Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-4 issue-15

12 t]Pv

■ `6.00

22

P-\p-h-cn 2014 _p[≥ tIm´bw

www.thejasnews.com

Hät\m«¯n I-S-¶Â-¡p-t¯-äv ]p-g-bn Nm-Sn-b bp-hm-hv a-cn-¨p

s\-Ã-d-bv-¡v ssa-em-©n-cm-hv 

]-c-∏-\-ßm-Sn: I-S-∂¬ IpØn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-£-s∏Sm≥ ]p-g-bn¬ Nm-Sn-b ]-≈n°q¬ jm-Pn (37) a-cn-®p. IptØ-‰v Hm-Sp-∂-Xn-\n-sS C-bmƒ ]p-g-bn¬ ho-W-Xv \m-´p-Im-cpsS {i-≤-bn¬-s∏-´n-cp-∂n-√. ]pg-bn-se ]m-d°-√n¬ X-ebn-Sn-®m-Wp a-cn-®-sX-∂mWv \n-K-a-\w. i-co-c-Øn¬ \n-d-sb I-S∂¬-°ptØ-‰ ]m-SpI-fp-≠v. Ip-´n-tam≥-˛-cm-[ Z-ºXn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: kp\n-X. a-°ƒ: k-Po-jv, jm-\n-Z. C-∂-se ]-cn-bm-]p-cw ]p-g-h°n-se sX-ßn-ep-≠m-bn-cp-∂ ]m-e-°m-´v \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-w l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw H-∏-\-bn¬ sXm-Sp-]p-g Ip-am-c-aw-K-ew Iq-Sv Im-‰n¬ C-f-In-b-Xm-Wv t^m-t´m: jn-bm-an sXm-Sp-]p-g Im-c-Ww. \n-c-h-[n t]¿-°p I-S- Fw.-sI.-F≥.-Fw. kv-Iq-fn-s‚ {]-I-S-\w ∂¬-°p-tØ-‰n-´p-≠v.

C-Sp-¡n-bn `q-N-e-\w C-Sp-°n: am-k-ß-fp-sS C-S-thf-bv-°p-ti-jw C-Sp-°n-bn¬ ho≠pw `q-N-e-\w. C-S-a-e-bm-dn\pw tjm-f-bm-dn-\pw C-S-bn¬ Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn 10.-23\m-Wv dnŒ¿ kv-sI-bn-en¬ 2.-4 Xo-{h-X tc-J-s∏-Sp-Øn-b N-e-\w A-\p`-h-s∏-´-Xv. Ip-f-am-hv, X-¶-a-Wn, Im¬-h-cn au-≠v Xp-S-ßn-b {]tZ-i-ß-fn¬ i-‡-am-b N-e-\w A-\p-`-h-s∏-´-Xm-bn {]-tZ-i-hmkn-Iƒ ]-d-™p.

bp.-Un.-F-^n-\v 12þ18 kosä-¶v kÀth \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-c-

h-[-in-£ C-f-hp-sN-¿mw  ]n A-\o-_v

DÄt]PpIfnÂ

9

A-dn-bn-¡-Ww P\o-h: C-dm-s\ £-Wn¨-Xv bp.F³. ]n³-h-en¨p

t]Pn 4 FUnäv ]mXn-h-gn-bn ]nSªpho-gp-¶ k-a-c§Ä

]m-e-°m-Sv: s\-√-d-bv-°v ssaem-©n-cm-hn-s‚ sam-©p ]-I¿∂p a-W-hm-´n-bpw tXm-gn-am-cpw am-cn-hn-√v Xo¿-Øp. \m-Ww-IpWp-ßn-b a-W-hm-´n-am¿-°p tXm-gn-Iƒ Xo¿-Ø C-i¬-cm-hv B-kz-Zn-°m≥ I-\-Ø Nq-Spw s]m-Sn-°m-‰pw h-I-h-bv-°m-sX h≥ P-\m-h-en-bm-Wv F-Øn-bXv. A-∏o-e-S-°w 31 So-ap-I-fm-Wv a¬-k-c-Øn-s\-Øn-b-Xv. \¿-Ø-In-am-cp-sS em-ky-`mh-ß-fn¬ k-º-∂-am-bn-cp-∂p aq-∂mw \mƒ. `-c-X-\m-Sy-hpw tI-c-f-\-S-\-hpw \m-tSm-Sn-\r-Øhpw A-c-ßn-s\ k-Po-h-am-°nb-t∏mƒ tIm¬-°-fn-bn-epw ]cn-N-ap-´p-I-fn-bn-epw hm-in-tb-dnb a¬-k-c-am-Wv Im-gv-N-h-®-Xv. \m-S-I-Øn-¬ ]m-e-°m-Sv Iq‰-\m-Sv h-t´-\m-Sv K-h. ssl-kvIq-fn-se ]-Ømw X-cw hn-Zym¿Yn ]-≈n-a-™m-en¬ A-–p¬ a-Po-Zv an-I-® \-S-\pw tIm-gnt°m-Sv ta-ap-≠ F-®v.-F-kv.-F-

Z-bm-l-c-Pn ]-cn-K-Wn-¡p-¶-Xn-se Im-e-Xm-a-kw

\yq-U¬-ln: Z-bm-l-c-Pn Xo¿∏m-°p-∂X - n¬ A-\m-hi - y Im-es™-Sp-∏n¬ bp.-Un.-F-^n-\v Xm-a-k-ap-≠m-bm¬ `o-I-c-hm-Z12˛18 ko-‰v e-`n-°p-sa-∂v kn.hn-cp-≤ \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ tIF≥.-F≥-˛-sF.-_n.-F≥ A-`n- kp-I-fn-se A-S-°w h-[-in-£ {]m-b k¿-th ^-ew. 2009se Po-h-]-cy-¥-am-bn C-f-hp-sN-ømtem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-t\- sa-∂v kp-{]nw-tIm-SX - n D-Øc - h - n°mƒ h-en-b t\-´w bp.-Un.-F- ´p. Z-bm-l-c-Pn Xo¿-∏m-°p-∂^v. ssI-h-cn-°p-sa-∂v k¿th Xn¬ tI-{μ-k¿-°m-cn-\p ho-gv-Nhy-‡-am-°n. F¬.-Un.-F-^n-\v ]-‰n-bn-´p-s≠-∂pw cm-{„-]X - n-bp2˛8 ko-‰v -am-{X-ta e-`n-°q. 48 sS D-Ø-c-hp-Iƒ d-±m-°-W-saÿ-e-ß-fn-em-bn 1200 t]-cp-sS ∂pw B-hi - y-s∏-´v ho-c∏ - s - ‚ kA-`n-{]m-b-am-Wv tX-Sn-b-Xv. tI- lm-bn-If - m-b `n-et- h-{μ≥, sskc-f-Øn¬ bp.-Un.-F-^v. 50 i-X- a¨, Fw am-Xø - , ⁄m-\{- ]-Imam-\w thm-´v t\-Sp-sa-∂m-Wv iw F-∂n-hc - S- ° - w 15 t]¿ k-a¿tem-Iv-\o-Xn-˛-sF.-_n.-F≥. ^- ∏n-® l-c-Pn ]-cn-K-Wn-®m-Wv Dew ]-d-bp-∂-Xv. C-S-Xp-ap-∂-Wn- Ø-c-hv. Z-bm-l-c-Pn Xo¿-∏m-°p°p 31 i-X-am-\-hpw _n.-sP.-]n- ∂-Xn-se Im-e-Xm-a-kw Nn-{X-h°v H-º-Xv i-X-am-\hpw thm-´v [-Øn-\p Xp-ey-am-Wv. Xo-{h-hm-Zne-`n-°psa-∂m-Wv k¿-th dntbm km-[m-cW - {In-an-\t- em Bt]m¿´v. bm-epw Im-eX - m-ak - w in-£ C-fhp-sN-øm≥ ]-cym-]vX - a - m-Wv. h-[in-£ Im-Øv H-cmƒ h¿-jß - ƒ I-gn-bp-∂-Xv {Iq-c-X-bpw Po-hn\p-≈ `-cW - L - S- \ - m A-hI - map-kv-enw- ]n-¶m-¡m-h-Ø; °mi-Øn-s‚ ew-L-\-hp-am-Wv-˛ Noe-`n-¨Xv 1.45% ^v P-Ãn-kv ]n k-Zm-in-hw A-[y-

5 n X-Ån-bm 7 Z-Ip-bSm-pw-l_-c-P-s¯-

_-jo¿ sIm-Sn-b-Øq¿

£-\m-b s_-©v ]p-ds - ∏-Sp-hn-® hn-[n ]-d-bp-∂p. Xp-S¿-∂v 15 t]cp-sS-bpw h-[i - n-£ Po-h] - c - y-¥am-bn sh-´n-°p-d® - p. `-cW - L - S- \ - b - p-sS 72/161 ]-cntO-Z-߃-{]-Im-cw cm-{„-]-Xn°pw K-h¿-W¿-°pw Z-bm-l-c-Pn k-a¿-∏n-°m≥ G-sXm-cp ]u-c\pw A-[n-Im-c-ap-s≠-∂v tIm-SXn hy-‡-am-°n. G-Xp-X-cw tIkn-epw am-∏p-\¬-Im≥ cm-{„-]Xn-°pw K-h¿-W¿-°pw A-[n-Imc-ap-≠v. F-∂m¬, C-Xp k-hn-tijm-[n-Im-c-sa-∂-t]m-se `-c-WL-S\ - m-]c - a - m-b D-Øc - h - m-Zn-ØwIq-Sn-bm-Wv. A-Xn-\m¬ A-Xn-bmb {i-≤-tbm-Spw Pm-{K-X-tbm-Spw th-K-Øn-epw Hm-tcm tI-kpw ]cn-tim-[n-°-Ww. cm-{„-]-Xn-bpsS Xo¿-∏v tIm-SX - n ]p-\∏ - c - n-tim[n-°n-√. F-∂m¬, A-[n-Im-cw F-ß-s\ D-]-tbm-Kn-°p-∂p-sh∂v ]-cn-tim-[n-°m≥ Np-cp-ßn-b A-[n-Im-c-ap-≠v. Im-e-Xm-a-k-ap≠m-bm¬ `-cW - L - S- \ - m-]c - a - m-b A-[n-Im-cw D-]t- bm-Kn-®v C-Ss - ]Spw. Z-bm-lc - P - n ]-cn-KW - n-°p-∂Xn-se Im-eX - m-ak - w am-{X-am-Wv ]-cn-tim-[n-°p-I-sb-∂pw tIm-S-

Sn ]n h-[-t¡-kv: hn-[n C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f cm-jv-{Sob-Øn¬ tIm-fn-f-°w kr-„n-® Sn ]n h-[-t°-kn¬ {]-tXy-I tIm-S-Xn P-Uv-Pn \m-cm-b-W ]njm-c-Sn C-∂p hn-[n ]-d-bpw. sIm-e-]m-X-I-t°-kn¬ kn.-]n.Fw. t\-Xm-°-f-S-°w 36 t]-cmWp hn-[n Im-Øn-cn-°p-∂-Xv. sIm-e-bm-fn-kw-Lmw-K-ß-fm-b Fw kn A-\q-]v, In¿-am-Wn at\m-Pv, sIm-Sn kp-\n, Sn sI cPo-jv, ap-l-Ω-Zv jm-^n, F-kv kn-Pn-Øv, sI jn-t\m-Pv F-∂nh¿-s°m-∏w kn.-]n.-Fw. tIm-gnt°m-Sv Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw ]n tam-l-\≥, ]m-\q¿ G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n sI Ip-™-\-¥≥, Ip-∂p-Ω¬ tem°¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw sI kn cm-aN-{μ≥ F-∂o t\-Xm-°-fpw hn[n Im-Øn-cn-°p-∂p.H-©n-b-Øv ]m¿-´n-°v G-sd X-e-th-Z-\-bm-b Sn ]n N-{μ-tiJ-c-s\ C-√m-Xm-°m≥ kn.-]n.Fw. B-kq-{X-Ww sN-bv-X sIme-]m-X-I-am-Wn-sX-∂m-Wv t{]m-

kn-Iyq-j≥ tI-kv. 2012 sa-bv \m-en-\v cm-{Xn ]-tØ-Im-en-\mWv h-≈n-°m-´v Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ sh-t´-‰p-a-cn-®-Xv. 2012 B-Kkv-Xv 13\m-Wv 76 t]-sc {]-Xn-Ifm-°n A-t\z-j-W-kw-Lw h-SI-c Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv-¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn ap-ºm-sI Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®-Xv.2012 Un-kw-_¿ 20\v {]-XnI-sf Ip-‰-]-{Xw hm-bn-®p-tIƒ∏n-®p. 2013 s^-{_p-h-cn 11\m-Wv am-dm-Sv A-Uo-j-\¬ sk-j≥kv tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nm-c-W Bcw-`n-®-Xv. t{]m-kn-Iyq-j≥ 166 km-£n-I-sf-bpw {]-Xn-`m-Kw 10 km-£n-I-sf-bpw hn-kv-X-cn-®p. C-Xn¬ 52 t]¿ {]-Xn-`m-K-Øn-\v A-\p-Iq-e-am-bn Iq-dp-am-dn. t{]mkn-Iyq-j≥ 582 tc-J-I-fpw {]Xn-`m-Kw 66 tc-J-I-fpw lm-P-cm°n. 105 h-kv-Xp-°ƒ sXm-≠n-apX-em-bn lm-P-cm-°n. 25 t]¿ Pm-ay-Øn-en-d-ßn. 11 t]¿ Pn-√m P-bn-en¬ hn-Nm-c-WØ-S-hn¬ I-gn-bp-I-bm-Wv.-

Xn hy-‡a - m-°n. l-cP - n \n-›n-Xk-a-b-Øn-\p-≈n¬ Xo¿-∏m-°W-sa-∂v D-Ø-c-hn-Sm-\m-hn-s√∂pw tIm-S-Xn ]-d-™p. F∂m¬, \-S] - S- n-Iƒ th-KØ - n-em°-Ws - a-∂v _-‘s - ∏-´ a-{¥m-eb-ß-tfm-Sv B-h-iy-s∏-Sm-hp-∂Xm-Wv. h-[-in-£ C-f-hp-sN-øptºmƒ Iq-Sp-X¬ X-S-hv \¬-Im-

°n-bn-cn-°p-∂-Xv. ho-c-∏-s‚ klm-bn-I-fp-sS Z-bm-l-c-Pn H-ºXp-h¿-jw I-gn-™m-Wv cm-{„-]Xn Xo¿-∏m-°n-bs - X-∂v tIm-SX - n \n-co-£n-®p. a-‰p 11 t]-cp-sS-bpw Z-bm-l-c-Pn 1˛12 h¿-jw I-gn™m-Wv X-≈n-bn-cn-°p-∂-Xv. kp-μ¿ kn-Mv, a-K≥-em¬ _-tde F-∂o c-≠p-t]¿-°v am-\-kn-

`o-I-c-hn-cp-² tI-kp-IÄ-¡pw _m-[-Iw  15 t]-cp-sS in-£-bn C-f-hv  B-`y-´-c-a-{´m-e-b-¯n-\p hn-aÀ-i-\w 

\p-≈ hy-hÿ \n-ba - \ - n¿-am-Xm°ƒ-°v sIm-≠p-h-cm-hp-∂-XmsW-∂pw tIm-SX - n ]-d™ p. Z-bm-l-c-Pn Xo¿-∏m-°p-∂-Xnse Im-eX - m-ak - w, {]-Xn-bp-sS am\-kn-Im-tcm-Kyw, G-Im-¥ X-Sh - v, th-≠{- X {i-≤] - p-e¿-Øm-sX ]pd-s∏-Sp-hn-® D-Øc - h - p-Iƒ, \-S] - Sn-{I-aß - f - n-se sX-‰v F-∂n-h ]cn-K-Wn-®v in-£ Po-h-]-cy-¥-ambn Ip-d-bv-°m≥ A-[n-Im-c-aps≠-∂m-Wv tIm-S-Xn hy-‡-am-

I-tcm-K-ap-s≠-∂pw tIm-S-Xn Is≠-Øn. Cu hn-hc - ß - ƒ ]-cn-KWn-°m-Xn-cp-∂ tI-{μ B-`y-¥c - a-{¥m-eb - s - Ø cq-£a - m-bn hn-a¿in-®p.C-¥y sF-Iy-cm-{„-k-`-bpsS a-\p-jym-h-Im-i-{]-Jym-]-\Øn¬ H-∏p-h-®-Xm-sW-∂v tIm-SXn ]-d-™p. X-S-hp-Im-sc tamiw co-Xn-bn¬ ]-cn-K-Wn-°-cpsX-∂m-Wp {]-Jym-]-\w ]-d-bp∂-Xv. am-\-kn-I-tcm-Kn-I-sf h-

[n-°-cp-sX-∂pw {]-Jym-]-\w ]d-bp-∂p. Sm-U t]m-ep-≈ `o-I-chn-cp-≤ \n-b-a-߃-{]-Im-cw in£n-°-s∏-´-h¿-°pw in-£-bn¬ C-f-hp-\¬-Im-sa-∂v tIm-S-Xn hy‡-am-°n. bq-Øv tIm¨-{K-kv B-ÿm-\-Øn-\p-t\-sc Im¿t_mw-_v B-{I-a-Ww \-S-Øn-b tI-kn¬ {]-Xn-bm-bn-cp-∂ J-enkv-Xm-\n t\-Xm-hv tZ-th-μ¿]m¬ kn-Mv `p-√-dn-s‚ h-[-in-£ G-{]n¬ 12\v kp-{]nw-tIm-S-Xn icn-h-®n-cp-∂p. Sm-U \n-b-a-{]-Imcw hn-Nm-c-W \-S-∂-Xn-\m¬ in£ C-f-hp-sN-øm-\m-hn-s√-∂mWv A-∂p hn-[n-®n-cp-∂-Xv. ho-c∏-s‚ k-lm-bn-Iƒ-s°-Xn-tc SmU \n-b-a-{]-Im-c-am-Wv tI-sk-SpØn-cp-∂-Xv. Z-bm-l-c-Pn X-≈n 14 Zn-h-k-Øn-\-Iw in-£ \-S-∏m°-W-sa-∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hn´p. in-£ \-S-∏m-°p-∂-Xn-se Im-e-Xm-a-kw Ip-‰-Ir-Xy-Øns‚ ImTn-\yw Ip-d-bv-°n-s√-∂ tI-{μ-hm-Zw tIm-S-Xn X-≈n. cm{„-]-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\-Øn¬ sX-‰p-s≠-¶n¬ ]p-\-∏-cn-tim-[n°m≥ hn-S-W-sa-∂ hm-Z-hpw AwKo-I-cn-®n-√.

kn-se d-lv-\ in-h-Zm-kv an-I-® \-Sn-bp-am-bn.-C-∂p Xn-cp-hm-Xnc-°-fn-bp-sS-bpw h-´-∏m-´n-s‚bpw Zn-\-am-Wv. N-hn-´p-\m-S-Iw, \-ßym¿-Iq-Øv, A-d-_-\-ap-´v, Hm-´≥-Xp-≈¬ a¬-k-c-ßfpw C-∂v A-c-tß-dpw. a¬-k-c-߃-°n-S-bn-ep-≠mhp-∂ A-kzm-c-ky-߃ an-° th-Zn-I-fn-epw ]-Xn-hm-hp-I-bm-

Wv. a¬-k-cw ssh-Ip-∂-Xpw \n¿-Øn-h-bv-°p-∂-Xpw a¬-kcm-¿Yn-I-sf {]-bm-k-Øn-em°p-∂p. hn-[n-I¿-Øm-°-sf-°pdn-®v D-b-cp-∂ hym-]-I ]-cm-XnI-fp-sS \n-P-ÿn-Xn A-dn-bm≥ th-Zn-I-fn¬ hn-Pn-e≥-kv kw-LØn-s‚ \n-co-£-W-ap-≠v. A-∏oep-I-fp-sS {]-hm-lw Xp-S-cp-I-

t]m-bnâv \ne

Xriq-À ap-¶n Xriq¿ ]m-e-°m-Sv tIm-gn-t°m-Sv a-e-∏p-dw I-Æq¿ F-d-Wm-Ip-fw tIm-´-bw sIm√w Imk-¿-tIm-Uv B-e-∏p-g Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]-Ø-\w-Xn-´ h-b-\m-Sv C-Sp-°n

373 366 366 366 344 339 337 335 330 329 327 310 304 292

bm-Wv. C-∂-se h-sc 666 A-∏oep-I-fm-Wv e-`n-®-Xv. B-Xn-tY-b Pn-√-bn¬ \n-∂m-Wv Iq-Sp-X¬ A-∏o-ep-Iƒ.

hn-[n t]-c-dn-hm-f-\pw im-´-\pw ap-cp-I-\pw c£bm-hpw \yq-U¬-ln: kp-{]nw-tIm-S-Xn bpsS ]pXnb hn-[n cm-Po-hv-Km‘n h-[-t°-kn-se {]-Xn-I-fmb t]-c-dn-hm-f-\pw im-¥-\pw ap-cp-I-\pw Kp-W-I-c-am-hpw. 1991 sa-bv 21\v X-an-gv-\m-´n-se {io- s ]- c p- º - Ø q- c nep≠mb Nmth¿ t_mw-_v kv-t^m-S-\Øn-emWv {]-[m-\-a-{¥n-bm-bncp-∂ cm-Po-hv Km-‘n sIm-√s∏-´-Xv. Cu tI-kn-se ap-Jy{]-Xn in-h-c-i-\p H-º-Xp thmƒ-´v _m-‰-dn hm-ßn-\¬-In-sb∂m-tcm-]n-®m-Wv Pq¨ 11\p t]-c-dn-hm-f-s\ kn.-_n.-sF. A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. Xp-S¿-∂v 1999 sa-bv 21\v {]tXy-I Sm-Um tIm-S-Xn h-[-in£ hn-[n-®p. C-Xn-s\-Xn-tc aq∂p t]-cpw 2000 G-{]n-en¬ cm{„-]-Xn-°p Z-bm-l-c-Pn \¬In. X-߃ F-´p h¿-j-am-bn G-Im-¥-X-S-hn-em-sW-∂p Nq≠n-°m-´n-bm-Wv Z-bm-l-c-Pn k-a¿-∏n-®-Xv. C-Xp 11 h¿-jØn-\p ti-jw 2011¬ cm-{„-]Xn X-≈n. C-Xn-s\-Xn-tc t]-cdn-hm-f≥ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bnepw l-c-Pn k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. aq-∂p h¿-jw ap-ºv \¬-In-b l-c-Pn C-t∏m-gpw tIm-S-Xn-bpsS ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv. C-Xn-\n-sS-bm-Wv tI-kn¬ t]-c-dn-hm-f-s‚ sam-gn Xn-cpØn-b-Xm-bn kn.-_n.-sF. D-

tZym-K-ÿ≥ hn Xym-K-cm-P≥ sh-fn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cu kml-N-cy-Øn¬ ]p-Xn-b Z-bm-lc-Pn k-a¿-∏n-®n-´p-≠v. t]-c-dnhm-f-\p h-[-in-£ e-`n-°m≥ Im-c-W-am-b-Xv sam-gn-bn¬ Xm≥ h-cp-Øn-b Xn-cp-Øp aqe-am-sW-∂m-Wv ]o-∏nƒ-kv aqhv-sa≥-dv F-K-bv≥-Ãv sU-Øv s]-\m¬-‰n F-∂ kw-L-S-\ ]p-d-Øn-d-°n-b tUm-Iyp-sa‚dn-bn¬ dn-´. F-kv.-]n. hn XymK-cm-P≥ ]-d-™n-cp-∂-Xv. tIkn-\p _-ew \¬-Im≥ th-≠nbm-Wv A-ß-s\ sN-bv-X-Xv. F∂m¬, t]-c-dn-hm-f-s‚ `m-hn Cß-s\ B-bn-Øo-cp-sa-∂p Icp-Xn-bn-cp-∂n-√. kv - t ^m- S - I - h - k v - X p- ° ƒ \n-¿-an-°m≥ D-]-tbm-Kn-® _m‰-dn-Iƒ tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn in-h-c-i-\p \¬-In-b-Xp Xm\m-sW-∂-Xm-Wv t]-c-dn-hm-ft‚-Xm-bn Ip-‰-]-{X-Øn-ep-≈ sam-gn. F-∂m¬, _m-‰-dn in-hc-i-\p \¬-In F-∂p am-{X-amWv t]-c-dn-hm-f≥ sam-gn \¬In-b-sX-∂p Xym-K-cm-P≥ ]-dbp-∂p. A-Xp t_mw-_v \n¿-amW-Øn-\v D-]-tbm-Kn-®p-sh-∂v A-dn-bm-sa-∂p Xm≥ Iq-´nt®¿-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sIm-e]m-X-Iw \-S-°p-sa-∂v t]-c-dnhm-f-\v A-dn-bm-am-bn-cp-∂n-s√∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n.

Btcm-]Whnt[bcmb t]m-en-kp-tZym-KØÀ¡v \nÀ-_Ôn-X A-h[n

sI-Pv-cn-hmÄ k-a-cw A-h-km-\n-¸n-¨p \yq-U¬-ln: Ir-Xy-\n¿-h-l-W-Øn¬ ho-gv-N-h-cp-Øn-b t]m-en-kv D-tZym-K-ÿsc k-kv-s]≥-Uv sN-ø-W-sa-∂v B-hiy-s∏-´v Bw B-Zv-an ]m¿-´n \-S-Ønb [¿-W A-h-km-\n-∏n-®p. Btcm]Whnt[bcmb t]m-eo-kp-tZym-Kÿsc A-h-[n-bn¬ {]-th-in-∏n-°m-sa∂ D-d-∏n-s\ Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]-Sn. e-^v-‰-\‚ v K-h¿-W¿ \-Po-_v P-Mns‚ C-S-s]-S-en¬ A-\p-c-Rv-P-\ap≠m hp-I-bm-bn-cp-∂p. U¬-ln t]m-en-kn-s\ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-ap-≈-h-cm-°m-\p-≈ Xß-fp-sS {i-aw Xp-S-cp-sa-∂pw U¬-ln-°v ]q¿-W kw-ÿm-\-]-Z-hn e-`y-am-°p-∂Xn-te-°p-≈ B-Zy-]-Sn-bm-Wv C-sX-∂pw sI-Pv-cn-hmƒ ]-d-™p. A-Xo-h-kp-c-£bp-≈ sd-bv-kn-\m ln¬ ta-J-e-bn-se sd-bn¬-`-h-\v ap-∂n¬ \-S-Øn-b 30 a-Wn°q¿ \o-≠ [¿-W-bn-se B-h-iy-߃ U¬-ln t]m-en-kn-s‚ ]q¿-W \n-b-{¥Ww th-W-sa-∂ co-Xn-bn-te-°v h-f¿-∂n-

cp-∂p. a-b-°p-a-cp-∂v, th-iym-hr-Øn tI{μw sd-bv-Uv sN-ø-W-sa-∂ \n-b-a-a-{¥n tkm-\m-Yv `m-c-Xn-bp-sS B-h-iyw \n-cmI-cn-® am-f-hy-\-K¿ kv-t‰-j≥ lu-kv Hm-^n-k-sd-bpw Um-\n-jv bp-h-Xn Iq-´_-em¬-kw-K-Øn-\v C-c-bm-b ]-lm-UvK-©n-se ]n.-kn.-B¿. hm≥ C≥-Nm¿-Pns\-bpw A-h-[n-bn¬ A-b-°m-sa-∂ D-d∏m-Wv kac-Øn\v -hn-cm-aw Ip-dn-®-Xv. K-h¿-W-dp-sS I-Øn-¬ B-tcm-]-Whn-t[-b-cm-b t]m-en-kp-Im¿-s°-Xn-tcbp-≈ A-t\z-j-Ww th-K-Øn-em-°m-sa∂v ap-Jy-a-{¥n-°v D-d-∏p-\¬-In. t\-ctØ bm-sXm-cp A-\p-c-Rv-P-\-Øn-\pw X-øm-d-s√-∂p hy-‡-am-°n-b sI-Pv-cnhmƒ, cm-Pv-]-Yn¬ e-£-°-W-°n-\v Bw B-Zv-an {]-h¿-Ø-I-sc A-Wn-\n-c-Øn dn]-ªn-Iv-Zn-\ ]-tc-Uv X-S- -s∏-Sp-Øp-sa∂v `o-j-Wn ap-g-°n-bn-cp-∂p. dn-]-ªn-Iv-Zn\w B-tLm-jn-°-W-sa-∂m-Wp tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥n kp-io¬-Ip-am¿ jn≥-

[¿W-bv°n-sS F.F.]n. {]-h¿-ØIs\ t]m-en-kv em-Øn-®m¿-Pv sN-øp∂p sU ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ B¿-°p-th≠n-bm-Wv Cu B-tLm-jw. ]-tc-Up-Ifpw \n-›-e-Zr-iy-ß-fpw hn.-sF.-]n-Iƒ

Im-Wpw. A-X-√ dn-]-ªn-Iv Zn-\w-˛ sI-Pvcn-hmƒ ]-d-™p. C-∂-se t]m-en-kv F.-F.-]n. {]-h¿Ø-I¿-°p t\-sc ISpØ em-Øn-®m¿-Pv \-S-Øn-bn-cp-∂p. _m-cn-t°-Uv X-I¿-Øv X-≈n-°-b-dm≥ {i-an-® {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv X-S-™-tXm-sS {]-h¿-Ø-I¿ A-{I-am-k-‡-cm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. XpS¿-∂v {]-h¿-Ø-I¿ t]m-en-kn-\v t\-sc I-s√-dn-™p. kw-L¿-j-Øn¬ c-≠p t]m-en-kp-Im-c-S-°w 12te-sd t]¿-°v ]cn-t°-‰p. t]m-en-kv A-Xn-{I-a-Øn¬ \nc-h-[n ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°pw ]-cn-t°-‰Xm-bn F.-F.-]n. t\-Xm-hv k-Rv-P-bv knMv B-tcm-]n-®p. I-Sp-Ø X-Wp-∏v h-I-h-bv-°m-sX apJy-a-{¥n-bpw a-‰p a-{¥n-am-cpw sd-bn¬ `h-\p ap-ºn-se tdm-Un¬-Ø-s∂-bm-Wv cm-{Xn I-gn-®p-Iq-´n-b-Xv. sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ hm-K-W¿ Im-dn-em-Wv C-∂-se a-{¥n-k`m-tbm-Kw tN¿-∂-Xv.

]m-sam-en³ tI-kv ]n³-h-en-¡Â: kp-\-µ-bp-sS a-c-Ww: A-t\z-j-W-¯n-\v D-¯-c-hv ]n-t¶m-«n-sÃ-¶p ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-sam-en≥ tI-kv ]n≥-h-en-°m-\p-≈ \-S]-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´p-t]mhp-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. a-{¥n-k-`m tbm-K-Xo-cp-am\w \-S-∏m-°n-b-Xn-s‚ t]-cn¬ 23 h¿-j-am-bn tI-kn¬ Dƒ-s∏´ D-tZym-K-ÿ-¿ ]o-Un-∏n-°s∏-Sp-I-bm-sW-∂pw ap-Jy-a{¥n ]-d-™p. ]m-sam-en≥ tI-kv ]n≥-h-en°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w \o-Xn-\ymb-hy-h-ÿ-tbm-Sp-≈ sh-√p-hnfn-bm-sW-∂p Nq-≠n-°m-´n {]Xn-]-£w sIm-≠p-h-∂ A-Sn-b¥-c-{]-ta-b-Øn-\p a-dp-]-Sn \¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n. ap-

Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb F{X {i-an-®m-epw tI-kn¬ {]-XntN¿-°m≥ I-gn-bn-s√-∂v B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e k-`-sb A-dn-bn-®p. Xr-iq¿ hnPn-e≥-kv tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s\Xn-tc ssl-t°m-S-Xn-bn¬ A

tIm-Sn-bp-sS em-`-am-Wp-≠m-bXv. 2.-45 tIm-Sn cq-] Iq-Sn A-[n-I em-`w t\-Sm≥ I-gn-bp-am-bn-cp∂p-sh-∂m-Wv kn.-F.-Pn-bp-sS I-s≠-ج. Cu \-S-]-Sn-{I-aw ]m-en-®n-cp-s∂-¶n¬ I-cm¿ In-´pam-bn-cp-∂n-s√-∂pw ap-Jy-a-{¥n

{]-Xn-]-£w \n-b-a-k-`-bnÂ\n-¶v C-d-§n-t¸m-bn

∏o¬ \¬-Ip-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. A-Sn-b-¥-c {]-tab-Øn-\v A-h-X-c-Wm-\p-a-Xn \ntj-[n-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v {]-Xn]-£w \n-b-a-k-`-bn¬ \n-∂v Cd-ßn-t∏m-bn. ]m-sam-en≥ C-S]m-Sn¬ kw-ÿm-\-Øn-\v F-´p

A-dn-bn-®p. ]m-sam-en≥ tI-kv ]n≥-h-en-°¬ l-c-Pn X-≈n-b Xr-iq¿ hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn DØ-c-hn-se ]-cm-a¿-i-߃ h-kvXp-Xm-hn-cp-≤-am-sW-∂v B-`y¥-c-a-{¥n ]-d-™p. tI-kn¬ lm-P-cm-b eo-K¬ A-ssUz-k¿

hn hn A-K-Ãn-\p l-c-Pn \¬Im-\p-≈ tbm-Ky-X-bn-s√-∂ tIm-S-Xn-bp-sS \n-co-£-Ww icn-b-√. A-K-Ãn-\v A-ku-I-cyw t\-cn-´-Xn-\m-em-Wv A-Uo-j\¬ eo-K¬ A-ssUz-k¿ _nPp a-t\m-l¿ lm-P-cm-b-Xv. N- º ¬- s °m- ≈ - ° m- s c \mWn- ∏ n- ° p- ∂ ]- W n- b m- W v apJy-a-{¥n sN-bv-Xn-cn-°p-∂-sX∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥ B-tcm-]n®p. \o-Xn-]oTw I-g-ºp-s≠-∂p I-s≠-Øn-b tI-km-Wv D-fp-∏n√m- s X ]n≥- h - e n- ° m≥ Xo- c pam-\n-®-sX-∂pw hn F-kv Ip-‰s∏-Sp-Øn.

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

]m-X-Iw, B-fl-l-Xy, A-]-I- t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-ØnS-a-c-Ww F-∂o h-i-߃ kq- em-Wv A-t\z-j-W-Øn-\v D\yq-U¬-ln: tI-{μ am-\-h-ti- £v-a-am-bn A-t\z-jn-°-W-sa- Ø-c-hn-´n-cn-°p-∂-Xv. a-c-W-sØ-°p-dn-®p \-Sjn k-l-a-{¥n i-in X-cq-cn-s‚ Øn-b {]m-Y-an-I A-t\z-j-W `m-cy kp-\-μ ]p-jv-I-sd a-cn-® dn-t]m¿-´pw t]m-en-kn-\p ssI\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b kw-`am-dn-bn-´p-≠v. kp-\-μ-bp-tS-Xv h-Øn¬ hn-i-Z-am-b A-t\z-jsIm-e-]m-X-I-a-s√-∂p _-‘pW-Øn-\p k-_v-Un-hn-j-\¬ °ƒ sam-gn \¬-In-sb-∂pw, Xa-Pn-kv-t{S-‰v D-Ø-c-hn-´p. kp-\cq-cpw `m-cy-bpw X-Ωn-ep-≈ _μ ]p-jv-I¿ a-cn-®-Xv hn-jw D‘-Øn¬ {]-iv-\-ß-fp-≠m-bn≈n¬ sN-∂-Xp aq-e-am-sW-∂v cp-∂-Xm-bpw F-kv.-Un.-Fw. Xk-_v Un-hn-j-\¬ a-Pn-kv-t{Ss‚ dn-t]m¿-´n¬ tc-J-s∏-Sp‰v A-tem-Iv i¿-a ]-d-™p. Øn-bn-´p-≠v. kp-\-μ-bp-sS hn-jw I-gn-®-Xm-tWm A-anssI, I-gp-Øv, Xm-Sn F-∂n-hnX-am-bn D-≈n¬-s®-∂ a-cp-∂v S-ß-fn¬ I-≠ 12 ap-dn-hp-Iƒ hn-jw t]m-se {]-h¿-Øn-®]n-Sn-h-en \-S-∂-t∏mƒ D-≠mXm-tWm F-∂p I-s≠-tØ≠-Xp-s≠-∂v A-t±-lw hy-‡- ∂v t]m-en-kn-\p \n¿-tZ-iw b-Xm-tWm F-∂pw ]-cn-tim-[nam-°n. C-Xp {]-tXy-Iw ]-cn- \¬-In-sb-∂pw A-t±-lw hy- °pw.- hn-jm-Z-tcm-K-Øn-\v D-]A¬-{]m-Ivtim-[n-t°-≠-Xm-Wv. sIm-e- ‡-am-°n. t]m-kv-‰v-tam¿-´w dn- tbm-Kn-°p-∂ 

kn≥ Kp-fn-I kp-\-μ a-cn-®p-InS-∂ eo-em tlm-´-en-se ap-dnbn¬ \n-∂p I-s≠-Øn-bn-cp∂p. 20 ap-X¬ 30 h-sc Kp-fn-IIƒ C-h¿ I-gn-®n-cp-∂p. X-cq¿ ap-dn hn-´v a-Wn-°q-dpIƒ-°p ti-j-hpw kp-\-μ-sb Po-h-t\m-sS I-≠-h-cp-s≠∂pw t]m-en-kv-hr-Ø-߃ ]d-™p. A-Xn-\m¬ C-Xp-h-sc F-^v.-sF.-B¿. c-Pn-ÿ sNbv-Xn-´n-√. X-cq¿ A-Ω-sb tZ-tlm-]{Z-hw G¬-∏n-°p-I-tbm A-]mb-s∏-Sp-Øp-I-tbm sN-øn-s√∂v aI≥ in-hv ta-t\m≥ ]-d™p. A-Ω-bp-sS a-c-Ww sR´n-®p I-f-™p. F-∂m¬ CXn¬ Zp-cq-l-X-bn-s√-∂pw At±-lw hy-‡-am-°n.

tUmfÀ 61.94 ■ ]u−v 102.08 ■ bqtdm 83.87 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 164.31 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 218.91 ■ Ham³ dnbm 160.8 ■ kuZn dnbm 16.51 ■ J¯À dnbm 17.01 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.86 ■ kznkv {^m¦v 67.88


kozhikode

1189 aIcw 9

1435 d-_o-D¬- AΔ¬ 20

22 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

-h-[-in-£-bvs¡-Xntc kp{]nw-tIm-SXn hn[n

km

-l-N-cy-ß-fpw h-kv-Xp-X-I-fpw ]-cn-K-Wn®v h-[-in-£-bn¬ C-f-hp-\¬-Im-sa-∂ kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n C-¥y≥ \o-Xn-\ym-b-N-cn-{XØn-se h-gn-Øn-cn-hm-bn-cn-°pw. cm-Po-hv Km-‘n h-[t°-kn¬ h-[-in-£ Im-Øp-I-gn-bp-∂ t]-c-dn-hm-f≥ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS tI-kv s^-{_p-h-cn-bn¬ ]-cn-K-Wn°m-\n-cn-s°-bm-Wv Cu hn-[n-sb-∂-Xp {i-t≤-b-amWv. s]m-Xp-a-\- m-£n-sb Xr-]v-Xn-s∏-Sp-Øm-\pw kΩ¿-±-߃-°p h-g-ßn-bpw h-[-in-£ hn-[n-°p-∂ coXn-bn¬-\n-∂v {]-I-S-am-b Zn-im-am-‰-Øn-\p Im-c-W-amtb-°pw Cu hn-[n-sb-∂p I-cp-Xmw. 2013 G-{]n-en¬ P-Ãn-kv Pn F-kv kn-Mv-hn `p-√¿ tI-kn¬ h-[-in-£ C-f-hp-sN-øm-Xn-cp-∂-Xv Sm-U {]Im-c-ap-≈ tI-km-Wn-sX-∂v Nq-≠n-°m-´n-bm-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ Sm-U Np-a-Øn-bn-cn-°p-∂, ho-c-∏-s‚ Iq-´mfn-I-fp-sS h-[-in-£-bm-Wv tIm-S-Xn C-f-hp-sN-bv-X-Xv. Z-bm-l-c-Pn-bp-sS Im-cy-Øn¬ cm-{„-]-Xn Xo-cp-am-\Øn¬ F-Øn-t®¿-∂ co-Xn-bpw h-gn-I-fpw ]-cn-tim-[n°p-∂-Xn¬ \o-Xn-]oT-Øn-\v C-S-s]-tS-≠n-h-cp-sa∂pw tIm-S-Xn Nq-≠n-°m-´n-bn-cn-°p-∂p. hn-[n-tbm-S-\p-_-‘n-®v kp-{]nw-tIm-S-Xn ]p-d-s∏Sp-hn-® am¿-K-\n¿-tZ-i-ß-fpw kp-{]-[m-\-am-Wv. Z-bml-c-Pn X-≈n-bm¬ _-‘p-°-sf hn-h-c-a-dn-bn-°p-I, B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bw Ir-Xy-am-b hn-h-c-߃ b-Ym-ka-bw cm-{„-]-Xn-°p \¬-Ip-I, Z-bm-l-c-Pn X-≈p-∂Xp-h-sc h-[-in-£-bv-°p hn-[n-®-h-sc G-Im-¥-X-Shn¬ ]m¿-∏n-°p-∂-Xv H-gn-hm-°p-I, X-S-hp-Im¿-°v \nb-a-k-lm-b-Øn-\p-≈ {I-ao-I-c-W-߃ G¿-s∏-SpØp-I Xp-S-ßn-b-h A-h-bn¬ Nn-e-Xm-Wv. B-`y-¥-ca-{¥m-e-b-Øn-s\-Xn-tc kp-{]nw-tIm-S-Xn i-‡-am-b hn-a¿-i-\-hpw D-∂-bn-®n-cp-∂p. a-t\m-tcm-K-ap-≈ X-Shp-Im-cp-sS hn-h-cw A-dn-bn-°m-Xn-cp-∂ \-S-]-Sn-sb-bmWp tIm-S-Xn hn-a¿-in-®-Xv. Z-bm-l-c-Pn-bn¬ cm-{„-]Xn Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-∂-Xv ssh-In-bm-epw a-t\m-tcmK-hpw am-\-kn-I-{]-iv-\-ß-fp-ap-≈ X-S-hp-Im-cp-sS Imcy-Øn-epw h-[-in-£-bn¬ C-f-hn-\v A¿-l-X-bp-s≠∂pw -tIm-S-Xn hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. A-^v-k¬ Kp-cphn-s‚ h-[-in-£ \-S-∏m-°n-b-Xpw _-‘p-°-sf A-dnbn-°m-sX-bpw c-l-ky-am-bpw B-bn-cp-∂p-sh-∂-Xv Ht´-sd hn-hm-Z-߃-°p h-gn-h-®n-cp-∂p. 2007 Un-kw-_-dn¬ h-[-in-£ \n¿-Ø-em-°-Wsa-∂ bp.F≥. P-\-d¬ A-kw-ªn {]-ta-b-Øn-s\-Xntc thm-´v sN-bv-X Np-cp-°w Nn-e cm-Py-ß-fn-sem-∂mWv C-¥y. h-[-in-£ B-tLm-j-am-°p-∂ H-cp h-eXp-]-£, a-[y-h¿-K k-aq-l-hpw \-Ωp-sS {]-tXy-I-Xbm-Wv. 2011˛12 Im-e-b-f-hn¬ 1455 t]¿-°m-Wv h-[-in£ hn-[n-®-Xv. 70˛80 Im-e-L-´-Øn¬ kp-{]nw-tIm-SXn-bn¬ 37.7 i-X-am-\-hpw ssl-t°m-S-Xn-I-fn¬ 59 iX-am-\-hp-am-bn-cp-∂p h-[-in-£m hn-[n-sb-¶n¬ A-SpØ 10 sIm-√w sIm-≠v A-Xp b-Ym-{I-aw 40 i-X-am\-hpw 65 i-X-am-\-hp-am-bn. ]u-c-s‚ Po-hn-°m-\p-≈ A-h-Im-i-am-Wv h-[-in-£ \-S-∏m-°p-∂-Xn-eq-sS X-Sb-s∏-Sp-∂-sX-∂-Xpw hn-[n-bn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn Nq≠n-°m-´n-bn-´p-≠v. km-l-N-cy-sØ-fn-hp-I-sf am-{Xw B-[m-c-am-°¬, Ip-‰m-t\z-j-W-Øn-se Im-cy-£-a-Xbn-√m-bv-a, A-gn-a-Xn, \n-b-a-]m-e-I-cp-sS ap≥-hn-[n, {]-Xn-I-sf-°p-dn-®p-≈ km-aq-ln-I-am-b ap-≥-[m-c-WIƒ, am-[y-a-hm¿-Ø-Iƒ kr-„n-°p-∂ k-Ω¿-±w, s]m-Xp-P-\-hn-Im-cw C-h-sb-√mw h-[-in-£m-hn-[n-Isf kzm-[o-\n-°p-∂ L-S-I-ß-fm-Wv. tem-Iw h-[-in£-bv-s°-Xn-tc ap-d-hn-fn-Iq-´p-tºmƒ \-Ω-fpw A-Øc-sam-cp in-£m-k-{º-Zm-bw F-Sp-Øp-I-f-bm-\m-Wp X-øm-dm-th-≠-Xv. H-cp P-\m-[n-]-Xy ]-cn-jv-Ir-X-k-aql-Øn-\p tN¿-∂-Xpw A-Xm-Wv.

