Page 1

CMYK Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-349

12 t]Pv

■ `5.00

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥ tIm´bw

`q-an G-sä-Sp-¡Â: ]p-Xn-b \n-b-aw C-¶p ap-XÂ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B`y¥chIp-∏v \-„-am-hp-∂ Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-\v h-\-hpw kvt]m¿-Sv-kpw a-s‰m-cp {]-[m-\ hIp-∏pw e-`n-°pw. K-tW-jn-s‚ cm-Pn-tbm-sS ap-Jy-a-{¥n G-s‰Sp-Ø h-Ip-∏p-I-fm-Wv C-h. CXn-\p ]p-d-sa hn-Pn-e≥-kv h-Ip∏p-Iq-Sn \¬-I-W-sa-∂-Xpw N¿®-bn¬ D-b¿-∂p-h-∂n-´p-≠v. C°m-cy-Øn¬ A-¥n-a Xo-cp-am\w C-∂v D-®-tbm-sS D-≠m-hpw. t\-c-tØ h-ln-®n-cp-∂ d-h-\yqh-Ip-∏n-\m-bn Xn-cp-h-©q¿ Ah-Im-i-hm-Zw D-∂-bn-s®-¶n-epw A-Sq¿ {]-Im-iv h-g-ßn-bn-√. C°m-cy-Øn¬ F-kv.-F≥.-Un.-]nbp-sS i-‡-am-b ]n-¥p-W-bpw A-Sq¿ {]-Im-in-\p-≠v. ]m¿-´n°p-≈n¬ {]-Xn-tj-[w D-b¿-∂tXm-sS I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn ssh-In \-S-∂ N¿-®-Iƒ-s°mSp-hn-em-Wv Xn-cp-h-©q-cn-s\ a{¥n-ÿm-\-Øp \n-e-\n¿Øm≥ [m-c-W-bm-b-Xv. A-tXk-a-bw, sN-∂n-Ø-e-bp-sS H-gnhn¬ kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tIb-\m-Wv sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v-ÿm-\-tØ-°v ap-Jy ]-cnK-W-\. hn Fw kp-[o-c-s‚ t]cpw D-b¿-∂p-tIƒ-°p-∂p. Im¿Øn-tI-b-\m-Wv \-dp-°p-ho-gp∂-sX-¶n¬ \n-b-a-k-`m-k-tΩ-f\w I-gn-bp-∂-Xp-h-sc c-ta-iv sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v ]-Zhn-bn-epw Xp-S-cpw.

\yq-U¬-ln: ]p-Xn-b `q-an Gs‰-Sp-°¬ \n-b-aw C-∂p ap-X¬ {]m-_-ey-Øn¬ h-cpw. 2013emWv ]m¿-e-sa‚ v 120 h¿-jw ]-g°-ap-≈ \n-b-aw am-‰n-b-Xv. `q-an \¬-Ip-∂ I¿-j-I¿-°v \ym-bam-b \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ip-sa∂m-Wp ]p-Xn-b \n-b-a-Øn¬ ]d-bp-∂-Xv. s]m-Xp-˛-kz-Im-cy ]¶m-fn-Ø ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn `qan G-s‰-Sp-°p-tºmƒ {]-tZ-isØ 70 i-X-am-\w B-fp-I-fp-sSbpw kz-Im-cy I-º-\n-I-fp-sS ]≤-Xn-°v 80 i-X-am-\w-t]-cp-sSbpw k-Ω-Xw D-≠m-h-W-sa∂pw \nb-a-Øn¬ ]-d-bp-∂p≠v. kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ `q-an G-s‰-Sp-°¬ ]p-\-c-[n-hmk A-tXm-dn-‰n-b-S-°w B-dp ÿm-]-\-߃ cq-]o-I-cn-t°≠-Xp-≠v.

Acq-]v dm-l thym-atk-\m ta-[mhn \yq-U¬ln: ap-Xn¿-∂ bp≤ssh-am-\n-I≥ F-b¿ am¿j¬ A-cq-]v dm-l thym-atk\m ta-[m-hn-bm-bn Np-a-X-etb¬-°pw. \n-e-hn-se ta-[m-hn F≥ F sI {_u-sW H-gn-bp∂ Np-a-Xe-bn-te-°m-Wv C-t±lw h-cp-∂-Xv. 59Im-c\m-b dml-sb aq-∂p-h¿-j-tØ-°mWp \n-b-an-°p-∂-Xv. 1974 Unkw-_¿ 14\v thym-a-tk-\-bn¬ tN¿-∂ dm-l 39 h¿j-sØ tk-h-\-Øn-\n-sS bp≤ssh-am\n-I≥ ap-X¬ A-[ym]-\w hscbp≈ \n-ch-[n Np-a-X-e-Iƒ \n¿-h-ln-®n-´p≠v.

sIm-Ãw I-S-¸p-d-¯v Xo-¸n-Sp-¯w sIm-√w: sIm-√w hm-Sn I-S-∏p-dØv C-∂-se cm-{Xn 9.-30 Hm-sSbp-≠m-b Xo-∏n-Sn-Ø-Øn¬ 15Hm-fw Ip-Sn-ep-I-fpw h-≈-ßfp-sS F≥-Pn-\pw D-]-I-c-W-ßfpw I-Øn\-in-®p. H-cm-fp-sS ssI A-‰p-t]m-bn. ]-cn-t°-‰ ]tØm-fw t]-sc B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

I-£nt\-X-m¡-fp-sS tbm-Kw C¶v Xn-cp-h-\-¥-]pcw: P-\p-h-cn aq∂n-\v B-cw-`n-°p-∂ \n-b-a-k`mk-tΩ-f-\-Øn-s‚ kp-K-a-amb \-S-Øn-∏n-s\-°p-dn-®v N¿®sN-øp-∂-Xn-\m-bn kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ hn-fn®ptN¿-°p-∂ I-£n-t\-Xm-°fp-sS tbm-Kw C∂p aq-∂p-a-Wn°v kv-]o-°-dp-sS tNw-_-dn¬ \-S-°pw. ap-J-y-a-{¥n-bpw {]-Xn]-£-t\-Xm-hpw \n-b-a-k-`-bnse a-‰p I-£n-t\-Xm-°-fpw ]s¶-Sp-°pw.

DÄt]PpIfn CMYK

5 B-t\-«`-§y-´Ä-c-hA--I¡p-¸-an-sn-«âv \n-c7

¯n Xn-cp-h-©q-cn-sâ hn-S-hm-§Â apk-^À\-KÀ Zp-cn-Xmizmk Iymw-]v \m-ep- Zn-hk-¯n-\Iw A-S-¨p-]q-«psa-¶v kÀ-¡mÀ C-dm-Jv: 44 kp-¶n Fw.-]n-amÀ cm-Pn-h-¨p ]msÞ, _n¶n C-´y³ So-anÂ; bp-h-cm-Pv ]pd¯v

9 11 t]Pn 4 FUnäv F§s\ Xocpw _m-¦pI-fp-sS In-«m-¡-Sw?

t^m-t´m: j-Ωn h-´-°p-fw

tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp-¸n-\p tijw

Agn-¨p]-Wn ho-−pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e a-{¥n-bm-bn cm-Pv-`-h-\n¬ C-∂p cm-hn-se 11.-20\v k-Xy-{]Xn-⁄ sNøp-sa∂v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n A-dn-bn-®p. C-Xp-kw-_-‘n-®v K-h¿-W¿-°v \¬-In-b I-Øn-\p a-dp-]-Sn e-`n®-n ´p≠v. sN-∂n-Ø-e-bp-sS h-Ip-∏v kXy-{]-Xn-⁄-bv-°p-ti-jw {]Jym-]n-°pw. ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n-\p-ti-jw a-{¥n-k-`bn¬ am-‰-ap-≠m-hp-sa-∂pw ap-Jya-{¥n ]-d-™p. sN-∂n-Ø-e-bpsS a-{¥n-k-`m {]-th-i-\w Xn-Sp°-s∏-´v Xo-cp-am-\n-®-X-√. F-√mh-cp-am-bpw B-tem-Nn-s®-Sp-Ø Xo-cp-am-\-am-Wv. tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bp≈ ap-Jw-an-\p-°-em-tWm CsX∂ tNm-Zy-Øn-\v sN-∂n-Øe-bp-sS h-c-hv a-{¥n-k-`-bv-°pw bp.-Un.-F-^n-\pw i-‡n-]-I-cpsa-∂m-bn-cp-∂p a-dp-]-Sn. sN-∂nØ-e h-cpw. a-{¥n-k-`-bn¬-\n-∂v B-cpw ]p-d-Øp-t]m-hn-√. h-Ip∏p-Iƒ Xo-cp-am-\n-®n-´p-s≠-∂pw C-t∏mƒ ]-d-bm-\m-hn-s√-∂pw apJy-a-{¥n hy-‡-am-°n. sN-∂n-Ø-e h-cp-∂-Xp kw_-‘n-®v t\-c-tØ-X-s∂ N¿-®Iƒ \-S-∂n-cp-∂p. C-°m-cyw tIm¨-{K- n-s‚-bpw ssl-°am≥-Un-s‚-bpw ]-cn-K-W-\-bn¬ C-cp-∂-Xm-Wv. I-gn-™ 27\v tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkmWn-bm-Km-‘n sN-∂n-Ø-e-sb

I-cow ss^-kn hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨p I-Æq¿: C sI hn-`m-Kw F-kv.ssh.-F-kv. t\-Xm-hv N-°-c°¬ ko-Ø-bn¬-s]m-bn¬ Zmdp- -em-an¬ kn ]n F A-–p¬ I-cow ss^-kn (45) hm-l-\m-]I-S-Øn¬ a-cn-®p. I-Æq¿ ta-sesNm-Δ-˛-a-´-∂q¿ tdm-Un¬ hm-cw Sm-°o-kv tÃm-∏n-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ F-kv.sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sh¨-aW¬ B-bn-j a≥-kn-en¬ ]n hn kn-±o-Jv ss^-kn-(37)sb ]-cn°p-I-tfm-sS I-Æq-cn-se kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. Sm-¶¿-tem-dn C-Sn-®Xn-s‚ B-Lm-XØn¬ I-cow ss^-kn kv-Iq´-dn¬ \n-∂pw tdm- U n- t e- ° v sX-dn-®p-ho-Wv X-Zv-£-Ww a-cn®p. {]-ap-J ]fin-X≥ ]-tc-X-\m-b l-k≥ apkv-eym-cp-sS-bpw ^m-Øn-a-bp-sSbpw a-I-\m-Wv I-cow ss^-kn. 15 h¿-j-tØm-f-am-bn ]m-f-bw Ppam-a-kv-Pn-Zv C-am-am-Wv. k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√nao≥ Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v, A-©-c-°-≠n sd-bv-©v sk-{I-´dn, F-kv.-ssh.-F-kv. G-cn-bm {]kn-U‚ v, F-kv.-bp.-Fw. A-d-_nIv tIm-f-Pv U-b-d-Iv-S¿ F-∂o \ne-I-fn¬ {]-h¿-Øn-°p-I-bm-bncp-∂p. `m-cy: jm-ln-Z. a-°ƒ: A–p¬ ^-Øm-lv, jn-^m-\, \mkzn-l, kzm-en-l. k-tlm-Z-c߃: kn ]n A-_q-_-°¿ (A[ym-]-I≥, A-©-c-°-≠n am-∏nf F¬.-]n. kv-Iqƒ), ap-l-Ω-Zv (dn-´. A-[ym-]-I≥), lp-k-bv≥ ap-kv-eym¿, A-_v-Zp-√ ap-kveym¿, ^-Iv-dp-±o≥ ap-kv-eym¿, Iam¬, \-^o-k, B-bn-j, kp-lvd, ssk-\-_. ]m-f-bw Pp-am-a-kvPn-Zn¬ J-_-d-S-°n.-

c-ta-iv sN-∂n-Ø-e C∂se Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn¬ Xp-em-`m-cw \-S-Øp-∂p

Kp-Uv-ss_... Xn-cp-h-©q¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn-\pti-jw ]p-d-Øp-h-cp-∂p

sN-¶n-¯-e-bp-sS k-Xy-{]-Xn-Ú cm-hn-se 11.-20\v  K-tW-jn-sâ a-{´n-Øm-\w ]n-¶o-Sp NÀ-¨-sN-¿pw  a-{´n-k-`-bnÂ-\n-¶v B-cpw ]p-d-¯p-t]m-hn-Ã  ]p-Xn-b sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-Uâv D-S-s\ 

Dƒ-s∏-Sp-Øn a-{¥n-k-` hn-I-kn∏n-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-In. a{¥n-k-`-bn¬-\n-∂p cm-Pn-h-® KtW-jv-Ip-am-dn-s\ Xn-cn-sI-sbSp-°-W-sa-∂v tI-c-fm tIm¨{K-kv(_n) sN-b¿-am≥ _m-eIr-jv-W-∏n-≈ B-h-iy-s∏-´n-cp-

∂p. C-°m-cy-߃ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-ti-jw bp.Un.-F-^v. ]-cn-tim-[n-®v Xo-cpam-\n-°p-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d™p. ]m¿-´n-bn-se {]-iv-\-ß-fpam-bn _-‘-s∏-´-√ sN-∂n-Ø-e a-{¥n-k-`-bn-te-°v F-Øp-∂-Xv.

sN-∂n-Ø-e-sb a-{¥n-bm-°m≥ ssl-°-am≥-Un-s‚ A-\p-a-Xnbm-tWm \n¿-tZ-i-am-tWm F∂ tNm-Zy-Øn-\v c-≠p-am-sW∂m-bn-cp-∂p {]-Xn-I-c-Ww. h-Ip∏v Xo-cp-am-\-Øn¬ ssl-°am≥-Uv C-S-s]-Sn-√. A-Xn-\p-≈ A-[n-Im-cw ap-Jy-a-{¥n-°m-Wv. D-Ω≥-Nm-≠n a-{¥n-k-`-bn-te°v C-\n h-cn-s√-∂ sN-∂n-Øe-bp-sS ap≥ {]-kv-Xm-h-\ Nq≠n-°m-´n-b-t∏mƒ ssl-°-am≥-Uv Xo-cp-am-\w F-√m-h¿-°pw _m-[-I-am-sW-∂p ap-Jy-a-{¥n {]-Xn-I-cn-®p. c-≠m-a-\m-bmtWm- sN-∂n-Ø-e h-cp-∂-sX∂ tNm-Zy-Øn-\v a-{¥n-k-`-bn¬ F-√m-h-cpw Xp-ey-cm-sW-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. sI.-]n.-kn.-kn {]-kn-U‚ns\ ssl-°-am≥-Uv D-S≥ Xo-cpam-\n-°pw. Cu ÿm-\-tØ-°v kp-[o-c-\p-am-bn _-‘-s∏-´v N¿®-I-sfm-∂pw \-S-∂n-´n-√. kp-[oc-s\-sb-∂-√ H-cm-sf-bpw Xm≥ F-Xn¿-Øn-´n-√. F-Xn¿-°p-∂Xpw A-\p-Iq-en-°p-∂-Xpw Ct∏mƒ am-[y-a-ß-fm-Wv. tIm¨{K- n-s‚ A-h-km-\-hm-°v ssl-°-am≥-Um-Wv. P-\p-h-cn 17\v F.-sF.-kn.-kn. ao-‰n-Mv \-S°p-∂-Xn-\m¬ A-∂p \-S-t°≠ _-P-‰v {]-Jym-]-\w am-‰n-hbv-°pw. C-∂p \n-b-a-k-`-bn¬ kv-]o-°¿ hn-fn-®p-tN¿-°p-∂ tbm-K-Øn¬ _-P-‰n-s‚ Xn-ø-Xn {]-Jym-]n-°p-sa-∂pw ap-Jy-a{¥n hy-‡-am-°n.

ssl-t¡m-S-Xn-bn c−v ]p-Xn-b P-Uv-Pn-amÀ C-¶v Np-a-X-e-tbÂ-¡pw sIm-®n: tI-c-f ssl-t°m-S-Xnbn¬ c-≠p ]p-Xn-b P-Uv-Pn-am¿ C-∂p Np-a-X-e-tb¬-°pw. \n-ehn¬ Pp-Uo-jy¬ Hm-^n-k¿-amcm-b ]n D-ss_-Zv, F-{_-lmw am-Xyp F-∂n-h-cm-Wv ]p-Xp-Xmbn Np-a-X-e-tb¬-°p-∂ P-UvPn-am¿. C-∂p cm-hn-se 10.-15\v ssl-t°m-S-Xn-bn¬ No-^v-PÃn-kv a-Rv-Pp-f sN-√q-cn-s‚ A[y-£-X-bn¬ \-S-°p-∂ N-Sßn¬ C-cp-h-cpw Np-a-X-e-tb¬°pw. F-d-Wm-Ip-fw {]n≥-kn-

D-ss_-Zv, F-{_-lmw am-Xyp ∏¬ Pn-√m P-Uv-Pn-bm-b ]n Dss_-Zv a-e-∏p-dw Im-S-∏m-Sn kztZ-in-bm-Wv. sXm-Sp-]p-g {]n≥kn-∏¬ Pn-√m P-Uv-Pn-bm-b F{_-lmw am-Xyp ssh-°w sN-ºv kz-tZ-in-bm-Wv. 1988 ap-X-em-Wv C-cp-h-cpw Pp-Uo-jy¬ k¿-hokn¬ {]-th-in-®-Xv. ]p-Xn-b PUv-Pn-am¿ Iq-Sn Np-a-X-e-tb¬°p-∂-tXm-sS ssl-t°m-S-Xnbn-se P-Uv-Pn-am-cp-sS F-Æw 32 B-bn.

