØ A-dn-bn-®-Xv. \n-e-ºq¿, F-S-°-c, h-gn-°-S-hv, Hm-´p-I√v, ]q-t°m-´pw-]m-Sw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ A-{I-a-߃ \-S-Øm-\m-Wv C-h-cp-sS ]≤-Xn-sb-∂pw X-an-gv-\m-Sv t]m-en-kv Adn-bn-®n-´p-≠v.

F.-F.-]n. ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv sX-‰n-≤m-c-W aq-ew: \-Sn I¬∏-\ sIm-®n: Xm-c-kw-L-S-\bm-b A-Ω-bp-sS {]-knU‚ v C-∂-sk‚ v F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Ynbm-bn a¬-k-cn-°p-∂ Nm--e-°p-Sn-bn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bp-sS {]Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv sX-‰n-≤mc-W-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-sW-∂v \-Sn I¬∏-\. cm-{„o-b-a-dn-bm-Ø Xm≥ P-\-tk-hm inip-`-h-s‚ ]-cn-]m-Sn-bm-sW-∂p sX-‰n-≤-cn-®mWv ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-sX-∂pw A-h¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. Bw B-Zvan-bp-sS ]-cn-]m-Sn-bm-sW-∂p ]-d-bm-sX-bm-Wv tPm-kv am-th-en X-s∂ £-Wn-®-Xv. Nm-e-°p-Sn-bn-se Bw B-Zv-an ÿm-\m¿-Yn sI Fw \q-dp-±o-s\ ]-‰n t\-c-tØ tI-´n-´p-≠v. A-t±-lw ]m-en-tb-‰o-hv cw-K-sØ A-dn-b-s∏Sp-∂ B-fm-Wv. F-∂m¬, Bw B-Zv-an-bp-sS ]cn-]m-Sn-bm-sW-∂v A-dn-™n-cp-s∂-¶n¬ A-hnsS t]m-hn-√m-bn-cp-∂p. kw-`-hw hm¿-Ø-bm-bXn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-sk‚n-s\ t^m-Wn¬ hnfn-®v A-_-≤w kw-`-hn-®-Xm-sW-∂v A-dn-bn-®n´p-≠v. cm-{„o-b-sØ-°p-dn-®v H-∂p-a-dn-bm-Ø B-fm-Wv Xm≥. C-∂-sk‚ v B-h-iy-s∏-´m¬ Nm-e-°p-Sn-bn¬ A-t±-l-Øn-\p th-≠n {]-Nmc-W-Øn-\n-d-ßm≥ X-øm-dm-sW-∂pw I¬-∏-\ ]-d-™p.

sIPvcn-hmfn-s‚ dn-e-b≥-kv hn-cp-≤-X-bp-sS X-\n-\ndw kn Pn _n-Pp dn-eb - ≥-kn-s\-Xn-tc Ip-cn-ip-bp-≤ {]-Jym-]\w \-SØ - n-b sI-Pvc- n-hm-fn-s‚ ap-Jw-aq-Sn Agn-bp-Ib - m-tWm? tem-Iv] - m¬ _n-√v A-hX - c- n∏n-°m≥ {i-an-®p ]-cm-Pb - s- ∏-´X - n-s\ Xp-S¿∂v cm-Pn-h® - sI-Pvc- n-hmƒ cm-Pn-°p-ap-ºv sNbvX - c-≠p {]-[m-\ Im-cy-ßf- n-sem-∂v Aw-_m\n-bp-sS-bpw Sm-‰b - p-sS-bpw ssh-Zyp-Xn I-º\n-Iƒ-°v A-Sp-Ø km-ºØ - n-I h¿-jt- Ø°p-≈ k-_vk - n-Un Xp-Ib - m-b 370 tIm-Sn cq-] A-Uzm≥-km-bn \¬-Im-\p-≈ _n-√v ]mkm-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ssh-Zyp-Xn I-º\ - n-Ifp-sS I-W° - p-If- n-se X-´n-∏v I-≠p-]n-Sn°m≥ kn.F.Pn. Hm-Un-‰n-Mn-\v D-Øc- h - n-´ sIPvc- n-hmƒ A-tX I-º\ - n-Iƒ-°v k-_vk - n-Un \¬-Im≥ ap≥-Iq-´n Xo-cp-am-\w F-Sp-ØX - v F-¥n-\m-Wv? C-Xn-eq-sS sI-Pvc- n-hm-fn-s‚ dne-b≥-kv hn-cp-≤X - b - p-sS X-\n-\n-da- m-Wv ]p-dØp-hc- p-∂X - v.

]n kn tPm¿-Pv

K-h¨-sa‚ v No-^v hn-∏v

""

hc¥c∏n≈n ssakq¿ tXm´w taJebnseØnb Xriq¿ temIvk`m afiew Fkv.Un.]n.sF. ÿm\m¿Yn sI ]n kp^odtbmSv XßfpsS Zpchÿ hnhcn°p∂ hr≤

5

ssht°m

k¿Zm¿ sN-ss∂: F-ß-s\-sb-¶n-epw A-[n-Imc-Øn-te-dp-I F-∂ e-£yw-h-®v X-´n-°q´n-b a-g-hn¬ k-Jy-Øn-se B-¥-cn-I ssh-cp-[y-߃ X-an-gv-\m-´n¬ _n.-sP.]n°v ]p-Xn-b X-e-th-Z-\-bm-hp-∂p. Xo-{h \n-e-]m-Sp-Iƒ-sIm-≠v t\-c-sØ {]-i-kvX-\m-b Fw.Un.Fw.sI-bp-sS ssht°m-bm-Wv ]p-Xn-b hn-hm-Z-tI-{μw. F≥.Un.F. k-Jy-Øn-s‚ te-_-en¬ G-gv ko-‰n¬ a¬-k-cn-°p-∂ ssh-t°m X-s‚ {]-I-S-\-]-{Xn-I ]p-d-Øn-d-°-shbm-Wp ]p-Xn-b hn-hm-Z-Øn-\p Xp-S-°-an´-Xv. ]-{Xn-I-bn-se ]-e kp-{]-[m-\ Imcy-ß-fpw _n.sP.]n-bp-sS {]-Jym-]n-X \n-e-]m-Sp-I-sf tNm-Zyw-sN-øp-∂-Xm-Wv. C-¥y `o-I-c-kw-L-S-\-bm-bn {]-Jym]n-® F¬.Sn.Sn.C-bp-sS \n-tcm-[-\w ]n≥-h-en-°pw, A-[n-Im-cw e-`n-®m¬ cmjv-{S-Øn-s‚ t]-cv bp-ss\-‰-Uv tÃ-‰v-kv Hm-^v C-¥y F-∂m-°pw, tk-Xp-k-ap-{Zw ]-≤-Xn \-S-∏m-°pw, Iq-Sw-Ip-fw B-W-h\n-e-bw A-S-®p-]q-´pw... Cß-s\ t]m-hp-∂p hm-Kv-Zm\-߃. sh-´n-em-b _n.sP.]n. t\-Xr-Xzw ap-Jw c£n-°m-\p-≈ {]-kv-Xm-h\-I-fp-am-bn D-S-s\ h-∂p. Hm-tcm ]m¿-´n-°pw A-h-ch-cp-sS {]-I-S-\-]-{Xn-IIƒ D-≠m-hp-sa-∂v H-gp°≥ a-´n¬ ]-d-™v c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p _n.sP.]n. h-‡mhv \n¿-a-e ko-Xm-cm-a≥. ]-t£, `-c-Ww In-´n-bm¬ s]m-Xp-an-\n-aw ]-cn-]m-Sn-bneq-sS (kn.Fw.]n.) {]-iv-\-w ]-cn-l-cn°m\m-hp-sa-∂mWv _n. sP.]n-bp-sS Ah-Im-i-hm-Zw. F-∂m¬ Im-cy-߃ A{X F-fp-∏-a-√ F-∂-Xm-Wp k-Xyw. cm-atk-Xp ]-≤-Xn-sb F-Xn¿-°p-∂p _n.sP.]n. ]-t£, ]-≤-Xn X-an-gv-\m-´nse a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°p Kp-WwsN-øp-sa-∂m-Wv ssh-t°m-bp-sS \n-e]m-Sv. ssh-tIm X-s‚ kz-X-{¥ Cu-gw hm-Z-Øn¬ D-d-®p-\n¬-°p-tºmƒ _n.sP.]n. {io-e-¶-bp-sS A-J-fi-Xbn¬ hn-iz-kn-°p-∂p. X-an-g¿-°v {]-tXyI cm-jv-{Sw F-∂ ssh-t°m-bp-sS B-h-

iyw C-¥y-bn¬ A-Ø-cw hm-Z-߃-°p i-‡n-]-I-cp-sa-∂m-Wv _n.sP.]n. t\Xm-hv sh-¶-ø \m-bn-Up sN-ss∂-bn¬ {]-Xn-I-cn-®-Xv. F¬.Sn.Sn.C-bp-sS \n-tcm-[w \o-°W-sa-∂ \n-e-]m-Sv ap-ºpw ssh-t°m Db¿-Øn-bn-cp-∂p. ap-kv-enw `o-I-c-X-sb°p-dn-®v hm-tXm-cm-sX {]-kw-Kn-°p-∂ _n.sP.]n-°v ]-t£, ssh-t°m-tbm-Sv Iq-´p-tN-cp-∂-Xn¬ {]-iv-\-an-√. I-Sp-Ø F¬.Sn.Sn.C. hn-cp-≤-\m-b _n.sP.]n-bpsS ]p-Xn-b Xm-cw kp-{_-“-Wy-kzm-anbpw C-tX-°p-dn-®v {]-Xn-I-cn-®n-´n-√. C-Xn-\n-sS, bp.F≥. a-\p-jym-h-Imi I-Ωo-j≥ {io-e-¶≥ k¿-°m-cn-s\Xn-tc ]m-km-°n-b {]-ta-b-Øn¬ \n-∂v C-¥y hn-´p-\n-∂-Xv _n.sP.]n-bpw X-angv I-£n-I-fpw X-Ωn-ep-≈ _-‘-Øn¬ ]p-Xn-b hn-≈-ep-Iƒ Xo¿-°p-sa-∂p {]Xo-£n-°-s∏-Sp-∂p. X-an-gv-\m-´n-se GXm-s≠-√m I-£n-I-fpw thm-s´-Sp-∏n¬ \n-∂v C-¥y hn-´p-\n-∂-Xn-s\ A-]-e-]n®-t∏mƒ kp-{_-“-Wy≥ kzm-an kzm-KXw-sN-bv-Xp. Xn-c-s™-Sp-∏v Im-e-Øv X-an-gv hn-Im-c߃-s°-Xn-tc \n¬-°m≥ ]m¿-´n-°m-hn-s√-∂n-cn-s° mSv kzm-an-bp-sS \n-e-]m-Sv \ym\ v g n Xa bo-I-cn-°m≥ _n.sP.]n. ]m-Sv s]-Spw. a-s‰m-cp k-Jy-I-£n-bmb ]n.Fw.sI. C-t∏m-gpw CS-™p-X-s∂. k-Jy-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-{]-Im-cw ]p-Xp-t®-cn-bn-se GI ko-‰v tIm¨-{K-kv hn-a-X I-£n-bm-b \m-cm-b-W-kzm-an tIm¨-{K- n-\m-Wv. ]-t£, k-Jy-sØ a-dn-I-S-∂v ]n.Fw.sI. ]p-Xp-t®-cn-bn¬ kz-¥w ÿm-\m¿-Yn-I-sf {]-Jym-]n-®v _n.sP.]n-sb sh-√p-hn-fn-®p. _n.sP.]n-bpsS i-‡n-tI-{μ-ß-fn-sem-∂m-b tIm-bº-Øq-cn¬ Hu-tZym-Kn-I ÿm-\m¿-Yns°-Xn-tc A-Wn-Iƒ X-s∂ ]-c-ky-ambn I-em-]-s°m-Sn-bp-b¿-Øn. ]m¿-´n t\m-an-\n N-{μ-ti-J-c-s‚ ÿm-\m¿-YnXz-Øn-s\-Xn-tc A-Wn-Iƒ Hm-^n-kn¬ Ip-Øn-bn-cn-∏p-k-a-cw \-S-Øn. C-hn-sS ÿm-\m¿-Yn-bp-sS Im-cy-Øn¬ A-¥n-a Xo-cp-am-\-am-bn-´n-√.

Xan-sgv-\¡«v mSv PÃn-

2009se tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ 12 ko-‰n¬ a¬-k-cn-® _n.sP.]n°v In-´n-b-Xv 2.3 i-X-am-\w thm-´m-Wv. Ct∏mƒ _n.sP.]n. k-Jy-Øn-ep-≈ Un.Fw.Un.sI, ]n.Fw.sI, Fw.-Un.Fw.sI. F-∂n-h-Iq-Sn tN¿-Øm¬ BsI In-´n-b-Xv 22.7i-X-am-\w thm-´p-Iƒ. A-tX-k-a-bw, Un.Fw.sI-°v 25.09i-Xam-\w, F.sF.Un.Fw.sI-°v 22.88i-Xam-\-hpw tIm¨-{K- n-\v 15.03i-X-am-\hpw thm-´p-Iƒ e-`n-®p. Cu aq-∂p-I-£nI-fpw C-Ø-h-W-bpw H-‰-bv-°m-Wp a¬k-cn-°p-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cWw Nq-Sp-]n-Sn-®-tXm-sS {]-ap-J {Zm-hn-U I-£n-I-fm-b Un.Fw.sI-bp-sS-bpw F.sF.F.Un.Fw.sI-bp-sS-bpw tamUn-tbm-Sp-≈ H-fn-®p-I-fn Iq-Sp-X¬ hy‡-am-hp-I-bm-Wv. {]-Nm-c-W-cw-K-Øv kPo-h-am-b P-b-e-fn-X tIm¨-{K- n-\pw bp.]n.F. k¿-°m-cn-s\-Xn-sc-bpw B™-Sn-°p-tºm-gpw _n.sP.]n-bp-sS Xo{h ln-μp-Xz-sØ Ip-dn-t®m tam-Un-bp-sS tNm-c-°-d ]p-c-≠ ssI-I-sf-°p-dn-t®m C-Xp-h-sc H-c-£-cw D-cn-bm-Sn-bn-´n-√. C-SXv ]m¿-´n-I-fpw tIm¨-{K- pw C-Xp Nq≠n-°m-Wn-®-t∏mƒ cm-Py-sØ sIm-≈b-Sn-®-Xv tIm¨-{K- m-sW-∂pw Ct∏mƒ tam-Un-sb hn-a¿-in-t°-≠-Xn-s√∂p-am-Wp P-b-e-fn-X {]-Xn-I-cn-®-Xv. "tIm¨-{K- pw A-h-sc ]n-¥p-W-® Un. Fw.sI-bp-am-Wv cm-Pyw sIm-≈-b-Sn-®Xv. A-Xn-\v _n. sP.]n-sb-bpw tam-Unsb-bpw F-¥n-\p Ip-‰-s∏-Sp-Ø-Ww.' F∂m-Wv ]m¿-´n-bp-sS hm-Zw. Un.Fw.sI-bp-sS \n-e] - m-Spw H-´pw hyXy-kvX - a - √ - . tam-Un-sb I-cp-Wm-\n-[n {]Io¿-Øn-°p∂p. 26\v sN-ss∂-bn¬ Un.Fw.sI-bp-sS B-Zy {]-Nm-cW - t- bm-KØ - n¬ I-cp-Wm-\n-[n tIm¨-{K- n-s‚ h-©\-sb-°p-dn-®v am-{X-am-Wp kw-km-cn-®X - v. A-tX-ka - b - w, Un.Fw. sI. ]p-dØ - m-°nb A-gK - n-cn-bp-sS i-‡n Xn-cn-®d - n-™ hnhn-[ ]m¿-´n-Iƒ A-t±-lØ - n-s‚ ho-Sn-\pap-ºn¬ h-cn-\n¬-°p-Ib - m-Wv. tIm¨-{Kkv, _n.sP.]n, Fw.Un.Fw.sI, Xp-Sß - nb ]m¿-´n t\-Xm-°-sf-√mw I-gn-™-Zn-hk-ß-fn¬ A-t±-l-sØ k-μ¿-in-®p ]n¥p-Wt- X-Sn-°g - n-™p.


kozhikode

1189 ao\w 15

1435 P. AĬ 27

29 am¿®v 2014 i\n

Ifn-sb I-fn-¡mÀ¡v hn«p-sIm-Sp¡pI

_n.

kn.kn.sF-bp-sS A-[y-£-ÿm-\-Øp\n-∂v F≥ {io-\n-hm-k-s\ H-gn-hm-°n ]-I-cw kp-\n¬ K-hm-kv-I-sd \n-tbm-Kn-°-W-sa-∂ kp-{]nw-tIm-S-Xn ip-]m¿-i C-¥y≥ {In-°-‰v C-∂v FØn-t®¿-∂n-´p-≈ A-gn-a-Xn \n-d-™ A-h-ÿ-bn-te°p-≈ hn-c¬-Nq-≠-em-Wv. A-Sp-Øp-X-s∂ bp.F.Cbn¬ \-S-°p-∂ sF.]n.F¬. G-gmw ko-k-Wn¬ hmXp-h-bv-]v hn-hm-Z-Øn¬ ]-¶m-fn-I-fm-b SoapIsf ]s¶-Sp-∏n-°-cp-sX-∂pw {io-\n-hm-k-s‚ hy-h-km-bÿm-]-\-am-b C-¥ym kn-a‚ v-kn¬ D-≈-h-sc _n.kn.-kn.sF-bp-sS ÿm-\-ß-fn¬-\n-∂p \o-°-W-sa∂pw-Iq-Sn kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-°pI-bp-≠mbn. C-¥y≥ {In-°-‰n-s\ A-gn-a-Xn-ap-‡-am-°m-\p-≈ Xm¬-- ∏-cy-am-Wv kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-i-Øn¬ A-Sßn-bn-´p-≈-Xv. F-∂p-am-{X-a-√, I-fn-bp-sS a-d-hn-¬ Nne h-º-∑m¿ cm-Py-sØ \n-b-a-hy-h-ÿ-sb sam-ØØn¬ A-´n-a-dn-°p-∂p F-∂ B-i-¶m-Ip-e-am-b kml-N-cy-Øn-te-°p Iq-Sn tIm-S-Xn hn-c¬-Nq-≠p-∂p. ]-t£, C-¥y≥ {In-°-‰v cw-K-sØ A-gn-a-Xn-ap‡-am-°p-∂ Im-cy-Øn¬ tIm-S-Xn-°v F-{X-tØm-fw hn-P-bn-°m-\m-hpw F-∂-Xv H-cp I-\-Ø tNm-Zyw Xs∂-bm-Wv. tem-I-Øn-se G-‰-hpw k-º-∂-am-b {In°-‰v kw-L-S-\-bm-Wv _n.kn.kn.sF. tIm-Sn-I-fp-sS C-S-]m-Sm-Wv I-fn-\-S-Øn-∏v h-gn kw-L-S-\ \-S-Øp-∂Xv. Cu C-S-]m-Sp-I-fn¬ Xn-I-™ X-∂n-„-am-Wv {io\n-hm-k-\pw _-‘p-°-fpw A-Sp-∏-°m-cp-sam-s° sNbv-Xp-t]m-cp-∂-Xpw. t]m-cm-Ø-Xn-\v {]m-tZ-in-I-am-b tN-cn-Xn-cn-hp-Iƒ I-fn-\-S-Øn-∏n-s\ Nq-gv-∂p-\n¬-°pI-bpw sN-øp-∂p. Cu A-h-ÿ-bn¬ kp-\n¬ K-hmkv-I¿ _n.kn.kn.sF-bp-sS A-[y-£-\m-bn-h-∂mepw A-hn-sS \n-e-\n¬-°p-∂ Po¿-W-X ]q¿-W-ambpw C-√m-Xm-hp-sa-∂p tXm-∂p-∂n-√. {In-°-‰v I-fn-bpam-bn _-‘-s∏-´p-\n¬-°p-∂ Im-bn-tI-X-c Xm¬-∏-cy߃˛ A-h cm-{„o-b-am-hmw, hm-Wn-Py-am-hmw, a-s‰¥p-am-hmw-˛ I-fw-hn-s´m-gn-™m¬ am-{X-ta tIm-Sn-I-fpsS A-hn-ln-X C-S-]m-Sp-Iƒ \-S-°p-∂ Cu cw-Kw ip≤-am-hp-I-bp-≈q. tIm-S-Xn-bp-sS ta¬-t\m-´w A-Xn\p k-lm-b-I-am-hp-sa-¶n¬ \-∂m-bn. {In-°-‰v F-∂ I-fn-°v ]-t≠-X-s∂ Im-bn-I-_mly-am-b ]-e am-\-ß-fp-ap-≠v. {_n-´n-jv tIm-f-\n-I-fnse cm-{„o-b-˛-a-X-˛-km-aq-ln-I _-‘-߃ \n¿-W-bn°p-∂-Xn¬ {In-°-‰v h-en-b ]-¶p-h-ln-®n-´p-≠v. lnμp˛-ap-kv-enw hn-Im-c-߃-°v Xo sIm-fp-Øp-∂p F∂-Xn-s‚ t]-cn¬ sh≥-dmw Kp-e¿ {In-°-‰v a¬-k-c߃ hn-a¿-in-°-s∏-´-Xv Hm¿-°p-I. F-∂m¬ ]-Ww hm-cm-\p-≈ D-]m-[n-bm-bn {In-°-‰v am-dn-b-tXm-sS-bmWv, Im-bn-I-hn-t\m-Z-Øn-s‚ ssN-X-\yw A-Xn-\p \„-s∏-´-Xpw kzm¿-Y-tam-ln-Iƒ cw-K-sØ-Øn-b-Xpw. cm-{„o-b-°m-cpw hy-h-km-bn-I-fpw a-‰p-am-Wv C-∂v {In°-‰v cw-Kw ssI-b-S-°n-h-®n-´p-≈-Xv. i-c-Xv-]-hm¿, PKv-tam-l≥ Um¬-an-b, F≥ {io-\n-hm-k≥ Xp-S-ßn-bh¿ {In-°-‰n-s‚ \n-b-{¥-W-ta-s‰-Sp-Øp. C-Xp-X-s∂bm-Wv C-X-c Im-bn-I-ta-J-e-I-fn-epw Im-Wp-∂-Xv. Ifn-Iƒ A-t[m-tem-I-Øn-\v hn-´p-sIm-Sp-°p-∂ Cu Zp¿-Z-i-bv-°v A-dp-Xn-h-c-W-sa-¶n¬ I-fn I-fn-°m-cp-tSXpw I-fn-sb kv-t\-ln-°p-∂-h-cp-tS-Xp-am-h-Ww. I-fnbp-sS h-f¿-®-bv-°m-bn-cn-°-Ww ap≥-Xq-°w. tIm-S-Xn°v Cu D-Ø-c-hm-Zn-Øw F-{X-I-≠v \n-d-th-‰m-\m-hpsa-∂v I-≠-dn-bp-I X-s∂ th-Ww.

tUmÄ-^n³ U-b-tem-Kv

tUm

ƒ-^n-\p-Iƒ ]-ck - v] - c - w k-º¿-°Øn-te¿-s∏-Sm≥ ]-e-X-c-Øn-ep-≈ i-–ß - ƒ ]p-ds - ∏-Sp-hn-°p-∂X - v F-√m-h¿-°p-ad - n-bmw. F-¥m-Wv A-h¿ ssI-am-dp-∂ hn-hc - ß - ƒ F-∂v A-dnbm≥ ]-t£, C-Xp-hs - c I-gn-™n-´n-√. Im-cW - w, tUmƒ-^n-\p-If - p-sS i-–ß - f - p-sS B-¥c - m¿-Yw {K-ln-°m≥ a-\p-jy≥ A-hb - p-sS `m-j ]Tn-°W - w. {]m-No-\ inem-bp-KI - m-es - Ø a-\p-jy-cp-sS `m-j a-\ - n-em-°p-∂Xn-epw {]-bm-ka - m-Wv tUmƒ-^n≥-t]m-ep-≈ a-‰p kkvX - \ - n-If - p-sS `m-j ]Tn-s®-Sp-°¬. F-∂m-epw K-th-j-I¿ A-Xn-\p-X-s∂-bm-Wv Xp\n-™n-d-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv. hn-kv-tIm¨-kn¬ k¿-hI-em-im-e-bn-se tUmƒ-^n≥ ]T-\-tI-{μ-Øn-se sU-\n-kv sl¿-kn-Kv A-Ø-c-Øn-sem-cm-fm-Wv. Im¬\q-‰m-≠m-bn tUmƒ-^n-\p-I-fp-sam-Øm-Wv A-h-cp-sS Po-hn-Xw. Nn-c-Im-e-kp-lr-Øp-°-fm-b tUmƒ-^n≥Iq-´-Øn-sem-cm-fp-sS H-cp i-–w A-h¿-°p Xn-cn-®-dnbm≥ I-gn-™p. 2013 B-Kk - vX - n-em-Wp kw-`h - w. I-Sen-se N-≠n-Is - f kq-Nn-∏n-°p-∂ H-cp i-–w A-h¿ ÿn-ca - m-bn D-]t- bm-Kn-®n-cp-∂p. tUmƒ-^n-\p-Iƒ Cu i-–w a-\  - n-em-°n-bn-cn-°W - w. Im-cW - w, A-∂v tUmƒ-^n≥ ]p-ds - ∏-Sp-hn-® i-–ß - f - n-sem-∂v C-Xm-bn-cp∂p. sl¿-kn-Kn-s\ I-≠] - m-sS ""C-Xm h-cp-∂p I-S¬®-≠n'' F-∂¿-Yw h-cp-∂ H-cp i-–a - m-Wv tUmƒ-^n\p-If - n-sem-∂p kp-lr-Øp-°ƒ-°v ssI-am-dn-bX - v. A-Xym-[p-\n-I Iw-]yq-´¿ D-]-tbm-Kn-®m-Wv sl¿kn-Kpw kw-L-hpw i-–-ß-sf Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xv. ssh-Im-sX Iq-Sp-X¬ hm-°p-Iƒ ]Tn-s®-Sp-°m≥ Ign-bp-sa-∂m-Wp kw-L-Øn-s‚ {]-Xo-£.

t\Àhc `qan-X´- n-∏v tI-kv kn._n.sF°v; ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS cm-Pn-°m-bn ap-dh - nfn.

