Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-68

12 t]Pv

■ `6.00

18 am¿®v 2014 sNmΔ tIm´bw www.thejasnews.com

ss{I-an-b kzm-X-{´yw {]-Jym-]n-¨p

Hät\m«¯n s\-bv-th-en: Po-h-\-¡m-c-s\ kn.--sF.--F-kv.-F-^v. sh-Sn-h-¨p-sIm-¶p

knw-^¿-]qƒ (D-s{I-bv≥): ss{I-an-b≥ ]m¿-e-sa‚ v D-s{Ibv-\n¬-\n-∂v kzm-X-{¥yw {]Jym-]n-®p. d-jy-bn¬ tN-cm≥ ss{I-an-b A-t]-£ k-a¿-∏n-®n´p-≠v. P-\-߃-°n-S-bn¬ \-SØn-b ln-X-]-cn-tim-[-\-bp-sS ^-ew ]p-d-Øp-h-∂-Xn-s\ XpS¿-∂m-bn-cp-∂p {]-Jym-]-\w. kz-X-{¥-cm-{„-am-bn ss{I-anb dn-]-ªn-°n-s\ Aw-Ko-I-cn°m≥ sF-Iy-cm-{„-k-`-tbm-Spw F-√m cm-{„-ß-tfm-Spw ss{I-anb A-`y¿-Yn-°p-∂p-sh-∂v ]m¿e-sa‚ v Aw-Ko-I-cn-® {]-ta-bØn¬ ]-d-bp-∂p. d-jy≥ s^-U-td-j-\n¬ Aw-K-am-hp-∂-Xn-\v ss{I-an-b dn]-ªn-°v A-t]-£n-°p-∂p-sh∂pw {]-ta-b-Øn-ep-≠v. am¿-®v 30 ap-X¬ ss{I-an-b, tam-kv-tIm k-a-b-Øn-te-°p am-dp-sa-∂v ss{I-an-b {]-[m-\-a-{¥n sk¿Kn A-Iv-kn-tbm-t\m-hv ]-d™p. C-t∏mƒ tam-kv-tIm k-ab-tØ-°mƒ c-≠p-a-Wn-°q¿

]n-∂n-em-Wv ss{I-an-b-bn-se ka-bw. 100 Aw-K ]m¿-e-sa‚n¬ lmP-cm-b 85 Aw-K-ß-fpw kzm-X{¥y-{]-Jym-]-\-sØ A-\p-Iqen-®p. C-tX-Øp-S¿-∂v C-∂-se ap-X¬ ss{I-an-b-bn¬ D-s{Ibv≥ \n-b-a-ß-fn-√. s{Iw-en-s‚

X-]-cn-tim-[-\-bn¬ ]-s¶-SpØ 97 i-X-am-\w thm-´¿-am¿ A-\p-Iq-en-®-Xm-bn ln-X-]-cntim-[-\m Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ X-e-h≥ ]-d-™p. thm-s´Sp-∏n-s\-°p-dn-®v H-cp ]-cm-Xnt]m-epw I-Ωo-j≥ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´n-s√-∂pw A-t±-lw ]-

I-S-eq¿: s\-bv-th-en en-Kv-ss\‰v tIm¿-]-td-j≥ (F≥.-F¬.kn.-) Po-h-\-°m-c≥ tI-{μ hy DtZym-K-ØÀs¡-Xntc bp.F-kvþC.bp. D]-tcm[w h-km-b kp-c-£m-tk-\m (kn.sF.-F-kv.-F-^v.-) `-S-s‚ sh-Sntb-‰p a-cn-®p. Sn kp-tc-jv(31) ]n-¥p-W-bp-≠m-bn-cp-∂ {]-kn- d-™p. B-Wp a-cn-®-Xv. A-\p-a-Xn-bnU‚ v hn-‡¿ bm-\p-tIm-hn-®v A-tX k-a-bw, ln-X-]-cn√m-sX c-≠mw J-\n-ta-J-e-bnÿm-\-{`-„-\m-b-ti-jw D-s{I- tim-[-\-bv-°v ]n-∂n¬ {]-h¿te-°p I-S-°m≥ {i-an-®-Xm-Wv bv≥ F-Sp-Ø Xo-cp-am-\-ß-fpw Øn-® \n-c-h-[n d-jy≥, D-s{Ish-Sn-h-bv-]n-\p Im-c-Ww. F≥.\n-e-\n¬-°n-√. bv≥ D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc AF¬.-kn-bn-se H-∂mw J-\n-bnss{I-an-b-bn-se D-s{I-bv-\n- ta-cn-°-bpw bq-tdm-]y≥ bq-\nse Po-h-\-°m-c-\m-Wp kp-tcs‚ kz-Øp-°-sf-√mw C-\n b-\pw D-]-tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øn. jv. kp-tc-jn-s‚ a-c-W-a-dn-™v ss{I- a n- b - b p- t S- X m- b n- c n- ° pw. bm-{Xm-\n-tcm-[-\w, kz-Øv a-ctcm-jm-Ip-e-cm-b P-\-߃ kn.F-∂m¬, C-hn-sS-bp-≈ D-s{I- hn-∏n-°¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \-SsF.-F-kv.-F-^n-s‚ Hm-^n-kv bv≥ ssk-\n-I-Xm-h-f-߃ C- ]-Sn-I-fm-Wv C-h¿-s°-Xn-tc B-{I-an-®p. Xn¬ Dƒ-s∏-Sp-tam F-∂p hy- kzo-I-cn-®-Xv. ln-X-]-cn-tim-[-\ H-∂mw J-\n-bn-se Po-h-\‡-a-√. \n-b-a-hn-cp-≤-am-sW-∂m-Wv bp.°m-cm-b kp-tc-jpw a-s‰m-cp kD-s{I-bv-\n¬-\n-∂v th¿-s]- F-kn-s‚-bpw bq-tdm-]y≥ bq-\nl-{]-h¿-Ø-I-\pw Xn-¶-fm-gv-N alm-cm-{„-bn-se tkm-em-]q-cn¬ tlm-fn B-tLm-jn-°p-∂h¿ ´v d-jy-bn¬ tN-cp-∂-Xn-s\ ln- b-s‚-bpw \n-e-]m-Sv. ]p-e¿-s®-bm-Wv c-≠mw J-\nbn¬ I-S-°m≥ {i-an-®-Xv. kp-c£m-®p-a-X-e-bp-≠m-bn-cp-∂ kn.-sF.-F-kv.-F-^v. tIm¨-kv‰-_nƒ cmw kn-Mv X-S-bm≥ {ian-®-t∏mƒ A-h¿ A-bm-sf B{I-an-s®-∂pw C-Xm-Wv sh-Sn-hbv-]n-te-°p \-bn-®-sX-∂pw s\bv-th-en t]m-en-kv k-_v C≥kv-s]-Œ¿ cm-a-\m-Y≥ hm¿-Ømte-J-I-tcm-Sv ]-d-™p. Po-h-\°m¿ a-Zy-e-l-cn-bn-em-bn-cps∂-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kp-tc-jn-s‚ {Km-a-Øn¬-\ns∂-Øn-b-h-cm-Wv c-≠mw J-\nbn-se kn.-sF.-F-kv.-F-^v. Hm^n-kv B-{I-an-®-Xv. tØ-cn {]-tZ-i-ß-fn¬ G-°¿-I-W- I-Øn-b-a¿-∂-Xn¬-s∏-Sp-∂p. C-hn-Sth-\¬-aq-e-a-√ Xo ]-S¿-∂n-cn-°p-∂ kz¥w {]Xn-\n[n °n-\p h-\-{]-tZ-i-am-Wv I-Øn-\-in-®- ß-fn¬ B-sc-¶n-epw a-\-∏q¿-hw XoXv. a-\p-jy¿ Xo-bn-´-Xm-hm-\m-Wp km-  A-t\z-j-W-¨p-a-X-e A-Uo. {]n³-kn-¸Â No-^v I¬-kÀ-th-äÀ-¡v Xv. th-\¬ I-\-Ø-tXm-sS h-\-Øn- s°m-fp-Øm-sX Xo-]-S-cm≥ bm-sXmXn-cp-h-\-¥-]p-cw/h-b-\m-Sv: _-μn- [y-X-sb-∂v dn-t]m¿-´v Nq-≠n-°m-´pse sN-dp-k-ky-ß-fpw ]p-√p-I-fpw ap- cp km-[y-X-bp-an-s√-∂m-Wv h-\w-h-Ip]q-¿ Dƒ-s∏-sS h-b-\m-´n-se h-\-ta-J- ∂p. bm-e-In-bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw  I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«n-s\ a-dn-I-S-¡m-s\-¶p kw-i-bw f-¶q-´-ß-fpw D-W-ßn-b-Xm-Wp Xo A- ∏n-s‚ \n-K-a-\w. e-bn¬ Im-´p-Xo ]-S¿-∂ kw-`-h-Øn- h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ Xo-∏n-Snh-\w Xo-bn-Sp-sa-∂v kv-s]-jy≥ Xn-th-Kw ]-S-cm≥ C-S-bm-°n-b-Xv. ¬ Kq-Vm-tem-N-\-bp-s≠-∂p kw-i- Ø-ap-≠m-b ÿ-e-߃ t\-cn-´p k-  kv-s]-jy {_m-©v dn-t]mÀ-«v A-h-K-Wn-¨p ap-Ø-ß sd-bv-©n-se X-I-c-°m- {_m-©v dn-t]m¿-´p-≠m-bn-cp-s∂-¶nbn-°p-∂-Xm-bn h-\w-h-Ip-∏v hn-Pn-e≥- μ¿-in-®m-Wv dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-btºmƒ H-cp-Iq-´w B-fp-I-sf-Øn X- Sn, s]m-≥-Ip-gn, tXm¬-s∏-´n h-\-ta-J- epw th-≠-{X ap≥-I-cp-X¬ kzo-I-cnXn-cp-h-\-¥-]p-cw: kp-{]nwtIm- kn-s‚ {]m-Y-an-Im-t\z-j-W dn-t]m¿- Xv. hn-i-Z-am-b A-t\z-j-W-Øn-\v As∂ a¿-±n-®v Im-a-d \-in-∏n-s®-∂v ]-cn- e, t\m-¿-Øv h-b-\m-Sv h-\-ta-J-e-bn- °m≥ h-\w-h-Ip-∏v X-øm-dm-bn-s√´v. B-tcm a-\-∏q¿-hw Xo-bn-´-Xm-sW- Uo. {]n≥-kn-∏¬ No-^v t^m-d-Ãv IS-Xn-bp-sS D-Ø-c-hp {]-Im-cw ÿn-Xn-{]-h¿-Ø-I-\m-b A≥-h¿ se t_-Kq¿ sd-bv-©v F-∂n-hn-S-ß-fn- ∂pw B-t£-]-ap-≠v. I-Sp-hm-`o-Xn, I¨-k¿-th-‰-sd Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn]n.Pn. sa-Un-°¬ (Un-{Kn, Un- ∂m-Wv dn-t]m¿-´v Nq-≠n-°m-´p-∂-Xv. t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ em-Wv Im-´p-Xo ]-S¿-∂-Xv. tXm¬-s∏- kv-Xq-cn-cw-K≥ hn-j-b-ß-sf Xp-S¿kw-`-h-sØ-°p-dn-®v A-Uo-j-\¬ ´p-≠v. tπm-a) tIm-gv-kv {]-th-i-\-Øn]-d-bp-∂p. ]-cm-Xn-bn¬ Xn-cp-s\-√n ´n-bn¬ am-{Xw 20 In-tem-ao-‰¿ Np-‰-f- ∂m-bn-cp-∂p h-\w Xo-bn-Sm≥ km-[yA-¥n-a dn-t]m¿-´v c-≠p-Zn-h-k-Øn\-p≈ kv-t‰-‰v Izm-´m ko-‰p-I-fn- {]n≥-kn-∏¬ No-^v I¨-k¿-th-‰¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v. hn¬ B-bn-c-Øn-te-sd G-°¿ h-\-`q- X-bp-≈-Xm-bn kv-s]-jy¬ {_m-©v te°p-≈ H-∂mw-L-´ A-tem-´v- Hm-^v t^m-d-Ãv bm-e-In-bm-Wv h-\w-a- \-Iw k-a¿-∏n-°-W-sa-∂m-Wp a-{¥nRm-b-dm-gv-N-bm-Wv h-b-\m-Sv h-\y- an I-Øn-\-in-s®-∂m-Wv {]m-Y-an-I \n- dn-t]m¿-´v \¬-In-b-Xv. I-kv-Xq-cn-cw-K{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-\v bp-sS \n¿-tZ-iw. Im-´p-Xo-°p ]n-∂nsa‚ v Cu -am-kw 30\-Iw ]q¿Po-hn-k-t¶-X-Øn-se hn-hn-[ h-\-ß- K-a-\w. ]p¬-ta-Sp-Iƒ am-{X-ap-≈ I¬- ≥ dn-t]m¿-´v a-dn-I-S-°m≥ h-\-\-io-I{]m-Y-an-I C-S-°m-e dn-t]m¿-´v k-a¿- ¬ Kq-Vm-tem-N-\-bp-s≠-∂v t\-cØn-bm-°-W-sa-∂v {]-th-ifn¬ hym-]-I-am-bn Im-´p-Xo \m-iw-hn- ∏-‰ sd-bv-©n-\v Io-gn-se h-b¿-e-kv c-W-Øn-\v Kq-Vm-tem-N-\ \-S-°p-∂∏n-®-Xv. H-tc-k-a-bw, 15 C-S-ß-fn¬ Im- tØ kw-i-b-ap-b¿-∂n-cp-∂p. h-\-Øn\∏-co-£m I-Ωo-j-W-¿ A-dnX-®-Xv. tXm¬-s∏-´n, ap-Ø-ß, _- sk-Iv-j-\n¬-s∏-´ Ip-dn-Ny¿-a-e-bpw Xm-bm-Wp kq-N-\ e-`n-®-Xv.´p-Xo ]-S¿-∂-Xv A-kzm-`m-hn-I-am-Wv. \v Xo-bn-Sp-∂ Zr-iy-߃ ]-I¿-Øpbn®p. A-Xp -{]-Im-c-ap-≈ Atem-´vsa‚ v \-S-]-Sn-{I-a-ß-fpsS sj-Uyqƒ˛sadn-‰v en-kv-‰v {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xv Cu -amkw 18\mWv. sa-dn-‰v en-Ãn-t∑ep-≈ ]-cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-°p∂-Xv Cu -am-kw 21\p ssh-Io-´v 5 h-sc. A-Uv-an-‰v Im¿-Uv e-`yam-°p-∂-Xv 22\v. Hm¨-sse≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ sIm-√w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: t^-kv-_p- °v s]m-Xp-k-aq-l-Øn¬ \n-∂p Hm-]v-j≥ k-a¿-∏-Ww 23 ap-X]p-Xp-°m-Sv (Xr-iq¿): ap-f-ßn- ¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-epw s]m- ´ n- s Ø- d n- ° p- I - b m- b n- c pXn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Ww Nq-Sp- I-e-Œ-td-‰n-epw am-th-en-°-c-bn°n-se \n-Ir-„-Po-hn {]-tbm-K- h-en-b co-Xn-bn-ep-≈ ]n-¥p-W ¬ 27\v ssh-Io-´v 4 h-sc. H¬ ho-Sn-\p ap-I-fn¬ {]-h¿-Øn- ]m-e-°m-Sv ]p-f-Ip-f-_v [-\o- ∂p. Cu k-a-b-Øv hn-f-°p-∂ ]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS hn-hn-[ a- se ÿm-\m¿-Yn sIm-Sn-°pØn¬ hn Sn _¬-dmw Fw.-F¬.- In-´n-sb-¶n-epw hn-a¿-i-\-hpw D∂mw-L-´ A-tem-´v-sa‚ v 29\p ®ph-∂n-cp-∂ kz¿-Wm-`-c-W- jv(22), _w-Kmƒ kz-tZ-in-I-fm- tPm- e n- b n- t e¿- s ∏- ´ n- c n- ° p- I fi-e-ß-fn-se {]-ap-J ÿm- ∂n¬ kp-tc-jv B-e-∏p-g I-e-ŒF. tJ-Zw {]-I-Sn-∏n-®p. B¿- b¿-∂p. X-s‚ ]-Z-{]-tbm-K-Øn{]-kn-≤o-I-cn-°pw. Iq-Sp-X¬ im-e-bn-se Kym-kv kn-en-≠¿ b hn-t\m-Zv(20), k≥-P-bv-(21), bm-bn-cp-∂p k-Rv-PnØv. B-`\m¿-Yn-Iƒ \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn- td-‰n-ep-am-Wv ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®s°-¶n-epw a-t\m-hn-j-a-ap-≠m- s‚ t]-cn¬ B¿-s°-¶n-epw ahn-h-c-߃ {]-th-i-\∏-co-£m I k-a¿-∏n-®p-Xp-Sß s]m-´n-sØ-dn-®v H-cmƒ a-cn-®p. ]n-{X-kv(22), k-μo-]v(19), ]m- c-W-im-e-bp-sS ap-Iƒ-`m-Kw - n. bp.-Un.-F- Xv. ]m-e-°m-s´ bp.-Un.-F-^v. sb-¶n¬ tJ-Zn-°p-∂p-sh-∂v A- t\m-hn-j-aw D-≠m-bn-´p-s≠I-Ωo-j-W-dp-sS Hu-tZym-Kn-I 17 t]¿-°p s]m-≈-te-‰p. ]m-e- ∏n(18), kp-`o-jv(31), kn-aq¿- Im¿-Uv t_m¿-Uv jo-‰p-Iƒ ^v. ÿm-\m¿-Yn-I-fm-b {]-^. ÿm-\m¿-Yn tkm-jy-en-Ãv P-\t±-lw t^-kv-_p-°n-eq-sS-bm- ¶n¬ tJ-Zn-°p-∂-Xm-bpw _¬sh-_v-ssk-‰m-b www.cee °m-Sv \-μn-tbm-Sv G-¥¬-∏m- (23), X-]-kv(18), ]-ho¿(22), ]p- sIm-≠v a-d-® \n-e-bn-em-bn-cpsI hn tXm-ak - v, Fw ]n ho-tc-{μ- X kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw Wv A-dn-bn-®-Xv. A-tX-k-a-bw, dmw ]-d-™p.kerala.org¬ e-`y-am-Wv. ew Ip-dp-°≥-sIm-f-ºv ho-´n¬ f-Ip-f-_v kz-tZ-in ap-c-fn-(32), ∂p. sX¿-tam-tImƒ D-]-tbmIp-am¿, sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc- ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ {]-ap-J t\a-X-˛-k-ap-Zm-b t\-Xm-°ƒ km-ap-Zm-bn-I kw-L-S-\-I-fp-sS Kn-®v ko-en-Mpw \n¿-an-®n-cp]-tc-X-\m-b a-Wn-bp-sS a-I≥ jv, F≥ sI t{]-a-N-{μ≥, tPm- Xm-°ƒ-s°m-∏-sa-Øn ]-{Xn-I ]n≥-ko-‰v ss{U-hn-Mn-s\ C-\n- cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS B-`y-¥k-Rv-Pn-Øm-(23)Wp a-cn-®-Xv.  17 t]À-¡v s]m-Å-te-äp ∂p. Kym-kv kn-en-≠¿ s]m-´nkv sI am-Wn, sIm-Sn-°p-∂n¬ k-a¿-∏n-®p. sØ-dn-®-tXm-sS tPm-en-°m-cpap-f-ßv h-S-°pw-ap-dn sIm-‰nkz- X - { ¥- ÿ m- \ m¿- Y n- I - f mkp-tc-jv F-∂n-hc - pw F-dW - m-Ip t^-kv-_p-¡n-te-Xp hy-àn-]-c-am-b A-`n-{]m-bw ap-f-ßv X-\m- sS Xp-Wn-I-fn-te-°pw sX¿°¬ _m-e-s‚ ho-Sn-\p ap-If-sØ _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn bn h-b-\m-´n¬ kn-t\m-Ppw ]mt»-cn _n-P-bv tam-tIm-fn-te-°pw Xo-]-S¿fn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-∂n-cp-∂ F F≥ cm-[m-Ir-jv-W-\pw Dƒ- e-°m-´v A-`n-tam-Zpw F-d-Wm-IpIr-jv-W-(33), ∂p. ]-Wn-ÿ-e-Øv B-dp ÿkz¿-Wm-`-c-W-im-e-bn-em-Wv s∏-sS 11 ÿm-\m¿-Yn-If - m-Wv C- f-Øv en-t\m tP-°-_pw _mbpw F-Xn¿-°p-sa-∂pw _¬- c-Im-cy-ß-fn¬ ]n≥-ko-‰v ss{Uap-f-ßv kz-tZ- e-ß-fn¬ ss]-∏v am¿-Kw KymC-∂-se D-®-Xn-cn-™v 2.-30Hmkn¬ A-Øn-s∏-´n-bpw Xn-cp-h- v. dmw {]-Xn-I-cn-®n-´p-≠v. hn-Mv \-S-Øp-∂-Xn-s\ F-∂pw \yq-U¬-ln: ÿm-\m¿-Yn∏-´n- ∂-se ]-{Xn-I \¬-In-bX kv D] t bmK n® nc p∂ X pw AinI f mb lsS A]I S a p≠ mbXv . aq-∂p-Zn-h-kw ]n-∂n-´-t∏m-ƒ \-¥-]p-c-Øv ^m-Z¿ Ão-^-\pw t^-kv-_p-°v Xm≥ D-]-tbm- bq-Øv tIm¨-{K-kv t]m-ep-≈ I-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v D-Ø¿-{]cn- Z m- k - v ( 45), ]-I-S-Øn-s‚ Xo-{h-X h¿-[n-∏n_m-e-s‚ a-I≥ k-eo-jnkw-ÿm-\-Øv F-´p a-fi-e-ß- \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I \¬-In. Kn-°m-dp-≈-Xv hy-‡n-]-c-am-b {]-ÿm-\-߃ F-Xn¿-Øn-´ptZ-in¬ _n.sP.]n. {]-h¿-Øt Z - h - Z m - k v - ®p. Xo B-fn-∏-S¿-∂-tXm-sS t‚-Xm-Wv \n¿-am-W-im-e. A-`n-{]m-b-ß-fpw Im-gv-N-∏m-Sp- s≠-∂pw _¬-dmw X-s‚ t]mI¿ ]m¿-´n A-[y-£≥ cm-Pv\m- fn-em-bn 16 ÿm-\m¿-Yn-I-fm-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv C-S-Xv sFPoh \ ° m¿ ]pd t Ø° p Nm(27) F∂ nh 45Hmf w t]¿ ]W ns bS p° pI-fpw ]-¶p-h-bv-°m-\m-Wv. C- kv-‰n¬ hy-‡-am-°p-∂p. Yv kn-Mn-s‚ tIm-ew I-Øn-®p. C-Xp-h-sc ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. Iy-ap-∂-Wn ÿm-\m¿-Yn jmsc Pq-_n-en Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ∂ C-hn-sS A-]-I-Sw \-S-°p- k-Rv-Pn-Øv Ø-cw A-`n-{]m-b-ß-sfm-∂pw thm-´v tNm-Zn-°m-s\-Øn-b kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K- A-tX-k-a-bw, F¬.-Un.-F-^v. P¿-Jm≥ Dƒ-s∏-sS A-©v kz-X\n¿-an-®p-sIm-≠n-cp-∂ 300 an-j≥ sa-Un∂ k-a-b-Øv 20Hm-fw t]-cm-Wv ÿm-\m¿-Yn-Iƒ B-cpw C-Xp-h- {¥-ÿm-\m¿-Yn-Iƒ I-gn-™-Zn]m¿-´n-bp-sS Hu-tZym-Kn-I \n-e- bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bpw ß-fn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w {Kmw kz¿W w Dc pI nt ∏mh pI °¬ tImf P v Bi p] { Xnb nD≠ mb nc p∂ X v . ]c nt °‰ sc ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®n-´n-√. F-d- h-kw \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I k]m-Sp-I-f-√. B-sc-sb-¶n-epw {]- bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ \-S-s∂-¶n-epw tPm¨-]p¿, Zn_w-Km-fn kz-tZ-in _m-∏p(26), epw {]-th-in-∏n-®p. B-`-c-Ww bpw \n¿-am-W-km-a-{Kn-Iƒ ItXy-I-am-bn t]-sc-Sp-Øp-]-d-bm- A-[y-£-\p-am-b Uo≥ Ip-cymtbm-dn-b F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv Wm-Ip-fw a-fi-e-Øn-se bp.- a¿-∏n-®n-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cap-f-ßv am-en-]-d-ºn¬ {]-km- hn-f-°m≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂ Øn-\-in-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn {]-^. sØ tIm-¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn sX Nn-e a-t\m-`m-h-ß-sf am- t°m-kn-s\ C-Sp-°n _n-j-∏v itIm-ew I-Øn-°¬ \-S-∂-Xv. acn® kRv P nØ ns‚ amX mh v t\mk n¬ LS n∏ n® c≠ pI nZv ( 35), ]me ° mS v ]√ » \ kzsI hn tXm-a-km-Wv Pn-√m I-e- i-in X-cq¿ C-∂pw sIm-√-sØ {Xw D-t±-in-®p \-S-Øn-b ]-cm- Im-cn-®n-cp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂me-Jv-t\mbn¬ \n-∂p-≈ Fw.tZ-in Kn-co-jv(26) F-∂n-h-sc tem Xq-°-ap-≈ Kym-kv kn-en- t{]-a. k-tlm-Z-c-߃: k-eoŒ¿ cm-P-am-Wn-Iy-Øn-\v B-Zyw kn.-]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn Fw F a¿-i-Øn-se H-cp hm-°n-em-Wv se hn Sn _¬-dmw t^-kv-_pF¬.F-bpw ap-Xn¿-∂ t\-Xmap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°- ≠¿ eo-°m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v jv, kw-Ko-X. ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. sIm-√- t_-_n Cu am-kw 20\pw ]-{Xnhn-hm-Z-ß-fp-≠m-b-Xv. X-s‚ A- °n¬ Ip-dn-® ]-cm-a¿-i-am-Wv hnhp-am-b I¬-cm-Pv an-{ibv-°m`n-{]m-b-Øn-se B-i-b-߃- hm-Z-am-b-Xv. Wv Zn-tbm-dn-b ko-‰v \¬-In-bn- sØ bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn I k-a¿-∏n-°pw. cn-°p-∂-Xv. ap-≥a-{¥n D-am-\m-Yv kn-Mn-s‚ a-I≥ sI ]n kn-Mn\m-Wv tPm¨]p¿ ko-‰v. Im¨]p¿ ko-‰v th-W-sa-∂v I¬-cmPv an-{i B-h-iy-s∏-´n-cp-s∂-¶nepw A-Xv ap-c-fo a-t\m-l¿ tPmhm-jn-MvS- ¨/Izm-em-ew-]q¿: a- Ø- c - h m- Z n- Ø - t a- s ‰- S p- ° m- Ø lv-b hm¿-Øm-te-J-I-tcm-Sv ]-djn-°m-Wv ]m¿´n \¬-In-b-Xv. te-ky≥ hn-am-\w Im-Wm-Xm-b- km-l-N-cy-Øn¬, hn-am-\w Im- ™p. ""\√-Xv, ip`-cm{Xn'' F∂mZn-tbm-dn-b- ko‰v ]m¿-´n ap≥ Xn-\p ]n-∂n¬ `o-I-c-_-‘-ap- Wm-Xm-b-Xn-\p ]n-∂n¬ `o-I-c¿ bn-cp∂p Ah-km\ hmN-Iw. kw-ÿm-\ A-[y-£≥ kq-cyhn-am-\w I-s≠-Øp-∂-Xn-\pt≠m F-∂v A-ta-cn-° A-t\z- D-≠m-hm-\p-≈ km-[y-X ap-Xn¿{]-Xm-]v jm-ln-°p \¬-I-Wjn-®p-sIm-≠n-cn-s°, bp.--F-kv. ∂ bp.--F-kv. D-tZym-K-ÿ¿ X- th-≠n I-km-°n-kv-Xm≥, D-kvsa-∂m-Wv {]-h¿-Ø-I-cp-sS Bs_-°n-kvX - m≥, In¿-Kn-kvX - m-≥, k-lm-bw th-s≠-∂v a-te-ky-≥ ≈n-bn-cn-°p-Ib - m-Wv. h-iyw. jm-ln-°p Sn-°-‰v \¬A-[n-Ir-X¿ hy-‡a - m-°n. k-ls - s]-e‰ - v ^m-cn-Jv A-_v- Xp¿-°v-sa-\n-kv-Xm≥, ]m-In-kvIn-bn-s√-¶n¬ ÿm-\-߃ cm`o-Ic - _ - ‘ - Ø - n-\v C-Xp-hs - c Zp¬ lm-an-Zm-Wv hn-am-\-Øn-s‚ Xm≥, _w-•m-tZ-iv, C-¥y, ssNPn-hbv-°p-sa-∂v Io-gv-L-S-Iss_-bn-se A-ta-cn-°≥ tIm- Wv 2011¬ hn-°n-eo-Iv-kv ]p-d- I-bm-bn-cp-∂p. \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-¬ tIm-Iv] - n-‰n¬-\n-∂v G-‰h - p-sam-Sp- \, aym≥-a¿, em-thm-kv, hn-b-‰v߃ A-dn-bn-®-Xm-bn Zn-tbm-dn-  kz-¥w {]-Xn-\n-[n Kp-P-dm-Øv hw-i-l-Xy, Kp-P- sX-fn-shm-∂pw e-`n-®n-´n-s√-∂v hn¬ kw-km-cn-®s ¨-k¬ P-\-d¬ ssa-°nƒ F- Øp-hn-´-Xv. tam-Un A-gn-a-Xn- X-∂v {]m-Ya - n- \mw, Xm-bv-e≥-Uv, C-t¥m-\ob Pn-√m {]-kn-U-‚ v {]-Im-iv \yq-U¬-ln: Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a- kv Hm-h≥, \-tc-{μ-tam-Un-bp-am- °m-c-\-s√-∂pw C-¥y-bn-se k- dm-Øn-se hn-I-k-\w, \n-t£- ap-Xn¿-∂ bp.--F-kv. D-tZym-K- Im-t\z-j-Ww kq-Nn-∏n-°p-∂- ky, B-kv-t{X-en-b, {^m≥-kv \n-jm-Zv ]-d-™p. {¥n-bpw _n.--sP.--]n-bp-sS {]-[m- bpw _n.--sP.--]n-°m-cp-am-bpw Xy-k-‘-\m-b G-I cm-{„o-b- ]-km-[y-X-Iƒ Xp-S-ßn-b hn-j- ÿ¿ ]-d-™p. h≥-tXm-Xn-ep- Xm-bn a-te-ky≥ F-b¿-sse≥- F-∂o cm-{„-ß-fp-sS k-lm-bw °m-c-\m-sW-∂pw Cu tI-_n- b-ß-fm-Wv {]-[m-\-am-bpw tam- ≈ k-lm-bw th-s≠-∂v a-te- kv kn.--C.--H. A-lΩ \-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn-bp-am-b \- Z- v Pu-lc - n b- a-te-ky tX-Sn-bn-´p-≠v. fp-I-fn-ep-s≠-∂m-bn-cp-∂p _n.-- Un-bpw Hm-h-\pw X-Ωn¬ kw- ky hy-‡a tc-{μ-tam-Un-sb a-lm-\m-bn A- m-°n-bt- Xm-sS bp.--FsP.--]n-°m¿ {]-N-cn-∏n-®p-sIm- km-cn-®-Xv. Kp-P-dm-Øv hw-i-l- kn-s‚ A-t\z-j-Ww ]-cn-an-Xh-X-cn-∏n-°m≥ ln-μp-Xz¿ {]-NXy-sb Ip-dn-®p-≈ Hm-h-s‚ s∏-´n-cn-°p-Ib ≠n-cp-∂-Xv. cn-∏n-® I-≈-°-Y s]m-fn-™p. - m-Wv. apÃ-s¸-cn-bm-dn cm-Pv-tIm-´n-se tIm¨-{K-kv tNm-Zy-ß-sf Kzm-≠-\m-tam Ptam-Un A-gn-a-Xn-°m-c-\-s√-∂p Izm-em-ew-]q-cn¬ C-t∏mƒ cX-an-gv-\m-Sv ssSÂkv t\-Xm-hv a-t\m-l¿-kn-Mv P-tU- bn-en-se ]o-U-\w Xp-S-ßn-b hn- ≠v F-^v._ hn-°n-eo-Iv-kv ]p-d-Øp-hn-´ A-- n.--sF. G-P‚p-am-cpP-bp-am-bpw A-∂v Hm-h≥ N¿-® j-b-߃ D-b¿-Øn-bm-Wv tam- ≠v. hn-am-\Ø ta-cn-°≥ tI-_n-fp-I-fn-ep-s≠- n-se c-≠v ss]-e-]-Xn-¡Â Xp-S-cp¶p\-S-Øn-bn-cp-∂p. tam-Un-bp-sS Un {]-Xn-tcm-[n-°p-∂-Xv. Kp-P- ‰p-am¿-t°m 237 bm-{X-°m-cn¬ ∂ _n.sP.]n-bp-sS {]-Nm-c-Ww en-_n-b³ hn-a-X-cn t\-´-߃ X¿-°-a-‰-Xm-sW-∂p dm-Øn¬ ap-kv-enw-Iƒ an-I-® B¿-s°-¶n-ep-tam `o-I-c-kw-Lhn-°n-eo-Iv-kv X-s∂ X-≈n. P-tU-P ]-d-™-Xm-bn tI-_n- A-h-ÿ-bn-em-sW-∂pw A-t±- S-\-I-fp-am-bn _-‘-ap-t≠m FA- g n- a - X n- ° m- c - \ - √ m- Ø - X n\n-¶v F-®¡¸Â fn¬ Hm-h≥ ]-d-bp-∂p. ""tam-Un lw ]-d-bp-∂p. \m¬ tamU ns b At ac n° `∂v a-te-ky≥ A-[n-Ir-X¿ Abp.F-kv. ssk-\yw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Zn-Kv- t\z-j-Ww \-S-Øp-∂p-≠v. Cu t]m-∏p-e-dm-Wv. A-gn-a-Xn-°m-cb-°p-∂p-sh-∂p hn-°n-eo-Iv-kv ]n-Sn-s¨-Sp-¯p \-s√-∂pw \-∂m-bn {]-h¿-Øn- hn-P-bv kn-Mp-am-bpw Hm-h≥ N¿- km-l-N-cy-Øn-em-Wv bp.--F-kv. ÿm-]-I≥ Pq-en-b≥ A-km≥°p-∂p-s≠-∂pw I-cp-X-s∏-Sp- ® \-S-Øn-bn-cp-∂p. Cu hn-j-b- k-lm-bw kzo-I-cn-°m≥ a-tesP A-`n-{]m-b-s∏-s´-∂ _n.-sNÂ-kn-¡v \nÀ-Wm-bIw sP.--]n-bp-sS hm-Z-sØ-bpw hn∂-Xn-\m¬ ap-kv-enw-I-fpw H-cp- hpw tI-_n-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂p. ky Xo-cp-am-\n-®X - v. hn-am-\w Im]-cn-[n-h-sc tam-Un-sb ]n-¥p- hw-i-l-Xy-bn¬ tam-Un am-∏p Wm-Xm-b-Xn¬ ]n-s∂ A-Xn-se °n-eo-Iv-kv X-≈n-°-f-™p. \tc-{μ-tam-Un-°p th-≠n _n.-- tIm¨-{K- p-Im-cp-am-bpw \-S- W-bv-°p-∂p-≠v''˛ P-tU-P ]-d- ]-d-bn-s√-∂p-X-s∂-bm-Wv a-\- bm-{X-°m-sc-°p-dn-®v bp.--Fk - v. c- \ofp-∂ Im-Øn-cn-∏v... ImWmXm-b hn-am-\-Øn-se Awt_ZvIdpw Km-Ôn-b-p-w sP.--]n. \p-W-{]-Nm-c-Ww \-S- Øn-b N¿-®-bv-°p ti-jw A- bp-∂p. C-Xv A-ta-cn-°-bp-sS-  n-em-°p-∂-sX-∂m-Wv tI-_n- l-kym-t\z-j-W G-P≥-kn-Iƒ bm-{X-°m-c\m-b ap-lΩ-Zv ssJ-dp¬ Aw-cn k-em-a-Øn-s‚ Øp-I-bm-sW-∂pw hn-°n-eo-Iv- ta-cn-°-bn-se B-ÿm-\-tØ- bpw hn-°n-eo-Iv-kn-s‚-bpw X-e- fn¬ X-s‚ A-`n-{]m-b-am-bn Hm- A-t\z-j-Ww Xp-S-ßn-bn-cp-∂p. `m-cy F¿-\n ssJ-dp¬ ]p-{X-P-b-bn-se tlm-´-en¬ aI-sf PmXnkaq-lhpw kv Szn-‰-dn¬ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. apw- °v A-b-® c-l-ky tI-_n-fm- bn¬ _n.--sP.--]n. sI-´n-h-bv-°p- h≥ Ip-dn-®n-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬, H-cp kw-L-S-\-bpw D- Npw-_n-°p∂p

Kq-Vm-tem-N-\-bp-s−-¶p kwibn¡-p¶-Xmbn {]m-Y-an-I dn-t]mÀ-«v

h-b-\m-«n-se Im-«pXo

hn-Pn-e³kv At\z-jn¡pw

]n.Pn. sa-Un-¡Â {]-th-i-\w: BZy A-tem-«v-saâv 30\-Iw

{]-ap-JÀ \m-a-\nÀ-tZ-i-]-{Xn-I ]p-Xp-¡m-Sv kzÀ-Wm-`-c-W-im-e-bn- Kym-kv kn-en-−À \n-Ir-ã-Po-hn {]-tbm-K-¯n k-aÀ-¸n-¨p; C-¶-se 11 t]À Iq-Sn s]m-«n-s¯-dn-¨v H-cmÄ a-cn-¨p _Â-dmw tJ-Zw {]-I-Sn-¸n-¨p

_n.sP.]n. {]-hÀ-¯-I-À cm-Pv-\m-Yv kn-Mn-sâ tIm-ew I-¯n-¨p

tam-Un A-gn-a-Xn-¡m-c-\-sÃ-¶v ]-d-ªn-«n-sÃ-¶v hn-¡n-eo-Iv-kv

A-ta-cn-¡³ A-t\z-j-Ww th-s−-¶v a-te-ky

DÄt]PpIfnÂ

7

9

11 6 FUnäv t]PnÂ

tUmfÀ 61.13 ■ ]u−v 101.59 ■ bqtdm 85.00 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 162.04 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 217.18 ■ Ham³ dnbm 158.63 ■ kuZn dnbm 16.28 ■ J¯À dnbm 16.77 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.62 ■ kznkv {^m¦v 69.88


4

18 am¿®v 2014 sNmΔ

kozhikode

C-SX - p {]-Xo-£b - v¡ - v a-§t- eÂ-¸n-¨v bp.-Un.-F^ - nÂ

Ip-Sa- m-äw

„

]n F-®v A-^v-k¬

Xr-iq¿: A¬-∏w Iq-Sp-X¬ C-StØm-´p N-cn-™X - m-Wp Xr-iq-cns‚ a-\ - v. H-ºX - p X-hW - F¬.Un.-F-^n-s\-bpw B-dp-X-h-W bp.-Un.-F^ - n-s\-bpw hn-Pb - n-∏n-® Xr-iq-cp-Im¿, F-∂m¬ C-Ø-hW B¿-s°m-∏w \n¬-°p-sa-∂Xp {]-h-N-\m-Xo-X-am-Wv. bp.-Un.F-^n¬ Ip-S-am-‰w kw-`-hn-®-XmWv F¬.-Un.-F^ - n-s‚ A-an-X {]sI ]n [-\-]m-e≥ Xo-£b - v° - v a-ßt- e¬-∏n-®X - v. FXn¿-∏p-I-sf \n-jv-{]-`-am-°n ]n kn Nm-t°m a-fi-e-Øn-¬ ho≠pw a¬-k-cn-°p-sa-∂v D-d-∏m-b L-´-Øn-em-Wp k-` Nm-t°m-bvs°-Xn-tc cw-K-sØ-Øn-b-Xv. CtXm-sS bp.-Un.-F^n-¬ h-®p-am-‰Øn-\p I-f-sam-cpßn. Nm-t°m-sb kn F≥ P-b-tZ-h≥ Nm-e-°p-Sn-bn-te°v sI-´p-sI-´n-®v [-\-]m-e-s\ Xriq-cn-se ÿm\m¿-Yn-bm-°p-Ibm-bn-cp-∂p. 2009se Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n kn Nm-t°m-bp-am-bn G-‰p-ap-´n ]cm-Pb - s - ∏-´ kn.-]n.-sF-bn-se kn F≥ P-bt- Z-h≥ X-s∂-bm-Wv CØ-h-W-bpw F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn. P-\{- ]n-b\ - m-b ap≥ sI ]n kp-^o-d a-{¥n sI ]n cm-tP-{μ-\m-Wv hn-Pb-km-[y-Xs - b-∂v ]-d™ v kn.-]n.Fw. t\-Xr-Xzw ÿm-\m¿-Yn \n¿W-b-Øn¬ C-S-s]-Sm≥ {i-an-s®¶n-epw A-hk - m-\w P-bt- Z-h\ - p-Xs∂ \-dp-°v ho-Wp. Xr-iq¿, Kp-cp-hm-bq¿, C-cn-ßme-°p-S, a-W-eq¿, \m-´n-I, ]p-Xp°m-Sv, H-√q¿ \n-b-a-k-`m a-fi-eß-fS- ß - n-bX - m-Wv Xr-iq¿ tem-Ivk-`m a-fi-ew. 3,84,764 thm-´p-Ikm-dm tPm-k-^v fm-Wv 2009¬ ]n kn Nm-t°m-bv° - v e-`n-®-Xv. kn.-]n.-sF. i-Iv-Xn-tI{μ-am-b \m-´n-Ibn¬ F¬.-Un.-F^v. eo-Uv sN-bv-X-Xv 5119 thm-´mWv. ]p-Xp-°m-Sn¬ 1349 thm-´pw. Kp-cp-hm-bq-cn¬ bp.-Un.-F^ - v. 2409 thm-´n-s‚ eo-Up-≠m-°n. C-cnßm-e-°p-S-bn¬ 4845, H-√q-cn¬ 9803, Xr-iq-cn¬ 14,816 thm-´p-If - pw bp.-Un.-F^ - v. t\-Sn-. sI ]n {io-i≥ cm-jv-{So-b A-Xn-Im-b≥-am-sc hm-gn-°p-Ib - pw ho-gn-°p-Ib - pw sN-bvX - ]m-cº - c - yw Xr-iqcn-\p-≠v. kz-¥w X-´I - a - m-b Xr-iq-cn¬ eo-U¿ sI I-cpWm-Ic - ≥ 1203 thm-´n-\p ]-cm-Pb - w cp-Nn-®n-´p-≠v. C-Xp afi-eØ - n-s‚ G-‰h - pw sN-dn-b `q-cn-]£ - a - m-Wv. tIm¨{K- n-se tN-cn-t∏m-cpw Ip-Xn-Im¬ sh-´p-am-bn-cp-∂p tZio-b t\-Xr-Xz-sØ sR-´n-® Cu A-´n-ad - n-°p ]n-∂n-se Im-c-Ww. A-—-t\-‰ tXm¬-hn-°p ]-I-cw-tNm-Zn-°m-\mbn 98¬ a-I≥ sI ap-cf - o-[c - ≥ a¬-kc - c - w-KØ - n-dß - n-bt∏mƒ 18, 243 thm-´p-If - p-sS hy-Xym-kØ - n¬ hn hn cm-Lh-t\m-Sv A-Sn-bd - h - v ]-dt- b-≠n-h∂ - p. F-∂m¬, C-Øh - W - sI ]n [-\] - m-e≥ ÿm-\m¿-Ynbm-bt- Xm-sS bp.-Un.-F^ - v. {Kq-∏v a-d∂ - v cw-KØ - n-dß - n-bn´p-≠v. Bw B-Zva - n-bp-sS tI-cf - Ø - n-se G-‰h - pw {i-t≤-bbm-b ÿm-\m¿-Yn km-dm tPm-k^ - v Xr-iq-cn-em-Wv A-ctß-‰w \-S-Øp-∂-Xv. I-∂n-b¶Øn-\v C-d-ßp-∂ F-kv.Un.-]n.-sF-°v th-≠n sI ]n kp-^o-d-bm-Wv a¬-k-cn°p∂-Xv. F-kv.U - n.-]n.-sF-bp-sS G-I h-\n-Xm ÿm-\m¿-Yn-bmb sI ]n kp-^o-d I-Æq¿ ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bn-te-°v a¬k-cn-®v P-bn-® {]-h¿-Ø\ - ]m-cº - c - y-hp-am-bm-Wv thm-´¿am-sc k-ao-]n-°p-∂X - v. bp-ss\-‰U - v \-gvk - k - v A-tkm-kntb-j-≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Pm-kv-an≥-jm-bpw _n.sP.-]n-bp-sS sI ]n {io-i\ - pw a¬kccwKØp-≠v.