CMYK

Hät\m«¯n Xn-cp-h-©qcn\v h-\-hpw kv-t]mÀ-Sv-kpw?

a³-tam-l³-kn-Mv cm-Pn-h-bv-¡n-Ã; A-`yq-lw \n-tj-[n-¨p \yq-U¬-ln: cm-lp¬-Km-‘n°p h-gn-am-dm≥ {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥-tam-l≥-kn-Mv cm-Pn-hbv-°p-sa-∂ A-`yq-lw {]-[m-\-a{¥n-bp-sS Hm-^n-kv \n-tj-[n-®p. {]-[m-\-a-{¥n P-\p-h-cn aq-∂n-\v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\w hn-fn-®n-´p≠v. A-km-[m-cW - a - m-bn am-{X-ta a≥-tam-l≥-kn-Mv hm¿-Øm-ktΩ-f\ - w \-SØ - m-dp-≈q. Cu kml-N-cy-Øn-em-Wv aq-∂n-\p \-SØp-∂ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ a≥-tam-l≥-kn-Mv X-s‚ cm-Pn {]-Jym-]n-°p-sa-∂v sS-e{Km-^v ]-{X-hpw Nn-e Nm-\-ep-Ifpw dn-t]m¿-´v sN-bv-X-Xv. Xp-S¿∂v ]n.-Fw.-Hb - p-sS Hm-^n-kv hm¿Ø \n-tj-[n-®v cw-K-Øp-h-cp-Ibm-bn-cp-∂p. k¿-°m-cn-s‚-bpw ap-∂W - n-bp-sS-bpw t\-´ß - ƒ hni-Zo-Ic - n-°m-\m-Wv {]-[m-\a - {- ¥n hm¿-Øm-k-tΩ-f-\w \-S-Øp-∂sX-∂pw Hm-^n-kv A-dn-bn-®p.hm¿-Ø A-Sn-ÿm-\-c-ln-Xhpw Du-lm-t]m-l-hp-am-sW-∂v hm¿-Øm-hn-X-c-W-a-{¥n a-\o-jv Xn-hm-cn-bpw {]-Xn-I-cn-®p. tIm¨-{K-kv {]-[m-\-a-{¥n-ÿm\m¿-Yn-sb Cu am-kw {]-Jym-]n°p-tam-sb-∂ tNm-Zy-tØm-Sv DNn-X-am-b k-a-b-Øv D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\-ap-≠m-Ip-sa-∂v A-[y£ tkm-Wn-bm-Km-‘n hy-‡am-°n-bn-´p-s≠-∂m-bn-cp-∂p a-dp-

]-Sn.- tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\v ap-t∂m-Sn-bm-bn U¬-ln-bn¬ 17\v \-S-°p-∂ tIm¨-{K-kv ktΩ-f-\-Øn¬ cm-lp¬-Km-‘nsb {]-[m-\-a-{¥n-ÿm-\m¿-Ynbm-bn {]-Jym-]n-°p-sa-∂v kq-N\-bp-≠v. aq-∂mw-h-´-hpw {]-[m-\a-{¥n-bm-Im-\n-s√-∂v a≥-taml≥-kn-Mv tkm-Wn-bm-Km-‘nsb A-dn-bn-®n-´p-≠v. P-\-hn-cp-≤ \-S-]-Sn-Iƒ-sIm-≠v ap-Jw \-„am-b tUm. a≥-tam-l≥-kn-Mns\ cm-Pn-h-bv-]n-®v Ip-d-™ k-ab-sa-¶n-epw cm-lp¬-Km-‘n-sb {]-[m-\-a-{¥n-ÿm-\-Øn-cp-Øn P-t\m-]-Im-c-{]-Z-am-b \-S-]-SnIƒ F-Sp-∏n-°m-\m-Wv tIm-¨{K-kv e-£y-an-Sp-∂-Xv. A-h-km-\ k-a-b-Øv s]-s´∂v P-t\m-]-Im-c-{]-Z-am-b \-S-]Sn-Iƒ {]-Jym-]n-®m¬ A-Xp Xnc-s™-Sp-∏v Ã-≠m-bn {]-Xn-]£w {]-Nc - n-∏n-°m-\n-Sb - p-≠v. AXp-sIm-≠p-X-s∂ cm-lp¬-Km‘n {]-[m-\a - {- ¥n-bm-bn-s°m-≠v F¬.-]n.-Pn. k-_v-kn-Un ]p-\ÿm-]n-°¬-t]m-ep-≈ \-S-]-SnI-fn-te-°p t]m-bm¬, A-Xp cmlp-en-s‚ hn-P-b-am-bn hym-Jym\n-°m-\m-hpw. A-Xp h-gn cm-lpen-s\ ap≥-\n¿-Øn Xn-c-s™-Sp∏n¬ t\-´w-sIm-øp-Ib - pw sN-ømsa-∂m-Wv tIm¨-{K- n-s‚ IW-°p-Iq-´¬.-

UÂ-ln-bn ssh-Zyp-Xn \n-c-¡v ]Ip-Xn Ipd¨p \yq-U¬-ln: k-a-cw sN-øp-∂Xp-t]m-se-b-√ `-cn-°p-I-sb-∂ hn-a¿-i-\-Øn-\v Np-´ a-dp-]-Sn \¬-In F.-F.-]n. Xn-cs - ™-Sp-∏v hm-KvZ- m-\ß - ƒ Hm-tcm-∂m-bn ]men-°p-∂p. U¬-ln-bn-se sshZyp-Xn Nm¿-Pn¬ 50 i-Xa - m-\w k_v-kn-Un \¬-In-s°m-≠m-Wv cm-{„o-b-hn-a¿-i-I¿-°v ap-Jy-a{¥n A-ch - n-μv sI-Pvc - n-hmƒ Np´ a-dp-]S- n sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂X - v. ao-‰¿ I-W-Iv-j-\p-≈ ap-gph≥ U¬-ln-°m¿-°pw 667 en‰¿ P-ew {]-Xn-Zn-\w ku-P-\y-ambn \¬-Im≥ I-gn-™ Zn-h-kw F.-F.-]n. a-{¥n-k-` Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p. 400 bq-\n-‰v h-sc sshZyp-Xn D-]-tbm-Kn-°p-∂ km-[mc-W-°m-¿-°m-Wv \n-c-°n-f-hv. 34 e-£w D-]-t`m-‡m-°-fn¬ 28 e£w-t]¿-°pw Xo-cp-am-\w KpWw-sN-øp-sa-∂v A-c-hn-μv sI-Pv-

cn-hmƒ A-dn-bn-®p. C-∂p apX¬ am¿-®v 31 h-sc-bm-Wv \n-c°n-f-hv. aq-∂p-am-k-tØ-°p am{X-am-tWm \n-c-°n-f-sh-∂ tNmZy-Øn-\v ssh-Zyp-Xn-hn-X-c-W-

°-º-\n-I-fp-sS Hm-Un-‰n-Mn-\pti-jw ho-≠pw \n-c-°v Ip-d-bv°psa∂m-bn-cp-∂p a-dp]Sn.- k_v-kn-Un 200 tIm-Sn cq-] J-P\m-hn-\v _m-[y-X-h-cp-Øpw. U¬-ln-bn-se aq-∂v ssh-Zyp-Xn-hnX-c-W-°-º-\n-I-fp-sS-bpw I-W-

°p-Iƒ Hm-Un-‰v sN-øpw. C-Xn\m-bn ap-Jy-a-{¥n Iw-t{Sm-f¿ B‚ v Hm-Un-‰¿ P-\-d¬ Hm-^v C¥y i-in-Im-¥v i¿-a-sb k-μ¿in-®n-cp-∂p. _n.-F-kv.-C.-F-kv. b-ap-\ ]h¿, _n.-F-kv.-C.-F-kv. cm-P-[m\n ]-h¿, Sm-‰ ]-h¿ U¬-ln Unkv-{Sn-_yq-j≥ F-∂o kz-Im-cy I-º-\n-I-fm-Wv U¬-ln-bn¬ ssh-Zyp-Xn-hn-X-c-Ww \-S-Øp∂-Xv. 48 a-Wn-°q-td X-ß-fp-sS ssI-h-i-ap-≈q-sh-∂pw A-XpsIm-≠v P-\-߃-°v D-]-Im-c{]-Z-am-Ip-∂ \-S-]-Sn-Iƒ sN-bvXp-Xo¿-°p-I-bm-Wp e-£y-sa∂pw sI-Pv-cn-hmƒ Szn-‰-dn-eq-sS A-`n-{]m-b-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xn´p-≠v.- F-∂m¬, I-W-°v ]-cntim-[n-°m≥ kn.-F.-Pn-°v A-hIm-i-an-s√-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv hn-X-c-W-°-º-\n-Iƒ.hnhn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v hn-I-emw-K kw-L-S-\-Iƒ U¬-ln-bn¬ \-S-Øn-b [¿W

tZ-h-bm-\ns¡Xncmb tIkv ]n³-h-en-¡nÃ; bp.Fkv. Aw_m-kUÀ ho−pw tJ-Zw- {]-I-Sn-¸n-¨p

sIm√w hm-Sn I-S-∏pd-Øv C∂-se cm-{Xn-bp≠m-b h≥Xo-∏n-Sn--Øw. Xo A-W-bv-°m-\p-≈ \m-´p-Im-cp-sS {iaw t^m-t´m: sj-^o-Jv N-μ-\-tØm∏v

\yq-U¬-ln/hm-jn-Mv-S¨: apXn¿-∂ C-¥y≥ \-b-X-{¥ DtZym-K-ÿ tZ-h-bm-\n sJm-{_K-sU-s°-Xn-cm-b t{]m-kn-Iyqj≥ \-S-]-Sn Xp-S-cm≥ A-ta-cn° Xo-cp-am-\n-®p. kw-`-h-Øn¬ am-∏p-]-d-b-W-sa-∂ C-¥y-bpsS B-h-iyw X-≈n-b bp.-F-kv. tZ-h-bm-\n-s°-Xn-cm-b \-S-]-SnIƒ \n-b-a-hn-t[-b-am-sW-∂v B-h¿-Øn-®p. A-h-¿-°p \-bX-{¥ ]-cn-c-£ e-`n-°p-∂-Xn\m-bn bp.-F≥. Zu-Xy-kw-LØn-te-°p am-‰n-bn-´p-s≠-¶nepw tI-kv A-h-km-\n-∏n-°m\m-hn-√. `m-hn-bn¬ A-h¿ Ata-cn-°-bn-te-°p a-S-ßn-sb-

Øn-bm¬ A-d-kv-‰v D-≠m-hp-sa∂v \yq-tbm¿-°n-se D-∂-X-hrØ-߃ hy-‡-am-°n. ho-´p-tPm-en-°m-cn-bp-sS hnkm A-t]-£-bn¬ sX-‰m-b hn-h-c-߃ \¬-In-sb-∂m-tcm]n-®m-Wv \yq-tbm¿-°n-se sU]yq-´n tIm¨-k¬ P-\-d-em-b tZ-h-bm-\n-sb I-kv-‰-Un-bn-seSp-Ø-Xv. ]n-∂o-Sv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b C-h-sc 1.-55 tImSn cq-]-bp-sS Bƒ-Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tZ-h-bm-\n-sb A-d-Ãv-sN-bvX co-Xn i-cn-bm-bn-s√-∂v C¥y-bn-se A-ta-cn-°≥ Aw_m-k-U¿ \m≥-kn ]-h¬ A-

`n-{]m-b-s∏-´p. bp.-F-kv. hn-tZi-Im-cy sk-{I-´-dn tPm¨ sIdn-s°m-∏w Xm-\pw tJ-Zw A-dnbn-°p-∂p-sh-∂v C-¥y-°-b-® ]p-Xp-h¬-k-c k-tμ-i-Øn¬ ]-h¬ ]-d-™p. {]-iv-\w C-¥ybpw A-ta-cn-°-bpw X-Ωn-ep-≈ _-‘-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-®-Xn¬ \n-cm-i-bp-≠v. F-∂m-epw D-`-b-I-£n-_-‘w Iq-Sp-X¬ ku-lm¿-Z-]-c-am-bn ap-t∂m-´p sIm-≠p-t]m-Im≥ Ign-bp-sa-∂ ip-`m-]v-Xn-hn-izm-kap-≠v. 2014 A-ta-cn-°-bv-°pw C¥y-°pw F-√m hn-P-b-ß-fpw k-Ωm-\n-°-s´-sb-∂v ]-h¬ IØn¬ B-iw-kn-®p.-

tUmfÀ 61.87 ■ ]u−v 102.33 ■ bqtdm 85.20 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 164.11 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 219.17 ■ Ham³ dnbm 160.68 ■ kuZn dnbm 16.50 ■ J¯À dnbm 17.00 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.85 ■ kznkv {^m¦v 69.44 CMYK

