Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-53

16 t]Pv

■ `6.50

3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n tk-h-\-\n-Ip-Xn sh-«n-¸v: c-−v I-¼-\n-IÄ \n-co-£-W-¯nÂ

tI-{µ I-½n-än k-am-]n-¨p; I¯v tNmÀ-¶-Xn A-Xr-]vXn

A½ X-s¶ c-£m-IhNw

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«v d-±m-¡p-sa-¶v kn.]n.Fw. {]-I-S-\¸-{XnI

\yq-U¬-ln: 20 tIm-Sn cq-] \nIp-Xn sh-´n-® t\m-bv-U-bn-se c-≠p dn-b¬ F-kv-t‰-‰v I-º-\nIƒ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ \n-co-£-W-Øn¬.- Cu I-º-\nI-fn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ I≈-∏-W tc-J-Iƒ I-s≠-Sp-Øncp-∂p. ip-`v-Imw-\ _n¬-sS-Iv, s_-‰¿ Hm-]v-j≥ t{]m-]v-am¿-´v F-∂o I-º-\n-Iƒ-s°-Xn-tcbm-Wp tI-kv.F cm-[m-Ir-jv-W³ ap-Jy-a-{´n-bp-sS D-]-tZ-ãm-hv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n-bp-sS D-]-tZ-„m-hmbn B-`y-¥-c sk-{I-´-dn-bm-bn hn-c-an-® F¬ cm-[m-Ir-jv-Ws\ \n-b-an-®p. B-`y-¥-c sk-{I´-dn ÿm-\-Øp-\n-∂p hn-c-an-® D-S-s\ cm-[m-Ir-jv-W-\p ]p-Xn-b ]-Z-hn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. sU-]yq-´n I-e-Œ-dm-bn tPm-enbn¬ {]-th-in-® cm-[m-Ir-jvW≥ apw-ss_ Xp-d-ap-J-Øn-s‚ ap≥ sN-b¿-am≥ Iq-Sn-bm-Wv.

Nn-∂m¿ h-\yar-K kw-c-£-W-tI-{μ-Øn¬ hn-t\m-Zk-©m-cn-Iƒ°p ap-∂n¬ X-s‚ Ip-™pßsf a-d-bv-°p-∂ ]n-Sn-bm-\ t^mt´m: bp-\p-kv sN-t©cn

D-s{I-bv³ bp-²-`o-Xn-bn In-tb-hv: {In-an-b Xp-d-ap-JtØ-°v d-jy≥ ssk-\yw \oßn-b-tXm-sS tem-Iw bp-≤-`oXn-bn¬. D-s{I-bv-\n-s‚ kp-c£-bv-°m-bn {_n-´-s‚-bpw Ata-cn-°-bp-sS-bpw k-lm-bwtX-Sn-bn-´p-≠v. thym-a-K-Xm-KXw D-s{I-bv≥ d-±m-°n. ssk-\nI-\-S-]-Sn-bp-am-bn d-jy ap-t∂m´p-t]m-hp-I-bm-sW-¶n¬ D-]tcm-[w t\-cn-tS-≠n-h-cp-sa-∂v bp.-F-kv. ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In.-

{]Xn-tcm-[ C-S-]m-Snse tImg 

C∂sØ ]{X-tØm-sSm∏w

DÄt]PpIfn {K-Ên-se 5 tI-{]-Xcn--fkm-ÔtIm¬n ]n-fÀ-¸n--te-¡v 7 C-X-e´NÀ-y-þ-]¨m-I\m-v D-stfZym-- K-Ø9 X-ssk-¿m-d\m-y-bhn-pwD-s{I-bv³ t{Sm^n: 11 k-tIc-t´mjv f-¯n\v aS-¡-Sn-¡äv t]Pn 6 FUnäv I\I-knw-lm-k-\-

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: 2007˛11 Im-e-L-´Øn¬ ssk-\n-I I-cm-dp-Iƒ t\Sp-∂-Xn-\m-bn B-tKm-f F-\¿-Pn \n¿-am-W ÿm-]-\w C-¥y≥ {]Xn-tcm-[ D-tZym-K-ÿ¿-°p ssI°q-en \¬-In-sb-∂ B-tcm-]-WØn¬ {]-Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚-Wn kn.-_n.-sF. A-t\z-jW-Øn-\v D-Ø-c-hn-´p. 10,000 tImSn-bp-tS-Xm-Wv C-S-]m-Sv. I-cm¿ D-d-∏n-°p-∂-Xn-\v ln-μpÿm≥ F-bv-tdm-t\m-´n-Iv-kv en-an‰-Uv (F-®v.-F.-F¬.-) D-tZym-K-ÿcpw a-‰p h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-cpw ssI-°q-en hm-ßn-bn-cp-∂-Xm-bn

\yq-U¬-ln: c-≠p-Zn-h-kw \o≠ kn.-]n.-Fw. tI-{μ-I-Ωn-‰n tbm-Kw k-am-]n-®p. Sn ]n h-[t°-kn¬ {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ kzoI-cn-® \n-e-]m-S-S-°w tI-c-fØn-se kw-L-S-\m-Im-cy-߃ ]n-∂o-Sv N¿-®-sN-øm-\m-bn am‰n-h-®p. I-gn-™-Zn-h-kw hn Fkv P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-Im-iv Im-cm-´p-am-bn N¿-® \-S-Øn-bncp-∂p. hn F-kv \-S-Øn-b Iq-Sn°m-gv-N-bp-sS hn-h-c-߃ Imcm-´v kn.-kn-bn¬ dn-t]m¿-´v sNbv-Xp. A-tX-k-a-bw, N¿-®-sNøp-∂-Xv Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-tijw am-{Xw a-Xn-sb-∂ \n-e-]mSm-Wv tI-{μw kzo-I-cn-®n-cn-°p∂-Xv. Sn ]n h-[-t°-kn¬ ]m¿´n kw-ÿm-\ t\-Xr-Xz-Øn-s‚ \n-e-]m-Sv i-cn-b-s√-∂p hn Fkv Im-cm-´n-s\ A-dn-bn-°p-I-bp≠m-bn. C-°m-cy-߃ hn-i-Z-am°n hn F-kv \¬-In-b Ip-dn-∏v tI-{μ-I-Ωn-‰n Aw-K-߃-°n-Sbn¬ hn-X-c-Ww sN-øp-I-bpw

kn._n.sF. A-t\z-j-W-w A-Sp-Øn-sS F-®v.-F.-F-√n-\p e-`n® I-Øn¬ B-tcm-]n-®n-cp-∂p-sh∂v D-∂-X-hr-Ø-߃ ]-d-™p. CtX-Øp-S¿-∂v F-®v.-F.-F-√n-s‚ apJy hn-Pn-e≥-kv Hm-^n-k-sd At\z-j-W-Øn-\m-bn F-®v.-F.F¬. Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. B-tcm-]-W-Øn¬ I-g-ºp-s≠∂v hn-Pn-e≥-kv Hm-^n-k¿ I-s≠Øn-bn-´p-≠v. ssI-°q-en \¬-In-b F-\¿-Pn \n¿-am-W ÿm-]-\w, F®v.-F.-F¬. thym-a-tk-\-bv-°pth-≠n \n¿-an-°p-∂ hn-am-\-߃°v F≥-Pn≥ hn-X-c-Ww sN-bv-Xncp-∂p. F-®v.-F.-F-√n-s‚ ap-Jy hnPn-e≥-kv Hm-^n-k¿ \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn¬ 2007˛11 Im-e-b-f-

hn-se F®v . - F .- F √p- a m- b p≈ \n-c-h[n I-cm¿hy- h - ÿ Iƒ {]-Ya- Z r- „ ym I-º-\n ew- L n- ® Xm-bn Is≠- Ø nbn-´p-≠v. X-ß-fp-sS hym-]m-cn-Itfm-Spw hn-X-c-W-°m-tcm-Spw F-®v.F.-F¬. \-S-Øn-b A-t\z-j-Wß-sf Xp-S¿-∂m-Wv C-°m-cyw ]p-dØp-h-∂-Xv. I-s≠-Ø-ep-Iƒ ]n-

∂o-Sv {]-Xn-tcm-[-a-{¥n-bp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tI-kv kn.-_n.-sF. A-t\z-j-WØn-\p ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-Xn-b sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-I-tfmsS C-¥y≥ thym-a-tk-\-bp-sS \nc-h-[n ]-≤-Xn-Iƒ ssh-Ip-sa-∂v I-cp-Xn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, A-Xp≠m-hn-s√-∂pw A-gn-a-Xn-s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂pw {]-Xntcm-[-a-{¥m-e-bw hy-‡-am-°n-bn´p-≠v.A-[n-Im-c-Øn-en-cp-∂ I-gn-™ F-´p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ \q-tdm-fw A-gn-a-Xn-bm-tcm-]-W-t°-kp-I-fmWv {]-Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚Wn kn.-_n.-sF-°p hn-´-Xv.

sN-bv-Xn-cp-∂p. hn F-kn-s‚ Ipdn-∏v am-[y-a-߃-°p tNm¿-∂pIn-´n-b-Xn¬ tI-{μ-t\-Xr-XzØn-\v A-Xr-]v-Xn-bp-≠v. A-Xr]v-Xn kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n tN-cptºmƒ tI-{μ-t\-Xr-Xzw t\-cns´-Øn A-dn-bn-°p-sa-∂pw kqN-\-bp-≠v. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-

´v d-±m-°p-sa-∂v {]-I-S-\-∏-{XnI-bn¬ {]-Jym-]n-°pw. I-kv-Xqcn-cw-K≥ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n-\v ]I-cw {]-iv-\w ]Tn-°m≥ ]p-Xnb k-an-Xn cq-]-h¬-°-cn-°pw. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v {][m-\ {]-Nm-c-W-hn-j-b-am-°m\m-Wp Xo-cp-am-\w. tIm¨-{Kkv-hn-cp-≤ hn-Im-c-am-Wv kw-

tI-c-f- -Im-cy-§Ä Xn-c-sª-Sp-¸n-\p-ti-jw  e£Zzo]n tUm. ap\oÀ, awKem]pc¯v bmZhv sj«n 

¬ kzo-I-cn-t°-≠ \n-e-]m-Sp-Ifm-bn-cp-∂p c-≠p-Zn-h-k-ß-fnem-bn tN¿-∂ kn.-kn-bn-se {][m-\ N¿-®. I-c-Sv {]-I-S-\-∏-{XnI I-Ωn-‰n X-øm-dm-°n. ]-{Xn-Ibv-°v A-¥n-a-cq-]w \¬-Im≥ ]n.-_n-sb Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®p tI-c-f-Øn¬ \n-e-\n¬-°p-∂ km-l-N-cyw ]m¿-´n-°v A-\p-Iqe-am-sW-∂v tbm-Kw hn-e-bn-cpØn. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-

]n._n. Aw-K-§-fn kn.-sF.-F. Nm-c-·mÀ: A-ÐpÀ-d-km-Jv ap-à \yq-U¬-ln: kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kß-fn¬ Nn-e¿ kn.-sF.-F. Nm-c-∑m-cm-sW-∂pw {]Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μs\ H-Xp-°m≥ t\Xr-Xzw {i-an-°p-Ibm-sW-∂pw ]m¿-´n ]p-d-Øm-°n-b _wKm-fn-se ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv A-–p¿-dkm-Jv ap-√. tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v ap-∂n¬°-≠p am-{X-am-Wv hn F-kn-s\ Ct∏mƒ ]p-d-Øm-°mØ-Xv. Xn-c-s™-Sp∏n-\p-ti-jw hn Fkn-s\ ]p-d-Øm-°m-\m-Wp km-[y-X. Xm-gv-∂ hn-`mK-߃-°p ]m¿-´n-bn¬ ÿm-\-an-√. t\-Xr-Xzw ap∂m-°-k-ap-Zm-b-°m-cp-sS ssI-bn-em-Wv. ap-kv-enw, Z-en-Xv hn-`m-K-ß-sf ]m-sS A-h-K-Wn®n-cn-°p-∂p. C-Xp tNm-Zyw-sN-bv-X-Xn-\m-Wv X-s∂ ]p-d-Øm-°n-b-Xv. ]m¿-´n-°v P-\-Io-bm-Sn-Ø-d \-„am-bn-cn-°p-∂p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬k-cn-°m≥ B-tem-Nn-°p-∂p-≠v. Xr-W-aq-ep-am-bn k-l-I-cn-°m≥ D-t±-in-°p-∂ns√-∂pw A-t±-lw U¬-ln-bn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-Itcm-Sp hy-‡-am-°n.

ÿm-\-Øp \n-e-\n¬-°p-∂-Xv. C-tX-s®m-√n bp.-Un.-F-^n-epw {]-iv-\-ß-fp-≠v. B-Zy-L-´ ÿm-\m¿-Yn-∏-´nI-bv-°pw kn.-kn. Aw-Ko-Im-cw \¬-In. 24 a-fi-e-ß-fn-se ÿm-\m¿-Yn-I-sf-bm-Wp {]Jym-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. {]-[m-\s∏-´ a-fi-e-ß-sfm-∂pw B-Zy en-Ãn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. e-£-Zzo-]n¬ tUm. ap-\o¿, aw-K-em-]p-c-Øv bm-Z-hv sj-´n F-∂n-h¿ a¬-k-cn-°pw.

k-_v-kn-Un-bn-Ãm-¯ ]mN-I-hmXI¯n\v 53.-5 cq-] Ip-d-¨p \yq-U¬-ln: k-_v-kn-Un-bn-√mØ ]mN-I-hmXI kn-en-≠-dn\v 53.-5 cq-] Ip-d-®p. k-_v-kn-Untbm-Sp Iq-Sn-b 12 kn-en-≠-dpIƒ-°p-ti-jw e-`n-°p-∂ 14.-2 In-tem-{Kmw kn-en-≠-dn-s‚ hne-bm-Wv Ip-d-®n-cn-°p-∂-Xv. U¬-ln-bn¬ hn-e 1134¬-\n-∂v 1080.-50 cq-]-bm-bn Ip-d-™p. cm-Pym-¥-c-hn-]-Wn-bn-se hne-bv-°-\p-k-cn-®m-Wv B-`y-¥-chn-]-Wn-bn-epw hn-e-\n¿-W-bw \- S - Ø n- b n- c n- ° p- ∂ - s X- ∂ m- W v Hm-bn¬-°-º-\n-Iƒ A-dn-bn-®ncn-°p-∂-Xv. am-{X-a-√, F¬.-]n.Pn-bn-ep-≈ \-„w 656 cq-]-bn¬\n-∂v 605.-50 cq-]-bm-bn Ip-d™p-sh-∂pw I-º-\n-Iƒ ]-dbp-∂p.- c-≠mw-X-h-W-bm-Wv k_v-kn-Un-bn-√m-Ø kn-en-≠-dns‚ hn-e Ip-d-bv-°p-∂-Xv. 220 cq] Ip-Ø-s\ Iq-´n-b-Xn-\p-tijw I-gn-™-am-kw H-∂n-\v 107 cq-] Ip-d-®n-cp-∂p.A-tX-k-a-bw, hn-am-\ C-‘\-Øn-s‚ hn-e H-cp-i-X-am-\w h¿-[n-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. U¬-ln-bn¬ H-cp In-tem en-‰¿ hn-am-\ C-‘-\-Øn-\v 753.34 cq-] h¿-[n-°pw. 74825.-54 cq-]bm-Wv H-cp In-tem en-‰-dn-s‚ \ne-hn-se hn-e. s^-{_p-h-cn-bn¬ hn-am-\ C-‘-\-Øn-\v aq-∂p-iX-am-\w hn-e Ip-d-®n-cp-∂p.

9 e-£w hn-ZymÀ-Yn-IÄ ]-co-£m-lm-fn-te-¡v

A-gn-a-Xn-hn-cp-² _n-Ãp-IÄ HmÀ-Un-\³-km-¡n-Ã

l-bÀ sk-¡³-U-dn, hn.-F-¨v.-F-kv.-C. ]-co-£-IÄ C-¶p-ap-XÂ

\yq-U¬-ln: cm-lp¬-Km-‘n \n¿-tZ-in-® A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ _n-√p-Iƒ Hm¿-Un-\≥-kmt°-≠-Xn-s√-∂v tI-{μ a-{¥n-k-` Xo-cp-am\n-®p. sh-≈n-bm-gv-N-sØ a-{¥n-k-`m-tbm-KØn-epw cm-lp¬ \n¿-tZ-in-® _n-√p-Iƒ ]cn-K-W-\-bn-ep-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw ap-Xn¿∂ Aw-K-߃ F-Xn¿-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂p am-‰n-h-bv-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-°m-cyw C-∂-se tN¿-∂ a-{¥n-k-` ]cn-K-Wn-s®-¶n-epw k-a-hm-b-Øn-se-Øm-\mbn-√. H-‰-b-Sn-°p _n-√p-Iƒ Hm¿-Un-\≥-km°p-∂-Xv hn-i-Zo-I-cn-°m-\m-hm-sX h-cp-sa∂ hn-e-bn-cp-Ø-en-em-Wv C-∂-se a-{¥n-k` F-Øn-t®¿-∂-Xv. Im-_n-\-‰v ]m-km-°nbm-epw cm-{„-]-Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn H-∏p-hbv-°p-tam-sb-∂ Im-cy-Øn-epw A-\n-›n-XXz-ap-≠v. F-kv.-kn, F-kv.-Sn. hn-`m-K-߃-s°-Xncm-b B-{I-a-Ww X-S-b¬ t`-Z-K-Xn _n-√v Hm¿-Un-\≥-km-°n sIm-≠p-h-cpw. ko-am{‘-bv-°p {]-tXy-I ]-Z-hn \¬-Ip-∂-Xn-\v Hm¿-Un-\≥-kv C-d-°m-\pw Xo-cp-am-\-ap-≠v.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv l-b¿-sk-°≥-U-dn, hn.-F®v.-F-kv.-C. ]-co-£-Iƒ C-∂p Xp-S-ßn 23\v A-h-km-\n-°pw. π-kv-h¨, π-kv-Sp hn-`m-K-ßfn¬ 8,92,290 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv C-Ø-h-W ]-co-£ F-gp-Xp-∂Xv. C-Xp k¿-h-Im-e sd-t°mUm-Wv. 4,42,855 hn-Zym¿-Yn-Iƒ π-kv-Sp ]-co-£-bpw 4,49,435 t]¿ π-kv h¨ ]-co-£-bpw Fgp-Xpw. I-gn-™-h¿-jw 4,12,741 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv π-kv-Sp ]-co£-bv-°n-cp-∂-Xv. a-e-∏p-dw Pn-√bn-em-Wp Iq-Sp-X¬ t]¿ ]-co£ F-gp-Xp-∂-Xv-˛ π-kv-Sp-hn-\v 64,352 t]-cpw π-kv h-Æn-\v 70,673 t]-cpw. G-‰-hpw Ip-d-hv hb-\m-´n-em-Wv-˛ π-kv-Sp-hn-\v 10,337Dw π-kv h-Æn-\v 11,136 t]-

¯n-se ip!

kz¥w {]Xn-\n[n

cpw. cm-Py-Øv G-‰-hp-a-[n-Iw hnZym¿-Yn-I-sf-gp-Xp-∂ ]-co-£bm-Wn-sX-∂v ]-co-£m sk-{I-´dn tUm. sI tam-l≥-Ip-am¿ Nq≠n-°m-´n. {]m-Œn-°¬ C-√m-Ø hn-j-b-߃ cm-hn-se 10 ap-X¬ 12.-45 h-sc-bm-Wv. 15 an-\n-‰v Iqƒ

tI-{μ-ß-fn¬ F-Øn-®-Xm-bn l-b¿ sk-°≥-U-dn h-Ip-∏v Adn-bn-®p. 53 hn-j-b tImw-]n-t\j-\p-I-fm-bm-Wv l-b¿ sk°≥-U-dn ]-co-£ \-S-°p-∂-Xv. 1,842 ]-co-£m-tI-{μ-ß-fn¬ 42,000 C≥-hn-Pn-te-‰¿-am-cp-≠v.

hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS F-®-¯n kÀ-h-Im-e sd-t¡m-Uv  G-ä-hpw Iq-Sp-X a-e-¸p-dw Pn-Ã-bn 

Hm-^v ssSw B-bn-cn-°pw. {]mŒn-°-ep-≈ hn-j-b-߃-°v 10 ap-X¬ 12.-15 h-sc-bm-Wv ]-co£. _-tbm-f-Pn 10 ap-X¬ 12.-25 h-sc-bpw ayq-kn-Iv 10 ap-X¬ 11.45 h-sc-bp-am-Wv. tNm-Zy-t]-∏-dp-Iƒ ]-co-£m-

C-Xn¬ 22,000 t]¿ l-b¿-sk°≥-U-dn A-[ym-]-I-cpw _m°n-bp-≈-h¿ kv-Iqƒ A-[ym-]I-cp-am-Wv. Kƒ-^n¬ ]-Øpw e£-Zzo-]n¬ H-º-Xpw ]-co-£mtI-{μ-ß-fp-≠v. ]-cn-tim-[-\-bv°m-bn a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬ aq-

∂pw a-‰p Pn-√-I-fn¬ c-≠p-ho-Xhpw hn-Pn-e≥-kv kv-Izm-Un-s\bpw \n-b-an-®n-´p-≠v. l-b¿-sk°≥-U-dn U-b-d-Œ-dp-sS t\-XrXz-Øn¬ kw-ÿm-\-X-e kq∏¿ kv-Izm-Up-ap-≠v. k¿-°m¿-X-e-Øn¬ a-s‰m-cp kv-Izm-Upw {]-h¿-Øn-°pw. 375 shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fp-I-fn-em-bn 27,500Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-∂mw-h¿j ]-co-£-bpw 27,000 t]¿ c≠mw-h¿-j ]-co-£-bpw F-gpXp-∂p-≠v. 42 hn-j-b tImw-]nt\-j-\p-I-fn-em-Wv ]-co-£ \-S°p-∂-Xv. Cu hn-`m-K-Øn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ t]¿ ]-co-£ F-gp-Xp∂-Xv sIm-√w, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-I-fn-em-Wv.-

kp-lr-¯n-s\ sh-Sn-h-¨p-sIm-¶ bp-hm-hv kz-bw \n-d-sbm-gn-¨p a-cn-¨p `mcy-bp-sSbpw aIfpsS-bpw ar-X-tZ-lw tXm«-¯n C-Sp-°n: kp-lr-Øn-s\ I-≈tØm-°v D]-tbm-Kn®v sh-Sn-h®p-sIm-∂ bp-hm-hv kz-bw \n-dsbm-gn-®p a-cn-®p. cm-P-Ip-am-cn°p k-ao-]w C-S-a-‰w ]m-t®m-en¬ Pn-Pn (48), sR-cn-∏m-ew ]p-dh-°m-´v k-Pn (47) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºX-c-tbm-sS cm-P-Ip-am-cn-°p kao-]w \-Sp-ap-‰w {io-Ir-jv-W kzman t£-{X-Øn-te-°p-≈ h-gn-bnem-Wv kw-`-hw. Po-∏v Hm-Sn-®p-h∂ - Pn-Pn-sb XS-™p-\n¿-Øn k-Pn sh-Sn-h-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv G-etØm-´-Øn¬ kz-bw sh-Sn-h-® \n-eb - n¬ Xm-Sn-sb-√pw I-Æpw XI¿-∂ k-Pn-sb I-s≠-Øp-Ib - mbn-cp-∂p. k-Pn In-S∂ - ÿ-eØ - p\n-∂v C-c´- ° - p-g¬ tXm-°pw sam-

- a - I - ƒ A-eo-\(Hss_¬ t^m-Wpw I-s≠-Øn. cp-Xp-∂p. C-fb - v)sb k-Pn- tPy-jvT - s - ‚ k-Pn-bp-sS `m-cy kn-‘p-tam-sf- cp h-b bpw a-Iƒ aq-∂-c-h-b- p-Im-cn ho-´n¬ G¬-∏n-®n-cp∂p. k-Pn-bp-sS `m-cy-bp-am-bn AA-Rv-Pp-tam-sf-bpw sNm-Δm-gv-N hn-ln-X_ - ‘ - ap-s≠∂ kw-ib - am-Wv Pn-Pn-sb h-I-h-cp-Øm-≥ t{]-cn-∏n-®-sX-∂m-Wp \n-K-a-\w. kz-¥-am-bn Po-∏p-≈ Pn-Pn Sm-Ivkn k¿-ho-kv \-S-Øn-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. k-Pn Hm-t´m-dn-£m ss{U-h-dm-Wv. C-cp-h¿-°pw I©m-hv-˛-a-W¬-am-^n-bm _-‘w Pn-Pn k-Pn D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw hn-h-c-apap-X¬ - Im-Wm-Xm-bX - v t]m-en-kv ≠v. Pn-Pn-bp-sS-bpw k-Pn-bp-sSA-t\z-jn-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv bpw c-≠mw-`m-cy-am-cm-Wv Iq-sS- v. aq-∂m¿ Un-ssh.-Fk - v.G-et- Øm-´Ø - n-¬ a-Æn-´p-aq-Sn-b bp-≈X \n-eb - n¬ Ch-cpsS ar-Xt- Z-lß - - ]n. hn F≥ k-Pn, A-Sn-am-en k¿ƒ I-s≠-Øn-b-Xv. `m-cy-sb-bpw °nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ Pn-\-tZ-h- p-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ a-I-sf-bpw k-Pn sIm-e-s∏-Sp- ≥ F-∂n-hc - S- n kzo-Ic - n-®p. Øn-bX - m-hm-sa-∂p t]m-en-kv I- ta¬-\S- ]

Bth-i-°p-Xn-∏v... at©-cn ]-ø-\m-Sv ]q-´pI-≠-Øn¬ \-SØn-b B-th-iI-camb Im-f]q-´v a¬-kc-Øn¬ Nm-w]y-\m-b sI hn sF-e-°m-Sv

t^m-t´m: D-ss_-Zv a-t©-cn


4

kozhikode

t^-kv-_p-¡n A-Ço-e Nn-{Xw: bp-hm-hv dn-am³-Un h-S-I-c: A-b-¬-hm-kn-bpw `¿Xr-a-Xn-bp-am-b bp-h-Xn-bp-sS Nn{Xw s^-bv-kv _p-°n¬ \¬-Inb- Sm-Iv-kn ss{U-h¿ A-d-Ãn¬. Xn-cp-h-≈q¿ Nm-\n-bw-I-S-hv ]md-s°-´n¬ j-d-^p-±o-(28) s\-bmWv sF.-Sn. \n-b-a {]-Im-cw h-S-Ic t]m-eo-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. -kv-{Xo-bp-sS `¿-Øm-hv Kƒ^n-em-Wv .-hn-hm-ln-X-\m-b j-d^p-±o-\v H-cp Ip-´n-bp-≠v. kv-{Xosb ]-cn-N-b-s∏-´ ti-jw t^mt´m ]-I¿-Øn s^-bv-kv _p°n¬ \¬-Ip-I-bpw `o-j-Wn-s∏Sp-Øp-I-bpw sN-bv-sX-∂m-sW∂m-Wv ]-cm-Xn. j-d-^p-±o-s\ hS-I-c a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn dnam‚ v sN-bv-Xp.-

tIcfw s]-cn-´-« ]o-U-\w: _m-em-h-Im-i- A-Ñ-s\ sIm-tÃ-−-Xv ]n-W-dm-bn-bp-sS I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v tX-Sn am-{Xw B-h-iyw: A-`n-\-µv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-Æq¿ Pn-√- Ωo-j≥ ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cpbn-se X-fn-∏-d-ºv s]-cn-¥-´ F.- ∂-Xv. Ip-´n-I-fp-sS sam-gn tc-JF¬.-]n. kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn- s∏-Sp-Øp-∂-Xv A-h-cp-sS hm-kI-sf A-[ym-]-I≥ ssew-Kn-I- ÿ-e-Øp-h-®v am-{X-ta ]m-Spam-bn ]o-Un-∏n-® kw-`-hw A- ≈q. sam-gn tc-J-s∏-Sp-Øpt\z-jn-®p _m-em-h-Im-i-kw-c- tºmƒ bq-\n-t^mw [-cn-°-cp£-W I-Ωo-j≥ Aw-Kw sI \- sX-∂pw t]m-en-kv hm-l-\ko¿ \¬-In-b ip-]m¿-i-I-fn≥- Øn¬ Ip-´n-I-sf sIm-≠p-t]mta¬ kzo-I-cn-® \-S-]-Sn-Iƒ kw- h-cp-sX-∂pw A-Sn-b-¥-c-\n¿-tZ_-‘n-®v H-cp-am-k-Øn-\-Iw dn- iw \¬-I-W-sa-∂pw I-Ωo-j≥ t]m¿-´v \¬-Im≥ _m-em-h-Im- ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cp-∂p. s]-cni-kw-c-£-W I-Ωo-j≥ kw- ¥-´ F.-F¬.-]n. kv-Iq-fn-se Ipÿm-\ t]m-en-kv ta-[m-hn-tbm- ´n-I-sf ]o-Un-∏n-® hn-h-cw t]mSv B-h-iy-s∏-´p. en-kn-s\ A-dn-bn-°p-∂-Xn¬ kv-Iqƒ sew-Kn-Im-Xn-{I-a-߃ X-S- ho-gv-N-h-cp-Øn-b bp-∂-Xn-\p-≈ \n-b-a-{]-Im-cw sl¬-∏v sU-kv-In-s‚ Np-a-X-etI-kv c-Pn-ÿ sN-bv-Xp-I-gn- bp-≈ sI bp k-Pn-X Dƒ-s∏-sS™m¬ 24 a-Wn-°q-dn-\-Iw Pn- bp-≈-h¿-s°-Xn-tc Ip-´n-Iƒ√m ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I- s°-Xn-tc-bp-≈ ssew-Kn-Im-XnΩn-‰n-sb hn-h-c-a-dn-bn-°-W-sa- {I-a-߃ X-S-bp-∂-Xn-\p-≈ \n∂v tÃ-j≥ Np-a-X-e-bp-≈ ap-gp- b-a-Øn-se 21mw h-Ip-∏p-{]-Imh≥ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-sc- cw t{]m-kn-Iyq-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ bpw kw-ÿm-\ t]m-en-kv ta- ssI-s°m-≈-W-sa-∂pw _m-em[m-hn A-dn-bn-°-W-sa-∂m-Wv h-Im-i-kw-c-£-W I-Ωo-j≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2013-se tk- _m-em-h-Im-i-kw-c-£-W I- ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cp-∂p. ^v-‰n A-hm¿Uv hn-P-bn-Isf {]Jym-]n®p. 500 sXm-gn-em-fn-I-fn¬ Iq-SpX-ep-≈ ^m-Œ-dn-I-fp-sS ]-´nIbn¬ sI-an-°¬, s]-t{Sm-fnbw & s]-t{Sm-sI-an-°¬kv, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, Hm-t´m-samss_¬ dn-]-b-dn-Mv & k¿-hokn-Mv, d_¿, πm-Ãn-Iv, sS-Ivssì-kv & I-b¿ hn-`m-KØn¬ _n.]n.kn.F¬. sIm-®n dn-ss^-\-dn A-º-e-ap-Iƒ F-dWm-Ip-fw k-Ωm-\w I-c-ÿ-am°n. 500 sXm-gn-em-fn-I-fn¬ Iq-SpX-ep-≈ h-en-b ^m-Œ-dn-I-fp-sS ]-´n-I (Im-‰-K-dn F2) hn-`m-K- \n-e-ºq¿: Nn-d-°¬ cm-[-bp-sS s°m-∂pw t]m-en-kv X-øm-dm-bnØn¬ `-£y D¬-∏-∂-߃, I- sIm-e-bn¬ ]p-Xn-b A-t\z-j- cp-∂n-√. G-sd Xn-c-t°-dn-b tdmip-h-≠n, ko-˛-^p-Uv-kv, tkm- W-kw-L-Øn-s‚ \o-°w hn- Un¬ ÿn-Xn-sN-øp-∂ Hm-^n^v-‰v {Un-¶v-kv, ss{K‚ v an¬ c¬-Nq-≠p-∂-Xv tI-k-t\z-j-W- kn¬ \n-∂p ]-´m-∏-I¬ ar-X-tZt{]m-U-Œv hn-`m-K-Øn¬-s∏-´-h- Øn-s‚ Xp-S-°-Øn¬ kw-`-hn- lw am-en-\yw \o-°w-sN-øp-∂pbn¬ sk‚ v {Kn-tKm-dn-b-kv Im- ® ho-gv-N-I-fn-te-°v. Rm-b-dm-gv- sh-∂ hym-tP-\ C-d-°n-s°mjyp C≥-U-kv-{So-kv ]p-Øq¿ N \n-e-ºq-cn-se-Øn-b ]p-Xn-b ≠p-t]m-sb-∂m-Wv t]m-en-kv ]A-t\z-j-W-kw-Lw ta-[m-hn d-bp-∂-Xv. F-∂m¬, C-Xp k-aok-Ωm-\w I-c-ÿ-am-°n. F.-Un.-Pn.-]n. _n k-‘y B- ]-sØ I-S-°m-tcm bm-{X-°mZyw sN-bv-X-Xv tIm¨-{K-kv Hm- tcm I-≠n-´p-t≠m F-∂p ]-cn^n-kn-se ap-dn A-S-®p-]q-´n tim-[n-°m≥ t]m-epw t]m-enko¬ sN-øp-I-bm-Wv. cm-[-sb kv X-øm-dm-bn-cp-∂n-√. tI-kn-se c-≠n¬- Iq-Sp-X¬ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv tIm¨-{KXn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f kw- kv Hm-^n-kn¬ h-®m-sW-∂p {]- t]-cp-sS ]-¶m-fn-Øw hy-‡-amÿm-\ ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏n-s‚ Xn-I-fm-b _n-Pp-hpw jw-kp-±o- °p-∂ kp-{]-[m-\ km-£n-samDu¿-P kw-c-£-W ]-≤-Xn-bm- \pw sam-gn \¬-In-bn-´pw Hm-^n- gn-bpw ap≥ A-t\z-j-W-kw-Lw b em-`-{]-`-bn¬ tN-cm≥ F-kv.- kv A-S-®p-]q-´m≥ X-øm-dm-hm- t_m-[-]q¿-hw A-h-K-Wn-°p-IFw.-F- n-\p ]p-d-ta tSmƒ {^o Ø t]m-en-kv \-S-]-Sn G-sd hn- bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw Ip-f\-º-cpw G¿-s∏-Sp-Øn. Øn-ep-t]-£n-® A-∂p ]p-e¿hm-Z-am-bn-cp-∂p.tI-c-f k¿-°m-cn-s‚ kn-‰ntI-kn¬ {]m-Y-an-I-am-bn s® c-≠p hm-l-\-߃ Ip-f-Ønk≥ tImƒ sk‚-¿ \-º-cm-b kzo-I-cn-t-°-≠ \-S-]-Sn-Iƒ- \-Sp-Øv F-Øn-sb-∂m-Wp k-ao155300¬ hn-fn-®v c-Pn-ÿ sN-øp∂-Xn-\p-≈ {I-ao-I-c-Ww G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠-∂v sI.-Fkv.-C.-_n. A-dn-bn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: an-I-® B-bp¿-th-Z tUm-Œ¿-am¿-°p-≈ 2013se A-jv-Smw-K-c-Xv-\, [-\z-¥-cn, N-c-I, B-t{X-b, hm-Kv-`-S kw-ÿm-\ ]p-c-kv-Im-c-߃ {]-Jym-]n-®-Xm-bn B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-hIp-am¿ A-dn-bn-®p. C-∂p ssh-Io-´v aq-∂p-a-Wn-°v I-\-I-°p-∂v sIm-´m-c-Øn¬ tNcp-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]p-c-kv-Im-c-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-w. A-jv]m-e-°m-Sv-: -"_m-ey-Im-e-k- Smw-K-c-Xv-\ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v sI F-kv Kw-Km-[-c≥ ssh-Zy¿ A¿Jn'-kn-\n-a-bp-sS ]p-Xn-b ]-Xn- l-\m-bn. Nn-In¬-k-˛-K-th-j-W cw-K-ß-fn-se k-a-{K-kw-`m-h-\-bv∏v ho-≠pw- Xn-tb-‰-dp-I-fn-te-°v- °p-≈ [-\z-¥-cn ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v tUm. sI ap-c-fo-[-c-s\ Xn-c.--- - kn-\n-am-kzm-Z-I-cp-sS Xm¬-∏- s™-Sp-Øp. an-I-® tUm-Iv-S¿-°p-≈ N-c-I AhmUn\v tUm. F≥ cyw- ]-cn-K-Wn-®v- sh-≈n-bm-gv-N kp-tc-jv-Ip-am-dpw, B-t{X-b ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v I-Æq¿ K-h. BtI-c-f-Øn-se \m¬-∏-tXm-fw- bp¿-th-Z tIm-f-Pn-se tUm. F-kv tKm-]-Ip-am-dpw A¿-l-\m-bn. Xn-tb-‰-dp-I-fn¬- dn-eo-kv- sN-øpsa-∂v- kw-hn-[m-b-I≥- {]-tam-Zv]-ø-∂q¿- A-dn-bn-®p. ]m-e-°m-Sv- {]-kv-¢-∫v- ^nenw- skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬- \-S-∂ ap-Jm- -ap-Jw- sIm-®n: Hmƒ C-¥y sPw-kv \-am-Wv Hmƒ C-¥y sPw-kv ]-cn-]m-Sn-bn-em-Wv- C-°m-cy-w- A- B‚ v Pz-√-dn t{S-Uv s^-U-td- B≥-Uv Pz-√-dn t{S-Uv s^-U-tdj≥ C‚¿-\m-j-\¬ sP-tΩm-fdn-bn-®-Xv. C-Xp-h-sc {]-Z¿-in-∏n- j-s‚ -sPw Hm-^v Z C ®-Xn-t\-°mƒ- 14 an-\n-‰-v Iq-Sp-X- -b¿-˛-ku-Øv- ]p-c-kv-Im-cw ]n Pn-°¬ C≥-kv-‰n-‰yq-´m-Wv Smep-≈-Xm-Wv- - ]p-Xn-b kn-\n-a.--- - hn tPm-kn-\v. s_-kv-‰v do-s´- e‚ v, C-s∂m-th-j≥, {In-tb-‰nI-Ym-k-μ¿-`-ß-fn¬- Iq-Sp- bv¬ sN-bv≥ Hm-^v Z C-b¿ ]p-c- hn-‰n Xp-S-ßn-b L-S-I-߃ hnX¬- an-I-hp- ]-I-cm-\m-Wv- kn- kv-Im-cw a-e-_m¿ tKmƒ-Un- e-bn-cp-Ø-n Cu cw-K-sØ G-‰\n-a-bp-sS k-a-bw- Zo¿-Ln-∏n-®- \pw e-`n-®p. c-Xv-\-˛-kz¿-Wm-`-c- hpw h-en-b Aw-Ko-Im-c-am-bn IXv. {io-Ip-am-c≥-Xºn- cNn-® W hy-h-km-b ta-J-e-bp-sS W-°m-°-s∏-Sp-∂ ]p-c-kv-Im-cHcp- ]m-´pw- Iq--Sp-Xem-bn- tN¿- t£-a-Øn-\pw ]p-tcm-K-Xn-°p- ߃-°m-bp-≈ Xn-c-s™-Sp-∏p am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ {]-ÿm- \-S-Øp-∂-Xv. Øn-´p-≠v.-

tk-^v-än A-hmÀ-Up-IÄ {]-Jym-]n-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc-s\ h-[n-t°-≠-Xv ]n-W-dm-bn hn-P-b-s‚ am-{Xw B-h-iy-am-bncp-s∂-∂v Xm≥ D-d-®p-hn-iz-kn°p-s∂-∂v a-I≥ A-`n-\-μv. N{µn-I hm-cm-¥-∏-Xn-∏n-\v \¬-Inb A-`n-ap-J-Øn-em-Wv A-`n-\-μv C-°m-cyw ]-d-bp-∂-Xv.a-s‰m-cmƒ-°pw A-—-s\ C√m-Xm-°-W-sa-∂ \n¿-_-‘-ap≠m-hn-s√-∂v- A-`n-\-μv ]-d-bp∂p. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ Xm≥ Po-hn-X-Øn¬ G-‰-hpw sh-dp°p-∂-Xv ]n-W-dm-bn-sb-bm-Wv. H-cp I-Ωyq-Wn-Ãn-\v D-≠m-th≠ bm-sXm-cp Kp-W-hp-an-√m-Ø ]m¿-´n-°m-c-\m-Wp ]n-W-dm-bn. a-\p-jy-Xz-am-Wv I-Ωyq-Wn-Ãns‚ G-‰-hpw h-en-b Izm-fn-‰n-sb∂v A-—≥ ]-d-bp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬, a-\p-jy-Xzw sXm-´p-Xo≠n-bn-´n-√m-Ø B-fm-Wv ]n-Wdm-bn. I-Ωyq-Wn-Ãn-\p-≠m-th≠ \-∑-Iƒ A¬-∏-sa-¶n-epw

A- h - t i- j n- ° p- ∂ p- s ≠- ¶ n¬ A-Xv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ\n¬ am-{X-am-sW-∂pw A-`n-\μv A-`n-ap-J-Øn¬ ]-d-bp-∂p.H-©n-bw c-‡-km-£n kv-Izb-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_‘n-®m-Wv hn F-kpw A-—-\pw X-Ωn¬ Iq-Sp-X¬ A-Sp-Ø-Xv. A-∂p N-S-ßn-\v ]n-W-dm-bn-bpw h-∂n-cp-∂p. hn F-kn-\v P-\߃ h≥ kzo-I-c-Ww \¬-In-bt∏mƒ ]n-W-dm-bn-sb B-cpw A{X Ku-\n-®n-√. C-Xn¬ ]n-W-dmbn-°v I-Sp-Ø A-a¿-j-ap-≠mbn-cp-∂p. A-—-\m-bn-cp-∂p A∂v G-dm-a-e tem-°¬ sk-{I-´dn. C-Xn-\p ]n-∂n¬ A-—-\msW-∂m-bn-cp-∂p ]n-W-dm-bn-bpsS hn-Nm-cw. A-—-\v ]-t£, ]m¿-´n am-{X-am-bn-cp-∂p {]-[m\w.-2012 sa-bv aq-∂v ssh-Ip-t∂cw A-©p a-Wn. s\-√m-t®-cn tdm-U-cn-In¬ ss_-°v \n¿-Øn A-—≥ sl¬-a-‰v X-s∂ G¬-∏n-

\n-e-¼qÀ-sIm-e: ho-gv-N-IÄ ]p\¸ c nt im[ n¨v At \z j W kwL w tIm¬-{K-kv Hm-^n-kv ko sN-bv-Xp

em-`-{]-`-bv-¡v tSmÄ {^o \-¼À

B-bpÀ-th-Z ]p-c-kv-Im-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p

]p-Xn-b -"_m-ey-Im-e-k-Jn'Xn-tb-ä-dn-te-¡v-

sPw Hm-^v Z C-bÀ-þ-ku-¯v ]p-c-kv-Im-cw ]n hn tPm-kn-\v

CHANGE OF NAME I, Ranija K., Kanamghot House, Panikkal Parambu, P.O. Nallalam - 673027 do hereby changed my name as ARDRA K.