B-än-§e- n - m³ "ssI' I-S¯ tIm¬-{K-kv „

F-®v kp-[o¿

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-gn-™ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-se bp.-Un.-F-^v. X-cw-KØn-epw C-S-Xn-s\m-∏w \n-∂ B-‰n-߬ a-fi-e-Øn¬ C-Ø-h-W hm-in-tb-dn-b t]m-cm-´w. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ kn-‰n-Mv Fw.]n. F k-º-Øm-Wv F¬.-Un.-F-^v. kmc-Yn. a-ln-fm tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ A-[y-£ _n-μp Ir-jv-W-sb-bm-Wv bp.Un.-F-^v. cw-K-Øn-d-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. I-∂n-b-¶-Øn-\n-d-ßp-∂ tkm-jy-¬ sU-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n Hm^v C-¥y (F-kv.-Un.-]n.sF)bp-sS ÿm-\m¿-Yn-bmbn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Fw sI a-t\m-Pv-Ipam-dpw a¬-k-c-cw-K-Øp kPo-h-am-Wv. _n.-sP.-]n-°pth-≠n F-kv Kn-cn-Pm-Ip-amcn-bpw sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n°m-bn {]n-b kp-\n-epw B¿.-Fw.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn F-kv kp-io-e-\pw a¬-k-c-cw-K-Øp-≠v. A-´n-a-dn-°p t]-cp-tI-´ a-fi-e-am-Wv B-‰n-߬. 15 Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fn¬ ]Øn-epw C-S-Xp ÿm-\m¿-Yn-Iƒ tem-Ivk-`-bn-se-Øn. kn-‰n-Mv Fw.-]n-bn-eq-sS afi-ew \n-e-\n¿-Øm-\m-Wv C-S-Xp-]-£Øn-s‚ {i-aw. F-∂m¬, ]m-Xn-h-gn-bn¬ ssI-hn-´p-t]m-b a-fi-ew I-gn-™ \n-ba-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ B-fl-hn-izmkw s\-©n-te-‰n Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-\p-≈

ITn-\-{]-b-Xv-\-Øn-em-Wv tIm¨-{K-kv. \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fn-se eo-Uv \n-e-bnepw I-gn-™ tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏p-I-fn-se bp.-Un.-F-^v. A-\pIq-e \n-e-]m-Sn-epw {]-Xo-£-b¿-∏n-®mWv bp.-Un.-F-^v. ap-t∂m-´p-t]m-hp-∂-Xv. C-S-Xp-˛-h-e-Xp ap-∂-Wn-Iƒ Im-e-ßfm-bn Xp-S-cp-∂ \yq-\-]-£-hn-cp-≤ \n-e]m-Sp-I-fpw P-\-t{Zm-l \-S-]-Sn-I-fpw Db¿-Øn-°m-´p-∂ F-kv.-Un.-]n.-sF. km[m-c-W-°m¿-°p {]-Xo-£ \-¬-Ip-∂p-

\w thm-´p-I-fm-Wv. C-Xv k-º-Øn-\p aq∂m-aq-g-am-Wv. Fw.-]n. ^-≠n¬ G-‰-hp-a[n-Iw Xp-I sN-e-h-gn-® P-\-{]-Xn-\n-[nsb-∂ _-lp-a-Xn-bpw k-º-Øn-\p apX¬-°q-´m-hpw. h¿-°-e, B-‰n-߬, Nnd-bn≥-Io-gv, s\-Sp-a-ßm-Sv, hm-a-\-]p-cw, A-cp-hn-°-c, Im-´m-°-S F-∂o \n-b-a-k`m a-fi-e-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂-Xm-Wv B-‰n-߬ tem-Iv-k-`m a-fi-ew. a-fi-e-]p-\¿-\n¿-W-b-Øn-s‚ `m-Kam-bn Im-´m-°-S \n-b-a-k-`m a-fi-e-Øn-

^-−n-Ã; Kp-P-dm-¯n F.-F.-]n. sN-e-hp-Ip-d-ª {]-Nm-c-W-¯n-\v A-lv-a-Zm-_m-Zv: ^-≠n-s‚ A-]-cym-]v-X-X-aq-ew tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]m-c-º-tcy-X-c-am-b ssi-en-bn¬ {]Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øm≥ Bw B-Zv-an ]m¿-´n (F.F.-]n) H-cp-ßp-∂p. thm-´¿-am-cp-sS ]n-¥p-W-bm¿-Pn-°p∂-Xn-\m-bn sX-cp-hp-\m-S-I-ß-fpƒ-s∏-sS-bp-≈ ]cn-]mSnIƒ B-hn-jv-I-cn-°m-\m-Wv F.-F.-]n-bp-sS \o-°w. h-en-b ]m¿-´n-I-fm-b tIm¨-{K- n-s\-bpw _n.-sP.-]nsb-bpw t]m-se h≥-tXm-Xn¬ ^-≠v e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-W-Øn-se ]-c-º-cm-K-X co-Xn-I-fmb t]m-kv-‰-dp-Iƒ, Sn.-hn, td-Un-tbm, ]-{X ]-c-ky-߃ F∂n-h F.-F.-]n H-gn-hm-°p-I-bm-sW-∂v ]m¿-´n-bp-sS Kp-Pdm-Øn-se I¨-ho-\¿ kp-Jv-tZ-hv ]-t´¬ ]-d-™p. Ip-d™ ^-≠v am-{X-ap-≈X - n-\m¬ h-en-b ]m¿-´n-Is - ft∏m-se A-®-Sn-˛-Zr-iy am-[y-a-ß-fn¬ ]-c-kyw \¬-Im≥ ]m¿-´n-°m-hn-√. U¬-ln, \n-ba - k - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ ]co-£n-®p hn-Pb - n-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bp-≈ C-t‚¨-jn-∏v ]-≤X - n Kp-Pd - m-Øn-epw \-S∏ - m-°m-\m-Wv ]m¿-´n {i-an-°p-∂sX-∂v F.-F.-]n. h-‡m-hv l¿-jn¬ \m-bI - v ]-d™ p.

sI hn tXm-ak - n-sâ ssI-h-iw

`25,000

aÞe -hr-¯m´w

_m-¦v \n-t£-]w

24.-76 e-£w F k-º-Øv

_n-μp Ir-jv-W a-t\m-Pv-Ip-am-¿ Kn-cn-Pm-Ip-am-cn - {]n-b kp-\n¬

≠v. k-a-kv-X ta-J-e-bn-epw F-√m-hn-`mK-Øn-\pw ]-¶m-fn-Ø-ap-≈ tZ-io-b-_Z¬ e-£y-an-´m-Wv F-kv.-Un.-]n.-sF. Xnc-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sp-∂-Xv. 18,341 thm-´n-s‚ `q-cn-]-£-Øn-em-Wv k-º-Øv I-gn-™-X-h-W hn-P-bn-®-Xv. 67.-74 i-X-am-\w t]m-fn-Mv tc-J-s∏-Sp-Ønb Xn-c-s™-Sp-∏n¬ B-sI t]mƒ sN-øs∏-´-Xv 7,23,045 thm-´p-Iƒ. F k-º-Øv 45.-37 i-X-am-\w thm-´v t\-Sn-b-t∏mƒ Pn _m-e-N-{μ-\p t\-Sm-\m-b-Xv 42.-83 i-X-am-

se A-©p ]-©m-b-Øp-Iƒ Iq-´n-t®¿Øpw I-g-°q-´w a-fi-e-Øn-se aq-∂p ]©m-b-Øp-Iƒ H-gn-hm-°n-bp-am-Wv ]-gb Nn-d-bn≥-Io-gv a-fi-ew t]-cp-am-dn B‰n-ß-em-b-Xv. Cu-g-h, ap-kv-enw hn-`m-K-߃-°v {]m[m-\y-ap-≈ a-fi-ew C-S-Xn-s‚ ssI-bnem-sW-¶n-epw G-gv \n-b-a-k-`m a-fi-eß-fn¬ \m-se-Æw \n-e-hn¬ bp.-Un.-F^n-s‚ ssI-bn-em-Wv. B-sI 12,23,358 thm-´¿-am-cm-Wv a-fi-e-Øn-ep-≈-Xv.

ap-Jy-a{- ´n-sb A-dn-bmw,

""a-aX - m ap-JÀ-Pn-bt- Ã'' \yq-U¬-ln: ]-›n-a-_w-Kmƒ ap-Jy-a{¥n a-a-Xm _m-\¿-Pn C-¥y≥ cm{„o-b-Øn¬ {]-kn-≤-bm-Wv. F∂m¬, kz-¥w kw-ÿm-\-am-b _w-Km-fn-se ]-e {Km-a-Øn-epw ZoZn A-]-cn-Nn-X-bm-Wv. sIm¬-°Ø-bn¬ \n-∂p ]-Sn-™m-tdm-´v 350 In-tem-ao-‰¿ k-©-cn-®m¬ Pn-enMv si-d-Mv F-∂ _w-Km-fn {Km-aØn-se-Ømw. ]p-cp-en-b Pn-√-bn-se tJm¿-s_-d a-ebn¬ 2100 A-Sn D-b-c-Øn¬ ÿnXn-sN-øp-∂ Cu {Km-a-Øn¬ ]lm-Un-bm-kv, a-Pn-kv, ap-dm-kv F∂o t{Km-{X-h¿-K-°m-cm-Wv Xm-akn-°p-∂-Xv. ]p-dw-tem-I-hp-am-bn bm-sXm-cp-hn-[ _-‘-hp-an-√m-sX A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ H-∂pan-√m-sX Im-ew I-gn-®p-Iq-´p-I-bmWn-h¿. X-߃ G-Xp tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-em-sW-t∂m X-ß-fpsS ap-Jy-a-{¥n B-cm-sW-t∂m Ch¿-°-dn-bn-√. 2011¬ \-S-∂ A-kwªn Xn-c-s™-Sp-∏pw C-h¿ A-dn™n-´n-√. ap-Jy-a-{¥n-sb-°p-dn-®p tNm-Zn-®-t∏mƒ "B kv-{Xo-sb' ]-‰n tI-´n-´p-

s≠-∂v A-h-cn¬ H-cmƒ ]-d-™p. a-s‰m-cmƒ "a-a-Xm ap-J¿-Pn' F-∂t√ t]-sc-∂v Hm¿-sØ-Sp-Øp.]p-cp-en-b-bn¬ \n-∂p c-≠p-X-h-W Fw.-]n-bm-b t^m¿-th-Uv tªm°n-s‚ {]-Xn-\n-[n \-c-lm-cn a-lmtXm-sb-tbm ap≥ ap-Jy-a-{¥n _p≤-tZ-hv `-´m-Nm-cy-sb-tbm H-∂pw C-h¿-°v tI-´p-tIƒ-hn-t]m-ep-an√. Cu a-fi-e-Øn-se C-t∏m-gsØ ÿm-\m¿-Yn-bm-cm-sW-∂p tNm-Zn-®-t∏mƒ {Km-ao-W¿ ]-c-kv]-cw t\m-°p-I-bm-bn-cp-∂p.Cu {Km-a-Øn¬ k¿-°m¿ kw-hn-[m\-sa-Øn-sb-∂p ]-d-bm-\p-≈ GI A-S-bm-fw H-cp Np-h-cn-sem-´n-® t]m-fn-tbm \n¿-am¿-P-\ ]-cn-]mSn-bp-sS ]-c-kyw am-{X-am-Wv. a-aXm _m-\¿-Pn-bp-sS t^m-t´mtbm-Sp Iq-Sn-b t]m-kv-‰-dm-sW-¶nepw t^m-t´m B-cp-tS-Xm-sW-∂ tNm-Zy-Øn-\v F-√m-h-cpw ssI-ae¿-Øn. 50 h-b- p {]m-bw tXm∂n-°p-∂ `o¿-Z≥ ]-lm-Un-b tNm-Zn-°p-∂-Xv C-h-cm-cm-sW-∂v R-߃-s°-ß-s\ A-dn-bp-sa∂m-Wv.-

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv-k-`m-a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn {]-^. sI hn tXm-a-kn-s‚ ssI-h-iw ]-W-am-bn D-≈-Xv 25,000 cq-]-bpw _m-¶v \n-t£-]w 24.-76 e-£w cq-]-bpw. \m-a-\n¿-tZi ]-{Xn-I-bv-s°m-∏w k-a¿-∏n-® kz-Øp-hn-h-c-Øn-em-Wv C-°mcyw hy-‡-am-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. `m-cy sj¿-fn-bp-sS ssI-h-iw ]-Wam-bn D-f-f-Xv 2,500 cq-] am-{Xw. I-S-_m[y-X-Iƒ I-gn-™v c-≠p-t]¿-°p-am-bn 1.-18 tIm-Sn cq-]-bp-sS B-kv-Xn-bm-Wp≈-sX-∂pw kz-Øp hn-h-c-Øn¬ ]-dbp-∂p. C-Xn¬ 34.-69 e-£w cq-]-bp-sS B-kv-Xn sI hn tXm-a-kn-s‚ t]-cn-epw 83.-83 e-£w cq-]-bp-sS B-kv-Xn `m-cybp-sS t]-cn-ep-am-Wv. sI hn tXm-a-kn\v _m-¶v \n-t£-]w Iq-Sm-sX 9.-13e£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ tlm-≠ kn‰n Im-dp-ap-≠v. kz¿-Ww H-∂p-an-√. Im¿ hm-bv-]-bn\-Øn¬ 1.-95 e-£w cq-]-bp-sS _m-[yX-bp-≠v. tXm-a-kn-s‚ `m-cy-bp-sS t]-cn¬ 18.-40 e-£w cq-]-bp-≠v. C-Xp Iq-Sm-sX 7.-27 e-£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ a-lo-{μ tem-Uv-InMv F-∂ hm-l-\-hpw 2.-84 e-£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ 100 {Kmw kz¿Wm-`-c-ß-fp-ap-≠v. Iq-Sm-sX I-W-b-∂q¿ Xm-eq-°n¬ sh-Æ-e-bn¬ 51.-30 e-£w cq] hn-e-a-Xn-°p-∂ c-≠p ÿ-e-ap-≠v. C-Xv b-Ym-{I-aw 1328.-63 N-Xpc-{i-b-Sn hn-kv-Xo¿-W-hpw 2395.-88 h-cpw. B-Zy tπm-´n-\v 18.-30 e£w cq-]-bpw c-≠m-a-sØ tπm-´n-\v 33 e-£w cq-]-bp-am-Wv a-Xn-∏v hn-]-Wn hn-e. Im¿ hm-bv-]-bn-\-Øn¬ `m-cy-°v 2.-82 e-£w cq-]-bpsS _m-[y-X-bm-Wp-≈-Xv. sI hn tXm-a-kn-\pw `m-cy-°p-am-bn \nt£-]-Øn¬ \n-∂m-bn 50,000 cq-] ho-Xw ]-en-i-bm-bpw e-`n-®n-´ps≠-∂p kz-Øp hn-h-c-Øn¬ ]-d-bp-∂p.-

\n-Ir-ã-Po-hn-sb-¶ ]-Zw tIm¬-{K-Êp-Im-c-\n \n-¶v D-−m-hm³ ]m-Sn-Ã: D-½³-Nm-−n Xr-iq¿: \n-Ir-„ Po-hn-sb-∂ ]-Zw tIm¨-{K- p-Im-c-\n¬ \n-∂v D≠m-hm≥ ]m-Sn-s√-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p. Xr-iqcn¬ bp.-Un.-F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-a¿-i-\-ß-sf k-ln-jv-Wp-X-sIm≠m-Wp t\-cn-tS-≠-Xv. A-k-ln-jv-Wp-X-tbm-sS-bp-≈ hm-°pw {]hr-Øn-bpw aq-e-am-Wv kn.-]n.-Fw. P-\-ß-fn¬ \n-∂v H-‰-s∏-´-Xv. tIm¨-{K- n-\v B ÿn-Xn D-≠m-h-cp-Xv. ]m¿-´n-sb hn-a¿-in-°m≥ a-‰p-≈h - ¿-°v A-hI - m-ia - p-≠v. F-Xn-cmfn-Iƒ cm-jv-{So-b e-£yw h-®m-Wv hn-a¿-in-°p-∂-Xv. F-∂m¬ a-‰p≈-hc - p-sS kvt- \-lt- Øm-sS-bp-≈ hn-a¿-i\ - w i-‡n-]I - c - pw. sIm-ebm-fn ]m¿-´n-bm-Wp X-ßs - f-∂v kn.-]n.-Fw. P-\ß - s - f ho-≠pw t_m[y-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-Ib - m-sW-∂pw Cu ssi-en aq-ew C-h¿ k-aq-lØn¬ \n-∂v H-‰s - ∏-´n-cn-°p-∂p-sh-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Sn ]n h-[-Øn-\p ti-jw s]-cn-™-\-Øv ho-≠pw A-h¿ sIm-e-]m-XIw Xp-S¿-∂p. Cu kw-`h - s - Ø Ip-dn-®v kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xzw C-tXh-sc {]-Xn-Ic - n-°m≥ X-øm-dm-bn-s√-∂pw D-Ω≥-Nm-≠n ]-d™ p.

Øm-\mÀ-Yn \nÀ-Wb - ¯ - n A-kzm-ck - y-§f- n-à Xn-c-°n-´v Xn-c-s™-Sp-∏p {]-h¿-Ø-\-ß-fnte-°v C-d-ßm-\n-cn-s° A-Xn-cm-hn-se-bmbn-cp-∂p ap-kv-enw-eo-Kv A-Jn-te-¥ym J-Pm©n-bpw kw-ÿm-\ hy-h-km-ba-{¥n-bp-amb ]n sI Ip-™m-en-°p-´n-bp-sS a-e-∏p-dw Im-cm-tØm-s´ ho-´n-se-Øn-b-Xv. Cu Xn-cs™-Sp-∏n-se B-Zy- A-`n-ap-J-am-sW-∂ apJ-hp-c-tbm-sS k-a-Im-en-I cm-{„o-b-sØ°pdn®v A-t±-lw hmNm-e-\mbn. ]n sI Ip-™m-en-°p-´n / k-ao¿ I-√m-bn Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bp.-Un.-F-^n-s‚- km-[y-X-? bp.-Un.-F-^n-\v A-\p-Iq-e-am-b km-[y-X-I-fmWv C-t∏m-gp-≈-Xv. C-Ø-h-W `-c-W-hn-cp-≤ hn-Imc-Øn-s‚ X-cn-ºp-t]m-ep-an-√. cm-Py-Øp hn-e-°-b‰-hpw s]-t{Smƒ, Uo-k¬, Kym-kv hn-e-h¿-[-\-hpw D-s≠-∂ bm-Ym¿-Yyw \n-e-\n¬-°p-tºmƒ X-s∂ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ I-gn-bm-hp-∂-sX-√mw sN-øp∂p-sh-∂ tXm-∂¬ P-\-߃-°p-≠v. h-f¿-®-bp-sS H-cp bp.-Un.-F-^v. tam-U¬ X-s∂ kr-„n-°-s∏-´n´p-≠v. F-√m-Øn-ep-ap-]-cn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠nbp-sS am-\p-jn-I ap-Jw P-\-Øn-\p a-Xn-∏p-f-hm-°p∂-Xm-Wv. hn-hm-Z-߃ bp.-Un.-F-^n-\p £o-Wat√?

Im-cy-an-√m-Ø hn-hm-Z-ß-fm-Wv F-t∏m-gpw D-bcp-∂-Xv. H-cp Zn-h-k-sØ hm¿-Ø am-{X-am-Wn-Xv. CXp P-\-Øn-\pw a-\- n-em-bn-Øp-S-ßn-bn-´p-≠v.

\ne-]mSv

Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Jym-]n-°p-∂-Xn-\p ap-ºp-≠mbn-cp-∂ F¬.-Un.-F-^v. A-\p-Iq-e a-\x-ÿn-Xn amdn-sb-∂m-tWm? F¬.-Un.-F-^n-s‚ ÿm\m¿-Yn \n¿-W-b-Øn\p ap-ºp-X-s∂ bp.-Un.-F-^n-\p km-[y-X-I-fp-≠mbn-cp-∂p. B-Zy-sØ ]T-\ dn-t]m¿-´p-I-fn-sem-s° C-Xp hy-‡-hp-am-bn-cp-∂-Xm-W-t√m. `-c-W-t\-´w X-s∂-bm-Wv bp.-Un.-F-^n-\v A-\p-Iq-e L-S-Iw. ]p-Xn-b sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-Iƒ sIm-≠p-h-∂-XS-°w km-[m-c-W P-\-ß-fp-sS t£-aw ap≥-\n¿Øn \-S-Øp-∂ {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv bp.-Un.-F-^nt‚-Xv. hy-h-km-b h-Ip-∏n¬ ]p-Xn-b \-b-hpw tamU-epw tI-c-fw kr-„n-®p. G-‰-hpw \-√ sF.-Sn-bpw Sq-dn-k-hpw tI-c-f-Øn-te-Xm-Wv. hn-Zym-`ym-k-˛-Btcm-Ky ta-J-e-I-fn-epw ap-t∂-‰-ap-≠m-°n-b-Xm-bn tZ-io-b am-[y-a-ß-f-S-°w hn-e-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-b-Øn-se ]m-fn-®-I-fm-tWm F¬.-Un.-F-^v. ]n-t∂m-´p-t]m-hm-\n-S-bm-°n-b-Xv? cm-{„o-b-I-£n-Iƒ ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-I-sf Xs∂ \n¿-Ø-Ww. ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bw sIm-≠mWv F¬.-Un.-F-^v. ]n-d-tIm-´p-t]m-b-sX-∂ A-`n{]m-bw X-\n-°n-√. a-e-∏p-d-sØ C-S-Xp ÿm-\m¿-Yn-Iƒ Zp¿-_-ecm-sW-∂v B-tcm-]-W-ap-≠-t√m?

-aq-∂mw ko-‰v B-h-iy-s∏-´n-´n-√ - A-Sp-Ø cm-Py-k-`m ko-‰v eo-Kn-\v - -an-I-® hn-P-bw t\-Spw C A-l-Ω-Zn-s‚ ÿm-\m¿-Yn-Xz-sØ-°p-dn-®v Db¿-∂ A-kzm-c-ky-߃? C-t∏m-g-sØ tZ-io-b km-l-N-cy-Øn¬ C Al-Ω-Zn-s‚ km-\n-[yw A-\n-hm-cy-am-Wv. A-t±-lØn-s‚ hy-‡n-Xz-hpw ]-cn-N-b-hpw cm-{„-X-{¥⁄-X-bpw a-‰m¿-°pw A-h-Im-i-s∏-Sm-\m-hn-√. ]m¿-e-sa‚n-te-°v B-sc-¶n-epw t]m-bm¬ t]m-cm.

A-Xp P-\-ß-fm-Wv hn-e-bn-cp-tØ-≠-Xv. A-hcp-sS ]m¿-´n \n¿-Øn-b ÿm-\m¿-Yn-I-f-t√? i-‡sc-Ø-s∂-bm-Wv \n¿-Øn-bn-´p-≠m-hp-I. Hm-tcm-cpØ¿-°pw C-Xn-s\ ]-e-Xm-bn hym-Jym-\n-°mw. As√-¶n-epw a-e-∏p-d-Øpw s]m-∂m-\n-bn-epw C-S-Xn\v H-´pw P-b-km-[y-X-bn-√. eo-Kn-\p I-gn-™ X-hW-tØ-°mƒ h-en-b hn-P-bw D-≠m-hpw.

]n hn A-–p¬ h-lm-_v ÿm-\m¿-Yn-Xz-Øn-\mbn cw-K-Øp-h-∂p-sh-∂ hm¿-Ø-Iƒ? A-sXm-s° sh-dpw hm¿-Ø-Iƒ am-{X-am-Wv. bm-Ym¿-Yy-hp-am-bn _-‘-an-√. ]m¿-´n-bn¬ bp-hm-°-sf A-h-K-Wn-°p-I-bmsW-∂ ]-cm-Xn-bp-≠-t√m? `m-hn-bn¬ km-[y-am-Ip-∂n-S-sØm-s° bp-h{]m-Xn-\n-[yw D-d-∏p-h-cp-Øpw. \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-epw h-cm-\n-cn-°p-∂ X-t±-i-kz-bw-`-c-W Xn-c-s™-Sp-∏n-ep-sam-s° ap-¥n-b ]-cn-K-W-\ bphm-°ƒ-°p \¬-Ipw. ]m¿-´n-bn-epw bp-hm-°ƒ-°p a-Xn-bm-b {]m-Xn-\n-[yw \¬-Ipw. cm-Py-k-`m ko-‰n-s‚ Im-cy-Øn¬ eo-Kn-\p h-√ D-d-∏pw In-´n-bn-´p-t≠m?

2015¬ H-gn-hp h-cp-∂ B-Zy-sØ cm-Py-k` - m ko‰v eo-Kn-\m-sW-∂p Xo-cp-am-\n-®p-h® - n-cn-°p-Ib - m-Wv. ]m-e-°m-´v ]-cm-P-b-s∏-´m¬ Fw ]n ho-tc-{μIp-am-dn-\pw cm-Py-k-`m ko-‰v hm-Kv-Zm-\-ap-s≠-∂p tIƒ-°p-∂p-≠-t√m? A-Xp-t]m-se-b-√-t√m eo-Kn-s‚ Im-cyw. ]-et∏m-gpw hn-´p-ho-gv-N sN-bv-X-t∏m-sgm-s° e-`n-® D-d∏n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv eo-Kn-\p cm-Py-k-`m ko-‰v e-`n-°p-sa-∂v D-d-∏n-®p-]-d-bp-∂-Xv. aq-∂mw ko-‰v A-h-Im-i-hm-Zw D-t]-£n-t®m? eo-Kv aq-∂mw ko-‰v B-h-iy-s∏-´p-sh-∂-Xv am-[ya-kr-„n am-{X-am-Wv. am-{X-a-√, ko-‰v N¿-®-bv-°p apºv F-ß-s\ aq-∂mw ko-‰v B-h-iy-s∏-Spw? B-hiy-s∏-´n-cp-s∂-¶n¬ In-´p-I X-s∂ sN-øpw. ]p-Xn-b ]m¿-´n-I-fp-sS km-∂n-[yw? C-h-sbm-s° eo-Kn-t\m bp.-Un.-F-^n-t\m £oWw sN-øn-√. P-\w C-h-sc kzo-I-cn-°p-I-bp-an-√. C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ thm-´p-I-tf A-h¿-°p Ip-d-s®¶n-epw tNm¿-Øm-\m-hq. tI-{μ-Øn¬ tIm¨-{K-kv ]n-d-tIm-´p-t]m-hpsa-∂ dn-t]m¿-´p-Iƒ? C-Xp sh-dpw Du-lm-t]m-lw am-{X-am-Wv. cmlp¬ Km-‘n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ bp.-]n.-F. Xs∂ ho-≠pw A-[n-Im-c-Øn-se-Øpw. tam-Un-bp-sS h¿-Ko-b {]-Nm-c-W-߃ C-¥y-bn-se P-\-߃-°v Dƒ-s°m-≈m-\m-hn-√.


18 am¿®v 2014 sNmΔ

I-f¯ - n-\p ]p-d¯ - v „

]-¶y-s\ Xp-W¨ - X - v a-e_ - mÀ sa-eU - o-kv! sI ]n Ip-™n-aq-k

2005

¬ \-S-∂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tem-Iv-k-`m D-]-Xn-c-s™-Sp∏n¬ F-√m I-W-°p-Iq-´-ep-I-fpw sX-‰n-®v C-S-Xp-ap-∂-Wn ÿm-\m¿-Yn ]-∂y≥ c-ho{μ≥ X-I¿-∏≥ hn-P-bw I-c-ÿ-am-°n-bXn-\p ]n-∂n¬ c-k-I-c-am-b I-Y-bp-≠v. ]-∂y≥ I-Æq-cn¬ \n-∂p-≈ C-d-°p-aXn ÿm-\m¿-Yn F-∂-Xm-bn-cp-∂p bp.-Un.F-^n-s‚ {]-[m-\ B-tcm-]-Ww. a-e-_mdn¬ \n-∂p-≈ Cu "tZ-im-S-\-∏-£n'sb Ffp-∏-Øn¬ X-d-]-‰n-°m-\m-hp-sa-∂v bp.-Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn hn F-kv in-h-Ip-am-dpw I-cp-Xn. F-∂m¬, a-e-_m¿ F-Iv-kv-{]-kv cm-hn-se Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv F-Øp-∂-Xv "a-e-_m¿ sa-e-Uo-kv' F-∂ {Kq-∏n-s‚ Km\-ta-f-bp-am-bn-´m-sW-∂v A-h¿ Hm¿-ØtX-bn-√. thm-´¿-am-cpƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cpsS a-\w-I-h-cp-∂-Xm-bn-cp-∂p a-e-_m¿ sae-Uo-kn-s‚ B-bn-c-tØm-fw a-e-bm-fw ]m´p-Iƒ. lr-Z-b-k-c- n-se {]-W-b-]p-jv-]-ta.-..-.-.-, B-bn-cw ]m-Z-k-c-߃ In-ep-ßn.-.-.-, Cu-iz-c-s\m-cn-°¬ hn-cp-∂n-\p-t]m-bn.-.-.-, C-√n-ap-fw Im-Sp-I-fn¬.-.-.-, a-[p-cn-°pw Hm¿a-I-tf.-.-. Xp-S-ßn-b Kr-lm-Xp-c-Xz-ap-W¿-

Øp-∂ Km-\-ß-fm-Wv I-Wn-bm-]p-cw-h-scbp-≈ bm-{X-bn¬ A-h¿ B-e-]n-°p-I. Iu-Xp-I-ap-≈ Cu am-Xr-I-bv-°v H-cn°¬ ]-∂y-\pw a-s‰m-cn-°¬ _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn kn sI ]-fl-\m-`-\pw km£n-bm-bn. Km-\-߃ bm-{X-°m-cp-sS ImXp-Iƒ-°pw a-\- n-\pw D-t∑-j-am-b-tXmsS a-e-_m-dp-Im-tcm-Sv Xn-cp-h-\-¥-]p-cØp-Im¿-°p-≈ _-lp-am-\w C-c-´n-®p F∂v {ip-Xn. B _-lp-am-\-Øn-s‚ ]-¶v ]∂y-\pw In-´n. h-ep-∏-s®-dp-∏-an-√m-Ø A-]q¿-h k-lI-c-W-Øn-s‚-bpw ku-lr-Z-Øn-s‚-bpw th-Zn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Cu-Ãn-epw sh-Ãnepw t\m¿-Øn-epw tIm-h-f-Øpw t\-aØpw s\-øm-‰n≥-I-c-bn-epw N-e-\-ß-fp≠m-°n. ]m-d-»m-e \n-b-a-k-`m a-fi-eØn¬ am-{X-ta bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn hn F-kv in-h-Ip-am-dn-\v eo-Uv In-´n-bp-≈q. {]-Nm-c-W-cw-K-sØ ap≥-Xq-°-Øn-s‚ B\p-Iq-eyw thm-´n-epw {]-Xo-£n-® bp.-Un.F-^v. ^-ew h-∂-t∏mƒ sR-´n-t∏m-bn. "Rm≥ A-\y-\-s√-∂p sX-fn-™p' F-∂ H-‰-hm-°n-em-Wv ]-∂y≥ {]-Xn-I-cn-®-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øn-s‚ lr-Z-b-k-c n-se {]-W-b-]p-jv-]-am-bn ]-∂y≥ am-dnb-Xv "a-e-_m¿ sa-e-Uo-kv' sIm-≠m-sW∂v A-dn-bm-hp-∂-h¿-°-dn-bmw.-

Øm-\mÀ-Yn \nÀ-W-b-s¯-s¨m-Ãn kn.-]n.-F-½n A-Xr-]v-Xn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn.-]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn \n¿W-b-Øn¬ Io-gv-L-S-I-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[w cq-£w. A-©p a-fi-e-ß-fn-se ÿm-\m¿Yn \n¿-W-bw kw-_-‘n-®m-Wv Io-gv-L-S-Iß-fn¬ {]-Xn-tj-[w i-‡-am-bn-cn-°p-∂-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´, C-Sp-°n, F-d-Wm-Ip-fw, Nm-e°p-Sn, s]m-∂m-\n a-fi-e-ß-fn-se ÿm\m¿-Yn-I-sf kw-_-‘n-®m-Wv ]m¿-´n Aw-Kß-fn¬ F-Xn¿-∏v. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ kw-L-S-\m-co-Xn-bn¬ \n-∂p hy-Xy-kv-X-am-bn ]-e a-fi-e-ß-fn-epw ]m¿´n-L-S-I-߃ \¬-In-b en-Ãv sh-´n km-ap-Zmbn-I kw-L-S-\-Iƒ B-h-iy-s∏-´-h-sc ÿm\m¿-Yn-I-fm-°n-sb-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. ]e-bn-S-Øpw ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-b-Øn¬ Pn√m I-Ωn-‰n-I-fp-sS A-`n-{]m-bw t]m-epw ]-cnK-Wn-®n-s√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-b-Øn¬ ]m¿-´n kzo-I-cn-®-Xv \yq-\-]£-ß-sf {]o-Wn-∏n-°p-∂ \-b-am-Wv. kn.-]n.F-Ωn-s‚ Cu \yq-\-]-£ {]o-W-\-\-bw

BÀ.-F-kv.-]n. Im-«nb h-©-\ F-s´-¶v ]n-W-dm-bn hy-à-am-¡-Ww: F³ sI t{]-a-N-{µ³ sIm-√w: B¿.-F-kv.-]n. C-S-Xp-ap-∂-Wntbm-Sp Im-Wn-® cm-jv-{So-b-h-©-\ F¥m-sW-∂p ]n-Wd - m-bn hn-Pb - ≥ hy-‡am-°W-sa-∂v F≥ sI t{]-a-N-{μ≥. sIm-√Ø - v {]-kv¢ - ∫ - n¬ hm¿-Øm-kt- Ωf-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-h-K-W-\ k-ln-°m-sX h∂-t∏m-gm-Wp CSXpap-∂-Wn-bn-¬-\n-∂v ]p-dØ - p-h∂ - X - v. B¿.-F-kv.-]n-bp-tSXv A-h-k-c-hm-Zhpw ]m-¿-e-sa‚-dn hym-tam-l-hp-am-sW∂v B-tcm-]n-°p-∂ kn.-]n.-Fw. A-gn-aX - nbp-sS cm-PvR - n-sb-∂p hn-ti-jn-∏n-® P-be-fn-Xb - p-am-bn kw-Jy-ap-≠m-°n-bX - ns‚ [m¿-an-I-X- F-¥msW-∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p. I-gn-™ Zn-hk - w hn F-kv \-SØn-b {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Zpx-J-ap-≠v. F∂m¬, P-\] - £ \n-e] - m-Sp-If - n¬ B¿.F-kv.] - n. hn Fkns\ A-\p-Iq-en-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tIm-hq¿ Ip™p-tam-\pw F F A-ko-kpw cm-Pn-hb - v°m-\m-h-iy-s∏-Sp-∂-h¿ Ip-≠-d-bn-sebpw sIm-√s - Ø-bpw B¿.-Fk - v.] - n. thm´p-sIm-≠p hn-P-bn-® kn.-]n.-Fw. Fw.F¬.-F-am-cp-sS cm-Pn-°p X-øm-dm-tWmsb-∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p.-

]m¿-´n-°p Xn-c-s™-Sp-∏n-epw `m-hn-bn-epw Iq-Sp-X¬ tZm-j-ap-≠m-°p-sa-∂p-am-Wv ]m¿´n-bw-K-߃ I-cp-Xp-∂-Xv. P-b-km-[y-X-bp-≈ ÿm-\m¿-Yn-Iƒ kn.-]n.-FΩn¬ X-s∂-bp-≈-t∏mƒ km-ap-Zm-bn-I kwL-S-\-I-sf-bpw Nn-e X¬-∏-c-I-£n-I-sfbpw Xr-]v-Xn-s∏-Sp-Øm≥ Zp¿-_-e-cm-b ÿm\m¿-Yn-I-sf Xn-c-s™-Sp-∏n-\n-d-°n-b-Xv {]Xn-tj-[m¿-l-am-sW-∂pw ]m¿-´n {]-h¿-ØI¿ ]-d-bp-∂p. am-{X-a-√, B¿.-F-kv.-]n. t]m-ep-≈ C-S-Xp ]m¿´n-°v ko-‰p \n-tj-[n-°p-I-bpw P-\-Xm-Zƒ-˛F-kv t]m-ep-≈ P-\m-[n-]-Xy ]m¿-´n-°v ko‰p \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X-Xv kn.-]n.-F-Ωn-s‚ A-Sn-ÿm-\ {]-am-W-ß-fn¬ \n-∂p-≈ hy-XnN-e-\-am-Wv. C-°m-cy-ß-sf-√mw Pq-Wn¬ B-cw-`n-°p-∂ ]m¿-´n k-tΩ-f-\-ß-fn¬ kwÿm-\-t\-Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc cq-£-hn-a¿-i\-Øn-\v C-S-bm-°p-sa-∂pw ]m¿-´n-bw-K-߃ ]-d-bp-∂p.

