Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-74

12 t]Pv

■ `6.00

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n \-Kva-sb Npw-_n-¡m³ Sn ]n h-[ Kq-Vm-tem-N-\: tIm¬-{K-kv kn.-_n.-sF-bp-sS Fw.FÂ.FbpsS {i-aw A-`n-{]m-bw tX-Sn ao-d-Øv: lm-]q-cn¬ \-S-∂ s]m-Xp-]-cn-]m-Sn-°n-sS tIm\yq-U¬-ln: Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[ Kq-Vm-tem-N-\-t°-kn¬ tI-{μ-k¿-°m¿ kn.-_n.-sFtbm-Sv A-`n-{]m-bw tX-Sn. F-St®-cn t]m-en-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X tI-kn¬ A-t\z-j-Ww {]k-‡-am-tWm-sb-∂v H-cm-gv-N-bv°-Iw A-dn-bn-°-W-sa-∂m-Wv t]-gv-k-\¬ a-{¥m-e-bw kn._n.-sF-tbm-Sv B-h-iy-s∏-´n-cn°p-∂-Xv. tI-kn¬ kn.-_n.sF. A-t\z-j-Ww ip-]m¿-i sN-bv-Xv kw-ÿm-\ k¿-°m¿ hn-⁄m-]-\-an-d-°n-bn-cp-∂p.

I-Å-thm-«v sN-¿m³ ]-hm-dn-sâ B-lzm-\w \-hn apw-ss_: I-≈t- hm-´v sNøm≥ F≥.-kn.-]n. t\-Xm-hv i-cXv ]-hm-dn-s‚ ]-ck - y-am-b Blzm-\w. Np-a´- p-sXm-gn-em-fn-If - psS tbm-KØ - n¬ {]-kw-Kn-°s - hbm-Wp ]-hm¿ hn-hm-Z{- ]-kvX - m-h\ \-SØ - n-bX - v. I-gn-™X - h - W (2009) k-Øm-db - n-epw apw-ss_bn-epw H-scm-‰Z- n-hk - a - m-bn-cp-∂p thm-s´-Sp-∏v. A-Xn-\m-¬ P-\߃ P-∑ÿ e - ß - f - n-te-°p t]m-bn. F-∂m¬, C-Øh - W k-Øm-db - n¬ thm-s´-Sp-∏v G{]n¬ 17\pw C-hn-sS G-{]n-¬ 24\p-am-Wv. k-Øm-db - n¬ t¢m°v A-Sb - m-fØ - n¬ (F≥.-kn.]n. Nn-”w) thm-´v sN-øp-I. Xncn-®p-h∂ - v t¢m-°v A-Sb - m-fØn¬ C-hn-sS-bpw thm-´v sN-øpI-˛ ]-hm¿ ]-d™ p. B-Zyw thm´v sN-øp-tºmƒ hn-ce - n¬ ]-Xn°p-∂ a-jn Np-c≠ - n-°f - b - m-\mWv A-t±-lw A-`y¿-Yn-®X - v. 2009se Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ AΩm-h\ - pw _n.-sP.-]n. t\-Xm-hpam-b tKm-]n-\m-Yv ap-s≠-bp-sS \n¿-tZ-i{- ]-Im-cw _o-Uv Pn-√bn¬ Xm≥ thm-´v sN-bvX - n-cp-∂psh-∂v F≥.-kn.-]n. Fw.-F¬.kn. [-\R - vP - b - v ap-s≠ sh-fns∏-Sp-Øn-bX - n-\p ]n-ds - I-bm-Wv ]-hm¿ C-°m-cyw ]-d™ X - v.

th-iym-hr-¯n-¡p hn-k-½-Xn-¨ bp-h-Xn-bp-sS kv-X-\-§Ä A-cn-sª-Sp-¯p

¨-{K-kv Fw.-F¬.-F. K-Pc - m-Pv i¿-a ao-dØ - n-se tIm¨{K-kv ÿm-\m¿-Yn-bpw \-Sn-bp-am-b \-Kv-a-sb A-]-am-\n°m≥ {i-an-®p. ]-cn-]m-Sn-bn-te-°p I-S∂ - p-hc - p-Ib - m-bn-cp∂ \-Kva - s - b Fw.-F¬.-F. tN¿-Øp-]n-Sn-®v Npw-_n-°m≥ {i-an-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. \-Kva - i¿-ab - p-sS ssI X-´n-am-‰n apt∂m-´p-\o-ßn. ]m¿-´n Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\-Øn-\pw k-ao]-sØ Kp-cp-Zzm-cb - n¬ {]m¿-Yn-°p-∂X - n-\p-am-bm-Wv \-Kva lm-]q-cn-se-Øn-b-Xv. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v ]m¿-´n ]-cn]m-Sn-sb A-`n-kw-t_m-[\ - sN-øm-sX \-Kva - a-Sß - n. K-P-cm-Pv i¿-a-bp-sS \-S-]-Sn A-]-am-\-I-c-am-sW-∂v lm-]q¿ ap-\n-kn-∏m-en-‰n A-[y-£ am¬-Xn `m-c-Xn ]-d™p. \-Kv-a-bv-°v A-t±-l-Øn-s‚ a-I-fp-sS {]m-b-ta-bp- \Sn \-Kv-a ao-d-Øn¬ \-S∂ tIm¨-{K-kv ≈q-sh-∂pw A-h¿ ]-d™ p. dm-en-°nsS

Xm-s\ (a-lm-cm-{„): th-iymhr-Øn-°p hn-k-Ω-Xn-® 24Imcn-bp-sS kv-X-\-߃ A-cns™-Sp-Øp. th-iym-e-b \-SØn-∏p-Im-cn-bpw a-‰p c-≠p-t]cpw tN¿-∂m-Wv Cu {Iq-c-IrXyw sN-bv-X-Xv. th-iym-e-bw \-S-Øn-∏p-Imcn dq-_n(34)sb t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-Xp. A-{I-a-Øn¬ ]¶m-fn-I-fm-b A-^v-dm-kv, Bew F-∂n-h¿ H-fn-hn-em-Wv. Ch-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-en-kv {i-

aw Xp-S-cp-I-bm-Wv. Kp-P-dm-Øn¬-\n-∂p I-SØn-b bp-h-Xn-sb `o-h-≠n-bnse th-iym-e-b-Øn¬ hn¬°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v Inw`¿-hm-e-˛-`o-h-≠n kn-‰n t]m-enkv kv-t‰-j≥ C≥-kv-s]-Œ¿ cmP≥ km-kv-sX ]-d-™p.th-iym-e-bw \-S-Øn-∏p-Imcn-bp-sS D-Ø-c-hv bp-h-Xn A\p-k-cn-°m-Ø-Xm-Wv {]-tIm]-\-Øn-\p Im-c-Ww. A-{I-anIƒ bp-h-Xn-bp-sS \n-c-h-[n ]-

√p-Iƒ A-Sn-®p-X-I¿-Øp-sh∂pw t]m-en-kv ]-d-™p. ]n∂o-Sv a-‰p Nn-e¿ bp-h-Xn-sb c£n-®v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. bp-hXn kw-km-cn-°m-hp-∂ A-hÿ-bn-e-√. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°nb th-iym-e-bw \-S-Øn-∏p-Imcn-sb \m-sf h-sc t]m-en-kv Ikv-‰-Un-bn¬ hn-´p. Xm-s\ Pn-√-bn¬ X-s∂ ssew-Kn-I-_-‘-Øn-\p hn-k-

Ω-Xn-® a-s‰m-cp bp-h-Xn-sb Icm-dp-Im-c≥ Np-´p-sIm-∂ kw-`h-hp-ap-≠m-bn. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-h-Xn B-ip-]-{Xnbn¬ h-®m-Wp a-cn-®-Xv. I-cm-dpIm-c≥ e-J≥ bm-Z-hn-s\ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-´p-≠v. bm-Z-hn-s‚ k-l-{]-h¿-Ø-Is‚ `m-cy-bm-Wp sIm-√-s∏-´ kv-{Xo.

_n.-sP.-]n-bn `n-¶-X cq-£w  

_mÀ-a-dn P-kz-´v kn-Mv kz-X-{´-\m-bn aÂk-cn¡pw  l-cn³ ]-Y-¡pw sXän

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: ko‰v \n-tj-[n-®Xn¬ Zpx-Jn-Xcm-b ap-Xn¿-∂ t\Xm-°ƒ P-kz-¥v knMpw l-cn≥ ]-Y°pw kz-X-{¥-cm-bn a-¬k-cn-°p-sa-∂v {]-Jym-]n-®-tXmsS _n.sP.]n-°p-≈n¬ cq-£am-b `n-∂-X a-d-\o-°n ]p-d-Øph∂p. _n.sP.]n. {]-kn-U-‚ v cm-Pv-\m-Yv kn-Mn-s\-Xn-tc I-SpØ `m-j-bn-em-Wv C-h¿ {]-XnI-cn-®n-cn-°p-∂Xv. P-kz-¥n-s‚ ]p-{X≥ am-\-th-{μ -knMpw D-S°n-\n¬-°p-I-bm-Wv. cm-P-ÿm-\n-se _m¿-a¿ afi-e-Øn¬ kz-X-{¥-\m-bn a¬-k-cn-°m≥ P-kz-¥v kn-Mv C∂p \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿∏n-°pw. i-cn-bm-b _n.-sP.-]nbpw hym-P _n.-sP.-]n-bp-ap-≠v. G-Xm-Wp i-cn-sb-∂v P-\-߃ Xo-cp-am-\n-°pw. X-s‚ P-∑-ÿe-am-b _m¿-a-dn¬-\n-∂v A-hXm-s\: s]-t{Smƒ Sm-¶¿ a-dnkm-\-am-bn a¬-k-cn-°m≥ ]m¿™v s]m-≈t- e-‰v B-ip-]{- Xn-bn- ´n A-\p-h-Zn-°m-Ø-Xv A-Xo-hem-bn-cp-∂ aq-∂p-t]¿ a-cn-®p. C- Zpx-J-I-c-am-sW-∂v A-t±-lw ]tXm-sS Sm-¶¿ Zp-c¥ - Ø - n-¬ a-cn- d-™p. ®-hc - p-sS F-Æw 10 B-bn. AtIm¨-{K- n¬-\n-∂p Iq-dpRvP - e - n t_m-Z (14), kp-\n¬ Dw- am-dn F-Øn-b tkm-\m-dmw Nu_¿-km-Z (30) F-∂n-hc - m-Wp [-cn-sb-bm-Wp a¬-k-cn-∏n-°pXm-s\ kn-hn¬ B-ip-]{- Xn-bn∂-Xv. F-{X hn-j-an-∏n-°p-∂ hm¬ a-cn-®X - v. aq-∂m-as - Xm-cm-fp-sS ¿-Ø-bm-Wn-Xv. ]m¿-´n hn-Sp-saar-Xt- Z-lw Xn-cn-®d - n-™n-´n-√. ∂v 48 a-Wn-°q¿ A-¥y-im-k\w \¬-In-bn-´pw ap-Xn¿-∂ t\Xm-°-fm-cpw _-‘-s∏-´n-s√-

Sm-¦À Zp-c-´w: a-c-W-kw-Jy ]-¯m-bn

t\-Xm-°-fn-sem-cm-fm-b Xm≥ F-¥n-\p cm-Pn-h-bv-°-W-sa∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p. X-s‚ tk-h-\-ß-sf D-]-tbm-Kn-°psa-∂ ]m¿-´n A-[y-£≥ cm-Pv\m-Yv kn-Mn-s‚ ]-cm-a¿-i-sØbpw A-t±-lw cq-£-am-bn hn-a¿in-®p. Xm≥ ^¿-Wn-®-d-√. X-\n°v ko-‰v \¬-tI-s≠-∂ Xo-cpam-\w tI-{μ Xn-c-s™-Sp-∏p IΩn-‰n-b-√ F-Sp-Ø-sX-∂ kp-j-

Sn-°-‰v \n-tj-[n-®n-´p-≠v. A-lva-Zm-_m-Zv Cu-Ãv B-bn-cp-∂p ]Y-Iv tNm-Zn-®n-cp-∂-Xv. X-s‚ afi-e-Øn-se {]-h¿-Ø-I¿ ZpxJ-Øn-em-sW-∂p ]-Y-Iv ]-d™p. _n.-sP.-]n-s°-Xn-tc I-SpØ hn-a¿-i-\-am-Wv C-t±-l-hpw A-gn-®p-hn-´-Xv. I-gn-™ aq-∂p-am-k-am-bn ]m¿-´n-bn¬ \-S-∂p-sIm-≠n-cn°p-∂ {]-h¿-Ø-\-߃ ]m¿-´n-

sb-bpw tem-Iv-k-`m {]-Xn-]-£t\-Xm-hv kp-j-am kz-cm-Pn-s\bpw ]-Y-Iv I-≠n-cp-∂p. A-lv-a-Zm-_m-Zn-se P-\-߃-°v A-h-cp-sS Iq-sS Po-hn-°pI-bpw A-h-cp-sS {]-iv-\-߃ tIƒ-°p-I-bpw sN-øp-∂ Fw.]n-sb-bm-Wv B-h-iy-sa-∂v ]p-

A-h-tl-fn-¨p; ]-t£, ]mÀ-«n hn-Sn-Ã: P-kz-´v kn-Mv  _n.-sP.-]n. ap-{Zm-hm-Iyw am-än 

ko‰v \n-tj-[-Ønepw ]m¿-´n A-h-K-W-\-bnepw Zpx-Jn-X\m-bn P-kz-¥v kn-Mv tPm-[v-]q-cn-se X-s‚ ^mw lu-kn¬ ∂pw A-t±-lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. ko-‰v \n-tj-[n-®-Xn-\v ]m¿-´n ]-d-bp-∂ \ym-b-߃ kzo-Im-cya-√. t\-Xm-°-fp-sS {]-kv-Xm-h\ G-sd th-Z-\n-∏n-®p. A-tX-ka-bw, Cu hn-j-b-Øn¬ ]m¿-´n hn-Sn-s√-∂pw A-t±-lw hy-‡am-°n. ]m¿-´n-bp-sS ÿm-]-I-

am kz-cm-Pn-s‚ A-`n-{]m-b-Øn\v \-μn-bp-s≠-∂pw P-kz-¥v knMv Iq-´n-t®¿-Øp. Xm≥ ]n-Xm-hn-s‚ ]m-X ]n¥p-S¿-t∂-°p-sa-∂v a-I-\pw cmP-ÿm-\n-se _n.-sP.-]n. Fw.F¬.-F-bp-am-b am-\-th-{μ knMv ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏p-ambn _-‘-s∏-´v cm-P-ÿm≥ apJy-a-{¥n h-kp-‘-c cm-sP hn-fn®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ am-\th-{μ kn-Mv ]-s¶-Sp-Øn-√. tamUn-]-£-°m-¿-°p-th-≠n AUzm-\n-]-£-°m¿-°v t\-Xr-Xzw ko-‰v \n-tj-[n-s®-∂ hn-Im-chpw ]m¿-´n-bn-ep-≠v. A-Uzm-\n-bp-sS A-Sp-Ø-bmfpw G-gp-X-h-W Fw.-]n-bp-am-bncp-∂ l-cn≥ ]-Y-°n-\pw ]m¿-´n

{]-h¿-Ø-I-sc h-√m-sX th-Z-\n∏n-®n-´p-≠v. ]m¿-´n-°p-th-≠n Po-hn-Xw D-gn-™p-h-®-h-sc ]m¿-´n A-h-K-Wn-°p-I-bm-Wv. X\n-°pw h-√m-sX A-\p-`-hn-t°≠n-h-∂n-´p-≠v. `m-hn-bn¬ F¥p \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°-Ww F-∂-Xn-s\-°p-dn-®v A-\p-bm-bnI-fp-am-bn B-tem-Nn-®v aq-∂p-Znh-k-Øn-\p-≈n¬ Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≈p-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. A-lv-a-Zm-_m-Zv Cu-Ãv a-fie-Øn¬ ]-Y-°n-s\ am-‰n kn-\nam-\-S≥ ]-tc-jv dm-h-en-s\-bmWp _n.-sP.-]n. a¬-k-cn-∏n-°p∂-Xv. Cu hn-j-b-hp-am-bn _‘-s∏-´v _n.-sP.-]n. ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv F¬ sI A-Uzm-\n-

l-cn≥- ]-Y-Iv dw-\m-´p-Im-c-\m-b ]-tc-iv dm-hen-s\-°p-dn-®p ]-Y-Iv ]-d-™p. P-kz-¥v kn-Mn-\v ko-‰v \ntj-[n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _m¿-a-dn¬ {]-h¿-Ø-I¿ tamUn-bp-sS t]m-kv-‰-dp-I-fpw Io-dnØp-S-ßn-bn-´p-≠v. ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv F¬ sI A-Uzm-\n-°p ]p-d-sa P-kz-¥v kn-Mn-\p Iq-Sn C-„-ko-‰v \n-tj[n-®-tXm-sS-bm-Wv _n.-sP.-]n. tZ-io-b-t\-Xr-Xz-Øn¬ `n-∂-X cq-£-am-b-Xv. P-kz-¥v kn-Mn-\v

ko-‰v \n-tj-[n-®-Xv ]m¿-´n Xn-cs™-Sp-∏p k-an-Xn-b-s√-∂pw Xo-cp-am-\w th-Z-\n-∏n-s®-∂p-ap≈ tem-Iv-k-`m {]-Xn-]-£-t\Xm-hv kp-j-am kz-cm-Pn-s‚ {]kv-Xm-h-\-bv-s°-Xn-tc cm-Py-k`m {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv A-cp¨ sP-bv-‰v-en cw-K-sØ-Øn. ]m¿-´nbm-Wv Cu Xo-cp-am-\-sa-Sp-ØsX-∂pw Xn-c-s™-Sp-∏p k-an-Xnb-s√-∂pw sP-bv-‰v-en ]-d-™p. P-kz-¥v hn-j-b-Øn¬ Iq-Sp-X¬ {]-Xn-I-cn-°m-\n-s√-∂pw At±-lw hy-‡-am-°n. s_-√m-cn-bn-se sd-Õn ktlm-Z-c-∑m-cp-sS A-Sp-Ø-bm-fmb _n {io-cm-ap-ep-hn-s\ ]m¿-´nbn¬ F-Sp-°p-∂-Xn-s\-Xn-tcbpw kp-j-a t\-c-tØ cw-K-sØØn-bn-cp-∂p. C-Xn-s\-bpw sPbv-‰v-en F-Xn¿-Øp. H-cp Im-c-Whp-an-√m-sX ]m¿-´n H-cp Xo-cp-am\-hp-sa-Sp-°n-s√-∂ \n-e-]m-SmWv sP-bv-‰v-en ]p-e¿-Øp-∂-Xv. Pkz-¥v ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-bn-cn°p-tºmƒ hy-‡n-Xm¬-∏-cyw kw-c-£n-°p-∂ co-Xn-bn¬ Xocp- a m- \ - s a- S p- ° m- \ m- h n- s √- ∂ v _n.-sP.-]n. h-‡m-hv ap-Jv-Xm¿ A-∫m-kv \-Jv-hn ]-d-™p. ap-Xn¿-∂ t\-Xm-°-sf H-cn°-epw A-h-K-Wn-®n-´n-s√-∂v ]m¿-´n t\-Xm-hv sh-¶-ø \m-bnUp-hpw ]-d-™p. ]m¿-´n-bn¬ A- ` n- { ]m- b - h y- X ym- k - ß - f n- √ . A-Uzm-\n-sb-t∏m-se H-cm-sf

am-‰n-\n¿-Øp-∂-Xv F-ß-s\-bmWv. ]m¿-´n-°pw cm-Py-Øn-\pw A-t±-l-sØ B-h-iy-ap-≠v. AUzm-\n tNm-Zn-®-Xp-t]m-se Km‘n-\-K¿ X-s∂ \¬-In-sb∂pw \m-bn-Up ]-d-™p. B-thi-∏p-d-Øm-bn-cn-°pw P-kz-¥v kn-Mv kz-X-{¥-\m-bn a¬-k-cn°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. ]m¿-´n A-t±-l-sØ cm-Pyk-`-bn-te-°v A-b-®p, [-\-Imcy-a-{¥n-bm-°n, hn-tZ-i-Im-cy-a{¥n-bm-°n. C-ß-s\ sN-bv-X ]m¿-´n A-t±-l-sØ H-cn-°-epw A-h-K-Wn-®n-´n-√. ÿm-\m¿-Yn\n¿-W-b-Øn¬ \-tc-{μ-tam-Un C-S-s]-Sp-∂p-sh-∂ B-tcm-]W-hpw A-t±-lw X-≈n-°-f™p. A-Uzm-\n-]-£-°m¿-s°Xn-tc tam-Un-]-£w \-S-Øp-∂ B-{I-a-W-ß-ƒ-s°-Xn-tc ]m¿´n-{]-h¿-Ø-I-cn-epw A-`n-{]m-bhy-Xym-kw cq-£-am-bn-cn-°p-Ibm-Wv.C-Xn-\n-sS, _n.-sP.-]n. Xn-cs™-Sp-∏p ap-{Zm-hm-Iy-hpw am‰n. "lc lc tam-Un' F-∂p hym]-I-am-bn {]-Nm-cw t\-Sn-b ap-{Zmhm-Iy-am-Wv H-cp hn-`m-K-Øn-s‚ F-Xn¿-∏p-aq-ew am-‰n-bn-cn-°p-∂Xv. "\-tam \-tam' F-∂ ap-{Zm-hmIy-Øn-s\-Xn-tc B¿.-F-kv.-Fkv. t\-Xm-hv tam-l≥ `-K-h-Xv Xs∂ cw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p. hy‡n-]q-P ]m-Sn-s√-∂m-bn-cp-∂p `K-hXv ]d-™-Xv.

\nc-]-cm-[n-bm-sW¶ kzm-an-bp-sS sam-gn Xp-W-bm-bn

C∂sØ ]{X-tØm-sSm∏w

DÄt]PpIfn kv.F-bn 7 C-\n-S¶p-¡v H-n-g: C.Fn-hm-b-Xv 721 N-Xp-c-{i In-.ao. -hnam-\- "Ahin-ã-§Ä' {^m-³-kpw I-s−-¯n-? en-hÀ-]q-Ä, knän, am-©-kv-äÀ ap-t¶dn

9 11 t]Pn 6 FUnäv hÀK-c-lnX {]I-S-\-

]-{XnI Ik-dp-t¼mÄ

G-gp-hÀ-j-¯n-\p-ti-jw bp-hm-hn-\v P-bnÂ-tam-N-\w \yq-U¬-ln: Xo-{h-hm-Z-t°-kn¬ {]-Xn-tN¿-°-s∏-´ bp-hm-hns\ G-gp-h¿-j-Øn-\p-ti-jw sh-dp-sX-hn-´p. D-Ø¿-{]-tZ-inse _n-Pv-t\m-sd kz-tZ-in-bm-b \m-kn¬ lp-k-bv≥ (32) B-Wv P-bn¬-tam-Nn-X\ - m-bX - v. kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-°-fp-ambn 2007 Pq-Wn¬ e-Jvt- \m-hn-se H-cp tlm-´¬-ap-dn-bn¬-\n-∂v lpk-bv-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-sb-∂m-bn-cp∂p D-Ø¿-{]-tZ-iv kv-s]-jy¬ Sm-kv-Iv t^m-gv-kv A-h-Im-i-s∏´n-cp-∂X - v. F-∂m¬, A-dk - v‰ - v tcJ-s∏-Sp-Øp-∂X - n-\v Zn-hk - ß - ƒ ap-tº C-bm-sf D-Ø-cm-J-finse X-s‚ B-{i-a-Øn¬-\n-∂v t]m-en-kv X-´n-s°m-≠p-t]m-sb∂v aTm-[n-]≥ kzm-an in-hm-\-μv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. C-Xp

\n¿-Wm-bI - sX-fn-hm-sW-∂p Is≠-Øn-bm-Wv lp-kb - vs - \ hn-´b-°m≥ tIm-SX - n D-Øc - h - n-´X - v. D-Ø-cm-J-fin-se sX-l-cn K¿-hmƒ Pn-√b - n-se ap-\n Io sdØn \-K-c-Øn-em-Wv kzm-an-bpsS B-{i-aw. A-hn-sS sI-´n-S\ - n¿am-W tPm-en-s°-Øn-b lp-kb - v

tamNn-X-\m-bXv t]menkv X«n-s¡m-−p-t]mb bphmhv

s\ 2007 Pq¨ 19\v a-^vX - n-bn-seØn-b G-Xm-\pw t]¿ X-´n-s°m≠p-t]m-sb-∂m-Wv kzm-an tIm-SXn-bn¬ sam-gn \¬-In-bX - v. Pq¨ 21\v e-Jv-t\m-hn-se tlm-´e - n¬-\n-∂v lp-kb - vs - \ Ad-Ãv sN-bv-Xp-sh-∂m-Wv t]m-enkv Ip-‰-]-{Xw ]-d-bp-∂-Xv. C-

hn-tZ-i-k-lm-bw t\-Sm³ tbm-Ky-X c-−pi-X-am-\w F³.-Pn.-H-IÄ-¡p am-{Xw \yq-U¬-ln: cm-Py-sØ 20 e£-Øn-e-[n-Iw h-cp-∂ k-∂≤-kw-L-S-\-I-fn¬ (F≥.-Pn.H.-) tI-h-ew c-≠p-i-X-am-\w am{X-ta hn-tZ-i-k-lm-b \n-b-{¥W \n-b-a-{]-Im-cw (F-^v.-kn.B¿.-F.-) c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p≈q-sh-∂v tI-{μ B-`y-¥-c-a{¥m-e-bw hy-‡-am-°n. Cu Iº-\n-I-ƒ-°p am-{X-ta hn-tZ-ik-lm-bw tX-Sm≥ tbm-Ky-X-bp≈q. c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X ]-e-cpw I-W-°p-Iƒ \¬-Ip-∂n-s√∂pw B-`y-¥-c-a-{¥m-e-b hrØ-߃ ]-d-™p. 2012 am¿-®v h-sc tI-h-ew 43,527 kw-L-S-\-Iƒ am-{X-amWv tI-{μ-Øn-\p Io-gn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈-Xv.- 2011˛12 Im-eb-f-hn¬ 22,702 kw-L-S-\-Iƒ 11546.-29 tIm-Sn-bp-sS hn-tZ-i-klm-bw kzo-I-cn-®p. 9509 kw-L-

S-\-Iƒ H-cp k-lm-b-hpw kzo-Icn-®n-´n-√. U¬-ln-bn-se k-∂≤-kw-L-S-\-I-fm-Wv G-‰-hp-a[n-Iw k-lm-bw kzo-I-cn-°p-∂sX-∂pw tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥me-bw hy-‡-am-°p-∂p. 2285.-75 tIm-Sn cq-]-bm-Wv C-h¿ kzo-Icn-®n-cn-°p-∂-Xv. B-dmw-ÿm

bp-am-bn am-Xm A-ar-Xm-\-μ-abo aT-am-Wv c-≠m-a-Xv. A-ta-cn-°-bn¬\n-∂m-Wv G‰-hp-a-[n-Iw k-lm-bw e-`n-®-Xv. A-ta-cn-° (3838.-23 tIm-Sn), {_n´≥ (1219.-02 tIm-Sn), P¿-a-\n (1096.-01 tIm-Sn), s\-X¿-em≥Uvkv (418.-37 tIm-Sn) F-∂n-ß-

tI-c-f-¯n-se-¯n-b-Xv 1027 tIm-Sn-bp-sS k-lm-bw

\w tI-c-f-Øn-\m-Wv. 1648 kwL-S-\-Iƒ 1027.-52 tIm-Sn cq-]bm-Wp kw-L-Sn-∏n-®-Xv. 433.-19 tIm-Sn cq-] ti-J-cn-® ]-Ø-\wXn-´-bm-Wv cm-Py-Øv G-‰-hp-a-[nIw hn-tZ-i-k-lm-bw e-`n-® Pn√-I-fn¬ A-©m-a-Xv. tI-c-f-Øn¬ G-‰-hp-a-[n-Iw k-lm-bw e-`n®-Xv _n-eo-th-gv-kv N¿-®n-\mWv˛ 190.-05 tIm-Sn-. 98.-64 tIm-Sn-

Xn¬ kzm-an-bp-sS sam-gn hn-izmk-tbm-Ky-am-sW-∂p tIm-SX - n ]d-™p. tI-kn-\m-bn kz-¥w sNe-hn-em-Wv kzm-an e-Jv-t\m-hnse-Øn-bs - X-∂pw tIm-SX - n \n-co£n-®p. lp-k-bv-s\ X-´n-s°m≠p-t]m-b hn-h-cw {]m-tZ-in-I t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ A-dn-bn-

s\-bm-Wp hn-i-Zmw-iw. A-ta-cn°-bn-se Iw-]m-j≥ C‚¿-\mj-\¬ (99.-20 tIm-Sn), sam-do-jkn-se F-®v.-kn.-F¬. tlmƒUn-Mv-kv (69.-98tIm-Sn), {_n-´-\nse B-Iv-j≥ F-bv-Uv (62.-66 tIm-Sn), _n-¬-tK-‰v-kv ^u-t≠j≥ (48.-91 tIm-Sn) Xp-S-ßn-b-hbm-Wv G-‰-hp-a-[n-Iw k-lm-bw \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv.

s®-¶n-epw tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sNøm≥ t]m-en-kv hn-k-Ω-Xn-s®∂pw kzm-an tIm-SX - n-sb A-dn-bn®p. Xp-S¿-∂m-Wv tIm-SX - n lp-kbvs - \ hn-´b - ° - m≥ D-Øc - h - n-´X - v. t{]m-kn-Iyq-j≥ km-£n-Iƒ \p-W-]-d-bp-I-bm-sW-∂pw tImS-Xn D-Øc - h - v ]-db - p-∂p.-

lp-k-bv-s\-Xn-tc A-Xo-h-Kpcp-X-c-am-b h-Ip-∏p-I-fn-em-Wv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂-Xv. l-cn-Zzm-dn¬ t_mw-_v h-bv° - m≥ lp-k-bv≥ X-øm-sd-Sp-°p-I-bmbn-cp-∂p, ]m-In-kv-Xm-\n¬ \-S∂ lp-Pn Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-Øp Xp-S-ßn \n-c-h-[n B-tcm-]-Wß-fm-Wp t]m-en-kv D-b¿-Øn-bncp-∂-Xv. C-sX-√mw kzm-an-bp-sS sam-gn-tbm-sS s]m-fn-bp-I-bm-bncp-∂p. tIm-SX - n D-Øc - h - n-s\ XpS¿-∂v lp-kb - v≥ P-bn¬-tam-Nn-X\m-bn ho-´n-se-Øn. kzm-an in-hm-\-μn-t\m-Sv \-μnbp-s≠-∂v A-t±-l-Øn-s‚ IpSpw-_w ]-d-™p. Xo-h-≠n-bn¬ Sn-°-‰v e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ 8700 cq-] \¬-In hn-am-\-Øn-em-Wv kzm-an e-Jvt- \m-hn-se-Øn-bX - v.

tUm. A-e-Iv-kv h-S-¡pw-X-e I-®qÀ cq-]-Xm sa-{Xm-\m-bn Øm-\-ta-äp

I-Æq¿: I-Æq¿ cq-]-X-bp-sS c-≠m-a-sØ sa-{Xm- in-„m-Xn-Yn-Iƒ-°pw h-ct- h¬-t∏m-sS-bm-bn-cp-∂p - w. \m-bn tUm. A-eI - vk - v h-S° - pw-Xe - A-`n-jn-‡\ - m- Xp-S° I-t‚m¨-sa‚ v I-hm-S-Øn-¬-\n-∂p tLm-jbn. _¿-Wt- »-cn tlm-fn {Sn-\n-‰n I-Øo-{U-en¬ hØn-°m≥ ÿm-\-]-Xn B¿-®v _n-j-]v tUm. bm-{X-bp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS I-Øo-{U-en-te-°v km¬-h-tØm-sd s]-\m-°n-tbm-bp-sS ap-Jy-Im¿- B-\-bn-®p. {K-Ÿ-{]-Xn-jvT-bv-°p-ti-jw ap-JyIm¿-an-I≥ kp-hn-ti-j{- ]-`m-jW - w \-SØ - n. an-IX - z-Øn-em-bn-cp-∂p ÿm-\m-tcm-lW - w. A-[n-Im-c-Nn-”-߃ A-Wn-bn-®-ti-jw `-{Zmh-cm-∏p-g B¿-®v _n-j] - v tUm. {^m≥-kn-kv I√-d° - ¬, tUm. h¿-Ko-kv N-°m-eb - v° - ¬, a-e¶ - c - k-\-]oT-Øn-en-cp-Øn ÿm-\m-tcm-l-Ww \n¿-hk-` ta-P¿ B¿-®v _n-j] - v I¿-Zn-\mƒ am¿ _-tk- ln-®p. Xp-S¿-∂v sa-{Xm≥-am-cp-sS Iq-´m-bv-a-bn-te- vk - v h-S° - pw-Xe - s - b kzo-Ic - n-®p. en-tbm-kv ¢o-an-kv Im-tXm-en-°m _m-h, B¿-®v °v tUm. A-eI A-\p-tam-Z-\-k-tΩ-f-\w I¿-Zn-\mƒ am¿ __n-j∏ - p-am-cm-b am¿ tPm¿-Pv h-en-ba - ‰ - w, tUm. XpS-bm≥ Xn-c-s™-Sp-∏v D-tZym-K- Ω _m-e, am¿ Iq-dn-tem-kv F-∂n-h-cpƒ-s∏-sS 26 tk-en-tbm-kv ¢o-an-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. X-eÿ¿ Pm-K-cq-I-cm-h-Ww. C-°m- _n-j-∏p-am-cpw ap-∂q-dn-e-[n-Iw ssh-Zn-I-cpw N-S- t»-cn A-Xn-cq-]X - m B¿-®v _n-j] - v am¿ tPm¿-Pv hcy-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo- ßn-\p km-£n-If - ‰ - w {]-`m-jW - w \-SØ - n. - m-bn. \n-bp-‡ _n-j∏ - n-\pw hn- en-ba j-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v H-cp hn-´pho-gvN - b - pw D-≠m-hn-√.F-√m t]m-fn-Mv _q-Øp-If - pw F.-B¿.-H-am¿ k-μ¿-in-®v Xn-cs™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ \n-jv-I¿jn-®n-´p-≈ A-Sn-ÿm-\-ku-Icy-߃ D-d-∏p-h-cp-Ø-Ww. {]-iv\-_m-[n-X _q-Øp-I-fp-sS hn-iZ-am-b am-∏v X-øm-dm-°n Xo-{h-Xbp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ th-¿Xn-cn-®v kp-c-£m-ku-I-cy-ß-ƒ G¿-s∏-Sp-ØW - w. hm-l\ - w, D-®`m-jn-Wn, {]-Nm-c-W-km-a-{KnIƒ F-∂n-h-bv-°v B-h-iy-am-b hn-hn-[-X-cw s]¿-an-‰p-Iƒ \¬Im-\m-bn G-I-Pm-e-I kw-hn-[m\w G¿-s∏-Sp-ØW - s - a-∂pw k¿°m¿ Po-h-\-°m¿ Xn-c-s™-Sp∏p {]-Nm-cW - Øn¬ ]-¶m-fn-If - m- A-k-an-se Xn-≥-kp-In-b-bn¬ A-{I-an-Iƒ A-·n-°n-c-bm°n-b kz-¥w ho-Sn-\p ap-∂n¬ h-cp-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. C-cp-∂v \n-e-hn-fn-°p-∂ ho´Ω

Xn-c-sª-Sp-¸n-\v tI-{µ-tk-\-sb B-h-iym-\p-k-c-Ww \n-tbm-Kn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv k-am-[m-\-]-c-am-b Xn-cs™-Sp-∏v D-d-∏m-°p-∂-Xn-\v tI{μ-tk-\-sb B-h-iym-\p-k-cWw \n-tbm-Kn-°p-sa-∂v tI-{μ Xn-cs - ™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ U-bd - IvS- ¿ P-\d - ¬ B-in-jv {io-hm-kvX-h. F-√m Pn-√-I-fn-epw tI-{μtk-\-bp-sS km-∂n-[yw D-d-∏m°pw. Xn-c-s™-Sp-∏p ap-s∂m-cp°-߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\p≈ tbm-K-Øn-\p-ti-jw am-[y-a{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.I-≈∏ - W - Ø - n-s‚ H-gp-°v X-Sbp-∂-Xn-\v i-‡-am-b kw-hn-[m\-߃ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-∏n-t\m-Spw Pm-{K-X ]m-en-°m≥ B-hi - y-s∏´n-´p-≠v. thm-´¿-am-sc A-\[ - n-IrX-am-b co-Xn-bn¬ kzm-[o-\n-°m\p-≈ {i-a-hpw ]-W-s°m-gp-∏pw A-[n-Im-c-Zp¿-hn-\n-tbm-K-hpw X-

I-Æq¿ cq-]-Xm sa-{Xm-\m-bn ÿm-\-ta-‰ tUm. A-e-Iv-kv h-S-°pw-X-e-sb h-Øn-°m≥ ÿm-\-]-Xn B¿-®v _n-j-]v tUm. km¬-h-tØm-sd s]-\m-°n-tbm A-\p-{K-ln-°p-∂p


4

tIcfw

kozhikode

FÂ.-Un.-F^ - v. sIm-Åc- p-Xm-bvaIm-Wn-¨m hy-àa- m-b \-bw kzo-Ic- n-¡pw: Ku-cn-b½ B-ep-h: F¬.-Un.-F-^p-am-bn tbmPn-®p {]-h¿-Øn-°p-sa-∂pw F∂m¬, L-S-I-£n-bm-hp-∂ Im-cyw C-t∏mƒ Xo-cp-am-\n-®n-´n-s√-∂pw sP.-F-kv.-F-kv. t\-Xm-hv sI B¿ Ku-cn-b-Ω. B-ep-h-bn¬ am-[y-a-{]h¿-Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-h¿. F¬.-Un.-F-^v. sIm-≈-cp-Xm-bv-a Im-´n-bm¬ X-߃°v hy-‡-am-b \-bw kzo-I-cn-t°≠n-h-cp-sa-∂pw Ku-cn-b-Ω ]-d-™p. sP.-F-kv.-F-kpw kn.-Fw.-]n-bpw XΩn¬ N¿-® \-S-Øp-sa-∂pw A-h¿ ]d-™p. bp.-Un.-F-^v. Xo¿-Øpw ]-cmP-b-am-Wv. sP.-F-kv.-F- n-t\m-Sp-≈ A-h-K-W-\ C-t∏mƒ Xp-S-ßn-b-Xs√-∂pw A¿-l-am-bn-´p-≈ ÿm-\-am\-߃ X-ß-fp-sS ]m¿-´n-°v bp.-Un.F-^n¬-\n-∂p e-`n-®n-´n-s√-∂pw Kucn-b-Ω ]-d-™p. bp.-Un.-F-^n-s‚ A-h-K-W-\bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ap-∂-Wn hn-Sm\p-≈ Xo-cp-am-\w I-gn-™ h¿-jw am¿-®n¬ ]m¿-´n-bp-sS tI-{μ-°-Ωn-‰n Iq-Sn ]m-km-°n-b-Xm-Wv. bp.-Un.-F^v. hn-Sm-\p-≈ Xo-cp-am-\-Øn¬ A-

∂v cm-P≥ _m-_p-hpw jm-Pp-hpw ]s¶-Sp-Ø-Xm-Wv. ]n-∂o-Sv Cu Xo-cpam-\w ]m¿-´n πo-\-Øn¬ N¿-® sNbv-Xp Xo-cp-am-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ÿm-\-߃-°p-th-≠n am-{X-am-Wv Nn-e-bm-fp-Iƒ bp.-Un.-F-^n¬ Xs∂ \n¬-°p-∂-sX-∂pw Ku-cn-b-Ω ]-d-™p. Sn ]n h-[-Øn¬ hn F-kns‚ C-t∏mg-sØ \n-e-]m-Sn-s\ Ipdn®v H-∂pw ]-d-bp∂n-s√-∂pw Ku-cnb-Ω ]-d-™p. Rm≥ Ir-jn a{¥n- b m- b n- c p- ∂ t∏mƒ aq-∂p tXm´-ß-fm-Wv h-Ip-∏n\p Io-gn¬ D-≠mbn-cp-∂-Xv. C-Xn¬ 3500 G-°¿ h-cp-∂ H-cp tXm-´w Xm≥ A-dn-bm-sX-bm-Wv A-∂v a-{¥n-bm-bncp-∂ th-Wp-tKm-]m-en-s‚ h-Ip-∏nte-°v am-‰n-b-Xv. ap-∂-Wn a-cym-Z-sb am-\n-®v A-∂v ]p-d-Øp ]-d-™n-s√∂pw C-t∏mƒ tNm-Zn-®-Xp-sIm-≠p am-{X-am-Wp ]-d-bp-∂-sX-∂pw A-h¿ ]-d-™p.

tI-cf- ¯ - n F.-F.-]n. X-cw-Kw: {]-im-´v`- q-j¬ sIm-®n: kw-ÿm-\-Øv Bw B-Zv-an ]m¿-´n X-cw-Kw I-≠p-Xp-S-ßn-bn-cn°p-∂p-sh-∂pw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]m¿-´n h≥ hn-P-bw t\-Sp-sa-∂pw tZio-b F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw {]-im¥v-`q-j¨. sIm-®n-bn¬ \-S-∂ ]m¿´n-bp-sS {]-Nm-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. \n-c-h-[n bphm-°-fpw bp-h-XnI-fpw A-h-cp-sS I-∂n-thm-´v Bw B-Zv-an ]m¿-´n-°v \¬-Ip-sa-∂p {]Jym-]n-®n-cn-°p-Ibm-Wv. C-Xv ]m¿´n-°p {]-Xo-£tb-Ip-∂p. \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Kp-P-dm-Øv h≥ hn-I-k-\w ssI-h-cn-s®-∂m-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS A-h-Im-i-hm-Zw. F-∂m¬, tam-Un-

bp-sS `-c-W Im-e-b-f-hn¬ Kp-P-dmØn¬ a-\p-jy-hn-I-k-\ kq-Nn-I Xmgv-∂p. ]-e {Km-a-ß-fn-epw A-Sn-ÿm\-ku-I-cy hn-I-k-\-sam-cp-°n-bn-´n√. sh-≈-hpw ssh-Zyp-Xn-bpw e-`y-a√. Nn-e-bn-S-ß-fn-em-I-s´ aq-∂pw \mepw a-Wn-°q¿ am-{X-am-Wv ssh-ZypXn e-`n-°p-∂-Xv. _n.-sP.-]n-bpw tIm¨-{K- pw tIm¿-]-td-‰p-I-fp-sS ]m-h-I-fm-bm-Wp {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. P-\-߃-°p-th-≠n `-cn-t°-≠h¿ tIm¿-]-td-‰p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\ ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wp \-S-∏m-°p-∂-Xv. k¿-°m-cn-s‚ \-b-߃ cq-]-s∏-SpØp-∂-Xpw \n¿-Wm-b-I ÿm-\-ßfn¬ D-tZym-K-ÿ-sc \n-b-an-°p-∂Xpw tIm¿-]-td-‰p-I-fm-Wv. Np-cp-ßn-b Im-e-b-f-hn-em-sW¶n-epw km-[m-c-W-°m¿-°p Kp-WwsN-bv-X `-c-W-am-Wv U¬-ln-bn¬ F.-F.-]n. k¿-°m¿ Im-gv-N-h-®-sX∂pw {]-im-¥v-`q-j¨ ]-d-™p.