\„s∏´p tIm¿-∏-td-j≥ _m-¶v t_m-hn-°m-\w im-J-bn¬ \n-∂pw F-\n-°v A-\p-h-Zn® 9627 \-º¿ F-kv.-_n A-°u-≠v ]m-kv-_p-°pw H-∏n-´ 6 sN-°v eo-^pw A-S-ßn-b _p-°pw 500 cq-]-bpw A-Sßn-b _m-Kv s]m-Δ-en¬ \n-∂pw apt≈-cn-b-bn-te-°p-≈ bm-{Xm-a-t[y \jv-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-k-Øn¬ A-dnbn-°m≥ Xm¬-]-cyw.-

_-Z-dp-±o≥ ]n.-F. S/o. A-–p-√ _n.-]n

s]m-Δ¬ lu-kv, ap-fn-bm¿ hn-t√-Pv, Im-k¿-tIm-Sv. t^m¨: 9895917068

]-hm-kn-bm-b ]p-fn-tb-߬ kp-Ip-am-c≥ \¬-In-b sam-gn.sIm-e-]m-X-Iw \-S-∂-Xv tIm¨-{K-kv Hm-^n-kn¬ h-®s√-∂ hm-Z-hpw ]p-Xn-b kw-Lw ]-cn-tim-[n-°pw. C-Xn-s‚ `m-Kam-bm-Wv Hm-^n-kn-se Iw-]yq´¿ ap-dn A-S-®p-]q-´n-b-Xv. 250 sk.-ao. \o-f-hpw 190 sk.-ao. hoXn-bp-ap-≈ sN-dn-b Cu ap-dnbn¬ t]m-en-kv X-øm-dm-°n-b kw-`-h-ÿ-e- a-l-k¿ {]-Im-cw c-≠p ta-i-Iƒ, I-tk-c, Im¿-´Wp-Iƒ, 10\pw 15\pw C-S-bn¬ ]n.-hn.-kn. ss]-∏p-Iƒ, se-Pnt…-‰o-hv A-kw-ªn F-∂p tc-Js∏-Sp-Øn-b aq-∂p ^-b¬-s°´p-Iƒ F-∂n-h A-S-ßn-bn-´p≠v.Cu km-a-{Kn-I-ƒ Iq-Sm-sX ap-dn-bn¬ H-gn-hp-h-cp-∂ `m-Kw

150 sk.-ao. \o-f-hpw 70˛80 sk.ao. ho-Xn-bp-am-Wv. Cu ÿ-eØv h-®v 157 sk.-ao. \o-f-ap-≈ cm-[-sb iz-kw-ap-´n-®v sIm-es∏-Sp-Øp-I F-∂p-≈-Xv ]-cntim-[n-°-s∏-tS-≠-Xm-sW-∂p ]p-Xn-b A-t\z-j-W-kw-Lw hne-bn-cp-Øp-∂p. sIm-√-s∏-´ cm-[ tIm¨-{Kkv Hm-^n-kn-\p ]p-d-sa B-cymS≥ ju-°-Øn-s‚-bpw B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ k-tlm-Z-c-]p{X≥ A-Uz. B-km-Zv B-cym-Ss‚-bpw Hm-^n-kp-I-fn-epw tPmen sN-bv-Xn-cp-∂p. sIm-e \-S°p-∂-Xn-s‚ sXm-´p-ap-ºv {]-Xn _n-Pp H-cp N-S-ßn¬ B-cym-S≥ ju-°-Øn-t\m-sSm-∏w \n¬°p-∂ t^m-t´m Un-eo-‰v sN-bvX-Xpw A-t\z-j-W-]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Spw.-

®v Hm-Sn-®p-t]m-bn. A-—≥ IÆn¬-\n-∂v a-d-bp-∂-Xp-h-sc Rm≥ t\m-°n-\n-∂p. A-Xm-bncp-∂p A-h-km-\-sØ Im-gv-N. A-—-\v G-sd \-∑-I-fp-≠mbn-cp-∂p. k-Xy-k-‘-X-bp-≠mbn-cp-∂p. k-lm-\p-`q-Xn D-≠mbn-cp-∂p. H-cp I-Ωyq-Wn-Ãn-\v th-≠ F-√m Kp-W-ß-fp-ap-≠mbn-cp-∂p. t\-Xm-°-sf-°p-dn-®pw ]m¿-´n-sb-°p-dn-®pw [o-c-am-b `qX-Im-e-sØ-°p-dn-®p-sa-√mw A—≥ ]-d-™p-X-cp-am-bn-cp-∂p. ]m¿-´n A-—-s‚ Po-h-\m-bn-cp∂p. F-s∂-bpw A-Ω-sb-bpw kv-t\-ln-®-Xp-t]m-se ]m¿-´nsb A-—≥ kv-t\-ln-®n-cp-∂p-˛ \-μp ]-d-bp-∂p.Sn ]n sIm-√-s∏-Sp-tºmƒ πkv-h¨ hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂ \-μp C-t∏mƒ Sn.-sI.-Fw. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ H-∂mwh¿-j sa-°m-\n-°¬ hn-Zym¿Yn-bm-Wv.-

A-ar-Xm-\-µ-a-bo aTw: sam-gn \Â-I-m³ sK-bn-en-\v t]m-en-kn-sâ C-þ-sa-bn sIm-√w: A-ar-Xm-\-μ-a-bo aTØn-s\-Xn-tc D-∂-bn-® B-tcm]-W-ß-fn¬ t\-cn-´p sam-gn \¬I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v I-cp-\mK-∏-≈n F-kv.s-- F. sP-kv-‰n≥ tPm-¨ ap≥ A-t¥-hm-kn sKbv¬ s{S-Uv sh-√n-\v C-˛-sa-bn¬ k-tμ-i-a-b-®p. t\-cn-´p lm-P-cm-h-W-sa-∂v s{S-Uv-sh-√n-\-b-® C-˛-sa-bn¬ k-tμ-i-Øn¬ I-cp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv hy-‡-am-°n. A-s√¶n¬ aT-Øn-s\-Xn-cm-b B-tcm]-W-ß-fn¬ a-‰v \n-b-a-\-S-]-SnI-fn-eq-sS a-dp-]-Sn \¬-I-W-sa∂pw t]m-en-kv A-b-® C-˛-sabn¬ k-tμ-i-Øn¬ \n¿-tZ-in®n-´p-≠v. ]p-kv-X-I-Øn¬ ]-d™ Im-cy-ß-fn¬ D-d-®p-\n¬°p-∂-Xm-bn sK-bv¬ I-gn-™ Zn-h-kw hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. aT-Øn-s\-Xn-tc A-t\z-j-W-amh-iy-s∏-´ kp-{]nw-tIm-S-Xn A`n-`m-j-I≥ Zo-]-Iv {]-Im-in-\-b® C-˛-sa-bn-en-em-Wv X-s≥-d \ne-]m-Sv s{S-Uv-sh¬ B-h¿-Øn-

]n-Xm-hn-sâ sIm-e-]m-X-Iw: a-IÄ A-d-Ìn Nm-e-°p-Sn: sh-≈mw-Nn-d- ]m-es∏-´n-bn¬ Io-gv-a-T-Øn¬ tKm]n sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ ]Xn-\m-dp-Im-cn-bm-b a-I-sf kn.sF. hn Sn jm-P≥ A-d-Ãv sNbv-Xp. I-gn-™ sh-≈n-bm-gv-N cm{Xn F-t´m-sS-bm-Wv tKm-]n a-cn®-Xv. kzm-`m-hn-I a-c-W-am-sW∂p ]-d-™v _-‘p-°ƒ kw-kvIm-c-Øn-\v H-cp-°-߃ \-S-Øp∂-Xn-\n-sS C-Xp sIm-e-]m-X-Iam-sW-∂v t]m-en-kn-\v A⁄m-X-t^m¨ k-tμ-iw e-`n°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p \-SØn-b A-t\z-j-W-am-Wv sIme-]m-X-I-am-sW-∂ sX-fn-hp e`n-®-Xv. A-d-Ãv sN-bv-X s]¨Ip-´n-sb Pp-h-ss\¬ P-Ão-kv t_m¿-Un-\p ap-∂n¬ lm-P-cm°n. a-Pn-kv-t{S-‰v im-en-\ hn Pn \m-b¿ s]¨-Ip-´n-°v Pm-ayw A\p-h-Zn-®p. ÿn-c-am-bn a-Zy-]n-°m-dp-≈ tKm-]n I-gn-™ Zn-h-k-hpw ho´n¬ `m-cy-bpw a-°-fp-am-bn hmt°-‰-ap-≠m-hp-I-bpw `m-cy-sb

km-t¦-Xn-I¸n-g-hv: 50.-95 tIm-Sn-bp-sS k-lm-bw IÀ-j-IÀ-¡v e-`n-¨n-Ã kz¥w {]Xn-\n[n

3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ

B-{I-an-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. Cu k-a-b-Øv ao≥ sh-´p-Ibm-bn-cp-∂p a-Iƒ ao≥ sh-´ns°m-≠n-cp-∂ I-{Xn-I tZ-jyØn¬ h-en-s®-dn-bp-I-bpw A-Xv tKm- ] n- b psS tZ-lØp-sIm≠v ap-dnth¬-°pI-bp-am-bncp-∂p. Cu ap-dn-hm-Wv a-c-W-Im-cW-am-bs X - ∂ v t]m-en-kv ]-d-™p. D-S≥ `m-cy-bpw a-°-fpw tN¿∂v C-bm-sf kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw a-cWw kw-`-hn-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v kzm-`m-hn-I a-c-W-am-sW-∂p ]d-™v kw-kv-Im-cw \-S-Øm≥ Hcp-°w \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv t]m-en-kv F-Øn ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p sIm-≠pt]m-b-Xv.-

®-Xv. s{S-Uv-sh-√n-s≥-d sh-fns∏-Sp-Ø-ep-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ aT-Øn-s\-Xn-cm-b Btcm-]-W-߃ A-t\z-jn-°-Wsa-∂v Nq-≠n-°m-´n kp-{]nw-tImS-Xn A-`n-`m-j-I≥ Zo-]-Iv {]-Imiv, ssl-t°m-S-Xn A-`n-`m-jI≥ sI ]n {]-Zo-]v, sI.--F-kv.-bp. ap≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn a-Rv-Pp-°p-´≥ F-∂n-h¿ I-cp\m-K-∏-≈n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p.-F-∂m¬, ap≥ A-t¥-hm-knbp-sS sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ aT-Øn-s\Xn-tc tI-sk-Sp-t°-≠-Xn-s√∂ \n-b-tam-]-tZ-i-am-Wv Pn-√m K-h. πo-U¿ t]m-en-kn-\p \¬In-b-Xv. \n-b-tam-]-tZ-i-Øn¬ aT-Øn-s\-Xn-sc {]m-Y-an-Im-t\zj-Ww B-h-iy-am-sW-∂v \n¿t±-iw e-`n-®n-cp-∂p. \n-b-tam-]tZ-i-Øn-s\-Xn-tc kp-{]nw-tImS-Xn-sb k-ao-]n-°p-sa-∂v AUz. Zo-]-Iv {]-Im-iv hy-‡-am°n-bn-´p-≠v.

l-Öv A-t]-£c-−m-gv-N Iq-Snkzo-I-cn-¡pw I-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ l-÷v IΩn-‰n ap-tJ-\ l-÷v A-t]-£mc-≠m-gv-N Iq-Sn- kzo-I-c-n°pw. am¿-®v 15 h-sc-bm-Wv A-t]-£Iƒ kzo-I-cn-°p-I. I-gn-™ s^-{_-p-h-cn 1 ap-X-em-Wv l-÷v A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ Xp-S-ßn-b-Xv.-l-÷n-\v A-t]-£n-®-h-cpsS F-Æw 24,000 I-gn-™n-´p-≠v. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´p h-sc 10,474 I-h-dp-I-fm-Wv l-÷v lu-kn¬ e-`n-®-Xv. dn-k¿-thj≥ Im-‰-K-dn F(70 h-b- v I-gn™-h-cp-sS hn-`m-Kw)bn¬ 485 t]-cp-sS-bpw _n(Xp-S¿-®-bm-bn \m-ep X-h-W A-t]-£n-°p-∂h¿)bn¬ 2,139 t]-cp-sS-bpw At]-£ e-`n-®p.-P-\-d¬ Im-‰-K-dn-bn-ep-≈-hcp-sS A-t]-£-I-fpw l-÷v lu-kn¬ t\-cn-´v kzo-I-cn-°p∂p-≠v. a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-I-fn-se `q-cn-]-£w t]cpsS A-t]-£-I-cpw l-÷v lu-kn¬ t\-cn-s´-Øn-°p-Ibm-Wv sN-øp-∂-Xv.--

]p-Xn-b ]-²-Xn-I-fp-am-bn kn-bmÂ; e-£yw 3000 tIm-Sn em-`w

e-°m-s´ I¿-j-I-cp-sS A-°u≠p-I-fn-te-°p {Sm≥-k-v ^¿ sN-øm-sX In-S-°p-∂-Xv. IÆq¿ Pn-√-bn-se I¿-j-I¿-°p 6.--79 tIm-Sn cq-]-bm-Wv \¬-tI≠-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛ 44.--75 e-£w, sIm-√w-˛ 2.--5 tIm-Sn, ]Ø-\w-Xn-´-˛ 44.--79 e-£w, B-e∏p-g-˛ 4.--6 tIm-Sn, tIm-´-bw-˛ 2.--31 tIm-Sn, C-Sp-°n-˛ 2.--42 tIm-Sn, Fd-Wm-Ip-fw-˛ 3.--55 tIm-Sn, Xriq¿-˛ 1.--35 tIm-Sn, a-e-∏p-dw-˛ 3.--17 tIm-Sn, tIm-gn-t°m-Sv-˛ 5.--66 tImSn, h-b-\m-Sv-˛ 84 e-£w, Im-k¿tIm-Uv-˛ 3.--16 tIm-Sn F-∂n-ßs\-bm-Wp a-‰p Pn-√-I-fn-se IW-°v. 2013-˛14 km-º-Øn-I h¿-jØn¬ I¿-j-I¿-°pw I¿-j-I {Kq-∏p-Iƒ-°p-am-bn 165.--30 tImSn cq-]-bm-Wp k¿-°m¿ \¬-Inbn-cn-°p-∂-Xv. 32.--83 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-® ]m-e-°m-Sv Pn-√bm-Wv Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xn¬ ap-∂n¬ \n¬-°p-∂-Xv.

sIm-®n: sIm-®n C‚¿-\m-j\¬ F-b¿-t]m¿-´v en-an-‰-Uv (kn-bm¬) ]-Øp-h¿-j-sØ I¿-a-]-≤-Xn X-øm-dm-°n. I-º\n cq-]w-sIm-Sp-Ø -hn-j≥ B‚ v an-j≥- tc-J-bn¬ A-SpØ ]-Øp-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ 3000 tIm-Sn cq-]-bp-sS h-cp-am-\am-Wp e-£y-an-Sp-∂-Xv. bm-{X-°m¿-°v G-‰-hpw an-I® co-Xn-bn-ep-≈ tk-h-\w \¬Ip-I, ssh-hn-[y-h¬-°-c-W ]≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-I, Du¿-P ta-J-e-bn¬ kz-bw ]-cym-]v-X-X ssI-h-cn-°p-I F-∂o am¿-K߃ Ir-Xy-am-b B-kq-{X-WtØm-sS \-S-∏m-°n-bm¬ 2023Hm-sS I-º-\n-°v -aq-hm-bn-cw tIm-Sn h-cp-am-\w- F-∂ e£yw ssI-h-cn-°m-\m-hp-sa-∂v hn-j≥ B‚ v an-j≥ tc-J ]-dbp-∂p. G-Xp-e-£y-hpw ]n-¥p-Scm-\pw F-{X h-en-b sh-√p-hn-fnbpw G-s‰-Sp-°m-\pw kn-bm-en\v {]m-]v-Xn-bp-s≠-∂v kn-bm¬

ÿm-]-I am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ hn sP Ip-cy≥ ]-d-™p. tk-h\-Øn-s‚ Kp-W-\n-e-hm-cØn¬ H-´pw C-f-hp h-cp-Øm-sX {]-h¿-Ø-\-s®-e-hv ]-c-am-h-[n Ip-d-®v ap-t∂m-´p-t]m-hp-∂Xn¬ sIm-®n C‚¿-\m-j-\¬ F-b¿-t]m¿-´v en-an-‰-Un-\p I-gn™n-´p-≠v. A-Sp-Ø ]-Øp-h¿j-tØ-°p-≈ I¿-a ]-≤-Xn-bmWv C-t∏mƒ X-øm-dm-°n-bn-´p≈-Xv. kn-bm-en-s\ kw-_-‘n®n-S-tØm-fw h-en-b h-f¿-®m km-[y-X-I-fm-Wp ap-∂n-ep-≈Xv. Iq-Sp-X¬ hn-am-\-Øm-h-f߃ G-s‰-Sp-Øp \-S-Øn-bpw thym-ta-X-c ta-J-e-I-fn¬ ]pXn-b ]-≤-Xn-Iƒ Xp-S-ßn-bpw I-º-\n Cu e-£y-Øn-seØm≥ {i-an-°p-sa-∂pw hn sP Ip-cy≥ ]-d-™p. c-≠p-h¿-jØn-\p-≈n¬ I-º-\n-sb ]-h¿ \yq-{S¬ B-°p-I-bm-Wv X-ßfp-sS e-£yw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-hn-[ ]-≤Xn-I-fp-sS `m-K-am-bn kw-ÿm\-sØ I¿-j-I¿-°p e-`n-t°≠ 50.--95 tIm-Sn-bp-sS k¿-°m¿ k-lm-bw ap-S-ßn-°n-S-°p-∂p. I-gn-™ P-\p-h-cn h-sc-bp-≈ I-W-°m-Wn-Xv. C-˛-t]-sa‚ v kw-hn-[m-\w \-S-∏m-°n-b-Xns\-Øp-S¿-∂p h-∂ km-t¶-XnI-{]-iv-\-ß-fm-Wp Xp-I ap-Sßm≥ Im-c-Ww. C-˛-t]-sa‚ v kw-hn-[m-\Øn-s‚ km-t¶-Xn-I h-i-ß-sf∏-‰n I¿-j-I¿-°p i-cn-bm-b Adn-hn-√m-Ø-Xpw Xp-I e-`y-am°p-∂-Xn-\p X-S- -am-bn. C-˛-t]sa‚ v e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn \¬tI-≠ tk-hn-Mv-kv _m-¶v A°u-≠n-\p ]-I-cw tem¨ A°u-≠n-s‚ hn-h-c-ß-fm-Wp an° I¿-j-I-cpw lm-P-cm-°n-bncn-°p-∂-Xv. sX-‰m-b A-°u-≠v

\-º¿ \¬-In-b-Xpw {]-h¿-Ø\-£-a-a-√m-Ø A-°u-≠n-s‚ hn-h-c-߃ \¬-In-b-Xpw Im-cWw \n-c-h-[n-t]¿-°p k-lmbw e-`y-am-°m≥ km-[n-®n-´n-√. 2012-˛13 km-º-Øn-I h¿-jØn-em-Wp _m-¶p-I-fp-sS tkm^v-‰v-sh-b¿ kw-hn-[m-\-sØ am-{Xw B-{i-bn-®v C-˛-t]-sa‚ v \-S-∏m-°n-b-Xv. hn-hn-[ km-t¶Xn-I Im-c-W-ß-fm¬ sI-´n-InS-°p-∂ Xp-I kw-_-‘n-®p _m-¶n¬ \n-∂p e-`n-t°-≠ tÃ-‰v-sa‚n¬ _n¬ \-º¿, ]≤-Xn, Ir-jn-`-h≥ Xp-S-ßn-b hn-i-Zmw-i-߃ e-`n-°m-Ø-Xn\m¬ Kp-W-t`m-‡m-°-sf Is≠-Øn hn-h-cw A-dn-bn-°p-∂Xn¬ Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp-∂-p≠v. ap-S-ßn-°n-S-°p-∂ 50.--95 tIm-Sn-bn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Xp-I e-`n-°m-\p-≈-Xv ]m-e°m-Sv Pn-√-bn-se I¿-j-I¿-°mWv. 13.--65 tIm-Sn cq-]-bm-Wp ]m-

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Remla Beevi M., W/o. Shakeer V.C., Veettilakath Cheriya House, Thavalakulam, P.O. Veliancode, Here by change my name as RAMLA M.

I, Nabeeazth P., Holder of S.S.L.C. registration No. 372254, March 1992 residing at Palliparambu, Alathur P.O., Plakkad - 678541. Do hereby change (Aadhar - 9026-61019772) my name as NAFISATHUL MISRIYA A.

I, Aaisma, W/o. Asaraf Anekala Beerankunhi, Anekala House, P.O. Bellur, Kasaragod. here by changed my name as ASMA POOTHAPALAM

I, Ahammad M., S/o. Mohammed Ismail, Kottadi, Manjalur P.O., Plakkad Dt., Kerala do hereby changed my name as K.M.AHAMMED.I, Muhammad Nelliyatt Puthiya Purayil, residing at Sufaija Manzil, Kummanam, P.O. Elampara - 670595 Do hereby changed my name as MUHAMMED NELLIYATT PUTHIYA PURAYIL


3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ

ImemhØ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØnepw e-£-Zzo-]nepw C∂se s]m-Xp-sh h-c-≠ Imem-h-ÿ-bm-bn-cp∂p. \m-sf cm-hn-se h-sc tI-c-f-Ønepw e-£-Zzo-]n-epw s]m-Xpsh hc-≠ Im-em-h-ÿ Xs∂ A\p-`-h-s∏-Sp-sa-∂v Im-emhÿm \n-co-£-W-tI{μw Adn-bn®p.

Xm]\ne

IqSnbXv IpdªXv

34.2 tIm-gn-t°m-Sv sIm-®n 34.4 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 34.5 I-cn-∏q-¿ 35.0 s\-Sp-ºm-t»-cn 34.4 Xn-cp-.Fb¿-t]m¿´v 31.8

25.5 23.2 22.3 24.2 24.7 23.2

I-kv-Xq-cncw-K³ hn-Úm-]-\w d-±v sN-¿-Wsa¶v sI Fw am-Wn sIm-®n: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´p-am-bn _-‘-s∏-´ Hm-^nkv sa-tΩm-dm-≠w Aw-Ko-I-cn°n-s√-∂pwI-gn-™ \-hw-_-dn¬ tI-{μ-k¿-°m¿ ]p-d-s∏-Sp-hn® hn-⁄m-]-\w d-±p-sN-ø-W-sa∂pw a-{¥n sI Fw am-Wn. am-[ya-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Hm-^n-kv sa-tΩm-dm-≠wsIm-≠p am-{Xw Xr-]v-X-cm-In-√. hn-⁄m-]-\w d-±v sN-ø-em-Wp th-≠-sX-∂pw am-Wn ]-d-™p. hn-⁄m-]-\w d-±v sN-øm≥ tI{μ-k¿-°m¿ X-øm-dm-bn-s√-¶n¬ F-¥m-bn-cn-°pw A-Sp-Ø \-S]-Sn-sb-∂ tNm-Zy-Øn-\v hn-⁄m-]-\w d-±v-sN-øp-sa-∂ ip-`{]-Xo-£-bm-Wp X-߃-°p-≈sX-∂pw A-Xn-\p X-øm-dm-bn-s√¶n¬ F-¥p-sN-ø-W-sa-∂v At∏mƒ Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂pw At±-lw a-dp-]-Sn \¬-In.-

hn F-kn-s\ t]m-ep-Å-hÀ k-aq-l-¯n-\v B-izm-kw: kp-[o-c³ I-Æq¿: a-\p-jy-Xzw a-c-hn-°mØ hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s\ t]m-ep-≈-h¿ am-{X-am-Wv kn.]n.-F-Ωn-s\ kw-_-‘n-®n-StØm-fw tI-c-f k-aq-l-Øn-\v B-izm-k-sa-∂v sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥. Pn-√m tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xz-am-Wv A-Wn-I-sf C-{X-am-{Xw \-in-∏n°p-∂-Xv. t\-Xm-°ƒ-°v P-\-ßsf-bpw A-Wn-I-sf-bpw th-≠. ]-I-cw X-߃-°p `q-cn-]-£-ap≈ I-Ωn-‰n-Iƒ am-{Xw kn.-]n.Fw. t\-Xm-°ƒ-°p a-Xn. Sn ]n

N-{μ-ti-J-c≥ h-[w kw-_-‘n®v hn F-kn-s‚ I-Øv N¿-®-bvs°-Sp-°m-\p-≈ [m¿-an-I I-cpØv kn.-]n.-Fw. tI-{μ-I-Ωn-‰n°v D-≠m-bn-√. I-im-∏p-Im-c-s‚ Im-cp-Wyw-t]m-epw Sn ]n-bp-sS Im-cy-Øn-ep-≠m-bn-√. C-°m-cyØn¬ ]m¿-´n A-t\z-j-Ww \-SØp-sa-∂ t\-Xr-Xz-Øn-s‚ {]Jym-]-\w tIm-S-Xn-hn-[n h-∂n-´pt]m-epw ]-c-ky-am-°m≥ t\-Xm°ƒ X-øm-dm-bn-´n-√. ]m¿-´n At\z-j-W dn-t]m¿-´v P-\-tØm-Sp ]-d-bm-\p-≈ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-sa¶n-epw t\-Xm-°ƒ Im-Wn-°-Wsa-∂pw kp-[o-c≥ Iq-´n-t®¿Øp.

tIcfw Ikv-Xq-cncw-K³: l-bÀ sk-¡³-U-dn X-e-¯n t{K-kv tI-c-f-¯n-\v tZm-j-ap-Å \n-e-]m-Sv amÀ-¡n-\pÅ ]-cn-[n 90 i-X-am-\am¡n kzo-I-cn-¡nsöv Nn-‰q¿: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n≥-ta¬ P-\-ß-fp-sS Xm¬-∏cyw kw-c-£n-°p-∂ \n-e-]m-SmWv tI-{μ-k¿-°m-cn-\p-≈-Xv F∂pw tI-c-f-Øn-\p tZm-j-ap-≈ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°n-s√-∂pw tI-{μ {]-hm-kn-Im-cy-a-{¥n h-bem¿ c-hn ]-d-™p. sIm-gn-™mºm-d K-h. B¿-Sv-kv B‚ v kb≥-kv tIm-f-Pn¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® hnhn[ A°m-Z-anIv sI´n-S-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvX-ti-jw am-[y-a-{]-h¿-Ø-Itcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: l-b¿ sk°≥-U-dn X-e-Øn¬ ]m-tTy-X-c hn-j-b-ß-fn¬ an-I-hp-]p-e¿Øp-∂-h¿-°p-≈ t{K-kv am¿°n-\v ]-cn-[n \n-›-bn-®p-sIm≠v hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏v D-Ø-chn-d-°n. t{K-kv am¿-°n-eq-sS Hcp hn-Zym¿-Yn-°p e-`n-°p-∂ ]-cam-h-[n am¿-°v 90 i-X-am-\-am-bn \n-P-s∏-Sp-Øm-\m-Wv hn-Zym-`ymk-h-Ip-∏n-s‚ Xo-cp-am-\w. H-cp hn-Zym¿-Yn-°v F-gp-Øp]-co-£-bn¬ e-`n-°p-∂ am¿-°v 90 i-X-am-\-Øn-\p ap-I-fn-emsW-¶n¬ C-\n-ap-X¬ t{K-kv am¿-°v e-`n-°n-√. I-gn-™ h¿-

jw h-sc 100 i-X-am-\-am-bn-cp∂p t{K-kv am¿-°n-\p-≈ ]-cn-[n. ]m-tTy-X-c-hn-j-b-ß-fn¬ an-Ihp-]p-e¿-Øp-∂-h¿-°v A-°m-Zan-Iv an-I-hp-≈-h-tc-°mƒ ]-co£-I-fn¬ D-b¿-∂ am¿-°p-Iƒ e-`n-°p-∂-Xm-bn l-b¿ sk°≥-U-dn hn-Zym-`ym-k U-b-dŒ¿ k¿-°m-cn-\v dn-t]m¿-´v \¬In-bn-cp-∂p. t{K-kv am¿-°n-\mbn am-{Xw l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n-c-h-[n ]m-tTyX-c {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-Xm-bpw dn-t]m¿-´n¬ ]-dbp-∂p. D-]-cn-]T-\-Øn-\p ]-cn-KWn-°p-tºmƒ ]m-tTy-X-c hn-j-

I-kv-Xq-cn-cw-K³: tI-c-fm tIm¬-{K-Ên-se {]-Xn-k-Ôn ]n-fÀ-¸n--te-¡p \o-§p-¶p 

kz-¥w {]-Xn-\n[n

hn-`m-Kw A-Xn-\p X-øm-d-√. kwÿm-\-sØ a-e-tbm-c I¿-j-Icp-sS hn-Im-cw I-W-°n-se-SpØv I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´n¬ X-߃-°v A-\p-Iq-e-am-bn Xo- c p- a m- \ - a p- ≠ m- b n- s √- ¶ n¬ ]m¿-´n-sb ]n-f¿-Øm≥ X-s∂bm-Wv tPm-k-^v hn-`m-K-Øn-s‚ \o-°w. C-Sp-°n tem-Iv-k-`m ko-

Sv F-Sp-Ø-Xpw h-cm-\n-cn-°p-∂ Np-h-Sp-am-‰-Øn-s‚ kq-N-\-bmWv. B-`y-¥-c {]-Xn-k-‘n cq£-am-bn-cn-s° I-gn-™ hym-gmgv-N cm-{Xn tPm-k-^v A-\p-Iq-et\-Xm-°ƒ sIm-®n-bn¬ tbmKw tN¿-∂n-cp-∂p. a-{¥n ]n sP tPm-k-^n-\p ]p-d-sa ]m¿-´nbn¬ A-t±-l-sØ A-\p-Iq-en-

\w N¿-®-sN-øm≥ am-Wn-{Kq-∏v-˛tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ C-∂v X-e-ÿm-\-Øv tbm-Kw tN-cpw. tIm-´-b-Øn-\p ]p-d-sa A-[n-Iam-bn C-Sp-°n ko-‰v hn-´p-In-´-Wsa-∂ Im-cy-Øn¬ a-{¥n sI Fw am-Wn-bn¬-\n-∂v i-‡-am-b \n-e-]m-Sp X-s∂-bm-Wv tPm-k^v hn-`m-Kw B-{K-ln-°p-∂-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´n-s‚ t]-cn¬ tI-cfm tIm¨-{K-kv am-Wn {Kq-∏n¬ D-Ss - e-Sp-Ø {]-Xn-k‘ - n ]n-f¿-∏nte-°p \o-ßp-∂p. dn-t]m¿-´v kw_-‘n-® hn-⁄m-]-\w ]q¿-Wam-bn d-±m-°W - s - a-∂m-Wv tPm-k^v hn-`m-KØ - n-s‚ B-hi - yw. amWn-]£ - s - Ø H-cp-hn-`m-Kh - pw C Xo-cp-am-\w {]-Xn-Iq-e-sa-¦n ]mÀ-«n-sb ]n-fÀ-¯m³ tPm-k-^v hn-`m-Kw tX A-`n-{]m-b° - m-cm-Wv. F-∂m¬, I-kv-Xq-cn-cw-K≥  C-Sp-¡n \Â-Im-sX am-Wn-sb A-\p-\-bn-¸n-¡m³ tIm¬-{K-kv \o-¡w dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]p-d-Øn-d-°n-b hn-⁄m-]- ‰n-\p ]n-∂m-se I-kv-Xq-cn-cw-K≥ °p-∂ c-≠v Fw.-F¬.-F-am-cpw A-√m-Ø-]-£w bm-sXm-cp hn\w ]q¿-W-am-bpw ]n≥-h-en-°- dn-t]m¿-´n-s‚ t]-cn-epw ]m¿-´n- tbm-K-Øn¬ kw-_-‘n-®p. ]n ´p-ho-gv-N-bv-°pw X-øm-dm-hn-s√W-sa-∂ B-h-iyw \n-e-hn-ep- bn-se sI Fw am-Wn, ]n sP kn tPm¿-Ppw ]n-¥p-W-bp-am-bn ∂ kq-N-\ tPm-k-^v hn-`m-Kw ≈ km-l-N-cy-Øn¬ \-S-∏m-hm- tPm-k-^v A-\p-Iq-e t\-Xm-°- tbm-K-Øn-se-Øn-sb-∂pw hn-h- \¬-In-bn-´p-≠v. G-Xm-\pw Zn-h\n-S-bn-√. A-tX-k-a-bw, hn- ƒ tN-cn-Xn-cn-™-tXm-sS ]n-f¿- c-ap-≠v. C-Sp-°n ko-‰n-s‚ t]- k-ß-fm-bn tPm-k-^v hn-`m-Kw ⁄m-]-\-Øn¬ t\-cn-b Nn-e ∏n-\p-≈ km-[y-X X-≈n-°-f-bm- cn¬ C-S-™p-\n¬-°p-∂ tPm- t\-Xm-°-fn¬-\n-∂v ]p-d-Øp-ham-‰-߃ h-cp-Øm≥ tI-{μw X- \m-hn-√. tI-{μ-Xo-cp-am-\w A-\p- k-^v hn-`m-K-Øn-\v ]m¿-´n-sb cp-∂ {]-kv-Xm-h-\-I-fpw C-Xp-Xøm-dm-hp-sa-∂pw kq-N-\-bp-≠v. Iq-e-a-s√-¶n¬ G-Xp-\n-an-j- ]n-f¿-Øm-\p-≈ Xp-dp-∏p-No-´m- s∂-bm-Wp hy-‡-am-°p-∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-® Xo-cp-am-\w hpw ]n-f¿-∏p kw-`-hn-°p-sa-∂p- bn I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v F-∂m¬, C-Sp-°n ko-‰v hn-´pam-dn-bn-´p-≠v. C-tXm-sS h-cpw-Zn- \¬-Im-sX am-Wn hn-`m-K-sØ tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-bw X-s∂-bm-Wv kq-N-\. C-∂p {]-Jym-]n-t®-°pw. tI-{μA-Sp-Ø Im-ew h-sc tPm-k- h-k-߃ am-Wn hn-`m-K-sØ- A-\p-\-bn-∏n-°m-\m-Wv tIm¨Xo-cp-am-\-sØ tI-c-fm tIm¨- ^v hn-`m-K-Øn-s‚ I-Æn-se I-c- bpw bp.-Un.-F-^n-s\-bpw kw- {K-kv \o-°w. tIm-´-bw am-{Xw {K-kv am-Wn-{Kq-∏n-se H-cp-hn-`m- Sm-bn-cp-∂ K-h. No-^v hn-∏v ]n _-‘n-®n-S-tØm-fw \n¿-Wm-b- tI-c-fm tIm¨-{K- n-\p \¬-InI-Æq¿: F≥.-F-kv.-F-kv. P-\- Kw ]n-¥p-W-bv-°m≥ X-øm-dm- kn tPm¿-Pv A-{]-Xo-£n-X-am- I-am-Wv. bm¬ a-Xn-sb-∂m-Wv tIm¨-{Kd¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥- hp-sa-¶n-epw ]n sP tPm-k-^v bn tPm-k-^v A-\p-Iq-e \n-e-]mA-tX-k-a-bw, ko-‰p-hn-`-P- kv Xo-cp-am-\w. ]n-f¿-∂m-epw \m-b-cpw sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c-\pw X-Ωnep-≈ X¿-°-hn-j-b-Øn¬ kpIp-am-c≥-\m-b-sc \ym-bo-I-cn-®v tI-c-fm tIm¨-{K-kv _n sNb¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jv-W-∏n≈. F≥.-F-kv.-F-kv. B-ÿm\-sØ Nn-´-Iƒ hn Fw kp-[o-c- tIm-´-bw: ko-sπ-bn≥ ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X Xm≥ \m-Ww\v A-dn-bn-s√-∂pw A-dn-bm-hp- sI-s´-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. am-en-bn-epw a-‰pw ko-sπ-bn-\p- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m tN¿-∂v Hu-tZym-Kn-I-am-bn ko-‰v ∂-h¿ kp-[o-c-\v A-Xp ]-d-™p- Iƒ ]-d-∂p-b-cp-tºm-gm-Wv C-hn-sS hn-hm-Zw s]m-´n-∏p-d-s∏-´-Xv. F- Xn-c-s™-Sp-∏v ÿm-\m¿-Yn-I- hn-`-P-\w ]q¿-Øn-bm-°n ÿmsIm-Sp-Øn-s√-∂pw _m-e-Ir-jv- Xn¿-∏p-I-fpw hn-hm-Z-ß-fpw hn-I-k-\-Øn-\p hn-e-ßp-X-Sn-bm-hp-I- sf \n¿-W-bn-°p-∂-Xn-s\-°p-dn- \m¿-Yn-Is - f {]-Jym-]n-°pw. W-∏n-≈ K-kv-‰v-lu-kn¬ am-[y- bm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \o-c- ]p-d-Øn-d-°-en-s‚-bpw hn-hn- ®p-≈ N¿-®-Iƒ-°m-bn kn.-]n.Xn-c-s™-Sp-∏v H-cp-°-߃ a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp ]-d-™p. [ aq-ey-h¿-[n-X D¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-]-W-t\m-Zv-Lm-S-\-hpw \n¿-h- Fw. t\-Xr-tbm-K-߃ \m-sf hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn t]mC-Xp-kw-_-‘n-® B-i-b- ln-®p kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. B-cw-`n-°pw. \m-sf-bpw a-‰-∂m- fn-‰v _yq-tdm-bpw tI-{μ-I-Ωn-‰n°p-g-∏-am-Wv hn-hm-Z-߃-°p A-h-k-c-ß-fp-sS sN-dn-sbm-cp Aw-iw-t]m-epw {]-tbm-P-\-s∏- fpw kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b- bpw tbm-Kw tN¿-∂n-cp-∂p. \mIm-c-Ww. A-°m-cy-Øn¬ kp- Sp-Øm≥ \-ap-°v I-gn-bp-∂n-√. hn-hm-Z-ß-fpw F-Xn¿-∏p-I-fp-am-Wv ‰pw 6, 7 Xn-øX - n-If - n¬ kw-ÿm- ep ko-‰v kn.-]n.-sF-°pw H-∂v Ip-am-c≥-\m-b¿ tam-i-am-bn F- {]-[m-\ X-S- w. a-W¬-£m-a-Øn-\p ]-cn-lm-c-am-bn I-S¬ a-W¬ \ I-Ωn-‰n-bpw tbm-Kw tN-cpw. Pn- tI-c-fm tIm¨-{K-kv tPm-k-^ns¥-¶n-epw ]-d-™-Xm-bn Xm≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-s\-°p-dn-®p-≈ N¿-®-Iƒ h-∂-t∏mƒ X-s∂ √m L-SI - ß - ƒ k-a¿-∏n-® ÿm- \p-am-Wv I-gn-™-X-h-W \¬-InI-cp-Xp-∂n-√. A-t±-l-Øn-s‚ hn-a¿-i-\-ß-fp-ap-b¿-∂p. s]-t{Sm-fn-b-tØ-°mƒ aq-ey-ap-≈ [m-Xp- \m¿-Yn ]-´n-Ib - p-sS A-Sn-ÿm-\- bn-cp-∂-Xv. _m-°n ko-‰n-sehm-°p-Iƒ A-Xn-cp I-S-∂n-´p-an- k-º-Øpw hn-hm-Zw X-S- -am-bn. k-ap-{Z-k-º-Øpw ]q¿-W-am-bn hn- Øn-em-bn-cn-°pw N¿-®-Iƒ \-S- √mw kn.-]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn-I√. bp.-Un.-F-^n-se sN-dn-b I- \n-tbm-Kn-°m≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p.°p-I. F¬.-Un.-F-^v. tbm-Kw fpw s]m-∂m-\n-bn¬ ]m¿-´n kz£n-I-sf ]n-f¿-Øm≥ tIm¨{K-kv {i-an-°p-I-bm-Wv. X-s‚ ]m¿-´n-sb-bpw ]n-f¿-Øm≥ tIm¨-{K-kv {i-an-®p. tem-Ivk - ` - m Xnc-s™-Sp-∏v B-hp-tºm-tg-°pw F-{X I-£n-I-sf ]n-f¿-Øp-sa∂p I-≠d - n-bmw. tkm-jy-en-kv‰ - v P-\-X-bv-°v ko-‰v \¬-In-bm¬  F-kv jm-P-lm≥ i-_-cn-a-e ]m-X-bn¬ k¿-°m¿ ]n.-F, bp.-Un.-F-^v. k¿-°m-cn- F.--sF.-kn.-kn. Aw-K-hpw bp.X-ß-fpw ko-‰v B-h-iy-s∏-Spw. A-\p-h-Zn-® sa-Un-°¬ tIm-f- s‚ hn-I-k-\ t\-´-ß-sf hn-fn-®- Un.-F-^v. Pn-√m I¨-ho-\-dp-amam-th-en-°-c, sIm-√w F-∂o a- ]-Ø-\w-Xn-´: tem-Iv-k-`m a- Pn-\p ]-Ic - w kz-Im-cy kw-cw-`I - - dn-bn-®v \-S-Øn-b hn-I-k-\ k- b ^n-en-t∏m-kv tXm-a-kn-s\ afi-e-ß-fn¬ G-sX-¶n-ep-am-Wv fi-e-Øn¬ kn-‰n-Mv Fw.- -]n. sc F-Øn-®-Xn-\p ]n-∂n-epw tμ-i-bm-{X-bv-°v ap-t∂m-Sn-bm- ¬-k-cn-∏n-°-W-sa-∂ B-h-iyB-h-iy-s∏-Sp-I. \n-e-hn¬ B-t‚m B‚-Wn-°p ]-I-cw ]- Fw.-]n-bp-sS {- i-aa - m-sW-∂pw C- bn ]-Ø-\w-Xn-´ ]m¿-e-sa‚ v a- ap-b-cp-∂-Xv. C-°m-cy-߃ B-htIm¨-{K-kv P-bn-® a-fi-e- Ø-\w-Xn-´-bp-sS k-a-{K hn-I-k- h¿ B-tcm-]n-°p-∂p. C-Xn-t\m- fi-e-Øn-te-°p X-\n-°v a¬- iy-s∏-´v B-d≥-ap-f hn-am-\-Øm߃ a-‰m¿-°pw hn-´p-\¬-tI- \-Øn-\p {]-h¿-Øn-°p-∂-h-sc sSm-∏w k¿-°m¿ No-^v-hn-∏v ]n k-cn-°p-∂-Xn-\v A-h-k-cw \¬- h-f-hn-cp-≤ k-a-c-k-an-Xn-bpw Pns≠-∂m-Wv X-s‚ A-`n-{]m-b-sa- ÿm-\m¿-Yn-bm-°-W-sa-∂ B- kn tPm¿-Pv D-b¿-Øp-∂ F-Xn¿- I-W-sa-∂ B-h-iyw t\-Xr-Xz- √-bn-se {I-j¿-hn-cp-≤ k-a-c-k∂pw ]n-≈ Iq-´n-t®¿-Øp. h-iyw tIm¨-{K- n¬ i-‡-am- ∏pw ]-cn-K-Wn-t°-≠-Xp-s≠-∂v Øn-\v ap-∂n¬ A-h-X-cn-∏n-®-Xm- an-Xn-I-fpw cm-lp¬-Km-‘n-b-SNq-≠n-°m-´p-∂p. Cu km-l-N- bpw ]n tam-l≥-cm-Pv hy-‡-am- °-ap-≈ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzhp-∂p. - v. Pn-√-bp-sS k-a-{K hn-I-k-\- cy-Øn-em-Wv bp.- -Un.--F-^v. I- °n-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ km-[q-I- Øn-s\ k-ao-]n-®n-cn-°p-∂X C-S-Xp-]-£ ÿm-\m¿-Yn-IØn-\p {]-tbm-P\ - s - ∏-Sp-tØ-≠ ¨-ho-\¿ ]n-en-t∏m-kv tXm-a- cn-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p Un.--kn.--kn. B-t‚m B‚-Wn-bp-sS ]m¿-e- kpw tam-l≥-cm-Ppw km-[y-Xm t\-Xr-Xzw ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ \- fp-sS ]-´n-I kw-_-‘n-®v hy-‡S-Øn-b hn-I-k-\ k-tμ-i-bm-{X- am-b [m-c-W-bp-≠m-bn-´n-√. kn- n-te-s°-Øp-∂X - v. sa‚w-KX - zw kz-Im-cy kw-cw-`I - - ]-´n-Ib B-d-∑p-f hn-am-\-Øm-h-fw, bn-se ^vv-f-Iv-kp-I-fpw. {]-[m-\ ‰n-Mv Fw.-F¬.-F. cm-Pp F-{_cp-sS h-f¿-®b - v° - m-bn D-]t- bm-K- q-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Is - f ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-I-fn-sem- lm-tam, ap≥ Fw.- -]n. ]n F-kv sIm-®n: Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xq-cn- s∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv {]-h¿-Ø- I-kvX - p- a-dn-I-S-∂v tIm¨-{K- n-\p hn-P- ∂pw B-t‚m B‚-Wn Fw.--]n- kp-Pm-X-sb-tbm a¬-k-cn-∏ncw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ B-i-¶- I-cp-sS s]m-Xp-hn-Im-cw. B-d∑ - m-hf - Ø - n-\p th-≠n- b-sam-cp-°m≥ B-t‚m B‚- bp-sS Nn-{X-߃ h-®n-´n-s√-∂p- °m-\m-Wv kn.--]n.-F-Ωn¬ \o-°bm-Wv \¬-Ip-∂-sX-∂p kn.- f hn-am-\Ø ßƒ i-‡-am-hp-∂-Xv. _n.--sP.-- ° - m-c\ - m-bn X-s∂ ≈-Xpw {i-t≤-b-am-Wv. - b - w sN- Wn-°p ]-Ic Fw.-]n. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn bm-Wv Fw.-]n. G-sd-ka C-Xn-\n-S-bn-em-Wv Pn-√-bn¬ ]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-b A¬kn ]n tPm¨. C-cp-dn-t]m¿-´p-I- e-h-gn-®-sX-∂m-Wv {]-[m-\ B- ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂m-h-iy-hp- w. tI-{μ-k¿-hI - e - m-im- am-bn Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v ]n G-sd N¿-® sN-øp-∂ B-d≥-ap- t^m≥-kv I-Æ-¥m-\-hpw I-∂nfpw Im-e-L-´-Øn-\p tbm-Pn-®- tcm-]W -- n.-]n.X-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. e-bp-sS A-\p-hZ- n-® sa-Un-°¬ tam-l≥-cm-Pv t\-Xr-Xz-sØ k- f hn-am-\-Øm-h-fw, {I-j¿-hn-cp- a¬-k-c-Øn-\m-bn F-kv.U kn.-Fw.-]n. Pn-√m I-Ωn-‰n kw- tIm-f-Pv Pn-√-bn¬ ÿm-]n-°p- ao-]n-®p-I-gn-™p. s^-{_p-h-cn ≤ k-a-c-߃-°p P-\-߃- sF. ÿm-\m¿-Yn-bpw a¬-k-c- n-b bp.- s°m-∏w ap-∂n¬ \n¬-°p-∂ cw-K-Øp-≠m-hpw. L-Sn-∏n-® a-tX-X-c-Xz sXm-gn-em- ∂-Xn-\pw Fw.-]n-°p I-gn-™n-√. 21 ap-X¬ 25 h-sc \-SØ fn Iq-´m-bv-a D-Zv-Lm-S-\w sN-bvX-ti-jw am-[y-a-{]-h¿-Ø-Itcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. I-kv-Xq-cn-cw-K≥, Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´p-Iƒ kw-_-‘n-®v tIm-gn-t°m-Sv: \-tc-{μ-tam-Un- kw-ÿm-\-Øv \-S-∏m-°p-∂ H]m¿-´n-°p hy-‡-am-b Im-gv-N- n-bp-sS am-lm-flyw tIbp-sS ]-c-kyw ]m¿-´n ]-{X-am-b cp ]-≤X ∏m-Sp-≠v. I¿-j-I-cp-sS B-i-¶ - n-se kn.-]n.-Fw. ap-J] - {- X]-cn-l-cn-°m≥ \-S-]-Sn-bp-≠m- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {]-Xn-tcm-[ bn¬ A-√m-Xm-sb-∂pw, A-Xn- tZ-im-`n-am-\n-bn¬ h-∂-Xn-s\ c-fØ h-Ww. dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°n- ÿm-]-\-am-b Xn-cp-h-\-¥-]p-c- \m¬ hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-Øn- \ym-bo-I-cn-°m≥ kn.-]n.-Fw. Øn¬ {]-kn-≤o-I-cn-®-Xn-\p ]nbm¬ Iq-´ Ip-Sn-bn-d-°-am-bn-cn- sØ {_-t“m-kv F-bv-tdm-kv- s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cn-s√-∂p-am- t\-Xr-Xzw ]m-Sp-s]-Sp-∂p. tam- ∂n-se D-t±-iy-ip-≤n X-s∂ tNm°pw D-≠m-hp-I. b-Ym¿-Y ]m-cn- t]-kn-\v kw-ÿm-\ hn-h-cm-h- bn-cp-∂p {_-t“m-kn-s‚ a-dp-]- Un A-[n-Im-c-Øn-te-dp-∂-Xp X- Zyw sN-ø-s∏-´n-´p-≠v. tam-Un-bpÿn-Xn-I Nq-j-Ww \-S-°p-∂-Xv Im-i \n-b-aw _m-[-I-am-°n. hn- Sn. C-Xm-Wv I-Ωo-j-≥ ap-ºm-sI S-bm≥ tZ-io-b-X-e-Øn¬ ]p-Xn- sS Nn-{X-hpw Xn-c-s™-Sp-∏v {]b k-Jyw cq-]o-I-cn-®v ap-t∂m-´p- Nm-c-W-Øn-\m-bn A-t±-lw D-]sIm-®n-bn-em-sW-∂pw A-t±- h-cm-h-Im-i I-Ωo-j-\m-Wv C- tNm-Zyw sN-ø-s∏-´-Xv.CXn-\n-sS {_-t“m-kn-se t]m-hp-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv C-Ø- tbm-Kn-°p-∂ sh-_v-ssk-‰v hnlw ]-d-™p. h-cp-∂ tem-Iv-k- Xp-kw-_-‘n-® hn-[n ]p-d-s∏-Sp`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sm≥ hn-®-Xv. X-߃ hn-h-cm-h-Im-i sXm-gn¬-Ø¿-°-߃ ]-cn-l-cn- c-Øn-sem-cp ]-c-kyw ]m¿-´n ap- em-k-hpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-cky-Øn-s‚ e-£yw- tam-Un-bp]m¿-´n k-÷-am- -Wv. 17\p kw- \n-b-a-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cn- t°-≠-Xv kw-ÿm-\ sXm-gn¬ J-]-{X-Øn¬ h-∂-Xv. ]-Ww B-cp-tS-Xm-bm-epw ]m- sS {]-Xn-—m-b h¿-[n-∏n-°-emÿm-\ I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ tN- s√-∂p sX-fn-bn-°m≥ I-º-\n h-Ip-∏m-sW-∂pw A-hn-sS \n-b- m-Wv.- y-Øn-s‚ sW-∂p hy-‡a ¿-∂ ]m¿-´n-bp-sS sk≥-{S¬ ap-t∂m-´p-h-® hm-Z-߃ I-Ωo- {¥-W-ap-≈ k¿-°m¿ kw-ÿm- ¿-´n ]-{X-Øn-se ]-ck \ k¿-°m-cm-sW-∂pw sIm-√w t]-cn¬ hm-ßp-∂X {]-[m-\-a-{¥n-]-Zw D-d-∏m-°m- n-\p {]-Xy-bIu-¨-kn-en¬ C-Xp-kw-_-‘n- j≥ X-≈n. hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im- hym-h-km-bn-I ss{S-_yq-W-en- im-kv-{Xw X-S- -a-√ F-∂p sX- ≥ {]-Nm-c-W-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v ®v Xo-cp-am-\-߃ ssI-s°m- m-Wv tam-Un sN-eh - g - n≠n-´p-≠v. 10 ap-X¬ 13h-sc Pn- c-ap-≈ A-t]-£-Iƒ {_-t“m- s‚ hn-[n h-∂n-cp-∂p. t{S-Uv bq- fn-bn-®p-sIm-≠v i-\n-bm-gv-N tZ- tIm-Sn-If √m Iu¨-kn-ep-Iƒ Iq-Sn Xn-c- kv am-\n-°p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn- \n-b≥ Aw-Ko-Im-c \n-b-a-Øn- im-`n-am-\n sIm-®n F-Un-j-\n- °p-∂-Xv. C-Xp-aq-ew cm-Py-sØ s™-Sp-∏p kw-_-‘n-® Im-cy- bn-em-Wv I-Ωo-j-s‚ hn-[n. F.- se 15mw h-Ip-∏p-{]-Im-cw kw- se c-≠mw t]-Pn-em-Wv tam-Un- am-[y-a-ß-sf-√mw tIm¿-]-td-‰psF.-Sn.-bp.-kn. kw-ÿm-\ sk- ÿm-\ k-¿-°m¿ {_-t“m-kn- bp-sS ^pƒ t]-Pv ]-ck - yw {]-Xy- I-fp-sS-bpw t- am-Un-bp-sS-bpw Ip߃ N¿-®-sN-øpw. - v. Kp-Pd - m-Øv k¿-°m-cn- g-eq-Øp-Im-cm-bn am-dn-bn-cn-°p]m¿-´n-°p-≈n¬ D-≠m-bn-cp- {I-´-dn-bpw {_-t“m-kn-se bq-\n- s\ H-gn-hm-°n-b-Xv ssl-t°m-S- j-s∏-´X ∂ {]-iv-\-ß-sfm-s° ]-cn-l-cn- b≥ t\-Xm-hp-am-b sP D-Z-b-`m- Xn d-±m-°n. C-tXm-sS-bm-Wv I- s‚ a-lm-flm-Km-‘n kz-— an- I-bm-sW-∂p kn.-]n.-Fw. t\-Xm®p-h-cp-I-bm-Wv. Pn-√m-Iu¨- \p 2012 k-]v-Xw-_¿ H-º-Xn-\v º-\n-bp-sS hm-Z-w s]m-fn-™-Xv. j≥ F-∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv- °≥-am¿ {]-kw-Kn-°p-∂-Xn-\nkn-ep-I-fn¬ C-Ø-cw {]-iv-\- hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw ÿm-]-\w ÿn-Xn sN-øp-∂ `q- Lm-S-\-®-S-ßn-t‚-Xm-Wp ]-c- sS-bm-Wv A-Wn-I-sf sR-´n-®p߃ N¿-® sN-bv-Xp ]q¿-W-am- Nn-e hn-h-c-߃ B-h-iy-s∏-´v an k¿-°m¿ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈- kyw. Kp-P-dm-Øv k¿-°m-cn-s‚ sIm-≠v tam-Un-bpsS ]-ckyw bpw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ \- I-º-\n-°p I-Øp-\¬-In-bn-cp- Xm-sW-∂pw U--b-d-Œ¿ t_m¿- ]-c-ky-am-b-Xn-\m-em-Wv sIm-Sp- ]m¿-´n ]-{X-w kzo-I-cn-®-Xv. Xn-cS-]-Sn-I-fpw ssI-s°m-≠n-´p- ∂p. I-º-\n C-Xp \n-cm-I-cn-®p. Un-¬ kw-ÿm-\ k¿-°m-¿ {]- Ø-sX-∂m-Wp tZ-im-`n-am-\n am- s™-Sp-∏n¬ s]-bv-Uv \yq-kn-\v - a - m-b ]-¶v h-ln-°ms≠-∂pw kn ]n tPm¨ Iq-´n- sI¬-sS-Iv ssI-am-‰w sN-ø-s∏- Xn-\n-[n-bp-s≠-∂pw hn-h-cm-h- t\-Pv-sa‚n-s‚ \n-e-]m-Sv. F- \n¿-Wm-bI ´-ti-jw I-º-\n s]m-Xp-ta-J-e- Im-i I-Ωo-j≥ Nq-≠n-°m-´n. ∂m¬ Kp-Pd - m-Øv k-¿° - m¿ B \m-hp-sa-∂p Nq-≠n-°m-Wn-°t®-¿-Øp.-