6

\½psS am\n-s^tÌm F´m-bn-cn-¡Ww H

-cp Xn-c-s™-Sp-∏p-Iq-Sn \mSn-s\ hn-fn-®p-W¿-Øn tKmZ-bn-en-d-°p-tºmƒ cm-jv-{So-b∏m¿-´n-I-fp-sS {]-I-S-\-]-{Xn-IIƒ hn-hn-[-X-cw hm-Kv-Zm-\ s]-cpa-g-I-fm-bn _-lp-P-\-k-a-£w s]-bv-Xn-d-ßp-I-bm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏v ap-∂n¬-°-≠v {]-I-S-\-]-{Xn-I-Iƒ C-d-°p-∂ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS P-\-ßtfm-Sp-≈ {]-Xn-_-≤-X-tbm ]{Xn-I-I-fn-se hm-Kv-Zm-\-ß-tfm thm-´m-bn ]-cn-W-an-®-Xn-\v h-enb N-cn-{X ]n≥-_-e-an-√. ap≥ {][m-\-a-{¥n C-μn-cm-Km-‘n-bp-sS "K-co-_n lTm-thm'(Zm-cn-{Zy-\n¿am¿-P-\w), _n.sP.]n-bp-sS {]kn-≤-am-b "C-¥y Xn-f-ßp-∂p' F-∂-sXm-∂pw hn-hm-Z-ß-fm-sb¶n-epw ¢-®v ]n-Sn-®n-´n-√. tIm¨{K- n-s‚ ]p-Xn-b ap-{Zm-hm-Iyw "\n-ß-fp-sS i-_v-Zw R-ß-fp-sS {]-Xn-⁄' F-∂-Xpw C-Xp-t]mse P-\-a-\- n-te-°n-d-ßm≥-am{Xw _-e-ap-≈-X-√. am-\n-s^tÃm-Iƒ hm-bn-®p ]Tn-®v thm-´v sN-øp-∂ F-{X {]-_p-≤ thm-´¿am-cp-≠v C-¥y-bn¬? tI-c-fØn¬? F-∂m¬, Nn-e A-{]Jym-]n-X am-\n-s^-tÃm-I-fp-≠v cm-{„o-b-∏m¿-´n-Iƒ-°pw A-h-cpam-bn ]-c-kv-]-c-[m-c-W-bp-≈ _yq-tdm-{I-kn-°pw. Cu A-{]Jym-]n-X H-fn-b-P-≠-I-fm-Wv bYm¿-Y-Øn¬ thm-´m-bn cq-]m-¥cw {]m-]n-°p-∂-Xv. B-cv, F-¥v, F-ß-s\, Ft∏mƒ kr-„n-°p-∂p-sh-∂v \-ap°v \n-b-X-am-b \n-›-b-ß-fn-s√¶n-epw F-√m Xn-c-s™-Sp-∏p-Iƒ°pw ap-t∂m-Sn-bm-bn h¿-Ko-b-Iem-]-ß-tfm kw-L¿-j-ß-tfm A-c-tß-dp-∂-Xv DØtc-¥y-bpsS am-{X-a-√, sIm-®p-tI-c-f-Øns‚-bpw N-cn-{X-Øn¬ kp-e-`-amb A-\p-`-h-a-s{X! 2014se tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-s‚ a-Wn-b-Sn hn-Zq-cß-fn¬ ap-g-ßm≥ B-cw-`n-°ptºmƒ X-s∂ bp.]n-bn-se ap-k^¿-\-K-dn¬ I-em-]w Iq-Øm-Sn. A-Xn-\v \m-b-I-Xzw h-ln-®-Xv kw-L ]-cn-hm-c-Øn-s‚ {]-[m-\a-{¥n-ÿm-\m¿-Yn-bm-bn A-htcm-[n-X-\m-b \-tc-{μ-tam-Un-bpsS Iq-´m-fn-bpw Kp-P-dm-Øv hw-il-Xy-°v ]n-∂n-se I-dp-Ø I-cß-fp-sS D-S-a-ÿ-\p-am-b ap≥ a{¥n A-an-Xv jm B-bn-cp-∂p. Aan-Xv jm-sb tam-Un bp.]n-bn-te°-b-®-Xv sh-dp-sX-b-√. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ]m¿-e-sa‚ v ko-‰p-≈ bp.]n-bn¬ t`-Z-s∏-´ ko-‰p-Ifn¬ P-bn-®m¬ am-{X-ta 272 F∂ am-{¥n-I-kw-Jy H-∏n-°m-\mhp-I-bp-≈q-sh-∂ Zo¿-L-Zr-„ntbm-sS-Ø-s∂-bm-Wv. tam-Un-sb-tbm tam-Un-bp-sS Ip-X-{¥-ß-sf-tbm B-h-iy-Ønte-sd sX-fn-hp-Iƒ e-`y-am-bn-´pw X-S-™p-\n¿-Øp-∂-Xn¬ ]-cm-P-

b-s∏-´ C-¥y≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K-kv A¿-ln-°p-∂ ]-cm-Pbw G-‰p-hm-ßm≥ Im-te-°q-´n Xo-cp-am-\n-® a-´n-em-Wv "\-tam'hm-Iw sNm-√p-∂-Xv. I-im-∏p-Imc-s\-∂pw a-c-W-Øn-s‚ i-º-f°m-c-s\-∂pw a-‰pw tam-Un-sb hn-ti-jn-∏n-® tkm-Wn-b \n-b{¥n-°p-∂ `-c-W-Iq-Sw X-s∂-bmWv tam-Un-°v C-k-Uv Im-‰-K-dn kp-c-£ \¬-Ip-∂-Xv. A-Xn-\p Im-c-W-am-h-s´, "`o-I-c-∑m-cn'¬\n-∂p-≈ "h-[-`o-j-Wn-bpw.' CØ-cw "h-[-`o-j-Wn' hm¿-ØIƒ C‚-en-P≥-kv hr-Ø-ß-sf D-≤-cn-®v \n-c-¥-cw am-[y-a-ßfn¬ h-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p-˛ Ch ]-{X-߃-°p \¬-Ip-∂-Xv sF.-_n-°p-≈n-se G-gmw-Iq-enI-fpw kw-L-]-cn-hm-c k-l-bm{Xn-I-cp-am-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏v B-k-∂-am-b L-´-Øn-epw C-Xp-t]m-ep-≈ hm-

Alva-Zv i-co^v ]n

kv D-tZym-K-ÿ-cpw sh-fn-s∏-SpØp-I-bp-≠m-bn. X-e-ÿm-\-\-Kcn-bm-b U¬-ln Im-Wm-\p-≈ ]q-Xn F-√m-h¿-°p-ap-≠m-hpw; hnZym-k-º-∂¿-°p hn-ti-jn-®pw. B ]q-Xn-bpw h-®v U¬-ln-bn-te°v h-≠n-I-b-dn-bm¬ A-h¿-°v ap-kv-enw t]-cp-I-fm-Wp-≈-sX¶n¬ Ip-Sp-ßn-b-Xp X-s∂. I-gn™ H-scm-‰ Hm-]-td-j-\n-eq-sS tam-Un-°v e-£-°-W-°n-\v thm´p-Iƒ a-dn-°m≥ I-gn-bpw. C-Øcw H-fn-b-P-≠-Iƒ am-\n-s^tÃm-I-sf I-S-Øn-sh-´n thm-´v _m-¶p-I-sf a-dn-®n-Sp-tºmƒ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw A-¥whn-´p-\n¬-°p-I-bm-Wv. C-Xn-s\ ^-e-{]-Z-am-bn t\-cn-Sm≥ H-cp a-cp∂pw A-h-cp-sS ssI-bn-en-cn-∏mbn ti-jn-°p-∂n-√.

Sm-U-bn-epw t]m-´-bn-epw bp.-F.]n.F-bn-epw Ip-cp-ßn Po-hn-X-an√m-Ø-h-cm-bn-Øo-cp-∂-Xn-\v bmsXm-cp am-‰-hp-ap-≠m-bn-´n-√. a-te-Km-hv kv-t^m-S-\-Øn¬ {]-Xn-bm-°-s∏-´ A-–p¬-I-eo-an\v b-Ym¿-Y {]-Xn kzm-an A-knam-\-μ Ip-‰-k-Ω-Xw \-S-tØ-≠n h-∂p c-£-s∏-Sm≥. Cu-bn-sS kzm-an in-hm-\-μv X-s‚ B-{i-aØn¬ s]-bn‚-Sn-°p-tºmƒ t]m-en-kv X-´n-s°m-≠p-t]m-bXm-sW-∂v kz-¥w sN-e-hn¬ tIm-S-Xn-bn-se-Øn sam-gn \¬In-b-t∏m-gm-Wv \m-kn¬ lp-kbv≥ F-∂ bp-hm-hn-\v tam-N-\Øn-s‚ hm-Xn¬ Xp-d-∂-Xv. Ft∏m-sg-¶n-epw G-sX-¶n-epw kzman-am-cp-sS Im-cp-Wy-Øn¬ tamNn-X-cm-°-s∏-tS-≠-h-c-√ \n-c-]-

s∏-Sp-∂ kw-L-sØ ]n-Sn-Iq-Sn h≥ tIm-em-l-e-ap-≠m-°n-b U¬-ln kv-s]-jy¬ sk-√n-s‚ Xnc-s™-Sp-∏p-th-f-bn-se Zp-cp-t±iyw h-f-sc hy-‡-am-bn-cp-∂p. A-Xm-h-s´, C-tX t]m-en-kn-s\ `-cn-°p-∂ tIm¨-{K-kv k¿-°mcn-s\-bm-Wv Ip-g-∏-Øn-em-°p-∂Xpw. c-≠p hn-Zym¿-Yn-I-sf \n-c-]cm-[n-I-sf-∂p I-≠v hn-´-b-® hnh-cw, `o-I-c-th-´ h≥ hm¿-Ø-bm°n-b am-[y-a-߃ aq-Sn-h-®-Xpw {i-≤n-°-s∏-Sm-sX t]m-h-cp-Xv. t]m-en-kn¬ \-tam-hm-Zn-Iƒ h-fsc Iq-Sp-X-ep-s≠-∂¿-Yw. H-cp a-Av-Z-\n-bp-sS Im-cy-Øn¬ am-{X-a-√, `o-I-c-°p-‰w Np-a-Øn A-d-kv-‰v sN-øp-∂ \n-c-]-cm-[nIƒ-°p-th-≠n apw-ss_ tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-Ip-∂ A-Uz. alv-aq-Zv {]m-N I-gn-™-Zn-h-kw alm-cm-{„ `o-I-c-hn-cp-≤-tk-\m ap≥ X-e-h-\pw apw-ss_ t]m-en-

Kp-P-dm-¯v t]m-en-kpw _mw-¥qÀ ss{Iw-{_m-©pw UÂ-ln t]m-en-kv kv-s]-jy sk-Ãpw tNÀ-¶ Iq-«p-sI-«m-Wv k-ao-]-Im-e-¯m-bn cm-Py-¯v `o-I-c-·m-sc kr-ãn-¨p-sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv. I-gn-ª Zn-h-kw UÂ-ln Im-Wm-³ h-¶ c-−p hn-ZymÀ-Yn-I-fpÄ-s¸-Sp-¶ kw-L-s¯ ]n-Sn-Iq-Sn h³ tIm-em-l-e-ap-−m-¡n-b U-Â-ln kv-s]-jy sk-Ãn-sâ Xn-c-sª-Sp-¸p-th-f-bn-se Zp-cp-t±-iyw h-f-sc hy-à-am-bn-cp-¶p. A-Xm-h-s«, C-tX t]m-en-kn-s\ `-cn-¡p-¶ tIm¬-{K-kv kÀ-¡m-cn-s\-bm-Wv Ip-g-¸-¯n-em-¡p-¶-Xpw. c-−p hn-ZymÀ-Yn-I-sf \n-c-]-cm-[n-I-sf-¶p I-−v hn-«-b-¨ hn-h-cw am-[y-a-§Ä aq-Sn-h-¨-Xpw {i-²n-¡-s¸-Sm-sX t]m-h-cp-Xv. ¿-Ø-Iƒ sI-´n-®-a-®v ]p-d-Øp-hnSp-∂-Xv tam-Un-bp-sS t]m-en-k√, tIm¨-{K-kv K-h¨-sa‚n-\v Io-gn-ep-≈ t]m-en-kv-˛-c-l-kymt\z-j-W sk-√p-I-fm-Wv. C-°q´¿ thm-´p-Iƒ Iq-´w-Iq-´-am-bn tam-Un-s∏-´n-bn¬ ho-gv-Øm≥ ho≠pw `o-I-cm-{I-a-W-]-≤-Xn-Iƒ ]p- d - Ø p- h n- ´ p- s Im- ≠ n- c n- ° ptºmƒ F-Xn¿-°m≥ tIm¨-{K n-\p-≈n¬ H-cp I-]n¬ kn-_¬ am-{X-ta-bp-≈q. A-Xn¬ Nm-μv-\nNu-°n-se 30 i-X-am-\w ap-kv-enw thm-´p-I-fn¬ I-Æp-w\-´v \n-c-]cm-[n-I-fm-b hn-Zym¿-Yn-I-sf U¬-ln-bn¬-\n-∂v ho-≠pw `o-Ic-ap-{Z-Ip-Øn A-d-Ãv sN-bv-X kw`-hw G-‰-hpw ]p-Xn-b-Xm-Wv. X-Shn-em-Ip-∂ "sIm-Spw-`o-I-c-∑mcn'te-sd-bpw t\-c-tØ t]m-enkv X-´n-s°m-≠p-t]m-bn A⁄m-X-tI-{μ-ß-fn¬ ]m¿-∏n°p-∂ \n-c-]-cm-[n-I-fm-sW-∂ hkv-Xp-X ]-e dn-´-tb¿-Uv t]m-en-

F-∂m¬, F-°m-e-Øpw kwL-]-cn-hm-c H-fn-b-P-≠-I-fp-sS _-en-bm-Sp-I-fm-bn ap-kv-enw sNdp-∏-°m¿ Im-cm-Kr-l-Øn¬ Pohn-Xw tlm-an-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ibpw sN-øp-∂p. ap-ºv _n.sP.]n°v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ko-‰p-Iƒ e-`n-® tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏v tIm-b-º-Øq¿ kv-t^m-S-\m-\¥-cw \-S-∂-Xm-bn-cp-∂p. F¬ sI A-Uzm-\n {]-kw-Kn°m-s\-Øp-∂-Xn-s‚ sXm-´p-apºm-bn-cp-∂p {]-kw-K-th-Zn-°-cnsI kv-t^m-S-\w. t\-´-ap-≠m-°nb-Xv _n.sP.]n-bpw k-Jy-I-£nbm-b P-b-e-fn-X-bp-am-bn-cp-∂p. A-Xn-epw A-I-s∏-´v ap-kv-enw sNdp-∏-°m-cp-sS \o-≠-\n-c! C-amwA-en, A¬-Pn-lm-Zv Xp-S-ßn-b Ip-td ]p-Xn-b `o-I-c-\m-a-ß-fpw A-∂p kr-„n-°-s∏-´p. kv-t^m-S\-ß-fn-se ln-μp-Xz-i-‡n-I-fpsS ]-¶v kp-hn-Zn-X-am-bn sX-fn™n-´pw ap-kv-enw sN-dp-∏-°m¿

cm-[n-I-fp-sS X-S-hp-Po-hn-Xw. kn.]n.F-Ωn-s‚ am-\n-s^-tÃm-bn¬ C-°m-cyw ÿm-\w-]n-Sn-®n-´p-s≠¶n-epw A-h¿ A-[n-Im-c-Øn-seØm≥ bm-sXm-cp km-[y-X-bp-an√m-Ø-Xn-\m¬ {]-tXy-In-®v KpW-an-√. F-∂p-am-{X-a-√, tI-c-fØn¬ bp.F.]n.F. B-Zy-am-bn A-Sn-t®¬-∏n-®-Xv C-S-Xp-k¿-°mcm-bn-cp-∂p-sh-∂-Xpw hn-kv-a-cn°-cp-Xv. 150 \n-c-]-cm-[n-I-fm-Wv tI-c-f-Øn¬ bp.F.]n.F. {]-Imcw X-S-hn-ep-≈-Xv. tIm¨-{K- ns‚ {]-I-S-\-]-{Xn-I-bm-h-s´ C°m-cy-Øn¬ Xn-I-™ au-\w-]men-°p-I-bpw sN-øp-∂p. Kp-P-dm-Øv t]m-en-kpw _mw•q¿ ss{Iw-{_m-©pw U¬-ln t]m-en-kv kv-s]-jy¬ sk-√pw tN¿-∂ Iq-´p-sI-´m-Wv k-ao-]-Ime-Øm-bn cm-Py-Øv `o-I-c-∑m-sc kr-„n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. Ign-™ Zn-h-kw U¬-ln Im-Wm≥ h-∂ c-≠p hn-Zym¿-Yn-I-fpƒ-

kv I-Ωo-j-W-dp-am-b cm-tI-jv acn-b-sb `o-I-c-hn-cp-≤ \n-b-a-{]Im-cw A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂m-hiy-s∏-´-Xv t]m-en-kn-s\ h-√msX {]-tIm-]n-∏n-°p-I-bp-≠m-bn. `o-I-c-ap-{Z Np-a-Ø-s∏-´ \q-dp-I-W°n-\v \n-c-]-cm-[n-I-fp-sS c-‡w]p-c-≠ ssI-I-fp-am-bm-Wv A-\h-[n B-tcm-]-W-߃-°p hn-t[b-\m-b, apw-ss_ `o-I-cm-{I-a-WØn¬-t∏m-epw kw-i-b-I-c-am-b ]-¶v B-tcm-]n-°-s∏-Sp-∂ Pq-X]m-c-º-cy-ap-≈ a-cn-b C-∂pw t]men-kv X-e-∏-Øv Xp-S-cp-∂-Xv. `o-Ic-{]-h¿-Ø-\-߃-°v \n-c-]-cm-[nI-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I h-gn b-Ym¿-Y `oI-c≥-am-sc c-£-s∏-Sm≥ k-lmbn-°p-∂p F-∂ Kp-cp-X-c-am-b Btcm-]-W-am-Wv a-cn-b-s°-Xn-tc {]m-N D-∂-bn-®-Xv. a-lm-cm-{„ `-cn°p-∂-Xpw a-tX-X-c tIm¨-{K m-sW-∂-Xp hn-kv-a-cn-°-cp-Xv. \yq-\-]-£-ß-fp-sS thm-´v C-{]mh-iyw tIm¨-{K- n-\v B-h-iy-an-

s√-∂m-tWm C-Xn¬-\n-∂p a-\ n-em-t°-≠-Xv. 10 h¿-jw tIm-b-º-Øq-cn-epw C-t∏mƒ aq∂-c-h¿-j-am-bn _mw•q-cn-se Im-cm-Kr-l-Øn-epw ITn\-hm-kw A-\p-`-hn-°p-∂ A-–p∂m-kn¿ a-Av-Z-\n-sb _n.sP.]n. k¿-°m-cn-s\-t∏m-se tIm¨-{Kkv k¿-°m-cpw th-´-bm-Sp-∂-Xv G-- ‰-hpw h-en-b D-Zm-l-c-W-as{X. P-\-߃ _n.sP.]n-sb tXm¬-∏n-®v tIm¨-{K- n-s\ A[n-Im-c-Øn-te-‰n-bm¬ kzm-`m-hnI-am-bpw a-Av-Z-\n-°v Pm-ayw e-`nt°-≠-Xm-bn-cp-∂p. A-Xv tI-c-fhpw I¿-Wm-S-I-bpw B-{K-ln-°p∂p. ]-t£, F-¥p-sIm-t≠m tIm¨-{K- n-s‚ ]-ªn-Iv t{]mkn-Iyq-´¿-am¿ Pm-ay-Øn-\v X-S w \n¬-°p-∂p. C-{X-sbm-s° _-l-f-ap-≠mbn-´pw F-¥p-sIm-≠v \o-Xn \-S∏m-°m≥ tIm¨-{K- n-s‚ I¿Wm-S-I-˛-tI-{μ `-c-W-Iq-S-߃°v km-[n-°p-∂n-√. G-‰-hp-sam-Sphn¬ tIm¨-{K- n-s‚ I¿-Wm-SI k¿-°m¿ a-Av-Z-\n-°v tcm-Kß-sfm-∂p-an-s√-∂pw Pm-ayw In´m-\p-≈ A-S-hm-sW-∂pw kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ k-Xy-hm-Mv-aqew \¬-In-b-Xv sR-´-tem-sS-bmWv tI-c-fw {i-hn-®-Xv. a-Av-Z-\n tI-kp-am-bn _-‘s∏-Sp-Øn-s°m-≠p-X-s∂ I-≈t°-kn¬ Ip-Sp-°n _mw-•q-cn¬ P-bn-en-e-S-® ]-c-∏-\-ßm-Sn-bnse k-°-cn-b, I-Æq-cn-se i-ao¿ F-∂n-h-cpw tIm-gn-t°m-Sv ap-°w kz-tZ-in sF.Sn. hn-Z-Kv-[≥ b-lvb I-Ωp-°p-´n-bpw Dƒ-s∏-sS At\-Iw \n-c-]-cm-[n-I-fp-sS Im-cyØn¬ tI-c-fw D¬-°-WvT-bn-emWv. C-h-cpƒ-s∏-sS-bp-≈ sN-dp∏-°m-sc-bpw bp.F.]n.F. {]-Imcw tI-c-f-Øn¬ P-bn-en-ep-≈ 150 \n-c-]-cm-[n-I-sf-bpw tam-Nn-∏n°-W-sa-∂ B-h-iyw F-{X-Imew I-gn-™n-´pw _-[n-c-I¿-Wß-fn-em-Wp ]-Xn-°p-∂-Xv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ap-∂Wn-I-fp-sS {]-I-S-\-]-{Xn-I-Iƒ°-∏p-dw tI-c-f-Øn-se P-\-ß-fpsS B-h-iyw \n-c-]-cm-[n-I-fp-sS tam-N-\-am-Wv. ap-Jy-[m-cm ]m¿-´nI-tfm-Spw ÿm-\m¿-Yn-I-tfm-Spw \n-c-]-cm-[n-I-sf tam-Nn-∏n-°p-sa∂ hm-Kv-Zm-\w B-h-iy-s∏-´m¬ A-Xn-\v ^-e-ap-≠m-tb-°mw. Cu _m-[y-X ^-e-{]-Z-am-bn thm-´¿am¿ hn-\n-tbm-Kn-°-s´. kw-L-S\-Iƒ C-°m-cyw D-b¿-Øn-∏n-Sn°-s´. C-Xn-\m-bn a-s‰m-c-h-k-cw In-´m-\n-S-bn-s√-∂v F-√m-h-cpw Hm¿-°-Ww. C-h-sc hn-´-b-®m¬ thm-´v X-cmw F-∂v ÿm-\m¿-YnI-tfm-Spw ap-∂-Wn-I-tfm-Spw hn-fn®p-]-d-bm≥ Hm-tcm thm-´¿-am-cpw X-t‚-Sw Im-Wn-°-Ww. hn-ti-jn®v, Hm-tcm ap-kv-enw kw-L-S-\Iƒ-°pw C-°m-cyw D-∂-bn-°m≥ _m-[y-X-bp-≠v.