CMYK

CMYK

www.thejasnews.com


kozhikode

1189 [\p 17

1435 k^¿ 29

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

c-ta-iv sN-¶n-¯-ea-{´n-k-`-bn-te¡v

c

-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS a-{¥n-k-`m {]-th-i-\w bp.Un.F-^n-s\ kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw D-W¿th-Ip-∂ H-∂m-bn-cn-°p-sa-∂-Xn¬ X¿-°-an-√. sI.]n.kn.kn. A-[y-£-]-Z-hn-bn-en-cp-∂v kw-ÿm-\-Øv ]m¿-´n-sb \-bn-°p-∂-Xn¬ an-I-hp-]p-e¿-Øn-b c-tain-\v ap≥ a-{¥n-sb-∂ \n-e-bv-°p-≈ A-\p-`-h-k-ºØpw Iq-´n-\p-≠v. c-ta-in-s‚ a-{¥n-k-`m {]-th-i-\w ]-e-h-´w N¿-®-bm-sb-¶n-epw ssl-°-am≥-Un-\p t]mepw ]-cn-lm-cw Im-Wm-\m-hm-sX \o-≠p-t]m-b-Xv tIc-f-Øn-se {Kq-∏v h-g-°n-s‚ ^-e-am-Wv. {]-Xn-Iq-e- cm{„o-b km-l-N-cy-ß-fp-sS Im-‰n-epw tIm-fn-epw s]-´v D-e-™m-Sn-s°m-≠n-cp-∂ bp.-Un.F-^v. k¿-°m-cn-s\ C-{X-bpw-\mƒ \n-e-\n¿-Øm≥ I-gn-™-Xv ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS t\-Xr-]m-S-h-hpw \-b-tIm-hn-Z-Xzhpw-sIm-≠m-Wv. c-t≠-c-≠v Aw-K-ß-fp-sS `q-cn-]-£-Øn-s‚ _-eØn-em-Wv D-Ω≥-Nm-≠n a-{¥n-k-` A-[n-Im-c-Øn-tedn-b-Xv. eo-Kn-s‚ A-©mw-a-{¥n hn-hm-Z-hpw bp.Un.F^n-s\-Xn-cm-b F≥.F-kv.F-kn-s‚ bp-≤-{]-Jym-]-\hpw D-b¿-Øn-hn-´ tIm-em-l-e-ß-fp-sS-bpw L-S-I-I£n-I-fn¬ Nn-e-Xn-s‚ B-`y-¥-c-{]-iv-\-ß-fp-sS-bpw ]-›m-Ø-e-Øn¬ k¿-°m-cn-\v A-Im-eN-c-aw {]-hNn-°p-∂ L-´w-t]m-ep-ap-≠m-bn-´p-≠v. a-{¥n K-tW-jvIp-am-dn-s‚ cm-Pn-bpw ]n-Xm-hp-am-bn CS-bv°n-sSbp≠m-bn-cp-∂ A-`n-{]m-b-hy-Xym-k-ß-fpw Ip-Spw-_-{]iv-\-ß-fpw k¿-°m-cn-s‚ {]-Xn-—m-b-°v I-f-¶-am-hp-Ibpw sN-bv-Xp. F¬.Un.F-^v. Fw.F¬.F-bm-bn-cp-∂ si¬-hcm-Pv cm-Pn-h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≠m-b D-]-Xn-c-s™-Sp∏n¬ bp.Un.F-^v. _m-\-dn¬ A-t±-lw ho-≠pw hnP-bn-®-Xpw A-¥-cn-® ap≥ a-{¥n Sn Fw tP-°-_ns‚ ko-‰v \n-e-\n¿-Øm≥ I-gn-™-Xpw X-t±-i Xn-cs™-Sp-∏n¬ ]-Xn-hp sX-‰n-®v Iq-Sp-X¬ {Km-a-∏-©mb-Øp-Iƒ kn.]n.F-Ωn¬ \n-∂p ]n-Sn-s®-Sp-°m-\mb-Xpw {]-Xn-k-‘n-Iƒ-°n-S-bn-epw bp.Un.F-^n-\v B-izm-kw-]-I¿-∂ L-S-I-ß-fm-bn-cp-∂p. tIm¨-{K n-se B-`y-¥-c-{]-iv-\-߃-°p ]p-d-sa sI Fw amWn a-dp-I-≠w Nm-Sp-tam F-∂ `o-Xn-bpw bp.Un.F^v. Iymw-]n¬ s\-©n-Sn-∏p-b¿-Øn-bn-cp-∂p. B-`y¥-c-h-Ip-∏n-\pw a-{¥n Xn-cp-h-©q-cn-\pw F-Xn-tc D-b¿-∂ B-tcm-]-W-߃ k¿-°m-cn-s\ Ip-d-s®m-∂p-a-√ h-e-®-Xv. tkm-fm¿ hn-hm-Z-Øn¬ Ip-cp-ßn ho¿-∏p-ap´n-b k¿-°m-cn-s\ ]-t£, `m-Kyw Xp-W-®p. ap-Jy-a{¥n-bp-sS cm-Pn B-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]-£w Xp-S-ßn-h® k-a-cw A-Xn-s‚ Hm-tcm L-´-Øn-epw Xn-cn-®-Sn t\-cn-Sp-I-bpw P-\-hn-Im-cw kn.]n.F-Ωn-s\-Xn-cm-hpI-bpw sN-bv-Xp. H-Sp-hn¬ \n-b-a-k-`m k-tΩ-f-\-Øns‚-bpw s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚-bpw t]-cp ]-d-™v k-a-c-Øn¬-\n-∂p X-s∂ kn.]n.Fw. XSn-bq-cn-bncn°p-I-bm-Wv. sF-Iy-an-s√-¶n¬ tIm¨-{K-kv ]-cm-Pb - s - ∏-Sp-sa∂ B‚-Wn-bp-sS Hm¿-as - ∏-Sp-ج kw-KX - a - m-Wv. F¥m-bm-epw tIm¨-{K-kv A-Xp Xn-cn-®d - n-™n-´p-s≠∂p th-Ww I-cp-Xm≥. C-t∏m-gs - Ø \n-e Xp-S¿-∂m¬ tem-Ik v- `- m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ ]-cm-Pb - w G-‰p-hm-tß≠n-hc - p-sa-∂p am-{X-a√ - , k¿-°m-cn-s‚ \n-e\ - n¬-∏p-Xs∂ ]-cp-ße - n-em-hp-Ib - pw sN-øpw. c-ta-iv a-{¥n-k`- b - nse c-≠m-a\ - m-hp-Ib - pw So-am-bn {]-h¿-Øn-®v `-cW - w sa®-s∏-Sp-Øp-Ib - pw sN-bX v- m¬ A-Xv Xn-cs - ™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sm≥ bp.Un.F-^n-\v B-flh - n-izm-kw ]-Ic - p-w. a{¥n-k-`m ]p-\- w-L-S-\- t\-´-am-°n-am-‰p-∂Xn-emWv tIm¨{Kkv C\n anSp°pImt´-≠Xv.

\hhÂ-kcm-tLm-j-§Ä

C

-∂p ]p-Xp-h¬-k-c-Zn-\w. cm-{Xn ap-gp-h≥ Ip-Sn®p ]q-km-bpw \r-Ø-am-Sn-bpw A-Sn-®p-s]m-fn®pw C-a-Nn-Ωm-sX Sn.hn-bn¬ t\m-°n-bn-cp-∂p-am-Wv an-°-h-cpw A-Xn¬ ]-¶m-fn-bm-hp-I. ]p-e-cp-thm-fw aZy-]n-®p \-S-Øn-b D-∑m-Z-{]-I-S-\-ß-fp-sS-bpw A-Sn-]nSn-bp-sS-bpw hm-l-\m-]-I-S-ß-fp-sS-bpw dn-t]m¿-´p-I-fpam-bm-hpw C-∂-sØ ]-{X-ß-fn-d-ßp-I. ]-e \m-Sp-I-fn¬ ]-e co-Xn-bn¬ \-h-h¬-k-c-Zn\w B-tLm-jn-°-s∏-Sp-∂p. ^n-en-∏o≥-kn¬ c-≠p aq-∂p Zn-h-kw ap-tº B-tLm-j-߃ Xp-S-ßn-°-gn™p. i-–-ap-≠m-°n Zp¿-aq¿-Øn-I-sf B-´n-∏m-bn°m≥ C-h¿ ]-S-°w-s]m-´n-°p-∂p; I-cn-a-cp-∂p-{]-tbmK-ß-fpw. C-Xn-s‚ ^-e-am-bn ]-e¿-°pw Nn-e A-h-bh-߃ \-„-s∏-´-Xv sa-®w. a-[y-Nn-en-bn¬ \-h-h¬-k-cm-tLm-j-߃ sk-antØ-cn-bn-em-Wp \-S-°p-I. ]-tc-Xm-flm-°-sf Iq-SmsX F-¥m-tLm-jw F-∂v tam-l≥-em¬ kv-ss‰-en¬ A-h¿ tNm-Zn-°p-∂p. dp-am-\n-b-bn¬ ar-K-`m-j-W߃ tIƒ-°m≥ {i-an-®p ]-cm-P-b-s∏-Sp-∂-h¿-°v ]pXn-b h¿-j-Øn¬ ku-`m-Ky-ap-≠m-hp-sa-∂p hn-iz-kn°-s∏-Sp-∂p. F-∂m¬, s]-dp-hn-ep-≈-h-sc \-ap-°pw A-\p-I-cn°m-sa-∂p tXm-∂p-∂p. A-h¿ A-b¬-°m-cp-am-bp-≈ ]-g-b h-g-°p-Iƒ ]-d-™p-Xo¿-Øm-Wp ]p-Xp-h¬-kc-Øn-\p Xp-S-°wIp-dn-°p-I. Cu am-Xr-I \-Ω-fpw ]n¥p-S¿-∂m-se-¥m X-c-t°-Sv?

t\Àhc cmlp¬ {]-[m-\-a-{¥n]-Zw G-s‰-Sp-°p-sa-∂v hm¿Ø; c-ta-iv a{¥nk-`-bn¬.

4

F§s\ Xocpw _m-¦p-I-fp-sS In-«m-¡-Sw? "I

-f-™p-In-´n-b kz¿-Ww Xn-cn-t®¬-∏n-® A-lv-a-Zv tIm-b-°v ]m-cn-tXm-jn-Iw' F-∂ H-cp hm¿-Ø Ip-td ap-ºv H-cp a-ebm-f ]-{X-Øn¬ hm-bn-®-tXm¿°p-∂p! X-\n-°p I-f-™p-In-´n-b kz¿-Wm-`-c-W-߃ D-S-a-ÿ-s\ I-s≠-Øn Xn-cn-t®¬-∏n-® A-lva-Zv tIm-b-bp-sS k-Xy-k-‘-Xsb {]-Io¿-Øn-°p-∂-Xm-Wp hm¿-Ø. ]-t£, C-S-bv-°v H-cp hmN-Iw a-\- n-ep-S-°n-˛ \m-ep-e£w cq-] I-S-ap-≠m-bn-cp-∂n-´pw A-lv-a-Zv tIm-b I-f-™p-In-´n-b B-`-c-W-߃ D-S-a-ÿ-\p \¬In F-∂m-bn-cp-∂p Cu hm-N-Iw. A-Xm-b-Xv, I-S-°m-c-\m-bn-´pw Alv-a-Zv tIm-b ho-Wp-In-´n-b kz¿Ww kz-¥-am-°n-bn-√. Cu hm-NI-Øn¬ H-cp Zp- q-N-\-bp-≠v. IS-°m-c-\n¬-\n-∂p {]-Xo-£n-®pIq-Sm-Ø-Xm-Wv k-Xy-k-‘-Xsb-∂pw, F-∂n-´pw hm¿-Ø-bn¬ ]-d-™ hy-‡n t\-cp-Im-´n F∂p-am-Wv \-ap-°p hm-bn-s®-Sp°m-hp-∂-Xv. I-S-°m-c-\m-b Bƒ k-Xy-k-‘-X {]-I-Sn-∏n-®-Xv H-cp h-en-b Im-cy-am-bn sIm-≠m-Sn-bncn-°p-∂p. ssI-bn¬ Im-in-√mØ C-c-∏m-fn k-Xy-k-‘-X Im´p-∂-Xv A-Xn-i-b-am-Wv F-∂m-Wv A-Xn-s‚ s]m-cpƒ. Ip-d-®p-Iq-Sn sX-fn-®p-]-d-™m¬ I-S-°m-cp-sS hy-‡n-Xz-Øn-\p-ta-ep-≈ ssItb-‰-am-Wv hm¿-Ø-bn-se Cu hmN-Iw. I-S-°m-c-\m-bn-´pw F-∂ hm-°v \-Ωp-sS a-t\m-\n-e-sb AS-bm-f-s∏-Sp-Øp-∂p. A-h-i-\pw B¿-Ø-\p-am-b A-bm-sf B-Zyta X-s∂ Cu a-\- v hn-e Ip-d-®p I-≠p-I-gn-™p. I-S-°m-sc C-Ø-c-Øn¬ c≠mw-X-cw ]u-c-∑m-cm-bn-´m-tWm \mw Im-tW-≠-Xv F-∂-Xv h-f-sc {]-k-‡-am-b tNm-Zy-am-Wv. _m¶p-I-fn¬ hm-bv-]m Ip-Sn-»n-I-bp≈-h-cp-sS ]-Sw ]-{X-ß-fn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øp-∂ \-S-]-Sn-bn¬ Im-Wm-\p-≈-Xv c-≠mw-X-cw ]uc-Xzw A-Sn-t®¬-∏n-°p-∂-Xn¬ B-\-μw I-s≠-Øp-∂ Cu a-\ m-Wv. hm-bv-]m Ip-Sn-»n-I h-cpØn-b-h-cp-sS B-kv-Xn-Iƒ _m¶p-Iƒ-°v tIm-S-Xn-sb k-ao-]n°m-sX X-s∂ G-s‰-Sp-°m≥ Ct∏mƒ hy-h-ÿ-bp-≠v. A-X-\pk-cn-®v, G-s‰-Sp-°p-∂ B-kv-Xnsb-∏-‰n-bpw Ip-Sn-»n-I h-cp-Øn-b B-sf-∏-‰n-bp-ap-≈ hn-i-Z-am-b hnh-c-߃ ]-{X-ß-fn¬ ]-c-ky-s∏Sp-Øm-dp-ap-≠v. A-[-a¿-W-s‚ ]Sw ]-c-ky-s∏-Sp-Øp-∂-Xv C-tXt]m-se-bp-≈ a-s‰m-cp G¿-∏m-Sm-

Wv. Ip-Sn-»n-I h-cp-Øn-b B-fpsS Nn-{Xw \m-´p-Im-cp-sS ap-ºmsI {]-Z¿-in-∏n-®v A-]-am-\n-°p-I F-∂-Xp X-s∂-bm-Wv A-Xn-s‚ ]n-∂n-ep-≈-Xv. A-Xp ]m-Sn-s√-∂v Cu-bn-sS tIm-S-Xn hn-[n-®n-cp-∂p. I-Sw A-S-®p-ho-´m≥ I-gn-bm-Ø hy-‡n-bp-sS B-flm-`n-am-\-Øn\v ap-dn-th¬-∏n-°-cp-Xv F-∂-Xmbn-cp-∂p Cu hn-e-°n-\p Im-cWw. ]-t£, kp-{]nw-tIm-S-Xn {]kv-Xp-X hn-[n d-±m-°n. A-X-\p-kcn-®v I-Sw Xo¿-Ø-S-bv-°m-\m-hmsX ho¿-∏p-ap-´p-∂-h-s\ P-\-k-a£w t^m-t´m k-ln-Xw {]-Z¿-in∏n-°m≥ C-t∏m-ƒ h-Ip-∏p-≠v. ]g-b-Im-e-Øv Ip-‰-hm-fn-I-sf \m´p-Im-cp-sS ap-ºm-sI ]-c-ky-ambn sN-≠-sIm-´n-s‚ A-I-º-Sntbm-sS \m-Sp-\o-sf \-S-Øm-dp-≠-