A-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿

k-cn-®p. C-h-sc ]n-∂o-Sv bp.-Un.-F-^v. ]n¥m-ßn. C-t∏mƒ ]-©m-b-Øv {]-kn-UIm-k¿-tIm-Uv: _n.-sP.-]n-bp-sS aq∂p ‚m-Wv. Cu Im-c-W-Øn¬ P-K-Zo-jn-s\ ap≥ Pn-√m {]-kn-U‚p-am¿ Ct∏mƒ I-f]m¿-´n-bn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°p-I-bmbn-cpØn-\p ]p-d-Øv. F I-cp-Wm-I-c≥- am-ÿ, ∂p. t\-c-tØ _n.-sP.-]n. hn-´v t{]m-{K-koA-Uz. Fw \m-cm-b-W- `-´v, sI P-K-Zo-jv hv _n.-sP.-]n. cq-]o-I-cn-®-t∏mƒ C-t±-lw F-∂nhcmWv ]m¿-´nt\-Xr-Xz-Øn-s‚ sXP-\-d¬ sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p. ‰m-b \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v k-Po-h ]n-∂o-Sv h-∂ A-Uz. Fw \m-cm-b-W- `cm-{„o-b-Øn-¬ \n-∂p am-dn\n¬-°p-∂-Xv. ´n-s\ I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n2000˛2002 Im-e-b-f-hn¬ Pn-√m {]-knse ]-cm-P-b-sØ Xp-S¿-∂v ]m¿-´n-bn¬ \nU‚m-bn-cp-∂ F I-cp-Wm-I-c≥ am-kv-‰¿, ∂p k-kv-s]-≥Uv -sN-bv-Xp. C-tX-Øp-S¿]m¿-´n kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚m-bn∂v Im-d-Up-° ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bncp-∂ a-Sn-ss° I-Ωm-c-\p-amcp-∂ \m-cm-b-W -`-´n-s‚ `m-cybp-≈ A-`n-{]m-b`n-∂-X-sb bpw Im-k¿-tIm-Uv \n-b-a-kXp-S¿-∂m-Wv cm-Pn-h-®-Xv. P`m a-fi-e-Øn¬ _n.-sP.\-kw-L-Øn-eq-sS-bm-Wv C]n. ÿm-\m¿-Yn-bp-am-bn-cpt±-lw {]-ÿm-\-Øn-te-°p ∂ P-b-e-£v-an F≥ `-´v ]I-S-∂p-h-∂-Xv. F-∂m-¬, ©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v ÿmt\-Xr-Xz-hp-am-bn H-Øp-t]m\-hpw ]m-¿-´n `m-c-hm-ln-XzIm≥ I-gn-bm-Ø-Xn-s\ Xphpw cm-Pn-h-®p. C-t∏m-ƒ kS¿-∂v Xm≥ am-dn-\n¬Po-h cm-{„o-b-Øn¬ -\n-∂p °pIbmsW∂v I-cp-Wm-Iam-dn-\n-¬-°p-∂ C-h¿ ]m¿c≥ am-kv-‰¿ tX-P-kn-t\m-Sv e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ dn]-d-™p. _-em-bn a¬-k-cn-°p-sa-∂p 31 Aw-K Pn-√m I-Ωn-‰n`o-j-Wn ap-g-°n-bn-´p-≠v. bn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ ap≥ tIm-gn-t°m-Sv ta-JAw-Kw I-cp-Wm-I-c≥ amem _n.-sP.-]n. {]-kn-U‚mA-Uz. \m-cm-b-W `´v ÿ am-{X-am-bn-cp-∂p. a-‰pbn-cp-∂ hn c-ho-{μ-\pw C≈-h-scm-s° \m-a-\n¿-tZiw sN-øs∏´-ht∏m-ƒ k-Po-hcm-{„o-b-Øn¬- \n-∂p amcm-bn-cp-∂p. I-iv-ao-cn¬ tZm-U k-Xy-{K-ldn\n¬-°p-I-bm-Wv. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√Øn¬ H cm-P-tKm-]m-en-t\m-sSm-∏w ]-s¶bn¬ \n-∂p-≈ ap-Xn¿∂ t\-Xm-°-sf X-gSp-Øn-cp-∂p. A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ°m-e-Øp bp-∂ \-b-am-Wv kw-ÿm-\ t\-Xr-Xzw t]m-en-kv a¿-±-\-hpw G-‰n-cp-∂p. C-t±-lkzo-I-cn-®p-h-cp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xntc {]-XnsØ ]m¿-´n-bn¬ \n-∂p ]p-I-®p ]p-d-Øptj-[-ap-≈ h-en-sbm-cp hn-`m-Kw ]m-¿-´n-bnNm-Sn-°m≥ H-cp- hn-`m-Kw \-S-Øn-b {i-aamep-≠v. C-h¿ Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ kzo-I-cnWv k-Po-h cm-{„o-b-Øn¬ \n-∂p am-dn°p-∂ \n-e-]m-Sp-Iƒ- ]m¿-´n-°p sh-√p-hn\n¬-°m≥ t{]-cn-∏n-®-Xv. fn-bmhpw. _n.-sP.-]n-bp-sS thm-´p-_m-¶m_n.sP.-]n. Pn-√m {]-kn-U‚m-bncp∂ bn I-W-°m-°-s∏-´n-cp-∂ Ku-U-km-c-k sI P-K-Zo-jpw C-t∏mƒ k-Po-h cm-{„o-bk-ap-Zm-b-Øn-se H-cp -hn-`m-Kw _n.-sP.-]n. Øn¬ \n-∂p am-dn\n¬-°p-I-bm-Wv. t\t\-Xr-Xz-hp-am-bn C-S-™p-\n¬-°p-∂pXr-Xz-hp-am-bp-≈ `n-∂-X-sbØp-S¿-∂v C≠v. `m-jm\yq-\-]-£ thm-´p-I-fn¬ It±-lw {]-kn-U‚ v ÿm-\w cm-Pnhbv-°pÆpw-\-´n-cn-°p-∂ _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿YnI-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ ]-©m-b-Øv Xn-c°v Im-k¿-tImUv, a-t©-iz-cw, Im-™s™-Sp-∏n¬ thm¿-°m-Sn ]-©m-b-Øn¬ ßm-Sv a-fi-e-ß-fn-se ]m¿-´nthm-´p-Iƒ P-K-Zo-jn-s‚ a-Iƒ kp-\n-X- sj-´n _n.-sP.X-s∂ \-„-s∏-Sm-\m-Wv km-[y-X-sb-∂p ]n. ÿm-\m¿Yn-s°-Xntc dn-_-em-bn a¬Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p.-

s]-cp-am-ä-¨-« ew-L-\w: \m-ep ]-{X--§Ä-¡v t\m-«o-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´-Øn-\p hn-cp-≤-am-bn {]h¿-Øn-®-Xn-\v \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-Xncn-°m≥ Im-c-Ww t_m-[n-∏n-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v Pn-√m I-e-Œ¿ _nPp {]-`m-I¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ \mep ]-{X-ÿm-]-\-߃-°v t\m-´o-kv \¬-In. am-[y-aw, P≥-a-`q-an, ho-£-Ww, sa-t{Sm-hm¿-Ø F-∂o ]-{X-ß-fn¬ F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-hm≥ km-[y-X-bp-f-f tUm. s_-∂-‰v F{_-lm-an-s\-°p-dn-®v am¿-®v 13, 14 Xnø-Xn-I-fn¬ h-∂ hm¿-Ø-I-sf Bkv-]-Z-am-°n-bm-Wv Im-c-Ww-Im-Wn°¬ t\m-´o-kv. kn.-]n.-sF. Xn-cp-h\-¥-]p-cw Pn-√m sk-{I-´-dn \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wp \-S-]-Sn. hy-‡n-l-Xy-bpw h-kv-Xp-Xm]-c-a-√m-Ø B-t£-]-ß-fpw s]-cpam-‰-®-´-ew-L-\-am-Wv. H-tc X-c-Øn-ep-≈ hm¿-Ø-Iƒ hy-Xy-kv-X ]-{X-am-[y-a-ß-fn¬ H-cmfp-sS-tbm hy-Xy-kv-X B-fp-sS-tbm ss_-sse-\n¬ H-tc-k-a-bw {]-kn≤o-I-cn-®m¬ s]-bv-Uv \yq-km-bn IW-°m-°m-hp-∂-Xm-sW-∂m-Wp Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ am¿-K-\n¿-tZiw. ta¬-∏-d-™ Im-cy-ß-fp-sS ASn-ÿm-\-Øn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ Xn-cs™-Sp-∏v \n-co-£-I-s‚ A-`n-{]mbw tX-Sn-bn-cp-∂p. \n-co-£-I-s‚ \n¿-tZ-i-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-\mWp hn-i-Zo-I-c-Ww B-h-iy-s∏-´-Xv.

B¿.-F-kv.-]n. thm-´v t\-Sn sIm-√-Øp \n-∂v P-bn-® ]n sI Kp-cp-Zm-k-\pw Ip-≠-d-bn¬ \n-∂p P-bn-® Fw F t_-_nbpw cm-Pn-h-®m¬ B¿.-F-kv.-]n. Fw.-F¬.-F-am-cpw cm-Pnsb-°p-dn-®v B-tem-Nn-°mw. cm-{„o-b a-cym-Z-sb-°p-dn-®v ]d-bm≥ kn.-]n.-F-Ωn-\v A-h-Im-i-an-√. C-S-Xp-ap-∂-Wn-bn¬ \n-c-¥-c-am-bp-≠m-b {]-bm-k-߃ h-ep-Xm-Wv. ap-t∂m-´p t]m-hm≥ I-gn-bm-Ø \n-e h-∂-t∏m-gm-Wv ap-∂-Wn hn-Sm≥ B¿.-F-kv.-]n. H-‰-s°-´m-bn Xo-cp-am-\w F-Sp-Ø-Xv.-

\n¿-a-e ko-Xm-cm-a≥_n.-sP.-]n. tZ-io-b h-‡m-hv -

tIm¨-{K-kv {]-Xn-]-£-Øn-cn-°m≥ Xøm-dm-bn-°-gn-s™-∂m-Wv ]n kn Nmt°m-bp-sS I-gn-™-Zn-h-k-sØ {]-kvXm-h-\ kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. tXm¬-°ptºmƒ ]-d-bm-\p-≈ Im-c-W-߃ Ah¿ I-s≠-Øn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. tXm¬-hn-bp-sS DØ-c-hm-Zn-Ø-Øn¬ \n-∂v tkm-Wn-sb-bpw cm-lp-en-s\bpw c-£n-°m-\m-Wp {]-[m-\-a-{¥n-sb _-en-bm-Sm-°p-∂Xv. A-Xp-sIm-≠m-Wv {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS au-\-sØ Nmt°m Ip-‰-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ K-Xm-K-X-a-{¥n

{]-I-S-\-]-{Xn-I-t]m-epw C-d-°m≥ ]-‰mØ-h-cm-Wv iq-\y-X-bn-se aq-∂mw-ap-∂Wn-sb-°p-dn-®p kw-km-cn-°p-∂-Xv. bp.]n.-F-bpw F≥.-Un.-F.-bpw X-Ωn-em-Wp t]m-cm-´w \-S-°p-∂-Xv. On-∂-`n-∂-am-bn In-S-°p-∂ aq-∂mw ap-∂-Wn-°p a-tX-X-cXzw Du-´n-bp-d-∏n-°m≥ I-gn-bn-√. a-Xm-‘-X aq-Øv H-cp a-Xhn-`m-K-sØ hw-io-b-am-bn C-√m-Xm-°n-b _n.-sP.-]n. \n-e]m-Sp-Iƒ-s°-Xntc-bp-≈ hn-[n-sb-gp-Øq-Iq-Sn-bm-hpw Cu Xn-c-s™-Sp-∏v.-

sN-¶n-¯-e-bpw ap-Ã-¸-Ån-bpw Xm-a-c-tÈ-cn _n-j-¸p-am-bn Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n Xm-a-c-t»-cn: B-`y-¥-c-a-{¥n c-taiv sN-∂n-Ø-e-bpw tI-{μ B-`y-¥c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ\pw Xm-a-c-t»-cn _n-j-∏p-am-bn IqSn-°m-gv-N \-S-Øn. Xr-iq-cn¬ bp.Un.-F-^.-v I¨-h≥-j-\n¬ ]-s¶-SpØ-ti-jw h-b-\m-´n-te-°p-≈ bm{X-bn-em-Wv sN-∂n-Ø-e _n-j-∏ns\ k-μ¿-in-®-Xv. cm-hn-se h-S-I-c, tIm-gn-t°m-Sv ÿm-\m¿-Yn-I-fm-b ap-√-∏-≈n-bpw Fw sI cm-L-h-\pw _n-j-∏n-s\ A-c-a-\-bn-se-Øn kμ¿-in-®n-cp-∂p. C-Xn-\p-ti-j-am-Wv D-®-bv-°v 2.-50tXm-sS B-`y-¥-c-a{¥n _n-j-∏n-s\ Im-Wm≥ F-Ønb-Xv. Iq-Sn-°m-gv-N A-c-a-Wn-°q-dn-e[n-Iw \o-≠p. h-b-\m-´n-te-°p t]mhp-∂-Xn-\n-sS-bp-≈ ku-lr-Z kμ¿-i-\-am-sW-∂pw Xn-c-s™-Sp-∏pIm-cy-߃ kw-km-cn-®n-s√-∂pw a{¥n ]-d-™p. bp.-Un.-F-^v. F-∂pw F-√m a-X-hn-`m-K-ß-tfm-Spw Xp-ey _-‘-am-Wp Im-Wn-°p-∂-Xv. A-hcp-sS Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n°pw. F-√m a-X-ta-e-[y-£-∑m-scbpw t]m-bn Im-Wpw, thm-´v A-`y¿Yn-°p-I-bpw sN-øpw. I¿-j-I-cp-sSbpw a-e-tbm-c P-\-X-bp-sS-bpw Imcy-Øn¬ k¿-°m¿ ]q¿-W kw-c£-Ww \¬-Ip-sa-∂pw a-{¥n Iq-´nt®¿-Øp. cq-]-X bp.-Un.-F-^n-\p ]n-¥p-W {]-Jym-]n-t®m F-∂ am[y-a {]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-ZyØn¬-\n-∂v a-{¥n H-gn-™p-am-dn. aq∂-c-tbm-sS c-ta-iv sN-∂n-Ø-e hb-\m-´n-te-°p t]m-bn. cm-hn-se _n-j-∏n-s\ I-≠ ap-√-

A-\-´v-]pÀ km-ln-_n F-kv.-F.-Un. tbm-Kw; _m-Z-en-s\-Xn-tc \-S-]-Sn th-W-sa-¶v tIm¬-{K-kv N-fio-K-Uv: kn-Jp-Im-cp-sS B-cm-[-\m-tI-{μ-am-b A-\-¥v-]p¿ km-ln-_n¬ cm-{„o-b k-tΩ-f-\w \-S-Øn Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´w ew-Ln-® ]-©m-_v ap-Jy-a{- ¥n {]-Im-iv kn-Mv _m-Z¬, D-]ap-Jy-a{- ¥n kp-Jv_ - o¿ kn-Mv _m-Z¬ F-∂n-h¿s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v tIm¨-{Kkv Xn-cs - ™-Sp-∏v I-Ωo-jt- \m-Sm-hi - y-s∏-´p. a-X-]-c-am-b ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-∂ A-\-¥v-]p¿ km-ln-_n¬ C-Øc - Ø - n¬ cm-{„o-b k-tΩ-f\ - ߃ \-SØ - c - p-sX-∂v F-√m cm-{„o-b∏ - m¿-´n-Iƒ°pw Xn-cs - ™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ \n¿-tZ-iw \¬-Inbn-cp-∂p. F-∂m¬, in-tcm-aW - n Kp-cp-Zzm-c {]-_‘Iv I-Ωn-‰n A-\p-hZ- n-® ÿ-eØ - v in-tcm-aW - n A-Im-en-Z-fn-s‚ (F-kv.-F.-Un.-) hm¿-jn-I cm{„o-bk - t- Ω-f\ - w \-SØ - m-dp-≠v. CXphgn ap-Jya-{¥n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ thm-´¿-am-sc B-I¿jn-°p-∂X - n-\m-bn cm-{„o-b{- ]-kw-Kw \-SØ - p-Ibm-sW-∂v tIm¨-{K-kv B-tcm-]n-°p-∂p. a-XØ - n-s‚ t]-cp ]-d™ v a-Xÿ m-]\ - ß - s - f Zp-cp]-tbm-K-s∏-Sp-Øn thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-®-Xn\v _m-Ze - n-\pw kp-Jv_ - o-dn-\pw F-Xn-tc i-‡a - mb \n-ba - \ - S- ] - S- n kzo-Ic - n-°W - s - a-∂m-Wv ]-©m_v tIm¨-{K- n-s‚ B-hi - yw.

""

F F A-ko-kv

B¿.-F-kv.-]n. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn

""

_n.-sP.-]n¡p th--n Po-hn-X-ap-gn-ªph¨ aq-¶p ap³ Pn-Ãm {]-kn-Uâp-amÀ

„

5

kozhikode

B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e Xm-a-c-t»-cn _n-j-∏v lu-kn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-am-bn kw-km-cn-°p-∂p e-tbm-c Ip-Sn-tb-‰ ta-J-e-bn¬ ∏-≈n cm-a-N-{μ-\pw Fw sI cm-L-htIm¨-{K- p-am-bn D-≠m-bn-cp-∂ \pw I¿-j-I thm-´p-Iƒ bp.-Un.-FsX-‰n-≤m-c-W am-dn-bn-´p-s≠-∂v ^n-\p-X-s∂ e-`n-°p-sa-∂p hy-‡ÿm-\m¿-Yn-Iƒ ]-d-™p. k¿am-°n. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n°m¿ F-Sp-°p-∂ A-¥n-a-hn-⁄mt∑¬ cq-]-X-bv-°pw a-e-tbm-c P-\]-\w-sIm-≠v P-\-ß-fp-sS {]-iv-\X-bv-°p-ap-≈ A-Xr-]v-Xn C-√m-Xm߃-°p ]-cn-lm-c-ap-≠m-h-W-sa°m-\m-Wv C-h¿ _n-j-∏v sd-ao-Pn∂pw Hm-tcm I¿-j-I-\pw A-h-s‚ tbm-kv C-©-\m-\n-bp-am-bn Iq-Sn]u-c-t_m-[-a-\p-k-cn-®v thm-´p sN°m-gv-N \-S-Øn-b-Xv. Iq-Sn-°m-gv-N 15 øp-sa-∂pw cq-]-X Nm≥-k-e¿ ^m. an-\p-‰v \o-≠p-\n-∂p. I-kv-Xq-cn-cwF-{_-lmw Im-hn¬-]p-c-bn-Sw am-[yK≥ dn-t]m¿-´v hn-j-b-Øn¬ C-h-cpa-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp ]-d-™p. ÿmsS N¿-®-bv-°n-S-bn¬ ap-Jy-a-{¥n \m¿-Yn-Iƒ-s°m-∏w hn Fw D-a¿ _n-j-∏p-am-bn t^m-Wn¬ _-‘Fw.-F¬.-F-bpw _n-j-∏v lu-kns∏-´p. I¿-j-I-cp-sS B-i-¶ _n-jse-Øn-bn-cp-∂p.∏v ap-Jy-a-{¥n-sb-bpw A-dn-bn-®p. a-

a-\-Êm-£n-thm-«v sN-¿-W-sa-¶v e-¯o³ k-`-bp-sS C-S-b-te-J-\w ]p-cp-jm-[n-]-Xy tI-c-f-Øn-se s]¨-{]m-Xn-\n-[yw sd-\n sF-en≥

A-ßs- \ ]-cº - c- m-KX - ]m¿-´n-Iƒ ap-X¬ tI-cf-sØ am-‰n-a-dn-°m≥ C-d-ßn-∏p-d-s∏-´n-cn-°p∂ \yq-P-\-td-j≥ ]m¿-´n-Iƒ h-sc A-h-cp-sS ÿm-\m¿-Yn \n¿-Wb - w \-SØ - n-°g- n-™p. C-Xnse s]¨-{]m-Xn-\n-[yw H-∂p t\m-°p-I. A-XmWv ]p-cp-jm-[n-]-Xy tI-c-f-Øn¬ Ip-Spw-_-{iobn-se A-®m-dpw N-h-dp-tIm-c-epw am-{X-am-Wp kv-{Xo-im-‡o-I-c-Ww F-∂p I-cp-Xp-∂ \m´n¬ C-t∏m-gp-≈ {]m-Xn-\n-[yw. A-]m-cw X-s∂!

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-\- m-£n-°\p-k-cn®v thm-´v sN-ø-Wsa∂m-h-iy-s∏´v eØo≥ I-tØm-en-°m-k-`-bp-sS C-S-bte-J-\w C-∂-se ]-≈n-I-fn¬ hm-bn®p. G-sX-¶n-ep-sam-cp cm-jv-{So-b-∏m¿´n-t°m hy-‡n-t°m thm-´v sN-ø-W-sa∂p k-` ]-d-bn-√. t£-a-cm-{„-Øn-te°p \-bn-t°-≠ `-c-Wm-[n-Im-cn-I-ƒ kp-Ir-X-k-º-∂-am-b Po-hn-X-Øn-s‚ D-S-a-I-fm-h-Ww. A-ß-s\-bp-≈-h-sc I-s≠-Øm-\p-≈ A-h-k-c-am-Wv s]mXp-Xn-c-s™-Sp-∏v. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ k-Xyw, \o-Xn, kmtlm-Z-cyw, k-a-`m-h-\, k-ln-jv-Wp-X F-√m-ap-≈-h-cm-h-Ww. A-gn-a-Xn-bp-sS I-d ]p-c-fm-Ø-h-cpw am-\p-jn-I-˛-[m¿-anI aq-ey-ß-fn¬ A-Sn-bp-d-® hn-izm-k-ap≈-h-cp-am-h-Ww. a-tX-X-c aq-ey-߃ kw-c-£n-®p \o-Xn D-d-∏m-°n cm-Py-

sØ k-a-{K ]p-tcm-K-Xn-bn-te-°p \-bn°-Ww. \yq-\-]-£-ß-sf-bpw Zp¿-_-e hn-`m-K-sØ-bpw ]-cn-c-£n-®v A-h-Imi-߃ kw-c-£n-°-Ww. e-Øo≥ kap-Zm-b-Øn-s‚ A-h-i-X-Iƒ ]-cn-l-cn®v A-h-Im-i-߃ t\-Sn-sb-Sp-°m-\pw A¿-l-am-b {]m-[m-\yw \¬-Ip-∂-Xns\m-∏w tZ-io-b Xm-¬-∏-cy-߃-°pw ÿm-bn-bm-b `-c-W-kw-hn-[m-\-Øns‚ cq-]o-I-c-W-Øn-\pw ap≥-Xq-°w sIm-Sp-°-W-sa-∂pw C-S-b-te-J-\-Øn¬ k-`m sa-{Xm-t∏m-eo-Ø Fw kq-sk]m-Iyw B-lzm-\w sN-bv-Xp. Z-en-Xv {In-kv-Xym-\n-Iƒ-°pw kw-h-c-Ww \n-tj-[n-°-s∏-´-h¿-°pw A¿-l-am-b A-h-Im-i-߃ ho-s≠-Sp-Øp \¬-Ip∂-h-cm-h-Ww P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ. Xo-ctZ-i-sØ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-iv-\-ß-ƒ-°p im-iz-X-am-b ]-cn-lmcw I-s≠-Ø-Ww. ]-›n-a-L-´-Øn¬ B-i-¶-tbm-sS Po-hn-°p-∂ Ir-jn-°mcp-sS kw-c-£-Ww D-d-∏p-h-cp-Ø-Ww. eØo≥ k-ap-Zm-b-Øn-\p e-`n-t°-≠ Ah-Im-i-ß-fp-sS-bpw \n-c-¥-c-am-b A-hK-W-\-bp-sS-bpw ]-›m-Ø-e-Øn¬ \n∂p th-Ww Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cnSm≥. A-h-Im-i-]-{Xn-I-bn-se B-h-iy߃ ÿm\m¿YnIsf t_m-[y-s∏-SpØn D-d-∏p-Iƒ t\-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw C-S-b-te-J-\-Øn¬ hy-‡-am-°p-∂p.


kozhikode

1189 ao\w 4

1435 P. AĬ 16

18 am¿®v 2014 sNmΔ

sXe-¦m-\bpw tIm¬-{K-Êpw

sX

-e-¶m-\-bp-sS ]n-∂m-°m-h-ÿ I-W-°nse-Sp-Øv A-Xv {]-tXy-I kw-ÿm-\-ambn {]-Jym-]n-°-W-sa-∂pw {]-tZ-i-Øn-s‚ hn-I-k-\Øn-\m-bn {]-tXy-I ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°-W-sa-∂p-ap≈ B-h-iy-Øn-\v Zo¿-L-Im-e-sØ ]-g-°-ap-≠v. ]t£, B-{‘m kw-ÿm-\w hn-`-Pn-®v sX-e-¶m-\ cq]o-I-cn-°m-\p-≈ _n-√v 15mw ]m¿-e-sa‚n-s‚ A-hkm-\ \m-fp-I-fn-em-Wv tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ bp.]n.F. `-c-W-Iq-Sw ]m¿-e-sa‚n¬ A-h-X-cn-∏n®-Xv. A-Xv ]m-km-°p-∂ th-f-bn¬ ]m¿-e-sa‚ v Ct∂-h-sc I-≠n-´n-√m-Ø-hn-[w lo-\-hpw {]-tIm-]-\]-c-hp-am-b cw-K-߃-°p km-£yw-h-ln-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ko-am-{‘-bn-se P-\-ß-fp-sS-bpw {]-tZ-i-sØ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-Øn-s‚-bpw I-\-Ø F-Xn¿-∏pI-sf A-h-K-Wn-®m-Wv `-c-W-t\-Xr-Xzw kw-ÿm-\ hn-`-P-\-Øn-\p Xo-cp-am-\n-®-Xv. sX-e-¶m-\-bn-se N{μ-ti-J¿ dm-hp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ sX-e-¶m-\ cm-{„ k-an-Xn tIm¨-{K- n-s‚ `m-K-am-hp-sa-∂pw Xnc-s™-Sp-∏n¬ A-Xp-h-gn h≥ t\-´w sIm-øm-sa-∂p-ap≈ I-W-°p-Iq-´-en-em-bn-cp-∂p tIm¨-{K-kv t\-XrXzw. F-∂m¬, ]p-Xn-b kw-ÿm-\ cq-]o-I-c-W-Øn\p-≈ \n-b-a-]-c-am-b \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-btXm-sS sX-e-¶m-\ cm-{„ k-an-Xn \n-e-]m-Sv am-‰n-bn-cn°p-I-bm-Wv. t\-c-tØ tIm¨-{K- n¬ e-bn-°m-sa∂v hm-Kv-Zm-\w \¬-In-bn-cp-∂ N-{μ-ti-J¿ dm-hp Ct∏mƒ ]-d-bp-∂-Xv tIm¨-{K- p-am-bn H-cp Xn-c-s™Sp-∏v [m-c-W-t]m-epw {]-bm-k-am-bn-cn-°p-sa-∂m-Wv. 16mw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K- p-ambn a¬-k-cn-°m-\m-Wv Sn.B¿.F-kn-s‚ \o-°w. `mhn-bn¬ H-cp tIm¨-{K-kv a-{¥n-k-`-bv-°v X-ß-fp-sS ]n-¥p-W B-h-iy-am-bn-h-cp-I-bm-sW-¶n¬ A-Xp \¬-Imw F-∂p am-{X-am-Wv Sn.B¿.F-kv. C-t∏mƒ ]-d-bp-∂-Xv. a-dp-`m-K-Øv B-{‘-bn¬ Xm-c-X-tay-\ i-‡-am-bncp-∂ tIm¨-{K-kv ]m¿-´n B-`y-¥-c ssh-cp-[y-ßfm¬ G-Xm-≠v On-∂-`n-∂-am-b A-h-ÿ-bn-em-Wv. Hcp-]-Xn-‰m-≠p-ap-ºv ssh F-kv cm-P-ti-J-c sd-Õn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\-Øv i‡-am-b Xn-cn-®p-h-c-hp \-S-Øn-bn-cp-∂p. A-t±-l-Øns‚ A-Im-e a-c-W-Øn-\p-ti-jw a-I≥ P-Kv-tam-l≥ sd-Õn t\-Xr-Xz-Øn-se-Øn. sX-e-¶m-\ hn-j-bØn¬ ssl-°-am≥-Up-am-bn sX-‰n-b A-t±-lw ssh.F-kv.B¿. tIm¨-{K-kv F-∂ {]-tXy-I I-£n°v cq-]w-sIm-Sp-Øp. ]n-∂o-Sv kw-ÿm-\w `-cn-® Inc¨-Ip-am¿ sd-Õn-bpw sX-e-¶m-\-bp-sS t]-cn¬ t\Xr-Xz-hp-am-bn sX-‰n-∏n-cn-™p ]p-Xn-b ]m¿-´n-°p t\Xr-Xzw \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Np-cp°-Øn¬ ko-am-{‘ {]-tZ-i-Øv tIm¨-{K-kv cm-{„ob-am-bn ]m-sS Xp-S-®p-\o-°-s∏-´ A-h-ÿ-bm-Wv. sX-e-¶m-\-bn-em-h-s´, X-ß-fp-sS k-Jy-I-£n-bpw kp-lr-Øp-am-bn tIm¨-{K-kv ssl-°-am≥-Uv I-cpXn-b Sn.B¿.F-kv. X-s∂-bm-Wv ap-Jy F-Xn-cm-fn F∂ A-h-ÿ-bn-em-Wp Im-cy-߃. {]-tZ-i-sØ ap-Jy cm-{„o-b-I-£n-Iƒ tIm¨-{K- pw Sn.B¿.F-kpw B-bn-cn-s° A-h X-Ωn¬ k-Jyw F-∂-Xv cm-{„o-bam-bn A-kw-_-‘-am-Wp-Xm-\pw. ssh-Im-sX Sn.B¿.F-kv. tIm¨-{K- n-s\ hn-´v _n.sP.]n. ]m-fb-Øn¬ A-`-bw-tX-Sm-\m-Wp km-[y-X. Np-cp-°Øn¬ sX-e-¶m-\-bn-se tIm¨-{K- n-s‚ K-Xn-tI-Sv cm-Py-Xm¬-∏-cy-ß-sf I-£n-cm-{„o-b Xm¬-∏-cy-Øn\p-th-≠n h-f-s®m-Sn-®m¬ F-¥m-hpw A-h-ÿ F-∂Xn-\p hy-‡-am-b Zr-„m-¥-am-Wv.

NnÓ-§-fp-sS cm-{ãobw

Nq

¬ Xn-c-s™-Sp-∏p Nn-”-am-bn kzo-I-cn-®psIm-≠v Bw B-Zv-an ]m¿-´n kr-„n-® N-cn{X-Øn-s‚ Xp-S¿-®-bm-Wv sN-cn-∏v a-Xn X-߃-°v F∂p ]-d-™ ap≥ B-{‘ ap-Jy-a-{¥n In-c¨-Ip-am¿ sd-Õn-bp-sS P-bv k-ssa-Iym-{‘ ]m¿-´n-bp-sS \-S-]Sn. Nq¬ Xq-Øp-hm-cm-\p-≈-Xm-Wv; Nq-se-Sp-Øv ap-JØ-Sn-°p-I-bpw sN-ømw. A-gn-a-Xn Xp-S-®p-\o-°m≥ am-{X-a-√, A-gn-a-Xn-°m-sc A-Sn-t®m-Sn-°m-\pw X-ßfp-sS Nq-en-\m-hp-sa-∂m-bn-cn-°mw F.F.]n-bp-sS Ah-Im-i-hm-Zw. A-tX-t]m-se, In-c¨-Ip-am¿ sd-Õn-bpsS k-¶¬-∏-Øn¬ H-cp sN-cn-t∏-dp-t≠m B-thm! Im-f-bm-bn-cp-∂p tIm¨-{K- n-s‚ ]-g-b Nn-”w. ]n-∂o-S-Xv ]-ip-hpw In-Sm-hpw ssI-∏-Øn-bp-am-bn. ]ip-hpw In-Sm-hp-sa-∂-Xv C-μn-cm-Km-‘n-bpw a-I-\pw F-∂-Xn-s‚ {]-Xo-Im-fl-I kq-N-\-bm-sW-∂v cm-{„ob-i-{Xp-°ƒ I-fn-bm-°n-bn-´p-≠v. ssI-∏-Øn c-‡w]p-c-≠-Xm-sW-∂pw ]-d-™p Nn-e¿. I-Ωyq-Wn-kv-‰v ]m¿-´n-bp-tS-Xv \-Ω-fp sIm-øpw h-b-se-√mw \-Ωp-tSXm-Ipw ss]-¶n-fn-tb F-∂ B-i-b-Øn-te-°v hn-c¬Nq-≠p-∂ A-cn-hm-fpw s\¬-°-Xn-cp-am-Wv. ]m¿-´n ]nf¿-∂-t∏mƒ kn.]n.F-Ωn-s‚ Nn-”w I¿-j-I-s\-bpw sXm-gn-em-fn-sb-bpw {]-Xo-I-h¬-°-cn-®p-sIm-≠v A-cnhm-fpw Np-‰n-I-bp-am-bn. Np-‰n-I kn.]n.F-Ωn-s‚ A{I-a-cm-{„o-b-Øn-s‚ Hm¿-a-bm-Wp-b¿-Øp-∂-sX-∂v F-Xn-cm-fn-Iƒ ]-d-bm-dp-≠v.

t\Àhc ate-ky≥ hn-am-\Ø - n-\m-bn \n-ch-[n cm-Py-ßf - p-sS Xn-c® - n¬ hn-^e - w.

6

Awt_ZvIdpw KmÔnbpw PmXnkaqlhpw _n

B¿ Aw-t_-Zv-I-dp-sS G-‰-hpw hn-π-h-I-c-amb Ir-Xn-bm-Wv A-\n-ln-te-j≥ Hm-^v Im-Ãv (Pm-Xn-\n¿-aq-e-\w). ln-μp a-X-au-en-I-hm-Zn-Iƒ-t°m Xo-{h-hm-Zn-Iƒ-t°m F-Xn-cm-bn F-gp-X-s∏-´ Ir-Xn-b-√ A-Xv. a-dn®v D-Øa - ln-μp F-∂v Aw-t_-ZvI - dpw- C - S- X - p-]£ ln-μp- F - ∂ - v Nne A-°m-Z-an-°p-I-fpw hn-ti-jn∏n-®, an-Xh - m-Zn-Iƒ F-∂p kz-bw I-cp-Xn-b-h¿-s°-Xn-tc F-gp-Xs∏-´-Xm-Wv. Aw-t_-Zv-I-dp-sS A`n-{]m-b-Øn¬, H-tc-k-a-bw lnμp-im-kv-{X-ß-fn¬ hn-iz-kn-°pI-bpw kz-bw H-cp ]p-tcm-Ka - \ - h - mZn-tbm an-X-hm-Zn-tbm B-bn I-cpXp-Ib - pw sN-øp-∂X - v H-cp ssh-cp[y-am-Wv. Pm-Xn-\n¿-aq-e\ - w {]-kn≤o-Ic - n-®t- ∏mƒ G-‰h - pw a-lm-\mb ln-μp-sh-∂v hn-fn-°s - ∏-Sp-∂ alm-flm-Km-‘n Aw-t_-Zv-I-dp-sS Cu {]-tIm-]\ - t- Øm-Sv {]-Xn-Ic - n°p-I-bp-≠m-bn. Aw-t_-Zv-I¿-˛Km-‘n kw-hm-Zw ]p-Xn-bX - √ - . h-fsc ]-t≠ k-am-cw-`n-°p-I-bpw C∂pw H-cp-hn-t[-\-bpw A-h-km-\n®n-´n-√m-Ø-Xp-am-b H-cp I-\-s∏-´ km-aq-ln-I, cm-jv{- So-b, X-Øz-imkv{- X kw-L´- \ - Ø - n¬ X-ßf - p-sS X-e-ap-d-bp-sS h-‡m-°-fm-bn-cp∂p C-cp-hc - pw. {In.ap. 200˛100 sXm´v Pm-Xn-hn-cp-≤ _u-≤n-I-]m-c-ºcy-Øn-s‚ ]n≥-Km-an-bm-Wv A-kv]r-iy-\m-b Aw-t_-ZvI - ¿. H-cp KpP-dm-Øn _-\n-b Ip-Spw-_-Øn¬ ]n-d∂ - ssh-iy-\m-b Km-‘n-tbm, k-h¿-W-Pm-Xn-bn-se ln-μp ]-cnjvI - ¿-Øm-°f - p-sS-bpw {]-ÿm-\ß-fp-sS-bpw \o-≠ ]-cº - c - b - n-se G-‰h - pw H-Sp-hn-es - Ø I-Æn-bpw. Aw-t_-ZvI - ¿-˛K - m-‘n kw-hm-ZØn-s‚ N-cn-{X-tam A-Xn-se \mb-I-sc-tbm ]-cn-N-b-an-√m-Ø-h¿°v A-Xn-s‚ ]-›m-Ø-ew A-dnbp-∂X - n-\v, A-hc - p-sS hy-Xy-kvX cm-jv-{So-b-]-Y-ß-fn-eq-sS-bp-≈ {]-bm-Ww B-h-iy-am-Wv. Im-cWw, hy-Xy-kvX - Im-gvN - ∏ - m-Sp-Iƒ ]p-e¿-Øn-b c-≠p-t]¿-°n-Sb - n-ep≈ tI-he - ssk-≤m-¥n-I X-I¿°-am-bn-cp-∂n-√ A-Xv. C-cp-h-cpw Xn-I-®pw hy-Xy-kv-X Xm¬-∏-cyß-fp-≈ hn-`m-Kß - s - f {]-Xn-\n-[m\w sN-øp-I-bpw A-h¿ X-Ωn-ep≈ B-ib - k - a - c - w C-¥y≥ tZ-iob {]-ÿm-\-Øn-s‚ lr-Z-b-`q-anbn¬ C-Xƒ-hn-cn-bp-I-bpw sN-bvXp. A-h¿ ]-db - p-Ib - pw {]-h¿-Øn°p-Ib - pw sN-bvX - Im-cy-߃ ka-Im-en-I C-¥y≥ cm-jv-{So-bØn¬ i-‡-am-b kzm-[o-\w sNep-Øp-∂p-≠v. Aw-t_-Zv-I¿-˛-Km‘n hn-Sh - v \n-IØ - m-\m-hm-ØX - m-

bn-cp-∂p. (C-t∏m-gpw A-ßs - \ XpS-cp-I-bpw sN-øp-∂p). C-cp-h-cpw kz-¥w A-\p-bm-bn-I-fm¬ A-Xnbm-bn kvt- \-ln-°s - ∏-Sp-Ib - pw ]e-t∏m-gpw ssZ-h-h¬-°-cn-°-s∏Sp-Ib - pw sN-bvX - p. Cu c-≠p-hn-`mK-hpw C-g-]n-cn-°m-\m-hm-Ø-hn[w ]-c-kv-]-cw _-‘-s∏-´n-cn-°ps∂-¶n-epw H-cp-Iq-´c - p-sS Im-cyw ]d-bp-∂X - v a-dp-hn-`m-Ks - Ø H-´pw kt¥m-jn-∏n-°p-∂n-√. Km-‘n-bpsS I-Sp-Ø F-Xn-cm-fn-bm-bn-cp-∂p Aw-t_-Zv-I¿. cm-jv-{So-b-am-bpw _u-≤n-Ia - m-bpw am-{X-a√ - , [m¿-anI-am-bn-°q-Sn Aw-t_-Zv-I¿ Km‘n-sb sh-√p-hn-fn-®p. \mw tI-´p io-en-® Km-‘n-I-Y-bn¬-\n-∂v Aw-t_-Zv-I-sd H-gn-hm-°p-I-sb∂-Xv ]-cn-lm-ky-am-Wv. F-∂m¬, Aw-t_-Zv-I-sd-°p-dn-®v F-gp-Xp-

A-cp-‘-Xn tdm-bv

\mw D-≠m-°n-sb-Sp-Øn-´p-≠v. ISp-Ø hn-a¿-i-I¿ D-s≠-¶n¬-°qSn, a-lm-flm-Km-‘n X-s∂-bm-Wv Cu t{i-Wn-bp-sS X-e-∏-Øv. cmjv-{S-]n-Xm-hn-s\ am-‰n-\n¿-Øns°m-≠√ - m-sX a-s‰m-cmƒ-°pw Hs∂-Øn-t\m-°m≥-t]m-epw Bhn-√. A-Y-hm a-lm-flm-Km-‘n°p ti-jw B-cm-Wv G-‰-hpw alm-\m-b C-¥y-°m-c≥ F-t∂ tNm-Zy-ap-ff - q. Aw-t_-ZvI - ¿ an-°h - m-dpw A-hkm-\L - ´- a - ¬-kc - Ø - n-ep-≠v. kmμ¿-`n-I-am-bn ]-d-b-s´, C-¥ym Kh¨-sa‚n-s‚ km-º-Øn-I klm-b-tØm-sS \n¿-an-®-Xm-bn-´pw Aw-t_-ZvI - ¿-°v dn-®m¿-Uv B-‰≥-

tcm-[n-sb-t∂m D-≈ e-fn-Xh - n-tij-W-߃-°p h-g-ßp-∂-h-c-√. A-h¿ X-Ωn-ep-≈ B-ib - k - w-L´-\w km-{am-Py-Xz-sØ-°p-dn-® \Ωp-sS {Km-ly-sØ-bpw A-Xn-s\Xn-cn-ep-≈ t]m-cm-´-sØ-bpw k¶o¿-W-am-°p-I-bpw H-cp-]-t£, ]p-jv-Sn-s∏-Sp-Øp-I-bp-am-Wp sNøp-∂X - v. N-cn-{Xw Km-‘n-tbm-Sv I-cp-WIm-´n. Po-hn-XI - m-eØ - p-Xs - ∂ P-\tIm-Sn-Iƒ A-t±-lØ - n-\v ssZ-hnI ]-cn-th-jw \¬-In. Km-‘n-bpsS- -ssZ-hn-I-X {]m-]-©n-I-hpw A-\-iz-c-hp-am-b H-cp {]-Xn-`m-kam-bn-´p-s≠-∂p I-cp-Xp-∂-Xn¬ sX-‰n-√. Cu A-e-¶m-cw A-t±-l-

N-\-I-fpw 48,000 t]-Pp-I-fn-em-bn 98 thm-fy-ßf - p-≈ k-ºq¿-W IrXn-Iƒ in-Yn-eo-Ir-X-am-bn-cn-°p∂p. ]-d™ X - n-s\m-s° hn-]c - o-Xhpw ]-d-™n-cn-°p-∂p-sh-∂-XmWp {]-iv-\w. B-h-iy-ap-≈-h¿°p th-≠-Xv ]-dn-s®-Sp-°m-hp-∂ ]-eX - c - w ]-gß - f - p-≈ a-ca - m-Wv Km‘n. a-c-Øn-s\-t¥m Ip-g-∏-aps≠-∂v A-ºc - ∏ - p-fh - m-°p-∂ a-cw. D-Zm-l-c-W-Øn-\v, 1946¬ F-gp-Xnb ]n-ca - n-Uv th-gvk - k - v Hm-jym-\nIv k¿-°nƒ F-∂ Ir-Xn-bn¬ Hcp ]-dp-Zo-k-sb-°p-dn-® A-t±-lØn-s‚ {]-ik - vX - a - m-b hn-hc - W - w C-ßs - \ hm-bn-°mw: kzm-X{- ¥yw Xm-tg-Ø-´n¬-\n-∂p Xp-S-ßp-∂p. A-ß-s\-bm-Ip-tºmƒ Hm-tcm {Km-a-hpw k-a-kv-Xm-[n-Im-c-ß-fpap≈ H-cp dn-]-ªn-t°m ]-©m-b-