P\m-[n-]-Xy-¯n-Â-\n-¶v _n-kn\-kv hm-gv-Nbn-te-t¡m? C

-¥y≥ cm-{„o-b-Øn-s‚ \nb-{¥-Ww G-d-°p-td ]q¿W-am-bpw _n-kn-\-kv Xm¬-∏-cykw-c-£-Ww tI-{μo-I-cn-®p-≈ {]-`p-Xz-hm-gv-N-bp-sS ]n-Sn-bn-¬ AI-s∏-´n-cn-°p-∂p. Xn-c-s™-Sp-∏vIm-em-h-ÿ \n-e-hn¬ h-∂-tXmsS, A-gn-a-Xn-bpw N-ßm-Ø-ap-Xem-fn-Ø-hpw-˛ t{Im-Wn Iym-]n-‰en-kw˛ s]m-Xp-hn-hm-Z-ß-fn¬ ap¥n-b {]m-[m-\yw t\-Sn-°-gn-™ncn-°p-I-bm-Wv. C-¥y-bn-se C-SXp-]-£-hpw Bw B-Zv-an ]m¿´n(F.F.]n.)bpw H-gn-sI-bp-≈ ap-Jy-[m-cm-˛-{]m-tZ-in-I ]m¿-´n-Isfm-∂pw X-s∂ h≥-In-S tIm¿-]td-‰v _n-kn-\-kv Xm¬-∏-cy-ß-sf tNm-Zyw-sN-øm-≥ ap-tºm-´p-h-cp∂p-an-√. C-Xn-\p-≈ Im-c-Ww tXSn ]m-gq¿-∏-Sn-h-sc-sbm-∂pw t]mth-≠ Im-cy-hp-an-√. km-º-Øn-I Xm¬-∏-cy-ß-ƒ kw-c-£n-°p-I-X-s∂-bm-Wn-Xv. _w-Kmƒ Dƒ-°-S¬ {]-tZ-i-Øp\n-∂p-≈ F-Æ-∏m-S-ß-fn¬-\n∂p Ip-gn-s®-Sp-°p-∂ {]-Ir-Xn-

hm-X-I-Øn-s‚ hn¬-∏-\-hn-e bq\n-s‰m-∂n-\v 4.2 tUm-f-dn¬-\n∂pw F-´p-tUm-f-dn-te-sd-bm-bn Db¿-Øm-\p-≈ bp.]n.F. `-c-WIq-S-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w X-s∂ t\m-°p-I. Cu Xo-cp-am-\-Øns‚ ap-Jy Kp-W-t`m-‡m-°ƒ aptI-jv Aw-_m-\n-bp-sS dn-e-b≥kv C≥-U-kv-{So-kv en-an-‰-Uv(B¿.sF.F¬.) X-s∂-bm-bn-cn°pw. hm-X-I D¬-∏m-Z-\-˛-]-¶nS¬ I-cm-dn¬ B-Zyw H-∏p-h-®t∏mƒ B¿.sF.F¬. bq-\n-s‰m∂n-\v 2.34 tUm-f¿ \n-c-°n¬ hmX-Iw e-`y-am-°m-sa-∂v G-‰n-cp-∂Xm-Wv. H-cp Z-i-I-°m-ew ]n-∂n-´t∏mƒ Aw-_m-\n \n-e-]m-Sv am-‰n. \n-c-°v 4.2 tUm-f-dm-°m≥ imTyw-]n-Sn-°p-I am-{X-a-√, D¬-∏m-Z\w Ip-d-®v em-`w D-b¿-Øm≥ {ian-°p-I-bpw sN-bv-Xp. A-∂-sØ s]-t{Sm-fn-bw a{¥n F-kv P-bv-]m¬ sd-Õn C-Xn\p X-øm-dm-bn-s√-∂-Xn-\p ]p-d-sa 2012 sa-bv am-k-Øn¬ D¬-∏m-Z\w a-\-∏q¿-hw Ip-d-®v Ir-{Xn-a

[\Imcyw ■

{]^. sI Ac-hn-μm-£≥

£m-a-ap-≠m-°m-≥ {i-an-®-Xn-s‚ t]-cn¬ 100 tIm-Sn tUm-f¿ ]n-gsbm-Sp-°m-\pw B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. ]n-g-sbm-Sp-°p-∂-Xn-\p ]-Icw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ tI-kn\v t]m-hp-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. Cu X¿-°w ss{S-_yq-W-en-s‚ ]-cn-KW-\-bn-em-Wn-∂pw. sd-Õn-°v s]t{Sm-fn-bw h-Ip-∏v \-jv-S-am-bn. ]I-cw In-´n-b-tXm? A-{]-[m-\-amsbm-cp im-kv-{X km-t¶-Xn-I Kth-j-W h-Ip-∏pw. G-Xm-bm-epw 2014 G-{]n¬ H∂p-ap-X¬ Aw-_m-\n-°v B-hi - ys∏-´ C-c´- n-hn-e In-´p-sa-∂X - v D-d∏ - mbn-´p-≠.v C-Xn-\n-sS hn-e C-\n-bpw D-b¿-Øp-I e-£y-am-°n Aw-_m\n cw-KØ - p-h∂ - n-´p-≈X - ,v A-t±-lØn-s‚ hm-XI - π - m‚p-Iƒ ]q-¿W - am-bn hn-\n-tbm-Kn-°m-\m-h-iy-amb {]-Ir-Xn-hm-XI - w F-Æ∏ - m-Sß - -

fn¬ e-`y-as - √-∂ ]-®° - ≈ - w X-´nhn-´p-sIm-≠m-Wv. Cu Un-am≥-Uv A-\p-hZ- n-°p-I F-∂X - p i-‡a - mb hn-a¿-i-\-Øn-\n-S-bm-°p-sa-∂Xn-\m¬ a-s‰m-cp hn-ZK - [ v- \o-°a - mWv \-SØ - m≥ t]m-hp-∂X - .v H-cp {]-tXy-I t^m¿-ap-e˛- k-ahm-Iyw-˛ A-Xn-\v I-s≠-Øn-bn-cn°p-I-bp-am-Wv. C-d-°p-a-Xn sN-øs∏-Sp-∂ {]-Ir-Xn-hm-X-Iw A-tX hn-eb - v° - v dn-eb - ≥-kn-\v \¬-Ip-I F-∂-Xm-Wp ]-≤-Xn. C-d-°p-a-Xnbp-am-bn _-‘s - ∏-´ a-‰p sN-eh - pIƒ tI-{μ-k¿-°m¿ h-ln-°p-Ibpw sN-øpw. hm-XI - Ø - n-s‚ hn¬∏-\h - n-e B-`y-¥c - a - m-bn D¬-∏m-Zn∏n-°p-∂ A-kw-kv-Ir-X-hm-X-Iw kw-kvI - c - n-s®-Sp-°p-∂ ip-≤o-Ic - n® hm-X-I-Øn-t‚-Xp-X-s∂-bm-bncn-°pw. A-Xm-b-Xv A-k-an-se tXm-´-ß-fn¬-\n-∂v D¬-∏m-Zn-∏n-

°p-∂ tX-bn-eb - v° - pw Cw-•≠ - n¬\n-t∂m kv-tIm-´v-e≥-Un¬-\nt∂m C-d° - p-aX - n-sN-øp-∂ tX-bne-bv° - pw H-tc hn-eX - s - ∂. t\m-°tW, dn-e-b≥-kn-s‚ kzm-[o-\w? kz-X{- ¥ C-¥y-bp-sS, C-¥y≥ P\-X-bp-sS s]m-Xp-kz-Øm-b H-cp hn-`-hw H-cp tIm¿-]-td-‰n-\v ssIam-dp-∂h - n-[w? bp.]n.F. `-c-W-Iq-Sw C-Xn-\v au-\m-\p-hm-Zw \¬-In-bn-cn-°pI-bp-am-Wv. C-Xv {]-`p-Xz-hm-gv-N-bs√-¶n¬ a-s‰-¥m-Wv? C-°-gn™ s^-{_p-h-cn aq-∂mw-hm-cØn¬ Sm-‰-bv-°pw A-Zm-\n {Kq-∏n\pw bp.]n.F. k¿-°m¿ \-s√mcp k-Ωm-\w \¬-In-bn-cp-∂p. kwÿm-\ s]m-Xp-ta-J-em-ÿm-]-\߃-°v H-cp \n-›n-X \n-c-°n¬, Kp-P-dm-Øn¬ {]-h¿-Ø-\w \-SØn-h-cp-∂ Cu tIm¿-]-td-‰v ÿm-]-\-߃ A-h-bp-sS sa-Km πm‚p-I-fn¬-\n-∂p-≈ ssh-ZypXn \¬-Ip-sa-∂m-bn-cp-∂p I-cm¿ hy-h-ÿ-sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. Cu hy-h-ÿ-bn-em-Wn-t∏mƒ h≥-

tXm-Xn¬ sh-≈w tN¿-Øn-cn°p-∂-Xv. km-[m-c-W \n-c-°n-epw 830 cq-] A-[n-I-am-bn bq-\n-s‰m∂n-\v A-Zm-\n-°pw 330 cq-] hoXw Sm-‰-bv-°pw e-`y-am-hp-a-s{X! A-Xm-b-Xv ]p-Xn-b \n-c-°v ]-g-b \n-c-°n-s‚ C-c-´n-bn-te-sd h-cp∂p. C-c-Iƒ-°v Iq-Sp-X¬ in-£, th-´-°m¿-°v A-[n-I-em-`w! am{X-a-√, ap≥ I-cm¿-hy-h-ÿ-I-sf√mw C-tXm-sS d-±m-°-s∏-Sp-Ibpw sN-bv-Xn-cn-°p-∂p. tIm¿-]-td-‰v {]-`p-°-∑m-cp-sS kp-h¿-W-Im-ew-X-s∂. hn-]-Wnhy-hÿ - b - pw hn-]W - n-i‡ - n-If - pw kz-X{- ¥-am-bn {]-h¿-Øn-°m≥ CS-an-√m-sX A-e™ p-Xn-cn-bp-s∂mcp kw-hn-[m-\-am-bn am-dn-bn-cn-°bm-Wv C-¥y≥ P-\m-[n-]X - y-hy-hÿ. C-¥y-bn¬ C-t∏mƒ D-≈X - v b-Ym¿-Y hn-]W - n-hy-hÿ - t- ]m-epa-√. G-Xm-\pw tIm¿-]-td-‰p-Iƒ b-tY-„w ssI-Im-cyw sN-bv-Xp-hcp-∂-Xpw _n-kn-\-kv {]-`p-°ƒ B-[n-]-Xyw ]p-e¿-Øp-∂-Xp-amsbm-cp hy-hÿ - b - m-Wn-Xv.

Hmt«m-Wa-kv tIm-f-Pp-I-fp-sS Im-Wm-¸p-d-§Ä tI

-c-f-Øn-se tIm-f-PpIƒ-°v Hm-t´m-W-a-kv ]-Z-hn \¬-Im-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpam-bn kw-ÿm-\-k¿-°m¿ aptºm-´p-t]m-hp-I-bm-sW-∂-dn-bp∂p. A-[ym-]-I-cp-sS-bpw Po-h\-°m-cp-sS-bpw hn-Zym¿-Yn-I-fpsS-bpw F-Xn¿-∏n-s\ A-h-K-Wn®p-sIm-≠m-Wv A-[n-Im-cn-I-fpsS \o-°w. Xn-I-®pw hy-Xy-kv-X-am-b hnZym-`ym-k kw-kv-Im-c-hpw \n-b-aß-fpw D-≈ \-Ωp-sS tI-c-fØn¬ tIm-f-Pp-Iƒ Hm-t´m-W-akv B-°p-∂-Xv h-f-sc-tb-sd ]T\-߃-°p-ti-j-am-bn-cn-°-Ww. F-∂m¬, C-hn-sS k¿-°m-tcm a‰v G-P≥-kn-I-tfm C-°m-cyØn¬ bm-sXm-cp ]T-\-hpw \-SØn-bn-´p-≈-Xm-bn A-dn-hn-√. ]e tIm-f-Pp-Iƒ-°pw Hm-t´m-W-akv ]-Z-hn-°p-≈ A-t]-£ \¬Im≥-t]m-epw Xm¬-∏-cy-an-√m-bncp-∂p. A-t]-£n-®-Xn-\p-ti-jw

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p ]n-∑m-dn-b-h-cp-ap-≠v. B-Zy-L-´Øn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ tImf-Pp-I-fn¬-s∏-´ c-≠v k¿-°m¿ tIm-f-Pp-Iƒ-°pth-≠n A-t]£ \¬-In-b-Xp-t]m-epw tIm-fPv hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏m-Wv. tem-I-Øn¬ ]-e cm-Py-ß-fnepw Hm-t´m-W-a-kv hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fm-Wv a-‰p-≈-h-tb°mƒ `w-Kn-bm-bn {]-h¿-Øn-°p∂-Xv F-∂m-Wv Hm-t´m-W-a-kv k-{º-Zm-b-sØ A-\p-Iq-en-°p∂-h-cp-sS hm-Zw. F-∂m¬, a-‰p cm-{„-ß-fn-se hn-Zym-`ym-k A¥-co-£-a-√ tI-c-f-Øn-te-Xv. A-hn-sS-sbm-s° Hm-t´m-W-a-kv B-bn-Ø-s∂-bm-Wv {]-kv-Xp-X ÿm-]-\-߃ B-cw-`n-®-Xp-Xs∂. B cm-Py-ß-fn-se km-ºØn-I-ÿn-Xn-bpw hy-Xy-kv-X-am-

s≠-¶n-epw `m-hn-bn¬ F-√m-X-cØn-ep-≈ Hm-t´m-W-an-bpw h-cpw F-∂-Xn¬ X¿-°-an-√. kn-e-_kv, ]mT-]p-kv-X-Iw, A-[y-b-\w, ]-co-£m-\-S-Øn-∏v C-h-sbm-s° Wv. tIm-f-Pp-I-fn-se hn-Zym-`ymtIm-f-Pp-I-fp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Øk-\n-e-hm-cw D-b-cpw, A-®-S-°Øn-em-hp-tºmƒ ]-Sn-]-Sn-bm-bn ap-≠m-hpw, {]-h¿-Ø-\-kzm-X{¥y-ap-≠m-hpw, hn-P-b-i-X-am-\w bq-\n-th-gv-kn-‰n-bpw k¿-°m-cpw h¿-[n-°pw, ÿm-]-\w h-en-b h- Cu cw-K-Øp-\n-∂p ]n-∑m-dp-If¿-® t\-Spw F-∂n-ß-s\ Kp-W- bm-Wp-≠m-hp-I. hn-Zym¿-Yn-Iƒ `o-a-am-b ^oI-c-am-b H-t´-sd Im-cy-߃ Dkv sIm-Sp-Øv ]Tn-t°-≠n-h-cpw. ≠m-hm-sa-¶n-epw A-h-bv-s°mC-t∏mƒ X-s∂ F-bv-U-Uv tIms° a-dp-h-i-hp-ap-≠v. f-Pp-I-fn¬ [m-cm-fw kzm-{i-b ÿm-]-\-߃ X-Ωn¬ In-StIm-gv-kp-Iƒ \-S-°p-∂p-≠v. a¬-k-c-ap-≠m-hm-\pw A-gn-a-Xnkm-[m-c-W tIm-gv-kp-I-fp-sS bpw kz-P-\ ]-£-]m-X-hpw \-S^o-kn-s‚ 20 C-c-´n-tbm-f-am-Wv am-Sm-\pw ]-co-£m-k-{º-Zm-bwt]m-epw I-f-¶n-X-am-hm-\pw km- C-h-bp-sS ^o-kv. hn-Zym¿-Yn-I-fpsS-bpw A-[ym-]-I-cp-sS-bpw a-‰p [y-X-bp-≠v. tIm-∏n-b-Sn-°m-\pPo-h-\-°m-cp-sS-bpw C-t∏m-gp-≈ ≈ ku-I-cyw sN-bv-Xp-sIm-Sp]-e A-h-Im-i-ß-fpw l-\n-°Ø H-cp Hm-t´m-W-a-kv tIm-f-Pv s∏-Spw. ]-e kzm-{i-b F≥-Pn-\o{]n≥-kn-∏-en-s‚ I-Y tI-´n-cp∂p. X¬-°m-ew A-°m-Z-an-I Hm- b-dn-Mv-˛-sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-It´m-W-an am-{Xw F-∂v ]-d-bp-∂p- fpw C-t∏mƒ {I-a-t°-Sp-I-fp-sS

tI-fo-cw-K-ß-fm-Wv. Nn-e tIm-fPp-Iƒ A-S-®p-]q-´n. Nn-e-Xv hn¬°m≥ h-®n-cn-°p-∂p. a-‰p kwÿm-\-ß-fn-se ]-e Hm-t´m-W-akv tIm-f-Pp-I-fpw Fw._n.F. t]m-ep-≈ tIm-gv-kp-Iƒ-°v ]Tn°p-∂-h-cn¬-\n-∂v Cu-Sm-°p-∂ `o-a-am-b ^o-kv sIm-≠m-Wv ]nSn-®p-\n¬-°p-∂-Xp-X-s∂. k-XyØn¬ km-[m-c-W-°m¿-°pw ]mh-s∏-´-h¿-°pw h-en-b sh-√p-hnfn-bm-bn Cu tIm-f-Pp-Iƒ h-f¿∂p-h-cpw.

°m-sX C-d-ßn-t∏m-hp-I-bpw sN-bv-X Bw B-Zv-an ]m¿-´n-°v ku-P-\y-am-bn h-en-b {]-Nm-cw e-`n-°p-tºmƒ C-¥y-bn-se H-´pan-° kw-ÿm-\-ß-fn-epw I-Ωn‰n-I-fp-≈ F-kv.Un.]n.sF-sbt∏m-ep-≈ ]m¿-´n-sb am-[y-a߃ a-\-∏q¿-hw Xn-c-kv-I-cn-°p∂p. tIm¿-]-td-‰v ap-X-em-fn-am-cpsS-bpw I-≈-∏-W-Øn-s‚-bpw ]n¥p-W-bp-s≠-¶n¬ am-{X-ta \-hcm-{„o-b-Øn-\pw hn-P-bn-°m≥ ]-‰q F-∂-Xv F-{X-am-{Xw Zpx-JI-c-am-Wv.

H-cp c-£-I¿-Øm-hv tIm-gn-t°m-Sv

k-_m-lv B-\-ßm-Sn

Zpx-JtIm¿-I-c]w-td-‰v ap-X-em-fn-am-cp-

sS ]-Ww-]-‰n am-[y-a-߃ D-b¿Øn-°m-´n-b-Xn-\m¬ U¬-lnbn¬ A-[n-Im-c-Øn-se-Øp-Ibpw 50 Zn-h-kw-t]m-epw Xn-I-bv-

tXP-kv sIb-¿ ]{Xw kw-_-‘n-® F-√m -]-cm-Xn-I-ƒ°pw thejascare@thejasonline.com support@thejasonline.com Phone - 0495 3061167

C¶s¯ hmNIw tIm¿-]-td-‰v ap-X-em-fn-am-cp-sS-bpw I-≈-∏-W-Øn-s‚-bpw ]n-¥p-W-bp-s≠-¶n¬ am-{X-ta \-h-cm-{„o-b-Øn-\pw hn-P-bn-°m≥ ]-‰q F-∂-Xv F-{X-am-{Xw Zpx-J-I-c-am-Wv. Ip™q-™n-sX-{X I-≠n-cn-°p∂p...!

k-_m-lv, B-\-ßm-Sn

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


7 tZiobw P-bn-en t^-k_ -v p-¡v {]-Xn a-c-n-¨m-epw in-£-bm-bn hn-[n-¨ Sn ]nh[ t ¡k n Poh ] c y´ w in£ n¨ Ipª \ ´ ³ D-]t- bm-Kw: tI-kv 11te-¡p am-än `m-cy-bp-am-bn tlm-«-en- Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n ]n-g Cu-Sm-¡m-sa-¶v ssl-t¡m-S-Xn 29 am¿®v 2014 i\n

kozhikode

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc-≥ h-[-t°-kn-se {]-Xn-Iƒ Pbn-en¬ t^-kv-_p-°pw C‚¿s\-‰pw D-]-tbm-Kn-® tI-kv ASp-Ø-am-kw 11te-°p am-‰n. tIm-gn-t°m-Sv Pp-Uo-jy¬ ^Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbm-Wv tI-kv am-‰n-b-Xv. B-dp {]-Xn-I-fp-≈ tIkn¬ C-∂-se A-©p-t]-cmWp lm-P-cm-b-Xv. {]-Xn-I-fm-b sNm-¢n kz-tZ-in sI sI ap-lΩ-Zv jm-^n-, In¿-am-Wn a-t\m-Pv, sIm-Sn kp-\n, Sn sI c-Xo-jv, sI jn-t\m-Pv F-∂n-h-cm-Wp lm-P-cm-b-Xv. a-s‰m-cp {]-Xn-bmb ]n c-Pn-Øv lm-P-cm-bn-√. XpS¿-∂v tI-kv 11 -te-°p am-‰n a-Pnkv-t{S-‰v Sn-‰n- tPm¿-Pv D-Ø-c-hn´p. C-tX-Øp-S¿-∂v N-{μ-ti-J-

c≥ h-[-t°-kn¬ in-£n-°s∏-´v X-S-hn¬ I-gn-bp-∂ jm-^nsb t]m-en-kv Xn-cn-sI P-bn-ente-°p sIm-≠p-t]m-bn. Sn ]n h[-t°-kn¬ hn-Nm-c-W X-S-hpIm-c-\m-bn tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m P-bn-en¬ I-gn-bp-tºm-gm-Wv Pbn¬-N-´w ew-Ln-®v jm-^n samss_-en¬ t^-kv-_p-°v D-]tbm-Kn-®-Xv. {]-Xn-I-fm-b In¿-am-Wn at\m-Pv, sIm-Sn kp-\n F-∂ F≥ sI kp-\n¬-Ip-am¿ F-∂nh-cpw t^-kv-_p-°v D-]-tbm-Kn®-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-´p-s≠¶n-epw jm-^n-sb-°p-dn-®p-≈ hn-h-c-ß-fm-Wv {]m-Y-an-I-am-bn t]m-en-kv A-t\z-jn-®n-cp-∂-Xv. t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n Akn. ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ Sn hn A-jv-d-^v lm-P-cm-bn.-

k-eow-cm-Pv: ap-Jy-a-{´n cm-Pn-h-bv-¡-W-w-þ_n.-sP.-]n.-

sse-k³-kv ]p-Xp-¡n-bn-Ã; G-{]n ap-X _m-dp-I-Ä- {]-hÀ-¯n-¡n-Ã

]m-e-°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n- D-Ω≥Nm-≠n-bp-sS K¨-am-\m-bn-cp-∂ k-eow-cm-Pn-s‚ `q-an-X-´n-∏v tIkv kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°W-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn D-Ø-chn-´ km-l-N-cy-Øn¬ ap-Jy-a{¥n-ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°-W-sa∂v _n.-sP.-]n. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v hn ap-c-fo-[-c≥ B-hiy-s∏-´p. ]m-e-°m-Sv {]-kv-¢-∫v kwL-Sn-∏n-® ap-Jm-ap-J-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Cu tI-kp-am-bn _-‘-s∏´v ssl-t°m-S-Xn \-S-Øn-b ]-cma¿-iw {i-t≤-b-am-Wv. tI-c-f-Øn¬ kn.-]n.-F-Ωpw tIm¨-{K- pw ku-lr-Z -a¬-kc-am-Wp \-S-Øp-∂-Xv. tI-{μ-a{¥n F sI B‚-Wn hn-a¿-i-\߃-°v A-Xo-X-\m-sW-∂v tIm¨-{K-kv h-cp-Øn-Øo¿-°p∂-Xv {]-Xn-tcm-[ cw-K-sØ `-cW-]-cm-P-bw a-d-®p-h-bv-°m-\msW-∂pw C-Xn¬-\n-∂v B‚-Wn°v H-gn-bm-\m-hn-s√-∂pw ap-c-fo[-c≥ Iq-´n-t®¿-Øp.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øp \n-eh - n-ep-≈ _m-dp-If - p-sS sse-k≥-kv Im-em-h[ - n Xn-¶f - mgvN - A-hk - m-\n-°pw. I-gn-™ a{¥n-k-`m-tbm-Kw sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w am-‰nh-®t- Xm-sS G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ kw-ÿm-\-sØ _m-dp-Iƒ-°v Xp-d-∂p-{]-h¿-Øn-°m-\m-hn-√. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-ap-ºv ]p-Xp°m≥ km-[y-X-bn-s√-∂n-cn-s° G-{]n¬ ]-Øp-h-sc _m-dp-I-fpsS {]-h¿-Ø-\w X-S- -s∏-Sp-sa∂m-Wp kq-N-\. A-tX-k-a-bw, sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-Im≥ k¿-°m-cn-\p-ta¬ I-Sp-Ø kΩ¿-±h - p-am-bn _m¿ D-Sa - I - ƒ cwK-Øp-≠v. Xn-c-s™-Sp-∏p s]-cp-am-‰-®´w \n-e\ - n¬-°p-∂X - n-\m¬ \-b]-ca - m-b hn-jb - ß - f - n- ¬ Xo-cp-am-

cm-lp t]m-en-kv Po-¸n-\v ap-I-fn I-b-dn-b-Xn-s\-Xn-tc ]p-\-¸cn-tim[-\m l-cPn sIm-®n: bp-h-tI-c-fm bm-{Xbn¬ cm-lp¬-Km-‘n- t]m-en-kv Po-∏n-\p ap-I-fn¬ I-b-dn-b-Xns\-Xn-tc ssl-t°m-S-Xn-bn¬ ]p-\-∏-cn-tim-[-\m l-c-Pn. amth-en-°-c No-^v Pp-Uo-jy¬ aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ \¬-Inb l-c-Pn X-≈n-b-Xn-s\-Xn-tcbm-Wv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-cPn. am-th-en-°-c tIm-S-Xn-bn-se A-`n-`m-j-I-\m-b ap-Po-_v d-lvam-\m-Wv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ ]p-\-∏-cn-tim-[-\m l-c-Pn \¬In-b-Xv. 2014 P-\p-h-cn 13\m-Wv bp-h-tI-c-f bm-{X-bv-°n-sS cmlp¬-Km-‘n-bpw Uo≥ Ip-cymt°m-kpw Dƒ-s∏-sS t]m-en-kv Po-∏n-\p ap-I-fn¬ I-b-dn-b-Xv.