F ]n Ip-™map

I-°m-cp-sS t\-sc _m-¶p-Iƒ {]tbm-Kn-°m-Ø-Xv? C-°m-cy-Øn¬ C-c-´-Øm-∏m-Wp \n-e-\n¬-°p∂-Xv. km-[m-c-W-°m-cp-sS Im-cyØn¬ ]-Sw sIm-Sp-°pw. Ip-Ø-I°m-cp-sS Im-cyw an-≠p-I-tb-bn√. C-¥y-bn-se _m-¶v Po-h-\-°mcp-sS G-‰-hpw h-en-b kw-L-S-\bm-b Hmƒ C-¥y _m-¶v Fw-tπmbo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ (F.sF._n.C.F.) D-∂-bn-°p-∂ {][m-\ B-h-iy-ß-fn-sem-∂v H-cptIm-Sn cq-]-bv-°v ap-I-fn-ep-≈ hmbv-]-Iƒ Xn-cn-®-S-bv-°m≥ ho-gv-Nh-cp-Øn-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i߃ _m-¶p-Iƒ sh-fn-s∏-Sp-Ø-

tIm-Sn), kqw U-he - t- ∏-gvk - v (1810 tIm-Sn), kvs - ‰¿-en-Mv _-tbm-sS-Iv en-an-‰-Uv (1732 tIm-Sn) F-∂n-ßs\ ]-´n-I ]-cn-tim-[n-®m¬ ]-e {]-ap-J ÿm-]\ - ß - f - pw h≥-Xp-I Xn-cn-®-S-bv-°m-\p-s≠-∂p hy-‡am-hpw. Cu ]-Ww s]m-Xp-P\ - ß - fp-tS-Xm-Wv. In-´m-°-Sw s]-cp-Inbm¬ _m-¶p-Iƒ X-I-cpw. A-ßs\ kw-`-hn-°p-tºmƒ P-\-߃°m-Wp \-„w. A-Xp-sIm-≠p Xs∂-bm-Wv, F.sF._n.C.F. Cu I-Sw Xn-cn-®p-]n-Sn-°m≥ B-h-iys∏-´p-sIm-≠v k-a-cw \-S-Øp-∂Xv. In-´m-°S- w-aq-ew _m-¶p-If - p-sS km-ºØ - n-I`- {- Z-Xb - ° v- v tZm-jw h-

tem-_n-°v `-c-W-X-e-Øn-ep-≈ kzm-[o-\w X-s∂. Cu tem-_n Po-h-\-°m-cp-sS tk-h-\-˛-th-X-\ hy-h-ÿ-Iƒ sa-®-s∏-Sp-Øp-∂Xn-\v F-Xn-cm-Wv. tZ-i-km¬-IrX-˛-kz-Im-cy _m-¶p-I-fn-se Po-h\-°m-cp-sS tk-h-\-ß-fn-epw hmbv-]m-co-Xn-I-fn-epw A-h¿ kw-Xr]v-X-cp-a-√. A-tX-k-a-bw, I-Sw Xncn-®-S-®v _m-¶p-I-fp-sS B-tcm-Kyÿn-Xn sa-®-s∏-Sp-Øm-\p-≈ Hcp {i-a-Øn-\pw Cu tem-_n-bn¬\n-∂v A-\p-Iq-e-am-b {]-Xn-I-cWw e-`n-°m-dn-√. Cu km-l-N-cyØn-em-Wv _m-¶p-I-fp-sS km-ºØn-I-`-{Z-X-bv-°v tZm-jw-h-cpØn-h-bv-°p-∂-Xv Po-h-\-°m-cpsS `m-K-Øp-\n-∂v tk-h-\-Øns‚ a-fi-e-Øn-ep-≠m-hp-∂ A]-cym-]v-X-X-I-tfm th-X-\-tam H-

hm-bv-]m Ip-Sn-Èn-I-bp-Å km-[m-c-W-¡m-cp-sS In-S-¸m-Sw t]m-epw ]n-Sn-s¨-Sp-¡m-\pw ]-Sw ]-{X-§-fn A-¨-Sn-¨v A-h-sc \m-WwsI-Sp-¯m-\p-sa-Ãmw hy-{K-X-]p-eÀ-¯p-¶ _m-¦v am-t\-Pv-saâp-IÄ, ]-t£ h³-In-S-¡m-cp-sS In-«m-¡-S-§Ä Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡m³ XmÂ-¸-cyw ]p-eÀ-¯m-dn-à F-¶p am-{X-a-Ã, A-h-cp-sS t]-cp-hn-h-c-§Ä {]-kn-²-s¸-Sp-¯m-dp-t]m-ep-an-Ã. {]-[m-\-am-bpw A-Xn-\p Im-c-Ww \-½p-sS Ip-¯-I hy-h-km-b-þ hm-Wn-Py tem-_n-¡v `-c-W-X-e-¯n-ep-Å kzm-[o-\w X-s¶. Cu tem-_n Po-h-\-¡m-cp-sS tk-h-\-þ-th-X-\ hy-h-Ø-IÄ sa-¨-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\v F-Xn-cm-Wv. t√m, A-Xp-t]m-se-bp-≈ H-cp kw-K-Xn-bm-Wn-Xv. C-t∏m-gpw ImWmw Du-cp-hn-e-°n-s‚-bpw \-·bm-bn \-S-Øn-°p-∂-Xn-s‚-bp-sa√mw hm¿-Ø-Iƒ ]-{X-ß-fn-epw Sn.hn-bn-epw a-‰pw; P-\-k-a-£w {]-Z¿-in-∏n-®v A-]-am-\n-°p-I F∂-Xv H-cp in-£m-co-Xn X-s∂-bmWv F-∂¿-Yw. Ip-Sn-»n-I A-S-bv°m-Ø-h-s‚ ]-Sw ]-{X-Øn-e-®Sn-°p-∂-Xv Xo¿-®-bm-bpw A-]-am\-in-£ X-s∂. B-flm-`n-am-\-ap≈ hy-‡n-Iƒ-°v Cu in-£ s]m-dp-∏n-°m-\m-hp-I-bn-√. Ah¿ G-sX-¶n-epw h-gn-°v ]-W-a-S®v I-Sw Xo¿-°p-sa-∂m-Wv ]-{X-∏c-ky-ß-fp-sS ]n-∂n-ep-≈ [-\Im-cy-ÿm-]-\ a-\-»m-kv-{Xw. F-∂m¬, Cu B-bp-[w F¥p-sIm-≠m-Wv h≥-In-S Ip-Sn-»n-

W-sa-∂m-Wv. C-Xp-kw-_-‘n-®v Ir-Xy-am-b I-W-°p-I-fpw kw-LS-\ ]p-d-Øp-hn-´p. 2013 am¿-®v 31 hsc-bp-≈ I-W-°-\p-k-cn-®v cm-PysØ s]m-Xp-ta-J-e-bn-se-bpw kz-Im-cy-ta-J-e-I-fp-sS-bpw In-´m°-Sw 1,94,-000 tIm-Sn cq-]-bm-Wv. 2008 am¿-®n¬ 39,030 tIm-Sn cq-]bm-bn-cp-∂p In-´m-°-Sw. A-©p-sIm-√w-sIm-≠v C-Xv G-Xm-≠v A-©n-c-´n-bm-bn h¿-[n®p. C-°q-´Ø - n¬-s∏-´, I-Sw Xn-cn®-Sb - v° - m-\p-≈h - c - p-sS t]-cp-hn-hc-߃ kw-LS- \ - ]p-dØ - p-hn-´n-´p≠v. 2,673 tIm-Sn cq-] Xn-cn-®-S-bv°m-\p-≈ In-Mv-^n-j¿ F-b¿ sse≥-km-Wv ]-´n-I-bn¬ H-∂mwÿm-\-Øv. hn≥-kw U-b-a-≠v B‚ v Pz-√-dn I-º-\n (2600 tImSn), C-e-t{Œm sX¿-a C-¥y (2011

cp-I-bpw Po-h-\-°m-cp-sS th-X-\]-cn-jv-I-c-W-sØ A-Xp _m-[n°p-Ib - pw sN-øp-∂p F-∂s - Xm-cp h-kv-Xp-X-bm-Wv. A-Xp-sIm-≠pIq-Sn-bm-Wv kw-L-S-\-Iƒ-°v C°m-cy-Øn¬ th-he - m-Xn.. F-∂m¬, hm-bv-]m Ip-Sn-»n-Ibp-≈ km-[m-c-W-°m-cp-sS In-S∏m-Sw-t]m-epw ]n-Sn-s®-Sp-°m-\pw ]-Sw ]-{X-ß-fn¬ A-®-Sn-®v A-hsc \m-Ww-sI-Sp-Øm-\p-sa-√mw hy-{K-X-]p-e¿-Øp-∂ _m-¶v amt\-Pv-sa‚p-Iƒ, ]-t£ h≥-In-S°m-cp-sS In-´m-°-S-߃ Xn-cn-®p]n-Sn-°m≥ Xm¬-∏-cyw ]p-e¿Øm-dn-√ F-∂p am-{X-a-√, A-h-cpsS t]-cp-hn-h-c-߃ {]-kn-≤-s∏Sp-Øm-dp-t]m-ep-an-√. {]-[m-\-ambpw A-Xn-\p Im-c-Ww \-Ωp-sS Ip-Ø-I hy-h-km-b-˛ hm-Wn-Py

∂p-a-√, a-dn-®v `-c-W-\n¿-h-l-WØn-s‚ X-I-cm-dp-I-fpw \-b-sshI-ey-ß-fp-am-sW-∂v _m-¶v sXmgn-em-fn-I-fp-sS kw-L-S-\-Iƒ {]N-cn-∏n-°p-∂-Xv. Ip-d-®p h¿-j߃-°p ap-ºv h≥ hm-bv-]m Ip-Sn»n-I-bp-sS ]-´n-I {]-kn-≤-s∏-SpØn-s°m-≠v F.-sF.-_n.-C.F. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Xm-c-tI-iz¿ N-{I-h¿-Øn k¿-°m-cn-s‚-bpw hy-h-km-b-˛-hm-Wn-Py-tem-_n-bpsS-bpw hm-Z-ß-fp-sS k-Xym-hÿ Xp-d-∂p-Im-´p-I-bp-≠m-bn. ^-e-tam, A-t±-l-Øn-s\-Xn-cn¬ \n-b-a-\-S-]-Sn-I-fp-ap-≠m-bn. P-\-ß-fp-sS ]-Ww kw-c-£nt°-≠ _m-[y-X _m-¶p-Iƒ-°p≠v. F-∂m¬, ]-cn-jv-I-c-W-hpw DZm-c-h¬-°-c-W-hpw A-P-≠-bmhp-tºmƒ _m-¶p-Iƒ \n-b-{¥-W-

߃ F-Sp-Øp-I-f-bp-∂p. A-XmWv h≥-tXm-Xn¬ hm-bv-]m Ip-Sn»n-I s]-cp-Im≥ Im-c-Ww. C-¥y sam- Ø - Ø n- s e- S p- Ø p- t \m- ° nbm¬ G-sd Z-b-\o-b-am-Wp ÿnXn. F-∂m¬, tI-c-f-Øn-epw Bim-ky-a-√ A-h-ÿ. F-kv._n.Sn. Dƒ-s∏-sS tI-c-fw tI-{μ-am-°n {]h¿-Øn-°p-∂ A-©p _m-¶p-I-fnse In-´m-°-Sw aq-hm-bn-c-tØm-fw tIm-Sn B-bn-cn-°p-I-bm-Wv. H-cph¿-jw-sIm-≠v 1,000 tIm-Sn cq-]tbm-fw h¿-[n-®p. Cu h¿-[-\ tZio-b i-cm-i-cn-tb-°mƒ Iq-Sp-Xem-Wv. tZ-io-b-X-e-Øn¬ A-‰ \njv-{In-b B-kv-Xn-bn¬ 51 i-X-am\w h¿-[-\-bp-≠m-b-t∏mƒ tI-cf-Øn¬ 55 i-X-am-\-am-Wp h¿-[\. F-kv._n.Sn-°v ]p-d-sa s^-Ud¬ _m-¶v, ku-Øv C-¥y≥ _m¶v, Im-Ø-en-Iv kn-dn-b≥ _m-¶v, [-\-e-£v-an _m-¶v F-∂n-h-sb√mw C-°m-cy-Øn¬ H-tc A-hÿ-bn¬ X-s∂. F-¥p-sIm-≠m-Wv In-´m-°-Sw ko-am-Xo-X-am-bn s]-cp-Ip-∂-Xv? {]-[m-\-am-bpw hm-bv-]-I-fp-sS ta¬ Im-cy-am-b \n-b-{¥-W-an-√ F-∂-Xp X-s∂. `-h-\-˛-hn-Zym-`ymk hm-bv] - I - f - p-sS Xn-cn-®S- h - v h≥tXm-Xn¬ ap-Sß - p-∂X - pw H-cp Im-cW-am-Wv. _m-¶p-I-fp-sS A-Xn-cphn-´ a¬-k-c-ß-fpw ]-e-t∏m-gpw A-\¿-la - m-b hm-bv] - I - ƒ-°p Imc-W-am-hp-∂p. A-hn-ln-X C-S-s]S-ep-Iƒ-Iq-Sn-bm-hp-tºmƒ Im-cyw Iq-Sp-X¬ Ip-g-∏-Øn-em-bn. G-‰hpw {]-[m-\w In-´m-°-Sw Xn-cn-®p]n-Sn-°m≥ Im-cy-£a - a - m-b {]-h¿Ø-\-an-√ F-∂-Xm-Wv. \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v B¿._n.sF. \n-c-¥-c-am-bn A-`y¿-Yn°m-dp-≠v. ]-t£, ^-e-{]-Z-am-b \-S-]-Sn-Iƒ C-√ X-s∂. k¿-°mcn-s‚-bpw B¿.-_n.sF-bp-sS-bpw Ir-Xy-hn-tem-]w X-s∂-bm-Wv In´m-°-S-߃ s]-cp-Ip-∂-Xn-\v {][m-\ Im-cW - s - a-∂p Xo¿-®. \-ΩpsS _m-¶p-I-fn¬ In-´m-°-S-߃ s]-cp-Ip-∂p-sh-¶n¬, A-Xn-s‚ DØ-c-hm-Zn-Iƒ _m-¶v am-t\-Pvsa‚p-If - m-Wv F-∂p hy-‡w. G-Xm-\pw-t]-cp-sS ta¬ k¿s^-bv-kn \n-b-a-a-\p-k-cn-®v t\m´o-kv ]-Xn-®p \-S-Øn-b-Xp-sImt≠m Nn-ec - p-sS ]-Sw ]-{X-ßf - n-¬ {]-kn-≤s - ∏-Sp-Øn-bX - p-sIm-t≠m In-´m-°-S-Øn-s‚ {]-iv-\w ]-cn-lcn-°-s∏-Sp-I-bn-√. `-c-W-X-e-Øn¬ Ir-Xy-am-b \-bw th-Ww. AXp Im-cy-£a - a - m-bn {]-tbm-KØ - n¬ h-cp-Øp-I-bpw th-Ww. A-Xn\v th-≠X - v C-—m-i‡ - n-bm-Wv.

