Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-39

16 t]Pv

■ `6.50

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿ tIm´bw www.thejasnews.com

D-½³-Nm-−n þ tkm-Wn-b Iq-Sn-¡m-gv-N

Hät\m«¯n a-Xn-en-Sn-ªv F³.-sF.-Sn. hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

kp-[o-c-s\ {]-kn-Uâm-¡n-b co-Xn-bn A-Xr-]v-Xn-sb-¶v D-½³-Nm-−n

tIm-gn-t°m-Sv: a-Xn-en-Sn-™v F≥.-sF.-Sn. hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. B-{‘m kz-tZ-in im-Øp-sa-I√q¿ sIm-∏-cw dqw 2/293¬ sh¶n-tS-jv (19) B-Wv a-cn-®-Xv. NmØ-awKew F≥.sF.Sn-bpsS {]-[m-\ tK-‰n-\p k-ao-]sØ sS-∂n-kv tIm¿-´n-s‚ aXn¬ C-Sn-™pho-Wm-Wv A-]I-Sw. sS-∂n-kv tIm¿-´n¬ kplr-Øp-°-tfm-sSm-∏w {In-°-‰v I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂p sh-¶n-tSjv. a-Xn-en-Sn-™pho-gp-∂-Xv I≠v a-‰p hn-Zym¿-Yn-I-sf-√mw HmSnc-£-s∏-´p. _m-‰v sN-øp-Ibm-bn-cp-∂ sh-¶n-tS-jn-s‚ tZ- \n¿-`-b tI-c-fw kp-c-£n-X tI-c-fw ]-≤-Xn-bp-sS DZv-Lm-S\-Øn-s\-Øn-b bp.-]n.-F. A-[y-£ tkm-Wn-bmKm-‘n-°v a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-]-lm-cw l-Øm-Wp a-Xn¬ ]-Xn-®-Xv. D- \¬Ip∂p. sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, a-{¥n-am-cm-b Fw sI ap-\o¿, sI Fw am-Wn tI-{μ-a-{¥n h-b-em¿ c-hn, ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, S≥ X-s∂ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tI-{μ-a-{¥n {]-^. sI hn tXm-a-kv, a-{¥nam-cm-b ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, sI _m-_p, ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-F. k-ao-]w B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. F≥.sF.-Sn. c-≠mwh¿-j _n.-sS-Iv. hn-Zym¿-Yn-bm-Wv sh-¶n-tS-jv.

kv-Iq-«-dn an-\n-tem-dn-bn-Sn-¨v Fw.-_n.-F. hn-D-∏Zf- ymÀYn a-c- n-m-¨dpn¬ kvI- q-´: \-bm-_k

dn¬ a - o≥ Ib-‰nb an\n-tem-dnbn-Sn-®v Fw.-_n.-F. hn-Zym¿-Yn acn-®p. H-cmƒ-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂se cm-hn-se 11Hm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. D-∏f - ln-Zm-bØ - v \-Kd - nse _p-≈‰ - v ap-lΩ - Z- v Ip-™nbp-sS a-I≥ Pw-jo-Zv (22) B-Wv a-cn-®X - v. kvI - q-´d - n¬ ]n-dI - n-en-cp∂v bm-{X-sNøp-Ib - m-bn-cp∂ D-∏f - b - n-se _m¿-_¿ sXmgn-em-fn-bpw bp.]n. kz-tZ-in-bpam-b l-koan(24)\m-Wv ]cn-t°-‰X - v. aw-Ke - m-]p-cw {io-\nhm-k tIm-fP - n-se H-∂mw-h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-Wp Pw-jo-Zv. ]nXm-hv ap-lΩ - Z- v Ip-™n ]q-s\bn¬ tlm-´¬ hym-]m-cn-bm-Wv. am-Xm-hv: _o-^m-Øn-a. k-tlm-Zc-߃: Pw-jm-Zv, P-hm-Zv, a-kq-Z.

DÄt]PpIfnÂ

5 tI-am-\cw-fIp--¯Sn-n-sseh-Å39.-9-hi-pwX7

am-en-\yw \n-d-ªXvC-´y-³ Bw\-Ìn¡pÅ hntZ-ik-lm-bw XSªp-

t]Pn 6 NFUnäv - m-−n-bp-sS A-IÂ-¨b - pw cta-insâ A-Sp-¸h - pw

C∂sØ ]{X-tØm-sSm∏w

b-Xn¬ X-\n-°v F-Xn¿-∏n-√. F∂m¬, Cu hn-h-cw am-[y-a-ß-fneq-sS Xm≥ A-dn-tb-≠n-h-∂-Xv Zu¿-`m-Ky-I-c-am-sW-∂pw DΩ≥-Nm-≠n ]-d-™p. tIm¨-{K-kv i-‡n-s∏-SpØp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wp kp[o-c-s\ {]-kn-U‚m-°n-b-sX∂v tkm-Wn-bm-Km-‘n A-dn-bn®p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v tIm¨-{K- n-s\ kw-_-‘n-®p \n¿-Wm-b-I-am-b-Xn-\m¬ FXn¿-∏p-Iƒ a-d-∂v H-‰-s°-´m-bn {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂pw tkmWn-bm-Km-‘n B-h-iy-s∏-´p. sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥, a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e F-∂n-h-cpw Iq-Sn-°m-gvN-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

UÂ-ln-bn cm-{ã-]-Xn-`-c-Ww 

d-low s\-´q¿

\yq-U¬-ln: U¬-ln-bn¬ cm{„-]-Xn-`-c-W-Øn-\p ip-]m¿-i sN-øm≥ {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS hk-Xn-bn¬ tN¿-∂ tI-{μ a-{¥nk-`m-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. U¬-ln \n-b-a-k-` a-c-hn-∏n-®p\n¿-Øn cm-{„-]-Xn-`-c-W-Øn\p ip-]m¿-i sN-ø-W-sa-∂ e^v. K-h¿-W¿ \-Po-_v Pw-Kn-s‚ I-Øv ]-cn-K-Wn-®m-Wp Xo-cp-am\w. e-^v. K-h¿-W-dp-sS ip-]m¿i tI-{μ-k¿-°m¿ Aw-Ko-Im-cØn-\m-bn cm-{„-]-Xn-°v A-b®p-sIm-Sp-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏v

B-dp-am-k-Øn-\-Iw \-S-Øm≥ \-S-]-Sn-bp-≠m-h-W-sa-∂pw tI{μw ip-]m¿-i sN-bv-Xp. C-Xpkw-_-‘n-® hn-i-Z-am-b D-Ø-chv C-∂p ]p-d-Øn-d-ßpw. cm- { „- ] - X n Aw- K o- I - c n- ° p∂-tXm-sS U¬-ln cm-{„-]-Xn`- c - W - Ø n- \ p Io- g n- e m- h pw. e^v . K- h ¿- W - s d ap≥- \ n¿- Ø n tI- { μ- k ¿- ° m- c m- b n- c n- ° pw U¬- l n- b n¬ `- c - W w \- S - Ø pI. P-\ tem-Iv-]m¬ _n-√v k-`bn¬ A-h-X-cn-∏n-°m≥ I-gn-bmsX-h-∂-tXm-sS-bm-Wv U¬-ln ap-Jy-a-{¥n A-c-hn-μv sI-Pv-cnhmƒ 49 Zn-h-k-sØ `-c-Ww A-

\n-e-¼qÀ sIm-e: B-cym-S-s\ a-{´n-k-`-bnÂ-\n-¶v ]p-d-¯m-¡-W-sa-¶v hn F-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-e-ºq-cnse bp-h-Xn-bp-sS Zm-cp-W sIme-bn¬ kw-i-b-Øn-s‚ \n-gen¬-\n¬-°p-∂ B-cym-S≥ apl-Ω-Zv a-{¥n-ÿm-\w cm-Pn-h-bv°-W-sa-∂p {]-Xn-]-£-t\-Xmhv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥. kzbw cm-Pn k-a¿-∏n-°p-∂n-s√¶n¬ A-t±-l-sØ a-{¥n-k-`bn¬-\n-∂p ]p-d-Øm-°m≥ apJy-a-{¥n-bpw sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚pw X-øm-dm-h-W-sa-∂pw hn F-kv hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ B-h-iy-s∏-´p. a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ {]m-tZ-in-I Hm-^nkn¬ A-t±-l-Øn-s‚ kv-‰m-^wK-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv sIm-e-]m-X-I-sa-∂-Xv tI-c-fw sR-´-tem-sS-bm-Wp tI-´-Xv.bp-h-Xn tIm¨-{K-kv Hm-^nkn-se am-{X-a-√, a-{¥n B-cymS≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ Hm-^n-kn-sebpw Po-h-\-°m-cn-bm-bn-cp-∂p. C-h-cp-sS sIm-e-]m-X-Iw kw-ib-I-c-am-sW-∂pw ]-e D-∂-X-sc∏-‰n-bp-ap-≈ sR-´n-°p-∂ hn-hc-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øp-sa-∂p `b-∂m-Wv bp-h-Xn-sb A-]m-bs∏-Sp-Øn-b-sX-∂p-am-Wv ktlm-Z-c≥ B-h¿-Øn-®p sh-fns∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. a-{¥n Bcym-S-s‚ a-I≥ B-cym-S≥ ju°-Øn-s‚-bpw _-‘p-hm-b Bcym-S≥ B-km-Zn-s‚-bpw Hm-^nkp-I-fn¬ bp-h-Xn A-t∂-Zn-hkw Xq-∏p-tPm-en-°v t]m-bn-cp∂-Xm-bpw ]p-d-Øp-h-∂n-cn-°p∂p. D-∂-X-c-dn-bm-sX sIm-e-]m-

X-Iw \-S-°n-s√-∂ bp-h-Xn-bpsS k-tlm-Z-c-s‚ sh-fn-s∏-Spج Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-Sp-∂p-≠v. t\-c-tØ tkm-fm¿ tI-kp≠m-b-t∏mƒ B-cym-S≥, k-cn-X F-kv \m-b-cp-am-bn \-S-Øn-b t^m¨-hn-fn-bpw k-cn-X \-SØn-b k-μ¿-i-\-hp-sam-s° hnhm-Zw kr-„n-®n-cp-∂p. C-Xpw bph-Xn-bp-sS sIm-e-]m-X-I-hpw XΩn¬ _-‘-ap-t≠m F-∂ Imcy-hpw A-t\z-jn-°-Ww. C-sXms° kz-X-{¥-hpw \o-Xn-]q¿-hI-hp-am-bn \-S-°-W-sa-¶n¬ Bcym-S≥ a-{¥n-ÿm-\-Øp Xp-Scm≥ ]m-Sn-√. kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip´n-Iƒ-°pw F-Xn-cm-b B-{I-aW-ß-fpw ssew-Kn-I-]o-U-\-ßfpw A-h-km-\n-∏n-°m-\m-Wv "\n¿-`-b ]-≤-Xn'bp-sS D-Zv-Lm-S\w tkm-Wn-bm-Km-‘n-sbs°m-≠v \-S-Øn-b-Xv. C-°m-cyØn¬ sX-s√-¶n-epw B-flm¿Y-X-bp-s≠-¶n¬ sN-∂n-Ø-ebpw hn Fw kp-[o-c-\pw D-Zv-LmS-\-Øn-\v ap-ºv B-cym-S-s\ a{¥n-k-`-bn¬-\n-∂p ]p-d-Ømt°-≠n-bn-cp-∂p. B-`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bpw tIm¨-{K- n-s‚ \-„-s∏-´ apJw Xn-cn-®p-]n-Sn-°m≥ \ntbmKn°-s∏-´ sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c-\pw C-°mcy-Øn-se-Sp-°p-∂ \-S-]-Sn F¥m-sW-∂-dn-bm≥ {]-_p-≤-tIc-f-Øn-\v A-h-Im-i-ap-s≠-∂pw hn F-kv Nq-≠n-°m-´n.

sam-bv-en-s¡-Xn-cm-b tI-kv: A-cp-Wm-N-en tI-{µw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn-te-¡v ]-{X-§Ä \yq- U ¬- l n: U¬- l n k¿°m-cn-\p Io-gn-ep-≈ Agn-aXn hncp≤ hn`mKw (F.-kn.-_n.) tI-{μ s]-t{Sm-fn-bw a-{¥n hoc-∏-sam-bv-en-s°-Xn-tc c-Pn-kv‰¿ sN-bv-X tI-kv kv-t‰ sN-øW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v tI-{μk¿-°m¿ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bnte-°v. N-´-hn-cp-≤-am-bn {]-Ir-Xn-hmX-I-Øn-\p h≥ hn-e-h¿-[-\ hcp-Øm≥ I-f-sam-cp-°n-b-Xn-\mWv s]-t{Sm-fn-bw a-{¥n ho-c-∏sam-bv-en, ap≥ s]-t{Sm-fn-bw a{¥n ap-c-fo tZ-hv-c, dn-e-b≥-kv C≥-U-kv-{So-kv kn.-Fw.-Un. aptI-jv Aw-_m-\n, ssl-t{UmIm¿-_¨ ap≥ Ubd-IvS¿ P\d¬ hn sI kn-_¬ F-∂n-h¿s°-Xn-tc A-t\z-j-Ww \-SØm≥ sI-Pv-cn-hmƒ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´-Xv. 12\v F.-kn.-_n. Ch¿-s°-Xn-tc F-^v.-sF.-B¿. cPn-ÿ sN-bv-Xv A-t\z-j-Ww

sIm-®n: hn Fw kp-[o-c-s\ sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚m-bn \n-ban-®-ti-jw A-kz-ÿ-\m-bn-cp∂ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpam-bn tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘n Iq-Sn-°m-gvN \-S-Øn. sIm-®n I-eq¿ cmPym-¥-c-tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ tIm¨-{K-kv {]-tXy-I I¨h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xti-jw sIm-®n \m-hn-I K-kv-‰v lu-kn¬ h-®m-bn-cp-∂p Iq-Sn°m-gv-N. hn Fw kp-[o-c-s\ sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚m-bn \n-b-an® co-Xn-bn¬ X-\n-°v A-Xr-]vXn-bp-s≠-∂v D-Ω≥-Nm-≠n tkm-Wn-bm-Km-‘n-sb A-dn-bn®p. kp-[o-c-s\ {]-kn-U‚m-°n-

Xp-S-ßp-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.hm-X-I hn-e-h¿-[-\-bv-s°-Xntc kn.-]n.-sF. Fw.-]n Kp-cp-Zmkv Zm-kv Kp-]v-X-bpw tIm-a¨ tIm-kv F-∂ kw-L-S-\-bpw sIm-Sp-Ø c-≠p s]m-Xp-Xm¬-∏cy l-c-Pn-Iƒ kp-{]nw-tIm-S-Xnbp-sS ap-∂n-ep-≠v. hm-X-I hn-eh¿-[-\-bv-s°-Xn-tc c-≠v s]mXp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn-Iƒ kp{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\bn-ep-≈-Xp-sIm-≠v A-tX hn-jb-Øn¬ U¬-ln k¿-°m¿ FSp-Ø Xo-cp-am-\w tà sN-ø-Wsa-∂m-hpw tI-{μw kp-{]nw-tImS-Xn-bn¬ B-h-iy-s∏-Sp-I.F.-kn.-_n. X-\n-s°-Xn-tc F-Sp-Ø tI-kv `-c-W-L-S-\m-hncp-≤-am-sW-∂pw {]-Ir-Xn-hm-XI-hn-e h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ Xo-cpam-\-Øn¬-\n-∂p ]n-t∂m-´pt]m-hn-s√-∂pw ho-c-∏-sam-bv-en I-gn-™-Zn-h-kw hy-‡-am-°nbn-cp-∂p.

C-d-§n-bn-à C-‰m-\-K¿: hn-Zym¿-Yn-Ifpw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cpw G-‰pap-´-ps-- a-∂p `-b-∂v A-cp-WmN¬-{]-tZ-in-se am-[y-a-ÿm]-\-߃ A-\n-›n-X-Im-etØ-°v A-S-®n-´-Xn-\m¬ C∂-se ]-{X-߃ C-d-ßn-bn√. A-cp-Wm-N¬ ssSw-kv F∂ ]-{X-ÿm-]-\-Øn-\p ap∂n¬ hn-Zym¿-Yn-kw-L-S-\Iƒ-°v [¿-W \-S-Øm≥ A\p-a-Xn \¬-In-b sU-]yq-´n IΩo-j-W-sd k-kv-s]≥-Uv sN-ø-W-sa-∂m-Wp am-[y-a{]-h¿-Ø-I-cp-sS B-h-iyw. h-kv-Xp-X a-\- n-em-°m-sXbm-Wv sU-]yq-´n I-Ωo-j-Wdm-b an-tI Imw-In [¿-W \-SØm≥ A-\p-hm-Zw \¬-In-bsX-∂mWv am-[y-a{]-h¿-ØI-cp-sS B-tcm-]Ww.

C-tXm-sS-bm-Wv cm-{„-]-Xnh-km-\n-∏n-®v cm-Pn k-a¿-∏n-®Xv. U¬-ln \n-b-a-k-` ]n-cn-®p- `-c-W-Øn-\p K-h¿-W¿ ip-]m¿hn-S-W-sa-∂v a-{¥n-k-` Xo-cp-am- i sN-bv-X-Xv. A-tX k-a-bw, \n-®-Xm-bpw e-^v. K-h¿-W¿ \- U¬-ln \n-b-a-k-` ]n-cn-®p-hn-S-

kÀ-¡m-cp-−m-¡m-\n-sÃ-¶v _n.-sP.-]n.  k-` ]n-cn-¨p-hn-S-W-sa-¶ ip-]mÀ-i X-Ån 

Po-_v Pw-Kn-\v A-b-® cm-Pn-°Øn¬ Adn-bn®n-cp-∂p. 32 AwK-ß-fp-≈ _n.-sP.-]n. U¬-lnbn¬ k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-°ns√-∂p hy-‡-am-°p-I-bpw sNbv-Xp.

W-sa-∂ sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ Bh-iyw X-≈n-b K-h¿-W¿, k-` a-c-hn-∏n-®p-\n¿-Øn cm-{„-]-Xn`-c-Ww G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v ip-]m¿-i sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. k-` ]n-cn-®p-hn-Sm-Ø-Xp-sIm-

≠p-X-s∂ tI-h-e-`q-cn-]-£w H∏n-®v G-Xp ]m¿-´n-°v th-W-sa¶n-epw ho-≠pw a-{¥n-k-` cq-]oI-cn-°m≥ km-[n-°pw. \n- b - a - k - ` ]n- c n- ® p- h n- S - W sa-∂ U¬-ln a-{¥n-k-`m Xocp-am-\w Aw-Ko-I-cn-°m-Ø \Po-_v Pw-Kn-s‚ \-S-]-Sn `-c-WL-S-\m-hn-cp-≤-am-sW-∂v A-chn-μv sI-Pv-cn-hmƒ ]-d-™p. `qcn- ] - £ - a p- ≈ a- { ¥n- k - ` - s b- S p°p-∂ Xo-cp-am-\-tØm-sSm-∏w \n¬- ° m≥ _m- [ y- X - b p- ≈ Kh¿-W-dp-sS ]-e \-S-]-Sn-I-fpw hy-Xy-kv-X-am-bn-cp-∂p-sh-∂pw C- X n- \ p Im- c - W w F- ¥ m- s W-

∂p hy-‡-a-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.2013 Un-kw-_¿ 28\m-Wv tIm¨-{K-kv ]n-¥p-W-tbm-sS A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ Bw BZvan ]m¿´n a-{¥n-k-` \n-ehn¬-h-∂-Xv. 70 Aw-K \n-b-a-k`-bn¬ B¿-°pw `q-cn-]-£w e`n-°m-Xm-b-tXm-sS U¬-lnbn¬ A-\n-›n-X-Xzw D-S-se-Sp°p-I-bm-bn-cp-∂p. 32 ko-‰p-≈ _n.-sP.-]n-°v `q-cn-]-£w H-∏n°m-\m-bn-√. Xp-S¿-∂m-Wv tIm¨-{K- ns‚ F-´w-K-ß-fp-sS tkm-]m-[nI ]n-¥p-W-tbm-sS F.-F.-]n.

k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn-te-dnb-Xv. `-c-W-L-S-\-bn¬ t`-Z-K-Xn h-cp-Øn 1991¬ K-h¨-sa‚ v Hm^v \m-j-\¬ Im-]n-‰¬ sS-dn-‰dn Hm-^v U¬-ln \n-b-a-{]-Imcw U¬-ln \n-b-a-k-` cq-]o-Icn-°-s∏-´-Xn-\p-ti-jw B-Zy-ambm-Wv cm-{„-]-Xn-`-c-W-Øn-\p Io-gn¬ h-cp-∂-Xv. 1993¬ _n.-sP.-]n-bm-Wv BZy a-{¥n-k-` cq-]o-I-cn-®-Xv. 1998 ap-X¬ 2013 h-sc jo-em Zo£n-Xn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ XpS¿-®-bm-bn aq-∂p-X-h-W tIm¨-{K-kv `-cn-®p.

{Kq-¸n-k-¯n-s\-Xn-tc t]m-en-kn h³ A-gn-¨p-]-Wn; tl-a-N-{µ³ Câ-en-P³-kv ta-[m-hn tkm-Wn-b-bp-sS Xm-¡o-Xv A-e-Iv-km-−À tP-¡-_v t]m-en-kv lu-kn-Mv tImÀ-]-td-j³ Fw.Un. tIm¬-{K-kv {]-Nm-c-W-¯n-\p Xp-S-¡-an-«p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ t]m-en-kv X-e-∏-Øv h≥ A-gn®p-]-Wn. F.-Un.-Pn.-]n, sF.-Pn, Un.-sF.-Pn, I-Ωo-j-W¿ dm-¶nep-≈ D-tZym-K-ÿ-sc-bm-Wp am‰n-b-Xv. Sn ]n {]-Xn-I-fp-am-bn _‘-s∏-´ hn-hm-Z-{]-kv-Xm-h-\sb Xp-S¿-∂v P-bn¬-h-Ip-∏n¬\n-∂v H-gn-hm-°n-b Un.-Pn.-]n. A-e-Iv-km-≠¿ tP-°-_n-s\ tI-c-f t]m-en-kv lu-kn-Mv B‚ v I¨-kv-{S-Iv-j≥ tIm¿-]td-j≥ en-an-‰-Un-s‚ sN-b¿-am\pw Fw.-Un-bp-am-bn \n-b-an-®p. \n-e-hn¬ Cu ]-Z-hn-bn¬ Xp-Scp-∂ A-\n¬-Im-¥v sF.-]n.-Fkn-s\ tÃ-‰v ss{Iw dn-°m¿-Uv _yq-tdm F.-Un.-Pn.-]n-bm-°n. F.-Un.-Pn.-]n. F tl-a-N-{μ-\mWv ]p-Xn-b C‚-en-P≥-kv ta-[mhn. ]n hn-P-bm-\-μm-Wv hn-Pne≥-kv B‚ v B‚n-I-d-]v-j≥ _yq-tdm-bp-sS X-e-h≥. F.-Un.Pn.-]n. {io-te-J-sb \n¿-`-b-bpsS t\m-U¬ Hm-^n-k-dm-°n. sI ]-fl-Ip-am-dm-Wv D-Ø-c-taJ-em F.-Un.-Pn.-]n. F-d-Wm-Ipfw td-©v sF.-Pn-bm-bn Fw B¿ A-Pn-Xv-Ip-am-dn-s\-bpw Xncp-h-\-¥-]p-cw td-©v sF.-Pnbm-bn a-t\m-Pv F-{_-lm-an-s\bpw \n-b-an-®p. tj-°v Z¿-th-kv km-ln-_m-Wv t]m-en-kv sl-UvIzm¿-t´-gv-kv sF.-Pn. tIm-gnt°m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw I-Ωo-

F tl-a-N-{μ≥

]-I-cw F hn tPm¿-Pm-Wv ]p-Xnb I-Ωo-j-W¿. ÿ-ew-am-‰n-b a-‰v D-tZym-K-ÿ-cpw A-h-cp-sS ]-Z-hn-I-fpw: hn-P-b-{io-Ip-am¿ (Un.-sF.-Pn, t]m-en-kv s{S-bv\n-Mv), sI sI _m-e-N-{μ≥ (F-kv.-]n. B-e-∏p-g), D-a (F.sF.-Pn, tIm-kv-‰¬ t]m-en-kv), B¿ \n-im-¥n-\n (sU. I-Ωoj-W¿, sIm-®n kn-‰n), F≥ hnP-b-Ip-am¿ (F-kv.-]n, Xr-iq¿), F-kv A-Pn-Xm-_o-Kw (sU. IΩo-j-W¿, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kn-‰n), F {io-\n-hm-kv (F-kv.]n, t]m-en-kv sl-Uv-Izm¿-t´-gvkv), F-kv i-in-Ip-am¿ (F-kv.]n, a-e-∏p-dw), ]p-´-hn-a-em-Zn-Xy

{io-te-J \nÀ-`-b t\m-UÂ Hm-^n-kÀ  Xn-cp-h-\-´-]p-cw, tIm-gn-t¡m-Sv I-½o-j-WÀ-am-sc am-än  A-\nÂ-Im-´v ss{Iw dn-¡mÀ-Uv _yq-tdm F.-Un.-Pn.-]n-. 

j-W¿-am-sc-bpw ÿ-ew-am-‰n. hn-Pn-e≥-kv Un.-sF.-Pn. F®v sh-¶n-tS-jm-Wv ]p-Xn-b Xncp-h-\-¥-]p-cw I-Ωo-j-W¿. \ne-hn¬ I-Ωo-j-W-dm-b ]n hn-Pb-s\ F.-]n. _-‰m-en-b≥ Un.sF.-Pn-bm-°n. tIm-gn-t°m-Sv IΩo-j-W-dm-b kv-]¿-P≥-Ip-amdn-s\ F-kv.-_n.-kn.-sF.-Un. F-kv.-]n-bm-bn am-‰n-\n-b-an-®p.

(F-kv.-]n, h-b-\m-Sv), a-Rv-Pp\m-Yv (F.-sF.-Pn, t]m-en-kv sl-Uv-Izm¿-t´-gv-kv), ]n F≥ DÆn-cm-P≥ (F-kv.-]n, I-Æq¿), tXm-a-kv tPm-fn sN-dn-bm≥ (Fkv.-_n.-kn.-sF.-Un. F-kv.-]n, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw td-©v), [o-cPv-Ip-am¿ Kp-]v-X (I-am≥-U‚ v, F-kv.-F.-]n.-)

sIm-®n: tI-c-f-Øn-se tIm¨{K-kv {Kq-∏n-k-Øn-s\-Xn-tc tkm-Wn-bm-Km-‘n-bp-sS i-‡am-b Xm-°o-Xv. tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K-kv Xn-c-s™-Sp-∏p {]Nm-c-W-]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sIm-®n-bn¬ {]-tXy-I I¨-h≥-j-\n¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p tkm-Wn-b. X-\n-°v B {Kq-∏v F-t∂m Cu {Kq-∏v F-t∂m C-√. tIm¨{K- n¬ C-¥y≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K-kv F-∂ H-‰-{Kq-∏v am{X-am-Wp-≈-sX-∂pw D-Ω≥-Nm≠n, c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, h-bem¿ c-hn F-∂n-hs - c km-£n-bm°n tkm-Wn-bm-Km-‘n ]-d™ p. k¿-°m-cn-s‚ t\-´-߃ D-b¿Øn-°m-´n Xn-cs - ™-Sp-∏n-se sh√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sm-sa-¶n-epw cmPy-Øn-s‚ `m-hn \n¿-Wb - n-°p-∂Xm-Wv 2014se Xn-cs - ™-Sp-∏v.- cmPy-Øv a-tX-X-c-Xz-w ]p-e-c-tWm A-tXm X-I-c-tWm F-∂-Xm-Wv 2014se tNm-Zyw. P-\-ß-sf `n∂n-∏n-°p-∂-Xn-\v cm-Py-Øn-s‚ lr-Z-bw h-sc am-‰-W-sa-∂p hmZn-°p-∂-h-cm-Wv F-Xn-cm-fn-Iƒ. cm-Py-Øv C-∂p-≠m-bn-´p-≈ A`q-X-]q¿-h-am-b km-º-Øn-I-hf¿-® bp.-]n.-F. k¿-°m-cn-s‚ t£-a-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS ^-eam-Wv. A-gn-a-Xn-bp-sS t]-cn¬ tIm¨-{K- n-s\-Xn-tc hn-c¬Nq-≠p-∂-h¿ A-h¿ `-cn-°p-∂ kw-ÿm-\-ß-fn¬ A-gn-a-Xn ]pd-Øp-h-cp-tºmƒ \-S-]-Sn-I-sf-

Sp-°m≥ X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂pw tkm-Wn-b Ip-‰-s∏-Sp-Øn. tI-cf-Øn-se {]-Xn-]-£w sIm-e-]mX-I-cm-{„o-b-Øn-s‚ h-‡m-°fm-bn am-dn-sb-∂pw tkm-Wn-bmKm-‘n ]-d-™p. c-ta-iv sN-∂nØ-e-sb-bpw ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n-sb-bpw tkm-Wn-b A-`n\-μn-®p. sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ A-[y-£-X hln-®p. tI-{μ-a-{¥n-am-cm-b h-bem¿ c-hn, {]-^. sI hn tXm-akv, ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e kw-kmcn-®p. F.-sF.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-Ipƒ hm-kv-\n-Iv, Zo-]-Iv _m-_-dn-b, tI-{μ-a-{¥nam-cm-b i-in X-cq¿, sI kn thWp-tKm-]m¬, a-{¥n sI _m_p, Fw.-]n-am-cm-b ]n kn Nmt°m, sI ]n [-\-]m-e≥, ]n Sn tXm-a-kv, Nmƒ-kv U-b-kv, Fw sF jm-\-hm-kv, ]n ]n X-¶®≥, Fw Fw l-k≥, hn Un kXo-i≥, sI ap-c-fo-[-c≥, Sn F≥ {]-Xm-]≥, A-P-bv X-dbn¬, F≥ th-Wp-tKm-]m¬, tPm-k-^v hm-g-°≥, sI Fw sF ta-Ø¿, Sn F-®v ap-kv-X-^, Fw Fw tP-°-_v, em-en hn≥sk‚ v, _n-μp Ir-jv-W, sUm-an\n-Iv {]-k-t‚-j≥, ssl-_n Cu-U≥, Uo≥ Ip-cym-t°m-kv ]-s¶-Sp-Øp. s_-∂n _-l\m≥ kzm-K-X-hpw sI ]n l-cnZm-kv \-μn-bpw ]-d-™p.-

Hm-Sn-s¡m-−n-cp-¶ Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨p A-cq¿: Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ Im-dn-\v Xo∏nSn-®v I-Øn-b-a¿-∂p. h≥Zp-c-¥w H-gn-hm-bn. B-f-]m-b-an-√. C-∂-se D-®-I-gn-™v Ip-ºfw tSmƒ πm-kbn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. tN¿-Ø-e-bn¬\n-∂v A-·n-i-a-\ tk-\ F-Øn-bm-Wp Xo-b-W-®-Xv. tSmƒ πm-kbn¬ F-a¿-P≥-kn kw-hn-[m-\-߃ C-√mXn-cp-∂-Xm-Wv Im¿- ]q¿-W-am-bpw I-Øm\n-S-bm-b-Xv. F-d-Wm-Ip-f-Øp-\n-∂v B-e-∏p-g-bv-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ B-e-∏p-g _o-®v tdmUn¬ A-e-°p-™v-h-I ]p-c-bn-S-Øn¬ Ceym-kpw Ip-Spw-_-hpw k-©-cn-®n-cp-∂ Imdm-Wv I-Øn-b-a¿-∂-Xv. Im¿ tSmƒ πm-kbn-eq-sS I-b-dn-bn-d-ß-sh ]n-d-In¬ i-–wtI-´v Im¿ Hm-Sn-®n-cp-∂ C-eym-kv ]p-d-tØ°n-d-ßp-∂-Xn-\n-sS Xo B-fn-∏-S-cp-I-bmbn-cp-∂p. D-S≥ Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ `m-cybpw a-°-fpw C-d-ßn-tbm-Sn. Xo- ]-S-¿∂p-]nS-n®-tXm-sS ]n-d-sI h-∂ hm-l-\-ß-fn-ep≈-h¿ `-b-∏m-Sn-em-bn. k-ao-]-{]-tZ-i-ßfn¬ Xm-a-kn-°p-∂-h-cpw ]-cn-{`m-¥n-bn-embn. ]-\-ßm-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn Ip-º-fw tSmƒ πm-k-bn¬ Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®-t∏mƒ hm-l-\-߃ \n-b-{¥n-®p.-

tUmfÀ 61.83 ■ ]u−v 103.54 ■ bqtdm 84.66 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 164.00 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 220.11 ■ Ham³ dnbm 160.59 ■ kuZn dnbm 16.48 ■ J¯À dnbm 16.98 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.83 ■ kznkv {^m¦v 69.26


4

tIcfw

kozhikode

A´mcmjv{S ssk¢nMv aÂkcw: Binjpw ]oc-t]mfpw Nmw]y-·mÀ

\yq-\-]-£ hn-Zym-`ym-k k-an-Xn kwØm-\ k-t½-f-\ c-Pn-kv-t{Sj³

I¬-∏-‰: tI-c-f Sq-dn-kw h-Ip∏n-\p-th-≠n kw-ÿm-\ A-Uz©¿ Sq-dn-kw {]-tam-j≥ skmssk-‰n kw-L-Sn-∏n-® c-≠m-a-Xv A-¥m-cm-jv-{S au-≠≥ ssk-¢nMv a-¬k-c-Øn¬ (Fw.-Sn.-_n. tI-c-f˛2014) cm-Pym-¥-c hn-`m-KØn¬ tI-c-f-Øn-s‚ B-in-jv sI-bpw A-¥¿-tZ-io-b hn-`m-KØn¬ Xm-bv-e‚n-s‚ ]o-c -t]mfpw Nmw-]y-∑m-cm-bn. B-in-jv I-Æq¿ C-¥y≥ B¿-an Xm-c-am-Wv. cm-Pym-¥-c hn-`m-K-Øn¬ a-Wn-∏q-cn-s‚ Uos_≥ ao-kn c-≠mw-ÿm-\-hpw, Ak-an-s‚ ss`-c-hv aq-∂mwÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n. A¥¿-tZ-io-b -hn-`m-K-Øn¬ \o∏m-fn-s‚ A-P-bv ]-fin-‰v c≠mw-ÿm-\-hpw Xm-bv-e‚n-s‚ Io-c- Un kp-{]-km¿-´v aq-∂mw- hb-\m-´n¬ \S∂ A¥m-cmjv{S aus≠≥ ssk¢nMv a¬k-c-Øn¬\n∂v ÿm-\-hpw kz-¥-am-°n.

]Wwh¨v No«p-Ifn; ]n.U»yp.Un DtZymKØÀs¡Xnsc \S]Sn sIm-®n: aq-hm-‰p-]p-g ]n.-U-ªyp.Un. d-Ãv-lu-kv am-t\-P-cp-sS Izm¿-t´-gv-kn¬ ]-Ww-h-®p No´p-I-fn-® kw-`-h-Øn¬ D-tZym-Kÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn. d-Ãvlu-kv am-t\-P¿ _m-_p-hn-s\ k-kv-s]‚ v sN-bv-Xp. A-kn v F≥-Pn-\o-b¿ F≥ ]n Kncn-P, kn F-kv _-Sv-e¿ a-dn-b-°p´n, kzo-∏¿ sI F A-ssk-\m¿ F-∂n-h-sc ÿ-ew-am-‰n. a-{¥n hn sI C-{_m-low-Ip™n-s‚ \n¿-tZ-i-sØ- Xp-S¿∂m-Wp \-S-]-Sn. _m-_p-hn-\v A\p-h-Zn-® Izm¿-t´-gv-kv H-gn-∏n-°p∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw k-kvs]≥-j-s\ Xp-S¿-∂v B-cw-`n-®n´p-≠v. s]m-Xp-a-cm-a-Øv d-Ãv lu-kn-epw Izm¿-t´-gv-kn-epw ]Ww-h-®p-≈ No-´p-I-fn \-S-°p∂p-sh-∂ ]-cm-Xn-bp-≠m-b-Xns\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv A-t\zj-Ww \-S-Øn Nn-e-sc I-Ã-Unbn¬ F-Sp-Øn-cp-∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v a-{¥n hn sI C-{_m-low-Ip-™n-s‚ \n¿-tZi-Øn¬ h-Ip-∏p-X-e-Øn¬ No^v F≥-Pn-\o-b¿ \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn-em-Wv s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ CXn¬ ]-¶m-fn-I-fm-sW-∂p Is≠-Øn-b-Xv.

aÀ-I-kpw a-te-jy-³ bq-\n-th-gv-kn-än-bpw [m-c-Wm-]-{Xw H-¸p-h-¨p tIm-gn-t°mSv: a-teky-bn-se hn-Jym-X C-kv-em-an-I k¿-hIem-im-e-bm-b C‚¿-\m-j\¬ C-kv-em-an-Iv bq\n-th-gv-kn-‰n Hm^v a-te-ky (sF.-sF.-bp.-Fw.) bp-am-bn a¿-I-kv [m-c-Wm]-{Xw H-∏p-h-®p. ssh-⁄m-\n-I hn-\n-a-bw, D-∂-X ]T-\ tIm-gv-kp-I-fp-sS G-Io-I-c-Ww, K-th-j-Ww Xp-Sßn hn-Zym-`ym-kcw-K-sØ \q-X\ kw-cw-`-ß-fn¬ C-cpk¿hIem-im-eIfpw ]-c-kv-]-cw ssItIm¿-°pw. A-©mw X-h-W-bm-Wv Im-c¥q¿ a¿-I-kn-\v A-¥m-cm-jv-{S C-kvem-an-I k¿hI-em-im-ebp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n-°p-∂Xv. tem-I-sØ G-‰-hpw ]-g-°ap-≈ A¬A-kv-l¿ bq-\n-th-gvkn-‰n, tPm¿Zm-\n-se A-Ωm≥ C-kvem-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n, ba-\n-se Zm-dp¬ ap-kv-X-^ bq-\nth-gv-kn-‰n, Xp¿-°n-bn-se ap-lΩ-Zp¬ ^m-Øn-lv h-Jv-^v k¿hI-em-im-e F-∂n-h-bp-ambn t\-c-sØØ-s∂ a¿-I-kv [m-c-Wm-]-{Xw H-∏ph-®n-cp-∂p. a¿-I-kv hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p {]kv-Xp-X ÿm-]-\-ß-fn¬ D-∂X]T-\ku-I-cyw e-`n-°p-∂p≠v.

tIm-gn-t°mSv: \yq-\-]-£ hnZym-`ym-k k-an-Xn- Cu am-kw 26, 27 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°m-Sv \f-μ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-SØp-∂ kwÿm-\ k-tΩ-f-\Øn-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ 20\v Ah-km-\n-°pw. sNm-Δmgv-N cm-hnse Hº-Xn-\v Imk¿-tIm-Uv \ote-iz-cw C¿-jm-Zv - p-_n-bm≥ a-Zv-d-k-bnepw c-≠n\v I-Æq¿ Ckv-em-an-Iv sk‚-dn-epw 19\v cmhn-se H-º-Xn\v tIm-gn-t°m-Sv Fw.F-kv.Fkv. Hm-Un-t‰m-dn-bØnepw c-≠n\v a-e-∏p-dw ]mekv Hm-Un-t‰m-dn-b-Ønepw c-Pnkv-t{S-j≥ Iu-≠¿ {]-h¿-Øn°pw. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\ `mc-hm-ln-Ifpw a-Zvd-k, Syq-j≥ A-[ym-]-I-cp-am-Wv k-tΩ-f-\ {]-Xn-\n-[n-I-sf-∂v I¨-ho-\¿ kn ]n A-–p√ A-dn-bn®p. t^m¨: 9447543529.

ae-¸p-d¯v KpP-dm¯v BhÀ¯n¡pw: {]-ho¬ sXm-Km-Un-b B-e-∏p-g: h¿-Ko-bhn-jw No-‰p∂ {]-kw-K-hp-am-bn hn.--F-®v.] -- n. t\-Xm-hv {]-ho¨ sXm-Km-Un-b ho-≠pw cw-K-Øv. Iq-Sp-X¬ P-\kw-Jy-bp-≠m-°n a-e-_m-dn¬ H-cp ap-kv-enw kw-ÿm-\w B-hiy-s∏-´m¬ ap-k-^¿-\-K-dpw KpP-dm-Øpw sIm-{I-Pm-dpw B-h¿Øn-°p-sa-∂ `o-j-Wn-bpw sXmKm-Un-b ap-g-°n. B-e-∏p-g- F-kv.U -- n.--hn. kvIqƒ {Ku-≠n¬ \-S-∂ _-Pv-dwKv-Zƒ kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n ktΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S∂ ln-μp kzm-`n-am≥ k-tΩ-f\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. \q-dp-I-W-°n\v t]m-en-kp-Im-sc km-£n-Ifm-°n-bm-Wv h¿-Ko-bhn-jw No‰p-∂ {]-kw-Kw sXm-Km-Un-b \S-Øn-b-Xv.

a-e-_m-dn¬ {]-tXy-I kwÿm-\-Øn-\pth-≠n hm-Zn-°p∂-h¿ Kp-P-dm-Øpw a-pk^¿\K-dpw Hm¿-°-Ww. eo-Kpw t]m]p-e¿ {^-≠pw H-tc e-£yØn\mbn {]-h¿-Øn-°p-∂ {]ÿm-\-ß-fm-Wv. {]-tXy-I ap-kvenw kw-ÿm-\w B-h-iy-s∏-Sp∂ ap-kv-enweo-Kv ]m-InkvXm-\nte-°p t]m-h-W-sa-∂pw A-t±lw B-h-iy-s∏-´p. C-\n-sbm-cp Pn-∂-bv°v C-¥y-bn¬ ÿm-\-ans√-∂pw C-kv-em-an-I cm-Py-Øn\pth-≠n hm-Zn-°p-∂ ap-kv-enwIƒ Km-‘n-tbm-S-√ sXm-Km-Unb-tbm-Sm-Wv D-Ø-cw ]-d-tb-≠sX-∂ Im-cyw Hm¿-a th-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. eo-Kn-s‚ cm-jv-{So-b-∏m¿-´n Aw-Ko-Im-cw d-±m-°-W-sa-∂pw sXm-Km-Un-b B-h-iy-s∏-´p. \m-

Wy-s∏-cp-∏-Øn-\pw hn-e-°-b-‰Øn-\pw Im-c-Ww ap-kv-enw-I-fpsS P-\-kw-Jym h¿-[-\-hm-sW∂pw C-Xn-s‚ _p-≤n-ap-´v A-\p-`hn-°p-∂-Xv ln-μp-°-fm-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p. a-tX-X-c `m-c-Xw \n-e-\n¬°m≥ G-Io-Ir-X kn-hn¬ tImUv \-S-∏m-°-W-sa-∂pw cm-at£-{X \n¿-am-W-Øn-\m-bn ]m¿-e-sa‚ v \n-b-aw ]m-km-°W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´ sXmKm-Un-b `m-c-X-Øn-se cm-jv-{Sobw Im-hn-h-¬-°-cn-°p-sa-∂pw ap-∂-dn-bn-∏p -\¬-In. kzm-KXkw-Lw {]-kn-U‚ v dn-´. taP¿ [-\-]m-e≥ A-[y-£-X hln-®p. hn.--F-®v.] -- n. hn-`m-Kv kwL-S-\m sk-{I-´-dn sI P-b-Ipam¿, k-\ym-kn-am¿, kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-Øp.