C-tX-Øp-S¿-∂v am-th-en-°c tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b l-cPn-bn¬ kp-c-£-bp-sS `m-K-ambm-Wv Po-∏n-\p ap-I-fn¬ I-b-dnb-sX-∂m-Wv t]m-en-kv hn-i-ZoI-c-Ww \¬-In-b-Xv. C-tX-ØpS¿-∂v ]-cm-Xn-°m-c-s‚ `m-Kw tIƒ-°m-sX Io-gv-t°m-S-Xn lc-Pn X-≈n. C-Xp \n-b-a-hn-cp-≤-am-sW∂pw tam-t´m¿ hm-l-\ \n-b-aØn¬ hm-l-\-Øn-\p ap-I-fn¬ I-b-dn bm-{X sN-øp-∂-Xp in£m¿-l-am-sW-∂pw Nq-≠n-°m´n-bm-Wv ssl-t°m-S-Xn A-`n-`mj-I-cm-b B¿ kp-\n¬-Ip-am¿, tPm-k-^v tdm-Wn tPm-kv F-∂nh¿ ap-tJ-\ ]p-\-∏-cn-tim-[-\m l-c-Pn \¬-In-b-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ] -- n h-[-t°kn¬ Po-h-]-cy-¥w in-£n-°s∏-´v I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bnen¬ I-gn-bp-∂ ]n sI Ip-™\-¥≥ `m-cy-bp-am-bn tlm-´en¬ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. C∂-se Nn-In-¬-k-bv-°m-bn IÆq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ \n∂p tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p sIm-≠p-h-∂t∏m-gm-bn-cp-∂p Iq-Sn-°m-gv-N-. ]-√p-th-Z-\-sb- Xp-S¿-∂mWv Ip-™-\-¥-s\ tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pnse Z-¥-hn-`m-K-Øn¬ ]-cntim-[-\-bv-°m-bn sIm-≠p-h∂-Xv. ]-cn-tim-[-\-bv-°p tijw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\p k-ao-]w tIm-hq-cn-se tlm-´en¬ h-®m-Wv `m-cy-sb I-≠-

\-sa-Sp-°m≥ I-gn-bm-Ø km-lN-cy-Øn-em-Wv _m-dp-I-fp-sS sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-\p-≈ Xocp-am-\w am-‰n-h® - X - v. C-Xp-kw-_‘n-® ^-b¬ \n-ba - h - I - p-∏p ]Tn®-ti-jw A-Sp-Ø a-{¥n-k-`m -

Xv. Ip-™-\-¥-s\ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-°p sIm-≠ph-cp-∂-Xm-bp-≈ hn-h-c-a-dn™v ]m-\q-cn¬ \n-∂p sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-b `m-cy t]m-en-kv hm-l-\-Øn-se-Ønb Ip-™-\-¥-t\m-sSm-∂n-®v tlm-´-en¬ `-£-Ww I-gn-®p. H-cp a-Wn-°q-tdm-fw C-cp-h-cpw tlm-´-en¬ sN-e-h-gn-®p. N-´hn-cp-≤-am-bm--Wv Ip-™-\-¥s\m-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ t]m-enkp-Im¿ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v Ah-k-c-sam-cp-°n-b-Xv.--t\-c-tØ Sn ]n h-[-t°kn¬ hn-Nm-c-W-Ø-S-hp-Im-c\m-bn tIm-gn-t°m-Sv k-_v-P-bnen¬ I-gn-bp-tºmƒ kn.---]n.---Fw. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw ]n tam-l-\-\pw sa-Un-°¬

≠v. sI.--]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ F-Iv-ssk-kv a-{¥n sI _m-_p-hn-t\m-Sv C-°mcyw t\-cn-´p \n¿-tZ-in-°p-I-bmbn-cp-∂p. \-b] - c - a - m-b Xo-cp-am-\sa-Sp-°m-sX sse-k≥-kv ]p-Xp-

NÀ-¨ sN-¿m-sX a-Zy-\-bw ]p-Xp-¡-cp-Xv: sI.-]n.-kn.-kn.  sse-k³-kv ]p-Xp-¡m³ _mdp-S-a-IfpsS k-½À-±-w  ]pXp¡-m-\p-ÅXv 754 _mÀ ssek³kv 

tbm-K-Øn-s‚ ]-cn-K-W-\-bv-°p h-bv-°m-\m-Wv I-gn-™ _p-[\m-gv-N tN-¿-∂ a-{¥n-k-` Xo-cpam-\n-®X - v. ]m¿-´n th-Zn-bn¬ N¿-® sNøm-sX k¿-°m-cn-s‚ a-Zy-\-bw ]p-Xp-°-cp-sX-∂v sI.--]n.--kn.--kn. k¿-°m-cn-t\m-Sp \n¿-tZ-in-®n-´p-

°-cp-sX-∂v sI.--]n.--kn.--kn. B-hiy-s∏-´ km-l-N-cy-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w \o-fp-∂X - v. 754 _m-dpI-fp-sS sse-k≥-kv Im-em-h[ - nbm-Wv Cu-am-kw 31\v A-h-km\n-°p-∂X - v. A-tX-ka - b - w, _n-htd-P-kv tIm¿-]-td-j-s‚-bpw I¨-kyq-a¿ s^-Un-s‚-bpw Hu-

18 h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈-hsc Pp-h-ss\¬ P-Ão-kv B-Œv A-\p-k-cn-®v hn-Nm-c-W sN-ø-p∂-Xn¬ bm-sXm-cp `-c-W-L-S\m hn-cp-≤-X-bp-an-s√-∂v D-Ø-c-

Xow -]m¿-°n-se Po-h-\-°m-sc a¿-±n-® tI-kv ]n≥-h-en-°m≥ k¿-°m¿ A-t]-£ \¬-In-bn´pw A-Xv A-\p-h-Zn-°m-Ø- Io-gvt°m-S-Xn hn-[n-s°-Xn-tc I-em`-h≥ a-Wn ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-c-Pn \¬-In. 2010 s^-{_p-h-cn H-º-Xn-\v ]m¿-°n¬ Zn-eo-]v, Zo-]-Iv, kptc-jv, ssj-P≥ F-∂n-h¿-s°m∏w a-Wn A-Xn-{I-an-®p-I-S-∂-Xp X-S-™ Po-h-\-°m-sc a¿-±n-® tI-kv A-kn. t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n≥-h-en-°m≥ Nm-e-°p-Sn No^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ A-t]-£ \¬-Insb-¶n-epw X-≈n-bn-cp-∂p. C-Xns\-Xn-tc-bm-Wv ssl-t°m-S-Xnbn¬ l-c-Pn \¬-In-b-Xv.

t_m¿-Uv aq-∂p-h¿-jw am-{Xw in-£ hn-[n-®-Xv Aw-Ko-I-cn-°m\m-hn-s√-∂pw c-£n-Xm-°ƒ hm-Zn-®n-cp-∂p. c-≠p l-c-Pn-Isf-bpw tI-{μ-k¿-°m¿ F-Xn¿-

- UÂ-ln s]¬-Ip-«n-bp-sS c-£n-Xm-¡-fp-sS l-c-Pn X-Ån hn¬ tIm-S-Xn Nq-≠n-°m-´n. 2013 Un-kw-_¿ 16\v s]¨Ip-´n-sb am-\-`w-Kw sN-øptºmƒ {]-Xn-°v 18 h-b- v Xn-Ibm≥ aq-∂p-am-kw am-{X-am-Wp ti-jn-®n-cp-∂-sX-∂pw Ir-XyØn-s‚ {Iq-c-X-bpw a-\p-jy-Xzan-√m-bv-a-bpw ]-cn-K-Wn-®v C-bmsf km-[m-c-W tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nm-c-W sN-ø-W-sa-∂pw s]¨-Ip-´n-bp-sS c-£n-Xm-°ƒ tIm-S-Xn-tbm-Sv B-h-iy-s∏-´p. Pp-h-ss\¬ P-kv-‰n-kv

Øp. U¬-ln tI-kn-se 18 h-b v ]q¿-Øn-bm-hm-Ø {]-Xn-sb {In-an-\¬ tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nmc-W sN-ø-cp-sX-∂v A-Uo-j\¬ tkm-fn-kn-‰¿ P-\-d¬ kn≤m¿-Yv eq-{X B-h-iy-s∏-´p. 18 h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈-h-sc Ip´n-I-fm-bn ]-cn-K-Wn-°-W-sa∂pw {In-an-\¬ tIm-S-Xn-I-fn¬ hn-Nm-c-W sN-ø-cp-sX-∂p-w cmPym-¥-c-X-e-Øn¬ im-kv-{Xo-bam-bn Aw-Ko-I-cn-°-s∏-´ h-kv-

hntZ-i kw-`m-h\: tIm¬-{KÊn-\pw _n.sP.]n-¡p-sa-Xntc \-S]-Sn th-Ww \yq-U¬-ln: \n-b-aw ew-Ln®v hn-tZ-i-^-≠v kzo-I-cn-®-Xn\v tIm¨-{K- n-\pw _n.--sP.-]n-°p-sa-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°m≥ U¬-ln ssl-t°m-SXn A-[n-Ir-X¿-°p \n¿-tZ-iw \¬-In. B-dp-am-k-Øn-\-Iw \-S-]-Sn th-W-sa-∂m-Wv P-Ãokp-am-cm-b {]-Zo-]v \-μv cmtPm-Kv, P-b-¥v \m-Yv F-∂n-hc-S-ßn-b s_-©v \n¿-tZ-in-®ncn-°p-∂-Xv. P-\m-[n-]-Xy ]-cnjv-I-c-W A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂ k¿-°m-cn-X-c kw-L-S\ k-a-¿-∏n-® s]m-Xp-Xm¬-∏cy l-c-Pn-bn-em-Wv tIm-S-Xn D-

Ø-c-hv. {_n-´≥ B-ÿm-\-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ th-Zm-¥ dntkm-gv-k-kn¬-\n-∂m-Wv ^≠v e-`n-®-sX-∂v tI-{μ B-`y¥-c- a-{¥m-e-bw a-dp-]-Sn-bn¬ hy-‡-am-°n-sb-∂v l-c-Pnbn¬ Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂p. tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ ap≥ sk-{I-´-dn C F F-kv i¿-abpw s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. tIm-S-Xn-bpsS \n-co-£-W-Øn¬ A-t\zj-Ww th-W-sa-∂m-Wv A-t±lw B-h-iy-s∏-´n-cp-∂-Xv. hn-tZ-i I-º-\n-I-fn¬-\n-

´ve - ‰ - p-If - p-sS sse-k≥-kv ]p-Xp°n \¬-Im≥ I-gn-™ a - {- ¥n-k`m-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kp-{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hp {]-Im-cw 3 Ãm¿ ]-Z-hn-bp-≈ tlm-´-ep-Iƒ-°v sse-k≥-kv \¬-Ip-∂-Xv \n¿-Øn-bn-cp-∂p. ]p-Xn-b km-º-Øn-I-h¿-jw apX¬ ss^-hvà - m¿ tlm-´e - p-Iƒ°p am-{X-ta _m¿ sse-k≥-kp≈q-sh-∂m-Wv \n-e-hn-se Xo-cpam-\w. C-Xn-\n-sS kw-ÿm-\sØ 418 _m-dp-Iƒ \n-e-hm-c-an√m-Ø-h-bm-sW-∂p I-s≠-Ønbn-´p-≠v. C-h-bv-°pƒ-∏-sS ssek≥-kv ]p-Xp-°n \¬-Im-\p-≈ \o-°ß - f - pw \-S° - p-∂p-≠v. t\-ct- Ø kp-{]nw-tIm-SX - n DØ-ch - n-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ 8 _m-dp-Iƒ ]q-´n-bn-cp-∂p. bp-.U -- n-.-F-^v. k¿-°m¿ h-∂-ti-jw 59

tI-kv d-±m-¡Â: hym-P-ap-{Z-¸-{X-t¡-kv: Ìm-¼v I-em-`-h³ a-Wn sh-−-dp-sS sse-k³-kv l-c-Pn \Â-In ]p-Xp-¡-W-w sIm-®n: {Uow thƒ-Uv hm-´¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-S-Xn-Ifn¬ hym-P-ap-{Z-∏-{X-߃ hn-Xc-Ww sN-bv-X tI-kn¬ Ip-‰mtcm-]n-X-\m-b Ãm-ºv sh-≠¿ sI {io-[-c≥-\m-b-cp-sS d-±m-°s∏-´ sh-≠¿ sse-k≥-kv ]pXp-°m-\p-≈ A-t]-£ kzo-I-cn®v \n-b-am-\p-kr-X-am-b \-S-]-SnIƒ A-Sn-b-¥n-c-am-bn kzo-I-cn°-W-sa-∂v kw-ÿm-\ a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A-[y£≥ P-Ão-kv sP _n tIm-in DØ-c-hn-´p. ]-cm-Xn-°m-c≥ k¿°m-cn-\p \¬-In-b A-∏o-en¬ DS≥ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°-Ww. I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hv A-Sn-b¥n-c-am-bn ]-cn-K-Wn-°m≥ \nIp-Xn-h-Ip-∏v sk-{I-´-dn-°pw {Sj-dn U-b-d-Iv-S¿-°pw \n¿-tZ-iw

Ip-«n-I-sf km-[m-c-W- tIm-S-Xn-bn hn-Nm-c-W sN-¿m-\m-hn-Ã: kp-{]nw-tIm-S-Xn \yq-U¬-ln: Ip-´n-I-sf ap-Xn¿∂-h¿-°p-≈ tIm-S-Xn-bn¬ hnNm-c-W sN-øm-\m-hn-s√-∂v kp{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. hy‡n-bp-sS im-co-cn-I-hpw am-\kn-I-hp-am-b h-f¿-®-bm-bn-cn-°Ww {]m-b-]q¿-Øn-°p am-\-Zfi-am-t°-≠-sX-∂ _n.--sP.--]n. t\-Xm-hv kp-{_-“W - y≥ kzm-anbpw U¬-ln Iq-´_ - e - m¬-kw-Kt°-kn-se {]m-b] - q¿-Øn-bm-hmØ {]-Xn-sb {In-an-\¬ tIm-SX - nbn¬ hn-Nm-cW - sN-øW - s - a-∂mh-iy-s∏-´v s]¨-Ip-´n-bp-sS c£n-Xm-°f - pw k - a - ¿-∏n-® l-cP - nIƒ X-≈n-bm-Wv D-Øc - h - v. No-^v P-Ão-kv ]n k-Zm-inhw, P-Ão-kp-am-cm-b c-Rv-P≥ sKm-tKm-bv, in-h-Io¿-Øn kn-Mv F-∂n-h-c-S-ßp-∂ s_-©m-Wv l-cP - n-Iƒ ]-cn-KW - n-®X - v.

tIm-f-Pn-\-Sp-Ø tlm-´-en¬ `m-cy sI sI e-Xn-I-bp-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v Ah-k-c-sam-cp-°n-b t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-sc k-kv-s]≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn-\p k-am-\-am-b co-Xnbn-em-Wv kn.---]n.---Fw. ]m-\q¿ ap≥ G-cn-bm sk-{I-´-dn-Iq-Snbm-b Ip-™-\-¥≥ `m-cy-bpam-bn tlm-´-en¬ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b-Xv.--- sR-´-tem-sS-bmWv Iq-Sn-°m-gv-N-sb t\m-°n°m-Wp-∂-sX-∂v sI sI c-a {]-Xn-I-cn-®p. B-`y-¥-c-a-{¥n C-°m-cy-Øn¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc \S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw c-a ]d-™p.---

∂v kw-`m-h-\ kzo-I-cn-°p-I h-gn c-≠v cm-{„o-b-I-£n-Ifpw P-\-{]-m-Xn-\n-[y, hn-tZ-i kw-`m-h-\m \n-b-{¥-W -\n-b-a߃ ew-Ln-s®-∂m-Wv Btcm-]-Ww. th-Zm-¥ dn-tkm-gvk-kpw C-¥y-bn-se A-Xn-s‚ A-\p-_-‘ ÿm-]-\-ß-fpw tIm-Sn-°-W-°n-\v cq-] tIm¨-{K- n-\pw _n.--sP.--]n-°pw \¬-In-sb-∂m-Wv B-tcm-]Ww. F-∂m¬, \n-b-aw ew-Ln®v kw-`m-h-\ kzo-I-cn-®n-´n-s√∂m-Wv C-cp-I-£n-I-fp-sS-bpw \n-e-]m-Sv.

Xp-X-bm-sW-∂pw A-t±-lw hmZn-®p. Pp-h-ss\¬ P-Ão-kv B-Œns‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂-h-cp-sS h-b- v 18¬-\n-∂p Ip-d-bv-°-Wsa-∂-√ X-s‚ B-h-iy-sa-∂pw H-cp hy-‡n-°p-th-≠n am-{X-a-√ Xm≥ hm-Zn-°p-∂-sX-∂p-am-Wv kp-{_-“-Wy≥ kzm-an l-c-Pnbn¬ ]-d-™n-cp-∂-Xv. Ip-‰-Ir-Xy-ß-fp-sS Im-cyØn¬ ]-cn-K-Wn-t°-≠-Xv am-\kn-I-hpw _p-≤n-]-c-hp-am-b ]Iz-X-bm-bn-cn-°-W-sa-∂v bpss\-‰-Uv t\-j≥-kv I¨-h≥j≥ t^m¿ Zn ssd-‰vk - v Hm-^v Zn ssN¬-Upw (bp.--F≥.--kn.--B¿.-kn) _o-Pn-Mv dqƒ-kpw A-\p-imkn-°p-∂p- s - ≠-∂v kzm-an Nq-≠n°m-´n. C-sX-√mw X-≈n-bm-Wv tIm-SX - n-bp-Øc - h - v.

A-^v-kv-] ]n³-h-en-t¡-−-Xn-Ã: kn.]n.Fw. A-K¿-Ø-e: h-S-°p-In-g-°≥ kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-e-hn-ep≈ km-bp-[-tk-\m {]tXy-Im[n-Im-c \n-b-aw (A-^v-kv-]) ]n≥-h-en-t°-≠-Xn-s√-∂v kn.]n.Fw. {Xn-]p-c kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-bpw tI-{μ-°-Ωn-‰nbw-K-hp-am-b _n-P≥ [¿ ]-d™p. A-Ø-cw H-cm-h-iyw ]m¿´n D-∂-bn-°n-s√-¶n-epw a-\pjym-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°s∏-tS-≠-Xp-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. _w-•m-tZ-iv A-Xn¿Øn-I-fn¬ A-^v-kv-] ]q¿-Wm¿Y-Øn¬ \-S-∏m-°-Ww. ap∂m°- P m- X n- b n¬- s ∏- ´ h¿- ° v kz-Im-cy-ta-J-e-I-fn¬ 10 i-Xam-\w kw-h-c-Ww \¬Ip∂-Xns\ kzm-K-Xw sN-øp-∂-Xm-bpw _n-P≥ [¿ Iq-´n-t®¿-Øp.

\¬-In-bn-´p-s≠-∂v [-\-h-Ip-∏v A-Uo-j-\¬ No-^v sk-{I-´-dn I-Ωo-j-s\ A-dn-bn-®p. hym-P- Ãm-ºv t]-∏¿ tIm-SXn-I-fn¬ k-a¿-∏n-® tI-kn¬ h°o¬ Kp-a-kv-X-\m-b hn-P-b-Ipam¿ {io-[-c≥-\m-b-sc N-Xn-®Xm-sW-∂v t]m-en-k-t\z-j-WØn¬ t_m-[y-am-b-Xm-bn {S-jdn U-b-d-Œ-dpw I-Ωo-j-s\ t_m[n-∏n-®p. X-s‚ sse-k≥-kv d-±m°n-b-Xv am-\-kn-I k-Ω¿-±-Øn\v C-S-bm-°n-sb-∂pw A-©p-e£-tØm-fw cq-]-bn-e-[n-I-ap-≈ Ãm-ºv t]-∏¿ X-s‚ ssI-bn¬ tÃm-°p-s≠-∂pw Xp-I D-]tbm- K - i q- \ y- a m- s b- ∂ p- a m- W v {io-[-c≥-\m-b¿ I-Ωo-j-\p \¬-In-b ]-cm-Xn.

sIm-®n: tI-kn¬ in-£n-®-Xns\-Xn-tc-bp-≈ A-∏o¬ \n-e\n¬-s° {]-Xn a-c-W-s∏-´m-epw in-£-bm-bn hn-[n-® ]n-g Cu-Sm°m-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn. in£-bv-s°-Xn-tc A-∏o¬ \n-e\n¬-s° {]-Xn a-c-W-s∏-´m¬ in-£ H-gn-hm-Ip-sa-∂v kn.-B¿.]n.-kn. 394 (2) sk-Iv-j≥ ]-d-bp∂p. F-∂m¬, in-£-bm-bn hn[n-® ]n-g Xp-I tI-kn¬ hm-Zw tI-´v Cu-Sm-°-W-sa-∂pw- P-Ãokv ]n D-ss_-Zv D-Ø-c-hn-´p. sd-bn¬-th `q-an ssI-tb-dnb tI-kn¬ X-e-t»-cn kn.-sP.Fw. tIm-S-Xn \m-ep-t]¿-°v H-cp h¿-jw X-S-hpw ]n-g-bpw 2004 Unkw-_¿ 16\v hn-[n-®n-cp-∂p. skj≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ \n-e-\n¬-s° C-Xn¬ H-cp {]-Xn

_m-dp-Iƒ ]p-Xp-Xm-bn A-\p-hZ- n®n-´p-≠v. kw-ÿm-\s - Ø _m-dpIƒ ]q-´n-bn-Sp-∂ km-l-N-cy-ap≠m-bm¬ Xn-c-s™-Sp-∏p-Im-eØv kw-ÿm-\-tØ-°v hym-P-aZy-w H-gp-Ip-sa-∂m-Wv F-Ivs - skkv h-Ip-∏n-s‚ hm-Zw. C-Xp Nq≠n-°m-´n-bm-Wv \n-e-hm-c-an-√mØ _m-dp-Iƒ-°pƒ-∏-sS ssek≥-kv ]p-Xp-°m≥ \o-°w \-S°p-∂X - v. A-tX-k-a-bw, sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-Ip-∂-Xn-\v Im-eXm-a-k-ap-≠m-hp-sa-¶n¬ A-Xph-sc Xp-Sc - m≥ A-\p-aX - n \¬-IW-sa-∂v tI-c-f ¢m-kn-ss^-Uv tlm-´¬-kv B‚ v dn-tkm¿-´v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v Pn kp-t_m-[-\pw P-\-d¬ sk{I-´-dn tIm-´p-Im¬ Ir-jv-W-Ipam-dpw B-hi - y-s∏-´p.

a-cn-®p. C-tX-Øp-S¿-∂v skj≥-kv tIm-S-Xn in-£-bm-bn hn-[n-® X-S-hpw ]n-g-bpw H-gn-hm°n. C-Xn-s\-Xn-tc ssl-t°m-SXn kz-ta-[-bm kzo-I-cn-® l-cPn-bn-em-Wv D-Ø-c-hv. 

H-gn-hm¡n-b tI-kv ho−pw ]-cn-K-Wn-¡Wsa¶v

{]-Xn a-c-W-s∏-´m¬ X-S-hpin-£ \-S-∏m-°m≥ I-gn-bn-√. F-∂m¬, ]n-g-bp-sS Im-cyØn¬ dn-°-h-dn \-S-]-Sn-Iƒ XpS-cm-\m-hpw. {]-Xn- a-cn-®m-epw Ip‰- h n- a p- ‡ - \ m- h - W - s a- ∂ - p - s ≠¶n¬ A-Sp-Ø _-‘p-°ƒ 30 Znh-k-Øn-\p-≈n¬ A-t]-£ \¬-In-bm¬ A-∏o¬ l-c-PnIƒ Xp-S-cmw. F-∂m¬, ]n-g- CuSm-°p-∂-Xv tI-kn-s‚ sa-dn-‰v ]-

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln:I-S¬-s°m-e-t°kn-se {]-Xn-I-fm-b C-‰m-en-b≥ \m-hn-I-cp-sS hn-Nm-c-W am-‰nhbv-°-W-sa-∂p hn-Nm-c-Wt°m-S-Xn-°v kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw. F≥.-sF.-F. A-t\zj-W-Øn-s\-Xn-tc \m-hn-I-¿ ka¿-∏n-® {]-tXy-I l-c-Pn ]-cn-KWn-®m-Wv Cu am-kw 31\v U¬ln-bn-se ]-mSym-e-bn-se {]tXy-I F≥.-sF.-F. tIm-S-Xnbn¬ Xp-S-tß-≠n-bn-cp-∂ hnNm-c-W kp-{]nw-tIm-S-Xn am-‰n-bXv. hn-j-b-Øn¬ \n-e-]m-Sv A-dnbn-°m≥ tI-{μ-k¿-°m-cn-\pw F≥.-sF.-F-°pw P-Ãn-kv sP F-kv Nu-lm≥ A-[y-£-\m-b s_-©v t\m-´o-kv A-b-®p. tI-kn-se F-√m \n-b-a-\-S-]Sn-I-fpw d-±m-°-W-sa-∂v B-hiy-s∏-´v t\-c-sØ A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂-Xm-bn- \m-hn-I¿°pth-≠n lm-P-cm-b ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ ap-Ipƒ tcm-lvXm-Kn tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. F-^v.-sF.-B¿, hn-Nm-c-Wt°m-S-Xn cq-]o-I-c-Ww Xp-S-ßnb-h d-±m-°-W-sa-∂m-Wv B-hiy-s∏-´n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, Cu A-t]-£sIm-≠p am-{Xw C-Xv sN-øm-\m-hn-s√-∂p hy-‡-am-bXn-\m-em-Wp ]p-Xn-b l-c-Pn ka¿-∏n-®-sX-∂pw tcm-lv-Xm-Kn ]d-™p. am-{X-a-√, tI-kn¬ F≥.-sF.-F. C-Xp-h-sc Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®n-´n-√. Cu km-lN-cy-Øn¬ ]p-Xn-b l-c-Pn-bn¬ Xo¿-∏p-≠m-hp-∂-Xph-sc hn-Nmc-W \-S-Ø-cp-sX-∂v A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. kp-h \n-b-aw H-gn-hm-°n-btXm-sS tI-kv A-t\z-jn-°m≥ F≥.-sF.-F-°v A-[n-Im-c-an-

k¿- ° m¿/\- c - k nw- l - I p- a m¿ tI-kn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn hy‡-am-°n-bn-´p-s≠-∂pw sslt°m-S-Xn hy-‡-am-°n. {]-Xn ac-W-s∏-´-Xn-\m¬ in-£ H-gn-hm°n-b X-e-t»-cn sk-j≥-kv tIm-S-Xn ho-≠pw tI-kv ]-cn-KWn-®v ]n-g Cu-Sm-°p-∂-Xp kw_-‘n-®v Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m\pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p.