F³.-F-kv.-F-kv. B-Øm-\-s¯ Nn-«-h-«-§Ä kp-[o-c-\v A-dn-bn-Ã: ]n-Å

ko-s¹-bn³ ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv \m-Ww-sI-«p: ap-Jy-a-{´n

X¬-°m-ew C-S-Xp-ap-∂-Wn-bnte-°p t]m-hm-sX H-‰-bv-°p \n¬-°m-\m-Wv tPm-k-^v hn-`mK-Øn-s‚ B-tem-N-\. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\p ti-j-am-hpw C-°m-cy-Øn¬ A-¥n-a-Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-I. Ikv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v Nq-≠n°m-´n am-Wn-{Kq-∏n¬-\n-∂v ]p-dØp-h-cp-∂ hn-`m-K-Øn-\v ItØm-en-°m k-`-bp-sS ]n-¥pW D-d-∏m-Wv. Ip-d-™-]-£w CSp-°n-ta-J-e-bn-se k-`m hn-izmkn-I-sf-¶n-epw C-h¿-s°m-∏w \n¬-°pw. A-ß-s\- h∂m¬ A-h-cp-sS ÿm-\m¿-Yn-sb-∂ \n-e-bn-¬ ap≥ Fw.-]n. {^m≥kn-kv tPm¿-Pv C-Sp-°n ko-‰n¬ kz-X-{¥-\m-bn a¬-k-cn-°pw. CS-Xp-ap-∂-Wn-bp-sS ]n-¥p-W-IqSn e-`n-®m¬ P-bn-°m-\m-hp-sa∂pw tPm-k-^v hn-`m-K-Øn-\p {]-Xo-£-bp-≠v. {^m≥-kn-kv tPm¿-Pn-s\ hn-P-bn-∏n-°p-∂-Xneq-sS tI-{μ-Øn¬ X-ß-fp-sS B-h-iy-߃ D-∂-bn-°m≥ kz¥w Fw.-]n-sb e-`n-°p-sa-∂mWv I-tØm-en-°m k-`-bp-sS IW-°p-Iq-´¬.

ko-äv NÀ-¨: kn.-]n.-Fw. t\-Xr-tbm-K-§Ä \m-sfap-X X-{¥-\pw a¬-k-cn-®p. Xn-cp-h-\¥-]p-cw, am-th-en-°-c, Xr-iq¿, h-b-\m-Sv ko-‰p-I-fn-em-Wv I-gn™-X-h-W kn.-]n.-sF. a¬-kcn-®-Xv. h-b-\m-Sv hn-´p-\¬-Im-sa∂pw ]-I-cw C-Sp-°n \¬-I-Wsa-∂p-ap-≈ kn.-]n.-sF-. t^m¿ap-ebpw N¿-®-bm-hpw. kn-‰n-Mv ko-‰p-I-fn¬ \n-e-hn-ep-≈ Fw.]n-am¿-°v H-c-h-k-cw-Iq-Sn \¬Im-\m-Wv kn.-]n.-F-Ωn-ep-≠mbn-cn-°p-∂ [m-c-W.

b-Øn-se an-I-hn-\p ho-≠pw shbn-t‰-Pv e-`n-°pw. C-Xv H-tc-bn-\Øn¬ c-≠p sh-bn-t‰-Pv e-`n-°p∂-Xn-\p Im-c-W-am-hpw. C-tXmsS t{K-kv am¿-°v e-`n-°p-∂-h¿ A-°m-Z-an-Iv an-I-hp ]p-e¿-Øp∂-h-tc-°mƒ h-f-sc ap-∂n-seØp-sa-∂pw dn-t]m¿-´v Nq-≠n°m-´p-∂p. C-sX-√mw ]-cn-K-Wn-®m-Wv Cu A-[y-b-\-h¿-jw ap-X¬ lb¿-sk-°≥-U-dn hn-Zym¿-YnIƒ-°v t{K-kv am¿-°n-eq-sS e`n-°p-∂ B-sI kv-tIm¿ 90 iX-am-\-am-°n \n-P-s∏-Sp-Øn DØ-c-hn-d-°n-bn-cn-°p-∂-Xv.-

Km-Uv-KnÂ, I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«p-Ifn B-i-¦: kn ]n tPm¬

5

Ìo ]q-in-b 40 kzÀ-W kv-]q-Wp-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn s\-Sp-ºm-t»-cn: Ão¬ ]q-in Hfn-∏n-®p-I-S-Øm≥ {i-an-® 40 kz¿-W kv-]q-Wp-Iƒ s\-Sp-ºm-t»cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ ]n-SnIq-Sn. F-b¿ C-¥y-bp-sS 962 \º¿ hn-am-\-Øn¬ C-∂-se D-®bv-°p Pn-±-bn¬-\n-s∂-Øn-b tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in C-kv-ambn¬ ]m-e-°p-t∂¬-F-∂-bm-fn¬-\n-∂m-Wv Ch ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 3.-172 In-tem-{Kmw kz¿-W-amWv C-bmƒ I-S-Øm≥ {i-an-®-Xv. I-Ãw-kv D-tZym-K-ÿ¿ \-S-Ønb kq-£v-a-]-cn-tim-[-\-bn-emWv C-h I-s≠-Øn-b-Xv. ]n-Sn-IqSn-b kz¿-W-Øn-\v 90 e-£w cq]-bn-e-[n-Iw hn-e-a-Xn-°p-sa-∂v I-Ãw-kv sU-]yq-´n I-Ωo-j-W¿ F Fw \-hm-kv ]-d-™p.-

F sI Pn-bp-sS _-e-¯n ]n I-cp-Wm-I-c³ Fw.-]n. aq-¶mw- A¦¯n\v 

A-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿

Im-k¿-tIm-Uv: F sI Pn-bp-sS a-I-fp-sS `¿-Øm-hv Iq-Sn-bm-b kn.-]n.-Fw. ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿´n sU-]yq-´n eo-U¿ ]n I-cp-WmI-c≥ Fw.-]n. Im-k¿-tIm-Uv afi-e-Øn¬ aq-∂m-a-¶-Øn-\v Hcp-ßp-∂p. I-gn-™ c-≠p-X-hW-bpw ChnsS -\n-∂p-≈ Fw.]n-bm-Wv ]n I-cp-Wm-I-c≥. I-gn™ X-h-W 60,000Øn¬-∏-cw thm-´p-Iƒ-°m-Wv sXm-´-Sp-Ø F-Xn¿-ÿm-\m¿-Yn bp.-Un.-F^n-se jm-ln-Z I-am-en-s\ ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn hn-P-bn-®-Xv. _wKm-fn¬ ]m¿-´n i-‡-am-b sh-√phn-fn t\-cn-Sp-∂ km-l-N-cyØn¬ ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿-´n eoU-dm-°m≥ A-\p-tbm-Py-am-b hy-‡n-Xz-sØ tX-Sp-I-bm-Wv kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xzw. CXmWvv tI-{μ-I-Ωn-‰n-bw-Kw Iq-Sn-bm-b ]n I-cp-Wm-I-c-\v \-dp-°p-hogm≥ Im-c-W-am-hp-∂-Xv. t]m-fn-‰v_ - yq-tdm, tI-{μ-IΩ - n‰n Aw-Kß - ƒ-°p a¬-kc - n-°m≥ tI-{μ-°-Ωn-‰n-bm-Wp Xo-cp-am-\sa-Sp-t°-≠-Xv. Cu km-l-N-cyØn¬ tI-{μ-t\-Xr-Xzw I-cp-WmI-c\ - v A-\p-Iq-ea - m-b k-ao-]\ - w kzo-I-cn-°p-sa-∂m-Wp hn-e-bncp-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. t\-c-sØ Xr°-cn-∏q-cn¬-\n-∂p-≈ \n-b-a-k`mw-K-am-bn-cp-∂p ]n I-cp-Wm-Ic≥. hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s\Xn-tc I-cp-Wm-I-c≥ I-Ωo-j≥ \¬-In-b dn-t]m-¿´- v tI-cf - Ø - n¬ G-sd N¿-® sN-ø-s∏-´n-cp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ]m¿-´n kw-ÿm-\ L-SI - Ø - n-se ]n-Wdm-bn hn-`m-Kw I-cp-Wm-Ic - \ - v H-ch-k-cw-Iq-Sn \¬-Ip-∂-Xn-t\m-Sv ]-®-s°m-Sn Im-Wn-®n-´p-≠v. am{X-hp-a-√ A-Sp-Ø \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ I-cp-Wm-I-c-\v Xr-°-cn-∏q-¿ a-fi-e-Øn¬ H-cn°¬-°q-Sn a¬-k-cn-°-W-sa-∂ B-{K-l-hpw D-≠v. F¬.-Un.-F^v. A-[n-Im-cØ - n¬ h-∂m¬ Icp-Wm-I-c-s\ a-{¥n-bm-t°-≠nh-cp-sa-∂p-I-≠v I-Æq¿ t\-XrXzw C-Ss - ]-´v ]m¿-es - a‚n-te-°v

]-¯-\w-Xn-«-bn ^n-en-t¸m-kv tXm-a-kpw tam-l³-cm-Ppw cm-jv{So-bcw-K-¯v \-ho-I-c-Ww A-\n-hm-cyw: hn Fw kp-[o-c³ tIm¬-{K-Ên-sâ km-[y-Xm ]-«n-I-bn-te-¡v Im-k¿-tIm-Uv: cm-{„o-b-cw-KØv \-ho-I-c-Ww A-\n-hm-cy-amsW-∂p sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c≥ ]-d™p. {]-kv-¢-∫n-s‚ -]-S-sbmcp-°w-˛2014 Xn-c-s™-Sp-∏v ]-cn]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. ap-Jy-[m-cm cm-{„o-b {]ÿm-\-߃-°v P-\-߃-°n-Sbn-¬ a-Xn-∏v Ip-d-™p-h-cp-I-bmsW-∂pw cm-{„o-b-cw-K-Øv \-hoI-c-W-Øn-s‚ B-h-iy-ap-s≠∂pw kp-[o-c≥ ]-d-™p. t\-ctØ Xp-S-ßn-h-® \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ i-cn-bm-bn ]cn-tim-[n-®v, th-≠n-S-Øv am-‰ßƒ h-cp-Øn Iq-Sp-X¬ i-‡am-bn ap-t∂m-´p t]m-h-Ww. P-\߃-°p th-≠n cm-{„o-b {]ÿm-\-߃ ap-t∂m-´p-h-c-Wsa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. km-apZm-bn-I kw-L-S-\-Iƒ-°v A-hcp-tS-Xm-b ÿm-\-hpw A-`n-{]m-

kozhikode

b-߃ ]-d-bm≥ ]q¿-W- kzm-X{¥y-hp-ap-≠v. F-∂m-¬, cm-{„ob Im-cy-ß-sf kw-_-‘n-®v A¥n-a-am-b Xo-cp-am-\w cm-{„o-b∏m¿-´n-Iƒ-°m-bn-cn-°pw. am-[ya-ß-fn¬ \n-∂m-bm-epw {]-Xn-]£-Øp-\n-∂m-bm-epw P-\-]-£Øp \n-∂p≈ A-`n-{]m-b-ß-sf kzm-K-Xw sN-øp-∂p. hn-a¿-i-\ß-sf k-ln-jv-Wp-X-tbm-sS t\m-°n-°m-Wp-∂p. Dƒ-s°mt≈-≠-Xv Dƒ-s°m-≈p-I-bpw A-√m-Ø-h-sb X-≈p-I-bpamWv ]-Xn-sh∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿Øp. sI.-]n.-kn.-kn. sshkv {]-kn-U‚ v hn Un k-Xo-i≥, k-Xo-i≥ ]m-t®-\n, sI ]n Ip-™n-°-Æ≥, ]n cm-a-Ir-jvW≥, Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v kn sI {io-[-c≥ Xp-S-ßn-b-h¿ H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. sI cm-tPjv-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. hn hn {]-`m-I-c≥, _n A-\o-jvIp-am¿ kw-km-cn-®p.

A-b° - m-\m-Wp Xo-cp-am-\w. A-tX-k-a-bw ]n sI {io-aXn So-®-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ H-cp kw-Lw I-cp-Wm-I-c-\v aq∂m-a-¶-Øn-\v A-h-k-cw \¬Ip-∂-Xn-s\-Xn-tc cw-K-Øp-≠v. bp-hm-°ƒ-°v Iq-Sp-X¬ {]m-Xn\n-[yw \¬-I-W-sa-∂ B-h-iyhpw ]m¿-´n-bn¬ kPo-h-amWv. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n k-Xo-jv-N-{μ≥, kn F-®v Ip-™-ºp Xp-S-ßn-b-h-cn-semcm-sf ÿm-\m¿-Yn-bm-°-W-sa∂ B-h-iy-hpw k-Po-h-am-Wv. I-gn-™ ]-Øp-h¿-j-sØ hn-Ik-\ t\-´-ß-ƒ \n-c-Øn I-gn™ Zn-h-kw H-cp a-e-bm-f ]-{X-Øn¬ Fw.-]n-bp-sS hn-I-k-\ kπn-sa‚ v ]p-dØn-d-°n-b-Xv a¬-k-cn-°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏ns‚ `m-K-am-sW-∂p Nq-≠n-°mWn-°-s∏-Sp-∂p. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ {]-hm-knI-fp-≈ Im-k¿-tIm-Uv Pn-√bn¬ ]m-kv-t]m¿-´v tk-hm-tI{μw B-cw-`n-°m-t\m cm-P-[m-\n F-Iv-kv-{]-kn-\v Im-k¿-tIm-´v kv-t‰m-∏v A-\p-h-Zn-°m-t\m Pn√-bn-se sd-bn¬-th K-Xm-K-X {]-iv-\-߃-°v im-iz-X ]-cnlm-cw Im-Wm-t\m Fw.-]n. Xøm-dm-hm-Ø-Xv hn-hm-Z-am-bn-´p≠v. kn.-]n.-Fw. i-‡n-tI-{μ-amb t_-U-Iw G-cn-b-bn-epw \ote-iz-cw G-cn-b-bn-epw D-S-se-SpØ hn-`m-Ko-b ]-cn-l-cn-°m≥ CXp-h-sc t\-Xr-Xz-Øn-\v B-bn´n-√. Fw.-]n. hn-fn-®p-tN¿-Ø t_-U-Iw G-cn-bm I-Ωn-‰n tbmK-Øn¬- hn-a-X¿ ]s¶-Sp-°mØ--Xv ]m¿-´n Ku-c-h-am-bn F-SpØn-´p-≠v. Pn-√-bn-se a-dmTn-Iƒ°v H.-_n.-kn. B-\p-Iq-eyw t\Sn-sb-Sp-°m≥ Fw.-]n. \-S-Øn-b {i-a-ß-fpw F≥-tUm-kƒ-^m≥ ta-J-e-bn¬ \-S-Øn-b C-Ss]-S-ep-I-fpw thm-´m-°n am-‰msa-∂ I-W-°p-Iq-´-en-em-Wv kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xzw.

{Kq-¸v {]-hÀ-¯-\-§Ä {]-hÀ-¯-IÀ-¡v \-ãw: kp-[o-c³ sN¿-°-f(Im-k¿-tIm-Uv): {Kq∏v {]-h¿-Ø-\-߃ Nn-e¿-°p em-`-I-c-am-sW-∂pw F-∂m¬, C-Xn¬ \-„w kw-`-hn-°p-∂-Xv {]-h¿-Ø-I¿-°m-sW-∂pw sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ ]-d-™p. Un.-kn.-kn. H-cp-°n-b kzo-I-c-W-tbm-K-Ønepw {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j-\nepw kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. {Kq-∏v am-t\-P¿-am-cp-sS C-„°m-c-√m-Ø-Xp-sIm-≠v am-{Xw I-gn-hp-≈ H-cp-]m-Sv {]-h¿-Ø-I¿-°v A-h-k-cw \-„-am-bn-´p-≠v. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-jw Un.kn.-kn-Iƒ ]p-\- w-L-Sn-∏n°pw. {]-h¿-Ø-\-cw-K-Øv k-Poh-a-√m-Ø-h-sc H-gn-hm-°pw. ]m¿-´n-bn¬ ^-≠v ]n-cn-°m≥ ]m-Sn√. P-\-Io-b k-an-Xn-I-fp-sS ^≠v ]n-cn-hn¬ {]-h¿-Ø-I¿-°p ]-s¶-Sp-°-W-sa-¶n¬ A-X-Xv L-S-I-ß-fp-sS A-\p-a-Xn hm-ßW-sa-∂pw A-t±-lw ]d™p.

{_-tÒm-kn kw-Øm-\ tam-Un ]-c-kyw \ym-bo-I-cn-¡m³ kn.-]n.-Fw. ]m-Sp-s]-Sp-¶p B-gv-N-bn-sem-cn-¡Â -ssI-¯-dn h-kv-{X-§Ä [-cn-¡-W-sa-¶ hn-h-cm-h-Im-i\n-b-aw _m-[-IwD-¯-c-hv ho-−pw s∏-Sp-∂ km-lN - c - y-Øn¬ C-Xp ]-{X-Øn-s‚ hm-b-\-°m-sc-Øs∂ B-i-b-°p-g-∏-Øn-em-°nbn-´p-≠v. hm-Pv-t]-bn k¿-°m-cns‚ ]-c-kyw ]-{X-Øn¬ {]-kn≤o-I-cn-®n-´p-s≠-∂pw hn-i-Zo-Icn-°-s∏-Sp-∂p-≠v. ]-c-ky-sØ \ym-bo-I-cn-®p-sIm-≠v tZ-im-`nam-\n A-tkm-tjy-‰v F-Un-‰¿ t^-kv-_p-°n¬ t]m-Ãv C-´n-´pap-≠v. C-sX-√mw tkm-jy¬ aoUn-b-bn¬ ]m¿-´n-sb \m-WwsI-Sp-Øp-Ib - m-Wv.F-∂m¬ Nm-°v cm-[m-Ir-jvW≥ ]m¿-´n πo-\w \-S° - p-∂X - n\n-sS \¬-In-b ]-ck - yw hn-hm-Zam-b k-a-b-Øv C-°m-cy-Øn¬ Ip-d-®p-Iq-Sn kq-£v-a-X-]p-e¿tØ-≠-Xm-bn-cp-∂p-sh-∂pw taen¬ C-Ø-cw kw-`-h-߃ D≠m-hm-Xn-cn-°m≥ {i-≤n-°-Wsa-∂pw Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-´ncp-∂p. F-∂m¬ A-sX-√mw A-hK-Wn-®v tam-Un-bp-sS ]-ck - yw {]kn-≤o-Ic - n-®X - n-\v A-Wn-If - p-sS tNm-Zy-߃-°p a-dp-]-Sn-]-d-bm≥ \ym-bo-Ic - W - w tX-Sn C-cp-´n¬ X-∏p-Ib - m-Wp t\-Xm-°ƒ.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-°m¿ Hm^n-kp-I-fn¬ B-gv-N-bn-sem-cn°¬ Jm-Zn-˛-ssI-Ø-dn h-kv-{X߃ [-cn-°-W-sa-∂ D-Ø-c-hv ^-ew Im-Wm-Ø ]-›m-Ø-eØn¬ A-[ym-]-I-sc e-£y-an-´v A-tX D-Ø-c-hv ho-≠p-an-d-°n. kw-ÿm-\-sØ Jm-Zn-˛-ssIØ-dn h-kv-{X-ß-fp-sS {]-N-cWm¿-Y-hpw ]-c-º-cm-K-X-ta-J-esb kw-c-£n-°p-∂-Xn-\p-am-bn 2012¬ {]-Jym-]n-® B-gv-N-bn¬ H-cp-Zn-h-kw ssI-Ø-dn-h-kv-{Xw [-cn-°-W-sa-∂ D-Ø-c-hv H-cp k¿-°m¿ Hm-^n-kp-I-fn¬-t∏mepw Ir-Xy-am-bn \-S-∏m-bn-√. F√m k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cpw A[ym-]-I-cpw s]m-Xp-˛-k-l-I-cW ta-J-e-I-fn-se Po-h-\-°mcpw 2013 P-\p-h-cn ap-X¬ F-√m _p-[-\m-gv-N-bpw Jm-Zn-˛-ssIØ-dn h-kv-{X-߃ [-cn-°-Wsa-∂m-bn-cp-∂p D-Ø-c-hv. I-e-Œtd-‰v, sk-{I-t´-dn-b-‰v Dƒ-s∏-sS-

bp-≈ h-f-sc Ip-d-®v ÿm-]-\ß-fn¬ t]-cn-\m-bn B-gv-N-Itfm-fw Po-h-\-°m¿ Jm-Zn [-cns®-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, GXm-\pw \m-fp-Iƒ I-gn-™-t∏mƒ A-Xpw \n-e-®p. D-Ø-c-hv Xp-S-°-Øn¬ ]-cs° kzm-K-Xw-sN-ø-s∏-´n-cp-∂Xm-bn l-b¿ sk-°≥-U-dn A°m-Z-an-Iv hn-`m-Kw tPm-bn‚ v Ub-d-Œ¿ ]p-Xnb k¿-°p-e-dn¬ ]-d-bp-∂p. \n¿-tZ-iw ]m-en-°p∂-Xn¬ ho-gv-N- h-cp-Øn-b-Xp P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ \n-b-a-k-`-bn¬ D-∂-bn-®-Xm-bpw k¿-°p-edn¬ ]-d-bp-∂p. C-tX-Øp-S¿∂m-Wp ho-≠pw kw-ÿm-\sØ F-√m l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬-am¿°pw k¿-°p-e¿ A-b-®n-cn-°p∂-Xv. A-X-Xv kv-Iq-fn-se A[ym-]-I¿-°v C-Xp-kw-_-‘n-®v A-Sn-b-¥-c \n¿-tZ-iw \¬-I-Wsa-∂pw k¿-°p-e-dnep≠v.


kozhikode

1189 Ipw`w 19

1435 P. AĬ 1

3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ

hnc-an¨ ssk\n-IÀ F´p-sIm−v _n.sP.-]nbnÂ

tI

-{μ-k¿-°m-cn-s‚-bpw ssk-\y-Øn-s‚-bpw D-∂-X-]-Z-hn-I-fn¬ Zo¿-L-Im-ew tk-h-\-a\p-jvTn-®-ti-jw hn-c-an-°p-∂-h¿ X-ß-fp-sS cm-{„o-bXm-h-f-am-bn _n.sP.]nsb Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn¬ \Sp-°-tam A-Zv-`p-X-tam th-≠-Xn-s√-¶n-epw Cu {]-h-WX {]-Xn-^-en-∏n-°p-∂ B-i-¶ A-h-K-Wn-®p-X-≈m-hp∂X-√. ssk-\n-tIm-tZym-K-ÿ-cpw D-∂-X _yq-tdm{Im-‰p-I-fpw k¿-ho-kn¬-\n-∂p hn-c-an-®-ti-jw X-ßfp-sS cm-{„o-b-tam-l-ß-fp-sS km-^-ey-Øn-\m-bn GsX-¶n-epw cm-{„o-b-∏m¿-´n-bn¬ tN-t°-dp-∂-Xv A-]q¿h-am-b kw-K-Xn-bp-a-√. kw-ÿm-\ K-h¿-W-¿, a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A-[y-£≥ Xp-S-ßn-b ]-e ]Z-hn-I-fn-epw hnc-an-°p∂ {]ap-Jsc {]-Xn-jvTn-®v A-hcp-sS `m-hn `m-kp-c-am-°m≥ A-h-k-cw \¬-Ip-∂-Xv F-√m k¿-°m-cp-I-fpw A-\p-h¿-Øn-®p-t]m-cp-∂ G¿∏m-Sp-X-s∂-bm-Wv. ]-t£, A-Sp-Øn-sS k¿-°m¿tkh-\w A-h-km-\n-®-ti-jw _n.sP.]n-bn¬ tN¿-∂ D∂-X-∑m-cp-sS ]-´n-I-bpw A-h-cp-sS {]-Xn-I-c-W-ß-fpw ]-cn-tim-[n-°p-tºmƒ A-{X em-L-h-tØm-sS k-ao-]nt°-≠-X-√ {]-iv-\-sa-∂p tXm-∂n-t∏m-hp-∂p. I-c-tk-\m ap≥ ta-[m-hn P-\-d¬ hn sI kn-Mv, dn-k¿-®v B‚ v A-\m-en-kn-kv hn-Mv (tdm) ap≥ ta[m-hn k-Rv-Po-hv {Xn-]mTn, B-`y-¥-c-h-Ip-∏v ap≥ sk-{I-´-dn B¿ sI kn-Mv, s]-t{Sm-fn-bw h-Ip-∏v ap≥ sk-{I-´-dn B¿ F-kv ]m-sfi, sF-Iy-cm-{„-k-`bn¬ C-¥y-bp-sS ÿn-cw {]-Xn-\n-[n-bm-bn-cp-∂ l¿Zo-]v kn-Mv ]p-cn Xp-S-ßn-b Nn-e ap≥ D-∂-tXm-tZymK-ÿ-cm-Wv A-Sp-Øn-sS-bm-bn _n.sP.]n-bn¬ tN¿∂ {]-ap-J¿. C-h-cn¬ I-c-tk-\m ap≥ ta-[m-hn P-\d¬ hn sI kn-Mn-s‚ {]-Xn-I-c-Ww {i-t≤-b-am-Wv. _n.sP.]n. am-{X-am-Wv tZ-io-b-Xm¬-∏-cyw D-b¿-Øn∏n-Sn-°p-∂ ]m¿-´n-sb-∂m-Wv A-t±-lw ]-d-bp-∂-Xv. ssk-\y-Øn¬-\n-∂p t]m-∂ X-ß-sf-t∏m-ep-≈-h¿°p cm-{„-\n¿-am-Ww ap≥-\n¿-Øn {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-bp-∂ ]m¿-´n _n.sP.]n. am-{X-am-sW-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿-°p-∂p. kp-ÿn-c-hpw i-‡-hp-am-b Hcp K-h¨-sa‚ v cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn¬ _n.sP.]n-sb k-lm-bn-°m-\m-W-t{X ap≥ ssk-\n-I-{]-am-Wn-am-cpw _yq-tdm-{Im-‰p-I-fpw Xo-{h h¿-Ko-b-X {]-Xy-b-im-kv{X-am-bn kzo-I-cn-® ]m¿-´n-bn¬ A-Wn-tN-cp-∂-Xv! C-¥y≥ ssk-\y-sØ Im-hn-h¬-°-cn-°p-∂-Xn\p-≈ ln-μp-Xz-i-‡n-I-fp-sS Zo¿-L-Im-e ]-≤-Xn-Iƒ e-£yw-Im-Wp-∂p-sh-∂-Xn-s‚ hy-‡-am-b D-Zm-l-cW-am-Wv hn-c-an-® ssk-\n-tIm-tZym-K-ÿ-cp-sS _n. sP.]n. N-ßm-Øw. A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-sb Xp-S¿-∂v A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂ P-\-Xm k¿-°m-cn-ep-≠m-bn-cp∂ P-\-kw-L-°m-cm-b a-{¥n-am-cm-Wv ssk-\y-Øn¬ h¿-Ko-b-h¬-°-c-W-Øn-\p hn-Øp-]m-In-b-Xv. ]n-∂o-Sv _n.sP.]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ F≥.-Un.F. `-cW-Im-e-Øpw Cu \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S¿-∂p. a-X-\n-c-t]£-i-‡n-Iƒ Pm-{K-X ]m-en-°p-∂n-s√-¶n-¬ Cu {]h-W-X £-Wn-®p-h-cp-Øp-∂ A-]-I-S-Øn-s‚ hym-]vXn h-f-sc h-ep-Xm-bn-cn-°p-sa-∂v F-√m-h-cpw Hm¿-°Ww.

ap

tNcn-IÄ F-¶ sI-Wn

-X-em-fn-Ø hn-I-k-\-Øn¬ tN-cn-Iƒ \n¿-_‘-am-Wv. sX-cp-hp-Iƒ A-Sn-®p-hm-cm-\pw ho´p-tPm-en-Iƒ sN-øp-∂-Xn-\pw Xm-c-X-tay-\ Ip-d-™ Iq-en-°v X-øm-dm-hp-∂-h¿-°p-≈-Xm-Wv tN-cn-Iƒ. \K-c-Øn-s‚ a-‰p ku-I-cy-߃ A-h¿-°v H-cp-t°-≠Xn-√-Xm-\pw. \-K-c-hm-kn-I-fn¬ aq-∂n-sem-cp-`m-Kw tN-cn-I-fn-em-Wv A-¥n-bp-d-ßp-∂-Xv. tN-cn-Iƒ km-º-Øn-I-h-f¿-®-bv-°p hy-‡n-I-sf k-lm-bn-°p-sa-∂m-Wp ]-c-º-cm-K-X ap-X-em-fn-Ø ssk-≤m-¥n-I¿ {]-N-cn-∏n-°m-dp-≈-Xv. A-Xn-\m¬ tNcn-hm-kn-Iƒ D-≠m-hp-∂-Xn¬ D¬-°-WvT-s∏-tS-≠-Xn√ F-∂p-a-h¿ ]-d-bpw. A-sXm-∂pw i-cn-b-s√-∂m-Wv am-k-®p-kn-‰v-kv C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-f-Pn-bn-se [-\-im-kv-{X-⁄¿ \-S-Øn-b H-cp ]T-\w kq-Nn-∏n-°p∂-Xv. tem-I-Øn-s‚ ]-e `m-K-Øm-bp-ap-≈ tN-cn-I-fn¬ Xm-a-kn-°p-∂ 1,38,000 Ip-Spw-_-ß-sf-∏-‰n-bm-Wv A-h¿ ]Tn-®-Xv. ip-Nn-Xz-Øn-s‚ Ip-d-hpw A-Xp-sIm≠p-≠m-hp-∂ tcm-K-ß-fp-am-Wv {]-[m-\ {]-iv-\w. apwss_-bn-se ]-e tN-cn-I-fn-epw I-°q-kp-Iƒ Im-Wn√. H-cp Sm-∏v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv \q-dn-e-[n-Iw t]-cm-bncn-°pw. B-{^n-°-bn-se {Km-a-ß-tf-°mƒ tam-i-am-Wv C-Ø-cw hn-j-b-ß-fn¬ tN-cn-Iƒ. _w-•m-tZ-in-s‚ Xe-ÿm-\-am-b [-°-bn-se tN-cn-hm-kn-Iƒ tcm-Kw Imc-Ww tPm-en-°p h-cm-Xn-cn-°p-∂-Xv ]-Xn-hm-Wv. tN-cn-I-fn¬ hm-S-I Ip-d-hm-Wv F-∂-Xpw i-cn-b√. i-cm-i-cn h-cp-am-\-Øn-s‚ A-©n-sem-cp-`m-Kw hmS-I-bm-bn-t∏m-hp-∂p. an-°-h-cpw tN-cn-I-fn¬-\n-∂p ]p-d-Øp-t]m-hm-\m-hm-sX sI-Wn-bn¬-s∏-´-t]m-sebm-Wp Po-hn-°p-∂-Xv. sIm¬-°-Ø-bn-se tN-cn-Ifn¬ P-\n-®p-ho-gp-∂-h-cn¬ 40 i-X-am-\-hpw A-hn-sS X-s∂ a-cn-°p-∂p. \-K-c-Øn-s‚ a-‰p `m-K-߃ ]ptcm-K-an-°p-tºmƒ tN-cn-I-fn¬ h-cp-∂ H-tc-sbm-cp am-‰w C-cp-ºp-X-In-Sp-I-fn-se Xp-cp-ºv Iq-Sp-X-em-hp-∂Xp am-{X-am-bn-cn-°pw.

t\Àhc hn F-kn-s‚ I-Øp-Iƒ tNm-cp-∂-Xn¬ kn.]n.Fw. tI-{μt\-Xr-Xz-Øn-\v A-Xr-]vXn.