tkz-Ñm-[n-]Xyw _w¥m-tZ-iv apXÂ Cu-Pn-]v-Xv h-sc ■

]n sI \u-^¬

tkz

- — m- [ n- ] - X y- h pw A-[n-Im-c Zp¿-hn\n-tbm-K-hpw ]-´m-f `-c-W-Iq-Sß-fp-sS am-{Xw k-hn-ti-j-X-I-f√, a-dn-®v P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ cq]w I-S-sa-Sp-Øpw X¬-kz-cq-]w {]-I-Sn-∏n-°p-sa-∂v k-ao-]-Im-e kw-`-h-hn-Im-k-߃ Hm¿-a-s∏-SpØp-∂p. _w-•m-tZ-iv F-∂ Ab¬-]-°-cm-Py-Øp-\n-∂m-Wv P\m-[n-]-Xy-`-c-W-{I-a-Øn-s‚ a-dhn¬ a-\p-jym-h-Im-i-ew-L-\ hm¿-Ø-Iƒ h-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂-Xv. `-c-Ww \-S-Øp-∂ A-hm-an eo-Kn-s\-Xn-tc D-b-cp-∂ A-gn-aXn-bm-tcm-]-W-Øn¬-\n-∂pw P\-tcm-j-Øn¬-\n-∂pw X-Sn-bq-cm\pw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ `-c-Ww \ne-\n¿-Øm-\pw {]-[m-\-a-{¥n-bpw ap-Po-_p¿-d-lv-am-s‚ ]p-{Xn-bp-amb l-ko-\m hm-Pn-Zv I-≠ e-fn-Xam¿-Kw _w-•m-tZ-iv hn-tam-N-\k-a-c hn-Im-cw B-fn-°-Øn-°pI F-∂-Xm-bn-cp-∂p. _w-•m-tZ-in-se G-‰-hpw h-enb a-X-kw-L-S-\-bpw cm-Py-sØ {]-ap-J cm-{„o-b-∏m¿-´n-bpw {][m-\ {]-Xn-]-£ ]m¿-´n-bm-b _w-•m-tZ-iv \m-j-\-en-Ãv ]m¿-´nbp-sS k-Jy-I-£n-bp-am-b P-am-

A-sØ C-kv-em-an-sb-bpw A-Xns‚ t\-Xm-°-sf-bpw e-£yw-h®p-sIm-≠v {]-[m-\-a-{¥n l-ko\m hm-Pn-Zv \-S-Øp-∂ a-\p-jymh-Im-i-ew-L-\-ß-ƒ B-tKm-f-Xe-Øn¬ X-s∂ hn-a¿-i-\w G-‰phm-ßn-s°m-≠n-cn-°p-∂p. _w•m-tZ-iv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-kcn-°p-∂-Xn¬-\n-∂p P-am-A-sØ C-kv-em-an-sb hn-e-°n-b-Xn-\p ]n∂m-se h-μy-h-tbm-[n-I-\m-b _w-•m-tZ-iv P-am-A-sØ C-kvem-an t\-Xm-hv A-_v-Zp¬-Jm-Zn¿ ap-√-sb h-[-in-£-bv-°p hn-t[b-am-°n-s°m-≠m-Wv cm-{„o-b {]-Nm-c-W-߃-°v l-ko-\m hmPn-Zv Xp-S-°-an-Sp-∂-Xv. In-g-°≥ ]m-In-kv-Xm≥ F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏-´n-cp-∂ C-∂sØ _w-•m-tZ-iv kz-X-{¥ cm-Pyam-hp-∂-Xv 1972se hn-tam-N-\ ka-c-sØ Xp-S¿-∂m-Wv. ]-Xn-\mbn-c-ß-fm-Wv kw-L¿-j-ß-fnepw G-‰p-ap-´-ep-I-fn-epw sIm-esN-ø-s∏-´-Xv. C-¥y ssk-\n-Iam-bn In-g-°≥ ]m-In-kv-Xm-\n¬ C-S-s]-Sp-I-bpw _w-•m-tZ-iv F∂ kz-X-{¥ cm-Pyw cq-]w-sIm≈p-I-bpw sN-bv-Xp. C-hn-sS {it≤-b-am-b hn-h-cw C-¥y-˛-]m-In-

kv-Xm≥ hn-`-P-\-hn-j-b-Øn-se∂-t]m-se X-s∂ ]m-In-kv-Xm≥˛-_w-•m-tZ-iv hn-`-P-\-Øn-epw hn`-P-\-Øn-s\-Xn-cm-b \n-e-]m-SmWv P-am-A-sØ C-kv-em-an kzoI-cn-®n-cp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, P\-ß-fp-sS P-\m-[n-]-Xym-h-Im-iß-sf-bpw A-`n-em-j-ß-sf-bpw ]-´m-f `-c-W-Iq-Sw ]-cn-K-Wn-°W-sa-∂ \n-e-]m-Sm-Wv X-߃ kzo-I-cn-®-sX-∂v P-am-A-sØ Ckv-em-an hm-Zn-°p-tºmƒ, _w-•mtZ-in-se P-am-A-sØ C-kv-em-an {]-h¿-Ø-I¿ ]m-Iv ]-´m-f-°m¿s°m-∏w tN¿-∂v kzm-X-{¥y-k-ac-Øn-\-Wn-\n-c-∂ P-\-ß-sf ASn-®-a¿-Øm-\pw Iq-´-s°m-e sNøm-\pw cw-K-Øp-≠m-bn-cp-∂-Xmbn hn-a¿-i-I¿ B-tcm-]n-°p-∂p. \m-ep-]-Xn-‰m-≠v ap-ºp \-S-∂ kw-`-h-ß-fp-sS t]-cn¬ ap-s∂mcp-°-ß-tfm kp-Xm-cy-X-tbm C√m-sX cm-{„o-b-e-£yw h-®p \-SØp-∂ {]-Xn-Im-c-\-S-]-Sn-Iƒs°-Xn-tc A-¥m-cm-{„-X-e-Øn¬ hn-a¿-i-\-߃ D-b¿-∂p-I-gn™n-cn-°p-∂p. l-ko-\m hm-Pn-Zv t\-Xr-Xzw-\¬-Ip-∂ sI-b¿-tS°¿ k¿-°m-cn-s‚ cm-{„o-b A-P≠-I-fm-Wv "C‚¿-\m-j-\¬ ss{Iw ss{S-_yq-W¬' P-am-AsØ C-kv-em-an t\-Xm-°-sf Xn-c™p-]n-Sn-®p-≈ h-[-in-£m-\-S-]-

Sn-I-fn-eq-sS {]m-h¿-Øn-I-am-°p∂-sX-∂ hn-a¿-i-\-Øn-\p i-‡n]-I-cp-∂ hn-i-Zmw-i-ß-fm-Wv _w•m-tZ-in¬-\n-∂p e-`n-°p-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, Cu-Pn-]v-Xn-se ssk-\n-I G-Im-[n-]-Xyw ho≠pw lp-kv-\n ap-_m-d-°n-s‚ Ime-L-´-Øn-te-°p X-s∂ cm-PysØ Xn-cn-®p-sIm-≠p-t]m-hm-\p≈ {i-a-Øn-em-Wv. Cu-Pn-]v-Xnse G-‰-hpw h-en-b ]m¿-´n C-Jvhm-\p¬ ap-kv-en-ao-s\ `o-I-c-kwL-S-\-bm-bn {]-Jym-]n-®p-sIm≠v \n-tcm-[n-°m-\p-≈ ]-´m-f-`-cW-Øn-s‚ Xo-cp-am-\w Cu Btcm-]-W-sØ i-cn-h-bv-°p-∂-XmWv. P-\-ln-X-a-√ Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn°m≥ ]-´m-f-sØ t{]-cn-∏n-®-Xv F-∂p hy-‡w. Cu-Pn-]v-Xn-se {]-[m-\ ]-´W-ß-fn-sem-∂m-b a≥-kq-d-bnse t]m-en-kv Hm-^n-kn-\p t\-sc \-S-∂ kv-t^m-S-\-am-Wv C-Jv-hms\ \n-tcm-[n-°m≥ ]-´m-f-`-c-WIq-Sw I-s≠-Øn-b {]-tIm-]-\w. kv-t^m-S-\-Øn-\p ]n-∂n¬ C-Jvhm-\p¬ ap-kv-en-ao≥ A-s√-∂p hy-‡-am-bn-´pw kv-t^m-S-\-°p‰w G-I-]-£o-b-am-bn C-Jv-hms‚ ta-se Np-a-Øn th-´-bm-Sm\m-Wv ]-´m-f-`-c-Ww {i-an-°p-∂Xv. am-{X-a-√, Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´

{]-kn-U‚n-s\-Xn-tc ]-´m-f `-cW-Iq-Sw ]p-Xn-b tI-kp-Iƒ Np-aØn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ]´m-f-t°m-S-Xn-°v Xq-°p-I-b¿ hsc hn-[n-°m≥ ku-I-cy-Øn¬ cm-Py-t{Zm-l-a-S-°-ap-≈ tI-kpI-fm-Wv ap¿-kn-s°-Xn-tc ]-´m-f `-c-W-Iq-Sw Np-a-Øn-b-Xv. {_-Z¿lp-Un-s‚ t\-Xm-°-fn¬ `q-cn-`mK-hpw C-t∏mƒ P-bn-en-em-Wv. C-Jv-hm-\p¬ ap-kv-en-ao-s\ kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw kw-L-S\-bp-sS Xp-S-°w-ap-X-te \n-tcm[-\-sØ t\-cn-tS-≠n-h-∂ N-cn{X-am-Wp-≈-Xv. Z-im-–-߃ \o≠ A-Sn-®-a¿-Ø-ep-Iƒ-s°m∂pw Cu-Pn-]v-Xn¬ {_-Z¿-lp-Uns‚ P-\-kzm-[o-\-sØ C-√m-bvasN-øm≥ km-[n-®n-´n-√ F-∂ bm-Ym¿-Yyw \n-e-\n¬-°ptºmƒ X-s∂-bm-Wv ho-≠p-samcn-°¬ Iq-Sn {]-h¿-Ø-\-kzm-X{¥yw \n-tj-[n-°p-∂-Xn-\p `-cW-I¿-Øm-°ƒ H-cp-sº-Sp-∂-Xv. ]-´m-f-`-c-W-Øn≥ Io-gn¬ {]-lk-\-am-tb-°m-hp-∂ Xn-c-s™Sp-∏v \m-S-I-Øn¬t∏m-epw {_-Z¿lp-Uv P-bn-®p-I-b-dm-\p-≈ km[y-X-I-sf C-√m-bv-a sN-øp-I F∂ e-£y-am-Wv ]p-Xn-b \o-°Øn-\p ]n-∂n¬ F-∂p hy-‡-amWv. ap¿-kn k¿-°m-cn-s\ A-´n-adn-®v ]-´m-f-`-c-Ww A-[n-Im-cw

ssI-b-S-°n-b-t∏mƒ ]p-Xp-Xmbn \-S-°p-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ C-Jv-hm-\p¬ ap-kv-en-ao-s‚ {^oUw B‚ v P-Ãn-kv ]m¿-´n-°pw a¬-k-cn-°mw F-∂ ]-´m-f `-cWm-[n-Im-cn-I-fp-sS \n-e-]m-Sv Xs∂-bm-Wv C-hn-sS ew-Ln-°-s∏Sp-∂-Xv. P- \ m- [ n- ] - X y- k ¿- ° m- c n- s \ Xn-cn-®p-sIm-≠p-h-cp-I F-∂ ap{Zm-hm-Iyw hn-fn-®p-sIm-≠v ]-Xn\m-bn-c-߃ sX-cp-hp-I-fn¬ {]I-S-\w \-S-Øp-I-bm-Wv. A-Sn-®a¿-ج \-b-߃-s°m-∂pw {]Xn-tj-[-ß-sf C-√m-bv-a sNøm≥ km-[n-®n-´n-√. {]-I-S-\Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v A©p h¿-jw ITn-\ X-S-hpw t\-Xm°ƒ-°v h-[-in-£-bp-am-Wv ]pXn-b `o-I-c-hn-cp-≤ \n-b-a-߃{]-Im-cw t\-cn-tS-≠-Xv. P-\p-h-cn-bn¬ sIm-≠p-hcm≥ D-t±-in-°p-∂ ]p-Xn-b `-c-WL-S-\ X-ß-sf ]q¿-W-am-bpw Xg-bp-I-tbm X-߃-s°-Xn-tc ISp-Ø \n-b-{¥-W-߃ sIm-≠ph-cp-I-tbm sN-øp-sa-∂v en-_-dep-I-fpw k-e-^n-I-fpw A-S-ßp∂ {]-Xn-]-£-hpw `-b-s∏-Sp-∂p≠v. ap¿-kn-bp-sS P-\m-[n-]-Xy `c-W-Iq-S-sØ A-´n-a-dn-°m≥ ]´m-f-Øn-\p k-lm-bw \¬-In-b-hcm-Wv Cu hn-`m-K-߃.

KmÔn-LmX-I-tcm-Sv bp.Un.F-^n-\p t{]-aw C

-{μ-{]-ÿ-Øn¬ \-tc-{μtam-Un-s°-Xn-cm-bn bp-≤k-∂m-l-sam-cp-°p-tºmƒ sIm®p-tI-c-f-Øn¬ tIm¨-{K- pIm-c-\m-b No-^v-hn-∏v \-tc-{μ tam-Un-bp-sS h-°o¬-°p-∏m-b-aWn-bp-∂p. bp.Un.F-^n-\p s]mXp-hn¬ tam-Un-tbm-Sv kv-t\-lam-Wv. A-Xp-sIm-≠m-Wv tIm¨-{K- n-s‚ k-Jy-I-£n-Iƒ B¿.F-kv.F-kn-s‚ Iq-Sp-tX-Snt∏m-Ip-∂-Xv. bp.Un.F-^v. a{¥n-k-`-bn-se H-cw-Kw Kp-P-dmØn¬ t]m-bn D-]-lm-c-߃ hmßn. Cu tcm-Kw Nn-e eo-Kp-Im¿°pw _m-[n-®n-cn-°p-∂p F-∂ sX-fn-hm-Wv eo-Kv Fw.F¬.F. sI Fw jm-Pn tam-Un-sb A-\pIq-en-®-Xpw Kp-P-dm-Øv hn-I-knX-am-b kw-ÿm-\-am-sW-∂p hm-Zn-®-Xpw. C-¥y≥ km-l-N-cyØn¬ ln-‰v-e¿ h-∂m¬ F-¥mtWm A-Xm-Wv tam-Un. kz-¥w {]-Xn-—m-b-°p-th-≠n tam-Un Xs∂ kr-„n-s®-Sp-Ø-Xm-Wv k¿-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p Zm¿ ]-t´-en-s‚ {]-Xn-am-\n¿-amWw. A-Xn-s‚ `m-K-am-bn-´m-Wv Kp-P-dm-Øn-se a-{¥n-am¿ D-Ω≥Nm-≠n-sb-bpw Xn-cp-h-©q-cn-s\bpw I-≠-Xv. B¿.F-kv.F-kv. ]-cn-]m-Sn°v X-ß-fp-sS ]n-¥p-W D-≠mIn-s√-∂v D-Ω≥-Nm-≠n hy-‡-amt°-≠-Xm-bn-cp-∂p. ]-I-cw Xn-cph-©q¿ h-∂-h¿-°v hn-cp-s∂m-cp°n H-Øp-Iq-Sn ]n-¥p-W {]-Jym]n-°p-I-bm-Wp sN-bv-X-Xv. Km‘n-kv-t\-l-Øn¬ Du-‰w-sIm≈p-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw C-Ø-cw k-ao-]-\-ß-fp-am-bn apt∂m-´p-t]m-Ip-tºmƒ Km-‘nLm-X-I-cp-sS Iq-Sm-c-Øn-te-°mWp bm-{X-sN-øp-∂-Xv. ]n ]n \-Zo¿ ]p-Xp-∏-Ww

kz-ha-XÀ--Ø K-cn--Xs‚-n tbm k-aq-l-Øn-

s‚-tbm ]n≥-_-e-an-√m-Ø ssew-Kn-I B-kzm-Z-\-am-Wv kzh¿-K-c-Xn. kz-h¿-K-c-Xn \n-b-a-]c-am-bn Aw-Ko-Im-cw e-`n-® ]-e cm-Py-ß-fpw C-∂v A-Xn-s‚ Xn‡-^-ew A-\p-`-hn-®p-sIm-≠ncn-°p-∂p. ssew-Kn-I B-kzm-Z-\Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-e-£yw k¥m-t\m¬-∏m-Z-\-hpw k-aq-lØn-s‚ Xp-S¿-®-bp-am-Wv. F∂m¬, kz-h¿-K-c-Xn C-sX-√mw \n-tj-[n-°p-∂p. F-bv-Uv-kv A-S°w ]-e tcm-K-߃-°pw Im-cWw kz-h¿-K-c-Xn-bpw A-Xp-ambn _-‘-s∏-´ ]n-g-® io-e-ß-fpam-Wv. Jp¿-B-\pw ss_-_n-fpw kzh¿-K-c-Xn-sb A-]-e-]n-°p-∂p.