Km-Ôn am-dn-bn-«p-−v, h-f-sc D-]-cn-¹-h-am-bn. F-Ãm kq-£v-a hn-i-Zmw-i-§-tfm-Spw- Iq-Sn Pm-Xn-hy-h-Ø-bn hn-iz-kn-¡p-¶-Xn-\v ]-I-cw, 4000 hy-Xy-kv-X Pm-Xn-IÄ \m-ev hÀ-W-§-fn-te-¡v D-Zv-{K-Yn-X-am-I-W-sa-¶v Km-Ôn ]-d-ªp-Xp-S-§n. A-h-km-\ Im-e-¯v an-{i-hn-hm-l-¯n-\pw an-{i-t`m-P-\-¯n-\pw Xm³ F-Xn-c-sÃ-¶v Km-Ôn ]-d-ªn-«p-−v. a-äp Nn-e-t¸mÄ, Xm³ hÀ-Wm-{i-a-[À-a-¯n hn-iz-kn-¡p-¶p-sh-¦n-epw H-cp hy-àn-bp-sS hÀ-Ww A-h-sâ aq-ey-a-\p-k-cn-¨m-Wv, P-\-\-a-\p-k-cn-¨-à \nÀ-W-bn-t¡-−-Xv F-¶pw A-t±-lw ]-d-ªp. Cu B-i-b-¯n-e-S-§n-b A-kw-_-Ôw Aw-t_-Zv-IÀ Nq-−n-¡m-Wn-¡p-¶p. P-\-\w-aq-ew D-bÀ-¶ ]-Z-hn t\-Sn-b-h-sc A-h-cp-sS aq-ey-¯n-sâ {]-am-Ww kq-Nn-¸n-¡m-sX, X-§-fp-sS ]-Z-hn H-gn-bm³ F-§-s\ \nÀ-_-Ôn-¡pw. tºmƒ Km-‘n-sb A-hK - W - n-°p∂-tXm, Aw-t_-Zv-I-tdm-Sv A-\oXn sN-øp-∂X - n-\p Xp-ey-hpw. Im-cWw, Aw-t_-ZvI - d - p-sS tem-IØ - n\p ao-sX H-´pw A-Zv` - p-Xs - ∏-Sp-ØmsX-bpw _-lp-hn-[a - m-bpw Km-‘n \n-g¬-hn-cn-®p-\n-∂p. C-¥y≥ tZ-io-b-{]-ÿm-\Øn-\v H-cp Xm-c\ - n-c X-s∂-bp-≠mbn-cp-∂p. F-´v Hm-kvI - ¿ t\-Sn-b Hcp tlm-fn-hp-Uv tªm-°v_ - k - v‰ - d - n\p h-sc A-Xp hn-jb - a - m-bn. hn-hn[ t{i-Wn-If - n-epw cq-]L - S- \ - I - f - nep-am-bn kw-hn-[m-\n-°-s∏-´ ÿm-]-I ]n-Xm-°-fp-sS (am-Xm°ƒ-°X - n-\p tbm-Ky-Xb - p-≠m-bn√) H-cp Xm-ch - yq-ls - Ø A-`n-{]mb-k¿-th-I-fp-tS-bpw ]p-kv-X-I {]-kn-≤o-I-c-W-ß-fp-tS-Xp-am-b t\-c-tºm-°n-eq-sS C-¥y-bn¬

_-tdm-bp-sS Km-‘n-bn¬ H-cp \n m-c `m-Kw-t]m-epw D-≠m-bn-√. Xs‚ Po-hn-X-Øn-s‚-bpw Nn-¥-bpsS-bpw Dƒ-°m-ºm-bn-cp-∂ hn-πh - ho-cy-tØ-°m-fpw cm-jv{- So-bt- Ø°m-fpw C-¥y≥ `-cW - L - S- \ - cq-]s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ h-ln-® ]-¶ns‚ t]-cn-em-Wv \-tS ]-d™ Xmc-\n-c-bn¬ (H-Sp-hn-em-sb-¶n-epw) Aw-t_-ZvI - ¿ Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´Xv F-∂X - pw {i-≤n-°p-I. cm-jv{- Sob-am-bn i-cn-bm-hm-\p-≈ H-cp A`n-hm-Rv-O-bp-sS-tbm H-cp Kp-Wmfl-I hn-th-N\ - Ø - n-s‚-tbm ^-eam-Wv Cu ]-´n-I-bn¬ A-t±-lØn-s‚ km-∂n-[y-sa-∂v \n-߃°p Xo¿-®b - m-bpw ]n-Sn-In-´pw. b-Ym¿-Y-Øn¬ Aw-t_-Zv-Itdm Km-‘n-tbm km-{am-Py-Xzm-\pIq-en-sb-t∂m km-{am-Py-Xz-hn-

sØ I-h-®p-h-®p F-∂-Xn-te-sd A-t±-ls - Ø ]q¿-Wa - m-bpw ]p-\¿\n¿-an-®p F-∂p ]-d-bp-∂-Xm-hpw i-cn. (A-Xp-sIm-≠m-Wv Km-‘nsb-°p-dn-®p-f-f H-cp \n-cq-]-Ww kz-`m-hn-Ia - m-bpw F-√m Km-‘n-bsc-°p-dn-®p-ap-≈-Xm-bn F-Sp-t°≠-Xn-s√-∂p h-cp-∂X - v). Km-‘n-Pn F-√m-h¿-°pw F-√m-am-Wv. H-_m-asb-t∏m-se H-°p-ss] hmƒ-k{v- So‰v {]-ÿm-\h - pw A-t±-ls - Ø kvt\-ln-°p-∂p. A-cm-P-I-hm-Zn-Ifpw hy-hÿ - n-Xn-bp-sS B-fp-If - pw A-t±-l-sØ C-jv-S-s∏-Sp-∂p. cmlp¬-Km-‘n A-t±-ls - Ø kvt- \ln-°p-∂p; \-tc-{μ-tam-Un-bpw a-dn®-√ ]-d-bp-∂-Xv. ]m-h-s∏-´-h-sct∏m-se ]-W-°m-cpw Km-‘n-Pnsb kvt- \-ln-°p-∂p! Km-‘n-Pn-bp-sS Po-hn-X-hpw c-

tØm B-bn-cn-°pw. A-Y-hm, Hmtcm {Km-a-hpw ap-gp-tem-I-Øn-\psa-Xn-tc {]-Xn-tcm-[w Xo¿-°m≥ I-gn-bp-am-dv kz-¥w Im-cy-߃ \nb-{¥n-°m≥ I-gn-bp-∂X - pw kz-bw ]-cym-]vX - h - p-am-bn-cn-°W - w. F-Æa-‰ {Km-aß - ƒ tN¿-∂ Cu L-S\ - bn¬ ]n-ca - n-Uv B-Ir-Xn-bn¬ ew_-am-bn hn-Ik - n-°p-∂X - n-\p ]-Icw Xn-c› - o-\a - m-bn hn-Ik - n-°p-∂ k-aq-l-hr-Ø-ß-fm-bn-cn-°pw D≠m-bn-cn-°p-I. A-tX Km-‘n 1921¬ \-hP - o-h\n¬ Pm-Xn-hy-hÿ s - b A-\p-Iqen-®v Kp-Pd - m-Øn `m-jb - n¬ te-J\-sa-gp-Xp-∂p. A-Xv Aw-t_-ZvI - ¿ ]-cn-`m-j-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn. Km-‘n-Pn P-\-ß-sf h-©n-s®∂pw A-X-dn-bm≥ A-t±-l-Øns‚ Cw-•o-jn-epw Kp-P-dm-Øn-bn-

ep-ap-≈ F-gp-Øp-Iƒ Xm-cX - a - yw sN-øp-∂-Xv Kp-W-]-c-am-bn-cn-°psa-∂pw A-`n-{]m-b-s∏-Sp-I-bp≠m-bn. te-J-\-Øn¬ Km-‘n C-ßs\ ]-db - p-∂p: \n-b{- ¥-WØ - n-s‚ a-s‰m-cp t]-cm-Wv Pm-Xn. B-\-μØn-\v Pm-Xn H-cp ]-cn-[n-h-bv-°p∂p. X-s‚ B-\-μ-Øn-\p-th-≠n Pm-Xn-]c - n-[n ew-Ln-°m≥ hy-‡nsb A-Xv A-\p-hZ- n-°p-∂n-√. an-{ihn-hm-lw, an-{i-t`m-P-\w Xp-S-ßnb-h-bv-°p-≈ Pm-Xn-\n-b-{¥-WØn-s‚ A¿-Yw C-Xm-Wv. F-s‚ ho-£-W-߃ C-h-bm-bn-cn-s°, Pm-Xn-hy-h-ÿ-sb \-in-∏n-°p-∂ F-√m-h¿-°pw Rm-s\-Xn-cm-Wv. \-h-Po-h-\n-se Pm-Xn-sb-°pdn-® {]-kvX - m-h\ - b - v° - p-ti-jw, 25 h¿-jw I-gn-™m-Wv {Km-ao-W ]dp-Zo-k-sb-°p-dn-® Km-‘n-bp-sS ]-cn-I¬-∏\ - h-cp-∂X - v F-∂X - p icn-bm-Wv. Km-‘n ]-cn-jv-Ir-X-\msb-∂v C-Xp-sIm-≠v A¿-Ya - m-°mtam? A-Y-hm, Pm-Xn-sb-°p-dn-® X-s‚ \n-e] - m-Sv A-t±-lw am-‰n-bncn-°p-∂p-sh-∂v? Km-‘n am-dn-bn´p-≠v, h-f-sc D-]-cn-π-h-am-bn. F√m kq-£va - hn-iZ- mw-iß - t- fm-SpwIq-Sn Pm-Xn-hy-h-ÿ-bn¬ hn-izkn-°p-∂X - n-\v ]-Ic - w, 4000 hy-XykvX - Pm-Xn-Iƒ \m-ev h¿-Wß - f - nte-°v D-Zv{- K-Yn-Xa - m-IW - s - a-∂v Km‘n ]-d™ p-Xp-Sß - n. X-s‚ A-hkm-\ Im-eØ - v an-{i-hn-hm-lØ - n\pw an-{i-t`m-P\ - Ø - n-\pw Xm≥ FXn-c-s√-∂v Km-‘n ]-d-™n-´p-≠v. a-‰p Nn-et- ∏mƒ, Xm≥ h¿-Wm-{i-a[¿-a-Øn¬ hn-iz-kn-°p-∂p-sh¶n-epw H-cp hy-‡n-bp-sS h¿-Ww A-h-s‚ aq-ey-a-\p-k-cn-®m-Wv, P\-\-a-\p-k-cn-®-√ \n¿-W-bn-t°≠-Xv F-∂pw (B-cy-k-am-P-Øns‚ \n-e] - m-Spw C-Xm-bn-cp-∂p) At±-lw ]-d™ p. Cu B-ib - Ø - ne-S-ßn-b A-kw-_-‘w Aw-t_Zv-I¿ Nq-≠n-°m-Wn-°p-∂p. P-\\w-aq-ew D-b¿-∂ ]-Zh - n t\-Sn-bh - sc A-h-cp-sS aq-ey-Øn-s‚ {]-amWw kq-Nn-∏n-°m-sX, X-ßf - p-sS ]-Zh - n H-gn-bm≥ \n-߃ F-ßs - \ \n¿-_-‘n-°pw. P-\-\w Xm-gv-∂ ]-Zh - n \¬-In-b H-cm-fp-sS b-Ym¿Y aq-ey-Øn-\\ - p-kc - n-®p-≈ ]-Zh - nsb \n-ß-sf-ß-s\ P-\-ß-sf s°m-≠v Aw-Ko-I-cn-∏n-°pw? -kv{Xo-I-fp-sS aq-eyw A-h-cp-sS-tbm A-h-cp-sS `¿-Øm-°-∑m-cp-sStbm aq-ey-a-\p-k-cn-®m-tWm \n¿W-bn-°s - ∏-Sp-Is - b-∂pw Aw-t_ZvI - ¿ Xp-S¿-∂p tNm-Zn-°p-∂p. (A-hk - m-\n-°p-∂n-√.) ]cn`mj: sI bm-kn¿

ap{Zm-hm-Iy§-tf \n-§-sfm-cn-¡Â... ■

]n F Fw l-\o^v

C

-\n ap-{Zm-hm-Iy-ßfp-sS Im-e-am-Wv. 2014 G-{]n¬ 8 h-sc-sb-¶nepw ap-{Zm-hm-Iy߃ sX-cp-ho-YnI-sf A-e-¶-cn°pw. Pm-Y-Iƒ Im-Wm-\√, IhnX Xp-fp-ºp-∂ ap-{Zm-hm-Iy-߃ tIƒ-°m≥ ]-s≠m-s° P-\w XSn-®p-Iq-Sp-am-bn-cp∂p. ap-{Zm-hmIy-߃ A-®-Sn-® jo-‰p-Iƒ-°mbn P-\w D¥pw X≈pw _-lfhpw I-q-´p-am-bn-cp∂p. ""sX-°p sX-s°m-cp tZ-i-Øv A-e-am-e-I-fp-sS XocØv `-¿-Øm-hn√m t\cØv ^v-tfm-dn-sb-s∂m-cp K¿-`nWnsb Np-´p-I-cn-s®m-cp k¿-°mtc ]I-cw R-߃ tNm-Zn-°pw...'' H-∂mw I-Ωyq-Wn-kv-‰v kzX{¥ a-{¥n-k-`-bp-sS Ime-sØ sh-Sn-h-bv-]pw A-∂v t]m-en-kv sh-Sn-h-bv-]n¬ a-cn-® ^v-tfm-dn F∂ Xo-ctZ-ih-\n-Xbpw C∂pw ap-{Zm-hm-Iy-ß-fp-sS heypΩ-bm-Wv. C∂v Pm-Y-I-fp≠v. a-\p-jy hn-tam-N-\ bm-{X-I-fp≠v. ap-{Zmhm-Iy-߃-°v ]-g-b D∏pw ]pfnbpw F-cn-hp-an√.

""F-Æm-sa-¶n¬ F-Ænt°m ]ns∂, I-≈w]-d-b-cp-Xv...'' ]-≠v C-sXm-cp ssÃ-em-bn-cp∂p. C-∂n-t∏mƒ Bcpw Cu ap{Zm-hmIyw hn-fn-°m-dn√. ImcWw, A[n-I Pm-Y-I-fnepw {]IS-\ a-lm-ta-f-I-fnepw "Iq-en'°mcm-Wv A-[n-I-hpw. sIm-Sn am-dpw. sXm-∏n am-dpw. C-{X-am-{Xw. hn-tam-N-\k-a-cIme-Øv Nß-\m-t»-cn-bnepw a-‰pw H-cp ap{Zm-hmIyw k-Po-h-am-bn-cp∂p-˛ ""Ip-º-f-ap-t≠ Ip-dp-h-Sn-bpt≠ Hm¿-Øp `-cn-°q \-ºqco. \m-Sp`-cn-°m≥ I-gn-bn-s√¶n¬ ]q-P-bv°p t]m-Iq \-ºq-co...'' C-Xv Ip-ºf-Øp i-¶p-]n-≈bv-°p th-≠n-bp-≈ tÃ-‰v tIm¨-{K-kv hn-fn-I-fm-bn-cp-∂p. F-d-Wm-Ip-fw Pn√-bn-se A¶-am-en-bn¬ sh-Sn-h-bv]v. hn-tamN-\k-a-c-Im-ew X-s∂. \n-ch-[n sXm-gn-em-fnIƒ; kv-{Xo-Ifpw Ip´n-Ifpw a-c-W-s∏-´p. ""A-¶-am-en I√-d-bn¬ A-¥y-hn-{i-awsIm-≈pw ktlm-Zctc,

B I√-d-bm-tW I-´mbw ]I-cw R-߃ tNm-Zn-°pw.'' 1957¬ I-Ωyq-Wn-kv-‰v `c-Ww kz-X-{¥-cp-sS k-lm-b-tØm-sS tI-c-f-Øn¬. hn B¿ Ir-jv-Wøcpw sI _n ta-t\m-\p-aS-°w \nch-[n kz-X-{¥¿ cwKØv. ÿm\m¿-Yn-Iƒ-s°m-∏w sN-dp-kw-L߃ thm-´v tX-Sn ]m-´p-am-bn {Km-aaq-eI - ƒtXmdpw A-eb - p-Ib - m-bn˛ ""thm-´p-I-ƒ XctW thm-´p-Iƒ Xc-tW \m-´n¬ \-≥-a-Iƒ h-f-cm≥... kz¿-Kw hn-f-bp-w d-jy≥tamU¬ \-Ωp-sS a-Æn¬ h-cm≥ thm-´p-I-sfm-∂mbn- X-t∂ Xocq...'' (A-∂v •mkv-t\m-kvXpw sKm¿-_-t®hpw H∂pw B-cpsSbpw Nn-¥-I-fn¬t]m-ep-ap≠m-bn-cp-∂n√. a-lmI-hn h-≈tØmƒ- t]mepw tZio-b Ihnhcy-\m-bn-cn-s° d-jy-sb ]m-Sn∏pI-gvØn-b \m-fp-Iƒ.) A-∂v C Fw i-¶-c≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-\v hnfn-® A-tX ap-{Zm-hmIyw C∂pw A¿-Y-iq-\y-am-bn hn-fn-°p∂p˛ ""C Fw F-t t\-Xmth [oc-X-tbm-sS \-bn-t®m-fq, e-£w e-£w ]n-∂mse.'' C-∂v t\-Xmhpw C√, A-\p-

bm-bn-I-fp-an√. e-£w e-£w A\p-bm-bn-Iƒ F-∂p ]-d-bm≥ Hcp ]m¿-´n°pw A-[n-Im-c-hp-an√. ap≥ ap-Jy-a{¥n kn A-NypXta-t\m-s\-Xn-tc ]n-f¿-∏pI-gn™v kn.]n.Fw. hn-fn-®p-˛ ""tN-em-´-NypXm, sN-∂mtb tN-en√m∏-Wn sN-ø-cp-tX.'' Cu ap-{Zm-hmIyw hn-fn-°p-∂ Im-ew kn.]n.sF. tIm¨-{K ns\m-∏-amWv. A-Nyp-Xta-t\m≥ am\y-\m-bn-cp∂p. ssh-tem-∏n≈n a-lmI-hnt]m-epw "an-≠p-I a-lm-apt\' F-∂v I-hn-X-sbgpXn. A-t±-lw "hm-b' Xp-d-∂tX-bn√. A-cn-iwaq-Øv C Fw Fkn-s‚ k-Jm-°ƒ hn-fn-®p-˛ ""h-e-X≥-am-tc hm-em-´n-I-tf... \n-߃-°n-\nbpw am-∏n√.'' D-Ω≥-Nm-≠n B-`y-¥-c-a-{¥nbm-bn-cn-s° sI.F-kv.bp. Ip´nIƒ sX-cphp-tXmdpw hn-fn-®p˛ ""Rß-sS t\-Xm-hv D-Ω≥Nm≠n Xp-∂nØ-s∂m-cp ]m‚n-´v (t]m-en-kp-Im-cp-sS {Su-k¿ am-‰n ]m‚ vkm-°nb-Xv D-Ω≥-Nm≠n- `-c-W-Im-e-Øm-bn-cp-∂p.) Rß-sS t\-sc t]m-cn-\p h∂m¬ ssIbpw Imepw Iq-´n-s°´n A-cn-™p-X≈pw tX-°n≥-

Im-´n¬.'' Xr-iq¿ sk‚ v tXm-a-knepw tI-c-fh¿a tIm-f-Pnepw t]m-enkv Ib-dn sI.F-kv.bp-°m-sc X√n-b-Xm-Wv {]-tIm-]-\ap-{Zmhm-Iy-Øn-\v tlXp. sI B¿ Ku-cn-b-Ω ap-{Zm-hm-Iy-߃ Gsd tI-´ t\-Xm-hm-Wv. Sn hn tXma-kv sXm-gn¬a{¥nbpw Ku-cn-b-Ω hy-hkm-ba{¥nbpw B-bn-cn-s° ap-{ZmhmIyw D-≠m-bn˛ ""Ku-cn-sb sI-´nb sXm-Ωm ]-d-bq... sXm-gn-se-hn-sS, ]-Wn-sb-hnsS.'' 87¬ Ku-cn-bΩ-sb ap-∂n¬ \n¿-Øn kn.]n.Fw. Xn-c-s™-Sp∏n-s\ t\-cn´p. ]n-∂oS-Xv X-≈n∏-d-s™-¶nepw A-°m-e-Øpb¿-∂ ap-{Zm-hmIyw Bcpw a-d∂n-´n√. ""tI-cw Xnßpw tI-c-f \m-Sv sI B¿ Ku-cn `-cn-°-s´...'' ap-{Zm-hmIywhn-fn G‰p. kn.]n.Fw. P-bn-®p. ]t£, Kucn-b-Ω `-cn-®n√. `-cn®-Xv C sI \m-b-\m¿. kn.]n.Fw. t\-Xm-hm-bn-cp-∂ Ime-Øv Fw hn cm-Lh-s\ ]-ø∂q-cn¬ A-\p-bm-bn-Iƒ hn-fn®p˛ ""]-ø-∂q-cn-s‚ ]-S-hm-tf...''

Fw hn B¿ H-‰-bm≥ I-ΩyqWn-kv-‰m-bn kn.Fw.]n. D-≠m°n-b-t∏mƒ "]-S-hm-fns\' kn.]n.Fw. hn-fn-®p--˛ ""am-Sm-bn am-Sm Fw hn cm-Lhm... \n-s∂ ]n-s∂ I-t≠m-fmw.'' Ku-cn-b-Ω kn.]n.Fw. hn-´v tN¿-Ø-e-bn¬ a¬-k-cn-®t∏mƒ ap-{Zm-hm-Iy-ap-≠m-bn-˛ ""sI B¿ Ku-cn tN¿-Ø-e b-£o.. \n-s∂ ]n-s∂ I-t≠m-fmw..'' C-∂v B-¿-°pw sh-bn-ep-sIm≈m≥ h-ø. Nm-\¬ Im-ad - I - f - n-s√¶n¬ {]-Nmc-Ww D-jm-dm-hm-dn√. am-[y-a-ß-fn¬ "C-fn-™-apJw' sX-fn-bm≥ am{Xw A-\p-bm-bnIƒ. ap-{Zm-hm-Iy-Øn-\p ]I-cw Ct∏mƒ ^vf - I - vk - p-Iƒ am-{Xw-: ""F-¥m k-cn-tX an-≠mtØ, D-Ω≥-Nm-≠o-sS XØtΩ. im-eq Io-eq th-ep-°p´n C-f-\o¿ D-t≠¬ Xm Ip-´o. Xn-cp-h-©q-cn-se K-P-t{ijvTm Xn-cp-\-°-c-bn¬ Fgp∂≈ptam.'' XpSßn ""Atøm t]m-tb I-≠nt√ sIm√w-Im-cp-sS t{]ta´≥ B¿.F-kv.]o-sS sIm-®m´≥''

A½aT-¯nse cl-ky-§Ä At\z-jn¡Ww 21

mw h-b- n¬ B-flo-bmt\z-j-Ww \-S-Øn tI-c-fØn-se-Øn, A-ar-Xm-\-μ-a-bn-bpsS k-¥-X-k-l-Nm-cn-bm-bn 20 h¿-jw sN-e-h-gn-®v \m-´n-te-°v Xn-cn-®p-t]m-b B-kv-t{X-en-b°m-cn Km-b-{Xn F-∂ sK-bn¬ s{S-Uv-sh¬ h¿-j-߃-°p-tijw X-s‚ A-\p-`-h-߃ hn-h-cn®p-sIm-≠v c-Nn-® hn-ip-≤ \-cIw F-∂ ]p-kv-X-Iw C-∂v G-sd Nq-tS-dn-b N¿-®-Iƒ-°v hn-j-bam-bn-cn-°p-I-bm-Wv. B-flo-b-X-sb ]p-dw-tam-Snbm-°n-s°m-≠p-≈ Im-a-sh-dn-b∑m-cp-sS ]o-U-\-߃ Xm≥ t\cn-´-\p-`-hn-®n-cp-s∂-∂pw, s{_bn≥ hm-jv sN-ø-s∏-´-Xn-\m¬ H-∂pw ]p-d-Øp-]-d-bm≥ km-[n®n-s√-∂pw sK-bn¬ Xp-d-∂p-]-dbp-∂p. A-h-cp-sS sh-fn-s∏-SpØ-ep-Iƒ h-≈n-°m-hn-se aT-

bm-{Xn-I-cm-bn \n-∂p. H-cp ]m¿e-sa‚ v ko-‰v e-`n-°m-\p-≈ i‡n-sbm-∂p-an-s√-¶n-epw tI-cfm tIm¨-{K- p-Im-tc-°mƒ aX-\n-c-t]-£-X ap-dp-sI-∏n-Sn-°pØn¬ b-Ym¿-Y-Øn¬ F-¥p-\-S°p-∂q-sh-∂p hy-‡-am-°p-∂p. C-∂v B-flo-b-X ]-W-ap-≠m- ∂-h-cpw hn-izm-ky-X-bp-≈-h-cpam-W-h¿. B-Z¿-iw ap-dp-sI-∏n-Sn2013¬ X-s∂ Cu ]p-kv-X-Iw ]p- °m-\p-≈ Ip-dp-°p-h-gn-bm-Wv. d-Øn-d-ßn-bn-cp-s∂-¶n-epw ]-ehym-P kn-≤-∑m-cpw X-ß-∑m-cpw °p-∂ A-h-tcm-Sv F¬.Un.Fcpw tN¿-∂v aq-Sn-h-bv-°p-I-bm-bn- A-Ω-am-cpw P-\-ß-sf h-©n-®p- ^v. H-cp ar-Zp-k-ao-]-\w Im-´p-Ibpw C-S-Xp-]-£ P-\m-[n-]-Xy-apcp-∂p. aT-Øn-s\-Xn-tc D-b¿-∂p- sIm-≠n-cn-°p-∂p. ∂-Wn-bn¬ k-Jy-I-£n-bm-bn h-∂ B-tcm-]-W-߃ A-t\ztN¿-°p-I-bpw sN-ø-W-am-bn-cpjn-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ ap-t∂m- \-_o¬ ∂p. ´p-h-tc-≠-Xp-≠v. {]-_p-≤ tI-c- ]m-∏n-\n-t»-cn fo-b¿-°n-S-bn-epw C-Ø-cw BƒSn Fw A-_v-Zp¬ I-cow ssZ-h-߃ \n-e-\n¬-°p-∂p F∂-Xv A-hn-iz-k-\o-b-am-Wv. ]ap-kv-enw eo-Kn-s‚ A-[n-Im-c sXm-Sp-]p-g W-Øn-\p ao-sX ]-cp-¥pw ]-dZp¿-tam-l-ß-fn¬ a-\w-a-Sp-Øp°n-s√-∂ k-Xy-am-Wv ho-≠pw sIm-≠m-bn-cp-∂p eo-Kv hn-´v Nn-e a-e-∏p-dw Pn-√ c-≠p Pn-√-I]p-e-cp-∂-Xv. B-Z¿-i-im-en-Iƒ sF.F≥.F√n-\v cq-]w-sIm-Sp-Ø-Xv. A-h¿ c- fm-bn hn-`-Pn-°p-∂-Xn-eq-sS amA-–p¬e-Øo-^v ]m-e-Øp-¶-c ≠p Z-im-–-°m-ew F¬.Un.F- {X-ta Pn-√m hn-I-k-\w \-S-°q ]m-e-°m-Sv F-∂p ]q¿-W t_m-[y-ap-≠m-bn^n-s‚ Iq-sS hn-iz-kv-X k-l-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p

hym-P B-ßo-b-X

ar-Zp-k-ao-]-\w thWw

Zp-c-`n-am-\w am-{Xw

´pw ap-kv-enw eo-Kv C-Xn-t\m-Sv hnap-J-X Im-´p-∂-Xv A-h-cp-sS cm{„o-b Zp-c-`n-am-\w-sIm-≠p-am-{Xam-Wv. Fw lm-in¿ Iq-cn-bm-Sv

dm-K_mwn-Mn-s•âq¿ BC-cNm-cy C≥-Ãn-

sN-øp-tºmƒ am-{X-ta ]p-dw-temIw A-X-dn-bp-∂p-≈q. am-c-I-ambn ]-cn-t°-‰v Po-h-—-h-am-bpw ]T-\w-X-s∂ D-t]-£n-®pw am-\kn-I X-I-cm-dp-Iƒ kw-`-hn-®pw th-Z-\ Xn-∂p I-gn-bp-∂ H-cp-]m-Sv Ip-´n-Iƒ dm-Kn-Mn-s‚ {Iq-c-X-sb∏-‰n ]-d-bm≥ Po-hn-®n-cn-°p-∂p≠v.

‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ dm- kn-dm-Pp-±o≥ Kn-Mn-\v hn-t[-b-\m-bn A-lm-_v ]-∂n-t°m-´q¿ F-∂ hn-Zym¿-Yn a-cn-®-t∏mƒ cmIØ-b-°p-∂-h¿ Py-Øn-\v ap-X¬-°q-´m-hp-am-bn-cphcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ ∂ H-cp a-kv-Xn-jv-I-am-Wv \-apNpcp-°nbpw th-≠-{X am¿Pn-\n´pw °p \-„-s∏-´-Xv. Fgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. H-cp Ip-Spw-_-Øn-s‚ h-en-b IØn-s\m-∏w apgp-h≥ {]-Xo-£-I-fm-Wv A-ß-s\ X-√nt]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ ®-X-bv-°-s∏-´-Xv. I-em-e-b-Øn{i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-k\-I-Øv dm-Kn-Mn-\v hn-t[-b-am-b an-√m-Ø I-Øp-I-ƒ Ip-´n-°v am-c-I-am-b ]-cn-t°¬{]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√. °p-I-tbm Bƒ a-cn-°p-I-tbm

C¶s¯ hmNIw am-c-I-am-bn ]-cn-t°-‰v Po-h-—-h-am-bpw ]T-\w-X-s∂ D-t]-£n-®pw am-\-kn-I X-I-cm-dp-Iƒ kw-`-hn-®pw th-Z-\ Xn-∂p I-gn-bp-∂ H-cp-]m-Sv Ip-´n-Iƒ dm-Kn-Mn-s‚ {Iq-c-X-sb-∏-‰n ]-d-bm≥ Po-hn-®n-cn-°p-∂p-≠v. tN´m, P-bn-®pI-gn-™m¬ a-te-ky≥ hn-am\w-t]m-se apßp-tam...?

kn-dm-Pp-±o≥, ]-∂n-t°m-´q¿

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

18 am¿®v 2014 sNmΔ

s]-cn-ª-\-w sIm-e-]mXIw Sn ]n h-[-¯n-\v k-am-\-w: sN-¶n-¯-e

]-t¿m-fn a-t\m-Pv h-[w: kn.-_n.-sF-¡v hn-Sp-¶- \-S-]-Sn A-dn-bn-¡-W-wþ ssl-t¡m-S-Xn

Xr-iq¿: Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h[-Øn-\p k-am-\-am-b sIm-e-]mX-I-am-Wv s]-cn-™-\-Øp \-S∂-sX-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. Sn ]n h-[-tØm-sS kw-ÿm-\-sØ cm-{„o-b sIme-]m-X-I-߃-°v A-dp-Xn-h-cpsa-∂m-Wv I-cp-Xn-bX - v. F-∂m¬, A-Ø-cw sIm-e-]m-X-I-ß-ƒ B-h¿-Øn-°p-I-bm-sW-∂-Xns‚ Zr-„m-¥a - m-Wv s]-cn-™\ - w kw-`-h-sa-∂v A-t±-lw am-[y-a{]-h¿-ØI - t- cm-Sv ]-d™ p.

sIm-®n: ]-tøm-fn a-t\m-Pv h-[-t°-kn-s‚ A-t\z-j-Ww kn.-_n.sF-°p hn-Sp-∂-Xp kw-_-‘n-®v k¿-°m¿ kzo-I-cn-® \-S-]-Sn-Iƒ A-dn-bn-°-W-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn. kn.-_n.-sF-°p hn-Sp-∂-Xn¬ F-Xn¿-∏n-s√-¶n¬ A-°m-cyw tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-°-Ww. C-Xn-\pth-≠n F-Sp-Ø \-S-]-Sn-Iƒ 27\-Iw A-dn-bn-°m≥ P-kv-‰o-kv sI cm-a-Ir-jv-W≥ D-Ø-c-hn-´p. h-[-t°-kv kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°W-sam-h-iy-s∏-´v sIm-bn-em-≠n Xm-g-Øm≥-a-S-Øv in-h-Zm-k≥ \¬-In-b l-c-Pn-bm-Wv tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn-ep-≈-Xv._n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-I-\m-b a-t\m-Pn-s\ cm-{Xn ]-tøm-fn-bn-se ho-´n¬ I-b-dn kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂ tI-km-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. ]-tøm-fn t]m-en-kv A-t\z-jn-® tIkn¬ kn.-]n.-Fw. t\-Xm-°ƒ \¬-In-b ]-´n-I-b-\p-k-cn-®m-Wv {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-sX-∂ B-t£-]-ap-≠m-bn. Xp-S¿-∂v A-t\z-jWw ss{Iw-{_m-©n-\p hn-´p. tem-°¬ t]m-en-kpw ss{Iw-{_m©pw I-s≠-Øn-b-Xv hy-Xy-kv-X Im-cy-ß-fm-sW-∂pw c-≠pw kwÿm-\ t]m-en-kv h-Ip-∏n-\p Io-gn-em-b-Xn-\m¬ kz-X-{¥ G-P≥kn-bm-b kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°-W-sa-∂p-am-h-iy-s∏-´m-Wv l-cPn-°m-c≥ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv.

tIkv kn.-_n.-sF-¡v hn-S-Wsa¶v {io-[-c³ ]n-Å sIm-®n: s]-cn-™-\w \-hm-kv sIm-e-t°-kv A-t\z-j-Ww kn._n.-sF-°p hn-S-W-sa-∂v- _n.sP.-]n. t\-Xm-hv ]n F-kv {io-[c≥-]n-≈ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. N-{μ-ti-Jc - ≥ h-[Ø - n-\p-tijw tI-cf - w I-≠ G-‰h - pw lo-\am-b {]-hr-Øn-bm-Wv \-hm-kns‚ sIm-e] - m-XI - w. sIm-t´-j≥ kw-L-sØ-h-®v sIm-e \-S-Øp∂-Xn-eq-sS kn.-]n.-Fw. b-Ym¿-Y kv‰ - m-en-\n-ka - m-Wv \-S∏ - m-°p-∂Xv. kn.-]n.-Fw. tI-{μ-t\-Xm-°ƒ C-°m-cy-Øn¬ A-`n-{]m-bw hy-Iv-X-am-°-W-sa-∂pw {io-[-c≥-]n-≈ B-hi - y-s∏-´p.

sIm-e-]m-X-I cm-jv{So-bw: kn.-]n.-F½ns\ A-Wn-IÄ ]n-´n-cn-¸n-¡-Wsa¶v hn Fw kp-[o-c³ Kp-cp-hm-bq¿: sIm-e-]m-X-I cm{„o-b-Øn¬-\n-∂v kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xz-sØ A-Wn-Iƒ ]n-¥ncn-∏n-°-W-sa-∂v sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ A-{I-a-cm„o-b-Øn-s‚ G-‰-hpw H-Sp-hn-esØ D-Zm-l-c-W-am-Wv s]-cn™-\w sIm-e-]m-X-Iw. Sn ]n N{μ-ti-J-c≥ sIm-e-sN-ø-s∏-´ kw-`-h-Øn¬-\n-∂v ]mTw DƒsIm-≠v A-{I-a-cm-{„o-b-Øn¬\n-∂v kn.-]n.-Fw. ]n-¥n-cn-bp-sa∂m-bn-cp-∂p {]-Xo-£. F∂m¬, B {]-Xo-£ A-ÿm-\Øm-sW-∂v s]-cn-™-\w sIme-]m-X-I-tØm-sS A-h¿ sX-fnbn-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw kp[o-c≥ ]d™p.-

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

Ip-a-fn: tI-c-f-sØ A-h-K-Wn®v X-an-gv-\m-Sv ap-√-s∏-cn-bm¿ AW-s°-´n¬ ssS¬-kv ]-Xn-°p∂ tPm-en-Iƒ B-cw-`n-®p. k¿°m¿ D-Ø-c-hp \¬-Im-Ø-Xn\m¬ X-S-bm≥ I-gn-bn-s√-∂mWp kp-c-£m Np-a-X-e-bp-≈ tI-c-fm t]m-en-kn-s‚ \n-e-]mSv. C-∂-se cm-hn-se ap-X-em-Wv ap-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´n-s‚ 45 A-Sn-bn-ep-≈ C≥-kv-s]-Ivj≥ Km-e-dn-°p-≈n¬ ssS¬-kv ]-Xn-°p-∂ tPm-en-Iƒ X-an-gv\m-Sv B-cw-`n-®-Xv. tI-c-f-Øn-s‚ A-\p-a-Xn-bn√m-sX ssS¬-kv ]-Xn-°p-∂ ]Wn-Iƒ \-S-Ø-cp-sX-∂v kwÿm-\ P-e-hn-`-h h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ¿ X-an-gv-\m-Sv A-[n-Ir-Xsc A-dn-bn-s®-¶n-epw G-I-]£o-b-am-bn ]-Wn-Iƒ \-S-ØpI-bm-bn-cp-∂p. \n-b-a-hn-cp-≤-am-

bn sN-øp-∂ ]-Wn-Iƒ X-S-bm≥ P-e-hn-`-h h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ A-W-s°-´n-s‚ kp-c-£m Np-aX-e-bp-≈ tI-c-fm t]m-en-knt\m-Sv I-Øp-ap-tJ-\ B-h-iys∏-s´-¶n-epw k¿-°m-cn-s‚ DØ-c-hn-√m-sX C-S-s]-Sm≥ I-gn-

bn- s √- ∂ - d n- b n- ° p- I - b m- b n- c p∂p. ssS¬-kv ]-Xn-°p-∂ tPm-enIƒ X-S- -s∏-Sp-Øp-∂ Im-cyØn¬ Pn-√-bn-se D-∂-X t]m-en-

Xr-iq¿: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n Xr-iq¿ A-Xn-cq-]-Xm B¿®v _n-j-∏v am¿ B≥-{Uq-kv Xmg-Øp-am-bn _n-j-∏v lu-kn¬ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. C-Sp-°n cq-]-Xm _n-j-∏n-s\ hn-a¿-in-® ]n Sn tXm-a-kn-s‚bpw hn Sn _-e-dmw Fw.-F¬.-Fbp-sS \n-Ir-„-Po-hn ]-cm-a¿-isØ-bpw Ip-dn-®m-bn-cp-∂p N¿®-sb-∂m-Wp kq-N-\. C-Sp-°n cq-]-X-bp-am-bp-≈ {]-iv-\-ßfn¬ c-ay-X-bn-se-Øm-\m-bn-cp∂p sI.-kn.-_n.-kn. ssh-kv {]kn-U‚p Iq-Sn-bm-b am¿ B≥{Uq-kv Xm-g-Øp-am-bn N¿-® \-SØn-b-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-Sp-°n _nj-∏n-s\-Xn-cm-b hn Sn _¬-dmw Fw.-F¬.-F-bp-sS \n-Ir-„-Pohn ]-cm-a¿-iw sX-‰m-bn-t∏m-sb∂v C-Sp-°n-bn-se bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn Uo≥ Ip-cym-t°mkv. _¬-dm-an-s‚ ]-cm-a¿-iw hy‡n-]-c-am-b A-[n-t£-]-am-sb∂m-Wv tIm-¨-{K-kv hn-e-bn-cpØ-se-∂pw t\-Xr-Xzw _¬-dman-s\ Xn-cp-Øn-bn-´p-s≠-∂pw A-t±-lw am-[y-a-{]-h¿-Ø-Itcm-Sv ]-d-™p. C-Sp-°n cq-]-X-bpw _n-j∏pw tIm¨-{K- n-\v F-Xn-c-√. cq-]-X-bp-am-bn tIm¨-{K- n-\v {]-iv-\-an-√. A-`n-{]m-b-hy-Xym-

kn.-]n.-F-½n-\v cmjv{So-b C-c-«-¯m-s¸¶v ]n kn tPmÀ-Pv B¿.-F-kv.-]n. C-S-Xp-ap-∂-Wn hn-´-Xv C-\n H-Xp-ßm≥ C-S-an-√mØ-Xp-sIm-≠m-Wv. C-Xp c-≠pw X-Ωn¬ h-en-b hy-Xym-k-ß-fps≠-∂p a-\- n-em-°n-s°m-≠mWv kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xzw sX-‰n≤m-c-W-Iƒ ]-c-Øm≥ {i-an-°p∂-Xv.

k-ap-Zm-b t\-Xm-¡Ä-s¡-Xn-tc {]-kv-Xm-h-\ ]m-Sn-Ã

Ku-cn-b-Ω-tbm-sSm-∏-ap-≠mbn-cp-∂ sP.-F-kv.-F-kv. `m-c-hmln-I-fn-epw A-\p-`m-hn-I-fn-epw `q-cn-]-£-hpw C-t∏m-gpw bp.-Un.F-^n-s\m-∏-am-Wv. F-∂m¬, ]m¿-´n-bn¬ `n-∂-X C-√m-sX-bmWv B¿.-F-kv.-]n. F¬.-Un.-F^v. hn-´-Xpw bp.-Un.-F-^n¬ tN¿-∂-Xpw. A-h-km-\-Im-esØ Po-hn-Xm-`n-em-jw F-∂ \ne-bn-em-Wv Ku-cn-b-Ω kn.-]n.-FΩp-am-bn tN¿-∂-Xv. F-∂m¬,

a-X-ta-e-[y-£-am¿-°pw kmap-Zm-bn-I t\-Xm-°ƒ-°p-sa-Xncm-b {]-kv-Xm-h-\-I-fn¬ \n-∂p bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°ƒ ]n≥hm-ß-Ww. F¬.-Un.-F-^n-s‚ h-Sn sIm-≠p-sIm-Sp-Øv A-Sn-hmßn-s®-Sp-°p-∂ k-ao-]-\w D-Øc-hm-Zn-Ø-s∏-´ Nn-e-cn¬ \n∂pw D-≠m-hp-∂p-sh-∂-Xv bp.Un.-F-^v. A-Wn-I-fp-sS B-flho-cyw tNm¿-Øp-∂-Xm-sW∂pw ]n kn tPm¿-Pv ]-d-™p.-

kv A-[n-Im-cn-I-fpw C-tX a-dp-]Sn X-s∂-bm-Wv A-dn-bn-®-Xv. CtXm-sS C-°m-cyw Im-Wn-®v P-ehn-`-h h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ kwÿm-\ k¿-°m¿, P-e-hn-`-h hIp-∏v sk-{I-´-dn, ap-√-s∏-cn-bm¿ sk¬ sN-b¿-am≥ Fw sI ]-cta-iz-c≥-\m-b¿ F-∂n-h¿-°v dnt]m¿-´v \¬-In. C-°m-cyw ImWn-®v X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cn-\p 

_Â-dm-an-sâ ]-cm-aÀ-iw sX-äv: Uo³ Ip-cym-t¡m-kvsIm-®n: ]p-Ø≥-th-en-°c - t__n h-[-t°-kn¬ h-[-in-£-bv°p hn-[n-°s - ∏-´ dn-∏¿ P-bm-\μ - s\ hn-fn-®p-hc - p-Øn ssl-t°mS-Xn sam-gn-sb-Sp-Øp. hn-Nm-cW tIm-SX - n-bn-te-sX-∂t- ]m-se \-S]-Sn-{I-aß - ƒ ]q¿-Øn-bm-°n tcJ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv {]-Xn-sb Xncn-®-b-®-Xv. hn-Nm-c-W-bp-am-bn _-‘-s∏-´ Io-gv-tIm-S-Xn-bn-se Nn-e \-S-]-Sn-Iƒ Iy-Xy-am-bn ]q¿-Øo-I-cn-®n-´n-s√-∂ ]-cm-Xnbp-b¿-∂X - n-s\Øp-S¿-∂mWv {]Xn-sb ssl-t°m-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-bX - v. D-®-bv-°v 1.-45\v P-kv-‰o-kv hn sI tam-l-\≥, P-kv-‰o-kv _n sI-am¬ ]m-j F-∂n-h-c-S-ßp∂ Un-hn-j≥ s_-©n-\p ap-ºmsIbmWv {]-Xn-sb lm-P-cm-°nbXv. P-bm-\-μ-s≥-d h-[-in-£

kw-_-‘n-® hm-Zw tIƒ-°p-∂- °m-´n kz-¥w H-∏p X-s∂-bm- Xn-tc D-≈X - m-bn hy-‡a - m-°n-b Xn-\n-sS Nn-e A-]q¿-W-X-I-fp- tWm-sb-∂v tIm-S-Xn B-cm- tIm-S-Xn Hm-tcm tI-kp-I-fn-epw ≠m-b-Xm-bn A-`n-`m-j-I≥ B- ™p. Nn-e H-∏p-Iƒ X-t‚-X-s√- hn-[n-°s - ∏-´ in-£b - p-sS hn-hc - ߃ sh-fn-s∏-Sp-Øn. Cu in-£I-sf-°p-dn-®v A-dn-™n-´p-t≠msb-∂pw tNm-Zn-®p. C-Xn-\pw Nn-eXn-\v A-dn-bm-sa-∂pw Nn-e-Xn-\v A-dn-bn-s√-∂p-ap-≈ a-dp-]-Sn-bmWp \¬-In-b-Xv. H-t´-sd tI-kpIƒ Np-aØ - s - ∏-´ {]-Xn-°v Nn-e Im-cy-߃ Hm¿-ab - n-√m-Xm-hp-∂Xv kzm-`m-hn-I-am-sW-∂v tIm-SXn-bpw ]-cm-a¿-in-®p. ]p-Xn-b A-`n-`m-j-I-s\ Np-aX-e-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂ {]-Xn-bpsS A-t]-£ ]-cn-K-Wn-®v c-RvPn-Xv am-cm¿ F-∂ A-`n-`m-j-Idn-∏¿ P-bm-\-μ-s\ ssl-t°m-S-Xn-bn-seØn-®-t∏mƒ \p-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Ømtcm-]n-®n-cp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ ∂pw Nn-e-Xp hy-‡-a-s√-∂pw \pw tIm-S-Xn {]-Xn-sb A-\p-hlm-P-cm-°n-b {]-Xn-tbm-Sv Nn-e {]-Xn sam-gn \¬-In.Zn-®p. Xp-S¿-∂v {]-Xn-sb t]m-entc-J-I-fn-se H-∏p-Iƒ Nq-≠n24Hm-fw tI-kp-Iƒ {]-Xn-s°- kn-s\m-∏w hn-´p.