Fw.Pn ¡v 243 tIm-Snbp-sS _-P-äv tIm-´-bw: 203 tIm-Sn cq-] h-chpw 243 tIm-Sn cq-] sN-e-hpw {]-Xo-£n-°p-∂ _-P-‰v Fw.Pn. k¿-h-I-em-im-e kn≥-Un-t°‰v Aw-Ko-I-cn-®p. 40 tIm-Sn cq-]bm-Wv I-Ωn. Kƒ-^v Dƒ-s∏-sSbp-≈ hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn¬ Gsd Unam‚p≈ F≥-Pn-\o-b-dnMv, am-t\-Pv-sa‚ v, ]m-cm sa-Un°¬ tIm-gv-kp-Iƒ B-cw-`n-®v cm-Pym-¥-c Imw-]-kn-\v Xp-S°w Ip-dn-°pw. kv-Iqƒ Hm-^v Sq-dn-kw kv-‰Uo-kn-s‚ Io-gn¬ sk‚¿ t^m¿ _n-kn-\kv C≥-Iyp-t_j≥ B‚ v I¨-kƒ-´≥-kn Xp-S-ßpw. Iq-Sp-X¬ K-th-j-W -]-≤-Xn-Iƒ B-I¿-jn-°m-\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. hy-h-km-b-߃-°pw a-‰v s]mXp B-h-iy-߃-°p-am-bn A\-e-‰n-°¬ em-t_m-d-´-dn kuI-cyw G¿-s∏-Sp-Øpw. C-X-c [\m-K-a am¿-K-߃ tX-Spw. kmº-Øn-I A-®-S-°w D-d-∏m°pw. tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ [-\-klm-b-tØm-sS cm-Py-sØ 14m-aXv tkm-^n-kv-‰n-t°-‰-Uv A-\e-‰n-°¬ C≥-kv-{S-sa‚ v s^-

kn-en-‰n D-S≥ B-cw-`n-°pw. CXn-te--°m-bn 6 tIm-Sn cq-] {]mcw-`L-´-Øn¬ e-`n-®p-I-gn™p. I¨-th¿-P≥-kv A-°mZ-an-°v tImw-π-Iv-kv, _-tbm-saUn-°¬ dn-k¿-®v sk‚¿, Imw-

Uo-kv, {io-\m-cm-b-W-Kp-cp sNb¿, tUm. \-tc-{μ-{]-km-Zv sNb¿, sF kn Nm-t°m sN-b¿, hn-th-Im-\-μ sN-b¿, kn F-®v ap-l-Ω-Zv tIm-b sN-b¿, sI B¿ \m-cm-b-W≥ sN-b¿ F-

X

hn-tZ-i-¯v cm-Pym-´-c ]T-\ tI-{µ-§Ä X Sq-dn-kw ]T-\-ta-J-e-bv-¡v {]-tXy-I Du-¶Â X Km-Ôn {]-Xn-a-bpw ayq-kn-b-hpw X {Km-ao-Wta-J-e-bv-¡v I-½yq-\n-än slÂ-¯v tIm-gv-kv ]-kv A-Sn-kv-Ym-\ -ku-I-cy hnI-k-\w, {]-^-tk-gv-kv Izm¿-t´gv-kv, K-kv-‰v lu-kv, kv-Iqƒ Hm^v am-t\-Pv-sa‚ v B‚ v _n-kn\kv kv-‰-Uo-kv, kv-Iqƒ Hm-^v s]-U-tKm-Kn-°¬ k-b≥-kv Xp-S-ßn-b-h-bp-sS \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃ ]q¿-Øn-bm-°m\m-bn 17.75tIm-Sn cq-]-bpw ]pXn-b s{]m-P-Iv‰p-Iƒ-°m-bn 22 tIm-Sn cq-]-bpw \o-°n-h-®n-´p≠v. s\¬-k¨ a-t≠-e sN-b¿ t^m¿ B-t{^m G-jy≥ kv-‰-

∂n-h-bv-°m-bn ]-Øpe-£w -cq] ho-Xw h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. \-ho-\ ku-I-cy-ß-tfm-Sp-Iq-Snb Km-‘n ayq-kn-bw B-cw-`n°pw. Km-‘n-Pn-bp-sS ]q¿-WIm-b {]-Xn-a Imw-]-kn¬ kvYm-]n-°pw. \m-j-\¬ C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm^v πm‚ v k-b≥-kv B‚ v sS-Ivt\m-f-Pn, bq-\n-th-gv-kn-‰n sk‚¿ t^m¿ C‚¿ \m-j-\¬ tIm-˛-Hm-]-td-j≥, tam-fn-Iypem¿ sa-‰o-cn-b¬-kv dn-k¿-®v sk‚¿, ]T-\ ssh-I-ey-ap-≈-

h¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-Im-\pw K-th-j-W ]T-\-߃-°p-am-bn C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm-^v dn-k¿-®v B‚ v s{S-bn-\n-Mv C≥ kv-s]kn-^n-Iv te-Wn-Mv N-e-©-kv F-∂o ]p-Xn-b tI-{μ-߃ Bcw-`n-°pw. sk‚¿ t^m¿ sslen tIm-dn-te-‰-Uv kn-kv-‰w, A\-e-‰n-°¬ k¿-ho-kv sk‚¿, tkm-fm¿ F-\¿-Pn lm¿-h-kv-‰nMv kn-kv-‰w Xp-S-ßn-b-h B-cw`n-°pw. πm‚ v k-b≥-kv B‚ v sS-Ivt\m-f-Pn-bn¬ C‚-t{K-‰-Uv ]n. F-®v.Un. t{]m-{Km-apw sa-‰o-cnb¬-kv k-b≥-kn¬ Fw.^n¬ t{]m-{Km-apw C≥-¢q-kn-hv FPyp-t°-j-\n¬ ]n.Pn. Un-tπma t{]m-{Km-apw B-cw-`n-°pw. tI-{μ-k¿-°m¿ Xo-cp-am-\{]Im-cw {Km-ao-W-ta-J-e-bn¬ {]h¿-Øn-°p-∂-Xn-\m-bn {]-tXyI {]m-ho-Wy-ap-≈ B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I-sc hm¿-sØ-Sp-°p∂-Xn-\m-bn Km-‘n-\-K¿ bq-\nth-gv-kn-‰n tIm-f-Pv Hm-^v sa-Un°¬ F-Pyp-t°-j-\n¬ A¿-[˛-k¿-°m¿ co-Xn-bn¬ _n.Fkvkn. I-Ωyq-\n-‰n sl¬-Øv tIm-gv-kv B-cw-`n-°pw.

sa-Un-°¬ Iu¨-kn-ens‚ \n¿-tZ-im-\p-k-c-Ww \m-j\¬ t_m¿-Uv Hm-^v F-Iv-kman-t\-j≥ X-øm-dm-°n-b I-cn°p-e-am-bn-cn-°pw ]n-¥p-S-cp-I. kw-kv-Ym-\ B-tcm-Ky h-Ip∏n¬ tIm-gv-kv ]m-km-hp-∂-h¿°v I-Ωyq-\n-‰n sl¬-Øv Hm^n-k-dm-bn tPm-en e-`n-°pw. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn G-IPm-e-I kw-hn-[m-\w G¿-s∏-SpØpw. A-[ym-]-I¿-°v bp.Pn. kn. Aw-Ko-Im-c-Øn-\p hn-t[-bam-bn dn{^-j¿ tIm-gv-kp-Iƒ \-S-Øm≥ s{S-bn-\n-Mv sk‚¿ B-cw-`n-°pw. k¿-h-I-em-im-ebn¬ hn-hn-[ B-h-iy-߃-°m-sb-Øp-∂ s]≥-j≥-Im¿-°mbn {]-tXy-I tem-©v X-øm-dm°pw. ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. F hn tPm¿Pv A-[y-£-X hln-® tbm-K-Øn¬ kn≥-Unt°-‰n-s‚ [-\-Im-cy I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ {]-^. kn sF A_v-Zp¿d-lv-am-\m-Wv _-P-‰v Ah-X-cn-∏n-®-Xv. t{]m ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo-\ jp°q¿, kn≥-Un-t°-‰v Aw-K߃ ]-s¶-Sp-Øp.

t]men-knse Agn-®p-]-Wn--˛ ÿ-m\wam-dn-b D-tZym-K-ÿ-cpw ]pXnb ]-Z-hn-I-fpw. 1.Un.-Pn.-]n. A-e-Iv-km-≠¿ tP-°-∫v (tI-c-fm t]m-en-kv lukn-Mv B‚ v I¨-kv-{S-Ivj≥ tIm¿-]-td-j≥ en-an-‰-Uv sNb¿-am-≥ ) 2. A-\n¬-Im-¥v sF.-]n.-F-kv. (tÃ-‰v ss{Iw dnt°m-Uv _yq-tdm F.-Un.-Pn.-]n-.) 3. F.-Un.-Pn.-]n. {io-te-J (\n¿-`-b- t\m-U¬ Hm-^n-k-¿)

4. ]n hn-P-bm-\-μ≥ (hn-Pn-e≥-kv B‚ v B‚n I-d-]v-j≥ _yq-tdm- X-e-h≥)5. F-®v sh-¶n-tS-jv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw I-Ωo-j-W¿) 6. sI sI _m-e-N-{μ≥ (F-kv.-]n B-e-∏p-g)

A-\-L-bp-sS a-c-Ww: {]-Xn Ip-äw k-½-Xn-s¨-¶v kqN\ ]p¬-∏-≈n: π-kvh¨ hn-Zym¿Yn-\n- B-Sn-s°m-√n A-º-Øm-dv aq-teØ-d-bn¬ A-\LmZm-kn(16)s‚ Zp-cq-la-c-W-hp-am-bn

{]Xnsb I-°¬-sXm-≠n bn¬ sX-fn-sh-Sp-∏n\v sIm-≠p-h-cp∂p _-‘-s∏-´v ]p¬-∏-≈n am-c-∏≥aq-e ]p-en-°-∏-d-ºn¬ A-_v-Zp-dlv-am≥ (23) Ip-‰w k-Ω-Xn-®-Xmbn kqN-\. I-gn-™Zn-h-kw cmhn-se 11Hm-sS Kp-≠¬-t]-´bv°p k-ao-]w I-°¬-sXm-≠n XSm-I-Øn-em-Wv cm-hn-se kv-Iqfn-te-s°-∂p]-d-™v ]p-d-s∏-´ A-\-L-bp-sS ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv. kn.-sF-bp-sSbpw F-kv.-sF. \m-b-In-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw {]-Xn-sb A-\-L-bp-sS

ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b Xm-SmI-Øn-s‚ ]-cn-k-c-sØ-Øn-®p sX-fn-sh-Sp-Øp. sIm-e-]m-X-IØn-\pw X-´n-s°m-≠p t]mh-en\p-am-Wv A-_v-Zp-d-lv-am-s\Xntc tI-sk-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-Ww \-S∂ph-cp-I-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. izm-k-tIm-i-Øn¬ sh≈w\n-∂m-Wv a-c-Ww kw-`-hn-®sX-∂m-Wv t]m-kv-‰vtam¿-´w dnt]m¿-´v. ssewKn--I ]oU-\-Øn\p hn-t[-b-am-bn-´p-t≠m F-∂Xv B-¥-cn-Im-h-b-h-ß-fp-sS ]cn-tim-[-\bv-°pti-jw am{Xta ÿn-coIcn°m≥ I-gn-bpI-bp-≈q-sh-∂v t]m-en-kv ]-d™p. {]-Xn-sb ssh-Io-´v B-dn\v Kp-≠¬-t]-´ ^-Ãv¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n. t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\ptijw Kp-≠n¬-t]-´-bn¬\n-∂v C∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv A-\L-bp-sS ar-X-tZ-lw ho-´n-seØn-®-Xv. h≥-P-\m-h-en-bp-sS km-∂n-[y-Øn-¬ kw-kvIm-cw \-SØn.- ]p¬-∏-≈n, ap-≈≥sIm-√n, ]q-Xm-Sn ]-©m-b-Øp-Ifn¬ \m-sf ln-μp-sF-Iy-th-Zn l¿-Øm-en-\v B-lzm-\w sNbvXn-´p-≠v.

eb¨kv ¢∫v Hm^v sIm®n≥ sat{Sm kn‰n-bpw hn.-sI.-F¬. {Kq∏v Hm^v Iº-\n-bpw tN¿∂v sIm®n-bn¬ kwL-Sn-∏n® BZn-hmkn kaq-l hnhmlw "lrZb kwKaw˛2014' ¬ ]s¶-SpØ \h-Z-º-Xn-Iƒ eb¨kv ¢∫v `mc-hm-ln-Iƒ°pw tImhn-¬ae cmPmhv cm-a≥ cm-P a--∂m-\psam∏w

ImSnsâ a¡Ä-¡v an¶p-sI-«m³ thZn-sbm-cp¡n lrZ-b-kw-Kaw 2014 sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw, C-Sp-°n Pn-√-I-fn-se a-e-tbm-c ta-J-e-Ifn¬ \n-∂p-≈ 14 B-Zn-hm-kn bph-Xn bp-hm-°-fp-sS H-tc th-Znbn-se Xm-en-sI-´n-\v sIm-®n \K-cw km-£n-bm-bn.-e-b¨-kv ¢_v Hm-^v sIm-®n≥ sa-t{Sm kn‰n-bpw, hn.--sI.F¬. {Kq-∏v Hm-^v I-º-\o-kpw tN¿-∂v I-S-h-{¥ hn-\m-b-I I-eym-W a-fi-]Øn¬ H-cp-°n-b {]-tXy-I th-Znbn-em-bn-cp-∂p "lr-Z-b-kw-K-aw 2014" F-∂ Cu A-]q¿-h hn-hml am-am-¶w.

hn-hn-[ a-e-tbm-c ta-J-e-Ifn¬ \n-∂p sh-≈n-bm-gv-N sshIo-t´m-sS \-K-c-Øn-se-Øn-b h[q-h-c-∑m¿ C-∂-se cm-hn-se 8 a-Wn-°v X-s∂ hn-\m-b-I Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ F-Øn X-ß-fpsS Po-hn-X-Øn-se A-]q¿-Δ \nan-j-߃-°m-bp-≈ H-cp-°ßƒ B-cw-`n-®p. tImhn¬ a-e cm-Pmhv cm-a≥ cm-P a--∂m-s‚ {]-[m-\ Im¿-an-IXz-Øn¬ \-S-∂ hn-hm-l N-Sßp-Iƒ e-b¨-kv ¢-_v Un-kn{Sn-Iv-Sv K-h¿-W¿ Fw in-hm-\-

Sn.]n h-[-w; Iq-dp-am-dn-b B-cym-S³ ap-l-½-Zn-\v I-cn-s¦m-Sn: km-£n-IÄ-s¡-Xn-tc-bp-Å kw-LÀ-j¯n h-\n-X-IÄ-¡p ]-cn¡vHcp lc-Pn IqSn X-Ån tIm¬-{K-kv {]-hÀ¯-I-\v B-ip-]-{Xn-bn aÀ-±-\w tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[-t°-kn¬ Iq-dp-am-dn-b km-£n-s°-Xn-tc-bp-≈ t{]mkn-Iyq-j≥ lc-Pn X≈n. tIkn-se 28mw km-£n ]m-dm¬ sF-iz-cy lu-kn¬ ]n A-PnØn-s\-Xn-tc- t{]m-kn-Iyq-j≥ \¬In-b lc-Pn-bm-Wv am-dm-Sv {]-tXy-I sk-j≥-kv tImS-Xn P-Uv-Pn B¿ \m-cm-b-W ]njmc-Sn X-≈n-b-Xv. Iq-dp-amdn-b km-£n-Iƒ-s°-Xn-tc-bp-≈ c≠ma-sØ lc-Pn-bm-Wv C∂se X-≈n-bXv. 2012 sa-bv F-´n\v hS-I-c Un-ssh.F-kv.]n-°p ap-ºm-sI \¬Inb sam-gn APn-Øv tIm-S-Xn-bn¬ am-‰p-I-bmbn-cp-∂p. ]m-dm¬ I√n-Øm-sg {^-≠vkv B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Svkv ¢-∫n-s‚ sk-{I-´-dn-bm-Wv A-Pn-Øv. ¢-∫v \-SØn-b c-‡\n¿-W-b Iymw]n¬ tI-kn-se 25mw {]-Xn c-Pn-Im-¥v ]-s¶-SpØn-cp-∂p-sh-∂m-Wv t{]m-knIyq-j≥ hm-Zn-®n-cp-∂Xv. {]-XnIƒ k-©-cn-® sI.F¬. 58. Un 8144 \-º¿ C-t∂m-h Imdn¬\n-∂v c-Pn-Im-¥n-s‚ t]-cv tc-J-s∏-SpØn-b c-‡-\n¿-Wb Iy-mw]n¬ \n∂v \¬In-b Im¿-Uv I-s≠-Sp-Øn-cp-∂p.

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

F-∂m¬, Xm≥ B hn-[Øn¬ t]m-enkn¬ sam-gn \¬In-bn-´n-s√-∂m-Wv A-Pn-Øv hnNm-c-W-th-f-bn¬ tIm-S-Xnbn¬ ]-d-™n-cp-∂Xv. C-tXmsS A-Pn-Øv Iq-dp-am-dn-b-Xm-bn t{]m-kn-Iyqj≥ {]-Jym-]n-®ncp∂p. A-Uo-j-W¬ kv-s]-jy¬ t{]m-kn-Iyq-´¿ AUz. ]n Ip-amc≥-Ip-´n-bm-Wv A-Pn-Øn-s\-Xntc tIm-S-Xn-bn¬ ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂Xv. A-Pn-Øv hymPsX-fn-hp lm-P-cm-°n F-∂ t{]m-kn-Iyq-j≥ hm-Zw \n-e\n¬-°p-∂-X-s√-∂v tImS-Xn I-s≠-Øn. 193 h-Ip-∏p {]-Imcw C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-sk-Sp°m≥ km-[n-°p-I-bn-s√-∂v hn[n-\ym-b-Øn¬ hy-‡-am-°nbn-´p-≠v. A-Pn-Øn-s\-Xn-tc 193 h-Ip-∏p{]-Im-cw {In-an-\¬ \-S]-Sn kzo-I-cn-°p-∂-Xv \o-XnXm¬-∏-cy-Øn-\v F-Xn-cm-hp-sa∂v lc-Pn X-≈n-s°m-≠v tImSXn \n-co-£n®p. tI-kn¬ Iq-dp-am-dn-b 22 km- £ n- I ƒ- s °- X n- t c- b m- W v lc-Pn \¬-In-bXv. a-‰p-≈-h¿s°-Xn-tc-bp-≈ lc-PnIƒ tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bnemWv.

\n-e-ºq¿: tªm-°v tIm¨-{Kkv Hm-^n-kn¬ sIm√-s∏-´ cm[-bp-sS ho-Sv k-μ¿-in-°m-s\Øn-b a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-ΩZn-s\ P-\m-[n-]-Xy a-ln-f Atkm-kn-t-b-j≥ {]-h¿-Ø-I¿ I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v kw-L¿-jw. c-≠v h-\n-XIƒ-°p ]-cn-t°-‰p. P-\m-[n-]-Xy a-ln-f A-tkmkn-tb-j≥ \n-e-ºq¿ \-K-c-k`m I-Ωn-‰n {]-kn-U-‚ v tIm-hn-eI-Øn-ap-dn-bn-se Sn ]n h¬-k-e -(40-), I-°p-gn bq-Wn-‰v {]-kn-U≠v ]p-Ø≥ho-´n¬ kp-\-μ -(38)F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cp-t°-‰-Xv. C-h-sc \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. a{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-® h\n-X-I-sf tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I-cm-Wv h-f-™n-´p a¿-±n-®Xv. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se H-º-Xp a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw. cm-[-bp-sS k-tl-m-Z-c≥ `mkv-I-c≥ ÿ-e-Øn-√m-Ø-t∏mgm-Wv a-{¥n B-c-ym-S≥ C-h-cp-sS ho-Sp k-μ¿-in-®-Xv. k-μ¿-i-\w I-gn-™v Xn-cn-sI Im-dn-te-°p I-b-dp-tºmƒ P-\m-[n-]-Xy aln-f A-tkm-kn-tb-j≥ {]-h¿Ø-I¿ ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-®v a{¥n-°pt\-sc I-cn-s¶m-Sn ImWn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]menkv am-‰m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS

\n-e-ºq¿: a{¥n°v Icn-s¶mSn ImWn® P-\m-[n-]-Xy a-ln-f A-tkm-kn-tb-j≥ {]-h¿ØI-sc a¿-±n-® tIm¨-{K-kv {]h¿Ø-I-\v B-ip-]-{Xn-bn¬ a¿-±-\w. tIm-hn-e-IØpap-dn ]-≈nbm-fn kp-tc-jn-\m-Wp a¿-±-\-ta-‰-Xv. a-{¥n-°pt\-sc I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-® ÿeØv Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿Ø-I¿ a¿-±n-®psh-∂v B-tcm-]n-®v \ne-ºq¿ Xmeq°v Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬k tXSp-∂-Xn-\n-sS-bmWp a¿-±n®-sX∂v kptcjv ]d™p. F-Iv-kv-td em-_n¬h-®m-Wv a¿±n-®-sX-∂mWv ]-cm-Xn. Cbm-fpsS ]cm-Xn-bn¬ Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿Ø-I-cm-b 15 t]¿-s°-Xn-tc t]menkv tIsk-Sp-Øp. Bip-]-{Xn-bnse s]mXp-ap-X¬ \in-∏n-®-Xn\pw Ch¿s°-Xntc \ne-ºq¿ t]menkv tIkv cPn-ÿ sNbvXn-´p-≠v.

Iq-sS-sb-Øn-b tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ h-\n-X-I-sf a-{¥n°p ap-∂n-en-´p a¿-±n-°p-I-bm-bncp-∂p. H-cp tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ kv-{Xo-sb I-S-∂p]n-Sn-®mWp a¿-±n-®-Xv. t]men-kpw ÿe-Øp-≠m-bn-cp-∂-h-cpw C-h-sc ]n-Sn-®p-am-‰n-bm-Wv cw-Kw im-¥am-°n-b-Xv. Xp-S¿-∂v a¿-±n-®-hsc A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂m-h-iys∏-´v \n-e-ºq¿ t]menkv tÃ-j\pap∂n¬ P-\m-[n-]-Xy a-ln-f A-tkm-kn-tb-j≥ {]-h¿-ØI¿ Ip-Øn-bn-cn-∏p k-a-cw \-SØn-. k-a-cw a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw \o-≠-tXm-sS kn.F≥.Pn. tdmUn¬ K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. cm-hn-se 9.-30-Hm-sS B-cw-`n-

® Ip-Øn-bn-cn-∏v k-a-cw ssh-Io´v aq-∂-c-tbm-sS-bm-Wv A-h-km\n-®-Xv. ÿ-e-sØ-Øn-b ap≥a{¥n tXm-a-kv sF-k-Iv k-_v Ie-Iv-S¿ A-an-Xv ao-W-bp-am-bn \S-Øn-b N¿-®-sb Xp-S¿-∂v kv{Xo-I-sf ssItb-‰w sN-bv-X-Xn\pw A-]-am-\n-®-Xn-\pw tI-skSp-°m-sa-∂ D-d-∏n¬ k-a-cw Ah-km-\n-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. h-\n-X-I-sf a¿-±n-® kw-`-hhp-am-bn _-‘-s∏-´v tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I-cm-b tIm-hn-e-IØp-ap-dn-bn-se ta-te-°-fØn¬ hn-P-b-\m-cm-b-W≥, tIm-tem-Øp-ap-dn ]-≈n-bm-fn kp-tc-jv F-∂n-h¿-s°-Xn-tc \ne-ºq¿ t]men-kv tI-sk-SpØp.-

μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. cm-Py-Øv B-Zy-am-bn kw-LSn-∏n-® B-Zn-hm-kn k-aq-l hnhm-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø Hm-tcm Z-º-Xn-Iƒ-°pw h-kv-{X-߃, kz¿-Æw F-∂n-h-b-S-°w H-cp e£-Øn¬-]-cw cq-]-bp-sS D-]lm-c-߃ \¬-In. \-K-c-Øn-se hn-hn-[ kv-Iq-fp-I-fn-se A-[ym]-I-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \q-dpI-W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-I-fpw awK-f ap-lq¿-Ø-Øn-\v km-£n-Ifmhm≥ F-Øn-bn-cp-∂p. B-Znhm-kn- hn-`m-K-Øn-s‚ hn-hn-[ I-

em-]-cn-]m-Sn-I-fpw D-≠m-bn-cp∂p. B-Zn-hm-knIfn¬ C-t∏m-gpw \n-e-\n¬-°p-∂ ssi-i-h hn-hml-sa-∂ Zp-cm-Nm-c-Øn-\v F-Xnsc t_m-[-h¬-°-c-W-hpw k-aql {i-≤ B-Zn-hm-kn-I-fp-sS ]ptcm-K-Xn-°m-bn D-≠m-Ip-I F∂ e-£y-tØm-sS-bp-am-Wv CØ-cw H-cp ]-cn-]m-Sn G-s‰-Sp-Øv \-S-Øn-b-sX-∂v e-b¨-kv ¢-_v Hm-^v sIm-®n≥ sa-t{Sm kn-‰n {]kn-U‚ v tPm-kv tXm-a-kv ]-d™p.

-F-d-Wm-Ip-fw Pn-√ ss{S_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^nk¿ sI -B¿ ap-Ip-μ≥ \m-b¿, Xr-∏qWn-Øp-d ap\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ B¿ -th-Wp-tKm-]m¬, eb¨-kv ¢-∫v Hm-^v sIm-®n≥ sat{Sm kn-‰n {]-kn-U‚ v tPm-kv tXm-a-kv, sk-{I-´-dn ‰n Ir-jv-W Ip-am¿, Hm¿-K-ss\-knMv I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ ssk-Pp F-{_lmw, A-Uz. A-a¿-\m-Yv, ss\-\ Ãm≥-en, hn.-sI.-F≥ {Kq-∏v {]Xn-\n-[n-I-fm-b eo-em-Ω ]o-‰¿, jm-Pn sI am-Xyp kwkmcn-®p.

kn.]n.Fw t\-Xm-hn-\pt\sc h-[-{i-aw: BÀ.F-kv.F-kv {]-hÀ-¯-IÀ-¡v 25 hÀ-jw ITn-\X-S-hv Xr-iq¿: kn.]n.Fw. t\-Xm-hns\ sh-´n-s°m-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn¬ aq-∂v B¿.Fkv.F-kv. {]-h¿-Ø-I¿-°v 25 h¿-jw ITn-\X-S-hv. kn.]n.Fw. ap-√-ti-cn tem-°¬ sk-{I-´-dnbm-bn-cp-∂ F-S-°-f-Øq¿ kÆn-sb sh-´n-s°m-e-s∏-SpØm≥ {i-an-® tI-kn-em-Wv B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-Icm-b ap-√-ti-cn Xm-W-ho-Yn Ip‰n-∏p-d-Øv ho-´n¬ ]o-Xmw-_c≥, Kp-cp-hm-bq¿ Im-tc-°m-Sv A-¥n-°m-´n¬ D-Æn-Ir-jv-W≥, ap-√-ti-cn Xm-W-ho-Yn tZ-i-Øv s]m-∂-dw-]-d-ºn¬ hn-_o-jv F-

∂n-h-sc Xr-iq¿ sk-°≥-Uv AUo-j-W¬ A-kn-Â v skj≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pv sI tkm-a≥ Ccp-]Ø©ph¿-jw ITn-\X-S-hn-\p in-£n-®-Xv. in£ H-∂n-®-\p-`-hn-®m¬ a-Xn. ]ng-bn¬\n-∂v 45,000 cq-] ]-cm-Xn°m-c-\m-b k-Æn-°p \¬-Im\pw hn-[n-bm-bn. 2007 G-{]n¬ 11\v cm-{Xn 10.15\m-bn-cp-∂p kw`-hw. ap-√-ti-cn im-¥n-{Km-a-Øn\-Sp-Øph-®v Im-tdm-Sn-®ph-∂ k-Æn-sb X-S-™p-\n¿-Øn B¿.F-kv.F-kv. kw-Lw sh-´nbpw Ip-Øn-bpw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

B-{I-a-W-sØ Xp-S¿-∂v F-´pt]¿-s°-Xntc tI-sk-Sp-Øn-cp∂p-sh-¶n-epw \m-emw-{]-Xn hnNm-c-W Im-e-b-f-hn-\p-≈n¬ acn-®p. G-gv, F-´v {]-Xn-Iƒ H-fn-hnem-Wv. A-©v, B-dv {]-Xn-I-sf sX-fn-hn-s‚ A-`m-h-Øn¬ shdp-sX-hn-´p. ]m-h-d-´n t]m-en-kv kn.sF. B-bn-cp-∂ _n-Pp `mkv-I-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv tI-k-t\z-j-Ww \-S∂-Xv. t{]mkn-Iyq-j-\pth-≠n ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ sI _n c-tW-{μ\m-Y≥, A-Uz. ]n F≥ kp-tcjv am-{]m-Ww lm-P-cm-bn.

Bcym-S-s\-Xn-cmb h\n-X-I-fpsS t]m-enkv tÌ-j-³ amÀ-¨n kw-LÀ-jw \n-e-ºq¿: tªm-°v tIm¨-{Kkv Hm-^nkn-se Poh-\-°mcn cm-[-bp-sS sIm-e-]m-X-I-hp-ambn _-‘-s∏-´ A-t\z-j-W®p-aX-e h-\n-X sF.Pn-°v ssI-am-dW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v P-\m-[n]-Xy a-ln-f A-tkm-kn-tb-j≥ \n-e-ºq¿ t]men-kv tÃ-j-\nte-°v \-S-Øn-b am¿-®v kw-L¿j-Øn¬ I-em-in-®p. t]menkpw a-ln-fm A-tkm-kn-tbj≥ {]-h¿-Ø-I-I-cpw X-Ωnep≠m-b D-¥pw X-≈p-am-Wv kwL¿-j-Øn¬ I-em-in-®-Xv. Su-

Wn-se kn.]n.Fw.- Hm-^nkn¬\n∂v ap-{Zm-hm-I-y-hp-am-bn h-∂ {]-h¿-Ø-I-sc tÃ-j-\p k-ao-]w t]men-kv X-S-™p. CtXm-sS t]menkpw k-a-c-°mcpw X-Ωn¬ tdm-Un¬h-®v D¥pw X-≈pw \-S-∂p. t]men-kpam-bp-≈ _-e-{]-tbm-K-Øn-\nsS a-ln-fm {]-h¿-Ø-I-cn¬ Nne-cpw, G-Xm-\pw t]menkp-Imcpw tdm-Un¬ ho-Wp. h-\n-Xm t]men-kp-Im¿ \m-a-am-{X-am-bncp-∂-Xn-\m¬ ]p-cp-j t]menkp-Im¿ cw-K-Øn--d-ßn h-\n-X-I-

sf X-≈n-am-‰n. C-tXm-sS kn.]n.Fw, Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-Ø-Icpw t]men-kpw X-Ωn¬ hm-t°‰-ap-≠m-bn. am¿-®v P-\m-[n-]-Xy a-ln-f A-tkm-kn-tb-j≥ kwkv-Ym-\ sk-{I-´-dn sI sI ssi-e-P D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-tkm-kn-tb-j≥ kw-kv-Ym-\ {]-kn-U-≠v Sn F≥ ko-a, AJn-te-¥y ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI ssk-\-_, kw-kv-Ym-\ tPm. sk-{I-´-dn sI ]n kp-a-Xn kw-km-cn-®p.


tIcfw

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

ImemhØ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØn-epw e-£-Zzo-]nepw H-‰s∏-´ ÿ-e-ß-fn¬ a-g-bp≠m-bn. tN¿Ø-e, tIm-g F∂n-hn-S-ß-fn¬ H-cp sk‚o-ao‰¿ ho-Xw a-g tc-J-s∏-SpØn. \m-sf cm-hn-se -h-sc H-‰-s∏´ ÿ-e-ß-fn¬ a-g-bp-≠mhpsa-∂v Im-em-h-ÿm-\n-co£-W-tI-{μw A-dn-bn-®p.

Xm]\ne

IqSnbXv IpdªXv

34.8 tIm-gn-t°m-Sv sIm-®n 32.2 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 32.8 I-cn-∏q-¿ 32.1 s\-Sp-ºm-t»-cn 33.1 Xn-cp-.Fb¿-t]m-¿´v 31.5

24.0 22.6 23.8 22.8 23.6 24.0

hn F-kn-sâ I-¯v ]mÀ-«n \n-e-]m-Sn-s\-Xn-cv: ]n-W-dm-bn Nm-h-°m-Sv: hn F-kn-s‚ I-Øv ]m¿-´n \n-e-]m-Sn-s\-Xn-cm-sW∂v kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥. tIc-f c-£m-am¿-®n-\v Nm-h-°m-´v \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. _n.-sP.-]n-bpw tIm¨-{K pw C-¥y-bn-se Ip-Ø-I-I-sf k-lm-bn-°p-∂ \n-e-]m-Sm-Wv kzo-I-cn-°p-∂-Xv. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn¬ tIm¨-{K- n-\v H-scm-‰ ko-‰pt]m-epw e-`n-°p-I-bn-s√-∂pw tZ-io-b-X-e-Øn¬ _n.-sP.-]n. c-≠-°-Øn-¬ H-Xp-ßp-sa-∂pw ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ ]-d-™p. sI hn A-–p-¬ Jm-Z-¿ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-®p. Fw Ir-jv-W-Zm-kv, t_-_n tPm-¨, Fw tKm-hn-μ-≥, ]n sI {io-a-Xn kw-km-cn-®p.

tam-Un-¡p a-dp-]-Sn-bm-bn Kp-P-dm-¯v ]-{X-§-fn tI-c-f¯n-sâ ]-c-kyw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-gn-™ tI-c-f k-μ¿-i-\-Øn-\n-sS tI-c-f-Øn-se hn-I-k-\sØ-°p-dn-®v hn-a¿-i-\-ap∂-bn-® Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a{¥n \-tc-{μ-tam-Un-°v ]-cky-Øn-eq-sS kw-ÿm-\ hy-h-km-b-h-Ip-∏n-s‚ a-dp]-Sn-. tI-c-f-Øn¬ C-cp-ap-∂Wn-I-fpw hn-I-k-\-sØ ]nt∂m-´-Sn-∏n-°p-I-bm-sW-∂ tam-Un-bp-sS B-tcm-]-WØn-\m-Wv kw-ÿm-\ hy-hkm-b h-Ip-∏v ]-c-ky-Øneq-sS a-dp-]-Sn \¬-In-bn-cn°p-∂-Xv. tIm-gn-t°m-Sv ssk-_¿ ]m¿-°n-s‚ D-ZvLm- S - \ - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n®m-Wv a-e-bm-fw ]-{X-ß-ƒ°pw U¬-ln-bn-se Cw-•ojv ]-{X-ß-ƒ-°p-sam-∏w KpP-dm-Øn-se {]m-tZ-in-I ]{X-߃-°pw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ]-c-kyw \¬-Inbn-cn-°p-∂-Xv. hn-I-k-\-Øn¬ Kp-P-dmØn-s\ sh-√p-hn-fn-®p-sIm≠m-Wv Kp-P-dm-Øn ]-{X-ßfn¬ tI-c-f-Øn-s‚ ]-ckyw {]-Xy-£-s∏-´n-cn-°p∂-Xv. C-˛-sd-Un-s\-kn¬ cmPy-sØ H-∂m-a-sØ kwÿm-\w tI-c-f-am-sW-∂mWv ]-c-ky-Øn-se A-h-Imi-hm-Zw. Kp-P-dm-Øn-s\°mƒ tI-c-fw hn-I-k-\Øn¬ ]n-∂n-em-sW-∂ KpP-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n \-tc-{μtam-Un-bp-sS {]-kv-Xm-h-\sb-bm-Wv ]-c-ky-Øn-eq-sS hy-h-km-b-h-Ip-∏v J-fin°p-∂-Xv. km-[m-c-W-°m¿°p-≈ tk-h-\-߃-°pw k¿- ´ n- ^ n- ° - ‰ p- I ƒ- ° p- a mbn I-e-Œ-td-‰p-Iƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈ Hm-^n-kp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w I-w-]yq-´¿-h¬°-cn-°m-\m-b-Xn-eq-sS Kp-Pdm-Øn-s\-°mƒ ap-∂n-emWv tI-c-f-sa-∂pw ]-c-kyØn¬ ]-d-bp-∂p. Kp-P-dmØv hn-I-kn-°p-∂p-s≠-∂Xv A-h-Im-i-hm-Zw am-{X-amsW-∂pw A-lv-a-Zm-_m-Zn¬ G-Xm-\pw hy-h-km-b-߃ h-∂-Xp-sIm-≠p-am-{Xw KpP-dm-Øv hn-I-kn-°p-∂p-sh∂v ]-d-bm-\m-hn-s√-∂pw hyh-km-b-a-{¥n ]n sI Ip™m-en-°p-´n {]-Xn-I-cn-®p.

h-\n-Xm-kw-h-c-W _n-Ãv ]m-km-¡m-³ {i-aw Xp-S-cpsa¶v sIm-®n: h-\n-Xm-kw-h-c-W _n√v tem-Iv-k-`-bn¬ ]m-km-°m\p-≈ {i-aw Xp-S-cp-sa-∂v bp.-]n.F. A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km‘n. kv-{Xo-kp-c-£ e-£y-an-´v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \-S-∏m-°p∂ \n¿-`-b tI-c-fw kp-c-£n-X tI-c-fw ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S\w sIm-®n-bn¬ \n¿-h-ln-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-h¿. X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]\-ß-fn-te-°p \-S-∂ Xn-c-s™Sp-∏n¬ ]-e kw-ÿm-\-ß-fpw h-\n-X-Iƒ-°v A-º-Xp-i-X-am\w kw-h-c-Ww \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xp cm-Py-Øm-I-am-\w \-S-∏m°m-\m-Wv bp.-]n.-F. B-{K-ln°p-∂-sX-∂pw A-h¿ ]-d-™p kv-{Xo-kp-c-£-bpw D-∂-a-\-hpw e-£y-an-´v tI-c-fw \-S-∏m-°p-∂ ]-≤-Xn-Iƒ a-‰p kw-ÿm-\߃-°p am-Xr-I-bm-Wv. tI-c-fØn-se Ip-Spw-_-{io-bpw P-\{io-bp-sa-√mw cm-Py-sam-´m-sI {i-≤n-°-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. kwÿm-\-Øv ]p-Xp-Xm-bn B-dp h\n-Xm t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-Iƒ Xp-S-ßm-\p-≈ Xo-cp-am-\w A-`n\-μ-\o-b-am-Wv. tI-c-f t]m-enkn-se h-\n-Xm {]-Xn-\n-[yw \n-

5

kn.--]n.--Fw. sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v hm-Kv-Zm-\-§Ä am-{Xw \Â-Ip-¶p: -tkm-Wn-b sIm-√w: kn.--]n.--Fw. sXm-gn-emfn-Iƒ-°v h-en-b hm-Kv-Zm-\-߃ am-{Xw \¬-Ip-∂p-sh-∂v bp.--]n.-F. A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km‘n. sIm-√-Øv \-S-∂ sF.-F≥.--Sn.--bp.--kn. kw-ÿm-\ dm-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-h¿. sXm-gn-em-fn-I-sf kw-c-£n-°p-∂ ]-≤-Xn-I-ƒ Bhn-jv-I-cn-®-Xv tIm¨-{K-kv k¿°m-cm-Wv. C-¥y-bp-sS km-aqln-I hn-I-k-\-Øn¬ tI-c-fØn-s‚ ]-¶v «m-L-\o-b-am-sW∂pw sXm-gn-em-fn- {]-ÿm-\-Øns‚ {]-h¿-Ø-\-an-I-hm-Wv C-Xn\p Im-c-W-sa-∂pw tkm-W-n-b ]-d-™p. ]-c-º-cm-K-X sXm-gn-ep-I-fmb I-ip-h-≠n, I-b¿ ta-J-e-bnse sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p ]p-Xn-b ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-w. A-\ykw-ÿm-\- sXm-gn-em-fn-I-sf Nq-j-W-Øn-\p hn-t[-b-am-°p∂p-≠v. A-kw-L-Sn-X-cm-b A\y-kw-ÿm-\- sXm-gn-em-fn-Iƒ°p kp-c-£-tbm B-tcm-Ky ]-

cn-]m-e-\-tam e-`n-°p-∂n-s√∂pw A-h-sc kw-L-Sn-X-cm-°psa-∂pw A-h¿ ]-d-™p. A-kwL-S-n-X-cm-b sXm-gn-em-fn-I-sf kw-L-Sn-∏n-°p-I-bpw sXm-gn-eh-Im-i-߃ kw-c-£n-°p-Ibpw sN-øp-sa-∂ tIm¨-{K- ns‚ ]p-Xn-b ]-≤-Xn {]m-[m-\yta-dn-b-Xm-Wv. tZ-io-b-X-eØn¬ an-\n-aw Iq-en G-Io-I-cn°-W-sa-∂pw C-Xn-\m-bn {]tXy-I -^-≠v cq-]o-I-cn-°p-sa∂pw A-h¿ ]-d-™p. sF.--F≥.--Sn.--bp.--kn. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v B¿ N-{μ-ti-Jc≥ A-[y-£-X h-ln-®p. N-Sßn¬ tZ-io-b {]-kn-U‚ v kRv-Po-hv sd-Õn, Un.--kn.--kn. {]kn-U‚ v {]-Xm-]-h¿-a X-ºm≥ ]-s¶-Sp-Øp. 18\v sIm-√-Øp \S-°p-∂ tZ-io-b h¿-°n-Mv I-ΩnsIm√w B-{im-aw ssa-Xm-\n-bn¬ \S∂ sF.F≥.Sn.bp.kn. s]m-Xpk-tΩf-\ thZn-bn¬ ‰n-bn-epw tZ-io-b {]-kn-U‚ v tkm-Wn-bm Km-‘n, B-`y-¥-ca{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e, ap-Jy-a-{¥n D-Ω-≥-Nm-≠n, k-Rv-Po-hv sd-Õn-bp-sS P-≥-a-ZnsI.]n.kn.kn. {]-kn-U-‚ v hn Fw kp-[o-c≥, tI-{μ sXm-gn-¬ k-la-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ \m-tLm-j-Øn-epw tIm¨-{Kkp-tcjv, tI-{μ thym-abm-\ k-la{¥n sI kn thWp-tKm-]¬ P-\ß-sf kv ssh-kv {]-kn-U‚ v cm-lp¬ A-`nkw-t_m-[-\ sN-øp-∂p sj-^o-°v N-μ-\-tØm-∏v Km-‘n ]-s¶-Sp-°pw.--

tI-c-f-¯n-se 39.-9 i-X-am-\w Ip-Sn-sh-Å-hpw am-en-\yw \n-d-ªXv„ \n-jm-Zv Fw _-jo¿

{Kq-¸n-k-an-Ãm-sX H-ä-s¡-«m-h-Ww: hn Fw kp-[o-c³ sIm-®n: {Kq-∏n-s‚ A-Xn-{]-k-can-√m-sX tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I¿ H-‰-s°-´m-bn {]-h¿-Øn°-W-sa-∂pw tIm¨-{K-kv hn´p-t]m-b-h¿ a-S-ßn-h-c-W-sa∂pw sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥. tem-Iv-k-`mXn-c-s™-Sp-∏n-s‚ {]-Nm-c-W-]cn-]m-Sn-Iƒ-°p Xp-S-°w-Ip-dn-®p-

