Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-69

12 t]Pv

■ `6.00

19 am¿®v 2014 _p[≥ tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n X-an-gv-\m-«n hn-j-hm-X-Iw iz-kn-¨v G-gp-t]À a-cn-¨p

ae-¸p-d¯pw Im-«p-Xo ]-S-cp-¶p; hb-\m-«n Xob-W-ªnÃ

Cu-tdm-Uv: Xp-Wn-®m-bw ]q-ip∂ ^m-Œd - n-bn-se Sm-¶n¬-\n-∂p≈ hn-jh - m-XI - w iz-kn-®v G-gpt]¿ a-cn-®p. A-hi - \ - n-eb - n-em-b H-ºX - p-t]-sc k¿-°m¿ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. s]-cp¥p-db - v° - S- p-Ø kn-]vt- Im-´v C≥U-kv{- Sn-b¬ t{Km-Øv sk‚-dnse ^m-Œd - n-bn-em-Wp kw-`h - w. Sm-¶n-\S- p-Øv tI-Sm-b tam-t´m¿ \-∂m-°p-Ib - m-bn-cp-∂ sXm-gnem-fn-If - m-Wv A-]I - S- Ø - n¬-s∏´-Xv. c-≠p sXm-gn-em-fn-If - m-Wv B-Zyw Sm-¶n¬ ho-WX - v. C-hs - c c-£n-°m≥ a-‰p-≈h - c - pw Sm¶n¬ Nm-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. hn-jhm-XI - w iz-kn-® G-gp-t]¿ kw`-hÿ e - Ø - p X-s∂ a-cn-®p. Bip-]{- Xn-bn¬ I-gn-bp-∂h - c - n¬ \m-ep-t]-cp-sS \n-e Kp-cp-Xc - a - mhb\mSv tXm¬-s∏-´n- h-\y-Po-hnk-t¶-X-Øn-¬ \m-bv°-´n tIm-f-\n-°-Sp-Øv sW-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. C-∂-se-bp≠m-b Im-´pXo

I-cp-hm-c-°p-≠v/I¬∏‰: aq\m-Sn ]-d-b≥-ta-´n¬ h≥ Xo-∏nSn-Øw. ssk-e‚ v-hm-en _-^¿tkm-Wn-t\m-Sp tN¿-∂p-In-S-°p∂ aq-\m-Sn, h-´-a-e, ]-d-b≥-ta-Sv `m-K-ß-fn-se h-\-`q-an-bn-epw kz-Im-cy hy-‡n-I-fp-sS Ir-jnbn-S-ß-fn-ep-am-Wv Xo ]-S¿-∂p]n-Sn-®-Xv. H-tc-k-a-bw aq-∂p `mK-ß-fn-em-bm-Wv Xo ]-S-cp-∂-Xv. sX-ßv, I-hp-ßv, d-_¿ a-cß-fpƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-f-I-fpw Po-hn-I-fpw Im-´p-Xo-bn¬ \-in®n-´p-≠v. Xo ]-S¿-∂ `m-K-Øv Ign-™ Zn-h-kw Im-´m-\-°q-´w \ne-bp-d-∏n-®n-cp-∂p. F-∂m¬, B\-Iƒ Xo-bn¬ s]-´-Xm-bn ÿnco-I-cn-°m-\m-bn-´n-s√-∂v h-\]m-e-I¿ ]-d-™p. B-Zn-hm-knIƒ Xm-a-kn-°p-∂ ]-d-b≥-ta-Sv tIm-f-\n `m-K-tØ-°pw Xo ]-S¿-

tam-Un-s¡-Xn-tc km-In-bm P-^v-cn ssl-t¡m-S-Xn-bnÂ

ssl-Z-cm-_m-Zv: 2002se Kp-Pdm-Øv I-em-]-Øn¬ ap-Jy-a{¥n \-tc-{μ-tam-Un-°pw a-‰p-≈h¿-°pw ip-≤n-]-{Xw \¬-In-b {]-tXy-I A-t\z-j-W-kw-L(F-kv.-sF.-Sn.-)Øn-s‚ dn-t]m¿´v i-cn-h-® sa-t{Sm-s]m-fn-‰≥ tIm-S-Xn-bp-sS D-Ø-c-hv tNmZyw-sN-bv-Xv I-em-]-Øn¬ sIm√-s∏-´ ap≥ tIm¨-{K-kv Fw.]n. C-lv-km≥ P-^v-cn-bp-sS hn[-h km-In-bm P-^v-cn sslt°m-S-Xn-bn¬ l-c-Pn k-a¿-∏n®p. I-em-]-Øn-\p ]n-∂n-se {In-an-\¬ Kq-Vm-tem-N-\-bv-°v tam-Un-sb-bpw a-‰v 59 t]-scbpw {]-Xn-I-fm-°-W-sa-∂m-Wv l-c-Pn-bn-se B-h-iyw. X-s‚ hm-Z-߃ ]-cn-K-Wn-°m-sX-bmWp sa-t{Sm-s]m-fn-‰≥ tIm-S-Xn F-kv.-sF.-Sn-bp-sS tI-kv A-hkm-\n-∏n-°p-∂ dn-t]m¿-´v AwKo-I-cn-®-sX-∂v km-In-b l-cPn-bn¬ Nq-≠n-°m-´n. l-c-Pnbn¬ \m-sf hm-Zw tIƒ-°pw.∂n-´p-≠v. sNm-Δm-gv-N ]p-e¿-s®bm-Wv Xo {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. \m-´p-Im-cpw h-\-]m-e-I-cpw tN¿-∂v Xo-b-Wbv-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw ]q¿-W-

h-\-¯n-\v XobnSp-¶-Xn-\n-sS bp-hm-hv ]n-Sn-bn sh-≈-ap-≠: h-b-\m-´n¬ h-\Øn-\v Xo sIm-Sp-°p-∂-Xn-\nsS bp-hm-hv h-\w-h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ-cp-sS ]n-Sn-bn-em-bn. h-c-bm¬ F-S-a-\ tIm-f-\nbn-se a-Sn-bq¿ _m-e-Ir-jv-W≥(37) B-Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. am-bpw hn-P-bn-®n-√. I-kv-Xq-cncw-K≥ hn-⁄m-]-\-Øn-s‚ ]cn-[n-bn¬ h-cp-∂ {]-tZ-i-Øv Htc-k-a-bw aq-∂n-S-ß-fn-em-bn Xo ]-S¿-∂-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-

®n-´p-≠v. F-∂m¬, ]m-›m-Xycm-Py-߃ d-jy-sb h-©n-s®∂pw D-s{I-bv-\n-se d-jy≥ AXn¿-Øn ew-Ln-s®-∂pw d-jy≥ {]-kn-U‚ v hv-fm-Un-an¿ ]pSn≥ B-tcm-]n-®p. ss{I-an-b-bn-se ln-X-]-cntim-[-\m-^-ew k-t¥m-j-I-cam-b kw-`-h-am-sW-∂v ap≥ tkm-hn-b-‰v {]-kn-U‚ v an-Jmtb¬ tKm¿-_-t®-hv ]-d-™p. ln- X - ] - c n- t im- [ - \ - b n- e q- s S ss{I-an-b-bn-se P-\-߃ djy-bn¬ tN-cm≥ B-{K-ln-°p∂p-sh-∂m-Wv hy-‡-am-hp-∂Xv. d-jy≥ `m-j kw-km-cn-°p∂ In-g-°≥ D-s{I-bv-\n-se P\-߃ A-h-cp-sS `m-hn Xo-cpam-\n-®-Xn-s‚ D-Zm-l-c-W-am-Wv ln- X - ] - c n- t im- [ - \ m- ^ - e - s a∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. ss{I-an-b F-°m-e-hpw djy-bp-sS `m-K-am-sW-∂v ]pSn≥ ss{I-an-b≥ P-\-X-sb A`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-Xp-sIm≠p ]-d-™p. d-jy≥ s^-U-tdj-\n¬ tN-cp-∂-Xn-\v ss{I-anb-°m-bn ]p-Xn-b N-´-ß-fpw A-

t±-lw {]-Jym-]n-®p. C-Xn-s\ ]n-¥p-W-bv-°m≥ A-t±-lw Fw.-]n-am-tcm-Sv B-h-iy-s∏-SpI-bpw sN-bv-Xp. ss{I-an-b djy-bn¬ tN¿-∂-Xn-s‚ HutZym-Kn-I-tc-J-I-fn¬ ]p-Sn-\pw ss{I-an-b≥ t\-Xm-°-fpw H-∏ph-®p.

Xn-¶-fm-gv-N-bm-Wv ss{I-anb≥ ]m¿-e-sa‚ v D-s{I-bv-\n¬\n-∂v kzm-X-{¥yw {]-Jym-]n-®Xv. ln-X-]-cn-tim-[-\-bn¬ ]s¶-Sp-Ø 97 i-X-am-\w thm-´¿am¿ D-s{I-bv-\n¬-\n-∂v th¿-]ncn-bp-∂-Xn-s\ ]n-¥p-W-®-Xmbn ss{I-an-b≥ D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®p.

A-©p sl-Î-dn Xm-sg-bp-Å ]m-d-a-S-IÄ-¡v ]-cn-Øn-Xn A-\p-a-Xn th-s−-¶p tI-c-fw

DÄt]PpIfnÂ

7

9

11 6 FUnäv t]PnÂ

°n-bn-cn-°p-∂-Xv. 2012 Un-kw_-dn-em-Wv B-Zy-am-bn k¿°m¿ J-\n-Iƒ-°v H-cp-h¿-jtØ-°v sse-k≥-kv ]p-Xp-°n\¬-In-b-Xv. Xp-S¿-∂v P-\p-h-cn 10\v D-Ø-c-hv ]p-Xp-°p-I-bpw sN-bv-Xp. k¿-°m¿ \-S-]-Sn, F√m Izm-dn-Iƒ-°pw ]-cn-ÿn-Xn A-\p-a-Xn th-W-sa-∂ Zo-]-Iv Ip-am¿-˛-l-cn-bm-\ tI-kn-se kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n ew-Ln®pw Un-kw-_¿ 20\v tI-{μ h\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-bw ]pd-s∏-Sp-hn-® X-Zv-ÿn-Xn tc-J-Ifp-sS a-d-hn-ep-am-sW-∂v tKm-hm ^u-t≠-j-\m-Wv tZ-io-b l-cnX-tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®-Xv. C-Ø-c-Øn¬ tI-c-f-k¿°m¿ 2000tØm-fw Izm-dn-Iƒ°v H-cp-h¿-j-tØ-°v Xm¬-°men-I sse-k≥-kp-Iƒ \¬-Insb-∂pw A-h¿ tIm-S-Xn-sb t_m-[n-∏n-®p. Cu Izm-dn-I-sf-

√mw A-Xo-h ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-e-I-fn-em-sW-∂pw A-h¿ B-tcm-]n-®n-cp-∂p. Izm-dn-Iƒ-°p k¿-°m¿ A\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-s≠-¶n¬ CXv A-Xo-h-Ku-c-h-I-c-am-sW∂p tIm-S-Xn \n-co-£n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. \-S-]-Sn kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n-I-fp-sS-bpw l-cnX-tIm-S-Xn D-Ø-c-hp-I-fp-sS-bpw ew-L-\-am-sW-∂pw A-]-e-]\o-b-am-sW-∂p a-\- n-em-°W-sa-∂pw tIm-S-Xn ]-d-™p. ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-hpw ]m-d-a-S-Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬Ip-∂-Xpw X-Ωn¬ _-‘-an-s√∂m-bn-cp-∂p tI-c-fw hm-Zn-®-Xv. F-∂m¬, C-°m-cyw th-sd l-cPn-bm-bn A-h-X-cn-∏n-°m≥ A\p- h - Z n- ° - W - s a- ∂ m- b n- c p- ∂ p tKm-h ^u-t≠-j-s‚ B-hiyw. tI-kv Cu am-kw 24\v ho≠pw ]-cn-K-Wn-°pw.-

F-∂m¬, A-ta-cn-°-bpw bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\pw ln-X]-cn-tim-[-\ \n-b-a-hn-cp-≤-amsW-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv. ss{Ian-b≥ P-\-X-sb tXm-°n≥-ap\-bn¬ \n¿-Øn-bm-Wp thm-s´Sp-∏v \-S-∂-sX-∂m-Wv D-s{I-bvs‚ B-tcm-]-Ww. s^-{_p-h-cn-bn-em-Wv d-jy≥ A-\p-Iq-e-i-‡n-Iƒ ss{Ian-b-bn¬ kzm-[o-\w D-d-∏n-®Xv. {]-t£m-`-ß-sf Xp-S¿-∂v Ds{I-bv≥ {]-kn-U‚ v hn-Œ¿ bm\p-tIm-hn-®v d-jy-bn-te-°p ]em-b-\w sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿∂m-bn-cp-∂p C-Xv. ss{I-an-b-sb kz-X-{¥-cm{„-am-bn {]-Jym-]n-°p-∂ I-cSp-_n-√n-\v ]p-Sn≥ sNm-Δm-gv-N Aw-Ko-Im-cw \¬-In. Xp-S¿-∂v ss{I-an-b≥ t\-Xm-°ƒ-s°m∏w ]m-¿-e-sa‚n-se C-cp-k-`-Ifn-epw, ss{I-an-b F-∂pw d-jybp-sS `m-K-am-bn-cn-°p-sa-∂v At±-lw {]-Jym-]n-®p. {]-Xn-k‘n-bn¬ ]n-¥p-W-® ssN-\sb A-t±-lw \-μn A-dn-bn-°p- Ds{I-bv-\n-se knwt^-tdm-t]m-fn¬ d-jy-bp-sSbpw ss{I-an-b-bp-sSbpw ]-Xm-I-bp-ambn \m-´p-Im¿ I-bpw sN-bv-Xp.

]-Ýn-a-L-«w: I-c-Sp hn-Úm-]-\w C-d-§n 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn-se P\-hm-k-ta-J-e-I-fpw Ir-jn-bn-Sß-fpw tXm-´-ß-fpw ]-cn-ÿn-Xntem-e {]-tZ-i-ß-fn¬-\n-∂v H-gnhm-°n I-kv-Xq-cn-cw-K≥ k-an-Xn dn-t]m¿-´n¬ tI-{μ-k¿-°m¿ Ic-Sp hn-⁄m-]-\-an-d-°n. am¿-®v 10\v C-d-ßn-b-Xm-bn Im-Wn-®ncn-°p-∂ hn-⁄m-]-\w h-\w-˛-]cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-b-Øn-s‚ sh_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-®p. ]-cm-Xn k-a¿-∏n-°m≥ 60 Znh-k-sØ k-a-b-ap-≠v. ]-cm-XnI-fpw Iq-Sn ]-cn-K-Wn-®-ti-j-ambn-cn-°pw A-¥n-a-hn-⁄m-]-\w C-d-°p-I. tI-c-fw B-h-iy-s∏-´{]-Im-cw 3114.-3 N-Xp-c-{i In-temao-‰¿ {]-tZ-i-sØ ]-cn-ÿn-Xntem-e ta-J-e-bn¬-\n-∂v H-gn-hm°n-bm-Wv I-c-Sp hn-⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cn-°p-∂-Xv. sam-Øw 112 t]-Pp-≈ hn-

⁄m-]-\-Øn¬ G-gp t]-Pv Hm]-td-‰o-hv ]m¿-´pw a-‰p-≈-h ÿnXn-hn-h-c-°-W-°p-I-fpw `q-]-Sß-fp-am-Wv.- ÿn-Xn-hn-h-c-°-W°p-I-fn-epw `q-]-S-ß-fn-epw tIc-f-sØ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. tI-c-f-k¿-°m¿ ip-]m¿-i

Sp-°m≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´m-Wv tI-{μ-Øn-\p I-Øv \¬-In-bX - v. I-gn-™-h¿-j-sØ ]-≤-Xns®-eh - pw Cu h¿-jw ]p-Xn-b ]≤-Xn-Iƒ-°m-bn \o-°n-h® - Xp-Ibpw ]-cn-K-Wn-°p-tºmƒ hm-bv

]-cm-Xn-s¸-Sm³ 60 Zn-h-kw  ]p-Xn-b B-ip-]-{Xn-I-fpw ]m-Sn-à sN-bv-X C.-F-kv.-F-I-fp-sS AXn¿-Øn-bpw {Km-am-Sn-ÿm-\Øn-ep-≈ hn-h-c-ß-fpw ssP-hssh-hn-[y t_m-¿-Un-s‚ sh-_vssk-‰n-ep-s≠-∂v I-c-Sp hn⁄m-]-\w ]-d-bp-∂p. F-∂m¬, C-Xv sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-a-√. tI-c-f-Øn-se {Km-a-k-¶¬-∏w DØ-tc-¥y-bn¬-\n-∂p hy-Xy-kvX-am-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ tI-c-f-Øn-se k-a-{K-am-b ]p-Xn-

ÿm-\c - l - n-Xh - pw Zp-cp-t±-iy-]c - hp-am-sW-∂v [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn A-dn-bn-®p. C-Ø-c-Øn-ep-≈ bm-sXm-cp \n¿-tZ-i-hpw k¿-°m-cn-s‚ ]-cnK-W\ - b - v° - p h∂n-´n-√. tem-Ivk - `m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ `m-K-am-bp-

B-\p-Iq-ey§Ä \n-tj-[n-¡n-sÃ-¶v kÀ¡mÀ

]m-]c - n-[n D-b¿-Øm≥ A¿-lX - bp-s≠-∂m-Wv I-Øn-se [-\-hIp-∏n-s‚ A-hI - m-ih - m-Zw. AtXkabw, k¿-°m¿ Poh-\° - m-cp-sS eo-hv k-d≠ - ¿, ]n.F-^v. hm-bv-], `-h-\-hm-bv-] F∂n-h \n-tj-[n-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®X - m-b hm¿-Ø A-Sn-

b I-W-°p-Iƒ C-t∂m \m-sftbm X-s∂ ]p-d-Øn-d-ßp-sa-∂v ssP-h-ssh-hn-[y t_m¿-Uv sNb¿-am≥ tUm. D-Ω≥ hn D-Ω≥ ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn™m-te A-¥n-a hn-⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-°m-\m-hq. I-c-Sp hn-km-¼-¯n-I-{]-Xn-k-Ôn cq-£w; {S-j-dn-IÄ-¡p \n-b-{´-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: km-º-Øn-I{]-Xn-k‘ - n cq-£a - m-bX - n-s\ XpS¿-∂v kw-ÿm-\Ø - v {S-jd - n-Iƒ°p \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn. H-cp-Zn-h-kw {S-j-dn-bn¬-\n-∂v Hcp tIm-Sn-bp-sS _n-√v am-{X-ta ]mkm-°m-hq F-∂v [-\h - I - p-∏v \n¿tZ-iw \¬-In. {]-Xn-k-‘n a-dn-I-S-°p-∂-Xn\m-bn s]m-Xp-hn-]-Wn-bn¬-\n∂p-≈ hm-bv] - m-]c - n-[n Iq-´W - s - a∂v k¿-°m¿ tI-{μ-tØm-Sv B-hiy-s∏-´p. s]m-Xp-hn-]-Wn-bn¬\n-∂v k¿-°m-cn-\v I-S-sa-Sp-°mhp-∂ ]-cn-[n-bm-b 12,200 tIm-Sn cq-] ]n-∂n-´ km-l-N-cy-Øn¬ 500 tIm-Sn cq-] Iq-Sn hm-bv] - s - b-

\y-Po-hn-k-t¶-X-Øn-em-Wv C∂-se 11.-30 Hm-sS ho-≠pw Im-´pXo ]-S¿-∂-Xv. G-°¿ I-W-°n\v h-\w I-Øn-\-in-®p. ssh-Ipt∂-c-tØm-sS-bm-Wv Xo \n-b-

Pn-þ-8Â-\n-¶v d-jy ]p-d-¯v

11 t]À-Iq-Sn ]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p

kz¥w {]Xn-\n[n

C-∂-se ssh-Io-´v aq-t∂m-sS h-\w-h-Ip-∏n-s‚ t\m¿-Øv hb-\m-Sv Un-hn-j-\p Io-gn-ep-≈ am-\-¥-hm-Sn h-c-bm¬ Np-≈nbn¬ h-®m-Wv C-bm-sf ]n-SnIq-Sn-b-Xv. C-bm-sf C-∂p tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

{¥-W-hn-t[-b-am-b-Xv. D-®-tbmsS _m-Wm-kp-c a-e-\n-c-I-fnepw Im-´p-Xo ]-S¿-∂p-]n-Sn-®p. Ign-™ c-≠p-Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ tXm¬-s∏-´n h-\y-Po-hn-kt¶-X-Øn¬ am-{Xw 1,500 G-°dn-e-[n-Iw h-\-am-Wp I-Øn-\in-®-Xv. Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fnep-≠m-b Im-´p-Xo-bn¬ \n-c-h[n h-\y-Po-hn-Iƒ-°v Po-h-lm\n kw-`-hn-®-Xm-bn dn-t]m¿-´p-Ifp-≠v. F-∂m¬, A-[n-Ir-X-¿ CXv \ntj-[n®p. A-Xn-\n-sS, Xo-bn¬ N-Ø ar-K-ß-sf h-\]m-e-I¿ h-\-Øn¬ Ip-gn-®n-´Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-≠v. \msf h-\w-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W-\pw D-∂-X h-\-]me-I-cpw Pn-√-bn¬ k-μ¿-i-\w \S-Øpw.

ss{I-an-b d-jy-bp-sS `m-K-am-bn  IqSp-XÂ D]-tcm[w {]Jym-]n¨p

]m-cn-kv/tam-kv-tIm: Pn-˛8 cm{„-ß-fp-sS Iq-´m-bv-a-bn¬-\n∂v d-jy-sb ]p-d-Øm-°n. ss{I-an-b hn-j-b-Øn¬ D-s{Ibv-\pw d-jy-bpw X-Ωn¬ D-S-seSp-Ø kw-L¿-jm-h-ÿ-bp-sS ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv \-S-]-Snsb-∂v {^-©v hn-tZ-i-Im-cy-a{¥n tem-d‚ v ^m-_n-b-kv Adn-bn-®p. Pq-Wn¬ d-jy-bp-sS B-Xn-tY-b-Xz-Øn¬ tkm-®nbn¬ \-S-°m-\n-cn-°p-∂ Pn-˛8 D-®-tIm-Sn-bp-sS X-øm-sd-Sp-∏pIƒ a-‰v G-gp cm-{„-ß-fpw ths≠-∂p-h-®-Xm-bpw A-t±-lw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m ]-d-™p. sNm-Δm-gv-N bq-tdm-∏v-˛1 tdXn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°mUn-tbm-bn-em-Wv A-t±-lw C≥ kw-ÿm-\-Øv C-∂-se 11 t]¿-Iq-Sn \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I °m-cyw A-dn-bn-®-Xv. d-jy-sbmgn-sI-bp-≈ cm-Py-߃ H-cp-ank-a¿-∏n-®p. C-tXm-sS C-Xp-h®p-\n¬-°p-sa-∂v hy-‡-am-°nsc ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-h-cp-sS b tem-d‚ v, Iq-Sp-X¬ hn-i-ZmwF-Æw 27 B-bn. Xn-cp-h-\-¥]p-cw a-fi-e-Øn¬ tIm¨-{K- i-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-√. ss{I-an-b-bn-se d-jy≥ \-S-] n-se i-in X-cq-cpw kz-X-{¥Sn-sb Xp-S¿-∂v sNm-Δm-gv-N dcm-b F-kv a-Wn-bpw kp-\n¬ jy-s°-Xn-tc A-ta-cn-°-bpw Ir-jv-W-\pw ]-{Xn-I k-a¿-∏nbq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\pw Iq-Sp®p. B-‰n-ß-en¬ kp-\n¬ Irjv-W (kz-X-{¥≥), ]-Ø-\w-Xn- X¬ D-]-tcm-[-߃ {]-Jym-]n´-bn¬ cm-[m-a-Wn (F-kv.-bp.kn.-sF), B-e-∏p-g-bn¬ _n-μp (F-kv.-bp.-kn.-sF), Xr-iq-cn¬ [-\-]m-e≥ (tIm¨-{K-kv), Sn F¬ k-t¥m-jv (kz-X-{¥≥), h-b-\m-´n¬ dw-e-Øv, cm-Pp (Ccp-h-cpw kz-X-{¥¿) F-∂n-h-cpw Im-k¿-tIm-Uv kz-X-{¥-\m-b  kz¥w {]Xn-\n[n Kw-Km-[-c a-\n-bm-\n-bp-am-Wv ]{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv.\yq-U¬-ln: A-©p sl-Œ-dn¬ Xm-sg-bp-≈ ]m-d-a-S-Iƒ-°v sse-k≥-kv ]p-Xp-°n-\¬-Im≥ ]-cn-ÿn-Xn A-\p-a-Xn \n¿-_‘-a-s√-∂ D-Ø-c-hn¬ D-d-®pt]m-en-kn-se {In-an-\-ep\n¬-°p-sa-∂v tI-c-fw. I-kv-XqI-fp-sS ]-«n-I-bnÂcn-cw-K≥ k-an-Xn ]-cn-ÿn-Xntem-e ta-J-e-bm-bn I-s≠-Ønk-enw-cm-Pv Cà b 123 hn-t√-Pp-I-fn¬ Cu C-fhn-s√-∂pw tZ-io-b l-cn-X-tIma-te-ky³ hn-am-\w S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-°m-\n-cn-°pX-IÀ-¶n-«n-sÃ-¶v ∂ k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ tI-cbp.F³. k-an-Xn fw hy-‡-am-°p-∂p. \n¿- a m- W - k m- a - { Kn- I - f p- s S _w-¥m-tZ-iv ap-t¶m«v; £m-aw-aq-ew sI-´n-S-\n¿-am-WA-^v-Km-\v Pbw taJe kv-Xw-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv Cu Xo-cp-am-\-sa-Sp-ØsX-∂pw tI-c-fw tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-°pw. ]-cn-ÿn-Xn-˛-hy-htIm«-bw `m-j-bp-sS km-b h-Ip-∏p-Iƒ kw-bp-‡-amXm-fhpw Xm-f-¸n-g-Ifpw bm-Wv k-Xy-hm-Mv-aq-ew X-øm-dm-s≠-∂m-Wv h-\-]m-e-I-cp-sS A`n-{]m-bw.A-tX-k-a-bw, h-b-\m-´n¬ Im-´p-Xo ]-S¿-∂p-]n-Sn-°p-∂-Xv Xp-S-cp-I-bm-Wv. tXm¬-s∏-´n h-

≈ am-Xr-Im s]-cp-am-‰-®-´-a-\pk-cn-®v ]p-Xp-Xm-bn A-\p-hm-Zw \¬-Ip-∂-Xn-\v hn-e-°p-≈ kmº-Øn-I A-\p-a-Xn-Iƒ-°p am{X-ta \n-b{- ¥-Ww G¿-s∏-Sp-Ønbn-´p-≈q. hm¿-Ø A-Sn-ÿm-\c - ln-X-am-sW-∂p ap-Jy-a-{¥n-bp- A-cp-Wm-N¬-{]-tZ-in-se kn-t\m-bn¬ \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏v dm-en-°n-sS h-\n-Xm A-\p-bm-bnIƒ-s°m-∏w cm-lp¬-Km‘n sS Hm-^n-kpw hy-‡a - m-°n.

]-cm-Xn \Â-Imw \yq-U¬-ln: ]-›n-a-L-´Øn-se ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-e-Iƒ kw-_-‘n-® ]cm-Xn-Iƒ C-˛-sa-bn-en-epw tI-{μ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-b-sØ A-dn-bn-°mw. moef.gov.in F-∂ ssk-‰nem-Wv I-c-Sp hn-⁄m-]-\-ap≈-Xv. eszmef@nic.in F-∂ C˛-sa-bn-en¬ ]-cm-Xn-Iƒ Adn-bn-°mw. sk{I-´dn, h-\w ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-ebw, ]cy-h-c≥ `h≥, kn.Pn.H. tImw-π-Ivkv, tem-[n tdmUv, \yq-U¬ln 110003 F-∂ hnem-k-Øn¬ F-gp-Xn-bpw ]cm-Xn k-a¿-∏n-°mw.

⁄m-]-\-Øn¬ Np-h-∏v Im-‰-Kdn-bn-ep-≈ hy-h-km-b-ß-fp-sS ]-´n-I-bpw tN¿-Øn-´p-≠v. C-h ]p-Xp-Xm-bn Xp-S-ßp-I-tbm hn-Ikn-∏n-°p-I-tbm sN-ø-cp-Xv. Bip-]-{Xn, tlm-´¬, hn-am-\-Ømh-fw, A-d-hp-im-e-Iƒ Xp-S-ßn 85Hm-fw hy-h-km-b-߃-°m-Wv sa-∂v ]-cn-ÿn-Xn-kw-L-S-\-bm\n-tcm-[-\w. A-tX-k-a-bw, I-c-Sp hn- b tKm-h ^u-t≠-j≥ {]-Jym⁄m-]-\-sØ tNm-Zyw-sN-øp- ]n-®p-I-gn-™p.

D-cp-«n-s¡m-e: kn.-_n.-sF-¡v tIm-S-Xn-bp-sS cq-£-hn-aÀ-i-\w Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: D-Zb - I - p-am¿ Dcp-´n-s°m-e-t°-kv A-t\z-j-WØn¬ kn.-_n.-sF-°pw A-t\zj-Wk - w-LØ - n-\pw tIm-SX - n-bpsS cq-£-hn-a¿-i-\w. Ip-‰-]-{Xw X-øm-dm-°n-bX - n¬ h≥-ho-gvN - b - p≈-Xm-bn tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. A-Sp-Ø-am-kw H-∂n-\v tIm-S-Xnbn¬ t\-cn-s´-Øn hn-i-Zo-I-cWw \¬-Im-\pw A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ≥ {]-Zo-]v Ip-am-dn-\v tIm-SX - n \n¿-tZ-iw \¬-In. tI-kn¬ kn.-_n.-sF. t\-ctØ k-a¿-∏n-® Ip-‰-]-{Xw A]q¿-W-am-sW-∂p tIm-S-Xn Is≠-Øn-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿∂v t`-Z-K-Xn-I-tfm-sS ]p-Xn-b Ip‰-]-{Xw k-a¿-∏n-°m-\pw tIm-SXn D-Ø-c-hn-´p. kn.-_n.-sF. ka¿-∏n-® ]p-Xn-b Ip-‰-]-{Xw ]-cntim-[n-°p-tºm-gm-Wv tIm-S-Xn

cq-£- hn-a¿-i-\w D-∂-bn-®-Xv. sIm-e-]m-X-I-Øn¬ {]-Xn-tN¿°-s∏-´ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ\m-bn-cp-∂ tkm-a-\v Kq-Vm-temN-\-bn-ep-≈ ]-¶v kn.-_n.-sF. Ip-‰-]-{X-Øn¬ hn-i-Zo-I-cn-°mØ-sX-s¥-∂v tIm-S-Xn B-cm™p. Iq-Sm-sX tI-kn¬ {]-XntN¿-°-s∏-´ t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-sc t{]m-kn-Iyq-´v sN-øm≥ k¿-°m¿ \¬-In-b A-\p-a-Xnbp-sS hn-i-Zmw-i-߃ kn.-_n.sF. a-d-®p-h-®-Xm-bpw tIm-S-Xn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ≥ {]-Zo-]v Ip-am¿ ASp-Ø-am-kw H-∂n-\v tIm-S-Xnbn¬ t\-cn-s´-Øn Im-cy-߃ hn-i-Zo-I-cn-°-W-sa-∂v Xn-cp-h\-¥-]p-cw kn.-_n.-sF. tIm-SXn B-h-iy-s∏-´p.

tUmfÀ 61.12 ■ ]u−v 101.44 ■ bqtdm 84.99 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 162.05 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 217.23 ■ Ham³ dnbm 158.68 ■ kuZn dnbm 16.29 ■ J¯À dnbm 16.78 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.63 ■ kznkv {^m¦v 69.84


4

tIcfw

kozhikode

_Â-dm-an-s\-Xn-tc bq-¯v tIm¬-{K-kv sIm-®n: C-Sp-°n _n-j-∏ns\ \n-Ir-„-Po-hn-sb-∂p hn-fn-® hn Sn _¬-dm-an-s\Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n tbm-KØn¬ cq-£ hn-a¿-i-\w. _n-j-∏n-s\ \n-Ir-„-Po-hnsb-∂v B-t£-]n-® hn Sn _¬-dm-an-\pw kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]nW-dm-bn hn-P-b-\pw H-tc kw- k v- I m- c - a m- s W- ∂ pw tbm-K-Øn¬ hn-a¿-i-\w. bq-Øv tIm¨-{K-kv AJn-te-¥y sk-{I-´-dn-am-cmb A¿-[-\m-cn, am-Xyp Ipg¬-\m-S≥ F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øn-em-bn-cp-∂p _¬-dm-an-s\-Xn-tc `m-c-hmln-Iƒ I-S-∂m-{I-a-Ww \-SØn-b-Xv. Uo-≥ Ip-cym-t°mkn-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-ØpI-sb-∂ e-£y--tØm-sS-bmWv _n-j-∏n-s\ B-t£-]n®p-sIm-≠v _-¬-dmw t^-kv_p-°n¬ t]m-kv-‰v C-´-sX-

∂pw {]-Xn-\n-[n-Iƒ B-tcm]n-®p. ap-ºv ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ a-s‰m-cp _n-j-∏n-s\-Xntc C-Ø-c-Øn¬ ]-cm-a¿iw \-S-Øn-b-Xv hn-hm-Z-ambn-cp-∂p. A-tX hm-°p-Xs∂-bm-Wv _¬-dmw I-S-saSp-Øv {]-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂Xv. _¬-dmw \-S-Øn-b ]-cma¿-iw A-\-h-k-c-Øn-emsW-∂pw Cu hn-h-cw tI-cf-Øn-s‚ Nm¿-Pp-≈ A-Jnte-¥y sk-{I-´-dn A-¿-[\m-cn h-gn tI-{μ-t\-Xr-XzsØ A-dn-bn-°p-sa-∂pw tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X hln-® bq-Øv tIm-¨-{K-kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v kn B¿ a-tl-jv Adn-bn-®p. bp.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn-I-fp-sS hn-P-b-Øn\m-bn 20 a-fi-e-ß-fn-epw bp-h-P-\ I¨-h≥-j≥ hnfn-®p-tN¿-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.-

]-bä- n-s¯-fn-ªh - c- pw ]p-¯³ A-S-hp-IÄ ]Tn-¨h - c- pw X-½nÂ

tIm-«-b¯v ]n kn tPmÀ-Pn-\v A-{]-Jym-]n-X hn-e-¡v tIm-´-bw: tIm-´-bw tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se bp.-Un.-F-^v. ]cn-]m-Sn-I-fn¬ tI-c-fm tIm¨{K-kv(Fw) ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n kn tPm¿-Pn-\v A-{]-Jym-]nX hn-e-°v. ]n kn tPm¿-Pn-s‚ km-∂n-[yw tIm¨-{K-kv thm-´pIƒ \-„-s∏-Sm≥ Im-c-W-am-hpsa-∂ Im-c-W-Øm-em-Wn-Xv. tPm-kv sI am-Wn-bp-sS Xn-cs™-Sp-∏v I¨-h≥-j-\n-epw ]{Xn-I k-a¿-∏-W-th-f-bn-epw tPm¿-Pn-s‚ A-km-∂n-[yw N¿®-bm-bn. Xn-c-s™-Sp-∏v ]-cn-]mSn-I-fn-te-°v tPm¿-Pn-s\ hn-fn®p-h-cp-tØ-s≠-∂m-Wv sI Fw am-Wn ]m¿-´n L-S-I-߃-°p \¬-In-bn-cn-°p-∂ \n¿-tZ-iw. Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-Ws‚ h-Ip-∏p-am-‰w A-S-°-ap-≈ hn-j-b-ß-fn¬ tPm¿-Pv i-‡am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ \-S-Øn-bncp-∂p. tPm¿-Pn-s‚ km-∂n-[yw tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-sf-bpw A-Wn-I-sf-bpw {]-Nm-c-W ]-cn]m-Sn-I-fn¬ \n-∂p ]n-¥n-cn-∏n°m≥ h-gn-h-t®-°p-sa-∂m-Wv tI-c-fm tIm-¨-{K-kv t\-Xr-XzØn-s‚ hn-e-bn-cp-ج.

„

Pw-jo¿ Iq-fn-h-b¬

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\-Øp-X-s∂ G-‰-hpw D-b¿-∂ `q-cn-]-£-hp-ambn I-gn-™ X-h-W ]-b-‰n-sØfn-™-Xn-s‚ B-fl-hn-izm-kØn¬ Fw sF jm-\-hm-kpw am-dn-b km-l-N-cy-Øn-¬ {]-Xo£-b¿-∏n-®v k-Xy≥ sam-tI-cnbpw h-b-\m-Sv a-fi-e-Øn¬ t]m¿-°-f-Øn-en-d-ßn. ap-∂Wn-I-fn¬ {]-Xo-£-bn-√m-sX a\w-a-Sp-Ø a-fi-e-sØ am-dn Nn¥n-∏n-°m≥ I-gn-bp-sa-∂ {]-Xo£-tbm-sS F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn P-eo¬ \o-em-{º C-∂v \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I ka¿-∏n-°pw. {io-Nn-Øn-c sa-Un-°¬ sk‚-dpw h-b-\m-Sv sd-bn¬-th-bpw cm-{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\-hpw ]cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-em {]Jym-]-\-hpw {]-Xn-k-‘n kr„n-s®-¶n-epw a-fi-e-Øn¬ c≠m-a-¶-Øn-\n-d-ßp-∂ Fw sF jm-\-hm-kv hn-P-b-{]-Xo-£-bn-

ap-¶W - n-IÄ-¡p sh-Ãp-hn-fn D-bÀ-¯n Fw sI a-t\m-PvI - p-amÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-‰n-߬ afi-e-Øn¬ C-S-Xp-˛-h-e-Xp-ap∂-Wn-Iƒ-°p sh-√p-hn-fn-bpb¿-Øn F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm\m¿-Yn Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿. Cu am-kw 10\p in-h-Kn-cn-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® H-∂mw-L-´ {]-Nmc-Ww a-fi-ew ap-gp-h≥ ]-cy-S\w \-S-Øn C-∂-se h¿-°-ebn¬ k-am-]n-®p. s\-Sp-a-ßm-Sv, A-cp-hn-°-c, Im-´m-°-S, hm-a-\]p-cw, B-‰n-߬, Nn-d-bn≥-Iogv, h¿-°-e \n-tbm-P-I-a-fi-eß-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn thm´¿-am-sc t\-cn¬ Im-Wp-I-bpw A-\p-`-h-߃ ]-¶p-h-bv-°p-Ibpw sN-bv-Xp. Z-im-–-ß-fm-bn thm-´n-\p th-≠n am-{Xw P-\-ß-sf D-]tbm-K-s∏-Sp-Øn P-\-t{Zm-l \-S]-Sn-I-fpw A-gn-a-Xn-bpw Xp-S-cp∂ bp.-Un.-F-^v. k¿-°m-cn-t\mSpw {]-Xn-]-£-kz-`m-hw Im-Wn-

°m-sX P-\m-[n-]-Xy-hn-cp-≤-˛A-{I-a-cm-{„o-b {]-h¿-Ø-\-ßfp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hp-∂ kn.]n.-F-Ωn-t\m-Spw P-\-߃-°p≈ k-ao-]-\-Øn¬ am-‰w h-∂n´p-s≠-∂p Im-Wn-°p-∂-Xm-bncp-∂p F-kv.-Un.-]n.-sF-bp-sS ]cy-S-\-ÿ-e-ß-fn-se thm-´¿-am-

tam-Un-s¡-Xn-tc tIm¬-{K-kv Øm-\mÀ-Yn-sb D-S³ {]-Jym-]n-¡pw

k-ap-Zm-b XmÂ-¸-cyw kw-c-£n-¡p-¶-h-sc ]n-´p-W-bv-¡pw: P-am-A-¯v Iu¬-knÂ

\yq-U¬-ln: hm-c-Wm-kn-bn¬ \-tc-{μ-tam-Un-s°-Xn-tc ÿm\m¿-Yn-sb D-S≥ {]-Jym-]n-°psa-∂v tIm¨-{K-kv hr-Ø-߃ A-dn-bn-®p. tam-Un-hn-cp-≤ ]m¿´n-I-fp-sS thm-´v A-\p-Iq-e-am°m≥ {i-an-°p-sa-∂pw A-h¿ ]d-™p. {]-_-e-\m-b ÿm-\m¿Yn-sb tIm-¨-{K-kv {]-Jym-]n®m¬ \-tc-{μ-tam-Un a-‰p a-fiew tX-Sn-t∏m-hp-sa-∂pw tIm¨{K-kv h-‡m-hv d≥-Zo-]v kp¿-Pnhm-e ]-d™ p. Km-kn-bm-_m-Zn¬ tIm-¨-{Kkv cm-Pv _-∫m-dn-\p ko-‰v \-¬I - nb-t∏mƒ _n.-sP.-]n. A-[y-£≥ cm-Pv\ - m-Yvk - n-Mv a-‰p a-fie - w tXSn-t∏m-b Im-cyw Hm¿-an-∏n-®m-Wv A-t±-lw C-°m-cyw ]-d™ X - v.