6

I\I-knw-lm-k-\-¯n-se ip! \

-Ωp-sS I-Æn-ep-Æn-bm-b ]p-Xn-b sI.]n.kn.kn. {]kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c-s‚ h-μy]n-Xm-hn-s‚ t]-cv hn F-kv am-a F-∂m-b-Xv bm-Zr-—n-I-am-tWm F∂p I-Æ-\-dn-bn-√. hn F-kv ANyp-Xm-\-μ-\p-am-bn cm-{„o-b-cw-KØv H-cp-]m-Sv km-ay-X-bp-≈-bmfm-Wp kp-[o-c≥. kp-[o-c≥ ]Øp-h¿-j-tØm-f-am-bn tI-c-fØn-se C-μn-cm tIm¨-{K- n-s\ tXm-≠n-bpw Ip-Øn-bpw sNm-dn™pw Ip-gn-®p-aq-Sm≥ {i-an-®p-sams° Im-e-bm-]-\w \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p. B-Z¿-i-Øn-s‚ A-kvIy-X C-Øn-cn Iq-Sp-X-ep-≈-Xn\m-epw Xm≥ tI-a≥, a-lm≥ F∂ `m-h-ap-≈-Xn-\m-epw km-[m-cW tIm¨-{K- p-Im-cm-b Ip™q-™pw c-ta-ipw sN-øp-∂ sem-´p-sem-Sp-°v ]-cn-]m-Sn-I-fm-b hn-am-\-Øm-h-f \n¿-am-Ww, Izmdn A-\p-a-Xn, I-cn-a-W¬ hn-¬°¬, dn-tkm¿-´v A-\p-a-Xn, tdmUv ho-Xn-Iq-´¬, tSmƒ ]n-cn-hv-˛ CXym-Zn I-em-]-cn-]m-Sn-I-tfm-sSms° ]-cn-ÿn-Xn Xo-{h-hm-Zn-I-fpsS A-®-Sn-`m-j-bn¬ \m-ep U-btem-Kv Im-®-em-bn-cp-∂p A-Xn-bm\v {]-[m-\ tlm-_n. C-∏-Wn A®p-Ωm-a≥ a-s‰m-cp h-i-Øv A-`wKp-cw Xp-S-cp-I-bm-Wv. A-hn-sS B-sf sIm-√¬, em-hv-en≥ ]-Wm]-l-c-Ww, N-°n-´-∏m-d J-\-\w, _-°-‰n-se Xn-c-am-e, I-Ø-b°¬ F-∂n-ß-s\ hn-j-b-kzoIm-cy-X-bn-te X¿-°-ap-≈q. hn F-kv/hn Fw {]-`r-Xn-Iƒ°v ]n-s∂ k-ap-Zm-b-t\-Xm-°tfm-Sv A-{X h-en-b Xm¬-∏-cyw ]t≠ C-√. I-≠m¬ A-ß-s\sbm-∂pw ssa≥-Uv sN-øm-dp-an√. hn F-kv k-Jm-hv C-Ωm-Xn-cn ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°m-bn k-am-[nsbm-∂pw tX-Sn-t∏m-hm-dn-s√-∂Xp t\-cv. A-tß-cv t]m-hp-∂ Htc-sbm-cp k-am-[n ]p-∂-{]-bn-se _-en-Ip-So-c-am-Wv. Xm-\n-t∏mƒ C-ß-s\ \-S-°p-∂n-√m-bn-cp-s∂¶n¬ In-S-°p-am-bn-cp-∂ ÿ-esa-∂ \n-e-bn-ep-≈ sk‚n-sa≥km-hpw A-Xn-\p ]n-∂n-se-∂mWv I-Æ-s‚ H-cp tXm-∂¬. ]t£, 10 h¿-j-sØ ho-´n-se H∂mw-X-cw `-£-Ww Xn-∂p-io-eam-°n-b [o-cm ho-cm kp-[o-c-\v sI.]n. kn. kn. {]-kn-U‚m-bti-jw Zn-\-N-cy-sbm-s° Xm-fwsX-‰n-b a-´m-Wv. A-s√-¶n-epw Hcp-X-cw Xm-fw-sX-‰-em-W-t√m Cμn-cm-`-h-\n-se Cu C-cn-∏v. Ct∏mƒ I-kv-Xq-cn-cw-K-s\-°p-dn®pw B-d-∑p-f-sb-°p-dn-®p-sams° Cu Xm-fw-sX-‰¬ Xp-S-ßn-

bn-´p-≠v. kp-K-X So-®-dpw \o-e-IWvT-\p-sam-s° F-{X ip-`m-]v-Xn Cu A-¥n-°m-´p-Im-c-s\-°p-dn®p h-®p-]p-e¿-Øn-bm-epw Cu ]m¿-´n tIm¨-{K- m-sW-∂p a-dt°-≠ F-t∂ Hm¿-a-s∏-Sp-Øp∂p-≈q. C-t∏m-gp-≈ Cu im-¥X - sImSp-¶m-‰v h-cp-∂-Xn-\p ap-tº-bp-≈ im-¥X - am-{X-am-Wv. tIm-¨{- K-kv en-kv-‰v h-∂m¬ kmw-]nƒ sh-Sns°-´p \-S-°pw. A-Xp-I-gn-™m¬ Xr-iq¿ ]q-cØ - n-s‚ sh-Sn-s°´m-bn-cn-°p-w. am-UØ - n-s‚ Xn-bd - nsbm-∂pw A-t∏m-ƒ a-Xn-bm-hn-√. A-ß-s\-sbm-s° C-cn-°p-∂-Xn\n-S-bn-em-Wv D-≠n-cp-∂ D-Æn-°v Dƒ-hn-fn h-∂-t]m-se sI.]n.kn.kn. A-[y-£\ - m-b kp-[o-c≥ a-∂-Øv ]-fl-\m-`-s‚ k-am-[nbn¬ c-≠p ]p-jv] - ß - ƒ hn-Xd - m≥ s]-cp-∂-bn-te-°p h-≠n-I-b-dn-bXv. A-Xp-≠m-°n-b s]m-√m-∏p Xo¿-°m≥ C-\n F-{X-Xh - W - kpIp-am-c≥ \m-bc - p-sS A-t∏m-bn‚ vsa‚ v hm-ßn k-a-bw \n-›-bn-®v tIm¨-{K-kv ]m¿-´n Im-Øp-sI-´n°n-S° - W - a - m-thm? Bƒ-°m-sc A-h-tl-fn-°¬ \m-b¿-I-e-bm-bn h-f¿-Øm-\m-Wv a-∂-Øp ]-fl-\m-`-s‚ hn-\o-X-Zmk-\v Xm¬-∏-cy-sa-∂v F-√m-h¿°p-a-dn-bmw. C-\n kp-[o-c-\p h-gßp-I-tb \n-hr-Øn-bp-≈q. k-Xoi-\pw {]-Xm-]-\pw \-Ωp-sS _-edm-apw F-s¥m-s° ]-d-™m-epw kp-[o-c≥ ]-g-b tIm-e-Øn¬ t]m-bm¬ \m-b-cp-sS thm-´v C-Øh-W s]-´n-bn¬ ho-gn-√. t]m-∏mb Cu \m-b¿ tIm-∏-\m-sW-∂p _-e-dm-an-\v ]-d-bmw. s]-cp-∂bn¬-\n-∂v C-cn-°m≥ ]-d-™m¬ In-S-°p-I am-{X-a-√, \n-∂-\n¬∏n¬ ap-≈m≥ h-sc kp-[o-c≥ Xøm-dm-th-≠n-h-cp-sa-∂m-Wv I-Æs‚ H-cp Zo¿-L-ho-£-Ww. C-s√¶n¬ C-∏-Wn \n¿-Øn kp-[o-c≥ Im-in-°p t]m-th-≠n-h-cpw. kp-Ip-am-c≥ \m-b¿-°v A-¥hpw Ip-¥-hp-an-√. ]-Øp an-\n-‰v ssh-In-h-∂-Xp am-{X-am-Wv kp[o-c≥ sN-bv-X A-]-cm-[-sa-∂mWv \m-b¿ B-ÿm-\-Øp-≈ {][m-\ ]-cm-Xn. ]-Øp an-\n-‰n-\p≈n¬ \m-b¿-°v a-cp-∂m-bn, aq-{Xsam-gn-°-em-bn, am-\p-am-bn, ]ns∂ C-d-ßn-tbm-Sn. Cu Ir-an-ISn-°v a-cp-∂v am-dn-°-gn-®m-epw Xocn-√ F-s‚ _-e-dmw tam-t\. tams\m-cp Nn-In¬-k \n-›-bn-°v. F-∂m¬ tI-c-fw Ip-d-®p t\-ctØ X-s∂ c-£-s∏-Spw. [o-cm ho-cm kp-[o-cm F-s∂ms° ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-°m≥ C-

It®dv ■

IÆ≥

sbm-s° cm-{„o-b _-en-bm-Smhm≥ am-Wn tIm¨-{K- n-\v hn[n-bp-≠m-hp-∂-Xv. am-Wn tIm¨-{K- n-s\-bpwsIm-t≠ I-kv-Xq-cn t]m-hq F∂m-Wv ]-d-™p-tIƒ-°p-∂-Xv. A-ßs - \ H-cp im-kv{- X-⁄\ - v hf-cp-t¥m-dpw ]n-fc - p-∂ Cu A-Zv` - pX-{]-Xn-`m-k-sØ ]n-f¿-Øm-\mbm¬ A-sXm-cp im-kv{- Xo-bt- \-´am-bn X-s∂ hn-eb - n-cp-Øs - ∏-SW - sa-∂m-Wv I-Æ-\p im-kv-{X-temI-tØm-Sv A-`y¿-Yn-°m-\p-≈-Xv. Xp-S-°-sa-∂ \n-e-bn¬ ]n sP tPm-k-^n-s\-s°m-≠v hn-S-hm߬ Km-\w B-e-]n-∏n-°m-≥ B‚-Wn cm-Pp F-∂ a-lm-\pw {^m≥-kn-kv tPm¿-sP-∂ Fw.-]n. Ip-∏m-bw Xp-∂n-b a-lm-\pw In-W™p-]-cn-{i-an-°p-∂p-ap-≠v. hniz≥ k-Jm-hn-\pw C-Sp-°n-bn-se h¨, Sq, {Xo a-Wn-bm-im-\pw CsXm-s° k-Ω-X-am-sW-¶n-epw km-£m¬ ]n-Wd - m-bn k-Jm-hv Ct∏m-gpw Np-h∂ - sIm-Sn-Xs - ∂ hoin-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ]m-e°m-Sv πo-\Ø - n¬ sIm-≠p-t]m-bn {]-kw-Kn-®-Xv am-Wn-sb In-´m-\mWv; A-√m-sX ]-≠v H-∂pw an-≠msX ]-Sn-bn-dß - n-t∏m-b Cu C-≠mk≥ tPm-k-^n-s\-b-√ \-ap-°p th-≠s - X-∂m-Wv ]m¿-´n sse-s\∂v A¿-Yi - ¶ - b - v° - n-Sb - n-√m-sX Xnko-kv h-∂p-Ig - n-™p. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ ta¬-hn-emk-Øn¬ C-Sp-°n ko-‰m-Wv tPmk-^n-\v th-≠-sX-¶n¬ A-\p-\bn-∏n-°m≥ I-gn-t™-°mw. ]t£, tem-e-{]-tZ-i-sØ tem-ehn-Im-c-am-sW-¶n¬ A-t¥m-Wn®m-b≥ hn-Nm-cn-®m-ep-≈ s]m-Snss°-Iƒ B-hm-sa-∂-√m-sX hμy-]n-Xm-°∑ - m-sc-bpw Ip-™m-SpI-sf-bpw Izm-dn-ap-X-em-fn-am-scbpw {]o-Xn-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bn-s√∂v D-d∏ - m-b ÿn-Xn-°v H-cp sh-Sns]m-´¬ D-S≥ tIƒ-°mw. B-scms° A-Xn¬ Nn-Xd - n-sØ-dn-°p-sa∂-Xv k-ab - Ø - n-s‚ am-{Xw {]-iv\ - am-Wv. Im-Wm≥ t]m-hp-∂ a-etbm-c] - q-cØ - n-te-°v k¿-h¿-°pw kzm-KX - w. am-Wn-°v Ip-cn-ip-hc - b - v°mw; tPm¿-Pn-\v tXm-z° - v D-∂w-]nSn-°mw; tPm-k-^n-\v Km-\m-em-]\w Xp-Sß - mw. _m-°n-sb-√m-hc - pw P-]a - m-eb - n-¬ Xn-cn-∏n-Sn-t®m-fq. IkvX - q-cn-°v kvX - p-Xn-bm-bn-cn-°s - ´; F-t∏m-gpw F-t∏m-gpw!

\n tIm¨-{K- p-Im¿-°v `m-Kyw e`n-°n-s√-∂v D-d-∏m-Wv. kp-[o-c≥ D-S-s\ \-s´-√p h-f-®v, Ip-\n-™v s]-cp-∂-bn-se-Øn km-„mw-Kw {]-Wa - n-®v \m-bc - p-sS Im¬-sXm-´ph-μn-°p-∂ Im-gvN - D-Ss - \ tI-cf - w Im-Wpw. I-cp-Xn-h® - jm-ƒ A-∂p kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ kp-[o-c-s‚ I-gp-Øn-en-´v ap-dp-°pw. A-t∏mƒ a-øn-Øm-hm-sX c-£s - ∏-´m¬ kp[o-c≥ Ip-d® - p-Im-ew Iq-Sn C-μn-cm`-h-\n¬ C-cn-°pw. A-s√-¶n¬, sN-dp-∏-°m¿ a¬-k-cn-°-s´-sb∂p ]-d-™v Xn-c-s™-Sp-∏p-Ifn¬-\n-∂v hn-´p-\n-∂-t]m-se, Cμn-cm-`-h-\pw hn-´n-d-ßn A-®p-Ωma-s‚ ]-Wn Xp-S-tc-≠n-h-cpw. A-

ep h¿-Ø-am-\w ]-d-bp-∂ {]-knU‚m-bn kp-[o-c≥ am-dpw; A-s√¶n¬ \-tS-i≥ ap-X-em-fn sIm-Xns°-dp-hp-sIm-≠v kp-Ip-am-c≥ \m-b-sc-°p-dn-®p ]-d-™ I-hnXm-i-I-ew kp-[o-c-s\-°p-dn-®pw i-cn-bm-sW-∂p \m-´p-Im¿ ]-d™p-\-S-°pw. A-ß-s\ I-\-Iknw-lm-k-\-Øn-se "ip' B-hmsX kp-[o-c≥ [o-c-am-bn ap-t∂-ds´ F-∂m-Wv I-Æ-s‚ B-{K-lw.

tXm-sS Ip-™q-™n-\pw c-ta-i\pw B-izm-kw, kp-[o-c-\m-h-s´ B-fl\ - n¿-hr-Xn-bpw e-`n-°pw. A-X-√, kp-[o-c-am-bn ap-t∂m´m-sW-¶n¬ k-Xo-i-s\-bpw {]Xm-]-s\-bpw Du-∂p-h-Sn-I-fm-°n H-cp t]m¿-ap-Jw Xo¿-Øv A-¥t m-sS tIm¨-{K- n-s\ \-bn°mw. \-tS-i≥ ap-X-em-fn-sbt∏m-se ipw-`-s\-t∂m ip-\-Is\-t∂m hn-fn-°m-sX, _¬-dm-ans‚ t^-kv-_p-°v `m-j-bm-b tIm-∏-s\-∂v hn-fn-°m-sX, I-fn \n¿-Øn-t°m s]-cp-∂ \m-b-tc F-s∂-¶n-epw ]-d-bm-\m-bm¬ A¥- p-≈, th-dn-´ {]-kn-U-s‚-∂ Jym-Xn t\-Sn N-cn-{X-Øn¬ C-Swt\-Sn aq-h¿-W-]-Xm-I ]p-X-®p acn-°mw. A-t∏mƒ Xn-Æ-I-b-dn \n-c-ßm-sX, D-`-b-I-£n-_-lpam-\-tØm-sS \m-b¿-kw-LtØm-Sv s]-cp-∂-bn¬ t]m-bn \m-

∂-Xp am-{X-am-Wv ]-›n-a-L-´-hpam-bp-≈ Cu _-ln-cm-Im-i imkv-{X-⁄-s‚ B-sI _-‘w. P\n-®v I¨-Xp-d-∂-t∏mƒ Zq-sc I≠-Xm-Wv am-a-e-Iƒ. ]n-s∂ IqSp-X¬ k-a-b-hpw _-ln-cm-Im-iØm-bn-cp-∂p ]p-≈n. am-[-h-dmhp Km-Uv-Kn¬ F-∂ F-√p-¥n-b a-\p-jy-s\-s°m-≠v H-cp dn-t]m¿´p-≠m-°n hn-tZ-i-^-≠v hm-ßn°m≥ G-tXm Ip-_p-≤n-Iƒ ]-cnÿn-Xn-sb-∂pw ss]-Xr-I-ta-Je-sb-∂p-sam-s° ]-d-™p sN-bvX ]-Wn-bn-se hn-√-\m-b-tXm-sS a-e-bm-fn-I-fp-am-bn c-≠mw-_-‘ap-≠m-bn. bp-s\-kv-tIm ^-≠pw Im¿-_¨ ^-≠p-sam-s°-bm-bn In-S-°p-∂ N-°-c-°p-S-Øn¬-\n∂v P-b-¥n \-S-cm-P≥ A-Sn-®p-am‰n-b tIm-Sn-Iƒ-s°m-∏w ]-e-cpw tIm¨-{K-kv tN-cn-bn¬ tNkp-J-am-bn \-°n-Øp-S-bv-°p- ¿-∂-tXm-sS ho-tc-{μ-Ip-am¿ htºm-gm-Wv Cu s]m-√m-∏n-s‚- ep-Xm-sbm-∂pw tkm-jy-en-kw

tUm-Œ¿ Ir-jv-W-kzm-an I-kvXq-cn-cw-K≥ k-Xy-Øn¬ B-cmWv? F-d-Wm-Ip-f-Øv P-\n-®p F-

]-d-bm-dn-√. ]p-kv-X-I-sa-gp-Øpw {]-Ir-Xn-kv-t\-l-hp-sam-s° Ipd-® a-´m-Wv. I-®-h-Sw, A-Xp Nm\-em-bm-epw ]-{X-am-bm-epw tXm´-am-bm-epw, s]m-Sn-s]m-Sn-°p∂p-s≠-∂m-Wv cm-{„o-b-i-{Xp°ƒ ]-d-bp-∂-Xv. hn-π-hw ]-dtb-≠ ÿ-e-a-√-t√m bp.Un.-F^v. F-∂p Xn-cn-®p-]-d-bm-sa-¶nepw A-{X-bv-°-ß-´v ho-tc-{μ-Ipam¿ Xm-gv-∂n-´n-√. A-t∏mƒ cm{„o-b-°-®-h-S-Øn-¬ am-{Xw F¥n-\v ]n-∂m-°w-t]m-h-W-sa-∂Xn-\m¬ h-S-I-c X-s∂ th-Ww; C-s√-¶n¬ h-b-\m-sS-¶n-epw thWw. a¬-k-cn-°m-\p-≈ _m-eysam-s° [m-cm-f-ap-s≠-∂v F-√mh¿-°pw \-∂m-bn A-dn-bp-I-bpw sN-ømw. h-S-I-c kn-‰n-ßn-em-b-Xv tkmjy-en-kv-‰v thm-´p-Iƒ Ip-Øn-\nd-®-t∏m-gm-Wv. ]n-W-dm-bn sN-bvX A-tX \m-Ww-sI-´ ]-Wn sNbv-Xm¬ ]n-s∂ ]n-W-dm-bn Xs∂-bm-Wp sa-®-sa-∂m-Wv hoc≥ A-h-km-\w ]-d-™-X-t{X. tZ-io-b-X-e-Øn¬ P-\-Xm ]-cnhm¿ Iq-Sn-t®-c-epw aq-∂mw-ap-∂Wn ap-t∂-‰-hp-sam-s° \-S-Øptºmƒ k-Xy-Øn¬ ho-c-\n-se ]-g-b tkm-jy-en-kv-‰n-\v \-„t_m-[-ap-≠m-hp-I kzm-`m-hn-Iam-Wv. H-cp ]m¿-e-sa‚ v ko-‰n-s‚ Im-cy-Øn¬ D-S-°n ]p-d-Øp-t]m∂n-√m-bn-cp-s∂-¶n¬ C-∂p tZio-b-X-e-Øn-se Xn-f-ßp-∂ \£-{X-am-bn-cp-t∂-s\ F-∂v ho-c\pw \-∂m-b-dn-bmw. tkm-jy-enkv-‰v {Kq-∏p-I-fn¬ e-bn-®v H-cp tZio-b ta¬-hn-em-k-Øn-\m-bn hoc≥ In-W-™p-{i-an-s®-¶n-epw ]m-fn-t∏m-sb-∂m-Wv U¬-ln-bn¬-\n-∂p-≈ h¿-Ø-am-\-߃. h-S-I-c ko-‰v X-∂n-s√-¶n¬ ]n-s∂-sb-¥n-\m-Wo Im-ep-am-‰sa-∂v tkm-jy-en-kv-‰p-I-fm-b tkm-jy-en-kv-‰p-Iƒ tNm-Zn-®m¬ F-¥v D-Ø-cw ]-d-bpw? A-Xn\m¬ ho-c≥ t\m tImw-{]-ssakv. h-S-I-c A-s√-¶n¬ h-b-\m-Sv. A-s√-¶n¬ H-cp Nm-´w Iq-Sn th≠n-h-cpw. Xn-c-™-Sp-∏p-Im-e-at√; Nm-´-°m-cp-sS \-√ Im-e-hpw. ]n-W-dm-bn-°v F-√mw a-d-∂v H-∂p X-e-bm-´m-\p-≈ A-h-k-cw h-∂mepw A-Zv-`p-X-s∏-tS-s≠-t∂ IÆ-\pw ]-d-bm-\p-≈q. A-h-in-jv-Sw: Sn ]n tI-kv tI{μ-I-Ωn-‰n N¿-®-sN-ø-Ww-˛ hn F-kv. ˛ £-an-°q k-Jm-hv; Xn-cs™-Sp-∏v I-gn-™m¬ Xo-cp-am\w D-S≥ h-cpw.

P\m-[nIm-ch-k-´-hpw ae-¸pdw "hnI-k-\'hpw ■

Ir-jv-W≥ F-c-™n°¬

bq

-Øv-eo-Kv kw-L-Sn-∏n-® "P- \ m- [ n- I m- c - h - k - ¥ Øn-\p \n-em-hn-s‚ sIm-Sn-b-S-bmfw' Imw]-bns‚ A¿-Y-sa-¥mWv F-∂p Nne eo-Kp-Im-tcm-Sv tNm-Zn-®-t∏mƒ, "ap-√-∏q-hn-π-hw' t]m-ep-≈ H-cp {]-tbm-K-am-sW∂ A-g-sIm-g-º-≥ a-dp-]-Sn-bn¬ HXp-°n X-e-bq-cn. F-∂m-epw AWn-Iƒ ap-√-∏q-hn-π-h-tØm-Sv D-]an-®-t∏mƒ H-cm-i-¶; tI-c-f-Øn¬ C-S-Xp-]-£w D-t]-£n-® hn-πhw eo-Kv ]q¿-Øo-I-cn-t®m. eo-Kv ap-gp-h≥ ko-‰n-epw a¬k-cn-°p-sa-∂ Ip-™m-en-°p-´n km-ln-_n-s‚ sh-Sn-s°-´v tIm¨-{K- n-epw {]-I-º-\w kr-„n®p-sh-∂p I-cp-X-Ww. L-S-I-I£n-I-fp-sS hn-e-t]-i-epw N-c-Sph-en-bpw a-Sp-Øn-cp-∂-h¿ H-fn-bºp-Iƒ {]-tbm-Kn-®p-Xp-S-ßn. kw-K-Xn a¿-a-ÿm-\-Øp X-s∂ X-d-®-t∏mƒ eo-Kv t\-Xr-Xz-sam∂v A-º-c-∂p. kw-K-Xn ]p-en-hmem-bn am-dp-sa-∂-Xn-¬ c-≠-`n-{]mb-an-√. "]p-en'bm-sW-¶n-epw ]p-

en-hm-ep ]n-Sn-®m¬ K-Xn-tI-Sp Xs∂. F-¶n-¬ H-∂p a-b-s∏-SpØm-sa-∂v eo-Kv t\-Xr-Xzw ]p-\cm-tem-Nn-®p. "a-b-°p-sh-Sn' D-S≥ h-∂p. aq-∂p ko-s‰-¶n-epw eo-Kn\v A¿-l-X-s∏-´-Xm-sW-∂ {]Jym-]-\w A-Wn-I-fp-sS B-thi-sØ B-dn-Ø-Wp-∏n-®p. "Aßm-Sn-bn¬ tXm-‰m¬ A-Ω-tbmSp-am-hmw' {]-Xn-I-c-Ww. F¥m-bmepw bq-Øv-eo-Kv "P\m-[n-Im-c-h-k-¥-Øn-\p \n-emhn-s‚ sIm-Sn-b-S-bm-fw' ]-Xn-∏n°m≥ cw-K-{]-th-iw sN-bv-X-p. Ihn-`m-h-\-I-fn¬ \n-em-hn-s\ ]p-I-gv-Øm-Ø Im-hy-i-I-e-ßfn-√. "\n-em-hn-s‚ h-c-º-Øv a-gh-∂ k-a-b-Øv' Xp-S-ßn-b ]-g-b ]m-´p ap-X¬ B¬-_-ß-fn¬ hsc \n-em-hp-Zn-°p-tºmƒ bq-Øveo-Kn-\pw B-hm-a-t√m H-cp "s\mkv-‰mƒ-Pn-b'. tIm.eo._n. k-Jy-Øn-eq-sS kz¬-∏w \n-dw-am-‰-am-hm-sa-∂v ]s≠-t∂m ]-g-a-°m¿ ]-d-™-XmWv. eo-Kn-s‚ A-\n-tj-[y-t\-Xm-

hv in-lm-_v X-ßf - p-sS A-\p-kva - c-W-®-S-ßn¬ {io-[-c≥-]n-≈-bv°pw th-Zn ]-¶n-Smw. ]n-s∂ "tamUn h-cp-t∂' F-∂ ]-c-kyw a-e_m-dn¬ ap-g° - n-bh - ¿ B¿.-Fk - v.F-kv. th-Zn ]-¶n-Sp-∂X - n¬ sX-‰ns√-∂v t\-Xm-°ƒ A-Wn-I-sf t_m-[y-s∏-Sp-tØ-≠-X-t√. H-cp ]m-e-an-´m¬ h¨-th am-{X-am-hmsa-∂ [m-c-W F-ß-s\ i-cn-bmIp-∂s - X-∂v i-¶n-®n-cn-°p-tºm-gmWv ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn-¬ eo-Kv t\Xm-hv B¿.F-kv.F-kv. th-Zn ]-¶nSp-∂X - v. ]n kn tPm¿-Pv tam-Un Soj¿-´v D-b¿-Øn-°m-´n sF-Iy-Zm¿Vyw {]-Jym-]n-®-t∏m-ƒ ]-finX≥-Iq-Sn-bm-b k-aZ- m-\n B¿.-Fkv.-F-kn-s‚ _m-e-tKm-Ip-e-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv eo-Kn-s‚ sF-Iyw {]-IS- n-∏n-®p. C-\n P-\m-[n-Im-c-h-k-¥-amWv a-e-∏p-d-Øp hn-cn-bn-®-sX¶n¬ eo-Kn-s‚ A-`n-{]m-b-sØ Jfin-°p-∂-Xv A-kw-_-‘-am-Wv. \m-fn-Xp-h-sc a-e-∏p-dw hm-Wn-cp∂-h¿ eo-Km-sW-∂-Xn¬ X¿-°an-√. ]-©m-b-Øv-X-ew ap-X¬ Fw.F¬.F, a-{¥n-am¿, Fw.-]nam¿, \o-fp-∂ ]-´n-I \n-c-Øn-

bm¬ G-Xp \n-em-h-Øpw A-S-bmfw Im-Wm≥ I-gn-bp-sa-∂n-cn-s°, a-e-∏p-dw ]n-∂m-°-am-b-Xn-s‚ DØ-c-hm-Zn-Øw B-¿°v ? Kƒ-^n-s‚ k-º-∂-X am-‰nbm¬ a-e-∏p-d-Øn-s‚ hn-I-k-\w F-{X-? P-\m-[n-Im-c-Øn-s‚ ]q¿W-X eo-Kn-\v A-h-Im-i-s∏-Sm≥ am-{Xw A¿-l-X-bp-s≠-∂-Xn¬ X¿-°-an-√. a-e-∏p-dw tam-U¬ hnI-k-\ am-Xr-I D-b¿-Øn cm-jv{So-b-{]-Nm-c-W-Øn-\v C-d-ßp-∂ eo-Kn-s‚ hn-I-k-\ A-P-≠ ]n-cnsh-Sp-°p-∂ co-Xn-bn-te-°v A-[∏-Xn-®p-t]m-bn-cn-°p-∂p. tI-c-fØn-se a-‰p Pn-√-I-fn¬ sa-Un°¬ tIm-f-Pv A-\p-h-Zn-°-s∏-´t∏mƒ a-e-∏p-d-Øv B-ip-]-{Xn hn-I-k-\-sa-∂ t]-cn¬ ]n-cn-shSp-Ø-Xv C-cp-]-Xv tIm-Sn-bm-Wv. ]n-∂m-°-Pn-√-bp-sS hn-I-k-\Øn-\p km-[m-c-W-°m-cn¬-\n∂p ]n-cn-hv kzo-I-cn-°p-I-bpw a‰p Pn-√-I-fn¬ K-h¨-sa‚ v ^≠v D-]-tbm-Kn-°p-I-bpw sN-øp∂ co-Xn eo-Kn-t‚-Xp am-{Xw. hr-°-tcm-Kn-Iƒ Iq-Sp-X-ep-≈ a-e-∏p-d-Øn-\v In-Uv-\n skmssk-‰n-°p-th-≠n a-e-∏p-d-Øp-\n-

∂v ]n-cn-sh-Sp-Ø-Xv tIm-Sn-I-ƒ. at©-cn ]-ø-\m-´n¬ H-cp tÃ-Unbw A-\p-h-Zn-®-t∏mƒ hn-Zym-¿-YnI-fn¬-\n-∂-S-°w tIm-Sn-I-fp-sS I-e-Iv-j≥. G-jy-bn-se an-I-® kv-t‰-Un-b-sa-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp∂ h-b-\m-´n-se tÃ-Un-b-Øn-\pth-≠n H-scm-‰ \-bm-ss]-k ]n-cns®-Sp-Øn-´n-√. C-μn-cm B-hm-kv tbm-P-\ tI-c-f-Øn-se \yq-\-]£-߃-°v A-\p-h-Zn-®-t∏mƒ 15 i-X-am-\-am-°n Np-cp-°p-I-bpw {Skv-‰p-I-fpw ¢-∫p-I-fpw \-S-tØ≠ tk-h-\-ta-J-e-bn-te-°v eo-Kv {]-th-in-®v \n-¿-[-\¿-°p "ss_Øp¿-d-lv-a' ]-≤-Xn-bp-sS t]-cn¬ ho-Sp-Iƒ \n¿-an-®p-\¬-In-Øp-Sßp-I-bpw sN-bv-Xp. A-Xn-s‚ Xmt°m¬-Zm-\w eo-Kv t\-Xr-Xzw hen-b B-tLm-j-am-°p-I-bpw D∂-X-t\-Xr-Xz-߃ ]-s¶-Sp-Øv P\-Io-b-am-°p-I-bpw sN-øp-∂ L´-Øn-em-Wv "Un-^n'-°m¿ ]p-Xnb B-tcm-]-W-hp-am-bn cw-K-Øph-∂p-Xp-S-ßn-b-Xv. ss_-Øp¿-dlv-a ]-≤-Xn-bn¬ ]-©m-b-Øp-Xe-ß-fn-¬-\n-∂p-≈ ^-≠pw D-]tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p-s≠-∂ hn-hmZ-sØ t\-cn-tS-≠ K-Xn-tI-Sn-te-

°p h-gn-am-dn-Øp-S-ßn. C-Xn-s‚ bm-Ym¿-Yyw k-aq-l-sØ t_m[y-s∏-Sp-tØ-≠-Xv ap-kv-enw-eo-Kns‚ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-am-Wv. A-√mØ-]-£w K-h¨-sa‚ v ^-≠v A´n-a-dn-®v cm-{„o-b-∏m¿-´n-bp-sS t]cn¬ h-I-am-‰n-b-Xn-\p a-dp-]-Sn ]-dtb-≠n hcpw. ap-ºv kp-\m-an Zp-c-¥w h-∂t∏mƒ ]n-cn-sh-Sp-Ø eo-Kv ^-≠v a-s‰m-cp kp-\m-an-bn¬ H-gp-In-t∏mb-Xm-bm-Wv A-dn-hv. A-kw Zp-c¥ - Øn-se A-`b - m¿-Yn-Iƒ-°p h-kv{X-sa-Øn-°m≥ ti-Jc - n-® ]-gb h-kv-{X-ß-ƒ ]n-∂o-Sv h-gn-tbm-c°-®-h-S-Øn-\v C-d-ßn-b-t∏m-gmWv kw-KX - n am-tem-I¿ A-dn-™Xv. C-t∏m-gn-Xm ap-k^ - ¿ \K¿ Iem-]t- a-Je - b - n¬ X-an-gv\ - m-´n¬-\n∂-S° - w e-£ß - f - p-sS ]n-cn-hv. IrXyw A-º-Xp-e-£-a-t{X. B-bncw I-ºn-fn-∏p-X-∏v \¬-In H-∂mwL-´w \n¿-hl - n-®p-sh-∂m-Wv hn-hcw. ]n-cn-sh-{X? Xp-Is - b-{X? temI-sc t_m-[n-∏n-®n-s√-¶n-epw AWn-I-sf-sb-¶n-epw t_m-[n-∏nt°-≠-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw t\-Xr-Xz-Øn-\p≠.v CXmtWm ae-∏p-dw tam-U¬ hn-Ik - \ - w?

Cu kwL-S-\Isf th«bmSp-¶-sX-´n\v? P

-am-A-sØ C-kv-em-an, t]m-]p-e¿ {^-≠v F-∂o kw-L-S-\-Iƒ-s°-Xn-tc B-`y¥-c-h-Ip-∏v Xn-I-®pw sX-‰n-≤m-cWm-P-\-I-am-b ]-cm-a¿-i-ß-f-Sßn-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew sslt°m-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-®-Xm-bn hm-bn-°m-\n-S-bm-bn. P-am-A-Øn-s\ A-h-cp-sS {]kn-≤o-I-c-W-ß-fp-sS a-d-hn¬ CI-gv-Øm≥ {i-an-®-t∏mƒ, t]m-]pe¿ {^-≠v {Iq-in-°-s∏-´-Xv tImS-Xn-bn¬ \n-e-hn-ep-≈ Nn-e tIkp-I-sf B-kv-]-Z-am-°n-bm-Wv. Cu c-≠p kw-L-S-\-I-fpw am-{Xam-tWm Ip-‰-hm-fn-Iƒ? \n-tcm[n-°-s∏-tS-≠ F-{X-tbm {]-kn≤o-I-c-W-ß-fpw {]-ÿm-\-ß-fpap-≈ Cu \m-´n¬ c-≠p kw-L-S\-I-sf am-{Xw Ip-‰-hn-Nm-c-W sN-øp-∂-Xv \o-Xn-c-ln-X-am-Wv. cm-{„o-b-Øn-s‚ a-d-hn¬ h-f¿∂p-h-cp-∂ A-t[m-tem-I-kw-Lß-fpw A-Xn-eq-sS h-f¿-∂p-h-cp∂ A-t[m-tem-I kw-kv-Im-chpw A-c-ßp-hm-gp-∂ cm-Py-Øv

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p A-h-sb \n-b-{¥n-°m-\pw D-∑qe-\w sN-øm-\pw B-sc-¶n-epw s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn \¬Ip-tam? a-X-\n-c-t]-£-X-bpw P\m-[n-]-Xy-hpw \m-gn-I-bv-°p \m¬-∏-Xp-h-´w D-cp-hn-Sp-∂-h-cpsS Im¿-an-I-Xz-Øn¬ \-S-∂ cm{„o-b-s°m-e-]m-X-I-߃ I≠n-s√-∂p \-Sn-°p-∂ `-c-W-Iq-Shpw {]-Xn-]-£-hpw H-tc \m-Wb-Øn-s‚ c-≠p h-i-ß-fm-Wv. C-„-an-√m-Ø-h-sc D-∑q-e-\w sN-øp-I-sb-∂ \-S-]-Sn-Iƒ `-cW-Iq-S-Øn-\p tbm-Pn-®-X-√. tIc-f-Øn-s‚ kmw-kv-Im-cn-I-cw-Kw Po¿-W-am-hp-∂-Xn-\p Im-c-Ww P-am-A-tØm t]m-]p-e¿ {^t≠m B-tWm? h-f¿-∂p-h-cp-∂ A-t[m-tem-I-kw-kv-Im-cw tI-cf-sØ Im¿-∂p-Xn-∂p-sIm-≠n-cn°p-∂p. A-Xn-\v D-Ø-c-hm-Zn-Iƒ C-hn-sS am-dn-am-dn `-c-Ww ssI-

kw-h-c-Ww Xp-S-c-Ww C-¥y≥ `-c-W-L-S-\m in¬∏n tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-dpsS -]-cn-{i-a-^-e-am-bm-Wp `-c-Wbm-fp-∂ cm-{„o-b-{]-ÿm-\-ßL-S-\-bn¬ Zp¿-_-e-hn-`m-K-߃fm-Wv. H-cp cm-{„o-b∏ - m¿-´n-bp-sS Hm- °p kw-h-c-Ww F-gp-Xn-t®¿-Ø^n-kn¬ Xq-∏p-Im-cn-bm-bn-cp-∂ H- Xv. km-º-Øn-I-am-bpw km-aq-lncp kv{- Xo-bp-sS a-cW - Ø - n-\v D-Ø- I-am-bpw {]-bm-k-a-\p-`-hn-® P-\c-hm-Zn-Iƒ C-hn-sS {]-h¿-Øn-°p- hn-`m-K-am-Wp Z-en-X¿. A-h-sc ∂ a-Xk - w-LS- \ - I - t- fm \-h km- k-aq-l-Øn-s‚ D-∂-X-t{i-Wn-bnte-°p ssI-]n-Sn-®p-b¿-Øm-\maq-ln-I{- ]-ÿm-\ß - t- fm A-√Wv kw-h-c-Ww. ]o-U-\w A-\p-`t√m. Du-lm-t]m-lß - f - pw G-I]-£o-ba - m-b ap≥-hn-[n-If - pw A- hn-°p-∂-h¿-°p-th-≠n K-h¨h-KW - n-°s - ∏-tS-≠X - m-Wv. ]m-]w- sa‚ v X-øm-dm-°n-b en-Ãn¬ Dƒs∏-Sp-∂-h-cm-Wv ]-´n-I-Pm-Xn-˛sN-bvX - h - \ - √ - I-s√-dn-tb-≠X - v; ]m-]w sN-øm-Øh - \ - m-Wv. cm-Py- h¿-K-°m¿. B en-Ãv X-øm-dm°n-b-Xv Pm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øp \-S° - p-∂ A-\o-Xn-Iƒ IØn-e-√. \q-‰m-≠p-I-fm-bn ln-μp ≠n-s√-∂p \-Sn-°p-Ib - pw c-≠p kw-LS- \ - I - s - f am-{Xw Ip-‰h - m-fn- k-h¿-W-ta-[m-hn-Xzw A-h-K-WnI-fm-bn Nn-{Xo-Ic - n-°p-Ib - pw sN- ®p-h-cp-∂ k-ap-Zm-b-Øn¬-s∏-´h-cm-Wv en-Ãn¬ ]-cn-K-Wn-°-s∏øp-∂ lo-\a - m-b \-S] - S- n-Iƒ D´-Xv. ]-´n-I-hn-`m-K-°m-cp-sS kmt]-£n-t°-≠X - m-Wv. aq-ln-I-˛-km-º-Øn-I hn-I-k-\w Xz-cn-X-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v {]-tXyC Jm-en-Zv I ]-cn-K-W-\ \¬-Im≥ `-c-W]p-∂-{]

\¶m-bXv ]mT-imebnse tNmtZym-¯c amXrI tXP-kv ]mT-im-e-bn-se F-kv.F-kv.F¬.kn. km-aqly-]mTw hn-i-I-e-\hpw amXr-Im tNm-Zy-ßfpw \-∂mbn. Rm≥ F√m ]-{X-ß-fnteXpw aI-\v hm-ßn-s°m-SpL-S-\-bp-sS 341(1)Dw 342(1)Dw A-\p-t—-Z-߃ \n¿-tZ-in-°p∂p. A-Xp-{]-Im-c-am-Wv \n-e-hnep-≈ kw-h-c-Ww. \n-e-hn-ep-≈ Z-en-Xv Zp¿-_-ehn-`m-K-ß-fp-sS kw-h-c-Wm-h-Imiw F-{X-am-{Xw e-£y-{]m-]v-Xnbn-se-Øn-sb-∂v ]-cn-tim-[n-°Ww. F-°m-e-Øpw Z-en-Xv kw-hc-Ww Xp-S-c-W-sa-∂-√. F-∂men-∂pw Z-en-X-sc cm-{„o-b-Øns‚ ap-Jy-[m-c-bn¬-\n-∂v A-I-‰n\n¿-Øn, I-gn-hp-≠m-bn-´pw kwh-c-W-Øn-s‚ "\-°m-∏n-®'bn¬ H-Xp-°p-∂ \-b-am-Wp Xp-S-cp-∂-

Øn-´p≠v. G-‰hpw \-∂m-bsX-∂p tXm-∂nb-Xv ]mT-ime-bn-te-Xm-Wv. tKm-hnμ≥ tIm-tcmØv kn-hn¬ kv-t‰-j≥, a-e-∏p-dw Xv. Aw-t_-Zv-I¿ kz-]v-\w I-≠ e-£y-Øn-s‚ ^-e-{]m-]v-Xn hsc, \n-e-hn-ep-≈ kw-h-c-Ww Im-tem-Nn-X-am-b am-‰-Øn-eq-sS Xp-S-tc-≠-Xm-Wv. sI tKm-_m¬-jm-Mv Xm-a-c-t»-cn

tXP-kv sIb-¿ ]{Xw kw-_-‘n-® F-√m -]-cm-Xn-I-ƒ°pw thejascare@thejasonline.com support@thejasonline.com Phone - 0495 3061167

C¶s¯ hmNIw Z-en-X-sc cm-{„o-b-Øn-s‚ ap-Jy-[m-c-bn¬-\n-∂v A-I-‰n-\n¿-Øn, I-gn-hp-≠m-bn-´pw kw-h-c-W-Øn-s‚ "\-°m-∏n-®'bn¬ H-Xp-°p-∂ \-b-am-Wp Xp-S-cp-∂-Xv. Xqhp-∂nS-tØ hm-cm≥ In´q...!

sI tKm-_m¬-jm-Mv, Xm-a-c-t»-cn

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ

kozhikode

7

A-[n-Im-cw kn.--]n.--F-½n-s\ \-in-¸n-¨p: Sn sP N-{µ-Nq-U³

Kp-P-dm-¯v: C-c-I-fp-sS _-Ôp-¡Ä-¡v {]m-b-]-cn-[n-bn C-f-hv

\yq-U¬-ln: A-[n-Im-cw kn.--]n.-F-Ωn-s\ \-in-∏n-s®-∂v B¿.--Fkv.] -- n. tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´dn {]-^. Sn sP N-{μ-Nq-U≥. C-SXp \-b-ß-fn¬\n-∂v A-h¿ hyXn-N-en-®pt]m-Ip-∂p. A-[n-Imc-Øn-s‚ N-°-c-°p-S-Øn¬ ssI-bn-´v cp-Nn-®pt\m-°n-bm¬ A-Xp h-en-s®-dn-bm≥ _p-≤n-ap´m-sW-∂pw A-t±-lw B-tcm-]n®p. tIm¨-Ãn-‰yq-j-≥ ¢-∫n¬ \-S-∂ B¿.--ssh.--F-^v. tZ-io-b k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-S-Xp-]-£ ]m¿-´n-I-fp-sS t]m-cm-bv-a-Iƒ ap-X-se-Sp-ØmWv Nn-e kw-ÿm-\-ß-fn¬ {]mtZ-in-I I-£n-Iƒ A-[n-Im-cØn-se-Øp-∂-Xv. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\pti-jw cm-Py-

\yq-U¬-ln: C‚-en-P≥-kv _yq-tdm-bn-epw kn.--sF.--F-kv.-F-^n-epw tPm-en e-`n-°p-∂-Xn\v 2002se Kp-P-dm-Øv I-em-]Øn-s‚ C-c-I-fp-sS a-°ƒ-°pw B-{in-X¿-°pw {]m-b-]-cn-[nbn¬ A-©p-h¿-j-sØ C-f-hv A-\p-h-Zn-®p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ]p-dØ - n-d° - nb c-≠p {]-tXy-I ]-c-ky-ß-fnem-Wv B-`y-¥-ca-{¥m-e-bw C°m-cyw hy-‡-am-°n-b-Xv. C‚en-P≥-kv _yq-tdm-bn-se sk-

Øv C-S-Xp-I-£n-Iƒ-°v i-‡am-b ]-¶m-fn-Ø-ap-≈ k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-sa-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. B¿.--ssh.--F-^v. B-Iv‰n-Mv {]-kn-U‚ v A-Rv-P≥ ap-J¿-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. B¿.--F-kv.-]n. tZ-io-b sk-{I-t´-dn-b-‰v AwK-ß-fm-b F F A-ko-kv Fw.-F¬.--F, ap≥ a-{¥n F≥ sI t{]-a-N-{μ≥, A-_-\n tdm-bv, B¿.--ssh.--F-^v. tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. sI k-Æn°p-´n, tZ-io-b sk-{I-´-dn tImhq¿ Ip-™p-tam≥ Fw.--F¬.--F, k-eow ]n Nm-t°m, kn D-Æn-Irjv-W≥, ]m-tßm-Sv kp-tc-jv kw-km-cn-®p. ]p-Xn-b `m-c-hm-lnI-sf-bpw C-∂p Xn-c-s™-Sp°pw.--

PmÀ-J-Þv _-µv P-\-Po-hn-X-s¯ _m-[n-¨p

KqÀ-Jm-em³-Uv: Pn.--sP.--Fw. kw-Lw cm-{ã-]-Xn-sb k-µÀ-in-¨p Um¿-Pn-en-Mv: Um¿-Pn-en-Mv Ip-∂p-I-fn¬ Kq¿-Jm-em≥-Uv kw-ÿm\w cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂v Kq¿-Jm P-\-ap-‡n tam¿-® (Pn.--sP.--Fw.) {]-Xn-\n-[nkw-Lw cm-{„-]-Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn-sb-I-≠v B-h-iys∏-´p. Kq¿-Jm P-\-ap-‡n t\-Xm-hv tdm-j≥ Kn-cn-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]p-Xn-b kw-ÿm-\-Øn-s‚ km-[y-X-sb-°p-dn®v ]Tn-°m≥ k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-°m≥ B-h-iy-s∏-´p. hn-j-bw {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS-bpw B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS-bpw {i-≤-bn¬-s∏-SpØp-sa-∂v cm-{„-]-Xn D-d-∏p\¬-In.