kz-h¿-K-c-Xn Im-c-Ww Ip-Spw-_hy-h-ÿ X-s∂ X-I-cpw. kz-h¿-K-c-Xn-sb A-\p-Iq-en°p-∂-h¿ H-cp ssew-Kn-I \yq-\]-£-Øn-s‚ A-h-Im-i-߃°p-th-≠n-b-√, ]m-›m-Xy-aq-ey߃-°p-th-≠n-bm-Wv {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. ]n a-lv-aq-Zv ]q-¶p-Sn

tem-P-I\v-]m-[mÂn-]-Xy-aq-ey-߃ Aw-

Ko-I-cn-°p-∂ H-cp P-\m-[n-]-Xyk-aq-l-Øn¬ ssI-°q-en-°m-scbpw A-gn-a-Xn-°m-sc-bpw ]n-Sn-IqSn in-£n-°m≥ C-t∏mƒ sIm≠p-h-∂ tem-Iv-]m¬ _n-√v H-cp ]-cn-[n-h-sc-sb-¶n-epw k-lm-bn°pw. P-\m-[n-]-Xy-aq-ey-߃ AwKo-I-cn-°p-∂ H-cp `-c-W-Iq-S-Ønt\ A-gn-a-Xn-bpw ssI-°q-en-bpw \n¿-am¿-P-\w sN-øm≥ ]-‰q. A-

Xn-\v ssN-\-bn¬ \-S-Øn-b-Xpt]m-ep-≈ kmw-kv-Im-cn-I hn-πh-߃ \n-c-¥-cw \-S-Øn-s°mt≠-bn-cn-°-Ww. C A-–p¬ A-ko-kv B-\-°-bw

E-jtI-n-cm-cP-f-Ø v-kn-n-Msev K-Xm-K-X-cw-K-

Øv aq-∂p-\m-ep am-k-߃-°p ap-ºv h-e-tØm-´p Xn-cn-™m-epw C-S-tØm-´p Xn-cn-™m-epw A-]I-S-߃ A-c-ßv X-I¿-Øp-sIm≠n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-e-∏pdw Pn-√-bn-se Xm-\q-cn-se-bpw tX-e-°m-Sn-se-bpw A-]-I-S߃ h≥ Po-h-lm-\n-bm-Wv hcp-Øn-Øo¿-Ø-Xv. Xm-\q-cn¬ Hcp Ip-Spw-_-Øn-se F-´p-t]-cpsS Po-h≥ s]m-en-™-t∏mƒ tX-e-°m-´v 15 t]-cm-Wv a-c-W-a-S™-Xv. Cu c-≠p kw-`-h-ß-fpsS A-\-¥-c-^-e-am-bn s_-√pw t{_-°p-an-√m-sX A-]-I-Sw-hn-X-

bv-°p-∂ hm-l-\-ß-sf th-K-∏q´n-´v \n¿-Øm≥ \n-bp-‡-\m-b-Xv E-jn-cm-Pv-kn-Mv F-∂ cm-P-ÿm\n sF.]n.F-kv. Hm-^n-k-dm-bncp-∂p. A-]-I-S-߃ Ip-d-bv-°p-∂Xn¬ A-t±-lw A-\¬-∏-am-b ]¶m-Wv h-ln-°p-∂-Xv. tI-c-fØn¬ Hm-Sp-∂ Hm-tcm _- n-epw th-K-∏q-´v k-{º-Zm-bw B-hn-jvI-cn-®-Xv Cu I-∏-S ao-i-°m-c≥ X-s∂. sl¬-a-‰pw ko-‰v s_¬‰pw C-√m-Ø-h-sc N-ß-e-bv-°nSm-\pw A-t±-l-Øn-\p a-Sn-bn-√. C-Ø-cw {In-bm-fl-I-hpw k-{Inb-hp-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ \-SØp-∂ D-tZym-K-ÿ¿-°v sh-√phn-fn-bm-Ip-∂-Xv cm-{„o-b ta-emf≥-am¿ X-s∂-bm-Wv. ]-t£, Ejn-cm-Pv-kn-Mn-s‚ Im-cy-Øn¬ A-h-cp-sS Im¬-ap-s´m-∂v hn-d-bv°pw. ]n ]n jm-^nJv A-lv-a-Zv F-S-bq¿

C¶s¯ hmNIw s_-√pw t{_-°p-an-√m-sX A-]-I-Sw-hn-X-bv-°p-∂ hm-l-\-ß-sf th-K-∏q-´n-´v \n¿-Øm≥ \n-bp-‡-\m-b-Xv E-jn-cm-Pv-kn-Mv F-∂ cm-P-ÿm-\n sF.]n.F-kv. Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-߃ Ip-d-bv-°p-∂-Xn¬ A-t±-lw A-\¬-∏-am-b ]-¶m-Wp h-ln-°p-∂-Xv. lmbv, c-≠p \-£-{X߃...!

]n ]n jm-^n-Jv A-lv-a-Zv, F-S-bq¿

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

kozhikode

5

hn-Xp-c tI-kv: ap³ F-Iv-ssk-kv _n.--F-Uv. tIm-f-Pv tIm-g-: ]n kn tPmÀ-Pn-s\ Knco-jv h[w: {]-Xn A-d-Ìn t]m-en-kp-ImÀ \n-b-am-\p-kr-Xw I-½o-j-W-sd sh-dp-sX hn-«p hn-kv-X-cn-¡p-¶-Xv 27\p Xo-cp-am-\n-¡pw {]-hÀ-¯n-¡-Ww-: tIm-´-bw: hn-Xp-c s]¨-hm-Wn` tI-kn¬ c-≠mw tI-kn-se {]Xn-sb-bpw sh-dp-sX hn-´p. sX-fnhp-I-fp-sS A-`m-h-Øn-em-Wv ap≥ F-Iv-ssk-kv I-Ωo-j-W¿ Sn Fw i-in-sb tIm-S-Xn sh-dpsX hn-´-Xv. c-≠p tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-bm-b i-in-bp-sS c-≠m-asØ tI-kn¬ A-Sp-Ø-bm-gv-N hn-[n ]-d-bpw. A-t\z-j-W-L-´-Øn¬ C-t±l-sØ Xn-cn-®-dn-bm≥ ]-tc-Uv \-S-Øn-bn-cp-∂n-√. {]-Xn-sb Xncn-®-dn-bm≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂v s]¨-Ip-´n-bpw sam-gn \¬-Inbn-cp-∂p. Ip-‰w sN-bv-X-Xm-bn sX-fn-bn-°m≥ t{]m-kn-Iyq-j\p I-gn-™n-´n-s√-∂v {]-tXy-I tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv jm-P-

ssl-¡-am³-Uv Xo-cp-am-\w Aw-Ko-I-cn-¡p-¶p-: sN-¶n-¯-e B-e-∏p-g: a-{¥n-k-`m {]-thi-\w kw-_-‘n-® tIm¨-{Kkv ssl-°-am≥-Un-s‚ Xo-cpam-\w Aw-Ko-I-cn-°p-∂p-sh∂v sI.--]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. B-e-∏p-g Un.--kn.--kn. \¬-In-b kzo-I-cW-Øn-\p ti-jw hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-{¥n-k-`-bn¬ tN-c-W-sa∂-Xv ssl-°-am≥-Un-s‚ \n¿-tZ-i-am-Wv. h-Ip-∏p kw-_‘n-® Xo-cp-am-\w ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n kzo-I-cn-°pw. CØ-cw Im-cy-߃-°v a-dp-]-Sn ]-d-tb-≠-Xv ap-Jy-a-{¥n-bmWv. a-{¥n-ÿm-\-Øn-\p ]n-dsI Xm-s\m-cn-°-epw Hm-Sn-bn´n-√. ]m¿-´n-bm-Wv h-ep-Xv. Ct∏m-gpw ]m¿-´n-bn-se F-fn-b {]-h¿-Ø-I-\m-Wv. ]m¿-´n-bpsS-bpw P-\-ß-fp-sS-bpw Xm¬∏-cyw kw-c-£n-®p-sIm-≠v {]h¿- Ø n- ° pw˛sN- ∂ n- Ø - e ]d™p. tIm¨-{K- n-\pw bp. U .--- n.--F-^n-\pw 2014 h-k-¥Im-e-am-bn-cn-°pw. a-{¥n-k-`m {]-th-i-\-tØm-sS bp.--Un.--F^n-se {]-iv-\-߃ Xo-cp-tam F-∂ tNm-Zy-Øn-\v, sN-dn-b Nn-e {]-iv-\-߃ D-s≠-¶nepw bp.--Un.--F-^v. H-‰-s°-´m-bn X-s∂ ap-t∂m-´p-t]m-hp-sa∂m-bn-cp-∂p a-dp-]-Sn.

lm≥ ]-d-™p. 1995 Un-kw-_dn¬ tIm-gn-t°m-Sv A-f-Im-]p-cn tlm-´-en¬ h-®pw 1996 s^-{_ph-cn-bn¬ tI-kn-se c-≠mw {]Xn-bm-b F-d-Wm-Ip-fw kz-tZ-in Ip-cy≥ km-an-s‚ ho-´n¬ h-®pw i-in s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n®p-sh-∂m-Wv tI-kv. c-≠mw L-´-Øn¬ 15 tI-kpI-fm-Wv ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. {]Xn-I-fp-sS sam-gn-sb-Sp-°p-∂-Xv Cu am-kw 6 h-sc Xp-S-cpw. hn-Xpc s]¨-hm-Wn-`-hp-am-bn _-‘s∏-´v B-sI 27 tI-kp-I-fm-Wp≈-Xv. t{]m-kn-Iyq-j-\p th-≠n kn ]n D-Z-b-`m-\p, cm-P-tKm]m¬ ]-Sn-∏p-c-bv-°¬ lm-P-cmbn. {]-Xn-°p th-≠n A-Uz. kn F-kv A-P-b≥ lm-P-cm-bn.

tIm-gn-t°m-Sv: ao-\-ßm-Sn-bn¬ _n.--F-Uv. tIm-f-Pv A-\p-h-Zn°m≥ tI-kn-se c-≠mw km£n-bpw k¿-°m¿ No-^v-hn-∏pam-b ]n kn tPm¿-Pn-s\ hn-kv-Xcn-°p-∂-Xv A-∂p Xo-cp-am-\n°pw. \n-b-a-k-` Iq-Sp-∂-Xn\m¬ C-∂-se lm-P-cm-Im≥ Ign-bn-s√-∂p tPm¿-Pv tIm-S-Xnbn¬ A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂p. tIknse B-dmw km-£nbpw a-e-¶-c bm-t°m-_m-b kpdn-bm-\n k-`m `-{Zm-k-\m-[n-]\m-bn-cp-∂ tUm. bq-lm-t\m≥ am¿ ]o-en-Iv-kn-t\m-kv sa-{Xmt∏m-eo-Ø-bn¬ \n-∂p h-b-\m´n-se aq-∂p ap-kv-enw-eo-Kv t\Xm-°ƒ c-≠p {]m-h-iy-am-bn tIm-g tNm-Zn-®p-sh-∂p sam-gn

tcJ-s∏-SpØn. A-©mw km£n-bpw l-c-Pn-°m-c-\p-am-b tPm-tam≥ ]p-Ø≥-]p-c-bv-°-emWv C-∂-se hn-Pn-e≥-kv {]-tXyI tIm-S-Xn P-Uv-Pn hn P-b-dmw ap-ºm-sI sam-gn \¬-In-b-Xv. 2003 am¿-®v 21\m-Wv B-Zyw t\-Xm-°ƒ A-c-a-\-bn-se-Øn _n-j-∏n-s\ I-≠-Xv. A-∂p aq∂p t\-Xm-°-fpw H-∂-c-e-£w cq-] ssI-°q-en B-h-iy-s∏-´p. 2003 Pq-sse c-≠mw hm-c-Øn¬ ]n kn A-l-Ω-Zv H-‰-bv-°v A-c-a\-bn-se-Øn 2.--5 e-£w cq-] Bh-iy-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬, tImg sIm-Sp-Øn-´v X-\n-°p tIm-f-Pv B-h-iy-an-s√-∂p _n-j-]v ]-d™-tXm-sS A-t±-lw C-d-ßnt∏m-bn. A-∂-sØ sk-°p-e¿

(]n kn tPm¿-Pv) hn-`m-Kw h-b\m-Sv Pn-√m {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ sd-Pn ]p-tØ-g-Øv Cu kw-`-hw I-≠n-cp-∂p-sh-∂pw tPm-tam≥ sam-gn \¬-In. C-Xp-kw-_-‘n®p ap≥ a-{¥n Sn Fw tP-°-_v t\-c-sØ tIm-S-Xn ap-ºm-sI sam-gn \¬-In-bn-´p-≠v. aq-∂mw km-£n-bm-b sd-Pn ]p-tØ-gØn-s\ Cu am-kw 27\p hn-kvX-cn-°p-sa-∂pw tIm-S-Xn A-dnbn-®p. tI-kn-se aq-∂pw \m-epw {]Xn-I-fpw eo-Kv t\-Xm-°-fp-am-bncp-∂ F≥ a-Ωq-´n, ]n kn A-lΩ-Zv F-∂n-h¿ a-cn-®p-t]m-bn-cp∂p. \n-e-hn-ep-≈ A-©mw {]-Xn ]n ]n hn aq-k-°p th-≠n A-Uz. Fw A-tim-I≥ lm-P-cm-bn.

Xn-cp-h-©q-cn-sâ ]-Sn-bn-d-¡w hn-hm-Z-§Ä _m-¡n-h-¨v 

A-^o¿-Jm≥ A-ko-kv

tIm-´-bw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n-bp-sS h-ew-ssI-bm-b Xn-cph-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ B`y-¥-c-a-{¥n-ÿm-\-Øp \n-∂p≈ ]-Sn-bn-d-°w tIm¨-{K-kv cm{„o-b-Øn¬ hn-hm-Z-߃ am{Xw _m-°n-h-®v. H-´pw {]-Xo-£n-°m-sX Xs∂-bm-Wv B-`y-¥-c-a-{¥n-ÿm\-tØ-°p Xn-cp-h-©q¿ I-S-∂ph-cp-∂-Xv. D-Ω≥-Nm-≠n a-{¥n-k`-bp-sS cq-]o-I-c-W-L-´-Øn¬ X-\n-s°m-∏w Xn-cp-h-©q¿ thW-sa-∂v D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™mWv d-h-\yq-a-{¥n-ÿm-\w \¬In-b-Xv. ]n-∂o-Sv ]m-sam-en≥ tIkn¬ D-Ω≥-Nm-≠n hn-Pn-e≥-kv H-gn-tb-≠n-h-∂-t∏mƒ X-s‚ hniz-kv-X-\p-X-s∂ B h-Ip-∏v \¬-In kz-¥w \n-e `-{Z-am-°nbn-cp-∂p. ]n-∂m-se eo-Kn-s‚ A-©mw a-{¥n {]-iv-\-Øn¬ F≥.-F-kv.-F-kn-s\ Xr-]v-Xns∏-Sp-Øn km-ap-Zm-bn-I k-¥pe-\w \n-e-\n¿-Øm≥ B-`y-¥-ch-Ip-∏v X-s∂ D-Ω≥-Nm-≠n Xncp-h-©q-cn-\p h-®p-\o-´n.