B-e-∏p-g: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ ap-kv-enw k-ap-Zmb-Øn-s‚ Xm¬-∏-cy-߃ D-d∏p-h-cp-Øp-∂-h-sc-bpw a-tX-Xc-Xzw kw-c-£n-°p-∂ hn-P-bkm-[y-X-bp-≈ ÿm-\m¿-Yn-Isf-bpw ]n-¥p-W-bv-°m≥ tI-cf ap-kv-enw P-am-A-Øv Iu¨kn¬ sk-{I-t´-dn-b-‰v tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bØn¬ C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw ap-kvenw k-ap-Zm-b-Øn-\v P-\-kwJym-\p-]m-Xn-I-am-bn {]m-Xn-\n[yw \¬-Im-Ø-Xn¬ tbm-Kw A-a¿-jw tc-J-s∏-Sp-Øn. \yq\-]-£m-h-Im-i-߃ kw-c£n- ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ pw ap-kv-enw A-h-K-W-\-bn¬ {]-

hm-a-\-]p-cw a-fi-e-Øn¬ ]-\-hq-cn¬ \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j-≥ Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p cp-sS {]-Xn-I-c-W-߃. {]-Nm-cW-Øn-s‚ B-Zyw ap-X¬ X-s∂ ]p-Xn-b cm-jv-{So-b-∏m¿-´n-bn¬ {]-Xo-£ A¿-∏n-®n-cn-°p-∂ a-etbm-c-ta-J-e-bn-se ]n-∂m-° P\-hn-`m-K-ß-fn¬ \n-∂p {]-Xo£m¿-l-am-b k-ao-]-\-hpw kzoIm-cy-X-bp-am-Wv a-t\m-Pv-Ip-am-

Xn-tj-[n-®pw 22\v \-S-Øm-\n-cp∂ sk-{I-t´-dn-b-‰v [¿-W G{]n¬ 19\v \-S-Øm≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v A-Uz. F ]q-°p-™ns‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ F P-lmw-Ko¿ Xncp-h-\-¥-]p-cw, ]n F ap-l-Ω-ZvIp-™v k-Jm-^n sIm-√w, lmPn Fw sk-bv-Zp ap-l-Ω-Zv ap-≠°-bw, ]n Fw F-kv F B-‰t°m-b X-߃, ]m-®-√q¿ \pPp-ap-±o≥, I-am¬ Fw am-°nbn¬, Sn F-®v ss^-k¬ th-ßc, A-–p¬ e-Øo-^v au-e-hn \n-e-ºq¿, tUm. Jm-kn-ap¬ Jm-kn-an, Sn F-®v Fw l-k≥ tIm-gn-t°m-Sv, ]n F-kv lp-kbv≥ kw-km-cn-®p.

19 am¿®v 2014 _p[≥

dn-\p e-`n-®-Xv. G-gp \n-tbm-P-I-a-fi-e-ßfn-epw \-S-∂ I¨-h≥-j-\p-Ifn¬ h≥ P-\m-h-en-bm-bn-cp-∂p ]-s¶-Sp-Ø-Xv. C-∂-se hm-a-\]p-cw \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn¬ ]-\-hq¿, B-‰n-߬, B-ewtIm-Sv, h¿-°-e F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wv I¨-h≥-j-\p-Iƒ \-S∂-Xv. C-S-Xp-˛-h-e-Xp-ap-∂-Wn-I-fpsS sN-bv-Xn-I-fn¬ a-\w a-Sp-Øp {]-Nm-c-W-ß-tfm-Sv A-\p-_‘n-®v B-‰n-߬ a-fi-eØn¬ \n-c-h-[n B-fp-I-fm-Wv ]m¿-´n-bn-te-°p I-S-∂p-h-cp-∂Xv. F¬.-Un.-F-^nse F k-ºØv, _n-μp Ir-jv-W(bp.-Un.-F^v.) , Kn-cn-Pm-Ip-am-cn(_n.-sP.]n.) , sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n ÿm\m¿-Yn {]n-bm kp-\n¬ F-∂n-hcm-Wv F-Xn-cm-fn-Iƒ.

em-Wv. I-∂n-b-¶-Øn¬ H-∂-c e-£-Øn-s‚ sd-t°m-Uv `q-cn-]£w \¬-In-bm-Wv a-fi-ew jm-\-hm-kn-s\ A-\p-{K-ln-®Xv. ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-em {]-Jym-]-\-Øn¬ tI-{μ-k¿°m¿ H-cp-°n-b A-\p-Iq-e kml-N-cyw thm-´m-bn am-dp-sa-∂mWv bp.-Un.-F-^v. Iymw-]n-s‚ hnizm-kw. Fw sF jm-\-hm-kn- jm-\-hm-kv k-Xy≥ s\ ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xn¬ t\-Sn-bn-cp-∂p. ]-Xn-‰m-≠p-Itfm-fw sI.-]n.-kn.-kn. `m-c-hmln-bm-bn-cp-∂ jm-\-hm-kv sI.F-kv.-bp-hn-eq-sS-bm-Wv cm-jv{So-b cw-K-sØ-Øn-b-Xv. k®m¿ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v ip]m¿-i-Iƒ bp.-]n.-F. k¿-°m{]-Xn-tj-[n-®v C-S-™p-\n¬- cn-s‚ an-I-® km-aq-ln-I ]-cn-jv°p-∂-h-sc A-\p-\-bn-∏n-°m-\p- I-c-W ]-≤-Xn-bm-bn A-h-X-cn≈ {i-a-߃ Xp-S-cp-I-bm-Wv. ∏n-°p-∂-Xn¬ jm-\-hm-kv sI.I-∂n-b-¶-Øn¬ H-∂-c e- ]n.-kn.-kn-bp-sS \m-hm-bn {]£-Øn-s‚ sd-t°m-Uv `q-cn-]- h¿-Øn-®p. £w t\-Sn tZ-io-b-X-e-Øn¬ Xam-dn-b cm-{„o-b km-l-N-cys∂ Fw sF jm-\-hm-kv {i-≤- Øn¬ a-fi-ew F¬.-Un.-F-^n-

P-\-Io-b {]-iv-\-§Ä ap-¶-Wn-IÄ ]-cn-K-Wn-¡p-¶n-Ã: F k-Cu-Zv A-co-t°m-Sv: P-\-ß-fp-sS Poh¬-{]-iv-\-߃ ap-∂-Wn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂n-s√-∂v F-kv.Un.-]n.-sF. tZ-io-b {]-kn-U‚ v F k-Cu-Zv. G-d-\m-Sv a-fi-ew {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ Imh-\q-cn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sIm-e-]m-X-I-ß-fn-se {]Xn-I-fm-b kn.-]n.-F-Ωpw tIm¨-{K- pw cm-{„o-b-cw-Kw a-eo-ak-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. h-cp-∂ ]m¿-e-sa‚n¬ ]m¿-iz-h¬-IrX P-\-X-bp-sS D-d-® i-–-am-bn F-kv.-Un.-]n.-sF. D-≠m-hp-sa∂pw k-Cu-Zv ]-d-™p. hn-hn-[ ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂p cm-Pn-h-® ap-∏-tXm-fw t]-sc k-Cu-Zv jmƒ A-Wn-bn-®p. ÿm-\m¿-Yn P-eo¬ \o-em-{º, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Pn D-Æn, Xn-cs™-Sp-∏p I¨-ho-\¿ Sn Fw ju-°-Øv, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw _m-_p-a-Wn, F≥ \-Po-_v, Fw ]n l-\o-^ kw-km-cn-®p.

i-in X-cq-cn-sâ B-kvX - n 23 tIm-Sn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥]p-cw tem-Iv-k-`m a-fi-e-Ønse bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn tUm. i-in X-cq-cn-\v 23 tIm-Snbp-sS B-kv-Xn. _m-[y-X-I-fn-√. B-{in-X-tcm Po-hn-X-]-¶m-fntbm C-√. 75,40,650 cq-]-bm-Wv B-sI h-cp-am-\w. C-∂-se \m-a\n¿-tZ-i-]-{Xn-I-bv-s°m-∏w ka¿-∏n-® tc-J-bn-em-Wv X-cq-cns‚ B-kv-Xn-hn-h-cw Im-Wn-®n´p-≈-Xv. ssI-h-i-ap-≈ B-sI ]-W\n-t£-]w 22,08,34,220 cq-]-bmWv. _m-¶v A-°u-≠p-Iƒ, [-\Im-cy-ÿm-]-\-߃, _m-¶n-Mv C-X-c [-\-Im-cy-I-º-\n-Iƒ, kl-I-c-W-kw-L-߃ F-∂n-h-

bn-se \n-t£-]-bn-\-Øn¬ 1,53,71,955 cq-], I-º-\n-I-fn-sebpw ayq-Nz¬-^-≠p-I-fn-se-bpw a-‰p-≈-h-bn-se-bpw t_m-≠pIƒ, I-S-∏-{X-߃, Hm-l-cnIƒ, bq-\n-‰p-Iƒ F-∂n-h-bnse ap-X¬-ap-S-°m-bn 7,87,52,265 cq-], t^w, I-º-\n, {S-Ãv ap-Xem-b-h-bv-t°m G-sX-¶n-epw hy‡n-t°m \¬-In-b hy-‡n-K-X hm-bv-]-I-fpw ap≥-Iq-dpw a-‰p-ambn 12,33,60,000 cq-], H-∂-c e£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ ^n-b‰v Im¿, B-`-c-W-߃, kz¿-W°-´n, hn-e-]n-Sn-∏p-≈ a-‰v h-kvXp-°ƒ F-∂o C-\-ß-fm-bn 32 e-£w F-∂n-ß-s\-bm-Wv Pw-Ka B-kv-Xn-Iƒ.

P-eo¬ s\m-∏w \n¬-°p-sa-∂ {]-Xo£-bn-em-Wv k-Xy≥ sam-tI-cn. Fw sF jm-\-hm-kn-s\-Xn-cmb tIm¨-{K- n-se hn-Im-cw ]c-am-h-[n ap-X-se-Sp-°m-\m-Wv F¬.-Un.-F-^v. Iymw-]n-s‚ {iaw. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-se AXn¿-Øn a-fi-e-am-b \m-Zm-]p-cØn-s‚ {]-Xn-\n-[n-bm-bn 15 h¿jw \n-b-a-k-`-bn¬ Aw-K-am-bncp-∂ k-Xy≥ sam-tI-cn an-I-® ]m¿-e-sa-t‚-dn-b-\p-≈ sI i-¶c-\m-cm-b-W≥ X-ºn ]p-c-kv-Im-

cw t\-Sn-bn-´p-≠v. In-km≥-k-` A-Jn-te-¥ym t\-Xm-hm-bpw {]h¿-Øn-®p. F.-sF.-F-kv.-F-^ns‚-bpw F.-sF.-ssh.-F-^n-s‚bpw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚m-bn {]-h¿-Øn-®p. kn.-]n.-sF. tZ-io-b Iu¨kn-¬, kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dnb-‰v Aw-K-am-Wv. ap-∂-Wn cm-{„o-bw P-\-Pohn-Xw Zp- -l-am-°n-b km-l-Ncy-Øn¬ Xn-I-™ hn-P-b-{]-Xo£-bn-em-Wv F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn h-≠q¿ kz-tZ-inbm-b P-eo¬ \o-em-{º. C-∂p ]{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂ P-eo¬ \oem-{º Du¿-Pn-X-am-b {]-Nm-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v Xp-S-°-an-´p I-gn-™p. a-e-∏p-dw ]m-≠n-°-S-hp-Imc≥ c-iv-an¬-\m-Ym-Wv _n.-sP.]n. Sn-°-‰n¬ P-\-hn-[n tX-Sp-∂Xv. a-Wv-U-e-Øn¬ ]m¿-´n-bp-sS I-cp-Øp sX-fn-bn-°m-\p-d-®mWv _n.-tImw. _n-cp-Z-[m-cn-bm-b c-iv-an-en-s‚ {]-h¿-Ø-\w.

`-£y-kp-c-£-bn {]-Xo-£ AÀ-¸n-¨v tXm-a-kv am-jv tSm-an am-Xyp sIm-®n: bp.-]n.-F. k¿-°m-cn-s‚ ]-≤-Xn-Ifn¬ G-sd N¿-®-bm-b `-£y-kp-c-£m ]-≤Xn-bp-sS A-a-c-°m-c-s\-∂ \n-e-bn-em-Wv tIm¨-{K- p-Im¿ "sI hn Sn' F-∂p Np-cp-°t∏-cn¬ hn-fn-°p-∂ {]-^. sI hn tXm-a-kv F∂ tXm-a-kv am-jm-Wv C-Ø-h-W thm-´-`y¿-Y\-bp-am-bn F-d-Wm-Ip-f-sØ P-\-ß-fp-sS ap∂n¬ F-Øp-∂-Xv. 1946 sa-bv 10\p Ip-º-f-ßn Ip-d-∏-t»-cn tZ-h-kn-bp-sS-bpw tdm-k-bp-sSbpw a-I-\m-bn P-\n-®v 1970¬ tIm¨-{K- n-s‚ Ip-º-f-ßn G-gmw hm¿-Uv {]-kn-U‚m-bn cm{„o-b Po-hn-Xw B-cw-`n-® {]-^. sI hn tXma-kv C-Xv A-©mw-X-h-W-bm-Wv F-d-Wm-Ipfw tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ \n-∂p P-\-hn[n tX-Sp-∂-Xv. C-Xn-\p-ap-ºv F-´v, H-º-Xv, 10, 15 tem-Iv-k-`-bn¬ F-d-Wm-Ip-f-sØ {]-Xn-\n[o-I-cn-®p tem-Iv-k-`-bn¬ Aw-K-am-bn-cp-∂psh-¶n-epw c-≠mw bp.-]n.-F. k¿-°m¿ t\-XrXzw \¬-In-b 15mw tem-Iv-k-`-bm-Wv {]-^. sI hn tXm-a-kn-s\ cm-Py-sØ {i≤m-tI-{μ-am-°n-b-Xv. ap-gp-h≥ P\-hn-`m-K-߃-°pw `-£-Ww P∑m-h-Im-i-am-°n am-‰p-∂ `-£ykp-c-£m _n-√n-s‚ A-a-c-°m-c≥ {]-^. sI hn tXm-a-kv B-bn-cp∂p. `-£y-kp-c-£m ]-≤-Xn \n-ba-am-b-tXm-sS tIm¨-{K-kv tI-{μt\-Xr-Xz-Øn-s‚ {]n-b-¶-c-\m-bn tXm-a-kv am-jv am-dn. A-Xp-sIm≠p X-s∂ F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv-k-`m a-fie-Øn¬ tIm¨-{K- n-s\ C-Ø-h-W B-cv {]-Xn-\n-[o-I-cn-°-W-sa-∂-Xp kw-_-‘n-®v ]m¿-´n t\-Xr-Xz-Øn-\p c-≠m-a-sXm-∂v Btem-Nn-t°-≠n-h-∂n-cp-∂n-√. tX-h-c tk-{I-´v lm¿-´v tIm-f-Pn¬ \n-∂p c-k-X-{¥-Øn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw t\-Sn-b sI hn tXm-akv C-tX tIm-f-Pn¬ X-s∂ 33 h¿-jw A-[ym]-I-\m-bn tPm-en sN-bv-Xp c-k-X-{¥-hn-`m-KØn-s‚ X-e-h-\m-bn-´m-bn-cp-∂p tPm-en-bn¬\n-∂p hn-c-an-®-Xv. sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. tI-c-f Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk-{I-´-dn, P-\-d¬ sk-{I-´dn, a-ssd≥ s{]m-U-Œv F-Iv-kv-t]m¿-´v sU-he-]v-sa‚ v A-tXm-dn-‰n, kn-hn¬ G-hn-tb-j≥ B‚ v Sq-dn-kw, Un-^≥-kv B‚ v H-^o-jy¬ emw-tKz-Pv I-Ωn-‰n-bw-Kw, sIm-®n, C-μn-cm-Km‘n tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tlm-kv-]n-‰¬ U-b-dŒ¿, P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp t]m-≠n-t®-cn bq\n-th-gv-kn-‰n-I-fp-sS saw-_¿ Hm-^v tIm¿-´v,

sIm-®n≥ C‚¿-\m-j-\¬ F-b¿-t]m-´v U-bd-Œ¿, X-an-gv-\m-Sv, I¿-Wm-S-I, B-{‘-{]-tZ-iv, e-£-Zzo-]v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ F.-sF.-kn.-kn. \n-co-£-I≥, F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n P-\-d¬ sk-{I-´-dn, {]-kn-U‚ v, sI.-]n.-kn.-kn J-Pm≥-Pn F-∂o \n-e-I-fn-epw {]-^. sI hn tXm-a-kv {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. kw-ÿm-\-sØ tIm¨-{K-kv cm-{„o-bØn¬ sI I-cp-Wm-I-c-\p-am-bn Gsd A-Sp-∏w ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ {]^. sI hn tXm-a-kv 2001¬ F-dWm-Ip-fw a-fi-e-sØ {]-Xn-\n-[oI-cn-®v \n-b-a-k-`-bn¬ F-Øp-Ibpw 2004 h-sc Sq-dn-kw, ^n-j-do-kv, F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v a-{¥n-bp-am-bncp-∂p. P-∑-\m-Sm-b Ip-º-f-ßn-sb°p-dn-®v am-{Xw A-©p ]p-kv-X-I߃ c-Nn-® sI hn tXm-a-kv I-cp-Wm-I-c-s\ A-\p-kv-a-cn-®p-sIm-≠v F-s‚ eo-U¿, tkmWn-b {]n-b-¶-cn, A-Ω-bpw a-I-\pw, Hm¿-U¿ Hm¿-U¿ Hm¿-U¿, t^m¿ Z s{K-bn≥-kv (Cw•o-jv), hn-f-°p-a-c-߃ F-∂o ]p-kv-X-I-ßfpw c-Nn-®n-´p-≠v. kn.-]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn-bmbn a¬-k-cn-® kn-‘p tPm-bn-sb 11,790 thm´p-I-fp-sS `q-cn-]-£-Øn¬ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øns°m-≠m-Wv I-gn-™ X-h-W {]-^. sI hn tXm-a-kv F-d-Wm-Ip-f-Øp \n-∂p tem-Iv-k-`bn-te-°p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-Xv. Xp-S¿-∂v 2009 sa-bv 28 ap-X¬ 2011 P-\p-h-cn 18 h-sc `£y-h-Ip-∏n-s‚ k-l-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ {]-^. sI hn tXm-a-kn-s\ 2011 P-\p-h-cn 19 ap-X¬ CtX h-Ip-∏n-s‚ kz-X-{¥-Np-a-X-e-bp-≈ a-{¥nbm-°n tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw D-b¿-Øn. sj¿-fn-bm-Wv `m-cy. _n-Pp tXm-a-kv, tc-Jm tXm-a-kv, tUm. tPm tXm-a-kv F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ. e-£v-an {]n-b-Z¿-in-\n, B-s¥ tKm-Uvs{^, A-∂p tPm-kv F-∂n-h¿ a-cp-a-°-fm-Wv.-

C-SX - p-]£ - w ssk-²m-´n-I NÀ-¨I - f- n A-`n-ca- n-¡p-¶p tI-cf - cm-{„o-bØ - n¬ ap-Jh - p-c B-hi - y-an√m-Ø t\-Xm-hm-Wv tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X (sUtam-{Im-‰nIv) -bp-sS kw-ÿm-\ A-[y£≥ Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿. tI-{μ-a-{¥n, tem-Iv-k-`mw-Kw, Fw.-F¬.-F.-, kmw-kv-Imcn-I {]-h¿-Ø-I≥, F-gp-Øp-Im-c≥, {]-`mj-I≥, sF.-F≥.-F-kv. {]-kn-U‚ v, ]n.-Sn.sF. sN-b¿-am≥ Xp-Sß - n \n-ch - [ - n hn-ti-jW-߃ A-t±-lØ - n-\p-≠v. cm-Py-Øp Po-hn®n-cn-°p-∂ tkm-jy-en-kv-‰v t\-Xm-°-fn-se ]-gb - I-Æn-If - n¬ H-cmƒ Iq-Sn-bm-Wv A-t±lw. tem-Ivk - `- m Xn-cs - ™-Sp-∏n-s‚ Xn-cp-ap‰-Øp {]-[m-\ cm-{„o-b-{]-iv-\-ß-sf-°p-dn®v A-t±-lw a-\ - p Xp-d° - p-∂p. Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿/sI ]n H d-lv-a-Øp-√

Zn

-im-t_m-[w \-„-s∏-´-h-cm-Wv tI-c-fØn-se C-t∏m-g-sØ C-S-Xp-]-£w. \o≠p-t]m-hp-∂ ssk-≤m-¥n-I N¿-®-I-fnem-Wv A-h¿-°p Xm¬-∏-cyw. hn-I-k-\-{]-iv-\-ßfn¬ {]m-tbm-Kn-I ]-cn-lm-c-߃ A-h¿-°n-√. AXm-Wv A-Sn-ÿm-\-]-c-am-b ]-cm-P-bw. H-cp \m-Sv hnI-kn-°-W-sa-¶n¬ {]m-tbm-Kn-I-hpw ^-e-{]-Z-hp-

am-b Xo-cp-am-\-ß-fm-Wv th-≠-Xv. ]m¿-e-sa‚n¬ hn-j-b-߃ D-b¿-Øn-s°m-≠ph-cm≥ G-Xv Aw-K-Øn-\pw km-[n-°pw. A-h {]mtbm-Kn-I-am-bn ]-cn-l-cn-°m-\m-tbm F-∂m-Wv hne-bn-cp-tØ-≠-Xv. ]m-e-°m-Sn-s‚ Nn-c-Im-e kz-]v\-am-b tIm-®v ^m-Œ-dn-bp-sS Im-cy-sa-Sp-°mw. C-Xp s]m-Xp-ta-J-e-bn-em-Wv th-≠-sX-∂v \n-e-hn-ep≈ Fw.-]n. sk-bn-en-\v G-s‰-Sp-°m≥ I-gn-bp-sa∂-Xp hn-Uv-Vn-Ø-sa-∂v ap≥ Fw.-]n. C-\n-bpw bmYm¿-Yy-am-Im-Ø H-cp ]-≤-Xn-sb-°p-dn-®v kn.-]n.Fw. t\-Xm-°ƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°-am-Wv hy-‡-amhp-∂-Xv. Rm≥ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´m¬ tIm-®v ^m-Œ-dn sIm-≠p-h-cpw. ]m-e-°m-Sv C.-F-kv.-sF. B-ip-]{Xn-bpw ]n.-F-^v. Hm-^n-kpw sIm-≠p-h-∂-Xv Rm≥ tI-{μ-a-{¥n-bm-b-t∏m-gm-Wv. C-\n-bpw C-Xv B-h¿-Øn-°m≥ F-\n-°m-hpw. ]m-e-°m-Sv tI-c-fØn-se G-‰-hpw hn-kv-Xr-Xn-bp-≈ Pn-√-bm-bn-´pw hn-I-k-\-Im-cy-ß-fn¬ G-‰-hpw ]n-∂m-°w-t]m-bXn-\p a-dp-]-Sn ]-d-tb-≠-Xv kn.-]n.-F-Ωpw t\-Xr-Xzhp-am-Wv. A-h-cm-Wv \n-b-a-k-`-bn-epw tem-Iv-k-`bn-epw ]m-e-°m-Sn-s\ G-sd-°m-ew {]-Xn-\n-[o-Icn-®-Xv. aq-∂p ap-Jy-a-{¥n-am¿ ]m-e-°m-´p \n-∂v D≠m-bn-´p-≠v: C Fw F-kv.-, \m-b-\m¿, hn F-kv. tem-Iv-k-`-bn-epw kn.-]n.-F-Ωp-Im-cm-Wv Zo¿-L-Imew ]m-e-°m-Sn-s‚ {]-Xn-\n-[n-Iƒ. A-h¿ F-¥psIm-≠v hn-I-k-\w \-S-Øn-bn-s√-∂p P-\-ß-tfm-Sv Xp-d-∂p-]-d-b-Ww. bp.-Un.-F-^v. k¿-°m¿ ]m-e-°m-Sn-\p th-≠n ]-e-Xpw sN-bv-Xn-´p-≠v. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, sF.-

\ne-]mSv

F.-F-kv. A-°m-Z-an, ]-´m-ºn Xm-eq-°v, Nn-‰q¿ sF.sF.-Sn.-, A-´-∏m-Sn, Xr-Øm-e F-∂n-hn-S-ß-fn-se k¿-°m¿ tIm-f-Pp-Iƒ F-∂n-h A-h-bn¬ Nn-e-XmWv. ]m-e-°m-Sn-s‚ hn-I-k-\-Im-cy-ß-fn¬ Ip-td°q-Sn ^-e-{]-Z-am-bn {]-h¿-Øn-°m-\m-hp-sa-∂mWv F-\n-°p tXm-∂p-∂-Xv.

a-tX-X-c-Xz-hpw P-\m-[n-]-Xy-hpw \n-e-\n¬-°W-tam F-∂p Xo-cp-am-\n-°p-∂ Xn-c-s™-Sp-∏m-WnXv. cm-Py-sØ in-Yn-eo-I-cn-°m≥ B-{K-ln-°p-∂ h¿-Ko-b-i-‡n-I-fm-Wv tIm¨-{K- n-s\ F-Xn¿°p-∂-Xv. Kp-P-dm-Øv hw-i-l-Xy-bp-sS \m-b-I-\mWv {]-[m-\-a-{¥n-bm-Im≥ Ip-∏m-b-an-´n-cn-°p-∂-Xv. C-S-Xp-]-£w F-√m-bn-S-Øpw a-tX-X-c thm-´p-Iƒ `n-∂n-∏n-®p h¿-Ko-b-tN-cn-sb A-[n-Im-c-Øn-seØn-°m-\m-Wv {i-an-°p-∂-Xv. cm-Py-sØ _m-[n°p-∂ cm-{„o-b-k-a-ky-Iƒ N¿-® sN-øm-sX cm{„o-b ap-X-se-Sp-∏n-\p-≈ {]m-tZ-in-I {]-iv-\-ß-fpb¿-Øm-\m-Wv tI-c-f-Øn¬ kn.-]n.-Fw. {i-aw. Ikv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s‚ t]-cn¬ a-e-tbm-c I¿j-I ta-J-e-I-fn¬ thm-´v t\-Sm-sa-∂ hym-tam-lhpw I-c-Sp hn-⁄m-]-\w h-∂-tXm-sS s]m-en-™ncn-°p-∂p. A-´-∏m-Sn-bn-se P-\-hm-k-ta-J-e-Iƒ°p c-£-bm-hp-∂-Xm-Wv I-c-Sp hn-⁄m-]-\w. kn.-]n-F-Ωn-\v C-t∏mƒ i-\n-Z-i-bm-Wv. sslt°m-S-Xn-°pw kp-{]nw-tIm-S-Xn-°pw ]-I-cw ]m¿-´nt°m-S-Xn a-Xn-sb-∂m-Wv jp-°q¿ h-[-Øn-eq-sS A-h¿ sX-fn-bn-®-Xv. A-h-cp-sS t\-Xm-°ƒ A-Is∏-Sp-∂ {]-iv-\-ß-fn¬ A-t\z-j-W-hpw A-¥n-ahn-[n-bpw ]-d-tb-≠-Xv ]m¿-´n-bm-Wv. Sn ]n sb sIm∂-h-sc tIm-S-Xn in-£n-®-t∏mƒ A-Xn-se Nn-e¿ \n-c-]-cm-[n-I-fm-sW-∂v ]m¿-´n ]-d-bp-∂p. ]p-dØm-°n-b hn-h-cw ]-d-bm≥ t\-Xm-°ƒ P-bn-en-tet°m-Sp-∂p. ]-g-b kn.-]n.-Fw. t\-Xm-°-fn¬ \n-∂p {]-h¿-Ø-I¿ B-th-iw sIm-≠n-cp-∂p-sh-¶n¬ C∂-sØ t\-Xm-°ƒ A-Wn-I-sf \n-cm-i-cm-°p-Ibm-Wv.

ap-∂-Wn-bn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-b-tXm-sS F-\n°n-√m-Ø Ip-‰-ß-fn-√. F-s‚ Po-hn-®n-cn-°p-∂ ktlm-Z-cn-sb ]-tc-X-bm-°n t]m-epw tZ-im-`n-am-\n ^o-®-sd-gp-Xn. jp-°q-dn-s\-bpw ^-k-en-s\-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-h-cp-sS ]p-Xn-b Kq-Vm-tem-N-\bm-Wv \-hm-kv h-[-Øn-eq-sS sX-fn-™n-cn-°p-∂Xv. tZ-im-`n-am-\n ]-{Xw {]-N-cn-∏n-°p-∂-Xn¬ \n∂p tX-P-kv ]-{Xw {]-N-cn-∏n-°p-∂-Xn-te-°p am-dnb-Xp sIm-≠p-am-{X-am-Wv ^-k-en-s\ sIm-∂-Xv. C„-an-√m-Ø-h-sc-sbm-s° Iz-t´-j≥ sIm-Sp-Øp hI-h-cp-Øp-∂ Lm-X-I-kw-L-am-bn kn.-]n.-Fw. A[x-]-Xn-®n-cn-°p-∂p. ap-∂-Wn-a-cym-Z ]m-en-°m-Øh-cm-Wv kn.-]n.-F-Ωp-Im¿. A-h¿ Xo-cp-am-\-ß-sfSp-Øv F-√m-h-sc-bpw A-Sn-t®¬-∏n-°p-I-bm-Wv. apºp R-ß-fpw C-t∏mƒ B¿.-F-kv.-]n-bpw k-lnsI-´m-Wv ap-∂-Wn hn-´-Xv. sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-h-sc t]m-epw kn.-]n.-Fw. sh-dp-sX hn-Sp-∂n-√. Sn ]n sb Ip-ew-Ip-Øn-sb-∂p hn-fn-®-h¿ C-t∏mƒ kz-`m-h-l-Xy-bv-°pw {i-an-°p∂p. 51 sh-´v D-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂pw 12 sh-´p am-{Xam-Wv D-≠m-bn-cp-∂-sX-∂pw I-Æq¿ t\-Xm-hv ]-dbp-∂p. Sn ]n 12 sh-´pw B-fl-l-Xy-bv-°m-bn \-SØn-b-Xm-sW-∂p ]-d-bm-Ø-Xv `m-Kyw. h-tbm-hr≤-\m-bn-cp-∂ sh-fn-bw `m¿-K-h-s\ t]m-epw `o-jWn-s∏-Sp-Øn-b sk-{I-´-dn-bm-Wv C-t∏m-gp-≈-Xv. 20 ko-‰pw C-Ø-h-W bp.-Un.-F-^n-\p e-`n-°pw. H∂mw bp.-]n.-F. k¿-°m-cn¬ \n¿-Wm-b-I-am-bn-cp∂ C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ X-f¿-®-bv-°p Im-c-Ww hnth-I-hpw ]-Iz-X-bpw Ip-d-™ t\-Xr-Xz-am-Wv F∂pw ho-tc-{μ-Ip-am¿ ]-d-™p.


tIcfw

C-SX - p- Øm-\mÀ-Yn-Is- f ]n-´p-Wb - v¡ - pw: sd-Uv^ - vf- m-Kv sIm-®n: B-tKm-f-h¬-°-c-WØn-\pw h¿-Ko-b ^m-jn-k-Øn\p-sa-Xn-sc C-S-Xp-]-£-_-Z¬ i‡n-s∏-Sp-Øm-\m-bn h-cp-∂ temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tI-c-fØn¬ C-S-Xp-]-£ P-\m-[n-]-Xy ap-∂-Wn ÿm-\m¿-Yn-I-sf ]n-¥pW-bv-°m≥ kn.-]n.-sF. (Fw.F¬) sd-Uv-^v-fm-Kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n kn D-Æns®-°≥ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ Adn-bn-®p. I-gn-™ c-≠v Z-i-I-ß-

kp-[o-c³ hm-Pvt- ]-bn-sb s\-lvdphn-t\m-Sv D-]a- n-¨Xv _n.-sP.-]n-sb {]o-Wn-¸n¡m³: ]n-Wd- m-bn

fn-te-sd-bm-bn tIm¨-{K- pw _n.-sP.-]n-bpw \-bn-® ap-∂-Wn `c-W-߃ P-\-hn-cp-≤ B-tKm-fh¬-°-c-W kz-Im-cy-h¬-°-c-W D-Zm-c-h¬-°-c-W \-b-ß-fm-Wv cm-Py-Øp \-S-∏m-°n-b-Xv. tam-Unbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L]-cn-hm-cw h¿-Ko-b {[p-ho-I-c-Ww Xo-{h-am-°n-s°m-≠pw ap-k-^¿\-K¿ am-Xr-I-bn-¬ I-em-]-߃ A-gn-®p-hn-´p-sIm-≠pw A-[n-Im-cØn-te-dm≥ {i-an-°p-I-bm-sW∂pw D-Æn-s®-°≥ ]-d-™p.-

I-\ym-Ip-am-cn-bn D-Zb - I - p-amÀ F.-F.-]n. Øm-\mÀ-Yn \yq-U¬-ln: Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bp-sS tem-Iv-k-`m ÿm-\m¿-Yn-bm-bn BW-h-hn-cp-≤ {]-h¿-ØI≥ F-kv ]n D-Z-b-Ipam¿ I-\ym-Ip-am-cn a-fie-Øn¬ \n-∂p a¬-k-cn°pw. ]-Øp kw-ÿm-\-ß-fn-te°pw ]p-Xp-t®-cn tI-{μ-`-c-W-{]tZ-i-ß-fn-te-°p-ap-≈ F.-F.-]nbp-sS G-gmw ÿm-\m¿-Yn-∏-´n-I-

bn-em-Wv D-Z-b-Ip-am¿ ÿm-\w ]n-Sn-®-Xv. C-tXm-sS F.-F.-]nbp-sS ÿm-\m¿-Yn-Iƒ 268 t]-cm-bn. ]p-Xp-t®cn-bn¬ tI-{μ-a-{¥n hn \m- c m- b - W - k zm- a n- s °Xn-tc F.-F.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bmbn hn cw-K-cm-P≥ a¬-k-cn-°pw. I-gn-™ am-k-am-Wv D-Z-b-Ip-am¿ F.-F.-]n-bn¬ tN¿-∂-Xv.

a-AvZ- \n a-Âkcn-¡nÃ: ]n.Un.]n. tIm-´-°¬: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ A-–p-∂m-kn¿ aAv-Z-\n a¬-k-cn-°n-√. c-≠p Zn-hkw B-tem-Nn-® ti-jw a-Av-Z-\n Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fn¬ a¬-k-cnt°-s≠-∂ ]-g-b \n-e-]m-Sn¬ Xs∂ D-d-®p-\n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. I¿-Wm-S-I P-bn-enep-≈ a-Av-Z-\n-bpsS kp-{]-[m-\ Xocp-am-\w ]n.-Un.-]n. kw-ÿm-\ h¿-°nMv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ ]q-¥p-d kndm-Pm-Wv C-∂-se tX-P-kn-t\m-Sv hy‡-am-°n-b-Xv. tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-tØ-s≠∂m-Wv ]n.-Un.-]n-bp-sS Xo-cp-am\w. A-tX-k-a-bw, B¿-°p ]n¥p-W \¬-I-W-sa-∂ Im-cyw Cu am-kw 28\p ti-jw a-Av-Z-\n {]-Jym-]n-°pw. 28\p a-Av-Z-\n-bpsS Pm-aym-t]-£ kp-{]nw-tIm-SXn ]-cn-K-Wn-°p-∂p-≠v. C-Xp-am-

kozhikode

bn _-‘-s∏-´v \n-e-hn-se I¿Wm-S-I tIm¨-{K-kv k¿-°m-cns‚ k-ao-]-\w ho-£n-®-Xn-\p ti-jw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ G-Xp ]m¿-´n-°p ]n-¥p-W \¬-I-W-sa∂ Im-cyw A-¥n-a-am-bn sh-fns∏-Sp-Øpw. am-kß - ƒ-°p apºv a-AZv- \ - n-bp-sS Btcm-Ky-ÿn-Xn tam-iam-sW-∂pw B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p Nn-In¬-k e-`yam-°-W-sa-∂pw kp{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-chn-´n-cp-∂p. F-∂m¬, kp-{]nw-tIm-S-Xn DØ-ch - v [n-°c - n-°p-Ibm-Wv I¿-Wm-SI - b - nse tIm¨-{K-kv k¿-°m¿ sN-bvX - s - X-∂p ]q-¥p-d kn-dm-Pv hy-‡a - m-°n. Zn-h-k-߃-°p ap-ºv s]m∂m-\n tem-Iv-k-`m a-fi-eØn¬ a¬-k-cn-°-W-sa-∂v B-hiy-s∏-´v ]n.-Un.-]n. t\-Xm-°ƒ aAv-Z-\n-sb _mw-•q¿ A-{K-lm-c P-bn-en¬ I-≠n-cp-∂p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-S¬ _nlm-cn hm-Pv-t]-bn-sb s\-lvdp-hn-t\m-Sv D-]-an-® sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ _n.-sP.-]n-sb {]oWn-∏n-®v thm-´p-t\-Sm≥ t\m°p-I-bm-sW-∂v kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-Wdm-bn hn-P-b≥. kp-[o-c-s‚ A-`n-{]m-bw cm-Py-Øn-s‚ atX-X-c A-Sn-Ø-d-bv-°p-t\-scbp-≈ sh-√p-hn-fn-bm-Wv. _n.sP.-]n-bp-sS h¿-Ko-b \n-e-]mSp-I-sf Xp-d-∂p-Im-´m-\pw cmPy-Øn-s‚ A-[n-Im-cw ]n-Sns®-Sp-Øv A-Xp {]-N-cn-∏n-°m\pw \-S-Øp-∂ {i-a-ß-sf FXn¿-Øp-tXm¬-∏n-°m≥ F√m P-\m-[n-]-Xy-˛-a-tX-X-c-hmZn-I-fpw cw-K-Øp-h-c-W-sa-∂v ]n-W-dm-bn A-`y¿-Yn-®p. s\-lv-dp-hn-s‚ tZ-io-bhm-Zw I-e¿-∂ hy-‡n-Xz-am-

Wv hm-Pv-t]-bn-bp-sS-sX-∂v kp-[o-c≥ H-cp ]-{X-Øn-\p \¬-In-b A-`n-ap-J-Øn-s\Xn-tc-bm-Wv ]n-W-dm-bn cw-KsØ-Øn-b-Xv. t^-kv-_p-°v t]m-kv-‰n-eq-sS B-Zyw \n-e]m-Sp hy-‡-am-°n-b ]n-W-dmbn ]n-∂o-Sv hn-i-Z-am-b hm¿-

Øm-°p-dn-∏v C-d-°p-I-bm-bncp-∂p. \-tc-{μ-tam-Un am-{Xw tami-hpw A-Zzm-\n-bpw hm-Pv-t]bn-bp-sa-√mw tI-a-∑m-cpw \-√h-cp-sa-∂ Im-gv-N-∏m-Sm-Wv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv C-hnsS {]-I-Sn-∏n-®-sX-∂v ]n-Wdm-bn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. tam-Un D-≈-Xp-sIm-≠v A-Zzm-\n-°v C-Sw In-´p-∂n-√ F-∂ th-Z-\bpw A-t±-lw ]-¶p-h-bv-°p∂p-≠v. ]-t£, A-Zzm-\n Km‘n-\-K-dn¬ _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn°p-∂ Im-cyw Hm¿-°m-sX-bmhmw C-ß-s\ ]-d-™n-´p-≈Xv. C-Xn-eq-sS-sb-√mw kw-`hn-°p-∂-Xv _n.-sP.-]n-°v am\y-X ]-I-cp-I-sb-∂ cm-jv-{Sob Zu-Xy-am-Wv. _n.-sP.-]n. Hcp h-e-Xp-]-£ ]m¿-Sn am-{X-a√, h¿-Ko-b ^m-jn-Ãv A-P-

≠ ap-t∂m-´p-h-bv-°p-∂ B¿.-F-kv.-F-km¬ \-bn-°s∏-Sp-∂ cm-jv-{So-b {]-ÿm\-am-Wv. hm-Pv-t]-bn _n.-sP.]n-bp-sS t\-Xm-hm-bn-cn-°ptºm-gpw {]-[m-\-a-{¥n-bm-bncn-°p-tºm-gpw B¿.-F-kv.-Fkv. ap-dp-sI-∏n-Sn-°p-∂ h¿-Kob Im-gv-N-∏m-Sv A-Sn-ÿm-\-]c-am-bn D-t]-£n-®n-cp-∂n-√. cm-Py-Øn-s‚ k-a-kv-X ta-Je-bn-epw `-c-W-Øn-s‚ X-Wen¬ h¿-Ko-b-h¬-°-c-WØn-s‚ hn-Øp-Iƒ hn-X-bv°-s∏-´-Xv C-°m-e-Øm-Wv. kn.- ] n.- F - Ω n- \ v kzm- [ o\- a p- ≈ kw- ÿ m- \ - ß - f n¬ F- ¥ p- s Im- ≠ m- W v _n.- s P.]n- ° p ap- t ∂- d m≥ I- g n- b msX t]m-b-sX-∂v kp-[o-c≥ a-\- n-em-°p-∂-Xp \-√-XmsW-∂pw ]n-W-dm-bn Nq-≠n°m-´n.

