Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-31

12 t]Pv

■ `6.00

8 -s^-{_phcn 2014 i\n tIm´bw www.thejasnews.com

apJy-a-{´n-bp-sS D-d-¸n c-a \ncmlmcka-cw \nÀ¯n

Hät\m«¯n tImÀ-]-td-äp-IÄ A-S-bv-¡m-\p-Å-Xv 2.-46 e-£w tIm-Sn

kn._n.sF. A-t\z-j-Ww

\yq-U¬-ln: tIm¿-]-td-‰p-Iƒ 2.-46 e-£w tIm-Sn cq-]-bp-sS \nIp-Xn A-S-bv-°m-\p-s≠-∂v k¿°m¿. [-\-Im-cy-k-l-a-{¥n sP Un ko-ew tem-Iv-k-`-sb A-dnbn-®-Xm-Wv C-°m-cyw. \n-Ip-XnIp-Sn-»n-I Xn-cn-®p-]n-Sn-°m≥  kz¥w {]Xn-\n[n B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-∏v \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p-h-cp-I-bm-sW-∂pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[-t°a-{¥n ]-d-™p. kn-se Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ kn._n.-sF. A-t\z-j-Ww B-h-iys∏-´v sI sI c-a A-©p-Zn-h-kam-bn \-S-Øn-h-∂ \n-cm-lm-c ka-cw ]n≥-h-en-®p. C-∂-se cm-hnse tN¿-∂ a-{¥n-k-`m-tbm-Kw kn.-_n.-sF. A-t\z-j-W-Øn-\v sXm-Sp-]p-g: e-b¨-kv ¢-_v {]- X-Øz-Øn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬In-b-tXm-sS-bm-Wv k-a-cw ]n≥Y-a ]m-cm-enw-]n-Iv-kv ao-Un-b-˛ 2014 A-hm¿-Un-\v tX-P-kv C-Sp- h-en-®-Xv. Sn ]n h-[-Øn¬ kn.-_n.-sF. °n Pn-√m _yq-tdm C≥ Nm¿-Pv kn F k-Po-h≥ A¿-l-\m-bn. A-t\z-j-W-Øn-\v k¿-°m¿ XØz-Øn¬ X-øm-dm-sW-∂pw F5000 cq-]-bpw k¿-´n-^n-°-‰pw in¬-∏-hpw A-S- ∂m¬, \-S-]-Sn-{I-a-ß-ƒ ]q¿ßp-∂ A-hm¿- Øn-bm-t°-≠-Xp-s≠-∂pw apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n a-{¥n-kUv 22\p ssh`m Xo-cp-am-\-߃ hn-i-Zo-I-cn-®pIo-´v 7.-30\v sIm-≠v cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS sXm-Sp-]p-g eA-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v B¿.-Fw.b¨-kv lm]n. t\-Xm-°ƒ A-Sn-b-¥-c-tbmfn¬ k-Ωm-\n°p-sa-∂p `m-c- Kw tN¿-∂p. k¿-°m¿ D-d-∏p-\hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.- P-\p-h-cn ¬-In-b km-l-N-cy-Øn¬ k-a-cw A-h-km-\n-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\12\p sXm-Sp-]p-g Ip-am-c-aw-K-eam-bn. H-cp-a-Wn-tbm-sS k-a-cw Øp kw-L-Sn-∏n-® `n-∂-ti-jnbp-≈ Ip-´n-I-fp-sS ta-J-em Im- A-h-km-\n-∏n-°p-∂-Xm-bn B¿.Fw.-]n. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn bn-I-ta-f "]m-cm-enw-]n-Iv-kv ˛2014'am-bn _-‘-s∏-´m-Wp ]p- F≥ th-Wp k-a-c-∏-¥-en¬ {]c-kv-Im-cw G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv.- C- Jym-]n-®p. D-®-bv-°v 1.-30\v ap-Xn¿Sp-°n A-d-°p-fw ssa-em-Sn-bn¬ ∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ _n B¿ ]n `m-kv-I¿ c-a-bv-°p \m-cNm-e-∏p-d-Øv ]-tc-X-cm-b X-¶Ω-˛-A-Nyp-X≥ Z-º-Xn-I-fp-sS a- ß-\o-cv \¬-In-bm-Wv k-a-cw Ah-km-\n-∏n-®-Xv. B-tcm-Ky-ÿnI-\m-Wp k-Po-h≥. `m-cy: Z-b. Xn tam-i-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-aa-°ƒ: tZ-h-\-μ, tZ-h-Z¿-i≥.sb Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°-W-

]m-cm-enw-]n-Iv-kv: ao-Un-bm ]p-c-kv-Im-cw kn F k-Po-h-\v

ssew-Kn-Im-tcm-]-Ww; I-iv-aoÀ a-{´n cm-Pn-h-¨p

X-¯z-¯n Aw-Ko-Im-cw sa-∂ B-h-iyw a-{¥n-k-`m-tbmKw Aw-Ko-I-cn-®-Xn-\m-em-Wv A©p-Zn-h-kw \o-≠ c-a-bp-sS \ncm-lm-c-k-a-cw A-h-km-\n-∏n°p-∂-sX-∂v th-Wp am-[y-a-ßtfm-Sv ]-d-™p. km-t¶-Xn-I-ambpw \n-b-a-]-c-am-bp-ap-≈ F-√m \-S-]-Sn-{I-a-ß-fpw ]q¿-Øn-bm°n h-f-sc th-Kw kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Ww {]-Jym-]n-°p-sa∂v ap-Jy-a-{¥n D-d-∏p \¬-In. I£n-cm-jv-{So-b-t`-Z-sa-t\y k-a-cØn-\v e-`n-® ]n-¥p-W-bm-Wv k¿-°m-cn-s\ C-Ø-c-sam-cp Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ t{]-cn-∏n-®-Xv. tI-kn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-jWw {]-Jym-]n-°p-∂-Xv X-S-bm≥ F-√m Ip-X-{¥-ß-fpw ]-b-‰n-bh¿-°p-≈ Xm-°o-Xm-Wv Cu hnP-b-sa-∂pw th-Wp ]-d-™p. Sn ]n h-[-t°-kv Kq-Vm-tem-N-\ kn.-_n.-sF. A-t\z-j-W-Øn-\v hn-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn¬ kt¥m-j-ap-s≠-∂pw k-a-c-hp-ambn k-l-I-cn-® F-√m-h¿-°pw \μn-bp-s≠-∂pw c-a ]-d-™p.k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® {]tXy-I A-t\z-j-W-kw-L-Øns‚ dn-t]m¿-´v e-`n-°p-∂ ap-d-bv°v kn.-_n.-sF. A-t\z-j-WØn-\v th-≠ \-S-]-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hp-sa-∂p ap-Jy-a{¥n hy-‡-am-°n. ap-Jy-a-{¥n-bpsS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw Fw ]n hotc-{μ-Ip-am-dm-Wv k¿-°m¿ \n-e]m-Sv k-a-c-∏-¥-en-se-Øn c-asb A-dn-bn-®-Xv. I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N cm-hnse-bm-Wv c-a k-a-cw Xp-S-ßn-b-

P-Ωp: ssew-Kn-Im-tcm-]-W-hpam-bn _-‘-s∏-´v P-Ωp-I-iv-aocn¬ B-tcm-Ky-a-{¥n i-_n¿ Jm≥ cm-Pn-h-®p. h-\n-Xm tUmŒ-sd am-\-`w-K-s∏-Sp-Øn-sb-∂ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v a-{¥n-s°Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øncp-∂p. i-_n¿-Jm-s‚ cm-Pn-°Øv K-h¿-W¿-°v A-b-®n-´ps≠-∂v ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A-_vZp-√ A-dn-bn-®p. {io-\-K-dn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰n-se a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn-te-°v hnfn-®p-h-cp-Øn-b X-s∂ Jm≥ am-\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®psh-∂m-Wv h-\n-Xm tUm-Œ¿ ]cm-Xn-bn¬ ]-d-™-Xv. P-\p-h-cn 29\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. tIm¨{K-kv t\-Xm-hm-Wp Jm≥. a{¥n-tbm-Sv cm-Pn-h-bv-°m≥ kwÿm-\ tIm¨-{K-kv I-Ωn‰nbpw `-c-W-I-£n-bm-b \m-j\¬ tIm¨-^-d≥-kpw kn.-]n.F-Ωpw B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. \msf

11 t]Pn 6 FUnäv t\XmbnbnÂ\n¶v H-

©nbt¯¡v F{X Zq-cw?

ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ _n B¿ ]n `m-kv-I¿ c-a-bv-°p \m-c-ß-\o-cv \¬-Ip∂p Xv. \m-ep-Zn-h-k-Øn-\pw aq-∂p-aWn-°q-dn-\pw ti-j-am-Wv c-a ka-cw A-h-km-\n-∏n-®-Xv. c-a-bpsS B-tcm-Ky-ÿn-Xn Iq-Sp-X¬ h-j-fm-hp-∂ km-l-N-cy-Øn¬

kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-kv.-F≥.kn. em-hv-en≥ tI-kn¬ k¿°m¿ \n-e] - m-Sn¬ am-‰a - n-s√-∂pw Du¿-P-h-Ip-∏v ssl-t°m-S-Xnbn¬ \¬-In-b k-Xy-hm-Mv-aq-eØn¬ ]-d™ n-´p-≈ Im-cy-߃ C-SX - p-k¿-°m-cn-s‚ Im-eØ - v Xøm-dm-°n-b-Xm-sW-∂pw ap-Jy-a-

Xo-cp-am-\w s]-s´-∂p-≠m-hm≥ k¿-°m-cn-\p ta¬ k-Ω¿-±-ap≠m-bn-cp-∂p. B-bn-c-°-W-°n\v B-fp-I-fm-Wv I-gn-™-Zn-h-kß-fn¬ k-a-c-∏-¥-en-se-Øn c-a-

bv-°v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®-Xv. C-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv ]u-c-kzo-Ic-W-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-ti-jw ssh-Io-t´m-sS c-a H-©n-b-tØ°v a-S-ßpw.

{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. kn.-F.-Pn. dn- Im≥ km-[n-°n-√. C-S-Xp-k¿t]m¿-´v X-øm-dm-°p-∂-Xn-\p ap- °m-cn-s‚ Im-eØ - p \¬-In-b kºv A-h¿ D-∂-bn-°p-∂ tNm-Zy- Xy-hm-Mv-aq-ew ho-≠pw k-a¿-∏n߃-°p _-‘-s∏-´ h-Ip-∏pIƒ a-dp-]S- n \¬-Im-dp-≠v. A-∂v Du¿-Ph - I - p-∏v k-a¿-∏n-® a-dp-]S- nbm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw sslt°m-S-Xn-bn¬ \¬-In-b-Xv. H-cn°¬ k-a¿-∏n-® Hu-tZym-Kn-It- cJ-I-fn¬ am-‰w-h-cp-Øn-\¬-

em-hv-en³: \-ã-ap-−m-bn-«n-Ã-þ B-cym-S³ t¥m-_ sS³-UÀ hn-fn-¡m-¯-Xn \-ã-ap-−m-bn

tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xnbd k-`m kv-Iqƒ tdm-Un-se hym-]m-cs°-´n-S-Ønep≠mb Xo∏nSnØw A-W-bv°m-\p≈ A·ni-a-\ tk-\-bpsS {i-aw t^m-t´m: F B¿ kn A-cp¨

5 SnA-]nt\z-tI-jk-Wv kn.-w: a-_{´n-n.-skF.-`m9

DÄt]PpIfnÂ

7

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[t°-kn¬ kn.-_n.-sF. A-t\zj-Ww {]-Jym-]n-°-W-sa-∂ sI sI c-a-bp-sS B-h-iyw AwKo-I-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏´v {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ap-Jy-a-{¥n-°v I-Øp \¬-In. c-a \n-cm-lm-cw A-h-km-\n-∏n-°p-∂-Xn-\v G-Xm\pw a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p ap-ºmWv hn F-kv ap-Jy-a-{¥n-°p IØv \¬-In-b-Xv. ""c-a-bp-sS \n-cm-lm-c-tØmSp-≈ k¿-°m-cn-s‚ k-ao-]-\w {]-Xn-tj-[m¿-l-am-Wv. Sn ]n h-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-kv.-F≥.kn. em-hv-en-s\ I-cn-º-´n-Ibn¬-s∏-Sp-Øp-∂-Xp kw-_‘n-®v ssl-t°m-S-Xn-bp-sS ]cn-K-W-\-bn-ep-≈ tI-kn¬ Du¿-P-h-Ip-∏v k-a¿-∏n-® k-Xyhm-Mv-aq-e-sØ \ym-bo-I-cn-®v ssh-Zyp-Xn-a-{¥n B-cym-S≥ apl-Ω-Zv. em-hv-en≥ C-S-]m-Sn¬ sI.-F-kv.-C.-_n-°p km-ºØn-I-\-„-ap-≠m-bn-´n-s√-∂v B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv ]-d-™p. 374 tIm-Sn-bp-sS I-cm-dm-Wv F-kv.-F≥.-kn. em-hv-en-\p-ambn D-≠m-°n-bX - v. Cu I-cm-dn¬ ]-db - p-∂ ]-∂n-bm¿, sN-¶p-fw, ]-≈n-hm-k¬ ssh-Zyp-X-]-≤Xn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°p-I-bpw I-Ωo-j≥ sN-øp-I-bpw sN-bvXn-´p-≠v. C-Xn-\m¬ X-s∂ sI.-

F-kv.-C.-_n-°p km-º-Øn-I\-„w D-≠m-bn-´n-√. F-∂m¬, em-hve - n-\p-am-bn I-cm-dp-≠m-°p∂-Xn-\p ap-ºv t•m-_¬ sS≥U¿ hn-fn-°m-Ø-Xn-\m¬ k¿°m-cn-\p \-„w kw-`-hn-®n-´p≠v. I¨-kƒ-´≥-kn-bp-am-bn I-cm-dp-≠m-°n-b-Xv \n-b-a-hn-cp≤-am-Wv.em-hv-en≥ I-cm-dn-eq-sS a-e_m¿ Im≥-k¿ sk‚-dn-\v 100 tIm-Sn e-`n-°p-sa-∂m-Wp {]Jym-]n-®n-cp-∂-Xv. \m-b-\m¿ k¿-°m-cn-s‚ `-c-W-t\-´-am-bn C-Xv D-b¿-Øn-°m-Wn-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, em-hv-en-\p-am-bn D-≠m-°n-b I-cm-dn¬ C-Ø-c-Øn¬ H-cp hy-h-ÿ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´ns√-∂pw B-cym-S≥ ]-d-™p. a-

e-_m¿ Im≥-k¿ sk‚-dn-\v 100 tIm-Sn e-`n-°p-sa-∂ {]-Nmc-W-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ A∂-sØ ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cp∂ \m-b-\m-sc-bpw ssh-Zyp-Xna-{¥n-bm-bn-cp-∂ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\-bpw A-hn-iz-kn-°p∂n-√. F-∂m¬, C-°m-cyw Icm-dn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-Ø-Xv F¥p-sIm-≠m-sW-∂v A-t\zjn-°-Ww. t•m-_¬ sS≥-U¿ hn-fn°m-Ø-Xpw I¨-kƒ-´≥-kn G-P≥-kn-bm-bn-cp-∂ F-kv.F≥.-kn. em-hv-en-s\ tIm¨{Sm-Œ-dm-°n-b-Xpw \n-b-a-hn-cp≤-am-bm-Wv. tI-{μ C‚-en-P≥kn-s‚ ip-]m¿-i-bn-√m-sX-bmWv Cu \-S-]-Sn-sb-∂pw Bcym-S≥ hy-‡-am-°n.

j-Ww th-W-sa-∂-Xv hy-‡-amWv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ \n-cmlm-c-k-a-c-tØm-Sv k¿-°m¿ Im-Wn-°p-∂ \n-tj-[m-fl-I \ne-]m-Sv Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-√'' F-∂m-Wp I-Øn-¬ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m-¬, kn.-_n.-sF. A-t\zj-W-sØ-∏-‰n I-Øn¬ H-∂pw ]-d-bp-∂n-√. hn F-kn-s‚ I-Øv e-`n-®-Xmbn B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e ÿn-co-I-cn-®p. hn Fkv I-Ø-b-® Im-cyw Xp-S-°Øn¬ {]-Xn-]-£-t\-Xm-hn-s‚ Hm-^n-kv \n-tj-[n-®n-cp-∂p. F-

]mÀ-«n-hn-cp-²-am-tWm F-¶v ]mÀ-«n Xo-cp-am-\n-¡-s«

[-Øn-se Kq-Vm-tem-N-\ At\z-jn-°-W-sa-∂v c-a P-\p-h-cn ]-Øn-\p-X-s∂ ]-cm-Xn \¬-Inbn-´p-≠v. tI-kn¬ Xp-S-c-t\z-jWw \-S-Øp-sa-∂v t{]m-kn-Iyqj≥ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®-Xpam-Wv. F-∂m¬, \m-fn-Xp-h-sc bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn®n-´n-√. cm-Pym-¥-c-_-‘-ap-≈Xpw Xo-{h-hm-Z-_-‘w kw-i-bn°p-∂-Xp-am-b ^-bm-kv F-∂ I≈-°-S-Øp-Im-c-\p-am-bn sIm-ebm-fn-kw-L-Øn-\p-≈ _-‘w Iq-Sn ]-cn-K-Wn-®m¬ Xp-S-c-t\z-

{I-a-t¡-Sv \-S-¶p-; ssl-t¡m-S-Xn-bn \Â-In-b-Xv ]-g-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew-: apJy-a{´n

F´n-\n§-s\ H-cp taf?

tbm-K-¯n XÀ-¡w tIm-]v-äÀ A-gn-a-Xn-: ap³ thym-a-tk-\m ta-[m-hn-¡v C-äm-en-b³ hn-cp-¶v -X-lv-co-sI Xm-en-_m³ a-[y-س NÀ-¨bn \n-¶v ]n³-hm-§n C-´y-¡v t^mtfm-Hm¬ `o-j-Wn-

c-a-sb ]n-´p-W-¨v ap-Jy-a-{´n-¡v hn F-kn-sâ I-¯v

°p-I am-{X-am-Wp-≠m-bX - v. em-hv-en≥ tI-kn¬ kn.-_n.sF. \¬-In-bn-cn-°p-∂ dn-hnj≥ s]-‰o-j-\n¬ I-£n-tN-cp∂-]£ - w, k¿-°m¿ kzo-Ic - n-°p∂ \n-e] - m-Sn¬ B¿-°pw kw-ibw th-≠. em-hve - n≥ C-S] - m-Sn¬ Kp-cp-X-c-am-b {I-a-t°-Sv \-S-∂psh-∂X - p-Xs - ∂-bm-Wv k¿-°m-cns‚ \n-e-]m-sS-∂pw ap-Jy-a-{¥n hy-‡-am-°n. a-{¥n-k-`m tbm-KXo-cp-am-\-߃ hn-i-Zo-I-cn-°sh am-[y-a{- ]-h¿-ØI - c - p-sS tNmZy-ßt- fm-Sv {]-Xn-Ic - n-°p-Ib - m-bncp-∂p A-t±-lw. em-hv-en≥ tI-kn¬ k¿-°mcn-s‚ C-tX k-Xy-hm-Mv-aq-ew kzo-Ic - n-®t- i-ja - m-Wv em-hve - n≥ I-º-\n-sb I-cn-º-´n-I-bn¬-s∏Sp-Øn tIm-S-Xn tI-kv A-h-km\n-∏n-®X - v. am-[y-aß - ƒ D-≠m-°p∂ {]-iv-\-߃-°p ]n-∂m-se t]m-hm≥ k¿-°m-cn-\p I-gn-bn√. ap-ºv ]-›n-a-L-´-kw-c-£Ww kw-_-‘n-®v l-cn-X ss{S_yq-W-en-\p ap-∂n¬ h-∂ tIkn-epw C-tX-t]m-se am-[y-a߃ sX-‰m-b hm¿-Ø \¬-In. C-Xn-s‚ t]-cn¬ l¿-Øm-epw {]-Xn-tj-[h - p-sa-√mw tI-cf - Ø - n¬ \-S∂ - p. C-sX-¥p am-[y-a[ - ¿-aam-sW-∂pw ap-Jy-a-{¥n tNm-Zn®p. em-hve - n≥ tI-kn¬ k¿-°mcn-\v km-º-Øn-I-\-„-ap-≠m-bn´n-s√-∂, Du¿-P-h-Ip-∏v A-≠¿ sk-{I-´-dn I-gn-™-Zn-h-kw ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \¬-In-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew am-[y-a-ß-fn¬ h-en-b hm¿-Øb - m-bn-cp-∂p.

∂m¬, ]n-∂o-Sv I-Ø-b-® Imcyw ss{]-h-‰v sk-{I-´-dn i-in-[c≥ \m-b¿ ÿn-co-I-cn-®p. {]-kv sk-{I-´-dn C-°m-cyw A-dn-bmØ-Xn-\m-em-Wv \n-tj-[n-®-sX∂m-bn-cp-∂p hn-i-Zo-I-c-Ww. IØ-b-® Im-cyw C-∂-se sshIo-´v hn F-kv X-s∂ ÿn-co-Icn-®p. I-Ø-b-®-Xv ]m¿-´n-hn-cp≤-am-tWm F-∂v ]m¿-´n Xo-cp-am\n-°-s´-sb-∂pw C-°m-cyw am[y-a-ß-tfm-Sv kw-km-cn-°m≥ Dt±-in-°p-∂n-s√-∂pw hn F-kv {]-Xn-I-cn-®p.

hn Fkv I-¯-b-¨-Xm-bn I-cp-Xp-¶n-Ã: ]n-W-dm-bn sIm-√w: c-ab - p-sS k-ac - w Ah-km-\n-∏n-°m≥ hn F-kv apJy-a-{¥n-°p I-Ø-b-®n-´ps≠-∂v I-cp-Xp-∂n-s√-∂v ]nW-dm-bn hn-Pb - ≥. hn F-kns‚ {]-kv sk-{I-´-dn-bpw ss{]-h-‰v sk-{I-´-dn-bpw IØ-b-®n-´n-s√-∂p hy-‡-am°n-bn-´p-≠v. ]-t£, k¿-°mcn-se D-∂-X¿ I-Øv e-`n-®psh-∂v ]-db - p-tºmƒ A-Xv At\z-jn-°-Ww. ap-ºv hn Fkn-s‚ Iq-sS D-≠m-bn-cp-∂]m¿-´n ]p-d-Øm-°n-bh¿ CXn-\p ]n-∂n-ep-t≠m-sb-∂v A-t\z-jn-°W - w. c-ab - p-tS-Xv No-‰n-t∏m-b k-ac - a - m-Wv. C-{Xbpw ]-cn-lm-ky- k-ac - w A-SpsØm-∂pw tI-c-fw I-≠n-´ns√-∂pw ]n-Wd - m-bn ]-d™ p.kw-tPm-X, a-°m a-kvP - n-Zv, A-Pv-ao¿ kv-t^m-S-\-ß-ƒ B¿.-F-kv.-F-kv. t\-Xr-XzØn-s‚ A-\p-aX - n-tbm-sS-bmbn-cp-∂p F-∂ kzm-an A-knam-\-μ-bp-sS sh-fn-s∏-Sp-Øep-Iƒ ]p-d-Øp-h-∂n-cn-°pI-bm-Wv. F-∂m-¬, F≥.sF.-F-bpw kn.-_n.-sF-bpw C-hc - p-sS ]-s¶m-∂pw I-s≠Øn-bn-√. A-t\z-j-W GP≥-kn-I-fpw B¿.-F-kv.-Fkv. hn-t[-b-Xz-am-Wv Im-Wn®-Xv.- A-Xn-\p cm-{„o-b] - n-¥pW-bp-≠m-hW - w. A-s√-¶n¬ G-P≥-kn-Iƒ Iq-´p-\n¬-°n√. h¿-Ko-bX - s - b Iq-´p-]n-Sn-®v a-X-\n-c-t]-£-X X-I¿-°p∂ B¿.-F-kv.-F-kn-s\ t\cn-Sm≥ tIm¨-{K- n-\v I-gnhn-√˛- ]n-Wd - m-bn ]-d™ p.

sX-ep-¦m-\ _n-Ãv a-{´n-k-` Aw-Ko-I-cn-¨p 

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: B-{‘-{]-tZ-iv hn`-Pn-®v sX-ep-¶m-\ cq-]o-I-cn-°m\p-≈ hn-hm-Z _n-√n-\v tI-{μ-a{¥n-k-` Aw-Ko-Im-cw \¬-In. CXv {]-kn-U‚n-\v A-b-®-ti-jw ]m¿-e-sa‚n¬ A-h-X-cn-∏n°pw. kw-ÿm-\ hn-`-P-\-sØ F-Xn¿-°p-∂ B-{‘m ap-Jy-a{¥n In-c¨-Ip-am¿ sd-Õn Dƒs∏-sS-bp-≈ ]m¿-´n-t\-Xm-°sf A-\p-\-bn-∏n-°p-∂-Xn-\v Ah-cp-sS Nn-e B-h-iy-߃ ]-cnK-Wn-°m≥ tIm¨-{K-kv X-ømdm-bn-´p-≠v. F-∂m¬, sF.-Sn. \K-c-am-b ssl-Z-cm-_m-Zv tI-{μ-`c-W-{]-tZ-i-am-°m-\p-≈ k-Ω¿±w Aw-Ko-I-cn-°n-√. c-≠p kwÿm-\-ß-fp-sS kw-bp-‡ X-eÿm-\-am-bn 10 h¿-j-tØ-°v ssl-Z-cm-_m-Zv Xp-S-cpw. C-t∏mƒ \-S-°p-∂ ]m¿-esa‚ v k-tΩ-f-\-Øn¬ X-s∂ _n-√v ]m-km-°n-sb-Sp-°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv tIm¨-{K-kv. tZ-

io-b Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-ºv \S-°p-∂ A-h-km-\ ]m¿-e-sa‚ v k-tΩ-f-\-am-Wn-Xv. sX-ep-¶m-\ ta-J-e-bn¬ ]m¿-´n-°v h≥ ]n¥p-W e-`n-°m≥ C-Xp k-lm-bI-am-hp-sa-∂m-Wv tIm¨-{K-kv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, sX-ep-¶m-\bv-°v ]p-d-Øp-≈ {]-tZ-i-ØpIm-cm-b ap-Jy-a-{¥n In-c¨-Ipam¿ sd-Õn-bpw Iq-´-cpw _n-√v Fß-s\-bpw ssh-In-∏n-°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv. sX-ep-¶m-\ taJ-e-bn¬-\n-∂p-≈ ssh-Zyp-Xn, P-e-hn-`-h-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h \-„-s∏-Sp-∂-Xv thm-´¿-am¿ X߃-s°-Xn-tc Xn-cn-bm≥ C-Sbm-°p-sa-∂v C-h¿ `-b-s∏-Sp∂p. kw-ÿm-\w hn-`-Pn-°p-∂Xn-s\-Xn-tc sd-Õn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ Cu-bm-gv-N U¬-lnbn¬ [¿-W \-S-Øn-bn-cp-∂p. _p-[-\m-gv-N k-` Xp-S-ßn-b-Xp ap-X¬ sX-ep-¶m-\-sb-s®m-√n _-l-f-Øn¬ ap-ßn-bn-cn-°p-I- tIm-´-°¬ F-S-cn-t°m-Sv \-thm-∞m-\ \-K-dnse ap-Pm-ln-Zv F-´mw kw-ÿm-\-k-tΩ-f-\-Øn¬ km-{am-Py-Xzw, ^m-jn-kw, {]-Xn-tcm-[-Øn-s‚ cm-{„o-bw bm-Wv. kw-hm-Z-Øn¬ {]apJ ZenXv Nn¥-I≥ {]-^.- Im-© sF-e-ø ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p

tUmfÀ 62.16 ■ ]u−v 102.00 ■ bqtdm 84.62 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 165.10 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 220.41 ■ Ham³ dnbm 161.70 ■ kuZn dnbm 16.60 ■ J¯À dnbm 17.10 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.95 ■ kznkv {^m¦v 69.10


4

tIcfw

kozhikode

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. k-a-b-{I-aw Un.Sn.H. \nÀ-W-bn-¡p¶-Xv \n-b-a-hn-cp-²-w sIm-®n: sI.F-kv.B¿.Sn.-kn. _--kv dq-´p-I-fp-sS k-a-b-{I-aw Pn√m {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-k¿ \n¿-W-bn-°p-∂-Xv \n-b-a-hn-cp≤-am-sW-∂p ssl-t°m-S-Xn. _-‘-s∏-´ I-£n-I-fn¬ \n∂pw ]-cm-Xn-°m-cn¬ \n-∂pw sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn tdm-Uv {Sm≥-kv-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n-tbm ]-I-cw Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b kwhn-[m-\-tam D-tZym-K-ÿ-t\m th-Ww sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- p-Iƒ-°p k-a-b-{I-aw \n¿W-bn-t°-≠-sX-∂v P-Ãn-kv sI hn-t\m-Zv N-{μ≥ D-Ø-c-hn-´p. kz-Im-cy _- p-Iƒ-s°-∂t]m-se D-Ø-c-hm-Z-s∏-´ A-[nIr-X¿ X-s∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- n-s‚ Im-cy-Øn-epw \n-b-a-]-c-am-bn k-a-b-\n¿-Wbw \-S-Ø-Ww. \n-b-a-]-c-am-b s]¿-an-t‰m-sS k¿-ho-kv \-SØp-∂ X-߃-°v ]p-Xp-Xm-bn k¿-ho-kv B-cw-`n-® sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _- p-I-fp-sS ka-b-{I-aw _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂Xm-bn Nq-≠n-°m-´n ]p-Øq¿ ˛]m-e-°m-Sv dq-´n¬ kz-Im-cy _-

kv k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ c-ta-jvIp-am¿, F-d-Wm-Ip-fw sslt°m-S-Xn P-Mv-j≥ ˛-Rm-d-°¬ dq-´n-tem-Sp-∂ kz-Im-cy _-kv DS-a F-f-¶p-∂-∏p-g kz-tZ-in-\n Kw-Km in-h-Ip-am¿ F-∂n-h¿ \¬-In-b l-c-Pn-I-fm-Wv tIm-SXn ]-cn-K-Wn-®-Xv. sI.F-kv.-B¿.Sn.kn-bp-sS X-s∂ Pn-√m {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm^n-k¿ kz-bw \n¿-W-bn-® dq´pw k-a-b-{I-a-hp-am-Wv sI.Fkv.B¿.Sn.-kn. ]m-en-°p-∂-Xv. Un.Sn.H. G-I-]-£o-b-am-bn sI.F-kv.-B¿.-Sn.kn. _- pIƒ-°p th-≠n \n¿-W-bn-°p∂ k-a-b-{I-aw \n-b-a-hn-cp-≤-ambn {]-Jym-]n-°-W-sa-∂m-bn-cp∂p l-c-Pn-bn-se B-h-iyw. sI.F-kv.B¿.Sn.kn-°p th≠n kz-ta-[-bm k-a-b-{I-aw \n¿-W-bn-°m≥ Un.Sn.H-bv-°v A[n-Im-c-an-√. Un.Sn.H. kz-ta-[bm k-a-b-\n¿-W-bw \-S-Øp-∂Xv tam-t´m¿ hm-l-\ \n-b-a-Ønse 212 h-Ip-∏v {]-Im-cw \n-b-ahn-cp-≤-am-sW-∂v tIm-S-Xn hy‡-am-°n.

]{Xw h-cn-tNÀ-¡m³ t^-kv_p-¡v A-]hm-Zw: tI-kv `o-jWn; t]m-en-kv FSp-¡m-¯Xn tI-sk-Sp-¡-W-sa-¶v ssl-t¡mSXn hnaÀi\w ssl-t¡mSXn sIm-®n: t^-kv-_p-°v h-gn A- sb Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ IsIm-®n: ]-{X-Øn-s‚ h-cntN¿-°m≥ `o-j-Wn-s∏-Sp-Ønbm¬ t]m-en-kn-\v tI-sk-Sp°m-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn. tIm-gn-t°m-Sv sh-kv-‰v t]cm-{º kn.]n.Fw. tem-°¬ sk-{I-´-dn I-t√m-Sv F.F¬.]n. kv-Iq-fn¬ tZ-im-`n-am-\n ]{Xw A-\p-a-Xn-bn-√m-sX hn-Xc-Ww \-S-Øp-I-bpw h-cn tN¿°m≥ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bv-Xp-sh-∂v Im-Wn-®v kv-Iqƒ am-t\-P¿ e-Xn-I-bpw a-Iƒ A-an-X a-t\m-Ppw t]men-kv kw-c-£-Ww B-h-iys∏-´v \¬-In-b l-c-Pn-bn-emWv No-^v P-Ãn-kv a-Rv-Pp-f sN-√q¿, P-Ãn-kv F Fw j^o-Jv F-∂n-h-c-S-ßn-b Unhn-j≥ s_-©n-s‚ D-Ø-c-hv. ]-{X-Øn-s‚ h-cn-°m-cm-h-Wsa-∂p `o-j-Wn-s∏-Sp-Ønbm¬ A-h¿-s°-Xn-tc t]men-kv \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂pw Un-hn-j≥-s_-©v \n¿-tZ-in-®p.

Po-h\¡m-cp-sS A-t\z-j-W-¯n A-\m-Ø; amÀ-¨v 11\v IzmÀ-t«gv-kp-IfnÂ- Fkv.Un.]n.sF. {]-Xntj-[ amÀ-¨v hn-Pn-e³-kv ]cn-tim[\ ]m-e-°m-Sv: K-h¨-sa‚ v Po-h-\°m-cp-sS Izm¿-t´-gv-kp-I-fn¬ hnPn-e≥-kn-s‚ an-∂¬-]-cn-tim-[\. hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ-dp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw Hm-]-td-j≥ lm-_n-t‰-j≥ F-∂ t]-cn-emWv an-∂¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Ønb-Xv. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn¬ hn-Pne≥-kv Un-ssh.F-kv.]n. Fw kp-Ip-am-c≥, C≥-kv-s]-Œ¿ Hm^v t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cm-b ^n-tdm-kv Fw j-^o-Jv, kp-\n¬Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. tUm-Œ¿-am¿ Xm-a-kn-®p-h-cp∂ sU-kn-Kv-t\-‰-Uv Izm¿-t´-gvkp-I-fn¬ c-Pn-kv-‰¿, Im-jv-_p°v, Im-jz¬ A-h-[n Xp-S-ßn-bh-bn¬ Ir-{Xn-a-Xzw \-S-°p-∂Xm-bn I-s≠-Øn. Im-™n-c-∏pg C-dn-tK-j≥ s{]m-P-Iv-Sn-s‚ Izm¿-t´-gv-kp-I-fn¬ sF.]n.H. ^n-tdm-kv Fw j-^o-Jv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ 10 tI-{μß-fn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn Bfp-Iƒ Xm-a-kn-°p-∂-Xm-bn hnh-cw e-`n-®p. ap-X-e-a-S-bn-se F≥.Pn.H. Izm¿-t´-gv-kn¬ sF.H.]n. kp\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ]-cn-tim-[n-®p.

in-h-tk-\m {]-h¿-Ø-I-cp-sS sh-t´-‰ F-kv.Un.]n.sF. ]m-e-°m-Sv Pn-√m {]-kn-U‚ v C F-kv Jm-Pm-lp-k-bv≥ H-‰-∏m-ew: F-kv.Un.]n.sF. ]m-e-°m-Sv Pn-√m {]-kn-U‚ v C F-kv Jm-Pm-lp-k-bv-s\ in-htk-\-°m¿ sh-´n-s°m-e-s∏-SpØm≥ {i-an-® tI-kn¬ A-t\zj-Ww C-g-bp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v F-kv.Un.]n.sF. H-‰-∏mew kn.sF. Hm-^n-kn-te-°v 11\p am¿-®v \-S-Øpw. A-{I-an-Is-- f t]m-en-kv c-£s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-∂-Xn-epw Kq-Vm-tem-N-\ A-t\z-jn-°m≥ a-Sn-°p-∂-Xn-epw {]-Xn-tj-[n®m-Wv am¿-®v . I-gn-™ c-≠p-h¿j-am-bn H-‰-∏m-ew ta-J-e-bn¬ ln-μp-Xz¿ \n-c-¥-cw A-{I-aw A-gn-®p-hn-Sp-I-bm-Wv. hn-\o-jv, Zo-]p F-∂o Un.ssh.F-^v.sF°m-sc sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xn-\p-

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

]p-d-sa 20Hm-fw C-X-c cm-{„o-b {]-h¿-Ø-I¿-°p-t\-sc h-[-{ia-hpw \-S-∂n-cp-∂p. Cu tI-kpI-fn-se-√mw t]m-en-kv kw-L-]cn-hm-c-sØ c-£n-°p-∂ \-S-]Sn-I-fm-Wv kzo-I-cn-®-sX∂v Fkv.-Un.-]n.sF. Btcm-]n-®p. F-kv.Un.]n.-sF. H-‰∏ - m-ew afi-ew ap≥ {]-kn-U‚ v ho-ca - wK-ew a-c-°m¿, ]n-c-≠n-°¬ A–p¬-dk - m-°v, sF-Iy-Øn¬ cmP≥-am-ÿ, A-c-™n-°¬ l_o-_v d-lv-am≥, X-d-bn¬ a-\m^v, ]m-dΩ - ¬ A-^vk - ¬, I-bn-dw]m-d ao-‰v-\ kz-tZ-in-I-fm-b inlm-_v, d-jo-Zv F-∂n-h¿-s°-√mw F-Xn-tc in-h-tk-\m {]-h¿-ØI¿ Cu ta-J-e-bn¬ t\-c-tØ h-[{- i-aß - ƒ \-SØ - n-bn-cp-∂p.

]-hm-Z-{]-Nm-c-Ww \-S-Øn-bXn¬ a-\w-s\m-¥v bp-h-Xn Po-hs\m-Sp-°n-b kw-`-hw kw-_‘n-®v t]m-en-kv tI-sk-Sp-°mØ-sX-s¥-∂v ssl-t°m-S-Xn. bp-h-Xn-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ F¥p \-S-]-Sn kzo-I-cn-s®-∂v A-dnbn-°m-\pw ssl-t°m-S-Xn \n¿tZ-iw-\¬-In. B-tcm-]-W-hn-

s≠-Øn-b-Xv. t^-kv-_p-°n¬ A-]-Io¿-Øn-s∏-Sp-Øp-∂ ktμ-i-߃ t]m-Ãv sN-bv-X-Xns\-Øp-S¿-∂v hn-Pn-X-bpw `¿Øm-hpw tN-cm-\-√q¿ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn-\¬-In. tI-sk-Sp-°m-Ø-Xn-s\-ØpS¿-∂v I-Ωo-j-W¿-°v ]-cm-Xn\¬-In. \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-Ø-Xn-

tImS-Xn hm-À¯IÄ t[-b-s≥-d ap-∂n¬-h-®v ]-cm-Xn°m-cn-bm-b hn-Pn-X-sb tN-cms\-√q¿ t]m-en-kv A-]-am-\n-®Xpw tI-sk-Sp-°m-sX A-h-tlfn-®-Xp-am-Wv B-Xv-a-l-Xy-°v Im-c-W-sa-∂p Nq-≠n-°m-´n ]nXm-hv B-e-∏p-g tXm-´-∏-≈n kztZ-in hn-P-b≥ am-[-h-\pw `¿Øm-hv hn-\p-°p-´-\pw hn-Pn-X apºv \¬-In-b l-c-Pn-bn¬ I-£ntN¿-∂n-cp-∂p. Cu l-c-Pn-bmWv tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-®-Xv. P-\p-h-cn 26\m-Wv hn-Pn-X-

\m¬ C-h¿ ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-S-Xn hn-j-bw ]-cn-tim[n-®v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°m≥ tN-cm-\-√q¿ t]m-en-kn-\v \n¿tZ-iw-\¬-In. tN-cm-\-√q¿ t]men-kv kv-t‰-j-\n-se F-kv.sFsb k-kv-s]≥-Uv sN-bv-sX-¶nepw hn-Pn-X \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ C-Xp-h-sc B-tcm-]-W-hnt[-b-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-´ns√-∂pw l-c-Pn-bn¬ hy-‡-am°n-bn-´p-≠v.

"ku-lmÀZw kw-c-£n-¡m-\m-hm-¯-hÀ t\-Xm-¡-f-mhp¶-Xn AÀ°-anÃ' sIm-®n: cm-jv-{So-b-˛-km-ap-Zm-bnI ku-lm¿-Zw kw-c-£n-°m-\mhm-Ø-h¿ t\-Xm-°-fm-bn-cn-°p∂-Xn¬ A¿-Y-an-s√-∂v sslt°m-S-Xn. sN-dn-b X¿-°-߃ t]m-epw sIm-e-]m-X-I-ß-fn-seØp-∂-Xp X-S-bm≥ I-gn-bm-Øh¿ t\-Xr-ÿm-\-Øn-cn-°m≥ tbm-Ky-c-√. a-X, cm-jv-{So-b X¿-°-߃ c-‡-s®m-cn-®n-en-\n-S-bm-hm-sX

X-S-tb-≠ _m-[y-X cm-jv-{So-bt\-Xm-°ƒ-°v D-s≠-∂pw P-kv‰n-kp-am-cm-b hn sI tam-l-\≥, P-Ãn-kv _n sI-am¬-]m-j F∂n-h-c-S-ßp-∂ Un-hn-j≥ s_©v Nq-≠n-°m-´n. a-e-∏p-dw Xm\q¿ D-Æn-bm-en¬ ap-kv-enw-eoKv {]-h¿-Ø-I≥ dm-kn-Jv sIm√-s∏-´ tI-kn¬ Io-gv-t°m-S-Xn Po-h-]-cy-¥w hn-[n-® 16 kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-sc sh-dp-sX-

hn-´ hn-[n-bn-em-Wv Un-hn-j≥ s_-©n-s≥-d \n-co-£-Ww. DÆn-bm¬ ]-≈n-bn-se Z-^v-ap-´v a¬-k-c-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \-S∂ kw-L¿-j-Øn-em-Wv C.sI. hn-`m-Kw {]-h¿-Ø-I≥ dm-kn-Jv sIm-√-s∏-´-Xv. H-cp-hn-`m-K-Øn-s≥-d a-X-t\Xm-hn-s\ {]-kw-Kn-°m≥ A-\ph-Zn-®n-s√-∂ \n- m-c {]-iv-\-amWv sIm-e-bn-se-Øn-b-Xv.

A-¦-am-en BÀ.Sn.Hm-^n-kn-\v Xo-¸n-Sn-¨p; tc-J-IÄ I-¯n\-in-¨p A-¶-am-en: A-¶-am-en B¿.Sn.Hm-^n-kn-\v Xo-]nSn-®v Iw-]yq-´¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ D-]-I-c-W-ß-fpw hn-e-s∏-´ tc-J-I-fpw I-Øn-\-in-®p. Im-c-Ww hy‡-a-√. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wp kw-`-hw. A-¶-am-en˛ a-™-{] sa-bn≥-tdm-Un¬ 100 ao-‰¿ am-dn C-S-ae-bm¿ tdm-Un-em-Wv Hm-^n-kv. C-S-a-e-bm¿ C-dntK-j-s‚ C≥-kv-s]-£≥ _w-•m-hm-bn {]-h¿Øn-®n-cp-∂ Cu sI-´n-Sw aq-∂p-h¿-jw ap-ºv B¿.Sn.Hm-^n-kn--\p hn-´p-\¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. B-sfm-gn-™ Cu ÿ-ew km-aq-ln-I-hn-cp-≤-cp-

sS tI-{μ-am-Wv. ]p-e¿-s® aq-∂p-a-Wn-tbm-sS kao-]-Øp Xm-a-kn-°p-∂ kv-{Xo-bm-Wp Xo-]n-Sn°p-∂-Xv I-≠-Xv. XpS¿∂p t]m-en-kpw ^-b¿t^m-gv-kpw ÿ-e-sØ-Øn. D-tZym-K-ÿ-cp-sS k¿-ho-kv _p-°v Dƒ-s∏-sS I-Øn-\-in-®p. hm-l-\- sse-k≥-kv ]p-Xp-°m≥ \¬-In-b-h-cp-sS k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw A-\y-kwÿm-\-Øp \n-∂v {Sm≥-kv-^¿ sN-øm≥ \¬-Inb k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ, Hm-W¿-jn-∏v am‰m\p-≈ A-t]-£-Iƒ Xp-S-ßn-b-h I-Øn-\-in-® tc-J-Ifn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂p.