\S]Sn tI-c-f-¯n-sâ F-XnÀ-¸v a-dn-IS¶v

amÀ B³-{Uq-kv Xm-g-¯p-am-bn ap-Jy-a-{´n Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n

tIm-´-bw: bp.-Un.-F-^n-ep-≠mbn-cp-∂ Ku-cn-b-Ω-sb Np-a-∂psIm-≠v B¿.-F-kv.-]n-sb Ip-‰w]-d-bp-∂ kn.-]n.-Fw. \n-e-]m-Sv cm-{„o-b C-c-´-Øm-∏m-sW-∂p tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n kn tPm¿-Pv.

dn-¸À P-bm-\-µ-sâ sam-gn-sb-Sp¯p

apÃ-s¸-cn-bm-dn X-an-gv-\m-Sv ssSÂkv -]-Xn-¡Â Xp-S-cp¶p 

kw Xm≥ ]-cn-l-cn-®p. am-[y-a{]-h¿-Ø-I¿ t]m-b-ti-jw _nj-∏p-am-bn hn-i-Z-am-bn kw-kmcn-®n-cp-∂p. hn-hm-Z-߃ A-hti-jn-°p-∂n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n-¥p-W A-`y¿-Yn-°m-s\-Øn-b Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-s\ C-Sp-°n _nj-]v am¿ am-Xyp B-\n-°p-gn-°m´n¬ i-Im-cn-®n-cp-∂p. C-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v C-Sp-°n _n-j-∏ns\-Xn-tc t^-kv-_p-°n-eq-sSbm-Wv _¬-dmw {]-Xn-I-cn-®-Xv. C-Xp hn-hm-Z-am-b-tXm-sS hn Sn _¬-dm-an-s\ sI.-]n.-kn.-kn. Xm-°o-Xv sN-bv-Xn-cp-∂p.-

kozhikode

I-fpw sN-øp-∂ tPm-en-Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xns‚ a-d-hn¬ {]-[m-\ A-W-s°´n-se 10 A-Sn-bn-se-bpw 45 A-Snbn-se-bpw C≥-kv-s]-Iv-j≥ Kme-dn-°p-≈n¬ tI-c-f-Øn-s‚ A\p-hm-Z-an-√m-sX ssS¬-kv ]-Xn°m-\p-≈ \o-°w I-gn-™ 13\v ap-√-s∏-cn-bm¿ sk¬ sN-b¿am≥ Fw sI-]-c-ta-iz-c≥-\m-

{]hy¯n \S¡p¶Xv C³-kv-s]-Iv-j³ Km-e-dn-¡p-ÅnÂ

I-Ø-b-°p-sa-∂v P-e-hn-`-h hIp-∏v A-dn-bn-®p. hm¿-jn-I A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Ifp-sS t]-cn¬ A-W-s°-´n-se kv-]n¬-th j-´-dp-I-fp-sS s]bn‚n-Mpw A-W-s°-´n-epw Po-h\-°m-cp-sS Izm¿-t´-gv-kp-I-fnepw s]-bn‚n-Mpw kn-a‚ v A-S¿∂p t]m-b πm-Ã-dn-Mpw ssh-ZypXo-I-c-W-hpw _-‘-s∏-´ ]-Wn-

b¿ X-S-™n-cp-∂p. C-Xp-a-dn-I-S∂m-Wv C-∂-se ap-X¬ X-an-gv\m-Sv ]-Wn-Iƒ B-cw-`n-®-Xv. ap≥-Im-e-ß-fn¬ ap-√-s∏-cnbm¿ A-W-s°-´n¬ X-an-gv-\m-Sv \-S-Øp-∂ G-sXm-cp \o-°-hpw tI-c-fm t]m-en-km-Wv k¿-°mcn-s\-bpw P-e-hn-`-h h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ-sc-bpw A-dn-bn-®n-cp∂-Xv.

sIm-¡-tIm-e-bv-¡v F-Xn-cm-b tI-kv \n-e-\nÂ-¡p-¶-sX-¶v ssl-t¡m-S-Xn

sIm-®n: sIm-°tIm-e I-º-\nbp-sS am-k amw-tKm Pyq-kn-s‚ hn-]-W-\-Øn¬ A-]m-I-X Nq≠n-°m-´n eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn C≥-kv-s]-Œ¿ F-Sp-Ø tI-kv {]-Y-a-Zr-„m \n-e-\n¬-°p-∂-XmsW-∂v ssl-t°m-S-Xn. sIm-t°m-tIm-e Pyq-kv hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ Ip-∏n-bp-sS ]pd-Øv ]-cm-Xn \¬-tI-≠ D-tZymK-ÿ-s‚ t]-cpw t^m¨ \-ºcpw tc-J-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂ Ãm≥-tU¿-Uv Hm-^v sh-bv-‰v B‚ v sa-tj-gv-kv B-Œv 1977se \n¿-tZiw ]m-en-°m-Ø-Xn-s\-Xn-tc s\-Sp-a-ßm-Sv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXn-bn-ep-≈ tI-kv d-±m-°-W-sa∂ I-º-\n Fw Un-bp-sS l-c-Pnbm-Wv P-Ão-kv ]n Un cm-P≥ ]cn-K-Wn-®-Xv. tI-kn¬ Fw.-Un. Fw Sn P-K-∂m-Yv, kn.-C.-H. Xn-cpa-e Ir-jv-W-Ip-am¿, {]-kn-U‚ v k-Po-jv Kp-]v-X, I-º-\n, c-≠v hn-X-c-W-°m¿ F-∂n-h-cm-Wp {]-Xn-Iƒ. t\-cn-´p _-‘-an-√mØ-h¿-s°-Xn-sc-bp-≈ tI-kv ssl-t°m-S-Xn d-±m-°n. F-∂m¬, _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿ c≥ C-t∏mƒ A-h-tcm-sSm-∏w B-sc-∂p I-s≠-Øn A-h¿tN-¿-∂n-cn-°p-I-bmWvv. G-‰-hpw s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°-W-sah-en-b A-®-S-° ew-L-I-\m-bn- ∂pw tIm-S-Xn \n¿-tZ-in®p. cp-∂ kp-[o-c≥ C-t∏mƒ G-‰hpw h-en-b A-®-S-°-hm-Zn-bmbn am-dn-bn-cn-°p-∂p. A-`n-{]m-b kzm-X-{¥y-Øn-\p-th-≠-n hm-Zn®n-cp-∂-bmƒ C-t∏mƒ CXp \ntj-[n-°p-I-bm-Wv. ap≥ B-Z¿i-߃-°p hn-cp-≤-am-b \n-e]m-Sm-Wv kp-[o-c≥ kzo-I-cn-°p∂-sX-∂pw \n-bm-kv ]-d-™p. sIm-®n: C-Sp-°n sa-{Xm-s\ hn_n.-sP.-]n-sb hn-a¿-in-°p- a¿-in-®-Xn-\v hn Sn _¬-dmw Fw.I-bpw c-l-ky-am-bn tam-Un-bp- F¬.-F-sb im-kn-® hn Fw am-bn Nm-b Ip-Sn-°p-I-bpw sN- kp-[o-c≥ sI.-kn.-_n.-kn-bp-sS øp-∂ t\-Xm-°-fm-Wv tIm¨- t\m-an-\n-bm-bn-´m-tWm sI.-]n.{K- n¬. B-tcm-]-W-hn-t[-b- kn.-kn. {]-kn-U‚m-b-sX-∂v \m-b i-in X-cq-cn-s\ Xn-cp-h-\- hy-‡-am-°-W-sa-∂v tPm-bn‚ v ¥-]p-c-Øpw, Im-k¿-tIm-Uv {In-kv-Xy≥ Iu¨-kn¬ kwbm-sXm-cp _-‘-hp-an-√m-Ø Sn ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbmkn-±n-Jn-s\-bpw ÿm-\m¿-Yn- Kw B-h-iy-s∏-´p. sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v bm-°n--b-Xv _n.-sP.-]n-sb klm-bn-°m-\m-Wv. Cu [m-c-W B-hp-∂-Xp-h-sc kw-ÿm-\G-I-Xm-bm-{X-bp-am-bn _-‘- sØ km-aq-ln-I-˛-]m-cn-ÿn-Xns∏-´v tI-c-fw k-μ¿-in-® _n.- I hn-j-b-ß-fn¬ k-Xy-k-‘sP.-]n. t\-Xm-°-fp-am-bn tIm- am-bn {]-Xn-I-cn-®n-cp-∂ kp-[o¨-{K-kv t\-Xr-Xzw \-S-Øn-b c≥ C-t∏mƒ A-h-k-c-hm-Z cmN¿-®-bn¬ Xo-cp-am-\n-®-Xm-Wv. {„o-b-Øn-s‚ h-‡m-hm-bn amsI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v dn. 23\v F-d-Wm-Ip-fw sF.-Fw.hn Fw kp-[o-c≥ ]p-d-Øm-°p- F. lm-fn¬ \-S-°p-∂ P-\-d¬ ∂-Xn-\p-ap-ºv Xm≥ cm-Pn-°- t_m-Un-bn¬ sP.-kn.-kn-bp-sS Øp \¬-In-bn-cp-∂-Xm-bpw \n- cm-{„o-b \n-e-]m-Sp-Iƒ N¿-®sN-øpw.bm-kv Nn-X-d A-dn-bn-®p.

tIm¬-{K-Ên-tâ-Xv ap-kv-enw-I-sf A-I-än-\nÀ-¯p-¶ k-ao-]-\w: \n-bm-kv Nn-X-d Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-kv-enw P\-hn-`m-K-sØ ]-c-am-h-[n t\-Xrÿm-\-Øp-\n-∂v A-I-‰n-\n¿Øm-\m-Wv tIm¨-{K-kv t\-XrXzw {i-an-°p-∂-sX-∂v sI.-]n.kn.-kn. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kam-bn-cp-∂ \n-bm-kv Nn-X-d. Im-e-ß-fm-bn tIm¨-{K- n\v thm-´v sN-øp-∂ \yq-\-]-£ k-ap-Zm-bØ - n-\v th--≠- ]-cn-KW - \ \¬-Im≥ \n-eh - n-se h¿-Ko-b t\-Xr-Xzw X-øm-dm-hp-∂n-√. thm´v a-Xn t\-Xr-Xz-Øn-te-°p h-tc≠ F-∂ k-ao-]-\-am-Wv C-h¿ kzo-Ic - n-®n-cn-°p-∂X - v. X-te-°p-∂n¬ _-jo-¿, Fw Fw l-k≥, jm-\n-tamƒ D-kvam≥ F-∂n-h-cpƒ-s∏-sS-bp-≈ I-gn-hp≈-hs - c ap-kve - nw k-ap-Zmb-wKß-sf∂ H-‰ Im-c-WØm¬ A-I-‰n-\n¿-Øp-∂ k-ao]-\-am-Wp kzo-I-cn-°p-∂-Xv. tIm¨-{K- n-¬ ko-‰p-I-fpw ÿm-\-ß-fpw Pm-Xn-bp-sS-bpw ]-W-Øn-s‚-bpw a-‰pw A-Snÿm-\-Øn¬ \n-›-bn-°-s∏-SpI-bm-sW-∂pw \n-bm-kv NnXd hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Btcm-]n-®p. tI-c-f-Øn ¬ D-Ω≥-Nm-≠n-˛c-ta-iv Iq-´p-sI-´m-sW-∂v Btcm-]n-®v U¬-ln-bn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-n-cp-∂ hn Fw kp-[o-

sI.-kn.-_n.-kn-bp-sS t\m-an-\n-bm-tWm kp-[o-c-s\-¶v sP.-kn.-kn.-

a-Av-Z-\n-¡p \o-Xn-tX-Sn a-\p-jym-h-Im-i k-t½-f-\w 22\v _mw-¥q-cnÂ; P-kv-än-kv c-Po-µÀ k-¨mÀ ]-s¦-Sp-¡pw sIm-®n: A-–p-∂m-kn¿ a-AvZ- \ - n°pw cm-Py-sØ hn-hn-[ P-bn-epI-fn¬ I-gn-bp-∂ a-‰p \n-c] - c - m-[nIƒ-°pw tam-N-\w \¬-I-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v Cu am-kw 22 \v _mw-•q-cn¬ \-S° - p-∂ a-\p-jymh-Im-i kw-c-£-W k-tΩ-f-\w P-Ãn-kv c-Po-μ¿ k-®m¿ D-ZvL - mS-\w sN-øp-sa-∂v A¬ A≥-hm¿ P-Ãn-kv B‚ v sh¬-s^-b¿ Atkm-kn-tb-j≥ (A-Pv-h) kwÿm-\ h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v køn-Zv B-‰-t°m-b X-߃, sshkv {]-kn-U‚p-am-cm-b A-lv-a-Zv I-_o¿ A-am-\n, A-Uz. F-kv F jm-P-lm≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn

A-Uz. sI \-Po-_v hm¿-Øm-°pdn-∏n¬ A-dn-bn-®p.a-Av-Z-\n-°v A-Sn-b-¥-c NnIn¬-k-bv-°m-bn Pm-ayw e-`y-am°m-\p-≈ {i-aß - s - f-t∏m-epw Ak-Xy-P-Sn-e-am-b dn-t]m¿-´p-Iƒ k-a¿-∏n-®p X-Sb - p-Ib - pw P-bn-ed - bv-°p-≈n-¬ X-f-®n-´v \n-b-a-Øns‚ a-d-hn-¬ sIm-e-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-øm-\p-≈ B-kq-{Xn-X \o°-am-Wv I¿-Wm-SI - k¿-°m¿ \S-Øp-∂-Xv. kz-X-{¥-hpw \o-Xn]q¿-h-hp-am-b hn-Nm-c-W-bv-°p≈ A-h-k-cw-t]m-epw a-Av-Z-\n°p \n-tj-[n-°s - ∏-Sp-∂p. hn-Nmc-W \-SØ - p-∂X - p-Xs - ∂ A-S® - n-

´ ap-dn-bn-em-sW-∂X - v `-cW - I - q-SØn-s‚ \n-Kq-V Xm¬-∏c - y-ßs - f Xp-d∂ - p-Im-´p-∂p-s≠-∂pw k-ønZv B-‰t- °m-b X-߃ ]-d™ p. 22 \v aq-∂n-\v _mw-•q¿ {^oUw ]m¿-°v ssa-Xm-\-Øp \-S°p-∂ a-\p-jym-h-Im-i k-tΩ-f\-Øn¬ U¬-ln bq-\n-th-gv-kn‰n {]-^-k-dpw {]-ap-J a-\p-jymh-Im-i t]m-cm-fn-bp-am-b {]-^. k-øn-Zv A-–p¿-d-lv-am≥ Ko-em\n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. I¿-Wm-S-I-bn-se {]-ap-J a-\pjym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I-cm-b {]-^. _m-_-ø, Kn-co-jv I¿-WmSv, Z-en-Xv kw-L¿-j k-an-Xn t\-

cm-[-sb ap-¼v h-[n-¡m³ {i-an-¨ tI-kn _n-Pp-hn-sâ A-d-Ìn-\v tIm-S-Xn Aw-Ko-Im-cw \n-e-ºq¿: \n-e-ºq¿ sIm-e-t°kn¬ ap-Jy-{]-Xn _n-Pp \m-bsc, cm-[-sb ap-ºv sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-an-s®-∂ tI-kn¬ Ad-Ãv sN-øm≥ \n-e-ºq¿ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn A\p-a-Xn \¬-In. C-X-\p-k-cn-®v sNm-Δm-gv-N A-t\z-j-W-kw-Lw _n-Pp \mb¿ dn-am≥-Un¬ I-gn-bp-∂ tImgn-t°m-Sv Pn-√m P-bn-en-se-Øn A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øpw. Xp-S¿∂v \n-e-ºq¿ tIm-S-Xn-bn-seØn {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sNøm≥ A-t]-£ \¬-Ipw. AtXm-sSm-∏w Iq-Sp-X¬ A-t\z-jW-Øn-\m-bn _n-Pp \m-b-sc t]m-en-kv I-Ã-Un-bn¬ In-´m-\p≈ A-t]-£-bpw \¬-Ipw. c≠p Zn-h-k-Øn-\-Iw {]-Xn-sb

7

t]m-en-kv I-Ã-Un-bn¬ In-´p-sa∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. ap-ºv 2012epw 2013 B-Zy-hpw sIm-√-s∏-´ cm-[-s°-Xn-tc _nPp \m-b-cp-sS \n¿-tZ-i-a-\p-k-cn®v sIm-e-]m-X-I-Øn-\p {i-aw \S-∂n-cp-∂p. C-°m-cyw cm-[-bpsS k-tlm-Z-c≥ t]m-en-kn-\p 

N-¥-°p-∂v kz-tZ-in km-Zn-Jv, \n-e-ºq¿ ]m-Sn-°p-∂v kz-tZ-in j-aow, N-¥-°p-∂v B-km-Zv {Ku-≠n-\p k-ao-]-ap-≈ l-_o_v, N-¥-°p-∂v kz-tZ-in j-^oJv F-∂n-h-cm-Wv a-‰p {]-Xn-Iƒ. C-Xn¬ j-^o-Jv B-dp am-kw apºv Kƒ-^n-te-°p t]m-b-Xm-bm-

t]m-en-kv I-Ì-Un-bn In-«m-³ A-t]-£- \Â-Ipw

sam-gn \¬-In-b-X-\p-k-cn-®m-Wv ]p-Xn-b A-t\z-j-W-kw-Lw IqSp-X¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øn-bXv. _n-Pp N-¥-°p-∂n-se _wKm-fn Pw-jo¿ F-∂-bmƒ-°v Izt´-j≥ \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂psh-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. C-Xn¬ Pw-jo-dn-\p ]p-d-ta \m-ep-t]-cpw Iq-Sn {]-Xn-I-fm-Wv.

Wv dnt]m¿´v. _n-Pp-hn-s\ t]m-en-kv I-ÃUn-bn¬ In-´n-b ti-jw j-^o-Jns‚ ]-¶v F-{X-sb-∂p sh-fn-s∏´m¬ C-bm-sf Kƒ-^n¬ \n-∂p Xn-cn-®p \m-´n-se-Øn-®v A-d-Ãv sN-øm-\p-≈ {i-aw t]m-en-kv \-SØpw. a-‰p \m-ep {]-Xn-If - pw t]men-kn-s‚ \n-co-£W - Ø - n-em-Wv.

N-¥-°p-∂v s\-Sp-ap-≠-°p-∂pw \n-eº - q¿ am¿-°‰ - n-epw tI-{μo-Icn-®v hm-S-I-bv-°p sIm-Sp-°p-∂ Im-dp-If - m-Wv sIm-e] - m-XI - Ø - n\v D-]-tbm-Kn-®-sX-∂p I-s≠Øn-bn-´p-≠v. C-Xn¬ aq-∂p Im-dpIƒ t]m-en-kv I-ÃU - n-bn¬ FSp-ØX - m-bm-Wv hn-hc - w. F-∂m¬, C-Xn¬ c-≠p Imdp-Iƒ am-{X-am-Wv sIm-e-]m-XI-{i-a-Øn-\v D-]-tbm-Kn-®n-´p-≈Xv. G-sXm-s° Im-dp-I-fm-Wv D]-tbm-Kn-®-sX-∂v _n-Pp \m-bsc I-kv-‰-Un-bn¬ In-´n-b-Xn-\p ti-jw am-{X-ta t]m-en-kn-\v D-d∏n-°m-\m-hq. C-∂-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b A-t\z-j-W-kw-Lw tIkp-am-bn _-‘-s∏-´v G-gp t]sc tNm-Zyw sN-bv-Xp.

Xm-hv tam-l≥-cm-Pv, tUm. c-taiv, A-Uz. F-kv _m-e≥, Xm-l, tUm. sk-_m-Ãy≥ t]mƒ, AUz. sI ]n ap-l-Ω-Zv, k-øn-Zv B‰-t°m-b X-߃, `m-kp-tc-{μ_m-_p, _n-j-∏v am¿ _-tk-entbm-kv I-tØm-en-°m _m-h, kzm-an hn-iz-`-{Zm-\-μ i-‡nt_m-[n, ap-Po-_v k-Jm-^n, Akv-ew ss^-kn, Sn ap-l-Ω-Zv ]s¶-Sp-°pw. I¿-Wm-S-I tI-{μ-ambn {]-h¿-Øn-°p-∂ ]n.-Un.-F^v. (]o-∏nƒ-kv sU-tam-{Im-‰n-Iv {^-≠v), F≥.-kn.-F-®v.-B¿.-H. (\m-j-\¬ tIm¨-s^-U-tdj≥ Hm-^v lyq-a≥ ssd-‰v-kv

Hm¿-K-ss\-tk-j≥), sI.-sI.F-kv.-hn. (I¿-Wm-S-I tIm-ap ku-lm¿Z th-ZnsI), kn.-Un.B¿.-H. (tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ Hm^v sU-tam-{Im-‰n-Iv ssd-‰v-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥) Xp-S-ßn-b a-\p-jym-h-Im-i kw-L-S-\-I-fpsS tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ k-an-Xnbpw A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\n {]kn-U‚m-bn tI-c-f-Øn¬ {]-h¿Øn-®p-h-cp-∂ A¬ A≥-hm¿ PÃo-kv B‚ v sh¬-s^-b¿ Atkm-kn-tb-j≥ (A-Pv-h) kwÿm-\ k-an-Xn-bpw kw-bp-‡am-bm-Wv k-tΩ-f-\w kw-L-Sn∏n-®n-´p-≈-Xv.

cmjv{So-b P-\-Xm-ZÄ \m-ev a-Þ-e-§-fn aÂ-k-cn-¡pw sIm-®n: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ cm-{„o-b P-\-Xm-Zƒ(B¿.-sP.-Un.-) tI-c-f-Øn-se \m-ep a-fi-e-ß-fn¬ a¬-k-cn°p-sa-∂v kw-ÿm-\ {]-knU‚ v A-\p Nm-t°m hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. F-d-Wm-Ip-f-Øv A-Uz. ]n Sn cm-[m-Ir-jv-W≥, ]-Ø-\w-Xn´-bn¬ t_-_n a-√-t»-cn, Xr-iqcn¬ ]n Fw A-–p¬ I-cow, Be-∏p-g-bn¬ sI F-kv _n-\o-jv F-∂n-h-cm-Wv ÿm-\m¿-Yn-Iƒ. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m {]-knU‚m-bn ]n F c-a-W-s\ kwÿm-\ I-Ωn-‰n \n-tbm-Kn-®p. Z-en-Xv ss{I-kv-X-h¿, Z-en-Xv \yq-\]£w F-∂n-h-cp-sS A-hIm-i-߃ kw-c-£n-°p-I, kwÿm-\ k¿-ho-kp-I-fn-se kwh-c-Ww i-cn-bm-b co-Xn-bn¬ \S-∏m-°p-I, hn-e-h¿-[-\ X-S-bp-

I F-∂o e-£y-ß-tfm-sS-bmWv Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sp∂-sX-∂pw B¿.-sP.-Un. `m-chm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ kw-ÿm-\

ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n Sn cm-[m-Ir-jv-W≥, ]n F c-aW≥, sI F-kv _n-\o-jv ]-s¶Sp-Øp.-

tZiobw

UÂ-ln-bn kv-{Xo-IÄ A-c-£n-Xm-h-Ø t\-cn-Sp-¶p-sh-¶v kÀ-th \yq-U¬-ln: U¬-ln-bn¬ tPm-en-sN-øp-∂ h-\n-X-Iƒ, kp-c-£m B-i-¶-aq-ew \-K-cØn-\p ]p-d-tØ-°p tPm-en amdm≥ B-{K-ln-°p-∂-Xm-bn ]T\w. tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gvkv, kv-{Xo sXm-gn-em-fn-Iƒ, hnZym¿-Yn-Iƒ, sXm-gn-e-t\z-jI¿ F-∂n-h¿-°n-S-bn-em-Wv k¿-th \-S-Øn-b-Xv. U¬-ln-bn¬ kv-{Xo-Iƒ A-c-£n-Xm-h-ÿ t\-cn-Sp-∂ps≠-∂m-Wv `qcn-]-£m-`n-{]mbw. U¬-ln-bn¬ tPm-en-sNøp-∂ 43 i-X-am-\w kv-{Xo-I-fpw kp-c-£m Im-c-W-ß-fm¬ U¬-ln-°p ]p-d-Øp sXm-gn¬ sN-øm≥ Xm¬-∏-cy-s∏-Sp-∂Xm-bn I-s≠-Øn. th-X-\-Øn¬ Ip-d-hp-≠m-bm-epw U¬-ln

\-K-c-Øn-\p ]p-d-Øv tPm-en sN-øp-∂-Xm-Wv kv-{Xo kp-c£-bv-°v D-Ø-a-sa-∂m-Wv k¿th-bn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´-Xv. k¿-th-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø 80 i-Xam-\w t]-cpw ]-I¬ jn-^v-‰n¬ tPm-en sN-øm-\m-Wv C-„-s∏Sp-∂-sX-∂p hy-‡-am-°n. Ggp-i-X-am-\w t]¿ sXm-gn¬-]-chpw hy-‡n-]-c-hp-am-b D-Ø-chm-Zn-Ø-߃ \n-d-th-‰m≥ amdn am-dn h-cp-∂ jn-^v-‰m-Wp-Øa-sa-∂v A-`n-{]m-b-s∏-´p. kv-{Xo-Iƒ-s°-Xn-cm-b A{I-aw A-h-cp-sS sXm-gn-en-S-ßfn-se D¬-∏m-Z-\-£-a-X-sb _m-[n-°p-∂-Xm-bpw A-Xn-\m¬ tPm-en ÿ-e-Øv A-h-km\ a-Wn-°q-dp-I-fn¬ sN-e-hnSm≥ a-Sn-°p-∂-Xm-bpw 64 i-X-

am-\w kv-{Xo sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-™p. U¬-ln sa-t{Sm-bpsS {]-h¿-Ø-\-k-a-bw Iq-´-Wsa-∂pw \n-co-£-W kw-hn-[m\w G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw k¿-th-bn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. {Sm^n-Iv t]m-en-kn-\v C-Xn¬ h-enb ]-¶v h-ln-°m-\m-hpw. C-c-I-fp-sS {]-iv-\-ßfn¬ \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-≥ A-Xn-th-K tIm-S-Xn-Iƒ X-øm-dm-bm¬ kv{Xo-kp-c-£-bv-°v h-en-b apX¬-°q-´m-hpw. sX-cp-hp-hn-f°p-I-ƒ, s]m-Xp-iu-Nm-e-b߃ F-∂n-h-bp-sS A-h-ÿ U¬-ln \-K-c-Øn¬ tim-N-\ob-am-sW-∂pw A-h-bp-sS {]h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-°-Wsa-∂pw an-°-h-cpw A-`n-{]m-bs∏-´p.-

Nn-e i-àn-IÄ I-cp-Wm-\n-[n-sb ]o-Un-¸n-¡p-¶p: A-g-Kn-cn tam-Un an-I-¨ `-c-Wm-[n-Imcnsb¶v a-[p-c: Un.-Fw.-sI-bn-se Nn-e i-‡n-Iƒ ]m¿-´n {]-kn-U-s‚∂ \n-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°m≥ Fw I-cp-Wm-\n-[n-sb A-\p-h-Zn°p-∂n-s√-∂v k-kv-s]‚ v sN-øs∏-´ t\-Xm-hv Fw sI A-g-Kn-cn. A-h¿ I-cp-Wm-\n-[n-sb ]o-Un∏n-°p-I-bm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. X-s‚ A-\p-bm-bn-I-fpsS tbm-K-Øn¬ {]-kw-Kn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-g-Kn-cn. A-t±-l-Øn-s‚ {]-kv-Xm-h\ X-s‚ C-f-b-k-tlm-Z-c-\pw Un.-Fw.-sI. {S-j-d-dp-am-b Fw.sI kv-‰m-en-s\ D-∂w-h-®m-sW∂m-Wp I-cp-Xp-∂-Xv. X-s‚ kkv-s]≥-j-\n-te-°p \-bn-® kw`-h-߃ A-t±-lw hn-h-cn-®p. A-g-Kn-cn kz-¥w ]m¿-´n cq-]o-Icn-°p-sa-∂ A-`yq-lßfp-≠m-

bn-cp∂p. ]m¿-´n Xn-c-s™-Sp-∏nse {I-a-t°-Spw A-gn-a-Xn-bpw XS-bm≥ {i-an-®-Xn-\v Xm≥ A-]l-kn-°-s∏-´p. a-[p-c, cm-a-\m-Y]p-cw, hn-cp-Zp-\-K¿ Xp-S-ßn-b Pn-√-I-fn¬ {I-a-t°-Sp \-S-∂p. X-s‚ A-\p-bm-bn-I-fp-sS \m-a\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-Iƒ kq-£v-a ]-cn-tim-[-bv-°m-bn kzo-I-cn®n√. ]m¿-´n A-[y-£-t\m-Sv C°mcyw tNm-Zn-®-t∏m-ƒ X-s‚ A-\p-bm-bn-I-sf ]p-d-Øm-°psa-∂m-Wv A-t±-lw `o-j-Wn-apg-°n-b-Xv˛A-g-Kn-cn ]-d-™p. cm-Py-Øv C-t∏mƒ tam-Un Xcw-K-am-sW-∂pw an-I-® `-c-Wm[n-Im-cn-bm-b tam-Un {]-[m-\-a{¥n-bm-bm-¬ kzm-K-Xw sN-øpsa-∂pw A-g-Kn-cn ]n-∂o-Sv H-cp Snhn Nm-\-en-t\m-Sp hy-‡-am-°n.

tem-_n-bn-Mv \S¡p-tam-sb¶v kw-i-bw

]n.-BÀ.-F-kn-\v hn-tZ-i-k-lm-bw kzo-I-cn-¡m³ A-\p-a-Xn-bn-Ã \yq-U¬-ln: ]m¿-e-sa‚-dn {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ km-am-Pn-I-sc k-lm-bn-°p-∂ ]n.-B¿.-F-k.-v se-Pn-t…-‰o-hv dn-k¿-®v F-∂ k-∂-≤ kw-L-S-\-bv-°v hn-tZ-ik-lm-bw kzo-I-cn-°m≥ A-\pa-Xn-bn-√. hn-tZ-i-k-lm-bw tem_n-bn-Mn-te-°v h-gn am-dp-tamsb-∂ kw-i-b-sØ Xp-S¿-∂mWv tI-{μ-k¿-°m¿ A-\p-a-Xn \n-tj-[n-®-Xv. hn-tZ-i-k-lm-bw kzo-I-cn°p-∂-Xn-\v \n-tcm-[-\w h-∂-Xmbn ]n.-B¿.-F-k.-v ÿm-]-I≥ am-[-h≥ ]-d-™p. \n-tcm-[-\Øn-s‚ Im-c-Ww k¿-°m¿ hni-Zo-I-cn-®n-´n-√. hn-tZ-i-k-lmbw kzo-I-cn-°p-∂ kw-L-S-\-Ifp-am-bn tN¿-∂v Fw.-]n-am¿ {]-

h¿-Øn-°p-∂-Xp i-cn-b-s√-∂v tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥ A-`n-{]m-bs∏-´p. hn-tZ-i-k-lm-bw kzo-Icn-°m≥ A-\p-a-Xn th-W-sa-∂ ]n.-B¿.-F-kn-s‚ B-h-iyw 2012¬ c-≠p-X-h-W tI-{μw X≈n-bn-cp-∂p.t^m¿-Uv ^u-t≠-j≥, Im\-U-bn-se sF.-Un.-B¿.-kn. Xp-S-ßn-b-h-bn¬-\n-∂p hn-tZ-ik-lm-bw e-`n-°m-\m-Wv ]n.B¿.-F-kv. {i-an-®n-cp-∂-Xv. kwL-S-\-sb-°p-dn-®p hn-i-Z-am-bn ]Tn-®-Xn-\p ti-j-am-Wv A-\p-aXn \n-tj-[n-®-sX-∂v B-`y-¥-ca-{¥m-e-b hr-Ø-߃ ]-d-™p. Xo-cp-am-\w ]p-\-∏-cn-tim-[n-°W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v ]n.-B¿.-

F-kv. \¬-In-b A-t]-£-bpw X-≈n.cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fpw cm-{„ob kz-`m-h-ap-≈ kw-L-S-\-I-fpw hn-tZ-i-k-lm-bw kzo-I-cn-°p∂-Xv \n-b-aw-aq-ew hn-e-°n-bn-´ps≠-∂pw D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p. Cu km-l-N-cy-Øn¬ cm{„o-b-°m-cp-am-bn C-S-]-g-Ip-∂ ]n.-B¿.-F-kn-\v A-\p-a-Xn \¬Im-\m-hn-s√-∂pw A-h¿ hy-‡am-°n. cm-Py-sØ 400Hm-fw Fw.]n-am¿-°v ]n.-B¿.-F-k.-v k-lmbw \¬-Ip-∂p-≠v. Fw.-]n-am¿°m-h-iy-am-b K-th-j-W-߃ \-S-Øp-I, _n-√p-Iƒ X-øm-dm°m≥ k-lm-bn-°p-I Xp-S-ßnb-h-bm-Wv {]-[m-\-am-bpw ]n.B¿.-F-kv. sN-øp-∂-Xv.-


kmÀhtZiobw

18 am¿®v 2014 sNmΔ

kozhikode

_p-[³ Np-cp-§nh-cp-¶-p ?

d-jy-s¡-Xn-cm-b D-]-tcm-[-¯n-\v bq-tdm-]y³ I-¼-\n-IÄ-¡p a-Sn {_-k¬-kv: ln-X-]-cn-tim-[-\-bv-°p ]n-∂m-se ss{I-an-b-sb X-߃-s°m-∏w tN¿-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v djy-s°-Xn-tc bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\pw A-ta-cn-°-bpw D-]-tcm[w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-t\m-Sv an-° bq-tdm-]y≥ I-º-\n-Iƒ°pw Xm¬-∏-cy-an-s√-∂p dn-t]m¿-´v. ss{I-an-b≥ hn-j-bØn¬ d-jys°-Xn-tc A-ta-cn-°-bpw bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\pw D-]-tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂p {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. F-∂m¬, bq-tdm-]y≥ cm-Py-ß-fn-se G-‰-hpw h-en-b D-]-t`m-‡r P-\X h-kn-°p-∂ d-jy-s°-Xn-tc D-]-tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xv Xn-cn-®-Sn-bm-hp-sa-∂p bq-tdm-]y≥ hy-h-km-bn-Iƒ- I-cp-Xp∂p. bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-s‚ G-‰-hpw h-en-b hym-]m-c-]-¶m-fnbpw d-jy-bm-Wv. D-]-tcm-[-sØ ]n-¥p-W-bv-°p-I-bm-sW¶n¬ Cu I-º-\n-I-sf-√mw {]-Xn-k-‘n t\-cn-Spw. A-ta-cn-°-bpw bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\pw D-]-tcm-[w {]-Jym]n-®m¬ G-jy-bn-se h≥-i-‡n-bm-b ssN-\-bp-sS ]n-¥p-W d-jy-°p e-`n-°m-\n-S-bp-s≠-∂pw A-Xp-h-gn D-]-tcm-[w t\-cnSm≥ A-h¿-°p I-gn-bp-sa-∂pw hy-h-km-b \n-co-£-I¿ I-cpXp-∂p. s]-]v-kn-bp-sS G-‰-hpw h-en-b hn-tZ-i-hn-]-Wn d-jybm-Wv. {]-Xn-h¿-jw 500 tIm-Sn tUm-f-dn-s‚ hym-]m-c-am-Wv s]-]v-kn d-jy-bn¬ am-{Xw \-S-Øp-∂-Xv. `-t£ym¬-∏m-Z-\ `oa-\m-b a-Iv-sUm-Wmƒ-Un-s‚ 10 i-X-am-\w hn-ln-Xw d-jybn¬-\n-∂m-Wv e-`n-°p-∂-Xv. Hm¨-sse≥ hn-]-Wn-bp-sS-bpw an-I-® D-]-t`m-‡m-°ƒ d-jy-bn¬ \n-∂m-Wv. {]-Xn-h¿-jw 1600 tIm-Sn tUm-f-dn-\-Sp-Øp d-jy-°m¿ Hm¨-sse≥ hn-]Wn-bn¬ sN-e-hn-Sp-∂-h-cm-Wv. 25 i-X-am-\w hm¿-jn-I h-f¿-® {]-Xo-£n-®v Hm¨-sse≥ hym-]m-c-cw-K-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ \n-c-h-[n bq-tdm-]y≥-˛bp.F-kv. ÿm-]-\-ß-fp-≠v. D-]-tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xv C-Ø-cw I-º-\n-I-ƒ-s°-√mw Xn-cn-®-Sn-bm-hp-sa-∂v hn-Z-Kv-[¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p.

{_n-«-\n A-Xn-th-Kw h-f-cp-¶ `m-j-I-fn a-e-bm-f-hpw e-≠≥: {_n-´-\n¬ A-Xn-thKw h-f-cp-∂ hn-tZ-i-`m-j-I-fn ¬ a-e-bm-f-hpw. {_n-´n-jv kv-Iqfp-I-fn¬ {]-Nm-cw-t\-Sp-∂ 10 hntZ-i-`m-j-I-fp-sS ]-´n-I-bn¬ F-´mw-ÿm-\-Øm-Wv a-e-bmfw. Cu ]-´n-I-bn¬ C-Sw-t\-Snb G-I G-jy≥ -`m-j-bpw a-e-

bm-f-am-Wv. 2008\pw 2013\pw CS-bn¬ a-e-bm-fn hn-Zym¿-Yn-I-fpsS F-Æw C-c-´n-bn-te-sd h¿[n-®n-´p-≠v. In-g-°≥ bq-tdm]y≥ cm-Py-ß-fn-se hn-hn-[ `mj-I-fm-Wv a-e-bm-f-Øn-\p-]p-dsa ]-´n-I-bn¬ C-Sw-]n-Sn-®-Xv. {_n-´n-jv hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏ns‚ I-W-°p-Iƒ D-≤-cn-®v sUbv-en sa-bn¬ B-Wv hm¿-Ø {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv.