Xn-c-sª-Sp-¸p-^-e-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-¯w X-\n-s¡-¶p ap-Jy-a-{´n Im-k¿-tIm-Uv: kw-ÿm-\sØ Xn-c-s™-Sp-∏p-^-e-Øns‚ ]q¿-W D-Ø-c-hm-Zn-Øw ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿-´n t\-Xmsh-∂ \n-e-bn¬ X-\n-°p-Xs∂-bm-sW-∂p ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n ]-d-™p. Im-k¿tIm-Uv {]-kv-¢-∫n-s‚ "]-Ssbm-cp-°w' ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw- k m- c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p A-t±-lw. ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n¬ kw-ÿm-\-Øp bp.-Un.-F-^n-\p Xn-cn-®-Sn t\cn-´m¬ cm-Pn-h-bv-°p-tam-sb∂ tNm-Zy-tØm-Sv {]-Xn-I-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n. bp.-Un.-F-^v. h≥-hn-P-bam-Wp t\-Sm≥ t]m-Ip-∂-Xv. kw-ÿm-\-Øn-s‚ cm-jv-{So-b km-l-N-cyw A-Xm-Wv. F¬.Un. F-^v. A-Xo-h Zp¿-_-e-ambn- s °m- ≠ n- c n- ° p- I - b m- W v . kn.-]n.-F-Ωn-s‚ A-k-ln-jvWp-X-tbm-sS-bp-≈ k-ao-]-\w F-√m-h-cpw Xn-cn-®-dn-™psIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. Ku-cnb-Ω-bp-sS Xn-cn-®p-t]m-°v Ct∏m-gp-≈-X-s√-∂pw C-Xp-kw_-‘n-® tNm-Zy-Øn-\v A-t±lw ]-d-™p. I-kv-Xq-cn cw-K≥ I-c-Sp dn-

t]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-®-Xv Cu hn-j-b-Øn¬ bp.-Un.-F-^v. F-Sp-Ø \n-e-]m-Sn-s‚ Aw-KoIm-c-am-Wv. a-\p-jy-s\ H-gn-hm°n-s°m-≠p-≈ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Ww ]-‰m-Ø-Xp-sIm≠m-Wv bp.-Un.-F-^v. k¿°m¿ C-Xn-\m-bn ap-∂n-´n-d-ßnb-Xv. hn-I-k-\w C-∂-tØ-°p≈-Xpw ]-cn-ÿn-Xn \m-tf-°p≈-Xp-am-Wv. k-ap-Zm-b-t\-Xm°ƒ-°p tIm¨-{K- n-t\mSpw bp.-Un.-F-^n-t\m-Spw A-`n{]m-bw ]-d-bm-\p-≈ kzm-X{¥y-ap-≠v. tIm¨-{K- n-t\m-

Sv tbm-Pn-°m-\pw hn-tbm-Pn°m-\p-ap-≈ kzm-X-{¥yw k-apZm-b-t\-Xr-Xz-Øn-\p-≠v. ]n Sn tXm-a-kn-\v Im-k¿-tIm-s´ Xnc-s™-Sp-∏p Np-a-X-e \¬-Inb-Xv kw-_-‘n-®v sX-‰n-≤-cnt°-≠ Im-cy-an-√. A-Xv sI.]n.-kn.-kn. A-[y-£≥ ]n Sn bp-am-bn B-tem-Nn-®p Xo-cp-am\n-®-Xm-Wv. k-enw-cm-Pn-s\-bpw D-ÆnØm≥ h-[-{i-a-t°-kn-se {]Xn-I-fm-b Un-ssh.-F-kv.-]nam-sc-bpw t]m-en-kn-se Ip-‰mtcm-]n-X-cp-sS en-Ãn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n-b kw-`-h-sØ-°pdn-®p X-\n-°-dn-bn-√. k-kvs]≥-j-\n¬ I-gn-bp-∂-h-cmb-Xp-sIm-≠m-bn-cn-°pw C-h¿ H-gn-hm-b-sX-∂m-Wv hn-Nm-cn°p-∂-Xv. sIm-e-]m-X-I cm-{„o-bØn-\p tI-c-f P-\-X F-Xn-cmbn-´pw A-Xv Dƒ-s°m-≈m≥ Ign-bm-Ø ]m¿-´n-bm-Wp kn.-]n.F-sΩ-∂p ]p-Xn-b _-kvà - m‚ v ]-cn-k-c-sØ ]n.-_n. {Ku≠n¬ bp.-Un.-F-^v. ]m¿-esa‚ v a-fie - w Xn-cs - ™-Sp-∏p I¨-h≥-j≥ D-ZvL - m-S\ - w sNøsh ap-Jy-a{¥n ]-d™p.

a-cn-¨-h-cp-sS-bpw am-dn-t¸m-b-h-cp-sS-bpw ]-«n-I \Â-Imw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: thm-´¿]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´-h-cn¬\n-∂v a-cn-®-h-cp-sS-bpw Xma-kw am-dn-t∏m-b-h-cp-sSbpw ]-´n-I ÿm-\m¿-Yn-Iƒ X-øm-dm-°n Xp-S¿-\-S-]Sn-Iƒ-°m-bn h-c-Wm-[nIm-cn-Iƒ-°p \¬-Im-sa∂v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ A-dn-bn-®p. ÿm-\m¿Yn-I-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw thm-´p-]n-Sn-°m-\m-bn C-dßp-tºmƒ ]-´n-I-bn-ep≠m-bn-cp-∂ Nn-e¿ a-cn-®Xm-bpw Nn-e¿ ÿ-ew-am-dn t]m-b-Xm-bpw {i-≤-bn¬s∏-Smw. H-∏w C-c-´ thm-´pw I-s≠-Ømw. C-h kw-_‘n-®v thm-´¿-]-´n-I-bn¬\n-∂v H-gn-hm-t°-≠-h-cpsS ]-´n-I X-øm-dm-°n ÿm\m¿-Yn-Iƒ-°v h-c-Wm-[nIm-cn-I-sf G¬-∏n-°m-w. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp∏p-I-fn¬ a-cn-®-h-cp-sS-bpw Xm-a-kw am-dn-t∏m-b-h-cpsS-bpw t]-cp-I-fn¬ thm-´ptc-J-s∏-Sp-Øm≥ {i-aw \S-∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ \n¿tZ-iw.

""

5

]o-Xmw-_-c≥ am-ÿ

F≥.-kn.-]n. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v

F¬.-Un.-F-^n¬ Xp-S-cp-∂-Xp kw-_-‘n-®v ]m¿-´n-bn¬ bm-sXm-cp `n-∂-X-bpw \n-e-\n¬-°p-∂n-√. {]-h¿-Ø-I¿-°nS-bn¬ B-i-b-°p-g-∏w kr-„n-°p-I F-∂ e-£yw ap≥\n¿-Øn-bm-Wv ]m¿-´n-bn¬ `n-∂-X-bp-s≠-∂p-≈ hm¿-ØIƒ {]-N-cn-°p-∂-Xv.-

hn Fw kp-[o-c≥

sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v

F≥.-kn.-]n-bn¬-\n-∂v bp.-Un.-F-^n-te°v Fw.-F¬.-F-am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h¿ h-cm≥ X-øm-sd-Sp-°p-∂p-sh-∂ hm¿-Ø-tbm-Sp {]-Xn-I-cn-°p-∂n-√. ]m¿´n-X-e-Øn-epw ap-∂-Wn-X-e-Øn-epw N¿® sN-bv-Xp am-{X-ta C-Ø-cw Im-cy-ß-fn¬ A-`n-{]m-bw ]d-bm-\m-hp-I-bp-≈q.

F k-Cu-Zv

F-kv.-Un.-]n.-sF. tZ-io-b {]-kn-U‚ v

P-\-ß-fp-sS Po-h¬-{]-iv-\-߃ ap-∂Wn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂n-√. sIm-e-]m-XI-t°-kp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-b kn.-]n.-FΩpw tIm¨-{K- pw cm-{„o-b-cw-Kw a-eoa-k-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°-bm-Wv.- h-cp-∂ ]m¿-e-sa‚n¬ ]m¿-iz-h¬-Ir-X P-\-Xbp-sS D-d-® i-–-am-bn F-kv.-Un.-]n.-sF D-≠m-hp-w.

""

19 am¿®v 2014 _p[≥

tIm-gn IÀ-jI - À Øm-\mÀ-Yn-Is- f \nÀ-¯pw a-e-∏p-dw: tI-c-f ]uƒ-{Sn ^m¿ta-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kam-\ I¿-j-I-cp-am-bn k-l-I-cn®v bp.-Un.-F-^n-\pw F¬.-Un.F-^n-\p-sa-Xn-tc cw-K-Øv. tImgn I¿-j-I-cp-sS i-‡n-tI-{μ-amb tIm-´-b-Øpw ]m-e-°m-´pw ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-Øm≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. a-‰p a-fi-e-ß-fn¬ ]n-¥pW-bv-°p-∂ Im-cyw 22\v F-dWm-Ip-f-Øp tN-cp-∂ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-°pw. I¿-j-I-sc

t{Zm-ln-°p-∂-Xn¬ C-cp-ap-∂Wn-I-fpw Xp-ey-cm-b-Xpw tIm-gn h-f¿-ج Ir-jn h-Ip-∏n¬ Dƒs∏-Sp-Øm-Ø-Xn-epw {]-Xn-tj[n-®m-Wp a¬-k-cn-°p-∂-Xv. ]me-°m-Sv a-fi-e-Øn¬ 15,000, tIm-´-b-Øv 10,000 thm-´¿-am-cps≠-∂v {]-kn-U‚ v Pn-Ωn amXyp ]-d-™p. kw-ÿm-\ eoK¬ A-ssUz-k¿ sI Sn D-Ω¿, en-Pn am-Xyp ]m-e-°m-Sv, Im-Z-den h-‰-√q¿, sk-bv-Xv a-W-em-b kw-km-cn-®p.

X-eb - ä- tIm-gn-bpw AÂ-¸-Zq-cw Hm-Spw kn-bm-kn

sF

.-F≥.-F-√n-s\ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ ho-≠pw k-Zy-bv-°p hn-fn-t®m F-∂p _-‘-s∏-´-h¿-s°m-cp tXm-∂¬. G-Xm-\pw Zn-hk-߃-°-∏p-dw A-h-sc k-Zy-bv-°p hn-fn-®n-cp-∂psh-¶n-epw A-h¿-°m-bn {]-tXy-Iw C-e-bn-´n-√. a‰p-≈-h¿-°n-´ C-e-bn¬ ssI-bn-´p-hm-cm≥ A-`n-am\n-bm-b tk-´v km-ln-_n-s‚ kv-a-c-W k-Po-h-ambn a-\- n-ep-≈-Xn-\m¬ _-‘-s∏-´-h¿ ap-Xn¿-∂Xp-an-√. A-Xn-\m¬, Du-Wn-t\m-sSm-∏w hn-f-ºn-b km-ºm-dn-s‚ a-Ww B-kz-Zn-®v A-∂-h¿ ]p-d-Øph-∂v H-cp-{K≥ ]-{X-k-tΩ-f-\w \-S-Øn. D-≠p h-bdp-\n-d-™-Xn-s‚ A-S-bm-f-am-b G-º-°-Øn-\p ]I-cw 20 h¿-j-am-bn A-\p-`-hn-®p-t]m-cp-∂ Nn-‰-Ω\-b-tØm-Sp-≈ {]-Xn-tj-[w hn-fn-®-dn-bn-°p-∂Xm-bn-cp-∂p {]-kv-Xp-X k-tΩ-f-\w. I-gn-™ c-≠p Z-i-I-߃-°-Iw B Iymw-]n¬ \n-∂p tIƒ-°m≥ C-S-h-∂ D-fp-∏pw D-in-cp-ap-≈ hm-N-Iw "sF.-F≥.-F¬. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ H-‰-bv°p a¬-k-cn-°pw' F-∂-Xm-bn-cp-∂p. km-[m-c-W \n-e-bv-°v F.-sI.-Pn. sk‚¿ tIm-gn-bp-sS tIm-´phm-bn-S-em-tb C-Ø-cw {]-Xn-I-c-W-ß-sf hn-e-bn-

cp-Øm-dp-≈q. F-∂m¬, B¿.-F-kv.-]n. 34 h¿-jsØ _-‘w A-h-km-\n-∏n-®p. Hm¿-°m-∏p-d-Øv C-S-Xp-]-£ ku-[-Øn¬-\n-∂p ]p-d-Øp-I-S-∂ k-μ¿-`-Øn-em-Wv sF.-F≥.-F-√n-s‚ hn-Sp-X¬ {]-Jym-]-\-ap-≠m-b-Xv F-∂-Xn-\m¬ F sI.-Pn. ku-[-Øn-s‚ P-\¬-∏m-fn-Iƒ In-Sp-In-sS Ip-epßp-I-X-s∂ sN-bv-Xp. X-߃-°p P-bn-°m-\m-bn-s√-¶n-epw \m-ep kn.-]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn-I-sf-sb-¶n-epw tXm¬∏n-°m-\m-hp-sa-∂p hn-i-Zo-I-cn-°-s∏-´-tXm-sS ]nW-dm-bn-˛-tIm-Sn-tb-cn-am-cp-sS i-co-c-Øn-s‚ Dujv-am-hv 110te-°v D-b-cp-I-bm-bn-cp-∂p. i-cn-bm-b cm-{„o-b kq-cym-Lm-X-Øn-s‚ A-S-bm-f-߃ Ah-cp-sS i-co-c-Øn¬ sX-fn-™p-Im-Wp-I X-s∂ sN-bv-Xp. ]p-Xn-b-h-f-∏n-en-s\-bpw h-lm-_n-s\bpw A-t\z-jn-®p ]m¿-´n-Zq-X-∑m¿ cm-bv-°p-cm-am\w ]p-d-s∏-Sp-I-bm-bn. C-S-Xp-]-£w tN¿-∂p-\n¬°p-∂-Xn-\p ]-I-cw H-‰-bv-°p a¬-k-cn-®p hn-P-bn®p k¿-h-X-{¥ kz-X-{¥-cm-bn tem-Iv-k-`-bn¬ IS-∂n-cn-°p-∂-Xn-s‚ kp-Jw H-cp kz-]v-\-Øn-se-∂h-Æw B-kz-Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂ C-cp-h-sc-bpw hnfn-®p-W¿-Øn, C-¥y-bn-se h¿-Ø-am-\-Im-e ]-cnX-ÿn-Xn-bn¬ aq-∂mw ap-∂-Wn-sb hn-P-bn-∏n-t°≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-X A-h-sc t_m-[y-s∏-Sp-Øp∂-Xn¬ _-‘-s∏-´-h¿ hn-P-bw h-cn-®p. X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-X-sb tN¿-Øp\n¿-Øn 11 cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS H-cp-{K≥ So-an-

s\ cw-K-Øn-d-°m-\m-bn-cp-∂p ]-cn-]m-Sn-sb-¶n-epw P-b-e-fn-X s]-s´-∂p-X-s∂ I-fw-am-‰n-®-hn-´n-b-Xpap-X¬ C-S-Xp-]-£ ap-∂-Wn-bn¬ F-√mw A-inIp-in-bm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. P-b-e-fn-X aq-∂mw-ap∂-Wn t\-Xr-Xz-sØ F-t≈m-fw hn-e-h-®n-√. t\c-tØ a¬-k-cn-®n-cp-∂ ap-gp-h≥ ko-‰p-I-fn-epw Ah¿ G-I-]-£o-b-am-bn ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-ØpI Iq-Sn sN-bv-Xp. C-Z-b-°-\n-bp-sS [n-°m-cw D-e°-h-Æ-Øn-em-bn-cp-∂p. A-h¿ t\-sc t]m-b-Xv kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ]-›n-a-_w-Km-fn-se A-¥-I a-aX-bp-sS A-Sp-tØ-°m-Wv. A-Xpw H-cp \m-emw ap∂-Wn-°m-bn A-Sp-∏p-I-√p-Iƒ tN¿-Øp-h-bv°m≥! ap-∂-Wn-bp-sS k-©-b-\w I-gn-t™m F-∂p tNm-Zn-®m¬ a-dp-]-Sn ]-d-bm-\m-hm-sX {]-Im-iv Imcm-´v sh-fp-Ø X-e-bn¬ I-dp-Ø ap-≠n-´v \-S-t°≠ A-h-ÿ. tIm-gn-sb A-dp-°-sh tIm-gn-sb ]nSn-®p-sIm-Sp-°p-∂ Bƒ _-ew {]-tbm-Kn-®m¬ Adp-Ø tIm-gn X-e-bn-√m-sX A¬-∏ Zq-cw \-S-°pw. A-Ø-c-sam-cp \-S-Ø-am-Wv C-t∏mƒ ap-∂-Wn \-S∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-sX-∂p Np-cp-°w. tZ-io-b t\-Xr-Xzw C-Ø-c-sam-cp Xn-cn-®-Sn t\cn-´p-sIm-≠n-cn-s°-bm-Wv aq-∂-c Z-im-–-°m-esØ Iq-´p-Im-cm-b B¿.-F-kv.-]n. C-S-Xp-ap-∂-Wnbp-am-bn h-gn-]n-cn-bp-∂-Xv. A-f-ap-´n-bm¬ G-Xp tN-c-bm-Wv I-Sn-°m-Ø-Xv? Xn-cn-®p-h-cm-\p-≈ A`y¿-Y-\-°p-≈ a-dp-]-Sn-bm-bn h-∂ F-kv.-Fw.-F-

kv. ]p-Xn-b _-‘-Øn-se kp-Jm-\-μw hn-h-cn-®psIm-≠p-≈-Xm-bn-cp-∂p. G-sd t]-im-sX A-Xm In-´p-∂p sIm-√w ko-‰v D-≈w-ssI-bn¬. P-bn-°ptam tXm¬-°p-tam F-∂-Xn-t\-°mƒ {]-[m-\-amWv X-߃ Nn-{X-Øn-ep-≠v F-∂p h-cp-Øm-\m-bXv. kn.-]n.-Fw. A-≠n t]m-b A-Æm-\m-bn. ]-cs° A-º-c-∏v. Cu \n- -lm-bm-h-ÿ-bn¬ a-s‰m-cp A-]-i–w: P-\-Xm-Zƒ-˛-F-kv. A-h¿-°pw a¬-k-cn-°-Wa-t{X. B¿-°v F-¥v F-∂v H-cp \n-›-b-hp-an-√. B-]-Øp a-\- n-em-°n-b ]n-W-dm-bn H-´pw sshIm-sX am-Xyp Sn tXm-a-kn-s\ hn-fn-®v, tIm-´-bsØ a-Øm-bn-am-cp-sS I-W-s°-Sp-Øp a¬-k-cn®p P-bn-®p U¬-ln-°p h-≠n-I-b-dm≥ ]-d-™p. A-t∂-c-a-Xm h-cp-∂p a-s‰m-cp "ap-ko-_-Øv.-' tIm¿-]-td-‰v `o-a-s‚ X-e-bpw ]-®-Øp-≈-s‚ D-Sep-ap-≈ F≥.-kn.-]n. F-∂ Rm-™q-en-\pw a¬k-cn-°-W-a-t{X! ]-t£, Un.-kn.-kn.-˛-sI.-]n.-kn.kn. Aw-K-߃-°pw \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS {]n-bs∏-´ sF.-F.-F-kp-Im¿-°pw a-‰pw ho-Xw-h-®p-Ign-™m¬ ]n-s∂ F≥.-kn.-]n-°v \¬-Im≥ F-hnsS ko-‰v? sF.-F≥.-F-√n-\p a-e-_m-dn-se Nn-e a-fi-eß-fn-se-¶n-epw Ip-td thm-´p-≠v. Im-k¿-tIm-Uv G-d-°p-td X-c-t°-Sn-√m-Ø i-‡n. h-S-I-c, tImgn-t°m-Sv a-fi-e-ß-fn-epw Ip-g-∏-an-√. C-S-Xp-]£w A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂m¬ H-t∂m c-t≠m

X-cq-cn-\v kv-{Xo-]o-U-\-¯n ]n-F-¨v.-Un; cm-P-tKm-]m c-à-Zm-ln: Fw hn-P-b-Ip-amÀ ß-fv C-t¥y-ev-sØ s]-ºn-t≈-sc I-≠n-°m? sk-_n≥ F tP-°-_v X-n-c-s™-Sp-∏p s]-cp-am-‰-®-´w \n-e-\n¬-°p-∂Xn-\m-em-sW-∂p tXm-∂p-∂p I-eym-Ww kw-_‘n-® hn-jb - Ø - n¬ t`-ZK - X - n-°p ]-Ic- w H-cp Ic-Sp hn-⁄m-]\ - w am-{X-am-Wp cm-lp¬ Km-‘n ]p-ds- ∏-Sp-hn-®n-cn-°p-∂X - v, ]-‰n-b s]-Æn-s\ In´n-bm¬ sI-´m-sa-∂v.!]n≥-Ip-dn-∏v: ß-fv C-t¥y-ev-sØ s]-ºn-t≈-sc I-≠n-°m?

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: X-e-ÿm-\sØ ÿm-\m¿-Yn-I-fm-b i-in X-cq-cn-\pw H cm-P-tKm-]m-en-\psa-Xn-tc cq-£ ]-cm-a¿-i-ß-fpam-bn ap≥-a-{¥n Fw hn-P-b-Ipam¿. i-in X-cq-cn-\v kv-{Xo-]o-U\-Øn¬ tUm-Œ-td-‰v In-´p-sa∂pw H cm-P-tKm-]m¬ c-‡-Zmln-bm-sW-∂p-am-Wv hn-P-b-Ipam¿ ]-d-™-Xv. F¬.-Un.-F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kns‚ D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn-em-bn-cp∂p ]-cm-a¿-iw. tUm. i-in X-cq-cn-\v G-Xp hn-j-b-Øn-em-Wv tUm-Œ-td-‰v In-´n-b-sX-∂v A-dn-bn-√. X-cq-cn\v F-¥m-bm-epw kv-{Xo-]o-U-\Øn¬ ]n-F-®v.-Un. In-´p-sa-∂mWv hn-P-b-Ip-am¿ ]-cn-l-kn-®Xv. i-in X-cq¿ tUm-Œ-d-√. ]t£, A-t±-l-Øn-\v ]n-F-®v.Un-bp-≠v. A-Xv {]-tXy-I Un{Kn-bm-Wv. F-¥m-sW-∂v F-\n-

i-in X-cq-À ]-cm-Xn \-ÂIn Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w: hy- ‡ nl- X y \- S - Ø n- b - X n- \ v F¬.Un.- F - ^ v . t\- X m- ° ƒ- s °Xn-tc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw temIv - k - ` m a- fi - e w bp.- U n.- F ^v. ÿm-\m¿-Yn i-in X-cq¿ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-\p ]cm-Xn \¬-In. kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\-kan-Xn Aw-K-hpw ap≥ a-{¥n-bpam-b Fw hn-P-b-Ip-am¿, kn.]n.- s F. t\- X m- h v hn F- k v kp- \ n¬- I p- a m¿ Fw.- F ¬.F. F-∂n-h¿ am-Xr-Im s]-cpam- ‰ - ® - ´ w ew- L n- s ®- ∂ p ImWn- ® v ap- J y Xn- c - s ™- S p- ∏ v Hm- ^ n- k ¿- ° pw h- c - W m- [ nIm-cn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿-°p-

am- W v ]- c m- X n \¬- I n- b - X v . Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c - Ø v F¬.Un.- F- ^v. Xn- c-s™-Sp- ∏v IΩn-‰n Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\-thf-bn¬ Fw hn-P-b-Ip-am¿ \S-Øn-b {]-kw-Kw X-s∂ hy‡n- ] - c - a m- b n A- [ n- t £- ] n°p-∂-Xm-sW-∂v i-in X-cq¿ ]-d-bp-∂p. X-cq-cn-\v tUm-Iv-S-td-‰v e`n-®-Xv kv-{Xo-]o-U-\-Øn-embn-cp-∂p-sh-∂m-bn-cp-∂p hnP-b-Ip-am-dn-s‚ ]-cm-a¿-iw. Cu {]-kw-Kw Zr-iy-am-[y-a߃ C-∂-se B-h¿-Øn-®p Im-Wn-®-Xv X-\n-°v am-\-lm\n-bp-≠m-°n-sb-∂pw X-cq¿ ]-cm-Xn-bn¬ Nq-≠n-°m-´n.

°-dn-bn-√. ]-t£, kv-{Xo-]o-U\-Øn¬ X-cq-cn-\v tUm-Œ-td-‰v In-´pw. A-Xn¬ kw-i-b-an-s√∂pw hn-P-b-Ip-am¿ ]-d-™p. _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bmb H cm-P-tKm-]m¬ c-‡-Zm-lnbp-sS ]p-d-Øv B-´n≥-tXm-e-Wn™ Im-c-W-h-cm-Wv. Xn-c-s™Sp-∏v F-hn-sS-bp-t≠m A-hn-sS cm-P-tKm-]m-ep-≠m-hpw. ]-cm-Pbw F-hn-sS-bp-t≠m A-hn-sSbpw A-t±-l-ap-≠m-hp-sa-∂pw hn-P-b-Ip-am¿ ]-d-™p. A-tX-k-a-bw, X-s‚ hn-I-k\-{]-h¿-Ø-\-Øn-\v D-Ø-cwsIm-Sp-°m-Ø-h-cpw hy-‡n-]-cam-b Zpx-J-Øn¬ ]-¶p-tN-cm-\p≈ a-cym-Z-t]m-epw Im-Wn-°mØ-h-cp-am-Wv C-Ø-cw ]-cm-a¿-i߃ \-S-Øp-∂-sX-∂v i-in Xcq¿ {]-Xn-I-cn-®p. C-Ø-cw Btcm-]-W-߃ Aw-Ko-I-cn-°m≥ I-gn-bn-s√∂pw X-cq¿ ]-d-™p.-

tIm¿-]-td-j-\p-I-fn¬ I-tk-c sIm-Sp-Øv C-cpØpw. ]-t£, C-Ø-cw N-Sv-Wn-bpw D-∏p-am-ß-bpw sIm-≠v H-cp cm-{„o-b-∏m¿-´n F-{X Im-ew ]n-Sn-®p\n¬-°pw? C-\n-bpw Cu \n-e Xp-S¿-∂p-Iq-Sm. Aß-s\-bm-Wv B-tcm-tSm H-c¬-∏w D-in-cv I-Sw hmßn B-ÿm-\-Øn-\p t\-sc t\m-°n em¬-k-emw F-∂p ]-d-bm≥ ss[-cy-s∏-´-Xv. ]-t£, ]-d-™p-Xp-S-ßn-b-t∏m-tg-°pw ]n∂n¬ \n-∂p ]n-W-dm-bn-bp-sS h-I Ip-∏m-b-Øn-\p h-en. ]-Xn-hn¬ \n-∂p hy-Xy-kv-X-am-bp-≠m-b Cu h-en am-{Xw a-Xn-bm-bn "X-߃ Aw-Ko-I-cn-°-s∏´n-cn-°p-∂p, bp-td-°m' F-∂m¿-Øp-hn-fn-®v sF.F≥.-F¬ t\-Xm-°ƒ-°v Xp-≈n-®m-Sm≥. sF.-F≥.-F¬. ap-ºm-sI kn.-]n.-Fw. h-®p\o-´n-b Hm-^-dp-Iƒ F-s¥m-s°-bm-hpw? kn.-]n.Fw. hm-°p ]m-en-°p-tam? A-Sp-Ø \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-L-´-Øn-e-√m-sX A-Ø-cw N¿-®bv-°p {]-k-‡n-bn-√. X¬-°m-ew Im-k¿-tIm-´v ]n I-cp-Wm-I-c-\pw h-S-I-c-bn¬ jw-ko-dn-\pw tIm-gn-t°m-´v hn-P-b-cm-L-h-\pw th-≠n cm-{Xnbp-sS A-c-≠ sh-fn-®-Øn¬ h-lm-_v i-c-dm¥¬ s]m-°n-∏n-Sn-®p I-Øn-°p-∂ sh-fn-®Øn¬ ]p-Xn-b-h-f-∏n¬ t]m-kv-‰-dn¬ ]-i tX°pw. tZ-h¿-tIm-hn¬ B-b-Xv Np-h-cn¬ H-´n-°pw. A-Xn-\m¬ A-Sp-Ø A-©p h¿-j-tØ-°p-Iq-Sn "A-cn-hmƒ Np-‰n-I \-£-{Xw kn-μm-_m-Zv, kn.-]n.Fw. kn-μm-_m-Zv.-'

F³.-kn.-]n. \n-e-]m-Sv \msf i-cX - v- ]-hmÀ {]-Jym-]n-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ko-‰v \n-tj[n-® ]-›m-Ø-e-Øn¬ F¬.Un.-F-^n¬ Xp-S-cp-∂-Xn-s\s®m-√n F≥.-kn.-]n-bn¬ `n-∂X cq-£-am-bn. ap-∂-Wn-hn-´v bp.Un.-F-^n-s‚ `m-K-am-h-W-sa-∂v ]m¿-´n-bn-se H-cp-hn-`m-Kw hm-Zn°p-tºmƒ kw-ÿm-\-sØ cm{„o-b-km-l-N-cyw F¬.-Un.-F^n-\v A-\p-Iq-e-am-sW-∂m-Wv a-dp-]-£-Øn-s‚ \n-e-]m-Sv. F≥.-kn.-]n. \n-e-]m-Sv tZ-io-b A-[y-£≥ i-c-Xv-]-hm¿ \msf {]-Jym-]n-°pw. F¬.-Un.-F-^v. t\-Xr-XzØn-s‚ \n-c-¥-c-am-b A-h-K-W\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ap-∂-Wn hn-S-W-sa-∂v ]m¿-´n-bn-se H-cphn-`m-K-Øn¬ t\-c-sØ-X-s∂ B-h-iy-ap-b¿-∂n-cp-∂p. F≥.kn.-]n. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ]n ]o-Xmw-_-c-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ hn-`m-K-am-Wv ap-∂-

Wn am-dn bp.-Un.-F-^n-s‚ `m-Kam-h-W-sa-∂pw tI-{μ-Øn¬ bp.-]n.-F-sb ]n-¥p-W-bv-°-Wsa-∂pw A-`n-{]m-b-s∏-´n-cn-°p∂-Xv. tI-{μ-t\-Xr-Xzw bp.-]n.F-sb ]n-¥p-W-bv-°p-∂p-s≠∂ hm-Z-hpw C-h¿ D-b¿-Øp-∂p. ap-∂-Wn hn-Sp-∂ Im-cy-Øn¬ tI-{μw kzo-I-cn-°p-∂ \n-e-]mSv kw-ÿm-\ L-S-Iw Aw-Ko-Icn-t°-≠n-h-cp-sa-∂v ]o-Xmw-_c≥ hy-‡-am-°n. F-∂m¬, F sI i-io-{μ≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ hn-`m-K-am-Wv F¬.Un.-F-^v. hn-Sp-∂-Xn-t\m-Sp hntbm-Pn-°p-∂-Xv. C-t∏mƒ ap-∂Wn hn-tS-≠ km-l-N-cy-an-s√∂m-Wv C-h-cp-sS \n-e-]m-Sv. kwÿm-\-sØ cm-{„o-b-km-l-Ncyw F¬.-Un.-F-^n-\v A-\p-Iqe-am-sW-∂pw ap-∂-Wn-bn¬ D-d®p-\n¬-°p-sa-∂pw F sI i-io{μ≥ A-dn-bn-®p.


kozhikode

1189 ao\w 5

1435 P. AĬ 17

19 am¿®v 2014 _p[≥

sIm-e-¡-¯n- Xm-sg-bn-Sm³ C\nbpw Hcp¡-antÃ?

Xr

-iq¿ Pn-√-bn-se s]-cn-™-\-Øv \-hm-kv F-∂ sN-dp-∏-°m-c≥ Iz-t´-j≥-kw-L-Øns‚ sIm-e-°-Øn-°v C-c-bm-b-t∏mƒ tI-c-fw ho-≠psam-cp cm-{„o-b-s°m-e-]m-X-I-Øn-s‚ `o-I-c-kv-a-c-WI-fn-te-°m-Wv F-Sp-sØ-dn-b-s∏-Sp-I-sb-∂v B-cpw Icp-Xn-bn-√. sIm-e-bm-fn-kw-Lw B-fp-am-dn-bm-Wv \hm-kn-s‚ Po-h-s\-Sp-Ø-sX-∂pw tem-°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn-b-S-°-ap-≈ kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-Wp {]-Xn-I-fn¬ Nn-e-sc-∂pw C-t∏mƒ A-dn-bp-tºmƒ, tNm-c a-c-hn-∏n-°p-∂ Cu Ip-cp-Xn-sb H-cp \-Sp-°wt]m-ep-an-√m-sX \n- w-K-X-tbm-sS-bm-tWm \mw G-‰phm-ßp-∂-Xv F-∂p kw-i-bn-®p-t]m-hp-∂p. Sn ]n h-[Øn-\p-ti-j-hpw \n-jvTp-c-am-b H-cp \-c-l-Xy kn.]n.Fw. {]m-tZ-in-I-t\-Xr-Xz-Øn-s‚ A-dn-thm-sS \-S°p-tºmƒ C-\n-bpw sIm-e-°-Øn-Iƒ Xm-sg-bn-Sm≥ X-߃ H-cp-°-a-s√-∂ [m¿-„yw \n-d-™ {]-Jym-]-\a-t√ A-h¿ \-S-Øp-∂-Xv? Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ t]m¿-apJ-Øp \n¬-°p-tºm-gpw tNm-c-s°m-Xn-b-S-ßm-sX Cß-s\ sh-√p-hn-fn Xp-S-cp-∂-Xv A-\p-`-h-ß-fn¬-\n-∂v H-cp ]mT-hpw ]Tn-°m≥ B ]m¿-´n X-øm-d-s√-∂-Xns‚ sX-fn-hp-Iq-Sn-bm-Wv. ^-k-epw jp-°q-dpw Sn ]n-bpw G-dn-tbm Ip-dt™m D-≈ kn.]n.F-Ωn-s‚ cm-{„o-b ]-I-bp-sS Cc-I-fm-bn-cp-∂p. s]-cn-™-\-Øv ]-I-Xo¿-°m≥ C-csb-tØ-Sn X-°w-]m¿-Øp-\-S-∂ Iz-t´-j≥-kw-Lw \n-c-]-cm-[n-bm-b H-cp bp-hm-hn-s‚ Po-h-\m-Wv I-h¿∂-Xv. ]-d-°-ap-‰m-Ø c-≠p Ip-´n-I-f-S-ßp-∂ Ip-Spw-_sØ-bm-Wv B \-cm-[-a-∑m¿ A-\m-Y-am-°n-b-Xv. Sn ]n h-[-sØ Xp-S¿-∂v bp-‡n-iq-\y-hpw ]-cn-lm-kyhp-am-b hn-i-Zo-I-c-W-ß-fp-am-bn kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]n-W-dm-bn hn-P-b-\-S-°w cw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p. Sn ]n-sb sIm-∂-Xv ap-kv-enw Xo-{h-hm-Zn-I-fm-sW-∂pw, ]n-∂o-Sv A-Xp am-‰n H-cp hn-hm-Z hy-h-km-bn-bm-sW∂pw a-‰p-ap-≈ "kv-t^m-S-\m-fl-I' sh-fn-s∏-Sp-Ø-emWv A-∂p kn.]n.Fw. t\-Xm-°ƒ \-S-Øn-b-Xv. tIkn¬ kn.]n.Fw. t\-Xm-°-f-S-°w {]-Xn-I-fm-bn. Iq´-°q-dp-am-‰-Øn-\p-ti-j-hpw ]m-\q¿ G-cn-bm IΩn-‰nbwKw ]n sI Ip-™-\-¥-\pw Ip-∂p-a-°-c tem°¬ sk-{I-´-dn sI kn cm-a-N-{μ-\pw ]m¿-´n-bp-sS hm-S-I-s°m-e-bm-fn-Iƒ-s°m-∏w in-£ In-´n. \-ΩpsS _p-≤n-sb ]-cn-l-kn-®p-sIm-≠v ]m¿-´n-bp-sS At\z-j-W I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´pw ]p-d-Øp-h-∂p. Sn ]ntbm-Sp-≈ sI kn cm-a-N-{μ-s‚ hy-‡n-ssh-cm-Ky-amW-t{X sIm-e-bv-°p Im-c-Ww. C-t∏m-g-sØ kw-`-h-Øn¬ H-cp Zp¿-_-e {]-Xntcm-[w Xo¿-°m≥ t]m-epw kn.]n.F-Ωn-\v ]-gp-Xp-Ifn-√. ]n-Sn-bn-em-b-Xv tem-°¬ sk-{I-´-dn A-S-°-ap≈-h¿; B-bp-[-߃ I-s≠-Sp-Ø-Xv ]m¿-´n Hm-^n-kn\p ]n-∂n-se Ip-f-Øn¬-\n-∂v; ]m¿-´n Hm-^n-kn-emWv Kq-Vm-tem-N-\ \-S-∂-sX-∂p t]m-en-kv ]-d-bp∂p. A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-hp-tºmƒ k-Xyw ]p-dØp-h-cp-sa-∂p I-cp-Xmw. F-¥m-bm-epw cm-{„o-b-ap-Xse-Sp-∏n-\-∏p-dw \-hm-kn-s‚ sIm-e-]m-X-I-Øn¬ `-cW-I-£n-°pw Xm¬-∏-cy-an-√. Xr-iq-cn-se Xo-c-tZ-ita-J-e-bn¬ Im-e-ß-fm-bn kn.]n.F-Ωpw kw-L-]-cnhm-c-hpw B-h¿-Øn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ ]-I-cw-ho-´¬ cm-{„o-b-Øn-s‚ t]-cn-ep-≈ sIm-e-]m-X-I-]-c-º-c-Ifp-sS G-‰-hpw ]p-Xn-b C-c-bm-Wv \-hm-kv. C-Xv C-hnsS H-Sp-ßp-sa-∂v B-iz-kn-°m≥ A-\p-`-hw \-sΩ A-\p-h-Zn-°p-∂n-√. Iz-t´-j≥ sIm-e-bm-fn-kw-L-ßsf \n-e-bv-°p-\n¿-Øm≥ t]m-en-kn-\p I-gn-bpw. ]t£, sIm-e-bn¬ e-l-cn-]n-Sn-®v a-Zw-s]m-´n-b kn.-]n.F-Ωn-s\ B-cm-Wp ]n-Sn-®p-sI-´p-I?

apw

Ae¡p-ImÀ

-ss_ \-K-c-Øn-s‚ lr-Z-b-`m-K-Øv, a-lme-£v-an sd-bn¬-th kv-t‰-j-s‚ Nm-c-Øv, 28,000 N-Xp-c-{i-ao-‰-dn¬ ]-c-∂p-In-S-°p-∂, \q-‰m-≠nte-sd ]-g-°-ap-≈ t[m-_o-L-´v tem-I-sØ X-s∂ G-‰-hpw h-en-b Xp-d- m-b A-e-°p-im-e-bm-Wv. Zn-htk-\ e-£-°-W-°n-\p h-kv-{X-߃ A-e-°p-∂ Z t{K-‰v C-¥y≥ hm-jn-Mv sa-jo≥ A-Xp-sIm-≠p-Xs∂ hn-tZ-i-k-©m-cn-I-sf-bpw B-I¿-jn-°p-∂p. H-tc-k-a-bw, ]-Xn-\m-bn-cw t]¿-°p tPm-en sNøm-hp-∂ 731 bq-\n-‰p-I-fpw A-h-bv-°v Hm-tcm-∂n-\pw A-e-°p-I-√p-I-fp-ap-≠n-hn-sS. t[m-_o-L-´v F-s∂mcp kn-\n-a X-s∂ C-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ \n¿-an°-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. a-∂m-`m-bv Fw._n._n.F-kv. F-∂ kn-\n-a-bn-se Nn-e cw-K-ß-fpw C-hn-sS Nn-{XoI-cn-°-s∏-´n-´p-≠v. a-‰p-≈-h-cp-sS hn-gp-∏-e-°n, X-e-ap-d-I-fm-bn Po-hn°p-∂ Cu ]m-h-߃-°p ]-t£, hr-Øn-bp-≈ ]m¿∏n-S-ß-fn-√. t[m-_o-L-´n-t\m-Sp tN¿-∂ tN-cn-bn-emWv 15,000 t]-tcm-fw I-gn-™p-Iq-Sp-∂-Xv. C-h-sc ]p\-c-[n-h-kn-∏n-°m≥ 20 \n-e-I-fp-≈ H-cp sI-´n-S-Øns‚ ]-≤-Xn H-cp Z-i-I-tØm-f-am-bn \o-≠p-\o-≠pt]m-hp-∂p. kz-¥-am-bn Ip-Sn-ep-I-fp-≈-h¿-°p am-{Xta Cu ^v-fm-‰n¬ C-S-ap-≠m-hq. h-kv-{X-߃ A-e°n D-W-°m-\n-Sp-∂ hn-im-e-am-b ÿ-ew \-„-s∏-Sptam F-∂ B-i-¶-bpw A-h¿-°p-≠v.

t\Àhc P - n-˛F-´n¬\n∂p djysb ]pd-Øm°n.