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

Im-k¿-tIm-Un-s‚ A-´n-a-dn hn-P-b-Øn-s‚ Hm¿--a am-bm-sX

ap¶Wn Øm-\mÀ-Yn-I-fn 30% {In-an-\-ep-IÄ

I-S-∂-∏-≈n

„

i-co-^v Iq-te-cn

Xr-°-cn-∏q¿: "C-μn-cm-Pn-bp-sS a-Sn-bn¬ a-b-ßpw G ]-≈o I-S∂-∏-≈o, Im-k¿-tIm-Un-s‚ thm-´v X-´n U¬-ln-bn-seØm≥ t\m-t°-≠' F-∂ hm°p-Iƒ I-S-∂-∏-≈n-°v C-∂pw a-\- n-tem¿-a-bp-≠v. Np-h-∏ptIm-´-bm-bn I-cp-Xn-bn-cp-∂ Imk¿-tIm-Uv A-´n-a-dn hn-P-bw t\-Sn-b bp-h-tI-k-cn-bm-bn-cp∂ I-S-∂-∏-≈n A-∂-sØ hn-Pbw Hm¿-sØ-Sp-°p-∂p. 1971¬ F.-sF.-kn.-kn-bp-sS \n¿-tZ-i{]-Im-c-am-Wp Rm≥ Im-k¿tIm-Uv a¬-k-cn-°m-s\-Øp-∂Xv. \n-b-a-hn-Zym¿-Yn-bm-b C-h≥ F-ßn-s\ ÿm-\m¿-Yn-bm-bn F-∂p-≈ A-Zv-`p-X-am-Wp ]-e¿°pw. {]-Nm-c-W-Øn-\n-sS h-gnb-cn-In-se Np-h-sc-gp-Øp {]-Nmc-W-hm-l-\w \n¿-Øn F-s‚ Nn-”-am-b ]-ip-hpw In-Sm-hpw h-c-®-Xp t\m-°n-\n¬-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-In-Sv Np-c-Øn \n¬°p-∂ ]-ip-hn¬-\n-∂v ]m-ep-IpSn-°p-∂ In-Sm-hv. A-{X-bv-°pw at\m-l-c-am-bn-cp-∂p B Np-h-scgp-Øn-t\m-sSm-∏w {]-Xy-£-s∏´ Nn-{Xw. A-Xn-\p Xm-sg thm-´v

t^m¿ I-S-∂-∏-≈n cm-aN-{μ≥ F-∂p-ap-≠v. AXn¬ e-bn-®p-\n¬-°-sh-bmWv C-μn-cm-Pn-bp-sS a-Sn-bn¬ ab-ßpw G ]-≈o I-S-∂-∏-≈o Im-k¿-tIm-Un-s‚ thm-´v X-´n U¬-ln-bn-se-Øm≥ t\m-t°≠ F-∂ ap-{Zm-hm-Iyw ap-g-°n kn.-]n.-F-Ωp-Im-cp-sS {]-I-S-\w I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv. Np-h-sc-gp-Øn¬ e-bn-® Fs∂ D-W¿-Øn-b-Xv Cu ap-{Zmhm-Iy-am-bn-cp-∂p. B ap-{Zm-hmIy-Øn¬ \n-∂p Rm≥ ]p-Xn-b Du¿-Pw kw-`-cn-®v {]-Nm-c-WØn-\n-d-ßn. {]-Nm-c-Ww F-∂p ]-d-™m¬ C-∂-sØ km-ºØn-I B-Uw-_-c-sam-∂p-an-√. B-sI ÿm-\m¿-Yn-bp-sS Po-∏S-°w c-≠v hm-l-\w. I-Æq¿ Pn√-bn-se h-f-]-´-Ww ]m-ew apX¬ a-t©-iz-cw-h-sc-bm-Wv afi-e-Øn-s‚ hym-]v-Xn. Po∏n¬ ap-∂-Wn-bp-sS sIm-Sn-°v ]p-d-sa Xp-Wn-bn¬ \o-ew D-]tbm-Kn-®v F-gp-Xn-b sN-dn-b _m-\¿ am-{Xw. C-∂-sØ t]mse ÿm-\m¿-Yn-bp-sS A-`y¿-Y\-tbm a-t‰m C-√. Rm-\pw cm{Xn s]-t{Sm-am-Iv-kp-am-bn Np-hsc-gp-Xm≥ t]m-bn-´p-s≠-∂v I-S-

∂-∏-≈n ]-d-™p. {]-Nm-c-W-Øn-\m-bn sF.sF.-kn.-kn-bp-sS ^-≠v C-μncm-Km-‘n \¬-In-bn-cp-∂p. sNdn-b kw-Jy am-{X-am-Wv C-Xn¬ \n-∂p sN-e-hm-b-Xv. _m-°n-XpI Xn-cn-t®¬-∏n-®p. F-s‚ sNdp-∏w X-s∂-bm-Wv A-∂-sØ {]-Nm-c-W-Øn-s‚ Xp-dp-∏p-No-´v. a-t©-iz-cw, Im-k¿-tIm-Uv `mK-ß-fn¬ I-∂-U `m-j kw-kmcn-°p-∂-h-tcm-Sv thm-´-`y¿-Y-\bp-am-bn sN-∂-t∏mƒ A-h¿ ]d-bp-∂-Xv F-\n-°v a-\- n-em-hpsa-¶n-epw F-\n-°v I-∂-U kwkm-cn-°m≥ A-dn-bp-am-bn-cp-∂n√. A¬-∏-kz¬-∏w I-∂-S sImØp F-∂p ]-d-bpw C-Xp tIƒt°-≠ Xm-a-kw A-h¿ Nn-cn°pw. A-∂v {]-Nm-c-W-cw-K-Øv cm-jv-{So-b hn-j-b-ß-fm-bn-cp∂p-sh-¶n¬ C-∂v Pm-Xn-a-X cmjv-{So-b-am-Wv {]-Nm-c-W-Øn-\v. F-Xn¿ ÿm-\m¿-Yn C sI \mb-\m¿ h-en-b hy-‡n-Xz-Øn-\v D-S-a-bm-b-Xn-\m¬ Rm≥ {]-Nm-

C-Xn G-Xm-Wp I-½yq-Wn-kw

C Fw F-kn-s‚ \m-´n¬ I¨-^yq-j≥ „

hÀ-Ko-b ^m-jn-k-hpw cm-jv-{So-b ^m-jn-k-hpw cm-Py-s¯ \-in-¸n-¡p-¶p: kp-[o-c³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-tX-X-c aq-ey-ßsf Im¿-∂p-Xn-∂p-∂ _n.-sP.-]n-bpsS h¿-Ko-b ^m-jn-k-hpw kn.-]n.-FΩn-s‚ cm-jv-{So-b ^m-jn-k-hpw ]-S¿∂p-]n-Sn-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw Xn-cs™-Sp-∏n¬ C-h c-≠pw P-\-߃ Xn-cn-®-dn-b-W-sa-∂pw sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥. P\m-[n-]-Xy-hy-h-ÿn-Xn-°p t\-scbp-≈ i-‡-am-b sh-√p-hn-fn-bm-Wp h¿-Ko-b-X. C-¥y-bn¬ {]-[m-\-ambpw h¿-Ko-b Xm¬-∏-cy-߃ h-®p-]pe¿-Øp-∂ cm-jv-{So-b-{]-ÿm-\w _n.-sP.-]n-bm-sW-∂pw A-t±-lw hy‡-am-°n. {]n-b-Z¿-in-\n I-em-kmwkv-Im-cn-I hn-Nm-c-th-Zn kw-L-Sn-∏n® sIm-e-]m-X-I cm-jv-{So-b-Øn-\pw h¿-Ko-b-X-bv-°p-sa-Xn-cm-b kmw-kvIm-cn-I Iq-´m-bv-a D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. km-[m-c-W-°m-c-s‚ {]-iv-\-߃ P-\-ß-tfm-Sv kw-h-Zn-°m≥ I-gn-bmØ-h-cm-Wp h¿-Ko-b-co-Xn-Iƒ A-hew-_n-°p-∂-Xv. tam-Un-sb sIm-≠p-

h-cm≥ B¿.-F-kv.-F-kv. \n¿-tZ-itØm-sS ]m¿-´n-bn-se ap-Xn¿-∂ t\Xm-°-sf t]m-epw sh-´n-\n-c-Øp-Ibm-Wv. kn.-]n.-Fw. ]-g-b B-i-b߃ am-‰n- ]m¿-´n-hn-Sp-∂-h-sc D≥-aqe-\w sN-øp-I-bm-Wv. Sn ]n tI-kn¬ hn F-kv B-Zyw ssI-s°m-≠ \ne-]m-Sv F-√m-h¿°pw A-dn-bmw. F∂m¬ C-t∏m-gsØ A-t±-l-Øns‚ \n-e-]m-Sp-am-‰Øn-\p ]n-∂n¬ cm-jv-{So-b k-Ω¿±w B-sW-¶n-epw A-t±-lw D-∂-bn-® tNm-Zy-߃-°v DØ-cw \¬-Im≥ kn.-]n.-Fw. t\-XrXz-Øn-\v C-Xp-h-sc km-[n-®n-´p-t≠m F-∂pw hn Fw kp-[o-c≥ tNm-Zn-®p. kn.-]n.-F-Ωn-\v C-„-an-√m-Ø-h-sc \m-sf-bpw h-I-h-cp-Øp-sa-∂-Xn-\v DZm-l-c-W-am-Wv s]-cn-™-\w kw-`-hsa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

c-W-Øn-\v an-X-`m-j-bm-Wv D-]tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. hm-l-\-߃ A-∂v I-S-∂p sN-√m≥ I-gn-bmØ Zzo-]p-I-fn¬ sN-dn-b tXmWn-I-fn-em-Wp bm-{X-sN-bv-Xncp-∂-Xv. ]n-∂o-Sv 1977¬ `m-jm \yq-\]-£-ß-fp-sS {]n-b-s∏-´-h-\pw I-cp-Ø-\m-b kn.-]n.-Fw. t\Xm-hp-Iq-Sn-bm-b cm-a-Æ-ssd-sbbpw ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn I-S-∂-∏-≈n A-`n-am-\-tØm-sS ]-d-™p. Im-ew I-gn-™p. tIm¨-{K-kv hn-´v tIm¨-{K-kv F-kv cq-]o-I-cn-® I-S-∂-∏-≈n C-t∏mƒ F¬.-Un.-F-^n-s\m-∏am-Wv. C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ {]Nm-c-W I¨-h≥-j-\v t]m-th≠ k-a-b-am-sb-∂v ]m¿-´n {]h¿-Ø-I¿ A-dn-bn-®-tXm-sS-bmWv C-∂-sØ I-S-∂-∏-≈n-bnte-°v Xn-cn-®p-h-∂v ]n-s∂ ImWmw F-∂p ]-d-™v A-t±-lw ]n-cn-™-Xv.

\yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ P-\-hn-[n tXSp-∂ cm-Py-sØ c-≠p {]-ap-J ]m¿-´n-I-fm-b tIm¨-{K- ns‚-bpw _n.-sP.-]n-bp-sS-bpw ÿm-\m¿-Yn-I-fn¬ 30 i-X-am\-hpw {In-an-\-ep-I-fm-sW-∂v k¿-th. _n.-sP.-]n-bpw tIm¨-{K- pw ÿm-\m¿-Yn-I-fmbn cw-K-Øn-d-°n-b-Xn¬ aq∂n¬ H-cmƒ {In-an-\¬ tIkn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-s≠-∂m-Wv \m-j-\¬ C-e-Iv-j≥ hm-®v B‚ v Zn A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v sU-tam-{Im-‰n-Iv dnt^mw-kv ]p-d-Øp-hn-´ k¿th-bn¬ ]-d-bp-∂-Xv. _n.-sP.]n-bpw tIm¨-{K- pw {]-Jym]n-® 469 ÿm-\m¿-Yn-I-fn¬ 280 t]-cp-sS k-Xy-hm-Mv-aq-eam-Wp ]-cn-tim-[n-®-Xv. C-h-cn¬ 13 i-X-am-\w t]cpw sIm-e-]m-X-Iw, X-´n-sIm≠p-t]m-h¬ Xp-S-ßn-b Kp-cpX-c-am-b tI-kp-I-fn¬ hn-Nmc-W t\-cn-Sp-∂-h-cm-Wv. tIm ¨-{K- n-s\ A-t]-£n-®v _n.sP.-]n-bm-Wv H-cp-]-Sn ap-∂n¬ \n¬-°p-∂-Xv. 35 i-X-am-\w _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn-I-fpw {In-an-\¬ tI-kp-I-fn¬ Dƒs∏-´-h-cm-Wv. C-Xn¬ 17 i-Xam-\w t]¿-s°-Xn-tc Kp-cp-X-c tI-kp-I-fm-Wp-≈-Xv. tIm¨{K-kv ÿm-\m¿-Yn-I-fn¬ 27 iX-am-\w t]¿-s°-Xn-tc {In-an\¬ tI-kp-I-fp-≠v. 10 i-X-am\-Øn-s\-Xn-tc Kp-cp-X-c- tIkp-I-fmWp-≈Xv.

Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bp-sS F-d-Wm-Ip-fw afi-ew ÿm-\m¿-Yn- A-\n-Xm {]-Xm-]n-s‚ Xn-c-s™-Sp∏v {]-Nm-c-W-Øn-s\-Øn-b ]m¿-´n-bp-sS tZ-io-b-t\-Xmhpw {]ap-J A-`n-`m-j-I-\p-am-b {]-im-¥v `q-j¨ sIm-®n-bn¬ ]m¿-´n- A-S-bm-fam-b Nq-ep-ambn

\-lm-kv Fw \n-kv-Xm¿

s]-cn-¥¬-a-Æ: I-Ωyq-Wn-Ãv B-Nm-cy-\m-b C Fw F-kn-s‚ P≥-a-\m-´n¬ I-Ωyq-Wn-Ãv {]-Nmc-W-߃ hy-Xy-kv-X cq-]-Ønem-b-Xv I-∂n-thm-´¿-am-cn¬ Bi-b-°p-g-∏w kr-„n-°p-∂p. C Fw F-kn¬-\n-∂v I-Ωyq-Wn-kØn-s‚ _m-e-]mT-߃ tI-´p-hf¿-∂ G-e-¶p-fw {Km-a-Øn-se ]pXp-X-e-ap-d-Iƒ-°m-Wp hn-hn-[ IΩyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-°m¿ hy-Xy-kvX cq-]-Øn¬ hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-Ip-∂-Xv B-i-b-°p-g-∏w kr„n-°p-∂-Xv. I-gn-™ X-t±-i Xn-c-s™-Sp∏n¬ kz-¥w \n-e-]m-Sp-I-fp-am-bn a¬-k-c-cw-K-Øp-h-∂ kn.-]n.sF, kn.-]n.-F-Ωn-s‚ A-]-N-bØn¬ th-dn-´p-\n-∂ A-[n-\n-thi {]-Xn-tcm-[ ap-∂-Wn, B¿.Fw.-]n, kn.-]n.-Fw. F-∂o I-£nI-fm-Wv G-e-¶p-f-Øv hn-hn-[ Bi-b-ß-tfm-sS {]-Nm-c-Ww \-SØn B-i-b-°p-g-∏w kr-„n-°p∂-Xv. F-√m ]m¿-´n-I-fpw C Fw F-kn-s‚ \n-e-]m-Sp-I-fm-Wv Bt£-]-Øn-\pw B-tcm-]-W-Øn\pw {]-Nm-c-W-Øn-\p-am-bn D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv F-∂-Xp Iu-XpI-am-Wv.- Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Jym-

]n-® ti-j-am-Wv B¿.-Fw.-]n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ G-e-¶p-f-Øv C Fw F-kv A-\p-kv-a-c-Ww \-S∂-Xv. C-Xn-\p a-dp-]-Sn-sb-t∂mWw kn.-]n.-F-Ωn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ G-e-¶p-f-Øv A-Sp-Ø-Zn-hkw C Fw F-kv, F sI Pn A\p-kv-a-c-W-hpw \-S-∂p. G-e-¶p-fw -a-\-bn¬ F-Øp-∂h¿-s°-√mw C Fw F-kn-s\-°pdn-®v A-dn-b-Ww. a-\-bn¬ C Fw F-kn-s‚ aq-Ø k-tlm-Z-c≥ cma≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚ aq-∂m-asØ a-I≥ {_-“-Z-Ø≥ \-ºqXn-cn-∏m-Spw Ip-Spw-_-hp-am-Wv Ct∏mƒ Xm-a-kw. a-\-bp-sS k-ao-]w X-s∂-bmWv {_-“-Z-Ø≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ C-f-b k-tlm-Z-c≥ \m-cm-bW≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Spw Ip-Spw-_hpw Xm-a-kn-°p-∂-Xv. P≥-a-\m-´nse thm-´¿-am-cn-ep-≈ A-tX Bi-b-°p-g-∏w G-sd-°p-sd a-\-bnep-ap-≠v. R-߃-°v B-tcm-Spw A-Sp-∏-an-√. th-≠-s∏-´-h¿ a¬k-cn-®m¬ thm-´v sN-øp-sa-∂mWp \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn-∏mSn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww. C-f-ap-d°m-c-\m-b {_-“-Z-Ø≥ \-ºqXn-cn-∏m-Sn-s‚ a-I-\pw hn-Zym¿-Ynbp-am-b A-cp¨-Ip-am-dn-\p cm-jv{So-b-ta-bn-√.

\ne-]mSv

kz-¥w hn-izm-ky-X hn F-kv X-s∂ X-I¿-Øp tam-Un-sb-t∏m-se kn.] - n.F - Ω - n-s‚ tI-cf t\-Xr-Xz-hpw A-]-I-S-Im-cn-I-fm-Wv. tam-Un hw-il - X - y-bpw ]n-Wd - m-bn hn-Pb≥ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ kn.] - n.F - w. cm{„o-b F-Xn-cm-fn-Is - f C-√m-bva- sN-øpI-bpw sN-øp-∂p. c-≠pw Aw-Ko-I-cn°m-\m-hn-√. hn F-kn-s‚ C-t∏m-gs - Ø \n-e] - m-Sv I-]S- a- m-Wv. C-Xv F¬.U - n.F - ^ - n\v Xn-cn-®S- n-bm-hp-It- b-bp-≈p..- B-\pIm-en-I hn-j-b-ß-sf-°p-dn-®v hn-i-I-e\w sN-øp-Ib - m-Wv ap-Xn¿-∂ am-[y-a{- ]h¿-ØI - \ - pw cm-{„o-b \n-co-£I - \ - p-amb A-∏p-°p-´≥ h-≈n-°p-∂v.A-∏p-°p-´≥ h-≈n-°p-∂v/tSm-an am-Xyp sIm-®n: Sn ]n h-[w, em-hv-en≥ tI-kp-I-fn¬ kzo-I-cn-® \n-e-]m-Sp-I-fn-eq-sS {]-Xn-]-£-t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\p-≠m-bn-cp-∂ hnizm-ky-X A-t±-lw kz-bw X-I¿-°p-I-bm-Wv. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[-Øn¬ ]m¿-´n-°v _-‘-ans√-∂p ]-d-™m¬ A-cn-bm-lm-cw I-gn-°p-∂h¿ hn-iz-kn-°n-s√-∂m-Wp hn F-kv ap-ºv ]-d™-Xv. C-t∏m-g-sØ \n-e-]m-Sp-am-‰-Øn-eq-sS hn F-kv A-cn-bm-lm-cw I-gn-°p-∂-Xp \n¿-Øn-sb∂m-Wp hy-‡-am-hp-∂-Xv. {]-Xn-]-£-t\-Xm-sh∂ \n-e-bn¬ A-t±-lw ap-Jy-a-{¥n-°v G-‰-hpw H-Sp-hn¬ F-gp-Xn-b I-Øn¬ ]-d-bp-∂-Xv, Sn ]n-

sb h-[n-°m≥ t\-Xr-Xzw-sIm-Sp-Ø {]-Xn-Iƒ C-\n-bpw ]n-Sn-°-s∏-´n-´n-s√-∂pw A-Xn-\m-bn hniz-k-\o-b-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂pam-Wv. Sn ]n-bp-sS hn-[-h c-a-bp-sS B-h-iyw \ym-b-am-Wv. ^-bm-kv F-∂ I-≈-°-S-Øp-Imc≥ Sn ]n tI-kn-se {]-Xn-I-fp-am-bn P-bn-en¬ _-‘-s∏-´-Xm-b hn-h-c-߃ ]p-d-Øp-h-∂n-´p≠v. C-X-S-°w A-t\z-j-W-Øn-\v hn-t[-b-am-°W-sa-∂pw hn F-kv B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. ^-k¬, Sn ]n h-[w Dƒ-s∏-sS hn-hn-[ tIkp-I-fn¬ ]m¿-´n-bp-sS B-fp-Iƒ P-bn-en¬ InS-°p-∂-Xv kn.-]n.-F-Ωn-s‚ hn-izm-ky-X-sb _m[n-®n-´p-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ]m¿-´n hn-izmkw t\-Sn-sb-Sp-t°-≠-Xm-bn-´p-≠v. C-Xn-\m-bn A-h-sc ]m¿-´n-°p ]p-d-Øp-\n¿-Ø-W-sa-∂v hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ tI-{μ-I-Ωn-‰n-bn¬ B-hiy-s∏-´-Xm-Wv. ]-t£, \m-fn-Xp-h-sc \-S-]-Sn-bp≠m-bn-´n-√. ^-k¬ h-[-t°-kn¬ C-t∏m-gpw ]m¿-´n-°m¿ {]-Xn-ÿm-\-Øm-Wv. Sn ]n h-[-t°kn¬ in-£n-°-s∏-´ B-fp-I-fn¬ sI kn cm-a-N{μ≥ H-gn-sI _m-°n-bp-≈-h-cm-cpw {]-Xn-I-f-s√∂m-Wv kn.-]n.-Fw. ]-d-bp-∂-Xv. cm-a-N-{μ≥-t]mepw {]-Xn-bm-sW-∂p ]q¿-W-am-bn A-h¿ k-ΩXn-°p-∂n-√. F-∂m¬, Sn ]n-sb sIm-e-s∏-SpØn-b-Xn¬ ]m¿-´n-°v D-Ø-c-hm-Zn-Ø-an-s√-∂ t\-Xr-Xz-Øn-s‚ \n-e-]m-Sn-\v B-Zyw ap-X¬ Xs∂ hn F-kv F-Xn-cm-bn-cp-∂p. t\-Xr-Xz-Øns‚ A-dn-thm-sSbm-Wv C-Xp sN-bv-X-sX-∂-Xn\m¬ A-h-sc am-‰n-\n¿-Øn-bm¬ A-Xn-\¿-Yw kw-ÿm-\-t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ]-e-cpw \n-b-a-\S-]-Sn-°p hn-t[-b-cm-°-s∏-Sp-sa-∂-Xm-Wv. kwÿm-\ k¿-°m-cn-\v hn F-kv sIm-Sp-Ø I-

A-∏p-°p-´≥ h-≈n-°p-∂v Øn¬ A-t\z-j-Ww \-S-°p-∂p-≠v. A-Xn¬ H∂mw-km-£n-bm-Wv hn F-kv. I-gn-™ tI-{μ-IΩn-‰n tbm-Kw I-gn-™-t∏mƒ {]-Im-iv Im-cm-´pam-bn hn F-kv N¿-® \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn F-kn-s‚ ap-Jw c-£n°m-\m-Wv tI-kn¬ ]m¿-´n H-cm-sf ]p-d-Øm-°nb-Xv. C-Xp-sIm-≠p kw-Xr-]v-X-\m-b-Xp-t]m-sebm-Wv hn F-kv C-t∏mƒ \n¬-°p-∂-Xv. hn Fkv t\-c-tØ-sb-Sp-Ø \n-e-]m-Sp-I-sf-sb-√mw A-t±-lw X-s∂ C-t∏mƒ X-≈p-I-bm-sW-∂mWv C-Xn-eq-sS hy-‡-am-hp-∂-Xv. A-Xn-\v A-t±l-Øn-\p hy-‡n-]-c-am-b A-P-≠-bp-≠m-hmw.

cm-{„o-b-am-bn A-t±-lw ]-d-bp-∂-Xv kn.-]n.Fw. h-en-b {]-Xn-k-‘n-bn-em-Wv, tam-Un-bp-sS h-c-hv X-S-b-W-sa-∂m-Wv. F-∂m¬, tam-Un-bpsS h-c-hn-s\ X-S-bm≥ kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ssIbn¬ H-∂p-an-√. tam-Un-bp-sS h-c-hpw Sn ]n h-[hpw X-Ωn¬ _-‘-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ A¿-Y-an√. tam-Un-bp-sS h-c-hn-s\ Xm≥ Im-Wp-∂-Xv P\m-[n-]-Xy-Øn-s‚-bpw a-\p-jy-Xz-Øn-s‚-bpw A-]-I-S-am-bn-´m-Wv. A-Xp-t]m-se X-s∂ A-]I-S-am-Wv cm-{„o-b F-Xn-cm-fn-I-sf sIm-e-sNøp-∂-Xv. Sn ]n h-[-Øn-\p-ti-j-hpw Cu sIm-e]m-X-I-]-c-º-c A-h-km-\n-°p-∂n-s√-∂m-Wv Xr-iq¿ s]-cn-™-\-Øv \-hm-kn-s‚ sIm-e-]mX-I-hpw sX-fn-bn-°p-∂-Xv. tam-Un-sb-t∏m-se X-s∂ kn.-]n.-F-Ωn-s‚ tI-c-f t\-Xr-Xz-hpw A]-I-S-Im-cn-I-fm-Wv. tam-Un hw-i-l-Xy-bm-Wv \S-Øn-b-sX-¶n¬ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ kn.-]n.-Fw. C-hn-sS sN-øp-∂-Xv cm{„o-b F-Xn-cm-fn-I-sf C-√m-bv-a sN-øp-I-bm-Wv. C-Xp P-\m-[n-]-Xy-hn-izm-kn-Iƒ-°v Aw-Ko-I-cn°m≥ I-gn-bn-√. {]-Im-iv Im-cm-´v h-∂v kn.-]n.Fw. cm-{„o-b sIm-e-]m-X-I-߃ \-S-Øn-s√∂p ]-d-™m¬ C-hn-sS B-cpw hn-iz-kn-°n-√. kn.-]n.-F-Ωn-s\-Xn-tc \-S-°p-∂ \o-°-߃ X-Sbm-\m-Wv ]m¿-´n A-t±-l-sØ C-t∏mƒ cw-KØn-d-°n-b-Xv. hn F-kv kzo-I-cn-® \n-e-]m-Sn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ A-t±-l-sØ ]p-d-Øm-°-Wsa-∂v kn.-]n.-Fw. tI-c-f t\-Xr-Xzw t\-c-tØ B-h-iy-s∏-´-Xm-Wv. hn F-kn-s\-Xn-tc-bp-≈ \S-]-Sn-Iƒ Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-bp-tºmƒ A-hkm-\n-∏n-°m-sa-∂v ]m¿-´n P-\-d¬ sk-{I-´-dn Nn-e-t∏mƒ A-t±-l-Øn-\v D-d-∏p-\¬-In-bn-´p-

≠m-Ipw. cm-{„o-b \n-e-]m-S-√m-sX hy-‡n-]-cam-b \n-e-]m-Sp-≠m-Ip-tºmƒ A-Xn¬ hy-‡n]-c-am-b Xm¬-∏-cy-ß-fpw D-≠m-Ipw.tkm-fm¿ tI-kn¬ hn F-kv ssl-t°m-S-Xnbn¬ t]m-hp-I-bm-sW-∂m-Wp ]-d-bp-∂-Xv. tkm-fm¿ tI-kv Nq-Sp-]n-Sn-®p-\n-∂ k-a-b-Øv kn-‰n-Mv P-Uv-Pn A-t\z-jn-°-W-sa-∂m-Wv kn.]n.-Fw. ]-d-™-Xv. F-∂m¬, kn-‰n-Mv P-Uv-Pnsb In-´n-s√-∂v A-dn-hp-≈-h-cm-Wv \n-b-a-k-`bn¬ C-cn-°p-∂-h-cpw A-√m-Ø-h-cpw. em-hven≥ tI-kn¬ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ ]-d-™-Xv kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂-Xv cm-{„ob-hn-tcm-[w Xo¿-°m-\m-sW-∂m-Wv. A-ß-s\sb-¶n¬ tkm-fm¿ tI-kn¬ kn.-_n.-sF. At\z-j-Ww B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv D-Ω≥-Nm-≠n-sb Ip-Sp-°m-\-t√ F-∂ tNm-Zy-hpw {]-k-‡-am-Wv. tkm-fm¿ tI-kv h-∂n-´v Im-ew Ip-td-bm-bn-t√, A-t∏m-sgm-∂pw \¬-Im-Xn-cp-∂ l-c-Pn-bp-am-bn ]n-s∂-¥n-\m-Wv C-t∏mƒ t]m-hp-∂-Xv? ]-c-kv-]-cw _-‘-an-√m-Ø \n-e-]m-Sn-em-Wv hn F-kv F-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. C-Xp hn-Ir-X-amWv. Im-d¬ am¿-Iv-kv ]-d-™n-´p-≠v, N-cn-{XØn¬ H-cp hy-‡n-Xzw c-≠p-X-h-W A-h-X-cn°p-sa-∂v. B-Zyw A-gn-a-Xn-s°-Xn-tc t]m-cm-´w \-S-Øpw. F-∂m¬, c-≠m-a-sØ h-c-hv I-]-S apJ-hp-am-bn-´m-bn-cn-°pw. hn F-kv C-t∏mƒ c-≠ma-sØ ap-J-hp-am-bn-´m-Wv F-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. hn F-kn-s‚ \n-e-]m-Sv F¬.-Un.-F-^n-\v Xn-cn-®Sn-bm-hp-I-tb-bp-≈q. (Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-bp-tºmƒ cq-] am-‰w kw-`hn-® ap-∂-Wn-bm-hpw A-[n-Im-c-Øn-se-Øp-I-˛ A-tX-°p-dn-®v \m-sf)


tIcfw

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

A-´-∏m-Sn-bn¬ {]-Nm-c-Ww Nq-Sp]n-Sn-°p-∂p

A-g-Kn-cn-bp-sS ]n-¥p-W ssh-t°m tX-Sn a-[p-c: a-dp-a-e¿-®n {Zm-hnU ap-t∂-‰ I-g-Iw (Fw.Un.-Fw.-sI.-) P-\-d¬ sk-{I-´-dn ssh-t°m Un.Fw.-sI-bn¬ \n-∂v k-kvs]≥-Uv sN-ø-s∏-´ A-gKn-cn-bp-sS ]n-¥p-W-tXSn. A-f-K-∏≥-\-K-dn-se A-g-Kn-cn-bp-sS h-k-Xnbn¬-h-®m-Wv C-cp-h-cpw Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b-Xv. Iq-Sn-°m-gv-N 40 an-\n-‰n-te-sd \o-≠p-\n-∂p. Ag-Kn-cn-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v X-{¥-ß-fn¬ Un.Fw.-sI. t\-Xm-°ƒ B-i-¶m-Ip-e-cm-bn-cns°, Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v {]m-[m-\y-ap-≠v. X-angv-\m-´n¬ _n.-sP.-]n-bp-am-bn k-Jy-Øn-ep-≈ Fw.-Un.-Fw.-sI. G-gv ko-‰n-em-Wp a¬-k-cn°p-∂-Xv. A-g-Kn-cn-°v i-‡-am-b kzm-[o-\-ap≈ hn-cp-Zp-\-K¿ a-fi-e-Øn¬ \n-∂m-Wp ssh-t°m a¬-k-cn-°p-∂-Xv. A-g-Kn-cn X-s‚ \o-≠-Im-e kp-lr-Øm-sW-∂pw A-t±-lØn-s‚ £-W-a-\p-k-cn-®m-Wp Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b-sX-∂pw ssh-t°m hm¿-Øm-te-JI-tcm-Sp ]-d-™p. am¿-®v 14\v U¬-ln-bn¬ _n.-sP.-]n. A[y-£≥ cm-Pv-\m-Yv kn-Mn-s\ I-≠v A-g-Kn-cn _n.-sP.-]n. k-Jy-Øn-\p ]n-¥p-W hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-∂p. A-Xn-\n-sS A-g-Kn-cn-bpw Un.Fw.-sI. t\-Xr-Xz-hpw X-Ωn-ep-≈ `n-∂-X Xo¿-°m-\pw {i-aw \-S-°p-∂p-≠v. I-gn-™ P\p-h-cn-bn-em-Wp ]m¿-´n-s°-Xn-tc {]-h¿-Øn®-Xn-s‚ t]-cn¬ A-g-Kn-cn-sb Un.-Fw.-sIbn¬ \n-∂v k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X-Xv.

B¿.-F-kv.-]n-bp-sS am-‰-Øn-\p ]n-∂n¬ Ip-Xn-c-°-®-h-Sw: ]-∂y≥ cho-{μ≥ sIm-®n: B¿.-F-kv.-]n-bp-sS ap-∂-Wn am-‰Øn-\p ]n-∂n¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpsS Ip-Xn-c-°-®-h-S-am-sW-∂v kn.-]n.-sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥. F-d-WmIp-fw {]-kv ¢-∫n-s‚ ap-Jm-ap-Jw ]-cn-]m-Snbn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tIm¨-{K- n-s‚ \n-e ]-cp-ß-en-em-sW-∂ ]q¿-W t_m-[yw A-t±-l-Øn-\p-≠v. A-Xn\m¬ X-h-f-∏n-Sp-Ø-°m-c-s\-t∏m-se sI-Wnbp-am-bn ap-Jy-a-{¥n Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-™m¬ a-{¥n-k-` hn-I-kn∏n-°p-sa-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-kv-Xm-h-\ Ip-Xn-c-°-®-h-Sw C-\n-bpw Xp-S-cp-sa-∂-Xn-s‚ kq-N-\-bm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ B¿.-F-kv.-]n-bpw P-\Xm-Z-fpw ko-‰v B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬ C-°m-cy-߃ kw-_-‘n-®v Xo-cp-am-\-ap-≠mbn-cp-∂n-√. I-gn-™ G-gn-\m-Wv C-Xp-kw-_‘n-®v Xo-cp-am-\n-°m-\m-bn F¬.-Un.-F-^v. tbm-Kw tN¿-∂-Xv. tbm-K-Øn¬ B¿.-F-kv.]n. F-Øn-bn-cp-∂n-√. hn-h-cw A-t\z-jn-°m\m-bn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ t\-cn-´v t^m¨ sN-bv-Xv ssh-°w hn-iz-\p sIm-Sp-Øp. F∂m¬ X-߃ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ns√-∂m-bn-cp-∂p B¿.-F-kv.-]n-bp-sS a-dp-]-Sn. ko-‰v hn-j-bw ap-∂-Wn-bn-se I-£n-I-fn¬ N¿-®-sN-bv-Xp Xo-cp-am-\n-°m-\m-bn 10\p ho≠pw tbm-Kw-tN-cm-sa-∂p ]-d-™v A-∂v ]n-cn™p. ]n-t‰-Zn-h-kw Xm≥ t{]-a-N-{μ≥, A-kokv, N-{μ-Nq-U≥ F-∂n-h-sc t^m-Wn¬ _‘-s∏-Sm≥ {i-an-s®-¶n-epw A-h¿ F-Sp-Øn√. Xp-S¿-∂v aq-∂p-a-Wn-°v A-ko-kn-s\ sse\n¬ In-´n. 24 a-Wn-°q¿ k-a-bw A-\p-h-Zn-°W-sa-∂pw ko-‰n-s‚ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°m-sa∂pw Xm≥ A-h¿-°v D-d-∏p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. F-∂m¬ ssh-Io-´v N-{μ-Nq-U≥ X-s∂ t^mWn¬ _-‘-s∏-´v ssh-In-t∏m-bn, C-\n Xo-cpam-\w am-‰m-\m-hn-s√-∂v A-dn-bn-°p-I-bm-bncp-∂p. bp.-Un.-F-^p-am-bn A-h¿ t\-c-sØ I®-h-Sw D-d-∏n-®n-cp-∂p-sh-∂m-Wv C-Xn¬ \n∂p a-\- n-em-hp-∂-Xv.Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv s_-∂-‰v F-{_-lm-ans‚ ÿm-\m¿-Yn-Xzw kw-_-‘n-®v bm-sXm-cp B-i-b-°p-g-∏-hp-an-√. A-t±-lw kn.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn-bm-bm-Wp a¬-k-cn-°p-∂-Xv-˛ ]∂y≥ Iq-´n-t®¿-Øp.-

X-h-W a-Æm¿-°m-s´ bp.-Un.-F^v. ÿm-\m¿-Yn eo-Kn-se jw-kp±o-s‚ h≥ hn-P-b-Øn-\p Im-c-Ww Cu ta-J-e-bn-se B-Zn-hm-kn thm´p-I-fm-Wv. B-Zn-hm-kn-Iƒ-°n-Sbn¬ kn.-]n.-Fw. kw-L-S-\-bm-b tI-c-f B-Zn-hm-kn t£-a-k-an-Xnbpw tIm¨-{K- n-s‚ B-Zn-hm-kn tIm¨-{K- pw k-Po-h-am-Wv. kn.]n.-sF-bp-sS B-Zn-hm-kn kw-L-S\-bp-sS kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Cuiz-cn-tc-i≥ A-K-fn tªm-°v ]-©mb-Øv Aw-K-am-Wv. I-gn-™ \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ B-Zn-hmkn `q-an kp-t…m¨ I-º-\n-°v \¬-In F-∂ {]-Nm-c-Ww bp.-Un.F-^n-\v h-en-b Kp-Ww sN-bv-Xn-cp∂p. C-Ø-h-W-bpw B-Zn-hm-knIƒ I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ \n-∂v A-´-∏m-Sn-sb H-gn-hm-°n-b ]›m-Ø-e-Øn¬ H-∏w \n¬-°p-sa∂m-Wv bp.-Un.-F-^v. I-cp-Xp-∂-Xv.A-´-∏m-Sn-°m¿ thm-´v sN-bv-Xn-

„

s√-∂p ]-d-™v F¬.-Un.-F-^ns‚ cm-tP-jv {]-tZ-i-sØ A-h-KWn-®-Xm-bpw bp.-Un.-F-^v. {]-Nm-cWw \-S-Øp-∂p-≠v. B-Zn-hm-kn {]iv-\-ß-fm-Wv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Ccp-ap-∂-Wn-I-fpw {]-Nm-c-W-Øn-\p]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. B-Zn-hm-knIƒ B-cpw-X-s∂ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-en-√ F-∂-Xv F-SpØp-]-d-tb-≠-Xm-Wv. tZ-io-b {i-≤-bm-I¿-jn-® Iq-´in-ip-a-c-Ww ]p-d-Øp-h-∂-Xn-s\Øp-S¿-∂v 500 tIm-Sn cq-]-bp-sS ^≠p-I-fm-Wv A-´-∏m-Sn-bn-te-s°Øn-b-Xv. Hm-Ww-tI-dm-aq-e-I-fm-b Xp-Sp-°n, P-e-kn F-∂n-hn-S-ß-fnse B-Zn-hm-kn-Iƒ 10Dw 20Dw Intem-ao-‰¿ \-S-∂v ap-°m-en-bn-seØn-th-Ww thm-´v sN-øm≥. C-cpap-∂-Wn-Iƒ-°p-sam-∏w Im-Pm-lpk-bv-\v thm-´p-tX-Sn F-kv.-Un.-]n.sF. {]-h¿-Ø-I-cpw k-Po-h-am-bn cw-K-Øp-≠v.

]n-∂m-° thm-´n¬ {]-Xo-£-b¿-∏n-®v Xp-f-ko-[-c≥ B-e-∏p-g: B-e-∏p-g a-fi-e-Øn-se ]n-∂m-° hn-`m-K-Øn-s‚ thm-´n¬ {]-Xo-£-b¿-∏n-®v F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn Xpf-ko-[-c≥ ]-≈n-°¬. a-fi-e-Øn-ep-S-\o-fw H-∂mw-L-´ {]Nm-c-W-{]-h¿-Ø-\-߃ A-t±-lw ]q¿-Øn-bm-°n. 46Im-c-\mb Xp-f-ko-[-c≥ F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚m-Wv. Z-en-Xv \yq-\-]-£ hn`m-K-ß-fp-sS A-h-Im-i-߃°p-th-≠n-bp-≈ k-a-c-Øn¬ ap-∂-Wn-t∏m-cm-fn-bm-b Xp-fko-[-c≥ ]m¿-iz-h¬-Ir-X hn`m-K-߃-°n-S-bn¬ kp-]-cn-NnX-\m-Wv. Pn-√-bn¬ \-s√m-cp iX-am-\w thm-´¿-am-cp-≈ Z-en-Xv ]n-∂m-° hn-`m-Kw P-\-ß-fp-sS ]n-¥p-W-bn-em-Wv F-kv.-Un.]n.-sF-bp-sS {]-Xo-£. A-cq¿, tN¿-Ø-e, B-e-∏pg, A-º-e-∏p-g, Im-bw-Ip-fw, Icp-\m-K-∏-≈n a-fi-e-ß-fn¬ Xm-sg-Ø-´v ap-X¬ k-Po-h-am-b {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv F-kv.Un.-]n.-sF. \-S-Øp-∂-Xv. 100I-W-°n-\m-fp-Iƒ A-Wn-\n-c-∂ Pn-√, ]-©m-b-Øv, ta-J-em, {_m-©v I¨-h≥-j-\p-Iƒ \-S∂p-I-gn-™p. F-kv.-F≥.-Un.-]n. tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏≈n \-tS-i≥, P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz. F ]q-°p-™v, sIm-®p-tIm-b X-߃ Xp-S-ßn-b ]n∂m-° hn-`m-K t\-Xm-°-sf-bpw a-X-t\-Xm-°-sf-bpw Xp-f-ko[-c≥ t\-cn¬-°-≠v ]n-¥p-W-tX-Sn.

""

Bw B- Z v - a n ]m¿- ´ n- b p- s S B- h n¿- ` m- h w X- s ∂ h- g n]n- g - ® - X m- W v . tem- I v - k - ` m Xn- c - s ™- S p- ∏ n¬ F.- F .]n- b p- s S am- b m- P m- e w B- h ¿- Ø n- ° n- √ . kz- b w Acm- P - I - h m- Z n- I - f m- b n {]- J ym- ] n- ° p- ∂ - h - c m- W v Ah¿. cm- P y- s Ø \n- e - h n- e p- ≈ hy- h - ÿ - I - s f \- i n∏n- ° m- \ m- W v A- h ¿ {i- a n- ° p- ∂ - X v . F- ∂ m¬, C- X n\p ]- I - c - s am- ∂ p \n¿- t Z- i n- ° m≥ A- h ¿- ° p I- g nbp- ∂ p- a n- √ .