_À kn-än `q-anbn Kq-Vm-temN\: {]-tXy-I A-t\zjW sskIpSnÂ-sI«n ssI-tbäw kw-Lw tbm-Kw tNÀ-¶p tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[ Kq-Vm-tem-N-\-t°-kv A-t\z-jn-°p-∂ {]-tXy-I kwLw tbm-Kw-tN¿-∂p. D-Ø-c-taJ-em F.Un.Pn.]n. F≥ i-¶¿ sd-Uv-Un-bp-sS ta¬-t\m-´-Ønem-bn-cp-∂p tbm-Kw. tI-kp-ambn _-‘-s∏-´p-≈ {]-Y-a-hn-h-c dn-t]m¿-´pw sI sI c-a-bp-sS ]cm-Xn-bpw F-S-t®-cn t]m-en-kv {]-tXy-I A-t\z-j-W-kw-LØn-\v ssI-am-dn. B-Zy-L-´Øn¬ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v ]p-d-Øp-≈-h-sc tNm-Zyw-sNøm≥ A-t\z-j-W-kw-Lw Xocp-am-\n-®p. sIm-e-bm-fn kw-Lmw-K-ßfm-b Fw kn A-\q-]v, In¿-amWn a-t\m-Pv, sIm-Sn kp-\n, Sn sI c-Po-jv, ap-l-Ω-Zv jm-^n, kn-Pn-Øv, jn-t\m-Pv F-∂o {]Xn-I-sf-bpw tNm-Zyw-sN-øpw. F-Un.Pn.]n. B-ÿm-\-Øv C-∂-se \m-en-\p tN¿-∂ tbmKw 6.15\m-Wp I-gn-™-Xv. Sn ]n bpsS `m-cy sI sI c-a \¬-Inb ]-cm-Xn hn-i-I-e-\w sN-bv-Xp k-Xy-k-‘-am-bn ]-cn-tim-[n-

°ƒ-s°-Xn-tc sI sI c-a \¬In-b ]-cm-Xn-sb-Øp-S¿-∂v F-St®-cn t]m-en-kv F-Sp-Ø tIkm-Wv A-t\z-jn-°p-∂-Xv. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s\-Xn-tc h- [ - ` o- j - W n- b p- ≠ m- b n- c p- ∂ psh-∂pw kn.]n.Fw. t\-Xm°ƒ `o-j-Wn kz-c-Øn¬ {]kw-Kn-®n-cp-∂-Xm-bpw sI sI ca F-S-t®-cn t]m-en-kn¬ sam-gn- I-f-a-t»cn ssk-_¿ kn-‰n `q-an-bn¬ F≥.kn.]n-bp-sS \¬-In-bn-cp-∂p. X-\n-s°-Xn-tc t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-Sn¬-sI-´n-b-t∏mƒ h-[-`o-j-Wn-bp-≠m-bn-cp-∂-Xm- I-f-a-t»-cn: \n¿-Zn-„ ssk-_¿- s]m-fn-®p-\o-°m≥ t]m-en-knkn-‰n sF.Sn. ]-≤-Xn-°m-bn F- \p I-gn-™n-´n-√. 2006 \-hw-_¿ ®v.Un.sF.F¬. F-®v.Fw.Sn- am-k-Øn-em-Wv F-®v.Fw.SnX {]-XnI-sf ho−pw tNmZywsN¿pw bn¬-\n-∂p hm-ßn-b 70 G- bn¬-\n-∂p ªq-Ãm¿ dn-b¬ F°dn¬ F≥.kn.]n-bp-sS t\-Xr- tÃ-‰v 70 G-°¿ `q-an hm-ßn-blmw, h-S-I-c Un-kn.B¿._n. bpw c-a sam-gn-\¬-In-bn-´p-≠v. Xz-Øn¬ an-®-`q-an ssI-tb-‰w . Xv. A-∂p-ap-X¬ hn-hm-Z-Øn-emSn ]n h-[-t°-kn-\v ]n-∂n¬ Un-ssh.F-kv.]n. kn Un {iohym-gm-gv-N cm-hn-se B-cw-`n- b Cu `q-an C-S-]m-Sv 2009¬ \n-hm-k≥, t]m-en-kv A-°m-Z- \-S-∂ Kq-Vm-tem-N-\-bp-am-bn ® kacw C-∂-se-bpw Xp-S¿- ssl-t°m-S-Xn i-cn-h-®p. an A-kn. I-am≥-U‚ v _n-Pp `m- _-‘-s∏-´v sI sI c-a-bp-sS ]- ∂p. {]-tZ-i-Øv 500te-sd Ip-SnCu `q-an hy-h-km-b B-hkv-I¿, h-S-I-c kn.sF. kp-`m- cm-Xn-bn¬ F-S-t®-cn t]m-en-kv ep-Iƒ sI-´n-. Ip-Sn¬ sI-´n-b- iy-Øn-\p am-{X-ta D-]-tbm-Knjv _m-_p, F-S-t®-cn F- {]-tXy-I tI-kv c-Pn-ÿ sN-bv- h¿-°v `-£-Ww Dƒ-s∏-sS kw- °m≥ ]m-Sp-≈q-sh-∂v tIm-S-Xn kv.sF. km-Pp F-kv Zm-kv F- Xn-cp-∂p. C-Xn-s‚ {]-Y-a-hn-h-c Lm-S-I¿ \¬-Ip-∂p-≠v. `q-an A-∂v D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. I-f-a∂n-h¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp- dn-t]m¿-´v h-S-I-c H-∂mw-¢m-kv a- ssI-tb-dn-b-Xm-bn F-®v.Un.- t»-cn-°p ]p-d-sa Nq¿-Wn-°-c, Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿- sF.F¬. am-t\-Pv-sa‚ v \¬- F-S-Ø-e Xp-S-ßn k-ao-] ]Øp. Sn ]n h-[-Øn¬ D-∂-X _- ∏n-®n-cp-∂p. A-Xn-s‚ Xp-S¿-®- In-b ]-cm-Xn-bn¬ I-f-a-t»-cn ©m-b-Øp-I-fn¬-\n-∂pw A-\y‘w B-tcm-]n-®v ]n-W-dm-bn hn- bm-bm-Wp ]p-Xn-b kw-L-sØ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-´p-s≠- kw-ÿm-\-Øp-\n-∂p-≈-h-cpw P-b-\pƒ-s∏-sS-bp-≈ t\-Xm- A-t\z-j-Ww G¬-∏n-®-Xv. ¶n-epw Ip-Sn-ep-Iƒ C-\n-bpw `q-an-bn¬ Ip-Sn¬-sI-´n-bn-´p-≠v. °m-\m-Wv F-Un.Pn.]n-bp-sS \n¿-tZ-iw. sI sI c-a-bp-sS sam-gn Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-h-®p tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. sam-gn ]-cn-tim-[n-®-ti-jw B-h-iysa-¶n¬ ho-≠pw tc-J-s∏-Sp-Øpsa-∂v . A-t\z-j-W-kw-Lw Xe-h-\pw D-Ø-c-ta-J-em {Sm-^nIv F-kv.]n-bp-am-b hn sI A-Iv_¿ ]-d-™p. Xm-a-c-t»-cn Un-ssh.Fkv.]n. P-bv-k¨ sI F-{_-

hnZym-`ymkw cm-P y-k-` s^-tem-jn-∏p-Iƒ-°v

C

A-t]-£ £-Wn-®p

-¥y-bn-se ]m¿-e-sa‚-dn P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ hn-hn-[ h-i-ß-sf-°p-dn-®v B-g-Øn-ep-≈ ]T\-Øn-\v G¿-s∏-Sp-Øn-b s^-tem-jn-∏p-Iƒ-°v A-t]£ £-Wn-®p. an-I-® A-°m-Z-an-Iv ]-›m-Ø-e-ap-≈-h¿ k-a¿-∏n°p-∂ K-th-j-W \n¿-tZ-i-߃ {]-tXy-I k-an-Xn ]cn-K-Wn-®m-hpw s^-tem-jn-∏p-Iƒ-°v A¿-l-cm-b-hsc Xn-c-s™-Sp-°p-I. C-°p-dn c-≠p s^-tem-jn-∏p-Ifm-Wp-≈-Xv. c-≠p-h¿-j-am-Wv s^-tem-jn-∏v Im-em-h[n. Xn-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿ K-th-j-W {]-_-‘w ]p-kv-X-I-cq-]-Øn-tem A-√m-sX-tbm {]-kn-≤o-I-cn°-Ww. aq-∂pe-£w cq-] h-sc-bm-Wv s^-tem-jn-∏v Xp-I. C-Xp L-´w-L-´-am-bn hn-X-c-Ww sN-øpw. A-t]-£I≥ tPm-en sN-øp-∂p-s≠-¶n¬ ÿm-]-\-Øn-s‚ t\m H-_v-P-Ivj≥ k¿-´n-^n-°-‰v lm-P-cm-°-Ww. sh-≈-°-S-em-kn¬ X-øm-dm-°n-b A-t]-£-Iƒ S.D.Nautiyal, Director, Rajya Sabha Secretariat, Room No. 147, Parliament House Annexe, New Delhi110 001 F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww. A-t]-£-Iƒ sd.nautiyal@sansad.nic.in F-∂ C˛-sa-bn¬ hn-em-kØn¬ A-b-°mw. www. rajyasabha.nic.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: s^-{_p-h-cn 28

im-kv-{X hn-j-b-ß-fn¬ s\-‰v www.csirhrdg.res.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: am¿-®v 4

im

-kv-{X-hn-j-b-ß-fn¬ tIm-f-Pp-Ifn¬ A-[ym-]-I-cm-hm-\pw K-thj-W-Øn-\p-ap-≈ tbm-Ky-Xm-]-co-£-bm-b s\-‰n-\v C-t∏mƒ A-t]-£n-°mw. F¿-Øv, A-‰v-tam-kv-^n-b¿, Hm-jy≥ B‚ v πm-\-‰-dn k-b≥-k-kv, sse-^v k-b≥-k-kv, sI-an°¬ k-b≥-k-kv, am-Ø-am-‰n-°¬ k-b≥k-kv, ^n-kn-°¬ k-b≥-k-kv, F≥-Pn-\ob-dn-Mv k-b≥-k-kv F-∂o im-kv-{X-hn-j-bß-fn-se s\-‰v ]-co-£ bp.Pn.kn-bpw Iu¨kn¬ Hm-^v k-b‚n-^n-Iv B‚ v C≥-U-kv{Sn-b¬ dn-k¿-®pw (kn.F-kv.sF.B¿.) kwbp-‡-am-bm-Wp \-S-Øp-∂-Xv. _-‘-s∏-´ hn-j-b-ß-fn¬ Ip-d-™-Xv 55 i-X-am-\w am¿-t°m-sS _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-am-Wv tbm-Ky-X. A-h-km-\-h¿-j ]co-£ F-gp-Xp-∂-h¿-°pw A-t]-£n-°mw. A-h¿ c-≠p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ tbm-Ky-X ]q¿-Øn-bm-t°-≠-Xp-≠v. Pq-\n-b¿ dn-k¿-Nv s^-tem-jn-∏n-\pw IqSn A-t]-£n-°p-∂-h¿ A-Xv A-t]-£-

U¬-ln tem bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ {]thi\w www.nludelhi.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: G-{]n¬ 7

U

¬-ln-bn-se \m-j-\¬ tem bq-\n-thgv-kn-‰n 2014˛15 h¿-jw \-S-Øp-∂ hnhn-[ tIm-gv-kp-I-fn-te-°v C-t∏mƒ A-t]-£n°mw. _n.F-˛-F¬.-F¬._n (tlm-tW-gv-kv), F¬.-F¬.Fw, ]n-F-®v.Un. t{]m-{Km-ap-I-fnte-°m-Wv A-t]-£n-t°-≠-Xv. tI-c-f-Øn¬ sIm-®n Dƒ-s∏-sS-bp-≈ tI{μ-ß-fn¬ sa-bv 4-\p \-S-°p-∂ A-Jn-te-¥ym ]-co-£-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv {]-thi-\w. 50 i-X-am-\w am¿-°n¬ Ip-d-bm-sX πkv-Sp-thm X-Øp-ey tbm-Ky-X-tbm D-≈-h-cmWv ]- © - h ¬- k - c _n.F- ˛ - F ¬.F¬._n (tlm- t W- g v - k v ) tIm- g v - k n- \ v A- t ]- £ n- t °≠-Xv. 2014 am¿-®v-˛-G-{]n¬ am-k-ß-fn¬ π-kv-Sp F-gp-Xp-∂-h¿-°pw A-t]-£n-°mw. {]m-bw: 2014 Pq-sse 1\v 21 h-b- v I-hn-b-cp-Xv. Fkv.kn, F-kv.Sn. hn-`m-K-Øn¬ s]-Sp-∂-h¿-°v 23 h-b- v. B-sI 80 ko-‰m-Wp-≈-Xv. C-Xn¬ 10 ko-‰v hn-tZ-i hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p-I-bm-Wv. 55 i-X-am-\w am¿-°n¬ Ip-d-bm-sX F¬.F¬._n. A-s√-¶n¬ XØp-ey -tbm-KyX D-≈-h¿-°v F¬.F¬.Fw (H-cp h¿-jw) tIm-gv-kn-\p A-t]-£n-°mw. 20 t]¿-°m-Wv {]-

th-i-\w \¬-Ip-I. 55 i-X-am-\w am¿-t°m-sS F¬.F¬.Fw. A-s√-¶n¬ X-Øp-ey tbm-KyX D-≈-h¿-°v ]n-F-®v.Un-°pw A-t]-£n°mw. A-t]-£-Iƒ Hm¨-sse-\m-bpw Hm-^vsse-\m-bpw k-a¿-∏n-°mw. www.nludelhi.admissionhelp.com, www.nludelhi.ac.in F- ∂ o sh- _ v - s sk- ‰ pIƒ h- g n Hm¨- s se≥ A- t ]- £ - I ƒ k- a ¿∏n-°mw. Hm-^v-sse-\m-bn A-t]-£ k-a¿-∏n°p-∂-h¿-°v ap-I-fn¬ ]-d-™ sh-_v-ssk‰p-I-fn¬ \n-∂v A-t]-£m-t^m-dw {]n‚ v FSp- Ø v D- ] - t bm- K n- ° - W w. ]q- c n- ∏ n- ® A- t ]£- I ƒ A- t ]- £ m ^o- k n- \ p- ≈ Un- a m‚ v {Um-^v-‰v k-ln-Xw kv-]o-Uv t]m-Ãv h-gn Ab-°-Ww. 3000 cq-]-bm-Wv A-t]-£m ^o-kv. (Fkv.kn, F-kv.Sn, Aw-K-ssh-I-ey-ap-≈-h¿ Xp-Sßn-b hn-`m-K-Øn¬ s]-Sp-∂-h¿-°v 1000 cq-]. Zm-cn-{Zy-tc-Jbv-°p Xm-sg-bp-≈ F-kv.kn, Fkv.Sn. hn-`m-Kw A-t]-£-I¿-°v ^o-kv C-√. Ch-sc-√mw _-‘-s∏-´ tc-J-Iƒ lm-P-cm-°Ww) ^o-kv c-Pn-kv-{Sm¿, \m-j-\¬ tem bq-\nth-gv-kn-‰n, U¬-ln F-∂ t]-cn¬ U¬-lnbn¬ am-dm-hp-∂ Un-am‚ v {Um-^v-‰m-bm-Wv Ab-t°-≠-Xv. REGISTRAR, NATIONAL LAW UNIVERSITY, DELHI, Sector 14, Dwaraka, New Delhi 110078

bn¬ {]-tXy-Iw tc-J-s∏-Sp-tØ-≠-Xp-≠v. 28 h-b- m-Wv im-kv-{X-hn-j-b-ß-fn-se sP.B¿.F-^n-\v D-b¿-∂ {]m-b-]-cn-[n. ]´n-I-Pm-Xn-˛h¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw h-\nX-Iƒ-°pw im-co-cn-I sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cnSp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw D-b¿-∂ {]m-b-]cn-[n-bn¬ A-©ph¿-jw C-f-hp-≠v.

sP.B¿.F-^v. tbm-Ky-X t\-Sp-∂-h¿ c-≠ph¿-j-Øn-\-Iw K-th-j-W-]T-\-Øn-\v tN¿-∂n-cn-°-Ww. {]-tXy-I km-l-N-cy-ßfn¬ kn.F-kv.sF.B¿. H-cp h¿-jw-Iq-Sn Im-em-h-[n \o-´n-\¬-In-tb-°pw.

K-th-j-W-]T-\-Øn-\v B-Zy c-≠p-h¿jw am-k-Øn¬ 16,000 cq-] ho-X-hpw aq-∂mw h¿-jw ap-X¬ (K-th-j-W-]p-tcm-K-Xn hn-ebn-cp-Øn-b ti-jw) am-k-Øn¬ 18,000 cq-]bpw s^-tem-jn-∏v e-`n-°pw. tI-c-f-Øn¬ sIm-®n-bn-epw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-am-Wv ]co-£m-tI-{μ-߃. Pq¨ 22\mhpw ]-co-£ \-S-°p-I. s^-{_p-h-cn 10 ap-X¬ am¿-®v 3 hsc ^o-k-Sbv-°mw. A-t]-£-bp-sS {]n‚u´pw a-‰p tc-J-I-fpw X-]m-en¬ ]-co-£m-tI{μ-Øn¬ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ XnøXn am¿-®v 8 B-Wv. Pq¨ ]-Ip-Xn-tbm-sS lmƒ-Sn-°-‰v Hm¨-sse-\n¬ e-`y-am-bn-ØpS-ßpw. www.csirhrdg.res.in F-∂ sh-_v-ssk‰v h-gn-bm-Wv A-t]-£n-t°-≠-Xv. P-\-d¬ hn-`m-K-Øn-\v 400 cq-]-bpw H._n.kn. hn-`mK-Øn-\v 200 cq-]-bpw F-kv.kn, F-kv.Sn, imco-cn-I-sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ hn-`m-K°m¿-°v 100 cq-]-bp-am-Wv A-t]-£m-^o-kv. sh-_v-ssk-‰n¬-\n-∂v Uu¨-tem-Uv sNbv-sX-Sp-°p-∂ N-em≥ D-]-tbm-Kn-®v C¥y≥ _m-¶v im-J-I-fn-em-Wv ^o-k-Sbvt°-≠-Xv. ^o-kv hn-h-c-߃ A-t]-£bn¬ tc-J-s∏-Sp-tØ-≠-Xp-≠v. hn-i-Z-am-b hn-⁄m-]-\w sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv.

C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v k-b≥-kn¬ ]T-\w

C

-¥y-bn-se {]-ap-J imkv-{X K-th-j-W ÿm-]-\-ß-fn-sem-∂m-b _mw-•q¿ C¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v k-b≥-kn¬ (sF.sF.F-kv-kn.) Cu A-[y-b-\-h¿-jw B-cw-`n°p-∂ \m-ep-h¿-j _m-®n-e¿ Hm-^v k-b≥-kv (_n.F-kv.) _n-cp-Z tIm-gv-kn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. _-tbm-f-Pn, sI-an-kv-{Sn, F≥-h-b¨sa‚¬ k-b≥-kv, sa-‰o-cn-b¬-kv, am-Ø-am-‰n-Ivkv, ^n-kn-Iv-kv F-∂o hn-j-b-ß-fn-em-Wv {]th-iw \¬-Ip-∂-Xv. hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ im-kv-{X K-th-j-W Xm¬∏-cyw D-≠m-°pwhn-[-am-Wv tIm-gv-kv hn-`m-h-\w sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. A-t]£-Iƒ Hm¨-sse-\m-bn k-a¿-∏n-°mw. B-Zy aq-∂p sk-a-Ã-dp-I-fn¬ F-√m hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw {]-[m-\ k-b≥-kv hn-j-b߃ ]Tn-∏n-°pw. Xp-S¿-∂p-≈ aq-∂p sk-a-Ãdp-I-fn¬ _-tbm-f-Pn, sI-an-kv-{Sn, F≥-h-b¨sa‚¬ k-b≥-kv, sa-‰o-cn-b¬-kv, am-Ø-am-‰nIv-kv, ^n-kn-Iv-kv F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ -kvs]-j-ysse-tk-j-\p-ap-≠m-hpw. A-h-km-\ c≠p sk-a-Ã-dp-Iƒ ]q¿-W-am-bpw K-th-j-W {]-h¿-Ø-\-߃-°m-hpw hn-\n-tbm-Kn-°p-I. tbm-Ky-X: Aw-Ko-Ir-X t_m¿-Un¬-\n-∂v kb≥-kv hn-`m-K-Øn¬ Ip-d-™-Xv 60 i-X-am-\w am¿-t°m-sS π-kv-Sp (10+2). _-tbm-f-Pn, Ãm-‰nÃn-Iv-kv, C-°-tWm-an-Iv-kv, I-w]yq-´¿ k-b≥kv Xp-S-ßn-b hn-`m-K-߃ F-Sp-Ø-h¿ ^n-knIv-kv, sI-an-kv-{Sn, am-Ø-am-‰n-Iv-kv ]Tn-®n-cn-°-

Ww. 2012 ap-X-ep-≈ sI.hn.]n.ssh, sP.C.C˛ sa-bn≥, sP.C.C. A-Uzm≥-kv-Uv, Hmƒ C-¥y {]o sa-Un-°¬ sS-Ãv Xp-S-ßn-b ]-co-£-I-fnse kv-tIm-dn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Xn-cs™-Sp-°p-I. C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v k-b≥-kn-s‚ www.iisc.ernet.in/ug F-∂ sh-_v-ssk-‰v h-gn Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£ k-a¿-∏n-°mw. A-t]-£m-^o-kv 400 cq-]. F-kv.kn, Fkv.Sn, Aw-K-ssh-I-ey-ap-≈-h¿ Xp-S-ßn-b hn`m-K-Øn¬ s]-Sp-∂-h¿-°v 200 cq-] a-Xn. A-t]£m-^o-kv s\-‰v _m-¶n-Mv, hn-k -am-ÿ sU_n-‰v/s{I-Un-‰v Im¿-Uv h-gn A-S-bv°mw. Fkv._n.sF, I-\-dm _m-¶p-I-fp-sS G-sX-¶nepw im-J-bn¬ N-em≥ D-]-tbm-Kn-®pw ^o-kv A-S-bv°mw. C-{]-Im-cw ^o-kv A-S-bv°p-∂-h¿ _m-¶v Nm¿-Pp-Iƒ A-[n-I-am-bn \¬-I-Ww. Fkv.kn, F-kv.Sn. hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-∂ A-t]£-I¿-°v kw-h-c-Ww Dƒ-s∏-sS-bp-≈ B-\pIq-ey-߃ e-`n-°pw. C-Xp e-`n-°p-∂-Xn-\v C≥Ãn-‰yq-´n-ss‚ sh-_v-ssk-‰n¬ \¬-In-b A-[nIm-cn-bp-sS km-£y-]-{Xw lm-P-cm-°-Ww. www.iisc.ernet.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: G-{]n¬ 1

www.annauniv.edu

A-h-km-\ Xnø-Xn: s^-{_p-h-cn 20 X-an-gv-\m-´n-se kw-bp-‡ {]-th-i\∏-co-£bv°v (Sm≥-sk-‰v) A-t]-£ £-Wn-®p. www. mtts.org.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: s^-{_p-h-cn 22 K-Wn-X-im-kv-{X {]-Xn-`-I-sf I-s≠Øn B[p-\n-I ]-cn-io-e-\w \¬-In Cu hn-⁄m-\ ta-J-e-bn-se {]-K-ev-`-cm-°m-\p-≈ Mathamatics Training and Talent Search Programme (MT & TS S (2014) te-°v Ct∏mƒ A-t]-£n-°mw. www.vamnicom.gov.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: s^-{_p-h-cn 28 ]q-s\-bn-se ssh-Ip-fiv ta-Øv \m-j-\¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv am-t\Pv-sa‚ v (hmw-\n-tImw) A-{Kn- _n-kn-\-kv amt\-Pv-sa‚n¬ t]m-Ãv {Km-tPz-‰v Un-tπm-a C≥ am-t\-Pv-sa‚n-\v A-t]-£- £-Wn-®p. www.rgsoipl.iitkgp.ernet.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: am¿-®v 1 aq-∂p-h¿-j-sØ ^pƒ-ssSw F¬.F¬._n. (Hm-tW-gv-kv) C≥ C‚-e-Iv-Nz¬ t{]m-∏¿-´n ssd-‰v-kv t{]m-{Km-an-te-°v A-t]-£n-°mw. tKm-c-Jv-]q¿ sF.sF.Sn-bm-Wv tIm-gv-kv \-SØp-∂-Xv. www.dorabjitatatrust.org

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: am¿-®v 4 hn-tZ-i-Øv D-∂-X]T-\-Øn-\p [-\-k-lmbw e-`n-°p-∂-Xn-\v sP.F≥. Sm-‰m tem¨ kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£n-°mw. www.isical.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: am¿-®v 6 sIm¬-°-Ø-bn-se C-¥y≥ Ãm-‰n-Ãn-°¬ C≥-Ãn-‰yq-´v hn-hn-[ _n-cp-Z, _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z tIm-gv-kp-I-fn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. www.clat.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: am¿-®v 31 2014¬ tZ-io-b \n-b-a k¿-h-I-em-im-e-I-fnse-bpw C≥-Ãn-‰yq-´p-I-fn-se-bpw {]-th-i\Øn-\p-≈ kw-bp-‡ {]-th-i\∏-co-£ (tIm-a¨ tem A-Uv-an-j≥ sS-Ãv-˛-¢m-‰v˛2014)bv-°v A-t]-£n-°mw. www.applyadmission.net

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: G-{]n¬ 7 k¿-°m¿ ta-J-e-bn-se-bpw kz-Im-cy-ta-J-ebn-se-bpw c-≠p-ho-Xw ÿm-]-\-ß-fn-e-S-°w cm-Py-sØ 52 ÿm-]-\-ß-fn¬ _n.--F-kv-kn. tlm-kv-]n-‰m-en-‰n B‚ v tlm-´¬ A-Uv-an-\nkv-t{S-j≥ tIm-gv-kn-te-°p-≈ s]m-Xp{]-thi-\∏-co-£-bv°v A-t]-£n-°mw.--


tIcfw

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

ImemhØ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØn-epw e-£-Zzo-]n-epw h-c≠ Im-em-h-ÿ A-\p-`-h-s∏´p. \m-sf cm-hn-se -h-sc tI-cf-Øn-epw e-£-Zzo-]n-epws]m-Xp-sh h-c-≠ Im-em-hÿ A-\p-`-h-s∏-Sp-sa-∂v Imem-h-ÿm-\n-co-£-W-tI-{μw A-dn-bn-®p.

Xm]\ne

IqSnbXv IpdªXv

tIm-gn-t°m-Sv 34.0 sIm-®n 32.8 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 33.5 I-cn-∏q-¿ 33.6 s\-Sp-ºm-t»-cn 36.5 Xn-cp-.Fb¿-t]m¿´v 30.8

24.4 21.2 22.3 22.0 20.2 22.5

hn F-kn-sâ I-¯v \n-e-]m-Sp-I-fn am-ä-an-sÃ-¶-Xn-sâ sX-fn-hv: sI sI c-a

cm-jv-{So-b-¸mÀ-«n-IÄ-¡p s]-cp-am-ä-¨-«w; ^v-fm-äv k-ap-¨-b-¯n\v \Â-In-b Aw-Ko-Im-cw Xn-c-sª-Sp-¸v I-½o-j³ -Ww: hn F-kv \n-e-]m-S-dn-bn-¡-W-wþ ssl-t¡m-S-Xn d-Xn-±cm-p-¡ h-\-¥-]p-cw: Xo-c-tZ-i-\nsIm-®n: cm-jv-{So-b-∏m¿-´n-Iƒ-°pw {]-h¿-Ø-I¿-°pw ÿn-cw s]cp-am-‰-®-´w _m-[-I-am-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® \n-e-]m-S-dn-bn-°m≥ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-t\m-Sv ssl-t°m-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. `-c-WL-S-\m ÿm-]-\-ß-fp-sS ta-[m-hn-I-sf {]-h¿-Øn-°m≥ A-\p-hZn-°m-Ø I-£n-Iƒ-s°-Xn-tc kzo-I-cn-°m-hp-∂ \-S-]-Sn-Iƒ hn-iZo-I-cn-°m-\pw No-^v P-kv-‰n-kv a-Rv-Pp-f sN-√q¿, P-kv-‰n-kv F Fw sj-^o-Jv F-∂n-h-c-S-ßp-∂ Un-hn-j≥ s_-©v D-Ø-c-hn-´p. cm-jv-{So-b I-£n-Iƒ-°p ÿn-cw s]-cp-am-‰-®-´w _m-[-I-am-°nb-ti-jw s]-cp-am-‰ ®-´-ew-L-\-Øn-s≥-d t]-cn¬ \-S-]-Sn-sb-Sp-°m\m-hp-tam-sb-∂pw I-Ωo-j-t\m-Sv tIm-S-Xn B-cm-™p. hn-i-Zo-I-cWw am¿-®v 17\-Iw I-Ωo-j≥ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂pw Un-hn-j≥ s_-©v \n¿-tZ-in-®p. ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-s°-Xn-cm-b D-]-tcm[-k-a-c-Øn¬ \n-∂v {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μs\-bpw ]m¿-´n A-\p-bm-bn-I-sf-bpw ]n-¥n-cn-∏n-°-W-sa-∂m-h-iys∏-Sp-∂ l-c-Pn ]-cn-K-Wn-°p-tºm-gm-Wv Un-hn-j≥ s_-©n-s≥-d \n¿-tZ-iw. ap-Jy-a-{¥n-°p-t]m-epw kp-c-£n-X-am-bn k-©-cn-°m≥ tIm-S-Xn C-S-s]-S¬ th-≠-Xp-s≠-¶n¬ km-[m-c-W-°m-c-s≥-d Imcyw F-¥m-hp-sa-∂pw tIm-S-Xn tNm-Zn-®p.-

b-aw ew-Ln-®v sIm-®n Nn-e-h∂q¿ Im-b¬-Øo-c-Øv \n¿-an-® ^v-fm-‰v k-ap-®-b-Øn-\v Aw-KoIm-cw \¬-In-b kw-ÿm-\ k¿°m¿ \-S-]-Sn d-±m-°-W-sa-∂p {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ≥. U¬-ln tI-{μ-am°n-bp-≈ Un.-F¬.-F-^v. B-Wv Nn-e-h-∂q¿ Im-b-tem-c-Øv ]-SpIq-‰≥ ^v-fm-‰v k-ap-®-bw \n¿-an®n-cn-°p-∂-Xv. tI-{μ hn-Z-Kv-[kw-L-Øn-s‚ F-Xn¿-∏p- h-I-hbv-°m-sX-bm-Wp ap-Jy-a-{¥n A[y-£-\m-bp-≈ kw-ÿm-\- ]-cnÿn-Xn B-Lm-X-]T-\-k-an-Xn ^v-fm-‰n-\v A-\p-a-Xn-\¬-In-bn-cn°p-∂-sX∂pw A-t±-lw B-tcm]n®p.

kozhikode

sIm-¨n sa-t{Sm ]-²-Xn: hm-bv-]m I-cm-dn F.-F-^v.-Un-bpw tI-{µ-hpw H-¸p-h-¨p sIm-®n: sIm-®n sa-t{Sm ]-≤-Xnbp- -am-bn _-‘-s∏-´ I-cm-dn¬ {^-©v hn-I-k-\ G-P≥-knbpw(F.-F-^v.-Un) sI.-Fw.B¿.-F-√pw X-Ωn¬ C-∂v sIm®n-bn¬ H-∏p-h-bv-°pw. C-Xn-\mbn t]m-K-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ {^-©v kw-Lw C-∂-se cm-{Xn sIm-®n-bn-se-Øn. ]-≤Xn \-S-Øn-∏n-\m-bn F.-F-^v.Un. \¬-Ip-∂ 1,500 tIm-Sn cq-]bp-sS hm-bv-]m I-cm-dn¬ C-∂se U¬-ln-bn¬ tI-{μ-k¿°m-cpw F.-F-^v.-Un-bpw X-Ωn¬ H-∏p-h-®p. U¬-ln-bn-se C-°-tWm-anIv A-^-tb-gv-kv h-Ip-∏n-s‚ I-

¬-∏-hr-£ lm-fn¬ ssh-Io-´v \S-∂ N-S-ßn¬ tI-{μ [-\-Im-cya-{¥m-e-bw tPm-bn‚ v sk-{I-´dn cm-tP-jv Jp-≈¿, {^-©v hn-Ik-\ G-P≥-kn No-^v F-Iv-knIyq-´o-hv Hm-^n-k¿ B≥ t]m

c-a-bp-sS B-h-iyw tIm-S-Xn Xn-cp-am-\n-¡-s«:]n kn tXm-a-kv

k-a-c-hpw a-‰p-am-bn Cu \n-e-bnte-°p hn-j-bw h-f-cm-\p-≈ km-l-N-cyw H-gn-hm-t°-≠n-bncp-∂p-sh-∂pw A-t±-lw ]-d™p. F-∂m¬, \-S-]-Sn-{I-a߃ ]m-en-°m-sX s]-s´-∂v At\z-j-Ww kn.-_n.-sF- -°p ssI-am-dp-∂-Xp i-cn-b-s√-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e Nq-≠n-°m-´n. Xn-Sp-°Øn¬ \-S-]-Sn-sb-Sp-Øm¬ AXn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b-e-£y߃ D-≈-Xm-bn B-tcm-]n-°s∏-Sp-sa-∂pw sN-∂n-Ø-e Iq-´nt®¿-Øp. C-°m-cy-Øn¬ t\-ctØ X-s∂ cm-{„o-b-am-b \n-e]m-Sv kzo-I-cn-t°-≠-Xm-bn-cp-

∂p-sh-∂v ]-d-™ B-cym-S≥ apl-Ω-Zv c-a kn.-_n.-sF. A-t\zj-Ww B-h-iy-s∏-´v tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®m¬, k¿-°m¿ AXn-s\ A-\p-Iq-en-°p-∂-Xm-Wv \-√-sX-∂pw B-`n-{]m-b-s∏-´p. a{¥n sI _m-_p-hpw Ip-™m-en°p-´n-bpw A-S-°-ap-≈-h¿ C-tX \n-e-]m-Sv B-h¿-Øn-®p. hn-j-b-Øn¬ A-`n-{]m-b-ka-\z-bw D-≠m-hm-sX N¿-® \o≠-tXm-sS C-S-s]-´ Xn-cp-h©q¿, t\-ct- Ø kn.-_n.-sF. At\z-j-Ww th-W-sa-∂p ]-d™p \-S-∂-h¿ A-tX-°p-dn-®v B-tem-Nn-°-W-am-bn-cp-∂p-sh∂v ]-d-™p. sN-∂n-Ø-e-bpw

th-Pv-t_mÀ-Uv: kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n kzm-K-XmÀ-lw: sI.-F³.-C.-F-^v.-

F³.-U-»yq.-F-^v. t\-Xm-¡Ä c-a-sb k-µÀ-in-¨p

tI-c-f c-£m amÀ-¨v Sn ]n h-[-¯n-se kn.-]n.-Fw. ]-¦v a-d-bv-¡m-s\-¶v

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n h-[-Ønse sIm-e-bm-fn kw-L-Øn-s‚ kn.-]n.-Fw. _-‘w a-d-®p-h-bv°m-\m-Wp ]n-W-dm-bn hn-P-bs‚ tI-c-f c-£m am¿-s®-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv F kn tPm-kv. sIm-e-bm-fn-kw-L-sØ ImWm≥ ]n.-_n. Aw-K-am-b tIm-Sntb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ hn-øq¿ P-bn-en-se-Øn-b-Xv A-h¿-°v ]m¿-´n \¬-Ip-∂ Hu-tZym-Kn-I Aw-Ko-Im-c-Øn-\p sX-fn-hm-Wv. kn.-]n.-Fw. Hu-tZym-Kn-I-am-bn Kp-≠m kw-L-sØ h-f¿-Øp-Ibpw Ip-Spw-_-Øn-\p i-º-fw \¬-In kw-c-£n-°p-I-bp-am-Wv. sI kn cm-a-N-{μ-\pw Ip-™-\¥-\pw {Su-k¿ a-t\m-Pn-\p-saXn-tc t]m-fn-‰v-_yq-tdm F-¥p \S-]-Sn-sb-Sp-sØ-∂v A-t±-lw tNm-Zn-®p.

F-«v HmÀ-Un-\³-kp-IÄ ]p-\-{]-Jym-]n-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-b-a-k-` A-\n-›n-X-am-bn ]n-cn-™ kml-N-cy-Øn¬, Cu-am-kw 14\v Im-em-h-[n I-gn-bp-∂ F-´v Hm¿Un-\≥-kp-Iƒ ]p-\-{]-Jym-]n°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. tI-c-f Su¨ B‚ v I¨-{Sn πm-\n-Mv Hm¿-Un-\≥-kv 2013, tIc-f ]-©m-b-Øv cm-Pv (aq-∂mw t`-Z-K-Xn) Hm¿-Un-\≥-kv 2013, alm-flm-Km-‘n k¿-h-I-em-ime (t`-Z-K-Xn) Hm¿-Un-\≥-kv, 2013, Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-ime (t`-Z-K-Xn) Hm¿-Un-\≥-kv, 2013, k¿-h-I-em-im-e \n-b-a߃ (t`-Z-K-Xn) Hm¿-Un-\≥-kv 2013, k¿-h-I-em-im-e \n-b-a߃ (c-≠mw t`-Z-K-Xn) Hm¿-Un\≥-kv, k¿-h-I-em-im-e \n-b-a߃ (aq-∂mw t`-Z-K-Xn) Hm¿-Un\≥-kv 2013, tI-c-f ]-ªn-Iv k¿ho-kv I-Ωo-j≥ (sse-{_-dn Iu¨-kn-ep-I-fp-am-bn _-‘s∏-´ A-[n-I {]-h¿-Ø-\-߃) Hm¿-Un-\≥-kv 2013, tI-c-f k-lI-c-W kw-L-߃ (aq-∂mw t`Z-K-Xn) Hm¿-Un-\≥-kv 2013, tIc-f Im¿-jn-I k¿-h-I-em-im-e (t`-Z-K-Xn) Hm¿-Un-\≥-kv 2013 F-∂n-h-bm-Wv A-h.-

se-Sp-Øv F-√m ]-{X-ÿm-]-\ß-fpw th-Pv-t_m¿-Uv ip-]m¿-i F-{X-bpw th-Kw \-S-∏m-°-Wsa-∂v am-t\-Pv-sa‚n-t\m-Spw thPv-t_m¿-Uv tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn‰n A-Sn-b-¥-c-am-bn cq-]o-I-cn-°W-sa-∂v kw-ÿm-\ k¿-°m-cnt\m-Spw `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iys∏-´p. a-Po-Zn-b th-Pv-t_m¿-Uv ip]m¿-i-Iƒ ]q¿-W-am-bpw kp{]nw-tIm-S-Xn i-cn-h-® km-l-Ncy-Øn¬ th-Pv-t_m¿-Uv \-S-∏m°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ k¿-°m¿ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tI-c-f ]{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ (sI.bp.-U-ªyp.-sP.-) B-h-iy-s∏-´p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn kw-ÿm-\Øv D-S≥ X-s∂ th-Pv-t_m¿-Uv tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n cq-]-h¬°-cn-°-W-sa-∂pw sI.-bp.-Uªyp.-sP. {]-kn-U‚ v sI t{]w\m-Yv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-fl-\m-`≥ F-∂n-h¿ hm¿-Øm°p-dn-∏n¬ B-h-iy-s∏-´p.

k-am-\ Nn-´m-K-Xn-¡m-cp-am-bn B-tem-Nn-¨v cm-jv{Sob-¸mÀ-«n cq-]o-I-cn-¡pw: sh-Åm-¸-Ån B-e-∏p-g: `-c-Wm-[n-Im-c-hpw cm-jv-{So-bm-[n-Im-c-hpw ssl-μ-h hn`m-K-Øn-se ]n-∂m-°-°m¿-°p \n-tj-[n-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw Ch t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\m-bn k-am-\ Nn-¥m-K-Xn-°m-cp-am-bn Btem-Nn-®v B-h-iy-sa-¶n¬ cm-jv-{So-b-∏m¿-´n cq-]-h¬-°-cn-°p-sa∂pw F-kv.-F≥.-Un.-]n. tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥ ]-d-™p. C-∂-se B-e-∏p-g-bn¬ hn-fn-®p-tN¿-Ø hn-hn-[ ]n-∂m-° ln-μp-kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \m-b¿-˛-Cu-g-h-k-Jyw C-√m-Xm-b-Xm-bn sh-≈m-∏-≈n hy-‡am-°n. [o-h-c-k-`, ssh-Ip-WvT-kzm-an [¿-a-]-cn-]m-e-\ kw-Lw, hWn-I ssh-iy-kw-Lw Xp-S-ßn-b kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xm-°-fmWv tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. [o-h-c-k-` t\-Xm-hv hn Zn-\-I-c≥, ssh-Ip-WvT-kzm-an [¿-a-]-cn-]m-e-\ kw-Lw t\-Xm-hv hn-jv-Wp-]pcw N-{μ-ti-J-c≥, h-Wn-I ssh-iy-kw-Lw P-\-d¬-sk-{I-´-dn Fkv Ip-´-∏≥ sN-´n-bm¿ Xp-S-ßn-b-h-cpw tbm-K-Øn¬ kw-_-‘n-®p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ssl-μ-h hn-`m-KØn¬-s∏-´ Z-en-Xv-˛-]n-∂m-° kw-L-S-\-I-fp-sS Iq-´m-bv-a-bv-°p cq]w-\¬-Im≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

Kw F-∂n-h-cm-Wv I-cm-dn¬ H-∏n´-Xv. {^-©v Aw-_m-k-U¿ {^mt¶m-bn-kv dn-°n-b¿, sI.-Fw.B¿.-F¬. am-t\-Pn-Mv U-b-dŒ¿ G-en-bm-kv tPm¿-Pv Xp-S-ßnb-h¿ kw-_-‘n-®p. C-Xn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bm-Wv C-∂p sIm-®nbn¬ ]-≤-Xn I-cm¿ H-∏n-Sp-∂-Xv.