6

tIm«-bw `m-j-bp-sS Xm-fhpw Xm-f-¸n-g-Ifpw an

-j-\-dn ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-b "`m-j-bp-sS B-[p-\nI-X-sb'°p-dn-®p-≈ A-t\z-jW-Øn-\m-bn tIm-´-bw Pn-√-bpsS `m-jm-hy-h-lm-c-sØ ]-cntim-[n-°m-\p-≈ {i-a-am-Wo teJ-\w. ap≥-Im-e A-Sn-a-I-fp-sS Pm-Xn-h-g-°-߃ \n-d-™ kwkm-c-`m-j-bp-sS am-‰-sØ-°p-dn®p Nn-e F-gp-Øp-I-fpw ]T-\-ßfpw \n-e-hn-ep-≠v. A-h an-j-\-dn tI-{μo-Ir-X-am-b ]T-\-ß-fn¬ h-en-b ]-¶p-h-ln-°p-∂-Xp-amWv. tI-c-fo-b `m-jm-L-S-\-sb am-‰n-Øo¿-Ø sIm-tfm-Wn-b-enk-Øn-s‚ tc-J-s∏-Sp-Ø-ep-Ifn¬ _-lp-`q-cn-]-£-hpw A-Sn-aPm-Xn-bp-sS `m-jm-am-‰-sØ tI{μo-I-cn-®m-Wp ]Tn-°-s∏-Sp-∂Xvv. tI-c-f-k-aq-l-Øn-s‚ hm-b\/F-gp-Øp-`m-j F-∂-Xv an-j-\dn {In-kv-Xp-a-X-hp-am-bn _-‘n°-s∏-´n-cn-°p-∂ H-∂m-Wv. sImtfm-Wn-b¬ Pm-Xn-˛-cm-{„o-b kwL¿-j-ß-fp-sS N-cn-{X-Øn-te°p sh-fn-®w-ho-ip-∂-Xm-Wv `mj-bp-sS B-[p-\n-I-X-sb-°p-dn®p-≈ F-gp-Øp-Iƒ. Cu an-j-\dn D¬-∏-∂-Øn-s‚ L-S-\m-cq-]w {]-Xn-^-en-∏n-°p-∂-Xv {In-kv-Xpa-X `m-jm/kw-⁄ ta¬-t°mbv-a-bpw Io-gm-f-`m-j-I-fp-sS Io-gS-ß-ep-am-Wv. an-j-\-dn ]-≤-Xnbp-sS ]Tn-∏n-°-ep-I-fpw A-Sn-a-∏≈n-°q-S-ß-fpw Cu hy-h-ÿn-Xnbp-sS {]-Nm-c-Ww h-f-sc th-KØn-em-°n-Øo¿-Øp. C-tX Ime-b-f-hn¬ \n-e-\n-∂n-cp-∂ hnZym-`ym-k-k-{º-Zm-b-sØ-˛ lnμp/Pm-Xn t{i-Wn-bn¬ Dƒ-s∏-´Xn-s\-˛ A-∏m-sS H-gn-hm-°p-Ibpw B k-{º-Zm-b-sØ ln-μp {]-ÿm-\-am-°n am-‰n-Øo¿-°p-Ibpw sN-bv-Xp. _-lp-`q-cn-]-£w P-\-hn-`m-KØn-\pw ap≥-Im-e A-Sn-a-Iƒ°pw A-h-cp-tS-Xm-b `m-j-bpw kw-km-c-co-Xn-bpw {]-tbm-K-ßfpw D-≠m-bn-cp-∂p. X-an-gn-s‚ kzm-[o-\-sa-t∂m hn-Ir-X-a-e-bmf-sa-t∂m ]-d-™v Cu `m-jm-coXn-sb an-j-\-dn {In-kv-Xp-a-X-hpw ]p-tcm-K-a-\ Nn-¥m-k-c-Wn-I-fpw Iq-Sn ]-dn-s®-dn-bp-I-bpw ]p-Ø≥ kmw-kv-Im-cn-I-X-bp-sS `m-K-ambn X-Zv-ÿm-\-Øv B-[p-\n-I-sa∂p hn-fn-°-s∏-Sp-∂ a-e-bm-f-`mj P-\-ß-fp-sS ta¬ A-Sn-t®¬∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. kw-kv-IrX-sØ-bpw A-Sn-bm-f-`m-j-I-sfbpw H-tc-t]m-se A-{]-Xy-£-am°n-s°m-≠m-Wv B-[p-\n-I-a-ebm-fw tIm-´-b-Øv cq-]-s∏-´-sX∂p ]-d-bmw. A-Sn-a-Øw A-\p-`hn-® P-\-X-bp-sS `m-j-bpw A-Sn-

a- Ø - Ø n- e m- b n- c p- ∂ - X n- \ m¬ s]m-Xp-[m-c-bn-epw k-aq-l-Ønepw F-Ø-s∏-´-t∏mƒ A-h¿-°v A-h-cp-sS `m-j-bpw A-h-km-\n∏n-t°-≠n-h-∂p. A-Sn-a-h¿-K-Øn-s‚-bpw a-‰p h¿-K-ß-fp-sS-bpw C-S-bn¬ \n-e\n-∂n-cp-∂ `m-j-bv-°v A-h-cp-tSXm-b hym-I-c-W-L-S-\-bpw Nn-´s∏-Sp-Ø-ep-I-fpw D-≠m-bn-cp-∂p. F-gp-X-s∏-S-ep-Iƒ C-√m-Ø kml-N-cy-Øn¬ C-Xv kw-km-c-Øneq-sS D-d-∏n-°-s∏-Sp-∂p-≠m-bn-cp∂p. D¬-∏m-Z-\-ta-J-e-bn-se Adn-hn-s‚ ssI-am-‰w \-S-∂p-sIm≠n-cp-∂-Xv Cu `m-j-bn-eq-sS-bmbn-cp-∂p. Cu `m-jm-ssi-en hn-Ikn-X a-X-Øn-s‚-bpw an-j-\-dn-amcp-sS-bpw h-c-thm-sS _-lp-`q-cn]-£-hpw D-t]-£n-°p-I-bm-bn-

hn-\n¬ -t]mƒ

bm-bn-cp-∂p. Z-en-Xv hn-tam-N-\-{]ÿm-\-ß-fpw Z-en-Xv {In-kv-Xy≥ Po-hn-X-co-Xn-bpw {In-kv-Xo-b-]m´p-I-fp-sa-√m Cu ]p-Ø≥ hy-hÿn-Xn-bp-sS h-f¿-® th-K-Ønem-°n-Øo¿-Øp. C-tX-k-a-b-Øv an-j-\-dn Fgp-Øp-Iƒ h-f-sc k-Po-h-am-bn k-aq-l-Øn-te-°p {]-th-in-°m≥ Xp-S-ßn. an-j-\-dn-am-cm¬ Fgp-X-s∏-´ I-Y-bn-epw t\m-h-ep-Ifn-epw A-Sn-a-P-\-X-bp-sS Po-hnXm-h-ÿ-I-fpw ssZ-\w-Zn-\ Po-hnXm-\p-`-h-ß-fpw Dƒ-s∏-´n-cp-∂p. A-Sn-bm-f P-\-hn-`m-K-Øn-s‚ Dbn¿-∏n-s\-bpw B-[p-\n-I-X-sbbpw kq-Nn-∏n-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p

\-I-fn¬ Z-en-Xv I-Ym-]m-{X-߃ kw-km-cn-®-Xv. tIm-´-b-Øv A-®-Sn-`m-j-bmsW-∂p-≈ ]-d-®n-en-s\m-∏w \n¬-°p-∂ H-∂m-Wv tIm-´-bw A®m-b≥ ssi-en. {In-kv-Xo-b tI{μo-Ir-X-am-b kw-km-c-co-Xn-Ifpw ]-Z-{]-tbm-K-ß-fp-am-Wv Cu A-®m-b≥-`m-j-bp-sS-bpw th-cpIƒ. tIm-´-b-sØ I-tØm-en°m hn-izm-kn-Iƒ-°pw kp-dn-bm\n {In-kv-Xym-\n-Iƒ-°p-am-Wv Cu ssi-en-bp-sS ta¬ ]-cn-]q¿W B-[n-]-Xyw. tIm-´-bw `m-jsb kq-£v-a-]-cn-tim-[-\ \-SØn-bm¬, C-Xp hn-ti-j-W-ßfpw A-e-¶m-c-ß-fpw H-gn-hm-°n

Pm-Xo-b-X D-≠m-°n-b `m-jmssi-en-I-fp-sS X-I¿-®-bpw B[p-\n-I hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ {]Nm-c-W-hpw {In-kv-Xp-a-X-hpw kmbv-]n-s‚ ]Tn-∏n-°-ep-I-fpw A-®Sn-`m-jm-co-Xn-bp-sa-√mw t\-cn-´p kw-`-hn-® {]-tZ-i-am-Wv tIm-´bw. tI-c-f-k-aq-l-Øn-\v ap-I-fnep-≠m-bn-cp-∂ kw-kv-Ir-X-Øns‚-bpw kn-dn-b-°n-s‚-bpw `mjm-ta-[m-hn-Xzw A-h-km-\n-∏n°p-I-bpw Iq-Sp-X¬ P-\m-b-Øhpw A-tXm-sSm-∏w hn/ip-≤-`mj-bm-bpw A-h-X-cn-∏n-°p-I-bpw sN-bv-X A-®-Sn-`m-j-bp-sS A-hIm-in-I-sf-∂v kz-bw A-h-Im-is∏-Sp-∂-Xv tIm-´-b-sØ \-{kmWn-h¿-K-am-Wv. C-Xn-\p-≈ h-gnsbm-cp-°n-b-Xm-h-s´, tIm-´-bsØ \-{km-Wn {]-kn-≤o-I-c-W-

kw-kv-Ir-X-s¯-bpw A-Sn-bm-f-`m-j-I-sf-bpw H-tc-t]m-se A-{]-Xy-£-am-¡n-s¡m-−m-Wv B-[p-\n-I-a-e-bm-fw tIm-«-b-¯v cq-]-s¸-«-sX-¶p ]-d-bmw. A-Sn-a-¯w A-\p-`-hn-¨ P-\-X-bp-sS `m-j-bpw A-Sn-a-¯-¯n-em-bn-cp-¶-Xn-\m s]m-Xp-[m-c-bn-epw k-aq-l-¯n-epw F-¯-s¸-«-t¸mÄ A-hÀ-¡v A-h-cp-sS `m-j-bpw A-h-km-\n-¸n-t¡-−n-h-¶p. A-Sn-a-hÀ-K-¯n-sâ-bpw a-äp hÀ-K-§-fp-sS-bpw C-S-bn \n-e-\n-¶n-cp-¶ `m-j-bv-¡v A-h-cp-tS-Xm-b hym-I-c-W-L-S-\-bpw Nn-«-s¸-Sp-¯-ep-I-fpw D-−m-bn-cp-¶p. F-gp-X-s¸-S-ep-IÄ C-Ãm-¯ km-l-N-cy-¯n C-Xv kw-km-c-¯n-eq-sS D-d-¸n-¡-s¸-Sp-¶p-−m-bn-cp-¶p. DÂ-¸m-Z-\-ta-J-e-bn-se A-dn-hn-sâ ssI-am-äw \-S-¶p-sIm-−n-cp-¶-Xv Cu `m-j-bn-eq-sS-bm-bn-cp-¶p. cp-∂p. {In-kv-Xp-a-X-Øn-s‚-bpw a‰p Z-en-Xv {]-ÿm-\-ß-fp-sS-bpw kzm-[o-\w aq-ew D-S-a-ÿ-s‚-bpw ap-X-em-fn-h¿-K-Øn-s‚-bpw hn-fnIƒ-°v Z-en-X¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ k-aql-Øn¬-\n-∂p tI-´n-cp-∂ "G-\v, F-\-°v, \-°v, G, sN-°-∑m¿, A-Sn-bm≥, dm-bv, A-Sn-b≥, ap-f-b∑m¿, Œm-ß-fv, D-hv' ap-X-em-b hm°p-I-sf-√mw am-dp-I-bpw X-Zvÿm-\-Øv "Rm≥' F-∂ H-‰-hm°n-eq-sS kw-t_m-[-\ sN-øp-∂ H-cp ]p-Xn-b `m-jm-I¿-Xr-Xzw cq]-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. hm-°ns‚-bpw kw-km-c-Øn-s‚-bpw ssi-en-bp-sS-bpw Pm-Xo-b-X-Iƒ I-S-∂p-sIm-≠p-≈ Cu ssi-enam-‰w, \n-e-\n-∂n-cp-∂ Pm-Xo-bL-S-\-bv-°v F-Xn-cm-bn-cp-∂p. ]pXn-b `m-jm-I¿-Xr-Xzw {]-N-cn-∏n°-s∏-´-Xv ]-e X-e-ß-fn-eq-sS-

B-Zy an-j-\-dn F-gp-Øp-Iƒ. AXn-ep-]-cn I-Ym-]m-{X-ß-fp-sS kw-km-c-ssi-en B-[p-\n-I-sa∂p ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xpw A-Sn-a-P-\X-bv-°p hn-e-°n-bn-´p-≈-Xp-am-b kw- k m- c - ` m- j - b n- e m- b n- c p- ∂ p. B-Zy-am-bn tIm-´-b-Øv A-®-Sn°-s∏-´ km-ln-Xy-Øn¬ A-®-Sn`m-j-bn¬ kw-km-cn-® km-[m-cW-P-\-ß-fpw Z-en-X-cp-am-bn-cp-∂ I-Ym-]m-{X-ß-sf ]-e Im-c-W߃ \n-c-Øn A-kzo-Im-cy-cm°n am-‰n-\n¿-Øn-b-Xn-\p ]n∂n¬ `m-j-bpw Pm-Xn-b-[n-Im-chpw X-Ωn-ep-≈ H-fn-®p-I-fn hy‡-am-Wv. Pm-Xn-L-S-\ am-\n-°msX F-gp-X-s∏-´ C-h-sb-√mw Ah-K-Wn-°-s∏-´p, Z-en-Xv hn-`m-KØn-\v A-\p-h-Zn-°-s∏-´n-cp-∂ `mjm-ssi-en-bpw hm-°p-I-fp-a-√ an-j-\-dn-am-cp-sS B-Zy-Im-e-c-N-

h-f-sc Ir-Xy-am-b e-£y-tØmSp-Iq-Sn bm-sXm-cp Cu-W-hpw Xmf-hp-an-√m-sX an-j-\-dn-am¿ \n¿-ans®-Sp-Ø-Xm-sW-∂p a-\- n-em°m≥ km-[n-°pw. A-tX-k-abw, an-j-\-dn-Im-e-Øv tIm-´-bw tI-{μ-am-bn \-S-Ø-s∏-´ `m-jmip-≤o-I-c-W-Øn-eq-sS-bpw A-®Sn-bn-eq-sS-bpw cq-]w-sIm-≠ B[p-\n-I-`m-j-bp-sS A-h-Im-in-Isf-∂p \-Sn-°p-∂ P-\-X-bm-Wv tIm-´-b-sØ A-®m-b-∑m¿. {Inkv-Xy≥ an-j-\-dn-am-cp-sS ap≥ssI-bm¬ Ir-Xy-am-bn kw-kv-Ic-Ww \-S-Ø-s∏-´ a-e-bm-f-`m-jbp-sS {]-Nm-c-I¿ am-{X-am-bn-cp∂ tIm-´-b-sØ \-{km-Wn-]-{X߃, A-®-Sn-`m-j-bm-b B-[p-\nI-`m-j-sb tIm-´-b-sØ \-{kmWn P-\-X-bp-sS ta¬ h-®p-sI-´pI-bm-bn-cp-∂p.

ß-fpw ]-{X-ß-fp-am-Wv. \-{km-Wn Zo-]n-I-bpw h¿-Kokv am-∏n-f-bpw Xp-S-ßn-b {]-ÿm\-ß-fn-eq-sS A-®-Sn-®v C-d-ßn-bsX-√mw "tIm-´-bw kw-kv-Im-cw' F-∂ t]-cn-em-Wv kzo-I-cn-°-s∏´-Xv. ]n-∂o-Sv ap-´-Øp-h¿-°n apX¬ Im-\w C sP h-sc-bp-≈-h¿ A-h-X-cn-∏n-® I-Ym-]m-{X-ß-sf√mw kp-dn-bm-\n {In-kv-Xym-\n Ah-ÿ-I-fpw Po-hn-X-co-Xn-bpw am{X-am-bn-cp-∂p {]-Xn-^-en-∏n-®n-cp∂-Xv. Pm-Xo-b-L-S-\ \n-e-\n¿Øn-s°m-≠p-≈ I-Ym-]m-{X-߃ am-{X-am-bn-cp-∂p \-{km-Wn {]ÿm-\-ß-fn-eq-sS A-h-X-cn-∏n°-s∏-´-Xv. A-®-Sn-`m-j-bv-°pw an-j-\-dnam-cm¬ {]-N-cn-°-s∏-´ a-e-bm-f`m-j-bv-°pw H-cp-X-c-Øn-ep-≈ aX-ssi-en-X-s∂-bm-Wv D-≠m-bn-

cp-∂-Xv. tIm-´-bw {]-tZ-i-sØ h-f-sc th-Kw Cu ]p-Xn-b `m-jmL-S-\-bv-°p-≈n-em-°n A-h-X-cn∏n-°m≥ km-[n-°p-I-bpw sN-bvXp. tIm-´-b-Øn-s‚ Xm-f-an-√m-bva F-∂-Xv {In-kv-Xp-a-X \n¿-an-Xnbpw {In-kv-Xp-a-X {]-Xn-\n-[m-\hp-am-Wv. B-Zy-Im-e an-j-\-dn Fgp-Øp-Iƒ A-®-Sn-`m-j-bn-eq-sS Z-en-X¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ H-cp k-aq-lsØ-bm-Wp kr-„n-®-Xv. F∂m¬, C-Xp Xn-c-kv-I-cn-°-s∏-SpI-bpw ]n-∂o-Sv ]-{X-am-kn-I-Iƒ h-gn \-S-∂ \-{km-Wn F-gp-Øp-Ifn-eq-sS tIm-´-bw `m-j F-∂ A®-Sn-`m-j A-®m-b-∑m-cp-sS am{Xw `m-j-bm-bn am-‰-s∏-Sp-I-bpam-Wv D-≠m-b-Xv. a-e-bm-f-`m-j-bp-sS {]m-tZ-inI ssh-hn-[y-hpw ssi-en-I-fpw \n-e-\n¬-°p-∂ H-cp Pn-√-X-s∂bm-Wv tIm-´-bw. {]m-tZ-in-I-taJ-e-I-fn¬ km-[m-c-W-P-\-ß-fpsS kw-km-c-`m-j-bn¬ Cu hyXym-kw h-f-sc hy-‡-am-bn ImWm-\pw km-[n-°p-∂p. k-am-\-Xbp-≈ G-I kw-km-c-ssi-en Is≠-Øm-\m-hp-∂-Xv, ap≥-Im-e A-Sn-a-I-sf-°p-dn-®p-≈ B-Jym\-ß-fn¬ am-{X-am-Wv. `m-jmssi-en-bn¬ H-cp G-I-X \n-e\n¬-°p-∂ Pn-√-b-√ tIm-´-bw. F-∂m¬, tIm-´-bw Pn-√-bn¬ apgp-h≥ hym-]n-®p-In-S-°p-∂-Xpw {]-tbm-Kn-°p-∂-Xp-am-b sX-dnIƒ am-{X-am-Wv C-Xn-\v H-cp hna¿-i-\w. A-tX-k-a-bw, tIm-´bw \-K-c-hm-kn-Iƒ-°n-S-bn¬ Hcp {]-tXy-I-X-cw `m-jm-ssi-en \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. C-Xv A-[nIw {]-N-cn-°-s∏-´n-´n-√m-Ø-Xpw H-cp-]m-Sv ssi-en-I-fp-sS-bpw {]tbm-K-ß-fp-sS-bpw an-{in-X-hpw Iq-Sn-bm-Wv. \-K-c-Øn-se tIm-f\n-I-fn-epw Iq-en-sØm-gn-em-fnIƒ-°n-S-bn-ep-am-Wv Cu ssi-en \n-e-\n¬-°p-∂-Xv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ ssh-cp-[yß-fpw ssh-hn-[y-ß-fpw \n-e\n¬-°p-∂ tIm-´-bw C-t∏m-gpw A-®-Sn-`m-j-bp-sS-bpw A-®m-b≥`m-j-bp-sS-bpw t]-cn-em-Wv A-dnb-s∏-Sp-∂-Xv. C-tX-t]m-se Xs∂ a-X-߃ \n¿-an-°p-∂ kwkm-c-ssi-en-Iƒ h-f-sc Ir-Xyam-bn Im-Øp-kq-£n-°p-∂-h-cpsS \m-Sp-Iq-Sn-bm-Wv tIm-´-bw. Pm-Xn-a-X-t_m-[w \n¿-an-°p-∂ `m-jm-ssi-en-bn-se Xm-f-hpw Xm-f-an-√m-bv-a-bp-sa-√mw Iq-Snt®¿-∂p-In-S-°p-∂ H-cp tZ-iw Xs∂-bm-Wv tIm-´-bw. (I-S-∏m-Sv: D-Ø-c-Im-ew tUm-Sv-tImw.)

-hy-h-Øn-Xn-bpsS hmXn-en-\-I¯pw hn¹-h-Imcn I

-Wn-i-am-bpw \n¿-Wn-X-ambpw Km-‘n-Pn H-cn-°-epw Nm-Xp¿-h¿-Wy-Øn-ep-≈ X-s‚ hn-izm-kw sh-Sn-™n-´n-√. F-¶nepw F-¥p-sIm-≠v, P-\-ß-fn-se G-‰-hpw D-Ø-a-am-b-Xn-s\ ]p-dØp-sIm-≠p-h-cm≥ Km-‘n-bnse Cu \n-tj-[-Nn-¥-Iƒ D-t]£n-®v \-∑-I-fn¬ am-{Xw {i-≤ tI-{μo-I-cn-®p-Iq-Sm F-∂p Nn-e¿ tNm-Zn-°p-∂p. tNm-Zyw km-[p-hmWv; H-cp-]-t£, Km-‘n-Pn-°p-th≠n tIm-hn-ep-Iƒ sI-´n-b-h¿ kzbw X-s∂ a-dp-]-Sn ]-d-™-Xpw. \-Ωp-sS Im-gv-N-∏m-Sp-I-tfm-Sv F-Xn-cm-bn-cn-s° X-s∂ a-lm∑m-cm-b kw-Ko-X-⁄¿, F-gpØp-Im¿, in¬-∏n-Iƒ, Im-bn-IXm-c-߃ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS ]-cn{i-a-ß-sf Aw-Ko-I-cn-°p-I km[y-am-W-t√m. ]-t£, Km-‘n Imbn-I-Xm-c-tam kw-Ko-X-⁄-t\m I-hn-tbm F-gp-Øp-Im-c-t\m A√. \-Ωn-te-°v A-t±-lw h-∂-Xv H-cp Zm¿-i-\n-I-\pw B-flo-tbm]m-k-I-\pw [m¿-an-I-hm-Zn-bpw alm-\m-b a-\p-jy-Xz-hm-Zn-bpw t\-cpw s\-dn-bpw am-{Xw B-bp-[am-°n H-cp h≥-km-{am-Py-sØ Xd-]-‰n-® a-lm-\p-sam-s°-bm-bmWv. A-lnw-km-hm-Zn-bm-b Km‘n, A-[n-Im-c-tØm-Sv k-Xyw

hn-fn-®p-]-d-™ Km-‘n, A-\o-Xnbp-sS A-¥-I-\m-b Km-‘n, hn\o-X-\m-b Km-‘n, enw-K-k-a-Xzhm-Zn-bm-b Km-‘n, A-Ω-bm-b Km-‘n, cm-jv-{So-b-sØ kv-ss{XW-h¬-°-cn-°p-I-bpw kv-{Xo-Iƒ-°p cm-jv-{So-b-Øn¬ C-S-samcp-°n-s°m-Sp-°p-I-bpw sN-bv-X(Xm-bn B-tcm-]n-°-s∏-Sp-I-bpw sN-øp-∂) Km-‘n, ]-cn-ÿn-Xn Km-‘n, £-W-bp-‡n-bp-sS-bpw B-]v-X-hm-Iy-ß-fp-sS-bpw D-S-abm-b Km-‘n-˛ Km-‘n-bp-sS Cu F-√m k-hn-ti-j-X-I-sf-bpw, Pm-Xn-sb-°p-dn-®p-≈ A-t±-lØn-s‚ Im-gv-N-∏m-Sp-I-tfm-Spw {]h¿-Ø-\-ß-tfm-Spw \m-sa-ß-s\ s]m-cp-Ø-s∏-Sp-Øpw? Xn-I-®pw lo-\-hpw ÿm-]-\h¬-Ir-X-hp-am-b A-\o-Xn-bp-sS A-kvX - n-hm-cØ - n-t∑¬ \n-e\ - n-¬°p-∂ [m¿-an-I k-Zm-Nm-cØ - n-s‚ Cu L-S\ - s - b-s°m-≠v \m-sa-¥p sN-øpw? Km-‘n A¬-∏w k-¶o¿W hy-‡n-Xz-am-sW-∂pw A-Xn\m¬ X-s∂ hn-´p-If - b - m-sa-∂p-amtWm? kw-i-b-an-√, Km-‘n Akm-[m-c-W-hpw B-I¿-j-I-hp-amb hy-‡n-Xz-ap-≈ a-\p-jy≥ Xs∂. ]-t£, kzm-X-{¥y-Øn-\mbp-≈ t]m-cm-´-Øn¬ A-[n-Im-ci-‡n-tbm-Sv A-t±-lw b-Ym¿-Y-

Awt_-ZvIdpw KmÔnbpw PmXn-k-aq-lhpw-þ- 2 ■

Acp‘Xn tdmbv

Øn¬ k-Xyw ]-d-™p-thm? cmPy-sØ Z-cn-{Z-cn¬ Z-cn-{Z-tcm-Spw G-‰h - pw B-ew-_l - o-\t- cm-Spw At±-lw i-cn-bm-b hn-[Ø - n¬ tN¿∂p-\n-∂p-sh-∂v ]-db - m-tam? ""C-¥y-bp-sS kzm-X-{¥y-Øn\p-th-≠n s]-cp-Xp-∂p F-∂-XpsIm-≠p am-{Xw C-¥y-bn-se P-\ß-fp-sS-bpw A-h-cn-se Xm-gv-∂h-cn¬ Xm-gv-∂-h-cp-sS-bpw kzm-X{¥y-Øn-\p-th-≠n-bm-Wv tIm¨-{K-kv s]-cp-Xp-∂-Xv F∂v B-iz-kn-°p-∂-Xv hn-Uv-VnØ-am-hpw''˛- -Aw-t_-Zv-I¿ ]-d™p. ""B-cp-sS kzm-X-{¥y-Øn\p-th-≠n-bm-Wv tIm¨-{K-kv s]m-cp-Xp-∂-Xv F-∂-Xp-am-bn Xmc-X-ayw sN-bv-Xm¬ kzm-X-{¥yØn-\p-th-≠n tIm¨-{K-kv t]mcm-Sp-∂p-t≠m F-∂ tNm-Zyw t]m-epw A-{]-[m-\-am-Wv.'' 1931¬ Aw-t_-Zv-I¿ Km-‘nsb B-Zy-am-bn I-≠-t∏mƒ tIm¨-{K- n-s\-°p-dn-® Aw-t_-Zv-Idp-sS \n-in-X hn-a¿-i-\-sØ-°pdn-®v (am-Xr-cm-Py-Øn-\p-th-≠nbp-≈ t]m-cm-´-sØ hn-a¿-in-°p-

∂-Xn-\v Xp-ey-am-bn A-Xp I-cp-Xs∏-´n-cp-∂p) A-t±-l-tØm-Sv tNm-Zn-°p-I-bp-≠m-bn. "Km-‘nPn, F-\n-°v am-Xr-`q-an-bn-√' F∂m-bn-cp-∂p Aw-t_-Zv-I-dp-sS {]i-kv-X-am-b a-dp-]-Sn. ""A-kv-]riy≥ F-∂ t]-cn-\v A¿-l-\m-b B-cpw Cu cm-Py-sØ-s®m-√n A`n-am-\n-°n-√.'' N-cn-{Xw Aw-t_-Zv-I-tdm-Sv Zb Im-Wn-®n-´n-√. B-Zyw A-Xv At±-l-sØ H-Xp-°n-°-f-™p. ]ns∂ a-l-Øz-h¬-°-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. A-Xv A-t±-l-sØ C¥y-bn-se A-kv-]r-iy-cp-sS t\Xm-hm-°n-˛ tN-cn-bp-sS cm-Pm-hv! N-cn-{Xw A-t±-l-Øn-s‚ c-N-\-Isf ]q-gv-Øn-h-®p. A-Xv B au-enI-[n-j-W-sb-bpw s]m-≈p-∂ [n°m-c-sØ-bpw Ip-S-s™-dn-™pI-f-™p. F-∂n-cp-∂m-epw Awt_-Zv-I-dp-sS A-\p-bm-bn-Iƒ k¿-Km-fl-I-am-b co-Xn-bn¬ At±-l-Øn-s‚ ]m-c-º-cyw Im-Øpkq-£n-®n-´p-≠v. A-Xn-sem-∂v, P\-e-£-߃ Iq-´m-bn \n¿-an-® e£-°-W-°n-\p {]-Xn-a-I-fm-Wv.

Aw-t_-Zv-I¿ {]-Xn-a N-Sp-e-hpw k-Po-h-hp-am-b H-∂m-Wv. Z-en-XpIƒ-°v A-h-Im-i-s∏-´ `u-Xn-Ihpw km-¶¬-∏n-I-hp-am-b C-S-hpw s]m-Xp-hpw kz-Im-cy-hp-am-b C-Shpw tNm-Zn-®p-hm-ßp-I-bm-Wv AXn-s‚ \n-tbm-Kw. X-ß-fp-sS kmaq-ln-Im-h-Im-i-߃ ÿm-]n°p-∂-Xn-\pw Z-en-Xp-Iƒ Aw-t_Zv-I¿ {]-Xn-a D-]-tbm-Kn-®n-´p-≠v; A-h¿-°v A-h-Im-i-s∏-´ `q-an-°pth-≠n, A-h-cp-sS sh-≈-Øn-\pth-≠n, A-h¿-°p \n-tj-[n-°s∏-´ F-√m s]m-Xp-kz-Øn-\pw th-≠n. Aw-t_-Zv-I¿ {]-Xn-a-Iƒ km-[m-c-W-bm-bn ssI-bn-sem-cp ]p-kv-X-Iw ]n-Sn-°m-dp-≠v. Iu-Xp-I-I-c-sa-∂p ]-d-bmw, hn-π-hm-fl-I-hpw hn-tam-N-\-]-chp-am-b k-a-tcm¿-P-ap-≈ Pm-Xn\n¿-aq-e-\-a-√ B ]p-kv-X-Iw. AXv, ap-Jy-am-bpw Aw-t_-Zv-I¿ Xs∂ bm-Ym¿-Yy-am-°n-b, C¥y≥ `-c-W-L-S-\-bm-Wv; \-√Xn-t\m No-Ø-Xn-t\m B-bm-epw, Hm-tcm C-¥y≥ ]u-c-s‚-bpw Pohn-X-sØ \n-b-{¥n-°p-∂ {]-amWw. `-c-W-L-S-\-sb hn-π-hm-flI-am-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xpw `-cW-L-S-\-bm¬ ]-cn-an-X-s∏-Sp-∂Xpw c-≠pw c-≠m-Wv. X-s‚ kml-N-cy-߃ Aw-t_-Zv-I-sd H-tc-

k-a-bw H-cp hn-π-h-Im-cn-bm-°pI-bpw F-∂m¬, A-h-k-cw In-´nb-t∏m-sg-√mw hy-h-ÿn-Xn-bp-sS hm-Xn¬-°¬ sN-√m≥ \n¿-_‘n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Cu c-≠p km-l-N-cy-ß-sfbpw hn-Z-Kv-[-am-bpw ^-e-h-Ømbpw D-]-tbm-Kn-°m≥ I-gn-™psh-∂-Xn-em-Wv A-t±-l-Øn-s‚ {]-Xn-`. F-¥p-X-s∂-bm-bm-epw, k-a-Im-en-I km-l-N-cy-Øn¬ ]e-t∏m-gpw B-i-b-°p-g-∏w kr-jvSn-°p-∂ Zz-μz-ss]-Xr-Ia - m-Wv Awt_-ZvI - ¿ hn-t´-®p-t]m-bn-cn-°p-∂Xv: A-Y-hm, hn-π-h-Im-cn-bm-b Aw-t_-ZvI - d - pw C-¥y≥ `-cW - L - S-\-bp-sS ]n-Xm-hm-b Aw-t_-Zv-Idpw. `-c-W-L-S-\m {]-Xn-_-≤-X hn-πh - Ø - n-s‚ h-gn-bn¬ D-S° - n-Smhp-∂ H-∂p-X-s∂-bm-Wv. Z-en-Xv hn-π-hw C-\n-bpw kw-`-hn-®n-´n-√. \m-an-t∏m-gpw A-Xp Im-Øn-cn-°pI-bm-Wv. A-Xn-\p ap-ºv C-¥ybn¬ a-s‰m-cp hn-πh - w h-cm-\n-√. (A-h-km-\n-®p.) (tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-Idp-sS A-\n-ln-te-j≥ Hm-^v Im-Ãv F-∂ hn-Jym-X Ir-Xn-bpsS ]p-Xn-b ]-Xn-∏n-s\-gp-Xn-b ap-J-hp-c-bn¬-\n-∂v.)

GIo-I-cn-¨ s]³-j³: A]m-I-X-IÄ amäWw k

¿-°m¿ tPm-en-bn¬-\n∂p hn-c-an-°p-∂-h¿-°v C-t∏mƒ ]-e-X-cw s]≥-j-\pIƒ \n-e-hn-ep-≠v: 1. ]n.F-kv.kn-bn¬-°q-Sn Xnc-s™-Sp-°-s∏-´-h¿-t°m F-bvU-Uv kv-Iqƒ/tIm-f-Pv Po-h-\°m¿-t°m hn-c-an-°p-tºmƒ Ah-cp-sS i-º-f-hpw tk-h-\-Im-e ssZ¿-Ly-hp-a-\p-k-cn-®p \¬-Ip∂ s]≥-j≥. 2. Fw.F¬.F-°pw a-{¥n°pw an-\n-aw H-cp h¿-jw Xn-Ibp-∂ tk-h-\-Øn-\v Po-hn-X-Imew ap-gp-h≥ e-`n-°p-∂ s]≥j≥. 3. h-b-t m hn-Zym-`ym-k-tbmKy-X-tbm ]-cn-K-Wn-°m-sX cm{„o-bm-Sn-ÿm-\-Øn¬ a-{¥nsbm-∂n-\v ap-∏-Xp-t]-sc ho-Xw \n-b-an-°p-∂ t]-gv-k-\¬ Ãm^n-\v c-≠p sIm-√-hpw H-cp Zn-h-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p k-hpw a-{¥n-tbm-sSm-Øv tPm-en sN-bv-Xm¬ A-h¿-°v Po-hn-X-Imew ap-gp-h≥ e-`n-°p-∂ s]≥j≥ (a-{¥n-am-cp-sS Ãm-^n-s‚ F-Æw A-©n¬ \n¿-Ø-Ww). 4, sI.F-kv.B¿. 29 (F) ]m¿-´v aq-∂v {]-Im-cw, tk-h-\Im-e-Øp cm-Pn-h-®-h¿-°v \ntj-[n-® s]≥-j≥ `-c-W-I-£n°m¿ ]m¿-´n t\m-°n-bpw kw-`mh-\ hm-ßn-bpw a-{¥n-k-`m kvs]-jy¬ Hm¿-U-dp-≠m-°n ]p-\cp-÷o-hn-∏n-®p-sIm-Sp-°p-∂ s]≥-j≥. 5. s]≥-j-\¿ a-cn-®m¬, Abm-fp-sS k-l-Po-hn-°v (A-bmƒ kz-bw s]≥-j-\-dm-bm¬ t]mepw) Po-h-\mw-i-Øn-s‚ t]-cn¬

\¬-In-h-cp-∂ ^m-an-en s]≥j≥. hn-hn-[ cq-]-Øn-ep-≈ C-Øcw s]≥-j-\p-Iƒ Xm-sg ]-d-bp∂-t]m-se G-Io-I-cn-°p-∂-Xv \∂m-bn-cn-°pw: 1. k¿-°m¿ tk-h-\ s]≥-j≥ A¿-l-X-bv-°v, a-{¥n-am-cpw Fw.-F¬.F-am-cpw t]-gv-k-\¬ Ãm-^p-a-S-°w an-\n-aw hn-Zym-`ymk-tbm-Ky-X-bpw s]m-Xp-tk-h-\Im-e ssZ¿-Ly-hpw G-Io-I-cn®p I-W-°m-°-Ww. 2. N-c-a-a-S-bp-∂ s]≥-j-\-dpsS k-l-Po-hn kz-bw a-‰p tk-h\ s]≥-j-\-dm-sW-¶n¬ A-h¿°p ^m-an-en s]≥-j≥ \¬-Icp-Xv.

3. a-{¥n-k-` kv-s]-jy¬ Hm¿- t]m-epw I-_-fn-∏n-°p-I-bn-√. Sn U¿ C-d-°n s]≥-j≥ \¬-In-h- ]n h-[-Øn¬ kw-ÿm-\-˛-Pn-√mcp-∂-Xv \n¿-Ø-em-°-Ww. ˛-G-cn-bm t\-Xr-Xz-Øn-s‚ A-dnthm B-tem-N-\-tbm D-≠m-bn-´nC sI h¿-Ko-kv √ F-∂pw H-cp cm-a-N{μ≥ am-{XH-cp-a-\-bq¿ am-Wv Ip-‰-hm-fn-sb-∂p-ap-≈ IΩo-j-s‚ I-s≠-Ø-¬, ]-≠v B-tcm ]-d-™-Xp-t]m-se Atem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v I- —≥ A-´-tØm ]-Øm-b-Øngn-bp-∂-Xp-h-sc hn F-kv A-Nyp- tem C-√ F-∂-Xn-\p k-a-am-Wv. Xm-\-μ-s‚ I-Æn¬-s∏m-Sn-bn-SmU¬-ln \n-b-a-k-`m Xn-c\pw Sn ]n h-[-Øn¬ s]m-Xp-k- s™-Sp-∏n¬ kz-¥w thm-´v B¿aq-l-Øn-\p-≈ tcm-jw Xn-c°m-Wp tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv Fs™-Sp-∏n¬ _m-[n-°m-Xn-cn∂v ]p-d-Øp-]-d-bm≥ t]m-epw °m-\p-ap-≈ kn.]n.Fw. t\-Xrkm-[n-°m-Ø, tI-c-f t\-Xr-XzXz-Øn-s‚ _p-≤n-bn-ep-Zn-® XØn-s‚ Im-cp-Wy-Øn-epw _-e{¥-am-Wv A-t\z-j-W I-Ωo-jØn-epw A-Jn-te-¥ym sk-{I-´\pw `m-h-\m-hn-em-k-Øn¬ s\dn-bm-bn sR-fn-™p-\-S-°p-∂ bv-sX-Sp-Ø I-Ωo-j-s‚ I-s≠{]-Im-iv Im-cm-´n-\v F-ß-s\ ]nØ-epw. W-dm-bn-bp-sS-bpw P-b-cm-P-∑mC-sXm-∂pw ]-®-sh-≈w N-h- cp-sS-bpw D-Ø-c-hp-Iƒ [n-°-cn®p-Ip-Sn-°p-∂ ]-®-∏m-h-ß-sf °m-\m-hpw?

F-s´m-cp I-½o-j³

F-√m-Im-e-hpw F-√m-h-scbpw sX-‰n-≤-cn-∏n-°m-\pw hn-UvVn-I-fm-°m-\pw I-gn-bn-√ F-∂ Im-cyw, A-Sp-Ø tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-t∏m-sS sh-dpw {]m-tZin-I-I-£n am-{X-am-bn Np-cp-ßp∂ kn.]n.F-Ωn-s‚ t\-Xm-°ƒ a-\- n-em-°p-sa-∂-Xv X¿-°-a-‰ Im-cy-am-Wv. kn-±o-Jv N-ºm-Sv sN-c-°m-]-d-ºv IØ-b-°p-∂-h¿ hcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ Npcp-°nbpw th-≠-{X am¿Pn-\n´pw Fgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. IØn-s\m-∏w apgp-h≥ t]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ {i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-kan-√m-Ø I-Øp-I-ƒ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√.

C¶s¯ hmNIw t\-Xr-Xz-Øn-s‚ A-dn-thm B-tem-N-\-tbm D-≠m-bn-´n-√ F-∂pw H-cp cm-a-N{μ≥ am-{X-am-Wv Ip-‰-hm-fn-sb-∂p-ap-≈ I-Ωo-j-s‚ I-s≠-Ø-¬, ]-≠v B-tcm ]-d-™-Xp-t]m-se A-—≥ A-´-tØm ]-Øm-b-Øn-tem C-√ F-∂-Xn-\p k-a-am-Wv. ChnsS ]pd-Øm-cv, AI-Ømcv F∂-dn-bm≥ A¬∏w ImØn-cn-°-Ww...!