_p-≤-tZ-hv `-´m-Nm-cy

ap-Xn¿-∂ kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hv

tIm¨-{K-kv \-bn-°p-∂ bp.-]n.-F. k¿-°m-cn-\p ]-I-cw _n.-sP.-]n. \bn-°p-∂ F≥.-Un.-F. k¿-°m-cns\ A-[n-Im-cw G¬-∏n-°p-∂-Xv hd-N-´n-bn¬-\n-∂v F-cn-Xo-bn-te-°p Nm-Sp-∂-t]m-se-bm-Wv. _n.-sP.-]n. A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-∂-Xv k-I-e-i-‡n-bpw D-]-tbm-Kn-®p X-S-bpw. F-∂m¬, C-Xn-\¿-Yw tIm¨-{K- n-s‚ P-\-hn-cp-≤ B-i-b-ß-sf R-߃ ]n-¥p-W-bv-°p-sa-∂-√. c≠p-X-cw C-¥y-sb-bm-Wv tIm¨-{K-kv kr-jv-Sn-®Xv. H-∂v k-º-∂-\p-th-≠n-bpw a-s‰m-∂v Z-cn-{Z-\p th-≠n-bpw. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ cm-jv-{So-b k-÷o-Ic-Ww \-S-Øn-b-ti-jw tIm¨-{K- p-am-bn ssItIm¿-°p-I F-∂-Xv X-߃ ]n-¥p-S-cp-∂ \-b-a-√.

tImb aplΩ-Zv

sN-ss∂: X-an-gv cm-jv-{So-b-Øn¬ ap-Jya-{¥n P-b-e-fn-X-bp-sS A-{X-X-s∂ t]sc-Sp-Ø h-\n-X-bm-bn-cp-∂p Fw.-Pn.-B-dns‚ `m-cy Pm-\-In cm-a-N-{μ≥. Pm-\-In Nn-√-d-°m-cn-bm-bn-cp-∂n-√. ssh-°-ØmWp P-\-\w. Iu-am-c-{]m-b-Øn¬ kn-\n-abn-se-Øn. hn-c-en-se-Æm≥-t]m-epw C√m-Ø-{X Nn-{X-߃ am-{Xw \n¿-an-°-s∏´n-cp-∂ 1940I-fp-sS c-≠mw-]-Ip-Xn-bn-epw 50I-fn-ep-am-bn 25te-sd Nn-{X-ß-fn¬ \mbn-I-bm-bn. tam-ln-\n, cm-P-ap-‡n, th-e-°m-cn, tZ-h-In, a-cp-X-\m-´p C-f-h-c-in F-∂n-ßs\ F-Æw ]-d-™ Nn-{X-ß-fn-em-Wp Pm-\-In \m-bn-I-bm-bn Xn-f-ßn-b-Xv. Cu k-a-bw Pm-\-In-°v X-t∂-°mƒ C-c-´n {]Xn-^-ew e-`n-®n-cp-∂p-sh-∂v Fw Pn B¿ B-fl-I-Y-bn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Fw Pn B-dn-s‚ ]-e Nn-{X-ßf - n-epw \m-bn-Ib - m-b` - n-\b - n-®n-cp-∂ Pm-\I - n ]n∂o-Sv B-Zy `¿-Øm-hv K-W] - X - n `-´n-s\ Hgn-hm-°n Fw Pn B-dn-s\ hn-hm-lw-sN-bvXp. Fw Pn B-dn-s‚ c-≠mw `m-cy k-¥m\-hX - n-bp-sS a-cW - t- i-ja - m-bn-cp-∂p A-Xv. Po-hn-X-Øn¬ Pm-\-In ]-¶m-fn-bm-bn F-Øn-b-t∏m-tg-°pw kn-\n-a-bn¬ P-b-efn-X-bp-sS X-e-ap-d Fw Pn B-dn-s‚ `m-Kt[-bw \n¿-W-bn-°m≥ F-Øn-°-gn-™ncp-∂p. P-b-e-fn-X-bp-sS {]m-tb-W D-b¿∂ hn-Zym-`ym-k-hpw Cw-•o-jv {]m-ho-Wyhpw F.-sF.-F.-Un.-Fw.-sI-bp-sS ap-t∂‰-Øn-\p-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-\p-d-® Fw Pn B¿ bp-h-\-Sn-sb ]m¿-´n-bp-sS cm-Py-k`mw-K-hpw {]-Nm-c-W sk-{I-´-dn-bp-am-°n. B-bn-c-Øn¬ H-cp-h≥, Im-h¬-°m-c≥, A-Sn-a-s∏¨, F-¶ƒ X-¶w, Ip-Sn-bn-cp-¥tIm-hn¬, c-l-ky t]m-en-kv 115, \mw \mSv Xp-S-ßn-b H-t´-sd Nn-{X-ß-fn¬ {]-Wb-tPm-Sn-bm-bn P-\-e-£-ß-fp-sS lr-Zbw I-h¿-∂ P-b-e-fn-X-bpw Fw Pn Bdpw X-an-gv kn-\n-a-bn-epw cm-jv-{So-b-Ønepw k-hn-ti-j {]-Xn-`m-k-am-bn hn-cm-Pn®p. 1977¬ Fw Pn B¿ ap-Jy-a-{¥n-bm-bt∏mƒ ap-X¬ P-b-bpw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Ip-Spw-_-hpw A-Zr-iy-am-sbm-cp h-Sw-h-en Xp-S-ßn.

B-\-μv i¿-a

tI-{μ hy-h-km-b-a-{¥n

]-∂y≥ c-ho-{μ≥

kn.-]n.-sF. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn

ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n X-h-f-]n-SnØ-°m-c-s\-t∏m-se-bm-Wp s]-cp-amdp-∂-Xv. C-S-Xp-ap-∂-Wn-bn¬-\n-∂v C\n-bpw I-£n-I-sf A-S¿-Øn-am-‰msa-∂m-Wv D-Ω≥-Nm-≠n I-cp-Xp-∂-Xv. {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s\-Xn-tc Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ \-S-Øn-b {]-kv-Xm-h-\ A-Xn-cp-I-S-∂-Xm-Wv. sIm-√w ko-‰n-\m-bn B¿.-F-kv.]n. I-Øv \¬-In-b-Xv F¬.-Un.-F-^n¬ B-cpw A-dn™n-t´-bn-√.-

Pm-\-In-bn¬\n-∂v

P-b-e-fn-X-bn-te-°v 1984¬ Fw Pn B-dn-\v Kp-cp-X-c A-kpJw _m-[n-®-t∏mƒ ap-Jy-a-{¥n-ÿm-\w X-s∂ G-s‰-Sp-°m≥ P-b-e-fn-X Kq-V-\o°w \-S-Øn-b-Xm-bn B-tcm-]-W-ap-≠v. A-s°m-√-sØ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ {]-Nm-cW \m-b-I-Xzw h-ln-®v F.-sF.-F.-Un.Fw.-sI-sb hn-P-b-Øn-se-Øn-°p-∂Xn¬ P-b-e-fn-X h-en-b ]-¶p-h-ln-®p. hr°-tcm-K-sØ-Øp-S¿-∂v Fw Pn B-dn-\v {]-Nm-c-W-Øn-\n-d-ßm≥ I-gn-™n-cp-∂n√. A-ta-cn-°-bn¬ \n-∂p Nn-In¬-k Ign-s™-Øn-b-t∏m-tg-°pw sIm-´m-c-Øn\-I-Øv kw-L¿-jw h-√m-sX ]p-I-™ncp-∂p. Fw Pn B-dn-\m-h-s´ A-ta-cn-°≥ bm-{X \n-c-¥-cw th-≠n-h-∂-Xn-\m¬ CXn-sem-∂pw X-e-bn-Sm-\m-bn-√. 1987 Un-kw 24\v Fw Pn B¿ a-cn®p. kw-`-h-_-lp-e-am-bn-cp-∂p Xp-S¿∂p-≈ Hm-tcm a-Wn-°q-dpw. i-h-a-©w h-ln-®n-cp-∂ hm-l-\-Øn¬ \n-∂p P-b-

e-fn-X-sb C-d-°n-hn-´p. hn-em-]-bm-{X-bv°n-sS am-{Xw 29 t]¿ a-cn-®p. 47 t]m-enkp-Im¿-°v Im-cy-am-bn ]-cn-t°-‰p. 30Hm-fw t]¿ B-flm-lq-Xn sN-bv-Xp. Znh-k-ß-tfm-fw Cu \n-e Xp-S¿-∂p. Hmƒ C-¥y A-Æm Un.-Fw.-sI s\-SpsI ]n-f¿-∂p. Pm-\-In ]-£-am-bpw P-be-fn-X ]-£-am-bpw. Pm-\-In ap-Jy-a-{¥n-bm-bn. ]-t£, 24 Zn-h-kw am-{X-ta B a-{¥n-k-`-bv-°v Bbp- p-≠m-bn-cp-∂p-≈q. Pm-\-In a-{¥n-k`-sb ho-gv-Øm-\p-≈ Kq-V-{i-aw in-hm-Pn K-tW-i≥ ]-£-°m-cm-b Fw.-F¬.-Fam-cp-sS \n-e-]m-Sp-Im-c-Ww tIm¨-{K- n\p ^-e-{]m-]v-Xn-bn-se-Øn-°m-\m-bn-√. A-[n-Iw ssh-Im-sX cm-Po-hv-Km-‘n G‰-hpw {l-kz-Im-ew A-[n-Im-c-Øn-en-cp∂ X-an-gv-\m-Sv a-{¥n-k-`-sb `-c-W-L-S-\bp-sS hn-hm-Z-]-c-am-b 356mw h-Ip-∏p {]tbm-Kn-®v ]n-cn-®p-hn-´p.

A-cp¨ sP-bv-‰v-en

_n.-sP.-]n. t\-Xm-hv

X-ß-fp-sS B-h-iy-߃ \n-cm-I-cn°p-tºm-gpw A-Xn-t\m-Sv s]m-cp-Øs∏-Sm≥ t\-Xm-°ƒ-°p km-[n-°Ww. hy-‡n-]-c-am-b B-i-b-ß-fpw B-{K-l-ß-fpw kw-L-S-\-bp-sS kwL-Sn-X-am-b Xn-cn-®-dn-hn-s\ B-{i-bn®m-Wp-≈-Xv. Nn-e-t∏mƒ ÿm-\-߃ \n-ß-sf tX-Sn-sb-Øpw. F-∂m¬, AXp \n-tj-[n-°p-tºm-gpw Xn-I-™ Ah-[m-\-X ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-I¿ {]-I-Sn-∏n°-Ww.-

Im-k¿-tIm-´v sN-dp-]m¿-´n-Iƒ \n¿-Wm-b-I-am-hpw Im-™-ßm-Sv: I-\-Ø a¬-k-cw \-S-°p-∂ Im-k¿-tIm-´v sN-dp-]m¿-´n-I-fpw kz-X-{¥cpw hn-[n \n¿-W-bn-°pw. sN-dp-I-£n-Ifpƒ-s∏-sS 24 t]-cm-Wp a¬-k-c-cw-K-Øp≈-Xv. F¬.-Un.-F-^v, bp.-Un.-F-^v, _n.sP.-]n. I-£n-I-fp-sS ap-t∂-‰-Øn-\v F-kv.Un.-]n.-sF, F.-F.-]n, B¿.-Fw.-]n, _n.-Fkv.-]n. Xp-S-ßn-b ]m¿-´n-Iƒ-°p X-S-bn-Sm\m-hpw. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ BZy-am-bn P-\-hn-[n tX-Sp-∂ F-kv.-Un.-]n.sF. h-f-sc ap-tº {]-Nm-c-Ww Xp-S-ßn-bn´p-≠v. s]m-Xp-{]-iv-\-ß-fn¬ k-Po-h-am-bn C-Ss]-Sp-∂ F≥ bp A-–p¬-k-em-am-Wv ]m¿´n-bp-sS ÿm-\m¿-Yn. F≥-tUm-kƒ-^m≥ k-a-c-Øn-eq-sS {i-t≤-b-\m-b A-º-e-Ø-d Ip-™n-Ir-jv-W-\m-Wv Bw B-Zv-an ]m¿-´nbp-sS ÿm-\m¿-Yn. A-gn-a-Xn-s°-Xn-tc P-\-]-£ ÿm-\m¿Yn-°v H-cp thm-s´-∂ ap-{Zm-hm-Iy-am-Wv Ah¿ D-b¿-Øp-∂-Xv. C-c-Iƒ-°v \o-Xn t\-Sns°m-Sp-°m-Ø C-cp-ap-∂-Wn-I-sf-bpw hn-

a¿-in-®v F≥-tUm-kƒ-^m≥ {]-iv-\w D-b¿Øn-°m-´n-bm-Wv A-º-e-Ø-d-bp-sS {]-Nm-cWw. F≥-tUm-kƒ-^m≥ ]o-Un-X ap-∂Wn-bp-sS {]-h¿-Ø-I-\m-b sI sI A-timI≥ B¿.-Fw.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn cw-KØp-≠v. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ^m-jn-Ãv cm-{„obw {]-Nm-c-Wm-bp-[-am-°p-∂ C-t±-l-hpw F≥-tUm-kƒ-^m≥ hn-j-b-Øn-\m-Wv Du∂¬ \¬-Ip-∂-Xv. Pn-√-bn-se B-Zn-hm-kn, Z-en-Xv ta-J-ebn¬ kzm-[o-\-ap-≈ _n.-F-kv.-]n-°m-bn _jo¿ B-e-Sn-bm-Wp a¬-k-cn-°p-∂-Xv. sF.F≥.-F¬. C-S-Xp-]-£-Øn-\p ]n-¥p-W \¬-In-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kz-X-{¥-\mbn a¬-k-cn-°p-∂ kn-±o-Jv tN-c-ss¶ ]m¿´n thm-´p-I-fn¬ `n-∂n-∏p-≠m-°p-sa-∂v D-d∏m-Wv. Xr-W-aq¬ tIm¨-{K- n-s‚ _m-\-dn¬ A-∫m-kv ap-X-e-∏m-d-bpw bm-Z-h k-ap-Zm-bØn-s‚ t]-cn¬ cq-]o-I-cn-® A-Jn-e tI-c-f bm-Z-h k-`m {]-kn-U‚ v Kw-Km-[-c a-Wn-bmWn-bpw a¬-k-cn-°p-∂p.

P-\-ß-fp-sS {]-iv-\-߃ hn-j-b-am-hp-∂n√ sI ]n _-jo¿ kn.-Fw.-]n. ]n-f¿-∂p. tIm¨-{K- n-t\m-Sp-≈ ]n-W° - a- m-Ws- {X Im-cW - w. B¿.-Fk - v.] - n. C-SXp-ap-∂W - n hn-´p. kn.-]n.-FΩ - n-s‚ h-tey-´≥ at\m-`m-hw k-ln-°m-™n-´v. ho-tc-{μ-Ip-am¿ apºv F¬.-Un.-F^ - v. hn-´X - pw C-tX Im-cW - Øm¬. Ku-cn-bΩ - C-SX - p-]m-fb - Ø - n¬ \n-∂v ]pd-Øp-Nm-Sn-bX - pw C-t∏mƒ Xn-cn-sI sN-∂X - pw kz-¥w \n-e\ - n¬-∏n-\m-bn. sF.-F≥.-F¬. C-SX - p _m-‘h - w D-t]-£n°m-s\m-cp-ßn-bX - pw th-s≠-∂p-h® - X - n-\pw thsd Im-cW - a- n-√. I-Æq-cn-se tam-Un-hn-`m-Kw F¬.-Un.-F^ - n¬ tN-t°-dn-bX - v _n.-sP.-]n-bpam-bp-≈ {]-i\ v- s- Ø sNm-√n.P-\ß - f- p-sS {]-i\ v- ß - s- fm-∂pw C-hc- p-sS hn-jb-am-hm-Øs- X-t¥ ?

tIm¬-{K-kv hn-cp-² \n-e] - m-Sp-am-bn Ip-Upw-_n k-ap-Zm-bw sIm-®n: Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K-kv hn-cp-≤ \n-e-]m-Sv kzoI-cn-°p-sa-∂v Ip-Upw-_n tkhm kw-Lw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n F-kv cm-a-N-{μ≥ ]-d-™p. Ip-Upw-_n k-ap-Zm-bsØ ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬ s]-SpØm-sa-∂v sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚m-bn-cp-∂ k-a-b-Øv cta-iv sN-∂n-Ø-e tc-Jm-aq-ew Dd-∏p-\¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ a-

{¥n-bm-bn-´pw D-d-∏p ]m-en-®n-√. k-ap-Zm-b-sØ ]-´n-I-Pm-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂-Xp kw-_‘n-®v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠nbp-am-bn tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kn-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ N¿-®-\-S-Øn. F-∂m¬ tI-{μk¿-°m-cn¬ \n-∂v H-cp-i-X-am\w kw-h-c-Ww e-`y-am-°m≥ tXm-a-kn-t\m-Sp ]-d-™v ap-Jy-a{¥n ssI-sbm-gn-bp-I-bm-Wp-

≠m-b-Xv. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n¿tZ-iw tXm-a-kv hn-gp-ßn. ]-´n-IPm-Xn-bn¬ s]-Sp-Øn-bn-s√¶n¬ ]-´n-I-h¿-K-Øn¬ s]-SpØm≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂Xn-\p ]-I-cw km-aq-ln-I-˛-kmº-Øn-I k¿-th \-S-Øm-\m-Wv k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\w. A-Xn\m¬ tIm¨-{K- n-\v thm-´v sNøp-∂-Xn¬ A¿-Y-an-s√-∂pw At±-lw ]-d-™p.-

Ip-Upw-_n-Iƒ-°v thm-´v _m¶v C-√m-Ø-Xn-\m¬ A-h¿-°v A¿-l-am-b B-\p-Iq-ey-ß-fpw \n-tj-[n-°-s∏-Sp-∂p. Z-en-Xv {Inkv-Xym-\n-Iƒ-°p {]-tXy-Iw kw-h-c-Ww \¬-Ip-∂ kw-ÿm\-Øm-Wn-Xv. F-∂n-´pw Ip-Upw_n-Iƒ-°v H-cp i-X-am-\w kw-hc-Ww \¬-Im≥ t]m-epw k¿°m¿ X-øm-dm-hp-∂n-√-˛ A-t±lw ]-d-™p.-

""

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv Iq-SpX¬ B-Zn-hm-kn thm-´¿-am-cp-≈ A-´-∏m-Sn-bn¬ {]-Nm-c-Ww Nq-Sp-]nSn-°p-∂p. F¬.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn Fw _n cm-tP-jv B-Zn-hmkn-tI-{μ-am-b B-\-hm-bv Du-cn¬ \n-∂m-Wp {]-Nm-c-Ww Xp-S-ßn-bXv. bp.-Un.-F-^n-s‚ Fw ]n ho-tc{μ-Ip-am¿ A-K-fn-bn-se Du-cp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®pw A-´-∏m-Sn-bn-epw {]Nm-c-Ww \-S-Øn. A-t±-lw ho≠pw A-´-∏m-Sn-bn¬ {]-Nm-c-WØn-s\-Øp-∂p-≠v. ]m-e-°m-Sv a-fi-e-Øn-se aÆm¿-°m-Sv \n-b-a-k-`m a-fi-eØn¬-s∏-´ A-´-∏m-Sn-bn¬ 28,000 thm-´p-I-fm-Wp-≈-Xv. C-Xn¬ 18,000hpw B-Zn-hm-kn thm-´¿-am-cm-Wv. Ccp-f, h-Sp-I, Ip-dpw-_ hn-`m-K-Øn¬s∏-´ B-Zn-hm-kn-I-fm-Wv C-hn-sS h-kn-°p-∂-Xv. A-´-∏m-Sn-bn-se BZn-hm-kn-I-fp-sS thm-´v a-fi-eØn¬ \n¿-Wm-b-I-am-Wv. I-gn-™-

5

kozhikode

kn.-Fw.-]n: NÀ-¨-bn-eq-sS Xo-cp-am-\-sa-¶v hn F-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.-Fw.-]nbn-se A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-KsØ C-S-Xp-ap-∂-Wn-bn¬ F-Sp°p-∂ Im-cyw N¿-®-sN-bv-Xp Xocp-am-\n-°p-sa-∂p {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ≥. kn.-Fw.-]n-bn-se H-cp-hn-`mKw C-S-Xp-ap-∂-Wn-bn¬ h-cm≥ Xm¬-∏-cyw A-dn-bn-®n-´p-≠v. C°m-cyw F¬.-Un.-F-^v. tbm-KØn¬ N¿-®-sN-bv-Xp Xo-cp-am-\n°pw. bp.-Un.-F-^n¬ \n-∂v a-‰p I-£n-Iƒ h-∂m-epw kzo-I-cn°p-∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°p-sa∂pw hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]-d-™p. F¬.-Un.-F-^n¬ tNcp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v t\-Xm°-fp-am-bn kn.-Fw.-]n-bn-se Ac-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw N¿-® \-SØn-bn-cp-∂p.

bp.-Un.-F-^p-am-bn k-l-I-cn-¡p-sa¶v cm-P³- _m-_p hn-`m-Kw tIm-gn-t°m-Sv: D-]m-[n-I-fn-√m-sX bp.-Un.-F-^p-am-bn k-l-I-cn-°p-sa∂v sP.-F-kv.-F-kv. (cm-P≥-_m-_p hn-`m-Kw) tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m I-Ωn‰n. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-j-ap-≈ B-Zy bp.-Un.-F-^v. tbm-K-Øn¬ sP.-F-kv.-F-kn-s‚ ap-∂-Wn-{]-th-iw N¿-® sN-øm-sa∂v bp.-Un.-F-^v. I¨-ho-\¿ I-Øp ap-tJ-\ D-d-∏p \¬-In-bn-´p-≠v. A-

Xn-\m¬ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bp.-Un.F-^ns‚ hn-P-b-Øn-\m-bn {]-h¿Øn-°p-sa-∂v Pn-√m I-Ωn-‰n hy-‡am-°n. e-£y-Øn¬-\n-∂v hy-Xn-Nen-°p-∂p-sh-∂p t_m-[y-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv sP.-F-kv.-F-kv. ]n-f¿-∂-Xv. `q-cn-`m-Kw {]-h¿-Ø-Icpw cm-P≥-_m-_p t\-Xr-Xzw sImSp-°p-∂ hn-`m-K-Øn-em-sW∂pw tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏´p.


kozhikode

1189 ao\w 10

1435 P. AĬ 22

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

hntZ-i-^−v hngp-§p¶ k-¶-²-kw-L-S-\-IÄ

cm

-Py-Øp hn-tZ-i-k-lm-bw e-`n-°m≥ tbm-KyX-bp-≈ k-∂-≤-kw-L-S-\-Iƒ tI-h-ew c≠p-i-X-am-\w am-{X-am-sW-∂p tI-{μ B-`y-¥-c-a{¥m-e-bw hy-‡-am-°p-∂p. 20 e-£-Øn-\p-ta¬ h-cp∂ k¿-°m-cn-X-c k-∂-≤-kw-L-S-\(F≥.Pn.H.)I-fn¬ hn-tZ-i-k-lm-b \n-b-{¥-W \n-b-a-{]-Im-cw c-Pn-ÿ sN-ø-s∏-´n-´p-≈-Xv c-≠p-i-X-am-\w am-{X-am-Wv. IrXy-am-b I-W-°p-I-fpw hn-h-c-ß-fpw k-a¿-∏n-°p-∂Xn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X kw-L-S-\-Iƒ t]m-epw Kp-cpX-c-am-b ho-gv-N-h-cp-Øp-∂p-sh-∂ B-t£-]w t\-ctØ-bp-≠v. 600 t]¿-°v H-cp kw-L-S-\ F-∂ tXm-Xn-em-Wv C-¥y-bn¬ F≥.Pn.H-Iƒ D-≈-Xv. 2011˛12 Im-e-b-fhn¬ 11546.29 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-tZ-i-k-lm-bw Cu kw-L-S-\-Iƒ kzo-I-cn-®n-´p-≠v. U¬-ln-bm-Wv ap∂n¬-˛ 2285.75 tIm-Sn cq-]. tI-c-fw B-dmw ÿm-\Øm-Wv. 1027.52 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-tZ-i-k-lm-b-amWv tI-c-f-Øn-te-s°m-gp-In-b-Xv. cm-Py-Øp-X-s∂ G‰-hp-a-[n-Iw hn-tZ-i-k-lm-bw e-`n-® Pn-√-I-fn¬ A©mw-ÿm-\-Øv ]-Ø-\w-Xn-´-bm-Wv. tk-h-\-kw-L-߃, ]-cn-ÿn-Xn kw-L-S-\-Iƒ, h-\n-Xm kw-L-S-\-Iƒ, a-X-hn-`m-K-ß-fp-sS ap≥-ssIbn-ep-≈ {S-Ãp-Iƒ Xp-S-ßn ]-e ta-J-e-I-fn-em-bn ]c-∂p-In-S-°p-I-bm-Wv k-∂-≤-kw-L-S-\-Iƒ. Po-h-Imcp-Wyw, a-X-{]-t_m-[-\w, ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Ww, B-Xp-c-tk-h-\w, kv-{Xo-im-‡o-I-c-Ww F-∂n-ß-s\ kp-tam-l-\-ß-fm-b ]-Zm-h-en-Iƒ-°p Io-gn¬ kw-LSn-∏n-°-s∏-´n-´p-≈ A-[n-I F≥.Pn.H-I-fp-sS-bpw bYm¿-Y B-I¿-j-W-tI-{μw tIm-Sn-°-W-°n-\v h-cp-∂ hn-tZ-i ^-≠m-sW-∂-Xn¬ X¿-°-an-√. 190.05 tIm-Sn cq-] e-`n-® _n-eo-th-gv-kv N¿-®v hn-tZ-i-^-≠v e-`y-Xbn¬ ap-ºn¬ \n¬-°p-tºmƒ am-Xm A-ar-Xm-\-μ-abo aTw 98.64 tIm-Sn-bp-sS hn-tZ-i-k-lm-bw t\-Sn sXm-´p-]n-∂n-ep-≠v. kp-Xm-cy-a-√m-Ø \n-e-bn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ ]-e kw-L-S-\-I-fpw {S-Ãp-I-fpw hnizm-k-Øn-s‚-bpw `-‡n-bp-sS-bpw a-d-hn¬ P-\-ß-fpsS I-Æn¬-s∏m-Sn-bn-Sp-tºmƒ P-\-Io-b-k-a-c-ß-fp-sS I-W-°n¬-s∏-Sp-Øn-bm-Wv a-‰p Nn-e F≥.Pn.H-Iƒ k-aq-l-Øn¬ kzo-Im-cy-X t\-Sp-∂-Xv. C-¥y-bn-se P-\-Io-b-k-a-c-ß-fp-sS ap≥-\n-cbn¬ \n¬-°p-∂ F≥.Pn.H-Iƒ ]-e-Xpw h≥-tXm-Xn¬ hn-tZ-i-k-lm-bw ssI-∏-‰p-∂-h-bm-Wv. F≥.-Pn.H. {]-h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn-®v ]T-\w \-S-Øn-b sP-bnwkv s]-{Sm-kn-s‚ \n-co-£-Ww, B-tKm-f-X-e-Øn-ep≈ F≥.Pn.H-I-fm-Wv aq-∂mw-tem-I-cm-Py-ß-fn-se k-∂-≤-kw-L-S-\-I-sf t]m-‰p-∂-sX-∂m-Wv. C-¥ysb-t∏m-ep-≈ cm-Py-ß-fn¬ H-cp h¿-jw 10 _n-ey¨ tUm-f¿ hn-X-c-Ww sN-ø-s∏-Sp-∂p-≠-t{X. k-a-cw XpS-ßm-\pw H-Øp-Xo¿-∏m-°m-\pw \n¿-Øn-h-bv-°m-\pw ap≥-ssI-sb-Sp-°p-∂ F≥.Pn.H-Iƒ ]-e-Xpw km-{amPy-Xz aq-e-[-\-Xm¬-∏-cy-Øn-\v A-\p-k-cn-®p Xm-fwXp-≈p-∂-h-bm-sW-∂ B-tcm-]-W-Øn-epw I-g-ºn-√mXn-√. C-¥y-bn¬ k-ao-]-Im-e-Øv DS-se-SpØ ]p-Xnb cm-jv-{So-b-Im-em-h-ÿ-bn¬ -cq-]-s∏´ H-cp cm-jv{So-b-∏m¿-´n-bn¬ hn-hn-[ F≥.Pn.H-I-fp-sS X-e-∏Øp-≈-h¿ tN-t°-dp-∂ {]-h-W-X-bpw k-tμ-lm-kv]-Z-am-Wv.

tX\o-¨-bp-sS aq-fÂ

Im

-° I-c-bp-∂-Xp-t]m-se-b-√ Ip-bn¬ ]m-Sp∂-Xv. Hm-tcm ]-£n-bpw Hm-tcm-X-c-Øn¬ i-–-ap-≠m-°p-∂p. ]-£n-im-kv-{X-⁄-∑m¿-°p i–w tI-´v A-h-sb Xn-cn-®-dn-bm-\pw ]-‰pw. a¿-°-S-∑mcp-sS Im-cy-Øn-epw C-Xp-X-s∂-bm-Wv A-h-ÿ. F∂m¬, tX-\o-®-Iƒ A-ß-s\-b-s√-∂m-Wv C-Xp-h-sc {]m-Wn-im-kv-{X-⁄-∑m¿ I-cp-Xn-bn-cp-∂-Xv. F-√mw H-tc-t]m-se aq-fp-∂p. {_n-´-\n-se kv-t‰¿-en-Mv k¿-h-I-em-im-e-bn-se am-cn-tbm-h-e-tbm am-dn-\pw \yq-tbm-¿-°n-se C-Øm°m tIm-f-Pn-se t]mƒ-Un-ep-°-bpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øn-b K-th-j-W-Øn-s‚ ^-ew Cu-bn-sS {]-kn≤o-I-cn-®p. A-h¿ ]-d-bp-∂-Xv, tX-\o-®-Iƒ H-tc-t]mse-b-√ aq-fn-∏-d-°p-∂-sX-∂m-Wv. P-\n-X-I-]-c-am-bn A-Sp-Ø _-‘-ap-≈ tX-\o-®-Iƒ h-sc hy-Xy-kv-Xco-Xn-bn-em-Wp aq-fp-∂-Xv. {_n-´-\n¬ Im-Wp-∂ h-enb-X-cw tX-\o-®-I-fp-sS i-–w tc-J-s∏-Sp-Øn-s°m≠m-Wv A-h¿ K-th-j-Ww B-cw-`n-®-Xv. Xp-S¿-∂v Ah¿ i-–-ho-Nn-Iƒ A-]-{K-Yn-®p-t\m-°n. Nn-e Cu-®Iƒ \m-ep sk-°≥-Uv aq-fp-tºmƒ a-‰p Nn-e-Xv D-b¿∂ i-–-Øn¬ c-≠-c sk-°≥-Uv am-{X-am-Wv aq-fp∂-Xv. hm-en-\p Np-h-∏p-\n-d-ap-≈ H-cn-\w G-gp sk°≥-Uv h-sc aq-fp-∂p-≠v. hy-Xy-kv-X B-h-iy-߃-°m-bm-Wv aq-f-en-s‚ ssZ¿-Lyw {I-ao-I-cn-®n-cn-°p-∂-sX-∂pw K-th-j-I¿ I-≠p. D-Zm-l-c-W-Øn-\v, ]q-sºm-Sn-sb-Sp-°p-tºmƒ Xm-c-X-tay-\ ]-Xp-s°-bm-Wp tX-\o-®-Iƒ aq-fp-∂-Xv. hn-hn-[-X-cw k-tμ-i-߃ \¬-Ip-∂-Xn-\pw Cu hyXym-k-߃ k-lm-bn-°p-∂p-sh-∂m-Wv K-th-j-I¿ A-\p-am-\n-°p-∂-Xv.

t\Àhc _n.sP.]n. ko-‰v In-´m-Ø-Xn-\m¬ P-kz-¥v knMvv _m¿-a-dn¬\n-∂v kz-X-{¥-\m-bn a-¬k-cn°pw.

6

hÀK-c-lnX {]I-S-\-]-{XnI Ik-dp-t¼mÄ kn.

]n.F-Ωn-s‚ {]-I-S\-]-{Xn-I I-Æ≥ CØ-h-W A-cn-®p-s]-dp-°n ]m-cmb-Ww sN-bv-Xp-t\m-°n. k-Xyw ]-d-b-W-a-t√m, hm-b-\ I-gn-bp∂-tXm-sS G-Xp tZ-im-`n-am-\n°pw Dƒ-∏p-f-I-ap-≠m-hpw. A-{X°-ß-Sv »n. A-Xn-s‚ sI-´pw a-´pw {]-kn-≤o-I-cn-® co-Xn-°p-ap-≠v Hcp {]-tXy-I t{]m-en-t‰-dn-b-‰v K‘w. U¬-ln-bn-se F.sI.Pnbn¬ A-©p t]m-fn-‰p-Iƒ H-cp-an®p ]p-d-Øn-d-°n-b-Xv ]-Øp ]{Xn-I-I-fm-Wv. Cu \m¬-∏-Ønsb-´p t]-Ppw I-tºm-Sp-I-ºv hmbn-®p-t]m-hp-tºm-gm-Wv Cu t]mfn-‰v k-Jm-°ƒ C-ß-s\-sbm-cp A-[zm-\-kn-≤m-¥w F-gp-Xn-bp≠m-°m≥ F-¥p-am-{Xw tZ-lfi-am-Wv sN-e-hm-°n-b-Xv F∂p a-\- n-em-hp-I. C-¥ym-cm-PyØn-se a-lm-P-\-sØ h¿-K-c-lnX ÿn-Xn-k-a-Xz kz¿-K-Øn-te°v A-\m-bm-kw sIm-≠p-t]mhm≥ ]-d-∂n-d-ßn-b am-em-J-amcm-bn-tØm-∂pw Cu t]m-fn-‰v_yq-tdm-I-fp-sS \n-jv-I-f-¶-am-b ap-J-I-a-e-߃ I-≠m¬. {]-I-S-\-]-{Xn-I-bn¬ ap-®q-Spw Im-Wp-∂-Xv tI-c-f-{]-iv-\-߃. C-sX-¥-∏m- F-∂pI-Æq¿ ssÃen¬ Nn-¥n-®-t∏m-gm-Wv X-e-bn¬ Im-‰p h-∂-Xv. _w-Km-fn¬ B Zp¿-K-bpw ]n-s∂ sam-√-bpw H-∂nf-In-b-t∏m-tg-°pw k-Jm-°ƒ°p h-gn-\-S-°m≥ ]-‰m-Xm-bn. Ahn-S-sØ F¬.kn-bpw ]n.kn-bpam-Wv C-t∏mƒ tI-c-f-Øn-te-°v ln-Pv-d h-∂-Xpw C-hn-sS hm¿-°∏-Wn sN-øp-∂-Xpw. A-Xp-sIm≠m-Wp {]-I-S-\-]-{Xn-I-bn¬ _w-Kmƒ hn-´p-I-f-™-Xv. X-an-gv\m-´n-epw X-ssY-h. A-hn-sS Nn-esº-dn-™p-S-bv-°p-∂ H-cp I-ÆIn. Cu s]-Æp-ß-sf-s°m-≠p≈ H-cp Kp-ep-am-ev. s]-Æm-bm¬ H-cp A-\p-k-c-W-sbm-s° tht≠. {io-a-Xn kp-io-e-sb ap-X¬ sh-dpw {io-a-Xn-sb h-sc I-≠p]Tn-°-Ww. B-{‘-bn-epw ]-©m_n-ep-sam-s° ]-≠p-≠m-bn-cp-∂ ]m-´-`q-an F-t∂ In-g-°≥ bq-tdm∏m-bn. ]n-s∂ F-ß-s\-sb-¶nepw \m-ep-t]¿ tNm-∏v sXm-Sm≥ km-[y-X tI-c-f-Øn¬ am-{Xw. At∏mƒ ]n-s∂ {]-I-S-\w ]-{Xn-Ibm-t°-≠-Xp tI-c-f-Øn¬ Xs∂. F-ß-s\-sb-¶n-epw H-∂p ]n-S-™n-s√-¶n¬ tZ-io-b-]m¿-´nbp-sS io-´v Io-dpw. `m-cy-bpw `¿Øm-hpw h-gn-bm-[m-cw. ta¬-]-{Xn-I-bn¬ H-∂mw eo-

Uv I-kv-Xq-cn-cw-K≥. R-߃ `-cW-Øn¬ h-∂m¬ ta-epw Io-gpw t\m-t°-≠-Xn-√, B I-kv-Xq-cn-am\n-s\ A-dp-Øp-Xn-∂pw. ta¬-∏-Sn am-\n-s\ A-dp-Øp-Xn-∂m¬ ]ns∂ ]-›n-a-L-´-Øn-te-°p \n-cp]m-[n-I-am-bn h-∂p-\n¬-°p-I KmUv-Kn¬ k-Jm-hm-bn-cn-°p-sa-∂ k-Xyw C-Xv F-gp-Xn-bp-≠m-°n-b cm-a-N-{μ≥-]n-≈-bv-°v A-dn-bn-s√¶n-epw \-Ωp-sS ]-cn-j-Øv k-Jm°ƒ-°v A-dn-bp-a-t√m. a-s‰m-cp {]-[m-\ {]-I-S-\w F≥-tUm-kƒ-^m≥ \n-tcm-[n-°pw F-∂-Xm-Wv. \-Ωp-sS \m-b-\m¿ ap-X¬ P-b-cm-P-∑m¿ h-sc \n-cßn-\-S-∂n-t´m No-™ Im-c-Wh¿ \m-Sp-`-cn-®n-t´m \n-tcm-[n-°mt\m C-c-Iƒ-°p \-jv-S-]-cn-lmcw \¬-Im-t\m I-gn-bm-Ø-h-cmWv U¬-ln-bn¬ `-c-W-Øn-seØn-bm¬ D-S≥ {]-Jym-]-\-Øn¬ ta¬ kƒ-^m≥ \n-tcm-[n-°pI. F-ß-s\-bp-≠v. G-Xm-bm-epw \n-tcm-[n-°p-tºmƒ aq-∂p sN-ºv kƒ-^m≥ {]-tXy-Iw F-Sp-Øp am-‰n-h-bv-°-W-sa-∂m-Wv I-Æs‚ D-]-tZ-iw. Hm-tcm sN-ºv hoXw Hm-tcm P-b-cm-P-∑m-cp-sS ssI-bn¬ sIm-Sp-Øm¬ a-Xn. kw-K-Xn `-{Zw. C-t∏mƒ am¿-KwIq-Sn-h-cp-∂ aq-∂v hr-≤-in-tcm-aWn-am-sc I-cp-Xn-bm-Wv I-Æ-s‚ Cu D-]-tZ-iw. C-Xp-߃-s°ms° sXm-Æq-dn-se A-Øpw-]nØp-am-Wv. F-t∏m-gm-Wv ]-d-™Xp am-‰n-∏-d-bp-I F-∂-dn-bn-√. Cu aq-s∂-Æ-Øn¬ D-{K-hn-j-ap≈ C-\w \m-dm-sØ A-\-¥-\mWv. Ip-™m-sW-¶n-epw Cu A\-¥≥ ]-≠v F.sI.Pn. sk‚dn¬ ssS-∏n-Ãm-bn tPm-en-sN-bvXn-cp-∂-Xv A-∂v H-cp ]n-W-dm-bn°m-c≥ F¬.]n. kv-Iqƒ ]-ø≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp hn-t\m-Z-bm{X t]m-b-t∏mƒ I-≠-Xm-bn \-ap°-dn-bmw. Im-ew am-dn. Cu ]-øs‚ A-gp-°v sam-Ø-am-bn \m-dmsØ ho-´n¬ ]-e-X-h-W A-e°n-s°m-Sp-Ø-Xm-Wv. cm-{Xn D-d-ßm≥ t\-c-Øv X-¶`-kv-aw \o-‰n-b ]m-epw Hm-tcm •mkv \¬-In-b-Xm-Wv. a-°-fp-sS hf¿-®-bn¬ A-kq-b-]q-≠ Cu s]-cp-¥-®≥ ]n-∂o-Sv ho-Xp-fn-bpam-bn h-∂-t∏m-gm-Wv in-jy≥ sR-´n-b-Xv. ]-g-b in-jy≥ c-£s∏-´-Xv in-jy-K-W-ß-fp-sS k-ºØp-sIm-≠m-Wv. C-t∏mƒ Cu in-tcm-a-Wn A-Sp-∏n-®p-\n¬-°m≥ {i-an-°p-∂-Xp {i-≤n-°-Ww. kz-Im-cyw ]-d-bm-t\m A-tXm,

It®dv ■

IÆ≥

Im-Xp I-Sn-°m-t\m? A-ß-s\ h∂m¬ H-cp _m-c¬ F≥-tUmkƒ-^m≥ B-h-iy-am-bn-h-cpw. a-s‰m-cp dn-\-K-Uv tN¿-Ø-ebn-se Xm-{Xn-°p-´n-bm-Wv. F-√m a-{¥-P-]-bm-K km-∂n-[y-Øn-epam-Wv Cu Xm-{Xn-°p-´n-sb kvam¿-Ø-hn-Nm-cw sN-bv-X-Xv. Ft∏m-gm-Wv C-h-fn¬ A-]-cm-[t_m-[w hn-π-h-am-bn sam-´n-´-Xv. Cu Np-h-∂ sam-´v F-hn-sS-bpw hn-cn-™-Xm-bn I-Æ≥ I-≠n-´n√. A-ß-s\-sbm-∂pw hn-cn-bp-∂ sam-´-√-Xv. F-∂m-epw \-Ωp-sS tXm-´-Øn¬ A-Xp hn-cn-™p-\n∂ H-cp k-a-b-ap-≠m-bn-cp-∂p. A-

hw-i-sØ ap-Sn-°m≥ a-gp-hn-s‚ hm-gv-Ø-e-sb k-lm-bn-®-h≥. Ct∏mƒ A-Xv a-gp-X-s∂-bm-bn. Ah-Xm-c-ß-fn-epw A-Zv-`p-X-{]-hrØn-bn-epw hn-izm-k-an-s√-¶n-epw Cu No-™ Im-c-W-h¿ H-tc-k-abw a-gp-hpw a-gp-Øm-g-bp-am-bn hcpw. A-t∏m-gpw th-≠n-h-cpw H-cp sN-ºv F≥-tUm-kƒ-^m≥. C-Xv H-cp _m-c¬ a-Xn-bm-hm-Ø C-\am-Wv. C-t∏mƒ aq-Ø Im-c-W-hcm-bn ]p-\-c-h-X-cn-®-Xm-Wv. A-SpØ A-am-hm-kn-bn¬ No-™ Imc-W-h-cm-tb-°pw. A-Xp-sIm-≠m-Wv tI-{μ-`-cW-Øn¬ I-b-dn-bm¬ F≥-tUm-