bpw ]p-Xn-b en-Ãv h-cm-Xn-cn-°pI-bpw sN-øp-∂ km-l-N-cy-Ønem-Wv ]-tcm-£-am-bn \n-b-a-\\n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. F-∂m¬, A-\p-h-Zn-°-s∏-´ H-‰ X-kv-Xn-I-t]m-epw H-gn-™p-In-S°m≥-]m-Sn-s√-∂pw ]n.-F-kv.kn. h-gn-b-√m-sX \n-b-an-°m≥ ]m-Sn-s√-∂-Xp-am-Wv k¿-°m¿ \-bw. \n-e-hn¬ ]-e X-kv-Xn-II-fn-te-°pw ]p-Xn-b en-Ãv C-√. Nn-eX - n-\v A-t]-£t- ]m-epw £Wn-®n-´n-√. Cu km-l-N-cy-Ønem-Wv en-Ãp-I-fp-sS Im-em-h-[n ho-≠pw \o-´m≥ k¿-°m¿ B-hiy-s∏-Sp-∂-Xv. t\-c-tØ C-tX B-hi - yw D-∂b - n-®v ]n.-Fk - v.F - kn-sb k-ao-]n-®t- ∏mƒ aq-∂p-amk-tØ-°m-Wv Im-em-h-[n \o-´nb-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.Po-h≥-c-£m-kw-hn-[m-\w D]-tbm-Kn-®v Po-h≥ \n-e-\n¿Øp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°v \¬-Ip-∂ ku-P-\y ssh-Zyp-Xn-bp-sS A-f-

d-Œ¿ G-en-bm-kv tPm¿-Pv F-∂nh-cm-Wv I-cm-dn¬ H-∏n-Sp-I. I¨-{Sn U-b-d-Œ¿ Hm-Un ^vtfm-Kv-\n, kv-{Sm-‰-Pn Un-]m¿-´vsa‚ v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-dŒ¿ Po≥ ssh-hv-kv t{Km-kv-t¢mUv, G-jy Un-]m¿-´v-sa‚ v sU]yq-´n U-b-d-Œ¿ tem-d‚ v A-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[t°-kv Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ \nb-a-]-c-am-b \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm-°n-b-ti-jw Xp-S¿-\-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. t]m-en-kv an-I-® co-Xn-bn¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øn. cm-{„o-bIm-c-W-߃-sIm-≠m-Wv sIme-]m-X-Iw \-S-Øn-b-sX-∂v tIm-S-Xn-hn-[n-bn-eq-sS hy-‡-amhp-∂p-≠v. C-Xn-s‚ ]-›m-Ø-eØn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-jWw B-h-iy-s∏-´v c-a I-Øv \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xp Ku-c-h-ambn ]-cn-tim-[n-®v ]-cm-Xn-bn¬ F-S-t®-cn t]m-en-kv F-^v.-sF.B¿. c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. C-Xv At\z-jn-°p-∂ {]-tXy-I kw-LØn-s‚ dn-t]m¿-´v e-`n-®-ti-jw Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-

®p hy-‡a - m-bn A-`n-{]m-bw ]-dbm≥ X-øm-dm-bn-√. C-Xn-\n-sS B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e-bpw A-Uz-°-‰v P-\-d-epw X-Ωn¬ \n-b-a-h-i-sØ-°p-dn-®v B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øn. H-∏w X-s∂ B¿.-Fw.-]n-bp-am-bp-≈ a[y-ÿ{- i-aß - f - pw \-S∂ - p. hm-¿Ø - m-kt- Ω-f\ - Ø - n-\n-sS N¿-®-I-fp-sS ]p-tcm-K-Xn-b-dn-bn®v ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS Ãm-^v c-≠pX-h-W A-t±-l-Øn-\p Ip-dn-∏p \¬-In. A-Xn-\p-ti-ja - m-Wv kn._n.-sF. A-t\z-j-Ww k¿°m¿ X-Øz-Øn¬ Aw-Ko-I-cn°p-∂p-sh-∂v ap-Jy-a{- ¥n hy-‡am-°n-bX - v.

e-l-cnhnÂ-¸-\: _m-em-h-Im-iI-½o-j³ dn-t]mÀ-«v tXSn

bp.-Un.-F-^v. ko-äv hn-`-P-\w: c-−mw-h-« NÀ-¨-bn-epw [m-c-W-bm-bn-Ã

G-gp-h¿-jw tI-c-f ]-{X-{]h¿-Ø-I bq-\n-b≥ \-S-Øn-b t]m-cm-´-Øn-s‚ ^-e-am-Wv kp{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-bn-eq-sS D≠m-b-Xv. 100 i-X-am-\w Un.-F, th-cn-b-_nƒ t] F-∂o kp-{][m-\ hy-h-ÿ-Iƒ th-Pv-t_m¿Un-s‚ ap-ºm-sI A-h-X-cn-∏n-®Xv tI-c-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\nb-\m-Wv. Cu c-≠v B-\p-Iq-ey߃ A-\p-h-Zn-°-cp-sX-∂ ]{X-ap-S-a-I-fp-sS hm-Zw tIm-S-Xn ]q¿-W-am-bpw X-≈n. h¿-°n-Mv tP-W-en-Ãv B-Iv-‰v d-±m-°-Wsa-∂ B-h-iy-hpw tIm-S-Xn \ncm-I-cn-®p. hn-[n ]-{X-{]-h¿-Ø-I-cpw Po-h-\-°m-cpw {]-Xo-£n-®-Xp-Xs∂-bm-Wv. F-∂m¬, ip-]m¿-iIƒ \-S-∏m-°m≥ X-øm-d-s√-∂v {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂ Nn-e ]-{X D-S-a-I-sf-s°m-≠v \-S-∏m-°nt°-≠ D-Ø-c-hm-Zn-Øw k¿°m-cn-\m-sW-∂pw `m-c-hm-lnIƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-´n-I-fp-sS B-tcm-Ky-Øn-\v lm-\n-I-c-am-b e-l-cn-]-Zm¿-Y-߃ hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-ß-fp-sS ]-cn-k-cØv hn¬-°p-∂-Xm-bpw A-Xn-\p Ip-´n-I-sf D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xmbpw h-∂ am-[y-a-hm¿-Ø-I-fpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kw-ÿm\ _m-em-h-Im-i kw-c-£-W IΩo-j≥ _-‘-s∏-´-h-cn¬-\n-∂v dn-t]m¿-´v B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ t]m-en-kv ta-[mhn, F-Iv-ssk-kv I-Ωo-j-W¿, s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v U-b-d-Œ¿ F∂n-h¿-°m-Wv I-Ωo-j≥ t\m-´okv A-b-®-Xv. hn-Zym-`ym-k-ÿm]-\-ß-fp-sS ]-cn-k-c-Øv e-l-cn]-Zm¿-Y-߃ hn¬-°p-∂-Xn-s\Xn-tc-bpw A-Xn-\v Ip-´n-I-sf D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc-bpw ssI-s°m-≠ \-S-]-Sn-I-sf-°pdn-®v 20 Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ Adn-bn-°m-\m-Wp \n¿-tZ-in-®n-cn°p-∂-Xv.

em-hv-en³: k-Xy-hm-Mv-aq-ew tI-kn-\ptZm-j-w-þ ]n Fw km-Zn-J-en

P-ko-d-bp-sS Ip-«n--IÄ: 10 Zn-h-k-¯n-\Iw \-S-]-Snsb¶p in-ip-t£-a k-an-Xn

tIm-gn-t°m-Sv: em-hv-en≥ tIkn¬ k¿-°m¿ k-a¿-∏n-® kXy-hm-Mv-aq-ew `m-hn-bn¬ tI-kns‚ \-S-Øn-∏n-s\ tZm-j-I-c-ambn _m-[n-°p-sa-∂v ap-kv-enw bqØv-eo-Kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n Fw km-Zn-J-en. I-gn-™ k¿-°m-cn-s‚ Im-esØ Du¿-P-h-Ip-∏v X-øm-dm-°nb dn-t]m¿-´m-Wv tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-®-sX-∂m-Wp \ym-bo-Ic-W-am-bn ]-d-bp-∂-Xv. I-gn-™ k¿-°m-cn-s‚ sX-‰p-Iƒ A-tX]-Sn B-h¿-Øn-°p-∂-Xv H-cp P\m-[n-]-Xy k¿-°m-cn-\v tbm-Pn®-X-s√-∂pw km-Zn-J-en Iq-´nt®¿-Øp.-

sIm-®n: I-gn-™-Zn-h-kw in-ipt£-a tI-{μ-Øn-te-°p am-‰n-b P-ko-d-bp-sS Ip-´n-I-fp-sS Im-cyØn¬ 10 Zn-h-k-Øn-\p ti-jw Xp-S¿-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂p Pn-√m in-ip-t£-a k-an-Xn sNb¿-t]-gv-k¨ ]-fl-P. P-ko-d h∂m¬ Ip-´n-I-sf ssI-am-dp-∂Xn-\p X-S- -an-s√-∂pw A-h¿ hy-‡-am-°n. {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø Ip´n-I-fp-am-bn k-a-cw-sN-bv-X-Xn-\v F-d-Wm-Ip-fw No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn Pph-ss\¬ B-Iv-Sv {]-Im-cw I-gn™-Zn-h-kw P-ko-d-bv-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-cp-∂p. s]mXp-{]-h¿-Ø-I-\m-b ]n Un tPm-

hv 100 bq-\n-‰n¬ \n-∂v 200 bq-\n‰m-°n D-b¿-Øn. Hm-Iv-kn-P≥ iz-k-\-k-lm-bn- -°p ]p-d-sa, F-b¿-s_-Uv, k-Iv- -j≥ sajo≥ Xp-S-ßn-b Po-h≥-c-£m D]m-[n-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿°pw k¿-°m¿ tUm-Œ-dp-sS k¿´n-^n-°-‰n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ C-tX \n-c-°n¬ ku-P-\y ssh-Zyp-Xn e-`n-°pw. ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un¬ 167 A-kn-kv-‰‚ v F≥-Pn-\o-b¿-am¿-°v A-kn-kv‰‚ v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\ob¿-am-cm-bn ÿm-\-°-b-‰w \¬Im-\pw Xo-cp-am-\n-®p. ]-≈p-cpØn Xm-eq-°v km-aq-ln-Im-tcmKy-tI-{μw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbm-bpw ]m-d-»m-e Xm-eq-°v Bip-]-{Xn sl-Uv-Izm¿-t´-gv-kv Bip-]-{Xn-bm-bpw D-b¿-Øn. Xn-cph-√-bn-se {Sm-h≥-Iq¿ jp-tK-gvkv B‚ v sI-an-°¬-kn-se Hm^n-k¿-am-cp-sS i-º-fw ]-cn-jvI-cn-°m-\pw a-{¥n-k-`m-tbm-Kw

Xo-cp-am-\n-®p.Xo-c-tZ-i \n-b-{¥-W \n-b-aØn¬ C-f-hp-h-cp-Øp-∂-Xp-ambn _-‘-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n \n-ba-k-`-bn¬ {]-Jym-]n-® H-º-Xn\ \n¿-tZ-i-߃ a-{¥n-k-` AwKo-I-cn-®p. hym-]-I ]-cm-Xn-Iƒ D-b¿-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Xn-cph-\-¥-]p-cw tIm¿-]-td-j-s‚ I-c-Sv am-ÿ-πm≥ a-c-hn-∏n-®p. A-Sp-Ø km-º-Øn-I-h¿-jsØ I-≈p-hy-h-km-b-ta-J-e-bv°p-≈ a-Zy-\-bw a-{¥n-k-`mtbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p. P-Ãn-kv Fw cm-a-N-{μ≥ I-Ωo-j-s‚ dnt]m¿-´n-se Xo-cp-am-\-߃-°pw tIm-S-Xn-bn-ep-≈ tI-kn-s‚ A¥n-a hn-[n-°v hn-t[-b-am-bpw I≈p-jm-∏v hy-h-km-b-hp-am-bn _-‘-s∏-´p-≈ hy-h-ÿ-Iƒ Dƒ-s°m-≈n-®p-sIm-≠p-am-Wv aZy-\-bw k¿-°m¿ {]-Jym-]n-®ncn-°p-∂-sX-∂v a-{¥n sI _m_p A-dn-bn-®p.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-cs - ™-Sp-∏n-se bp.-Un.-F^ - v. ko-‰v hn-`P - \ - w kw-_‘ - n-®p \-S∂ c-≠mw-h´- D-`b - I - £ - n N¿-® Xo-cp-am-\-am-hm-sX ]n-cn-™p. tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw), Fkv.s - P.-Un. hn-`m-Kß - f - p-am-bn C∂-se ap-Jy-a-{¥n-bp-sS tNw-_dn-em-Wv N¿-® \-S∂ - X - v. c-≠v ko-‰v th-W-sa-∂ B-hiy-Øn¬ tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) C-∂-se-bpw D-d-®p-\n-∂p. C-°m-cyw Iq-Sn-bm-tem-Nn-t°≠-Xp-s≠-∂pw Iq-Sp-X¬ k-abw th-W-sa-∂p-ap-≈ tIm¨{K- n-s‚ B-h-iy-Øn-\v am-Wnhn-`m-Kw h-g-ßn. F-¶n-epw Xo-cpam-\w A-\n-›n-X-am-bn \o-´ns°m-≠p-t]m-Im-\m-hn-s√-∂pw A-h¿ A-dn-bn-®p. H-cp ko-‰v th-W-sa-∂ B-hiy-Øn¬ hn-´p-ho-gv-N-bn-s√-∂ \n-e-]m-Sv F-kv.-sP.-Un-bpw N¿®-bn¬ hy-‡-am-°n. ssl-°-

k-^v \¬-In-b l-c-Pn-bn-em-Wp \-S-]-Sn. a- W ¬- a m- ^ n- b - s °- X n- t c U¬-ln-bn¬ \-S-Øn-bn-cp-∂ k-a-cw A-h-km-\n-∏n-®v sIm-®nbn¬ F-Øn-b P-ko-d, sIm-®utk-^v Nn-‰n-e-∏n-≈n {]-Jym-]n® ]m-cn-tXm-jn-I-Øn-s‚ Im-cyØn¬ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v sIm-®n-bn-se Nn-‰n-e-∏n-≈n-bp-sS ho-Sn-\p apºn-epw ]n-∂o-Sv ]m-em-cn-h-´w t]m-en-kv kv-t‰-j-s‚ ap-ºn-epw k-a-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. P-ko-dbv-°v ]m-cn-tXm-jn-Iw \¬-Ins√-∂v Nn-‰n-e-∏n-≈n I-gn-™-Znh-kw ]-c-ky-am-bn {]-Jym-]n-®tXm-sS-bm-Wp P-ko-d k-a-cw

am≥-Up-am-bn N¿-®-sN-øm-sX C-°m-cyw Xo-cp-am-\n-°m-\m-hns√-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw A-dn-bn-®p. ko-‰v kw-_-‘n-®v [m-c-W-bm-bn-´n-s√-∂pw N¿-® Xp-S-cp-sa-∂pw F-kv.-sP.-Un. t\Xm-hv Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ am[y-a-ß-tfm-Sp ]-d-™p. kn.-Fw.-]n-bn-se B-`y-¥-c{]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bp-≈ A-\p-c-Rv-P-\ N¿-®-bpw C-∂-se \-S-∂p. X¿°-߃ ]-cn-l-cn-®v H-cp-an-®v apt∂m-´p-t]m-hm≥ kn ]n tPm¨ hn-`m-K-hpw sI B¿ A-c-hn-μm£≥ hn-`m-K-hpw [m-c-W-bn-seØn. C-cp-hn-`m-K-hpw ]-c-kv-]-cw F-Sp-Ø A-®-S-°-\-S-]-Sn-Iƒ ]n≥-h-en-°p-sa-∂pw t\-Xm°ƒ A-dn-bn-®p. Cu am-kw 17\p ti-jw tN-cp-∂ kw-ÿm\-k-an-Xn-tbm-sS-bm-hpw C-cp-hn`m-K-hpw tbm-Pn-®p ap-t∂m-´pt]m-hp-I.-

A-h-km-\n-∏n-®-Xv. Xp-S¿-∂v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°-s∏´ P-ko-d-sb tIm-S-Xn \n¿-tZ-i{]-Im-cw a-ln-fm-a-μn-c-Øn-te°pw Ip-´n-I-sf in-ip-t£-a-tI{μ-Øn-te-°pw am-‰m≥ in-ipt£-a k-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ FØn-sb-¶n-epw P-ko-d B-ip-]{Xn-bn¬ \n-∂v C-d-ßn-tbm-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. ]n∂oSv ]n-©p Ip-™-S-°w aq-∂p Ip-´n-I-sf-bpw in-ip-t£a k-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ in-ipt£-a tI-{μ-Øn-te-°v am-‰n. Pko-d-bp-sS Ip-´n-I-fp-sS Xm¬°m-en-I kw-c-£-W-am-Wv inip-t£-a-k-an-Xn G-s‰-Sp-Øn-´p≈-Xv.-

Im-´-]p-cw hn-izm-k-¯n-sâ t]-cn A-Ô-X ]-c-¯p-¶p: k-a-kv-X tIm-gn-t°m-Sv: Im-¥-]p-cw A_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ {]-hm-NI-s‚ Xn-cp-tI-iw ap-X¬ ]m-\]m-{Xw h-sc-bp-≈ Im-cy-߃ hn-izm-kn-I-fn¬ A-Sn-t®¬-∏n°p-∂-Xv B-flo-b-Nq-j-W-amsW-∂p k-a-kv-X t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Btcm-]n-®p. P-\-ß-fn¬ hn-izm-k-Øns‚ t]-cn¬ A-‘-X ]-c-Øp-Ibm-Wv Im-¥-]p-c-sa-∂pw t\Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p. k¿°m¿ C-Ø-cw Nq-j-W-߃ XS-bm≥ \n-b-aw sIm-≠p-h-cWw. \n-e-hn-ep-≈ \n-b-aw ]cym-]v-X-a-s√-¶n¬ i-‡n-s∏-SpØm≥ \n-b-a-\n¿-am-Ww \-S-ØWw.kp-∂n bp-h-P-\-kw-L-Øns‚ hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w 14,15,16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Im-k¿tIm-´v \-S-°p-sa-∂pw t\-Xm-

am¿, U¬-ln-bn-se s{]m-P-Iv-‰v Hm-^n-k¿ sN-bv-Iv Un-b, s{]mP-Iv-‰v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ tKm-´nb¿ tIm-À¿ F-∂n-h-cm-Wv {^©v kw-L-Øn-ep-≈-Xv. a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv, t]m-≠nt®-cn-bn-se {^-©v tIm¨-k¬ ^n-en-s∏ Pm≥-hn-b¿ Im-an-bm\ F-∂n-h¿ N-S-ßn¬ kw-_‘n-°pw.-{^-©v hm-bv-]-bp-sS Xn-cn-®-S-hv Im-e-b-f-hv 25 h¿-jam-Wv. Xn-cn-®-S-hv B-h-iy-an-√mØ Im-e-b-f-hv A-©p-h¿-j-amWv. {^-©v k-lm-b-Øn-\p ]p-dsa ]-≤-Xn-°m-bn I-\-dm _m¶n¬-\n-∂v 1,170 tIm-Sn cq-]-bpw hm-bv-]-bm-bn e-`n-°pw.-

\-S-]-Sn-{I-a-§Ä ]qÀ-¯n-bm-¡n-b-ti-jw Xp-S-c-t\z-j-Ww-: sN-¶n-¯-e

sI kp-[m-Ic - \ - pw ap-√∏ - ≈ - n cma-N{- μ-\p-aS- ° - a - p-≈h - ¿ ap-ºv \-SØn-b {]-kv-Xm-h-\ e-£y-an-´mbn-cp-∂p Xn-cp-h© - q-cn-s‚ H-fn-bºv. X¿-°Ø - n¬ ap-Jy-a{- ¥n {]tXy-In-®v A-`n-{]m-bs - am-∂pw ]d-™n-s√-∂m-Wv A-dn-bp-∂X - v. a{¥n-k-`m-tbm-Kw ]n-cn-bp-tºmgpw C-°m-cy-Øn¬ F-¥p \n-e]m-Sv kzo-Ic - n-°W - s - a-∂ hy-‡am-b cq-]w D-≠m-bn-cp-∂n-√. a-{¥n-k-`m-tbm-K Xo-cp-am-\߃ hn-i-Zo-I-cn-®p-sIm-≠v \-SØn-b hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ C-Xp-kw-_-‘n-® tNm-Zy߃ D-≠m-sb-¶n-epw kn.-_n.sF. A-t\z-j-Ww kw-_-‘n-

]n.-F-kv.-kn. dm-¦ven-Ìp-I-fp-sS Im-em-h-[n B-dp-am-kw Iq-Sn \o-«-W-sa-¶v kÀ-¡mÀ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: \n-e-hn-ep-≈ dm-¶v-en-Ãp-I-fp-sS Im-em-h-[n B-dp-am-k-tØ-°p Iq-Sn \o´m≥ ]n.-F-kv.-kn-tbm-Sv B-hiy-s∏-Sm≥ a-{¥n-k-`m-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ]p-Xn-b en-Ãv Bbn-´n-√m-Ø X-kv-Xn-I-bn-te-°p≈ dm-¶v-en-Ãp-I-fp-sS Im-em-h[n-bm-Wv \o-´m≥ B-h-iy-s∏-Sp∂-Xv. Cu X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v ]p-Xn-b en-Ãv h-cp-∂ ap-d-bv-°v \n-e-hn-ep-≈ en-Ãv d-±m-°m-hp∂-Xm-sW-∂pw ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n A-dn-bn-®p. a-{¥n-k`m-tbm-K-Xo-cp-am-\-߃ hn-i-ZoI-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]n.-F-kv.-kn. en-Ãv F-t∏mgpw k-Po-h-am-bn \n-e-hn-ep-≠mh-Ww. \n-b-a-\-\n-tcm-[-\w Ds≠-∂v ]-e-cpw B-t£-]n-°ptºm-gpw H-‰ X-kv-Xn-I-t]m-epw ssh-Im-sX \n-I-Ø-W-sa-∂Xm-Wv k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv. enÃp-I-fp-sS Im-em-h-[n Xo-cp-I-

ssh-Io-´v 4\v sI.-Fw.-B¿.F¬. B-ÿm-\-Øp \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ {^-©v hn-I-k-\ GP≥-kn No-^v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ B≥ t]m-Kw, sI.Fw.-B¿.-F¬. am-t\-Pn-Mv U-b-

]²-Xn I-cm-dn C-¶v H-¸nSpw

Sn ]n tI-kn kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Ww: a-{´n-k-`m-tbm-K-¯n XÀ-¡w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn F-kn-s‚ I-Øv A-t±-lw ap≥ \n-e-]m-SpI-fn¬ \n-∂p am-dn-bn-´n-s√-∂-Xns‚ sX-fn-hm-sW-∂v sI sI ca. X-s∂ A-\p-Iq-en-®p-sIm-≠v hn F-kv ap-Jy-a-{¥n-°v I-Ø-b®-Xn¬ k-t¥m-j-ap-≠v. I-Øn¬ F-¥m-Wp ]-d-bp-∂-Xv F-∂dn-bn-√. F-∂m¬ A-t±-lw sNtø-≠-sX-√mw sN-øp-∂p-≠v. Xs‚ B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°p∂p F-∂-Xn-eq-sS hn F-kv kn._n.-sF. A-t\z-j-W-Øn-\v A- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n N-{μ\p-Iq-e-am-bm-Wp {]-Xn-I-cn-®- ti-J-c≥ h-[-t°-kv A-t\z-jWw kn.-_n.-sF- -°p ssI-am-dpsX-∂pw c-a ]-d-™p. ∂-Xp kw-_-‘n-®v a-{¥n-k-`mtbm-K-Øn¬ X¿-°w. A-P-≠bv-°p ]p-d-Øp-≈ hn-j-b-am-bmWv Sn ]n tI-kv a-{¥n-k-` ]-cn-KWn-®-Xv. c-a-bp-sS ]-cm-Xn e-`n-® kml-N-cy-Øn¬ X-s∂ tI-kv kn._n.-sF-°p hn-Sm-\p-≈ \-S-]-Sn tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-J- kzo-I-cn-°-W-am-bn-cp-∂p-sh-∂v c≥ h-[ Kq-Vm-tem-N-\-t°-kv ap≥ B-`y-¥-c-a-{¥n Iq-Sn-bm-b kn.-_n.-sF-°p hn-S-W-sa-∂ c- Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ a-bp-sS B-h-iyw kw-_-‘n-®v \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°n. A-t\ztIm-S-Xn-bm-Wv Xo-cp-am-\-sa-Sp- j-Ww ssI-am-dp-∂-Xn¬ k¿t°-≠-sX-∂v tI-c-f tIm¨-{K- °m-cn-\v F-Xn¿-∏n-√m-Xn-cn-t°, kv sN-b¿-am≥ ]n kn tXm-a-kv. H-tc Ip-‰-Øn-\v B-sc-bpw c-≠pX-h-W hn-Nm-c-W sN-øm≥ ]mSn-s√-∂m-Wv \n-e-hn-se \n-b-ahy-h-ÿ A-\p-im-kn-°p-∂sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°W-sa-¶n¬ t\-c-sØ ssI-am-dW-am-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ A-Xns‚ k-a-bw I-gn-™p-sh-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm-´-bw/Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]{X-{]-h¿-Ø-I-cp-sS-bpw Po-h-\°m-cp-sS-bpw tk-h-\-th-X-\ ]cn-jv-I-c-W-Øn-\p-≈ P-Ãn-kv aPo-Zn-b th-Pv-t_m¿-Uv ip-]m¿i-Iƒ Aw-Ko-I-cn-® kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n-sb tI-c-f \yq-kvXn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[- t]-∏¿ Fw-tπm-bo-kv s^-U-tdt°-kn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z- j≥(sI.-F≥.-C.-F-^v.-) kwj-Ww B-h-iy-s∏-´v sk-{I-t´- ÿm-\ {]-kn-U‚ v C hn c-hodn-b-‰v ]-Sn-°¬ A-\n-›n-X-Im- {μ≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn tKme \n-cm-lm-c-k-a-cw A-\p-jvTn- ]≥ \-ºm-´v F∂nh¿ kzm-K-Xw®p-h-∂ sI sI c-a-bv-°v F≥.- sN-bv-Xp. U-ªyq.-F-^v. t\-Xm-°ƒ sFF-´p h¿-j-am-bn cm-Py-sØ Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®p. kw- am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ th-X-\-]ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v \- cn-jv-I-c-W-Øn-\m-bp-≈ t]mko-a, Pn-√m {]-kn-U‚ v d-Po-\, cm-´w Xp-S-cp-I-bm-Wv. s^-U-tdPn-√m J-Pm-©n ^m-Øn-a F-∂n- j≥ D-b¿-Øn-b hm-Z-߃ tImh-cm-Wp kw-L-Øn-ep-≠m-bn- S-Xn Aw-Ko-I-cn-®n-cn-°p-I-bmcp-∂-Xv. C-∂-se cm-hn-se 10\m- Wv. 2011 \-hw-_¿ 11\v tI-{μWv k-a-c-∏-¥-en-se-Øn F≥.- k¿-°m¿ Aw-Ko-I-cn-® th-PvU-ªyq.-F-^v. t\-Xm-°ƒ c-a-bv- t_m¿-Uv ip-]m¿-i tNm-Zyw-sN°v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®-Xv.bv-Xv Nn-e am-[y-a-ÿm-]-\-ßfm-Wv kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao]n-®-Xv. tIm-S-Xn-hn-[n I-W-°n-

5

°ƒ A-dn-bn-®p. tI-c-f-Øn-se a-X-߃-°n-S-bn-ep-≈ k-ln-jvWp-X {]-[m-\-s∏-´-Xm-sW-∂pw F-√m a-X-߃-°pw Xp-ey {]m[m-\y-ap-≈ tI-c-f-Øn¬ h¿-Kob-X C-√m-bv-a sN-øm≥ k-a-kvX {i-an-®n-´p-s≠-∂pw `m-hn-bnepw A-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-߃ D-≠m-hp-sa-∂pw ]m-W-°m-Sv køn-Zv ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃ ]-d-™p.P-am-A-sØ C-kv-em-an-bpsS a-X-cm-{„-hm-Zw Aw-Ko-I-cn°p-∂n-s√-∂pw A-h¿ A-Sp-ØnsS \-S-Øn-b N-cn-{X tIm¨-^d≥-kv A-S-°-ap-≈-h C-Xn-s‚ `m-K-am-sW-∂pw D-a¿ ss^-kn ap-°w ]-d-™p. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ {]-^. sI B-en°p-´n ap-kv-eym¿, lm-Pn sI aΩ-Zv ss^-kn, ap-kv-X-^ ap-≠p]m-d, \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Ømbn kw-km-cn-®p.-

sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p.c-a-bp-sS B-h-iy-߃ AwKo-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ≥ ap-Jy-a-{¥n- -°v IØv \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xv ap-Jya-{¥n X-\n-°v ssI-am-dn-bn-´p≠v. c-a-bp-sS B-h-iy-߃ AwKo-I-cn-°-W-sa-∂-Xm-Wv {]-Xn]-£ t\-Xm-hn-s‚-bpw A-`n-{]mbw. C-°m-cy-Øn¬ {]-Xn-]-£Øn-s‚-bpw-Iq-Sn B-h-iyw D≠m-bn-cn-°p-∂-Xn-\m¬ k¿°m¿ C-Xn-s\ Ku-c-h-]q¿-h-ambm-Wp Im-Wp-∂-Xv. k¿-°m¿ c-a-bp-am-bn Xn-c°-Y-bp-≠m-°n-b-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv k-a-c-sa-∂ \p-W-I-fm-Wv Nn-e¿ {]-N-cn-∏n®-sX-∂pw sN-∂n-Ø-e Iq´n-t®¿Øp.

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn-¡v e-`n¨ 75 tIm-Sn cq] h-Iam-änb-Xn A-gn-a-Xn-sb¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn-°v k¿-°m¿ A-\ph-Zn-® 75 tIm-Sn cq-] h-I-am-‰n sN-e-h-gn-®-Xn¬ A-gn-a-Xn \-S∂-Xm-bn {Sm≥-kv-t]m¿-´v dn-´tb¿-Uv A-tkm-kn-tb-j≥ `mc-hm-ln-Iƒ B-tcm-]n-®p. s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xn-\mbn A-\p-h-Zn-°-s∏-´ Xp-I \¬Im-sX h-I-am-‰n-bn-cn-°p-I-bmWv. k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw A-\pk-cn-°m-Xn-cn-°p-I-bm-Wv sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn. am-t\-Pv-sa‚ v sN-bv-X-Xv. ^-≠v Xn-cn-a-dn \-SØn-b Fw.-Un. sI Pn tam-l≥em¬, F-^v.-F B‚ v kn.-F.-H. hn-P-b-tam-l≥ F-∂n-h-sc k¿ho-kn¬-\n-∂p am-‰n-\n¿-Øn At\z-j-Ww \-S-Ø-Ww. C-Xp-kw_-‘n-®v No-^v sk-{I-´-dn, hn-Pne≥-kv U-b-d-Œ¿ F-∂n-h¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. aq-∂pam-k-am-bn s]≥-j≥ B-\p-Iqeyw e-`n-°p-∂n-s√∂pw `m-c-hmln-Iƒ B-tcm-]n-®p.

aq-¶mw-ap-¶-Wn D-S³ bm-YmÀ-Yy-am-hpw: kp-[m-IÀ sd-Ín ]m-e-°m-Sv: cm-Py-Øv tIm¨-{K n-\pw _n.-sP.-]n-°p-sa-Xn-cmb aq-∂mw-ap-∂-Wn cq-]o-I-cn-°p∂-Xn-\p-≈ {i-aw D-S≥ bm-Ym¿Yy-am-hp-sa-∂v kn.-]n.-sF. AJn-te-¥y P-\-d¬ sk-{I-´-dn kp-[m-I¿ sd-Õn hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. a-X-\n-c-t]-£ {]m-tZ-in-I ]m¿-´n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-emWp aq-∂mw-ap-∂-Wn cq-]o-I-cn°p-∂-Xv. kn.-]n.-sF-bpw kn.]n.-F-Ωp-am-Wv t\-Xr-Xzw-\¬Ip-I. aq-∂mw-ap-∂-Wn-°v s]mXp-hm-b am-\n-s^-tÃm D-≠m°m-\m-hn-√. Bw B-Zv-an-sb aq∂mw-ap-∂-Wn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØ-W-tam F-∂p Xo-cp-am-\nt°-≠-Xv A-h¿-X-s∂-bm-Wv. aq-∂mw-ap-∂-Wn-sb tam-Un `-bs∏-Sp-I-bm-Wv. Kp-P-dm-Øv Iq-´s°m-e-bp-sS I-d kz-¥w ap-JØp-\n-∂p am-bv-°m≥ A-t±-lØn-\v I-gn-bn-√-. tI-c-f-Øn¬ \n-e-hn-ep-≈ \m-ev ko-‰p-I-fn-epw kn.-]n.-sF. a¬-k-cn-°p-sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®-¿Øp.

e-¯o³ k-ap-Zm-b a-lm-kw-K-aw: H-cp e-£w-t]À ]-s¦-Sp-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.-B¿.-F¬.-kn.-kn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Cu-am-kw 28\v Xn-cp-h-\-¥]p-c-Øp \-S-°p-∂ e-Øo≥ ItØm-en-° k-ap-Zm-b kw-K-aØn-epw Pm-Y-bn-epw H-cp-e-£w t]¿ ]-s¶-Sp-°pw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw e-Øo≥ A-Xn-cq-]-X hn-Im-cn P-\-d¬ tam¨-ko-t™m¿ bq-Pn≥ F®v s]-tc-c-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ \-S-∂ hn-hn-[ I-Ωn-‰n-I-fpsS kw-bp-‡ tbm-K-am-Wv a-lmkw-K-a ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p cq-]w \¬-In-b-Xv. a-lm-kw-K-a-Øns‚ `m-K-am-bn s^-tdm-\m-˛-C-Sh-I-X-e kzm-K-X-kw-L-߃ cq]o-I-cn-°m-\pw 16\v C-S-h-I-X-eØn¬ ]-Xm-I-Zn-\w B-N-cn-°m\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.


kozhikode

1189 aIcw 26

1435 d-_o-D¬- BJn¿ 8

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

Zn-im-am-ä-¯n C-hcpsS ]-s¦´v?

Bw

B-Zv-an ]m¿-´n-tbm-Sv hn-tbm-Pn-∏p-≈-h¿ t]m-epw A-Xv C-¥y≥ cm-{„o-bØn-se H-cp k-hn-ti-j {]-Xn-`m-k-am-sW-∂p k-ΩXn-®p-sIm-Sp-°m-Xn-cn-°n-√. P-\-ß-fp-sS H-cp Xn-cn™p-sIm-Ø-em-W-Xv. C-Ø-cw \-S-]-Sn-Iƒ, ap-ºpw a‰p Nn-e cq-]-ß-fn¬ cm-Py-Øp kw-`-hn-®n-´p-≠v. A-Snb-¥-cm-h-ÿ-bv-s°-Xn-cm-bp-≈ hn-[n-sb-gp-Øv C-tXt]m-se X-s∂ P-\-ß-fp-sS ap-t∂-‰-am-bn-cp-∂p. Bw B-Zv-an ]m¿-´n P-\-Io-b-hn-Im-c-߃-°p ]m¿-´n-L-S-\ \¬-In F-t∂-bp-≈q. F-∂m¬, C-∂p cm-Py-Øp-S-\ofw Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bn-te-°p-≈ B-fp-I-fp-sS H-gp°v kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv, N-cn-{Xw Ip-td-°q-Sn A-]-lmky-am-b co-Xn-bn¬ B-h¿-Øn-°p-tam F-∂ B-i-¶bn¬ Im-cy-߃ F-Øn-\n¬-°p-∂p-sh-∂m-Wv. A-Snb-¥-cm-h-ÿ-bv-°p-ti-j-ap-≠m-b cm-{„o-b-kw-`-h-hnIm-k-ß-fp-sS B-h¿-Ø-\-Øn-te-°v cm-Pyw \o-ßnbm¬ A-Xm-bn-cn-°pw G-‰-hpw h-en-b Zp-c-¥w. _n-lm-dn-se P-\-Xm-Zƒ (bp-ss\-‰-Uv) a-{¥n-k`mw-K-am-bn-cp-∂ ]¿-ho¨ A-am-\p-√ ÿm-\w cm-Pn-h®v Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bn¬ tN¿-∂n-cn-°p-I-bm-Wv Ct∏mƒ. \n-Xo-jv Ip-am¿ `-c-W-Iq-S-Øn-\v kp-Xm-cy-Xbn-s√-∂m-Wv A-h-cp-sS ]-cm-Xn. `-c-W-Øn¬ P-\-]¶m-fn-Ø-an-√, _yq-tdm-{I-kn-°v I-W-°p-]-d-bm-\p-≈ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-an-√ F-s∂-√mw ]¿-ho¨ B-tcm-]n°p-∂p. i-cn-bm-hmw. F-∂m¬, H-‰-cm-{Xn-sIm-≠p-≠mb A-h-ÿ-bm-tWm C-Xv? C-∂-se h-sc cm-Py-sØ Po¿-W-am-b `-c-W-kw-hn-[m-\-{]-{In-b-bp-sS `m-K-ambn-cp-∂-h¿ H-cp kp-{]-`m-X-Øn¬ kp-Xm-cy-X-bp-sSbpw I-f-¶-cm-ln-Xy-Øn-s‚-bpw P-\-\-∑-bp-sS-bp-sams° h-‡m-hm-Ip-∂-Xm-Wv C-t∏mƒ Im-Wm-\p-≈-Xv. A-Sp-Ø Xn-c-s™-Sp-∏n¬, A-gn-a-Xn-°m-cpw A-\-`n-ej-Wo-b-cp-am-b ap-∏-Xp-t]¿-s°-Xn-cn¬ ÿm-\m¿-YnI-fm-hm≥ Bw B-Zv-an ]m¿-´n X-øm-dm-°n-h-®-h-cn¬ ]-e-cpw h-¿-j-ß-tfm-fw A-Xn-Po¿-W-am-b \-Ωp-sS `c-W-hy-h-ÿ-sb Xm-ßn-\n¿-Øm≥ ]m-Sp-s]-´-h-cmWv. hy-h-ÿ-bv-s°-Xn-cm-bn sN-dn-sbm-cp A-\-°w t]m-epw kr-„n-°m-sX, A-Xn-s‚ `m-K-am-bn-\n-∂v, t\-tS-≠-sXm-s° t\-Sn-b-h¿ in-„-Im-ew P-\-tk-h\-Øn-\v C-d-ßn-Øn-cn-°p-∂p F-t∂ A-tX-∏-‰n ]-dbm-\p-≈q. C-Ø-c-°m¿ \-ap-°n-S-bn¬ th-≠-Xn-e-[nI-ap-≠v. Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bpw C-Ø-c-°m-sc-s°m≠m-Wv \n-d-bp-∂-sX-¶n¬, B ]m¿-´n-°v Im-cy-am-bn bm-sXm-∂pw sN-øm-\p-≠m-hn-√. kmw-kv-Im-cn-I-\m-b-I-∑m-cp-sS ]m¿-´n-bn-te-°p≈ H-gp-°pw C-tX co-Xn-bn¬ X-s∂ ]-cn-tim-[n-°s∏-S-Ww. tI-c-f-Øn-em-Wv C-Xv G-‰-hpw {]-I-Sw. ap≥ A-\p-`-h-߃ h-®p-t\m-°p-tºmƒ, Sn.--hn. N¿-®-Ifn¬ ]-s¶-Sp-°p-I-bpw {]-kw-K-߃ h-®p-Im-®p-Ibpw {]-kv-Xm-h-\-I-fn¬ H-∏n-Sp-I-bpw sN-øp-∂-Xn-e∏p-dw, tI-c-f-Øn-s‚ A-P-≠-Iƒ \n¿-W-bn-°p-∂Xn¬ \-Ωp-sS kmw-kv-Im-cn-I-\m-b-I¿ Im-cy-am-b ]¶p-h-ln-®n-´n-√. X-√p-sIm-≈p-∂-tXm P-bn-en¬ t]mhp-∂-tXm t]m-h-s´, H-cp Im-jz¬ eo-hv t]m-epw P\-Io-b-{]-iv-\-߃-°p-th-≠n h-I-bn-cp-Øm-Ø-h-cmWv Bw B-Zv-an-bn¬ tN¿-∂ an-°-hm-dpw kmw-kv-Imcn-I-\m-b-I¿. F-∂p-am-{X-a-√, A-gn-a-Xn-\n¿-`-c-hpw Po-¿-W-hp-am-b cm-{„o-b-˛-`-c-W-hy-h-ÿ-bp-sS Zmky-∏-Wn-sb-Sp-Ø-h-cpw F-Sp-°p-∂-h-cp-am-Wp-Xm\pw ]-e-cpw.

s]³-Kzn³ hn-jm-Z-tbm-Kw

I

¿-°-S-I-Øn-se s]-cpw-a-g-sb i-]n-°m-Ø-h-cn√. a-g-bpw Im-‰pw Im-c-Ww ]p-d-Øn-d-ßm-sX I-gn-tb-≠n-h-cp-∂ B¿-°pw C-Xp t_m-[y-ap-≈-XmWv. ]-t£, Im-em-h-ÿsb a-\p-jy-\-√m-sX ]-£nar-Km-Zn-Iƒ i-]n-°p-∂p-≠m-hp-tam? Cw-•-≠n-se kv-Im¿-_-tdm-bn¬ I-gn-™p-Iq-Sp-∂ s]≥-Kzn-\p-Iƒ A-∂m-´n-se Im-em-h-ÿ-sb i-]n°p-∂p-s≠-∂p Xo¿-®. Cu lw-t_m-ƒ-´v s]≥-Kzn-\pIƒ Cw-•o-jp-Im-c-√. Z-£n-W A-ta-cn-°-bn-se Nnen, s]-dp Xp-S-ßn-b \m-Sp-I-fn-¬\n-∂m-Wv A-h-sb Cw-•-≠n-te-°p sIm-≠p-h-∂-Xv. kz-¥w \m-´n¬ sImSpw-X-Wp-∏pw I-Sp-Ø Im-em-h-ÿ-bpw A-h-bv-°p ]cn-Nn-X-am-Wv. F-∂m¬, X-Wp-∏p-sIm-s≠m-∂pw C∂p-h-sc H-cp s]≥-Kzn-\pw A-hn-sS Xq-ßn-∏n-Sn-®n-cn°p-∂-Xm-bn tI-´p-tIƒ-hn-t]m-ep-an-√. kv-Im¿-_-tdm-bn-se I-Y th-sd-bm-Wv. A-hn-sS B-gv-N-I-fm-bn tIm-cn-s®m-cn-bp-∂ a-g-bpw I-\-Ø ioX--°m-‰p-am-Wv. ]-£n-Iƒ B-sI A-kz-ÿ-cm-sW∂v ar-K-im-em kq-£n-∏p-Im¿ ]-d-bp-∂p. `-£-Ww Ign-°m≥-t]m-epw a-Sn. A-h-bp-sS im-co-cn-I-{]-h¿-Ø\-߃ X-s∂ a-μo-`-hn-®-Xm-bn K-th-j-I¿ I-≠p. ap-´-bn-Sp-∂ s]≥-Kzn-\p-Iƒ A-Xp-t]m-epw \n¿-Øn.-s]≥-Kzn-\p-Iƒ-°v C-t∏mƒ s{]m-km-Iv F-∂ a-cp∂v \¬-Ip-I-bm-Wv A-[n-Ir-X¿ sN-øp-∂-Xv. hn-jm-Ztcm-Kw _m-[n-®m¬ a-\p-jy¿-°p \¬-Ip-∂-Xpw C-tX a-cp-∂p-X-s∂. a-cp-∂p I-gn-® s]≥-Kzn-\p-Iƒ D-jm-dmhp-∂p-≠v. ]-t£, Im-‰pw a-g-bpw H-gn-™p-t]m-h-tW F-∂m-Wp ar-K-im-em A-[n-Ir-X-cp-sS {]m¿-Y-\.

t\Àhc kp{][m-\ _n√p-Iƒt]mepw ]m-km-°m≥ ]-‰m-sX ]m¿-es - a‚ v k-tΩf\w.