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com

kn-±o-Jv N-ºm-Sv, sN-c-°m-]-d-ºv


7 tIcfw hn F-kn-sâ k-cn-Xbp-sS t^m¬-tImÄ H-cp kw-L-S-\-tbm-Spw ]-£-]m-X-]-c-am-b k-ao-]-\w kz` mh ¯ n ]-«n-I ]-cn-tim-[n-¡-Ww: _n-Pp A-]-N-bw h-¶p: kzo-I-cn-¡n-Ã: a{´n c-ta-iv sN-¶n-¯-e

19 am¿®v 2014 _p[≥

Xn-c-sª-Sp-¸v: sI.-]n.-kn.-kn. tbm-K-§Ä am-än-h-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Jym-]n-® kml-N-cy-Øn¬ k¿-°m¿-˛-sI.]n.-kn.-kn. G-tIm-]-\ k-an-Xn tbm-K-hpw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbm-K-ß-fpw am-‰n-h-bv-°m≥ sI.-]n.-kn.-kn. Xo-cp-am-\w. tbm-K-߃ C-\n Xn-c-s™Sp-∏v I-gn-™p a-Xn-sb-∂m-Wv Xo-cp-am-\w. {]-Nm-c-W Xn-c-°nem-b t\-Xm-°ƒ-°v tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ I-gn-bn-s√∂-Xpw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ A-\pIq-ea - m-b cm-{„o-b A-¥c - o-£w hn-hm-Z hn-jb - ß - ƒ N¿-®s - N-bvXv tam-i-am-t°-≠-Xn-s√-∂p-ap≈ Xo-cp-am-\-am-Wv C-∂p tN-cm\n-cp-∂ sI.-]n.-kn.-kn-˛-k¿°m¿ G-tIm-]-\-k-an-Xn tbm-Kw am-‰n h-bv-°m≥ Im-c-Ww. Ir-Xy-am-b C-S-th-f-I-fn¬ kw-LS- \ - m tbm-Kß - ƒ \-SØ - n k¿-°m¿ kw-L-S-\m G-tIm-]\w km-[y-am-°p-sa-∂v sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚m-bn ÿm-\ta-‰t- h-fb - n¬ hn Fw kp-[o-c≥ hy-‡-am-°n-bn-cp-s∂-¶n-epw \ne-hn-se cm-{„o-b km-l-N-cyw hn-e-bn-cp-Øn tbm-Kw am-‰n-h-bv°m≥ A-t±-lw X-s∂ \n¿-tZiw \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. GtIm-]-\-k-an-Xn tbm-Kw hn-fn-®ptN¿-Øm¬ I-kv-Xq-cn-cw-K≥ hnj-b-a-S-°-ap-≈ hn-hm-Z hn-j-b߃ N¿-®-sN-ø-s∏-Sp-∂ ÿnXn kw-Pm-Xa - m-hpw. C-Xv H-gn-hm°m≥ Iq-Sn-bm-Wv G-{]n¬ 10 hsc \n¿-hm-lI - k-an-Xn-bS- ° - a - p≈ tbm-K-߃ tN-tc-≠-Xn-s√∂ \n-e-]m-Sv sI.-]n.-kn.-kn. ssI-s°m-≠X - v. s^-{_p-hc - n ]Ip-Xn-tbm-sS H-Sp-hn¬ tN¿-∂ G-tIm-]-\ k-an-Xn tbm-K-Ønem-Wv C-∂v G-tIm-]-\-k-an-Xn tN-cm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂-Xv.A-tX-k-a-bw, bp.-Un.-F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v sh-_v-ssk-‰ns‚-bpw sI.-]n.-kn.-kn.-bp-sS sam-ss_¬ B-πn-t°-j-s‚bpw D-Zv-Lm-S-\w C-∂p cm-hn-se 10.-30\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°pw. bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°-fpw a-{¥n-am-cpw N-Sßn¬ kw-_-‘n-°pw.-

A-º-e-∏p-g: tkm-fm¿ tI-knse {]-Xn k-cn-X F-kv \m-b-cpsS t^m¨-tIm-fp-If - p-sS ]-´n-I ]-cn-tim-[n-°W - s - a-∂ B-hi - yhp-am-bn tI-kn-se Iq-´p-{]-Xn _n-Pp cm-[m-Ir-jvW - ≥ tIm-SX - nsb k-ao-]n-®p. C-∂s - e A-ºe - ∏p-g Pp-Uo-jy¬ H-∂mw ¢m--kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n-b-t∏m-gm-Wv 164 {]-Im-cw X-\n-°v sam-gn \¬-I-W-sa-∂v _n-Pp A-t]-£ \¬-In-bX - v. {]-Xn-tN¿-t°-≠-h-sc {]-Xn∏-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ At\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ X-ømdm-bn-´n-s√-∂v _n-Pp tIm-S-Xnsb A-dn-bn-®p. tI-kn¬ C-\nbpw \n-c-h-[n {]-Xn-I-fp-≠v. 30Hm-fw tI-kp-f-f Xm≥ 20 tIkn¬ kz-¥-am-bm-Wv tI-kv hmZn-°p-∂-Xv. k-am-\-am-b Ip-‰-]{X-ß-fm-Wv F-√m tI-kn-epw

kozhikode

k--a¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. A-Xn-\m¬ C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v X-\n°v Iq-Sp-X¬ Im-cy-߃ sh-fns∏-Sp-Øm-\p-s≠-∂pw _n-Pp ]d-™p. F-∂m¬, \m-ep tI-kn¬ k-a¿-∏n-® Ip-‰-]-{X-Øn-s‚ ]-I¿-∏p hm-bn-®-Xn-\p-ti-jw B-h-iy-sa-¶n¬ ho-≠pw C-Xn\m-bn A-t]-£ \¬-In-bm¬ aXn-sb-∂v tIm-S-Xn A-dn-bn-®p. C-tX-Øp-S¿-∂v A-`n-`m-j-I\v tIm-S-Xn Ip-‰-]-{X-Øn-s‚ ]I¿-∏p \¬-In. _n-Pp-hn-s‚ Bh-iy-{]-Im-cw A-c-a-Wn-°q¿ A`n-`m-j-I-\p-am-bn kw-km-cn-°m≥ tIm-S-Xn A-\p-hm-Zw \¬-In. _n-Pp-hn-\p-th-≠n A-Uz. F≥ hn km-\p lm-P-cm-bn. k-cn-X C∂-se tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-bn√. I\Ø t]m-en-kv Im-h-enem-Wv _n-Pp-hn-s\ tIm-S-Xn-bnse-Øn-®-Xv.-

]n kn tPmÀ-Pv

]-Ø-\w-Xn-´: {]-Xn-]-£-t\-Xmhv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s‚ kz-`m-h-Øn¬ A-]-N-bw kw-`hn-®-Xm-bn ]n kn tPm¿-Pv. hn F-kn\v ]n._n. Aw-KXzw Xn-cn-sI \¬-Im-sa-∂ hm-KvZm-\-am-Wv \n-e-]m-Sp-am-‰-Øn-\p ]n-∂n-se-∂p kw-i-bn-t°-≠nbn-cn-°p-∂p. Sn ]n h-[-t°kn¬ ]m-¿-´n A-t\z-j-Ww Xr]v-Xn-I-c-a-s√-∂v ap-ºp-]-d-™ hn F-kv C-t∏mƒ Xr-]v-Xn-I-cam-sW-∂m-Wp ]-d-bp-∂-Xv. Xriq¿ s]-cn-™-\-Øv kn.-]n.Fw. Iz-t´-j-≥ kw-Lw \-hmkn-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`h-Øn¬ ]m¿-´n A-t\z-j-Ww \S-Øp-tam F-∂v hy-‡-am-°-Wsa-∂pw tPm¿-Pv B-h-iy-s∏-´p.

a-e-∏p-dw: Im-c-¥q¿ a¿-I-kn¬ Xm≥ \-S-Øn-b {]-`m-j-W-Øn\n-sS-bp-≠m-b Nn-e ]-cm-a¿-i߃ k-a-kv-X-sb th-Z-\n-∏n-®Xv \n¿-`m-Ky-I-c-hpw tJ-Z-I-c-hpam-sW-∂v B`y-¥-c-a{¥n c-taiv sN-∂n-Ø-e. F-kv.-ssh.-Fk.-v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tIm´p-a-e _m-∏p ap-kv-eym¿-°v Ab-® I-Øn-em-Wv sN-∂n-Ø-ebp-sS {]-kv-Xm-h-\. Im-¥-]p-cw hn-`m-K-sØ FXn¿-°p-∂-h¿-°v \n-b-a-]-c-am-b ]-cn-c-£ e-`n-°n-s√-∂v B-`y-¥c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \-SØn-b {]-kw-KØ - n-s\-Xn-tc kp∂n bp-h-P-\ kw-Lw kw-ÿm\ t\-Xm-°ƒ i-‡-am-b {]-Xntj-[-hp-am-bn cw-K-Øp h-∂tXm-sS-bm-Wv sN-∂n-Ø-e-bp-

t]m-en-kn-se {In-an-\-ep-I-fp-sS ]-«n-I-bnÂ- k-enw-cm-Pv CÃ F-§-s\-bm-Wv ip-²n-]-{Xw e-`n-¨-sX-¶v A-dn-bn-Ã-: B-`y-´-c-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {In-an-\¬ tI-kn¬ {]-Xn-bm-b ap-Jy-a-{¥nbp-sS ap≥ K¨-am≥ k-enw-cmPn-\v B-`y-¥-c-h-Ip-∏n-s‚ ip≤n-]-{Xw. `q-an-X-´n-∏p-tI-kn-epw \-Sp-tdm-Un¬ bp-h-Xn-sb X-´ns°m-≠p-t]m-hm≥ {i-an-®-Xnepw {]-Xn-bm-b k-enw-cm-Pn-s\ t]m-en-kv tk-\-bn-se {In-an\¬ tI-kv {]-Xn-I-fp-sS ]-´n-Ibn¬-\n-∂v H-gn-hm-°n. B-`y-¥-c-h-Ip-∏v Cu am-kw 3\p ]p-d-Øn-d-°n-b ]p-Xn-b ]´n-I-bn¬-\n-∂m-Wv k-enw-cm-Pns‚ t]-cv H-gn-hm-°n-b-Xv. s]-‰ntI-kp-I-fn¬ Dƒ-s∏-´ t]m-en-

kv D-tZym-K-ÿ-sc t]m-epw ]-´nI-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈t∏m-gm-Wv k-enw-cm-Pn-s\ H-gnhm-°n-bn-cn-°p-∂-Xv.tIm-gn-t°m-Sv bp-h-Xn-sb X´n-s°m-≠p-t]m-hm≥ {i-an-°p∂-Xn-\n-sS k-enw-cm-Pn-s\ \m-´pIm¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬∏n-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v tN-hm-bq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v tc-J-s∏-SpØn. I-SI - w-]≈ - n-bn¬ X-≠t- ∏cv Xn-cp-Øn `q-an-X´- n-∏v \-SØ - n-bXn-\pw C-S-∏-≈n-bn-epw k-am-\ co-Xn-bn¬ `q-an-X-´n-∏v \-S-Øn-bXn-\pw ssl-t°m-S-Xn-bn¬ kenw-cm-Pn-s\-Xn-tc tI--kp-I-fp-

≠v. Iq-Sm-sX, tkm-fm¿ X-´n-∏nepw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kns\m-∏w k-enw-cm-Pn-\pw ]-¶ps≠-∂ B-tcm-]W - a - p-≠v. k-enw-cm-Pn-s\ Iq-Sm-sX sI kp-[m-I-c≥ Fw.-]n-bp-sS ap≥ K¨-am-s\-bpw D-Æn-Øm≥ h-[{i-a-t°-kn-se {]-Xn-I-fm-b c≠v Un-ssh.-F-kv.-]n-am-sc-bpw ]-´n-I-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°n-bn´p-≠v. F-∂m¬, k-enw-cm-Pn-\v F-ß-s\-bm-Wv ip-≤n-]-{Xw e`n-®-sX-∂p X-\n-°-dn-bn-s√-∂mWv B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e {]-Xn-I-cn-®-Xv. B-`y¥-c-h-Ip-∏n-s‚ \-S-]-Sn-sb hn-

a¿-in-®v {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\pw cw-KsØ-Øn. C-ß-s\ t]m-bm¬ k-enw-cm-Pn-\v A-`n-\-μ-\-Øns‚ t]m-en-kv sa-U¬ \¬-Ip∂-Xp-t]m-epw Im-tW-≠n-h-cpsa-∂v hn F-kv ]-cn-l-kn-®p. X´n-∏p-I-fpw {In-an-\¬ {]-h¿-Ø\-ß-fpw \-S-Øn-bn-´p-≈-bm-fmWv k-enw-cm-sP-∂pw hn F-kv Nq-≠n-°m-´n. Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ F¬.-Un.-F-^v. Xn-c-s™Sp-∏v {]-Nm-c-W I-Ωn-‰n Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ kw-km-cn°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-t±-lw C-ßs\ {]-Xn-I-cn-®-Xv.

sS hn-i-Zo-I-c-Ww. I-gn-™ amkw F-´n-\v sN-∂n-Ø-e-bp-sS {]-kw-K-Øn¬ A-Xr-]v-Xn D-∂bn-®pw i-‡-am-bn {]-Xn-tj-[n®pw B-`y-¥c - a - {- ¥n-°v k-ak - vX t\-Xm-°ƒ I-Øb - ® - n-cp-∂p.ap-Jy-a-{¥n, sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v, bp.-Un.-F-^v. I¨ho-\¿ F-∂n-h¿-°pw I-Øn-s‚ ]-I¿-∏p \¬-Ip-I-bp-≠m-bn. CXn-\v sN-∂n-Ø-e Zn-h-k-߃°p-ap-ºv a-dp-]-Sn \¬-In-bn-cps∂-¶n-epw Cu a-dp-]-Sn A-kzoIm-cy-am-sW-∂v F-kv.-ssh.-Fkv. t\-Xm-°ƒ hy-‡-am-°n. CXn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bm-Wv c-≠m-aXpw hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-In-sIm≠v A-`y-¥-c-a-{¥n I-Ø-b-®-Xv. k-a-kv-X t\-Xm-°-fm-b A-–p¬-l-ao-Zv ss^-kn A-º-e-°-S-

hv, k-a-kv-X Fw-tπm-bo-kv Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn ap-kv-X-^ ap≠p-]m-d, F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.F-^v. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Hm-W-ºn-≈n ap-l-Ω-Zv ss^-kn F-∂n-h¿ sN-∂n-Ø-ebv-s°-Xn-tc cq-£-am-b `m-j-bnem-Wp {]-Xn-I-cn-®-Xv. sN-∂n-Ø-e-bp-sS c-≠m-asØ hn-i-Zo-I-c-W-°p-dn-∏n¬ G-sX-¶n-epw kw-L-S-\-tbm-Sv Xm≥ ]-£-]m-X-]-c-am-b k-ao]-\w kzo-I-cn-°p-I-tbm A-h-cpsS A-`n-{]m-b hy-Xym-k-Øn¬ I-£n tN-cp-I-tbm sN-øp-sa-∂v B-cpw {]-Xo-£n-t°-≠-Xn-s√∂pw \o-Xn-bp-sS-bpw \n-b-a-Øns‚-bpw Iq-sS am-{X-ta k¿-°m¿ \n¬-°p-I-bp-≈q-sh-∂pw hy-

c-à-N-µ-\-¡-S-¯v: c-−p {]-Xn-IÄ-¡v FXn-tc kn.-_n.-sF. Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p

hm-l-\-§-fp-sS th-K-]-cn-[n ]p-\À-\nÀ-W-bn-¨v hn-Úm-]-\w

sIm-®n: h-√m¿-]m-Sw I-≠-bv\¿ sS¿-an-\¬ c-‡-N-μ-\-°-SØv tI-kn¬ c-≠p-{]-Xn-Iƒs°-Xn-tc kn.-_n.-sF. F-d-WmIp-fw No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®p. 2012 \-hw-_¿ 17\v d-h-\yq C‚-en-P≥-kv 7750 In-tem-{Kmw Xq-°-ap-≈ 77,50,000 cq-] hn-e-aXn-°p-∂ N-μ-\-a-c-Ø-Sn ]n-Sns®-Sp-Ø tI-kn-em-Wv Xr-»q¿ ]-≈-Øv bq-k-^v, sN-ss∂ tKm-hn-μ-cmw \-K-dn¬ I-Æ≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-tc Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. H-∂pw c≠pw {]-Xn-I-fm-Wn-h¿. H-∂mw{]-Xn Pm-ay-sa-Sp-Ø-Xn-\p-tijw H-fn-hn-em-Wv. a-‰p {]-Xn-I-fmb F≥ A-Pn-Xv-Ip-am¿, t{Im-kv hm-´¿ jn-∏n-Mv B‚ v tem-Pn-kv‰n-Iv-kv I-º-\n Fw.-Un. c-ho{μ≥ ]n C-f-b-Xv F-∂n-h¿-s°Xn-tc Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n®n´n√.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ tdm-Up-I-fn-se hm-l-\-ßfp-sS th-K-]-cn-[n ]p-\¿-\n¿-Wbn-®v k¿-°m¿ hn-⁄m-]-\-an-d°n. Im¬ \q-‰m-≠n-\p-ti-j-amWv hm-l-\-ß-fp-sS th-K-]-cn-[n ]p-\¿-\n¿-W-bn-°p-∂-Xv. I-gn-™ 25 h¿-j-Øn-\n-sS kw-ÿm-\-Øv ]p-Xn-b tZ-io-b]m-X-I-fpw se-bn≥ tdm-Up-Ifpw h-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv \n-e-hn-se th-K-]-cn-[n-bn¬ t`Z-K-Xn h-cp-Ønb-Xv. \m-ev se-bn≥ {Sm-^n-Iv D-≈ tN¿-Ø-e apX¬ a-Æp-Øn h-sc-bp-≈ `m-K߃ Dƒ-s∏-sS tZ-io-b-]m-X-Iƒ, kw-ÿm-\ ]m-X-Iƒ, kn-‰n-˛ap-\n-kn-∏m-en-‰n ]-cn-[n-bn-ep-≈ tdm-Up-Iƒ F-∂n-ß-s\ X-cwXn-cn-®m-Wv C-Ø-h-W th-K-]-cn[n ]p-\¿-\n¿-W-bn-®n-cn-°p-∂Xv. kv-Iqƒ ]-cn-k-c-ß-fn-sebpw Km-´v tdm-Up-I-fn-se-bpw th-K-]-cn-[n-bn¬ am-‰-an-√. \n-ehn-se \n-b-a-a-\p-k-cn-®v A-\p-hZ-\o-b-am-b ]-c-am-h-[n th-K-]-

‡-am-°n-bn-´p-≠v. tI-c-f-Ønse {]-[m-\-s∏-´ a-X kw-L-S-\I-fn-sem-∂m-b k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a-bv-°v \o-Xn \n-tj-[n-°p-∂ H-cp \-S-]-Sn-bpw X-s‚ `m-K-Øp-\n-∂pw k¿-°mcn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂pw D-≠m-hns√-∂pw k-a-kv-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv sk-{I-´-dn-Iq-Sn-bm-b _m-∏p ap-kv-eym¿-°-b-® I-Øn¬ sN-∂n-Ø-e hy-‡-am-°n. B-`y-¥-c-a-{¥n A-b-® IØp e-`n-®p-sh-∂v _m-∏p ap-kveym¿ tX-P-kn-t\m-Sp ]-d-™p. C-∂-se-bm-Wv I-Øp e-`n-®-Xv. B-Zy-sØ I-Øn¬ \¬-In-b hn-i-Zo-I-c-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-s√∂-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv c≠m-a-sØ I-sØ-∂pw A-t±lw hy-‡-am-°n.

cn-[n tam-t´m¿ Im-dp-Iƒ-°v \mev se-bn≥ tdm-Up-I-fn¬ a-Wn°q-dn¬ 90 In-tem-ao-‰-dm- -sW¶n-epw C-Xv tI-c-f-Øn-se a-‰v tdm-Up-I-fn¬ _m-[-I-a-√. Imdp-Iƒ-°v tZ-io-b-]m-X-bn¬ aWn-°q-dn¬ 85 In-tem-ao-‰-dpw, kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ 80 In-temao-‰-dpw a-‰v tdm-Up-I-fn¬ C-Xv 70 In-tem-ao-‰-dp-am-Wv. C-Xn¬ kn‰n-˛-ap-\n-kn-∏m-en-‰n tdm-Up-Ifn¬ 50 In-tem-ao-‰-dpw kv-Iqƒ ]-cn-k-c-ß-fn¬ 30 In-tem-ao-‰dpw, Km-´v tdm-Up-I-fn¬ 45 Intem-ao-‰-dp-am-Wp th-K-]-cn-[n. tdm-Up-I-fp-sS \n-e-b-\p-kcn-®p X-cw-Xn-cn-®m-Wv ]p-Xn-b hn-⁄m-]-\-sa-∂-Xn-\m¬ CXp ]m-en-°m-Ø-h¿ th-K-]-cn[n \n-b-a-ew-L-\-Øn-s‚ ]-cn[n-bn¬ h-cpw. \n-b-aw ew-Ln°p-∂-h-sc I-s≠-Øm≥ hn-hn[ tdm-Up-I-fn¬ ÿm-]n-® dUm¿ Im-a-d-Iƒ C-Xn-\-\p-k-cn®p am-‰w-h-cp-Øm-\pw \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v.-

a-I³ km-£n-sam-gn \Â-In; A-½-sb sIm-¶ ^-k h-[w: hn-Nm-c-W \nÀ-¯n-h-bv-¡-W-sa-¶ Im-cm-bn-am-cp-sS B-h-iyw ssl-t¡m-S-Xn \n-c-kn-¨p ]n-Xm-hn-\p Po-h-]-cy-´w X-S-hpw ]n-g-bpw sXm-Sp-]p-g: a-I-s‚ \n¿-Wm-bI km-£n-sam-gn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ A-Ω-sb sIm-es∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ ]n-Xm-hns\ Po-h-]-cy-¥w X-S-hn-\pw 25,000 cq-] ]n-g-bv-°pw in-£n®p. a-∂mw-I-≠w a-®n-πm-hv X-t´°-Æ≥-Ip-Sn sk-‰n¬-sa‚n¬ Kp-cp-kzm-an-bp-sS a-I≥ tam-l\-s\-bm-Wv(36) `m-cy cm-[-sb(26) sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬- sXm-Sp-]p-g A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv P-Uv-Pn ap-l-Ω-Zv hkow in-£n-®-Xv. sX-fn-hp-\-in-∏n-®-Xn-\v aq∂p-h¿-jw X-S-hpw 10,000 cq-] ]ng-bpw A-S-bv-°-Ww. ]n-g-b-S-®ns√-¶n¬ B-dp-am-kw X-S-hp-IqSn A-\p-`-hn-°-Ww. B-fl-lXy-sb-∂p \n-K-a-\-Øn-se-Øn-

b tI-kn¬ a-I-s‚ km-£n-sam- Sn-s‚ lm-fn-se lp-°n¬ km-cnbn¬ sI-´n-Øq-°n sIm-es - ∏-Spgn-bm-Wp h-gn-Øn-cn-hm-b-Xv.Øp-I-bm-bn-cp-s∂-∂m-Wp tIkv. {]-W-bn-®p hn-hm-ln-X-cm-b C-h¿-°v H-º-Xpw aq-∂pw h-b pw aq-∂p-am-k-hpw ho-Xw {]mb-ap-≈ aq-∂p Ip-´n-I-fm-Wp-≈Xv. cm-[-sb km-cn-bn¬ sI-´nØq-°n sIm-√p-∂-Xv H-º-Xp hb- p-Im-c≥ D-Æn H-fn-®n-cp-∂p I-≠n-cp-∂p. hn-h-cw A-dn-™ tam-l\ - ≥ C-°m-cyw B-tcm-Spw {]-Xn tam-l-\≥ ]-d-b-cp-sX-∂p `o-j-Wn-s∏-Sp2009 s^-{_p-hc - n c-≠n-\m-Wv Øp-I-bpw sN-bv-Xp. cm-[ a-cn-®tI-kn-\m-kv] - Z- a - m-b kw-`h - w \- ti-jw ar-X-tZ-lw X-d-bn¬ A- n s\-©p-th-Z\ - a - q-eS-∂X - v. `m-cy cm-[b - p-sS Nm-cn-{Xy- gn-®p In-SØ - X-∂v A-b¬-hm-knØn¬ kw-i-bm-ep-hm-b {]-Xn am-Wv a-cn-®s cm-{Xn ]-Xn-s\m-∂-c-tbm-sS ho- I-tfm-Sv ]-d-bp-I-bpw sN-bv-Xp. - Ø - n-\pw kvSn-s‚ ap≥-hi - Ø - p- h-®v cm-[s - b A-kzm-`m-hn-I a-cW X-e-bv-°-Sn-®v A-h-i-bm-°n ho- {Xo-[-\-]o-U-\-Øn-\pw B-fl-

l-Xym-t{]-cW - b - v° - p-am-Wv A-Snam-en t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØX - v. Xp-S¿-∂v Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n hn Nm-t°m \-SØ - n-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv {]-Xn cm-[-sb sIm-es - ∏-Sp-Øn-bX - m-sW-∂p Is≠-Øn-bX - v. C-t∏mƒ B-¥a - m\n-ep-≈ C-t±-lw tI-kn-s‚ hnNm-c-W-bv-°m-bn F-Øn-bn-cp∂p. ]n-Xm-hn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ I-≠t- ∏mƒ Ip-´n `-bw-aq-ew D-®Øn¬ I-c-™p. Ip-´n-sb kv{Io≥ h-®v a-d® - v ]n-Xm-hn-s\ ImWm≥ ]-‰m-Øh - n-[w \n¿-Øn-bmWv tIm-S-Xn-bn-¬ hn-kv-Xm-cw ]q¿-Øn-bm-°n-bX - v. tI-kn¬ t{]m-kn-Iyq-j-\pth-≠n A-Uo-j-\¬ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ A-Uz. hm-Sv-k¨ F a-gp-h-∂q¿ lm-P-cm-bn.kz-¥w {]-Xn-\n[n

sIm-®n: X-et- »-cn-bn-se F≥.-Un.-F^ - v. {]h¿-Ø-I≥ ^-k¬ h-[-t°-kn-se hn-Nm-cWm \-S] - S- n-Iƒ kvt- ‰ sN-øW - s - a-∂ Im-cmbn cm-P≥, Im-cm-bn N-{μ-ti-Jc - ≥ F-∂n-hcp-sS B-h-iyw ssl-t°m-S-Xn \n-c-kn-®p. Cu L-´-Øn¬ hn-Nm-c-W kv-t‰ sN-øm-\mhn-s√-∂p hy-‡-am-°n-bm-Wv B-h-iyw \n-ckn-®-Xv. F-d-Wm-Ip-fw {]-tXy-I kn.-_n.sF. tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b l-c-Pn X-≈nb-Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv C-cp-h-cpw sslt°m-SX - n-sb k-ao-]n-®X - v. hn-Nm-cW - b - v° - p Xp-S° - w Ip-dn-®v sNm-Δmgv-N C-h-c-S-°w F-´p {]-Xn-Iƒ-s°-Xn-tc tIm-S-Xn Ip-‰w Np-a-Øm-\n-cn-s°-bm-bn-cp∂p ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-c-Pn \¬-In-b-Xv. ^-k¬ h-[-t°-kn-se {]-Xn-I-fm-b Im-cmbn N-{μ-ti-J-c-\pw Im-cm-bn cm-P-\pw sslt°m-S-Xn-bn¬ \¬-In-b hn-Sp-X¬ l-c-Pn-bn-

hn-am-\- Sn-¡-äv _p-¡n-Mn e-£-§-fp-sS sh-«n-¸v

\n-e-¼qÀ sIm-e-t¡-kv: _n-Pp {Sm-h G-P³-kn-¡pw jn-]vbmÀ-Uv sU-]yq-«n \m-b-sc sIm-e-]m-X-I-{i-a-¯n-\v A-d-kv-äv sN-bv-Xp am-t\-PÀ-¡p-sa-Xn-tc kn.-_n.-sF. tIkv 

kz-¥w {]-Xn-\n[n

sIm-®n: jn-]vbm¿-Uv D-tZym-Kÿ¿-°v hn-am-\-bm-{Xm Sn-°-‰pIƒ F-Sp-°p-∂-Xn¬ e-£-ßfp-sS sh-´n-∏p \-S-∂-Xm-bn Is≠-ج. {Sm-h¬ G-P≥-kn°pw C-Xn-\v H-Øm-i sN-bv-X jn-∏v-bm¿-Un-se sU-]yq-´n P-\d¬ am-t\-P¿-°p-sa-Xn-tc kn._n.-sF. tI-sk-Sp-Øp. sIm-®n≥ jn-]vbm¿-Uv sU]yq-´n P-\-d¬ am-t\-P¿ ap-tIjv i-¶¿, tIm-d-kv {Sm-h¬ GP≥-kn F-∂n-h¿-s°-Xn-tc-bmWv tI-sk-Sp-Øv F-^v.-sF.B¿. k-a¿-∏n-®n-´p-≈-Xv. 2011 apX¬ jn-]v-bm¿-Uv D-tZym-K-ÿ¿°v hn-am-\-Sn-°-‰v _p-°v sN-bv-

e-Um-¡n I-S-¡m³ ssN-\-bp-sS {i-aw \yq-U¬-ln: e-Um-°n-se Npam¿ ta-J-e-bn¬ A-Xn¿-Øn ewLn-°m≥ ssN-\o-kv tk-\ {ian-®p. C-t¥m-˛-Xn-_-Ø≥ AXn¿-Øn t]m-en-kpw P-hm-∑mcpw I-S-∂p-I-b-‰w X-S-bm≥ a-\pjy-a-Xn¬ Xo¿-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv ssN-\o-kv tk-\ ]n≥hm-ßn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv kw-`-hw \-S-∂-Xv. A-Xn¿-Ønbn-se-Øn-b ssN-\o-kv tk-\mw-K-ß-sf C¥y≥ tk-\ X-S-bp-I-bm-bn-cp∂p. C-Xv ssN-\-bp-sS `m-K-amsW-∂v B-h¿-Øn-®p ]-d-™psIm-≠m-bn-cp-∂p I-S-∂p I-b-‰ {i-a-sa-∂v tk-\ A-dn-bn-®p. C¥y-bp-sS `m-K-am-b Sn-_nƒ taJ-e-bn-te-°v t]m-hm-\m-bn- -cp∂p \o-°w. tk-\m B-ÿm-\-Øp-\n∂p e-`n-® \n¿-tZ-i-Øn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv \-S-]-Sn-sb∂pw ssN-\o-kv tk-\ C-¥y≥ P-hm≥-am-sc A-dn-bn-®p. F∂m¬, Iq-Sp-X¬ P-hm≥-am¿ FØn-b-tXm-sS tk-\ ]n≥-hmßp-I-bm-bn-cp-∂p.

X C-\-Øn¬ B-dp-e-£w cq-]bp-sS sh-´n-∏p \-S-∂-Xm-bn {]mY-an-I ]-cn-tim-[-\-bn¬ I-s≠Øn-b-Xm-bm-Wp hn-h-cw. jn-]v -bm¿-Un-se D-tZym-Kÿ-cp-sS H-Øm-it- bm-sS-bm-Wv {I-a-t°-Sv \-S-∂n-cn-°p-∂-sX∂m-Wv \n-Ka - \ - w. tIm-dk - n-\v jn∏v-bm¿-Un-te-°p-≈ hn-am-\S-- n°-‰v _p-°v sN-øp-∂X - n-\p-≈ Icm¿ \¬-In-bX - n¬ {I-at- °-Sv \S-∂-Xm-bpw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. jn-∏v -bm¿-Uv D-tZym-K-ÿ-cp-sS bm-{X-Iƒ-°m-h-iy-am-b hn-am-\Sn-°-‰pw s{S-bn≥ Sn-°-‰pw hm-l\ ku-I-cy-hpw G¿-∏m-Sm-°p-∂Xn-\p-≈ I-cm¿ 2011 ap-X¬ tImd-kv {Sm-h¬-kn-\m-Wv. Ip-d-™ Xp-I k-a¿-∏n-® {Sm-h¬ G-P≥-

kn-sb H-gn-hm-°n tIm-d-kv GP≥-kn-°v h-gn-hn-´v I-cm¿ \¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v kn.-_n.sF. ]-db - p-∂p. C-°m-e-b-f-hn¬ 2000Hm-fw hn-am-\-Sn-°-‰p-I-fm-Wv tIm-d-kv G-P≥-kn jn-]v -bm¿-Un-\v \¬In-bn-´p-≈-Xv. Hm-tcm Sn-°-‰n-\pw 200 cq-] ap-X¬ 700 cq-] h-sc IqSp-X¬ Cu-Sm-°n-bm-Wv B-dp-e£-tØm-fw cq-]-bp-sS sh-´n-∏v \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. Iq-Sp-X¬ sh-´n-∏p \-S-∂n-´p-t≠m-sb-∂Xpw jn-]vbm¿-Un-se D-tZym-Kÿ¿-°v A-gn-a-Xn-∏-Ww e-`n-®n´p-t≠m-sb-∂-Xpw kw-_-‘n-®v hn-i-Z-am-b A-t\z-j-Ww \-S∂p-h-cp-I-bm-sW-∂v kn.-_n.sF. D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p.-

s\-bv-th-en kw-LÀ-jw: 35 t]À A-d-Ìn I-Se - q¿: Xn-¶f - m-gvN - s\-bvt- h-en en-Kv-ss\-‰v tIm¿-]-td-j≥ (F≥.-F¬.-kn.-) Po-h-\-°m-c≥ kn.-sF.-F-kv.-F-^v. P-hm-s‚ sh-Sn-tb-‰p a-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂p-≠m-b A-{I-ah - p-am-bn _-‘s∏-´v 35 t]-sc t]m-en-kv A-dà - v sN-bv-Xp. sh-Sn-h-bv-]n-epw t]men-kv \-S] - S- n-bpw {]-Xn-tj-[n-®v F≥.-F¬.-kn-bn-se 20,000tesd Po-h-\-°m¿ C-∂-se kp-N\m ]-Wn-ap-S° - p \-SØ - n. F≥.-F¬.-knbnse c-≠mw \-º¿ J-\n-bp-sS kp-c-£m Np-aX-e-bn¬-\n-∂v kn.-sF.-F-kv.F-^ns\ Xm¬-°m-en-I-am-bn Hgn-hm-°n ]-I-cw X-an-gv-\m-Sv t]men-kn-s\ hn-\y-kn-®p-. F≥.F¬.-kn. Po-h-\-°m-c-\m-b kptc-jv B-Wv kn.-sF.-F-kv.-F^v. `-S-s‚ sh-Sn-tb-‰p a-cn-®-Xv. H-∂mw \-º¿ J-\n-bn¬ tPm-en sN-øp-∂ kp-tc-jv, k-l-{]-h¿Ø-\p-sam-Øv c-≠mw \-º¿ J\n-bn¬ {]-th-in-°m≥ {i-an-®-

Xm-Wv sh-Sn-h-bv-]n-\p Im-c-Ww. `-S-\p-am-bn kp-tc-jpw k-l-{]h¿-Ø-I-\pw hm-°p-X¿-°-hpw ssI-bm-¶-fn-bpw \-S-∂ncp∂p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Po-h-\°m-cpw \m-´p-Im-cpw F≥.-F¬.kn-bn-se kn.-sF.-F-kv.-F-^v. Hm-^n-kv B-{I-an-®p. F≥.-F¬.-kn-bn¬ ÿn-Xn km-[m-c-W \n-e-bn-em-sW-∂pw A-d-Ãn-emb-h-sc tIm-S-Xn Pp-Uo-jy¬ Ikv-‰-Un-bn¬ dn-am‚ v sN-bv-sX∂pw t]m-en-kv kq-{]-≠v F cm[n-I A-dn-bn-®p. a-cn-® kp-tc-jv t\-c-sØ I-cm¿ Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p-sh-∂pw C-t∏mƒ Iº-\n-bp-sS tPm-en-°m-c-\-s√∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. ]-Wn-ap-S-°n--s\ Xp-S¿-∂v F≥.-F¬.-kn-bn¬ D¬-∏m-Z-\w \n-e-®p. B-{I-a-W-Øn-epw t]men-kv em-Øn-Nm¿-Pn-epw ]-cnt°-‰ aq-∂v kn.-sF.-F-kv.-F^v. `-S-∑m-c-S-°w 15 t]-sc B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-´p-≠v.Un.-Fw.-H. dn-t]mÀ-«v tX-Sn  \-S-]-Sn Kp-cp-X-c- ho-gv-N-sb¶v B-ip-]-{Xn kq-{]-−v

h-iy-s∏-´-X-\p-k-cn-®v _p-[-\mgv-N I-Ã-Un A-\p-h-Zn-°pw. F{X Zn-h-k-tØ-°v I-Ã-Un A\p-h-Zn-°p-sa-∂v _p-[-\m-gv-N tIm-S-Xn Xo-cp-am-\n-°pw. ap-ºv 2012epw 2013 B-Zy-hp-am-Wv \n-eºq¿ tIm-hn-e-I-Øp-ap-dn-bn¬ h-®v cm-[-sb Im-dn-Sn-®p sIm√m≥ {i-an-®-Xv. A-Xn-\n-sS, Iz-t´-j≥ kwL-Øn-se \m-ep-t]¿ t]m-enkv I-Ã-Un-bn-ep-≈-Xm-bn kq-N\-bp-≠v. H-cmƒ B-dp-am-kw apºv hn-tZ-i-tØ-°p t]m-bn-´p≠v. _n-Pp \m-b-sc tNm-Zyw-sNbv-Xp In-´p-∂ hn-h-c-Øn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ C-bm-sf hn-tZi-Øp-\n-∂v \m-´n¬ h-cp-Øn th-≠n-h-∂m¬ A-d-Ãv tc-J-s∏Sp-Øpw.-

_n.-sP.-]n-bp-sS `n-¶n-¸n-¡Â \-bw cm-Py-¯n-\v B-]-¯v: cm-lpÂ

tIm-]v-äÀ A-gn-a-Xn

l-thm-fn (A-cp-Wm-N¬ {]-tZiv): _n.-sP.-]n-bp-sS `n-∂n-∏n°¬ \-bw cm-Py-Øn-\v B-]Øm-sW-∂v tIm¨-{K-kv D-]m[y-£≥ cm-lp¬-Km-‘n. cm-PyØn-s‚ a-X-\n-c-t]-£ kz-`m-hØn-\p `w-Kw h-cp-Øn-b-Xv _n.sP.-]n-bp-sS `n-∂n-∏n-°¬ \-bam-sW-∂v A-t±-lw ]-d-™p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ kw-ÿm-\-Øv tIm¨-{K- ns‚ {]-Nm-c-W-Øn-\p Xp-S-°w Ip-dn-®p kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. a-Xh -- pw Pm-Xn-bpw ]-cn-K-Wn°m-sX P-\-sØ sF-Iy-s∏-SpØp-∂-Xn-\m-Wv tIm¨-{K-kv {i-an-®n-cp-∂-Xv. _n.-sP.-]n. P-\ß-sf a-X-Øn-s‚-bpw cm-{„o-bØn-s‚-bpw t]-cn¬ `n-∂n-∏n-°pI-bm-Wv. F-∂m¬, tIm¨-{K-kv sF-Iy-Øn-\pw k-am-[m-\-Øn\p-am-bm-Wp {i-an-t°-≠-sX∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

km-l-N-cyw D-≠m-bn-´n-√. t\-c-sØ ]n-Sn-bnem-b {]-Xn-bp-sS sam-gn {]-Im-c-am-Wv X߃-s°-Xn-tc sX-fn-hp-I-fp-s≠-∂p kn._n.-sF. hm-Zn-°p-∂X - v. Cu {]-Xn B-Zyw CØ-cØ - n-sem-cp sam-gn \¬-In-bX - m-bn A-dnhn-√. a-‰p {]-Xn-I-fp-am-bn X-߃-°v _-‘ap-s≠-∂p sX-fn-bn-°m-\p-≈ H-cp sX-fn-hpw kn.-_n.-sF-°p e-`n-®n-´n-√. Kq-Vm-tem-N-\ F-∂v, F-hn-sS \-S-∂p F-∂o Im-cy-ß-sf°p-dn-®v kn.-_n.-sF. Ip-‰] - {- X-Øn¬ ]-db - p∂n-s√-∂pw l-cP - n-bn¬ ]-db - p-∂p. 2006 H-Ivt- Sm-_¿ 22\m-Wv X-et- »-cn am-S]o-Sn-I-bn¬ ^-k¬ sIm-√-s∏-´-Xv. kn.-]n.F-Ωn-s‚ k-Po-h {]-h¿-ØI - \ - m-bn-cp-∂ ^k¬ F≥.-Un.-F-^n-te-°p am-dn-b-Xn-s‚ ssh-cm-Ky-Øn¬ sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂mWv tI-kv. Im-cm-bn-am¿ Kq-Vm-tem-N\ - \-SØn kn.-]n.-Fw. A-\p-`m-hn-I-fm-b {In-an-\ep-I-sf D-]-tbm-Kn-®v ^-k-en-s\ h-[n-®psh-∂m-Wv Ip-‰] - {- XØn¬ ]-db - p∂Xv.

s\-¿m-än³-I-c Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn ar-X-tZ-lw D-dp-¼-cn-¨ \n-e-bnÂ

\n-e-ºq¿: tIm¨-{K-kv Hm-^nkn¬ Po-h-\-°m-cn sIm-√-s∏-´ tI-kn¬ ap-Jy-{]-Xn _n-Pp \mb-sc ap-ºv sIm-e-]m-X-I-{i-aw \-S-Øn-sb-∂ tI-kn¬ A-t\zj-W-kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-Xp. Po-h-\-°m-cn cm-[-sb sIm-es∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ C-t∏mƒ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m P-bn-en¬ dnam≥-Un¬ I-gn-bp-∂ _n-Pp \mb-sc P-bn-en-se-Øn \-S-]-Sn-{Ia-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®-ti-jw \n-e-ºq¿ tIm-S-Xn-bn¬ F-Øn®m-Wv A-d-Ãv \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm-°n-b-Xv. ]p-Xn-b tI-kn¬ a-Pn-kv-t{S‰v _n-Pp \m-b-sc dn-am≥-Uv sNbv-Xp. {]-Xn-sb Iq-Sp-X¬ At\z-j-Ww \-S-Øm≥ I-Ã-Unbn¬ th-W-sa-∂v t]m-en-kv B-

tZiobw

em-Wv hn-Nm-c-W \n¿-Øn-h-bv-°-W-sa-∂ B-h-iy-ap-∂-bn-®-Xv. l-c-Pn ^-b-en¬ kzoI-cn-® tIm-S-Xn Im-cm-bn-am-cp-am-bn _-‘s∏-´v Io-gv-tIm-S-Xn-bp-sS ssI-h-i-ap-≈ tcJ-Iƒ lm-Pc - m-°m≥ D-Øc - h - n-´p. \n-c] - c - m-[n-If - m-b X-ßs - f tI-kn¬ \n∂v H-gn-hm-°W - s - a-∂v B-hi - y-s∏-´v N-{μ-tiJ-c\ - pw cm-P\ - pw \¬-In-b hn-Sp-X¬ l-cP - nI-fn-em-Wv P-kv‰ - n-kv sI cm-aI - r-jvW - s - ‚ DØ-c-hv. A-tX-k-a-bw, ^-k¬ h-[-t°-kn¬ X-߃-s°-Xn-tc-bp-s≠-∂p ]-d-bp-∂ sX-fn-hp-Iƒ kn.-_n.-sF. sI-´n-®-a-®-XmsW-∂p Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv C-cp-h-cpw hn-SpX¬ l-cP - n \¬-In-bn-cn-°p-∂X - v. ^-k-en-s\ sIm-∂-Xv kn.-]n.-Fw. \ntbm-Kn-®-h-cm-sW-∂ hm-Zw sX-‰m-Wv. ]m¿´n A-Xn-\m-bn B-sc-bpw Np-a-X-e-s∏-Sp-Ønbn-´n-√. kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-t\m kn.-]n.F-Ωn¬ \n-∂p cm-Pn-h-® B-tfm A-√ ^k¬. ^-k-en-t\m-Sv i-{Xp-X tXm-t∂-≠