ßn-h-c-Ww. \n-j-v{In-b-am-b-h¿ k-Po-h-am-hp-I-bpw th-Ww. Ch-sc-sb-√m-w Xm≥ kzm-K-XwsN-øp-I-bm-sW-∂pw hn Fw kp-[o-c≥ ]-d-™p. tIm¨-{K n-s‚ \-b-ß-fn¬ hn-izm-k-ap≈ B¿-°pw ]m¿-´n-bn-te-°p h-cmw. F-√m-h¿-°pw C-hn-sS CSw D-≠v. A¿-l-X-bp-≈-h-sc

ß-fpw _m-Iv-‰o-cn-b am-en-\y-ß- Sn-sh-≈w Iq-Sp-X-em-bn a-en-\fpw km-c-am-bn Ip-Sn-sh-≈-sØ s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. C-hn-sS ]-cnXn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Øn- _m-[n-® a-‰p -]-e kw-ÿm-\- tim-[-\ \-S-Øn-b 55 i-X-am-\w se P-\-߃ D-]-tbm-Kn-°p-∂ ߃-°pw am-en-\y-tØm-Xv Ip-d- km-w-]n-fp-I-fn-epw _m-Iv-‰o-cn-b39.-9 i-X-am-\w Ip-Sn-sh-≈-hpw bv-°m≥ km-[n-®p. am-en-\y-Øn- bp-sS-tbm cm-k-h-kv-Xp-hn-s‚am-en-\y-߃ \n-d-™-Xm-sW∂v dn-t]m¿-´v. tI-{μ Ip-Sn-sh-≈˛-ip-Nn-Xz- a-{¥m-e-b-Øn-s‚ ]TX Iq-Sp-X a-en-\-P-ew tIm-gn-t¡m-Sv Pn-Ã-bn \-dn-t]m¿-´n-em-Wv {Km-ao-W tIc-f-Øn¬ D-]-tbm-Kn-°p-∂ IpX ImcWw A-im-kv-{Xo-b am-en-\y-\nÀ-amÀ-P-\w Sn-sh-≈-Øn¬ C-cp-ºv, ^v-fqssd-Uv, e-h-W-߃, ss\-t{S-‰v, X Ip-Sn-sh-Å-¯n-sâ e-`y-X-bn-epw Ip-d-hv B¿-k-\n-°v, a-e-Øn¬ I-≠ph-cp-∂ tIm-fn-t^mw _m-Iv-‰o-cnb F-∂n-h-bpw a-‰p am-en-\y-ß- s‚ tZ-io-b i-cm-i-cn 2012¬ 11.- tbm km-∂n-[yw I-s≠-Øn. Cfpw hym-]-I-am-bn A-S-ßn-bn-cn- 08 i-X-am-\-am-sW-∂m-Wv Ip-Sn- Sp-°n-bn-em-Wv a-en-\o-I-c-W°p-∂-Xm-bn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn- sh-≈-˛-]-cn-k-c-ip-Nn-Xz -a-{¥m- Øn¬ Ip-d-hp tc-J-s∏-Sp-Øn-be-bw A-X-Xp {]-tZ-i-ß-fn¬ \- Xv. cn-°p-∂-Xv. ]m-e-°m-Sv Pn-√-sb am-‰n-\n¿A-im-kv-{Xo-b-am-b am-en-\y- S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-I-fn¬ I\n¿-am¿-P-\w, P-\-km-{μ-X-bp- s≠-Øn-b-Xv. 2013¬ C-Xv 7.-2 i- Øn-bm¬ a-‰p Pn-√-I-fn-se Ip-Sn≈ {]-tZ-i-ß-fn¬ B-kq-{X-W- X-am-\-am-bn Ip-d-™p. A-tX- sh-≈-ta-∑-bpw Ip-d-™p-h-cpI-W-°p-Iƒ. an-√m-sX \-S-Øp-∂ I-°q-kv k-a-bw, tI-c-f-Øn-se am-en-\y- ∂-Xm-bm-Wv \n¿-am-Ww, hy-h-km-b am-en- tØm-Xv 2012¬ 33.-74 i-X-am-\- 2012¬ Kp-W-ta-∑ G-‰-hpw sa-®\yw ]p-d-¥-≈¬ Xp-S-ßn-b-h- am-bn-cp-s-∂-¶n¬ 2013se-Øn-b- s∏-´-Xm-bn I-s≠-Øn-b a-e-∏pbm-Wv Ip-Sn-sh-≈w a-en-\-s∏- t∏mƒ C-Xv 39.-9 i-X-am-\-am-bn dw Pn-√-bn¬ 2013se-Øn-bSm≥ Im-c-W-am-hp-∂-Xm-bn Nq- h¿-[n-°p-I-bm-Wp sN-bv-X-Xv. t∏mƒ 15 i-X-am-\w P-e-t{km-X≠n-°m-´p-∂-Xv. cm-k-am-en-\y- tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-em-Wv Ip- p-I-fpw a-en-\-s∏-´-Xm-bm-Wv

dn-t]m¿-´v hy-‡-am-°p-∂-Xv. tIm-´-bw, sIm-√w Pn-√-I-fn-se Ip-Sn-sh-≈-Øn-s‚ a-en-\o-I-cW-hpw D-b¿-∂-tXm-Xn-em-Wv. B-e-∏p-g, ]m-e-°m-Sv Pn-√-I-fnse Ip-Sn-sh-≈-Øn¬ ^v-fq-ssdUv am-en-\y-ß-fp-≠v. C-˛-tIm-fn _m-Iv-‰o-cn-b G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ I-s≠-Øn-b-Xv Xn-cp-h-\-¥-]pcw Pn-√-bn-em-Wv. kw-ÿm-\-sØ 29.-3 i-X-am\w ho-Sp-I-fn-em-Wv ss]-∏v h-gn Ip-Sn-sh-≈-sa-Øp-∂-Xv. 62 i-Xam-\w ho-Sp-I-fpw Ip-Sn-sh-≈Øn-\m-bn B-{i-bn-°p-∂-Xv InW-dp-I-sf-bm-Wv. 1.-4 i-X-am-\w ho-Sp-Iƒ A-cp-hn-I-sf-bpw 0.-2 i-X-am-\w ]p-g-I-sf-bpw I-\mep-I-sf-bpw 0.-7 i-X-am-\w Ip-fß-sf-bpw X-Sm-I-ß-sf-bp-amWv B-{i-bn-°p-∂-Xv. C-h cm-ka-en-\o-I-c-W-Øn-\pw _m-Iv-‰ocn-b a-en-\o-I-c-W-Øn-\pw km[y-X-bp-≈ D-d-hn-S-ß-fm-sW∂p ip-Nn-Xz-a-{¥m-e-bw ap-∂-dnbn-∏p \¬-Ip-∂p. A-Xn-th-KØn-ep-≈ \-K-c-h¬-°-c-Ww-aq-

_m-em-h-Im-i -kw-c-£-W I-½o-j-sâ B-Zy- tbm-Kw tNÀ-¶p l-Öv-þ-Dw-d kÀ-ho-kv

hn-«p-\n-¶-Xn-\p hn-i-Zo-I-c-W-hp-am-bn apJy-a{´n; A-IÂ-¨ ]m-en-¨v tkm-Wn-b-bpw

A-\m-Ym-e-b-§-fn aq-¶p-am-kw Iq-Sp-t¼mÄ ]-cn-tim-[-\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ _m-em-h-Im-i -kw-c-£-W IΩo-j-\n¬ ]p-Xp-Xm-bn \n-b-anX-cm-b Aw-K-ß-fp-sS B-Zytbm-Kw A-[y-£ \o-em Kw-Km[-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øv tN¿-∂p. I-Ωo-js‚ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw `m-hn-]cn-]m-Sn-I-fpw tbm-Kw hn-e-bn-cpØn. k¿-°m¿ tlm-ap-Iƒ, _me-\o-Xn-\n-b-a-{]-Im-cw c-Pn-ÿ sN-ø-s∏-´n-´p-≈-Xpw k¿-°m¿ ^-≠v e-`n-°p-∂-Xp-am-b sj¬´¿/tjm¿-´v-tà tlm-ap-Iƒ F∂n-h Aw-K-߃ aq-∂m-gv-N-bv°-Iw- ]-cn-tim-[n-®v A-[y-£bv-°v dn-t]m¿-´v \¬-I-W-sa-∂v tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Hm-tcm aq∂p-am-k-Øn-epw Aw-K-߃ Ip-d-™-Xv 10 A-\m-Ym-e-b-߃ ]-cn-tim-[n-°pw. ]-´n-I-Pm-Xn˛-h¿-K -hn-`m-Kw Ip-´n-I-fp-sS tlm-ì, im-co-cn-I-˛-am-\-knI -ssh-I-eyw kw-`-hn-® Ip-´n-Ifp-sS hm-k-ÿ-ew F-∂n-h-bpw km-aq-ln-I-\o-Xn- h-Ip-∏n-se Pn√m Hm-^n-k-dp-sS km-∂n-[y-

B-äp-Im s]m-¦m-e- C-¶v

kp-c-£-bv-¡m-bn sd-bnÂ-th-b-p-sS{]-tXy-I-kw-Lw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: `-‡n-bp-sS \n-d-hn¬ B-bn-c-߃ C-∂v B‰p-Im-e-Ω-bv-°v s]m-¶m-e-b¿-∏n°pw. s]m-¶m-e-tbm-S-\p-_-‘n®v t]m-en-kpw sd-bn¬-th-bpw I¿-i-\ kp-c-£m-kw-hn-[m-\ß-fm-Wv H-cp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bpw sdbn¬-th-bpw {]-tXy-I k¿-hokp-I-fpw \-S-Øpw. B-‰p-Im-¬ s]m-¶m-e {]-am-Wn-®v k-tX¨ sd-bn¬-th kp-c-£-bv-°m-bn {]tXy-I kw-L-sØ \n-tbm-Kn-®p. B¿-.-]n-.-F-^n¬-\n-∂v 306 Dw Pn-.-B¿.--]n-bn¬-\n-∂v 260Dw AwK-߃ Dƒ-s∏-sS 566 t]¿ A-Sßn-b-Xm-Wv {]-tXy-I-kw-Lw. C-Xn¬ 140 t]¿ h-\n-X-I-fm-bncn-°pw. B¿-.-]n.--F-^v. I-Ωo-j-W¿ B¿ B¿ {Xn-]m-Tn-bm-Wv kwL-sØ \-bn-°p-∂-Xv. C-∂p ]pe¿-s® c-≠-c-h-sc `-‡¿-°v Z¿i-\-a-cp-fp-∂ tZ-hn-sb \m-e-ctbm-sS ]-≈n-bp-W¿-Øp-∂-

e-hn¬ B-dp-i-X-am-\w am-{X-amWv. A-Sp-Ø c-≠p-h¿-j-Øn-\p≈n¬ C-Xv 25 i-X-am-\-am-bn h¿[n-°p-sa-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p∂-sX-∂pw tkm-Wn-bm-Km-‘n ]-d-™p. kv-{Xo-I-sf-bpw Ip-´nI-sf-bpw kw-_-‘n-°p-∂ tIkp-Iƒ ssI-Im-cyw sN-øm≥ sIm-®n-bn-te-Xp-t]m-se Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øpw tIm-gn-t°m-´pw {]-tXy-I tIm-S-Xn D-S≥ ÿm]n-°p-sa-∂v N-S-ßn¬ ]-s¶-SpØ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ]d-™p.U¬-ln Iq-´-am-\-`w-K-Øns‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ tI-{μk¿-°m¿ {]-Jym-]n-® \n¿-`-b ]-≤-Xn- tI-{μ-k-lm-b-tØm-sSbm-Wv \-S-∏m-°p-∂-Xv. Ip-Spw-_{io, P-\-{io, k-∂-≤-kw-L-S-\Iƒ F-∂n-h-bn-se kv-{Xo-I-sfbm-Wv thm-f‚n-b¿-am-cm-bn \ntbm-Kn-°p-Isb∂pw ap-Jy-a{¥n ]-d-™p. B-`y-¥-c-a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e, a-{¥n-am-cm-b sI Fw am-Wn, ]n sI Ip-™men-°p-´n, sI _m-_p, Fw sI ap-\o¿, tI-{μ a-{¥n-am-cm-b h-bem¿ c-hn, sI hn tXm-a-kv ]-s¶Sp-Øp.-

kozhikode

tXm-sS-bm-Wv s]m-¶m-e-®-S-ßpIƒ B-cw-`n-°p-∂-Xv. Ip-Øntbm-´ _m-e-≥-am-cm-Wv tZ-hn-°v A-I-º-Sn tk-hn-°p-I. A-©p-aWn-°v \n¿-am-ey-Z¿-i-\w, 5.-30\v A-`n-tj-Iw, 6.-05\v Zo-]m-cm-[-\bv-°pw ]n-∂o-Sv ]-¥o-c-Sn ]q-P-bv°pw ti-jw 9.-45\v ip-≤-]p-Wymlw. Xp-S¿-∂v t£-{Xw- X-{¥n tN-∂m-kv Zn-t\-i≥-\-ºq-Xn-cn∏m-Sv {io-tIm-hn-en¬-\n-∂v A-Kv\n-]-I¿-∂v ta¬-im-¥n \o-e-IWvT≥ \-ºq-Xn-cn-°v ssI-am-dpw. \o-e-I-WvT≥ \-ºq-Xn-cn t£-{XØn-\p-≈n-se sN-dn-b- Xn-S-∏≈n-bn-te-°pw ]n-∂o-Sv {]-Z-£nW-ho-Yn-bn¬ In-g-°p-`m-K-Øp≈ h-en-b -Xn-S-∏-≈n-bn-te-°pw Xo- ]-I-cpw. Xp-S¿-∂v t£-{XØn-\v ap-∂n¬ -h-®v Cu A-Kv-\n ta¬-im-¥n k-l-ta¬-im-¥n°v ssI-am-dpw. tXm-‰w-]-¥-en-\v ap-∂n-sem-cp-°n-b ]-≠m-c-b-Sp∏n¬ A-Kv-\n- Pz-en-°p-∂-tXm-sS s]m-¶m-e-bv-°v Xp-S-°-am-hpw.

Øn¬ Aw-K-߃ ]-cn-tim-[n°pw. `-c-W-ku-I-cy-Øn-\m-bn hn-hn-[ Pn-√-I-fp-sS Np-a-X-e Aw-K-߃-°p ho-Xn-®p-\¬Im≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. sI \-ko¿ (tIm-gn-t°m-Sv, I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv), kn bp ao-\ (F-d-Wm-Ip-fw, C-Sp-°n), F≥ _m-_p (Xr-iq¿, ]m-e-°mSv), ^m-Z¿ ]n hn ^n-en-∏v ]m-d°m-´v (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm√w), sP k-‘y (B-e-∏p-g, ]Ø-\w-Xn-´, tIm-´-bw), t•m-dn tPm¿-Pv (h-b-\m-Sv, a-e-∏p-dw) F-∂n-ß-s\-bm-Wv Np-a-X-eIƒ \¬-In-b-Xv. I-Ωo-j≥ X-øm-dm-°n-b I¿a-]-≤-Xn A-\p-k-cn-®v \-S-Ønb N¿-®-Iƒ, in-¬-∏-im-e-Iƒ, t_m-[-h¬-°-c-W- ]-cn-]m-SnIƒ, {]-Nm-c-W-{]-h¿-Ø-\߃, I-Ωo-j-s‚ sh-_v-ssk‰v F-∂n-h tbm-Kw hn-e-bn-cpØn. A-Sp-Ø -h¿-j-sØ {]-h¿Ø-\-߃-°p-≈ I¿-a-]-≤-Xn N¿-®-sN-bv-Xp. I-Ωo-j≥ AwK-ß-ƒ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-SpØp.-

h-[-`o-j-Wn; BÀ.--Fw.--]n. t\-Xm-hv ]-cm-Xn-\Â-In h-S-I-c: kn.--]n.--Fw. tIm-gn-t°mSv Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw kn `m-kv-I-c≥ \-S-Øn-b h-[-`o-jWn kw-_-‘n-®v B¿.--Fw.--]n. Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw C cm-[m-Irjv-W≥ h-S-I-c t]m-en-kn¬ ]cm-Xn-\¬-In. I-gn-™-Zn-h-kw kn.--]n.--Fw. t\-Xm-hpw Sn ]n h-[t°-kn-se {]-Xn-bp-am-bn-cp-∂ ]n tam-l-\-\v h-S-I-c-bn¬ \¬In-b kzo-I-c-W-Øn-\n-sS-bmWv kn `m-kv-I-c≥ Sn ]n-s°-Xnsc-bpw C cm-[m-Ir-jv-W-s\-Xnsc-bpw tam-i-am-b ]-cm-a¿-i߃ \-S-Øn-b-Xv. Sn ]n-sb A[n-t£-]n-°p-∂ X-c-Øn-epw cm[m-Ir-jv-W-s\ i-cn-bm-°p-sa∂ co-Xn-bn-ep-am-bn-cp-∂p {]-kwKw. kw-`-hw hn-hm-Z-am-b-tXmsS `m-kv-I-c-s\-Xn-tc h-S-I-c t]m-en-kv tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-Xn-cp-∂p. {]-kw-K-Øn-s\-Xntc B¿.--Fw.--]n. i-‡-am-b co-Xnbn¬ cw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p. h-SI-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.--

NmÀ-Pv: B-i-¦-sb-¶v Ip-ªm-en-¡p-«n a-e-∏p-dw: l-÷v-˛-Dw-d Xo¿-∞mS-I-cn¬ \n-∂v k¿-ho-kv Nm¿-Pv Cu- S m- ° m≥ tI-{μ-k¿°m¿ ssIs°m-≠ Xocp-am-\-Øn¬ I-Sp-Ø B-i¶ tc-J-s∏-SpØp- ∂ - X m- b n kw-ÿm-\ l-÷v-Im-cy h-Ip-∏v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n tI-{μ [-\Im-cy-a-{¥n ]n Nn-Zw-_-c-Øn-\-b-® IØn¬ A-dn-bn-®p. l-÷v-˛-Dw-d Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bn hn-]p-e-amb kw-hn-[m-\-߃ G¿-s∏-SpØp-∂ tI-{μ-k¿-°m¿ X-s∂ A-h-cn¬ \n-∂v k-¿-ho-kv Nm¿Pv Cu-Sm-°p-∂-Xp a-tX-X-c C¥y-bp-sS b-i- n-\v I-f-¶-ta¬∏n-°p-∂-Xm-sW-∂pw a-{¥n IØn¬ Nq-≠n-°m-´n. Xo¿-∞m-SI-sc k¿-ho-kv Sm-Iv-kn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n-s°m-≠p-≈ Xo-cp-am\w tI-{μ-k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-cam-bn F-Sp-°-W-sa-∂p a-{¥-n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n tI-{μ-a{¥n-tbm-Sm-h-iy-s∏-´p.-

„

kz¥w {]-Xn-\n[n

sIm-®n: c-≠p-Zn-h-k-sØ kμ¿-i-\-Øn-\m-bn tI-c-f-Ønse-Øn-b tkm-Wn-bm-Km-‘nsb kzo-I-cn-°m-\pw sI.--]n.--kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-cs‚ ÿm-\-ta¬-°¬ N-S-ßn\pw ap-Jy-a-{¥n F-Øm-Xn-cp-∂Xv hn-hm-Z-am-b-Xn-s\ Xp-S-¿-∂v hn-i-Zo-I-c-W-hp-am-bn D-Ω≥Nm-≠n. tem-Iv-k-`m- Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ `m-K-am-bn C-∂-se sIm-®n-bn¬ \-S-∂ tIm¨-{Kkv kw-ÿm-\-X-e {]-tXy-I I¨-h≥-j-\n¬ tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘nbp-sS km-∂n-[y-Øn-em-bn-cp∂p D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS hn-i-ZoI-c-Ww. Xm≥ C-t∏mƒ G-sX-¶nepw ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp°m≥ F-Øp-∂-X-√ a-dn-®v FØm-Xn-cn-°p-∂-Xm-Wv am-[y-aß-fn¬ hm¿-Ø-bm-hp-∂-Xv F∂p-]-d-™p-sIm-≠m-bn-cp-∂p hn-i-Zo-I-c-Ww B-cw-`n-®-Xv. hn

ew I-gn-™ Ip-d-®p -h¿-j-ßfm-bn Ip-Sn-sh-≈-Øn-s‚ e-`yX-bpw D-]-t`m-K-hpw X-Ωn-ep-≈ hn-S-hv h¿-[n-®p-h-cp-∂-Xm-bpw I-W-°p-Iƒ Nq-≠n-°m-´p-∂p. tI-c-f-Øn-se sam-Øw `q-K¿-`P-e-e-`y-X 622.-903 tIm-Sn L-\ao-‰-dm-Wv. C-Xn¬ 59.-25 i-X-am-\w P-etk-N-\m-h-iy-߃-°pw 40.-74 i-X-am-\w Km¿-ln-I-hpw hym-hkm-bn-I-hp-am-b B-h-iy-߃°p-am-Wp hn-\n-tbm-Kn-°p-∂Xv. e-`y-am-b `q-K¿-`-P-e-Øn-s‚ 43.-24 i-X-am-\-am-Wv tI-c-fØn¬ D-]-tbm-K-tbm-Ky-am-bn´p-≈-Xv. C-t∏m-g-sØ Ip-Sn-sh≈ B-h-iy-I-X-bm-sW-¶n¬ {]-Xn-Zn-\w 64.-5 tIm-Sn en-‰-dmWv. 2021 B-hp-tºm-tg-°pw Km¿ln-I D-]-tbm-K-Øn-\v 323 tImSn L-\-ao-‰¿ sh-≈-hpw hym-hkm-bn-I B-h-iy-Øn-\v 427 tIm-Sn L-\-ao-‰-¿ sh-≈-hpw Bh-iy-am-bn-h-cp-sa-∂m-Wp I-W°m-°n-bn-cn-°p-∂-Xv.-

Fw kp-[o-c-s\ sI.--]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-SpØp-sIm-≠p-≈ {]-Jym-]-\w h∂-Xn-\p-ti-jw Xm-\pw kp-[oc-\pw X-Ωn¬ Iq-Sn-°m-gv-N \-SØn-bn-cp-∂p. ÿm-\-ta¬-° ¬ N-S-ßn-s‚ k-a-b-Øp-X-s∂ X-\n-°v A-Xym-h-iy-am-bn ]s¶-Sp-t°-≠n-bn-cp-∂ tIm¨^-d≥-kv D-≠m-bn-cp-∂-Xn\m¬ B k-a-b-Øv X-\n-°v FØ-m≥ I-gn-bn-s√-∂v kp-[o-cs\ A-dn-bn-®n-cp-∂psh∂pw A-t±-lw ]d™p. kp-[o-c-\p-≈ kzo-I-c-W ktΩ-f-\-Øn¬ F-Øm-Xn-cp-∂Xv X-s∂ A-dn-bn-°m-Xn-cp-∂Xn-\m-em-Wv. sIm-®n-bn-se ]-cn]m-Sn-Iƒ ]-s¶-Sp-Ø-ti-j-amWv A-hn-sS F-Øm≥ I-gn-™sX-∂pw D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p. tkm-Wn-bm-Km-‘n-bp-sS ]cn-]m-Sn In-´p-∂-Xv X-te-Zn-h-kam-W.--v tkm-Wn-bm-Km-‘n-bp-sS sk-{I-´-dn-sb hn-fn-®v A-t\zjn-®-t∏mƒ kzo-I-c-W-]-cn-]mSn-Iƒ C-s√-∂pw A-Xn-\m¬

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v th-X-\w e-`n-¡p-¶n-à C-Sp-¡n-bn Ip-Sn-Èn-I 85 tIm-Sn- cq-] „

hn sI Ãm-en≥

Iƒ-°p Iq-en In-´p-∂n-√. 100-Znh-kw Xn-I-® sXm-gn-em-fn-Iƒ sN-dp-tXm-Wn: a-lm-flm-Km- am-{Xw Pn-√-bn¬ 20,000 t]¿- h‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep- cpw. d-∏v tPm-en-bn¬ G¿-s∏-´n-cn-°p∂ B-bn-c-°-W-°n-\p sXm-gnem-fn-Iƒ-°p th-X-\w e-`n-°p∂n-√. aq-∂p-am-k-am-bn kwÿm-\-Øp ]-e ]-©m-b-Øp-Ifn-epw sXm-gn-ep-d-∏p th-X-\w C\-Øn¬ tIm-Sn-°-W-°n-\p cq]-bm-Wv Ip-Sn-»n-I-bm-bp-≈-Xv. Iq-en-bn-\-Øn¬ \o-°n-h-® XpI ]q¿-W-am-bn hn-\n-tbm-Kn-®p F-∂m-Wp _-‘-s∏-´ A-[n-Ir- C-h¿-°p sIm-Sp-Øp-Xo¿-°mX¿ ]-d-bp-∂-Xv. tI-{μ-k¿- \p-≈ th-X-\w 85 tIm-Sn-tbm-fw °m¿ {]-tXy-I D-Ø-c-hn-eq-sS cq-]-bm-Wv. C-s°m-√w ]-e-X-h]p-Xp-Xm-bn Xp-I A-\p-h-Zn-®n- W th-X-\w b-Ym-k-a-bw e-`n´p-s≠-∂p ]-d-bp-∂p-s≠-¶n- °m-sX sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p {]epw am-k-ß-fm-bn sXm-gn-em-fn- Xn-k-‘n kr-„n-®-Xm-bpw ]-cm-

Xn-bp-≠v. Im¿-jn-I ta-J-e-bnse s]m-X-bn-So¬, Im-Sp-sh-´v, tdm-Up-I-fp-sS Hm-S-\n¿-am-Ww Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv C-t∏mƒ \-S∂p-h-cp-∂-Xv. 14 Zn-h-kw Dƒ-s∏´ H-cp a-kv-‰v tdmƒ {]-Im-c-ap-≈ tPm-en-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-®m¬ sXm-´-Sp-Ø G-gp-Zn-h-k-Øn-\p≈n¬ Iq-en \¬-I-W-sa-∂mWp tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ hy-hÿ. F-∂m¬ aq-∂p-am-kw ]n-∂n´-t∏mƒ t]m-epw ]-e¿-°pw thX-\w e-`n-°m-Ø km-l-N-cy-amWv. sXm-gn-ep-d-∏p th-X-\w h¿[n-∏n-°m≥ \o-°w \-S-°p-tºmgpw t\-c-sØ \n-›-bn-® Xp-I \¬-Im-≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj[w i-Iv-X-am-Wv.

X

tIm¬-{K-kv hn-«-hÀ a-S-§n-h-c-Ww

sIm-≠v sIm-®n-bn¬ \-S-∂ tIm¨-{K-kv {]-tXy-I I¨h≥-j-\n¬ A-[y-£-X h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-bv-]q¿ k-tΩ-f-\-Øn¬ tIm¨-{K-kv D-]m-[y-£≥ cmlp-¬ Km-‘n \-S-Øn-b {]-kwK-Øn¬ ]-d-™-Xp-t]m-se tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿-°p a-Xw {Xn-h¿-W-hpw hn-izm-kw tIm¨-{K- pw B-bn-cn-°-Ww. A-`n-{]m-b-ß-fpw A-`n-{]m-b-hyXym-k-ß-fpw D-≠m-hpw A-sX√mw ]m¿-´n-bn¬ N¿-®-sN-bv-Xv ]m¿-´n-bp-sS hn-hn-[ t^m-d߃ Du¿-Pn-X-am-°-W-sa-∂pw hn Fw kp-[o-c≥ B-h-iy-s∏´p. {Kq-∏n-k-sØ Xp-S¿-∂v tIm¨-{K-kv hn-´p-t]m-b-h-cp-sSbpw {Kq-∏n-s‚ A-Xn-{]-k-cw \nan-Øw \n-jv-{In-b-am-b-h-cp-sSbpw h-en-b \n-c-X-s∂-bp-≠v. tIm¨-{K-kv hn-´p-t]m-b-h¿ a-S-

sIm-®n-b-n¬ \-S-°p-∂ tIm¨{K-kv {]-tXy-I I¨-h≥-j\n¬ F-Øn-bm¬ a-Xn-sb-∂pw A-dn-bn-∏p In-´-n. A-Xn-\m-emWv tkm-Wn-bm-Km-‘n-sb kzoI-cn-°m≥ sIm-®n-bn-se \m-hnI-tk-\m hn-am-\-Øm-h-fØn¬ F-Øm-Xn-cp-∂-sX-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p.-B-scm-s° F-s¥m-s° ]d-™m-epw tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-¬ hn Fw kp-[o-cs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-¨-{Kkv H-‰-s°-´m-bn {]-h¿-Øn°p-w. sI.--]n.--kn.--kn. {]-kn-U ‚ v ÿm-\w H-gn-™v B-`y-¥-ca-{¥n-ÿm-\w G-s‰-Sp-Ø c-taiv sN-∂n-Ø-e-sb-bpw A-t±lw A-`n-\-μn-®p. tIm¨-{K- n\v I-S-∂p-sN-√m≥ ]-‰m-Ø taJ-e-bn¬-t]m-epw ]m-¿-´n-°v ta ¬-hn-em-k-ap-≠m-°n-b t\-Xmhm-Wp sN-∂n-Ø-e-sb-∂pw DΩ≥-Nm-≠n- ]-d-™p. D-Ω≥-Nm-≠n-bp-am-bn X-\n°v k-tlm-Z-c-_-‘-am-sW∂pw c-ta-iv sN-∂n-Ø-e X-\n-

A¿-ln-°p-∂ co-Xn-bn¬ AwKo-I-cn-®p-sIm-≠v tIm¨-{K- ns‚ P-\Io-b A-Sn-Ø-d i-‡am-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. Kp-P-dm-Øn¬ h-w-i-l-Xy \S-Øn-b-h¿ ]p-Xn-b X-Xz-߃ ]-d-™v tem-Iv-k-`m -Xn-c-s™Sp-∏n¬ thm-´p-tX-Sn h-cp-∂-Xp P-\-߃ Xn-cn-®-dn-b-Ww. Kp-Pdm-Øn¬ \-S-Øn-b hw-i-l-Xy cm-Py-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fnte-°p hym-]n-∏n-°p-∂-Xn-\mWv C-h¿ e-£y-an-Sp-∂-Xv. C-Xns\ I-cp-Xn-bn-cn-°-W-w. kn.-]n.Fw. aq-∂mw-ap-∂-Wn-bp-am-bn Cd-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv h¿-Ko-b ^mjn-Ãv i-‡n-I-sf k-lm-bn-°m\m-Wv. A-{I-a-cm-jv-{So-b-Øns‚ t]-cn-¬ P-\-߃ H-‰-s∏-SpØn-b-h¿ aq-∂mw-tN-cn-bp-am-bn h-∂n-´v bm-sXm-cp Im-cy-hp-ans√-∂pw kp-[o-c≥ ]-d-™p.-

°v A-\p-P-s\-t∏m-se-bm-sW∂pw ]-d-™ hn Fw kp-[o-c≥ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw kw-_-‘n-®v H-∂pw ]-d™n-√. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \-S-∏m°p-∂ \n¿-`-b tI-c-fw kp-c£n-X tI-c-fw ]-≤-Xn-bp-sS D-ZvLm-S-\ th-Zn-bn¬-h-®pw tkmWn-bm-Km-‘n-bpw D-Ω≥-Nm≠n-bpw Im-cy-am-bn kw-km-cn®n-√. D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS-bpw cta-iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS-bpw \Sp-hn-em-bn C-cp-∂ tkm-Wn-b sN-∂n-Ø-e-bp-am-bn C-S-X-S-hn√m-sX kw-km-cn-s®-¶n-epw DΩ≥-Nm-≠n-tbm-Sp kw-km-cn°m≥ Iq-´m-°n-bn-√. Cu k-a-b-a-{X-bpw D-Ω≥Nm-≠n F-Xn¿-h-i-tØ-°p t\m-°n-bn-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. H-Sp-hn¬ {]-kw-Kn-°m≥ F-gpt∂¬-°p-∂-Xn-\p sXm-´p-ap-ºv tkm-Wn-bm-Km-‘n D-Ω≥-Nm≠n-tbm-Sv F-t¥m tNm-Zn-®p At±-lw A-Xn-\p a-dp-]-Sn-bpw \¬-In.

Izm-dn-þ-{I-jÀ ta-J-e A-\n-Ýn-X-Im-e- k-a-c-¯n-te-¡v tIm-gn-t°m-Sv: \n-b-a-ß-fpw \n-_-‘-\-I-fpw A-Sn-t®¬-∏n-®v sNdp-In-S Izm-dn-˛-{I-j¿ ta-J-e A-S-®p-]q-´n-°p-I-bpw `o-a≥-am-cm-b Ip-Ø-I-Iƒ-°v ta-J-e Xo-sd-gp-Xp-hm-\p-≈ \o-°-Øn¬ {]-Xntj-[n-®p \m-sf-ap-X¬ kw-ÿm-\-sØ ap-gp-h≥ Izm-dn-I-fpw {I-jdp-I-fpw A-S-®p-]q-´n A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw B-cw-`n-°p-hm≥ Izmdn-˛-{I-j¿ tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-I-k-\-Øn¬ ap-Jy ]-¶p-h-ln-°p-∂ \n¿-am-W-ta-J-e-bp-sS s\-Spw-Xq-Wm-b Cu hy-h-km-b-tØm-Sv k¿-°m-cp-Iƒ F-∂pw A-h-K-W-\ am-{X-am-Wp Im-´p-∂-sX-∂p tbm-Kw B-tcm-]n-®p. ]n kn A-–p¬ I-cow _-m-h, ap-°w ap-l-ΩZv, Fw sI _m-_p, c-hn I-t°m-Sn kw-km-cn-®p.-

t£-a-s]³-j-³ hn-X-c-W¯n-\v 102.-6 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-hn-[ t£-a-s]≥-j-\p-Iƒ \¬-Ip-∂-Xn-te-°m-bn 102.-6 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®v D-Ø-c-hm-b-Xm-bn a-{¥n jn_p t_-_n-tPm¨ A-dn-bn-®p. 2013 Un-kw-_¿ 31 h-sc-bp-≈ sXm-gn¬-h-Ip-∏v ap-tJ-\ hn-X-cWw-sN-øp-∂ t£-a-s]≥-j-\p-Iƒ \¬-Ip-∂-Xn-\p-th-≠n-bm-Wp Xp-I A-\p-h-Zn-®-sX-∂p a-{¥n ]-d-™p. I-ip-h-≠n, ssI-Ø-dn, Xø¬, _o-Un, Cu-‰, Im-´p-h-≈n, _m¿-_¿, A-e-°v Xp-S-ßn A-kwL-Sn-X ta-J-e-bn-se t£-a-s]≥-j≥ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\v 20.-2 tIm-Sn cq-] _-P-‰v hn-ln-X-Øn-\p ]p-d-ta A-Uo-j-\¬ Hm-Xssd-tk-j≥ ap-tJ-s\ A-\p-h-Zn-®v D-Ø-c-hm-b-n-´p-s≠-∂p a-{¥n ]-d-™p.


kozhikode

1189 Ipw`w 4

1435 d-_o-D¬- BJn¿ 16

16 -s^-{_phcn 2014 Rmb¿

F\n¡v tXm¶p¶Xv F≥ A-ΩZv, \m-bv-°-´n

C§s\ aXntbm kv-IqÄ ta-f-IÄ?

2014

P-\p-h-cn 25\v ]m-e-°m-´v kw-ÿm-\ kvIqƒ I-tem¬-k-hw k-am-]n-®-tXm-sS Cu A-[y-b-\-h¿-j-sØ kv-Iqƒ ta-f-I-sf-√mw A-hkm-\n-®n-cn-°-bm-Wv. kv-Iqƒ-ta-f-Iƒ C-∂p \-S-Øp∂ co-Xn-sb-°p-dn-®pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ta-f-Iƒ-sIm≠v D-≠m-hp-∂ Kp-W-^-e-ß-sf-°p-dn-®pw Xp-d-∂ a\-t m-Sp-Iq-Sn-b- kw-hm-Zw \-S-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \n-c-h-[n a¬-k-cß-fpw ta-f-I-fpw \-S-°p∂p-≠v. Im-bn-I-ta-f, {]-hrØn-]-cn-N-b-˛ sF.Sn. ta-f-Iƒ, kv-Iqƒ I-tem¬-khw Aßs\ ]eXpw. A-[y-b-\-h¿-jw B-cw-`w apX¬ X-s∂ H-cp-°ßƒ B-cw-`n-°p-∂p. Pq-ssebn¬ C≥-kv-s]-b¿ A-hm¿-Un-\p-≈ a¬-k-cw. c≠mw tS-an¬ kv-Iqƒ, k-_v-Pn-√m, d-h-\yq-Pn-√m X-eß-fn¬ a-‰p ta-f-I-ƒ \-S-°-p-∂p. Nn-e- ta-f-Iƒ P-\ph-cn-bn-te-°p \o-≠p-t]m-hp-∂p. A-Xm-b-Xv, Hm-Wmh-[n I-gn-™v {In-kv-a-kv A-h-[n h-sc hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿-am-cpw H-cp-Iq-´w A-[ym-]-I-cpw ta-f-I-fp-sS \-S-Øn-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ap-gpIn-bn-cn-°pw. ]-e-t∏m-gpw C-Xp ¢m-kv-dqw {]-h¿-Ø-\ß-sf _m-[n-°p-∂p. C-Xn-\p ]p-d-sa, h-en-b km-º-Øn-I-s®-e-hp-Ifpw ta-f-Iƒ-°p-≠v. l-b¿-sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn¬ kv-Iq-ƒ-X-e-Øn¬ ta-f-Iƒ \-S-Øm-≥ i-cm-i-cn 25,000 cq-] sN-e-hp-h-cpw. k-_v-Pn-√m X-e-Øn¬ H-cp k-_v-Pn-√-bv-°p ]-Øp-e-£w cq-]-bpw d-h-\yq-X-eØn¬ H-cp Pn-√-bv-°v 50 e-£w cq-]-bpw sNe-hp-h-cp-∂p. kw-ÿms]m-Xp-]-co-£-I\-X-e-Øn¬ tIm-Sn-Ifn¬ t{K-kv am¿-°nfm-Wp sN-e-hv. Cu Xp\p-≈ D-]m-[n-bm-bn I I-s≠-Øp-∂-Xv hnta-f-I-sf Im-Wp-∂ Zym¿-Yn-Iƒ, A-[ym-]I¿, s]m-Xp-k-aq-lw {]-h-W-X h¿-[n-®pF-∂n-h-cn¬-\n-∂p ]nh-cp-I-bm-Wv. A-Xpcn-sh-Sp-Øpw kv-t]msIm-≠p-X-s∂ ¨-k¿-am-cp-sS k-lmA-\m-tcm-Ky-I-c-hpw b-tØm-sS-bp-am-Wv. B-im-ky-a-√m-Ø-XpC-{X-tb-sd k-a-bam-b ]-e {]-h-W-Xhpw a-\p-jy-{]-b-Xv-\hpw ]-W-hpw sN-e-h-gnI-fpw ta-f-I-fn¬ ® Cu ta-f-Iƒ-sIm-≠v Im-Wp-∂p. hn-[n hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≠m-\n¿-W-b-sØ-°p-dnhp-∂ t\-´-sa-¥m-Wv? ®p-≈ ]-cm-Xn-Iƒ {]-Xn-`-I-sf I-s≠-- Øn Iq-Sn-h-cp-∂p. A-∏ot{]m¬-km-ln-∏n-°p-Ibpw h-f¿-Øn-s°m-≠pep-I-fp-sS F-Æw Fh-cp-I-bpw th-W-sa-∂ √m-X-e-Øn-epw {I-amIm-cy-Øn-¬ A-`n-{]mXo-X-am-bn h¿-[n-°pbm-¥-c-ap-≠m-hn-√. FI-bm-Wv. A-∏o¬ ∂m¬, A-Xv C-t∏mƒ A-\p-h-Zn-®p-In-´m≥ \-S-°p-∂ co-Xn-bn¬ F-√m k-Ω¿-±-ß-fpw th-tWm F-∂m-Wp Nn¥n-t°-≠-Xv. sN-ep-Øp-∂p. s]m- X p- ] - c o- £ - I fn¬ t{K-kv am¿-°n-\p≈ D-]m-[n-bm-bn ta-f-I-sf Im-Wp-∂ ioew h¿-[n-®ph-cp-I-bm-Wv. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ A-\m-tcm-Ky-I-chpw B-im-ky-a-√m-Ø-Xp-am-b ]-e {]-h-W-X-I-fpw taf-I-fn¬ Im-Wp-∂p. hn-[n-\n¿-W-b-sØ-°p-dn-®p-≈ ]cm-Xn-Iƒ Iq-Sn-h-cp-∂p. A-∏o-ep-I-ƒ {I-am-Xo-X-am-bn h¿-[n-°p-I-bm-Wv. A-∏o¬ A-\p-h-Zn-®p-In-´m≥ ]e k-Ω¿-±-ß-fpap≠mhp∂p. tIm-S-Xn-hn-[n h-gn- ta-f-Ifn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-hcpsS FÆw IqSn-h-cp-I-bmWv. sK-bnw-kv So-ap-I-sf Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn¬ A-]m-IX-Ifp≠v. C-sX-√mw kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv F-hn-sS-sbms°-tbm Nn-e {]-iv-\-߃ D-s≠-∂-m-Wv. ]q¿-W-am-bpw Ip-‰-a-‰-Xm-°m≥ I-gn-bn-s√-¶n-epw H-cp ]-cn-[n-h-sc A¿-ln-°p-∂-h¿-°v Aw-Ko-Im-cw In-´m-\pw ]-¶m-fn-Øw hn-]p-e-s∏-Sp-Øm-\p-ap-≈ am¿K-߃ B-cm-tb-≠-Xp-≠v. Hm-tcm ta-f-bpw H-∂n-S-hn´ h¿-j-ß-fn¬ \-S-Øp-∂-Xn-s\-°p-dn-®v B-tem-Nn°mw. F-√m Ip-´n-Iƒ-°pw X-ß-fp-sS hn-Zym-`ym-kIm-e-Øv ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°m-\p-≈ A-h-k-cw D-d∏p-h-cp-Øn-s°m-≠p-≈ H-cp am-‰-sØ-°p-dn-®v F-¥psIm-≠v Nn-¥n-®p-Iq-Sm? hn-P-bn-I-sf \n-›-bn-°p-∂-Xn-\p-≈ kw-hn-[m-\w h-kv-Xp-\n-jvT-hpw \n-jv-]-£-hp-am-°-Ww. a¬-k-cm¿Yn-Iƒ sN-e-h-gn-°p-∂ ]-W-Øn-\v \n-b-{¥-Ww G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xpw \-∂m-hpw. (dn-´-tb-Uv Un.Un.C-bm-Wv te-J-I≥.) (tXP-kv hm-b-\-°m-cpsS Rm-b-dm-gv-NtXm-dp-ap-≈ F-Un-t‰m-dn-b-¬ ]w-‡n-bm-WnXv. Xp-S-¿-∂p-≈ e°-ß fn-te-°p Ip-dn-∏p-I-ƒ £-Wn-°p-∂p˛ ]-{X-m[n]¿.)