∂v A-Xp t\m-°n ssh-cm-Kn-bmb Sn hn-bpw G-‰ ssh-cn-°p-ap-ºv D-g-dn-tbm-Sn-b \m-b-\m-cpw I-hnX-sb-gp-Xm≥ t\m-°n-b-Xm-Wv. F-¥p-sN-øm≥. Cu ho-W-]q-hns\ N-hn-´n-b-c-bv-°m≥ t\m-°nb-Xp \-Ωp-sS No-™ Im-c-W-hcpw. ta¬-∏-Sn ]q-hv kz-bw h-≠mbn-®-a-™p hm-Sn-Øp-S-ßn-b ]©-h≥-Im-´n-se ap-≈p-sN-Sn-bn¬ X-s∂ h-∂n-cn-°m≥ I-c-bp∂p-≠v. C-cp-∂p-I-gn-™m¬ ]ns∂ A-ºn-fn-b-Ωm-h-s\ ]n-Sn-®p ¢n-^v-lu-kn¬ C-´p-I-fn-°m≥ ]-d-™m¬ s]-Spw. A-t∂-cw Hcp sN-ºv F≥-tUm-kƒ-^m≥ ho-≠pw B-h-iy-am-bn-h-cpw. ]ns∂-bp-≈-Xv Sn ]n-sb A-º-Ønc-≠m-a-sØ sh-´p-sh-´n-b a-gp°m-c-\m-Wv. C-Xp-h-sc A-bmƒ a-gp-Øm-g-bm-bn-cp-∂p. kz-¥w

kƒ-^m≥ \n-tcm-[n-°p-tºmƒ aq-∂p sN-ºv am-‰n-h-bv-°m≥ ]-dbp-∂-Xv. C-sXm-∂pw I-Æ≥ ]-d™p-sIm-Sp-t°-≠ Im-cy-an-√. Ieym-W-ho-´n-se hn-f-ºp-Im-sct∏m-se-bm-Wv ]m¿-´n-bn-se Nn-e h-S-°p-t\m-°n-Iƒ. A-h¿-°p-≈Xpw ho-´n-te-°p-≈-Xpw B-Zy-ta A-h¿ F-Sp-Øp-h-bv-°pw. I-Æ≥ sh-dp-sX ]-d-s™-t∂-bp-≈q. C-\n-bp-ap-≠v ]-{Xn-I-bn¬ ap´≥ \-º-dp-Iƒ. I-≈-∏-Ww H-gpIn-h-cp-∂ au-do-jy≥ ]m-X A-S®v A-hn-sS Nm-°n-s\-bpw km‚nbm-tKm am¿-´n-s\-bpw Im-h¬ \n¿-Øpw. A-h¿-°p Ip-Sn-sh-≈hpw j-h¿-a-bpw knw-Im¿-Upw FØn-°m≥ ^-bm-kn-s\ {]-tXyI-am-bn G¿-∏m-Sm-°pw. A-_m-bbpw \n-Jm-epw P-bn¬-k-μ¿-i-Icp-sS bq-\n-t^m-am-°n \n-›-bn-

°pw. P-bn¬-hm-l-\-ß-fn¬- -amim A-√m-lv F-∂ Ãn-°-sdm-´n°pw. `m-c-X-h¿-j-Øn-se G-Xp N-°n-°pw N-¶-c-\pw G-gp-In-tem A-cn \¬-Ipw. \yq-\-]-£-߃°p-ap-≠v {]-Jym-]-\-Øn¬ H-cp]m-Sp ]-≤-Xn-Iƒ. A-Xn¬ H-cp ]≤-Xn C-t∏m-tg \-S-∏m-°n-°-gn™p. P-bn-°m≥ H-cp km-[y-Xbp-an-√m-Ø \m-ep ko-‰n-epw ap-kvenw \yq-\-]-£-Øn-se km-[p-°sf Xn-c-™p-]n-Sn-®p \n¿-Øn-°gn-™p. a-‰p-≈-h-sc C-ß-s\ ]cn-l-kn-®m¬ A-c-a-\-t°m-S-Xnbn¬ hm-d‚n-d-ßpw. ]m-hw k-®m-dn-s\-∏-‰n-bp-ap≠v a-Zv-lv. ta¬-∏-Sn k-®m-dn-s\ Hm-l-cn h-®p \¬-Ipw. ]m-tem-fn I-Ωo-j≥ ]-t£, ssk-\-_Øm-Ø-bp-sS A-c-™m-W-s°mfp-Øn¬ `-{Zw. C-\n A-Sp-Øn-dßp-I ssk-\-_-Øm-Ø I-Ωoj≥ B-bn-cn-°pw. {]-I-S-\-]-{XnI-bn¬ ]-d-bp-∂-Xn¬ kn.-]n.FΩn-\p \-S-∏m-°m≥ G-‰-hpw kuI-cy-ap-≈ H-cp {]-Jym-]-\-ap-≠v. A-Xp h-[-in-£ d-±m-°pw F-∂Xm-Wv. hn-Nm-c-W-t°m-S-Xn-bpw hm-Z-hpw in-£-bpw P-bn-epw h°o-ep-am-bn F-{X tIm-Sn-I-fm-Wv Cu-sbm-cp kw-hn-[m-\-Øn-\m-bn k¿-°m¿ sN-e-h-gn-°p-∂-Xv. C\n A-sXm-∂pw th-≠. hn-Nm-cW ]m¿-´n Hm-^n-kn-epw ]q-°-S-Ifn-epw h-®p \-S-°pw. in-£ kn.kn-bn¬ A-dn-bn-°pw. sIm-Snbpw In¿-am-Wn-bpw {Su-k-dpw AXp \-S-∏m-°pw. A-Xp a-Xn. ]ns∂-¥n-\o h-[-in-£.

c-‡w \¬-Iq, Po-h≥ c-£n°q F-∂ _-\n-b-\p-am-bn H-cp I®-h-S-°m-c≥ C-{X-tb-sd I-jv-Ss∏-´v Cu ao-\-®q-Sn-epw C-ß-s\sbm-s° hn-b¿-tØm-Sn-bn-´pw Cu {]-_p-≤-tI-c-fw A-sXm∂pw {i-≤n-®-tX-bn-√. a-e-bm-fn°p Xm¬-∏-cyw cm-jv-{So-b-hpw hnhm-Z-sN-ºp-I-fp-am-Wv. I-Ω-ens‚-bpw Im-Xp-Ip-Øn-s‚-bpw sNdn-b sN-dn-b Ip-dn-°-eym-W-߃ \-S-Øn B-b-Xn¬ ]-Wn-°qen Cu-Sm-°n-bpw ]-Wn-°p-d-hv Iq-´n-bpw I-t®m-Sw s]m-´m-sX apt∂m-´p-t]m-b-t∏m-gm-Wv Np-‰pw hn-I-kn-®p-h-cp-∂ kz¿-W-°t®m-S-°m-cp-sS i-ey-ß-sf-∏-‰n ]m-hw t_m-_n I-Æp-Xp-d-°p-∂Xv. C-∏p-d-Øv sa-Km-Ãm¿ kz¿-W-

Øn-f-°-Øn-s‚ s]m-´m-Ø _‘w I-k-dn-b-t∏mƒ A-∏p-dsØm-cmƒ kz-¥w ÿm-]-\sØ P-\-tIm-Sn-I-fp-sS hn-iz-kvX ÿm-]-\-am-°m≥ h-bv-]p-]-√pI-fp-am-bn a¬-k-cn-°p-∂p. F-¥p sN-øpw. {i-≤-bpw {it≤-b-\p-am-hm≥ F-¥m-Wp am¿Kw? D-S≥ Ip-∏m-bw X-s∂ Du-cn H-tc-dv. Iq-e-¶-jw B-tem-Nn-®t∏m-gm-Wv Im¿-t∂m¿-am¿ D-t]£n-® ]-g-b ^pƒ-ss° _-\nb≥ Hm¿-a-bn¬ sX-fn-™-Xv. AsX-Sp-Øv B-b-Xn-s‚ I-c-bn¬ sN-≠pw sXm-Øpw ]n-Sn-∏n-®v H∂p N-a-™p-t\m-°n. H-cp Fw.Fkv. 55 a-√n≥-Xp-Wn-bpw. ap-Sn H-∂v \o-´n-\n¿-Øn-b-t∏mƒ A-Xn¬ Hcp ]-Wn-°p-d-hpw In-´n. I-Æm-Snbn¬ t\m-°n-b-t∏mƒ H-cp am-emJ-b-√, km-£m¬ ssZ-hw Xs∂. A-t∏m-gm-Wv Cu ssZ-hØn-s\ t\m-°n A-ßv B-atkm¨ \m-´n-se ]-¥n-s‚ ssZhw \n-∂p-Nn-cn-®-Xv. D-S≥ H-‰ ]-d∏v-˛ A¿-P‚o-\-bn-te-°v. A-hnsS tI-c-fw X-s∂. hm-g-bpw tN\-bpw ap-cn-ß-bpw tIm-gn-bpw BSpw. ]-¥p-ssZ-hw \-√ aq-Un-emWv. A-Xn-s\ Xm-ßn-sb-Sp-Øv tI-c-f-Øn-te-°v H-cp ]-d-∏v. ]ns∂ D-Ø-c a-e-_m-dn-s‚ cm-{XnI-sf c-≠p ssZ-h-ß-fpw ]p-\kr-jv-Sn \-S-Øn. ]-¥p-ssZ-hØn-s\ \m-ev Hu¨-kv A-Sn-∏n®m-se-¥m, kz¿-W-°-t®m-S-Øn¬ F-{X Hu¨-km tI-dn-b-Xv. C\n Cu Hm-´-∏m-®n¬ Iq-Sn I-gn-bptºmƒ I-t®m-S-Øn¬ a-dn-bp-∂ _n-ey¨ C-c-´n-bm-hpw. sh-dp-sX F.kn-bn¬ C-cp-∂v sF-t]m-Un¬ I-fn-®m¬ ]-c-kyØn-\p kn-\n-am-Xm-c-sØ B-{ibn-°-Ww. A-h¿ A-ß-s\ H-∂p \n-∂p-X-∂m¬ sN-s°-gp-Xn H-∏nSp-tºmƒ ]q-Py-Øn-s‚ F-Æw Iq-Spw. C-Xm Rm-\pw X-´m-Øn-bpsa-∂p ]-s≠m-cmƒ ]-d-™n-t√. Kp-Ww sa-®w, sN-e-thm Xp-—w. I-t®m-S-Øn-\v C-d-ßp-tºmƒ Cß-s\ t\m-°n-bpw I-≠pw C-dß-Ww. F-∂m¬ t]-cpw h-cpw, {Zhy-hpw t]m-cpw. A-h-in-jv-Sw: Xn-cp-h-©q-cns‚ ]p-kv-X-I-am-b Sn ]n h-[w: kXym-t\z-j-W-tc-J-Iƒ {]-kn-≤oI-cn-®p. H-c-£-cw an-≠m-sX-bpw {]-kw-K-߃ C-√m-sX-bp-am-Wv ]p-kv-X-Iw {]-Im-in-X-am-b-Xv. ˛ D-cn-bm-S-cp-Xv; k-Xyw ]p-dØp-h-cpw.

Ad_v D-¨-tIm-Snbpw ^e-kvXosâ `mhnbpw ■

t]m-°¿ I-S-ep-≠n

A

-d-_v eo-Kv D-®-tIm-Sn ASp-Ø sNm-Δm-gv-N Xp-Sßm-\n-cn-°p-∂p. A-d-_v-cm-{„-ßfp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b A-d-_v eo-Kns‚ 25m-a-Xv D-®-tIm-Sn-bm-Wv am¿®v 25\v Ip-ssh-Øn¬ Xp-S-ßp-∂Xv. A-Xy-¥w Nq-Sp-]n-Sn-® hn-j-bß-fm-Wv c-≠p-Zn-h-k-sØ D-®tIm-Sn-°p ap-ºm-sI-bp-≈-Xv. kn-dn-b, Cu-Pn-]v-Xv, b-a≥, en_n-b F-∂o cm-Py-ß-fn-se Akz-ÿ-I-ep-j-am-b km-l-N-cyhpw ap-kv-enw {_-Z¿-lp-Un-s\ kw-_-‘n-®p Pn.kn.kn. cm-jv-{S߃-°n-S-bn¬ D-S-se-Sp-Ø `n-∂kz-c-ß-fp-am-bn-cn-°pw D-®-tImSn-bn¬ ap-g-ßn-t°ƒ-°p-I. F∂m¬, ^-e-kv-Xo≥ {]-iv-\-am-bncn-°pw D-®-tIm-Sn-bp-sS ap-Jy AP-≠-sb-∂v A-d-_v eo-Kv sk-{I´-dn P-\-d¬ \-_o¬ A¬ A-d-

iv-\-Øn¬ ssI-bpw-sI-´n t\m- I-fm-bn \n-e-\n¬-°p-∂ B-`y°n-\n¬-°p-I am-{X-a-t√ K-Xn-bp- ¥-c-kw-L¿-j-߃-°v bp-‡≈q. I-iv-ao¿ {]-iv-\w t]m-se C- am-b ]-cn-lm-cw I-s≠-Øm≥ C_n A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p. ∂pw ]-cn-lm-cw Im-Wm-\m-hm- t∏mƒ Ip-ssh-Øn¬ tN-cp-∂ A-tX-k-a-bw, {_-Z¿-lp-Un- Ø ^-e-kv-Xo≥ {]-iv-\-Øn-¬ A-d-_v eo-Kn-\m-hp-tam? ssht\m-Sv J-Ø¿ ]p-e¿-Øp-∂ k-ao]-\-sØ-s®m-√n ku-Zn-A-td-_ybpw bp.F.C-bpw J-Ø-dn-se X- kn-dn-b, Cu-Pn-]v-Xv, b-a³, en-_n-b F-¶o ß-fp-sS Aw-_m-k-U¿-am-sc ]n- cm-Py-§-fn-se A-kz-Ø-I-ep-j-am-b km-l-N-cy-hpw ≥-he - n-®n-cp-∂p. aq-∂p Pn.-kn.-kn. cm-jv{- S-ßf - m-Wv J-Ød - n-s\-Xn-tc ap-kv-enw {_-ZÀ-lp-Un-s\ kw-_-Ôn-¨p Pn.kn.kn. I-Sp-Ø \n-e] - m-sS-Sp-Øn-cn-°p-∂- cm-jv-{S-§Ä-¡n-S-bn D-S-se-Sp-¯ `n-¶-kz-c-§-fp-am-bn-cn-¡pw Xv. {_-Z¿-lp-Un-s‚ Im-cy-Øn¬ D-¨-tIm-Sn-bn ap-g-§n-t¡Ä-¡p-I. F-¶mÂ, am-{X-a√ - , C-dm≥, Xp¿-°n Xp-Sß - nb cm-Py-ßf - p-am-bpw \-√ _-‘w ^-e-kv-Xo³ {]-iv-\-am-bn-cn-¡pw D-¨-tIm-Sn-bp-sS ]p-e¿-Øp-∂ cm-jv-{S-am-Wv J- ap-Jy A-P-−-sb-¶v A-d-_v eo-Kv sk-{I-«-dn P-\-d ؿ. ^-e-kv-Xo≥ P-\-X-sb ]n- \-_o A A-d-_n A-h-Im-i-s¸-Sp-¶p. ¥p-W-bv-°p-∂-Xn-epw J-Ø-dn-\v D-Zm-ck - a - o-]\ - a - m-Wp-≈X - v. 22 Aw-K-ß-fp-≈ A-d-_v eo- t\m-°p-Ip-Øn-I-fm-bn \n-e-\n¬- °w ap-l-Ω-Zv _-jo¿ H-cn-°¬ Kn¬ C-¥y-b-S-°w \m-ep cm-Py- °p-I-b-√m-sX F-s¥-¶n-epw {In- Nq-≠n-°m-´n-b-Xp-t]m-se, A-d߃-°p \n-co-£-I-]-Z-hn-bp-≠v bm-fl-I-am-b t]mw-h-gn \n¿-tZ- _v-cm-{„-߃ aq-{X-sam-gn-®m¬ F-∂m-Wp ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv. \m- in-°m≥ km-[n-°p-tam? H-en-®p-t]m-hp-∂ Pq-X-cm-{„-Ønep \n-co-£-I-cm-{„-߃-°p {]ap-kv-enw tem-I-Øv \q-‰m-≠p- s‚ \n-e-\n¬-∏v B-cp-sS ssI-I-

fn-em-sW-∂v C-Ø-cp-W-Øn¬ Aw-K-cm-{„-߃ H-∂p \n-h¿-∂p\n-∂v Nn-¥n-®m¬ \-∂m-bn-cn°pw. kz-¥w a-Æv \n-c-¥-cw ssI-tb-‰-Øn-\p hn-t[-b-am-hptºmƒ B-flm-`n-am-\-ap-≈ GsXm-cp P-\-X-bpw sN-øp-∂-Xp am-{X-ta ^-e-kv-Xo-\n-I-fpw sNbv-Xn-´p-≈q. ^-e-kv-Xo-s‚ \n-e\n¬-∏n¬ A-d-_v cm-jv-{S-ß-fpsS A-I-a-gn-™ k-lm-bw ]-et∏m-gpw A-h¿-°v B-izm-k-hpam-bn-´p-≠v. F-√m A-¥m-cm-jv-{S a-cym-ZI-fpw Im-‰n¬-∏-d-Øn C-{kmtb¬ F-∂ sX-Ωm-Sn-cm-jv-{Sw sN-bv-Xp-Iq-´p-∂ A-Xn-{I-a-߃°p hn-t[-b-am-hm≥ ^-e-kv-Xos\ C-\n-bpw hn-´p-sIm-Sp-°tWm F-∂-Xv A-d-_v cm-jv-{S-ßfp-sS am-{X-a-√, am-\-hn-I-aq-eyß-fpw kzm-- X-{¥y-hpw D-b¿-Øn∏n-Sn-°p-∂ ap-gp-tem-I-Øn-t‚Xp-am-Wv.

C-Jv-\p¬ ap-kv-en-aq-s\ ]n-gpsX-dn-bm≥ tI-W¬ P-am¬ A–p-∂m-k-dpw A≥-h¿ km-Z-Øpw lp-kv-\n ap-_m-d-°pw a-‰pw sI-bvtdm-bn¬ \-S-Øn-b hn-Sp-]-Wnbpw B-cpw a-d-∂n-´n-√. ap-l-Ω-Zv ap¿-kn-bp-sS ap-√-∏q-hn-π-h-Øns‚ kp-K-‘w sI-´-S-ßn-bn-´n-√. tI-W¬ ap-l-Ω-Zv \-Po-_n-s‚ B-fl-I-Y-bn¬ ]-d-bp-∂ ^m-dqJv cm-Pm-hn-s\ b-Ym¿-Y-Øn¬ Cu-Pn-]v-jy≥ a-Æn¬-\n-∂p sI´p-sI-´n-®-Xv B-cm-bn-cp-∂p? \mk-dn-s‚ bp.F.B¿. F-hn-sS? Un-tKm-fn-s‚-bpw s\-lv-dp-hns‚-bpw A-¥m-cm-{„ k-am-[m-\Zu-Xy-Øn-\p t\-cn-´ K-Xn-tI-Sv Iiv-ao-cn-Iƒ C-∂pw A-\p-`-hn-®psIm-≠n-cn-°p-∂p. ^-e-kv-Xo-\nIƒ C-∂pw ta-tem-´p-t\m-°n A´-sa-Æn-s°m-≠n-cn-°p-∂p. A-td_y≥ a-Æn¬ Cu D-®-tIm-Sn-°v F-s¥m-s° sN-øm-\m-hpw F-∂pam-{Xw X¬-°m-ew tNm-Zn-°mw.

CXm-tWm tI-c-f-¯n-sâ cm-{ão-b{]-_p²-X? B

-k-∂-am-b ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp∏n¬ tI-c-f-Øn-se cm-{„o-b-hn[n \n¿-W-bn-°p-∂-Xv a-X-˛-kmap-Zm-bn-I kw-L-S-\-I-fm-Wv. cm{„o-b-Øn¬ a-X-߃ C-S-s]-Scp-sX-∂m-Wp {]-am-W-sa-¶n-epw Im-cy-߃ ]-c-ky-am-Wv. A-XpsIm-≠v F-¥m-bn? a-tX-X-c-Xzw X-e-bn-te-‰n-\-S°p-∂p-sh-∂v ]-d-bp-∂ tZ-io-b ]m¿-´n-Iƒ-°p-t]m-epw a-X-˛-kmap-Zm-bn-I-i-‡n-I-sf X-≈n-∏-dbm-\m-hp-∂n-√. cm-{Xn-bpw ]-I-epw X-e-bn¬ ap-≠n-´pw C-Sm-sX-bpw A-c-a-\-Ifn-epw km-ap-Zm-bn-I B-ÿm-\ß-fn-epw I-b-dn-bn-d-ßp-I-bpw F-∂n-´v ssh-Io-´-sØ I-h-e-{]kw-K-Øn¬, cm-{„o-b-Øn¬ aX-˛-km-ap-Zm-bn-I-i-‡n-Iƒ C-Ss]-S-cp-sX-∂v I-´m-bw ]-d-bp-Ibpw sN-øp-∂ t\-Xm-°-∑m-tc, C-Xm-tWm \n-ß-fp-sS cm-{„o-b{]-_p-≤-X? a-X-˛-km-ap-Zm-bn-I {]-ÿm-\߃ cm-{„o-b-Øn-epw `-c-WØn-epw a-d-bn-√m-sX C-S-s]-Sp∂-Xv Xp-S¿-∂m¬ P-\m-[n-]-Xyw km-ap-Zm-bn-Im-[n-]-Xy-am-bn amdp-∂ Im-ew hn-Zq-c-am-bn-cn-°n-√. Xm¬-°m-en-I-am-b cm-{„o-b-t\´-Øn-\p-]-cn a-tX-X-c-˛-P-\m-[n-]Xy-aq-ey-߃ Im-Øp-kq-£n-

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. ]mt¡Pv KpW-I-caÃ

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p °m-\pw `-c-W-L-S-\-sb am-\n°m-\pw cm-{„o-b-{]-ÿm-\-߃ X-øm-dm-h-Ww. ap-cp-I≥ X-cq¿

F-{a-X-eI-∏m-p-dew,w?a-t©-cn ]m¿-e-

sa‚ v a-fi-e-ß-fn¬ e-`n-°p∂ k-lm-b-Øn-\p ]-I-c-am-bn C-¥y-bn-se _m-°n-bp-≈ 541 a-fi-e-ß-fn-epw eo-Kv, A-gn-aXn-bp-sS-bpw sI-Sp-Im-cy-ÿ-Xbp-sS-bpw A-t∏m-kv-X-e≥-am-cmb tIm¨-{K- n-\v thm-´v \¬Ip-∂p. a-‰p-≈-h¿ k-lm-bn-®ns√-¶n-epw eo-Kv P-bn-®p-I-b-dm≥ km-[y-X-bp-≈ c-≠p a-fi-e-ßfm-Wn-h. {]-am-Wn-am¿-°p-th≠n-bp-≈ Cu I-fn eo-Kv F-{XIm-ew Xp-S-cpw? Sn Fw A-–p¬-I-cow sXm-Sp-]p-g

X-\Snn-\]nn-dwh-[w kw-_-‘n-®p

Xm≥ ]-d-™-sX-√mw sX-‰m-

sW-∂pw ]m¿-´n-°v A-Xn¬ H-cp ]-¶p-an-s√-∂pw hn F-kv A-NypXm-\-μ≥ H-cp k-t¶m-N-hp-an-√msX X-´n-hn-Sp-∂p. ÿm-\-am-\߃-°p-th-≠n A-Nyp-Xm-\-μt\m-fw A-h-k-c-hm-Zn th-sd-bns√-∂v ho-≠pw hy-‡-am-bn. F∂m¬, F-{X \-√-]n-≈ N-a™m-epw ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏v I-gn-™m¬ ]m¿-´nbn¬ hn F-kv I-dn-th-∏n-e am{X-am-bn-cn-°pw; Xo¿-®. Ip-™-l-Ω-Zv ]-´m-ºn A-dm¿

tem-D-Is{I-im-bà n-I-tN-cn-IÄ v-\n-s‚ `m-K-am-bn-cp-

∂ ss{I-an-b P-\-ln-X-]-cn-tim[-\-tbm-sS d-jy-bp-sS `m-K-Øv tN¿-∂-Xn-s\-s®m-√n ]m-›m-Xycm-Py-ß-fpw d-jy-bpw X-Ωn-ep≈ t]m-cv ap-dp-In-h-cp-I-bm-Wv. A-h-km-\-am-bn ss{I-an-b {]-tZ-i-Øp-≠m-bn-cp-∂ D-s{Ibv≥ dn-]-ªn-°n-s‚ \m-hn-I-Ømh-fw d-jy ]n-Sn-s®-Sp-°p-I-bpw tk-\m-ta-[m-hn-sb ]n-Sn-Iq-Sp-Ibpw sN-bv-Xp. P-\-ln-Xw am-\n-®v

sI.F-kv.B¿.Sn.kn-bn¬ tI-c-f k¿-ho-kv dqƒ-kv (sI.F-kv.B¿.) A-\p-k-cn-®m-Wp s]-≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xv. Im-emIm-e-ß-fn¬ k¿-°m¿ \¬-Ip∂ ]-cn-jv-Im-c-߃ sI.F-kv.B¿.-Sn.kn-bn-epw _m-[-I-amWv. P-e A-tXm-dn-‰n sh-≈-tam ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv ssh-ZypXn-tbm B¿-°pw ku-P-\y-ambn \¬-Ip-∂n-√. F-∂m¬, sI.F-kv.-B¿.-Sn.kn. ku-P-\y-bm-{X A-\p-h-Zn°p-∂p. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂bm-Wv {Sm≥-kv-t]m¿-´v s]≥j≥ k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°-W-sa∂v bq-\n-b-\p-Iƒ B-h-iy-s∏Sp-∂-Xpw. C-X-c Un-]m¿-´v-sa‚ v Po-h-\-°m-cn¬-\n-∂p hy-Xy-kvX-am-bn ImTn-\y-ta-dn-b-Xpw A-

d-jy-°v ss{I-an-b-sb Iq-´n-t®¿°m-sa-∂m-Wv C-¥y A-`n-{]m-bs∏-´n-cn-°p-∂-Xv. ss{I-an-b djy-bp-am-bn tN¿-∂p. C-Xv AwKo-I-cn-°m-\m-hn-s√-∂m-Wv Ata-cn-°-bp-sS-bpw bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-s‚-bpw Xo-cp-am-\w. bqtdm-]y≥ bq-\n-b-\n¬ C-Xp-hsc Aw-K-a-√m-Ø D-s{I-bv-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-I-bpw A-h-cp-sS

]-I-S-km-[y-X Iq-Sn-b-Xpw Uok¬, Im¿-_¨ tam-tWm-Ivssk-Uv Xp-S-ßn-b hn-jw h-an°p-∂ hm-X-I-ß-fpw ]-Zm¿-Yß-fp-am-bn \n-c-¥-c-_-‘w ]pe¿-Øp-∂-h-cm-Wv {Sm-≥. sXm-gnem-fn-Iƒ. H-Sp-hn¬ A-¥n-a-Ime-Øv tcm-K-Øn-\v A-Sn-s∏-SmØ sXm-gn-em-fn-I-fn-√. F-∂m¬, sI.F-kv.-B¿.-Sn.kn-sb kw-c-£n-°p-∂-Xn-\mbn k¿-°m¿ sIm-≠p-h-cm≥ Dt±-in-°p-∂ ]p-Xn-b ]m-t°-Pn¬ Kp-W-I-c-am-b H-cp \n¿-tZ-ihp-an-√. tI-{μ-k-lm-b-an-√, ]pXn-b _- p-Iƒ hm-ßp-∂n-√, ]p-Xn-b sj-Uyq-fp-Iƒ B-cw`n-°p-∂n-√, s]≥-j≥ b-Ym-ka-bw \¬-Ip-∂n-√. 32 i-X-am\w £m-a-_-Ø-bpw \m-ep-am-

G-‰-hp-sam-Sp-hn-e-sØ D-®-tImSn-bn-te-°v {]-tXy-Iw £-Wn°p-I-bpw sN-bv-X-Xv d-jy-sb i-cn-°pw sNm-Sn-∏n-°m-\m-Wv. C-X-dn-™-bp-S-s\-bm-Wv djy A-h-cp-sS ]-´m-f-Øn¬ H-cp hn-`m-K-sØ ss{I-an-b≥ {]-tZ-iØp hn-\y-kn-®-Xv. A-ta-cn-°-bpsS Xm¬-∏-cy-ß-fm-Wv kw-L¿j-Øn-\p Im-c-Ww. In-g-°≥ Xn-

k-sØ s]≥-j≥ ]-cn-jv-I-cW Ip-Sn-»n-I-bpw \¬-Ip-∂n-√. `m-hn-bn¬ Un.F. C-√, s]≥j≥ ]-cn-jv-I-c-W-an-√. k¿-°m¿ k-lm-bw ap-ºv t\-cn-´p \¬-In-bn-cp-∂p. C-t∏mgm-h-s´, sI.Sn.Un.F-^v.kn. aptJ-\. tª-Uv ]-en-i-bv-°v sI.F-kv.B¿.Sn.kn-°v hm-bv-] In´pw. A-sX-√mw a-d-®p-h-®v s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xm-Wv F-√m Ip-g-∏-߃-°pw Im-c-W-sa-∂p h-cp-Øn-Øo¿-Øv, s]≥-j-≥ hn-X-c-Ww F¬.sF.kn-sb G¬-∏n-®m¬ I-S-s°-Wn-bn¬\n-∂v sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn. c£-s∏-Sp-tam?

h-´-∏m-d c-hn h-´-∏m-d aq-dn-epw sX-°≥ kp-Zm-\n-epw ln-X-]-cn-tim-[-\ \-S-∂-t∏mƒ A-Xn-s\ Cu cm-Py-ß-sfm-s° A-\p-Iq-en-®n-cp-∂p. C-cp-tN-cn-Ifpw ho-≠p-sam-cp G-‰p-ap-´-en-\v X-øm-dm-hp-I-bm-Wv F-∂p tXm∂p-∂p. F F-kv ap-l-Ω-Zv-Ip-™n Im-k¿-tIm-Uv

C¶s¯ hmNIw Sn ]n h-[w kw-_-‘n-®p Xm≥ ]-d-™-sX-√mw sX-‰m-sW-∂pw ]m¿-´n-°v A-Xn¬ H-cp ]-¶p-an-s√-∂pw hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ H-cp k-t¶m-N-hp-an-√m-sX X-´n-hn-Sp-∂p. ]pgp-°p-‰n s]m≥-Ip‰n...!

Ip-™-l-Ω-Zv ]-´m-ºn, A-dm¿-

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw/tZiobw

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

Fw hn cm-L-h-sâ a-IÄ-¡v h-[-`o-j-Wn

kn.--Fw.--]n. Hm-^n-kv ]n-Sn-s¨-Sp-¡Â; Hu-tZym-Kn-I hn-`m-Kw \n-b-a-\-S-]-Sn-¡v

I-Æq¿: kn.-Fw.-]n-bn-se ]n-f¿∏n-s\ Xp-S¿-∂v C-S-Xp-]-£sØ A-\p-Iq-en-°p-∂ A-c-hnμm-£≥ hn-`m-K-Øn¬ tN¿-∂ Fw hn cm-L-h-s‚ a-Iƒ Fw hn Kn-cn-P-bv-°v h-[-`o-j-Wn. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn 10.-45Hm-sSbm-Wv A-⁄m-X kv-{Xo Kn-cn-Pbp-sS sam-ss_¬ t^m-Wn-te°p hn-fn-®v sIm-√p-sa-∂p `o-jWn- ap-g-°n-b-Xv. sF-Un-b samss_-¬ \-º-dn¬-\n-∂m-Wp hnfn-®-sX-∂v Kn-cn-P tX-P-kn-t\mSp ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw kn.-Fw.-]n. A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-K-Øn\v Kn-cn-P ]-c-ky-]n-¥p-W {]Jym-]n-®n-cp-∂p. CtX-s®m-√nbm-bn-cp-∂p `o-j-Wn. kw-`-hsØ-°p-dn-®v B-`y-¥-c-a-{¥n°pw ssk-_¿ sk-√n-\pw t]men-kn-\pw ]-cm-Xn \¬-In-. kn.Fw.-]n. I-Æq¿ Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kv A-c-hn-μm-£≥ hn-`mKw ]n-Sn-s®-Sp-Ø-ti-jw Hm-^nkn¬ tN¿-∂ F¬.-Un.-F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏p tbm-K-Øn¬ Kncn-P-bpw `¿-Øm-hv {]-^. Ip™n-cm-a-\pw ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂p. C-cp-h-cp-sS-bpw h-c-hv {]-h¿-ØI¿ ssI-b-Sn-tbm-sS-bm-Wp kzo-I-cn-®-Xv. Fw hn cm-L-h-s‚ aq-Ø-aI≥ Kn-co-jv-Ip-am¿ kn ]n tPm¨ hn-`m-K-Øn-s\m-∏-amWv. a-‰p a-°ƒ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-K-Øn-s\m-∏-hpw. kn.-Fw.]n-bn-se H-cp-hn-`m-Kw bp.-Un.-F^v. hn-´-tXm-sS Fw hn cm-L-hs‚ B-{K-lw \-S-∏m-sb-∂v Kncn-P {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øn-bn-cp∂p. C-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv h[-`o-j-Wn h-∂-Xv.-

I-Æq¿: kn.--Fw.--]n-bn-se ]n-f¿∏n-s\ Xp-S¿-∂v I-Æq-cn¬ Dƒs∏-sS sI B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kpIƒ ssI-tb-‰-Øn-eq-sS ]n-Sns®-Sp-Ø-Xn-s\-Xn-tc kn ]n tPm¨ hn-`m-Kw \n-b-a-\-S-]-Sn°v H-cp-ßp-∂p. \n-e-hn-se kml-N-cyw hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\mbn Cu-am-kw 29\v Xn-cp-h-\-¥]p-c-Øv sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n tbmKw tN-cp-w. kn.--]n.--Fw. t\-Xm-°-fp-sSbpw {]-h¿-Ø-I-cp-sS-bpw klm-b-tØm-sS hn-a-X-hn-`m-Kw kn.--Fw.--]n-°m¿ ssI-tb-dn-b I-Æq-cn-se X-ß-fp-sS Hm-^nkv hn-´p-In-´m≥ \-S-]-Sn-bm-hiy-s∏-´v Hu-tZym-Kn-I hn-`m-Kw Pn-√m sk-{I-´-dn-bm-b kn F A-Po¿ Pn-√m t]m-en-kv No-^n\pw I-e-Iv-S¿-°pw ]-cm-Xn \¬In-bn-´p-≠v. X-ß-fm-Wv Im-emIm-e-ß-fm-bn Hm-^n-kv \-S-Ønh-cp-∂-sX-∂v ]-cm-Xn-bn¬ Nq≠n-°m-´p-∂p. Xp-S¿-\-S-]-Sn ssh-In-bm¬ tIm-S-Xn-sb kao-]n-°m-\m-Wp Xo-cp-am-\w. hn-a-X¿ Hm-^n-kv ]n-Sn-s®-Sp-

I-c-Sv hn-Úm-]-\w l-cn-X tIm-S-Xn C-¶p- ]-cn-K-Wn-¡pw\yq-U¬-ln: I-kv-Xq-cn-cw-K-≥ k-an-Xn dn-t]m¿-´p-am-bn- _-‘s∏-´ tI-kv tZ-io-b- l-cn-X-tImS-Xn C-∂p ]-cn-K-Wn-°pw.-]-›n-a-L-´-Øn-se- ]-cn-ÿn-Xntem-e- ta-J-e-Iƒ- ]p-Xp-°n\n¿-W-bn-®p-≈- I-c-Sp-hn-⁄m]-\-a-S-°-ap-≈- Im-cy-ß-fm-Wv tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-W-\-bv-°p h-cp-∂-Xv. I-kv-Xq-cn-cw-K-≥ dnt]m¿-´n-s\- tNm-Zyw- sN-bv-XpwKm-Uv-Kn¬- I-Ωn-‰n- dn-t]m¿-´v- \S-∏m-°-W-sa-∂pw- B-h-iy-s∏´pam-Wv- tKm-h- ^u-t≠-j-≥ ss{S-_yq-W-en-s\- k-ao-]n-®-Xv.-C-°m-cy-Øn¬- A-¥n-a Xocp-am-\w- A-dn-bn-°-W-sa-∂v- Ign-™- X-h-W- tI-kv- ]-cn-K-Wn®-t∏mƒ- tIm-S-Xn tI-{μ-k¿°m-cn-\v- \n¿-tZ-iw- \¬-In-bn-cp∂p.-- ]-cn-ÿn-Xn-tem-e- ta-J-eIƒ- ]p-Xp-°n- \n¿-W-bn-®p-≈I-c-Sp-hn-⁄m-]-\-Øn-s\-Xn-tc tKm-h- ^u-t≠-j-≥ I-gn-™- Znh-kw- cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂p.X -- nc-s™-Sp-∏p- ap-∂n¬-°-≠v- X-´n°q-´n-b- I-c-Sp-hn-⁄m-]-\-amWv- C-sX-∂m-bn-cp-∂p A-h-cpsS hm-Zw. A-©v sl-Œ-dn¬ Xm-sg hnkv-Xr-Xn-bp-≈ ]m-d-a-S-Iƒ-°vsse-k-≥-kv- ]p-Xp-°n- \¬-Im≥ ]m-cn-ÿn-Xn-I- A-\p-a-Xn- Bh-iy-an-s√-∂- kw-ÿm-\- k¿°m-cn-s‚- D-Ø-c-hp-I-sf-bpw tKm-h- ^u-t≠-j-≥ tNm-ZywsN-øpw.--

_n-lm-dn kw-LÀ-j-¯n 15 t]À-¡p ]-cn-¡v ]Sv\m: _n-lm-dn¬ \m-´pImcpw Z-en-Xv tlm-kv-‰-¬ \n-hmkn-Ifpw X-Ωn-ep≠m-b kwL¿-j-Øn-\n-sS 15 t]¿-°v ]-cnt°‰p. Z¿_wK Pn√-bn-se a-K¿-]pcn-em-Wv kw-`hw. kw-`-h-a-dn™ D-S≥ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn-b-Xm-bn t]m-en-kv kq-{]≠v Ip-am¿ C-t¢ A-dn-bn-®p. t]m-en-kv em-Øn®m¿-Pns\ -XpS¿-∂m-Wv {I-a-k-am[m-\ \n-e]p-\-k-Ym-]n-°m-\m-b-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p.ta-J-e-bn¬ t]m-en-kn-s\ hn-\y-kn-∏n-®n ´p≠v.