6

t\XmbnbnÂ\n¶v H©nbt¯¡v F{X Zqcw? ]

-›n-a-_w-Km-fn-se t\-Xmbn-bn¬ \m-ep kv-{Xo-I-f-S°w H-º-Xp {Km-ao-W-sc sh-Sn-h®p-sIm-√p-I-bpw C-cp-]-tXm-fw {Km-ao-W-sc Iq-´-tØm-sS sh-Snh-®n-Sp-I-bpw sN-bv-X ss]-im-NnI-kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ A-hn-SsØ kn.--]n.--Fw. t\-Xr-Xzw-Xs∂-bm-sW-∂ sR-´n-°p-∂ kXyw sh-fn-s∏-Sp-Øm≥ ku-aylr-Z-b-\m-b _p-≤-tZ-hv `-´m-Nmcy-°v th-≠n-h-∂-Xv \o-≠ aq-∂ph¿-jw! H-©n-b-Øv -Ip-ew-IpØn- Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s\ 51 sh´p-Iƒ sh-´n sIm-∂p-X-≈n-b-Xv kn.--]n.--Fw. t\-Xr-Xzw A-dn-™pX-s∂-sb-∂p Xp-d-∂p-k-Ω-Xn°m≥ ITn-\-lr-Z-b-\m-b ]n-Wdm-bn hn-P-b-\v C-°-W-°n-\v F{X kw-h¬-k-c-߃ th-≠n-hcpw? c-≠p-h¿-jw ap-ºv, I-Æq-cnse A-cn-bn¬ bq-Øv-eo-Kv {]-h¿Ø-I≥ A-–p¬ jp-°q-dn-s\ sh-´n-s°m-∂-Xv X-߃-X-s∂sb-∂p Xp-d-∂p-]-d-bm≥ ITn-\lr-Z-b-cn¬ ITn-\-lr-Z-b-\m-b ]n P-b-cm-P-\v F-{X-Im-ew ]n-Sn°pw? _p-≤-tZ-hn-s‚ Ip-º-km-cam-Xr-I-bn-em-hp-tam A-tXm, Fw Fw a-Wn-bp-sS A-cp-f-∏m-Spt]m-se-bm-hp-tam B sh-fn-]m-SpIƒ F-∂v B¿-°-dn-bmw! _p-≤-tZ-hv cm-{„o-b-t\-Xm-hv F-∂-Xn-s\m-∏w A-dn-b-s∏-Sp-∂ F-gp-Øp-Im-c-\p-am-Wv. A-XpsIm-≠p-X-s∂ tem-e-lr-Z-bØn-\v D-S-a-bm-Wv. F-∂m¬, hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ A-ß-s\b-√. cm-{„o-b-°-f-cn-bn¬ am-{Xw ]-b-‰n-sØ-fn-™ B-fm-Wv. ]t£, A-t±-lw _p-≤-tZ-hn-\p aptº \-S-∂v N-cn-{X-Øn¬ ÿm\w t\-Sn. A-Xp-sIm-≠m-Wv Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s\ sIm-∂-Xv kn.--]n.-Fw. A-√ F-∂p ]-d-™m¬ -Acn-bm-lm-cw I-gn-°p-∂ H-cm-fpw hn-iz-kn-°n-s√-∂v- ap-tº Xp-d∂-Sn-®-Xv. H-cp Im-cyw hy-‡w. _p-≤-tZ-thm hn F-tkm Cu hnh-cw ]p-d-Øp-hn-´-Xv G-sX-¶nepw ]m¿-´n I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\-{]Im-c-a-√. Cu Ip-º-km-c-ß-sf°p-dn-®p ]m¿-´n-bn-se D-∂-Xcn¬-\n-∂p h-∂ cq-£ {]-Xn-I-cW-߃ A-Xm-Wp hn-c¬-Nq-≠p∂-Xv. A-h¿ £p-`n-X-cm-Wv. ]m¿´n-bp-sS D-d-® ta-J-e-bm-bn-cp-∂ t\-Xm-bn Dƒ-s∏-Sp-∂ em¬-L´n¬ I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N ]m¿´n Pn-√m sk-{I-´-dn Zn-]-¶¿ k¿°m-cn-s\ th-Zn-bn-en-cp-Øn-bmWv _p-≤-tZ-hv C-ß-s\ sh-´nØp-d-∂p-]-d-™-Xv. _p-≤-tZ-hv F-¥p-sIm-≠v Cu k-Xyw aq-∂ph¿-jw P-\-ß-fn¬-\n-∂v a-d-®p]n-Sn-®p F-∂-Xn-\v D-Ø-c-an-√. _w-Km-fn¬ H-cp ]-t≠m-d-s∏-´nbm-Wv Cu sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-eqsS _p-≤-tZ-hv Xp-d-∂p-h-®-Xv. Cu k-Xyw A-dn-bm-am-bn-cn-s°, F-¥n-\m-Wv Cu tI-kn¬ kn.-_n.--sF. A-t\z-j-W-sØ C-SXp-k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bnepw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn-epw AXn-i-‡-am-bn F-Xn¿-Ø-sX-∂Xp _p-≤-tZ-hn-\v Xp-d-∂p-]-d-tb≠n-h-cpw. B-cp-sS-sbm-s° kΩ¿-±-^-e-am-bm-Wv C-sX-∂-Xpw hy-‡-am-t°-≠n-h-cpw.-t]m-en-kv A-t\z-j-W-Øn¬ F-s¥-¶n-epw A-Xr-]v-Xn-bp-≈Xp-sIm-≠-√ tIm-S-Xn C-Xn-s‚ A-t\z-j-Ww kn.--_n.--sF-sb G¬-∏n-®-Xv. tI-kn¬ Dƒ-s∏-´-Xmbn kw-i-bn-°p-∂-h-cp-sS cm-{„ob-kzm-[o-\w ap≥-\n¿-Øn am-{Xam-bn-cp-∂p A-sX-∂v tIm-S-Xn Xs∂ hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. kn.-_n.--sF. A-t\z-j-Ww kw-_‘n-® `-c-W-L-S-\m s_-©n-s‚ t\-c-tØ-bp-≈ hn-[n-t]m-epw am‰n-h-®m-Wv Cu tI-kv kw-ÿm-\

k¿-°m-cn-s‚ i-‡-am-b F-Xn¿∏v X-≈n kp-{]nw-tIm-S-Xn kn.-_n.--sF-°v hn-´-Xv. sIm¬-°-Ø ssl-t°m-S-Xn _m¿ Iu¨-knem-Wv C-Xp-kw-_-‘n-® s]m-XpXm¬-∏-cy l-c-Pn ^-b¬ sN-bvX-Xv. tI-c-f-Øn-se N-{μ-ti-Jc≥ h-[m-t\z-j-W-Øn¬ h-f-sc {]-k-‡-am-Wv Cu hn-[n. kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ A-t\z-jW-hpw A-d-Ãpw B-cw-`n-® tIkm-Wv ]n-∂o-Sv kn.--_n.--sF-°v ssI-am-dn-b-Xv. kn.--_n.--sF-bp-sS A-t\z-j-W-Øn¬ k-l-I-cn-°cp-sX-∂p kw-ÿm-\ a-{¥n-am¿ t]m-epw t]m-en-kn-\p \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂p. 20 {]-Xn-I-fp-≈ Cu tI-kn¬ kn.--_n.--sF. Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®p-I-gn-™p. ap-gph≥ {]-Xn-I-fpw kn.--]n.--F-Ωp-Imcm-Wv. ap≥-a-{¥n-bpw ]m¿-´n Pn√m-I-Ωn-‰n Aw-K-hp-am-b kp-im¥v tLm-jpw {]-Xn-bm-Wv. C-t±l-Øn-s‚ X-d-hm-´p-h-f-∏n¬-\n∂m-Wv 2011 Pq-Wn¬ A-©p ar-XtZ-l-ß-fp-sS A-h-in-„-߃ as‰m-cp kw-`-h-Øn¬ Ip-gn-s®-Sp-

Pn i‡n-[-c≥

߃-°v A-°m-e-Øpw ]-™-an√m-bn-cp-s∂-¶n-epw C-∂-sØt∏m-se \n- m-c Im-cy-߃-°p a-\p-jy-s\, A-Xpw ]n-im-Np°ƒ-°p-t]m-epw A-d-∏p-≠m-hp∂-hn-[w 51 sh-´p-Iƒ sh-´n sIm√p-∂ co-Xn-bpw \q-dp-I-W-°n-\v sh-Sn-bp-≠-Iƒ a-\p-jy¿-°p t\sc H-∂n-®p-h¿-jn-°p-∂ co-Xnbpw tI-´p-tIƒ-hn-t]m-epw C-√mØ-Xm-bn-cp-∂p. am-{X-a-√, I-ΩyqWn-Ãv {]-ÿm-\w h-f¿-∂p-]-¥en-°m-Xn-cn-°m≥ h¿-K-i-{Xp°ƒ \-S-Øn-s°m-≠n-cp-∂ I-S∂m-{I-a-W-ß-fn¬ k-ln-sI-´mbn-cp-∂p A-∂p ]-e A-{I-a-kw-`h-ß-fpw A-c-tß-dn-b-Xv. B sNdp-Øp-\n¬-∏p-Iƒ N-cn-{X-Øn¬ A-S-bm-f-s∏-Sp-Ø-s∏-´-h-bp-amWv. F-∂m¬, C-t∏m-g-sØ hm-SI-s°m-e-bm-fn kw-kv-Im-cw IΩyq-Wn-Ãp-Iƒ-°v tI-´p-tIƒ-hnt]m-epw C-√m-Ø-Xm-Wv. N-{μti-J-c≥ h-[-Øn¬ F-∂-Xp-

Xp-]-£w Xq-sØ-dn-b-s∏-Sp-∂Xn-\p Im-c-W-am-b-Xv t\-Xm-bn Iq-´-s°m-e-bm-Wv. A-Xn-i-‡am-b t]m-en-kv _-¥-h- n¬ Chn-sS \-S-∂ thm-s´-Sp-∏n¬ 85 iX-am-\w t]¿ thm-´v tc-J-s∏-SpØn. C-Xm-Wv _p-≤-tZ-hn-s\ DW¿-∂p-Nn-¥n-°m≥ C-t∏mƒ t{]-cn-∏n-®-Xv.P- \ m- [ n- ] - X y- k - { º- Z m- b - { ]Im-cw thm-s´-Sp-∏v \n-e-hn-ep-≈ H-cn-S-Øv Xp-S¿-®-bm-bn 35 h¿-jw H-cp ]m¿-´n-°v A-[n-Im-cw ssIbm-fm-\m-hp-I F-∂-Xv tem-I-Ncn-{X-Øn¬ A-]q¿-h-am-Wv. B _-lp-a-Xn C-¥y-bn-se C-S-Xp-]£-Øn-\p-≈-Xm-Wv. knw-K-∏q-cnse ]o-∏nƒ-kv B-Iv-j≥ ]m¿-´n°pw P-∏m-\n-se en-_-td-j≥ Utam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n-°pw am-{X-ta C-Xn-\p ]p-d-sa Cu _-lp-a-Xn e`n-®n-´p-≈q. A-Ø-c-Øn¬ P-\߃ kv-t\-ln-® ]m¿-´n-sb-bmWv I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xn-c-

H-cp t\-Xr-\n-c ]m¿-´n ssI-b-S°n-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. Ah¿-°v sIm-e H-cp l-c-am-bn F∂p-am-{X-a-√, B sIm-e-I-fn¬ cm-£-k-∑m¿-°p am-{Xw sNøm≥ t]m-∂ `o-I-c-X Dƒ-t®¿∂n-cn-°-W-sa-∂ A-h-ÿ-bpw h-∂p. A-Xm-Wv H-©n-b-Øpw ]co-£n-®-Xv. \n-cm-bp-[-\m-b N-{μti-J-c-s\ G-gp-t]-cp-sS sIm-ebm-fn-kw-L-Øn-\v H-‰-sh-´n-\p hI-h-cp-Øm-hp-∂-tX-bp-≈q F∂v B¿-°m-Wv A-dn-bm-Ø-Xv. ]t£, sIm-√m-\-b-®-h¿ I¬-∏n®-{X sh-´p-Iƒ X-s∂ sh-´n-bmte Zu-Xyw hn-P-b-I-c-am-hq. B a-t\m-\n-e-bp-sS ]m-c-aym-h-ÿbm-Wv ]n-W-dm-bn hn-P-b-∑m-cpsS-bpw P-b-cm-P-∑m-cp-sS-bpw sSen-hn-j≥ ap-J-ß-fn¬-\n-∂v t{]£-I¿-°p hm-bn-s®-Sp-°m-\m-hp∂-Xv. H-cp ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-I-s‚ ho-´p-h-f-∏n¬-\n-∂v kz-bw-c£m¿-Yw H-t∂m c-t≠m sh-Sn-bpXn¿-Øm¬ a-\- n-em-°mw. F∂m¬, \m-ep kv-{Xo-I-sf-b-S-°w

F-´p-sIm-−m-Wv _w-Km-fn-se-bpw tI-c-f-¯n-se-bpw kn.--]n.--Fw. t\-Xm-¡Ä-¡v I-gn-ª Ip-d-¨p hÀ-j-§-fm-bn sIm-e-]m-X-I-§-sf-¡p-dn-¨p am-{Xw hm-tXm-cm-sX kw-km-cn-t¡-−n-h-cp-¶-Xv? ]mÀ-e-saâ-dn ]m-X-t]m-se, sIm-e-]m-X-I-hpw ]mÀ-«n-{]-hÀ-¯-\ ]m-X-bm-¡n-tbm? ]-Ýn-a-_w-Km-fn-em-bm-epw tI-c-f-¯n-em-bm-epw {]-tam-Zv Zm-kv Kp-]v-X-bp-sS-tbm tPym-Xn-_-kp-hn-sâ-tbm F sI Pn-bp-sS-tbm C Fw F-kn-sâ-tbm C sI \m-b-\m-cp-sS-tbm Im-e-s¯ kn.--]n.--Fw. sIm-e-]m-X-I-cm-{ão-b-¯n C-¶-s¯-t¸m-se a-¯p-]n-Sn-¨n-cp-¶n-Ã. A-hÀ B-i-b-s¯ B-i-bw-sIm-−p-X-s¶-bm-Wv t\-cn-«-Xv. cm-{ão-b A-{I-a-§Ä-¡v A-¡m-e-¯pw ]-ª-an-Ãm-bn-cp-s¶-¦n-epw C-¶-s¯-t¸m-se \n-Êm-c Im-cy-§Ä-¡p a-\p-jy-s\ sIm-Ãp-¶ co-Xn- tI-«p-tIÄ-hn-t]m-epw C-Ãm-¯-Xm-bn-cp-¶p.

Ø-Xv. Cu tI-kn¬ tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b-t∏mƒ P-\°q-´w C-bmƒ-s°-Xn-tc sN-cns∏-dn-™v tcm-jw Xo¿-Øp. aÆn-\-Sn-bn¬ D-∏p-tN¿-Øv a-\pjy-s\ Po-h-t\m-sS Ip-gn-®n-Sp-∂ _w-Kmƒ am-Xr-I tI-c-f-hpw A\p-h¿-Øn-°-W-sa-∂p ]n-W-dmbn hn-P-b≥ ap-ºv \n¿-tZ-in-®-Xmbn A-–p-√-°p-´n Fw.--F¬.--F. B-tcm-]n-°p-∂ kw-`-hw C-hnsS Hm¿-t°-≠-Xm-Wv. F-¥p-sIm-≠m-Wv _w-Km-fnse-bpw tI-c-f-Øn-se-bpw kn.-]n.--Fw. t\-Xm-°ƒ-°v I-gn-™ Ip-d-®p h¿-j-ß-fm-bn sIm-e-]mX-I-ß-sf-°p-dn-®p am-{Xw hmtXm-cm-sX kw-km-cn-t°-≠n-hcp-∂-Xv? ]m¿-e-sa‚-dn ]m-X-t]mse, sIm-e-]m-X-I-hpw ]m¿-´n-{]h¿-Ø-\ ]m-X-bm-°n-tbm? ]›n-a-_w-Km-fn-em-bm-epw tI-c-fØn-em-bm-epw {]-tam-Zv Zm-kv Kp]v-X-bp-sS-tbm tPym-Xn-_-kp-hns‚-tbm F sI Pn-bp-sS-tbm C Fw F-kn-s‚-tbm C sI \m-b\m-cp-sS-tbm Im-e-sØ kn.--]n.-Fw. sIm-e-]m-X-I-cm-{„o-bØn¬ C-∂-sØ-t∏m-se a-Øp]n-Sn-®n-cp-∂n-√. A-h¿ B-i-bsØ B-i-bw-sIm-≠p-X-s∂-bmWv t\-cn-´-Xv. cm-{„o-b A-{I-a-

t]m-se t\-Xm-bn Iq-´-s°m-et°-kv \-S-Øn-∏n-s‚-bpw ap-gph≥ sN-e-hpw h-ln-°p-∂-Xv ]m¿-´n-bm-Wv. H-cp P-\m-[n-]-Xy-hy-h-ÿnXn-bn¬ I-Ωyq-Wn-Ãp-I-fp-sS s]m-Xp-{]-h¿-Ø-\ ssi-en-bn¬ s]m-fn-s®-gp-Øv B-h-iy-am-b Hcp Im-e-L-´-am-Wn-Xv. ]-´m-f-`-cW-Øm-tem G-I-O-{Xm-[n-]-XyØm-tem A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-´ H-cp cm-Py-a-√ C-¥y. B-i-b-hn-\n-a-bØn-epw km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bn-epw h-∂n-´p-≈ hn-kv-t^m-S-\w G-Xp t\-Xm-hn-s‚-bpw cu-{Z-`m-hw H-∏nsb-Sp-Øv G-Xp kzo-I-c-W-ap-dnbn-se t{]-£-I-s‚-bpw I-Ænse-Øn-°m≥ X-°-h-Æw C-∂p hm¿-Øm-hn-\n-a-b-cw-Kw k-Po-ham-Wv. A-Xn-se sh-dp-∏v H-cp hy‡n-tbm-Sp am-{X-a-√, A-bmƒ Dƒ-s°m-≈p-∂ {]-ÿm-\-tØmSp-X-s∂-bm-bn am-dp-∂-Xn-s‚ DZm-l-c-W-am-Wv t\-Xm-bn Iq-´s°m-e, I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ Pw-K¬ a-l¬ taJ-e-bn¬ D-≠m-°n-b {]-XymLm-Xw. Pw-K¬ a-l¬ ta-J-ebn¬ sam-Ø-ap-≈ 42 \n-b-a-k-`m ko-‰n¬ C-S-Xp-]-£-Øn-\v 39 ko-‰v D-≠m-bn-cp-∂p. 2011se \nb-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ C-S-

s™-Sp-∏n¬ 294¬ 62 am-{X-am-bn Np-cp-´n-s°-´n-b-Xv. A-{X-bv-°p P\-߃ sh-dp-°m≥ \n-Xm-bn kw`-h-߃ h-gn-h-®p. tI-c-f-Ønse kn.-]n.-F-Ωn-\pw C-Xp ]mTam-th-≠-Xm-Wv. ]p-dw-tam-Sn-s°-¶n-epw P-\m[n-]-Xyw ]p-e-cp-∂ H-cp k-aq-lØn¬ H-cp hn-π-h-{]-ÿm-\w Fß-s\ {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂ icn-bm-b Im-gv-N-∏m-Sv A-h-ew-_n°p-∂-Xn¬ C-¥y-bn-se I-ΩyqWn-Ãv {]-ÿm-\w th-≠-{X hn-Pbn-®n-´p-t≠m F-∂-Xv C-\n-bpw ]cn-tim-[-\ A¿-ln-°p-∂ A-Snÿm-\-]-c-am-b hn-j-b-am-Wv. IΩyq-Wn-Ãv C‚¿-\m-j-\-en-s‚ kzm-[o-\-Øn¬ P-∑w-sIm-≠-XmW-t√m C-¥y-bn-se I-Ωyq-WnÃv ]m¿-´n. A-Xn¬ Ãm-en-s‚ Ime-L-´w Cu ]m¿-´n-sb G-sd kzm-[o-\n-®n-´p-≠v. _-e-{]-tbmKw kw-_-‘n-® Im-gv-N-∏m-Sn¬ Ãm-en-s‚ t{]-Xw C-¥y-bn-se P\m-[n-]-Xy `-c-W-am-‰-Øn-\p-tij-hpw I-Ωyq-Wn-Ãv {]-ÿm-\Øn¬-\n-∂v hn-s´m-gn-™n-´n-√.am¿-Iv-kn-Ãv B-Nm-cy-∑m-cmb t\-Xm-°ƒ Im-e-b-h-\n-I-bv°p ]n-∂n-te-°v a-d-™-tXm-sS A-{I-an-kw-L-ß-fp-sS ]n≥-_e-Øn¬ am-{Xw \n-e-\n¬-∏p-≈

H-º-Xp-t]-sc H-∂n-®p sh-Sn-h-®psIm-√p-I; H-∏w 20 t]-sc sh-Sn-h®v A-t∏mƒ X-s∂ ]-cn-t°¬-∏n°p-I. C-sX-√mw F-ß-s\ km[m-c-W-a-\p-jy-\v sN-øm-\m-hpw? ]-t£, A-Xm-Wp ]-I¬-sh-fn-®Øn¬ H-cp {Km-a-am-sI aq-I-km£n-bm-bn t\m-°n-\n¬-s° t\Xm-bn-bn¬ A-c-tß-dn-b-Xv. shSn-h-® Ip-‰-hm-fn-Iƒ Xr-W-aq¬ tIm¨-{K- p-Im-cpw am-thm-hm-ZnI-fp-am-sW-∂ A-k-Xyw Iq-Sn hnfn-®p-]-d-bp-I F-∂p-h-cp-∂-Xv Fß-s\ H-cp P-\-X k-ln-°pw? kn.-]n.-Fw. hm-cn-I-bm-b ]o-∏nƒkv sU-tam-{I-kn am-k-ß-tfm-fw {]-N-cn-∏n-®-Xv A-Xm-Wv. sIm-ebm-fn-Iƒ Xr-W-aq¬ tIm¨-{K p-Im-cpw am-thm-hm-Zn-I-fp-amsW-∂p k-a¿-Yn-°¬ am-{X-a-√, a-s‰m-cp c-k-I-c-am-b hm-Zw Iq-Sn ap-t∂m-´p-h-®p. sIm-√-s∏-Sp-∂-Xv G-Xp hn-`m-K-°m-sc-∂-X-√ A{I-an-Iƒ t\m-°n-b-Xv, A-h¿-°p Ip-td ar-X-tZ-l-߃ Nq-≠n-°m´m≥ th-W-am-bn-cp-∂p-h-t{X! AXp-sIm-≠m-W-t{X a-cn-®-h¿ apgp-h≥ {Km-ao-W¿ X-s∂-bm-b-Xv. P-\-ß-sf C-Ø-c-Øn¬ hn-UvVn-I-fm-°n-b ]m¿-´n {]-kn-≤o-Ic-W-sØ-bpw _p-≤-tZ-hv X-≈n∏-d-bp-tam?

I-Æq-cn¬ sIm-Sn kp-\n-amcpw In¿-am-Wn a-t\m-Pp-am-cp-amWv hm-S-I-s°m-e-bm-fn-I-sf¶n¬ ]-›n-a-_w-Km-fn¬ C-Xn-\p ]m¿-´n H-cp tk-\ X-s∂ cq-]o-Icn-®n-´p-≠v. B In-√¿ kv-Izm-Uv B-Wv -l¿-a-Zv hm-ln-\n- -˛ OØo-kv-K-Un-se k-h¿-W-tk-\bm-b k¬-hm-Pp-Zq-an-s‚ _wKmƒ ]-Xn-∏v. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ Kp≠m-∏-S-bp-sS ]-cym-b-am-bn Cu ]-Zw s]m-Sp-∂-s\ am-dn. a-e-tbmc-{Km-a-sØ am-thm-hm-Zn-_m-[bn¬-\n-∂p tam-Nn-∏n-°p-I F-∂ Zu-Xy-am-Wv ]m¿-´n-°p-th-≠n Cu tk-\ G-s‰-Sp-Ø-Xv. A-h¿ I-s≠-Øn-b am¿-Kw am-thm-hmZn-ssi-en-bn¬ D-≈-Xm-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-I¿ Hm-tcm ho-´nepw sN-∂v Im-bn-I-ti-jn-bp-≈h-sc Xn-c-™p-]n-Sn-®p ]m¿-´ntk-\-bn¬ tN-cm≥ \n¿-_-‘n°pw. hr-≤-∑m-sc am-{Xw H-gn-hm°pw. H-cp ho-´n¬-\n-∂v H-cm-sf¶n-epw Cu tk-\-bn¬ tN¿-∂ncn-°-W-sa-∂m-Wv ]m¿-´n-bp-sS I¬-∏-\. C-Xn-\p h-g-ßm-Ø-h¿ ]m¿-´n-bp-sS {]-Xn-Im-c-Øn-\v Cc-bm-bn. Pw-K¬ a-l¬ a-e-tbm-cta-J-e-bn¬ H-´m-sI C-Ø-c-Ønep-≈ 52 km-bp-[-Iymw-]p-Iƒ ]m¿-´n \-S-Øn-bn-cp-∂p. _nlm¿, Pm¿-J-fiv Xp-S-ßn-b taJ-e-I-fn¬-\n-∂v ]m¿-´n hn-e-bvs°-Sp-Ø sIm-Spw-{Iq-c-∑m-cm-b Kp-≠-Iƒ-°m-bn-cp-∂p B-bp-[]-cn-io-e-\-Øn-s‚ Np-a-X-e. ]m¿-´n Xn-´q-cw {Km-ao-W¿ H-‰s°-´m-bn X-≈n-°-f-™-Xn-\mem-Wv ]m¿-´n-bp-sS in-£m-hn-[n \-S-∏m-°n-b-Xv. c-Øn≥ Z-‘-]-Xv F-∂ tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-KØn-s‚ ho-Sm-bn-cp-∂p Cu Kp≠m-∏-S-bp-sS H-cp {]-[m-\ tI{μw. A-hn-sS-\n-∂m-Wv {Km-aoW¿-°p t\-sc Iq-´ sh-Sn-h-bv-]p≠m-b-Xv.-G-sX-¶n-epw H-cp sIm-e-bpsS Ip-‰-hm-fn-I-sf Im-cm-Kr-lØn-tem Xq-°p-a-c-Øn-tem FØn-®-Xp-sIm-≠v A-h-km-\n-°p∂-X-√ cm-{„o-b s°m-e-Iƒ. AXn-\-∏p-d-ap-≈ am-\w A-Xn-\p≠v. F-{X \n- m-c Im-c-W-߃ ap≥-\n¿-Øn-bm-Wv cm-{„o-b-∏m¿´n-Iƒ F-Xn-cm-fn-I-sf sIm-∂p-X≈p-∂-Xv F-∂-Xv hn-kv-a-bn-∏n°p-∂-Xm-Wv. F-{X h-en-b sImSpw-{In-an-\-en-\m-bm-epw i-{Xp-hns\ h-I-h-cp-Øp-tºmƒ kz-b-c£ A-S-°w F-s¥-¶n-epw \ymbw \n-c-Øm-\p-≠m-hpw. F∂m¬, cm-{„o-b-s°m-e-Iƒ an°-Xpw kw-`-hn-°p-∂-Xv- kz-b-c£m¿-Y-a-√; A-h¿-°v F-{X sIme \-S-Øn-bm-epw \n-b-a-hy-hÿ-bp-sS ]-gp-Xn-eq-sS t]m-dte¬-°m-sX c-£-s∏-Sm≥ I-gnbp-sa-∂ D-Ø-a-t_m-[yw-sIm≠m-Wv. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ h[-am-bm-epw jp-°q¿ h-[-am-bmepw A-Xp sN-bv-X sIm-e-bm-fnIƒ-°v A-Xn-\p \n-tbm-Kn-® cm{„o-b-t\-Xm-°-fp-sS I¬-∏-\ \nd-th-‰p-I F-∂ Zu-Xyw am-{X-ta ap-∂n-ep-≈q. ]-I-cw {]-Xn-I-sf \¬-In-tbm sX-fn-hp-Iƒ \-in-∏nt®m cm-{„o-b-t\-Xm-°ƒ X-ßsf c-£n-®p-sIm-≈p-sa-∂ ss[cyw A-h¿-°p-≠v. A-Xn-\v Du-\w X-´n-°m-Xn-cn-°m-\m-Wv ]n-W-dmbn hn-P-b-\pw ]n P-b-cm-P-\pw \n -t¶m-Nw Cu Lm-X-I-∑m¿-°pth-≠n F sI Pn-bp-sS-bpw C Fw F-kn-s‚-bpw C sI \m-b\m-cp-sS-bpw t\-cpw s\-dn-bp-ap≈ ss]-Xr-I-sØ hy-`n-N-cn-°p∂-Xv. A-h¿-°-Xn-\p-≈ A-h-Imi-ap-t≠m F-∂m-Wv ]m¿-´n-°p ]n-∂n¬ A-Wn-\n-c-∂n-cn-°p-∂ a-\p-jy-kv-t\-ln-Iƒ Nn-¥n-t°≠-Xv-.

k-_v-kn-Un-sb-s¶m-cp sN-¸-Sn-hn-Zy ]m

-N-I-hm-X-I k-_v-knUn B-[m-dp-am-bn _‘-s∏-Sp-Øp-∂-Xv tI-{μ-k¿°m¿ a-c-hn-∏n-®p F-∂p tI-´t∏mƒ h-en-b k-t¥m-jw tXm∂n. ]-t£, s]-t{Sm-fn-bw a-{¥me-b-Øn¬-\n-∂v F¬.-]n.-Pn. GP≥-kn-Iƒ-°p In-´n-b \n¿-tZiw hn-Nn-{X-am-Wv. K-h¨-sa‚pw s]-t{Sm-fn-bw a-{¥m-e-b-hpw c≠p-X-´n-em-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂Xv F-∂p hy-‡w. Xn-c-s™-Sp∏v ap-ºn¬-°-≠p-sIm-≠p-≈ {]kv-Xm-h-\-bm-Wp tI-{μ-k¿°m¿ \-S-Øn-b-Xv. ]p-Xn-b Xo-cpam-\w h-∂-bp-S≥ Nn-e Kym-kv G-P≥-kn-Iƒ _m-¶n¬ B-[m¿ _-‘n-∏n-®-h¿-°v Kym-kv sImSp-°m≥ t]m-epw hn-k-Ω-Xn-®p. F-Æ-°-º-\n-Iƒ ]-d-bp-∂Xv, In-cn-Xv ]-tc-Jv k-an-Xn 2009 s^-{_p-h-cn c-≠n-\v k-a¿-∏n-® dn-t]m¿-´v-{]-Im-c-am-Wv Kym-kns‚ k-_v-kn-Un-bpw hn-X-c-Whp-a-S-°-ap-≈ ]-cn-jv-Im-c-߃ tI-{μw \-S-∏m-°n-b-sX-∂m-Wv. ta¬-∏-d-™-Xv H-cp tIm¿-]-td-‰v k-an-Xn-bm-bn-cp-∂p. F.-]n.-F¬. td-j≥-Im¿-Up-≈-h¿-°v ]q¿W-am-bn k-_v-kn-Un H-gn-hm-°W-sa-∂ \n¿-tZ-i-hpw ]-tc-Jv k-an-Xn-bp-sS dn-t]m¿-´n-ep-≠v. tI-c-f-Øn¬ 73 e-£w ho-SpI-fn¬ Kym-kv D-]-tbm-Kn-°p-∂Xn¬ 70 i-X-am-\-hpw B-[m-dpam-bn _-‘n-∏n-®p-I-gn-™p. _m°n Xp-—-am-bn-´p-≈-h¿-°v k-_vkn-Un In-gn-®p-≈ 450 cq-]-bv-°v

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p aq-∂p-am-kw Iq-Sn kn-en-≠¿ sIm-Sp-°pw. am-{X-a-√, k-_v-knUn kn-en-≠¿ ]-{¥-≠m-°n-bXpw X-´n-∏m-sW-∂p Im-Wm≥ Ign-bpw. Xn-c-s™-Sp-∏n-\v ap-ºv C\n c-t≠m aq-t∂m kn-en-≠¿ IqSn sIm-Sp-Øm¬ a-Xn-b-t√m! sN∏-Sn-hn-Zy-Iƒ A-h-km-\n-∏n-®v C\n-sb-¶n-epw ]m-N-I-hm-X-Iw hm-ßm≥ B-[m¿ en-¶v th-Wsa-∂ \n¿-tZ-iw D-t]-£n-°m≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-h-Ww. sI ]n ssk-\p-±o≥ sN-dp-Ip-fw

h-[-i-hn--[£-in--b£v-s-b¡-v-sX°-n-tXcn-tc kp-

{]nw-tIm-S-Xn hn-[n- F-∂ ap-J{]-kw-Kw hm-bn-®p (P-\p. 22). Ckv-em-an-I i-co-A-Øv Aw-Ko-I-cn°p-∂ H-cp {]-ÿm-\-Øn-s‚ apJ-]-{X-Øn¬ C-Ø-c-sam-cp ap-J{]-kw-K-Øn-\p {]-k-‡n-sb-¥mWv? A-tXm, C-Xv H-cp ln-U≥ A-P-≠-bp-sS {]-I-S-\-tam? P-\m[n-]-Xy, ]-cn-jv-Ir-X-k-aq-lØn¬ hy-`n-Nm-c-hpw sIm-e-]m-XI-hpw \-S-°p-∂p-sh-¶n¬ A-hnsS C-kv-em-an-I i-co-A-Øn-se in-£m-hn-[n-Iƒ A-{]-k-‡-amsW-∂m-tWm tX-P-kv I-cp-Xp-∂Xv? \n-c-]-cm-[n-I-sf h-[n-°p-Ibpw U¬-ln-bn-se -\n¿-`-b-

A-d-_n A-[ym-]-IÀ kaq-l-¯n-\v tkh-\w sN-¿p-¶hÀ kw-`-h-ß-fn-te-Xp-t]m-se _em¬-kw-K-߃ \-S-Øp-I-bpw sN-øp-∂-h-sc-sbm-s° sh-dp-sXhn-Sp-∂ H-cp kp-μ-c-tem-Iw tX-Pkn-\p Im-Wm≥ km-[n-°p-tam? A-Uz. ^m-dq-Jv C ap-l-Ω-Zv _-tØ-cn

sN-X-½Io³g- n-hn-bp-hsSÀ-sN¯Ω-\o-w\pw am-[-

hn-°p-´n-bp-sS bm A-√m-lv Im-hyhpw A-d_ - n-bn-te-°p ]-cn-`m-j sN-bX v- X - v kp-ssl¬ A-–p-√bm-sW-∂v tX-Pk - n¬ (s^-{_p. 3) I-≠p. F-∂m¬, sN-Ωo≥ A-d_n-bn-te-°v sam-gn-am-‰w \-SØ - nb-Xv ap-lb v- n-±o≥ B-ep-hm-bv BsW-∂m-bn-cp-∂p A-dn-hv. C-\n, c≠p ]-cn-`m-jI - ƒ h-∂p-thm? sI Sn ^m-bn-kv sIm-Sp-h-≈n

A-C-]-¥ I-Sym-wcm-Pyw A-gn-a-Xn-bn-

epw B-{I-a-W-˛-sIm-e-]m-X-Iß-fn-epw h¿-Ko-b-I-em-]-ß-fnepw ap-ßn-Øm-Wp-sIm-≠n-cn°p-∂p. cm-Py-sØ c-£n- -°m≥ H-cp ]m¿-´n-°pw I-gn-bm-Ø X-cØn¬ Hm-tcm ]m¿-´n-bpw kw-LS-\-bpw ]-Wm-[n-]-Xy-Øn-\p a¬-k-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-

ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn-s‚ hn-Zym-`ym-k-˛ kmw-kv-Im-cn-I-˛ [m¿-an-I ]p-tcm-K-Xn-bn¬ A-d_n A-[ym-]-I¿ h-ln-®p-sIm≠n-cn-°p-∂ ]-¶v a-l-Ø-c-amWv. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS I¿-a-ti-jn-bpw I-em-km-lnXy-hm-k-\-bpw h-f¿-Øn-sb-Sp°p-∂-Xn-epw ]-cn-t]m-jn-∏n°p-∂-Xn-epw A-h¿ Im-cy-am-b {i-≤ ]-Xn-∏n-°p-∂p. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS [m¿-an-INn-´-Iƒ cq-]-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-

°p-∂-Xn-epw k-aq-l-Øn-\pw k-ap-Zm-b-Øn-\pw A-h {]-tbmP-\-s∏-Sp-Øp-∂ Im-cy-Øn-epw A-h¿ h-gn-Im-´n-I-fm-Wv. k-aql-Øn-s‚ [m¿-an-I-]p-tcm-K-Xnbn¬ h-gn-Im-´n-bm-bn F-t∏mgpw A-d-_n A-[ym-]-I¿ ap-ºnep-≠m-hpw. ]-≈n-°q-S-Øn¬-\n-∂v ]≈n-I-fn-te-°pw a-Zv-d-k-I-fnte-°pw A-d-_n A-[ym-]-Is‚ [m¿-an-I-{]-`m-j-W-ß-fpw {]-h¿-Ø-\-ß-fpw F-Øn-s∏-

Sp-∂p.- A-d-_n A-[ym-]-I¿°p ap-kv-enw k-aq-lw F-t∏mgpw {]-tXy-I ]-cn-K-W-\ \¬Ip-∂p-≠v. A-d-_n-`m-j-sb kv-t\-ln°p-∂-tXm-sSm-∏w X-s∂ A-d_n A-[ym-]-I-sc-bpw kv-t\ln-°m-\pw _-lp-am-\n-°m\pw ap-kv-enw-k-aq-l-Øn-\v Hcp a-Sn-bp-an-√. A-_v-Zp¬-a-en-Iv ap-Sn-°¬

Wv. h-cm-\n-cn-°p-∂ Xn-c-s™Sp-∏n¬ Nn-e ]m¿-´n-Iƒ ap-ºn¬h-cp-sa-∂ {]-h-N-\-hpw Xp-S¿∂p-≈ {]-Nm-c-W-hp-sa-√mw cmPyw Kp-cp-X-c-am-b A-]-I-S-߃ t\-cn-Sm≥ t]m-hp-∂-Xn-s‚ kqN-\-bm-Wv.

cm-Pn-°p-∂-Xv tk-\-bv-°pX-s∂ ≠pX-s∂ CØ-cw tI-kp-I-fn¬s∏-´ hm-l-\-߃ \-in-∏nA-]-am-\-am-Wv. °m≥ hn-Sm-sX H-cp am-k-Øn-\ph-°w hm-lnZv ≈n¬ X-s∂ Xo¿-∏pI¬-∏nI√-d °m≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-sb-Sp°-Ww.

t\-aw Xm-Pp-±o≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fnepw aW¬am-^n-b-I-fp-sS a-W¬-h≠n-Iƒ \nd-™pI-hn-™n-cn°p∂p. A-©m-dp-h¿-jw ap-ºp≈ tI-kp-I-fn¬-s∏-´ hm-l-\ß-sf√mw Xp-cp-sº-Sp-Øv \-in®p-sIm-≠n-cn-°p∂p. H-cp tIkn¬t∏mepw Cu h-≠n-Iƒ D-Sa-Iƒ-°p hn-´p-In-´p-sa-∂v tXm∂p-∂n√. C-\n hn-´p-In-´n-bn´pw Im-cy-ap-≠m-hn√. AXp-sIm-

A-I-]t-aem¬m\w k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-

°m-s\Øn-b a-e-∏p-dw Pn√bn¬\n-∂p-≈ hn-Zym¿-YnIsf Unssh.-F-kv.-]n. Xo-{h-hmZn F-∂p hn-fn-® hm¿-Ø tX-Pkn¬ hm-bn®p. t]m-en-kv tk-\bp-sS X-e∏-Øv C-h-scm-s° hn-

aWÂh−nIÄ C-∂p Ie-Œ-t-d‰p-I-fnepw

sI tam-l≥ tPm¿Pv C-cn-ß√q¿ IØ-b-°p-∂-h¿ hcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ Npcp-°nbpw th-≠-{X am¿Pn-\n´pw Fgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. IØn-s\m-∏w apgp-h≥ t]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ {i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-kan-√m-Ø I-Øp-I-ƒ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√.

C¶s¯ hmNIw Ie-Œ-t-d‰p-I-fnepw t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fnepw a-W¬-h-≠n-Iƒ \nd-™pI-hn-™n-cn-°p∂p. A-©m-dp-h¿-jw ap-ºp-≈ tI-kp-I-fn¬-s∏-´ hm-l-\-ß-sf√mw Xp-cp-sº-Sp-Øv \-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Sn.F, Un-.F. _n√p-I-fm-Wv \-ap-°v kp-{]-[m\w...!

sI tam-l≥ tPm¿Pv, C-cn-ß√q¿

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tZiobw

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

kozhikode

D-Åm-fn I-À-^yq-hn-\n-S-bn kw-LÀ-jw

i\n-Zi kq-£v-a-Po-hn-I-fp-sS kq-£v-a-Úm-\w

awK-em]pcw: ku-Øv I-m-\-d Pn-√-bn-se D-≈m-fn¬ I-gn-™ sNmΔm-gv-N B-cw-`n-® km-ap-Zm-bn-I-kw-L¿-j-Øn-\v C-\n-bpw A-b-hph-∂n-√. a-X-{]-`m-j-W-w {i-hn-®v ho-´n-te-°v ss_-°n¬ h-cp-I-bmbn-cp-∂ \m-ep bp-hm-°-sf sam-I-ho-c ]-´-W-Øv h-®v kw-L-]-cnhm-c {]-h¿-Ø-I¿ B-{I-an-®-Xm-Wv kw-L¿-j-Øn-\p Im-c-W-amb-Xv. A-{I-a-Øn-\n-c-bm-b bp-hm-°ƒ kp-lr-Øp-°-fp-am-bn Xn-cn-®psN-∂v G-Xm-\pw hm-l-\-߃-°pw ho-Sp-Iƒ-°pw t\-sc A-{I-aw \-S-Øn-b-tXm-sS kw-L¿-jw hym-]-I-am-bn. C-tX-Øp-S¿-∂v kwL-]-cn-hm-c t\-Xr-Xz-Øn¬ 500Hm-fw h-cp-∂ kw-Lw ap-kv-enw `qcn-]-£-ta-J-e-I-fn¬ ho-Sp-Iƒ-°p t\-sc hym-]-I-am-b A-{I-aw \S-Øn. \-a-kv-Im-cw I-gn-™v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ bp-hm-°-sf Xn-c™p-]n-Sn-®m-Wv B-{I-an-®-Xv. kw-L¿-j-sØ Xp-S¿-∂v D-≈mƒ kv-t‰-j≥ t]m-en-kv ]-cn-[n-bn-em-Wv \n-tcm-[-\m-⁄ G¿-s∏-SpØn-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se aw-K-em-]p-cw Pn-√m t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ Pn-tX-{μ D-≈mƒ ]-≈n-bn-se-Øn `m-c-hm-ln-I-fp-am-bn N¿-® \-S-Øn Pp-am-\-a-kv-Im-c-Øn-\p-th-≠n 11.--30 ap-X¬ 2.--00 a-Wn-h-sc I¿-^yq-hn¬ C-f-hv A-\p-h-Zn-®p. F-∂m¬, I-gn-™ aq-∂p-Zn-h-kam-bn I-S-I-tºm-f-ß-sfm-∂pw Xp-d-∂p-{]-h¿-Øn-®n-√. _- p-Ifpw k¿-ho-kv \-S-Øp-∂n-√. A-Xn-\n-sS, sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn ss_-°n¬ k-©-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂ D-≈m-fn-se a-kv-Xn-°-´ kz-tZ-in km-P-s\(20) H-cpkw-Lw ar-Ko-b-am-bn B-{I-an-®p. C-bmƒ Kp-cp-X-c-\n-e-bn¬ aw-Kem-]p-cw bq-\n-‰n B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv. kw-`-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v 48 ap-kv-enw bp-hm-°-sf h-[-{i-a-t°-kn¬ A-d-Ãp sN-bv-Xn-´p≠v. kw-L-]-cn-hm-c- kw-L-S-\-I-fn¬ s]-´ 16 t]-sc-bpw A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. F-∂m¬, C-h¿-s°-Xn-tc \n- m-c -h-Ip-∏p-I-fm-Wv Np-a-Øn-bn-´p-≈-Xv. {]-tIm-]-\-an-√m-sX ln-μp-Xz¿ hym-]-I-am-b A-{I-aw A-gn-®p-hn-Sp-I-bm-bn-cp-s-∂-∂v F-kv.U -- n.--]n.--sF. ku-Øv tI-{μw Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v \-hm-kv D-≈mƒ B-tcm-]n-®p. {]-tZ-i-Øv kw-L¿-jm-h-ÿ kr-„n-°p-∂-h¿-°v t]m-en-kv HØm-i sN-øp-I-bm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. {]-tZ-i-sØ P-\߃-°v \o-Xn e-`n-°m≥ ap-Jy-a-{¥n C-S-s]-S-W-sa-∂v \-hm-kv B-h-iy-s∏-´p.