BÀ¯-h-P-\n-X-Iw

kv

-{Xo-bp-sS {]-Xyp¬-∏m-Z-\-ti-jn- \n¿-W-bn°p-∂ {]-[m-\- L-S-I-am-Wv B¿-Ø-hImew. E-Xp-a-Xn-bm-hp-∂Xp- sXm-´v B¿-Ø-h-hncmaImew h-sc A-h-fp-sS i-co-cL-S-\ am-‰-ß-fn-eq-sS IS-∂pt]m-hp∂p. A-tfim-¬-∏mZ-\w {I-an-I-am-bn Ip-d-™v a[yh-b- v I-gn-bp-∂-tXm-sS \n-e-bv-°p∂p. ]n-s∂ B¿-Ø-h-hn-cm-a-Im-e-ambn. F-∂m¬, bu-h-\-tØm-Sp hn-S-]-dbpw ap-tº ]ecpw B¿-Ø-h-hn-cm-a-Øn-te-°p Ip-Xn-°p-∂-Xmbn tIm-]≥-tl-K-\n¬ \-S-∂- ]T-\-߃ hy-‡-am°p∂p. A-tfim¬-∏mZ-\w Ip-d-bp-∂-Xm-Wv {]-Xyp¬-∏m-Z\-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-∂Xv. B¿Ø-h-hncm-a{]m-bw Iq-Sp-∂-Xn\pw Ip-d-bp-∂-Xn-\pw P-\n-X-Iam-b hn-i-Zo-Ic-Ww \¬-Im≥ C-∂p im-kv{X-Øn-\p I-gn-bp-∂p≠v. A-\-]-Xy-XmZpxJ-sØ {]Xn-tcm-[n-°m≥ C∂v sF.hn.F^v. t]m-ep-≈ A-Xym-[p\n-I km-t¶XnIhn-Zy-I-fp≠v. A-fi-߃ io-Xo-I-cn-®v kw-c-£n°p-∂ co-Xn-bpw hn-π-h-I-cam-b am-‰-ß-fp-≠m-°n-bn´p≠v. kz-bw {]-tbm-Kn-°m-hp-∂ tlm¿-tam¨ sP√p-Ifpw kz-bw Ip-Øn-h-bv-]p \-S-Øm-hp-∂ t]\-Ifpw C-∂p hn-]-Wn-bn-ep≠v. {]-Ir-Xn\n-ba-sØ im-kv-{Xo-b-am-b I-≠p-]n-Sn-Ø-ß-fn-eq-sS a-dn-I-S-°m≥ a-\p-jy¿ {i-an®p-sIm-t≠-bn-cn-°p∂p.

t\Àhc `cWhpw k-a-c-hp-am-bn U¬-ln-bn¬ sIPvcn-hm-fn-s‚ ap-t∂‰w.

4

]mXn-h-gn-bn ]nSªpho-gp-¶ k-a-c§Ä ]m

-N-I-hm-X-I hn-e-h¿-[\-bpw kn-en-≠-dp-I-fpsS F-Æw sh-´n-®p-cp-°-epw k_v-kn-Un-Øp-I-bv-°m-bn B[m¿ _m-¶p-I-fp-am-bn _-‘n-∏n°-ep-sam-s° km-[m-c-W-P-\-ßfn¬ ]-c-am-h-[n B-i-b-°p-g-∏hpw tcm-j-hpw k¿-°m-cn-t\m-Sv i-{Xp-X-bp-sam-s° kr-„n-®n-´p≈ Im-cy-am-Wv. C-¥y `-cn-°p-∂ a≥-tam-l≥-kn-Mv k¿-°m-cn-t\mSv P-\-߃-°p-≈ F-Xn¿-∏v i-XKp-Wo-`-hn-∏n-® \-S-]-Sn-bm-Wn-Xv. kzm-`m-hn-I-am-bpw tI-c-f-Øn-se {]-Xn-]-£-∏m¿-´n-Iƒ-°v sF-IytØm-sS P-\-]n-¥p-W k-am-l-cn°m≥ D-X-Ip-∂ {]-t£m-`-]-c-ºc-Iƒ-°p-≈ h-gn-a-cp-∂n-S-em-Wv Cu \-S-]-Sn-I-fn-eq-sS D-≠m-b-Xv. F-∂m¬, ]m-N-I-hm-X-I hn-eh¿-[-\-bp-sS t]-cn¬ kn.]n.-Fw. tI-c-f-Øn¬ 1400 tI-{μ-ß-fn¬ B-cw-`n-® A-\n-›n-X-Im-e \n-cmlm-c-k-a-cw aq-∂p-Zn-h-kw-sIm≠v ]n≥-h-en-t°-≠n-h-∂p. k-acw ]n≥-h-en-°m≥ I-s≠-Øn-b \ym-bw, k-_v-kn-Un-\n-c-°n-ep≈ kn-en-≠-dp-I-fp-sS F-Æw h¿[n-∏n-°m≥ tI-{μw Xo-cp-am-\n-®p F-∂m-Wv. ]-t£, ]m-N-I-hm-XI hn-e Ip-d-bv-°m-t\m B-[m¿ _m-¶v A-°u-≠p-am-bn _-‘n∏n-°p-∂-Xv H-gn-hm-°m-t\m bmsXm-cp \-S-]-Sn-bpw k¿-°m¿ kzoI-cn-®n-´n-√. ]n-s∂ F-¥p-sIm≠m-hmw A-{]-Xo-£n-X-am-bn {]t£m-`w ]n≥-h-en-®-Xv? D-Ω≥-Nm-≠n k¿-°m-cn-s\Xn-tc tkm-fm¿ {]-iv-\-Øn¬ k‘n-bn-√m-k-a-cw Xp-S-ßn-b F¬.-Un.F-^v, sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-tcm-[-hpw ¢n-^v lu-kv D-]tcm-[-hpw A-{]-Xo-£n-X-am-bn ]n≥-h-en-®-Xn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bncp-∂p ]m-N-I-hm-X-I hn-e-h¿-[\-bv-s°-Xn-cm-b {]-t£m-`-Øns‚ A-\p-`-h-hpw. C-°p-dn L-S-II-£n-I-sf H-gn-hm-°n kn.-]n.Fw. t\-Xr-Xzw X-\n-®m-Wv A-S¿-

°-f-Øn¬ C-d-ßn-b-Xv. ap-Xn¿∂ t\-Xm-°ƒ X-s∂ \n-cm-lm-ck-a-cw Xp-S-ßn. k-a-c-k-Jm-°ƒ°v B-th-iw ]-I¿-∂v H-∏-an-cn°m≥ ]-Xn-\m-bn-c-߃ C-c-ºnh-cp-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ h-en-b k-a-c-∏-¥-epw t`-Z-s∏-´ ssa-°vsk-‰p-I-fp-sam-s° X-øm-dm-°n. ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-I¿-°p ]p-d-sa

sI F-kv l-cn-lc≥

º-Xv B-sf t]m-epw F-Øn-°m\m-bn-√. Cu Xn-cn-®-dn-hv t\-XrXz-Øn-s‚ a-\w am-‰m≥ D-X-Insb-∂p-th-Ww I-cp-Xm≥. tI-c-fØn-se 140 \n-b-a-k-`m a-fi-eß-fn-em-bn 1400 k-a-c-tI-{μ-

se hn-[n P-\p-h-cn 22\v h-cm-\n-cns°-bm-bn-cp-∂p ]m¿-´n-bp-sS ka-c-th-en-tb-‰w. Sn ]n N-{μ-ti-Jc-s‚ sIm-e-]m-X-I-tØm-sS X߃-°p-ta¬ ]-Xn-®n-´p-≈ sIme-bm-fn-kw-L-sa-∂ ap-{Z am-bv-®p-

Ãp-I-fp-sS {]n-b-s∏-´ k-a-c-bn-\am-bn am-dn-b-Xv. Km-‘n-in-jy-\mbn-cp-∂ F sI Pn ]-e-t∏m-gpw Cu k-a-c-X-{¥w {]-tbm-Kn-®n-´ps≠-¶n-epw kn.]n.F-Ωn-s‚ GI k-a-cm-bp-[-am-°n \n-cm-lm-csØ ]-cp-h-s∏-Sp-Øn-b-Xv \ntbm-en-_-d¬ Im-e-sØ I-ΩyqWn-kv-‰v am-Xr-I-bm-b ]n-W-dm-bn

D-½³-Nm-−n kÀ-¡m-cn-s\-Xn-tc tkm-fmÀ {]-iv-\-¯n k-Ôn-bn-Ãm-k-a-cw Xp-S-§n-b FÂ.-Un.F-^v, sk-{I-t«-dn-b-äv D-]-tcm-[-hpw ¢n-^v lu-kv D-]-tcm-[-hpw A-{]-Xo-£n-X-am-bn ]n³-h-en-¨-Xn-sâ Xp-SÀ-¨-bm-bn-cp-¶p ]m-N-I-hm-X-I hn-e-hÀ-[-\-bv-s¡-Xn-cm-b {]-t£m-`-¯n-sâ A-\p-`-h-hpw. C-¡p-dn L-S-I-I-£n-I-sf H-gn-hm-¡n kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xzw X-\n-¨m-Wv A-SÀ-¡-f-¯n C-d-§n-b-Xv. ap-XnÀ-¶ t\-Xm-¡Ä X-s¶ \n-cm-lm-c-k-a-cw Xp-S-§n. k-a-c-k-Jm-¡Ä-¡v B-th-iw ]-IÀ-¶v H-¸-an-cn-¡m³ ]-Xn-\m-bn-c-§Ä C-c-¼n-h-cp-sa-¶ {]-Xo-£-bn h-en-b k-a-c-¸-´-epw t`-Z-s¸-« ssa-¡v-sk-äp-I-fp-sam-s¡ X-¿m-dm-¡n. ]mÀ-«n-{]-hÀ-¯-IÀ-¡p ]p-d-sa ]m-N-I-hm-X-I {]-iv-\-am-b-Xn-\m hn-]p-e-am-b P-\-]n-´p-W-bpw {]-Xo-£n-¨n-cp-¶p. {]-tXy-In-¨pw hn-e-hÀ-[-\-bn ]n-S-bp-¶ kv-{Xo-IÄ A-S-¡-ap-Å _-lp-P-\-§-fp-sS ]n-´p-W e-`n-¡p-sa-¶m-bn-cp-¶p I-W-¡p-Iq-«Â. ]-t£, k-a-c-tI-{µ-§-fn Hm-tcm Zn-h-k-hpw A-¼-Xv B-sf t]m-epw F-¯n-¡m-\m-bn-Ã. ]m-N-I-hm-X-I {]-iv-\-am-b-Xn\m¬ hn-]p-e-am-b P-\-]n-¥p-Wbpw {]-Xo-£n-®n-cp-∂p. {]-tXy-In-®pw hn-e-h¿-[-\bn¬ ]n-S-bp-∂ kv-{Xo-Iƒ A-S°-ap-≈ _-lp-P-\-ß-fp-sS ]n¥p-W e-`n-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p IW-°p-Iq-´¬. ]-t£, k-a-c-tI{μ-ß-fn¬ Hm-tcm Zn-h-k-hpw A-

߃ ÿm-]n-®-Xp-X-s∂ Ir-Xyam-b X-øm-sd-Sp-t∏m-sS B-bn-cps∂-¶n-epw P-\-]n-¥p-W-bpw ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-I-cp-sS ]n-¥p-Wbpw kn.]n.F-Ωn-s\ tX-Sn-sbØn-bn-√. kn.]n.Fw. t\-Xr-Xzw B-kq-{X-Ww sN-bv-Xp \-S-∏m°n-b B¿.Fw.]n. t\-Xm-hv Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ h-[-t°-kn-

I-f-bm-\m-Wv Km-‘n-b≥ am-XrI ]n≥-]-‰n A-\n-›n-X-Im-e \ncm-lm-c-k-a-cw B-kq-{X-Ww sNbv-X-Xv. B-fl-ip-≤o-I-c-W-Øn\pw ]m-]-]-cn-lm-c-Øn-\pw \n-cmlm-c-tØ-°mƒ t`-Z-s∏-´ a-cp∂n-√. a-lm-flm-Km-‘n I-≠p-]nSn-®p {]-tbm-Kn-® Cu k-a-c-ap-d k-ao-]-Im-e-Øm-Wv I-Ωyq-Wn-

hn-P-b≥ B-Wv. 1400 tI-{μ-ß-fnse B-fl-ip-≤o-I-c-W-{i-a-Øneq-sS P-\p-h-cn 22\v h-cm-\n-cn-°p∂ N-{μ-ti-J-c≥ h-[-t°-kn-se hn-[n-bp-≠m-°p-∂ B-Lm-XsØ a-dn-I-S-°m-sa-∂m-bn-cp-∂p ]n-W-dm-bn I-W-°p-Iq-´n-b-Xv. ]t£, ]-Xn-hp-t]m-se C-Ø-h-Wbpw A-t±-l-Øn-s‚ I-W-°p-Iq-

´¬ ]n-g-®p. tI-c-f-Øn-se _-lpP-\-߃-°p ]n-W-dm-bn hn-P-bs‚ ]m¿-´n-sb C-t∏m-gpw hn-izmk-Øn-se-Sp-°m≥ I-gn-bp-∂n-√ F-∂ h-kv-Xp-X sh-fn-s∏-Sm-t\ Cu D-Æm-{h-Xw k-lm-bn-®p-≈q. ]-›n-a-_w-Km-fn-s‚ am-Xr-Ibn¬ tI-c-f-Øn-se kn.]n.F-Ωns\-bpw ^m-jn-Ãv D-≈-S-°-Ønte-°p hn-I-kn-∏n-°p-I-bm-Wv t\-Xr-Xzw sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn°p-∂-Xv. h-en-b ]m¿-´n-bm-b-Xn\m¬ X-ß-fp-sS k-a-{Km-[n-]-Xyw F-√m-X-e-ß-fn-epw D-≠m-bn-cn-°W-sa-∂m-Wp kn.-]n.-Fw. B-{Kln-°p-∂-Xv. hm-b-\-im-e-Iƒ apX¬ \n-b-a-k-` h-sc-bpw ]-©mb-Øv ap-X¬ ]m¿-e-sa‚ v h-scbp-ap-≈ ÿm-]-\-ß-sf-sb-√mw ]n-Sn-®-S-°p-I F-∂ e-£y-tØmsS-bm-Wv ]m¿-´n {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. ]-›n-a-_w-Km-fn¬ hn-P-bw-I≠ Cu ^m-jn-Ãv ap-d I-gn-™ G-Xm-\pw h¿-j-߃-°p-≈n¬ ]-cm-P-b-Øn-s‚ ]-Sp-Ip-gn I-≠ncn-°p-∂p. C-¥y-bn¬ \-tc-{μ-tamUn am-{X-am-Wv C-Ø-c-sam-cp e£y-Øn-\m-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ a-s‰m-cp t\-Xm-hv. ^m-jn-Ãv-h¬°-c-W-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\-ssien Kp-P-dm-Øn-se-∂-t]m-se tIc-f-Øn-epw P-\-߃-s°-Xn-cm-b {]-tbm-K-am-bn Xp-S-cp-∂p-≠v. ]-›n-a-_w-Km-fn¬ ]-cm-P-bs∏-´ am-Xr-I tI-c-f-Øn¬ hn-Pbn-∏n-°m-\m-Wp kn.]n.Fw. {ian-°p-∂-Xv. Cu Xn-cn-®-dn-hv P-\߃-°p-≈-Xn-\m-em-Wv Sn ]n N{μ-ti-J-c≥ h-[-Øn-\v D-Ø-c-hmZn-I-fm-b kn.-]n.Fw. t\-Xr-XztØm-Sv In-´p-∂ G-Xp k-μ¿-`Øn-epw tI-c-fo-b¿ I-W-°p-Xo¿°p-∂-Xv. bm-sXm-cp k-a-c-hpw Gs‰-Sp-Øp hn-P-bn-∏n-°m-\m-hmØ-hn-[w kn.-]n.F-Ωn-s‚ A-SnØ-d X-I¿-∂-Xpw a-s‰m-∂p-sIm≠p-a-√. C-°m-cyw Xn-cn-®-dn-bm≥ I-gn-bm-Ø G-I cm-{„o-b-∏m¿-´nbpw kn.]n.-Fw. X-s∂-bm-Wv.

_w-¥m-tZ-iv \-bw C´y ]p-\-¸cn-tim-[n-¡-Ww ■

i-^v-Jm-Øv d-_n A-\n-Iv

A-ta-cn-°-bn¬ Xm-a-kn-°p∂ _w-•m-tZ-iv ]-{X-{]-h¿-Ø-I\m-b te-J-I≥, [-° ss{S-_yqWn¬ F-gp-Xn-b te-J-\w:

Cu

te-J-\w hm-bn-°p∂ G-Xv C-¥y-°m-c\pw bp-Syq-_v ]-cn-tim-[n-®v "_w•m-tZ-in-se t]m-en-kv {Iq-c-XIƒ' F-∂ io¿-j-I-Øn¬ H-cp ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-t\m-°-Ww. 2013¬ Zn-h-kw-{]-Xn H-∂-c _w•m-tZ-in-sb-¶n-epw t]m-en-kv shSn-h-bv-]n¬ F-ß-s\ sIm-√-s∏´p-sh-∂v A-Xn¬ h-cp-∂ Zr-iy߃ Im-Wn-®p-X-cpw. G-Xm-≠v 500 t]¿ sIm-√-s∏´p; A-kw-Jyw B-fp-Iƒ-°p ]-cnt°-‰p. Hu-tZym-Kn-I-am-b I-W°p-I-fm-W-Xv. A-Xp-{]-Im-cw Xs∂ _w-•m-tZ-in-s‚ 42 sIm-√sØ N-cn-{X-Øn¬ B-Zy-am-bmWv C-{X-b-[n-Iw t]¿ sIm-√-s∏Sp-∂-Xv. {]-Xn-]-£-Øp-≈-h-cmWv sIm-√-s∏-´-h-cn-epw ]-cn-t°‰-h-cn-epw Iq-Sp-X¬. _w-•m-tZ-ins‚ N-cn-{X-Øn¬ C-¥y-tbm-Sv G-‰-hpw h-en-b ku-lr-Zw ImWn-°p-∂ `-c-W-Iq-S-sØ F-Xn¿°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. ho-Un-tbm-Zr-iy-ß-fpw I-W°p-I-fpw B-Kn-c-Ww-sN-øp-∂Xn-t\m-sSm-∏w a-s‰m-cp Im-cyw IqSn C-¥y-°m¿ ]-cn-K-Wn-t°-≠-

Xp-≠v. I-gn-™ aq-∂p Z-im-–Øn-\p-≈n¬ _w-•m-tZ-in-Iƒ Iq-Sp-X¬ Iq-Sp-X¬ C-¥ym-\p-Iqen-I-fm-bn am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. C¥y-sb ]n-¥p-W-bv-°p-∂ H-cp cm-{„o-b-∏m¿-´n-bp-an-√m-Ø ]mIn-kv-Xm-\n¬-\n-∂p hy-Xy-kv-Xam-bn, A-hm-an eo-Kpw A-Xn-s‚ k-Jy-I-£n-I-fpw ]-c-ky-am-bn C-¥y-sb A-\p-Iq-en-°p-∂-h-cmWv. sam-Øw P-\-kw-Jy-bn¬ 35˛40 i-X-am-\w ]n-¥p-W A-h¿°p-≠v. I-gn-™-Im-e-sØ Xn-cs™-Sp-∏p-I-fp-sS I-W-s°-SpØm¬ k-Jy-I-£n-Iƒ am-dp-∂Xn-\-\p-k-cn-®v sN-dn-b am-‰-߃ Im-Wp-sa-∂p am-{Xw. _w-•m-tZ-in-se a-s‰m-cp {]ap-J cm-{„o-b-I-£n-bm-b _w•m-tZ-iv \m-j-\-en-kv-‰v ]m¿-´n°p-ap-≠v G-Xm-≠v A-{X-X-s∂ P-\-]n-¥p-W. am-{X-a-√, A-h¿ C-¥y-bp-am-bp-≈ _-‘-߃ sa-®-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v B-{Kln-°p-∂p. 80I-fn-epw 90I-fnepw _n.F≥.-]n-bp-sS cm-{„o-bk-tμ-i-Øn-se ap-Jy-`m-Kw Xs∂ C-¥ym-hn-tcm-[-am-bn-cp-∂psh-¶n-epw I-gn-™ H-cp Z-im-–am-bn A-h¿ C-¥ym-hn-cp-≤ i–-tLm-j-ß-fn¬-\n-∂p hn-´p\n¬-°p-I-bm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fn¬ G-Xm≠v A-©p-i-X-am-\w thm-´v hm-

ßp-∂ C-kv-em-an-I-I-£n-I-fmWv C-¥ym-hn-cp-≤-cn¬ {]-ap-J¿. F-∂m¬, F-Æ-Øn¬ Ip-d-hm-bXn-\m¬ A-h¿-°v G-sX-¶n-epsam-cp {]-ap-J I-£n-bp-am-bn kJyw sN-bv-tX ]-‰q. ta-J-e-bn-ep≈ kzm-[o-\w D-]-tbm-Kn-°p-∂ C-¥y, C-cp-I-£n-I-fp-am-bpw \oXn-bp-sS-bpw kp-Xm-cy-X-bp-sSbpw A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ku-lrZw ÿm-]n-®m¬ kp-c-£ kw-_‘n-® C-¥y-bp-sS B-i-¶-Iƒ A-I-‰p-∂-Xn¬ c-≠p-Iq-´-cpw Xm¬-∏-cyw Im-Wn-°p-sa-∂p Xo¿-®-bm-Wv. _w-•m-tZ-in-Iƒ A-h-cp-sS aX(C-kv-emw)Øn-s‚-bpw hw-iob-X(_w-Km-fn)bp-sS-bpw kzm-X{¥y-Øn-s‚-bpw (1971) Im-cyØn¬ A-`n-am-\w-sIm-≈p-∂-h¿ X-s∂. F-∂m¬, A-h-cn¬ `q-cn]-£-hpw ln-μn N-e-®n-{X-ß-fpw ko-cn-b-ep-I-fpw kw-Ko-X-hpw C„-s∏-Sp-∂-h-cm-Wv. ]-e-cpw lnμn kw-km-cn-°pw. A-Xm-b-Xv, C¥y-bp-sS C-„-cm-{„o-b-I-£n [°-bn¬ A-[n-Im-c-Øn-en-cp-∂mepw C-s√-¶n-epw _w-•m-tZ-inIƒ C-¥ym-hn-cp-≤-c-√ F-∂p Npcp-°w. F-∂m¬, C-¥y-°v A-\p-Iqe-am-b Cu km-aq-ln-I-]-›m-Øe-ap-≈-t∏mƒ X-s∂ k-ao-]-Ime-Øp-≠m-b Nn-e am-‰-߃ ]-cntim-[n-°q! _w-•m-tZ-in-I-fn¬ h≥ `q-cn-]-£w, si-bv-Jv l-ko\ \-S-Øn-b Xn-c-s™-Sp-∏p-{]-l-

k-\-sØ C-¥y am-{X-am-Wv ]n¥p-W-bv-°p-∂-sX-∂p I-cp-Xp∂p. C-¥y D-d-∏p-\¬-In-b-XpsIm-≠m-Wv A-hm-an `-c-W-Iq-Sw F-√m {]-Xn-]-£-t\-Xm-°-sfbpw P-bn-en-en-´-sX-∂pw A-h¿ hn-iz-kn-°p-∂p. C-¥y-°v A-\pIq-e-am-bn \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-® _w-•m-tZ-in-se aq-∂m-a-sØ hen-b cm-{„o-b-I-£n-bp-sS A-[y£≥ P-\. C¿-jm-Zn-s\ B-ip-]{Xn-bn¬ X-S-¶-en¬-h-®-Xn-s\bpw C-¥y ]n-¥p-W-®p-sh-∂v Ah¿ I-cp-Xp-∂p. Jm-en-Z-kn-b ho-´p-X-S-¶-enem-Wv (]n-∂o-S-h-sc l-ko-\ hn´-b-®p: hn-h). _w-•m-tZ-in-se G‰-hpw h-en-b C-kv-em-an-I-I-£nbm-b P-am-A-sØ C-kv-em-an-bpsS ap-Xn¿-∂ t\-Xm-°-fp-sS A-hÿ Iq-Sp-X¬ I-„-am-Wv. A-h¿ H-cp h¿-j-Øn¬ Iq-Sp-X¬ Po-hn®n-cp-∂m¬ X-s∂ `m-Kyw. H-cp {]tXy-I ss{S-_yq-W¬ an-°-h¿°pw h-[-in-£ hn-[n-®n-cn-°p-Ibm-Wv. H-cp t\-Xm-hn-s\ C-Xn-\Iw X-s∂ Xq-°n-te-‰n. Np-cp-°n∏-d-™m¬, C-t∏m-g-sØ A-hÿ-bn¬ _w-•m-tZ-in-se {]-Xn]-£w Po-h≥ \n-e-\n¿-Øm-\pw kz-X-{¥-cm-bn-cn-°m-\pw ITn-\am-bn {]m¿-Yn-t°-≠n-h-cpw. _w-•m-tZ-in¬ ]-e-cpw Ct∏mƒ I-cp-Xp-∂-Xv, A-hm-an eoKn-se ap-Xn¿-∂ t\-Xm-°-∑mcn¬ ]-e¿-°pw hy-‡n-]-c-am-b kw-c-£-Ww \¬-Ip-∂-Xv C-¥y-

bm-sW-∂m-Wv. _w-•m-tZ-iv kpc-£m-tk-\-I-fp-sS bq-\n-t^m-aWn-™v C-¥y≥ ssk-\yw ]-e c- l - k y- { ]- h ¿- Ø - \ - ß - f n- e pw G¿-s∏-Sp-∂p. _w-•m-tZ-in-se kv-s]-jy¬ Hm-]-td-j≥-kv hn`m-K-Øn-\v C-¥y-bm-Wp ]-cn-ioe-\w \¬-Ip-∂-Xv. si-bv-Jv lko-\-sb ]n-¥p-W-bv-°m≥ C¥y hn-tZ-i-cm-{„-ß-fp-sS ta¬ k-Ω¿-±w sN-ep-Øp-∂p-˛ A-ßs\ t]m-hp-∂p Du-lm-t]m-l߃. A-h-bp-sS F-Æw Iq-Sn-hcp-I-bm-Wv. A-ß-s\-b-ßp X≈n-°-f-bm≥ ]-‰m-Ø-Xm-Wp ]e-Xpw. C-∂p si-bv-Jv l-ko-\-bpsS-bpw A-hm-an eo-Kn-s‚-bpw GXp cm-{„o-b-km-l-k-Øn-\p ]n∂n-epw {]-Xn-]-£-I-£n-I-fpw Sn.hn. Nm-\-ep-I-fpw C-¥y-bp-sS I-cw I-s≠-Øp-∂p. _w-•m-tZin k-aq-l-Øn-se A-cn-In-ep-≈ H-cp hn-`m-Kw am-{X-a-√ C-ß-s\ hn-iz-kn-°p-∂-Xv F-∂-Xp {]tXy-Iw {i-≤n-°-Ww. C-Ø-cw B-tcm-]-W-ß-fp-sS Ku-c-hw ]-cn-K-Wn-°p-tºmƒ, Ncn-{X-Øn-se G-‰-hpw h-en-b C¥ym-hn-tcm-[w _w-•m-tZ-in¬ hf¿-∂p-h-cp-I-bm-Wv F-∂ \n-K-a\w sX-‰-√ F-∂p Im-Wm≥ ]‰pw. C-¥y-bp-sS hym-]m-c-\-b߃-°pw `q-an-im-kv-{X-]-c-am-b Zo¿-L-X-{¥-߃-°pw `o-I-c-hncp-≤-t]m-cm-´-߃-°pw H-cp-X-cØn-epw Kp-Ww sN-øp-∂ {]-h-WX-b-√ A-Xv.

_w-•m-tZ-iv C-t∏mƒ G-I-I£n-`-c-Ww \-S-°p-∂ cm-Py-ß-fpsS e-÷m-I-c-am-b ]-´n-I-bn¬ Hu-tZym-Kn-I-am-bn I-b-dn-∏-‰p-Ibm-Wv. B-tKm-f k-Z- n-\p apºn¬ si-bv-Jv l-ko-\-bpw Ahm-an eo-Kpw C-¥y-bp-am-Wv C°m-cy-Øn¬ ]-gn-tIƒ-°p-∂-Xv. B B-tcm-]-Ww _w-•m-tZ-ins‚ N-cn-{Xw ]-cn-tim-[n-°p-tºmƒ Iq-Sp-X¬ Ku-c-h-ap-≈-Xm-hp∂p. ]-e ap-kv-enw-`q-cn-]-£ cm{„-ß-fn¬-\n-∂pw hy-Xy-kv-X-ambn 40 h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn _lp-I-£n-P-\m-[n-]-Xy-ap-≈ H-cp cm-{„-am-Wv A-Xv. ]m-In-kv-Xm≥ 1970¬ \-S-∂ s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ ^-ew Aw-Ko-I-cn-°m≥ hn-k-Ω-Xn-°pI F-∂ a-lm-hn-Uv-Vn-Øw sNbv-X-Xp-sIm-≠m-Wv _w-•m-tZ-iv D-≠m-b-Xv F-∂v C-¥y-°m¿-°p \-∂m-b-dn-bmw. _w-•m-tZ-in-Iƒ Xn-c-s™-Sp-∏p-I-sf-bpw P-\m-[n]-Xy-co-Xn-bn-ep-≈ k-Ω-Xn-Zm-\sØ-bpw h-f-sc Ku-c-h-tØm-sS Im-Wp-∂-h-cm-Wv. a-‰p P-\m-[n-]-Xy-cm-{„-ßfn¬-\n-∂p hy-Xy-kv-X-am-bn, thm-´v sN-øm-\p-≈ A-h-Im-iØn-\p-th-≠n C-S-bv-°p tNm-c-Nn¥n-b-h-cm-W-h¿. A-Xn-\m¬ C¥y (A-hm-an eo-Kn-s\) A-\p-Iqen-°p-∂ C-t∏m-g-sØ \-bw ]p\-∏-cn-tim-[n-°p-I-bpw P-\m-[n]-Xy-tem-I-tØm-sSm-∏w \n¬°p-I-bpw sN-tø-≠-Xp-≠v.

sSänÃ, sk-änÃ, s\-äp-anÃ; bp.Pn.kn. kv-sI-bn tIm

-gn-t°m-Sv, I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-eIƒ-°p Io-gn-ep-≈ F-bv-U-Uv A-d-_n-Iv tIm-f-Pv A-[ym-]-I¿°p bp.Pn.kn. i-º-f-kv-sI-bn¬ \¬-Im≥ bp.Un.-F-^v. k¿°m¿ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-I-bmWv. ]-t£, A-d-_n-Iv tIm-f-Pv A-[ym-]-I-cn¬ `q-cn-]-£-hpw s\-‰v ]-co-£ ]m-km-hm-Ø-h-cmWv. ss{]-a-dn kv-Iq-fn-te-°v Bh-iy-am-b sS-t‰m, sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-te-°v \n-›-bn-°-s∏-´ sk-t‰m t]m-epw A-h¿ t\-Sn-bn´n-√. _n.F-Uv, Sn.Sn.kn, F¬.Sn.-Sn. Xp-S-ßn-b G-sX-¶n-epw A[ym-]-I s{S-bn-\n-Mpw A-h¿-°n√. C-∂pw h-f-sc ]-g-b k-{ºZm-b-Øn-ep-≈ ]T-\-co-Xn-bm-Wv A-d-_n-Iv tIm-f-Pp-I-fn¬ Xp-S¿∂p-h-cp-∂-Xv. ]Tn-®p ]p-d-Øp-hcp-∂-h¿-°v A-d-_n-bn-tem Cw•o-jn-tem H-cp I-Øp-t]m-epw F-gp-Xm≥ km-[y-a-√. ]-t£, tbm-Ky-X t\-Sm-sX X-s∂ bp.Pn.kn. kv-sI-bn¬ e`n-°-W-sa-∂v Pq-\n-b-dm-b A-d_n-Iv tIm-f-Pv A-[ym-]-I¿ t]mepw hm-in-]n-Sn-®p. A-Xn-\p-th≠n A-h¿ ap-kv-enw-eo-Kv A-\pIq-e A-[ym-]-I-kw-L-S-\-bn¬ Aw-K-Xzw kzo-I-cn-®p. A-[ym-]I-cp-sS \n-e-hm-cw ]-cn-tim-[n°m-sX X-s∂ hn-Zym-`ym-k-a-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p {¥n ^-b¬ k-a¿-∏n-®p. ap-Jy-a{¥n I-Æpw Nn-Ωn H-∏n-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. [-\-Im-cy-h-Ip-∏v C-Xns\-Xn-tc A-`n-{]m-bw tc-J-s∏-SpØn. A-Xn-s\ a-dn-I-S-°m-\p-≈ {i-aw C-t∏mƒ \-S-∂p-h-cp-∂p. t]m-kv-‰v {Km-tPz-j≥ t\-SmØ A-[ym-]-I¿-°v t\-c-tØ ssl-kv-Iqƒ A-[ym-]-I kv-sIbn-em-Wv A-\p-h-Zn-®n-cp-∂-Xv. C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ hn-Zym-`ym-ka-{¥n-bm-bn-cp-∂ Im-e-Øv Ah¿-°p e-Iv-N-d¿ kv-sI-bn¬ A\p-h-Zn-®p. F-∂m¬, aq-∂p-h¿-jØn-\-Iw t]m-kv-‰v {Km-tPz-j≥ t\-S-W-sa-∂v A-t±-lw \n-_‘-\ h-®p. an-°-h-cpw A-[zm-\n-®p ]Tn®v _n-cp-Zm-\-¥-c-_n-cp-Zw t\-Snsb-Sp-Øp. t]m-kv-‰v {Km-tPz-‰p-Ifm-b Np-cp-°w t]-sc-¶n-epw s\‰v ]-co-£ hn-P-bn-®p. Nn-e¿ Kth-j-W-ß-fn-eq-sS tUm-Œ-td‰pw I-c-ÿ-am-°n. C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-s‚ \-b-]-c-am-b hn-P-bam-W-Xv. bp.Pn.kn. kv-sI-bn¬ A-\p-h-Zn-°p-tºmƒ C-Xp-t]msem-cp \-S-]-Sn-{I-a-Øn-\v k¿°m¿ {i-an-°p-I-bm-sW-¶n¬ \ne-hn-ep-≈ A-[ym-]-I-cp-sS \n-e-

Cäm-enb³ \m-hn-IÀ-¡p h-[-in-£ \Â-In-¡q-Sm ! hm-cw D-b¿-Øm≥ km-[n-°p-∂Xm-Wv. A-Xn-s‚ ^-ew hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p e-`n-°pw. A-d-_n-Iv tIm-f-Pv A-[ym-]I¿-°v bp.Pn.kn. kv-sI-bn¬ sIm-Sp-°p-tºmƒ hn-Zym-`ym-k-a{¥n-bpw k¿-°m-cpw A-h-cp-sS \n-e-hm-cw D-b¿-Øm≥ Iq-Sn ]cn-{i-an-°-Ww. A-s√-¶n-e-Xv s]m-Xp-ap-X-en-s‚ Zp-cp-]-tbm-Kam-hpw. {]-^. ]n sI A-_q-_-°¿ tIm-gn-t°m-Sv

BwH BZv-an A-_v-Zp-√ Bw B-Zv-an

]m¿-´n-bn¬ tN-cm≥ Xm¬-∏-cyw {]-I-Sn-∏n-®p F-∂ hm¿-Ø-bmWv Cu {]-Xn-I-c-Ww F-gp-Xm≥ t{]-cn-∏n-®-Xv. U¬-ln-bn¬ am-\`w-K-Øn-\v C-c-bm-b s]¨-Ip-´n°p-th-≠n am-[y-a-ß-fpw a-‰p kw-L-S-\-I-fpw {]-Xn-I-cn-®t∏mƒ tXm-∂n-b-Xv C-¥ym-cmPy-Øv H-cp s]¨-Ip-´n am-\-`w-KØn-\v C-c-bm-hp-∂-Xv B-Zy-ambm-sW-∂m-Wv. am-[y-a-]n-¥p-WsIm-≠v am-{Xw I-b-dn-h-∂, kh¿-W-Xm¬-∏-cy-߃ am-{X-ap-

I-S¬-s°m-e tI-kn-se C‰-en-°m-cm-b {]-Xn-Iƒ-°v h[-in-£ \¬-Ip-∂-Xn-s\ FXn¿-°p-∂ bq-tdm-]y≥ bq-\nb-s‚ \n-e-]m-Sv ]-{X-ß-fn¬ hm-bn-®p. Cu \n-e-]m-Sn-t\m-Sv \-ap-°p tbm-Pn-t°-≠-Xm-bnh-cpw. Im-c-Ww, sIm-√-s∏-´-hcp-sS hn-[-h-Iƒ B-h-iy-s∏-´ \-„-]-cn-lm-c-kw-Jy C-‰-en \¬-In. ]p-d-sa C-h-cp-sS a°ƒ-°v C-‰-en-bn¬ D-∂-X-]T\-Øn-\p ku-I-cy-ta¿-s∏-SpØp-sa-∂ D-d-∏pw A-h¿ sImSp-Øp. a-\-∏q¿-h-sa-∂p ]-dbm≥ ]-‰m-Ø \-c-l-Xy F-∂ sX-‰n-\v \m-hn-I¿ am-∏p-]-d-bpI-bpw sN-bv-Xp.

