Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-43

12 t]Pv

■ `6.00

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n Xn-c-sª-Sp-¸v B-dv L-«-§-fm-bn \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v B-dp L-´-ß-fm-bn \-S-Øm-≥ Xn-c-s™-Sp-∏p IΩo-j≥ Xo-cp-am-\w. A-Sp-Øam-kw B-dn-\pw ]-Øn-\p-an-Sbn¬ {]-Jym-]-\-ap-≠m-tb°pw. sa-bv 15\-Iw Xn-c-s™-Sp∏v ]q¿-Øo-I-cn-°m-\m-Wv e£y-an-Sp-∂-Xv. Cu tem-Iv-k-`bp-sS Im-em-h-[n A-h-km-\n°p-∂-Xv sa-bv 31\m-Wv. tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-t\m-sSm∏w B-{‘-{]-tZ-iv, H-Uo-j, kn-°nw kw-ÿm-\-ß-fn-se \nb-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏pw {]Jym-]n-t®-°pw.- \-Iv-k¬-_m[n-X {]-tZ-i-ß-fm-b O-Øo-kvK-Uv, H-Uo-j, Pm¿-J-fiv kwÿm-\-ß-fn¬ B-Zy-L-´w Xs∂ Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øn-tb°pw. 1.-2 e-£w kp-c-£m DtZym-K-ÿ-sc Xn-c-s™-Sp-∏n\p-th-≠n hn-\y-kn-t°-≠n-hcpw. 81.-4 tIm-SnbmWv thm-´¿-am¿. 2009\v ti-jw 9.-7 tIm-Sn ]pXn-b thm-´¿-am¿ t]-cp tN¿Øn-´p-≠v. 3500 tIm-Sn cq-] Xn-cs™-Sp-∏v {]-h¿-Ø-\-߃-°p sdmº \{¥n... cmPo-hv-Km-‘n- h-[-t°-kn-se {]-XnI-sf hn-´-b-°m-\p-≈ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\w h-∂-ti-jw th-≠n-h-cp-sa-∂pw I-Ωo-j≥ hn-e-bn-cp-Øp-∂p. I-gn-™ Xn- t]-c-dn-hmf-s‚ A-Ω A¿-]p-Xw A-Ωmƒ sN-ss∂-bn¬ ap-Jy-a{¥n P-b-e-fn-X-tbm-Sp \μn {]-Im-in-∏n-°p∂p c-s™-Sp-∏n-t\-°mƒ H-∂-c Cc-´n-bm-Wp sN-e-hv. ÿm-\m¿Yn-°v sN-e-h-gn-°m-hp-∂ Xp-I 40 e-£-Øn¬-\n-∂v 70 e-£w cq-]-bm-bn D-b-¿-Øm-\pw [m-cW-bm-bn-´p-≠v. h-en-b kwÿm-\-ß-fn-se \n-b-a-k-`m afi-e-ß-fn¬ Xp-I 16 e-£Øn¬-\n-∂v 28 e-£-hp-am-°pw. G-{]n-en-se hn-hn-[ D¬-k-h-Zn\-ß-ƒ Iq-Sn ]-cn-K-Wn-®m-bn-cn°pw Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ {]-Jym-]-\w \-S-Øp-I.

cm-Po-hv h-[-t¡-kv {]-Xn-I-sf aq-¶p-Zn-h-k-¯n-\-Iw hn-«-b-¡pw sN-ss∂: h-[-in-£ kp-{]nwtIm-S-Xn Po-h-]-cy-¥-am-bn Ip-d®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v cm-Po-hv-Km‘n sIm-e-t°-kn¬ 23 h¿-jam-bn P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ {]-XnI-sf hn-´-b-°m≥ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. aq-∂pZn-h-k-Øn-\-Iw G-gp {]-Xn-Isf-bpw hn-´-b-°m-\m-Wv kwÿm-\ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w. CXp \-S-∏m-bm¬ im-¥≥, \-fn\n, \-fn-\n-bp-sS `¿-Øm-hv ap-cpI≥, t]-c-dn-hm-f≥, tdm-_¿-´v ]b-kv, P-b-Ip-am¿, c-hn-N-{μ≥ F∂n-h¿ D-S≥ ]p-d-Øn-d-ßpw. C-∂-se cm-hn-se hn-fn-®p-Iq´n-b A-Sn-b-¥-c a-{¥n-k-`m-tbmK-Øn-em-Wv ap-Jy-a-{¥n P-b-efn-X Cu Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-Iƒ-s°-Xn-tc kn.-_n.sF. B-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv F∂-Xn-\m¬ {In-an-\¬ \-S-]-Sn-®´w 435 {]-Im-cw C-h-sc hn-´-b°m-\p-≈ a-{¥n-k-`m-Xo-cp-am\w tI-{μ-Øn-s‚ Aw-Ko-Im-cØn-\m-bn A-b-°p-sa-∂v P-b-efn-X A-dn-bn-®p. tI-{μw aq-∂p-Zn-h-k-Øn-\Iw a-dp-]-Sn A-dn-bn-®n-s√-¶n¬

{In-an-\¬ \-S-]-Sn-®-´w 432 {]Im-cw G-gp-t]-sc-bpw kw-ÿm\ k¿-°m¿ tam-Nn-∏n-°p-sa∂pw A-h¿ \n-b-a-k-`-sb A-dnbn-®p. k¿-°m¿ Xo-cp-am-\-sØ {]Xn-]-£w A-`n-\-μn-®p. tIm¨{K-kv Aw-Kw sP Un {]n≥-kns‚ Nn-e ]-cm-a¿-i-߃ kv-]o°¿ hn-[-\-]m¬ k-`m-tc-J-Ifn¬-\n-∂p \o-°n. Xp-S¿-∂v kwkm-cn-°m-\m-bn F-gp-t∂-‰ tIm

e-Øv {]-Xn-I-fp-sS Z-bm-l-c-Pn K-h¿-W-dpw cm-{„-]-Xn-bpw X≈n-b-Xn¬ P-b-e-fn-X A-∂sØ k¿-°m-cn-s\ hn-a¿-in-®ncp-∂p. {]-Xn-I-fp-sS h-[-in-£ Poh-]-cy-¥-am-°n Np-cp-°-W-sa∂v cm-{„-]-Xn-tbm-Sv A-`y¿-Yn°p-∂ {]-ta-bw 2011¬ \n-b-a-k`m k-tΩ-f-\-Øn¬ P-b-e-fn-X sIm-≠p-h-∂n-cp-∂p. bp.-]n.-F. k¿-°m-cn¬ k-Jy-I-£n-bm-bn-

tamN-\w e-`n-¡p¶-Xv G-gp {]-Xn-IÄ¡v

¨-{K- n-se X-s∂ F≥ B¿ cw-K-cm-P-\pw tPm¨ tP-°-_n\pw kv-]o-°¿ A-\p-a-Xn \n-tj[n-®p. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Ah¿ k-`-bp-sS \-Sp-Ø-f-Øn-en-dßn. {]-Xn-Iƒ-s°-Xn-cm-b tIkv kn.-_n.-sF. Sm-Um tIm-S-Xnbn-em-Wv ^-b¬ sN-bv-Xn-cn-°p∂-Xv. A-Xn-\m¬ X-s∂ C-h-cpsS tam-N-\-Øn-\v tI-{μ-Øn-s‚ A-\p-a-Xn tX-tS-≠-Xp-≠v. 2000Øn¬ I-cp-Wm-\n-[n-bp-sS Un.-Fw.-sI. k¿-°m-cn-s‚ Im-

cp-∂ Un.-Fw.-sI. Cu hn-j-bØn¬ tI-{μ-k¿-°m-cn¬ kΩ¿-±w sN-ep-Øn-bn-s√-∂v P-be-fn-X B-tcm-]n-®p. G-gp-t]-sc-bpw hn-´-b-°m\p-≈ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ A-Xn-bm-b kt¥m-j-ap-s≠-∂v t]-c-dn-hm-fs‚ A-Ω A¿-]p-Xw A-Ωmƒ {]-Xn-I-cn-®p. X-s‚ G-sd-\m-fsØ th-Z-\-bv-°v C-{X s]-s´∂v A-¥y-am-hp-sa-∂v I-cp-Xn-bns√-∂pw A-h¿ ]-d-™p.

In-c¬ sd-Ín cm-Pn-h-¨p

h-\n-Xm- _n-Ãv: k-t½-f-\w \o-«ntb¡pw \yq-U¬-ln: h-\n-Xm kw-h-cW-_n¬ ]m- m-°m≥ tem-Ivk-`m k-tΩ-f-\w \o-´m\pw k¿°m¿ X-øm-dm-sW-∂v ]m¿-esa‚-dn Im-cy a-{¥n I-a¬-\mYv. sh-≈n-bm-gv-N 15mw tem-Ivk-`-bp-sS A-h-km-\ k-tΩ-f\w Xo-cp-I-bm-Wv. sX-ep-¶m-\ _n-√n-\p-th-≠n k¿-°m¿ {i-an®-Xp-t]m-se h-\n-Xm _n-√n-\pth-≠n {i-an-°p-∂n-s√-∂v P-b{]-Z k-`-bn¬ Nq-≠n-°m-´nbncp∂p.

DÄt]PpIfnÂ

5 B-X-¿dm--·sp-d-f¶: NÀ-p ap-¨J-by-av-¡-{´np n-c-¡-¨-h-Sw: PmÀ-J7 Ip-ÞvXFw.FÂ.-F-bp-sS kz-¯p I-−p-sI-«n D-s{I-bv-\n {]-t£m-`w c-à-¯n ap-§n kn-än-bn _m-gv-k-bp-sS tX-tcm-«w

9 11 t]Pn 6 FUnäv ku-c-{]-hÀ-¯-\-hpw

hmÀ-¯m-hn-\n-a-b-hpwFw.-FÂ.-F. Øm-\-hpw tIm¬-{K-kv Aw-K-Xz-hpw D-t]-£n-¨p  sX-e-¦m-\ _n-Ãv cm-Py-k-`-bn A-h-X-cn-¸n-¨n-Ã

ssl-Z-cm-_m-Zv: {]-tXy-I sX-e¶m-\m kw-ÿm-\w cq-]o-I-cn°m-\p-≈ tI-{μ-k¿-°m¿ \-S]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v B-{‘{]-tZ-iv ap-Jy-a-{¥n F≥ In-c¨-Ip-am¿ sd-Õn cm-Pn-h-®p. Fw.-F¬.-F. ÿm-\-hpw tIm¨-{K-kv Aw-K-Xz-hpw sd-Õn Dt]-£n-®n-´p-≠v. sd-Õn-bp-sS cmPn B-{‘-{]-tZ-iv K-h¿-W¿ C F-kv F¬ \-c-knw-l≥ kzo-Icn-®p. sX-e-¶m-\ _n-√v B-{‘{]-tZ-iv \n-b-a-k-` t\-c-tØ thm-´n-\n-´v X-≈n-bn-cp-∂p. sX-e-¶m-\ cq-]o-I-c-W-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sd-Õn ]p-Xn-b ]m¿-´n-°p cq-]w-\¬-Ip-sa-∂v A-`yq-l-ß-fp-≠m-bn-cp-s∂-¶nepw A-t±-lw {]-Xn-I-cn-®n-´n-√. X-s‚ ]m¿-´n-bp-sS-tbm X-s‚tbm `m-hn-b-√ {]-[m-\-sa-∂pw hn-`-P-\w-aq-ew P-\-߃ Zp-cn-Xa-\p-`-hn-°p-sa-∂-Xn-\m¬ kwÿm-\-sØ sF-Iy-tØm-sS \n-e-\n¿-Øm-\m-Wv {i-a-sa∂pw sd-Õn ]-d-™p. In-c¨ sd-Õn cm-Pn-h-®-tXmsS kw-ÿm-\w cm-{„-]-Xn-`-cW-Øn-te-°v \o-ßp-I-bm-Wv. G-Xm-\pw a-{¥n-am¿-°pw Fw.F¬.-F-am¿-°pw H-∏-am-Wv sd-

Õn K-h¿-W-sd I-≠-Xv. sshIm-sX X-s∂ _-Z¬-kw-hn-[m\w H-cp-°-W-sa-∂pw Im-h¬ k¿-°m-cm-bn Xp-S-cm≥ Xm¬-∏cy-an-s√-∂pw A-t±-lw A-dn-bn®n-´p-≠v. sX-e-¶m-\ _n-√v ]mkm-°p-∂-Xn-\v tem-Iv-k-`-bn¬ H-∂n-® tIm¨-{K- n-s\-bpw _n.-sP.-]n-sb-bpw A-t±-lw hna¿-in-®p. thm-´pw ko-‰p-am-Wv sX-e¶m-\ cm-{„-k-an-Xn(Sn.-B¿.-Fkv.-)bp-sS e-£y-sa-∂pw Btcm-]n-®p. B-{‘ hn-`-Pn-°m≥ Xo-cp-am-\n-® 2013 Pq-sse 30\v Xm≥ cm-Pn k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. F∂m¬, tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘n-bp-sS B-hiy-{]-Im-cw X-Zv-ÿm-\-Øp XpS-cp-I-bm-bn-cp-∂p. h¿-j-ß-fm-bn tIm¨-{K n-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-∂ Ip-Spw_-Øn¬-\n-∂p-≈ Xm≥ th-Z-\tbm-sS-bm-Wp ]m¿-´n hn-Sp-∂-Xv˛ sd-Õn ]-d-™p. sX-e-¶m-\ cq]o-I-c-W-Øn-\m-bn P-\m-[n-]Xy-X-Øz-߃ ew-Ln-s®-∂v B-tcm-]n-®v Cu-am-kw B-Zyw sd-Õn P-¥¿-a-μ-dn¬ k-a-cw \-SØn-bn-cp-∂p. sX-e-¶m-\ hn-jbw kw-_-‘n-® a-{¥n-k-`m-°p-

ap-kv-enw-IÄ-¡p Z-s¯-Sp-¡m³ A-\p-a-Xn \yq-U¬-ln: hy-‡n-\n-b-aØn-se hn-e-°v a-dn-I-S-∂v apkv-enw-Iƒ-°v Ip-™p-ß-sf Z-sØ-Sp-°m≥ kp-{]nw-tIm-SXn A-h-Im-iw \¬-In. G-I kn-hn¬-tIm-Uv cm-Py-Øv \-S∏m-hp-∂-Xp-h-sc hy-‡n-\n-ba-tØ-°m-ƒ cm-Py-Øn-s‚ \nb-a-Øn-\m-bn-cn-°pw ta¬ss°-sb-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn ]-d-™p. \n-b-a-]-c-am-bn Z-sØ-Sp°m-\p-≈ A-h-Im-i-sØ hy‡n-\n-b-a-Øn-\p a-dn-I-S-°m-

\m-hn-√. F-∂m-¬, F-√m hy‡n-I-ƒ-°pw Ip-™p-ß-sf Z-sØ-Sp-°m≥ \n-b-a-]-c-am-b A-h-Im-i-ap-s≠-¶n-epw AXp au-en-Im-h-Im-i-am-bn {]Jym-]n-°m-\p-≈ k-a-b-am-bn´n-s√-∂pw kp-{]nw-tIm-S-Xn hy-‡-am-°n.- i-_v-\w l-jvan F-´p-h¿-jw ap-ºv \¬-In-b l-c-Pn-bn-em-Wv hn-[n. Z-sØSp-°m≥ A-\p-a-Xn \n-tj-[n°-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A-h¿ kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv.

sF-Iy B{‘m A-\p-Iq-en-Iƒ cm-Py-k-`-bn¬ {]-Xn-tj-[n-°p∂p dn-∏v hm-bn-®p-t\m-°m-\p-≈ ka-bw-t]m-epw tI-{μ-a-{¥n-am¿°p e-`n-®n-s√-∂v sd-Õn B-tcm]n-®p. {]-Xn-tj-[-\m-S-I-߃-°pw Xp-S¿-®-bm-b _-l-f-߃-°p-anS-bn¬ tem-Iv-k-` ]m-km-°n-b sX-e-¶m-\ cq-]o-I-c-W _n-√v C∂-se cm-Py-k-`-bn¬ A-h-X-cn∏n-°m-\m-bn-√. _-l-fw-aq-ew C-

∂-e-tØ-°v ]n-cn-bp-I-bm-bn-cps∂-¶n-epw _n-√n¬ _n.-sP.-]n. t`-Z-K-Xn B-h-iy-s∏-´-Xp-sIm≠m-Wv cm-Py-k-`-bn¬ A-h-Xcn-∏n-°m-Xn-cp-∂-sX-∂m-Wp kqN-\. t`-Z-K-Xn-bn¬-\n-∂p _n.sP.-]n-sb ]n-¥n-cn-∏n-®v C-∂p _n-√v A-h-X-cn-∏n-°m-\m-Wv tI{μw {i-an-°p-∂-Xv. k-` Xp-S-ßn-b-t∏mƒ X-s∂

B-{‘m hn-`-P-\-sØ F-Xn¿°p-∂ Sn.-Un.-]n. Aw-K-߃ _l-f-hpw B-cw-`n-®p. Sn.-Un.-]n. Aw-Kw kn Fw c-ta-iv cm-Py-k`m sk-{I-´-dn P-\-d¬ iw-tj¿ sI i-co-^n-s‚ ssI-bn¬-\n-∂v sX-e-¶m-\ cq-]o-I-c-W _n-√v X´n-∏-dn-°m≥ {i-an-®p. t]-∏¿ X´n-∏-dn-°p-∂-Xn-\n-sS sk-{I-´-dn P-\-d-en-s‚ I-Æ-S Xm-sg-t∏mhp-I-bpw sN-bv-Xp.C-tXm-sS sN-b-dn-ep-≠m-bncp-∂ D-]m-[y-£≥ ]n sP Ipcy≥ £p-`n-X-\m-bn. sN-b-dn-s\ B-{I-an-°p-∂-Xv Zu¿-`m-Ky-I-cam-sW-∂pw A-S-ßn-\n¬-°-Wsa-∂pw Ip-cy≥ \n¿-tZ-in-®p. cmhn-se k-` ]n-cn-™-Xn-\p-tijw ho-≠pw tN¿-∂-t∏m-gm-bncp-∂p sk-{I-´-dn P-\-d-en-\p t\sc-bp-≈ ]-cm-{I-aw. A-Xn-\pti-jw \m-ep _n-√p-Iƒ ]m-km°n-sb-¶n-epw sX-e-¶m-\ _n-√v ]-cn-K-W-\-bv-s°-Sp-Øn-√. tIm¨-{K-kv Aw-Kw sI hn ]n cm-a-N-{μ dm-hp A-S-°w sFIy B-{‘m A-\p-Iq-en-Iƒ π°m¿-Up-I-fp-am-bn C-∂-se apgp-h≥ sN-b-dn-\-cn-In¬ \n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. sX-e-¶m-\ cq-]o-I-c-W _n-√n-s\-Xn-tc cm-

B-{‘-{]-tZ-iv ap-Jy-a{¥n F≥ In-c¨-Ip-am¿ sd-Õn ssl-Z-cm-_m-Zn¬ K-h¿-W¿ C F-kv F¬ \-c-knwl-\p cm-Pn k-a¿-∏n-°p-∂p Py-k-`-bn¬ {]-Xn-tj-[n-® a- s]-cp-am-dp-I-tbm A-s√-¶n¬ C{¥n sI F-kv dm-hp-hn-t\m-Sv, d-ßn-t∏m-hp-I-tbm th-W-saXm-¶ƒ tem-Iv-k-`mw-K-am-sW- ∂pw ]n sP Ip-cy≥ B-h-iy-s∏∂pw cm-Py-k-`-bn¬ am-\y-am-bn Sp-I-bp-≠m-bn.-

C-c-IÄ-¡v A©p e-£w cq] h-sc \-ã-]-cn-lmcw 

kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-‰-Ir-Xy߃-°v C-c-bm-hp-∂-h¿-°p \„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ hy-hÿ sN-øp-∂ C-c-Iƒ-°p-≈ \„-]-cn-lm-c ]-≤-Xn-°v a-{¥n-k`m-tbm-Kw `-c-Wm-\p-a-Xn \¬In. tI-kn-s‚ kz-`m-h-Øn-\v A\p-k-cn-®v 20,000 ap-X¬ A-©p-e£w cq-] h-sc \-„-]-cn-lm-cw e`n-°p-∂ t£-a-]-≤-Xn-bm-Wp \S-∏m-°p-∂-sX-∂v ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n A-dn-bn-®p. sIm-e-

]m-X-I-Øn-\v C-c-bm-hp-∂-h-cpsS B-{in-X¿-°v A-©p-e-£w cq-] h-sc e-`n-°pw. sIm-e-]m-X-I-e-£y-tØmsS-b-√m-Ø \-c-l-Xy, 80 i-X-am\-Øn-te-sd Aw-K-ssh-I-eyw, _-em¬-kw-Kw, 40 i-X-am-\-Ønte-sd ssh-Ir-X-ap-≠m-°p-∂ B-kn-Uv B-{I-a-Ww F-∂n-h-bv°p aq-∂p-e-£w h-sc \-„-]-cnlm-cw e-`n-°pw. A-{i-≤-aq-e-ap≠m-hp-∂ a-c-Ww, kv-{Xo-[-\ ]oU-\w, 25 i-X-am-\-Øn-e-[n-I-ap≈ s]m-≈¬, i-kv-{X-{In-b th-

≠n-h-cp-∂ ]-cn-°p-Iƒ, {]-[m-\s∏-´ A-h-b-h-߃-°p-≈ Kp-cpX-c-am-b X-I-cm¿ F-∂n-h-bv-°v c-≠p-e-£w h-sc-bpw H-Sn-hv/D-fp°v, h-‘y-X F-∂n-h-bv-°v H-∂c-e-£w cq-] h-sc-bpw e-`n-°pw. 40 ap-X¬ 80 h-sc i-X-am-\w Aw-K-ssh-I-eyw, 40 i-X-am-\w h-sc ssh-Ir-X-ap-≠m-°p-∂ Bkn-Uv B-{I-a-Ww F-∂n-h-bv-°v H-cp-e-£w h-sc-bpw K¿-`w A-ek¬, _m-e-]o-U-\w, ssew-KnIm-Xn-{I-aw, a-‰p hn-[-Øn¬ ]-cma¿-in-°m-Ø h-en-b ap-dn-hp-Iƒ

F-∂n-h-bv-°v A-º-Xn-\m-bn-cw cq-] h-sc-bpw e-`n-°pw. sN-dn-b ap-dn-hp-Iƒ-°v C-cp-]Ø-øm-bn-cw cq-] h-sc. 25 i-X-am\-Øn¬ Xm-sg-bp-≈ s]m-≈¬ C-cp-]-Xn-\m-bn-cw cq-] h-sc. C-cI-sf ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°-W-sa¶n¬ H-cp e-£w cq-] h-sc. 14 hb- n¬ Xm-sg-bp-≈-h¿-°v 50 iX-am-\w h-sc Iq-Sp-X¬ Xp-I e`n-°pw. kn.-B¿.-]n.-kn. t`-Z-KXn \n-b-aw 2008s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-e-hn¬-h-∂, kn.-B¿.]n.-kn. sk-Iv-j≥ 357 (F) hn-

`m-h-\ sN-bv-X C-c-Iƒ-°p-≈ \jv-S-]-cn-lm-c ]-≤-Xn 2014 AwKo-I-cn-®v kw-ÿm-\-Øp \-S-∏m°p-∂-Xm-sW-∂v ap-Jy-a-{¥n Adn-bn-®p. 2008¬ tI-{μ-k¿-°m¿ kn.-B¿.-]n.-kn-bn¬ t`-Z-K-Xn hcp-Øn. A-Xn-\-\p-k-cn-®p-≈ ]≤-Xn-bm-Wv a-{¥n-k-` Aw-Ko-Icn-®n-cn-°p-∂-Xv. C-c-Iƒ-°p \¬-Im-\p-≈ ^-≠v ssI-Im-cyw sN-øp-∂-Xv kw-ÿm-\ eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n-bpw Pn-√m eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰nbpw tN¿-∂m-Wv.-

kÀ-¡m-cn-\p I-Sn-ªm-Wn-Sm³ kp-[o-c-\o¡w I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«v: P\hm-kta-Je

a-{´n-amÀ-¡p s]-cp-am-ä-¨-«w  {]-hÀ-¯-\w hn-e-bn-cp-¯m³ A-©w-K k-an-Xn  _m-dp-IÄ-¡v A-\p-a-Xn \Â-I-cp-Xv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: D-Ω≥-Nm-≠n k¿-°m-cn-s\ t\¿-hgn \-S-Øm≥ ]p-Xn-b \n¿-tZ-i-ß-fp-am-bn sI.-]n.-kn.kn. t\-Xr-tbm-Kw. `-c-W-Øn¬ sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c-s‚-bpw ]m¿-´n-bp-sS-bpw ]n-Sn-apdp-Ip-∂p-sh-∂p hy-‡-am-°p-∂ Xo-cp-am-\-߃ C-∂se C-μn-cm-`-h-\n¬ tN¿-∂ `m-c-hm-ln, \n¿-hm-l-I k-an-Xn tbm-K-ß-fn-ep-≠m-bn. ]m¿-´n-sb [n-°-cn-®p k¿-°m-cn-\v G-I-]-£o-b-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-Im-\mhn-s√-∂ I¿-i-\ ap-∂-dn-bn-∏m-Wp t\-Xr-Xzw \¬-Inbn-cn-°p-∂-Xv. tIm¨-{K-kv a-{¥n-am-cp-sS {]-h¿-Ø-\w hn-e-bn-cpØm≥ A-©w-K-k-an-Xn-°p cq-]w-\¬-Ipw. sI.-]n.-kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn I¨-ho-\-dm-bn k-an-Xn cq-]o-Icn-°p-∂-Xn-\m-Wp Xo-cp-am-\w. s]-cp-am-‰-®-´w I¿-i-\am-°m-\pw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp tN¿-∂ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. hn-`m-Ko-b-{]-h¿-Ø-\-ß-fpw ]-c-ky-\n-e-]mSp-I-fpw ]m-Sn-s√-∂p tbm-K-Xo-cp-am-\-߃ hn-i-Zo-I-cn® hn Fw kp-[o-c≥ hy-‡-am-°n. tIm¨-{K-kv `-cn-°p-∂ X-t±-i-ÿm-]-\-߃ _m¿ Xp-S-ßm≥ A-\p-a-Xn \¬-I-cp-Xv. I-f-¶n-X-cm-b-h-cp-sS ssI-bn¬-\n-∂p ^-≠v hm-ß-cp-Xv. ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-\Øn-\p Xm-sg-Ø-´n¬-\n-∂v ^-≠v I-s≠-Ø-Ww. hn-Pne≥-kv A-t\z-j-Ww t\-cn-Sp-∂ D-tZym-K-ÿ¿-°v Ip-‰-

Cu Nn-cn F-{X-\mƒ... sI.]n.-kn.-kn. \n¿-hml-I-k-an-Xn tbm-K-Øn-s\-Øn-b ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c-s\ A`n-hmZyw sN-øp∂p

hn-ap-‡-cm-hp-∂-Xp-h-sc \n-b-a-\w \¬-I-cp-Xv. C-t∏mƒ hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww t\-cn-Sp-∂-h-cp-s≠-¶n¬ \n-b-a-\w ]p-\-∏-cn-tim-[n-°-Ww. a-{¥n-am-cpw sI.-]n.kn.-kn. `m-c-hm-ln-I-fpw ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°m-bn F-Øptºmƒ Un.-kn.-kn, tªm-°v, a-fi-ew {]-kn-U‚p-amsc A-dn-bn-®n-cn-°-Ww. a-{¥n-am¿ A-\u-tZym-Kn-I ]-cn]m-Sn-Iƒ Xo-cp-am-\n-°p-∂-Xn-\p ap-ºv Un.-kn.-kn-bp-ambn _-‘-s∏-S-Ww. ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-I-cp-sS B-h-iy߃ k¿-°m-cp-am-bn _-‘-s∏-´p \-S-Øn-sb-Sp-°p-∂Xn-\v ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw Fw l-k≥, P-\-d¬ sk{I-´-dn-am-cm-b iq-c-\m-Sv cm-P-ti-J-c≥, X-ºm-\q¿ c-hn F-∂n-h-sc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cpw t\-Xm-°-fpw B¿-`m-S߃ H-gn-hm-°-Ww. I-f-¶n-X-hy-‡n-Xz-ß-fp-am-bp-≈ N-ßm-Øw ]q¿-W-am-bn H-gn-hm-°-Ww. tem-Iv-k-`m ÿm-\m¿-Yn-\n¿-W-bw, L-S-I-I-£n-I-fp-sS ko-‰v F∂n-h kw-_-‘n-®v kn-‰n-Mv Fw.-]n-am-tcm ]m¿-´n L-S-Iß-tfm ]-c-ky-{]-Xn-I-c-W-߃ \-S-Ø-cp-Xv. B-d-∑p-f, aq-e-º-≈n, πm-®n-a-S Xp-S-ßn sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b P\-Io-b-k-a-c-ß-fn¬ C-S-s]-´p ]-cn-lm-c-ap-≠m-°m≥ k¿-°m¿ {i-an-°-W-sa-∂pw tbm-Kw \n¿-tZ-in-®p. Bd-∑p-f k-a-c-k-an-Xn-bp-am-bn ap-Jy-a-{¥n N¿-® \-S-Øn F-{X-bpw th-Kw {]-iv-\-]-cn-lm-c-ap-≠m-°-Ww.

H-gn-hm-¡-W-sa-¶v tIcfw \yq-U¬-ln: ]-›n-a-L-´ kwc-£-W-Øn-\v I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´v ip-]m¿-i-Iƒ \-S-∏m-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v tI-c-f k¿-°m¿ tI-{μ h-\w-˛]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-b-Øn-\p a-dp-]-Sn \¬-In. P-\-hm-k-taJ-e-I-fpw Ir-jn-bn-S-ß-fpw ]cn-ÿn-Xn-tem-e ta-J-e-I-fn¬\n-∂v H-gn-hm-°-W-sa-∂v tI-cfw B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. 123 hnt√-Pp-I-fn-se ]-cn-ÿn-Xn-teme ta-J-e-Iƒ ]p-\¿-\n¿-W-bn°-Ww. B-ip-]-{Xn, Ir-jn-bnS-߃ Xp-S-ßn-b-h sd-Uv Im‰-K-dn-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°-Wsa-∂pw B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v.a-dp-]-Sn \¬-In-sb-∂pw hn⁄m-]-\w D-S≥ th-W-sa-∂v tI-{μ-tØm-Sv B-h-iy-s∏-´psh-∂pw a-{¥n sI kn tPm-k^v U¬-ln-bn¬ am-[y-a-{]-h¿-

Ø-I-sc A-dn-bn-®p. A-Xn-s‚ im-kv-{Xo-b-h-iw hn-i-Z-am-°p∂ D-Ω≥ hn D-Ω≥ dn-t]m¿-´v tI-{μ-Øn-\p k-a¿-∏n-®n-´p-≠v. dn-t]m¿-´v ]-cn-tim-[n-®v Xo-cpam-\-ap-≠m-hp-sa-∂v D-d-∏p-e-`n®-Xm-bpw a-{¥n ]-d-™p.- am¿®v H-∂n-\p ap-ºv a-dp-]-Sn \¬I-W-sa-∂m-bn-cp-∂p tI-{μk¿-°m¿ tI-c-f-tØm-Sv B-hiy-s∏-´n-cp-∂-Xv. tI-c-f-Ønse hn-t√-Pp-I-fn¬ ]-cn-ÿnXn-tem-e-sa-∂p I-s≠-Øn-bncn-°p-∂ {]-tZ-i-ß-fn-¬ am-{Xta \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-SpØm-hq F-∂pw hn-t√-Pn-s\ ]q¿-W-am-bpw Dƒ-s∏-Sp-Ø-cpsX-∂pw \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v.]-›n-a-L-´ kw-c-£-WØn-\v I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ A-¥n-aXo-cp-am-\w A-Sp-Ø am-kw

24\-Iw F-Sp-°-W-sa-∂m-Wv tZ-io-b l-cn-X ss{S-_yq-W¬ tI-{μ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-b-Øn-\v \n¿-tZ-iw \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. Cu am-kw 16\p-≈n¬ kw-ÿm-\-߃ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xp kw_-‘n-® X-ß-fp-sS A-`n-{]mb-߃ tI-{μ-sØ A-dn-bn-°W-sa-∂m-Wv ss{S-_yq-W¬ \n¿-tZ-in-®n-cp-∂-Xv. Cu k-a-b-Øn-\p-≈n¬ dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-°m-\m-hm-Xncp-∂-Xp-sIm-≠v tI-c-fw k-abw B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw am¿®v H-∂n-\p ap-ºv dn-t]m¿-´v \¬In-bm¬ a-Xn-sb-∂v tI-{μw kΩ-Xn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬, tI-{μw A-\p-h-Zn-®-Xn\pw ]-Øp-Zn-h-kw ap-tº tI-cfw dn-t]m¿-´v \¬-Ip-I-bm-Wp sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv.-

tUmfÀ 62.23 ■ ]u−v 103.77 ■ bqtdm 85.56 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 165.04 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 221.00 ■ Ham³ dnbm 161.63 ■ kuZn dnbm 16.59 ■ J¯À dnbm 17.09 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.94 ■ kznkv {^m¦v 70.08


4

tIcfw

kozhikode

lm-cn-k¬ D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn--sc-bp-Å tc-J-IÄ lm-P-cm-¡n sIm-®n: lm-cn-k¨ a-e-bm-fw en-an-‰-Un-se D-tZym-K-ÿ¿-s°Xn-cm-b A-t\z-j-W dn-t]m¿-´v k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. D-tZym-K-ÿ¿-s°Xn-cm-b hn-Pn-e≥-kv \-S-]-Sn-Iƒ ssl-t°m-S-Xn Cu am-kw 25 hsc X-S-™ km-l-N-cy-Øn-emWv d-h-\yq kv-s]-jy-¬ K-h. πoU¿ kp-io-e B¿ `-´v A-t\z-jW dn-t]m¿-´v A-S-°-ap-≈ tc-JIƒ lm-P-cm-°n-b-Xv. 1993 ap-X¬ 2005 h-sc-bp-≈ `q-an C-S-]m-Sp-Iƒ kw-_-‘n®pw hn-i-Zmw-i-߃ lm-P-cm°n. tc-Jm-aq-ew hn-i-Zmw-i-߃ k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn Iq-SpX¬ k-a-bw B-h-iy-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂v tI-kv 24te-°p am‰n. hym-P-tc-J N-a-®v `q-an-bn-S-

]m-Sv \-S-Øn-b tI-kn¬ hn-Pne≥-kv \-S-]-Sn H-gn-hm-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v lm-cn-k¨ ae-bm-fw {]-kn-U‚ v kn hn-\-bcm-L-h≥, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Ub-d-Iv-S¿ F≥ [¿-a-cm-Pv, sshkv {]-kn-U‚ v hn th-Wp-tKm]m¬, I-º-\n sk-{I-´-dn c-hn B-\-μv F-∂n-h¿ \¬-In-b l-cPn-bm-Wv P-kv-‰n-kv sI cm-a-Irjv-W≥ ]-cn-K-Wn-®-Xv. hym-P-tc-J-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ 6700 G-°¿ `q-an \m-ep L-´ß - f - n-em-bn ssI-am-‰w sN-bvXp-sh-∂p hn-Pn-e≥-kv Xn-cp-h\ - ¥-]p-cw bq-\n-‰v \-SØ - n-b A-t\zj-WØ - n¬ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv l-cP - n-°m¿-°pw dh-\yq D-tZym-Kÿ ¿-°p-sa-Xn-tc tI-kv c-Pn-kv‰ - ¿ sN-bvX - X - v.

ew-am-ä-¯n-s\-Xn-tc lm-cn-k-sâ ssI-tb-ä`q-an: t\m-«o-kv N-\m-«-ec-lv F-n-XkØv.]n-amÀ ss{S-_yq-W-en \-S-¸m-¡p-¶-Xv ssl-t¡m-S-Xn X-S-ªp ]-cm-Xn-\Â-In sIm-®n: lm-cn-k¨ a-e-bm-fw A-\-[n-Ir-X-am-bn ssI-h-iw sh-®n-cn-°p-∂ `q-an hn-s´m-gn-bW-sa-∂v Nq-≠n-°m-´n kv-s]j¬ Hm-^o-k¿ \¬-In-b t\m´o-kv \-S-∏m-°p-∂-Xv ssl-t°mS-Xn H-cp am-k-tØ-°v X-S-™p. lm-cn-k-s≥-d A-\-[n-Iy-X `q-an G-s‰-Sp-°m≥ Np-a-X-e-s∏-´ kvs]-j¬ Hm-^o-k¿ Fw Pn cm-Pam-Wn-Iyw 2014 P-\p-h-cn 18\v \¬-In-b t\m-´o-kn-se \-S-]-Sn X-S-b-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v lm-cnk¨ \¬-In-b l-c-Pn-bn-em-Wv P-kv-‰n-kv ]n F≥ c-ho-{μ-s‚ DØ-c-hv. A-∏o¬ \¬-Im≥ k-a-

17 ]m-d-a-S-IÄ-¡v A-\p-a-Xn \Â-In-b-Xv \n-b-a-hn-t[-b-am-bn: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv 17 ]m-d-a-S-Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn¬ sX-‰n-s√-∂p apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. C-°mcy-Øn¬ ]-cm-Xn-Iƒ D-s≠¶n¬ ]-cn-tim-[n-®p \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. a-{¥n-k-`m tbm-K-Xo-cp-am\-߃ hn-i-Zo-I-cn-°-th am-[ya-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-ßtfm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p ap-Jy-a-{¥n. ]m-d-a-S-Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-Im-\p-≈ ]-cn-ÿn-Xn k-anXn-bp-sS tbm-Kw tN-cm-Xn-cn°m≥ I-gn-bn-s√-∂p ap-Jy-a{¥n Nq-≠n-°m-´n. ]m-d-a-S-I-fpsS A-t]-£ e-`n-®v 45 Zn-h-kØn-\-Iw Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øns√-¶n¬ kzm-`m-hn-I-am-bn A-

\p-a-Xn e-`n-®-Xm-bn I-W-°m°-s∏-Spw. Cu km-l-N-cy-Ønem-Wv k-an-Xn tbm-Kw tN¿-∂Xv. \n-c-h-[n A-t]-£-I-fn¬ A¿-l-X-bp-≈ 17 F-Æ-Øn-\mWv A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv. ]-cn-ÿn-Xn B-Lm-X A-htem-I-\ A-tXm-dn-‰n ap≥ A[y-£≥ tUm. F C ap-Øp-\mb-Iw 75 h-b- p ]q¿-Øn-bm-bXp-sIm-≠m-Wv cm-Pn-h-®-Xv. ]cn-ÿn-Xn h-Ip-∏n-s‚ {]-h¿Ø-\-߃ Xr-]v-Xn-I-c-am-Wv. Hcp A-]m-I-X-bp-an-√. Nn-e am[y-a-߃ hn-hm-Z-ap-≠m-°m≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂pw A-t±lw ]-d-™p. ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏n-s‚ {]h¿-Ø-\w Ip-Ø-gn-™ co-Xn-bnem-sW-∂p t\-c-tØ B-t£-

]w D-b¿-∂n-cp-∂p. tI-{μ-˛-kwÿm-\ k¿-°m-cp-I-sf C-°mcyw tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-®n-´pw \S-]-Sn-bp-≠m-hm-Ø km-l-N-cyØn¬ k-an-Xn A-[y-£≥ F C ap-Øp-\m-b-Iw cm-Pn-h-bv-°pI-bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw dn-t]m¿´p-≠m-bn-cp-∂p. I-S¬-s°m-e tI-kn¬ {]Xn-I-fm-b C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿s°-Xn-tc kp-h Np-a-Øp-∂ Imcy-Øn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m-cnt‚-Xv D-d-® Xo-cp-am-\-am-Wv. tIkn¬ ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I-s\ \n-b-an-°m≥ F.Pn-°v \n¿-tZiw \¬-In-bn-´p-≠v. C-°m-cyØn¬ C-Xp-h-sc H-cp ho-gv-N-bpap-≠m-bn-´n-√. tI-{μ-Øn-s‚ ]n¥p-W-bpw e-`n-®n-´p-s≠-∂v apJy-a-{¥n ]-d-™p.

bw A-\p-h-Zn-°m-sX-bm-Wv t\m´o-kv \¬-In-b-sX-∂m-tcm-]n-®mWv I-º-\n l-c-Pn \¬-In-b-Xv. sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´, tIm-´bw, C-Sp-°n Pn-√-I-fn¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øn Cu Pn-√-I-fnse A-\-[n-Iy-X `q-an hn-s´m-gnbm-\p-≈ t\m-´o-km-Wv kv-s]j¬ Hm-^o-k¿ lm-cn-k-Wn-\v \¬-In-b-Xv. H-cp am-k-Øn-\-Iw H-gn-bm-\m-bn-cp-∂p \n¿-tZ-iw. F-∂m¬ H-cp am-kw Xo-cm-\n-cns° t\m-´n-kn-\v kv-s]-j¬ Hm^o-k¿-°v tc-Jm-aq-ew lm-cnk¨ a-dp-]-Sn \¬-In. Xp-S¿∂m-Wv tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-

Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. hn-Pn-e≥kn-s‚ ssI-h-i-ap-≈ tc-J-Iƒ e-`n-®m¬ am-{X-ta hn-iZ- a - m-b At\z-j-Ww km-[y-am-Iq F-∂p tIm-´-b-sØ km-º-Øn-I Ip-‰Ir-Xy hn-`m-Kw ss{Iw-{_m-©v kn.sF.Un. Sn F k-eow sslt°m-SX - n-sb A-dn-bn-®p. hn-Pn-e≥-kn-s\ tc-J-Iƒ°p th-≠n k-ao-]n-s®-¶n-epw tIm-S-Xn-bp-sS \n-¿-tZ-i-{]-Im-cam-Wv tc-JI - ƒ kq-£n-®n-cn-°p∂-sX-∂p hy-‡-am-°n. tc-JIƒ t^m-d≥-kn-Iv hn-`m-KØ - n-\v A-b-t°-≠-Xp-t≠m F-∂p ÿn-co-I-cn-°-W-sa-¶n¬ H-dn-Pn\¬ tc-J-Iƒ e-`n-t°-≠-Xps≠-∂pw ko-\n-b¿ K-h. πo-U¿ ap-lΩ - Z- v jm ap-tJ-\ k-a¿-∏n-® hn-iZ- o-Ic - W - Ø - n¬ ]-db - p-∂p. 2013 B-K-kv-Xv 17\m-Wv kn sI \m-k¿ F-∂-bmƒ `q-an-X-´n∏p kw-_-‘n-®v Un.Pn.]n-°v ]-

\¬-In. 5\v A-t\z-j-Ww \-SØn. 7\v ss{Iw-{_m-©v F.Un.Pn.]n. ss{Iw-{_m-©v Fkv.]n-tbm-Sv A-t\z-jn-®p c-≠mgv-N Iq-Sp-tºmƒ dn-t]m¿-´v k-a¿∏n-°m≥ \n¿-tZ-in-®p. Xp-S¿-∂v 11\v A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. Xr-°m-°-c t\m¿-Øv hn-t√-Pnse Po-h-\-°m-cn¬ \n-∂p samgn-sb-Sp-Øp. ap-l-Ω-Z-en, F aPo-Zv, k-eow F-∂n-h-sc tIkn¬ {]-Xn-tN¿-Øp. ]-cm-Xn°m-cpsSbpw _-‘-s∏-´ D-tZymK-ÿ-cp-sSbpw sam-gn-sb-SpØp. tem-°¬ t]m-en-kv At\z-jn-® 111 t]-Pp-≈ tI-kv Ub-dn-bpw ss{Iw-{_m-©v A-t\zjn-® 92 t]-Pp-≈ tI-kv U-b-dnbp-am-Wv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. tI-kn¬ hmZw tI-´ P-Ãn-kv lm-dq≥ A¬ d-jo-Zv l-c-Pn sNm-Δm-gv-N ]-cn-KWn-°p-∂-Xn-\m-bn am-‰n.