{]

-Ir-Xn-Zp-c-¥-߃ ap≥-Iq-´n A-dn-bm≥ kq-£v-a-Pohn-Iƒ-°p k-hn-ti-j I-gn-hp-≠v. kp-\m-an-bpw `q-Iº-hp-sam-s° t\-c-sØ a-\- n-em-°n a-\p-jy-tc-°mƒ aptº kp-c-£n-X Xm-h-f-Øn-se-Øpw C-Ø-cw Po-hn-Iƒ. ASp-Ø Xn-c-s™-Sp-∏p h≥ kp-\m-an-bm-bn-cn-°p-sa-∂ Im-cyØn¬ cm-jv-{So-b \n-co-£-I¿-°v kw-i-b-sam-∂p-an-√. "‚p∏m-∏m-s°m-cm-\-≠m¿-∂p' F∂ a-´n¬ s\-©p-hn-cn-®p \-S°p-∂ h-tey-´≥-am¿-°v C-\nbpw A-Xp t_m-[y-s∏-´n-´n-s√¶n-epw Im-‰n-s‚ K-Xn F-tßm´m-sW-∂p Ip-™p-am-Wn-am¿°v \-√-t]m-se A-dn-bmw. Km-‘n ]m¿-´n F-´p-\n-ebn¬ s]m-´pw F-∂-Xp 100 -Xcw. ]-I-cw h-cp-∂-Xp c-≠m-at\m aq-∂m-a-t\m F-∂-Xn-te i-¶-bp-≈q. ]p-Xp-Xm-bn h-cp∂-Xv B-cm-bm-epw tPm-kv tam-\v C-{μ-{]-ÿ-Øn¬ H-cp C-cn-∏n-Sw th-Ww. A-Xn-\m¬ c-≠m-a-s\-bpw aq-∂m-a-s\-bpw ap-jn-∏n-°m-\m-hn-√. A-XpsIm-≠m-Wv πo-\-Øn¬ t]m-b-Xv. \-tam-kv-Xp-Xn Xp-S-ßn-bXpw C-tX Im-c-W-Øm-em-Wv. F-∂m-epw tIm-Øm-bw I-S°m≥ X¬-°m-ew Km-‘n-b≥-am-cp-sS k-lm-bw Iq-Sn-tb Xocq. A-Xp-sIm-≠v A-h-sc-bpw ]n-W-°m-\m-hn-√. X-≥-aq-ew sam-Wm-en-k-bp-sS Nn-cn-t]m-se B¿-°pw F-ß-s\-bpw hym-Jym-\n-°m-hp-∂ Kq-V-kv-an-X-hp-am-bn \n¬-°p-I-bm-Wv am-Wn-ek, ]m-jm-Ww h¿-°n F-s∂m-∂pw ]-d-™v B-sf B-t£-]n-®p-I-f-b-cp-Xv. C-Xm-Wv b-Ym¿-Y cm-jv-{So-bw. Ime-L-´-Øn-s‚ cm-jv-{So-bw. hy-‡-am-bn ]-d-™m¬ \yq-P-\td-j≥ s]m-fn-‰n-Iv-kv.

sX-ep-¦m-\ cq-]o-I-c-W-w: l-c-Pn-IÄ X-Ån \yq-U¬-ln: sX-ep-¶m-\ cq-]oI-c-W _n-√v ]m-¿-e-sa‚n¬ Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xp X-S-b-W-sa∂m-h-iy-s∏-Sp-∂ H-cp-Iq-´w l-cPn-Iƒ kp-{]nw-tIm-S-Xn X-≈n.C-t∏mƒ hn-j-b-Øn¬ C-S-s]Sm-\n-s√-∂v P-Ãn-kp-am-cm-b F®v F¬ Z-Øp, F-kv F t_m-_vsU F-∂n-h-c-S-ßn-b s_-©v A-`n-{]m-b-s∏-´p. \-hw-_¿ 13\v C-Xp-kw-_‘n-® l-c-Pn- ]-cn-K-Wn-®-t∏mgpw C-S-s]-Sn-s√-∂p hy-‡-am°n-b -Im-cyw s_-©v Hm¿-an-∏n®p. \-hw-_¿ 13\p ti-jw C-Xph-sc sX-ep-¶m-\ cq-]o-I-c-WØn¬ C-S-s]-Sm≥-X-° am-‰-ßsfm-∂p-ap-≠m-bn-´n-√. A-tX-ka-bw, A-\p-tbm-Py-am-b k-a-bw h-cp-tºmƒ l-c-Pn-bn¬ ]-d™n-cn-°p-∂ Im-cy-߃ ]-cn-KWn-°m-sa-∂pw tIm-S-Xn hy-‡am-°n.-Cu am-kw 10\v _n-√v ]m¿-e-sa‚n¬ A-h-X-cn-∏n-°psa-∂m-Wv kq-N-\-sb-∂pw C-Xp X-S-b-W-sa-∂p-am-bn-cp-∂p l-cPn-°m-cp-sS B-h-iyw. B-{‘{]-tZ-iv hn-`-Pn-®v sX-ep-¶m-\ kw-ÿm-\w cq-]o-I-cn-°p-∂- Ic-Sv _n-√v B-{‘- \n-b-a-k-` sFI-I-Wv-tTy-\ X-≈n-b -Im-cy-hpw ]-cm-Xn-°m¿ Nq-≠n-°m-´n.

]mÀ-e-saâv Xn-¦-fm-gv-N h-sc ]n-cn-ªp \yq-U¬-ln: sX-e-p-¶m-\ cq-]oI-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´ _l-fw-aq-ew tem-Iv-k-`-bpw cm-Pyk-`-bpw Xp-S¿-®-bm-b aq-∂mw-Znh-k-hpw X-S- -s∏-´p.-tem-Iv-k` tN¿-∂-bp-S-s\ B-{‘-bn¬ \n-∂p-≈ tIm¨-{K-kv Aw-Kapƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ sX-ep-¶m\ cq-]o-I-c-W-Øn-s\-Xn-tc _l-fw Xp-S-ßn. B-Zyw D-®-h-sc k-` ]n-cn-™p-sh-¶n-epw _-lfw Xp-S¿-∂-tXm-sS Xn-¶-fm-gv-Nh-sc ]n-cn-bp-∂-Xm-bn kv-]o°¿ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

AÀ-¨-\m cm-a-kp-µ-cw kn.-_n.-sF. A-Uo-j-\ U-b-d-ÎÀ \yq-U¬-ln: ap-Xn¿-∂ sF.-]n.F-kv. D-tZym-K-ÿ A¿-®-\m cma-kp-μ-c-sØ kn.-_n.-sF. AUo-j-\¬ U-b-d-Œ-dm-bn \n-b-an®p. ]-Z-hn-bn-se-Øp-∂ B-ZysØ h-\n-X-bm-W-h¿.a≥-taml≥ kn-Mn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ \n-b-a-\-Im-cy a-{¥n-k-`m kan-Xn \n-b-a-\w Aw-Ko-I-cn-®p. 1980 X-an-gv-\m-Sv _m-®n-se Hm-^nk-dm-Wv A-¿-®-\. X-an-gv-\m-Sv bq\n-t^mw-kv k¿-ho-kv dn-{Iq-´vsa‚ v t_m¿-Un-s‚ U-b-d-Œ¿ P\-d-em-Wv C-t∏mƒ C-h¿.

Hmt´mdn-£m ss{U-h¿-am¿ \¬In-b kzo-I-c-W-Øn-¬ U¬ln ap-Jy-a{¥n sI-Pvcn-hmƒ

a-Po-Zn-b th-Pv-t_m-À-Uvip-]mÀ-i-IÄ- \-S-¸m-¡-Ww-: -kp-{]nw-tIm-S-Xn \yq-U¬-ln: ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°pw ]-{X-Po-h-\-°m¿-°p-ap-≈ aPo-Zn-b th-Pv-t_m¿-Uv ip-]m¿-i-Iƒ kp-{]nw-tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn®p. ip-]m¿-i-Iƒ `-c-W-L-S-\m-hn-cp-≤-am-sW-∂pw ip-]m¿-i-b-\pk-cn-®p-≈ i-º-f-]-cn-jv-I-c-Ww Aw-Ko-I-cn-®v 2011¬ tI-{μ-k¿°m¿ ]p-d-s∏-Sp-hn-® hn-⁄m-]-\w d-±m-°-W-sa-∂p-am-h-iy-s∏-´v ]-{X-ÿm-]-\-߃ \¬-In-b l-c-Pn X-≈n-s°m-≠m-Wv P-Ãn-kpam-cm-b c-Rv-P≥ sKm-tKm-bv, in-h-Io¿-Øn kn-Mv F-∂n-h-c-S-ßn-b s_-©v D-Ø-c-hn-´n-cn-°p-∂-Xv. th-Pv-t_m¿-Uv- ip-]m¿-i-Iƒ- 2011 \-hw-_¿- 11 ap-X¬- ap≥-Im-e{]m-_-ey-tØm-sS \-S-∏m-°m-\m-Wv- tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®n-cn-°p-∂Xv. 2014 G-{]n¬- ap-X¬- ]-cn-jv-I-cn-® i-º-fw- ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿°pw- Po-h-\-°m¿-°pw- \¬-I-Ww.--- A-Xp-h-sc-bp-≈ Ip-Sn-»n-I \mep- K-Up-°-fm-bn- H-cp-h¿-j-Øn-\-Iw- hn-X-c-Ww- sN-ø-W-sa-∂pw tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. 2010 Un-kw-_¿ 30\m-Wv P-Ãn-kv Kp¿-_m-Ivkv dm-bv a-PoZn-b A-[y-£-\m-b th-Pv t_m¿-Uv I-Ωn-‰n i-p-]m¿-iIƒ k-a¿-∏n-®-Xv.

B-im-dm-an-s\-Xn-tc Ip-äw Npa-¯n tPm-[-]q¿: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb kz-¥w B-{ia-Øn¬ _-em¬-kw-Kw sN-bv-Xp-sh-∂ tI-kn¬ Bƒ ssZ-hw Bimdmw _m-∏p-hn-s\-Xn-tc tIm-SXn Ip-‰w Np-aØn. C-bmƒ-s°-Xntc t]m-en-kv D-∂-bn-® an-° B-tcm-]-W-ßfpw Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn a-t\m-Pv Ip-am¿ \n-e-\n¿-Øn-bn-´p≠v. Iq-´p-{]-Xn-Ifm-b k-©n-Xv Kp-]v-X F-∂ in¬∏n, i-c-XvN-{μ F∂n-h¿-s°-Xn-tcbpw Ip-‰w Np-a-Øn-bn-´p≠v. F-∂m¬ _m-e-\o-Xn \n-b-a-Øn-se 26mw h-Ip-∏v Np-a-Øp∂-Xn¬-\n-∂v {]-XnI-sf H-gnhm-°n-bn-´p≠v. tI-kn¬ 13\v hm-Zw tIƒ-°p-sa-∂v ]-ªn-Iv t{]mkn-Iyq-´¿ B¿.F¬ ao-W A-dn-bn®p.

Kp-P-dm-Øn-se A-c-e-£tØm-fw Ip-´n-Iƒ ]Tn-°p-∂ Cu sS-Iv-Ãv-_p-°n¬ Zm-Zm-`mbn \-h-tdm-Pn, kp-tc-{μ-\m-Yv _m-\¿-Pn, tKm-]m-e-Ir-jv-W tKm-J-se F-∂n-h-¿ kzm-X{¥y-k-a-c-Im-e-Øv tIm¨-{K-

n-se Xo-{h-hm-Zn-I-fm-bn-cp-s∂-∂pw ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂p (b-Ym¿-Y-Øn¬ ]m¿-´n-bn-se an-X-hm-Zn-I-fm-bn-cp-∂p C-h¿). 1947se C-¥ym- hn-`-P-\Øn-\p-ti-jw C-kv-em-an-Iv Ckv-em-am-_m-Zv F-∂ cm-Pyw cq]w-sIm-s-≠-∂pw C-Xn-s‚ Xe-ÿm-\w ln-μp-°p-jv ]¿-hX-\n-c-I-fn-se ssJ-_¿ L-´v B-bn-cp-∂p-sh-∂p-ap-≈ "]pXn-b hn-h-c-hpw' ]p-kv-X-IØn-ep-≠v. ]p-kv-X-I-Øn-se c-≠v A-[ym-b-߃ Km-‘n-Pn-

P³-tem-Iv-]mÂ: P-Mv k-½À-±-¯n-\v A-Sn-s¸-S-cp-sX-¶v sI-Pv-cn-hmÄ \yq-U¬-ln: P≥-tem-Iv-]m¬ _n-√v ]m-km-°m-Xn-cn-°m≥ tIm¨-{K- n-\v B-{K-l-ap-s≠∂pw H-cp ]m¿-´n-bp-sS-bpw kΩ¿-±-Øn-\v A-Sn-s∏-S-cp-sX∂pw U¬-ln e-^v-‰-\‚ v K-h¿W¿ \-Po-_v P-Mn-t\m-Sv ap-Jy-a{¥n A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ. U¬-ln a-{¥n-k-` Aw-Ko-I-cn-® P≥-tem-Iv-]m¬ _n-√n-s‚ `-cW-L-S-\m-km-[p-X kw-_-‘n®v k¿-°m-cn-t\m-Sv B-tem-Nn°m-sX- P-Mv tkm-fn-kn-‰¿ P-\d-en-t\m-Sv \n-b-tam-]-tZ-iw tXSn-b-Xn-s\-bpw sI-Pv-cn-hmƒ hna¿-in-®p. P-Mn-s\-gp-Xn-b I-Øn-emWv sI-Pv-cn-hmƒ Xp-d-∂-Sn-®n-cn°p-∂-Xv. e-^v-‰-\‚ v K-h¿-W¿ k-Xy-{]-Xn-⁄ sN-bv-Xn-cn-°p∂-Xv `-c-W-L-S-\-tbm-Sm-Wv A√m-sX G-sX-¶n-epw ]m¿-´n-tbmS-s√-∂v Hm¿-°-Ww. Hm-tcm _n√n-\pw tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ A\p-a-Xn tX-Sm≥ Xp-S-ßn-bm¬

sl-en-tIm-]v-äÀ A-gn-a-Xn-t¡-kv

ap³ thym-a-tk-\m ta-[m-hn-¡v C-äm-en-b³ I-¼-\n hn-cp-¶p \Â-In „

kz¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: sl-en-tIm-]v-‰¿ A-gn-a-Xn-t°-kn¬ Dƒ-s∏-´ ^n ≥-sa-°m-\n-° I-º-\n 2007¬ A-∂-sØ C-¥y≥ thym-a-tk\m ta-[m-hn-bm-bn-cp-∂ ^m-en ta-P¿-°v A-Øm-g-hn-cp-∂p \¬In-sb-∂p sh-fn-s∏-Sp-ج. ^n≥-sa-°m-\n-°-bp-sS A-\p_-‘ -ÿm-]-\-am-b A-K-kv-X sh-Ãv-em≥-Un-s‚ A-`n-`m-j-Icm-Wv C-°m-cyw C-‰m-en-b≥ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®-Xv. tIm-]v-‰¿ te-e-Øn¬ ]-s¶Sp-°p-∂ I-º-\n-I-fp-sS Np-cp°-∏-´n-I X-øm-dm-°p-∂ th-fbn-em-Wv ta-P¿, ^n≥-sa-°m-\n°-bp-sS B-Xn-Yyw kzo-I-cn-®Xv. tIm-]v-‰¿ C-S-]m-Sp-am-bn _‘-s∏-´v ap≥ thym-a-tk-\m ta[m-hn F-kv ]n Xym-Kn-bp-am-bn ^n≥-sa-°m-\n-° D-tZym-Kÿ¿ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-bn-´n-

c-−mw tem-I-bp-²-¯n P-¸m³ A-ta-cn-¡-bn t_mw-_n-s«¶v Kp-P-dm-¯n-se ]mT]p-kv-X-Iw A-lv-a-Zm-_m-Zv: cm-{„-]n-Xm-hv a-lm-flm-Km-‘n sIm-√-s∏-´Xv 1948 H-tŒm-_¿ 30\v! c-≠mw tem-I-bp-≤-Øn¬ A-ta-cn-°bn¬ P-∏m≥ t_mw-_n-´p! KpP-dm-Øn-se Cw-•o-jv ao-Unbw F-´mw-¢m-kv km-aq-ly-imkv-{X ]p-kv-X-I-Øn-ep-≈ sX‰p-I-fp-sS Iq-ºm-c-Øn-se c≠v kmw-]n-fp-I-fm-Wn-h. Km-‘n-Pn sIm-√-s∏-´-Xv 1948 P-\p-h-cn 30\m-sW-∂pw c≠mw tem-I-bp-≤-Øn¬ P∏m≥ A-ta-c-n-°-bn-e-√ a-dn-®v A-ta-cn-° P-∏m-\n-em-Wv t_mw-_n-´-sX-∂p-ap-≈ \nkm-c -Im-cy-߃-t]m-epw Adn-bm-Ø-h-cm-Wv ]p-kv-X-Iw X-øm-dm-°n-b-sX-∂p km-cw. Kp-P-dm-Øv Iu¨-kn¬ Hm-^v F-Pyp-t°-j-\¬ dn-k¿-®v B‚ v s{S-bv-\n-Mv B-Wv ]p-kvX-Iw {]-kn-≤o-I-cn-®n-cn-°p∂-Xv. G-Xp hn-h-c-ß-fpw H-cp au-kv ¢n-°n¬ e-`y-am-Ip-∂ C-°m-e-Øv C-Ø-cw sX-‰pIƒ s]m-dp-°m-\m-hm-Ø-XmsW-∂v hn-Z-Kv-[¿ Nq-≠n-°m-´p∂p.

Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ \n-b-a-k-`bv-°v F-¥¿-Y-am-Wp-≈-Xv. \nb-tam-]-tZ-iw tX-Sn-b-ti-j-amWv a-{¥n-k-` tem-Iv-]m¬ _n-√v Aw-Ko-I-cn-®-Xv. Cu am-kw aq-∂n-\m-Wv U¬ln k¿-°m¿ P≥-tem-Iv-]m¬ _n-√v Aw-Ko-I-cn-®-Xv. ap-Jy-a{¥n -ap-X¬ ¢m-kv Un Po-h-\°m¿ h-sc _-n-√n-s‚ ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂p-≠v. U¬-ln k¿°m-cn-s‚ Io-gn-e-√m-Ø U¬ln t]m-en-kn-s\-bpw U¬-ln U-h-e-]v-sa‚ v A-tXm-dn-‰n-sbbpw _n-√n-s‚ ]-cn-[n-bn¬ sIm≠p-h-cm-\m-Wv k¿-°m¿ \o°w. C-μn-cm-Km-‘n tÃ-Un-bØn¬ {]-tXy-I \n-b-a-k-`m-ktΩ-f-\w hn-fn-®p-Iq-´n _n-√v ]mkm-°m-\m-Wv F.-F.-]n. k¿°m¿ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬, k¿-°m-cp-am-bn Btem-Nn-°m-sX, _n-√v `-c-W-LS-\m-]-c-am-bn \n-e-\n¬-°p-tam-

7

sb-∂v e-^v-‰-\‚ v K-h¿-W¿ \Po-_v P-Mv tkm-fn-kn-‰¿ P-\d¬ tam-l≥ ]-cm-i-c-t\m-Sv \nb-tam-]-tZ-iw tX-Sp-I-bm-bn-cp∂p. tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ A-\p-aXn tX-Sm-sX _n-√v ]m-km-°m\m-hn-s√-∂pw `-c-W-L-S-\m-hncp-≤-am-sW-∂p-am-Wv F-kv.-Pn. \n-b-tam-]-tZ-iw \¬-In-bn-cn°p-∂-Xv. tI-{μw ]m-km-°n-b tem-Iv-]m¬ _n-√n-\v F-Xn-cmWv kw-ÿm-\-Øn-s‚ I-c-Sv P≥-tem-Iv-]m¬ _n-s√-∂pw At±-lw A-dn-bn-®n-´p-≠v. P-Mv \nb-tam-]-tZ-iw tX-Sn-b hn-h-cw ]p-d-Øp-h-∂-tXm-sS F.-F.-]n. t\-Xm-°ƒ A-t±-l-Øn-s\-Xntc Xn-cn-™n-cp-∂p. P-Mv tIm¨-{K-kv G-P‚m-sW-∂p-hsc F.-F.-]n. Ip-‰-s∏-Sp-Øn.-AtX-k-a-bw, P≥-tem-Iv-]m¬ _n√v ]m-km-°m-\p-≈ \o-°-sØ F-Xn¿-°m-\m-Wv tIm¨-{K-kv Xo-cp-am-\w.-

°p-th-≠n \o-°n-h-®n-´p-≠v. A-Xn-epw sX-‰p-I-fp-sS {]f-b-am-Wv. A-lv-a-Zm-_m-Zn-se sIm-{Nm-_n¬ Km-‘n-Pn BZy k-Xy-{K-l B-{i-aw ÿm]n-®-Xv 1925 sa-bn-em-sW-∂mWv ]p-kv-X-Iw ]-d-bp-∂-Xv (kw-`-hw 1915em-bn-cp-∂p).124 t]-Pv am-{X-ap-≈ ]p-kvX-I-Øn¬ 59 h-kv-Xp-Xm-]-cam-b ]n-g-hp-I-fpw \q-tdm-fw A-£-c-sØ-‰p-I-fp-ap-≠v. {]i-kv-X-cm-b ]-cn-jv-I¿-Øm°-fp-sS-bpw hn-π-h-Im-cn-I-fpsS-bp-sam-s° t]-cp-I-fpw sX‰n-®-h-bn¬-s∏-Spw. ]p-kv-XIw hn-iz-kn-®m¬ N-cn-{Xw Xs∂ X-e-Io-gm-bn a-dn-bp-∂ ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. Cu k-a-b-Øv ]p-kv-X-Iw ]n≥- h - e n- ° m- \ m- h n- s √- ∂ pw sX-‰p-Iƒ ]-cn-tim-[n-®v i-cnbm-b hn-h-c-߃ sh-_v-ssk‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-°p-sa-∂pam-Wv, ]mT-]p-kv-X-I-߃°p-≈ Kp-P-dm-Øv tÃ-‰v t_m¿-Uv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv {]kn-U‚ v \n-Xn≥ s]-Xm-\n CtX-°p-dn-®p {]-Xn-I-cn-®-Xv.-

s√-∂v A-`n-`m-j-I¿ tIm-S-Xnbn¬ ]-d-s™-∂v C-‰m-en-b≥ am-[y-a-߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. Xm≥ C-‰-en-bn¬ h-®v XymKn-°v hn-cp-∂p \¬-In-sb-∂v ap≥ A-K-kv-X sh-kv-‰v-em≥-Uv D-tZym-K-ÿ≥ sP-bnw-kv k-]mdn-t‰m Cu am-kw \m-en-\p \-SX

dn-sb-∂pw dn-t]m¿-´p-I-fn-ep≠v. A-tX-k-a-bw, 2007¬ HutZym-Kn-I ]-cy-S-\-Øn-\m-bn C‰-en-bn-se-Øn-b-t∏mƒ ^n≥sa-°m-\n-° Xm≥ k-μ-¿-in-®ncp-∂-p-sh-∂v ta-P¿ k-Ω-Xn-®p. X-s‚ Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ {]-

iy-Øn-\p-th-≠n B-bn-cp-∂n√. {]-Xn-\n-[n-kw-L-Øn-\p-th≠n B-bn-cp-∂p-˛ ta-P¿ Sn.-hn. Nm-\-en-t\m-Sv ]-d-™p. 2007 G-{]n¬ H-∂n-\v Xym-Knbn¬-\n-∂v ta-P¿ Np-a-X-e-tb-‰ ti-j-am-Wv I-º-\n tIm-]v-‰-dpI-fp-sS ]-co-£-W-߃ \-S-

C¡mcyw hy-à-am-¡nbXv A-K-kv-X sh-Ìv-em³-Un-sâ A-`n-`m-j-I-À

∂ hm-Z-Øn-\n-sS tIm-S-Xn-bn¬ ]-d-™n-cp-∂p. F-∂m¬, hn-cp∂n¬ ]-s¶-Sp-Ø Bƒ B-cmbn-cp-∂p- F-∂-Xp kw-_-‘n-®v k-]m-dn-t‰m-°v B-i-b-°p-g-∏ap-≠m-bn-cp-s∂-∂m-Wv A-`n-`mj-I¿ ]-d-™-Xv. ^n≥-sa-°m-\n-° H-cp-°n-b hn-cp-∂n¬ ta-P-dpw I-º-\n A[n-Ir-X-cpw ]-s¶-Sp-°p-∂ Nn{X-߃ A-`n-`m-j-I¿ ssI-am-

Xn-\n-[n kw-L-hp-sam-Øm-Wv Xm≥ I-º-\n-bp-sS hn-cp-∂pk¬-°m-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-ØsX-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. X-s‚ C-‰m-en-b≥ k-μ-¿-i\w k¿-°m¿ Aw-Ko-I-cn-®-Xmbn-cp-∂p. ]-cy-S-\-]-cn-]m-Sn-Iƒ°v cq-]w-\-¬-In-b-Xv _-‘-s∏´ D-tZym-K-ÿ-cpw C-‰-en-bn-se C-¥y≥ Fw-_-kn-bp-am-Wv. kμ¿-i-\w hy-‡n-]-c-am-b B-h-

t]m-en-kv Xn-c-bp-¶ Fw.-FÂ.-F. k-Xy-{]-Xn-Ú sN-bv-Xp

tkm-Wn tkm-dn-¡v Pm-ayw

P-bv-]q¿: Nn-´n-X-´n-∏v tI-kn¬ A-t\z-j-Ww t\-cn-Sp-∂ _n.---Fkv] .--- n. t\-Xm-hv _n F¬ Ip-ihm-l Fw.---F¬.---F-bm-bn k-Xy{]-Xn-⁄ sN-bv-Xp. kv-]o-°¿ ssI-te-jv ta-Lv-h¬ k-Xy-hmN-Iw sNm-√n-s°m-Sp-Øp. tI-kn¬ cm-P-ÿm≥ sslt°m-S-Xn-bn¬-\n-∂p ap≥-Iq¿ Pm-ayw -t\-Sn-b Ip-iv-hm-l _n.--F-kv.] --- n. kw-ÿm-\ A-[y£≥ `-Kv-h≥-kn-Mv _m-_-bv°pw ]m¿-´n Aw-K-߃-°p-sam∏-am-Wv k-Xy-{]-Xn-⁄m-N-Sßn-s\-Øn-b-Xv. X-\n-s°-Xn-tc cm-{„o-b Kq-Vm-tem-N-\ \-S-°p∂p-s≠-∂pw X-s‚ hn-P-bØn¬ A-kq-bm-ep-°-fm-b hn-aX¿ ]m¿-´n-sb Ip-‰-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂pw Ip-i-hml hm¿-Øm-te-J-I-tcm-Sp ]-d™p. F-∂m¬, A-t±-lw B-cpsS-bpw t]-cp sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn√. H-fn-hn¬ t]m-bn-s√∂pw Akp-Jw Im-c-Ww P-\p-h-cn 20\v \n-b-a-k-`m k-tΩ-f-\-Øn-\v FØm-\m-hn-s√-∂v kv-]o-°-sd A-dn-bn-®n-cp-∂-Xm-bpw A-t±lw ]-d-™p.

_w-KmÄ: cm-Py-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸n {]-Xn-]-£-¯p-\n-¶p Iq-dp-am-äw sIm¬-°-Ø: cm-Py-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Iq-dp-am-dn Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-°v thm-´p-sN-bv-X tIm¨-{K-kv Fw.F¬.-F-am¿-°v k-kv-s]≥-j≥. ]m¿-´n \n¿-tZ-i-Øn-\p hn-cp-≤-ambn-´m-Wp Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv Aw-K-߃-°v C-h¿ thm-´p-sNbv-X-Xv. kp-io¬ tdm-bv, C-am-\n _n-izm-kv, F-∂o Fw.-F¬.-F-amsc-bm-Wv tIm¨-{K-kv k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X-Xv. ]-cm-Xn e-`n-®-Xns‚ km-l-N-cy-Øn-em-Wp ]m¿-´n hn-cp-≤ {]-h-¿-Ø-\-Øn-\v Fw.F¬.-F-am¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-Ø-sX-∂p ]-›n-a-_w-Kmƒ {]-tZ-iv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n A-[y-£-≥ {]-Zo-]v `-´m-Nm¿-Pn ]-d™p. ap¿-jn-Zm-_m-Zv Pn-√-bn-se kq-Øn-bn¬ \n-∂p-≈ Fw.-F¬.-Fbm-Wv _n-izm-kv. am-ƒ-U Pn-√-bn-se K-tPm-fn¬ \n-∂p-≈ Fw.F¬.-F-bm-Wv tdm-bv. Nn-´n-∏-Ww sIm-≠m-Wv Fw.-F¬.-F-am-sc Xr-W-aq¬ hn-e-bv-s°-Sp-°p-∂-sX-∂pw `-´m-Nm¿-Pn ]-d-™p. aq-∂v C-S-Xp-]-£ Fw.-F¬.-F-am-cm-b t^m¿-th-Uv tªm-°n-s‚ kp\n¬ a-fi¬, B¿.-F-kv.-]n-bn-se A-\-¥-tZ-_v A-[n-Im-cn, `-tcYv Xn¿-°n, F-∂n-h-cpw Xr-W-aq¬ ÿm-\m¿-Yn-bm-b A-lv-a-Zv lk-\v thm-´p-sN-bv-Xn-cp-∂p. A-©v ko-‰n-te-°p \-S-∂ Xn-c-s™-Sp∏n¬ Xr-W-aq¬ \m-ep ko-‰n-te-°m-Wp a¬-k-cn-®-Xv. C-S-Xp-ap-∂Wn-bpw tIm¨-{K- pw ]n-¥p-W-bv-°p-∂ kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn F F-kv a-en-lm-_m-Zn-°pw a¬-k-c-cw-K-Øp-≠m-bn-cp-∂p. X-߃°v thm-´p sN-bv-X C-S-Xp t\-Xm-°ƒ-°v \-μn ]-d-bp-∂-Xm-bn XrW-aq¬ tIm¨-{K-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-Ipƒ tdm-bv ]-d-™p. ]m¿-´n \n-e-]m-Sv a-dn-I-S-∂v thm-´p-sN-øp-∂-h-tcm-Sv Xm≥ hn-tbm-Pn°p-∂p-sh-∂v ap≥ tem-Iv-k-`m kv-]o-°¿ tkm-a-\m-Yv Nm-‰¿-Pn {]Xn-I-cn-®p.

\yq-U¬-ln: am-thm-hm-Zn-_‘-w B-tcm-]n-®v O-Øo-kv-KUv t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xv P-bn-en-e-S-® B-Zn-hm-kn kvIqƒ A-[ym-]n-I tkm-Wn tkmdn-°pw _-‘p-hpw am-[y-a-{]-h¿Ø-I-\p-am-b enw-Km-dmw sImtSm-∏n-°pw kp-{]nw-tIm-S-Xn Pmayw A-\p-h-Zn-®p. I-gn-™ \-hw_-dn¬ C-cp-h¿-°pw kp-{]nwtIm-S-Xn C-S-°m-e Pm-ayw A-\ph-Zn-®n-cp-∂p. 2011 H-tŒm-_¿- apX¬ I-kv-‰-Un-bn¬ I-gn-bp-∂ tkm-Wn-°pw 2011 k-]v-Xw-_¿ ap-X¬ I-kv-‰-Un-bn¬ I-gn-bp∂ sIm-tSm-∏n-°pw kp-{]nwtIm-S-Xn C-S-s]-S-tem-sS-bm-Wv tam-N-\w km-[y-am-b-Xv. tkm-Wn tkm-dn-sb O-Øokv-K-Un¬ {]-th-in-∏n-°-cp-sX∂ t]m-en-kn-s‚ B-h-iyw A∂v tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®n-cp∂p. C-\n-ap-X¬ tkm-Wn-°v OØo-kv-K-Un¬ {]-th-in-°m-hp∂-Xm-sW-∂v P-kv-‰n-kp-am-cm-b F-kv F-kv \n-÷m-dpw F sI kn-{In-bp-a-S-ßn-b s_-©v C-∂se Pm-ayw \¬-In-s°m-≠v hy‡-am-°n. 50,000 cq-]-bp-sS Xpey-am-b Xp-I-bv-°m-Wv Pm-ayw A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv. dm-bv-]qcn-se hn-Nm-c-W-t°m-S-Xn-bn¬ Zn-h-k-hpw lm-P-cm-h-W-sa-

Øn-b-Xv. A-K-kv-X sh-Ãv-em≥Uv sl-en-tIm-]v-‰-dp-I-fp-sS ]co-£-W-߃ \-S-∂-Xv C-¥ybn-e-√, hn-tZ-i-Øm-sW-∂v Icm¿ Hm-Un-‰v sN-ø-sh Iw-t{Smf¿ B‚ v Hm-Un-‰¿ P-\-d¬ (kn.--F.--Pn.-) \n-co-£n-®n-cp-∂p. C-Xp-kw-_-‘n-® ta-P-dp-sS \ym-bo-I-c-W-sØ kn.--F.--Pn. tNm-Zyw-sN-bv-Xn-´p-ap-≠m-bn-cp∂p.-

∂pw hy-h-ÿ-bp-≠v. Z-t¥-hm-Zbn-se P-t_-en {Km-a-Øn-se A[ym-]n-I-bm-b tkm-Wn tkm-dnsb 2011 H-tŒm-_¿ \m-en-\m-Wv U-¬-ln-bn¬-\n-∂p {]-tXy-I t]m-en-kv kw-Lw A-d-kv-‰v sNbv-X-Xv. am-thm-hm-Zn-Iƒ-°p-th≠n F- m¿ I-º-\n-bn¬-\n-∂v ]-Ww ]n-cn-s®-∂m-bn-cp-∂p Btcm-]-Ww. Xp-S¿-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°m-sX t]m-en-kv kw-Lw A-h-sc Z-t¥-hm-Z- t]m-en-kv kvt‰-j-\n-te-°p sIm-≠p-t]m-bn. A-hn-sS h-®v X-s∂ _-em¬kw-Kw sN-bv-sX-∂pw tkm-Wn tkm-dn kp-{]nw-tIm-S-Xn-s°-gpXn-b I-Øn¬ hy-‡-am-°n-bncp-∂p. U¬-ln-bn-se F-bnw-kv Bip-]-{Xn-bn¬ \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ B-tcm-]-W-߃ sX-fn-™n-cp-∂p. am-thm-hm-ZnI-fp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-c-h-[n tI-kp-I-fn¬ A-h-sc Ip-cp-°pI-bpw sN-bv-Xp. C-Ø-c-Øn¬ Np-a-Øn-b F-´p tI-kp-I-fn¬ B-sd-Æ-Øn¬ hn-Nm-c-W-t°mS-Xn-Iƒ tkm-Wn-sb Ip-‰-hn-ap‡-bm-°n-sb-¶n-epw Pm-ayw \¬-Im≥ ssl-t°m-S-Xn hn-kΩ-Xn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv kp{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv.--

bp.-]n-bn cm-{ã-]-Xn-`-c-Ww thWw: am-bm-h-Xn \yq-U¬-ln: {I-a-k-am-[m-\-\ne h-j-fm-b km-l-N-cy-Øn¬ DØ¿-{]-tZ-in-se k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n k¿-°m-cn-s\ ]n-cn-®p-hn´v cm-{„-]-Xn-`-c-Ww G¿-s∏-SpØ-W-sa-∂v _n.-F-kv.-]n. t\Xm-hv am-bm-h-Xn. ]m¿-e-sa‚-dn a-μn-c-Øn-\v ]p-d-Øv hm¿-Øm-te-J-I-tcm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p Ah¿. a-Yp-c-bn¬ _-em-¬-kw-KØn-\n-c-bm-b kv-{Xo sIm-√-s∏´-Xv kw-_-‘n-® tNm-Zy-tØm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p ambm-h-Xn. kw-ÿm-\-Øv ktlm-Z-co k-tlm-Z-c≥-am¿-s°Xn-tc A-Xn-{I-aw \-S-°p-I-bmWv. \n-c-]-cm-[n-Iƒ sIm-e-sNø-s∏-Sp-∂p. A-cm-P-I-Xzw hm-gpI-bm-Wv bp.-]n-bn¬-˛ A-h¿ Ip‰-s∏-Sp-Øn.

`n-¶-ti-jn-bp-Å-hÀ-¡v s]m-Xp-ta-J-em Øm-]-\-§-fn kw-h-c-Ww: _n-Ãv A-h-X-cn-¸n-¨p \yq-U¬-ln: `n-∂-ti-jn-bp-≈h¿-°p s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]\-ß-fn¬ A-©p-i-X-am-\w tPm-en-kw-h-c-Ww \¬-Ip-∂-Xn\pw D-∂-X hn-Zym-`ym-k ÿm-]\-ß-fn¬ ko-‰v kw-h-c-Ww sNøp-∂-Xn-\p-ap-≈ _n-√v cm-Py-k`-bn¬ A-h-X-cn-∏n-®p. `n-∂-tijn-bp-≈-h¿-°p-th-≠n tZ-io-b I-Ωo-j-\pw ^-≠pw cq-]o-I-cn°m-\pw ip-]m¿-i sN-øp-∂-XmWv _n-√v. C-Xp-h-sc `n-∂-ti-jnbp-≈-h¿-°p-≈ kw-h-c-Ww aq∂p i-X-am-\w am-{X-am-bn-cp-∂p. im-co-cn-I, Im-gv-N, tIƒ-hn ssh-I-ey-ap-≈-h¿-°v Hm-tcm iX-am-\w ho-X-sa-∂m-bn-cp-∂p IW-°v. ]p-Xn-b \n-b-a-{]-Im-cw kwh-c-Ww c-≠p-i-X-am-\w h¿-[n∏n-°p-I-bpw am-\-kn-I ssh-Iey-ap-≈-h-sc-bpw H-∂n-e-[n-Iw ssh-I-ey-ap-≈-h-sc-bpw CXn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXp. t\-c-sØ-bp-≠m-bn-cp-∂ Ggv hn-`m-Kw ssh-I-ey-߃-°p ]I-cw 19Hm-fw ssh-I-ey-߃ ]pXn-b \n-b-a-Øn-\p Io-gn¬ hcpw. t\-c-sØ-bp-≈ _n-√n¬ Im-X-em-b am-‰-߃ h-cp-Øn-bXm-Wp `n-∂-ti-jn-bp-≈-h-cpsS A-h-Im-i-߃-°p th-≠nbp-≈ _n-√v-˛2014 F-∂ t]-cn¬ tI-{μ-a-{¥n a-√n-Im¿-Pp≥ Jm¿sK A-h-X-cn-∏n-® ]p-Xn-b _n√v. A-tX-k-a-bw, C-Xp Iq-SpX¬ ]-cn-K-W-\-bv-°m-bn Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n-°v hn-S-W-sa-∂v kn.-]n.-Fw. B-h-iy-s∏-´p. 2009¬ kp-[m- Iu-fn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \n-›-bn-® I-Ωn-‰n-bmWv _n-√n-s‚ I-c-Sv X-øm-dm-°nb-Xv.