6

-Nm-−n-bp-sS A-IÂ-¨-bpw cta-insâ A-Sp-¸-hpw ]m

¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp∏n-\v a-Wn-ap-gß - p-∂X - p Im-Øp-\n¬-°m-sX kw-ÿm-\sØ {]-[m-\ cm-{„o-b-I-£n-Isf-√mw-Xs - ∂ I-fw X-߃ - ° - v A\p-Iq-ea - m-°m≥ A-cb - pw X-eb - pw ap-dp-°n cw-K-sØ-Øn-°-gn-™p. sX-°p-\n-∂v h-S-t°m-´v ]n-W-dmbn hn-Pb - s - ‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tIc-f c-£m am¿-®p-am-bn kn.]n.Fw. Xp-S-°-an-´-t∏m-ƒ, sIm-®n-bn-epw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øpw km-£m¬ \-tc-{μ-tam-Un-sb X-s∂ B-\b - n®v h≥ k-tΩ-f\ - ß - ƒ \-SØ - n-bmWv _n.-sP.]n. A-¶w-Ip-dn-®n-cn°p-∂-Xv. C-Xn¬ c-≠n¬-\n-∂pw hy-Xy-kv-X-am-bn, t\-Xr-X-e-Øn ¬ ]p-Xp-ap-J-ß-sf {]-Xn-jvTn-®v ]m¿-´n-bp-sS ap-Jw-an-\p-°n-s°m≠m-Wv tIm¨-{K-kv cw-K-Øn-dßn-bn-cn-°p-∂X - v. I-gn-™ H-cp Zim-–-am-bn ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿-´n X-e-∏-Øn-cp-∂v D-Ω≥-Nm-≠n-bpw ]m¿-´n-kw-LS- \ - b - p-sS X-e∏ - Ø - n-cp-∂v c-ta-iv sN-∂n-Øe - b - pw kz¥w-t]m-se h-®-\p-`-hn-®n-cp-∂n-StØ-°v hn Fw kp-[o-c\ - pw hn Un k-Xo-i\ - pw Iq-Sn I-S∂ - p-hc - p-tºmƒ A-Xn-s‚ {]-Xn-^-e-\-߃ Cμn-cm-`-h-\n¬ am-{Xw H-Xp-ßn-\n¬-°p-∂-X-s√-∂m-Wp cm-{„o-b\n-co-£I - c - p-sS hn-eb - n-cp-ج - . tZ-io-b-X-e-Øn¬ h-f-sc \n¿-Wm-b-I-am-b H-cp s]m-Xp-Xn-cs™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sm-s\m-cpßp-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv, ]m¿-´n G-sd {]-Xo-£ h-®p-]p-e¿Øp-∂ tI-c-f-Øn¬ tIm¨-{Kkv ssl-°-am≥-Uv t\-Xr-X-eØn¬ H-cp ]-co-£-W-Øn-\p Xøm-dm-bn-cn-°p-∂-Xv. tI-c-f-Ønse ]m¿-´n-sb c-≠p {[p-h-ß-fnen-cp-∂v X-ß-fp-sS ln-X-a-\p-kcn-®v \n-b-{¥n-®p-sIm-≠n-cp-∂ DΩ≥-Nm-≠n-bpw c-ta-iv sN-∂nØ-e-bpw G-I-kz-c-Øn¬ B-hiy-s∏-´n-´pw Pn Im¿-Øn-tI-bs\ ]-cn-K-Wn-°m-sX ]m¿-´n-bpsS D-Ø-c-hm-Zn-Øw kp-[o-c-s\ G¬-∏n-°p-tºmƒ, ssl-°-am≥Un-s‚ D-≈n-cn-∏v hy-‡-am-Wv. {Kq-∏v-Xm¬-∏-cy-߃-°-\p-k-cn®v c-≠p-t]-cpw Iq-Sn ho-Xw-h-®v A-\p-`-hn-°p-∂ \n-e-hn-se A-hÿ-bv-s°-Xn-tc ]m¿-´n-°p-≈nse hn-hn-[ tIm-Wp-I-fn¬-\n-∂v ap-dp-ap-dp-∏v Xp-S-ßn-bn-´v Im-e-ßtf-sd-bm-bn. H-‰-s∏-´ Nn-e s]m-´epw No-‰-ep-Iƒ-°p-a-∏p-dw, B¿°pw Xp-d-∂p-]-d-bm-\p-≈ ss[cy-an-√. Iq-´-Øn¬, D-≈-Xv sh-´nØp-d-∂p-]-d-bp-∂ {]-Ir-X-°m-c\m-b hn Fw kp-[o-c-s\ F.-sF.kn.kn. D-]m-[y-£≥ cm-lp¬ Km-‘n-°v t_m-[n-®-tXm-sS Imcy-߃ B h-gn-°p \o-ßn. ]m¿-´n, tIm¨-{K-kv B-b-XpsIm-≠v C-t∏mƒ \-S-∂n-´p-≈

Cu I-tk-c-I-fn-bp-sS em-`-\-„߃ B¿-s°m-s°-sb-∂v D-S≥ ]-d-bm≥ I-gn-bn-√. Iq-sS-°n-S°p-∂-h-\v cm-∏-\n A-dn-bm-sa∂p ]-d-bp-∂-Xp-t]m-se, C-°mcyw G-‰-hpw \-∂m-bn t_m-[y-ap≈-Xv ap-kv-enw-eo-Kn-\m-Wv. em-`sam-∂pw In-´n-bn-s√-¶n-epw kw-KXn \-„-°-®-h-S-am-hm-Xn-cn-°m\p-≈ I-cp-X¬ A-h¿ Im-´n. hn Fw kp-[o-c≥ ÿm-\-ta-s‰-Sp°p-∂ Zn-h-kw, eo-Kv t\-Xm-hv ]n sI Ip-™m-en-°p-´n A-Xn-cm-hnse X-s∂ sI.]n.kn.kn. Bÿm-\-tØ-°p ]m-s™-Øn-bXpw kp-[o-c-t\-Xr-Xz-sØ hmt\m-fw ]p-I-gv-Øn-b-Xpw H-∂pw Im-Wm-sX-b-√. tIm¨-{K- nse h-cpw-Im-ew kp-[o-c-t‚-Xmbm¬, Np-h-Sp-]n-g-bv-°m-Xn-cn-°m≥ eo-Kv H-cp-ap-gw ap-tº F-dn™p F-∂p-th-Ww I-cp-Xm≥. tem-Iv-k-`m ko-‰v-hn-`-P-\w kw-

cmjvv-{So-b tIcfw F-kv \n-km¿

hm-Z-Øn¬-\n-∂v a-e-∏p-dw Pn-√m bp.Un.F-^n-se {]-iv-\-ß-fn-te°v eo-Kv a-e-°w-a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. a-e-∏p-d-Øv {]-iv-\w B-cym-S\pw eo-Kpw X-Ωn-em-Wv. C-cp-´nsh-fp-°p-∂ t\-cw-sIm-≠v N¿-®sN-bv-Xm¬ Xo-cp-∂-X-√ A-sX∂v eo-Kn-\v \-∂m-b-dn-bmw. Xn-cs™-Sp-∏n-\p ap-ºv Im-cy-߃ \∂m- ° n- s b- S p- ° p- I - s b- ∂ - X v tIm¨-{K- n-s‚ B-h-iy-am-Wv. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ sh-≈w Ipd-®p-Iq-Sn I-e-ßm-\p-s≠-∂mhpw eo-Kv I-W-°p-Iq-´n-b-Xv. CXn-\n-S-bn-te-°m-Wv hn Fw kp[o-c-s‚ I-S-∂p-h-c-hv. A-©mw-a{¥n-ÿm-\w Dƒ-s∏-sS L-S-I-I£n-I-fp-sS k-Ω¿-±-Øn-\p ]m¿-

F-kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw P-\d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏-≈n \tS-i≥ h-e-ho-in-sb-¶n-epw BZy-{i-aw ^-en-®n-√. c-ta-iv sN-∂nØ-e-sbXm-t°m¬-ÿm-\-sØØn-°m≥ s]-cp-∂-bn-se \m-b¿{]-am-Wn-am¿-s°m-∏w A-h-km\w h-sc sh-≈w tIm-cn B-flm¿Y-X sX-fn-bn-®n-´pw kp-Ip-am-c≥\m-b¿-°p t_m-[n-®n-√. Xmt°m¬-ÿm-\w e-`n-®-tXm-sS sh-≈m-∏-≈n ]p-d-Øm-bn. \m-bco-g-h sF-Iy-{i-aw ho-≠pw ]mfn. k-ap-Zm-b-i-‡n sX-fn-bn-°m≥ iw-Jp-ap-J-Øv a-lm-kw-K-aw hn-fn-® sh-≈m-∏-≈n, k-¶-Sw AWn-I-tfm-Sv Xp-d-∂p-]-d-™p. CXn-\n-sS sN-∂n-Ø-e H-gn-™

h-gn-°p X-s∂ In-´n-s√-∂v A-t±lw C-Xn-\-Iw hy-‡-am-°n-°-gn™p. kp-[o-c≥ ]-Z-hn G-s‰-Sp°p-∂ k-a-bw C-μn-cm-`-h-\n¬-\n∂v hn-fn-®m¬ tIƒ-°p-∂ Zq-c-Øv \-_m¿-Uv B-ÿm-\-Øpw sk{I-t´-dn-b-‰n-ep-sam-s°-bm-bn At±-lw D-≠m-bn-cp-∂p. N-S-ßn¬\n-∂p hn-´p-\n¬-°p-sa-∂v A-t±lw X-te-∂p-X-s∂ Xo-cp-am-\n-®pd-∏n-®n-cp-∂p. kp-[o-c-s\ A-dn-bn°p-I-bpw sN-bv-Xp. kp-[o-c-\m-hs´, \n¿-_-‘n-°m-\pw t]m-bn-√. sXm-´-Sp-Ø Zn-h-kw X-e-ÿm-\Øv kp-[o-c-\v kzo-I-c-Ww kw-LSn-∏n-®-t∏m-gm-h-s´, a-{¥n-k-`m tbm-K-Zn-h-kw ]-Xn-hp-≈ hm¿Øm-k-tΩ-f-\w t]m-epw D-t]£n-®v A-t±-lw D-®-tbm-sS tIm´-b-tØ-°p h-≠n-I-b-dn. th-Wsa-¶n¬ kp-[o-c-\v X-s‚ h-gn-°p h-cmw F-∂-Xm-Wv D-Ω≥-Nm-≠n kzo-I-cn-®n-cn-°p-∂ ]p-Xn-b sse-

tI-c-f-¯n-se ]mÀ-«n-sb c-−p {[p-h-§-fn-en-cp-¶v X-§-fp-sS ln-X-a-\p-k-cn-¨v \n-b-{´n-¨p-sIm-−n-cp-¶ D-½³-Nm-−n-bpw c-ta-iv sN-¶n-¯-e-bpw G-I-kz-c-¯n B-h-iy-s¸-«n-«pw Pn ImÀ-¯n-tI-b-s\ ]-cn-K-Wn-¡m-sX ]mÀ-«n-bp-sS D-¯-c-hm-Zn-¯w kp-[o-c-s\ GÂ-¸n-¡p-t¼mÄ, ssl-¡-am³-Un-sâ D-Ån-cn-¸v hy-à-am-Wv. {Kq-¸v-XmÂ-¸-cy-§Ä-¡-\p-k-cn-¨v c-−p-t]-cpw Iq-Sn ho-Xw-h-¨v A-\p-`-hn-¡p-¶ \n-e-hn-se A-h-Ø-bv-s¡-Xn-tc ]mÀ-«n-¡p-Ån-se hn-hn-[ tIm-Wp-I-fnÂ-\n-¶v ap-dp-ap-dp-¸v Xp-S-§n-bn-«v Im-e-§-tf-sd-bm-bn. H-ä-s¸-« Nn-e s]m-«-epw No-ä-ep-IÄ-¡p-a-¸p-dw, BÀ-¡pw Xp-d-¶p-]-d-bm-\p-Å ss[-cy-an-Ã. _-‘n-® N¿-®-Iƒ ]m-Xn-h-gn-bnem-Wv. C-\n A-tßm-´p-≈ N¿-®I-fn¬ \n¿-Wm-b-I-am-hp-I kp[o-c-s‚ C-S-s]-S-em-hpw. G-sd°m-e-am-bn aq-∂mw-ko-‰n-s\ Ipdn-®v ]-d-™p-tIƒ-°p-∂p-s≠¶n-epw N¿-®-I-fn¬ A-Xn-\m-bn eo-Kv C-\n-bpw ]n-Sn-ap-dp-°n-bn-´n√. tem-Iv-k-`-tb-°mƒ eo-Kn-\v Xm¬-∏-cyw A-Sp-Øv H-gn-hp-h-cp∂ cm-Py-k-`m ko-‰n-em-sW-∂mWv A-Wn-b-d-kw-km-cw. ]m¿-´n°p-≈n¬ C-S-™p-\n¬-°p-∂ ]n hn A-–p¬ h-lm-_n-s\ X-fbv-°m≥ th-sd am¿-K-an-√. a-™fmw-Ip-gn A-en-°v A-©mw-a-{¥nÿm-\w ]n-Sn-®p-hm-ßn \¬-In-bXp ap-X¬ ]m¿-´n-°p-≈n¬ I-em]w i-‡-am-Wv. ko-‰v-hn-`-P-\ N¿®-Iƒ Xp-S-ßn-b-tXm-sS, A-Xph-sc k-Po-h-am-bn-cp-∂ aq-∂mwko-‰n-s\-°p-dn-®p-≈ A-h-Im-i-

´n h-g-ßp-∂-Xn-s\-Xn-tc hm-sf-SpØ-bm-fm-Wv kp-[o-c≥. A-ßs\-bp-≈ H-cmƒ ap-∂-Wn-bp-sS X-e-∏-tØ-°v F-Øp-tºmƒ Ah-sc Im-tW-≠-Xp-t]m-se ImWp-I, B-h-iy-sa-¶n¬ Np-h-Spam-‰n-®-hn-´p-I F-∂ cm-{„o-b-X{¥-am-Wv eo-Kv t\-Xr-Xzw ]p-dsØ-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬, eo-Kn-s‚ A-{X Xn-Sp-°w C-°mcy-Øn¬ tI-c-fm tIm¨-{K-kv am-Wn hn-`m-Kw Im-´n-bn-√. Im-cWw, sI Fw am-Wn-°v B-sc thW-sa-∂-Xn-t\-°mƒ, am-Wn-sb F-√m-h¿-°pw th-≠ Im-e-am-WnXv. A-Xp-sIm-≠v tIm-´-bw ko‰n¬ N-h-Sp-d-∏n-®v C-Sp-°n-bn¬ ]n-Sn-ap-dp-°n-\n¬-°p-∂ am-Wn°v C-t∏mƒ a-s‰m-∂n-epw {i-≤tbm Xm¬-∏-cy-tam C-√. sh-≈w I-e-ßp-∂-Xn-\p aptº ao≥-]n-Sn-°m-sa-∂v I-cp-Xn

Xm-t°m¬-ÿm-\-Øv sI kp[m-I-c-s\ {]-Xn-jvTn-°m≥ H-cp \o-°w \-S-Øn-sb-¶n-epw A-Xpw hn-P-bw I-≠n-√. H-Sp-hn¬, A-Sn® h-gn-tb t]m-bn-s√-¶n¬ t]mb h-gn-tb A-Sn-°p-I-sb-∂-t]mse, D-t±-in-® Cu-g-h-s\ Xmt°m¬-ÿm-\-Øv F-Øn-°m≥ I-gn-™n-s√-¶n-epw Xm-t°m¬ÿm-\-Øv F-Øn-b B-sf Cu-gh-\m-°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv Ct∏mƒ sh-≈m-∏-≈n. H-∂n-\pw Im-Øp-\n¬-°msX, A-Xn-th-Kw _-lp-Zq-c-sa-∂ kz-X-kn-≤-am-b ssi-en-bn-em-Wv ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ]p-Xn-b kw-`-h-hn-Im-k-ß-tfm-Sv {]-Xn-Icn-°p-∂-Xv. X-s‚ Xm¬-∏-cy-߃°p h-g-ßm-Ø F.sF.-kn.-kn. t\-Xr-Xz-tØm-Sv s]-s´-∂v h-gßm≥ Xm-\pw X-øm-d-s√-∂ \n-e]m-Sn-em-Wv A-t±-lw. kp-[o-c-s‚

≥. Pn Im¿-Øn-tI-b-s\ sh-´n, kp-[o-c-s\ \n-b-an-®-Xn-ep-≈ AXr-]v-Xn A-t±-lw C-Xn-\-Iw F sI B‚-Wn-b-S-°-ap-≈ tI-{μt\-Xm-°-sf A-dn-bn-®n-´p-≠v. Xt∂m-Sv B-tem-Nn-°m-sX Sn kn-±oJn-s\ bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ÿm-\-Øp\n-∂v \o-°n-b-t∏m-gpw D-Ω≥-Nm≠n-bp-sS ]n-Sn-hm-in cm-lp¬-Km‘n A-S-°-ap-≈ tI-{μ-t\-Xr-XzØn-\v t_m-[y-s∏-´-Xm-Wv. F.sF.-kn.-kn. t\-Xr-Xz-Øn-s‚ A\p-\-b-\o-°-ß-tfm-Sv D-Ω≥-Nm≠n C-Xp-h-sc A-\p-Iq-e-am-bn {]Xn-I-cn-®n-´p-an-√. tIm¨-{K-kv {Kq∏v-cm-{„o-b-Øn¬ sI I-cp-Wm-Ic-s\ t]m-epw A-[n-Im-c-Øn¬-\n∂p Xm-sg-bn-d-°n-b Nm-W-Iy-X{¥-߃-°p t\-Xr-Xzw \¬-In-b D-Ω≥-Nm-≠n th-≠n-h-∂m¬ ho≠pw H-cp A-¶-Øn-\p-≈ X-øm-sd-

Sp-∏n-\v A-Wn-b-d-bn¬ tIm-∏p-Iq´p-∂p-sh-∂ kq-N-\-bm-Wp e-`n°p-∂-Xv. a-dp-h-i-Øv, ]m¿-´n-bn-se H∂m-a-\n¬-\n-∂v k¿-°m-cn-se c≠m-a-\m-hm≥ C-d-ßn-∏p-d-s∏-´ cta-iv sN-∂n-Ø-e Iq-Sp-X¬ I-cpX-tem-sS-bm-Wp \o-ßp-∂-Xv. cm{„o-b-X-{¥-ß-fn¬ H-´pw ]n-∂ne-√m-Ø am-Wn-°pw Ip-™m-en°p-´n-°pw I-gn-bm-Ø-Xv D-Ω≥Nm-≠n-k¿-°m-cn¬ X-\n-°p I-gnbn-s√-∂ Xn-cn-®-dn-hv A-t±-l-Øn\p-s≠-∂p-th-Ww I-cp-Xm-≥. s]cp-∂-bn¬-\n-∂p Xm-t°m-¬-ÿm\w kw-_-‘n-®p-≠m-b sh-fn-]mSv G-‰p-]n-Sn-®v C-√-Øp-\n-∂v C-dßn-Øn-cn-® A-t±-lw A-Ωm-Øv F-Øn-t®-cm-sX C-t∏m-gpw ]m-Xnh-gn-bn-em-Wv. C-Xp-h-sc tI-c-fØn-se ]m¿-´n-°m-cy-߃ Xo-cpam-\n-°p-∂-Xn-¬ D-Ω≥-Nm-≠ns°m-∏-am-bn-cp-∂p sN-∂n-Ø-ebv-°v ÿm-\-sa-¶n¬, Xp-S¿-N¿-®I-fn¬ k-a-hm-Iy-߃ am-dpw. ÿm-\-sam-gn-™ sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚n-s‚ ÿm-\w C-\n-apX¬, k¿-°m-cn-s\ \-bn-°p-∂ DΩ≥-Nm-≠n-°pw ]m¿-´n-sb \-bn°p-∂ hn Fw kp-[o-c-\pw ]n-∂nem-hm-t\ X-c-ap-≈q. C-Xn-s\ a-dnI-S-°m≥ sN-∂n-Ø-e ]-b-‰p-∂ X-{¥-am-bn-cn-°pw ]m¿-´n-°p-≈nse im-‡n-I-tN-cn-I-fp-sS K-Xnhn-K-Xn-Iƒ \n¿-W-bn-°p-I. kp-[o-c-s‚ ÿm-\m-tcm-lW-Øn-epw kzo-I-c-W k-tΩ-f-\Øn-ep-a-S-°w, D-Ω≥-Nm-≠n hn-´p\n-∂ th-Zn-I-fn¬ k-Po-h-km-∂n[y-am-bn sN-∂n-Ø-e-bp-≠m-bncp-∂p. D-Ω≥-Nm-≠n A-I-ep-∂Xn-\-\p-k-cn-®v hn Fw kp-[o-ct\m-Sv A-Sp-Øp-\n-∂v c-ta-iv sN∂n-Ø-e a-{¥n-k-`-bv-°p-≈n¬ ]p-Xn-b t]m¿-ap-Jw Xp-d-∂m¬ A-Zv-`p-X-s∏-Sm-\m-hn-√. hn-I-k\, ]-cn-ÿn-Xn hn-j-b-ß-fn¬ Xs‚ hy-Xy-kv-X-am-b \n-e-]m-SpIƒ kp-[o-c≥ Xp-S¿-∂m¬ A-Xp k¿-°m-cn-\pw ]m¿-´n-°p-an-Sbn¬ hn-≈¬ kr-„n-°pw. ]m¿-´n˛-k¿-°m¿ G-tIm-]-\w ]m-fp-∂]-£w I-Sp-Ø {Kq-∏v-t]m-cn-s‚ \m-fp-I-fn-te-°p-≈ a-S-°-Øn\m-hpw A-Xp h-gn-sbm-cp-°p-I. s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-ap-∂nse-Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ ssl-°-am≥-Uv C-S-s]-S¬ i‡n-s∏-Sp-∂-tXm-sS D-Ω≥-Nm≠n H-cp Xm¬-°m-en-I sh-Sn-\n¿Ø-en-\v X-øm-dm-tb-°pw. ÿm\m¿-Yn-\n-¿-W-b-Øn¬ Dƒ-s∏sS ]m¿-´n-bp-sS ]p-Xn-b t\-XrXzw kzo-I-cn-°p-∂ k-ao-]-\-hpw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn-se ]m¿-´n-bp-sS {]-IS-\-hp-am-hpw {Kq-∏v cm-{„o-b-Øns‚ `m-hn \n-›-bn-°p-I.

Aw-_m\n-tbm-Sp I-fn-¨m I-fn am-dpw...! "A

-[n-Im-cw sIm-ø-Wam-Zyw \mw, A-Xn-\pta-em-h-s´ s]m-∂m-cy≥' F-∂p ]-≠v a-e-bm-f-I-hn C-S-t»-cn tKmhn-μ≥ \m-b-cpw ]m-Sn-bn-´p-≠v. CS-t»-cn s]m-∂m-\n-°m-c≥ Ir-jn°m-c-\m-bn-cp-∂p. A-°m-e-Øp tI-c-f-Øn¬ hn-im-e-am-b h-bepw h-c-ºpw ]m-S-ß-fpw Ir-jnbpw sIm-bv-Øp-sam-s°-bp-≠mbn-cp-∂p. A-Xn¬ ]-e-hn-[ hnØp-I-fpw hn-X-®n-cp-∂p. A-Xnsem-∂m-bn-cp-∂p s]m-∂m-cy≥. A-sXm-s° t]m-bn. C-∂p hnØpw hn-X-bpw sIm-bv-Øp-sam∂pw \-Ωp-sS \m-´n¬ ]-Xn-hn-√. F-√mw B-{‘-bn¬-\n-∂p h-cpw. a-e-bm-fn-°p ar-„m-∂-am-bn `p-Pn°mw. `p-Pn-°m≥ sIm-bv-Øpw saXn-bpw th-W-sa-∂-sXm-s° ]-g¶-Y. A-°-Y ]-t£, C-S-t»-cn Adn-™n-cp-∂n-√. A-tß-cp-sS Ime-Øv a-\p-jy¿ Ir-jn Im-cy-am-bn F-Sp-Øn-cp-∂p. Ir-jn-°m¿ s]m∂m-cy≥ hn-Øn-´p sIm-øm-\m-bn I-≠-Øn-en-d-ßn-bn-cp-∂p. A-h¿°v A-Xn-em-bn-cp-∂p I-ºw. A-ß-s\-bp-≈ Iq-´-tcm-SmWv I-hn ]-d-™-Xv, s]m-∂m-cy≥ sIm-øpw ap-ºv A-[n-Im-cw sImøp-I-bm-Wp {]-[m-\-sa-∂v. I-hn ]-d-™-X-t√, a-e-bm-fn A-X-ßv A-∏-Sn A-\p-k-cn-® a-´m-Wv. C-

t∏mƒ s]m-∂m-cy≥ F-∂p ]-d™m¬ F-¥q-´m-Wv km-[-\-sa∂v H-cp-am-Xn-cn a-e-bm-fn-s°m∂pw h-en-b ]n-Sn-]m-Sp-≠m-hn-√. hn-X-bpw sIm-bv-Øpw sa-Xn-bpw F-t∏mƒ \-S-°p-sa-∂ Im-cy-hpw X-ssY-h. ]-t£, A-[n-Im-c-Øn-s‚ Imcy-Øn¬ A-®-´m-Wv. ]n kn tPm¿-Pv ap-X¬ ]n kn hn-jv-Wp\m-Yv h-sc-bp-≈ bp.Un.F-^pIm-sc-bpw ]-∂y≥ ap-X¬ B-\Ø-e h-sc-bp-≈ C-S-Xp-]-£°m-sc-bpw A-dn-bm-Ø a-e-bm-fnbn-√. Nm-b-°-S ap-X¬ A-º-e-∏d-ºv h-sc N¿-®-bpw cm-{„o-b-Imcy-߃ X-s∂. A-Sp-°-f-bn-epw A-c-ß-Øpw P-\w tNm-Zn-°p-∂Xv A-Sp-Ø Xn-c-s™-Sp-∏n¬ DΩ≥ P-bn-°p-tam ]n-W-dm-bn ASn-°p-tam F-s∂m-s°-bm-Wv. F-¥n-s´-t¥ C-{μ-]p-cn-bn¬ Bw B-Zv-an-°m-c≥ ap-Jy-a-{¥n sI-Pvc - n-hmƒ C-ßs - \ B-bn-t∏mb-Xv F-∂m-Wp P-\w tNm-Zn-°p∂-Xv. Sn-bm-s\ P-\w \n¿-_‘ - n-®v A-[n-Im-c-Øn¬ C-cp-Øn-b-XmWv. L-Sm-L-Sn-b-∑m-cm-b t\-Xm°-sf sh-dpw Nq-ep-sIm-≠v A-Sns®m-Xp-°n-bm-Wv A-ct- ß-‰w \-SØn-bX - v. P-bn-®t- ∏mƒ `-cn-°m≥ a-Sn. ]n-s∂ tIm¨-{K- p-Im¿ \n¿-_-‘n-®p ap-Jy-a-{¥n-bm-°n. ]-

C{µ{]Øw \nco-£I≥

≠v C Fw F-kv tIm¨-{K- p-Imtcm-Sv ]-d-™-Xv tIm¨-{K- pIm¿ sI-Pvc - n-hm-fn-t\m-Sp ]-db - m≥ Xp-S-ßn: \n-߃ X-s∂ `-cn-°Ww. `-cn-®p `-cn-®p \m-dW - w. \m-dn \m-dn H-cc - p-°m-bm¬ \n-ßs - f R߃ tXm-≠n Xm-sg-bn-Spw. A-Xph-sc C-cn A-hn-sS...!

A-Xp sI-Pv-cn-°pw A-dn-bmw. A-Xn-\m¬ A-º-Xp-\mƒ ]-e-hn[ A-`ym-k-ß-fpw \-S-Øn-t\m°n. dn-]-ªn-Iv-Zn-\-Ø-te-∂v cm-Pv]-Yv kv-Xw-`n-∏n-°p-∂ ]-cn-]m-Sn hsc \-S-Øn. A-h-km-\w ho-c-∏sam-bv-en-bp-sS-bpw ap-tI-jv Aw_m-\n-bp-sS-bpw sIm-ß-bv-°p

tI-dn-∏n-Sn-®p. c-≠pw tN¿-∂v Kymkv hn-e X-´n-®v \m-´p-Im-sc ]-‰n-®psh-∂p ]-d-™v tI-sk-Sp-Øp. kw-K-Xn sIm-≈mw. C-c-ºp∂ kw-`-h-am-Wv. Aw-_m-\n-sb sXm-´m¬ sXm-´-h-s\ X-´p-sa-∂Xv C-¥y≥ cm-{„o-b-Øn-se Aen-Jn-X-\n-b-a-ß-fn¬ H-∂m-Wv. ]-≠v [o-cp-`m-bv Aw-_m-\n cmPyw `-cn-°p-∂ Im-e-Øv U¬-lnbn¬ C-μn-c-bm-bn-cp-∂p k¿-hkzw. B-b-Ω-bp-sS k-lm-btØm-sS-bm-Wv, Kƒ-^n¬ s]t{Smƒ ]-ºv Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp∂ Aw-_m-\n H-cp a-lm-km-{amPyw sI-´n-∏-Sp-Ø-Xv. aq-Ø Aw-_m-\n-°v tIm¨{K-kv a-Xn-bm-bn-cp-s∂-¶n¬ a-°ƒ Aw-_m-\n-Iƒ-°v \m-´n-se apJy ]m¿-´n-I-fn-sem-s° \-√ Hml-cn-bp-≠v. aq-Ø-h≥ ap-tI-jv A-h¿-Iƒ tIm¨-{K-kv am-{X-a√, tam-Un-∏m¿-´n-bpw sam-Ø-Øn¬ te-e-Øn-se-Sp-Ø-Xm-Wv. AXp-sIm-≠v A-h¿ ]-d-bp-∂ hn-ebv-°p I¬-°-cn-∏m-Sw sam-bv-en Aw-_m-\n-°v F-gp-Xn-s°m-SpØp. sIm-Sp-Øn-s√-¶n¬ sam-bven I-tk-c-bn¬ C-cn-°n-√. kw-ib-ap-≈-h¿ P-bv-]m¬ sd-Õn-tbmSp tNm-Zn-®m¬ a-Xn. sam-bv-en h∂-ti-jw I-Æ-S-®v H-∏n-´p-sIm-Sp°pw. A-Xn-\m¬ A-tß-cv kq-cy-

tim-`-tbm-sS A-ß-s\ a-{¥n-k`-bn¬ A-\-h-c-Xw hn-cm-Pn-°p∂p. ]-d-™p-h-∂-Xv Aw-_m-\ntbm-Sp I-fn-®m¬ F-¥p kw-`-hn°p-sa-∂m-Wv. ]-≠p t_mw-s_ ssU-bn-Mv ap-X-em-fn \p-kv-en hm-Un-b-bpw C-¥y≥ F-Iv-kv-{]-kn-s‚ cmw\m-Yv tKm-b-¶-bpw kw-bp-‡-ambn Aw-_m-\n-tbm-sSm-∂p ap-´n. tKm-b-¶-bp-sS h-ew-ssI a-Zn-cmin-bn-se C-t∏m-g-sØ kw-L-]cn-hm-c I-W-°-∏n-≈ F-kv Kp-cpaq¿-Øn. C-Sw-ssI C-∂v cm-Py-k`-bn-se {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv alm A-`n-`m-j-I≥ A-cp¨ sPbv-‰v-en. ]n-∂n¬ Im-emƒ-∏-S-bmbn A-cp¨ jq-cn-bpw kw-L-hpw. F-∂n-t´m? Aw-_m-\n-am¿ \p-kven-bp-sS I-®-h-Sw ]q-´n-®p. C¥y≥ F-Iv-kv-{]-kv c-≠p I-jW-am-°n. A-Xn¬ \-√ I-j-Ww A-h-c-ßp kz-¥-am-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]m-hw tKm-b-¶, AsXm-s° I-≠v a-\-ap-cp-In a-ønØm-bn. C-t∏mƒ sI-Pv-cn-bm-Wv Aw_m-\n-tbm-Sv I-fn-°p-∂-Xv. Bƒ knw-l-am-Wv F-∂p t]-cn-ep-≠v. ]-t£, Aw-_m-\n-tbm-Sp I-fn-®h-\m-cpw C-√w I-≠p a-cn-®n-´n-√ F-∂ e-fn-X-bm-Ym¿-Yyw Hm¿-°p∂-Xv B-tcm-Ky-{]-Za - m-bn-cn-°pw.

a\p-jyÀ¡pw thcp-I-fp−v; AZr-iy-amb thcp-IÄ

t\Àhc \n¿`b tIcfw kpc-£nX tIcfw ]≤-Xn°p tkmWn-bm-Km‘n XpS°w Ipdn®p.

F∂mepw, tIm¨-{Kkv Hm-^n-kv ]-cn-kc-Øv t]mh-cpXv tN®o...!

a

-\p-jy¿-°p am-{X-a-√, ar-K߃-°pw a-cW - a - p-≠v. a-cß - fpw H-cp-\mƒ a-cW - Ø - n-s‚ A-Zriy-am-b I-cß - f - n-te-°v Du-fn-bn-´pa-d-bpw. F-∂m¬, H-cp-a-\-bq-cn¬ a-\p-jy-tcm ar-Kß - t- fm k-ky-ßtfm A-√, H-cp ]-©m-bØ - m-Wv ac-Ww Im-Øn-cn-°p-∂-Xv. H-cp-a-\bq¿ ]-©m-b-Øv a-cn-°p-I-bmsW-∂p ]-d-™m¬ A-Xv B-e¶m-cn-Ia - √ - . Xr-iq¿ Pn-√b - n-se Xoc-tZ-iØ - v Nm-h° - m-Sn-\pw tN-‰p-hbv° - p-an-Sb - n-se H-cp ]m-hw ]-©mb-Øm-Wv H-cp-a\ - b - q¿. i-cm-ic - n Hcp In-tem-ao-‰¿ ho-Xn-bpw \m-e-c In-tem-ao-‰¿ \o-f-hpw 5.19 N-Xp-c{i In-tem-ao-‰¿ hn-kX v- o¿-Wh - p-ap≈ Cu ]-©m-b-Øn-s‚ H-Ø-\Sp-hn-eq-sS I-S∂ - p-t]m-hp-∂ \n¿-ZnjvS- C-S∏ - ≈ - n-˛a - w-Ke - m-]p-cw F≥.F-®v. 17 _n.H.Sn. ]m-Xb - m-Wv H-cpa-\-bq-cn-s‚ Im-e≥. C-cp-h-i-ßfn-epw A-S-®p-sI-´p-∂ ]m-X ]©m-b-Øn-s\ c-≠p Zzo-]p-I-fm°n hn-`P - n-°pw. ]-Sn-™m-dv I-t\m-en I-\mepw In-g-°v I-e-a-\ Im-b-epw sX°v tN-‰p-h ]p-g-bpw h-S-°v I-Æn°p-Øn tXm-Spw A-Xn¿-Øn-bn-Sp∂ H-cp-a-\-bq¿ C-t∏mƒ X-s∂ H-

cp Zzo-]m-Wv. tI-c-f-Øn-se G-‰hpw sN-dn-b ]-©m-b-Øp-I-fnsem-∂m-b H-cp-a-\-bq-cn¬ 11,778 t]¿ Xn-ßn-∏m¿-°p-∂p. C-Xn-\nS-bn-eq-sS I-S-∂p-t]m-hp-∂ \n¿Zn-jv-S ]m-X 200 ho-Sp-I-fpw 150 IS-I-fpw X-´n-\n-c-∏m-°pw. Cu ]mX-bp-sS ]-Wn Xo-cp-∂-tXm-sS Cu ]-©m-b-Øv sh-´n-ap-dn-°s∏-´pw Ip-Sn-sbm-gn-°-s∏-´pw C√m-Xm-bn-Øo-cp-sa-∂v _n.H.Sns°-Xn-tc k-a-cw \-bn-®p-sIm≠n-cn-°p-∂ F≥.F-®v. 17 B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ ]-©m-b-Øv I¨-ho-\¿ ]p-Xn-b-ho-´n¬ Im-cbn¬ ]n sI \q-dp-±o≥ ]-d-bp-∂p. 1988em-Wv C-¥y-bn¬ H-cp ]pXn-b tdm-Uv\ - b - w {]-Jym-]n-°p-∂Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn tI-{μ-k¿°m¿ 1995¬ \m-j-\¬ ssl-th A-tXm-dn-‰n Hm-^v C-¥y-°p cq-]wsIm-Sp-Øp. `-cW - I - q-SØ - n-s‚ {]tXy-I ]-cn-c-£-bpw A-an-Xm-[nIm-cL - S- \ - b - p-ap-≈ H-cp ÿm-]\ - am-Wn-Xv. Cu ÿm-]-\-Øn-s‚ ap≥-ssI-bn-em-Wv C-t∏mƒ tZ-iob-]m-X-Iƒ _n.H.-Sn. ]m-X-I-fm°n am-‰n-s°m-≠n-cn-°p-∂X - v. IpØ-I-Iƒ-°p `q-an ssI-am-dm-\p≈ H-cp G-P≥-kn-bm-bn {]-h¿-

AhImi§Ä \ntj[§Ä _n Fkv _m_p-cmPv Øn-°p-∂ C-h¿-X-s∂-bm-Wv Ct∏mƒ H-cp-a\ - b - q-cp-Im-cp-sS-bpw Dd-°w-sI-Sp-Øp-∂X - v. ]-©m-b-Øn-s‚ a-[y-Øn-eqsS 45 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ÿ-ew Gs‰-Sp-°m-\m-Wv k¿-°m¿ \n-›bn-®n-cn-°p-∂-Xv. H-∏w `m-hn-hn-Ik-\-km-[y-X-Iƒ I-W-°n-se-SpØv 15 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ÿ-ew {^o-kv sN-øm-\pw Xo-cp-am-\n-®ncn-°p-∂p. C-hn-sS C-t∏mƒ X-s∂ Ip-Snsh-≈-£m-aw cq-£-am-Wv. \m-ep`m-K-hpw D-∏p-sh-≈-Øm¬ Np-‰s∏-´-Xp-sIm-≠v ip-≤-P-ew e-`n°p-∂ Np-cp-°w ÿ-e-ß-tf-bp≈q. tZ-io-b-]m-X-bp-sS C-cp-h-iß-fn-ep-≈ {]-tZ-i-am-Wv AXn¬ {]-[m-\w. Cu {]-tZ-i-ßsf-°q-Sn I-h¿-s∂-Sp-Øp-sIm≠m-Wv ]p-Xn-b tdm-Uv I-S-∂pt]m-hp-∂-Xv. A-tXm-sS \m-´p-Imcp-sS Ip-Sn-sh-≈-Øn-s‚ G-I Dd-hn-S-hpw C-√m-Xm-hpw. \m-´p-Imcp-sS Zp-cn-Xw C-Xp-sIm-≠pw Xo-

cp-∂n-√. `q-an \-jv-S-s∏-´m¬ In-S∏m-Sw A-t\z-jn-®v P-\-߃ kzm`m-hn-I-am-bpw Iq-Sp-X¬ D-≈n-te°v t]m-th-≠n-h-cpw. ]-©m-bØn-s‚ A-Xn¿-Øn-bn-ep-≈ Pem-i-b-߃ Xo-c-tZ-i-\n-b-aØn-s‚ ]-cn-[n-bn¬-s∏-Sp-∂-h B-b-Xn-\m¬ A-hn-sS Xo-c-Øp\n-∂v 50 ao-‰¿ D-≈n-te-°p am-dntb \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-߃ A-\p-h-Zn-°q. A-Xp Ip-Sn-bn-d-°s∏-Sp-∂-h¿-°v Xm-a-kn-°m≥ ÿ-ew I-s≠-Øm-\p-≈ km-[yX ]n-s∂-bpw Np-cp-°p-sa-∂v P-\Io-b {]-Xn-tcm-[-k-an-Xn-bp-sS t\-Xm-hpw B-Iv-j≥ Iu-¨-knen-s‚ k-Po-h-{]-h¿-Ø-I-\p-amb kn B¿ D-Æn-Ir-jv-W≥ Nq≠n-°m-´p-∂p. ho-Sp-Iƒ \-jv-S-s∏-Sp-∂-h¿°v \-jv-S-]-cn-lm-cw sIm-Sp-°psa-∂p k¿-°m¿ ]-d-bp-∂p-s≠¶n-epw B-cpw A-Xv Ku-c-h-am-bn F-Sp-Øn-´n-√. ]-©m-b-Øn-s‚ A-Im-e-ar-Xyp-hn¬ {]-Xn-tj-[n-

®p-sIm-≠v ]-g-b ]-©m-b-Øv `-cW-k-an-Xn 2012epw 2013epw Hmtcm {]-ta-b-߃ ]m-km-°n-bn-cp∂p. H-cp-a-\-bq-¿ t]msebp≈ Hcp {]-tZ-i-Øv C-Ø-cw tdm-UpIƒ A-\p-tbm-Py-a-s√-∂m-Wv ap≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-Po\ sam-bv-\p-±o≥ ]-d-bp-∂-Xv. H-cp F-en-th-‰-Uv ssl-th-tbm tdmUv-X-s∂ I-S-e-cn-In-te-°p am-‰tem B-Wv {]-Xn-hn-[n-sb-∂v Ah¿ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬, Ip-Sn-bnd-°v hn-cp-≤-k-an-Xn t\-Xm-hv Sn B¿ c-ta-iv. F-en-th-‰-Uv sslth-Iƒ-t]m-ep-≈ ]-cn-lm-c-߃ B-Xy-¥n-I-am-bn _n.H.Sn. kw-hn[m-\-sØ ]n-¥m-ßp-∂p-sh-∂v ]d-bp-∂p. tdm-Uv Zp-c-¥-am-bn H-cp-a-\-bqcp-Im-sc th-´-bm-Sm≥ Xp-S-ßn-bn´v Ip-d-®p-\m-fm-bn. H-cp-]-t£, tI-c-f-Øn-se tdm-Uv hn-I-k-\Øn-s‚ B-Zy c-‡-km-£n C-hnsS-\n-∂m-bn-cn-°pw-˛ 65Im-cn-bmb I-cp-hm-c-°p-≠v h-en-b-I-Øv sN-ºq-´-bn¬ ]m-Øp-´n. A-hn-hmln-X-bm-b A-h¿ k-tlm-Z-cntbm-sSm-∏w Xm-a-kn-®p-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. 2010 am¿-®v 10\v em≥-Uv A-Izn-kn-j≥ Hm-^n-kn¬-\n-∂v

H-cp I-Øp-In-´n-b-t∏mƒ A-sX¥m-sW-∂v ]m-Øp-´n-°v a-\- nem-bn-√. hm-bn-®p-tIƒ-°m≥ Ah¿ A-Sp-Ø ho-´n-te-t°m-Sn. tZio-b-]m-X hn-I-k-\-Øn-s‚ `mK-am-bn ho-´n¬-\n-∂v C-d-ßm-\p≈ Ip-dn-∏-Sn B-tcm hm-bn-®ptIƒ-∏n-®n-cn-°-Ww. tI-´-Xpw A-h¿ Ip-g-™p-ho-Wp. Nm-h°m-Sv B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-IvS¿-am¿-°v h-ep-Xm-sbm-∂pw sNøm-\n-√m-bn-cp-∂p. Cu a-c-Ww A-h-km-\-tØ-Xm-bn-cp-∂n-√. apØ≥-am-hn-se F sI D-kv-am≥ lr-Z-bw X-I¿-∂p a-cn-®n-´v A-[nI-\m-fm-bn-√. a-c-߃-°p am-{X-a-√, a-\pjy¿-°pw th-cp-I-fp-≠v-˛ A-Zriy-sa-¶n-epw ]-S¿-®-bp-≈ thcp-Iƒ...