\tc{µtam-Un- C-sÃ-¦nepw F³.Un.F-bn-te-¡nÃ: sP.Un.bp. sIm¬-°Ø: tem-Ivk-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\p-ti-jw \-tc{μtam-Un-°v ]I-cw a-‰m-sc-sb-¶nepw _n.sP.]n. {]-[m-\-a-{¥nÿm-\m¿Yn-bm-°n-bm-epw sP-.Un.-bp. F≥-.Un.F-bn-te-°v Xncn-®pt]m-hn√. hm¿-Øm G-P≥kn-°v A-\p-h-Zn-® A-`n-ap-JØn¬ sP.-Un.-bp. sk-{I´-dn P\-d¬ sI kn Xym-Kn-bmWv C°mcyw ]-d-™Xv. tam-Un-°v ]I-cw F¬ sI AUzm\ntbm kp-j-am kzcmtPm cm-Pv-\m-Yv kntMm {]-[m-\a{¥nÿm- \ m¿- Y n- b m- b mepw F≥.-Un.-F-bn-te-°v sP.-Un.bp. C√. 2013 Pq-Wn-¬ ÿn-Xn hy-Xy-kv-X-am-bn-cp-∂p. A-∂v tam-Un-°v ]I-cw a-‰m-sc-sb-¶nepw _n.sP.]n. {]-[m-\-a-{¥nÿm- \ m¿- Y n- b m- ° n- b n- c p- s ∂¶n¬ sP.-Un.-bp. F≥.Un.-Fbn¬ D-≠m-Ip-am-bn-cps-∂∂v A-t±-lw ]-d™p. Xn- c - s ™- S p- ∏ n- \ p- t i- j w F≥.Un.Fb-v°v k¿-°m¿ cq]o-I-cn-°m-≥, ap≥ k-Jy-I-£nIƒ B-h-iy-am-bnh-cps-∂-¶n¬ C-t∏mg-sØ \n-e-]m-Sv ]p\∏cn-tim-[n-°ptam F-∂ tNmZy-tØm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-

cp-∂p XymKn. tam-Un a-X-\n-c-t]-£-X-bv°p `o-j-Wn-bmWv. F-∂m¬, tIm¨-{K-kv D-]m-[y-£≥ a-X\n-c-t]-£-h-mZn-bm-Wv. A-tXka-bw, A-t±-lw H-cp i-‡nb√. ko-‰v hn-`P-\w kw-_-‘n®v tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fp-ambn sP.-Un.-bp. t\-Xm-hv \n-Xojv Ip-am¿ N¿-® \-SØntbm F∂p tNm-Zn-®-t∏mƒ A-°mcyw Xm≥ ÿn-co-I-cn-°p-Itbm \ntj-[n-°p-Itbm sN-øp-∂n-s√∂m-bn-cp-∂p Xym-Kn-bp-sS a-dp-]Sn. _n-lm-dn\v {]-tXy-I ]Z-hn A-\p-h-Zn-°p-∂-Xph-sc tIm¨-{K- p-am-bn N¿-®-bn-s√-∂v A-t±-lw ]-d™p. A-gn-aXn, sI-Sp-Im-cy-ÿ-X Xp-Sßn-bhaq-ew _n.sP.]n-bpsSbpw tam-Un-bp-sSbpw h¿Kobh-f¿-® X-S-bm≥ bp.]n.-F. k¿-°mcn-\p I-gn-™n√. tamUn-bp-sS cm-{„o-b-tØm-Sv s]mcp-Xm≥ C-∂v tIm¨-{K- n-\mhn√. h¿-Ko-b-hm-Znbmb tamUn-tbmSpw A-gn-a-Xn-°mcmb tIm¨-{K n-t\mSpw H-cpt]mse s]m-cp-Xm≥ aq∂mwap-∂Wn-t° I-gn-bq F∂pw Xym-Kn ]-d-™p.

Pm¿-J-fin¬ \-S-∂ _-μn-\n-sS _-kv A-Sn-®p-X-I¿-°p-∂ Hmƒ Pm¿J-fiv Ãp-U‚ v-kv bq-\n-b≥ {]-h¿-ØI¿

Xn-c-s™-Sp-∏v t\-c-tØ-bm°n-s√-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. th\¬-®q-Sv I-W-°n-se-Sp-Øv Xn-cs™-Sp-∏v t\-ctØ-bm-°W - s - a∂v I-Ωo-j≥ I-gn-™a - m-kw hnfn-®p-Iq-´n-b cm-{„o-b∏ - m¿-´n-If - psS tbm-K-Øn¬ B-h-iy-ap-b¿∂n-cp-∂p.--\-S-∏v tem-Iv-k-`-bp-sS

\yq-U¬-ln: P-Ωp-I-iv-ao-cn¬ A-Xn¿-Øn a-dn-I-S-∂p-≈ hym]m-c-Øn-s‚ kp-K-a-am-b \-SØn-∏n-\p kw-hn-[m-\-sam-cp-°p∂-Xn-\v C-¥y-˛]m-In-kv-Xm≥ DtZym-K-ÿ¿ \m-sf Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øpw.- -\n-b-a-hn-cp-≤ {]-h¿Ø-\-߃ X-S-bp-∂-X-S-°-ap≈ hn-j-b-߃ A-Sn-b-¥-c-ambn ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p \-S-]-SnIƒ tbm-K-Øn¬ D-≠m-hpw. P-\p-h-cn 17\v 100tIm-Sn hn-ea-Xn-°p-∂ {_u¨jp-K-dp-ambn ]m-Iv A-[o-\ I-iv-ao-cn¬ \n∂p-≈ H-cp ss{U-h-sd \n-b-{¥Wtc-J-bv-°p k-ao-]-Øp\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-X-Xn-s‚ ]-›mØ-e-Øn-em-Wp Iq-Sn-°m-gv-N. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v I-iv-ao-cn-s‚ C-cp`m-K-Øp\n-∂p-ap-≈ hym]m-c-Øn-\p I-gn-™am-kw A-

ÿm-\ß - f - n-se ap-Jy Xn-cs - ™Sp-∏v Hm-^n-k¿-am¿ F-∂n-hc - p-ambn \-S-Øn-b N¿-® ]q¿-Øn-bmsb-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-d™ p.-B-tdm G-tgm L-´-am-bn-´mWv Xn-cs - ™-Sp-∏v \-SØ - m≥ Xocp-am-\n-°p-∂-sX-¶n¬ A-{Xbpw \o-≠I - m-eb - f - h - n¬ \-S° - p∂ B-Zy-sØ Xn-cs - ™-Sp-∏m-bn-

X

{]-Jym-]\w Cubmgv-N a-[y-t¯m-sS X aq-¶v kw-Øm-\-§-fn \n-b-ak-`m Xn-c-sª-Sp¸v X BZyL-«w G{]n c-−mw-hmcw X F«p e-£w t]m-fn-Mv kv-tä-j-\pIÄ ∏v B-cw-`n-°pw. B-dp L-´ß - f - nem-bn Xn-c-s™-Sp-∏v H-cp-°p-∂ Im-cy-hpw Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ ]-cn-KW - n-°p-∂p-≠v.-Cu B-gvN - a-[y-tØm-sS Xnc-s™-Sp-∏v {]-Jym-]n-°m-\m-Wv km-[y-X. A-tXm-sS k¿-°m-cn\pw cm-{„o-b-∏m¿-´n-Iƒ-°p-ap≈ am-Xr-Im s]-cp-am-‰® - ´- w \n-ehn¬-hc - pw.--

Im-em-h[ - n Pq¨ 1\v A-hk - m-\n°pw. sa-bv 31\-Iw ]p-Xn-b k-` hn-fn-®p-Iq-t´-≠X - p-≠v.-tem-Iv-k-`-tbm-sSm-∏w B{‘-{]-tZ-iv, H-Uo-j, kn-°nw \nb-ak - ` - I - f - n-te-°pw thm-s´-Sp-∏p \-S-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Jym]-\Ø - n-\p A-¥n-acq-]w \-¬I - nh-cp-I-bm-sW-∂pw tI-{μ B-`y¥-ca - {- ¥m-eb - w, kw-ÿm-\ k¿°m-cp-Iƒ, tI-{μ-tk-\I - ƒ, kw-

cn-°pw C-Xv. B-Zy-L´- Ø - n¬ amthm-hm-Zn-Iƒ-°p kzm-[o-\a - p-≈ kw-ÿm-\ß - f - n-epw h-S° - p In-g°≥ kw-ÿm-\ß - f - n-ep-am-bn-cn°pw thm-s´-Sp-∏v.-thm-s´-Sp-∏n-\m-bn F-´pe£w t]m-fn-Mv kv-t‰-j-\p-Iƒ ÿm-]n-°pw. 12 e-£w C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv b-{¥-ß-ƒ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\pw X-øm-sd-Sp∏p-Iƒ \-S∂ - p-hc - p-Ib - m-Wv.--

h-km-\w h-sc X-S wt\-cn-´n-cp∂p.-- hym-]m-cw X-S- -s∏-´-tXmsS kw-bp-‡ {]-h¿-Ø-Ik-anXn tbm-Kw tN-cm≥ C-cp-Iq-´-cpw k-Ω-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Z-£n-W G-jy≥ U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ dn-^m-Xv a-kq-km-Wv ]mIn-kv-Xm-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-I. hntZ-i-Im-cy-a-{¥m-e-b-Øn¬ \n∂p-≈ H-cp tPm-bn‚ v sk-{I-´dn-bm-bn-cn-°pw C-¥y≥ hn-`m-KsØ {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-I-sb∂pw Hu-tZym-Kn-I hr-Ø-߃ ]-d-™p. Iq-Sn-°m-gv-N-bp-sS Im-cy-]-cn]m-Sn X-øm-dm-°p-∂-Xn-\p _‘-s∏-´-h-cp-am-bn A-[n-Ir-X¿ N¿-®\-S-Øn-bn-´p-≠v. I-b-‰p-aXn, C-d-°p-a-Xn ]-´n-I-bn¬ Nn-e km-[-\-߃ Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-

Øn-s°m-≠v hym-]m-c-Øn-s‚ tXm-Xv D-b¿-Øn-s°m-≠p-h-cm\p-≈ ]-≤-Xn cq-]o-I-cn-®p \-S∏m-°m-\m-Wv C-¥y≥ Xo-cp-am\w. ] -- -c-h-Xm-\n, a-cp-∂p-Iƒ, tX≥, t]-∏¿ ]ƒ-∏v, Ip-¶p-a-∏qhv, a-cp-∂p-sN-Sn-Iƒ, c-Xv-\-°√p-Iƒ, s]-jm-h-cn Xp-I¬ sNcp-∏p-Iƒ, In-S-°-Iƒ, jm-fpIƒ, I-dp-Ø Iq-Wp-Iƒ Xp-Sßn-b h-kv-Xp-°-fm-Wp ]m-Iv A-[o-\ I-iv-ao-cn¬ \n-∂v P-ΩpI-iv-ao-cn-te-°p hym-]m-cw \-SØp-∂-Xn-\m-bn \n-e-hn¬ AwKo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. C -- u ]-´n-I hn-]p-eo-I-cn-°-W-sa-∂p \n-c-h[n hym-]m-cn kw-L-S-\-Iƒ Bh-iy-s∏-´n-´p-≠v. A-Sp-Ø-bn-sS {_u¨-jpK¿ ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xp-am-bn _‘-s∏-´ tI-kn-s‚ G-‰-hpw ]p-

sI-Pv-cn-hmÄ tam-Un-s¡-Xn-tc hm-c-Wm-kn-bn aÂ-k-cn-t¨-¡pw Im¨-]q¿: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ Bw B-Zvan ]m¿´n(F.--F.--]n.) t\-Xm-hv A-c-hn-μv sI-Pvcn-hmƒ hm-c-Wm-kn-bn¬ \-tc-{μ tam-Un-s°-Xn-tc a¬k-cn-t®-°p-sa-∂v ]m¿-´n t\-Xm°ƒ kq-Nn-∏n-®p. ]m¿-´n dm-enbn¬ kw-km-cn-°-sh F.--F.--]n. t\-Xm-hv k-Rv-P-bv kn-Mv, tamUn-s°-Xn-tc hm-c-Wm-kn-bn-¬\n-∂p a¬-k-cn-°m≥ sI-Pvcnhm-fn-t\m-Sv A-`y¿-Yn-®p. a-s‰mcp t\-Xm-hm-b a-\o-jv kn-tkmUn-b-bpw C-°m-cyw ]-d-™p. aptI-jv Aw-_m-\n-sb-°p-dn-®v sI-Pv-cn-hmƒ D-∂-bn-® F-√m tNm-Zy-߃-°pw hm-c-Wm-knbn-se P-\-߃ D-Ø-cw \¬Im≥ B-{K-ln-°p-∂p-sh-∂mWv kn-tkm-Un-b ]-d-™-Xv. F∂m¬, Xp-S¿-∂p kw-km-cn-® sI-Pv-cn-hmƒ C-Xp-kw-_-‘n-®v kq-N-\-sbm-∂pw \¬-In-bn-√. hm-c-Wm-kn-bn¬\n-∂p tam-Un a¬-k-cn-°p-sa-∂m-Wp kq-N-\. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ X-s‚ ]m¿-´n 100 ko-‰v D-d-∏ph-cp-Øp-sa-∂v sI-Pv-cn-hmƒ ]-d™p. D-Ø¿-{]-tZ-in¬ aq-∂pZnh-kw \o-fp-∂ tdm-Uv tjm-bpsS `m-K-am-bn-´m-Wv dm-en kw-LSn-∏n-®-Xv. F.--F.--]n-bp-sS ]n-¥pW Iq-Sm-sX tI-{μ-Øn¬ A-Sp-

Ø k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-°m-\mhn-√. Nn-√-dta-J-e-bn-se hn-tZi-\n-t£-]w kw-_-‘n-®v \-tc{μtam-Un au-\w]m-en-°p-I-bmWv. tdm-_¿-´v h-{Z-bp-sS `q-an CS-]m-Sp-am-bn cm-P-ÿm-\n-se _n.--sP.--]n. k¿-°m¿ cm-Pn-bmbn. tam-Un-bp-sS sIm-´n-tLmjn-°p-∂ hn-I-k-\w Im-Wm≥ am¿-®v A-©pap-X¬ F-´p-h-sc Xm≥ Kp-P-dm-Øn¬ ]-cy-S-\w \S-Øpw-˛- sI-Pv-cn-hmƒ ]-d-™p. k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n-sb-bpw A-t±-lw sh-dp-sX-hn-´n-√. D-Ø¿-{]-tZ-in¬ I-gn-™ c-≠ph¿j-Øn-\-Iw \q-dn-te-sd I-em-]߃ \-S-∂p-˛ -A-t±-lw Nq-≠n°m-´n. F.--F.--]n-°p am-{X-ta kXy-k-‘-am-b `-c-Ww Im-gv-N-hbv-°m-\m-hq. ln-μp-°-fpw ap-kvenw-I-fpw a-‰p k-ap-Zm-b-°m-cpw H-∂n-°-Wsa-∂pw sI-Pv-cn-hmƒ ]-d-™p.

Xn-b Im-cy-߃ hn-i-I-e-\w sN-øm≥ C-cpcm-Py-ß-fpw Xo-cpam-\n-®p. C -- -Ø-cw kw-`-h-߃ `m-hn-bn¬ D-≠m-hm-Xn-cn-°m-\mWn-Xv. \ -- m-sf \-S-°p-∂ Iq-Sn°m-gv-N-bv-°p ap-t∂m-Sn-bm-bp≈ tbm-K-Øn¬ hn-tZ-i-Im-cy, B-`y-¥-c, [-\-a-{¥n-am¿, _m¶p-Iƒ, kp-c-£m G-P≥-knIƒ, I-c-tk-\, kw-ÿm-\ k¿°m¿ F-∂n-h-bp-sS D-tZym-Kÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp. -A-Xn¿-Øn I-S-∂p-≈ hym]m-c-Øn-\v _m-¶n-Mv ta-J-e-sb D-]-tbm-Kn-°-W-sa-∂v C-¥y ho-≠pw B-h-iy-s∏-t´-°pw.- 2008 ap-X¬ P-\p-h-cn h-sc-bp≈ Im-e-b-f-hn¬ 345 tIm-Sn cq]-bv-°p-≈ N-c-°p-Iƒ I-b-‰p-aXnsN-bv-X-t∏mƒ 600 tIm-Sn--°p≈ km-[-\-ß-fm-Wv C-d-°p-a-

\yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ B¿.--sP.--Un-˛-tIm¨-{K-kv k-Jyw kw-_-‘n-® N¿-® h-gn-ap-´n. _n-lm¿ ap-Jy-a{¥n \n-Xo-jv-Ip-am-dn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ sP.--Un.--bp-hp-am-bn tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ ]n≥hm-Xn¬ N¿-® Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. tIm¨-{K- n-\v B¿.--sP.--Un. t\-Xm-hv em-ep-{]-km-Zv bm-Z-hv _n-lm-dn¬ 11 ko-‰v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-´p-≠v. F-∂m¬, a-[p-_\n ko-‰v Iq-Sn X-߃-°p th-Wsa-∂m-Wv tIm¨-{K n-s‚ \n-e]m-Sv. 2004¬ tIm¨-{K-kv hn-Pbn-® a-fi-e-am-Wn-Xv. F-∂m¬ a-[p-_-\n hn-´p-sIm-Sp-°m≥ emep Xøm-d-√. 2004¬ B¿.--sP.--Un-˛-F¬.-sP.--]n-˛-tIm¨-{K-kv k-Jy-am-Wv

a¬-k-cn-®-Xv. B Xn-c-s™-Sp∏n¬ 29 ko-‰v t\-Sm≥ k-Jy-Øn\p I-gn-™p. F-∂m¬, 2009¬ tIm¨-{K-kv X-\n-®m-Wv a¬-kcn-®-Xv. c-≠v ko-‰p-I-fm-Wv A-∂v ]m¿´n-°p e-`n-®-Xv. c-≠v kn-‰n-Mv ko-‰n¬ tXm¬-°p-I-bpw sN-bvXp. a-[p-_-\n-bn¬ 2009¬ _n.-sP.--]n-bn-se lp-°pw-tZ-hv \m-cmbv B-bn-cp-∂p P-bn-®n-cp-∂-Xv. B¿.--sP.--Un-bp-sS A-_v-Zp¬ _m-cn kn-±o-Jv c-≠mwÿm-\Øpw tIm¨-{K- n-s‚ j-°o-¬ A-l-va-Zv aq-∂mwÿm-\-Øp-ambn-cp-∂p. a-[p-_-\n-bn¬ C-Ø-h-W a¬-k-cn-°m≥ j-°o¬ A-l-vaZv Xm¬-∏-cyw {]-I-Sn-∏n-®n-cp-∂p. F-∂m¬, C-∂-se A-t±-lw \n-

sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n¬ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏p {]-Nm-c-W-Øn-\v A-Æm Un.--Fw.--sI. t\-Xm-hv P-b-e-fn-X Im-©o-]p-c-Øv dm-en-tbm-sS C-∂p XpS-°-an-Spw. ]p-Xp-t®-cn A-S-°w B-Zy-L-´ thm-s´Sp-∏v \-S-°p-∂ 19 tem-Iv-k-`m a-fi-e-ß-fn¬ Hcp am-kw \o-fp-∂ {]-Nm-c-W-Øn-\m-Wv P-b-e-fn-

sW-∂v Sn.--B¿.--F-kv. t\-Xm-hv sI N-{μ-ti-J-c dm-hp t\-csØ ]-d-™n-cp-∂p. sX-ep-¶m\ bm-Ym¿-Yy-am-b-Xn¬ \-μn Adn-bn-°m≥ dm-hp Ip-Spw-_-kln-Xw tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm Km-‘n-sb k-μ¿in-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Sn.-B¿.--F-kv. Fw.--F¬.--F. A-c-hnμv sd-Õn-bpw ]p-d-Øm-°-s∏-´ ]m¿-´n Fw.--]n. hn-P-b-im-¥nbpw tIm¨-{K- n¬ tN¿-∂-XmWv C-cp-I-£n-I-fpw X-Ωn-ep-≈ _-‘w h-j-fm-°n-b-Xv. e-b-\tØm-Sp \n-c-h-[n Sn.--B¿.--F-kv. t\-Xm-°ƒ-°pw F-Xn¿-∏p-≠v.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥ A-[y-£≥ PÃn-kv sP _n tIm-in-bp-sS C-Ss]-S-en-s‚ ^-e-am-bn ]n-Xm-hn\pw ]p-{X-\pw F-∂ kn-\n-a-bv°v tI-{μ ^n-enw k¿-´n-^n-t°j≥ t_m¿-Un-s‚ dn-ssh-kn-Mv I-Ωn-‰n k¿-´n-^n-°-‰v \n-tj-[n®p. kmw-kv-Im-cn-I-h-Ip-∏v sk{I-´-dn C-°m-cyw a-\p-jym-h-Imi I-Ωo-j-s\ tc-Jm-aq-ew A-dnbn-®p. k-∂ym-kn-\n-k-aq-lsØ a-\-∏q¿-hw A-]-Io¿-Øns∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-a-am-Wv kn\n-a-bn¬ \-S-Øn-bn-cn-°p-∂sX-∂m-bn-cp-∂p B-tcm-]-Ww. X-°-e _n-j-]v _m-_p cmtP-{μ-\pw a-‰pw k-a¿-∏n-® ]-cmXn-bn-em-Wv Nn-{X-Øn-s‚ {]-Z¿i-\w X-S-b-W-sa-∂v I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hm-b-Xv. \yq-\-]-£-ß-sf A-]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øp-∂ ]-cm-a¿-i߃ k-ap-Zm-b-ku-lm¿-Zw XI¿-°p-sa-∂pw P-Ãn-kv sP _n tIm-in D-Ø-c-hn¬ ]-d-™n-cp∂p.--

t_m-[v-K-b kv-t^m-S-\w: H-cmÄ A-d-kv-änÂ

\yq-U¬-ln: tI-{μ \yq-\-]-£a-{¥m-e-b-Øn-s‚ hn-hn-[ ]-≤Xn-Iƒ-°v ta¬-t\m-´w h-ln°m≥ cq-]o-I-cn-® tZ-io-b \yq\-]-£ A-h-tem-I-\k-an-Xn-bn-

A-∂-Ω tPm¿-Pv, ssX-°q-´Øn¬ k-°o-¿ te-°v ssX-°q-´-Øn¬ k-°o-dns\-bpw A-Uz. A-∂-Ω tPm¿-Pns\-bpw \n-b-an-®p. ]-Ø-\w-Xn-´ kz-tZ-in-bm-b k-°o¿ sI.--]n.--kn.--kn. \n¿-hml-Ik-an-Xn-bw-Kw, sI.--]n.--kn.-kn. \yq-\-]-£ sk¬ kw-ÿm\ \n¿-hm-l-Ik-an-Xn-bw-Kw, I¿-j-I tIm¨-{K-kv kw-ÿm\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F-∂o \ne-I-fn¬ {]-h¿-Øn®ph-cp∂p. sIm-Sp-a¨ kz-tZ-in-\n A-∂-Ω tPm¿-Pv F.--sF.--kn.--kn. Aw-K-amWv. a-ln-fm tIm¨-{K-kv kwÿm-\ sk-{I-´-dn,F-∂o \n-eI-fn-epw {]-h¿-Øn-°p-∂p.

e-]m-Sv am-‰n. k-Jyw bm-Ym¿-Yyam-°m≥ a-[p-_-\n ko-‰n-\p th≠n-bp-≈ A-h-Im-i-hm-Zw Xm-≥ D-t]-£n-°p-I-bm-sW-∂v A-t±lw ]-d-™p. C-Ø-h-W em-ephn-s\m-∏w cmw-hn-em-kv ]m-kzms‚ F¬.--sP.--]n-bp-an-√. F¬.-sP.--]n°v _n.--sP.--]nbp-am-bn-´mWv k-Jyw. sP.--Un.--bp. t\-Xm-°-fp-am-bn tIm¨-{K-kv c-l-ky N¿-® \-SØnsb-¶n-epw _n-lm-dn-\v {]tXy-I ]-Z-hn A-\p-h-Zn-°m-sX k-Jyw km-[y-am-hn-s√-∂m-Wv ap-Jy-a-{¥n \n-Xo-jv-Ip-am-dns‚bpw a-‰pw \n-e-]m-Sv.-- B¿.--sP.-Un. X-߃-°-\p-h-Zn-® Nn-e ko‰p-Iƒ hn-P-b-km-[y-X-bn-√m-ØXm-sW-∂m-Wv tIm¨-{K-kv hrØ-߃ ]-d-bp-∂-Xv.

P-b-e-fn-X C-¶p {]-Nm-c-Ww Xp-S-§pw

"]n-Xm-hn-\pw ]p-{X-\pw' sk³-kÀ kÀ-«n-^n-¡-änÃ

A¿-hmƒ: t_m-[v-K-b kv-t^m-S-\-]-c-º-c-bp-am-bn _-‘-s∏-´ tIkn¬ H-cm-sf F≥.--sF.--F. A-d-Ãv sN-bv-Xp. ap-l-Ω-Zv C¿-^m-\mWv A-d-Ãn-em-b-Xv. C-bmƒ C-¥y≥ ap-Pm-ln-Zo≥ {]-h¿-Ø-I-\msW-∂p kw-i-bn-°p-∂-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. C-bm-sf tNmZyw-sN-øp-∂-Xn-\m-bn kp-c-£mk-∂m-l-tØm-sS ]-Sv-\-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-bn. t\-ct-Ø c-≠p-t]-sc ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-s∂-¶n-epw kv-t^m-S-\-hp-am-bn _-‘-an-s√-∂p tNm-Zyw-sN-ø-en¬ sX-fn-™- sIm¬-°-Ø-bn¬ \-_-∂-bn¬ kv-Iqƒ Ip-´nIƒ ap-Jy-a-{¥n aa-Xm _m-\¿-Pn-bn¬ \n-∂v ssk-°n-fp-Iƒ kzo-I-cn-® tijw Xn-\m¬ hn-´-b-®n-cp-∂p.--

Xn sN-bv-X-Xv. 1-- 033 tIm-Sn-bp-sS N-c-°p-Iƒ I-b-‰p-a-XnsN-bv-Xt∏mƒ 1680 tIm-Sn-bp-tS-Xm-Wv C-d-°p-a-Xn. -\n-e-hn-se I-cm-¿{]-Im-cw, C-cp-]-£-Øp\n-∂p-≈ hym-]mc-Øn-\p N-c-°p-Iƒ ssI-am-dp∂ _m¿-´¿ k-{º-Zm-b-am-Wv XpS-cp-∂-Xv.] -- -Ww C-hn-sS D-]-tbmKn-°p-∂n-√. s-- N-°v t]m-bn‚p-Ifn¬ Im¿-tKm kv-Im-\-dp-Iƒ ÿm-]n-°-W-sa-∂ B-h-iyw ho-≠pw D-b-cpw. h -- m-l-\-ß-fn¬ B-bp-[-ß-tfm kv-t^m-S-Ihkv-Xp-°-tfm a-b-°p-a-cp-∂p-Itfm D-s≠-¶n¬ kv-Im-\-dp-Iƒ°p I-s≠-Øm-\m-hpw.- -B-flob hn-t\m-Zk-©m-c-Øn-\v P-\߃-°v A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xn\pw C-¥y k-Ω¿-±w i-‡-am°pw.--

k-¡o-dpw A-Uz. A-¶-½ tPmÀ-Ppw tZ-io-b \yq-\-]-£ k-an-Xn-bnÂ

_n-lmÀ k-Jyw: tIm¬-{K-kv-þsP.--Un.--bp. ]n³-hm-Xn NÀ-¨

tIm¬-{K-kv _-Ôw: Sn.--BÀ.--F-kv. \nÀ-Wm-b-Itbm-Kw C-¶v ssl-Z-cm-_m-Zv: sX-ep-¶m-\ cmjv{Sk-an-Xn (Sn.--B¿.--F-kv.) tIm¨-{K- n¬ e-bn-°-tWm A-tXm B ]m¿-´n-bp-am-bn kJy-ap-≠m-°-tWm F-∂v C-∂p Xo-cp-am-\n-°pw.-Sn.--B¿.--F-kns‚ kp-{][m\tbm-Kw C-∂v ]m¿-´n Hm-^nkn¬ hn-fn-®p-Iq-´n-bn-´p-≠v. Xß-fp-sS t\-Xm-°-sf tIm¨-{Kkv kzm-[o-\n-°p-∂-Xn-ep-≈ FXn¿-∏v Sn.--B¿.--F-kv. {]-I-Sn-∏n®-n-´p-≠v. {]-tXy-I sX-ep-¶m-\ kw-ÿm-\w cq-]o-I-cn-°p-∂psh-¶n¬ X-s‚ I-£n tIm¨{K n¬ e-bn-°m-≥ H-cp-°-am-

dm-©n: kw-ÿm-\-Øn-\v {]-tXy-I ]-Z-hn \¬-I-W-sa-∂m-h-iys∏-´v aq-∂p cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ kw-bp-‡-am-bn B-lzm-\w sN-bvX _-μv Pm¿-J-fin¬ P-\-Po-hn-X-sØ _m-[n-®p. Pm¿-J-fiv hnIm-kv tam¿-®, F.--sP.--F-kv. ]m¿-´n, P-\-Xm-Zƒ (bp) F-∂o ]m¿-´nI-fm-Wv _-μn-\v B-lzm-\w sN-bv-X-Xv. t\-Xm-°-fpƒ-s∏-sS \q-dpI-W-°n-\p {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ap≥ ap-Jy-a-{¥n-bpw Pm¿-J-fiv hn-Im-kv tam¿-® t\-Xm-hp-amb _m-_p-em¬ a-dm-≠n, F.--sP.--F-kv. A-[y-£≥ kp-tZ-jv a-ltØm F-∂n-h¿ dm-©n-bn-epw P-\-Xm-Zƒ (bp) t\-Xm-hv P-te-iz¿ a-lv-tXm [≥-_m-Zn-epw {]-I-S-\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. Kn-cn-Zn≥, ]-›n-a kn-Pv-Zpw Pn-√-I-fn¬ k-a-cm-\p-Iq-en-Iƒ Xo-h-≠n K-Xm-KXw X-S- -s∏-Sp-Øn.

C-´y-þ-]m-In-kv-Xm³ D-tZym-K-Ø-X-e NÀ-¨ \m-sf

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v G-gp L-«-§-fn-em-hm³ km-[y-X \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v G-{]n¬ c-≠mwhm-ctØm-sS B-cw-`n-°m≥ km-[yX. G-gp L-´-ß-fn-em-bn Xn-cs™-Sp-∏v \-S-t∂-°p-sa-∂pw D∂-X-hr-Ø-߃ ]-d-™p. G{]n¬ 7 ap-X¬ 10 h - s - c-bp-≈ Zn-hk-ß-fn-sem-∂n¬ Xn-c-s™-Sp-

Iyq-cn-‰n A-kn-kv-‰‚n(F-Iv-knIyq-´o-hv)s‚ 514 X-kv-Xn-I-I-fnte-°v A-t]-£ £-Wn-®n-´p-≠v. Cu am-kw 17\m-Wv A-t]-£ e`n-t°-≠ A-hk - m-\ Xn-øX - n. kn.--sF.--F-kv.F -- -^n-se 123 X-kv-Xn-I-I-fn-te-°pw A-t]£ £-Wn-®n-´p-≠v. kn.--sF.--Fkv.F -- -^n-se X-kv-Xn-I-I-fn¬ \n-b-an-°-s∏-Sp-∂-Xn¬ 1984se kn-Jvhn-cp-≤ I-em-]-Øn-s‚ Cc-Iƒ-°pw {]m-b-]-cn-[n-bn¬ A-©p-h¿-j-sØ C-f-h-\p-h-Zn®n-´p-≠v.

X e-£y-an-Sp-∂-Xv. B-sI-bp-≈ 40 a-fi-e-ß-fn-epw ÿm-\m¿Yn-I-sf {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. F-∂m¬, k-Jy-I£n-I-fm-b C-S-Xp-]-£-Øn--\p \¬Inb ko-‰p-Ifn¬\n-∂p ÿm-\m¿-Yn-I-sf ]n≥-h-en-°p-sa-∂v P-b-e-fn-X ]-d-™n-´p-≠v.--

N-«w a-dn-I-S-¶v _n.-F-Uv. skâÀ: kn³-Un-t¡-äw-K-¯n-s\-Xn-tc K-hÀ-WÀ-¡v ]-cm-Xn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-h-I-emim-em N-´w a-dn-I-S-∂v _n-.FUv. sk‚¿ \-S-Øn-sb-∂p ImWn-®v tI-c-f k¿-h-I-em-im-em kn≥-Un-t°-‰w-Kw Nm-a-°-c tPym-Xn-Ip-am-dn-s\-Xn-tc K-h¿W¿-°p ]-cm-Xn \¬-In. sI.]n-.kn-.kn. sk-{I-´-dn Iq-Sn-bmb tPym-Xn-Ip-am¿ sN-b¿-am-\mb tIm-f-Pn-s‚ `q-an ssI-am-‰w \n-b-a-hn-cp-≤-am-sW-∂p sk-\‰v Aw-Kw l-cn-em¬ cmP≥ Kh¿-W¿-°p \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. `q-an ssI-am-‰-Øn-\p Aw-KoIm-cw \¬-In-b kn≥-Un-t°-‰v Xo-cp-am-\w d-±m-°-Ww. kn≥Un-t°-‰v Aw-Kw tPym-Xn-Ip-am¿ Nm-a-°m-e sN-b¿-am-\m-b sIm√w C-f-bm-Sv A¿-°-∂q-cn-se kzm-{i-b _n-.F-Uv. sk‚-dns‚ `q-an I-®-h-S-am-Wv hn-hm-Z-amb-Xv. k¿-h-I-em-im-e-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n-®m¬ tIm-f-PpIƒ `q-an I-®-h-Sw \-S-Øm≥ ]m-

Sn-s√-∂-Xm-Wp \n-b-aw. A¿-°∂q-cn-se _n-.F-Uv. tIm-f-Pn-\p 4.29 G-°¿ `q-an-bp-≠v. 2005emWv Cu tIm-f-Pn-\v Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv. 4.29 G-°-dn¬ aq-t∂°¿ kz-Im-cy-hy-‡n-Iƒ-°p I®-h-Sw sN-bv-Xp. C-Xv \n-b-a-hncp-≤-am-sW-∂p Nq-≠n-°m-´nbmWv sk-\-‰v Aw-Kw K-h¿W¿-°p ]-cm-Xn \¬-InbXv. `q-an ssI-am-‰-Øn-\p-ti-jw {S-Ãn¬ \-S-Øn-b am-‰-sØ-°pdn-®v k¿-h-I-em-im-e-sb b-Ymk-a-b-Øv A-dn-bn-®n-cp-∂n-√. Iq-Sm-sX, kzm-{i-b _n-.F-Uv. tIm-f-Pn-s‚ Aw-Ko-Im-cw d-±m°m-Xn-cn-°m-\pw hym-P-tc-J Na-®v \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn a-‰p Nnesc kzm-[o-\n-®v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\pw tPymXn-Ip-am¿ {i-an-®p. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kw-`-h-sØ°p-d-n-®v K-h¿-W¿ k¿-h-I-emimem ssh-kv Nm≥k-e-tdm-Sv dnt]m¿-´v tX-Sn.


kmÀhtZiobw

3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ

kozhikode

{]apJ {^-©v kw-hn-[m-b-I³ A-e³ sd-s\ A-´-cn-¨p ]m-cn-kv: B-dp-]-Xn-‰m-t≠m-fw {^-©v N-e-®n-{X-cw-K-Øp \n-d™p-\n-∂ {]-ap-J kw-hn-[m-bI≥ A-e≥ sd-s\ (91) A-¥-cn®p. kw-hn-[m-b-I≥, F-Un-‰¿, Om-bm-{Km-l-I≥, Xn-c-°-YmIr-Øv, A-`n-t\-Xm-hv F-∂o ta-

J-e-I-fn-epw A-dn-b-s∏-´ sds\ hm≥-tKm-Kv, ]m-tªm ]n°m-tkm, t]mƒ tKm-Kn≥ F∂n-h-cp-sS {]-i-kv-X-am-b Nn-{Xß-sf A-[n-I-cn-®v tUm-Iypsa‚-dn-I-fpw \n¿-an-®p. {^-©v ]p-Xp-X-e-ap-d®n-{Xß-ƒ-°p Xp-S-°-an-´ sd-s\, B[p-\n-I-X-bpw ap≥-[m-c-W-I-sf a-dn-®n-Sp-∂ A-h-X-c-W ssi-enbpwsIm-≠p {i-≤n-°-s∏-´ {]Xn-`-bm-Wv. s_¿-en≥ ^n-enw s^-Ãn-h-en¬ A-h-X-cn-∏n-® Zn sse-^v Hm-^v dn-se-bm-Wv A-hkm-\ Nn-{Xw. \m-kn tIm¨k ¨-t{S-j≥ Iymw-]pIƒ hn-jb-am-b ss\-‰v B‚ v t^m-Kv

(1955) F-∂ tUm-Iyp-sa‚-dn-bneq-sS-bm-Wv sd-s\-sb {^m≥kn-\p]p-d-Øp {]-i-kv-X-\m°n-b-Xv. F-°m-esØ-bpw an-I® ¢m-kn-Iv kr-jv-Sn-I-fn-sem∂m-bn C-Xp hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp∂p. ln- t cm- j n- a - ˛ - \ m- K - k m- ° nt]m-ep-≈ H-tc-k-a-bw N-cn-{Xhpw -cm-{„o-b-hpw I-e¿-∂ Nn{X-ßfpw sd-s\ t{]-£-I-cnse-Øn-®p. P-∏m-\n¬ tUm-Iypsa‚-dn F-Sp-°m-s\-Øn-b {^©v \-Sn P-∏m≥-Im-c-\p-am-bn {]W-b-Øn-em-hp-∂-Xm-Wv Nn-{XØn-s‚ C-Xn-hr-Øw. {]-W-bw A-h-km-\w ssew-Kn-I-_-‘Øn-se-Øp-∂p. H-Sp-hn¬ c-Xnaq¿—-bp-sS \n-an-j-Øn¬ Ahn-tS-°v A-Wp-t_mw-_v ho-gpI-bm-Wv. bp-≤-߃ P-\-ß-fnte¬-∏n-°p-∂ B-Lm-X-ß-sf hn-i-Z-am-°p-∂ Cu Nn-{Xw At±-l-Øn-\v h≥ B-cm-[-I-sc k-Ωm-\n-®p. 2009¬ Im≥ ^n-enw s^-Ãnh-en¬ A-t±-l-Øn\v ka-{K kw-`m-h-\-bv-°p-≈ ]p-c-kv-Imcw \¬-In B-Z-cn-®n-cp-∂p. Nn{X-kw-tbm-P-I≥, tUm-Iypsa‚-dn kw-hn-[m-b-I≥ F-∂o \n-e-I-fn-em-Wv sd-s\ N-e ®n{X-cw-K-Øp k-Po-h-am-b-Xv.

A-^v-Km-³: ImÀ-t_mw-_v kv-t^mS-\-¯n 13 a-c-Ww Im-_qƒ: ]-Sn-™m-d≥ A-^v-Km-\n-kv-Xm-\n-ep-≠m-b Im¿-t_mw_m-{I-a-W-Øn¬ kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw A-S-°w 13 t]¿ a-cn-®p. sem-Km¿ {]-hn-iy≥ X-e-ÿm-\-am-b ]p-en B-e-an-se ho-´n¬ \n¿Øn-bn-´n-cp-∂ Im-dn¬ t_mw-_v ÿm-]n-°m≥ {i-an-°p-tºm-gm-Wv s]m-´n-sØ-dn-®-sX∂pw sIm-√-s∏´-h-cn¬ H-º-Xpt]¿ Xm-en-_m≥ {]-h¿-Ø-I-cm-sW-∂pw t]m-en-kv ]-d-™p. kv-t^m-S-\-Øn-s‚ i‡n-bn¬ ho-Sv ]q¿-W-am-bn X-I¿∂p. ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ c-≠p-Ip-´nI-fpw c-≠p-kv-{Xo-I-fpw sIm-√-s∏´n-´p-≠v. A-Sp-Ø-am-kw 5\v A-^v-Km-\n¬ s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏v \S-°m-\n-cn-s° cm-Py-Øv B-{I-a-W-߃ h¿-[n-®n-´p-≠v.

C-dm-Jn B-dp- ssk-\n-IÀ sIm-Ã-s¸-«p _-Kv-Zm-Zv: _-Kv-Zm-Zn¬ kp-∂n- `q-cn-]-£ {]-tZ-i-Øp-≠m-b B-{I-aW-ß-fn¬ B-dp kp-c-£m D-tZym-K-ÿ¿ a-cn-®p. aq-∂p ssk-\n-Icpw c-≠v t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cpw A¬-Jm-C-Zm hn-cp-≤-tk-\-bnse H-cm-fp-am-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. _-Kv-Zm-Zn¬ D-≠m-b a-s‰m-cm-{I-aW-Øn¬ ssh-Zyp-Xna-{¥n-bp-sS kp-c-£m D-tZym-K-ÿ≥ sh-Sntb-‰pa-cn-®p. A-ta-cn-°≥ A-[n-\n-th-iw X-I¿-Ø C-dm-Jn¬ A-Sp-Øn-sS kp-∂n-˛-in-bm kw-L¿-jw cq-£-am-bn h¿-[n-®n-´p-≠v. I-gn-™-amkw am-{Xw 700 t]-cm-Wv kw-L¿-jß - f - n¬ sIm-√s - ∏-´X - v.

ss\-Po-cn-b-bn C-c-« kv-t^m-S-\w; 51 a-c-Ww A-_q-P: A-_q-P: ss\-Po-cn-bbn-se A-kz-ÿ-X \n-d-™ hS-°p-In-g-°≥ {]-tZ-i-Øp-≠mb C-c-´ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ 51 t]¿ a-cn-®p. c-£m-{]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øn-h-cp-I-bm-sW∂pw C-Xp-h-sc 51 ar-X-tZ-l߃ I-s≠-Øn-b-Xm-bpw t]men-kv ta-[m-hn A-dn-bn-®p. sIm√-s∏-´-h-cn¬ kv-{Xo-I-fpw Ip-´nI-fpw Dƒ-s∏-Spw. F-∂m¬, 50te-sd t]¿ a-cn-®-Xm-bn Zr-Ivkm-£n-Iƒ am-[y-a-ß-tfm-Sv ]d-™p. 50Hm-fw ar-X-tZ-l-߃ t]m-en-kn-s‚-bpw ssk-\y-Øns‚-bpw k-lm-b-tØm-sS km\n A-_m-® B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xm-bn a-s‰m-cmƒ ]-d™p. ssa-Zv-Kp-cn-bn-se B-fpIƒ \a-kv-Im-c-Øn-\m-bn Xøm- s d- S p- Ø p- s Im- ≠ n- c n- s ° t_mw-_v s]m-´n-sØ-dn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kv-t^m-S-\-Øn¬ B-f-]m-b-ap-≠m-bn-s√-¶n-epw c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-h-cp∂-Xn-\n-sS 15 an-\n-‰v I-gn-™v Im-X-Sn-∏n-°p-∂ i-–-Øn¬ c≠m-a-sØ t_mw-_v s]m-´n. kv-t^m-S-\-Øn-s‚ B-LmX-Øn¬ k-ao-]-sØ ho-Sp-Iƒ Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n sI-´n-S߃ X-I¿-∂p.