Xv.ap-ºv c-≠v X-h-W Xy-iq-cnse h-c-¥-c-∏-≈n-bn-se `q-an Dƒ-s∏-sS ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ k¿°m-dn-s≥-d `m-K-Øp-\n-∂v {Zp-XK-Xn-bn¬ {i-a-ap-≠m-b-Xm-bn l-c-Pn-°m¿ Nq-≠n-°m-´n. \n-b-a-]-c-am-bn Xo-cp-am-\sa-Sp-t°-≠ A-[n-Im-cn-I-fp-sS Np-a-X-e-bn¬ ssI-I-S-Øp-Ibm-Wv l-c-Pn-°m-cp-sS e-£ysa-∂v d-h-\yq kv-s]-j¬ K-h. πo-U¿ kp-io-e B¿ `-´v tIm-SXn-sb A-dn-bn-®p. kv-s]-j¬ Hm-^o-k¿ \¬-In-b t\m-´okn≥-ta¬ F-Xn¿-∏v A-dn-bn-®v l-c-Pn-°m¿ a-dp-]-Sn \¬-In-bn-

´p-≠v. C-Xv ]-cn-tim-[n-®v Xo-cpam-\-sa-Sp-°m-≥ A-[n-Iy-X¿°v A-[n-Im-c-ap-≠v. C-cp-`m-KØn-t≥-d-bpw hm-Zw tI-´ tijw l-c-Pn-°m¿-°v A-∏o¬ Ah-Im-i-ap-≈-Xn-\m¬ A-∏o¬ k-a¿-∏n-°m≥ k-a-bw A-\p-hZn-t°-≠-Xp-s≠-∂v tIm-S-Xn Nq-≠n-°m-´n. Xp-S¿-∂v l-c-Pn°m¿-°v a-t‰-sX-¶n-epw A-[nIm-cn-Iƒ-t°m ap-ºm-sI A∏o¬ k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn Hcp am-kw A-\p-h-Zn-®p. Cu Ime-b-f-hn¬ H-gn-∏n-°¬ t\m-´okv \-S-∏m-°-cp-sX-∂pw tIm-SXn D-Ø-c-hn-´p.

]m-e-°m-Sv: tI-{μ-k¿-°m-cns‚-bpw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sSbpw am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ ew-Ln®pw tI-c-f t]m-en-kv B-Iv-‰n-\v hn-cp-≤-am-bpw ÿ-ew-am-‰-s∏-´ \m-ev sF.]n.F-kp-Im-cm-b Pn√m t]m-en-kv kq-{]-≠p-am¿ ]cm-Xn \¬-In. h-b-\m-´n-se a-Rv-Pp-\m-Yv, ae-∏p-d-sØ ]p-´-hn-a-em-Zn-Xy, Xr-iq-cn-se A-Pn-Xm-_o-Kw, Be-∏p-g-bn-se D-am-_-l-dm F-∂nh-cm-Wp tI-{μ A-Uv-an-\n-kv-t{S‰o-hv ss{S-_yq-W¬ ap-ºm-sI ]-cm-Xn-\¬-In-b-Xv. c-≠p-h¿jw ]q¿-Øn-bm-°n-b-h-sc am{X-ta ÿ-ew-am-‰m-hq-sh-∂m-Wv t]m-en-kv B-Œn-se hy-h-ÿ.

F-∂m¬ aq-∂p-am-kw ap-ºv am{Xw ÿ-ew-am-‰-s∏-´-h-sc h-sc ho-≠pw c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ÿ-ew-am-‰n-bn-´p-s≠-∂m-Wp ]cm-Xn. Cu ]-cm-Xn am¿-®v 10\v ss{S-_yq-W¬ ]-cn-K-Wn-°pw. N-´-hn-cp-≤-am-b ÿ-ew-am-‰-Øns‚ t]-cn¬ tI-c-fm t]m-en-knse D-∂-X≥-am-cn¬ ]-e-cpw Akw-Xr-]v-X-cm-Wv. ]n hn-P-bm-\μv Dƒ-s∏-sS ]-e-cpw Nm¿-sP-Sp°m-sX am-dn-\n-∂n-´p-ap-≠v. ]pXn-b B-`y-¥-c-a-{¥n h-∂-tXmsS t]m-en-kn¬ A-Xr-]v-Xn ]-Scp-I-bm-Wv. Xn-cp-h-©q-cn-s‚ C„-°m-sc ap-gp-h≥ A-{]-[m-\ X-kv-Xn-I-I-fn-te-°p am-‰p-∂Xm-bpw B-t£-]-ap-≠v.

jm-tcm¬ h-[w: H-¶mw-{]-Xn-¡v \-µ-Ip-am-dn-s\-Xn-tc A-t\z-j-W-¯n-\v sF.]n.F-kv. dm-¦p-Å D-tZym-K-س Po-h-]-cy-´w ITn-\-X-S-hv Xr-iq¿: B¿.F-kv.F-kv. IÆw-Im-Sv im-Jm Im-cy-hm-lIv jm-tcm¨ h-[-t°-kn¬ H- ∂ mw- { ]- X n- b m- b kn.- ] n.Fw. {]-h¿-Ø-I-\v Po-h-]-cy¥w ITn-\-X-S-hpw 1,10,000 cq] ]n- g - b pw. Iq- ´ p- { ]- X n- I - f mb \m- e v kn.]n.Fw. {]- h ¿Ø- I ¿- ° v A- © p- h ¿- j w ITn- \ - X - S - h pw 10,000 cq- ] hoXw ]n-g-bpw. Xr-iq¿ {]n≥-kn-∏¬ skj≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn sI ]n tPym-Xo-{μ-\m-Yv B-Wp hn-[n-{]-Jym-]n-®-Xv. H-∂mw{]-Xn ap-√-t»-cn I-Æw-]-dºn¬ hn-jv-Wp (19) B-Wp Po-h-]-cy-¥w X-S-hn-\p in£n-°-s∏-´-Xv. s\-Sn-tb-S-

P-am-A-¯v I-f-a-tÈ-cn `q-an- X-«n-¸v: tI-kv U-b-dn sI.F.Sn.F-^v. kw-Øm-\ k-t½-f-\w Iu¬-kn ssl-t¡m-S-Xn-bn lm-P-cm-¡n ®n: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS ap≥ cm-Xn \¬-In-b-Xv. H-tŒm-_¿ C-¶p Xp-S-§pw kw-Øm-\ Iymw-]v sImK¨-am≥ k-enw-cm-Pv Dƒ-s∏-´ I- 3\p Un.Pn.]n. I-f-a-t»-cn t]m- I¬-∏-‰: tI-c-f A-d-_n-Iv Sof-at- »-cn `q-an-X´- n-∏n-s‚ tI-kv U- en-kn-\p tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv- t®-gv-kv s^-U-td-j≥ (sI.B-ep-h-bn b-dn ss{Iw-{_m-©v ssl-t°m-S- Xv A-t\z-jn-°m≥ \n¿-tZ-iw F.Sn.F-^v.) 56m-a-Xv kw-ÿm-\

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f ap-kvenw P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ t\-Xr-Xz-Iymw-]v Cu-am-kw 22, 23 Xn-ø-Xn-I-fn¬ B-ep-h ssh.Fw.kn.F-bn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10\v tI-{μ-a{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.-F¬.F, ap≥ a-{¥n F-kv i¿-a, hn Un k-Xo-i≥ Fw.-F¬.F, ]n sF tj-Jv ]-co-Xv sF.F.Fkv. kw-km-cn-°pw. C-kv-em-an-Iv _m-¶n-Mv km-[y-X-I-fpw sh-√phn-fn-I-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ Bƒ-´¿-t\-‰o-hv s{I-Un-‰v B‚ v C≥-sh-Ãv-sa-‚ v No-^v F-Iv-knIyq-´o-hv Hm-^n-k¿ sI sI Aen-bpw hnhn[ hn-j-b-ßfn¬ ]m-f-bw C-amw tUm. bq-kp-^v ap-l-Ω-Zv \-Zv-hn-,Iu¨-kn¬ sN-b¿-am≥ Fw Xm-Pp-±o≥ F∂n-hcpw¢m-kv \-bn-°pw.

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

k-tΩ-f-\-Øn-\v C-∂v I¬-∏-‰bn¬ Xp-S-°-am-hpw. D-®-bv-°pti-jw aq-∂n-\v Su¨-lm-fn¬ ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ {]-knU‚ v ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿am≥ ]n ]n F I-cow A-[y-£X h-ln-°pw. sI.F.Sn.F-^v. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F ap-lΩ-Zv ]-Xm-I D¿-Øpw. Fw ]n A_v-Zp-k-a-Zv k-a-Zm-\n ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw. kp-h-\o¿ {]Im-i-\w Fw hn t{i-bmw-kv-Ipam¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln°pw. A-d-_n-Iv F-Iv-kv-t]m sI sI A-l-Ω-Zv-lm-Pn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. hn Fw D-Ω¿ amÿ Fw.-F¬.F, sI F¬ ]utem-kv, Fw ap-l-Ω-Zv _-jo¿, Sn ap-l-Ω-Zv, ]n sI A-\n¬-Ipam¿ ]-s¶-Sp-°pw.

Øv cm-lp¬ (20), I-´m-´v \nJn¬ (21), Imw-]-d-Øv {ioJn¬ (20), h-tS-cn jm-Pn (24) F-∂n-h-cm-Wp Iq-´p-{]-XnIƒ. ]n-g-kw-Jy-bn¬ H-∂-ce-£w cq-] jm-tcm-Wn-s‚ A-Ω D-j-bv-°v \¬-I-W-sa∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. B¿.F-kv.F-kv. I-ÆwIm-Sv im-Jm Im-cy-hm-l-Imb ]m-h-d-´n I-cp-aT-Øn¬ jm-tcm-Wn(24)s\ 2012 P-\ph-cn 19\m-Wp sIm-e-s∏-SpØn-b-Xv. t{]m-kn-Iyq-j-\pth-≠n A-Uz. ]-b-kv am-Xyp lm-P-cm-bn. 2012 P-\p-h-cnbn¬ A-d-Ãn-em-b-Xp ap-X¬ {]-Xn-Iƒ-°p Pm-ayw-e-`n-®ncp-∂n-√.

sIm-®n: hn-hm-Z Z-√mƒ F-∂dn-b-s∏-Sp-∂ Sn Pn \-μ-Ip-am-dns\-Xn-tc A-t\z-j-W-Øn-\v sF.-]n.F-kv. dm-¶p-≈ kn._n.-sF. D-tZym-K-ÿ-s\ Np-aX-e G¬-∏n-°-W-sa-∂v l-cPn. \-μ-Ip-am-dn-s\-Xn-tc kn._n.sF. A-t\z-j-Ww B-hiy-s∏-´v tPm-tam≥ ]p-Ø≥-]pc-bv-°¬ B-Wv t`-Z-K-Xn l-cPn k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. kn._n.sF. A-t\z-j-WØn-\v tI-{μ-k¿-°m¿ hn⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-®-Xmbn A-kn. tkm-fn-kn-‰¿ P-\d¬ I-gn-™ Zn-h-kw sslt°m-S-Xn-bn¬ k-Xy-hm-Mv-aqew \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, C-tX-h-sc F-^v.sF.B¿. CSp-I-tbm A-t\z-j-Ww

kn._n.sF. G-s‰-Sp-°p-Itbm sN-bv-Xn-´n-s√-∂v t`-Z-K-Xn l-c-Pn-bn¬ ]-d-bp-∂p. tI-{μ-k¿-°m-cn-epƒ-s∏-sS kzm-[o-\ i-Iv-Xn-bp-≈-bm-fmWv B-tcm-]-W hn-t[-b-\m-b \-μ-Ip-am¿. tI-kn-se F-Xn¿I-£n-bm-b dn-e-b≥-kn-\pw k¿-°m-cn¬ A-hn-ln-X ]n-Sn]m-Sp-≠v. dn-e-b≥-kn-\p th≠n-bm-Wv \-μ-Ip-am¿ C-S-s]-´v Um-‰m sk‚¿ ssI-am-‰w \-S∂n-´p-≈-Xv. A-Xn-\m¬ tI-kv A-´n-a-dn-°m-\p-≈ {i-aw D-≠mhpw. Cu km-l-N-cy-Øn¬ DS≥ F-^v.sF.B¿ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xv sF.]n.F-kv. D-tZym-Kÿ-s≥-d t\-Xr-Xz-Øn¬ kn._n.sF. A-t\z-j-Ww Bcw-`n-°-W-sa-∂m-Wv l-c-Pn-bn-

jp¡qÀ h-[-¯n-\v c-−m−v; kn._n.sF. A-t\zj-Ww \o-fp-¶p I-Æq¿: cm-{„o-b-hn-hm-Z-߃°n-S-bm-°n-b A-cn-bn¬ jp°q¿ h-[-Øn-\v C-∂p c-≠m-≠v Xn-I-bp-tºm-gpw {]-[m-\ B-hiy-am-b kn._n.sF. A-t\z-jWw \o-fp-∂p. C-Xn-\p-ti-jw tI-c-f cm-{„o-b-Øn¬ tIm-fn-f°-ap-≠m-°n-b Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[-t°-kn¬ {]-tXy-I tIm-S-Xn Ip-‰-°m-sc I-s≠-Ønbn-´pw B¿.Fw.]n-bp-sS-bpw sI sI c-a-bp-sS-bpw \n-c-¥-c B-h-iy-sØ Xp-S¿-∂v bp.Un.F-^v. k¿-°m¿ kn._n.sF. A-t\z-j-W-Øn-\p X-Øz-Øn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬-In-bn-cn-°pI-bm-Wv. F-∂m¬, k¿-°m-cn¬ \n¿Wm-b-I kzm-[o-\-ap-≠m-bn-´pw Fw.F-kv.F-^v. X-fn-∏-d-ºv afi-ew J-Pm-©n-bm-bn-cp-∂ jp-°q-dn-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ kn._n.sF. A-t\z-jWw \-S-Øm-\m-hm-Ø-Xv eo-K-

Wn-Iƒ-°n-S-bn¬ A-a¿-j-Øn\n-S-bm-°n-bn-´p-≠v. A-tX-k-abw, jp-°q-dn-s‚ am-Xm-hv BØn-° Cu-bm-h-iy-ap-∂-bn-®v ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cn°p-I-bm-Wv. C-Xn¬ tIm-S-Xn k¿-°m-cn-s‚ hm-Zw tX-Sn-bt∏mƒ, kn._n.sF. A-t\z-jW-Øn-\p X-S- -an-s√-∂v A-dnbn-®v B-`y-¥-c-h-Ip-∏v ssIsbm-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. tI-kv kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°p-∂Xp X-S-b-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tI-kn-se {]-Xn-bm-b Sn hn cmtP-jv Fw.F¬.F-bpw tIm-SXn-sb k-ao-]n-®n-´p-≠v. tI-kn-s‚ Xp-S-°-Øn¬ kn._n.sF. A-t\z-j-Ww Bh-iy-s∏-´v Fw.F-kv.F-^pw bqØv-eo-Kpw cw-K-sØ-Øn-bn-cps∂-¶n-epw ]n-∂o-Sv ]n≥-am-dp-Ibm-bn-cp-∂p. H-cp L-´-Øn¬ bqØv-eo-Kv F≥.sF.F. A-t\zj-Ww h-sc B-h-iy-s∏-´n-cp-

s∂-¶n-epw Nn-e D-∂-X-t\-Xm°-fp-sS C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂v \n-»-–-cm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kn.]n.Fw. I-Æq¿ Pn-√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥, Un.ssh.F-^v.sF. kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn Sn hn cm-tP-jv Fw.F¬.F. F-∂n-h¿ {]-Xn-Ifm-b tI-kv cm-{„o-b-am-bn D-]tbm-Kn-°m≥ eo-Kn-\p I-gn-bmØ-Xn-\p ]n-∂n¬ kn.-]n.-Fw.˛eo-Kv t\-Xm-°ƒ X-Ωn-ep-≈ AWn-b-d-_-‘-am-sW-∂p hn-a¿i-\-ap-b¿-∂n-cp-∂p. eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-b c-≠p km-£n-Iƒ Iq-dp-am-dn-b-tXmsS kn.]n.Fw. t\-Xm-°ƒ {]Xn-∏-´n-I-bn¬ \n-∂v H-gn-hm-°s∏-Sp-sa-∂ L-´-sa-Øn-b-t∏mƒ, H-cp hn-`m-Kw eo-Kv t\-Xr-Xzw C-S-s]-´v C-cp-h-cp-sS-bpw sam-gn am-‰n-sb-¶n-epw C-h¿ hn-tZ-iØp I-gn-bp-∂-Xv tI-kn-s\ _m-[n-t®-°pw.

se B-h-iyw. tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿°m¿ D-tZym-K-ÿ-cp-sS k-lmb-tØm-sS \-μ-Ip-am¿ h-c-hn¬ I-hn-™ kz-Øp-≠m-°n-sb∂m-Wv a-s‰m-cp B-tcm-]-Ww. kw-ÿm-\ Um-‰m sk≥-d¿ ssI-am-‰ tI-kn-epw C-bmƒ CS-\n-e-°m-c-\m-bn-cp-∂p. c-≠v tI-kp-I-fn-epw hn-Pn-e≥-kv At\z-j-Ww \-S-∂p-h-cp-∂-Xn-\nsS e-`n-® ]-cm-Xn-I-sf Xp-S¿∂m-Wv tI-kv. kn._n.sF-°phn-´v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ D-Øc-hm-bn. kw-kv-Ym-\ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´n-´pw A-t\z-j-Ww G-s‰-Sp-°m≥ kn._n.sF. ssh-Ip-∂p-sh-∂p Nq-≠n-°m´n-bm-Wv l-c-Pn-°m-c≥ tIm-SXn-sb k-ao-]n-®-Xv.

P-\-t\-{µn-b-¯n t]m-enkv ap-d: h-S-I-c kn.sF-¡v Ø-ewam-äw h-S-I-c: aq-cm-Sv tZ-io-b-]m-X ÿ-e-sa-Sp-∏v k¿-sΔ-s°-Ønb D-tZym-K-ÿ-sc X-S-™ I¿Ω-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-s‚ P-\t\-{μn-b-Øn¬ t]m-eo-kv ap-d {]-tbm-Kn-® k¿-°nƒ C≥-kvs]-Iv-S¿-°v ÿ-ew am-‰w. h- S - I - c kn sF sI kn kp`m- j v _m- _ p- h n- s \- b m- W v IÆq¿ B- e - t °m- t S- ° v am- ‰ nbXv . sI B¿ A- \ n¬- I p- a mdm- W v ]p- X n- b kn sF. tem- I v k- ` m sX- c - s ™- S p- ∏ n- \ v apt∂m- S n- b m- b n t]m- e o- k n- s e 175 kn .sF- a m- s c ÿ- e w am‰n- b n- ´ p- ≠ v . I-gn-™ B-gv-® \-S-∂ aq-cmSv kw-`-h-Øn¬ a-\p-jym-h-Imi I-Ωo-j≥ tI-sk-Sp-Øn-cp∂p. em-Øn-®m¿-Pn-\n-sS hn-ap‡ `-S≥ sIm-bn-em-≠n ]-¥em-b-\n \m-cm-b-W≥ \mb¿(64) B-Wv t]m-eo-kv A-Xn{I-a-Øn-\n-c-bm-b-Xv.

IpSpw_w Po-hn-Xw I-Sp-Ø sh-√p-hn-fn-I-ƒ t\-cn-Sp-∂ ]p-Xn-b Im-e-L-´-Øn¬ tem-I-sam-´p-°pw kzo-Im-cy-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ ssSw -am-t\-Pv-sa‚v F-∂ hn-P-b-a-{¥-sØ-°p-dn-®v...

„

kp-Zo-]v sX-t°-∏m-´v

Po

a-b-Øn-\v F-¥p kw- ` - h n- ° p- ∂ p F-∂p Nn-¥n-®n´p-t≠m? C-hnsS Ip-g-∏w k-ab-Øn-\-√; AXp th-≠-hn-[w ssI-Im-cyw sNøp- ∂ - X n- e m- W v . hy-Xy-kv-X-ß-fmb A-`n-cp-Nn-bpw Im- g v - N - ∏ m- S p- I - f pap-≈ a-\p-jy-cn¬ Im- c y- { ]m- ] v - X n- b pw I¿-tam¬-kp-I-Xbpw hn-`n-∂-ß-fm-hpI kzm-`m-hn-Iw. Po-hnX-˛-km-º-Øn-I Np-‰p-]mSp-Iƒ, hn-Zym-`ym-kw, kmaq-ln-I-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ, im-co-cn-I-hpw am-\-kn-I-hp-am-b A-h-ÿ Xp-S-ßn-b hn-hn-[-ß-fm-b hn-j-b-߃ C-°m-cy-Øn¬ ]T-\-hnt[-b-am-t°-≠-Xp-≠v. Po-hn-X-sØ k-t¥mj-I-c-amwhn-[w k-a-b-tØm-Sp tN¿-Øp-sI-´Ww. sN-e-hv {I-am-Xo-X-am-bn h¿-[n-°p-I-bpw Po-hn-Xw h≥ k-a-ky-bm-bn am-dp-I-bpw sN-bv-X C-°m-e-Øp hn-P-bw t\-Sm≥ Po-hn-X-Øn¬ k\n- h m- c y- a m- b n- c n- ° p- ∂ p. C- h n- s S- b m- W p ssSw- aq-e-am-b Nn-e A-gn-®p-]-Wn-Iƒ h-cp-Øp-I-Xam- t \- P v - s a‚n(k- a - b w ssI- I m- c yw sN- ø ¬) s∂ th-Ww. s‚ {]-k-‡n.

F-´m-Wv ssSw -am-t\-Pv-saâv? Ir-Xy-am-b k-a-b-]-cn-[n-°p-≈n¬\n-∂p ap≥Iq¿ B-kq-{X-Ww sN-ø-s∏-´ {In-bm-fl-I-am-b {]-hr-Øn-I-fp-sS-tbm Xo-cp-am-\-ß-fp-sS-tbm Bi-b-ß-fp-sS-tbm \-S-∏n¬-h-cp-Ø-en-s\ ssSw am-t\-Pv-sa‚ v F-∂p ]-d-bmw. sN-e-hn-Sm-\p-≈ k-a-b-sØ k-tN-X-\-am-bn \n-b-{¥-W-Øn-em°m-\pw A-Xp-h-gn D¬-∏m-Z-\-£-a-X-bpw e-£y{]m-]v-Xn-bpw ssI-h-cn-°m-\p-ap-≈ ssh-Z-Kv-[yw t\-S-em-hpw C-Xv.

-hn-X-sØ A-∏m-sS hn-gp-ßp-∂ Xn-c°v. ITn-\-am-bn {]-b-Xv-\n-®n-´pw hn-Pbw t\- S m- \ m- h m- Ø A- h - ÿ . am- ‰ - a n- √ m- Ø , \n¿-Po-h-am-b km-aq-ln-I-˛-km-º-Øn-I ]-cn-Xÿn- X n. a- \ p- j y- b - X v - \ - ß - s f b- { ¥- h ¬- I r- X hn-`-h-ß-fm-bn t\m-°n-°m-Wp-∂ ]p-Xn-b Ime-Øn-s‚ {]-h-W-X. {]-tXy-I km-º-Øn-ItaJ-e-I-fn-te-Xpt]m-se sXm-gn¬-\n-b-a-߃ ]e-bn-S-Øpw hn-kv-ar-Xn-bm-hp-∂ Im-ew. h¿-Ø- k-a-b-an-Ãm-¯-h-cp-sS k-a-bw am-\ Np-‰p-]m-Sn¬ k-a-b-sØ ssI-∏n-Sn-bn-semXn-c-°p-]n-Sn-® Po-hn-X-Øn¬ H-∂n-\pw k-aXp-°n ]-cn-an-Xn-I-sf A-Xn-P-bn-t°-≠-Xv A- b-an-s√-∂p ]-d-™p \n-cm-i-s∏-Sp-∂-h-cp-sS k-

en- I ƒ sN- ø p- ∂ - h ¿- ° pw G- s d Kp- W - { ]- Z - a m- gn-™ k-a-bw D¬-∏m-Z-\-£-a-am-°p-∂-Xn-eq-sS D-∂-Xn-bp-sS ]-S-hp-Iƒ A-\m-bm-tk-\ N-hn-´nWn-Xv. °-b-dmw. th-K-w{]m-]n-¡m-\p-Å

X-{´-§Ä

hn-c-k-am-hp-¶ cm-]I-ep-IÄ

Po-hn-X-sØ {I-a-s∏-Sp-Øn Nn-´-bm-bn tPm-enIƒ sN-øp-I h-gn {I-ta-W kzm-b-Ø-am-hp-∂ th-K-hpw sXm-gn¬ ssh-Z-Kv-[y-hpw I-cp-Øpw \n߃-°v A-[n-I-k-a-b-w k-Ωm-\n-°pw. A-Xm-bXv, t\-c-tØ B-dpa-Wn-°q¿ sIm-≠v sN-bv-XpXo¿-Øn-cp-∂ {]-hr-Øn-Iƒ aq-t∂m \m-tem aWn-°q-¿sIm-≠v A-\m-bm-kw sN-bv-Xp-Xo¿-°msa-∂p Np-cp-°w. C-ß-s\ e-`n-°p-∂ A-[n-I-ka-b-w F-ß-s\ \-√-co-Xn-bn¬ hn-\n-tbm-Kn-°msa-∂v B-kq-{X-Ww sN-ø-Ww. C-Xp-h-gn th-Kam¿-Pn-°p-∂ \n-߃-°v A-\-¥-cw k-a-b-sØ ssI-∏n-Sn-bn¬ H-Xp-°m≥ A-\m-bm-tk-\ I-gnbpw.

Xp-S¿-®-bm-b G-Xp {]-hr-Øn-bpw a-Sp-∏v D-f-hm°pw. bm-{¥n-I-X \n-d-bp-∂ Po-hn-Xw hn-c-k-amhpw. Ir-Xy-am-b hym-bm-a-hpw hn-{i-a-hpw hn-c-k-X A-I-‰pw. Zn-h-k-hpw Ip-d-®p-k-a-bw I-Wn-i-am-bpw hym-bm-a-Øn-\m-bn am-‰n-h-bv-°p-I. A-kp-J-ß-ƒ sN-dp-°m-\pw B-tcm-Ky-I-c-am-b i-co-c-hpw a-\ pw D-≠m-°n-sb-Sp-°m-\pw C-Xp-aq-ew km-[n°pw. Zn-h-kw ap-gp-h≥ A-Xp \n-߃-°p I-cp-Øp]-I-cpw. Ip-Spw-_-hp-sam-Øp-≈ k-t¥m-j-I-cam-b k-a-bw- ]-¶n-S-epw A-h-[n-Zn-\-ß-fn-se hnt\m-Z-bm-{X-bp-sa-√mw hn-c-k-X C-√m-Xm-°pw.

Im-cy-£-a-X D-d-¸m-¡Â

G¿-s∏-Sp-∂ {]-hr-Øn-I-fn-se Im-cy-£-aX D-d-∏m-°p-∂-Xn-\v A-\p-Kp-W-am-b km-l-Ncy- ß ƒ D- ≠ m- ° n- s b- S p- ° - W w. Ir- X y- X , kq£v - a - X , G- I m- { K- X , k- X y- k - ‘ - X , B- fl - h nizm- k w, Im- c y- ß - ƒ ap≥- I q- ´ n°m- W m- \ p- ≈ I- g n- h v , k- l - { ]- h ¿- Ø - I - c p- a m- b pw sXm- g n¬ÿm- ] - \ - ß - f p- a m- b p- a p- ≈ ku- l r- Z - _ - ‘ ߃ Xp-S-ßn-b-h-sb-√mw Im-cy-£-a-X D-d-∏m°m≥ \n- ß - s f k- l m- b n- ° pw. Iw- ] yq- ´ - d pIƒt]m-ep-≈ k-t¶-X-߃ B-h-iy-sa-¶n¬ {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Ømw. i-co-c-Øn-s‚ ]n≥-_Po-hn-X-w {I-a-s¸-Sp-¯Â e-tØm-sS a-\- -dn-™v B-flm¿-Y-am-bn sN\n-ß-fp-sS Np-a-X-e-Iƒ sN-bv-Xp-Xo¿-°m- øp- ∂ {]- h r- Ø n- I ƒ- ° m- W p e- £ y- ] m- ] v - X n ≥ a-‰m-cpw h-cn-√ F-∂ Im-cyw Hm¿-°p-I. Xp- ssI-h-cn-°m-\m-hp-I. S¿- ® - b m- b A- e - k - X - b pw hn- a p- J - X - b pw h- c pØn-h-bv-°p-∂ ]-cm-P-b-hpw I-S-s°-Wn-I-fpw sXm-gn-en-se ssh-hn-[y-hÂ-¡-c-Ww G-sXm-cp sXm-gn-en-\pw A-Xn-t‚-Xm-b A-¥A- \ - ¥ - c - a p- ≈ B- fl - l - X y- I - f pw C- ∂ p k- a ql- Ø n¬ h¿- [ n- ® p- h - c p- I - b m- W v . {]- X n- k - ‘ n-  pw am-\y-X-bp-ap-≠v. ÿn-cw-tPm-en-s°m-∏w Iƒ A- X n- P o- h n- ° - W - s a- ¶ n¬ Po- h n- X - Ø n- \ v ssh-hn-[y-am¿-∂ a-‰p sXm-gn-ep-Iƒ ]Tn-s®-SpH- c p {I- a w th- W w. B- h - i yw, A- X ym- h - i yw, °m-\pw A-Xn-te¿-s∏-Sm-\pw {i-an-°-Ww. \nA-\m-h-iyw F-∂n-ß-s\ B-h-iy-ß-sf X-cw- ߃-°p e-`n-°p-∂ A-[n-I-k-a-b-w C-{]-Im-cw Xn-cn-°-Ww. H-cp Zn-h-kw sN-tø-≠ {]-hr-Øn- hn-\n-tbm-Kn-°p-∂-Xn-eq-sS ]-Xn-hptPm-en-I-fnI- s f- ° p- d n- ® p- ≈ hn- h - c - ß ƒ ap≥- K - W - \ m- { I- se a-Sp-∏v H-gn-hm-°m-\pw km-º-Øn-I-\n-e Iqa- Ø n¬ t\- c - t Ø Ip- d n- ® p- h - b v - ° - W w. A- h Sp-X¬ sa-®-s∏-Sp-Øm-\pw Du¿-P-kz-e-X ssIhn-´p-ho-gv-N-sbm-´p-an-√m-sX k-a-b-_-‘n-X-am- h-cn-°m-\pw I-gn-bpw. {]-Xn-k-‘n-Iƒ \n-d-bpbn ]m-en-°-Ww. D¬-∏m-Z-\-£-a-X-bp-≈ tPm- ∂ ]p-Xn-b Po-hn-X-km-l-N-cy-ß-fn¬ Xn-c-s°m-

ssSw- am-t\-Pv-saâpw Ip-«n-I-fpw Po-hn-X-ssi-en cq-]-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-°m≥ A\p-tbm-Py-am-b k-ab - a - m-Wp Ip-´n-°m-ew. ssSw a - mt\-Pvs - a‚ v A-Sn-ÿm-\a - m-°n k-ab - \ - n-jvT ]m-en®v A-Xn-cm-hn-se D-Wc - m-\pw hym-bm-aØ - n-te¿-s∏Sm-\pw ]Tn-°m-\pw a¬-k-c-∏-co-£-I-ƒ t\-cn-Sm\p-ap≈ Nn-´b - m-b ]-cn-io-e\ - w hn-Pb - Ø - n-te-°p≈ Im¬-h-bv-]m-hpw. ]T-\-Øn-s‚ C-S-th-f-Ifn¬ hn-Z-Kv-[ sXm-gn-en-\p-≈ ]-cn-io-e-\w t\-Sm\pw ]Tn-®p-sIm-≠n-cn-s° sXm-gn¬ sN-bvX - v a-s‰mcm-sf B-{i-bn-°m-sX Po-hn-°m-\pw H-cp]-t£, C-h¿-°p I-gn-t™-°pw. B-fl-hn-izm-kw, C-—mi-‡n, {]-Xn-k‘ - n-Iƒ X-cW - w sN-øm-\pw kz-bw Xo-cp-am-\ß - s - f-Sp-°m-\p-ap-≈ I-gn-hv F-∂n-hs - b√mw C-Xp-hg - n h-∂p-tN-cpw. `m-hn-bn¬ k-ab - Ø - ns‚ hn-e A-dn-bp-∂ {In-bm-fl-I-X-bp-≈ ]u-c≥am-cm-bn-Øo-cm-\pw C-h¿-°p I-gn-bpw.

B-ß-]-cn-tim-[\-bpw Xo-cp-am-\-hpw Im-ew ap-t∂-dp-I-bm-Wv; B-sc-bpw Im-Øp\n¬-°m-sX k-ab - h - pw. a-s‰m-cm-fp-sS D-]t- Z-i\ - n¿tZ-iß - f - n-e√ - , t\-cd - n-hp-If - pw A-\p-`h - ] - › - m-Øe-ßf - pw k-Ωm-\n-°p-∂ B-fl] - c - n-tim-[\ - b - n-emWv Xo-cp-am-\ß - ƒ ssI-s°m-t≈-≠X - pw A-gn-®p]-Wn \-St- Ø-≠X - pw. A-\n-hm-cy-am-bX - n-s\ ap-dpsI∏n-Sn-°p-I, A-[zm-\Ø - n-s‚ ITn-\] - m-XI - f - n¬ B-fl-hn-izm-kw \n-d-®v sh-√p-hn-fn-I-sf k-ss[cyw t\-cn-Sp-I. k-ab - s - Ø ssI-∏n-Sn-bnsemXp-°n hn-Pb - Ø - n-s‚ h-‡m-°f - m-hp-I.


tIcfw

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

ImemhØ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØn¬ H-‰-s∏-´ ÿ-e-ß-fn¬ a-g-bp-≠mbn. e-£-Zzo]n¬ hc-≠ Im-em-h-ÿ A-\p-`-hs∏-´p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hn-am\-Øm-hfw, Im-bw-Ip-fw F∂n-hn-S-ß-fn¬ 1 sk.ao-‰¿ ag e-`n-®p. \m-sf cm-hn-se hsc tI-c-f-Øn¬ H-‰-s∏-´ ÿe-ß-fn¬ a-g-bp-≠m-hpw.

Xm]\ne

IqSnbXv IpdªXv

tIm-gn-t°m-Sv 34.8 sIm-®n 34.0 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 33.5 I-cn-∏q-¿ 34.2 s\-Sp-ºm-t»-cn 35.8 Xn-cp-.Fb¿-t]m¿´v 31.9

24.2 23.2 24.6 23.7 23.6 24.1

tIm¬-{K-Ên-s\ ]n-´p-W-bv-¡n-Ã: ]-¶y³ c-ho-{µ³ tIm-´b - w: _n.-sP.-]n. A-[n-Im-cØn-se-Øm-Xn-cn-°m≥ tIm-¨{K- n-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-∂ {]iv\ - a - n-s√-∂pw C-Øc - Ø - n¬ Nn¥n-°p-∂h - ¿ kz-]v\ - t- em-IØ - msW-∂pw kn.-]n.-sF. kw-ÿm\ sk-{I-´d - n ]-∂y≥ c-ho-{μ≥. tIm-´-bw {]-kv ¢-∫n-s‚ ap-Jmap-Jw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. tIm¨-{K- pw _n.-sP.-]nbpw H-cp-t]m-se tIm¿-]-td-‰p-Isf-bpw h¿-Ko-b i-Iv-Xn-I-sfbpw t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂-hcm-Wv. _w-Km-fn¬ C-S-Xp-ap-∂Wn-°p-≠m-b tIm-´w ]-cn-l-cn°-s∏-Sp-sa-∂pw C-X-c kw-ÿm\-ß-fn¬ C-S-Xp-ap-∂-Wn-°p IqSp-X¬ ko-‰p-Iƒ e-`n-°p-sa∂pw ]-∂y≥ ]-d-™p.

kn.-]n.-sF-þ-kn-]n.-Fw. A-`n-{]m-b-`n-¶-Xbn-Ã: kn Zn-hm-I-c³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm¨-{K n-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øp-∂Xn¬ kn.-]n.-sF-°pw kn.-]n.-FΩn-\pw H-tc A-`n-{]m-b-am-sW∂pw a-dn-®p-≈ {]-Nm-c-Ww A-Snÿm-\-c-ln-X-am-sW-∂pw kn.]n.-sF. tZ-io-b F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-Kw kn Zn-hm-I-c≥. tIm¨-{K- n-s‚ P-\t- {Zm-l\-bß - f - n¬ P-\ß - ƒ A-kw-Xr]v-X-cm-Wv. bp.-]n.-F. ap-∂-Wnbn¬-\n-∂v ]-e {]-ap-J-]m¿-´n-Ifpw th¿-]n-cn-™p I-gn-™p. h¿-Ko-b-I-em-]-߃-°m-bn lnμp-Xz hn-Im-cw B-fn-°-Øn-®v A- [ n- I m- c - Ø n- s e- Ø m- s a- ∂ _n.-sP.-]n-bp-sS tam-lw \-S° - ns√-∂pw At±lw hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p.

sI-.F-kv-.sF-.Un-.kn.h-cp-am\w 65.9 tIm-SnXn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2012˛13 kmº-Øn-I-h¿-j-Øn¬ an-I-® {]I-S-\w Im-gv-N-h-® tI-c-f tÃ-‰v C≥-U-kv-{Sn-b¬ sU-h-e-]v-sa‚ v tIm¿-]-td-j≥ en-an-‰-Uv (sI.-F-kv.-sF.-Un.-kn.-) k¿°m-cn-\p-≈ em-`-hn-ln-Xw {]Jym-]n-®p. 2012˛13 km-º-Øn-Ih¿-j-Øn¬ 65.-9 tIm-Sn cq-]-bmWp sam-Øw h-cp-am-\-am-bn sI.F-kv.-sF.-Un.-kn. t\-Sn-b-Xv. 18.96 tIm-Sn cq-] A-‰m-Zm-b-hpw kz¥-am-°n. A-‰m-Zm-b-Øn¬ \n∂v 1.-75 tIm-Sn cq-]-bm-Wp kwÿm-\-k¿-°m-cn-\v em-`-hn-lnX-am-bn {]-Jym-]n-®-Xv. 2011˛12 km-º-Øn-I h¿-j-Øn-epw k¿°m-cn-\p em-`-hn-ln-X-am-bn 1.-75 tIm-Sn cq-] \¬-In-bn-cp-∂p.

cm-[-bp-sS ap-dn-hp-IÄ _-emÂ-kw-Kw aq-e-sa-¶p kw-i-bw: tUm. tjÀ-fn hm-kp tIm-gn-t°m-Sv: \n-e-ºq-cn-se tIm¨-{K-kv Hm-^n-kn¬ sIm√-s∏-´ cm-[-bp-sS i-co-c-Øn-ep≠m-b B-g-Øn-ep-≈ ap-dn-hpIƒ _-em¬-kw-Kw aq-e-am-sW∂p kw-i-bn-°p-∂-Xm-bn t]men-kv No-^v k¿-P≥ tUm. tj¿fn hm-kp. tIm-gn-t°m-Sv _m¿ A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn DZv-Lm-S-\w sN-bv-X-ti-jw am-[ya-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿.t]m-Ãv-tam¿-´-w dn-t]m¿-´nse hn-i-Zmw-i-߃ C-t∏mƒ ]pd-Øp ]-d-bm-dm-bn-´n-s√-∂pw Ah¿ Iq-´n-t®¿-Øp.-

kozhikode

5

I-kv-Xq-cncw-K³: IÀ-j-I-sc \n-e-¼qÀ sIm-e-]m-X-Iw kn.-_n.-sF. sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. \hoI-c-Ww Po-h-\-¡m-cp-sS XmÂ-¸-cyw th-Z-\n-¸n-¡p-¶-Xmhn-sÃ-¶v A-t\z-jn-¡-Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-c-£n-¨v am-{Xw: a{´n Xn-cp-h-©qÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønep-≈ Xo-cp-am-\-߃ I¿-j-I-sc B-i-¶-bn-em-gv-Øp-∂-tXm th-Z\n-∏n-°p-∂-tXm B-bn-cn-°n-s√-∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥. I¿-j-I-tcm-Sv ar-Zp-k-ao-]-\-am-bn-cn-°pw k¿-°m-cn-s‚-Xv. 110 h¿-j-tØm-fw Ir-jn-sN-bv-Xp Xm-a-kn-® ÿ-e-߃ \-„-s∏-´pt]m-hp- -∂-Xv a-\p-jy-Xz-ap-≈-h¿-°v Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-√. tI-cf-Øn-s‚ A-`n-{]m-bw tI-{μ-a-{¥n ho-c-∏ sam-bv-en-sb t\-cn¬-°≠p k-a¿-∏n-°p-sa-∂v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ a-{¥n ]-d-™p. ]-cn-ÿn-Xn B-Lm-X-]T-\ k-an-Xn-bn¬ sN-b¿-am≥ C-√m-Xncn-s° 17 ]m-d-a-S-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬-In-b-Xp kw-_‘n-® dn-t]m¿-´v B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. \m-ep-am-k-Øn-\n-sS \¬-Inb A-\p-a-Xn-I-sf-°p-dn-®p-≈ tc-J-Iƒ ]-cn-tim-[n-°pw. C-Xp-kw_-‘n-®v sI.-]n.-kn.-kn. A-[y-£≥ hn-i-Zo-I-c-W-am-h-iy-s∏-´n-cp∂p-sh-∂pw a-{¥n ]-d-™p.

a-e-∏p-dw: \n-e-ºq-cn-se cm-[ h[-t°-kv kn.-_n.-sF-sb G¬∏n-°-W-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b‰v B-h-iy-s∏-´p. tI-kv kw-_-‘n-® t]m-enkv `m-jyw A-hn-iz-k-\o-b-amWv. Iq-Sp-X¬ t]-cp-sS ]-¶m-fnØw hy-‡-am-°p-∂ km-£nsam-gn-Iƒ I-W-°n-se-Sp-°m≥ t]m-en-kv X-øm-dm-hp-∂n-√. At\z-jW - k - w-LØ - n¬ Dƒ-s∏-´ a-e∏ - p-dw F-kv.] - n. ]p-´ hn-ae - m-ZnXy-bp-sS ÿ-ew-am-‰w cm-{„o-b C-Ss - ]-Se - n-\p sX-fn-hm-Wv. cm-[-

sb sIm-∂-h-cp-sS-bpw sN-øn-®h-cp-sS-bpw Xm¬-∏-cy-sa-¥m-bncp-∂p-sh-∂v A-t\z-jn-°m≥ t]m-en-kn-\p kzm-X-{¥yw e-`n°p-∂n-√. A-t\z-jW - w Xp-S° - w ap-X¬-t° tIm-¨-{K-kv t\-XrXz-Øn-s‚ C-S-s]-S-tem-sS-bmsW-∂ s]m-Xp-P-\-hn-Im-cw i‡-am-bn \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. tIm¨-{K- n-se ko-\n-b¿ t\Xm-hp Iq-Sn-bm-b ssh-Zyp-Xn-a{¥n-°pw A-t±-l-Øn-s‚ a-I\pw _-‘p-hn-\pw kw-`h - Ø - n-¬ ]-¶p-s≠-∂ B-tcm-]W - Ø - n-se Zp-cq-l-X A-I-‰p-∂-Xn-\p kn.-

_n.-sF. A-t\z-jW - w A-\n-hmcy-am-Wv. B-cym-S≥ ap-lΩ - Z- n-s\bpw a-I≥ ju-°-Øn-s\-bpw Hu-tZym-Kn-I ÿm-\-ß-fn¬ \n∂p am-‰n-\n¿-Ø-W-sa-∂pw sk{I-t´-dn-b‰ - v B-hi - y-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v AUz. sI Fw A-jv-d-^v A-[y-£X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dnam-cm-b \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw, Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿, ]n A–p¬ l-ao-Zv, kw-ÿm-\ sshkv {]-kn-U‚p-am-cm-b aq-hm-‰p]p-g A-jv-d-^v au-e-hn, Xp-f-ko[-c≥ ]-≈n-°¬ kw-km-cn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤Xn Po-h-\-°m-cp-sS Xm¬-∏-cy߃ kw-c-£n-®p-sIm-≠p am{X-ta \-S-∏m-°p-I-bp-≈q-sh∂p a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W≥. {]-Xn-h¿-jw 444 tIm-Sn cq-]tbm-fw sI.-Fk - v.B - ¿.-Sn.-kn-bpsS {]-h¿-Ø-\-Øn-\m-h-iy-amWv. Aw-Ko-Ir-X bq-\n-b-\p-I-fpam-bn N¿-®-sN-bv-X-ti-jw am-{Xta ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-I-bp-≈q. B-cym-S≥ ap-lΩ - Z- v Xp-Sß - n-h® -

B-d-·p-f: k-a-c-k-an-Xn-¡p XmÂ-¸-cy-sa-¦n NÀ-¨-bv-¡p X-¿m-sd-¶p ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-d-∑p-f hnam-\-Øm-h-f ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v k-a-c-k-an-Xn-°m¿ Xm¬-∏-cyw {]-I-Sn-∏n-®m¬ N¿®-bv-°p X-øm-dm-sW-∂p ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. ]-≤-Xn-bp-ambn _-‘-s∏-´v bp-‡-am-b Xo-cpam-\w D-Nn-X-am-b k-a-b-Øp ssI-s°m-≈p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. a-{¥n-k-`m tbm-K-Xocp-am-\-߃ hn-i-Zo-I-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n. ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-Sv hy-‡am-Wv. F-√m Im-cy-ß-fpw sN-bvX-Xp I-gn-™ k¿-°m-cn-s‚ Ime-Øm-Wv. A-h¿ `-c-W-t\-´Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I-bpw sNbv-Xp. A-[n-I-am-bn G-s‰-Sp-Ø `q-an ]p-\¿-hn-⁄m-]-\w sN-øp∂-Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-ßfm-Wv Cu k¿-°m-cn-s‚ ap∂n¬ h-∂-Xv. ]-≤-Xn-s°-Xn-tc ]-Ø-\w-Xn-´ Un.-kn.-kn. {]-tabw ]m-km-°n-bn-´n-√. hn-I-k-\]-≤-Xn-I-sf-°p-dn-®v Un.-kn.-

kn. {]-kn-U‚ v a-s‰m-cp km-lN-cy-Øn¬ ]-d-™ Im-cy-am-Wv hm¿-Ø-bm-b-sX-∂pw ap-Jy-a{¥n ]-d-™p. sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c-\pw Xm-\pw XΩn¬ A-`n-{]m-b-hy-Xym-kw D-

∂m-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-sS adp-]-Sn. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pp-Ifn-epw {]-^-j-\¬ tIm-f-Pp-Ifn-epw \n-e-hn-ep-≈ kw-cw-`-IXz-hpw a-‰p {In-bm-fl-I {]-h¿Ø-\-ß-fpw B¿-Sv-kv B‚ v k-

X-s¶-bpw kp-[o-c-s\-bpw sX-än-¡m³ I-gn-bn-à  hn-ZymÀ-Yn kw-cw-`-I-Xzw BÀ-Sv-kv tIm-f-Pp-I-fn-te-¡v  tI-c-f-s¯ k-¼qÀ-W B-bpÀ-th-Z kw-Øm-\-am-¡pw  ]-¦m-fn-¯ s]³-j³-ImÀ-¡p P-\-d ]n.F^v. 