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n, \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

tImS-Xn-bn t\cn-«v lm-P-cm-hp-¶-Xn \n-¶v P-Uv-Pn-sb H-gn-hm-¡n O-Øo-kv-KUv: P-Uv-Pn-bp-sS hk-Xn-bn¬ \n-∂v ]-Ww I-s≠Sp-Ø tI-kn¬ hn-Nm-c-W t\-cnSp-∂ ]-©m-_v˛l-cnbm\ ssl-t°mS-Xn ap≥ P-Uv-Pn \n¿a¬ bm-Z-hn-\v tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-hp-∂-Xn¬ \n-∂v {]-tXy-I kn._n.sFt°mS-Xn ÿn-c-ambn H-gn-hm-°n. B-tcm-Ky-I-cam-b Im-c-W߃ Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv X-s∂ t\-cn-´p lm-P-cm-hp-∂-Xn¬ \n∂v H-gn-hm-°-W-sa-∂ lc-Pn \n¿-a¬ bmZ-hv tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-bXv. F-∂m¬, tImS-Xn B-h-iy-s∏-Sp-tºm-sg√mw lmP-cm-h-W-sa-∂v kn._n.sF. tImS-Xn P-Uv-Pn hn-a¬-Ip-am¿ C-h¿-°p \n¿-tZ-iw\¬-In-bn´p≠v.

cmP-Øm-\n hm-l-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn¨v 14 a-cWw tPm-[v-]q¿: cm-P-ÿm-\n-se tPm-[v-]q-cn-\-Sp-Øv Lm-cn-s_cn {Km-a-Øn¬ hm-l-\-߃ Iq´n-bn-Sn-®v 14 t]¿ a-cn®p. \mept]¿-°p ]-cn-t°-‰p. tPm-[v]q¿˛P-bv km¬-a¿ ]m-X-bn-emWv A-]-I-Sw kw`-hn-®Xv. \m-ep-t]¿ kw-`-h-ÿ-eØpw 10 t]¿ B-ip-]-{Xn-bn-te°v sIm-≠pt]m-hp-∂ h-gn-bnepam-Wp a-cn-®Xv. ]-cn-t°-‰ H-cmfp-sS \n-e Kp-cp-X-c-amWv. a-cn-®h-cn¬ ss{U-h¿ H-gn-sI F√mhcpw H-cp Ip-Spw-_-Øn-se AwK-ß-fm-sW-∂v t]m-en-kv ]d™p.

tZth-iv Tm-¡qÀ sP.Un.bp. h-àm-hv Øm-\w cm-Pn-h-¨p

]-Sv-\: _n-lm¿ ap-Jy-a{¥n \nXo-jv-Ip-am-dn-s‚ A-Sp-Ø A-\pbm-bn tZ-th-iv N-{μ Tm-°q¿ sP.Un.bp. h-‡m-hv ÿm-\w cm-Pn-h®p. \n-b-ak-`m k-an-Xnbn-te-°p kz-X-{¥-\m-bn a¬-kcn-°m≥ A-t±-lw Xo-cp-am-\n-®n´p≠v. cm-Pyk-`m ko-‰v \n-tj-[n®Xpw tem-Iv-k-`-bn-te-°v a¬k-cn-°m≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa∂ At]-£ \n-c-kn-®-Xp-am-Wv Tm-°q¿ C-S-bm≥ Im-c-W-sa-∂v I-cp-X-s∏-Sp∂p.

Bdv _nÃp-IÄ ]m-km-¡p-¶Xv _n.sP.]n. X-S-bp¶p: cm-lp s_¬-Kmw: ]m¿-e-sa‚n¬ B-dv A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ _n√p-Iƒ ]mkm-°p∂-Xv _n.sP.]n. X-S-bp-I-bm-sW-∂v tIm¨-{K-kv D-]m-[y£≥ cm-lp¬-Km‘n. ]m¿-e-sa‚ v {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ _n.sP.]n. A-\p-h-Zn-°p-∂n-s√∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tIm¨-{K-kv dm-en-bn¬ {]-kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p cm-lp¬. B-dv A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ _n√p-Iƒ ]m¿-e-sa‚n-s‚ ]-cn-K-W-\-bnemWv. Cu _n√p-Iƒ \nß-sf k-lm-bn-°m-\p-≈-XmWv. \n-߃°v A-[n-Im-cw \¬-Ip-∂-XmWv. hn-h-cm-hIm-i\nb-awt]m-ep-≈ \n-b-a\n¿-am-W-߃ h-gn P-\-߃-°v A-[n-Im-cw \¬-Inb-Xv tIm¨-{K- mWv. h-\n-Xm kwh-c-W _n√v ]m¿-e-sa‚n¬ ]m-km°pw˛cm-lp¬ ]-d™p.

ate-Kmhv: {]-Úm-kn-Mnsâ Pm-ayl-cPn hn-[n ]-d-bm³ amän apw-ss_: 2008se a-te-Km-hv t_mw-_v kvt^m-S-\t°-kn-se ap-Jy-{]-Xn {]-⁄mkn-Mv Tm-°q-dn-s‚ Pm-aymt]-£ apw-ss_ ssl-t°mS-Xn hn-[n ]-d-bm≥ am‰n. P-Ãnkv ]n hn l¿-Z-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ s_-©m-Wv lc-Pn ]-cn-K-Wn-®Xv. t{]m-knIyq-j-s‚bpw {]-Xn-`m-K-Øn-s‚bpw hmZwtI´ tImS-Xn lc-Pn hn-[n ]-d-bm≥ am‰p-I-bm-bn-cp∂p. Ip-‰-Ir-Xy-Øn¬ {]-⁄m-kn-Mn-\v t\cn-´p ]-¶p-s≠-∂Xn\v hy-‡am-b sX-fn-hpIƒ C-s√-∂v Tm-°q-dn-\pth-≠n lm-Pcm-b ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-jI≥ bp B¿ e-fn-Xv hm-Zn-®p. F-∂m¬, t`m-∏m-enepw P-_¬-]q-cnepw A-`n\-hv `m-c-Xn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-⁄m-kn-Mv KqVm-temN-\-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-\p sX-fn-hp-s≠-∂v F≥.sF.F. hm-Zn®p. Xm≥ tcm-K-_m-[n-X-bm-sW∂pw A-©p-h¿-j-Øn-te-sd P-bnen¬ I-gn-™n-´p-s≠∂pw Nq-≠n-°m-Wn-®m-Wv {]-⁄m-kn-Mv Pmaylc-Pn k-a¿-∏n-®Xv.

\yq-U¬ln: Bw-\-Ãn C‚¿\m-j-\¬ C-¥y-°p-≈ hntZ-i k-lmbw tI-{μ B-`y-¥-c -a{¥me-bw X-S-™p. 3,00,000 ]u-≠n (3.10 tIm-Sn cq-])s‚ hntZ-i k-lm-b-am-Wv B-`y-¥c -a-{¥me-bw a-c-hn-∏n-®n-cn-°p∂-Xv. C-¥y≥ c-l-kym-t\z-jW G-P≥-kn-I-sf a-\p-jymhIm-iew-L-\-Øn-s‚ t]cn¬ ]-e-t∏mgpw hn-a¿-in-®n-´p≈ Bw-\-Ãn°v, C-tX G-P≥kn-I-fp-sS dn-t]m¿-´n-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv -km-ºØn-I k-lm-bw X-S-™n-cn-°p-∂Xv. 1,00,000 ]u-≠n-s‚ k-lmbw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-∂ bp.sI. B-ÿm-\am-b Ipkpa {S-Ãn-s\-Xn-tc bp.Fkn¬ h©-\m°p-‰-Øn\v tI-kv D-≈XpsIm-≠m-Wv ^-≠v XS-™sX-∂mWv B-`y-¥-c -a-{¥mebw hni-Zo-Icn°p-∂Xv. Bw-\-Ãn°v t^m-dn≥ tIm-

¨-{Sn-_yq-j≥ d-Kp-te-j-≥ BŒv c-Pn-kv-t{S-j≥ C√m-ØXpsIm-≠v hntZ-i kw-`m-h-\ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\v B-`y-¥-ch-Ip-∏n-s‚ ap≥-Iq¿ A-\pa-Xn B-h-iy-am-Wv. 2010˛11 h¿-jß-fn¬ \¬In-b A-t]-£-bp-

F-Xn¿-Ø-tXm-sS-bm-Wv _n-√h-X-c-Ww \-S-°m-sX t]m-b-Xv. sI-Pv-cn-hmƒ k¿-°m-cn-s‚ ]-X-\-Øn-\v _n.-sP.-]n-bpw tIm-¨-{K- pw D-Ø-c-hm-Zn-I-fmsW-∂v a-s‰m-cp F.-F.-]n. t\Xm-hv {]-im-¥v-`q-j¨ ]-d-™p. P-\-tem-Iv-]m¬ _n-√v ]m-km°p-∂-Xn-\v ap-¥n-b ]-cn-K-W-\ \¬- -In-b-Xn-\m¬ k¿-°m-cn-\v cm-Pn-h-bv-°p-I-b-√m-sX a-‰p t]mw-h-gn-bn-√m-bn-cp-∂p-sh-∂v A-t±-lw ]-d-™p. Xp-S-°w-ap-X¬ tIm¨-{K-

]v-\w A-h-km-\n®p. U¬-ln km£yw h-ln-® G-‰hpw tam-iam-b k¿-°m¿ cm--Pn-h®p. Zp-kz-]v-\w H-gn™pt]m-b-Xn¬ ssZ-h-Øn-\p- kvXpXn˛ sP-bv-‰v-en X-s‚ sh_vssk-‰n¬ F-gp-Xn. k-a¿-Yam-b cm-{„o-bhpw `-c-W-an√m-bv-

hne¡v B`y-´-c-a-{´m-ebw hI  kw`m-h\ kzoI-cn-¡m³ ap³IqÀ A\p-aXn thWw sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Bw-\Ãn C‚¿-\m-j-\¬ e-≠-≥ Bÿm\-Øp\n-∂v 2011¬ 2,00,000 ]u-≠v k-lm-bw C¥y≥ LS-Iw kzo-I-cn-®n-cp∂p. hntZi k-lm-bw kzo-I-cn°m¬ 2012¬ \¬In-b A-t]£-bn-em-Wv B--`y-¥-c h-Ip-∏ns‚ \-S-]Sn. At]£ B-`y-¥c h-Ip∏v sF._n°pw tdm-

pw _n.-sP.-]n-bpw _n-√n-s\Xn-cm-bn-cp-∂p. Cu c-≠p I-£nI-fpw cm-Py-sØ A-gn-a-Xn hn-ap‡-am-°m≥ B-{K-ln-°p-∂n-√. F.-F.-]n. A-[n-Im-c-Øn-\p-th≠n cq-]w sIm-≠-X-√. A-gn-a-Xnc-ln-X C-¥y-°p-th-≠n-bm-Wv A-Xv cq-]w sIm-≠-Xv. _n.-sP.]n-bpw tIm¨-{K- pw _-Z¬k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-°m≥ A-hI- i - h m- Z - a p- ∂ - b n- ° p- ∂ n- s √¶n¬ \n-b-a-k-` ]n-cn-®p-hn-Sp-Ib-√m-sX am¿-K-an-s√-∂pw {]-im¥v-`q-j¨ ]-d-™p.

a-bp-am-bn-cp∂p F.F.]n. k-¿-°m-cn-s‚ ap-J-ap{Z. Im-cy-]-cn]m-Sntbm {]-Xy-bim-kv{X-tam C√m-Ø k¿-°m-cm-bn-cp-∂p AXv. an-° F.F.]n. Fw.F¬.Famcpw A-\p-`-h-k-º-tØm ]Iz-Xtbm C√m-Ø-h-cm-Wv-˛ sPbv-‰v-en ]-d™p.

tem-Iv-k-`: a-p-kv-enw-IÄ-¡v B\p-]m-Xn-I {]m-Xn-\n-[yw D-d-¸p-h-cp-¯-Wsa¶p k-a-kv-X B-ZÀ-im-[n-jvTn-X sF-Iy-¯n-\v X-¿m-dp-Å-h-sc kzm-K-Xw sN-¿p-w C-μn-cm-\-K¿ hm-Zn-ssXz-_: 16mw tem-Iv-k-`-bn-te-°p \-S°m-\n-cn-°p-∂ Xn-c-s™-Sp∏n¬ cm-jv-{So-b∏m¿-´n-Iƒ ÿm--\m¿-Yn-I-sf \n-›-bn-°ptºm-ƒ P-\-kw-Jym-\p-]m-Xn-Iam-bn ap-kv-enwI߃-°p {]mXn-\n-[yw D-d-∏ph-cp-Ø-W-sa∂v k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. cm- j v - { So- b - ∏ m¿- ´ n- I - f p- s S Po¿-W-X-I-fpw A-gn-a-Xn-bpw cmjv-{So-b-∏m¿-´n I-fp-sS h¿-[-\bv°pw A-cm-jv-{So-b-hm-Z-߃°pw Im-c-W-am-hp-∂p. CXv cm-Py-kp-c-£ A-]-I-SØn-em-°p-I-bpw `-c-Wkv-Xw-`\w hn-fn-®ph-cp-Øp-I-bpw sNøpw.bp-h-m°ƒ Np-a-X-e-Iƒ Gs‰-Sp-°m≥ hn-ap-J-X Im-Wn-°pI-tbm _-Z¬ tX-Sp-I-tbm sNøpw. P-\m-[n-]-Xyw i-‡n-s∏-Sp-

Øm≥ ap-Jy-[m-cm -cm-jv-{So-b{]ÿm-\-߃ hn-ip-≤n ho-s≠-SpØv ]u-c≥am¿-°v t_m-[ywhcp-Ø-W-sa-∂v k-tΩ-f-\w B-hiy-s∏-´p. B-flo-b -Nq-j-W-Øn-\pw km-º-Øn-I sh-´n-∏p-Iƒ-°pw t\-Xr-Xzw \¬-In-b-h-sc am-‰n\n¿-Øns°m-≠v B-Z¿-im-[njvTn-X sF-Iy-Øn-\v X-øm-dp≈-h-sc kzm-K-XwsN-øp-∂-Xmbn k-a-kv-X-bp-sS {]-ta-bw. Ign-™ 25 h¿-j-am-bn sF-Iy-{ia-ß-fn¬ \n-∂v H-fn-t®m-Sn-b Im¥-]p-cw hn-`m-Kw Zp¿-_-e-am-hpI-bpw kz-¥w {Kq-∏n-se D-∂X≥am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ amXr-kw-L-S-\-bn-te-°v H-gp-Ins°m-≠n-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ ]p-Xn-b sFIy-{i-a-hp-am-bn cw-K-Øph-∂-Xv B- fl m¿- Y - X - t bm- s S- b m- s W-

°pw ssI-am-dp-I-bm-bn-cp∂p. C-¥y-°m-c\m-b A-\p-cm-Kv Zo£n-Xv ÿm-]n-® Ipkp-a {S-Ãv, henb \nIp-Xn-bn-fhp \¬Ip∂ Pn-{_mƒ-´-dn¬ c-Pnÿ sN-bv-X-Xm-sW-∂pw Zo£nXn-s\-Xn-tc bp.-Fkn¬ h-sIPv-cn-hmÄ kÀ-¡mÀ Zpkz-]v\w; A-h-km-\n-¨-Xn-\v ssZ-h-¯n-\p kv-XpXn: sP-bv-äv-en \yq-U¬ln: A-c-hnμv sIPv-cnhmƒ k¿-°m-¿ G-‰hpw tam-iam-bn-cp-∂p-sh∂pw P-\- tem-Iv]m¬ _n√n-s\-s®m√n cm-Pnhbv-°m-\p-≈ A-Xn-s‚ Xo-cp-am\w Zp-kz-]v-\w H-gn-™Xp-t]mse-bm-sW∂pw _n.sP.]n. t\Xm-hv A-cp¨- sP-bv-‰v-en. Zpx-kz-

t`m-]m¬: cm-Py-Øv tIm¨{Kkv˛_n.sP.]n. C-X-c k-JyØn-\v a-Xnbm-b cm-{„o-b C-S-aps≠-∂v ap-Xn¿-∂ kn.]n.sF. t\-Xm-hv F _n _¿-Z≥. cq-]o-I-cn-°m≥ t]mhp-∂ aq∂mwap-∂-Wn-bn-se 11 ]m¿-´nIƒ-°n-S-bn¬ \n-ch-[n ap-Jy-a{¥n-am-cp≠v. A-Xn-em¿°pw {][m-\-a-{¥n-bm-hmw. F-∂m¬, _n.sP.]n-bp-sS {]-[m-\-a{¥nÿm-\m¿-Ynbm-b \-tc{μ-tamUn G-I ap-Jy-a-{¥n-bp-am-Wv˛ _¿-Z≥ ]-d-™p. tIm¨-{K-kv˛_n.sP.]n. CX-c k-Jy-Øn¬ Bw B-Zv-an ]m¿´n (F.F.]n.) tNcptam F∂p tNm-Zn-®-t∏mƒ A-°mcyw B ]m¿-´n-bm-Wp Xo-cp-am-\nt°≠s-X-∂m-bn-cp-∂p _¿Zs‚ a-dp-]-Sn. {]-[m-\-a{¥nÿm\m¿-Yn-bm-bn \-tc{μ-tam-Unsb _n.sP.]n. {]-Jym-]n-®-Xns\ _¿-Z≥ hn-a¿-in®p. C¥y≥ `-c-WL-S-\-bn¬ {]-[m\-a-{¥n-bm-hm≥ Im-Øn-cn-°p∂ Bƒ-°p th-≠n h-Ip-s∏m∂p-an-s√-∂v A-t±-lw ]-d-™p. Kp-P-dm-Øn¬ 2002¬ \-S-∂ Iem-]-Øn¬ tam-Un-bp-sS ]-¶v B¿°pw a-d-°m-\m-hs√∂pw At±lw Iq´n-t®¿Øp.

IqImsX-¸m-bpw...

C∂se sNss∂-bnse tImbws_Up apX¬ AtimIv\K¿ hsc- sas{Sm s{Sbn≥ \S-Øn-b- ]co-£-W-tbm´w

C-´y-³ Bw\-Ìn¡pÅ hn-tZ-i-k-lmbw XS-ªp

tem-Ivk-`: F.F.]n. sI-Pv-cn-hm-fn-sâ t\-Xr-Xz-¯n aÂ-k-cn¡pw \yq-U¬-ln: Bw B-Zv-an ]m¿´n (F.-F.-]n.-) A-c-hn-μv sI-Pv-cnhm-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn°p-sa-∂v ap-Xn¿-∂ ]m¿-´n t\Xm-hv tbm-tK-{μ bm-Z-hv A-dn-bn®p. U¬-ln \n-b-a-k-`-bn¬ P-\tem-Iv-]m¬ _n¬ A-h-X-cn-∏n°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂-Xn-s\ XpS¿-∂v sI-Pv-cn-hmƒ sh-≈n-bm-gvN ap-Jy-a-{¥n-ÿm-\w cm-Pn-h®n-cp-∂p. _n.-sP.-]n-˛-tIm¨-{Kkv Aw-K-߃ kw-bp-‡-am-bn

"tIm¬-{Kkvþ _n.sP.]n. C-X-c k-Jy-¯n\v a-Xnbm-b CSw'

¶n¬ kzm-K-Xm¿-l-am-Wv. cm-PyØn-s‚ `-c-W-L-S-\-bpw ap-kvenw hy-‡n \n-b-a-hpw k-ap-Zm-bØn-\v A-\p-h-Zn-® A-h-Im-i߃ \n-tj-[n-®p-sIm-≠v 2006¬ cm-Py-Øv \-S-∏m-°n-b in-iphn-hm-l \n-tcm-[-\ \n-b-aØn¬ t`-Z-K-Xn h-cp-Øn ap-kvenw hy-‡n-\n-b-a-hp-am-bn _‘-s∏-´ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn°-W-sa-∂p k-tΩ-f-\w B-hiy-s∏-´p. kw-ÿm-\-Øv a-Zy-]m\-Øn-s‚ tXm-Xv h-f-sc h¿-[n®ph-cn-I-bm-Wv. tem-I-sØ G‰-hpw ap-¥n-b hn-`-h-sa-∂p hnti-jn-°-s∏-´ tI-c-f-Øn-s‚ A-ÿn-Xzw X-s∂ X-I¿-°-s∏Sp-∂ Cu hn-]-Øn¬ \n-∂p \mSn-s\ c-£n-°p-∂-Xn-\v th-≠n k-ºq¿-W a-Zy\n-tcm-[-\w \-S∏m-°-W-sa-∂v {]-ta-b-Øn-eqsS B-h-iy-s∏-´p.

©-\m°p-‰-Øn-\p tI-kps≠∂pw c-l-kym-t\z-j-W GP≥-kn-Iƒ dn-t]m¿-´v \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p. am-{Xa√, Ipkp-a {S-kv-‰v hn-Zym-`ym-k-hp-am-bn _‘-s∏-´m-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂sX∂pw Bw-\-Ãn-bp-sS e-£yhp-am-bn bm-sXm-cp _-‘-hp-ans√∂pw sF.-_nbpw tdmbpw B-`y-¥-c a-{¥m--e-b-Øn-\p

\¬In-b dn-t]m-¿-´n-ep≠v. F∂m¬, hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kv-IqƒX-e-Øn¬ a-\p-jym-hIm-i-Øn-s‚ _m-e]mT-߃ ]Tn-∏n-°p-I-sb-∂ e-£y-sØ ]n- ¥ p- W bv - ° p∂- X psIm- ≠ mWv Bw-\-Ãn°p kw-`m-h-\ \¬-Im≥ Xøm-dm-b-sX-∂v Ipkp-a {S-Ãv h-‡m-hv ]d™p. C-¥y-bn¬ 30 kv-Iq-fp-I-fpam-bn _-‘-s∏-´v Bw-\-Ãn C‚¿-\m-j-\¬ {]-h¿Ø-\w \-S-Øp-∂p-s≠-∂pw 300 kv-Iqfp-I-fn-te-°v {]-h¿Ø-\w hym]n-∏n-°m-\m-Wv D-t±-in-°p-∂sX∂pw Bw-\-Ãn C‚¿-\m-j\¬ C-¥y No-^v F-Iv-kn-Iyq´o-hv A-\-¥]-fl-\m-`≥ ]-d™p. Cu {]-h¿-Ø-\-߃-°mbm-Wv Ipkp-a {S-Ãn-s‚ ^-≠v D-]-tbm-Kn-°m≥ D-t±-in-°p-∂sX∂pw A-t±-lw hy-‡am°n.

temIvk-`: F.F.]n. {]-Nm-c-W-¯n-\v l-cn-bm-\-bn XpS-¡w Ip-dn-¡pw \yq-U¬ln: tem-Ivk-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ Bw B-Zv-an ]m¿´n (F.F.]n.)bp-sS {]-Nmc-Ww l-cn-bm-\-bn¬ XpS-°w Ip-dn°pw. Cu am-kw 23\v tdm-lv-X°n¬ \-S-°p-∂ dmen-tbm-sS B-bn-cn°pw {]-Nmc-Ww Xp-Sßp-I. F.F.]n-bp-sS cm-{„obIm-cy- k-an-Xn tbm-K-Øn-\pti-jw ]m¿-´n t\-Xm-hv tbm-tK{μ bmZ-hv A-dn-b-n®-Xm-Wn-Xv. tdm-lvX-Iv dm-en-bn¬ ]m¿-´nbp-sS tZio-b I¨-ho-\¿ A-chn-μv sI-Pv-cn-hmƒ {]-kw-Kn°pw. l-cn-bm-\-°p -ti-jw DØ¿-{]-tZ-in-se Im¨-]q-cn¬ am¿®v 21\p c-≠ma-sØ dm-en -\S-°pw. ]m¿-´n C∂-se ap-X¬ tZ-i-hym-]-I-am-bn A-gna-Xnhncp-≤ {]-Nm-c-W-hpw (PmUp N-

7

kozhikode

emthm bm{X) Xp-S-ßn-bn-´p≠v. 24 kw-ÿm-\-ß-fn-se 332 tem-Ivk-`m a-fi-e-ß-fn¬ 2,500Hm-fw bm-{X-Iƒ A-Sp-Ø 10 Zn-h-k-Øn\-Iw kw-L-Sn-∏n®n-´p≠v. A-gn-a-Xn-°m-sc kw-c-£n°p∂ tIm¨-{K- n-s\bpw ]m¿--´n {]-Nm-c-W-Øn-\n-sS Xp-d-∂pIm-´pw. Cu {]-Nm-c-W-Øn¬ ]pXnb Aw-Kß-sf tN¿-°p-sa-∂v as‰m-cp F.F.]n. t\-Xm-hv tKm]m¬ dm-bn ]d-™p. A-tX-kabw, U¬-ln \n-ba-k-` ]n-cn®phn-Sm≥ ip-]m¿-i sN-øm-Xncp-∂ e^v. K-h¿-W¿ \-Po-_v PwKn-s‚ \-S-]-Sn-sb ap≥ ap-Jya{¥n A-c-hn-μv sI-Pv-cnhmƒ hna¿-in®p.

C.Fkv.sF. ]-cn-[n 25000 Xs¶: sIm-Sn-¡p-¶n \yq-U¬-ln: C.Fkv.sF. ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-∂-Xn-\p sXm-gnem-fn-I-fp-sS i-º-f-]-cn-[n 25,000 B-°n D-b¿Øn-b \-S-]-Sn-bn¬ \n∂v ]n-t∂m-´p t]m-bn-´n-s√-∂p tI-{μ sXm-gn¬-k-l-a{¥n sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv A-dn-bn®p. sXm-gn-ep-S-a-Iƒ F-Xn¿-∏v A-dnbn-®n-cp-s∂-¶nepw sXm-gn-em-fn bq-\n-b-\p-I-fp-sS \nc-¥-c A-`y¿Y-\ am-\n-®m-Wp ]-cn-[n D-b¿-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®Xv. C-Xn-\m-bn \S-]-Sn-{I-a-߃ Xp-S-ßn-sb∂pw hn-⁄m]-\w ssh-Im-sX D-≠mhp-sa∂pw A-t±-lw A-dn-bn®p.

t]m-−n O-± tIkv: sIm-e¡p-äw H-gn-hm¡n; hn-Nm-c-W am-À-¨v 28\v Xp-S-§pw \yq-U¬-ln: 2012¬ a-Zy-cm-Pm-hv t]m-≠n- O-±bpw k-tlm-Z-c≥ l¿-Zo]pw sIm√-s∏-´ ^mwlukv sh-Sn-h-bv-]v tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W a-m¿-®v 28\v Xp-S-ßpw. D-Ø-cmJ-fiv \yq\-]-£ I-Ωoj-s‚ ap≥ sN-b¿-am≥ kp-Jv-tZ-hv kn-Mv \mw-[m-cn-b-S°w 21 {]-Xn-I-fm-Wv tI-kn-ep≈Xv. C-h¿-s°-Xn-tc sIm-e]m-X-I-°p-‰w A-Uo-j-\¬ sk--j≥-kv P-Uv-Pn hn-a¬-Ipam¿ H-gn-hm-°n-bn-´p≠v. F-∂m¬, \mw-[m-cn°pw A-bm-fp-sS t]-gv-k-\¬ sk-Iyq-cn‰n Hm-^nk¿ k-®n≥ Xym-Kn-°p-sa-Xn-tc a-\-∏q¿-h-a√m-Ø \-c-l-Xym°p-‰w Np-a-Øn-bn-´p≠v. C-Xp-{]Im-cw ]-c-amh-[n Po-h-]-cy¥w in-£-bm-bn-cn°pw {]-Xn-Iƒ°p e-`n-°p-I. tI-kn¬ t{]mkn-Iyq-j≥ km-£n-I-fp-sS samgn am¿-®v 28\v tc-J-s∏-Sp-Øpw. {]-XnI-sf sIm-e-°p-‰-Øn¬ \n-∂v H-gn-hm-°m≥ H-t´-sd Im-cW-߃ sk-j≥-kv tImS-Xn Nq-≠n-°m-Wn-®n-´p≠v. sh-Sn-hbv-]v \-S∂-Xv s]-s´∂pw A-{]Xo-£n-X-hp-am-bn-´m-Wv tXm-∂n°p-∂Xv. l¿-Zo-]v kn-Mv cw-K-

t]m≠n O± Øp-h-∂-Xv A-{]-Xo-£n-X-ambn-cp∂p. l¿-Zo-]n-s‚ sh-Sn-hbv-]n¬ t]m-≠n- O-±-bp-sS amt\-P¿ \-tc-μ¿ A-lv-em-h-Øn\v ]-cn-t°‰p. l¿-Zo-]v k-tlm-Zc≥ t]m-≠n -O-±bv-°p t\scbpw \n-ch-[n X-h-W sh-Snh®p. C-tXØp-S¿-∂m-Wp \mw[m-cn-bpw k-®n\pw tXm-°p-]tbm-Kn-®Xv. A-Xv l¿-Zo-]n-s‚ sIm-e-]m-X-I-Ønepw I-em-in®p. Cu \-S-]-Sn-Iƒ a-\-∏q¿-ha√m-Ø \-c-l-Xy-bn¬ s]-Sp-∂Xm-Wv˛tImS-Xn hy-‡-am-°n. _m-°n-bp-≈ 19 {]-Xn-Iƒ-s°Xn-tc sIm-e-]m-X-I{i-a-am-Wp Np-a-Øn-bXv. C-¥y≥ in-£m-

\n-b-a-Øn-se hnhn-[ h-Ip-∏p-If-\p-k-cn-®v I-h¿-®, am-c-Im-bp[-ap-]-tbm-Kn-®v I-em-]w \Sج, ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p-IS°¬, A-\ym-b-am-bn X-S-™ph-bv-°¬, X-´n-s°m≠pt]mh¬, sX-fn-hv \-in-∏n-°¬ F-∂o Ip-‰-ßfpw C-h¿-s°-Xntc Np-a-Øn-bn-´p-≠v. t]m-≠n°pw l¿-Zo-]n-\p-saXn-tc Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®ncp∂p. F-∂m¬, sIm√-s∏-´-Xn\m¬ Ah-sc hn-Nm-c-W-bn¬ \n-∂v H-gn-hm°n. X¿-°-Øn¬ s]-´ ^mw lu-kn-s‚ \n-b-{¥Ww l¿-Zo-]n¬ \n-∂v G-s‰-Sp°m≥ {i-an-®-Xn-\v F√m {]-XnIƒ-°p-sa-Xn-tc B-bp-[-\n-b-a{]-Im-chpw Ip-‰w Np-a-Øn-bn´p≠v. t]m-≠nbpw l¿-Zo]pw XΩn¬ kz-Øv kw-_-‘n-® X¿°-ap-≠m-bn-cp∂p. O-Ø¿-]q¿ ^mw lu-kn¬ 2012 \-hw-_¿ 17\p \-S-∂ sh-Sn-h-bv-]n-em-Wv t]m-≠n k-tlm-Z-c≥-am¿ sIm√-s∏-´-Xv. U¬-ln t]m-en-kv F√m {]Xn-Iƒ-°p-sa-Xn-tc sIm-e-°p‰w Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv c-≠p Ip‰-]{Xw k-a¿-∏n-®Xv.

ico-cw h-f-cp-¶p; ssl-dp-¶ok-bv¡v Xq¡w 216 Intem A-cq¿: ssX-tdm-bn-Uvaq-ew ico-cw A-Sn°-Sn h-ep-Xm-bns°m-≠n-cn-°p-∂ A-cq¿ {Km-a∏-©mb-Øv 10mw hm¿-Un-¬ shfn-]-d-ºn¬ ssl-dp-∂o-k-sb(36) F-dW - m-Ip-fw eq¿-±v B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Aan-X h-Æwaq-ew \-S-°mt\m \n-∂p tPm-en-Iƒ sN-øp∂Xnt\m km-[n-°m-Ø A-hÿ-bmWv. Hm-]t- d-j≥ \-SØ - W-sa-∂m-Wv tUm-Œ¿-am-cp-sS \n¿-tZ-iw. A-Xn\v 3e-£w cq-] sN-eh - p-hc - pw. h-cp-am-\w H∂pw C√m-Ø Ch¿-°v Hm-]t- d-j≥ \-S-Øm≥ \n¿-hm-l-an√m-ØXn-\m¬ Nn-In-¬k \n-¿Ø -- nh®n-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. am-Xm-hv ssP-\ Iq-en∏-Wn-sNbvXmWp sNe-hv \-S-Øp-∂-Xv. ssl-dp\n-kb - p-sS `¿-Øm-hv Ch-sc Dt]-£n-®v \m-Sp-hn-´v ]p-\¿-hn-hmlwsN-bv-Xp. a-´m-t©-cn-bn¬ \n-∂v h-∂v 12 h¿-ja - m-bn N-∂ncq-cn-em-Wv C-t∏mg-sØ Xm-akw. aq-Øa - I - ≥ jm-lp¬ ]-cm[o-\X - a - q-ew ]Tn-Øw \n¿-Øn. c-≠ma-sØ a-I≥ A≥-kn¿ F-´nepw C-f-b a-Iƒ k^v-\ A-©mw ¢m-kn-epw ]Tn-°p∂p. hm-S-Iho-´n-em-Wv Xm-a-

ssldp-∂oksb Bip-]-{Xn-bn-te°v sIm≠p t]mIp∂p kw. c-≠p-h¿-jß - ƒ-°p apºv 150 Intem Xq-°w D-≠m-bn-cp∂-Xv C-t∏mƒ 216In-tem-bm-bn. Nn-In-¬-km sNe-hn-\m-bn ]-

©m-_v \m-j-\¬ _m-¶n-s‚ A-cq¿ {_m-©n¬ 7494-001700003722 A-Iu-≠v \-º dn-¬ klm-b\ - n-[n cq-]o-Ic - n-®n´p-≠v.

_mw-¥q-À C-c-«-s¡m-e-: a-e-bm-fn bp-hm-¡-fpsS Imdpw sam-ss_ t^m-Wp-Ifpw I-s−-Sp-¡m-\m-bnà _mw-•q¿: _mw-•q-cn-\p k-ao-]w Nm-ac - m-Pv \-K¿ Pn-√b - n-se sImt√-K¬ Pm-tK-cn h-\-Øn¬ c≠p a-eb - m-fn-If - p-tS-sX-∂p kwi-bn-°p-∂ in-c- -‰ ar-X-tZ-l߃ I-s≠-Øn-b kw-`-hØn¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n-sb-¶n-epw ImWm-Xm-b bp-hm-°ƒ k-©-cn-® tlm-≠ kn-‰n Im-dn-s\-°p-dnt®m sam-ss_¬ t^m-Wp-Is - f°p-dn-t®m bm-sXm-cp hn-h-c-hpw e-`n-®n-´n-√. Nm-a-cm-Pv \-K¿ Fkv.-]n. cm-tP-{μ-{]-km-Zn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-em-Wv hn-hn-[ kw-Lß-fm-bn Xn-cn-™p tI-kv At\z-jn-°p-∂-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v B-{‘m kz-tZ-in-bm-b dn-b¬ F-tÃ-‰v hym-]m-cn A-cp¨ dmhp, a-I≥ A-hn-\m-iv dm-hp, ss{U-h¿ ]m-´o¬, in-h-\-k-ap{Z-bn-se C-h-cp-sS F-tÃ-‰v kq£n-∏p-Im-c≥ F-∂n-h-sc I-ÃUn-bn-se-Sp-Ø-Xp am-{X-am-Wv

tI-kn-ep-≠m-b ]p-tcm-K-Xn. Nma-cm-Pv \-K¿ t]m-en-kv hn-i-Z-ambn tNm-Zyw sN-øp-∂ C-h-cp-sS A-dk - v‰ - v ssh-Im-sX tc-Js - ∏-SpØn-tb-°pw. C-cn-´n a-Wn-°-S-hv th-ßØm-\-Øv tkm-Pn tXm-a-kv (35), tIm-´b - w ap-≠Ø - m-\w πm°p-gn-bn¬ _n-t\m-kv tXm-a-kv (32) F-∂n-h¿ sIm-√-s∏-s´-∂mWp t]m-en-kv kw-i-bn-°p-∂-Xv. F-∂m¬, ar-X-tZ-l-߃ Un.F≥.-F. ]-cn-tim-[-\ \-S-ØmØ-Xn-\m¬ C-°m-cyw Hu-tZymKn-I-am-bn ÿn-co-I-cn-®n-´n-√. Ccp-h-sc-bpw in-h-\-k-ap-{Z-bn-se A-cp¨ dm-hp-hn-s‚ F-tÃ-‰n¬ F-Øn-®v A-an-X-am-bn a-Zy-]n-∏n® ti-jw sIm-e-s∏-Sp-Øn in-c p-Iƒ in-h-\-k-ap-{Z-bn-se jnw-k sh-≈-®m-´-Øn¬ D-t]£n-®-Xm-hm-sa-∂m-Wv \n-K-a\w. I-Ã-Un-bn-ep-≈-h¿ C-Xpkw-_-‘n-®p sam-gn \¬-In-b-

Xm-bn t]m-en-kv hr-Øß - ƒ kqNn-∏n-®p. A-t\z-jW - Ø - n-s‚ `mK-am-bn C-∂-se jnw-k sh-≈®m-´-Øn-\p k-ao-]-sØ sN-°vUm-an¬ \m-´p-Im-cp-sS k-lm-btØm-sS t]m-en-kv Xn-c-®n¬ \S-Øn-sb-¶n-epw A-dp-Øp-am-‰s∏-´ in-c- p-Iƒ I-s≠-Sp-°m\m-bn-√. dn-b¬ F-tÃ-‰v _n-kn-\-kns‚ `m-Ka - m-bn ÿ-ew hm-ßp-∂Xn-\p tkm-Pn tXm-ak - n-\p c-≠c tIm-Sn cq-] A-cp¨ dm-hp \¬In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Cu Xp-Ibn¬ \-s√m-cp `m-Kw sIm-√w t]m-cp-h-gn kz-tZ-in-bm-b _mem-Pn F-∂-bmƒ-°v tkm-Pn tXm-a-kv ssI-am-dn-sb-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. C-Xp-kw-_-‘n®v A-cp¨ dm-hp _-b-\-∏-≈n t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ tkm-Pn ap≥-Iq¿ Pm-ayw t\-Sn-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ti-j-am-Wv C-bm-sf A-cp¨ dm-hp {]-iv-\w H-Øp-

Xo¿-°m-s\-∂ t]-cn¬ X-{¥-]c-am-bn X-s‚ F-tÃ-‰n-te-°p hnfn-∏n-®-Xv. C-°-gn-™ 7\p _mw•q¿ F-®v.-F-kv.-B¿. te-Hu´n¬ \n-∂p bm-{X ]p-d-s∏-´ tkmPn kp-lr-Øm-b _n-t\m-kn-s\ H-∏w Iq-´p-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂oSv C-cp-h-cpw ho-´n-te-°p Xn-cns®-Øn-bn-´n-√. Pm-tK-cn-bn-se jnw-k h-sc _n-t\m-kn-s‚ samss_¬-t^m-Wn¬ \n-∂p-≈ hnh-cw e-`n-®n-cp-s∂-¶n-epw ]n-∂oSv kzn-®v-Hm-^m-b \n-e-bn-em-bncp-∂p. _n-t\m-kn-s‚ `m-cy c-ay F®v.-F-kv.-B¿. te-Hu-´v t]m-enkv kv-t‰-j-\n¬ \¬-In-b ]-cmXn-sb Xp-S¿-∂m-Wp t]m-en-kv A-t\z-jW - w Xp-Sß - n-bX - v. A-Xn-\n-sS, Pm-tK-cn h-\Øn¬ a-d-hp-sN-bv-X I-Øn-°-cn™ ar-X-tZ-l-Øn-s‚ A-h-in„-߃ t]m-en-kv I-gn-™ Zn-hkw ]p-d-sØ-Sp-Øp kmw-]n-fpIƒ ti-J-cn-®n-cp-∂p. bp-hm-°-

sf Im-Wm-Xm-b Zn-h-kw sshIo-´m-Wv h-\-Øn¬ I-Øn-°-cn™ \n-e-bn¬ in-c- -‰ ar-X-tZl-߃ I-s≠-Sp-Ø-Xv. 7\p Xs∂-bm-Wp sIm-e-]m-X-Iw \-S∂-sX-∂p t]m-Ãv-tam¿-´w \-SØn-b tUm-Œ¿ ÿn-co-Ic - n-®n-´p≠v. F-∂m¬, Un.-F≥.-F. ]-cntim-[\ - b - v° - p-≈ \-S] - S- n-Iƒ C\n-bpw Xp-Sß - n-bn-´n-√. Un.-F≥.F. ]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS am-{Xta sIm-√-s∏-´-h¿ a-e-bm-fn-I-fmtWm F-∂v D-d-∏n-°m-\m-hq F∂v F-kv.] - n. cm-tP-{μ-{]-km-Zv ]d-™p. A-Xn-\n-sS, Im-Wm-Xm-b-hcp-sS _-‘p-°ƒ I¿-Wm-S-I B-`y-¥-c-a-{¥n sI sP tPm¿-Pns\ k-μ¿-in-®p \n-th-Z-\w \¬In. bp-hm-°-fp-sS Xn-tcm-[m-\w kw-_‘ - n-®v A-t\z-jW - w Du¿Pn-X-am-°-W-sa-∂pw Un.-F≥.F. ]-cn-tim-[\ - \-SØ - m≥ A-Snb-¥c - \-S] - S- n kzo-Ic - n-°W - s - a∂pw _-‘p-°ƒ B-hi - y-s∏-´p.


kmÀhtZiobw

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

em a-kv-Pn-Zv tIkv:ap-iÀ-d-^n-s\ tImS-Xn hn-fn-¸n¨p

Im-_qƒ: A-^v-Km-\n-¬ tkmhn-b-‰v bq-\n-b-\p t\-cn-´ A-tX Zp-c-¥wX-s∂-bm-Wv A-ta-cn°-sb-bpw Im-Øn-cn-°p-∂-sX∂v Xm-en-_m≥. C-∂-e-sØ A-[n-\n-th-i-I-sc F-ß-s\ ssI-Im-cyw sN-bv-tXm A-Xpt]m-se C-∂-sØ A-[n-\n-thi-I-sc-bpw A-^v-Km-\n-Iƒ ssI-Im-cyw sN-ø-W-sa-∂v Xmen-_m≥ h-‡m-hv Jm-cn-Av bqkp-^v A-lv-a-Zn ]-d-™p. tkmhn-b-‰v bq-\n-b≥ ]n≥-am-‰-Øns‚ 25mw hm¿-jn-I Zn-\-Øn-emWv Xm-en-_m-s‚ B-lzm-\w. A-^v-Km-\n¬\n-∂v c-£-s∏-