I-SÂ-s¡m-e: h-[-in-£ e-`n-¡p-¶ h-Ip-¸p-IÄ H-gn-hm-¡n-tb-¡pw „

kz¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: I-S¬-s°m-e-t°kn¬ C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿ in£n-°-s∏-Sp-I-bm-sW-¶n¬ h[-in-£ e-`n-°m-Xn-cn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ C-¥y ssI-s°m≈p-∂p. kp-h \n-b-a-Øn-se h[-in-£ e-`n-°p-∂ h-Ip-∏p-Iƒ \m-hn-I¿-s°-Xn-tc Np-a-tØ-≠Xn-s√-∂v tI-{μ B-`y-¥-c-h-Ip∏v F≥.-sF.-F° -- v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bm-Wv hn-h-cw. hntZ-i-Im-cy-a-{¥m-e-b-Øn-s‚ ISp-Ø k-Ω¿-±-sØ Xp-S¿-∂mWp Xo-cp-am-\w. kp-h \n-b-a-{]-Im-cw \m-hnI¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°m≥ I-gn-™-am-kw 17\v tI-{μw A\p-a-Xn \¬-In-bn-cp-∂-Xm-Wv. F-∂m¬ hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥m-ebw k-Ω¿-±w i-‡-am-°n-b-tXm-

sS B-`y-¥-c-a-{¥m-e-b-w Xo-cpam-\-Øn¬ A-b-hp-h-cp-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. I-S-en¬ c-≠v C¥y≥ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Isf sh-Sn-h-®p sIm-∂ tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-b C-‰m-en-b≥ \m-hnI¿ km¬-h-tØm-sd Pn-tdmWpw e-kv-tXm-sd am-kn-an-en-bms\m-bpw C-‰-en-bn-se Xn-cs™-Sp-∏n¬ thm-´v sN-øm-\mbn Pm-ay-Øn¬ t]m-bn-cp-∂p. kp-{]nw tIm-S-Xn \¬-In-b k-ab-]-cn-[n I-gn-™n-´pw \m-hn-I¿ C-¥y-bn-te-°v h-cm-Xn-cp-∂-Xv h≥-hn-hm-Z-am-hp-I-bpw sN-bvXp. \m-hn-I¿-°v h-[-in-£ \¬In-s√-∂v hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥m-ebw C-‰-en-°v D-d-∏p-\¬-In-btXm-sS-bm-Wv \m-hn-I-sc C-‰-en Xn-cn-®-b-®-Xv. Cu D-d-∏v ]m-en®n-s√-¶n¬ C-¥y tem-I-cm-jv-

{S-߃-°n-S-bn¬ H-‰-s∏-Sp-sa∂m-Wp hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥m-e-bØn-s‚ hm-Zw. kp-h Np-a-Øp-∂-Xn-s\ sNm√n B-`y-¥-c-a-{¥m-e-b-hpw hntZ-i-Im-cy-a-{¥m-e-b-hpw XΩn¬ X¿-°-ap-s≠-∂v A-t‰m¿Wn P-\-d¬ Pn C h-l≥-h-Xn t\-c-sØ kp-{]nw-tIm-S-Xnbn¬ k-Ω-Xn-®n-cp-∂p. tI-kv Iq-Sp-X¬ k-¶o¿-W-am-°m≥ Dt±-in-°p-∂n-s√-∂pw tIm-S-Xnsb Dƒ-s∏-Sp-Øm-sX k¿-°m¿X-e-Øn¬ kp-h-bp-sS Im-cyØn¬ Xo¿-∏p-≠m-°m-\m-Wv {i-a-sa-∂p-am-Wv I-gn-™ amkw 20\v tI-kv ]-cn-K-Wn-®t∏mƒ A-t‰m¿-Wn P-\-d¬ tImS-Xn-sb A-dn-bn-®-Xv.-kp-h {]-Imcw Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®n-s√¶n¬ tI-kn¬ F≥.-sF.-F-°v Xp-S-cm-\m-hn-s√-∂-m-Wv kq-N-\.


kmÀhtZiobw

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

kozhikode

djy-bn-se H-fnw-]n-Ivkv: bp.F-kn I-\-¯ kpc£

Ds{Ibv³: bq-tdm-]y³ bq-\n-b-\v bp.F-kn-sâ ]-cn-lm-kw

hm-jn-Mv-S¨: d-jy-bn-se tkm-®n \-K-c-Øn¬ C-∂-se Xp-S-ßn-b a-™p-Im-e H-fnw-]n-Iv-kn-\p t\-sc B-{I-a-W-`o-j-Wn D-b¿-∂ ]›m-Ø-e-Øn¬ A-ta-cn-° kp-c-£m-\-S-]-Sn-Iƒ i-‡-am-°n. djy-bn¬-\n-∂pw Xn-cn-®p-ap-≈ hn-am-\-ß-fn¬ {Zm-h-I-߃, sP¬, F-bv-tdm-tkmƒ, ]u-U¿ Xp-S-ßn-b h-kv-Xp-°ƒ sIm-≠p-t]m-Ip∂-Xv A-ta-cn-° Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h-®p. C-Øcw h-kvXp-°ƒ ssI-h-i-ap-t≠m-sb-∂p kq-£v-a-]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-sa∂v bp.F-kv. hn-am-\-Øm-h-f A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. Sq-Øv t]-Ãn-s‚ cq-]-Øn-¬ A-{I-an-Iƒ t_mw-_v D-]-tbm-Knt®-°m-\p-≈ km-[y-X- ap-∂n¬-°-≠m-Wp \-S-]-Sn. ]p-Xn-b \n¿-tZi-ß-f-S-ßn-b I-Øv F-√m hn-am-\-Øm-h-f-߃-°pw A-ta-cn-°≥ A-[n-Ir-X¿ A-b-®n-´p-≠v. t_mw-_v \n¿-am-W-Øn-\p-≈ A-kwkv-Ir-X h-kv-Xp-°ƒ hn-am-\-Øn¬ h-®p Iq-´n-t®¿-Øp kv-t^m-S\w \-S-Øm≥ A-{I-an-Iƒ ]-≤-Xn-bn-´-Xm-bn A-ta-cn-° t\-c-tØ ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In-bn-cp-∂p. H-fnw-]n-Iv-kv {]-am-Wn-®v d-jy- I-\Ø Pm-{K-X-bn-em-Wv.

hm-jn-Mv-S¨: D-s{I-bv≥ {]t£m-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v bqtdm-]y≥ bq-\n-b-s\ X-cw-Xm-gvØp-∂ co-Xn-bn¬ kw-km-cn-® A-ta-cn-°≥ \-b-X-{¥-⁄-bpsS t^m¨ kw-`m-j-Ww ]p-dØm-bn. A-ta-cn-°-bp-sS bqtdm-]y≥ A-kn-Â v sk-{I-´dn hn-Iv-tSm-dn-bm \yq-e≥-Upw Ds{I-bv-\n-se A-ta-cn-°≥ Aw

H-cp Ip-«n \-bw ew-Ln-¨ ssN-\o-kv kw-hn-[m-b-I-\v 12 e-£w ]n-g s_-bv-Pn-Mv: k¿-°m-cn-s‚ Ip-Spw-_m-kq-{X-W \-bw ew-Ln-® {]ap-J ssN-\o-kv kw-hn-[m-b-I-\pw \n¿-am-Xm-hp-am-b gm-Mv bn-tambn¬ \n-∂v A-[n-Ir-X¿ 12 e-£w tUm-f¿ ]n-g Cu-Sm-°n. h≥ hm¿-Øm-{]m-[m-\yw t\-Sn-b bn-tam-s°-Xn-cm-b tI-kn¬ _n≥-lp Pn-√m Ip-Spw-_m-kq-{X-W _yq-tdm-bm-Wv C-∂-se Xo¿∏p I¬-∏n-®-Xv. H-cp Ip-Spw-_Øn-\v H-cp Ip-´n F-∂-Xm-Wv ssN-\-bn-se \n-b-aw. \n-b-aw ew-Ln-°p-∂-h-cn¬-\n-∂v h≥-XpI ]n-g Cu-Sm-°p-I ]-Xn-hm-Wv. B-dp-am-k-sØ A-t\-z-j-WØn-\p ti-j-am-Wv bn-tam-bn¬\n-∂v ]n-g Cu-Sm-°n-b-Xv. X-\n-°v H-∂n-e-[n-Iw Ip-´n-Ifp-≈-Xm-bn Un-kw-_-dn-em-Wv bn-tam -k-Ω-Xn-®-Xv. hn-hn-[ kv{Xo-I-fn¬ G-gp- Ip-´n-I-fp-s≠-∂m-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-s\-Xn-cmb B-tcm-]-Ww. F-∂m¬, \n-e-hn-se `m-cy s]≥-Sn-Mn¬ c-≠p B¨-Ip-´n-I-fpw H-cp s]-¨-Ip-´n-bpw ap≥ `m-cy-bn¬ H-cp s]¨-Ip-´n-bp-am-Wv X-\n°p-≈-sX-∂v A-t±-lw sh-fn-s∏-Sp-Øn.

hn-Nm-c-W-bv-s¡-¯n-bn-Ã; ap-iÀ-d-^n-\v tIm-S-Xn-bp-sS ap-¶-dn-bn-¸v C-kv-em-am-_m-Zv: hn-Nm-c-W-bv-°m-bn lm-P-cm-hm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v ap≥ ]-´m-f `-c-Wm-[n-Im-cn ]¿-th-kv ap-i¿-d-^n-\v ]m-In-kvXm≥ tIm-S-Xn-bp-sS ap-∂-dn-bn-∏v. Cu am-kw 18\p tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-bn-s√-¶n¬ Pm-ay-an-√m A-d-kv-‰v hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-°psa-∂v P-Uv-Pn ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In. cm-Py-t{Zm-l-t°-kn-s‚ hnNm-c-W-bv-°m-bn C-∂-se tIm-SXn-bn-se-Øm≥ 70Im-c-\m-b api¿-d-^n-\v hn-Nm-c-W-t°m-S-Xn D-Ø-c-hp \¬-In-bn-cp-∂p. F∂m¬, hm-Zw-tIƒ-°-en¬-\n-∂v X-s∂ H-gn-hm-°-W-sa-∂ A-t±l-Øn-s‚ A-∏o¬ ]-cn-K-Wn-® ti-j-am-Wv P-Uv-Pn ]p-Xn-b DØ-c-hn-d-°n-b-Xv. 18se hn-Nm-cW-bv-°v ap-i¿-d-^v lm-P-cm-hpsa-∂v A-t±-l-Øn-s‚ A-`n-`mj-I≥ A≥-h¿ a≥-kq¿ tIm-S-Xn-°v D-d-∏p \¬-In. dm-h¬-∏n-≠n-bn-se ssk-\n-I B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbnem-Wv ap-i¿-d-^v. I-gn-™ -am-kw 2\v tIm-S-Xn-bn-te-°p h-cp-∂ h-gn s\-©p-thZ-\ A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A-t±-l-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. F-∂m¬, ap≥ ssk-\n-I ta-[m-hn-°v Im-cyam-b A-kp-J-ß-sfm-∂p-an-s√-∂v hn-Z-Kv-[-kw-Lw tIm-S-Xn-°v dnt]m-¿-´v \¬-In-bn-cp-∂p.

CuPn-]v-jy≥ X-e-ÿm-\am-b sIbv-tdm-bnse X-lv-co¿ (kz-mX-{¥yw) N-Xz-c-Øn-te-°p-≈ {][m-\ I-hm-S-߃ A-S-bv°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn tdm-Un¬ Iq-‰≥ C-cp-ºp tK-‰p-Iƒ -ÿm-]n-°p∂p. ap≥ G-Im-[n]-Xn lp-kv-\n ap-_m-d-°n-s\-Xn-tc \-S-∂ P-\Io-b {]-t£m-`-Øn-s‚ kn-cm-tI-{μ-am-bn-cp-∂p N-Xzcw

kam[m-\ NÀ-¨-bn `-c-W-L-S-\-sb-s¨mÃn XÀ¡w

X-lv-co-sI Xm-en-_m³ a-[y-س NÀ-¨bn \n-¶v ]n³-hm-§n C-kv-em-am-_m-Zv: cm-Py-Øp kam-[m-\w ]p-\-ÿm-]n-°p-∂Xn-\m-bn ]m-In-kv-Xm≥ k¿°m-cpw X-lv-co-sI Xm-en-_m\pw (]mIv Xm-en-_m-≥) \-SØn-b N¿-® ]-cm-P-b-Øn-te°v. {]-[m-\ Xo-cp-am-\-ß-sfm∂pw D-≠m-hm-sX-bm-Wv N¿-®bp-sS B-Zy-Zn-\w ]q¿-Øn-bmb-sX-∂p ]m-Iv am-[y-a-߃ dnt]m¿-´v sN-bv-Xp. ]m-In-kv-Xms‚ `-c-W-L-S-\ A-\p-k-cn-®mbn-cn-°Ww N¿-®-sb-∂ k¿°m¿ {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS B-hiyw X-lv-co-sI Xm-en-_m≥ {]Xn-\n-[n-Iƒ Aw-Ko-I-cn-°m≥ X-øm-dm-bn-s√-∂p dn-t]m¿-´p-Iƒ hy-‡-am-°p∂p. ]m-Iv `-c-W-L-S-\ A-\pk-cn-®m-Wv N¿-® ap-t∂m´pt]m-hp-∂-sX-¶n¬ a-[y-ÿ{i-a-߃-°p Xm-\p-≠m-hn-s√-

P-\o-h-bn-se c-−mw-L-« NÀ-¨-bn kn-dn-b³ kÀ-¡mÀ ]-s¦-Sp-¡pw Z-a-kv-I-kv: kn-dn-b≥ {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m-\m-bn sF-Iy-cm{„-k-`-bp-sS ta¬-t\m-´-Øn¬ \-S-°p-∂ c-≠mw-L-´ N¿-®bn¬ kn-dn-b≥ k¿-°m¿ {]-Xn\n-[n ]-s¶-Sp-°pw. kn-dn-b≥ hn-tZ-i-Im-cy D-]-a-{¥n ss^k¬ an-Jv-Zm-Zn-s\ D-≤-cn-®v HutZym-Kn-I sS-en-hn-j-\m-Wv C°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. 2012se B-Zy -P-\o-hm k-tΩ-f-\-Ønse Xo-cp-am-\w N¿-®-sN-ø-Wsa-∂ B-h-iyw tbm-K-Øn¬ D∂-bn-°p-sa-∂pw kn-dn-b-bn-se `o-I-c-{]-h¿-Ø-\-߃ A-hkm-\n-∏n-°m-\m-h-iy-am-b \-S]-Sn-Iƒ N¿-®-sN-tø-≠-Xps≠-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. Cu am-kw 10-\v kzn-‰v-k¿-e≥Un-se P-\o-h-bn-em-Wv k-tΩf-\w B-cw-`n-°p-I. I-gn-™sh-≈n-bm-gv-N k-am-]n-®, H-cm-gvN-bn-te-sd \o-≠ B-Zy-L-´ N¿-®-bn¬ Im-cy-am-b Xo-cp-am\-ß-tfm \-S-]-Sn-I-tfm D-≠mbn-cp-∂n-√.

k-tΩ-f-\-Øn¬ kn-dn-b≥ k¿-°m-cn-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cns®-Øn-b hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n hm-en-Zv A¬ ap-A-√n-ao-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-Xn-\n-[n-Isf-bpw {]-Xn-]-£-t\-Xm-°-sf-

k¿-°m-cn-\p ssI-am-d-W-sa∂m-Wp {]-Xn-]-£-Øn-s‚ {][m-\ B-h-iyw. _-»m-dp¬ A-k-Zv cm-Pn-h-bvt°-≠-Xn-s√-∂pw kn-dn-b-bn¬ B-cp `-cn-°-W-sa-∂v kn-dn-b-

lpw-kn \n-¶v B-fp-I-sf H-gn-¸n-¡p¶p Z-a-kv-I-kv: B-`y-¥-c-bp-≤w cq-£-am-b kn-dn-b-bn-se lpwkn¬-\n-∂v B-bn-c-°-W-°n-\p h-cp-∂ {Km-ao-W-sc sF-Iycm-{„-k-` A-Sn-b-¥-c-am-bn H-gn-∏n-®p-Xp-S-ßn. hn-a-X-cp-sS i‡n-tI-{μ-am-b lpw-kv am-k-ß-fm-bn ssk-\y-Øn-s‚ D-]tcm-[-Øn≥-Io-gn-em-Wv. C-Xn-\m-bn bp.F-∂n-s‚ _- p-Iƒ lpw-kn-se-Øn. C-Xn-\-Iw 200Hm-fw kv-{Xo-I-sf-bpw Ip-´n-Isf-bpw \-K-c-Øn¬ \n-∂v bp.F≥. kw-Lw H-gn-∏n-®p. 15\pw 55\pw C-S-bv-°v {]m-b-ap-≈ ]p-cp-j≥-am-cp-sS t]-cpw a-‰p-hn-hc-ß-fpw ti-J-cn-® ti-j-am-Wv A-h-sc lpw-kn¬ \n-∂p am-‰p∂-Xv. kp-c-£m Im-c-W-ß-fm-em-Wv H-gn-∏n-°-se-∂m-Wv HutZym-Kn-I hn-i-Zo-I-c-Ww. bpw H-cp ap-dn-bn¬ H-cp-an-®n-cpØn N¿-®-sN-øp-∂-Xn¬ bp. F≥. ]-cm-P-b-s∏-´n-cp-∂p. Ak-Zv cm-Pn-h-®v `-c-Ww C-S-°m-e

°m¿ X-s∂ Xo-cp-am-\n-°p-sa∂pw {]-iv-\w N¿-®-bn-eq-sS ]cn-l-cn-°-W-sa-∂p-am-Wp k¿°m¿ ]-d-bp-∂-Xv.

8:00 \yqkv πkv 8:30 am¿°‰v hm®v 10:00 IÆmSn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

9:30 AarX h¿jw 10.30 \mS-Ita DeIw

co-sI Xm-en-_m≥ kw-L-hp-amWv N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂Xv. X-lv-co-sI Xm-en-_m≥ B{I-a-Ww i-‡-am-°n-b-tXm-sSbm-Wv ]m-Iv k¿-°m¿ N¿-®-bv°p X-øm-dm-b-Xv. B-{I-a-Ww A-h-km-\n-∏n-°m≥ k¿-°m¿ bm-sXm-cp {i-a-hpw \-S-Øp-∂n√ F-∂ B-tcm-]-Ww i-‡-amb-tXm-sS-bm-Wv k-am-[m-\ Blzm-\-hp-am-bn ]m-Iv {]-[m-\-a{¥n \-hm-kv i-co-^v ap-∂n-´n-dßn-b-Xv. Xm-en-_m-\p-am-bn N¿-® \S-Øp-sa-∂v i-co-^v Xn-c-s™Sp-∏v k-a-b-Øv {]-Jym-]n-®n-cp∂p. F-∂m¬, sa-bn¬ A-[nIm-c-Øn-se-Øn-b- ti-jw At±-lw {]-Jym-]-\-Øn¬ \n-∂v ]n-d-tIm-´p t]m-sb-∂m-bn-cp∂p B-tcm-]-Ww.

hn-Iv-tSm-dn-bm \yq-e≥-Uv t£m-`w -\-S-Øn-h-cp-I-bm-Wv. AtX-k-abw, D-s{Ibv-\nse {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\p a-[ykv-X{i-aw- \-SØp-∂ bq-tdm-]y≥ bq-\nb-s‚ \-S-]-Sn-sb A-h-a-Xn-® \yq-e≥U-n-s‚ {]-kv-Xm-h-\ Aw-Ko-Icn-°m-\m-hn-s√-∂v P¿-a≥ Nm-≥kn-e¿ A-s©-em sa¿-°¬ ]d™p.

\nÀ-_-Ôn-X ssk-\n-I tk-h-\w

C-{km-tb-en h-e-Xp-]-£ Pq-X-cp-sS {]-Xn-tj-[w sX¬-A-ho-hv: k¿-°m¿ \n¿_-‘n-X ssk-\n-I tk-h-\w A-Sn-t®¬-∏n-°p-∂p-sh-∂v Btcm-]n-®v C-{km-tb-en-se Xo-{h -bm-Ym-ÿn-Xn-I Pq-X-hn-`m-Kw cm-Py-sØ {]-[m-\ tZ-io-b-]mX-Iƒ D-]-tcm-[n-®p. \n¿-_-‘ ssk-\n-I tk-h-\-Øn¬ \n-∂v X-ß-sf H-gn-hm-°n-b \n-b-aw t`-Z-K-Xn sN-øm-\p-≈ \o-°w k¿-°m¿ D-t]-£n-°-W-sa∂p {]-t£m-`-I¿ B-h-iy-s∏´p. P-dp-k-tew, a-[y C-{kmtb¬, B-jv-tUm-Uv F-∂n-hn-Sß-fn-se tZ-io-b-]m-X-I-fm-Wv B-bn-c-°-W-°n-\m-fp-Iƒ D-]tcm-[n-®-Xv. {]-t£m-`-I¿ t]men-kn-\p t\-sc I-s√-dn-™-Xmbpw Im-dp-Iƒ A-·n-°n-c-bm°n-b-Xm-bpw t]m-en-kv h-‡mhv an-°n tdm-k≥ ^o¬ ]-d™p. cm-Py-sØ a-s‰-√m hn-`m-KØn¬-s∏-´ bp-hm-°ƒ-°pw ssk-\n-I tk-h-\w \n¿-_-‘am-sW-¶n-epw a-X-]T-\-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv bm-Ym-ÿn-Xn-I Pq-X-sc \n¿-_-‘ ssk-\n-I tk-h-\-Øn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n-

Øn-s‚-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]p-\-{I-ao-I-cn-°-W-sa-∂v At±-lw B-h-iy-s∏-´p. 2007¬ em¬ a-kv-Pn-Zn-s\Xn-tc ]¿-th-kv ap-i¿-d-^v \-SØn-b ssk-\n-I \-S-]-Sn-°p ti-j-am-Wv A-ko-kv ]m-Iv cm{„o-b-Øn¬ {i-≤n-°-s∏-Sp-∂Xv. a-kv-Pn-Zn-se {]-[m-\m-[ym-]I-\pw C-am-ap-am-Wv A-t±-lw. A-ko-kv Xo-cp-am-\w {]Jym-]n-®-tXm-sS N¿-® ]-cm-Pb-s∏-t´-°p-sa-∂m-Wp I-cp-Xp∂-Xv. X-lv-co-sI Xm-en-_m-s‚ {]-Xn-\n-[n kw-L-Øn¬ t\-ctØ X-s∂ k¿-°m¿ kw-ibw {]-I-Sn-∏n-®n-cp-∂p. k¿-°mcn-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v C¿^m≥ kn-±o-Jn-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ \m-ew-K kw-L-hpw au-em-\ k-ao-D¬ l-Jn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ aq-∂w-K X-lv-

kn-dn-b-bn P-bn B-{I-an-¨v \n-c-h-[n t]sc tam-Nn-¸n-¨p

C-{km-tb-en-sâ Ip-Sn-tb-ä tI{µ-§-fpsS \nÀ-am-W-s¯ H.sF.kn. A-]-e-]n-¨p sh-Ãv-_m-¶v: In-g-°≥ P-dp-kte-an-\-Sp-Øv 550 A-\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰ tI-{μ-߃ Iq-Sn \n¿an-°m-\p-≈ C-{km-tb¬ k¿°m-cn-s‚ \o-°-sØ Hm¿-Kss\-tk-j≥ Hm-^v C-kv-em-anIv tIm¿-]-td-j≥ (H.sF.kn.) A-]-e-]n-®p. A-[n-\n-hn-„ ^e-kv-Xo≥ {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-ba-hn-cp-≤-am-bn Pq-X-`-h-\-߃ \n¿-an-°p-∂ C-{km-tb-en-s\-

Xn-tc bp.F≥. c-£m-k-an-Xn i‡-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂v H.sF.kn. sk-{I-´-dn P\-d¬ C-bm-Zv _n≥ A-ao≥ a-Z\n B-h-iy-s∏-´p. A-\-[n-Ir-X \n¿-am-W-߃ hym-]n-∏n-°p-∂Xv ^-e-kv-Xo-\n-I-tfm-Sp≈ a\p-jym-h-Im-i ew-L-\-amsW∂pw A-t±-lw {]-kv-Xm-h\-bn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p.lm¿tlm-a-bn¬ 386Dw \o-hv bm-

t°m-_n¬ 136Dw ]n-kv-K-‰v kohn¬ 36 ho-Sp-I-fpw \n¿-an-°m-≥ Cu-bm-gv-N P-dp-k-tew \-K-c-k` A-\p-a-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. PqX-`-c-W-Iq-S-Øn-s‚ \-S-]-Sn-sb Xp¿-°n-bpw A-]-e-]n-®p. k-am[m-\-\o-°-ß-sf \-in-∏n-°p∂-Xm-Wv C-Ø-cw \-S-]-Sn-I-sf∂v Xp¿-°n hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥me-bw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d™p.

C-dm-\pw sam-tdm-t¡m-bpw -\-b-X-{´-_-Ôw ]p-\-Øm-]n-¡p-¶p dm-_-Øv: \m-ep-h¿-j-sØ C-Sth-f-bv-°p ti-jw C-dm-\pw sam-tdm-t°m-bpw \-b-X-{¥-_‘w ]p-\-ÿm-]n-°p-∂p. samtdm-t°m hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n kz-em-lp-±o≥ an-kv-hm-dpw Cdm≥ hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n ap-lΩ-Zv P-m-th-Zv k-cn-^pw X-Ωn¬ \-S-Øn-b t^m¨ kw-`m-j-WØn-em-Wv C-cp-cm-{„-ß-ƒ-°n-S-

bn-se-bpw \-b-X-{¥-_-‘w ]q¿-h-ÿn-Xn-bn-em-°m≥ Xocp-am-\-am-b-Xv. -_-‘w ]p-\ÿm-]n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn C-dm-\n-se sX-lv-dm-\n-epw samtdm-t°m-bn-se dm-_-Øn-ep-ap≈ Fw-_-kn-Iƒ D-S≥ Xp-d∂p {]-h¿-Øn-°pw. sam-tdm-t°m-bp-sS B-`y-¥c-Im-cy-Øn¬ C-dm≥ C-S-s]-Sp-

s∂-∂pw cm-Py-Øv i-n-bm B-ib-߃ {]-N-cn-∏n-°m≥ {i-an°p-I-bpw sN-øp-∂p-sh-∂mtcm-]n-®v 2009em-Wv C-dm-\p-ambp-≈ -_-‘w sam-tdm-t°m Ah-km-\n-∏n-®-Xv. _-lv-d-bv-\nse kp-∂n k¿-°m-cn-\p ]n-¥pW -Xp-S-cp-∂ sam-tdm-t°m-bpsS \-S-]-Sn-sb C-dm≥ hn-a¿-in®-Xpw _-‘w h-j-fm-°n.

ss{]w ssSw

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 BgvN°mgvN 8:30 B¿´v Is^ 9:00 \yqkv @ 9 10:30 ssSw t…m´v 1:30 H_n-sSIv 2:30 sÃ]v A]v 3:30 kvs]Iv{Sw 4:30 h´-tai 5:30 Sbn‰vkv 6:30 Io FIvkv{]kv 8:30 sNdn-bm≥ ^nen∏v 9:30 sP._n PwMvj≥ 10:30 ss{Iw {_m©v 11.00 hm¿Ø

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 \yqkv 12:30 AXn-am-\p-j¿ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 bm{X 2:30 ]ƒkv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 hntZi hnNmcw 4:30 F®v Un 5:30 k©mcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvam¿´v ss{Uhv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 I≠Xpw tI´Xpw

Gjym-s\äv ¹kv 7:00 ImWn∏øq¿ 7:30 tImaUn Ãm¿kv 8:30 lyqa-dkv tSm°v tjm 9:30 tImaUn \yqkv 10.00 Uq∏vfn-t°‰v 1:00 kq∏¿ sj^v 1:30 ssa _nKv ^mZ¿ 4.30 ssaem©n 3 5:30 _m®v-e¿ ]m¿´n 8:30 lyqa-dkv tSm°v 9:30 ªUv tdmkkv 2.00 Nncn°pw XfnI

AarX 7.30 tSÃv -Hm^v tIcf 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 S®v a{¥ 9:30 en‰n¬ thƒUv 10:30 aqhn _km¿ 11:00 \yqkv \u 12:30 kz]v\ wsIm≠v 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 KP-tI-k-cn-tbmKw 8:00 kq∏¿ Ãm¿ Pq\n-b¿ -10:00 tSm]v10 @10

hnt\mZw

ka-Im-enIw

ag-hn at\m-ca 1.00 shdpsX-b√ `mcy 2.00 tImaUn s^Ãn-h¬ 3.00 Aae 3.30 Chƒ bap\ 4.00 Hcp s]Æns‚ IY 4.30 ]´pkmcn

amXr`qan \yqkv 10.00 AIw ]pdw 1.00 hm¿Ø-Iƒ CXp-hsc 1.30Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 3.30 Irjn-`qan 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 5:30 temIn≥ Zn bqØv..... 8:30 Cu _kv 10.00 tNmZyw D-Øcw

C´ym-hn-j³ 8.30 thm´v B≥tSm°v 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nßv lth¿kv 11.30 hmkvXhw 6:00 IW-Iv‰nMv tIcfw 6.30 sse^v 7.30 apJm-apJw 8:30 cmKv cwKv 9:00 \yqkv ss\-‰v 10:00 s]mfn{Sn°vkv

Inc¨ 4.30 kn\na

Infn-Np≠≥ amºgw

v

Gjym-s\‰v \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf

hnItv Sgvkv 6.30 Nn{X-Ie 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw 8:00 Item¬khw 8:35 t\¿°m-gvN-Iƒ 10:30 Km\-a-bqcw

ssIcfn Gjym-s\-‰v πkv 5.30

_m®v-e¿ ]m¿´n

11.00 24 {^bnwkv

Inc¬ 1.30 ln‰ve¿ 4.00 kn\na 6.30 h¨ am≥ tjm 9:00 kn\na 11:30 kn\na 2:00 a[pc _kv 4:30 Infn-Np≠≥ amºgw 7:30 `K-hXn 10.30 Nncn-°p-Sp° 11.00 \rp-U¬ln

at\m-ca \yqkv 9:00 Iu≠¿ t]m-bn‚ v

sIm¨p Sn.hn 8.05 dn®n dn®v 10.00 Pm°n-Nm≥ 11.30 PnΩn s\t‰m-dn≥ 11.00 Umƒ´≥ 3.00 amb-°-Æ≥ 4.00 tPm¿Pv Hm^v Zn PwKnƒ 5.00 XneIw 8.00 PnΩn s\t‰m-dn≥ 10.00 Pm°n-Nm≥ 10.30 sSen-tjm-∏nMv

k-c-bm-thm: sXm-gn-en-√m-bv-abn-epw cm-{„o-b A-ÿn-c-X-bnepw {]-Xn-tj-[n-®v t_m-kv-\nb-bn¬ P-\-Io-b {]-t£m-`w i‡-am-hp-∂p. hym-gm-gv-N Xp-kv e-bn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[ am-¿®n-\n-sS-bp-≠m-b I-em-]-Øn\p ti-j-am-Wv cm-Py-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ P-\-߃ k¿-°m-cn-s\-Xn-tc cw-K-sØØn-b-Xv. I-em-]-Øn¬ t]m-enkp-Im-cpƒ-s∏-sS 130e-[n-Iw B-fp-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰p. hy-h-km-b \-K-c-am-b Xp-kve-bn¬ sNm-Δm-gv-N-bm-Wv {]t£m-`w B-cw-`n-®-Xv. hym-gm-gvN {]-Xn-tj-[ am¿-®n-\n-sS k¿°m¿ ÿm-]-\-߃-°p t\-sc {]-t£m-`-I¿ B-{I-a-Ww A-gn®p-hn-´-tXm-sS t]m-en-kv C-Ss]-´p. {]-t£m-`-I-cpw t]m-enkpw X-Ωn-ep-≠m-b G-‰p-ap-´-enem-Wv \q-dn-e-[n-Iw t]¿-°p ]cn-t°-‰-Xv. I-em-]-sØ Xp-S¿-∂v \-KØn-se hn-Zym-e-b-߃-°v k¿°m¿ C-∂-se A-h-[n {]-Jym]n-®n-cp-∂p. Xp-kv-e-bn¬ B-cw`n-® {]-t£m-`w cm-Py-sØ a-‰p \-K-c-ß-fn-te-°pw hym-]n-°p∂-Xm-bn am-[y-a-߃ dn-t]m¿´v sN-bv-Xp.

Øn¬ ]-cm-a¿-in-°p-∂p-≠v. Ds{I-bv≥ {]-iv\ - Ø - n¬ C-Ss - ]-´Xn-\v d-jy A-ta-cn-°-sb Ip-‰s∏-Sp-Øn-b-Xn-\p sXm-´p-]n-∂mse-bm-Wv kw-`m-j-Ww ]p-dØm-b-Xv. d-jy-bp-am-bn A-Sp°m-\p-≈ {]-kn-U‚ v hn-Œ¿ bm-\p-tIm-hn-®n-s‚ \-S-]-Snbn¬ {]-Xn-tj-[n-®v B-gv-N-I-fmbn D-s{I-bv-\n¬ {]-Xn-]-£w {]-

∂v em¬ a-kv-Pn-Zv C-am-apw ]mIv Xm-en-_m-≥ {]-Xn-\n-[nbp-am-b au-em-\m A-–p¬ Ako-kv ]-d-™p. B-Zy-Zn-\ N¿®-bv-°p ti-j-am-Wv C-amw Xs‚ \n-e-]m-Sv {]-Jym-]n-®-Xv. `-c-W-L-S-\ A-\p-k-cn-®mbn-cn-°pw N¿-®-sb-∂ Xo-cp-am\-Øn¬-\n-∂v k¿-°m¿ ]n≥am-d-Ww. Jp¿-B-\pw kp-∂Øpw ({]-hm-N-I h-N-\w) A\p-k-cn-®p-≈ `-c-W-L-S-\-bmbn-cp-∂p A-sX-¶n¬ {]-iv-\ ap-≠m-bn-cp-∂n-√. `-c-W-L-S-\ C-kv-em-an-I-am-sW-∂ X-cØn¬ P-\-ß-sf sX-‰n-≤-cn-∏n°p-∂-Xv Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn√-˛ C-kv-em-am-_m-Zn¬ C-∂se \-S-Øn-b hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ au-em-\m A-ko-kv ]-d-™p. ]m-In-kv-Xm≥ `-c-WL-S-\ Jp¿-B-s‚-bpw kp-∂-

Z-a-kv-I-kv: kn-dn-b≥ \-K-c-amb B-e-t∏m-bn-se P-bn-en-\p t\-sc B-{I-a-Ww \-S-Øn-b hna-X¿ X-S-hp-Im-sc tam-Nn-∏n-®p. P-bn¬-I-hm-S-Øn¬ kv-t^m-S\w \-S-Øn-b-ti-jw hn-a-Xt]m-cm-fn-Iƒ sI-´n-S-Øn-\-ItØ-°v C-c-®p-I-b-dp-I-bm-bncp-∂-p. \-K-c-Øn¬ k¿-°m¿ ssk-\y-hpw {]-Xn-]-£ ssk\y-hpw cq-£-am-b G-‰p-ap-´¬ \S-°p-I-bm-Wv. B-dp Zn-h-k-Øn\n-sS B-e-t∏m-bn¬ k¿-°m¿ ssk-\yw \-S-Øn-b B-{I-a-WØn¬ 73 Ip-´n-I-f-S-°w 250 t]¿ acn®Xm-bn a-\p-jym-hIm-i {]-h¿-Ø-I¿ ]-d-™p. AXn-\nsS, P-\-hm-ktI-{μØn-¬ kn-dn-b≥ k¿-°m¿ ssk\yw \-SØn-b thym-am-{IaW-sØ bp.F≥. sk-{I´-dn P-\-d¬ _m≥- In aq¨ A-]-e]n-®n-´p-s≠∂pw \n-c-]-cm-[nIsf sIm-s∂m-Sp-°p-∂-Xn-eq-sS A-¥m-cm-{„ \n-b-a-ß-fm-Wv ssk\yw ew-Ln-°p-∂-sX-∂v bp.F≥. h-‡m-hv am¿-´n≥ s\kv-dn-In ]-d-™p.

t_m-kv-\n-b-bn-epw kÀ-¡mÀ-hn-cp-² {]-t£m-`w

hnhm-Z-am-b-tXm-sS bp.Fkv. am-¸p ]dªp

_m-k-U¿ sP{^n ]ym-‰p-am-bp≈ sS-en-t^m¨ kw-`m-j-Wam-Wv tNm¿-∂-Xv. kw-`m-j-Ww tkm-jy¬ s\-‰v-h¿-°v sh-_vssk-‰p-Iƒ ap-tJ-\ {]-N-cn-®tXm-sS \yq-e≥-Uv am-∏p ]-d™p. F-∂m¬, bq-tdm-]y-≥ bq\n-b-s\ ]-cn-l-kn-°p-∂ kw`m-j-Ww \n-tj-[n-°m≥ X-ømdm-hm-Xn-cp-∂ \yq-e≥-Uv, X-s‚ kw-`m-j-Ww tNm¿-∂-Xn-\p ]n∂n¬ d-jy-bm-sW-∂v B-tcm]n-®p. k¿-°m¿-hn-cp-≤ {]-t£m`w \-S-°p-∂ D-s{I-bv-\n¬ {]Xn-]-£-hp-am-bn A-ta-cn-° ssI-s°m-≈m-\n-cn-°p-∂ \-S]-Sn-I-sf-°p-dn-®pw kw-`m-j-W-

6:00 tImaUn tIm¿´v 6:30 Imcyw \nkmcw 7:00 tUmIvtSgvkv tSm°v 7:30 Fs‚ PohnXw 8.30 `qan KoXw 1:00 hm¿Ø-Iƒ 2.00 kn\na 5:30 _nKv kv{Io≥ 6:00 hm¿Ø-Iƒ 6:30 kq∏¿ InUvkv 7:30 ^vtfh¿kv Hm^v C¥y 8:00 Ip´n ]´pdp-am¬ 9:00 sP._n PwMvj≥ 10:00 dnYw 10:30 hm¿Ø 11.30 Imcyw \nkmcw

9

Gjym-s\äv 7:30 Inkm≥ Ijn Zo]w 8.00 bp Fkv ho°ven du≠v... 9:00 alm-`m-cXw 11,00 tImaUn FIvkv{]kv 12.30 en‰n¬-Ãm¿kv 2:00 ]ckv]cw 4.30 ]n°v am≥ 8:00 _Um-bv-_w-•mhv 7.00 AΩ 9:30 t]m°ncn ]o°ncn 10:00 ssI-em-k-\mY≥ 11:00 ssaem©n 3 6.30 Aa-rX- [mc

kqcy 7:00 D±n-jvS Pm{KX 07:30 hm¿Ø-Iƒ 8.00 {ioIWvV≥ \mb¿ tjm 9:00 kn\n-a 12.00 inip kwc-£Ww 12:30 kn\na 3.00 kn\na 8:30 Ip´n-∏-´mfw 9.00 kXy-tah PbtX 9:30 {io IrjvW 1.00 ImWm-I¨aWn 1.30 s]¨a-\kv 2.00 \μ\w 2.30 tImaUn ssSw 3.00 aIƒ 4.30 Nmw]y≥kv

b-Xv. bm-Ym-ÿn-Xn-I-sc Iq-Sn ssk-\n-I tk-h-\-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øp-∂ _n-√v C-{kmtb¬ ]m¿-e-sa‚n-s‚ A-\p-aXn Im-Øp-In-S-°p-I-bm-Wv. ssk-\n-I tk-h-\-Øn-\v X-ømdm-hm-sX am-dn-\n¬-°p-∂ bmYm-ÿn-Xn-I a-X-]T-\-tI-{μ߃-°v k¿-°m¿ bm-sXm-cp B-\p-Iq-ey-hpw \¬-I-cp-sX∂v A-Sp-Øn-sS C-{km-tb¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-®n-cp-∂p. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Nn-e a-X-tI{μ-ß-fp-sS km-º-Øn-I k-lmbw \n¿-Ø-em-°m≥ [-\-a-{¥n bm¿ em-]n-Uv \n¿-tZ-iw \¬Ip-I-bpw sN-bv-X-n-cp-∂p. k¿-°m¿ \-S-]-Sn i-‡-am°n-b-tXm-sS-bm-Wv bm-Ym-ÿnXn-II¿ sX-cp-hn-en-d-ßn-b-Xv. ssk-\n-I tk-h-\w bp-hm-°fp-sS a-X-]T\Øn-\v X-S- -amhp-sa-∂pw A-h¿-°v a-tX-X-c kz-`m-hw ssI-h-cp-sa-∂p-am-Wv C-{km-tb¬ P-\-kw-Jy-bp-sS F-´p i-X-a-m-\-tØm-fw h-cp-∂ Cu hn-`m-Kw hy-‡-am-°p-∂Xv.

CuPn-]v-Xv: ssk\yw {]-t£m-`I-s\ sh-Sn-h¨p-sIm¶p sI-bv-tdm: Cu-Pn-]v-Xn¬ ]-´mf `-c-W-Iq-S-Øn-s\-Xn-tc C-∂se hn-hn-[ \-K-c-ß-fn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-߃ kwL¿-j-Øn¬ I-em-in-®p. sIbv-tdm-bn-se ^-bq-an¬ {]t£m-`-I-s\ ssk-\yw sh-Sn-h®p-sIm-∂p. \-k¿ kn-‰n-bn-epw sl¬-hm-\n-epw {]-t£m-`-Isc I-Æo¿-hm-X-I-hpw d-_¿_p-≈-‰pw D-]-tbm-Kn-®m-Wv ssk-\yw t\-cn-´-Xv. {]-t£m-`I¿ t]m-en-kn-\pw -ssk-\n-I -`c-W-Iq-S-Øn-\pw F-Xn-tc ap-{Zmhm-Iy-߃ hn-fn-®p. ssk-\n-I -`-c-W-Iq-S-Øn--s\-Xn-cm-b tZ-iob k-Jy(F≥.F.F-kv. F¬.)Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-emWv {]-t£m-`w \-S-∂-Xv. {]-i-kv-X-am-b Kn-k ]m-eØn-¬ c-≠p- t_mw-_p-Iƒ s]m-´n-sØ-dn-®p. ]m-e-Øn¬ \n-tbm-Kn-® ssk-\y-sØ e£yw-h-®m-bn-cp-∂p B-{I-aWw. c-≠p- ssk-\n-I¿-°p ]-cnt°-‰p. ]m-e-Øn¬ \n¿-Øn-bn´ {S-°n-te-°p \m-S≥ t_mw_p-Iƒ F-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

Poh³ 8.00 Poh≥ hm¿Ø-Iƒ 8.04 \mfsØ hm¿Ø8.30 Sn≥p tam≥ 8.35 s]bn‚ v kqw 9.04 {]hm-kn-bpsS tIcfw 9.30 K^q¿ Im tZmkvZv 9.35 a{¥n-tbm-sSm∏w 11.04 Fs‚ kn\na h∂ hgn 11.30 \f]m-NIw 12.04 tImaUn kv{Soddv 12.30 ss{Iw dnt]m¿´¿ 1.30 Nncn-a-[pcw 2.04 ]pØ≥ ]m´v 3.04 sdaUn

aoUnb h¬ 2.03 teUokv H¨en 2.30 thƒUv hnØv Akv 3.00 Ahm‚ v-KmUv 3.30 tZim-S\w 4.03 So tSm°v 5.30 Xp≈n 6.00 s]m≥-IncWw 7.00 ]Xn-\m-emw cmhv 8.00 sk≥k¿ t_m¿Uv 8.30 aoUnb kvIm≥ 10.00 dnt∏m¿t´gvkv Ubdn 10.30 tZimS\w 11.00 \yq-kv-h¨-an-Un¬Cu-kv‰v 11.30 hyq t]mbn-s‚ v


10

s]m-Xp-tZ-Iimcyw o-b

kozhikode

Pn.--sI.--F-kv.-F-^v: B-dmw-L-« \-dp-s¡-Sp-¸v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s^-U-d¬ _m-¶v {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏nMv s^- à n- h ¬ G- g mw kok¨ B-dmw-L-´ \-dp-s°-Sp-∏v 14 Pn- √ - I - f n- e pw s^- { _p- h - c n 7mw Xn- ø - X n \- S - ∂ p. _w- _ ¿ k- Ω m- \ - ß ƒ- ° p- ≈ sa- K m \dp- s °- S p- ∏ m- W v C- \ n- b pw \- S °m-\p-≈-Xv. s^-{_p-h-cn 5 h-sc \-S-Øm\n-cp-∂ s^-Ãn-h¬ s^-{_p-hcn 14 h-sc \o-´n-bn-´p-≠v. 14\p ti-j-am-Wv sa-Km \-dp-s°-Sp-∏v \-S-°p-I. H-∂mw-k-Ωm-\w H-cptIm-Sn cq-]-bm-Wv. a-‰p Im-jv ss{]-kp-I-fpw sa-Km \-dp-s°Sp-∏n¬ {]-Jym-]n-°pw. A-Xn\m¬ D-]-t`m-‡m-°ƒ- X-߃°p e-`n-®n-´p-≈ Iq-∏-Wp-Iƒ sa-Km \-dp-s°-Sp-∏v I-gn-bp-∂Xp h-sc kq-£n-t°-≠-Xm-Wv. B-dmw-L-´ \-dp-s°-Sp-∏v Ign-™-t∏mƒ G-gm-bn-c-tØmfw kz¿-W k-Ωm-\m¿-l-sc Is≠-Øm≥ I-gn-™p. k-Ωm-\L-S-\ ]p-\-{I-ao-I-cn-®-Xp h-gn `m-Ky-im-en-I-fp-sS F-ÆØn¬ h¿-[-\-bp-≠m-bn F-∂Xpw 7mw ko-k-Wn-s‚ hn-P-b-ambn I-W-°m-°mw.

im-kv-{X-Zn-\m-tLm-j-¯n-\v im-kv-{X Iu-¬-kn [-\-k-lm-bw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tZ-io-b imkv-{X-Zn-\m-tLm-j-hp-am-bn _‘-s∏-´ {]-h¿-Ø-\-߃ kwÿm-\ im-kv-{X-km-t¶-Xn-I ]cn-ÿn-Xn Iu¨-kn¬ G-tIm]n-∏n-°pw. 222 A-t]-£-Iƒ-°v Aw-KoIm-cw \¬-In-b-Xm-bn Iu¨kn¬ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv ssh-kv {]-kn-U‚ v {]-^. hn F≥ cm-Pti-J-c≥ ]n-≈ ]-d-™p. s^{_p-h-cn 28\m-Wv tZ-io-b im-kv{X-Zn-\w B-N-cn-°p-∂-Xv.