\-Sp-tdm-Un¬ Ip-Øn-s°m∂-h≥ A-S-°w ]-e-cpw \-ΩpsS \m-´n¬ ]p-d-Øn-d-ßn hn-ekp-∂p-≠v. sIm-e-bm-fn-I-sf Po-h-]-cy-¥w Iq-´n-e-S-bv-°m≥ ]-e I-S-º-Iƒ I-S-°-Ww. t{]m-kn-Iyq-´¿-°v a-‰p {]-K-ev` h-°o-e-∑m-cp-sS k-lm-bw In-´m≥ sIm-√-s∏-´-h-s‚ _‘p-°ƒ ]-W-an-d-°-Ww. ]-et∏m-gpw A-h¿-°v \m-´p-Im¿ ]n-cn-sh-Sp-Øv I-™n-Ip-Sn-°m\p-≈ Im-iv sIm-Sp-t°-≠n-hcpw. \-Ωp-sS ]u-c-∑m-cn¬ Hcp-]m-Sp-t]¿ A-d-_v P-bn-ep-Ifn¬ In-S-°p-∂p-≠v. C-h-sc ]p-d-Øn-d-°m≥ Z-bm-l-c-Pn, I-Æo-cp-sIm-≠v H-∏v, `-fim-c-

≈ H-cp ]m¿-´n-bn¬ A-t±-l-Øn- Wp hn-c¬-Nq-≠p-∂-sX-∂v hn-izs\-ß-s\ Aw-K-am-hm≥ ]-‰pw! kn-°p-∂-h¿ \n-c-h-[n-bm-Wv. tIm¨-{K- n-\v 100 ko-‰v-t]mA-_q lp-ssk≥ epw F-Øm-\p-≈ km-[y-X hn-Zqap-kv-en-bm-c-ßm-Sn c-am-bn-Øo-cp-I-bpw _n.sP.]n. ap-∂-Wn-°v tI-h-e-`q-cn-]-£w Xn-I-bv-°m≥ I-gn-bm-sX-h-cp-IU¬-ln ap-Jy-a-{¥n A-c-hnbpw sN-øp-tºmƒ sI-Pv-cn-hm-fnμv sI-Pv-cn-hmƒ {]-[m-\-a-{¥n\v km-[y-X sX-fn-bp-sa-∂ \n-cobm-bn-Øo-cp-tam? cm-{„o-bm-¥- £-Ww A-ÿm-\-Ø-√. aq-∂mwco-£w Cu km-[y-X-bn-te-°map-∂-Wn-bp-sS `m-K-am-bp-≈ I-

sI-Pv-cn-hmÄ

Øn-te-°v Im-iv, bm-dw aq-S¬, t\¿-® F-∂n-h \-S-Øn Im-ew I-gn-®p-Iq-´p-∂-h-cm-Wv A-[nI-hpw. C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿ t_m[-]q¿-hw a-e-bm-fn-I-sf sh-Snh-®p-sIm-∂-X-√. sX-‰n-≤m-cW, ssI-b-_-≤w H-s°-bp≠m-hpw. C-Xn-\p {]-Xn-hn-[n ]›m-Øm-]w, \-„-]-cn-lm-cw, am-∏v F-∂n-h X-s∂-bm-Wv. CsXm-∂pw \-Ωƒ hn-kv-a-cn°m≥ ]m-Sn-√. am-\p-jn-I-]-cnK-W-\ C-‰m-en-b≥ ]-´m-f-°mcpw A¿-ln-°p-∂p. ]n sI am-\p Iq-´n-e-ßm-Sn £n-Iƒ-°v Bw B-Zv-an ]m¿-´n°v In-´p-∂-{X ko-‰p-Iƒ ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ In-´m-sX h-cp-I-bpw F.F.]n. C-√m-Ø aq∂mw-_-Z-se-∂ B-i-bw bmYm¿-Yy-am-hm-sX h-cp-I-bpw sNøp-tºm-gm-Wv sI-Pv-cn-hm-fn-\v km-[y-X sX-fn-bp-∂-Xv. ]n ]n F a-Po-Zv sIm-t≠m-´n

C¶s¯ hmNIw C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿ t_m-[-]q¿-hw a-e-bm-fn-I-sf sh-Sn-h-®p-sIm-∂-X-√. sX-‰n-≤m-c-W, ssI-b-_-≤w H-s°-bp-≠m-hpw. C-Xn-\p {]-Xn-hn-[n ]-›m-Øm-]w, \-„-]-cn-lm-cw, am-∏v F-∂n-h X-s∂-bm-Wv. I-≠nt√, kJm-hv C Fw F-kn-s‚ sse-≥ Xs∂...!

]n sI am-\p, Iq-´n-e-ßm-Sn

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


kv-{Xo-]o-U-\w: A-Im-c-W-am-bn ]-cm-Xn ssh-In-¸n-¨m tI-kv \n-e-\nÂ-¡n-sÃ-¶p ssl-t¡m-S-Xn

tIcfw Nm-c-t¡-kv kn._n.sF. ho−pw bp.F.]n.-F. hn-cp-²- kw-Øm-\ I-½n-än: A-t\z-jn¡Ww: F hm-kp {]-kn-Uâv cm-a-N-{µ³ am-ÌÀ

sIm-®n: A-Im-c-W-am-bn ]-cmXn \¬-Im≥ ssh-In-∏n-®m¬ kv-{Xo-]o-U-\-tI-kp-Iƒ \n-e\n¬-°n-s√-∂p ssl-t°m-S-Xn. hy-‡-hpw bp-‡-hp-am-b Im-cW-an-√m-sX ]-cm-Xn-Iƒ ssh-In∏n-®m¬ C-c-Iƒ-°p \n-b-a-Øns‚ B-\p-Iq-eyw e-`y-am-°m-\mhn-s√-∂pw P-Ãn-kv ]n `-h-Zmk≥ hy-‡-am-°n. tIm-S-Xn-Iƒ-°v hn-izm-ktbm-Ky-am-b \ym-b-ap-≈ Im-cW-ap-s≠-¶n¬ am-{X-ta ]-cm-Xn ssh-In-∏n-°m-hq. kv-{Xo-]o-U\ tI-kp-I-fn¬ C-c-bp-sS samgn am-{Xw a-Xn-sb-∂m-Wv \n-baw. F-∂m¬, sam-gn hn-izm-k-

sIm-®n: sF.-F-kv.-B¿.-H. Nmc-t°-kv kn.-_n.-sF. ]p-\-c-t\zjn-°-W-sa-∂pw k¿-°m¿ Cu B-h-iyw D-∂-bn-°-W-sa-∂pw ap≥-a-{¥n sI sI cm-a-N-{μ≥ am-kv-‰¿ hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm\ k¿-°m-tcm, tI-{μ-k¿-°mtcm B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xn-eq-sStbm A-X-s√-¶n¬ ssl-t°m-SXn D-Ø-c-hn-eq-sS-tbm am-{X-ta ]p-\-c-t\z-j-Ww km-[y-am-hq. I-≈-t°-kv sI-´n-®-a-® b-Ym¿Y Ip-‰-hm-fn-I-sf \n-b-a-Øn-\pap-∂n¬ sIm-≠p-h-tc-≠-Xv `-cW-Iq-S-Øn-s‚ _m-[y-X-bmsW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.-

22 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

ImemhØ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØn¬ a-g-bp-≠m-bn√. e-£Zzo-]n¬ Nne ÿ-e-ß-fn¬ ag-bp-≠mbn. \m-sf cm-hn-se h-sc e-£-Zzo-]n¬ H-‰-s∏-´ ÿ-e-ß-fn¬ a-g-bp-≠m-hpw. tI-c-f-Øn¬ s]m-Xp-sh h-c≠ Im-em-h-ÿ A-\p-`-h-s∏Spw.

Xm]\ne

IqSnbXv IpdªXv

34.7 tIm-gn-t°m-Sv sIm-®n 34.2 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 33.6 I-cn-∏q-¿ 34.2 s\-Sp-ºm-t»-cn 34.8 Xn-cp.Fb¿-t]m¿´v 31.6

24.5 21.4 22.5 22.2 22.1 23.4

sk-{I-t«-dn-b-än-\v ap-¶n-se k-a-c-th-Zn am-äw: kÀ-h-I-£n tbm-Kw D-S³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sk-{I-t´-dnb-‰n-\p ap-∂n¬-\n-∂p amdn k-ac-߃°p s]m-Xp-th-Zn I-s≠Øp-∂ Im-cy-Øn¬ D-S≥ k¿-hI-£ntbm-Kw tN-cp-sa-∂v B-`y¥-ca-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. C-Xp-kw-_-‘n-®p N¿-®sNøm≥ D-∂-X t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-cp-sS tbm-Kw hn-fn-®n-cp-s∂¶n-epw km-t¶-Xn-I Im-c-W-ßfm¬ \-S-∂n-s√-∂pw s_-∂n _l-\m≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS k_v-an-j-\p a-{¥n a-dp-]-Sn \¬In. sIm-c-´n-bn-se ssh-Km s{XUv-kv I-º-\n-bn-se {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-®p `q-an-bpw sI-´n-Shpw k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-® Xp-S-cp-sa-∂v _n Un tZ-h- n-bp-sS k-_v-an-j\p ap-Jy-a-{¥n a-dp-]-Sn \¬-In.

th-SÀ k-ap-Zm-b-s¯ ]-«n-I-hÀ-K-¯n D-Ä-s¸-Sp-¯-m³ B-h-iy-s¸-Spw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: th-S¿ k-apZm-b-sØ ]-´n-I-h¿-K-hn-`m-KØn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v ho≠pw tI-{μ-k¿-°m-cn-t\m-Sv Bh-iy-s∏-Sp-sa-∂p a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n-b-a-k-`-sb A-dn-bn-®p. A-Sp-Ø a-{¥n-k-`mtbm-K-Øn¬ C-Xp-kw-_-‘n-® \n¿-tZ-iw k-a¿-∏n-°p-sa-∂pw h¿-°-e I-lm-dn-s‚ k-_v-an-j\p a-{¥n a-dp-]-Sn \¬-In. tIm-X-aw-K-ew a-fi-e-Ønse Ip-´-ºp-g, hm-cn-bw-Ip-Sn F∂n-hn-S-ß-fnse B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v `q-an \¬-Ip-∂-Xn-\m-h-iyam-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v Sn bp Ip-cp-hn-f-bp-sS k-_v-an-j\p a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W≥ a-dp-]-Sn- \¬In. A-\p-aXn e-`n-®m¬ Nn-Ωn-\n Um-an-se P-ew ]q¿-W-am-bn D-]-tbm-Kn°p-∂-Xn-\m-bn sd-Kp-te-‰¿ Iw {_n-Uv-Pv \n¿-an-°p-sa-∂v kn cho-{μ-\m-Yn-s‚ k-_v-an-j-\p adp-]-Sn-bm-bn a-{¥n ]n sP tPmk-^v \n-b-a-k-`-sb A-dn-bn-®p.

tbm-Ky-a-s√-¶n¬ kzo-I-cn-°m\m-hn-s√-∂pw tIm-S-Xn hy-‡am-°n. ÿn-c-X-bn-√m-Ø-Xpw Zp¿-_-e-am-b-Xp-am-b sam-gn-Iƒ \-√ k-Xy-am-bn tIm-S-Xn-Iƒ-°v Aw- K o- I - c n- ° m- \ m- h n- s √- ∂ pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n. sXm-Sp-]p-g A-©q-cn-bn¬ `¿-Xr-a-Xn-bm-b bp-h-Xn-sb _em¬-kw-Kw sN-bv-X tI-kn-se {]-Xn k-\¬-Ip-am-dn-\v G-gp h¿jw X-S-hpw ]-Xn-\m-bn-cw cq-] ]n-g-bpw hn-[n-® sk-j≥-kv tIm-S-Xn D-Ø-c-hv tNm-Zyw sNbv-Xv k-a¿-∏n-® l-c-Pn ]-cn-KWn-°-sh-bm-Wv tIm-S-Xn \n¿tZ-iw.

sa-dn-äv \n-b-a-\-¯n ap-kv-enw ]n-¶m-¡m-h-Ø; e-`n-¨-Xv 1.-45% Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv I-gn-™ aq-∂p-h¿-jw ]n.-Fkv.-kn. \-S-Øn-b \n-b-a-\-ßfn¬ ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn-\p sa-dn-‰v hn-`m-KØ - n¬ t\-Sm-\m-bXv 1.-45 i-X-am-\w am-{X-sa-∂p tUm. sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.F. kw-ÿm-\ \yq-\] - £ - I-Ωoj≥ _n-√n-s\-°p-dn-®v \n-ba - k - `-bn¬ \-S∂ - N¿-®b - n¬ ]-s¶-Sp°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. 12 i-Xa - m-\w kw-hc - W - a - p-≈ ap-kv-enw-hn-`m-K-Øn-\p I-gn-™ aq-∂p-h¿-j-Øn¬ e-`n-® \n-b-a\w 12.-97 i-Xa - m-\a - m-Wv. kw-hc - W-\n-c-°v I-gn-™v 0.-97 i-X-am\w am-{X-am-Wv A-[n-I-am-bn e`n-®-sX-∂m-Wp I-W-°p-Iƒ hy-‡-am-°p-∂-Xv. tI-c-f-Ønse ap-kv-enw ]n-∂m-°m-h-ÿ Xp-S-cp-∂p-sh-∂-Xn-\v sX-fn-hm-

Wn-Xv. a¬-kc - ∏ - c - o-£I - f - n¬ apkv-enw-hn-`m-K-sØ Iq-Sp-X¬ apt∂m-´p-sIm-≠p-h-cm-\p-≈ {i-a߃ C-\n-bpw D-≠m-hW - w. ]-´nI-Pm-Xn hn-`m-K-Øn-\v aq-∂p-h¿j-Øn¬ sa-dn-‰-Sn-ÿm-\-Øn¬ e-`n-®-Xv 1.-07 i-X-am-\w \n-b-a-\ß-fm-sW-∂pw A-t±-lw Nq-≠n°m-´n. \yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ _n-√n-s\-°p-dn-®v \-S-∂ N¿-®bn¬ \n-d-™p-\n-∂-Xv cm-PysØ ap-kve - nw k-ap-Zm-bØ - n-s‚ ]n-∂m-°m-h-ÿ-bp-sS t\¿-Nn{X-am-bn-cp-∂p. a-tX-X-c C-¥y t\-cn-Sp-∂ G-‰-hpw h-en-b sh√p-hn-fn kw-L-]-cn-hm-c-am-sW∂pw tIm¨-{K- n-\v A-Xp t\cn-Sm≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂pw {]-Xn]-£-Øp \n-∂v N¿-®-bv-°p XpS-°-an-´ F sI _m-e≥ ]-d™p. cm-Py-Øv km-aq-ln-I-am-

bn G-‰-hpw ]n-∂m--°w \n¬-°p∂ k-ap-Zm-b-am-bn ap-kv-enw-Iƒ am-dn-bn-cn-°p-∂p-sh-∂m-Wv tZio-b kmw-]n-ƒ k¿-th-bp-sS ]T-\-߃ hy-‡-am-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. cm-Py-sØ P-bn-ep-I-fn¬ Ign-bp-∂ \q-dp-I-W-°n-\p \n-c-]cm-[n-I-fm-b ap-kv-enw sN-dp-∏°m-sc tam-Nn-∏n-°-W-sa-∂pw ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°-W-sa-∂p-ap≈ tZ-io-b \yq-\-]-£ I-Ωoj≥ ip-]m¿-i Ku-c-h-tØm-sS Im-W-W-sa-∂p kn Zn-hm-I-c≥ ]-d™ p. hn-⁄m-\w B¿-Pn-®ph-cp-∂ ap-kve - nw bp-hX - z-sØ XI¿-°m≥ A-ta-cn-°≥ km-{amPy-Xzw \-SØ - p-∂ C-Ss - ]-So-ep-Ifp-sS Zp-c-¥-am-Wv ap-kv-enw-bphm-°ƒ A-\p-`-hn-°p-∂-sX-∂v Pn kp-[m-I-c≥ ]-d-™p. a-Av-Z-

\n-bp-sS \n-c-]-cm-[n-Xzw sX-fnbn-°m≥ {i-an-®v \-S-Øn-b A-`nap-J-Øn-s‚ t]-cn¬ I-≈-t°kv Np-aØ - n ]o-Un-∏n-°s - ∏-Sp-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I jm-ln-\-bv°p \o-Xn e-`y-am-°m≥ tIm-¨{K-kv {i-an-®n-´p-t≠m F-∂v ]n {io-cm-a-Ir-jv-W≥ tNm-Zn-®p. kw-L-]-cn-hm-cw \-S-Øn-b kvt^m-S-\-ß-fp-sS t]-cn¬ ap-kvenw bp-hm-°ƒ ]o-Un-∏n-°s - ∏-´Xv ap-gp-h≥ tIm¨-{K-kv `-cn-°p∂ kw-ÿm-\-ß-fn-em-sW-∂p Fw N-{μ≥ ]-d™ p. ]-›n-a_ - wKm-fn¬ 30 h¿-jw I-cn-\n-b-a߃ D-]-tbm-Kn-®n-´n-s√-∂pw N{μ≥ A-h-Im-i-s∏-´p. \yq-\-]£-߃ t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\-ßfp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Ø-Øn¬ \n∂v H-gn-™p-am-dm-\m-hn-s√-∂p Sn F A-l-Ω-Zv I-_o¿ ]-d-™p.

{]-hm-kn-I-Ä¡pw B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv 

kz-¥w {]-Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: t£-a-\n-[n-bn¬ Aw-Kß-fm-b, Xn-cn-®p-h-∂ {]-hm-kn-I-sf Btcm-Ky C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ {]hm-kn-t£-a t_m¿-Uv tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. C-Xn-\m-bn Nn-bm-Iv A-[n-Ir-X-cp-am-bpw

hn-hn-[ C≥-jp-d≥-kv I-º-\n-I-fp-am-bpw N¿-® \-S-Øn ]-≤-Xn-Iƒ cq-]-s∏-Sp-Øm≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. 55 hb- v I-gn-™-Xp-aq-ew t£-a-\n-[n-bn¬ AwK-am-hm≥ km-[n-°m-Ø {]-hm-kn-Iƒ-°v {]-tXy-I t£-a-]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-I-cn°m≥ t_m¿-Uv k-_v I-Ωn-‰n-sb \n-tbmKn-®p. 11 Aw-K-߃-°v Nn-In¬-km [-\-k-lm-

\n-b-a-k-`-bn {]-Xn-]-£ _lfw

XÀ-¡w ]-cn-l-cn-¨p; tbm-Pn-¨p- {]-hÀ-¯n-¡p-sa-¶v kn.Fw.]n. -t\-Xm-¡Ä

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-f-ºp-tcmKw _m-[n-®p N-Ø ]-ip-°ƒ°p-≈ \-„-]-cn-lm-cw £o-cI¿-j-I¿-°p hn-X-c-Ww sN-bvXn-s√-∂m-tcm-]n-®v \n-b-a-k-`bn¬ {]-Xn-]-£ _-l-fw. tNmtZym- Ø - c - t h- f - b n- e m- b n- c p- ∂ p {]-Xn-tj-[w. F sI _m-e-s‚ ]-ip NØm¬ _m-e-\pw ]-Ww In-´pw, sIm-Sp-Ø-Xp sX-‰m-sW-¶n¬ Xn-cn-s®-Sp-°mw Xp-S-ßn-b a{¥n-bp-sS ]-cm-a¿-i-ß-fm-Wv {]Xn-]-£-sØ {]-tIm-]n-∏n-®-Xv. A¿-l-cm-b-h¿-°p \-„-]-cn-lmcw \¬-In-sb-∂p Ir-jn-a-{¥n B-h¿-Øn-®p hy-‡-am-°n-sb¶n-epw {]-Xn-]-£w h-g-ßn-bn-√. H-Sp-hn¬ £o-c-I¿-j-I¿-°v aXn-bm-b \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ipsa-∂pw B-h-iy-am-b ^-≠v A\p-h-Zn-°p-sa-∂pw a-{¥n-am-cm-b sI ]n tam-l-\-\pw sI kn tPmk-^pw D-d-∏p-\¬-In-b-Xn-s\Xp-S¿-∂m-Wv {]-Xn-]-£w im-¥cm-b-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: `n-∂n-®p-\n-∂ kn.-Fw.-]n-bn-se B¿ A-c-hn-μm£≥-˛-kn ]n tPm¨ hn-`m-K-߃ tbm-Pn-®p {]-h¿-Øn-°m≥ Xocp-am-\n-®p. bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°-fp-sS a-[y-ÿ-X-bn¬ \-S-∂ N¿®-bn-em-Wv C-cp-hn-`m-K-hpw k-a-hm-b-Øn-se-Øn-b-Xv. ]m¿-´n X-Icm-Xn-cn-°m≥ F-¥p hn-´p-ho-gv-N-bv-°pw X-øm-dm-sW-∂v C-cp-t\-Xm°-fpw tbm-K-Øn-\p-ti-jw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv ]-d-™p. bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°-fp-sS km-∂n-[y-Øn¬ 28\v C-cp-]-£hpw ho-≠pw tbm-Kw tN-cp-∂p-≠v. `n-∂n-∏n-\p Im-c-W-am-b X¿-°ßƒ-°v A-∂p ]-cn-lm-cw Im-Wp-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e, bp.-Un.-F-^v. I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ F-∂n-h-cm-Wv N¿®-Iƒ-°v a-[y-ÿ-X h-ln-®-Xv. C-cp-hn-`m-K-hpw ]-c-kv-]-cw ssIs°m-≠ kw-L-S-\m-\-S-]-Sn-Iƒ a-c-hn-∏n-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. A-Sp-Ø N¿-® \-S-°p-∂ Cu am-kw 28h-sc {]-tXy-Iw tbm-K߃ tN-cn-√. B¿ A-c-hn-μm-£-s\ B-Iv-‰n-Mv sk-{I-´-dn-bm-bn Xn-c-s™-Sp-Ø \-S-]-Sn-bpw a-c-hn-∏n-®p. s]m-Xp-th-Zn-Iƒ `n-∂-Xbp-≠m-°p-∂ A-`n-{]m-b-߃ ]-d-bm≥ ]m-Sn-s√-∂pw bp.-Un.-F^v. t\-Xr-Xzw \n¿-tZ-iw \¬-In. C-cp-t\-Xm-°-fp-am-bn c-ta-iv sN∂n-Ø-e C-∂pw A-\u-]-Nm-cn-I N¿-® Xp-S-cpw. kn ]n tPm-Wp-am-bp-≈ {]-iv-\-߃ kw-km-cn-®p-Xo¿-°m≥ {ian-°p-sa-∂v B¿ A-c-hn-μm-£≥ {]-Xn-I-cn-®p. A-[n-Im-c-X¿-°-a√ ]m¿-´n-bn-se `n-∂n-∏n-\p Im-c-Ww. kw-L-S-\m-]-c-am-b Nn-e A`n-{]m-b-hy-Xym-k-ß-fm-Wv {]-iv-\w Kp-cp-X-c-am-°n-b-Xv. C-Xv ]-cnl-cn-°m-\m-hp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. N¿-®-bn-se-Sp-Ø Xo-cp-am-\-߃ ]q¿-W-am-bpw ]m-en-°pw. H-cp-an-®p {]-h¿-Øn°m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂pw kn ]n tPm¨ ]-d-™p.

a-e-bm-fn \-gv-kp-am-sc A-[n-t£-]n-¨-Xp ]n³-h-en-¨v am-¸p-]-d-b-Ww: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw/sIm-®n: a-ebm-fn \-gv-kp-am¿-s°-Xn-tc Bw B-Zv-an ]m¿-´n t\-Xm-hv Ip-am¿ _n-izm-kv \-S-Øn-b hw-io-b A-[n-t£-]w ]n≥-h-en-®v am-∏p ]-d-b-W-sa-∂v U¬-ln ap-Jy-a{¥n-bpw ]m¿-´n t\-Xm-hp-am-b A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hm-fn-\-b-® IØn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n B-h-iy-s∏-´p. Ip-am¿ _n-izm-kn-s‚ \-S-]Sn Xo¿-Øpw A-]-e-]-\o-b-amsW-∂pw kw-`-h-Øn¬ A-t±lw am-∏p ]-d-b-W-sa-∂pw sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e {]-Xn-I-cn-®p. {]mIr-X-am-b Cu \-S-]-Sn-bp-sS Imcy-Øn¬ ]m¿-´n t\-Xm-hv A-chn-μv sI-Pv-cn-hmƒ \n-e-]m-Sp hy‡-am-°-W-sa-∂pw c-ta-iv sN∂n-Ø-e Iq-´n-t®¿-Øp.Ip-am¿ hn-izm-kn-s‚ \n-e-]m-Sv X-cw-XmW-Xpw a-\p-jy-Xz-hn-lo-\-hp-amsW-∂v tI-c-f h-\n-Xm I-Ωoj≥ Aw-Kw tUm. en-kn tPm-kv ]-d-™p. {]kv-Xmh\ A-]-e-]\o-b-am-sW-∂pw Ip-am¿ hn-izmkn-s‚ t]-cn¬ \n-b-a-]-c-am-b \-S-]-Sn-sb-Sp-Øp s]m-Xp-cw-KØp-\n-∂v A-t±-l-sØ _-ln-

sIm®n: F hm-kp {]-kn-U‚pw sI F-®v \mk¿ P-\-d-¬ sk-{I´-dn-bp-am-bn ]o-∏nƒkv aq-hv-sa‚ v FssK≥-Ãv bp.F.-]n.-F. F-∂ P-\Io-b kw-L-S-\-bp-sS kwÿm-\ I-Ωn‰n cq-]o-I-cn-®p. A-∏p-°p-´≥ h-≈n-°p∂v, A-Uz. a-[p-kq-Z\≥, kmw-Ip-´n tP-°∫v, A-Uz. ]n F ]uc≥, ap-l-Ω-Zv Cu-km au-ehn, AUz. sP-bnw-kv s^¿-Wm≠kv F-∂n-h¿ c-£m-[n-Im-cn-Ifm-Wv. P-\-hn-cp-≤ \n-b-aam-b bp.F-.-]n.-F-s°-Xn-cm-b tZio-b Imw-]-bns‚ `m-K-am-bn F-d-WmIp-fw in£-Iv k-Z-\n¬ tN¿-∂ bp.F.]n.F. hn-cp-≤ I-¨h≥-

jv-I-cn-°-W-sa-∂pw A-h¿ Bh-iy-s∏-´p Ip-am¿ _n-izm-kn-s‚ hn-hmZ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]m¿-´n tI-cf L-S-Iw tJ-Zw {]-I-Sn-∏n-°p-∂Xm-bn ]m¿-´n kw-ÿm-\ k-an-Xn h-‡m-hv sI ]n c-Xo-jv, I¨ho-\¿ a-t\m-Pv ]-fl\ - m-`≥, _nPp A-Nyp-Xv hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ A-dn-bn-®p. a-e-bm-fn \-gvkp-am-tcm-Sv Bw B-Zv-an ]m¿-´n°v _-lp-am-\-am-Wp-≈-Xv. Ipam¿ _n-izm-kn-t\m-Sv tJ-Zw {]I-Sn-∏n-°m≥ B-h-iy-s∏-´n-´ps≠-∂pw C-h¿ ]d-™p.B-t£-]-lm-ky-Im-c-\m-b Ip-am¿ _n-izm-kv 2008¬ A-h-Xcn-∏n-® Sn.-hn. ]-cn-]m-Sn-bn-em-Wv hn-hm-Z ]-cm-a¿-iw. A-∂v Bw B-Zv-an ]m¿-´n cq-]o-I-cn-®n-´n-√. \-gv-kp-am-cp-sS \ym-b-am-b B-hiy-߃ D-∂-bn-®p-sIm-≠p-≈ k-a-c-Øn¬ ]m¿-´n \-gv-kp-am¿s°m-∏-ap-≠m-hpw. \-gv-kp-amtcm-Sv B-flm¿-Y-bp-s≠-¶n¬ A-h¿ \-S-Øp-∂ k-a-c-߃-°v bq-Øv tIm¨-{K- pw a-ln-fm tIm¨-{K- pw ]n-¥p-W {]-Jym]n-°p-I-bm-Wp th-≠-sX∂pw A-h¿ ]-d™p.

bw \¬-Im-\pw a-cn-®p-t]m-b 32 Aw-K-ß-fpsS Ip-Spw-_mw-K-߃-°v B-izm-k [-\-klm-bw \¬-Im-\pw Xo-cp-am-\n-®p. 38 t]¿°v hn-hm-l [-\-k-lm-b-hpw {]-k-hm-\p-Iqey-Øn-\m-bn A-t]-£n-® Aw-K-߃-°v A-Xp-\¬-Im-\pw t_m¿-Uv tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. sN-b¿-am≥ A-Uz. ]n Fw F kemw A-[y-£-X h-ln-®p. a‰p \nch-[n AwK-ß-fpw ]-s¶-SpØp.

\yq-\-]-£ I-½o-j³ _nÃv k-_v-P-Îv I-½n-än-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øv Ãm-‰yq-´-dn ]-Z-hn-tbm-sS \yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ cq-]o-I-cn°m≥ hy-h-ÿ sN-øp-∂ tI-cf kw-ÿm-\ \yq-\-]-£ I-Ωoj≥ _n√v \n-b-a-k-`- k-_v-P-Œv I-Ωn-‰n-bp-sS ]-cn-K-W-\-bv-°p hn-´p. \yq-\-]-£-ß-fp-sS t£a-hpw kw-c-£-Whpw D-d-∏p-h-cpØp-I-bm-Wv I-Ωo-j-s‚ e£yw. 2013 sa-bv 14\v K-h¿-W¿ ]pd-s∏-Sp-hn-® Hm¿-Un-\≥-kn-eqsS I-Ωo-j≥ kw-ÿm-\-Øv \ne-hn¬ h-∂pI-gn-™p. Cu Hm¿Un-\≥-kn-\v ]-I-c-am-bp-≈ _n√m-Wv \yq-\-]-£ t£-a-a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en \n-b-a-k-`bn¬ A-h-X-cn-∏n-®-Xv. s]m-Xpiv-a-im-\-ß-fp-sS ho-Sp-I-fn¬ \n-∂p-≈ Zq-c-]-cn-[n \-K-c-ß-fn¬ 50 ao-‰-dn¬\n-∂v 25 ao-‰-dm-bn Ip-dbv-°m≥ hy-h-ÿ sN-øp-∂ tI-c-f ap-\n-kn-∏m-en-‰n \m-emw t`-Z-K-Xn _n-√pw k-` k-_v-P-IvSv I-Ωn-‰n-°p hn-´p. ]-©m-b-ØpI-fn¬ \n-e-hn¬ 25 ao-‰-dm-Wv Zqc-]-cn-[n.

j-\m-Wv kwÿm-\ I-Ωn-‰n-sb Xn-c-s™-Sp-ØXv. A-Uz. kp[m-I-c≥, sd\n sF-en≥, sI C{_m-low-Ip´n, F k-Øm¿, (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), Sn hn X-ºm≥, F≥ Fw- kn±oJv, ]n \q-dp¬ A-ao≥, Fw ^m-dq-Jv, (sk-{I-´-dn-am¿), F P-am¬ apl-ΩZv, (J-Pm©n) F-∂n-h-cmWv a-‰p `m-c-hm-ln-Iƒ. Sn sI hmkp, {]-^. Sn _n hn-P-b-Ip-am¿, kenw I-ca-\, AUz. ap-lΩ-Zv ^k¬, tUm. Hu-km-^v A-lv-k≥, AUz. Fw sI sI \u^¬, sI Fw F k-enw, ]n F-kv a-[p, ap-\Δn¿, A-Uz. A-–p¬ ip-°q¿, AUz. Xp-jm¿ \n¿-a¬ km-

cYn, kn Fw Da¿, ]n Sn jm-t‚mem¬, _p-lmcn, tl-a So-®¿, tUm. ^m-Øn-a, hn ^-co-Z, kn F-kv ap-cfn F-∂n-h-cm-Wv I-Ωn‰n-bw-K-߃. `-c-WL-S-\ Dd-∏p\¬-Ip-∂ ]u-cm-h-Im-i߃ d-±p-sN-øp∂ bp.F.]n-F. `o-I-c \n-b-aØn-s\-Xn-tc tZio-b Imw-]-bns‚ `m-K-am-bn s^-{_p. 5, 6 Xn-øXn-I-fn¬ tI-c-f-Ønepw hn-]peam-b ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S°pw. ap-kvenw t]-gv-k-\¬ tem-t_m¿-Uv sk-{I´-dn auem\ ap-lΩZv h-en d-lvam-\n-bm-Wv ]o-∏nƒkv aq-hv-sa‚ v F-ssK≥-Ãv bp.F.]n.-F-bp-sS tZiob sN-b¿am≥.

Xz-co-J-¯v tI-{µ-¯n A-\m-im-ky {]-hÀ-¯-\-sa-¶v F-kv.-]n-¡p bp-h-Xn-bp-sS ]-cm-Xn I-Æq¿: Xz-co-J-Øv ÿm-]-\Øn¬ A-\m-im-ky {]-h¿-Ø\w \-S-Øp-∂p-sh-∂v B-tcm-]n®v bp-h-Xn Pn-√m t]m-en-kv ta[m-hn-°p ]-cm-Xn \¬-In. IqØp-]-d-ºv th-ßm-Sv B-ÿm-\am-bp-≈ lp-Δ¬ J-Zo¿ kn¬kn-e-Xp¬ Jm-Zn-cn-ø-bn-se {]ap-J-s\-Xn-tc-bm-Wv ÿm-]-\Øn-s‚ {]-Y-a D-S-a-bm-b A-_vZp-√ jm Jm-Zn-cn-bp-sS _-‘phmb bphXn I-Æq¿ Pn-√m t]men-kv No-^v tUm. F {io-\n-hmk-\p ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. A-_v-Zp-√ jm Jm-Zn-cn-bp-sS a-cW - t- i-jw kn sI A-_vZ- p¿-dlva - m≥ jm F-∂b - m-fm-Wv ÿm\-ta-‰-Xv. C-bm-fp-sS `m-cym-ktlm-Zc - \ - m-b _mw-•q¿ im-¥n-\K¿ e-£v-an tdm-Un¬ iw-kp±o≥ Jm-Zn-cn-bm-Wv bph-Xn-sb14 h-b- p-≈-t∏mƒ 1997¬ hn-hmlw I-gn-®X - v. C-bmƒ _mw-•q-cnse _m-dn¬ Po-h\ - ° - m-c\ - m-Wv. hn-hm-lw I-gn-™v X-s∂ c-≠mgv-N-bv-°p ti-jw _mw-•q-cn-te°p sIm-≠p-t]m-bn. X-\n-°v Ip-Spw-_w \¬-In-b \q-dp ]-h≥ kz¿-W-hpw ]m-kvt]m¿-´pw C-bm-fp-sS k-tlm-Zc - n hm-ßn-h-®p-sh-∂pw `¿-Øm-hn√m-Ø k-a-bw A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ jm-bpw c-≠p a-°f - pw hn-hn-[ k-a-b-ß-fn¬ ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-s®-∂p-am-Wp ]-cm-Xnbn-ep-≈X - v. C-°m-cyw `¿-Øm-hnt\m-Sp ]-d-™-t∏mƒ, A-h-tcmSp k-l-I-cn-°-W-sa-∂p ]-d-bpI-bpw F-Xn¿-Ø-t∏mƒ a¿-±n°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xp ]p-dØp ]-d-™m¬ X-s∂-bpw IpSpw-_-sØ-bpw sIm-∂p-I-f-bp-

sa-∂v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn. C-Xn\p ti-jw th-ßm-´p-≈ Xz-co-JØv B-ÿm-\-Øp-≈ ho-´n-te°v X-s∂-bpw Ip-Spw-_s - Ø-bpw sIm-≠p-h∂ - p. A-hn-sS h-®v \nc-h-[n t]¿-°v Im-gv-N-h-®-Xmbpw ]-cm-Xn-bn-ep-≠v. 14 h-b- p≈ aq-Ø a-I-sf kv-Iq-fn-e-b°m-sX A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ jmtbm-sSm-∏w Xm-a-kn-∏n-°-W-sa∂p ]-d-™-tXm-sS cm-{Xn ho´n¬ \n-∂v C-d-ßn-tbm-Sp-I-bmbn-cp-∂p. ho-´p-Im-tcm-Sv Im-cyß-sf-√mw [-cn-∏n-®-t∏m-ƒ ho´n¬ Xm-a-kn-°m≥ ]-d-™p. CXn-\p ti-jw Kp-≠-I-tfm-sSm-∏sa-Øn-b A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ jm hn-hn-[ I-S-em-kp-I-fn¬ H-∏n-Sphn-®p. hn-h-cw ]p-d-Øp ]-d™m¬ sIm-∂p-I-f-bp-sa-∂p `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn. Xz-co-JØ - v B-ÿm-\Ø - p \S-°p-∂-Xv A-\m-im-ky-˛-\n-KqV {]-h¿-Ø-\-ß-fm-sW-∂pw C-h¿-°v cm-{„o-b-˛-hy-h-km-b-˛t]m-en-kv D-∂-X-cp-am-bn _-‘ap-s≠-∂pw ]-cm-Xn-bnep≠v. ssl-Z-cm-_m-Zv B-ÿm-\-am-bp≈ \q-cn-b kn¬-kn-e-bp-sS thßm-Sv tI-{μ-sØ-°p-dn-®v t\-csØ-bpw ]-cm-Xn-Iƒ D-b¿-∂n-cp∂p. a-l-√v I-Ωn-‰n-bpw {]-tZ-isØ ap-kv-enw kw-L-S-\-I-fpw Zp-cq-l-X-bm-tcm-]n-®v t]m-en-kn\p ]-cm-Xnbw \¬-In-bn-cp-∂p. h≥-a-Xn¬-s°-´n-\p-≈n¬ Im-htem-sS \-S-Øp-∂ B-flo-b-N-Sßp-Iƒ A¿-[-cm-{Xn h-sc \o≠p-\n¬-°p-∂p-sh-∂pw {]-tZi-Øp-≈-h¿ B-cpw t]m-hm-dns√-∂pw a-l-√v I-Ωn-‰n `m-c-hmln-Iƒ km-£y-s∏-Sp-Øp-∂p.

kozhikode

5

sI-.F-kv-.BÀ.-Sn-.kn. s]³-j³: FÂ.-sF.-kn-bp-am-bn ssI-tImÀ-¡p-w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn-bn-se {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°m≥ ]p-\-cp-≤m-c-W ]m-t°-Pv k-Po-h ]-cn-K-W-\-bnem-sW-∂p a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. tIm¿-]-td-j\n-se s]≥-j≥-{]-iv-\w ]-cn-lcn-°m≥ sse-^v C≥-jp-d≥-kv tIm¿-]-td-j-\p-am-bn k-l-I-cn°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-®Iƒ A-¥n-a-L-´-Øn-em-sW∂pw sI ap-c-fo-[-c-s‚ k-_v-anj-\v a-{¥n a-dp-]-Sn \¬-In.

sI sI c-a-bv¡pw th-Wp-hn\pw t]m-enkv Imh h-S-I-c: B¿.Fw.]n. t\-Xmhpw sIm√-s∏´ Sn ]n N-{μ-tiJ-c-s‚ `m-cy-bp-amb sI sI c-abv°pw ]m¿-´n kwÿm-\ sk{I´dn F≥ th-Wp-hn\pw I-\Ø t]m-en-kv Imh¬. c-≠p-Xh-W kp-c-£ \¬-Im≥ t]m-enkv Xo-cp-am-\n-s®-¶nepw tc-Jmaq-ew C-cp-hcpw kpc£ \n-tj[n-®n-cp-∂p. I-gn-™-Zn-h-kw ap°-Øv ]cn-]m-Sn-s°Øn-b B-`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-sb sI sI c-abpw F≥ th-Wp-hpw kμ¿-in-®n-cp∂p. kn.]n.Fw. \o°-߃ kw-i-bm-kv-]-Z-am-sW∂v C-cp-hcpw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]Sn. ho-Sp-IfpsS -]-cn-k-c-ß-fnepw tPm-en ÿ-e-ß-fnepw a-^v-Xn-bn¬ tXm-°p-[m-cn-Ifmb t]m-enkns\ \n-tbm-Kn-®n-´p-≠v. Sn ]n tIkn¬ C∂p hn-[n h-cm-\n-cn-s° tIm-gn-t°mSv, I-Æq¿ Pn√I-fn¬ t]m-en-kv {]-tXy-I kp-c£m-kw-hn-[m-\w H-cp-°n-bn-´p≠v. H-©nb-Øv I-\-Ø kp-c£-bmWv \n-e-hn-ep-≈Xv.