Im-¥-lm¿ {]-hn-iy-bn-se- A-{Kn-Iƒ-®-¿ k-b≥-kv B‚ vsSIv-t\mf-Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn\v A-^v-Km≥ {]-knU‚ v lm-an-Zv I¿-km-bn-s°m-∏-sa-Øp-∂ C-¥y≥ hn-tZ-i-Im-cy-a{¥n k¬-am≥ Jp¿-jnZv. A-^v-Km-\v C-¥y slen-tIm]v‰-dp-Iƒ \¬-Ip-sa-∂v N-S-ßn¬ Jp¿-jn-Zv {]-Jym-]n®p

s_-bv-Pn-Mv: tem-I-sØ G-‰-hpw h-en-b k-ap-{Zm-¥¿ Xp-c-¶w \n¿-an-°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏p-Iƒ ssN-\-bn¬ ]q¿-Øn-bmbn. A-Sp-Ø h¿-jw B-Zy-Øn¬ \n¿-am-Ww Xp-S-ßp-sa-∂p Icp-Xp-∂, In-g-°≥ \-K-c-am-b Um-en-b-s\-bpw bm‚-sb-bpw _-‘n-∏n-°p-∂ I-S¬ Xp-c-¶-Øn-\v 120 In-tem-ao-‰¿ \o-fw hcpw. Xp-c-¶w bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂-tXm-sS Um-en-b-\n¬-\n-∂v bm‚-bn-te-°v tI-h-ew 40 an\n-‰v-sIm-≠v F-Øm-\m-hpw. t\-c-tØ Cu c-≠p {]-tZ-iß-ƒ-°n-S-bn-se bm-{Xm-Zq-cw F-´p-a-Wn-°q¿ B-bn-cp-∂p. ssN-\-bn-se h-S-°≥ {]-tZ-isØ A-Xn-th-K sd-bn-ep-am-bn _-‘n-∏n-°m-\pw Xp-c-¶-\n¿am-W-Øn-eq-sS km-[n-°pw. ]-≤-Xn-bp-sS cq-]-tc-J G-{]n-en¬ I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n D-∂-Xm-[n-Im-c-k-an-Xn-°p k-a¿-∏n-°pw. 22,000 tIm-Sn ]u-≠v ]-≤-Xn-°p sN-e-hp- h-cp-sa-∂m-Wp I-cpXp-∂-Xv. Xp-c-¶-Øn¬ aq-∂p ]m-X-I-fm-hpw D-≠m-hp-I. H-∂v Im-dpIƒ-°pw a-s‰m-∂v s{S-bn-\n-\pw a-s‰m-∂v A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \S-Øp-∂-Xn-\pw B-bn-cn-°pw. I-S¬-Ø-´n-\p \q-d-Sn Xm-sg I-´ntb-dn-b ]m-d Xp-c-∂m-bn-cn-°pw Xp-c-¶w \n¿-an-°p-I. A-tX-ka-bw, {]-tZ-iw `q-I-º-km-[y-X-bp-≈ ta-J-e-bm-b-Xv \n¿-amW-Øn-\p sh-√p-hn-fn-bm-hp-∂p-≠v.

s_-bv-dq-Øv: ]-Øp-am-k-w \o≠ N¿-®-Iƒ-°p-ti-jw e-_v\m-\n¬ {]-[m-\-a-{¥n X-Ωmw k-emw ]p-Xn-b sF-Iy-k¿°m¿ cq-]o-I-cn-®p. ln-kv-_p-√bpw a-‰p in-bm ]m¿-´n-I-fp-a-Sßp-∂ hn-`m-K-hpw ap≥ {]-[m-\a-{¥n k-A-Zv l-co-cn-bp-sS kp∂n {Kq-∏p-I-fpw D-ƒ-s∏-Sp-∂ a{¥n-k-`-bn¬ 24 Aw-K-ß-fp≠v. aq-∂p-h¿-j-Øn-\n-sS BZy-am-bm-Wv Cu C-cp-hn-`m-Khpw tN¿-∂v k¿-°m¿ cq-]o-Icn-°p-∂-Xv. kn-dn-b-bn-se B-`y-¥-c bp≤-hp-am-bn _-‘-s∏-´ A-`n-{]mb -`n-∂-X-I-fm-Wv k¿-°m¿ cq]o-I-c-W-Øn-\p X-S- -am-bn-cp∂-Xv. ln-kv-_p-√ kn-dn-b≥ k¿-°m-cn-\pw l-co-cn hn-`m-Kw hn-a-X¿-°p-am-Wv ]n-¥p-W \¬Ip-∂-Xv. C-cp-hn-`m-K-Øn-s‚bpw F-´v a-{¥n-am¿ k¿-°m-cnep-≠m-hpw. N¿-®-Iƒ-°v a-[yÿ-X h-ln-® {]-kn-U‚ v ssa°¬ kp-sse-am≥ C-h-cp-sS t]-cp \n¿-tZ-in-°pw. {]-knU‚n-s‚ Im-em-h-[n sa-bn-emWv A-h-km-\n-°p-∂-Xv. \-Po-_v ao-Jm-Øn cm-Pn-h-®ti-j-w G-{]n-en-em-Wv k-em-ant\m-Sv k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-°m ≥ {]-kn-U‚ v B-h-iy-s∏-´-Xv.

ssIcfn ]o¸nÄ 6.30 hoSv 7.30 Bflm-`ntjIw 8.00 ssa≥Uv hm®v 8.30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw kvtfm´v 1.00 sNdn-bm≥ ^nen∏v 1.30 H_n-sS°v 2.30 sshUv BwKnƒ 3.30 \ng-ep-Iƒ 4.30 amPn°v kv{So‰v 5.30 At\ym\yw 6.00 h´-tai 6.30 C{μ-{]ÿw

Gjym-s\äv \yqkv 8.30 hm¿Øm-{]-`mXw 8.55 ap≥jn -9.00 hm¿Ø-Iƒ 9.30 bm{X 12.30 k©mcw 1.00 hm¿Ø-Iƒ 1.30 IÆmSn 2.30 tI´Xpw I≠Xpw 3.00 hm¿Ø-Iƒ 3.30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 4.30 am¿°‰v hm®v 5.30 Sm°okv 6.00 \yqkv ssSw 6.30 aWn ssSw 7.00 t^m°kv tIcf 7.30 temI PmeIw 8.00 \yqkv πkv

Sm-\m-Wv A-ta-cn° {i-an-°p-∂Xv. A-[n-\n-th-i-i-‡n-I-sf A^v-Km-\nIƒ H-cn-°-epw kzm-KXw sN-bv-Xn-´n-√. tkm-hn-b-‰v bq\n-b≥ C-∂v `q-ap-J-Øpt]mepw A-h-ti-jn-°p-∂n-√. AtX ]-cn-Wmaam-Wv \n-ß-sfbpw Im-Øn-cn-°p-∂-sX-∂v Ata-cn-°-sb Hm¿-a-s∏-Sp-Øp-∂p. A-h-km-\ tkm-hn-b-‰v ssk-\nI-\pw ]n≥-hm-ßn-b s^-{_p-hcn 15 \v A-^v-Km-\n-kv-Xm-\n¬ tZ-io-b A-h[ - n-bm-Wv. 1979 Un-kw-_¿ 27 \p Xp-Sßn- 1989¬ A-h-km-\n-® A-[n\n-th-i-Øn-\n-sS 14,000 tkm-

hn-b-‰v ssk-\n-I-cm-Wp sIm-√s∏-´-Xv. A-c-e-£-Øn-e-[n-Iw ssk-\n-I¿-°v ]-cn-t°¬-°pI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. tkmhnb-‰v bq-\nb-s‚ X-I¿-®-bv-°v A-[n-\n-th-iw Im-c-W-ambn. tkm-hn-b-‰v bq-\n-b-\p-am-bn ioX-k-a-c-Øn-em-bn-cp-∂-Xn-\m¬ A-^v-Km≥ ap-Pm-ln-Zp-Iƒ-°v A-ta-cn-°-bp-sS-bpw Nn-e A-d_v cm-{„-ß-fp-sS-bpw k-lmbw e-`n-®n-cp-∂p. tkm-hn-b-‰v bq-\n-b-s‚ ]n≥-am-‰w A-^v-Km-\n¬ Xm-en_m≥ A-[n-Im-c-Øn-te-dm≥ Im-c-W-am-hp-I-bpw sN-bv-Xp.

{]-t£m-`-I-sc D-s{I-bv-³ kÀ-¡mÀ hn-«-b-¨p

temI-s¯ ssZÀ-Ly-tadnb k-ap-{Zm-´À Xp-c-¦-hp-am-bn ssN-\

e-_v-\m-\n ]-¯v am-k-¯n-\p-ti-jw ]p-Xn-b kÀ-¡mÀ

9

bp.F-kn-\p h-cm-\ncn-¡p¶-Xv tkm-hn-b-äv bq-\nbsâ hn[n: Xm-en-_m³

C-kv-em-am-_m-Zv: em¬- a-kv-PnZv B-{I-an-®v ]-fin-X-\m-b A–p¿-d-io-Zv Jm-kn-sb h-[n-® tI-kn¬ ap≥ ]-´m-f- `-c-Wm-[nIm-cn ]¿-th-kv ap-i¿-d-^n-\v ]m-Iv tIm-S-Xn-bp-sS k-a≥-kv.

am¿-®v H-∂n-\v ap-i¿-d-^v t\-cn´p lm-P-cm-h-W-sa-∂v C-kv-emam-_m-Zn-se A-Uo-j-\¬ skj≥-kv tIm-S-Xn-bm-Wv D-Ø-chn-´-Xv. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cmhp-∂-Xn¬-\n-∂p ap-i¿-d-^n-\v C-f-hv B-h-iy-s∏-´v A-t±-lØn-s‚ A-`n-`m-j-I¿ tIm-S-Xnbn¬ l-c-Pn k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. ap-i¿-d-^v {]-kn-U‚m-bn-cns° 2007em-Wv ssk-\yw a-kvPn-Zv B-{I-an-®v C-am-apƒ-s∏-sS \q-tdm-fw-t]-sc h-[n-®Xv. cm-Pyt{Zm-l-t°-kn¬ am-kw 18\pw P-Uv-Pn-am-sc X-S-hn-em-°n-b tI-kn¬ 24\pw lm-P-cm-hm≥ {]-tXy-I tIm-S-Xn ap-i¿-d-^nt\m-Sv B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v.

kottayam

kn-dnb: c-−mw-L-« NÀ¨bpw ]-cm-P-bw P-\o-h: B-`y-¥-c-bp-≤w cq-£am-b kn-dn-b-bn-se {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn sFIy-cm-{„-k-`-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ kzn-‰v-k¿-e‚n-se P-\oh-bn¬ \-S-∂ c-≠mwh-´ k-tΩf-\-hpw ]-cm-P-b-s∏-´p. k-tΩ-f\-tØm-S-\p-_-‘n-®v {]-knU‚ v _-»m-dp¬ A-k-Zn-s‚ {]Xn-\n-[n-I-fpw kn-dn-b≥ {]-Xn]-£- I-£n-I-fpw H-∂n-®n-cp∂p N¿-®-\-S-Øn-b-Xp am-{X-amWv c-≠mwh-´ N¿-®-bp-sS F-SpØp-]-d-b-Ø-° t-\-´w. aq-∂mwh-´ N¿-® D-S≥ \-SØp-sa-∂v kn-dn-b≥ hn-j-bØn-se bp.F≥˛-A-d-_v eo-Kv a-[yÿ≥ A-Jv-Z¿ C-{_m-loan A-dn-bn-®n-´p-s≠-¶n-epw AXn-\p-≈ Xn-ø-Xn {]-Jym-]n-®n´n-s√-∂v kn-dn-b≥ {]-Xn-]-£w ]-d-™p. aq-∂mwh-´ N¿-® \-S°p-I-bm-sW-¶n¬ ]-s¶-Sp-°psa-∂pw N¿-®bv-°v D-]m-[n- h-bv°n-s√-∂pw k¿-°m-cn-s‚ ]n-Snhm-in-bm-Wv N¿-® ]-cm-P-b-s∏-

Sm-\n-S-bm-°n-b-sX-∂pw {]-Xn]-£w Ip-‰-s∏-Sp-Øn. {]-Xn-]-£-hpw k¿-°m-cpw \n-e-]m-Sp-I-fn¬ hn-´p-ho-gv-Nbv°p X-øm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xm-Wv c≠mwh-´ -N¿-®-bpw bm-sXm-cp ]p-tcm-K-Xn-bpw D-≠m-hm-sX

ta-cn lm¿-^v Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b-sX-∂v hn-tZ-i-Im-cy h-‡m-hv ta-cn lm¿-^v hn-i-Zo-I-cn-®p. C-Xp

kn-dn-b-¡m-tcm-Sv am-¸p-tNm-Zn-¡p-¶p: C-{_m-lo-an  aq-¶mw-L-« NÀ-¨-bv-¡v Xn-¿-Xn-bm-bn-à  A-k-Zn-\p ta k-½À-±w sN-ep-¯p-sa-¶v H-_m-a ]n-cn-bm≥ Im-c-W-am-b-Xv. kndn-b-bn¬ cm-{„o-bam-‰w km-[yam-°p-I-sb-∂ {]-Xn-]-£-Øns‚-bpw A-ta-cn-° Dƒ-s∏-sSbp-≈ tem-Icm-{„-ß-fp-sS-bpw B-h-iy-sØ d-jy F-Xn¿-ØXpw N¿-®- ]-cm-P-b-s∏-Sm-\n-Sbm-°n. kn-dn-b-bn-se `-c-W-am‰w am{Xw N¿-®- sN-øm-\p-≈ th-Zn-bm-°n P-\o-h k-tΩ-f-\sØ A-ta-cn-° am-‰p-I-bm-sW∂v I-gn-™-Zn-h-kw d-jy B-

kw-_-‘n-®p-≠m-b tNm-ZyØn-\v am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv {]- X n- I - c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p lm¿-^v. \-tc-{μ-tam-Un-°v hnk A-\p-h-Zn-t°-≠-Xn-s√-∂ A-ta-cn-°≥ Xo-cp-am-\w ]p-\-∏cn-tim-[n-®n-´n-s√-∂pw hy-‡nIƒ bp-.F-kv. hn-k-bv-°m-bn A-t]-£n-°p-tºmƒ bp-.F-knse Ip-Sn-tb-‰ \n-b-a-ß-fp-sSbpw \-b-ß-fp-sS-bpw A-Snÿm-\-Øn¬ am-{X-ta A-Xp ]cn-tim-[n-°p-I-bp-≈q-sh-∂pw A-h¿ hy-‡-am-°n.

8.30 dotπ 9.00 hm¿Ø-Iƒ 10.00 hnI-S-Ihn 10.30 hm¿Ø-Iƒ 11.00 F^v.sF.-B¿._p≈-‰n≥ 11.30 ap≥jn 11.35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 1.00 HcnS-sØmcnSØv 2.30 ssaem©n 3 3.30 lyqa-dkv tSm°v tjm 4.30 tIm-aUn Ãm¿kv 5.30 t]m°ncn ]o°ncn 6.00 tZh-kw-KoXw 6.30 s\mÃmƒPnb 7.30 tIm-aUn Ãm¿kv 8.30 Hcn-S-sØmcnSØv 8.55 ]cn-`hw ]m¿hXn 10.00 Pq\n-b¿ ko\n-b¿

AarX 8.00 hm¿Ø 8.30 jq´v B‚ v{Sm°v 9.00 t^h-ssd‰vkv 9.30 S®v a{¥ 10.00 en‰nƒ thƒUv 10.30 AarXw Kab 12.00 Ggmw IS-en-\-°sc 12.30 tSkv‰v Hm^v tIcf 1.00 D®-hm¿Ø 1.30 BtcmKyhm¿Ø-Iƒ 2.00 kz¿Kwt#t#t#

k-a-c-°m¿ πm-kbv-°-Sp-Øv kw-L-Sn-®v t]m-en-kn-\pt\-sc I-s√-dn-™p. k¿-°m¿ A-\p-Iq-en-Ifm-b 

Øp-∂-h¿-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v a-Zyptdm ]-d™p. I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø 99 t]-cn¬ 25 hn-Zym¿-YnI-sf

I-Ì-Un-bn-se-Sp-¯ 25 hn-ZymÀ-Yn-I-sf hn-«b¨p

km-bp-[k - w-Lß - fpw {]-t£m`-I¿-s°-Xn-tc B-{Ia-Ww \-SØp-∂p≠v. tdm-Uv X-S- -s∏-Sp-

A-dn-bn-®n-´p-≠v. N¿-®- sN-tø-≠ hn-j-bØn-s‚ {I-ao-I-c-Ww kw-_‘n-®v k-tΩ-f-\w A-hkm-\n®n-´pw C-cp-hn-`m-K-hpw [m-c-Wbn-se-Øn-bn-´n-√. A-{I-aw Ah-km-\n-∏n-°¬, C-S-°m-e k¿-°m¿, Hu-tZym-Kn-I ÿm-]\-߃, tZ-io-b A-\p-c-Rv-P\w Xp-S-ßn-b \m-ep-hn-j-b-ßfn-eq-∂n-bm-Wv N¿-® -\-S-°p-∂Xv. C-S-°m-e k¿-°m-cn-s‚ cq-

bp.F-kn-se tIm¬-kpteäv Iyq-_ AS¨p l-hm-\: A-ta-cn-°≥ _m¶mb Fw B‚ v Sn. Iyq-_-bn¬ {]h¿-Ø-\-߃ A-h-km-\n-∏n®n-cn-s° A-ta-cn-°-bn-se tIm¨-kp-e¿ tk-h-\-߃ \n¿-Øn-b-Xm-bn Iyq-_≥ k¿°m¿. ]-W-an-S-]m-Sn-\v _-Z¬ ku-Icyw e-`n-°p-∂-Xph-sc ]mkv-t]m-¿-´p-Iƒ ]p-Xp°m t\m a-‰p hn-km \-S-]-Sn-Iƒ t°m km-[y-a-s√∂pw k¿°m¿ hy-‡-am-°n. Iyq-_b - n-te-°v {]-Xn-am-kw h-cp-∂ ]-Xn-\m-bn-cØ - n-e[ - n-Iw bm-{X-°m-sc {]-Xn-k‘ - n-bn-em°p-∂X - m-Wp Xo-cp-am-\w.

en-_n-b-bn 92 t]À X-S-hp-Nm-Sn

sh-\n-tkz-e-bn kÀ-¡mÀ hn-cp-² -{]-t£m-`w i-àw Im-cI - kv: {]-knU‚ v \n-t°mfm-kv a-Zyptdm cm-Pn-h-bv-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´p \-S-°p-∂ {]t£m-`w sh-\n-tkz-e-bn¬ i‡n-bm¿-Pn-°p∂p. I-gn-™Znh-kw X-e-ÿm\-sØ {][m\ tdm-Up-Iƒ hn-Zym¿-Yn-Ifm-b {]-t£m-`Imcn-Iƒ D-]tcm-[n®p. Ch-sc ]n-cn-®p-hnSm≥ t]m-en-kv I-Æo¿hmX-Iw {]-tbm-Kn-®p. Nn-Xdn-tbmSn-b

tcm-]n-®n-cp-∂p. k-am-[m-\N¿® hn-P-bw Im-Wm-Ø]-£w kn-dn-b-s°-Xn-tc{]-ta-bw sIm-≠p-h-cm-\p-≈ ]-Sn-™md≥ cm-Py-ß-fp-sS-bpw Nn-e Ad-_v cm-{„-ß-fp-sS-bpw {i-asØ ho-t‰m sN-øp-sa-∂v d-jyC-´y-¡mÀ Xn-c-sª-Sp-¡p-¶-h-cp-am-bn k-l-I-cn-¡pw: bp.F-kv. hm-jn-Mv-S¨: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ C-¥y≥ P-\-X Xnc-s™-Sp-°p-∂ B¿-s°m-∏hpw k-l-I-cn-°m≥ X-øm-dmsW-∂v A-ta-cn-°. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-ap-ºv cm-PysØ D-∂-X cm-jv-{So-b t\-Xm°-ƒ, hy-h-km-bn-Iƒ Xp-S-ßnb-h-cp-am-bn _-‘w ÿm-]n°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv _n.sP-.]n-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μ-tam-Un-bpam-bn C-¥y-bn-se bp-.F-kv. Aw-_m-k-U¿ \m≥-kn ]-h¬

In-tb-hv: k¿-°m¿-hn-cp-≤ {]t£m-`-Øn-\n-sS A-d-kv-‰n-emb-h-sc hn-´-b-°m≥ D-s{I-bv-≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. {]t£m-`w A-h-km-\n-∏n-°m≥ k-Ω¿-±w sN-ep-Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv \-S-]-Sn. {]-Xn-]£-hp-am-bn bp-≤-Øn-\n-s√∂pw kp-ÿn-c- cm-Py-am-Wv Xm ≥ B-{K-ln-°p-∂-sX-∂pw {]kn-U‚ v hn-Œ¿ bm-\p-tIm-hn-®v ]-d-™p. Un-kw-_¿ 26\pw s^-{_p-

Pm-ay-Øn¬- hn´p. _m-°n-bp≈h-sc D-S≥ tam-Nn-∏n-°-p-sa∂pw k¿°m¿ A-dn-bn®p.

{Sn-t∏m-fn: ]-Sn-™m-d≥ en-_nb-bn-ep-≈ kv-en-‰-\n-se P-bnen¬-\n-∂v 92 X-S-hp-Im¿ c-£s∏-´p. 220 X-S-hp-Im-cp-≈ P-bnen¬ ta¬-t\m-´-Øn-\v \m-ev Km¿-Up-am¿ am-{X-am-Wp-≠m-bncp-∂-Xv. Cu A-h-k-cw ap-X-seSp-Øm-Wv X-S-hp-Im¿ c-£-s∏´-X-v. X-S-hp-Im¿ tUm-Œ-sd hnfn-°m≥ B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw Pbn-en-s‚ -I-hm-Sw Xp-d-∂-t∏mƒ Km¿-Up-am-sc B-{I-an-®v c-£s∏-Sp-I-bp-am-bn-cp-∂p. 19 t]-sc D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sn.

]o-I-c-Ww kw-_-‘n-®v N¿-® sN-øm-sX-bm-Wv aq-∂mw-h-´w \S-°p-∂-sX-¶n¬ A-Xv k-a-bw ]m-gm-°¬ -am-{XamsW-∂v {]Xn-]-£ h-‡m-hv ep-A-øv km^n ap-∂-dn-bn-∏p \¬In. k-tΩf-\w hn-P-bw Im-Wm-sX t]mb-Xn¬ kn-dn-b≥ P-\-X-tbm-Sv am-∏p-tNm-Zn-°p-∂-Xm-bn A-JvZ¿ C-{_m-lo-an ]-d-™p. A-k-Zv `-c-W-Iq-S-Øn-\pta ¬ Iq-Sp-X¬ k-Ω¿-±ßƒ sNep-Øp-∂ \-S-]-Sn-I-sf°p-dn-®v B-tem-Nn-®p-h-cp-I-bm-sW-∂v bp.Fkv. {]-kn-U‚ v _-dm-Iv H_m-a ]d-™p. {]-Xnk-‘n ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\v D-S≥ ]-cnlm-c-ap-≠mhp-sa-∂v {]-Xo-£n°p-∂n-s√-∂pw A-Xn-\m¬ kndn-b≥ P-\Xsb k-lm-bn-°p∂-Xn-\v A-Sn-b¥ - c - \-S] - S- n-Iƒ kzo- I - c n- t °- ≠ - X p- s ≠- ∂ pw Im-e-t^m¿-Wn-b-bn¬ tPm¿-±m≥ cm-Pm-hv A-–p-√ c-≠m-a-\pam-bn \-S-Øn-b Iq-Sn-°m-gvNbn¬ H-_m-a ]-d™ p.

h-cn c-≠n-\p-an-S-bn¬ A-d-Ãnem-b 234 {]-t£m-`-I-sc-bm-Wv hn-´-b-®Xv. 15 h¿-jw X-S-hp-in£ e-`n-°m-hp-∂ h-Ip-∏p {]Im-c-sa-Sp-Ø tI-kp-Iƒ ]n≥h-en-°m≥ Cu am-kw 18 ap-X¬ \-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. k¿°m¿ A-Sp-Øn-sS ]m-km-°n-b s]m-Xp-am-∏v \n-b-a-Øn-s‚ hyh-ÿ-Iƒ Aw-Ko-I-cn-®m¬ am{X-ta tI-kp-Iƒ ]n≥-h-en-°q-. {]-t£m-`-I¿ ssI-tb-dn-b F-

√m k¿-°m¿ Hm-^n-kp-I-fpw Hgn-b-W-sa-∂pw A-t±-lw B-hiy-s∏-´p. {]-t£m-`-I¿-s°-Xn-tc-bp≈ tI-kp-Iƒ H-gn-hm-°n-bm¬ Hm-^n-kp-I-fn¬-\n-∂p ]n≥-hmßp-sa-∂v {]-Xn-]-£ t\Xmhv H-en-lv Sym≥-_p-Iv ]-d-™p. bq-tdm-∏p-am-bp-≈ _-‘w-hn-´v d-jy-bp-am-bn k-l-I-cn-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®-Xm-Wv \hw-_-dn¬ {]-t£m-`w Xp-Sßm≥ Im-c-Ww.

\mSIo-b cw-K-§Ä-s¡m-Sp-hn ]pXn-b _nÃv XpÀ-¡n ]m-km-¡n A-¶m-d: G-sd-t\-c-sØ hmKzm-Z-߃-°pw I-øm-¶-fn-°p-w ti-jw D-∂-X Pp-Uo-jy¬ kan-Xn ]-cn-jv-I-cn-°p-∂ _n-√v Xp¿-°n ]m¿-e-sa‚ v ]m-km°n. P-Uv-Pn-am-sc-bpw t{]m-knIyq-´¿-am-sc-bpw \n-b-an-°p-∂ k-an-Xn-bm-b F-®v.F-kv.ssh. sI. C-\n \n-b-a-a-{¥m-e-b-Øns‚ \n-b-{¥-W-Øn-em-hpw. kzX-{¥ A-[n-Im-c-ß-fp-≈ k-anXn-°p-ta¬ \n-b-{¥-Ww sIm≠p-h-cp-∂-Xv `-c-W-L-S-\m hncp-≤-am-sW-∂m-Wp {]-Xn-]-£Øn-s‚ \n-e-]m-Sv. _n-√v ]m-km-°-W-sa-∂p hm-Zn-® `-c-W-I-£n-bm-b F. sI. ]m¿-´n A-w-K-ß-fp-am-bn hm-Kzm-Z-Øn-te¿-s∏-´ C-h¿ ssI-{]-tbm-K-Øn-te-°p I-S∂p. \n-c-h-[n Aw-K-߃- \-SpØ-f-Øn¬ G-‰p-ap-´p-∂-Xp ImWm-am-bn-cp-∂p. {]-Xn-]-£ I£n-bm-b dn-]-ªn-°≥ ]o-∏nƒkv ]m¿-´n Aw-Kw A-en C-lvkm≥ sIm-°-Xp¿-°n-s‚ aq-

°n¬ \n-∂v c-‡w h-∂p. F. sI. ]m¿-´n Aw-K-Øn-s‚ hn-csem-Sn-™p. C-cp-h-cpw B-ip-]{Xn-bn-em-Wv. Pp-Uo-jy-dn-sb hcp-Xn-bn-em-°m-\p-≈ k¿-°m¿ \o-°-Øn-s‚ `m-K-am-Wv ]p-Xn-

aq°n-\p ]-cn-t°‰ A-en C-lv-km≥ b \n-b-a-sa-∂v {]-Xn-]-£w Ip‰-s∏-Sp-Øn. _n-√n-s\-Xn-tc `-c-W-L-S\m tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-sa∂v A-h¿ A-dn-bn-®p.

I-SÂ-s¡m-e-t¡-kv C-´y-bpw C-ä-en-bpw D-S³ ]-cn-l-cn-¡-Ww: bp.F³. bp-ss\-‰-Uv -\m-j≥-kv: I-S¬s°m-e-t°-kn¬ C-cp-cm-Py߃-°pw C-S-bn-ep-≈ {]-iv-\߃ C-¥y-bpw C-‰-en-bpw- F{X-bpw s]-s´-∂p ]-cn-l-cn-°W-sa-∂v sF-Iy-cm-{„-k-` Bh-iy-s∏-´p. {]-iv-\w \-b-X-{¥ta-J-e-bn¬ N¿-®-sN-bv-Xp hnth-I-]q¿-W-hpw C-cp-hn-`m-KØn-\pw kzo-Im-cy-hp-am-b Xocp-am-\w D-≠m-°-W-sa-∂v bp.F≥. sk-{I-´-dn P-\-d¬ _m≥- In aq-Wn-s‚ h-‡m-hv am¿-´n≥ \-kn¿-In {]-kv-Xm-h-\bn¬ A-`y¿-Yn-®p. C-¥y-bn¬ C-‰m-en-b≥ \m-

tIkn-se {]-Xn-Ifm-b \m-hnI¿ hn-I-tk-\-bn-se c-≠v Aw-K߃ I-Sp-Ø kp-h \n-b-a-{]Im-cw hn-Nm-c-W -t\-cn-Sp-∂-Xv B- i - ¶ - b v - ° n- S - b m- ° p- ∂ - X msW-∂v sh-≈n-bm-gv-N C-hn-sS

tN¿-∂ bp.F≥. c-£m-k-an-Xn tbm-K-ti-jw bq-tdm-]y≥ bq\n-b≥ hn-tZ-i-Im-cy-ta-[m-hn Im-X-dn≥ B-„≥ {]-kv-Xm-hn®n-cp-∂p. \m-hn-I-cp-sS hn-j-bØn¬ I-gn-™ -Zn-h-kw _m≥ In aq-Wp-am-bn Im-X-dn≥ B„≥ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-bn-cp∂p. 2012 s^-{_p-h-cn-bn¬ tI-cf Xo-c-Øv c-≠p -a¬-ky-sØmgn-em-fn-I-sf sh-Sn-h-®p-sIm-∂ tI-kn¬ \m-hn-I-cm-b e-kvtXm-sd am-kn-an-en-bm-t\m-bpw km¬-h-tØm-sd Pn-tdm-Wp-amWv hn-Nm-c-W- t\-cn-Sp-∂-Xv.

_-lv-d-bv-³: kv-t^m-S-\-¯n ]-cn-t¡-ä t]m-en-kp-Im-c³ a-cn-¨p a-\m-a: k¿-°m¿-hn-cp-≤ {]t£m-`-Øn-s‚ aq-∂mw-hm¿-jnI-Øn¬ \-S-°p-∂ k-a-c-Øn\n-sS-bp-≠m-b kv-t^m-S-\-Øn ¬- ]-cn-t°-‰ t]m-en-kp-Im-c≥ a-cn-®p. X-e-ÿm-\-Øn-\p ]p-d-Øp≈ in-bm `q-cn-]-£ {Km-a-am-b Z-b-dn-¬ sh-≈n-bm-gv-N ssh-Inbp-≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ c-

≠v t]m-en-kp-Im¿-°p ]-cn-t°‰n-cp-∂p. {]-t£m-`w Xp-S-ßn-b tij-ap-≠m-hp-∂ c-≠m-a-sØ kvt^m-S-\-am-Wn-Xv. Z-bv-ln-ep≠m-b a-s‰m-cp kv-t^m-S-\-Øn ¬ Im-cy-am-b \-„-ß-fp-≠m-bn´n-s√-∂v B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bw A-dn-bn-®p. C-hn-sS t]m-en-kv hm-l-\w e-£y-an-´m-bn-c-p-∂p

B-{I-a-W-sa-∂pw a-{¥m-e-bØn-s‚ Szn-‰-dn¬ ]-d-bp-∂p. inbm-°ƒ hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬\n-∂v dm-en-bm-bn X-e-ÿm-\Øv H-Øp-tN-cm-\m-bn-cp-∂p Dt±-in-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, t]m-en-kv C-h¿s°-Xn-tc I-Æo¿-hm-X-Iw {]tbm-Kn-®p. \n-c-h-[n t]-sc A-dÃv sN-bv-Xn-´p-≠v.

ss{]w ssSw ag-hn at\m-ca 1.00 shdp-tX-b√ `mcy 2.00 tImaUn s^Ãn-h¬ 3.00 Aae 3.30 Chƒ bap\ 4.00 Hcp s]Æns‚ IY 4.30 ]´p-kmcn 7.00 C∂sØ kn\na 8.30 adn-ambw

hnt\mZw

hnItv Sgvkv

Inc¨ 2.00 \cn-am≥

amXr`qan \yqkv 6.30 Irjn`qan 7.00 tam¿WnMv tjm 10.00 AIw ]pdw 11.30 t{_°nMv lthgvkv 1.00 hm¿Ø-I-ƒ CXphsc 1.30 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 8.30 Cu _nkv 10.00 tNmZyw DØcw 11.00 Ub¬ 100 11.30 Kƒ^v ssSw

C´ym-hn-j³ 6.30 cmKv cwKv 8.30 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv 10.00 lm∏-\nMv lthgvkv 10.30 Ien-tUm-kvtIm]v 11.30 s]m-fn-{SnIvkv 12.30 ªm°v B‚ v ssh‰v 2.30 BtcmKyhnNmcw 3.30 apJm-apJw

ka-Im-enIw

4.30 {Xo CUn-b‰v kvs]jy¬ 6.00 Ip´n-°p-dpºn tkm^n 8.00 Pm°n-Nm≥

Gjym-s\‰v 9.30 hS-°pw-\m-Y≥ 4.30 thƒUv Znkv ho°v 5.30 Kymedn 6.30 sIm®p sIm®p hm¿Ø 7.30 hmcm¥yw

Inc¬ 1.30 am´p-s∏-´n-a-®m≥ 4.00 ]´mfw 6.30 ]´-W-Øn¬ kpμcw 9.00 ]I¬]pcw 12.00\cn-am≥

Gjym-s\‰v \yqkv 1.30 k©mcw

AayX 8.30 jq´v B‚ v{Sm°v 4.30 _Æn

sIm¨p Sn.hn. 9.00 en‰n¬ IrjvW 9.30 tPm¿Pv Hm^v Zn P¶nƒ 11.00 ssa {]ojykv Ie-Ivj≥ 11.30 ao B‚ v ssa s]‰v 12.00 en‰n¬ Ip°vkv 12.30 amb-°-Æ≥ 2.30 Un‰-Iv‰ohv cmP-∏≥ 3.30 tPm¿Pv Hm^v Zn P¶nƒ

6.00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6.30 Nn{X-ime 7.00 hos°‚ v 8.00 Ip´nt®mZyw 9.30 kn\na 11.30 Item¬khw 12.05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2.35 Km\-a-bqcw 3.00 Nn{X-ime 4.00 SmtKm¿ 6.00 Ip´n tNmZyw

ssIcfn 8.30 sP._n.- P-Mvj≥ 9.30 h≥U¿ tlmwkv 10.00 s_‰¿ sse^v 10.30 amPnIv Hmh≥ 11.00 Xmtcm¬khw 1.30 Nabw 2.00 {]hmk temIw 2.30 kzmKXw 5.30 {^jv C≥ ln‰vkv 6.30 kq∏¿ InUvkv 7.00 a\- n¬ Hcp ag-hn√v 7.30 ^vtf-th--kv Hm^v C¥y 8.00 Ip´n ]´p-dp-am¬ 10.00 dnYw

Gjym-s\äv 7.30 Inkm≥ IrjnZo]w 8.00 en‰n¬ Ãm¿kv 9.00 kn\na Ubdn 9.30 hS-°pw-\m-Y≥ 12.30 t]m-°n-cn-]o-°ncn 1.00 _Umbn _w•mhv 2.00 bp.F.F-^v.F 8.30 en‰n¬ Ãm¿kv 10.00 \Ωƒ XΩn¬ 10.00 ssaem©n 3 1.00 KwtKm{Xn 5.00 ]c-kv]cw 4.00 ssIemk\mY≥ 5.30 kv{Xo[\w 5.30 Bflm-`n-tjIw

kqcy 6.00 s^bvØv SptU 6.30 {]m¿Y\m kabw 7.00 c£mk-tμiw 8.00 tImaUn ssSw 9.00 kn\na 12.00 sk√p-tem-bvUv 12.30 Kpep-am¬ 1.15 `qanae-bmfw 2.30 kn\na 5.00 kn\na 8.00 tIma-Un ssSw 9.00 kn\na 11.00 kn\na

Poh³ 8.04 lcnXtIcfw 8.30 Sn‚ptam≥ 8.35 s]bn‚ v kqw 9.04 BtcmKykuJyw 9.30 K^q¿ Im tZmkvXv 9.35 ]pØ≥ ]m´v 10.30 cmKm-ebw 11.04 Fs‚ CjvSKm\-߃ 11.30 Fs‚ hoSv 12.04 dnben tSÃn 1.30 sken-t{_-j≥kv 4.30 \f-]m-NIw 5.00 Poh≥ slUvsse≥kv 5.04 Sn‚ptam≥ 5.30 s]cnbm¿ hne-]n-°p∂p 6.04 kn\nam ho°v 7.00 {]hm-kn-bpsS tIcfw 7.30 tKmƒU≥ I∏nƒ

aoUnb h¬ 7.00 hyq t]mbn‚ v 8.00 d-nt]m¿-t´-gv-kv Ubdn 2.30 So tSm°v 3.30 sk≥k¿ t_m¿Uv 4.03 B¿-´v _o-‰vkv 4.30 tlm´v ho¬kv 5.30 _nkv ho°v 6.00 \yqkv @ 6 7.00 ]Xn-\memwcmhv 8.00 Jbm¬ 8.30 Ahm≥ Km¿Uv


10

s]m-Xp-Imcyw

kozhikode

\nehmcw Pn.-sI.-F-kv.-F-^v. G-gmw kzÀW-hne DbÀ¶p; ]h\v 22,600 cq] ko-k-Wn-\p I-em-i-s¡m«vsIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 11,500 s^-{_p-h-cn ,,.-. 10,750 am¿-®v ,,.-. 11,200 G{]n¬ A-h-[n 10,500 sabv ,,...... 10,350 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,900˛8000 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2,700 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,600 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 50,400 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52,400 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 21,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛7500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 14,000˛15,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,050 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛10000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,500˛8,700 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 340˛375 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 640˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 980 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,600˛14,800 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 15,200 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 11,300 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,800 ]mw Hmbn¬ 6180 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,600 H-cp {Kmw.-. 2,825

sh-fn-s®-Æ 1850 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1220˛1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 1000 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2830 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2100 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3500 A-cn.(100 In.{Kmw) 2100 ˛2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2200 sNdp-]-b¿ 8800 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7000 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 3900 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 11,800 d-_¿(In-tem).-.-.150.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 140.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 100.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 48500 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2600 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8050 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15800 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 14500 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.22.-00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 17.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.21.00sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 15700 c-≠mw-X-cw. 9400 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 15070˛16370 ]-g-b-Xv 14200˛17540 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.11000˛12860 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

47500 30730 12,250 8200 8250 8050 7875 8400 3225 3325 4000-˛4400 4350˛4550 5050˛5550 47,800 48,800 49,800 14700 14,200 10,600 2,920

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

51,000 50,000 11,800 3600 31.00 15.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-00 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 25.00 27.-00 26.-00 27.00 25.-40 22.-00 141.-00 148.-00 106.00-

30,000 37.-00 31.-00 27.-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 11,500 8050˛8100

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

15100 14800 14,600 12050 15100 14,800 13,591 13,477 13,373 13,316 13,230 12,109 88815 12,000 8,400 2,700

Xncp- h - \ - ¥ - ] pcw:s^- U - d ¬ _m-¶v {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏nMv s^-Ãn-h¬ ko-k¨ 7 \msf k-am-]n-°pw. Xr-iq¿ tX°n≥-Im-Sv ssa-Xm-\n-bn¬ 4 aWn-°v B-cw-`n-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Sq-dn-kw a-{¥n ]n A-\n¬Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-°p∂ N-S-ßn¬ sa-Km \-dp-s°-Sp∏v k-l-I-c-W a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln°pw. H-cp tIm-Sn cq-] e-`n-°p-∂ hn-P-bn-b-S-°-ap-≈ k-Ωm-\m¿l-sc k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-Jym]n-°pw. 15 tIm-Sn-bp-sS k-Ωm\-ß-fm-Wv k¿-°m¿ Cu kok-Wn¬ {]-Jym-]n-®n-cp-∂-Xv. A-Xn¬ 11 tIm-Sn-bp-sS k-Ωm\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp-Ign-™n-´p-≠v. G-gmw ko-kWn¬ H-cp e-£-tØm-fw I-SIƒ c-Pn-kv-‰¿ sN-øp-I-bpw c≠p tIm-Sn-tbm-fw Iq-∏-WpIƒ hn-X-c-Ww sN-øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. ssS-‰n¬ kv-t]m¨-k-dm-b s^-U-d¬ _m-¶n-\p ]p-d-sa

tem-Pn-kv-‰n-Iv-kv ]m¿-Sv-W-dmbn tI-c-f hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\ k-an-Xn-bpw a-‰p kv-t]m¨-k¿-am-cm-bn a-e_m¿ kn-a‚ v-kv, _yq-tdm Hm^v C-¥y≥ Ãm≥-tU¿-Uv-kv, I¨-kyq-a¿ A-^-tb-gv-kv, epep amƒ, Ko-Xm-Rv-P-en Pp-h¬kv F-∂n-h-bpw s^-Ãn-h-en¬ ]-s¶-Sp-Øp. k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ kn-\n-am-Xm-cw \-kv-dn-b \-kow ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. kpcm-Pv sh-™m-d-aq-Sv, jw-\ Imknw, \-tc-jv A-ø¿, kp-Zo-]vIp-am¿, A-^v-k¬, k-b-t\m-c, tPym¬-kv-\ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp°pw. A-Uz. tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvW≥ Fw.-F¬.-F. kzm-K-Xw B-iw-kn-°pw. ]n kn Nm-t°m Fw.-]n. ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. Xr-iq¿ tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ cm-P≥ ]-√≥, sI ]n [\-]m-e≥ Fw.-]n.-, ]n sI _nPp Fw.-]n. F-∂n-h¿ hn-in-„mXn-Yn-I-fm-bn-cn-°pw. Xr-iq¿ Pn-√m I-e-Œ¿ Fw F-kv P-b sF.-F.-F-kv. \-μn {]-Im-in-∏n°pw.