\-_mÀ-Uv hm-bv-]m Xn-cn-¨-S-hv apS¡w: {]-Xym-Lm-X-ap-−m-¡pwþ tUm. tXmakv -sF-k-Iv B-e-∏p-g: \-_m¿-Un-s‚ hmbv-]m Xn-cn-®-S-hp ap-S-ßn-b-Xv Kp-cp-X-c-am-b {]-Xym-Lm-X-ßfp-≠m-°p-sa-∂v ap≥ [-\-a-{¥n tUm. tXm-a-kv sF-k-Iv hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. ]-e {Km-ao-W kw-cw-`-߃°pw hm-bv-]- \-_m¿-Un¬-\n∂m-Wp e-`y-am-hp-∂-Xv. \_m¿-Un-s‚ hm-bv-]-bp-sS Ah-km-\-K-Up C-∂-se-bm-bn-cp∂p \-¬-tI-≠n-bn-cp-∂-Xv. AXp \¬-tI-≠-Xn-s√-∂v ^-ben¬ Xo¿-∏p-≠m-°n-bn-cn-°p-Ibm-sW-∂pw A-t±-lw Ip-‰-s∏Sp-Øn. hm-bv-]-bp-sS Xn-cn-®-Shp ap-S-ßn-b-Xv N-cn-{X-Øn¬ B-Zy-am-bm-Wv.-]-Ww F-hn-sS-\n-s∂-¶nepw sIm-≠p-h-∂v Po-h-\-°m¿°v i-º-fw ap-S-ßm-Xn-cn-°m-\p≈ \-S-]-Sn-I-fm-Wv C-t∏mƒ sN-øp-∂-Xv. k¿-°m-cn-s‚ kmº-Øn-I {]-Xn-k-‘n cq-£-amb-Xn-s‚ sX-fn-hp-I-fm-Wv C-

sX-√mw. X-t±-i -kz-bw-`-c-W ÿm-]\-ß-fp-sS sa-bn‚-\≥-kv {Km‚p-Iƒ k¿-°m¿ A-°u≠n-te-°p Xn-cn-®-S-bv-°m-\pw \n¿-tZ-iw h-∂n-´p-≠v. k¿°m¿ F-{X D-Ø-c-hn-d-°n-bmepw {]-Xn-]-£w `-c-W-Øn-ep≈ ]-©m-b-Øp-Iƒ D-Ø-c-hp ]m-en-°n-√. ]-©m-b-Øp-I-fp-sS kz-bw`-c-Wm-h-Im-i-Øn-ep-≈ ssII-S-Ø-em-Wv C-Xv. ]-©m-bØp-I-fn¬-\n-∂p t]m-epw hmbv-]-sb-Sp-°p-∂ H-∂m-bn kwÿm-\ k¿-°m¿ am-dn. s-- Xm-gnep-d-∏p ]-≤-Xn tIm¨-{K-kv t]m-epw D-t]-£n-® a-´m-Wv. ]Ww C-t∏mƒ \¬-Ip-∂n-√. \nb-a-hn-cp-≤-am-b D-Ø-c-hp-Iƒ ]m-en-°m≥ ]-©m-b-Øp-Iƒ _m-[y-ÿ-c-√. \-S-∏m-°nbm¬ D-tZym-K-ÿ¿ Ip-Sp-ßpsa-∂pw tXm-a-kv sF-k-Iv ]-d™p.-

hn-Nm-c-W-¯-S-hv: cm-jv-{So-b-¸mÀ-«n-I-Ä \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-Ww-þ kp-¶n t\-Xm-¡Ä tIm-g-n-t°m-Sv: a-Av-Z-\n-bp-sS Pm-ay-hn-j-b-Øn¬ \o-Xn-]q¿-ham-b \n-e-]m-Sv F-Sp-°m≥ hn-apJ-X Im-Wn-® I¿-Wm-S-I k-¿°m-cn-s‚ \n-e-]m-Spw A-Xn-\p k-lm-b-I-am-b \n-e-]m-Sv kzo-Icn-® tI-c-f B-`y-¥-c-a-{¥n-bpsS \n-e-]m-Spw {]-Xn-tj-[m¿-lam-sW-∂p kp-∂n t\-Xm-°ƒ. I¿-Wm-S-I-bn¬ -tIm¨-{Kkv A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂n-´pw \o-Xn-]q¿-h-am-b -k-ao-]-\w D≠m-hm-Ø-Xv Zpx-J-I-c-am-Wv. aAv-Z-\-n-bp-sS \n-e-]m-Sp-I-tfm-Sv tbm-Pn-∏n-s√-¶n-epw A-t±-lapƒ-s∏-sS-bp-≈ C-¥y-bp-sS hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ hn-Nm-c-W-ImØv X-S-hn¬ I-gn-bp-∂ H-t´-sd bp-hm-°-fp-≠v. C-¥y-bn-se a-tX-X-c I-£nIƒ C-°m-cy-Øn¬ B-flm¿-Y-

am-b k-ao-]-\w ssI-s°m-t≈≠-Xp-≠v. I¿-Wm-S-I-bpw tI-cf-hpw tI-{μ-hpw H-cp I-£n Xs∂ `-cn-°p-tºm-gpw C-°m-cyØn¬ H-cp Xo-cp-am-\w D-≠m-hp∂n-√. Cu hn-j-b-Øn¬ cm-jv-{Sob-∏m¿-´n-Iƒ A-h-cp-sS \n-e-]mSv hy-‡-am-°-W-sa-∂pw a-Av-Z\n-bp-sS \n-e-]m-Sp-I-tfm-Sp-≈ hn-tbm-Pn-∏p-Iƒ \n-e-\n¿-Øns°m-≠p tI-c-fo-b-tcm-Sv Im-Wnt°-≠ am-\p-jn-I ]-cn-K-W-\ I-W-°n-se-Sp-sØ-¶n-epw ap-Jya-{¥n-°pw tIm¨-{K-kv t\-XrXz-Øn-\pw hn-j-b-Øn¬ C-Ss]-Sm-am-bn-cp-∂p. t\-Xr-Xz-Øn-s‚ A-dn-thmsS tIm-S-Xn-bn¬ _n.-sP.-]n-°v k-am-\-am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn°p-I-bpw ]p-d-Øv ap-Jy-a-{¥n-

I-SÂ-s¡m-e: \m-hn-I-cpsS hn-Nm-c-W am-än-h¨p 

cn-K-Wn-®p-am-{X-ta Xo¿-∏m-°m\m-hq. {]-Xn-bp-sS a-c-W-s∏-´m-epw kz-Øn¬-\n-∂p ]n-g Cu-Sm-°msa-∂p-s≠-¶n¬ in-£ H-gn-hm°m-\m-hn-s√-∂v B-{‘-{]-tZ-iv

s√-∂v tcm-lv-Xm-Kn hm-Zn-®p. F≥.-sF.-F. B-Œn¬ ]-d-bp-∂ Ip-‰-߃ A-t\z-jn-°m≥ am-{Xta A-h¿-°v A-[n-Im-c-ap-≈q. A-Xn-\m¬ F≥.-sF.-F. At\z-j-Ww \n-b-a-hn-cp-≤-am-sW∂v tcm-lv-Xm-Kn hn-i-Zo-I-cn-®p. C-¥y≥ Xo-c-Øp\n-∂v 24 t\m-´n-°¬ ssa-en-\-I-Øph-cp∂ I-≠n-Kyp-kv tkm-Wn¬ \-S∂ kw-`-h-Øn-¬ C-¥y≥ in£m \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ (sF.]n.-kn.) h-Ip-∏p-Iƒ Np-a-Øn-bXn-s\-bpw- tcm-lv-Xm-Kn tNmZywsN-bv-Xp.

∂p-s≠-∂pw tcm-lv-Xm-Kn Nq≠n-°m-´n. Iq-Sm-sX C-‰-en-bp-sS HutZym-Kn-I ssk-\n-I-cm-b X߃-°v C-‰-en-°p-≈ A-tX \b-X-{¥ ]-cn-c-£-bp-≠v F-∂ hm-Z-hpw \m-hn-I¿ D-b¿-Øn-. Hcp cm-Py-Øn-s‚ Hu-tZym-Kn-I Uyq-´n-sN-øp-∂-h¿-°v B cm-PyØn-\p-≈ ]-cn-c-£ \¬-I-Wsa-∂v a-\p-jym-h-Im-i-hp-am-bn _-‘-s∏-´ bq-tdm-]y≥ tIm-SXn 2014 P-\p-h-cn-bn¬ D-Ø-c-hn´n-cp-∂p-sh-∂pw tcm-lv-Xm-Kn hm-Zn-®p. Xp-S¿-∂v hn-Nm-c-W am-

F³.sF.F. A-t\zj-Ww \n-b-a-hn-cp-²-sa-¶v  sF.]n.kn. {]-Im-c-ap-Å Ip-ä-§fpw \n-b-a-hn-cp²w 

cm-Py-kp-c-£, Ip-Sn-tb-‰w, ip-No-I-c-Ww, I-kv-‰w-kv, k-ºZvhy-h-ÿ- F-∂n-h-bp-am-bn _‘-s∏-´ Im-cy-ß-fn¬ am-{X-ta I-≠n-Kyp-kv tkm-Wn¬ C-S-s]Sm≥ C-¥y-°v A-[n-Im-c-ap-≈qsh-∂m-Wv 1976se am-cn-ssSw tkm¨ B-Œpw(Fw.-C-k-Uv.F.) a-‰p k-ap-{Z \n-b-a-ß-fpw ]d-bp-∂-sX-∂v tcm-lv-Xm-Kn hmZn-®p. I-≠n-Kyp-kv tkm-Wn-\p ]p-d-Øv 200 t\m-´n-°¬ ssa¬ h-sc-bp-≈ k-hn-ti-j km-ºØn-Ita-J-e-bn¬ (C.-C.-C-skUv) {]-Ir-Xnhn-`-h-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´ Im-cy-ßtf C-¥y°v sN-øm-\m-hq. I-≠n-Kyp-kv tkm-Wn-epw C.-C.-C-sk-Un-epw aq¿-Ø-am-b tI-kp-I-fn¬ C¥y≥ in-£m \n-b-a-hpw {In-an\¬ \-S-]-Sn®-´-ß-fpw (kn.B¿.-]n.-kn.) ]-cn-an-X-s∏-Sp-ØW-sa-∂p hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥m-eb-Øn-s‚ 1983se Ip-dn-∏v ]-d-bp-

‰n-hbv-°-W-sa-∂ A-t±-l-Øns‚ B-h-iyw tIm-S-Xn Aw-KoI-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-in°pwh-sc tI-kn¬ Ip-‰-]-{Xw k-a-¿-∏n-°n-s√-∂p t\-c-sØ F≥.-sF.-F. hn-Nm-c-W-t°m-SXn-sb A-dn-bn-®n-cp-∂p. C-¥ybn-se C-‰m-en-b≥ ÿm-\-]-Xn Um-\n-b¬ a≥-kn-\n k-a¿-∏n-® l-c-Pn ]-cn-K-Wn-®m-bn-cp-∂p DØ-c-hv. I-S¬-s°m-e-t°-kns‚ hn-Nm-c-W-bn¬ k-l-I-cn°n-s√-∂v C-‰-en I-gn-™Zn-hkw hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. hnNm-c-W th-s≠-∂-Xm-Wv C-‰-enbp-sS hy-‡-am-b \n-e-]m-Sv. hnNm-c-W t\-cn-tS-≠-Xp-s≠-¶n¬ A-Xv C-‰-en-bn¬ B-hmw. h¿-jß-fm-bn C-¥y-bn¬ Ip-Spßn°n-S-°p-∂ \m-hn-I-sc C-‰en-bn¬ F-Øn-°-em-Wv {]-[m\-sa-∂pw A-h¿ hy-‡-am-°nbn-cp-∂p.-

bpw B-`y-¥-c-a-{¥n-bpw \n- lm-b-X {]-I-Sn-∏n-°p-∂-XpwIm-]-Sy-am-Wv. C-Xp h-en-b {]-Xym-Lm-Xw £-Wn-®p-h-cp-Øp-sa-∂pw kp∂n t\-Xm-°f - m-b tUm. _-lmD-±o≥ ap-lΩ - Z- v \-Zvh - n (P-\. sk{I-´-dn, k-a-kv-X tI-c-f -Pw-C-øØp¬- ap-A√ - n-ao≥), D-a¿ ss^kn ap-°w (sk-{I-´d - n, kp-∂n al-√v s^-U-td-j≥), A-–p¬ l-ao-Zv ss^-kn A-º-e-°-S-hv, \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn (kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F-kv.ssh.-Fk - v.)- , Hm-Ww-]n-≈n ap-lΩ-Zv ss^-kn (P-\. sk-{I-´-dn, F-kv.s - I.-Fk - v.F - k - v.F - ^ - v.)- , kØm¿ ]-¥-√q¿ (h¿-°n-Mv sk{I-´d - n, F-kv.s - I.-Fk - v.F - k - v.F - kv.F - ^ - v.)- kw-bp-‡ {]-kX v- m-h\-bn¬ B-hi - y-s∏-´p.-

So-kv-X-sb A-d-Ìv sN-¿p-¶-Xn-\v tIm-S-Xn- hn-e-¡v A-lv-a-Zm-_m-Zv: Kp-P-dm-Øv Iem-]-Øn-\n-sS Iq-´-s°m-e \-S∂ Kp¬-_¿-Kv skm-ssk-‰n kvar-Xn-a-fi-]-am-°m-≥ ]n-cn-s®Sp-Ø ]-Ww sh-´n-®p-sh-∂ tIkn¬ km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I So-kv-Xm sk-‰¬-hm-Zv, `¿-Øm-hv Pm-th-Zv B-\-μv, sIm-√-s∏-´ Clv-km≥ Pn-{^n-bp-sS a-I≥ X≥ho¿ F-∂n-h-sc A-d-Ãp sN-øp∂-Xn¬-\n-∂v G-{]n¬ \m-ep-hsc Kp-P-dm-Øv ssl-t°m-S-Xn hn-e-t°¿-s∏-Sp-Øn. C-h-cp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]£-bn¬ hm-Zw tI-´ P-Ão-kv B-\-μv tZ-hv kn-‰n ss{Iw {_m©n-\v t\m-´o-k-b-®p. G-{]n¬ \m-en-\v l-c-Pn-bn¬ hm-Zw tIƒ°pw.

Kp-P-dm-¯v ap³ Fw.-FÂ.-F-bp-sS sNdpa-I-s\ h-[n-¨p _-\-kv-Im-¥: Kp-P-dm-Øn¬ ap≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS 12Imc≥ sN-dp-a-I-s\- X-´n-s°m-≠pt]m-bn h-[n-®p. X-d Pn-√-bn-emWp kw-`-hw. ap≥ Fw.-F¬.-F. im-¥n-em¬ jm-bp-sS sN-dp-aI≥ P-bv-\mw-jm B-Wv sIm-√s∏-´-Xv. im-¥n-em¬ jm-bp-sS aI≥ {Xn-tem-Iv jm-bp-sS a-I-\mWv P-bv-\mw-jm. G-gmw-X-cw hnZym¿-Yn-bm-b jm-sb Syq-j≥ ¢m-kn-te-°p t]m-hp-tºm-gm-Wv X-´n-s°m-≠p t]m-b-Xv. Ip-´nsb hn-´-b-°p-∂-Xn-\v 50 e-£w cq-]-bm-Wv A-]-l¿-Øm-°ƒ B-h-iy-s∏-´-Xv. A-]-l¿-Øm-°-fp-sS samss_¬ t^m¨ \-º¿ ]n-¥pS¿-∂ t]m-en-kv ta-lp¬ {]-Pm]-Xn (27), am-em dm-_-dn (28) F∂n-h-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. P-bv\m-an-s‚ ar-X-tZ-lw I-\m-en¬\n-∂v t]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp.


kmÀhtZiobw

29 am¿®v 2014 i\n

B-t_Â ]p-c-kv-Im-cw {Kn-K-dn-hn-jv kn-\m-bn-¡v

KANNUR

bp.F-kv. thym-a-tk-\- H-¼-Xv BWh I-am³-UÀ-am-sc ]p-d-¯m-¡n

Imh-Â...

Hm-kvt- em: K-Wn-Xi - m-kv{- X-Øn-\v an-I® - kw-`m-h\ - \¬-Ip∂-h¿-°p-≈ B-t_¬ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v d-jy≥ im-kv-{X⁄-\m-b {Kn-Kd - n-hn-jv kn-\m-bn A¿-l\ - m-bn. t\m¿-sh- A°m-Za - n Hm-^v k-b≥-kk - v se‰-dm-Wv Cu h¿-js - Ø ]p-ck - vIm-c-Øn-\v C-t±-l-sØ Xn-cs™-Sp-Ø-Xv. 78 Im-c-\m-b kn-\m-bv e-MvS- m-hp C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v Xn-bd - ‰ - n-°¬ ^n-kn-Ivkv, tam-kv-tIm-bn-se d-jy≥ A-°m-Za - n Hm-^v k-b≥-kv F∂n-hn-Sß - f - n-se ap-Xn¿-∂ K-th-jI - \ - m-Wv. ssU-\m-an-°¬ kn-Ãw, F¿-tKm-‘n-Iv kn-≤m-¥w, amØ-am-‰n-°¬ ^n-kn-Iv-kv F-∂n-h-bv-°v kn-\m-bv \¬-In-b kw-`m-h-\-Iƒ-°m-Wv ]p-c-kv-Im-c-sa-∂v A-°m-Z-an {]-knU‚ v \o¬-kv sÃ≥-sk-Øv A-dn-bn-®p. t\m¿-ho-Pn-b≥ KWn-X im-kv-{X-⁄-\m-b \o¬-kv sl‚n-Iv B-t_-en-s‚ kv-a-c-Wm¿-Yw 2003 ap-X-em-Wv Cu ]p-c-kv-Im-cw \¬-In-ØpS-ßn-b-Xv. K-Wn-X-im-kv-{X cw-K-sØ s\m-t_¬ ]p-c-kv-Imc-am-bm-Wv B-t_¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv.

ssk-\n-I-cp-sS `u-Xn-Im-h-in-ãw 60 hÀ-j-¯n-\pti-jw \m-«n-se-¯n-¨p s_-bv-Pn-Mv: sIm-dn-b≥ bp-≤-Øn¬ sIm-√-s∏-´ 437 ssN\o-kv ssk-\n-I-cp-sS `u-Xn-Im-h-in-„w \m-´n-se-Øn-®p. bp≤w A-h-km-\n-®v 60 h¿-j-Øn-\p ti-j-am-Wv ssk-\n-I-cpsS `u-Xn-Im-h-in-„w \m-´n¬ Xn-cn-s®-Øp-∂-Xv. ssN-\-bnse h-S-°≥ \-K-c-am-b sj≥bm-Mn-se C≥-Nn-tbm¨ A¥m-cm-{„ hn-am-\-Øm-h-fØn¬ F-Øn-® ar-X-tZ-l߃ ssN-\o-kv A-[n-Ir-X¿ G-‰p-hm-ßn. hn-am-\-Øm-h-fØn¬ \-S-∂ ssI-am-‰-®-S-ßn¬ Z-£n-W sIm-dn-b≥ {]-Xntcm-[ k-l-a-{¥n _o-Iv kyq-Mv Pq-hpw ssN-\o-kv t\-Xm-°fpw ]-s¶-Sp-Øp. 1950˛53 Im-e-b-f-hn-em-Wv sIm-dn-b≥ bp-≤w \-S-∂-Xv. Ata-cn-°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ bp.F≥. ssk-\y-Øn-s\Xn-tc D-Ø-c sIm-dn-b-tbm-sSm-∏w tN¿-∂m-Wv ssN-\o-kv ssk-\n-I¿ t]m-cm-Sn-b-Xv.

J-±m-^n-bp-sS a-I³ tJ-Zw {]-I-Sn-¸n-¡p-¶Zr-iy-§Ä en-_n-b ]p-d-¯p-hn-«p {Sn-t∏m-fn: {]-t£m-`m-\-¥-cw sIm-√-s∏-´ en-_n-b≥ ap≥ `c-Wm-[n-Im-cn ap-A-Ω¿ J-±m-^n-bp-sS a-I≥ cm-Py-tØm-Sv am∏-t]-£n-°p-∂ Zr-iy-߃ Hu-tZym-Kn-I sS-en-hn-j≥ ]p-dØp-hn-´p. P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ A¬-km-Zn J-±m-^n-bp-sS Zriy-ß-fm-Wv Nm-\¬ ]p-d-Øphn-´-Xv. A¬-km-Zn P-bn-en¬ ar-Ko-b ]o-U-\-߃-°n-c-bmhp-∂p F-∂ A-`yq-lw i-‡am-hp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv Zr-iy߃ ]p-d-Øp-h-∂-Xv. P-bn¬-h-kv-{X-Øn¬ C-cn-°p-∂ A¬-km-Zn, _p-≤n-ap´pw A-]-I-S-ß-fpw D-≠m-°n-b-Xn-\p s]m-dp-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-Sp-∂-Xm-Wv Zr-iyw. P-bn-en¬ \-√ ]-cn-N-c-W-am-Wv e`n-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ho-Un-tbm-bn¬ hy-‡-am-°p-∂p≠v. 2011¬ J-±m-^n-bp-sS ]-X-\-Øn-\p ti-jw ss\-P-dn¬ A-d-Ãv sN-ø-s∏-´ A¬-km-Zn-sb A-h¿ en-_n-b-°p ssIam-dn. {]-t£m-`-sØ A-Sn-®-a¿-Øm≥ k-lm-bn-s®-∂ tIkn¬ C-t∏mƒ hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-I-bm-Wv A-t±-lw.

Ign-™ Znh-kw kn-dn-b≥ ssk\yw thymam{Ia-Ww \-SØn-b e-XmIn-b {]-hn-iy-bn-se A-¬˛an-iv¿^-lv \-K-c-Øn\p-ta¬ Pm-{K-Xm \n-co£-Ww \-S-Øp-∂ {]-Xn]-£- ssk-\nI≥

hm-jn-Mv-S¨: A-ta-cn-°≥ thym-a-tk-\-bn-se H-º-Xv BW-h I-am≥-U¿-am-sc tPm-enbn¬-\n-∂p ]n-cn-®p-hn-Sp-I-bpw \n-c-h-[n ssk-\n-I¿-s°-Xn-tc A-®-S-° \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-Ibpw sN-bv-Xp. £-a-Xm ]-cn-tim[-\-bn¬ X-´n-∏v \-S-Øn-b-Xn-\mWv \-S-]-Sn. thym-a-tk-\-bp-sS B-W-h an-ssk¬ D-tZym-K-ÿcn¬ A-©n-sem-cmƒ ho-Xw £a-Xm ]-cn-tim-[-\-bn¬ X-´n-∏v \-S-Øn-sb-∂m-Wv A-t\z-j-W k-an-Xn I-s≠-Øn-b-Xv. cm-Py-sØ B-W-h-ssk\yw km-t¶-Xn-I-{]-iv-\w t\-cn´p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw C-Xp ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bp≈ ]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-I-cn°p-∂p-s≠-∂pw thym-a-tk-\m sk-{I-´-dn Un-t{_m eo sP-bnwkv ]-d-™p. ]p- d - Ø m- ° - s ∏- ´ - h - c m- c pw t\-cn-´v X-´n-∏n¬ C-S-s]-´n-´n-s√∂m-Wv thym-a-tk-\-bp-sS hn-iZo-I-c-Ww. F-∂m¬, D-Ø-c-hmZn-Øw \n¿-h-ln-°p-∂-Xn¬ ]cm-P-b-s∏-´-Xn-\m-Wv C-h¿-s°Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xv. H-ºXp-t]-sc ]p-d-Øm-°n-b-Xp Iq-

Sm-sX amw-tÃmw thym-a-tI-{μØn-se an-ssk¬ hn-Mv ko-\nb¿ I-am≥-U¿ tI-W¬ tdm_¿-´v kv-ss‰≥-en-°v k¿-ho-

tdm-_¿-´v kv-ss‰≥-enkn¬ \n-∂v cm-Pn-h-bv-°m≥ thym-a-tk-\ A-\p-a-Xn \¬-In. amw-kv-t‰mw B-ÿm-\-sØ 91 D-tZym-K-ÿ¿-°v £-a-Xm X-´n∏p-am-bn _-‘-ap-s≠-∂v At\z-j-W-k-an-Xn I-s≠-Øn-bncp-∂p. ssk-\n-Im-ÿm-\-sØ a-b-°p-a-cp-∂v D-]-tbm-Kw kw_-‘n-® A-t\z-j-W-am-Wv X´n-∏p-tI-kv ]p-d-Øp-sIm-≠p-h∂-Xv.

D-.sIm-dn-b-bp-sS an-ssk ]-co-£-Ww: bp.F³. A-]-e-]n-¨p

ss{I-an-b-bn-se ln-X-]-cn-tim-[-\ \n-b-a-hn-cp-²-sa-¶v bp.F³. bp-ss\-‰U - v \m-j≥-kv: D-s{I-bv\n-se ss{I-an-bb - n¬ \-SØ - n-b ln-X] - c - n-tim-[\ - \n-ba - h - n-cp-≤am-sW-∂pw ss{I-an-bb - n-te-°v djy \-S-Øp-∂ I-S-∂p-I-b-‰w Aw- K o- I - c n- ° m- \ m- h n- s √- ∂ pw sF-Iy-cm-{„-k-`. C-Xp-kw-_‘n-® {]-ta-bw bp.F≥. s]m-Xpk-` ]m-km-°n. am¿-®v 16se lnX-]-cn-tim-[-\ \n-b-a-hn-cp-≤-amsW-∂pw X-ß-fp-sS `q-{]-tZ-iØv D-s{I-bv\ - p-≈ ]-ca - m-[n-Im-cw {]-Jym-]n-°p-I-bpw sN-øp-∂ bp.F≥. {]-ta-bs - Ø s]m-Xp-k`-bn-se 100 cm-Py-߃ ]n-¥p-W®p. 11 cm-Py-߃ {]-ta-bs - Ø FXn¿-Øp thm-´p sN-bvX - t- ∏mƒ 58 t]¿ hn-´p-\n-∂p.D-s{I-bv-\n-se

9

D-s{I-b\ -v n-Â ln-X] - c- n-tim-[\ - th-Ww: bm-\p-tIm-hn-¨v  ss{I-an-bb - nse d-jy³ ssk\yw ]n³-amdWw: H_ma  ssk-\y-s¯ A-`n-\µn-¨v ]p-Sn³ 

{]-iv-\-߃ ta-J-e-bn-se {]-iv\w am-{X-a-s√-∂pw B-tKm-f hnj-b-am-sW-∂p-am-Wv bp.F∂n¬ hn-hn-[ cm-Py-߃ {]-ta-bØn-\p \¬-In-b ]n-¥p-W ImWn-°p-∂s - X-∂v D-s{I-bv≥ hn-tZi-Im-cy-a-{¥n B≥-{Un sU-jvNn-‰v-kn-b ]-d-™p. F-∂m¬, s]m-Xp-k-`-bn-se G-I-tZ-iw ]Ip-Xn-tbm-fw cm-Py-߃ {]-ta-bsØ A-\p-Iq-en-®n-s√-∂pw C-Xv

t{]m¬-km-l-\m-P-\-I-am-b Imcy-am-sW-∂pam-Wv bp.F-∂n-se d-jy≥ Aw-_m-k-U¿ hn-‰-en N¿-In≥ {]-Xn-Ic - n-®X - v. D-s{I-bv\v sF. Fw . F-^v. 1400 tIm-Sn tUm-f¿ ap-X¬ 1800 tIm-Sn tUm-f¿ h-sc hm-bv] - \¬Im≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn-\p ]n-∂mse-bm-Wv bp.F≥. s]m-Xp-k-` C-S-°m-e k¿-°m-cn-\v A-\p-Iqe-am-bn {]-ta-bw ]m-km-°n-bX - v.