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 sshUv BwKnƒ 8:30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw t…m´v 1.00 sNdnb {io\n 1:30 H_nsS°v 2:30 sÃ] vA]v 3.30 Un ssehv 4:30 B-gvN-°mgvN 5:30 Io FIv{]kvv 6:00 sP._n. PwMvj≥ 10:00 A-t\ym\yw 10.30 ss{Iw {_m©v

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 IÆmSn 12:30 Hm¨ sdt°mUv 1:30 hnI-SIhn 2:00 hm¿Ø-Iƒ 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 2.55 tUm.anwkv 3:30 temI-Pm-eIw 4:30 dotπ 5:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcfw 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv 8:00 \yqkv πkv

Ip«n-¡me-s¯ Zp-kz-]v-\-§Ä `m-hn-bn am-\kn-I {]-iv-\-am-bn h-fÀ-t¶¡mw

Ds{I-bv-\n¬ ssk\n-I C-S-s]-Sen-s\m-cp-ßp-∂ d-jy-bp-sS \o-°-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v A-ta-cn-°-bnse D-s{I-bv≥ kz-tZ-in-Iƒ ssh-‰v lu-kn-\p ap-∂n¬ X-Sn-®p-Iq-Sn ap-{Zm-hmIyw hn-fn-°p∂p

In-tb-hv: {In-an-b-bn-se Xp-d-apJ ta-J-e-bn-te-°v d-jy≥ ssk-\yw \o-°w \-S-Øn-b-Xp ta-J-e-bn¬ bp-≤-`o-Xn ]-S¿Øp-∂p. G-Xv A-Sn-b-¥-c-kml-N-cy-hpw t\-cn-Sp-∂-Xn-\p Xøm-dm-bn-cn-°m≥ ssk-\n-I¿°v D-s{I-bv≥ A-[n-Ir-X¿ \n¿tZ-iw-\¬-In. cm-Py-Øn-s‚ kpc-£-bv-°m-bn {_n-´-s‚-bpw Ata-cn-°-bp-sS-bpw k-lm-bw tX-Sn-h-cn-I-bm-sW-∂v D-s{Ibv≥ kp-c-£m-k-an-Xn sk-{I-´dn A≥-{Un- {]u-`n ]-d-™p. A-h-iy-k¿-ho-kv H-gn-sIbp-≈ a-s‰-√m thym-a-K-Xm-K-Xhpw D-s{I-bv≥ d-±m-°n. A-ta-cn°-bp-sS ap-∂-dn-bn-∏v A-h-KWn-®v B-bn-c-°-W-°n-\v ssk\n-I-sc {In-an-b-bn-te-°v A-b°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w d-jy {]Jym-]n-®-tXm-sS c-≠mw-tem-Ia-lm-bp-≤-Øn-\p ti-jw ]-Sn-

™m-dp \n-∂v B-Zy-am-bm-Wp cm-Pyw C-{X-bpw h-en-b -sh-√phn-fn t\-cn-Sp-∂-Xv. d-jy≥ A-\p-Iq-en-I-fm-b km-bp-[-kw-L-ß-sf k-lm-

ÿm-\-\-K-c-hp-am-Wv Ip≥-anMv. \m-ev A-{I-an-I-sf tÃ-j\p k-ao-]-Øv kp-c-£m D-tZymK-ÿ¿ sh-Sn-h-®p sIm-e-s∏-SpØn-b-Xm-bpw H-cm-sf A-d-Ãv

°w \-S-Øp-∂-sX-∂pw D-s{Ibv≥ B-tcm-]n-®n-cp-∂p. sh-≈nbm-gv-N {In-an-b-bn-se c-≠p hnam-\-Øm-h-f-ß-fp-sS \n-b-{¥Ww d-jy≥ A-\p-Iq-e km-bp[-kw-L-߃ G-s‰-Sp-Øn-cp∂p. A-¥m-cm-jv-{S \n-b-a-ß-ƒ

]p-Sn-\pw H-_m-a-bpw 90 an-\n-äv t^m-Wn kw-km-cn-¨p  d-jy-¡v A-ta-cn-¡-bp-sS ap-¶-dn-bn¸v

bn-°p-∂-Xn-\v 30 I-h-Nn-X hml-\-ß-fn¬ 6000 d-jy≥ ssk\n-I-sc {In-an-b-bn-te-°v A-b®-Xm-bn I-gn-™-Zn-h-kw D-s{Ibv≥ ]-d-™n-cp-∂p. D-s{I-bvs‚ A-dn-thm k-Ω-X-tam-C-√msX-bm-Wv d-jy ssk-\n-I-\o-

sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n-se-Ønb t]m-en-kpw A-{I-an-I-fpw XΩn¬ G-‰p-ap-´¬ D-≠m-b-Xmbpw dn-t]m¿-´p-≠v. kw-`-hØn¬ ssN-\o-kv {]-kn-U‚ v ko Pn≥-]n-Mv \-Sp-°w tc-J-s∏-

B{I-a-Wÿ-ew kpc-£m D-tZym-K-ÿ-≥ ]cn-tim-[n-°p∂p sN-bv-X-Xm-bpw dn-t]m¿-´p-s≠- Sp-Øn. Ip-‰-°m-sc A-d-Ãv sN¶n-epw C-Xp ÿn-co-I-cn-®n-´n-√. øp-sa-∂pw A-h¿-°v I-Sp-Ø `-b-t∂m-Sn-b bm-{X-°m-sc A- in-£ \¬-Ip-sa-∂pw A-t±-lw {I-an-Iƒ ]n-¥p-S¿-∂v Ip-Øn- A-dn-bn-®p. I-gn-™ G-Xm-\pw h¿-jho-gv-Øp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v Zr-Ivkm-£n-I-fn-sem-cmƒ ]-d-™p. ß-ƒ-°p-≈n¬ ssN-\-bn-epG-Xm-\pw an-\n-‰p-Iƒ-°Iw sd- ≠m-b G-‰-hpw c-‡-cq-jn-X-ambn¬-th tÃ-j≥ c-‡-°-f-am- b B-{I-a-W-am-Wv C-∂-e-tØbnam-dn. kw-`-hw \-S-∂-bp-S≥ Xv.

Gjym-s\äv ¹kv 6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-{_m‰v 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 10.00 a-lm-bm-\w 3:30 πkv Ch‚ vkv 6.00 {Sn-hm≥{Uw tem-UvPv 9:00 HcnS-sØmcnSØv 9.30 tImaUn FIvkv{]kv 7.30 Xncphm FXn¿hm

at\m-c-a \yqkv 8.30 \m´p-hm¿Ø 9.30 Cu tjm 10.30 Hm¿a-Nn{Xw 11.30 ]pØ≥ ]Sw 12.30 t\sc sNmΔ 2.30 hoSv 3.30 _nkn-\kv ho°v 4.30 hnØvs\kv 9.00 Iu≠¿ t]mbn‚ v 1.00 shdp-sX-b√ `mcy

ag-hn at\mca 2.00 sNss∂ Sm°okv 2.30 ^Ãv {]n‚ v

3.00 C∂sØ kn\na 4:00 H∂pw H∂pw aq∂v 4.30 X´nbpw ap´nbpw 6.00 X\n-\m-S≥ 6.30 tImaUn s^Ãn-h¬ 7.30 C≥¥y≥ thmbnkv 8:30 ]´p-kmcn 12.00 kz¿W-Nm-acw

hnt\mZw

C´ym-hn-j³ 8:30 t_mIvkv Hm^okv 9:00 hm¿Ø 10:30 hmcm¥yw 11.30 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv 12.30 thƒUv Znkv ho°v 1.30 Imen-tUm-kvtIm∏v 2.30 sImta¿jy¬ kvtfm´v 3.30 sse^v 4.00 KpUvCuh-\nMv tIcfw 4.30 hmkvXhw 5.30 sIm®p hm¿Ø 6.00 IW-‰nMv tIcfw

Inc¨ kn\na 7.30 NXp-cwKw

6.30 Kymedn

sIm¨p Sn.hn 5.00 Pm°n Nm≥ 6.00 tPm¿Pv Hm^v PKnƒ 7.00 tUmd-bpsS {]bmWw 8.00 lm∏n _¿Øv sU 8.05 PnΩn s\t‰m-dn-b≥ 9.00 Nm°n-Nm≥ 12.00 Ip¶v ^q ]m≠ 1.00 lm∏n _¿Øv sU 3.00 tPm¿Pv Hm^v PKnƒ

{Sn-t∏m-fn: en-_n-b-bn-se In-g°≥ {]-hn-iybm-b kn¿-Ønse kp-c-£m Np-a-X-e-bp-≈ aJv-^q¬ A¬ ^¿-Km-\n-sb A⁄m-X¿ sh-Sn-h-®p-sIm-∂p. hm-l-\-Øn-se-Øn-b tXm-°p[m-cn ^¿-Km-\n-°p t\-sc shSn- b p- X n¿- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. kw-`-h-ÿ-e-Øph-®v X-s∂ A-t±-lw a-cn-®p. sIm-e]mXIØn¬ {]-Xn-tj-[w Adn-bn-® kn¿-Øv kp-c-£m k-anXn, kw`-hw kzX{¥ A-t\z-jWw \SØW-sa-∂v B-h-iys∏-´p. ap≥ `-c-Wm-[n-Im-cn tIW¬ ap-A-Ω¿ -J-±m-^n-bp-sS sIm-e-]m-X-I-Øn-te-°p \-bn® {]-t£m-`-Øn-\ptijw P\m-[n-]-Xy k¿-°m¿ A-[n-Imc-Øn-tednb en-_n-b-bn¬ ssk-\y-Øn-s\-Xn-tc A-SpØn-sS B-{I-a-Ww h¿-[n-®n-´p≠v. s_≥-Km-kn-bn-se kp-c£m- N p- a - X - e - b p- ≠ m- b n- c p- ∂ tI-W¬ hm-\nkv A¬ _¿-KqXn-sb sh-≈n-bm-gv-N t]m-cm-fnIƒ sh-Sn-h-®p-sIm-∂n-cp-∂p.

∂p ]p-Sn≥ hy-‡-am-°n. ]p-Xnb km-l-N-cy-Øn¬ ]p-Sn-s\ bp.F-kv. {]-kn-U‚ v _-dm-Iv H_m-a t^m-Wn¬ hn-fn-®p. C-cph-cpw H-∂-c-a-Wn-°q-tdm-fw kwkm-cn-®-Xm-bn am-[y-a-߃ dnt]m¿-´v-sN-bv-Xp. d-jy-bp-sS \o°-Øn¬ B-i-¶ A-dn-bn-® H_m-a, d-jy-bp-tS-Xv A-¥m-cmjv-{S \n-b-a-ß-fp-sS ew-L-\-am-

apÀ-kn-bp-sS a-I-s\ A-d-kv-äv- sN-bv-Xp

]m-In-kv-Xm-\n _-µn-I-fm-¡n-h-¨ C-dm³ ssk-\n-IÀ kz-X-{´-cm-bn

sI-bv-tdm: ssk-\yw A-´n-a-dnbn-eq-sS ]p-d-Øm-°n-b Cu-Pn]v-jy≥ {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv ap¿-kn-bp-sS a-I-s\ a-b-°p-acp-∂v ssI-h-iw-h-s®-∂m-tcm]n-®v A-d-Ãv-sN-bv-Xp. J¬-bq_n-ø-bn-se sk-Iyq-cn-‰n U-b-dŒ-td-‰v B-Wv ap¿-kn-bp-sS C-fb-a-I≥ A-–p-√m ap¿-kn-sb A-d-Ãv -sN-bv-X-Xv. A-–p-√tbm-sSm-∏w a-s‰m-cm-fpw ]n-Sn-bnem-bn-´p-≠v. a-b-°p-a-cp-∂v I-e¿-Øn-b c≠v -kn-K-c-‰p-Iƒ ssI-h-iw hs®-∂m-Wv c-≠p-t]¿-°p-sa-Xncm-b tI-kv. A-tX-k-a-bw, a-Is\-Xn-cm-b tI-kv sI-´n-®-a-®Xm-sW-∂pw am-\y-cm-b hy-‡nI-sf A-h-a-Xn-°p-I F-∂ e£y-tØm-sS-bm-Wv C-Ø-cw hm¿-Ø-Iƒ \¬-Ip-∂-sX-∂pw ap¿-kn-bp-sS Ip-Spw-_w ]-d™p. ap¿-kn-bp-sS a-°ƒ-s°Xn-tc sI-´n-®-a-® Ip-‰-߃ Npa-Øm≥ {i-aw \-S-°p-∂p-s≠∂v X-߃-°p hn-h-cw e-`n-®n-cp∂-Xm-bn a-s‰m-cp a-I≥ D-km-a ap¿-kn ]-d-™p. D-km-a-bv-°pw k-tlm-Z-c≥ A-lv-a-Zv ap¿-kn-°pw ssk-\n-I -`-c-W-Iq-Sw bm-sXm-cp Im-c-Whpw hy-‡-am-°m-sX hn-tZ-ibm-{Xm-hn-e-°v G¿-s∏-SpØnbn-´p-≠v.

ka-Im-enIw

C¥ymhn-j≥ 11.30 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv

sX-lv-dm≥: ]m-In-kv-Xm-\n¬ km-bp-[-kw-Lw X-´n-s°m-≠pt]m-b C-dm≥ A-Xn¿-Ønkw-c£-Wtk-\-bn-se A-©p-t]cpw kz-X-{¥-cm-bn. \m-em-gv-Ntbm-f-am-bn km-bp-[-kw-LØn-s‚ X-S-¶-en-em-bn-cp-∂ ssk-\n-I-sc tam-Nn-∏n-°m≥ ]m-Iv k¿-°m¿ ]-cm-P-b-s∏´m¬ ssk-\n-I\-S-]-Sn- kzoI cn°p-sa-∂v C-dm≥ I-gn-™-bmgv-N ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In-bn-cp∂p.

at\m-ca \yqkv 9:00 Iu≠¿ t]m-bn‚ v 3.30 tUmd-bpsS {]bmWw 5.30 Um¬´¨

Inc¬ 1.30 im¥ H-cp -tZ-hX 4.00 a-\°-se XØ 6.30 am-a-e-I-ƒ-°-∏pd-Øv 9.00 Nn√v 11.30 {Xn-th-Wn 2.00 Im-‰-sØm-cp s]¨-]q-hv 4.30 kv-am¿-´v kn-‰n 7.30 N-Xp-cw-Kw

ssk-\n-I¿ tam-Nn-X-cm-b hn-h-cw C-dm≥ Hu-tZym-Kn-I hm¿-Øm G-P≥-kn ^m¿-kv \yq-kv B-Wv dn-t]m¿-´v- sN-bv-

X-Xv. F-∂m¬, CXpkw-_-‘n® hn-h-c-sam-∂pw e-`n-®n-´n-s√∂v ]m-In-kv-Xm≥ A-dn-bn-®p. I-gn-™ -am-kw B-dn-\v knkv-Xm≥-˛-_-eq-Nn-kv-Xm≥ {]hn-iy-bn¬\n-∂m-Wv 11 hn-tZ-inIƒ-s°m-∏w C-dm≥ ssk-\n-Isc-bpw X-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xv. 11 t]sc ]mIv ssk\yw tam-Nn∏n-®n-cp-∂p. sP-bv-ip¬ B-Zn¬ B-Wv ssk-\n-I-sc X-´n-s°m≠p-t]m-b-sX-∂m-bn-cp-∂p dnt]m¿-´v.

tdm-ln³-Ky-IÄ-¡p th-−n {]-hÀ-¯n-¨ k-¶-² kw-L-S-\-sb aym³-aÀ kÀ-¡mÀ ]p-d-¯m-¡n P-\o-h: Xo-{h-_p-≤n-Ãp-I-fpsS B-{I-a-W-sØ Xp-S¿-∂v Zpcn-X Po-hn-Xw \-bn-°p-∂ tdmln-≥-Ky ap-kv-enw-Iƒ-°n-Sbn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ A-¥mcm-{„ B-tcm-Ky-kw-L-sØ aym≥-a¿ k¿-°m¿ cm-Py-Øp\n-∂p ]p-d-Øm-°n. _p-≤-a-X hn-izm-kn-I-fp-sS F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v sa-Un-kn≥-kv km≥kv {^≥-Un-tb-gv-kv (Fw.Fkv.F-^v.) F-∂ B-tcm-Ky-tkh-\-cw-K-sØ Iq-´m-bv-a-sb-bm-

Wv k¿-°m¿ ]p-d-Øm-°n-b-Xv. B-tcm-Ky-ta-J-e-bn-se tk-h\-Øn-\p t\-c-tØ Fw.Fkv.F-^n-\v s\mt_¬ k-Ωm\w e-`n-®n-cp-∂p. A-tX-k-a-bw, aym-≥-a¿ k¿°m-cn-s‚ \-S-]-Sn-bn¬ Fw.Fkv.F-^v. B-i-¶ A-dn-bn-®p. tdm-ln-≥-Ky ap-kv-enw-Iƒ Xm-akn-°p-∂ dm-°-bv≥ ta-J-ebn¬ hn-[zw-k-I {]-h¿-Ø-\߃-°p t\-Xr-Xzw sIm-Sp-sØ-∂m-tcm-]n-®m-Wv B-tcm-Ky-

kw-L-tØm-Sv \m-Sp-hn-Sm≥ k¿-°m¿ B-h-iy-s∏-´-Xv. B-tcm-Ky-cw-K-sØ aq-eyß-fpw \n-b-a-ß-fpw ]m-en-®v ]£-]m-Xn-Xz-an-√m-sX {]-h¿Øn-°p-∂ Iq-´m-bv-a-bm-Wv Fw. F-kv.F-^v. F-∂p kw-L-S-\m h-‡m-hv {]-kv-Xm-h-\-bn¬ hy‡-am-°n. A-tX-k-abw, {]-Xntj-[-sØ-Øp-S¿-∂v {]-h¿Ø\w Xp-S-cm≥ Fw.F-kv.^n-\v aym≥-a¿ k¿-°m¿ A-\pa-Xn \¬-In-b-Xm-bn dn-t]m¿-´p-≠v.

10.30Nn-cn-°p-Sp-° 11.00hoSv

11.00 Kƒ^v t^m°kv 11.30 Imcyw \nkmcw

5.55 afie bm{X 6.00 aIƒ 6.30 \μ\w 8.00 kqcy knK¿ 9.00 kXy-tah PbtX 9.30 {ioIr-jvW 10.00 s]¨a-\kv 10.30 ae-bmfn lukv 11.30 ImWm-Im-gvN-Iƒ 9.04 ]pØ≥]m´v

hnItv Sgvkv 9:00 Dƒ°mgv® 9:30 Item-¬khw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-¬khw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI. tIf-∏≥

ssIcfn Gjym-s\‰vπkv 10.00 a-lm-bm-\w

sW-∂v A-`n-{]m-b-s∏-´p. ssk\n-I-\-S-]-Sn-bp-am-bn d-jy apt∂m´p-t]m-hp-I-bm-sW-¶n¬ D-]-tcm-[w A-S-°-ap≈ `-hnjy-Øv t\-cn-tS-≠n-h-cp-sa-∂v bp.Fkv. ap-∂-dn-bn-∏v \¬In. d-jy-bn-se tkm-®n-bn¬ \-S°m-\n-cn-°p-∂ Pn-˛8 cm-Py-ßfp-sS D-®-tIm-Sn- bp.F-kpw kJy-I-£n-I-fpw _-ln-jv-I-cn°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ \n-co-£n®v A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-S-Wsa-∂v d-jy≥ ]m¿-e-sa‚ v {]kn-U‚ v hv-fm-Zn-an¿ ]p-Sn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. {]-iv-\w N¿-®sN-øm-\m-bn bp.F≥. c-£m-kan-Xn A-Sn-b-¥-c tbm-Kw hn-fn®p. F-√m hn-`m-K-ß-fpw kw-ba-\w ]m-en-°-W-sa-∂pw {]-iv\-߃-°p N¿-®-bn-eq-sS ]-cnlm-cw Im-W-W-sa-∂pw c-£mk-an-Xn B-h-iy-s∏-´p.

en-_n-bbn kp-c-£-m ta-[m-hnsh-Sn-tb-äv a-cn-¨p

A-h-K-Wn-®p-sIm-≠p-≈ {]tIm-]-\-]-c-am-b \o-°-am-Wp djy-bp-sS `m-K-Øp-\n-∂p-≠mhp-∂-Xv. cm-Py-Øn-s‚ ]-c-am-[nIm-c-Øn-≥-ta-ep-≈ IS∂p-I b‰am-Wn-sX-∂pw D-s{I-bv≥ hn-tZ-i-Im-cy-h-‡m-hv Ip-‰-s∏Sp-Øn. ssk-\y-sØ ]n≥-h-en-°W-sa-∂ ]-Sn-™m-d≥ cm-Py-ß-

AarX 12.30 k‘ym-cmKw 1.30 BtcmKyhm¿Ø-Iƒ 2:00 ItÆ aS-ßpI 6.25 k‘ym-Zo]w 6.55 Aar-Xw Kab 8.00 s]m∂pt]msemcp s]Æv 8.30 kq∏¿ tam-U¬ 9.00 kqcy-Im-eSn 9.30 IY-b-√nXp PohnXw

fp-sS B-h-iyw d-jy≥ {]-knU‚ v hv-fm-Zn-an¿ ]p-Sn≥ \n-c-kn®p. D-s{I-bv-\n¬ F-hn-sS-bpw djy≥ `m-j kw-km-cn-°p-∂-hcp-sS Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-£n°m-\pw kp-c-£ D-d-∏m-°m-\pw cm-Py-Øn-\v A-[n-Im-c-ap-s≠-ss{]w ssSw 8:30 kv{Xo 10.00 t]mbn‚ v ªm¶v 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿. 11:35 Kƒ^v \yqkv

e-≠≥: Ip-´n-°m-e-Øv ]Xnhm-bn Zp-kz-]v-\-߃ Im-Wp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v `m-hn-bn¬ am-\-kn-Im-tcm-Ky-{]-iv-\-߃ D-≠mhm≥ km-[y-X-bp-≈-Xm-bn K-th-jI¿. D-d-°-Øn-\nsS D-®Øn¬ \n-e-hn-fn-°pI, ssI-Im-ep-I-fn-´v A-Sn-°p-I Xp-S-ßnb {]-iv-\-ßfp-≈ Ip-´n-Iƒ-°v `m-hn-bn¬ am-\-kn-Im-tcmKy{]-iv-\-߃ D-≠m-hm-\p≈ km-[y-X Iq-Sp-X-em-sW-∂v CXpkw-_-‘n-®v ]T-\w \-S-Øn-b K-th-j-I¿ Nq-≠n-°m-´p∂p. ]T-\-Øn-\mbn 6,800 Ip-´n-I-fp-sS A-Ω-am-sc-bm-Wp I≠Xv. \n-ß-fp-sS Ip-™p߃-°v ]-Xn-hm-bn Dd-°Øn\v G-sX-¶nepw hn-[Øn-ep-≈ XS- w t\-cn-Smdpt≠m F-∂m-bncp-∂p Kth-j-I¿ A-Ωam-tcm-Sv tNm-Zn-®n-cp-∂Xv. ]T- \ - h n- t [- b - a m- ° n- b Ip-´n-I-fn¬ `q-cn-`m-K-hpw Zpkz-]v-\-߃ I-≠v t]-Sn°m-dp-≠v. F-∂m¬, C-Xn¬ 37 i-X-am-\w Ip-´n-Iƒ h¿-j-ßtfm-fw ÿn-c-am-bn Zp-kz-]v-\-߃ Im-Wm-dp-≠m-bn-cp-∂p. aq∂ph-b- n-\pw G-gph-b- n-\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈ Ip-´n-Ifn¬ ]-Øn-sem-cmƒ ho-Xw Zp-kz-]v-\-߃ I-≠v t]-Sn-°m-dps≠∂pw bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v hm¿-hn-°n-se K-th-j-I¿ \SØn-b ]T-\-Øn¬ I-s≠-Øn. ]-Xn-hm-bn Zpkz-]v-\-߃ Im-Wp∂ 1000¬ 47 Ip-´n-Iƒ°v G-sX-¶n-epwX-c-Øn-ep-≈ am-\-kn-Im-tcm-Ky{]-iv-\߃ D-≠m-Im-dp-s≠-∂v ]T-\-߃ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬, D-d°-hpw am-\-kn-I {]-iv-\-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ _-‘-sa-¥msW-∂-Xv K-th-jI¿ hy-‡-am-°nbn-√. Ip-´n-°me-Øp Xs∂ tam-iw A-\p-`-h-ß-fpw ho-´n¬\n-∂p-≈ im-co-cnI˛am-\kn-I ]o-U-\-ßfpw `m-hn-bn¬ am-\-kn-I-{]-iv-\-߃ D-≠m-°m≥ Im-c-W-am-hp-∂p-sh-∂p K-th-j-I¿ ]-d™p.

B{IaWw X-S-bp-¶-Xn-\v X-¿m-dm-bn-cn-¡m³ D-s{I-bv³ ssk-\y-¯n\v D-¯-c-hv

ssN-\-o-kv sd-bnÂ-th tÌ-j-\n A-{I-an-IÄ 33 t]-sc Ip-¯n-s¡m-¶p s_-bv-Pn-Mv: ssN-\o-kv sdbn¬-th tÃ-j-\n¬ B-bp-[ß-fp-am-sb-Øn-b A-{I-an-Iƒ 33 t]-sc I-pØn-bpw sh-´n-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn. 130Hm-fw t]¿°p ]-cn-t°-‰p. bp-\m≥ {]-hniy-bn-se Ip≥-an-Mv \-K-c-Ønep-≈ sd-bn¬-th tÃ-j-\n-emWv B-{I-a-Ww D-≠m-b-Xv. kw`-hw Bkq-{Xn-X-hpw ap≥-Iq-´n ]-≤-Xn-bn-´ `o-I-cm-{I-a-W-hpam-sW-∂v ssN-\o-kv k¿-°m¿ B-tcm-]n-®p. C-∂-se cm-hn-se sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ I-dpØ th-j-a-Wn-s™-Øn-b A{I-an-Iƒ tÃ-j-\n¬ Sn-°-‰v hmßm≥ h-cn-\n¬-°p-I-b-m-bn-cp∂-h¿-°pt\-sc {]-tIm-]-\ an√m-sX B-{I-a-Ww A-gn-®p-hnSp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v Hu-tZym-KnI hm¿-Øm G-P≥-kn kn≥lp-h dn-t]m¿-´v -sN-bv-Xp. B-{I-a-W-Øn-s‚ kz-`m-hw I-W-°n-se-Sp-Øm¬ kw-`-hØn-\p ]n-∂n¬ ]-Sn-™m-d≥ ssN-\-bn-se kn≥-Pn-bm-Mv {]hn-iy-bn-ep-≈ hn-L-S-\-hm-Zn-Ifm-hm-\mWv km-[y-X-sb-∂pw hm¿-Øm G-P≥-kn A-`n-{]m-bs∏-´p. tdm-l-bp-\m≥ {]-hn-iybn-se G-‰-hpw h-ep-Xpw X-e-

9

6.30 Ata-cn-°≥ Is^ 7.30 dnYw 8.30 sP._n. PMvj≥ 9.30 sSen-tjm-∏nMv 10.00 \nd-°q´v 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 kpc`n hpa≥kv tkm¨ 3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\-kn¬ Hcp ag--hn√v 4.00 Ip¶paw 4.30 kq∏¿ InUvkv 5.00 Um≥kv ]m¿´n 5.30 Nncn-A-cßv 7.00 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 9:00 Imcyw \nkmcw 9:30 K‘¿h kwKoXw 10:30 \yqkv

Gjym-s\äv 1.00 N-μ\-ag 1.30 ]mZ-kcw 2.00 _-Um-bn _w-•m-hv 2:30 AΩ 3.00ssI-em-k-\m-Y≥ 4.00tIm-a-Un-kv-‰m-¿-kv 5.00tS-kv-‰v ssSw 5.00 Ip¶p-a-]qhv 5.30 HcnS-sØmcnSØv 6:00 alm-`m-cXw 6:30 ]mZ-kcw 7:00 AΩ 7:30 kv{Xo[\w 8:00 tImaUn km‰m¿kv 9:00 ]c-kv]cw 9.30:Ip¶p-a-]qhv 8.05 ip`m-cw`w 8.30 sh≈-nØnc 8.35 kn\na

kqcy 11.00 {ioI-WvT≥ \mb¿tjm 12.00 kcbp 12.30 {io IrjvW 1.15 kq∏¿ Unjv 1.30 alm-i‡n 4:30 ]d-bn-s]‰ ]¥n-cp-Ipew 4.58 kvt]m´v \yqkv 5.00 thfm-¶Æn amXmhv

Poh³ 9.30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 Imgv®-∏-Xn∏v 10.30 kn\na hm¿Ø 11.30 Krl-kJn 12.04 tImaUn kv{So‰v 12.30 {]hm-kn-bpsS tIcfw 1.30 Nncn-a-[pcw 2.05 ayq-kn-Iv _o-‰v-kv 2.30^m-j≥ Un-ssk-\n-Mv 3.05 s\-‰n-k¨ tP-W-en-Ãv 3.30 ]-c-kv]-cw

aoUnb h¬ 7.00 hyq t]mbn‚ v 8.00 d-nt∏m¿-t´-gv-kv Ubdn 2.30 So tSm°v 3.30 sk≥k¿ t_m¿Uv 4:03 B¿-´v _o-‰vkv 4.30 tlm´v ho¬kv


10

]-co-£m-k-lmbn

kozhikode

tP ym-Xn\mY hm-cy¿ (Pn.F-®v.F-kv.F-kv. I-Sp-ß-]p-cw)

Fkv.-F-kv.-F¬.kn. a-e-bm-fw (]m¿-´v I t]-∏¿ H-∂v) F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bv-°v, ]m¿-´v 1 t]-∏¿ H-∂v am-Xr-`m-j-bm-b a-e-bmf-am-Wv. Iq-´p-Im¿ F-√m ]mT-ß-fpw ]Tn-®p I-gn-™n-´p-≠mhpw. ]mT]p-kv-X-Iw BI-°q-Sn hmbn-®v ]-co-£bv-°p X-øm-dm-hp-I-bm-Wn-\n th-≠-Xv. {i-≤-tbmsS ]Tn®p-d-∏n-®m¬ am-Xr-`m-jbv-°p t`-Z-s∏-´ kv-tIm-dpw t{K-Upw hm-ßm≥ I-gn-bpw.

{]-h¿-Ø-\w: H-∂v B-Zyw sN-tø-≠ {]-h¿-Ø-\w H-cp ]-´n-I Xøm-dm-°-em-Wv. ]-´n-I-bn¬ ]mT-`m-Kw, I¿-Øm-hv, Ir-Xn, km-ln-Xy-cq-]-߃, I-Ym-]m-{X-߃ (]mT`m-K-Øv D-s≠-¶n¬), tI-{μ B-i-bw F-∂ {I-a-

s°-´v. a-\p-jy≥ C-∂v G-Xp {]-hr-Øn sN-øp-∂Xpw ^-te-—-tbm-Sp Iq-Sn-bm-Wv. Im-bv In-´p-sa-∂XpsIm-≠v ]q-hn-s\ ]-cn-N-cn-°p-∂p. ]q-hn-s\ hne-a-Xn-°p-∂p. ^-ew In-´m-Ø ]q-hv th-t≠ th-≠. ap≥-Km-an-I-fp-sS Xym-K-\n¿-`-c-am-b {]-h¿-Ø-\-ßfpw A-Xn-eq-sS A-h¿ t\-Sn-Ø-∂ \≥-a-I-fpw C-

am-Xr-Im]´nI ]mT-`m-Kw

I¿-Øm-hv

Ir-Xn

km-ln-Xycq-]w I-Ym-]m-{X-߃

sN-dp-Xm-bn-√ \-f-N-cn-Xw D-Æm-bn hm-cy¿ B-´-°-Y sN-dp-∏w-

Øn¬ ]mT-]p-kv-X-I-Øn-se F-√m ]mT-`m-K-ßfpw h-cpwhn-[-am-Wv C-Xp X-øm-dm-t°-≠-Xv. (amXr-Im]´nI Im-WpI) C-tX am-Xr-I-bn¬ F-√m ]mT-`m-K-ß-fpw Dƒs∏-Sp-Øn H-cp ]-´n-I X-øm-dm-°n-bm¬ ]mT-]p-kv-XIw ap-gp-h-\m-bn ]-cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn-\pw Hm-tcm ]mT-Øn-se-bpw D-≈-S-°w, F-gp-Øp-Im-c≥, ]mT`m-Kw F-Sp-Øn-cn-°p-∂ -Ir-Xn, A-Xv Dƒ-s°m-≈p∂ {]-ÿm-\w, ]mT-`m-K-Øn-se I-Ym-]m-{X-߃ F-∂n-h a-\- n-em-°m-\m-hp-w. G-Xp co-Xn-bn-ep-≈ tNm-Zy-߃ tNm-Zn-®m-epw A-Xn-te-s°-Øn-t®-cm\p-≈ Nq-≠p]-e-I-bm-bn Cu ]-´n-I \n¬-°pw.

{]-h¿-Ø-\w: c-≠v Po-h-N-cn-{X-°p-dn-∏p X-øm-dm-°m-\p-≈ {]-h¿Ø-\-am-Wv A-Sp-Ø-Xv. F-gp-Øp-Im-c-s\ A-dn-bm\p-≈ {]-h¿-Ø-\-am-Wn-Xv. F-gp-Øp-Im-c-s‚ P-\\w, am-Xm-]n-Xm-°ƒ, Im-ew, km-ln-Xykw-`m-h-\Iƒ, c-N-\-bp-sS k-hn-ti-j-X-Iƒ, e-`n-® ]p-c-kvIm-c-߃ Xp-S-ßn-b-h-sb-√mw Po-h-N-cn-{X-°p-dn∏n¬ Dƒ-s°m-≈n-°mw. kq-N-\-Iƒ \-ap-°p e-`n°pw. B kq-N-\-I-sf hn-]p-eo-I-cn-®v F-gp-Øp-Imc-s\ \-∂m-bn a-\- n-em-hp-∂ hn-[-Øn¬ e-Lp Ip-dn-∏p X-øm-dm-°p-I. ]mT-]p-kv-X-I-Øn-s‚ ]n∂n-ep-≈ Po-h-N-cn-{X-°p-dn-∏p-Iƒ Iq-Sn- {]-tbm-P\-s∏-Sp-Øn Cu {]-h¿-Ø-\-Øn¬ an-I-hp t\-Smw. A-Xn¬ ]-d-bp-∂-Xn-t\m-sSm-∏w F-gp-Øp-Im-c-s‚ c-N-\-bp-sS k-hn-ti-j-X-I-fpw- Iq-Sn tN¿-Øv Ip-dn∏p-Iƒ hn-]p-e-am-°mw.

{]-h¿-Ø-\w: aq-∂v io¿-j-I-ß-fp-sS Hu-Nn-Xyw ]-cn-tim-[n-°p-I bq-\n-‰v io¿-j-Iw A-©pw ]mT-ß-fp-sS io¿-jIw ]-Xn-t\-gpw F-Æ-am-Wp-≈-Xv. Cu io¿-j-I߃ hn-i-I-e-\w sN-bv-Xv e-LpIp-dn-∏p X-øm-dm°p-I-bm-Wp th-≠-Xv. Hm-tcm io¿-j-I-Øn-epw Dƒ-t®¿-∂n-cn-°p-∂ B-i-bw ]mT-`m-K-Øn-te-°p I-S-°p-∂-Xn-\pw B-i-bw Np-cp-°n a-\- n-em-°p∂-Xn-\pw k-lm-bn-°pw. bq-\n-‰v io¿-j-I-߃ B-Zyw ]-cn-tim-[n-°mw. bq-\n-‰n-eq-sS hn-\n-a-bw sN-øm-\p-≈ B-i-bw hy‡-am-hpw hn-[-am-Wv Hm-tcm-∂n-\pw t]-cp- \¬-Inbn-cn-°p-∂-Xv. "Im-en-em-tem-ew Nn-e-ºp-am-bn' F∂ X-e-s°-´n-eq-sS I-e-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´- hnj-b-am-Wv N¿-®-sN-øp-∂-Xv. I-Y-I-fn, Iq-Sn-bm-´w, Nn-{X-I-e Xp-S-ßn-b ]m-c-º-cyI-e-I-fn¬ Xp-S-ßn C-∂v I-em-cw-Kw F-Øn\n¬-°p-∂ A-h-ÿ- h-sc N¿-®sN-øm-\p-]-I-cn-°p-∂ ]mT-`m-K-ß-fm-Wv bq\n-‰pƒ-s°m-≈p-∂-Xv. Im-en¬ In-ep-ßp-∂ Nn-eºp sI-´n A-c-ßp hm-Wn-cp-∂ tI-c-fo-bI-e-Iƒ A-c-sßm-gn-™-Xpw A-Xn-s‚ ÿm-\w ^m-j≥ tjm t]m-se-bp-≈ ta-J-e-Iƒ ssI-b-S-°n-b-Xpw bq-\n-‰n¬ N¿-®-sN-ø-s∏-S-Ww. ¢m-kn-Iv I-e-I-sf°p-dn-®p-≈ N¿-®-bn¬ -Xp-S-ßn dn-bm-en-‰ntjm-Ifpw ^m-j≥ ]-tc-Up-I-fpw A-c-ßp-hm-gp-∂ C-∂sØ A-h-ÿ h-sc hn-i-Z-am-bn N¿-®sN-øptºmƒ A-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p h-cp-∂ D-]-\ymkw, F-Un-t‰m-dn-b¬, {]-`m-j-Ww, {]-_-‘w Xp-Sßn-b hn-i-Z-am-bn D-Ø-c-sa-gp-tX-≠ tNm-Zy-߃ F-gp-Xm≥ h-f-sc F-fp-∏-am-hpw. "C-cp-Nn-d-Ip-I-sfm-cp-a-bn-e-ß-s\' F-∂ io¿j-Iw t\m-°mw. H-cp ]-£n-°v ]-d-∂p-b-c-W-sa¶n¬ c-≠p Nn-d-Ip-I-fpw H-cpt]m-se ho-in-sb-¶nte km-[y-am-hp-I-bp-≈q. A-Xpt]m-se a-\p-jykap-Zm-b-am-hp-∂ ]-£n-°v D-b¿-®-bn-te-°p \oßm≥ ]p-cp-j-\pw kv-{Xo-bpw H-sØm-cp-a-tbm-sS ]-cn-{i-an-s®-¶n-te I-gn-bq. k-aq-l-Øn-s‚ c-≠p Nn-d-IpIfm-Wv kv-{Xo-bpw ]p-cp-j-\pw. kv-{Xo-]p-cpj k-a-Xz-Øn-s‚ {]m-[m-\y-hpw C-∂v ]m-c-X-{¥yØn¬ I-gn-bp-∂ kv-{Xo-bp-sS A-h-ÿ-bpw AXn¬\n-∂p hn-tam-Nn-X-bm-bn kzm-X-{¥yw {]m-]nt°-≠-Xpw bq-\n-‰n¬ N¿-®sN-øp-∂p. kv-{Xok-aql-hp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-c-h-[n s]m-Xp tNm-Zy߃ {]-Xo-£n-°m-hp-∂ Cu bq-\n-‰n-s‚ ]T-\Øn-\v "C-cp-Nn-d-Ip-I-sfm-cp-a-bn-e-ß-s\' F-∂ Xe-s°-´v N¿-®sN-bv-Xp t\-Sp-∂ B-i-b-߃ D-]I-cn-°pw. A-im-¥n \n-d-™ tem-Iw kr-jv-Sn-°p-∂ bp≤sh-dn-bpw bp-≤waq-ew a-\p-jy-\p kw-`-hn-°p-∂ Xo-cm-\-jv-S-ß-fpw \-sΩ -t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂p. "A-im-¥n ]¿-h-߃-°-∏p-dw' F-∂ X-e-s°-´v. Aim-¥n-]¿-h-߃-°-∏p-dw H-cp- im-¥n-]¿-h-ap-≠v. B im-¥n-]¿-h-Øn-se-Øp-tºmƒ am-{X-ta temI-Øn-\v \n-e-\n¬-∏p-≈q. bp-≤-Øn-s‚ sI-Sp-XnIƒ A-tß-b-‰w _m-[n-°p-∂-Xv kv-{Xo-I-sf-bmWv. Km-‘m-cn F-∂ A-Ω-bp-sS a-°ƒ \-„-∏-´ ZpxJ-hpw \m-Wn-sb-∂ ]p-Xp-s∏-Æn-s‚ ssh-[-hyhpw Po-hn-X-ta¬-∏n-°p-∂ bm-X-\-Iƒ-°p ap-ºn¬ ]-I-®p\n¬-°p-∂ A¿-Pp-\-s\bpw A-h-X-cn-∏n-®v bp-≤m-\-¥-cw k-aq-l-Øn-\p-≠m-hp-∂ Xo-cm-\-jvS-߃ h-c-®p-Im-´p-∂ ]mT-`m-K-ß-fm-Wv Cu A[ym-b-Øn-ep-≈-Xv. C-Xn-eq-sS bp-≤-Øn-s\-Xn-tcbp-≈ a-t\m-`m-hw h-f¿-Øm\pw im-¥n-°pw k-am[m-\-Øn-\pw th-≠n-bp-≈ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ G¿-s∏-Sm-\pw Ip-´n-Iƒ-°p I-gn-b-Ww. c-≠p temIbp-≤-߃ I-≠p a-\- p a-c-hn-® tem-I-a-\ m-£n-°v aq-∂m-a-sXm-cp bp-≤w -Iq-Sn Xmßm-\mhn-√. C-Ø-cw k-tμ-iw ]p-XpX-e-ap-d-bn¬\n-∂v k-aq-l-Øn-\p e-`n°-Ww. s]m-XptNm-Zy-߃-°v D-Ø-csa-gp-Xm≥ bp-≤-kw-_-‘-am-b N¿-®-Iƒ \-S-°p-∂ Cu bq-\n-‰v D]-I-cn-°p-w. {]-tbm-P-\w am-{Xw {]-Xo-£n-®p ]-e-Xpw sNøp-∂ C-∂-sØ k-aq-l-sØ hn-e-bn-cp-Øp-I-bmWv "Im-bn≥ t]-cn¬ ]q-a-Xn-°p-thm¿' F-∂ X-e-

B-´-°-Y

lw-kw, Z-a-b-¥n

tI-{μ B-i-bw \fs‚ Zq-Xp-am-bn hnZ¿-`-bn-se-Øp-∂ lwkw Z-a-b-¥n-sb h-iØm-°n Xs‚ ZuXyw A-dn-bn-°p∂p.