Xr-iq¿ 11,400 2300 1725 3500 48,500 14,500 7870 2600 3200˛3450 2900˛3220 1600˛2200 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 28.-50 487.00152˛145.-00 1850.-00 12260.-00 26.-00

A-©p In-tem ]m-N-I-hm-X-I kn-en-−À hn-]-Wn-bn-se-¯n sIm-®n: s]-t{Smƒ ]-ºv h-gn hn-X-c-Ww sN-øp-∂ A-©p-Intem {^o-t{S- U - v]m-N-I hm-X-I (F- ^ v . - S n . - F ¬ . - ) kn-en-≠¿ tI-c-f hn-]-Wn-bn-se-Øn.sh-√n-Mv-S¨ sF-e‚n-se Sn.-- ]n.- -Fw. ^yq-h¬-kn¬ \-S-∂ N-S-ß-n¬ tI-{μ-a-{¥n {]-^. sI hn tXm-a-kv hn-]-W-t\m-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. A-©p-In-tem kn-en-≠¿ s F .-- S- n. D-tZym-K-ÿ¿, sXm-gnem-fn-Iƒ, h-gn-hm-Wn-`-°m¿ F-∂n-h¿-°v G-sd D-]-Im-c-{]-Zam-sW-∂v -a-{¥n ]-d-™p. s]-t{Smƒ ]-ºv h-gn A-©p-In-tem kn-en-≠-dn-s‚ hn¬-∏\ H-cp \q-X-\ B-i-b-am-Wv. Cu ss]-e-‰v s{]m-P-Iv-Sv hn-P-b-Ic-am-sW-∂p I-≠m¬ \n-e-hn-ep-≈ ]m-N-I-hn-X-c-W-°m¿ hgn C-Xn-s‚ hn-]-W-\w hym-]n-∏n-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p.-a-{¥n sI _m-_p ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v, Fw.-- F - ¬.-- F - - a m-cm-b sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚-j≥, ssl-_n Cu-U≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n sF tjJv ]-co-Xv kw-k-m-cn-®p

Im-en-¡-äv Fw.--F-kv.-kn.]-co-£m-^-ew s^-{_p-h-cn 17--\v tX™n∏ew:Im-en-°-‰v k¿-hI-em-im-em So-®¿ F-Pyq-t°-j≥ sk‚-dp-I-fn-se eIv-N-d¿ X-kv-Xn-Ibn-te-°v Hm¨Imen¡äv kÀhIemime sse≥ A-t]-£ k- a ¿- ∏ n- ® - h ¿- ° p≈ A-`n-ap-Jw s^-{_p-h-cn 21 (^n-kn-°¬ k-b≥-kv, \m-Nzd¬ k-b≥-kv), s^-{_p-h-cn 24 (am-Ø-am-‰n-Iv-kv, a-e-bm-fw, sIm-ta-gv-kv) Xn-ø-Xn-I-fn¬ k¿h-I-em-im-em `-c-W-Im-cym-e-bØn¬ \-S-°pw. hn-i-Z-hn-h-c߃ k¿-h-I-em-im-em sh-_vssk-‰n-s th-°≥-kokv/Icntbgvkv F∂ en¶n¬ e`yamWv.

ta-{S³ \n-b-a-\wv

F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv h\n-Xm tlm-Ã-en-te-°v I-cm-d-Snÿm-\-Øn¬ ta-{S-s\ \n-b-an°p-∂-Xn-\m-bn X-øm-dm-°n-b Npcp-°-∏-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´-h-cp-sS t]-cv k¿-h-I-em-im-em `-c-W-hn`m-Kw t\m-´o-kv t_m¿-Uv/ sh_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. Np-cp-°∏-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´-h¿ s^-{_ph-cn 25\v cm-hn-se ]-Øp a-Wn°v A- ¬ tc-J-Iƒ k-ln-Xw k¿-h-I-em-im-em `-c-W-Im-cym-

hcs\ B-h-iy-ap−v ap-kvenw bp-h-Xn, 4 A-Sn 5 C©v, 26 h-b v, C-cp-\ndw, ]-Ø\w-Xn-´ Pn√. Zo-\nbm-b bp-hm°-fp-sS c-£n-Xm-°-fn¬\n∂pw A\p-tbm-Pyam-b Btem-N-\-Iƒ £-Wn-°p∂p. t^m¨:

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ e-b-Øn¬ A-`n-ap-J-Øn-\p lmP-cm-I-Ww.

]-co-£

H-∂mw h¿-j _n.-- F - -F .-- w.-- F - kv. k-πn-sa‚-dn ]-co-£-bp-sS (\-hw-_¿ 2013) {]m-Iv-Sn-°¬ s^-{_p-h-cn 18 ap-X¬ 25 h-sc B-bp¿-th-Z tIm-f-Pp-I-fn¬ \-S°pw. sj-Uyqƒ sh-_v-ssk‰n¬ e-`y-am-Wv.

]-co-£m-^-ew

2013 Pq-sse-bn¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-a-ÿ Fw.-----F-kk v.----- n. tPym-{K-^n (kn.-- b - p.-- k - n.-- F - - k -vF .- - kv).----- ]-co-£m-^-ew s^-{_p-h-cn 17\v sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-amIpw. D-Ø-c-°-S-em-kn-s‚ ]p\¿-aq-ey-\n¿-W-bw/ kq-£v-a-]cn-tim-[-\/ ]-I¿-∏v F-∂n-h-bv°v am¿-®v 1 h-sc Hm¨-sse-\mbn A-t]-£n-°mw. aq-∂mw h¿j _n.-----UF n.----- -kv. (k-]v-Xw-_¿ 2013) ]-co-£m-^-ew sh-_vssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c-°-Sem-kn-s‚ ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wbw/ kq-£v-a-]-cn-tim-[-\/ ]I¿-∏v F-∂n-h-bv-°v s^-{_p-h-cn 28 h-sc A-t]-£n-°mw.

Hm-dn-b-tâ-j³ t{]m-{Kmw A-°m-Z-an-Iv Ãm-^v tIm-fPv, am¿-®v 1 ap-X¬ \-S-Øp-∂ Hmdn-b-t‚-j≥ t{]m-{Km-an-te-°v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-h¿-°p-≈ A-dn-bn-∏v A-h-c-h-cp-sS C-˛-sabn-en-te-°v A-b-®n-´p-≠v. \n¿-Znjv-S a-dp-]-Sn s^-{_p-h-cn 20\ apºm-bn a-sc.uoc@gmail.com F∂ C-˛-sa-bn-en-te-°v A-dn-bn-°Ww. hn-h-c-߃-°v: 0494˛ 2407351.

sk-\-äv tbm-Kw

hm¿-jn-I sk-\-‰v tbm-Kw am¿-®v 29\p \-S-°pw.

lmÄ-Sn-¡-äv

am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-hI- e m- i m- e - b p- s S s^- { _p- h - c n19\v B-cw-`n-°p-∂ Bdmw sk-a-kv-‰¿ _n.-- sS-Iv. (d-KpI®qÀ ¿/k-πn-sa‚kÀhIemime e dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v˛-]m¿-´v ssSw Dƒ-s∏-sS) ]-co-£bp-sS lmƒ-Sn-°-‰v (2006\pw AXn-\p ap-ºp-ap-≈ A-Uv-an-j≥)

CHANGE OF NAME I, Kadiyamu Manayath, W/o. Ibrahim, Karuvathil House, Kodakkal, Pochullippara, MalappuramDt., Kerala, have changed my name as KHADEEJA

9847769148, 9539380677

CHANGE OF NAME I, Nirmalakumari C.S, Holder of S.S.L.C.Book No. 705719 residing Thazhathumalyil, Kuttoor (P.O), Thiruvalla, Pathanamthitta, Do here by changed my name as NIRMALA SURENDRAN NAIR.

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

Adnbn-¸pIÄ

]-cn-Øn-Xnbm-Lm-X- ]T-\ A-tXm-dn-än cq-]o-I-cn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\X-e ]-cn-ÿn-Xn-bm-Lm-X -]T\ A-tXm-dn-‰n cq-]o-I-cn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ ssh-Im-sX Xo-cpam-\-ap-≠m-hp-sa-∂v h-\w-˛-]-cnÿn-Xn a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kv Adn-bn-®p. kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ ip-]m¿-i ]-cn-K-Wn-®v tI{μ-k¿-°m-cm-Wv C-Xp-kw-_‘n-®v hn-⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sphn-t°-≠-Xv. tUm. ap-Øp-\m-bIw sN-b¿-am-\pw tUm. sI ]n tPm-bn Aw-K-hpw ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏v {]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´-dn sa-w-_¿ sk-{I-´-dn-bp-am-bn \ne-hn-ep-≈ A-tXm-dn-‰n 2011 \hw-_¿ 3\m-Wv cq-]o-I-cn-®-Xv. B-Œn-se hy-h-ÿ- {]-Im-cw 75 h-b- v h-sc sN-b¿-am-\pw AwK-߃-°pw A-tXm-dn-‰n-bn¬ Xp-S-cm≥ A¿-l-X-bp-≠v. tUm. ap-Øp-\m-b-I-Øn-\v 75 h-b- p ]q¿-Øn-bm-b km-lN-cy-Øn¬ tUm. sI ]n tPm-bnsb sN-b¿-am-\pw tUm. sP kp`m-jn-Wn-sb Aw-K-hpw ]-cnÿn-Xn h-Ip-∏v A-Uo-j-\¬ No-^v sk-{I-´-dn saw-_¿ sk{I-´-dn-bp-am-bn ]p-Xn-b A-tXmdn-‰n cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂v A`y¿-Yn-®v ap-Jy-a-{¥n 2013 H-tŒm_¿ 22\v tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-b-Øn-\p I-Ø-b-®n-cp∂p. ip-]m¿-i ]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-bw Aw-Ko-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Xm-a-kn-bm-sX- X-s∂ C-Xp kw-_-‘n-® hn-⁄m-]\w ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-sa-∂m-Wv A-dn-bm≥ I-gn-bp-∂-sX-∂v a{¥n-bp-sS Hm-^n-kv hy-‡-am°n.

H-ä-¯-h-W XoÀ-¸m-¡Â ]-²-Xn

k-l-I-c-W-kw-L-ß-fn¬/ _m-¶p-I-fn¬ \n-∂pw H-∂-c-e£w cq-] h-sc hm¿-jn-I h-cpam-\-ap-≈ ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K°m¿ F-Sp-Øn-cp-∂-Xpw 2006 am¿-®v 31¬ Xn-cn-®-S-hv Im-em-h[n I-gn-™v Ip-Sn-»n-I-bm-bn-´p≈-Xp-am-b I-S-߃-°v A-\p-hZn-®n-cp-∂ I-Sm-izm-k ]-cn-[n 25,000 cq-]-bn¬-\n-∂p 50,000 cq]-bm-bn h¿-[n-∏n-®p. Cu ]-≤Xn \-S-∏m-°p-∂-Xp kw-_-‘n® am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ k-l-I-

c-W-kw-Lw c-Pn-kv-{Sm¿ ]p-ds∏-Sp-hn-®n-´p-≠v. B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-∂-Xn\v A¿-l-X-bp-≈ hm-bv-]-°m¿ hm-bv-]m A-t]-£-tbm-sSm-∏w Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰v, h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n-h lm-P-cm°n-bn-´n-√m-Ø-]-£w A-h _‘-s∏-´ hm-bv-]m-kw-L-Øn¬ lm-P-cm-t°-≠-Xpw, H-‰-Ø-hW Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xn {]-Imcw hm-bv-]-°m-c≥ A-S-bv-t°≠ hn-ln-Xw am¿-®v 31\-Iw H∂m-tbm X-h-W-I-fm-tbm kwL-Øn¬ A-S-bv-t°-≠-Xp-amsW-∂v k-l-I-c-W-kw-Lw cPn-kv-{Sm¿ A-dn-bn-®p.-

{]m-tbm-Kn-I ]-co-£ I-Ym-{]-kw-Kw k¿-´n-^n-°-‰v tIm-gv-kn-s‚ 2013 h¿-j-sØ {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ s^-{_ph-cn 28\v 10 a-Wn-°v Xn-cp-h-\-¥]p-cw F-kv.-Fw.-hn. tam-U¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-Øpw.-

]-Åp-cp-¯n Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn

]-≈p-cp-Øn kn.-F-®v.-knsb Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bm-bn Db¿-Øn-bpw kq-{]-≠v (A-kn v U-b-d-Œ¿), ssK-\-t°m-fPn, ]o-Un-bm-{Sn-Iv-kv, P-\-d¬ sa-Un-kn≥, C.-F≥.-Sn. F-∂nh-bn¬ Pq-\n-b¿ I¨-kƒ-´‚ v, Ãm-^v \-gv-kn-s‚ aq-∂pw \-gvkn-Mv A-kn-Ân-s‚ H-∂pw Dƒ-s∏-sS H-º-Xp X-kv-Xn-IIƒ kr-„n-®pw D-Ø-c-hm-bn.-

s]m-Xp-a-cm-a-¯v D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn aq-hm-‰p-]p-g ]n.-U-ªyq.-Un. d-Ãv-lu-kv am-t\-P-dp-sS Izm¿t´-gv-kn¬ ]-Ww h-®v No-´p-I-fn® kw-`-h-Øn¬ D-tZym-K-ÿ¿s°-Xn-tc A-Sn-b-¥-c \-S-]-Snsb-Sp-°m≥ s]m-Xp-a-cm-a-Øp a{¥n hn sI C-{_m-low-Ip-™v I¿-i-\ \n¿-tZ-iw \¬-In. CtX-Øp-S¿-∂v d-Ãv-lu-kv am-t\P¿ _m-_p-hn-s\ k-kv-s]≥Uv sN-bv-Xp. A-kn- v F≥Pn-\o-b¿ F≥ ]n Kn-cn-P, kn Fkv _-Sv-e¿ a-dn-b-°p-´n sI F, kzo-∏¿ A-ssk-\m¿ F-∂n-hsc ÿ-ew am-‰n.s]m-Xp-a-cm-a-Øv d-Ãv lu

`o-a _m-e-km-ln-Xy A-hmÀ-Uv tUm. ]n sI `m-Ky-e-£v-an-¡v

tbm-sS am¿-®v 19, 250 cq-] ]n-gtbm-sS am¿-®v 21) h-sc A-t]A-X-Xv ]-co-£m-tI-{μ-ß-fn¬- £n-°mw. ]-co-£m-^o-kn-\p \n-∂p s^-{_p-h-cn 17 ap-X¬ e- ]p-d-sa 300 cq-] kn.---hn. Iym-w-]v tIm-gn-t°m-Sv: `o-a _m-e-km`n-°pw. 2007 A-Uv-an-j≥ ap-X-ep- ^o-kv A-S-bv-°-Ww.--ln-Xy A-hm¿-Un-\p tUm. ]n ≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v lmƒ-Sn-°Xp-S¿-hn-Zym-`ym-k hym-]-\- sI `m-Ky-e-£v-an-bp-sS ]m-cn‰v k¿-h-I-em-im-e sh-_v-ssk‰n¬-\n-∂p s^-{_p-h-cn 16 ap- tI-{μw sIm-√w Sn.---sI.---Fw. B¿- ÿn-Xn-I t\m-h¬ Sn-°p-tdm Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f- Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-Xm-bn AX¬ Uu¨-tem-Uv sN-ømw.----Pn¬ B-cw-`n-°p-∂ k¿-´n-^n- hm¿-Uv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnc-≠mw sk-a-kv-‰¿ Fw.-----^n¬ °-‰v C≥ sse-{_-dn B‚ v C≥- bn-®p. `o-a Pp-h-t√-gv-kv ÿm-]^¿t aj ≥ kb ≥k v , Unt πm^n-kn-°¬ F-Pyp-t°I≥ sI `o-a-`-´-cp-sS kv-a-cj≥(Pq¨ 2013) ssh-hm thm- a C≥ I-w-]yq-´¿ B-πn-t°- Wm¿-Yw B-e-∏p-g ssN-X-\y j≥k v tImg v k pI f n¬ kokn am¿-®v 3\v am-ßm-´p-]-d-ºn-epG¿-s∏-Sp-Øn-b-Xm-Wv 7000 cq≈ ^n-kn-°¬ F-Pyp-t°-j≥ s‰m-gn-hp-≠v. ] Im-jv A-hm¿-Uv. ]-g-b-ßmUn-]m¿-´v-sa‚n¬ \-S-°pw. hn-iSn F-cn-]p-cw kz-tZ-in-\n-bm-Wv Z hn-h-c-߃ ]-co-£m tI-{μ`m-Ky-e-£v-an. tIm´bw:bq-\n-th-gv-kn-‰n tImØn¬ e-`n-°pw.----_m-e-km-ln-Xy I-h¿ Nnf-Pv Hm-^v A-ssπ- {X-c-N-\-bv-°v t\m¿-Øv ]-d-hqUv k-b≥-k-kn- cn-se Im¿-´q-Wn-Ãv in-h-\p hXncp-h-\-¥-]pcw:tI-c-f k¿s‚ tIm-´-bw, ]- \-Pm `o-a-`-´¿ kv-am-c-I ]p-c-kvh-I-em-im-e GØ-\w-Xn-´, C-S-∏- Im-cw \¬-Ipw. 18 h-b- n¬ Xm{]n¬ c-≠n-\p Xp≈n sk‚-dp-I-fn- sg {]m-b-ap-≈ Ip-´n-I-fp-sS GS-ßp-∂ aq-∂mw alm-ßm-KmÔn kÀhIemime te-°v F-b¿ I- ‰-hpw an-I-® Ir-Xn-°p-≈ kzm{]-^-j-\¬ _n.--≠o-j-\-dp-Iƒ, e- Xn In-c¨ kv-am-c-I ]p-c-kv-ImF- k v .- F - w.-- F - k v , t_md ´ d n D]-I-c-W-߃, ]p- c-Øn-\v h-S-I-c ta-ap-≠ Io¿tIcf {]n¬ aq-∂n-\p kÀhIemime GXp-S-ßp-∂ c- kv-X-I-߃ F-∂n-h hn-X-c- Ø-\-bn¬ F-kv Ir-jv-W Io¿≠mw {]-^-j-\¬ _n.---F-kv.--- Ww sN-øp-∂-Xn-\v Iz-t´-j≥ Ø-\ A¿-l-bm-bn. ]m-Xn-b-S-™ I-Æp-Iƒ FFw.---F-kv. ]-co-£-Iƒ-°v ]n-g- £-Wn-®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c∂ Ir-Xn-bm-Wv A-hm¿-Un-\¿Iq-Sm-sX am¿-®v 17 (50 cq-] ]n-g- ߃-°v www.mgucas.ac.in

ko-säm-gn-hv

ssh-h

Iz-t«-j³

]-co-£

`m-Ky-e-£v-an, F-kv Ir-jv-W Io¿-Ø-\ l-am-b-Xv. ta-ap-≠ l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\nbm-Wv. ]-Xn-\m-bn-cw cq-] ho-Xap-≈ Im-jv A-hm¿-Uv C-cp-h¿°pw e-`n-°pw.---am¿-®v 2\v Rm-b-dm-gv-N A-fIm-]p-cn-bn¬ B-`y-¥-c-a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e A-hm¿-Uv \¬-Ipw. A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ Im¿-´q-Wn-Ãv tb-ip-Zmk≥, ssN-X-\y {]-kn-U‚ v _n Kn-cn-cm-P≥, P-\. sk-{I-´dn c-hn ]m-e-Øp-¶¬ F-∂n-h¿ hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n- e m- W v A-hm¿-Uv hn-h-cw {]-Jym-]n®Xv-

kn-epw Izm¿-t´-gv-kn-epw ]-Ww h-®p-≈ No-´p-I-fn \-S-°p-∂ps≠-∂ ]-cm-Xn-bn¬ C-∂-se t]m-en-kv Nn-e-sc I-Ã-Un-bn¬ F-Sp-Øn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øp a-{¥n-bpsS \n¿-tZ-i-Øn¬ h-Ip-∏v X-eØn¬ No-^v F≥-Pn-\o-b¿ \-SØn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv s]m-Xp-a-cm-a-Øp h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ¿ C-Xn¬ ]-¶m-fn-I-fmsW-∂p I-s≠-Øn-b-Xv. s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ d-Ãv lu-kp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Np-a-X-e-s∏-´ Akn-Â v F≥-Pn-\o-b¿-am¿ IqSp-X¬ Im-cy-£-a-am-bn \n-co£n-t°-≠-Xm-sW-∂v _-‘s∏-´-h¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-Inbn-´p-s≠-∂pw ho-gv-N h-cp-Øp∂-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\-am-b \S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂pw a{¥n A-dn-bn-®p.

k-½-Xn-Zm-b-I-¸-«n-I ]-cn-tim-[-\-bv-¡v

Hm¿-^-t\-P-kv B‚ v A-Z¿ Nmcn-‰-_ƒ tlmw-kv I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-te- -°p-≈ thm-t´-gvkv en-Ãn-s‚ I-c-Sv Pn-√m km-aqly-\o-Xn Hm-^n-kn-epw Hm¿-^t\-Pv I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-s‚ hn-Im-kv `-h Hm-^n-kn-epw www.swd.keal-a.govin F-∂ sh_v-ssk-‰n-epw ]-cn-tim-[-\-°p e-`n-°pw. F-s¥-¶n-epw B-t£-]-ap≈-h¿ hn-h-cw s^-{_p-h-cn 21\p ]-I¬ 3 a-Wn-°-Iw km-aq-ln-I\o-Xn U-b-d-Œ¿, km-aq-ln-I-\oXn U-b-d-Œ-td-‰v, hn-Im-kv `-h≥, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛33 F-∂ hnem-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew A-dnbn-°-Ww. A-¥n-a thm-´¿ ]-´nI s^-{_p-h-cn 24\v {]-kn-≤o-Icn-°p-sa-∂v km-aq-ln-I-\o-Xn hIp-∏v U-b-d-Œ¿ A-dn-bn-®p.-----

XmÂ-¡m-en-I H-gn-hv

tI-c-f h-\-K-th-j-W ÿm]-\-Øn¬ G-{]n¬ 2015 h-sc Im-em-h-[n-bp-≈ H-cp k-a-b-_‘n-X K-th-j-W ]-≤-Xn-bn¬ sS-Iv-\n-°¬ A-kn-Ân-s‚ Xm-Xv-Im-en-I H-gn-hp-≠v. A-`n-ap-Jw Cu -am-kw 26\p cm-hn-se 10 a-Wn-°v tI-c-f h-\K-th-j-W ÿm-]-\-Øn-s‚ Xr-iq¿ ]o-®n-bn-ep-≈ Hm-^nkn¬. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v www.kfri.re-s.in k-μ¿-in-°p-I.-----

t^m-t«m tP-W-en-kw tIm-gv-kn-te-¡v A-t]-£ £-Wn-¨p tIm-´-bw: tIm-´-bw {]-kv¢-∫v tP-W-en-kw kv-Iqƒ \-S-Øp-∂ t^m-t´m tP-Wen-kw tIm-gv-kn-te-°v At]-£ £-Wn-®p. π-kv-Sphpw t^m-t´m-{K-^n-bn¬ A-`n-cp-Nn-bpw D-≈-h¿-°v A-t]-£n-°mw. Un-Pn-‰¬- \yq-kv t^mt´m-{K-^n-bn¬ {]m-ap-Jyw \¬-In-s°m-≠v aq-∂p amkw ssZ¿-Ly-ap-≈ tIm-gvkv ]q¿-Øn-bm-°p-tºmƒ {]-ap-J ]-{X-ÿm-]-\-Øn¬ {]m-tbm-Kn-I ]-cn-io-e\-hpw e-`n-°pw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v Ub-d-Œ¿, kv-Iqƒ Hm-^v tPW-en-kw, {]-kv-¢-∫v, tIm´-bw F-∂ hn-em-k-Øn¬ _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 9846478093. ]q-cn-∏n-® At]-£-Iƒ am¿-®v 10 h-sc kzo-I-cn-°pw.-----------

\ãs¸«p

\ãs¸«p

\ãs¸«p

Fs‚ KL 62 6101 F-∂ \-º-dnep≈ ss_-°n-s‚ B¿.kn. _p-°v bm-{Xm-at≤y \-„s∏´p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sgIm-Wp-∂ hn-em-k-Øn¬ A-dnbn-°p-I. A√m-Ø]-£w Uyqπn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂XmWv. Ip-™v bm-ko≥ ]p-Xp®n-d ]p-f-aq-´n¬ ap-Sn-bq¿-t°m-Ww ]n.H. tN-cn°¬, ]¥fw ]-Ø-\w-Xn-´ t^m¨: 9744005336

Fs‚ t]-cn-ep≈ KL 11 AJ 6031 ‰m-‰m C≥-Un-° Im-dn-s‚ B¿.kn. _p-°v \-„-s∏´p. I≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg hn-em-kØn¬ _-‘-s∏-SpI. F.Sn. ap-lΩ-Zv Ip´n a-ßn-em-´n¬ lukv ]n.H. ]p-Øq¿ ]-≈n°¬

Fs‚ t]-cn-ep≈ KL 11 AJ 6031 ‰m-‰m C≥-Un-° Im-dn-s‚

Mob: 9961241412

Mob: 9961241412

\ãs¸«p F-s‚ t]-cn-¬ sIm-®n ]m-kvt]m-¿-´vHm-^o-kn-¬-\n-∂v K167629 F-∂ \-º-dn-¬ -Cjyp sN-øv-X ]m-kv-t]m¿-´vsIm-√-I-S-hv \n-∂pw B-e-∏p-gbn-te-°p≈ bm-{Xma-t[y \„-s]-´n-cn-°p-∂p.- I-≠p-In-´p∂-h-¿ A-Sp-Øp-≈ t]m-eo-kv kv-t‰-j-\n-tem Xm-sg Im-Wp∂ hn-em-k-Øn-tem A-dn-bn°-W-sa-∂v A-t]-jn-°p-∂p A-√m-Ø-]-£w Uyq-πn-s°-‰n\m-bn A-t]-jn-°p-∂-Xm-Wv. jn-_p jm-lp-¬-l-ao-Zv I-√pw-]p-d-Øv h-S-t°-Xn-¬ sIm-√-I-S-hv.-]n.-H sN-ß-∂q-¿, B-e-∏p-g t^m-¨: 9947627046

B¿.kn. _p-°v \-„-s∏´p. I≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg hn-em-kØn¬ _-‘-s∏-SpI. F.Sn. ap-lΩ-Zv Ip´n a-ßn-em-´n¬ lukv ]n.H. ]p-Øq¿ ]-≈n°¬

s]m-Xp A-dn-bn-¸v B-ep-h Xm-eq-°v h-S-°pw-`m-Kw hn-t√-Pn¬ ]-g-b k¿-sh 580/1 ˛mw \-º-cn¬ s]-´ 80.-500 sk‚ v h-kv-Xp F-s‚ I-£n-bm-b h-S-°pw-`mKw hn-t√-Pv Sn tZ-i-Øv tIm-gn-t°m-S≥ ho-´n¬ Ip-™p-h-do-Xv aI≥ h¿-Ko-kn-\v Sn-bm-s‚ ]n-Xm-hn¬ \n-∂pw {io-aq-e-\-K-cw k-_v c-Pn-ÿ B-^n-kv h-I 1975˛m-am-≠n-se 1˛mw ]p-kv-X-Iw 108˛mw hmeyw 45 ap-X¬ 48 h-sc h-f-ß-fn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X 1623˛mw \-º¿ [-\ \n-›-b B-[m-c-{]-Im-cw kn-≤n-® h-kv-Xp-hm-Wv. Sn h-kv-Xp Ct∏mƒ Sn hn-t√-Pn-se 28˛mw \-º¿ tªm-°n¬ do-k¿-sh 204/1˛mw \-º-cn¬ 29 B¿ 06 N. ao-‰¿ h-kv-Xp-hm-Wv. Sn h-kv-Xp-hn-s\ kw_-‘n-®v F-s‚ I-£n t]¿-°p-≈ 1623/1975˛mw \-º¿ [-\ \n-›b B-[m-cw Sn h¿-Ko-kn-s‚ ]-°¬ \n-∂pw \-„-s∏-´p t]m-bn-´p-≈Xm-Wv. Sn B-[m-cw B¿-s°-¶n-epw e-`n-®n-´p-s≠-¶n¬ A-Xv D-S-aÿ-\m-b h¿-Ko-kn-s\ G¬-∏n-°-W-sa-∂v A-dn-bn-°p-∂p. Sn B[m-cw B-sc-¶n-epw Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xv Sn h-kv-Xp-hn¬ G-sX¶n-epw hn-[-Øn-ep-≈ _m-[y-X kr-„n-®m¬ B h-I _m-[y-X-Iƒ°v Sn h-kv-Xp-hpw Sn h-kv-Xp-hn-s‚ D-S-a-ÿ-\m-b h¿-Ko-kpw D-Øhm-Zn-I-fm-bn-cn-°n-√ F-∂ hn-h-cw k-I-e-am-\w t]-sc-bpw C-Xn\m¬ A-dn-bn-®p-sIm-≈p-∂p. F-∂v, Sn h¿-Ko-kn-\p-th-≠n h¿-Ko-kn-s‚ A-Uz-°-‰v ]n Sn Ko-h¿-Ko-kv, s]-cp-ºm-hq¿.


Ifn¡fw

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

Hm^v{Sm¡v Cw-¥o-jv ap³ ^pSv-t_m-fÀ tSmw ^n¶n A-´-cn-¨p

am-©-ÿ: Cw-•o-jv ap≥ ^pSvt_m-f¿ tSmw ^n-∂n A-¥-cn®p. 91 h-b- m-bn-cp∂p. Cw-•≠n-s‚ F-°m-e-sØbpw an-I® ap-t∂-‰ Xm-c-ß-fn-sem-cm-fmbm-Wv ^n-∂n ^pSv-t_mƒ temIØv A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. 1946 ap-X¬ 1958 h-sc Cw•≠v So-aw-K-am-bn-cp-∂p ^n-∂n. 76 a¬-k-c-ß-fn¬ _q-´p-sI-´nb Xmcw 30 tKm-fp-Iƒ Cw-•≠n-\p th-≠n \n-d-sbm-gn-®n´p≠v. hnhn-[ ¢-∫p-Iƒ-°p th≠n 400 a¬-k-c-ß-fn¬ A-t±lw P-gv-kn-b-Wn-bp-Ibpw sNbv-Xn-´p≠v.

c−mw {In¡-äv sS-kv-äv: C-´y 438 d¬-kn-\v ]p-d¯v, c-lm-s\ (118), \yq-kn-eâv 24/1

clm-s\-bv-¡v I¶n sk-©zdn; C-´y ]n-Sn-ap-dp-¡n kv-tImÀ t_mÀUv

sh√n-MvS¨: \yq-kn-e‚n-s\Xn-cm-b \n¿-Wm-b-I c≠mw {In°-‰v sS-Ãn¬ C-¥y ]n-Sn-ap-dp°n. \yq-kn-e‚n-s‚ H-∂m-an-∂nMv-kv kv-tIm-dm-b 192\v a-dp-]-Snbm-bn C-¥y 438 d¨-sk-∂ h≥ kv-tIm-sd-Sp-Øv ]p-d-Øm-bn. C-tXm-sS H-∂m-an∂n-Mv-kn¬ C¥y-°v 246 d¨-kn-s‚ an-I-® eoUpw e-`n-®p. I-cn-b-dn-se B-Zy sS-kv-‰v sk-©z-dn I-s≠-Øn-b A-Pn≥Iy c-lm-s\-bp-sS-bpw (118) A¿[-iX-Iw Xn-I-® in-J¿ [-hms‚-bpw (98) Iym-]v-‰≥ a-tl-{μkn-Mv t[m-Wn-bp-sS-bpw (68) _m-‰n-Mv an-I-hm-Wv C-¥y-sb i‡am-b \n-e-bn-se-Øn-®-Xv. 158 ]-¥n¬ 17 _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-k-dpw A-Sn-®m-Wv c-lm-s\ C-¥y-bp-sS A-a-c-°mc-\m-bXv. F-∂m¬, sk-©z-dn°v c-≠v d¨-kv A-I-seh-®v _mw-•q¿: hn-P-bv a-ey-bp-sS D-S- Snw tkm-Øn-bp-sS _u-fn-Mn¬ a-ÿ-X-bn-ep-≈ sF-.]n-.F¬ hn°-‰v Io-∏¿ _n-sP hm-´v-en-MnSoamb tdm-b¬ N-e-t©-gv-kv \v [-hm≥ Iym-®v k-Ωm-\n-°p-I_mw-•q-cn-\v th-≠n I-fn°-cpbm-bn-cp-∂p. sX-∂m-h-iy-s∏´v C-¥y≥ Ãm127 ]-¥n¬ 14 _u-≠-dn-I¿ Hmƒ-du≠¿ bp-h-cm-Pv knfpw H-cp kn-Iv-k-dp-am-Wv [-hmMn\v InMv-^n-j¿ Po-h-\-°m¿ s‚ C-∂n-Mv-kn¬ D-≠m-bn-cp-∂Xp-d-∂ I-sØ-gp-Xn. a-ey-bp-sS Xv. 86 ]-¥n¬ Hº-Xv _u-≠-dnD-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ InMv-^nIfpw H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Spj¿ F-b¿-sse≥-kv X-߃-°v ∂-Xm-Wv t[m-Wn-bp-sS C-∂n-Mv18 am-k-am-bn th-X-\w \¬-Ipkv. aq-∂v hn°-‰v ho-Xw ]-¶n-´ ∂ns√-∂v I-Øn¬ Po-h-\-°m- s{S‚ v t_mƒ´pw tkm-Øn-bpw ¿ B-tcm-]n®p. s\-bv¬ hm-Kv\-dp-am-Wv In-hoX-߃-°v th-X-\w \¬kv _u-fn-Mv \n-c-bn¬ an-∂n-bIm≥ ]-W-an-s√-∂v ]-d-bp-∂ a- Xv. ti-jn-°p-∂ hn°‰v Pn-Ωn ey sF-.]n-.F-√n-\m-bn tIm-Sn\ojm-an-\v e-`n-®p. I-fm-Wv ap-S-°p-∂-Xv. A-XpH-∂m-an-∂n-Mv-kv eo-Uv hgsIm-≠v X-s∂ a-\p-jy-Xz-an-√m- ßn c-≠m-an-∂n-Mvk - v _m-‰n-Mv XpØ H-cm-fp-sS So-an-\p th-≠n I- Sßn-b \yq-kne‚ v c-≠mw-Zn-\w fn-°-cp-sX-∂v B-h-iy-s∏-Sp-∂- I-fn \n¿-Øp-tºmƒ ]-cp-ßp-IXmbpw X-ß-fp-sS hm-°p-Iƒ bmWv. Sow kvt- Im¿ t_m-¿U - n¬ kzo-I-cn-°-W-tam th-≠-tbm h-®v ]o-‰¿ ^pƒ-´s - ‚ (1) hn°-‰v F-∂v bp-hn-°v Xo-cp-am-\n-°msa-∂pw I-Øn¬ Po-h-\-°m¿ ]-d-bp∂p.

\yq-kn-e‚ v H-∂m-an-∂n-Mv-kv 192 C-¥y H-∂m-an-∂n-Mvkv in-J-¿ [-hm≥ kn hm-´v-en-Mv _n tkm-Øn 98, apc-fn hnP-bv kn hm-´v-en-Mv _n tkmØn 2, tN-tX-iz¿ ]pPm-c F¬-._n.Uªyp _n t_mƒ-´v 19, C-im-¥v i¿-a kn hm-´v-en-Mv _n t_mƒ-´v 26, hn-cm-Sv tIm-lven kn dqY¿-t^m¿-Uv _n hmKv\¿ 38, tcm-ln-Xv i¿-a _n \o-jmw 0, A-Pn≥-Iy c-lm-s\ kn t_mƒ-´v _n tkm-Øn 118, FwF-kv t[m-Wn kn hm-´v-enMv _n t_mƒ-´v 68, c-ho-{μ PtU-P kn ^pƒ-´≥ _n hm-Kv\¿ 26, k-lo¿ Jm≥ kn hm-´v-en-Mv _n hm-Kv\¿ 22, ap-lΩ-Zv jan t\m-´u´v 0, F-Iv-kv-{S-m-kv 21, B-sI 102.4 Hm-h-dn¬ 438. _u-fnMv: s{S‚ v t_mƒ-´v 26˛7˛99˛3, Snw tkm-Øn 20˛0˛93˛3, s\-bv¬ hm-Kv\¿ 22.4˛3˛106˛3, tIm-dn B≥-tU-gvk≥ 16˛2˛66˛0, Pn-Ωn \o-jmw 18˛2˛62˛1. \yq-kne‚ v c-≠m-an-∂n-Mvkv ]o-‰¿ ^pƒ-´≥ F¬._n.Uªyp _n k-lo¿ 1, lm-an-jv dqY¿-t^m¿-Uv t\m-´u-´v 18, sI-bv≥ hn-eyw-k≥ t\m-´u´v 4, F-Iv-kv-{Smkv 1, B-sI HºXv Hm-h-dn¬ H-cp hn-°-‰n-\v 24. _u-fnMv: C-im-¥v i¿-a 3˛0˛9˛0, k-lo¿ Jm≥ 3˛2˛7˛1, ap-lΩ-Zv jan 3˛0˛8˛0.

bp-h-cmPv BÀ.kn._n¡v th-−n I-fn-¡-cp-sX¶v InMv-^n-jÀ Po-h-\-¡mÀ

I-cmÀ hm-bv-]-bn sk-kmÀ sSm-dmtâmbnÂ

\yq-tbm¿°v: {_-ko-en-b≥ tKmƒ-Io-∏¿ Pqentbm skkm¿ I-cm¿ hm-bv-]-bn¬ A-tac-n-°≥ ^pSv-t_mƒ ¢∫m-b sSm-dm-t‚m-bn-te-°v tN-t°dn. Iyq.]n.B-dn¬ \n-∂m-Wv 34Imc\m-b Xm-cw Fw.F-¬.F-kv eo-Kn-se-Øp-∂Xv. Cu ko-k¨ A-h-km-\n°p∂-Xv h-sc-bm-Wv sk-km-dns‚ tkh-\w sSm-dm-t‚m-bv-°v e-`n-°p-I. sSm-dm-t‚m-bn-te-°v tN-t°-dm-\m-b-Xn¬ Xm≥ AXnbm-b k-t¥m-j-hm-\m-sW∂v {_-ko-en-b≥ Xm-cw A-d-nbn®p.

ap-kv-^n-JpÀ _w-¥m-tZ-iv So-an Xn-cn-s¨¯n [-°: {io-e-¶-bv-s°-Xn-tc \-S°m-\n-cn-°p-∂ aq-∂p a-¬-k-cß-fp-sS G-I-Zn-\ {In°-‰v ]-cº-c-bv-°p-≈ _w-•m-tZ-iv So-ante-°v Iym-]v‰≥ ap-kv-^n-Jp¿ d-lo-w Xn-cn-s®Øn. t\c-sØ ]-cn-°n-s\ Xp-S¿∂v Sz‚n ]-c-º-c-bn¬ ap-kv-^nJp¿ I-fn-®n-cp-∂n√.

C¶s¯ Ifn F-^v.F I∏v B-gv-k-\¬ x en-h¿-]qƒ (cm-{Xn 9.25) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

kv-]m-\n-jv eoKv d-b¬ am-{Un-Uv x sK-‰ms^ (cm-{Xn 9.25) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 2 AXve‰ - nIv _n¬_mthm x F-k] v- m-t\ymƒ (cm-{Xn 11.25) sk-hn-ø x h-e≥-kn-b (cm-{Xn 1.25) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

C-‰m-en-b≥ eo-Kv bp-h‚-kv x No-thm (cm-{Xn 7.30) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4 \m-t∏m-fn x kmkp-thm-e (cm-{Xn 7.30) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 2 F.F-kv tdm-a x kw-tUm-dn-b (cm-{Xn 1.10) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 2 kalikkalam@thejasonline.com

11

kozhikode

Un-te-°v 21 d¨-kv Iq-´n-t®¿Ø-t∏m-tg-°pw an-I® t^m-anep-≈ [-hm\pw I-fw-hn´p. kvtIm¿: 4˛162. F-∂m¬, sXm-´p]n-∂m-se d-sÆm-∂p-sa-Sp-°msX tcm-ln-Xv i¿-a {Io-kv hn-´tXm-sS C-¥y X-I¿-® ap-∂n¬ I≠p. Sow kv-tIm¿ t_m¿-Uv 165¬ \n¬-s° \o-jm-an-s‚ _u-fn-Mn¬ tcm-ln-Xv ¢o≥ X X

C-¥y-°pth-≠n sk-©z-dn t\Sn-b A-Pn≥Iy c-lm-s\-bp-sS B-ÀmZw \-„am-b B-Xn-tY-b¿ - C∂-se I-fn A-hk - m-\n-∏n-°p-tºmƒ Hcp hn-°‰ - n-\v 24 d¨-sk-∂ \n-ebn-emWv. ^pƒ´-s\ k-lo¿ Jm≥ hn-°‰ - n-\p ap-∂n¬ Ip-cp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. 18 d¨-sk-Sp-Ø lm-an-jv dqY¿-t^m-¿U - n-s\m-∏w

sI-bv≥ hn-eyw-k\ - m-Wv (4*) {Iokn-ep-≈X - v. t\csØ c-≠p hn-°-‰n-\v 100 d¨-sk-∂ \n-e-bn-em-Wv C∂-se C-¥y _m-‰n-Mv ]p-\-cm-cw`n-®-Xv. F-∂m¬, Sow kv-tIm-¿ t_m¿-Uv 141¬ \n¬-s° C-¥y-

°v ss\-‰vhm-®v-am\m-b C-im-¥v i¿-a-bp-sS hn°-‰v \-„-am-bn. 26 d¨-sk-Sp-Ø C-im-¥v t_mƒ´n-s‚ _u-fn-Mn¬ hn°-‰v Io-∏¿-°v Iym-®v \¬-In {Io-kv hn-SpI-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Sow kv-tIm¿ t_m¿-

G-‰hpw an-I-® Iq-´p-sI-´v ImWm-\m-bXv. Ggmw hn-°-‰n¬ t[m-Wns°m-∏w tN¿-∂v c-lm-s\ 120 d¨-kn-s‚ an-I-® Iq-´p-sI-´v ]-SpØp-b¿-Øn C-¥y-sb i-‡amb \n-e-bn-te-°v B-\-bn®p. t_m-ƒ-´n-s‚ _u-fn-M-n¬ hm-´ven-Mn-\v Iym-®v \¬-In t[m-Wn a-S-ßp-tºmƒ C-¥y≥ kv-tIm¿

in-JÀ [-hm³ (98). Fw F-kv t[m-Wn (68) H-¶m-an-¶n-Mv-kn C-´y-¡v 246 d¬-kn-sâ eoUv

_uƒ-Um-hp-I-bm-bn-cp-∂p. ]t£, Bdmw hn-°-‰n¬ hncm-Sv tIm-lven-tbm-sSm-∏w c-lms\ Iq-´p-Ip-Sn-b-tXm-sS C-¥y ]-Xp-s° I-c-I-b-dn. 38 d¨-skSpØ tIm-lven hm-Kv\-dn-s‚ _u-fn-Mn¬ dqY¿-t^m¿-Un-\v Iym-®v \¬-In a-S-ßp-tºmƒ C¥y≥ kv-tIm¿ t_m¿-Uv 228 d¨-kn-se-Øn-bn-cp∂p. ]n-∂oSm-Wv C-¥y≥ C-∂n-Mv-kn-se

t_m¿-Uv 348 d¨-kn-se-Øn-bncp∂p. hm-e-‰-\nc-sb Iq-´p-]n-Sn-®v C-¥ysb 400 I-S-Øn-bm-Wv clm-s\ {Io-kv hn-´-Xv. c-ho-{μ PtUP 26Dw (16 ]¥v, B-dv t^m¿) k-lo¿ 22Dw (19 ]¥v, \m-ev t^m¿) Sow kv-tIm¿ t_m-¿-Unte-°v kw-`m-h-\ \¬-In. dsÆm-∂p-sa-Sp-°msX ap-lΩ-Zv j-an ]p-d-Øm-hm-sX \n-∂p.

Hm-ko-kn-\p th-≠n A-©p hn-°‰ - v t\Sn-b tPm¨k≥

H¶mw sS-kväv: tPm¬-ksâ an-I-hn- Hm-ko-kv Ikdn sk-©q-dnb≥: Z-£n-Wm-{^n°-bv-s°-Xncm-b H∂mw {In°‰v sS-kv-‰n¬ B-kv-t{X-en-b-°v 281 d¨-kn-s‚ X-I-¿-∏≥ Pbw. c-≠n-∂n-Mv-kn-em-bn 12 hn-°-‰pIƒ t\Sn-b an-s®¬ tPm¨-k\mWv Hm-ko-kn-\v A-\mbm-k P-bw t\-Sn-s°m-Sp-Ø-Xv. Hm-ko-kv \¬-In-b 482 d¨kn-s‚ hn-P-b-e£yw ]n-¥p-S¿v∂ B-Xn-tY-b¿ tPm¨k-\p ap-∂n¬ ]-X-dn-b-t∏mƒ \memw Zn-\w Xs∂ 200 d¨-kn-\v Iq-Smcw I-b-dp-I-bm-bn-cp∂p. kv-tIm¿: B-kv-t{X-en-b 397 & 290/4. Z£n-Wm-{^n-° 206 & 200. P-b-tØm-sS aq-∂p a¬-k-cß-fp-sS ]-c-º-c-bn¬ Hm-kokv 1˛0s‚ eo-Uv t\Sn. tPm¨-k\m-Wv am≥ Hm-^v Zn am®v.