D-À-Zp _-lp-kz-c-X-bp-sS `m-j: k-a-Zm-\n I-Æq¿: tem-I-Øn-\v G-‰-hpw A-\n-hm-cy-am-b _-lp-kz-c-Xbp-sS i-‡-am-b \m-hpw kp-μ-cam-b B-hn-jv-Im-c-hp-am-Wv D-¿Zp `m-j-sb-∂v Fw ]n A-–p- a-Zv k-a-Zm-\n Fw.--F¬.--F. IÆq-¿ tNw-_¿ lm-fn¬ tI-c-f D-¿-Zp So-t®-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. I-Æq¿ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f A-[y-£-X h-ln-®p. I-Æq¿ \K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdmjv-\n Jm-en-Zv, ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ au-ehn, sI.--bp.--Sn.--F. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v ]n sI A-_q-_-°¿ lm-Pn, I-f-Øn¬ A-l-Ω-Zv Ip-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Øns‚ 13m-a-Xv tZ-io-b \m-S-tIm¬k-hw Cu am-kw 13 ap-X¬ 18 hsc tIm-´-b-Øv \-S-°pw. C≥^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥kv h-Ip-∏m-Wv \m-S-tIm¬-khw kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. 13\v ssh-Io-´v \m-e-c-bv-°v tIm-´-bw C-{μ-{]-ÿ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. Im-hm-ew \m-cm-b-W-∏-Wn-°¿, Fw.- -F¬.- -F-am-cm-b kn FI-Æq-cn¬ tI-c-f D-¿-Zp So-t®-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ^v tXm-a-kv, tam≥-kv tPm-kkw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w Fw ]n A-–p- -a-Zv k-a-Zm-\n ^v, sI kp-tc-jv Ip-dp-∏v, sI AFw.--F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Pn-Øv, tUm.-- -F≥ P-b-cm-Pv, Pn´n, I-≈n-b-Øv A-–p¿-d-lv- –p¿-d-lv-am≥, sI.--bp.--Sn.--F. √m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v am≥ Ip-´n, I-cn-°p-ew I-Ωn-‰n- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn C sI \n¿-a-e Pn-Ωn, ap-\n-kn-∏¬ sNbw-Kw iw-kp-±o≥ Xn-cq¿-°m-Sv, Fw jm-Pn, kn A-–p¬ A-ko- b¿-am≥ Fw ]n k-t¥m-jv IpF≥ sam-bv-Xo≥ Ip-´n, hn A- kv kw-km-cn-®p. am¿ kw-km-cn-°pw.

i-¼-f-]-cn-jv-I-c-W I-½o-j³ Zp-cq-l-X A-h-km-\n-¸n-¡-Wsa¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Ønse k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cp-sSbpw A-[ym-]-I-cp-sS-bpw i-º-f]-cn-jv-I-c-W-Øn-\m-bn {]-Jym]n-°-s∏-´ 10mw i-º-f ]-cn-jv-Ic-W I-Ωo-j-s‚ tSw-kv Hm-^v d^-d≥-kv ]p-d-Øp-hn-Sm≥ k¿°m¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v Atkm-kn-tb-j≥ t^m¿ kv-t‰-‰v Fw-tπm-bo-kv B-‚ v So-t®-gv-kv (A-sk-‰v) kw-ÿm-\ sk-{It´-dn-b-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. L-S-\m-]-c-am-b ]-cn-jv-I-cW-߃ F-∂ t]-cn¬ kn-hn¬ k¿-ho-kn-s\-bpw s]m-Xp-hnZym-`ym-k ta-J-e-sb-bpw C-√mbv-a-sN-øm-\p-≈ B-kq-{Xn-X \o-°w \n-bp-‡ i-º-f ]-cn-jv-

I-c-W I-Ωo-j≥ sN-b¿-am-s‚ ap≥-hn-[n-tbm-Sp-Iq-Sn-bp-≈ {]kv-Xm-h-\-bn¬ \n-∂p hy-‡-amWv. i-º-f-]-cn-jv-I-c-W I-Ωoj-s‚ ]-cn-K-W-\m hn-j-b-߃ kw-_-‘n-® Zp-cq-l-X A-h-km\n-∏n-°-Ww. tSw-kv Hm-^v d-^-d≥-kv \n›-bn-°p-∂-Xn-\p Po-h-\-°m-cpam-bn N-¿-®-\-S-Øp-I-bm-Wv G‰-hpw A-`n-Im-ay-sa-∂pw A-sk‰v kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n ¢o-‰-kv A-[y-£-X h-ln-® tbm-KØn¬ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI _n-em¬ _m-_p kzm-K-Xw Biw-kn-®p.

\nehmcw Ipcp-ap-fIv hne Xmgv¶p sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 11,350 s^-{_p-h-cn ,,.-. 10,955 am¿-®v ,,.-. 11,750 G{]n¬ A-h-[n 10,400 sabv ,,...... 10,500 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,805˛7,905 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2,700 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,600 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 52000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 54,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 21,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 7200˛7500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 13,500˛14,500 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,050 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛10,000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛9000 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,500˛8,700 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,050˛3,300 Pm-Xn-sXm-≠≥ 350˛375 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 640˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 800˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 990 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,000˛14,200 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 14,450 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 10,700 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 11,200 ]mw Hmbn¬ 6070 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,200 H-cp {Kmw.-. 2,775

sh-fn-s®-Æ 1840 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1220˛1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 975 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2700 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2100 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3500 A-cn.(100 In.{Kmw) 2100 ˛2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2200 sNdp-]-b¿ 8800 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7000 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 3900 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Ivk-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 11,800 d-_¿(In-tem).-.-.141.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 130.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 95.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 51500 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2600 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8000 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16000 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 13500 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.21.-00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 17.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-20.00sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 15100 c-≠mw-X-cw. 9400 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 14300˛15800 ]-g-b-Xv 15500˛17780 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.10100˛12890 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

45700 30185 12,250 8175 8225 8025 7550 8150 3225 3325 4300-˛4700 4650˛4850 5350˛5850 50,200 51,200 52,200 14150 13,800 9,300 2,760

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

52,000 51,000 11,800 3600 30.00 16.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-30 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 26.50 28.-00 27.-00 28.00 25.-40 22.-00 137.-00 141.-00 107.00-

27,650 37.-00 31.-00 27.-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 11,350 8000˛8050

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

14400 14,200 14,100 11,735 14,400 14,200 13,318 13,203 13,099 13,042 13,955 11,635 8655 11,800 8,300 2,700

Xr-iq¿ 11,400 2300 1750 3500 52,000 14,200 7995 2600 3000˛3450 2800˛3200 1800˛2150 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-50 28.-00˛30.00 30.-00˛35.-00 30.-50˛35.00 21.-00 28.-50 520.00152˛142.-00 1850.-00 12330.-00 26.-00

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ °v sX-c-s™-Sp-°-s∏-´-h¿-°p≈ A-dn-bn-∏v A-h-c-h-cp-sS C-˛sa-bn-en-te-°v A-b-®n-´p-≠v. a-dp]-Sn s^-{_p-h-cn 13˛-\v ap-ºm-bn a-sc.-uo-c@gm-a-i-l.-com F-∂ C˛-sa-bn-en-te-°v A-b-°-Ww. hnh-c-߃-°v: 0494 2407351.

Fw.-_n.-F. lmÄ-Sn-¡-äv

dn) ]-co-£-Iƒ am-‰n-h-®p. ]p-Xp°n-b Xn-ø-Xn-Iƒ ]n-∂o-S-dn-bn°pw.-

]-cH-o-£ m-^-ew ∂mw h¿-j _n.-F-kv.-kn.

\-gv-kn-Mv (k-πn-sa‚-dn) ]-co£m-^-ew {]-kn-≤o-I-cn-®p. ^ew k¿-h-I-em-im-e sh-_v-ssk‰n¬ e-`n-°pw. ]p-\-∏-cn-tim-[-\bv-°p-≈ A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn°p-∂ A-h-km-\ Xn-ø-Xn s^{_p-h-cn 18.

am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-hI-em-im-e-bp-sS s^-{_p-h-cn 11\v B-cw-`n-°m\n-cp-∂ H-∂mw sk-a-ÿ Fw._n.-F. ]-co-£- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿bp-sS lmƒ-Sn-°h-I-em-im-e 2013 I®qÀ Iƒ k¿-h-IP-\p-h-cn-bn¬ \-SkÀhIemime ‰pem-im-e sh-_vØn-b H-∂mw skssk-‰n¬ e-`n-°pw. Uu¨a-ÿ Fw.--F-kv-kn tem-Uv sN-bv-sX-Sp-Ø lmƒ-Sn_-tbm- -˛-C≥-^¿tIcf °-‰p-Iƒ km-£y-s∏-Sp-Øn D-]]-cokÀhIemime am-‰n-Iv-kv £m-^-ew sh-_vIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em tbm-Kn-°-Ww.ssk-‰n¬.-- kq-£v-a-]-cn-tim-[-\A-°m-Z-an-Iv Ãm-^v tIm-tf-Pn¬ s^-{_p-h-cn 18˛-\v B-cw-`n-°p-∂ s^-{_p-h-cn 12\v B-cw-`n-°m- bv-°v Cu-am-kw 22 h-sc A-t]sP‚¿ Ã-Uo-kv (C‚¿ Un-kn- \n-cp-∂ A-h-km-\ h¿-j _n.- £n-°mw. kq-£v-a-]-cn-tim-[-\πn-\-dn) dn-{^-j¿ tIm-gv-kn-te- ^mw Un-{Kn (d-Kp-e¿/k-πn-sa‚- bv-°v sh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂pw

Fw.-F-kv-kn.-- ^-ew

sPâÀ Ì-Uo-kv dn-{^-jÀ tIm-gv-kv

_n.-^mw. ]-co-£ am-än-

U-b-d-Î-td-än-sâ Øn-Xn ]-cn-Xm-]-I-cw; km-ln-Xy A-¡m-Z-an A-hmÀ-Up-IÄ sXm-gn sk-{I-«-dn-¡v t\m-«o-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Fw-tπm-bv-sa‚ v s{S-bv-\n-Mv U-b-d-Œ-td-‰v {]-h¿Øn-°p-∂ hm-S-I-s°-´n-S-Øn-s‚ ]-cn-Xm-]-I-c-am-b A-h-ÿ-bvs°-Xn-tc kw-ÿm-\ a-\p-j-ym-h-Im-i I-Ωo-j≥ sXm-gn¬ sk-{I´-dn-°v t\m-´o-k-b-®p. Po-h-\-°m¿-°p-th-≠n ]n B¿ ssd-t\mƒ-Upw Fw A-_q-_°-dpw k-a¿-∏n-® ]-cm-Xn-bn-em-Wv t\m-´o-kv. sI-´n-S-Øn-s‚ A-hÿ-sb-°p-dn-®p hn-i-Z-am-b A-t\-z-j-Ww \-S-Øn s^-{_p-h-cn 28\-Iw hn-i-Zo-I-c-Ww k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. ]g-b sI-´n-S-Øn-\v s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°-‰v \¬-In-bn-´n-s√-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

au-−³ ssk-¢n-Mv aÂ-k-cw 15\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fm Sq-dnkw h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ c-≠m-a-Xp A-¥¿-tZ-io-b au≠≥ ssk-¢n-Mv a¬-k-cw Fw.-Sn.--_n. tI-c-f sk-°≥-Uv FUn-j≥ Cu -am-kw 15\v h-b-\mSv Pn-√-bn-se s]m-gp-X-\-bn¬ \-S-°pw. Fw.--Sn.--_n. tI-c-f-bp-sS c≠mw-]-Xn-∏n¬ H-fnw-]n-Iv a¬k-c-bn-\-am-b t{Im-kv-I¨-{Sn a¬-k-c-am-Wv kw-L-Sn-∏n-°p-

I. tZ-io-b-˛-A-¥¿-tZ-io-b a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ-°m-bn shtΔ-sd a¬-k-c-ß-fm-Wv \-SØp-∂-Xv. 15Hm-fw cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-≈ a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ ]s¶-Sp-°pw. A-¥m-cm-{„ \n-e-hm-c-Ønep-≈ k-÷o-I-c-W-ß-tfm-SpIq-Sn-b A-©p-In-tem-ao- -‰¿ ssZ¿-Ly-ap-≈ k¿-Iyq-´v {Sm°m-Wv Fw.--Sn.--_n. tI-c-f-bv-°mbn X-øm-dm-°p-∂-Xv.

A-[n-I-hn-e \Â-In kÀ-¡mÀ d-_À kw-`-cn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: d-_¿ t_m¿-Uv \n-›-bn-°p-∂ hn-]Wn-hn-e-tb-°mƒ In-tem-{Kman-\v c-≠p cq-] A-[n-Iw \¬In d-_¿ kw-`-cn-°m≥ a-{¥nk-`m-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. B¿.-F-kv.-F-kv-˛ -\m-ev t{K-Un-ep-≈ d-_-dm-hpw kw-`cn-°p-I. I-gn-™ aq-∂p-sIm-√sØ i-cm-i-cn hn-e-bm-b 171 cq] In-´p-∂-Xp-h-sc k¿-°m¿ \ntbm-Kn-°p-∂ G-P≥-kn-Iƒ kw-`-c-W-cw-K-Øp Xp-S-cp-sa∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n A-dn-bn-®p. a-{¥n-k-`m -tbm-KXo-cp-am-\-߃ hn-i-Zo-I-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.kw-`-c-W-Øn-\v k¿-°m¿

ta¬-t\m-´w h-ln-°pw. 10,000 S¨ kw-`-cn-®-ti-jw hn-]-Wnbp-sS A-h-ÿ ]-cn-tim-[n-®ti-jw am-‰w h-cp-Øp-∂- Imcyw ]-cn-K-Wn-°pw. tÃ-‰v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv d_¿ am¿-°-‰n-Mv s^-U-td-j≥ (d-_¿-am¿), am¿-°-‰v s^-Uv, d_¿ D-¬-∏m-Z-I kw-L-ß-ƒ, d_¿ t_m¿-Un-\p Io-gn-ep-≈ d_¿ D¬-∏m-Z-I I-º-\n-Iƒ F∂n-h-bm-hpw hn-]-Wn C-S-s]S¬ \-S-Øp-∂ G-P≥-kn-Iƒ. C-h¿-°v ssI-Im-cy sN-e-hn\m-bn In-tem-{Km-an-\v \m-ep-cq] h-sc k¿-°m¿ A-\p-h-Zn°pw. k-l-I-c-W h-Ip-∏v sk{I-´-dn G-P≥-kn-I-fp-sS tbm-

Kw D-S≥ hn-fn-®p-tN¿-Øv A-SpØ-bm-gv-N ap-X¬ kw-`-c-Ww B-cw-`n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂pw ap-Jy-a{¥n ]-d-™p. A-Uzm≥-kn-Mv sse-k≥kn-Mv {]-Im-c-ap-≈ d-_¿ C-d°p-a-Xn B-dp am-k-tØ-°v d±m-°-W-sa-∂v tI-{μ-k-¿-°mcn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-Sm-\pw a{¥n-k-`m-tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. I-b-‰p-a-Xn t{]m¬-km-ln∏n-°m-\p-≈ {]-kv-Xp-X kw-hn[m-\-tØm-Sv F-Xn¿-∏n-s√-¶nepw Xo-cp-h-bn-√m-sX C-d-°p-aXn sN-øm≥ A-\p-a-Xn \-¬-Ip∂-Xv d-±m-°-W-sa-∂m-hpw Bh-iy-s∏-Sp-I. A-Ø-cw km-l-

Fw.--F-kv.-Fw. tZ-io-b hn-ZymÀ-Yn k-t½-f-\-¯n-\p Xp-S-¡w ]-Ø-\w-Xn-´: 18m-a-Xv tZ-io-b {]-^-j-\¬ hn-Zym¿-Yn k-tΩ-f\-Øn-\v A-Sq-cn¬ D-÷z-e Xp-S°w. kw-ÿm-\ {Km-a-hn-I-k-\ a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ]mTy-cw-K-Øv A°m-Z-an-I \n-e-hm-cw D-d-∏p-h-cpØp-∂-tXm-sSm-∏w [m¿-an-I-aqey-߃ kw-c-£n-°m-\p-≈ kw-hn-[m-\-߃ ]T-\-cw-K-Øv D-b¿-∂p-h-c-W-sa-∂v sI -kn tPm-k-^v ]-d-™p. ap-Jym-Xn-Yn F≥ iw-kp±o≥ Fw.--F¬.--F, A-Sq¿ ap-\nkn-∏m-en-‰n sN-b¿-am≥ D-Ω≥ tXm-a-kv, ]-Ø-\w-Xn-´ ap-\n-kn∏m-en-‰n sN-b¿-am≥ F kp-tcjv Ip-am¿, A-Sq¿ ap-\n-kn-∏m-en‰n {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv jm-Plm≥, A-Uz. k-°o¿ lp-kbv≥, Fw.--F-kv.F -- w. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn Fw A–p¬ Jm-en-Izv, sF.--F-kv.F -- w.Fw ap-l-Ω-Zv bm-k¿

Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w: c- a - b p- s S k- l - \ - k - a - c - Ø n- s ‚ A©mw- Z n- \ w D- t Zz- K - P - \ - I - a m- b \n- a n- j - ß ƒ- ° m- W v sk- { It´- d n- b - ‰ v ]- c n- k - c w km- £ ywh- l n- ® - X v . cm- h n- s e X- s ∂ \n- c - h - [ n B¿.- F w.- ] n. {]- h ¿- Ø - I - c pw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cpw s]m-XpP-\-ß-fp-w Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ k- a - c - ∏ - ¥ - e n- \ - S p- Ø v X- S n- ® pIq-Sn. £o-Wn-X-bm-bn-cp-∂ c-a-

e-`n-°p-∂ I-c-Sv am¿-°v-en-Ãv D]-tbm-Kn-°mw. 2013 B-K-kvXn¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-aÿ Fw.--F-kv-kn C-e-Iv-t{SmWn-Iv-kv/ _-tbm-˛-C≥-^¿-am-‰nIv-kv ]-co-£m-^-ew sh-_vssk-‰n¬ e-`n-°pw.-kq-£v-a-]-cn-tim-[-\-bv-°v s^{_p-h-cn 22 h-sc A-t]-£n°mw. kq- £ v - a - ] - c n- t im- [ - \ - b v - ° v sh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂pw e-`n°p-∂ I-c-Sv am¿-°v-en-Ãv D-]tbm-Kn-°mw. 2012 Un-kw-_dn¬ \-S-Øn-b aq-∂mw sk-aÿ Fw.--F-kv-kn _-tbm-˛-C≥^¿-am-‰n-Iv-kv ]-co-£m-^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw--

{]-th-i-\ ]-co-£ tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Fw.-^n¬ {]-th-i-\ ]-co-£-bv°v Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£°m-\p-≈ A-h-km-\- Xn-ø-Xn Cu-am-kw 15 h-sc-bpw lm¿-UvtIm-∏n k-a¿-∏n-t°-≠ A-hkm-\- Xn-ø-Xn Cu-am-kw 20 hsc-bpw \o-´n.-

N-cy-Øn¬ C-d-°p-a-Xn sN-øp∂-Xn-\v tI-{μw \n-›-bn-® \n-c°n¬ kw-ÿm-\w kw-`-cn-® d_¿ I-º-\n-Iƒ-°v \¬-Ipw. t\-cn-´v hn-]-Wn-bn¬ sIm-Sp°p-∂-Xp-aq-e-ap-≈ hn-e-bn-Sn-hv X-S-bm≥ C-Xv k-lm-b-I-c-amhp-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. A-h-[n hym-]m-cw kw-_‘n-® d-_¿ t_m¿-Un-s‚ ]T\ dn-t]m¿-´n≥-ta-ep-≈ \-S-]-Sn F-{X-bpw th-Kw kzo-I-cn-°W-sa-∂v tI-{μ-tØm-Sv B-hiy-s∏-Spw. d-_-dn-s‚ hm-‰v Ip-dbv-°p-∂ Im-cyw [-\-a-{¥n Xocp-am-\n-°p-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n A-dn-bn-®p.

{]-Jym-]n-¨p

Xr-iq¿: tI-c-f km-ln-Xy A°m-Z-an tZ-io-b ]p-kv-X-tIm-¬k-h-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v anI-® I-h¿ cq-]-I-¬-∏-\, ]p-kvX-I \n¿-an-Xn, Ãmƒ F-∂n-h-bv°p-≈ A-hm¿-Up-Iƒ {]-Jym]n-®p.an-I-® I-h¿ cq-]-I-¬-∏-\-bv°v Xr-iq¿ I-d‚ v _p-Iv-kv {]kn-≤o-I-cn-® km-dm- tPm-k-^ns‚ -B-tfm-l-cn B-\-µw- -Ih¿ cq-]-I-¬-∏-\ sN-bv-X hn-\b-em-en-\pw c-≠mw-ÿm-\w {Ko≥ _p-Iv-kv {]-kn-≤o-I-cn-®v {]-`m B¿ Nm-‰¿-Pn hn-h¿-Ø\w sN-bv-X {^m≥-kv Im-^v-Ibp-sS- -hn-Nm-c-W- I-h¿ cq-]-I¬-∏-\- sN-bv-X cm-tP-jv Nm-temSn-\pw e-`n-®p. an-I-® ]p-kv-X-I-\n¿-an-Xn-°v kw-ÿm-\ k¿-h-hn-⁄m-\tIm-iw {]-kn-≤o-I-cn-®- -]-cnWm-a-hn-⁄m-\-tIm-iw- F-∂]p-kv-X-I-Øn-\v H-∂-mw-ÿm-\hpw Xr-iq¿ em¬ _p-Iv-kv {]kn-≤o-I-cn-® -Hm-tjm- c-≠mwÿm-\-hpw t\-Sn.

]m-cm-enw-]n-Iv-kv ao-Un-b A-hmÀ-Uv {]-Jym-]n-¨p sXm-Sp-]p-g: e-b¨-kv- ¢-∫v {]Y-a ]m-cm-enw-]n-Iv-kv ao-Un-b A-hm¿-Up-I-ƒ {]-Jym-]n-®p. dnt]m¿-´n-Mv c-≠mw-ÿm-\w ]n kp-tc-jv _m-_p (am-Xr-`q-an). an-I-® ]-{X t^m-t´m-{Km-^¿°p-≈ ]p-c-kv-Im-cw B¿ hn-\b-N-{μ-\pw (tI-c-f-Iu-ap-Zn) c≠mw-ÿm-\w G-©¬ Fw t_-_n (aw-K-fw)°pw e-`n-®p. Zr-iy-am-[y-a-Øn-se an-I-® dn-t]m-¿-´n-Mn-\p-≈ ]p-c-kv-Imcw sI Pn {]-Zo-]v-Ip-am-dn-\pw (G-jym-s\-‰v ), hn- F-kv sslZ-cm-en-°pw (kq-cy) e-`n-®p. Pbv-ln-μv Sn.-hn dn-t]m¿-´¿ Fw F≥ kp-tc-jn-\pw tkm-Wn tPm-kn (Zo-]n-I)\pw Pq-dn-bpsS {]-tXy-I ]-cm-a¿-iw e-`n®p. B-e-∏p-g, F-d-Wm-Ip-fw CSp-°n Pn-√-I-fn-se 1500 Hm-fw a¬-k-cm¿-Yn-I-ƒ ]-s¶-Sp-Ø Im-bn-I-ta-f-bm-bn-cp-∂p C-Xv.

A-\p-tbm-Py-Xm \nÀ-W-bw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn¬, hn-hn-[ h-Ip-∏pI-fn¬ em-Ãv t{K-Uv k¿-h‚ v-kv X-kv-Xn-I-bp-sS km-[y-Xm ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´ D-tZym-Km¿-Yn-I-fp-sS A-\p-tbm-Py-Xm \n¿-W-b Iq-Sn-°m-gv-N Cu am-kw 13\v cm-hn-se 9.-30\v ]-Ø-

Adnbn-¸pIÄ \w-Xn-´ Pn-√m ]n.-F-kv.-kn. Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. D-tZym-Km¿Yn-Iƒ X-ß-fp-sS P-\-\-Øn-ø-Xn, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, Ãm≥-Un-Mv Un-k-_n-en-‰n A-k-kv-sa‚ v t_m¿-Uv \¬-In-b sa-Un-°¬ Un-k-_n-en-‰n k¿-´n-^n-°-‰v, I-Ωo-j≥ Aw-KoI-cn-®n-´p-≈ G-sX-¶n-epw Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J F-∂n-h-bp-sS A- -epw kz-bw km-£y-s∏-Sp-Øn-b i-cn-∏-I¿-∏p-I-fpw Bdp-am-k-Øn-\p-≈n¬ F-Sp-Ø ]m-kv-t]m¿-´v- ssk-kv t^mt´m-bpw k-ln-Xw A-t∂-Zn-h-kw cm-hn-se 7.-30 \v Pn-√m ]n.F-kv.-kn. Hm-^n-kn¬ t\-cn-´v lm-P-cm-h-Ww.

G-gv _-tbm-þ-tSm-bv-e-äp-IÄ-¡v 21.-98 e-£w A-\p-h-Zn-¨p 18m-a-Xv Fw.--F-kv.F -- w. tZ-io-b {]-^-j-\¬ hn-Zym¿-Yn k-tΩ-f-\w {Km-a-hn-I-k-\ a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \m-sf \-S-°p-∂ sk-Iv-jsk-{I-´-dn d-jo-Zv sIm-S-°m-Sv, Fw.--F-kv.F -- w. ssh-kv {]-kn- s‚ D-Zv-Lm-S-\w B-`y-¥-c-aU‚ v \-ko-^v ]n ]n kw-km-cn- {¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \n¿-hln-°pw. ®p.

D-tZz-K-P-\-I-am-b \n-an-j-§Ä-¡p tijw k-a-cw ]n³-h-en-¨-Xm-bn {]-Jym-]-\w

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e Fw.--F-Uv. ]-co-£m tI-{µ-¯n am-äw tX™n-∏ew:Im-en-°-‰v k¿-hI-em-im-e H-∂mw sk-a-ÿ Fw.--FUv k-πn-sa‚dn/Cw- { ]q- h v - s a‚ v ]-co-£-°v (UnImen¡äv kw-_¿ 2013) tImkÀhIemime gn-t°m-Sv, a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn-se tIm-tf-Pp-Iƒ ]-co£m tI-{μ-am-bn c-Pn-ÿ sN-bvX hn-Zym¿-∞n-Iƒ tIm-gn-t°mSv K-h¨-sa‚ v tIm-tf-Pv Hm-^v So-®¿ F-Uyp-t°-j-\n-epw Xriq¿, ]m-e-°m-Sv Pn-√-I-fn-se tIm-tf-Pp-Iƒ ]-co-£m tI-{μam-bn c-Pn-ÿ sN-bv-X hn-Zym¿∞n-Iƒ Xr-iq¿ sF.--F.--F-kv.C-˛-ep-am-Wv ]-co-£ F-gp-tX≠-Xv. ]-co-£ k-a-b-Øn-tem sj-Uyq-fn-tem am-‰-an-√.

\m-S-tIm-Â-k-hw 13 ap-XÂ

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

sb Un.-Fw.-H-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ sa-Un-°¬ kw-Lw ]- c n- t im- [ n- ® p. C- X n- \ n- s S- cmhn-se 11 a-Wn-tbm-sS a-{¥n-k`m-tbm-K-Øn-\p-ti-jw ap-Jy-a{¥n-bp-sS hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-jW-Øn-\v Aw-Ko-Im-cw \¬-In. C- t Xm- s S k- a - c - ∏ - ¥ - e n¬ X- S n- ® p- I q- S n- b - h ¿- ° v sX- s √mcp B- i zm- k - a m- b n. Xp- S ¿- ∂ v B¿.- F w.- ] n. t\- X m- ° ƒ c- a bp- a m- b n N¿- ® \- S - Ø n- b - t ijw B¿.-Fw.-]n-bp-sS A-Sn-b-

C³-U-kv-{Sn-b ss{S-_yq-W kn-än-Mv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-√w C≥U-kv-{Sn-b¬ ss{S-_yq-W¬ C sI `m-kp Cu am-kw 11, 18, 25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw ssX-°m-Sv hn-Pn-e≥-kv ss{S_yq-W-en-epw aq-∂v, 10, 17, 24 Xnø-Xn-I-fn¬ B-e-∏p-g-bn-epw Bdv, 13, 20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ F-d-WmIp-f-Øpw a-‰p {]-hr-Øn-Zn-\-ßfn¬ B-ÿm-\-Øpw sXm-gn¬X¿-°- tI-kp-I-fpw Fw-tπm-bokv C≥-jp-d≥-kv tI-kp-I-fpw hn-Nm-c-W \-S-Øpw.

¥- c t\- X r- t bm- K w tN¿- ∂ p. B¿.-Fw.-]n. t\-Xm-°ƒ-°n-Sbn¬ a-[y-ÿ-{i-a-hp-am-bn bp.Un.- F - ^ v . I- £ n- t \- X m- ° - f mb Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am-dpw kn ]n tPm-Wpw D-≠m-bn-cp-∂p. ]n- s ∂ c- a \n- c m- l m- c w Ah- k m- \ n- ∏ n- ° p- t am F- ∂ BImw- £ - b n- e m- b n- c p- ∂ p A- h nsS X-Sn-®p-Iq-Sn-b-h¿. C-Xn-\nsS 12.-30Hm-sS tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X t\-Xm-hv Fw ]n ho-tc{μ- I p- a m¿ k- a - c - ∏ - ¥ - e n- s eØn c-a-sb I-≠p.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-e-K-Xm-K-X h-Ip-∏n-s‚ Xn-c-s™-Sp-Ø t_m-´v-sP-´n-I-fn¬ h-\n-X-Iƒ-°p-≈ G-gv _-tbm tSm-bv-e‰p-Iƒ hm-ßp-∂-Xn-\v 21.-98 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p.-

tIm-gn-t¡m-Sv sa-Un-¡Â tIm-f-Pn K-Ìv e-Iv-N-dÀ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-gn-t°m-Sv K-h¨-sa‚ v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ _n.-F-kv-kn. H-]v-tSm-sa-{Sn tIm-gv-kn¬ Cw-•o-jv hn-j-b-Øn¬ K-Ãv e-Iv-N-d-dm-bn \n-b-a-\w e-`n-°m≥ Xm-¬∏-cy-ap-≈ D-tZym-Km¿-Yn-I-sf C‚¿-hyp-hn-\v £-Wn-®p. tbm-Ky-X: Cw-•o-jn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw. h-b- v, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, {]-hr-Øn-]-cn-N-bw F-∂n-h sX-fnbn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw Cu am-kw 18\v cm-hnse 11 a-Wn-°v tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ ap-ºm-sI lm-P-cm-hWw.-

Un.-Fw.-F-kv. kv-tIm-fÀ-jn-¸v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-f-Pv hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v A-\p-h-Zn°p-∂ Un-kv-{Sn-Iv sa-dn-‰v kv-tIm-f¿-jn-∏n-\pw t]m-Ãv-sa-{SnIv kv-tIm-f¿-jn-∏n-\pw H-tc-k-a-bw A¿-l-cm-b hn-Zym¿-YnIƒ Cu am-kw 15 \v ap-ºv B-h-iy-am-b H-cp kv-tIm-f¿-jn-∏v Xn-c-s™-Sp-°-Ww. \n-e-hn-se am-\-Z-fi-ß-f-\p-k-cn-®v Hcp hn-Zym¿-Yn-°v G-sX-¶n-epw H-cp kv-tIm-f¿-jn-∏v am-{X-ta ssI-∏-‰m≥ ]m-Sp-≈q. kv-tIm-f¿-jn-∏v Im≥-k¬ sN-tø-≠ -co-Xn www.dcescho-l-ar-ship.kerala.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ News and updates Frolling news  e-`y-am-Wv. Cu am-kw 15\v ap-ºv kv-tIm-f¿-jn-∏v sk-e-Œv sN-øm-Ø hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Un-]m¿-´v-sa‚ v kv-tIm-f¿-jn-∏v Xp-I-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ H-cp kv-tIm-f¿-jn-∏v A-\p-h-Zn-°pw.


Ifn¡fw

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

Hm^v{Sm¡v {In-Ìym-t\m-bv-¡v- C-{_bpsS ]n-d-¶mÄ k-½m-\w

H¶mw {In¡äv sS-kväv: \yq-kn-eâv 503\v ]p-d-¯v, a-¡pÃ-¯n-\v (224) C-c-« sk-©z-dn, C-im´v iÀ-a-bv¡v B-dv hn¡äv

C-´y-¡v t^mtfm-Hm¬ `o-j-Wnam-{Un-Uv: d-b¬ am-{Un-Un-s‚ t]m¿-®p-Ko-kv kq-∏¿ Xm-cw {InÃym-t\m sdm-Wmƒ-tUm-bp-sS 29mw P-∑Z- n-\Ø - n¬ ]n.-Fk - v.P - nbp-sS kzo-Un-jv Ãm¿ kvs - s{S°¿ …m-‰≥ C-{_m-ln-tam-hn-®v A-{]-Xo-£n-X ]n-d∂ - mƒ kΩm-\w \¬-In-bX - v {i-t≤-ba - mbn. "…m-‰s - \ I-cp-Xn-bn-cn-°pI' F-∂v F-gp-Xn-b So-j¿-´m-Wv {In-Ãym-t\m-bv° - v C-{_m-lntam-hn-®v A-b® - p-sIm-Sp-ØX - v. hn-hn-[ X-c-Øn-ep-f-f C-{_bp-sS t]m-kp-Iƒ A-S-ßn-b I-h-dn-em-bn-cp-∂p So j¿-´v s]mXn-™n-cp-∂-Xv. Szn-‰-dn-eq-sS {InÃym-t\m-bv-°v B-iw-k t\-cm\pw Xm-cw a-d-∂n-√. \n-e-hn-se tem-I ^pSv-t_m-f¿ Iq-Sn-bmWv {In-kv-‰ym-t\m.

U-b-m-saân ssN-\o-kv ¢-ºn-te-¡v tN-t¡-dn

s_-bv-PnMv: C-‰m-en-b≥ kvss{S-°¿ A-se-km≥-t{Um Ubm-sa‚n ssN-\o-kv ^pSv-t_mƒ eo-Kv Nmw-]y≥-amcm-b Kzm-Mvjq F-h¿-{Ko-\n-te-°v Iq-Sp-amdn. s_m-tem-Kv\-bn¬ \n-∂v aq∂p h¿j-sØ I-cm-dn-em-Wv Xm-cw Kzm-Mv-jq-hn-se-Øn-bXv. I-cm¿ A-\p-k-cn®v 6.9 aney¨ bqtdm U-bm-sa‚n-°p e-`n-°pw. 30 Im-c\mb Xm-cØn-s‚ Iq-Sp-am-‰w Kzm-Mv-jqhmWv Hm-tZym-Kn-I-am-bn A-dnbn-®Xv.

Cw-¥-−n-sâ tIm-¨m-hm³ XmÂ-¸-cy-an-sÃ-¶v {In-̳

sPm-lm-\-kv-_¿Kv: Cw•-≠v {In°-‰v So-an-s‚ ]-cn-io-e-I-\mhm≥ Xm¬-∏-cy-an-s√-∂v ap≥ Z£n-Wm-{^n-°≥ Xm-cw Km-cn {In-Ã≥ A-dn-bn®p. hy-‡n-]cam-b Im-c-W-ß-fm-Wv Fs‚ Cu Xo-cp-am-\-Øn-\p ]n-∂nse∂pw Z-£n-Wm-{^n-°, C¥y F-∂o So-apI-sf ]-cn-io-en∏n-® 46 Im-c\m-b {In-Ã≥ ]d™p. t\c-sØ Bj-kv ]-c-º-cbn-se I-\Ø tXm¬-hn-sb XpS¿-∂v Cw-•-≠n-s‚ ]-cn-io-e-Iÿm-\-w B≥-Un ^v-f-h¿ H-gn™n-cp∂p.

Hm-Ive‚ v: \yq-kn-e‚n-s\-Xncm-b H∂mw {In°-‰v sS-kv-‰n¬ C-¥y-°v _m-‰n-Mv X-I¿-®. Inho-kn-s‚ H-∂m-an-∂n-Mv-kv Iq-‰≥ kv-tIm-dm-b 503\v a-dp-]-Sn-bmbn c≠mwZn-\w Ãw-s]-Sp-°ptºm-ƒ \m-ep hn-°-‰n-\v 130 d¨sk-∂ \n-e-bn¬ C-¥y h≥ XI¿®-sb A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-IbmWv. B-dp hn°-‰v am{Xw ti-jns° B-Xn-tY-b-cp-sS H-∂m-an∂n-Mv-kv kv-tIm-dn-s\m-∏-saØm-≥ k-μ¿-i-I¿-°v C-\n-bpw 373 d¨-kv Ip-Sn th-Ww. _m-‰nMv X-I¿-® t\-cn-´-tXm-sS H-∂man-∂n-Mv-kn¬ C-¥y t^mtfmHm¨ `oj-Wn t\-cn-Sp-I-bm-Wv. 174 d¨-kmWv t^m-tfm-Hm¨ H-gn-hm-°m≥ k-μ¿-iI¿-°v C\n F-Sp-t°-≠Xv. aq-∂p hn-°-‰n-\v 10 d¨-sk∂ \n-e-bn-te-°v Iq-∏p-IpØnb C-¥y-°v tcm-ln-Xv i¿-a-bpsS (67*) sN-dp-Øv \n¬-∏v c-£bm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. apc-fn hn-Pbv-s°m-∏w \memw hn-°-‰n¬ 41Dw A-]-cm-Pn-Xam-b A©mw hn-°-‰n¬ A-Pn≥-Iy c-lm-s\bv-s°m-∏w 79Dw d¨-km-Wv C¥y≥ kv-tIm¿ t_m¿-Un-te-°v tcm-ln-Xv Iq-´n-t®¿-ØXv. hn-Pbv 26 d¨-sk-Sp-Øm-Wv I-fw-hn´Xv. F-∂m¬, 23 d¨-kp-ambn c-lm-s\ C-¥y-°v {]-Xo-£ \¬-In c-≠mw-Zn-\w I-fn A-h-km\n-∏n-°p-tºmgpw tcm-ln-Xns\m-∏w {Io-kn-ep-≠v. 102 ]-¥n¬ F-´v _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂Xm-Wv tcm-ln-Xn-s‚ sN-dp-Øv\n¬∏v. in-J¿ [-hm≥ (0), tNtX-iz¿ ]p-Pm-c (1), hn-cm-Sv tImlven (4) F-∂n-h¿ C-¥y≥ \n-cbn¬ Xo¿Øpw \n-cm-i-s∏-SpØp-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠p hn°‰v ho-gvØn-b s{S‚ v t_mƒ-´pw

tkmw-tZ-hn-s\ sR-«n-¨v `mw{_n ss^-\-en sN-ss∂: tZio-b kq-∏¿ Xm-cw tkmw-tZ-hv tZ-hv h¿a-s\ a-e¿Øn-b-Sn-®v bp-h-Xm-cw bq-In `mw{_n sN-ss∂-bn¬ \-S-°p-∂ F.Sn.]n N-e-©¿ sS-∂nkv Sq¿W-sa‚n-s‚ ss^-\-en¬ I-S∂p. skan ss^\-en¬ tkmwtZ-hn-s\ t\-cn-´ sk-‰p-Iƒ-°mWv `mw-{_n sR-´n-®Xv. \n-e-hn¬ tkmw-tZ-hv tem-I dm-¶n-Mn¬ 103m-aXpw `mw-{_n 174mw ÿm-\-Øp-amWv. H-cp aWn-°q-dpw 41 an-\n‰pw sIm-≠mWv tkmw-tZ-hn-s\ `mw{_n ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn-bXv. kv-tIm¿: 6˛2, 6˛4. t\c-sØ U-_nƒ-knepw Xm-cw ss^-\-en¬ I-S-∂ncp∂p.

bq-In `mw-{_n

tN-tX-iz¿ ]p-Pmc-sb ]p-d-Øm°n-b \yq-kne‚ v Xm-cw s{S‚ v t_mƒ-´n-s‚ B-ÀmZw

ssi-XyIm-e Szân {In¡-äv tem-I-I¸v: ]n-Iv-kn-\v Cw¥-−v So-an-s\ {]-Jym-]n¨p H-Xp-fSnw--¡ w

e≠≥: A-Sp-Ø-am-kw _w-•m- ‚n tem-I-I-∏n¬ \n-∂p-≈ So-antZ-in¬ \-S-°m-\n-cn-°p-∂ Sz‚n ¬ \n-∂v Cw•-≠v h-cp-Øn-bn-´p- tkm-Nn: 22ma-Xv ssi-XyIm-e Hfnw-]n-Iv-kv sK-bnw-kn\v d-jy{In°-‰v tem-I-I-∏n-\p-≈ Cw•- ≈-Xv. ]p-Xp-ap-Jw lm-cn Kp¿-Wn- bn-se tkm-Nn-bn¬ h¿-Wm-`am≠v So-an-s\ {]-Jym-]n®p. C-Xnb Xp-S-°w. A-¥m-cm-{„ H-fnw]n-Iv I-Ωn-‰n {]-knU‚ v (sF.H.kn) tXma-kv _m-Nv d-jy≥ {]-kn-U‚ v hv-fmZnan¿ ]p-´n≥ F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øn-emWv tkm-Nn H-fnw-]n-Iv-kn-\v Xncio-e D-b¿-∂-Xv. 16 Zn-h-k-tØm-fw \o-≠p-\n¬-°p-∂ sK-bnw-kv Cu am-kw 23\m-Wv A-h-km-\n-°pI. 2,800 Hm-fw A-Xv-e-‰n-Iv-kp-I-fm-Wv 15 a¬-k-c-bn-\-ß-fn-em-bn a¬-kcn-°p-∂Xv.