≠m-°m≥ B-cp {i-an-®m-epw Ign-bn-√. Ip-td Zn-h-k-am-bn ]-ecpw C-Xn-\p {i-an-°p-∂p-≠v. Xnc-s™-Sp-∏n¬ ]m¿-´n A-`n-am-\I-c-am-b hn-P-bw t\-Spw. a-{¥nam¿-°p s]-cp-am-‰-®-´w sIm-≠ph-cp-∂ Im-cyw sI.-]n.-kn.-kn. N¿-® sN-øp-∂-Xp Nq-≠n-°m-´nb-t∏mƒ, ]m¿-´n Xo-cp-am-\w F¥m-bm-epw Aw-Ko-I-cn-°p-sa-

b≥-kv tIm-f-Pp-I-fn-te-°p-IqSn hym-]n-∏n-°pw. C-Xn-s‚ `m-Kam-bn am¿-®v 2\v sS-Iv-t\m ]m¿°n¬ -Zn {In-tb-‰o-hv dn-_¬F-∂ t]-cn¬ kw-ÿm-\-X-e tIm¨-^-d≥-kv \-S-Øp-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n A-dn-bn-®p. tIm¨^-d≥-kn¬ kw-ÿm-\-sØ hnhn-[ tIm-f-Pp-I-fn¬ \n-∂p-≈ 200 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw.

sI i-in-Ip-am¿ (tP-W-en-kw), dn-bm-kv tIm-ap (I-e), Fw Fkv kzm-an-\m-Y≥ (Ir-jn) Xp-Sßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-°pw. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ \n-∂p-≈ hn-Zym¿Yn-I-fp-sS ]p-Xn-b B-i-b-ßfpw kw-cw-`-ß-fpw C-Xn¬ \n-∂v D-cp-Øn-cn-bpw. Zn ]o-∏nƒ-kv Iº-\n-bp-sS-bpw Ãm¿-´-]v hn-t√Pn-s‚-bpw k-lm-b-tØm-sS Xncp-h-\-¥-]p-cw F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv CXp kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Ãm¿-´-]v hn-t√-Pn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X B¿.-F-®v.-F¬. hnj≥ F-∂ I-º-\n hn-I-kn-∏n-® ^n≥- F-∂ lm¿-Uv-sh-b¿ D¬∏-∂-Øn-s‚ D-]-⁄m-Xm-°-fmb Nmƒ-kv hn≥-sk‚ v, ap-l-ΩZv ^-ao-kv, hn cm-tI-jv F-∂nh¿ a-{¥n-k-`-bn¬ X-ß-fp-sS t\-´w A-h-X-cn-∏n-®p. 18 am-kw sIm-≠v A-`n-am-\-I-c-am-b h-f¿®-bm-Wv Ãm¿-´-]v hn-t√-Pv ssIh-cn-®-sX-∂v ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. 1490 A-t]-£-I-fm-Wv C-

A-^v-kÂ-Kp-cp-hn-\v Cfhp \Â-Im-Xn-cp¶Xv am-¸À-ln-¡m-¯ Ip-äw: ]n-W-dm-bn a-e-∏p-dw: cm-Po-hv-Km-‘n h-[t°-knse {]-Xn-Iƒ°p Cf-hp \¬-Inb-Xp t]mse A-^v-k¬Kp-cp-hn-\v h[in-£-bn¬ C-fhp \¬-Im-Xn-cp-∂Xpw `u-Xn-Ii-co-cw-t]m-epw hn-´p-sIm-Sp-°mØ-Xpw am-∏¿-ln-°m-Ø Ip-‰am-sW-∂v kn.-]n.-Fw. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-Pb≥. tI-c-f-c-£m am¿-®n-t\m-S\p-_-‘n-®v Pn-√-bn¬ \¬-In-b kzo-I-c-W-tbm-K-Øn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n¿-Wm-b-I k-a-b-ß-fn¬ tbm-Pn-°p-I F-∂X - m-bn-cn-°pw tIm¨-{K- n-s‚-bpw _n.-sP.-]nbp-sS-bpw `m-hn-cm-{„o-bw. C-Xns‚ sX-fn-hm-Wv sX-e-¶m-\ hn-

j-b-Øn¬ I-≠ sF-Iyw. t\Xm-°s - f c-≠p tN-cn-If - n¬ \n¿Øn tIm¨-{K-kv I-fn-°p-∂ \mS-Iw B-{‘-bn¬ hn-Pb - n-°n-s√∂pw ]n-Wd - m-bn ]-d™ p. I-em

a-e-¸p-dw F-kv.-]n-sb am-än-b-Xv \n-e-¼qÀ tI-kv A-«n-a-dn-¡m³

]-ß-fp-≠m-°m≥ B¿.-F-kv.F-kn-\v tIm¨-{K-kv i-‡n ]I-cp-I-bm-Wv. cm-Py-Øv I-em-]ß-fp-≠m-°n s\-©p-ho¿-∏n-®p \-S° - p-∂ kw-L] - c - n-hm-cØ - n-\v I-cp-Øp-]-I-cp-∂-Xv tIm¨-{K m-Wv. _m-_c - n a-kvP - n-Zn-s‚ XI¿-® C-¥y≥ a-tX-X-c-Xz-Øns‚ I-dp-Ø-]m-Sm-Wv. ]-≈n X-

P-\-k-¼À-¡-]-cn-]m-Sn kp-[o-c³ \n-b-{´n-¡Wsa¶v tI-c-fm tIm¬-{K-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-sØ km-º-Øn-I A-cm-P-I-Xz-Ønte-°p \-bn-°p-∂ ap-Jy-a-{¥nbp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snsb-∂ [q¿-Øn-s\ \n-b-{¥n°m≥ sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c≥ ap≥ssI-sb-Sp-°-W-sa-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv kv-I-dn-bm tXm-akv hn-`m-Kw sk-{I-´-dn P-\-d¬ tPm¿-Pv sk-_m-kv-‰y≥. s]m-Xp-ap-X¬ [q¿-Ø-Sn°¬, a-\p-jym-h-Im-i ew-L\w, \o-Xn \n-tj-[w, k-Xy-{]-Xn⁄m ew-L-\w F-∂o Ip-‰ßƒ Nq-≠n-°m-´n P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-s°-Xn-tc \n-b-a-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂ Imcyw Ku-c-h-am-bn B-tem-Nn-®p-

\yq\-]-£ `-h-\\nÀam-W ]-²Xn: kw-Øm\-X-e ^-−v hnX-c-Ww \m-sf Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-[-h-Iƒ-°pw hn-hm-l-_-‘w th¿-s]-SpØn-b kv-{Xo-Iƒ-°pw kw-ÿm-\ \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏p \¬-Ip-∂ `-h-\-\n¿-am-W ]-≤-Xn-bn-te-°p-≈ B-Zy-L-´ ^-≠v hn-X-c-W-Øn-s‚ kw-ÿm-\-X-e hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \m-sf ssh-Io-´v aq-∂n-\v a-e-∏p-dw Pn-√m I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-°pw. a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en ^-≠v hn-X-c-WØn-s‚ kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. ]n D-ss_Zp-√ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-°pw. {]-Y-a-L-´-sa-∂ \n-ebn¬ kw-ÿm-\-Øv 250 ho-Sp-Iƒ-°v c-≠p-e-£w cq-] ho-X-amWv \yq-\-]-£-t£-a h-Ip-∏v \-S-∏p km-º-Øn-I-h¿-jw `-h-\\n¿-am-W ]-≤-Xn-bn-\-Øn¬ [-\-k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xv.-

ssP-h-ssh-hn-[y ]p-c-kv-Im-c-§Ä k-½m-\n¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ ssP-h-ssh-hn-[y t_m¿-Un-s‚ kw-ÿm-\ ssP-h-ssh-hn-[y ]p-c-kv-Im-c-߃ a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-®p. 2 013se an-I-® ssP-h-ssh-hn-[y ]-cn-]m-e-\ k-an-Xn-°p-≈ ]p-c-kv-Im-cw C-c-hn-t]-cq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv (]-Ø-\w-Xn-´), CS-h-I {Km-a-∏-©m-b-Øv (h-b-\m-Sv) F-∂n-bp-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ G-‰p-hm-ßn. I-√q¿ _m-e≥, ho-c-Ωmƒ ssh-Zy-sc {]-Xn-\n-[o-Icn-®v `¿-Øm-hv c-¶≥, F hn ]p-cp-tjm-Ø-a I-Ω-Øv, kn \-tc-{μ\m-Yv, Fw {_-lv-a-Z-Ø≥ F-∂n-h¿ hy-‡n-K-X ]p-c-kv-Im-c߃ G-‰p-hm-ßn. I-Æq¿, tIm-´n-e, K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ an-I-® hn-Zym-e-b-Øn-\p-≈ ]p-c-kv-Im-cw kzo-I-cn-®p.

I¿-ØX - v tIm-¨{- K-kv k-lm-bn® B¿.-F-kv.-F-k.-v B-sW∂pw C-cp-i‡ - n-If - pw in-£n-s∏tS-≠ Ip-‰-hm-fn-I-fm-sW-∂pw ]n-Wd - m-bn ]-d™ p.

h-cp-I-bm-sW-∂pw A-t±-lw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ hy‡-am-°n. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS c-≠mw-h-´ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn kw-LSn-∏n-°p-∂-Xn-\p am-{Xw k¿°m¿ J-P-\m-hn¬-\n-∂v 4.-13 tIm-Sn cq-]-bm-Wp sN-e-h-gn-®Xv. F-Øn-t®¿-∂-h¿-°p-≈ `£-W-s®-e-hpw bm-{Xm-s®-ehpw I-W-°n¬ h-∂n-´n-√. C-Xns‚ t]-cn¬ tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-] D-tZym-K-ÿ≥-am-sc D-]tbm-Kn-®v ]n-cn-®n-´p-ap-≠v. I-SpØ km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘nbn¬ tI-c-f-sØ I-S-s°-Wn-bnte-°p X-≈n-hn-Sp-I-bm-Wv apJy-a-{¥n-sb-∂pw A-t±-lw Ip‰-s∏-Sp-Øn.

tI-c-f-¯n F-«v ko-än aÂ-k-cn-¡p-w: kn.-]n.-sF.(Fw.-FÂ.-) tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn¬ F-´v ko-‰n¬ a¬-k-cn-°p-sa-∂v kn.]n.-sF (Fw.-F¬.-) A-dn-bn-®p. km-{am-Py-Xz hn-cp-≤ P-\-Io-b _-Z-en-\m-bn thm-´v sN-øp-I F∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øn hn-π-h{]-ÿm-\-ß-fp-sS P-\m-[n-]-Xy P-\-Io-b th-Zn (Un.-]n.-F-^v.-) bp-sS _m-\-dn¬ hmƒ Nn-”Øn-em-Wp a¬-k-cn-°p-∂-Xv. I-Æq¿-˛-F Fw A-_q-_°¿, h-b-\m-Sv-˛-kmw ]n am-Xyp, h-S-I-c-˛-F Fw kv-an-X, Xr-iq¿˛-sI in-h-cm-a≥, Nm-e-°p-Sn-˛-Pb≥ tIm-cn-°-c, F-d-Wm-Ip-fw-˛Fw Ir-jv-W≥-Ip-´n, tIm-´-bw-˛i-in-°p-´≥ hm-g-°m-Sv, C-Sp-°n˛-Sn sI tSm-Wn F-∂n-h-sc a¬k-cn-∏n-°m-\m-Wv ]m¿-´n-bp-sS Xo-cp-am-\w. ]m¿-´n I¿-Wm-S-I-˛ap-∂v, D-Ø¿-{]-tZ-iv-˛30 F-∂nß-s\ hn-hn-[ kw-ÿm-\-ßfn¬ ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿Øpsa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn®p.-

{io-Ir-jv-Wm I-Ωo-j≥ dnt]m¿-´n-se ip-]m¿-iI - ƒ \-S∏ - m°m≥ I-gn-bm-ØX - n-\p Im-cW - w h¿-Ko-b i-‡n-It- fm-Sp-≈ tIm¨-{K- n-s‚ ar-Zp-k-ao-]-\-amWv. ap-k-^¿-\-K-dn¬ cm-lp¬Km-‘n-°v thm-´v tNm-Zn-°m-\p≈ A¿-l-X-bn-√. h¿-Ko-b i‡n-I-tfm-Sv k-a-c-k-s∏-Sp-∂

tIm¨-{K-kv \-ba - m-Wv cm-Py-]ptcm-K-Xn-°p hn-Lm-Xw. h-cp-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K- n-s\ Im-Øn-cn-°p∂-Xv Z-b-\o-b ]-cm-P-b-am-sW∂pw ]n-Wd - m-bn Iq-´n-t®¿-Øp. a-e-∏p-dw F-kv.-]n-sb ÿew-am-‰n-b-Xv \n-e-ºq¿ tI-kv A´n-a-dn-°m-\m-sW-∂v ]n-W-dm-bn B-tcm-]n®p. C-t∏m-g-sØ am‰w Aw-Ko-I-cn-® N-´-߃-°p hncp-≤-am-Wv. t]m-en-kn-se ÿew-am-‰w tI-kp-Iƒ ap-gp-h≥ Zp¿-_-e-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s‚ `mK-am-bm-Wv. ÿ-ew-am-‰w Sn ]n tI-kn-s\-bpw _m-[n-°n-t√ F∂ tNm-Zy-tØm-Sv ]n-W-dm-bn {]Xn-I-cn-®n-√.

`m-Kw ]m¿-´n hn-´v \-tc-{μ-tam-Unbp-sS t]-cn¬ \-tam hn-Nm¿ a©n-\p cq-]w \¬-In-bX - v. ]n-∂oSv kn.-]n.-FΩ - n-te-°p tN-t°-dpI-bm-bn-cp-∂p. C-°g - n-™ 28\p ]m-\q-cn¬ tN¿-∂ kzo-Ic - W - ktΩ-f-\-Øn¬ kn.-]n.-Fw. kwÿm-\ sk-{I-´d - n ]n-Wd - m-bn hnP-b≥ t\-cn-s´-Øn-bm-Wv C-cp-hsc-bpw H-cp kw-Lw {]-h¿-ØI - sc-bpw kn.-]n.-F-Ωn-s‚ `m-K-am°n-bX - v. ]m¿-´n-bn¬ H sI hm-kp-hns‚ B-Zy ]-cn-]m-Sn-bm-bn Sn ]n h-[t- °-kn¬ Po-h] - c - y-¥w X-Shn-\p in-£n-°s - ∏-´ ]m-\q¿ Gcn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n Ip-™\ - ¥-s\ I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bnen¬ k-μ¿-in-°p-I-bp-≠m-bn.

I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®v tI-{μ-k¿-°m¿ ]p-d-Øn-d-°n-b hn-⁄m-]-\w d±m-°p-∂ Im-cy-Øn¬, tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Jym-]n-°p∂-Xn-\p ap-ºv Xo-cp-am-\-ap-≠m-

l-Öv Izm-«bn B-\p-]m-Xn-I kw-h-c-Ww th-W-w: Fw.-F-kv.-F-kv.

ap-kv-enw k-ap-Zm-b¯nsâ thm-«n-\v B\p-]m-Xn-I ]-cn-K-W-\ tIm¬-{K-kv \Â-I-Ww: sa-¡

tIm-gn-t°m-Sv: l-÷v Izm-´ Ip-d®-tXm-sS tI-c-f-Øn-ep-≈-h¿°v A-h-k-cw \-„-am-hp-∂ kml-N-cy-Øn¬ Hm-tcm kw-ÿm\-sØ-bpw A-t]-£-I-cp-sS FÆ-Øn-\v B-\p-]m-Xn-I-am-bn kw-h-c-Ww \n-›-bn-°-W-sa∂v ap-kv-enw k¿-ho-kv skmssk-‰n B-h-iy-s∏-´p. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ A-t]-£-I-cp-≈ kwÿm-\-am-Wv tI-c-fw. ap-kv-enw P-\-kw-Jy A-Sn-ÿm-\-am-°n kw-ÿm-\-߃-°p Izm-´ ho-Xn°p-∂ co-Xn-bn¬ am-‰w-h-cp-ØW-sa-∂v Fw.-F-kv.-F-kv. {]kn-U‚ v ]n D-Æo≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥-Pn. ]n a-Ω-Zv-tImb B-h-iy-s∏-´p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ap-kv-enw k-apZm-b-Øn-\v B-\p-]m-Xn-I {]mXn-\n-[yw \¬-I-W-sa-∂v sa-° tZ-io-b t\-Xm-°ƒ sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-ct\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ]p-Xn-b sk≥-k-kv {]-Imcw 27 i-X-am-\w h-cp-∂ tI-c-fØn-se G-‰-hpw h-en-b k-ap-Zmbw F-√m \n-e-bn-epw ]n-∂n¬ \n¬-°p-I-bm-Wv. tIm¨-{K- n\v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ thm-´v \¬Ip-∂ ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn-\mbn-cn-°-Ww tIm¨-{K-kv ÿm\m¿-Yn-∏-´n-I-bn¬ Iq-Sp-X¬ Ah-k-cw \¬-tI-≠-Xv. L-S-I-I£n-bm-b eo-Kn-\p \¬-Ip-∂ thm-´n-s‚ C-c-´n-bn-e-[n-Iw ap-kvenw k-ap-Zm-bw tIm¨-{K- n-\p \¬-Ip-sa-∂n-cn-s° ap-kv-enw {]m-Xn-\n-[yw eo-Kn-s‚ I-W-

]m-\q¿ ta-J-e-bn-se kn.-]n.-FΩn-s‚ Xo-s∏m-cn-t\-Xm-hm-bmWv ]n sI Ip-™\ - ¥ - ≥ A-dn-bs∏-Sp-∂-Xv. _n.-sP.-]n-bp-sS Xos∏m-cn-t\-Xm-hm-bn-cp-∂p H sI hm-kp-hpw. C-h¿ t\-Xr-X-eØn¬ C-cn-°p-tºm-gm-Wv ]m\q¿ ta-Je - b - n¬ cm-{„o-b sIme-]m-X-I-߃ Xp-S¿-°-Y-bm-bXv. H sI hm-kp Dƒ-s∏-sS-bp-≈h-sc ]m¿-´n-bn-se-Sp-°p-∂-Xn¬ A-kw-Xr-]vX - n-bp-≈ kn.-]n.-Fw. c-‡-km-£n Ip-Spw-_-ß-fn¬s∏-´-h-sc kn.-]n.-Fw. t\-Xm°ƒ I-≠v {]-tXy-I cm-{„o-b km-l-N-cy-߃ hn-i-Zo-I-cn-®ncp-s∂-¶n-epw ]m¿-´n \-S] - S- n-tbmSv C-hc - n¬ ]-e¿-°pw C-t∏m-gpw am-\k - n-Ia - m-b hn-tbm-Pn-∏p-≠v.

∂pw t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. \-hw_¿ 13\m-Wv tI-{μ-k¿-°m¿ Ikv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v kw-_‘n-®v D-Ø-c-hn-d-°n-b-Xv. tI-cf-Øn-se 123 hn-t√-Pp-Iƒ Dƒs∏-sS ]-›n-a-L-´-Øn-s‚ ]-cn-

tI-{µ hn-Úm-]-\w d-±m-¡-W-w: tI-c-fm tIm¬-{K-kv  Fw.-FÂ.-F-amÀ ap-Jy-a-{´n-¡p \n-th-Z-\w \Â-In 

h-W-sa-∂m-Wv tI-c-fm tIm¨{K-kv ap-t∂m-´p-h-® {]-[m-\ Bh-iyw. C-°m-cyw D-∂-bn-®v kwLw ap-Jy-a-{¥n-°p \n-th-Z-\w \¬-In. {]-iv-\-Øn¬ kw-ÿm\ k¿-°m¿ kzo-I-cn-°p-∂ \ne-]m-Sn¬ {]-Xo-£-bp-s≠-∂p Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°p ti-jw sI Fw am-Wn {]-Xn-I-cn-®p. dnt]m¿-´n-se I¿-j-I-hn-cp-≤ \n¿tZ-i-߃ kw-_-‘n-®v ]-cn-lmc-ap-≠m-hp-sa-∂p I-cp-Xp-∂p-sh-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-b-a-k-` G-I-I-WvT-am-bn ]m-km-°n-b πm-®n-a-S kv-s]-jy¬ ss{S-_yqW¬ _n-√n-\v D-S≥ Aw-Ko-Imcw \¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]£ - t- \-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\μ - ≥ cm-jv{- S-]X - n-°p IØ-b-®p. πm-®n-a-S-bn¬ sIms°m-tIm-e I-º-\n \-S-Øn-b Pe-Nq-j-W-sØ Xp-S¿-∂v Zp-cn-Xw t\-cn-Sp-∂-h¿-°v \ym-b-am-b \jv-S-]-cn-lm-cw \¬-Ip-∂-Xn-\v 2011 s^-{_p-hc - n 24\m-Wv \n-ba - k-` _n-√v ]m-km-°n-b-Xv.-C-Xv cm-jv{- S-]X - n-°v A-b® - v aq-∂p-h¿j-am-bn-´pw Aw-Ko-Im-cw e-`n-®n´n-s√-∂v I-Øn¬ ]-db - p-∂p.1999 ap-X¬ πm-®n-a-S-bn¬ sIm--t°m-tIm-e I-º-\n A-\ymb-am-bn `q-K¿-`-P-ew Nq-j-Ww sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v P-e-a-en\o-I-c-W-hpw B-tcm-Ky-{]-iv-\ß-fpw Ir-jn-\m-i-hpw kw-`-hn®p. Xp-S¿-∂v k¿-°m¿ \n-tbmKn-® D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn 2010¬ dn-t]m¿-´v \¬-In. {]-tZi-hm-kn-Iƒ-°v 216.-26 tIm-Sn cq] \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa∂m-Wv k-an-Xn \n¿-tZ-in-®-Xv. I-º-\nbpsS A-\-[n-Ir-X {]h¿-Ø-\-ß-ƒ ]-cn-tim-[n-°m≥ kv-s]-jy¬ ss{S-_yq-W-ens\ \n-tbm-Kn-°-W-sa-∂pw kan-Xn ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cp-∂p.

th-in-® Po-h-\-°m¿-°v P-\-d¬ t{]m-hn-U‚ v ^-≠v _m-[-Iam-°pw. hn-]-Wn-hn-e-tb-°mƒ c-≠p cq-] A-[n-Iw \¬-In d_¿ kw-`-cn-°p-∂-Xn-\p k¿°m-¿ \n-tbm-Kn-® G-P≥-knIƒ-°v, lm≥-Uv-en-Mv Nm¿-Pmbn In-tem-°v \m-ep cq-] \¬-Inbn-cp-∂-Xv B-dp cq-]-bm-°pw. kw-`-c-WØn\p-≈ ^-≠v Is≠-Øm≥ k-l-I-c-W _m-¶pIƒ tN¿-∂v 50 tIm-Sn cq-]-bp-sS I¨-tkm¿-jy-ap-≠m-°pw. B¿.-kn.-kn-bn¬ 167 X-kvX - n-I-Iƒ A-\p-h-Zn-°pw. tIm-´-bØv ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏n-\p Iogn¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ss{]-h‰ - v Ã-Uo-kv ÿm-]n-°m≥ A-\p-aXn \¬-In. ao-‰v t{]m-UŒ - vk - v Hm^v C-¥y-bp-sS Io-gn¬ Iq-Øm´p-Ip-fw F-S-bm-dn¬ A-Xym-[p\n-I A-dh - p-im-eb - pw amw--kk - wkvI - c - W - bq-\n-‰pw ÿm-]n-°pw. C-Xn-\p 31.-02 tIm-Snbp-sS ]-≤Xn-°v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-bX - mbpw A-t±-lw ]-d™ p.

ÿn-Xn-tem-e ta-J-e-bv-°p Ikv-Xq-cn cw-K≥ k-an-Xn ip-]m¿i sN-bv-X \n-tcm-[-\ \-S-]-Sn-Ifn¬ A-s©-Æw _m-[-I-am-°nbm-Wp tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥me-bw \n¿-tZ-iw C-d-°n-b-Xv. CXp d-±m-°-W-sa-∂-Xm-Wv tI-cfm tIm¨-{K- n-s‚ B-h-iyw. tI-{μ-a-{¥n ho-c-∏ sam-bv-enbp-am-bn \-S-Øp-∂ N¿-®-bn¬ C-°m-cyw D-∂-bn-°m≥ a-{¥n sI kn tPm-k-^n-s\ Np-a-X-e-

°n¬ h-c-hp-h-bv-°p-∂-Xv A-\pNn-X-am-Wv. B-‰n-߬, sIm-√w, B-e-∏p-g, ]m-e-°m-Sv, tIm-gnt°m-Sv, h-b-\m-Sv a-fi-e-ßfn¬ ap-kv-enw-ß-fm-b tIm¨{K-kv ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°v a-‰p≈-h-sc-°mƒ hn-P-b-km-[y-X D-s≠-∂v t\-Xm-°ƒ Nq-≠n°m-´n. jm-\n-tamƒ D-kv-am≥, Sn kn±o-Jv, jm-^n ]-d-ºn¬ Xp-S-ßnb-h¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-sc ÿm-\m¿-Yn-∏-´n-I-bn¬ \ns∂m-gn-hm-°-cp-sX-∂pw sa-° B-h-iy-s∏-´p. A-Jn-te-¥y {]kn-U‚ v ]n sI l-ao-Zv-Ip-´n, tZio-b sk-{I-´-dn tUm. F-kv F jm-\-hm-kv, ko-\n-b¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw F a-Po-Zv, sk{I-´-dn e-Øo-^v am-Ωq-Sv Xp-S-ßnb-h-cm-Wp kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂-Xv.-

Ip-Spw-_n a-lm-kw-K-aw amÀ-¨v 23\v F-d-Wm-Ip-f-¯v sIm-®n: hn-hn-[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v Ip-Spw-_n tk-hm-kwLw A-Sp-Ø-am-kw 23\v F-dWm-Ip-f-Øv Ip-Spw-_n a-lm-kwK-aw \-S-Øp-sa-∂p `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. `-c-W-L-S-\m-]-c-am-b A-hIm-i-߃ t\-Sn-sb-Sp-°p-I, `-cW-]-¶m-fn-Øw e-`y-am-°p-I, hnhn-[ ta-J-e-I-fn¬ Ip-Spw-_n kap-Zm-b-Øn-\p a-Xn-bm-b {]m-[m\yw t\-Sn-sb-Sp-°p-I F-∂n-hbm-Wp kw-K-a-Øn-s‚ e-£yw. tI-c-f-Øn-se ]n-∂m-° k-ap-Zmb-ß-fn¬ G-‰-hpw ]n-∂n¬ \n¬-°p-∂ Ip-Spw-_n k-ap-Zm-b-

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡n-bm kÀ-¡m-cn-s\ Xp-S-cm³ A-\p-h-Zn-¡n-sÃ-¶v ]n kn tPmÀ-Pv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xq-cn cwK≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®v \hw-_¿ 13se hn-⁄m-]-\w ]n≥-h-en-®n-s√-¶n¬ No-^v-hn-∏v ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°p-sa-∂v ]n kn tPm¿-Pv. dn-t]m¿-´v \-S-∏m°n-bm¬ D-Ω≥-Nm-≠n k¿-°mcn-s\ A-[n-Im-c-Øn¬ Xp-Scm≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂pw At±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. A-tX-k-a-bw, I-kv-Xq-cn cwK≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-® Bi-¶-Iƒ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v tI-c-fm tIm¨{K-kv am-Wn hn-`m-Kw Fw.-F¬.F-am¿ ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bn Iq-Sn°m-gv-N \-S-Øn. ]m¿-´n sN-b¿am≥ sI Fw am-Wn, a-{¥n ]n sP tPm-k-^v, No-^v-hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw C-∂-se cmhn-se ap-Jy-a-{¥n-bp-sS HutZym-Kn-I h-k-Xn-bn-se-Øn-bmWv Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b-Xv.

¹m-¨n-a-S ss{S-_yq-WÂ _n-Ãn-\v Aw--Ko-Im-cw \Â-I-W-w: hn F-kv

Xn-\-Iw Ãm¿-´-]v hn-t√-Pn¬ e`n-®-Xv. C-Xn¬ 547 A-t]-£-I¿°v kw-cw-`w Xp-S-ßm≥ k-lmbw \¬-In. 547¬ 194 A-t]-£I-fpw hn-Zym¿-Yn kw-cw-`-I-cp-tSXm-sW-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp. tI-c-f-sØ k-ºq¿-W Bbp¿-th-Z kw-ÿm-\-am-°pw. CXn-\m-bn \n-e-hn¬ B-bp¿-th-Z Nn-In¬-km kw-hn-[m-\-an-√mØ 25 ]-©m-b-Øp-I-fn¬ ]p-Xnb B-bp¿-th-Z Un-kv-s]≥-k-dnIƒ A-\p-h-Zn-®p. C-tXm-sS, A©p ]-©m-b-Øp-I-fn-sem-gnsI tI-c-f-Øn-se ap-gp-h≥ tIm¿-]-td-j≥, ap-\n-kn-∏m-en‰n, ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-I-fn-epw k¿-°m-cn-s‚-tbm F≥.-B¿.F-®v.-F-Ωn-s‚-tbm Io-gn¬ Bbp¿-th-Z Nn-In¬-k-bv-°p kwhn-[m-\w \n-e-hn¬ h-∂-Xm-bpw ap-Jy-a-{¥n A-dn-bn-®p. ]-¶m-fn-Ø s]≥-j≥ _m-[I-am-b 2013 G-{]n¬ H-∂n-\p tijw k¿-°m¿ k¿-ho-kn¬ {]-

\-tam-hn-NmÀ a-©v t\-Xm-¡Ä IÀ-j-Ikw-Lw X-e-¸-¯v I-Æq¿: _n.-sP.-]n. hn-´v kn.-]n.F-Ωn¬ tN¿-∂ \-tam hn-Nm¿ a©v t\-Xm-°ƒ ]m¿-´n-bp-sS t\Xr-\n-cb - n-te-°v. H sI hm-kp-hns\ I¿-jI - k - w-Lw Pn-√m sshkv {]-kn-U‚m-bpw F A-tim-Is\ \n¿-hm-lI - k-an-Xn Aw-Ka - mbpw kn.-]n.-Fw. I-Æq¿ Pn-√m IΩn-‰n Xn-c-s™-Sp-Øp. ]m¿-´nbn¬ tN¿-∂p am-kß - ƒ-°I - a - mWv C-cp-hc - pw ]m¿-´n-bp-sS Io-gnep-≈ I¿-jI - k - w-LØ - n-s‚ Xe-∏s - Ø-Øp-∂X - v. _n.-sP.-]n. t\-Xr-Xz-hp-am-bp≈ A-`n-{]m-b` - n-∂X - I - s - f Xp-S¿∂m-Wv _n.-sP.-]n. ap≥ Pn-√m {]kn-U‚ v H sI hm-kp-hn-s‚-bpw Pn-√m sk-{I-´-dn F A-tim-Is‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ H-cp hn-

\-ho-I-c-W-Øn-s‚ Xp-S¿-®-bmWp-≠m-hp-I. A-t±-l-Øn-s‚ \-b-Øn¬ Xm≥ am-‰w-h-cp-Øp∂n-√. ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bn C-°mcyw N¿-®-sN-bv-Xp. sXm-gn-em-fnI-fp-sS {]-iv\ - ß - ƒ ]-cn-lc - n-®psIm-≠p am-{X-ta ap-tºm-´p t]mIm-hq F-∂-Xm-Wv A-t±-l-Øns‚-bpw \n-e-]m-Sv. s]≥-j≥ apS-ßn-b-Xp ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an°pw. i-º-fw kzo-I-cn-°n-s√∂p ]-d-™-Xv Xym-K-a-√ a-dn-®v X-s‚ am-\-kn-Im-h-ÿ-bm-sW∂pw a-{¥n ]-d-™p.-

s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠-∂pw th-≠nh-∂m¬ tI-{μ-a{- ¥n-bp-am-bn N¿® sN-øm≥ Xm≥ X-s∂ U¬ln-bn¬ t]m-hp-sa-∂pw ap-Jy-a{¥n kw-Ls - Ø A-dn-bn-®p. \-S]-Sn-{I-a-ß-fn-se k-¶o¿-W-XIƒ H-gn-hm-°n A¿-l-cm-b a-etbm-c I¿-jI - ¿-°v D-]m-[n-cl - nX ]-´b - w \¬-IW - s - a-∂pw tI-cfm tIm¨-{K-kv kw-Lw ap-Jy-a{¥n-tbm-Sv B-hi - y-s∏-´p. I-gn-™ Zn-h-kw tN¿-∂ ]m¿-´n D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xnbp-sS Xo-cp-am-\-{]-Im-c-am-Wv Fw.-F¬.-F-am-cp-sS kw-Lw apJy-a-{¥n-sb k-μ¿-in-®-Xv. temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ C-Sp°n ko-‰v th-W-sa-∂ B-h-iyØn¬ i-‡-am-b \n-e-]m-Sv kzoI-cn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p. F-∂m¬, ko-‰v-hn-`-P\w N¿-® sN-bv-Xn-s√-∂v sI Fw am-Wn-bpw ]n kn tPm¿-Ppw ]-d-™p.

sØ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿°m-cp-Iƒ H-cp-t]m-se A-h-KWn-°p-I-bm-sW-∂pw X-߃°p `-c-W-L-S-\m-]-c-am-b A-hIm-i-߃ \n-tj-[n-®p-sIm-≠ncn-°p-I-bm-sW-∂pw A-h¿ Btcm-]n-®p. ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K- n-s\Xn-tc i-‡-am-bn \o-ßm≥ IpUpw-_n tk-hm-kw-Lw kwÿm-\ t_m¿-Uv tbm-Kw Xo-cpam-\n-®-Xm-bpw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. Ip-Spw-_n tk-hm-kwLw {]-kn-U‚ v sI hn `m-kv-Ic≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n F-kv cm-a-N-{μ≥, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n B¿ ap-c-fn ]-s¶-Sp-Øp.

em-`-{]-` ]-²-Xn-bp-sS c-−mw-L-«w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: ]m-c-º-tcy-Xc Du¿-P-t{km-X- p-Iƒ ]-c-amh-[n D-]-tbm-Kn-®m¬ am-{X-ta ssh-Zyp-Xn {]-Xn-k-‘n-°v ]-cnlm-cw Im-Wm≥ I-gn-bq-sh-∂v ssh-Zyp-Xn-a-{¥n B-cym-S≥ apl-Ω-Zv. Du¿-P-kw-c-£-W-Øn\m-bn ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv \-S∏m-°p-∂ em-`{- ]-` ]-≤X - n-bp-sS c-≠mw-L-´-hpw F-\¿-Pn tIm-˛Hm¿-Un-t\-j≥ So-an-s‚ {]-h¿Ø-\-hpw D-Zv-Lm-S-\w \n-¿-h-ln°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. em-`-{]-` ]-≤-Xn-bp-sS Hm¨sse≥ c-Pn-kv-t{S-j≥ sI ap-cfo-[-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-≤-Xn-bp-sS D-t±-i-e-£y-߃ sI.-F-kv.-C.-_n. en-an-‰-Uv sNb¿-am≥ Fw in-h-i-¶¿ hn-h-cn®p. ]-≤-Xn-bp-sS c-≠mw-L-´Øn¬ kv-Iq-fp-Iƒ tI-{μo-I-cn®v t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kpIƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw an-I® {]-h¿-Ø-\w \-S-Øp-∂ kvIq-fp-Iƒ-°v k-Ωm-\-߃ \¬Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.


kozhikode

1189 Ipw`w 8

1435 d-_o-D¬- BJn¿ 20

20 -s^-{_phcn 2014 hymgw

sX-e-¦m-\-sb kzm-K-Xw sN-¿-Ww

C-

∂-se tem-Iv-k-` Aw-Ko-I-cn-®-tXm-sS C-¥ybn¬ H-cp ]p-Xn-b kw-ÿm-\w Iq-Sn \n-e-hn¬h-cp-sa-∂v G-Xm-≠p Xo¿-®-bm-bn. B-{‘-{]-tZ-iv sX-e-¶m-\, ko-am-{‘ F-∂n-ß-s\ c-≠p kw-ÿm-\ß-fm-bn hn-`-Pn-°-s∏-Sp-tºmƒ H-cp-`m-K-Øv B-Àm-Zhpw a-dp-`m-K-Øv tcm-j-hpw A-W-s]m-´n-sbm-gp-Ip-Ibm-Wv. ]p-Xn-b kw-ÿm-\w e-`n-°p-∂-h-cp-sS kt¥m-jw a-\- n-em-°mw. F-∂m¬, H-cp ]p-Xn-b kwÿm-\w Iq-Sn \n-e-hn¬-h-cp-∂-Xn¬ H-cp-hn-`m-Kw XpS¿-®-bm-b hn-tZz-j-hpw I-em-]-hpw Pz-en-∏n-®p-\n¿Øp-∂-Xn-s‚ B-¥-cm¿-Yw B-tem-Nn-®m¬ ]n-Sn-In´p-I {]-bm-k-am-Wv. H-cp cm-Py-sØ P-\-kw-Jy h¿-[n-®p-sIm-≠n-cn°p-tºmƒ [m-cm-fw ]p-Xn-b hn-I-k-\-]≤-XnIƒ \S∏m-t°-≠-Xp-≠v. A-t∏mƒ am-{X-ta F-√m-hn-`m-Kw B-fp-Iƒ-°pw X-߃ A-S-bv-°p-∂ \n-Ip-Xn-∏-WØn¬-\n-∂p-≈ s]m-Xp-tk-h-\-Øn-s‚ B-\p-Iq-ey߃ ssI-∏-‰m-\m-hq. A-Xn-\p-th-≠n-bm-Wv cm-PysØ kw-ÿm-\-ß-fpw Pn-√-I-fpw Xm-eq-°p-I-fpw ]©m-b-Øp-I-fp-sam-s°-bm-bn hn-`-Pn-°p-∂-Xv. Hm-tcm {]-tZ-i-Øpw P-\-kw-Jy Iq-Sp-tºmƒ C-Xv ho-≠pw ho-≠pw sh-´n-ap-dn-t°-≠n-h-cpw. A-Ø-cw hn-I-k-\ hn-`-P-\-ß-sf F-Xn¿-°p-∂-h-cpw A-Xn-s\-Xn-tc Iem-]w kr-„n-°p-∂-h-cpw b-Ym¿-Y-Øn¬ hn-I-k-\hn-tcm-[n-I-fm-Wv. F-∂p am-{X-a-√, A-[n-Im-c-hpw sN-t¶m-epw A-Xn-s‚ t\-´-ß-fpw X-ß-fn¬ am-{Xw H-Xp-ß-W-sa-∂p hm-in-]n-Sn-°p-∂-h-cp-am-Wv. A-Øcw k-¶p-Nn-X am-\-kn-Im-h-ÿ P-\-ß-fn¬ kr-„n°m-\pw A-Xn-s\ kv-t^m-S-\m-fl-I-am-°m-\pw {]mtZ-in-I˛`m-jm-]-c-am-b hm-Z-ß-fn-eq-sS F-fp-∏w km[n-°pw. A-Xp ]-t£, {]-_p-≤-am-b H-cp P-\-X-bv°p tN¿-∂X√. C-¥y hn-hn-[ kw-ÿm-\-ß-fm-bn B-Zyw hn-`-Pn°-s∏-´-Xv `m-j-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cp-∂p. C°m-c-W-Øm¬ X-s∂ Nn-e kw-ÿm-\-߃ `q-an-imkv-{X-]-c-am-bn h-f-sc h-ep-Xpw a-‰p Nn-e-Xv h-f-sc sN-dp-Xp-am-bn. ]n-∂o-Sv kw-ÿm-\ cq-]o-I-c-W-Øn-\v a-‰p L-S-I-ß-fpw ]-cn-K-Wn-°m≥ Xp-S-ßn. kmw-kvIm-cn-I-hpw {]m-tZ-in-I-hp-am-b {]-tXy-I-X-Iƒ Im-cWw ]-e ta-J-e-I-fn-epw k¿-°m¿ h-I e-`n-t°-≠ bm-sXm-cp hn-I-k-\-hpw F-Øn-t\m-°n-bn-´n-√. tdmUp-I-fn-√m-Ø, kv-Iq-fp-I-fn-√m-Ø, ]m-e-ß-fn-√m-Ø, hm-l-\-ß-fn-√m-Ø Bbn-c-°-W-°n-\v {Km-a-߃ C∂pw C-¥y-bn-ep-≠v. C-hn-S-ß-fn-te-°v sh-fn-®w-I-S°-W-sa-¶n¬ ]p-Xn-b kw-ÿm-\-߃ D-≠m-hp-Ibpw A-h-bv-°p ]p-Xn-b X-e-ÿm-\-ß-fp-≠m-hp-Ibpw th-Ww. B-{‘-{]-tZ-in-se sX-e-¶m-\ ta-J-e C-Ø-c-Øn-ep-≈ A-\-h-[n A-hn-I-kn-X ]n-∂m-°-{]tZ-i-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂-Xm-Wv. A-Xn-\m¬ X-s∂ ]p-Xn-b kw-ÿm-\-Øn-s\-Xntc I-em-]w \-S-Øp-∂-h¿ B \o-°w A-h-km-\n-∏n®v A-\p-c-Rv-P-\-Øn-s‚ ]m-X kzo-I-cn-°p-I-bpw {]hn-im-e-am-b B-{‘-bp-sS F-√m ap-°p-aq-e-I-fn-epw hn-I-k-\w km-[y-am-°m≥ H-sØm-cp-an-®v ap-t∂m-´p\o-ßp-I-bp-am-Wv th-≠-Xv. Cu A-Xy-¥m-[p-\n-I sF.Sn. bp-K-Øn-epw ]p-Xn-b kw-ÿm-\-ß-tfm Pn-√I-tfm Xm-eq-°p-I-tfm h-cm≥ ]m-Sn-s√-∂p iTn-°p∂ hn-h-c-tZm-jn-I-fp-s≠-¶n¬ A-h¿ ]n-¥n-cn-∏-∑mcpw P-\-t{Zm-ln-I-fp-am-sW-∂v \mw a-\- n-em-t°-≠nbn-cn-°p-∂p.