80 ]-h³ I-hÀ-¶p a-t©-iz-cw: Zp-_-bv hy-h-kmbn-bp-sS ho-´n¬ \n-∂v 20 e-£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ 80 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-߃ I-h¿-∂p. at©-iz-cw I-S-ºm-dn-se A-–p¬-Jm-Z-dn-s‚ ho-´n-em-Wv Xn-¶fm-gv-N A¿-[-cm-{Xn-tam-j-Ww \-S-∂-Xv. A-Sp-°-f- hm-Xn¬ s]m-fn-®v A-I-Øp-I-b-dn-bm-Wv A-e-am-c-I-fn¬ kq-£n-®n-cp-∂ kz¿-Wm-`-c-W-߃ I-h¿-∂-Xv. C-t±-l-Øn-s‚ `m-cy kp-lv-d-bpsS B-`-c-W-ß-fm-Wv \-„-s∏-´Xv. ho-´n¬ A-–p¬-Jm-Z-dpw `mcy-bpw am-Xm-hpw a-I-\p-am-Wv Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[¿ ÿ-e-sØ-Øn sX-fnhv ti-J-cn-®p. kao]-sØ ho-SpI-fnepw tam-j-W-{i-aw \-S-∂ncp∂p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

tI-c-f-¯n `q-c-ln-X-sc kr-jv-Sn-¨-Xv C-S-Xp-þ-h-e-Xv ap-¶-Wn-IÄ: Fw sI a-t\m-Pv-Ip-amÀ Xr-iq¿: kw-ÿm-\-Øv `q-an-bpsS D-S-a-ÿ-X-bpw \n-b-{¥-Whp-am-bn _-‘-s∏-´v F-gp-]-tXmfw \n-b-a-߃ \n-e-hn-ep-≠mbn-´pw A-©p-e-£-tØm-fw IpSpw-_-߃ C-∂pw `q-c-ln-X-cmbn I-gn-bp-∂-Xn-\p-≈ km-l-Ncyw kr-jv-Sn-®-Xv C-S-Xp-˛-h-e-Xp ap-∂-Wn-I-fm-sW-∂v F-kv.-Un.]n.-sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI a-t\m-Pv-Ipam¿ B-tcm-]n-®p. F-kv.-Un.-]n.sF. c-≠mw `q-k-a-c-Øn-s‚ `mK-am-bn `q-c-ln-X-cn¬ \n-∂v At]-£-Iƒ k-am-l-cn-®p-sIm≠v Xr-iq¿ I-e-Iv-S-td-‰n-te-°p \-S-Øn-b am¿-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. `q-]-cn-jv-I-c-Ww \-S-Øn F√m-h-sc-bpw `q-an-bp-sS D-S-a-ÿcm-°n-sb-∂p ho-ºn-f-°p-∂ kn.-]n.-Fw. Dƒ-s∏-sS-bp-≈ C-SXp-I-£n-I-fpw h-e-Xp-]-£-hpw `q-am-^n-b-I-fp-sS C-S-\n-e-°mcpw H-Øm-i-°m-cm-bn am-dn-bn-cn°p-I-bm-Wv. `q-an-bp-sS D-S-a-ÿX tIm¿-]-td-‰p-I-fn-epw cm-jv-

{So-b kzm-[o-\-ap-≈ {]-_-e a- ÿm-]-\-߃ Cu ]-´n-I-bn-ep- √m-Ø tI-c-fw ]-≤-Xn-bn-eq-sS X-˛-Pm-Xn-k-ap-Zm-b t\-Xr-Xz-ß- ≠v. 1200 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]m-´- hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv aq-∂psk‚ v `q-an-bm-Wv. A-Xm-h-s´ hm-k-tbm-Ky-a-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. kw-ÿm-\-Øv \n-e-hn¬ ]m´-°-cm¿ Im-em-h-[n I-gn-™ apgp-h≥ `q-an-bpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv A¿-l-cm-b-h¿-°p hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xp-h-sc Xp-S¿-{]-t£m`-߃-°v F-kv.-Un.-]n.-sF. t\Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂v a-t\m-Pv-Ipam¿ ]-d-™p.-`q-c-ln-X-sc ]-s¶Sp-∏n-®p-sIm-≠v ]-Sn-™m-sd tIm-´-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® am¿-®n\v Pn-√m {]-kn-U‚ v b-ln-b X߃, ssh-kv {]-kn-U‚ v _n sI lp-k-bv≥ X-߃, P-\-d¬ am¿-®v F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sk-{I-´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv, skFw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p {I-´-dn-am-cm-b k-Cu-Zv X-߃, fp-sS-bpw \n-b-{¥-W-Øn-em-Wv °p-Sn-»n-I s]m-Xp-J-P-\m-hn-\p sI Fw C-Jv-_m¬, J-Pm-©n tI-{μo-Ir-X-am-bn-cn-°p-∂-Xv. Pn- ]n-cn-™p-In-´m-\p-≈-Xv C-Ø-cw Fw \n-jm-^p-±o≥, a-fi-ew {]√-bn¬ X-s∂ A-a-e sa-Un- tem-_n-I-fp-sS ]-°¬ \n-∂m- kn-U‚p-am¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. °¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn, C-cn- Wv. tI-{μ-k¿-°m¿ `q-c-ln-X¿- {]-Xn-tj-[ [¿-W-bv-°p ti-jw ßm-e-°p-S ss{I-Ãv tIm-f-Pv, °v 10 sk‚ v `q-an-ho-Xw \¬- \n-th-Z-\-hpw `q-c-ln-X-cn¬ \nssh-K s{X-Uv-kv, B-\-a-e Iq- Im≥ Xo-cp-am-\n-®-t∏mƒ bp.- ∂p k-am-l-cn-® A-t]-£-I-fpw ´p-Ir-jn ^mw Xp-S-ßn H-t´-sd Un.-F-^v. k¿-°m¿ `q-c-ln-X-cn- I-e-Iv-S¿-°p k-a¿-∏n-®p.

h-\-`q-an-b-S-¡w 3600 G-¡À kz-Im-cy F-tÌ-äp-S-a-IÄ kz-´-am-¡n 

kn F k-Poh≥

C-Sp-°n: d-h-\yq-˛-k¿-th DtZym-K-ÿ-cp-sS h-gn-hn-´ ]n-¥pW-tbm-sS h-\-`q-an Dƒ-s∏-sS 3596.-45 G-°¿ ÿ-ew kz-Imcy F-tÃ-‰p-S-a-Iƒ kz-¥-am°n. C-Xn¬ 1500te-sd G-°¿ `q-an hn¬-∏-\ \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. C-t∏m-g-sØ k¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂ tXm-´w ap-dn-®phn¬-°¬ \n-b-a-Øn-s‚ a-d-]nSn-®p h≥-sIm-≈-bv-°p \n-b-akm-[p-X t\-Sn-sb-Sp-°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wp d-h-\yq-h-Ip-∏nse H-cp hn-`m-K-hpw a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kpw. a-e-∏p-dw \n-e-ºq¿ Xm-eq°n-se tI-c-f F-tÃ-‰v hn-t√-Pv kn-˛2 Un-hn-j-\n-se `q-an-bmWv kz-tZ-in-I-fpw hn-tZ-in-Ifpw tN¿-∂p ssI-h-i-am-°n-bXv. {]-Y-a-Zr-„ym X-s∂ t_m[y-s∏-Sp-∂ Cu `q-an Ipw-`-tImW-Øn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´pw Im-cy-߃ hn-i-Z-am-°n-bpw em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-j-W¿ Ign-™ G-{]n¬ 15\p \¬-In-b I-Øn-t∑¬ s]m-Xp-kz-Øp Xncn-®p-]n-Sn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-

sfm-∂p-ap-≠m-bn-√. ]-I-cw A\-[n-Ir-X C-S-]m-Sv ]p-d-ØpsIm-≠p-h-∂ em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-j-W-td-‰n-se D-tZym-Kÿ¿-s°-Xn-tc in-£m-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. Cu D-tZym-K-ÿ¿ X-s∂-bmWp lm-cn-k¨ a-e-bm-fw πmt‚-j≥ I-º-\n-bp-sS `q-an-ssItb-‰w k¿-°m-cn-s‚ {i-≤-bnse-Øn-®-Xpw. Cu X-´n-∏n-eq-sS tI-c-f-Øn-\p \-„-s∏-´-Xv 2464.97 G-°¿ h-\-`q-an-bm-Wv. kz-Im-cy F-tÃ-‰v A-[n-IrX¿-°p ]m-´-`q-an ap-dn-®p-hn¬°p-∂-Xn-\m-bn ]-´-b-hpw X-≠t∏-cpw H-∏n-®p-sIm-Sp-Øp I-csam-Sp-°m≥ A-h-k-c-sam-cp°n-b-Xn-\p ]n-∂n¬ Pn-√m `-cW-Iq-Sw h-sc-bp-≈ D-tZym-Kÿ¿-°p ]-¶p-≈-Xm-bn I-Ωoj-W¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p. ]m-´°-cm¿ A-km-[p-hm-bn-´pw `q-an k¿-°m-cn-te-°p ap-X¬-°q´m≥ {i-an-°m-sX Pn-√m I-eŒ¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ kz-Imcy F-kv-t‰-‰v A-[n-Ir-X¿-°v HØm-i sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. H-cp a-\p-jym-h-Im-i kw-LS-\ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂m-Wp em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-

j-W-dp-sS Hm-^n-kv tI-c-f FtÃ-‰v kn-˛2 Un-hn-j-\n-se `q-anbp-sS b-Ym¿-Y ÿn-Xn-hn-h-c߃ ti-J-cn-®-Xv. 1908 ap-X-ep≈ N-cn-{X-am-Wp ]-cn-tim-[n-®Xv. ]-g-b G-d-\m-Sv Xm-eq-°n-se (C-t∏m-g-sØ \n-e-ºq¿) I-cphm-c-°p-≠n¬ Aw-iw 77¬ c≠mw L-´ do-k¿-th {]-Im-cw

3596.-45 G-°¿ ]m-´-Øn-\p \¬In. b-Ym-{I-aw 90, 99 h¿-j-tØ°m-bn-cp-∂p 1908se Cu ]m-´°-cm¿. I-cm¿ \n-e-\n¬-s°Ø-s∂ 1942¬ cm-hp-Æn-tat\m≥ Cu `q-an-bp-sS D-S-a-ÿmh-Im-iw _m-_v-f-ti-cn _m-eIr-jv-W-\p ssI-am-dn.]n-∂o-Sv 12˛02˛1910, 24˛-08˛-

`q-anX-«n-¸p I-s−-¯n-b D-tZym-K-Ø-sc Ø-ew-am-än  \-ã-s¸-«-Xp ]m-«-¯n-\p \Â-In-b `q-an  1500 G-¡À ap-dn-¨p-hn-äp 

k¿-th \-º¿ 202 (]-g-b \-º¿ 30/2, 36/1, 37) {]-Im-cw _m-_v-fti-cn cm-hp-Æn-ta-t\m-s‚ D-S-aÿ-X-bn¬ 1131.-48 G-°¿ `q-an D-≠m-bn-cp-∂p. Cu `q-an C-t±-l-Øn-s‚ ktlm-Z-c≥ _m-_v-f-ti-cn i-¶pÆn-ta-t\m≥ hn-tZ-in-bm-b FtUz-Uv e-b-W¬ In¿-hm-\v 99 h¿-j-sØ ]m-´-Øn-\p \¬-In. C-tXm-sSm-∏w k¿-th \-º-dn√m-Ø-Xpw Cu h-kv-Xp-hn-t\mSv tN¿-∂p-In-S-∂-Xp-am-b 998.-52 G-°¿ h-\-`q-an-bpw 1466.-45 G°¿ h-\-`q-an-bpw Dƒ-s∏-sS

1920, 04˛11˛1921, 17˛04˛1922, 04˛05˛1922 F-∂o B-[m-c-ß-fn-eqsS Cu `q-an tI-c-f Im-en-°-‰v F-tÃ-‰v en-an-‰-Uv F-∂ I-º-\nbp-sS ssI-h-i-sa-Øn. C-Xv Cw•o-jv I-º-\n \n-b-a-{]-Im-cw Cw-•-≠n¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X Iº-\n-bm-Wv. kzm-X-{¥yw e-`n-® ti-jw Cu I-º-\n `q-an kw-_‘-am-b F-√m Im-cy-ß-fpw t\m-°n-\-S-Øp-∂-Xn-\m-bn ]ntb-gv-kv se-kv-en B‚ v I-º\n, A-Xn-s‚ Im-en-°-‰n-se P\-d¬ am-t\-P¿ hn-eyw hm-Svk¨ In¬-tKm¿, e-b-W¬

B¬-{^-Uv F-∂n-h¿-°p ap‡ym¿ \¬-In. C-Xp \-S-∂-Xp 22˛09˛1955em-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv 1956¬ Pn-√m c-Pn-kv{Sm¿ Hm-^n-kn¬ \-S-∂ B-[mc-{]-Im-cw `q-an A-tkm-kn-tb-‰Uv πm-t‚-gv-kv F-∂ kz-Im-cy I-º-\n-bp-sS D-S-a-ÿ-cm-b Fw kn sN-dn-bm≥, Fw ]n sN-dnbm≥, Fw kn am-Xyp, Fw kn tPm¿-Pv , Fw kn am-Xyp, Fw kn t]m-Ø≥, Fw kn X-ºn F∂n-h-cp-sS ssI-I-fn-se-Øn. C-t∏m-g-sØ D-S-a-ÿ-cp-sS ssI-h-iw Cu `q-an F-ß-s\ F-Øn-s∏-´p-sh-∂-Xp kw-_‘n-®p Xn-I-™ A-hy-‡-X \n-e-\n¬-°p-∂-Xm-bn dn-t]m¿´v hy-‡-am-°p-∂p. am-{X-a-√, Cu ssI-am-‰-ß-fn-sem-s° hntZ-in-I-fm-b ]-h¿ Hm-^v At‰m¿-Wn tlmƒ-U¿-am-cm-b hneyw hm-Sv-k¨ In¬-tKm¿, e-bW¬ B¬-{^-Uv F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[yw D-≠m-bn-cp-∂n-s√∂pw dn-t]m¿-´v ]-d-bp-∂p. C-Xp Xn-I-®pw kw-i-bm-kv-]-Z-am-Wv. F-√m `q-tc-J-I-fn-epw B-Zy ]m-´-°m¿ F-∂ t]-cn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xp _m-_v-fti-cn i-¶p-Æn-ta-t\m-s\-bpw

cm- h p- Æ n- t a- t \m- s \- b p- a m- W v . 1963se tI-c-f `q-]-cn-jv-I-c-W \n-b-aw, 1973se hn-tZ-i-\m-Wb hn-\n-a-b \n-b-aw (s^-d, Ct∏m-g-sØ s^-a) F-∂n-h \ne-hn¬ h-∂-tXm-sS F-√m ]m-´°-cm-dp-I-fpw A-km-[p-hm-bXm-bn dn-t]m¿-´v Xp-S-cp-∂p. `q-]-cn-jv-I-c-W \n-b-aw {]m_-ey-Øn-em-b k-a-b-tØm ]n∂o-tSm `q-an-bp-sS b-Ym¿-Y D-Sa-I-tfm \n-b-a-]-c-am-b A-h-Imin-I-tfm bm-sXm-cp-hn-[ A-hIm-i-hm-Z-hpw D-∂-bn-®n-´p-an-√. A-Xn-\m¬ Cu `q-an k¿-°m-cnt‚-Xm-sW-∂p hy-‡-am-bn-cp∂p. F-∂m¬, C-sXm-∂pw th≠-hn-[w ]-cn-tim-[n-°m-sX dok¿-th \-S-Øn X-≠-t∏-cp \¬Ip-I-bm-Wp Xm-eq-°v em≥-Uv t_m¿-Upw k¿-th A-[n-Ir-Xcpw sN-bv-X-Xv. am-{X-a-√, tc-JIƒ {]-Im-cw 2464.-97 G-°¿ kz-Im-cy h-\-`q-an-bm-Wv. C-Xp 1971se tI-c-f kz-Im-cy h-\-\nb-a-a-\p-k-cn-®p k¿-°m-cn-t‚Xm-sW-∂pw A-Xn-\m¬ D-Nn-Xam-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-Wsa-∂p-am-bn-cp-∂p em≥-Uv d-h\yq I-Ωo-j-W-dp-sS Ip-dn-∏v.


tZiobw

22 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

kozhikode

ap-k-^À-\-KÀ -_-em-Â-kw-Kw: 22 {]-Xn-IÄ-s¡-Xn-tc hm-dâv

7

a-Av-Z-\n Pm-ay-m-t]-£ \-Â-In \yq-U¬-ln: kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw ew-Ln-®v I¿-Wm-S-I k¿°m¿ Nn-In¬-k \n-tj-[n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z\n kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®p. a-Xn-bm-b Nn-In¬-k e-`n-°m≥ Pm-ayw \¬-I-W-sa-∂v A-Uz. lm-cn-kv _o-cm≥ ap-tJ-\ k-a¿-∏n® A-t]-£-bn¬ ]-d-bp-∂p. hn-j-bw tIm-S-Xn 28\v ]-cn-K-Wn-°pw. t\-c-sØ a-Av-Z-\n k-a¿-∏n-® l-c-Pn ]-cn-K-Wn-® tIm-S-Xn a-Wn∏m¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-Z-Kv-[ Nn-In¬-k \¬-Im≥ I¿-Wm-S-I k¿-°m-cn-t\m-Sp \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. tIm-S-Xn-bp-Ø-c-hp-≠m-bn-´pw c-≠m-gv-N-°p-ti-jw am-{X-am-Wv a-Av-Z-\n-sb B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-sX-∂v A-t]-£-bn¬ ]-d-bp-∂p.\m-ep-Zn-h-kw am-{Xw Nn-In¬-k \¬-In \n¿-_-‘n-®v Un-kvNm¿-Pv sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. a-Av-Z-\n-bp-sS tcm-Km-h-ÿ A-tX-]Sn Xp-S-cp-I-bm-Wv. {]-ta-lw, I-Æp-I-fp-sS Im-gv-N \-„-s∏-Sp-Øp∂ U-b-_-‰n-Iv sd-‰n-t\m-∏-Xn, ssl-∏¿ sS≥-j≥ Xp-S-ßn-b tcmK-߃ Kp-cp-X-c-am-b \n-e-bn-em-Wv. a-Av-Z-\n t\-c-sØ \¬-In-b Pm-aym-t]-£ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ \n-e-hn-ep-≠v. A-Xn-\m¬ ]pXn-b km-l-N-cyw ]-cn-K-Wn-®v Nn-In¬-k e-`y-am-°m≥ a-Av-Z-\n-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw A-t]-£-bn¬ Nq-≠n-°m-´n.

ap-k-^¿-\-K¿: ap-k-^¿-\-K¿ h¿-Ko-b I-em-]-Øn-\n-sS A-©pkv-{Xo-Iƒ- Iq-´-_-em¬-kw-K-Øn-\n-c-bm-b tI-kp-I-fn-se 22 {]Xn-I-ƒ-s°-Xn-tc tIm-S-Xn Pm-ay-an-√m hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. {]Xn-I-sf-√m-h-cpw H-fn-hn-em-Wv. No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v \-tcμ¿-Ip-am-dm-Wv A-d-Ãv hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-®-Xv. {]-Xn-Iƒ-s°-Xntc A-d-Ãv hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tI-kp-Iƒ A-t\z-jn-°p-∂ {]-tXy-I A-t\z-j-W-kw-L(F-kv.s-- F.--Sn. )amWv tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. I-gn-™ k-]v-Xw-_-dn-em-Wv B-dp _-em¬-kw-Kw \-S-∂-Xv. CXn¬ A-s©-Æ-Øn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-s°-Xn-tc-bm-Wv Pm-ay-an-√m hmd‚ v. B-dm-a-sØ tI-kn¬ A-©p-t]¿-s°-Xn-tc A-t\z-j-Ww \S-°p-I-bm-Wv. H-fn-hn¬ I-gn-bp-∂ {]-Xn-I-sf F-kv.s-- F.--Sn. Xn-cn-®dn-™n-´p-≠v. _-em¬-kw-K-Øn-\n-c-I-fm-b kv-{Xo-Iƒ k-a¿-∏n-® dn-´v l-c-Pn-sb Xp-S¿-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\pw tI-{μ-Øn-\pw t\m-´o-k-b-®n-cp-∂p. -Xp-S¿-∂m-Wv F-kv.s-- F.--Sn. {]Xn-I-fp-sS A-d-Ãv hm-d‚n-\m-bn tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. {]-Xn-Isf A-d-Ãv sN-øm≥ ssh-Ip-∂-Xn¬ tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ A-d-Ãv hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-´p-≠v.

l-c-Pn-I-fn A-´n-a-hm-Zw Xp-S-§n

aq-¶v ]m-Iv \p-g-ªp-I-b-ä-¡mÀ sh-Sn-tb-äp a-cn-¨p

\yq-U¬-ln: D-Ø¿-{]-tZ-in-se ap-k-^¿-\-K-dn-epw k-ao-]-{]-tZ-iß-fn-ep-ap-≠m-b h¿-Ko-b-I-em-]-sØ-°p-dn-®v kn.-_n.-sF-tbm {]tXy-I A-t\z-j-W-kw-L-tam A-t\z-jn-°-W-sa-∂ l-c-Pn-I-fn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn A-¥n-a-hm-Zw tIƒ-°m≥ Xp-S-ßn. A-`n-`m-j-I¿, F≥.-Pn.-H-Iƒ F-∂n-h-cm-Wv l-c-Pn-Iƒ k-a¿-∏n-®-Xv. No-^v P-Ãn-kv k-Zm-in-h-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ s_-©v, C-c-I-sf -]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°p-∂ k¿-°m-cn-s‚ \-S-]-Sn-I-fpw \n-co£n-°p-∂p-≠v. km-aq-ln-I-hn-cp-≤-sc {]-tZ-i-Øp-\n-∂v A-I-‰n\n¿-Øm≥ kw-ÿm-\-k¿-°m-cn-\v \n¿-tZ-iw \¬-I-W-sa-∂pw Zpcn-Xm-izm-k {]-h¿-Ø-\-߃ hn-th-N-\-an-√m-sX \-S-∏m-°-W-sa∂pw l-c-Pn-I-fn¬ B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v.

A-ar-Xv-k¿: \p-g-™p-I-b-dm≥ {i-an-® aq-∂p ]m-In-kv-Xm-\n-Iƒ _n.--F-kv.F -- -^v. P-hm≥-am-cp-sS sh-Sn-tb-‰p a-cn-®p. \p-g-™p-I-b-‰°m-tcm-Sv Io-g-S-ßm≥ B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ A-h¿ sh-Sn-h-bv-°p-Ibm-bn-cp-∂p. _n.--F-kv.F -- -^v. Xn-cn-®p- sh-Sn-h-®-t∏m-gm-Wv \p-g-™pI-b-‰-°m¿ a-cn-®-Xv. A-tX-k-a-bw, ]-©m-_v A-Xn¿-Øn-bn¬ c-≠p kw-`-h-ß-fnem-bn 180 tIm-Sn cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ 35 In-tem-{Kmw sl-tdm-bn≥ _n.--F-kv.F -- -^v. ]n-Sn-Iq-Sn. C-¥y-bn-te-°v C-Xp I-S-Øm≥ {i-an-® \p-g-™p-I-b-‰-°m¿-°p-t\-sc `-S-∑m¿ sh-Sn-h-®-t∏mƒ A-h¿ aqS¬-a-™n-s‚ a-d-hn¬ c-£-s∏-´p. Xp-S¿-∂p \-S-Øn-b Xn-cn-®n-enem-Wv a-b-°p-a-cp-∂p I-s≠-Sp-Ø-Xv.

tkm-a³ an-{X ho−pw tIm¬-{KÊn sIm¬°-Ø: Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv hn-´ tkm-a≥ an-{X ho≠pw tIm¨-{K n¬. 90Ifn¬ tIm¨-{K- n-s‚ ]-›n-a_w-Kmƒ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p an-{X. 2007em-Wv A-t±-lw tIm¨-{K-kv hn-´v kz-¥w ]-m¿´n cq-]o-I-cn-®Xv. Cu ]m¿-´n ]n∂o-Sv Xr-W-aq¬ tIm¨{K n¬ e-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xr-W-aq¬ `-c-W-Iq-Sw hm-Kv-Zm\-߃ ]m-en-°m-Ø-Xn-\m-emWv Xm≥ tIm¨-{K n¬ tN¿∂-sX-∂v an-{X ]-d™p.

\-gv-kp-am-sc A-]-am-\n-¡Â: F.-F.-]n Hm-^n-kn-\v ap-¶n {]-Xn-tj-[w \yq-U¬-ln: a-e-bm-fn \-gv-kpam¿-s°-Xn-tc hw-io-b A-[nt£-]w \-S-Øn-b Bw B-Zv-an ]m¿-´n t\-Xm-hv Ip-am¿ _n-izmkn-s\-Xn-tc bp-ss\-‰-Uv \-gv-kkv A-tkm-kn-tb-j≥, \-gv-kkv sh¬-^-b¿ A-tkm-kn-tbj≥ Xp-S-ßn hn-hn-[ \-gv-kn-Mv kw-L-S-\-I-fpw a-ln-fm tIm¨{K-kv {]-h¿-Ø-I-cpw Nq-te-¥n {]-I-S-\w \-S-Øn {]-Xn-tj-[n®p. {]-Xn-tj-[-°m¿ Nq-epw Ipam¿ _n-izm-kn-s‚ tIm-e-hpw I-Øn-®p.

cm-P-ÿm-\n-se t_-hm-dn¬ \n¿-am-W-Øn-en-cn-s° X-I¿-∂p ho-W sI-´n-S-Øn¬ \n-∂v sXm-gn-em-fn-sb c-£n-°p-∂ c-£m-{]-h¿-Ø-I¿

Z-bm-l-c-Pn X-Ån-bm X-S-hp-Im-c-s\-bpw Ip-Spw-_-s¯-bpw A-dn-bn-¡-Ww \yq-U¬-ln: h-[-in-£m tIkp-I-fn-se Z-bm-l-c-Pn-I-fn-se \-S-]-Sn-{I-a-ß-fp-am-bn _-‘s∏-´v kp-{]nw-tIm-S-Xn {]-tXyIw am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ ]p-d-s∏Sp-hn-®p. h-[-in-£ \-S-∏m-°p∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ ]-cm-XnIƒ hym-]-I-am-b-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wn-Xv. ]m¿-e-sa‚ v B-{I-aW- tI-kn¬ Xq-°n-s°m-∂ A^v-k-¬ Kp-cp-hn-s‚ Ip-Spw-_sØ tI-{μ-k¿-°m¿ H-cp hn-hc-hpw A-dn-bn-®n-s√-∂v B-t£]-ap-b¿-∂n-cp-∂p. cm-{„-]-Xn-tbm K-h¿-W-tdm Z-bm-l-c-Pn X-≈n-bm¬ X-S-hpIm-c-s\-bpw Ip-Spw-_-sØ-bpw A-dn-bn-°-W-sa-∂v kp-{]nwtIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. F-gp-Xnbm-bn-cn-°-Ww A-dn-bn-t°-≠Xv. Z-bm-l-c-Pn X-≈n cm-{„-]-Xntbm K-h¿-W-tdm C-d-°p-∂ DØ-c-hn-s‚ ]-I¿-∏pw X-S-hp-Imc-\p \¬-I-Ww. l-c-Pn X-≈nsb-∂-Xn-s‚ tc-J X-S-hp-Im-c\pw Ip-Spw-_-Øn-\pw e-`n-®p F∂-v P-bn¬ kq-{]-≠v D-d-∏m-°-

Ww. in-£ F-∂p \-S-∏m-°p-sa∂pw A-dn-bn-°-Ww. l-c-Pn X≈n-bm¬ c-≠m-gv-N-°-Iw h-[in-£ \-S-∏m-°-W-sa-∂pw DØ-c-hv ]-d-bp-∂p. in-£ \-S-∏m°p-∂-Xv F-∂msW∂-dn-™m-

W-t°m-S-Xn h-[-in-£ hn-[n-® D-S-s\ {]-Xn-sb G-Im-¥-X-Shn¬ ]m¿-∏n-°-cp-sX-∂pw kp{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. Z-bml-c-Pn X-≈n-b ti-j-ta C-Xp sN-øm-hq. h-[-in-£ e-`n-®-

I-Ww. A-Xn-\m¬ Z-bm-l-c-Pn X-≈n-b Im-cyw sXm-´-Sp-Øp-≈ \n-b-a-k-lm-b-tI-{μ-Øn-epw XS-hp-Im-c-s\-bpw P-bn¬ kq-{]≠v A-dn-bn-°-Ww. Z-cn-{Z-cm-b {]-Xn-I-fm-sW-¶n¬ A-h¿-°v

X

Pbn-en k-µÀ-i-\-¯n-\v ku-Icy-sam-cp¡Ww X l-c-Pn X-Ån c-−m-gv-Nbv¡Iw in-£ \-S-¸m-¡-Ww X G-Im-´ X-S-hn ]mÀ-¸n-¡-cp-Xv te X-S-hp-Im-c-\p am-\-kn-I-ambn X-øm-sd-Sp-°m-\pw {]m¿-Yn°m-\pw D-Ø-c-hm-Zn-Ø-߃ ]m-en-°m-\pw I-gn-bq F-∂p tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. A-Xn-\p ap-ºv Ip-Spw-_-Øn\pw kp-lr-Øp-°ƒ-°pw kμ¿-in-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-IWw. C-Xn-\p P-bn¬ A-[n-Ir-Xcm-Wv ap≥-ssI-sb-Sp-t°-≠-Xv. Ip-Spw-_-ß-sf hm-l-\-Øn¬ P-bn-en¬ F-Øn-t°-≠-Xv Pbn¬ A-[n-Ir-X-cm-Wv. hn-Nm-c-

bmƒ-°v Z-bm-l-c-Pn X-øm-dm°m-t\m a-‰p \n-b-a- \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-t\m k-lm-bw sNøm≥ P-bn¬ am-\z-ep-I-fn¬ hyh-ÿ-bn-s√-∂p tIm-S-Xn Ip-‰s∏-Sp-Øn. H-cmƒ a-cn-°p-∂-Xp h-sc A-bmƒ-°v au-en-Im-h-Imi-߃ D-s≠-∂-Xp a-d-°-cp-Xv. Z-bm-l-c-Pn X-≈n-bm-epw Hcmƒ-°p tIm-S-Xn-sb k-ao-]n°m≥ A-h-Im-i-ap-≠v. C-Xn\m¬ F-√m L-´-ß-fn-epw X-Shp-Im-c-\v \n-b-a-k-lm-bw \¬-

tc-J-I-fp-sS ]-I¿-∏p-I-fpw a-‰pw e-`y-am--°-Ww. C-Xp Z-bm-l-c-Pn X-≈n H-cm-gv-N-°-Iw \¬-I-Ww. am-{X-a-√, a-Xn-bm-b \n-b-a-klm-bw \¬-Ip-I-bpw th-Ww.-Z-bm-l-c-Pn k-a¿-∏n-°p-∂Xp ap-X¬ Xo¿-∏m-°p-∂-Xp hsc-bp-≈ \-S-]-Sn-Iƒ tI-{μ-k¿°m¿ X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v. Z-bml-c-Pn k-a¿-∏n-®p-I-gn-™m¬ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´ tc-J-Isf-√mw Ir-Xy-am-b k-a-b-Øn\p-≈n¬ ti-J-cn-®v tI-{μ B-`y-

¥-c -a-{¥m-e-b-Øn-\p \¬-IWw. C-Xv C-t∏mƒ \-S-°p-∂-Xv t]-cn-\p am-{X-am-Wv. Cu {]-iv\w ]-cn-l-cn-®m-te Im-e-Xm-akw C-√m-Xm-°m-\m-hq. C-Xn-\p ti-jw B-`y-¥-c- a-{¥m-e-bw tc-J-Iƒ cm-{„-]-Xn-°p k-a¿∏n-°-Ww. Ir-Xy-k-a-b-Øn-\p≈n¬ A-`n-{]m-b-hpw A-dn-bn°-Ww. k-a-bm-k-a-b-ß-fn¬ B-`y-¥-c -a-{¥m-e-bw cm-{„-]Xn-bp-sS Hm-^n-kp-am-bn _-‘s∏-Sp-I-bpw th-W-sa-∂p tIm-SXn ]-d-™p. X-S-hp-Im-cp-sS am-\-kn-I B-tcm-Ky-\n-e ]-cn-tim-[n-°msX h-[-in-£ \-S-∏m-°-cp-Xv. ]q¿-W B-tcm-Ky-ap-s≠-¶n-te in-£ \-S-∏m-°m-hq. im-co-cn-Iam-bpw am-\-kn-I-am-bpw B-tcmKy-hm≥-am-cm-sW-∂v k¿-°m¿ tUm-Œ¿-am¿ D-d-∏p-\¬-I-Ww. B-tcm-Ky-an-s√-∂p tXm-∂nbm¬ sa-Un-°¬ t_m¿-Uv ]cn-tim-[n-®p Xo-cp-am-\-sa-Sp-°Ww. sa-Un-°¬ t_m¿-Uv Xocp-am-\w kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-

Sm-U: `p-Ã-dp-sS tI-kn-Â kq-£v-a-X-bn-Ãm-¯ hn-[n

s\ A-dn-bn-°-Ww.--h-[-in-£ Ign-™m¬ t]m-kv-‰v-tam¿-Sw \-SØ-Ww. Xq-°n-te-‰p-∂-Xm-Wv G-‰-hpw th-Z-\ Ip-d-™ co-Xnsb-∂pw tIm-S-Xn \n-co-£n-®p.-Z-bm-l-c-Pn-Iƒ Xo¿-∏m-°p∂-Xn¬ tI-{μ-k¿-°m¿ Iq-SpX¬ k-a-bw F-Sp-°p-∂-Xv F¥p-sIm-≠m-sW-∂v tIm-S-Xn tNm-Zn-®p. 1980Iƒ h-sc Z-bm-lc-Pn-Iƒ 15 Zn-h-kw ap-X¬ 11 amk-Øn-\p-≈n¬ h-sc Xo¿-∏mIm-dp-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ 1988 B-b-tXm-sS C-Xv i-cm-i-cn \m-ep h¿-j-am-bn D-b-¿-∂p. Xp-S¿-∂v 1989˛1997 Ime-L-´-Øn¬ C-Xv A-©p am-kam-bn Ip-d-™p. C-t∏mƒ C-Xv 12 h¿-jw h-sc F-Øn-b-Xv F-¥psIm-≠m-sW-∂v tIm-S-Xn tNmZn-®p. C-Xp ]-cn-l-cn-°m≥ tI{μ-k¿-°m¿ I¿-i-\-am-b \-S-]Sn kzo-I-cn-°-Ww. \-S-]-Sn-{I-a߃ Ir-Xy-am-bn \-S-∏m-°nbm¬ th-Kw Xo-cp-am-\-ß-sf-Sp°m-sa-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am°n.

\yq-U¬-ln: Sm-U t]m-sebp-≈ \n-b-a-kw-_-‘-am-b tI-kp-I-fn¬ Z-bm-l-c-Pnbn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-∂Xv ssh-In-bm-epw h-[-in-£bn¬ C-f-hp \¬-Im-\m-hns√-∂ X-ß-fp-sS ap-≥ hn-[n kq-£-v a-X-bn-√m-Ø-sX-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn. 1993-¬ U¬-ln-bn¬ \-S-∂ Im¿t_mw-_v kv-t^m-S-\-t°-kn ¬ h-[-in-£-bv-°p hn-[n-°s∏-´ tZ-th-μ¿ ]m¬ kn-Mv `p-√-dp-sS l-c-Pn- X-≈n-b hn[n-bm-Wv kq-£v-a-X-bn-√mØ-Xm-sW-∂v tIm-S-Xn ]-d™-Xv. Sm-U tI-kp-I-sf Hgn-hm-°m≥ {]-tXy-I Im-cW-ß-sfm-∂p-an-s√-∂v No-^v P-Ão-kv ]n k-Zm-in-hw ]-d™p. Z-bm-l-c-Pn-bn¬ Xo-cpam-\-sa-Sp-°m-\p-≠m-b Im-eXm-a-kw \o-Xn-\n-tj-[-am-bn I-W-°m-°n a-m-\p-jn-I ]-cnK-W-\-I-fp-sS-Iq-Sn A-Snÿm-\-Øn¬ h-[-in-£-bn ¬ C-f-h-\p-h-Zn-°-W-sa-∂mbn-cp-∂p `p-√-dp-sS B-h-iyw. F-∂m¬, am-\-kn-Im-tcmKyw C-√m-Ø-h-sc h-[n-°-cpsX-∂ C-∂-e-sØ D-Ø-c-hv `p-√¿-°v Kp-W-I-c-am-tb°pw. hn-jm-Z-tcm-K-a-S-°-ap≈ am-\-kn-I tcm-K-߃-°v `p-√¿ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

_-emÂ-kw-K C-c-I-fp-sS t]-cv kz-¯v: Xm-¡-sd- Ip-Spw-_-¯n I-e-lw F.-F.-]n-¡v ]n-´p-W: D-Nn-X-am-b fn-s¸-Sp-¯Â: hn-h-cm-h-Im-i k-a-b-¯p Xo-cp-am-\-sa-¶v tIm¬-{K-kv shI-½o-j³ C-S-s]-Sp-¶p

\yq-U¬-ln: Bw B-Zv-an ]m¿´n k¿-°m-cn-s‚ A-cm-P-I kz`m-hw-aq-ew £-a \-in-®p-h-cp-Ibm-sW-∂v tIm¨-{K-kv. k¿°m-cn-\p-≈ ]n-¥p-W kw-_‘n-®v X-°-Xm-b k-a-b-Øv bp‡-am-b Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa∂pw tIm¨-{K-kv hy-‡-am-°n. F.-F.-]n-°p-≈ ]n-¥p-W kw_-‘n-®v F-t∏m-gm-Wv ]p-\-∏-cntim-[ \-S-Øp-I-sb-∂ tNm-ZytØm-Sp {]-Xn-I-cn-®p-sIm-≠v tIm-¨-{K-kv h-‡m-hv c¨-Zo-hv kq-c-Pv hm-e-bm-Wv C-°m-cy-a-dnbn-®-Xv. A-tX-k-a-bw, tIm¨-{K-kv F-Sp-Øp-Nm-Sn ]n-¥p-W ]n≥-hen-°n-s√-∂v a-s‰m-cp ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv hy-‡-am°n. AXn-\nsS U¬-ln-bn-se A-cm-P-I A-h-ÿ-bv-°v F.-F.]nbpw tIm¨-{K- pw D-Ø-c-

hm-Zn-I-fm-sW-∂v _n.-sP.-]n. . h-‡m-hv {]-Im-iv Pm-h-tZ-I¿ ]-d™p. sI-Pv-cn-hmƒ am-thm-bn-kv-‰ns\-t∏m-se kw-km-cn-°p-s∂-

∂pw `-c-Ww \-S-°p-∂-Xn-s‚tbm hm-Kv-Zm-\-߃ ]m-en-°p∂-Xn-s‚-tbm kq-N-\-sbm-∂pan-s√-∂pw Pm-h-tZ-I¿ ]-d™p.

sIP-vcn-hm-fn-s\ A-tbm-Ky-\m-¡m³ lc-Pn \yq-U¬-ln: U¬-ln ap-Jy-a-{¥n A-c-hn-μv sI-P-v cn-hm-ƒ, a{¥n tkm-a-\m-Yv `m-c-Xn F-∂n-h-sc Fw.-F-¬.-F. ]-Z-hn-bn¬\n-∂v A-tbm-Ky-X I¬-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v c-≠p _n.sP.-]n. t\-Xm-°-ƒ U¬-ln ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-c-Pn k-a¿∏n-®p. Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-W-Øn-\v \n-P-s∏-Sp-Øn-b 14 e£-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ Iq-Sp-X¬ C-h¿ sN-e-h-gn-s®∂v l-cPn-I-fn¬ Nq-≠n-°m-´n. U¬-ln _n.-sP.-]n. ap≥ A-[y-£≥ hn-tP-{μ-Kp-]v-X, U¬ln ap≥ ta-b¿ B-c-Xn sa-lv-d F-∂n-h-cm-Wv l-c-Pn-Iƒ k-a¿∏n-®-Xv. \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°p-≈ sN-e-hv Xn-c-s™-Sp-∏p-I-Ωo-j≥ \n-›-bn-® ]-cn-[n 14 e-£am-Wv. sI-P-vcn-hm-fpw `m-c-Xn-bpw A-Xn-te-sd sN-e-h-gn-s®-∂mWv B-tcm-]-Ww.