D-s{I-bv\ - v 100 tIm-Sn tUm-fd - n-s‚ hm-bv-] \¬-Im-≥ A-ta-cn-°≥ tIm¨-{K- pw A-\p-aX - n \¬-Inbn-´p-≠v. A-Xn-\n-sS, Xo-{h h-e-Xp-]£ kw-L-߃ cm-Py-sØ Aÿn-c-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-Ibm-sW-∂v D-s{I-bv≥ C-S-°m-e {]-kn-U‚ v H-e-Iv-km-≠¿ X¿®n-t\m-hv ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. he-Xp-]-£ hn-`m-K-߃ I-gn™ Zn-h-kw ]m¿-e-sa‚ v D-]tcm-[n-°p-I-bpw sI-´n-Sw B-{Ian-°p-I-bpw sN-bv-X ]-›m-Øe-Øn-em-Wv {]-kv-Xm-h-\. A-Xn-\n-sS, D-s{I-b\ v- n-se F √m ta-Je - b - n-epw ln-X] - c - n-tim[-\ \-SØ - W - s - a-∂p ]p-dØ - m-°-

bp-ss\-‰-Uv \m-j≥-kv: D-Øc sIm-dn-b-bp-sS _m-en-Ãn-Iv anssk¬ ]-co-£-W-sØ bp. F≥. c-£m-k-an-Xn A-]-e-]n®p. D-Ø-c sIm-dn-b-bp-sS \-S-]Sn Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hm-Ø-XmsW-∂pw c-£m-k-an-Xn N-´-ßfp-sS ew-L-\-am-sW-∂pw k-anXn {]-kn-U‚ v e-Iv-kw-_¿-Kv ]-d-™p. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv DØ-c sIm-dn-b c-≠p a-[y-˛-Zq-c _m-en-Ãn-Iv an-ssk-en-s‚ ]-co£-Ww \-S-Øn-b-Xv. 2009\p ti-jw B-Zy-am-bmWv A-h¿ C-Ø-c-sam-cp ]-co£-Ww \-S-Øp-∂-Xv. D-Ø-csIm-dn-b _m-en-Ãn-Iv an-sskep-I-fp-sS ]-co-£-Ww \-S-Øp∂-Xv sF-Iy-cm-{„-k-` \n-tcm[n-®n-cp-∂p. F-∂m¬, bp.F∂n-s\-bpw A-ta-cn-°-sb-bpw sh-√p-hn-fn-®v t]ym-Mv-bm-Mv apºpw ]-e B-bp-[ ]-co-£-Wß-fpw \-S-Øn-bn-´p-≠v.

s∏-´ {]-kn-U‚ v hn-Œ¿ bm-\ptIm-hn-®v B-hi - y-s∏-´p. {]-t£m`-sØ Xp-S¿-∂v I-gn-™a - m-kw A-[n-Im-cs - am-gn-™ bm-\p-tImhn-®v C-t∏mƒ d-jy-bn-em-Wv. AXn-\n-sS, D-s{I-bv-\n¬\n∂v d-jy≥ ssk\yw ]n≥-am-dW - sa∂pw {]-i-v\-߃ ]-cn-l-cn°m≥ tam-kv-tIm X-øm-dm-h-Wsa∂pw A-ta-cn-°≥ {]-knU‚ v _-dm-Iv H_m-a B-h-iy-s∏´p. F-∂m¬ ss{I-an-bb - n¬ hn-Pb - I-cam-b C-S-s]-S¬ \-S-Ønb ssk-\y-sØ d-jy≥ {]-kn U‚ v hv-fm-Zn-an¿ ]p-Sn≥ A-`n-\μn®p. d-jy≥ ssk-\y-tØm-Sv ta-J-e-bn¬ Xp-S-cm\pw A-t±lw \n¿-tZ-in®p.

a-te-ky³ hn-am-\Zpc´w: ]p-Xn-b A-^v-k Kp-cp-: C-´y A-´m-cm-{ã X-S-hp-Im-sc hn-«-b-¡p-sa-¶ {]-tZ-i-¯v A-h-in-ã-§Ä I-s−-¯n \n-b-a-§Ä ew-Ln-¨p-þ Bw-\-kv-än I-cm-dnÂ\n-¶v C-{km-tb ]n³am-dn Izm-em-ew-]q¿: Im-Wm-Xm-b ate-ky≥ hn-am-\-Øn-\p-th-≠n Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂ hn-am-\w C¥y≥ a-lm-k-ap-{Z-Øn-se ]pXn-b {]-tZ-i-Øv A-h-in-„߃ I-s≠-Øn. Cu h-kv-Xp°ƒ F-¥m-sW-∂-Xv I-∏¬ hgn am-{X-ta ÿn-co-I-cn-°m-\mhq. A-Xv C-∂p \-S-°p-sa-∂p {]Xo-£n-°p-∂-Xm-bn B-kv-t{Xen-b≥ k-ap-{Z kp-c-£m-hn-`mKw(Aw-k) A-dn-bn-®p. t\-ctØ Xn-c-®n¬ \-S-Øn-b {]-tZi-Øn-\p h-S-°p-In-g-°p-≈ 1,100 In-tem-ao-‰¿ {]-tZ-i-Øv {i≤ tI-{μo-I-cn-°p-sa-∂v Aw-k A-dn-bn-®n-cp-∂p. a-te-ky-bn¬ \n-∂v s_-bv-Pn-Mn-te-°v 239 bm{X-°m-cp-am-bn ]-d-∂ hn-am-\w am¿-®v 8\m-Wv A-{]-Xy-£-am-bXv. tdm-b¬ \yq-kn-e≥-Uv Fb¿ t^m-gv-kv Hm-dn-tbm¨ BWv h-kv-Xp-°ƒ I-s≠-Øn-bXv. 11 A-⁄m-X-h-kv-Xp-°-fmWv I-s≠-Øn-b-sX-∂v ssh-am\n-I¿ ]-d-™p. t\-c-tØ D-]-{K-l Nn-{X-ßfn¬ C-Xp-t]m-ep-≈ h-kv-Xp°ƒ ]-Xn-™n-cp-∂p. F-∂m¬, A-h Zn-h-k-߃-°p ap-ºp-≈-

Xm-b-Xn-\m¬ Ir-Xy-am-b {]-tZiw I-s≠-Øp-I {]-bm-k-am-bncp-∂p. F-∂m¬, hn-am-\-Øn¬ \n-∂p I-s≠-Øn-b-h G-‰-hpw ]p-Xn-b-Xm-b-Xn-\m¬ Xn-c-®n-en\pw ÿn-co-I-c-W-Øn-\pw F-fp-

Ahin-„-߃-°m-bn X-n-c ®n¬ \-S-Øp∂ ssk-\nI≥ ∏-am-Wv. d-Um¿ hn-h-c-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ]p-Xn-b Xn-c-®n¬ ta-J-e \n¿-W-bn-®sX-∂v B-kv-t{X-en-b≥, a-teky≥ k¿-°m-cp-Iƒ hy-‡-am°n-bn-cp-∂p. D-]-{K-l-hn-h-c-߃ {]-Imcw C-¥y≥ a-lm-k-ap-{Z-Øn-sehn-sS-tbm hn-am-\w X-I¿-∂-Xmbn a-te-ky≥ D-tZym-K-ÿ¿ \n-

K-a-\-Øn-se-Øn-bn-cp-∂p. F∂m¬, sX-fn-hp-Iƒ C-\n-bpw I-s≠-Øm-\m-bn-´n-√. {]-tZ-iØn-s‚ D-]-{K-l Nn-{X-ß-fn¬ H-gp-Ip-∂ Nn-e h-kv-Xp-°ƒ ]Xn-™n-cp-s∂-¶n-epw A-h Is≠-Øm-t\m hn-am-\-Øn-t‚Xm-sW-∂v D-d-∏n-°m-t\m km[n-®n-´n-√. Izm-em-ew-]q-cn¬ \n-∂v ]-d∂p-b¿-∂v H-cp a-Wn-°q-dn-\-Iw A-{]-Xy-£-am-b a-te-ky≥ Fb¿-sse≥-kn-s‚ t_m-bn-Mv 777 hn-am-\-Øn-\v F-¥p kw-`hn-®p-sh-∂-Xn-s\-°p-dn-® Zp-cql-X Xp-S-cp-I-bm-Wv. F-¥psIm-≠m-Wv hn-am-\w h-gn-Xn-cn®p-hn-´-sX-∂pw F-b¿ {Sm-^n-Iv I¨-t{Sm-f-dp-am-bp-≈ _-‘w \-„-s∏-´-sX-ß-s\ F-∂-Xpw C-t∏m-gpw hn-Z-Kv-[-sc Ip-g-°p-Ibm-Wv. kw-`-h-sØ-°p-dn-®p-≈ ate-ky≥ hn-i-Zo-I-c-Ww hn-izkn-°m≥ hn-am-\-Øn-ep-≠m-bncp-∂ 153 ssN-\o-kv bm-{X-°mcp-sS _-‘p-°-fn¬ ]-e-cpw Xøm-dm-bn-´n-√. D-tZym-K-ÿ¿ hnh-c-߃ a-d-®p-h-bv-°p-I-bmsW-∂m-Wv A-h¿ B-tcm-]n°p-∂-Xv.

e-≠≥: ]m¿-e-sa‚ v B-{I-a-W-t°-kn¬ Ip-‰m-tcm-]n-X-\mb A-^v-k¬ Kp-cp-hn-s\ C-¥y Xq-°n-te-‰n-b-Xv A-¥m-cm{„ \n-b-a-߃ ew-Ln-®m-sW-∂v Bw-\-Ãn C‚¿-\m-j-\¬. A-^v-k¬ Kp-cp-hn-\v X-s‚ \n-c-]-cm-[n-Xzw sX-fn-bn-°p∂-Xn-\v A-t±-lw B-{K-ln-® co-Xn-bn-ep-≈ \n-b-a-]-cn-c-£tbm, tbm-Ky-\m-b A-`n-`m-jI-s\-tbm e-`n-®n-cp-∂n-s√-∂v Bw-\-kv-‰n hy-‡-am-°n. A¥m-cm-{„ am-\-Z-fiw ]m-en°p-∂-Xn¬ C-¥y-°v ho-gv-N ]‰n-bn-´p-s≠-∂pw Bw-\-Ãn-bpsS dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. tem-I-Øp \-S-°p-∂ h-[-in£-I-sf-°p-dn-®p-≈ hm¿-jnIm-h-tem-I-\-Øn-em-Wv A^v-k¬ Kp-cp h-[-Øn¬ C¥y-°v sX-‰p-]-‰n-sb-∂v Bw- A-^v-k¬ Kp-cp\-Ãn ]-d-™-Xv. Kp-cp-hn-s‚ h-[-in-£-bp-sS k-a-b-hpw a-‰pw Ip-Spw-_sØ A-dn-bn-®n-√. Xq-°n-te-‰n-b ti-jw A-t±-l-Øn-s‚ `uXn-Im-h-in-„w Ip-Spw-_-Øn-\p ssI-am-dn-bn-√m-sb-∂-Xpw Kp-cp-X-c-am-b N´ ew-L-\-am-sW-∂v Bw-\-Ãn hn-a¿-in-®p. A-tX-k-a-bw, I-gn-™-h¿-jw h-[-in-£-bv-°p hn-[n-°s∏-´18 t]-cp-sS Z-bm-l-c-Pn-Iƒ X-≈n-b {]-kn-U‚ v {]-W_v ap-J¿-Pn 25 h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Z-bm-lc-Pn-Iƒ X-≈n-b {]-kn-U‚m-sW-∂pw dn-t]m¿-´n-ep-≠v. I-gn™ h¿-jw am-{Xw C-¥y-bn¬ 72 t]¿ h-[-in-£-bv-°p hn[n-°-s∏-s´-∂pw 400 t]¿ C-t∏m-gpw h-[-in-£ Im-Øv C¥y≥ P-bn-ep-I-fn¬ I-gn-bp-I-bm-sW-∂pw Bw-\-Ãn dnt]m¿-´n-ep-≠v.

dm-a√ - : 1993\p ap-ºv P-bn-en¬ Ign-bp-∂ ^-e-kv-Xo≥ X-S-hp-Imsc hn-´-b-°m-sa-∂ I-cm-dn¬ \n∂v C-{km-tb¬ ]n≥-am-dn. C-∂p tam-Nn-∏n-°p-sa-∂v {]-Jym-]n-® X-Sh - p-Im-cp-sS \m-em-as - Ø kwL-sØ hn-´-b-°m-\m-hn-s√-∂v C-{km-tb¬ a-[y-ÿ¿ ap-tJ-\ A-dn-bn-®-Xm-bn ap-Xn¿-∂ ^-ekv-Xo≥ D-tZym-K-ÿ≥ Pn-_v-cn d-P-_v ]-d-™p. A-ta-cn-°-bpsS a-[y-ÿ-X-bn¬ I-gn-™ h¿-

¶n¬ k-am-[m-\ N¿-®-bv-°v Xøm-dm-hn-s√-∂v ^-e-kv-Xo≥ `oj-Wn ap-g° - n-bn-´p-≠v. F-∂m¬, C-{km-tb¬ C-Xnt\m-Sp {]-Xn-I-cn-®n-´n-√. C-{kmtb-en-s\ Pq-X-cm-{„-am-bn AwKo-I-cn-°n-s√-∂ A-d-_v-eo-Kv D®-tIm-Sn-bp-sS {]-Jym-]-\-Øn\p ]n-∂m-se-bm-Wv ^-e-kvXo≥ X-Sh - p-Im-sc tam-Nn-∏n-°msa-∂ I-cm-dn¬ \n-∂v A-h¿ ]n≥-am-dn-bX - v.

jw Pq-sse-bn¬ \-S-∂ k-am-[m\ N¿-®-bn-em-Wv Im-e-ß-fm-bn P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ ^-e-kvXo≥ X-S-hp-Im-sc hn-´-b-°m-sa∂v C-{km-tb¬ k-Ω-Xn-®-Xv. CXn-s‚ `m-K-am-bn 78 X-S-hp-Im-sc aq-∂p X-h-W-bm-bn C-{km-tb¬ tam-Nn-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. sam-Øw 104 X-S-hp-Im-sc hn-´-b-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p C{km-tb¬ k-ΩX - n-®X - v. X-S-hp-Im-sc hn-´-b-®n-s√-

C-´y³ aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-I-sfhn-«-b-¡m³ cm-P-]-Iv-sk D-¯-c-hn-«p sIm-fw-t_m: cm-Py-Øv X-Shn¬ I-gn-bp-∂ ap-gp-h≥ C¥y≥ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Isf-bpw hn-´-b-°m≥ {io-e-¶≥ {]-kn-U‚ v a-lo-μ cm-P-]-Ivsk D-Ø-c-hn-´p. B- ` y- ¥ - c - b p- ≤ - Ø n- \ n- s S {io-e-¶-bn-ep-≠m-b a-\p-jym-hIm-i ew-L-\-Øn-s\-Xn-tc bp.F-∂n¬ A-h-X-cn-∏n-°-s∏´ {]-ta-b-Øn≥-ta-ep-≈ thm-s´-

Ãv sN-ø-s∏-´-h-cm-Wv. C-cp cmPy-ß-fn-se-bpw a¬-ky-_-‘\-Ø-S-hp-Im-sc hn-´-b-°p-∂-Xv N¿-®-sN-øm≥ C-¥y-bpw {io-e¶-bpw t\-c-tØ Xo-cp-am-\n-®ncp-∂p. F-∂m¬, X-an-gv-\m-Sv k¿°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-b Nn-e F-Xn¿-∏p-I-sf Xp-S¿-∂v c≠p {]m-h-iyw N¿-® d-±m-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

Sp-∏n¬ \n-∂v C-¥y hn-´p-\n-∂Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv cm-P-]-Ivsk-bp-sS D-Ø-c-hv. thm-s´-Sp∏n¬ \n-∂p hn-´p-\n-∂ C-¥y-bpsS \-S-]-Sn-bn¬ e-¶≥ {]-knU‚ v I-gn-™ Zn-h-kw k-t¥mjw {]-I-Sn-∏n-®n-cp-∂p. \n-e-hn¬ 98 C-¥y≥ a¬-kysØm-gn-em-fn-I-fm-Wv {io-e-¶bn¬ X-S-hn¬ I-gn-bp-∂-Xv. CXn¬ 24 t]¿ _p-[-\m-gv-N A-d-

ss{]w ssSw ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 BgvN°mgvN 8:30 B¿´v Is^ 9:00 \yqkv @ 9 10:30 ssSw t…m´v 1:30 H_n-sSIv 2:30 sÃ]v A]v 3:30 kvs]Iv{Sw 4:30 h´-tai 5:30 Sbn‰vkv 6:30 tIcf FIvkv{]kv 8:30 sNdn-bm≥ ^nen∏v 9:30 sP._n PwMvj≥ 10:30 ss{Iw {_m©v 11.00 hm¿Ø

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 ss{]w ssSw \yqkv 12:30 AXn-am-\p-j¿ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 bm{X 2:30 ]ƒkv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 hntZi hnNmcw 4:30 F®v Un 5:30 k©mcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvam¿´v ss{Uhv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 I≠Xpw tI´Xpw

8:00 \yqkv πkv 8:30 am¿°‰v hm®v 10:00 IÆmSn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 7:00 ImWn∏øqcns\m∏w 7:30 tImaUn Ãm¿kv 8:30 lyqa-dkv tSm°v tjm 9:30 tImaUn \yqkv 10.00 ap√ 1:00 kq∏¿ sN^v 1:30 amº-g-°mew 4.30 ssaem©n 3 5.30 Iymºkv Itf¿kv 8:30 lyqa-dkv tSm°v tjm 9:30 tImaUn \yqkv 6.00 {iocmKw

AarX 7.30 tSÃv -Hm^v tIcf 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 S®v a{¥ 9:30 Ãm¿ C‚¿hyq 10:30 aqhn _km¿ 11:00 \yqkv \u 12:30 ka¿∏Ww 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 5:30 hnZy`ymk hm¿Ø-Iƒ--8:00 ^nenw Ahm¿Uvkv -9:00 \ap°p Nncn°mw

9:30 tSm]v 10 @10 10.30 \mS-Ita DeIw

hnt\mZw

ka-Im-enIw

ag-hn at\m-ca 1.00 shdpsX-b√ `mcy 2.00 tImaUn s^Ãn-h¬ 3.00 Aae 3.30 Chƒ bap\ 4.00 Hcp s]Æns‚ IY 4.30 ]´pkmcn

amXr`qan \yqkv 10.00 AIw ]pdw 1.00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 1.30Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 3.30 Irjn-`qan 5:30 temKn≥ Zn bqØv 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 8:30 Cu _kv 10.00 tNmZyw D-Øcw

C´ym-hn-j³ 8.30 thm´v B≥tSm°v 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nßv lth¿kv 11.30 hmkvXhw 6:00 IW-Iv‰nMv tIcfw 6.30 sse^v 7.30 apJm-apJw 8:30 cmKv cwKv 9:00 \yqkv ss\-‰v 10:00 s]mfn{Sn°vkv

Gjym-s\‰v πkv 5.30 \c≥

amXr-`qan \yqkv 1:00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc

hnItv Sgvkv 6.30 Nn{X-Ie 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw 8:00 Item¬khw 8:35 t\¿°m-gvN-Iƒ 1 0:30 Km\-a-bqcw

ssIcfn Inc¨ kn\na 1.30

thjw 11.00 24 {^bnwkv

Inc¬ 1.30 thjw 4.00 kzc-߃ kz]v\-߃ 6.30 A]m-cX 9:00 Z Iymºkv 11:30 Cw•ojv aoUnbw 2:00 Ggp-]p∂ Xc-I≥ 4:30 Hu´v sskU¿ 7:30 ]S-b∏ 10.30 Nncn-°p-Sp° 1.00 \mb¿ km_v

aoUnbm h¨ 9.00 kvs]j¬ FUn-j≥

sIm¨p Sn.hn 8.05 sl¿_n 10.00 Pn¬ Pn¬ Po\n 3 12.00 IpMv ^p ]m≠ 1.00 thUv ssKw 3.30 Zzc-bpsS {]bmWw 4.00 IpMv ^p ]m≠ 5.00 thUv ssKw 6.00 Nn°≥ Ãyq 9.30 Pm°n-Nm≥ 10.30 t]mb‚ v kqw

6:00 tImaUn tIm¿´v 6:30 Imcyw \nkmcw 7:00 tUmIvtSgvkv tSm°v 7:30 Fs‚ PohnXw 8.30 `qan KoXw 10.00 ]d∂v ]d-∂v ]-d∂v 2.30 t]mØ≥ hmh 5:30 _nKv kv{Io≥ 6:00 hm¿Ø-Iƒ 6:30 kq∏¿ InUvkv 7:30 ^vtfh¿kv Hm^v C¥y 8:00 Ip´n ]´pdp-am¬ 9:00 sP._n PwMvj≥ 10:00 dnYw 10:30 hm¿Ø 11.00 Imcyw \nkmcw

Gjym-s\äv 7:30 Inkm≥ Irjn Zo]w 8.00 bp.Fkv. ho°ven du≠]v 9:00 alm-`m-cXw 11,00 tImaUn FIvkv{]kv 1.00 t]m°ncn ]o°ncn 2:00 ]ckv]cw 4.00 lWo _o 7.00 AΩ 7.30 kv{Xo[\w 8:00 _Um-bv-_w-•mhv 9:30 Nμ\ag 10:00 ssI-em-k-\mY≥ 11:00 ssaem©n 3

kqcy 6.00 sse^v C≥ Z thƒUv 6.30 Aar-X-Xmc 7:00 D±n-jvS Pm{KX 07:30 hm¿Ø-Iƒ 8.00 tImaUn ssSw 9:00 kn\n-a 12.00 kn\na 2:30 kn\na 6.00 kn\na 8:30 Ip´n-∏-´mfw 9.00 Ah-fpsS IY 9:30 `mKy-e-£an 1.00 ImWm-I¨aWn 10.00 kn\na 10.30 hm¿Ø 11.00 kn\na

Poh³ v 8.00 Poh≥ slUvsebv≥kv 8.04 \mfsØ hm¿Ø8.30 Sn≥p tam≥ 8.35 skd-an-tIm¿ 9.04 ayqknIv _o‰vkv 9.30 K^q¿ Im tZmkvZv 9.35 a{¥n-tbm-sSm∏w 11.04 ^mj≥ Unssk-\nßv 11.30 \f]m-NIw 12.04 tImaUn kv{Soddv 12.30 ss{Iw dnt]m¿´¿ 1.30 tPymXn-kv]¿iw 2.04 ayqknIv _o‰vkv 3.04 sdaUn

aoUnb h¬ 7.30 \yqkv h¨ tam¿WnMv 10.00 \yqkv h¨@10 11.00 \yqkv h¨@11 1.00 \yqkv h¨\q¨ 5.00 \yqkv h¨ Cuh-\nMv 5.30 _nkv ho°v 6.00 Rm‰-the 6.30 \yqkv h¨@6.30 7.00 ]Xn-\m-emw cmhv 8.00 Jbm¬ 8.30 Fw80 aqk 9.00kvs]j¬ FUn-j≥ 10.00 tIcf kΩn‰v 11.30 \yq-kv-h¨-an-Un¬Cu-kv‰v


10

s]m-Xp-Imcyw

kozhikode

Im-en-¡-äv aq-¶mw sk-a-ÌÀ _n-cp-Z ]-co-£- aq-ey-\nÀ-W-b Iym-w]v

\nehmcw

t\-{´-¡m-bhne DbÀ¶p kzÀW-hne ]h\v 21,480 cq] sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 12,800 G{]n¬A-h-[n.-. 12,200 sabv A-h-[n ,,,,,.-. 11,570 vPq¨.... 11,380 Pqsse ,,,,,...... 11,445 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8835˛9100 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2950 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 51,400 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 53,400 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 23,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 24,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛7500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 15,000˛16,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,200 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7500˛9500 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,800 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8800˛9200 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3900˛4500 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,500˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 350˛400 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 650˛670 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-. 950˛1050 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,200˛14,400 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,900 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 11,000 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 10,600 ]msam-en≥ 6380 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 21,480 H-cp {Kmw.-. 2,685

sh-fn-s®-Æ 2015 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1200--˛ 2000 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1015 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3100 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3080 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2220 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3300 A-cn.(100 In.{Kmw) 2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2960 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2250 sNdp-]-b¿ 8800 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6000˛7000 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 11250 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4200˛ 5300 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 12000 d-_¿(In-tem).-.-.145.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 136.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 100.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 50,200 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2950 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8300 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16800 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16000 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.24.00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 21.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.22.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 17500 c-≠mw-X-cw. 10500 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 16800˛17500 ]-g-b-Xv 17100˛17900 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.11500˛13700 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv ]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. AS° ]pXn-bXv ]g-bXv Ip-cp-ap-f-Iv\m-S≥tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

43300 29530 13300 8900 8950 8750 8,800 9600 2980 3000 6600-˛7100 6600˛7100 7600˛8300 15000˛15500 15500˛16000 50,000 51,000 52,000 14500 14200 10,400 3060

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

52,000 51,000 13,700 4500 3500 1900

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

29 am¿®v 2014 i\n

30.-00 29.-00 32.-80 32.-00 32.-00 30.-00 29.-00 26.-00 24.50 27.50 26.-50 26.00 26.-00 22.-00 140.-50 146.-00 101.00-

28700 37-00 3100 2700 6400 4800 4900 9400 7800 8500 3020 12800 8800˛8850

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

amÀ-¡v en-Ìv hn-X-c-Ww

am¿-®n¬ ^-ew {]-kn-≤o-Icn-® c-≠mw h¿-j _n.-F. A-^vZep¬ D-e-a d-Kp-e¿/k-πn-sa‚dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v ]-co-£-I-fpsS am¿-°v en-Ãp-Iƒ 31 ap-X¬ 14850 A-X-Xv ]-co-£m-tI-{μ-ß-fn¬ 14450 \n-∂pw hn-X-c-Ww sN-øpw. 14200 11050

_n.-F. ]-co-£-

am¿-®v 27--\v \-S-tØ-≠n-bn-cp∂ B-dmw sk-a-ÿ _n.-F. dKp- e ¿/k- π n- s a‚- d n/Cw- { ]q- h v 14242 sa‚ v t]-∏¿ F-®v- ssh 6- C 02˛-

14850 14450

14131 14029 13974 13891

11616 9249 13600 9200 3000

Xr-iq¿ 12,850 2,250 1,800 3,600 50,600 14,700 8,500 2,750 3150˛3400 2900˛3220 1600˛2150 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

tX™n-∏ew: aq-∂mw sk-aÿ _n-cp-Z ]-co£-I-fp-sS aq-ey\n¿-W-b Iym-w]v G-{]n¬ 21 ap-X¬ 24 h-sc-bpw, 2014 Imen¡äv kÀhIemime am¿-®n¬ \-S-°p∂ B-dmw sk-aÿ ]-co-£-I-fp-sS aq-ey-\n¿W-b Iymw]v ta-bv c-≠v ap-X¬ B-dv h-sc-bpw hn-hn-[ tI-{μ-ßfn¬ \-S-°pw. F-√m A-[ym-]-Icpw Iym-w]n¬ ]-s¶-Sp-°-Ww.

29.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 28.-50 510.00168.00˛165.00 2030.-00 13533.-00 28.-00

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ ln-Ã-dn Hm-^v lyq-a¨ ssd-‰v-kv aq-hv-sa‚ v-kv, C -kn 6 C 02-˛sl¬-Øv C-I-tWm-an-Iv-kv, CF≥ 6 -_n 5- C1-˛-thƒ-Uv ¢m- nIv-kv C≥ {Sm≥-t…-j≥ ]-co£-Iƒ G-{]n¬ c-≠mw XoøXn \-S-°pw.