ZoÀ-L-Im-bÀ

\m

-bv-°ƒ-°n-S-bn¬ Ip-™p-P-\p- n¬-s∏-´-hcm-Wv Zo¿-Lm-bp-jv-am-∑m¿. F-∂m¬, a-\pjy¿-°n-S-bn-tem? K-th-j-I¿ ]-d-bp-∂-Xv, t\-c-tØ B-tcm-Ky-Øn-s‚-bpw Zo¿-Lm-bp- n-s‚-bpw e-£-Wam-bn I-≠-Xv Zo¿-L-Im-b-am-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ k-ao-]Im-e-]T-\-߃ Nq-≠n-°m-Wn-°p-∂-Xv h-kv-Xp-X t\-sc a-dn-®m-sW-∂m-Wv. Po-hn-X-ssZ¿-Lyw Ip-≈∑m¿-°p-≈-Xm-Wv F-∂-t{X Cu-bn-sS \-S-∂ ]T-\߃ ]-d-bp-∂-Xv. 2013¬ sse-^v k-b≥-k-kv F-∂ {]-kn-≤o-I-cW-Øn¬ h-∂ ]T-\w Nq-≠n-°m-Wn-°p-∂-Xv, sN-dnb i-co-c-ap-≈-h¿-°v a-[y-h-b- n-\p-ti-j-ap-≠m-hp-∂ Z-l-\-kw-_-‘-am-b A-kp-J-߃ Ip-d-hm-sW-∂mWv. e-£-°-W-°n-\p a-c-W-ß-fp-sS Xm-c-X-ay-]T-\Øn¬-\n-∂p hy-‡-am-b-Xv, A-Ø-c-°m¿ Iq-Sp-X¬ Im-ew Po-hn-®n-cn-°p-∂p-sh-∂p-am-Wv. 2012¬ km¿Uo-\n-b {]-tZ-i-sØ ssk-\n-I Iymw-]n-se 1866 apX¬ 1950 h-sc-bp-≈ Im-e-sØ a-c-Ww kw-_-‘n-® ]T-\-ß-fpw A-Xp-X-s∂-bm-Wp hy-‡-am-°p-∂-Xv. ]-t£, F-√m-Im-e-Øpw Ip-≈-∑m-cp-sS B-bp n-s‚ Im-cyw C-ß-s\-bm-bn-cp-∂n-√. Cw-•-≠n-se \q-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°-ap-≈ sk-an-tØ-cn-I-fn-se i-hi-co-c-ß-fp-sS H-cp ]T-\-dn-t]m¿-´v ]-d-bp-∂-Xv, ]-g-bIm-e-Øv \o-f-ap-≈ F-√p-I-fp-sS D-S-a-Iƒ s]m-Xpsh Zo¿-Lm-bp- v A-\p-`-hn-®-h-cm-sW-∂m-Wv. A°m-e-Øv Im-bn-Im-[zm-\-hpw ssI-°-cp-Øp-am-Wv ]e-t∏m-gpw Po-h≥ \n-e-\n¿-Øm≥ B-fp-I-sf k-lmbn-®n-cp-∂-Xv.

t\Àhc sXe¶m-\ _n√v cm-Py-k-`-bn¬ A-h-X-cn-∏n-°m≥ I-gn-™n√.

6

ku-c-{]-hÀ-¯-\-hpw hmÀ-¯m-hn-\n-a-b-hpw kq

-cy-s\ \mw Im-Wp-∂Xv A-Xn-i-‡-am-b {]Im-i-Øn-s‚ t{km-X- m-bn am{X-am-W-t√m. kq-cy-_nw-_-sØ \mw hy-‡-am-bn Im-Wm-dn-√. F∂m¬, H-cp se≥-kn-s‚ k-lmb-tØm-sS kq-cy-_nw-_-sØ Hcp `n-Øn-bn-te-t°m kv-{Io-\n-tet°m "s{]m-P-Œv' sN-bv-Xm¬ AXn-se hn-i-Zmw-i-߃ Im-Wm\m-hpw. im-kv-{X-⁄¿ h-f-sc°m-e-am-bn C-ß-s\ kq-cy-\nse {]-tXy-I-X-Iƒ ]Tn-°p-∂p≠v. kq-cy-I-f-¶-߃, ku-ct£m-`-߃, sIm-tdm-W¬ amkv C-P-Iv-j≥ F-∂n-ß-s\ ]-e {]-Xn-`m-k-ß-fpw kq-cy-\n¬ \-S°p-∂p-≠v F-∂v A-ß-s\-bmWp a-\- n-em-b-Xv. kq-cy-_nw-_-Øn¬ G-Xp-ka-b-Øpw C-cp-≠ ]m-Sp-Iƒ ImWmw. C-h-bm-Wp kq-cy-I-f-¶ßƒ F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏-Sp∂-Xv. C-h G-Xm-\pw Zn-h-kw apX¬ G-Xm-\pw am-kw h-sc \n-e\n¬-°mw. Np-‰p-]m-Sp-ap-≈ (GXm-≠v 5,500 Un-{Kn sk¬-jy-knep-≈) hm-X-I-ß-tf-°mƒ Nq-Sp Ip-d-™ (G-Xm-≠v 2,700 Un-{Kn sk¬-jy-kv ap-X¬ 4,200 Un-{Kn sk¬-jy-kv h-sc-bp-≈) hm-XI-ap-≈ {]-tZ-i-ß-fm-Wv kq-cy-If-¶-߃. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ i‡-am-b Im-¥n-I-{]-h¿-Ø-\w Ds≠-∂pw a-\- n-em-°n-bn-´p-≠v. A-b-Wp-I-fpw C-e-t{Œm-Wp-Ifpw A-S-ßn-b πm-kv-a F-∂ ÿnXn-bn-em-Wv kq-cy-\n-se {Z-hyw. kq-cy-s‚ Im-¥n-I-a-fi-e-hpw πm-kv-a-bpw X-Ωn-ep-≈ {]-Xn-{]h¿-Ø-\-Øn-s‚ ^-e-am-bm-Wv kq-cy-I-f-¶-߃ D-≠m-hp-∂-sX∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. C-h km-[m-cW-bm-bn Im-Wp-∂-Xv C-c-´-bmbn-´m-Wv. H-sc-Æ-Øn-\v H-cp Im¥n-I-{[p-h-ap-s≠-¶n¬ c-≠m-atØ-Xn-\v a-t‰ Im-¥n-I-{[p-h-ambn-cn-°pw. kq-cy-_nw-_-Øn-tem A-Xns‚ h-°n-tem A¬-∏-t\-c-tØ°p Im-Wp-∂ sX-fn-®-am-Wv ku-c-t£m-`w F-∂ t]-cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. h-f-sc-b-[n-Iw Du¿-Pw (kq-cy≥ H-cp sk-°≥Un¬ ]p-d-Øp-hn-Sp-∂-Xn-s‚ GXm-≠v B-dn-sem-∂v) s]-s´-∂v ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-∂-Xm-Wv Cu sX-fn-®-Øn-\p Im-c-W-sa-∂v Icp-X-s∏-Sp-∂p. G-I-tZ-iw

160,000,000,000 sa-Km-S¨ (1 saKm-S¨= ]-Øp-e-£w S¨) Sn.F≥.Sn. H-cp-an-®v s]m-´n-sØdn-°p-∂-Xn-\p Xp-ey-am-Wn-Xv. ku-c-t£m-`-߃ kq-cy-s‚ A¥-co-£-Øn-se t^m-t´m-kv-^nb¿, t{Im-tam-kv-^n-b¿, sImtdm-W F-∂o F-√m `m-K-ß-sfbpw _m-[n-°p-∂p. kq-cy-\n-se πm-kv-a tIm-Sn-°-W-°n-\v Un{Kn Nq-Sm-hp-tºmƒ A-Xn-se Ab-Wp-I-fpw C-e-t{Œm-Wp-I-fpw G-Xm-≠v {]-Im-i-Øn-s‚ th-KtØm-Sv A-Sp-sØ-Øp-∂p (hmbp-hn-s‚ Xm-]-\n-e Iq-Sp-tºmƒ A-Xn-se X-∑m-{X-I-fp-sS th-Kw Iq-Sp-∂p). Cu th-K-Øn¬ A-h F-√m-X-cw {]-Im-i-hn-In-c-W-ßfpw ]p-d-s∏-Sp-hn-°pw.

imkv{Xhpw kaq-lhpw ■

tUm. hn iin Ip-am¿

Yw sX-dn-∏n-°p-∂p. kq-cy-I-f-¶-ß-fp-sS F-Æw F-√m-bv-t∏m-gpw H-cp-t]m-se-b-√. A-Xp Iq-Sn-bpw Ip-d-™pw Im-Ws∏-Sp-∂p. G-Xm-≠v ]-Xn-s\m-∂ph¿-jw Iq-Sp-tºm-gm-Wv C-h-bpsS F-Æw D-®-ÿn-Xn-bn-se-Øp∂-Xv. A-ß-s\ D-®-ÿn-Xn-bnse-Øn ho-≠pw Ip-d-bp-I-bpw ]n∂o-Sv Iq-Sp-I-bpw sN-øp-∂ Nm{In-I-am-b kz-`m-h-am-Wv G-Xm\pw \q-‰m-≠p-I-fm-bn I-≠p-h-cp∂-Xv. Cu {]-{In-b-°v ku-c-N{Iw F-∂m-Wp t]-cv. kq-cy-s‚ i-

[n-®-Xv. ku-c-N-{I-tØm-sSm-∏w ku-c-hn-In-c-W-Øn-epw am-‰w-hcp-∂p-s≠-∂v 1970Iƒ ap-X¬ 2000 h-sc C-ß-s\ A-f-∂-Xn¬\n-∂p a-\- n-em-°m-\m-bn. kuc-{]-h¿-Ø-\w G-‰-hpw Ip-d-™ k-a-b-Øn-\pw G-‰-hpw Iq-Sn-b k-a-b-Øn-\pw C-S-bv-°v 0.07 i-Xam-\w am-‰w ku-c-hn-In-c-WØn¬ D-≠m-hp-∂p-≠v F-∂m-Wv B-Zy-I-W-°p-Iƒ kq-Nn-∏n-®-Xv. F-∂m¬, 2000Øn-\p-ti-jw \-S∂ ]T-\-ß-fn¬ I-≠-Xv, Zr-iyhn-In-c-W-ß-fn¬ D-≠m-hp-∂-Xn-

Iv-j-\p-I-fp-sa-√mw Nm¿-Pn-X-IW-ß-fp-sS i-‡-am-b {]-hm-lw sXm-Sp-Øp-hn-Sp-∂p. Cu {]-hmlw `q-an-bp-sS A-b-W-a-fi-esØ-bpw Im-¥n-I-a-fi-e-sØbpw kzm-[o-\n-°p-I-bpw A-h-bneq-sS \-Ωp-sS td-Un-tbm h-gn-bp≈ hm¿-Øm-hn-\n-a-b-sØ Xm-dpam-dm-°p-I-bpw {[p-h-{]-tZ-i-ßfn¬ Im-Wp-∂ A-tdm-d F-∂ {]Xn-`m-k-sØ Im-cy-am-bn kzm-[o\n-°p-I-bpw sN-øp-∂p. ku-c-N{I-Øn-s‚ `m-K-am-bn ku-c-{]h¿-Ø-\w D-®-ÿn-Xn-bn-se-tØ≠ Im-e-Øm-Wp \m-an-t∏mƒ. F-¥p-sIm-t≠m kzm-`m-hn-I-ambpw D-≠m-th-≠-hn-[w X-I-cm-dpI-sfm-∂pw \-Ωp-sS hm¿-Øm-hn\n-a-b kw-hn-[m-\-߃-°v D-≠m-

kq-cy-I-f-¦-§-fp-sS F-®w F-Ãm-bv-t¸m-gpw H-cp-t]m-se-b-Ã. A-Xp Iq-Sn-bpw Ip-d-ªpw Im-W-s¸-Sp-¶p. G-Xm-−v ]-Xn-s\m-¶p-hÀ-jw Iq-Sp-t¼m-gm-Wv C-h-bp-sS F-®w D-¨-Øn-Xn-bn-se-¯p-¶-Xv. A-§-s\ D-¨-Øn-Xn-bn-se-¯n ho-−pw Ip-d-bp-I-bpw ]n-¶o-Sv Iq-Sp-I-bpw sN-¿p-¶ Nm-{In-I-am-b kz-`m-h-am-Wv G-Xm-\pw \q-äm-−p-I-fm-bn I-−p-h-cp-¶-Xv. Cu {]-{In-b-¡v ku-c-N-{Iw F-¶m-Wp t]-cv. kq-cy-sâ i-à-am-b Im-´n-I -a-Þ-e-am-Wv ku-c-N-{I-s¯ \n-b-{´n-¡p-¶-Xv. ku-c-hm-X-Øn-s‚-bpw kq-cys‚ Im-¥n-I-a-fi-e-Øn-s‚-bpw H-cp h-en-b s]m-´n-sØ-dn-°-emWv sIm-tdm-W¬ am-kv C-P-Ivj≥ F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. an-°t∏m-gpw kq-cy-I-f-¶-ß-fp-am-tbm Iq-Sp-X-epw ku-c-t£m-`-ß-fp-amtbm _-‘-s∏-´m-Wv C-h Im-Ws∏-Sp-∂-Xv. Iq-S-°q-sS-bp-≠m-hp∂ ku-c-t£m-`-ß-fp-am-bn _‘-s∏-´v kq-cy-I-f-¶-߃ Iq-´wIq-Sn-\n¬-°p-I-tbm H-s° sNøp-∂ kq-cy-\n-se k-Po-h-am-b `m-K-ß-fn¬-\n-∂m-Wv an-°-t∏mgpw Cu {]-Xn-`m-kw D-Zv-`-hn-°p∂-Xv. kq-cy-s‚ G-‰-hpw ]p-d-sabp-≈ `m-K-am-b sIm-tdm-W-bn¬\n-∂p ]p-d-tØ-°v, Nn-e-t∏mƒ {K-l-ß-fp-sS A-Sp-tØ-°p-t]mepw F-Øp-∂-hn-[w C-h ]-Zm¿-

‡-am-b Im-¥n-I-a-fi-e-am-Wv ku-c-N-{I-sØ \n-b-{¥n-°p-∂Xv. ku-c-N-{I-Øn-\v A-\p-k-cn®v sIm-tdm-W¬ C-P-Iv-j-\p-Ifp-sS F-Æ-Øn-epw am-‰-ß-fp≠m-hp-∂p. ku-c-N-{I-Øn-s‚ Hu-∂-Xy-Øn¬ Zn-h-tk-\ G-ItZ-iw aq-∂v C-P-Iv-j-\p-Iƒ ImW-s∏-Sp-∂p. ku-c-{]-h¿-Ø-\w G-‰-hpw Ip-d-™n-cn-°p-∂ Im-eß-fn¬ \m-e-©p-Zn-h-k-ß-fn¬ H-cn-°¬ am-{X-ta H-cp C-P-Ivj≥ Im-Wq. kq-cy-\n¬-\n-∂v `u-am-¥-co£-Øn-s‚ ap-I-fn-se-Øp-∂ sam-Øw ku-tcm¿-P-Øn-\v "samØw ku-c-hn-In-c-Ww' F-∂p ]d-bp-∂p. Ir-{Xn-tam-]-{K-l-߃ e-`y-am-b-Xn-\p-ti-jw am-{X-amWv C-Xv A-f-°m≥ \-ap-°p km-

t\-°mƒ h-f-sc Iq-Sp-X¬ hy-Xnbm-\w ku-c Aƒ-{Sm-h-b-e-‰v hnIn-c-W-ß-fn¬ D-≠m-hp-∂p-≠v F-∂m-Wv. `u-am-¥-co-£-Øn-\p ]p-d-Øv H-cp N-Xp-c-{i-ao-‰-dn¬ ]Xn-°p-∂ ku-tcm¿-P-Øn-s‚ tXm-Xv G-Xm-≠v 1336 hm-´v B-Wv. \-Ωƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂ lo-‰¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-e ssh-ZyptXm-]-I-c-W-߃-°pw C-{X-Xs∂ Du¿-Pw th-≠n-h-cp-∂n-√ Ft∂m¿-°p-I. kq-cy-I-f-¶-ß-fp-sS F-ÆØn¬ am-{X-a-√, ku-c-t£m-`ß-fp-sS F-Æ-Øn-epw Xo-{h-Xbn-epw am-‰-߃ Im-Wmw. ku-c{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS ^-e-am-bn kq-cy-\n¬-\n-∂v i-‡-am-b kuc-hm-X-hpw D-≠m-hp-∂p. ku-ct£m-`-ß-fpw sIm-tdm-W¬ C-P-

∂-Xm-Wv. F-∂m¬, \-ap-°-dnbm-hp-∂ Im-e-Øn¬ h-®v G-‰hpw im-¥-am-b ku-c-{]-h¿-Ø\-Øn-s‚ Hu-∂-Xy-ß-fn¬ c≠m-a-tØ-Xm-Wv C-t∏m-sg-∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. \q-dp-h¿-j-Øn\n-S-bn¬ ku-c-{]-h¿-Ø-\-Øns‚ D-®-ÿn-Xn C-{X-bpw im-¥am-bn I-≠n-´n-√. ku-c-{]-h¿Ø-\-Øn-s‚ D-®-ÿn-Xn-bn¬ C-Xp-t]m-se im-¥-am-b Im-ew ap-ºp-≠m-b-Xv C-cp-]-Xmw-\q-‰m≠n-s‚ B-Zy-`m-K-ß-fn-em-b-Xn\m¬ C-∂p Po-hn-®n-cn-°p-∂ im-kv-{X-⁄-cn¬ ]-e¿-°pw A-ß-s\-sbm-cp Im-ew ]-cn-NnX-a-√. A-Xp-sIm-≠v im-¥-am-b ku-c-{]-h¿-Ø-\ Hu-∂-XysØ-°p-dn-®p ]Tn-°m≥ ]-e¿°pw C-sXm-cp kp-h¿-Wm-h-k-cam-W-t{X. ku- c - { ]- h ¿- Ø - \ - ß - f p- s S Nm-{In-I-kz-`m-hw `q-an-bn-se Imem-h-ÿ-bn-epw C-Xp-t]m-se Nm-{In-I-am-bn kzm-[o-\n-°p-∂p≠v F-∂v C-cp-]-Xmw \q-‰m-≠ns‚ a-[y-`m-K-ß-fn¬ ]-e im-kv{X-⁄-cpw ]T-\-ß-fp-sS k-lmb-tØm-sS {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. ÿn- X n- h n- h - c - ° - W - ° p- I - f p- s S A-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-{Xw ]-c-kv]-c-_-‘w ÿm-]n-°p-I-bm-bncp-∂p A-h¿ sN-bv-X-Xv. C-Xn¬ k-Xy-ap-s≠-¶n¬ Im-em-h-ÿm{]-h-N-\-Øn-\p k-lm-b-I-am-hpsa-∂v A-°m-e-Øp I-cp-Xn-bn-cp∂p. ]-t£, ku-c-{]-h¿-Ø-\߃ Im-em-h-ÿ-sb F-ß-s\ _m-[n-°p-sa-∂-Xv hn-i-Z-am-bn a\- n-em-°m≥ I-gn-™n-cp-∂n-√. F-∂m¬, Iq-Sp-X¬ hn-i-Z-am-b ]T-\-߃ Im-Wn-®-Xv ku-c-{]h¿-Ø-\-hpw `q-an-bn-se Im-em-hÿ-bpw X-Ωn¬ hy-‡-am-b _‘-sam-∂pw C-s√-∂p-X-s∂-bmWv. B Zn-i-bn-ep-≈ {i-a-߃ A-ß-s\ A-h-km-\n-s®-¶n-epw ku-c-{]-h¿-Ø-\-sØ-°p-dn-®p≈ ]T-\-߃ A-Xn-ep-≈ Xm¬∏-cy-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-{Xw Xp-S¿-∂p-t]m-∂p. kq-cy\n-epw \-£-{X-ß-fn-epw \-S-°p∂ {]-{In-b-I-sf-∏-‰n Iq-Sp-X¬ a\- n-em-°m≥ C-Ø-cw ]T-\߃ k-lm-bn-°pw.

bn-´n-√. F-∂m¬ im-kv-{X-⁄¿ ]-d-bp-∂-Xv, C-Ø-h-W-sØ ku-c-N-{I-Øn-s‚ D-®-ÿn-Xn hf-sc im-¥-am-sW-∂m-Wv. C-t∏m-g-sØ, A-Xm-b-Xv 24ma-sØ, ku-c-N-{Iw A-Xn-s‚ D®-ÿn-Xn-bn-se-Øn-b-Xv 2013emWv. F-∂m¬, Xm-c-X-tay-\ h-fsc im-¥-am-b kq-cy-\m-Wv Ct∏m-gp-≈-Xv F-∂p im-kv-{X⁄¿ ]-d-bp-∂p. ku-c-{]-h¿Ø-\w D-®-ÿn-Xn-bn-se-Øptºmƒ i-‡-am-b ku-c-hm-Xhpw X-∑q-ew A-b-W-a-fi-eØn-epw a-‰pw i-‡-am-b {]-Xn{]-h¿-Ø-\-ß-fpw A-Xn-eq-sS td-Un-tbm-X-cw-K-ß-fn-eq-sS-bp≈ B-i-b-hn-\n-a-b-Øn-epw a(Cu te-J-\w {In-tb-‰o-hv ‰pw Im-cy-am-b _p-≤n-ap-´p-I-fpw tIm-a¨-kv sse-k≥-kn¬ {]km-[m-c-W-K-Xn-bn¬ D-≠m-hp- kn-≤o-I-cn-®n-cn-°p-∂p.)

P-\m-[n-]-Xy-¯n-se C-S-Xp-]-£ C-c-«-¯m-¸v ■

d-lv-am≥ a-[p-c-°p-gn

52

i-X-am-\w thm-´v t\-Sn Ncn-{X-Øn-em-Zy-am-bn P-\m[n-]-Xy-co-Xn-bn¬ A-[n-Im-cØn-te-dn-b Cu-Pn-]v-Xn-se ap-lΩ-Zv ap¿-kn-bp-sS P-\m-[n-]-Xy-`c-W-Iq-S-sØ A-´n-a-dn-®v, sh-dpw 16 i-X-am-\w am-{Xw thm-´v t\-Snb-h-sc A-[n-Im-c-Øn-te-‰n-b Cu-Pn-]v-jy≥ ssk-\y-Øn-s‚ P-\m-[n-]-Xy-°-im-∏n-s\ B-thi-`-cn-X-cm-bn ]n-¥p-W-®-h-cm-Wv P-\m-[n-]-Xy ap-{Zm-hm-Iyw ap-g°m-dp-≈ \-Ωp-sS cm-Py-sØ C-SXp-]-£w. "P-\-Io-b-{]-t£m-`sØ am-\n-°m-Ø ap¿-kn-sb ssk-\yw C-S-s]-´v ]p-d-Øm-°n' F-∂m-bn-cp-∂p {Iq-c-am-b Cu P\m-`n-em-j-°-im-∏n-s\ tZ-im-`nam-\n (2013 B-K-kv-Xv 5) hn-tijn-∏n-®-Xv. P-\-߃ Xn-c-s™-SpØ `-c-Wm-[n-Im-cn-sb ssk-\yw C-S-s]-´v ]p-d-Øm-°p-∂-Xv P-\Io-b-{]-t£m-`-am-W-t{X! P-\-߃ Xn-c-s™-Sp-Ø P\-Io-b k¿-°m-cn-s\ _-ew-{]tbm-Kn-®v ]p-d-¥-≈n-b ssk-\nI-\-S-]-Sn-s°-Xn-tc k-am-[m-\-]c-am-bn {]-Xn-tj-[n-® Cu-Pn-]vjy≥ P-\-X-sb t\-cn-Sm≥ _-e{]-tbm-Kw \-S-Øn-b ssk-\n-I\-S-]-Sn-sb bp.F≥. P-\-d¬ sk{I-´-dn _m≥ In aq¨ hn-a¿-in®p. {]-t£m-`-I¿-s°-Xn-tc CuPn-]v-jy≥ ssk-\y-Øn-s‚ \-S-

]-Sn-I-fn¬ {]-Xn-tj-[n-®v, Cu-Pn]v-Xp-am-bn tN¿-∂p-≈ ssk-\nIm-`ym-kw d-±m-°m≥ A-ta-cn°≥ {]-kn-U‚ v H-_m-a ssk\y-Øn-\p \n¿-tZ-iw \¬-In. ]m›m-Xy-cm-Py-ß-fn¬ ]-e-Xpw ssk-\n-I-\-S-]-Sn-sb A-]-e-]n®p. A-t∏mƒ, P-\m-[n-]-Xy ]p-\ÿm-]-\-Øn-\p-th-≠n-bp-≈ apkv-enw {_-Z¿-lp-Un-s‚ k-am-[m\-]-c-am-b k-a-c-Øn-s\-Xn-tc P\w H-∂-S-¶w {]-Xn-tj-[n-°-Wsa-∂v B-lzm-\w sN-bv-X Cu-Pn]v-Xn-se B-fn-√m-Ø C-S-Xp-]£-k-Jy-am-b km¬-th-j≥ {^≠n-\v ap≥-]n≥ t\m-°m-sX sFIy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®-h-cm-Wv \-Ωp-sS "]p-tcm-K-a-\-Im-cn-Iƒ.' P-\-߃ Xn-c-s™-Sp-Ø P\-Io-b-k¿-°m-cn-s\ ssk-\n-I_-ew {]-tbm-Kn-®v ]p-d-Øm-°n, \m-´n¬ ssk-\n-I-cm-Pv \-S-∏m°n, hn-tbm-Pn-°m-\pw {]-Xn-tj[n-°m-\p-ap-≈ P-\m-[n-]-Xym-hIm-iw ]q¿-W-am-bpw hn-e-°n kw-L-Sn-∏n-® `-c-W-L-S-\m lnX-]-cn-tim-[-\m {]-l-k-\-Øneq-sS hym-P hn-P-bw sIm-´n-tLmjn-® ssk-\n-I-`-c-W-Iq-S-sØ k¿-hm-fl-\m ]n-¥p-W-®p-sIm≠v C-S-Xp-]-£ am¿-Iv-kn-Ãv apJ-]-{Xw ho-≠pw A-®p-\n-c-Ønb-Xn-ß-s\: ""Cu-Pn-]v-Xn¬ ssk-\n-I ]n-¥p-W-tbm-sS \n-e-

hn¬-h-∂ C-S-°m-e k¿-°m¿ apt∂m-´p-h-® `-c-W-L-S-\ P-\߃ h≥-`q-cn-]-£-tØm-sS AwKo-I-cn-®n-cn-°p-∂p. ]-s¶-Sp-Ø 90 i-X-am-\-tØm-fw t]¿ ]p-Xnb `-c-W-L-S-\-bp-sS I-c-Sn-\v Aw-Ko-Im-cw \¬-In'' (tZ-im-`nam-\n, 2014 P-\p-h-cn 17). an-I-® `qcn-]-£-tØm-sS P-\-߃ (?) `-cW-L-S-\-bv-°v Aw-Ko-Im-cw \¬In-b-tXm-sS Xp-S¿-∂p-≈ P-\m[n-]-Xy-{]-{In-b (?) kp-K-a-am-bn \-S-°p-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wp `-c-W-t\-Xr-Xz-sa-∂pw tZ-im-`nam-\n {]-Xo-£n-°p-∂p; B-in¿h-Zn-°p-∂p. F-∂m¬, `-c-W-L-S-\ h≥ `q-cn-]-£-tØm-sS P-\-߃ Aw- K o- I - c n- ® n- c n- ° p- ∂ p- s h- ∂ {]-kv-Xm-h-\-bp-sS D-≈p-I-≈nsb-¥m-Wv? t]m-fn-Mv \-S-∂-Xv 20 i-X-am-\w am-{X-am-sW-∂m-Wv hn-hn-[ k¿-°m-tc-X-c kw-L-S\-Iƒ \¬-In-b dn-t]m¿-´v. 2012¬ sI-bv-tdm-hn¬ 32.9 i-Xam-\w thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn. Cu Xn-c-s™-Sp-∏n-tem 19.4 i-X-am\-hpw! k¿-°m¿ X-s∂ ]-d-bp∂-Xv thm-´n-Mv i-X-am-\w 20 BsW-∂m-Wv. ssk-\n-Im-[n-]-XyØn-te-°v P-\m-[n-]-Xy-k-aq-lsØ h-en-®n-g-®p-sIm-≠p-t]mhm-\p-≈ Ip¬-kn-X-{i-a-Øn-s\Xn-tc cw-K-Øp-h-∂ P-\m-[n-]Xy-hn-izm-kn-I-fp-sS {]-Xn-tj[w I¿-i-\-am-bn A-Sn-®-a¿Øm≥ cm-Py-sØ t]m-fn-Mv kv-

t‰-j-\p-I-fn-em-bn 1.5 e-£tØm-fw ssk-\n-I-sc-bpw 20 e£-tØm-fw t]m-en-kp-Im-scbpw k¿-°m¿ hn-\y-kn-®p. cmPy-sØ G-‰-hp-a-[n-Iw P-\-kzm[o-\-ap-≈ ap-kv-enw {_-Z¿-lp-Uv kw-L-S-\-sb `o-I-c-kw-L-S-\bm-bn {]-Jym-]n-®v \n-tcm-[n-°pI-bpw (cm-Py-sØ _-lp-`q-cn-]£-hpw Xo-{h-hm-Zn-I-fm-sW-∂ ]-cn-lm-ky-am-b \n-e-]m-Sm-bn-cp∂p C-Xv) {_-Z¿-lp-Uv {]-h¿-ØI-sc-bpw a-‰p {]-Xn-]-£ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-sc-bpw hym-]-I-ambn A-d-Ãv sN-øp-I-bpw sN-bvXp. {^o-Uw B‚ v P-Ãn-kv ]m¿´n-bp-sS ap-J-]-{Xw \n-tcm-[n-®p. {_-Z¿-lp-Un-s‚ Nm-\-e-S-°w CX-c am-[y-a-ß-sf-√mw A-S-®p-]q´n. {_-Z¿-lp-Un-s\ A-\p-Iq-en°p-∂ dm-en-I-fn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-h¿-°v A-©p-h¿-jw h-sc XS-hp-in-£ e-`n-°p-sa-∂v D-Ø-chn-´p. dm-en-°v B-lzm-\w sN-øp∂-h¿-°v h-[-in-£ e-`n-°p-sa∂v ssk-\n-I-`-c-W-Iq-Sw {]Jym-]n-®p. k-I-e-am-\ F-Xn¿-i–-ß-sf-bpw \n-»-–-am-°n tkz—m-[n-]-Xy-]-c-am-b \-S-]-Sn-I-fneq-sS `o-I-cm-¥-co-£w kr-„n-®v C-Ø-c-sam-cp kw-`o-X-am-b ]›m-Ø-e-Øn¬ \-S-Øn-b Xn-cs™-Sp-∏v {]-l-k-\-Øn¬, `-cW-L-S-\ P-\-߃ _-lp-`q-cn-]£-tØm-sS Aw-Ko-I-cn-®p-sh∂v X-´n-hn-Sp-∂-Xv tkm-hn-b-‰v bq\n-b-\n-se ]-g-b Xn-c-s™-Sp-∏p

am-am-¶w A-b-hn-d-°p-∂-Xp-sIm≠v am-{X-am-bn-cn-°mw. Cu-Pn-]v-Xn-se ln-X-]-cn-tim[-\ \o-Xn-]q¿-h-I-a-s√-∂v \yqtbm¿-°v ssSw-kv ap-J-{]-kw-Ksa-gp-Xn-b-Xv sh-dp-sX-bm-tWm? Cu Xn-c-s™-Sp-∏v P-\m-`n-em-jw {]-Xn-^-en-∏n-°m-Ø-Xm-I-bm¬ ho-≠pw Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-ØW-sa-∂v A-ta-cn-°-bpw bp.F∂pw B-h-iy-s∏-´-Xn-s‚ \ym-bhpw a-s‰m-∂m-tWm? Cu-Pn-]v-Xv \-S-∏m-°m≥ t]m-hp-∂-Xv I-gn™-h¿-j-sØ ssk-\n-I A-´na-dn-sb km-[q-I-cn-°p-∂-Xpw 2011se hn-π-hw Xq-sØ-dn-bm≥ {i-an-® G-Im-[n-]-Xy-`-c-W-sØ k- l m- b n- ° p- ∂ - X p- a m- s W- ∂ pw \yq-tbm¿-°v ssSw-kv t]m-epw F-gp-Xn-b-t∏mƒ, G-Im-[n-]-XyØn-\pw ssk-\n-Im-[n-]-Xy-Øn\pw km-{am-Py-Xz-Øn-\p-sa-Xn-tc K¿-P-\w \-S-Øn-h-cp-∂ am¿-Ivkn-Ãv B-[n-]-Xy C-S-Xp-]-£ßƒ Cu-Pn-]v-Xn-s‚ Im-cyØn¬ C-c-´-Øm-∏n-s‚ h-‡m°-fm-bn cw-K-{]-th-iw sN-øp-∂Xm-Wv \mw Im-Wp-∂-Xv. X-߃ l-t√-ep-ø ]m-Sn kzoI-cn-°p-∂ Cu-Pn-]v-Xn-se ]p-Xnb `-c-W-L-S-\, {]-Xn-tcm-[-a-{¥nsb Xo-cp-am-\n-°m≥ ssk-\yØn-\m-Wv A-[n-Im-cw \¬-In-bncn-°p-∂-Xv. kn-hn-en-b≥-am-sc ssk-\n-I-hn-Nm-c-W sN-øm-\p≈ A-[n-Im-c-hpw ssk-\y-Øn\p X-s∂! ssk-\y-Øn-\v I-W-

°-‰ A-[n-Im-c-hpw ]-cn-c-£-bpw D-d-∏p-h-cp-Øp-I-bpw ssk-\n-Ita-[m-hn-°v {]-kn-U‚ v-]-Z-Ønte-°v a¬-k-cn-°m≥ h-gn-Xp-d°p-I-bpw sN-bv-X ssk-\n-Im-[n]-Xy `-c-W-am-Wv Cu-Pn-]v-Xn-s\ Im-Øn-cn-°p-∂-Xv. C-S-Xp-]-£ `-c-W-Iq-S-Øns\-Xn-tc-bm-Wv ssk-\n-I A-´n-adn \-S-∂-sX-¶n¬, ssk-\n-I-apjv-°n-s\-Xn-tc-bpw tkz-—m-[n-]Xy-hm-gv-N-bv-s°-Xn-tc-bpw a-\pjym-h-Im-i-ew-L-\-߃-°v FXn-tc-bp-sam-s° knw-l-K¿-P-\w \-S-Øm-\pw A-{I-am-k-‡ k-ac-]-c-º-c-Iƒ kr-„n-°m-\pw Ch¿ ap≥-]-¥n-bn-ep-≠m-hp-am-bncp-∂p. Cu-Pn-]v-Xn-se `q-cn-]-£P-\-X, C-S-Xp sse-\n-\v ]-I-cw C-kv-em-an-I ]m-X B-t«-jn-®Xm-Wv ssk-\n-I A-´n-a-dn-bn¬ P-\m-[n-]-Xy-hpw P-\-Io-b {]t£m-`-hpw Z¿-in-°m≥ Cu ]£-sØ t{]-cn-∏n-®-Xv. ""ÿm-\{`-„-cm-°-s∏-´ tkz-—m-[n-]-XnIƒ-°p ]-I-cw, C-kv-em-an-I auen-I-hm-Z Nn-¥m-K-Xn-°m¿-°v ap≥-Xq-°-ap-≈ cm-{„o-b-{]-ÿm\-ß-fm-Wv Cu-Pn-]v-Xn¬ A-[nIm-c-Øn¬ h-∂-Xv''˛ am¿-Iv-knÃv Nn-¥-I≥ tUm. tXm-a-kv sFk-°n-s‚ Cu \n-cm-im-{]-I-S-\w, Cu-Pn-]v-jy≥ hn-j-b-ß-fn-se A-h-cp-sS P-\-hn-cp-≤-˛-ssk-\nIm-[n-]-Xym-\p-Iq-e \n-e-]m-Sns‚ kzm-c-kyw kp-X-cmw hy-‡am-°p-∂p!

NneXv h[-{iaw; -Nn-eXv shdpw kwLÀjw I-

gn-™-am-kw kw-ÿm-\Øp-≠m-b Nn-e kw-`-hß-fpw A-Xn¬ t]m-en-kpw am[y-a-ß-fpw kzo-I-cn-® \n-e-]m-SpI-fpw tI-c-f P-\-X N¿-®-sN-tø≠-Xp-s≠-∂-Xn-\m-em-Wv Cu Ip-dn-∏v F-gp-Xp-∂-Xv. cm-{„o-bkw-L-´-\-ß-fpw A-Xn-s\ Xp-S¿∂p-≈ sIm-e-]m-X-I-ß-fpw tIc-f-Øn¬ A-]q¿-h-a-√. H-cp cm{„o-b-t\-Xm-hn-s\, B-hn-jv-Im-ckzm-X-{¥y-Øn-s‚ kz-¥w h‡m-°-fm-sW-∂v A-h-Im-i-s∏Sp-∂-h¿ sh-´n-\p-dp-°n sIm-es∏-Sp-Øn-b tI-kn-s‚ hn-[n h∂p. tI-kn-se {]-Xn-Iƒ-°v Xß-fp-am-bn _-‘-an-s√-∂p ]-d™-h¿ A-h-sc P-bn-en¬ kμ¿-in-®v ]n-¥p-W {]-Jym-]n-°p∂-Xm-Wp \mw I-≠-Xv. A-[ym-]I-s\ ¢m-kv ap-dn-bn¬ Ip-´n-I-fpsS ap-∂n-en-´v sh-´n-s°m-∂-Xpw `m-cy-bp-am-bn kv-Iq-´-dn¬ t]m-hptºmƒ ]n-Sn-®n-d-°n sh-´n-s°m-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p ∂-Xpw \-Ωp-sS tI-c-f-Øn-em-bncp-∂p-sh-∂v a-d-°-cp-Xv. ]-t£, {Iq-c-am-b C-Ø-cw kw-`-h-ß-sf√mw D-≠m-b-t∏mƒ am-[y-a-ßfpw t]m-en-kpw kzo-I-cn-® \n-e]m-Sm-tWm Xn-cq-cn¬ H-cp {]m-tZin-I-kw-`-hw D-≠m-b-t∏mƒ kzoI-cn-®-Xv? Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ Bc-h-Øn¬ F-kv.Un.]n.sF. {]h¿-Ø-I-s\ B-{I-an-®v {]-iv-\߃-°p Xp-S-°w-Ip-dn-®-h-sc hnNm-c-W sN-øp-∂-Xn-\p ]-I-cw ti-j-ap-≠m-b {]-Xym-{I-a-WsØ am-[y-a-߃ B-tLm-jn®p. sXm-´-Sp-Ø Zn-h-kw ]m-e°m-´v F-kv.Un.]n.sF-bp-sS Pn√m {]-kn-U‚n-s\ sh-´n-bt∏mƒ A-tX am-[y-a-߃ X-Snbq-cn. A-Xn-\p ]n-∂n-se i-‡nI-sf Xp-d-∂p-Im-Wn-°m-\pw ]-cn-

t°-‰-bm-fp-sS Zr-iy-߃ Im-Wn°m-\pw A-h¿ X-øm-dm-bn-√. CtX-t]m-se-Ø-s∂-bm-Wv t]m-enkv s]-cp-am-dp-∂-Xv. a-‰m¿-°p-t\sc-bpw {]-tbm-Kn-°m-Ø h-Ip-∏pI-fm-Wv F-kv.Un.]n.sF-°pw t]m-]p-e¿ {^-≠n-\pw t\-sc D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv. H-cp {]m-tZ-in-Ikw-`-hw D-≠m-hp-tºm-tg-°v Pn√m Hm-^n-kn-epw im-Jm Hm-^nkp-I-fn-epw A-h¿ I-b-dn-bn-dßp-∂p. sN-dn-sbm-cp i-WvT h-[{i-a-am-hp-∂p. Fw Pm-^¿ a-e-∏p-dw

]p-¯ ³ Np-h-Sp-h-bv-]v C-¥y≥ skm-ssk-‰okv B-

Œv {]-Im-cw c-Pn-ÿ sN-øp-I-bpw-

C-¥y≥ `-c-W-L-S-\ ]-cn-]q¿-Wam-bn Aw-Ko-I-cn-°p-I-bpw \n-ba-]-c-am-bn {]-h¿-Øn-®p-h-cp-Ibpw sN-øp-∂ kw-L-S-\-bm-Wv t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y. C-¥y≥ `-c-W-L-S-\-bv-°p ]p√p-hn-e-t]m-epw I¬-∏n-°m-sX \n-b-a-hy-h-ÿ-sb-bpw Pp-Uojy-dn-sb-bpw \n-c-¥-cw sh-√phn-fn-°p-∂ t\-Xm-°-∑m¿-°v t]m-]p-e¿ {^-≠n-s‚ s]-cp-am-‰co-Xn F-∂pw am-Xr-Im-]-c-am-Wv. kz-¥w ]m¿-´n-tbm-K-ß-fn¬ t]m-epw X-Ωn-e-Sn-°p-∂ A-WnI-sf \n-b-{¥n-°m-\m-hm-sX [¿a-k-¶-S-Øn-em-hpw ]-e ]m¿-´nt\-Xm-°-∑m-cpw. F-∂m¬, t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y P-\-e-£-߃ ]s¶-Sp-°p-∂ \n-c-h-[n k-tΩ-f-\߃-°pw ]-tc-Up-Iƒ-°pw t\Xr-Xzw sIm-Sp-°p-tºmƒ A-hnsS H-cp A-]-kz-c-hpw tIƒ-°mdn-√; H-cp A-\n-„-kw-`-h-hpw C-

Xp-h-sc dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-´n-´pan-√. {]-Xn-I-c-W-Øn-s‚ ]pØ≥ am-Xr-I-Iƒ k-Ωm-\n-®psIm-≠p-≈ C-Ø-cw ap-t∂-‰ßƒ h-f-cm≥ A-\p-h-Zn-®m¬ A-Xv X-߃-°p sh-√p-hn-fn-bmhp-sa-∂ Xn-cn-®-dn-hm-Wv `-c-W-˛{]-Xn-]-£-t`-Z-sa-t\y k¿-h-cpw t]m-]p-e¿ {^-≠v ]-cn-]m-Sn-I-sf F-Xn¿-°m≥ Im-c-Ww. F∂m¬, {]-Xo-£-Iƒ-°p ]p-XpPo-h≥ \¬-In-s°m-≠v \n-cm-isb {]-Xym-i-bm-bn am-‰n-s°m≠m-Wv s^-{_p-h-cn 17\v t]m-]pe¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y tI-c-fØn-s‚ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ tI{μ-ß-fn¬ bq-\n-‰n am¿-®pw s]mXp-k-tΩ-f-\-ß-fpw \-S-Øn-b-Xv. cm-Py-kv-t\-ln-I-fm-b sN-dp-∏°m¿ H-cp ]p-Ø≥ C-¥y ]-SpØp-b¿-Øp-∂-Xn-\m-bn Np-h-Sph-bv-°p-∂-Xn-s‚ kq-N-\-bm-WXv. am-Xr-cm-Py-sØ X-I¿-°m≥ {i-an-°p-∂ ^m-jn-Ãv i-‡n-I-

sf C-Ø-cw ]-cn-]m-Sn-Iƒ `-bs∏-Sp-Øp-sa-∂-Xv Xo¿-®-bm-Wv. Fw _¬-bm-Jm≥ aq-hm-‰p-]p-g

t]gv\n-ke-\-ºÂq-cÌm^v n-se cm-[ sIm-e-

t°-kv ap-gp-h≥ tI-c-fo-b-cp-sSbpw I-Æp-Xp-d-∏n-t°-≠-Xm-Wv. a-{¥n-am-cp-sS t]-gv-k-\¬ Ãm^n¬ I-b-dn-°q-Sn-bm¬ ]n-s∂ ]-e¿-°pw F-¥pw-sN-øm-sa-∂ \n-e-bm-Wv. \m-´p-Im-sc I-≠m¬ Xn-cn-®-dn-hn-√m-Xm-bn. a-{¥n-am-cpsS t]-gv-k-\¬ Ãm-^n¬-s∏-´-hcp-sS kz-`m-h-ip-≤n-bpw Ah¿ {In-an-\¬ tI-kp-I-fn¬-s∏-´-hcm-tWm F-∂-pw kv-s]-jy¬ {_m-©n-s\-s°m-≠v A-t\z-jn®-ti-jw \n-b-a-\w \-S-Øm≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-h-Ww. F-kv ]-fl-\m-` a-√y t^m¿-´v sIm-®n

C¶s¯ hmNIw t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y P-\-e-£-߃ ]-s¶-Sp-°p-∂ \n-c-h-[n k-tΩ-f-\-߃-°pw ]-tc-Up-Iƒ-°pw t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°p-tºmƒ A-hn-sS H-cp A-]-kz-c-hpw tIƒ-°m-dn-√. C√Øq-∂v C-dtßw sN-bvXp, A-Ωm-Øv F-Øn-b-Xp-an√...!