\yq-U¬-ln: _-μm-c _-em¬-kw-K C-c-I-fp-sS t]-cv tI-{μ B-`y¥-c-a-{¥n kp-io¬-Ip-am¿ jn≥-sU cm-Py-k-`-bn¬ sh-fn-s∏-SpØn-b kw-`-h-Øn-se A-t\z-j-Ww kw-_-‘n-®v a-{¥m-e-bw au\w ]m-en-°p-∂-Xm-bn B-tcm-]-Ww. A-t\z-j-W ]p-tcm-K-Xn kw_-‘n-®v hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ -(B¿.-Sn.-sF.-) tNm-ZyØn-\p a-dp-]-Sn \¬-Im-Ø km-l-N-cy-Øn¬ a-{¥m-e-b-Øn-se tI-{μ s]m-Xp-hn-h-cm-h-Im-i Hm-^n-k¿ {]-ho¨-Ip-am¿ kn-Mn-\v \m-sf lm-P-cm-h-W-sa-∂p Im-Wn-®v tI-{μ hn-h-cm-h-Im-i I-Ωoj≥ t\m-´o-k-b-®n-´p-≠v. cm-Py-k-`m {]-Xn-]-£- t\-Xm-hv A-cp¨ sP-bv-‰n-en-bp-sS B-hiy-{]-Im-c-am-Wv B-`y-¥-c-a-{¥n kp-io¬-Ip-am¿ jn≥-sU A-t\zj-W-Øn-\v D-Ø-c-hn-´-Xv. a-lm-cm-{„-bn-se _-μm-c-bn¬ {]m-b]q¿-Øn-bm-hm-sX _-em¬-kw-K-Øn-\n-c-bm-bn sIm-√-s∏-´ aq-∂p s]¨-Ip-´n-I-fp-sS t]-cp-Iƒ 2013 am¿-®v H-∂n-\m-Wv jn≥-sU cmPy-k-`-bn¬ ]-d-™-Xv. C-c-I-fp-sS t]-cp-hn-h-c-߃ c-l-ky-am-bn kq-£n-°-W-sa-∂m-Wp N-´w. F-∂m¬, C-Xp ew-Ln-®-Xm-bn sXfn-™-tXm-sS C-°m-cyw k-`m-tc-J-I-fn¬-\n-∂v \o-°w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v hn-j-b-Øn¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øm≥ B`y-¥-c sk-{I-´-dn-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bn jn≥-sU A-dn-bn®n-cp-∂p. tI-kn-s‚ ]p-tcm-K-Xn-sb-°p-dn-®v A-dn-bp-∂-Xn-\m-bn 2013 B-K-kv-Xv 21\m-Wv hn-h-cm-h-Im-i A-t]-£ e-`n-®-Xv.

apw-ss_: A-¥-cn-® in-h-tk\m t\-Xm-hv _m¬-Xm-°-sd-bpsS Ip-Spw-_-Øn¬ kz-Øn-s\s®m-√n I-e-lw. ]m¿-´n-bp-sS {]kn-U‚ v D-≤-hv Xm-°-sd-bpw Cf-b-k-tlm-Z-c≥ P-bv-tZ-hpw apwss_ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-ba-t]m-cm-´-Øn-em-Wv. _m¬-Xm°-sd-bp-sS tIm-Sn-I-fp-sS kzØn-em-Wv C-cp-h-cpw A-h-Im-i-ap-∂-bn-°p-∂-Xv. X-s‚ A-h-Im-i-hm-Z-Øn-\p ]n≥-_-e-am-bn Xm-°-sd F-gp-Xnb hn¬-∏-{Xw tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv D-≤-hv. D-≤-hn-\p-th-≠n tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xv \n-b-a-k-lm-b ÿm-]-\-am-b Iw-K B‚ v I-º\n-bm-Wv. F-∂m¬, Xm-°-sd-bpsS kz-Øn¬ H-∂pw e-`n-°m-Ø P-bv-tZ-hv hn¬-∏-{Xw tNm-Zyw-sNbv-Xv tIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn \¬In-bn-cn-°p-I-bm-Wv. tI-kv Cu am-kw 27\p ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂mWp I-cp-Xp-∂-Xv. hn¬-∏-{Xw kzo-I-cn-°p-I-tbm \n-cm-I-cn-°p-

I-tbm sN-øm≥ tIm-S-Xn I-£nI-tfm-Sv B-h-iy-s∏-Sp-sa-∂mWp kq-N-\. Xm-°-sd-bp-sS hn¬-∏-{X-Øn-\v \n-b-a-km-[p-X e-`n-°p-∂-Xn-\v sX-fn-hm-bn AXp kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-Wv D-≤X

bn ]n-cn-s™-¶n-epw A-t±-l-hpam-bn kp-lr-Zv-_-‘w Im-Øpkq-£n-®n-cp-∂p. A-Xn-\m¬ X\n-°v Ip-Spw-_-kz-Øn¬ bmsXm-∂pw A-\p-h-Zn-°m-sX At±-lw hn¬-∏-{Xw X-ø-dm-°n-√.

D-²-hpw P-bvtZ-hpw \n-b-a-t]m-cm-«-¯nÂ

hn-s‚ hm-Zw. Xm-°-sd-bp-sS hn¬-∏-{X {]-Im-cw kz-Øp-h-II-fpw _m-¶v \n-t£-]-ß-fp-sa√mw tN¿-Øv 14.-85 tIm-Sn cq-]bm-Wp-≈-Xv. _m¬ Xm-°-sd-bpam-bn t\-c-sØ ]n-W-ßn-∏n-cn™ P-bv-tZ-hv tIm-S-Xn-bn¬ ka¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ hn¬-∏-{X-sØ tNm-Zyw sN-øp∂p. Xm-°-sd-bp-sS kz-Øp-°ƒ b-Ym¿-Y-Øn¬ D-≤-hv k-a¿-∏n® hn¬-∏-{X-Øn-ep-≈-Xn-s\°mƒ h-f-sc Iq-Sp-X-em-sW-∂v A-t±-lw Nq-≠n-°m-´p-∂p. GXm-\pw h¿-jw-ap-ºv ]n-Xm-hp-am-

hn¬-∏-{X-{]-Im-cw Xm-°-sd-bpsS _w-•m-hn-s‚ H-∂mw-\n-e At±-l-Øn-s‚ sN-dp-a-I≥ sF-izcy-°m-Wv. ap≥-`m-cy kv-an-X-bv-°v P-bv-tZ-hn-ep-≠m-b a-I-\m-Wv sF-iz-cy. c-≠mw-\n-e D-≤-hn\pw A-t±-l-Øn-s‚ a-°-fm-b B-Zn-Xy-°pw tX-P-kn-\p-ap-≈Xm-Wv. Np-h-´n-se \n-e-bpw aq∂mw-\n-e-bpw D-±-hn-\m-Wv Xm-°sd F-gp-Xn-h-®-Xv. F-∂m¬, P-bvtZ-hn-\pw Xm-°-sd-bp-sS A-¥cn-® aq-Ø-a-I≥ _n-Pp- am-[-hns‚ hn-[-h am-[-hn-°pw kzØn¬ H-∂pw F-gp-Xn-h-®n-´n-√.

h-cp-am-\w hÀ-[n-¸n-¡m-\p-Å \-S-]-Sn- _-P-än D-−m-hpw: am-Wn

k-ap-Zm-b kw-c-£-W-¯n-sâ ho-Xw-h-bv-]v; _m-¡n-bm-bn ]n-¶m-¡m-h-Ø-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\-Øn-s‚ h-cp-am-\w h¿-[n-∏n-°m-\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ _-P-‰n-ep-≠m-hp-sa-∂v a-{¥n sI Fw am-Wn. F∂m¬, C-Xn-s‚ t]-cn¬ km-[m-c-W-°m-cp-sS-ta¬ `m-cw A-Snt®¬-∏n-°n-s√-∂pw hn-e-°-b-‰w kr-„n-°p-∂ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠mhn-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.sXm-gn-e-h-k-c-߃ h¿-[n-∏n-°p-∂Xn-\pw Im¿-jn-I ta-J-e-bp-sS hn-I-k-\-Øn-\pw _-P-‰n¬ Iq-SpX¬ ]-cn-K-W-\ \¬-Ip-w. D¬-∏m-Z-\-ta-J-e i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw, A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ hn-I-kn-∏n-°p-∂-Xn-\pw Du-∂¬ \¬-In-bp-≈ {]-Jym-]-\-ßfp≠m-hpw. bp-h-P-\-ß-fp-sS sXm-gn¬ ss\-]p-Wy-hpw, B-i-b-hn-\n-a-b -ti-jn-bpw h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ ]p-Xn-b ]-≤-Xn-Iƒ D-≠m-hpw. bp-h-P-\-߃-°v kz-bw-sXm-gn¬ I-s≠-Øp-∂-Xn-\v k-lm-b-I-c-am-b \-S-]-Sn-I-sf-Sp-°pw. Ir-jn A-[n-jvTn-X hy-h-km-b-߃-°pw, ta-J-e-bp-sS B-[p-\n-I-h¬°-c-W-Øn-\pw Iq-Sp-X¬ t{]m¬-km-l-\w \¬-Ipw. Im¿-jn-I-taJ-e-bn¬ Iq-Sp-X¬ sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-„n-°pw. km-º-Øn-I-cw-Kw ]-cn-tim-[n-®m¬ Im¿-jn-I- ta-J-e-bn¬-\n∂p-≈ hn-ln-Xw Ip-d-™p-h-cp-∂ km-l-N-cy-am-Wp-≈-Xv. ap-ºv 30 i-X-am-\w B-bn-cp-∂ hn-ln-Xw C-t∏mƒ ]-Øp-i-X-am-\-am-bn Npcp-ßn. sX-‰m-b -{]-h-W-X-bm-Wn-Xv. Iq-Sp-X¬ h-f¿-® km-[y-am°m≥ Ir-jn-bn¬-\n-∂p-≈ h-cp-am-\w h¿-[n-∏n-t°-≠-Xpw Im¿jn-I-ta-J-e-bn¬ B-[p-\n-I-h¬-°-c-Ww \-S-∏m-t°-≠-Xpw AXym-h-iy-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.-{]-hm-kn-I-fp-sS ]p-\-c[n--hm-k-Øn-\v {]m-[m-\yw \¬-Ipw. am-en-\y-\n¿-am¿-P-\-Øn-\v ]pXn-b ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°pw. hm-Wn-Py-{]-h¿-Ø-\-߃ Ip-d-™Xv h-cp-am-\-Øn-epw Ip-d-hp-≠m-°n-bn-´p-s≠-∂v a-{¥n hy-‡-am°n. C-Xv k-º-Zv-hy-h-ÿ-sb _m-[n-®n-´p-≠v. F-∂m¬, k¿-°m-cns‚ {]-Jym-]-\-߃ X-S-k-an-√m-sX \-S-Øpw. Im¿-jn-tIm¬-∏∂-ß-fp-sS hn-e-bn-Sn-hv B-i-¶m-P-\-I-am-Wv. C-°m-cy-Øn¬ Iq-SpX¬ Im-cy-߃ sN-øm≥ I-gn-bp-∂-Xv tI-{μ-k¿-°m-cn-\m-Wv. s]≥-j≥ {]m-bw D-b¿-Øp-tam-sb-∂v C-t∏mƒ ]-d-bm≥ I-gn-bns√-∂v sI Fw am-Wn ]-d-™p. C-Xv \-b-]-c-am-bn Xo-cp-am-\-sa-Spt°-≠ Im-cy-am-sW∂pw A-t±-lw ]d™p.

-Sn-b-sXm-s° R-Ω-s‚ h-I, t\-Sm-Ø-sXm-s° \n-ß-sS Ip-‰w. ap-kv-enw -k-ap-Zm-b -kw-c-£-Ww kw-_-‘n-® A-h-Im-i-Ø¿-°-am-bncp-∂p C-∂-se k-`-bn-se {]-[m-\ N¿®. `-c-W-]-£-hpw {]-Xn-]-£-hpw A-cbpw X-e-bpw ap-dp-°n cw-K-sØ-Øn-btXm-sS C-¥ym-hn-`-P-\-Øn-\p ]n-∂nse tZ-io-b cm-{„o-bw ap-X¬ a-e-∏p-dw Pn-√m cq-]o-I-c-W-Øn-se {]m-tZ-in-I cm-{„o-bw h-sc N¿-®-bn¬ C-Sw- t\-Sn. _-Kv-Zm-Zpw sI-bv-tdm-bpw J-±m-^nbp-sam-s° C-S-bv-°v an-∂n-a-d-™-tXmsS kw-ÿm-\ \yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ _n-√n-s\-°p-dn-®p-≈ N¿-®-bv-°v cmPym-¥-c-am-\-hpw ssI-h-∂p. kz-m-X{¥y-Øn-\p ti-j-ap-≈ B-dp -]-Xn-‰m≠n-se ho-Xw-h-bv-]v a-Wn-°q-dp-I-sf-SpØp ]q¿-Øn-bm-°n-b-t∏mƒ, ap-kv-enw ]n-∂m-°m-h-ÿ A-h-Im-in-I-fn-√msX ]n-s∂-bpw _m-°n-bm-bn. cm-PysØ ap-kv-enw- k-ap-Zm-b-Øn-s‚ km-aqln-Im-h-ÿ G-‰-hpw Xm-tg-Ø-´n-emsW-∂ Im-cy-Øn¬ F sI _m-e-\p kw-i-bw te-i-hp-an-√. F-¶n-epw a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en A-h-X-cn-∏n-® _n√n-s\ A-\p-Iq-en-°m≥ X-c-an-√. ap-Jyam-bpw c-≠p `o-j-Wn-I-fm-Wv ap-kv-enwIƒ t\-cn-Sp-∂-Xv. H-∂v kw-L-]-cn-hm-chpw a-s‰m-∂p Xo-{h-hm-Z-hpw. c-£-s∏-SW-sa-¶n¬ ap-kv-enw-eo-Kv ]n-cn-®p-hn-´v k-ap-Zm-bw a-tX-X-c-I-£n-I-fn¬ tN-

t\

t°-d-Ww. kn.-]n.-F-Ωn¬ tN¿-∂m¬ Cu-am-t\m-sS {]-h¿-Øn-°m-\p-≈ Ah-k-c-sam-cp-°m-sa-∂pw F sI _me≥ D-d-∏p- \¬-In. A-–p-d-lv-am≥ c-≠Øm-Wn-bpw A-l-Ω-Zv I-_o-dpw I-ΩyqWn-kv-‰v ssN-\-bn¬ A-©p -t\-cw \-akv-I-cn-®-Xp ap-X¬ l-em¬ `-£-Ww I-gn-®-Xp-h-sc-bp-≈ Im-cy-hpw k-l-

„

F-kv \n-km¿

bm-{Xn-I-s\-∂ \n-e-bn¬ _m-e≥ hn-hcn-®p. cm-Py-sØ P-bn-ep-I-fn¬ In-S-°p∂ ]o-Un-∏n-°-s∏-Sp-∂ ap-kv-enw -sN-dp∏-°m-cp-sS tam-N-\-hpw ]p-\-c-[n-hm-khpw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv kn Zn-hm-I-c≥ N¿-® Xp-S-ßn-b-Xv. ssh-⁄m-\n-I taJ-e-bn¬ ap-∂m-°w h-cp-∂ ap-kv-enwbp-h-X-sb X-I¿-°m-\p-≈ A-ta-cn°≥ C-S-s]-S-ep-I-fm-Wv C-Xn-\p ]n-∂nse-∂v Pn kp-[m-I-c≥ Nq-≠n-°m-´n. \nc-]-cm-[n-bm-b A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\nsb c-≠p -X-h-W A-d-Ãv sN-øp-∂-Xn-

\p Iq-´p-\n-∂-t∏mƒ Cu Pm-{K-X I-≠ns√-∂v ]m-tem-Sv c-hn Nq-≠n-°m-´n-bt∏mƒ, a-Av-Z-\n-bp-sS A-d-kv-‰v \m-b\m¿ k¿-°m¿ `-c-W-t\-´-am-bn sIm≠m-Sn-b Im-cyw F≥ jw-kp-±n-≥ Iq-´nt®¿-Øp. k-®m¿ k-an-Xn I-s≠-Øn-b _w-Km-fn-se ap-kv-enw ]n-∂m-°m-h-ÿbm-bn-cp-∂p {]-Xn-]-£ B-{I-a-W-Øns\-Xn-tc-bp-≈ eo-Kn-s‚ {]-[m-\ {]-Xntcm-[w. Jn-em-^-Øn-\p ti-jw ap-kvenw -k-ap-Zm-b-Øn-\v B-fl-hn-izm-kw \¬-In-b-Xv ap-kv-enw-eo-Kv t\-Xr-Xz-amsW-∂ Im-cy-Øn¬ Sn F A-l-Ω-Zv I_o-dn-\p kw-i-b-an-√. Km-‘n-h-[tØm-sS Xn-cn-®-dn-tb-≠ Im-cy-߃ Xn-cn-®-dn-bm-sX t]m-b-Xm-Wv cm-Pyw C∂p t\-cn-Sp-∂ Zp-c-¥-Øn-\p Im-c-W-sa∂v A-`n-{]m-b-s∏-´ A-t±-lw, tIm¨{K- pw I-Ωyq-Wn-kv-‰v-˛-tkm-jy-en-kv-‰v tN-cn-I-fpw {]m-ÿm-\n-I Zp¿-hm-in shSn-™p ]p-\¿-hn-Nn-¥-\w \-S-tØ-≠ km-l-N-cy-am-Wn-sX-∂pw Hm¿-an-∏n-®p. se-\n-s‚ t_mƒ-sj-hn-k-hpw Ckv-em-apw ssI-tIm¿-°p-∂-Xp kz-]v-\w I-≠ I-Ωyq-Wn-Ãv ÿm-]-I t\-Xm-hmb ap-k-^¿ A-l-va-Zn-s\-bpw 1960Iƒ ap-X¬ \yq-\-]-£ I-Ωo-j-\p-Iƒ ÿm-]n-°m≥ {i-≤- ]p-e¿-Øn-b tIm¨-{K-kv k¿-°m-cp-I-sf-bpw A-t±lw A-\p-kv-a-cn-®p. C-¥y-bp-sS a-tXX-c ]m-c-º-cyw tX-Sn A-t-im-I-s‚ Ime-L-´w ap-X-ep-≈ N-cn-{Xw Nn-I-™p

sI Sn P-eo¬ cw-K-sØ-Øn-b-tXm-sS k-`m-X-ew Nq-tS-dn-b hm-Kzm-Z-Øn-\p hgn-am-dn. B-dp ]-Xn-‰m-≠p-Im-e-sØ _w-Km-ƒ N-cn-{X-Øn-se tIm¨-{K-kv `-c-W-Øn-s‚ B-Zy 30 h¿-jw I-em-]I-ep-jn-X-am-bn-cp-∂p-sh-∂v A-`n-{]m-bs∏-´ P-eo-¬ A-Xn-\v A-h-km-\w Ip-dn®-Xv 30 h¿-j-sØ C-S-Xp-`-c-W-am-sW∂pw hn-i-Zo-I-cn-®p. k-®m¿ I-s≠-Ønb _w-Km-fn-se ap-kv-enw -]n-∂m-°m-hÿ-bv-°p Im-c-Ww _w-•m-tZ-in¬ \n∂p-≈ Ip-Sn-tb-‰-am-sW-∂ I-s≠-Øepw {]-Xn-]-£ s_-©n¬ \n-∂p-≠mbn. C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ ap-kv-enw-t{]-aw A-Xn-cp-I-hn-s™-∂p tXm-∂n-bn-´mhpw C Fw F-kn-s‚ i-co-A-Øv hn-cp≤ -\n-e-]m-Sp-am-bn h¿-°-e I-lm¿ C-Ss]-´-Xv. {]-Xn-]-£w {I-a-{]-iv-\w D-b¿Øn C-Xn-s\-Xn-tc cw-K-Øp-h-s∂-¶nepw ]n-t∂m-´p-t]m-Im≥ I-lm¿ X-ømdm-bn-√. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se Ip-´n-Iƒ tIm-∏n-b-Sn-®p am¿-°v t\-Sn-sb-∂ hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s‚ B-tcm-]-WsØ -Ip-dn-®p-≈ s_-∂n s_-l-∂ms‚ tNm-Zy-Øn-\v, a-e-∏p-dw Pn-√-bp-sS cq-]o-I-c-Ww X-s∂ F-Xn¿-Ø-h-cm-Wv tIm¨-{K- p-Im-s-c-∂- P-eo-en-s‚ a-dp]-Sn-tbm-sS Iq-´-s∏m-cn-®n-em-bn. Peo¬ k-`-sb sX-‰n-≤-cn-∏n-s®-∂m-bn `c-W-]-£w. tIm¨-{K-kv Pn-√m cq-]o-I-c-W-

sØ A-\p-Iq-en-s®-∂v D-Ø-c-hm-Zn-ØtØm-sS eo-Kp-Im¿-°p ]-d-bm≥ I-gnbp-tam-sb-∂ P-eo-en-s‚ sh-√p-hn-fn kzo-I-cn-® sI F≥ F Jm-Z¿, F.-sF.kn.-kn-tbm sI.-]n.-kn.-kn-tbm F-Xn¿Øn-´n-s√-∂p a-dp-]-Sn \¬-In. kn.-]n.Fw. tI-{μ -I-Ωn-‰n-bpw kw-ÿm-\ IΩn-‰n-bpw F-Xn¿-Øn-´pw `-c-W-Øn¬ Xp-S-cm≥ C Fw F-kv \-S-Øn-b \o-°Øn-\v B-Z¿-i-]-cn-th-jw \¬-tI-s≠∂v Ku-cn-b-Ω-bp-sS B-fl-I-Y D-≤-cn®v tPm-k-^v hm-g-°≥ cw-K-Øp-h-∂p. kn.-]n.-F-Ωn-\v Hm-tcm- Im-e-Øpw Hmtcm {]o-W-\-am-sW-∂pw C-t∏mƒ Ip-d®p-Iq-Sn ]p-tcm-K-an-®v {]o-W-\w ta-J-e Xn-cn-®m-bn am-dn-sb-∂pw `-c-W-]-£w B-tcm-]n-®p. C Fw F-kn-\p ti-jw B-cp-sSbpw t]-cv ]-d-bm≥ I-gn-bm-Ø kn.-]n.F-Ωn-s‚ ]m-∏-c-Øw D-b¿-Øn-°m-´nbm-Wv a-dp-]-Sn {]-kw-K-Øn¬ a-{¥n Aen {]-Xn-]-£-sØ t\-cn-´-Xv. ]m¿-´nbn¬ \n-∂v \yq-\-]-£-߃ A-I-ep∂p-sh-∂- Im-cy-Øn¬ B-fl-]-cn-tim[-\ \-S-Ø-W-sa-∂pw A-t±-lw kn.-]n.F-Ωn-s\ D-]-tZ-in-®p. \yq-\-]-£ t{]aw \n-d-™p-\n-∂ N¿-®-bv-s°m-Sp-hn¬ kw-ÿm-\ \yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ _n√v k-`m k-_v-P-Œv I-Ωn-‰n-bp-sS ]-cn-KW-\-bv-°p hn-´p. tI-c-f ap-\n-kn-∏m-en‰n t`-Z-K-Xn _n-√pw A-h-X-cn-∏n-®v k_v-P-Œv I-Ωn-‰n-°p hn-´p.


8

A§mSn

kozhikode

^mÀ-a-kn Iu¬-kn c-Pn-kv-{SmÀ \n-b-a-\w: ssl-t¡m-S-Xn t\m-«o-k-b-¨p

]m-{X-¸p-c D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

sIm-®n: tI-c-f ^m¿-a-kn Iu¨-kn-en¬ ]p-Xn-b c-Pn-kv-{Sm-sd \nb-an-°m-\p-≈ \o-°w tNm-Zyw sN-bv-Xp k-a¿-∏n-® l-c-Pn-bn¬ ssl-t°m-S-Xn F-Xn¿-I-£n-Iƒ-°v t\m-´o-k-b-®p. \n-e-hn-se c-Pn-kv-{Sm¿ Pn cm-[m-Ir-jv-W-≥ hn-a-cn-°p-∂-Xn-\v 2015 s^-{_p-h-cn 15 h-sc Im-em-h-[n-bp-≠m-bn-cn-s° F≥.-Pn.-H. A-tkm-kn-tb-j≥ t\-Xm-hv ]n bp Zn-t\-jv c-Pn-kv-{Sm¿ X-kv-Xn-Ibn-te-°v A-t]-£ \¬-Ip-I-bpw ^m¿-a-kn Iu¨-kn¬ Cu h¿jw P-\p-h-cn F-´n-\v k¿-°m-cn-te-°v A-t]-£ A-b-°p-I-bpw sN-bv-Xp. c-Pn-kv-{Sm¿ X-kv-Xn-I-bn¬ H-gn-hn-√m-Xn-cn-s° C-Ø-cw \o-°w \-S-Øp-∂-Xv cm-{„o-b t{]-cn-X-am-sW-∂pw C-Xp X-S-b-Wsa-∂pw B-h-iy-s∏-´v Pn cm-[m-Ir-jv-W-\m-Wv ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: ]m-{X-∏p-c- tImgn-t°m-Sv tjm-dqw ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Su¨-lmƒ tdm-Un¬ I¬-∏-I _-km¿ _n¬-Un-Mn¬ Xm-gsØ \n-e-bn¬ 9000 N-Xp-c-{i A-Sn-bn-em-Wv ]m-{X-∏p-c {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. X-t±-io-b-hpw A-¥¿-tZ-iob-hp-am-b {_m‚p-I-fp-sS A-Sp°-f-bv-°m-h-iy-am-b F-√m D-]I-c-W-ß-fpw tjm-dq-an¬ hn¬∏-\-bv-°p-≠v. tlmƒ-sk-bn-embpw do-s´-bn-em-bpw C-h e-`y-amWv. an-Iv-kn, ^m≥, ss{K‚¿, Kym-kv Ãu Xp-S-ßn-b-h H-dn-Pn\¬ kv-s]-b¿ ]m¿-Sv-kv D-]tbm-Kn-®v C-hn-sS-\n-∂v k¿-hokv sN-bv-Xp-sIm-Sp-°pw. F-Ivkv-tN-©v ku-I-cy-hpw e-`y-amWv. Ip-μ-aw-K-ew, Xm-a-c-t»-cn

ta-cn tdm-bn F.-F.-]n-bn tNÀ-¶p tIm-´-bw: {]-i-kv-X km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-bpw F-gp-Øp-Im-cn A-cp-‘-Xn tdm-bn-bp-sS am-Xm-hp-am-b ta-cn tdm-bn Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bn¬ tN¿-∂p. C-∂-se cm-hn-se 11 \v tIm-´-b-sØ h-k-Xn-bn¬-h-®m-Wv ta-cn tdm-bn Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bn¬ Aw-K-Xz-sa-Sp-Ø-Xv. \n-e-hn-ep-≈ cm-jv-{So-b ]m¿-´n-Iƒ ]-g-©-\m-sW-∂pw am-‰w A-\n-hm-cy-am-sW∂pw ta-cn tdm-bn ]-d-™p.

]q-Pm-cn tIm-gv-kv: \m-epam-k¯n\-Iw Xo-cp-am-\n¡Ww sIm®n: I-gnhpw tbm-Ky-X-bpap-≈ ]q-Pm-cn-amsc a-Xhn-izmk-Øn-s‚ `m-K-am-bn e-`y-am-°p∂-Xn-\v k¿-h-I-em-im-e-I-fn¬ Un-{Kn, ]n.Pn. tIm-gv-kp-Iƒ Bcw-`n-°-W-sa-∂ l-c-Pn-bn¬ \m-epam-k-Øn\-Iw Xo-cp-am-\sa-Sp-°m≥ ssl-t°mS-Xn DØ-chv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw G-I-amXmk-`m P-\-d¬ sk-{I´-dn ]fl-{io, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Ip-amc-]p-cw sI F≥ Ip-´≥ F-∂nh¿ \¬In-b l-c-Pn-bn¬ P-Ãnkv kn sI A-–p¬ d-lo-am-Wv k¿-°m-cn-\v Cu \n¿-tZ-iw \¬In-b-Xv. C-Xp kw-_-‘n-® Xocp-am-\-sa-Sp-t°≠-Xp k¿-°mc-sW∂pw D-Nn-Xhpw bp-‡hpam-b Xo-cp-am-\w k¿-°m¿ ssI-s°m-≈-W-sa∂pw B-hiy-sa-¶n¬ l-c-Pn-°m-sc°q-Sn tI-´-ti-jw ]-cm-Xn-bn¬ km[y-am-b \-S]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa∂pw tImS-Xnbp-Ø-c-hn¬ ]d-bp∂p.

dn-kÀ-hv I-−-ÎÀ: hn-i-Zmw-iw A-dn-bn-¡m³ D-¯-c-hv sIm-®n: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.-dn-k¿-hv I-≠-Œ¿-am-sc kw-_‘n-® hn-iw-Zm-i-߃ A-dn-bn°m≥ ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hv. I-≠-Œ¿ X-kv-Xn-I-bn-¬ F{X H-gn-hp-I-fp-s≠-∂-Xpw c-≠mgv-N-bv-°-Iw ]n.-F-kv.-kn. A-dnbn-°-W-sa-∂m-Wv P. kn sI A-–p¬ d-lo-an-s‚ D-Ø-c-hv. dm-¶v en-Ãn¬-\n-∂v \n-b-a-\w \¬-Im-sX dn-k¿-hv I-≠-Œ¿-amsc-bpw Fw-]m-\¬ Po-h-\-°msc-bpw ÿn-c-s∏-Sp-Øm-\p-≈ \o-°w X-S-b-W-sa-∂m-h-iy-s∏´p-≈ l-c-Pn-bn-em-Wv tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw.

sh-¦n-¨³ ]p-c-kv-Im-cw hn I-em-[-c-\v sIm-®n: Im-e-Sn t£-{X I-emkzm-Z-I k-an-Xn-bp-sS a-±-f am{¥n-I≥ Xn-cp-hn-ezm-a-e sh-¶n®≥ kzm-an- ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v Iem-a-fi-ew ap≥ sU-]yq-´n c-Pnkv-{Sm¿ hn I-em-[-c≥ A¿-l\m-b-n. hm-Zy-I-em -cw-K-sØ-°p-dn®p-≈ {]-_-‘-߃, {]-`m-jW-߃, hm-Zy-I-em-Im-c-∑m-sc°p-dn-®p-≈ te-J-\-߃, I-emhn-a¿-i-߃ F-∂n-h I-W-°nse-Sp-Øm-Wv ]p-c-kv-Im-c-w \¬Ip-∂-sX-∂v k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p.--Pw-jo¿ Iq-fn-h-b¬

I¬-∏-‰: hn-tZ-i ]u-c≥ ssIh-iw h-bv-°p-∂ A-\-¥-cm-hIm-in-I-fn-√m-Ø h-b-\m-´n-se Im-´n-°p-fw-˛-B-e-Øq¿ F-tÉv k¿-°m-cn-te-°v G-s‰-Sp-°p∂-Xn-\p \-S-]-Sn-Iƒ Du¿-Pn-Xs∏-Sp-Øm≥ k¿-°m¿ \n¿-tZiw. A-\ym-[o-\-s∏-Sp-∂ `q-an Gs‰-Sp-°p-∂-Xn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Xp-S-cp-∂ A-\m-ÿs°-Xn-tc {]-t£m-`w i-‡ns∏-Sp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv `-q-an Gs‰-Sp-°p-∂-Xn-\p \-S-]-Sn-Iƒ Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v k¿-°m¿ D-Ø-c-shØn-b-Xv. em≥-Uv d-h-\yq I-Ωoj-W-dp-sS \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿∂v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw G-s‰-Sp°¬ \-S-]-Sn-Iƒ Du¿-Pn-X-s∏Sp-Øn. hn-tZ-i ]u-c-≥ C sP hm-\n-

k-a-b-]-cn-[n ZoÀ-Ln-¸n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]m-Xp-`-cW sk-{I-t´-dn-b-‰n-se em-Ãv t{K-Uv Po-h-\-°m¿ Dƒ-s∏-sS kv-s]-jy¬ sk-{I-´-dn dm-¶v hsc-bp-≈ D-tZym-K-ÿ¿, \n-ba/[-\-Im-cy h-Ip-∏p-I-fn-se kvs]-jy¬ sk-{I-´-dn dm-¶v h-scbp-≈ K-k-‰-Uv D-tZym-K-ÿ¿ (C-t∏mƒ sU-]yq-t´-j-\n-ep-≈h¿ Dƒ-s∏-sS) D-≈-h¿-°v kzØp-hn-h-cw kw-_-‘n-® ]-{XnI Cu am-kw 31 h-sc Hm¨sse≥ h-gn (www.spark.gov.in/ webspark) \-S-Ømw. C-Xn-\m-bn C-\n H-c-h-k-cw Iq-Sn A-\p-h-Zn°p-∂-X-√.

K-Ìv dn-tkm-gv-kv So-¨À Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥]p-cw k¿-°m¿ h-\n-Xm t]m-fnsS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ _-[nc¿/aq-I¿ hn-`m-K-Øn-te-°v KÃv dn-tkm-gv-kv So-®¿-am-sc \n-ban-°pw. Iq-Sn-°m-gv-N Cu am-kw 24\p cm-hn-se 11.30\v.

Mn-s‚ F-tÃ-‰v k¿-°m-cn¬ \n£n-]v-X-am-th-≠-Xm-bn-cp-∂p. A-Xn-\n-sS I-gn-™ h¿-jw P\p-h-cn 2\v C-t±-lw Zp-cq-l kml-N-cy-Øn¬ a-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. X-s‚ kz-Øp-°ƒ A-]l-cn-°m≥ _mw-•q¿ kz-tZ-inbm-b Fw F-^v t{^m-bv-Uv F∂-bmƒ {i-an-°p-∂-Xm-bpw Xs∂ h-©n-®-Xm-bpw ssa-kq¿ \-k¿-_m-Zv t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ ]-cm-Xn \¬-In ]n-t‰ Zn-hk-am-Wv hm-\n-Mv a-cn-®-Xv. Cu kw-`-hw A-t\z-jn-® t]m-en-kv I¿-Wm-S-I-bn-se hm-\n-Mn-s‚ kz-Øp-°ƒ k¿-°m¿ G-s‰-Sp°-W-sa-∂p i-p-]m¿-i sN-bvXp. Pn-√-bn-se Im-´n-°p-fw-˛-Be-Øq¿ F-tÃ-‰v G-s‰-Sp-°m≥ Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øn-\v ip-]m¿i \¬-In. C-°m-cy-Øn¬ Nne d-h-\yq D-tZym-K-ÿ-cp-sS kΩ¿-±w aq-ew \-S-]-Sn-Iƒ ssh-

]m-{X-∏p-c D-Zv-Lm-S-\w Su¨-lmƒ tdm-Uv I¬-∏-I _-km¿ _n¬-Un-Mn¬ ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃ \n¿-h-ln-°p-∂p. A-jv-d-^v aq-tØ-Sw, F≥ sI Ip-´ymap, ]m-{X-∏p-c am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ F≥ sI tam-bn≥-Ip-´n, U-b-d-Œ¿ ap-l-Ω-Zv dn-bm-kv, sam-bv-Xo≥-Ip-´n ap-kv-eym¿ k-ao-]w

Ip- I - b m- b n- c p- ∂ p.- h m- \ n- M p- a mbn c- ‡ - _ - ‘ - a n- √ m- Ø _mw•q¿ kz- t Z- i n Fw F- ^ v Cuiz¿ F-tÃ-‰v ssI-h-iw-h-®p-hcn-I-bm-Wv. hn-tZ-i ]u-c-\v C¥y- b n- s e kz- Ø p ssI- a m- ‰ w sN- ø m≥ dn- k ¿- h v _m- ¶ n- s ‚ A- \ p- a - X n th- W w. A- h n- h mln-X-\m-b hm-\n-Mv Zm-\m-[m-c{]- I m- c w Fw F- ^ v Cu- i z- d n\p \¬- I n- s b- ∂ m- W v {]- a mWw. Cu-iz-dn-s\ a-I-\m-bn ZsØ- S p- Ø - X p ]n- ∂ o- S m- W v . Cu {]-am-W-߃ ap-gp-h≥ tcJ-s∏-Sp-Øn-b-Xv am-\-¥-hm-Sn k-_v c-Pn-k-v {Sm¿ Hm-^n-kn-emWv. 2006 s^-{_p-h-cn H-∂n-\v Zm- \ m- [ m- c w c- P n- k v - ‰ ¿ sN- b v Xp. 2007 am¿- ® v 3\v Cu- i z- d ns\ Z- s Ø- S p- Ø - X m- b p- ≈ {]am- W - ß - f m- W v am- \ - ¥ - h m- S n k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kn¬ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X-Xv. F-tÃ-‰v hn-kv-Xr-Xn 246 G-

°-dm-bn-cp-∂p. Xr-in-te-cn hnt√-Pn-se ]-Øp k¿-th \-ºdp-I-fn-em-bp-≈ `-q-an-bn-em-Wv Cu F- t Ã- ‰ v . C- X n¬ 33 G°¿ tIm-gn-t°m-Sv A-co-t°mSp-≈ H-cp {S-kv-‰n-\p hn-‰p. _m°n F-kv-t‰-‰v -h-I 212 G-°¿ `q- a n- b m- W v k¿- ° m¿ G- s ‰- S p°m≥ I¿- W m- S - I t]m- e n- k v ip-]m¿-i sN-bv-X-Xv.ip-]m¿-i Aw-Ko-I-cn-®v Pn√m `-c-W-Iq-Sw A-\-¥-c \-S-]Sn-Iƒ Xp-S-ßn. hn-t√-Pv Hm-^nk¿, X-l-kn¬-Zm¿ A-S-°-ap≈ d- h - \ yq D- t Zym- K - ÿ ¿ At\z- j - W w \- S - Ø n k¿- ° m¿ G- s ‰- S p- ° - W - s a- ∂ ip- ] m¿- i \- S - Ø n- s b- ¶ n- e pw \- S - ] - S n ssh- I p- I - b m- W v . C- X n- \ n- s Sbm- W v d- h - \ yq {]n≥- k n- ∏ ¬ sk- { I- ´ - d n- b p- s S D- Ø - c - h n- s \ Xp-S¿-∂v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw Gs‰-Sp-°¬ \-S-]-Sn-Iƒ Du¿-PnX-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

\n-Xzm-Jm-Xv: ku-P-\y- hn-am-\Sn-¡-äv \Â-In-b-Xv 266 t]À-¡v ]-²-Xn hn-ln-Xw: -a-cm-a-¯p h-Ip-¸v ap-¶nÂ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-Xzm-J-m-Xns\ Xp-S¿-∂v ku-Zn-bn¬-\n-∂p a-S-ßn-b 266 a-e-bm-fn-Iƒ-°v 2011-˛12 km-º-Øn-I-h¿-jw ku-P-\y hn-am-\-SnG-‰-hpw Iq-Sp°-‰v \¬-In-b-Xm-bn X¬ ]-≤-Xn a-{¥n sI kn tPmhn-ln-Xw sNk-^v A-dn-bn-®p. e-h-gn-®-Xv Xn-cn-®p-h-cp-∂-hs]m- X p- a - c m- a cp-sS ]p-\-c-[n-hm-kØp h-Ip-∏mØn-\m-bn {]-tXy-I ]-≤-Xn k¿°m¿ {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. I-gn- sW-∂v a-{¥n sI kn tPm-k-^v ™ G-{]n¬ ap-X¬ Un-kw-_¿- A-dn-bn-®p. 2013˛-14 h¿-jw 114.--74 h-sc 20,835 t]¿ a-S-ßn-sb-Øn. i-X-am-\w hn-ln-Xw sN-e-h-gn-

I-kv-ä-Una-c-W-w: {]-Xn-I-fm-b t]m-en-kp-Im-sc sh-dp-sX-hn-«p sIm-®n: I-kv-‰-Un a-c-W-t°-kv {]-Xn-I-fm-b t]m-en-kp-Im-sc tIm-S-Xn sh-dp-sX-hn-´p. 2000 G-{]n-en¬ tIm-´-bw k_v-P-bn-en¬ I-kv-‰-Un-bn-em-bncp-∂ jn-_p a-cn-® tI-kn-em-Wv t]m-en-kp-Im-cm-b Fw ap-c-fo-[c≥, Sn hn {io-\n-hm-k≥, F≥ tKm-]n-\m-Y≥, hn sI hn-Zym-[c≥, ]n a-t\m-l-c≥, _n kp-tcjv, tXm-a-kv Fw tXm-a-kv F∂n-h-sc- F-d-Wm-Ip-fw No-^v Pp-

B-e-¯qÀ F-kv-tä-äv G-sä-Sp-¡Â: \-S-]-SnDuÀ-Pn-X-s¸-Sp-¯m³ \nÀ-tZiw

®p-. 2013˛-14 h¿-jw G-‰-hpw Ip-dhv sN-e-h-gn-®-Xv d-h-\yq h-Ip∏m-Wv. ap≥-kn-∏¬ tIm¿-]-td-j-\pI-fn¬ 25,000tØm-fw A-\-[nIr-X \n¿-am-W-߃ I-s≠-Ønbn-´p-s≠-∂v a-{¥n a-™-fmw-Ipgn A-en -k-`-sb A-dn-bn-®p.