C-tX-k-a-bw, Xn-cp-h-©q-cns\ B-`y-¥-c-a-{¥n-bm-°n-bXn¬ Xr-]v-X-c-√m-Xn-cp-∂ F≥.F-kv.-F-kv, k¿-°m-cn-se Xmt°m¬-ÿm-\-tØ-°p c-ta-ins\ sIm-≠p-h-cm-Ø-Xn¬ Aa¿-j-hpw Im-´n. C-Xv Xn-cp-h-©q-

cn-s\ F≥.-F-kv.-F-kn¬ \n-∂v Iq-Sp-X¬ A-I-‰p-I-bpw sN-bvXp. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[-t°tkm-sS-bm-Wv Xn-cp-h-©q-cn-s‚ cm-{„o-b ssa-te-Pv Iq-Sn-b-Xv. tI-kn¬ th-K-Øn¬ A-t\z-jWw \-S-Øn-b-Xpw {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xn-epw an-I-® {]h¿-Ø-\w X-s∂-bm-Wv B-`y¥-c-h-Ip-∏v \-S-Øn-b-sX-∂pw s]m-Xp-sh hn-e-bn-cp-Ø-s∏-´ncp-∂p.

]-t£, Sn ]n tI-kn-se KqVm-tem-N-\-sb Ip-dn-®p-≈ At\z-j-Ww ]m-Xn-h-gn-bn¬ \n-e®-Xpw A-t\z-j-Ww Xp-S-cp-∂Xn-\n-sS {]-Xn-I-sf sh-dp-sX hn´-Xpw Xn-cp-h-©q-cn-\p Xn-cn-®-Snbm-bn. ]n-∂o-Sv ap-Jy-a-{¥n bp.F≥. A-hm¿-Uv hm-ßn Xn-cns®-Øp-∂ Zn-\w X-s∂ tkmfm¿ tI-kn¬ sS-∂n tPm-∏-s\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xn-eq-sS a-{¥nk-`-bn-epw F {Kq-∏n-epw Xn-cp-h©q¿ H-‰-s∏-´p. C-Xv ap-Jy-a-{¥nbpw Xn-cp-h-©q-cpw ]-tcm-£-ambn sX-‰p-∂-Xn-\pw h-gn-h-®p. H-Sp-hn¬ D-≠m-b Sn ]n tIkv {]-Xn-I-fp-sS t^-kv-_p-°v hn-hm-Zw Iq-Sn-bm-b-tXm-sS sF {Kq-∏v H-∂m-sI Xn-cp-h-©q-cn-s‚ cm-Pn-°m-bn cw-K-sØ-Øn. X-´n∏p-tI-kn¬ {]-Xn-bm-b im-ep ta-t\m-s‚ ho-´n¬ ]m-ep-Im-®en-\p t]m-b-Xn-epw ]m¿-´n-bnse t\-Xm-°-fp-sS t^m¨ tNm¿-Ø-en-s‚ t]-cn-epw G-sd ]-gn tIƒ-t°-≠n-h-∂p. ap-Jy-a{¥n-°v I-Æq-cn¬ I-t√-dp sImt≈-≠n-h-∂-t∏mƒ sI kp-[mI-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sF {Kq-

∏v i-‡-am-b {]-Xn-tj-[-hp-ambm-Wv cw-K-Øp-h-∂-Xv. ap-Jy-a{¥n-°p t\-sc B-{I-a-Ww \-S∂-Xn-s‚ X-te-∂v C ]n P-b-cmP-s‚ ho-´n¬ t]m-sb-∂ kp-[mI-c-s‚ {]-kv-Xm-h-\-bpw Xn-cp-h©q-cn-s\ Iq-Sp-X¬ {]-Xn-k-‘nbn-em-°n. sIm-√w I-cp-\m-K-∏-≈n kztZ-in A-`n-em-jv ap-c-fo-[-c-\p-ambp-≈ _-‘w B-tcm-]n-®v ]n kn tPm¿-Pv sX-fn-hp-I-fp-am-bn cw-K-Øp-h-∂-t∏mƒ tIm-S-Xnbn¬ Im-Wm-sa-∂p ]-d-™v hnhm-Z-ß-fn¬ \n-∂p X-Sn-bq-cn. `cn-® h-Ip-∏p-I-fn¬ G-sd t\-´ßƒ kr-„n-® Xn-cp-h-©q-cn-\v B-`y-¥-cw Io-dm-ap-´n-bm-sb-¶nepw {]-Xn-k-‘n-I-sf k-a¿-Yam-bn t\-cn-´p-h-cp-∂-Xn-\n-S-bnem-Wv A-{]-Xo-£n-X-am-b k-ab-Øv D-Ω≥-Nm-≠n-b-S-°-ap-≈ F {Kq-∏v t\-Xm-°ƒ Xn-cp-h-©qcn-s\ ssI-hn-´n-cn-°p-∂-Xv. H∏w X-s∂ ]m¿-´n-bn-se C-cp {Kq∏p-Iƒ-°pw Xn-cp-h-©q-cn-s\ Hcp ]-cn-[n-h-sc h-\w-h-Ip-∏v \¬In-sb-¶n-epw H-Xp-°m≥ I-gn-bpsa-∂ B-izm-k-hpw.

c-ta-in-sâ a-{´n-]-Z-hnsb ]mÀ-«n-bn-se H-¶m-a³ C-\n a-{´n-k-`-bn-se c-−m-a³ kzm-K-Xw sN-¿p-¶p: am-Wn 

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: c-ta-iv a{¥n-k-`-bn-te-°p h-cp-∂-Xns\ kzm-K-Xw sN-øp-∂-Xm-bn a-{¥n sI Fw am-Wn. G-Xp hIp-∏v \¬-I-W-sa-∂p Xo-cp-am\n-°p-∂-Xv tIm¨-{K- n-s‚ B-`y-¥-c-Im-cy-am-sW-∂pw A°m-cy-Øn¬ {]-Xn-I-c-W-Øn\n-s√-∂pw am-Wn ]-d-™p. Cu Xo-cp-am-\w B-td-gp amkw ap-tº D-≠m-tI-≠-Xm-bncp-s∂-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv tP-°-_v {Kq-∏v sN-b¿-am≥ tPm-Wn s\-√q¿ {]-Xn-I-cn-®p. A-∂p c-ta-iv h-∂n-cp-s∂-¶n¬ a-{¥n-k-`-bp-sS ap-J-—m-b Xs∂ am-dn-tb-s\. a-{¥n-k-`-bpsS ]p-\- w-L-S-\ D-≠m-bm¬ am-{Xw t]m-cm. bp.-Un.-F-^ns\ H-‰-s°-´m-bn sIm-≠p-t]mhp-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fp-≠mh-W-sa-∂pw tPm-Wn s\-√q¿

]-d-™p. ]m¿-´n-bpw k¿-°mcpw H-∂n-®p {]-h¿-Øn-°p-∂Xn-\v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS a-{¥n-k-`m {]-th-i-\w sIm≠p km-[n-°p-sa-∂v sP.-F-kv.F-kv. {]-kn-U‚ v cm-P≥ _m_p {]-Xn-I-cn-®p. C-\n H-∂n-®v Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sm≥ I-gn-bpw. tI-c-f-Øn-\pw bp.Un.-F-^n-\pw C-Xp Kp-W-I-cam-Wv. X¿-°-߃ ]-cn-l-cn°m≥ Cu Xo-cp-am-\w t\-csØ th-W-am-bn-cp-∂p-sh∂pw A-t±-lw ]-d-™p. a-{¥n-k-`-bp-sS cq-]o-I-c-Wk-a-b-Øp-X-s∂ c-ta-iv sN∂n-Ø-e-sb a-{¥n-k-`-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp-s∂-¶n¬ hnhm-Z-ß-fpw {]-iv-\-ß-fpw H-gnhm-°m-am-bn-cp-∂p-sh-∂v kn.Fw.-]n. t\-Xm-hv sI B¿ A-chn-μm-£≥ ]-d-™p.

a{´n]Zhn bp.-Un.-F-^ns\ _e-s¸-Sp¯pw: Ipªm-en-¡p«n sIm-®n: c-ta-iv sN-∂n-Ø-ebp-sS a-{¥n-k-`m {]-th-i-\w bp.-Un.-F-^n-s‚ A-Sn-Ø-d _e-s∏-Sp-Øp-sa-∂v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n. ap-kv-enw-eoKv A-S-°-ap-≈ L-S-I-I-£n-Itfm-Sv B-tem-Nn-® ti-j-am-Wv C-Ø-c-sam-cp Xo-cp-am-\-sa-SpØ-Xv. A-Xp-sIm-≠v Xo-cp-am-\Øn¬ B¿-°pw B-i-¶-bp≠m-hm≥ km-[y-X-bn-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

Xo-cp-am-\w h-gn h-cp-∂ temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v B-flhn-izm-kt- Øm-sS t\-cn-Sm≥ Ign-bpw. sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v B-cm-h-W-sa-∂-Xpw a‰pw tIm¨-{K- n-s‚ B-`y-¥c-Im-cy-am-Wv. eo-Kn-s‚ c-≠mwÿm-\s - Ø-°p-dn-®v B-i¶ - b - ns√-∂pw Fw.-F¬.-F-am-cp-sS F-Æw A-\p-k-cn-®m-Wv ÿm\-߃ \n¿-W-bn-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

kz-¥w {]-Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f cm{„o-b-Øn¬ ]p-Xn-sbm-c-[ymb-Øn-\p Xp-S-°w Ip-dn-®p-sIm≠v ]p-Xp-h¿-j-∏p-e-cn-bn¬ cta-iv sN-∂n-Ø-e a-{¥n-bm-bn k-Xy-{]-Xn-⁄ sN-øpw. sN∂n-Ø-e a-{¥n-k-`-bn-te-s°Øp-tºmƒ Aw-Ko-I-cn-°-s∏Sp-∂-Xv \m-ep ]-Xn-‰m-≠n-s‚ Xg-°-ap-≈ A-t±-l-Øn-s‚ cm{„o-b-Po-hn-X-am-Wv. X-I¿-®bn-epw {]-Xn-k-‘n-bn-epw tIc-f-Øn-se tIm¨-{K-kv {]ÿm-\-sØ \-bn-°p-∂-Xn-\p \n-tbm-Kn-°-s∏-´ sN-∂n-Ø-e, i-‡-am-bn ]m¿-´n-sb ap-t∂m´p-\-bn-°m-\m-hp-sa-∂v X-s‚ {]-h¿-Ø-\-ß-fn-eq-sS sX-fnbn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠p X-h-W a-{¥n-bm-hm\p-≈ {i-aw ]-cm-P-b-s∏-s´-¶nepw A-{]-Xo-£n-X-hpw \m-S-Iob-hp-am-b kw-`-h-hn-Im-k-߃-°p ti-j-ap-≈ sN-∂n-Ø-ebp-sS a-{¥n-k-`m {]-th-iw Xs∂ A-t±-l-Øn-s‚ cm-{„o-b X-{¥-⁄-X sX-fn-bn-°p-∂Xm-Wv. tkm-fm¿ hn-hm-Z-Ønepw tIm¨-{K-kn-se-bpw ap-∂Wn-bn-se-bpw `n-∂-X-bn-epw {]Xn-—m-b \-„-s∏-´ bp.--Un.--F-^n\v C-Xn-eq-sS ]-cn-lm-cw ImWm-\m-hp-sa-∂m-Wv ssl-°am≥-Uv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. 2005em-Wv sX-∂-e _m-eIr-jv-W-]n-≈-bv-°p ]-I-cw sN-∂n-Ø-e sI.--]n.--kn.--kn. A[y-£-\m-bn Np-a-X-e-tb-‰-Xv.

a-{´n-am-cp-sS am-äw tIm¬-{K-Ên-s\ c-£-s¸-Sp-¯n-Ã: ]n-W-dm-bn

D-]-tcm-[w A-h-km-\n-¸n-¨-Xn t]m-en-kn-\pw kn.]n.F-½n\pw B-izm-kw: ap-Jy-a-{´n

C-cn-´n: a-{¥n-k-` A-gn-®p-]Wn-X-Xp-sIm-≠p am-{Xw bp.Un.-F-^pw tIm¨-{K- pw c£-s∏-Sp-sa-∂p I-cp-tX-s≠∂v kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-Pb≥. D-fn-°-en¬ Sn B¿ kv-amc-I a-μn-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. bp.-Un.-F-^n-s\ A-[n-Imc-Øn-te-‰n-b km-ap-Zm-bn-I i‡n-Iƒ H-s∂m-∂m-bn ]n-∂oSv F-Xn¿-°p-∂ Im-gv-N-bm-Wp I-≠p-h-cp-∂-Xv. tIm¨-{K- nse {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°m\m-bn tZ-io-b t\-Xr-Xzw \n¿tZ-in-°p-∂ a-{¥n-am-‰w Dƒs∏-sS-bp-≈ t^m¿-ap-e-Iƒ ]m¿-´n-bp-sS ÿn-Xn Iq-SpX¬ k-¶o¿-W-am-°pw. h-cp∂ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp∏n¬ tIm¨-{K-kv Z-b-\o-b-ambn ]-cm-P-b-s∏-Sp-sa-∂pw ]nW-dm-bn Iq-´n-t®¿-Øp.kz-¥w {]-Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F¬.-Un.-F^n-s‚ ¢n-^v-lu-kv D-]-tcm-[w A-h-km-\n-∏n-®-Xp t]m-en-kn\pw kn.]n.F-Ωn\pw B-izm-kam-sb-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. B-dp am-k-am-bn C-S-Xp-ka-cw Xp-S-cp-∂-Xn-\m¬ X-\n-°sXm-cp Zn-\-N-cy t]m-se-bm-sb∂pw ap-Jy-a-{¥n hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. X-\n-s°-Xn-tc I-t√-dpƒs∏-sS \n-c-¥-cw k-a-cw \-S-Ønbn-´pw kn.-]n.-F-Ωn-s\ hn-a¿in-°p-I t]m-epw sN-bv-Xn-´n-√. X-t∂m-sSm-∏w th-Zn ]-¶n-Sp-∂Xn-\v C-S-Xp-t\-Xm-°ƒ-°p hne- t °¿- s ∏- S p- Ø n- b - t ∏m- g pw Xm≥ D-≈n¬ Nn-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. Im-c-Ww, A-Xn-t\°mƒ h-en-b t\-Xm-°ƒ Xt∂m-sSm-∏w th-Zn ]-¶n-´n-´p-≠v. tkm-fm¿ tI-kn¬ D-∂-X-t\-

Xm-hv C-S-s]-´v k-cn-Xm \m-b-cpsS sam-gn A-´n-a-dn-s®-∂v am-Xmhv \-S-Øn-b sh-fn-s∏-Sp-ج kw-_-‘n-®p-≈ _m-°n Im-cy߃ A-h-tcm-Sp-X-s∂ tNm-Zn°-Ww. t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-ep≈ k-cn-X-tbm-Sv A-dn-b-s∏-SpØ t\-Xm-hv kw-km-cn-®p-sh∂p ]-d-bp-∂-Xp-X-s∂ A-hn-izk-\o-b-am-Wv. am-[y-a-{]-h¿-ØI¿ F-t∏m-gpw s\-K-‰o-hm-bn Nn-¥n-°m-sX t]m-kn-‰o-hv BI-W-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d™p. c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS a{¥n-ÿm-\w D-Ω≥-Nm-≠n-bpsS sI-Wn-bm-sW-∂ tIm-Sn-tbcn _m-e-Ir-jv-W-s‚ {]-Xn-I-cWw Nq-≠n-°m-´n-b-t∏mƒ, At±-l-Øn-s‚ t\-Xm-hn-s\ tImSn-tb-cn Ip-gn-bn¬ Nm-Sn-°m-Xncp-∂m¬ a-Xn-sb-∂m-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-sS a-dp-]-Sn.