Fw _¬-bm-Jm≥ , aq-hm-‰p-]p-g

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

ko-am-{Ô-bn _-µv; P-\-Po-hn-Xw kv-Xw-`n-¨p ssl-Z-cm-_m-Zv: B-{‘-{]-tZ-iv hn-`-Pn-®v sX-ep-¶m-\ kw-ÿm-\w cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ko-am-{‘ ta-J-e-bn¬ ssh.F-kv.-B¿. tIm-¨-{K- pw Sn.-Un.-]n-bpw B-lzm-\w-sN-bv-X _μn¬ P-\-Po-hn-Xw kv-Xw-`n-®p. a-‰p-Nn-e cm-jv-{So-b-I-£n-I-fpw k¿°m¿ C-X-c kw-L-S-\-I-fpw _-μn-\p ]n-¥p-W \¬-In-bn-cp-∂p. _-μm-lzm-\-sØ-Øp-S¿-∂v _- p-Iƒ \n-c-Øn-en-d-ßn-bn-√. hnZym-`ym-k ÿm-]-\-߃ A-S-™p-In-S-∂p. I-S-I-tºm-f-ß-fpw {]h¿-Øn-®n-√. Xo-c-tZ-i B-{‘-bn-epw dm-b-e-ko-a-bn-epw {I-a-k-am-[m-\-]me-\-Øn-\v t]m-en-kv k-∂m-lw i-‡n-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. kwÿm-\ hn-`-P-\-Øn-s\-Xn-tc \q-dp-I-W-°n-\m-fp-Iƒ {]-I-S-\w \S-Øn. \n-c-h-[n C-S-ß-fn¬ a-\p-jy-®-ß-e-I-fpw Xo¿-Øp. _-μv kam-[m-\-]-c-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, hn-im-J-]-´-W-Øv _-μn-\p `m-KnI-am-b {]-Xn-I-c-W-am-Wp e-`n-®-sX-∂v dn-t]m¿-´p-I-fp-≠v. hn-P-bhm-U-bn-epw Ir-jv-W-bn-epw {]-Xn-tj-[-°m¿ bp.-]n.-F. A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘n, tIm¨-{K-kv D-]m-[y-£≥ cm-lp¬-Km-‘n, _n.-sP.-]n-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n-ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μ-tam-Un, tem-Ivk-`-bn-se {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv kp-j-a-kz-cm-Pv F-∂n-h-cp-sS tImew I-Øn-®p.

tem-Ivk-`m Sn hn kw-t{]-j-Ww \n-e-¨-Xn-\p Im-c-Ww kn-Kv-\Â X-I-cmÀ \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`-bn-se H-º-Xv Hm-t´m-am-‰n-Iv Im-a-d-I-fn¬ \n-∂p-≈ kn-Kv -\¬ X-I-cm¿aq-e-am-Wv sX-e¶m-\ _n-√v ]m-km°p-∂ th-f-bn¬ XZv-k-a-b sS-en-hn-j≥ kw-t{]-j-Ww ap-S-ßn-bsX-∂v A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠-Øn. H-∂-c a-Wn-°q¿ kw-t{]-jWw ap-S-ßn-b-Xv A-t\z-jn-°m≥ D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. sNm-Δm-gv-N B`y-¥-c-a-{¥n kp-io¬-Ip-am¿ jn≥-sU _n-√-h-X-cn-∏n-®p kw-km-cn°p-tºm-gm-Wv kw-t{]-j-Ww \n-e-®-Xv. kw-t{]-jWw \n-e-®-Xv B-kq-{X-Ww sN-bv-Xp \-S-∏m-°n-b-XmsW-∂pw km-t¶-Xn-I ]n-g-h-s√-∂p-am-Wv _n.-sP.-]n. B-tcm-]n-®ncp-∂-Xv.

tXPvv-]m-en-\v kn.kn. Sn.hn. Zr-iy-§Ä \Â-Im³ tImS-Xn \nÀ-tZ-iw ]-\mPn: k-l-{]-h¿-ØI-sb _-em¬-kw-Kw sN-bv-Xp-sh-∂ tI-kn¬ hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-∂ sS-l¬-I ap≥ ]-{Xm-[n-]¿ Xcp¨ tX-Pv-]m-en-\v _mwt_menw kv-‰m¿ tlm-´-en-se kn.kn. Sn.hn. Zr-iy-ß-fp-sS ]I¿-∏p \¬-Im≥ tImS-Xn D-Øc-hn-´p. No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v A\q-P {]-`p-tZ-im-bnbm-Wv tX-Pv-]m-en-\v Zr-iy-߃ ssI-am-dm≥ tImS-Xn Po-h-\°m-¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. ss{Iw-{_m-©n-s‚ Ip-‰-]-{XØn¬ kp-{][m-\ sX-fn-hm-bn Im-Wn-®n-cn-°p-∂ kn.kn. Sn.hn. Zr-iy-߃ e-`n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v tX-Pv-]m¬ lcPn \¬-In-bn-cp∂p. kn.kn. Sn.hn. Zr-iy-ß-fp-sS \n-P-ÿnXn F-s¥-∂-dn-bm≥ X-\n-°v Ah-Im-i-ap-s≠-∂v A-t±-lw tImS-Xn-sb t_m-[n-∏n-®n-cp∂p. tIkv cm-{„o-b t{]-cn-X-ambn sI´n-®-a-®-Xm-sW-∂v tX-Pv-]m¬ l-c-Pn-bn¬ ]-d-™n-cp∂p. tIkn¬ tKmh t]m-en-kv tX-Pv-]men-s\-Xn-tc Xn-¶-fm-gv-N-bm-Wv Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®Xv.

\yq-\-]-£D-]-kw-hc-Ww: kp-{]nw-tImS-Xn hm-Zw tIÄ-¡pw \yq-U¬-ln: tI-{μ hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-ß-fn¬ \yq-\-]-£ hn-`m-K-ß-fn-se ]n-∂m-°-°m¿°p \m-e-c-i-X-am-\w D-]-kw-hc-Ww \-S-∏m-°m≥ D-Ø-c-hn-SW-sa-∂ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ l-c-Pn-bn¬ hm-Zw tIƒ-°m≥ kp-{]nw-tIm-S-Xn k-Ω-Xn-®p. \yq-\-]-£-ß-fn-se ]n-∂m°-°m¿-°v D-]-kw-h-c-Ww \-S∏m-°m-\p-≈ k¿-°m¿ Xo-cp-am\w t\-c-sØ B-{‘m sslt°m-S-Xn d-±m-°n-bn-cp-∂p. Cu D-Ø-c-hv kv-t‰ sN-øm≥ kp{]nw tIm-S-Xn t\-c-sØ hn-k-ΩXn-®n-cp-∂p. t\-c-sØ \¬-In-b D-Ø-c-hv ]-cn-jv-I-cn-°p-∂-Xn\p a-Xn-bm-b l-c-Pn k-a¿-∏n°m≥ P-Ãn-kv sI F-kv cm-[mIr-jv-W-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ s_-©v k¿-°m-cn-t\m-Sv Bh-iy-s∏-´p. k-am-\-am-b tI-kn¬ A-¥na- Xo¿-∏p- h-cp-∂-Xp-h-sc ]n-∂m° ap-kv-enw-Iƒ-°v D-]-kw-h-cWw \-S-∏m-°m≥ B-{‘-{]-tZiv k¿-°m-cn-\v kp-{]nw-tIm-S-Xn A-\p-a-Xn-\¬-In-b Im-cyw tkm-fn-kn-‰¿ P-\-d¬ tam-l≥ ]-cm-i-c≥ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn®n-´p-≠v.

dm-©n: Pm¿-J-fin¬ 2012 am¿®v 30\p \-S-∂ cm-Py-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ Ip-Xn-c-°-®-h-Sw \-S-Øn F-∂ tI-kn¬ Pm¿-Jfiv ap-‡n-tam¿-®(sP.-F.-Fw.)bp-sS h-\n-Xm Fw.-F¬.-F. ko-Xm- tkm-d-s‚ kz-Øp-°ƒ I-≠p-sI-´n. kn.-_n.-sF. tIsk-Sp-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-\v C-h¿ H-fn-hn-em-Wv. ko-Xm tkm-d-s\ A-d-kv-‰v sN-øm-Ø-Xn-s\ kp-{]nw-tIm-SXn hn-a¿-in-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv A-h-cp-sS h-kv-Xp-h-I-Iƒ I-≠p-sI-´n-b-Xv. sP.-Fw.-Fw. t\-Xm-hv jn-_p tkm-d-s‚ aI≥ Zp¿-K-bp-sS hn-[-h-bm-Wv ko-Xm- tkm-d≥. tI-kn¬ C-hcp-sS ]n-Xm-hv _n F≥ a≥-Pnbpw ss{]-h-‰v sk-{I-´-dn cm-tP{μ a-fi-epw {]-Xn-I-fm-Wv. koXm- tkm-d-s‚ kz-Øp-°ƒ I≠p-sI-´n-sb-∂v ap-Xn¿-∂ kn._n.-sF. D-tZym-K-ÿ≥ ÿn-co-

I-cn-®p. Ip-Xn-c-°-®-h-Sw ]p-d-Øm-bXn-s\ Xp-S¿-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ Pm¿-J-fin-se cmPy-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v d-±m-°nbn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv

kn.-_n.-sF. tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Ww Xp-S-ßn-b-Xv. ko-Xm tkm-d≥ H-fn-hn-embn-cp-s∂-¶n-epw I-gn-™ -h¿jw Pq-sse-bn¬ Pm¿-J-fiv apJy-a-{¥n tl-a-¥v tkm-d≥ hnizm-k-thm-´v tX-Sn-b-t∏mƒ Ah¿ \n-b-a-k-`-bn¬ thm-´v sN-

I A-Xn-{I-a-߃ ssI-Imcyw sN-øp-∂-Xn-\v cq-]o-I-cn-®n-®p-≈ kan-Xn-bn-(Pn.Fkv.sF.kn.kn)te-°p-≈ ]-cm-Xn-Iƒ X-]m¬ hgntbm C-sa-bn¬ hgntbm A-b-°mw. sa-w_¿ sk-{I´-dn cN-\m Kp]v-X h-gn-bm-Wv ]-cm-Xn Ab-t°-≠-Xv. C-Xp kw-_-‘-am-bn 2013 Un-kw_¿ 9\v k-an-Xn tbm-Kw tN¿-∂ncp∂p. ]-cm-Xn-Iƒ c-Pn-tÃ-Uv X-]m-¬, sIm-dnb¿, kv-]o-Uv t]mkv‰v, C-sa-bn¬ h-gn A-b-°mw. _-‘-s∏-´ hn-em-k-Øn¬ ]-cm-Xn t\-cn-´v F-Øn-°p-Ibpw sN-ømw.

Fw.]n-amÀ-¡p aÀ-±-\w: t]m-en-kn-s\-Xn-tc \-S]-Sn th-W-sa¶v Aw-K-§Ä \yq-U¬ln: Fw.]n-am-cm-b Fw _n cm-tP-jn-s\bpw Fw ]n ANyp-X-s\bpw hn-Zym¿-Yn-I-sfbpw a¿-±n-® U¬-ln t]m-en-kn-s\Xn-tc \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v ]m¿-e-sa‚n-se C-cp-k-`-I-fnsebpw Aw-K-߃ B-h-iy-s∏-´p. hnj-bw k-`-I-fp-sS A-h-Im-ik-an-Xn-°p hn-S-W-sa∂pw A-h¿ B-h-iy-s∏´p. h-S-°p-In-g-°≥ ta-J-e-bn-se P-\-߃-°pt\-sc h¿-[n-®ph-cp-∂ A-Xn-{I-a-ßfn¬ {]-Xn-tj-[n-°p-tºm-gm-bn-cp-∂p Fw.]n-am¿-°v a¿-±-\w. tem-Iv-k-`-bn¬ cm-tP-jv X-s∂-bm-Wv hnj-bw D-∂-bn-®Xv. Xs∂bpw A-Nyp-X-s\bpw t]m-en-kv X-S-™p-h-®v a¿-±n-s®-∂v A-t±lw ]-d-™p. kw-`h-sØ A-]-e-]n-® kv-]o-°¿ ao-cm-Ip-am¿ tcJm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-Im≥ cm-tPjn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. t]m-enkp-Im¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v ]m¿-e-sa‚-dn Im-cya{¥n I-a¬-\mYpw B-h-iy-s∏-´p. cm-Py-k-`-bn¬ kn.]n.Fw. AwKw ko-Xmdmw sb®q-cnbpw kn.]n.sF. Aw-Kw Un cm-P-bp-am-Wv hnj-bw D-∂-bn-®Xv. A-h¿ A-h-Im-i-ew-L-\-Øn-\v t\m-´o-kpw \¬-In

\yq-U¬-ln: H-tŒm-_¿ 2012 apX¬ Un-kw-_¿ 2013 h-sc sshZyp-Xn _n√v A-S-°m-Ø-h¿-°v 50 i-X-am-\w k-_v-kn-Un \¬Im-\p-≈ ap≥ Bw B-Zvan(F.F.]n.) k¿-°m-cn-s‚ \n ¿-tZ-iw \-S-∏n-em-°-cp-sX-∂v U¬-ln ssl-t°mS-Xn k¿v°m-cn-\v \n-¿-tZ-iw \¬In. P-kv-‰n-kp-am-cm-bn _n kn A-lva-Zv , kn-≤m¿-∞v ar-Zp¬ F-∂n-h-c-S-ßn-b s_-©v hm°m-emWv Cu D-Ø-c-hn-´Xv. tI-kn¬ \m-sf hm-Zw tIƒ°pw. Bw B-Zv-an k¿-°m-cn-s‚ \n¿-tZ-iw kw-_-‘n-®v k-Xyhm-Mv-aq-ew k-a¿-∏n-°m≥ U¬ln k¿-°m-cn-s‚ ÿn-cw A-`n`m-j-I-\v tImS-Xn \n¿-tZ-iw \¬-In. hn-th-Iv i¿-a k-a¿-∏n-® s]m-Xp-Xm¬∏-cy l-c-Pn-bn¬ hm-Zw tIƒ-°-sh B-bn-cp-∂p tImS-Xn k-_v-kn-Un \n-¿-tZ-iØn¬ a-{¥n-k-` Xo-cp-am-\-sa-SpØn-´n-s√∂pw C-°m-cy-Øn¬ hy-‡-X-bn-s√∂pw Nq-≠n-°m´nbXv.

cmPo-hv h[w: X-an-gv-\m-Sn-sâ \-S-]-Sn ]-cn-tim-[n-¡pwþ jn³-sU Xo-cp-am-\-¯n cm-lp-en-\v Zp--xJw \m-Sn-s‚ Xo-cp-am-\w sX-‰m-b Iogvh-g-°-am-sW-∂v F.-sF.-kn.kn. hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A-dnbn-®p. {]-Xn-Iƒ \n-c-]-cm-[n-Ifm-sW-∂v tIm-S-Xn hn-[n-®n-´n-√. X-an-gv-\m-Sn-s‚ Xo-cp-am-\w cm{„o-b-t{]-cn-X-am-sW-∂pw a-‰p kw-ÿm-\-ß-fpw \n-b-a-Øn-\Xo-X-am-bn Nn-¥n-°p-∂-Xn-\v klm-b-I-c-am-hp-sa-∂pw F.-sF.kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Pbvam-°≥ {]-Xn-I-cn-®p.- A-tX k-a-bw {]-Xn-I-sf hn-´-b-°p-∂Xp kw-_-‘n-®v bm-sXm-cp HutZym-Kn-I A-dn-bn-∏pw \¬-In-bn´n-s√-∂v B-`y-¥-c k-l-a-{¥n B¿ ]n F≥ kn-Mv A-dn-bn-®p. `o-I-c-hm-Z-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-km-b-Xp sIm-≠pw kn.-_n.sF A-t\z-jn-® tI-km-b-Xn\m-epw {]-Xn-I-sf hn-´-b-°ptºmƒ tI-{μ B-`y-¥-c a-{¥me-b-Øn-s‚ A-\p-a-Xn B-h-iyam-sW-∂m-Wv hn-e-bn-cpØse∂pw A-t±-lw hy-‡-

am°n. AXn-\nsS ]n-Xm-hv cm-Po-hv Km-‘n h-[n-°-s∏-´ tI-kn¬ in-£n-°-s∏-´ {]-XnI-sf hn-´-b°m-\p-≈ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cns‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ cm-lp¬Km-‘n Zp--:-Jw {]-I-Sn-∏n-®p. h-[in£-bv°v Xm-≥ A-\p-Iq-e-as√∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. {]-[m-\-a-{¥n-sb h-[n-®hsc Nne¿ hn-´-b-°p-∂p-sh-¶n¬ km[m-c-W-°mc-\v Fß-s\ \o-Xn e-`y-am-hp\sa∂pw cm-lp¬ tNm-Zn®p. Cu cm-Py-Øv {]-[m-\a-{¥n-°p t]mepw \o-Xn e-`n-°p∂n√. C-Xp X-s‚ lr-Z-b-Øns‚ i-–-amWv. ]-c-amh-[n in£-bn¬ Xm-≥ hn-iz-kn-°p∂n√. X-s‚ ]n-Xm-hn-s‚ Po-h-≥ Xn-cn-®p-In-´m≥ A-Xp-sIm-≠v km-[n-°n√. F-∂m¬, C-Xv Xs‚ ]n-Xm-hns‚tbm Ip-Spw-_Øns‚tbm Im-cya√. A-Xv cmPy-Øn-s‚ Im-cy-am-Wv˛cm-lp¬ ]-d-™p.

7

t]m-]p-eÀ {^-−v t\-Xm-¡Ä a-Av-Z-\n-sb k-µÀ-in-¨p

Icn-ºp I¿-j-I¿-°v D¬-∏-∂hn-e \¬-Im-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.]n. k¿-°m-cn-s\-Xn-tc k-`-bn¬ Ip¿-Øb-gn-®v π-°m¿-Up-am-bn B¿.F¬.Un. Aw-K߃

Ip-Xn-c-¡-¨-h-Sw: PmÀ-J-Þv Fw.-FÂ.-F-bp-sS kz-¯p I-−p-sI-«n

ssh-Zyp-Xn k-_v-knUn: kp{]nwtImS-Xn ssew-Kn-I A-Xn{I-a kÀ-¡m-cn-sâ skÃn-te-¡v -sa-bnÂh-gn ]-cm-Xn A-b¡mw F.F.]n. Xoc pa m\ w \-S-¸m-¡-cpXv \yq-U¬ln: kp-{]nw-tImS-Xn a-Xn-en-\I-Øv \-S-°p∂ ssewKn-

\yq-U¬-ln: ap≥ {]-[m-\-a-{¥n cm-Po-hv Km-‘n-sb h-[n-® tIkn-se G-gp{]-Xn-I-sf hn-´-b°m-\p-≈ X-an-gv-\m-Sv k¿-°m-cns‚ Xo-cp-am-\-w tI-{μw ]-cn-tim[n-°p-sa-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n kpio¬ Ip-am¿ jn≥-sU hy-‡am-°n. {]-Xn-I-sf hn-´-b-°p-∂Xp kw-_-‘n-®v bm-sXm-cp HutZym-Kn-I A-dn-bn-∏pw \¬-In-bn´n-s√-∂v B-`y-¥-c k-l-a-{¥n B¿ ]n F≥ kn-Mv A-dn-bn-®p. `o-I-c-hm-Z-hp-am-bn _-‘-s∏-´ Xm-b-XpsIm-≠pw kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-® tI-km-b-Xn-\m-epw {]-Xn-I-sf hn-´-b-°p-tºmƒ tI{μ B-`y-¥-c a-{¥m-e-b-Øn-s‚ A-\p-a-Xn B-h-iy-am-sW-∂mWp hn-e-bn-cp-ج.A-tXk-a-bw cm-Po-hvKm-‘nsb h-[n-® tI-kn-se G-gp{]-XnI-sf hn-´-b-°m-\p-≈ X-an-gv-\mSv k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\-Øns\-Xn-tc tIm¨-{K-kv tZ-io-b t\-Xr-Xzw cw-K-sØ-Øn. X-an-gv-

kozhikode

øm-s\-Øn-bn-cp-∂p. tI-kn-se a-s‰m-cp {]-Xn-bm-b B¿ sI AK¿-hm-fn-s‚ Pm-aym-t]-£-bn¬ hm-Zw tIƒ-°-sh, F-¥p-sIm≠v ko-Xm tkm-d-s\ A-d-kv-‰v sN-øp-∂n-s√-∂p I-gn-™ Zn-hkw kp-{]nw-tIm-S-Xn tNm-Zn-®ncp-∂p. -A-K¿-hmƒ cm-Py-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-se ÿm-\m¿-Yn-bmbn-cp-∂p. Xn-c-s™-Sp-∏p Zn-hkw dm-©n \-K-c-Øn¬ h-®v hml-\-Øn¬ \n-∂v 2.-15 tIm-Sn cq] t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øn-cp∂p. Cu hm-l-\w A-K¿-hm-fns‚ _-‘p-hn-t‚-Xm-sW-∂p Is≠-Øn-bn-cp-∂p. tI-kn¬ A-K¿-hm-fn-\pw as‰m-cp ÿm-\m¿-Yn-bm-bn-cp-∂ hy-h-km-bn ]-h≥ Zq-Xn-\p-sa-Xntc {]-tXy-I kn.-_n.-sF. tIm-SXn Cu am-kw 14\v Ip-‰w Np-aØn-bn-cp-∂p. 2012 sa-bv 3\m-bncp-∂p ho-≠pw Pm¿-J-fin¬ cm-

h-[-in-£-bn C-f-hv: t]m-]p-eÀ {^-−v kzm-K-Xw sN-bv-Xp

\yq-U¬-ln: cm-Po-hvKm-‘n h[-t°-kn-se aq-∂p {]-Xn-I-fpsS in-£ Po-h-]-cy-¥-am-bn C-fhpsN-bv-X kp-{]nw-tIm-S-Xn \-S]-Sn-sb t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v Py-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-∂- 2010se cm-Py-k-`m Xn-c-s™-Sp- C-¥y sN-b¿-am≥ sI Fw i-coXv. Ip-Xn-c-°-®-h-Sw \-S-∂p-sh- ∏pw kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°p- ^v kzm-K-Xw sN-bv-Xp. Z-bm-l-c∂ B-tcm-]-W-sØ Xp-S¿-∂v ∂p-≠v. Pn-bn-ep-≈ cm-{„-]-Xn-bp-sS Xocp-am-\w A-\-¥-am-bn \o-fp-∂Xv {]-Xn-Iƒ-°v h-[-in-£-bn¬ C-f-hp e-`n-°m≥ A¿-l-X \¬Ip-sa-∂m-Wv No-^v P-Ãn-kv ]n k-Zm-in-h-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øndm-©n: Pm¿-J-fiv {Km-a-hn-I-k-\ h-Ip-∏p-a-{¥n N-{μ-ti-J¿ ep-≈ aq-∂w-K s_-©n-s‚ \n-coZp-s_-sb ap-Jy-a-{¥n tl-a-μv tkm-d≥ a-{¥n-k-`-bn¬ \n-∂p £-Ww. ]p-d-Øm-°n. tkm-d-s\-Xn-tc A-gn-a-Xn-bm-tcm-]-Ww D-∂-bnC-Xv \n-b-a-{]-{In-b-sb-bpw ®-Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wp a-{¥n-sb ]p-d-Øm-°n-b-sX-∂m-Wp kz-`m-hn-I\o-Xn-bp-sS am-\-Zkq-N-\. F-∂m¬, ]n-cn-®p-hn-´-Xn-s‚ Im-c-Ww -Hu-tZym-Kn-Ifi-ß-sf-bpw _-lp-am-\n-°am-bn ]p-d-Øp-hn-´n-´n-√. W-sa-∂ i-‡-am-b k-tμ-i-amZp-s_-sb ]n-cn-®p-hn-Sm-\p-≈ ip-]m¿-i ap-Jy-a-{¥n- K-h¿Wv a-‰p tIm-S-Xn-Iƒ-°p \¬-IpW¿ k-øn-Zv A-l-Ω-Zn-\v A-b-®p-sh-∂pw K-h¿-W¿ A-Xp ∂-Xv. h-[-in-£ {]-Jym-]n-°pkzo-I-cn-®p-sh-∂pw cm-Pv-`-h≥ hr-Ø-ß-f-dn-bn-®p. a-{¥n-sb I-bpw Z-bm-l-c-Pn X-≈p-I-bpw ]n-cn-®p-hn-S-W-sa-∂ H-‰-h-cn ip-]m¿-i am-{X-am-Wp ap-Jy-asN-bv-X ti-j-hpw {]-Xn-I-fp-sS {¥n A-b-®-sX-∂pw Im-c-W-sam-∂pw ]-d-™n-´n-s√-∂pw Aau-en-Im-h-Im-i-߃ {]-k-‡h¿ ]-d-™p. Zp-s_ Cu-bn-sS tkm-d-s\-Xn-tc A-gn-a-Xn Bam-sW-∂ Im-cyw tIm-S-Xn D-b¿tcm-]-Ww D-∂-bn-®n-cp-∂p. A-Xm-bn-cn-°mw a-{¥n-sb ]p-dØn-∏n-Sn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. N-cnØm-°m-\p-≈ Im-c-W-sa-∂v tIm¨-{K-kv hr-Ø-߃ ]-d{X-]-c-am-b Cu hn-[n-bp-sS A¿™p. Y-hpw hym-]v-Xn-bpw Cu tI-kns‚ ]-cn-[n-°p-a-∏p-d-Øm-Wv. C-

A-gn-a-Xn: a-{´n-sb ]p-d-¯m-¡n

C-S-¡m-e _-P-än-\v bp.-]n.-F. kÀ-¡m-cn-sâ ap-J-Ñm-b: F-kv.-Un.-]n.-sF.I {]-h-W-X-Iƒ Ip-d-bv-°m-\pX-Ip-∂ B-Uw-_-c \n-Ip-Xn h¿-[n-∏n-®n-´n-√. cm-Py-sØ sXm-gn-en-√m-∏-S ]-Øp-tIm-Sn-bn-te-sd h-cptºmƒ _-P-‰n¬ hm-Kv-Zm-\w sNbv-X 10 e-£w sXm-gn-e-h-k-c߃ H-∂p-a-√. \q-dn¬ H-cmƒ°p sXm-gn¬ In-´n-b-Xp-sIm-≠v _m-°n 99 t]¿-°v F-¥p {]tbm-P-\w. F-∂m¬, \n¿-`-b ]≤-Xn t]m-ep-≈ D¬-∏m-Z-\ hncp-≤-am-b P-\-{]n-b Im-cy-ß-sf th-≠-Xn-te-sd t{]m¬-km-ln∏n-°p-∂p. tI-c-f-Øn-s‚ Im-cy-Øn-emsW-¶n¬ 5000 tIm-Sn-bn-te-sd sN-e-hp {]-Xo-£n-°p-∂ sIm®n sa-t{Sm-°v _-P-‰n¬ 462.-17 tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Øn-b-Xn\p \-μn. F-∂m¬, tI-{μ \n-IpXn-h-cp-am-\-Øn¬-\n-∂v tI-c-fØn-\p-≈ hn-ln-Xw 9101.-58 tImSn cq-]-bm-°n-b-Xv Xo-sc A-]cym-]v-X-am-Wv. Cu _-P-‰n-se 632.-9 tIm-Sn cq-]-bp-sS h¿-[-\-

_mw-•q¿: ]c-∏-\ A-{K-lm-c- Pbn-en¬ I-gn-bp-∂ ]n.Un.-]n. t\-Xm-hv A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z\n-sb t]m-]p-e¿ {^-≠v kwÿm-\ {]-knU‚ v I-c-a-\ A-jvd-^v au-e-hn, kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw F A-–p¬ kØm¿ k-μ¿-in-®p. a-Av-Z-\n-°v Pmayw e-`n-°p∂-Xn-\v tI-c-f k¿-°m¿ I¿Wm-S-I k-¿-°m-cn-\p-ta¬ kΩ¿-±w sN-ep-Øp-sh-∂ hm-¿Ø-I-ƒ h-cp-∂p-s≠-¶nepw AXn-sem∂pw bp-.Un-.F-^n-\v bm-sXm-cp B-flm¿-Y-X-bp-ans√-∂v t\-Xm-°ƒ Ip-‰-s∏SpØn. Nn-In¬-k kw-_-‘-n®v kp{]nw-tImS-Xn \n¿-tZ-iw \-S-∏m°m-sX I¿-WmSI k¿-°m¿ A-t±-ltØm-Sv hn-thN-\w ImWn-°p-I-bm-Wv. CØ-cw hm¿ØIƒ P-\-ß-fp-sS I-Æn¬ s]m-Sn-bn-Sm-\m-Wv. A-Im-c-Wambn X-S-h-d-bn¬ I-gn-bp∂ aAv-Z-\n-°v Pmayw e-`n-°p-∂-Xn\v k¿-°m¿ k-Xy-k-‘am-b \S-]-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-hW-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ B-h-iys∏´p.

hv tI-c-fw {]-Xy-£-am-bpw ]tcm-£-am-bpw tI-{μ-Øn-\p \¬-Ip-∂ h-cp-am-\ hn-ln-X-hpam-bn X-´n-®p-t\m-°p-tºmƒ B\p-]m-Xn-I-a-√. ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-Øn\p h-I-bn-cp-Øn-b hn-ln-Xw ImWp-tºmƒ A-Xn-s\ kw-_-‘n®v _-P-‰v Xn-I-™ au-\w Zo£n-°p-∂p-sh-∂m-Wp tXm-∂pI. \n-Ip-Xn-L-S-\ ]-cn-jv-I-cn°m-Ø-Xv _-P-‰n-s‚ {]m-tbmKn-I _p-≤n-sb-°p-dn-®v kw-ibw P-\n-∏n-°p-∂p.C- ‘ - \ - h n- e - s b- ° p- d n- ® pw s]-t{Sm-fn-bw A-[n-jvTn-X-am-b ]p-Xn-b C-‘-\ t{km-X- p-Iƒ I- s ≠- Ø p- ∂ - X n- s \- ° p- d n- ® pw _-P-‰n¬ Im-cy-am-b {i-≤-]-Xn∏n-®-Xm-bpw Im-Wp-∂n-√. C-d°p-a-Xn sN-øp-∂ b-{¥-km-a{Kn-I-fp-sS Xo-cp-h c-≠p-i-X-am\w Ip-d-®-Xv Im¿-jn-I hym-hkm-bn-I cw-K-Øv Kp-Ww sN-øpsa-∂pw F k-Cu-Zv A-`n-{]m-bs∏-´p.-

¥y-≥ \n-b-a-]p-kv-X-I-ßfn¬\n-∂v h-[-in-£ \o-°w sNø-W-sa-∂ kw-kv-Im-c Nn-Ø-cmb B-fp-I-fp-sS B-h-iy-Øn-\v C-Xp Xo¿-®-bm-bpw i-‡n ]-Icpw. h-[-in-£ F-Sp-ØpI-f-bp∂-Xv C-c-Iƒ-°v \o-Xn \n-tj-[n°p-∂-Xm-bn Im-W-cp-Xv. hn-Nmc-W-Ø-S-hp-Im-sc Pm-ayw \¬Im-sX Zo¿-L-Im-ew A-gn-Iƒ°p-≈n-e-Sbv-°p-∂ {Iq-c-hpw a\p-jy-Xz-c-ln-X-hp-am-bn \-S-]-Sn°pw kp-{]nwtIm-S-Xn ]-cn-lmcw Im-Wp-sa-∂v sN-b¿-am≥ {]Xym-i {]-I-Sn-∏n-®p. in-£ -hn-[n°-s∏-´ X-S-hp-Im-cp-sS A-h-Imiw D-b¿-Øn-∏n-Sn-® kp-{]nw tIm-S-Xn Iq-Sp-X-epw \n-c-]-cm-[nI-fm-b hn-Nm-c-W-Ø-S-hp-Im-cpsS Im-cy-Øn-epw Z-bm-]q¿-h-amb \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°p-sa-∂mWv {]-Xo-£. h-[-in-£-s°-Xn-tc A-£oWw t]m-cm-Sn-b t]-c-dn-hm-f-s‚ A-Ω A¿-]p-Xw A-Ωmƒ Dƒs∏-sS-bp-≈ ap-gp≥ hy-‡n-I-sfbpw a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-ØI-sc-bpw i-co-^v A-`n-\-μn-®p.

tIc-f-¯n-\v 820 In.ao. tdm-Uv Iq-Sn

\yq-U¬-ln: cm-Py-sØ km-[mc-W-°m-sc-bpw ]m-h-ß-sf-bpw A-h-K-Wn-®p-sIm-≠p-≈ C-S°m-e _-P-‰v bp.-]n.-F. k¿-°mcn-s‚ cm-{„o-b-˛-km-º-Øn-I \b-Øn-s‚ a-s‰m-cp D¬-∏-∂-amsW-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF. tZ-iob {]-kn-U‚ v F k-Cu-Zv hm¿Øm-°p-dn-∏n¬ Nq-≠n-°m-´n.A- h n- I - k n- X m- h - ÿ - b pw sXm-gn-en-√m-bv-a-bpw Zm-cn-{Zyhpw hn-e-°-b-‰-hpw Im¿-jntIm¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-e-bn-Snhpw A-h kq-£n-®p-h-bv-°m≥ kw- h n- [ m- \ - a n- √ m- b v - a - b p- s ams°-bm-Wv C-¥y t\-cn-Sp-∂ G‰-hpw h-en-b {]-iv-\w. F-∂m¬, C-Xn-s\m-∂pw Nn-Zw-_-c-Øns‚ Xn-c-s™-Sp-∏p _-P-‰n¬t∏m-epw H-cp ]-cn-lm-c-hpw \n¿tZ-in-°p-∂n-√. Im-dn-\pw {^n-UvPn-\pw sam-s_¬-t^m-Wn-\pw Sn.-hn-°pw ss_-°n-\pw hn-e-Ipd-bv-°p-∂-Xv C-e-Iv-j≥ Kn-Ωn°m-Wv. A-im-kv-{Xo-b-am-b B[m¿ ]-≤-Xn-bp-am-bn ap-t∂m-´p-

t]m-hp-sa-∂-Xv km-[m-c-W°m¿-°v Zp-cn-Xw h¿-[n-∏n-°p-I am-{X-ta sN-øq. _-P-‰v hn-ln-X-Øn¬ Im-cyam-b h¿-[-\-hp Im-Wp-∂-Xv {]Xn-tcm-[-Øn-\p am-{X-am-Wv. hnI-kn-X cm-Py-߃ {]-Xn-tcm-[ _-P-‰v 25 i-X-am-\w-h-sc sh-´n°p-d-bv-°p-I-bpw ssk-\n-I-sc ]n-cn-®p-hn-Sp-I-bpw sN-øp-∂ Hcp B-tKm-f km-l-N-cy-Øn¬ C-Xv P-\-h-cp-≤-am-b Xo-cp-am-\am-Wv. hn-I-kn-X cm-{„-ß-fn-se B-bp-[-tem-_n-sb k-lm-bn°p-∂ Cu Xo-cp-am-\w H-´pw tZio-b-a-√. a-dn-®v G-sd hn-tZ-in-bam-sW-∂pw F k-Cu-Zv A-`n{]m-b-s∏-´p.ku-tcm¿-P ]-≤-Xn-Iƒ-°p {]m-[m-\yw \¬-In-b-Xv Kp-W-Ic-am-sW-¶n-epw em-`-I-c-a-√m-ØXpw ]-cn-ÿn-Xn hn-cp-≤-hp-am-b B-W-h ]-≤-Xn-I-tfm-Sp-≈ Xm¬-∏-cyw Ip-d-®n-´n-√. a-[y-˛-D]-cn h¿-K-ß-fn¬ Iq-Sn-h-cp-∂ D¬-∏m-Z-\-hn-cp-≤ \n-tj-[m-fl-

Iq-«-_-emÂ-kw-Kw sN-bv-Xv sIm-e: bp-hm-¡Ä-¡v h-[-in-£

bp.-F.-]n.-F. hn-cp-² k-t½-f-\w amÀ-¨v 5\v

\yq-U¬-ln: 19Im-cn-sb X-´ns°m-≠p-t]m-bn Iq-´-_-em¬kw-K-Øn-\n-c-bm-°n sIm-e-s∏Sp-Øn-b tI-kn¬ aq-∂pbp-hm°ƒ-°v U¬-ln tIm-S-Xn h-[in-£ hn-[n-®p. cm-lp¬ (27), chn (23), hn-t\m-Zv (23) F-∂n-h¿°m-Wv A-Uo-j-\¬ sk-j≥kv P-Uv-Pn ho-tc-{μ-`-´v h-[-in£ hn-[n-®-Xv. 2012¬ bp-h-Xn-bpsS Po¿-Wn-® ar-X-tZ-lw l-cnbm-\-bn-se H-cp {Km-a-Øn-emWp I-s≠-Øn-b-Xv. Z-b-Im-Wn-°-W-sa-∂ {]-XnI-fp-sS A-t]-£ tIm-S-Xn X≈n. kw-`-hw A-]q¿-h-ß-fn¬ A-]q¿-h-am-sW-∂v P-Uv-Pn hy‡-am-°n. Kp-Uv-Km-hn-se ssk_-¿kn-‰n-bn¬ Po-h-\-°m-cn-bmb bp-h-Xn-sb Hm-^n-kn¬\n∂p h-cp-∂-h-gn-bm-Wv X-´n-s°m≠p-t]m-b-Xv. l-cn-bm-\-bn-se dn-hm-cn Pn√-bn-se tdm-±m-bn {Km-a-Øn¬ \n-∂m-Wv aq-∂p-Zn-h-k-Øn-\pti-jw ar-X-tZ-lw A-gp-In-b \ne-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. cm-lpepw c-hn-bpw k-tlm-Z-c-≥-am-cmWv.