°p-∂ Np-a-X-e-bn¬-\n-∂v kn-˛Un-‰n-s\ am-‰m≥ D-t±-in-°p-∂ns√-∂v a-{¥n sI kn tPm-k-^v A-dn-bn-®p. I-gn-™ k¿-°m-cns‚ Im-e-Øv kn-˛-Un-‰n-\p \¬In-b {]-hr-Øn kz-Im-cy-I-º\n-I-sf-s°m-≠m-Wp sN-øn-®Xv. F-∂m¬, bp-.U -- n-.F -- -^v. k¿°m¿ kz-Im-cy I-º-\n-I-sf Hgn-hm-°n. kn-˛-Un-‰n-s‚ Xm¬-∏cyw kw-c-£n-°m≥ k¿-°m¿ _n-h-td-P-kv- tIm¿-]-td-j- {]-Xn-⁄m-_-≤-am-sW-∂pw a\p-th-≠n tlm-tfm-{Kmw ]-Xn- {¥n A-dn-bn-®p.--

tlm-tfm-{Kmw: kn-þ-Un-än-s\ H-gn-hm-¡n-Ã

tX™n-∏ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e H∂mw sk-a-ÿ Fw._n.-F. d-Kpe¿/k-πn-sa‚dn/Cw- { ]q- h v - s a‚ v Imen¡äv kÀhIemime (kn-bp-kn-F-kv-Fkv, t\m¨-˛-kn-bpkn-F-kv-F-kv) ]-co-£-Iƒ s^-{_p-h-cn 19\v B-cw-`n-°pw.

]p-\À-aq-ey-\nÀ-W-b -^-ew

c-≠mw h¿-j _n.F-kv-kn. \-gv-knw-Kv ]-co-£-bp-sS ]p-\¿aq-ey-\n¿-W-b ^-ew {]kn-≤oI-cn®p. D-Ø-c-°-S-em-kv Xn-cn®-dn-bm≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw ]-co-£m-`-h-\pam-b-bn _-‘-s∏-S-Ww.-

Iƒ-°m-bn \-S-Øp-∂ H-∂mw sk-a-ÿ Fw.-- F. Cw-•o-jv /Fw.-- F-kv-kn. am-Ø-am-‰n-Iv-kv (2004-˛08 {]-th-i-\w)/Fw.--F-kvkn. I-ºyq-´¿ k-b≥-kv (2005 ˛08 {]-th-i-\w)/Fw. t--- Imw. (2004-˛08 {]-th-i-\w) kv-s]-

Fw.- kn.- sP. ]-co-£

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ jy¬ k-πn-sa‚-dn/Cw-{]q-hv- se h-\n-Xm tlm-Ã-en-te-°v Isa‚ v ]-co-£ s^-{_p-h-cn G- cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ ta-{S-s\ \ngn-\v B-cw-`n-°pw. b-an-°p-∂-p. tbm-Ky-X: F-kv.- F-kv.-F¬.--kn-bpw h-\n-Xm I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ s\-‰v- tlm-Ã-en-tem k-am-\ ÿm-]h¿-°v A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰-sd \n- \-ß-fn-tem A-©v h¿-j-sØ b-an-°p-∂-Xn-\m-bn Hm¨- am-t\-Pv-sa‚ v ]-cn-N-b-w. {]msse≥ A-t]-£ £-Wn-®p. {]- bw: 2013 P-\p-h-cn H-∂n-\v 45 hXn-am-k th-X-\w: 35,000 cq-]. b-kv I-hn-b-cp-Xv. {]-Xn-am-k {]m-bw: 2014 P-\p-h-cn H-∂n-\v 36 sam-Ø th-X-\w 9,190 cq-]. h-b-kv I-hn-b-cp-Xv. A-t]-£ nt°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn 31. am-ßm-´p-]-d-ºv: P-\p-h-cn 22\v I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ IB-cw-`n-°p-∂ aqºyq-´¿ t{]m-{Km-a¿-am-sc \n-b∂mw sk-a-kv-‰¿ an-°p-∂-Xn-\m-bn A-t]-£ £Fw.-_n.-F. ]-coWn-®p. tbm-Ky-X: Fw-.-kn-.£-bv-°v sF.-Sn.F/Fw.-- F-kv-kn. I-ºyq-´¿ kFw. a-øn¬ sk‚I®qÀ dm-bn A-t]-£n-® b≥-kv/_n-.- sS-I.-v C≥ I-ºyqkÀhIemime ]-co-£m¿-Yn-Iƒ, ´¿ k-b≥-kv B‚ v F-©n-\o-bdnw-Kv/_n-. -sS-Iv. sF.--Sn. {]m-bw: k¿-h-I-em-im-e sh-_v-ssk2014 P-\p-h-cn H-∂n-\v 35 h-b-kv ‰n¬ \n-∂p Uu¨-tem-Uv sNI-hn-b-cp-Xv. {]-Xn-am-k th-X- bv-Xv lmƒ-Sn-°-‰v k-ln-Xw am\w: 15,000 cq-]. A-h-km-\ Xn-ø- ßm-´p-]-d-ºv Imw-]-kn-se UnXn 31. ]m¿-´v-sa‚ v Hm-^v am-t\-Pv-sa‚ v C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v F-©n-\o- kv-‰-Uo-kn¬ ]-co-£ F-gp-Xb-dnw-Kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn-bn- Ww.-

A-t]-£ £-Wn-¨p

lmÄSn-¡äv

{]m-tbm-Kn-I/ssh-h

°m≥ ssh-In-b-Xm-Wp a-c-WIm-c-W-sa-∂m-Wp kn.-_n.-sFI-s≠-Øn-b-Xv. F-∂m¬, sXfn-hp-Iƒ t_m-[n-∏n-°m≥ kn._n.-sF-°p I-gn-™n-´n-s√-∂pw {]-Xn-I-sf sh-dp-sX-hn-Sp-I-bmsW-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am°n. jn-_p-hn-s‚ i-co-c-Øn-se ]-cn-°p-Iƒ {]-Xn-I-fp-sS `m-KØp-\n-∂p-≠m-b-Xm-sW-∂-Xn\p sX-fn-hp-I-fn-s√-∂p tIm-SXn ]-d-™p.

sIm-®n

a-e-∏p-dw

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 10,900 s^-{_p-h-cn ,,.-. 10,700 am¿-®v ,,.-. 10,700 G{]n¬ A-h-[n 10,650 sabv ,,...... 10,460 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,455˛7,850 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2,500 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,400 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 49,000 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 51,000 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 18,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 19,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 6200˛6500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 15,000˛16,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,050 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛10,000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 8000˛8600 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,700˛5,300 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,200˛8,400 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,100˛3,250 Pm-Xn-sXm-≠≥ 350˛375 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 640˛700 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1,100 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,300˛14,500 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 15,000 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 11,100 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 12,400 ]mw Hmbn¬ 5850 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,240 H-cp {Kmw.-. 2,750

sh-fn-s®-Æ 1785 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1960 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 975 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2930 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2720 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3600 A-cn.(100 In.{Kmw) 2100 ˛2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 3000 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2200 sNdp-]-b¿ 7888 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7000 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 9700 h≥I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Iv k-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 1240 d-_¿(In-tem).-.-.150.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 138.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 102.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 48000 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2500 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7800 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 16800 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 14800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.26.-00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 22.-00 ta´p-∏m-fbw .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-27.00sNdp-I-Se .-.-.-.-.-.-.-.-. 4500 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 14800 c-≠mw-X-cw. 9700 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 14260˛15300 ]-g-b-Xv 16120˛17530 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.10700˛15300 ap-Xn-c 3500

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

44800 30240 12,000 8000 8050 7850 7350 7850 3225 3325 4650-˛4850 5100˛5300 5800˛6300 47,500 48,500 49,500 14850 14,000 10,000 2,940

]co-£m-^ew

t\-c-sØ A-t]-£ £-Wn- tIm´bw: 2013 Pq-sse am-kw ® aq-∂pw H-∂pw sk-a-ÿ Fw.kv-Iqƒ Hm-^v s]kn.-sP.-(d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn) U-tKm-Kn-°¬ k]-co-£-Iƒ b-Ym-{I-aw s^b≥-k-kn¬ s{I{_p-h-cn 5, 6 Xn-ø-Xn-I-fn¬ BUn-‰v B‚ v sk-acw-`n-°pw.ÿ co-Xn-bn¬ \alm-ßm-KmÔn kÀhIemime S-Øn-b c-≠mw sk-a-ÿ Fw.--FP-\p-h-cn 3\v \-S-Øn-b HUv FU yqt °j≥ Un-{Kn ]-co∂mw sk-a-kv-‰¿ Fw.-F. C-°£b ps S ^e w {]-kn-≤-s∏-SptWm-an-Iv-kv/ A-ssπ-Uv C-°tWm-an-Iv-kv/U-h-e-]v-sa‚ v C- Øn. 2013 G-{]n¬ am-kw kv-Iqƒ °-tWm-an-Iv-kv Un-{Kn-I-fp-sS Hm^ v am-t\-Pv-sa‚ v B‚ v _nt]-∏¿ I-˛- -ssa-t{Im C-°tWm-an-Iv-kv ]m¿-´v I- (2010 kn- kn-\-kv Ã-Uo-kn¬ s{I-Un-‰v e-_-kv), -ssa-t{Im C-°-tWm- B‚ v sk-a-ÿ co-Xn-bn¬ \-San-Iv Xn-b-dn- (2008 kn-e-_-kv) Øn-b H-∂mw sk-a-ÿ Fw.-F-∂o ]-co-£-Iƒ d-±m-°n. Cu ^n¬ am-t\-Pv-sa‚ v k-b≥-kt]-∏-dn-s‚ ]p-\-∏-co-£ 28\v \- kv _n-kn-\-kv Ã-Uo-kv Un-{Kn S-°pw. ]-co-£m k-a-b-Øn-tem ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤]-co-£m tI-{μ-ß-fn-tem am-‰-an- s∏-Sp-Øn.2013 am¿-®v am-kw \-S-Øn-b √.H-∂mw sk-a-ÿ Fw.--kn.-sP (kn.--F-kv.F -- -kv) Un-{Kn ]-co-£H-∂mw sk-a-kv-‰¿ Fw.-F. `- bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. c-X-\m-Syw {]m-tbm-Kn-I/ssh- ]p- \ ¿- a q- e y- \ n¿- W - b - Ø n- \ pw hm thm-kn ]-co-£-Iƒ 29\v ]n- kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw em-Ø-d em-ky tIm-f-Pv Hm-^v s^-{_p-h-cn 3 h-sc A-t]-£nss^≥ B¿-Sv-kn¬ \-S-°pw.°mw.-

]p-\-¸-co-£

Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v l-cn hn \m-b¿ sh-dp-sX-hn-´-Xv. 2000 G-{]n¬ 6-\v hn-tZ-i-a-Zyhp-am-bn jn-_p-hn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn k-_v-P-bn-en¬ dnam≥-Uv sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. a‰p c-≠p {]-Xn-I-fm-b hn kp-tcjv, Ip-cp-hn-f Cu-∏≥ F-∂n-h¿ a-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p {]-Xn-∏-´nI-bn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n-bn-cp∂p. I-Ã-Un-bn¬ a¿-±n-® tijw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-

\nehmcw kzÀW-hne amä-anÃ; ]h\v 22,240

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e Fw._n.-F. ]-co-£ s^-{_p-h-cn 19- apXÂ

ayq-kn-Iv, s]-bnân-Mv k-¹n-saâ-dn ]-co-£ F-√m A-h-k-c-ß-fpw hn-\ntIm-gv-kv tbm-Kn-®p I-gn-™ hn-Zym¿-∞nXn-cp-h-\-¥-]p-cw: K-h¨-sa‚ v kw-kv-Ir-X tIm-f-Pn-se I-≠n\yq-bn-Mv F-Pyq-t°-j≥ k-_vsk‚-dn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Ønh-cp-∂ ayq-kn-Iv, s]-bn‚n-Mv tIm-gv-kp-I-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£m-t^m-d-Øn-\pw a‰p hn-i-Z-hn-h-c-߃-°pw tIm-fPn-se I-≠n-\yq-bn-Mv F-Pyqt°-j≥ Hm-^n-kp-am-bn _-‘s∏-Smw. t^m¨: 8547979706. Ah-km-\ Xn-ø-Xn Cu -am-kw 31.

F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv ]m-{X-∏p- °p-∂-Xv.t^m¨: 0495˛2727033, c-bp-sS a-‰v im-J-Iƒ {]-h¿-Øn- 9745246162

22 P\p-hcn 2014 _p[≥

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

49,000 48,500 10,700 3300 30.00 20.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-30 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 27.50 29.-00 28.-00 29.00 25.-40 22.-00 139.-00 147.-00 101.00-

29,500 37.-00 31.-00 27.-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 10,900 7700˛7750

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

15100 14,550 14,600 12,630 15,100 14,500 14,740 14,628 14,525 14,469 14,384 13,393 9054 11,500 8,100 2,500

Xr-iq¿ 10,700 2300 1750 3500 48,000 15,800 7350 2400 3000˛3360 2500˛2875 1600˛2000 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

29.-00˛34.-00 28.-00˛30.50 30.-50˛35.-00 28.-00˛35.00 21.-50 28.-50 480.00155˛140.-00 1790.-00 11950.-00 25.-00

h-Jv-^v t_mÀ-Uv Xn-c-sª-Sp-¸v: H-cp ]-{Xn-I-Iq-Sn k-aÀ-¸n-¨p; C-¶v A-h-km-\ Zn-h-kw Im-°-\m-Sv: kw-ÿm-\ h-J-v ^v t_m¿-Un-te-°v Aw-K-ß-sf Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ thm-s´-Sp-∏n-\m-bn H-cp ÿm-\m¿-YnIq-Sn cw-K-Øv. F-d-Wm-Ip-fw ]-\-ßm-Sv kz-tZ-in tUm. l-°nw sI C C-{_m-low lm-Pn-bm-Wv C-∂-se ]-{Xn-I \¬-In-b-Xv. C-

Adnbn-¸pIÄ tXm-sS A-©p-]-{Xn-I-I-fm-bn. \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I -k-a¿-∏-WØn-\p-≈ k-a-bw C-∂v ssh-Io-´v 5\v A-h-km-\n-°pw.

ho-Un-tbm kv-{Snw-KÀ: A-t]-£ £-Wn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C≥-^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip∏n-s‚ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv ao-Un-b Un-hn-j≥ ho-Un-tbm I-h-tdPn-\m-bn kv-{Snw-K¿-am-cp-sS ]m-\¬ X-øm-dm-°p-∂p. k¿-°m-cns‚ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃, Hu-tZym-Kn-I ]-cn-]m-Sn-Iƒ XpS-ßn-b-h-bp-sS ho-Un-tbm ¢n-∏p-Iƒ, ho-Un-tbm ]-cn-]m-Sn-Iƒ°p-≈ ^q-t´-Pp-Iƒ Xp-S-ßn-b-h b-Ym-k-a-bw sk≥-{S¬ \yqkv sU-kv-In-\v C‚¿-s\-‰v h-gn \¬-Ip-∂-Xn-\m-Wv kv-{Snw-K¿-amcp-sS tk-h-\w D-]-tbm-Kn-°p-I. \n-e-hn-se ]m-\-en-s‚ I-cm¿ Im-em-h-[n Xo-cp-∂ ap-d-bv-°v ]p-Xn-b ]m-\¬ \n-e-hn¬ h-cpw. A-t]-£m t^m-dw www.--pr-d.--ker-a-l-a.--gov.i -- n sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. A-t]-£-Iƒ \n¿-Znjv-S am-Xr-I-bn¬ Cu- am-kw 30\-Iw U-b-d-Œ¿, C≥-^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv, ku-Øv tªm-°v, K-h. sk-{I-t´-dn-b-‰v, Xncp-h-\-¥-]p-cw-˛1 hn-em-k-Øn¬ e-`n-°-Ww. I-h-dn-\p ]p-d-Øv ho-Un-tbm kv-{Snw-K¿-am-cm-hm-\p-≈ A-t]-£- F-∂v F-gp-XWw. A-t]-£-tbm-sSm-∏w dn-t]m¿-´¿, Im-a-dm-am≥, ho-Un-tbm F-Un-‰¿ F-∂n-h-cp-sS tbm-Ky-X-bpw {]-hr-Øn-]-cn-N-b-hpw sXfn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS kz-bw km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ \¬-I-Ww.


kmÀhtZiobw

22 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

kozhikode

Xm-bv-e³-Un c-−p-am-k-t¯-¡v A-Sn-b-´-cm-h-Ø _m-t¶m-°v: k¿-°m¿ hn-cp-≤ {]-t£m-`w \-S-°p-∂ Xm-bve≥-Un¬ c-≠p-am-k-tØ-°v A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ {]-Jym-]n®p. C-∂-se tN¿-∂ a-{¥n-k-`mtbm-K-Øn-\p ti-jw D-]-{]-[m\-a-{¥n kp¿-K-t]m-Mv sXm-hn-®Ip-®-bv-Ip¬ B-Wv X-e-ÿm-\am-b _m-t¶m-°n¬ A-Sn-b-¥cm-h-ÿ {]-Jym-]n-®-Xm-bn Adn-bn-®-Xv. ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ \nb-{¥-W-hn-t[-b-am-°m-\pw P\-ß-fp-sS kp-c-£n-X-Xzw D-d∏p-h-cp-Øm-\p-am-Wv A-Sn-b-¥cm-h-ÿ {]-Jym-]n-°p-∂-sX∂v A-t±-lw ]-d-™p. {]-t£m`w A-{I-a-k-a-c-Øn-te-°p h-gnam-dn-s°m-≠n-cn-s°-bm-Wv k¿°m¿ \-S-]-Sn. I-gn-™-Zn-h-kw _m-t¶m-°n¬ {]-t£m-`-I¿°n-S-bn-te-°v -A-⁄m-X¿ {Kt\-Uv F-dn-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v G-Xm-\pw t]¿-°p ]-cn-t°-‰ncp-∂p. A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ {]-Jym]n-°p-∂-tXm-sS k¿-°m-cn-\p am-[y-a-߃-°p-ta¬ \n-b-{¥W-ta¿-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bpw. s]m-Xp-tbm-K-߃ \-S-Øp-∂Xn-\p \n-tcm-[-\-ap-≠m-hpw.

kw-i-bn-°-s∏-Sp-∂-h-sc Ip-‰w Np-a-Øm-sX X-s∂ I-Ã-Un-bnse-Sp-°m-\pw k¿-°m-cn-\v A[n-Im-c-ap-≠m-hpw. F-∂m¬, A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-bn-se \n-ba-߃ k¿-°m¿ F-{X-am-{Xw D]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-sa-∂p hy‡-a-s√-∂p am-[y-a-߃ dn-

´p-s≠-∂p tZ-io-b kp-c-£m ta-[m-hn A-dn-bn-®p. {]-[m-\-a-{¥n bn-Mv-e-Iv jn\-h-{X-bp-sS cm-Pn-bm-h-iy-s∏´v G-Xm-\pw B-gv-N-I-fm-bn {]Xn-]-£-{]-h¿-Ø-I¿ _m-t¶m°v D-]-tcm-[n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. cm-Pn-h-bv-°n-s√-∂v A-dn-bn-® bn-Mv-e-Iv, A-Sp-Ø-am-kw 2\v thm-s´-Sp-∏p \-S-Øp-sa-∂p -{]Jym-]n-®n-´p-s≠-¶n-epw {]-Xn-]£w k-a-cw A-h-km-\n-∏n-®n-´n√. ap≥ {]-[m-\-a-{¥n-bpw bn-Mve-In-s‚ k-tlm-Z-c-\p-am-b XIv-kn≥ jn-\-h-{X-bv-°v s]m-Xpam-∏v \¬-In cm-Py-tØ-°p Xncn-®p-sIm-≠p-h-cm≥ {i-aw \-S°p-∂p-sh-∂m-tcm-]n-®m-Wv {]Xn-]-£w {]-t£m-`w Xp-S-ßnb-Xv. bn-Mv-e-In-s\ a-d-bm-°n XIv-kn-\m-Wv cm-Pyw -`-cn-°p-∂sX-∂pw {]-Xn-]-£w B-tcm-]n°p-∂p. G-sd-°m-ew ]-´m-f-`-cW-Øn≥ Io-gn-em-bn-cp-∂p Xmbv-e≥-Uv. {]-t£m-`-I¿-°p ]-´m-f-Øns‚-bpw cm-Pm-hn-s\ A-\p-Iq-en°p-∂-h-cp-sS-bpw ]n-¥p-W-bp≠v.

t]m¿-´v -sN-bv-Xp. {]-t£m-`-I¿°p t\-sc ssk-\n-I-ti-jn D]-tbm-Kn-°n-s√-∂v sXm-gn-¬-a{¥n N-tew bp-_w-dp-Mv ]-d™p. {]-t£m-`-I-sc t\-cnSm≥ \n-e-hn¬ ]-´m-f-sØ-bpw t]m-en-kn-s\-bpw hn-\y-kn-®n-

b k-an-Xn (F-kv.F≥.kn.) {]-Xn-]-£ Iq-´m-bv-a-bm-b tZ-io-b k-Jyw hn-´p. i-\n-bm-gv-N tN¿-∂ kndn-b≥ tZ-io-b k-Jy-Øns‚ tbm-KØ - n-em-Wv k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\p≈ Xo-cp-am-\s - a-Sp-ØX - v. ktΩ-f-\-Øn ¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xp- kw-_-‘n-®v t\-ctØ X-s∂ {]-Xn-]-£ I£n-Iƒ-°n-S-bn¬ A-`n-{]m-

b `n-∂-X \n-e-\n-¬-°p-∂p≠v. tbm-K-Øn¬ thm-s´-Sp∏n-eq-sS-bm-Wv Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≠X - v. kn-dn-b≥ {]-kn-U‚ v _»m-dp¬ A-k-Zv cm-Pn-h-bv°m-sX N¿-®-bv-°p k-∂-≤a-s√-∂ tZ-io-b k-Jy-Øns‚ {]-Jym-]n-X \-b-Øn¬ \n-∂p-≈ ]n≥-am-de - m-Wv ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m\p-≈ Xo-cp-am-\-sa-∂v Fkv.F≥.kn. B-tcm-]n-®p. 30 hn-`m-K-ß-fp-sS Iq-´m-bv-abm-b tZ-io-b-k-Jy-Øn-se G-‰-hpw h-en-b hn-`m-K-amWv Xp¿-°n B-ÿm-\-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ F-kv. F≥.kn. 121 \n¿-hm-lI - - kan-Xn-bw-K-ß-fp-≈ k-JyØn-se 25 Aw-K-߃ Fkv.F≥.kn-bn¬ \n-∂p-≈h-cm-Wv. ssk-\y-Øn-s\-Xntc km-bp-[-hn-π-hw \-S-Øp∂ -t]m-cm-fn-I-ƒ-°n-S-bn¬ `n-∂X - c - q-£a - m-Wv. t]m-cm-fn-Iƒ XΩnep ≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ \n-c-h[n-t]¿ a-cn-®n-´p-≠v.

Z-a-kv-I-kv: kn-dn-b≥-{]-iv-\w N¿-®-sN-øp-∂-Xn-\m-bn C-∂p P-\o-h-bn¬ \-S-°p-∂ c-≠mw cm-Pym-¥-c k-am-[m-\ k-tΩ-f\-Øn-te-°v C-dm-s\ £-Wn-® \-S-]-Sn sF-Iy-cm-{„-k-`m sk{I-´-dn P-\-d¬ _m≥- In- aq¨ ]n≥-h-en-®p. k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ D-]m-[nIƒ C-dm≥ X-≈n-b-Xn-\m-emWv £-Ww d-±m-°n-b-sX-∂mWv _m≥- In aq-Wn-s‚ h-‡mhv am¿-´n≥ \-kn¿-°n \¬-Ip∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. F-∂m¬, Cdm-s\ £-Wn-®-Xn-s\ bp.Fkv. i-‡-am-bn F-Xn¿-Ø-XmWv bp.F-∂n-s‚ a-e-°w-a-dn-®nen-\p ]n-∂n-se-∂m-Wv dn-t]m¿´v. A-k-Zv cm-Pn-h-®v A-[n-Im-c-w ssI-am-dp-I-sb-∂ 2012 Pq¨ 30se P-\o-h- N¿-®-bn-se [m-cW Aw-Ko-I-cn-®-Xn-\m-em-Wv Cdm-s\ £-Wn-®-sX-∂m-Wp Ign-™-Zn-h-kw aq¨ ]-d-™n-cp∂-Xv.

]m-Iv A-XnÀ-¯n-I-fn thym-am-{I-a-Ww; 40e-[nIw t]À sImÃ-s¸«p s]-j-m-h¿: A-^v-Km-\n-kv-Xmt\m-Sp tN¿-∂p-≈ D-Ø-c-h-kodn-kv-Xm-\n-se tZ-tc C-kv-amCu¬ Jm-\n¬ ]m-Iv ssk-\yw \-S-Øn-b thym-am-{I-a-W-ßfn¬ 40e-[nIw t]¿ a-cn-®p. 15 t]-¿-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰p. ap-Jy-am-bpw Xm-en-_m-\v i‡-am-b kzm-[o-\-ap-≈ {Km-aß-sf e-£yw-h-®v bp-≤-hn-am-\߃ D-]-tbm-Kn-®m-Wv ssk\yw B-{I-aW - w \-SØ - n-bX - v. c≠p-Zn-h-k-Øn-\n-sS ssk-\n-ItI-{μ-ß-sf e-£yw-h-®v ]m-Iv Xm-en-_m≥ \-S-Øn-b B-{I-aW-ß-fn¬ 35te-sd ssk-\nI¿ sIm-√-s∏-´-Xn-\p ]n-∂m-sebm-Wv \-S-]-Sn. B-{I-a-W-ß-fpsS D-Ø-c-hm-Zn-Øw ]m-Iv Xm-en_m≥ G-s‰-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. A-Xn¿-Øn-bn¬ H-fn®p-I-gn-bp-∂ t]m-cm-fn-I-sf e£yw-h-®m-Wv B-{I-a-Ww \-SØn-b-sX-∂v ]m-Iv thym-a-tk\m hr-Øß - ƒ am-[y-aß - t- fm-Sv ]-d™ p.

ssIcfn ]o¸nÄ 8.00 Io FIvkv{]kv 8.30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw kvtfm´v 1.00 tImIvssS¬ 1:30 H_n-sS°v 2:30 sÃ∏v A∏v 3.30 Un ssehv 4.30 amdp∂ temIw 5.30 sNdnb {io\n 6.00 sP._n. PMvj≥ 7.30 {Sm°v B‚ v ^o¬Uv 8.30 B¿´v Is^ 10.00 ssa≥Uv hm®v

Gjym-s\äv \yqkv 4.40 hnI-S-Ihn 5.00 IY-Ifn kam-tcmlw 8.55 ap≥jn 9:30 hnI-S-Ihn 12:30 dotπ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 t]mbn‚ v ªm°vv 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 ]ƒkv 4:30 kv{Xo 5:30 temI-Pm-eIw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv 8:00 \yqkv πkv

knw-K-∏qcn¬ k-μ¿-i-\-Øn-s\Ønb C¥y≥ ssk\n-I ta-[m-hn P-\-d¬ _n{Iw kn-Mv knw-K-∏q¿ {]Xn-tcm-[-a{¥n F≥-Kv F-Mv sl-\v l-kv-X-Zm-\w \¬-Ip∂p

bv-Xp. B-{I-a-W-Øn¬ \n-c-h[n ho-Sp-I-fpw sI-´n-S-ß-fpw XI¿-∂p. \n-c-h-[n t]¿ A-Xn-¿Øn {Km-a-ß-fn¬ \n-∂v ]-em-b\w sN-bv-Xp. thym-am-{I-a-W-Øn-\p ]p-dsa ]p-e¿-s® sl-en-tIm-]v-‰-dp-

km-[m-c-W-°m¿ Dƒ-s∏-sS 27 t]¿ sIm-√-s∏-´-Xm-bn Xm-en_m≥ ]-d-™p. 2007¬ tZ-tc Ckv-am-Cu¬ Jm-\n¬ Xm-en-_m\p-am-bn sh-Sn-\n¿-ج D-S-ºSn \n-e-hn¬-h-∂-Xn-\p ti-jw C-hn-sS B-Zy-am-bm-Wv ssk-

bp.F≥. \-S-]-Sn-sb C-dm\pw d-jy-bpw A-]-e-]n-®p. ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ X-

F-√m-h¿-°pw A-dn-bm-sa-∂pw C-dm≥ hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥m-e-b h-‡m-hv a¿-ko-lv A-^v-Imw ]-

A-k-Zv kÀ-¡m-cn-s\-Xn-tc I-Ì-Un ]o-U-\mtcm-]-Ww Z-a-kv-I-kv: P-\o-h k-am-[m-\ k-tΩ-f-\-Øn-\p a-Wn-°q-dpIƒ-°p ap-ºv kn-dn-b≥ k¿-°m-cn-s\-Xn-tc I-Ã-Un ]o-U-\mtcm-]-Ww. A-k-Zv ssk-\yw hn-a-X- A-\p-Iq-en-I-sf-∂m-tcm]n-®v I-Ã-Un-bn-se-Sp-°p-∂-h-sc {Iq-c-am-bn a¿-±n-°p-∂-Xmbn _n._n.kn. Dƒ-s∏-sS-bp-≈ am-[yaß-fm-Wv dn-t]m¿-´vsN-bv-X-Xv. 2011 B-Zyw s]m-´n-∏p-d-s∏-´ {]-t£m-`-Øn-\n-sS ]nSn-Iq-Sn-b-h-cn¬ 11,000Hm-fw t]-sc a¿-±n-®p -sIm-e-s∏-Sp-Øn-bXm-bpw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. A-tX-k-a-bw, P-\o-h k-tΩf-\-Øn-\p sXm-´p-ap-ºv C-Ø-c-Øn-ep-≈ dn-t]m¿-´v ]p-d-Øp-h∂-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠-∂v C-dm≥ hn-tZ-i-h-‡m-hv a¿-kolv A-^v-Imw ]-d-™p. ߃ B-cp-sS-bpw A-\p-a-Xn tNm-Zn-®n-´n-s√-∂pw kn-dn-b≥ {]-iv-\-Øn¬ X-ß-ƒ-°p i-‡am-b \n-e-]m-Sp-s≠-∂pw A-Xv

d-™p. C-dm-s\ £-Wn-® \-S-]Sn-bn¬ \n-∂v bp.F≥. sk-{I-´dn P-\-d¬ ]n≥-am-dn-b-Xn¬ Zp-xJ-ap-s≠-∂pw k-Ω¿-±w-aq-e-am-

25 C-´y³ aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-I-sf {ioe-¦ A-d-Ìv- sN-bv-Xp sIm-fw-t_m: A-Xn¿-Øn- ew-Ln-s®-∂m-tcm-]n-®v 25 C-¥y≥ a¬-

ky-sØm-gn-em-fn-I-sf {io-e-¶≥ \m-hn-I-tk-\ A-d-Ãv -sN-bv-Xp. {io-e-¶-bp-sS P-em-Xn¿-Øn-bn¬ {]-th-in-®-Xn-\m-Wv C-h-sc ]n-SnIq-Sn-b-sX-∂p \m-hn-I h-‡m-hv sIm-km-e h¿-W-Ip-e-kq-cy ]-d™p. Pm-^v-\-bp-sS Xo-c-{]-tZ-i-Øn-\-Sp-Øp \n-∂m-Wv C-h-sc IÃ-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. I-t¶-k≥-Xp-sd-bv Xp-d-ap-J- t]m-en-kn-\v Ch-sc ssI-am-dn. C-h-¿ a¬-ky-_-‘-\-Øn-\p-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ t{Sm-f-dp-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v.

{_-ZÀ-lp-Uv _-Ôw: bp.F.C-bn 30 t]Às¡-Xn-tc Ip-äw-Np-a-¯n A-_q-Z-_n: cm-Py-Øv ap-kv-enw {_-Z¿-lp-Un-s‚ im-J cq-]o-I-cn°m≥ {i-an-s®-∂m-tcm-]n-®v bp-ss\-‰-Uv A-d-_v F-an-td-‰vkn(bp.F.C.)¬ 30 t]¿-s°-Xn-tc Ip-‰w Np-a-Øn. 10 kz-tZ-in-Ifpw 20 Cu-Pn-]v-jy≥ ]u-c≥-am-cpw Dƒ-s∏-´-h¿-s°-Xn-tc-bm-Wv Ip-‰w Np-a-Øn-b-Xv. C-h-¿-°p aq-∂p-ap-X¬ A-©p-h¿-jw h-sc Pbn¬-in-£- e-`n-°p-sa-∂m-Wp kq-N-\. B-tcm-]-W-߃ 30 t]cpw \n-tj-[n-®n-´p-≠v. X-S-hp-in-£ I-gn-bp-∂-tXm-sS Cu-Pn-]vjy≥- ]u-c≥-am-sc \m-´n-te-°p ]-d-™-b-°pw.

Ign-™-Zn-h-k-ap≠m-b B-{I-a-W-Øn¬ sIm√-s∏´ ssk-\n-I-s‚ kw-kv-Im-c-®-S-ßn¬ \n∂v Iƒ D-]-tbm-Kn-®pw B-{I-a-W\yw B-{I-aW - w \-SØ - p-∂X - v. A¿-[-cm-{Xn-tbm-sS-bp-≠m- ap-≠m-bn. {]-tZ-i-Øv I¿-^yqb B-{I-a-Ww {]-tZ-i-Øv h≥- \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ ]-cntXm-Xn¬ `o-I-cm-h-ÿ kr-„n- t°-‰-h-sc B-ip-]-{Xn-bn¬ {]®-Xm-bn tUm¨ dn-t]m¿-´v- sN- th-in-∏n-°m-\m-bn-√.

8:30 IuXp-I-temIw 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 Ih¿ tÃmdn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv 1

1

Gjym-s\äv ¹kv

6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏v 9:00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9:30 kzbw-hcw 10.00k¿Δ-I-emime 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30 πkv Ch‚ vkv 4:30kn‰n tKƒ 6.00 kn\na 9 :00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9:30 tIma-Un F-Iv-kv-{]kv 10:30 Nncn°pw XfnI 11:30 lrZ-b-cmKw 111:00 lrZ-b-cmKw

AarX

8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 s{]m-P-IvS¿ 9:30 h\nXm cXv\w 5 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 kn\na 5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ

ssS-äm-\n-Iv Zp-c-´w: hn-hm-Z-¯n-\v \qäm-−n-\p tijw A-´yw e-≠≥: \q-‰m-≠m-bn Xp-S-cp-∂ ssS-‰m-\n-Iv I-∏¬ Zp-c-¥sØ-°p-dn-®p-≈ hn-hm-Z-Øn-\v A-¥y-am-bn. Zp-c-¥-Øn¬ \n∂p c-£-s∏-´ Ip-™v Xm-\m-sW-∂p sl-e≥ t{I-a¿ F-∂ h-\n-X-bp-sS A-h-Im-i-hm-Zw sX-‰m-sW-∂p hy-‡-am-b-tXmsS-bm-Wv C-tX sNm-√n-bp-≈ hn-hm-Z-Øn-\p ]-cn-k-am-]v-Xnbm-b-Xv. Un.F≥.F. ]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS-bm-Wv sl-e-s‚ hm-Zw sX-‰m-sW-∂p sX-fn-™Xv. B-Zy-bm-{X-bn¬ B¿.Fw. F-kv. ssS-‰m-\n-Iv F-∂ I-∏¬ ap-ßn-bp-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ acn-s®-∂p I-cp-Xp-∂ sem-sd-bv≥ A-en-k¨ F-∂ c-≠p h-b- pIm-cn Xm-\m-sW-∂m-bn-cp-∂p sl-e-s‚ A-h-Im-i-hm-Zw. 1940em-Wv sl-e≥ Cu hm-Z-ap∂-bn-s®-Øn-b-Xv. Zp-c-¥-Øn¬ \n-∂p \m-hn-I\m-Wp X-s∂ c-£n-®-sX-∂pw e≠-\n-se l-Uv-k¨-˛-s_-kv Z-º-Xn-Iƒ-°v X-s∂ ssI-amdp-I-bm-bn-cp-s∂-∂p-am-bn-cp-∂p A-h-¿ ]-d-™-Xv. 1992¬ Ah¿ a-cn-®n-´pw Zp-cq-l-X sI-´-S-ßn-bn-√. 2012¬ sem-sd-bv-s‚ sIm-®p-a-Iƒ A-h-Im-i-hm-Z-hp-am-bn cw-K-sØ-Øn-b-Xn-s\Øp-S¿-∂m-Wv Un.F≥.F ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. C-cp-IpSpw-_-ß-fn-se-bpw c-≠p-t]-cn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ sl-e-s‚ hm-Zw ]q¿-W-am-bn sX-‰m-sW-∂p ÿn-co-Icn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {_n-´-s‚ A-Xym-[p-\n-I B-Uw-_-c I-∏-em-bn-cp-∂ B¿.Fw.F-kv. ssS-‰m-\n-Iv D-Ø-c A-‰v-em‚n-Iv k-ap-{ZØn¬ 1912 G-{]n¬ 15\m-Wv ap-ßn-b-Xv. 1,800 bm-{X-°m-cn¬ 700Hm-fw t]-sc-bm-Wv c-£n-°m-\m-b-Xv.

P-\o-h k-t½-f-\-w C¶v; C-dm-s\ £-Wn-¨-Xv bp.F³. ]n³-h-en-¨p

kndn-b-bn-se tZio-b k-Jy-¯n \n-¶v {]ap-J I-£n hn«p C-kv-Xmw-_qƒ: P-\o-hbn¬ C-∂p \-S-°p-∂ kn-dnb≥ k-am-[m-\ k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-s\s®m-√n kn-dn-b-bn-se {]-Xn]-£-Øn-\n-S-bn¬ `n-∂-X. k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®p kn-dn-b≥ tZ-io-

]n.Sn.sF.