∂v Im¨-am-t\-bn-√. a-lm≥-am-cp-sS Po-hn-X-Z¿-i\-ß-fpw A-h k-aq-l-Øn-ep-≠m-°n-b am-‰-ß-fpw io¿-j-Ihn-i-I-e-\-Øn¬ sX-fn-™p-h-cpw. A-hbp-am-bn _-‘-s∏-Sp-Øn C-∂-sØ a-\p-jyk-aql-sØ hn-e-bn-cp-Øm-\p-≈ tNm-Zy-߃-°v D-Øc-sa-gp-Xm-\pw I-gn-bp-∂p. F-gp-Øp-Im¿ kz-¥w tZ-i-Øn-s‚ s]-cp-a-sb°p-dn-®v hn-h-cn-°p-∂ bq-\n-‰m-Wv tZ-i-s∏-cp-a. X∂n-se km-ln-Xy-Im-c-s\, IemIm-c-s\ Xm≥ P\n-®p h-f¿-∂ tZ-i-hpw Np-‰p]m-Sp-I-fpw F-ß-s\ k-lm-bn-®p F-∂p hn-h-cn-°p-∂ ]mT-`m-K-ß-fmWv bq-\n-‰n-ep-≈-Xv. H-cp F-gp-Øp-Im-c-s\ kr-jv-Sn°p-∂-Xn¬ ÿ-eIm-e ]-cn-X-ÿn-Xn-Iƒ F-ßs\-sb-√mw kzm-[o-\n-°p-∂p F-∂p a-\- n-em-°p∂-Xp- h-gn kz-¥w tZ-i-sØ Xn-cn-®-dn-bm-\pw AXn-s‚ {]-tXy-I-X-Iƒ a-\- n-em-°m-\pw A-Xn-s‚ D-∂-a-\-Øn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-°m-\pw Ip-´n-Iƒ°p Xm-¬∏-cy-ap-≠m-hp-∂p. ]mT-]p-kv-X-I-hp-ambn _-‘-s∏-´ {]-h¿-Ø-\-߃ tNm-Zy-cq-]-Øn¬ h-cm-≥ km-[y-X Iq-Sp-X-ep-≈ bq-\n-‰m-Wn-Xv. AXpsIm-≠v bq-\n-‰n-s‚ X-e-s°-´pw ]mT-`m-K-ß-fpsS X-e-s°-´pw hn-i-I-e-\w sN-øp-∂-Xp {]-tbm-P\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v ]mT-`m-K-ß-fp-sS io¿-j-I-ß-fpw hni-I-e-\w sN-ø-Ww. bu-h-\-bp-‡-bm-bn-´pw Ip-´n°-fn hn-´p-am-dm-Ø -Z-a-b-¥n-bp-sS Nm-]-eyw "sNdp-Xm-bn-√ sN-dp-∏w' F-∂ io¿-j-I-Øn-epw tNmdn-s‚ ÿm-\w ssI-b-S-°n-b ap-cn-™-t∏-cn-sb°p-dn-®p-≈ ]-cm-a¿-iw Zm-cn-{ZysØ-bpw I-e-Iƒ°p- t\-sc -\-S-°p-∂ A-Xn-{I-a-sØ-°p-dn®v "B¿-´v A-‰m-°v' F-∂ io¿-j-I-hpw \-ap-°p a\- n-em-°n-Ø-cp-∂p. C-Xp-t]m-se io¿-j-I-ßfp-sS Hu-Nn-Xyw hn-i-I-e-\w sN-øp-I h-gn ]mT-`mK-ß-fp-sS tI-{μ B-i-b-Øn-te-°pw ]mT-Øn-s‚ ap-gp-h≥ B-i-b-Øn-te-°pw F-Øm≥ -Ip-´n-°p Ign-bpw. ]mT-`m-K-sØ B-i-b-hp-am-bn _-‘-s∏-´ e-Lp-tNm-Zy-߃-°pw D-]-\ym-k tNm-Zy-߃°pw D-Ø-c-sa-gp-Xm≥ ]mT-`m-K-ß-fp-sS io¿-j-Ihn-i-I-e-\w k-lm-bn-°pw. ]mT-]p-kv-X-I-Øn-se C-cp-]-Øn-c-t≠m-fw X-e-s°-´p-Iƒ hn-i-I-e-\w sN-øp-∂-tXm-sS ]p-kv-X-I-hp-am-bn Ip-´n-°v \-√ ]cn-N-bw t\-Sm≥ I-gn-bp-∂p. ap-I-fn¬ hn-h-cn-® {]h¿-Ø-\߃ aq-∂pw Ir-Xy-am-bn- sN-bv-X ti-jw ]T-\w Xp-S-ßp-∂ hn-Zym¿Yn-°v ]-co-£bv-°v an-I® kv-tIm¿ t\-Sm≥ H-cp {]-bm-k-hp-an-√.

{]-h¿-Ø-\w: \m-ev hym-Jym-\-°p-dn-∏p X-øm-dm-°p-I (I-hn-X-Ifn-se {]-tXy-I-X-bp-≈ h-cn-Iƒ-°v) ]mT-]p-kv-X-I-Øn-se I-hn-X-I-fn-se {]-tXy-IX-bp-≈ h-cn-Iƒ I-s≠-Øn hym-Jym-\-°p-dn-∏p X-øm-dm-°p-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS D-t±-in-°p-∂-Xv. `mjm-]-c-am-tbm km-ln-Xy-]-c-am-tbm F-s¥-¶n-epw k-hn-ti-j-X-bp-≈ h-cn-I-fm-Wv I-s≠-tØ-≠-Xv. A-tX-X-cw h-cn-Iƒ-°v hym-Jym-\-°p-dn-∏p X-ømdm-°p-tºmƒ I-hn, I-hn-X, k-μ¿-`w, A¿-Yw, Bi-bw, h-cn-bn-e-S-ßn-bn-cn-°p-∂ k-hn-ti-j-X-Iƒ F-∂n-h-sb-√mw {I-a-Øn¬ kq-Nn-∏n-®n-cn-°-Ww. C-Ø-cw Ip-dn-∏p-Iƒ X-øm-dm-°p-tºmƒ hn-i-I-e\-°p-dn-∏p X-øm-dm-°p-I, kzm-`n-{]m-b-°p-dn-s∏-gpXp-I, Xm-c-X-ay-°p-dn-∏p X-øm-dm-°p-I, N-a-¬°mc-`w-Kn I-s≠-Øp-I, {]-tbm-K`w-Kn I-s≠-Øp-I Xp-S-ßn-b tNm-Zy-߃-°v D-Ø-c-sa-gp-Xm≥ A-Xp k-lm-b-I-am-hpw. A-Ø-c-Øn-ep-≈ h-cn-Iƒ kqNn-∏n-°mw. 1. "N-e-Z-fn-Q-¶m-cw sN-hn-I-fn-ew-Km-cw tIm-In-e-Iq-Pn-X-߃ sIm-Sn-b- I¿-W-iq-e-߃ Ip-kp-a-ku-c-`w \m-km-Ip-l-c-k-c-ss -cn-`w A-Xn-ZpxJ-Im-c-W an-∂m-cm-a-k-©-mc-Ww.' Q-¶m-cw- ˛ap-cƒ-®, aq-f¬, A-fn- ˛h-≠v, Aw-Kmcw- ˛Xo-°-\¬, tIm-In-ew -˛Ip-bn¬, ssk-cn-`w ˛Im-´p-t]m-Øv, \m-km-Ip-l-c k-c-ss -cn-`w- ˛\mkm-Ip-l-c-am-hp-∂ k-c- n-se Im-´p-t]m-Øv. Im-´p-t]m-Øv s]m-bv-I-bn-en-d-ßn-bm¬ s]m-bvI ap-gp-h≥ N-hn-´n°-e-°pw. C-f-°n-a-dn-°pw. AXpt]m-se ]q-°-fp-sS a-Ww Z-a-b-¥n-bp-sS \m-kmZzm-c-ß-sf C-f-°n-a-dn-®p. a-Ww h-cp-∂-Xv aq-°n-\v A-kz-ÿ-X-bp-≠m-°n. C-Xm-Wv \m-km-Ip-l-c-amIp-∂ k-c- n-se ssk-cn-`w F-∂ {]-tbm-K-Øns‚ `w-Kn. 2."an-∂¬-s°m-Sn-bn-d-ßn a-∂n-te h-cn-I-tbm hn-[p-a-fi-e-an-d-ßn- £n-Xn-bn-te t]m-cn-I-tbm kz¿-Æ-h¿-Æ-am-a-∂w ]-d-∂n-ßp-h-cn-I-tbm I-Æp-Iƒ-°n-Xp \-√ ]o-bq-j-Q-cn-I-tbm' i-_v-Z-`w-Kn I-hn-X-bv°v F-ß-s\ {]-tbm-P-\s∏-Sp-∂p F-∂p tNm-Zn-°mw. Cu-Ww sIm-Sp-°pw. Xm-fw \¬-Ipw. sNm-√m\p-≈ A-Y-hm ]m-Sm-\p-≈ `w-Kn \¬-Ipw. h-cn-Iƒ Hm¿-Øph-bv-°m≥ k-lm-b-I-am-hpw. 3."t]m-I-]q-¶m-hn-se-∂p ]p-Xp-a-[p-h-N-t\ h-en-b \n¿-_-‘w X-h-hm-gp-t∂-cw `-h-t\ t]m-Im≥ X-s∂-tbm h-∂p ]q¿-tÆ-μph-Z-t\ Im-an-\o au-te sNm¬-I Im-X-c \-b-t\ ˛ i-_v-Z-`w-Kn- F-ß-s\ {]-tbm-P-\-s∏-Sp-∂p. 4.a-Z-ep-fn-Xw ar-Zp-e-fn-Xw Kp-W-an-fn-Xw C-Xp- I-fn-b-t√ ˛ i-_v-Z-`w-Kn, {]-tbm-K-`w-Kn C-h I-s≠-Øp-I. 5."]-e-I-Y-Iƒ- Xp-≈n-∏-d-™p \-S-s°-bn-˛ ∏-Sn-I-fn-en-cp-∂p Im¬ \o-cn-en-´m-´n-Smw.' ˛ hym-Jym-\-°p-dn-∏v X-øm-dm-°p-I. 6."C-hƒ-°p- am-{X-am-sbm-cp-Km-\w ]m-Sm-˛ s\-\n-°p \n-jv-^-e-sam-cp tam-lw-k-Jo.....!' ˛ C-h-fp-sS {]-tXy-I-X-Iƒ I-s≠-Øn hn-h-cWw X-øm-dm-°p-I. 7."C-\n-bm-{X ]-d-™n-S-s´ lm!

Zn-\-km-{am-Py-]-tX Zn-h-kv-]-tX! A-\n-b-{¥n-X Zo-]v-Xn-bmw-I-Xn¿-˛ °-\-Im-kv-{Xm-hr-X-\mw `-hm-\p Rm≥' (kq-cy-t\m-Spw kq-cy-hw-i-tØm-Spw Z-i-c-Yt\m-Spw bm-{X ]-d-bp-∂p) 8."kp-kn-Xmw-_-c-\m-bn hr-≤-\m-bv _n-kn-\o-X-¥p- a-co-Nn-tI-i-\m-bv e-kn-X-kv-an-X-\m-b N-{μn-Im-˛ `-kn-X-kv-\m-X ar-Km-¶ ssI-sXm-gmw' 9."{]n-b-cm-L-h h-μ-\w `-hm-˛ \p-b-cp-∂p `p-P-im-J hn-´p Rm≥ `-b-a-‰p ]-d-∂pt]m-bn-Smw kz-b-a-tZym-hn-sem-cm-{i-bw hn-\m' (tZym-hv- ˛B-Im-iw, kz¿-Kw, hn-\m ˛Iq-Sm-sX, C-√m-sX) 10."cp-P-bm¬ ]-cn-]-Iz-k-Xz-\m-bv \n-P-`m-c-ß-sfm-gn-™p [-\y-\m-bv A-P-]u-{X `-h-m\p-sa-Øp-ta `-P-am-ss\-I-hn-`m-hy-an-∏-Zw.' (cp-P-˛ ZpxJw, ]-cn-]-Iz-k-Xz≥-˛]m-Iwh-∂ a-\t m-Sp- Iq-Sn-b-h≥) bm-{Xm-sam-gn-bn¬ Xm≥ `q-an-hn-´v kz¿-K-tØ°p bm-{X-bm-hp-∂-Xv ko-X k-¶¬-∏n°p-∂p. At∏mƒ {]n-b-s∏-´-h-tcm-Spw {]-Ir-Xni-‡n-I-tfmSpsa-√mw bm-{X-]-d-bp-∂p. B-Zy -]-Zy-Øn¬ kqcy≥, kq-cy-hw-iw, Z-i-c-Y≥ F-∂n-h-tcm-Spw Xp-S¿∂p-≈ ]-Zy-ß-fn¬ N-{μ≥, N-{μhw-i-P-\m-b P-\I≥, \-£-{X-߃, k-‘y, h-\-߃, ]q-°ƒ, `qan-˛(6 ]-Zyw-˛ P-\-bn-{Xn Xp-S-ßn X-Sn-\o-P-e... F-∂Xp hsc), {io-cm-a≥ F-∂n-h-tcm-Spw bm-{Xm-\p-aXn- hm-ßp-∂p. 11."\-√ a-c-X-I-°-√n-t\m-sSm-sØm-cp I-eym-W-cq-]≥ Ip-am-c≥ a-t\m-l-c≥' (-Km-‘m-co-hn-em-]w) N-a-¬-°m-c-`w-Kn I-s≠-Øn hn-h-cn-°p-I? N-a-¬°m-cw F-∂m¬, I-hn-X-I-fn-se lr-Z-bmÀm-Z-Im-cn-bm-b [¿-aw A-Xm-b-Xv I-hn-X hm-bn°p-tºmƒ hm-b-\-°m-c-s‚ a-\- n-\v B-Àm-Zw ]I-cp-∂ co-Xn-bn-ep-≈ {]-tbm-K-߃, I¬-∏\-Iƒ ap-X-em-b-h. C-ß-s\ N-a-¬Im-cw N-a-bv-°p-∂ coXn-bm-Wv A-e-¶m-cw. C-hn-sS A-`n-a-\yp-hn-s\ a-cX-I-c-Xv-\-tØm-Sv km-Zr-iy-s∏-Sp-Øp-∂p. Cu kmZr-iyw h-gn A-`n-a-\yp-hn-s‚ A-Xn-i-bn-∏n-°p-∂ ku-μ-cyw sh-fn-hm-Ip-∂p. 12. "sIm-√m-sX sIm-√m-s™-¥-h≥ X-s∂-\o sIm-√n-°-b-t{X \n-\-°p- c-k-sa-tSm'(-Km-‘m-co-hn-em-]w) 13. "I-√p sIm-t≠m a-\w Xm-h-I-am-In-e-˛ °-√n-\p-am¿-{Z-X-bp-≠n-Xp Im-Wp-tºmƒ' (-Km-‘m-co-hn-em-]w) 14. "]-´p-In-S-°-ta-te In-S-°p-∂ \o ]-´p-In-S-°p-am-dm-bn-tXm tNm-c-bn¬'(-Km-‘m-co-hn-em-]w) (]-´p-In-S-°- ˛]-´p-sIm-≠p \n¿-an-® In-S-°, \in-®p In-S-°p-I-˛a-cn-®pIn-S-°p-I F-∂v A¿-Y hyXym-k-tØm-Sp Iq-Sn H-tc ]-Z-߃ B-h¿-Øn-®n-cn°p-∂p.) 15."C-\-s‚ sN-¥o-°-Xn¿-am-cn \n-Xyw C-Sw s]-Spw X≥ X-e sIm-≠p Xm-ßn \-Ωƒ-°p- ]-®-°p-S-bpw ]n-Sn-®p tX-∑m-h-Xm Zo-\-Z-bm-ep \n¬-]q' ]-tcm-]-Im-c-Øn-s‚ a-l-Øzw hn-h-cn-°p-∂p. kp-Jw, kp-Jw. 16."F-s‚-bo kp-lr-Øn-s\-sb-ß-s\ [-cn-∏n-°m≥ F-s‚ Po-hn-X-{K-Ÿ-sa-ß-s\ hm-bn-∏n-°m≥'(hn-≠-Im-e-Sn-Iƒ) 17."sIm-≈n-bm≥ sh-´w sh-dpw sX-ßn≥ Nq-s´m-fn-bm-bn A-√n-se-s∏-cp-am-cn Ip-fn¿-\o-cp-d-h-bm-bn' (hn-≠-Im-e-Sn-Iƒ) 18."sN-cn-∏n-√m-sX \o-ßp-am-bn-c-ß-tfm-sSm-Øp N-cn-s°-∏m-Zw Io-dn h-s∂m-co hn-≈-se-√mw a-Æn-Xn¬ ho-Wo-Sp-∂ th¿-∏n-s‚-bp-∏pw I-bv-]pw F-∂n-te-°m-hm-ln-°pw i-‡nkw-`-c-Wn-Iƒ A-h t]m-sb-¶n-eo Rm≥ a-s‰m-cm-fm-bn-Øo-cpw A-h-\o-_-‘w hn-s´m-c-°n-e-kn-s\-s∏m-se' (hn-≠-Im-e-Sn-Iƒ) 19."sN-cn-∏n-√m-tØm-cm-sW≥ k-¥-Xk-l-N-c¿ N-c-W-Øn-se-®¿-aw hn-≠-h-sc≥ tXm-g-∑m¿ \-·-]m-Z-Øn¬-°m-Wpw ]m-Sp-I-sf≥-t\-´-߃ im-iz-Xm-tcm-Kyw-X-cp ap-∏p-\o-cp-d-h-Iƒ-' (hn-≠-Im-e-Sn-Iƒ) 20."ap-‰-Øp -h¿-jwtXm-dpw hn-S¿-∂p hm-Sm-dp-≈ ap-°p-‰n-∏q-hn-∂n-X-sf-{X-sb-∂-dn-bm-sX A-º-sØm-º-Xp h¿-jw I-S-∂t]m-se-∂p-s≈m c-º-∏m-Wo ap-lq¿-Ø-Øn-se-∂-¥¿-`m-hw-' (A-Sp-Øp¨) 21."ap-‡-I-WvTw Rm-\n-∂p-tLm-jn-∏q \n- -tμ-lw ap-‰-sØ \n-e-∏-\-∏q-hn-\m-dn-X-f-t{X--' (A-Sp-Øp¨) ta¬-]-d-™ h-cn-Iƒ hym-Jym-\n-®p ]Tn-®phbv-°p-I. e-Lp tNm-Zy-߃-°p-Ø-c-sa-gp-Xm≥ Cu h-cn-I-fp-sS hym-Jym-\-°p-dn-∏p-Iƒ k-lm-bn-°pw.

{]-h¿-Ø-\w: A-©v hym-Jym-\-°p-dn-∏v X-øm-dm-°p-I (K-Zy ]mT-ß-fn-se {]-[m-\ `m-K-߃-°v) 1 A-Xn-\m-cm-∂m Xo-cp-am-\n-t® ]m-t®zm \o-em≠-t\m A-tXm F-f-[-f-[-fw-]-t≈ym.............. R-ß-fm-cz-√. A-t√; ]n-∂m-cm? `m-jm-]-c-am-b k-hn-ti-j-X-Iƒ \n-co-£n-®v A-Xv K-Zy-`m-K-Øn-\p \¬-Ip-∂ {]-tXy-I-XIƒ N¿-®sN-øp-I. 2 tNm-dn-s‚ t\-sc-bm-Wv B-{I-a-Ww. ssI-tb‰-°m¿-°m-W-t√m C-∂v ÿm-\w. ssI-tb-dnss°-tb-dn F-¥m-bo-∂-s√, tNm-dn-s‚ ÿm\w ap-gp-h≥ ap-cn-™-t∏-cn ]n-Sn-s®-Sp-Øp. C-

3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ

3.

4. 5

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

t∏mƒ tNm-d-n\v H-cp ÿm-t\mw C-√m-Xm-bn´p-≠v. K-Zy`m-Kw N¿-®sN-øp-∂ km-aq-lnI {]-iv-\߃ I-s≠-Øn H-cp Ip-dn-∏p X-øm-dm-°p-I. ]n∂-hn-sSm-cp- Xm-a-k-ap-≠m-bn-´p-≠v A-øm.... tX-®p-Ip-fn- N-Xp¿hn-[-t`m-Py-c-k-ß-tfm-Spw Iq-Sn-b `-£-Ww. kp-Jm-b D-d-°w. t\-cwt]m°p ]-d-b-√v C-ß-\y-ß-Sv I-gn-bm≥ Xp-S-ßn. hn-Zq-j-I≥ K-Zy-`m-K-Øn-eq-sS N¿-®sN-øp-∂ ]-cn-lm-cw I-s≠-Øn Ip-dn-∏p X-øm-dm-°p-I. Kym-kv tNm¿-∂v tI-Sm-b {^n-Uv-Pn-t\m-Sp e-£van km-Zr-iy-s∏-Sp-Øn-b-Xn-s‚ Hu-Nn-Xyw ]-cntim-[n-°p-I. (Po-hn-Xw h-gn-ap-´n-b A-h-ÿ) Nn-{X-߃ Im-tW-≠-h¿ Km-e-dn-bn¬ t]m-bn°m-Wpw. \-Ωƒ A-Xn-\pth-≠n hn-e]n-Sn-®kv-s]-bv-kv \-jv-S-s∏-Sp-tØ-≠-Xn-√. ]-{X{]-h¿-Ø-\ cw-K-Øv C-∂p- Im-Wp-∂ GXp {]-h-W-X-bm-Wv C-hn-sS hn-a¿-i-\hn-t[-bam-°p-∂-Xv? (I-e-I-tfm-Sp-≈ A-h-K-W-\, I®-h-S a-t\m-`-m-hw) Im¬-\q-‰m-≠n-\p-≈n¬ B-Zy-am-bn B- hm-cm¥yw \m-j-\¬ ssSw-kn-s‚ B¿-´v t]-Pn¬ Nn-{X-I-e-sb-°p-dn-®p-≈ \n-cq-]-Ww h-∂n-√. A-∂v B¿-´v t]-Pn¬ I-≠-Xv ^m-j≥ tjm-hns‚ h¿-WNn-{X-ß-tfm-Sp Iq-Sn-b ap-gpt]-Pv tÃm-dn-bm-bn-cp-∂p. am-[y-a-cw-K-Øv C-∂p Im-Wp-∂ G-Xp {]-h-WX-bm-Wv I-Ym-Ir-Øv C-hn-sS hn-a¿-i-\-hn-t[b-am-°p-∂-Xv. in-h-cm-a≥ Nn-{Xw Xn-cn-®pw a-dn-®pw t\m-°n. F-ß-s\ t\m-°n-bn-´pw A-bmƒ-°v B- Nn-{XØn¬ X-s‚ ap-Jw Im-Wm≥ I-gn-™n-√. Abmƒ-°v X-s‚ ap-Jw \-jv-S-s∏-´n-cp∂p. F-t∂°p-am-bn. I-Ym-]m-{X-Øn-s‚ G-X-h-ÿ-bm-Wv I-Ym-IrØv kq-Nn∏n°p-∂-Xv? (X-s‚ I¿-acw-K-Øv h-∂ptN¿-∂ am-‰-߃ icn-bm-bn a-\- n-em-°m-sX, Im-e-Øn-\-\p-krX-am-bn \o-ßm≥ Iq-´m-°m-sX \n¬-°p-∂ B¿-°pw h-∂ptN-cm-hp-∂ A-h-ÿ. km-ln-Xy-Im-c-∑m¿, hn-ti-jn-®p I-hn-Iƒ Ah¿ kr-jv-Sn-®n-´p-≈ kv-{Xo-]m-{X-ß-fn-eq-sSbm-Wv Po-hn-°p-∂-sX-∂p ]-d-bm-dp-≠v. D-Zm-lc-W-߃ Nq-≠n-°m-´n k-a¿-Yn-°p-I. G-d-°p-td ]p-cp-j-s\m-∏w kz-X-{¥-X-b-h-Imi-s∏-Sm≥ kv-{Xo-Iƒ-°p km-[n-®n-´p-s≠¶n¬ A-Xp hr-£-e-Xm-Zn-I-fp-sS-bpw P-¥p-Pme-ß-fp-sS-bp-sam-s° sXm- ´ - b ¬- ° m--s c- ∂ p hn-Nm-cn-°m-hp-∂ ]-Wn-bm-f¿-°n-S-bn¬ am-{Xam-Wv. Cu \n-co-£-Ww hn-a¿-i-\_p-≤ntbmsS ]-cn-tim-[n-®v Ip-dn-∏p X-øm-dm-°p-I. F-\n-°p t]m-I-Ww Rm≥-˛- Rm≥ hn-[n-bps≠-¶n¬-°m-Wmw. \o I-\y-I-bm-bn-Ø-s∂bn-cn-°v. Ko-tXm-]-tZ-i-ß-fp-sS ]-cm-P-b-ÿm-\am-WnXv. Ko-Xm-I¿-Øm-hn-s‚ hn-P-b-ÿm-\-hpw. bu-h-\-sØ N-hp-´n-sa-Xn-®p ap-t∂m-´pt]m-Ip∂ ]p-{Xo-°p ÿn-Xn-°-[n-I-\m-bv h-c≥ aw-Keykq-{Xw Nm¿-Øp-∂ ap-lq¿-Ø-Øn¬ ]nXm-hn-\p-≠m-hp-∂ Ir-Xm¿-Y-X B Ip-Spw-_iq-\y-\p-≠m-bn. k-μ¿-`w hn-i-I-e-\w sN-bvXv D-Xp-∏m-\p-≠m-b- Nm-cn-Xm¿-Yy-Øn‚ B-gw F-{X-bp-s≠-∂p I-s≠Øp-I. ""h-√ \n-[n-bpw In-´p-sa-∂p hn-Nm-cn-®m ]m-hw ]m-Sp-s]-Sp-∂-Xv.'' ""A-hn-sS H-cp Ip-Sn-ep sI-´n ]p-´pw ]-g-hpw hn‰n-cp-∂psh-¶n¬ A-h-s‚ sN-e-hn-\p-≈-Xv In´n-sb-te.'' ""Xo-sc -K-Xn-sI-´m-\¬ A-h-\p- Ip-Sn-®p Nm-Im≥ A-h-\p h-√-h-cp-sS-bpw In-W¿ A-t\z-jnt°-≠-t√.'' Cu kw-`m-j-W-ß-fn¬ sX-fn-bp-∂ ]-cn-lmkw hn-e-bn-cp-Øn D-Xp-∏m-s‚ {]-hr-Øn-tbm-Sv k-aq-lw {]-IS-n-∏n-°p-∂ a-t\m-`m-hw hy-‡am-°p-∂ Ip-dn-s∏-gp-Xp-I. A-bmƒ F-t∂m-Sv kw-Ko-X-sØ-∏-‰n kw-kmcn-®p. B kv-{Xo ]p-©n-cn-tbm-sS ]-d-™p. ]pX-∏p sIm-Sp-Ø-sX-¥n-\v F-∂ tNm-Zy-Øn-\v D-Ø-c-am-bn A-dp-ap-J-s‚ -`m-cy ]-d-bp-∂- a-dp]-Sn-bm-Wn-Xv? B -{]-hr-Øn-sb hn-e-bn-cp-Øn H-cp Ip-dn-s∏-gp-Xp-I. A-e-cn-Ø-d-bn¬ ]-d-°p-´n-sb Ip-ºn-´v, I¬Ø-d-bn¬ a-e-hm-bn-sb sXm-gv-Xv ]-Sn-∏p-c-bn¬ C-d-b-Øp-h-® Hm-e-°p-S-sb-Sp-Øv, Kp-cp-hn-s\ kv-a-cn-®v Kp-cp-\m-Y-≥am-sc kv-a-cn-®v D-Æo-cn ]Sn-bn-d-ßn...... h-S-°≥-]m-´n-se I-Ym-hn-h-c-W co-Xn kzo-I-cn-®-XpsIm-≠v "X´-I-Øn-\'v Fs¥-√mw k-hn-ti-j-X-Iƒ ssIh-∂p F-∂Xp hn-h-cn-®v Ip-dn-∏p Xøm-dm-°p-I. sN-º-\pw Im-cn-°pw ]-√p-\m-ev sN-º-\pw Imcn-°pw h-´-s°m-ºv ]p-√-bv-°pw (abn-ebv) ssh-e-°pw kq-Nn-s°m-ºv ˛ Imhym-fl-I-amb KZyw kzoI-cn®Xp sIm≠v X´-I-Øn\v ssIh-cp∂ `mjm-]-c-amb KpW-sa¥v? {]-[m-\-am-bpw R-ß-fp-sS \m-´n¬ aq-∂p-X-cw B-fp-I-fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. \-S-°p-∂-h¿, ]-Wn-sN-øp-∂-h¿, Ip-fn-°p-∂-h¿ ˛ k-J-dn-b D-cp-fn-Ip-∂-Øp-Im-sc C-ß-s\ aq-∂m-bn- Xn-cn°p-∂-Xn-s‚ bp-‡n N¿-®sN-bv-Xp Ip-dn-∏p Xøm-dm-°p-I.

{]-h¿-Ø-\w: B-dv I-Ym-]m-{X \n-cq-]-Ww X-øm-dm-°p-I I-Y-bn¬\n-∂p -X-cp-∂ kq-N-\-I-sf A-Sn-ÿm\-am-°n-bm-Wv I-Ym-]m-{X \n-cq-]-Ww X-øm-dm-t°≠-Xv. ]mT]p-kv-X-I-Øn-eq-sS I-S-∂p-t]m-hptºmƒ \n-c-h-[n I-Ym-]m-{X-ß-sf \mw ]-cn-N-bs∏-Sp-∂p. A-h-cp-sS kz-`m-hk-hn-ti-j-X-Iƒ hnh-cn-®psIm-≠p Ip-dn-∏v X-øm-dm-°m-\p-≈ H-cp tNm-Zy-ap-≠m-hpw. A-Xn-s‚ kv-tIm¿ B-dv B-bncn-°pw. I-Ym-Ir-Øv, I-Y, I-Ym-]m-{Xw, I-Ym-]m{X-Øn-s‚ k-hn-ti-j-X-Iƒ, A-bmƒ-°v I-Y-bnep-≈ ÿm-\w, {]m-[m-\yw, C-∂-sØ k-aq-lØn¬ C-Ø-cw I-Ym-]m-{X-߃-°p-≈ {]-k-‡n Xp-S-ß-n-b Im-cy-߃ Dƒ-s°m-≈n-®p th-Ww IYm-]m-{X \ncq-]-Ww X-øm-dm-°m≥. I-Ym-]m-{XsØ-°p-dn-®p \n-߃-°p-≈ A-`n-{]m-b-sa-gp-Xn DØ-cw A-h-km-\n-∏n-°-Ww. sN-dp-Xm-bn-√ sN-dp∏w F-∂ B-´-°-Ym `m-K-Øn-se lw-kw, ap-cnß-t∏-cnw tNm-dpw F-∂ hn-Zq-j-I-°q-Øn-se hn-Zqj-I≥, B¿-´v A-‰m-°nse in-h-cm-a≥, ]-´m-f-°mc-\nse cm-a≥\m-b¿, D-Xp-∏m≥, I-S-en-s‚ h-°sØm-cp ho-Sv F-∂ -I-Y-bn-se bp-hm-hv Xp-Sßnb I-Ym-]m-{X-ß-fp-sS k-hn-ti-j-X-Iƒ I-s≠Øn Ip-dn-∏p X-øm-dm-°n hm-bn-°p-I. I-Y \-∂mbn hm-bn-°-Ww. I-Ym-]m-{Xw {]-Xy-£-s∏-Sp-∂ k-μ¿-`w hn-e-bn-cp-Ø-Ww. A-Xn-\p ti-jw {]tXy-I-X-Iƒ Ip-dn-®ph-bv-°-Ww.

{]-h¿-Ø-\w: G-gv D-]-\y-mkw X-øm-dm-°p-I B-\p-Im-en-I {]-k-‡n-bp-≈ hn-j-b-ß-fp-ambn _-‘-s∏-´m-Wv D-]-\ym-k tNm-Zyw h-cm-dp-≈Xv. {i-t≤-b-am-b H-cp io¿-j-Iw \¬In hn-j-bØn-s‚ {]m-[m-\yw hn-h-cn-®psIm-≠v H-cm-ap-Jw B-Zyw F-gp-X-Ww. H-cp J-fin-I-bn¬ B-ap-Jw Ah-km-\n-∏n-°mw. hn-j-b-Øn-s‚ F-√m- h-i-ß-fpw N¿-®sN-bv-XpsIm-≠p-≈ c-t≠m aq-t∂m J-finI Xp-S¿-s∂-gp-X-Ww. kz-¥w A-`n-{]m-bw hn-i-ZoI-cn-®p sIm-≠v D-]-\ym-kw A-h-km-\n-∏n-°mw. DØ-c-Øn-\v Ip-d-™-Xv c-≠p ]p-d-sa-¶n-epw D-≠mh-Ww. I-e-Iƒ-°pw am-[y-a-߃-°pw C-∂-sØ tem-I-Øv h-∂p-tN¿-∂ am-‰-߃, A-h A-`n-ap-JoI-cn-°p-∂ {]-iv-\-߃, kv-{Xo-I-fp-am-bn _-‘-s∏´- Im-cy-߃, bp-≤w k-aq-l-Øn¬ hn-X-bv-°p-∂ {]-iv-\-߃ F-∂n-h D-]-\ym-k tNm-Zy-am-bn hcmw. {]-_-‘-c-N-\-bpw tNm-Zy-cq-]-Øn¬ h-cmw.

{]-h¿-Ø-\w: F-´v F-Un-t‰m-dn-b¬ kp-Zo¿-L-am-bn D-Ø-c-sa-gp-tX-≠ H-∂m-Wv FUn-t‰m-dn-b¬ A-Y-hm ]-{Xm-[n-]-°p-dn-∏v. k-aq-lsØ-tbm hy-‡n-I-sf-tbm _m-[n-°p-∂ k-¶o¿W-am-b {]-iv-\-ß-tfm G-sX-¶n-epw a-l-Zvhy-‡nI-fp-sS a-c-Ww k-aq-l-Øn-\p-≠m-°p-∂ Xo-cm-\jv-S-tam A-`n-\-μn-°-Ø-°-Xm-b G-sX-¶n-epw \√ Im-cy-ß-tfm- H-s° F-Un-t‰m-dn-b¬ X-øm-dm°m-\p-≈ tNm-Zy-am-bn h-cmw. A-Ø-cw Im-cy-ßfp-sS {]m-[m-\yw tNm¿-∂pt]m-hm-sX k-aq-lsØ t_m-[y-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv ]-{Xm-[n-°p-dn∏ns‚ e-£yw. \-√ H-cp io¿-j-Iw \¬-In F-g-pXnØp-S-ß-Ww. io¿-j-Iw hm-bn-°p-tºmƒ-X-s∂ hn-j-bw hmb\-°m-c-s‚ D-≈n-se-Ø-Ww. hn-jbw hn-h-cn-s®-gp-X-Ww. hn-j-b-Øn-s‚ {]m-[m-\yw Du-∂n-∏-d-™psIm-≠pw ]-cn-l-cn-°m-\p-X-Ip-∂ \n¿-tZi-߃ A-h-X-cn-∏n-®psIm-≠pw c-N-\ A-hkm-\n-∏n-°mw.

{]-h¿-Ø-\w: H-º-Xv {]-`m-j-Ww X-øm-dm-°p-I s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ h-cm-hp-∂ H-cp tNm-Zy-amWn-Xv. ]mT-]p-kv-X-I-hp-am-bn _-‘-s∏-´ G-sX¶n-epw Im-cy-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ s]m-Xphm-bn tNm-Zyw h-cmw. Iq-Sp-X-epw Zn-\m-N-c-W-ß-fpam-bn _-‘-s∏-´v B hn-j-bw {]-kw-K-hn-j-b-ambn h-cmw. D-Nn-X-am-b kw-t_m-[-\-sb-gp-Xn thWw {]-kw-Kw Xp-S-ßm≥. io¿-j-Iw th-W-sa-∂n√. sIm-Sp-Øm-epw sX-‰n-√. {]-kw-K-Øn-s‚ Xp-S°-Øn¬ hn-j-bw kq-Nn-∏n-°-Ww. hn-j-b-Øns‚ F-√m h-i-ß-fpw tIƒ-hn-°m-c-\v (hm-b-\-°mc\v) a-\- n-em-h-Ø-°-hn-[w hn-h-cn-®p sIm-Sp-°Ww. A-h-km-\n-∏n-°p-tºmƒ \-μn {]-I-S-\-tØmsS \n¿-Ø-Ww. G-sX-¶n-epw I-e-Iƒ ]-cn-N-b-s∏Sp-Øp-∂ B-ap-J {]-`m-j-W-hpw tNm-Zy-am-bn hcmw. kw-t_m-[-\, hn-j-bhn-h-c-Ww, \-μn{]-I-S-\tØm-sS-bp-≈ D-]-kwlm-cw F-∂ L-S-\-bv-°v kvtIm¿ \n-›-bn-®n-´p-≠m-hpw.

{]-h¿-Ø-\w: ]-Øv Xm-c-X-ay-°p-dn-∏p X-øm-dm-°p-I I-Ym-]m-{X-ß-sf Xm-c-X-aywsN-øm-s\m I-hnXm-`m-K-ß-sf Xm-c-X-aywsN-øm-t\m ]mTk-μ¿`ß-sf Xm-c-X-aywsN-øm-s\m D-≈ tNm-Zyw Xm-c-Xay-°p-dn-∏p X-øm-dm-°≥ tNm-Zn-°mw. Xm-c-X-ayw sN-øp-tºmƒ c-≠ns‚-bpw B-i-bw (I-Ym-]m-{Xß-fm-sW-¶n¬ A-h-cp-sS {]-tXy-I-X-Iƒ) B-Zyam-bn hn-h-cn-°-Ww. km-ay-߃ I-s≠-Øn hn-hcn-°-Ww. Xp-S¿-∂v hy-Xym-k-߃ I-s≠-Øn Ah-X-cn-∏n-°-Ww. c-≠pw hn-i-I-e-\w sN-bv-Xp s]mXp-hm-b-Im-cy-߃ hn-h-cn-®v A-h-km-\n-∏n-°mw.

{]-h¿-Ø-\w: ]-Xn-s\m-∂v hym-I-c-W-hpw a-‰pw 1. hym-I-c-W -Im-cy-߃ A-[n-I-am-bn tNm-Zn°m-dn-s√-¶n-epw ]-Z-t®-cp-h-I-fp-am-bn _-‘s∏-´ tNm-Zy-߃ tNm-Zn-®pIm-Wm-dp-≠v. Iq-Snt®¿-∂n-cn-°p-∂ ]-Z-ß-sf (k-‘nsN-bv-X ]Z-ß-sf) ]n-cn-®p]-d-bp-tºmƒ A-h-bn-se h¿W-߃-°p h-cp-∂ am-‰w {i-≤n-°-Ww. H-c-Sn F-∂-Xp ]n-cn-°p-tºmƒ H-cp + A-Sn F∂m-hpw. C-Xp Iq-Sn-t®¿-∂v H-c-Sn F-∂m-Iptºmƒ H-cp F-∂-Xn-s‚ H-Sp-hn-se "D' tem-]n®p t]m-hp-∂p. (D \-jv-S-am-bn) C-\n-sbm-c-Sn F-∂-Xp ]n-cn-®m¬ C-\n + H-c-Sn F-∂-mhpw. H-cp-an-®p-tN-cp-tºmƒ ]-Z-߃-°nS-bn¬ "b' ]p-Xp-Xm-bn h-∂ptN-cp-∂p. AXm-b-Xv B-K-an-°p-∂p. I-Æo¿ F-∂- ]-Zw ]n-cn-s®-gp-Xp-tºmƒ I¨ + \o¿ F-∂m-hp-∂p. H-cp-an-®p tNcp-tºmƒ \o¿ F-∂-Xn-se "\' Im-cw t]m-bn "W' Im-cw ]I-cw h-cp-∂p. H-∂p- t]m-bn a-s‰m-∂p- h-cp-∂p. ]-I¬-°n-\m-hv F-∂ ]-Zw ]n-cn-®m¬ ]-I¬ + In-\m-hv F-∂m-hpw. H-cp-an-®p tN-cp-tºmƒ Inem-hv F-∂-Xn-se "I' C-c-´n-°p-∂p. C-Ø-cØn¬ Iq-Sn-t®¿-∂n-cn-°p-∂ ]-Z-ß-sf ]n-cns®-gp-Xm-\pw ]n-cn-®-Xn-s\ -Iq-´nt®¿-°m-\pw tNm-Zyw h-cmw. D-Ø-c-Øn-\p-≈ am-Xr-I-Iƒ tNm-Zy-tØm-sSm-∏-ap-≠m-hpw. 2. {]-tXy-Iw tN¿-°m-sX ]-Z-ß-sf Iq-´n-t®¿°p-∂ ]-Z-t®-cp-h-Iƒ D-≠m-hpw. A-Xn-\v kam-kw F-∂p ]-d-bpw. k-am-kn-® ]-Z-ß-sf th¿-s]-Sp-Øm-\pw th¿-s]Sp-Øn-b-Xn-s\ Iq´n-t®¿-°m-\pw tNm-Zyw h-cmw. lr-Z-b-t`-Z-Iw ˛ lr-Z-b-sØ -t`-Z-n°p-∂-Xv. A-c-b-∂ {]u-V≥ ˛ {]-u-V-\m-b A-c-b-∂w, A-c-b-∂-ß-fn¬ h-®v {]u-V-\m-b-h≥ F-∂pam-hmw. ]q¿-tW-μp-hn-s\-t∏m-se h-Z-\-ap-≈-hƒ ˛ ]q¿-tW-μp-h-Z-\ Ip-kp-a-Øn-s‚ ku-c-`w-˛ Ipkp-a-ku-c-`w. 3. A¿-Y-Øn-\p hy-Xym-kw h-cm-sX Zo¿-L-ßfm-b hm-Iy-ß-sf {lkzhm-Iy-ß-fm-°m-\p≈ tNm-Zy-߃ tNm-Zn-°m-dp-≠v. A-bmƒ C-hn-sS h-cp-I-bpw Rm≥ A-hn-sS t]mhp-I-bpw sN-bv-Xp ˛ A-bmƒ C-hn-sS h∂p Rm≥ A-hn-sS t]m-bn. 4. s\-√n-∏-eI Im-Wp-I F-∂ ssi-en i-cn-bmb A¿-Y-Øn¬ {]-tbm-Kn-®n-´p-≈ hm-Iy-ta-Xv? 1.D-Xp-∏m≥ In-W-dp Ip-gn-®p sN-∂-t∏mƒ A-Sn-bn¬ s\-√n-∏-e-I I-≠p 2.In-W-dp Ip-gn-®p Xo¿-∂-t∏mƒ D-Xp-∏ms‚ a-Sn-»o-e-bp-sS s\-√n-∏-e-I I-≠p 3.s\-√n-∏-e-I sIm-≠m-Wv D-Xp-∏m≥ InW-dn-\p ]m-e-ap-≠m-°n-b-Xv 4.s\-√n-∏-e-I I-≠-t∏mƒ D-Xp-∏m-\v h-enb k-t¥m-j-am-bn 5. A¿-Yhy-Xym-kw hn-h-cn-®p e-Lp-Ip-dn-∏p Xøm-dm-°p-I. A-bm-sf-s°m-≠p t]m-Im≥ km-[n-°n-√ A-bm-sf sIm-≠pt]m-Im≥ km-[n-°n-√

{]-h¿-Ø-\w: ]-{¥≠v B-kzm-Z-\-°p-dn-∏p X-øm-dm-°p-I ]-co-£-bv-°p h-cm-hp-∂ {]-[m-\ tNm-Zy-ßfn¬ H-∂m-Wn-Xv. I-Y-bp-sS `m-K-tam I-hn-X-bp-sS `m-K-tam B-kzm-Z-\-°p-dn-∏p X-øm-dm-°m-\m-bn hcm-dp-≠v. X-∂n-cn-°p-∂ I-hn-Xm-`m-Kw (I-Ym `mKw) \-∂m-bn- hm-bn-®pt\m-°p-I. I-hn-X-bp-sS t]cpw F-gp-Øp-Im-c-s\-bpw a-\- n-em-°p-I. I-hn, Ihn-X, tI-{μ B-i-bw ({]-ta-bw˛ I-hn-X-bn¬ Bsc-°p-dn-®v? F-¥n-s\-°p-dn-®v? F-¥m-Wp ]-d™n-cn-°p-∂-Xv F-∂p Np-cp-°n H-cp J-fin-I-bmbn F-gp-X-Ww. Xp-S¿-∂v I-hn-Xm-`m-Kw hn-i-I-e-\w sN-øp-I-bm-Wv sN-tø-≠-Xv. A-ß-s\ sN-øptºmƒ I-hn-X-bp-sS `m-jm-]-c-am-b k-hn-ti-j-XIƒ, {]-tXy-I-X-bp-≈ {]-tbm-K-߃, a-t\m-l-cam-b I¬-∏-\-Iƒ, _nw-_-߃ Xp-S-ßn-b-h hn-iI-e-\-Øn-eq-sS \-ap-°p I-s≠-Øm-\m-hpw. B khn-ti-j-X-Iƒ H-s∂m-∂m-bn hn-h-cn-°-Ww. tijw I-hn-X-bp-sS k-a-Im-en-I {]-k-‡n I-s≠Øn F-gp-Xp-I. H-Sp-hn-e-sØ J-fin-I-bm-bn kz¥w A-`n-{]m-bw hn-h-cn-®v B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v A-hkm-\n-∏n-°-Ww. tNm-Zy-߃ ]mT-]p-kv-X-I-Øn-ep-≈-Xv, ]mT]p-kv-X-I-Øn-se kq-N-\-I-fn-eq-sS ]p-d-tØ-°p≈-Xv, ]p-d-Øp-\n-∂v ]mT-]p-kv-X-I-Øn-te-°v Cß-s\ aq-∂p co-Xn-bn-ep-≠v. ]mT]p-kv-X-I-Øn-se A-`ym-k-tNm-Zy-ß-fpƒ-s∏-sS hm-bn-®v, ta¬ kqNn-∏n-® {]-h¿-Ø-\-ß-fpw sN-bv-Xp ]Tn-®m¬ an-I® hn-P-bw D-d-∏m-°mw. H-∏w k-a-Im-en-I kw-`-h߃ \n-co-£n-®p t\-Sn-b A-dn-hpw ]-co-£-bn¬ k-μ¿-t`m-Nn-X-am-bn D-]-tbm-Kn-°-Ww.