\yq-U¬-ln: bp.-F.-]n.-F. \nb-aw ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v B-hiy-s∏-´v ]o-∏nƒ-kv aq-hv-sa‚ v F-ssK≥-Ãv bp.-F.-]n.-F- U¬ln-bn¬ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w kwL-Sn-∏n-°pw. am¿-®v A-©n-\v Xm¬-°-tØm-d kv-t‰-Un-b-Ønem-Wp ]-cn-]m-Sn \-S-°p-I-sb∂v tZ-io-b sN-b¿-am≥ au-em\ h-en d-lv-am-\n-bpw tZ-io-b I¨-ho-\¿ I-am¬ ^m-dq-Jnbpw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Cu am-kw 22\v hn-hn-[-bn-Sß-fn¬ Im≥-Un¬ sse-‰v ]-cn]m-Sn-I-fpw A-\p-_-‘-am-bn kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. bp.-F.-]n.F. `oIc-\n-b-aw ]q¿-W-am-bpw ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-Wv X߃ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. bp.F.-]n.-F. hym-]-I-am-bn D-]tbm-Kn-® hn-hn-[ kw-ÿm-\-ßfn¬ X-߃ ]-cy-S-\w \-S-Øn C-c-I-sf-bpw A-[n-Im-cn-I-sfbpw k-μ¿-in-®p. `oIc-\n-b-aw ]n≥-h-en-°-W-sa-∂ B-h-iyØn-\v hym-]-I-am-b ]n-¥p-Wbm-Wv P-\-ß-fn¬-\n-∂p e-`n°p-∂-Xv.-Ip-{]-kn-≤ \n-b-a-ßfm-b Sm-U-bp-sS-bpw t]m-´-bpsS-bpw hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ ]-et∏m-gm-bn Iq-´n-t®¿-Øv bp.-F.-

]o-∏nƒ-kv aq-hv-sa‚ v F-ssK≥-Ãv bp.-F.-]n.-F- U¬-ln-bn¬ \-SØn-b hm¿-Øm-k-tΩf\w ]n.-F-sb A-Xn-`o-I-c-am-°p-I- F.-]n.-F. Np-a-Ø-s∏-´v C-cp-ºbm-Wv k¿-°m¿ sN-bv-X-Xv. ap- gn-Iƒ-°p-≈n¬ I-gn-bp-∂-Xv. kv-enw, kn-°v, B-Zn-hm-kn Xp-S- tbm-K \-S-Øn-b-Xn-s‚ t]-cn-emßn hn-hn-[ hn-`m-K-ß-fn¬-s∏-´- Wv tI-c-f-Øn¬ bp-hm-°ƒh¿-s°-Xn-tc `oIc-\n-b-aw hym- s°-Xn-tc k¿-°m¿ bp.-F.-]n.]-I-am-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂p. F. Np-a-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. _nbm-sXm-cp-hn-[ tI-kpw Nm¿-Pv lm-dn-epw A-k-an-epw I¿-Wm-SsN-øm-sX ]u-c≥-am-sc ]n-Sn-®p- I-bn-ep-sa-√mw \n-b-a-Øn-s‚ CsIm-≠p-t]m-hm≥ t]m-en-kn-\v c-I-sf G-sd Im-Wm-\m-hpw. bp.A-[n-Im-cw \¬-Ip-∂ \n-b-aw F.-]n.-F. hn-cp-≤ P-\-Io-b apk-I-e a-\p-jym-h-Im-i-ß-fpw t∂-‰w C-h-cp-sS I-W-°p-Iƒ ti-J-cn-®p sIm-≠n-cn-°p-I-bmew-Ln-°p-∂-Xm-Wv. B-bn-c-ß-fm-Wv bm-sXm-cp Wv. A-Xn-\p-ti-jw \n-b-a-]-csX-‰pw-sN-øm-sX C-ß-s\ bp.- am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-

\yq-U¬-ln: {]-[m-\-a-{¥n-bpsS {KmaoW tdm-Uv ]≤-Xn {]Im-cw tI-c-f-Øn-\v 820 In-tem-ao‰¿ tdm-Uv Iq-Sn A-\p-h-Zn-®-Xmbn a{¥n sI kn tPm-k-^v Adnbn®p. tI-{μ-a-{¥n-amcm-b hoc-∏sam-bven, P-bdmw c-ta-iv F-∂nh-cp-am-bp-≈ IqSn-°m-gv-Nbv°pti-jw hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p a-{¥n. ]-≤-Xn-bp-sS H∂mw L-´Øn¬ tI-c-f-Øn-\v 250 In.ao, c≠mw L-´-Øn¬ 570 In.ao F∂n-ß-s\-bm-Wv tdm-Uv A-\p-hZn-®n-cn-°p-∂Xv. Cu tdmUpIfp sS \n¿amWØn\p≈ ap gph≥ XpIbpw tI-{μ-am-Wv \¬-Ip∂Xv. A-tXka-bw Ip-d-™ \nc-°m-sW-∂p Im-Wn-®v tI-{μØn-s‚ ]-Wn G-s‰-Sp-°m≥ Icm-dp-Im¿ a-Sn-°p-∂p≠v. Cu km-l-N-cy-Øn¬ 20 i-X-am-\w A[n-IXp-I kw-ÿm-\w Iq-Sn \¬-In ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°pw.

∂-Xpw B-tem-Nn-°pw. \n-b-aw ]n≥-h-en-°m≥ k¿-°m¿ k-∂≤-X Im-Wn-°-Ww. ap-gp-h≥ cm{„o-b ]m¿-´n-I-sf-bpw I-≠v \nb-aw ]n≥-h-en-°p-∂-Xn-\v ]n¥p-W tX-Spw. A-©n-\p \-S-°p∂ k-tΩ-f-\-Øn-te-°v hn-hn-[ cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS {]-Xn-\n[n-I-sf-bpw £-Wn-°p-∂p-≠v. ]-e kw-ÿm-\-ß-fn-se-bpw ap-Jy-a-{¥n-am¿-°pw {]-Xn-]-£Øn-\pw K-h¿-W¿-am¿-°pw \nth-Z-\-߃ \¬-In-bn-´p-≠v. tI-{μ-k¿-°m-cn-\pw \n-b-aw ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´vv \n-th-Z-\w \¬-Ipw. Xn-cs™-Sp-∏p k-a-b-Øv X-ß-fpb¿-Øp-∂ Cu B-h-iyw cm{„o-b ]m¿-´n-Iƒ th-≠ Ku-ch-Øn¬ kzo-I-cn-°p-sa-∂m-Wp {]-Xo-£-sb-∂pw `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p.-]o-∏nƒ-kv aq-hvsa‚ v F-ssK≥-Ãv bp.-F.-]n.F. `m-c-hm-ln-I-fm-b C A-_q_-°¿, F kn ssa-°nƒ (U¬ln-˛-\yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ AwKw), ap-l-Ω-Zv jm-^n, F k-CuZv ]-s¶-Sp-Øp. 21\v tI-c-f-Øn-se {][m-\ tI-{μ-ß-fn¬ t]m-kv-‰v Im¿-Uv Imw-]-bn\pw ss\-‰v hn-Pnepw \S-°pw.


kmÀhtZiobw

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

kozhikode

B-W-h ]-²-Xn: A-´n-a I-cmÀ Cu hÀ-jw ]-Ip-Xn-tbm-sS-þ C-dm³

t\À¡pt\À

\q-cn AÂ-am-en-In h-©-I-\pw G-Im-[n-]-Xn-bp-w: ap-Jv-X-Zm k-ZvÀ _-Kv-Zm-Zv: C-dm-Jv {]-[m-\-a-{¥n \q-cn A¬ am-en-In h-©-I\pw G-Im-[n-]-Xn-bp-am-sW-∂v in-bm t\-Xm-hv ap-Jv-X-Z A¬ k-Zv¿. am-en-In-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ in-bm k¿°m-cn-s\-Xn-tc kp-∂n-Iƒ {]-t£m-`w \-S-Øn-h-cp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv cm-Py-sØ G-‰-hpw {]-ap-J-\m-b in-bm ]-finX≥ k-Z-dn-s‚ hn-a¿-i-\w. k-Po-h-cm-{„o-b-Øn¬-\n-∂p hn-c-an-®-Xm-bn k-Zv¿ I-gn™-Zn-h-kw A-dn-bn-®n-cp∂p. ]-W-Øn-\pw sIm-e]m-X-I-Øn-\pw th-≠n Zmln-°p-∂ sN-∂m-bv-°-fmWv am-en-In-bp-sS k¿°m¿. kz-bw \n¿-h-Nn°m≥-t]m-epw I-gn-bm-Ø Im-e-l-c-W-s∏-´ ]m¿-esa‚n-\pw B-flm¿-Y-X-bn√m-Ø k¿-°m-cn-\pw Io-gn-em-Wv C-dm-Jv P-\-X I-gn-bp-∂Xv. X-I¿-∂ km-º-Øn-I-cw-K-sØ ssI-]n-Sn-®p-b¿-Øp-∂Xn-epw A-Sn-ÿm-\-cw-K -hn-I-k-\-Øn-epw k¿-°m¿ Xo¿Øpw ]-cm-P-b-s∏-´p. bm-sXm-cp hn-i-Zo-I-c-W-hpw \¬-ImsX kz-¥w I-£n-Iƒ-s°-Xn-tc cm-{„o-b-h¬-I-cn-°-s∏-´ Pp-Uo-jy¬ k-{º-Zm-b-sØ k¿-°m¿ D-]-tbm-Kn-°p-Ibm-sW-∂pw A-t±-lw sS-en-hn-j-\n-eq-sS \-S-Øn-b {]kw-K-Øn-¬ B-tcm-]n-®p. A-ta-cn-°≥ A-[n-\n-th-i-Øn-s\-Xn-cm-b t]m-cm-´Øn¬ ap≥-\n-c-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ ap-Jv-X-Zm A¬ k-Z¿ CXm-Zy-am-bm-Wv in-bm k¿-°m-cn-s\-Xn-tc C-{X-bpw \n-in-Xam-b hn-a¿-i-\w D-b¿-Øp-∂-Xv.

Pp-Uo-jy-dn-s¡-Xn-cm-b ]-cm-aÀ-iw; sIm-fw-_n-b³ ssk-\n-I -ta-[m-hn-sb ]p-d-¯m-¡n s_m-tKm-´: P-Uv-Pn-am¿-°pw kp-c-£m D-tZym-K-ÿ¿-°p-saXn-tc tam-iw ]-cm-a¿-iw \-SØp-I-bpw A-h¿-s°-Xn-tc \-S]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v A-`n-{]mb-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-X sIm-fw_n-b≥ ssk-\n-I ta-[m-hn P\-d¬ en-tbm-Wm-tUm _m-cn-

tdm-sb {]-kn-U‚ v ]p-d-Øm°n. \n-c-h-[n t]-sc X-´n-s°m≠p-t]m-bn sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ X-S-hp-in-£ A-\p-`hn-°p-∂ tI-W-ep-am-bn _m-cntdm \-S-Øn-b sS-en-t^m¨ kw-`m-j-W-Øn-\n-sS-bm-bm-bncp-∂p Cu A-`n-{]m-b{- ]-IS- \ - w. ssk-\n-I I-cm-dp-Iƒ \¬-Ip-

sh-\n-tkz-e-bn {]-t£m-` t\-Xm-hv Io-g-S-§n Im-c-°-kv: {]-kn-U‚ v \nt°m-fm-kv a-Zyp-tdm cm-Pn-h-bv°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \-S-°p∂ {]-t£m-`-Øn-s‚ ap≥-\n-cbn-ep-≈ en-tbm-t]mƒ-tUm tem-]-kv ssk-\n-I¿-°p apºm-sI Io-g-S-ßn. cm-Py-Øv Ac-£n-Xm-h-ÿ-bp-≠m-°n \mep-t]-cp-sS a-c-W-Øn-\n-S-bm°n-b kw-L¿-j-Øn-se-Øn®p-sh-∂m-Wv C-t±-l-Øn-s\Xn-cm-b tI-kv. A-ta-cn-°≥ hn-Zym-`ym-kw t\-Sn-b 42Im-c-\m-b tem-]-kv {]-t£m-`-I-sc A-`n-kw-t_m[-\ sN-bv-X-ti-jw ssk-\n-I Iymw-]n-se-Øn Io-g-S-ßp-I-bmbn-cp-∂p. C-t±-l-Øn-s‚ A-dÃv a-Zyp-tdm-s°-Xn-cm-b {]t£m-`w B-fn-°-Øm-\n-S-bm°p-sa-∂m-Wp I-cp-Xp-∂-Xv. F∂m¬ X-e-ÿm-\-Øp i-‡-amb t]m-en-kv k-∂m-l-ap-≈Xpw I-\-Ø a-g Xp-S-cp-∂-Xpw {]-t£m-`-Øn-s‚ i-‡n Ip-d®n-´p-≠v. ^m-jn-Ãp-Iƒ X-s∂ ]p-d-Øm-°m≥ {i-an-°p-I-bmsW-∂p a-Zyp-tdm Ip-‰-s∏-SpØn. A-{I-a-ß-fn¬ \n-∂v F√m-h-cpw ]n≥-am-d-W-sa-∂v tem]-kv A-`y¿-Yn-®p. kp-Xm-cy- hnNm-c-W e-`n-°n-s√-∂ t_m-[ytØm-sS X-s∂-bm-Wp Io-g-Sßn-b-Xv˛ tem-]-kv ]-d™p.

∂-Xn¬ A-gn-a-Xn \-S-Øn-b D∂-X D-tZym-K-ÿ-sc ]n-Sn-IqSm≥ \n-tbm-Kn-® A-t\z-j-W kw-La - m-Wv kw-`m-jW - w tNm ¿-Øn-b-Xv. sk-am-\ am-kn-I kw-`m-j-Ww ]p-d-Øp-hn-´-tXmsS-bm-Wv ssk-\n-I ta-[m-hns°-Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠m-b-Xv. _m-cn-tdm-sb ]p-d-Øm-°nb-Xv A-gn-a-Xn-bp-sS t]-cn-e-s√∂v {]-kn-U‚ v bphm≥ am-\z¬ hy-‡a - m-°n. A-tX-ka - b - w, Agn-aX - n-t°-kn¬-s∏-´ \m-ev P-\d¬-am-cp-sS tk-h-\w \n¿-_‘n-®v A-h-km-\n-∏n-®p. P-\d¬ bphm≥ ]m-tªm tdm-{Un-Kkv B-bn-cn-°pw ]p-Xn-b ssk\n-I ta-[m-hn-. \n-c-h-[n Hm-Untbm tc-JI - ƒ X-ßf - p-sS ]-°ep-s≠-∂pw D-∂-X ssk-\n-I Hm-^n-k¿-am¿ I-cm-dn-s‚ 50 iX-am-\-tØm-fw ssI-°q-en hmßn-bn-´p-s≠-∂pw am-kn-I sh fn-s∏-SpØn.

hn-b-∂: B-W-h ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ A-¥n-a I-cm¿ Cu -h¿-jw ]-Ip-Xn-tbm-sS \n-e-hn¬ h-cp-sa-∂v C-dm≥ hn-tZi-Im-cy-a-{¥n ap-l-Ω-Zv P-hm-Zv k-cn-^v. B-dv h≥-i-‡n cm-Pyß-fp-am-bn Hm-kv-{Sn-b≥ X-e-ÿm-\-Øp N¿-® ]p-tcm-K-an-°sh-bm-Wv a-{¥n-bp-sS {]-Xn-I-c-Ww. D-S≥ I-cm¿ H-∏n-Sm-≥ km-[n-°n-s√-∂v k-cn-^v ]-d-™p. ]m-›m-Xy cm-Py-ß-fp-ambp-≈ `n-∂-X-Iƒ A-h-km-\n-∏n-°p-I-bpw sX-‰n-≤m-c-W-Iƒ ]-cn-l-cn-°p-I-bp-am-Wv e-£y-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. I-gn-™ \-hw-_-dn¬ P-\o-h-bn¬ Xm¬-°m-en-I I-cmdn¬- H-∏p-h-® ti-jw B-dp-am-k-Øn-\-Iw A-¥n-a I-cm¿ D≠m-°m≥ C-cp-hn-`m-K-hpw [m-c-W-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. F∂m¬, \n-c-h-[n hn-j-b-߃ N¿-® sN-tø-≠-Xn-\m¬ B-dpam-k-Øn-\-Iw I-cm¿ km-[y-am-hp-sa-∂p tXm-∂p-∂n-s√-∂v ]m-›m-Xy {]-Xn-\n-[n-Iƒ A-dn-bn-®p.

Xm-en-_m-\p-am-bn NÀ-¨ \-S-¡p-¶n-sÃ-¶v A-ta-cn-¡

ku-Zn A-td-_y≥ k-μ¿-i-\-Øn-s\-Øn-b {_n-´-\n-se Nmƒ-kv cm-P-Ip-am-c≥ dn-bm-Zn-se Z¿-C-ø-bn¬ \-S-∂ kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-c-º-cm-K-X th-j-a-Wn-™v hmƒ ]n-Sn-®v \r-ØwsN-øp-∂p

hm-jn-Mv-S¨: Xm-en-_m-\p-am-bn \n-e-hn¬ N¿-® \-S-°p-∂ns√-∂v A-ta-cn-°. 2009 ap-X¬ Xm-e-n-_m≥ I-Ã-Un-bn-ep-≈ k¿-P≥ s_¿-Kv-Zm-en-s\ hn-´-b-®m-¬ am-{X-ta N¿-® ]p-\-cmcw-`n-°p-I-bp-≈q-sh-∂pw ssh-‰v lu-kv {]-kv sk-{I-´-dn sP Im¿-Wn am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp ]-d-™p. X-ß-fp-sS ssk-\n-I-s\ tam-Nn-∏n-°m-\p-≈ {i-a-߃ Xp-S-cp-I-bm-Wv. A-Xn-s‚ \-S-]-Sn-Iƒ sh-fn-s∏-Sp-Øm-\m-hn√. s_¿-Kv-Zm-en-s\ kp-K-a-am-bn ho-´n-se-Øn-°p-I-bm-Wp e£yw. \-b-X-{¥ N¿-®, ssk-\n-I \-S-]-Sn, c-l-kym-t\z-jW-{]-h-¿-Ø-\-߃ F-∂o am¿-K-ß-sf-√mw ssk-\n-I-s‚ tam-N-\-Øn-\p-th-≠n D-]-tbm-Kn-°p-∂p-s≠-∂p ]-d-™ sP Im¿-Wn, s_¿-Kv-Zm-en-s\ hn-´-b-°p-∂-Xn-\p ]-I-cw Kz≠m-\-tam X-S-hp-Im-sc tam-Nn-∏n-°p-sa-∂ dn-t]m¿-´p-Iƒ kw-_-‘n-® tNm-Zy-Øn-\p a-dp-]-Sn-\¬-In-bn-√.

D-s{I-bv-\n {]-t£m-`w c-à-¯n ap-§n In-tb-hv: k¿-°m¿hn-cp-≤ {]t£m-`w i-‡n-bm¿-÷n-®p-hcp-∂ D-s{I-bv-\n¬ {]-Xn-tj-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ c-‡-Øn¬ apßn. t]m-en-kpw {]-t£m-`-Icpw X-Ωn-ep-≠m-b G-‰p-ap-´en¬ 30 t]¿ a-cn-®p. \q-dn-te-sd t]¿-°p ]-cn-t°‰p. `-c-W-L-S\m ]-cn-jv-I-c-Ww N¿-®-sN-øp∂ {]-tXy-I k-tΩ-f-\w \-S-∂psIm-≠n-cn-s° sNm-Δm-gv-N cmhn-se ]m¿-e-sa‚n-\p k-ao-]w {]-t£m-`-I-cpw t]m-en-kpw XΩn¬ kw-L¿-jw D-S-se-Sp-Øncp-∂p. 20,000Hm-fw {]-Xn-]-£ {]-h¿-Ø-I¿ ]m¿-e-sa‚n-\pw ]p-dØpw {]-t£m-`-Øn-s‚ kn-cmtI-{μamb kz-mX-{¥y N-Xz-cØn-epw X-º-Sn-®n-cp-∂p. {]t£m-`Isc Xp-c-Øm-\m-bn t]m-en-kv {K-t\-Up-Ifpw IÆo¿hm-X-Ihpw {]-tbm-Kn®p. \m-S≥ t_mw-_p-Ifpw a‰pw D]-tbm-Kn-®v {]-t£m-`-I¿ t]m-

en-kn-s\bpw t\-cn-´-tXm-sS sNm-Δmgv-N cm-{Xn-tbm-sS ]m¿e-sa‚n-\p k-ao-]hpw kzmX{¥y N-Xz-chpw bp≤-°-f-am-

k-am-[m-\w ]p-\-ÿm-]n°m-s\-Øn-b hn-tZ-i ssk-\nI-cp-sS {i-a-߃ ^-ew-I-≠n-´ns√-∂m-Wp ]p-Xn-b kw-`-h߃ sX-fn-bn-°p-∂-Xv. C-∂se X-e-ÿm-\-Øv ho-≠pw apkv-enw-Iƒ-°p-t\-sc B-{I-aW-ap-≠m-b-Xm-bn bp.F≥. hrØ-߃ ]-d-™p. 6000 B-{^n°≥ bq-\n-b≥ ssk-\n-I-s-cbpw 1600 {^-©v ssk-\n-I-scbp-am-Wp k-am-[m-\ ]p-\-ÿm]-\-Øn-\p ap≥ {^-©v tIm-f-

\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw \-S-∂Xv. {]-t£m-`-Øn-\p-ti-jw bptd-\n-bw kw-`-cn-®p-h-® tI-{μØn-s‚ kp-c£ - m-Im-cy-ßf - n¬ k¿-°m¿ Im-cy-am-b am-‰-߃ h-cp-Øn-bn-cp-∂p. X-s‚ C-\nbp-≈ Po-hn-Xw P-bn-en¬ I-gnbp-∂-Xv A-ta-cn-°≥ P-\-X-bv°p-≈ k-Ωm-\-am-bn- I-cp-Xp∂p-sh-∂v an-Km≥ ssd-kv ]-d™p. {]-t£m-`w ssh-In-b-Xnem-Wv X-\n-°p tJ-Z-ap-≈-sX∂v A-h¿ hn-Nm-c-W-bv-°n-sS

7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv 8:00 \yqkv πkv 8:30 AXn-am-\p-j¿ 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿. 11:35 Kƒ^v \yqkv

2.30 `mKy-tZ-hX 3.00 Aae 3.30 Chƒ bap\ 4.00 Hcps]-Æns‚ IY 4.30 ]´p-kmcn 6.00 C-∂sØ kn\na 9.00 H∂pw H∂pw aq∂v 10.00 h\nX 10.30 Hcp s]Æns‚ IY

fn-bm-Wv. \n-b-aw-ew-Ln-®v {]Xn-tj-[-]-cn-]m-Sn \-S-Øp-∂h¿-°pt\-sc ssk-\n-I-\-S-]Sn kzoI-cn-°-Wsa∂v Hu-tZymKn-I D]tZiw k¿-°m-cn-\p e`n-®n-´p-≠v. F-∂m¬, _-ew -{]tbm-Kn-°p-∂-Xp sX-‰m-b k-ao-

S-]-Sn-Iƒ N¿-®- sN-øpw. {]-iv\-Øn-s‚ kz-`mh-a-\p-k-cn-®p {]-Xn-I-cn-°p-sa-∂v bq-tdm]y≥ IΩo-j≥ A-[y-£≥ tPm-kv am-\p-h¬ _m-scm-kv Ds{I-b≥ k¿-°m-cn-\v ap-∂-dnbn-∏p \¬-In.

30te-sd t]À a-cn¨p; \q-dn-te-sd t]À-¡v ]-cn¡v  D-s{I-bv-s\-Xn-tc D-]-tcm-[-¯n-\p \o-¡w-

t]m-en-kn-\p t\-sc Xot_mw-_v {]-tbm-Kn-°p-∂ {]-Xn-]-£ {]-h¿-ØI≥ bn amdn. A-tX-k-a-bw, N¿-®-bv-°p≈ B-lzm-\w X-≈n {]-t£m`w XpS-cp-∂ {]-Xn-]-£ t\-Xm-

\n-bm-b a-[y B-{^n-°≥ dn-]ªn-°n¬ hn-\y-kn-®-Xv. A-`bm¿-Yn Iymw-]v \n-e-hn-ep-≈ hn-am-\-Øm-h-f ]-cn-k-c-Øp Iq-Sp-X¬ ssk-\y-sØ hn-\ykn-°m≥ bp.F≥. D-tZym-Kÿ≥ hn-tZ-i-cm-Py-ß-tfm-Smh-iy-s∏-´p. k-μ¿-i-\-Øn-s\Øn-b bp.F≥. A-≠¿ sk-{I´-dn P-\-d¬ hm-e-dn B-tam-kn\v kw-L¿-jw cq-£-am-b-XpIm-c-Ww h-S-°≥ ta-J-e-bn-te°p t]m-hm≥ km-[n-®n-√.

B-W-h-hn-cp-² -k-a-cw; A-ta-cn-¡-bn I-\ym-kv-{Xo-¡p X-S-hv hm-jn-MvS- ¨: A-ta-cn-°-bn-se sS-∂-kn-bn-ep-≈ B-W-h-tI{μ-Øn-te-°v am¿-®v \-S-Øp-Ibpw X-≈n-°-b-dp-I-bpw sN-bvsX-∂ tI-kn¬ 84Im-cn-bm-b I-\ym-kv-{Xo-°v X-S-hp-in-£. kn-ÿ ao-K≥ ssd-kn-s\-bpw a‰v c-≠p {]-t£m-`-I-sc-bp-am-Wv t\m-Iv-kv-sh-¬ tIm-S-Xn in-£n®-Xv. I-\ym-kv-{Xo-°v aq-∂p-h¿j-hpw a-‰p-≈-h¿-°v A-©-p-h¿j-hp-am-Wp X-S-hv. 2012 Pq-sse-bn-em-Wv tI-kn-

°-sf {]-kn-U‚ v hn-Œ¿ b-\ptIm-hn-®v cq-£-am-b `mj-bn¬ hn-a¿-in-®p. {]-Xn-]-£w F-√m A-Xn-cpw ew-Ln-s®-∂v A-t±-a-[y B-{^n-¡-bn ]-em-b-\w sN-¿p-¶-hÀ-¡v t\-sc-bpw B-{I-a-Ww _m≥-Kp-bn: h¿-Ko-b-I-em-]w Xp-S-cp-∂ a-[y B-{^n-°≥ dn-]ªn-°n¬ ]-em-b-\w sN-bv-X apkv-enw-Iƒ-°p-t\-sc ss{I-kvX-h km-bp-[-kw-L-߃ B{I-a-Ww \-S-Øn. Om-Uv ssk\y-Øn-s‚ k-lm-b-tØm-sS Xe-ÿm-\w hn-Sm≥ {i-an-®-h¿°p-t\-sc-bm-Wp sh-Sn-h-bv-]p≠m-b-Xv. Xp-S¿-∂p hn-am-\-Ømh-f-Øn¬ X-øm-dm-°n-bn-´p-≈ A-`-bm¿-Yn Iymw-]n-te-°v Ah¿ Xn-cn-®p-t]m-∂p.

9

tIm-SX - n-bn¬ ]-d™ n-cp-∂p. k¿-°m-cn-\v 1000 tUm-f-dns‚ \-„w h-cp-Øn-sb-∂m-bn-cp∂p aq-∂p-{]-Xn-Iƒ-°p-sa-Xn-scbp-≈ B-tcm-]-Ww. Du¿-P-hIp-∏v A-t\z-jn-® tI-kv ]n-∂oSv tZ-io-b B-Wh - k - p-c£ - m AUv-an-\n-kv-t{S-j-\pw A-t\z-jn®n-cp-∂p. tPm-en-bn¬ ho-gv-N hcp-Øn-sb-∂m-tcm-]n-®v \n-c-h[n D-tZym-K-ÿ-sc ]p-d-Øm-°pI-bpw k-kv-s]‚ v sN-øp-I-bpap-≠m-bn.

lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. P-\-ß-tfmSv B-bp-[-k-÷-cm-hm≥ B-hiy-s∏-´ {]-Xn-]-£-Øn-s‚ \-S]-Sn \n-b-a-tØm-Sp-≈ sh-√p-hn-

ap³ A-ta-cn-¡³ ssk-\n-I³ P-bn-en Poh-s\m-Sp¡n

hm-jn-Mv-S¨: C-dm-Jn¬ 14Imcn-sb _-em-¬-kw-Kw sN-bv-Xp sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ Poh-]-cy-¥w in-£ A-\p-`-hn-°p∂ ap≥ bp.Fkv. ssk-\n-I≥ Ão-h≥ sU-bv¬ {Ko-s\ A-cntkm-W P-bn-en¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. 14Im-cn A-_o¿ Jm-knw lw-k A¬ P\-_n-sb _-em¬-kw-Kw sN-bvXp sIm-√p-I-bpw am-Xm-]n-Xm°-sf-bpw B-dp h-b- p-≈ ktlm-Z-cn-sb-bpw sh-Sn-h-®psIm-√p-I-bpw sN-bv-X tIkn¬ 2009em-Wv {Ko≥ in-£n°-s∏-´-Xv. {Ko-\n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ a-lv-aq-Zn-b-bn-se ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p I-S-∂ A-©p-t]c-S-ßn-b ssk-\n-I -kw-L-amWv Iq-´-s°m-e sN-bv-X-Xv. 2006¬ Ir-Xyw sN-øp-tºm ƒ 19 h-b- m-bn-cp-∂p {Ko-\n-\v. C-bmƒ-°p h-[-in-£ \¬-IW-sa-∂ B-h-iyw tIm-S-Xn-bpsS ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv.

]-\-am-sW-∂m-Wv hy-‡n-]-cam-b A-`n-{]m-b-sa-∂pw At± lw ]-d-™p. hn-j-bw N¿-®-sN-øm-\mbn bq-tdm-]y≥ cm-Py-ß-fn-se hntZ-i-Im-cy-a-{¥n-am-cp-sS A-Snb¥c tbmKw C-∂p tN-cp-sa-∂v bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ hn-tZ-iIm-cy-ta-[m-hn Im-X-dn≥ B„≥ A-dn-bn-®p. tbm-K-Øn¬ D-s{I-bv-s\-Xn-tc D-]tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-X-S-°-ap-≈ \-

bq-tdm-∏p-am-bn k-l-I-cWw th¿-s∏-SpØn d-jy-bp-ambn A-Sp-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cpam-\n-®-tXm-sS \-hw-_-dn-em-Wv cm-Py-Øv {]-t£m-`w B-cw-`n-®Xv. {]-iv-\w kw-b-a-\-tØm-sS ssI-Im-cyw sN-bv-X k¿-°m¿ {]-t£m-`-I¿-°v s]m-Xp-am-∏p \¬-Ip-∂- \n-b-aw ]m- m-°nbn-cp-∂p. F-¶n-epw {]-t£m-`w \n¿-Øm≥ {]-Xn-]-£w k-ΩXn-®n-cp-∂n-√.

XIv-knsâ Hm-^n-kv {]-t£m-`-IÀ h-f-ªp _m-t¶m-°v: Xm-bv-e-≥-Uv {][m-\-a-{¥n bn-Mv-e-Iv jn-\-h-{Xbp-sS Xm¬-°m-en-I H-m-^n-kn\-v {]-t£m-`-I¿ h-f-™p. k¿°m¿ hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-߃°p Np-°m≥ ]n-Sn-°p-∂ ap≥ a{¥n kp-tZ-]v tXm-Mv-kp-_-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 200Hm-fw Im-dnse-Øn-b-h-cm-Wp h-S-°≥ _mt¶m-°n-se Hm-^n-kn-\v ]p-dØp X-º-Sn-®n-cn-°p-∂-Xv. {]-[m-\-a-{¥n t]m-hp-∂n-SsØ-√mw X-߃ ]n-¥p-S-cp-sa∂v kp-tZ-]v ]-d-™p. {][m-\a{¥n cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂m-hiy-s∏´v k¿-°m¿ B-ÿm-\am-b K-h¨-sa‚ v lu-kv I-gn™- Un-kw-_-dn¬ kp-tZ-]ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ h-e-Xp]-£ {]-t£m-`-I¿ A-S-∏n-®ncp-∂p. lu-kv ho-s≠-Sp-°m≥ t]m-en-kv sNm-Δm-gv-N \-S-Ønb \o-°-am-Wv A-©p-t]-cp-sS a-c-W-Øn-\-n-S-bm-°n-b-Xv. H-cp t]m-en-kp-Im-c-\pw \m-ev k-a-c°m-cp-am-Wp a-cn-®-Xv.

e-_v-\m-\n-se C-dm³ tI-{µ-¯n-\v k-ao]w kv-t^m-S-\w; A-©p -a-c-Ww ∂p kv-t^m-S-\w. H-cp t]m-en-kv Hm-^n-k-dpw sIm-√-s∏-´-h-cn¬s∏-Spw. {]-tZ-i-sØ A-\m-Yme-b-Øn-se Ip-´n-I-ƒ-°pw ]-cn°p-≠v. ]-e-cp-sS-bpw \n-e Kp-cpX-c-am-Wv. A-–p-√m A- mw F∂ kw-L-S-\ B-{I-a-W-Øns‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw G-s‰-SpsØ-∂v ssk-\yw A-dn-bn-®p. kn-dn-b-bn¬-\n-∂p ]n≥-hmßpw-h-sc C-dm-\pw ln-kv-_p-√bv-°p-sa-Xn-cm-b B-{I-a-W߃ Xp-S-cp-sa-∂pw kw-L-S-\ hy-‡-am-°n.

s_-bv-dq-Øv: e-_v-\m≥ X-eÿm-\-sØ C-dm-\n-b≥ kmwkv-Im-cn-I tI-{μ-Øn-\-Sp-Øp≠m-b C-c-´ kv-t^m-S-\-Øn¬ A-©p-t]¿ sIm-√-s∏-´p. 80 t]¿-°p ]-cn-°p-≠v. s_-bv¿ l-k-\n-se t]m-en-kv Im-h¬∏p-c-bn-em-Wv H-tc k-a-bw t_mw-_p-Iƒ s]m-´n-sØ-dn-®Xv. Ip-ssh-Øv Fw-_-kn \n¬°p-∂ {]-tZ-iw-Iq-Sn-bm-Wn-Xv. t_mw-_p-am-sb-Øn-b hy-‡nsb kw-i-bw tXm-∂n ]-cn-tim[n-°m≥ Xp-S-ß-sh-bm-bn-cp-

kv-t\m-U³ tI-kv: tU-hn-Uv an-cm³-U-bp-sS X-S-hv i-cn-h-¨p e-≠≥: kn.sF.F. ap≥ DtZym-K-ÿ≥ F-tUz¿-Uv kvt\m-U≥ Dƒ-s∏-´ tI-kn¬ {_n-´o-jv ]-{Xw Zn Km¿-Un-b-\nse ap≥ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ s•≥ {Ko≥-hm¬-Un-s‚ k-lmbn tU-hn-Uv an-cm≥-U-sb X-S™p-h-®-Xv tIm-S-Xn i-cn-h-®p. hn-hn-[ cm-Py-ß-fn-se t\-Xm°-fp-sS t^m-Wp-I-fpw C-˛-sabn-ep-I-fpw A-ta-cn-° tNm¿Øp-∂p-sh-∂ kv-t\m-U-s‚

sh-fn-s∏-Sp-ج B-Zyw {]-kn≤o-I-cn-®-Xv {Ko≥-hm¬-Um-Wv. e-≠-\n-se lo-{Xp -hn-am-\-Ømh-f-Øn¬ H-º-Xp- a-Wn-°q-tdmfw A-[n-Ir-X¿ X-S-™p-h-®-Xv a- \ p- j ym- h - I m- i - e w- L - \ - a msW-∂p Nq-≠n-°m-´n an-cm≥-U k-a¿-∏n-® l-c-Pn {_n-´o-jv ssl-t°m-S-Xn-bm-Wp X-≈n-bXv. X-S-hv `o-I-c-{]-h¿-Ø-\w XS-b¬ \n-b-a-{]-Im-c-am-sW-∂p tIm-S-Xn hn-[n-®p.

9.00 kn\na 11.30 aocbpsS ZpJw apØp-hns‚ kz]v\w 2.00ISØ-\m-´p-am°w 4.30 jm¿Pm Sp jm¿P 7:25 ^nenw \yqkv 7:30 Zim-h-Xmcw 10.30 Nncn-°p-Sp° 11.00 lna-hmln\n

4.30 kq∏¿ InUvkv 5.00 Um≥kv ]m¿´n 5.30 tImaUn I∏nƒ 6.30 tImaUn tIm¿´v 7.00 K‘¿ΔkwKoXw 11.00 {]hmk temIw 9.30 Um≥kv ]m¿´n 11.30 Imcyw\nkmcw

P¿-a-\n-bn¬ \n-∂v {_-koen-te-°p h-cp-∂-Xn-\n-sS-bmWp an-cm≥-U-sb hn-am-\-Ømh-f-Øn¬ X-S-™p-h-®-Xv. Cu k-a-bw A-t±-l-Øn-s‚ ssI-hiw {Ko≥-hm¬-Un-s‚ em-]v-tSm∏pw sa-Ω-dn -Im¿-Up-I-fpw Un.hn.Un-I-fpw Dƒ-s∏-sS-bp≈-h D-≠m-bn-cp-∂p. C-h hn-am\-Øm-h-f D-tZym-K-ÿ¿ F-SpØp-sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw sNbv-Xn-cp-∂p.

ss{]w ssSw ssIcfn ]o¸nÄ 1:30 H_ns‰°v 2:30 sk‰v A∏v 4.30. hyqthgvkv tNmbnkv 5:30t]m∏v FIvkv hn 6:00 ]pXnb ]m´p-Iƒ 6:30 {Sm°v B≥ ^o¬Uv 7:30 sshUv B≥Knƒ 8.30 B¿´v Is^ 9.30 tImIvssS¬ 10:00 Hm∏¨ t^mdw 10:30 ss{Iw {_m©v 11:30 sshUv B≥Knƒ

Gjym-s\äv \yqkv 12:00 t^m°kv tIcf 12:30 AI-e-ß-fnse C≥Uy 1:45 bqtdm∏v ae-bm-fn 2:35 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 Hm¨ sdt°m¿Uv 3:25 kvam¿´v ss{Uhv 3:50 t^m°kv tIcf 4:15 F^v sF B¿ _p≈-‰n≥ 4:40 k©mcw 5:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 Ih¿ tÃmdn 12:30 IuXpItemIw 1:30 AI-e-ß-fnse C¥y 2:55 tUm.anwkv 4:30 Hm¨ sdt°m¿Uv 5:30 tI´Xpw I≠Xpw

Gjym-s\äv ¹kv 1.:00 HcnS-sØmcnSØv 1:30 kzbw-hcw 2.:00 Nncn°pw XfnI 4:00 kn‰n tKƒkv 4.30 {]W-b-cm-K-߃ 6:00 lrZ-b-cmKw 9:00 HcnS-sØmcnSØv 9:30 kzbw-hcw

amXr-`qan \yqkv 6.30 Irjn-`qan 10.00 AIw ]pdw 1.30 Cuh-gn-Øm-c-bn¬ 11:30 t{_°nMv lth¿kv 2.30 jo \yqkv 6.30 14Pn√ 14 hm¿Ø 7.00 \yqkv Cuh≥ 8:30 Cu _nkv 10.00 tNmZyw DØcw 11.00 Ube¬ 100

ag-hn at\m-ca 1.00 C¥y≥ thmbnk 2.00 t{_°n-√m-X-ami

AarX 8:30 jq´v {Sm°v 9:00 aqhn _km¿ 9:30 kq∏¿ Um≥kv 10:00 s{]m-P-IvS¿ 10.30 Fs‚ hm¿Ø 11:30 kq∏¿ tamU¬ 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 Xp≈mZ a\hpw Xp≈pw 5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ 7:00 kq∏¿ Um≥kv Pq\n-b¿ 8:00 s]m∂pt]m-semcp s]Æv 9:00 kqcy-Im-eSn 10:00 ^nenw Ahm¿Uv 1:00 hm¿Ø 6.00 IW-Iv‰nMv tIcf 6:30 {Ko≥ dnt]m¿´v 7:30 thm´v & tSm°v 8:00 \yqkv A‰v 8 8:30 aymhq 9:00 \yqkv ss\‰v 10:00 Ien-tUm-kvtIm∏v 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

C´ym-hn-j³

hnt\mZw

Inc¨ 7.30 Zim-h-Xmcw

AarX 2.00 Xp≈mX a-\hpw Xp≈pw 11.00 t{]m^n-‰v B‚ v temkv 11.30 Kƒ^v \yqkv

sIm¨p Sn.hn 7.00 tPm¿Pv Hm^v PwKnƒkv 7:30 tUmd-bpsS {]bmWw 8:00 amPn°v h≥U¿ em≥Uv 9:00 amb-°-Æ≥ 10:00 ]n¶vB‚ v s]¿°v 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ 10:30 sSen tjm∏nMv

ka-Im-enIw

C¥y-hnj≥ 9:00 \yqkv ss\‰v

at\m-ca \yqk9:00 Iu≠¿ t]m-bn‚ v 2:00 {UmK¨ _qÿ 2:30 en‰n¬ _nb¿ 5:30 Z en‰n¬ {]n≥kv 6:00s]≥Kn≥kv Hm^v aUIm.. 6:30 Ah-Xm¿ 1.00 lm∏n _¿Øv sU

Inc¬ 1.30 `Ky-b-hm≥ 4.00 kn\na 6.30 taL-k-tμiw

hnItv Sgvkv 9:30 Item¬khw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-’hw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI. tIf-∏≥ 10:30 \mSIw

ssIcfn 8.30 sken-{_n‰n In®≥ amPnIv 9.30 sSen tjm∏nMv 1-- 0:00 -Cu-]-d-°pw-X-fnI 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 kpc`n hp-a≥-kv tkm¨ 3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\-kn¬ Hcp ag-hn√v 4.00 Ip¶paw

Gjym-s\äv 8.30 KZma 10.30 ssaem©n (3) 11:30 alm-`m-cXw 12.30 tSÃv ssSw 1.00 Ip¶p-a-∏qhv 1.30 ]mZ-kcw 2.00 ]c-kv]cw 2.30 AΩ 3.00 kv{Xo[\w 3.30 ssIem-k-\m-Y≥ 4.00 tImaUn Ãm¿kv(2) 5.30 Hcn-sØmcnSØv

kqcy 7:30 kqcy hm¿Ø-Iƒ 8:00 aWvV-e-bm{X 8.05 ip`m-cw`w 8.30 sh≈n-Ønc 10.00 IY-b-dn-bmsX 11:00 kqcy knwK¿ 12.00 kcbq 12.30 {io IrjvW 1.30 kn\na 9.00 Ah-fp-sS-IY

Poh³ 9:04 ]pØ≥ ]m´v 9:30K^q¿ I tZmkvZv 9.35 ]c-kv]cw 10.30 kn\na hm¿Ø 12.04 \mfsØ hm¿Ø 2.00 Poh≥ slUvsse≥kv 2.30 t]mbn‚ v kqw 5:30 {iocma ]mZw 6.04 lcn-X-tI-cfw 7.00 sat{Sm \yqkv 7.30 kn\na hm¿Ø 8.04 s\‰o-k¨ sP¿\-enÃv

at\m-ca \yqkv 6.00 hm¿Ø 6.30 kI-e-Ie -6.45 _nkn-\kv at\m-ca 7.00 ]pe¿thf 8.00 F´v aWn hm¿Ø 8.30 \m´p-hm¿Ø 9.00 hm¿Ø 9.30 tSm∏v dnt∏m¿´¿ 10.30 at\m-ca _nkn-\kv 11.30 Cu temIw 12.30 Hm¿Ω Nn{Xw 1.30 a[y-tI-cfw 2.30 h\nX 3.30 hn-Øvs\kv 4.30 \m´p-hm¿Ø


10

s]m-Xp-Imcyw

kozhikode

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

Im-en-¡-äv c-−mw sk-a-ÌÀ Fw.--F-kvkn. ]co£m^ew

Pntbm-Wn sam-ss_-en-s‚ ]pXnb tam-U-¬ C7 3Pn tImgn-t°mSv sam-ss_¬ thƒUv tjm-dq-an¬ 3Pn Fw.Un. F sI jmPn, a-e-_m¿ tKmƒ-Uv B‚ v U-b-a-≠v-kv F-Iv-kn-Iyq-´ohv U-b-d-Œ¿ F sI ss^-k¬, Pn.sS-Iv kn.Fw.Un. sa-lv-dq-^v a-W-sem-Sn F-∂n-h¿ ]p-d-Øn-d-°p-∂p. 3Pn P-\-d¬ am-t\P¿ A-\ojv, Kp-Uv-em‚ v-kv Fw. Un. an¿-jmZv, tkm-W¬ sk-bn¬-kv am-t\-P-¿ jm-Pn tPm¨, Gcn-bm sk-bn¬-kv am-t\-P¿ ssj-Pp k-ao]w

C-´ym d-_À-ao-äv-þ2014 C-¶p Xp-S-§pw sIm-®n: d-_¿ t_m¿-Upw d_¿ -ta-J-e-bn-se {]-ap-J kwL-S-\-I-fpw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ -C-¥ym d_¿ ao-‰v-˛2014 C-∂pw \m-sfbpw F-d-Wm-Ip-f-Øp \-S-°pw. cm-hn-se 10\v te sa-dn-Unb≥ I¨-h≥-j≥ sk‚-dn¬ \-S-°p-∂ kw-K-aw skm-ssk-‰n Hm-^v C-¥y≥ Hm-t´m samss_¬ am-\p-^m-Iv-Nz-td-gv-kv sN-b¿-am-\pw sSm-tbm-´-˛-In¿tem-kv-I¿ tam-t´m¿ ssh-kv sN-b¿-am-\p-am-b hn-{Iw F-kv In¿-tem-kv-I¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-sa-∂v d-_¿-t_m¿-Uv sN-b¿am≥ jo-e -tXm-a-kv A-dn-bn-®p. C-¥y≥ d-_¿-: ]p-Xn-b N-{I-hmf-߃- F-∂-Xm-Wv C-¥y d_¿ ao-‰v-˛2014 s‚ hn-j-bw. d_¿ -ta-J-e-bp-am-bn _-‘-s∏-´ km- -º-Øn-I, hm-Wn-Py, kmt¶-Xn-I \n-b-a hn-j-b-ß-sf kw-_-‘n-®v cm-Pym-¥-c X-eØn-ep-≈ hn-Z-Kv-[¿ k-tΩ-f-\Øn¬ kw-km-cn-°pw.

tX™n-∏ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e 2013 Pq-sse-bn¬ \-SØn-b c-≠mw ska-ÿ Fw.--Fkvkn. A-∏m-c¬ Imen¡äv kÀhIemime U n - s s k - \ n w - K v B‚ v sS-Iv-t\m-fPn ]-co-£m-^-ew sh-_v-ssk‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c-°-S-emkn-s‚ ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wbw/kq- £ v - a - ] - c n- t im- [ - \ /]I¿-∏v F-∂n-h-°v 28h-sc A-t]£n-°mw. 2013 Pq-sse-bn¬ \-S-Øn-b c-≠v, \m-ev sk-a-ÿ Fw.--Fkvkn. A-Izm-Iƒ-®¿ B‚ v ^nj-dn ssa-t{Im-_-tbm-f-Pn ]-co£m-^-e-߃ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c-°-S-em-kns‚ ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-bw/kq£v-a-]-cn-tim-[-\/]-I¿-∏v F-

∂n-h-°v 28 h-sc A-t]-£n°mw.2013 Pq-sse-bn¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-a-ÿ Fw.--F-kvkn. I-ºyq-´¿ k-b≥-kv ]-co-£m-^ew sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c-°-S-em-kn-s‚ ]p-\¿-aqey-\n¿-W-bw/kq-£v-a-]-cn-tim[-\/]-I¿-∏v F-∂n-h-°v am¿-®v aq-∂v h-sc A-t]-£n-°mw.