7:00 kq∏¿-Um≥-kv- Pq-\nb¿ 1.00 Chƒb-ap\

aghn a-t\mca

2.00 aqhn 3.00 Aae 3.30 Chƒ b-ap\ . 4.00 Hcp s]Æns‚ IY 4.30 ^Ãv {]n‚ v 6.00 CS-th-f-bn¬ 7.00 h\nX 8.00 Hcps]-Æn-s‚-IY 10.00 Aae 10.30 tImaUns^Ãn-sh¬ 11.00 -]p-XpNn{X߃

s_bv-dq-¯n kv-t^m-S-\w; 4 acWw s_-bv-dq-Øv: e-_-v \m≥ X-e-ÿm-\-am-b s_-bv-dq-Øn-se Xn-c-

t°-dn-b ÿ-e-Øp-≠m-b Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ \m-ept]¿ a-cn-®p. 30 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. e-_v-\m-\n-se in-bm t]m-cm-fnkw-L-S-\ ln-kv-_p-√-bp-sS i-‡n-tI-{μ-am-b {]-tZ-i-Øm-Wv kvt^m-S-\w. in-bm `q-cn-]-£-{]-tZ-i-am-b lm-sc-Xv l-co-In¬ Zn-h-k߃-°n-sS-bp-≠m-hp-∂ c-≠m-a-sØ kv-t^m-S-\-am-Wn-Xv. kv-t^m-S-\-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw G-s‰-Sp-Ø-Xm-bn A¬-JmC-Z-bp-am-bn _-‘-ap-≈ A¬ \p-kv-d {^-≠v {]-Jym-]n-®p.

ss{]w ssSw hnt\mZw

ka-Im-enIw

C´ym-hn-j³ 7.00 KpUvtam-WnwKv tIcfw 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nMv lthgvkvGjym-s\‰v 8.30 Hm¿Ω-sN∏v

C¥ym hnj≥ 7:30 thm´v & tSm-°v

Inc¨ 4.30 tImtfPv sUbvkv

amXr-`qan \yqkv 4:30 AIw ]pdw

10.30 s]mfn{SnIvkv 11.30 ªm°v B‚ v ssh‰v 12.30 aymhq 1.30 hmcm¥yw 2.30 sImta¿jy¬ t…m´v 3.30 Kymedn 4.30 {Ko≥ dnt∏m¿´v 5.30 thƒUv Znkv hn°

6.30 Cu Xnc-°n-\n-S-bn¬ 11.30 IpkrXn°m‰v 2.00 ]q®-°mcp aWn-sI´pw 4.30 tImtfPv sUbvkv 7.30 {]amWn 10.30 Nncn-°p-Sp° 1100then-tb‰w

Inc¬

8:05lm∏n_¿ØvsU 9.30 Pm°n-Nm≥ 12.00 Ip≥^p- ]m≠

4.00 `mcy

sIm¨p Sn.hn

Xn-]-£-am-b kn-dn-b≥ tZ-io-b kanXnbpw (F-kv.F≥.kn.) F-Xn¿-Øn-cp-∂p. C-dm≥ ]-s¶Sp-°p-I-bm-sW-¶n¬ N¿-® _ln-jv-I-cn-°p-sa-∂v C-cp-h-cpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. kzn-‰v-k¿-e≥-Un-se sam-{≠n-bp-hn¬ tN-cp-∂ k-am[m-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ 32 cm-Py-

C-´y-sb kÂ-am³ JpÀ-jn-Zv {]-Xn-\n-[o-I-cn-¡pw

b t]m-cm-´w Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \S-]-Sn-Iƒ-°v ap-kv-enw tem-IØn-s‚ sF-Iyw D-d-∏m-°m-\p≈ {i-a-߃-°v C-dm-s‚ Akm-∂n-[yw Xn-cn-®-Sn-bm-sW-∂v A-t±-lw ]-d-™p. kn-dn-b≥ {]-kn-U‚ v _-»mdp¬ A-k-Zn-s\ ]-c-ky-am-bn ]n-¥p-W-bv-°p-∂ C-dm-s\ ktΩ-f-\-Øn-te-°p £-Wn-®-Xns\ ]-Sn-™m-d≥ cm-Py-ß-fpw kn-dn-b-bn-se Hu-tZym-Kn-I {]-

߃ ]-s¶-Sp-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ hn-tZ-i-Imcy-a-{¥n k¬-am≥ Jp¿-jn-Zv C¥y-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-°pw. kn-dn-bsb°p-dn-®p≈ HutZym-Kn-I N¿-®-bn¬ B-Zy-ambm-Wv C-¥y ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. kn-dn-b-bn¬ ssk-\n-I C-S-s]S¬ th-s≠-∂pw kn-dn-b-bp-sS `m-hn A-hn-S-sØ P-\-߃ Xs∂ Xo-cp-am-\n-°-W-sa-∂p-amWv C-¥y-bp-sS \n-e-]m-Sv.

s^-{_p-h-cn H-¶v ln-Pm-_v Zn-\w sI-bv-tdm: ln-Pm-_n-(X-e-a-d-bv°¬)s\-°p-dn-®p-≈ sX-‰n-≤mc-W-Iƒ \o-°p-∂-Xn-\m-bn s^-{_p-h-cn H-∂v ln-Pm-_v Zn\-am-bn B-N-cn-°p-∂p. ln-Pm_n-s‚ {]-k-‡n-sb-°p-dn-®p N¿-®-sN-øp-∂ H-cp-kw-Lw h\n-X-I-fp-sS t^-kv-_p-°v Iq´m-bv-a-bm-Wv ln-Pm-_v Zn-\m-N-c-

W-Øn-\p ]n-∂n¬. ln-Pm-_vt{]m¬-km-ln-∏n-°m-\m-bn Ata-cn-°-bn-se \yq-tbm¿-°n-emWv- c-≠p-h¿-jw ap-ºv- ln-Pm-_vZn-\w B-Zy-am-bn B-N-cn-®-Xv-. ln-Pm-_v- F-s‚ X-e-bm-Wv- a-dbv-°p-∂-Xv-, _p-≤n-sb-b-√. AXv- sh-fn-hm-°p-∂-Xv- i-co-csØ-b-√, A-`n-am-\-sØ-bm-Wv˛ P¿-a-\n-bn¬ \n-∂p-≈ h¿-Zm ap-l-Ω-Zv- A-`n-{]m-b-s∏-´p. \yqtbm¿-°n-se \-kv-am -Jm-\m-Wvln-Pm-_v- Zn-\-sa-∂ B-i-b-w apt∂m-´p-h-®-Xv. 22 `m-j-I-fn¬ C-h-cp-sS B-i-b-߃ ]-¶p-hbv-°p-I-bpw sN-øp-∂p-≠v.

ssN-\-bp-sS h-fÀ¨ 14 hÀj-s¯ Xm-gv-¶ \n-c-¡n s_-bv-PnMv: temI-sØ c≠mw km-ºØn-I i-‡nbmb ssN-\-bp-sS h-f¿-® 14 h¿jsØ Xm-gv-∂ \n-c-°n-se-∂p tcJIƒ. I-gn-™ h¿j-sØ hf¿-®m \n-c°v 7.7 i-X-am-\-amWv. 2012epw C-tX \n-c-°m-bncp∂p. H-tŒm-_¿ ap-X¬ Un-kw_¿ h-sc-bp-≈ ]m-Z-hm¿-jn-IØn¬ sam-Øw B-`y-¥-c D¬-

∏m-Z\w 7.7 i-X-am-\-amWv. sXm´p-ap-ºp-≈ aq-∂p am-k-tØXv 7.8 i-X-am-\-am-bn-cp-s∂-∂p tZio-b Ãm-‰n-kv‰n-Iv-kv _yqtdm A-dn-bn-®p. 1999\p ti-jw h-f¿-® C{Xbpw a-μ-K-Xn-bn-em-hp∂-Xv B-Zy-amWv. e£ywh-® h-f¿® 7.5 i-X-am-\-am-b-Xn-\m¬ k¿-°m-cn-\v B-iz-kn-°mw. Ct∏m-g-sØ \n-e Xp-S¿-∂m¬

hcpw h¿-j-ß-fn¬ h-f¿-® C\nbpw Ip-d-bpw. C-°mcyw ap≥-Iq-´n I-≠v hn]-Wn-bn¬ kzm-Im-cy ]-¶m-fnØw h¿-[n-∏n-°m≥ {]knU‚ v kn Pn≥-]n-Mv \n¿-tZiw \¬-In-bn-´p≠v. I-gn-™-amkw ]p-d-Øp-h-∂ IW-°p{]Im-cw 17.9 e-£w tIm-Sn bp-hm\m-Wv Xt±-i ÿm-]-\-ß-fpsS ISw.

A-^v-Km-\n Ip-gn-t_mw-_v \-in-¸n-¡p-¶ 60 t]-sc X-«n-s¡m-−p-t]m-bn Im-_qƒ: A-^v-Km-\n-kv-Xm\n¬ Ip-gn-t_mw-_p-Iƒ \n¿ho-cy-am-°p-∂ tPm-en-bn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂ 60 t]-sc A⁄m-X tXm-°p-[m-cn-Iƒ X-´ns°m-≠p-t]m-bn. ]-›n-a- {]-hniy-bm-b sl-dm-Øn¬ \n-∂mWv tkm-hn-b-‰v bq-\n-b-s‚ A[n-\n-th-i Im-e-sØ Ip-gnt_mw-_p-Iƒ \-in-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂ sXm-gn-em-fn-I-sf X-´n-

s°m-≠p-t]m-b-Xv. C-dm-\p-am-bn A-Xn-¿-Øn ]¶n-Sp-∂ {]-tZ-i-am-Wv ln-dmØv. {_n-´n-jv I-º-\n-bm-b Zn l-sem {S-Ãn-\p-th-≠n tPm-ensN-øp-I-bm-bn-cp-∂ A-^v-Km\n-I-sf-bm-Wp X-´n-s°m-≠pt]m-b-sX-∂v t]m-en-kv ]-d™p. tam-t´m¿- ssk-°n-fp-Ifn-se-Øn-b tXm-°p-[m-cn-Iƒ tPm-en-bn¬ \n-∂v C-h-sc X-S-

™p-\n¿-Øn-b ti-jw ]¿-h-X{]-tZ-i-tØ-°p sIm-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-s∂-∂pw ]n-∂o-Sv A-h¿ A-{]-Xy-£-am-hp-I-bmbn-cp-s∂-∂pw I-º-\n ta-[m-hn ^-co-Zv lp-a-bq¨ ]-d-™p. A-^v-Km-\n¬ B-Zy-am-bmWv C-{X-b-p-w t]-sc X-´n-s°m≠p-t]m-hp-∂-Xv. X-´n-s°m-≠pt]m-b-h-sc-°p-dn-t®m A-h-cpsS D-t±-iy-tam hy-‡a - m-bn-´n-√.

1.00lm∏n-_¿ØvsU 3.00 tSmd-bp-sS-{]bmWw 4.00 Ip≥^p ]m≠ 7.00 PnΩn s\mt‰m-dn-b≥ 8.00 amb°Æ≥ 10.00 ]n¶v B‚ vs]¿°v 6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃

3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\- n¬ Hcp ag-hn√v 4.00 Ip¶paw 4.30 kq∏¿ InUvkv 5.00 Um≥kv ]m¿´n 5.30 Nncn Acßv 6.00 hm¿Ø

7:00 k-cbq 8:00 kqcy-knwK¿ 9.00 kXy-ta-h-PbtX 10.00 s]¨a-\ v

hnItv Sgvkv

amXr-`q-an \yqkv 1.30 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 3.30 Irjn `qan 4.30 AIw ]pdw 5.30 temKv C≥ Zn bqØv... 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 8.00 2020 \yqkv 8.30 Cu _n v 10.00 tNmZyw DØcw 10.00 U-b¬ 100

hmw aq¨ C-Ø-c-sam-cp \-S-]Sn kzo-I-cn-®-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. F-∂m¬, £-Ww ]n ≥-h-en-®-Xv sIm-Spw ]mXIw A-s√-¶n-epw sX-‰m-bn-t∏m-sb∂p d-jy≥ hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n sk¿-Pn em-hv-tdm-hv ]-d-™p. tem-I-Øn-\p sam-Øw `o-jWn-bm-b `o-I-c-X-bv-s°-Xn-cm-

9

8:30 t{K‰v Sot®gvkv 9:00HmIvkn-te-j≥ 9:30 Item-’hw 10:00 Ip´nt®mZyw 11:30 IY- ]-dbpw t\cw 12:30 lnb¿ Ckv aoUnb 1:30 Imc-IvS-dn-ÃnIv˛InMvUw 3:00 lo‰v & sX¿tam 5:00 I´v & t]Ãv 6:00 Item-’hw 8:00 IY- ]-dbpw t\cw 9:00 temI-alm kap-{-߃ 10:30 kvt\l-KoXw

Gjym-s\äv 7.00sken{_n‰n In®¨ 8.00 ssIemk-\m-Y≥ 8.30 Hm¿Ω-sN∏v 11.30 alm-`m-cXw 1:00 Ip¶p-a-∏qhv 1.30 ]mZ-kcw 2:00 ]ckv]cw 6.00 alm-`mcXw 7.00 AΩ 9:00 ]ckv]cw 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk-\m-Y≥

kqcy

--

ssIcfn 6:00 kq∏¿ InUvkv 6:30 Imcyw \nkmcw 8.00 \yqkv 9:30 sSen-tjm-∏nMv 10:00 Hcp°w 1:00 hm¿Ø-Iƒ 2.00 kpc`n hpa≥kv tkm¨

10:30 tImaUn FIvkv{]kv 11.00 tIma-Un-Ãm¿kv 7:30 kqcy {]`m-X-hm¿Ø-Iƒ 8:30 sh-≈nØn-c 1-- 1:00 kqcy knwK¿ 12:00 kcbp 2.00 I-Y-b-dn-bmsX 4:30 `qan-a-e-bmfw 6:00 aIƒ 6:30 \μ\w

Poh³ 1 0.30 ae-bmfn lukv 11.30 ImWm-Im-gv®-Iƒ 8:00 \yqkv 8.30 Sn‚ptam≥ 9.04 ]pØ≥]m´v 10:30 kn\na \yqkv 11:04 Imgv®-∏X-Xn∏v 11:30 \f ]mNIw 12:30 kn\na ho°v 3:00 \yqkv 5:04 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø9:04 hnZq-j-I≥ 9:30 ip`-cm{Xn 1 0.00 \yqkv

aoUnb h¬ 7.00 So tSm°v 8.00 {SqØv C¬sskUv 9.00 ltem sal¿ _m 8.30 Ahm≥ Km¿Uv 9.00 Ip°pw-_¿ kn‰n -- 12.03 sk≥k¿ t_m¿Uv 6.00 Jbm¬ 8.30 tZim-S\w 10.00 hyp t]mbn-s‚ v


10

22 P-\phcn 2014 _p[≥

kozhikode

l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`mKw Z-^v-ap-´n¬ H-∂mwÿm-\w t\Sn-b Xn-cp-h-ßq¿ F-®v.F-kv.F-kv. tIm-gn-t°m-Sv

A-©p-hÀ-j-¯n-\pti-jw \m-S-I-In-co-Sw Xr-iq-cn\v

Z-^n-Â Xn-cp-h-§q-cn-sâ B-[n-]Xyw ]m-e-°mSv: Z-^n-s‚ Xm-f-Øn¬ tIm-gnt°mSv Xn-cp-h-ßq¿ l-b¿-sk-°≥U-dn kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ sIm-´n-°-b-dnb-Xv H∂mwÿm-\-Øn-te°v. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw Z-^vap-´v a¬-k-cØn-em-Wv Xn-cp-h-ßq¿ F-®v.F-kv.F-knse hn-Zym¿-Ynkw-Lw C-Ø-h-Wbpw H∂mw ÿm-\hpw F t{KUpw t\Sn-b-Xv. 12 h¿jw Xp-S¿-®-

bm-bn kwÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-hØn¬ X-ß-fp-sS km-∂n-[y-a-dn-bn-°p-∂ Sow Iq-Sn-bm-Wv Xn-cp-h-ßq-cn-t‚Xv. c-≠pZnh-kw I-gn-™v \-S-°p-∂ Ad-_\ap-´v a¬-k-c-Øn-epw hn-P-b{]-Xo-£-bpam-bn Xn-cp-h-ßq¿ kv-Iq-fn-se I-em-Im-c≥am-¿ F-Øp-∂p-≠v. 2013se t^m-Iv-tem¿ A-°mZ-an tP-Xm-hmb tIm-b Im-∏m-Sn-s‚ in£-W-Øn-em-Wv Xncp-h-ßq-cn-se hn-

Zym¿-Yn-Iƒ t\-´w sIm-bv-X-Xv. kq-^nkw-KoX-sØ B-kv-]-Z-am-°n-bmWv Z-^v sIm-´n-∏m-Sn-bXv. Pp-ss\-Zv A-–p¬ I-cow, B-bnJv, A-jvl¿, A-{^oZv, A^vl¬, ap-l-Ω-Zv l-^okv, ap-lΩ-Zv keow, ap-lΩ-Zv B-Zn¬, ap-lΩ-Zv lm-\njv, ap-jv-Xm-Jv A-en F-∂n-h-c-S-ßp-∂ So-am-Wv Z-^v-ap-´n¬ hn-P-b-In-co-Sw Nq-Sn-b-Xv. tIm-gn-t°m-S≥ km-∂n-[y-am-b Im-∏m-Sv tIm-b-bp-sS ssi-en k-Z- n-s\ k-t¥m-jn∏n-°p-∂-Xm-bn-cp∂p.

]m-e-°m-Sv: ¢m... ¢m.. ¢o... ¢o...¢q... ¢q....kp-tc-jv Xn-cn™p-t\m-°n, ap-‰-sØm-cp ssa-\. kp-tc-jv am-{X-a-√, kZ-ky¿ ap-gp-h≥ Xn-cn-™pt\m-°n. ]n-∂n-te-°-√, Po-hnX-Øn-te-°v. kp-tc-jn-s‚ Xncn-™p-t\m-´w H-cp Xn-cn-®-dnhm-bn-cp-∂p. Cu Xn-cn-®-dn-hv A-]q¿-hß-fm-b A-`n-\-baplq¿-Ø-ß-tfm-sS ]-I¿-Øn F-®v.F-kv.Fkv. hn-`m-KØn ¬ Xr-iq¿ tk-{I-Uv lm¿-´v kn.-Pn.-F-®v.F-kv.Fkv. t\-Snb-Xv \m-S-I In-co-Sw. A©p h¿-j-Øn-\pti-j-am-Wv Xriq¿ \m-S-I-Øn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sp-∂Xv. ]Tn-°m-s\-Øn-b kp-tcjn-s\ ]-g-b ]mT-]p-kv-X-IØn-se ]mT-`m-K-am-b ¢m ¢o ¢q F-∂ hn-fn-t∏-cn-´v k-l]mTn-Iƒ I-fn-bm-°n-b-tXmsS-bm-Wv \m-S-I-Øn-s‚ Xp-S°w. I-fn-bm-°¬ Xp-S-cp-∂tXm-sS kp-tc-jv ]Tn-Øw \n¿-Øn. kp-tc-jn-\v Iq-´m-bn N-ßm-Xn, k-¥-X-k-l-Nm-cn hn-Ir-Xn tkTpw F-Øp-∂p.

Xp-S¿-∂v hn-Zym-e-b-Øn¬ t]m-hm-Ø C-h-sc am-Xm-]nXm-°ƒ Im-Wp-∂p. F¥p-sIm-≠m-Wv kv-Iqfn¬ t]m-hm-Ø-sX-∂ am-Xm]n-Xm-°-fp-sS tNm-Zy-Øn-\v, adp]-Sn ]-d-bm-\m-hm-sX t]mb tNm-Zy-am-Wv A-h¿ DØ-cw \¬-In-bXv. ¢m ¢m ¢o ¢o ¢q ¢q kp-tc-jv Xn-cn-™pt\m°n; F-¥n-\m-Wv kp-tc-jv Xncn-™p-t\m-°n-b-Xv F-∂ DØ-c-an√mØ tNm-Zy-am-bn-cp∂p B a-dp-]-Sn. Cu sh-fns∏Sp-Ø-tem-sS kp-tc-jn-s‚ Xn-cn-™p-t\m-´-Øn-s‚ D-Øcw tX-Sn \m-S-Iw t]m-hp-∂p. C-Xn-\v D-Ø-cw I-s≠Øm-\p-≈ {i-aw \mw ]n-∂n-´ h-gn-I-fn-te-°p-≈ Xn-cn-™p t\m-´-am-sW∂p k-Z- n-s\ t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂ cw-KtØm-sS-bm-Wv \m-S-Iw A-hkm-\n-°p-∂-Xv. kp-tc-jn-s‚ Xn-cn-™p-t\m-´-sØ-°p-dn-®v Nn-¥n-® \m-S-I-Øn-se kp-tcjn-\v ssa-\-sb am-{X-a-√, {]Ir-Xn-sb ap-gp-h≥ X-s‚ hnim-e a-\- n-eq-sS-bmWv ImWm-\m-hp-∂-Xv. kp-tc-jn-s\ th-Zn-bn-¬ A-h-X-cn-∏n-® F-´mw ¢m-kv hn-

Zym¿-Yn-\n A¿-®-\-bp-sS A-`n\-bw k-Z v k-l¿-jw lr-Zb-Øn-te-‰p-hm-ßn. am-\-hn-I\m-bn {]-Ir-Xn-bn-te-°v a-Sßm≥ B-lzm-\w sN-bv-X \mS-I-Øn-s‚ c-N-\ k-Po-hpw kw-hn-[m-\w Zn-t\-iv B-º-√qcp-am-Wv \n¿-h-ln-®-Xv. I-gn™h¿-jw kw-ÿm-\ Item¬-k-h-Øn¬ c-≠mw ÿm-\w t\-Sn-b- Xr-iq¿ tk{I-Uv lm¿-´v kv-Iqƒ C-Ø-hW H-∂mwÿm-\-hp-am-bm-Wv a-S-ßn-b-Xv. ]mT-]p-kv-X-I-ß-fn-eq-sS H-cp X-e-ap-d-bp-sS a-\- n¬ am-bm-Ø C-Sw t\Sn-b kp-tcjpw ]-©m-c Ip-©phpw ]q-X∏m-´n-se A-Ωbpw Ip™pw h-c-®n´ tem-I-Øn-s‚ ]n-∂mºp-d-tØ-°v B-kzm-ZI-sc ssI-]n-Sn-®p\-SØn-b \mSIw F¥p-sIm-≠pw Ip-´n-I-fptS-Xp am-{X-am-bn amdn. Ip-©nb-Ω-bp-sS a-°-fn-se A-©ma\m-b ]-©m-c Ip-©p-hn-s\ am{Xw a-e-bm-fnIf-dn-bptºmƒ a-‰p \m-ep-t]-sc Xnc™p- t ]m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ p \m-S-I-Øn-eq-sS. ]q-X-∏m-´nse `q-X-sØ-bpw \mS-Iw Is≠-Øn.

l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`m-Kw Izn-kn¬ H∂mwÿm-\w t\Sn-b ^m-Øn-a-Øp¬ P-ao-a (Pn.F-®v.F-kv.F-kv. Iq-Øp-]-dºv, I-Æq¿)

kp^n-bm≥ Aen (ssl-kvIqƒ hn-`m-Kw a-e-bm-fw {]kw-K-w) sk‚ v sk-_m-Ãy≥ F-®v.F-kv. sXm-Sp]pg

I-kv-Xq-cn dn-t]mÀ-«pw th-Zn-bnÂ

\m-S-≥-]m-´n¬ H-∂mw-ÿm-\w t\Snb Xn-cp-hm-en K-h. l-b¿ -sk-°≥U-dn kv-Iq-ƒ Sow

A-¸o-en-eq-sS h-¶ Xn-cp-hm-en kv-Iq-fn-\v \m-S³]m-«n hn-P-bw ]m-e-°mSv: kw-ÿm-\- kv-Iqƒ I-tem-¬k-hØn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A-∏o-en-eq-sS tbmKy-X t\Sn-b a-e-∏p-dw Xn-cp-hm-en l-b¿-sk-°≥Udn kv-Iq-fn-se \m-S-≥-]m-´v kw-L-Øn-\v \n-cm-icm-th-≠nh-∂n√. sIm-Sp-ß√q-¿ `-K-h-Xn-sb kvXp-Xn-°p-∂ \m-S≥]m-´p-]m-Sn-bm-Wv Xn-cp-hm-en K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se Sow l-b¿sk-°≥U-dn hn-`m-Kw \m-S≥]m-´n¬ F t{KtUm-sS H∂mwÿm-\w t\-Sn-bXv. I-\¬-Xn-cphm-en \m-S≥-]m-´v I-em-kw-L-Øn-se A-[ym-]-

Icm-b c-Rv-Pn-\n-bp-sSbpw hn-P-b-s‚bpw ]-cnio-e-\-Øn-s‚ Xn-I-hp-Iq-Sn-bmWv Cu hn-P-bØn¬ {]-Xn-^-en-®Xv. Xn-cp-hm-en K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fnse π-kv h¨, π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-Ifm-b AXp¬-Ir-jv-W, hn-im-Jv, dn-tPjv, en-Yp≥, en¬-PnØv, Pn-\ojv, A-izn≥ F-∂nh-c-Sßn-b So-am-Wv \m-S≥]m´n¬ hn-P-bn-I-fm-bXv.

]m-e-°m-Sv: {]-Ir-Xn-sb Im¿∂pXn-∂p-∂-h¿-s°-Xn-cm-b ap∂-dn-bn-∏p-am-bn hn-Zym¿-Yn-I-ƒ. ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn-\mbn I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´v \S-∏m-°-W-sa-∂ B-h-iy-hp-ambn A-c-ßn-se-Øn-b-Xv ]m-e°m-Sn-s‚ Ip-´n-Iƒ -X-s∂. a¬k-c-hn-P-bw am-{X-a-√, apt∂m-´ph-bv-°p-∂ k-tμ-i-hpw {]-[m-\-sa-∂ ]-£-°m-cm-Wv Cu Ip-´n-Iƒ. P-e-kw-c-£-W-Øns‚ B-hiy-I-X ap-X¬ kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-sa-Xn-cm-b ]o-U-\߃- h-sc˛ aq-Im-`n-\-bth-Zn-bn ¬ \n-d-™m-Sn-b-sX-√mw Im-enIhn-j-b-߃.

ssl-kv-Iqƒ hn-`mKw Nm-Iym¿-Iq-Øv H∂mw ÿm-\w ˛ A-\n¬-Ir-jv-W (kn.Fw.F-kv. Xr-iq¿)

l-b¿- sk-°≥U-dn hn-`mKw \m-S-I-Øn¬ H∂mwÿm-\w t\Sn-b Xr-iq¿ tk-{I-Uv lm¿-´v kn.Pn.F-®v.F-kv.Fkv. Sow

hn-[n-IÀ-¯m-hn-s\¡p-dn-¨p ]-cm-Xn; ]-cn-N-ap-«p-I-fn Xm-fwsX-än

l-b¿sk-°≥U-dn hn-`m-Kw sN-≠˛Xm-b-º-I-bn¬ H∂mw ÿm-\w t\Sn-b A-`n-PnØv (Pn.Pn.sP.F-®v. F-kv. \-Sp-h-Øq¿ ]-´mºn)

lb¿-sk-°≥U-dn hn-`m-Kw _m‚ v-ta-f-Øn¬ H∂mwÿm-\w t\Sn-b ta-cn-am-Xm C.Fw.F-®v.F-kv. Xr-°m-°-c (F-d-Wm-Ipfw)

]m-e-°m-Sv: hn-[n-I¿-Øm-hn-s\°p-dn-®p-≈ ]-cm-Xn ]cn-N-ap-´p-I-fn-bp-sS k-a-bw sX-‰n-®p. hn-Iv-tSm-dn-b tImf-Pn-se th-Zn F-´n¬ A-©n\p Xp-S-tß-≠ a¬-k-cw cm-{Xn Hº-X-c-bv°m-Wp Xp-S-ßn-b-Xv. ]-t£, Xn-ßn\n-d-™ k-Z- v A-c-ßn-s\ B-thm-fw kzo-I-cn®p. hn-[n-I¿-Øm-hn-s\-°p-dn-®p-≈ ]-cm-Xn-bmbn-cp-∂p th-Zn F-´n¬ ]-cn-N-ap-´p-I-fn sshIm-\n-S-bm-°n-b-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cØp-≈ H-cp-hn-`m-Kw a¬-k-cm¿-Yn-Ifm-bn-cp-∂p ]-cm-Xn-°m¿. A-©pa-Wn-°p-≈ a¬-k-c-Øn\m-bn aq-∂p-a-Wn- ap-X¬ X-ømsd-Sp-∏v \-S-Øn\n-∂-h¿ A-hi-cm-bn. a¬-k-cw \-S-Ø-Wsa-∂m-bn-cp-∂p C-h-cp-sS B-hiyw. kw-Lm-S-I-k-an-Xn-°v e`n-® ]-cm-Xn-bn¬ N¿-®-Iƒ \S-s∂-¶n-epw {]-iv-\-]-cn-lm-cw ssh-In-b-t∏mƒ t]m-en-kv C-Ss]-´p N¿-® \-S-Øn. H-Sp-hn¬ s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k- U-b-d-Iv-S¿ _n-Pp- {]-`m-I¿ t\-cn-s´-Øn. hn[n-\n¿-W-b-Øn¬ H-cphn-[-Øn-ep≈ C-S-s]-S-epw D-≠m-hn-s√-∂v Un.]n.sF. D-d-∏p\¬-In-b-tXm-sS a¬k-cw Xp-S-ßn.

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

\-„-s∏´p

\-„-s∏´p

I, ANWARUDDEEN, residing at Kudroli House, K.K Puram, Cherkala, P.O Chengala, Kasaragod Dist, Kerala State. Here by changed my name as ANWARUDEEN CHERKALA ABDULRAHIMAN

Rahmath Chamban Valappil, W\O. Abdul Saleem, Baithul Noor, Ukkasmotta, Kathiroor PO, Eruvatti, Kannur - 670 642 do hereby changed my name as RAHMATH. P

I, Selvaraj Leela Dasamma, W/o. Selvaraj, residing at Akkara Pandanna, Puthiyara P.O, Kozhikode Dt, holder of Indian Passport No. K 9721999 issued at Riyadh on 02.07.2013, here by changed my name as Ms. LAILA LEELA DASAMMA.

Fs‚ KL 13 B 574 F-∂ \-ºd- n-ep≈ tdm-b¬ F≥-^o¬-Uns‚ B¿.kn _p-°v \-„-s∏-´n-cn-°p∂p. I-≠p-In´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-kØn¬ A-dn-bn-°p-I. A√m-Ø] - £ - w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂X - m-Wv. Saju.C Cherumadathil House Kavumbhagam P.o Thalassery, Kannur

Fs‚ Reg No:MDAEBP0044 (2nd year

CHANGE OF NAME I, MUTHARI, S/o BASHEER, Residing at 470 Althaf Manzil, Kadapuram, Manjeshwar P.O, Kasaragod Dist, Kerala-671323. Here by changed my name as ABDULMUTHALIB

CHANGE OF NAME I, K. APPUDU, S/O RAMAN, Residing at K.R. COTTAGE, VELLIKUNDAMPARA, POST CHENGALA, KASARAGOD DIST., PIN671541. KERALA. Here by changed my name as K. RAJESH

CHANGE OF NAME I, Suhailath Saleem, residing at Sulaikha Manzil, Pulyod, Kathiroor PO, Kannur - 670642.do hereby changed my name as SUHAILA SALEEM

CHANGE OF NAME I, SAUDABI MARATHAYIL, W/o Puzhangandathel Yousuf, resident of Puzhankandathel house, Perumpadappa, MalappuramDistrict. Do hereby change my name as SOUDAYOUSUF with immediate effect.

CHANGE OF NAME I, Mohammed musthafa S/o Sulaiman, Ponnam kundil (H), Nariparambu (P.O), Malappuram Hereby changed my name as Mohammed Musthafa Ponnam kundil

CHANGE OF NAME I, SUHAIB THARENGAN, S/O. Moideen Tharengan, holder of Passport No: G7885837 issued at Dubai on 08.04.2008, residing at Tharengan House, Venniyur, Valakkulam P.o, Pin-676508, MalappuramDistrict, Kerala State, India. Have changed my name as SUHAIB THARENGAN MOIDEEN as per my S.S.L.C Book.

Bcom exam university of calicut, April 2009) am¿-°e v- n-kv‰v bm-{X-b° v- n-sS \-„-

s∏-´p.I-≠p-In-´p-∂h - ¿ Xm-sg Im-Wp∂ hn-em-k-Øn¬ _-‘-s∏-tS-≠-XmWv. DHANYA.T.P LAKSHMIPURAM MADAPPALLY COLLEGE(PO) VATAKARA-2, KOZHIKODE PIN:673102

\-„-s∏´p _mw-•q¿ ]mkv-t]m¿´v Hm-^n-kn¬ \n∂pw 10˛09˛1993¬ C-jyp-sNbv-X N-505358 F∂ \ºdnep-≈ ]mkvt]m¿-´v aw-Ke- m-]p-cØ - v \n∂pw Imk¿tIm-t´-°p-≈ bm-{Xm-at[y \-„s- ∏-´n-cn°p∂p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg ImWp-∂ hn-em-kØntem A-SpØ t]men-kv kv-t‰-j\ntem A-dn-bn-°Ww. A√m-Ø]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\m-bn At]-£n-°p-∂X - m-Wv. FRANCIS IVAN DSOUZA THY GRACE HOUSE SHEDIKATTA, KUNJATHUR POST MANJESHWAR-671323

l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`mKw ln-μn ]ZywsNm√¬ H-∂mw ÿm-\w ˛ B-Z¿iv (Pn.F®v.F-kv.F-kv. sa-Un-°¬ tImf-Pv tIm-gn-t°mSv)

l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`mKw efn-XKm-\-Øn¬ H∂mw ÿm-\w t\Sn-b Io¿-Ø-\ i-_-cojv (F≥.Pn.H. Izm¿-t´-gv-kv F-®v.F-kv.Fkv. tIm-gn-t°mSv)

\-„-s∏´p

\-„-s∏´p

Fs‚ 84/5189/2000 F-∂ \-ºd- n-ep≈ ss{U-hnw-Kv sse-k≥-kv \-„s- ∏-´ncn-°p∂p. I-≠p-In-´p-∂h - ¿ Xm-sg ImWp-∂ hn-em-k-Øn¬ A-dn-bn-°p-I. A√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]£n-°p-∂X - m-Wv. Asick C.M S/o Moideenkunhi Moosakutti (H), Yedath P.o Chaliyam, Ph: 9895384952

Fs‚ G464451 \-º¿ ]mkvt- ]m¿-´v \„-s∏´p. In-´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-kØ - n¬ 15 Zn-hk - Ø - n\-Iw A-dnbn-°p-I. A√m-Ø ]-£w ]pXn-b ]mkv-t]m¿-´n-\m-bn A-t]-£n-°p-∂XmWv. h¬-ke - N¥p D/o A - ø - ∏≥ B-\° - ¬ lukv, ]p-g° - m-´ncn a-e∏ - pdw 6- 79321

\-„-s∏´p

2007 am¿-®v h¿-j-sØ 424639 c-Pnÿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ F-kv.Fkv.F¬.kn. _p-°v ho-s≠-Sp-°m≥ ]-‰m-Ø hn-[-Øn¬ ssI-tam-iw h-∂ncn°p-∂ hnh-cw C-Xn-\m¬ A-dn-bn°p∂p. {]-kv-Xp-X _p-°n-s‚ Uyq-πnt°-‰v ]-I¿-∏n-\m-bn ]-co-£m I-Ωo-jW-dp-sS sk-{I´-dn ap-ºm-sI \n-b-am\p-kr-X-am-b At]-£ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p∂p. C-Xn≥-ta¬ B-t£-]-ap-≈-h¿ ]c-ky Xnø-Xn apX¬ 15 Zn-h-k-Øn\-Iw sk-{I-´dn, t_m¿Uv Hm-^v ]-ªn-Iv F-Iv-km-an-t\j≥-kv , ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cmXn \¬-tI-≠-Xm-Wv. dp_o-\.]n ]-cn-b≥-X-S-Øn¬ hoSv D/o sk-bv-Xmen Iq-´n¬.]n.H a¶-S, a-e-∏p-dw-679324

\-„-s∏´p tIm-gn-t°m-Sv ]mkvt- ]m¿´v Hm-^o-kn¬ \n-∂pw 18˛12˛2002¬ C-jyp-sNbv-X C˛4022030 ]mkv-t]m¿-´v s\√n-°p∂n\pw Imk¿-tIm-Uv sd-bn¬-th kvt- ‰j-\pw C-S-bn-ep-≈ bm-{X-°nsS \-„s∏-´n-cn-°p∂p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ ASp-Øp≈ t]m-en-kv kv-t‰-j\n-tem Xmsg-Im-Wp-∂ hn-em-kØntem A-dn-bn°-W-sa-∂v A-t]-£n-°p∂p. A√mØ]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\m-bn A-t]£n-°p-∂X - m-Wv. ABDUNNASSIR B.M S/o MEHMOOD BANGARAKUNNU, NELLIKKUNNU, KASARAGOD. Mob: 9995531975


Ifn¡fw

22 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

Hm^v{Sm¡v am-«-bv-¡mbn am-©-Ì-dn-sâ 30 an-ey¬ Hm^À

s^-U-td-j³ I-¸v: sk-an t]m-cm«w \m-sf; tam-l³ _-Km³ NÀ-¨n {_-tZ-gv-kns\bpw kvt]mÀ«nMv tKmh sUwt]m-sbbpw t\cnSpw

skan sse\-¸mbn e≠≥: sN¬-kn tπ-ta-°¿ bp-hm≥ am-´-sb ¢-∫n-se-Øn°m-≥ am-©-ÿ bp-ss\‰-Uv I-cp-\o-°-߃ \-S-Øp-∂p. 30 an-ey¨ ]u-≠ns‚ Hm-^-dm-Wv Xmc-sØ kz-¥-am-°m-\m-bn am-©-ÿ \¬-In-bn-cn-°p-∂Xv. am´-sb hn-´p-sIm-Sp-°p∂-Xv kw-_-‘n®v sN¬-kn tIm-®v tPm-kv sam-do-t™m-bp-tS-Xmbn-cn°pw A-¥n-a- Xo-cp-am-\w. samdot™m tIm®mb tijw X\n°v Ahkcw Ipd-™-Xn¬ Akw-Xr-]vX-\m-Wv am´. 2011em-Wv 25-Im-c\m-b kv-]m-\njv Xm-cw h-e≥-kn-b-bn¬ \n∂v ªq-kn-te-°v Iq-Sp-am-dn-bXv.

11

kozhikode

kvt]mÀ-«n-Mv tKm-h-bv-¡v sk-an Sn¡äv ap-Po-_v ]p-≈n-t®m-e

at©cn: a-c-W {Kq-∏n-se a-c-W-°-fn-s°mSp-hn¬ kv-t]m¿-´n-Mv ¢-∫v tKm-h-bv-°v skan Sn-°‰v. _n {Kq-∏n-se \m-ep So-ap-Ifpw sk-an km[y-X kz-]v-\w- I-≠n-d-ßn-b C∂se aq∂mw du-≠v a¬-k-c-Øn-se hm-intb-dnb t]m-cm-´-Øn-s\m-Sp-hn-em-Wv kvt]m¿-´n-Mv tKm-h, c-Mv-ZPoZv F-^v.kn-sb F-Xn-cn√m-Ø c-≠p tKm-fp-Iƒ-°v ]-cm-Pb-s∏-Sp-Øn- sk-an Sn-°-s‰-Sp-ØXv. a-c-W-°-fn \S∂ c≠mw a¬-k-c-Øn¬ Cu-Ãv _w-Kmƒ _wK-eqcp F-^v.kn-sb ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-tXm-sS-bm-Wv t]m-bn‚ v ]-´n-I-bn¬ ap-∂n-´p-\n-∂ kv-t]m-´n-Mv sk-an Sn°-‰v D-d-∏m-°n-bXv. \m-ep t]m-bn-t‚m-sS a¬-k-c-Øn-\n-dßn-b _mw-•q-cn-\p Cu-Ãv _w-Kmfn-t\m-Sp hn-P-bn®n-cp-s∂-¶n¬ skan D-d-∏m-°m-am-bn-cp∂p. F-∂m¬, Hmtcm hoXw tXm-¬-hnbpw k-a-\n-e-bp-am-bn H-cp t]m-bn-t‚m-sS t]m-cn-\n-dßn-b \n-e-hn-se Nmw-]y-∑m¿-°p ap-ºn¬ _w-Keqcp I-fn ASn-b-d-h-bv-°p-I-bm-bn-cp∂p. CtXm-sS, _wKm-fn-s‚ I-\n-hn¬ aq-∂p t]m-bn‚p-am-bn cMvZ-PoZn-t\m-Sp t]m-cmSn-b kv-t]m¿-´n-Mv - i]m-cnkv: Pq-sse A-©n-\v \-S- ‡am-b a-¬-k-c-Øn-s\m-Sp-hn¬ sk-an Sn°p-∂ ]m-cn-kv U-ba≠v eoKv °-‰v D-d-∏m°n. ao‰ns‚ 100 ao-‰dn¬ a¬-k-cnI-fn-bp-sS Xp-S-°-Øn¬X-s∂ kv-t]m¿°p-sa-∂v P-ssa-°≥ kv{]n‚ v ´n-Mns‚ ap-t∂-‰-Øn-\m-Wv {Ku-≠v kmC-Xn-lm-kw bp-sk-bv≥ t_m- £yw-h-ln-®Xv. kv-t]m¿-´nMn-t\m-Sp B-Zy ƒ-´v hy-‡-am°n. ]-Ip-Xnh-sc t]m-cmSn-b cMvZ-Po-Zn-\p cF-∂m¬, A-Xn-\pti-jw \- ≠mw ]-Ip-Xn-bn¬ Im-en-Sdn. c≠mw ]-IpS-°p∂ tIm-a¨-sh¬-Øv sK- Xn XpS-ßn F´mw an-\n-‰n¬ sk-an Sn°-‰v Dbnw-kn¬ ]-s¶-Sp-tam-sb-∂ d-∏n-® kv-t]m¿-´n-Mv B-Zy tKm-fn-´p. t_mIm-cyw Xo-cp-am-\n-®n-´n-s√-∂v bn-am-I¿-s] CS-Xphn-Mn¬ \n∂pw D-b¿t_mƒ-´v ]-d-™p. \n-e-hn¬ Øn-b-Sn-®-t∏mƒ s]m-ßn-bnd-ßn tKm-fn 100, 200 ao-‰-dn-se tem-I Nmwkp¿-Pn-bm-Ip-am¿ sX-cn-bm-hn-s\ \n- -lm]y-≥ Iq-Sn-bm-Wv t_mƒ-´v. b-\m-°n h-e-bn-te-°v. c-≠mw ]-Ip-Xn-bpsS 25mw an-\n-‰n¬ kv-t]m¿-´n-Mv ho≠pw h-eIp-ep°n. a-[y-\n-c-bn¬ \n∂pw hn-tŒm-dn\m s^¿-Wm≠-kv sIm-≠p-h-∂ t_mƒ t_m-Iv-kn¬ \n∂pw t\-sc h-e e-£y-am°n jq-´v sN-bv-Xp. kv-tIm¿ 2˛0. \n-e-hn-se Nmw-]y-∑m-cm-b Cu-Ãv _wKmƒ _wKeq-cphn-s\ c-≠p tKm-fp-Iƒ-°v tXm¬-∏n-®p-sh-¶nepw skan ImWmsX {Kq-∏n¬ \n-∂p ]p-dØp-t]m-th-≠n-h∂p. B-Zy ]-Ip-Xnh-sc C-cp So-ap-Ifpw C-t©mSn-©v t]m-cm-Sn I-fw-\nd-™p I-fn-s®-¶nepw B¿°pw tKmƒ am-{Xw t\Sm\mbn√. c≠mw]-Ip-Xn-bn¬ C-cp-So-ap-Ifpw H-cp ]nSn tjm-´p-I-fm-Wv h-e- e-£y-am-°n ]m-bne-≠≥: A¿-P-ss‚≥ Un-^‚- ®Xv. c≠mw ]-Ip-Xn-bn-se 55mw an-\n-‰n¬ ]¿ km‚nbm-tKm sh¿-Kn-\n hm- ¥p-am-bn ap-t∂-dp-I-bm-bn-cp-∂ Iym-]v-‰≥ bv-]- hyh-ÿ-bn¬ k-≠¿-emkp-\n¬ sO-{Xn-sb Cu-Ãv _w-Km-fn-s‚ ‚n-te-°v Iq-Sp-amdn. Cu ko-k- A-¿-WmIp-am¿ a-tfi¬ t_m-Iv-kn¬ \n¨ A-h-km-\n-°p∂-Xv h-sc∂pw ho-gv-Øn-b-Xn-\v e-`n-® s]-\m¬-‰n sObp-≈ I-cm-dn-em-Wv 25Im-c\m{Xn X-s∂ F-SpØp. Izn-°v t\-sc tKm-fn b Xm-cw H-∏p-h-®Xv. A-`n-Pn-Xv a-fim-en-s‚ ssI-I-fn-te°v. A-¿-P-ss‚-≥ ¢∫m-b F_w-Keqcn-\p e-`n-® B-Zy A-hk-cw Iym-]vÃzmUn-b‚-kn¬ \n-∂m-Wv sh-¿-Kn-\n Cw-•o-jv ¢-∫n-te-°v tN-t°-dp-∂-Xv. 2014¬ k-≠¿-em-‚ v So-an-seØn-°p-∂ c-≠ma-sØ Xm-c-amWv sh¿-Kn\n. t\ctØ ^nsbm-sd‚o-\ Un-^‚¿ am¿tIm-kv A-tem≥-tkm-sb hmbv-]-bn¬ k-≠¿-em‚ v dm-©nbn-cp-∂p.