H-_m-a-bpw A-ºm-kpw Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n hm-jn-Mv-S¨: A-ta-cn-°≥ {]kn-U‚ v _-dm-Iv H-_m-a-bpw ^e-kv-Xo≥ A-tXm-dn-‰n {]-knU‚ v a-lv-aq-Zv A-∫m-kpw Iq-Sn°m-gv-N \-S-Øn. A-ta-cn-°-≥ hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-´-dn tPm¨ sI-dn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂p-h-cp-∂ ^-e-kvXo≥-˛-C-{km-tb¬ k-am-[m-\N¿-®-bp-sS `m-K-am-bm-Wv Iq-Sn°m-gv-N. k-am-[m-\w ]p-e-cp-∂Xn-\m-bn I-Sp-Ø Xo-cp-am-\-ßsf-Sp-°m≥ A-∫m-kn-t\m-Sv H_m-a B-h-iy-s∏-´-Xm-bn ssh‰v-lu-kv h-‡m-hv sP-bv Im¿Wn ]-d-™p. Pq-sse-bn-em-Wv C-{km-tb¬-˛-^-e-kv-Xo≥ kam-[m-\ N¿-®- Xp-S-ßn-b-Xv.

e_v\m-\n kv-t^m-S-\w; 4 acWw s_-bv-dq-Øv: e-_-v\m-\n¬ kndn-b≥ A-Xn-¿-Øn-tbm-Sp tN-¿∂p-≈ {]-tZ-i-Øp-≠m-b Im¿t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ \mep-t]¿ a-cn-®p. ln-kv-_p-√-bpsS t\-Xm-hv A-–p¿-d-lv-am≥ A¬ Jm-Zn-b-S-°-ap-≈-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. ln-kv-_p-√-bp-sS kzm[o-\-ta-J-e-bm-b s_-Im-Av Xm-gv-h-c-bn-em-Wv B-{I-a-Ww. B-{I-a-W-Øn-s‚ D-Ø-chm-Zn-Øw A-lv-dm¿ A¬ kp∂ _-Av-e-_-°v F-∂ kw-LS-\ G-s‰-Sp-Øp.

ssIcfn ]o¸nÄ 5:00 B¿´v Is^ 5:30 Io FIvkv{]kv 6:00 hm¿Ø 6.30 sNdn-bm≥ ^nen∏v 7:30 h¿Ø-am\w 10.30 ssSw t…m´v 1.00 tImIvssS¬ 1.30 H_nsS°v 2.30 sÃ∏v A∏v 3.30 Un˛-ssehv 4.30 amdp∂ temIw 5.30 sNdnb {io\n 6.00 sP._n.-P-Mvj≥

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 hnI-S-Ihn 12:30 dotπ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 t]mbn‚ v ªm¶v 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 ]ƒkv 4:30 kv{Xo 5:30 temI-Pm-eIw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]mgvkv hm¿Ø-Iƒ 7:00 t^m°kv tIcf 7.55 ap≥jn 8.00 \yqkv πkv

hn-hn-[ cm-Py-ß-fn¬-\n-∂p≈ Ip-Sn-tb-‰w hym-]-I-am-b-Xns‚ ^-e-am-bn {_n-´-\n-se ]-e kv-Iq-fp-I-fn-se-bpw Ip-´n-Iƒ kw-km-cn-°p-∂-Xv Cw-•o-jv As√-∂v dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. hn-hn-[ In-g-°≥ bq-tdm-]y≥ cm-Py-ß-fn-se `m-j-I-fm-Wv {_n-´-\n-se H-º-Xn¬ H-cp kvIq-fn¬ H-∂mw `m-j. Cu Ip-´nI-fp-sS c-≠mw-`m-j-bm-Wv Cw•o-jv. ap-Jy-`m-j F-∂ \n-e-bn¬ Cw-•o-jv kw-km-cn-°m-Ø kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS F-Æw 2008\pw 2012\p-an-S-bv-°v aq-∂nc-´n h¿-[n-®-Xm-bn dn-t]m¿-´n-ep≠v. dp-am-\n-b≥ `m-j-bm-Wv CØ-c-Øn¬ G-‰-hp-a-[n-Iw hf¿-® {]m-]n-®-Xv. c-≠mw-ÿm\w em-Xzn-b≥ B-Wv. lw-tK-dnb≥, _ƒ-tK-dn-b≥, s…m-hmIv, en-Xzm-\n-b≥, sN-Iv, a-e-bmfw, d-jy≥ F-∂n-ß-s\-bp-≈ `m-j-I-fm-Wv {_n-´-\n¬ A-Xnth-Kw h-f-cp-∂-Xv.

ss{I-an-b-bnse ln-X-]cn-tim-[-\-bn¬ _-lp-`q-cn-`m-Kw t]cpw djy-tbm-sSm∏w tN-cm≥ B-{K-lw {]-I-Sn--∏n-®-Xn¬ k-t¥m-jn-®v knw^¿-t]m-fn-se se-\n≥ N-Xz-c-Øn¬ {]-IS-\w \SØp-∂ d-jy≥ A-\p-Iq-enIƒ

en-_n-b³ hn-a-X-cn \n-¶v F-®¡¸Â bp.F-kv. ssk-\yw ]n-Sn-s¨-Sp-¯p hm-jn-Mv-S¨: en-_n-b≥ Xp-dap-J-Øp-\n-∂v hn-a-X-t]m-cm-fnIƒ ]n-Sn-s®-Sp-Ø F-Æ-Sm-¶-dns‚ k-ºq¿-W \n-b-{¥-Ww Ata-cn-°≥ ssk-\yw G-s‰-SpØp. Z-£n-W ssk-{]-kn-\p k-ao-]-ap-≈ A-¥m-cm-{„ P-e-mXn¿-Øn-bn¬ h-®m-Wv ssk\yw I-∏-en-s‚ \n-b-{¥-Ww ]nSn-s®-Sp-Ø-sX-∂v ssk-\n-I-h‡m-hv dn-b¿ A-Uv-an-d¬ tPm¨ In¿-_n ]-d-™p. ssk{]-kv k¿-°m-cn-s‚ A-\p-a-Xntbm-sS-bm-Wv ssk-\n-I-\-S-]Sn. km-bp-[-hn-a-X-cp-sS \n-b{¥-W-Øn-ep-≈ en-_n-b-bp-sS In-g-°≥ {]-hn-iy-bn-em-Wv cmPy-Øn-s‚ F-Æ-k-º-Øv tI{μo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. C-hn-sS \n-∂v k¿-°m-cn-s‚ A-\p-a-Xn-

bn-√m-sX hn-a-X¿ F-Æ I-b-‰pa-Xn sN-øp-I- ]-Xn-hm-Wv. C-Øc-Øn-¬ F-Æ \n-d-® I-∏¬ Ing-°≥ {]-hn-iy-bn¬ \n-∂p en_n-b≥ \m-hn-I-tk-\ ]n-Sn-IqSn-bn-cp-∂p. I-∏-en-s\ cm-PymXn¿-Øn I-S-°m≥ A-\p-h-Zn-

„n-°¬ Xp-S-ßn-b tI-kp-I-fnem-Wv C-h¿ in-£n-°-s∏-´-Xv. t\-c-tØ C-h-cp-sS Pm-ayw X-≈n-b-Xn-\m¬ aq-∂p-t]-cpw tIm-S-Xn ap-ºm-sI Io-g-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. \n-c-h-[n t]-cp-sS a-c-W-Øn-te-°p \-bn-® {]t£m-`-߃-°n-sS I-gn-™h¿-jw \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ si-bv-Jv l-ko-\-bp-sS t\-XrXz-Øn-ep-≈ A-hm-an eo-Kv A[n-Im-c-ta-‰ ti-jw {]-Xn-]-£t\-Xm-°ƒ-°p t\-sc Xp-S-cp-

BÀ¡pw ]-cn-¡n-sÃ-¶v bp.Fkv. ssk-\n-I-ta-[mhn  ssk-\n-I-\-S]-Sn H-_m-a-bp-sS Adn-thmsS °n-s√-∂pw B-h-iy-sa-¶n¬ ssk-\n-I C-S-s]-S¬ \-S-Øpsa-∂pw ap≥ {]-[m-\-a-{¥n Aen sk-bv-Zm≥ ap-∂-dn-bn-∏p\¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, ssk-\y-sØ I_-fn-∏n-®v C-‘-\-°-∏¬ cmPyw hn-´p-t]m-b-tXm-sS A-en

∂ {]-Xn-Im-c- \-S-]-Sn-bp-sS `mK-am-Wv tIm-S-Xn -\-S-]-Sn-sb∂p Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. Xn-c-s™-Sp-∏v _n.F≥.]n-bpw P-am-A-sØ C-kv-em-an-bpw AS-ßp-∂ {]-[m-\ -{]-Xn-]-£- I£n-Iƒ _-ln-jv-I-cn-®n-cp-∂p. tI-kv sI-´n-®-a-®-Xpw {]-Xn-]£-t\-Xm-°ƒ-°p t\-sc- k¿°m-¿ \-S-Øp-∂ th-´-bm-S-ens‚ `m-K-am-sW-∂pw _n.F≥. ]n. h-‡m-hv cn-kv-hn A-lv-a-Zv ]-d-™p.

tam-Un-bp-sS {]-Nm-c-W-¯n-\m-bn hn-¡n-eo-Iv-kn-sâ t]-cn hym-P-dn-t]mÀ-«v ]m-cn-kv: _n.sP.]n. {]-[m-\-a{¥n -ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μ-tamUn-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nmc-W-Øn-\v hym-P-tc-J-Iƒ D-]tbm-Kn-°p-I-bm-sW-∂v hn-°neo-Iv-kv. \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS `c-W-w an-I-®-Xm-sW-∂pw tamUn A-gn-a-Xn-°m-c-\-s√-∂pw A-ta-cn-° hn-ti-jn-∏n-s®-∂v hn-°n-eo-Iv-kv tc-J-I-fn-ep-≈Xm-bn I-gn-™-Zn-h-kw _n.sP.]n. tI-{μ-߃ {]-N-cn-

8.30 IuXp-I-temIw 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10.00 Ih¿tÃmdn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6.30 sSen {_m‰v 7:30 sSen tjm∏v 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 HcnS-sØmcnSØv 9.30 kzbw-hcw 10.00kn\na 1.00 kq∏¿ sj^v 2.30 Nncn°pw XfnI 3.30 πkv- Cu-h≥kv 6.00 kn-\na

AarX 8:00 hm¿Ø 8:30 jq´v {Sm°vv 9 00 t^h-ssd‰vkv 9.30 te‰kv Sm≥kv 10.30 Zn {SqØv 11.30 kq∏¿ tamU¬ 12.30 k‘ym-cmKw 1.30 Btcm-Ky-hm¿Ø-Iƒ 2.00 sIm√߃ 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw-K-ab 8.00 s]m∂p t]msemcp s]Æv

∏n-®n-cp-∂p. tam-Un I-gn-hp-≈ `-c-Wm-[n-Im-cn-bm-sW-∂pw KpP-dm-Øv A-Xn-th-Kw hn-I-kn°p-∂ kw-ÿm-\-am-sW-∂pw

sk-bv-Zm-s\ ]m¿-e-sa-‚ v A-hnizm-k {]-ta-b-Øn-eq-sS ]p-dØm-°p-I-bp-≠m-bn. In-g-°≥ en-_n-b-bv-°v kz-bw-`-c-Wm-[nIm-cw th-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ssk-\y-Øn-s\-Xn-tc t]m-cmSp-∂ hn-a-X-cm-Wv F-Æ-°-∏-en-_w¥m-tZ-in ap-XnÀ-¶ _n.F³.]n. t\-Xm-hn-s\ P-bn-en-e-S-¨p [-°: _w-•m-tZ-in¬ si-bv-Jv l-ko-\ k¿-°m-cn-s\-Xn-tc ASp-Øn-sS s]m-´n-∏p-d-s∏-´ {]t£m-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-]-£-am-b _w•m-tZ-iv \m-j-\-en-Ãv ]m¿-´n (_n.F≥.]n.)bp-sS ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hpƒ-s∏-sS aq-∂p-t]-sc P-bn-en-e-S-®p. ]m¿-´n sk-{I-´dn P-\-d¬ ^-Iv-dp¬ C-kv-emw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-sc-bm-Wv [° tIm-S-Xn X-S-hn-\p in-£n-®Xv. sIm-e-]m-X-Iw, Ip-g-∏w-kr-

9

A-ta-cn-° ]-d-™-Xm-bn hn°n-eo-Iv-kv tI-_n-fp-I-fn-eps≠-∂m-bn-cp-∂p _n.sP.]n-bpsS {]-Nm-c-Ww. C-Ø-cw tc-JIƒ X-߃ ]p-d-Øp-hn-´n-´ns√∂v hn-°n-eo-Iv-kv Szn-‰dneq-sS A-dn-bn-®p. A-tX-k-a-bw, hn-°n-eo-Ivkn-s‚ k¿-´n-^n-°-‰v C-√m-sXX-s∂ tam-Un hn-P-bn-°p-sa-∂v _n.sP.]n.h-‡m-hv ap-Jv-Xm¿ A-∫m-kv \-Jv-hn ]-d-™p.

s‚ \n-b-{¥-Ww ]n-Sn-®-S-°n-bncp-∂-Xv. {]-kn-U‚ v _-dm-Iv H-_m-abp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-c-am-Wv ssk-\n-I-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®sX-∂pw B¿-°pw ]-cn-t°-‰n-´ns√-∂pw bp.F-kv. ssk-\n-Ita-[m-hn ]-d-™p. tam-Wn-Mv

{io-e-¦bn a-\p-jym-h-Im-i {]-hÀ-¯-IÀ A-d-Ìn sIm-fw-t_m: {io-e-¶-bn¬ c≠v -{]-ap-J a-\p-jym-h-Im-i {]h¿-Ø-I-sc `o-I-c-{]-h-¿-Ø-\°p-‰w Np-a-Øn A-d-Ãv -sN-bvXp. lyq-a≥ ssd-‰v-kv tUm-Iyp-

dp-In s^¿-Wm-t≠m sa-t‚-j≥ sk‚¿ D-]-tZ-iI≥ dp-In s^¿-Wm-t≠m, sk ‚¿ t^m¿ ]o-kv B‚ v do-I¨kn-entb-j≥ t\-Xm-hv ^m. {]ho¨ F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. A-d-Ãn-\p-≈ Im-c-Ww hy-‡-a-s√-∂v C-cp-h-cp-am-bn _-‘-s∏-´-h¿ ]-d-™p. km-ap-Zm-bn-I ku-lm¿-Zw X-I¿-°m≥ {i-an-®-Xn-\m-em-Wv c-≠p-t]-sc-bpw A-d-Ãv- sN-bvX-sX-∂m-Wv Hu-tZym-Kn-I hn-iZo-I-c-Ww. X-an-gv hw-i-P¿-°p t\-sc-bp-≠m-b A-Xn-{I-a-ßfp-sS t]-cn¬ {io-e-¶-bv-s°-Xntc bp.F≥. a-\p-jym-h-Im-i k-an-Xn-bn¬ A-ta-cn-°-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-ta-bw sIm≠p-h-cm-\n-cn-°p-I-bm-Wv.

ss{]w ssSw ssIcfn ho 9:00 Uyqt{Um]vkv 11:00 t…m´v 12:00 XcwKv 12:30 kn\na 4:00 ehv It\m]n 6:00 Ip°qkv s\Ãv 8:00 ^pUv Hm¨ tdmUv 9:30 kn\na

at\m-c-a \yqkv 9.30 CutemIw 10.30 h\nX 11.30 ]©m-bØv 12.30 Xncphm FXn¿hm 11:00 hm¿ØIƒ 3.30 t\tc sNmtΔ 5.30 Imgv® 7.30 \n߃ ]dbq 8.30 kI-e-Ie 10.00 \nb-{¥-W-tcJ

C´ym-hn-j³ 6.30 t_mIvkv Hm^okv 7.00 KpUvtam-WnMv tIcf 8.30 thm´v C≥ tSm°v 10:00 lm∏-\nßv lthgvkv 10.30 s]mfn{Sn-Ivkv 11.30 ªm°v B‚ v ssh‰v 12.30 aymhq 1.30 hmcm¥yw 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v

hnt\mZw

ka-Im-enIw

t•m-dn F-∂ C-‘-\-°-∏¬ bp.F-kv. \m-hn-I-tk-\-bp-sS k-lm-b-tØm-sS en-_n-b≥ Xp-d-ap-Jw e-£y-am-°n \o-ßnbn-´p-≠v. en-_n-b≥ Xp-d-ap-J-amb A¬ kn-Zv-d-bn¬ \n-∂v Cu am-k-am-Zy-am-Wv I-∏¬ c-£s∏-´-Xv. I-∏-en¬ 2,34,000 ho-∏ A-kw-kv-Ir-X F-Æ D-≠m-bncp-∂p. Cu-Pn-]v-jy≥ B-ÿm-\-amb I-º-\n-°p Io-gn-ep-≈ I∏¬ D-Ø-c sIm-dn-b Xm¬-°men-I-am-bn D-]-tbm-Kn-®p-h-cp-Ibm-bn-cp-∂p. I-∏-en-\p ap-Ifn¬ D-≠m-bn-cp-∂-Xpw D-Ø-csIm-dn-b-bp-sS ]-Xm-I-bm-bn-cp∂p. kw-`-h-sØ-Øp-S¿-∂v I-∏en-s‚ c-Pn-kvt{S-j-≥ d-±m-°n-bXm-bn D-Ø-c-sIm-dn-b A-dn-bn®n-cp-∂p.

aoUnbm h¨ 9.00 kvs]jy¬ FUn-j≥

k≥ km¬-h-tZm¿: F¬-km ¬-h-tZm¿ {]-kn-U‚ v Xn-cs™-Sp-∏n-\v C-e-Œ-d¬ tIm-SXn-bp-sS Aw-Ko-Im-cw. I-gn-™bm-gv-N \-S-∂ thm-s´-Sp-∏n¬ `c-W-I-£n-bm-b C-S-Xp-]-£ ^-cm-_p-tμm am¿-´n \m-j-\¬ en-_-td-j≥ {^-≠n-se km≥tj sk-sd-s‚ hn-P-b-am-Wv tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®-Xv. ^-ew tNm-Zyw-sN-bv-Xv {]-Xn-]-£w k-a¿-∏n-® l-c-Pn tIm-S-Xn X≈n. sk-sd≥ 50.11 i-X-am-\w thm-´p-Iƒ t\-Sn-sb-∂pw h-e-

Inc¨kn\na 11.30 Bbn-c-Øn¬ Hcp-h≥ 3.30 Kymedn 4.30 {Ko≥ dnt]m¿´v 5.30 thƒUv Znkv ho°v 6.30 apJm-apJw

Inc¬ 1:30 t]m¿´¿ Ip™men 4.00 ]mh-s∏-´-hƒ 6.30 kq∏¿ Ãm¿ 9.00 ag-ta-L-{]mhp-Iƒ 11.30 Bbn-c-Øn¬ Hcph≥

4.30 apJ-ap{Z

sIm¨p Sn.hn. 8:00 lm∏n _¿ØntU 8:05 s]≥-Kzn≥-kv Hm-^v a-U-Km-kvI¿ 8.05 lmcn B‚ v lnkv _°‰v 8.25 kqdØv en‰n¬ 9.30 amb-I-Æ≥ 10.00 tPm¿Pv Hm^v PwKnƒ 10.30 tZmkvXv _Um tZmkvXv

Un-.kn-bn-se tUm. t]mƒ ss_w B-Wv {K-l-Øn-s‚ Npcp-߬ G-gp-In-tem-ao-‰-tdm-fw h-cp-sa-∂p {]-Jym-]n-®-Xv. t\-c-sØ k-¶¬-∏n-®-Xnepw Iq-Sp-X¬ _p-[≥ sa-en™-Xm-bn C-Xp-kw-_-‘n-®v t\-®¿ Pn-tbm-k-b≥-kv tP¿W-en¬ {]-kn-≤o-I-cn-® ]T-\dn-t]m¿-´v A-`n-{]m-b-s∏-´p. ku-c-bq-Y-Øn-se a-‰v {K-l-ßfp-am-bn Xm-c-X-ayw sN-øptºmƒ ]-cn-an-X-am-b hn-h-c߃ am-{X-ta _p-[-s\-°p-dn®p- e-`y-am-bn-´p-≈q.

Cu-Pn-]v-Xv: ]-«m-f-`-c-W-Iq-Sw A-d-Ìv- sN-bv-X-Xv 16,000 t]-sc sI-bv-tdm: Cu-Pn-]v-Xn¬ {]-knU‚ v ap-l-Ω-Zv ap¿-kn-sb A-´na-dn-bn-eq-sS ]p-d-Øm-°n-b tijw A-[n-Im-c-Øn-te-dn-b ]-´mf-`-c-W-Iq-Sw F-´p-am-k-Øn-\p≈n¬ A-d-Ãv- sN-bv-X-Xv 16,000

Xp. \q-dp-I-W-°n-\p kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-fpw C-h-cn¬ Dƒ-s∏Spw. X-S-hp-Im-cn¬ ]-e-cpw P-bnep-I-fn¬ ssew-Kn-I-˛-im-co-cnI ]o-U-\-߃-°n-c-bm-hp-∂Xm-bn a-\p-jym-h-Im-i-{]-h¿-

t]-sc. A-d-Ãn-em-b-h-cn¬ 3,000 t]¿ ap-kv-enw {_-Z¿-lpUn-s‚ {]-h¿-Ø-I-cm-Wv. P-bnep-I-fn¬ I-gn-bp-∂ ]-e¿-s°Xn-tc-bpw bm-sXm-cp Ip-‰-hpw Np-a-Øn-bn-´n-s√-∂pw ]-e-scbpw hn-Nm-c-W-bv-°p hn-t[-bam-°n-bn-´n-s√-∂pw A-tkm-kntb-‰-Uv {]-kv dn-t]m¿-´v -sN-bv-

Ø-I¿ B-tcm-]n-®n-cp-∂p. I-gn-™ Pq-sse B-Zy-hm-cØn-em-Wv ap¿-kn-sb ssk\yw A-´n-a-dn-®-Xv. A-´n-a-dn-s°Xn-tc {]-t£m-`w \-S-Øn-h-∂ P-\m-[n-]-Xy-hm-Zn-I-sf ]-´m-f-`c-W-Iq-Sw A-d-Ãv- sN-bv-Xv {]t£m-`w A-Sn-®-a¿-Øp-I-bm-bncp-∂p.

Xp-]-£ \m-j-\-en-Ãv dn-]-ªn°≥ A-e-b≥-kn-se t\m¿am≥ Izn-P-t\m 49.89 i-X-am-\w thm-´p-I-fm-Wv t\-Sn-b-sX-∂pw

C-e-Œ-d¬ tIm-S-Xn A-[y-£≥ bq-Pn-\n-tbm jn-Im-kv A-dn-bn®p. sk-sd-s\ {]-kn-U‚m-bpw Hm-kv-Im¿ km-ap-h¬ H¿-´n-kns\ ssh-kv {]-kn-U‚m-bpw Xnc-s™-Sp-Øp. Pq¨ 1\v C-cp-hcpw k-Xy-{]-Xn-⁄- sN-bv-Xv A- [ n- I m- c - t a¬- ° p- s a- ∂ pw tIm-S-Xn A-dn-bn-®p. 2019 Pq¨ 1h-sc-bm-Wv C-cph-cp-sS-bpw Im-em-h-[n. -C-t∏mg-sØ {]-kn-U‚ v au-do-tjym ^q¨-kv C-∂-se sk-sd-\p-ambn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn.

skÀ-_n-b-bn a-[y h-e-Xp-]-£w A-[n-Im-c-¯n s_¬-t{K-Uv: sk-¿-_n-b-bn¬ `-c-W-I-£n-bm-b a-[y-h-e-Xp]-£ t{]m-{K-ko-hv ]m¿-´n (Fkv.F≥.F-kv.) ho-≠pw A-[nIm-c-Øn-se-Øn. 250 Aw-K ]m¿-e-sa‚n-se 157 ko-‰p-Iƒ t\-Sn-bm-Wv A-e-Iv-km-≠¿ hpkn-In-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ k¿-°m¿ A-[n-Im-cw \n-e-\n¿Øn-b-Xv. B-sI thm-´n-s‚ 49 i-X-am-\-hpw hp-kn-In-s‚ ]m¿´n-°p e-`n-®p. 2012¬ 73 ko-‰v am-{X-am-bn-cp∂p F-kv.F≥.F-kn-\p e-`n-®n11.00 tUmd-bpsS {]bmWw 11.30 _pw_m 1.00 lm∏n s_¿Øv sU

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 2:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw

ssIcfn C¥ymhn-j≥1:30 hmcm¥yw

Np-fn-hp-I-fpw hn-≈-ep-I-fpw Nn{X-ß-fn¬ hy-‡-am-bn ImWm≥ I-gn-™n-cp-∂p. 2011 apX¬ -{K-l-sØ \n-co-£n-°p-∂ sa-k-©¿ C-Xn-\-Iw {K-l-Øns‚ 100 i-X-am-\w {]-X-e-Øns‚-bpw Nn-{Xw ]-I¿-Øn-bn-´p≠v. Cu Nn-{X-߃ kq-£v-a-ambn \n-co-£n-® hm-jn-Mv-S¨

FÂ-kmÂ-h-tZm-À: C-S-Xp-Øm-\mÀ-Yn-bp-sS hn-P-bw tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-¨p

hnItv Sgvkv

ssIcfn kn\na 10.00 kmbvh¿ Xnc-pta\n

e-≠≥: ku-c-bq-Y-Øn-se G‰-hpw sN-dp-Xpw kq-cy-\p sXm-´Sp-Øp-In-S-°p-∂ {K-l-hp-am-b _p-[≥ Np-cp-ßn-h-cp-∂-Xm-bn I-s≠-ج. _p-[≥ cq-]-s∏-´v 400 tIm-Sn-bn-te-sd h¿-jw ]n∂n-´n-cn-s° C-Xp-h-sc G-gv Intem-ao-‰-tdm-fw Np-cp-ßn-b-Xmbn K-th-j-I¿ ]-d-bp-∂p. {Klw Np-cp-ß-n-b-Xn-s‚ A-S-bm-fam-Wv A-Xn-s‚ -{]-X-e-Øn-se Np-fn-hp-Iƒ. ku-c-bq-Y-Ønse G-‰-hpw km-{μ-X-bp-≈ {Kl-am-b _p-[-\v 4880 In-tem-ao‰¿ hym-k-ap-≠v. C-Xv `q-an-bp-sS h-en-∏-Øn-s‚ aq-∂n-sem-∂p hcpw. -1970I-fp-sS a-t[y \m-k Ab-® a-do-\¿-˛10 _-ln-cm-Im-i t]-S-Iw \-S-Øn-b \n-co-£-WØn¬ _p-[≥ Np-cp-ßp-∂ps≠-∂ kq-N-\ e-`n-®n-cp-∂p. \n-e-hn¬ _p-[-s\ \n-co£n-°p-∂ \m-k-bp-sS t]-S-Iam-b sa-k-©¿ A-b-® Nn-{Xß-fn¬-\n-∂m-Wv {K-lw F-{Xam-{Xw sa-en-™p-sh-∂p hy‡-am-b-Xv. 1974, 1975 h¿-j-ßfn¬ _p-[-\p k-ao-]-Øp-Iq-Sn c-≠p-X-h-W I-S-∂p-t]m-hptºmƒ A-Xn-s‚ D-]-cn-X-eØn¬ 45 i-X-am-\w `m-K-Øns‚ Nn-{X-sa-Sp-°m≥ a-do-\¿ t]-S-I-Øn-\p I-gn-™n-cp-∂p. {K-l-Øn-s‚ D-]-cn-X-ew D-≈nte-°p h-en-™-Xp-aq-e-ap-≈

7.30 dnYw 8.00 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 9.30 sSen-tjm-∏nMv 10.00 kmbvh¿ Xnc-pta\n 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 kpc`n hpa¨kv tkm¨ 3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\-kn¬ Hcp ag-hn√v 4.00 Ip¶paw 4.30 kq∏¿ InUvkv 5.00 Um≥kv ]m¿´n 9.00 Imcyw \nkmcw 9.30 K‘¿Δ kwKoXw 10.30 hm¿Ø

A-e-Iv-km-≠¿ hp-kn-Iv cp-∂-Xv. 45 ko-‰p-Iƒ e-`n-® {][m-\-a-{¥n C-hn-k Zm-kn-In-s‚

Gjym-s\äv 7.30 sSen tjm∏nMv 8.00 ssIem-k- \m-Y≥ 8.30 F^v. sF. B¿. 6.30 tIm-a-UnIs^ 11.30 alm-`m-cXw 12.00 tImaUn FIvkv{]kv 12.00 tSÃv ssSw 1.00 Ip¶p-a-]qhv 1.30 Nμ-\-ag 2.00 ]c-kv]cw 2.30 AΩ 3.00 kv{Xo[\w 3.30 ssIem-k-\m-Y≥ 4.00 tImaUn FIvkv{]kv 11.00 tImaUn Ãm¿kv

kqcy 5.30 Bflm-`n-tjIw 6.30 aqhvsa≥kv Hm^v kvtIm]v 7.00 ªknMv SpsU 7.30 hm¿Ø-Iƒ 8.35 {ioIrjvW 9.00 kqcy knwK¿ 10.00 IY-b-dn-bmsX 1.30 Cfw sX∂¬ t]mse 12.00 hmWn dmWn 12.30 kq]¿ Snjv 1.30 kn\na 4.30 _menI h[p 5.00 thfm-¶Æn amXmhv 6.30 \μ\w

sk¿-_n-b≥ tkm-jy-en-kv-‰v ]m¿-´n(F-kv.]n.F-kv.)bm-Wv c-≠mw-ÿm-\-Øv. I-m-em-h-[n A-h-km-\n-® k¿-°m-cn¬ Fkv.F≥.F-kpw F-kv.]n.Fkpw Iq-´p-I-£n-I-fm-bn-cp-∂p. 1990I-fn¬ t…m-t_m-Zm≥ an-tem-sk-hn-®n-s‚ Im-e-ØmWv cm-Py-Øv H-cp-I-£n-°v C{X-b-[n-Iw `q-cn-]-£w e-`n-°p∂-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 52 i-X-am-\w t]m-fn-Mv am-{X-am-Wv tc-J-s∏Sp-Øn-b-Xv.

Poh³ 8:30 Sn≥dptam≥ 9:04 ]pØ≥]m´v 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 kwKo-X-bm{X 11:04 tKmƒU≥ I∏nƒ 11:30 \f]m-NIw 12:04 Fs‚ CjvS-Km-\-߃ 12:30 kn\na ho°v 1.30 Nncn a[pcw 2.30 t]mbn‚ v kqw 3.04 a{¥n-tbm-sSm∏w 3.30 Imgv®-∏X -- n∏v 4.30 lcnX-tI-cfw 8.30 Xmc-cpNn 9.04 Ãm¿ Nm‰v 9.30 ip`-cm{Xn

aoUnb h¬ 7.00 \yqkvh¨ tam¿WnwKv 10.00 \yqkvh¨@10 11.00 \yqkvh¨@11 1.00 \yqkvh¨ \q¨ 5.00 \yqkvh¨ Cuh-\nwKv 5.30 Xp≈n 7.30 Xe-ap-d-I-fn-eqsS 8.30B¿´v kn‰n 9.00 kvs]jy¬ FUn-j≥ 10.00 So tSm°v 10.30 t]mfnwKv _qØv 11.30 \yqkvh¨ anUn¬ CuÃv


10

s]m-Xp-Imcyw

kozhikode

ep-ep sk-en-t{_-äv "-am-ÌÀ-]o-k-kv- '{_m³-Uv hn-]-Wn-bnÂ

\nehmcw

shfn-s¨®hne Ipdªp kzÀWhne ]h\v 22,600 cq] sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 12,200 am¿-®v ,,,,,.-. 11,950 G{]n¬ ,,,,,.-. 11,210 sabA-h-[n 11,035 Pq¨ ,,,,,...... 10,780 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8440-˛8650 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 3000 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2900 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 50,900 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52,900 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 23,000 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 24,000 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛7500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 14,500˛15,500 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,150 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 7700˛9700 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8800˛9200 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,300˛9,600 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 330˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 640˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 940 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,350˛14,500 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,900 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 11,200 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 10,500 ]mw Hmbn¬ 6580 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,600 H-cp {Kmw.-. 2,830

sh-fn-s®-Æ 1975 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1200--˛ 2000 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1060 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3100 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 3090 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2020 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3300 A-cn.(100 In.{Kmw) 2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2960 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2250 sNdp-]-b¿ 8600 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 6000˛7000 a-√n.-.-.-.-.-.-.. 10375 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4200˛ 5300 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 12100 d-_¿(In-tem).-.-.148.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 140.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 100.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 50,000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2750 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16200 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15300 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.22.50 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 20.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.23.00 sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 16800 c-≠mw-X-cw. 9600 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 15850˛17210 ]-g-b-Xv 16380˛17670 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.11800˛14000 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. AS° ]pXn-bXv ]g-bXv Ip-cp-ap-f-Iv\m-S≥tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

47000 30730 13200 8700 8750 8550 8,350 8950 2980 3000 6450-˛6950 7450˛8050 7750˛8350 14000˛14500 15000˛15500 50,000 51,000 52,000 14650 15,400 10,500 3020

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

52,000 51,800 14,800 4500 3300 1600

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-00 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 24.50 25.50 26.-00 26.00 26.-00 22.-00 140.-00 144.-00 104.00-

sIm-¨n sa-Un-¡Â tIm-f-Pn F-Ãmw kÀ-¡mÀ ko-äp-I-Ä: B-tcm-Ky-h-Ip-¸v 

18 am¿®v 2014 sNmΔ

kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-®n saUn-°¬ tIm-f-Pv k¿-°m¿ Gs‰-Sp-Ø km-l-N-cy-Øn¬ 2014˛15 h¿-j-sØ Fw.---_n.---_n.---F-kv. {]-th-i-\-Øn-\p-≈ F-√m ko‰p-I-fpw k¿-°m¿ ko-‰p-I-fm-bncn-°p-sa-∂v B-tcm-Ky-h-Ip-∏v sk-{I-´-dn tUm. sI C-f-t¶mh≥ A-dn-bn-®p.--Cu h¿-j-sØ Fw.---_n.---_n.--F-kv. {]-th-i-\-Øn-\p-≈

t{]m-kv-s]-Iv-S-kv X-øm-dm-°n-bXv 2013 \-hw-_-dn-em-Wv. A-∂v C-Xv k-l-I-c-W sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-bn-cp-∂p. A-Xn-\m¬, t{]m-kv-s]-Iv-S-kn-epw A-{]-Imc-ap-≈ hn-h-c-ß-fm-Wv Dƒ-s°m≈n-®n-cp-∂-Xv.-k¿-°m¿ G-s‰-Sp-Ø km-lN-cy-Øn¬ t{]m-kv-s]-Iv-S-kn¬ B-h-iy-am-b t`-Z-K-Xn h-cp-Øp∂-Xn-\m-bn ]-co-£m I¨-t{Smf¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´ps≠-∂pw sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

30100 37-00 3100 2700 6400 4800 4900 9400 7800 8500 3020 12200 8625˛8675

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv.-F-kv˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

14900 14550 14300 11155 14900 14550 14547 14433 14328 14271 14185 12048 9390 12750 8,800 2900

Xr-iq¿ 12,200 2,250 1,775 3,400 50,300 14,500 8,550 2,750 3200˛3400 2900˛3220 1600˛2200 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 28.-50 505.00158.00 2030.-00 13500.-00 27.-00

ImÀ-«q¬ U-b-d-Î-dn {]-Im-i-\w sN-bv-Xp sIm-®n: tI-c-f Im¿-´q¨ A°m-Z-an-bp-sS U-b-d-Œ-dn -tI-cf Im¿-´q¨ 2014 {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. F-d-Wm-Ip-fw {]-kv-¢∫n¬ Im¿-´q-Wn-Ãv tb-ip-Zmk≥ U-b-d-Œ-dn {]-Im-i-\w sNbv-Xp.-A-°m-Z-an ap≥ sN-b¿-am≥ Fw sI kp-Ip-am-¿ B-Zy-{]-Xn G-‰p-hm-ßn. A-°m-Z-an sN-b¿am≥ A-c-hn-μ≥ A-[y-£-X hln-®p. Im¿-´q-Wn-Ãp-I-fm-b Fw F-kv ta-l-\-N-{μ≥, A\n¬ th-K ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-®n: ep-ep-hn-s‚ hn-hm-l hkv-{X-ß-fp-sS Hu-´v-se-‰m-b epep sk-en-t{_-‰,v k-hn-ti-j B-tLm-j-h-kv-{X-ß-fp-sS Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ t{i-Wn- -amÿ-]o-k-kv- F-∂ t]-cn¬ Ah-X-cn-∏n-®p. kn-\n-a-Xm-c-ß-fmb Jp-iv-_p, tiz-Xm ta-t\m≥ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv ep-ep sk-en-t{_-‰v am-ÿ-]o-k-kv {_m≥-Un-ep-≈ B-tLm-j-hkv-{X-ß-fp-sS hn-]-W-t\m-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-®-Xv. hn-hn-[ ]m-c-º-cy s\-bv-ØpIm¿ ep-ep sk-en-t{_-‰n-\p-th≠n am-{Xw s\-bv-sX-Sp-°p-∂ G-‰-hpw an-I-® I-em-kr-jv-Sn-Ifm-Wv -am-ÿ-]o-k-kv- {_m≥Un¬ A-h-X-cn-∏n-°p-∂-sX-∂v ep-ep {Kq-∏v C-¥y U-b-d-Œ¿ Fw F \n-jm-Zv, ep-ep sk-ent{_-‰v U-b-d-Iv-S¿ ap-l-Ω-Zv Aao≥, ep-ep do-s´-bn¬ sl-Uv ]n F \n-jm-Zv F-∂n-h¿ ]-d-™p.

kn³-Un-t¡-äw-K-¯n-sâ Øm-]-\-¯n-\v I-cmÀ; hm-gv-kn-än-¡v e-£-§Ä \-ãw 

]n hn ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e-bn-se ]p-Xn-b sh_v sk‚¿, hn.--sF.--]n. K-Ãvlu-kv F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°p≈ ^¿-Wn-®¿ hm-ßp-∂-Xn-\v F- d - W m- I p- f - Ø n- \ - S p- Ø p- ≈ kz-Im-cy ÿm-]-\-Øn-\p k¿h-I-em-im-e I-cm¿-\¬-In. CXn-s‚ ]-Ip-Xn hn-e-bv-°v ^¿Wn-®¿ \-¬-Im≥ d-_v-tIm Dƒs∏-sS-bp-≈ ÿm-]-\-߃ Izt´-j≥ \-¬-In-b-Xv ]-cn-K-Wn°m-sX-bm-Wv H-cp kn≥-Un-t°‰w-K-Øn-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep≈ ÿm-]-\-Øn-\v I-cm¿ \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. k¿-h-I-em-im-e-bn¬ sh_v sk‚-dn-\p kw-ÿm-\-k¿°m¿ t\-c-sØ ]-Øp-e-£w cq] \¬-In-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw A-

K-th-ssej-I{_-in¸-im-e dn B‚ v C≥-^¿-ta-

j≥ k-b≥-kv hn-`m-Kw bp.-Pn.kn. [-\-k-lm-b-tØm-sS 24 apX¬ tZ-io-b K-th-j-I in¬-∏im-e \-SØ - pw. K-th-jI - hn-Zym¿Yn-Iƒ-°pw A-[ym-]-I¿-°pw ]s¶-Sp-°mw. t^m¨: 9446418742, 9895622811, 9446647024.

A-H-t∂]-£ m Xn-¿-Xn \o-«n v, aq-∂v, A-©v sk-a-ÿ

I-cn-¸q-cn ImÀ-tKm sXm-gn-em-fn-IÄ k-a-c-¯n I-cn-∏q¿: I-cn-∏q¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-se ss{_-‰v ssj≥ Icm¿ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS sa-s√t∏m-°p k-a-c-sØ- Xp-S¿-∂v hnam-\-߃ ssh-In. Im¿-tKm Ib-‰n-d-°v `m-Kn-I-am-bn \n-e-®p. C-∂-se cm-{Xn 12 ap-X-em-Wv thX-\ h-¿-[-\-hpw i-º-fw k-a-bØn-\p \¬-I-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´v 200e-[n-Iw I-cm¿ sXmgn-em-fn-Iƒ sa-s√-t∏m-°p k-acw Xp-S-ßn-b-Xv. hn-am-\-ß-fn¬-\n-∂p bm-{X°m-cp-sS _m-tK-Pp-Iƒ C-d-°p∂-Xpw ]-gw, ]-®-°-dn D¬-∏-∂߃ I-b-‰p-∂-Xp-am-b sXm-gnem-fn-I-fm-Wv k-a-cw B-cw-`n-®Xv. C-Øn-l-m-Zv F-b¿-th-kn-s‚ A-_q-Z-_n, J-Ø¿ F-b¿-thkn-s‚ a-kv-I-Øv, F-b¿ C-¥ybp-sS Zp-_-bv, jm¿-P hn-am-\ß-fm-Wv C-Xp-aq-ew ssh-In-bXv. Cu hn-am-\-ß-fn-se bm-{X°m-cp-sS _m-tK-Pp-Iƒ C-d°m≥ ssh-In-b-Xm-Wv k-a-b sj-Uyq-fn¬ am-‰w h-∂-Xv.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ

_n.--_n.-F. F¬.--F¬.-_n.-, H-∂v, aq-∂v, A-©v sk-a-ÿ F¬.-F¬.-_n.-, H-∂v, aq-∂v, A-©v, Ggv, H-º-Xv sk-a-ÿ F¬.--F¬._n. ]-co-£-Iƒ-°v ]n-g-Iq-Sm-sX 20 h-sc-bpw ss^-\¬ _n.--Un-.-Fkv. ]m¿-´v c-≠v k-πn-sa‚-dn ]-co£-°v ]n-g-Iq-Sm-sX 19 h-sc-bpw, H-∂v, c-≠v sk-a-ÿ _n.--sSIv/]m¿-´v-ssSw _n.--sS-Iv.-/_n.-B¿-Iv d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn/Cw{]q-hv-sa‚ v (2009 {]-th-i-\w) ]co-£-Iƒ-°v 100 cq-] ]n-g-tbm-sS 20 h-sc-bpw A-t]-£n-°mw.

sk-Ãman-\‰mÀ n-Ãn-Iv-kv

]T-\-h-Ip∏n¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn I-cnb¿ ssK-U≥-kv in¬-∏-im-e \-SØn. bq-\n-th-gv-kn-‰n Fw-tπm-bvsa‚ v C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ssK-U≥-kv _yq-tdm-bn-se bp.Pn.-kn. I-cn-b¿ sk-√n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b in¬-∏-ime tUm.-sI.--sI.--A-c-hn-μm-£≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm.--a-t\ml-c≥, tUm.--C-sk-Uv.F -- .-A-jv-d^v, tUm.--^-co-Zv X-øn¬ F∂n-h¿

¢m- p-Iƒ \-bn-®p.

tZ-ik-o-kby-in¸-im-e \m-a-I-c-W h¿-Ko-I-c-

W im-kv-{X-sØ-°p-dn-®v t_m-´Wn ]T-\-h-Ip-∏n¬ B-cw-`n-® {Xn-Zn-\ tZ-io-b K-th-j-I in¬∏-im-e hn. kn. tUm.--Fw.--A-_vZp¬ k-emw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Imw-]-kn-¬ ]p-Xp-Xm-bn G¿s∏-Sp-Øn-b ssh ss^ kw-hn[m-\w {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn cmPy-Øn-\-I-Øpw ]p-d-Øp-ap-≈ hn-Z-Kv-[-cp-sS Hm¨-sse≥ ¢mkp-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°pw.