]-co-£m-^-ew

]n.-Pn. Un-tπm-a C≥ am-t\Pv-sa‚ v Hm-^v te-Wnw-Kv Un-sk_n-en-‰o-kv ]-co-£m-^-ew sh_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv.

tZ-io-b sk-an-\mÀ

"P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp \-h`m-c-X in¬-∏n' F-∂ hn-j-bØn¬ k¿-h-I-em-im-em Km‘n-b≥ ]T-\ K-th-j-W sNb¿ kw-L-Sn-∏n-® tZ-io-b skan-\m¿ hn.-kn. tUm.--Fw.--A-_vZp¬ km-ew D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tUm.--Fw.--Pn.--F-kv.\ -- m-cm-bW≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tUm.--B¿.--kp-tc-{μ≥ A-[y-£\m-bn-cp-∂p. sk-an-\m¿ C-∂v

hv-e-‰v A-\m-en-kn-kv', "_-tbmsa-{Sn-Iv s{]m-k-kn-Mv, (28.-4.-14) 4. "h-b¿-se-kv I-Ωyq-\n-t°k-am-]n-°pw. j≥-˛2', "A-Uv-hm≥-kv-Uv Iw]yq-´¿ s\-‰v-h¿-°n-Mv, "tdm-_am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-h- kv-‰v Un-ssk≥ (30.-4.-14).I-em-im-e- am-‰n-h® c-≠mw sk-aÿ Fw.-sS-Iv. ]- tIm-´-bw: sa-bv G-gn-\v B-cw-`n°p-∂ _n.----sSco-£-bp-sS Xm-sg Iv/_n.----B¿-°v ]-co]-d-bp-∂ t]-∏-dp£-I-fp-sS ssSw Iƒ {_m-°-‰n¬ I®qÀ kÀhIemime Im-Wn-® Xn-ø-XntS-_nƒ {]-kn-≤oI-cn-®p. hn-i-Z hnI-fn¬ \-S-Øp-w. alm-ßm-KmÔn 1. "ssa-t{Im sa-jo-\n-Mv kÀhIemime h-c-߃ k¿-h-Iem-im-e sh-_v B‚ v \m-t\m sa-jo-\n-Mv, "tamtU¨ Um-‰m-t_-kv kn-kv-‰w- ssk-‰n¬ e-`n-°pw.---aq- ∂ mw sk- a- à ¿ Fw.--_ n.-kv', "C-t‚-W¬ I-º-j≥ F≥Pn≥, I-º-j≥ B‚ v s]m-√yq- F Un- { Kn ]- c o- £ - I ƒ sa- b v j≥', "A-Uzm≥-kv-Uv {]o-kv- c- ≠ v ap- X ¬ B- c w- ` n- ° pw. As{S-kv-Uv tIm¨-{Io-‰v Un- t]- £ - I ƒ ]n- g - I q- S m- s X Gssk≥' (23.-4.-14), 2. "Xn-b-dn Hm- {]n¬ aq- ∂ p h- s c- b pw 50 cq- ] ^v πm-kv-‰n-Iv B‚ v sj¬-kv' ]n- g - t bm- s S \m- e v h- s c- b pw (25.-4.-14), 3. "sS-tdm sS-Iv-t\m-f- 500 cq- ] kq- ∏ ¿ ss^- t \m- s SPn', "kv-]o-®v kn-·¬ s{]m-k- F- ´ p h- s c- b pw kzo- I - c n- ° pw. kn-Mv, "I-Ωyq-\n-t°-j≥ s\-‰v- A- t ]- £ - I ¿ 150 cq- ] - b pw hoh¿-Iv-kv', "^yq-dn-b¿ B‚ v th- ≠p- s a- g p- X p- h ¿ Hm- t cm t]- ∏ -

Fw.-sS-Iv. ]-co-£

]-co-£bv¡v A-t]-£n-¡mw

kw-Øm-\- kv-IqÄ bq-\n-t^mw ]-²-Xn: tIm-Sn-IÄ ]m-gm-bn 

]n Fw A-lv-a-Zv

tIm-´-bw: k¿-°m-cn-s‚ Im-cy£-a-X-bn-√m-bv-a aq-ew kw-ÿm\-Øp \-S-∏m-°n-b kv-Iqƒ bq\n-t^mw ]-≤-Xn h-gn tIm-Sn-Iƒ ]m-gm-bn. am¿-®v A-h-km-\ hm-cam-Wv I-gn-™ h¿-j-tØ-°p≈ bq-\n-t^mw Xp-Wn-Iƒ Pn√m hn-Zym-`ym-k B-ÿm-\-ßfn-se-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. k¿°m¿-˛-F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-fnse _n.- -]n.- -F¬. Ip-´n-Iƒ°pw G-gmw ¢m-kv h-sc-bp-≈ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p-am-Wv bq-\nt^mw ku-P-\y-am-bn hn-X-cWw sN-øm≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am\n-®-Xv.

\m-ev, G-gv ¢m-kp-Iƒ am-{Xap-≈ \n-c-h-[n k¿-°m¿-˛-F-bvU-Uv kv-Iq-fp-Iƒ kw-ÿm-\Øp-≠v. Cu kv-Iq-fp-I-fn-se Ip´n-Iƒ D-]-cn-]T-\-Øn-\v a-‰p kvIq-fp-I-fn-te-°p t]m-h-Ww. Ahn-sS Cu bq-\n-t^mw A-Sp-Ø h¿-jw D-]-tbm-Kn-°m≥ I-gn-bn√. tIm-´-bw Pn-√-bn¬ am-{Xw F´v ]m-t‰¨ bq-\n-t^m-am-Wv \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. bp.- -]n. ¢m-kpIƒ -h-sc am-{X-ap-≈ kv-Iq-fp-Ifn-se ]-co-£ I-gn-™ 27\v Ah-km-\n-®XmWv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v c-≠p tPmUn X-bv-®p-\¬-I-W-sa-∂m-bncp-∂p hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ \n¿-tZ-iw. Xp-Wn Dƒ-s∏-sS A-

\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv 400 cq-] am{X-hpw. kv-Iqƒ ]n.- -Sn.- -F. hnfn-®p-Iq-´n X-ø¬-°q-en kw-_‘n-®v N¿-® sN-bv-Xp Xo-cp-am-\n°m-\m-bn-cp-∂p A-[n-Ir-X-cp-sS \n¿-tZ-iw. F-∂m¬, kv-Iqƒ AS-®-Xn-\m¬ A-Xpw km-[y-a-√. A-[y-b-\ h¿-jw A-h-km-\n°p-∂ Zn-h-k-ß-fn¬ Ãm-^v ao‰n-Mv, {]-tam-j≥ ]-´n-I X-øm-dm°¬, kv-Iq-fp-am-bn _-‘-s∏-´ _n-√p-Iƒ am-td-≠ Xn-c-°v F∂n-h ]q¿-Øn-bm-t°-≠ {]-[m\m-[ym-]-I-cm-Wv Pn-√m hn-Zym`ym-k B-ÿm-\-Øv bq-\nt^mw hm-ßm≥ Im-Øp-\n¬°p-∂-Xv. bq-\n-t^mw ssI-∏-‰nXm-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-∏n-´p-\¬-

In-b tc-J {]-[m-\m-[ym-]-I¿ 31\p ap-ºv ssI-am-d-Ww. hn-c-an°p-∂ {]-[m-\m-[ym-]-I-cp-sS s]≥-j≥ kw-_-‘n-® tc-JIƒ ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xpw Cu A-Izn-‰≥-kv ]q¿-Øn-bm-°n-bns√-¶n¬ {]-Xn-k-‘n-bn-em-hpw. F-d-Wm-Ip-fw Dƒ-s∏-sS Nn-e Pn√-I-fn¬ kv-Iq-fp-Iƒ t\-cn-´v XpWn hm-ßn. F-∂m¬, em-_n¬ Xp-Wn-bp-sS Kp-W-]-cn-tim-[-\ \-S-Øn k¿-´n-^n-°-‰v \¬-I-Wsa-∂ k¿-°m¿ \n-_-‘-\ Gs‰-Sp-°m≥ ]-e Pn-√-I-fpw X-ømdm-bn-cp-∂n-√. A-Ø-cw Pn-√-Ifn¬ \m-j-\¬ sS-Iv-Ã-bn¬ tIm¿-]-td-j-\m-Wv Xp-Wn hn-Xc-Ww sN-øp-∂-Xv.

dn- \ pw 30 cq- ] ho- X w (]- c - a mh- [ n 150 cq- ] ) kn.--h n.--I ymw- ] v ^o- k m- b n \n- › n- X ]- c o- £ m ^o- k n- s \m- ∏ w A- S - b v - ° - W w.--

]-co-£m^-ew

2013 H-tŒm-_¿ am-kw \-SØn-b c-≠mw sk-aà -- ¿ _n.-F¬.--sF.--F-kv.k -- n Un-{Kn ]-co£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-SpØn. ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-b-Ønpw kq-£v-a-]-cn-tim-[-\-bv-°pw G{]n¬ F-´p h-sc A-t]-£n°mw.-2013 Un-kw-_¿ am-kw kvIqƒ Hm-^v Iw-]yq-´¿ k-b≥-kkn¬ s{I-Un-‰v B‚ v sk-a-ÿ co-Xn-bn¬ \-S-Øn-b ]n.--F-®v.-Un tIm-gv-kv h¿-°v ]-co-£-bpsS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn.--

]-co-£m hn-Pn-e³-kv kv-Izm-Uv

2014-˛15 A-[y-b\ h¿-jw \S-Øp-∂ ]-co-£-I-fn-se {I-at°-Sp-Iƒ X-S-bp-Xn-\p-th-≠n B-dv tkm-W¬ hn-Pn-e≥-kv kvIzm-Up-Iƒ cq-]o-I-cn-®p. H-cp h¿-j-am-Wv Im-em-h-[n.--

B-Zm-b-\n-Ip-Xn Hm-^n-kp-IÄ 29\pw 30\pw {]-hÀ-¯n-¡pw sIm-®n: -U¬-ln-bn-se sk≥{S¬ t_m¿-Uv Hm-^v U-b-d-Œv SmIv-k-kn-s‚ D-Ø-c-hv {]-Im-cw tI-c-f-Øn-se B-Zm-b-\n-Ip-Xn Hm-^n-kp-Iƒ Cu am-kw 29, 30 Xn-ø-Xn-I-fn¬ {]-h¿-Øn-°p-sa∂v B-Zm-b-\n-Ip-Xn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. B-Zm-b-\n-Ip-Xn dn-t´¨ ka¿-]n-°p-∂-Xn-\pw A-\p-_-‘ tPm-en-Iƒ-°p-am-bn dn-t´¨ dko-]v-‰v Iu-≠-dp-I-fpw km-[m-cW {]-hr-Øn-k-a-b-Øv Xp-d-∂ncn-°p-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn®p.-- tI-c-f-Øn-se B-Zm-b-\n-IpXn {]n≥-kn-∏¬ No-^v I-Ωo-jW-dm-bn Un sI Zm-kv i¿-a sIm®n-bn¬ Np-a-X-e-tb-‰p. tI-c-fØn-s‚ Np-a-X-e-bp-≈ B-Zy {]n≥-kn-∏¬ No-^v I-Ωo-j-Wdm-Wv C-t±-lw.

{]-^. tPm-k-^v tNm-Zy-t]-¸À tNmÀ-¯m³ C³U-kv-{Sn-b ss{S-_yq-W Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-gn-t°m-Sv C≥-U-kv-{Sn-b¬ ss{S-_yq-W- Xn-cn-sI tPm-en-bn KqV-kw-Lw; A-t\zj-Ww {]-l-k-\w epw Fw-tπm-bo-kv C≥-jp-d≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn-bp-am-b sI hn cm-[m-Ir-jv-W≥ G-{]n¬ H-∂v, F-´v, 22, 29 Xn-ø-Xn-I-fn¬ I- {]-th-in-¨p tIm-f-Pp-I-fn¬ tIm-∏n-b-Sn-°v ]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬ Æq¿ te-_¿ tIm-S-Xn-bn-epw G-{]n¬ aq-∂v, \m-ev, 11, 24, 25 Xn-

Im-en-¡-äv Fw.--_n.--_n.--F-kv. amÀ-¡v X-«n-¸v: H-cp- amÀ-¡n-\v -e-£w cq-]-h-sc

ø-Xn-I-fn¬ C≥-U-kv-{Sn-b¬ ss{S-_yq-W¬ B-ÿm-\-Øv sXm-gn¬-X¿-° tI-kp-I-fpw Fw-tπm-bo-kv C≥-jp-d≥-kv tIkp-I-fpw hn-Nm-c-W sN-øpw.--

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e t\-c-sØ \-S-Ønb Fw.--_n.--_n.--F-kv. do-hm-tezj-\n¬ am¿-°v X-´n-∏v \-S-Øn \n-c-h-[n-bm-fp-I-sf P-bn-∏n-®Xm-bn I-s≠-Øn. I-gn-™ A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ Fw.-_n.--_n.--F-kv. do-hm-tez-j-\n¬ am¿-°v Iq-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-fpsS D-Ø-c-°-S-em-kp-Iƒ do-hmtez-j-≥ sN-bv-Xv Cu am¿-°pIƒ am¿-°v Ip-d-™-h-¿-°pw tXm-‰-h¿-°pw \¬-Ip-∂-Xm-bn sa-Un-°¬ ^m-°¬-‰n Uo≥ tUm. Ir-jv-W≥ B-tcm-]-W-ap∂-bn-®n-cp-∂p.tk-\m-hn-`m-K-§-fp-sS kw-bp-à k-t½-f-\w k-am-]n-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-°p-fw Z-£n-W thym-a-tk-\m B-ÿm-\Øv c-≠p-Zn-h-kw \o-≠p-\n-∂ aq-∂p tk-\m-hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw

Adnbn-¸pIÄ kw-bp-‡ k-tΩ-f-\w k-am-]n-®p. \m-hn-I-tk-\-bp-sS ]q¿-h, ]›n-a, Z-£n-W ta-J-em B-ÿm-\-ß-fp-sS-bpw, Z-£n-W-˛-]-›na thym-a-tk-\m B-ÿm-\-Øn-s‚-bpw, B-¥-am≥ \n-t°m_m¿ thym-a-tk-\m B-ÿm-\-Øn-s‚-bpw ta-[m-hn-I-fpw a-‰p ap-Xn¿-∂ Hm-^n-k¿-am-cpw ]-s¶-Sp-Øp. Z-£n-W thym-a-tk-\m ta-[m-hn F-b¿ am¿-j¬ F ]n K-cp-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.--

F-kv.-F-kv.-kn. A-t]-£ £-Wn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: U¬-ln t]m-en-kn-epw sk≥-{S¬ Bw-Uv t]m-en-kv t^m-gv-kn-epw k-_v C≥-kv-s]-Iv-S¿ X-kv-Xn-I-bn-te°pw sk≥-{S¬ C≥-U-kv-{Sn-b¬ sk-Iyq-cn-‰n t^m-gv-kn¬ Akn-Â v k-_v C≥-kv-s]-Iv-S¿ X-kv-Xn-I-bn-te-°pw \n-b-a-\Øn-\m-bn Ãm-^v sk-e-Iv-j≥ I-Ωo-j≥(F-kv.-F-kv.-kn.-) At]-£ £-Wn-®p.

Pq-\n-bÀ ln-µn {Sm³-kv-te-äÀ ]-co-£

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Pq-\n-b¿ ln-μn {Sm≥-kv-te-‰¿, ln-μn {][ym-]-Iv, ko-\n-b¿, Pq-\n-b¿ {Sm≥-kv-te-‰¿F-∂o X-kv-Xn-I-Ifn¬ \n-b-a-\-Øn-\m-bn Ãm-^v sk-e-Iv-j≥ I-Ωo-j≥ A-t]£ £-Wn-®p. Pq¨ 8-\m-Wv ]-co-£. A-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ Xn-ø-Xn G-{]n¬ 18. Cu -h¿-jw P-\p-h-cn 1-\v 30 h-b n¬ Iq-Sp-X¬ {]m-b-an-√m-Ø-h¿-°v A-t]-£n-°mw.

sXm-Sp-]p-g: tNm-Zy-t]-∏¿ hnhm-Z-sØ -Xp-S¿-∂v- \yq-am≥ tIm-tf-Pn¬-\n-∂p- ]p-d-Øm-°nb {]-^. Sn sP tPm-k-^v- Xn-cnsI tPm-en-bn¬ {]-th-in-®p. aX-\n-μ I-e¿-∂ tNm-Zy-t]-∏¿ ]-co-£-bv-°p \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Cu A-[ym-]-I-s\ tIm-f-Pv- am-t\-Pv-sa‚ v ]p-d-Øm°n-bn-cp-∂p. -tI-kn¬ C-t±-lsØ ]n-∂o-Sv tIm-S-Xn Ip-‰-hn-ap‡-\m-°n-b-tXm-sS-bm-Wv Xn-cn®p-h-c-hn-\p h-gn-sbm-cp-ßn-b-Xv.-aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ `m-cy ktem-an-bp-sS I-_-dn-S-Øn¬ {]m¿-Yn-®-ti-jw k-tlm-Z-cntbm-Spw a-°-tfm-Sp-sam-∏w cm-hnse 9.--30\m-Wv- A-t±-lw tIm-fPn-se-Øn-b-Xv-. -Hm-^n-kn¬ lmP¿ _p-°n¬ H-∏n-´-ti-jw a-ebm-fw Un-∏m¿-´p-sa‚n-se-Øn k-l-{]-h¿-Ø-I-cp-am-bn kulr-Zw ]-¶p-h-®p. ]mT-`m-K-ß-sfm-s° t\-ctØ I-gn-™n-cp-∂-Xn-\m¬ ¢m-sk-Sp-°m-\m-bn-√. ssh-Io´p \m-ep-a-Wn-tbm-sS ho-´n-te°p a-S-ßn. Xn-¶-fm-gv-N tIm-fPn-se-Øn k¿-ho-kn¬-\n-∂p hn-c-an-°pw.--

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-emim-e tI-{μo-I-cn-®p tNm-Zy-t]-∏¿ tNm¿-Øp-∂-Xn \pw am¿-°v Zm-\-Øn\pw {]-tXyI kw-Lw {]-h¿-Øn-°p∂p. tIm-gn-t°m-Sv anw-kv \-gv-kn-Mv tIm-f-Pn¬ _n.F-kvkn. \-gvknMv ]-co-£-bn¬ ]-cm-P-b-s∏´ hn-Zym¿-Yn-sb Hº-Xp t]-∏-dpIƒ do-hm-tezj≥ \S-Øn hn-Pbn-∏n-®n-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv Pn√-bn-se Hcp Fw.F¬.F-bp-sS _-‘p-hns\ C-Ø-c-Øn¬ hn-P-bn-∏n-®Xn-s\-Xn-tc tem-°¬ ^≠v HmUn‰v tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ k¿h-I-em-im-e-bv-°p I-Øp \¬In-bn-cp∂p. F¬.F¬._n. ]co-£-bn¬ H-cp ]m¿-´n-bp-sS hnZym¿-Yn kw-LS-\mt\-Xm-°fn¬ ]-ecpw do-hm-tezj-\n-eqsS am¿-°v X-´n-∏v \S-Øn hn-Pbn-®n-cp∂p. hntZ-i hn-Zym¿-Yn°v Fw._n.F-°v am¿-°v Zm-\w \¬-In Sm-_p-te-j≥ c-Pn-Ãdn¬ Xn-cna-dn \-S-Øn-bn-cp∂p. ]n.hn.kn-bp-sS sk-{I-´-dn-bpsS a-Iƒ-°v ]-co-£ \S-Øn hnP-bn-∏n-®Xpw hn-hm-Z-am-bncp∂p. hnhn-[ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv

ku-Icyw sN-bv-Xm-Wv tIm-fPp-Iƒ \n-e-hm-cw h¿-[n-∏n-°p∂Xv. A-h-km-\-am-bn Cu am-kw 19,20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-∂ _n.tImw. ]-co-£-bp-sS C≥Iw Sm-Ivkv, tem B‚ v {]mŒokv, Hm-Un-‰nMv, Hm-^nkv Hmt´m-ta-j≥ Sqƒkv F-∂o t]-∏dp-I-fp-sS tNm-Zy-߃ ]-co £bv-°p ap-ºv hn-‰-gn-®Xpw hmgv-kn-‰n tI-{μo-I-cn-® Kq-V-kwL-am-sW-∂m-Wp hn-e-bn-cp ج. hn-Pn-e≥-kv Dƒ-s∏-sSbp-≈ c-l-kym-t\z-j-W hn-`mK-Øn-\p ssI-am-td-≠- C-Øcw tI-kp-Iƒ hm-gv-kn-‰n A-[n-Imcn-I-sfØ-s∂ C-t∏mƒ G¬∏n-®Xpw {]-l-k-\-amWv. kzm-[o-\-ap-s≠-¶nepw ]-co£-bn¬ tXm-‰mepw do-hmt-ezj-\n¬ hn-P-bn-∏n-°p-∂ kw-`h-߃ ]-co-£m-`-h≥ tI-{μoI-cn-®p ÿn-c-am-bn \-S-°p-∂ps≠-∂p Po-h-\-°m¿ X-s∂ kΩ-Xn-°p∂p. C-Ø-c-Øn¬ \nb-a-hn-cp-≤-am-bn \¬In-b H-cp Un-{Knbpw k¿-h-I-emim-e d±m-°n-bn-´n√. B¿°pw ]n-Sn-°s∏-Sm≥ I-gn-bm-Ø co-Xn-bn-emWv X-´n-∏p-Iƒ A-c-tß-dp-∂Xv.

2012\p ap-ºv do-hm-tez-j-≥ A-t]-£-I-sf-√mw ]-cn-tim-[n°p-∂-Xn-\p {]-tXy-I sk-Ivj≥ X-s∂-bp-≠m-bn-cp-∂p. 2012\p ti-j-am-Wv C-sXm-gn-hm°n-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv, Xr-iq¿ K-h¨-sa‚ v sa-Un-°¬ tIm-fPp-I-fn-em-bn-cp-∂p Fw.--_n.--_n.-F-kv. t]-∏-dp-I-ƒ aq-ey-\n¿-Wbw \-S-Øm-dp-≠m-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬ I-gn-™-X-h-W H-cp kzm-{i-b sa-Un-°¬ tIm-f-Pnepw aq-ey-\n¿-W-b-Øn-\p k¿h-I-em-im-e A-\p-a-Xn-\¬-In. c-≠p K-h¨-sa-‚ v sa-Un°¬ tIm-f-Pp-I-fpw B-dv kzm{i-b sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-I-fp-

am-Wv Im-en-°-‰n-s‚ ]-cn-[n-bnep-≈-Xv. Xr-iq-cn-se B-tcm-Ky k¿-h-I-em-im-e-bv-°p Io-gn-te°v sa-Un-°¬ tIm-gv-kp-I-sf√mw am-dn-sb-¶n-epw Im-en-°-‰n\p Io-gn¬ c-≠v Fw.--_n.--_n.--Fkv. _m-®v- Iq-Sn _m-°n-bp-≠v. A-c-am¿-°p-h-sc tXm¬-hn°v Im-c-W-am-hp-∂-Xn-\m¬ dohm-tez-j-\n¬ H-cp-am-¿-°v X-cs∏-Sp-Øm≥ H-cp-e-£w cq-]-hsc-bm-Wv Cu-Sm-°p-∂-Xv. hm-gvkn-‰n-bn¬ \n-∂v dn-´-b¿ sN-bvX A-kn-Â v c-Pn-kv-{Sm¿ Dƒs∏-sS-bp-≈-h¿-°v C-Xn¬ ]-¶p≈-Xm-bm-Wp I-s≠-Øn-bn-´p≈-Xv.

F-kv.-_n.--Sn. km¼¯nI ]²Xn: {]-Y-a-Øm-\w ]-¯-\w-Xn-«-bv-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-¶m-fn-Ø hn-I-k-\w ssI-h-cn-°p-∂-Xn-\v `m-c-X -k¿-°m-cpw dn-k¿-hv _m¶pw kw-bp-‡-am-bn km-º-ØnIm-Kn-c-W ]-cn-]m-Sn- B-cw-`n°pw. k-aq-l-Øn-se Xm-gv-∂ hcp-am-\-hn-`m-K-߃-°p Xm-ßmhp-∂ sN-e-hn¬ tk-h-\-߃ {]-Zm-\w sN-øp-∂-Xm-Wv km-º-

Øn-Im-Kn-c-Ww. km-º-Øn-ImKn-c-W-Øn-\v Du-∂-te-Ip-hm≥ `m-c-X -k¿-°m¿ eo-Uv _m-¶v kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏-SpØn-hc - p-∂p-≠v. tI-c-f-Øn¬ ]-Ø-\w-Xn-´, tIm-´-bw, B-e-∏p-g Pn-√-I-fn¬ eo-Uv _m-¶v Np-aX - e - Fkv._ - n.Sn-°mWv. I-gn-™ c-≠p h¿-j-

am-bn, _m-¶n-Mv tk-h-\-e-`y-Xbn-√m-Ø ta-J-e-I-fn¬ tk-h\w hym-]n-∏n-°p-I-bpw {]m-tbmKn-Ia - m-b hn-]W - \ - e-£y-tØmsS km-º-Øn-Im-Kn-c-W-Øn-s‚ hn-Pb - Ø - n-\m-bn Cu aq-∂p Pn-√I-fn-se-bpw P-\-߃-°v tk-h\-sa-Øn-°p-∂-Xn-\m-bn {]h¿Ø\-߃ \-SØ - p-∂p.

ssh-Zyp-Xn I-cmÀ: IÀ-Wm-S-I-bp-sS D-¯-c-hn-\v kv-tä Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Du¿-P {]-Xnk-‘n H-gn-hm-°m≥ tI-c-f-hpam-bn G¿-s∏-´n-cp-∂ I-cm¿ d-±m°n-b I¿-Wm-S-I-bp-sS \-S-]-Snssl-t°m-S-Xn kv-t‰ sN-bv-Xp. tI-{μ ssh-Zyp-Xn \n-b-a-Ønse 11mw h-Ip-∏p {]-Im-cw I¿Wm-S-I-bn¬ D-¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ ssh-Zyp-Xn ap-gp-h≥ B kwÿm-\-Øn-\p -am-{X-ta \¬-Im-

hq F-∂ I¿-Wm-S-I k¿-°m-cns‚ D-Ø-c-hm-Wv ssl-t°m-SXn kv-t‰ sN-bv-X-Xv. Cu D-Ø-c-hn-s\ tNm-Zyw sN-bv-Xp-sIm-≠v ssh-Zyp-Xn hIp-∏v ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao]n-®n-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂m-WvP-Ãn-kv kp-tc-{μ tam-l-s‚ knw-Knƒ s_-©v D-Ø-c-hv c-≠p am-k-tØ-°v kv-t‰ sN-bv-X-Xv.

h-f-sc ap-ºp-X-s∂ sI.-F-kv.C.-_n-bp-am-bn H-∏p-h-®n-cp-∂ ssh-Zyp-Xn hm-߬ I-cm¿ {]Im-cw I¿-Wm-S-I-bn-se Nn-e ssh-Zyp-Xn D-¬-∏m-Z-I-cn¬ \n∂v -300 sa-Km-hm-´n-e-[n-Iw ssh-Zyp-Xn tI-c-f-Øn-\p e-`n®n-cp-∂p. ssh-Zyp-Xn {]-Xn-k-‘n-bps≠-¶n-epw Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-

bp-∂-Xp-h-sc kw-ÿm-\-Øv tem-Uv-sj-Un-Mv G¿-s∏-Sp-Øcp-sX-∂v k¿-°m¿ ssh-Zyp-Xn hIp-∏n-\p I¿-i\ - \n¿-tZ-iw \¬In-bn-cp-∂p. ssl-t°m-SX - n D-Øc-hv ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏n-\p Xm¬°m-en-I B-izm-k-am-hpw. sI.F-kv.-C.-_n-°p- th-≠n ko-\nb¿ Ãm≥-Un-Mv tIm¨-k¬ AUz. cm-Pp tPm-k^ - v lm-Pc - m-bn.