°p-sa-∂p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂-Xn-\m¬ kn.--Fw.--]n. Pn-√m IΩn-‰n Hm-^n-km-bn {]-h¿-Øn°p-∂ I-Æq¿ tbm-K-im-e tdmUn-se C ]n kv-am-c-I a-μn-cØn-\v t\-c-sØ t]m-en-kv kwc-£-Ww \¬-In-bn-cp-∂p. ]n∂o-Sv t]m-en-kv kp-c-£ H-gnhm-°n. C-Xm-Wv I-Æq¿ Pn-√m Hm-^n-kv ]n-Sn-s®-Sp-°¬ F-fp∏-am-b-Xv. Iq-Sm-sX A-c-hn-μm£≥-˛-tPm¨ hn-`m-Kw t\-Xm°-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn-bp-≈ A\p-c-Rv-P-\ N¿-® a-‰-∂mƒ \-SØm≥ bp.--Un.--F-^v. Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p. C-Xn-\m¬ hn-a-X-cpsS Cu \o-°w bp.--Un.--F-t^m Hu-tZym-Kn-I hn-`m-K-tam {]-Xo£n-®n-cp-∂n-√. kn ]n tPm-Wn-s\m-∏w \n¬°p-∂ t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw kn F A-Po¿ Dƒ-s∏-sS 10Hmfw t]¿ Hm-^n-kn-ep-≈-t∏m-gmWv A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-K-Øns‚ Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI \m-cm-b-W-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-Lw Hm-^n-kv ssI-tbdn-b-Xv. ssI-bm-¶-fn-°n-sS ]-cnt°-‰ kn F A-Po-¿ B-ip-]-

{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. \n-e-hn¬ F¬.--Un.--F-^v. Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kmbm-Wv kn.--Fw.--]n. Pn-√m Im-cyme-bw {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. A-\n„ kw-`-h-ß-fp-sS ]-›m-Ø-eØn¬ C-hn-sS t]m-en-kv Imh¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. C-Xn-\n-sS kn.--Fw.--]n-bp-sS ]-°-ep-≈ tIm-Sn-I-fp-sS Bkv-Xn-Iƒ `m-hn-bn¬ kn.--]n.--FΩn-s‚ ssI-I-fn-se-Øp-tamsb-∂ B-i-¶ kn ]n tPm¨ hn-`m-K-Øn-\p-≠v. C-°m-cyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-j-b-߃ 29\p tN-cp-∂ sk≥-{S¬ I-Ωn‰n tbm-K-Øn¬ N¿-® sN-øpw. kw-L¿-j -km-[y-X \n-e-\n¬°p-∂-Xn-\m¬ ]m-∏n-\n-t»-cn hn-j-Nn-In¬-km tI-{μw, ]-d»n-\n-°-S-hv kv-t\-°v- ]m¿-°v-, B-bp¿-th-Z sa-Un-°¬ tIm-fPv Xp-S-ßn-b ÿm-]-\-߃-°v t]m-en-kv- kw-c-£-Ww G¿-s∏Sp-Øn. -kn.--Fw.--]n. Hm-^n-kpIƒ ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂ kn.--]n.-Fw. \-S-]-Sn tkm-jy¬ ^m-jnk-am-sW-∂v kn ]n tPm¨ {]Xn-I-cn-®p.

kozhikode

tI-c-f-cm-jv-{So-bw X-cq-cn-s\-Xn-tc hy-àn-l-Xy NÀ-¨ sN-¿m³ \-S-¯n-bn-«n-sÃ-¶v kp-\nÂ-Ip-amÀ kn.--]n.--Fw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥- hm¿-Ø-I-fn¬-\n-∂p hy-‡-amWv. sF.--]n.--F¬. hn-hm-Z-ß-fpX-¿m-dm-h-Wsa¶v ]p-\m¿-c-sYØn i-ibp.--n X-Ucq-cn.--Fn-s\--^Xv. n-tÿmc hy- sS Zp-jv-t]-cv X-\n-°p Np-a-t°Ip-a-fn: ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™Sp-∏n¬ tI-c-f-cm-jv-{So-bw N¿-® sN-øm≥ kn.--]n.--Fw. X-øm-dm-hW-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n B-h-iy-s∏-´p. I-gn-™ aq∂p h¿-j-sØ bp.--Un-.F -- -^v. k¿-°m-cn-s‚ {]-h¿-Ø-\-ßsf-°p-dn-®v N¿-® sN-øm-sX C-SXp-]-£w \n-kw-K-X ]m-en-°pI-bm-Wv. bp.--Un-.F -- -^.--vÿm-\m¿Yn Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-s‚ Xnc-s™-Sp-∏p {]-N-m-c-Wm¿-Yw Ip-a-fn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® tbmK-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. F-{X H-fn-t®m-Sn-bm-epw Sn ]n, \-hm-kv, A-cn-bn¬ jp-°q¿ h-[w Xp-S-ßn-b tI-kp-I-fn¬ ]m¿-Sn t\-Xr-Xzw a-dp-]-Sn ]-dtb-≠n-h-cpw. -I-kv-Xq-cn-cw-K≥ hn-j-b-Øn¬ I¿-j-I-cp-sS Bh-iy-߃ F-√mw ]-cn-l-cn-°s∏-s´-∂pw C-\n-bpw B-i-¶-bps≠-∂v ]-cm-Xn-bp-≈-h¿ t_m[y-s∏-Sp-Øn-bm¬ A-Xpw ]-cnl-cn-°p-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n]-d-™p.--

‡n-l-Xy \-S-Øp-∂ co-Xn-bn¬ bm-sXm-cp ]-cm-a-¿-i-hpw Xm≥ \-S-Øn-bn-´n-s√-∂v hn F-kv kp\n¬-Ip-am¿ Fw.--F¬.--F. h-cWm-[n-Im-cn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿ _n-Pp {]-`m-I-dn-\v- a-dp-]-Sn \¬In. H-cp kz-Im-cy Nm-\-en-s‚ N¿-®-bv-°n-sS X-s∂ hy-‡n-lXy \-S-Øp-∂ co-Xn-bn¬ kp\n¬-Ip-am¿ ]-cm-a¿-iw \-S-Ønsb-∂p Im-Wn-®v i-in X-cq¿ Ie-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. I-e-Œ-dp-sS Im-c-Ww ImWn-°¬ t\m-´o-kn-\p \¬-In-b a-dp-]-Sn-bn-em--Wv kp-\n¬-Ipam¿ C-Xp-]-d-™-Xv. kp-{]w-tIm-S-Xn- hn-[n-I-fpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xn-cs™-Sp-∏n¬ a-¬-k-cn-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS ap≥-Im-e N-cn-{X-hpw hy-‡n-Xz-hpw A-dnbm-\p-≈ A-h-Im-iw thm-´¿am¿-°p-≠v. i-in X-cq-cpw `m-cy kp-\-μm ]p-jv-I-dpw X-Ωn¬ sF.--]n.--F¬. tIm-g hn-hm-Z-Øns‚ t]-cn¬ A-`n-{]m-b -hy-Xymk-ap-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn am-[y-a-

C-Sp-¡n-: C.F-kv.F-bnÂ\n-¶v H-gn-hm-b-Xv 721 N-Xp-c-{i In-.ao. aq-¶phn-tÃ-Pp-IÄ ]qÀ-W-am-bpw 27 F®w `m-Kn-I-am-bpw H-gn-hm-¡n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xqcn-cw-K≥ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´p-Iƒ hn-hm-Zam-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]p-Xp-Xm-bn C-d-°nb I-c-Sp hn-⁄m-]-\-Øn¬ dn-t]m¿-´pam-bn _-‘-s∏-´v G-‰-hp-a-[n-Iw {]-Xntj-[-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw D-b¿-∂ C-Sp°n Pn-√-bn¬ ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-ebn¬-\n-∂v H-gn-hm-°-s∏-´-Xv 721 N-Xp-c{i In-tem-ao-‰¿ `q-an. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-se ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-eI-fp-sS A-Xn¿-Øn ]p-\¿-\n¿-W-bn-®v I-c-Sp `q-]-Sw X-øm-dm-°n-b-tXm-sS-bmWv C-{X-bpw `q-an C.-F-kv.-F-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°-s∏-´-Xv. aq-∂v hn-t√-Pp-Iƒ ]q¿-W-am-bpw 27 hn-t√-Pp-Iƒ `m-Kn-Iam-bpw C.-F-kv.-F. ]-cn-[n-bn¬-\n-∂v Hgn-hm-°n-bn-´p-≠v. kw-ÿm-\-Øv G-‰-hp-a-[n-Iw `q-an C.-F-kv.-F-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°-s∏-´-Xv C-Sp-°n Pn-√-bn-em-Wv. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ {]m-Y-an-I dn-t]m¿-´v {]-Im-cw 4511 N-Xpc-{i In-tem-ao-‰-dm-Wv C-Sp-°n-bn-se ]cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-e-I-fp-sS hn-kv-XrXn. dn-tam-´v sk≥-kn-Mn-eq-sS X-øm-dm°n-b `q-]-S-Øn¬ C-Xv 3789.-5 N-Xp-c-{i

In-tem-ao-‰-dm-bn Np-cp-ßn. C.-F-kv-.-F. A-Xn¿-Øn-Iƒ ]p-\¿-\n¿-W-bn-®-tXmsS Pn-√-bn-se 47 hn-t√-Pp-I-fn¬ 30 FÆ-Øn¬-\n-∂v `q-an H-gn-hm-°-s∏-´n-´p≠v. Ip-©n-Ø-Æn, h-≠-t∑-Sv, A-W-°-

c hn-t√-Pp-Iƒ ]q¿-W-am-bpw I-´-∏-\, cm-Pm-°m-Sv, im-¥-ºm-d, D-Sp-º≥-tNm-e Xp-S-ßn-b P-\-hm-k tI-{μ-ß-fm-b hnt√-Pp-I-fn¬-\n-∂v h≥-tXm-Xn-epw `q-an C.-F-kv.-F. ]-cn-[n-bn¬-\n-∂v H-gn-hm°-s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. aq-∂m¿, C-Sp°n Xp-S-ßn-b hn-t√-Pp-I-fn-se `q-cn-`mKw `q-an-bpw Ip-a-fn, A-Sn-am-en Xp-S-ßnb Pn-√-bn-se {]-[m-\ \-K-c-ß-fpw C-

t∏m-gpw C.-F-kv.-F. ]-cn-[n-bn-em-Wv. 23 hn-t√-Pp-I-fn¬ C.-F-kv.-F-bn¬ Dƒs∏-´ `q-an-bn¬ 50 ap-X¬ 90 i-X-am-\w hsc Ip-d-hp-≠m-b-t∏mƒ 17 hn-t√-Pp-I-fnse ]-Ip-Xn-bn-te-sd {]-tZ-i-߃ Ct∏m-gpw C.-F-kv.-F. ]-cn-[n-bn-em-Wv. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ k-an-Xn 201 N-Xp-c{i In-tem-ao-‰¿ `q-an A-[n-I-am-bn ]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-ß-fp-sS ]-cn-[nbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xm-bn kwÿm-\ dn-tam-´v sk≥-kn-Mv h-Ip-∏v t\c-sØ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. C-Xp-Iq-Sn ]cn-K-Wn-®m-Wv A-Xn¿-Øn ]p-\¿-\n¿-Wbw \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. I-kv-Xq-cn cwK≥ k-an-Xn-bp-sS dn-t]m¿-´v {]-Im-cw kw-ÿm-\-sØ 123 a-e-tbm-c hn-t√-PpI-fp-sS `q-hn-kv-Xr-Xn 13,108 N-Xp-c-{i Intem-ao-‰-dm-Wv. F-∂m¬, D-]-{K-l-Nn-{Xß-fpw hn-t√-Pv A-Sn-ÿm-\-Øn-ep-≈ `q-]-S-hpw D-]-tbm-Kn-®p ]-cn-tim-[n-®t∏mƒ 123 hn-t√-Pp-I-fn¬ 12,906.-88 NXp-c-{i In-tem-ao-‰¿ {]-tZ-i-am-Wp-≈Xv. 201.-12 N-Xp-c-{i In-tem-ao-‰¿ A-[n-Iam-bm-Wv I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. 1506 N-Xp-c-{i

^m-kn-ln-\v aÀ-±-\w: ku-Zn-bp-am-bp-Å I-cm-dn-sâ ew-L-\wþ -A-Uz. a-lv-aq-Zv {]m-N

Xn-c-sª-Sp-¸v: ]-{Xn-Im kq-£v-a ]-cn-tim-[-\ C-¶v

„ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\v ÿm-\m¿-YnIƒ- k-a¿-∏n-® ]-{Xn-I-I-fp-sS kq-£v-a ]-cn-tim-[-\ C-∂v \-S°pw. kw-ÿm-\-sØm-´m-sI sam-Øw 386 t]-cm-Wv \m-a-\n¿t±-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. km[p-hm-b ]-{Xn-I-I-fn¬ \n-∂pw a-¬-k-c- cw-K-Øp-≈ ÿm-\m¿Yn-I-fp-sS t]-cv, hn-em-kw, A\p-h-Zn-® Nn-lv\w F-∂n-h-b-Sßn-b ]-´n-I h-c-Wm-[n-Im-cnIƒ X-øm-dm-°pw. ]-{Xn-I-Iƒ ]n≥-h-en-°p-∂-Xn-\p _p-[-\mgv-N h-sc k-a-b-ap-≠v. C-Xn-\p ti-jw am-{X-ta ÿm-\m¿-Yn-Ifp-sS Nn-{Xw Iq-Sp-X¬ hy-‡-amhp-I-bp-≈q. {]-[m-\ I-£n-I-sf-√mw Xnc-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-s‚ Xn-c-°n-em-bn I-gn™p. C-cp-ap∂-Wn-I-fpw H-∂mw-L-´ {]-N-mcWw ]q¿-Øn-bm-°n c-≠mw-L-´Øn-te-°v I-S-∂p.

\yq-U¬-ln: bm-ko≥ `-Sv-I-ens‚ k-lm-bn-sb-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂ ^m-kn-lv a-lv-aq-Zv Xnlm¿ P-bn-en¬ B-{I-a-W-Øn\n-c-bm-b kw-`-hw C-¥y-˛-kuZn I-cm-dn-s‚ ew-L-\-sa-∂v apXn¿-∂ A-`n-`m-j-I-\m-b AUz. a-lv-aq-Zv {]m-N. ]q¿-W kpc-£-bpw kw-c-£-W-hpw \¬Im-sa-∂v D-d-∏p-hm-ßn-bm-Wv ^m-kn-ln-s\ ku-Zn C-¥y-°v hn-´p-\¬-In-b-Xv. F-∂n-´pw C-{X-bpw h-en-b B-{I-a-W-sØ \n- m-c-am-bmWv t]m-en-kv Im-Wp-∂-Xv. tIsk-Sp-°m≥ t]m-en-kv X-øm-dmbn-´n-√. ^m-kn-ln-s‚ H-cp Im¬ H-Sn-™n-´p-≠v. i-co-c-amsI a¿-±-\-ta-‰ ]m-Sp-I-fm-sW∂pw \-S-°m-\m-hp-∂n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ^m-kn-ln-

\v Po-h-\p `o-j-Wn-bp-≠v. a-‰p≈-h¿-s°-Xn-tc sam-gn \¬-In am-∏p-km-£n-bm-hm-\m-Wv t]men-kv \n¿-_-‘n-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. B-{I-a-W-sØ-°p-dn-®v Pbn-e-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®n-s√-∂v ^m-kn-ln-s‚ `m-cy \n-Jm-Øv ]-d-™p. ^m-kn-ln-s\ {]-tXyI sk-√n¬ ]m¿-∏n-°-W-sa∂pw A-s√-¶n¬ ]q-s\-bn-se sb¿-hm-Z P-bn-en¬ sIm-√-s∏´ J-Øo¬ kn-±o-Jn-sb-∂ bphm-hn-s‚ ÿn-Xn-bp-≠m-hp-sa∂pw ]n-Xm-hv ^n-tdm-kv B-ew ]-d-™p. sa-°m-\n-°¬ F-≥Pn-\o-b-dm-b ^m-kn-lv _n-lmdn-se [¿-`w-K kz-tZ-in-bm-Wv. ku-Zn A-td-_y-bn¬ tPm-ent\m-°n-bn-cp-∂ C-bm-sf C-¥ybp-sS B-h-iy-{]-Im-cw 2012¬ ku-Zn A-td-_y hn-´p-\¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p.-

In-tem-ao-‰¿ Ir-jn-`q-an-bpw 10.-13 N-Xp-c{i In-tem-ao-‰-dn¬ sI-´n-S-ß-fpw a-‰p \n¿-an-Xn-I-fp-am-Wv \n-b-{¥-W-߃-°p ]p-d-Øp-h-cp-∂-Xv. Im-Sv-˛-h-\w -h-Ip-∏ns‚ tXm-´w, P-em-i-b-ß-fpw \-Zn-I-fpw, X-cn-ip-`q-an, ]m-d-s°-´p-Iƒ C-h-sb√mw ]-cn-ÿn-Xn tem-e ta-J-e-bn-emhpw. C-Sp-°n-bn¬ C-Ø-c-Øn¬ 2272 NXp-c-{i In-tem-ao-‰-dm-Wv kw-c-£n-X {]tZ-i-am-hp-I. 52 X-cw `q-hn-\n-tbm-K coXn-Iƒ D-]-tbm-Kn-®p th¿-Xn-cn-®m-Wv kw-ÿm-\ dn-tam-´v sk≥-kn-Mv h-Ip-∏v Ir-jn-`q-an-bpw P-\-hm-k ta-J-e-bpw Is≠-Øn-b-Xv.kw-ÿm-\-Øm-sI 3247.-85 N-Xp-c-{i In-tem-ao-‰¿ C.-F-kv.-F-°p ]p-d-Øp-hcp-sa-∂m-Wv dn-tam-´v sk≥-kn-Mv hn-`mKw k¿-°m-cn-\p \¬-In-b dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂-Xv. s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS ]-cmXn-I-fpw A-`n-{]m-b-ß-fpw-Iq-Sn I-W°n-se-Sp-Øp X-øm-dm-°p-∂ A-¥n-a `q]-S-Øn-\v l-cn-X ss{S-_yq-W-en-s‚bpw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS-bpw Aw-KoIm-cw e-`n-®m¬ am-{X-ta ]p-Xn-b `q-]-Sw {]m-_-ey-Øn¬ h-cp-I-bp-≈q.-

\yq-U¬-ln: ssk-\n-I-sc A-h¿ \n-b-an-°-s∏Sp-∂ \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn¬ thm-´p-sN-øm≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ \n¿-tZ-i-t-Øm-Sv k¿-°mcn-\v Xm¬-∏-cy-an-√. ]-e Im-c-W-ß-fm¬ A-Xv km-[y-a-s√-∂m-Wp k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv. F∂m¬ C-Xp-kw-_-‘n-®v A-¥n-a-Xo-cp-am-\-sa-SpØn-´n-√. hn-j-bw C-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bv-°v h-cn-I-bm-Wv. \n-b-an-°-s∏-Sp∂ ÿ-e-Øv ssk-\n-I-sc thm-´v sN-øm≥ A\p-h-Zn-®m¬ A-h-cp-sS hn-\ym-kw kw-_-‘n-® hn-h-c-߃ ]p-d-Øm-hp-sa-∂-Xm-Wp \n¿-tZ-iw ]-cn-K-Wn-°m≥ k¿-°m¿ a-Sn-Im-Wn-°m≥ Im-cW-sa-∂v Hu-tZym-Kn-I hr-Ø-߃ ]-d-™p. A-Xn¿-Øn {]-tZ-i-ß-fn¬ hn-\y-kn-® ssk\n-I-sc A-hn-sS thm-´p-sN-øm≥ A-\p-h-Zn®m¬, F-Æ-Øn¬ A-h¿ \m-´p-Im-tc-°mƒ ap-

apw-ss_-bn¬ Gjy≥ C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm-^v Hm-t¶m-f-Pn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p ti-jw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-am-bn kw-km-cn-°p-∂ tI-{μ-a{¥n kp-io¬ Ip-am¿ jn≥tU

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-–p-∂mkn¿ a-Av-Z-\n-bp-sS Po-h≥ c£n-°p-∂-Xn-\pw \o-Xn e-`y-am°p-∂-Xn-\pw tIm¨-{K-kv tI{μ t\-Xr-Xzw A-Sn-b-¥-c-am-bn C- S - s ]- S - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v ]n.--Un.--]n. kw-ÿm-\ t\-Xm°ƒ Cu am-kw 26\v sI.--]n.--kn.-kn. B-ÿm-\-am-b C-μn-cm-`-h\p ap-∂n¬ D-]-h-kn-°p-sa-∂v ]n.--Un.--]n. kw-ÿm-\ h¿-°n-Mv sN-b¿-am≥ ]q-¥p-d kn-dm-Pv ]d-™p. D-]-hm-k-k-a-cw sshIo-´v A-©p-a-Wn- h-sc-bm-bn-cn°pw. Kp-cp-X-c-am-b B-tcm-Ky {]iv-\-߃ t\-cn-Sp-∂ a-Av-Z-\n Nn-In¬-k-bv-°m-bn k-a¿-∏n-®n´p-≈ Pm-aym-t]-£ Cu am-kw 28\m-Wv kp-{]nw-tIm-S-Xn ]-cnK-Wn-°m-\n-cn-°p-∂-Xv. Pm-aymt]-£-bp-am-bn k-ao-]n-®-t∏msg-√mw tIm-S-Xn-sb sX-‰n-≤-cn∏n-°p-∂ I-≈-k-Xy-hm-Mv-aq-eß-fm-Wv I¿-Wm-S-I-bn-se- `-cW-Iq-Sw tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n®-Xv. -_n.-sP.-]n-bp-sS ap≥- k¿°m-cn-s\-°mƒ {Iq-c-am-bn Ct∏m-g-sØ tIm¨-{K-kv k¿°m¿ s]-cp-am-dp-∂p. Cu L-´Øn¬ I¿-Wm-S-I tIm-¨-{K-kv `-c-W-Iq-Sw Pm-aym-t]-£-bn¬ A-\p-Iq-e k-ao-]-\w kzo-I-cnt°-≠-Xv A-Xym-h-iy-am-sW∂pw ]q-¥p-d kn-dm-Pv A-`n-{]mb-s∏-´p. tkm-Wn-bm-Km-‘nbpw cm-lp¬-Km-‘n-bpw Dƒ-s∏sS-bp-≈ tIm¨-{K-kv t\-Xr-

∂n-em-bn-cn-°p-sa-∂pw A-Xp ÿm-\m¿-Yn-bp-sS hn-P-b-Øn¬ \n¿-Wm-b-I-am-hp-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p.--ssk-\n-I-cp-sS thm-´-h-Im-iw kw-c£n-°p-∂-Xn-\v A-h¿-°v A-h-[n-sb-Sp-Øv, thm´¿-am-cm-bn c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X ÿ-e-Øv thm-´v sN-ømw. t]m-kv-‰¬ _m-e-‰pw D-]-tbm-Kn-°m-sa∂pw Hu-tZym-Kn-I hr-Ø-߃ ]-d-™p. Cu hnj-bw Im-_n-\-‰v sk-{I-´-dn-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn-am-cp-sS tbm-KØn¬ N¿-®-sN-bv-Xn-´p-≠v. t\-c-sØ ssk-\n-I¿-°p-th-≠n cm-Po-hv N{μ-ti-J¿ k-a¿-∏n-® l-c-Pn ]-©m-_v-˛-l-cn-bm\ ssl-t°m-S-Xn X-≈n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv hn-j-bw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn-se-Øn-b-Xv. kp{]nw-tIm-S-Xn, I-gn-™-am-k-am-Wv k¿-°m-cn-\v t\m-´o-k-b-®-Xv.

\m-hn-I-tk-\m ta-[m-hn-sb \n-b-an-¡m³ A-\p-a-Xn \yq-U¬-ln: \m-hn-I-tk-\m ta-[m-hn ÿm-\w A-Uv-an-d¬ Un sI tPm-jn cm-Pn-h-®-Xn-s\-ØpS¿-∂p ]p-Xn-b \n-b-a-\w \-S-Øm≥ Xn-c-s™-Sp∏v I-Ωo-j≥ A-\p-a-Xn-\¬-In-sb-∂p {]-Xn-tcm[-a-{¥m-e-bw. \m-hn-I-tk-\-bn¬ C-S-bv-°n-sS-bp≠m-b Zp-c-¥-ß-sf Xp-S¿-∂m-Wv Un sI tPm-jn

W-sØ Xp-S¿-∂v ap-Ø-en-Ins\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xncp-∂p. kv-{Xo-I-sf kw-c-£n-°p∂-Xn-\p-th-≠n-bm-Wv A-h-sc B-{I-an-®-sX-∂m-bn-cp-∂p At±-l-Øn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww. {io-cm-a-tk-\-bv-°v _n.--sP.--]nbp-am-bn _-‘-an-s√-∂m-bn-cp∂p A-∂-sØ ap-Jy-a-{¥n _n F-kv sb-Zyq-c-∏ ]-d-™-Xv. 1975¬ B¿.--F-kv.F -- -kn¬ tN¿∂ ap-Ø-en-Iv 2005¬ in-h-tk\-bn-epw tN¿-∂p. 2006¬ in-h-tk-\ hn-´p. apØ-en-In-s‚ km-∂n-[yw s_¬Km-an¬ ]m¿-´n-°v Xn-c-s™-Sp∏n¬ Kp-Ww-sN-øp-sa-∂m-Wv _n.--sP.--]n-˛-kw-L-]-cn-hm-c t\Xm-°ƒ I-cp-Xnbn-cp∂Xv. k-ao]-Pn-√-I-fn-epw ]m¿-´n-bp-sS km[y-X h¿-[n-∏n-°p-sa-∂pw Ah¿ hn-Nm-cn-®ncp∂p. c-≠p k-ap-Zm-b-߃-°n-Sbn¬ i-{Xp-X h-f¿-Øn F-∂-XS-°w \n-c-h-[n tI-kp-Iƒ apØ-en-In-s\-Xn-sc-bp-≠v.

_mw-¥qÀ- kv-t^m-S-\wF³.--sF.--F. A-t\z-jn-¡p-¶p-sh¶Xv A-hm-kv-X-hw: ]n.Un.]n. sIm-®n: a-Av-Z-\n-sb A-\ym-bam-bn {]-Xn-tN¿-Øn-´p-≈ _mw•q¿ kv-t^m-S-\-t°-kv F≥.sF.--F. A-t\z-jn-°p-∂-Xm-sW∂pw A-Xn-\m¬ tI-kn¬ C-Ss]-Sm≥ km-[n-°n-s√-∂p-ap-≈ B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e-bp-sS {]-kv-Xm-h-\ A-hmkv-X-h-hpw Im-cy-ß-sf ]¿-h-XoI-cn-®v Im-Wn-°m-\p-≈ Kq-V-{ia-ß-fp-sS `m-K-am-sW-∂pw ]n.-Un.--]n. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn ap-l-Ω-Zv d-Po-_v B-tcm]n-®p. 2-- 008 Pq-sse 25\v \-S-∂ _mw•q¿ kv-t^m-S-\-Øn-s‚ tI-kv A-t\z-jn-®-Xpw aq-∂p L-´-ß-fnem-bn Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®-Xpsa-√mw I¿-Wm-S-I t]m-en-knse {]-tXy-I A-t\z-j-W-kwL-am-Wv.sk--j≥-kv tIm-S-Xn- apX¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn h-sc a-AvZ-\n -k-a¿-∏n-® Pm-aym-t]-£-Ifn-se-√mw Pm-aym-t]-£-sb FXn¿-Øv k-Xy-hm-ßv-aq-ew k-a¿∏n-°p-∂-Xpw Cu A-t\z-j-Wkw-L-Øn-se D-tZym-K-ÿ-cmsW∂pw A-t±-lw ]-d™p.

a-Av-Z-\n: ]n.-Un.-]n. C-µn-cm`-h-\v ap-¶n D-]-h-kn-¡pw

ssk-\n-IÀ-¡v \n-b-a-n-¡-s¸-Sp-¶ Ø-e-¯v thm-«v A-\p-h-Zn-¡m³ kÀ-¡m-cn-\v a-Sn

{]-tam-Zv ap-¯-en-Iv _n.--sP.--]n-bnÂ; a-Wn-¡q-dn-\Iw Aw-KXzw d±m¡n lp-•n: {io-cm-a-tk-\m t\-Xm-hv {]-tam-Zv ap-Ø-en-Iv _n.--sP.--]nbn¬ tN¿-∂p. 2009¬ aw-K-em]p-c-Øv ]-∫n¬ h-®v kv-{Xo-Isf B-{I-an-®- Ip-{]-kn-≤-\m-b t\-Xm-hm-Wv ap-Ø-en-Iv. F∂m¬ H-cp a-Wn-°q-dn-\p-≈n¬ X-s∂ ]m¿-´n A-t±-l-Øn-s‚ Aw-K-Xzw H-gn-hm-°n. ap-Ø-en°n-s\ ]m¿-´n-bn¬ F-Sp-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v tIm¨-{K-kv A-S°-ap-≈ ]m¿-´n-Iƒ _n.-sP.-]ns°-Xn-tc cw-K-sØ-Øn-b-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv Cu \-S-]-Sn. I¿-Wm-S-I- _n.--sP.--]n. A-[y£≥ {]-lv-fm-Zv tPm-jn, ap≥ apJy-a-{¥n sI F-kv Cu-iz-c-∏ F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øn-emWp ap-Ø-en-Iv ]m¿-´n-bn¬ tN¿-∂-Xv. \-tc-{μ-tam-Un {]-[m-\-a-{¥nbm-hp-sa-∂v D-d-∏p h-cp-Øp-I F-∂ e-£y-tØm-sS-bm-Wp Xm≥ _n.--sP.--]n-bn¬ tN¿-∂sX-∂v A-t±-lw hm¿-Øm-te-JI-tcm-Sp ]-d-™p. ]∫v B-{I-a-

≠n-h-∂-Xv X-cq-cn-\p th-≠n-bmbn-cp-s∂-∂v kp-\-μ ]-d-™-Xmbpw hm¿-Ø-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. H-cp ]m-In-kv-Xm≥ ]-{X-{]-h¿Ø-I-bp-am-bn X-cq-cn-\p kulr-Z-ap-s≠-∂pw ]-{X-{]-h¿-ØI-bv-°v ]m-In-kv-Xm≥ Nm-c-kwL-S-\-bp-am-bn _-‘-ap-s≠∂pw kp-\-μ B-tcm-]n-®n-cp-∂p. A-Xn-\-Sp-Ø Zn-h-kw X-cqcp-am-bn H-cp-an-®p Xm-a-kn-® tlm-´-en-em-Wv kp-\-μ-sb a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. CXv B-fl-l-Xy B-bm-epw sIme-]m-X-I-am-bm-epw -A-kzm-`mhn-I a-c-W-am-Wv. hn-hm-lw \-S∂v G-gp-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ `mcy A-kzm-`m-hn-I-am-bn a-c-Ws∏-´m¬ A-Xv `¿-Øm-hn-s‚ ]oU-\w aq-e-am-W-∂p-≈-Xv C¥y≥ sX-fn-hp \n-b-aw 113 (F) {]-Im-cw \n-b-a-]-c-am-b A-\pam-\-am-Wv. C-°m-cy-am-Wv Xm≥ Nm-\¬ N¿-®-bn¬ ]-d-™-sX∂pw kp-\n¬-Ip-am¿ Fw.--F¬.-F. \¬-In-b a-dp-]-Sn-bn¬ ]-dbp-∂p.--

7

cm-Pn-h-®-Xv. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ s]-cpam-‰-®-´w ]m-en-t°-≠-Xn-\m-em-Wv \n-b-a-\-Øn\m-bn Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ A-\p-a-Xn {]-Xntcm-[-a-{¥m-e-bw B-h-iy-s∏-´-Xv. A-Sp-Ø-am-k-tØm-sS \n-b-a-\-Im-cy-Øn¬ hy-‡-X h-cp-sa-∂pw a-{¥m-e-bw A-dn-bn-®p.

Xzw, a-Av-Z-\n-°v A-\p-Iq-e-amb k-ao-]-\w tIm-S-Xn-bn¬ kzoI-cn-°m≥ I¿-Wm-S-I K-h¨sa‚n-t\m-Sv B-h-iy-s∏-S-W-sa∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. Cu B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v ]n.-Un.--]n. sk-{I-t´-dn-b-‰n-\p ap∂n¬ \-S-Øp-∂ \n-cm-lm-c-k-

a-cw A-©p-Zn-h-kw ]n-∂n-´p. kw-ÿm-\ Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk-{I-´-dn ssa-e-°m-Sv jm-bmWv \n-cm-lm-c-a-\p-jvTn-°p-∂Xv. Cu am-kw 31 ap-X¬ G{]n¬ 10 h-sc- Xn-c-s™-Sp-∏p th-f-bn¬ kw-kv-Ym-\-sØ a-‰v 11 tem-Iv-k-`m a-fi-e-ß-fn-te°pw k-a-cw hym-]n-∏n-°pw. 28\v Pm-aym-t]-£-bn¬ kp-{]nwtIm-S-Xn-bp-sS hn-[n-b-\p-k-cn®v tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ ]m¿-´n \n-e-]m-Sv a-Av-Z-\n {]-Jym-]n-°p-w. hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ kp-ss_¿ k-_-m ln, km-_p -sIm-´m-c-°-c, AUz. -Im-™n-c-a-‰w kn-dm-Pv, ]-\hq¿ l-k≥, hn Fw am¿-k≥, \-S-b-d P-∫m¿, jm-^n \-Zv-hn ]s¶-Sp-Øp.--

\n-Ip-Xn ]n-cn-hv: D-tZym-K-Ø-cp-sS A-h-[n-IÄ d-±m-¡n \yq-U¬-ln: \n-Ip-Xn-]n-cn-hp Im-cy-£-a-am-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn tI-{μ {]-Xy-£-\n-Ip-Xn t_m¿-Uv (kn.-_n.-kn.-Sn.-) DtZym-K-ÿ-cp-sS A-h-[n d-±m°n. am¿-®v 31 h-sc D-tZym-Kÿ¿ A-h-[n-bn¬ {]-th-in-°msX tPm-en sN-ø-W-sa-∂m-Wv \n¿-tZ-iw. \-S-∏p-km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬ 50,000 tIm-Sn-bn-tesd ]n-cn-™p-In-´m-\p-≠v. {]-Xy£ \n-Ip-Xn C-\-Øn¬ 6.-36 e£w tIm-Sn-bp-sS \n-Ip-Xn h-cpam-\-am-Wv \-S-∏p-km-º-Øn-I h¿-jw e-£y-an-Sp-∂-Xv. B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-∏n-se A-Uo-j-\¬ I-Ωo-j-W¿-am¿, I-Ωo-j-W¿-am¿, No-^v I-Ωo-jW¿-am¿ F-∂n-h¿-°v am¿-®v 31 h-sc A-h-[n A-\p-h-Zn-°n-√. kn.-_n.-kn.-Sn. hn-fn-®p-tN¿-Ø No-^v I-Ωo-j-W¿-am-cp-sS-bpw U-b-d-tŒ-gv-kn-s‚-bpw ho-Untbm tIm¨-^-d≥-kn-em-Wv Cu Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv.

kp-\-µ-bp-sS a-c-Ww hn-jw D-Ån sN-¶-sÃ-¶v cm-k-]-cn-tim-[-\m ^-ew \yq-U¬-ln: tI-{μ am-\-h-tijn k-l-a-{¥n i-in -X-cq-cn-s‚ `m-cy kp-\-μ -]p-jv-I¿ a-cn-®-Xv hn-jw D-≈n¬ sN-∂-s√-∂v B¥-cn-Im-h-b-h-ß-fp-sS cm-k-]-

{Xn-bn-se tUm-Œ¿-am¿ t]m-enkn-\pw k-_v Un-hn-j-\¬ a-Pnkv-t{S-‰n-\pw dn-t]m¿-´v \¬-Inbn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, C-Xn¬-\n∂v hn-cp-≤-am-b hn-i-Zmw-i-ßfm-Wv ]p-Xn-b dn-t]m¿-´n-ep-≈Xv.C -- -tXm-sS t]m-en-kn-s‚ AX

cn-tim-[-\m ^-ew. i-co-cØn¬ hn-j-Øn-s‚ km-∂n[yw I-s≠-Øm-\m-bn-s√-∂v sk≥-{S¬ t^m-d≥-kn-Iv kb≥-kv e-t_m-d-´-dn-bp-sS dnt]m¿-´v ]-d-bp-∂p. hn-jw D-≈n¬ sN-∂m-Wv kp-\-μ a-cn-®-sX-∂m-Wv ar-XtZ-lw t]m-kv-‰-tam¿-´w sN-bvX U¬-ln F-bnw-kv B-ip-]-

¿-´pw Xm-c-X-ayw sN-bv-Xv \n-e]m- S v A- d n- b n- ° m≥ F- b nw- k v B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-Œ¿-amtcm-Sv B-h-iy-s∏-Sp-sa-∂v t]men- k v A- d n- b n- ® p. \n- e - h n- s e B- i - b - ° p- g - ∏ w F- k v .- U n.--F Ωn-s\-bpw A-dn-bn-®n-´p-≠v. P-

t]m-kv-ä-tamÀ-«w dn-t]mÀ-«p-am-bn ssh-cp[yw

t\z-j-Ww {]-Xn-k-‘n-bn-embn. F-bnw-kv dn-t]m¿-Sn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ hn-jw D-≈n¬ sN-∂p-≈ a-c-Ww F-∂ co-Xnbn-em-Wv t]m-en-kv A-t\z-jWw \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. hn-jw D-≈n¬ sN-∂-s√-¶nepw a-cp-∂p-I-fp-sS A-an-X D-]tbm-K-am-hmw a-c-W-Im-c-W-sa∂v sk≥- { S¬ t^m- d ≥- k n- I v k-b≥-kv e-t_m-d-´-dn- dn-t]m¿´n-ep-s≠-∂v t]m-en-kv D-tZymK-ÿ¿ ]-d-™p. c-≠p dn-t]m-

\p- h - c n 17\m- W v kp- \ - μ - s b U¬-ln-bn-se tlm-´-en¬ a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. tem-Ivk`m Xn-c-s™-Sp-∏v A- S p- Ø n- c n- s ° tI- k p- a m- b n _-‘-s∏-´v ]p-d-Øp-h-cp-∂ hm ¿- Ø - I ƒ Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w afi- e - Ø n- ¬ a¬- k - c n- ° p- ∂ i- i n - X - c q- c n- s \ {]- X n- I q- e - a mbn _m-[n-t®-°mw. A-Xn-\m¬ Iq-Sp-X¬ hn-h-c-ß ƒ ]p-d-Øphn- S m≥ t]m- e n- k v X- ø m- d m- h p∂n-√.


kmÀhtZiobw

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

{]-Xn-]-£w X-s¶ ]p-d-¯m-¡m³ {i-an-¡p-s-¶-¶v cm-P-]-Iv-sk sIm-fw-t_m: A-¥m-cm-{„ klm-b-tØm-sS {]-Xn-]-£ ]m¿´n-Iƒ X-s∂ A-[n-Im-c-Øn¬\n-∂p ]p-d-Øm-°m≥ {i-an-°p∂p-sh-∂v {io-e-¶≥ {]-kn-U‚ v a-lo-μ cm-P-]-Iv-sk. `o-I-c{]-h¿-Ø-\-߃ A-h-km-\n-∏n°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xm-Wv k¿-°m-cn-s\-Xn-tc {]-Xn-]-£w Xn-cn-bm≥ Im-c-W-sa-∂pw A-t±lw B-tcm-]n-®p. cm-P-]-Iv-sk {io-e-¶≥-hn-cp-≤ -i-‡n-I-fpsS ]m-h-I-fm-bn {]-h¿-Øn-°p- °n-s√-∂v A-h¿-°-dn-bmw. AI-bm-Wp {]-Xn-]-£w. P-\-lr-Z- Xn-\m-em-Wv k¿-°m-cn-s\ A-´nb-ß-fn¬ hn-P-bn-°m≥ km-[n- a-dn-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv-˛ I-cp-

Szn-äÀ \n-tcm-[n-¨-Xv tIm-S-Xn-bp-¯-c-hv ]m-en-¡m-¯-Xn-\m-Â: XpÀ-¡n

Øm-c-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]Nm-c-W-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p cm-P-]-Iv-sk. A-Sp-Ø i-\n-bm-gv-N-bm-Wv sX-°p-]-Sn-™m-d≥ {io-e-¶-bnse c-≠p {]-hn-iy-I-fn¬ Xn-cs™-Sp-∏v. X-an-g-cp-sS {]-iv-\ß-ƒ Nq-≠n-°m-´n A-ta-cn-°bpw {_n-´-\pw bp.F≥. a-\pjym-h-Im-i G-P≥-kn ta-[m-hn \-hn-]n-≈-bpw e-¶-bv-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®n-´p-≠v. `oI-c-X-bv-s°-Xn-tc kzo-I-cn-°p∂ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-cp-sa-∂pw cm-P-]-Iv-sk ]-d-™p.

Cu-Pn-]v-Xn km-aq-ln-I{]-hÀ-¯-I-\v Pm-ayw sI-bv-tdm: Cu-Pn-]v-Xn-se {]-ap{]- t £mJ km-aq-ln-I {]-h¿-Ø≥ A`w \-S-Øem A-–p¬ ^-X-ln-\v tIm-S-Xn W- s a- ¶ n¬ Pm-ayw A-\p-h-Zn-®p. C-S-Xp-]k¿-°m-cn£ {]-h¿-Ø-I-\m-b C-t±-ls‚ A-\p-asØ \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn {]Xn hm-ß-Wt£m-`w kw-L-Sn-∏n-®p-sh-∂msa-∂ \n-btcm-]n-®v I-gn-™ \-hw-_-dn-emaw ssk-\nWv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. ap≥ GI ]n-¥p-WIm-[n-]-Xn lp-kv-\o ap-_m-d-In- bp-≈ C-S-°m-e `-c-W-Iq-Sw \s\ ]p-d-Øm-°n-b {]-t£m-`- hw-_-dn¬ \-S-∏m-°n-bn-cp-∂p. Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b-hC-kv-em-an-I-sc-bpw a-X-\n-ccn¬ H-cm-fm-Wv ^-X-lv. t]-£ hn-`m-K-ß-sf-bpw A-Sn-

s®m-Xp-°p-∂-Xn-\p sIm-≠p-h∂ \n-b-a-Øn-s\-Xn-tc-bm-Wv ^-X-lpw kw-L-hpw ]m¿-e-sa‚n-\p ]p-d-Øv {]-t£m-`w kwL-Sn-∏n-®-Xv. {]-Xn-tcm-[-a-{¥nsb Xn-c-s™-Sp-°m≥ ssk-\yØn-\v Iq-Sp-X¬ A-[n-Im-cw \¬-Ip-∂ \n-b-aw kw-_-‘n-®v ]m¿-e-sa‚n¬ N¿-® \-S-°-shbm-bn-cp-∂p ]p-d-Øp {]-Xn-tj[w. tI-kn¬ A-d-Ãn-em-b 24 t]¿-°v t\-c-sØ Pm-ayw A-\ph-Zn-®n-cp-∂p.

]-cn-jv-I-c-Ww B-h-iy-s¸-«v Nn-en-bn {]-t£m-`w

hnam-\-¯nsâ Ahin-ã-§Ä I-s−-¯n-sb-¶v {^m³kpw

h¿[n-®p-h-cp-∂ A-{I-a-߃ A-h-km-\n-∏n-°p∂-Xv kw-_-‘n-®v N¿-®sN-øm≥ b-a≥ X-e-ÿm-\am-b k≥-B-bn¬ tN¿∂ tKm-{X-t\-Xm-°-fp-sS tbmKw. kp-∂n˛in-bm kw-L¿-j-Øn¬ \q-tdm-fw t]-cm-Wv H-cp-am-k-Øn-\n-sS b-a-\n¬ sIm√-s∏´Xv

{]-Xo-£ hÀ-[n-s¨-¶v B-kv-t{X-en-b³ {]-[m-\-a-{´n km‚n-bm-tKm: cm-Py-Øv k-ºq¿-W ]-cn-jvI - c - W - w \-S∏ - m-°W - sa-∂m-h-iy-s∏-´v Nn-en X-eÿm-\Ø - v Iq-‰≥ dm-en. ]p-Xn-b {]-kn-U‚ v an-tj¬ _m-jv-se A-[n-Im-c-ta-‰-ti-jw B-Zy-ambm-Wv C-Ø-c-sam-cp {]-Xn-tj[w. ]-´m-f-`-c-Wm-[n-Im-cn-bm-b ]n-t\m-sj-bp-sS- Im-eØ - p-≈ `c-W-L-S-\ am-‰n-sb-gp-X-W-sa∂m-Wp {]-t£m-`I - c - p-sS {]-[m\ B-hi - yw. F-√m ]u-c≥-am-cpsS-bpw A-h-Im-i-߃ kw-c£n-°p-∂ `-c-W-L-S-\ \-S-∏m°-Ws - a-∂pw {]-t£m-`I - ¿ ]-d-

™p. H-cp-e£ - w-t]¿ dm-en-bn-¬ ]-s¶-Sp-sØ-∂v {]-t£m-`-I¿ A-hI - m-is - ∏-´p. A-tX-k-a-bw, ap≥ a-[y-˛-he-Xp k¿-°m-cn-s\-Xn-tc \-S-∂ F-√m {]-t£m-`-߃-°pw ap∂n-ep-≠m-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-{]ÿm-\w C-∂-e-sØ am¿-®n¬ ]-s¶-Sp-Øn-√. dm-en-°n-sS H-‰s∏-´ A-{I-a-ß-fp-≠m-bn. t]men-kn-\p-t\-sc I-s√-dn-™h - s - c A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Un-kw-_dn¬ \-S∂ - Xn-cs - ™-Sp-∏n-em-Wv _m-jv-se {]-kn-U‚m-b-Xv. `-cW-L-S-\ am-‰p-sa-∂m-bn-cp-∂p A-hc - p-sS {]-[m-\ hm-KvZ- m-\w.