]m-cn-kv ao-än t_mÄ-«v aÂ-k-cn¡pw

hm-bv-]-bn shÀ-Kn-\n k-−À-emânÂ

kvt]m¿´nMv tKmhbpw cMvZ-PoZv F^v.-knbpw G‰p-ap-´p∂p ko≥ dq-Wn-sb-Sp-Ø s]-\m¬-‰n In-°v ‰≥ X-s∂ ]m-gm°n. t]m-cm-´w I-\-Ø-t∏mƒ sO-{Xn°pw t\-sc ]p-d-tØ°v. _wK-eqcp A-h-k-cIq-´¿°pw k-Ω¿-±hpw IqSn. C-Xn-\n-sS ߃ ]m-gm-°p-∂Xn\n-S-bn¬ Cu-Ãv _w61mw an-\n-‰n¬ _w-Keqcn-s\ hn-d-∏n-®v Cu- Km-ƒ ho≠pw h-e-Ip-ep-°n. 75mw an-\n-‰n¬ F-_n Nn-_n-bn-eq-sS X-s∂ ho≠pw _wX kvt]mÀ«nMv tKmh 2þ cMvZ-PoZv bpss\-äUv 0 Km-ƒ kv-tIm¿ eo-Uv D-b¿-Øn. h-e-Xp hnX CuÌv _wKmÄ 2þ _wK-eqcp F^v.kn 0 ßn¬ \n-∂p t_m-Ivkn-s‚ sXm-´p-Xm-sg Ãv _w-Kmƒ B-Zy-{]l-cw \¬In. Cu-Ãv \n-∂p F-_n Nn-_n-bp-sS Im-en¬ ]¥v Ip_w-Km-fn-s‚ sF-°¨ Xm-cw F-_n Nn-_n Sp-ßn-b-t∏mƒ I-d-°n-sb-Sp-Øv U-bd-Œv he-Xp hn-ßn¬ \n∂pw hf-sc Zq-sch-®v tjm-´n-eq-sS h-e-bn-se-Øn-®p. kv-tIm¿ {Ku-≠v tjm-´n-eq-sS ]-¥v h-e-bn-se-Øn- 2˛0. ]n∂oSv Cu-Ãv _w-Km-fpw sF eo-Kn®p. tKm-ƒ hoW-tXmsS I-fn-bnse ]-Xn-s\- se ap≥-\n-c-°mcpw I-fw-\nd-™p I-fn-s®´-Shpw ]-b-‰n ap-t∂dn-b _wK-eqcphn\v ¶n-epw C-cp-So-ap-Iƒ°pw sk-an Im-Wm-sX s]-\m¬-‰n cq-]-Øn¬ ho≠pw A-hk-cw. a-S-tß-≠n-h∂p.

km-thm-t]m-tfmbpambn s]-tcc IcmÀ H¸n«p

taml³ _-Km³ sk-anbn- kz-¥w {]-Xn-\n-[n sIm-®n: s^-U-td-j≥ I-∏v ^pSv-t_mƒ Nm-w]y≥-jn-∏n¬ C∂-se \-S-∂ \n¿-Wm-b-I a¬k-c-Øn¬ km¬-tKm-°¿ F^v.-kn-sb k-a-\n-e-bn¬ X-f-®v tam-l≥ _-Km≥ sk-an ss^-\en¬ {]-th-in-®p.- \m-sf \-S-°p∂ B-Zy sk-an-bn¬ tam-l≥ _-Km≥ N¿-®n¬ {_-tZ-gvk - n-s\ t\-cn-Spw. 59mw an-\n-‰n¬ Iym-]v‰ - ≥- H-tU-^ H-t°m-en- tam-l≥ _-Km-\p-th-≠n-bpw 80mw an-\n-‰n¬ km¬-tKm-°-dn-\p th-≠n _nIm-kv sP-bv-dp-hpw tKmƒ t\-Sn. sk-an-ss^-\¬ {]-th-i-\Øn-\v hn-P-bw A-\n-hm-cy-am-b a¬-k-c-Øn¬ {i≤-tbm-sS-bmbn-cp-∂p C-cp So-ap-I-fpw I-fn B-cw-`n-®-Xv. tam-l≥ _-Km-\v sk-an {]-th-i-\-Øn-\v k-a-\n-e a-Xn-bm-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw km¬-tKm-°-dn-\v P-bw A-\n-hm-cyam-bn-cp-∂p. A-Xp sIm-≠p-Xs∂ km¬-tKm-°¿ B-bn-cp-∂p Iq-Sp-X-epw B-{I-a-Ww \-S-Ønb-Xv.B-Zy ]-Ip-Xn-bp-sS Xp-S-°w ap-X¬ X-s∂ C-cp So-ap-Iƒ°pw \n-c-h-[n A-h-k-c-߃ e`n-s®-¶n-epw tKmƒ am-{Xw A-I∂p \n-∂p. 36mw an-\n-‰n¬ H-‰-bv°v ap-t∂-dn-b _-Km-s≥-d P-∏m≥ Xm-cw I-Sv-kp-an bq-k-sb hogv-Øn-b-Xn-\v t_m-Iv-kn-\v sXm´-Sp-Øp- e-`n-® {-^n-In-°v _-Km\p ap-X-em-°m≥ I-gn-™n-√.Iym-]v-‰≥ H-Um-^ H-t°m-en-bpsS X-I¿-∏≥ tjm-´v C-©p-I-fpsS hy-Xym-k-Øn-em-Wv ]pdtØ-°p ]m-™-Xv. c-≠m ]-IpXn-bp-sS Xp-S-°-Øn¬ ]-I-c°m-c-\m-bn-d-ßn-b _-Km-s≥-d cmw am-en-°n-s≥-d t{Im-kv c-£-

X X

jntÃmMv etPmMv 4þ apwss_ F^v.kn 0 kmÂtKm-¡À F^v.kn 1þ taml³ _Km³ 1

km¬-tKm-°¿ F^v.knbpw tam-l≥ _-Km-\pw XΩn-ep≈ a¬k-c-Øn¬\n∂v s∏-Sp-Øm-\p-≈ km¬-tKm-°- Km-s‚ tKm-ƒ-ap-J-Øv B-{I-adn-s≥-d tdm-°q-kv em-a-td-bp-sS Ww A-gn-®p-hn-s´-¶n-epw tIm¿{i-aw sk¬-^v tKm-fn-\-Sp-sØ- W¿ h-g-ßn _-Km≥ {]-Xn-tcmØn-sb-¶n-epw t]m-kv-‰n¬ X-´n- [w I-cp-Øv Im-´n. 65mw an-\n-‰nsØ-dn-®p. 59mw an-\n-‰n¬ sk- ¬ _-Km-s≥-d H-t°m-en tKmƒ an s_¿-Øv D-d-∏m-°n _-Km-s‚ t\-Sn-sb-∂v tXm-∂n-s®-¶n-epw tKmƒ ]n-d-∂p. Nn-tkm-_ {In- ]-I-c-°m-c-\m-bn-d-ßn-b \nkv-‰-^-sd km¬-tKm-°-dn-s≥-d t°m-tfm tIm-fm-tkm km¬A-K-kv-‰n≥ s^¿-Wm-≠-kv tKm-°-dn-s≥-d c-£-I-\m-bn. t_m-Iv-kn¬ hn-gv-Øn-b-Xn-\v e- 80mw an-\n-‰n¬ km¬-tKm-°¿ k`n-® s]-\m¬-‰n H-tU-^ H-t°m- a-\n-e ]n-Sn-®p. _n-Im-kv sP-bven km¬-tKm-°-dn-s‚ h-e N-en- dp-hn-s≥-d tem-Mv tjm-´v _-Km≥ tKm-fn jn¬-´≥ t]m-fn-s‚ X∏n-®p.-(1˛0). - p ap-If - n-eq-sS ]d∂ ]¥v tKm-ƒ ho-W-tXm-sS ]-cm-P- ebv° - n-¬ ]bw a-W-Ø km¬-tKm-°¿ tam-l≥ _-lm-s‚ h-eb sXm-´p ]n-∂m-se tam-l≥ _- Xn-°pI-bm-bn-cp∂p. (1˛1).

k-t´m-jv t{Sm-^n: tbm-Ky-Xm a-Âk-c-§Ä-¡m-bn tIc-fw C-¶p sN-s¶-bn-te¡v kz-¥w {]-Xn-\n[n sIm®n: 68-maXp kt¥mjv t{Sm^n ^pSvt_mƒ Nmw]y≥jn-∏ns‚ tbm-Ky-Xm a-¬k-c߃-°m-bn tI-c-f Sow C-∂p ]p-d-s∏-Spw. C-∂p cm{Xn H-º-X-c-bv°p-≈ sNss∂ F-Iv-kv-{]kn-em-Wp tI-c-f Sow bm-{X Xn-cn-°p-∂Xv. Cu am-kw 26 ap-X¬ s^-{_ph-cn aq∂p h-sc- sNss∂ s\-lv-dp tÃ-Un-b-Øn-emWp tbm-Ky-Xm a-¬-k-c-߃ \-S-°p-I. \m-sf cm-hn-se G-gp- aWn-tbm-sS sNss∂ -bn-se-Øp-∂ Sow Xp-S¿-∂p-≈ aq-∂p Zn-h-k-ßfnepw ]-cn-ioe-\w \-S-Øpw. tI-c-f-Øn-te-Xn\p k-am-\am-b Im-em-h-ÿ-bp-≈-Xp ]-cn-io-e\-Øn\pw Xp-S¿-∂p-≈ a-¬k-c-߃°pw tI-cf-Øn-\p k-lm-b-I-am-hpw. \ne-hnse dÆd-

Xn-cn-¨-Sn-¡m\pd-¨v C-´y C-¶p I-f-¯nÂ

∏pw A©p XhW Nmw]y≥am-cp-amb tIc-fw Rmb-dmgvN BXn-tY-b-cmb Xan-gv\mSp-ambn G‰p-ap-´pw. I-gn-™ 10 Zn-h-k-am-bn F-d-Wm-Ipfw a-lm-cm-Pm-kv tÃ-Un-b-Ønepw I-eq¿ P-hl¿-em¬ s\-lv-dp kv-t‰-Un-b-Øn-epw tIm-®v F Fw {io-[c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-c-f Sow ITn-\ ]-cn-io-e-\-Øn-em-bn-cp-∂p. ]-cn-N-bk-º-∂-Xbpw bp-hm-°fpw Dƒ-s∏Sp-∂ tI-c-f So-an¬ an-I-® {]-Xo-£-bm-Wp-≈sX-∂p sI.F-^v.F P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n A\n¬-Ip-am¿ ]-d-™p. I-gn-™ 10 Zn-hk-sØ ]-cn-ioe-\w So-an¬ an-I-® H-ØnW-°w kr-„n®n-´p≠v. an-I-® {]-I-S-\-Øn-eq-sS A-hkm-\ du-≠n¬ F-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wp {]-Xo£n-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw tX-Pkn-t\m-Sp ]d-™p.

skan-bn-se-Ønb hmhvdn≥I-bpsS BÀmZw

C-´yþ\yq-kn-eâv c−mw G-I-Zn-\w cm-hnse 6.30\v tkm-Wn kn-Iv-knÂ

dn-tbm Un P\o-tdm: C‚¿-anem-s‚ D-dp-tKz-bv≥ Xm-cw A¬hmtdm s]-tcc {_-ko-en-b≥ ^pSv-t_mƒ ¢∫m-b km-thmt]m-tfm-bp-am-bn I-cm¿ H-∏p-h®p. 18 amk-sØ hm-bv-]-bn-emWv Xm-cw km-thm-t]m-tfm-bnse-Øp-∂Xv. C‚-dn-¬ A-hkcw Ip-d-™-Xm-Wv 28I-m-c\m-b Xmc-sØ ¢-∫v hn-Sm≥ t{]-cn∏n-®-Xv. tIm-®v hmƒ-´¿ a- m-dn-bp-sS Io-gn¬ Cu ko-kW - n¬ A-©p eo-Kv a¬-kc - ß - ƒ am-{X-am-Wv s]-tccbv°v I-fn-°m-\m-bXv.

sd-an I-s_Ã \yq-Im-kn-en-te¡v

C¥y≥ Xpdp-∏v-No´mb hncmSv tImlven

lm-an¬‰¨: B-Zy G-I-Zn-\Øn-te‰ tXm¬-hn-bn¬ \n-∂p ]mT-apƒ-s°m-≠v Xn-cn-®-Sn-°pI-sb-∂ e-£y-tØm-sS Sow C¥y C-∂p \yq-kn-e‚-n-s\-Xncmb G-IZn-\ ]-c-º-c-bn-se c≠mw A-¶-Øn-\n-d-ßpw. A©p a¬-k-c-ß-fp-sS ]-c-º-c-bn¬ ]n-∂n-´p-\n¬-°p-∂ C-¥y-°v H-∏-sa-Øm≥ C-∂p P-bw A-\nhm-cy-amWv. \m-∏n-b-dn¬ \-S-∂ B-Zy GI-Zn-\-Øn¬ 24 d¨-kn-s‚ tXm¬-hn-bm-Wv C-¥y-tb-‰p-hm-ßnbXv. H-cp L-´-Øn¬ hn-P-b-Øn\-cn-In-se-Øm≥ C-¥y-°m-b-ncp-s∂-¶nepw a-[y\n-c _m-‰v-kvam≥-am-cp-sS tam-iw {]-IS-\w Xn- c n- ® - S n- b m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ p. bp-h kq-∏¿ Xm-cw hn-cm-Sv tImlven-bp-sS (123) sk-©z-dnbpw t]-k¿ ap-lΩ-Zv j-an-bp-sS \mep hn°-‰v {]-I-S-\-hp-am-Wv I-gn™ I-fn-bn¬ C-¥y-°v B-izkn-°m≥ h-I\¬-I-p-∂ c-≠p Im-cy-߃.

\yq-kn-e‚p-b¿-Øn-b 293 d¨-sk-∂ h≥ hn-P-b-e£yw ]n-¥p-S¿-∂ C-¥y Xp-S-°-Øn¬ ]-X-dn-sb-¶nepw ]n-∂o-Sv tIm-lvenbpw Iym-]v-‰≥ a-tl{μ-kn-Mv t[m-Wn-bpw {Io-kn¬ X X X

an-¬ C-¥y am-‰-߃ h-cpØptam-sb-∂ Imcyw D-d-∏m-bn-´n√. I-fn-°v sXm-´p-ap-ºv am-{X-ta C¥y A-¥n-a C-eh-s\ {]-Jym]n-°p-I-bp-≈q. sd-bv-\-sbbpw C-im-¥v i-¿-a-sbbpw C-¥y X-g-

]-c-¼-c-bn C´y 0þ1\p ]n-¶n C-´y³ So-an am-ä-ap-−m-tb¡pw anÂ-s\-bv-¡p ]I-cw sIbv anÂ-kv \yq-kn-eâv So-an-se¯pw

H-cp-an-®-tXm-sS I-c-I-b-dp-I-bmbn-cp∂p. F-∂m¬ 40 d¨-skSp-Ø t[m-Wn-bp-sS ]p-d-Øm-hem-Wv a¬-k-c-Øn¬ h-gn-Øn-cnhm-b-Xv. tcm-ln-Xv i-¿-a, A-Pn≥Iy c-lms\, kp-tc-jv sd-bv-\, c-ho-{μ PtU-P Xp-S-ßn-b- shSns°´v Xmc-ß-sf√mw Cu a¬k-c-Øn¬ ]q¿-W ]-cm-Pb-ambn-cp∂p. I-gn-™ a¬-k-c-Øn-se So-

t™-°p-sa-∂v kq-N-\-bp≠v. ]n-®v kv-]n-∂n-s\ A-\p-Iq-en°m-\n-S-bp-≈-Xn-\m¬ C-im-¥n\p ]I-cw H-cp kv-]n-∂-sd-°q-Sn So-an-epƒ-s∏-Sp-Øm≥ t[m-Wn B-tem-Nn-°p-∂p≠v. A-tX-k-a-bw, ]-cn-t°-‰ t]-k¿ B-Zw an¬-s\-bv-°p ]I-cw ]-cn-N-b-k-º-∂\mb sIbv¬ an¬-kv \yq-kn-e-‚ v So-an¬ Xn-cn-s®-Øntb°pw.

tPm-tIm-hn-¨n-\v tjm¡v; s^d-sd s_À-Un-¨v ho-gv¯n sa¬_¨: B-kv-t{X-enb≥ Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n¬ A´n-a-dn-Iƒ Xp-S¿-°-Y-bm-hp∂p. ]pcp-jhn-`m-K-Øn¬ tem-I c≠mw-dm-¶p-Im-c\pw \n-e-hn-se Nmw-]y-\pamb s\m-hm-Iv tPm-tImhn-®v, aq∂mw koUv tU-hn-Uv s^-d¿ F-∂n-h¿-°m-Wv C∂-se Izm¿-´¿ ss^-\-ep-I-fn¬ A-{]-Xo£nX tXm¬-hn t\-cn-´-Xv. C-t©m-Sn-©v t]m-cm-´Øn-s\m-Sp-hn¬ F-´mw koUpw kzn-‰v-k¿e‚ v Xm-c-hpam-b Ãm-\n-kvem-kv hm-hv-dn≥-I-bm-Wv c-≠n-s\-Xntc aq-∂p sk-‰p-Iƒ°v tPm-tIm-hn-®n-s‚ I-Y I-gn-®-Xv. 2˛6, 6˛4, 6˛2, 3˛6, 9˛7 F-∂ kv-tIm-dn-\m-bn-cp-∂p hm-hv-dn≥-I-bp-sS B-thtimPz-e hn-P-bw. a-s‰m-cp Izm¿-´-dn¬ Ggmw koUm-b sN-Iv dn-]ªn-°n-s‚ tXma-kv s_¿-Un®v 6˛1, 6˛4, 2˛6, 6˛4\v s^d-sd ho-gvØp-I-bm-bn-cp∂p. h-\n-X-I-fp-sS Izm¿-´-dn¬ ssN-\-bp-sS \m- en 6˛2, 6˛2\v ^v-fmhn-b s]-∂-‰-sbbpw bp-sK-\n s_m-®m¿-Uv 5˛7, 7˛5, 6˛2\v A-\ Chm-t\m-hn-®n-s\bpw ]-cm-P-b-s∏-SpØn. h-\n-Xm U-_nƒ-kv Izm¿´-dn¬ C-¥y-bp-sS km-\n-bm an¿-k˛ knw-_m-_vsh-bp-sS Im-c ªm-°v tPmSn 2˛6, 6˛3, 4˛6\v km-d C-dm\n˛ tdm-_-¿t´m hn≥-kn k-Jy-tØm-Sv tXm-‰p ]p-d-Ømbn.

X-IÀ-¸³ P-b-t¯m-sS _nÂ_mthm ho−pw \m-emaXv am-{UnUv: DPz-e P-bh - p-am-bn Ae≠≥: {^-©v bp-h an-Uv-^oXve - ‰ - n-Iv _n¬_m-thm kv] - m-\n¬-U-¿ sd-an I-s_√ Cw-•o-jv jv eo-Kv t]mbn‚ v\n-eb - n¬ \m{]o-an-b¿ eo-Kv ¢∫mb \yq-Im- emw-ÿm\-Øp Xn-cn-s®-Øn. Ikn-en-te-°v Iq-Sp-am-dp∂p. gn-™ Znh-kw \-S-∂ -a¬-k-c{^-©v ¢∫m-b tam≠vs - ]Øn¬ h√-tUm-en-Un-s\ _n-¬√n-b¿ Xm-ca - m-Wv 23Im-c\m-b _m-thm 4˛2\p X-cn-∏-W-am-°pI-s_√. Pq-sse-bnse {Sm-≥-kv- I-bm-bn-cp∂p. H-cp tKm-fn-\p ]n^¿ ko-k-Wn¬ I-s_√ \yq∂n¬-\n-∂ ti-j-am-bn-cp-∂p Im-kn-en-te-°v t]m-hp-sa-∂v _n¬-_m-thm-bp-sS B-[n-Imcntam-≠v-s]-√n-b¿ {]-kn-U-‚ v I hn-Pb - w. tem-sd‚ v \n-tIm-fn≥ A-dnc-≠mw-]-Ip-Xn-bn-em-Wv _nbn®p. ¬-_mthm \m-ep tKm-fp-I-fpw C-Xp kw-_-‘n-®v C-cp¢\n-t£-]n-®Xv. C-c-´-tKmƒ t\ªp-Ifpw [m-c-W-bm-b-Xm-bpw Sn-b C-_m-bv tKm-a-km-Wv _nA-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. ¬_m-thm-bp-sS hn-P-b-in-¬-∏n. 65, 82 an-\n-‰p-I-fn-em-Wv tKma-kv kalikkalam@thejasonline.com

am-©-kv-ä-dn\v C-¶p \nÀ-WmbIw e-≠≥: Cw-•o-jv eo-Kv I-∏ns‚ c-≠mw]m-Z sk-an-bn¬ Po-h≥a-cW t]m-cn-\p I-®ap-dp-°n am-©-kv-‰¿ bpss\‰-Uv C-∂p I-f-Øn-en-dßpw. k-≠¿-em‚n-s\-bm-Wv am-©-ÿ t\-cn-SpI. H-∂mw-]m-Z-Øn¬ 1˛2\p tXm-‰-Xn-\m¬ C∂p P-bn-s®¶n¬ am-{X-ta am-©-kv-‰-dn-\v ss^- \ - e n- s e- Ø m- \ m- h p- I bp-≈q.

\n-‰n¬ UntbtKm epKm-t\m-bn\n-d-sbm-gn-®Xv. Hm-kv-I¿ Un am¿-t°mkpw eq-sS sh-kv-‰v-t{_mw k-a-\n-e B≥-U¿ sl-tc-cbpw Hmtcm X- I-s≠Øn. h-W B-tLm-j-Øn¬ ]-¶m-fnI-fmbn. Hm-kv-I¿ tKm¨-km-ekv, hm-¬U-‰v d-a F-∂n-h¿ h√eo-Kv I-∏v sk-an tUm-en-Un-s‚ tKm-fp-Iƒ Xn-cnc-≠mw-]mZw ®-Sn®p. am-©-kv-‰¿ x k-≠¿-em‚ v (cm-{Xn 1.15) e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eosS≥ kv-t]m¿-Sv-kv Kn¬ B-dm-a-Xp-≈ F-h¿´-\v kIn-Mv-kv I-∏v a-\n-e. 13mw ÿm-\-°mcm-b shIzm-¿-´¿ H-∂mw-]mZw Ãv-t{_m-am-Wv F-h¿-´s\ 1˛1\p _m-gv-k-tem-W x se-hs‚ X-f-®Xv. 41mw an-\n-‰n¬ sI-hn≥ (cm-{Xn 2.25) an-dm√-kv F-h¿´-\p eo-Uv ksS≥ F-®v.Un Ωm-\n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ 75mw an-

C¶s¯ Ifn

F-hÀ«-\p k-a\n-e

_n¬_m-thm-bv°p-th≠n Cc-´-tKmƒ t\Snb C-_m-bv tKm-a-kv

tPm¬k³ Hm-kokv Iym-]v-ä-\m-tb¡pw sa¬_¨: sh- ≈ n- b mgv N Cw-•-≠ns\-Xn-tc \-S°m-\n-cn-°p∂ \memw G-I-Zn-\ {In°-‰v a¬-k-cØn-¬ B-kvt{X-e nb-sb t]-k¿- an-s®¬ tPm¨-k≥ \bn-t®-°pw. \n-e-hn-se Iym-]v-‰≥ tPm¿Pv s_-bv-en°p ]-cn-t°-‰-Xm-Wv I-cn-b-dn-em-Zy-am-bn tPm¨ks\ \m-b-I-]-Z-hn-°v A-cn-Inse-Øn-®Xv. C-t∏mƒ Hm-ko-kns‚ ssh-kv Iym-]v-‰-\m-Wv tPm¨-k≥.


CMYK

12 tImgnt°mSv

22 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

]m-e-°m-Sv: "\n-e-bv-°m-Ø tX-ß-ep-Iƒ'°v H-Sp-hn-em-Wv B-Zy-am-bn A¿-j kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k-h-Øn-se l-b¿ sk°≥-U-dn hn-`m-Kw I-hn-Xmc-N-\ a-¬k-c-Øn\v tbm-Ky-X t\-Sn-b-Xv. C-hn-sS A¿-j-sb Im-Øn-cp-∂ hn-j-bw "A-Sp-∏p ]-d-bp-∂-Xv' F-∂-Xm-bn-cp-∂p. Ip-™p-\m-fn¬ a-c-s°mºv sI-Sp-Øn-b H-cp I-Æn-se sh-fn-®w h-cn-Ifn¬ ]-I¿-Øn A¿-j X-s‚ I-hn-X-bv-°v "Z¿i-\ ZpxJ-߃' F-∂ t]-cm-Wv \¬-In-b-Xv. "F-cn-bp-∂ Xo-°-\-ep-Iƒ D-≈n-s‚-bp≈n¬, lr-Z-b-Øn-\m-g-ß-fn¬ B-fn-∏-S-cptºmƒ, ]p-I-°p-g-en≥ Im-s‰-s∂ Npw-_n°p-∂p, ho-≠pw A-t∏m-sfm-cp km-¥z-\kv]¿-iw t]m-se B-fn-∏-S-cp-∂p A-Kv-\n-bm-bn ho-≠pw...' A-ø-∏-]-Wn-°-cp-sS-bpw N-ß-ºpg-bp-sS-bpw kp-K-X-Ip-am-cn-bp-sS-bpw I-hn-XIƒ C-„-s∏-Sp-∂ B-cy-\m-Sv Pn.hn.F-®v.Fkv.F-kn-se π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b A¿j-bv-°v _-tbmsS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ D-]-cn-]T\w \-S-Øm-\m-Wv B-{K-lw. c-≠mwh-b- n-em-Wv A¿-j-bv-°v A-]ISw ]n-W-™Xv. a-c-s°m-ºpsIm-≠v H-cp IÆn-se Im-gv-N t]m-bn. tem-I-Øn-s‚ \n-d߃ ap-gp-h≥ H-‰-°-Æn¬ \n-d-bv-°p-I-bmWn-t∏mƒ Cu Ip-´n. A-—≥ kp-Ip-am-c-\v Iq-

en-∏-Wn-bm-Wv. C-t±-l-hpw a-Iƒ-°v Xp-Wbm-bn a-¬k-cth-Zn-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. A-—-s‚ k-ºm-ZywsIm-≠v X-s‚ D-]-cn]T-\-tam-l-߃ ]q-h-Wn-bp-tam F-∂ Imcy-Øn¬ A¿-j-bv-°v D-d-∏n-√. F-¶n-epw ]Xn-™ i-–-Øn¬ A¿-j ]-d-bp-∂p, X-\n°v kz-Im-cy-am-b a-s‰m-cm-{K-lw Iq-Sn-bp-≠v.

H-∂mwth-Zn-bn¬ \-S-∂ l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw H-∏-\ B-kz-Zn-°p-∂ k-Z- v

I-hn-Xmth-Zn-bn¬\n-∂p ]n-Xm-hv kp-Ip-am-c-t\m-sSm-∏w ]p-d-tØ-°v h-cp-∂ A¿-j F-gp-Xn-°q-´n-b I-hn-X-Iƒ ]p-kv-X-I-am-bn {]-kn-≤o-I-cn-°-Ww. 14 t]¿ ]-s¶-Sp-Ø lb¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw I-hn-Xmc-N-\bn¬ H-cp B¨-Ip-´n am-{X-am-Wv a¬-k-c-Øn\p-≠m-bn-cp-∂-Xv.

a-Po-Zv \-S-³, c-lv\ \Sn ]m-e-°m-Sv: A-e-kPo-hn-X-Øn¬-\n-∂v bm-Ym¿Yy-t_m-[-Øn-te-°v Iq-Sp-am-dn-b bp-hm-hn-s‚ Pohn-Xw {]-Xn-^-en-∏n-®v Iq-‰-\m-Sv h-t´-\m-Sv K-h. ssl-kv-Iq-fn-se ]-Ømw-X-cw hn-Zym¿-Yn ]-≈n-a™m-en¬ A-–p¬ a-Po-Zv an-I-® \-S-\m-bn. tPmen-sbm-∂pw sN-øm-sX A-e-k-am-bn Po-hn-Xw X≈n-\o-°n D-]m-b-Øn-eq-sS Po-hn-°m≥ {i-an-®v ]cm-P-b-s∏-´v bm-Ym¿-Yyt_m-[-Øn-te-°v a-Sßn-b ap-kv-X-^-bp-sS IY ]-d-™ "ap-kv-X-^ms‚ kp-_¿-°w A-√ Hcp ]-™n-°n-S-°' F-∂ \m-S-I-Øn-se A-`n-\-bam-Wp a-PoZn-s\ an-I-® \-S-\m-°n-b-Xv. t]m-fn-jv F-gp-ØpIm-c-\m-b C-km-°v sjhn-Iv knw-K-dn-s‚ "^qƒ ]m-c-ssU-kv' F∂ \m- A-–p¬ a-Po-Zv S-I-sØ A-h-ew-_n-®v tI-c-fo-b ]-›m-Ø-e-Øn¬ kv-Iq-fn-se a-e-bmfw A-[ym-]-I-\m-b Fw c-Lp-\m-Y≥ c-Nn-®-XmWv \m-S-Iw. l-\o-^ ˛ a-dn-bw Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\m-b a-Po-Zv ]T-\-Øn-epw an-Sp-°-\m-Wv. I-fn-°q´w \m-S-I-th-Zn-bn-se {]-[m-\ \-S-\m-Wv a-Po-Zv.

cm-P-Ip-am-cn-bpw Ip-c-ßpw k-∂ym-kn-bp-am-bn `m-h-∏-I¿-® \-S-Øn-b c-lv-\ in-h-Zm-kv ssl-kvIqƒ hn-`m-Kw \m-S-I-Øn¬ an-I-® \-Sn-bm-bn. tImgn-t°m-Sv ta-ap-≠ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ F-´mw-X-cw hn-Zym¿-Yn-bm-Wp c-lv-\. B-Zy-am-bn ]-s¶-Sp-Ø kw-ÿm-\ I-tem¬-k-h-Øn¬ Xs∂ an-I-® \-Sn-bm-b-Xn-s‚ A-º-c-∏n-em-Wv Cu sIm-®pan-Sp-°n. tIm-gnt°m-Sv Pn-√m kv-Iqƒ Item¬-k-h-Øn¬ aq∂ph¿-j-am-bn an-I-® \Sn-bm-Wv c-lv-\. c-ta-iv Im-hn¬ c-Nn-® In-jv-°n-μ \m-S-I-Ønse A-`n-\-b-Øn-\m-Wv clv-\-sb an-I-® \-Sn-bmbn Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. Ipc-ßpi-eyw aq-ew s]m-dpXn-ap-´n-b In-jv-°n-μ cmPy-Øn-se P-\-ß-fp-sS c-lv-\ in-h-Zm-kv Zp-c-h-ÿ-bm-Wv \m-S-Iw ]-d-bp-∂-Xv. cm-P-Ip-am-cn-sb hm-\-c-∏-S-bn¬\n-∂p kw-c-£n-°m-\m-bn sIm-´m-c-Øn¬ h-f¿-Øn-b Ip-c-ß≥ A-h-km-\w cm-P-Ip-am-cn-sb B-{I-an°p-∂-Xm-Wv I-Ym-X-¥p. in-h-Zm-k≥˛jo-P Z-ºXn-I-fp-sS a-I-fm-Wv c-lv-\.

CMYK

CMYK

I-hn-X-bn Po-hn-X-sa-gp-Xn AÀ-j

l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw `-c-X-\m-Sy-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Snb tZ-hn-Im k-Po-h≥. sk‚ v sX-tc-km-kv F.sF.F-®v.F-kv.F-kv. I-Æq¿ l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`mKw efnXKm-\-Øn¬ H∂mwÿm-\w t\Snb sl-Ãn-b Pq-Un-‰v kÆn. sk‚ v tPm-k-^v-kv Pn.F-®v. F-kv.-F-kv. B-e∏pg F-®v.F-kv.F-kv. hn-`m-Kw ln-μn {]-kw-K-Øn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b B-Im-iv sI tXm-´w, Fw.Pn.C.Fw.F-®v.F-kv. Rm-en-bm-Ip-gn (tIm-´-bw)

s]-cn-t§m-Sn-sâ s]-cp-a Im-¯ \mÂ-hÀ ]-Sn-bn-d-§p-¶p π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-I-fm-b A-cp¨ Ip-am¿(Xn-an-e), k-t¥m-jv(Xn-ane), ssh-im-Jv(Xm-fw), Ir-jv-WPn-Øv(sIm-ºv) F-∂n-h-cm-Wv kwÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k-h thZn-tbm-Sv hn-S]-d-™-Xv. a-‰p aq-∂pt]-cpw a-\- n-sem-fn-∏n-® k-¶-Sw k-t¥m-jn-\v D-≈n-sem-Xp-°m-\mbn-√. A-h≥ Iq-´p-Im-cp-sS Np-aen¬ ap-J-aa¿-Øn hn-Xp-ºn. π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-I-fm-b kq-cy\m-cm-b-W≥ (Xm-fw), k-Rv-P-bv (C-S-°), cm-lp¬ (a-±-fw) F-∂nh¿ am-{X-am-Wv A-Sp-Ø-h¿-jw lb¿-sk-°≥-U-dn X-e-Øn¬ s]cn-tßm-S≥ s]-cp-a Im-°m≥ kwL-Øn¬ A-h-ti-jn-°p-∂-Xv. Ch¿-s°m-∏w tN-cp-∂-h-cpw s]-cntßm-Sn-s‚ Xm-f-ap-≈-h-cm-bn-cn°p-sa-¶n-epw ssl-kv-Iqƒ-X-ew ap-X¬ Xp-S-ßn-b I-tem-¬k-h sIm-´v ssI-hn-tS-≠n h-cp-a-t√m F-∂ k-¶-S-am-bn-cp-∂p B-th-is°m-´n-\p-ti-j-hpw A-h-cp-sS a\- n¬.

ssl-kv-Iqƒ hn-`mKw tIm-¬°-fn-bn¬ H-∂mwÿm-\w t\Sn-b Xn-cp-h-ßq¿ F-®v.F-kv.F-kv. tIm-gn-t°m-Sv

CMYK

hn-bÀ-¸n-sâ hn-e-bv¡v k-eyq-«v; _mân Xm-c-am-bn Nn-äm-cn-¡Â ]m-e-°m-Sv: H-gn-hpZn-\-ß-fn¬ ]-≈ns∏-cp-∂m-fn-\v t]m-bn _m ‚ v sIm-´n kz-cp-°q-´n-b ]-Ww sIm-≠v hm-ßn-b bq-\n-t^mw Hcn-°¬°q-Sn [-cn-°p-tºmƒ a ¬-k-c-®q-Sn-\-∏p-dw B-th-i-ambn-cp-∂p B Ip-´n-Iƒ-°v. I-\Ø sh-bn-epw B-™pho-in-b s]m-Sn-°m-‰pw h-I-h-bv°m-sX ]-´m-f-{Ku-≠n¬ _m‚ v a¬-kc-Øn-\n-d-ßn-b-t∏mƒ an-I-® {]I-S-\-am-bn-cp-∂p e-£yw. ]n-g-bv°m-Ø Xm-f-Øn-s\mØp-≈ Np-h-Sp-Iƒ Im-gv-N-h-®t∏mƒ hn-[n-I¿-Øm-°ƒ t]mepw F-gp-t∂-‰p-\n-∂p ssIb-Sn-

®p. Im-k¿-tIm-Uv tXm-am-]p-cw Nn-‰m-cn-°¬ sk‚ v tXm-a-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-I-fm-Wv ITn-\m-[zm-\Øn-s‚ I-cp-Øn¬ _m‚ v ap-g°n Xm-c-am-b-Xv. F t{K-tUm-sS c≠mw ÿm-\hpw Sow kz-¥am°n. a¬-k-c X-øm-sd-Sp-∏n\v ]W-ap-≠m-°m≥ _m‚p-am-bn sX-cp-hn-en-d-ßnb hn-Zym¿-Yn-Isf A-[ym-]-I-cpw a¬-k-cm¿-YnI-fp-sS c-£n-Xm-°-fpw ]n.Sn. F. `m-c-hm-ln-I-fpw k-lm-bn ®p. kv-Iq-fn-se 30 A-[ym-]-I¿ tN¿-∂v Ip-dn \-S-Øn, 20 a¬-k-

hm¿Ø

cm¿-Yn-I-fp-sS c-£n-Xm-°-fpw ]n.Sn.F. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv `m-chm-ln-I-fpw ]-Ww kz-cq-]n-®p. A-ß-s\ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kz-]v-\km-£m-¬°m-c-Øn-\v A-h¿ X-ß-fm¬ I-gn-bp-∂ klm-bw \¬-In. l-b¿ sk-°≥U-dn hn-`m-K-Øn¬ \n-e-hn-se c-≠mwÿm-\-°m-c-mWv A-`n≥ hn tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ Cu kw-Lw. ssl-kvIqƒ hn-`m-Kw So-an-\v a-s‰m-cp A[ym-]-I≥ \¬-Ip-∂ ]-cn-io-e\w I-≠p-]Tn-® Sn F-kv tPmkm-Wv l-b¿ sk-°≥-U-dn So- lb¿ -sk-°≥U-dn hn-`m-Kw _m‚ v-ta-f-Øn¬ c≠mwÿm-\w t\Snb Im-k¿-tIm-Uv tXm-am-]p-cw Nn-‰m-cn-°¬ sk‚ v tXm-a-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ an-s‚ ]-cn-io-e-I≥.

_-jo¿ sIm-Sn-b-Øq¿ sI ]n H d-lv-a-Øp-√ jm-\-hm-kv Im-cn-a-‰w kp-[o¿ sI N-μ-\-tØm-∏v sI F≥ \-hm-kv A-en sI k-\q-]v sI Fw A-Iv-_¿ Nm-h-°m-Sv kp-\p-N-{μ≥ B-e-Øq¿ H F-kv \n-jm-Zv d-jo-Zv a-√-t»-cn

Nn{Xw jn-bm-an sXm-Sp-]p-g j-Ωn h-´-°p-fw dm-^n A-^n bq-\p-kv sN-t©-cn D-ss_-Zv a-t©-cn ip-ssl-_v ]-gIp-fw

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-352. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw I-Y-I-fn-bn¬ (s]¨) c-≠mwÿm-\w t\-Sn-b Km-b-{Xn ]n. F.sI.Fw.F-®v.F-kv.F-kv. tIm-´q¿ (a-e-∏p-dw)

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Item-¬k-h-Øn¬ ]-©-hm-Zy-Øn\v H-cp a-dp-t]-cm-bn-cp-∂p s]-cntßm-Sv. l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`mK-Øn¬ s]-cn-tßm-Sns‚ ]-©hm-Zyw I-gn-™-t∏mƒ B-th-i-∏pd-ta-dn-b tIm-´-ssa-Xm-\-sØ ImWn-Iƒ-°pw A-Xn¬ c-≠p-]-£an-√. B-cm-bn-cn-°pw c-≠mwÿm\-sØ-∂ Im-cy-Øn¬ am-{X-ta A-h¿-°p X¿-°-ap-≠m-bn-cp-∂p≈q. C-sXm-s°-bm-bn-´pw ]-©hm-Zy-Øn-se s]-cn-tßm-S≥ s]cp-a Im-°m-\n-d-ßn-b-h¿ a-¬kcw I-gn-™v th-Zn hn-´ D-S-s\ ]-ckv-]-cw sI-´n-∏n-Sn-®v s]m-´n-°-c™p. Iq-sS -sIm-´n-b \m-ep-t]¿°n-Xv A-h-km-\ kv-Iqƒ I-tem¬k-ha-- m-sW-∂-Xm-bn-cp-∂p Im-cWw. I-gn-™ \m-ep-h¿-jw kv-Iqƒ Xe-Øn-epw l-b¿ sk-°≥-U-dn-bnepw s]-cn-tßm-S≥ s]-cp-a-Im°m≥ H-cp-an-®n-d-ßn-b s]-cn-tßmSv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se

Thejas Epaper general Edition 2014-01-22  

Thejas Epaper general edition. 2014-01-22