\p ]pd-ta sh-Ãv C≥-Uo-kv ]cy-S-\-Øn-\p-≈ So-an-s\bpw Cw•-≠v Xn-c-s™-Sp-Øn-´p≠v. c≠v ]p-Xp-ap-Jß-sf Dƒ-s∏-SpØn-bm-Wv Cw•-≠v {In°-‰v t_m-¿U - v So-an-s\ {]-Jym-]n-®Xv. Hmƒ du-≠¿ tam-bn≥ A-enbpw kv-]n-∂¿ Ão-^≥ ]m-cn-bpam-Wv So-an-se ]p-Xp-ap-Jß-ƒ. t]-k¿ Ãp-h¿-´v t{_m-Um-Wv Sz‚n tem-I-I-∏n¬ Cw-•-≠n-s\ \-bn-°p-I. hn≥-Uo-kv ]-cy-S-\Øn¬ H-cp am-‰w am-{X-am-Wv Sz-

bm-Wv hn≥-Uo-kv ]-cy-S-\-Ønse So-an¬ C-Sw-]n-Sn-® Xm-cw. Sz‚n tem-I-I-∏n-\p-≈ Cw•-≠v Sow: Ãp-h¿-´v t{_mUv (Iym-]v-‰≥), C-bm≥ tam¿-K≥ (ssh-kv Iym-]v-‰≥), tam-bn≥ Aen, c-hn s_m-]m-c, Snw s{_kv\≥, tPm-kv _-Sv-e¿, tU-¨_mNv, A-se-Iv-kv sl-bn¬kv, {In-kv tPm¿-Zm≥, ssa-°¬ epwºv, Ão-^≥ ]mcn, tPm dq´v, s_≥ kv-t‰m-Ivkv, sP-bnw-kv s{S-Uv sh¬, ep-°v ssd‰v.

ssi-XyIm-e H-fnw-]n-Iv-kv D-Zv-Lm-S-\ th-Zn-bn¬ sF.H.kn. {]-knU‚ v tXma-kv _m-Npw (C-S-Xv) d-jy≥ {]-kn-U‚ v hv-fmZn-an¿ ]p-´n\pw kw-`m-j-W-Øn¬

C-´y \men\v 130, tcm-ln-Xv iÀ-a- (67*), 373 d¬-kv ]n-¶nÂ

C-c-´ sk-©z-dn t\Sn-b \yq-kne‚ v Iym]v‰≥ a-°p√w

kv-tImÀ t_mÀUv \yq-kne‚ v H-∂m-an-∂n-Mvkv ]o-‰¿ ^p-ƒ-´≥ F¬._n.Uªyp _n k-lo¿ 13, lm-an-jv dqY¿-t^m¿-Uv kn c-lm-s\ _n C-im¥v 6, sI-bv≥ hn-eywk≥ kn t[m-Wn _n k-lo¿ 113, tdm-kv sS-bv-e¿ kn PtUP _n C-im¥v 3, s{_≥-U≥ a-°p√w kn PtU-P _n C-im¥v 224, tIm-dn B≥-tU-gv-k≥ F¬._n.Uªyp _n C-im-¥v 77, _n-sP hm-´v-en-Mv kn [-hm≥ _n C-im¥v 1, Snw tkm-Øn _n j-an 28, C-jv tkm-[n kn tcm-ln-Xv _n C-im-¥v 23, s\bv¬ h-mKv\¿ kn tIm-lven _n P-tU-P 0, s{S‚ v t_mƒ-´v t\m-´u´v 1, F-Iv-kv-{Sm-kv 14, B-sI 503. hn°-‰v ho-gvN: 1˛19 (dqY¿-t^m¿-Uv), 2˛23 (^pƒ-´≥), 3˛30 (sS-bv-e¿), 4˛251 (hn-eyw-k≥), 5˛384 (B≥-tU-gv-k≥), 6˛398 (hm-´v-en-Mv), 7˛434 (tkm-Øn), 8˛490 (tkm-[n), 9˛495 (h-mKv\¿), 10˛503 (a-°p√w). _u-fnMv: ap-lΩ-Zv j-an 28˛6˛95˛1, k-lo¿ Jm≥ 30˛2˛132˛2, C-im-¥v i¿a 33.4˛4˛134˛6, c-ho-{μ P-tUP 26˛1˛120˛1, hn-cm-Sv tIm-lven 1˛0˛4˛0, tcm-ln-Xv i¿-a 3˛0˛12˛0. C-¥y H-∂m-an-∂n-Mvkv in-J¿ [-hm≥ kn hn-eyw-k≥ _n t_mƒ´v 0, apc-fn hn-P-bv _n h-mKv\¿ 26, tN-tX-iz¿ ]pPm-c kn hm-´v-en-Mv _n t_mƒ´v 1, hn-cm-Sv tIm-lven kn ^pƒ-´≥ _n tkmØn 4, tcm-ln-Xv i¿a t\m-´u-´v 67, A-Pn≥-Iy c-lm-s\ t\m-´u-´v 23, F-Iv-kv-{Smkv 9, B-sI 39 Hm-h-dn¬ \m-ep hn-°-‰n-\v 130. hn°-‰v ho-gvN: 1˛1 ([-hm≥), 2˛3 (]pPm-c), 3˛10 (tIm-lven), 4˛51 (hnP-bv). _u-fnMv: s{S‚ v t_mƒ-´v 10˛1˛20˛2, Snw tkm-Øn 12˛3˛27˛1, tIm-dn B≥-tU-gvk≥ 2˛0˛9˛0, s\-bv¬ h-mKv\¿ 7˛0˛46˛1, C-jv tkm[n 6˛0˛13˛0, sI-bv≥ hn-eywk≥ 2˛0˛9˛0.

k-¦-¡m-c-bv¡pw Nm-Þn-a-en-\pw sk-©zdn; {io-e-¦-bv-¡v taÂss¡ Nn-‰-tKm-Mv: _w-•m-tZ-in-s\-Xncm-b c≠mw {In-°-‰v sS-kv-‰n¬ {io-e-¶-bv-°v ap≥-Xq°w. e-¶bp-sS H-∂m-an-∂n-Mv-kv kv-tImdm-b 587\v a-dp]-Sn B-Xn-tY-b¿ 426 d¨-sk-Sp-Øv ]p-d-Ømbn. a-dp-]-Sn-bn¬ G-IZn\ ssi-ebn¬ _m-‰v hoin-b e-¶ \m-ep hn-°-‰n-\v 305 d¨-sk-Sp-Øv Un¢-tb¿ sN-bvXp. C-tXm-sS c-≠m-an-∂n-Mv-kn¬ e-¶-bv-°v 466 d¨-kn-s‚ eoUv e-`n-°p-Ibpw sN-bvXp. BZy C-∂n-Mv-kn¬ {Sn-∏nƒ sk©z-dn t\Sn-b Ip-am¿ k-¶°m-c c-≠m-an-∂n-Mv-kn¬ (105) i-X-Ihp-am-bn ho-≠pw an∂pI-bm-bncp∂p. sk-©z-dn-bp-ambn Zn-t\jv Nm-fin-a¬ (100*) ]p-d-Ømhm-sX \n-∂p. 144 ]-¥n¬ 11 _u-≠-dn-Ifpw c-≠v kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv k-¶-°mc-bp-sS C-∂n-Mvkv. H-cp sS-kv‰n¬ {Sn-∏nfpw sk-©z-dn-bpw Is≠-Øp-∂ c-≠ma-sØ Xm-csa-∂ Jym-Xnbpw C-tXm-sS k¶-°m-c-bp-sS t]-cn-em-bn. 158 ]-¥n¬ \m-ev _u-≠-dnI-fp-ƒ-s∏-sS-bm-Wv Nm-fin-a¬ 100 d¨-kv t\-Sn-b-Xv. 38 ]-¥n¬ aq-∂p _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Ivkdpw Dƒ-s∏-sS 43 d¨-sk-SpØ Iym-]v-‰≥ F-bv-©tem amXyqkpw e-¶≥ \n-c-bn¬ C∂-

{io-e-¶≥ Xm-cw Ip-am¿ k-¶-°m-c-bp-sS _m-‰nMv se Xn-f-ßn. 467 d¨-kn-s‚ hn-P-b-e£y-hp-am-bn _m-‰n-Mn-\n-dßnb _w-•m-tZ-iv \m-emw-Zn-\w Ifn \n¿-Øp-tºmƒ hn°-‰v \-„an√m-sX 12 d¨-sk-∂ \n-e-bnemWv.10 hn-°-‰v ssI-bn-en-cns° _w-•m-tZ-in-\v P-bn-°m≥

455 d¨-sk-∂ Iq-‰≥ kv-tIm¿ ]n-¥p-S-cWw. A-hkm-\ Zn-\am-b C-∂v ka-\n-e-]-n-Sn-°m-\m-hpw B-Xn-tYb¿ {i-an-°p-I. F-∂m¬, ap-gph≥ hn-°-‰p-Iƒ ho-gv-Øn hnPbw ssI-°-em-°m-\mhpw e-¶bp-sS ]≤-Xn.

B-gv-k-\Â e-n-hÀ-]q-fn-s\-Xn-tc, ssh-Io-«v B-dpap-XÂ ÌmÀ kv-t]mÀ-Svkv 4Â XÂka-bw

{]o-an-bÀ eoKv: A³-^oÂ-Un C-¶p i-àn-]-co£-Ww

e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKn-¬ C-∂v ap≥ tP-Xm-°ƒ XΩn-ep-≈ _-e-]-co-£-Ww. \n-ehn¬ eo-Kn-se H-∂mw-ÿm-\°mcm-b B-gv-k-\epw \m-em-aXp-≈ en-h¿-]qfpw X-Ωn-em-Wv •ma¿ t]m-cm-´-Øn¬ _-e-]-co£-Ww \-S-Øp-∂-Xv. \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b am-©-kv-‰¿ bp-ss\‰-Uv ^p-ƒlm-an-s\ t\-cn-Sp-tºmƒ en-Kose a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ ap≥ Inco-S hn-P-bn-Ifm-b am-©-kv-‰¿ kn-‰n t\m¿-hn-®p-ambpw sN¬kn \yq-Im-kn¬ bp-ss\-‰-Upam-bpw t]m-c-Sn-°pw. a-‰p I-fn-Ifn¬ B-kv-‰≥ hn√ sh-kv-‰v-lman-s\-bpw {In-kv-‰¬ ]me-kv shÃv-t{_m-an-s\bpw k-Xmw-]v-‰≥ _mw-•q¿: A-Sp-Ø-bmgv-N tÃm-°v kn-‰n-sb-bpw lƒ- knbp.F.C-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ ‰n k-≠¿-em‚n-s\bpw kzm≥A-≠¿ 19 {In°-‰v tem-II-∏v kn Im¿-Un-^v kn-‰n-sbbpw t\In-co-Sw C-¥y \n-e-\n¿-Øp-sa- cn-Spw. ∂v Iym-]v-‰≥ hnP-bv tkmƒ en-h¿-]q-fn-s‚ X-´-Iam-b AA`n-{]m-b-s∏´p. Xo¿-®-bmbpw ≥-^o¬-Un-em-Wv B-gv-k-\-epk-Ω¿-±-ap-≠v. F-∂m¬, A-Xv a- am-bp-≈ kq∏¿ {Xn√¿ A-cdn-I-S-°m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv tß-dp-∂-Xv. Cu ko-k-Wn¬ anhn-izmkw˛ tkm-ƒ ]-d™p. I® t^m-an¬ ap-t∂-‰w \-S-Øpkalikkalam@thejasonline.com I-bmWv B-gv-k≥ sh-M-dn-s‚

A-−À 19 tem-II-¸v In-co-Sw C-´y \n-e-\nÀ¯pw: tkmÄ

Hmtcm hn°-‰v ho-Xw ]-¶n-´ Snw tkm-Ønbpw s\-bv¬ h-mKv\-dpam-Wv In-ho-kv _u-fn-Mv \n-c-bn¬ Xn-f-ßn-b-Xv. t\c-sØ Xs‚ I-cn-bd - n-se c-≠mw C-c-´ sk-©z-dn I-s≠Øn-b Iym-]v-‰≥ s{_≥-U≥ a°p√-Øn-s‚ (224) DPz-e _m-‰nMm-Wv \yq-kn-e‚n-\v H-∂m-an-∂nMvk - n¬ h≥ kvt- Im¿ t\-Sn-s°mSp-ØX - v. 307 ]-¥n- ¬ 29 _u-≠dn-Ifpw A-©p kn-Iv-k-dpw Dƒs∏-Sp-∂X - m-Wv a-°p√-Øn-s‚ at\m-lc - a - m-b C-∂n-Mvk - v. sS-kv-‰v I-cn-b-dn-se Xs‚ anI-® kv-tIm-dm-b 225 (2010¬ C¥y-s°-Xn-tc) a-dn-I-S-°m≥ a°p√-Øn-\v C∂-se I-gn-™n√. H-cp d¨-kv AI-se C-im-¥v i¿-a-bp-sS _u-fn-Mn¬ _u≠dn sse-\n-\v k-ao]w a-t\m-l-cam-b Iym-®n-eq-sS c-ho-{μ P-tUP a-°p√-sØ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bmbn-cp-∂p. C∂-se I-fn B-cw-`n-°ptºmƒ 42 d¨-kp-am-bn a-°p√tØm-sSm-∏w {Io-kn-ep-≠m-bncp∂ tIm-dn B≥-tU-gv-k≥ A¿-[-sk-©z-dn I-s≠-Øn-bmWv I-fw-hn-´-Xv. 109 ]-¥n¬ 13 _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw D-ƒ-s∏-sS 77 d¨-km-Wv B≥tU-gv-k≥ In-ho-kv kv-tIm¿ t_m¿-Unte°v X-s‚ kw-`m-h\-bm-bn \¬-In-bXv. B-Zy-Zn-\w sk-©z-dn I-s≠Øn-b sI-bv≥ hn-eyw-k-\m-Wv (113) C-cp-h-scbpw Iq-Sm-sX B-Xn-tY-b-cp-sS a-s‰m-cp {]-[m-\- kv-tImd¿. B-dp hn°-‰v ho-gvØn-b Cim¥mWv C-¥y≥ _u-fn-Mv \nc-bn¬ an-∂nbXv . k-lo¿ Jm≥ c≠p hn°‰v t\Sn-b-t∏m-ƒ apl-Ω-Zv janbpw PtU-Pbpw \yqkn--e‚ns‚ Hmtcm Xmc-ßsf ]h-en-b-\n-te°v aS-°n-bb-®p.

]p-Xp-ap-J-߃... tam-bn≥ Aen, Ão-^≥ ]mcn

am-©-kv-äÀ hn-Sp-sa¶v s\-aRv-P hn-Zn-¨v

e-≠≥: Cu ko-k¨ A-hkm-\-tØm-sS am-©-kv-‰¿ bpss\‰-Uv hn-Sp-sa-∂v sk¿-_nb≥ Xmcw s\-aRv-P hn-Zn-®v ]d™p. \n-e-hn-¬ am-©-kv-‰-dns‚ Iym-]v-‰≥ Iq-Sn-bm-Wv 32 Im-c\m-b Xmcw. F-´p h¿-j-tØm-f-am-bn am©-kv-‰-dn-s‚ `m-K-am-Wv hn-Zn®v. tIm-®v tU-hn-Uv tam-b-kn-\v Xm-cw ¢-∫n¬ Xp-S-c-W-sa-∂mWv B-{Klw. F-∂m¬, ¢-∫pam-bn I-cm¿ A-h-km-\n-°p∂ Cu ko-k-¨ Ah-km-\-tØmsS am-©-kv-‰-¿ hnSm\m-Wv hnZn-®n-s‚ Xo-cp-am\w. C-‚¿-an-em\n-te-°v IqSp-amdm\m-Wv Xm-cØn-s‚ ]-≤-Xn-sb-∂m-Wv dnt]m¿-´pIƒ.

11

kozhikode

Ip-´n-Iƒ. en-h¿-]q-fn-s\ kz¥w X-´-I-Øn¬ X-I¿-°m-\mhp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv KtÆ-gv-kv I-f-Øn-en-d-ßp-∂Xv. eo-Kn-se H-∂mw-ÿ-m-\-Øn-\p kn-‰n `o-j-Wn-bp-b¿-Øp-∂-Xn\m¬ P-b-tØm-sS X-ß-fp-sS C-cn∏-Sw `-{Z-am-°m-\p-≈ X-ømsd-Sp-∏n-em-Wv B-gv-k\¬. A-h-km-\w I-fn-® ]Øp a¬-kc - ß - f - n¬ F´nepw P-bn-°m\mb-Xv K-tÆ-gvk - n-s‚ B-flh - nizm-kw h¿-[n-∏n-®n-´p-≠v. ti-jn°p-∂ c-≠p a¬-k-c-ß-ƒ k-a\n-e-bn¬ I-em-in-°p-I-bm-bncp∂p. ]-cn-°n¬ \n-∂v tam-Nn-X\m-bn Pm-Iv hn¬-sjdp-w ssa-°¬ A¿-s´-‰bpw So-an-se-Øp∂Xv sh-M-dn-\v t\cn-b B-izm-kw \¬-Ipw. F-∂m¬, B-tcm¨ sdwkn, tXma-kv sh¿-sae≥, Inw Imƒkv-t{Smw F-∂n-h¿ ]-cn-°p aq-ehpw amXyp ^v-sf-an-\n k-kv-s]≥j-s\ Xp-S¿∂pw I-fn-°mØXv B-gv-k-\-en-\v Xn-cn-®-Sn-bmWv. F-∂n-cp-∂m-epw eo-Kn-se an-I-® {]-I-S-\-Øn-s‚ B-fl-hnizm-kw Xp-W-bv-°p-sa-∂ {]-Xo- en-h¿-]qƒ Xm-cw eq-bn-kv kq-hmd-kv ]-cn-io-e-\-Øn¬

£-bn-em-Wv K-tÆ-gv-kv. A-tX-k-abw, I-gn-™ I-fnbn¬ Zp¿-_-ecmb sh-Ãv-t{_man-s\-Xn-tc k-a\n-e ]n-W-™ en-h¿-]qƒ kz-¥w Im-Wn-Iƒ°p ap-∂n¬ P-b-tØm-sS ap-t∂‰w Xp-S-cm-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏nem-Wv. kq∏¿ Xmcw eq-bn-kv kp-hm-dkv, Um-\n-b¬ Ãp-dn-UvPv F-∂n-h-cp-sS t^m-an-em-Wv sd-Uv-kn-s‚ {]-Xo-£-Iƒ. eoKnse \m-emw ÿm-\-Øn\v F-h¿-´≥ `o-j-Wn-bp-b¿-Øp∂-Xn-\m¬ hn-P-b-tØm-sS kpc-£n-X-am-°m-\p-≈ {]-b-Xv-\Øn-em-Wv s{_≥-U≥ tdm-tP-gvkn-s‚ Ip-´n-Iƒ. F-∂m¬, Ah-km-\w I-fn-® \m-ep a¬-k-cß-fn¬ B-gv-k-\-en-s\ tXm-¬∏n-°m≥ I-gn-bmØ-Xv en-h¿-]qfn-s\ t\-cn-b tXm-Xn¬ A-e-´p∂p≠v. A-h-km-\w I-fn-® \mep I-fn-I-fn¬ aq-∂nepw K-tÆ-gvkv P-bn-®-t∏mƒ H-cp a¬k-cw k-a-\n-e-bn¬ I-em-in-°p-I-bmbn-cp-∂p. F-∂m¬, 53 t]m-bn‚p-am-bn c≠pw aq∂pw ÿm-\-߃ Ae-¶-cn-°p-∂ kn-‰nbpw sN¬-

C¶s¯ Ifn {]o-an-b¿ eo-Kv sN¬-kn x \yq-Im-kn¬ (cm-{Xn 8.20) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4 kzm≥-kn x Im¿-Un^v (cm-{Xn 10.50) Ãm¿ kv-t]m-¿-Sv-kv F-®v.Un 2 am-©-kv-‰¿ x ^pƒ-lmw (cm-{Xn 8.20) kn-‰n x t\m¿-hn®v (cm-{Xn 8.20, X¬k-a-b kw-t{]-£-W-an√)

kv-]m-\n-jv eoKv d-b¬ x hn-øm-db¬ (cm-{Xn 12.25) A-Xv-e‰ntIm x A¬-sa-dnb (cm-{Xn 2.25) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

C-‰m-en-b≥ eoKv F-.kn an-em≥ x \m-t∏mfn (cm-{Xn 1.10) Ãm¿ kv-t]m-¿-Sv-kv F-®v.Un 2

knbpw hnP-bw am{Xw e-£y-an´m-Wv C-∂v t]m-cn-\n-d-ßp-∂-Xv. eo-Kn¬ I-gn-™ I-fn-bn¬ kz¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ GI-]-£o-bam-b H-cp tKm-fn-\v sN¬kn-tbmSv ]-cm-P-b-s∏-´ kn-‰n t\m¿-hn-®n-s\-Xn-tc X-I¿-∏≥ P-b-tØm-sS {]m-b-›nØw sN-øm-\p-≈ ]T-∏p-d-∏m-Snem-Wv. ªq-kn-s‚ C-∂sØ FXn-cm-fn-Iƒ \yq-Im-kn-emWv. eo-Kn¬ tam-iw {]-I-S-\-Øneq-sS ]-gn-tI-´ am-©-ÿ hn-Pbw e-£y-an-´v kz-¥w X-´-Iamb Hmƒ-Uv {Sm-t^m¿-Un¬ A¶w-Ip-dn-°pw. ^pƒ-lm-am-Wv sd-Uv sU-hnƒ-kn-s‚ F-Xn-cmfnIƒ. I-gn-™ I-fn-bn¬ tÃm°v kn‰n-tbm-Sv A-{]-Xo£nX tXm¬-hn h-g-ßn-b am-©-kv-‰-dn\v \m-W-t°-Sn¬ \n-∂v tam-NnX-bm-h-W-sa-¶n¬ ^pƒ-lm-ans\-Xn-tc hnP-bw A-\n-hm-cy-amWv. \ne-hn¬ 40 t]mbn‚p-ambn eoKn¬ Ggmw ÿm\-ØmWv am©-ÿ - . ^pƒlm-ans\ tXm¬-∏n-®m¬ B-dm-aX - p≈ tSm´-≥lm-ap-am-bp≈ t]m-bn-‚ v AIew H∂m°n Ipd-bv°m\m-hpw.


CMYK

12 tImgnt°mSv

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

Sn _m-_p ]-g-b-ßmSn: {io-I-WvT-]pcw am-en-Iv Zn-\m¿ ]-≈n-bnse hmfn-\v 400 h¿-jw ]-g-°-ap-s≠∂pw C-Xn-ep≈ h-s´-gp-Øv en]n- hm-bn-®-t∏mƒ sh-fn-s∏´-Xv a-X-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS N-cn-{X-

bp-sS A-I-Ø-f-ß-fn¬\n-∂p I-s≠-Sp-Ø B-Zy-sØ h-s´-gpØm-Wv hm-fn¬ tc-J-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂Xv. tIm-e-Øn-cn-bp-sS k-ma-¥cm-b Npg-en kz-cq-]-am-Wv Cu hmƒ ]-≈n-°p Zm-\wsN-bv-XXv. Cu hn-h-c-am-Wv h-s´-gp-Øn-ep-

CMYK

1. A-–p√ 2. am-en-Iv Zn-\m¿ ]-≈n-bn-se hmƒ am-sW-∂pw N-cn-{XK-th-j-I\m-b ]-g-b-ßm-Sn-bn-se A-cbn√-Øv A-–p√. a-e-_m-dn-¬ ap-kv-en-w B-K-a\-hpw h-f¿-®bpw {In.ti. 700 apX¬ 1600 h-sc F-∂ hn-j-bØn¬ \-S-Øp-∂ K-th-j-WØn-s‚ `m-K-am-bm-Wv en-Jn-Xw I-s≠-Sp-ØXv. tUm. Fw B¿ cm-L-hhm-cy-cpw Sn ]-hn-{X-\pam-Wv en-Jn-Xw hm-bn-®-Xv. D-Øc tI-c-f-Øn-se ap-kvenw ]-≈n-

≈Xv. C-hn-sS \n-e-\n-∂ k-lh¿-Øn-XzØn-s‚ A-Sbm-fhmIy-am-Wv hm-fn¬ tc-Js - ∏-Sp-ØnbXv. am-en-Iv Zn-\m-dn-s‚bpw amen-Iv C-_v-\p l-_o-_n-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn-emWv ]-≈n \n¿-amWhpw a-X{]-t_m-[-\-hpw \-S∂-Xv. {io-IW - vT] - pcw am-en-Iv Z- n\m¿ a-kvP - n-Zn¬ B-Zy- Jm-knbmb jn-lm-_p-±o≥ D-a¿ ap-lΩ - Z- ns‚ Im-ew apX¬ Cu hmƒ D-]tbm-Kn-®p-sh∂m-Wp hn-izm-kw.

JpÀ-B³ tem-I-¯v ]-cn-hÀ-¯-\-w kr-jv-Sn-¨ {K-Ùw: ap-l-½-Zv \-kow X

k-¼qÀ-W k-t½-f-\-¯n-\v C-¶p Xp-S-¡w X H-cp e-£w Øn-cw {]-Xn--\n[n-IÄ X H-tck-a-bw B-dp th-Zn-IÄ

tIm-´-°¬ (\-thm-∞m-\ \-K¿): Jp¿-B-≥ hn-a¿-in-°-s∏-Sptºm-gpw tem-I-Øv Iq-Sp-X¬ B-fp-Iƒ Jp¿-B≥ ]Tn-°m≥ X-øm-dm-hp-I-bm-sW-∂p tUm. ap-l-Ω-Zv \-kow d-^n-bm-_m-Zn {io-\-K¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. apPm-ln-Zv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\Øn-¬ "Jp¿-B-\pw tem-I-hpw' sk-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Jp¿-B≥ tem-I-P-\-X-sb £-Wn-°p-∂-Xv {k-jv-Sm-hn-s‚ kr- j v - S n- s sh- ` - h - Ø n- t e- ° pw A-Xn-s‚ ssh-Pm-Xy-Øn-te°p-am-Wv. A-Xp-t]m-se Nn-¥sb-°p-dn-®pw _-‘-ß-sf-°p-dn®pw s]-cp-am-‰-sØ-°p-dn-®pw {]Xn-]m-Zn-°p-∂-Xn-eq-sS Cu hnip-≤-{K-Ÿw A-Zv-`p-Xw kr-jv-Sn®n-´p-s≠-∂pw A-t±-lw A-`n{]m-b-s∏-´p. tUm. P-am-ep-±o≥ ^m-dq-Jn A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. lm-^n-kv D-ssk¿ A¿-dm-kv U¬-ln Jp¿-B≥ B-kzm-Z-\w \n¿-h-ln-®p. A-_vZp¬ Jm-Z¿ I-S-h-\m-Sv B-ap-J`m-j-Ww \n¿-h-ln-®p. Pm-_n¿ A-am-\n, ap-kv-X-^ kp-√-an sIm-

t¥m-_Â C-kv-em-ln aq-hv-saâv \n-e-hnÂh-¶p

tIm-´-°¬ F-S-cn-t°mSv \-thm-∞m-\\-K-cn-bn¬ \-S-°p∂ ap-Pm-ln-Zv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-se Jp¿-B-\pw tem-I-hpw sk-j≥ tUm. ap-l-Ω-Zv \-kow d-^n-bm-_m-Zn {io-\K¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p ®n≥, _-jo¿ ]-t´¬-Øm-gw F∂n-h¿ hn-hn-[ hn-j-b-߃ Ah-X-cn-∏n-®p. lm-^n-fv A-\o-kv `-Sv-I¬ tem-I-sØ hn-hn-[ Jmcn-A-I-fp-sS Jp¿-B≥ ]m-cm-bWw \-S-Øn.kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ k-ºq¿-W k-tΩ-f-\w C∂pw \m-sf-bpw \-S-°pw. H-cp-e-

£w ÿn-cw {]-Xn-[n-\n-Iƒ apgp-k-a-b-hpw ]-s¶-Sp-°pw. C∂pw \m-sf-bpw H-tc-k-a-bw Bdp th-Zn-I-fn-em-bm-Wv k-tΩ-f\w \-S-°p-I.- cm-hn-se 9.-30\v {][m-\ ]-¥-en¬ ]T-\-Iym-w-]v Xp-S-ßpw. A¬ A-kv-l¿ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ A-°m-Z-an-Iv tIm¨-^-d≥-kv, cm-hn-se 10\v

s\-Ãn-bm-¼-Xn-bn s]m-Xp-a-cm-a-¯v h-Ip-¸v h-\w-h-Ip-¸n-s\ ]-än-¨p sI ]n H d-lv-a-Øp-√ ]m-e-°m-Sv: s\-√n-bm-º-Xn-bn¬ h-\-`q-an \¬-In h-\w-h-Ip-∏ns\ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v I_-fn-∏n-®-Xm-bn I-s≠-Øn. 2001¬ \n-£n-]v-X h-\-`q-anbm-bn h-\w-h-Ip-∏v G-s‰-Sp-Ø ap-X-e-a-S hn-t√-Pn-se 10G-°¿ `q-an tdm-Uv ho-Xn Iq-´p-∂-Xn\m-bn 2006¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-\p hn-´p-\¬-In-bn-cp-

∂p. ]-I-cw d-h-\yq-`q-an \¬-IW-sa-∂m-bn-cp-∂p I-cm¿. F∂m¬, s]m-Xp-a-cm-a-Øv -h-Ip∏v h-\-`q-an X-s∂-bm-Wv ]-I-cw \¬-In-b-Xv. C-°m-cyw h-\w-h-Ip-∏v A-dn™-Xm-h-s´ F-´p-h¿-jw I-gn™v. C-tX-Øp-S¿-∂v No-^v t^m-d-kv-‰v I¨-k¿-th-‰¿ At\z-j-W-Øn-\v D-Ø-c-hn-´p. CXp-kw-_-‘n-®v A-t\z-jn-®v Hcp am-k-Øn-\p-≈n¬ dn-t]m¿-´v

\¬-Im-\m-Wv ]m-e-°m-Sv Un.-F^v.-H° -- v e-`n-® \n¿-tZ-iw. Cu ]-tØ-°-dn¬ h-\-h¬°-c-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn 37.5 e-£w cq-] tI-{μ-h-\w-h-Ip-∏v \¬-In-bn-cp-∂p. Cu ]-Ww D-]tbm- K n- ° m- Ø - X n- s \- ° p- d n- ® p≈ A-t\z-j-W-Øn--em-Wv s]mXp-a-cm-a-Øv-h-Ip-∏n-s‚ I-≈-°fn sh-fn-®-Øm-b-Xv. B-Zn-hm-kn-Iƒ ssI-tb-dnb h-\-`q-an H-gn-∏n-®-m-Wv d-h-\yq-

`q-an-sb-∂ hym-tP-\ hn-´p-\¬In-b-Xv. h-\-h¬-°-c-W-Øn-\mbn h-\w-h-Ip-∏v ap-∂n-´n-d-ßn-bt∏m-gm-Wv tc-J-I-fn¬ C-Xv h-\`q-an-bm-sW-∂p I-s≠-Øn-b-Xv. Cu I-_-fn-∏n-°-en¬ Nn-e h\w-h-Ip-∏p-tZym-K-ÿ¿-°pw ]¶p-≈-Xm-bn kw-i-b-ap-b¿-∂n´p-≠v. h-\w-h-Ip-∏v Un.-F-^v.-H-bv°p ]p-d-sa {]-tXy-I kw-LsØ-bpw A-t\z-j-W-Øn-\v Np-

a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. A-h¿ I-gn-™ Zn-h-kw ap-X-e-a-S hnt√-tPm-^n-kn-se-Øn tc-J-Iƒ {]m-Y-an-I-am-bn ]-cn-tim-[n-°pI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. h-\w-h-Ip-∏n-\v d-h-\yq-`q-ansb-∂ t]-cn¬ h-\-`q-an X-s∂ hn-´p-\¬-In-b s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-se D-∂-X¿-s°-Xn-tc A-t\z-j-W-Øn-\p ti-jw \-S]-Sn-I-fp-≠m-hp-sa-∂m-Wv A-dnbp-∂-Xv.

B-\-t¡m-«-bn ]m-Z-tcm-K-s¯ Xp-SÀ-¶v sIm-¼³ N-cn-ªp Kp-cp-hm-bq¿: B-\-Øm-h-fØn-¬ ]m-Z-tcm-K-sØ Xp-S¿-∂v H-cm-gv-N ap-ºv X-f¿-∂p-ho-W sIm-º≥ Ip-´n-Ir-jv-W≥ N-cn™p. 2004 ap-X¬ ]m-Z-tcm-KØn-\v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp∂p. ap≥-h-i-sØ C-S-Xp Im-enem-Wv tcm-Kw B-Zyw I-≠-sX¶n-epw ]n-∂o-Sv a-‰v Im-ep-I-fnte-°pw hym-]n-®p. B-\-°v H-∂n-te-sd {]m-hiyw i-kv-{X-{In-b \-S-Øn-bn-´p-

≠v. {]-m-bm-[n-Iy-hp-ap-≠m-bn-cp∂p. tX-°p-sIm-≠p-≈ I-g-sI´n-b-Xn¬ Xm-ßn-bm-Wv B-\ \n∂-n-cp-∂-Xv. C- ° - g n- ™ P- \ p- h - c n 27\v ]p-e¿-s®- X-f¿-∂p-ho-Wp. In-S∏m- b - X n- \ p- t i- j w tZ- h - k zw sh- ‰ - d n- \ - d n tUm- Œ ¿ Sn kn B¿ \-ºym-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬- th-Z-\-kw-lm-cn- \¬-In-bncp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in kn

kn th-ep-°p-´n 1956em-Wv Ip-´nIr-jv-W-s\ Kp-cp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ \-S-bn-cp-Øn-b-Xv. tZh-kzw tc-J-Iƒ-{]-Im-cw 67 h-b m-Wv {]m-b-sa-¶n-epw 70\v apI-fn¬ {]m-bw D-≠m-hp-sa-∂mWp I-W-°m-°p-∂-Xv. P-Uw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\pti-jw hm-f-bm¿ h-\-Øn¬ kw-kv-I-cn-°pw. C-tXm-sS Kp-cphm-bq¿ tZ-h-kz-Øn-se B-\-I- Kp-cp-hm-bq¿ B-\-t°m-´-bn¬ ]mZtcmK-sØ Xp-S¿-∂v N-cn™ sIm-º≥ Ip-´n-Ir-jv-W≥ fp-sS F-Æw 59 B-bn.---

B-km-Zv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Imw-]-kv kv-Im≥, ss_-Øp¬ ln-Iv-a Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ am¿-K-Zo-]w ]-cn-]m-Sn-, Nn¬-{U≥kv ]m¿-°n¬ I-fn-°q-´w F-∂nh \-S-°pw. cm-hn-se 10\v sF-Iy-hn-emkw Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kmº-Øn-I sk-an-\m¿, D-®-°v c-

≠n-\v B-km-Zv Hm-Un-t‰m-dn-bØn-¬ Imw-]-kv kv-Im≥ t^m¿ t_m-bv-kv, A¬-a-\m¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ A-d-_n`m-j km-ln-Xy-k-tΩ-f-\w, D®-°v c-≠n-\v A¬ A-kv-l¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ C≥-Ãn‰yq-j-\¬ k-tΩ-f-\w F-∂n-hbp-≠m-Ipw.

tIm-´-°¬: A-¥m-cm-jv-{SX-e-Øn-ep-≈ C-kv-em-ln B-Z¿-i {]-h¿-Ø-I-cp-sS Iq-´m-bv-a-bm-bn C-kv-em-ln aq-hv-sa‚ v \n-e-hn¬ h-∂p. ]n F lp-k-bv≥ ^p-ssP-dbm-Wv {]-kn-U‚ v. ap-l-Ω-Zv lm-jnw (ku-Zn A-td-_y) P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw sI F≥ kp-sse-am≥ a-Z-\n (JØ¿) J-Pm-©n-bp-am-Wv. ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cmbn Fw kz-em-lp-±o≥ a-Z-\n, Fw Sn ap-l-Ω-Zv (Ip-sshØv), tUm. A-_v-Zp¬ A-lZv (J-Ø¿) F-∂n-h-cpw sk{I-´-dn-am-cm-bn Fw Sn a-\m-^v (kuZn), A-kv-ew Io-gq¿ (Ham≥), dn-bm-kv F≥ (_-lv-dbv≥) F-∂n-h-cpw Xn-c-s™Sp-°-s∏-´p. tUm. ]n ap-kv-X^ ^m-dq-Jn-bm-Wv tIm-˛-HmUn-t\-‰¿.--

CMYK

am-en-Iv Zn-\mÀ ]-Ån-bnse hm-fn-\v 400 hÀ-jw ]-g-¡-sa-¶v h-s«-gp-¯v tcJ

A-h-K-W-\-bp-sS I-®oÀ s]m-gn-¨v Kp-−À-«v _w-¥m-hv jm-Pn ]m-fiym-e X-e-t»-cn: a-e-bm-f-`m-j-bv-°v A-Xp-ey kw-`m-h-\-Iƒ \¬-Inb tUm. sl¿-a≥ Kp-≠¿-´v Xma-kn-®n-cp-∂ C-√n-°p-∂n-se Kp≠¿-´v _w-•m-hv A-[n-Ir-X-cp-sS A-h-K-W-\-bn¬ \n-e-hn-fn-°p∂p. a-e-bm-fw t{i-jvT-`m-j-bmbn {]-Jym-]n-°m≥ A-c-bpw Xe-bpw ap-dp-°n-b-h¿-t]m-epw ae-bm-f-`m-j-bp-sS-bpw a-e-bm-f ]-{X-{]-h¿-Ø-\-Øn-s‚-bpw ]nd-hn-bp-≠m-b Kp-≠¿-´v _w-•mhn-s\ ssI-sbm-gn-bp-I-bm-bncp-∂p. C-¥y kzm-X-{¥yw {]-Jym]n-°p-tºmƒ X-e-t»-cn-bn-se ]-{X-{]-h¿-Ø-\-Øn-\v H-cp-\q‰m-≠v Xn-I-™n-cp-∂p. 1847emWv C-√n-°p-∂n¬-\n-∂p cm-Pyk-am-Nm-cw Zn-\-]-{Xw {]-kn≤o-I-cn-®-Xv. C-√n-°p-∂n-se _w-•m-hn¬ I-√n¬ sIm-Øn-b en-]n-bn¬ cm-Py-k-am-Nm-cw ]pd-Øp-h-∂-t∏mƒ a-e-bm-f K-Zyssi-en-°v H-cp am-‰w Ip-dn-°pI-bm-bn-cp-∂p. tIm-´-bw, Nn-d°-¬, I-S-Ø-\m-Sv F-∂n-ß-s\ hn-`-Pn-°-s∏-´ a-e-_m-dn-se hnhn-[ \m-´p-cm-Py-ß-fn¬ B-[mc-sa-gp-Øn-\v D-]-tbm-Kn-® K-Zyam-Wv A-∂p \n-e-hn-ep-≠m-bncp-∂-Xv. B ssi-en am-‰n-sb-SpØm-Wv Kp-≠¿-´v ]p-Xn-b K-Zyssi-en B-cw-`n-®-Xv. 1847 H-tŒm-_-dn¬ ]-›n-tamZ-bw F-∂ t]-cn¬ a-s‰m-cp amkn-I-bpw C-√n-°p-∂n¬-\n-∂v B-cw-`n-®n-cp-∂p. N-cn-{Xw, `-q-anim-kv-{Xw, `-c-W-cw-Kw Xp-S-ßn-

b hn-j-b-߃-°m-Wv am-kn-I {]m-[m-\yw \¬-In-b-Xv. 1842¬ Kp-≠¿-´n-s‚ k-lm-bn-bm-bn Xe-t»-cn-bn-se-Øn-b s{^-U-dnIv ap-≈¿ F-∂ ssh-Zn-I-\m-bncp-∂p ]-›n-tam-Z-b-Øn-s‚ ]{Xm-[n-]¿. Kp-≠¿-´n-s‚ tI-c-f-s∏-cp-a

bp-sS \n-b-{¥-W-Øn-em-bn-cp∂ Kp-≠¿-´v _w-•m-hv F-´p-h¿jw ap-ºv kw-ÿ-m-\ kmw-kvIm-cn-I-h-Ip-∏n-\v ssI-am-dn-bncp-∂p. tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ Sq-dn-kw a-{¥n-bm-bn-cn-s° Kp≠¿-´v _w-•m-hv kw-c-£n-°p-∂-

X-e-t»-cn C√n-°p-∂n-se Kp-≠¿-´v _w-•m-hv Cu am-kn-I-bn-eq-sS-bm-Wv {]kn-≤o-I-cn-®-Xv. ]-{X-{]-h¿-Ø-\w, ]p-Xn-b Nn-¥, Im-gv-N-∏m-Sp-Iƒ F-∂nh-bv-°v A-Sn-Ø-d ]m-In-b Kp≠¿-´n-s‚ 200mw P-∑-Zn-\mtLm-j-Øn-epw A-h-K-W-\bp-sS I-Æo¿-hm¿-°p-I-bm-Wv Kp-≠¿-´v _w-•m-hv. N¿-®v Hm-^v ku-Øv C-¥y(kn.-F-kv.-sF)-

tXm-sSm-∏w ss]-Xr-I-\-K-cn-bmbn X-e-t»-cn-sb {]-Jym-]n-°pI-bpw 200 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn°p-sa-∂v A-dn-bn-°p-I-bpw sNbv-Xn-cp-∂p. ]n-∂o-Sp h-∂ kmwkv-Im-cn-I-a-{¥n sI kn tPm-k^pw {]-Jym-]-\-Øn-\v H-cp Ip-dhpw h-cp-Øn-bn-√. F-√mw {]Jym- ] - \ - ß - f n- s em- X p- ß n- s b∂p am-{Xw.-

jm-ln-Zv ho-s−-Sp-¡p-¶p; ]m-Xn- ap-dn-ª ]T-\-hpw I-ebpw

Imk¿tImUv sN-dp-h-Øq¿ Im-S-t¶m-Sv s\√n-°m¬ `-Kh-Xn t£-{X- s]-cp-¶-fn-bm-´-Øn-s‚ `m-K-ambp≈ Ie-h-d \n-d-bv-°¬ tLm-j-bm-{X

sIm-®n: an-an-{In--bn¬ hn-kv-a-bw Xo¿-Øv Iu-am-c I-em-ta-f-I-fn¬ \n-d-™m-Sn-b Im-e-ap-≠m-bncp-∂p jm-ln-Zn-\v. Po-hn-X {]m-cœ-߃-aq-ew ]T-\w ap-S-ßn-btXm-sS kv-Iqƒ I-em-ta-f-I-fnse tX-tcm-´-hpw A-kv-X-an-®p. {]-Xo-£-tbm-sS Xm-tem-en-® Po-hn-X-kz-]v-\-߃ \n-dw-a-ßnb-tXm-sS I-em-Po-hn-X-hpw Ah-km-\n-s®-∂m-bn-cp-∂p I-cpXn-b-Xv. F-∂m¬, H-cp hym-g-h-´Øn-\p ti-jw kw-ÿm-\ XpS¿-I-tem¬-k-h-Øn-se an-∂pw{]-I-S-\-Øn-eq-sS -an-an-{In-bn¬ ho-≠pw tP-Xm-hm-b-tXm-sS Cu {]-Xn-`-bp-sS {]-Xo-£-Iƒ-°p Nn-d-Ip ap-f-®n-cn-°p-I-bm-Wv.I-gn-™ Zn-h-kw Im-°-\m-Sv A-h-km-\n-® kw-ÿm-\ Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k I-tem¬-k-h-Ønem-Wp tIm-gn-t°m-Sv Hm¿-°m-t´cn ]m-en-bm-´v ho-´n¬ hn jm-lnZv an-an-{In-bn¬ H-∂mw-ÿm-\sØ-Øn-b-Xv. {]-^-j-\¬ an-an{In Xm-c-߃-°p am-{Xw I-gn-bp∂ {]-I-S-\-an-I-hv jm-ln-Zn-\ps≠-∂m-Wp hn-[n-I¿-Øm-°ƒ

jm-ln-Zv H-∂-S-¶w A-`n-{]m-b-s∏-´-Xv. F-´mw ¢m-kn¬ ]Tn-°ptºmƒ 1998¬ tIm-gn-t°m-´p \S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-em-Wp jm-ln-Zv an-an{In-bn¬ B-Zy-am-bn H-∂m-wÿm-\w t\-Sn-b-Xv. A-Sp-Ø h¿jw Pn-√m I-tem¬-k-h-Øn¬ H-∂m-a-sX-Øn-sb-¶n-epw F-dWm-Ip-f-Øp \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-em-ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp°m-\m-bn-√. a-te-dn-b _m-[n-®p In-S-∏n-em-bn. j-m-ln-Zv P-\n-®-bpS-s\ ]n-Xm-hv a-c-W-s∏-´p. am-Xmhn-\v A-©p a-°-sf ]Tn-∏n-°m\p-≈ ti-jn-bn-√m-bn-cp-∂p. Aßs\ H-º-Xmw ¢m-kn¬ ]T\-ap-t]-£n-®p h-gn-hmWn-`-Øn-

te°p Xncn™p. 2000Øn¬ tIm-gn-t°m-´p \-S-∂ kw-ÿm\ tI-c-tfm¬-k-h-Øn-epw an-an{In-bn¬ jm-ln-Zn-\m-bn-cp-∂p H∂mw-ÿm-\w.F-d-Wm-Ip-fw I-f-a-t»-cn-bnse jw-\-sb Po-hn-X-k-Jn-bm°n ChnsS Xm-a-kn-°p-∂p. sIm-®n-bn-se kz-Im-cy ÿm-]\-Øn¬ tPm-en sN-øsh-bmWp ]-Ømw-¢m-kv ]m-km-h-Wsa-∂ B-{K-lap≠mb-Xv. I-f-at»-cn Xp-S¿-hn-Zym- tI-{μ-Øn¬ tN¿-∂p. Cu h¿-jw ]-Ømw-¢mkv ]m-km-h-Ww. Xp-S¿-∂p I-em`-h-\n¬ tN-¿-∂p an-an-{In ]-Tn°Ww-˛ -kz-]v-\-߃ C{X-am{Xw.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-9 issue-13. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

Fw Fw k-emw

Thejas Epaper general Edition 2014-02-08  

Thejas Epaper general edition. 2014-02-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you