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\-øm-‰n≥I-c Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ hr≤-bp-sS ar-X-tZ-lw D-dp-º-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-°m-s\-Øn-® ar-X-tZl-am-Wv C-∂-se D-dp-º-cn-®p hnIr-X-am-b \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. Im-´m-°m-S Xq-ßmw-]m-d kz-tZ-in-\n A-Ωp (70)s‚ ar-XtZ-l-am-Wv D-dp-º-cn-®-Xv. Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn-b hr-≤-sb I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn G-g-c-tbm-sS-bmWv Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dnbn¬ F-Øn-®-Xv. t]m-kv-‰v-tam¿´w \-S-Øn ar-X-tZ-lw G-‰p-hmßp-∂-Xn-\p-am-bn C-∂-se cmhn-se _-‘p-°ƒ F-Øn-b-

t∏m-gm-Wv ap-Jw D-dp-º-cn-® \ne-bn¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. ar-XtZ-lw ta-i-∏p-d-Øp In-S-°p-∂ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-

ar-X-tZ-l-w D-dp-º-cn-® \n-e-bn¬

S¿-∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-Xcpw _-‘p-°-fpw X-Ωn¬ hmt°-‰-ap-≠m-bn. kw-`-hw ]p-d-Øm-b-tXm-sS hn-hn-[ cm-{„o-b-]m¿-´n {]-h¿Ø-I¿ B-ip-]-{Xn ]-cn-k-c-Øv

_m-¦v Kym-c-ân Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡p-¶-Xv C-äm-en-b³ tIm-S-Xn X-S-ªp \yq-U¬-ln: 3600 tIm-Sn-bp-sS sl-en-tIm-]v-‰¿ C-S-]m-Sv d-±m°n-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-K-kvX sh-Ãv em≥-Un-s‚ 2360 tImSn-bp-sS _m-¶v Kym-c-‚ n C-¥y Xn-cn-®p-]n-Sn-°p-∂-Xv C-‰m-enb≥ tIm-S-Xn X-S-™p. sl-en-tIm-]v‰ - d - p-Iƒ hm-ßnb-Xn-se A-gn-aX - n ]p-dØ - m-bX - ns\ Xp-S¿-∂m-Wv C-¥y C-S] - m-Sv d-±m-°n-bn-cp-∂-Xv. _m-¶v Kym-c‚n Xn-cn-®p-]n-Sn-°p-∂-Xn¬-\n∂v C-¥y-sb X-S-b-W-sa-∂ AK-kvX - sh-Ãv em≥-Un-s‚ am-XrI-º-\n-bm-b ^n≥-sa-°m-\n-°bp-sS l-c-Pn-bn-em-Wv an-e-\n-se tIm-S-Xn-bp-sS \-S-]-Sn. I-º-\n C-¥y-bn¬ _m-¶v Kym-c-‚ n-bmbn \n-t£-]n-® 240 tIm-Sn t\-csØ Xn-cn-®p-]n-Sn-®n-cp-∂p. C-‰men-b≥ _m-¶p-I-fn-¬ \n-t£-]n-

®n-cn-°p-∂ _m-°n Xp-I Xn-cn®p-]n-Sn-°m≥ C-¥y {i-aw \-SØp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C-‰m-enb≥ tIm-SX - n-bp-sS D-Øc - h - v. C-‰m-en-b≥ tIm-S-Xn-bp-sS hn-[n-s°-Xn-tc A-∏o¬ k-a¿∏n-°p-sa-∂v C-¥y hy-‡-am-°nbn-´p-≠v. _m-¶v Kym-c-‚ n Xp-I 

\n-e-°m-c≥ A-gn-a-Xn \-S-Ønsb-∂ B-tcm-]-W-sØ-Øp-S¿∂m-bn-cp-∂p C-S-]m-Sv d-±m-°n-bXv. I-cm¿ d-±m-°n-b-ti-j-hpw a[y-ÿ {i-a-hp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-hm≥ C-¥y Xo-cp-am-\n-®n-cp∂p. C-Xn-\m-bn C-cp-hn-`m-K-hpw {]-Xn-\n-[n-I-sf ip-]m¿-i sN-

hn[n-s¡-Xntc C-´y A-¸o \Â-Ipw

Xn-cn-®p-]n-Sn-°m≥ F-√m {i-aß-fpw k¿-°m¿ \-S-Øp-sa-∂v {]-Xn-tcm-[ a-{¥m-e-b h-‡m-hv A-dn-bn-®p. C-¥y≥ thym-a-tk\-bv-°v hn.-hn.-sF.-]n-Iƒ-°mbp-≈ 12 F.-U-_v-fn-bp. 101 slen-tIm-]v-‰-dp-Iƒ hm-ßm-\p-≈ 3600 tIm-Sn-bp-sS I-cm¿ P-\p-hcn H-∂n-\m-Wv C-¥y d-±m-°n-bXv. I-cm¿ \-S-]-Sn-Iƒ-°n-sS C-S-

bv-Xn-cp-∂p. \n-e-hn¬ aq-∂v sl-en-tIm]v-‰-dp-I-fm-Wv A-K-kv-X sh-Ãvem≥-Uv C-¥y-°p ssI-am-dn-bncn-°p-∂-Xv. A-gn-a-Xnsb Xp-S¿∂v {]-Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚-Wn-bm-Wv I-cm¿ d-±m-°n-b-Xv. _m-°n H-º-Xv sl-en-tIm-]v-‰-dpIƒ ssI-am-dp-∂-Xp \n¿-Øn-h®n-cn-°p-I-bp-am-Wv.

{]-Xn-tj-[-hp-am-sb-Øn. Xp-S-¿∂p kw-`-h-Øn-\v D-Ø-c-hm-Znbm-b Po-h-\-°m¿-s°-Xn-tc \S-]-Sn-sb-Sp-°m--sa-∂v B-ip-]{Xn kq-{]-≠v D-d-∏p-\¬-In. kw`-h-Øn-\p Im-c-W-°m-cm-b Poh-\-°m-cp-sS \-S-]-Sn Kp-cp-X-cam-b ho-gv-N-bm-sW-∂pw kq-{]≠v hy-‡-am-°n. C-Ø-cw kw-`h-ß-ƒ B-h¿-Øn-°-cp-sX-∂p \n-¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bpw Ip-‰°m-¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠mhp-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. A-[n-Ir-X-cp-sS \-S-]-Sn-s°-Xncm-b _-‘p-°-fp-sS ]-cm-Xn Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿-°p ssI-am-dn. C-tX-Øp-S¿-∂v Un.Fw.-H. hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v Bh-iy-s∏-´n-´p-≠v.-

a-e-bm-fn \-gv-kn-sâ B-ß-l-Xy: c-−v Hm-^n-kÀ-amÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn th-W-w: bq-\n-b³ \yq-U¬-ln: F-bnw-kn¬ ae-bm-fn \-gv-kv tam-fn kn-_n®≥ B-fl-l-Xy sN-bv-X kw`-h-Øn¬ sU-]yq-´n \-gv-knMv kq-{]-≠n-\pw No-^v \-gvkn-Mv Hm-^n-k¿-°p-sa-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v Bip-]-{Xn-bn-se \-gv-kp-am¿ B-h-iy-s∏-´p. B-ip-]-{Xn-bnse 700te-sd \-gv-kp-am¿ Cu B-h-iy-ap-∂-bn-®v C-∂-se {]-I-S-\w \-S-Øn. F-´p-h¿-jw Xo-{h-]-cn-N-cW hn-`m-K-Øn-em-bn-cp-∂p tam-fn tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂Xv. hm¿-Un-te-°p am-‰n-bXn¬ ]n-s∂ A-h-sc am-\-knI-am-bn A-[n-Ir-X¿ ]o-Un-∏n®p-sh-∂v \-gv-kp-am-cp-sS bq\n-b≥ B-tcm-]n-®p. c-≠v Hm^n-k¿-am¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snsb-Sp-°m≥ 48 a-Wn-°q¿ ka-b-am-Wv bq-\n-b≥ A-\p-h-Zn®n-cn-°p-∂-Xv.


kmÀhtZiobw

19 am¿®v 2014 _p[≥

kozhikode

t\À¡pt\À C-´y³ a-cp-¶p-I-fp-sS \n-e-hm-c-¯n bp.F-kn-\v B-i-¦

hm-jn-Mv-S¨: C-¥y-bn-se I-º-\n-Iƒ \¬-Ip-∂ a-cp-∂pI-fp-sS Kp-W-\n-e-hm-c-Øn¬ A-ta-cn-°≥ tUm-Œ¿-am¿-°v B-i-¶. Kp-W-\n-e-hm-c-an-√m-Ø-Xn-\m¬ C-¥y-bn-se {]-apJ I-º-\n-I-fm-b dm≥-_m-Iv-kn, k¨- ^m¿-a-kyq-´n-°¬kv F-∂n-h-bp-sS a-cp-∂p-Iƒ C-d-°p-a-Xn sN-øp-∂-Xv Ata-cn-°-bp-sS ^p-Uv B‚ v {U-Kv A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ hne-°n-b-Xn-\p ]n-∂mse-bm-Wv bp.F-kv. tUm-Œ¿-am-cp-sS \-S-]Sn. I-º-\n-Iƒ-s°-Xntc h≥-Xp-I ]n-g-bpw Np-a-Øp-I-bp-≠m-bncp-∂p. A-ta-cn-°-bv°v B-h-iy-ap-≈-Xns‚ 40 i-X-am-\w a-cp∂pw I-b-‰p-a-Xn sN-øp-∂-Xv C-¥y-≥ I-º-\n-I-fm-Wv. Ata-cn-°-bn-te-°p-≈ a-cp-∂v I-b-‰p-a-Xn-bn¬ Im-\-U-bv-°p ]n-∂n¬ c-≠mw-ÿm-\-Øm-Wv C-¥y. G-Xm-≠v 8500 tImSn cq-]-bp-sS a-cp-∂p-I-fm-Wv C-¥y≥ I-º-\n-Iƒ I-b-‰n A-b-bv-°p-∂-Xv. \n¿-am-W-Øn-se A-]-m-I-X-I-fm-Wv {]-[m-\-am-bpw hogv-N-bm-bn Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂-Xv. A-]m-I-X-Iƒ Im-cWw tPm¨-k¨ B‚ v tPm¨-k¨ I-gn-™ A-©p h¿-j-Øn-\n-sS \n-c-h-[n D¬-∏-∂-߃ Xn-cn-sI hn-fn-®n-cp∂p. A-tX-k-a-bw, A-ta-cn-°≥ tUm-Œ¿-am-cp-sS \n-e-]mSn-s\- C-¥y≥ ^m¿-a-kyq-´n-°¬ A-eb≥-kv sk-{I-´-dn P-\-d¬ Un Pn jm hn-a¿-in-®p. a-cp-∂p-Iƒ-°v Kp-W-\n-ehm-c-an-s√-¶n¬ A-Xp I-º-\n-I-sf A-dn-bn-°p-I-bm-Wv th-≠-sX-∂pw \n¿-am-W-cw-K-sØ -]n-g-hm-tWm A-√-tbm F-∂v I-s≠-tØ-≠-Xv tUm-Œ¿-am-c-s√-∂pw jm ]-d-™p.

I-SÂ-s¡m-e-t¡-kv: C-ä-en bp.F-¶n A-¸o \Â-In \yq-tbm¿-°v: tI-c-f I-S¬Øo-c-Øv c-≠p- a¬-ky-sØmgn-em-fn-I-sf sh-Sn-h-®p-sIm-∂ tI-kn-¬ A-d-Ãn-em-b X-ß-fpsS \m-hn-I-¿-°p-th-≠n C-‰-en sF-Iy-cm-{„-k-`-sb k-ao-]n®p. C-cp-h-sc-bpw tI-kn¬ \n-

{]-Xn-Ifmb e-kv-tXm-sd am-kn an-en-bm-t\m-bpw km¬-h-tØm-sd Pn-tdm-Wpw ∂v H-gn-hm-°m≥ C-S-s]-S-W-sa∂v C-‰m-en-b≥ B-`y-¥-c-a-{¥n F-bv-©-en-t\m A¬-^-t\m

Xm-bv-e³-Un A-Sn-b-´-cm-h-Ø ]n³-h-en-¨p _m-t¶m-°v: c-≠p am-k-tØmf-am-bn Xm-bv-e≥-Un¬ \n-e-\n∂ A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ {]-[m-\a-{¥n bn-Mv-e-Iv jn-\-h-{X ]n≥h-en-®p. I-gn-™-Zn-h-kw tN¿-∂- a{¥n-k-` A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ ]n≥-h-en-®v cm-Py-Øv B-`y-¥c kp-c-£m-\n-b-aw (sF.Fkv.F.) \-S-∏m-°n. G-{]n¬ 30 h-sc sF.F-kv.F. \n-b-aw XpS-cp-sa-∂v {]-tXy-I A-t\z-jW-hn-`m-Kw ta-[m-hn X-co-Øv s]-≥-Un-Øv ]-d-™p. I-gn-™ P-\p-h-cn 22\m-Wv A-Sn-b-¥-cmh-ÿ {]-Jym-]n-®-Xv. P-\-ßsf \n-co-£n-°m-\pw A-d-Ãv sN-øm-\pw kp-c-£m-tk-\-bv°v C-°m-e-b-f-hn¬ {]-tXy-I A-[n-Im-cw \¬-In-bn-cp-∂p. k¿-°m¿ cm-Pn-h-bv-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]-£w {]-t£m-`w i-‡-am-°n-b kml-N-cy-Øn-em-Wv {]-[m-\-a{¥n- A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ {]-Jym]n-®-Xv. {]-t£m-`-Øn-\n-sS-bp≠m-b A-{I-a-ß-fn¬ 23 t]¿ sIm-√-s∏-Sp-I-bpw 700e-[n-Iw B-fp-Iƒ-°v ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp.

ssIcfn ]o¸nÄ 8.00 sP._n.-P-Mvj≥ 10.30 ssSw t…m´v 1.00 tImIvssS¬ 1.30 H_nsS°v 3:30 Un ssehv 4.30 C{μ-{]ÿw 5.30 sNdn-bm≥ ^nen∏v 6.00 ]pXn-b-]m-´p-Iƒ 6.30 At\ym\yw 7.30 Bgv®-°mgv® 10.00 Hm∏¨ t^mdw 10.30 ss{Iw {_m©v 11.30 Kƒ^v t^m°kv

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 t]m-b‚ v-ªm¶v 12:30 kv{Xo 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 Ih¿tÃmdn 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 Ih¿ tÃmdn 4:30 IuXp-I-temIw 5:30 hntZi hnNmcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 _nkn-\kv hm¿Ø-Iƒ 6.55 tUm.anwkv 7:00 t^m°kv tIcf 7.55 ap≥jn

bp.F≥. P-\-d¬ sk-{I-´-dn _m≥ In- aq-Wn-t\m-Sv B-h-iys∏-´p. _m≥ In aq-Wp-am-bn \-SØn-b Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°p tijw Cu- B-h-iyw D-∂-bn-°p∂ I-Øv C-‰m-en-b≥ a-{¥n ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. tIkn¬ C-¥y-bn¬ -\-S-∂p-h-cp∂ hn-Nm-c-W \o-≠p-t]m-hp-∂Xm-bn A¬-^n-t\m ]-d-™p. \m-hn-I-cp-sS hn-Nm-c-W C-‰-enbn-te-°p am-‰-W-sa-∂ B-hiy-hpw Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ A-t±lw D-∂-bn-®p. 2012 P-\p-h-cn-bn-em-Wv C-‰men-b≥ \m-hn-I-cm-b e-kv-tXmsd am-kn an-en-bm-t\m-bpw km¬-h-tØm-sd Pn-tdm-Wpw ae-bm-fn-I-fm-b a-¬-ky-sØm-gnem-fn-I-sf sh-Sn-h-®p-sIm-∂Xv. \m-hn-I-cp-sS tam-N-\-Øn\m-bn \m-t‰m, bp-.F-kv, bq-tdm]y≥ bq-\n-b≥ F-∂n-h-bp-sS k-lm-bw tX-Sn-bn-cp-∂p. C-‰-enbp-am-bn D-≠m-°n-b [m-c-W {]Im-cw \m-hn-I-cp-sS-ta¬ h-[in-£ e-`n-°m-hp-∂ kp-h \n-baw Np-a-Øn-s-√-∂v C-¥y hy-‡am-°n-bn-´p-≠v.

F.]n.

CuPn-]v-Xn-se {Km≥-Uv ayq-kn-b-Øn¬ kq-£n-® kv-{Xo-bp-sS a-Ωn hr-Øn-bm-°p-∂ Po-h-\-°mc≥. {In-kv-Xp-hn-\p apºv 712\pw 323\pw C-S-bv-°v Po-hn-® kv-{Xo-bp-sS-Xm-Wv a-Ωn

Øm≥ I-gn-bpw. tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ ÿm-]n-® sk≥-k-d-p-I-ƒ D-]-tbm-Kn-®mWv kn.Sn._n.Sn.H. C-Ø-cw Imcy-߃ \n-co-£n-°m-dp-≈-Xv. hn-am-\w dm-©n-b-Xm-hm-sa∂ dn-t]m¿-´v i-‡-am-b-tXm-sS bm-{X-°m-sc tI-{μo-I-cn-®p-≈

hn-[n. aq-∂p-t]-sc H-cp-h¿-jsØ X-S-hn-\pw in-£n-®p. B-K-kv-Xv 18\m-Wv tI-kn\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw \-S-∂Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b-h-sc- h-ln-®pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ hm-\n-\p≈n-te-°v I-Æo¿-hm-X-Iw {]tbm-Kn-®-Xn-s\ -Xp-S¿-∂v hm-l\-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ izmkw-ap-´n -a-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-Æo¿-hm-X-Iw iz-kn-®v Ah-i-cm-b G-gp-t]-cp-sS sam-gnbm-bn-cp-∂p tI-kn¬ t]m-en-

Xo-{h-hm-Z-_-Ôw ssN-\ X-Ån  \n-cm-lm-c-`o-j-Wn-bp-am-bn bm-{X-¡m-cp-sS _-Ôp-¡Ä  tkm-am-en-b-bn-te-¡p ]-d-¶-Xm-bpw dn-t]mÀ-«v A-t\z-j-W-w hn-]p-e-am-°n. bm-{X-°m-cp-sS hn-h-c-߃-°mbn a-te-ky A-X-Xp cm-{„-ßsf k-ao-]n-®p. hn-am-\-Øn¬ Iq-Sp-X¬ ssN-\o-kv ]u-c≥-amcm-b-Xn-\m¬ C-h-cp-sS ]-›mØ-ew ]-cn-tim-[n-°m≥ a-te-

kn-s\-Xn-tc {]-[m-\ -sX-fn-hv. 24 t]-sc am-{Xw D-ƒ-s°m≈m≥ ti-jn-bp-≈ hm-l-\Øn¬ 45 t]-sc Ip-Øn-\n-d-®ncp-∂-Xm-bpw A-h¿ sam-gn-\¬In. I-gn-™ Pq-sse-bn¬ {]kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv ap¿-kn-sb A-´n-a-dn-®-Xn-s\-Xn-tc {]-t£m`w \-S-Øn-b-h¿-°p-t\-sc-bp≠m-b t]m-en-kv A-Xn-{I-a-ßfp-am-bn _-‘-s∏-´v tIm-S-Xn]p-d-s∏-Sp-hn-® G-‰-hpw I-Sp-Ø in-£-bm-Wn-Xv.

A-d-_v eo-Kv D-¨-tIm-Sn 25\v Xp-S-§pw Ip-ssh-Øv kn-‰n: A-d-_v cm{„-ß-fp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b A-d_v eo-Kn-s‚ 25-m-a-Xv D-®-tIm-Sn°v Cu am-kw 25\p Ip-sshØn¬ Xp-S-°-am-hpw. Nq-tS-dnb- hn-j-b-ß-fm-Wv c-≠p-Zn-h-ksØ D-®-tIm-Sn-°p ap-ºm-sIbp-≈-Xv. kn-dn-b, Cu-Pn-]v-Xv, ba≥, en-_n-b F-∂n-hn-S-ß-fnse A-kz-ÿ-P-\-I-am-b kml-N-cy-hpw ap-kv-enw {_-Z¿-lpUn-s\-s®m-√n Pn.kn.kn. cm8.00 \yqkv πkv 8.30 F®v Un 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10.00 bm{X 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6.30 sSen {_m‰v 7:30 sSen tjm∏v 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 HcnS-sØmcnSØv 9.30 kzbw-hcw 10.00\ndw 1.00 kq∏¿ sj^v 2.30 Nncn°pw XfnI 6.00IY-]-d-bp-tºmƒ 9.00 tIma-Un F-Iv-kv-{] v

AarX 8:00 hm¿Ø 8:30 jq´v {Sm°vv 9 00 s{]mPIvS¿ 9.30 te‰kvUm≥kv 10.30 AΩ-tbm-sSm∏w 11.30 kq∏¿ tamU¬ 12.00 kq∏¿ Ãm¿ Pq\n-b¿ 1.30 Btcm-Ky-hm¿Ø-Iƒ 2.00 Hmt´m-{Km^v 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw- K-ab 9.00 kqc-Im-eSn

{„-߃-°n-S-bn¬ D-S-se-Sp-Ø `n-∂-X-bp-am-bn-cn-°pw D-®-tImSn-bn¬ hn-j-b-am-hp-I.

A-tX-k-a-bw, ^-e-kv-Xo≥ {]-iv-\-am-bn-cn-°pw D-®-tIm-Sn-

ssIcfn ho 9:00 Uyqt{Um]vkv 11:00 t…m´v 12:00 XcwKv 12:30 kn\na 4:00 ehv It\m]n 6:00 Ip°qkv s\Ãv 8:00 ^pUv Hm¨ tdmUv 9:30 kn\na

at\m-c-a \yqkv 9.30 CutemIw 10.30 h\nX 11.30 ]©m-bØv 12.30 Xncphm FXn¿hm 11:00 hm¿ØIƒ 3.30 t\tc sNmtΔ 5.30 Imgv® 7.30 \n߃ ]dbq 8.30 kI-e-Ie 10.00 \nb-{¥-W-tcJ

C´ym-hn-j³ 7.00 KpUvtam-WnMv tIcf 8.30 thm´v C≥ tSm°v 10:00 lm∏-\nßv lthgvkv 10.30 sse^v 11.30 Kymedn 12.30 aymhq 1.30 s]m-fn-{Sn-Ivkv 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 t_m-Iv-kv Hm-^okv

ky ssN-\-tbm-Sv B-h-iy-s∏´p. F-∂m¬, bm-{X-°m-cp-sS {In-an-\¬ ]-›m-Ø-e-hpw kml-N-cy-ß-fpw ]-cn-tim-[n-®Xn¬ \n-∂v A-km-[m-c-W-am-bn bm-sXm-∂pw I-s≠-Øm-\m-bns√-∂v a-te-ky-bn-se ssN-\okv Aw-_m-k-U¿ A-dn-bn-®p.{]-t£m-`-I-cp-sS a-c-Ww: Cu-Pn-]v-jy³ t]m-en-kv D-tZym-K-Ø-\p X-S-hv sI-bv-tdm: ]-´m-f A-´n-a-dn-s°Xn-tc {]-t£m-`w \-S-Øn-b-hsc izm-kw-ap-´n-®p sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn¬ Cu-Pn-]v-jy≥ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-s\ 10 h¿-j-sØ X-S-hn-\p in-£n-®p. sl-en-tbm-]p-en-kv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se sU-]yq-´n ta-[mhn e-^v-‰-\‚ v tI-W¬ Aw-dv ^m-dq-Jn-s\-bm-Wp in-£n-®Xv. A-d-Ãn-em-b- {]-t£m-`-Icn¬ 37 t]¿ I-Æo¿-hm-X-Iw iz-kn-®p a-cn-® -tI-kn-em-Wp

Cdm³ B-W-h-NÀ-¨ P-\o-h-bn ]p-\-cm-cw-`n-¨p P-\o-h: C-dm-\pw B-dp h≥ i‡n-cm-{„-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ B-W-h-N¿-® kzn-kv \-K-c-amb hn-b-∂-bn¬ ]p-\-cm-cw-`n-®p. C-dm-s‚ B-W-h-{]-h¿-Ø-\߃ a-μo-`-hn-∏n-°p-∂-Xpw D-]tcm-[w ]n≥-h-en-°p-∂-Xp-ambn _-‘-s∏-´v Pq-sse-tbm-SpIq-Sn I-cm-dn-se-Øm≥ I-gn-bpsa-∂v C-cp-hn-`m-K-hpw ip-`m-]vXn-hn-izm-kw {]-I-Sn-∏n-®p. hntZ-i-Im-cy-a-{¥n ap-l-Ω-Zv Pmth-Zv k-cn-^v C-dm-s\-bpw bqtdm-]y≥ bq-\n-b≥ hn-tZ-i-Imcy-ta-[m-hn Im-X-dn≥ B-„≥ h≥-i-‡n-I-sf-bpw {]-Xn-\n-[oI-cn-®m-Wv N¿-®-ap-t∂m-´p-t]mhp-∂-Xv. d-jy, ssN-\, A-ta-cn°, {^m≥-kv, {_n-´≥, P¿-a-\n F-∂o cm-„-ß-fn-se hn-tZ-iIm-cy-a-{¥namcm-Wv h≥ i-‡ncm-{„ß-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p∂Xv. Xn-¶-fm-gv-N B-„-\p-am-bn \S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂ AØm-g hn-cp-∂v Pm-th-Zv k-cn-^v H-gn-hm-°n-bn-cp-∂p. Hu-Zy-Kn-IN¿-®-bv-°p ap-ºv C-cp-h-cpw IqSn-°m-gv-N \-S-Øm-\pw Xo-cp-am\n-®n-cp-s∂-¶n-epw B-„-s‚ \b-{¥-_-lp-am-\-an-√m-Ø {]h¿-Ø-\w aq-ew k-cn-^v ]n≥-amdp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v C-dm≥

a-te-ky³ hn-am-\w X-IÀ-¶n-«n-sÃ-¶v bp.F³. k-an-Xn Izm-em-ew-]q¿: Im-Wm-Xm-b ate-ky≥ hn-am-\-Øn¬ kvt^m-S-\w D-≠m-hp-I-tbm a-‰phn-[-Øn¬ hn-am\w X-I-cp-Itbm sN-bv-Xn-´n-s√-∂v bp.F≥. k-an-Xn. bp.F≥. ]n-¥p-W-bp≈ kz-X-{¥ B-W-h-]-co-£W \n-tcm-[-\ D-S-º-Sn G-P≥kn-(kn.Sn._n.Sn.H.)bm-Wv Cu \n-K-a-\-Øn-se-Øn-b-Xv. kvt^m-S-\-tam hn-am-\ A-]-I-Stam D-≠m-b-Xn-s‚ kq-N-\-Isfm-∂pw G-P≥-kn-bp-sS \n-co£-W kw-hn-[m-\-ß-fn¬ e-`n®n-´n-s√-∂v bp.F≥. sk-{I-´-dn P-\-d¬ _m≥- In aq-Wn-s‚ h‡m-hv kv-s‰-^m≥ Zp-Pm-dn-Iv ]d-™p. B-W-h ]-co-£-W߃ A-S-°-ap-≈-h I-s≠Øm≥ k-lm-bn-°p-∂ G-P≥kn-bp-sS \n-co-£-W kw-hn-[m\-ß-fn¬ hn-am-\ Zp-c-¥-ß-fpw kv-t^m-S-\-ß-fpw I-s≠-

bp-sS ap-Jy A-P-≠-sb-∂v A-d_v eo-Kv sk-{I-´-dn P-\-d¬ \_o¬ A¬ A-d-_n ]-d-™p. {_-Z¿-lp-Un-t\m-Sv J-Ø¿ ]p-e¿-Øp-∂ k-ao-]-\-sØs®m-√n ku-Znbpw bp.F.Cbpw J-Ø-dn-se X-ß-fp-sS Aw_m-k-U¿-am-sc ]n≥-h-en-®n-cp∂p. 22 Aw-K-ß-fp-≈ A-d-_v eo-Kn¬ C-¥y-b-S-°-ap-≈ \mep cm-Py-߃-°p \n-co-£-I ]Z-hn-bp-≠v.

ssN-\-bn-se A-kz-ÿ-X \n-e\n¬-°p-∂ kn≥-Pn-bm-Mv, Xn_-Ø≥ ta-J-e-I-fn¬ \n-∂p≈ bm-{X-°m-cpw hn-am-\-Øn¬ D-≠m-bn-cp∂p. F-∂m¬, kw-`h-Øn¬ Xo-{h-hm-Z _-‘-aps≠-∂ dn-t]m¿-´v ssN-\ X-≈n.

Kpe\pw DÀ-Zp-Km\pw X-½n ho−pw hmIvv-t]mcv A-¶m-d: A-ta-cn-° B-ÿm-\am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ Xp¿-°n ]-fin-X-\pw kq-^n-{]-ÿm-\am-b ln-kv-a-Øv ÿm-]-I-\pam-b ^-Xv-lp-√m Kp-e-s\-Xn-tc {]-[m-\-a-{¥n d-P-_v Xz-øn-_v D¿-Zp-Km≥ ho-≠pw hn-a¿-i-\hp-am-bn cw-K-Øp-h-∂p. 1960 Ifn¬ U-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n -t\Xm-hv A-Zv-\m≥ sa≥-Zn-co-kns\ A-´n-a-dn-® kw-`-h-ß-sf Hm¿-an-∏n-°p-∂-Xm-Wv ^-Xv-lp√m Kp-e≥ A-\p-bm-bn-I-ƒ \-SØp-∂ C-t∏m-g-sØ \o-°-ßsf-∂v D¿-Zp-Km≥ B-tcm-]n-®p. 1960I-fnepw C-∂pw Nn-e am[y-a-ß-fp-sS X-e-s°-´p-Iƒ kam-\-am-Wv. A-ta-cn-°-bn-en-cp∂v Xp¿-°n-bn¬ k-am-¥-c-`-cWw \-S-Øm-\p-≈ {i-a-ß-sf ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw D¿Zp-Km≥ ]-d-™p. A-tX-k-a-bw, ]-g-b ]-´m-f`-c-W-Iq-S-Øn-s‚ ]-Øn-c-´n ]cm-P-b-am-Wv C-t∏m-g-sØ k¿°m-sc-∂p Kp-e≥ B-tcm-]n-®p. A-gn-a-Xn-°pw Zp¿-`-c-W-Øn\pw F-Xn-tc I-Æ-S-bv-°-W-sa∂v C-kv-emw ]Tn-∏n-°p-∂n-s√∂pw A-t±-lw- ]-d-™p.

ss{]w ssSw

hnt\mZw

ka-Im-enIw

hn-am-\-Øn-se 239 bm-{X-°mcn¬ 154 t]¿ ssN-\-bn¬ \n∂p-≈-h-cm-Wv. hn-am-\-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ ^v-ssf-‰v F≥-Pn-\o-b-dn-te-°p A-t\z-j-Ww \o-ßn-bn-´p-≠v. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn kz-Im-cy Nm¿-´¿ hn-am-\-°-º-\n-bn-se D-tZym-K-ÿ≥ ap-l-Ω-Zv ssJdp¬ Aw-dn k-em-a-Øn-s‚ ho´n¬ A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ¿ F-Øn. hn-am-\w tkm-amen-b-bn-te-t°m aw-tKm-fn-b-bnte-t°m X-´n-s°m-≠p-t]m-bXm-hm-sa-∂p Nn-e am-[y-a-߃ dn-t]m¿-´v-sN-bv-Xp. A-[n-Ir-Xcp-sS A-\p-a-Xn-bn-√m-sX-bpw hn-am-\-an-d-°m≥ I-gn-bp-∂ cmPy-ß-fm-Wv- tkm-am-en-b-bpw aw-tKm-fn-b-bpw. B-`y-¥-c-kwL¿-jw cq-£-am-b tkm-am-enb-bn¬ `-c-W-kw-hn-[m-\-߃ G-d-°p-td kv-Xw-`n-® \n-e-bn-

Inc¨ kn\na 7.30 ag-Øp-≈n--°nep°w 4.30 thƒ-Uv Zn-kv ho-°v 5.30 ªm-°v & ssh-‰v 6.00 IW-Iv‰nMv tIcf 6.30 hm-cm¥yw

Inc¬ 1.30 C{Xam{Xw 4.00 `qan-bnse amemJ 6.30 Ce-™n-∏q-°ƒ 9.00 ]n.kn369 4.30 \mtSmSn

aoUnb h¨ 10.00 {SqØv C≥sskUv

C-¥ym-hnj≥ 6.30 hm-cm¥yw 7.30ag-Øp≈n-°n-ep°w

sIm¨p Sn.hn 4.30 UnIn-‰ohv cmP-∏≥ 5:00 t•mdn-bmkv lukv 8:00 lm∏n _¿ØntU 8:05 s]≥-Kzn≥-kv Hm-^v a-U-Km-kvI¿ 8.05 lmcn B‚ v lnkv _°‰v 8.25 kqdØv en‰n¬ 9.30 amb-I-Æ≥

em-Wv. aw-tKm-fn-b-bn-¬ \n-c-h[n c-l-ky hn-am-\-Øm-h-f-ßfp ≈-Xn-\m¬ C-sX-Ip-dn-®pw A-t\z-jn-°pw. hn-am-\-sØ-°p-dn-®v b-Ym¿Y hn-h-cw X-ß-sf A-dn-bn-®ns√-¶n¬ \n-cm-lm-c-an-cn-°p-sa∂v ssN-\o-kv bm-{X-°m-cp-sS _-‘p-°ƒ ]-d-™p. hn-am-\w X-´n-s°m-≠p-t]m-tbm A-tXm X-I¿-∂p-ho-tWm F-∂-Xp- kw_-‘n-®v a-te-ky≥ A-[n-IrX¿ hy-‡-am-b hn-h-c-߃ \¬-Ip-∂n-s√-∂pw A-h¿ ]-eXpw a-d-®p-h-bv-°p-I-bm-sW∂pw _-‘p-°ƒ B-tcm-]n-®p. s_-bv-Pn-Mn¬ hn-fn-®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn-em-Wv _-‘p-°-ƒ ap-∂-dn-bn-∏v- \¬-In-b-Xv. 12 Zn-h-k-am-bn Im-Wm-Xm-b hn-am-\-Øn-\m-bn C-¥y-bpƒs∏-sS 25 cm-Py-ß-fm-Wv Xn-c®n¬ \-S-Øp-∂-Xv.

A-dn-bn-®p. B-W-h hn-j-b-Øn¬ I-gn™ \-hw-_-dn¬ C-dm-\pw Bdp h≥ i-‡n cm-Py-ß-fpw XΩn¬ C-S-°m-e I-cm¿ H-∏p-h®n-cp-∂p. C-S-°m-e I-cm¿ {]Im-cw C-dm≥ B-W-h k-ºp„o-I-c-Ww \n¿-Øn-h-®n-´p-≠v. ]-I-cw C-dm-s\-Xn-tc G¿-s∏-Sp-

ap-l-Ω-Zv Pm-th-Zv k-cn-^pw Im-X-dn≥ B-„\pw Øn-b D-]-tcm-[-ß-fn¬ C-f-hpIƒ A-\p-h-Zn-°m≥ h≥i‡n cm-Py-ß-fpw k-Ω-Xn-®n-cp∂p. C-S-°m-e I-cm¿ A-h-km\n-°p-∂ Pq-sse°p ap-ºm-bn A-¥n-a I-cm-dn-se-Øp-∂-Xn-\p th-≠n-bp-≈ N¿-®-I-fm-Wv Ct∏mƒ \-S-°p-∂-Xv.

ssi-i-h hn-hm-l _n-Ãn-s\s¨mÃn C-dm-Jn hn-hmZw _-Kv-Zm-Zv: {]m-b-]q¿-Øn-bmhp∂-Xn-\p ap-ºpX-s∂ s]¨-Ip´n-Iƒ-°p hn-hm-lw I-gn-°m\pw `¿-Øm-hv B-h-iy-s∏-Sptºmƒ A-h-cp-am-bn ssew-Kn-I _-‘-Øn-te¿-s∏-Sm-\pw A-\ph-Zn-°p∂ ssi-i-h hn-hml_n-√v C-dm-Jn¬ \n-b-a-am-hp∂p. a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-ØI-cp-sS- I-Sp-Ø F-Xn¿-∏v h-Ih-bv-°m-sX _n-√n-\v a-{¥n-k-` Aw-Ko-Im-cw \¬-In-bn-cp-∂p. I-gn-™-h¿-jw \n-b-a-a-{¥m-ebw C-Xn-s‚ I-c-Sp-cq-]w ]m¿-esa‚n¬ A-h-X-cn-∏n-®n-cp-∂p. I-c-Sp_n-√v a-\p-jy-cm-in-s° Xn-cmb Ip-‰-Ir-Xy-am-sW-∂v Cdm-Jv a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿Ø-I l-\ A-Zv-hm¿ ]-d-™p. P-Av-^-cn \n-b-aw F-∂ t]cn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂ ]p-Xn-b \nb-a-Øn-s‚ cq-]-tc-J-bn¬ hnhm-l-Øn-\v {]-tXy-I {]m-bw \n-›-bn-®n-´n-√. F-∂m¬, H-º-Xp h-b- v Ign™ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v N-{μam-k I-e-≠¿ {]-Im-cw hn-hmltam-N-\w \-S-Øm≥ \n-b-aw A-\p-im-kn-°p-∂p.

D-¯-c- sIm-dn-b-s¡-Xn-tc-bp-Å bp.F³. dn-t]mÀ-«v ssN-\ X-Ån s_-bv-Pn-Mv: a-\p-jy-cm-in-s°Xn-tc Kp-cp-X-c Ip-‰-Ir-Xy-߃ D-Ø-c-sIm-dn-b≥ `-c-W-Iq-Sw sN-bv-sX-∂ bp.F≥. dn-t]m¿-´v ssN-\ X-≈n-. dn-t]m¿-´v h-kvXp-Xm-]-c-a-s√-∂pw bm-Ym¿-Yyhp-am-bn \n-c-°m-Ø-Xm-sW∂pw ssN-\o-kv {]-Xn-\n-[n sN≥ Np-B≥-tSm-Mv ]-d-™p. P-\o-h-bn¬ bp.F≥. a-\p-jymh-Im-i k-an-Xn-tbm-K-Øn-emWv ssN-\o-kv {]-Xn-\n-[n C°m-cyw ]-d-™-Xv. s^-{_p-hcn-bn-em-Wv bp.F≥. dn-t]m¿-´v {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. D-Ø-c sIm-dn-b km-[m-c-W°m-sc sIm-s∂m-Sp-°p-I-bm-

sW-∂pw C-Xp \m-Xv-kn Im-eL-´-Øn-se B-{I-a-W-߃°p Xp-ey-am-sW-∂pw Inw tPmM-S-°-ap-≈- cm-{„ t\-Xm-°ƒ A-¥m-cm-{„ {In-an-\¬-t°m-SXn-bn¬ hn-Nm-c-W sN-ø-s∏-SW-sa-∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]-d™n-cp-∂p. bp.F≥. -c-£m kan-Xn-bn¬ ho-t‰m A-[n-Im-c-ap≈ ssN-\-bp-sS \n-e-]m-tSm-SpIq-Sn sIm-dn-b-s°-Xn-tc \-S-]Sn A-km-[y-am-bn´p≠v. B-[p-\n-I N-cn-{X-Øn-se G-‰-hpw \n-μy-am-b Ip-‰-Ir-Xyß-fm-Wv D-Ø-c- sIm-dn-b-bn¬ \-S-°p-∂-sX-∂pw C-Xn-s\-Xntc F-{X-bpw th-Kw i-‡-am-b

\-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw dnt]m¿-´v X-øm-dm-°n-b B-kvt{X-en-b≥ P-Uv-Pn ssa-°¬ In¿-_n bp.F-∂n-t\m-Sv B-hiy-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬, cm-PyØn-\p ]p-d-Øp-\n-∂p ti-J-cn® hn-h-c-ß-fp-sS-bpw A-`n-ap-Jß-fp-sS-bp-w A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-bsX-∂v sN≥ B-tcm-]n-®p. bp.F-kpw a-‰p i-{Xp-cm-Pyß-fpw I-cp-Xn-°q-´n {]-tIm-]\w kr-„n-°m≥ X-øm-dm-°n-b ]-≤-Xn-bm-Wn-sX-∂v bp.F-∂nse D-Ø-c sIm-dn-b≥ {]-Xn-\n[n tkm-sk t]ym-Mpw Ip-‰-s∏Sp-Øn.