\m-h-iy-am-bn C-Xn-s‚ cq-]o-Ic-Ww \o-´n-s°m-≠p-t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂p. sh-_v sk‚¿ c≠p h-¿-jw I-gn-™n-´pw ]q¿Øo-I-cn-°m≥ k¿-h-I-em-ime-bv-°v C-Xp-h-sc B-bn-´n-√. SmtKm¿ \n-tI-X≥ sI-´n-S-Øn¬ Nn-e Iw-]yq-´-dp-Iƒ X-øm-dm°n-b-X-√m-sX bm-sXm-cp ]ptcm-K-Xn-bpw Cu Im-cy-Øn¬ C-t∏m-gp-ap-≠m-bn-´n-√. sh-_v sk‚-dn¬ ^¿-Wn-®dn-\p th-≠n H-cp kz-Im-cy Unssk≥ I-º-\n ]-Øp-e-£w cq] B-h-iy-s∏-´n-c-p-∂p. C-h-cpsS ^o-kv A-[n-I-cn-® Im-c-WØm-em-bn-cp-∂p Ip-d-™ \n-c°n-ep-≈-h¿-°p I-cm¿ \¬Im≥ \o-°-ap-≠m-bn-cp-∂-Xv. d_v-tIm-bv-°v I-cm¿ \¬-Im≥ A-¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xn\p ]n-∂m-se-bm-Wv F-d-Wm-Ip-

f-sØ I-º-\n-°p t\-c-sØ Icm¿ D-d-∏n-®-Xn-s‚ C-c-´n-bn-e-[nIw Xp-I-bv-°v Iz-t´-j≥ \¬-Inbn-cn-°p-∂-Xv. k¿-h-I-em-im-e km-º-Øn-I sR-cp-°-Øn-emsW-∂p ]-d-bp-tºmƒ X-s∂bm-Wv A-\m-h-iy-am-bn hm-gv-kn‰n-bp-sS e-£-°-W-°n-\p cq-] Nn-e-cp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\p h-gßn I-f-™p-Ip-fn-°p-∂-Xv.-km-º-Øn-I [q¿-Øn-s\-Xntc ]¿-t®-kv hn-`m-K-hpw _-‘s∏-´ sk-£-\p-I-fpw ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In-bn-´pw h-I-h-bv-°msX-bm-Wv Cu \o-°w. bp.--Pn.-kn. \¬-Ip-∂ ^-≠n¬ \n-∂p sN-e-h-gn-°m-Ø-Xn-\m¬ A-SpØ X-h-W bp.--Pn.--kn-bn¬ \n-∂v ^-≠v Np-cp-ßn-b tXm-Xn¬ am{X-ta e-`y-am-hp-I-bp-≈q. kmº-Øn-I h¿-j-Øn-s‚ A-hkm-\ am-k-am-bn-´pw C-Xp-h-sc-

b-{¥-W hn-⁄m-]-\w Im-‰n¬∏-d-Øn Sq-dn-Ãv dn-tkm¿-´p-Iƒ°v Xo-c-`q-an ]-Xn-®p-sIm-Sp-Ø kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ \-S-]Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v \m-j\¬ ^n-jv h¿-t°-gv-kv t^m-dw `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-ky-ta-J-e t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\߃ C-¥y-bn-se Xo-c-tZ-i-kw-

I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-ime c-≠mw sk-a-kv‰¿ Fw.-kn.-F.-(dKp-e¿/ k-πn-sa‚dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v˛-Pq-sse 2013) ]I®qÀ kÀhIemime co-£m-^-ew {]kn-≤o-I-cn-®p.

°pw. C-Xn-\m-bn {]-N-c-W-Pm-YI-fpw _-lp-P-\ I¨-sh≥-j-\pI-fpw kw-L-Sn-∏n-°pw. tI-{μØn¬ ^n-j-do-kv a-{¥m-e-bw cq]o-I-cn-°p-I, a¬-ky-_-‘-\Øn-\m-h-iy-am-b C-‘-\w Ip-d™ hn-e-bv-°v e-`y-am-°p-I, Xoc-tZ-i a-W¬ J-\-\w \n-tcm-[n®p-≈ D-Ø-c-hv I¿-i-\-am-bn \-S∏m-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v F-√m cm-{„o-b ]m¿-´nI-fp-tS-bpw tI-{μ t\-Xm-°≥-

\n-th-Z-\w \¬-In-b-Xm-bn \m-j\¬ ^n-jv h¿-t°-gv-kv t^m-dw sN-b¿-t]-gv-k¨ Fw C-f-t¶m A-dn-bn-®p. tZ-io-b sk-{I-´-dn Sn ]o-‰¿, t]m-≠n-t®-cn ^n-jv h¿-t°-gv-kv t^m-dw {]-kn-U‚ v Fw cm-a-Pbw, tI-c-f kz-X-{¥y a¬-kysØm-gn-em-fn s^-U-td-j≥ t\Xm-°-fm-b F-kv Ão-^≥, Pm-Ivk¨ s]m-≈-bn¬ Xp-S-ßn-bh¿ ]-s¶-Sp-Øp.--

tkm-fn-Um-cn-än am-[y-a]p-c-kv-Im-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tkm-fn-Umcn-‰n bq-Øv aq-hv-sa‚ v G¿-s∏-SpØn-b ]-{X-˛-Zr-iy am-[y-a Ahm¿-Up-Iƒ {]-Jym-]n-®p. Un _n-\p (am-[y-aw), sI cm-tP{μ≥ (ssI-c-fn ]o-∏nƒ), i-in

[y-aw A-tkm-tjy-‰v F-Un-‰¿ tUm. sI bm-ko≥ A-iv-d-^v F∂n-h-c-S-ßn-b Pq-dn-bm-Wv Ahm¿-Up-Iƒ \n¿-W-bn-®-Xv. sabv 4\v tIm-gn-t°m-´v \-S-°p-∂ bq-Øv kv-{]n-Mv ^n-enw s^-Ãn-

am-¸n-f-I-e-I-fp-sS A-h-[n-¡m-e Iymw-]v G-{]-n 16 ap-X a-e-∏p-dw: a-lm-I-hn tam-bn-≥Ip-´n ssh-Zy¿ am-∏n-f-I-em A°m-Z-an-bn-se A-h-[n-°m-e ]T\ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v G-{]n¬ 16 ap-X¬ B-cw-`n-°pw. am-∏n-f∏m-´v, Z-^v-ap-´v, h-´-∏m-´v, H-∏-\, tIm¬-°-fn, A-d-_-\, No-\n-ap´v F-∂o am-∏n-f-I-e-I-fn¬ kuP-\y-am-bn ]-cn-io-e-\w \¬Ipw. Xm-a-kw, `-£-Ww F-∂nh-bpw ku-P-\y-am-bn-cn-°pw. G{]n¬ 30\p k-am-]n-°pw.Cu cw-K-sØ tI-c-f-Øn-se {]-K¬-` ]-fin-X-∑m-cpw I-emIm-c-∑m-cpw Iymw-]n¬ ]-cn-io-e\w \-¬-Ipw. am-∏n-f-∏m-´n-\v 15 hb- n-\pw 40 h-b- n-\pw C-S-bnep-≈-h¿-°p ]-cn-io-e-\w \¬Ipw. a-‰p I-e-Iƒ-°p-≈ Iymw]v Aw-K-ß-fp-sS {]m-b-]-cn-[n 15 ap-X¬ 35 h-b- v h-sc B-bncn-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-≈ bp-h-Xn˛-bp-hm-°ƒ-°v ]-s¶-Sp-°mw. G-{]n¬ 5\p ap-ºv Hm-^nkn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ t^m-dØn¬ ]q-cn-∏n-® A-t]-£ ka¿- ∏ n- t °- ≠ - X m- W v . IqSp- X ¬ hnh-c-߃°v t^m¨: 0483 2711432,

Ω-Zv ap-jv-Xm-Jv F-∂n-h-c-S-ßnb Un-hn-j≥ s_-©n-s‚ D-Øc-hv.] -- n.--F-kv.k -- n-bp-sS hn-⁄m]-\-{]-Im-cw A-t]-£ \¬-Inb ti-jw K¿-`n-Wn-I-fm-sW-∂ Im-c-W-Øm¬ Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£-bn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-hns√-∂-Xv an-I-® km-[y-X-I-sf C-√m-Xm-°p-∂-Xm-Wv. K¿-`n-Wn-Iƒ-°v c-≠m-a-sXmcp A-h-k-cw \n-tj-[n-®m¬ AXv sXm-gn¬ sN-bv-Xp Po-hn-°m\p-≈ A-h-Im-i-sØ C-√m-Xm°pw. A-Xn-\m¬ k-a-b-_-‘nX-am-bn C-°m-cy-Øn¬ am¿-K\n¿-tZ-iw ]p-d-s∏-Sp-hn-°-W-sa∂pw Un-hn-j≥ s_-©v D-Ø-chn-´p.

]n.-F-kv.-kn. A-dn-bn-¸v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: `q-P-e-h-Ip-∏n-se Pq-\n-b¿ ssl-t{Um -Pntbm-f-Pn-Ãv X-kv-Xn-I-bp-sS tbm-K-y-cm-b D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ-°p≈ h¨ ssSw c-Pn-kv-t{S-j≥ {]-am-W-]-cn-tim-[-\ 20\p cm-hnse 9.--30 ap-X¬ tI-c-f ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-j≥ B-ÿm-\ Hm-^n-kn¬ \-S-Øp-∂p.-{]-am-W ]-cn-tim-[-\-bv-°v lm-P-cm-hp-∂-Xn-\p ap-ºv tbmKy-cm-b D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ A-h-cp-sS s{]m-ss^-en-te-°v B-hi-y-am-b {]-am-W-߃ \n¿-_-‘-am-bpw kv-Im≥ sN-bv-Xv A-]vtem-Uv sN-tø-≠-Xm-Wv.

aq-∂mw h¿-j _n.-^mw. kπn-sa‚-dn {]m-tbm-Kn-I ]-co£/ssh-hm thm-kn 19 ap-X¬ ]-cn-bm-c-sØ A-°m-Z-an Hm-^v ^m¿-a-kyq-´n-°¬ k-b≥-kkn¬ \-S-Øpw.-

tIm´bw:H-∂mw sk-a-ÿ kn.---_n.-- k - n.-- F - - k v .- F - - k v . kp-thm-fPn-Un-{Kn - {]m-Iv-Sn°¬ 20\pw,aq∂mw sk-a-ÿ Fw.-- F-kv-kn.- H .-- B¿.-B‚ v-kn.-- F. alm-ßm-KmÔn Iv-Sn-°¬ s\kÀhIemime -Sp-{]m¶-≠w Fw.-- C - .---- Fkv. tIm-f-Pn¬ 26\v \-S-Øpw.--

sIm-®n: K¿-`n-Wn-Iƒ-°p t]men-kv tIm¨-kv-‰-_nƒ, F-Ivssk-kv Km¿-Uv \n-b-a-\-Øn-\v Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£ \-SØp-∂-Xn-\v G-Io-Ir-X-hpw \ne-hm-c-ap-≈-Xp-am-b am¿-K-\n¿tZ-i-߃ D-S≥ \-S-∏m-°-W-sa∂v ssl-t°m-S-Xn.-K¿-`n-Wn- -Iƒ-°v Im-bn-I£-a-Xm ]-co-£-bv-°v ]n-∂o-Sv A-h-k-cw \¬-Ip-∂ co-Xn-bn¬ ]-co-£m sj-Uyq-fn¬ am-‰w-hcp-Ø-W-sa-∂ tI-c-f A-Uv-an\n-kv-t{S-‰o-hv ss{S-_yq-W-ens‚ hn-[n-s°-Xn-tc ]n.--F-kv.k -- n. \¬-In-b A-∏o-¬ X-≈n-bm-Wv P-Ãn-kv tXm-´-Øn¬ _n cm-[mIr-jv-W≥, P-kv-‰n-kv F ap-l-

Adnbn-¸pIÄ

_n.-^mw. ssh-h

H.-Fw.--BÀ. ]-co-£

sk-tNma-ÌÀbv-kkn-v Ìt_-w in¸-im-e {]m-Iv-Sn-¡Â ]-co-£ kv-Uv s{I-Un-

‰v B‚ v sk-a-ÿ kn-Ãw F-∂ hn-j-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n 27\v in¬-∏-im-e kw-L-Sn-∏n-°p∂p. 22-\-Iw U-b-d-Iv-S¿, bp.-Pn.-kn.--˛-A-°m-Z-an-Iv Ãm-^v tIm-fPv, bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v Im-en°-‰v, Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n ]n.--H, 673 635 hn-em-k-Øn¬ At]-£n-°-Ww. www.ugcasccalicut.info, 0494 2407351.

bpw tbm-K-w tN¿-∂n-´n-√. k¿h-I-em-im-e-I-fp-sS `-c-WØn¬ Ir-Xy-am-b \n¿-tZ-i-߃ \¬-tI-≠ t{]m-˛ ssh-kvNm≥-k-e-dm-b hn-Zym-`ym-k-a{¥n Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Cu Im-cy-Øn¬ Xm¬-∏-cyw Im-Wn°m-Ø-Xn-\m-em-Wv cm-jv-{So-b tN-cn-t∏m-cn-\n-S-bn¬ km-ºØn-I X-´n-∏p-Iƒ-°v H-cp-ßp∂-Xv. sh-_v sk‚-dn-te-°pw ]pXn-b K-Ãv lu-kn-te-°pw ^¿Wn-®-dp-Iƒ hm-ßp-∂-Xn-\vkn≥-Un-t°-‰w-K-Øn-s‚ \n-b{¥-W-Øn-e-p-≈ kz-Im-cy I-º\n-°v Iz-t´-j≥ \¬-Ip-∂ I-mcyw Cu am-kw A-h-km-\Øn¬ \-S-°p-∂ kn≥-Un-t°-‰v tbm-K-Øn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬Ip-∂-Xn-\m-Wp \o-°w \-S-Ønbn-´p-≈-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: C-kv-em-an-I hnj-b-ß-sf-°p-d-n-®p c-Nn-°-s∏´ au-en-I {K-Ÿ-߃-°p-≈ kn F≥ A-l-Ω-Zv au-e-hn Fw.-F-kv.F -- -kv. ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v A-t]-£- £-Wn-®p. 20,000 cq-]-bm-Wv A-hm¿-UvXp-I. 2012 P-\p-h-cn H-∂p-apX¬ Un-kw-_¿ 31 h-sc-bp-≈ Im-e-b-f-hn¬ {]-kn-≤o-I-cn-® a-e-bm-f-Øn-se au-en-I Ir-XnI-ƒ-°m-Wp ]p-c-kv-Im-cw. Ir-Xn-I-fp-sS c-≠p tIm-∏nIƒ ho-Xw G-{]n¬ 10\p -ap-ºmbn I¨-ho-\¿, kn F≥ A-lΩ-Zv au-e-hn F≥-tUm-hv-sa‚ v I-Ωn-‰n, ap-kv-enw k¿-ho-kv skm-ssk-‰n, sN-dq-´n-tdm-Uv, tIm-gn-t°m-Sv-˛1 F-∂ hn-em-kØn¬ A-b-®p-X-tc-≠-Xm-Wv. {K-Ÿ-Im-c≥-am¿-°pw {]-km-[I¿-°pw hm-b-\-°m¿-°pw ]pkv-X-I-߃ A-b-°mw.--

dn-tkmÀ-«p-IÄ-¡v Xo-c-`q-an ]-Xn-¨p-sIm-Sp-¯ \-S-]-Sn KÀ-`n-Wn-I-Ä-¡v Im-bn-I-£-a-Xm : ]n.--F-kv.-kn. amÀ-K-\nÀ-tZ-iw ]n³-h-en-¡-Ww: \m-j-\Â ^n-jv hÀ-t¡-gv-kv t^m-dw ]-]p-cdo-£ -s¸-Sp-hn-¡-W-sa-¶v ssl-t¡m-S-Xn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xo-c-tZ-i-\n- ÿm-\-ß-fn¬ N¿-®-hn-j-b-am- am¿-°pw ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°pw

Imen-¡äv _n.--F.--Fw.--F-kv. ]-co-£m-^-ew {]kn² oI c n¨p ]-co-£m-^-ew tX™n-∏ew: tX-Uv s{]m-^-jW¬ _n.--F.--Fw.-F-kv. ]-co-£m-^ew sh-_v-ssk‰n¬ e-`y-am-Wv. ]p\¿-aq-ey-\n¿-Æ-bImen¡äv Øn-\v 27 h-sc AkÀhIemime t]-£n-°mw. c≠mw sk-a-ÿ Fw.-F. ayq-kn-Iv ]-co-£m-^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. c-≠mw sk-a-ÿ Fw.--F-kvkn. _-tbm-sS-Iv-t\m-f-Pn ]-co£m-^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ e-`yam-Wv. D-Ø-c-°-S-em-kn-s‚ ]p\¿-aq-ey-\n¿-W-bw/kq-£v-a-]-cntim-[-\/]-I¿-∏v F-∂n-h-°v 27 h-sc A-t]-£n-°mw.

ep-ep sk-en-t{_-‰n-s‚ B-tLm-j-h-kv-{X {_m≥-Um-b am-kv-‰¿-]o-k-kv kn-\-n-am-Xm-c-ß-fm-b tiz-Xm ta-t\m-\pw Jp-iv-_p-hpw tN¿-∂v hn-]-Wn-bn-en-d-°p-∂p. ep-ep sk-en-t{_-‰v U-b-d-Œ¿ ap-l-Ω-Zv A-ao≥, ep-ep do-s´-bn¬ sl-Uv ]n F \n-jm-Zv, ep-ep {Kq-∏v C-¥y U-b-d-Œ¿ Fw F \n-jm-Zv k-ao-]w

kn F³ A-l-½-Zv au-e-hn ]p-c-kv-Im-cw: Ir-Xn-IÄ £-Wn-¨p

Un _n-\p, sI cm-tP-{μ≥, i-in ta-Ωp-dn ta-Ωp-dn (Z-en-Xv A-h-Im-i {]h¿-Ø-I≥) F-∂n-h-cm-Wv ]p-ckv-Im-c tP-Xm-°ƒ. tUm-Iyp-sa‚-dn kw-hn-[m-bI≥ ]n _m-_p-cm-Pv, a-e-bm-fw k¿-h-I-em-im-e A-[ym-]-I≥ em¬-tam-l≥, ao-Un-bm h¨ F-Un-‰¿ Sn F¬ tXm-a-kv, am-

h-en¬ A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-cWw sN-øp-sa-∂v tkm-fn-Um-cn‰n bq-Øv aq-hv-sa‚ v kw-ÿm-\ t\-Xm-°-fm-b kn Fw i-co-^v, km-Zn-Jv D-fn-bn¬, k-a-Zv Ip-∂°m-hv, Pq-dn Aw-Kw ]n _m-_pcm-Pv F-∂n-h¿ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.--

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sa-Un-°¬ hn-Z-ym-`-ym-k-h-Ip-∏n¬ Ãm-^v \-gv-kv t{K-Uv-˛-I-I, B-tcm-Ky-h-Ip-∏n¬ Ãm-^v \-gv-kv t{K-Uv-˛I-I tIm-gn-t°m-Sv Pn-√ X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v G-{]n¬ 5\v D-®bv-°v 1.---30 a-Wn-ap-X¬ 3.---15 h-sc H.--F w.-- B ¿. ]-co-£- \-S-°pw.--- AUv-an-j≥ Sn-°-‰p-Iƒ www.keralapsc.gov.in¬ e-`n-°pw

]-co-£-m ^-ew

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-j≥ 2013 Unkw-_¿ 9, 10 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øn-b a-{Zm-kv ln-μp dn-eo-Py-kv B‚ v Nm-cn-‰-_nƒ F≥-tUm-hv-sa‚ v (B-Iv-‰v & dqƒ-kv) h-Ip∏p-X-e ]-co-£-m-^-ew ]n.F-kv.kn. sh_vssk-‰n¬ {]-kn-≤s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.


Ifn¡fw

18 am¿®v 2014 sNmΔ

Hm^v{Sm¡v {_ko {]Xn-tcm-[w ap-t¶-ä\n-c-tb-¡mÄ an-I¨Xv: s]-s-e

dn-tbm Un P\o-tdm: B-Zy-ambm-Wv H-cp tem-I-I-∏n¬ {_ko-¬ Soan¬ {]Xn-tcm-[\ - n-c- apt∂-‰\ - n-ct- b-°mƒ sa-®s - ∏-´ \n-eb - n-ep-≈s - X-∂v ^pSvt- _mƒ C-Xn-lm-kw s]-se ]-d™ p. tem-I-I-∏n-\v X-øm-sd-Sp-°ptºmƒ F-∂pw R-ß-fp-sS apt∂-‰\n-c an-I-®-Xm-bn-cn-°pw. F-∂m¬, {]Xn-tcm-[\nc tami-am-bn-cn-°pw. C-Ø-h-W A-Xv t\¿-hn-]co-X-amWv. s]-se A`n-{]m-b-s∏-´p.

AbÀe³Un\pw tlmf-−n\pw Pbw tbm-Ky-Xm du-−v: A-bÀ-e³-Uv knw-_m-_vsh-sb aq-¶v hn-¡-än-\v X-IÀ¯p

s_Â-am-Zn J-¯-À ^pSv-t_mÄ tIm¨v

tZm-l: ap≥ A¬Pocn-b≥ anUv^ - o¬U¿ Pm-sa¬ s_¬-amZn-sb J-Ø¿ tZio-b ^pSvt_m-ƒ So-an-s‚ ]-cn-io-e-I-\mbn \n-b-an-®p. J-Ø¿ Un-hn-j≥ ¢-∫m-b se-Ivhnb-°v Xp-S¿®-bm-bn c-≠p eo-Kv In-co-Sß - ƒ t\-Sn-s°m-Sp-°m≥ 37 Im-c\m-b s_¬-am-Zn-°v km-[n-®n-cp-∂p. t\c-sØ bq-tdm-∏n-se {]-apJ ¢∫m-b am-©-ÿ kn‰n, ]mcn-kv sk‚ v P¿-sa-bv≥ Xp-Sßnb h-º≥ ¢-∫p-Iƒ-°v th-≠n s_¬-am-Zn I-fn-®n-´p-≠v.

am-©-kv-ä-dn-se tPmen _p-²n-ap-t«-dnbXv: tambkv

e≠≥: am-©-kv-‰¿ bq-ss\-‰Un-s‚ ]-cn-io-e-I-ÿm\w {]Xo-£n-®-Xn-t\-°mƒ _p-≤n-apt´-dn-b-Xm-sW∂v tIm-®v tUhn-Uv tamb-kv hy-‡-am-°n. Hmtcm a¬-k-c-Øn-\p ti-jhpw A-Xn-s\ Ip-dn-®v hn-e-bn-cpØp-∂-Xm-Wv Cu tPm-en-bn¬ G-‰-hpw _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂sX-∂v A-t±-lw ]-d™p. en-h¿-]q-fn-s\-Xn-tc tXm-¬hn h-g-ßn-b-Xn-\pti-jw kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p tam-bkv. a¬-k-c-Øn¬ am®v d-^-dnbp-sS Xo-cp-am-\-ß-sfbpw tamb-kv hn-a¿-in-®p.

P-b-¯n-\m-bn ¢mÀ-¡v ]-cn-¡v h-I-h-bv-¡m-sX I-fn¨p

11

kozhikode

Ab¿e≥Uv Xmc-ß-fmb t]mƒ Ãn¿enMpw hn√y≥ t]m¿´¿^o¬Upw d-Æn-\m-bp≈ Hm´Øn¬. Ccp-hcpw tN¿∂v Hm]-WnMv hn°-‰n¬ 80 d¨kv t\Sn [-°: Sz‚n {In°‰v tem-I-I-∏v tbm-Ky-Xm a¬-k-c-Øn¬ A-b¿-e≥-Un-\pw tlm-f-≠n\pw hnP-b-ØpS°w. C∂-se {Kq-∏v _n-bn¬ \-S-∂ B-th-i-I-camb B-Zy a¬-k-c-Øn¬ knw-_m_vsh-sb aq-∂v hn-°-‰n-\m-Wv A-b¿-e≥-Uv ]-cm-Pb - s - ∏-Sp-ØnbXv. F-∂m¬, c≠mw a¬-k-cØn¬ bp.F.C-sb B-dv hn-°‰n-\v tlmf-≠v X-I¿-Øp-hn-Sp-Ibm-bn-cp∂p. c-≠v an-I® - So-ap-Iƒ X-Ωn-ep≈ t\¿-°p-t\¿ h∂ t]m-cm-´am-bn-cp-∂p A-b¿-e≥-Uv knw_m-_vsh a¬-kc - w. C-cp So-apw H-∏Ø - n-s\m-∏w an-I® t]m-cm-´w Im-gv-N-h-s®¶nepw A-hkm-\ ]-¥n¬ A-b¿-e≥-Uv hnP-bw X-´n-sb-Sp-°p-bm-bn-cp∂p. tSmkv t\Sn-b A-b¿-e≥-Uv F-Xncm-fnI-sf _m-‰n-Mn-\-b®p. \n-

›n-X Hm-h-dn¬ A-©v hn-°-‰n\v 163 d¨-sk-∂ s]m-cp-Xm-hp∂ kv-tIm-dm-Wv knw-_m-_vsh A-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. knw-_m-_v-sh-bv-°p th≠n X X X

ho-gvØn. a-dp-]-Sn-bn¬ Hm-]-W¿-amcmb t]mƒ kv-‰n¿-en-Mpw (60) Iym]v-‰≥ hn√y≥ t]m¿-´¿-^o¬Upw (31) an-I-® XpS-°w \¬-In-

U-bv N‰m-c H-cp d¨-kv am-Xw hn-´p-sIm-Sp-Ø-tXm-sS A-b¿-e≥-Un-\v k-Ω¿-±-ta-dn. 20mw Hm-hdn¬ c-≠v hn-°-‰p-Iƒ \-„-amsb-¶nepw A-h-km-\ ]-¥n¬ ss_-d¨ HmSn A-b¿-e≥-Uv a¬k-cw X-ß-fp-sS h-cp-Xn-bn-em°p-I-bm-bn-cp-∂p. 34 ]-¥n¬ Hº-Xv _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Ivkdpw t\-Sn-bm-Wv kv-‰n¿-en-Mv Ifn-bn-se Xm-c-am-b-Xv. A-tX-k-a-bw, BZyw _m-‰v sNbv-X bp.F.C 19.5 Hm-h-dn¬ 151 d¨-sk-Sp-Øv ]p-dØ - mbn. adp-]-Sn-bn¬ 18.5 Hm-h-dn¬ \m-ev hn°-‰v am{Xw \-„-s∏-Sp-Øn tlm-f-≠v hnP-bw t\-Sp-I-bm-bncp∂p. kv-‰o-^≥ ssa-s_¿-Kv (55), tSmw Iq-]¿ (34*), ssa-°¬ kzm¿-´v (26), th-kven _m-tdkn (24) F-∂n-hc - m-Wv tlm-f≠ - v _m-‰n-Mv \n-c-bn¬ Xn-f-ßn-b-Xv. 36 ]-¥n¬ G-gv _u-≠-dn-I-fpw c-≠v kn-Iv-k-dpw A-S-ßp-∂-XmWv ssa-s_¿-Kn-s‚ C-∂n-Mvkv. t\c-sØ km-bva - m≥ A≥-h¿ (32), Jpdmw Jm≥ (31), kz-]v\ - n¬ ]m-´o¬ (23), tcm-l≥ ap-jvX - ^ (20) F-∂n-h-cp-sS sN-dp-Øv\n¬-∏m-Wv bp.F.C-°v s]m-cpXm-hp-∂ kv-tIm¿ t\-Sn-s°m-SpØXv. _m-‰n-Mn¬ 34 d¨-kv t\Sp-∂X - n-t\m-sSm-∏w c-≠v hn-°‰ - pIƒ ho-gv-Øp-Ibpw sNbv-X Iq]-dm-Wv am≥ Hm-^v Zn am-®v.

C¶s¯ Ifn knw_m_vsh 5\v 163, s{_³U³ sSbveÀ (59) AbÀe³Uv 7\v 164, t]mÄ ÌnÀenMv (60) bp.F.C 151\v ]pd-¯v, tlmf−v 4\v 152

Iym-]v-‰≥ s{_≥-U≥ sS-bv-e-¿ (59) A¿-[-sk-©z-dn t\-Sn. 46 ]-¥n¬ B-dv _u-≠-dn-Ifpw c≠v kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-XmWv sS-bv-e-dn-s‚ C-∂n-Mvkv. Ab¿-e≥-Un-\v th-≠n tPm¿-Pv sUm-Iv-sdepw B≥-Un a-Ivs{_-bv\pw c-≠v hn°-‰v ho-Xw

b-t∏mƒ A-h-km-\ ]-¥n¬ aq∂v hn°-‰v _m-°n-\n¬-s° Ab¿-e≥-Uv hnP-bw ssI-°-em°p-I-bm-bn-cp∂p. A-hkm-\ c≠v Hm-h-dn¬ Ab¿-e≥-Un-\v P-bn-°m≥ th-≠nbn-cp∂-Xv G-gv d¨kv. F-∂m¬, 19mw Hm-h¿ F-dn-™ sX≥-

tbm-Ky-Xm-du≠vv A-^v-Km-\n-kv-Xm≥ x tlm-t¶mMv (ssh-Io-´v 3) _w-•m-tZ-iv x \o-∏mƒ (cm-{Xn 7) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 1

k-∂mlw Cw•-≠v x sh-kv-‰v C≥-Uo-kv (ssh-Io-´v 3) Z-£n-Wm-{^n-° x _w-•m-tZ-iv F (cm-{Xn 7)

sNÂ-kn-¡v \nÀ-Wm-bIw; B-ß-hn-izm-k-t¯m-sS dbÂ

am-{UnUv/ e-≠≥: bp-th-^ Nmw-]y≥-kv eo-Kn-s‚ Izm¿-´-dnse-Øm≥ C-∂p P-bn-t® Xo-cpsh-∂ sh√p-hn-fn-bp-am-bn ap≥ tP-Xm-°-fm-b sN¬-kn c-≠mw]m-Z {]o-Izm¿-´-dn-\n-d-ßpw. Bkn-Uv-\n: Z-£n-Wm-{^n-°-bvZy-]m-Z-Øn-se h≥ P-bw \¬s°-Xncm-b aq∂mw {In°-‰v sS- In-b B-fl-hn-izm-k-tØm-sS dÃn¬ So-an-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn b¬ am-{UnUpw C∂p _q-´p-sI]-cn-°v h-I-h-bv-°m-sX-bm-Wv ´p-∂p≠v. tlmw-{Ku≠m-b kvB-kv-t{X-en-b≥ Iym-]v-‰≥ ‰mw-t^m-¿U - v {_n-UvP - n¬ \-S° - pssa-°¬ ¢m¿-°v I-fn-®-sX-∂v ∂ a¬-k-c-Øn¬ Xp¿-°n NmwsX-fn-™p. kv-Im-\n-ßn-\n-sS]y-≥a - mcm-b K-em-Xvk - s - c-bm-Wv bm-Wv C-°mcyw sX-fn-™-Xv. sN¬-kn-bp-sS F-Xn-cm-fnIƒ. aaq-∂mw sS-kv-‰n-\n-sS tXm-fn- s‰m-cp tlmw am-®n¬ d-b¬ P¿-a\v ]-cn-t°-‰n-cp-s∂-¶nepw A-Xv \n-bn¬ \n-∂p-≈ jm¬-s°-bph-I-h-bv-°m-sX I-fn-® ¢m¿-°v am-bn sImºp-tIm¿-°pw. sk-©z-d-n-bp-ambn Hm-ko-knXp¿-°n-bn¬ \-S-∂ B-Zys\ P-b-Øn-se-Øn-®n-cp-∂p. ]m-Z-Øn¬ K-em-Xvk-sc-bp-amCtXmsS sj-^o¬-Uv jo-¬bn 1˛1\v k-a\n-e ]m-en-®-Xm-Wv Uv Sq¿-W-sa‚n¬ ¢m-¿-°v ]sN¬-kn-°v C∂-sØ I-fn \n¿s¶-Sp-°n-s√-∂v hy-‡-am-bn-. Wm-b-I-am-°n-bXv. C-∂v Xp-S°-Øn¬ X-s∂ eo-Uv ]n-Sn-s®Sp-Øv a¬-k-c-Øn-¬ ]n-Sn-ap-dp°m-\mhpw sN¬-kn-bp-sS {i- d-b¬ am-{Un-Uv Xm-c-ßfm-b K-sc-Xv t_epw Icow aw. {]o-an-b¿ eo-Kn¬ Rm-b-dmgv- s_-≥-sk-abpw ]-cn-io-e-\-Øn-\nsS tIm-´-bw: tI-cf - {]o-an-b¿ eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y-≥jn-∏n¬ C-∂se \S∂ c-≠mw a¬k-cØn¬ F.Pn-.-F-kv Xncp-h-\-¥]pcw tI-cf t]m-en-kns\ ]cmP-b-s∏-Sp-Øn. H-∂n-s\-Xn-tc c- tdmw: C-‰m-en-b≥ eo-Kn¬ X-edntbm Un P\o-tdm: {_-ko≠p tKmfp-Iƒ-°m-bn-cp∂p F.- ∏-Øp-≈ bp-h-‚-kv P-b-tØmen-s‚ C-Xnlm-k ^pSv-t_mPn-.F-kns‚ Pbw. hnt\m-ZvIp- sS ap-t∂-dn-b-t∏mƒ F.kn anf¿ dn-hmƒ-tUm 41mw h-b- nam¿, anYp≥ F∂n-h¿ F.Pn-.F- em≥ tXm¬-hn Xp-S-cp∂p. sP¬ I-fn a-Xn-bm°n. {_-ko-enkn\v th-≠n tKmƒ t\Sn. tI-c- t\m-sb-bm-Wv bp-h‚kv 1˛0\v se aq∂mw Un-hn-j≥ ¢∫mf t]men-kn\v th≠n sF Fw a-dn-I-S-∂-Xv. 89mw an-\n-‰n¬ Bb tam-Kn an-dn-an-\p-th-≠n-bms{μ ]n¿-tem-bp-sS h-I-bm-bn-cphnP-b≥ If-Øn-en-dß - n-bn-√. Wv dn-hmƒtUm A-h-km-\-amC∂se \S∂ BZy a¬k- ∂p hnP-b-tKmƒ. bn P-gv-kn-b-Wn-™-Xv. dn-hmF-∂m¬, an-em≥ 2˛4\v ]m¿c-Øn-¬ sI.F-kv-.C._n 4˛1\v ƒ-tUm-bp-sS a-I\m-b dn-hmƒsIm®n≥ t]m¿´v {SÃn-s\ ]-cm- a-tbm-Sv X-I-¿-∂-Sn-bp-I-bm-bn-cpUo-t™mbpw C-tX ¢-∫n-s‚ P-b-s∏-SpØn. sI.F-kv-.C-.-_-n- ∂p. ]m¿-a-bv-°m-bn an-em-s‚ apXm-c-amWv. °p th≠n Fw AeIvkv Cc´ ≥ kv-ss{S-°¿ A-t‚m-Wntbm 1991¬ A-¥m-cm-{„ I-cn-b- k-c-ß-fn¬ tZio-b So-an-s‚ I mt\m Cc-´-tKmƒ t\Sn. eotKmfpIfpambn Xnf-ßn. dn-\v Xp-S-°-an-´ dn-hmƒ-tUm P--gv-kn-b-Wn-™n-´p-≠v. 1999Kn¬ bp-h‚-kv X-e-∏Øpw an1993 ap-X¬ 2003 h-sc 74 a¬- se ^n^ tem-I ^pSv-t_m-f¿ em≥ 11m-a-Xp-amWv. kalikkalam@thejasonline.com

tIcf t]men-kn\v tXmÂhn

bp-hâ-kv ap-t¶m«v; an-em³ X-IÀ¶p

N \-S-∂ I-fn-bn¬ B-Ã≥-hn√tbmSv 0˛1s‚ tXm¬-hn-tb-‰p-hmßn-b ti-j-am-Wv sN¬-kn C∂v tlmw-{Ku-≠n-te-°v K-em-

cho{μ PtU-P-bpsS hn°‰v hogvN BtLm-jn-°p∂ {ioe-¶≥ Xmc-߃

]-cn-io-e-\ aÂ-kcw: C-´y-¡v A-©v d¬kv tXmÂhn [-°: {io-e-¶-bv-s°-Xncm-b ]cnio-e a¬-k-c-Øn¬ C-¥y-°v A-©v d¨-kv tXm¬hn. e-¶≥ t]-k¿ e-kn-Xv a-en-¶-bp-sS DPz-e _u-fn-Mv {]-I-S-\-am-Wv C¥y-sb ]-cm-P-b-Øn-te-°v X≈n-bn-´-Xv. B-Zyw _m-‰v sNbv-X e-¶ \n›n-X Hm-h-d-n¬ B-dv hn-°-‰n-\v 153 d¨-sk-SpØp. a-dp-]-Sn-bn¬ \n›n-X Hm-h-dn¬ 148 d¨-kn-\v C-¥y- Iq-Sm-cw I-b-dp-I-bm-bn-cp∂p. kp-tc-jv sd-bv-\ (41), bp-hcm-Pv kn-Mv (33) F-∂n-h-cm-Wv C¥y≥ _m-‰n-Mv \n-c-bn¬ A¬∏-sa-¶nepw t`-Z-s∏-´ {]-IS-\w \-S-Øn-b-Xv. 31 ]-¥n¬ A-©v _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv sd-bv-\-bp-sS C-∂n-Mv-kv. e-¶-bv-°p th-≠n a-

X

‚ v \n›n-X Hm-h-dn¬ Hº-Xv hn°-‰n-\v 145 d¨-sk-Sp-Øp. ]p-d-Øm-hmsX 45 ]-¥n¬ \m-ev kn-Iv-kdpw aq-∂v _u-≠dn-Ifpw Dƒ-s∏-sS 59 d¨-sk-SpØ Iym-]v-‰≥ s{_≥-U≥ a°p√m-Wv In-ho-kn-s‚ tSm-]vkvtImd¿. ]m-In-kv-Xm-\m-bn D-a¿ Kp¬ aq-∂v hn°-‰v t\Sn. a-dp-]-Sn-bn¬ 19.5 Hm-h-dn¬ \m-ev hn-°-‰v \-„-s∏-Sp-Øn ]mIn-kv-Xm≥ hnP-bw sIm-øp-Ibm-bn-cp∂p. ]m-In-kv-Xm-\v th≠n Iym-]v-‰≥ ap-lΩ-Zv l-^okpw (55) Iwdm≥ A-Iv-aepw (52) A¿[-sk-©z-dn-I-fp-ambn Xn-f-ßn. 39 ]-¥n¬ A-©v _u≠-dn-Ifpw aq-∂v kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv l-^o-kn-s‚ C-∂n-Mvkv.

k-¦-¡m-c-bv-¡p ]n-dsI P-b-hÀ-[-s\bpw Szân-tbm-Sp hn-S-]-d-bp¶p [-°: Ãm¿ _m-‰v-kv-am\pw hn°-‰v Io-∏-dpam-b Ip-am¿ k-¶°m-c-bv-°p ]nd-sI a-s‰m-cp kq∏¿ Xm-chpw {io-e-¶-bp-sS ap≥ \m-b-I-\pam-b atl-e P-b-h¿[-s\bpw Sz‚n {In-°-‰n¬ \n∂p hn-c-an-°p∂p. _w-•m-tZin¬ C-t∏mƒ \-S∂p-sIm-≠ncn-°p-∂ Sz‚n tem-I-I-∏n-\p tijw ]m-U-gn-°p-sa-∂v P-b-h¿[s\ {]-Jym-]n®p. 36 Im-c\m-b Xm-cw t\ctØ \-S-∂ \m-ep Sz‚n tem-II-∏p-I-fnepw e-¶-bv-°m-bn I-fn-

\-en¬ e-¶ sh-Ãv C≥-Uoknt\m-Sv tXm-‰-t∏mƒ P-b-h¿-[s\-bm-bn-cp-∂p Sow Iym-]v-‰≥. 49 Sz‚n-I-fn¬ \n-∂m-bn 31.78 i-cm-i-cn-bn¬ 1335 d¨-kv P-bh¿[-s\ t\-Sn-bn-´p≠v. H-cp sk©z-dnbpw F-´v A¿-[-sk-©z-dnIfpw C-Xn-epƒ-s∏-Sp-∂p. 2010se Sz‚n tem-I-I-∏n¬ knw-_mk-¶° - m-cbpw P-bh - ¿-[s - \-bpw _vsh-bv-s°-Xn-tc-bm-Wv P-bSzn-‰d - n¬ t]m-k‰ v- v sNbvX h¿[-s\ sk-©z-dn t\-Sn-bXv. Nn{Xw 2006 Pq-Wn¬ Cw-•-≠n-s\®n-´p≠v. I-gn-™ h¿-jw \m-´n- Xn-sc-bm-bn-cp-∂p Xm-c-Øn-s‚ ¬ \-S∂ tem-I-I-∏n-s‚ ss^- Sz‚n A-c-t߉w.