Izm-em-ew-]q¿: 239 t]-cp-am-bn Im-Wm-Xm-b a-te-ky≥ hn-am-\Øn-t‚-sX-∂p kw-i-bn-°p-∂ A-h-in-„-߃ {^-©v D-]-{K-lØn-s‚ Im-a-d-bn¬ ]-Xn-™p. Nn-{X-߃ a-te-ky≥ k¿-°mcn-\v {^m≥-kv ssI-am-dn. sX°≥ C-¥y≥ a-lm-k-ap-{Z-Ønem-Wv A-h-in-„-߃ I-s≠Øn-b-Xv. ta-J-e-bn¬ Xn-c-®n-en\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ B-kvt{X-en-b≥ ssk-\n-I¿-°v a-teky Nn-{X-߃ ssI-am-dn. Im-Wm-Xm-b hn-am-\-Øn-t‚sX-∂p kw-i-bn-°p-∂ D-]-{K-l Nn-{X-ß-ƒ H-cm-gv-N-bv-°n-sS e-`n°p-∂-Xv C-Xp aq-∂mw-X-h-Wbm-Wv. D-]-{K-l-Øn¬-\n-∂p e`n-°p-∂ hn-h-c-߃-{]-Im-cw c≠p ta-J-e-I-fn-em-bm-Wp Xn-c®n¬ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. d-Um-

sX-°≥ C-¥y≥ a-lm-k-ap-{Z-Øn-¬ Xn-c-®n¬ \-S-°p-∂ ÿ-e-sØØn-b G-I I-∏em-b F-®v.Fw.F.Fkv. k-Iv-kkn-s‚ Iym-]v-‰≥ A-en-k¨ t\m-dnkv dn¬-\n-∂p a-d-bp-∂-Xn-\p ap-ºv sX-∂v F.F-^v.]n. dn-t]m¿-´v hn-am-\w A-h-km-\-am-bn I-≠ sN-bv-Xp. a-em-° I-S-en-Sp-°n-epw sX-°pt\-c-tØ B-kv-t{X-en-b-bp]-Sn-™m-d≥ ta-J-e-bn-ep-am-Wv sS-bpw ssN-\-bp-sS-bpw D-]-{KXn-c-®n¬. l-ß-fn-¬ I-≠-Xn-\v k-am-\-am]p-Xn-b Nn-{Xw kw-_-‘n-®v b Nn-{X-߃ X-s∂-bm-Wv Hu-tZym-Kn-I hn-i-Zo-I-c-Ww e- {^m≥-kpw \¬-In-b-Xv. Xn-c`n-®n-´n-√. sh-≈n-bm-gv-N-bm-Wv ®n¬ Du-¿-Pn-X-am-°n-sb-∂pw CNn-{Xw D-]-{K-l-Øn¬ ]-Xn-™- ∂-se F-´p hn-am-\-߃ s]¿-

A-ta-cn-¡-bn I-\-¯ a-®n-Sn-¨nÂ: aq-¶p a-c-Ww

]m-Iv Xm-en-_m-\pw kÀ-¡m-cpw X-½n-ep-Å NÀ-¨-bv-¡v th-Zn-bm-bn

hm-jn-Mv-S¨: A-ta-cn-°≥ kw-ÿm-\-am-b hm-jn-Mv-SWn-se {Km-ao-W ta-J-e-bnep-≠m-b I-\-Ø a-Æn-Sn-®nen¬ aq-∂p-t]¿ a-cn-®p. \n-ch-[n t]¿-°v Kp-cp-Xc - a - m-bn ]cn-t°-‰p. Hm-tkm am¿-°-‰nt\m-Sp tN¿-∂ B-dp-ho-SpIƒ ]q¿-Wa - m-bn X-I¿-∂n-´p≠v. I-gn-™- Zn-h-k-ß-fn¬ Xp-S¿-®b - m-bn s]-bvX - a-gb - mWv a-Æn-Sn-®n-en-\p Im-cW - w. tdm-Uv X-I¿-∂-Xn-\m¬ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´n-cn-°pI-bm-Wv. Iq-Sp-X¬-t]¿ a-Æn\-Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn-bn-´p-≠mhp-sa-∂m-Wp I-cp-Xp-∂-Xv. Xn-c® - n¬ Du¿-Pn-Xa - m-°n-sb∂v ssk-\n-I¿ A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ a-gb - p-≠m-hp-sa-∂v Im-em-h-ÿm \n-co-£-WtI-{μw ap-∂-dn-bn-∏p \¬-Inbn-´p-≠v. D-b¿-∂ {]-tZ-itØ-°p am-dm≥ k¿-°m¿ P\-ßt- fm-Sv B-hi - y-s∏-´p.

C-kv-em-am-_m-Zv: sX-lv-co-sI Xm-en-_m-\pw ]m-In-kvX - m- ≥ k¿°m-cpw X-Ωn-ep-≈ k-am-[m-\ N¿-®-bp-sS th-Zn kw-_-‘n-®v Xo-cp-am-\-am-bn. C-cp-hn-`m-K-Øns‚-bpw {]-Xn-\n-[n-Iƒ \-S-Ønb N¿-®-bn-em-Wp Xo-cp-am-\w. Xm-en-_m-s‚ {]-Xn-\n-[n au-em\m k-ao-D¬ l-Jm-Wv c-≠p-aWn-°q¿ \o-≠ N¿-®-bv-°p-tijw C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. F∂m¬, F-hn-sS-bm-Wv th-Zn F∂v A-t±-lw sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 sshUv BwKnƒ 8:30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw t…m´v 1.00 sNdnb {io\n 1:30 H_nsS°v 2:30 sÃ] vA]v 3.30 Un ssehv 4:30 B-gvN-°mgvN 5:30 Io FIv{]kvv 6:00 sP._n. PwMvj≥ 10:00 A-t\ym\yw 10.30 ss{Iw {_m©v

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 IÆmSn 12:30 Hm¨ sdt°mUv 1:30 hnI-SIhn 2:00 hm¿Ø-Iƒ 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 2.55 tUm.anwkv 3:30 temI-Pm-eIw 4:30 dotπ 5:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcfw 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv 8:00 \yqkv πkv

√. k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® k-an-Xnbpw Xm-en-_m≥ {]-Xn-\n-[n-Ifpw X-Ωn¬ Zn-h-k-߃-°-Iw t\-cn-´p N¿-®b - m-cw-`n-°pw. _m-\p-hn-em-Wv N¿-® \-S° - pI-sb-∂v dn-t]m¿-´p-If - p-≠m-bn-cp∂p. N¿-® kp-K-a-am-°p-∂-Xn-\v tKm-{X-ta-J-e-bn¬ k-am-[m-\ta-Je - cq-]o-Ic - n-°W - s - a-∂v Xmen-_m≥ B-hi - y-s∏-´n-cp-s∂-¶nepw C-°m-cyw k¿-°m¿- Aw-KoI-cn-t®m F-∂p hy-‡a - √ - . B-`y¥-ca - {- ¥n Nu-[c - n \n-km¿ A-en

Jm-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv N¿®m-\S- ] - S- n-Iƒ ]p-tcm-Ka - n-°p-∂Xv. N¿-®b - v° - v ap-t∂m-Sn-bm-bn Ccp-hn-`m-K-hpw Cu- am-kw B-ZyØn¬ sh-Sn-\n¿-ج {]-Jym-]n®n-cp-∂p. F-∂m¬, X-eÿ m-\a - S-°-ap-≈ \-K-c-ß-fn¬ ]n-∂oSpw kvt- ^m-S\ - ß - f - p-≠m-bX - v kam-[m-\{- i-aß - ƒ-°v X-S - a - m-hpsa-∂m-Wp I-cp-Xn-bn-cp-∂s - X-¶nepw k¿-°m¿ N¿-®-bp-am-bn apt∂m-´p-t]m-hm≥ Xo-cp-am-\n-°pI-bm-bn-cp-∂p.

kn-dn-b³ bp-²-hn-am-\w XpÀ-¡n sh-Sn-h-¨n-«p A-¶m-d: thym-am-Xn¿-Øn ewLn-® kn-dn-b≥ bp-≤-hn-am-\w Xp¿-°n -ssk-\n-I¿ sh-Sn-h-®p X-I¿-Øp. A-Xn¿-Øn {]-tZ-iß-fp-sS \n-b-{¥-Ww ]n-Sn°m≥ kn-dn-b≥ ssk-\y-hpw t]m-cm-fn-I-fpw i-‡-am-b G-‰pap-´¬ \-S-°-sh-bm-Wv Xp¿-°n ssk-\n-I-cp-sS Xn-cn-®-Sn.

hn-am-\w sh-Sn-h-®n-´ ssk\n-I-sc Xp¿-°n {]-[m-\-a-{¥n dP-_v Xz-øn-_v D¿-Zp-Km≥ A-`n-\μn-®p. C-Ø-cw kw-`-h-߃ kndn-b B-h¿-Øn-®m¬ Xn-cn-®-Sn I-\-Ø-Xm-bn-cn-°p-sa-∂v A-t±lw Hm¿-an-∏n-®p. C-Zv-en-_v {]-hniy-bn-ep-≈ e-Xm-In-b-bn-se km-bp-[-kw-L-ß-sf Xp¿-°n

8:30 kv{Xo 10.00 t]mbn‚ v ªm¶v 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿. 11:35 Kƒ^v \yqkv

3.00 C∂sØ kn\na 4:00 H∂pw H∂pw aq∂v 4.30 X´nbpw ap´nbpw 6.00 X\n-\m-S≥ 6.30 tImaUn s^Ãn-h¬ 7.30 C≥¥y≥ thmbnkv 8:30 ]´p-kmcn 12.00 kz¿W-Nm-acw

Gjym-s\äv ¹kv 6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-{_m‰v 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 10.00Ip™n-°q-\≥ 3:30 πkv Ch‚ vkv 6.00lm∏nlkv_‚ vkv 9:00 HcnS-sØmcnSØv 9.30 tImaUn FIvkv{]kv 7.30 Xncphm FXn¿hm

at\m-c-a \yqkv 8.30 \m´p-hm¿Ø 9.30 Cu tjm 10.30 Hm¿a-Nn{Xw 11.30 ]pØ≥ ]Sw 12.30 t\sc sNmΔ 2.30 hoSv 3.30 _nkn-\kv ho°v 4.30 hnØvs\kv 9.00 Iu≠¿ t]mbn‚ v 1.00 shdp-sX-b√ `mcy

ag-hn at\mca 2.00 sNss∂ Sm°okv 2.30 ^Ãv {]n‚ v

k-lm-bn-°p-∂p-s≠-∂v kn-dnb≥ k¿-°m¿ B-tcm-]n-®n-cp∂p. F-∂m¬, hn-am-\w X-I¿-ØXp kw-_-‘n-®v kn-dn-b {]-XnI-cn-®n-´n-√. {]-t£m-`w Xp-S-ßnb-ti-jw e-£-°-W-°n-\p kndn-b-°m-c-Wv Xp¿-°n-bn¬ A-`bw tX-Sn-b-Xv.

C´ym-hn-j³ 8:30 t_mIvkv Hm^okv 9:00 hm¿Ø 10:30 hmcm¥yw 11.30 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv 12.30 thƒUv Znkv ho°v 1.30 Imen-tUm-kvtIm∏v 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 sse^v 4.00 KpUvCuh-\nMv tIcfw 4.30 hmkvXhw 5.30 sIm®p hm¿Ø 6.00 IW-‰nMv tIcfw

Øn¬-\n-∂p ]-Sn-™m-d≥-ta-Je-bn-t-e-°v ]p-d-s∏-s´-∂pw Bkv-t{X-en-b A-dn-bn-®p. c-≠v ssN-\o-kv hn-am-\-߃ s]¿Øn¬ F-Øn-bn-´p-≠v. P-∏m-\pw Xn-c-®n-en-\m-bn ]p-Xn-b hn-am-\߃ A-b-®p. A-ta-cn-°-bpw {_n-´-\pw C-¥y-bpw ssN-\-bp-aS-°w 15 cm-Py-ß-fm-Wv c-≠m-gvN-bn-e-[n-I-am-bn Xn-c-®n-¬ \-SØp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, Xn-c-®n¬ \-SØp-∂ ta-J-e-bn¬ C-∂p a-g-bv°v km-[y-X-bp-s≠-∂v ap-∂-dnbn-∏p-≠v. i-‡-am-b a-g-bp-≠mbm¬ Xn-c-®n¬ Xm¬-°m-en-Iam-bn \n¿-Øpw. ]p-Xn-b hn-h-c߃ X-ß-fp-sS {]-Xo-£ h¿[n-∏n-s-®-∂v B-kv-t{X-en-b≥ {]-[m-\-a-{¥n tSm-Wn B-_-´v ]d-™p.

A-¶m-d: tIm-S-Xn-bp-Ø-c-hpIƒ ]m-en-°m-Ø-X-\n-em-Wv Xp¿-°n-bn¬ Szn-‰¿ \n-tcm-[n-®sX-∂v [-\-a-{¥n ap-l-Ω-Zv knwsk-Iv. \n-b-a-Øn-\p ap-I-fn¬ {]-h¿-Øn-°m≥ H-cp- I-º-\nsb-bpw A-\p-h-Zn-°n-s√-∂pw A-t±-lw _n-._n.-kn-°v A-\ph-Zn-® A-`n-ap-J-Øn¬ ]-d™p. sh-≈n-bm-gv-N-bm-Wv sh_v-ssk-‰v k¿-°m-¿ \n-tcm-[n®-Xv. D-∂-X D-tZym-K-ÿ-sc kw-_-‘n-® A-gn-a-Xn-bm-tcm]-W-߃ Szn-‰-dn¬ hym-]n-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p \n-tcm-[\-sa-∂v dn-t]m¿-´p-≠v. C-Ø-cw \n-tcm-[-\-߃ k¿-°m-cn-s‚ {]-Xn-—m-b-sb _m-[n-°p-sa-∂p k-Ω-Xn-® a{¥n kw-km-c kzm-X-{¥y-sØ l-\n-°p-I-b-√ k¿-°m-cn-s‚ e-£y-sa-∂pw hy-‡-am-°n. tIm-S-Xn-bp-Ø-c-hp-Iƒ ]m-en°-W-sa-∂pw {]-tIm-]-\-]-c-amb D-≈-S-°-߃ H-gn-hm-°-Wsa-∂pw sS-en-tImw A-tXm-dn-‰n \¬-In-b \n¿-tZ-iw Szn-‰¿ AwKo-I-cn-®n-´n-√. \n-b-a-߃ ]men-®m¬ \n-tcm-[-\w ]n≥-h-en°m-sa-∂pw knw-sk-Iv D-d-∏p \¬-In.

{io-e-¦³ ssk-\y-¯n-sâ {Iq-c-X-IÄ sh-fn-s¸-Sp-¯n ]p-Xn-b dn-t]mÀ-«v e-≠≥: X-an-gv ]p-en-Is - f ]-cm-Pb-s∏-Sp-Øn-b B-`y-¥-c bp-≤Im-e-Øpw A-Xn-\p-ti-j-hpw {io-e-¶≥ ssk-\yw \-S-Øn-b {Iq-c-X-Iƒ sh-fn-s∏-Sp-Øn ]pXn-b dn-t]m-¿-´v ]p-d-Øp-h-∂p. {_n-´-\n-se A-`n-`m-j-I-cp-sSbpw a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-ØI-cp-sS-bpw kw-L-S-\-bm-Wv dn-

£n-Wm-{^n-°≥ a-\p-jym-hI - mi {]-h¿-Ø-I≥ bm-kv-an≥ kq°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv dnt]m¿-´v X-øm-dm-°n-b-Xv. G-sd°m-ew {io-e-¶-bn¬ ssk-\yØn-s‚ I-kv‰ - U - n-bn¬ I-gn-™ti-jw {_n-´\ - n¬ A-`b - m¿-Yn-Ifm-sb-Øn-b 40 t]-cp-am-bn \-SØn-b A-`n-ap-J-hpw dn-t]m¿-´n-

\n-b-a-hn-cp-² I-kv-ä-Un-bpw _-emÂ-kw-Khpw ]-Xnhv  bp.F³. k-an-Xn-bn Cu BgvN thm-s«-Sp¸v 

t]m¿-´v X-øm-dm-°n-b-Xv. bp-≤w A-h-km-\n-®v \m-ep-h¿-jw ]n∂n-´n-´pw ssk-\yw X-an-gs - c ]oUn-∏n-°p-∂p-sh-∂ B-tcm-]W - ߃ i-cn-hb - v° - p-∂ B-Zy k-a{K-tc-Jb - m-Wn-Xv. \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn X-an-g-sc I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp ]o-Un-∏n°-epw kv{- Xo-Is - f _-em¬-kwKw sN-øe - pw ssk-\y-Øn-s‚ ]Xn-hp {]-h¿-Ø-\-am-sW-∂v dnt]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. {]-ap-J Z-

ep-≠v. A-ta-cn-° ap≥-ssI-sbSp-Øv {io-e-¶-bv-s°-Xn-tc bp.F≥. a-\p-jym-h-Im-i k-an-Xnbn¬ sIm-≠p-h-∂ {]-ta-bw P\o-hb - n¬ \-S° - p-∂ k-tΩ-f\ - w N¿-® sN-øs - h-bm-Wv dn-t]m¿-´v ]p-dØ - p-h∂ - n-cn-°p-∂X - v. A-¥mcm-{„ A-t\z-jW - w th-Ws - a-∂v B-h-iy-s∏-Sp-∂ -{]-ta-bw k-anXn Aw-Ko-I-cn-°p-sa-∂m-Wp Icp--Xp-∂X - v. {]-ta-bØ - n-t∑¬ Cu B-gvN - thm-s´-Sp-∏p \-S° - pw.

a-\p-jym-h-Im-i {]-hÀ-¯-I ko-Xn Xn-cp-siÂ-hw A-´-cn-¨p

sN-e-hp Np-cp-¡Â: kv-s]-bn-\n {]-Xn-tj-[w A-{I-am-k-à-am-bn

sIm-fw-t_m: {]-ap-J A-`n-`mj-I-bpw {io-e-¶≥ -a-\p-jym-hIm-i {]-h¿-Ø-I-bp-am-b koXn Xn-cp-si¬-hw (69) A-¥-cn®p. A-¥m-cm-{„- X-e-Øn¬ {]-

am-{Un-Uv: k¿-°m-cn-s‚ sN-ehp Np-cp-°¬ ]-≤-Xn-bn¬ {]-Xntj-[n-®v X-e-ÿm-\-Øv ]-Xn\m-bn-c-߃ ]-s¶-Sp-Ø {]-Xntj-[ dm-en A-{I-am-k-‡-ambn. am¿-®v A-h-km-\n-°m-\n-cns°-bm-Wv H-cp kw-Lw bp-hm°ƒ t]m-en-kn-\p-t\-sc I-s√dn-™-Xv. t]m-en-kv em-Øn hoin-b-tXm-sS P-\w Nn-X-dn-tbmSn. \n-c-h-[n t]m-en-kp-Im¿°pw ]-cn-°p-≠v. k¿-°m-cn-s‚ sI-Sp-Im-cyÿ-X aq-ew sXm-gn-en-√m-bv-abpw Zm-cn-{Zy-hpw A-gn-a-Xn-bpw h¿-[n-®p-sh-∂v {]-t£m-`-I¿ B-tcm-]n-®p. P-\-ß-fp-sS Btcm-Ky-hpw hn-Zym-`ym-k-hpw sa®-s∏-Sp-Øm-\m-Wv k¿-°m¿ ]Ww sN-e-h-gn-t°-≠-sX-∂pw A-¥m-cm-{„ I-Sw Xn-cn-®-S-bvt°-s≠-∂pw A-h¿ ]-d-™p. cm-Py-Øn-s‚ H-´p-an-° `m-KØp-\n-∂p-ap-≈-h¿ {]-t£m-`Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ am-{Un-

Un¬ F-Øn-bn-cp-∂p. ]-e-cpw Im¬-\-S-bm-bm-Wv k-a-c-Øns\-Øn-b-sX-∂v _n.-_n.-kn. dnt]m¿-´v sN-bv-Xp. a-cn-bm-t\m c-tPm-bv k¿-°m¿ s]m-Xp B-h-iy-߃-°p-th≠n sN-e-h-gn-°p-∂ Xp-I sh-´n°p-d-®n-cp-∂p. bq-tdm-]y≥ bq-

\n-b-s‚-bpw A-¥m-cm-jv-{S \mW-b-\n-[n-bp-sS-bpw B-h-iyw ]-cn-K-Wn-®m-Wv -k¿-°m¿ Cu \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xv. \n-c-h-[n k¿-°m¿ tPm-en-°m-sc ]n-cn-®phn-´-Xpw s]≥-j≥ Ip-d-®-Xpw G-sd {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm°n-bn-cp-∂p.

7.30 ambmhn 10.30 Nn-cn-°p-Sp-°

11.00 Kƒ^v t^m°kv 11.30 Imcyw \nkmcw

5.55 afie bm{X 6.00 aIƒ 6.30 \μ\w 8.00 kqcy knK¿ 9.00 kXy-tah PbtX 9.30 {ioIr-jvW 10.00 s]¨a-\kv 10.30 ae-bmfn lukv 11.30 ImWm-Im-gvN-Iƒ 9.04 ]pØ≥]m´v

i-kv-X-\m-b {]-^-k¿. \o-e≥ Xn-cp-si¬-h-Øn-s‚ ]-Xv-\n-bmWv. km-aq-ln-I \o-Xn-°pw kam-[m-\-Øn-\pw th-≠n C-cp-hcpw \-S-Øn-b {i-a-߃ G-sd {i-≤n-°-s∏-´n-cp-∂p. X-an-g-cpsS cm-{„o-b A-h-Im-i-Øn-\p th-≠n-bpw ko-Xn Xn-cp-si¬hw i-–-ap-b¿-Øn. C-cp-h-cpw tN¿-∂p ÿm-]n-® Xn-cp-si¬hw A-tkm-tjy-‰v {i-o-e-¶-bnse {]-ap-J \n-b-a-k-lm-b Iº-\n-bm-Wv.

ss{]w ssSw

hnt\mZw

ka-Im-enIw

AarX 12.30 k‘ym-cmKw 1.30 BtcmKyhm¿Ø-Iƒ 2:00X\nsb 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw Kab 8.00 s]m∂pt]msemcp s]Æv 8.30 kq∏¿ tam-U¬ 9.00 kqcy-Im-eSn 9.30 IY-b-√nXp PohnXw

9

kozhikode

Gjyms\-‰v πkv 6.00 lm∏n lkv_‚ vkv

aoUn-bm-h¨ 9.00 kvs]j¬ FUn-j≥

hnItv Sgvkv 9:00 Dƒ°mgv® 9:30 Item-¬khw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-¬khw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI.tIf-∏≥

ssIcfn Inc¨ kn\na 7.30 ambmhn 6.30 Kymedn

sIm¨p Sn.hn 5.00 Pm°n Nm≥ 6.00 tPm¿Pv Hm^v PKnƒ 7.00 tUmd-bpsS {]bmWw 8.00 lm∏n _¿Øv sU 8.05 PnΩn s\t‰m-dn-b≥ 9.00 Nm°n-Nm≥ 12.00 Ip¶v ^q ]m≠ 1.00 lm∏n _¿Øv sU 3.00 tPm¿Pv Hm^v PKnƒ

at\m-ca \yqkv 9:00 Iu≠¿ t]m-bn‚ v 3.30 tUmd-bpsS {]bmWw 5.30 Um¬´¨

Inc¬ 1.30 amWnIyIq-Smcw 4.00 sh≈-cn-°m-]-´Ww 6.30 h¿j-߃ t]mb-X-dn-bmsX 9.00 Hm-t´m-{_-tZgvkv 11.30H∂p apX¬ ]qPyw hsc 2.00 a™p-Im-ehpw Ign™v 4.30abn¬∏o--en-°mhv

6.30 Ata-cn-°≥ Is^ 7.30 dnYw 8.30 sP._n. PMvj≥ 9.30 sSen-tjm-∏nMv 10.00Ipcphn 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 kpc`n hpa≥kv tkm¨ 3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\-kn¬ Hcp ag--hn√v 4.00 Ip¶paw 4.30 kq∏¿ InUvkv 5.00 Um≥kv ]m¿´n 5.30 Nncn-A-cßv 7.00 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 9:00 Imcyw \nkmcw 9:30 K‘¿h kwKoXw 10:30 \yqkv

Gjym-s\äv 1.00 N-μ\-ag 1.30 ]mZ-kcw 2.00 _-Um-bn _w-•m-hv 2:30 AΩ 3.00ssI-em-k-\m-Y≥ 4.00tIm-a-Un-kv-‰m-¿-kv 5.00tS-kv-‰v ssSw 5.00 Ip¶p-a-]qhv 5.30 HcnS-sØmcnSØv 6:00 alm-`m-cXw 6:30 ]mZ-kcw 7:00 AΩ 7:30 kv{Xo[\w 8:00 tImaUn km‰m¿kv 9:00 ]c-kv]cw 9.30:Ip¶p-a-]qhv 8.05 ip`m-cw`w 8.30 sh≈-nØnc 8.35 kn\na

kqcy 11.00 {ioI-WvT≥ \mb¿tjm 12.00 kcbp 12.30 {io IrjvW 1.15 kq∏¿ Unjv 1.30 alm-i‡n 4:30 ]d-bn-s]‰ ]¥n-cp-Ipew 4.58 kvt]m´v \yqkv 5.00 thfm-¶Æn amXmhv

Poh³ 9.30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 Imgv®-∏-Xn∏v 10.30 kn\na hm¿Ø 11.30 Krl-kJn 12.04 tImaUn kv{So‰v 12.30 {]hm-kn-bpsS tIcfw 1.30 Nncn-a-[pcw 2.05 ayq-kn-Iv _o-‰v-kv 2.30^m-j≥ Un-ssk-\n-Mv 3.05 s\-‰n-k¨ tP-W-en-Ãv 3.30 ]-c-kv]-cw

aoUnb h¬ 10.00 \yqkvh¨@10 5.30 Xp≈n 7.00 Iu≠v Uu¨ 8.00 Ip°pw-_¿ kn‰n 8.30 a\w Xpd∂v 9.00 kvs]j¬ FUn-j≥ 10.00 thƒUv hnØv Akv 10.30 t]mfnMv _qØv


10

s]m-Xp-Imcyw

kozhikode

Ip-km-äv: sS-Iv-\n-¡Â X-kv-Xn-I-bn H-gn-hv sIm-®n: sIm-®n k¿-h-I-em-ime-bn-se kv-Iqƒ Hm-^v F≥-Pn\o-b-dn-Mn¬ sS-Iv-\o-jy≥ t{KUv-˛1, sS-Iv-\n-°¬ A-kn-kv‰‚ v t{K-Uv-˛ 1, sS-Iv-\n-°¬ Akn-kv-‰‚ v t{K-Uv ˛2 F-∂o Xkv-Xn-I-I-fn¬ 41 H-gn-hp-I-fp≠v. I-cm-¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ B-Zyw H-cp h¿-j-tØ-°m-Wv \n-b-a-\w. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£n-°Ww. A-t]-£-bp-sS lm¿-Uv tIm-∏n-bpw k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpsS km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿∏p-I-fpw a-‰p tc-J-I-fpw k-lnXw c-Pn-kv-{Sm¿, A-Uv-an-\n-kvt{S-‰o-hv Hm-^n-kv, sIm-®n≥ bq\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v k-b≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn sIm-®n-˛22 F-∂ hn-em-k-Øn¬ 2014 G{]n¬ 15\-Iw e-`n-°-Ø-°-hn[w A-b-°-Ww.P-\-d¬/H-.-_n-.-kn. hn-`m-KØn-¬-s∏-´ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ°v 500 cq-]-bpw F-kv.-kn/F-kv.-Sn. hn-`m-K-Øn-\p 100 cq-]-bp-amWv c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kv. H-∂n¬ Iq-Sp-X¬ X-kv-Xn-I-bn-te-°v A-t]-£n-°p-∂-h¿ {]-tXy-Iw A-t]-£-bpw ^o-kpw A-S-bvt°-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°pw A-t]-£m-t^m-an\pw bq-\n-th-gv-kn-‰n sh-_vssk-‰m-b www.cusat.ac.in. kμ¿-in-°p-I.-

C-e-Ivj³ I-½o-j³ ho-Un-tbm-{Km-^À-¡v aÀ-±-\-ta-ä-p I-g-°q-´w: bp.-Un.-F-^v Xn-cs™-Sp-∏v I¨-sh≥-j-\n-sS C-e-£≥ I-Ωo-j-s‚ ho-Untbm-{Km-^-sd {]-h¿-Ø-I¿ a¿±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. C-Xv kw-_‘n-®v C-e-£≥ I-Ωo-j≥ hoUn-tbm k¿-sh-bv-e≥-kv Sow Hm^n-k¿ A-\n¬-Ip-am¿ I-g-°q´w t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. C-∂-se ssh-In-´v B-tdm-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw I-g-°q-´w AΩ≥-tIm-hn¬ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-∂ i-in- X-cq-dn-s‚ bp.-Un.-F-^v I¨-sh≥-j-s‚ hn-h-c-߃ ]-I¿-Øm≥ F-Ønb-t∏m-gm-Wv kw-`-hw. kv-t‰-Pn-\v ap-∂n¬ \n-∂v Nn{Xw ]-I¿-Øn-sIm-≠n-cn-t° G-Xm-\pw bp.-Un.-F-^v {]-h¿Ø-I¿ D-tZym-K-ÿ-sc A-k-`yh¿-jw \-S-Øp-I-bpw ]n-Sn-®v X≈n D-]-{Z-hn-°p-I-bpw sN-bv-XXm-bm-Wv t]m-en-kn-\v \¬-Inb ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂-Xv. hoUn-tbm Zr-iy-߃ ]-cn-tim-[n®v \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v I-g°q-´w t]m-en-kv ]-d-™p. AtX k-a-bw Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿Un-√m-sX ho-Un-tbm ]-I¿Øm≥ F-Øn-b-h-sc tNm-Zyw sN-øp-I am-{X-ta sN-bv-Xn-´p≈p-sh-∂v bp.-Un.-F-^v t\-Xm°ƒ A-dn-bn-®p

P-\-Io-b{]-iv-\-§-fn ap-¶-Wn-IÄ-¡p au-\w

Nq-SphmÀ-¯-bv-¡n-sS-sb-´p NÀ-¨sXm-Sp-]p-g-bn¬ kz-Im-cy Nm-\¬ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Sn-bn¬ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-I-fpw P-\-ß-fpw X-Ωn¬ hm-in-tb-dn-b hmKzm-Zw \-S-°p-∂-Xn-\n-sS C-sXm-∂pw Ku-\n-°m-sX ]-{X-hm-b-\-bn-¬ G¿-s∏-´-bmƒ

Fw ]n hn-t\m-Zv

tIm-gn-t°m-Sv: ]m¿-e-sa‚ v sXc-s™-Sp-∏n-s‚ {]-Nm-c-W-®q-Sv D-b-cp-tºm-gpw \o-dp-∂ P-\-Io-b {]-iv-\-ß-fn¬ \n-e-]m-Sv hy-‡am-°m-sX ap-∂-Wn-Iƒ- au-\Øn¬. C-c-Iƒ {]-Xo-£-tbmsS t\m-´-an-Sp-∂-Xv _-Z-¬ cm{„o-b-Øn-epw \n-tj-[-thm-´nepw. kw-ÿm-\-sØ Z-en-Xv, BZn-hm-kn, ]n-∂m-° hn-`m-K-ß-fpsS-bpw h≥-In-S hn-I-k-\-]-≤Xn-I-fp-sS-bpw C-c-I-fm-hp-∂-hcp-sS {]-iv-\-߃ bp.--Un.--F-^pw F¬.--Un.--F-^pw F≥.--Un.--F-bpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ap-Jy-[m-cm ap∂-Wn-Iƒ ap-J-hn-e-bv-s°-Sp°p-∂-tX-bn-√. B-Zn-hm-kn-Iƒ°v `q-an \¬-I¬, \n-c-]-cm-[n-Ifm-b ap-kv-enw sN-dp-∏-°m-sc hnNm-c-W-Ø-S-hp-Im-cm-bn h¿-jß-tfm-fw P-bn-en-e-S-bv-°p-∂

Imen-¡-än D-¯-c-¡-S-em-kp-I-fn ^mÄ-kv \-¼À H-gn-hm¡pw 

]n hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e \-S-Øp-∂ ]-co-£I-fp-sS D-Ø-c-°-S-em-kp-Iƒ aqey-\n¿-W-b-Øn-\-b-°p-tºmƒ ^mƒ-kv \-º¿ \¬-Ip-∂-Xv Hgn-hm-°pw. kw-ÿm-\-Øv Hm-t´m-W-akv tIm-f-Pp-Iƒ h-cp-∂-tXm-sS k¿-h-I-em-im-e t\-cn-´-√m-sX tIm-f-Pp-Iƒ kz-¥-am-bn tNmZy-t]-∏¿, ]-co-£m \-S-Øn-∏v, am¿-°v-en-Ãv, aq-ey-\n¿-W-bw F-∂n-h \-S-Øp-∂-Xn-\m-em-Wv D-Ø-c-°-S-em-kp-I-fn¬ \n-∂v

b-Ym¿-Y c-Pn-kv-‰¿ \-º¿ Io-dnsb-Sp-Øv ^mƒ-kv \-º¿ \¬Ip-∂ co-Xn-°v kn≥-Un-t°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv. \m-epw A-©pw tIm-f-PpIƒ Dƒ-s°m-≈p-∂ ¢-kv-‰-dpIƒ cq-]o-I-cn-®v C-hn-sS-h-®v tI-{μo-Ir-X aq-ey-\n¿-W-b Iymw-]v \-S-Øp-hm-\m-Wp Xo-cpam-\w. tIm-f-Pp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\ k-a-bw 8.-30 ap-X¬ 1.-30 h-sctbm Im-e-Øv 9 ap-X¬ 2 h-sctbm am-‰p-∂-Xn-\pw kn≥-Unt°-‰v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv. tIm-f-Pp-I-fn-se ]-co-£m \-S-

hn F-kn-sâ b-YmÀ-Y ap-Jw ]p-d-¯p-h-¶p: A-Uz. sI Fw A-j-vd-^v sjm¿-Wq¿: Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[-t°-kn-se \n-e-]m-Sp-am‰-Øn-eq-sS {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s‚ bYm¿-Y ap-Jw ]p-d-Øp-h-s∂-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI Fw Ajv-d-^v- ]-d-™p. ]m-e-°m-Sv- temI-v-k-`m a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.sF. ÿm-\m¿-Yn C F-kv JmPm lp-k-bv-s‚ -Xn-c-s™-Sp-∏p I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.-sIm-e] - m-XI - cm-{„o-ba - m-Wv kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ap-J-ap-{Z-sb-∂v s]-cn-™\ - Ø - v kn.--]n.--Fw. A-\p-

`m-hn- \-hm-kn-s‚ sIm-e] - m-XI - Øn-eq-sS H-cn-°¬-°q-Sn sX-fn™p.-- cm-Py-Øn-s‚ hn-`h - ß - s - f kz-Im-cy aq-e-[-\-°p-Ø-I-Iƒ°v sIm-≈b - S- n-°m≥ \¬Ip-∂h-sc X-≈n-°f - b - W - s - a-∂v A-t±lw thm-´¿-am-tcm-Sv A-`y¿-Yn-®p. P - n-√m P-\d - ¬s - k-{I-´d - n kn ]n ap-lΩ - Z- e - n A-[y-£X - h-ln-®p. kw-ÿm-\ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ kn ]n A-–p-√Øo-^v, kw-ÿm-\ Xn-c-s™Sp-∏v I-Ω-n-‰n-bw-Kw kn ]n ap-lΩ-Zv- _-jo¿, Pn-√m ssh-kv -{]kn-U‚ v F ssh Ip-™n-ap-lΩ-Zv, F bq-k-^v- kw-km-cn-®p.-

Øn-∏v D-®-bv-°v c-≠p-a-Wn apX¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc-bpw {I-ao-I-cn-°m≥ Xo-cp-am-\-ap-≠v. ]-co-£m Im-e-Øv tIm-f-Pn¬ A-[y-b-\w ap-S-ßm-Xn-cn-°m-\mWv kn≥-Un-t°-‰w-Kw sI Fw \-ko¿ A-h-X-cn-∏n-® \n¿-tZ-i߃-°v kn≥-Un-t°-‰v tbm-Kw Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv. Hm¨-sse≥ ]-co-£m At]-£-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Imcy-ß-fn¬ \n-e-hn-ep-≈ sk¿h¿ A-]-cym-]v-X-am-b-Xn-\m¬ C-lou-d Iw-]yq-´n-Mv \-S-∏m-°m\pw Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. A-{Kn-Iƒ-®¿, ^n-j-do-kv

B‚ v Hm-jy≥ kv-‰-Uo-kv, t^md-kv-{Sn F-∂o ]T-\ h-Ip-∏p-Iƒ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ Xp-S-ßW-sa-∂ kn≥-Un-t°-‰w-Kw AUz. ]n \n-bm-kn-s‚ \n¿-tZ-iw tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p. sN-b-dp-I-fn¬ k¿-´n-^n-°‰v tIm-gv-kv Xp-S-ß-W-sa-∂ Bh-iyw X-≈n. sk‚¿ t^m¿ _tbm-C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv, _-tbmsS-Iv-t\m-f-Pn kv-Iq-fp-Iƒ ÿm]n-°p-∂-Xv ]Tn-°m≥ I-Ωn-‰nsb \n-tbm-Kn-®p. F-bv-U-Uv tIm-f-Pp-I-fn-se tPm-en-`m-cw, kv-‰m-^v ]m-t‰¨ ]Tn-°m≥ kan-Xn-sb \n-tbm-Kn-®p.

aq-ew h-sc F-Øn-\n¬-°p-∂ Cu Kq-Vm-tem-N-\-bp-sS e£yw I¿-j-I-sc ssI-h-i-`q-anbn¬-\n-∂v C-d-°n-hn-Sp-I- F-∂Xp am-{X-am-Wv. C-Xn-\p-]n-∂n¬ Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sm≥ ss[-cyw Im-Wn-°m-Ø Nn-e tZio-b D-∂-X-cp-s≠-∂ B-t£]w D-b-cp-∂p-≠v. A-h-cm-Wv Im¿_¨ s{I-Un-‰v ^-≠n-s‚ _-eØn¬ I¿-j-I-hn-cp-≤-cp-sS Aw_m-k-U¿-am-cm-bn {]-h¿-Øn-®sX-∂pw ]n kn tPm¿-Pv B-tcm]n-°p-∂p. ap≥ tI-{μ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥n-bp-sS-bpw \n-e-hn-se tI-{μ [-\-a-{¥n-bp-sS-bpw C-°m-cy-Ønep-≈ ip-jv-Im-¥n P-\-ß-sf t\cn-Sp- -∂-Xn-\p-≈ hn-ap-J-X-bm-bn C-t∏mƒ ]p-d-Øp-h-∂n-cn-°p-Ibm-Wv. C-h-cp-sS kzm-[o-\-hpw DΩ≥-Nm-≠n k¿-°m-cn-s\ A-´n-adn-°m-\p-≈ Nn-e tI-{μ-ß-fp-sS H-fn-\o-°-ß-fpw s\-√n-bm-º-Xn k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn-\p ]n-∂n-eps≠-∂ B-t£-]-am-Wv Ir-jn°m¿-°n-S-bn¬ C-t∏mƒ D-b-cp∂-Xv.Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-W th-f-bn-em-Wv I¿-j-I-thm-´pIƒ \n¿-Wm-b-I-am-b H-cp kwÿm-\-Øv C-Ø-cw hr-Øn-tI-SpIƒ \-S-°p-∂-sX-∂pw ]n kn tPm¿-Pv tªm-Kn¬ F-gp-Xn.

tIm-´-bw: kn.--]n.--F-Ωpw tIm¨{K- pw ]-c-kv-]-c-[m-c-W-tbmsS-bp-≈ H-Øp-Xo¿-∏p-a-¬-k-cam-Wp \-S-°p-∂-sX-∂v _n.--sP.-]n. tZ-io-b sk-{I-´-dn ]n sI Ir-jv-W-Zm-kv. tIm-´-bw {]-kv-¢∫n-s‚ -\n-e-]m-Sv- 2014 ]-cn-]mSn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. bp.--Un.--F-^n-s‚ -tem-Iv-k`mw-K-ß-fp-sS F-Æw h¿-[n-∏n°m-\p-≈ cm-{„o-b A-S-hp-\-bam-Wv kn.--]n.--F-Ωn-t‚-Xv. B-d∑p-f hn-am-\-Øm-h-f hn-j-bØn¬ sI.--]n.--kn.--kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c-s‚-bpw Snkz¥w {]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: sX-c-s™-Sp∏n¬ I-≈-∏-Ww H-gp-Ip-∂-Xp X-S-bm≥ \n-tbm-Kn-°-s∏-´ BZm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ tc-J-I-fn-√m-sX I-S-ØpI-bm-bn-cp-∂ 31.-5 e-£w cq-] Is≠-Øn. dn-b¬ F-tÃ-‰v cw-K-Øp {]h¿-Øn-°p-∂ am-tØm-´w kztZ-in hn ]n B-kn-^n (40)s‚

Im-dn¬-\n-∂m-Wv ]-Ww I-s≠Sp-Ø-Xv. ]-W-Øn-\p ]p-d-sa 86 e-£w cq-]-bp-sS sN-°p-I-fpw I-s≠-Sp-Øn-´p-≠v. I-gn-™ Znh-kw ssh-Io-´v a-e-_m¿ {In-kvXy≥ tIm-f-Pv ]-cn-k-c-Øv hml-\-߃ ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn\n-sS-bm-Wv tc-J-I-fn-√m-Ø ]Ww sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xm-bn hn-h-cw e-`n-®-Xv. hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bp-sS `m-K-am-bn B-Zm-b-\n-Ip-Xn DtZym-K-ÿ¿ ssI Im-Wn-s®-¶n-

C-´y³ ^p-Sv-t_mÄ A-¡m-Z-an Xr-iq-cn-epw Xr-iq¿: C-¥y≥ ^p-Sv-t_mƒ So-an-te-°v a-e-bm-fn- Xm-c-ß-sf hm¿-sØ-Sp-°m-\m-bn Xr-iq¿ B-ÿm-\-am-bn A-°m-Z-an hcp-∂p. sd-Uv-Ãm¿ F-^v-.k -- n. ^p-Sv-t_mƒ A-°m-Z-an {]-Jym]-\w {]-^. -]n kn tXm-a-kv, A°m-Z-an-bp-sS ap-Jy-]-cn-io-e-I\m-b tPm-t]mƒ A-t©-cn, sI.--F-^v.F -- . ko-\n-b¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v k-Æn, Un.--F-^v.-F. sk-{I-´-dn tPm¨-k¨, sF Fw hn-P-b≥ F-∂n-h¿ \n¿-h-ln-®p. tI-c-f-Øn-se B-dv Pn-√-Iƒ tI-{μo-I-cn-®p \-S-°p-∂ sk-eIv-j≥ {S-b¬-kn¬ Xn-c-s™-Sp-

°-s∏-Sp-∂ 30 t]¿-°m-Wv ]-cnio-\-Øn-\v A-h-k-cw. 14 h-b n¬ Xm-sg-bp-≈-h¿-°m-Wv {]th-i-\w. G-{]n¬ G-gp-ap-X¬ sk-e-Iv-j≥ Xp-S-ßpw. ta-bv Ah-km-\-tØm-sS ¢m-kp-Iƒ Bcw-`n-°pw.-I-gn-™ 15 h¿-j-am-bn F-fwXp-cp-Øn B-ÿm-\-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂ sd-Uv-Ãm¿ F-^v.--kn. F-∂ ^p-Sv-t_mƒ ¢-_v BWv ^p-Sv-t_mƒ A-°m-Z-an -Bcw-`n-°p-∂-Xv. {]-^. ]n kn tXma-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS Ip-´s\-√q-cn-se sk‚ v A-K-Ãn≥ kv-Iqƒ {Ku-≠v tI-{μo-I-cn-®mWv A-°m-Z-an ÿm-]n-°p-∂-Xv.

BÀ tKm-]m-e-Ir-jv-W³ e-fn-X-I-em A-¡m-Z-an sk-{I-«-dn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f e-fn-X-I-em A-°m-Z-an sk-{I-´-dn-bp-sS A-[n-I-®p-a-X-e tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an sk-{I-´-dn B¿ tKm]m-e-Ir-jv-W-\p \¬-In-b-Xm-bn sN-b¿-am≥ sI F {^m≥-kn-kv A-dn-bn-®p. 2003¬ H-cp-am-k-°m-ew tI-c-f e-fn-X-I-em A-°m-Z-an sk-{I-´dn-bp-sS Np-a-X-e A-t±-lw h-ln-®n-cp-∂p.