CMYK

12 tImgnt°mSv

29 am¿®v 2014 i\n

`qan-¡mbn H-cp a-Wn-¡qÀ C-¶p cm-{Xn 8.30 apXÂ 9.30 h-sc sse-äWbv¡pI

A-º-e-∏p-g: izm-k X-S-k-sØ Xp-S¿-∂p h-≠m-\w sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® \-h-Pm-X-in-iphn-s‚ A-∂-\m-f-Øn¬ Ip-Sp-ßn-b \m-W-b-hpw kv-sI-®v t]-\bp-sS A-S-∏pw d-_-dpw i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS ]p-d-sØ-Sp-Øp. Ip-´n Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv. A-º-e-∏p-g I-cp-am-Sn B-a-bn-S tZ-h-kzw ]-d-ºn¬ {io-Pn-Øv ˛ {io-te-J Zº-Xn-I-fp-sS 20 Zn-h-kw {]m-b-ap-f-f B¨-Ip-´n-bp-sS A-∂-\mf-Øn-em-Wv C-h Ip-Sp-ßn-b-Xv. izm-k-X-S- -hpw ap-e-∏m¬ Ip-Sn-°m≥ _p-≤n-ap-´v Im-Wn-®Xn-s\-bpw Xp-S¿-∂v aq-∂v Zn-hkw ap-ºm-Wv Ip-´n-sb B-e-∏pg sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xnbn-se \-h-Pm-X in-ip-hn-`m-Kw A-Xym-ln-X-hn-`m-K-Øn¬ {]th-in-∏n-®-Xv.Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b F-Iv-kvtd ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv H-cp cq-]-bp-sS h-en-b \m-W-bw, h\hPm-X in-ip-hn-s‚ en-b kv-sI-®v t]-\-bp-sS A-SA-∂-\m-f-Øn¬ \n-∂v ]p-d-sØ-Sp-Ø h-kv-Xp°ƒ ∏v, d-_-dn-s‚ I-jv-Ww F-∂n-h I-s≠-Øn-b-Xv. C-∂-se cm-hnse 11.-15 Hm-sS \-h-Pm-X-in-ip-hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. Fw kn A-P-b-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-´n-sb i-kv-{X-{Io-b-°v hn-t[-b-\m-°n.- c-≠-c a-Wn-°q-tdm-fw \o-≠ i-kv-{X-{In-bs°m-Sp-hn-em-Wv C-h ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. F-ß-s\ C-h Ip-´n-bpsS A-∂-\m-f-Øn¬ F-Øn-sb-∂v hy-‡-am-bn-´n-s√-∂v tUmIv-S¿-am¿ A-dn-bn-®p. A-]-I-S \n-e X-c-Ww sN-øm-Ø-Xn-\m¬ Ip-´n C-t∏m-gpw A-Xym-ln-X-hn-`m-K-Øn-em-Wv. A-kn. {]-^ tUm. _o-\ ko-\n-b¿ e-Iv-N-d¿ tUm. se-bv-Iv, tUm.-{]-`m-jv, tUm. l-cn. tUm. b-ap-\ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv i-kv-{X-{In-b \-S-∂-Xv.

N-e-®n-{X kw-hn-[m-b-I≥ ]n cm-a-Zm-kn-s‚ `u-Xn-Ii-co-cw Xriq¿ km-ln-Xy A-°m-Z-an-bn¬ s]m-XpZ¿-i-\-Øn-\p h-®-t∏m-ƒ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: thƒ-Uv ssh-Uv ^-≠v t^m¿ \m-Nz¿ B-lzm-\w sN-bv-X F¿-Øv Ah¿ B-N-c-W-Øn¬ sI.-F-kv.C.-_n-bpw ]-s¶-Sp-°p-∂p. l-cnX-Kr-l hm-X-I-߃ A-¥-co£-Øn-\pw `q-an-°pw G¬-∏n°p-∂ B-Lm-X-ß-sf-°p-dn-®v P-\-ß-sf t_m-[-h¬-°-cn-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn-´m-Wv tem-IØm-I-am-\w `u-a-a-Wn-°q¿ BN-cn-°p-∂-Xv. C-∂p cm-{Xn 8.-30 ap-X¬ 9.-30 h-sc A-Xym-h-iy-a-√m-Ø sse‰p-I-f-W-®m-Wv B-N-c-W-Øn¬ ]-¶p-tN-tc-≠-Xv. ssh-Zyp-tXm¬-∏m-Z-\ ta-Je-bm-Wv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ l-cnX-Kr-l hm-X-I-߃ kr-„n-°p∂-sX-∂m-Wv ]-c-s°-bp-≈ Bi-¶. F-∂m¬, tI-c-f-Øn¬ ssh-Zyp-X-ta-J-e {]-[m-\-am-bn B-{i-bn-°p-∂-Xv P-e-ssh-ZypX-]-≤-Xn-I-fm-Wv. Xm-]-ssh-ZypX \n-e-b-ß-fpw B-W-h-\n-e-bß-fp-am-Wv B-tKm-f-Xm-]-\Øn-\pw Im-em-h-ÿm hy-Xn-bm\-Øn-\pw Im-c-W-am-b L-S-Iß-fn-sem-∂v. P-e-ssh-Zyp-X-]≤-Xn-Iƒ Xn-I-®pw ]-cn-ÿn-Xnku-lr-Z-am-Wv. B-tKm-f-Xm-]-\-Øn-\pw Imem-h-ÿm hy-Xn-bm-\-Øn-\p-ap≈ a-s‰m-cp {]-[m-\ Im-c-Ww t^m-kn¬ C-‘-\w D-]-tbm-Kn-

°p-∂ hm-l-\-ß-fn¬ \n-∂pw ^m-Œ-dn-I-fn¬ \n-∂pw ]p-d-¥≈p-∂ Nq-Spw ]p-I-bpw A-Xp-aqe-ap-≠m-hp-∂ s]m-Sn-]-S-e-ß-fpam-Wv. A-Xp-sIm-≠v sse-‰pIƒ Hm-^m-°p-∂-tXm-sSm-∏w B t\-c-Øp bm-{X H-gn-hm-°n hm-l-\-߃ Iq-Sn H-cp a-Wn°q¿ \n¿-Øn-bn-´v Cu kw-cw-`Øn¬ ]-¶p-tN-c-W-sa-∂v sI.F-kv.-C.-_n. A-`y¿-Yn-®p. tem-I-sØ 150te-sd cm-Pyß-fn-se Z-i-e-£-°-W-°n-\v

B-fp-Iƒ {]m-tZ-in-I k-a-bw 8.30 ap-X¬ 9.-30 h-sc Cu co-Xnbn¬ hn-f-°p-I-f-W-®v `u-a-aWn-°q-dn¬ k-l-I-cn-°pw. Bkv-t{X-en-b-bn-se kn-Uv-\nbn¬ 2007em-Wv `u-a-a-Wn-°q-dn\p Xp-S-°w Ip-dn-®-Xv. am¿-®v Ah-km-\-Øn-em-Wv km-[-c-Wbm-bn `u-a-a-Wn-°q¿ B-N-cn°p-∂-Xv. 60 an-\n-‰n-s\ kq-Nn-∏n°p-∂ tem-tKm-bm-Wv C-Xn-\v D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv.

CMYK

CMYK

-in-ip-hn-sâ A-¶-\m-f-¯n \m-W-b-hpw A-S-¸pw d-_-dpw

tam-Un-sb tXmÂ-¸n-¡m³ B-sc Xp-Wbv¡pw; h-mc-Wm-kn-bn-se ap-kv-enw-IÄ {Xn-i-¦p-hn ‘-X-sb Rm≥ C-„-s∏-Sp-∂p. F-∂m¬, tam-Un-sb tXm¬-∏n°m-\p-≈ P-\] - n-¥p-W B¿-Pn°m≥ A-t±-l-Øn-\v I-gn-bptam-sb-∂ Im-cy-Øn¬ kw-ib - ap-≠v. ap-kve - nw `q-cn-]-£ {]-tZi-am-b s_-\n-b-_m-Kn¬ kvt]m¿-Sv-kv D-]-I-c-W-ß-fp-sS IS \-S-Øp-∂ Jzm-bn-jv Jm≥ ]d-™p. am-{X-a-√ sI-Pv-cn-hm-fns‚ ÿm-\m¿-Yn-Xzw tam-Uns°-Xn-cm-b thm-´p-Iƒ `n-∂n°m-\n-S-bm-°p-tam F-∂pw Bi-¶ D-b¿-∂n-´p-≠v. A-Xp-sIm≠p-X-s∂ _n.-sP.-]n. ÿm\m¿-Yn-sb tXm¬-∏n-°m≥ X{¥-]-c-am-b Xo-cp-am-\-sa-Sp-°ms\m-cp-ßp-∂ ap-kv-enw-Iƒ tIm¨-{K- n-s‚ ÿm-\m¿-Yn {]-Jym-]-\w Im-Øn-cn-°p-I-bm-

cmJn km-h´n-\v Fcn-hpÅ Nn-Ów

CMYK

apw-ss_: dn-bm-en-‰n tjm-Ifn¬ ]-e-t∏m-gpw A-º-c-∏v kr„n-°m-dp-≈ sF-‰w tKƒ cmJn km-h-¥n-s‚ Xn-c-s™-Sp-

∏v cw-K-tØ-°p-≈ h-c-hpw s]m-Sp-∂-s\-bm-bn-cp-∂p. A{]-Xo-£n-X-am-bm-Wv cm-Jn apw-ss_ t\m¿-Øv sh-kv-‰v afi-e-Øn¬ ÿm-\m¿-Yn-Xzw {]-Jym-]n-®-Xv. a-km-e kn-\n-aIƒ-°pw tjm-Iƒ-°pw F-cnhp-]-I-cm-dp-≈ cm-Jn-bp-sS Nn”-hpw Xn-I-®pw tbm-Pn-®-XmWv, ]-®-ap-f-Iv. kz-X-{¥-bmbm-Wv a¬-k-cw. P-\-߃ \n¿-_-‘n-®-XpsIm-≠m-Wv a¬-k-cn-°p-∂sX-∂m-Wv cm-Jn-bp-sS A-hI - mi-hm-Zw. _n.-sP.-]n. ]-›n-a_ - w-

Km-fn-se {io-cmw-]q-cn¬ a¬-kcn-°m≥ Sn-°‰ - v hm-KvZ- m-\w sNbvX - n-cp-∂p. F-∂m¬, apw-ss_bn¬ Xm-a-kn-°p-I-bpw ln-μnbpw a-dm-Øn-bpw am-{Xw kwkm-cn-°p-Ib - pw sN-øp-∂ X-\n°v C-hn-sS-X-s∂-bm-Wv \-√sX-∂p cm-Jn ]-db - p-∂p. F-s‚ D-∂w kv-{Xo-I-fp-sS kp-c£ - b - m-Wv. apw-ss_ U¬ln-sb-t∏m-se-bm-h-cp-Xv. kv{Xo-Iƒ-°p kz-bw-{]-Xn-tcm-[ ]-cn-io-e\ - Ø - n-\v A-hk - c - s - amcp-°pw-˛-cm-Jn \-bw {]-Jym-]n®p. ]m¿-´n-If - m-cpw Sn-°‰ - v \¬Im-Ø-Xp-sIm-≠m-Wv kz-X{¥-bm-bn C-d-ßn-b-sX-∂m-Wv A-kq-b° - m-cp-sS ]-£w. tIm¨-{K- n-s‚ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv Kp-cp-Zm-kv Im-a-Øv, in-h-tk-\-bp-sS K-Pm-\≥ Io¿-Øn-Im¿, Bw B-Zv-an ]m¿-´nbp-sS a-bm-¶v Km-‘n, a-lm-cm{„ \-h-\n¿-am¨ tk-\-bp-sS a-tl-jv a-©-tc-°¿ Xp-S-ßnb sIm-º-∑m¿-°n-S-bn-em-Wv cm-Jn H-cp ssI-t\m-°p-∂-Xv. Iq-Sm-sX kn-\n-am-\n¿-am-Xmhm-b I-am¬ B¿ Jm-\pw cwK-Øp-≠v. cm-Jn-°v Iq-Sn-t∏m-bm¬ 1000 thm-´v In-´p-sa-∂m-Wv Iam-en-s‚ ]-£w.

Wv. ]n-{μ-bn-se Fw.-F¬.-F- se {]-[m-\-s∏-´ c-≠p hn-`m-Kbpw ap≥ _n.-sP.-]n-°m-c-\p-am- ß-fm-b \yq-\-]-£-߃-°n-Sbn-epw {_m-lv-a-W¿-°n-S-bn-epw kzm-[o-\-ap-≈-bm-fm-Wv dm-bn. Ju-an G-‡m Zƒ t\-Xm-hv ap-Jv-Xm¿ A≥-km-cn a¬-k-ccw- K - Ø n- d - ß p- I - b m- s W- ¶ n¬ ap-kv-enw-I-fp-sS B-i-b-°p-g∏w h¿-[n-°pw. ap-Jv-Xm¿ a¬k-cn-°p-∂ Im-cyw D-S≥ {]Jym-]n-°p-sa-∂v A-t±-l-Øns‚ k-tlm-Z-c≥ A-^v-k¬ A≥-km-cn ]-d-™p. ap-kv-enw-I-fn-te-s°m-cp ]me-an-Sm≥ s\-bv-Øp-Im-sc BI¿-jn-°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv F.-F.-]n. s\-bv-Øp-Im-cp-sS {]b A-P-bv dm-bn-sb-bm-Wv Xn-\n-[n-bm-b A-Xo-Jv A≥-kmtIm¨-{K-kv {]-[m-\-am-bpw ]- cn sNm-Δm-gv-N sI-Pv-cn-hm-fn-\v ap]-c-º-cm-K-X cn-K-Wn-°p-∂-Xv. a-fi-e-Øn- kv-enw-I-fp-sS

A]am-\n-¡m³ {i-an-¨-bm-sf \-Kva I-c-W-¯-Sn¨p ao-d-‰v: D-Ø¿-{]-tZ-in-se ao-d‰n¬ Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-°n-sS A-]-am-\n-°m≥ {i-an-® bp-hm-hn-s\ \-Sn-bpw tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-bp-amb \-Kv-a I-c-W-Ø-Sn-®p. C-\nbpw C-Xv B-h¿-Øn-®m¬ Xm≥ ao-d-‰n-te-°p h-cn-s√-∂p \-Kv-a ]-d-™p. {]-Nm-c-W-Øn-\n-sS \Kv-a-sb A-]-am-\n-°m≥ ]-e-Xh-W {iaw \-S-∂ncp-∂p. iey- s am- g nhm- ° m≥ {]- t Xy- I Km¿-Up-Ifp-sS Imh-en-emWv \-Sn-bp-sS k-©m-cw. I-gn-™-bm-gv-N ao-d-‰n¬ ]-cn]m-Sn-°n-sS tIm¨-{K-kv Fw.F¬.-F. Kn-cn-cm-Pv kn-Mv \-Kv-asb tN¿-Øp-]n-Sn-®v Npw-_n°m≥ {i-an-®n-cp-∂p. Fw.-F¬.F-bp-sS ssI X-´n-am-‰n-b A-h¿ ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°msX a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. Nm-\ep-I-fpw a-‰pw C-Xn-s‚ Zr-iy߃ kw-t{]-j-Ww sN-bv-Xn-cps∂-¶n-epw Fw.-F¬.-F-s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ X-øm-dmbn-´n-√.

sXm-∏n k-Ωm-\n-®n-cp-∂p. F≥.Un.-F-bpw bp.-]n.-F-bpw X-ßsf h-©n-®-Xm-bn A≥-km-cn ]d-™p. s\-bv-Øp-Im-cp-sS {]-iv\w F-ß-s\ ]-cn-l-cn-°p-sa-∂Xn-\p Ir-Xy-am-b ]-≤-Xn sI-Pvcn-hmƒ ap-t∂m-´p-h-bv-°-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tam-Un-°v `o-j-Wn D-b¿Øm≥ sI-Pv-cn-hm-fn-\v km-[n°p-sa-∂p h-en-sbm-cp-hn-`m-Kw ap-kv-enw-I-fpw I-cp-Xp-∂n-√. sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ h-io-I-c-Wti-jn \-„-s∏-´-Xm-bpw s\-bvØp-Im-sc k-lm-bn-°p-sa-∂ A-t±-l-Øn-s‚ hm-Kv-Zm-\w tIh-ew hm-N-I-a-Sn am-{X-am-sW∂pw A≥-km-cn k-ap-Zm-b-°mc-\m-b ap-Xn¿-∂ sd-bn¬-th D- AK¿-Ø-e-bn-se kv-t{Sm-Mv dq-an¬ kq-£n-®n-cn-°p-∂ Ce-Iv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv b-{¥-߃ ]cn-tim-[n-°p-∂ C.kn.sF.F¬. F≥-Pn-\o-b¿-am¿ tZym-K-ÿ≥ ]-d-™p.

IÀWm-S-I-bv-¡v \o-XntX-Sn P-\-XmZÄ skIypeÀ

sP.Un.F-kv. tZio-b {]-kn-U‚ v F-®v Un tZ-hKu-U _mw-•q-cn¬ ÿm-\m¿-YnI-sf ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp∂p _mw-•q¿: \-Zo-P-ew ]-¶p-h-bv°p-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cyß-fn¬ I¿-Wm-S-I-tbm-Sv sN-bvX A-\o-Xn ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v Np-cp-ßn-b-Xv 15 ko-‰p-I-sf-¶nepw t\-Sm≥ {]-h¿-Ø-I¿ I¿-a cw-K-Øn-d-ß-W-sa-∂v P-\-XmZƒ(sk-Iyp-e¿) tZ-io-b A-[y£≥ F-®v Un tZ-hK - u-U. kw-ÿm-\Ø - v G-‰h - pw Iq-SpX¬ h-\n-Xm ÿm-\m¿-Yn-I-sf cw-K-Øn-d-°n-bn-cn-°p-∂-Xv sP.-

Un.-F-kv. B-sW-∂v _mw-•qcn¬ ]m¿-´n {]-h¿-ØI - s - c A-`nkw-t_m-[-\ sN-bv-Xp-sIm-≠v A-t±-lw ]-d™ p. _mw-•q¿ sk≥-{S-en¬ \-μn\n B¬-h, _mw-•q¿ ku-Øn¬ dq-Øv a-t\m-c-a, jn-tam-K-bn¬ Ko-Xm in-h-cm-Pv-Ip-am¿ F-∂n-hcm-Wv ]m¿-´n-bp-sS h-\n-Xm ÿm\m¿-Yn-Iƒ. tIm¨-{K- n-\v c≠pw _n.-sP.-]n-°v H-∂pw h-\nXm ÿm-\m¿-Yn-I-fm-Wv kw-

ÿm-\Ø - p-≈X - v. C-°p-dn F-kv.Un.-]n.-sF-bp-am-bn k-Jyw tN¿∂m-Wv sP.-Un.-Fk - v. I¿-Wm-SI - bn¬ a¬-kc - n-°p-∂X - v. Z-£n-W Im-\-U-bn-em-Wv F-kv.-Un.-]n.sF. ÿm-\m¿-Yn a¬-k-cn-°p∂-Xv. c-≠p tZ-io-b ]m¿-´n-If - pw I¿-Wm-S-I-tbm-Sv \o-Xn Im-´n-bn√. A-Xp-sIm-≠v i-‡a - m-b H-cp {]m-tZ-in-I ]m¿-´n-bp-sS km-∂n[yw B-hi - y-am-sW∂v A-t±lw ]-d™p.

]-d-¡pw-Xm-cw tX-§ Nn-Ó-¯n „ ]n F k-emw sX-ßW -

tIm-gn-t°m-Sv: hn-am-\Øn¬ an-an-{In-bn-eq-sS ImWn-I-sf hn-kv-a-bn-∏n-°p-∂ Xr-iq¿ \-ko¿ tem-Ivk - ` - b - nte-°p a¬-kc - n-°p-∂X - v tXß Nn-”-Øn¬. tIm-gnt°m-Sv tem-Iv-k-`m ÿm\m¿-Yn-bm-b Xr-iq¿ \-ko¿ C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn _o®n¬ C-∂-se {]-Nm-c-Ww Xp-Sß - n. an-an-{In-bn-eq-sS s]m-Snss° Im-´n \-ko¿ thm-´¿am-sc ssI-bn-se-Sp-Øp. sF-‰w \-ºd - n-\p ]n-ds - I ]m´pw Xm-c-ß-fp-sS i-–-hpw A-\p-I-cn-®v thm-´¿-am-sc B-I¿-jn-°m≥ \-ko-dn-\p I-gn-™p. C-°p-dn tIm-gnt°m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-eØn¬ P-bn-°p-sa-∂ Im-cyØn¬ \-ko-dn-\p kw-ib - a - n√. P-bn-®p-h-∂m¬ sd-bn¬th hn-I-k-\-hpw tdm-Uv hnI-k\ - h - p-a√ - X-s‚ e-£yw. ]m-hs - ∏-´h - ¿-°v Ip-Sn-sh-≈hpw a-cp-∂pw ku-P-\y \n-c°n¬ F-Øn-°pw. C-Xn-\mbn Fw.-]n-°v e-`n-°p-∂ iº-fØ - n¬ \n-∂v H-cp cq-] am{Xw ssI-∏-‰n _m-°n Xp-I hn-\n-tbm-Kn-°pw. X-\n-°v

B-dp `m-j-Iƒ A-dn-bm-hp∂-Xp-sIm-≠v ]m¿-e-sa‚nse-Øn-bm¬ `m-j {]-iv\ - a - mhp-I-bn-√. an-an-{In-sb-∂ Ie-tbm-sSm-∏w au-Øv Hm¿-KWn-epw \-ko¿ tem-I-sdt°m-Un-´p. 40 a-Wn-°q¿ an-

an-{In A-h-X-cn-∏n-®pw 101 aWn-°q¿ au-Øv Hm¿-K¨ hm-bn-®pw \-ko¿ Kn-∂-kv _p-°n¬ C-Sw t\-Sn-bn-´p≠v. C-t∏mƒ F-b¿ A-td_y-bn-epw F-b¿ G-jy-bnepw an-an-{In ]-cn-]m-Sn A-hX - cn-∏n-°p-∂p. Kƒ-^v sk-Œd - nse bm-{X-°m-cp-sS t_m-dS- n am-‰m-\m-Wv \-ko-dn-s\ hn-am\-°-º-\n F‚¿-sS-bv≥sa‚n-\m-bn £-Wn-®X - v.

kv-]o-Uv K-th-W-dn-s\-Xn-cm-b \n-b-a-t`-Z-K-Xn: tI-{µ-¯n-\v kp-{]nw-tIm-S-Xn t\m-«o-kv \yq-U¬-ln: hm-l-\-ß-fn¬ kv-]o-Uv K-th-W¿ ÿm-]n-t°≠-Xn-s√-∂ tI-{μ tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ-kv \n-b-a-t`-Z-K-Xns°-Xn-tc kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn. hn-j-b-Øn¬ No-^v P-Ãokv ]n k-Zm-in-hw A-[y-£-\mb _-©v tI-{μ-k¿-°m-cn-\v t\m-´o-kv A-b-®p. F-∂m¬, t`Z-K-Xn tà sN-ø-W-sa-∂ B-hiyw tIm-S-Xn \n-c-kn-®p. hm-l-\-ß-fn¬ kv-]o-Uv Kth-W¿ ÿm-]n-°m≥ kw-ÿm\-߃-°v A-[n-Im-cw \¬-Ip∂ tI-{μ tam-t´m¿ hm-l-\ \nb-a-Øn-se 118mw h-Ip-∏v 2012emWv tI-{μ-k¿-°m¿ t`-Z-K-Xn sN-bv-X-Xv. kw-ÿm-\-˛-tZ-io-b Kp-Uv-kv s]¿-an-‰v D-≈ hm-l-\߃-°pw Hmƒ C-¥y Sq-dn-Ãv s]¿-an-‰v D-≈ hm-l-\-߃-°pw a-‰p s]m-Xp-K-Xm-K-X hm-l-\߃-°pw kv-]o-Uv K-th-W¿ th-s≠-∂m-bn-cp-∂p t`-Z-K-Xn.

kv-]o-Uv K-th-W¿ ÿm-]n°-W-sa-∂v hy-‡-am-°n hn-hn[ tIm-S-Xn-Iƒ ]p-d-s∏-Sp-hn-® D-Ø-c-hp-Iƒ t`-Z-K-Xn-tbm-sS d±m-hp-sa-∂pw tI-{μ-k¿-°m¿ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. A-Sp-Ø

am-kw H-∂p-ap-X-em-Wv t`-Z-K-Xn {]m-_-ey-Øn¬ h-cp-I. C-Xn-s\-Xn-tc I-eq¿ tPm-k^v F-∂ km-aq-ln-I {]-h¿-ØI-\m-Wv kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb kao-]n-®-Xv.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-61. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

e-Jv-t\m: hm-c-Wm-kn-bn¬ \tc-{μ-tam-Un-bp-sS hn-P-bw X-Sbm≥ B-sc Xp-W-bv-°pw. Xo-cpam-\-sa-Sp-°m-\m-hm-sX Ip-gßp-I-bm-Wp a-fi-e-Øn-se aq∂p e-£-tØm-fw h-cp-∂ ap-kvenw thm-´¿-am¿. tam-Un-sb t\cn-Sm≥ I-f-Øn-en-d-ßn-bn-cn-°p∂ Bw B-Zv-an ]m¿-´n t\-Xm-hv A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ ap-kv-enwI-sf B-I¿-jn-°m-\p-≈ F√m {i-a-ß-fpw \-S-Øp-∂p-≠v. F-∂m¬, sI-Pvc - n-hm-fn¬ {]Xo-£-b¿-∏n-°p-∂ ap-kv-enwIƒ-t]m-epw tam-Un-sb tXm¬∏n-°m-\p-≈ P-\] - n-¥p-W A-t±l-Øn-\p e-`n-°p-tam F-∂ Imcy-Øn¬ kw-i-b-Øn-em-Wv. Hcp C-¥y-°m-c≥ F-∂ \n-ebn¬ sI-Pvc - n-hm-fn-s‚ k-Xy-k-

Thejas Epaper general Edition 2014-03-29  

Thejas Epaper general edition. 2014-03-29

Advertisement