C-‰-en-°m-c-\mb tdm-_¿t´m am≥-kn-\n-bm-Wv K-em-Xv -k-scsb A-¶Ø - ´- n-en-d° - p-∂Xv. t\c-tØ F-^v.kn t]m¿t´m, C‚¿-an-em≥ F-∂n-h-sc Nmw-]y≥-kv eo-Kv In-co-S-t\-´Øn-te-°p \-bn-® ]-cn-io-I-\mWv sam-do-t™m. F-∂m¬ C‚¿-an-em-s\m-∏w \n-ch-[n t\-´-߃ B-tLm-jn-® am≥-kn-\n I∂n Nmw-]y≥-kv eo-Kv t{Sm-^nbm-Wv e-£y-an-Sp-∂Xv. lm-{Sn-Iv Xn-I-® e-b-W¬ sa- n-bp-sS B-ÀmZw A-tX-k-abw, H-∂mw-]m-ZØn-¬ t\-Sn-b 6˛1s‚ G-I-]£o-b P-bw d-b-en-s‚ Izm¿-´¿ s_-¿-Øv D-d-∏n-®p-I-gn™p. AXp-sIm-≠v X-s∂ H-´pw k-Ω¿-±-

tKmÄ-th-«-bn sa-Ên-¡v sd-t¡mUv

B-Zy]m-Z kv-tImÀ X

en-¶ \m-ep hn°-‰v ho-gvØn. t\c-sØ atle P-b-h¿-[s\ (30), Zn-t\-jv Nm-fin-a¬ (29), \p-hm≥ Ip-e-ti-J-c (21*), F-bv-©tem am-Xyp-kv (18*) F∂n-h-cp-sS t`-Z-s∏-´ _m-‰n-Mv {]I-S-\-am-Wv e¶-sb s]m-cp-Xmhp-∂ kv-tIm-dn-se-Øn-®-Xv. 20 ]-¥n¬ c-≠v ho-Xw _u≠-dn-bpw kn-Iv-kdpw t\-Sn-bmWv P-b-h¿[-s\ e-¶-bp-sS tSm]vkv-tIm-d-dm-bXv. C-¥y-°p th-≠n B¿ A-izn≥ aq-∂v hn°-‰v t\Sn. h-cp¨ B-tcm¨, A-an-Xv an{i, sdbv-\ F-∂nh¿ Hmtcm hn°-‰v ho-Xw ]-¶n´p. a-s‰m-cp ]-cn-io-e-\ a¬-k-cØn¬ ]m-In-kv-Xm≥ B-dv hn-°‰n-\v \yq-kn-e‚n-s\ X-I¿Øp. BZyw _m-‰v sNbv-X \yq-kn-e-

_m-gv-k-tem-W 7 þ H-km-kp-\ 0, sa-Ên-¡v lm-{SnIv

sNÂ-kn 1 þ K-em-Xvk-sc 1 d-b am-{Un-Uv 6 þ jmÂs¡ 1

Xvk-sc-sb h-c-th¬-°p-∂Xv. sN¬-kn-bp-sS ap≥ lotdm Zn-Znb¿ tZmKv_ - K-em-Xvks - c-bp-sS P-gv-kn-bn¬ X-s‚ ap≥ Im-WnIƒ-°p ap-∂n¬ I-fn-°p-∂p-sh∂-Xv C∂-sØ a¬-kc-sØ BI¿-jW - o-ba - m-°p∂p. tem-I-Øn-se c-≠v •m-a¿ tIm-®p-am¿ X-Ωn-ep-≈ am‰p-t\m°¬ Iq-Sn-bm-Wv C∂-sØ t]mcm´w. tPm-kv sam-do-t™m-sb∂ X-{¥-im-enbm-b tIm-®mWv sN¬-kn-s°m-∏-ap-≈-sX-¶n¬

41mw h-b-Ên dn-hmÄtUm I-fn a-Xn-bm¡n ]p-c-kv-Im-chpw A-t±l-sØ tX-Sn-sb-Øn. 2002¬ tem-II∏v t\Sn-b {_-ko¬ So-an¬ Aw-K-am-bn-cp-∂p dn-hmƒ-tUm. 1997 ap-X¬ 2002 h-sc _m-gvk-tem-W-bn-em-Wv dn-hmƒtUm-bp-sS G-‰hpw an-I-® {]IS-\w I-≠Xv. B-dp cm-Py-ßfn-se 14 ¢-∫p-Iƒ-°m-bn At±-lw I-fn-®n-´p≠v. F.kn anem≥, km-thm-t]m-tfm, H-fnw]n-bm-t°m-kv Xp-Sßn-b •m-a¿ ¢-∫p-Iƒ-°mbpw dn-hmƒtUm I-f-Øn-en-dßn.

am-{UnUv: A¿-P-ss‚≥ kq-∏¿ Xm-cw e-b-W¬ sa- n C-\n _m-gvk-bp-sS F-°m-e-sØbpw an-I® tKmƒ-th-´-°m-c≥. kv-]m-\n-jv eo-Kn-se I-gn-™ I-fn-bn¬ _m-gv-k 7˛0\v H-km-kp\-sb ap°n-b I-fn-bn¬ lm-{Sn-t°m-sS I-k-dn-bm-Wv sa- n sd-t°m-Uv _p-°n¬ C-Sw-]n-Sn-®-Xv. 371 tKm-fp-I-fm-Wv _m-gv-k P-gv-kn-bn¬ C-t∏mƒ saan-√m-sX-bmhpw d-b¬ kz-¥w  n-bp-sS k-ºm-Zyw. ]u-ent™m A¬-Im-‚-d-bp-sS t]-cn-ep-≈ Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ ]-¥v X- 369 tKm-fp-I-sf-∂ sd-t°m-Um-Wv sa- n-°p ap-∂n¬ ]-g-¶-Y-bm´p-I. bXv. 18, 63, 88 an-\n-‰p-I-fn-em-bn-cp-∂p H-km-kp-\-bv-s°-Xn-tc sa- nbp-sS- lm-{Sn-Iv t\´w. A-se-Iv-kn-kv km-©kv, B-s{μ-kv C-\ntb-Ã, {In-Ãy≥ sS-t√m, s]-t{Um F-∂nh¿ Hmtcm X-h-W h-e-\nd-b¬ x jm¬-s° d®p. (In-t°m-^v cm-{Xn 1.15, sS≥ kv-t]m¿-Svkv) sN¬-kn x K-em-Xvksc (cm-{Xn 1.15, sS≥ B-Ivj≥)

C¶s¯ Ifn

{]o-an-bÀ eoKv: tSm-«³-lm-an-s\-Xn-tc B-gv-k-\-en-\v Pbw

s^-Ud-sd ho-gv¯n tPm-tIm-hn-¨v tPXmhv C-¥y≥ sh¬kv: ¢m-kn-°v ss^-\en¬ kzn‰v-k¿-e≥Uv C-Xn-lm-kw tdm-P¿ s^-Udsd sIm-ºp-Ip-Øn-®v tem-I c≠mw-\-º¿- s\m-hm-Iv tPm-tImhn-®v C-¥y≥ sh¬-kv sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n¬ In-co-Sw NqSn. A-Xy-[n-Iw B-th-i-I-camb a¬-k-c-Øn¬ 3˛6, 6˛3, 7˛6 F-∂ kv-tIm-dn-\m-bncp-∂p tPmtIm-hn-®n-s‚ Pbw.

e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKn¬ I-cp-Ø¿ X-Ωn-ep≈ t]mcm-´-Øn¬ B-gv-k-\¬ G-I-]£o-bam-b H-cp tKm-fn-\v tSm-´≥lmw tlm-Sv-kv-]-dn-s\ Io-g-S°n. sh-‰v l-¿-´v se-bv-\n¬ \-S∂ I-fn-bn¬ sN-Iv dn-]-ªn-Iv tπta-°¿ tXma-kv tdm-kn-°n-bpsS h-I-bm-bn-cp-∂p B-gv-k-\-ens‚ hnP-b-tKmƒ. I-fn XpS-ßn c≠mw an-\n-‰n-¬Ø-s∂-bm-Wv t_m-Iv-kn-s‚ he-Xp-aq-e-bn¬ h®v sh-Sn-bp-≠ kn-°nsb (h-eXv) I-W-s°-bp≈ tjm-´n-eq-sS tdm- tdmKn-tdm-Uv A-`n-\-μn-°p∂p kn-°n e£yw I-≠Xv. Cu hn-P-b-tØm-sS In-co-S-{]-Xo-£ \n-e-\n¿-Øm\pw B-gv-k\-en-\v km-[n-®p. 29 a¬-k-c-ß-fn¬ \n-∂v 62 t]m-bn‚p-am-bn B-gvk-\¬ aq-∂mw-ÿm-\-tØ-°p I-bdn. c-≠mw-ÿm-\-Øp-≈ en-h¿]q-fn\pw C-tX t]m-bn‚ v X-s∂-bm-Wp-≈Xv.


CMYK

12 tImgnt°mSv

18 am¿®v 2014 sNmΔ

CMYK

hS-I-c: ""H-cp I-Æo¿-°-Ww a‰p-≈-h¿-°m-bn Rm≥ s]m-gn°-sh D-Zn-°-bm-sW≥ Bflm-hn¬ H-cm-bn-cw ku-c-afi-ew''˛ a-lm-I-hn A-°nØ-Øn-s‚ h-cn-Iƒ A-\z¿-Yam-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p B \n-anjw. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ F-∂ c-‡-km-£n-bp-sS N-cn-{Xw tI-´-dn-™-Xp -ap-X¬ Xp-S-ßnb B-{K-l-Øn-s‚ k-^-eo-Ic-W-am-bn-cp-∂p A-Xv. Sn ]n -bpsS Hm¿-a-Iƒ Pz-en-®p-\n¬-°p∂ B a-Æv H-∂p k-μ¿-in-°pI, s\m-¥p {]-k-hn-® B AΩ-bp-sS I-c-sam-∂p {K-ln-°pI, {]n-b-]-Xv-\n-sb km-¥z-\n-

]m-e-°m-Sv sjm¿-Wq¿ sNdp-Xp-cp-Øn kz-tZ-in-\n-bm-b dp-Jn-b- F-∂ F-gp-]-Xp-Im-c-nbm-Wv H-©n-b-Øn-s‚ a-\w Ih¿-∂-Xv. hm¿-[-Iy-Øn-s‚ Ah-i-X-Iƒ h-I-h-bv-°m-sX ]pe¿-s® ho-´n¬- \n-∂p X-\n-®p ]p-d-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. h-S-I-c h-sc Xo-h-≠n-bnepw ]n-∂o-Sv _- n-ep-am-bm-Wv hn-π-h-a-Æn-se-Øn-b-Xv. ssXsh-®-]-d-ºn-se ho-´n-se-Ønb dp-Jn-b Sn ]n -bp-sS kv-Xq-]w I-≠p hn-Xp-ºn. B-cm-sW-∂dn-bm-sX k-ao-]-Øp-≠m-bn-cpSn ]n-bp-sS h-k-Xn-bn-se ∂ B¿.-Fw.-]n. ÿm-\m¿-Yn Øn-b dpJn-b DΩ A-Uz. ]n Ip-am-c≥-Ip-´n Dƒ-s∏n-°p-I-˛ C-Xn¬ I-hn-™ B- ∏-sS-bp-≈-h¿ Im-cyw Xn-c-°n. {K-l-ß-sfm-∂pw B D-Ω-bvSn ]n -tbm-Sp-≈ B-cm-[-\ °p-≠m-bn-cp-∂n-√. aq-Øv F-Øn-b-Xm-sW-∂v A-

kwØm-\-s¯ I-em-]-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-¯w ap-Jy-a-{´n-¡v: ]-hmÀ \yq-U¬ln: kz-¥w kw-ÿm\-Øp \-S-°p-∂ I-em-]-Øns‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw A-hn-SsØ ap-Jy-a-{¥n G-s‰-Sp-°-Wsa-∂v F≥.-kn.-]n. A-[y-£≥ i-c-Xv ]-hm¿. 2002se Kp-P-dmØv I-em-]-Øn-s‚ ]-›m-Ø-eØn¬ Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n \tc-{μ-tam-Un-s°-Xn-cm-bm-Wv ]hm-dn-s‚ {]-kv-Xm-h-\. Xm≥ ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cn°p-∂ kw-ÿm-\-Øv I-em-]-ap≠m-bm¬ A-Xn¬ t\-cn-´p ]-¶ns√-¶n-epw ap-Jy-a-{¥n, B-`y-¥c-a-{¥n, `-c-Wm-[n-Im-cn F-∂o \n-e-I-fn¬ X-\n-°p ]-¶n-s√∂p ]-d-bm-\m-hn-s√-∂pw ]u-c∑m-cp-sS Xm¬-∏-cy-ß-sf kw-c£n-t°-≠-Xv X-s‚ D-Ø-c-hm-ZnØ-am-sW-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-sX∂pw ]-hm¿ kz-Im-cy hm¿-Øm Nm-\-en-t\m-Sv ]-d-™p. 2002se I-em-]-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n-sb-∂

\n-e-bn¬ tam-Un-°v D-Ø-c-hmZn-Ø-ap-t-≠m- F-∂ tNm-ZytØm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. I-em-]-t°-kn¬ \n-∂p tam-Un-sb tIm-S-Xn Ip-‰-hn-ap‡-\m-°n-b \-S-]-Sn kzo-I-cnt°-≠-Xm-sW-∂pw h¿-Ko-b-Iem-]-Øn-\p tam-Un D-Ø-c-hmZn-b-s√-∂pw t\-c-sØ ]-hm¿ {]-kv-Xm-hn-®n-cp-∂p. tIm-S-Xn H-cp Im-cyw kzo-I-cn-°-W-sa∂p ]-d-™m¬ Xm≥ A-Xp kzo-I-cn-°pw. Kp-P-dm-Øn-se hn-I-k-\w ap-Jy-a-{¥n-bp-sS am{Xw kw-`m-h-\-b-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. cm-{„o-b-Øn-\p ]p-d-Øv tamUn Dƒ-s∏-sS-bp-≈ cm-{„o-b∏m¿-´n t\-Xm-°-fp-am-bp-≈ _‘w an-I-®-Xm-sW-∂pw a-s‰m-cp tNm-Zy-Øn-\p a-dp-]-Sn-bm-bn ]hm¿ ]-d-™p.

h¿ ]-d-™p. Sn ]n- sb Ip-dn-®v C-h-scm-cp ]m-´v c-Nn-®n-´p-≠v: ""tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-se H©n-b-sa-s∂m-cp {Km-a-Øn¬ `o-I-c-am-bp-s≈m-cp kw-`-hw \n-ß-ƒ A-dn-™n-t√ \m-´n¬ \n-߃ A-dn-™n-t√'' F-∂ ]m-´v C-h¿ ]m-Sn-t°ƒ-∏n-®p. dp-Jn-b-bp-sS Cu ]m-´v hm-´v-kvB-∏n¬ hym-]-I-am-bn {]-N-cn°p-∂p-≠v. C-tXm-sS Iq-Sn-\n-∂-h¿ kvt\-lm-Z-c-ß-tfm-sS B D-Ωsb Sn ]n -bp-sS ho-´n-te-°p sIm-≠p-t]m-bn. Sn ]n -bp-sS A-Ω ]-flm-h-Xn- So-®-sd-bpw a-I≥ A-`n-\-μn-s\-bpw I-≠v H-cp a-Wn-°q-tdm-fw ho-´n¬ sN-e-h-gn-®m-Wv B D-Ω a-Sßn-b-Xv.

Ωo-j≥ B-h-iy-s∏-´p. {Sm-^nIv hm¿-U≥-am-sc \n-b-an-°p-∂Xv I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ H-cp kz- I m- c y- h y- ‡ n- b m- s W- ∂ pw A-t±-lw t]-cp -\¬-Im-Ø-Xp Im-c-W-am-Wv ]-fln-\n-sb H-gnhm-°n-b-sX-∂p-am-Wv t]m-enkn-s‚ hm-Zw. kz-Im-cy I-º-\n-bn¬ \n∂m-Wv hm¿-U≥-am-sc F-Sp-°p∂-sX-¶n-epw hm¿-U≥-am¿-°v kz-Im-cy I-º-\n \¬-Ip-∂-Xv k¿-°m-cn-s‚ ]-W-am-Wv. I-º\n-°m¿-°v C-jv-S-ap-≈ tPm-enb-√ hm¿-U≥-am¿ sN-øp-∂-Xv. {Sm-^n-Iv t]m-en-kn-s‚ \n-b-{¥W-Øn-epw ta¬-t\m-´-Øn-ep-amWv hm¿-U≥-am¿ {]-h¿-Øn-°p-

a-√-∏-≈n aq-im-cn-°-h-e-bn¬ Np-h-sc-gp-Xp-∂ k-Pn-tam-ƒ

B-bp-[ C-d-¡p-a-Xn-bn C-´y tem-I-¯v H-¶m-a-Xv kz-¥w {]-Xn-\n-[n

h-f¿-® Cu Im-e-b-f-hn¬ 14 i- bp-[ I-b-‰p-a-Xn-°m-cm-b ssN-\X-am-\-am-Wv. C-¥y-bp-sS C-d- bn¬ \n-∂m-Wp ]m-In-kv-Xm≥ \yq-U¬-ln: B-bp-[ C-d-°p-a- °p-a-Xn-bp-sS 75 i-X-am-\-hpw d- 54 i-X-am-\-hpw _w-•m-tZ-iv 82 Xn-bn¬ C-¥y tem-I-Øv H-∂m- jy-bn¬ \n-∂m-Wv. A-ta-cn-°- i-X-am-\-hpw B-bp-[w C-d-°p-aa-Xv. ssN-\, ]m-In-kv-Xm≥ F- bn¬ \n-∂p-≈ C-d-°p-a-Xn 7 i- Xn-sN-bv-X-Xv. tem-I-sØ B-bp∂o A-b¬-cm-Py-߃ C-d-°p-aXn-sN-bv-X-Xn-s‚ aq-∂n-c-´n-bm- X C-d-¡p-a-Xn-bn 75 i-X-am-\-hpw d-jy-bn \n-¶v Wp I-gn-™ A-©p-h¿-j-Øn\n-S-bn¬ C-¥y hm-ßn-°q-´n-b- X A-ta-cn-¡ c-−mw Øm-\-t¯-¡v sX-∂v tÃm-°v-tlmw B-ÿm\-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ A-¥m- X-am-\-am-bn D-b-cp-I-bpw sN-bv- [°-b-‰p-a-Xn-bn¬ A-ta-cn-°-bvcm-jv-{S k-am-[m-\ K-th-j-W Xp. C-Xm-Zy-am-bm-Wv C-d-°p-a- °v 29 i-X-am-\-hpw d-jy-°v 27 iC≥-Ãn-‰yq-´n(kn-{]n)-s‚ I-W- Xn-bn¬ A-ta-cn-° c-≠mw ÿm- X-am-\-hpw P¿-a-\n, ssN-\, {^m≥-kv F-∂o cm-Py-߃-°v \-tØ-°v D-b¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. °v ]-d-bp-∂p. ]m-In-kv-Xm-s‚ C-d-°p-a-Xn- b-Ym-{I-aw 7, 6, 5 i-X-am-\w ]-¶p2004˛08 Im-e-b-f-hn¬ C-d°p-a-Xn-sN-bv-X-Xn-t\-°mƒ 111 bp-sS 27 i-X-am-\w A-ta-cn-°- ap-≠v. C-¥y-°v ]p-d-sa ssN-\, ]mi-X-am-\w A-[n-Iw 2009˛13 Im- bn¬ \n-∂m-Wv. A-h-cp-sS C-de-b-f-hn¬ C-¥y C-d-°p-a-Xn- °p-a-Xn 119 i-X-am-\w h¿-[n-®n- In-kv-Xm≥, bp.-F.-C, ku-Zn AsN-bv-Xp. B-tKm-f-X-e-Øn-se ´p-≠v. {]-tZ-i-sØ {]-ap-J B- td-_y F-∂o cm-Py-ß-fm-Wv G-

t]m-enkn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn-s¸-«m ssh-cm-Ky-t¯m-sS s]cp-am-dp¶p: a-\p-j-ym-h-Im-i I-½o-j³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-: t]m-en-kns\-Xn-tc ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂-h¿s°-Xn-tc ssh-cm-Ky-_p-≤ntbm-Sp-Iq-Sn {]-h¿-Øn-°p-sa∂m-Wv A-\p-`-h-sa-∂p kwÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ A-[y-£≥ P-Ãn-kv sP _n tIm-in. sIm-®n \-K-c-Øn¬ K-Xm-KXw \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ B-{I-an-°-s∏-´ {Sm-^n-Iv hm¿U≥ ]-fln-\n-sb kn-‰n t]m-enkv X-{¥-Øn¬ Uyq-´n-bn¬ \n∂v H-gn-hm-°n-b tI-kn-em-Wv IΩo-j-s‚ \n-co-£-Ww. ]-fln-\n-°p k¿-°m¿ C-Ss]-´v A-Sn-b-¥-c-am-bn tPm-en Xn-cn-sI \¬-I-W-sa-∂pw I-

tIm-´m-߬: Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ {]m-Y-an-I {]-Nm-c-W {]-h¿-Ø-\am-b Np-h-sc-gp-Øn-\v B-sf-In-´msX h-∂-tXm-sS A-`n-cp-Nn-bp-≈ kv-{Xo-I-fpw Np-h-sc-gp-Øn-\v X-ømdm-b Im-gv-N ]-Ø-\w-Xn-´-bn-se a√-∏-≈n-bn¬ Im-Wmw. bp.-Un.F^v ÿm-\m¿-Yn B-t‚m B‚-Wn°p th-≠n Np-h-sc-gp-Øp \-S-ØnbXv Np-\-°-c \n-hm-kn-bm-b Fkv k-Pn-tam-fm-Wv. a-√-∏-≈n aq-imcn-°-h-e-bn-embncp∂p ]cn-Nb kº-∂sc sh√p∂ C-hcpsS {]IS\w. \n-d-߃ Nm-en-® ]m-{Xß-fn¬ {_-jv ap-°n N-Sp-eth-KØn¬ Htcm A-£-c-ßfpw B-teJ-\w sN-øptº-mgpw ]Xn™ hf-°n-ep°amWv a-√-∏-≈nbnse Npa-cp-I-ƒ°cn-In¬ \n∂v tIƒ°p-∂Xv.

∂-Xv-˛ I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hn¬ Nq≠n-°m-´n. k¿- ° m¿- t Pm- e n- ° m¿- ° p \¬-tI-≠ tk-h-\-˛-th-X-\-hyh-ÿ-I-fn¬ \n-∂p c-£-s∏-Sm\p-≈ H-cp X-{¥w am-{X-am-Wv Icm¿-]-Wn-. tdm-b¬ Sm-°o-kpw C.-F-kv.-sF. tIm¿-]-td-j-\pw X-Ωn-ep-≈ tI-kn¬ I-cm-dpIm¿-°p tXm-∂n-b-t]m-se Poh-\-°m-sc am-‰m≥ km-[n-°ns√-∂p kp-{]nw-tIm-S-Xn ]-d™n-´p-≠v. kzm-`m-hn-I -co-Xn k¿-°m-cn\pw I-cm-dp-Im-c-\pw _m-[-I-amWv. ]-fln-\n-bp-sS Im-cy-Øn¬ t]m-en-kv ssh-cm-Ky-_p-≤ntbm-sS {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn

tXm-∂p-∂p-sh-∂pw sP _n tIm-in ]-d-™p. D-Ø-c-hv B-`y-¥-c-h-Ip-∏v A-Uo-j-\¬ No-^v- sk-{I-´-dn°pw kw-ÿm-\ t]m-en-kv ta[m-hn-°pw A-b-®p. F-d-Wm-Ipfw \-K-c-Øn¬ Uyq-´n-bn-em-bncn-s° hn-t\m-jv h¿-Ko-kv F-∂bmƒ ]-fln-\n-sb B-{I-an-®n-cp∂p. {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-øm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-hm-Ø-Xn-s\Øp-S¿-∂v a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ C-S-s]-´n-cp-∂p. F∂m¬, t]m-en-kv dn-t]m¿-´v A\p-Iq-e-am-°n hn-t\m-jn-\p ap≥Iq¿ Pm-ayw In-´m-\p-≈ km-l-Ncyw t]m-en-kv H-cp-°n-s°m-SpØp-sh-∂m-Wv B-t£-]-w.

CMYK

]mcn-tXm-jn-I-am-bn \¬-Ip-∂sX-∂v A-t±-lw hy-‡-am°n. ]mcn-tXm-jn-Iw ]-W-am-bn am{Xw Im-Wm≥ I-gn-bn-√; a-dn®v A-[ym-]-I¿ \-SØn-b an-I® tk-h-\-߃ sh-fn-s∏-SpØn a-‰v A-[ym-]-I¿-°p am-XrI-bm-°m≥ th-≠n IqSn-bmWv Cu ]p-c-kv-Imcw. Ip-´n-I-ƒ kn-\n-amXm-cßfm-hm≥ B-{K-ln-°p-∂-Xn\p ]I-cw an-I-® A-[ym-]-I-cmhm-\p-≈ {]-h-W-X-bm-Wv D≠m-th-≠-Xv. B-K-kv-Xv 31 h-sc-bm-Wv At]-£-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂ Ah-km-\ Zn-hkw. A-Sp-Øh¿jw Zp-_-bn¬ \-S-°p-∂ N-S-

ßn¬ ]p-c-kv-Im-cw {]-Jym-]n°pw. C¥y, ku-Zn A-td_y, Xp-¿°n, A-ta-cn-°, Cw-•-≠v, ssN-\, hn-b-‰v-\mw, _¿-a, Ct¥ym-\oky, Hm-kv-{Sn-b, ]m-InkvXm≥, ^n-en-∏o≥kv, Xm-bve‚ v, sI-\n-b, ss\-Po-cn-b, P∏m-≥, D-Km-≠, knw-K-∏q¿, {_ko¬ F-∂o cm-Py-ß-fn¬ \n∂p≈ s]m-Xp{]-h¿-Ø-I-cpw ]-{X{]-Xn-\n-[n-I-fpw A-[ym-]Icpw A-S-ßp-∂ k-an-Xn-bm-bncn-°pw 10 ss^-\-en-ÃpI-sf Xn-c-s™-Sp-°pI. t•m- _ ¬- S o- ® ¿- s s{]- k v . tImw F-∂ sh_v-ssk-‰v h-gn A[ym-]I-sc t\m-an-t\-‰v sNømw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: H-t´-sd-t∏sc Hm- S n- ® n- ´ p- ] n- S n- ® m- W v C- S Xp- a p- ∂ - W n ÿm- \ m¿- Y n- I - f m°n-b-sX-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm- ≠ n. ÿm- \ m¿- Y n- I - s f Is≠- Ø m- \ m- b n C- S - X p- a p- ∂ Wn C-{X-bpw hn-j-an-® k-μ¿`w ap-ºv D-≠m-bn-´n-s√-∂pw DΩ≥- N m- ≠ n X- s ‚ t^- k v _ p°v t]-Pn-se t]m-kv-‰n¬ A-`n{]m-b-s∏-´p. P-\-ß-fn¬\n-∂v A-I-∂psIm-≠n-cn-°p-∂ am¿-Iv-kn-Ãv ]m¿-´n-°v C-sXm-cp A-\p-`-h]mT-am-h-Ww. cm-{„o-b {]-Xntbm-Kn-I-sf Im-bn-I-am-bn t\-

B-e-∏p-g/am-th-en-°-c: bph-X-e-ap-d-sb B-I¿-jn-®pssh-hn-[y-am¿-∂ {]-N-mc-Wß-fn-eq-sS tkm-jy¬ ao-Unb-bn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ. thm-´v A-`y¿-Yn-®p-≈ t]mkv-‰-dp-Iƒ, {]-I-S-\-]-{Xn-I-bnse hm-Kv-Zm-\-߃, {]m-tZ-inIw ap-X¬ tZ-io-b-X-ew h-scbp-≈ P-\-߃ t\-cn-Sp-∂ {]iv-\-ß-fn¬ ta-ep-≈ N¿-®Iƒ F-∂n-h-bn-eq-sS F-kv.Un.-]n.-sF-bp-sS 20 ÿm-\m¿Yn-Iƒ-°pw tkm-jy¬ ao-Unbbn¬ h-≥ kzo-Im-cy-X-bmWp e-`n-°p-∂-Xv. F-kv.-Un.]n.-sF. B-e-∏p-g tem-Iv-k-`m a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn Xp-f-ko-

cn-Sm≥ X-øm-dm-bm¬ P-\-߃ H-∏-ap-≠m-hn-s√-∂-dn-b-Ww. A-{I-a-cm-{„o-b-Øn-\p t\Xr-Xzw sIm-Sp-°p-∂-h-sc _ln-jv-I-cn-°m-\pw cm-{„o-bsØ ip-≤o-I-cn-°m-\p-ap-≈ Ah-k-c-am-Wv h-cp-∂ Xn-c-s™Sp-∏v. cm-{„o-b F-Xn-cm-fn-I-sf Im-bn-I-am-bn t\-cn-Sp-∂-Xv P\m-[n-]-Xyssi-en-b-√. kn.]n.F-Ωn-\v A-Xn-t∏mgpw a-\- n-em-bn-´n-s√-∂p-≈-Xns‚ D-Zm-l-c-W-ß-fm-Wv Sn ]n h-[-hpw s]-cn-™-\-sØ sIme-]m-X-I-hp-sa-∂pw D-Ω≥-Nm≠n ]-d-™p.

\m-a-\nÀ-tZ-iw \Â-In-b ssh-Zn-I-s\-Xn-tc e-¯o³- k-` Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-\p-a-Xn-bn√m-sX \m-a-\n¿-tZ-iw \¬-In-b ssh-Zn-I-s\-Xn-tc e-Øo≥ ItØm-en-°m k-` \-S-]-Sn-s°mcp-ßp-∂p. tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ a-\- m-£n thm-´v sN-ø-W-sa-∂p k-` C-S-b-te-J\w C-d-°n-b-Xn-\p ]n-∂m-sebm-Wp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-se kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn-bm-bn e-Øo≥ ItØm-en-°m ssh-Zn-I-\m-b

C-Sp°n: kw-ÿm-\-sØ G-I tKm-{Xh¿-K ]-©m-b-Øm-b C-S-a-e-°p-Snbn¬ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\v 1,737 thm-´¿-am¿. C-Ø-h-W 60 ]p-Xn-b thm-´¿-am¿-Iq-Sn thm-´¿-∏-´n-I-bn¬ t]cp tN¿-Øp. aq-∂p _q-Øp-I-fn-em-bm-Wv thm-´nMv. K-h¨-sa‚ v ss{S-_¬ kv-Iqƒ C-Sa-e-°p-Sn, C.-Un.-kn. sk‚¿ ]-c-∏-bm¿Ip-Sn, ap-f-Ip-X-d I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ F∂n-hn-S-ß-fn-em-bn-´m-Wv _q-Øp-Iƒ. 980 t]-cm-Wv C-S-a-e-°p-Sn _q-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn-ep-≈-Xv. ]-c-∏bm¿-°p-Sn-bn¬ 300 t]-cpw ap-f-Ip-X-d-°p-Sn-bn¬ 457 t]-cpw k-ΩXn-Zm-\m-h-Im-iw tc-J-s∏-Sp-Øpw Xn-c-s™-Sp-∏n-t\m-S-\p_-‘n-®v thm-´¿ ∏-´n-I-bn¬ t]-cp-tN¿-°p-∂-Xn-\pw thm-´¿ t_m[-h¬-°-c-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\pw Xn-c-s™-Sp-∏v D-tZym-K-ÿ¿ A©p-Zn-h-k-ß-fn-em-bn C-hn-sS Iymw-]v \-S-Øn-bn-cp-∂p. Hm¨sse≥ kw-hn-[m-\-Øn-s‚ km-[y-X-Iƒ D-]-tbm-Kn-°m≥ km-[n°m-Ø-Xn-\m¬ km-[m-c-W co-Xn-bn-em-Wv thm-´¿-∏-´n-I ]q¿-ØoI-cn-®-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-°m-bn t]m-hp-∂ D-tZym-K-ÿ¿ 20 ap-X¬ 33 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw Im¬-\-S-bm-bn k-©-cn-®m-Wp _q-Øp-I-fnse-Øp-I. hm-l-\-߃ I-S-∂p-sN-√m-Ø-Xn-\m¬ N-ßm-S-Øn-eqsS-bp-≈ bm-{Xm-kw-hn-[m-\-hpw Xn-c-s™-Sp-∏v D-tZym-K-ÿ¿-°v D]-tbm-Kn-t°-≠n-h-cpw.

tkm-jy ao-Un-b-bn F-kv.-Un.-]n.-sF. X-cw-Kw

anI-¨ A-[ym-]-I-\v 10 e-£w tUm-fÀ FÂ.Un.F-^v. Øm-\mÀ-Yn-IÄ Sn-¨n-«p]n-Sn-¨-hÀ: k-½m\w: A-t]-£ kzoI-cn¨pXpS§n HmD-½³-Nm-−n Zp_bv: A-[ym-]-\cwK-Øv anI-® kw-`m-h-\ \¬In-b Kp-cp\mY-s\ Xn-c-s™-Sp-Øv 10 e£w tUm-f¿ ]p-c-kv-Im-cw \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ A-t]-£Iƒ kzoI-cn®v XpSßn. Zp- _ - b n¬ \- S - ° p- ∂ t•m_¬ F-Pyq-t°-j≥ B‚ v kvIn¬- k v t^m- d - Ø n- ¬ sPw- k v ^u- t ≠- j ≥ ÿm- ] - I \pw ae-bm-fn-bpam-b k-Æn h¿-°nbm-Wv C-°mcyw hy-‡-am-°nbXv. k-aq-l-Øn¬ A-[ym-]-I-¿ \-S-Øp-∂ tk-h-\ß-sf s]mXp {i-≤-bn¬ sIm-≠ph-∂v Ah-sc Aw-Ko-I-cn-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn-´mWv Cu Xp-I

‰-hp-a-[n-Iw C-d-°p-a-Xn \-S-Ønb-Xv. bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ cmPy-ß-fp-sS C-d-°p-a-Xn 25 i-Xam-\w Ip-d-™-Xm-bpw kn-{]n hy-‡-am-°n.I-gn-™ H-cp ]-Xn-‰m-≠n¬ am-{Xw H-cp _n-ey¨ A-ta-cn°≥ tUm-f-dn-s‚ B-bp-[ I-cmdp-I-fm-Wv C-¥y-bp-am-bn A-tacn-° H-∏n-´-Xv. kq-∏¿ sl¿-°peo-kv hn-am-\-߃-°m-bn ]p-XpXm-bn 1.-01 _n-ey¨ tUm-f-dn-s‚ I-cm-dpw C-t∏mƒ H-∏n-´n-´p-≠v. CXn-s\m-∏w 22 A-∏m-s® sl-entIm-]v-‰¿, 15 Nn-\q-°v sl-entIm-]v-‰¿ \m-ev ]n-˛81 am-cn-ssSw ]-t{Smƒ F-b¿-{Im-^v-‰v Xp-S-ßnb-h hm-ßm-\p-≈ I-cm-dp-Iƒ H∏n-Sm-\n-cn-°p-I-bm-Wv.

CSae¡p-Sn-bn 1737 tKm-{XhÀ-K thm«À-amÀ

CMYK

k-^o¿ jm-_mkv

Nphscgp¯n\v NmbwIq«m³ hf-bn« ssIIfpw

[-c≥ ]-≈n-°-epw am-th-en-°c tem-Iv-k-`m a-fi-ew ÿm\m¿-Yn tPym-Xn-jv s]-cp-ºp-fn°-epw C-Xn-\-IwX-s∂ t^kv-_p-°v h-gn-bp-≈ {]-Nm-cWw Xp-S-ßn-°-gn-™p. C-h-cpsS t]-cn-ep-≈ t^-kv-_p-°v t]-Pp-I-fn¬ Np-cp-ßn-bZn-hkw sIm-≠v X-s∂ B-bn-c-ßfm-Wv sse-°v sN-bv-XXv. Im-e-ß-fm-bn t^-kv-_p°v A-°u-≠p-≈ a-‰p ÿm\m¿-Yn-I-tf-°mƒ {^‚ v-kpw t^m-tfm-th-gv-kpw F-kv.-Un.]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°p≈ P-\-kzm-[o-\-sØ-bm-Wp kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. ap≥-Im-eß-fn¬ \n-∂p hy-Xy-kvX-ambn tkm-jy¬ ao-Un-b h-gn-bp-

≈ {]-Nm-c-W-Øn-\p cm-jv{Sob-∏m¿-´n-Iƒ {]-tXy-I hn-MpIƒ cq-]o-I-cn-®pI-gn-™p. U¬-ln {]-t£m-`-Øn-s‚bpw Ip-‰n-®q¬ hn-π-h-Øn-s‚bp-sam-s° D-d-hn-Sw t^-kv-_p°v Dƒs-∏-sS-bp-≈ am-[y-a-ßfn¬ \n-∂m-sW-∂n-cn-s° tkm-jy¬ ao-Un-b-sb h-f-sc Ku-c-h-tØm-Sp-Iq-Sn-bm-Wv cmjv{So-b-I-£n-Iƒ Im-Wp-∂Xv. 80,000-Øn-e-[n-Iw Aw-Kß-fp-≈ F-kv.-Un.--]n.--sF. tIc-fw, I-m¬-e-£-Øn-e-[n-Iw B-fp-I-fp-≈ "\-bm-Im-c-hm≥ \-bm ln-μp-ÿm≥' F-∂n cmjv{So-b {Kq-∏p-I-fn-em-Wv G-‰hpw Iq-Sp-X¬ Xn-c-s™-Sp-∏v

N¿-®-Iƒ \-S-°p-∂-Xv. t^-kv_p-°n-se t]m-se X-s∂ hmSv-kv B-∏n-epw Szn-‰-dn-epw Fkv.-Un.--]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ k-Po-h-am-Wv. hn-tZ-i-Øp tPm-en-sN-øp∂h¿-°p \m-´n¬ \-S-°p-∂ {]-N-m-c-W-ß-fp-sS t^m-t´m-Ifpw ho-Un-tbm-I-fpw \n-an-j߃-°-Iw X-s∂ hm-Sv-kv-B∏v {Kq-∏p-I-fn-eq-sS In-´p-∂-XpsIm-≠v tI-c-f-Øn-se-∂t]mse Kƒ-^v cm-Py-ß-fn-se Xn-cs™-Sp-∏v N¿-®-Iƒ-°pw NqtS-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. bq-Syq_v h-gn F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS t]-cn-ep≈ Km-\-ß-fpw hym-]-I-am-bn°-gn-™p.

Xn-c-sª-Sp-¸v: F-kv.Fw.F-kv. Zp-cp-]-tbm-K-¯n-\v hn-e-¡v Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-W-Øn\v F-kv.Fw.F-kv. kw-hn-[m\w Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bvXm¬ \-S-]-Sn-bp≠m-hpw. Xn-c-s™Sp-∏p th-f-bn¬ ÿm-]nXXm¬-∏-cyw ap≥-\n¿-Øn-bp≈ F-kv.Fw.F-kv. {]-hm-lw {i-≤-bn¬-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ hn-e-t°¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏pN-´ ew-L\w, s]-cp-am-‰-®-´ ew-L-\w F∂n-h-bp-≠m-hp-∂p F-∂-Xpw kz-ÿ-hpw \o-Xn-]q¿-h-hp-amb Xn-c-s™-Sp-∏n-\p `w-Kw h-cpsa-∂-Xpw I-W-°n-se-Sp-ØmWv F-kv.Fw.F-kn-\v \n-b-{¥W-߃ G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. N-´-hn-cp-≤-am-b F-kv.Fw.

F- k v . e- ` n- ° p- ∂ \- º - c pw GXp- \ - º - c n¬\n- ∂ m- t Wm Fkv . Fw.F- k v . e- ` n- ® - X v B \º- c pw A- b - ® p- s Im- S p- ° m≥ t]m-enkv A-[n-Im-cn-Iƒ kwhn-[m-\w Hcp-°-Ww. C-Ø-cw F- k v . Fw.F- k v . t^m¿- t h- U v sN- t ø- ≠ - X v G- X p \- º - c n- t e°m- s W- ∂ v _- ‘ - s ∏- ´ t]menkv A- [ n- I m- c n- I ƒ A- d n- b n∏p \¬-I-Ww. {]-Nm-c-W-Øns‚ `m-K-ambn ]-cm-Xn-I-fm-bn e-`n-°p-∂ F-kv.Fw.F-kn¬ N-´ew-L\w t_m-[y-s∏-´m¬ ]o-\¬tIm-Uv, P-\-{]m-Xn-\n-[y-\n-baw, Xn-c-s™-Sp-∏p \n-b-aw F∂n-h A-Sn-ÿm-\-am-°n \-S-]Sn-sb-Sp-°pw. Iq-´-am-bn F-kv.Fw.F-kv.

\¬-Ip-∂-Xm-bn ]-cm-Xn {i-≤bn¬-s∏-´m¬ dn-t´-WnMv Hm^nk¿, Pn-√m C-eIvj≥ Hm^nk¿ F-∂n-h¿-°v B hn-hcw No-^v C-e-Œ-d¬ Hm-^n-k-dpsS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Ømw. tk-h-\ Zm-Xm-hn¬\n-∂v CXn-\p sN-e-hm-b Xp-I kw-_‘n-® hn-i-Z-hn-h-cw ti-J-cn-®v ÿm- \ m¿- Y n- b p- s S/ÿm- \ m¿Yn-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏p sNe-hn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ No^v C-e-Œ-d¬ Hm-^nk¿ \-S-]Sn kzo-I-cn-°pw. thm-s´-Sp-∏v A-h-km-\n-°p∂-Xn-\v 48 a-Wn-°q¿ ap-ºpapX¬ thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ Iq-´ Fkv.Fw.F-kp-Iƒ-°v I-Ωoj≥ hn-e-t°¿-s∏-Sp-Øn.

s]m-gn-bq¿ ]-cp-Øn-bq¿ ]-≈nhn-fm-Iw P-b `-h-\n¬ ^m. Ão^≥ \m-a-\n¿-tZ-iw k-a¿-∏n-®Xv. C-∂-se h-c-Wm-[n-Im-cn-bmb Pn-√m I-e-Œ¿ _n-Pp {]-`m-I¿ ap-ºm-sIbm-Wv A-t±-lw \m-a\n¿-tZ-i]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. k-`-bp-sS A-\p-a-Xn-bn-√msX \m-a-\n¿-tZ-iw k-a¿-∏n-® ^m. Ão-^-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sbSp-°p-sa-∂p k-`m t\-Xr-Xzw hy‡-am-°n.

¹-kv-Sp ]-co-£bv-¡v BÄam-dm-«w \-S-¯n-b bphmhv ]n-Sn-bn \n-e-ta¬(sIm-√w): π-kv-Sp ^n-kn-Iv-kv ]-co-£-bv°v Bƒam-dm´w \-S-Øn ]-co-£ F-gp-Xm-s\-Øn-bbmƒ ]n-Sn-bn¬. \n-e-ta¬ Fw.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kn¬ C-∂-se-bm-Wp kw-`-hw. ]-co-£m¿Yn-°p ]-I-c-°m-c-\m-bnsb-Øn-b Nn-X-d ss\-kmw a≥-kn-en¬ ss\-km-w(21) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ssI-tXm-Sv kz-tZ-in A-\-kn\p ]-I-cw ]-co-£ F-gp-Xm≥ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p C-bmƒ. ¢m-knse-Øn-b A-[ym-]n-I Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv ]-cn-tim-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv X-´n-∏v ]p-d-Øm-b-Xv. ]n-∂o-Sv N-S-b-aw-K-ew t]m-en-kv tImgnt°mSv kn-hn¬ tÃ-j-\n-¬ Xn-c-s™-Sp-∏p km-a-{Kn-Iƒ ]-cn-tim-[n-°p-∂ D-tZym-K-ÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn C-bm-sf I-Ã-Un-bn¬ F-SpØp. RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-50. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

B D-½ a-S-§n-bXvv Hcm-bn-cw ku-c-aÞ-ew B-hm-ln-¨v

Thejas Epaper general Edition 2014-03-18  

Thejas Epaper general edition. 2014-03-18