A-^v-Km-\n-kv-Xm-\n kv-t^m-S-\w; 15 t]À a-cn¨p Im-_qƒ: D-Ø-c A-^v-Km-\nse am¿-°-‰n-ep-≠m-b kv-t^mS-\-Øn¬ 15 t]¿ a-cn-®p. 45 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. a-cn-®-h-scms°-bpw sX-cp-hp-I-®-h-S-°mtcm km-[-\-߃ hm-ßm-s\Øn-b-h-tcm B-Wv. ^¿-b-_v

10.00 tPm¿Pv Hm^v PwKnƒ 10.30 tZmkvXv _Um tZmkvXv 11.30 _pw_m

hnItv Sgvkv

Gjym-s\‰v πkv 6.00 IY-]-d-bp-tºmƒ

9

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw

ssIcfn 7.00 K‘¿h kwKoXw 8.30 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 9.30 sSen-tjm-∏nMv 10.00]-d-∂v]-d-∂v]-d-∂v 11.00 {]hm-k-temIw 11.30 h≠¿ tlmwkv 12.00 Kƒ^v t^m°kv 12.30 A‰vekv Kmt\m-]-lmcw 1.30 If¿ Hm^v Ipssh‰v 2.00 amPn°v Hmh≥ 2.30 Ipcphn 5.30 jq´v B‚ v tjm 6.30 kq∏¿ InUvkv 7.00 a\-kn¬ Hcp ag-hn√v

{]-hn-iy-bn-se a-bv-a-\-bn-em-Wv B-{I-a-Ww. am¿-°-‰n-\p k-ao-]-sØ sN-Iv t]m-bn‚n¬ kv-t^m-S-Ih- k v- X p- ° - f p- a m- s b- Ø n- b Bƒ s]m-´n-sØ-dn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-Sp-Ø-am-kw 5-\v

Gjym-s\äv 7.30 sSen tjm∏nMv 8.00 ssIem-k- \m-Y≥ 8.30 _m®n-e¿ ]m¿´n 10.30 ssaem©n 11.30 alm-`m-cXw 12.00 tImaUn FIvkv{]kv 12.00 tSÃv ssSw 1.00 Nμ-\-ag 1.30 ]mZ-kcw 2.00 ]c-kv]cw 2.30 AΩ 3.00 kv{Xo[\w 3.30 ssIem-k-\m-Y≥ 4.00 tImaUn FIvkv{]kv 4.30 tSÃv ssSw

kqcy 5.30 Bflm-`n-tjIw 6.30 hN\k-tμiw 7.00 ªknMv SpsU 7.30 hm¿Ø-Iƒ 8.35 kn\na 1100 kqcy knwK¿ 12.00 hmWn dmWn 12.30 `m-Ky-e-£van 1.00 alm-i‡n 1.30 kn\na 5.00 _m-en-Imh[p 6.30 lmbv tdmt_m 7.00 kc-bp 7.30 h-[p

A-^v-Km-\n¬ s]m-Xp-Xn-cs™-Sp-∏v \-S-°m-\n-cn-°p-Ibm-Wv. Xnc-s™-Sp∏p {]-Nm-cW-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p t\-sc B{I-a-Ww \-S-Øp-sa-∂v Xm-en_m≥ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´p≠v.

Poh³ 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 B-bp¿-kuJyw 11:04 ^m-j≥ Un-ssk-\n-Mv 11:30 dnb-en tS-Ãn 12.04 Kr-lkJn 1.30 Ãm-¿-Nm‰v 2.04 ayq-kn-Iv _o-‰vkv 2.30 ^m-j≥ Un-ssk-\n-Mv 3.04 tIm-a-Un-kv-{So‰v 3.30 cm-Kebwv 4.30Xn-sssc sX≥-{S¬ 5.04 Nn-cn-a-[pcw 5.30 s]-bn‚ v kqw 6.04 Ip-¶p-ak-‘y 7.00 {io-\m-cm-b-W-Kpcp

aoUnb h¬ 10.00 \yqkv@10 1.00 \yqkvh¨ \q¨ 5.30 Xp≈n 7.00 Iu≠v Uu¨ 7.30 Ub--IvtSgvkv B¿ kp∏¿Ãm¿kv 8.00 Ip°pw_¿ kn‰n 8.30 Ahm≥ Km¿Uv 9.00 kvs]j¬ FUn-j≥ 10.00 {SqØ C≥sskUv 10.30 t]mfnMv _qØ 11.30 \yqkvh¨ anUn¬-CuÃv


10

s]m-Xp-Imcyw

kozhikode

\nehmcw

thmÄ-t«-Pv A-Sn-Øm-\-am-¡n- sN-e-hv I-W-¡m-¡Â: Xo-cp-am-\w c-−p-am-k-¯n-\p-ti-jw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: D-]-t`m-‡m°ƒ-°v ssh-Zyp-Xn F-Øn-°m\p-≈ sN-e-hv A-h¿ D-]-tbm-Kn°p-∂ thmƒ-t´-Pn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ \n¿-W-bn-°p-∂Xp kw-_-‘n-®v c-≠p-am-k-Øn\p-ti-jw sd-Kp-te-‰-dn I-Ωoj≥ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw.F-®v.S-- n-, C.--F-®v.S-- n. A-tkmkn-tb-j-s‚ A-∏o-en-em-Wv Cu C-Ø-c-hv. ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-t\m-Sv C-Xp-am-bn _‘-s∏-´ ]T-\-dn-t]m¿-´v lm-Pcm-°m≥ I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hn-´p. C-Xp-Iq-Sn ]-cn-K-Wn-®-ti-j-amhpw A-¥n-a-Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pI. ssh-Zyp-Xn hn-X-c-W-Øn-s‚ sN-e-hv thmƒ-t´-Pv A-Sn-ÿm-\am-°n \n¿-W-bn-°-W-sa-∂v F®v.S-- n, C.--F-®v.S-- n. A-tkm-kn-tbj≥ sd-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j-≥ Bÿm-\-Øp \-S-∂ A-Zm-eØn¬ B-h-iy-s∏-´p. F-∂m¬, Km¿-ln-I D-]-t`m-‡m-°-fpw

kzÀWhnebn CSnhv

sN-dp-In-S hy-h-km-b-kw-cw-`-Icpw Cu B-h-iy-sØ F-Xn¿Øp. 2012˛13 h¿-j-sØ \n-c-°pIƒ \n-›-bn-®v kw-ÿm-\ ssh-Zyp-Xn sd-Kp-te-‰-dn I-Ωoj≥ ]p-d-s∏-Sp-hn-® D-Ø-c-hnt∑¬ tI-c-f F-®v.S-- n, C.- -F-®v.-Sn. A-tkm-kn-tb-j≥ ssh-ZypX A-∏-e-‰v ss{S-_yq-W-en¬ A-∏o¬ \¬-In-bn-cp-∂p. sshZyp-Xn hn-X-c-W-Øn-\p th-≠nh-cp-∂ i-cm-i-cn sN-e-hv I-W°m-°n-bm-bn-cp-∂p I-Ωo-j≥ Xm-co-^v \n-›-bn-®-Xv. F∂m¬, A-tkm-kn-tb-j-s‚ A∏o¬ A-\p-k-cn-®v hn-hn-[ hn-`mK-ß-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ D-]-t`m‡m-°ƒ-°v ssh-Zyp-Xn F-Øn°m-\p-≈ sN-e-hv A-h¿ D-]tbm-Kn-°p-∂ thƒ-t´-Pv A-Snÿm-\-am-°n- \n¿-W-bn-°-s∏Sp-∂-Xn-\v \-S-]-Sn ssI-s°m- "c‡w \¬Iq Poh≥ c£n°q' F∂ ktμihpambn t_m_n sNΩWq¿ \bn-°p∂ amc≈m≥ ss{S-_yq-W¬ I-Ωo-j- Ø-Wn\v IÆq¿ ImƒsSIvkn¬ \¬Inb kzoI-cW NS-ßn¬ kmwkvIm-cnI hIp∏v \v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂p. a{¥n sI kn tPmk^v Biw-k-Iƒ A¿∏n-°q∂p

Imen-¡äv A-^v-Z-ep -D-e-a ]-co-£m tI-{µ-§-fn am-äw tX™n-∏ew: 26-\v B-cw-`n-°p∂ c-≠mw h¿-j A-^v-Z-ep¬ -D-e-a {]n-en-an-\-dn ]-co£-°p-≈ lmƒ-Sn°-‰p-Iƒ 20 ap-X¬ Imen¡äv ]-co-£m tI-{μ-ßkÀhIemime fn¬ \n-∂pw hn-X-cWw sN-øpw. Xm-sg ]-d-bp-∂ tIm-f-Pp-Iƒ ]-co-£m tI-{μ-ambn A-t]-£n-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ {_m-°-‰n¬ sIm-Sp-Ø tI-{μß-fn-em-Wv ]-co-£m F-gp-tX≠-Xv. ]m-e-°m-Sv K-h¨-sa‚ v hnIv-tSm-dn-b tIm-f-Pv (B-e-Øq¿ C-kv-em-an-b tIm-f-Pv), ]-´m-ºn F-kv.F -- ≥.--Pn.--F-kv. tIm-f-Pv (Icn-ß-\m-Sv k-e-^n-b A-d-_n-Iv tIm-f-Pv), I-S-ta-cn d-“m-\n-b A-d-_n-Iv tIm-f-Pv (a-S-∏-≈n Kh¨-sa‚ v tIm-f-Pv), s]m-∂mWn Fw.--C.--F-kv.-tIm-f-Pv (A≠-tØm-Sv X-Jv-h A-d-_n-Iv

øm≥ k-∂-≤-cm-bn-cn-°-Ww.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ tIm-f-Pv), a-ºm-Sv Fw.--C.--F-kv. tIm.-f-Pv (A-co-t°m-Sv kp-√-ap -emw A-d-_n-Iv tIm.-f-Pv), aÆm¿-°m-Sv, I-√-Sn Fw.--C.--F-kv.tIm-f-Pv (H-‰-∏m-ew a¿-I-kv Hm-dnb‚¬ tIm-f-Pv), ]p-t√-∏-Sn Un.-bp.--hn.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv. (Nm-e°p-Sn ]n.--Fw.-Pn. tIm-f-Pv), Xn-cpc-ßm-Sn ]n.--F-kv.F -- w.-H. tIm-f-Pv (Xn-cq-c-ßm-Sn sI.--Fw.--Fw.--Fw.H. tIm-f-Pv).

k-¹n-saâ-dn ]-co-£

Fw.-F. {]o-hn-b-kv kw-kvIr-Xw km-ln-Xy kv-s]-jy¬ (1993 {]-th-i-\w) t]-∏¿ H-∂v Im-hy & \m-S-I kv-s]-jy¬ kπn-sa‚-dn ]-co-£ am¿-®v 27-.-\v \-S-Øpw.

]-co-£m-kv-Izm-Uv

]-co-£-Iƒ-°m-bn

kn‚n-

19 am¿®v 2014 _p[≥

t°-‰w-K-ß-fpw A-[ym-]-I-cpw Dƒ-s∏-Sp-∂ ]-co-£m-kv-Izm-Uv cq-]o-I-cn-®p. ]-co-£m-kv-Izm-Uv ]-e {Kq-∏m-bn F-√m ]-co-£m tI{μ-ß-fn-epw an-∂¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xpw ]-co-£m-\-S-Øn∏v kw-_-‘n-®v ]-co-£m I¨t{Sm-f¿-°v dn-t∏m¿-´v sN-øp-∂-Xpam-Wv.

]T-\-h-Ip-¸p-I-fpw tlm-Ì-ep-I-fpw A-S-¨p

Zzn-Z^nn-\ kin¸-im-e n-Iv-kv ]T-\-hn-`m-Kw

ssa-t{Im I¨-t{Sm-f-dp-sS \q-X\ D-]-tbm-K-߃ F-∂ hn-j-bØn¬ 24 ap-X¬ Zzn-Zn-\ in¬-∏im-e kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. k-b≥kv, F-©n-\o-b-dnw-Mv hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]-s¶-Sp-°mw. Hm-tcm _m®n-epw 30 t]¿-°m-Wv {]-th-i\w. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ ex-tension@uoc.ac.in F-∂ C-˛-sa-bnen-te-°v 21-\-Iw A-t]-£n-°Ww. t^m¨: 9747771631.

k¿-h-I-em-im-e Imw-]-knep-≈ ]T-\-h-Ip-∏p-I-fpw tlmÃ-ep-I-fpw am¿-®v C-∂v ap-X¬ H-cm-gv-N-tØ-°v A-S-®p. hn-Zym¿Y-I-fn¬ a-™-∏n-Ø _m-[ Is≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sshkv Nm≥-k-e¿ hn-fn-®v tN¿-Ø ]T-\-h-Ip-∏v ta-[m-hn-I-fp-sS tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\-sat_m-´-Wn ]T-\-h-Ip-∏n¬ Sp-Ø-Xv.I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-imUn.--F-kv.-Sn. k-lm-b-tØm-sS \e am¿-®v 25\v BS-Øp-∂ K-th-j-W s{]m-P-Iv-SnsI-an-kv-{Sn ]T-\-hn-`m-K-Øncw- ` n- ° m- \ n- c p- ∂ te-°v ^o¬-Uv A-kn-Ân-s\ s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ t{^m-≠nA-h-km-\ h¿-j \n-b-an-°p-∂-Xn-\m-bn hm-Iv- -C≥ tb-gv-kv C≥ sI-an-kv-{Sn F-∂ Fw.- _ n.- _ n.- F -C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. tbm-Ky-X: hn-j-b-Øn¬ Zzn-Zn-\ tZ-io-b kv. ]m¿-´v c≠v t_m-´-Wn/πm‚ v k-b≥-kn-ep- sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. I®qÀ Un-{Kn(k-πn-sa‚≈ Un-{Kn A-s√-¶n¬ ]n.--Pn. {]m- 20-\v sk-an-\m¿ tImw-π-Iv-kn¬ kÀhIemime dn) ]-co-£ am-‰n-hbw: 28 h-b-kn-\v Xm-sg. C-¥y- B-cw-`n-°p-∂ sk-an-\m¿ hn. bn-se h-\-ß-fn¬ K-th-j-W-hp- kn. tUm.--Fw.--A-_v-Zp¬ k-emw ®p. ]p-Xp-°n-b Xn-ø-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw.am-bn _-‘-s∏-´v bm-{X sN- D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

hm-Iv- C³- CâÀ-hyq

]-co-£ am-än-

Zzn-Zn-\ tZ-io-b sk-an-\mÀ

]h\v 220 cq] Ipdªp sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 12,200 am¿-®v ,,,,,.-. 12,150 G{]n¬ ,,,,,.-. 11,410 sabA-h-[n 11,285 Pq¨ ,,,,,...... 10,980 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8440-˛8650 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2900 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 50,900 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52,900 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 23,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 24,000 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛7500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 14,500˛15,500 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,175 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7700˛9700 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8800˛9200 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,300˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 330˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 640˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 940 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,200˛14,450 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,900 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 11,200 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 10,500 ]mw Hmbn¬ 6630 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,400 H-cp {Kmw.-. 2,800

sh-fn-s®-Æ 1975 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1200--˛ 2000 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1060 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3100 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3090 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2020 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3300 A-cn.(100 In.{Kmw) 2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2960 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2250 sNdp-]-b¿ 8600 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6000˛7000 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 10375 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4200˛ 5300 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 12100 d-_¿(In-tem).-.-.148.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 140.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 100.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 50,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2750 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16200 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15300 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.22.50 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 20.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.23.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 16800 c-≠mw-X-cw. 9600 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 15850˛17210 ]-g-b-Xv 16380˛17670 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.11800˛14000 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. AS° ]pXn-bXv ]g-bXv Ip-cp-ap-f-Iv\m-S≥tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

46500 30460 13200 8700 8750 8550 8,400 9000 2980 3000 6250-˛6750 7250˛7850 7550˛8150 14000˛14500 15000˛15500 50,000 51,000 52,000 14650 15,400 10,700 3060

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

52,000 51,500 14,800 4300 3800 1700

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-00 32.-00 30.-00 29.-00 26.-00 24.50 28.50 26.-50 26.00 26.-00 22.-00 141.-00 146.-00 104.00-

29850 37-00 3100 2700 6400 4800 4900 9400 7800 8500 3020 12200 8650˛8700

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv.-F-kv-˛2 B¿.-F-kv.-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

14900 14550 14300 11155 14900 14600 14391 14277 14172 14115 14029 11873 9391 12750 8,800 2900

Xr-iq¿ 12,200 2,250 1,775 3,600 50,300 14,700 8,550 2,750 3200˛3400 2900˛3220 1600˛2200 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 28.-50 505.00158.00 1980.-00 13200.-00 27.-00

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Hisham, S/o. Haneefa, Vazayil House, P.O. Temple Gate, Thalassery - 670102 have change my name as HISHAM U.K.

I, Sakeelath Mukkattil, Kozhakkattiparambil House, Pakara, Tanalur Post, Malappuram- 676307 here after I changed my name as SHAHALATH MUKKATTIL.

I, Kamaru Pilathottathil House, Cheriyamundam, Thalakkadathur (P.O), Malappuram 676103 here after I changed my name as KHAMARUNNEESA PILATHOTTATHIL

I, Jameela Mohammed Have Changed my name as JAMEELA AVUNHIPURAM, W/o. Mohammed Kutty Karatt House, Kattukkara, Kondotty (PO), Malappuram (Dt)

I, TomThomas Sebastian, as per my Birth Certificate (register No. 411) residing at Pathil House, Kavalam P.O, Alappuzha 688506, Kerala, India. Hereby change my name as TOM SEBASTIAN.

I, Abdulla Baba, S/o. Baba Zainuddin, Passport No. S671693 issued at Doha, residing at Puthuponnani, Ponnani South have changed my name as ABDU AMBALATH VEETTIL, Jilani Nagar, P.O. Ponnani South

I, Afsa, D/o. Hussain as per Birth Certificate, presently residing at Marayam Kunnath House, P.O. Eravakkad, Palakkad Dt, Kerala have changed my name asHAFSATH V.P. D/o. Hussain as per S.S.L.C. Regds.

\„s∏´p

\„s∏´p

\„s∏´p

\„s∏´p

CHANGE OF NAME

2004 am¿®nse 118800 \º-cnep≈ Fs‚ Fkv.-F-kv.F¬.kn k¿´n-^n-°‰v Xncn®v In´m-\m-hØ hn[w \jvS-s∏´v t]mbn-cn-°p-∂-Xn-\m¬ Uyqπnt°‰v FSp-°p-∂-Xn\v Xocp-am\n-®n-cn-°p-∂p. ]cm-Xn-bp-≈h¿ 15 Znh-k-Øn-\Iw sk{I-´dn, t_m¿Uv Hm^v ]ªnIv FIvkm-an-t\-j≥kv, ]co£m `h≥, ]qP-∏p-c, Xncp-h-\-¥]pcw F∂ hnem-k-Øn¬ tcJmaqew ]cmXn \¬tI-≠-Xm-Wv. kv\n[n tKm]n-\mYv CS-h-¶m-´v, tIm´ ]n.H ˛ 689504

F-s‚ Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-ime-bn-se _n.-sS-Iv \m-emw sk-aÃ-dn-se NSAKEIC 027 c-Pn-kv‰¿ \-º-dn-ep-≈ am¿-°v-en-Ãv \„-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠v In-´p-∂h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-kØn¬ A-b-®p-X-cm-\-t]-£. A√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv. tPm¨-k¨ ]n. km-hn-tbm ]q-h-Øpw-aq-´n¬ lu-kv ]n.-H Iq-{X-∏-≈n tIm-´-bw 686540

F-s‚ t]-cn-ep≈ KL 58 J 116 \º¿ ss_-°n-s‚ B¿.kn _p°v bm-{Xma-t[y \-„-s∏´p. I≠p-In-´p-∂-h¿ Fs∂tbm ASp-Øp≈ t]m-eo-kv kv-t‰-j\ntem A-dn-bn-°m-\-t]-£. A√m-Ø]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv. ]n. ap-lΩ-Zv kmenw ]n-em-hp-≈-Xn¬ lukv ]p-fn-b-\{ºw, s]-cn-ß-Øq¿ t^m¨: 9539935652

2007 PqWn-se 397668 \º-cnep≈ Fs‚ Fkv.-F-kv.-F¬.kn k¿´n-^n-°‰v Xncn®v In´m\m-hØ hn[w \jvS-s∏´v t]mbn-cn-°p-∂-Xn-\m¬ Uyqπn-t°‰v FSp-°p-∂-Xn\v Xocp-am-\n-®ncn-°p-∂p. ]cm-Xn-bp-≈-h¿ 15 Znh-k-Øn-\Iw sk{I-´-dn, t_m¿Uv Hm^v ]ªnIv FIvkm-an-t\-j≥kv, ]co£m `h≥, ]qP-∏p-c, Xncp-h-\-¥-]pcw F∂ hnem-k-Øn¬ tcJmaqew ]cmXn \¬tI-≠-Xm-Wv.

I, Suhail Ibrahim, S/o. Mangarathel Ibrahim, residing at Mangarathel House, Maranchery, Purangu P.O. - 679584, Malappuram Dist, Holder of Passport No. H3365142 issued at Malappuram on 01.04.2009 hereby changed my name as SUHAIL MANGARATHEL

CHANGE OF NAME

\„s∏´p

\„s∏´p

\„s∏´p

Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ s]cpºm-hq-cn¬ {]h¿Øn°p∂ ssl\ v tUm¿ Iº-\n-bnte°v ss{Uh¿(3 or 4 wheeler, S.S.L.C hnZ-ym-`-ymkw),- Hm^okv Ãm^v,-Ip°v F∂o XkvXn-I-I-fn-te°v tPm-en°msc Bhi-y-ap-≠v.

Fs‚ KL 11 AH 1413 Pasanger Hmt´m-bpsS B-¿.kn _p-°v bm{X-bv-°n-S-bn-¬ \-„-s∏-´n-cn-°p∂p. I-≠p-In-´p-∂-h-¿ Xm-sg ImWp-∂ hn-em-k-Øn-tem Imk¿tIm-Uv B¿.Sn Hm-^n-kn-tem hnhcw A-dn-bn-°Ww. A√mØ]-£w Uyq-πn-t°-‰n\vv At]-£ k-a¿-∏n-°p-∂-Xm-Wv.

F-s‚ KL 57C 1054 ]ƒ-k¿ ss_-°n-s‚ B¿.kn. _p-°v bm-{X-°n-S-bn¬ \-„-s∏-´p.I≠p In-´p-∂-h¿ sIm-Sp-h-≈n sP.-B¿.-Sn.-H Hm-^o-kn-tem Xmsg A-{U- n-tem A-dn-bn-°m≥ Xm¬-]-cyw. A-√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\p A-t]-£n-°p∂-Xm-Wv.ssj-Pp \n-km¿ -sI.-sI, tIm-´-°p-∂p-Ω¬ Np-¶w, Xm-a-c-t»-cn t^m¨: 9961434863

SAVAD M., S/o. Asma Mullakkat House, Veliyancode P.O. - 679579

I, Johnson Joseph, S/o. Joseph Paluvalil residing at Paluvelil House, Ammamkulam, P.O Chapparapadava - 670 581, Holder of Passport No. F 2977250 issued at Kozhikode On 06.04.2005 have changed my name as JOHNSON PALUVALIL JOSEPH

CHANGE OF NAME

2009 am¿®nse 184710 \º-cnep≈ Fs‚ Fkv.-F-kv.-F¬.kn k¿´n-^n-°‰v Xncn®v In´m\m-hØ hn[w \jvS-s∏´v t]mbn-cn-°p-∂-Xn-\m¬ Uyqπn-t°‰v FSp-°p-∂-Xn\v Xocp-am-\n-®ncn-°p-∂p. ]cm-Xn-bp-≈-h¿ 15 Znh-k-Øn-\Iw sk{I-´-dn, t_m¿Uv Hm^v ]ªnIv FIvkm-an-t\-j≥kv, ]co£m `h≥, ]qP-∏p-c, Xncp-h-\-¥-]pcw F∂ hnem-k-Øn¬ tcJmaqew ]cmXn \¬tI-≠-Xm-Wv.

Bhiy-ap≠v

Ph: 9447 889861, 99466 08829 info@highnessindia.com

ALTHAF P A. Pallivadakkethil Punthala P.O, Venmoney

\„s∏´p 2003˛04 h¿-j-sØ 436082 c-Pnkv-‰¿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ F-kv.F-kv.-F¬.-kn _p-°v ho-s≠-Sp°m≥ ]-‰m-Ø hn-[-Øn¬ IØn \-in-® hn-h-cw C-Xn-\m¬ A-dn-bn-°p-∂p. {]-kv-Xp-X _p°n-s‚ Uyq-πn-t°-‰v ]-I¿-∏n-\mbn ]-co-£m I-Ωo-j-dp-sS sk{I-´-dn ap≥-]m-sI \n-b-am-\p-kc-W-ap-≈ A-t]-£ \¬-Ip-∂Xn-\v Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-∂p. CXn≥-ta¬ B-t£-]-ap-≈-h¿ Cu ]-c-kyw h-∂v 15 Zn-h-k-Øn\-Iw sk-{I-´-dn, t_m¿-Uv Hm-^v F-Iv-km-an-t\-j≥-kv, ]-co-£m`-h≥, ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\-¥-]pcw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jmaq-ew ]-cm-Xn \¬-tI-≠-Xm-Wv. AKBAR K, Kunnath House P.O Thiruvathra Thrissur - 680516 Mob: 9497 473035

\„s∏´p 2003˛03 h¿-j-sØ F-s‚ 437783 c-Pn-ÿ \-º-dn-ep-≈ Fkv.F-kv.F¬.kn _p-°v \-jv-Ss∏-´p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ A-SpØp-≈ t]m-en-kv kv-t‰-j-\ntem Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-kØn-tem A-dn-bn-°-Ww SUBAIR A.H S/o. Hussain A.K. Achi House, Chavakkad, Thrissur Mob: 9526 666634, 9747777778

KUNJEEVI, Bushramanzil Koppath parambil , P.O.Arakkinar Mathottam- 673028

CHANGE OF NAME I, Busra K.V, W/o. Faisal Kakatharayil, residing at Kakkatharayil House, Maranchery, Purangu P.O. - 679584, Malappuram Dist, Holder of S.S. L.C. Book with register number 154721 issued on March 1998, hereby changed my name as BUSHARA FAISAL

CHANGE OF NAME

I, Kathiyamu Velliyath, Kallarambil House, Chungam, Tanalur Post, Malappuram - 676307, here after I changed my name as KADEEJA VELLIYATH.

CHANGE OF NAME I, Zainudheen Chappathingal, S/o. Kunhimohamed Chappathingal, Chappangathil House, Cherumukku P.O, Malappuram Dt, - 676306, holder of Passport No. E5546636 issued on 01.07.2003 at Kozhikode, do hereby changed my name as SAINUDEEN CHAPPANGATHIL, S/o MUHAMMEDKUTTY CHAPPANGATHIL as per my Identity Card No: KL/06/037/111083


Ifn¡fw

19 am¿®v 2014 _p[≥

Hm^v{Sm¡v 100 tIm-Sn \-ã-]-cn-lmcw B-h-iy-s¸«v t[m-Wn-bp-sS lÀPn

sN-ss∂: X-\n-s°-Xntc A-]Io¿-Øn-]-cam-b hm¿-Ø-Iƒ {]-kn-≤o-I-cn-® ko \yq-kn-s\Xntc 100 tIm-Sn \-„-]-cn-lm-cw B-h-iy-s∏-´v C-¥y≥ Iym-]v-‰≥ a-tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn a-{Zmkv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l¿-Pn \¬-In. I-g-n-™ sF.]n.F¬ hmXp-h-bv-]n¬ t[m-Wn-°pw ]-¶ps≠-∂ X-c-Øn¬ ko \yq-kv hm¿-Ø-Iƒ {]-kn-≤o-I-cn-®n-cp∂p. t[m-Wn-s°-Xn-tc B-tcm]-W-߃ D-∂-bn-°p-∂-Xn¬ \n-∂v- am-[y-a-ß-sf tImS-Xn hne-°p-Ibpw sN-bv-Xn-´p-≠v. X\n-s°-Xncm-b B-tcm-]-W-߃ A-Snÿm-\c-ln-X-am-sW-∂v hm-Xp-h-bv-]v B-tcm-]-W-ß-ƒ \n-tj-[n®psIm-≠v l¿-Pn-bn¬ t[m-Wn Nq-≠n-°m-´n.

h-\n-Xm Sz-ân tem-II-¸v k-¶mlw: C-´y-¡v tXmÂhn

sF.]n.-FÂ: ]o-tä-gv-k³ UÂ-ln Iym-]v-ä³

\yq-U¬ln: sF.]n.F¬ (C¥y≥ {]o-an-b¿ eoKv) Ggmw ko-k-Wn¬ U¬-ln sU-b¿sU-hnƒ-kn-s\ Cw•ojv ap≥ Ãm¿ _m-‰v-kv-am≥ sI-hn≥ ]ot‰-gv-k≥ \-bn-°pw. C-¥y≥ hn°-‰v Io-∏¿ Zn-t\-jv Im¿-ØnIm-Wv ssh-kv Iym-]v-‰≥. ]-cn-°n-s\ Xp-S¿-∂v sF.]n.-F√nse I-gn-™ ko-k-Wn¬ ]o-t‰-gvk-\p I-fn-°m≥ I-gn™n-cp-∂n√.

tbm-Ky-Xm aÂ-kcw: _w-¥m-tZ-iv 8 hn-¡-än-\v \o-¸m-fn-s\ X-IÀ¯p

kmh¿ (_w-•m-tZ-iv): ]pcp-j So-an-\p ]n-∂m-se h-\n-X-I-fpsS Sz‚n tem-II-∏v {In°-‰v Sq¿-W-sa‚n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S-∂ BZy k-∂m-l-a¬-k-c-Ønepw C-¥y≥ So-an-\p tXm¬hn. C∂-se \S-∂ I-fn-bn¬ \yq-kn-e‚m-Wv 17 d¨-kn-\v C-¥y-sb Io-g-S-°nbXv. tSm-kn-\p ti-jw C-¥y F-Xn-cm-fnI-sf _m-‰n-Mn-\-b-°-p-Ibm-bn-cp∂p. \n›n-X Hm-h-dn¬ F-´p hn°-‰v \-„-Øn¬ In-ho-kv 138 d¨-kv t\Sn. Im-‰n s]¿-In≥-km-Wv (40) tSm-]vkv-tIm-d¿. Ppem≥ tKm-kzm-anbpw in-J ]m-sfibpw aq-∂p hn°-‰v ho-Xw t\-Sn. a-dp-]-Sn-bn¬ Iym-]v-‰≥ an-Xm-en cmPn-s\m-gn-sI (53) B¿°pw Xn-f-ßm-\m-bn√. F-´p hn-°-‰n-\v 121 d¨-kn¬ C-¥y≥ t]m-cm-´-ah-km-\n®p. 47 ]-¥n¬ G-gp _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw ]m-bn®m-Wv an-Xm-en C-¥y-bp-sS tSm-]vkv-tIm-d-dm-bXv. 21\v A-b¿-e≥-Un-s\-Xn-tc-bm-Wv C-¥y-bp-sS A-Sp-Ø k-∂m- C¥y≥ Iym-]v-‰≥ an-Xm-en l-a¬-k-cw. 23\m-Wv tem-II-∏v B-cw-`n-°p-∂Xv. cmPv

_w-¥m-tZ-iv ap-t¶m«v; A-^v-Km-\v Pbw

k-¶mlw: Nmw-]y³-amÀ-¡v hn-P-b-¯pS¡w

_w-•m-tZ-in-\v th-≠n A¬ Aao≥ lp-sk-bv≥ c-≠v hn-°-‰v t\Sn. lp-sk-bv-\m-Wv am≥ Hm^v Zn am-®v. F-∂m¬, ap-lΩ-Zv j-lv-kmZn-s‚-bpw (68) j-^o-Jp√-bp-sSbpw (51) X-I-¿-∏≥ _m-‰n-Mm-Wv A-^v-Km-\n-kv-Xm-\v an-I-® P-bw t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. BZyw _m‰v sNbvX tlm-t¶m-Mv \n›n-X Hm-h-dn¬ F-´v hn-°-‰n-\v 153 d¨sk-SpØp. am¿-°v Nm-]va - m≥ (38), h-Jmkv _¿-°m-Øv (32), Iym-]v-‰≥ Pm-an A-°n≥-k≥ (31) F-∂n-hcp-sS t`-Zs - ∏-´ _m-‰n-Mv {]-IS- \ - am-Wv tlm-t¶m-Mn-\v s]m-cp-Xmhp-∂ kvt- Im¿ t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. _w-•m-tZ-in-\p th-≠n Iym]v‰ - ≥ ap-lΩ-Zv \-_n, im-]p¿ kZv-dm≥, lwj tlm‰-°v F-∂nh¿ c-≠v hn°-‰v ho-Xw ho-gvØn. 24 ]-¥n¬ A-©v _u-≠-dnbpw aq-∂v kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp∂-Xm-Wv j-^o-Jp√-bp-sS C-∂nMvk - v. 53 ]-¥v t\-cn´ j-lvk - m-Zns‚ C-∂n-Mv-kn¬ B-dv _u-≠tlm-t¶m-Mn-s\-Xntc 24 ]-¥n¬ A¿-[-sk-©z-dn t\Sn-b A-^v-Km-\n-kv-Xm≥ Xm-cw dnbpw aq-∂v kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏j-^o-Jp√-bp-sS _m-‰nMv ´n-cp∂p. \m-ev t]m-bn‚p-≈ _wNn‰m-tKmMv: Xp-S¿-®bm-b c- °-‰n-\v 126 d¨-sk-SpØp. a-dp- ©v _u-≠-dn-Ifpw c-≠v kn-Iv- •m-tZ-im-Wv {Kq∏n¬ X-e-∏-Øv. ≠mw P-b-tØm-sS B-Xn-tY-b- ]-Sn-bn¬ 27 ]¥pw F-´v hn-°- kdpw A-Sn-®m-Wv A-\m-ap¬ cm-b _w-•m-tZ-iv Sz‚n tem-II- ‰pw _m-°n-\n¬s° _w-•m-tZ- _w-•m-tZ-in-s‚ tSm-]vkv-tIm-d∏v {Kq-∏v 10 te-°p-≈ km-[y-X- iv hnP-bw Im-Wp-I-bm-bn-cp- dm-bXv. X-aow 22 ]-¥n¬ c-≠v Iƒ k-Po-h-am°n. C∂-se {Kq- ∂p. A-\m-ap¬ l-Jv (42), km- _u-≠-dnbpw H-cp kn-Iv-kdpw tbm-Ky-Xm-du≠v ∏v F-bn¬ \-S-∂ c≠mw a¬-k- Izn-_p¬ l- ≥ (37*), Xaow C- t\-Sn-b-t∏mƒ jm-_n¿ 20 ]-¥ntlm-f-≠v x knw-_m-_vsh c-Øn¬ \o-∏m-fn-s\-bm-Wv F´v (ssh-Io-´v 3) hn-°-‰n-\v _w-•m-tZ-iv X-I¿X \o-¸mÄ 5\v 126, _w-¥m-tZiv 2\v 132 Øp-hn-´-Xv. A-b¿-e≥-Uv x bp.C.F {Kq∏v F-bn¬ C∂-se \-S(cm{Xn 7) ∂ BZy a¬-k-c-Øn¬ tlm- X tlm-t¦mMv 8\v 153, A-^v-Km-\n-kv-Xm³ 3\v 154 kv-‰m¿ kv-t]m¿-Svkv 1 t¶m-Mn-s\ G-gv hn-°-‰n-\v X-I¿k-∂m-l-a¬kcw Øv A-^v-Km-\n-kv-Xm≥ hn-P-b- Jv-_m¬ (30), jm-_n¿ d-lvam≥ ¬ Hmtcm ho-Xw _u-≠-dnbpw {io-e¶ - x sh-k‰-v v C≥-Uokv h-gn-bn¬ Xn-cn-s®Øn. B-Zy a- (21*) F-∂n-h-cm-Wv B-Xn-tY-b kn-Iv-kdpw I-s≠Øn. (ssh-Io-´v 3) t\c-sØ Iym-]v-‰≥ ]m-dm¬-k-c-Øn¬ _w-•m-tZ-in-t\m-Sv \n-c-bn¬ Xn-f-ßn-b-Xv. 18 ]-¥nA-^v-Km-\n-kv-Xm≥ ]-cm-P-b- ¬ \m-ev kn-Iv-kdpw H-cp _u- kv J-Uv-s°-bp-tS-bpw (41) imC-¥y x Cw-•-≠v s∏-´n-cp-∂p. ≠-dnbpw t\-Sn- km-Izn-_v _w- dm-Zv sh-izm-°-dn-s‚-bpw (40) (ssh-Io´v 6.40) kv-‰m¿ BZyw _m-‰v sNbv-X \o-∏m- •m-tZ-iv \n-c-bn¬ Iq-Sp-X¬ A- _m-‰n-Mm-Wv \o-∏mƒ kv-tIm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 2 ƒ \n›n-X Hm-h-dn¬ A-©v hn- ]-I-S-Im-cn-bm-bn. 33 ]-¥n¬ A- 100 I-S-Øm≥ k-lm-bn-®Xv.

Bs{µ hnÃm-kv t_m-kv sk-\n-Xv tIm¨v

tam-kv-tIm: ap≥ tSm-´≥lmw tlm-Sv-kv-]¿ ]-cn-io-e-I≥ Bs{μ hn√m-kv t_m-kv d-jy≥ ^pSv-t_mƒ ¢∫m-b sk-\n-Xv sk‚ v ]o-t‰-gv-kv-_¿-Kn-s‚ ]pXnb tIm-®m-bn \n-b-an-X-\mbn. ¢∫p-ambn c-≠v h-¿j-sØ I-cmdn-¬ At±lw H-∏p-h-®p. ]p-d-Øm°s∏´ eqkn-bm-t\m kv-]se‰n-bp-sS ]-I-c-°m-c-\mbm-Wv t_m-kn-s\ \n-b-an-®Xv.