\memw P-bw e-£y-an-«v tI-c-f kv-ss{S-t¡-gvkv dm©n: sk-en-{_n-‰n {In°-‰v eo-Kn¬ (kn.kn.F¬) Xp-S¿-®bm-b \memw P-bw e-£y-an-´v A-Ω tIc-f kv-ss{S-t°-gv-kv C∂p If-Øn-en-d-ßpw. D-®-bv-°v aq-∂n-\v \-S-°p-∂ a¬-k-cØn¬ _wKmƒ ssStK-gv-kmWv tI-c-f kv-ss{St°-gv-kn-s‚ F-Xn-cm-fn-Iƒ. a¬k-cw G-jym-s\-‰n¬ X-¬-ka-b kw-t{]-£-W-ap-≠v. I-fn-® aq-∂p a¬-k-c-ß-fnepw P-bn-®Xn-\m¬ tIc-fw t\c-sØ Xs∂ sk-an ss^-\¬ D-d-∏n-®ncp-∂p. cm{Xn G-gn-\v \-S-°p-∂ c≠m-a-¶-Øn¬ sNss∂ ssdt\-m-gv-kv t_m-Pv-]q-cn Z-_m-Mns\ t\-cn-Spw.

F-^v.F. I¸v: B-gv-k-\epw ]n.F-kv.Pn¡pw A-−À 19 tem-I-I-¸n C-´y-¡v hn-P-b-¯pS¡w en-hÀ-]qfpw t\À-¡p-t\À an-em\pw Pbw ]m-In-kv-Xm-s\ 40 d¬-kn-\v tXm-Â-¸n¨p, kÀ-^-dm-kn-\pw (74) k-Rv-Pp-hn-\pw (68) AÀ-[-sk-©zdn

F-^v.F. I-∏n¬ k-Xmw-]v-‰-s\-Xn-tc tKmƒ-t\-´w B-tLmjn-°p-∂ k-≠¿-em‚ v Xm-c-߃. 1˛0s‚ P-b-tØm-sS k-≠¿-em‚ v Izm¿-´¿ ss^-\-en¬ I-S∂p e-≠≥: F-^v.F I-∏v ^p-Svt_m-ƒ Sq¿-W-sa‚n¬ C∂p ap≥ Nmw-]y≥-am¿ t\¿-°p-t\¿ h-cp∂p. h-º≥-amcm-b B-gv-k\epw en-h¿-]q-fp-am-Wv Sq¿-Wsa‚n-s‚ A©mw du-≠n¬ t\¿-°p-t\¿ A-¶w-Ip-dn-°p-∂Xv. B-gv-k-\-ens‚ X-´-Iam-b F-antd-‰v-kv tÃ-Un-b-Øn-emWv Cu •m-a¿ t]m-cv. F-´p Zn-h-k-Øn-\n-sS C-Xv c≠mw X-h-W-bm-Wv C-cp Soapw t\¿-°p-t\¿ t]m-c-Sn-°p-∂Xv. t\c-sØ Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKn¬ en-h-]qƒ 5˛1\v K-tÆ-gv-kns\ ap-°n-bn-cp∂p. A∂sØ

tXm-¬hn°v ]-I-cw tNm-Zn-°m\p-≈ A-h-k-c-am-Wv B-gv-k-\en-\v e-`n-®n-cn-°p-∂Xv. F-∂m¬, ^pƒ-lman-t\m-Sv A-{]-Xo£nX tXm¬-hn-tb-‰p-hm-ßnbXv en-h¿-]q-fn-s\ A-e-´p-∂p-≠v. an-Uv-^o¬-U¿ amXyp ^v-fm-an\n So-an¬ Xn-cn-s®-Øp∂-Xv Bgv-k-\-en-\v B-izm-k-ta-Ipw. ]cn-°n-¬ \n-∂v tam-Nn-X-\m-b s•≥ tPm-¨-k≥ sd-Uv-kn\p th≠n C∂p I-fØnen-dßpw. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ F-h¿-´≥ kzm≥-kn-sbbpw sj-^o¬Uv bp-ss\‰-Uv t\m-´n-Mvlmw t^m-d-kv-‰n-s\bpw F-Xn-cn-Spw.

tdmw/]m-cnkv: C-‰m-en-b≥ eoKn¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b F.kn an-em-\pw {^-©v eo-Kn¬ \n-e-hnse Nmw-]y≥-amcm-b ]m-cn-kv sk‚ v P-¿-sa-bv-\pw (]n.F-kv.Pn) Pbw. eo-Kn-se 24mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬ Zp-¿-_-ecm-b s_m-tem-Kv\-sb-bm-Wv an-em≥ F-Xn-cn√m-Ø H-cp tKm-fn-\v ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. 86mw an-\n-‰n¬ Ãm¿ kv-ss{S°¿ acntbm _-tem-s‰-en-bmWv an-em-\p th-≠n hnP-b-tKmƒ \n-t£-]n-®Xv. P-bn-s®-¶nepw a¬-k-c-Øn¬ an-em-s‚ {]IS-\w an-I-®-Xm-bn-cp-∂n√. F-∂m¬, he≥-kn-sb-∂kn-s\ F-Xn-cn√m-Ø aq-∂p tKm-fn-\v X-I¿-Øp-hn-´m-Wv {^©v eo-Kn¬ ]n.F-kv.Pn I-cp-Øv Im-´n-bXv. F-kv-Iz¬ e-th- n (18mw an-\n-‰v), kq-∏¿ Xm-cw …m‰≥ C-{_mln-tam-hn-®v (50) F∂nh¿ Hmtcm X-h-W h-e-Ip-ep°n-b-t∏mƒ aq∂mw tKmƒ h-e≥-kn-sb-∂-kn-s‚ kw-`m-h-\bm-bn-cp∂p. P-b-tØm-sS c-≠mw-ÿm-\°mcm-b sam-Wm-t°m-bv° - p ta¬ F-´p t]m-bn‚n-s‚ eo-Uv t\Sm\pw ]n.F-kv.Pn-°p I-gn-™p. H-∂mw-ÿm-\° - mcm-b ]n.F-kv.Pn-°v 58 t]m-bn‚m-Wp-≈Xv.

an-∂n-b-t∏mƒ ]m-In-kv-Xms‚ t]m-cm-´w 48.4 Hm-hd - n¬ 222 d¨-kn-sem-Xp-ßn. 64 d¨sk-Sp-Ø Iym-]v‰ - ≥ j-an A-kvea - m-Wv ]-mIn-kvX - m-s‚ tSm-]vkvt- Imd-¿. lq-U-bv-°p ]pdta k¿-^-dmkv, Nm-a anenμv, B-an¿ Km-\n F-∂n-h¿ C-¥y-°mbn Hmtcm hn°-‰v ho-Xw ]-¶n´p. _m-‰n-Mnepw _u-fn-Mnepw H-cp t]m-se an∂n-b k¿-^dm-km-Wv am≥ Hm-^v Zn am®v. {Kq-∏v F-bn-se a-s‰m-cp I-fn-bn¬ kvtIm-´v-em‚ v ]]p-h \yq Kn-\nb-sb B-dp hn°-‰n-\v tXm¬-∏n®p.

Zp-_bv: A-≠¿ 19 {In°-‰v tem-I-I-∏n¬ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b C-¥y-°v hn-Pb-Øp-S-°w. {Kq-∏v F-bn¬ C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ Nn-c-ssh-cn-Ifm-b ]m-In-kvXm-s\-bm-Wv C-¥y 40 d¨-kn-\p X-I¿-Øphn-´-Xv. k¿-^-dm-kv Jm-s‚bpw Zo]-Iv lqU-bp-sSbpw Hmƒ-du-≠v an-I-hm-Wv C-¥ysb hn-P-b-Øn-se-Øn-®-Xv. tSm-kv t\Sn-b C-¥y _m-‰n-Mv Xn-c-s™Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. A¿-[-sk-©z-dn-Ifpambn k¿-^-dm-kpw (74) a-e-bm-fn Xm-cw kRv-Pp hn kmw-k-Wpw (68) an-∂n-b-t∏mƒ C-

\-ao-_nbsb Hm-ko-kv X-cn-¸-W-am¡n

X

C´y 7\v 262, ]m-In-kv-Xm³ 222 X Zo]-Iv lq-U-bv-¡v 5 hn-¡-äv X kÀ-^-dm-kv am³ Hm-^v Zn am¨v ¥y \n›n-X Hm-h-dn¬ G-gp hn-°-‰n-\v 262 d¨-sk-∂ s]m-cp-Xm-hp-∂ kv-tIm¿ A-Sns®-Sp-Øp. A-Jn¬ sl¿-hm-Uv-°¿ 41Dw A≥-Ip-jv s_-bv≥-kv 24Dw d¨-sk-Sp-Øv ]p-d-Øm-bn. lqU 22 d¨-sk-Sp-Øp ]p-dØm-hm-sX \n∂p. 78 ]-¥n¬ A-©v _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-k-dpw A-Sn-®m-Wv k¿-^-dm-kv C-¥ybp-sS tSm-]vkv-tIm-d-dm-bXv. F-∂m¬, 101 ]-¥n¬ c-≠v _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-

k¿-^-dm-kv Jm-s‚ _m-‰nMv kdpw k-Rv-Pp-hn-s‚ C-∂n-Mv-kn-ep-≠m-bncp∂p. ]m-In-kv-Xm-\p th-≠n I-dma-Øv Aenbpw C¿-^m-\p√ km-lbpw c-≠p hn-°-‰v ho-Xw t\Sn. a-dp-]-Sn-bn¬ lq-U A-©p hn-°-‰p-am-bn

Inco-Sw \n-e-\nÀ-¯m-\p-d¨v apwss_ C-´y³-kv _mw-•q¿: apwss_ C-¥y≥kn-s\ kw-_-‘n-®v I-gn-™ ko-k¨ A-hn-kv-a-c-Wo-b-ambn-cp∂p. sF.]n.F√n¬ I-gn™ ko-k-Wn¬ I-∂n In-co-Sw NqSn-b apwss_ Nmw-]y≥-kv eo-Kn-epw tP-Xm-°-fmbn. Nmw]y≥-kv eo-Kn¬ apw-ss_-bpsS c≠mw In-co-Sw t\-´w Iq-Snbm-bn-cp-∂p AXv. F-∂m¬, sF-°¨ Xm-c-hpw C-¥y≥ _m-‰n-Mv C-Xn-lm-k-hpam-b kNn≥ sS-≠p¬-°-dn√m-sX-bmWv CØ-h-W sF.-]n.F√n-\v apwss_ X-øm-sd-Sp-°p-∂Xv. I-gn-™ ko-k-Wn-se C-c-´ In-co-S-tØm-sS k-Nn≥ sF.]n.-F√n-t\m-Sv hn-S-]-d-™-XmWv Im-cWw. k-Nn-s‚ A-`m-hw apwss_ B-cm-[I-sc t\cnb tXm-Xn¬ hn-j-an-∏n-°p-sa-¶nepw tcm-ln-Xv i¿-a-bp-sS Io-gnep-≈ C-t∏mg-sØ Sow In-co-Sw \n-e-\n¿-Øm≥ ti-jn-bp-≈-hcmWv. A-©p {]ap-J Xm-cß-sf \n-e-\n¿Øn-b apw-ss_ 16 Xmc-ß-sf-bm-Wv C-Ø-hW-sØ te-e-Øn¬ So-an-se-Øn-®Xv.

(5 tIm-Sn) \yq-kne‚ v sh-Sns°-´v ho-c≥ tIm-dn B≥-tU-gvk-\p-am-Wv (4.5 tIm-Sn) C-ØhW-sØ te-e-Øn¬ apwss_ G-‰hpw Iq-Sp-X¬ ]-Ww hm-cn-sb-dn-™Xv. F-∂m¬, Ãm-¿ t]-k¿ k-lo¿ Jms\ 2.6 tIm-Sn-°v So-an-se-Øn-°m\mb-Xv apw-ss_-°v t\-´-am-bn.

bp-h-Xm-c-§Ä-¡v {]m-[m\yw \Â-In cm-P-Øm³

sF.]n.F¬. In-co-S-hp-am-bn apwss_ C-¥y≥-kv Sow C-Xn¬ \m-ep hn°-‰v Io-∏¿-amsc apwss_ kz-¥-am-°n-b-Xv G-h-scbpw A-Zv-`p-X-s∏-SpØn. B-Zn-Xy Xmsc, s_≥ U≥Iv, kn-Fw KuXw, kp-im-¥v a-dmsØ F-∂o hn°-‰v Io-∏¿-amsc-bm-Wv apwss_ dm-©n-b-Xv. Iym-]v-‰≥ tcm-ln-Xn-\p ]pdta sh-Ãv C≥-Uokv Hm-ƒ-du-

≠¿ In-tcm¨ s]m-≈m¿Uv, _m-‰v-kv-am≥ A-ºm-´n dm-bpUp, {io-e-¶≥ t]-k¿ e-kn-Xv a-en-¶, sh-‰-d≥ kv-]n-∂¿ l¿`-P≥ kn-Mv F-∂o {]ap-J Xm-cß-sf-bm-Wv apw-ss_ So-an¬ \n-e-\n¿-Øn-b-Xv. ap≥ B-kv-t{X-en-b≥ _m-‰vkv-am≥ ssa-°¬ l- n-°pw

te-ew Xp-S-ßp-∂-Xn-\v ap-ºv X-s∂ \m-ev bp-h-Xm-cß-sf Soan¬ \n-e-\n¿-Øm≥ ss[cyw Im´n-b So-am-Wv cm-P-ÿm≥ tdm-b¬-kv. a-e-bm-fn hn°-‰v Io-∏¿ _m-‰v-kv-am≥ k-Rv-Pp hn km-wk¨, A-Pn≥-Iy c-lms\, Ãp-h¿-´v _n∂n, Hm-ko-kv Hmƒ-du-≠¿ sP-bnw-kv t^m-Iv\¿ F-∂o bp-h-Xm-c-ß-sf-bmWv cm-P-ÿm≥ te-e-Øn¬ hn´p-sIm-Sp-°m-sX So-an¬ \n-e\n¿-Øn-b-Xv. kq-∏¿ Xm-cw cm-lp¬ {Zm-hnUv hn-S-hm-ßn-b-tXmsS Hm-kokv Hmƒ-du-≠¿ sj-bv≥ hm-Svk-\m-bn-cn°pw CØ-h-W cm-

P-ÿm-s\ \-bn-°p-I. te-eØn-¬ Hm-ko-kv sh-Sn-s°-´v _m-‰v-kv-am≥ kv-‰o-h≥ kv-anØn-\m-Wv cm-P-ÿm≥ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ]-Ww Nn-e-hgn-®Xv. \m-ep tIm-Sn-bm-Wv Xm-c-Øn\p th-≠n cm-P-ÿm-\n-d-°nbXv. {_m-Uv tlm-Uv-Pns\ 2.4 tIm-Sn-°v ho≠pw So-an-se-Øn® cm-P-ÿm≥ A-`n-tj-Iv \mb¿, cP-Xv `m-´n-sb F-∂n-h-scbpw dm©n. \yq-kne‚ v t]-k¿ Snw tkm-Ønsb 1.2 tIm-Sn-°pw sI-h≥ Iq-]d - n-s\ 30 e-£Ø - n\pw X-ß-fp-sS X-´-I-Øn-seØn-°m-\mb-Xv te-eØ - n¬ cmP-ÿm-\v Kp-Wa - mbn.

bp-hn¡v s]m-¶pw-hn-e\Â-In _mw-¥qÀ

sF.]n.F¬ Ggmw ko-k¨ te-e-Øn¬ G-‰hpw {i-t≤b-amb-Xv C-¥y≥ Ãm¿ Hmƒdu-≠¿ bp-h-cm-Pv kn-Mm-bn-cp∂p. 14 tIm-Sn-sb-∂ sF.]n.F√n-se G-‰hpw sd-t°m-Uv Xp-I-bv-°v bp-hnsb tdm-b¬ Ne-t©-gv-kv _mw-•q¿ dm-©n-b-

A-_p-Z-_n: {Kq-∏v _n-bn¬ C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b B-kvt{X-en-b-°v 101 d¨-kn-s‚ h-º≥ Pbw. Zp¿-_-e-cm-b \-ao-_n-b-sb-bmWv Hm-ko-kv X-cn-∏-W-am-°n-bXv. BZyw _m-‰v sNbv-X B-kv-t{Xen-b \n›n-X Hm-h-dn¬ G-gp hn°-‰n-\v 242 d¨-sk-Sp-Ø-t∏mƒ \-ao-_n-bbp-sS a-dp]-Sn t]m-cm-´w 141 d¨-kn-sem-Xpßp-I-bm-bn-cp-∂p. {Kq-∏v _n-bn-se a-s‰m-cp a¬-k-c-Øn¬ A-^vK - m-\n-kvX - m-s\ _w-•m-tZ-iv 10 hn-°‰ - n\v \m-Ww-sI-Sp-Øn. A-^vK - m-\n-kvX - m-≥ 212 d¨-sk-Sp-Øt- ∏mƒ a-dp]-Sn hn°-‰v \-„a - n√m-sX 42.3 Hm-hd - n¬ _w-•m-tZ-iv e-£yw a-dnI-S∂ - p. _w-•m-tZ-in-\p th≠n km-Zva - m≥ Ckvemw (126*) sk-©z-dn t\Sn.

hn-Uv hm¿-W-dn-s\bpw B-tcm¨ ^n≥-Nn-s\-bpw dm©n- k¨-ssd-tk-gv-kv ssl-Z-cm-_m-Zv F-Xn-cm-fn-Iƒ-°v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In I-gn™p. Sz‚n-°v A\p-tbm-Pycm-b C-cp-h¿°pw ]pd-ta in-J¿ [hm\pw _m-‰n-Mv sse-\-∏n¬ hcp-∂-tXm-sS k¨ _m-‰n-Mv i‡n-bm¿-Pn-°pw. hm¿-W-dns\ 5.5 tIm-Sn°pw ^n≥-Nn-s\ \mev tIm-Sn-°p-am-Wv k¨ X-ßfp-sS Iq-Sm-c-Øn-se-Øn-®Xv. kv-‰m¿ _m-‰v-kv-am≥ [-hms\bpw Z-£n-Wm-{^n-°≥ t]k¿ sU-bv¬ sÃ-bv-s\bpw am{X-am-Wv k¨ te-e-Øn-\p hn´p-sIm-Sp-°m-sX So-an¬ \n-e\n¿-Øn-bXv. se-Kv-kv-]n-∂¿ Ic¨ i¿-asb 3.75 tIm-Sn-°v k¨ dm-©nb-Xv G-h-scbpw AZv-`p-X-s∏-SpØn. A-an-Xv an-{i-bv-°pw (4.75 tIm-Sn), t]k¿ `p-ht- \-iz¿ Ipam-dn-\pw (4.25) ]-Ww-hm-cn-sbdn-™t- ∏m-ƒ C-im-¥v i¿-as - bbpw (2.6), C¿-^m≥ ]Tm-s\bpw (2.4) h≥ Xp-I ap-S° - m-sX X-s∂ k-Æn-\p So-an-se-Øn°m-\m-bn. hn≥-Uokv Hmƒ-du≠¿ Um-c≥ k-Ωn (3.5 tIm-Sn) Iq-Sn So-an-se-Øn-bt- Xm-sS _m‰n-Mn-\p ]pdta i-‡am-b _uB-kv-t{X-en-b-bp-sS Sz‚n fn-Mv sse-\-∏p-≈ So-am-bn ksh-Sn-s°-´v ho-c≥-amcm-b tU- ¨-ssd-tk-gvkv am-dn-bn-´p-≠v. Xm-Wv G-h-scbpw sR-´n-®Xv. \n-e-hn¬ tam-iw t^m-an-ep-≈ bp-hn-°v C-{Xbpw hn-e \¬-Inb-Xv G-h-scbpw A-º-c-s∏-SpØn-b-t∏mƒ _mw-•q¿ Sow D-S-a hnP-bv a-ey-bp-sS {]-kv-Xm-h\bpw N¿-®-bmbn. Iym-]v-‰≥ hn-cm-Sv tIm-lven, sh-kv-‰v C≥-Uo-kv sh-Sn-s°-´v ho-c≥ {In-kv sK-bv¬, Z-£nWm-{^n-°≥ Xm-cw F-_n Unhn√n-tb-gv-kv F-∂n-h-sc-bm-Wv _mw-•q¿ CØ-h-W \n-e-\n¿Øn-bn-cp-∂Xv. te-e-Øn¬ sNe-h-gn-°m-\m-hp-∂ ap-gp-h≥ XpI-bm-b 60 tIm-Snbpw CØ-hW _mw-•q¿ sN-e-h-gn®p. B-kv-t{X-en-b≥ t]-k¿ ans®¬ Ãm¿-°n-s\ A-©p tImSn°pw Hmƒ-du-≠¿ B¬-_n tam¿-°-ens\ 2.4 tIm-Sn°pw _mw-•q¿ dm©n. {io-e-¶≥ ap≥ sh-‰d - ≥ kv] - n-∂¿ ap-Øø - apc-fn-[-c-s\ kz-¥-am-°m≥ H-cp tIm-Sn- am-{X-ta _mw-•q-cn-\v a-pS- t°-≠n-h-∂p≈p. h-cp-¨ Btcm¨, c-hn cmw-t]mƒ. A-timIv Zn≥-U F∂o t]-k¿-am-sc X-ß-fp-sS X-´-I-Øn-se-Øn°m-\pw _mw-•q-cn-\v I-gn-™p.

hmÀ-Ws-dbpw ^n³N- ns- \-bp- wdm-©n ssl-Z-cm-_m-Zv


CMYK

12 tImgnt°mSv

16 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

tX-P-kv ]mT-im-e kw-L-Sn-∏n-® "ssÃ-en-s\m-cp k-Ωm-\w' a¬-k-c-hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-Zm-\w tX-P-kv am-t\-Pn-Mv F-Un-‰¿ {]-^. ]n tIm-b \n¿-h-ln-°p-∂p

CMYK

tIm-gn-t°m-Sv: tX-P-kv ]mT-im-e kw-L-Sn-∏n-® "ssÃ-en-s\m-cp k-Ωm-\w' a¬-k-c-hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-Zm-\w tX-P-kv am-t\Pn-Mv F-Un-‰¿ {]-^. ]n tIm-b \n¿-h-ln-®p. A-tkm-tjy-‰v F-Un‰¿ ]n A-lv-a-Zv i-co-^v A-[y-£-X -h-ln-®p. F-Un-‰¿ F≥ ]n sN°p-´n, sU-]yq-´n P-\-d¬ am-t\-P¿ hn Jm-en-Zv, ]mT-im-e C≥-Nm¿Pv d-^o-Jv d-a-Zm≥, ]n ]n bm-kn¿ kw-km-cn-®p. ]-cn-]m-Sn-bp-sS `mK-am-bn "B-tcm-Ky-ap-≈ Ip-Spw-_w k-¥p-jv-S Ip-Spw-_w' F-∂ hnj-b-Øn¬ kn sI \m-k¿ A-lv-a-Zv ¢m-sk-Sp-Øp. a-e-∏p-dw F-S-h-Æ-bn-se sF jm¿-]v sl¿-_¬ ¢n-\n-Iv Fw.Un. keow ssh-Zy¿ BWv Ip´n-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-߃ kv-t]m¨-k¿ sN-bvX-Xv.

F-kv.-ssh.-F-kv. k-t½-f-\w: hm-Zn-ssXz-_-bn-te-¡p P-\-{]hmlw A-–p¿-dl - va - m≥ B-eq¿ C-μn-cm -\-K¿: "ss]-Xr-I-Øns‚ 15mw \q-‰m-≠v' F-∂ {]-ta-bØn-¬ 14\v B-cw-`n-® F-kv.ssh.-F-kv. 60mw hm¿-jn-I ktΩ-f-\-Øn-¬ I-Æn-I-fm-hm≥ tI-c-f-Øn-se kp-∂o-k-aq-lw hm-Zn-ssXz-_-bn-te-°v (C-μn-cm \-K¿) H-gp-Ip-∂p. C-∂p ssh-Io´v \-S° - p-∂ k-am-]\ - k-tΩ-f\ - w N-cn-{X-kw-`-h-am-°n am-‰m-\p-≈ A-h-km-\-h-´ H-cp-°-Øn-em-Wv kw-Lm-SI - ¿. am-en-Iv Zo-\m-dpw A-\p-bm-bnI-fpw tI-cf - ° - c - b - n-se-Øn-b ]mb-°-∏¬ tam-U-en¬ H-cp-°n-b th-Zn k-tΩ-f\ - Ø - n-se B-I¿-jW-am-Wv. tI-cf - Ø - n-se 14 Pn-√I - fn¬ \n-∂pw X-an-g\ v- m-Sv, I¿-Wm-SI kw-ÿm-\ß - f - n¬ \n-∂p ]-Xn\m-bn-c-°-W-°n-\p {]-h¿-Ø-Icm-Wv k-tΩ-f-\-Øn-\m-bn FØn-bn-´p-≈X - v. sN¿-°f - C-μn-cm \-Kd - n-se hn-im-ea - m-b hm-Zn-ssXz_-bn¬ H-cp-°n-b ]-¥e - n¬ \-akv-Im-c-Øn-\pw `-£-W-Øn-\pw D-d-°-Øn-\p-sam-s° ku-I-cy-

F-kv.ssh.F-kv. k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn hm-Zn-ssXz-_-bn¬ \-thm-∞m-\w sk-j-\n¬ F-kv.ssh.F-kv. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kv-eym¿ kw-km-cn-°p∂p sam-cp-°n-bn-´p-≠v. hn-hn-[ sk-j\p-I-fn¬ ap-kv-enw-I-fp-am-bn _‘-s∏-´ \n-c-h-[n -hn-j-b-߃ N¿-® sN-bX v- p. C-∂s - e cm-hn-se \-S∂ - A-\pkv-a-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ B-\-aßm-Sv ap-lΩ - Z- I -v p-´n ss^-kn, i-d^p-±o≥ sh¨-a\ - m-S,v bp Fw A–p¿-dl - a -v m≥ au-eh - n, sa-t{Sm apl-Ω-Zv lm-Pn kw-_-‘n-®p. hn-

hm-lw, k-Zm-Nm-cw F-∂ hn-jb - Øn¬ {]-^. Hm-am-\q¿ ap-lΩ - Z- ,v ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Ww F-∂ hn-jb - Ø - n¬ kp-ss_¿ lp-Zh - n, a-tX-X-c C-¥y F-∂ {]-ta-bØn¬ {]-^. \-hm-kv \n-km¿, tUm. A-–p¬- e-Øo-^,v A-jd -v ^v ss^-kn I-Æm-Sn-∏-d-ºv kw_-‘n-®p. \-thm-∞m-\w F-∂ hn-j-bw A-–p¿-d-lv-am≥ I-√m-

A-k-an-se 1300 I-em-]-_m-[n-X Ip-Spw-_-§-sf ]p-\-c-[n-h-kn-¸n-¨n-à Kp-hm-l-Øn: 2012se I-em-]Øn¬ A-kw t_m-tUm-em‚ v A-Xn¿-Øn-{]-tZ-i Pn-√-I-fn¬ (_n.-Sn.-F.-Un.-) A-`-bm¿-Yn-Ifm-°-s∏-´ 1300 Ip-Spw-_-ß-sf C-\n-bpw ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°mØ-Xn¬ k¿-°m-cn-s\-Xn-tc {]Xn-tj-[-ap-b-cp-∂p. C-{X-bpw Ip-Spw-_-߃ Zp-cn-X-_m-[n-Xcm-sW-∂ Im-cyw k¿-°m¿ AwKo-I-cn-°p-∂p-s≠-¶n-epw C-h¿°p th-≠n H-∂pw sN-øm≥ CXp-h-sc X-øm-dm-bn-´n-√. A-kw \n-b-a-k-`-bn-se _P-‰v k-tΩ-f-\-Øn¬ F-gp-Xn \¬-In-b a-dp-]-Sn-bn¬ 18,823 hoSp-Iƒ ]q¿-W-am-bpw 999 ho-SpIƒ `m-Kn-I-am-bpw \-in-®-Xm-bn kw-ÿm-\ Zp-c-¥-\n-hm-c-W a{¥n ]r-Yn-_n am-Pn hy-‡-am°n. C-Xm-Wv bm-Ym¿-Yyw. I-em]-_m-[n-X-sc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n°m≥ B-h-iy-am-b Im-cy-߃ sN-øm≥ X-߃ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-t\m-Sv \n-c-h-[n X-hW A-`y¿-Yn-®p. F-∂m¬, bmYm¿-Yyw a-\- n-em-°n-bn-´pw A-

Akan-se I-em-]-_m-[n-X¿ ]p\-c-[n-hmkw tXSn Kp-hm-l-Øn-bn¬ {]-t£m-`w \-S-Øp∂p h¿ H-∂pw sN-øm≥ X-øm-dm-hp∂n-√-˛ Nm¿ k-t]m-cn km-ln-Xy ]-cn-j-Øv {]-kn-U‚ v lm-^nkv A-lv-a-Zv ]-d-™p. C-\n-bpw

1,327 Ip-Spw-_-ß-sf ]p-\-c-[n-hkn-∏n-°m-\p-≠v. _-‘-s∏-´ sU-]yq-´n I-Ωo-j-W¿-am¿-°v C-h-sc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°m≥

B-h-iy-am-b \n¿-tZ-i-߃ \¬-In-bn-´p-s≠-∂v a-{¥n am-Pn ]d-™p. Zp-c-¥w ]q¿-W-am-bpw _m-[n-® Ip-Spw-_-ß-fn¬ 15,983 t]¿-°v 22,700 cq-] ho-Xw kwÿm-\ k¿-°m¿ \¬-In-bn-´p≠v. tI-{μ-k¿-°m¿ {]-[m-\-a{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k ^≠n¬ \n-∂v Hm-tcm Ip-Spw-_Øn-\pw 30,000 cq-] ho-Xw \¬In-bn-´p-s≠-∂pw k¿-°m¿ tcJ-Iƒ ]-d-bp-∂p. I-em-]-_m-[n-X-sc ]p-\-c-[nh-kn-∏n-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v lm-^n-kv A-lv-a-Zv ]-e-Xh-W A-kw ap-Jy-a-{¥n X-cp¨ sKm-tKm-bn-°v F-gp-Xn-bn-cp-∂p. a-‰p kw-ÿm-\-ß-fn-se I-em-]_m-[n-X-sc A-k-an-t\-°mƒ \∂m-bn k¿-°m¿ ssI-Im-cyw sN-øp-∂p-s≠-∂v A-t±-lw IØn¬ kq-Nn-∏n-®p. 2012 Pq-sse-˛-B-K-kv-Xv amk-ß-fn¬ \-S-∂ t_m-tUm-Ifpw ap-kv-enw-I-fpw X-Ωn-ep-≈ I-em-]-Øn¬ \q-dn-e-[n-Iw t]¿ sIm-√-s∏-Sp-I-bpw e-£-

°-W-°n-\v B-fp-Iƒ A-`-bm¿Yn-I-fm-°-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p. t_m-tUm-em‚ v {]-tZ-isØ P-\-߃ \n-c-h-[n {]-iv-\߃ t\-cn-Sp-∂-Xm-bn _n.-Sn.F.-Un. kn-‰n-k¨ ssd-‰v-kv t^m-dw {]-kn-U‚ v Pw-jo¿ Aen ]-d-™p. A-h-cp-sS Po-h-\pw kz-Øn-\pw kp-c-£-bn-√. bp-hm°-sf X-´n-s°m-≠p-t]m-Ip-∂p. km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ km-[m-cW-°m-sc ]n-Sn-®p-]-dn-°p-I-bmWv. C-Xn-s\-√mw ]-cn-lm-cw ImWm-Ø kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ \n-e-]m-Sv e-÷m-I-c-am-sW∂v A-t±-lw ]-d-™p. A-tX-k-a-bw, 1300 Ip-Spw-_ß-sf-bm-Wv ]p-\-c-[n-h-kn-∏n°m-\p-≈-sX-∂v a-{¥n ]-d-™ I-W-°v sX-‰m-sW-∂pw 2500 IpSpw-_-ß-sf-¶n-epw C-\n-bpw ]p\-c-[n-h-kn-∏n-°m-\p-s≠-∂pw Hmƒ A-kw ssa-t\m-dn-‰n kv-‰pU‚ v-kv bq-\n-b≥ P-\-d¬ sk{I-´-dn dn-km-D¬ I-cow k¿-°m¿ B-tcm-]n-®p.

bn D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. A-lΩ - Zv tX¿-fm-bn, ]n-Wt- ßm-Sv A-_q_-°¿, A-–p¬ K - ^ - q¿ A¬-Jmkn-an, tUm. _-lm-D-±o≥ \-Zv-hn Iq-cn-bm-Sv, \m-k¿ ss^-kn Iq-SØm-bn, k-Øm¿ ]-¥-√q¿, Fw Sn Ip-™l - Ω - Z- v ap-ke -v ym¿, k-ønZv ap-lΩ - Z- v am-ÿ B-e∏ - p-g kw_-‘n-®p. ssh-Io-´v ss]-Xr-Iw sk-an-\m-dn¬ hm-t°m-Sv sam-bv-

Xo≥-Ip-´n ss^-kn, sam-bv-Xo≥ ss^-kn ]p-Ø\ - g- n, Hm-Wº - ≈ - n ap-lΩ - Z- v ss^-kn, ap-Po-_v ss^kn ]q-tem-S,v K-^q¿ A≥-hc - n, a-eb-Ω A-_q-_° - ¿ _m-Jh - n, Fw Sn A-_q-_-°¿ Zm-cn-an, k-eow ss^-kn C¿-^m-\n kw-_-‘n®p. C-∂p cm-hn-se Fw F ap-lvbp-±o≥ ap-kve - ym-cp-sS D-Zvt- _m-[\-tØm-sS ]-cn-]m-Sn B-cw-`n-°pw.

a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ D-ZvLm-S\ - w sN-øpw. cm-hn-se 9\p {]-hm-kn kw-Ka-hpw 10\v `m-jm-kw-K-a-hpw \-S°pw. ssh-Io-´v 4\v \-S° - p-∂ kam-]-\ a-lm-k-tΩ-f-\w ]m-W°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kve - ym¿ A-[y£-X- h-ln-°pw. tI-{μa-{¥n C A-l-Ω-Zv, tI-{μ-a-{¥n sI F dlv-am≥ Jm≥, -a-{¥n ]n sI Ip™m-en-°p-´n, I¿-Wm-S-I Btcm-Ky-a{- ¥n bp Sn Jm-Z¿, sN-dpt»-cn ssk-\p-±o≥ ap-kve - ym¿, Ham≥ kp-{]nw-tIm-SX - n P-UvP - n A–p-√ P-eo¬ _n≥ ap-l-Ω-Zv Iam-en, Fw F Jm-knw ap-kve - ym¿, B-\-°-c kn tIm-b-°p-´n ap-kveym¿, A-–p- -a-Zv ]q-t°m-´q¿, Xzm-J A-lv-a-Zv au-e-hn, A–p¬ l-ao-Zv ss^-kn A-º-e°-S-hv, sa-t{Sm ap-l-Ω-Zv lm-Pn, J-Ø¿ C-{_m-low lm-Pn, sI aΩ-Zv ss^-kn, tIm-´p-a-e _m-∏pap-kv-eym¿, ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv A-∫m-k-en in-lm-_v X-߃ Xp-Sß - n-bh - ¿ kw-km-cn-°pw.

kw-Øm-\-¯v 87 A-\-[n-Ir-X b-¯ow-Jm-\-I-Ä ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ 87 A-\-[n-Ir-X b-Øow-Jm-\-I-fnem-bn 8016 Ip-´n-Iƒ ]Tn-°p-∂Xm-bn a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ \n-tbm-Kn-® A-t\z-j-Wkw-Lw I-s≠-Øn. ]Tn-Xm-°fn¬ ]-Ip-Xn-bn-te-sd-bpw s]¨-Ip-´n-I-fm-Wv. Cu ÿm-]-\߃ t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ \S-Øn ]q-´n-°p-I-bpw `m-c-hm-lnIƒ-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°p-Ibpw sN-øp-∂p-≠v. a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw Un.--sF.--Pn. Fkv {io-Pn-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-L-am-Wv ]-cn-tim-[\-bpw dn-t]m¿-´pw X-øm-dm-°p∂-Xv. ]m-e-°m-Sv {]m-°p-fw a¿I-kp d-lv-am-\n-b-bn-se sk-{I´-dn- 18 hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf ]o-Un∏n-®-Xm-b tI-kv h-∂-tXm-sSbm-Wv a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ sN-b¿-am≥ P-kv-‰n-kv sP _n tIm-in b-Øow-Jm-\-I-sf°p-dn-®pw A-K-Xn-a-μn-c-ß-sf°p-dn-®pw hn-i-Z-am-bn ]T-\w \S-Øn dn-t]m¿-´v \¬-Im≥ km-aqln-I-t£-a h-Ip-∏n-t\m-Spw Hm¿-

^-t\-Pv I¨-t{Smƒ t_m¿-Unt\m-Spw I-gn-™ B-K-kv-Xv amk-Øn¬ B-h-iy-s∏-´-Xv. tImgn-t°m-Sv Ip-‰n-®n-d-bn-se bØow-Jm-\-bn-se \n-b-a-hn-cp-≤ hn-hm-l-hpw Cu A-t\z-j-WØn-\v B-°w-Iq-´p-I-bm-bn-cp∂p. km-aq-ln-I-t£-a h-Ip-∏n\pw I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-\pw Ir-Xy-am-b ÿn-Xn-hn-h-c I-W°p-Iƒ lm-P-cm-°m≥ km-[n°m-sX h-∂-Xn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ t\cn-´v A-t\z-j-W-kw-L-sØ \ntbm-Kn-®-Xv. kw-ÿm-\-Øv 127 A-\-[nIr-X A-K-Xn-a-μn-c-ß-fpw {]-h¿Øn-°p-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-bn´p-≠v. C-h-bn-se-√mw-Iq-Sn 6266 A- t ¥- h m- k n- I - f p- s ≠- ∂ m- W v G-I-tZ-i I-W-°v. kw-ÿm-\Øv Aw-Ko-Im-c-ap-≈ 1468 bØow-Jm-\-I-fpw 712 A-K-Xn-aμn-c-ß-fpw {]-h¿-Øn-°p-∂p≠v. C-h-bn-se-√mw-Iq-Sn A-c-e£-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-˛-hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ ]Tn-°p-∂p-≠v. G-‰hpw Iq-Sp-X¬ b-Øow-Jm-\-I-fp-

≈-Xv tIm-´-bw Pn-√-bn-em-Wv-˛ 263. G-‰-hpw Ip-d-hv ]-Ø-\w-Xn´-bn-em-Wv-˛ 46. F-d-Wm-Ip-f-Øv 204 ÿm-]-\-ß-fpw I-Æq-cn¬ 118 ÿm-]-\-ß-fp-ap-≠v. I-gn-™ 10 h¿-j-Øn-\p-≈n¬ b-Øow-Jm-\-I-fp-am-bn _‘-s∏-´v 66 ]o-U-\-t°-kp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v. C-Xn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Xn-cp-h-\-¥]p-c-Øpw (9) G-‰-hpw Ip-d-hv ae-∏p-d-Øp(1)am-Wv. Im-Wm-Xmb Ip-´n-I-sf kw-_-‘n-®v tc-JI-sfm-∂pw e-`y-a-√. b-Øow-Jm\-I-fp-sS hn-tZ-i-Øp-\n-∂pw kz-tZ-i-Øp-\n-∂p-ap-≈ h-cp-am\-ß-sf-°p-dn-®pw A-t\z-j-Wkw-Lw hn-e-bn-cp-Øp-∂p-≠v. \n- b - a m- \ p- k r- X - a - √ m- Ø ÿm-]-\-߃-s°-Xn-tc I-SpØ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa∂v I-gn-™ -Zn-h-kw tIm-gnt°m-s´ b-Øow-Jm-\ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n -tbm-K-Øn¬ Un.sF.Pn. {io-Pn-Øv hy-‡am-°n-bn-cp-∂p. ]-cn-tim-[-\-Iƒ Xp-S-cp-I-bm-sW-∂pw {io-PnØv ]-d-™p.

CMYK

"ssÌ-en-s\m-cp k-½m-\w': k-½m-\-Zm-\w \-S-¯n

sh-Åm-¸-Ån-¡p Zp-tcym-[-\-sâ K-Xn: tKm-Ip-ew tKm-]m-e³ Xv i-cn-b-√. C-Xv k-aq-ltØm-Sv sN-øp-∂ A-\o-Xnbm-Wv. Pm-Xn tNm-Zn-°-cp-Xv ]-d-b-cp-Xv F-∂m-Wv Kp-cp-tZh≥ ]Tn-∏n-®-Xv. F-∂m¬ Kpcp-tZ-h-s\ H-cp Pm-Xn-bp-sS am-{Xw B-fm-°n-am-‰p-I-bmWv sh-≈m-∏-≈n. tZ- h - k zw \n- b - a - \ - Ø n¬ kp- X m- c y kw- h n- [ m- \ w G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw tKm- I p- e w tKm- ] m- e ≥ ]- d ™p. tZ-h-kz-Øn¬ 140 \nb- a - \ - Ø n- e q- s S 45 tIm- S n cq-] sh-≈m-∏-≈n kz-¥-am°n- b - X m- b pw A- t ±- l w Btcm-]n-®p. sh-≈m-∏-≈n-bp-sS kmº-Øn-I X-´n-∏n-s\-Xn-tc \ne-]m-sS-Sp-Ø-Xm-Wv X-߃ X-Ωn¬ sX-‰m≥ Im-c-W-sa∂pw tKm-Ip-ew tKm-]m-e≥ ]-d-™p.

CMYK

CMYK

tIm-gn-t°m-Sv: F-kv.-F≥.Un.-]n. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i-\v Zptcym-[-\-s‚ K-Xn-bm-Ip-sa∂v tKm-Ip-ew tKm-]m-e≥. alm-`m-c-X-Øn¬ ]-©-]mfi-h≥-am-sc t{Zm-ln-® Zptcym-[-\-s‚ A-h-ÿ-bm-Wv sh-≈m-∏-≈n-sb-bpw ImØn-cn-°p-∂-Xv. cm-{„o-b-]m¿-´n-bp-≠m-°n-bm¬ F-kv.F≥.-Un.-]n. A-tXm-sS A-hkm-\n-s®-∂pw A-t±-lw hy‡-am-°n. ]n-∂m-°-°m-cp-sS km-aqln-I-˛-hn-Zym-`ym-k-˛-kmw-kvIm-cn-I ap-t∂-‰-ap-≠m-°m\m-Wv {io-\m-cm-b-W-Kp-cp F-kv.-F≥.-Un.-]n-°p cq-]w \¬-In-b-Xv; A-√m-sX cm{„o-b-{]-ÿm-\-am-°m-\-√. k-ap-Zm-b-Øn-s‚ t]-cn¬ cm{„o- b - ] m¿- ´ n- b p- ≠ m- ° p- ∂ -

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-21. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

Thejas Epaper general Edition 2014-02-16  

Thejas Epaper general edition. 2014-02-16