Xn-¿-Xn \o-«n

H-∂mw h¿-j _n.-F. ]n.--H .-Sn, c-≠mw h¿-j _n.-F/_n.--Fkv.-kn/_n.-tImw/_n.-F A-^vk¬-˛-D¬-˛-D-e-a ]m¿-´v H-∂v, c≠v, c-≠mw h¿-j _n.-F A-Uoj-W¬ Un-{Kn/H-]v-j-W¬ sNbv-©v ]-co-£-Iƒ-°v ]n-g Iq-SmsX A-t]-£n-°m-\p-≈ Xn-ø-

a-t©-cn sa-Un-¡Â tIm-f-Pv: kÀ-¡m-cpw sI.Pn.Fw.H.Fbpw G-äp-ap-«-en-te-¡v 

sI F≥ \-hm-kv A-en

a-e-∏p-dw: a-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v C-¥y≥ sa-Un-°¬ Iu¨-ke - n-s‚ ]-cntim-[\ - b - p-sS t]-cn¬ kw-ÿm\ B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw sI.-- P n.-Fw.-- H .- Fbpw G-‰p-ap-´-en-te-°v. Cu am-kw A-h-km-\w sa-Un°¬ Iu¨-kn-¬ Aw-K-߃ ]-cn-tim-[\ - b - v° - p h-cm-\n-cn-s°bm-Wv tUm-Œ¿-am¿ F-Xn¿-∏p-ambn cw-KØ - p-h∂ - n-´p-≈X - v. a-t©cn sa-Un-°¬ tIm-fP - n-\v Aw-KoIm-cw t\-Sp-∂-Xn-\p-th-≠n Btcm-Ky-h-Ip-∏p \-S-Øp-∂ \o-°ßƒ H-cn-°-epw \o-Xo-I-cn-°mhp-∂-h-b-s√-∂pw sa-Un-°¬ Iu¨-kn-en-s\ sX-‰n-≤-cn-∏n°p-∂ C-Ø-cw Im-cy-ß-tfm-Sv k-l-I-cn-t°-≠-Xn-s√-∂p-am-Wv sI.-- P n.-- F w.-- H .-- F -bp-sS \n-e-]m-

Sv. 16\v Xr-iq-cn¬ \-S∂ - sI.--Pn.-Fw.--H .--F . kw-bp-‡ kw-ÿm\ I-Ω-‰n tbm-K-Øn¬ sa-Un°¬ Iu¨-kn-en-s\ sX-‰n-≤cn-∏n-°p-∂ X-c-Øn¬ hym-P kXy-hm-Mv-aq-ew \¬-tI-≠-Xn-s√∂p Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p.-a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xnsb sa-Un-°¬ tIm-fP - m-°n am‰p-∂X - n-s\-Xn-tc Xp-S° - w ap-X¬ sI.--P n.--F w.-- H .--F . cw-KØ - p-h∂ - ncp-∂p. -ku-I-cy-߃ H-cp-°msX-bm-Wv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]-Jym-]n-®X - v. \ - n-Xy-hpw c-≠mbn-c-tØm-fw tcm-Kn-Iƒ H.-- -]nbn¬ F-Øp-∂ a-t©-cn P-\d - ¬ B-ip-]-{Xn-°v s]m-Xp-P-\-ßfn¬-\n-∂p ]n-cn-sh-Sp-Øp \n¿-an® sI-´n-S-hpw D-Zv-Lm-S-\-Øns\m-cp-ßn-b am-Xr-in-ip kw-c£-W tI-{μ-Øn-s‚ sI-´n-Sh - pw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\p \¬-Im\m-Wv B-tcm-Ky-hI - p-∏v Xo-cp-am-

\n-®n-cp-∂-Xv. -P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ \n-e-hn-ep-≈ ku-I-cy߃ \-„-am-°m-sX-th-Ww saUn-°¬ tIm-f-Pv Xp-S-ßm-s\∂m-Wv sI.-- P n.--F w.-- H .--F - b p- sS \ - n-e] - m-Sv.-100 hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v {]-th-i\w \¬-In-bn-´p-s≠-¶n-epw em_v Dƒ-∏-sS-bp-≈ ku-I-cy-ßtfm F-√m hn-jb - ß - ƒ-°pw A[ym-]I - t- cm C-√. ] - c - n-tim-[\ - bv-s°-Øp-∂ sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ kw-L-Øn-\v P-\d¬ B-i-p-]-{Xn-bn-se sI-´n-S߃ Im-Wn-®p-sIm-Sp-Øv sa-Un°¬ tIm-f-Pn-s‚-Xm-sW-∂p t_m-[y-s∏-Sp-Øm-\m-Wv B-tcmKy-h-Ip-∏p {i-an-°p-∂-Xv. -saUn-°¬ tIm-f-Pn-se A-[ym-]I-sc-∂ t]-cn¬ P-\-d¬ B-ip]-{Xn-bn-se tUm-Œ¿-am¿ sa-Un°¬ Iu¨-kn-en-\v Un-¢-tdj≥ \¬-IW - s - a-∂m-Wv B-tcm-

Ky-hI - p-∏v B-hi - y-s∏-´n-´p-≈X - v.-a-t©-cn P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-°v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂ph-sc ]n-cn-sh-Sp-Øm-Wv _-lp-\ne sI-´n-Sw ]-Wn-X-Xv. -ÿ-e-]cn-an-Xn aq-ew {]-kh - h - m¿-Un-epw \-h-Pm-X in-ip-°-fp-sS hm¿-Unepw \n-e-Øpw I-´n-en-s‚ A-Snbn-ep-am-Wv ]-e-t∏m-gpw tcm-KnIƒ In-S-°p-∂-Xv. -a-t©-cnbn¬ am-{X-a-√ kw-ÿm-\-Øp Xp-S-ßm-\n-cn-°p-∂ a-‰v sa-Un°¬ tIm-f-Pp-Iƒ kw-_-‘n®pw sI.-- P n.--F w.--H .--F . kwÿm-\ X-e-Øn-se-Sp-Ø \n-e]m-Sv P-\-ß-sf-bpw sa-Un-°¬ Iu¨-kn-en-s\-bpw I-_-fn-∏n°m≥ Iq-´p-\n¬-°n-√ F-∂-XmWv. ] - p-Xp-Xm-bn Xp-Sß - p-∂ saUn-°¬ tIm-f-Pp-I-ƒ-°v sa-Un°¬ Iu¨-kn-en-s‚ Aw-KoIm-cw t\-Sp-∂-Xpw k¿-°m-cn-\v {]-bm-kw kr-„n-°pw.--

hn-tÎ-gv-kv Nm-\- Un-Pn-ä-em-¡p-¶p sF.--Sn. ]T-\w l-bÀ sk-¡³-U-dn kv-Iq-fp-I-fn-te-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-Iv-tS-gv-kns‚ kw-t{]-j-Ww A-\-temKn¬-\n-∂v Un-Pn-‰¬ km-t¶-XnI hn-Zy-bn-te-°p am-dp-∂p. C-Xn\m-bn tÃ-‰v A-]v-en-¶n-Mv tÃ-j\n-se lm¿-Uv-sh-b-¿, tkm-^v-Svsh-b-¿ \-ho-I-c-Ww A-¥n-a-L´-Øn-se-Øn. \n-e-hn-se 35 C‚-dm-Iv-So-hv sS¿-an-\-ep-I-fpw Cu am-Xr-I-bnte-°v am-dp-∂-tXm-sS D-]-{K-lm[n-jvTn-X hn-Zym-`ym-k -{]-h¿Ø-\-߃-°v D-W¿-hp-≠m-hpw.

sF.--F-kv.B -- ¿.--H-bp-sS k-l-Ic-W-tØm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn \-S∏m-°p-∂-sX-∂v hn-Zym-`ym-k-a{¥n ]n sI A-_v-Z¿-d-∫v A-dnbn-®p. F-d-Wm-Ip-fw, a-e-∏p-dw, tIm-´-bw Pn-√-I-fn-em-bn hn-Iv-tSgv-kv Nm-\-en-\v do-Py-\¬ Ãp-Untbm-Iƒ B-cw-`n-°p-w. kv-Iq-fpI-fp-sS dn-bm-en-‰n tjm-bpw hnZym-`ym-k hm¿-Ø-I-fpw do-Py\¬ Ãp-Un-tbm-I-fn¬-\n-∂v kw-t{]-j-Ww sN-øpw.

.--Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]m-Xp-hnZym-`ym-k cw-K-Øv sF.-- -Sn. A[n-jvTn-X {]-h¿-Ø-\-߃ hn]p-eo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-≤Xn- -°v sF.-- -Sn. @ kv-Iq-fn-s‚bpw hn-Iv-tS-gv-kv Nm-\-en-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-¥n-a-cq-]am-bn. ssl-kv-Iq-fp-I-fn¬ kz-X{¥ tkm-^v-‰v-sh-b-dn-s‚ k-lmb-tØm-sS \-S-Øn-bn-cp-∂ sF.-Sn. hn-Zym-`ym-kw C-\n l-b¿

sk-°≥-U-dn, hn.-- F - ® v .- F - - k v .- C. kv-Iq-fp-I-fn¬-Iq-Sn B-cw-`n°p-sa-∂v a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d∫v A-dn-bn-®p. 20 tIm-Sn cq-]-bm-Wv B-ZyL-´-Øn¬ sN-e-hp {]-Xo-£n°p-∂-Xv. F-√m hn-Zym-e-b-ß-fnepw 2 Fw.-- _ n.-- ] n.-- F - k v . th-K-Xbp-≈ C‚¿-s\-‰v I-W-Iv-j≥ Dd-∏p-h-cp-Øn ]T-\-{]-h¿-Ø-\߃ Im-cy-£-a-am-°p-w. 2 Fw.--_n.-- ] n.-- F - k .-- v ti-jn-bp-≈ hn.---

]n.-- F ≥. A-[n-jvTn-X A-Xn-thK C‚¿-s\-‰v I-W-Iv-j≥ H-]v-‰n°¬ ss^-_¿ kw-hn-[m-\w kw-ÿm-\-sØ F-√m hn-Zym-eb-ß-fn-epw F-Øn-°p-∂-Xm-Wp ]-≤-Xn. B-Zy-L-´-w kw-ÿm-\-sØ 14 Pn-√m dn-tkm-gv-kv sk‚-dpIƒ Dƒ-s∏-sS Xr-iq¿, a-e-∏p-dw, tIm-´-bw Pn-√-I-fn-se 1105 kv-Iqfp-Iƒ-°m-Wv Cu ku-I-cyw e`y-am-hp-∂-Xv.

B-bpÀ-th-Zw a-cp-¶p am-{X-a-Ã, Po-hn-Xco-Xn Pn.--sI.--F-kv.-F-^v. sa-Km \-dp-s¡-Sp-¸v hn-P-bn-IÄ Iq-Sn-sb-¶v samdo-j-kv {]-kn-Uâv sIm-®n: B-bp¿-th-Zw a-cp-∂p am-{X-a-√, Po-hn-Xco-Xn Iq-Sn-bmsW-∂v samdo-j-kv {]-kn-U‚ v cm-Pv-tI-iz¿ ]p-cn-bm-Kv. ]p-\¿-\h B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-°v F≥.-F.-_n.-F-®v. A-{I-Un-t‰j≥ ssI-am-dns°m-≠p-≈ N-Sßn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. km-[m-c-W-°m-c-\v F-Øn∏n-Sn-°m≥ I-gn-bm-Ø X-c-Øn¬ a-cp-∂phn-e Iq-Sp-∂ A-h-kc-Øn¬ {]-Ir-Xn-bn-te-°p a-Sßm-\m-Wv tUm-Iv-S¿-am¿ \n¿-tZin-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. I-gn-™ H-cp h¿-j-am-bn B-bp¿-th-Z Nn-In-¬-k-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. A-XpsIm-≠v Xs‚ B-tcm-Kyw A-\p-Zn-\w sa-®s∏-´p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p. A-tem∏-Xn tUm-Iv-S¿-°v c-‡w sS-Ãp

Xn-cp-h-\-\-¥-]p-cw: s^-U-d¬ _m-¶v {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h¬ ko-k¨-˛7s‚ sa-Km \-dp-s°-Sp-∏v s^-{_p-h-cn 17˛-\v Xr-»q¿ tX-°n≥-Im-Sv ssa-Xm-\-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n DZv-Lm-S-\w sN-bv-X k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ k-l-I-c-W-a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-®p. k-tΩ-f-\-Øn¬ Sq-dn-kw-a{¥n F -]n A-\n¬-Ip-am¿ A-≤y-£-X h-ln-®p.--57393511 F-∂ Iq-∏-Wn-\m-Wv 1 tIm-Sn cq-]-bp-sS sa-Km _w-_¿ k-Ωm-\w e-`n-®-Xv. a-‰v ^-e-߃ Np-h-sS:˛ 1 e-£w : 71255041, 58490400, 69902824, 64948517, 69427923, 56361166, 70106583, 79211319, 62886946, 70840240, 64279780, 71578602, 61083655, 56597859, 74963364, 57739436, 62242722, 65496588, 56216008, 66729762, 78678154, 56776499, 71407960, 78602949, 66617141, 76141666, 62145068, 69140120, 56896536, 72361431, 56404745, 71167934, 72373901, 66721634, 68128376, 61880556, 80051840, 66077342, 77573433, 67432246, 65755173, 66891825, 67419567, 71973916, 76019058, 66426119, 78935338, Izm-fn-‰n Iu¨-kn¬ Hm-^v C-¥y F≥.F._n.F-®v. 64115670, 76867201, 57468641 A-{I-Un-t‰-j≥ samdo-j-kv {]-kn-U-‚ v cm-Pv-tI-iz¿ 5 e-£w : 61259432, 77992843, 77159620, 79310372, 56774570, ]p-cn-bm-Kv ]p-\¿-\-h U-b-d-Iv-S¿ tUm.- P-ko-e A≥-h-dn-\p 78543508, 73935189, 71786949, 62223665, 69341805, 67960905, 65175942, ssI-am-dp-∂p 68038119, 75298513, 76001080, 80089910, 78318634, 70626898, 60627165, sN-bv-Xp a-\- n-em-°m≥ I-gn- sa-∂-Xn-\v Xm≥ A-\p-`-h-ÿ- 72055532 bp-∂- tcm-K-߃ \m-Un-an-Sn-∏p \m-sW-∂pw B-bp¿-th-Z-Øn-\v 10 e-£w : 70813347, 66527613, 67837530, 77301881, 70510159, ]-cn-tim-[n-®v B-bp¿-th-Z tUm- A-Zv`p-X-߃ kr-„n-°m-\m-hp- 73917671, 71939274, 73117107, 63722138, 69115471, 75649100, 61845572, Iv-S¿-am¿-°p ]-d-bm≥ I-gn-bp- sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. 78728698, 71038025, 80101342, hn-h-c-߃°v www. shoppingfestival.in

]n.F-kv.kn. A-dn-bn¸v Xn-cp-h-\-¥-]pcw: U-b-dn U-h-e-]v-sa‚ v Un]m¿-´v-sa‚n¬ Ub-dn F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I- H-‰-Ø-h-W c-Pn-kv-t{Sj≥ ]-cn-tim-[-\ 24, 25, 26, 28 am¿-®v 1 Xn-øXn-I-fn¬ cm-hn-se 9.30 ap-X¬ sI.-]n.-F-kv.-kn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B-ÿm-\ Hm^nkn¬ \-S-Øp-∂p. tbm-K-y-cm-b D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ-°v satΩm A-b-®n-´p-≠v. Cu amkw 22 h-sc sa-tΩm e-`n-°m-Ø-h¿ sI.-]n.-F-kv.-kn. B-ÿm-\ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-SWw.

Adnbn-¸pIÄ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn¬ F¬.Un. ¢m¿-°v (Im-‰-K-dn \-º¿ 219/2013) X-kv-Xn-I-bn-te-°p-≈ H-_v-P-Iv-‰o-hv am-Xr-I-bn-ep-≈ ]-co-£ (H.-Fw.-B¿. aq-e-y-\n¿W-bw) am¿-®v H-∂n\v D-®-bv-°v 2 ap-X¬ 3.15 h-sc \-S-Øp-∂p. kzo-Im-c-y-am-b A-t]-£ k-a¿-∏n-® D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ-°v www.keralapsc.gov.in F-∂ sh-_vssk-‰n¬ \n-∂v A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰v Uu¨-tem-Uv sN-bv-sX-Sp-°m-hp-∂-Xm-Wv. ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn¬ F¬.-Un. ¢m¿-°v X-kv-Xn-I-bn-te--°p-≈ km-[-y-Xm ]-´n-I-bn-epƒ-s∏-´ F-√m D-tZ-ym-Km¿-Yn-I-fp-sS-bpw k¿-´n-^n-°-‰v ]-cn-tim-[-\ 25 \v ]n.-F-kv.-kn. ]-Ø-\w-Xn-´ Hm-^nkn¬ \-S-Øp-∂p. D-tZ-ymKm¿-Yn-Iƒ A-k¬ {]-am-W-ß-fpw kz-bw km-£-y-s∏-Sp-Ønb ]-I¿-∏p-I-fpw k-ln-Xw lm-P-cm-tI-≠-Xm-Wv.

\-gv-kp-amÀ-¡v 2:2:1 A-\p-]m-X-¯n Øm-\-¡-b-äw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ B-tcm-Ky h-Ip-∏n-se c-≠mw t{K-Uv \-gv-kv, H-∂mw t{K-Uv \-gv-kv, sl-Uv\-gv-kp-am-sc \n-e-hnep-≈ 40:40:20 F-∂ A-\p-]m-X-Øn¬ ÿm-\-°-b-‰w \¬-Ip∂-Xn-\p-≈ 2014 P-\p-h-cn 20se tbm-K-Xo-cp-am-\w ]p-\ÿm-]n®v k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-bn. C-X-\p-k-cn-®v B-sI-bp-≈ 7507 X-kv-Xn-I-I-fn¬ H-∂mw t{K-Uv, c-≠mw t{K-Uv \-gv-kp-am¿-°v 3003 ho-Xw X-kv-Xn-I-I-fnepw 1501 t]¿-°v sl-Uv\-gv-kv X-kv-Xn-I-bn-ep-am-bn-cn-°pw ÿm-\-°-b-‰w e-`n-°p-I.

tXm-S-\p-_-‘n-®v \-S-Øpw.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ

∂ ss^-\¬ _n.-Un.-F-kv. ]m¿-´v 2s‚ -t{]m-tkm-tUmam-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-h- ≠n-Iv-kv- {]m-tbm-Kn-I/ssh-h I-em-im-e- H-∂mw thm-kn ]-co-£ 26te-°v am-‰n.sk-a-ÿ Fw.-Fkv-kn. Iw-]yq-´¿ tIm-´-bw:\m-emw h¿-j _n.--Fk-b≥-kv {]mkvkn. \-gv-kn-Mv ]tbm-Kn-I/ssh-h co-£- am¿-®v 14 apI®qÀ X¬ \-S-Øpw. AkÀhIemime thm-kn 26, 28 Xnø-Xn-I-fn¬ hn-hnt]-£-Iƒ ]n-g-bn[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øpw.√m-sX 25 h-scalm-ßm-KmÔn bpw 50 cq-] ]n-gc-≠mw sk-a-kv-‰¿ Fw.-FkÀhIemime tbm-sS 26 h-sckv-kn. sa-Un-°¬ ssa-t{Im _tbm-f-Pn, sa-Un-°¬ _-tbm- bpw 500 cq-] kq-∏¿ ss^-t\msI-an-kv-{Sn Un-{Kn-I-fp-sS {]m- sS am¿-®v 3 h-sc-bpw kzo-I-cntbm-Kn-I/ssh-h thm-kn ]-co- °pw. £-Iƒ b-Ym-{I-aw am¿-®v 4, 10 d-Kp-e¿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ 100 cqXn-ø-Xn-Iƒ ap-X¬ X-e-t»-cn ]-bpw ho-≠p-sa-gp-Xp-∂-h¿ t]Imw-]-kn-se Un-]m¿-´v-sa‚n¬ ∏-sdm-∂n-\v 20 cq-] ho-X-hpw \-S-°pw.kn.--hn. Iymw-]v ^o-km-bn \n-›n]-cn-bm-cw Z-¥¬ tIm-f-Pn¬ X ]-co-£m ^o-kn-s\m-∏w A-Ss^-{_p-h-cn 13\v \-S-Øm-\n-cp- bv-°-Ww.-

{]m-tbm-Kn-I/ssh-h

Xn am¿-®v 15 h-sc \o-´n.

sXm-gn ta-f

]-co-£m Xn¿-Xn

hn-Zym¿-Yn bq-\n-b-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ tPm-_v s^-b¿ am¿-®v 11, 12 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tImgn-t°m-Sv sh-Ãv-ln¬ K-h¨sa‚ v F-©n-\o-b-dnw-Mv tIm-fPn¬ sh-®v \-S-Øp-∂p. C-¥ybn-se-bpw hn-tZ-i-sØ-bpw Iº-\n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. k¿-h-Iem-im-e-°v Io-gn-se ap-gp-h≥ tIm-tf-Pv hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw Dƒ-sIm-≈n-®p \-S-Øp-∂ ]-cn]m-Sn-bn¬ X¬-]-c-cm-b a-‰v hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw ]-s¶-Sp-°mw. www.cuunion.com F-∂ sh-_vssk-‰n¬ 25 ap-X¬ c-Pn-ÿ sN-ømw. sS-Iv-\n-°¬ hn-Zym¿Yn-I-fp-sS F-Iv-kv-t]m-bpw C-

\nehmcw kzÀWhn-e DbÀ¶p; ]h\v 22800 sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 11,700 s^-{_p-h-cn ,,.-. 10,780 am¿-®v ,,.-. 11,555 G{]n¬ A-h-[n 11,100 sabv ,,...... 10,350 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8,120˛8,400 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2,700 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,600 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 50,000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 21,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛7500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 14,000˛15,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,000 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8100˛10000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,500˛8,500 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 340˛375 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 630˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1000 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,800˛15,000 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 15,200 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 11,600 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 12,000 ]mw Hmbn¬ 6310 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,800 H-cp {Kmw.-. 2,850

sh-fn-s®-Æ 1860 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1400--˛ 2000 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1015 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 3000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2940 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3533 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3500 A-cn.(100 In.{Kmw) 2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2900 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2250 sNdp-]-b¿ 9000 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7000 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 3900 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 12000 d-_¿(In-tem).-.-.151.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 143.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 102.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 48500 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2675 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8250 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 17000 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16000 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.22.-50 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 18.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.20.50sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 15200 c-≠mw-X-cw. 9200 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 15190˛16610 ]-g-b-Xv 15800˛17060 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.10500˛12900 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

48400 31000 12,250 8450 8500 8300 7700 8650 3225 3325 4000-˛4400 4350˛4450 5050˛5550 48,800 49,800 50,800 15000 14,300 10,500 2,920

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

50,500 50,000 12,000 3600 32.00 14.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-30 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 25.00 26.50 26.-00 27.00 26.-00 22.-50 143.-00 148.-00 107.00-

30250 37.-00 31.-00 27.-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 11,800 8100˛8200

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

15250 15000 15050 12310 15250 15000 14173 14058 13953 13895 13809 12347 9098 12250 8,600 2,800

Xr-iq¿ 11,700 2,300 1,725 3,500 48,000 15,100 7,935 2,600 3200˛3450 2900˛3220 1600˛2200 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 28.-50 485.00152˛147.-00 1840.-00 12266.-00 26.-00

hn-Zym-`ym-k- h-Ip-¸n \n-b-a-\- \n-tcm-[-an-Ã; I-emkmw-kv-Im-cn-I\n-b-{´-Ww am-{X-sa-¶p hn-Zym-`ym-k -a-{´n th-Zn ]p-c-kv-Im-cw P-K-Xn-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-Zym-`ym-k - bm-bn-cp-∂p a-{¥n. h-Ip-∏n¬ A-[ym-]-I¿-°v \n-ba-\ -\n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Ønbn-´n-s√-∂pw kw-ÿm-\-Øns‚ km-º-Øn-I -{]-Xn-k-‘n IW-°n-se-Sp-Øv \n-b-a-\-ß-fn¬ \n-b-{¥-Ww am-{X-am-Wp-≈-sX∂pw a-{¥n ]n sI A-_v-Zpd-∫v. A-[ym-]-I ]p-\¿\n¿-W-bw ]q¿-Øn-bm-hp-∂-Xp-h-sc \n-b-a\-߃ ]m-Sn-s√-∂p Un.-]n.-sF. k¿-°p-e¿ C-d-°n-b-Xp kw-_‘n-® am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-tØm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-

\n-b-a-\-ß-fn¬ \n-b-{¥-Ww ]m-en-°-W-sa-∂ D-t±-iy-tØmsS-bp-≈-Xm-Wv k¿-°p-e¿.tIc-f k¿-h-I-em-ime hn.kn. \nb-a-\w kw-_-‘n-®v k¿-°m-cn\p- ta¬ k-Ω¿-±-an-√. a-‰p k¿-hI-em-im-e-I-fn-te-Xpt]m-se Xs∂-bm-Wv tI-c-fbn-epw hn.-kn. \n-b-a-\- \-S-]-Sn-Iƒ ]p-tcm-K-an°p-∂-Xv. F-∂m¬, hn.-kn-sb \n-›-bn-°p-∂-Xn-\p-≈ k-an-Xn cq-]-o-I-cn-°p-∂-Xn-¬ Im-e-Xm-ak-ap-≠m-bn-´p-≠v.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fm tIm¨-{K-kv (tP-°-_v) ]m¿-´nbp-sS I-em- kmw-kv-Im-cn-I hn`m-K-am-b tI-c-f I-em kmw-kvIm-cn-I-th-Zn I-em-tPym-Xn ]p-ckv-Im-c-Øn-\v \-S≥ P-K-Xn {ioIp-am¿ A¿-l-\m-bn. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp tN¿-∂ kw-ÿm-\ \n¿-hm-l-I-k-an-Xn tbm-K-am-Wv ]p-c-kv-Im-c -\n¿-Wbw \-S-Øn-b-Xv. 10,001 cq-]-bpw in¬-∏-hpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw A-S-ßp-∂-Xm-Wp ]p-c-kv-Im-cw.


Ifn¡fw

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

kozhikode

11

Hm^v{Sm¡v bq-kp\ns\ Xnc- n¨- phnf- n¡ - pw : tam-bn³- Jm-³

C-kvem-am-_m-Zv: B-`y-¥-c {In°-‰n¬ ÿn-c-X-bm¿∂ {]-IS\w Xp-S-cp-I-bm-sW-¶n¬ bq-\pkv-Jms\ ]m-InkvXm≥ G-I-Zn\-So-an-te-°v Xn-cn-®phn-fn-°psa-∂v tIm-®v tam-bn≥-Jm≥ ]d-™p. H-cp h¿-jw ap-ºv G-IZn-\-Øn¬ \n-∂v hn-c-an-® ]-cnN-b-k-º-∂\m-b bq-\n-kns\ A-h-K-Wn-®v sk-e-Œ¿-am¿ bph-Xm-cß-sf ]-cn-K-Wn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. ipsF_v am-enIv, D-a¿ AIva - ¬ - , Hm-]W - ¿-amcm-b j¿-Po¬-Jm≥, A-lvaZ- v i-lvk - mZv F∂nhc-Sß - p-∂ _m-‰n-Mv \n-cb - n¬ hn-Sh - ph-∂m¬ bq-\pkn-s‚ am©-ÿ kn‰n Un^‚¿ am¿´n≥ sUan-s°-en-kns‚ Sm¢n-Mns\ XpS¿∂v _mgvk-temW Xmcw eb-W¬ sa n s]\¬‰n t_mIvkn-\p-≈n¬ hogp-∂p. XpS¿∂p e`n® s]\¬‰n sa n e£y-Øn-te°v Xn-cn-®phc-hv F-fp-∏a - m-hpw. sXmSp-Ø-t∏mƒ. tKmƒ t\Snbtijw sa n-bpsS BÀm-Z-{]-I-S\w

sSÌv dm¦nMv: tPm¬k³ \mem-aXv

sk-©q-dn-b≥: Bkv-t{X-en-b≥ C-Sw-ssIb≥ _u-f¿ an-s®¬ tPm¨-k≥ sS-kv-‰v _u-f¿am-cp-sS dm-¶n-Mn¬ \memw ÿm-\-tØ°v Ip-Xn-®p-I-b-dn. sk-©q-dn-b≥ sS-kv‰ - v hn-Pb - Øn-\pti-jw _p-[\ - mgvN {]kn-≤o-Ic - n-® dm-¶nMn-em-Wv tPm¨-k≥ A-©v ÿm\-߃ apt∂dn \mem-as - X-Øn-bX - v. Xp-S-¿-®bm-b B-dv sS-kv-‰v a¬-k-c-ß-fn¬ \-∂m-bn 49 hn°-‰p-Iƒ Cu ko-k-Wn¬ tPm¨-k≥ t\-Sn-bn-cp-∂p. AtX-ka - b - w, Z-£n-Wm-{^n°-bp-sS Ip-¥a - p-\b - m-b sU-bv¬ kvs - ‰-bv≥ k-lX - m-camb sh¿-tWm¨ ^n-em-‚d - n-s\ ]n-¥≈n H∂mwdm-¶v Xn-cn-®p]n-Sn-®p.

ssN\okv Xmcw en \m temI c−mw-dm-¦nÂ

kn-än-bn _m-g-vk-bp-sS tX-tcm-«w B-Zy]m-Z {]o-Izm-À-«À: _m-gv-k-temW 2 þ am-©-kv-äÀ knän 0, ]n.F-kv.Pn 4 þ se-hÀ-Iypk³ 0 e-≠-≥/ s_¿-en≥: tem-Iw D‰p-t\m°n-b bpth-^ Nmw]y≥-kv eo-Kn-s‚ B-Zy]m-Z {]o-Izm¿-´-dn¬ am-©-ÿ kn-‰ns°-Xn-tc \m-ep X-h-W tP-Xm°fm-b _m-gv-k-tem-W-bp-sS hn-P-b-t`-cn. ]m-c-º-cyhpw ]W-s°m-gp-∏pw am‰p-t\m-°n-bt∏mƒ ]-m-c-º-cy-Øn-\p X-s∂bm-Wv ap≥-Xq-°-sa-∂v _mgv-k sX-fn-bn-®p. kn-‰n-sb A-h-cpsS X-´-Iam-b C-Øn-lm-Zv tÃUn-b-Øn¬ F-Xn-cn√m-Ø c≠p tKm-fp-Iƒ-°m-Wv _mgv-k Xp-c-Øn-bXv. a-s‰m-cp {]o-Izm¿-´-dn¬ P-¿-aX X X

s_bvPnßv: ssN-\o-kv sS-∂nkv Xm-cw en \m h\nXm knwKn-ƒkv dm-¶n-ßn-¬ c≠mw ÿm-\-tØ°p-b¿∂p. I-gn™ am-kw \-S-∂ B-kv-t{X-enb≥ Hm-]-Wn-se hn-P-b-amWv I-cn-b-dn-se D-b¿-∂ dm-¶n-seØm≥ eosb k-lm-bn-®-Xv. 2011-se {^©v Hm]¨ t\´Øn-\pti-jw Xmc-Øns‚ c≠mw {Km‚ v…mw In-co-S-am-bncp∂p CXv. c≠mw dm-¶n-seØp-∂ B-Zy G-jy-°m-cn- IqSnbmWv eo.

am©-ÌÀ bpss\-äUv BZy \men-se¯pw: amä

e≠≥: am-©-ÿ bp-ss\-‰Un-\v Cu kok-Wnse Cw•ojv {]oan-b¿ eo-Kn¬ B-Zy \mep ÿm\Øn\p-≈n¬ C-Sw t\-Sn A-Sp-Ø ko-k-Wnse Nm-w]y≥-kv eo-Kn-\v tbm-Ky-Xt\-Sm-\m-hp-sa∂v kv-]m-\n-jv Xm-cw bp-hm≥ am‰ {]-Xo-£ {]-I-Sn-∏n-®p. I-gn-™ aq-∂p a-¬kc-ßfn-epw Pbn-°m-\m-hmsX t]mb am-©-kv-‰¿ {]oan-b¿ eoKn¬ \m-emw-ÿm-\-Øp≈ en-h¿-]qfn-t\-°m-ƒ 11 t]mbn‚ v ]n-dInem-Wv.

tIm-f-Pv sK-bnw-kn-\v C¶p Xp-S-¡-am-hpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ tIm-f-Pv sK-bn-w-kn-\v C∂v Xe-ÿm-\-Øv Xp-S-°-am-hpw. hnhn-[ k¿-h-I-em-im-e-I-fn¬\n∂m-bn 1,500 Im-bn-I-Xm-c߃ am-‰p-c-bv-°pw. D-®-bv-°p c-≠n\p bq-\n-th-gv-kn-‰n kv-t‰-Un-bØn-¬ a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W≥ ao‰ns‚ D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°pw. A-Xv-e-‰n-Ivkv a-¬kc-߃ bq-\n-th-gv-kn-‰n kv-t‰-Un-b-Ønepw ^p-Sv-t_mƒ sk≥-{S¬ kvt‰-Un-b-Øn-epw \o¥¬ ]n-c-∏≥-tIm-Uv A-¥m-cm-{„ \o-¥-¬Ip-f-Øn-epw thm-fn-t_mƒ ]mf-bw t]m-enkv {Ku-≠n-epw ]´w sI-.F-kv-.C-._n an-\n {Ku≠n-epw lm‚ v-t_mƒ bq-\nth-gv-kn-‰n Im-w]kn-\p-≈n-epam-bn-cn-°pw \-S-°p-I. kalikkalam@thejasonline.com

kv-tIm¿ sN-bv-X-Xv. 53mw an-\n‰n¬ Un-^‚¿ am¿-´n≥ sU-ans°-en-kv t\-cn-´p Np-h-∏v-Im¿Uv hm-ßn I-fw-hn-´-Xn-s\-Øp-S¿-∂v 10 t]-sc h-®m-Wv ti-jn-® A-c-a-Wn°q-tdm-fw kn-‰n s]mcp-Xn-\n-∂Xv. A¬hmtdm s\{K-tUm-sb am{Xw ap-t∂-‰-Øn¬ A-Wn-\nc-Øn-bp-≈ Sow tIm-ºn-t\-j\m-Wv kn-‰n tIm-®v am-\z¬ s]s√-{K-n-\n ]-co-£n-®Xv. F-∂m¬ sa n-tbm-sSm-∏w A-se-Ivkn-kv km-©kv, B-s{μ-kv C\n-tb-Ã F-∂n-h-cS-°w aq-∂pt]-sc ap-t∂-‰-Øn¬ _mgv-k

sa-Ên-bpw BÂ-hkpw _m-gv-k-temWbp-sS kv-tIm-dÀ-amÀ kn-än Un-^âÀ sU-an-s¡-en-kn\v Nph-¸v ImÀUv Émä³ C-{_mln-tam-hn-¨n-\v U-_nÄ

≥ Soam-b _-tb¿ se-h¿-Iyp-ks\-Xn-tc G-I-]-£o-b hnP-bw t\-Sn {^-©v Nmw-]y≥-amcm-b ]m-cn-kv sk‚ v P¿-sa-bv≥ Izm¿´¿ G-d-°p-sd D-d-∏m°n. P¿-a\n-bn¬ \-S-∂ I-fn-bn¬ F-Xncn-√m-Ø \m-ep tKm-fp-Iƒ-°mWv ]n.F-kv.Pn se-h¿-Iypks‚ I-Y-I-gn-®-Xv. kn-‰n-s°-Xn-tc kq-∏¿ Xmcw e-b-W¬ sa- n-bpw (54mw an\n‰v) Um-\n-tb¬ B¬-h-kp-amWv (90) _m-gv-k-bv-°p-th-≠n

Ifn-∏n®p. a¬k-c-Øns‚ XpS-°w apX-¬ ]-¥-S-°-Øn¬ _mgv-k ta-¬ss° t\-Sn. F-∂m¬ _mgv-k-bv-°v X-ß-fp-sS b-Ym¿Y t^m-an-te-°v D-b-cm≥ I-gn-™n√. 19mw an-\n-‰n¬ kn-‰n-bp-sS anI-® ap-t∂-‰w _mgvk tKm-ƒapJ-Øv `o-j-Wn-bp-b-¿Øn. he-Xp-hn-Mn-eq-sS Ip-Xn-s®-Øn s\{KtUm t_m-Iv-kn-\p Ip-dpsI t{Im-kv \¬-In-sb-¶nepw IW-Œv sN-øm≥ B-cp-ap-≠m-bn-

_tb¿ seh¿Iyp-k-s\-Xntc ]n.F-kv.-Pn.-°p-th≠n Cc-´-tKmƒ t\Snb …m‰≥ C{_m-ln-tam-hn-®ns‚ BÀmZw cp-∂n√. 24mw an-\n-‰n¬ kn-‰n anUv-^o¬-U¿ tU-hn-Uv kn¬-hbp-sS A-]-S-I-cam-b {^o-In-°v _m-gv-k-bp-sS tKmƒ-h-e-bv-°v sXm- ´ - c n- I n- s e- Ø n- s b- ¶ nepw tKmƒ-Io-∏¿ hn-Œ¿ hm¬-U-kv k-μ¿-i-I So-an-s\ c-£n®p. 30mw an-\n-‰n-em-Wv _m-gv-kbp-sS B-Zy-sØ tKmƒ-\o-°w I-≠Xv. s]-\¬-‰n t_m-Iv-kn-\v

A-cn-In¬h-®v sa- n ]-¥v ]p-dtØ-°-Sn-®p ]m-gm°n. c-≠p an\n-‰n\-Iw km-hn sXm-Sp-Ø Xo]m-dp-∂ tjm-´v kn-‰n- tKmƒ-Io∏¿ tPm l¿-´v Ip-Øn-b-I-‰p-Ibm-bn-cp-∂p. H-∂mw-]-Ip-Xn A-h-km-\n°p-∂-Xn-\v sXm-´p-ap-ºm-bn _mgv-k-bp-sS s]-\¬-‰n t_m-Iv-kn\pIp-dp-sI Pok-kv \-hm-kv \-

kt´mjv t{Sm^n: In-co-Sw e-£y-an-«v tI-c-fw kn-en-Kp-Un-bn-te-¡v sIm-®n: a-cwtIm-®p-∂ X-Wp-∏ns\ h-cp-Xn-bn-em-°n k-t¥m-j-v t{Sm-^n-bp-am-sb-Øm≥ tI-c-f Sow _w-Km-fn-se kn-en-Kp-Un-bnte-°p Xn-cn-®p.- C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw A-©p a-Wn-tbm-sS B-e-∏p-g-˛-sN-ss∂ F-Iv-kv-{]kn-em-Wp Sow sIm-®n-bn¬ \n∂p bm-{XXn-cn-®-Xv. _w-Km-fn-se kn-en-Kp-Un-bn¬ Cu amkw 24 ap-X-em-Wp Ah-km-\du-≠v a¬-k-c-߃ \S-°p-I. sN-ss∂-bn¬ \n-∂v as‰m-cp s{S-bn-\n-em-hpw Sow _wKm-fn-te-°v ]p-d-s∏-Sp-I. aq-∂mdn-se ssl Bƒ-‰n-‰yq-Uv s{Sbn\n-Mv sk‚dn-se H-cm-gv-NsØ ITn-\ ]-cn-io-e-\-Øn-\p ti-jw C∂se ssh-Ip-t∂-cw \m-ep-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv So-aw-K߃ sIm-®n-bn-se-Øn-bX - v. kn-en-Kp-Un-bnse I-Sp-Ø X-Wp-∏n-s\ {]-Xn-tcm-[n-°p-∂Xn-\m-bm-Wv k-am-\ Im-em-hÿ-bp-≈ aq-∂m-dn¬ So-an-\v ]-

tI-c-f Sow F-d-Wm-Ip-fw ku-Øv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n-se-Øn-b-t∏mƒ cn-io-e-\w H-cp-°n-b-Xv. ap-Jy tIm-®v F Fw {io-[-c-s≥-d ta¬-t\m-´-Øn-em-bn-cp-∂p 20 AwK So-an-s≥-d ]-cn-io-e-\w.- aq-∂mdn-se ]-cn-io-e-\w G-sd Kp-Ww sN-bvX-Xm-bpw Xm-c-ß-sf-√mw

]q-¿-W B-tcm-Ky-hm-≥am-cmsW-∂Xv G-sd {]-Xo-£ \¬Ip-∂p-sh-∂pw \m-b-I≥ Po≥ {In-kv-‰y≥ ]-d-™p. In-co-S {]Xo-£-tbm-sS-bm-Wv X-߃ bm{X Xn-cn-°p-∂-sX-∂p tIm-®v

]c-¼-c tXSn Hm-kokv C¶n-d-§pw t]m¿-´v F-en-k-_-Øv: ]c-º-c hn-P-b-sa∂ tam-l-hp-am-bn Bkv-t{Xen-b C-∂p Z-£n-Wm-{^n°-bv-s°-Xn-cm-b c-≠mw {In-°‰v sS-Ãn-\n-d-ßpw. H-∂mw-sS-Ãn¬ 281 d¨-kn-s‚ G-I-]£o-b hnP-bw kz-¥-am°n-b Hm-kokn\v Cu sS-kv-‰n¬ P-bn-°m\m-bm¬ aq-∂p a¬-k-c-ß-fp-sS ]-c-º-c-bn¬ 2˛0s‚ A-]-cmPnX eo-Uv t\-Sm-\m-hpw. F-∂m¬ kz-¥w \m-´p-Im¿°p ap-∂n¬ ]c-ºc ssI-hn-SpI-sb∂-Xv tem-I H-∂mw-dm-¶pImcm-b Z-£n-Wm-{^n-°-bv-°v Nn-¥n-°m≥ t]m-ep-am-hn√. AXp-sIm-≠v X-s∂ c≠pw I-¬∏n-s®m-cp t]m-cm-´-Øn-\v I-®-apd-p-°n-bm-Wv B-Xn-tY-b¿ ]m-Uv sI-´p-I. Hm-ko-kv F-∂ So-an-t\-

¨-k-s\-bm-hpw. H-∂mw-sS-kv-‰n¬ c-≠n-∂n-Mv-kp-I-fn-em-bn 12 hn°-‰v I-S-]p-g-°nb tPm-¨ks‚ am-c-I-_u-fn-Mm-Wv Z-£nWm-{^n°-sb \n-ew-]-cn-im-°nb-Xv. Cu sS-Ãn¬ P-bn-°m-\m-bm¬ Hm-ko-kn-s‚ Xp-S¿-®bm-b c≠mw sS-kv-‰v ]c-º-c hn-P-b-ambn-cn°pw AXv. t\c-tØ \m-´n¬ _-≤-ssh-cn-Ifm-b Cw-•-≠ns\-Xn-tc B-j-kn¬ 5˛0s‚ kºq-¿-WP-bw t\-Sn-bm-Wv Iw-Km-cp-∏-S Z-£n-Wm-{^n-°-bn¬ hnZ£n-Wm-{^n-°≥ _uMnMv am-\-an-d-ßn-bXv. tIm®v Ae≥ sUmWmƒUv ]-cn-t°‰p ]n≥-amdn-b d-bmshbv≥ ]m¿\-en\v \n¿tZiw ≥ a-¢mc-\p ]I-cw sh-bv≥ ]m¿\¬Ip∂p \-¬, Uo≥ F¬-K-¿ F-∂n-hcn°m-fp]-cn Z-£n-Wm-{^-n-° `-b- sem-cmƒ Z-£n-Wm-{^n-°-bvs∏-Sp∂-Xv t]-k¿ an-s®¬ tPm- °m-bn I-fn-°pw.