Ifn¡fw

3 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

Hm^v{Sm¡v XesIm-−n-Sn-¨- \yqIm-kn tIm¨n\p ]n-g

kozhikode

G-jym I¸v: ]m-In-kv-Xm³ C-´y-sb H-cp hn-¡-än-\v tXmÂ-¸n¨p, A-{^o-Zn 18 ]-´n 34*

11

\-ho-I-cn¨ C³-tUmÀ kv-tä-Un-bw ap-Jy-a{´n D-Zv-LmS-\w- sNbvXp

_qw... _qw... A-{^o-Zn [-°: A-h-km-\]-¥v h-sc Bth-i-ap-‰n-\n-∂ a¬-k-c-Øn¬ im-ln-Zv A-{^o-Zn-bp-sS _m-‰n-Mv hnkv-t^m-S-\w C-¥y-sb ho-gvØn. Gjym I-∏n¬ C-∂-se \S-∂ Xp-ey-i-‡n-Iƒ X-Ωn-ep≈ t]m-cm-´-Øn¬ c-≠p ]-¥pw H-cp hn-°-‰pw _m-°n-\n¬-s°bm-Wv ]m-In-kv-Xm≥ C-¥y-sb A-Sn-b-d-]-d-bn-®Xv. Pbw C-cp`m-K-tØ-°pw \n-c-h-[n X-h-W am-dn-a-dn-™ a¬-k-c-Øn¬ A{^o-Zn-bp-sS H-‰-bm-≥-t]m-cm-´-amWv ]m-Iv hn-P-b-Øn-\v A-Sn-Ød-bn-´Xv. BZyw _m-‰v sNbv-X C-¥y \n›n-X Hm-h-dn¬ F-´p hn°-‰v \-„-Øn¬ 245 d¨-km-Wv t\Sn-bXv. A-ºm-´n dm-bp-Up (58) Hm-]-W¿ tcm-ln-Xv i¿-a- (56), cho-{μ P-tU-P (52*) F-∂n-h-cpsS A¿-[-sk-©z-dn-I-fm-Wv C¥y-sb t`-Z-s∏-´ kv-tIm-dn-seØn-®-Xv. a-dp-]-Sn-bn¬ H-cp L-´-Øn¬ \m-en-\v 200 d¨-sk-∂ i-‡am-b \n-e-bn-em-bn-cp-∂ ]m-Ink-v-Xm≥ A-\-mbm-k P-b-Øn-\dn-tbm -Un P-\o-tdm: tem-I-^p- cn-sI-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬ XpS-¿-®-bm-bn hn-°-‰p-Iƒ ]n-gp-Xv Sv-_m-fn-se {]-i-kv-Xam-b {_ko-en-s‚ 10mw \-º¿ P-gv-kn-°v C-¥y a¬-k-c-Øn-te-°v Xn-cn®p-h∂p. ]m-In-kv-Xm≥ Hmtcm G-‰-hpw tbm-Ky≥ s\-bv-a-dmsW∂v 2002 tem-II-∏v So-an-ew- X-h-W P-b-tØm-Sv A-Sp-°pK-am-bncp∂ ap≥ {_-ko¬ -Xm- tºmgpw hn-°-‰p-Iƒ ]n-gp-XmWv C-¥y a-dp]-Sn \¬-In-b-Xv. cw F-Uv-an¬-k¨ ]-d-™p. tIm¨-s^-Utd-j≥kv I∏n-\papºv Hm-kv-I-dn¬ \n∂p 10mw \-º¿ P-gv-kn kzo-I-cn-® {io-e-¶ x s\-bv-a¿ tIm-®v eqbnev ^n-enA-^v-Km-\n-kv-Xm≥ ∏v kv-sIm-fm-cn-bp-sS Io-gn¬ 13 I-fn-I-fn¬ 12epw P-bw t\-Sn-bn(D-®-bv-°v 1.30, Ãm¿ cp-∂p. ap-º-tØ-°mƒ th-K-Xkv-t]m¿-Svkv 2hn¬) bn-¬ I-fn-°p-∂hscbm-Wv C∂p So-an-\m-hi - y-sa∂pw A-Xn-\v s\-bva - ¿-°v km-[n-°p-∂p-s≠∂pw F-Uva - n¬-k¨ ]-d™p.

t∏mƒ C-¥y-°v hn-P-b-{]-Xo£-bnem-bn-cp∂p. F-∂m¬ {Io-kn-s‚ a-dp-`mK-Øv A-{^oZn Io-g-S-ßm≥ H-cp-°-am-bn-cp∂n-√. A-izn-s‚ aq-∂m-a-sØbpw \m-em-a-sØbpw ]-¥v knIv-k-dn-te-°v ]d-Øn A-{^o-Zn ]m-In-kv-Xm-\v A-hn-kv-a-cWo-b hnP-b-sam-cp°n. tI-h-ew 18 ]¥n-¬ c-≠p _u-≠-dnbpw aq-∂p kn-Iv-k-dp-a-S-°w 34 d¨-km-Wv A-{^o-Zn hm-cn-°q-´n-b-Xv. 75 d¨-sk-Sp-Ø ap-lΩ-Zv l-^o-

e-≠≥: {]oan-b¿ eoKn¬ i\nbmgvN \S∂ Ifn-°nsS lƒ kn-‰n Xm-cw tU-hn-Uv sa-bvesd X-e-sIm-≠n-Sn-®- \yq-Im-kn¬ bp-ss\‰-Uv tIm®v A-e≥ ]m¿-Uyp-hn-\v Hcp e£w ]u≠v ]n-g hn-[n-®p. ^p-Sv-_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ A-t\zjWw {]-Jym-]n-®n-´p-s≠-¶nepw tIm®ns\ ]p-d-Øm-°n-s√-∂v \yq-Im-kn¬ hy-‡-am-°n. a¬k-c-tijw sa-bv-e-tdmSpw B-cm[-I-tcmSpw ]m¿Uyp am-∏ptNm-Zn®n-cp-∂p.

kvtImÀ t_mÀUv

]¯mw \-¼-dn-\v tbm-Ky³ s\-bv-a-sd-¶v F-Uv-anÂk¬

C¶s¯ Ifn

tem-II-¸v tÌ-Un-b-¯n-sâ ta-¡qc s]m-fn-ªpho-Wp

dn-tbm- Un P\otdm: tem-I-I∏n-\p-≈ {_-ko-ense an-s\-bvtdm tÃ-Un-bØns‚ ta¬-°qc a-gb - n-epw Im-‰n-epw `m-Kn-Ia - mbn X-I¿-∂pho-Wp. {]m-tZ-in-ISo-ap-Iƒ X-Ωn-ep-≈ a¬-kc - Øn-\p sXm-´pap-ºm-Wv aq∂p tem-l] - m-fn-Iƒ ssa-Xm-\t- Ø°v ho-WX - v. F-∂m¬ B¿-°pw ]-cn-°p-≈X - m-bn kq-N\ - b - n√. tem-I-I-∏n¬ B-dp a¬-k-cß-fm-Wv an-s\bv-sdm tÃ-Un-bØn¬ \-S-t°-≠-Xv. {_-ko¬ tem-I-I-∏n-s‚ kp-c-£-sb Ipdn-®v C-Xn\-IwX-s∂ B-i-¶bp-b¿-∂n-´p≠v.

C-´y-bn a-n-I-¨ Hm-^v-kv-]n-¶À-am-cnÃ: lÀ-`P³

C´y

]mIn-kvXms‚ hnP-b-d¨ t\Snb imlnZv A{^o-Zn-bpsS BÀm-Z-{]-I-S\w A-hkm-\ c-t≠m-h-dn-¬ \m- °-‰v ]n-gp-Xv ]m-In-kv-Xm-s\ kep hn°-‰v ti-jn-s° ]m-In-kv- Ω-¿-±-Øn-em°n. A-h-km-\ HmXm-\v P-bn-°m≥ 12 ]-¥n-¬ 13 h-dn-¬ c-≠p hn°-‰v ssI-bn-enX X

C´y 8\v 245, dmbpUp 58, tcmlnXv 56, PtUP 52* ]mIn-kvXm³ 9\v 249, apl-½Zv l^okv 75

d¨-kv a-Xn-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬ `p-h-t\-iz¿ Ip-am¿ F-dn-™ Hm-h-dn¬ aq∂p d¨kv am{Xw hn´p-sIm-SpØv C-¥y c-≠p hn-

cn-s° ]m-In-kv-Xm-\v Pbn-°m≥ 10 d¨-kv th-≠n-b-n-cp-∂p. Aizns‚ Hm-h-dn-se B-Zy ]-¥n¬ k-Cu-Zv A-Pv-a¬ _uƒ-Um-b-

Z-£n-Wm-{^n-¡-bv-¡v I-¶n Iuamc tem-I-In-coSw

temI-I-∏p-ambn Z£n-Wm-{^n-°≥ Sow Zp-_bv: ko-\n-b¿ So-an-\p km-[n-°m-Xn-cp-∂ t\´w Z-£n-Wm-{^n-°-bp-sS Iu-am-c-Xm-c-ß-ƒ ssI°-em°n. A-≠¿ 19 tem-II-∏v {In-°-‰n¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b ]m-In-kv-Xm-s\ sI-´p-sI-´n-®v Z-

tI-c-f-¯n-\v I\-¯ tXmÂhn

B-eq¿: hnP-bv l-km-sc t{Sm^n G-IZn-\ {In°-‰v Sq¿-W-sa‚n¬ C∂-se \-S-∂ Z£n-W taJ-em a¬-k-c-Øn¬ tI-c-fØn-\p I-\Ø tXm¬hn. I¿WmS-I-tbm-Sv 104 d¨-kn-\m-Wv tIc-fw tXm¬-hn k-Ω-Xn-®Xv. BZyw _m-‰v sNbv-X I¿Wm-SI tdm-_n≥ D-Ø-∏-bp-sS (104) sk-©z-dn-bp-sS an-I-hn¬ A-©p hn-°-‰n-\v 317 d¨-kv t\\yq-U¬ln: C-¥y-bn¬ anI-® Sn. tcm-l≥ t{]w (103) sk-©zHm-^v-kv-]n-∂-¿-am-cp-sS A-`m-h- dntbmsS an∂n-sb-¶nepw 46.2 ap-s≠-∂v tam-iw t^m-an-s\Hm-h-dn¬ 213 d¨-kn-\v tIc-fw Øp-S¿-∂v tZio-b So-an¬ ÿm- ]p-d-Øm-bn. B¿ hn\-bv Ip-am¿ \w \-„-am-b ap≥ Hm-^v-kv-]n-∂- A-©p hn-°-‰v ho-gvØn. ¿ l¿-`-P≥ kn-Mv Nq-≠n-°m-´n. ""Cu ko-k-Wn¬ \n-ch-[n {]m-tZin-I a¬-k-c-ß-fn¬ Rm-≥ I-fn-®p. F-∂m¬ {]-Xn-`bp-≈ H-cp anI-® Hm-^v-kv-]n-∂sd-t∏mepw F-\n-°p Im-Wm\m-bn-´n√. tem-I-\n-e-hm-c-Ønse-Øm-≥ ti-jn-bp-≈ bp-hkv]n∂¿amscm∂pw \n-e-hn¬ C-¥y-bn-en√''˛ `m-Pn hn-i-Zam°n.

£n-Wm-{^n-° In-co-S-ap-b¿Øn. c-≠p X-hW ss^-\-en¬ Im-en-Sdn-b Z-£n-Wm-{^n-° CØh-W B-[n-Im-cn-I-am-bnX-s∂ I-∂n tem-I-I-∏n¬ ap-Ø-an-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xn-I®pw G-I-]-£obam-b ss^-\-en¬ B-dp hn-°-‰n-\m-bn-cp-∂p Z£n-Wm-{^n-°≥ hn-Pbw. tSm-kn-\pti-jw _m-‰n-Mv Xn-c-s™-Sp-Ø ]mIn-kv-Xm-s\ 44.3 Hm-h-dn¬ 131 d¨-kn-\v F-dn™p-ho-gv-Øm≥ Z-£n-Wm-{^n-°-bv-°p km-[n®p. a-dp-]-Sn-bn¬ 42.1 Hm-h-dn¬ \m-ep hn°-‰v am{Xw \-„-Øn¬ Z-£n-Wm-{^n-° hn-P-b-Xo-c-a-W™p. Hm-]-Wdpw Iym-]v-‰-\p-am-b F-bv-Z≥ a¿{Imw (66*), s{KKv Hm-Uv-^o¬-Uv (40) F-∂n-h-cpsS C-∂n-Mv-kp-I-fm-Wv Z-£n-Wm-{^n-°-bp-sS Pbw F-fp-∏-am-°n-bXv. t\c-tØ \m-ep hn°-‰v ]ngpX tIm-_n≥ t_m-kv-Im-Wv ]m-Iv _m‰nMv \n-c-bn¬ \m-iw hnX-®-Xv. P-Ãn≥ Un¬, bm-ko≥ hm-en F-∂n-h-¿°p c-≠p hn°-‰v ho-Xw e-`n®p. t_m-kv-Im-Wv am≥ Hm-^v Zn am-®v.

B-kv-t{X-enb-¡v h³ kv-tImÀ tI-]v-Su¨: Hm-]-W¿ tU-hn-Uv ssa°¬ hm-¿-W¿-°v (135) ]nd-sI Iym-]v-‰¢m¿°v ≥ ssa-°¬ ¢m¿-°pw (161*) sk©z-dn-bp-am-bn an-∂n-b-tXm-sS Z£n-Wm-{^n-°-bv-s°-Xncm-b aq∂mw {In-°-‰v sS-Ãn¬ B-kv-t{Xenb-°v h≥ kv-tIm¿. c-≠mw-Zn-\w Ãws]-Sp-°p-tºmƒ Hm-ko-kv G-gp hn-°-‰n-\v 494 d¨-sk-Sp-Øn-´p≠v. ¢m-¿°n-s\m∏w \m-ep d¨-kp-am-bn d-bm≥ lmcn-km-Wv {Io-kn¬. 301 ]-¥n¬ 17 _u-≠-dn-I-f-S-ßp-∂-Xm-Wv ¢m¿-°n-s‚ C-∂n-Mvkv. t\-c-tØ 152 ]-¥n¬ 12 _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw ]m-bn®m-Wv hm¿-W¿ 135 d¨-kv t\-Sn-bXv. Ão-h≥ kv-an-Øm-Wv (84) as‰m-cp {][m-\ kv-tImd¿. sP ]n Up-an-\n B-Xn-tY-b¿-°m-bn \mep hn°-‰v ho-gv-Øn.

tcm-ln-Xv i¿-a kn l-^o-kv _n X¬l 56, in-J¿ [-hm≥ F¬._n.U-ªyp _n l-^o-kv 10, hn-cm-Sv tIm-lven kn A-Iv-a¬ _n Kp¬ 5, A-Pn≥-Iy c-lm-s\ kn l-^o-kv _n X¬l 23, A-ºm-´n dm-bp-Up kn k_v (A-en) _n A-Pv-a¬ 58, Zn-t\-iv Im¿-Øn-Iv kn A-Pv-a¬ _n l-^o-kv 23, c-ho-{μ PtUP t\m´u-´v 52, B¿ A-izn≥ kv-‰w-]v-Uv D-a¿ A-Iv-a¬ _n A-Pva¬ 9, ap-lΩ-Zv j-an kn a-Jv-kqZv _n A-Pva¬ 0, A-an-Xv an-{i t\m´u-´v 1, F-Iv-kv-{Smkv 8, B-sI 50 Hm-h-dn¬ F-´p hn-°-‰n-\v 245. _-u-fnMv: ap-lΩZv l-^okv 9˛0˛38˛2, Da¿ Kp¬ 9˛0˛60˛1, Pp-ss\-Zv Jm≥ 7˛0˛44˛0, im-ln-Zv A-{^oZn 8˛0˛38˛0, ap-lΩZv X¬-l 7˛1˛22˛2, k-Cu-Zv A-P-va¬ 10˛0˛40˛3.

]m-In-kv-Xm³ j¿-Po¬ Jm¬ _n A-izn≥ 25, A-lva-Zv i-lv-km-Zv kn Aizn≥ _n an-{i 42, ap-lΩ-Zv l-^o-kv kn `-p-h-t\-iz¿ _n Aizn≥ 75, an-kv-_m-lp¬ l-Jv d-Æu-´v 1, D-a¿ A-Iv-a-¬ kn PtU-P _n an{i 4, kp-ssl-_v a-Jv-kq-Zv d-Æu-´v 38, im-ln-Zv A-{^o-Zn t\m-´u-´v 34, D-a¿ Kp¬ kn c-lm-s\ _n `p-h-t\-iz¿ 12, ap-lΩ-Zv X¬-l kn PtU-P _n `p-h-t\-iz¿ 0, k-Cu-Zv APv-a¬ _n A-izn≥ 0, Pp-ss\-Zv Jm≥ t\m-´u-´v 1, F-Iv-kv-{Sm-kv 17, B-sI 49.4 Hm-h-dn¬ H-º-Xp hn-°-‰n-\v 249. _-u-fnMv: `p-h-t\-iz¿ Ip-am¿ 10˛0˛56˛2, ap-lΩ-Zv j-an 10˛0˛49˛0, B¿ A-izn≥ 9.4˛0˛44˛3, c-ho-{μ P-tUP 10˛1˛61˛0, A-an-Xv an-{i 10˛0˛28˛2.

apw-ss_: Cu h¿j-sØ GgmaXv sF.]n.F¬ {In-°-‰n-\p≈ th-Zn _p-[-\mgv-N {]-Jym]n-°p-sa-∂v _n.kn.kn.sF ssh-kv {]-knU‚ v cm-Po-hv ip¢ A-dn-bn®p. cm-Py-Øv Xn-cs™-Sp-∏v \-S-°m-\n-cn-°p-∂Xn-\m¬ Sq¿-W-sa‚n\p kp-c£ \¬-Im-\m-hn-s√-∂v tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥me-bw t\c-tØ hy-‡-am-°n-bn-cp∂p. C-tXØp-S¿-∂mWv sF.]n.F¬ hntZ-i-tØ-°p am-‰m≥ B-temNn-°p-∂Xv.

kn-en-Kp-Un: k-t¥m-jv t{Sm^n-bp-sS sk-an ss^-\-en¬ IS-°m-\p-≈ tI-c-f-Øn-s‚ taml-߃ a-lm-cm-{„ X√n-s°-SpØn. C∂-se \-S∂ ss^-\-¬ du-≠v {Kq-∏v F-bn-se aq-∂m-asØ a¬-k-c-Øn¬ G-I-]-£obam-b H-cp tKm-fn-\m-Wv ap-≥ Nmw-]y≥-amcm-b a-lm-cm-{„ tI-cf-sØ ap-´p-Ip-Øn-®Xv. C-tXm-sS H-cp a¬k-cw _m°n-\n¬-s° tIc-fw Sq¿-W-sa‚n-¬ \n-∂p ]p-d-Øm-hp-Ibpw sN-bvXp. tKmƒ-c-ln-Xam-b H- G-s‰-Sp-°m≥ ti-jn-bn√m-sX ∂mw-]-Ip-Xn-°p ti-jw 78mw an- tIc-fw X-e-Ip-\n-®v a-S-ßp-IX X X

tIc-f-¯nsâ Ah-km\ aÂkcw \msf kÀho-k-kn-s\-Xntc XpSÀ¨-bmb aq¶mw Pb-t¯msS antkmdmw skan ss^\-en C¶se antkmdmw 3þ1\v kÀho-k-kns\ XIÀ¯p

\n-‰n¬ A-e≥ U-b-kn-s‚ tKmfm-Wv a-lm-cm-{„-bv-°v P-bhpw tI-c-f-Øn-\v a-S-°-Sn-°‰pw \¬In-bXv. Sq¿-W-sa‚n¬ \n-e-\n¬°m≥ tI-c-f-Øn\v Cu a-¬-kc-Øn¬ P-bw A-\n-hm-cy-am-bncp∂p. F-∂m¬ Cu sh√p-hn-fn

kalikkalam@thejasonline.com

cm-Wv kv-tIm-d¿-am¿. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ \yq-Imkn¬ 4˛1\v l≈n-s\bpw F-h¿ - ´≥ 1˛0\v sh-kv-‰v-lm-an-s\-bpw tXm¬-∏n-®p. 63 t]m-bn-t‚m-sSbm-Wv sN¬-kn eo-Kn¬ X-e∏Øp \n¬-°p-∂X - v. 59 t]m--bn‚p≈ en-h¿-]q-fm-Wv c-≠m-aXv.

_-tb-Wn\v DÖz-e Pbw s_¿-en≥: P¿-a≥ eo-Kn¬ H∂m-a-Xp≈ _-tb¨ ayq-Wn°v DPz-e P-b-tØm-sS c≠mw-ÿm-\-°mcmb s_mdq-ky tUm-Sv-ap-≠n-\p-ta¬ 20 t]m-bn‚n-s‚ an-I-® eo-Uv t\Sn. jm¬-s°-sb 5˛1\mWv _-tb¨ ap-°n-b-Xv. B-cy≥ tdm-_≥ _-tbWn-\p-th-≠n lm-{Sn-t°m-sS an∂n. tU-hn-Uv A-em-_bpw am≥-Uyp-In®pw Hm-tcm X-hW e-£yw-I≠p.

s^-U-td-j³ I-¸v thmfn: tIc-fw ap-t¶m«v sIm-®n: s^-U-td-j≥ I-∏v thmfn-t_mƒ Sq-¿-W-sa‚ v h-\n-X-m hn-`m-KØn¬ \n-e-hnse Nmw]y≥am-cmb tIc-fw lcn-bm-\-sb tXm¬-∏n®p. kv-tIm¿25˛13,- 25˛12,- 25˛18.BZy-sk‰n¬- F≥ {ipXn-tam-fp-sS k¿hn-¬- I-fn-XpSßn-b tI-cfØn-t‚Xv- GI]-£o-b apt∂‰am-bncp-∂p.- c≠mw sk-‰n¬ tI-c-fhpw l-cn-bm-\bpw G-‰p-ap-´p∂p Iym-]v-‰≥ jo-_-bp-sS k¿-hn-s‚bpw tc-J-bp-sS kv-am-jp-I-fp-tSbpw ]n≥-_-e-Øn-em-bncp-∂p tI-c-f-Øn-s‚ ap-t∂-‰w. aq∂mw sk‰n¬ l-cnbm-\ i-‡amb sh√p-hn-fn D-b¿Øn. H-cp L-´-Øn¬ kv-tIm¿ 16˛16¬ \n¬-s° eo-Uv t\Sn-b tI-c-fw tc-jv-a-bp-sS Xp-S¿-®bm-b k¿-ho-kn-s‚ _e-Øn¬ 25˛18\v a¬k-cw ssI-∏n-Sn-bn-sem-Xp-°n. Pn-Ωn- tPm¿-Pv- C≥-tUm¿- kv-t‰Un-bØn¬- C∂p sshIn-´v- 6.30\v- h\n-Xmhn-`m-KØ - n¬ Xan-gv\ - m-Sv- lcn-bm-\sbbpw- tIcfw- D-Øcm-Jfin-t\-bpw- k¿-hok-kv D-Ø¿-{]-tZ-in-t\bpw t\cn-Spw.-

alm-cmjv{S 1 þ tIcfw 0, hnP-b-tKmÄ t\Sn-bXv Ae³ Ubkv

{]o-a-n-bÀ eoKv: tÌm¡v 1þ B-gv-k\ 0, sNÂ-kn 3 þ ^pÄ-lmw 1, en-hÀ-]qÄ 3 þ k-Xmw-]v-ä³ 0 e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKv In-co-Sw Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-\p≈ B-gv-k-\-en-s‚ {i-a-߃°p tXm¬hn-tbm-sS Xn-cn®-Sn t\-cn-´p. F-∂m¬ \n-e-hn¬ eoKn-¬ X-e-∏-Øp-≈ sN¬-knbpw i-‡cm-b en-h¿-]qfpw anI-® P-b-tØm-sS ap-t∂-dn. 28mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬ tÃm-°v kn-‰n-bm-Wv B-gv-k-\ens\ 1˛0-\v A-´n-a-dn-®-Xv. 76mw an-\n-‰n¬ sPm-\m-X≥ hmƒ-t´-gvkn-s‚ h-I-bm-bn-cp-∂p tÃm°n-s‚ hnP-b-tKmƒ. sN¬-kn 3˛1\p ^pƒ-lm-ans\ X-I¿Øp. P¿-a≥ Xmcw Bs{μ j¿-se-bp-sS lm-{Sn-°m-Wv sN¬-kn-°p P-b-sam-cp-°n-bXv. 52, 65, 68 an-\n-‰p-Ifnembn-cp∂p j¿-se-bp-sS lm-{SnIv. k-Xmw-]v-‰-s\-bm-Wv en-h¿]q-ƒ 3˛0\p Xp-c-Øn-b-Xv. eq-bnkv kp-hm-dkv, dlow kv-s‰¿-enMv, kv-‰o-h≥ sP-dm¿-Uv F-∂n-h-

Hm¿-K-ss\-kn-Mv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn ]n F lwk-bv°v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n tÃ-Un-bw tImw-π-Iv-kn-s‚ Xm-t°m¬ ssI-am-dp-∂p tIm-gn-t°m-Sv: 35ma-Xv tZio-b sK-bnwkn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \-hoI-cn-® Pn-Ωn tPm¿-Pv C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn-s‚bpw ]p-Xp-Xmbn \n¿-Ωn-® tÃ-Un-bw A-\-Iv-kn-s‚bpw D-Zv-LmS-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln®p. Imbn-Ia{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. tZiob sK-bnw-kn-\m-bn th-Zn ssI-am-dp-∂-Xn-s‚ kq-N-I-ambn Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk-{I´-dn ]n F lwk-°v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥Nm-≠n tÃ-Un-bw tImw-π-Iv-kn-s‚ Xm-t°m¬ ssI-am-dn. tI-{μ k-l-a{¥n i-in X-cq¿, ta-b¿ N-{μn-I, tP°-_v ]p-∂qkv, F-kv \Pn-ap-±o≥ kw-km-cn®p.

k-t´mjv t{Sm^n: tIc-f-¯n\v aS-¡-Sn-¡äv

B-gv-k-\-en-s\ tÌm-¡v ho-gv¯n; sNÂ-kn, en-hÀ-]qÄ ap-t¶-dn

sF.]n.FÂ th-Zn _p-[-\mgv-N {]-Jym-]n¡pw

km-Wv ]m-In-kv-Xm-s‚ tSm-]vkvtIm-d¿. l-^o-kv X-s∂-bm-Wv am-≥ Hm-^v Zn am®v. Cu tXm¬hn-tbm-sS Sq¿-Wsa‚n¬ C-¥y-bp-sS \n-e-\n¬∏v A-h-Xm-f-Øn-embn. _p-[\mgv-N A-^v-Km-\n-kv-Xm-s\-Xntc-bm-Wv C-¥y-bp-sS A-h-km\-a¬-k-cw. Cu a¬-k-c-Øn¬ P-bn-°p∂-tXm-sSm∏w {io-e-¶ ti-jn°p-∂ c-≠p I-fn-I-fnepw ]m-Inkv-Xm≥ A-hkm-\ I-fn-bnepw tXm¬°pIbpw sNbvsX-¶n¬ am-{X-ta C-¥y-°v ss^-\-en-seØm-\m-hp-I-bp≈q.

Bgvk-\-en-s\-Xntc tÃm°ns‚ hnP-b-tKmƒ t\Snb sPm\m-X≥ hmƒt´gvkv (Xmsg) ]o‰¿ {Iu®n-s\m∏w BÀm-Z-Øn¬

bm-bn-cp∂p. \m-sf \n-e-hn-se tP-Xm-°fm-b k¿-ho-k-kn-s\Xn-tc-bm-Wv tI-cf - Ø - n-s‚ A-hkm-\a - ¬-kc - w. Cu I-fn-bn¬ Pbn-®mepw tI-c-f-Øn-\p Im-cyan√. ss^-\¬ du-≠n-se B-Zy-a¬-k-c-Øn¬ an-tkm-dman-t\m-Sv

1˛3\p tXm-‰-Xm-Wv Sq¿-W-sa-‚ n¬ tI-c-f-Øn-s‚ {]-Xo-£-Iƒ X-In-Sw-a-dn-®Xv. F-∂m¬ c-≠ma-sØ a¬-k-c-Øn-¬ D-Ø-cm-Jfin-s\-Xntc 4˛0-s‚ X-I¿-∏≥ P-bw t\-Sn tIc-fw i-‡am-b Xn-cn-®p-hc-hv \-S-Øn. Cu Xn-cn®p-h-c-hn-s‚ Xp-S¿-® C-∂-sebp-≠m-hp-sa-∂v I-cpXn-b ^pSvt_mƒ t{]-anI-sf \n-cm-i-cm°p-∂-Xm-bn-cp-∂p tI-c-f-Øns‚ {]-I-S-\w. A-tX-k-abw, C∂-se \-S∂ B-Zy-a¬-k-c-Øn¬ k¿-hok-kns\ 4˛1\p X-I¿-Øv antkmdmw sk-an ss^-\-en-te°p tbmKy-X t\-Sp-∂ B-Zy Soam-bn amdn. sI kn em¬-Np-hmam-hmbv, ko-t°m, em¬-Xm≥]p-\n-b, em¬-_n-Ivep-h F-∂nh-cm-Wv an-tkm-dm-an-\p-th-≠n \n-d-sbm-gn-®Xv. Sq¿-W-sa‚n¬ an-tkm-dm-ans‚ Xp-S-¿-®bm-b aq∂mw P-b-amWnXv. B-Zy-I-fn-bn¬ tI-c-fsØbpw c-≠ma-sØ a¬-k-cØn-¬ a-lm-cm-{„-sb-bpw (2˛0) an-tkmdmw ho-gv-Øn-bn-cp∂p.

C¶s¯ Ifn _w-Kmƒ x sd-bn¬-thkv (D-®-bv°v 2.30) ]-©m-_v x X-an-gv-\mSv (ssh-Io´v 6.15)

s^U-d¿ Inco-S-hp-ambn

Zp_bv Hm]¬ s^-U-dÀ¡v Zp-_-bv: tem-I F-´mw-\-º¿ kzn-‰v-k¿e‚ v kq-∏¿ Xm-cw tdmP¿ s^-U-d¿ Zp_bv Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n¬ tP-Xmhm-bn. ss^-\-en¬ sN-Iv dn-]-ªnIv Xm-cw tXma-kv s_¿-Un-®ns\-bm-Wv s^-U-d¿ 3˛6, 6˛4, 6˛3\v tXm¬-∏n-®Xv. kzn-kv Xmc-Øn-s‚ B-dmw Zp_bv Hm-]¨ In-co-S-t\-´-am-WnXv. H-∂mw-sk-‰v ssI-hn-´ ti-jam-Wv an-I-® X-n-cn-®p-hc-hv \-SØn-b s^-U-d-¿ I-cn-b-dn-se 78mw Sq¿ In-co-Sw h-cp-Xn-bn-em°n-bXv.

se-h-sâ-bv-¡v Pbw am-{UnUv: kv-]m-\n-jv eo-Kn¬ Hkm-kp-\-bv-s°-Xn-tc se-h-s‚bv°v 2˛0s‚ P-bw. a-s‰m-cp I-fnbn¬ F¬s° 1˛0\v sk¬-‰mhn-tKm-sb tXm¬-∏n®p.

C-äm-en-b³ eoKv: F.F-kv tdma 0 þ CâÀ-an-em³ 0

tdm-aþC-âÀan-em³ t]m-cm«w k-a-\n-e-bn tdmw: C-‰m-en-b≥ eo-Kn¬ c≠m-a-Xp-≈ F.F-kv tdm-abpw \m-emw-ÿm-\-°mcm-b C‚¿-anem\pw X-Ωn-ep≈ t]m-cm-´w tKm-ƒ-c-ln-X-am-bn I-em-in®p. a¬-k-c-Øn¬ tdm-a-bv-°mbn-cp-∂p ap≥-Xq°w. F-∂m¬ C-‚¿ Un-^‚¿-am-cp-sSbpw tKm-ƒ-Io-∏-dp-sSbpw {]-IS-\w tdmabv°p tKmƒ \n-tj-[n-°pI-bm-bn-cp-∂p. 33mw an-\n-‰n¬tdm-a Xm-cw am‰n-b sU-kv-t{Sm h-e-Ip-ep-°n-sb-¶n-epw d^dn Hm^v-ssk-Uv hn-[n-®p. Ifn- b psS XpS°wapX¬ tdm- a B- { I- a n- ® p- I - f n- ® - t XmsS Iu-≠¿-A-‰m-°n-eq-sS Xncn-®-Sn-°m-\m-Wv C‚¿ {i-an-®Xv . 27mw an- \ n- ‰ n¬ C‚- d n- \ v tKmƒ t\-Sm-\p-≈ kp-h¿-Wmh-k-cw e-`n-®p. F-∂m¬ s{^Un Kzm-dn-s‚ t{Im-kn¬ \n-∂v bp- t Xm s\- b v ≥ - t Km- e m- s ‚ t¢m-kv td-©v tjm-´v t{Im-kv _m-dn-\p ap-I-fn-eq-sS ]p-d-Øp-

tdma˛ C‚¿anem≥ a¬k-c-Øn¬ \n∂v t]mhpI-bm-bn-cp∂p. h‚-kp-am-bp-≈ AI-ew Bdm]-cn-°n-s\-Øp-S¿-∂v Iym-]v- °n Ip-d-bv-°m-\p-≈ A-h-k-c‰-≥ {^m≥skkvtIm tSm-´n am-Wv k-a-\n-e-tbm-sS tdm-a \Cu I-fn-bn¬ tdm-a-bv-°m-bn I- „-s∏-Sp-Øn-bXv. \ne-hn¬ bpfn-®n√. eo-Kn¬ X-e-∏-Øp-≈ h-‚kn\v 66Dw tdm-a-bv-°v 58Dw \n-e-hn-se Nmw-]y-∑m-cm-b bp- t]mbn‚m-Wp-≈-Xv.


CMYK

12 tImgnt°mSv

3 am¿®v 2014 Xn-¶ƒ

s]cpa Iq-«m³ t]-cn-\v ap-¶n-sem-cp tUm-. t∏mƒ t]-cn-\p ap-∂n¬ tUm-IvS¿ F-∂p tN¿-Øn-s√-¶n¬ ]-e _n-kn-\-kv {]-ap-J¿-°pw Ft¥m \-jv-S-s∏-´-t]m-se-bm-Wv. {io-e-¶-bn¬ \n-∂pw B-{^n-°bn-¬ \n-∂pw tUm-Iv-S-td-‰v ]Ww sIm-Sp-Øm¬ kp-e-`w. C‚¿-s\-‰n-¬ hn¬-]-\-bv-°p-h-® ]-Z-hn-bm-Wv 50,000Dw H-cp-e-£hpw sIm-Sp-Øv hm-ßp-∂-sX-∂v

A-dn-bp-∂-h¿ Np-cp-°w. I-cn-º-´n-I-bn-¬-s∏-´ bp.-Fkn-se-bpw B-{^n-°≥ cm-Pyß fn-se-bpw bq-\n-th-gv-kn-‰n-Ifp-sS hym-P k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ ]n-≥-_-e-Øn-em-Wv ]-e-cpw t]cn-s\m-∏w tUm. tN¿-°p-∂-Xv. Zp-_-bn-epw \m-´n-epw B-Xp-cme-b-ß-fp-≈ tUm-Iv-S-d-√m-Ø B-ip-]-{Xn ap-X-em-fn t]-cns\m-∏w tUm-Iv-S¿ F-s∂-gp-XpI ]-Xn-hm-Wv. kv-{Xo-[-\-am-bn ]-{X-Hm-^n-kn¬ tPm-en e-`n-® F-gp-Øp-Im-c-\v 25,000 cq-]-bpsS A-hm¿-Uv e-`n-®-Xv Rm-b-dm-

gv-N t]-Pn¬ ]p-kv-X-I-\n-cq-]Ww F-gp-Xn-b-Xn-\m-Wv. bp.-F.C-°m-c-\m-b t\m-h-en-Ãn-s‚ cN-\-sb-°p-dn-®v Im¬-t]-Pn¬ F-gp-Xn-b-Xn-\v C-{X-bpw Xp-Ibp-sS ]p-c-kv-Im-c-sa-¶n¬ t\mh¬ A-®-Sn-°m≥ hm-cn-I-bp-sS Xm-fp-Iƒ \¬-In-bm¬ F-¥mbn-cn-°pw {]-Xn-^-ew? F-gp-Xn-b F-√m I-Y-Iƒ°pw A-hm¿-Uv hm-ßn-b F-gpØp-Im-c≥ Zp-_-bn-ep-≠v. Cu A-Sp-Ø Im-e-Øv {]-kn-≤o-Icn-® I-Ym-k-am-lm-c-Øn¬ Hmtcm I-Y-bv-°p Xm-sg-bpw e-`n® A-hm¿-Up-Iƒ tc-J-s∏-SpØn-bn-´p-≠v A-t±-lw. Nn-e {]ap-J ]-W-°m¿ X-߃ hm-ßp∂ A-hm¿-Un-s\m-∏w cm-jv-{Sob-˛-kn-\n-am-˛-km-ln-Xy-ta-J-ebn-se H-cp {]-ap-J-\pw ]p-c-kvIm-cw \¬-Im≥ kw-Lm-S-It\m-Sv ]-d-bpw. C-Xn-\p-≈ ]Ww Iq-Sn ap-X-em-fn \¬-Ipw. hº≥-{km-hn-s\m-∏w ]-{XØn¬ Nn-{Xw A-®-Sn-®p-h-cpØm-\m-Wn-Xv. h-cp-∂-h-scms° A-hm¿-Uv tP-Xm-hn-s‚ \∑-Iƒ am-{Xw hn-fn-®p-]-d-bpw. \m-´p-Im-cp-sS-bpw _-‘p-°-fpsS-bpw C-S-bn-en-cp-∂v A-Xp tIƒ-°p-tºm-gp-≈ kp-Jw sNdp-X-√. Cu ]-c-am-\-μw tX-Sp∂-h-s-c h-e-bn-em-°n-bm-Wv A-hm¿-Uv I-®-h-S-°m¿ sIm-gp°p-∂-Xv.(Ah-km-\n-®p.)

CMYK

º - Ø - pw ]-Zh - n-bpw A-dnb-s∏-S-W-sa-¶n¬ Ahm¿-Up-Iƒ am-{X-am-Wv t]mw-hgn. F-∂m¬, h¿-jm-h¿-jw kn\n-am-˛-sS-en-hn-j≥-˛-td-Un-tbm A-hm¿-Up-Iƒ am-{Xw {]-Jym-]n°p-I-bpw e-£-߃ k-ºm-Zn°p-Ib - pw sN-øp-∂ ]-ck - y-ÿm]-\-߃ Kƒ-^n-epw bq-tdm]y≥ cm-Py-ßf - n-ep-ap-≠v.Hm¨-sse≥ thm-´n-Mn-eq-sSbm-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v F-∂m-Wv {]-Jym-]-\-sa-¶n-epw N-S-ßn-s\Øm≥ k-∂-≤-X-bp-≈-h¿-°mWv ]p-c-kv-Im-cw {]-Jym-]n-°s∏-Sp-I. ]-cn-]m-Sn-I-ƒ-s°-Øm≥ 30 ap-X¬ 50 e-£w cq-] h-scbm-Wv kq-∏¿ Ãm-dp-I-fp-sS \n-c°v. aq-∂p Zn-h-k-sØ Imƒ jo‰m-Wv H-cp Xm-c-Øn-\p \-jv-S-s∏Sp-∂-Xv F-∂-Xn-\m¬ B Xp-Ibm-Wv B-h-iy-s∏-Sp-I. {]-ap-J {_m≥-Up-I-sf kv-t]m¨-k¿jn-∏p-Im-cm-bn I-s≠-Øn-bmWv aq-e-[-\w kz-cq-]n-°p-∂-Xv. C-jv-S \-S-\pw \-Sn-°pw th-Znbn¬ I-b-dn A-hm¿-Uv \¬-Imsa-∂-Xm-Wv kv-t]m¨-k¿-am¿°p In-´p-∂ em-`w.- Xm-c-kw-K-a߃ \-S-Øn Ip-Øp-]m-f-sb-SpØ ÿm-]-\-ß-fpw Kƒ-^n¬ \n-c-h-[n-bp-≠v. a-e-bm-f kn-\nam-˛-km-ln-Xy-cw-K-sØ \q-tdmfw I-em-Im-c-∑m¿ Kƒ-^n-seØn-b ti-jw ]-cn-]m-Sn-bp-sS Xte-Zn-h-k-am-Wv K-h¨-sa‚ v t{]-{Kmw X-S-™-Xv. tIm-Sn-Iƒ \-jv-S-s∏-´ I-º-\n Xm-fw-sX-‰pI-bpw A-S-®p-]q-´p-I-bpw sNtø-≠n-h-∂p. B-fl-l-Xy sNbv-X-h-cpw P-bn-en-em-b-h-cpw sXm-gn-ep-t]-£n-®v cm-{Xn-°p cm-{Xn hn-am-\w I-b-dn \m-´n-seØn-b-h-cp-am-bn \n-c-h-[n Ahm¿-Uv I-Ωn-‰n-°m-cp-≠v Kƒ^n¬. h¿-jm-h¿-jw {]-hm-kn `m-cXo-b Zn-h-kn¬ {]-Jym-]n-°p-∂ {]-hm-kn `m-c-Xo-b k-Ωm-\n-emWv C-t∏mƒ F-√m-h-cp-sS-bpw I-Æv. Cu A-hm¿-Uv X-c-s∏-SpØn-s°m-Sp-°m≥ G-P-‚p-am-cp≠v. tIm-Sn-I-fp-sS B-kv-Xn-bp≈ hym-]m-cn-Iƒ-°p am-{X-amWv Cu ]p-c-kv-Im-cw. Im-k¿-tIm-s´ ]-≈n-°-Ωn‰n-bp-sS t]-cn-em-Wv H-cmƒ kz¥w I-hn-Xm-k-am-lm-c-Øn-\v Zp_-bn¬ A-hm¿-Uv {]-Jym-]n-®Xv. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ t]mepw {]-ap-J hym-]m-cn-I-sf B-Zcn-°p-∂-Xv a-Sn-°p-Øn-s‚ I-\w t\m-°n-bm-Wv. C-Ø-c-Øn-semc-hm¿-Um-Wv tIm-S-Xn I-b-dn-b t\m¿-°-bp-sS km-ln-Xy-]p-ckv-Im-cw. 10 h¿-jw ]n-∂n-´n-´pw a-‰m¿-°pw Cu ]p-c-kv-Im-cw e`n-®n-´n-√. A-hm¿-Uv t]m-se C-

CMYK

CMYK

CMYK

k

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-35. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

Thejas Epaper general Edition 2014-03-03  

Thejas Epaper general edition. 2014-03-03

Advertisement