]n N-{μ-ti-J-c≥ tI-kn-se \ne-]m-Sn-eq-sS {]-Xn-]-£-t\-Xmhv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s‚bpw B-Z¿-i s]m-bv-ap-Jw A-gn™p-ho-W-Xm-bpw A-t±-lw ]-d™p. B-d-∑p-f hn-am-\-Øm-h-f ]≤-Xn-s°-Xn-tc \n-e-]m-s-S-Sp-Ø kp-[o-c≥ ]-Ø-\w-Xn-´ a-fi-eØn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-N-m-cWw \-S-Øn-b-t∏mƒ ]-≤-Xn-sb F-Xn¿-Øn-√. {]-t£m-`w \-S°p-∂ B-d-∑p-f-bn-se Xn-cs™-Sp-∏v ]-cn-]m-Sn-I-fn¬-\n∂p hn-´p-\n¬-°p-I-bpw sN-bvXp. {]-Xn-]-£ t\-Xr-ÿm-\w

\n-e-\n¿-Øm-\m-Wv Sn ]n h-[t°-kn-se \n-e-]m-Sn¬ hn Fkv hn-´p-ho-gv-N sN-bv-X-Xv. _n.-sP.--]n. thm-´p-I-®-h-Sw \-S-Øp∂p-sh-∂-Xv ap-\-bn-√m-Ø Btcm-]-W-am-Wv. tIm-´-b-Øv \yq\-]-£mw-K-sØ a-¬-k-cn-∏n°m-\m-Wv ]p-Xn-b ]m¿-´n-sb ap∂-Wn-bn¬ tN¿-Øv ko-‰v \¬In-b-Xv. F≥.--Un.--F-°v 300 ko-‰v e-`n-°p-sa-∂m-Wp {]-Xo-£-sb∂pw k¿-°m¿ D-≠m-hn-s√-∂v t_m- [ y- a p- ≈ - X p- s Im- ≠ m- W v bp.--]n.--F-bn-se {]-ap-J a-{¥nam¿-t]m-epw a-¬-k-cn-°m-ØsX-∂pw Ir-jv-W-Zm-kv ]-d-™p.

\n-e-¼qÀ sIm-e-: _n-Pp-hn-s\ C-¶v tIm-S-Xn-bn lm-P-cm-¡pw \n-e-ºq¿: t]m-eo-kv I-Ã-Unbp-sS k-a-b-]-cn-[n I-gn-bp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v \n-e-ºq¿ sIme-t°-kn-se ap-Jy-{]-Xn _n sI _n-Pp \m-b-sc Xn-¶-fm-gv-N tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw. tIm-S-Xn ho-≠pw _n-Pp-hn-s\ dn-am‚ v sN-øpw. Iq-´p-{]-Xn jwkp-±o-s\-bpw t]m-eo-kv I-ÃUn-bn¬ hm-ßn tNm-Zyw sN-bv-

hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v C-hn-sS Xm-ak-hpw ]T-\-hpw ku-P-\y-am-bncn-°pw. H-cp tIm-Sn cq-] sN-e-hgn-®p-≈ kv-Iqƒ {Ku-≠v \-ho-Ic-Ww \-S-°p-I-bm-Wv. tPm-t]mƒ A-t©-cn-bm-Wv A-°m-Z-an-bn-se ÿn-cw ]-cn-ioe-I≥. 10 h¿-j-Øn-\p-≈n¬ A°m-Z-an-sb cm-Pym-¥-c \n-e-hmc-Øn-te-°v D-b¿-Øm-\m-Wp {i-a-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dnbn-®p.--

bp.--F.--]n.--F. t]m-ep-≈ I-cn-\nb-a-߃, sIm-´n-tLm-jn-°p-∂ hn-I-k-\-]-≤-Xn-I-fp-sS `m-K-ambn Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°-s∏-Sp-∂-h¿ F-∂n-h-cp-sS {]-iv-\-ß-sfm∂pw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ {]-Nm-cW hn-j-b-ß-tf B-hp-∂n-√.-A-Xn-th-K sd-bn¬ C-S-\m-gn, sK-bn¬ hm-X-I ss]-∏v sse≥, tZ-io-b-]m-Xm hn-I-k-\w F-∂o ]-≤-Xn-I-fp-sS C-c-I-fm-hp-∂-hsc ap-∂-Wn-Iƒ A-h-K-Wn-°pI-bm-Wv. C-h-bn¬ tZ-io-b-]m-X B-Iv-j≥ Iu¨-kn-em-Wv s]m∂m-\n a-fi-e-Øn¬ A-_psse-kv tX-™n-∏-e-sØ ÿm\m¿-Yn-bm-°n F¬.--Un.--F-^v-˛bp.--Un.--F-^v ap-∂-Wn-I-fp-sS h©-\-bv-s°-Xn-tc {]-Xn-tj-[n°p-∂-Xv. i-Iv-X-am-b cm-{„o-b k-Ω¿-± i-‡n-b-√m-Ø-Xn-\m¬ a-‰p k-a-c-k-an-Xn-Iƒ kz-¥w ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-Øn-bn-´n√. F-∂m¬, X-n-c-™-Sp-∏n¬ {]-

Xn-tj-[w tc-J-s∏-Sp-Øm≥ Xß-fp-sS {]-iv-\-߃ D-∂-bn-°p∂ _-Z¬ cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ°v thm-´p sN-øm-t\m, \n-tj-[thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øm-t\m BWv C-h-cp-sS \o-°w.-18 e-£w tI-m-Sn cq-] ap-X¬ap-S° - p-≈ A-Xn-th-K sd-bn¬ CS-\m-gn ]-≤-Xn-bn¬ Ip-Sn-sbm-gn°-s∏-Sp-∂ ]-Xn-\m-bn-c-°-W°n-\p Ip-Spw-_-ß-fp-sS th-hem-Xn H-cp ap-∂-Wn-bpw Im-Wp∂n-√. sK-bn¬ {]-Ir-Xn-hm-X-I ss]-∏v sse≥ ]-≤-Xn-bp-sS t]cn¬ sIm-®n, Xr-iq¿, ]m-e-°mSv, a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv, IÆq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-I-fn¬ ho-Spw ÿ-e-hpw \-„-am-hp-∂ kp-c-£-bn-√m-sX Zp-c-¥-`o-Xnbn¬ I-gn-tb-≠n-h-cp-∂-h-cp-sS th-Z-\-bpw C-S-Xp h-e-Xp ap-∂Wn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂n-√. Fkv.U -- n.--]n.--sF, sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n, B¿.--Fw.--]n. F-∂o cm-

{„o-b ]m¿-´n-Iƒ am-{X-am-Wv CØ-cw P-\-Io-b {]-iv-\-ß-fn¬ C-c-Iƒ-°v A-\p-Iq-e \n-e-]msS-Sp-Øn-´p-≈-Xv. ap-kv-enw sN-dp-∏-°m-sc bp.-F.--]n.--F. t]m-ep-≈ I-cn-\n-b-a߃ Np-a-Øn P-bn-en-e-S-bv-°p∂-Xn-s\-Xn-tc tZ-io-b \yq-\-]£ I-Ωo-j≥ t]m-epw cw-KsØ-Øn-bn-´pw cm-{„o-b I-£nIƒ {]-Xn-I-cn-°p-∂n-√.--]n.--Un.-]n. sN-b¿-am≥ A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\n,bp-h F-≥-Pn-\o-b¿ tIm-gn-t°m-Sv ap-°w kz-tZ-in blv-b I-Ωp-°p-´n, ]-c-∏-\-ßm-Snbn-se k-°-dn-b A-S-°w \n-c-h[n \n-c-]-cm-[n-I-fm-Wv cm-PysØ hn-hn-[ P-bn-ep-I-fn¬ h¿j-ß-fm-bn hn-Nm-c-W-Ø-S-hpIm-cm-bn I-gn-bp-∂-Xv. ap-kv-enw k-ap-Zm-b kw-c-£-W ]m¿-´n F∂-h-Im-i-s∏-Sp-∂ ap-kv-enw-eoKp t]m-epw C-h-cp-sS tam-N-\°m-cy-Øn¬ an-≠p-∂n-√.--

t\m¬-þ-tÌmÀ do-s«-bv ta-J-e-bv-¡m-bn k-¼qÀ-W D-]-t`m-àr-\-bw A-\n-hm-cyw sIm-®n: t\m¨-˛-tÃm¿ ta-J-ebn¬ D-]-t`m-‡m-hn-s‚ Xm¬-∏cy-߃ kw-c-£n-°p-∂-Xn-\v ka-{K-hpw k-ºq¿-W-hp-am-b D-]t`m-‡r-\-bw cq-]-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂v C-¥y≥ U-b-d-Iv-Sv sk-√nMv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iys∏-´p. sF.-Un.-F-kv.-F, ]n.-F-®v.Un. tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv, do-s´-bv¬ A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v C-¥y, cm-P-ÿm≥ tNw_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv, F.-Fw.kn.-F-®v.-F.-Fw. F-∂o kw-LS-\-I-fp-sS ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS kw-L-Sn-∏n-® tZ-io-b-k-tΩ-f-\Øn-em-Wv Cu B-h-iyw D-∂-bn°-s∏-´-Xv. D-]-t`m-‡r A-h-Imi-߃ ]-cn-c-£n-°m≥ \n-b-a]-c-am-b \-b cq-]-tc-J-bv-°v k¿°m¿ {i-an-®p-sIm-≠n-cn-°-bm-

sW-∂v tI-{μ D-]-t`m-‡r a{¥m-e-b tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn at\m-Pv ]-co-Z Nq-≠n-°m-´n. C¥y-bn-se t\m¨-˛-tÃm¿ do-s´bv¬ ta-J-e-bn¬ I-gn-™ ]Øp-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ h≥ hf¿-®-bm-Wv D-≠m-bn-cn-°p-∂sX-∂v sF.-Un.-F-kv.-F. sk-{I´-dn P-\-d¬ O-hn tl-a-¥v ]-d™p. t\m¨-˛-tÃm¿ do-s´-bv¬ ta-J-e-bn-se X-´n-∏p-Im-sc I≠p-]n-Sn-°m≥ ^-e-{]-Z-am-b \nb-a-\n¿-am-Ww B-h-iy-am-sW∂pw A-h¿ ]-d-™p. D-]-t`m‡m-°-sf I-_-fn-∏n-®v ]-Ww ]n-Sp-ßp-I-bpw ]n-∂o-Sv ÿm-]\w A-S-®p-]p-´n ap-ßp-I-bpw sNøp-∂-h-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ C-Ø-cw \n-b-a-߃-°v am-{X-ta I-gn-bq. t\m¨-˛-tÃm¿ do-s´-bv¬ taJ-e ssI-h-cn-® t\-´-߃ \n-e-

\n¬-°-W-sa-¶n¬ kp-Xm-cy-amb \-b-߃ sIm-≠p-h-c-W-sa∂v sF.-Un.-F-kv.-F. sN-b¿am≥ A-a¿-\m-Yv sk≥-Kp-]v-X ]d-™p. \n-e-hn-se A-h-ÿbn¬ t\m¨-˛-tÃm¿ do-s´-bv¬ ta-J-e-bn¬ D¬-∏-∂-ß-fpw tk-h-\-ß-fpw hm-ßp-∂-h-scbpw hn¬-°p-∂-h-sc-bpw kw-c£n-°m≥ {]-tXy-I \n-b-a-ßtfm am¿-K \n¿-tZ-i-ß-tfm C-√. C-Xp-X-s∂-bm-Wv Cu ta-J-e t\-cn-Sp-∂ {]-[m-\ {]-iv-\-sa∂pw k-tΩ-f-\w hn-e-bn-cp-Øn. A-¥¿-tZ-io-b D-]-t`m-‡r-\-b hn-Z-Kv-[≥ s_-tPm¨ an-{i, {]^. A¿-∏n-X ap-J¿-Pn, tSm-Wn s{K-bv-Kv, in-hmw-Kv kn-Mv, A-a¿Pn-Xv kn-Mv Zo-]m-£n sI-bv-d, B-i C-Um-\n {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-®p.

tc-J-I-fn-Ãm-¯ 31.-5 e-£w cq-] ]n.-F-kv.-kn. A-dn-bn-¸v B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-¸v ]n-Sn-s¨-Sp-¯p

s\-Ãn-bm-¼-Xn k-Xy-hm-Mv-aq-ew kn.-]n.-F-½pw tIm¬-{K-Êpw X-½n sIm-e-¨-Xn-:- ]n kn tPmÀ-Pv H-¯p-XoÀ-¸p-a-Â-k-cw: ]n sI Ir-jv-W-Zm-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\-√n-bm-ºXn-bn-se tXm-´-߃ h-\-`q-anbm-sW-∂ k-Xy-hm-Mv-aq-ew- ka¿-∏n-® kw-`-h-Øn¬ \-S-∂-Xp sIm-e-®-Xn-bm-sW-∂v k¿°m¿ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv. X-s‚ Hu-tZym-Kn-I tªm-Kn-emWv C-Xn-s\-Xn-tc i-‡-am-b `mj-bn¬ ]n kn tPm¿-Pn-s‚ {]Xn-I-c-Ww.-k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p∂-Xn-s\-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Snsb-Sp-Ø D-Ω≥-Nm-≠n-°pw,tI-cfm tIm¨-{K- n-\pw tI-c-f-Ønse a-e-tbm-c Ir-jn-°m¿-°pw F-Xn-cm-b Kq-Vm-tem-N-\-bpw sIm-e-®-Xn-bp-ap-s≠-∂v tªmKn¬ ]-d-bp-∂p. s\-√n-bm-º-Xn-bn-se-bpw Imk¿-tIm-s´-bpw h-b-\m-´n-se-bpw C-Sp-°n-bn-se-bpw ]m-e-°m-s´bpw I¿-j-I¿ t\-cn-Sp-∂ sh-√phn-fn H-∂m-Wv. A-h-sc ssI-h-i`q-an-bn¬ \n-∂n-d-°n-hn-Sm-\m-bn Im¿-_¨ s{I-Un-‰v ^-≠n¬-\n∂v ]-Ww C-c-∂p-hm-ßn-b¿ ]-e cq-]-Øn-em-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m°m≥ {i-an-°p-∂-Xv. Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ ap-X¬ s\-√n-bm-º-Xn-bn-se Irjn-`q-an kw-_-‘n-® k-Xy-hm-Mv-

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

Xv Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ ti-Jcn-°m≥ ]-≤-Xn-bp-≈-Xm-bn Adn-bp-∂p.cm-[-sb sIm-∂-Xn-\p ap-ºv c≠p X-h-W _n-Pp-hn-s‚ \n¿-t±i-sØ Xp-S¿-∂v Iz-t´-j≥ kwLmw-K-߃ tN¿-∂v cm-[-sb Im-dn-Sn-®v sIm-e-sN-øm≥ {i-an® tI-kn¬ Iq-Sp-X-¬ A-t\z-jWw \-S-Øm-\m-Wv _n-Pp-hn-s\

t]m-eo-kv I-Ã-Un-bn¬ hm-ßnbn-cp-∂-Xv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v At\z-j-W -D-tZym-K-ÿ¿-°v ]pXn-b sX-fn-hp-Iƒ e-`n-®-Xm-bn A-dn-bp-∂p. Iz-t´-j≥ kw-L߃-°v k-lm-bw sN-øp-∂ IqSp-X¬ B-fp-Iƒ D-≈-Xm-bn t]m-eo-kv kw-i-bn-°p-∂p-≠v. C-Xpw tI-kn-s‚ `m-K-am-bn-Øs∂ A-t\z-j-W-Øn¬ h-cpw.-

epw B-kn-^v k-©-cn-® Im¿ \n¿-Øm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. D-tZym-K-ÿ¿ hm-l-\Øn¬ Im-dn-s\ ]n-¥p-S¿-∂p. I√m-bn-bn-se ^v-fm-‰n¬ F-Øn. A-hn-sS \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn-em-Wv tc-J-I-fn-√m-Ø ]Ww I-s≠-Øn-b-Xv. ]-Ww kw_-‘n-® tc-J-I-sfm-∂pw Bkn-^n-\v lm-P-cm-°m≥ km-[n®n-√. A-\p-_-‘ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-cp-I-bm-sW-∂v B-Zm-b-\nIp-Xn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

CâÀ-hyq Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f tÃ-‰v ^n-enw U-h-e-]v-sa‚ v tIm¿-]td-j-\n¬ sa-bn‚-\≥-kv F≥Pn-\o-b¿ X-kv-Xn-I-bn-te-°p≈ C‚¿-hyq 26\v cm-hn-se F-´pap-X¬ sI.--]n.--F-kv.k -- n. Xn-cp-h\-¥-]p-cw B-ÿm-\ Hm-^nkn¬ \-S-Øpw. tbm-Ky-cm-b DtZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v C‚¿-hyq sa-tΩm A-b-®n-´p-≠v. 24 h-sc sa-tΩm e-`n-°m-Ø D-tZym-Km¿Yn-Iƒ ]n.--F-kv.k -- n. B-ÿm-\ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.-Im-k¿-tIm-Uv hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ ]n.--Sn.--sP.--F¬.--Sn.F¬.--]n.--F-kv. X-kv-Xn-I-bn-te°v A-t]-£ k-a¿-∏n-®n-´p-≈ DtZym-Km¿-Yn-I-fp-sS k¿-´n-^n-°‰v ]-cn-tim-[-\ 25\v Im-k¿-tImUv Pn-√m Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. 22 h-sc A-dn-bn-∏p e-`n-°m-Ø D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ Im-k¿-tImUv Pn-√m ]n.--F-kv.k -- n. Hm-^n-kpam-bn _-‘-s∏-S-Ww. k¿-°m¿ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ hn-hn-[ I-º\n, tIm¿-]-td-j≥, t_m-¿-UpI-fn-se em-kv-‰v t{K-Uv k¿-h‚ vkv X-kv-X-n-I-bp-sS km-[y-Xm ]´n-I-bn-epƒ-s∏-´ D-tZym-Km¿-YnIƒ-°m-bn A-k¬ {]-am-W ]cn-tim-[-\ -25 ap-X¬ 27 h-sc sI.- -]n.--F-kv.k -- n. tIm-´-bw Pn√m Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sa-Un-°¬ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ sU‚¬ ssl-Po-\n-Ãv X-kv-Xn-I-bp-sS C‚¿-hyq 26\v D-®-bv°p-ti-jw 12.-30 ap-X¬ sI.-]n.-F-kv.-kn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B-ÿm-\ Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. tbm-Ky-cm-b D-tZym-Km¿-YnIƒ A-t∂-Zn-h-kw cm-hn-se 9.-30\v A- ¬ {]-am-W-߃ kln-Xw lm-P-cm-th-≠-Xm-Wv. C‚¿-hyq sa-tΩm c-Pn-kv-t{S-Uv X-]m-en¬ A-b-®n-´p-≠v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn¬ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ sslkv-Iqƒ A-kn- v X-kv-Xn-I-Iƒ-°p-≈ k¿-´n-^n-°-‰v ]-cntim-[-\, C‚¿-hyq F-∂n-h 28\v \-S-Øpw. F-®v.-F-kv.-F. ae-bm-fw cm-hn-se G-gp-ap-X¬, F-®v.-F-kv.-F. ln-μn cm-hn-se 8.-30 ap-X¬, F-®v.-F-kv.-F. am-Xv-kv (Im-‰-K-dn \-º¿ 672/2012)

Adnbn-¸pIÄ cm-hn-se H-º-Xp- ap-X¬, F-®v.-F-kv.-F. \m-Nz-d¬ k-b≥-kv (Im-‰-K-dn \-º¿ 673/2012) cm-hn-se 9.-30 ap-X¬, F-®v.-F-kv.F. tkm-jy¬ kv-‰-Uo-kv (Im-‰-K-dn \-º¿ 671/2012) cm-hn-se 10 ap-X¬ sI.-]n.-F-kv.-kn. B-ÿm-\ Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn¬ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ bp.-]n. kv-Iqƒ A-kn-kv-‰‚ v (a-e-bm-fw ao-Un-bw) X-kv-Xn-I-am-‰w aptJ-\ (Im-‰-K-dn \-º¿ 674/2012), bp.-]n kv-Iqƒ A-kn- v ae-bm-fw ao-Un-bw X-kv-Xn-I-am-‰w ap-tJ-\ (Im-‰-K-dn \-º¿ 675/2012) F-∂o X-kv-Xn-I-I-fn-te-°p-≈ C‚¿-hyq Cu -amkw 27\v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ ]n.-F-kv.-kn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B-ÿm-\ Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. kzo-Im-cy-am-b A-t]-£ ka¿-∏n-® D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v C‚-¿-hyq sa-tΩm A-b-®n-´p-≠v. 24 h-sc C‚¿-hyq sa-tΩm e-`n-°m-Ø D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ sI.]n.-F-kv.-kn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√m Hm-^n-kp-am-bn _-‘s∏-S-Ww. k¿-°m¿ D-S-a-ÿ-bn-ep-≈ hn-hn-[ I-º-\n, tIm¿-]-tdj≥, t_m¿-Up-I-fn-se em-kv-‰v t{K-Uv k¿-h‚ v-kv (Im-‰-K-dn \-º¿ 422/2009) X-kv-Xn-I-bp-sS km-[y-Xm ]-´n-I-bn-epƒ-s∏´ F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn-se (hn-I-emw-K¿ H-gn-sI) D-tZym-Km¿Yn-I-ƒ-°m-bn A- ¬ {]-am-W ]-cn-tim-[-\-bpw ]p-cp-j DtZym-Km¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ssk-¢n-Mv ]-co-£-bpw 27 ap-X¬ 29 h-sc Xr-∏q-Wn-Øp-d K-h. t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fn¬ cm-hnse F-´p- ap-X¬ \-S-Øpw. C-Xp-kw-_-‘n-®v D-tZym-Km¿-YnIƒ-°v hy-‡n-K-X A-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´p-≠v. A-dn-bn-∏v e-`n°m-Ø-h¿ F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-SWw. ap-Jy-]-´n-I-bn-¬ Dƒ-s∏-´ c-Pn-ÿ \-º¿ 825359 ap-X¬ 868006 h-sc-bp-≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ 27\pw ap-Jy-]-´n-I-bn-se 868731 ap-X¬ 882376 h-sc-bpw Cu-g-h D-]-]-´n-I 831221 ap-X¬ 881805 h-sc-bpw ]-´n-I-Pm-Xn D-]-]-´n-I 825899 ap-X¬ 881500 hsc-bpw ]-´n-I-h¿-Kw D-]-]-´n-I 844772 ap-X¬ 850136 h-sc-bpw ap-kv-enw D-]-]-´n-I 828354 ap-X¬ 880675 h-sc-bpw F¬.-kn, F.-sF. D-]-]-´n-I 825464 h-sc-bpw 28\pw F¬.-kn, F.-sF. D-]-]-´n-I 825655 ap-X¬ 881177 h-sc-b-pw D-]-]-´n-I H.-_n.-kn. 825741 ap-X¬ 880694 h-sc-bpw D-]-]-´n-I hn-iz-I¿-a 835062 apX¬ 876242 h-sc-bpw D-]-]-´n-I F-kv.-sF.-bp.-kn. 826248 apX¬ 852413 h-sc-bpw D-]-]-´n-I H.-F-Iv-kv. 826196 ap-X¬ 877669 h-sc-bpw D-]-]-´n-I [o-h-c 826835 ap-X¬ 882116 h-scbpw 29\pw l-m-P-cm-h-Ww.


Ifn¡fw

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

Hm^v{Sm¡v em em embp-am-bn j¡o-d tem-I-I-¸n-s\-¯p¶p

11

kozhikode

sh-kv-äv C³-Uo-kn-s\ G-gv hn-¡-än-\v tXmÂ-¸n-¨p; C-´y-bp-tS-Xv Xp-SÀ-¨bm-b c−mw P-bw

A-\m-bm-kw C´y Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv tcmln-Xn-s‚ C-∂n-Mv-kv. 41 ]-¥v Ifn® tIm-lven-bp-sS C-∂n-Mv-kn¬ A-©v _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw A-S-ßn-b-n-cp∂p. hn≥-Uo-kn-\v th-≠n km-ap-h¬ _-{Zo, km-ap-h¬kv, Bs{μ d ¬ F-∂nh¿ Hmtcm hn°-‰v ho-Xw t\Sn. t\-c-sØ 33 ]-¥n¬ c-≠v kn-Iv-kdpw H-cp _u-≠-dnbpw A-Sn-®v 34 d¨-sk-Sp-Ø sK-bvem-Wv hn≥-Uo-kn-s‚ tSm-]vkvtImd¿. se≥-Un kn-tam¨-kv (27), km-ap-h¬-kv (18), Iym-]v‰≥ Um-c≥ k-Ωn (11), Uz-bv≥ kv-an-Øv (11) F-∂n-h-cm-Wv hn≥- ]m-In-kv-Xm-\pth≠n A¿-[-sk-©z-dn t\Sn-b D-a¿ A-Iv-a-en-s\ k-l-Xm-chpw k-tlm-Z-cUo-kv _m-‰n-Mv \n-c-bn¬ c≠- \pam-b Iwdm≥ A-Iv-a¬ A-`n-\-μn-°p∂p °w I-≠ a-‰p Xm-c߃. sh≈n-bmgv-N B-Xn-tY-bcm-b _w•m-tZ-in-s\-Xn-tc-bm-Wv C-¥ybp-sS aq-∂m-a-¶w.

e≠≥: 2010se ^pSv-t_mƒ tem-I-I-∏n¬ hm-° hm-° F∂ Km-\-hp-am-sb-Øn- B-cm-[I-sc ssI-bn-se-SpØ {]-ikvX t]m]v Kmbn-I j°o-d {_ko¬ tem-I-I-∏n¬ a-s‰m-cp Km-\-hp-am-sb-Øp∂p. em em em F∂p Xp-S-ßp∂ ]m-´p-am-bm-Wv ^pSv-t_mƒ B-cm-[I-sc B-th-i-Øn-em°m-≥ j°od F-Øp-∂Xv. Km-\-Øn-s‚ s{]mtam e-≠-\n¬ ]p-d-Øn-d°n.

]n.F-kv.Pn¡v ap³Xq¡w: sam-dotªm

kvtImÀ t_mÀUv sh-kv-äv C³-Uokv e-≠≥: bpth^ Nmw]y≥kv eoKv {]oIzm¿´-dn¬ {^-©v Nmw-]y≥-amcm-b ]m-cn-kv sk‚ v P-¿-sa-bv\n\mWv (]n.F-kv.Pn) X߃s°Xntc ap≥-Xq°-sa∂p sN¬-kn ]-cn-io-e-I≥ tPm-kv sam-dot™m A-`n{]m-b-s∏´p. ""an-I-® Xmc-ß-fp≈ So-amWv ]n.F-kv.Pn. AXpsIm-≠v X-s∂ A-h-sc F-Xn-cn-Sm≥ Ign-bp-∂-Xn¬ sN¬kn°p kt¥m-jap≠v''˛sam-do-t™m hy-‡-am-°n.

Nn-InÂ-k-; hm³-t]-gv-kn \m-«n-te-¡v Xn-cn-¡pw

hn≥-Uokv Hm-]-W¿ {In-kv sK-bv¬ d-Æu-´m-b-t∏mƒ C-¥y≥ Iym-]v-‰≥ a-tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn k-l-Xm-cw A-an-Xv an-{i-bv-s°m-∏w B-Àm-Z-Øn¬ [-°: Xp-S¿-®bm-b c≠mw P-btØm-sS ap≥ tP-Xm-°fm-b C¥y Sz‚n {In-°-‰v tem-I-I-∏ns‚ sk-an ss^-\¬ km[y-X Iq-Sp-X¬ k-Po-h-am°n. C∂se \-S-∂ c-≠mw a¬-k-c-Øn¬ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b sh-Ãv C≥-Uo-kn-s\-bm-Wv Ggv hn-°-‰n-\v C-¥y ap-´p-Ip-Øn-®Xv. Hmƒ-du-≠¿ anI-hv X-s∂bm-Wv Xp-S¿-®bm-b c≠mw a¬k-c-Ønepw C-¥y-°v A-\mbmk P-bw t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. C-tXm-sS {Kq-∏v c-≠n¬ I-fn® c-≠p I-fn-I-fnepw P-bn-® C¥y \m-ev t]m-bn‚p-am-bn ]-´n-Ibn¬ X-e∏-Øv Xp-S-cp-I-bmWv. t\c-sØ B-Zy a¬-k-c-Øn¬ ]m-In-kv-Xm-s\ C-¥y ]-cm-P-bs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. tSm-kv t\-Sn-b C-¥y≥ Iym-

C¶s¯ Ifn am-©-ÿ: Im-¬ap-´n-\p Kp-cp-Xc-ambn ]-cn-t°-‰ am-©-Ã-¿ bpss\‰-Uv Ãm¿ kv-ss{S-°¿ tdm-_n≥ hm≥-t]-gv-kn Nn-In¬k-bv-°m-bn P≥a-\m-Smb tlmf-≠n-te-°v Xn-cn-°pw. h-cm-\n-cn-°p-∂ {_-ko¬ tem-II-∏v \-„-amhp-tam-sb-∂ `-b-am-Wv Xm-cw s]-s´-∂p-≈ Nn-In¬k-sbIp-dn-®v B-temNn-°m≥ Im-cWw. hm≥-t]-gvkn-°v ko-k-Wn-se ti-jn-°p∂ a¬-k-c-߃ \-„-am-tb°psa∂mWv kqN\.

temI-I-¸n-\p-ap¼v ImÀhmtem am©-Ìdnse¯pw

e≠≥: t]m¿-®p-Ko-kv anUv^ - o¬U¿ hneyw I¿-hmtem temI-I∏ - n-\v ap-ºv am-©Ã - ¿ bpss\-‰U - n-te-°v Iq-Sp-am-dpw. 37 an-ey¨ ]u-≠n-\m-Wv kvt- ]m-¿´nMv enkv_¨ Xmc-sØ am©-ÿ So-an-se-Øn-°p-∂Xv. C-Xn-\p]pd-ta _-tb¨ ayqWn-°v tπta-°¿ tSm-Wn {Iqkpw ¢∫pambn I-cm-¿ H-∏p-ht®-°p-sa-∂v dn-t]m-¿´- p-≠v.

Ban-dn-sâ hne-¡v ]n³-h-en-¡nÃ

Z-£n-Wm-{^n-° x \yq-kn-e‚ v (ssh-Io-´v 3) {io-e¶ x tlm-f-≠v (cm-{Xn 7) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 1

]v-‰≥ a-tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn sh-kv-‰v C≥-Uo-kn-s\ _m-‰nMn-\-b-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-¥ybp-sS an-I-® _u-fn-Mn-\p ap∂n¬ ]-Xdn-b Nmw-]y≥-am¿-°v \n›n-X Hm-h-dn¬ G-gv hn-°-‰n\v 129 d¨-sk-Sp-°m-s\ km-[n®p≈p. C¥y≥ t]-k¿ `p-h-t\-iz¿ Ip-am-dn-s‚ _u-fn-Mv {]I-S\w G-sd A-`n-\μ-\w A¿ln°p∂-Xm-bn-cp∂p. aq∂v Hm-h¿ ]s¥-dn-™ `p-h-t\-iz¿ tIh-ew aq-∂v d¨-kv am-{X-am-Wv hn-´psIm-Sp-Ø-Xv. d¨-kv hn-´p-sImSp-sØ-¶nepw aq-∂v hn°-‰v hogvØn-b c-ho-{μ P-tU-P-bm-Wv X X X X

a-dp-]-Sn-bn¬ tcm-ln-Xv i¿-abpw (62*) hn-cm-Sv tIm-lven-bpw (54) ap-∂n¬-\n-∂v ]-S-\-bn-®t∏mƒ C-¥y c-≠p ]¥v _m-°n\n¬-s° aq-∂v hn°-‰v \-„-s∏Sp-Øn hnP-bw ]n-Sn-s®-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. A-hkm-\ Hm-hdn¬ H-cp d¨-kv am{Xw a-Xn-bmbn-cp-s∂-¶n-epw a¿-tem-¨ kmap-h¬-kv F-dn-™ Hm-h-dn¬ \mev ]-¥v th-≠nh-∂p C-¥y-°v hn-P-b-d¨ t\-Sm≥. B-Zy c-≠v ]-¥n¬ d¨-skSp-°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂ bp-h-cmPv kn-Mv aq∂mw ]-¥n¬ {In-kv sK-bv-en-\v ]n-Sp-sIm-Sp-°p-I-bmbn-cp-∂p. 19 ]-¥n¬ H-cp _u-

sh-Ìv C³-Uokv 7\v 129, {In-kv sK-bv (34) C´y 3\v 130, tcm-ln-Xv (62*), tIm-lven (54) A-an-Xv an-{i am³ Hm-^v Zn am¨v C-´y-bp-sS aq-¶ma-¦w 28\v _w-¥m-tZ-in-s\-Xntc

hn°-‰v th-´-bn¬ an-I-®p-\n-∂- ≠dn-tbm-sS-bm-Wv bp-hn 10 dXv. A-an-Xv an-{i c-≠pw B¿ A- ¨-kn-se-Øn-bXv. 55 ]-¥n¬ A-©v _u-≠-dn-Ifpw c-≠v knizn≥ H-cp hn-°‰pw t\-Sn.

kalikkalam@thejasonline.com

C-´y tcm-ln-Xv i¿a t\m-´u-´v 62, in-J¿ [-hm≥ F¬.-_n.Uªyp _n _-{Zo 0, hn-cm-Sv tIm-lven _n d- ¬ 54, bph-cm-Pv kn-Mv kn sK-bv¬ _n km-ap-h¬-kv 10, kp-tcjv sdbv\ t\m-´u´v 1, F-Ivkv-{Smkv 3, B-sI 19.4 Hm-hdn¬ aq-∂v hn-°-‰n-\v 130.

]m-In-kv-Xm\v 16 d¬kv Pbw, D-aÀ A-Iv-a (94) am³ Hm^v Zn am¨v an¿-]p¿: Ip-´n {In-°-‰n-s‚ F√m B-th-ihpw I-≠ a¬-k-cØn¬ B-kv-t{X-en-b-sb 16 d¨-kn-\v tXm¬-∏n-®v ap≥ tPXm-°fm-b ]m-In-kv-Xm≥ Sz‚n {In°-‰v tem-I-I-∏n¬ hn-P-b-hgn-bn¬ Xn-cn-s®Øn. {Kq-∏v c-≠n¬ C-cp-So-apw a¬-k-c-Øn¬ H-∏Øn- s \m- ∏ - a m- b n- c p- s ∂- ¶ n- e pw \n¿-Wm-b-I k-ab-Øv Xp-S¿-®bmbn hn-°-‰p-Iƒ ho-gv-Øn ]mIn-kv-Xm≥ hnP-bw I-c-ÿ-am°p-I-bm-bn-cp∂p. BZyw _m-‰v sNbv-X ]m-Inkv-Xm≥ D-a¿ A-Iv-a-en-s‚ (94) H-‰-bmƒ t]m-cm-´ an-I-hn¬ \n›n-X Hm-h-d-n¬ A-©v hn-°-‰n-\v 191 d¨-sk-∂ an-I-® kv-tIm-¿ A-Sn-s®-Sp-Øp. 54 ]-¥n¬ HºXv _u-≠-dn-Ifpw \m-ev kn-Ivkdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv D-a-dns‚ C-∂n-Mvkv. im-ln-Zv A-{^o-Zn 20* (11 ]¥v, c-≠v t^m¿, H-cp kn-Ivk - ¿), Iw-dm≥ A-Iva - ¬ 31 (31 ]¥v, \mev t^m¿) F-∂n-hcpw ]m-Iv \n-cbn¬ t`-Zs - ∏-´ {]-IS-\w Im-gvN - h®p. Hm-ko-kn-\v th-≠n \-Xm≥ tImƒ´¬ ss\¬ c≠pw an-s®¬ kv‰ - m-¿°v, sj-bv≥ hm-Svk≥,

en-hÀ-]q-Ä, knän, am-©-kv-äÀ ap-t¶dn am-©-ÌÀ kn-än 5 þ ^pÄ-lmw 0, en-hÀ-]qÄ 6 þ ImÀ-Un^v 3, am-©-ÌÀ 2 þ sh-Ìv-lmw 0 e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKn¬ _n-Kv t^m-dp-I-fn¬-s∏-´ am-©-ÿ bp-ss\-‰Uv, am-©Ã-¿ kn-‰n, en-h¿-]qƒ Xp-Sßnb I-cp-Ø¿ I-gn-™ Znh-kw \S-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ P-b-tØmsS ap-t∂-‰w \-S-Øn. en-h¿-]qƒ aq-∂n-s\-Xn-tc B-dp tKm-fp-Iƒ°v Im¿-Un-^v kn-‰n-sb sI-´psI-´n-®-t∏mƒ kn‰n 5˛0\v ^pƒlm-an-s\ \n-jv-{]-`-cm°n. shÃv-lm-an-s\-bm-Wv am-©-ÿ 2˛0\v X-I¿-ØXv. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ t\m-¿-hn®v 2˛0\v k-≠¿-em‚n-s\-bpw \yq-Im-kn¬ b-p-ss\-‰-Uv 1˛0\v {In-kv-‰¬ ]m-e-kn-s\-bpw lƒ kn‰n 2˛0\v sh-Ãv-t{_-m-an-s\bpw F-h¿-´≥ 3˛2\v kzm≥-knsbbpw ]-cm-P-b-s∏-SpØn. D-dp-tKz tKmƒ-sa-jo≥ eqbn-kv kp-hm-d-kn-s‚ D-Pz-e lm{Sn-°n-s‚ an-I-hn-em-Wv en-h¿-

]qƒ F-th a¬-k-c-Øn¬ Im¿Un-^n-s‚ I-Y I-gn-®-Xv. 16, 60, 90 an-\n-‰p-I-fn-em-bn-cp-∂p kphm-d-kn-s‚ lm-{Sn-Iv t\-´w. Im¿-Un-^n-\p-th-≠n tPm¿U≥ ayq-°v Cc-´-tKmƒ t\Sn. s{^-bv-k¿ Imw-]v-s_√m-Wv as‰m-cp kv-tImd¿. a-¬-k-c-Øn-

dqWn tKmƒ t\Sp∂p

¬ c-≠p X-h-W ]n-∂n¬ \n-∂ ti-j-am-Wv tKm-ƒ aS-°n en-h¿]qƒ H-∏-sa-Øn-bXv. Cu hn-Pb-tØm-sS eo-Kn¬ X-e-∏-Øp≈ sN¬-kn-°p-ta¬ k-Ω¿-±ap-b-¿-Øm-\pw en-h¿-]q-fn-\p km-[n®p. sN¬-kn-tb-°mƒ \m-ep t]m-bn‚ v am{Xw ]n-d-Inem-Wv sd-Uvkv. A-tX-k-abw, sF-hdn-tImkv-‰v tπ-ta-°¿ bm-b Sq-sd-bp-sS I-∂n lm-{Sn-°n-te-dn-bm-Wv kn‰n X-cw-Xm-gvج `oj-Wn t\cn-Sp-∂ ^pƒ-lm-an-s\ Xp-c-Ønb-Xv. 26, 54, 65 an-\n-‰p-I-fn-em-Wv Sq-sd \n-d-sbm-gn-®Xv. F-∂m¬ Zn-h-k-߃-°p-apºv \-S-∂ Nmw-]y≥-kv eo-Kv {]oIzm-¿-´-dn-se Bth-timPz-e Pbw \¬In-b B-fl-hn-izm-k-hpambn I-f-Øn-en-dßn-b am-©kv-‰¿ kq-∏¿ Xm-cw sh-bv≥ dqWn-bp-sS an-I-hn-em-Wv sh-Ãv-

Xp-SÀ-¨-bmb 18mw Pbw; _-tb¬ In-co-S-¯n-\p sXm-«-cnsI I-dm-®n: 2015se {In°-‰v temI-I-∏n-\v ap-ºv ]m-In-kv-Xm≥ t]-k-¿ ap-lΩ-Zv B-an-dn-s‚ hne-°v sF.kn.kn ]n≥-h-en°n√. 2010¬ H-Øp-I-fn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v 2011em-Wv B-an-dns\ Iq-Sm-sX k¬-am≥ `´v, apl-Ω-Zv l-^o-kv F-∂nh-sc hyXy-ÿ Im-e-b-f-hn-te-°v hn-e°n-bXv. A-©v h¿-jw hne-°p≈ Ban-dn-t\mSv I-cp-W ImWn-°n-s√∂pw C-Xp a-‰p Xm-cß-ƒ-°n-S-bn¬ sX‰m-b k-tμiw \¬-Ip-sa∂pw sF.kn.kn X-e-h≥ tU-hn-Uv dn-Nm¿-Uv-k≥ A-dn-bn®p.

Uz-bv≥ kv-an-Øv kn & _n A-izn≥ 11, {In-kv sK-bv¬ dÆu´v (t[m-Wn/j-an) 34, a¿-tem¨ km-ap-h¬-kv kv‰w-]v-Uv t[m-Wn _n an-{i 18, se≥-Un kn-tam¨-kv kn [-hm≥ _n P-tUP 27, Uzbv≥ {_mthm F¬.-_n.Uªyp _n an{i 0, Um-c≥ kΩn kn tcm-ln-Xv _n P-tUP 11, Bs{μ d- ¬ kn tImlven _n P-tU-P 7, kp-\n¬ \-sc-bv≥ t\m-´u´v 7, Zn-t\jv cmw-Zn≥ t\m-´u´v 0, F-Ivkv-{Sm-kv 14, B-sI 20 Hm-hdn¬ 7\v 129. _u-fnMv: `p-h-t\-iz¿ Ip-am¿ 3˛0˛3˛0, ap-lΩ-Zv jan 3˛0˛27˛0, B¿ A-izn≥ 4˛0˛24˛1, A-an-Xv an{i 4˛-0˛18˛2, kp-tc-jv sd-bv-\ 2˛0˛8˛0, c-ho-{μ P-tU-P 4˛0˛48˛3.

B-th-i-¯ns\m-Sp-hn IwKm-cp-¡Ä¡v Imen-Sdn

_-tb¬ 2 sa-bv³kv 0

a¬k-c-tijw _tb¨ Xmcß-fpsS BÀ-mZ-{]-IS\w s_¿-en≥: \n-e-hn-se tP-X-m°fm-b _-tb¨ ayq-Wn-°v XpS¿-®-bmb 18mw P-b-tØm-sS P¿a-≥ eo-Kv In-co-S-Øn-\v ssI-sbØpw-Zq-c-sØ-Øn. \m-sf \-S-

°p-∂ A-Sp-Ø a¬-k-c-Øn¬ P-bn-®m¬ G-gp du-≠p-Iƒ tijn-s° _-tb-Wn-\v Nmw-]y≥am-cm-hmw. I-gn-™ Znh-kw \-S∂ 26mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬

_-tb¨ 2˛0\v sa-bv≥-kn-s\ tXm¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. ss^-\¬ hn-kn-en-\v F-´v an\n-‰v ti-jn-s° _m-Ãy≥ jzm≥-ssÃ-Kdpw acntbm tKm-Sv-skbp-am-Wv _-tb-Wn-\m-bn e£yw I-≠Xv. Xp-S¿-®-bm-bn 51 a-¬-k-c-ß-fm-Wv _-tb¨ A]-cm-Pn-X-cm-bn ]q¿-Øn-bm-°nbXv. I-gn-™ Znh-kw \-S-∂ a-‰p a-¬-k-c-ß-fn¬ s_m-dq-ky tUm-Sv-ap≠pw jm¬-s°bpw Pbn-®-Xm-Wv _-tb-Wn-s‚ In-coS-[mc-Ww H-cp I-fn-bn-te-°v IqSn \o-´n-bXv.