{io-[-c-\pw ]-d-™p.\n-e-hn-se tP-Xm-°-fm-b k¿-ho-k-kv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ac-W-{Kq-s∏-∂v hn-ti-jn-∏n-°p∂ F {Kq-∏n-em-Wv tI-c-fw ss^-\¬ du-≠v a-¬k-c-߃°n-d-ßp-∂-Xv.- an-tkm-dmw, D-Øcm-J-fiv, a-lm-cm-jv-{S F-∂n-hcm-Wv {Kq-∏n-se a-‰p So-ap-Iƒ. 24-\p \-S-°p-∂ D-Zv-Lm-S-\a¬k-c-Øn¬ tI-c-fw an-tkm-dman-s\ t\-cn-Spw. 29\v D-Ø-cm-Jfiv, am¿-®v c-≠n-\v a-lm-cm-jv{S, \m-en-\p k¿-ho-k-kv F-∂nß-s\-bm-Wv tI-c-f-Øn-s≥-d a‰p I-fn-I-ƒ. {Kq-∏n-se B-Zy c-≠p ÿm\-°m¿ sk-an-bn¬ I-S-°pw. am¿-®v H-º-Xn-\m-Wv ss^-\¬.sN-ss∂bn¬ \-S-∂ Z-£n-W ta-J-em tbm-Ky-Xm Sq¿-W-sa‚n-¬ I-Sp-Ø sh-√p-hn-fn-Iƒ A-Xn-Po-hn-®m-Wv \n-e-hn-se dÆ-d-∏m-b tI-c-fw A-h-km-\ du-≠n¬ I-S-∂-Xv.

Szân tem-I-I¸v: s]m-ÅmÀ-Uv I-fn-¡nà In-Mv-è: A-Sp-Ø am-kw _w•m-tZ-in¬ \-S-°m-\n-cn-°p-∂ Sz-‚ n tem-II-∏v {In-°-‰n¬ shSn-s°-´v _m-‰v-kv-am≥ In-tcm¨ s]m-≈m¿-Uv sh-Ãv C≥-Uo-kn\p-th-≠n I-fn-°n√. Im¬-ap-´n-t\-‰ ]-cn-°p-aq-eam-Wv Xm-cw Sq¿-W-sa‚n¬ \n∂p ]n≥-am-dn-bXv. ]-cn-°p-aq-ew t]-k¿ sI-a¿ tdm®pw Sq-¿-Wsa‚n¬ \n-∂p hn-´p-\n-¬-°p-IbmWv. \n-e-hn-se Sz‚n tem-I Nmw-]y≥-am-cm-Wv hn≥-Uokv.

tkmw-tZ-hv IzmÀ-«dn \yq-U¬ln: C-¥y≥ Xm-cw tkmw-tZ-hv tZ-hvh¿-a≥ H-cp e£w bp.F-kv tUm-f¿ k-Ωm-\Øp-I-bp≈ U¬ln Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n-s‚ Izm¿´-¿ ss^-\-en¬ I-S∂p.

¬--In-b t{Im-kv tKm-fn am{Xw ap∂n¬-\n-¬s - ° s\-{K-tUm \-„s∏-SpØn. 54mw an-\n-‰n-em-Wv sa- n s]\¬-‰n-bn-eq-sS _m-gvk - b - v° - v eoUv k-Ωm-\n-®Xv. ]-¥p-am-bn H-‰bv-°v s]-\¬-‰n t_m-Iv-kn-\p≈n¬ ]-d-s∂Øn-b sa- n-sb sU-an-s°-en-kv ^uƒ sN-øp-Ibm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v sU-an-s°-

en-kn-\p Nph-∏v Im¿-Uv \-¬-Inb d^-dn _m-gv-k-bv-°v s]-\¬‰n-bpw A-\p-h-Zn®p. In-s°-SpØ sa- n tKm-fn l¿-´n-s\ \n -lm-b-\m-°n ]-¥v h-e-bv-°p≈n-em-°n. sU-an-s°-en-kv I-fw-hn-´-Xns\-Øp-S-¿-∂v 10 t]-cm-bn Np-cpßn-b-tXm-sS kn-‰n {]Xn-tcm-[Øn-te-°p h-en-™p. 66mw an-\n‰n¬ _m-gv-k eo-Up-b¿-tØ-≠Xm-bn-cp-∂p. 14 hm-c AI-se \n∂v km-hn ]-¥v t{Im-kv _m-dn\p ap-If - n-eq-sS ]p-dt- Ø-°S- n-®v If-bp-Ib - m-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv _mgv-k Xp-S¿-®-bmbn kn-‰n tKmƒ-ap-Jw e-£y-am°n C-c-ºn-sb-Øn-b-tXm-sS GXp \n-an-jhpw c≠mw tKmƒ ]nd-°p-sa-∂ {]-Xo-Xn-bp-≠m-bn. 68mw an-\n-‰n¬ kn-‰n {]Xn-tcm-[sØ Io-dn-ap-dn-®v h-e-Xp-a-q-e-bneq-sS t_m-Iv-kn-\p-≈n-se-Ønb tijw B¬-hk - v sXmSpØ tjm-´v C-©p-Iƒ hy-Xym-kØ - nem-Wv ]p-dt- Ø-°p]-d∂ - X - v. kn-‰n C-S-bv-°p Nn-e \o-°ß-ƒ \-S-Øn-sb-¶n-epw A-hsbm-∂pw _m-gv-k-bv-°v Im-cyamb `o-j-Wn-bp-b¿-Øn-bn√. a¬k--cw 1˛0\v A-h-km-\n-°p-sa∂n-cn-s°-bm-Wv B¬h-kv _mgv-k-bp-sS c-≠mw-tKmƒ \n-t£]n-®Xv. s\-bv-a¿ \¬In-b at\m-l-cam-b ]m-kp-am-bn h-eXp-aq-e-bn-eq-sS t_m-Iv-kn-\p≈n-seØn-b B¬h-kv X-s∂ X-S-bm-\m-bn ap-t∂m-´p-I-b-dn-h∂ tKm-fn l¿-´n-s‚ Im-ep-Iƒ-

°n-S-bn-eq-sS ]-¥v h-e-bn-te°p ]m-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. c≠mw]m-Z a¬k-cw A-Sp-Ø amkw 12\p \-S-°pw. A-tX-k-abw, kzo-Un-jv tKm-f-Sn-ho-c≥ …m-‰≥ C-{_mln-tam-hn-®n-s‚ Cc-´-tKm-fm-Wv se-h¿-Iyp-ks - \-Xn-tc ]n.F-kv.Pn-°v B-[n-Im-cn-IP-bw t\-Sns°m-Sp-Ø-Xv. 39, 42 a-n-\n-‰p-I-fnem-Wv C-{_ \n-d-sbm-gn-®Xv. sª-bvk - v a-‰yp-Un (aq∂mw an-\n‰v), ]p-Xp-Xm-bn So-an-seØnb sbm-lm≥ I-_m-sb (88) F-∂nh-¿ HmtcmX-h-W B-tLm-jØn-¬ ]-¶p-tN¿∂p.

C¶s¯ Ifn bq-tdm-] eoKv tSm-´≥lmw x Zn-\n-t{]m (cm-{Xn 11.30) s_≥-^n-° x k-tem-\n-I (]p-e¿s® 3.30) sS≥ B-Ivj≥ \m-t∏m-fn x kzm≥kn (cm-{Xn 11.30) t]m¿t´m x {^m-¶v-^¿-´v (cm-{Xn 1.30) sS≥ kv-t]m-¿-Svkv bp-h‚-kv x {Sm_v-tkm¨-kv]¿ (cm-{Xn 11.30) A-bm-Ik -v v x km¬-k_ -v ¿Kv (cm-{Xn 1.30) sS≥ F-®v.Un

A-−À 19 tem-I-I¸v: C-´y-¡v 245 d¬-kv Pbw, k-Rv-Pp 85

k-Rv-Pp A-Sn-¨p-]-d¯n; _u-fÀ-amÀ F-dn-ªn«p jm¿-P: a-e-bm-fn Xm-cw k-Rv-Pp kmw-k¨ Xo¿Ø _m-‰n-Mv sh-Sn-s°´n-s\m-Sp-hn¬ _u-f¿-am¿ A-c-ßp-hm-W-tXm-sS A-≠¿ 19 tem-II-∏v {In°-‰n¬ C-¥y-°v Iq-‰≥ hn-Pbw. C-∂-se {Kq-∏v F-bn¬ \-S-∂ X-ß-fp-sS A-hkm-\a¬-k-cØn¬ Zp¿-_-ecm-b ]]p-h \yp Kn-\nb-sb C-¥y 245 d¨-kn-\m-Wv \m-Ww-sI-Sp-Øn-b-Xv. tSm-kn-\p ti-jw _m-‰v sN-bv-X C-¥y \n›nX Hm-h-dn¬ B-dp hn-°-‰n-\v 301 d¨-kv t\-Sn. tIX X X

C-´y B-dn-\v 301 ]]p-h \yp Kn-\nb 56\v ]pd¯v k-Rv-Pp am³ Hm-^v Zn am¨v

h-ew 48 ]-¥n¬ \n-∂p F-´p _u-≠-dn-Ifpw \mep kn-Iv-k-dp-a-S-°w 85 d¨-kv hm-cn-°q´n-b kRv-Pp-hm-Wv C-¥y-bp-sS lo-tdm-bm-bXv. Hm-]-W-¿ Aw-Kp-jv s_-bv≥-km-Wv (59) a-s‰mcp kv-tImd¿. A-Jn¬ sl¿-hm-Zv-I¿ (37), Iym-]v‰-≥ hnP-bv tkmƒ (35), t{ib-kv A-ø¿ (36), k¿{^m-kv Jm≥ (34) F-∂n-hcpw t`-Z-s∏-´ {]-IS-\w \-SØn. a-dp-]-Sn-bn¬ C-¥y≥ _u-fn-Mn-\p ap-∂n¬ ]]p-h \yp Kn-\nb-°v a-dp-]-Sn-bp-≠m-bn-cp-∂n√. 28.2 Hm-h-dn¬ 56 d¨-kn-\v ]]p-h \yp Kn\n-b IqSm-cw-I-b-dn. c-≠p t]¿ am-{X-ta c≠-°w I-S-∂p≈q. Ip¬-Zo-]v bmZ-hv \mepw tam-\p Ip-am-¿ aq-

kRvPp kmwk-Wns‚ C∂nMvkv ∂pw Zo]-Iv lq-U c≠pw hn°-‰v ho-gvØn. C-¥y t\c-tØX-s∂ Izm¿-´¿ ss^-\-en¬ I-S-∂n-cp∂p. i-\n-bmgv-N Zp-_-bn¬ \-S-°p-∂ Izm-¿-´-dn¬ Cw-•-≠m-Wv C-¥y-bp-sS F-Xn-cm-fnIƒ.

A−À 17 temI-I¸v: ^n^, F.sF.-F-^v.-F-^v. kwLw sIm¨nbnse¯pw sIm®n: 2017-¬ C¥y-bn¬ \S-°p∂ A≠¿ 17 temI-I∏v ^pSvt_mƒ a¬k-c-ß-fpsS {]mYanI\S-]SnIfpsS `mK-ambn ^n^bpsSbpw F.s-F-.F-^v-.F^nt‚bpw {]Xn-\n-[n--Iƒ Cu amkw 24, 25 Xnø-Xn-I-fn¬ sIm®n kμ¿in-°pw. kμ¿i\thf-bn¬ Ch¿ sI.F-^.vF. {]Xn-\n-

[n-I-fpambn IqSn°mgvN \S-Øp-w. a¬kcthZn-bmb Ph-l¿em¬ s\lvdp tÃUnbw, ]cn-io-e\thZn-I-fmb sk‚ v B-¬-_-¿Svkv {Ku≠v, alm-cm-Pmkv tImfPv {Ku≠v, Awt_-Zv°¿ tÃUn-bw F∂nh kwLw ]cn-tim[n-°pw.


CMYK

12 tImgnt°mSv

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

c-£m amÀ-¨n "I-cmÀ' hn-hm-Z-w; ]n-W-dm-bn]-£-s¯ tN-cn-t¸m-cv ]p-d-¯m-hp-¶p

tI-c-f-w Uo-]v kv-tä-äv Bhp-¶p: P-am-A-s¯ C-kv-em-an Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv cq-]-s∏-´p-h-cp-∂ Uo-]v kvt‰-‰n-s\-°p-dn-®v N¿-®- \-S-∂ns√-¶n-¬ Kp-cp-X-c-am-b B-`y-¥c-{]-iv-\-߃-°p Im-c-W-am-hpsa-∂v P-am-A-sØ C-kv-em-an kw-ÿm-\ A-ao¿ Sn B-cn-^en. In-g-t°-t°m-´ \m-b-\m¿]m-¿-°n¬ \-S-Øn-b P-am-AsØ C-kv-em-an- \-b-hn-i-Zo-I-cW k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-am-A-sØ C-kv-em-an-s°Xn-cm-bn B-`y-¥-c -h-Ip-∏v A≠¿ sk-{I-´-dn tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-w Xøm-dm-°n-b-Xn-¬ tZ-im-Xn¿-ØnI-S-∂p-≈ Kq-Vm-tem-N-\-bp≠v. k-Xy-hm-Mv-aq-ew ]n≥-h-en®v k-¿-°m¿ am-∏p-]-d-b-W-sa∂pw B-cn-^-en B-h-iy-s∏-´p.-B- t Km- f m- S n- ÿ m- \ - Ø n- e p- ≈ C-kv-emw t]-Sn-bp-sS B-\p-Iqey-Øn¬ ap-kv-enw sN-dp-∏-°msc-bpw kw-L-S-\-I-sf-bpw A\ym-b-am-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bmWv. hw-io-b hn-tZz-j-Øn-s‚ `mK-am-b C-Ø-cw {]-h-W-X-Iƒ kw-ÿm-\-sØ \-b-˛-A-`n-{]mb cq-]o-I-c-W- k-an-Xn-I-sf _m-

[n-®n-´p-≠v. \yq-\-]-£ -bp-hm°ƒ A-\ym-b-am-bn ]o-Un-∏n°-s∏-Sp-∂p-t≠m- F-∂v ]-cntim-[n-°-W-sa-∂p tI-{μ-k¿°m¿ ]-d-bp-tºmƒ Xs∂ ap-kvenw bp-hm-°-sf Xp-dp-¶n-e-S-bv°p-∂p. A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z\n P-bn¬-tam-Nn-X-\m-hm-Ø-Xn\p Im-c-Ww D-tZym-K-ÿ X-eØn-¬ th-cq-∂n-b Uo-]v kv-t‰-‰v {]-h-W-X-bm-Wv. sF.--]n.--F-kv, sF.--F.--F-kv. D-tZym-K-ÿ-sc Cßn-s\ I-b-dq-cn-hn-´m¬ \m-i-amhpw ^-ew. "em C-em-l C-√-√mlv' F-∂p {]-Jym-]n-°p-∂-h¿°p tI-c-f-Øn¬ Po-hn-°m-\p≈ kzm-X-{¥y-an-t√ F-∂p apJy-a-{¥n-bpw B-`y-¥-c a-{¥nbpw hy-‡-am-°-Wsa∂p-w Bcn-^-en ]-d-™p. Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ Fw A≥-km-cn A-[y-£X - h-ln-®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n ap-Po-_v d-lva - m≥, tkm-fn-Umcn-‰n kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn apl-Ω-Zv th-fw, F-kv.sF.H. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v F-kv C¿-jmZv, Pn.sF.H. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n dp-Iv-km-\, F-kv A-ao≥, ]n \-ko¿-Jm≥ kw-km-cn-®p.--

CMYK

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw kn.-]n.F-Ωn-se tN-cn-t∏m-cv ]p-Xn-b Xe-Øn-te-°v. kw-ÿm-\ sk-{I´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-bn°p-∂ tI-c-f c-£m am¿-®v F-dWm-Ip-fw Pn-√- hn-´-Xn-\p ]n-∂mse-bm-Wv am¿-®n-s‚ t\m-´o-kv hn-hm-Z-am-bn-cn-°p-∂-Xv. ]n-W-dm-bn-]-£-Øp-≈ tNcn-t∏m-cm-Wv t\m-´o-kv cq-]-Øn¬ ]p-d-Øp-h-∂n-cn-°p-∂-Xv. ]nW-dm-bn-]-£-Øp-≈ Xr-∏q-WnØp-d A-kw-ªn a-fi-ew I-Ωn‰n C-d-°n-b t\m-´o-kn-em-Wv ]nW-dm-bn-sb ]-tcm-£-am-bn A[n-t£-]n-°p-∂-Xv. ]n-W-dm-bn hn-P-b≥, C ]n P-b-cm-P≥, F sI _m-e≥, Ff- a - c w I- c ow, Fw hn tKm- h nμ≥, ]n sI {io-a-Xn F-∂n-h-cp-sS Nn-{X-w B-te-J-\w sN-bvX t\m-´o-kn¬ Np-h-∏v A-£-cØn¬ A-®-Sn-® "tI-c-f c-£m am-¿-®v' F-∂ hm-N-I-Øn¬ "Icm¿' F-∂p hy-‡-am-Ip-∂ hn[w A-£-c-߃-°v I-dp-∏p-\ndw \¬-In-b-Xm-Wv hn-hm-Z-Øn\p h-gn-sX-fn-®-Xv. cm-{„o-b-`m-

A-ar-Xm-\-µ-a-bn-s¡-Xn-tc ]n P-b-cm-P³ t^-kv-_p-¡nÂ; hn-hm-Z-am-b-t¸mÄ Xn-cp-¯n I-Æq¿: am-Xm A-ar-Xm-\-μ-a-bns°-Xn-tc kn.-]n.-Fw. I-Æq¿ Pn-√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥ t^-kv-_p-°n¬ Ip-dn-® t]m-kv‰v hn-hm-Z-am-b-t∏mƒ a-Wn-°q-dpIƒ-°-Iw Xn-cp-Øn. am-Xm Aar-Xm-\-μ-a-bn-bp-sS B-{i-a-Øn¬ Zo¿-L-Im-ew A-t¥-hm-knbpw t]-gv-k-\¬ sk-{I-´-dn-bpam-bn-cp-∂ Km-b-{Xn F-∂ sKbn¬ s{S-bv-Uv-sh¬ F-gp-Xn-b "tlm-fn sl¬: F sa-a-bn¿ Hm^v s^-bv-Øv, Un-thm-j≥ B‚ v ]yq¿ am-Uv-\-kv' F-∂ ]p-kvX-I-Øn-se sR-´n-°p-∂ sh-fns∏-Sp-Ø-ep-Iƒ I-gn-™-Zn-hkw am-[y-a-ß-fn-eq-sS ]p-d-Øph-∂n-cp-∂p. C-Xn-s\ ]-cm-a¿-in-®p-sIm≠m-Wv ]n P-b-cm-P-s‚ t]-cn-ep≈ t^-kv-_p-°n¬ A-ar-Xm-\μ-a-bn-bp-sS Nn-{X-tØm-sSm-∏w Nn-e ]-cm-a¿-i-߃ \-S-Øn-bXv. "hn-ip-≤ \-c-Iw' ]-d-bp-∂-Xv ]p-Xn-b Im-cy-ß-sfm-∂p-a-√, \Ωƒ-s°-√mw A-dn-bp-∂, C-Xn\p ap-sºm-s° F-gp-X-s∏-´ \--Kv-

ap-Ã-s¸-cn-bmÀ sh-Åw \yq-{Sn-t\m ]-²-Xn-¡v; X-an-gv- s\Â-IÀ-j-IÀ B-i-¦-bn Ip-a-fn: ap-√-s∏-cn-bm¿ A-Ws°-´n-se sh-≈w \yq-{Sn-t\m IWn-Im \n-co-£-W-]-≤-Xn-°v D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc Xan-gv-\m-´n-se I¿-j-I¿ cw-K-Øv. ]-≤-Xn B-cw-`n-°p-∂-tXm-sS t_m-Un-\m-bv-°-∂q-cn-se \n-ch-[n {Km-a-ß-fn-se s\¬-h-bep-Iƒ X-cn-im-Ipw. sX-°≥ Xan-gv-\m-´n-se A-©p Pn-√-bn-se s\-¬-Ir-jn-°v D-]-tbm-Kn-°p∂-Xn-\m-bm-Wv ap-√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´n-se sh-≈w sIm≠p-t]m-hp-∂-Xv. tX-\n Pn-√-bnse t_m-Un-\m-bv-°-∂q-cn-\p k-ao-]-sØ s]m-´n-∏p-d-Øm-Wv \yq-{Sn-t\m I-Wn-Im \n-co-£W-im-e -ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p-≈ tPm-en-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. C-Xn-s‚ B-Zy-L-´-Øn¬ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ Dƒs∏-sS-bp-≈ ]-Wn-Iƒ \-S-Øp∂-Xn-\m-bn sh-≈w F-Øn-°p∂-Xn-\p-≈ tPm-en-I-fm-Wv \-S°p-∂-Xv. ap-√-s∏-cn-bm-dn¬ \n∂p-≈ sh-≈w ti-J-cn-®p-\n¿Øp-∂-Xn-\m-bn 12 e-£w en-‰¿ kw-`-c-W-ti-jn-bp-≈ Iq-‰≥ Pe-kw-`-c-Wn-bp-sS \n¿-am-Ww ]m-Xn ]n-∂n-´p-I-gn-™p. ap-√s∏-cn-bm-dn-se sh-≈w H-gp-Insb-Øp-∂ cm-knw-Km-]p-c-Øp \n-∂p 16 In-tem-ao-‰¿ ss]-∏vsse≥ ÿm-]n-®m-Wv s]m-´n-∏pd-Øv sh-≈w F-Øn-°p-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc-bm-Wv t_mUn-\m-bv-°-∂q¿ ta-J-e-bn-se I¿-j-I¿ cw-K-sØ-Øn-b-Xv. ap√-s∏-cn-bm¿ sh-≈w s\¬-Irjn-°-√m-sX D-]-tbm-Kn-°m-≥ ]m-Sn-s√-∂m-Wp ]m-´-°-cm-dnse hy-h-ÿ. C-Xn-\p hn-]-co-Xam-bm-Wv X-an-gv-\m-Sv k¿-°m¿ \yq-{Sn-t\m ]-≤-Xn-°m-bn sh≈w F-Sp-°p-∂-Xv. \n¿-am-W-{]h¿-Ø-\-߃ ]q¿-W-tXm-Xn¬ B-cw-`n-°p-∂-tXm-sS tX-hm-cw, s]m-´n-∏p-dw, sUm-≠n-t®-cn, cm-

t]m-kv-äÀ ]mÀ-«n Ku-c-h-am-bn NÀ-¨sN-¿pw

\-k-Xy-߃ am-{Xw. ]-t£, apºv F-gp-Xn-b-Xn-epw ]-d-™-Xnepw A-∏p-d-Øv H-cm-bn-cw a-S-ßv I-cp-Øp-≠v Cu ]p-kv-X-I-Øn\v. F-s¥-∂m¬ A-Xv hm-bn-®dn-thm tI-´-dn-thm A-√.-.-. Po-hnX-Øn¬ h¿-j-ß-tfm-fw A-\p`-hn-® s]m-≈p-∂ bm-X-\-I-fm-

\n-∂m-epw B Po≥ ]-g-b-Xp Xs∂-bm-Wv. I-S-∏p-d-Øv ln-Ãocn-b _m-[n-®v Xp-≈n-b ]-g-b kp-[m-a-Wn-bp-tS-Xp-X-s∂-bmWv.-.-. F-∂n-ß-s\ \o-fp-∂p t]mkv-‰n-se hm-N-I-߃. I-S-∏p-d-sØ kp-[m-a-Wn F∂m-Wv F-√m-bn-S-Øpw D-]-tbm-

]n P-b-cm-P-s‚ t]-cn-ep-≈ t^-kv-_p-°v t]-Pn¬ {]-Xy-£s∏-´ t]m-kv-‰v. ]n∂oSv Xn-cp-Øn-b t]m-kv-‰pw Im-Wmw Wv.-.-. t\-cn-s‚ Cu s\-cn-t∏m-Sv F-cn-™p-sIm-t≠-bn-cn-°pw. Hcn-°¬ A-Xv B-fn-°-Øp-I-Xs∂ sN-øpw. F-{X X-ºp-cm≥-am¿ X-s∂ Im¬-I-gp-In-b sh-≈w Ip-Sn-®mepw, F-{X a-{¥n-am¿ B-enw-K-\ß-fn¬ A-a¿-∂m-epw F-{X ]fin-X¿ N-hn-t´¬-°m≥ Iyq

Kn-®-Xv. bp-h-Xn-bm-b kp-[m-aWn P-e-[m-c-bv-°p k-ao-]w Ipfn-°p-∂-Xn-\p sXm-´p-ap-ºp-≈ Nn-{X-tØm-sSm-∏-am-Wv ]-cm-a¿i-߃ t]m-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂Xv. C-tXm-sSm-∏w-X-s∂ H-cp ]{X-Øn¬ C-Xp-kw-_-‘n-®p-h∂ hm¿-Ø-bpw t]m-kv-‰v sN-bvXn-cp-∂p. C-Xp Nn-e Nm-\-ep-I-fn-

epw tkm-jy¬ s\-‰v-h¿-°p-I-fnepw hn-hm-Z-am-b-tXm-sS-bm-Wv Xn-cp-Øp-am-bn cw-K-sØ-Øn-bXv. ]n P-b-cm-P-s‚ t]-cn¬ H-cp hym-P t^-kv-_p-°v t]-Pv {]-h¿Øn-°p-∂-Xm-bpw A-Xn¬ At±-l-Øn-s‚ k-Ω-X-an-√m-sXbm-Wv am-Xm- A-ar-Xm-\-μ-a-bnsb Ip-dn-®p-≈ hm¿-Ø {]-N-cn∏n-°p-∂-sX-∂pw kn.-]n.-Fw. Pn√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥ Adn-bn-®p-sh-∂m-Wp Xn-cp-Øn-b t]m-kv-‰n-ep-≈-Xv. F-∂m¬ hym-P-t]-Pn-s\ Ipdn-®p-≈ ]-cm-a¿-iw h-∂-Xpw t\-c-tØ t]m-kv-‰n-´ A-tX t]Pn¬-\n-∂m-bn-cp-∂p-sh-∂-Xv {it≤-b-am-Wv. A-a-fn t_m-[y-s∏´ D-S-s\ Nn-{X-hpw t]m-kv-‰pw AS-ßn-b t]-Pv X-s∂ dn-aq-hv sNbv-Xp. B t]m-Ãv A-øm-bn-c-Ønte-sd t]¿ sj-b¿ sN-øp-Ibpw \n-c-h-[n t]¿ I-Ω‚n-Sp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-tX-k-abw, kw-`-hw {i-≤-bn¬-s∏-´n-´ns√-∂v kn.-]n.-Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ \n-∂-dn-bn-®p.

hn-bn¬ I-cn-\n-g¬ ho-gv-Øn-b em-hv-en≥ tI-kn¬ \n-∂p ]nW- d m- b n ap- ‡ - \ m- s b- ¶ n- e pw kn-.-_n.-sF. A-∏o¬ \¬-In-btXm- s S ho- ≠ pw ]n- W - d m- b n sI- W n- b n¬- s ∏- ´ p F- ∂ p kq-

tI-c-f c-£m am¿-®n-s‚ `m-K-am-bn Xr-∏q-Wn-Øp-dbn¬ kn.-]n.-Fw. C-d-°n-b t\m-´o-kv

Nn-∏n-°m-\m-Wv "I-cm¿' F-∂ A- [ n- t £- ] w t]m- k v - ‰ - d n¬ Hfn- ∏ n- ® - s X- ∂ m- W p hn- e - b n- c pج. Xr-∏q-Wn-Øp-d-bn¬ ]n-Wdm-bn-]-£-Øv Zo¿-L-\m-fm-bn tN-cn-t∏m-cp \n-e-\n¬-°p-∂ps≠-∂m-Wp hn-h-cw. t{S-Uv bq\n-b≥ cw-K-sØ km-º-Øn-I {I-a-t°-Sv, dn-b¬ F-tÃ-‰v-˛-am^n-bm C-S-]m-Sp-Iƒ F-∂n-ßs\ hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ ]nW-dm-bn-]-£-Øv cq-£-am-b A`n-{]m-b `n-∂-X-bp-w C-Xn-s‚ t]-cn¬ \-S-]-Sn-I-fpw D-≠m-bn´p-≠v. Fw kn kp-tc-{μ-\m-Wv Xr∏q-Wn-Øp-d G-cn-bm sk-{I-´-dn. c-£m am¿-®n-s‚ C-hn-S-sØ kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am-≥ tUm. sI Pn ]u-tem-kn-s‚bpw sk-{I-´-dn Fw kn kp-tc-{μs‚-bpw t]-cn-em-Wv t\m-´o-kv A-®-Sn-®-Xv. t\m-´o-kv hn-hm-Z-amb-tXm-sS ]m¿-´n Pn-√m sk-{I-´dn Xr-∏q-Wn-Øp-d G-cn-bm I-Ωn‰n-tbm-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww B-hiy-s∏-´p.-

CMYK

\yq-U¬-ln: hy-hk - m-b˛- h - m-WnPy ta-J-e-bn-se k-l-I-c-Ww hym-]n-∏n-°p-∂X - n-s‚ `m-Ka - m-bn C-¥y-bpw _-lvd - b - v\ - pw aq-∂p Icm-dp-If - n¬ H-∏p-h® - p. C-¥ym kμ¿-i-\-Øn-s\-Øn-b _-lv-d-bv≥ cm-Pm-hv l-aZv _n-≥ C- B¬ J-eo-^b - pw {]-[m-\a - {- ¥n a≥tam-l≥ kn-Mpw X-Ωn¬ \-S∂ kw-`m-j-W-߃-°n-sS-bm-Wp {]m-tZ-in-Ih - pw B-tKm-fh - p-am-b k-l-I-c-Ww sa-®-s∏-Sp-Øm-≥ Xo-cp-am-\n-®X - v. km-º-Øn-I, Im-bn-I ta-Je-I-fn-e-S-°w C-cp-cm-Py-ß-fpw D-`-b-I-£n _-‘w i-‡n-s∏-SpØpw. hn-tZ-i tk-h-\-h-Ip-∏pw _-lv-d-bv≥ hn-tZ-i-Im-cy \-b-X{¥ h-Ip-∏pw X-Ωn-ep-≈ k-lI-c-Ww D-d-∏p-h-cp-Øpw. Im-bnI-ta-J-e-bn¬ kv-t]m¿-Sv-kv Soap-I-sf ssI-am-‰w-sN-øm-\pw ]≤-Xn-bp-≠v. D-`-b-I-£n k-l-Ic-Ww kw-_-‘n-®p hn-j-b߃ C-cp-cm-Py-ß-fp-sS t\-Xm°ƒ ]p-\-c-h-tem-I-\w sN-bvXn-´p-≠v. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ C-¥y≥ \n-t£-]w _-lv-d-bv≥ cm-jv{S-]-Xn {]-W-_v- ap-J¿-Pn-bpw {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mpw _-lv-d-bv≥ cm-Pm-hv l-a-Zv _n-≥ C-  B¬ J-eo-^-bv-°v tX-Sn-bn-´p-≠v. cm-jv{S]-Xn-`-h-\n¬ Hu-tZym-Kn-I h-c-th¬-∏p\¬-Ip∂p

s{S-Uv-sh-en-sâ sh-fn-s¸-Sp-¯Â tI-{µ G-P³-kn A-t\z-jn-¡-Ww: t]m-]p-eÀ {^-−v tIm-gn-t°m-Sv: A-ar-Xm-\-μ-abn-bp-sS t]-gv-k-\¬ A-knÂm-bn-cp-∂ B-kv-t{X-en-b≥ kz-tZ-in sK-bv¬ s{S-Uv-sh¬ \-S-Øn-b sh-fn-s∏-Sp-Øep-I-sf Ip-dn-®p tI-{μ G-P≥kn A-t\z-j-Ww \-S-Ø-Wsa-∂v t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI km-Z-Øv B-hiy-s∏-´p. kzn-kv-_m-¶n¬ \n-t£-]n® tIm-Sn-Iƒ, hn-tZ-i-]-WØn-s‚ H-gp-°v, ssew-Kn-I-]oU-\-߃ Xp-S-ßn \n-c-h-[n Kp-cp-X-c-am-b B-tcm-]-W-ßfm-Wv D-∂-bn-°-s∏-´n-cn-°p∂-Xv. `-‡n-bp-sS a-d-hn¬ \-S°p-∂ C-Ø-cw Ip-‰-Ir-Xy-ßsf Ip-dn-®v k-Xy-k-‘-hpw \njv-]-£-hp-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øn Zp-cq-l-X- ]p-d-ØpsIm-≠p-h-c-W-sa-∂v A-t±lw B-h-iy-s∏-´p. aT-hp-ambn _-‘-s∏-´ B-tcm-]-W߃ ]p-Xn-b-X-√. k-Xv-\mw-

kn-Mn-s‚ a-c-W-Øn-se Zp-cql-X C-\n-bpw \o-ßn-bn-´n-√. am-{X-hp-a-√, aT-hp-am-bn _‘-s∏-´v [m-cm-fw \n-Kq-V-XIƒ \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. C¥y-bn¬ h¿-[n-®p-h-cp-∂ Bflo-b hy-h-km-b-߃ ssewKn-I Nq-j-W-ß-fp-sS-bpw kmº-Øn-I Ip-‰-Ir-Xy-ß-fp-sSbpw tI-{μ-ß-fm-sW-∂-Xv \nc-h-[n D-Zm-l-c-W-ß-fn-eq-sS t_m-[y-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. F-∂n-´pw Cu tI-{μ-߃s°-Xn-tc \n-b-a- \-S-]-Sn F-Sp°p-∂-Xn-t\m h-kv-Xp-\n-jvTam-b A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂Xn-t\m k¿-°m-cp-Iƒ X-ømdm-hm-Ø-Xv A-[n-Im-c-tI-{μß-fn¬ A-h¿-°p-≈ kzm-[o\-Øn-s‚ sX-fn-hm-sW-∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. C-Øc-sam-cp tI-{μ-hp-am-bp-≈ D-∂X-cp-sS _-‘w kn-.-_n-.-sF. t]m-ep-≈ G-P≥-kn-I-sf sIm-≠v A-t\z-jn-∏n-°-W-sa∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p.

tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-¸p-]-²-Xn-: _-ZÂ km-t¦-Xn-I-hn-Zy- {]-tbm-Kn-¡pw em-dn t_-¡À tam-UÂ \nÀ-am-W-co-Xn am-Xr-I-bm-¡-W-sa-¶v BÀ kp-{_-Ò-Wyw

X-cn-im-bn-°n-S-°p-∂ tX-hm-c-Øn-se h-b-ep-Iƒ knw-Km-]p-cw, \m-I-em-]p-cw XpS-ßn-b {Km-a-ß-fn-se A-™qtdm-fw G-°¿ ÿ-e-sØ s\¬I¿-j-I-cm-Wv {]-Xn-k-‘n-bnem-hp-∂-Xv. a-[p-c, in-h-Kw-K, cma-\m-Y-]p-cw Pn-√-I-fn-se

1,60,000 G-°¿ ÿ-e-sØ-bpw Un-≠n-°¬ Pn-√-bn-se 14,000 G-°¿ ÿ-e-sØ-bpw s\¬Ir-jn-sb ]-≤-Xn {]-Xn-Iq-e-ambn _m-[n-°p-sa-∂ B-i-¶-bnem-Wv s\¬-I¿-j-I¿.

Xr-iq¿: a-lm-flm-Km-‘n tZ-iob {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏p-]-≤Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v _-Z¬ km- t ¶- X n- I - h n- Z y- s b- ° p- d n- ® p≈ aq-∂p -Zn-h-k-sØ tZ-io-b in¬-∏-im-e-°v In-e-bn¬ Xp-S°-am-bn. \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ sXm-gn-em-fnIƒ-°v F-ß-s\ {]m-Xn-\n-[yw \¬-Imw, I-cm-dp-Im-c-s\ H-gnhm-°¬, sN-e-hp -Ip-d-bv-°¬, {]-Ir-Xn-ku-lr-Z-]-c-am-b \n¿am-W-co-Xn, A-X-Xp -{]-tZ-i-ßfn¬ -\n-∂v e-`y-am-b \n¿-am-Wh-kv-Xp-°ƒ D-]-tbm-Kn-°¬ F-∂o A-©p Im-cy-ß-fn-eq-∂nin¬-∏-im-e-bn-se N¿-®-Iƒ \S-°pw. sXm- g n- e p- d - ∏ p- ] - ≤ - X n- b n¬ sXm-gn¬ \¬-Im-\m-bn-cp-∂p ap≥-K-W-\-sb-¶n¬ C-\n B-kvXn-\n¿-am-W-Øn-te-°p I-S-°pw. I-cm-dp-Im-c-s\ ]q¿-W-am-bn H- g n- h m- ° n- s °m- ≠ p- ≈ - X m- W v Cu \n¿-am-W-co-Xn. Iq-Sp-X¬ sXm-gn-em-fn-I-sf ]-s¶-Sp-∏n-®psIm-≠v \n¿-am-W-h-kv-Xp-°ƒ Ip-d-bv-°p-∂ co-Xn-bm-Wv A-h-

sXm-gn-ep-d-∏p-]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v _-Z¬ km-t¶-Xn-I-hn-Zy-sb-°p-dn-®v In-e-bn¬ B-cw-`n-® tZ-io-b in¬-∏-im-e-bn¬ tI-{μ {Km-a-hn-I-k-\- tPm. sk-{I-´-dn B¿ kp-{_-“-Wyw B-ap-J-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p

ew-_n-°p-∂-Xv. sI-´n-Sw \n¿-an°p-∂ ÿ-e-Øn-\p Np-‰pw- e-`yam-b \n¿-am-W-h-kv-Xp-°-fm-Wv C-Xn-\p -th-≠n D-]-tbm-Kn-°p∂-Xv. Im-em-h-ÿm- hy-Xn-bm-\Øn-\p Im-c-W-am-Ip-∂ Im¿-_Wn-s‚ A-f-hp Ip-d-bv-°m≥ kna‚pw I-ºn-bpw ]-c-am-h-[n Ip-d-

bv-°pw. hn-hn-[ kw-ÿm-\-ßfn¬ -\n-∂p-≈ {Km-a-hn-I-k-\- hIp-∏v U-b-d-Iv-S¿-am¿, sXm-gn-epd-∏p-]-≤-Xn- {]-Im-c-ap-≈ \n¿am-W -{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS ta¬t\m-´w h-ln-°p-∂ kw-ÿm-\ß-fn-se hn-Z-Kv-[ k-an-Xn AwKw, D-Ø-c-hm-Z-s∏-´ F-≥-Pn-\ob¿, B¿-°n-sS-Iv-N¿ F-∂n-h-

cm-Wv in¬-∏-im-e-bn¬ ]-s¶Sp-°p-∂-Xv. C-μn-cm B-hm-kv tbm-P-\ -{]-Im-c-ap-≈ ho-SpIƒ, A-¶-W-hm-Sn-Iƒ, 1400 NXp-c-{i-b-Sn hn-kv-Xo¿-W-ap-≈

{Km-a-∏-©m-b-Øp sI-´n-S-߃, sIm-Sp-¶m-‰n¬- \n-∂p c-£-s∏Sp-∂-h¿-°p-≈ sj¬-´-dp-Iƒ, [m-\y-kw-`-c-W-im-e-Iƒ, iv-aim-\-߃ Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv sXm-gn-ep-d-∏p-]-≤-Xn {]-Im-cw C-t∏m-ƒ \n¿-an-°p-∂ sI-´n-S߃. tI-c-f-Øn¬ G-sd {]-Nm-cw e-`n-® em-dn t_-°¿ tam-U¬ \n¿-am-W-co-Xn a-‰p kw-ÿm-\߃ am-Xr-I-bm-°-W-sa-∂v in¬-∏-im-e-bn¬ B-ap-J- {]-`mj-Ww \-S-Øn-b tI-{μ {Km-a-hnI-k-\- h-Ip-∏v tPm.--- sk-{I-´-dn B¿ kp-{_-“-Wyw ]-d-™p. In-e A-tkm-. {]-^. tUm. -kÆn tPm¿-Pv, tIm-Ãv-t^m-Uv Ub-d-Iv-S¿ tUm.--- Sn B¿ -N-{μ-ZØv, tPm.--- U-b-d-Iv-S¿ ]n _n kmP≥, a-lm-ho¿ B-Nm-cy, k-Xvt{]w F-∂n-h¿ B-Zy- Zn-h-kw hn-hn-[ hn-j-b-ß-sf-°p-dn-®v kw-km-cn-®p.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-25. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

C-´y-bpw _-lv-d-bv-\pw aq-¶p I-cm-dp-I-fn H-¸p-h-¨p

Thejas Epaper general Edition 2014-02-20  

Thejas Epaper general edition. 2014-02-20

Advertisement