_w-•m-tZ-iv F-s°-Xncm-b k-∂m-l a¬-k-c-Øn¬ Z-£n-Wm{^n-°≥ Xm-cw tU-hn-Uv an√¿ Iym-®v \-„-s∏-Sp-Øp∂p [-°: Sz‚n tem-I-I-∏n-\v apt∂m-Sn-bm-bn \-S∂ k∂m-l a¬-k-c-Øn¬ \n-e-hn-se Nm-w]y≥-amcm-b sh-Ãv C≥-Uo-k-n\v Pbw. sh-Sn-s°-´v ho-c≥ {Inkv sK-bve - n-s‚ (58*) A¿-[s - k©z-dn-bm-Wv Cw-•-≠n-s\-Xn-tc hn≥-Uo-kn-\v G-gv hn°-‰v P-bw t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. BZyw _m-‰v sNbv-X Cw-•≠n-\v \n-›n-X Hm-h-dn¬ G-gv hn°-‰n-\v 131 d¨-sk-Sp-°m-s\ I-

gn-™p≈p. Iym-]v-‰≥ C-bm≥ tam¿-K≥ (43*), tam-bn≥ A-en (22) F-∂n-h-cm-Wv Cw•-≠v _m‰n-Mv \n-c-bn¬ A¬-∏-sa-¶nepw t`-Z-s∏-´ {]-IS-\w \-S-Øn-b-Xv. 42 ]-¥n¬ \m-ev _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂Xm-Wv tam¿K-s‚ C-∂n-Mvkv. hn≥-Uo-kn-\m-bn {In-kv-a¿ kmt‚m-°n aq-∂v hn°-‰v ho-gvØn. a-dp-]-Sn-bn¬ Hm-]-W¿-amcmb sK-bvepw Uz-bv≥ kv-an-Øpw

(36) an-I-® XpS-°w \¬-In-bt∏mƒ 16.1 Hm-h-dn¬ aq-∂v hn°‰v \-„-s∏-Sp-Øn hn≥-Uo-kv hnP-bw sIm-øp-I-bm-bn-cp-∂p. 38 ]-¥n¬ B-dv _u-≠-dn-Ifpw c-≠v kn-Iv-k-dpw A-Sn-®m-Wv sK-bv¬ hn≥-Uo-kn-s‚ tSm-]vkv-tIm-d-dm-b-Xv. A-©v ]-¥n¬ c-≠v _u-≠-dnbpw H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-sS ]p-d-Øm-hm-sX 15 d¨-sk-Sp-Ø se≥-Un kn-tam¨kpw hn≥-Uo-kv \n-c-bn¬ Xnfßn. a-s‰m-cp ]cn-io-e\ a¬-k-cØn¬ Z-£n-Wm-{^n-° _w-•mtZ-iv F-sb A-©v hn-°-‰n\v tXm-¬-∏n-®p. BZyw _m-‰v sNbv-X _w-•m-tZ-iv F 18.4 Hm-hdn¬ 116 d¨-kn-\v Iq-Sm-cw I-bdn. 20 ]-¥n¬ \m-ev _u-≠-dnbpw c-≠v kn-Iv-kdpw A-Sn-®v ]pd-Øm-hm-sX 35 d¨-sk-Sp-Ø ap-Jv-Øm¿ A-en-bm-Wv _w-•mtZ-in-s‚ tSm-]vkv-tImd¿. Z-£nWm-{^n-°-bv-°p th-≠n sU-bv¬ sÃ-bv≥, sem-≥-hm-t_m sSmkv-tXm-s_ F-∂n-h¿ c-≠v hn°-‰v ho-Xw t\Sn. a-dp-]-Sn-bn¬ 18.3 Hm-h-dn¬ A-©v hn°-‰v \-„-s∏-Sp-Øn Z£n-Wm-{^n-° e-£y-Øn-seØn. ^¿-lm≥ s_-lm¿-Un-b≥ (36*), B¬-_n tam¿-°¬ (27*), sP-]n Up-an-\n (25) F-∂nh-c-m-Wv Z-£n-Wm-{^n-°-bv-°v th-≠n Xn-f-ßn-bXv. 31 ]¥n¬ aq∂v _u-≠-dnbpw Hcp kn-Ivk-dpw -s_-lm¿-Un-bs‚ C∂nMvkn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

e≠≥: Xp-S¿-®b - m-bn Xn-cn-®S- nIƒ t\-cn-Sp-∂ am-©-ÿ bpss\‰-Uv Po-h-≥-ac-W-t]m-cm-´Øn-\p I-®-ap-dp-°n bp-th-^ Nmw-]y≥-kv eo-Kn-¬ C-∂p c≠mw]m-Z {]o-Izm¿-´d - n-\n-dß - pw. {Ko-°v ¢∫m-b H-fnw]nbm-t°mkn-s\-bm-Wv tlmw-{Ku-≠m-b Hm-ƒU - v {Sm-t^m¿-Un-¬ am-©k - v‰¿ t\-cn-Sp-I. a-s‰m-cp a¬-k-cØn¬ \n-eh - n-se dÆ-d∏ - pw P¿a≥ h-º≥-am-cpamb s_m-dq-ky samlmen: B-kv-t{X-en-b≥ Sz- tUm-Sv-ap-≠v d-jy≥ Sow sk-\n- v_ - ¿-Kp-am-bn ‚n \m-b-I≥ tPm-¿-Pv s_-bv-en- Xv sk‚ v ]o-t‰-gvk - v°pw. sb sF.]n.F¬ Soam-b In-Mv- am-‰p-cb {Ko-kn¬ \-S-∂ B-Zy-]m-Zkv C-e-h≥ ]-©m-_v G-gma-Xv Øn¬ F-Xn-cn√m-Ø c-≠p tKmko-k-Wn¬ So-ans‚ Iym-]v-‰fp-I-fp-sS sR-´n-°p∂ tXm¬\m-bn \n-b-an-®p. I-gn-™ ko-k-Wn-¬ ]-©m- hn-tb-‰p-hmßn-b am-©-kv-‰-dn-\v C-∂v aq-∂p tKmƒ am¿-Pn-\n-se_v Iym-]v-‰-\m-bn-cp-∂ Hm-kokv ap≥ hn°-‰v Io-∏¿ B-Zw Kn- ¶n-epw P-bn-®m¬ am-{X-ta Izm¿´-dn-te-°p ap-t∂-dm-\m-hp-I-bp¬-{In-kv-‰v sF.]n.F√n-t\m-Sv ≈q. Rm-b-dmgv-N C-tX {Ku-≠nhn-S-]-d-™n-cp-∂p. ¬ \-S-∂ {]o-an-b¿ eo-Kv a¬-kc-Øn¬ I-cp-Øcm-b en-h-¿-]qfn-t\m-Sv am-©-kv‰¿ 0˛3s‚ Z-

A-tX-k-abw, sk-\n-Xn-s\eo-Kv. Xp-S¿ tXm-¬-hn-I-sf-ØpS-¿-∂v ]-cn-io-e-I-ÿm-\w t]m- Xntc B-Zy-]m-Z-Øn¬ 4˛2s‚ epw A-h-Xm-f-Ønemb tam-b- B-[n-Imcn-I P-bw t\Snb kn-\v Sow am-t\-Pv-sa‚n-s‚ hn- tUmSv-ap-≠v kz-¥w Im-Wn-Iƒ-

B-Zy]m-Z kv-tImÀ X X

kalikkalam@thejasonline.com

H-fnw-]n-bm-t¡m-kv 2 þ am-©-kv-äÀ bp-ss\ä-Uv 0 s_m-dq-ky tUm-Sv-ap-−v 4 þ sk-\nXv 2

izm-kw Im-°m≥ C-∂p P-bn- °p-ap-∂n¬ k-Ω¿-±-an√m-sXt® Xocq. H-fnw-]n-bm-t°m-kn- bmhpw C-∂v _q-´-Wn-bpI. s\-Xncm-b B-Zy-]m-Z-Øn¬ am©-ÿ tXm¬-°p-sa-∂v Bcpw {]-Xo-£n-®n-cp-∂n√. F-∂m¬ am-©-kv-‰¿ x s]m-cp-Xm≥ t]mepw Iq-´m-ImH-fnw-]n-bm-t°m-kv sX sN-Ip-Øm≥-am¿ A-Sn-b-d(In-t°m-^v cm-{Xn 1.15, hv-]-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p. sS≥ B-Ivj≥) en-h¿-]qfn-t\m-Sv tXm-‰ I-gn™ a¬-k-c-Øn-se So-an¬ amtUm-Sv-ap≠vv x sk-\nXv ©-kv-‰¿ tIm-®v tamb-kv Nn-e (In-t°m-^v cm-{Xn 1.15, am©-ÿ bpss\-‰Uv kvss{S°¿ tdm_n≥ hm≥t]gvkn am-‰-߃ h-cp-Øn-tb-°p-sasS≥ kv-t]m¿-Svkv) Soaw-K-ß-tfm-sSm∏w ]cn-io-e\w \S-Øp∂p ∂m-Wv kqN\.

C¶s¯ Ifn

tUmSvap≠v Ifn-°m¿ ]cn-io-e-\-Øn-\nsS b\o-b ]-cm-P-b-ta-‰p-hm-ßn-bncp∂p. A∂-sØ tXm¬-hn ad∂v an-I-® {]-IS-\w ]p-d-sØ-Sp°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv am-©-ÿ. ]p-Xnb tIm-®v tU-

B-\-µvþ{Imw-\n-¡v aÂkcw k-a-\n-e-bn e≠≥: ko-k-Wn-se tam-iw {]-I-S\-sØ Xp-S¿-∂v ]-cn-ioeI≥ tUhnUv tamb-kns\ ]p-d-Øm°-W-tam-sb-∂ Imcyw am-©-kv-‰¿ bp-ss\-‰-Uv t_m¿-Uv tbm-K-Øn-¬ N-¿-®sN-øpw. H-cp kz-Im-cy am-[y-aØn-\v \¬In-b A-`n-ap-J-Øn¬ am-©-Ãdn-t\m-Sv A-Sp-∏-ap≈ hr-Ø-ß-fm-Wv C-°mcyw sh-fn-s∏-Sp-Øn-bXv.

C¶s¯ Ifn

Po-h·c-W- t]m-cm-«-¯n-\v am-©-kv-äÀ C-¶p I-f-¯nÂ

In-Mv-kv C-e-h³ ]-©m-_n-s\ s_-bv-en \-bn¡pw

tamb-kns\ am©-ÌÀ ]pd-¯m-¡n-tb¡pw

11

kozhikode

tamkv-tIm: A-©pX-hW tem-I-Nmw-]y\m-b C-¥y≥ {Km-‚ v-am-ÿ- hniz-\m-Y≥ B\-μn\v d-jy-bn¬ \-S-°p-∂ Im≥-Un-tU-‰v-kv sN-kv Sq¿-W-sa‚n-s‚ \m-emw-du-≠n¬ k-a-\ne. B-Xn-tY-b-Xm-cw hv-fm-Un-an¿ {Imw-\n-°p-am-bm-Wv B\-μv k-a\n-e hg-ßn t]m-bn‚ v ]¶p-h-®-Xv. F-¶nepw t]m-bn‚ v \n-e-bn-¬ H-∂mw-ÿm-\w \n-e\n¿-Øm-≥ B-\-μn-\p km-[n-®p. aq-∂p t]m-bn‚m-Wv B-\-μn-s‚ A-°u-≠n-ep-≈Xv. t\c-tØ Sq¿-W-sa‚n-se B-Zy aq-∂p du-≠p-I-fn¬ c-s≠-ÆØnepw P-bn-°m-\m-b-Xm-Wv B-\-μn-s\ X-e-∏-sØ-Øn-®Xv. 2.5 t]m-bn‚ v ho-X-ap-≈ {Imw-\n°pw se-thm≥ A-tcm-\n-b-\p-am-Wv C-¥y≥ Xm-c-Øn-\p ]n-∂n-ep-≈Xv.

hn--Uv tam-b-kn-\p Io-gn¬ Cu ko-k-Wn¬ tam-iw t^m-an¬ I-fn-°p-∂ am-©-kv-‰-dn-\v In-coS-{]-Xo-£-bp-≈ G-I Sq¿-Wsa‚ v Iq-Sn-bm-Wv Nmw-]y≥-kv

_nÂ_m-thm-bv¡v k-a\n-e

F.Pn.F-kn\pw Cu-KnÄ-kv F-^v-.kn¡pw Pbw tdm-a-bpw

am-{UnUv: kv-]m-\n-jv eo-Kn¬ I-gn-™ Znh-kw \-S-∂ G-I a¬-k-c-Øn¬ \m-emw-ÿm-\°m--cm-b A-Xv-e-‰n-Iv _n¬_mthm-bv-°p k-a-\n-e. B-dm-a-Xp≈ hn-øm-d-b-em-Wv _n¬_mthm-sb 1˛1\v ]n-Sn-®p-sI-´n-bXv.

tIm-´-bw: cmw-tIm tI-c-f {]o-anb¿ eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n-s‚ ap-∂mw Z-n-\-am-b C-∂se \-S-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ F.Pn.-F-kv Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øn\pw Cu-Knƒ-kv F-^v-.kn tI-cf-bv°pw P-bw. a-e-∏p-dw hm-kv-tIm-sb-bmWv c-≠n-s\-Xn-tc \m-ev tKm-fpIƒ-°v F.-Pn.-F-kv Xn-cp-h\-¥]p-cw ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. lm-{Sn-°v tKm-f-Sn-® \-kv-dp-±os‚ an-I-hn-em-Wv F.-Pn.-F-kv Xn-cp-h\-¥-]-cpw a-e-∏p-dw hmkv-tIm-sb hogvØn-bXv. a-e-∏pdw hm-kv-tIm-bv-°v th-≠n kpss_¿ c-≠v tKm-fp-Iƒ Xncn-®Sn-®p. c-≠ma-sØ I-fn-bn¬ Cu-Kn-

tem-I Kp-kv-Xn: C-´y-¡v B-dmw-Øm\w tem-kv B-©-ekv: ]p-cp-j≥am-cp-sS {^o-ssì tem-I Kpkv-Xn Nmw-]y≥-jn-∏n¬ C-¥y B-dmw-ÿm\-Øp ^n-\n-jv sNbvXp. A-©v˛B-dv ÿm-\-°msc I-s≠-Øm-\p-≈ a¬-k-cØn-¬ C-¥y 3˛5\v aw-tKm-fn-btbm-Sv ]-cm-P-bs∏´p.

\m-t¸m-fn-bpw Ip-Xn-¡p¶p

tdmw: C-‰m-en-b≥ eo-Kn¬ c≠pw aq∂pw ÿm-\-ß-fn-ep-≈ F.F-kv tdm-abpw \m-t∏m-fnbpw P-b-tØm-sS ap-t∂-‰w \-SØn. 27mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬ tdm-a 3˛2\v D-Un-s\-kn-s\-bpw 28mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬ \mt∏mfn 1˛0\v sSmdn-t\m-sbbpam-Wv ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bXv. Iym-]v-‰≥ {^m≥-skkvtIm tSm-´n (22mw an-\n-‰v), am‰n-b sUkv-t{Sm (30), hm-kn-en-kv sSmF-.Pn.F-kv. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØ - n-s\-Xn-tc a-e∏ - p-dw- hmkvtIm- tdm-kn-Un-kv (69) F-∂n-h-cm-Wv bpsS ap-lΩ-Zv kp-^o-en-s‚ {]-I-S-\w tdm-a-bv-°m-bn h-e-Ip-ep-°n-bƒ-kv F-^v-.-kn tIcf c-≠n-s\- F-kv.C-._n Xn-cp-h-\-¥-]p-c- Xv. tKm-¨-kmtem ln-Kz-bv-\mXn-sc ap-∂p tKm-fp-Iƒ-°v sI.- sØbmWv tXm¬∏n-®p-hn-´Xv. Wv \m-t∏m-fn-bp-sS kv-tImd¿.


CMYK

12 tImgnt°mSv

19 am¿®v 2014 _p[≥

CMYK

sh-Ãv _m-¶n¬ ^ekv-Xo-≥ {]-knU‚ v a-lvaq-Zv A-∫m-kns‚ A-\p-Iq-en-I-ƒ \-SØnb {]-I-S-\-sØ B{I-an® C-{km-tb¬ ssk-\nIsc {]Xn-tcm-[n-°p∂ bp-hmhv

B-e-∏p-g: tkm-jy¬ ao-Unb-I-fn-eq-sS X-\n-s°-Xn-tc A-]h - m-Z {]-Nm-cW - ß - ƒ \-SØp-∂p-sh-∂p Im-Wn-®v amth-en-°-c a-fi-ew bp.-Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv B-e-∏p-g Pn√m I-eŒ - ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In.]-cm-Xn A-Sn-b-¥-c-am-bn A-t\z-jn-®v dn-t]m¿-´v k-a¿∏n-°m≥ B-e-∏p-g ku-Øv t]m-en-kn-s\ Np-a-X-e-s∏-SpØn. tkm-jy¬ ao-Un-b-Ifn¬ A-]-hm-Zw t]m-Ãv sN-bvX-h¿-s°-Xn-tc-bpw sj-b¿ sN- b v - X - h ¿- s °- X n- t c- b pw tI-sk-Sp-°p-sa-∂v Pn-√m Ie-Œ¿ A-dn-bn-®p. tkm-fm¿ tI-kn¬ {]-XntN¿-°-s∏-´ \-Sn im-ep-tat\m-s\m-∏-ap-≈ Nn-{Xw t^kv-_p-°v A-S-°-ap-≈ tkmjy¬ ao-Un-b-bn¬ {]-N-cn-∏n°p-I-bm-sW-∂p Im-Wn-®mWv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. Nn{Xw tam¿-^v sN-bv-X-Xm-sW∂pw X-s∂ A-]-am-\n-°m≥ e-£y-an-´p-≈-Xm-sW-∂pw ]cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. im-epta-t\m-s‚ ho-´n¬ ]m-ep-Im®¬ N-S-ßn-s\-Øn-b-t∏m-gp≈ sIm-Sn-°p-∂n-en-s‚ Nn{X-am-Wv t^-kv-_p-°v h-gn {]-N-cn-°p-∂-Xv.

X

hm-c-Wm-kn- ]n¶oSv X IÂ-am-Un-¡v ko-än-à X UÂ-ln-bn 5 kn-än-Mv Fw.]n-amÀ ho-−pw

d-low s\-´q¿ \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\p-≈ aq-∂mw-L-´ ÿm-\m¿-Yn-∏-´n-I F.-sF.-kn.kn. {]-Jym-]n-®p. _n.-sP.-]n. {][m-\-a-{¥n-ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μtam-Un a¬-k-cn-°p-∂ bp.-]n-bnse hm-c-Wm-kn-bn¬ ÿm-\m¿Yn-sb \n¿-W-bn-°m≥ C-∂-se tN¿-∂ tIm¨-{K-kv tI-{μ Xnc-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n-°m-bn-√. \tc-{μ-tam-Un-s°-Xn-tc i-‡\m-b ÿm-\m¿-Yn-sb I-s≠Øm≥ I-gn-bm-Ø-Xm-Wv hm-cWm-kn-bn-se {]-Jym-]-\w sshIn-∏n-°p-∂-Xv. a¬-k-cn-°m≥ Xm¬-∏-cy-ans√-∂-dn-bn-® [-\-a-{¥n ]n Nn-Zw_-c-Øn-s‚ Im-cy-Øn-epw Xo-cp-

am-\w ssI-s°m-≠n-´n-√. A-cp-Wm-N¬-{]-tZ-iv, Akw, _n-lm¿, O-Øo-kv-K-Uv, U¬-ln, tKm-h, Kp-P-dm-Øv, lcn-bm-\, ln-am-N¬-{]-tZ-iv, Pm¿J-fiv, I¿-Wm-S-I, a-[y-{]-tZiv, H-Uo-j, cm-P-ÿm≥, kn°nw, D-Ø¿-{]-tZ-iv, ]-›n-a-_wKmƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn 58 ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS ]-´n-I-bmWv aq-∂mw-L-´-Øn¬ tIm¨{K-kv ]p-d-Øn-d-°n-bn-cn-°p-∂Xv. C-tXm-sS 318 a-fi-e-ß-fn¬ tIm¨-{K- n-\v ÿm-\m¿-Yn-Ifm-bn. tIm-a¨-sh¬-Øv A-gn-a-Xnbn¬-s∏-´ ap≥ tI-{μ-a-{¥n kptc-jv I¬-am-Un-°v ko-‰v \¬In-bn-´n-√. ]q-s\-bn¬ I¬-amUn-°v ]-I-cw hn-iz-Pn-Xv Im-Xw

CMYK

]m-e-°m-Sv: G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ X-h-W Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬k-cn-® hy-‡n-bm-bn Kn-∂-kv _p-°n¬ I-b-dm≥ H-cp-ßp-Ibm-Wv I-Æq¿ Ip-™n-aw-K-ew kz-tZ-in- sI ]-fl-cm-P≥. CØ-h-W hm-c-Wm-kn-bn¬ \tc-{μ-tam-Un-s°-Xn-tc-bpw Xan-gv-\m-´n-se [¿-a-]p-cn-bn¬ A≥- ] p- a - W n- s °- X n- t c- b p- a m- W v A-t±-l-Øn-s‚ a¬-k-cw. H-cmƒ c-≠n-S-Øp am-{X-ta a¬-k-cn-°m-hq F-∂ Xn-cs™-Sp-∏p I-Ωo-j-s‚ ]p-Xn-b \n-b-a-am-Wv ]-fl-cm-P-s\ Ip-g°p-∂-Xv. H-cn-°¬ F-´p a-fie-ß-fn¬ h-sc C-t±-lw a¬-kcn-®n-cp-∂p. 1988 ap-X¬ cm-PyØp \-S-°p-∂ F-√m Xn-cs™-Sp-∏n-epw Xp-S¿-®-bm-bn ]-fl-cm-P≥ a¬-k-cn-°p-∂p≠v. X-an-gv-\m-´n-se ta-´q¿ \n-ba-k-`m a-fi-e-Øn¬ \n-∂mbn-cp-∂p I-∂n-a¬-k-cw. AXn¬ 6273 thm-´p e-`n-®p. C-Xph-sc In-´n-b-Xn¬ G-‰-hpw D-b¿-∂ thm-´v A-Xm-bn-cp-∂p. tem-

Iv-k-`-bn-te-°v 28 X-h-W-bpw cm-Py-k-`-bn-te-°v 27 X-h-Wbpw \n-b-a-k-`-bn-te-°v 46 X-hW-bpw a¬-k-cn-®n-´p-≠v. C-XpIq-Sm-sX {]-kn-U‚ v, ssh-kv {]-kn-U‚ v Xn-c-s™-Sp-∏p-Ifn-epw a¬k-cn-®n´p-≠v. C-¥y-bn-se Xn-c-s™-Sp-∏pI-fn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ X-h-

W ]-cm-P-b-s∏-´ ÿm-\m¿-Ynsb-∂ _-lp-a-Xn-°p-S-a-bm-bn 2003se enw-I _p-°v Hm-^v sdt°m¿-Uv-kn¬ C-t±-l-Øn-s‚ t]-cp h-∂n-´p-≠v. Xp-S¿-®-bm-bn Xn-c-s™-Sp∏p-I-fn¬ a¬-k-cn-°p-∂ ÿm\m¿-Yn-sb-∂ \n-e-bn¬ Kn-∂kv-_p-°n¬ t]-cp tN¿-°m-\mbn 2004¬ A-t]-£ \¬-In ImØn- c n- ° p- I - b m- W v . {]- a p- J ¿s°-Xn-tc a¬-kc - n-®X - n-s‚ I-Ybpw ]-flc - m-P\ - p ]-db - m-\p-≠v. 1997¬ sI B¿ \m-cm-b-Ws\-Xn-tc-bpw 2002¬ F ]n sP A-–p¬ I-em-an-s\-Xn-tc-bpw 2007¬ {]-Xn-`m ]m-´o-en-s\-Xntc-bpw {]-kn-U‚ v Xn-c-s™Sp-∏n¬ A-¶w Ip-dn-®n-´p-≠v. hmPv-t]-bn-s°-Xn-tc 2004¬ e-Jvt\m-bn¬ a¬-k-cn-® C-t±-lw 1996¬ \-c-knw-l-dm-hp-hn-s\Xn-tc \-μym-en-epw a¬-k-cn-®nU¬-ln-bn¬ {]-kn-U‚ v Xn- cp-∂p. a-e-bm-fn-bm-sW-¶n-epw c-s™-Sp-∏n¬ {]-Xn-`m ]m-´o- Zo¿-L-Im-e-am-bn X-an-gv-\m-´nem-Wv Po-hn-°p-∂-Xv. tk-een-s\-Xn-tc a¬-k-cn-®-t∏msØ ta-´q-cn¬ tlm-an-tbm ƒ t]m-en-kp-Im-c-t\m-Sv Ipi-ew ]-d-bp-∂ ]-fl-cm-P≥. tUm-Œ-dm-bn {]m-Œo-kv sN-øpIbmWv Ct±lw. (^b¬ Nn{Xw)

ÿm-\m¿-Yn-bm-hpw. U¬-lnbn¬ ap-gp-h≥ kn-‰n-Mv Fw.-]nam¿-°pw ho-≠pw A-h-k-cw \¬-In-bn-´p-≠v. tI-{μ \n-b-a-a-{¥n I-]n¬

kn-_¬ kn-‰n-Mv ko-‰m-b U¬ln Nm-μv-\n-Nu-°n¬ a¬-k-cn°pw. _n.-sP.-]n-bp-sS l¿-jv-h¿[-\pw F.-F.-]n-bp-sS A-jptXm-jp-am-Wv Nm-μv-\n-Nu-°n¬ kn-_-en-s‚ F-Xn-cm-fn-Iƒ. ap≥ ap-Jy-a-{¥n jo-em-Zo-£nXn-s‚ a-I-\pw kn-‰n-Mv Fw.-]nbp-am-b k-μo-]v Zo-£n-Xm-Wv Cu-Ãv U¬-ln-bn-se ÿm\m¿-Yn. F.-sF.-kn.-kn. P-\d¬ sk-{I-´-dn A-P-bv-am-°≥ \yq-U¬-ln-bn¬ ÿm-\m¿-Ynbm-Ipw. cm-P-ÿm≥ ]n.-kn.-kn. A[y-£≥ k-®n≥ ss]-e-‰v A-Pvao-dn¬ P-\-hn-[n tX-Spw. ap≥ {In-°-‰v Xm-cw A-kv-l-dp-±o-\v cm-P-ÿm-\n-se k-hm-bv am-t[m-

sS F-Æw h¿-[n-∏n-®v ]-t{Sm-fnMv i-‡-am-°n-bm-bn-cp-∂p C¥y ssk-\n-I ap-t∂-‰-\o-° \bw \-S-∏m-°n-b-sX-∂pw F-∂m¬, C-Xn-\p-≈ ssk-\n-I kw-hn[m-\-߃ C-¥y-bv-°n-√m-bn-cp-

C¥y-˛ssN-\ bp-≤-Øn\nsS ssk-\n-I-cp-am-bn kw-h-Zn-°p∂ A∂-sØ {]-[m-\-a-{¥n P-h-l¿-em¬ s\-lvdp (^b¬ Nn{Xw)

tIm¬-{K-kv aq-¶mw-L-« Øm-\mÀ-Yn-¸-«n-I {]-Jym-]n-¨p

Kn-¶-kv _p-¡n-te-¡p a-e-bm-fn-bm-b ]-ß-cm-P-\v C-Xp 158mw aÂ-k-cw sI ]n H d-lv-a-Øp-√

h-∂ sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s\-°p-dn®v C-Xp-h-sc Hu-tZym-Kn-I {]-XnI-c-W-sam-∂pw ]p-d-Øp-h-∂n-´n√. ssN-\-bp-tS-sX-∂v A-h¿ Ah-Im-i-s∏-Sp-∂ ta-J-e-I-fn-se Im-h¬-∏p-c-I-fn¬ ssk-\n-I-cp-

]q-cn-em-Wv Sn-°-‰v \¬-In-bn-cn°p-∂-Xv. \n-e-hn¬ bp.-]n. ap-dmZm-_-Zv Fw.-]n-bm-Wv A-kv-l-dp±o≥. tI-{μ-a-{¥n kn ]n tPm-jn P-bv-]q¿ dq-d¬ a-fi-e-Øn¬ a¬-k-cn-°pw.O-Øo-kv-K-Uv ap≥ ap-Jy-a{¥n A-Pn-Xv tPm-Kn-bm-Wv Sn-°‰v e-`n-® a-s‰m-cp {]-ap-J≥. h-fsc Im-e-am-bn k-Po-h cm-{„o-bØn¬-\n-∂pw A-I-∂p-\n¬°p-I-bm-bn-cp-∂ tPm-Kn a-lmk-ap-μn¬-\n-∂m-Wp a¬-k-cn°p-I. D-Ø¿-{]-tZ-in-se ap-k^¿-\-K-dn¬ kq-c-Pv F-kv h¿-abv-°p ]-I-cw ]-¶-Pv A-K¿-hmfn-s\ ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xmbpw F.-sF.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn a-[p-kq-Z≥ an-kv-{Xn A-dn-bn-®p.-

∂p-sh-∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp∂p-≠v. ssk-\n-I ap-t∂-‰-\o-° \bw C-¥y \-S-∏m-°n-bm-epw ssN-\ C-¥y-s°-Xn-tc tk-\sb D-]-tbm-Kn-°n-s√-∂ Im-gv-N∏m-Sn-em-bn-cp-∂p s\-lv-dp. A∂-sØ C‚-en-P≥-kv _yq-tdm U-b-d-Œ¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ssk\n-I B-ÿm-\-Øp tN¿-∂ D∂-X-X-e tbm-K-Øn-ep-≠m-bncp-∂p-sh-∂pw dn-t]m¿-´v kq-Nn∏n-°p-∂p. hn-j-b-Øn¬ ]-›na I-am≥-Un-s‚ B-i-¶-Iƒ kan-Xn X-≈n-bn-cp-∂p. 1962se bp-≤-Øn-se ]-cm-Pb-sØ-Øp-S¿-∂v I-c-tk-\ \nb-an-® I-Ωo-j-\n-se Aw-K-ßfm-b e-^v. P-\-d¬ sl≥-tU-gvk≥ {_q-Iv-kv, {_n-tK-Un-b¿ ]n F-kv `-K-Xv F-∂n-h-cm-Wv dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-®-Xv. F-∂m¬, dn-t]m¿-´v h-f-sc ssh-Im-cn-I-amsW-∂p ]-d-™v k¿-°m¿ dnt]m¿-´v ]p-d-Øp-hn-Sp-∂-Xv X-Sbp-I-bm-bn-cp-∂p.

]-©m-_n "h-b-ʳ-amÀ' \nÀ-Wm-b-Iw \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ ]-©m-_n¬ "hb- ≥'am-cp-sS A-`n-{]m-bw apJ-hn-e-bv-s°-Sp-°m-sX H-cp ]m¿-´n-°pw ap-t∂-dm-\m-hn-√. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ IW-°v {]-Im-cw 43 e-£w "h-b ≥' thm-´¿-am-cm-Wv ]-©m_n-ep-≈-Xv. 60 h-b- n-\p ap-I-fn¬ {]mb-ap-≈ 30 e-£w thm-´¿-amcpw 70 h-b- n-\p-ap-I-fn-¬ 13 e-£w thm-´¿-am-cp-a-S-ßp-∂Xm-Wv kw-ÿm-\-sØ ap-Xn¿∂ ]u-c≥-am¿. hm¿-[-Iy-s]≥-j≥ h¿-[n-∏n-°p-sa-∂p c≠p-X-h-W {]-I-S-\-]-{Xn-Ibn¬ hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-´pw ]m-en-°m-Xn-cp-∂ in-tcm-a-Wn A-Im-en-Z-fn-\m-Wv C-h-sc G‰-hpw Iq-Sp-X¬ `-bw. hm¿-[-

Iy-Im-e s]≥-j≥ 250¬ \n∂pw 400 cq-]-bm-°p-sa-∂v Fkv.-F.-Un. 2007se \n-b-a-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n-se {]-I-S-\]-{Xn-I-bn¬ hm-Kv-Zm-\w \¬In-bn-cp-∂p. A-[n-Im-c-Ønse-Øn-sb-¶n-epw hm-°v ]men-®n-√. 2012¬ ho-≠pw C-tX hm-KvZm-\w B-h¿-Øn-®p. 400\p ]I-cw 500 B-°n D-b¿-Øp-sa∂m-bn-cp-∂p hm-°v. ]-t£. C°p-dn-bpw hm-°p-]m-en-°m≥ ]-©m-_v `-cn-°p-∂ F-kv.-F.Un-˛-_n.-sP.-]n. k-Jy-Øn-\mbn-´n-√. ap-Xn¿-∂ ]u-c≥-am¿°n-S-bn¬ Cu hm-Kv-Zm-\-ew-L\w D-b¿-Øn-°m-´n thm-´v ]n-Sn°m≥ F-Xn¿-hn-`m-K-߃ i‡-am-b {]-Nm-c-W-hpw Xp-Sßn-bn-´p-≠v.

_n.sP.]n. Øm-\mÀ-Yn-¡v {]-hÀ-¯-I-cp-sS ap-«-tb-dv N-fio-K-Uv: N-fio-K-Un-se _n.sP.]n. ÿm-\m¿-Yn \-Sn Inc¨ tJ-dn-\v ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cp-sS I-cn-s¶m-Sn-bpw No-ap-´tb-dpw. ]m¿-´n-bp-sS {]m-tZ-in-I t\-Xm-°ƒ-°p ko-‰v \¬-ImØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-bn-cp-∂p {]-h¿-Ø-I-cp-sS tcm-j-{]-IS-\w. ]m¿-´n B-ÿm-\-sØ-Øn-b {]-I-S-\-°m¿ In-c-Wn-s\-Xn-tc ap-{Zm-hm-Iyw D-b¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, F-dn-™ No-ap-´ `¿-Øm-hm-b \-S≥ A-\p-]w tJ-dn-s‚ Imdnem-Wv ]-Xn-®-Xv.

bp.-F.-]n.-F-s¡-Xn-cm-b hn-[n-sb-gp-¯v tX-Sn sI sI A-Ðp P-ºmÀ I-Æq¿: cm-{„o-b sIm-e-]m-XI-ß-fm¬ Ip-{]-kn-≤n-bm¿-Pn® I-Æq-cn¬ ]-t£, C-Xp-h-sc I-cn-\n-b-a-߃ Nm¿-Ø-s∏-´ncp-∂n-√. \q-dp-I-W-°n-\p t_mw-_p-I-fpw B-bp-[-ß-fpw kv-t^m-S-I-h-kv-Xp \n¿-am-Wim-e-I-fn¬-\n-∂p s]m-´n-sØdn-® ar-X-tZ-l-ß-fp-sS-bpw IW-°p-Iƒ ]-d-bm-\p-≈ I-Æqcn-\v C-Ø-h-W-sØ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-ºv I-cn\n-b-a-ß-fp-sS Iq-Sn I-Y ]-d-bm\p-≠v. P-\-hm-k-tI-{μ-Øn-se \n¿-am-Ww \-S-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ sI-´n-S-Øn¬ tbm-K ]-cn-ioe-\-Øn-te¿-s∏-´ 21 bp-hm-°sf t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xv H-cp h¿-j-tØm-f-am-bn P-bn-ene-S-®n-cn-°p-∂-Xv P-\-hn-cp-≤ \n-b-a-am-b bp.-F.-]n.-F. D-]tbm-Kn-®m-Wv. \m-dm-Øv tI-kn¬ B-`y-¥c-h-Ip-∏n-s‚ C-c-´-Øm-∏v A-Xn\m¬-Ø-s∂ C-°p-dn I-Æq¿

]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-se ap-Jy-hn-j-b-am-bn am-dpw. C-c-´\o-Xn-°pw bp.-F.-]n.-F.-, A-^vkv-] t]m-ep-≈ P-\-hn-cp-≤ \n-

b-a-߃-°p-sa-Xn-tc thm-´v tXSp-I-bm-Wv F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn sI sI A-–p¬ P-∫m¿. A-_v-Zp-∂m-kn¿ a-Av-Z-

\m-dm-Øv tI-kn¬ bp.-F.-]n.-F. Np-a-Ø-s∏-´ bp-hm-hn-s‚ _-‘p-°-tfm-sSm-∏w F-kv.-Un.-]n.-sF. I-Æq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn sI sI A-_v-Zp¬ P-∫m¿

\n, a-e-∏p-dw ]-c-∏-\-ßm-Sn-bnse k-I-cn-b, tIm-gn-t°m-s´ blv-b I-Ωp-°p-´n, Cu-cm-‰p-t]-´bn-se in-_v-en, im-Zp-en.-.-. Aß-s\ \o-fp-∂p bp.-F.-]n.-F. C-c-I-fp-sS ]-´n-I. F-∂m¬, C-h-cn¬ \n-s∂√mw hy-Xy-kv-X-am-bn ]-´m-∏I¬ ho-Sp-Iƒ Xn-ßn-∏m¿-°p∂ sI-´n-S-Øn¬ \-S-∂ tbm-Km ]-cn-io-e-\-sØ `o-I-c-]-cn-ioe-\ Iymw-]m-bn Nn-{Xo-I-cn-®t∏mƒ A-Xn-s\-Xn-tc A¬-∏sa-¶n-epw i-–-ap-b¿-Øm≥ Fkv.-Un.-]n.-sF. t]m-ep-≈ ]m¿´n-Iƒ am-{X-am-Wv D-≠m-bn-cp∂-sX-∂v C-c-I-fp-sS _-‘p°ƒ ]-d-bp-∂p. \m-dm-Øv tI-kn¬ P-bn-ene-S-bv-°-s∏-´ bp-hm-°-fn¬ G‰-hpw Iq-Sp-X-ep-≈-Xv F-S-°m-Sv ta-J-e-bn-ep-≈-h-cm-Wv. C-h-cpsS ho-Sp-I-fn¬ F-kv.-Un.-]n.sF. I-Æq¿ tem-Iv-k-`m a-fiew ÿm-\m¿-Yn sI sI A-_vZp¬ P-∫m¿ {]-Nm-c-W-hp-am-bn

t]m-b-t∏mƒ A-h¿-°p ]-d-bm\p-≈-Xv H-∂p am-{Xw: ]u-c≥-amsc A-\-¥-am-bn C-cp-´-d-bn¬ X-≈p-∂ bp.-F.-]n.-F-s°-Xntc-bp-≈ Xm-°o-Xm-h-Ww Cu Xn-c-s™-Sp-∏v. tI-´p-tIƒ-hn t]m-ep-an-√mØ hn-[-Øn¬ Pm-ayw \n-tj[n-°p-∂ \n-b-aw D-]-tbm-Kn-®v X-ß-fp-sS a-°-sf I¬-Øp-dp¶n-e-S-bv-°m≥ Im-c-W-am-b \nb-aw ]m¿-e-sa‚n¬ A-h-X-cn∏n-®-t∏mƒ an-≠m-Xn-cp-∂ C-SXp- ˛ - h - e - X p- a p- ∂ - W n- I - f p- s S Fw.-]n-am¿-s°-Xn-cm-b tcmjw A-h-cp-sS a-\- n-ep-≠v. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ cm-{„obw a-d-∂p bp.-F.-]n.-F-s°-Xntc cw-K-Øn-d-ß-W-sa-∂v bphm-°-fp-sS _-‘p-°ƒ H-tc kz-c-Øn¬ ]-d-bp-∂p. C-Ø-cw I-cn-\n-b-a-߃-s°-Xn-tc {]Xn-I-cn-t°-≠-Xv P-\m-[n-]-XyØn-¬ hn-iz-kn-°p-∂-h-cp-sS I-S-a-bm-sW-∂pw A-h¿ Hm¿-an∏n-®p.

sF.-]n.-FÂ. B-th-iw ho-−pw sIm-¨n-bn-te-¡v; Xo-cp-am-\w C-¶p-−m-tb-¡pw sIm-®n: c-≠p-h¿-j-sØ C-Sth-f-bv-°p ti-jw sF.-]n.-F¬. B-th-iw ho-≠pw sIm-®nbn¬. ÿn-cw a¬-k-c-th-Zn-bmb kw-ÿm-\-ß-fn¬ ]-e-bn-SØpw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏v \-S-°p-∂ km-l-N-cy-Øn-emWp sF.-]n.-F¬. G-gmw ko-kWn-se a¬-k-c-߃-°p sIm®n-bpw th-Zn-bm-hm-s\m-cp-ßp-

∂-Xv. sa-bv 4\pw 16\pw C-S-bnem-bn-cn-°pw sIm-®n-bn-se a¬k-c-ß-sf-∂m-Wv kq-N-\. sa-bv am-k-Øn¬ G-Xm-\pw a¬-k-c-߃ sIm-®n-bn¬ \-SØm≥ I-gn-bp-tam F-∂v B-cm™v _n.-kn.-kn.-sF. tI-c-f {In°-‰v A-tkm-kn-tb-j-\v I-Øb-®n-´p-≠v. a¬-k-c-th-Zn k-÷am-°p-∂-Xn-s\m-∏w kp-c-£ H-

I-eq¿ P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp cm-Pym-¥-c tÃ-Un-bw

cp-°m-\m-hp-tam F-∂pw _n.kn.-kn.-sF. B-cm-™n-´p-≠v.a¬-k-cw \-S-Øm-\p-≈ k-∂-≤X A-dn-bn-®n-´p-s≠-∂pw kp-c£ kw-_-‘n-®v B-`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, Pn.-kn.Un.-F. sN-b¿-am≥ F≥ thWp-tKm-]m¬, ta-b¿ tSm-Wn NΩn-Wn, t]m-en-kv D-∂-X D-tZymK-ÿ¿ F-∂n-h-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn-b-Xm-bpw C-h-cn¬ \ns∂-√mw A-\p-Iq-e a-dp-]-Sn e-`n®-Xm-bpw sI.-kn.-F. {]-knU‚ v Sn kn am-Xyp A-dn-bn-®p. C-∂p sN-ss∂-bn¬ tN-cp-∂ sF.-]n.-F¬. K-th-Wn-Mv Iu¨kn¬ tbm-K-Øn¬ C-Xp-kw-_‘n-®v A-¥n-a-Xo-cp-am-\w D-≠mhpw. G-{]n¬ 16\m-Wv sF.-]n.F¬. G-gmw ko-k¨ a-¬-k-c߃-°p Xp-S° - a - m-hp-∂X - v. sIm®n-sb th-Zn-bm-bn Xn-c-s™-SpØm-epw F-{X a¬-kc - ß - ƒ, GsX-√mw So-ap-Iƒ F-∂n-h kw-_‘n-®p ]n-∂o-Sm-hpw Xo-cp-am-\w.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-51. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

tkm-jy ao-Un-b-bn A-]-hm-Z t]m-Ìv; sIm-Sn-¡p-¶n ]-cm-Xn \Â-In

\yq-U¬-ln: P-h-l¿-em¬ s\lv-dp k¿-°m-cn-s‚-bpw A-∂sØ I-c-tk-\m t\-Xr-Xz-Øns‚-bpw "ssk-\n-I ap-t∂-‰-\b'am-Wv 1962se ssN-\-bv-s°Xn-cm-b bp-≤-Øn¬ C-¥y-bpsS ]-cm-P-b-Øn-\n-S-bm-°n-bsX-∂v dn-t]m¿-´v. C-t¥m-˛-ssN\m bp-≤-sØ-°p-dn-®p ]-d-bp∂ sl≥-tU-gv-k≥ {_q-Iv-kv dnt]m¿-´n-em-Wv C-°m-cyw ]-d-bp∂-Xv. B-h-iy-am-b k-÷o-I-c-Wß-sfm-∂p-an-√m-sX-bm-Wv AXn¿-Øn-bn¬ \n-∂v G-sd Zq-cw ap-t∂-dn C-¥y≥ ssk-\yw \ne-bp-d-∏n-® "ap-t∂-‰-\-bw' \-S∏m-°n-b-sX-∂pw dn-t]m¿-´n-s\ D-≤-cn-®v ssk-\n-I {]-kn-≤o-Ic-W-am-b C-¥y≥ Un-^≥-kv dnhyq sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂p. B-kvt{X-en-b≥ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\mb \n-sh-√ am-Iv-kv-sh-√m-Wv dnt]m¿-´n-s‚ G-Xm-\pw `m-Kw BZyw {]-kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, C-t∏mƒ ]p-d-Øp-

CMYK

1962se bp-²-¯n C-´y-bp-sS tXmÂ-hn¡v Imc-Ww s\-lv-dp-hn-sâ \bw

Xo tXmÂ-¡pw B-thiw...

Thejas Epaper general Edition 2014-03-19  

Thejas Epaper general edition. 2014-03-19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you