Uw-Kv t_m-fn-M¿ F-∂nh¿ Hmtcm hn-°‰ - pw ho-gvØn. a-dp-]-Sn-bn¬ an-∂¬ _m-‰nMn-eq-sS s•≥ am-Iv-kvsh-epw 74 (33 ]¥v, G-gv t^m¿, Bdv kn-Ivk¿), B-tcm¨ ^n≥-Npw 65 (54 ]¥v, G-gv t^m¿, c-≠v kn-Iv-k¿) {]-Xo-£ \¬-In-sb-¶n-epw a[y\n-c Iq-´-tØm-sS X-I¿-∂Sn™Xv Hm-ko-kn-\v hn-\-bm-hpI-bm-bn-cp-∂p.

kvtImÀ t_mÀUv ]m-In-kv-Xm³

A-lva-Zv j-lv-km-Zv kn B‚ v _n s_m√nM¿ 5, Iw-dm≥ AIv-a¬ kn hm¿-W¿ _n tImƒ-´¬ ss\¬ 31, ap-lΩ-Zv l-^okv _n hm-Sv-k≥ 13, D-a¿ A-Iv-a¬ kn am-Iv-kvsh¬ _n Ãm¿°v 94, skm-sl-bv-_v a-Jv-kq-Zv _n tImƒ-´¿ ss\¬ 5, im-ln-Zv A-{^o-Zn t\m-´u-´v 20, ip-sF-_v am-en-Iv t\m-´u´v 6, F-Iv-kv-{Smkv 17, B-sI 20 Hm-h-dn¬ A-©n-\v 191.

B-kv-t{X-en-b tU-hn-Uv hm¿-W¿ _n kp¬-^n-Jp¿ 4, B-tcm¨ ^n≥-Nv _n A-Pv-a¬ 65, sj-bv≥ hm-Sv-k≥ kn Iw-dm≥ _n kp-¬-^nJp¿ 4, s•-≥ am-Iv-kvsh¬ kn j-lv-km-Zv _n A-{^o-Zn 74, tPm¿-Pv s_-bv-en _n A-{^oZn 4, {_m-Uv tlm-Uv-Pv kn A-Pva¬ _n Kp¬ 2, {_m-Uv lm-Un≥ kn am-en-Iv _n `m´n 8, \-Xm≥ tImƒ-´¿ ss\¬ _n Kp¬ 0, an-s®¬ kv-‰m¿-°v d-Æu´v 3, {_mUv tlm-Kv _n `m´n 3, U-Kv s_m√n-M¿ t\m-´u-´v 0, F-Iv-kv{Smkv 8, B-sI 20 Hm-h-dn¬ 175.

t]m-bnâv ]«nI (tSm-]v 5)

a-bman Hm-]¬: `q]-Xn kJyw ]pd¯v

I-fn, P-bw, ka\ne, tXm¬hn,- t]m-bn‚ v F-∂ {I-aØ - n¬

a-bm-an: C-¥y≥ sh-‰-d≥ Xm-cw a-tl-jv `q]-Xn a-bm-an am-tÃ-gvkv sS-∂n-kv Sq¿-W-sa-‚ n-s‚ U_nƒ-kn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-bn. Z-£n-Wm-{^n-°-bp-sS sI-hn≥ B≥-tU-gv-k-s\m-∏w a¬-k-cn® `q]-Xn B-Zy-du-≠n¬ X-s∂ tXm¬-hn k-Ω-Xn-°p-I-bm-bncp-∂p. Hm-kv-{Sn-b≥˛{_-ko-en-b≥ tPm-Sn A-se-Iv-km-≠¿ s]-b˛{_qtWm tkmd-kv F-∂n-h-cmWv `q-]-Xn˛B≥-tU-gv-k≥ kJysØ 4˛6, 6˛4, 6˛10\v tXm¬∏n-®Xv.

Cw-¥ojv {]o-an-bÀ eoKv sN¬-kn 31 21 6 4 en-h¿-]qƒ 30 20 5 5 am≥.kn-‰n 28 20 3 5 Bgvk-\¬ 30 19 5 6 F-h¿´≥ 29 15 9 5

69 65 63 62 54

kv-]m-\n-jv eoKv d-b-¬ am-{Un-Uv A-Xve - ‰ - n-tIm _m-gvk - t- em-W _n¬_mthm tkm-kn-UmUv

28 22 4 28 21 4 28 21 3 29 16 6 28 13 7

2 3 4 7 8

70 67 66 55 46

C-äm-en-b³ eoKv bp-h‚-kv 28 24 3 1 75 F.F-kv tdm-a 28 19 7 2 64 \m-t∏m-fn 28 17 7 4 58 ^n-sbm-sd‚o-\ 28 14 6 8 48 C‚¿anem≥ 28 12 11 5 47

P-À-a³ eoKv enh¿]q-fn\-mbn lm{SnIv t\Snb kphmdkv (CS-Xv) Ãpdn-UvPn-s\m∏w BÀmZw ]¶n-Sp∂p lm-an-s\ a-dn-I-S-∂Xv. am-©-Ã- ´mw an-\n-‰n¬ 58hm-c AI-se \ndn-s‚ c-≠p tKm-fpw dq-Wn-bp-sS ∂v t\-Sn-b h-≠¿-tKmfpw Dƒh-I-bm-bn-cp∂p. C-h-bn¬ F- s∏-Sp∂p.

tdm-a-bv-¡v c-−v tKmÄ Pbw tdmw: C-‰m-en-b≥ eo-Kn-se c≠mw-ÿm-\-°m-cm-b F.F-kv tdm-a-bv-°v 28mw du-≠v a¬-k-cØn¬ Pbw. t]m-bn‚ v ]-´n-Ibn-¬ 16mw ÿm-\-Øp-≈ Nothm-sb-bm-Wv tdm-a F-Xn-cn√mØ c-≠p tKm-fp-Iƒ-°p ]-cm-Pb-s∏-Sp-Øn-bXv.B-Zy-]-Ip-Xnbn¬Ø-s∂ c-≠p tKmƒ- t\-Sn tdm-a hn-P-b-ap-d-∏n-®n-cp∂p. sK¿-hn-t™mbpw am-‰n-b sU-kvt{Sm-bp-am-Wv kv-tIm-d¿-am¿. a-s‰m-cp a¬-k-c-Øn¬ sSmdn-t\m 3˛1\v en-h¿-tWm-sb XI¿Øp.

_nÂ_mthm ap-t¶dn am-{UnUv: kv-]m-\n-jv eo-Kn¬ P-b-tØm-sS A-Xv-e-‰n-Iv _n-¬_mthm \m-emw-ÿm-\w `-{Z-am°n. sK-‰m-s^-bm-Wv _n¬-_mthm 1˛0\p Io-g-S-°n-bXv.

18 ]-¥n-¬ A¿-[-sk-©z-dn t\-Sn Ip-Xn® am-Ivkv-sh-¬ ]p-dØm-b-tXmsS Hm-kokv \n›nX Hm-h-dn¬ 175 d¨-kn\v Iq-Smcw I-b-dn. ]m-In-kv-Xm-\p th-≠n kp¬^o-J¿ _m-_¿, D-a¿ Kp¬, A{^oZn, _n-em-h¬ `m-´n F-∂nh¿ c-≠v hn°-‰v ho-Xw t\Sn. kCu-Zv A-Pv-a-en-\v H-cp hn°-‰v e`n®p. D-a-dm-Wv am≥ Hm-^v Zn am®v.

_-tb¨ tUm-Sv-ap-≠v jm¬s° se-h¿-Iyp-k≥ s_m-dqky

26 24 26 16 26 15 25 14 26 12

20 3 7 56 29 68

74 51 50 44 42

_w-K-eq-cp-hns\ e-tPm-Mv Io-gS¡n jn-t√mMv: sF eo-Kv ^p-Sv-t_mfn¬ C∂-se \-S-∂ a¬-k-cØn-¬ H-∂mw-ÿm-\-°mcm-b _w-K-eq-cp F-^v.kn-sb e-tPmMv jn-t√mMv 3˛0\v X-I¿Øp. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ Cu-kv-‰v _w-Kmƒ 3˛1\v c-Mv-Z-Pn-sb-Zns\bpw N¿-®n¬ 3˛2-\v ]q-s\sb-bpw _-Km-≥ 3˛1\v k-v-t]m¿´n-Mn-s\bpw tXm¬-∏n®p.

tI-c-f {]o-an-b-À eo-Kv: Cu-KnÄ-kv F-^v.-kn-.tPXm-¡Ä Cu-KnÄ-kv F-^v.kn. 3 þ F.Pn-.F-kv. Xn-cp-h-\-´-]p-c-w 1 tIm-´-bw: {]-Ya - cm-w-tIm tI-cf - {]o-an-b¿ eo-Kv ^pSvt- _m-ƒ IncoSw CuKnƒkv F^v.-kn°v. C∂se \-S∂ ss^-\-en-¬ F.-Pn-.F-kv Xn-cp-h\-¥-]p-c-sØ H-∂ns\-Xn-tc aq-∂p tKmfp-Iƒ-°v ]-cm-P-bs∏-Sp-ØnbmWv CuKn-ƒ-kv- Nmw-]y≥-]´w kz-¥-am-°n-b-Xv. a¬k-cØ - n¬ XpS-°w apX¬ B-[n-]- tP-Xm-°fmb Cu-Knƒ-kv F-^v.kn. Sow Xyw ]p-e¿-Øn-b Cu-Knƒ-kv B-Zy ]-Ip-Xn-bn¬ Xs∂ c≠p tKm- bn-eq-sS eo-Uv D-b¿-Øn. F.Pn-.F-kn-s‚ a-dp-]S- n fp-Iƒ t\Sn. 18, 20 an-\n‰p-If - n¬ s^-en-Ivk - v Nn-Sn tKmƒ 72-mw an-\n-‰n¬ \-k-dp-±o-\m-Wv t\-Sn-b-Xv. t\-Sn-b Cc´ tKm-fp-I-fn-eq-sS-bm-Wv Cu-Knƒ-kv tIm-´-bw \-K-c-k-`m-[y-£≥ Fw ]n k-t¥m-jv - W - w sN-bvX - p. ap-t∂-dn-b-Xv. 70-mw an-\n-‰n¬ kn-In-_p sIm-t°m- Ip-am¿ t{Sm-^n-Iƒ hn-Xc


CMYK

12 tImgnt°mSv

24 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

`o-I-cm-{I-a-W-¯n-s\-¯n-b \m-ep-t]-sc A-d-kv-äv sN-¿-s¸-«-Xv UÂ-ln Im-Wm-s\-¯n-b hn-ZymÀ-Yn-sb-¶v A-d-Ìv sN-bv-sX-¶v UÂ-ln t]m-en-kv

CMYK

\yq-U¬-ln: Xn-c-s™-Sp-∏v ka-b-Øv U¬-ln-bn¬ `o-I-cm-{Ia-W-Øn-\p ]-≤-Xn-bn-s´-∂mtcm-]n-®v \m-ep-t]-sc U¬-ln t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]mIn-kv-Xm≥ kz-tZ-in h-Jm-kv F∂ kn-bm-D¿-d-“m≥(25), cm-Pÿm-\n-se P-bv-]q¿ kz-tZ-in apl-Ω-Zv a-lv-dq-^v(21), _n-lm¿ kz-tZ-in-bpw P-bv-]q-cn¬ ]Tn°p-I-bpw sN-øp-∂ ap-l-Ω-Zv hJm¿ A-k¿(21), tPm-[v-]q¿ kztZ-in Jm-en-Zv F-∂ jm-Jn-_v A≥-km-cn F-∂n-h-sc-bm-Wv U¬-ln t]m-en-kv kv-s]-jy¬ sk¬ cm-P-ÿm-\n¬-\n-∂v A-dÃv sN-bv-X-Xv. C-¥y≥ ap-Pm-ln-±o≥ t\-Xmhv bm-ko≥ `-SvI - e - n-s‚ A-Sp-Ø A-\p-bm-bn-bm-Wv h-Jm-kv F∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. tZ-io-

b A-t\z-jW - G-P≥-kn C-bmfp-sS X-eb - v° - v 10 e-£w cq-] hne-bn-´n-cp-∂p. kvt- ^m-SI - h - k - vX - p°-sf-∂p kw-ib - n-°p-∂ \n-ch - [n h-kv-Xp-°ƒ C-h-cn¬-\n-∂p ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xm-bpw t]m-en-kv hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]-db - p-∂p.c-l-ky hn-h-c-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se A-Pv-ao¿ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬-\n-∂m-Wv h-Jm-kns\ A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-bmfn¬-\n-∂v e-`n-® hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv a-‰p aq∂p-t]-sc-bpw cm-P-ÿm-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬-\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-X-sX-∂v t]m-en-kv A-hIm-i-s∏-´p. ]m-In-kv-Xm-\n¬-\n∂v ssk-\n-I ]-cn-io-e-\w t\-Snb h-Jm-kv 2010¬ \o-∏mƒ h-gnbm-Wv C-¥y-bn-se-Øn-b-Xs{X. U¬-ln Pp-am-a-kv-Pn-Zv B{I-a-Ww, hm-c-Wm-kn kv-t^m-S-

\w, apw-ss_ kv-t^m-S-\w, ]qs\ kv-t^m-S-\-]-c-º-c, ssl-Zcm-_m-Zv kv-t^m-S-\-]-c-º-c Xp-Sßn-b-h-bn¬ C-bmƒ-°p ]-¶ps≠-∂v t]m-en-kv hy-‡-am-°n. bm-ko≥ `-Sv-I-en-s\ t]m-enkv A-dk - v‰ - v sN-øp-tºmƒ h-Jmkv aw-Ke - m-]p-cØ - m-bn-cp-∂p Xma-kw. A-dk - v‰ - n-s\ Xp-S¿-∂v aw-Kem-]p-cw hn-Sm≥ ]m-In-kv-Xm-\nep-≈ dn-bm-kv `-Sv-I¬ C-bm-ƒ°p \n¿-tZ-iw \¬-In. Xp-S¿-∂v aq-∂p-am-kw h-Jm-kv aq-∂m-dn¬ ho-Sv hm-SI - b - vs - °-Sp-Øp Xm-ak - ns®-∂pw C-¥y≥ ap-Pm-ln-±o≥ {]-h¿-Ø-I-\m-b sX-lv-ko≥ A-‡¿ F-∂ tam-\p-hpw C-hnsS F-Øn-bn-cp-∂X - m-bpw t]m-enkv ]-d™ p. aq-∂m-dn¬-\n-∂p hn´-ti-jw H-Uo-j, ]-›n-a-_wKmƒ, a-lm-cm-{„ F-∂n-hn-S-ßfn-em-Wv C-bmƒ Xm-ak - n-®n-cp-∂sX-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p.-

\m-«p-ImÀ tdm-Uv D-]-tcm-[n¨p

P-bv] - q¿ ko-Xm-]p-cb - n-se Pn.-sF.-Sn. tImf-Pn-se F≥-Pn-\o-bd - n-Mv hn-Zym¿-Yn-bp-amb ap-lΩ - Z- v h-Jm¿ A-kd - n-s\ tam-Nn-∏n°-Ws - a-∂m-Wv B-hi - yw. C-bm-sf C-∂se cm-hn-se G-gp-aW - n-°v Pm-an-bm-\K - d - nse A-_p¬-^-k¬ F≥-t¢-hn¬-\n-∂v kvs - ]-jy¬ sk¬ X-´n-s°m-≠p-t]m-hpI-bm-bn-cp-s∂-∂p \m-´p-Im¿ ]-db - p-∂p. F-∂m¬, cm-P-ÿm-\n¬-\n-∂v A-dÃv sN-bv-sX-∂m-Wv t]m-en-kv ]-d-bp-∂Xv. C-Xn-se ssh-cp-[yw \m-´p-Im¿ Nq-≠n°m-´n. tNm-Zyw-sN-øm-\m-bn H-cm-sf I-kv‰-Un-bn-se-Sp-Øn-cp-s∂-∂v t]m-en-kpw

Sn ]n h[t¡kv: \n-e-]m-Sn hn F-kv Dd-¨p\nÂ-¡p-¶p-t−m-þsN-¶n-¯e 

sP.F-kv.Fkv, kn.Fw.]n. hn-`m-K-§fp-sS Imcyw ]n¶oSv  Ku-cn-b-½ bp.Un.F-^v. hn-«-Xn k-t´m-jw

sIm-®n: Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h[-t°-kv kn.-_n.-sF-°v hn-SW-sa-∂ \n-e-]m-Sn¬ hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ C-t∏m-gpw D-d®p- \ n¬- ° p- ∂ p- t ≠m- s b- ∂ p hy-‡-am-°-W-sa-∂p a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e. F-d-Wm-Ipfw {]-kv ¢-∫n-s‚ \n-e-]m-Sv-˛ 2014 ap-Jm-ap-Jw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. c-a-bp-sS B-h-iy-{]-Im-cw Sn ]n h-[-t°-kv kn.-_n.-sF°p hn-Sm-\p-≈ Xo-cp-am-\-Øn\v hn F-kv \¬-In-b I-Øpw k¿-°m-cn-s\ kzm-[o-\n-®n-´p≠v. ^-bm-kpw Sn ]n h-[-Ønse Ip-‰-hm-fn-I-fpw X-Ωn-ep-≈ _-‘w A-t\z-jn-°-W-sa-∂p

I-Øn¬ ]-d-bp-∂p-≠v. C-Xp-IqSn I-W-°n-se-Sp-Øm-Wv tI-kv kn.-_n.-sF-°v hn-´-sX-∂pw cta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. F∂m¬ hn F-kv C-t∏mƒ kzo-Icn-®n-cn-°p-∂ \n-e-]m-Sv A-]lm-ky-am-Wv. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ B¿.Fw.-]n. D-≠m-°n-b-Xn-\p ]n∂n¬ hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μs‚ i-‡-am-b t{]-c-W-bp-≠mbn-cp-∂p. hn F-kn-s‚ i-‡-\mb A-\p-bm-bn B-bn-cp-∂p Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥. tI-kv ]m¿-´n A-t\z-jn-®p-I-gn-™p. A-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ c-a-bpw tI-c-f k-aq-l-hpw C-Xp hn-izkn-°-W-sa-∂m-Wv hn F-kv Ct∏mƒ ]-d-bp-∂-Xv. Xm-s\-Sp-

Ø F-√m \n-e-]m-Sp-I-fpw X-a- \-߃ \-S-Øn-b-Xn-s‚ t]kv-I-cn-®p-sIm-≠v {]-Xn-]-£ cn¬ hn F-kn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn t\-Xm-hn-s‚ ÿm-\w kw-c-£n- kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-Wv ]m¿-´n sk-{I-t´-dn-b-‰v t\-c-sØ tI{μ t\-Xr-Xz-tØm-Sv B-h-iys∏-´-Xv. hn F-kn-s‚ \n-e-]m-Svam-‰-tØm-sS ]m¿-´n A-t±-ltØm-Sp kzo-I-cn-®n-cp-∂ \n-e]m-Sn-epw am-‰w-h-∂n-´p-t≠m-sb∂v ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ hy-‡am-°-W-sa-∂pw c-ta-iv sN-∂nØ-e B-h-iy-s∏-´p.Ku-cn-b-Ω-sb X-ß-fm-cp-a-√ bp.-Un.-F-^n¬ \n-∂p ]-d-™phn-´-Xv. A-h¿ kz-¥w C-„-Øn°m-\p-≈ X-{X-∏m-Sn-em-Wv hn \m-Wp t]m-b-Xv. bp.-Un.-F-^nF-kv C-t∏mƒ. am¿-Iv-kn-Ãv \v bp.-Un.-F-^n-t‚-Xm-b {]-h¿se-\n-\n-Ãv kw-L-S-\m X-Xz- Ø-\-ssi-en-bp-≠v. F-√m I߃-°p hn-cp-≤-am-b {]-h¿-Ø- £n-Iƒ-°pw ]-cn-K-W-\-bpw

"Ip-Sn-sh-Å-sa-¯n-¡m³ I-gn-bm-¯-hÀ thm-«pw tNm-Zn-¨v h-tc-−' 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

sXm-Sp-]p-g: P-e-tk-N-\-a{¥n-bp-sS kz-¥w \m-Sm-b sXm-Sp-]p-g-bv-°p k-ao-]w Be-t°m-Sv C-©n-bm-\n-t°m-f\n-bn¬ F-Øp-∂-h¿-°v H-cp ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv Im-Wmw. tIm-f-\n-bn-se 300Hm-fw ho-Sp-

C-tßm-t´-°v thm-´p-tNm-Zn®p h-∂n-´n-√.C-©n-bm-\n-°m-cp-sS IpSn-sh-≈-Zp-cn-Xw th-\-en¬ am-{X-ap-≈-X-√. tIm-f-\n-°mcp-sS ssZ-\w-Zn-\ I-„-∏m-Sp-Ifp-sS `m-K-am-Wv. H-Sp-hn¬ kln-sI-´m-Wp Ip-Sn-sh-≈-saØn-°m-sX thm-´p-tX-Sn-sb-

C-©n-bm-\n-t°m-f-\n-bn¬ ÿm-]n-® t_m¿-Uv

CMYKIƒ-°p ap-ºn-epw Cu t_m¿Up-≠v. Ip-Sn-sh-≈-£m-a-Øn\p im-iz-X ]-cn-lm-c-ap-≠m°p-∂-Xp-h-sc H-cp cm-jv-{So-b°m-c-\pw Cu ho-´n-te-°p thm-´p-tNm-Zn-®p h-c-cp-Xv F∂m-Wv t_m¿-Uv ]-d-bp-∂-Xv. C-Xn-s\-°p-dn-®-dn-™n-´mtWm F-∂-dn-bn-√ H-scm-‰ ÿm-\m¿-Yn-bpw C-Xp-h-sc

Øp-∂-h-sc B-´n-tbm-Sn-®psIm-≠p-≈ t_m¿-Uv ÿm]n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. a-{¥n-bp-sS ]m¿-´n `-cn-°p∂ B-e-t°m-Sv ]-©m-b-Ønem-Wv C-©n-bm-\n-t°m-f-\n. 300 Ip-Spw-_-ß-fn-em-bn 1700¬-∏-cw thm-´p-≠v C-hn-sS. ]©m-b-Øv saw-_¿ kn.-]n.-FΩn-s‚ B-fm-Wv. C-hn-sS Ip-

Sn-sh-≈-sa-Øn-°p-∂ ]-≤Xn-°m-bn k¿-th \-S-Ønt∏m-bn-´v 50 h¿-j-am-bn. ]-ebn-S-ß-fn-em-bn \m-ev Iq-‰≥ Sm-¶p-I-fpw ss]-∏p-I-fpw ÿm-]n-®-sXm-gn-®m¬ a-s‰m∂pw kw-`-hn-®n-√. C-\n-bpw sh-≈-sa-Øm-Ø ]-≤-Xn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w 10 h¿-jw apºv \-S-Øn N-cn-{X-sa-gp-Xm\pw hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-°p Ign-™p. sXm-Sp-]p-g-bn¬ \n-∂p-≈ ss]-∏v-sse-\n¬ \n-∂v I-W£≥ sIm-Sp-Øm¬ sh-≈w Sm-¶p-I-fn-se-Øpw. F-∂m¬ A-Xn-\p I-gn-™n-´n-√. aq-∂v In-tem-ao-‰¿ Zq-sc-bp-≈ ]©m-b-Øp-In-W-dn¬ \n-∂mWv tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ Zn-hk-hpw sh-≈w ho-´n-se-Øn°p-∂-Xv. h-≠n-hn-fn-®p sh-≈-saØn-°-W-sa-¶n¬ 500 cq-] sN-e-hm-Ipw. C-Xn-\p {]m-]vXn-bp-≈-h-c-√ Iq-en-∏-Wn°m-cm-b tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ. \m-ev In-tem-ao-‰¿ Zq-sc C©n- b m- \ n- ° - \ m- e n- s e- Ø nbm-Wp tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ Ip-fn-°p-I-bpw Xp-Wn A-e°p-I-bpw sN-øp-∂-Xv. tIm-f\n-°m-cp-b¿-Øn-b t_m¿Un-s\-°p-dn-®v A-dn-™-tXmsS "R-߃ Cu \m-´p-Im-c√' F-∂ `m-h-Øn-em-Wp ÿm-\m¿-Yn-I-fpw A-h-cp-sS t\-Xm-°-fpw.-

kzm-X-{¥y-hpw bp.-Un.-F-^n¬ \¬-Im-dp-≠v. t]m-hp-∂ B-fpI-sf ]n-Sn-®p-\n¿-Øm≥ Xm¬∏-cy-an-√. G-Xm-bm-epw Ku-cn-bΩ ]p-d-Øp-t]m-b-Xn¬ h-f-sc k-t¥m-j-ap-≠v. C-S-Xp-ap-∂Wn-bn¬ A-h¿-°v F-√m kuI-cy-hpw In-´p-a-t√m-sb-∂pw cta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. kn.-Fw.-]n-bn-se ]n-f¿-∏v Zu¿-`m-Ky-I-c-am-Wv. kn.-Fw.-]nbn-se `n-∂n-∏v H-gn-hm-°m≥ Xm\pw ap-Jy-a-{¥n-bpw ]-c-am-h-[n {i-an-®-Xm-Wv. A-h-ti-jn-°p∂ kn.-Fw.-]n, sP.-F-kv.-F-kv. hn-`m-K-ß-sf bp.-Un.-F-^n¬ \n¿-Øp-∂-Xv N¿-®-sN-bv-Xv Xocp-am-\n-°p-sa-∂pw c-ta-iv sN∂n-Ø-e ]-d-™p.-

sP.-Un.-F-kn ¥m-aÀ Xm-c-§Ä-¡v AÂ-¸m-bp-Êv _mw-•q¿: cm-{„o-b-Øn¬ H-cp ssI t\m-°m-sa-∂p I-cp-Xn P\-Xm-Z-fn¬(sk-Iyp-e¿) tN-cp∂ kn-\n-am-Xm-c-߃ ap-gp-h≥ A-[n-Iw ssh-Im-sX Iq-sSm-gnbp-∂p. {]-Xo-£n-® t\-´w sImøm≥ km-[n-°m-Xm-hp-∂-tXmsS-bm-Wv Xm-c-߃ ]p-Xn-b emh-Ww tX-Sn t]m-hp-∂-Xv. I-∂-U-bn¬ G-Xm-\pw kn\n-a-Iƒ \n¿-an-®n-´p-≈ ap≥ apJy-a-{¥n F-®v Un Ip-am-c-kzman-bm-Wv B _-‘w D-]-tbm-Kn®v ]-e Xm-c-ß-sf-bpw ]m¿-´nbn-te-°v ssI-]n-Sn-®v sIm-≠ph-cp-∂-Xv. sP.-Un.-F-kv. hn-´v _n.-sP.-]n-bn¬ tN¿-∂ \-Sn c£n-X-bm-Wv ]-´n-I-bn¬ G-‰hpw ]p-Xn-b Bƒ. c-£n-X-bv°p ap-ºv ap≥ tI-{μ-a-{¥n-bmbn-cp-∂ \-S≥ Fw F-®v Aw-_co-jv, am-f-hn-I, ]q-Pm-Km-‘n Xp-S-ßn-b-h¿ Ip-d-®p-Im-ew ]m¿-´n-tbm-sSm-∏w \n-∂v th-sd hgn tX-Sn-t∏m-b-h-cm-Wv. Aw-_-co-jv tIm¨-{K- neq-sS-bm-Wv cm-{„o-b-Øn-seØn-b-sX-¶n-epw ]n-∂o-Sv P-\Xm-Z-fn¬ tN-cp-I-bm-bn-cp-∂p. 12mw tem-Iv-k-`-bn-te-°v amfiy-bn¬-\n-∂v Xn-c-s™-Sp°-s∏-´p. Xp-S¿-∂v Zƒ hn-´v ho-

Xr-W-aq-en-s\-bpw C-S-Xn-s\-bpw tXmÂ-¸n-¡m³ sam-Ã-bp-sS a-lm-k-Jyw sIm¬-°-Ø: kn.-]n.-Fw. hn-aX t\-Xm-hv A-_v-Zp¿-d-km-Jv sam-√-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ apkv-enw-˛-Z-en-Xv a-lm-k-Jy-Øn-\v {i-aw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn kwÿm-\-sØ 38 \yq-\-]-£-˛-Z-enXv kw-L-S-\-I-fp-sS tbm-Kw hnfn-®p-tN¿-Øp. sam-√ ]p-Xp-Xmbn cq-]o-I-cn-® tkm-jy¬ P-kv‰n-kv ]m¿-´n-bp-sS Hm-^n-kn-emWv C-S-Xn-s\-bpw Xr-W-aq¬ tIm¨-{K- n-s\-bpw ]-cm-P-bs∏-Sp-Øm≥ B-lzm-\w-sN-bvXp-sIm-≠v a-lm-k-Jy-Øn-s‚ cq-]o-I-c-W-tbm-Kw \-S-∂-Xv. \yq-\-]-£-߃-°pw Z-en-XpIƒ-°pw th-≠n {]-h¿-Øn-°p∂ ]m¿-´n-I-fp-sS thm-´p-Iƒ `n-

∂n-®p-t]m-hm≥ ]m-Sn-s√-∂v sam-√ ]-d-™p. 2016se \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\p-≈ ap-s∂m-cp-°am-Wv Cu tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v. \n-e-hn¬ k-Jy-ans√-¶n-epw ]-e ]m¿-´n-I-fpw ko‰v [m-c-W-bn-se-Øn-bn-´p-s≠∂pw sam-√ ]-d-™p. tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø kw-L-S-\-I-fn¬ 13 F-Æw Z-enXv-˛ \yq-\-]-£ cm-{„o-b-∏m¿-´nI-fpw 25 F-Æw km-aq-ln-I-kwL-S-\-I-fp-am-Wv. tkm-jy¬ U-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n Hm-^v C¥y(F-kv.-Un.-]n.-sF.-), sh¬s^-b¿ ]m¿-´n Hm-^v C-¥y, Hmƒ C-¥y bp-ss\-‰-Uv U-tam-

{Im-‰n-Iv {^-≠v(F.-sF.-bp.-Un.F-^v.-), _-lp-P≥ ap-‡n ]m¿´n, ap-kv-enw eo-Kv, Pw-C-øØp¬ D-e-am-sb ln-μv, aq¬-\nhm-kn ap-‡n {^-≠v, Pm¿-Jfiv ap-‡n tam¿-®, t{K-‰¿ Iq®v _n-lm¿ ]o-∏nƒ-kv A-tkmkn-tb-j≥, _-lp-P≥ k-am-Pv ]m¿-´n, \n¿-Pm-Xo-b k-am-Pv _n]m¬-_n ]m¿-´n, Z dn-]-ªn-°≥ ]m¿-´n Hm-^v C-¥y Xp-S-ßn-b cm-{„o-b-∏m-¿-´n-Iƒ k-Jy-Ønepƒ-s∏-Sp-∂p. \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ ]m¿-´n-Iƒ H-cp-an-®v t]m-cmSm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn tbm-KØn-s‚ I¨-ho-\¿ ^m-dq-Jv Alv-a-Zv ]-d-™p.

Ip-Seq-cn¬ F.sF.-F.Un.Fw.sI. t\-Xm-hpw X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n-bpam-b P-b-efn-XbpsS Xnc-s™-Sp∏v {]-Nm-c-W-]-cn-]m-Sn-s°Øn-b A-\p-bm-bnIƒ

≠pw tIm¨-{K- n-te-°p Xs∂ tN-t°-dp-I-bm-bn-cp-∂p. ]q-Pm-Km-‘n P-\p-h-cn-bnem-Wv sP.-Un.-F-kn¬ tN¿-∂Xv. h-∂ D-S≥ ]m¿-´n-bp-sS bph-P-\-hn-`m-K-Øn-s‚ h¿-°n-Mv {]-kn-U‚m-bn \n-b-an-°-s∏´p. F-∂m¬, _n.-sP.-]n. t\-

]m¿-´n hn-Sm-\p-≈ Im-c-W-sa∂p ]-d-™ A-h¿ Iq-Sp-X¬ hn-i-Zo-I-cn-°m≥ X-øm-dm-bn-√. _n.-sP.-]n-bp-sS h-‡-hm-Wnt∏mƒ am-f-hn-I. am-fiy tem-Iv-k-`m a-fie-Øn-te-°v ]-cn-K-Wn-°m-sX X-s∂ X-g-s™-∂m-Wv c-£n-

c-£n-X-, Aw-_-cojv, am-f-hn-I, ]q-P Km-‘n Xm-hv A-b-\p¿ a-Rv-Pp-\m-Yv hna¿-i-\-hp-am-bn h-∂-t∏mƒ Xs∂ ]n-¥p-W-bv-°m≥ ]m¿-´n t\-Xm-°-fm-cpw X-øm-dm-bn-s√∂p ]-d-™v A-[n-Iw ssh-ImsX X-s∂ A-h¿ sP.-Un.-Fkv. hn-´p. C-t∏mƒ I¿-Wm-S-I P-\Xm ]-£(sI.-sP.-]n)bn-emWp ]q-P. 2012 am¿-®n¬ sP.Un.-F-kn-¬ tN¿-∂ am-f-hn-I H-cp-h¿-j-hpw H-º-Xp-am-k-hpw I-gn-™-t∏mƒ _n.-sP.-]n-bnte-°p t]m-bn. \n-cm-i-bm-Wv

X-bp-sS B-tcm-]-Ww. tZ-io-b {]-kn-U‚ v tZ-h-Ku-U-bpw Ipam-c-kzm-an-bpw am-fiy-bn¬ a¬-k-cn-∏n-°m-sa-∂v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-s∂-¶n-epw ko-‰v kn F-kv ]p-´-cm-Pp-hn-\v \¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. A-Xn-\n-sS, jn-tam-K-bn-se sP.-Un.-F-kv. ÿm-\m¿-Yn KoX in-h-cm-Pv-Ip-am-dn-s‚ `¿Øm-hv \-S≥ in-h-cm-Pv-Ip-am¿ `m-cy-°p th-≠n am-{X-ta {]Nm-c-W-Øn-\n-d-ßq-sh-∂v {]Jym-]n-®p.

I-Å-thm-«v X-S-bp-¶ I-dp-¯ s]m-«v 

sI ap-Po-_v d-“m≥

tIm-´° - ¬: cm-Py-sØ P-\-ßfp-sS ln-X-a-dn-bm-\p-≈ {]-{Inb-°p-ta¬ I-≈t- hm-´p-Iƒ - IpXn-c-I-b-dn-bm¬ F-√mw Xm-dpam-dm-hn-t√. A-Xn-\p X-S-bn-Sp∂-Xv hn-c-ep-I-fn¬ Nm-en-°p∂ I-dp-Ø s]m-´m-sW-∂v Adn-bm-Øh - ¿ A-]q¿-ha - m-Wv. Cß-s\ Xn-c-s™-Sp-∏n-\v thm´¿-am-cp-sS hn-c-en¬ ]p-c-´m-\p≈ a-jn-sb-Øp-∂-Xv ssa-kqcn¬ \n-∂m-Wv. I¿-Wm-S-I-bnse s]m-Xp-ta-J-e I-º-\n-bmb ssa-kq¿ s]-bn-‚ v B‚ v hm¿-Wn-jn-Mv I-º-\n-bm-Wv ajn \n¿-an-°p-∂-Xv. C-¥y-bnse G-I thm-´n-Mv a-jn \n¿-amW I-º-\n-bm-b ssa-kq¿ Iº-\n tem-I-Øn-se ap≥-\n-c I-º\ - n-If - n-sem-∂m-Wv.C-¥y-bn-se 125 tIm-Sn P-\߃ t]m-fn-Mv _q-Øn-se-Øptºmƒ A-h-sc Im-Øv I-º-\nsbm-cp-°p-∂ am-{¥n-I a-jn-bpap-≠m-hpw. ]p-Xp-Xm-bn cq-]wsIm-≠ sX-e-¶m-\ kw-ÿm\-a-S-°w sam-Øw 29 kw-ÿm\-ß-fn-se Xn-c-s™-Sp-∏n-\p≈ a-jn C-Xn-\-Iw X-øm-dm-bn´p-≠v. km-[m-c-W 2 B-gv-N-bnte-sd a-jn C-f-In-t∏m-hm-sX \n¬-°p-∂-Xn-\m¬ I-≈-thm´v C-Xn-eq-sS X-S-bm≥ km-[n°p-sa-∂m-Wp {]-Xo-£. 2009 se Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 12 tIm-Sn cq-] a-jn-°p th-≠n-bm-Wv sNe-h-gn-®-Xv. C-{]m-h-iyw Xn-c-

s™-Sp-∏v sN-e-hv I-W-°m°n-b-Xv ]-cn-K-Wn-°p-tºmƒ ajn-°v G-I-tZ-iw 100 tIm-Sntbm-fw cq-] hn-e-h-cp-sa-∂mWp kq-N-\.kn¬-h¿ ss\-t{S-‰pw a-‰p Nm-b-°q-´p-I-fpw B-\p-]m-XnIw tN¿-Øm-Wv Cu am-{¥n-I a-jn \n¿-an-°p-∂-Xv. 1937¬ ssa-kq¿ cm-Pm-hm-bn-cp-∂ ssa¬-]m-Sn Ir-jvW - c - m-P s]m-Ub - dm-Wv I-º\ - n Xp-Sß - n-bX - v. 1940-

¬ C-Xv s]m-Xp-ta-Je - m ÿm-]\-am-°n am-‰n. 1962se s]m-XpXn-cs - ™-Sp-∏n-em-Wv cm-Py-Øv B-Zy-am-bn thm-´¿-am-cp-sS ssI-bn¬ a-jn ]p-c-≠-Xv. A∂p-ap-X¬ C-∂p-hs - c-bp-≈ Xnc-s™-Sp-∏p-If - n-te-°v a-jn \n¿-an-°p-∂X - v Cu I-º\ - n-bm-Wv. A-¥m-cm-jv-{S s]m-Xp-Xn-cs™-Sp-∏p-I-fn-te-°pw I¿Wm-S-I-bn¬ \n-∂v a-jn I-b-‰nt∏m-hp-∂p-≠v. a-jn \n¿-am-WØn-eq-sS tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-] e-`n-°p-∂ I¿-Wm-S-I k¿-°m¿ C-{]m-h-iyw I-≈-thm´v X-S-bm-\m-bn {]-tXy-I-X-cw a-jn cq-]-s∏-Sp-Øm-\p-≈ Xøm-sd-Sp-∏n-em-Wv.-

Sn ]n-sb sIm-Ãm³ jw-ko-À k-lm-bw \Â-In-: sI sI c-a sIm-√w: h-S-I-c-bn-se kn.-]n.Fw. ÿm-\m¿-Yn F F≥ jwko¿ Sn- ]n sIm-e-]m-X-I-t°kn-se {]-Xn-I-sf k-lm-bn-®-ncp-∂-Xm-bn sI sI- c-a-. sIm-√w {]-kv-¢-∫v kw-L-Sn∏n-® tem-Iv-k-`-˛2014 kw-hm-Z ]- c n- ] m- S nbn-¬ kwkm- c n- ° pI-bm-bn-cp∂p A-h¿. Sn ]n- N{μ- t i- J - c s‚ sIm-e]m-X-Iw hS-I-c-bnse P-\-ß-fn¬ ap-dn-hm-bn \n-e\n¬-°p-∂p-≠v. A-Xp-sIm-≠v sIm-e-]m-X-IØn-se {]-Xn-I-sf k-lm-bn°m≥ Iq-´p-\n-∂ kn.-]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn-bm-b jw-ko-¿ i‡-am-b Xn-cn-®-Sn t\-cn-Sp-sa- k-t¥m-jhpw k-¶-Shpw km-£n-bm-hp-∂ km-bm-”w. tIm-gn-t°m-Sv _o-®n¬ \n-s∂m-cp ImgvN t^m-t´m: F B¿ kn A-cp¨ ∂pw c-a ]-d-™p. RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-56. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. _-Sv-e-lu-kv hym-P G-‰p-ap-´-en-\p-ti-jw {]-tZ-i-sØ P-\-߃ Pm-{K-X-bn-em-Wv. kv-s]-jy¬ sk¬ \n-c-h-[n X-h-W C-hn-sS-\n-∂v bphm-°-sf X-´n-s°m-≠p-t]m-bn Xo-{h-hmZ-t°-kp-I-fn¬ Ip-cp-°n-bn-cp-∂p. kv-s]jy¬ sk¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-ti-jw tI-kpI-fn¬ Ip-Sp-°p-∂ ]-e-cpw h¿-j-߃°p-ti-jw \n-c-]-cm-[n-I-fm-sW-∂p sXfn-bm-dm-Wv ]-Xn-hv. P-Ωp-I-iv-ao¿ k¿-°m-cn-s‚ {]-tXy-I Io-g-S-߬ ]m-t°-Pn-\v A-\p-kr-X-ambn Io-g-S-ßm-s\-Øn-b ap≥ ln-kv-_v {]h¿-Ø-I≥ en-bm-J-Øv A-en-sb kv-s]jy-¬ sk¬ A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p. tlm-fn-tbm-S-\p-_-‘n-®v Xo-{h-hm-Zn-bm{I-a-Ww \-S-Øm-s\-Øn-b en-bm-J-Øns\ bp.-]n-bn-se sKm-c-Jv-]q-cn¬-\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-sX-∂m-bn-cp-∂p kv-s]-jy¬ sk-√n-s‚ hm-Zw. A-d-Ãv hn-hm-Z-am-bAdkv-‰v sNbv-X hn-Zym¿-Yn-sb hn-´-b-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m-´p-Im¿ tXm-sS F≥.-sF.-F. kw-`-hw A-t\z-jnU¬-ln-˛-t\m-bn-U tdm-Uv D-]-tcm-[n-°p∂p ®p. Io-g-S-ßm-s\-Øn-b en-bm-J-Øn-s\ k-Ω-Xn-°p-∂p-≠v.- Cu km-l-N-cy-Øn- tNm-Zyw-sN-øm-sa-∂p-am-Wp \m-´p-Im¿ ]- kv-s]-jy¬ sk¬ X-´n-s°m-≠p-t]m-hp¬ C-bm-sf hn-´-b-°-W-sa-∂pw B-h-iy- d-bp-∂-Xv. kv-s]-jy¬ sk¬ A-√m-Ø I-bm-bn-cp-s∂-∂m-Wv F≥.-sF.-F. Isa-¶n¬ \m-´p-Im-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ B¿-°pw C-bm-sf tNm-Zyw-sN-øm-sa- s≠-Øn-b-Xv.-

CMYK\yq-U¬-ln: C-¥y≥ ap-Pm-ln-±o≥ {]h¿-Ø-I≥ F-∂m-tcm-]n-®v U¬-ln t]men-kv kv-s]-jy¬ sk¬ A-d-Ãv sN-bv-X H-cmƒ U¬-ln Im-Wm-s\-Øn-b hn-Zym¿Yn-sb-∂p \m-´p-Im¿. C-bm-sf hn-´-b-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m-´p-Im¿ U¬-ln-˛t\m-bv-U tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. _n-lm¿ kz-tZ-in-bpw cm-Pÿ m-\n-se

Thejas Epaper general Edition 2014-03-24  

Thejas Epaper general edition. 2014-03-24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you