]p-Xn-b ]-Z-hn-bn¬ an-I-® t\-´ßƒ ssI-h-cn-°m≥ sN-∂nØ-e-bv-°p I-gn-™p. 2004se tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-te‰ h≥ X-I¿-®-bn¬ \n-∂p tIm¨-{K- n-s\ i-‡n-s∏-SpØm≥ A-t±-l-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn-\m-bn. 1970¬ sN-∂nØ-e ssl-kv-Iq-fn-se sI.--Fkv.b -- p. bq-\n-‰v sk-{I-´-dn-bm-bn cm-{„o-b-t\-Xr-Xz-Øn-te-°p I-S-∂-Xv. sI.--F-kv.b -- p. kwÿm--\ {]-kn-U‚ v, F≥.--F-kv.-bp. tZ-io-b {]-kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. 1982¬ l-cn-∏m-Sv a-fie - Ø - n¬ \n-∂v B-Zy-am-bn \n-ba - k - ` - bn-te-°p Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´p. 1986¬ X-s‚ 27mw h-b  - n¬ G‰-hpw {]m-bw Ip-d™ a-{¥n-bmbn A-t±-lw {Km-a-hn-I-k-\-hIp-∏n-s‚ Np-aX - e - t- b-‰p. A-tX h¿-jw X-s∂ bq-Øv tIm¨-{Kkv {]-kn-U‚m-bpw Xn-cs - ™-Sp°-s∏-´p. sXm-´S- p-Ø h¿-jw \S-∂ \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ l-cn-∏m-Sv a-fi-e-Øn¬ \n-∂p ho-≠pw Fw.--F¬.--F-bmbn. 1989¬ tIm-´-bØp \n∂p 53,000 thm-´n-s‚ an-I-® `q-cn-]£-hp-am-bn B-Zy-am-bn ]m¿-esa‚n-s‚ ]-Sn-I-b-dn. tKm-h, a[y-{]-tZ-iv F-∂o kw-ÿm-\ß-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏p Np-a-Xe-bp-≠m-bn-cp-∂ sN-∂n-Ø-esb tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ a¬-k-cn-°m≥ ssl-°am≥-Uv \n-tbm-Kn-°p-I-bm-bncp-∂p. H-cp h¿-jØ - n-\p ti-jw bq-Øv tIm¨-{K- n-s‚ tZ-io-

A-`n-{]m-bw ]-d-bp-¶n-sÃ-¶v kp-Ip-am-c³\m-bÀ N-ß-\m-t»-cn: c-ta-iv sN-∂nØ-e-bp-sS a-{¥n-ÿm-\-sØ°p-dn-®v A-`n-{]m-bw ]-d-bp-∂ns√-∂v F≥.-F-kv.-F-kv. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥-\mb¿. tIm¨-{K- n-s‚ B-`y-¥c-Im-cy-ß-fn¬ A-`n-{]m-bw ]-dbm≥ B-{K-ln-°p-∂n-√. c-ta-iv a-{¥n-bm-bm-epw C-s√-¶n-epw F≥.-F-kv.-F-kn-\v H-∂p-an-√. X-s∂ \m-b-cm-°n {_m≥-Uv sN-øm≥ {i-an-°p-∂-Xm-bn A-`n{]m-b-s∏-Sp-I-bpw \m-b-cm-sW∂p Xp-d-∂p k-Ω-Xn-°m-\pw a-Sn®-bm-fm-Wv c-ta-iv. A-Xn\m¬ a{¥n-ÿm-\w F≥.-F-kv.-F-kns‚ A-°u-≠n¬ th-≠. Xn-cph-©q-cn-s\-bpw c-ta-in-s\-bpw H-tc-t]m-se-bm-Wv Im-Wp-∂-Xv. C-h-sc-s°m-s≠m-∂pw X-߃°p {]-tXy-I Kp-W-sam-∂p-an-√. tIm¨-{K- n-s‚ Im-cy-Øn¬ A-`n-{]m-bw ]-d-™n-cp-∂-Xv, \∂m-hp-s∂-¶n¬ B-bn-t°m-s´ F-∂p I-cp-Xn-bm-sW-∂pw kpIp-am-c≥-\m-b¿ ]-d-™p.

b {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ sN-∂n-Ø-e 91epw 96epw tIm-´b - Ø - p \n-∂p ho-≠pw tem-Ivk - ` - b - n-se-Øn. ]n-∂o-Sv F.--sF.--kn.--kn. tPmbn‚ v sk-{I-´-dn-bm-bn. 1999¬ am-th-en-°-c a-fi-e-Øn¬ \n∂p tem-Iv-k-`-bn-te-°p an-I-® `q-cn-]-£-tØm-sS Xn-c-s™Sp-°-s∏-´p. 2004¬ tIm¨-{Kkv h¿-°n-Mv I-Ωn-‰n Aw-Kw, 2002¬ A-©p kw-ÿm-\-ßfp-sS ]-≤-Xn-\n¿-h-l-W Np-aX-e-bp-≈ F.--sF.--kn.--kn. sk{I-´-dn, 2001¬ G-gp kw-ÿm-\ß-fp-sS Np-a-X-e-bp-≈ F.-sF.--kn.--kn. sk-{I-´-dn Xp-S-ßn tZ-io-b cm-{„o-b-Øn-epw \n-dkm-∂n-[y-am-bn-cp-∂p 57Im-c\m-b sN-∂n-Ø-e. N-ß-\m-t»-cn F≥.--F-kv.-F-kv. ln-μp tIm-f-Pn¬ \n-∂v [-\-X-Øz-im-kv-{X-Øn¬ _ncp-Z-hpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw K-h. tem tIm-f-Pn¬ \n-∂v \n-b-a_n-cp-Z-hpw t\-Sn. Z-£n-W tIc-f ln-μn {]-Nm-c-k-`-bn¬ \n∂v ln-μn hn-im-c-Zv _n-cp-Z-hpw c-ta-iv t\-Sn. am-th-en-°-c Xrs∏-cp-¥p-d tIm-´q¿ In-g-t°Xn¬ ]-tc-X-\m-b hn cm-a-Ir-jvW≥-\m-b-cp-sS-bpw tZ-h-In-bΩ-bp-sS-bpw a-I-\m-bn 1956 Pq¨ 9\m-Wv P-\-\w. `m-cy A-\nX U¬-ln-bn¬ bp-ss\-‰-Uv C¥ym C≥-jp-d≥-kv I-º-\n-bn¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-k-dmWv. tUm. tcm-ln-Xv, F≥-Pn-\ob-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-bm-b c-an-Xv F-∂nh¿ a-°-fmWv.

am-\-¥-hm-Sn: ho-´n¬ D-d-ßn-°nS-∂ bp-hm-hn-s\ hn-fn-®p-W¿Øn Ip-Øn-s°m-∂ kw-`-h-Ønse {]-Xn ]n-Sn-bn¬. am-\-¥-hmSn I-Ω-\ sN-º-I-t»-cn ho-´n¬ _m-_p(38)hn-s\-bm-Wv t]m-enkv Im-k¿-tIm-Uv _-Zn-b-Sp-°bn¬ \n-∂p A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. am-\-¥-hm-Sn F-cp-a-sØ-cp-hv Fsse-‰v tdm-Un¬ hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Kn-co-jv (38) BWv sIm-√-s∏-´-Xv._m-_p I-gn™ Ip-td-°m-e-am-bn hn-hn-[bn-S-ß-fn¬ tPm-en sN-bv-Xp-hcp-I-bm-bn-cp-∂p. C-bm-fp-sS IpSpw-_-Øn-ep-≈ {]-iv-\-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®sX-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® 3 aWn-tbm-sS Kn-co-jv Xm-a-kn-°p∂ -ho-´n-se-Øn hn-fn-®p-W¿-

Øn-b ti-jw C-bmƒ Ip-Øns°m-√p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ti-jw C-bmƒ am-\-¥-hm-Snb n ¬ \n-∂p ss_- c °p-∏ hgn I-S-∂p. _m_p hnh n - [ _m-_p tI-kpI-fn¬ Dƒ-s∏-´-bm-fm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. 2007--¬ Po-∏v X-´n-s°m-≠p-t]m-Ip-∂-Xn-\n-Sbn¬ ss{U-h-sd A-]m-b-s∏-SpØm-≥ {i-an-®p-sh-∂ tI-kn¬ Pm-ay-Øn-en-d-ßn ap-ßn-\-S-°pI-bm-bn-cp-∂p. {]-Xn-sb tIm-SXn dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

P-. sP _n tIm-in Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: t]m-en-kpIm¿ {]-Xn-bm-hp-∂ tI-kp-Ifn¬ {]-Xn-°v A-\p-Iq-e-am-bn \n-e-]m-sS-Sp-°m-sX \n-b-am-\pk-c-Ww {]-h¿-Øn-°m≥ D-tZymK-ÿ¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v kwÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ A-[y-£≥ P-kv-‰n-kv sP _n tIm-in. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-kdm-b jm-ep-hn-s\-Xn-tc {]o-X k-a¿-∏n-® ]-cm-Xn-bn-em-Wv IΩo-j-s‚ \n-co-£-Ww. Hu-tZymKn-I ÿm-\w Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-Xv X-s∂-bpw Ip-Spw-_-sØbpw I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°p-Ibm-sW-∂m-Wv ]-cm-Xn.

B-`y-´-c-h-Ip-¸n-sâ "t\-«-§Ä' \n-c-¯n Xn-cp-h-©q-cn-sâ hn-S-hm-§Â 

kz-¥w {]-Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kz-¥w `-cW-Im-e-sØ B-`y-¥-c-h-Ip∏n-s‚ "t\-´-߃' A-°-an-´p \nc-Øn Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW-s‚ hn-S-hm-߬. Xm≥ B`y-¥-c-h-Ip-∏v ssI-Im-cyw sNbv-X H-∂-c-h¿-j-°m-ew tI-c-f N-cn-{X-Øn¬ kp-h¿-W-en-]n-Ifm¬ tc-J-s∏-Sp-tØ-≠-XmsW-∂v Xn-cp-h-©q¿ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ hy-‡-am-°n. B-`y-¥c - h - I - p-∏n¬ \n-∂v X\n-°p an-I® - k-lI - c - W - a - m-Wp e-`n-®-Xv. C-Xn-\p ap-gp-h≥ DtZym-K-ÿ-tcm-Spw \-μn-bp-≠v. A-Xn-\\ - p-kc - n-®p-≈ t\-´ß - ƒ h-Ip-∏n-\p ssI-h-cn-°m-\m-bn. {I-a-k-am-[m-\-cw-KsØ sN-dnb ho-gvN - I - ƒ t]m-epw h-en-b coXn-bn¬ N¿-® sN-øs - ∏-Spw. {I-ak-am-[m-\c - w-KØ - v tI-cf - w D-∂X-ÿm-\-sØ-Øn. I-gn-™ h¿-jw H-cp t]m-en-kv sh-Sn-h-bv]p t]m-epw D≠m-bn-´n-√. C-Xp X-s‚ `-cW - a - n-Ih - m-Wv. {]-Xn-]-£-Øn-s‚ `o-j-WnIƒ-°n-S-bn-epw 14 Pn-√-I-fn-epw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn hn-P-b-I-c-am-bn ]q¿Øn-bm-°m-\m-bn. Sn ]n h-[t°-kn¬ sIm-∂-h-sc-bpw sIm-√n-®-h-sc-bpw A-d-kv-‰v sNbv-Xp. tI-kv A-t\z-j-WØn¬ B-Zyw Im-Wn-® Pm-{K-X

A-h-km-\ Im- -ew h-sc Xp-Scm-\m-bn-s√-∂ Nn-e-cp-sS kw-ibw 22\p tIm-S-Xn-hn-[n h-cp-∂tXm-sS A-h-km-\n-°pw. t]men-kv \n-jv-]-£-am-h-W-sa-∂ X-s‚ \o-Xn-t_m-[-Øn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv ap-t∂m-´pt]m-b-Xv. C-°m-cy-Øn-ep-≠mb hn-a¿-i-\-ß-sf Im-cy-am-sbSp-°p-∂n-√. I-Æq-cn¬ ap-Jy-a-{¥n-°p It√-dn¬ ]-cn-t°-‰ kw-`-hØn¬ ho-gv-N-bp-≠m-bn-´n-√. A

Ip-‰-s∏-Sp-Øm-t\m A-]-am-\n°m-t\m C-√. B-`y-¥-c-h-Ip∏n-s‚ Np-a-X-e X-\n-°p \¬-Inb-Xv ]m¿-´n-bm-Wv. A-Xn-\m¬, ]m¿-´n Xo-cp-am-\w ]q¿-W-ambpw Aw-Ko-I-cn-°m≥ Xm≥ _m-[y-ÿ-\m-Wv. Xo-cp-am-\Øn¬ F-Xn¿-∏p {]-I-Sn-∏n-®v ]m¿-´n-bn-se hn-a-X-\m-hm-t\m I-dp-Ø s]m-´m-hm-t\m Xm-\n√. B-tcm-Spw ]-cm-Xn-bpw ]-cn-`h-hp-an-√. a-{¥n-k-`-bn¬ Xp-Scp-tam-sb-∂ tNm-Zy-Øn-\v, Xo-

X-sâ `-c-W-w kzÀWen-]n-I-fm tc-J-s¸-Sp-t¯-−-Xv

hn-S-sØ A-h-ÿ ap-Jy-a-{¥nsb A-dn-bn-®n-cp-∂p. H-cp Im-cW-h-im-epw _-e-{]-tbm-Kw ]mSn-s√-∂v ap-Jy-a-{¥n-bm-Wp t]m-en-kn-t\m-Sp \n¿-tZ-in-®Xv. C-°m-cyw ap-Jy-a-{¥n X-s∂ hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. tkm-fm¿ tI-kn¬ {]-Xn-]-£-Øn-s‚ B-h-iy-{]-Im-cw {]-tXy-I kwL-sØ tI-kv A-t\z-j-WØn-\m-bn \n-tbm-Kn-®p. B-Zyw ssI-b-Sn-®-h¿ ]n-∂o-Sv cm-{„ob-Im-c-W-ß-fm-em-Wv hn-a¿-i\-ap-∂-bn-®-Xv. h-Ip-∏n¬ \n-∂p am-‰p-sa-∂ am-[y-a-hm¿-Ø-Iƒ ÿn-co-Icn-°m≥ X-øm-dm-hm-Xn-cp-∂ Xncp-h-©q¿, ]m¿-´n Xo-cp-am-\-sa¥m-bm-epw in-c-km-h-ln-°psa-∂p hy-‡-am-°n. B-sc-bpw

cp-am-\-sa-Sp-t°-≠-Xv ]m¿-´nbm-sW-∂m-bn-cp-∂p a-{¥n-bpsS a-dp-]-Sn. ]m¿-´n G¬-∏n-® hIp-∏p-Iƒ k-Xy-k-‘-am-bn ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-´p-≠v. c≠p ssI-bpw ho-in k-Xy-{]-Xn⁄-bv-s°-Øn-b hy-‡n-bmWv Xm≥. A-Xn-\m¬, ]m¿-´n Xo-cp-am-\w k-t¥m-j-tØm-sS Aw-Ko-I-cn-°pw. F-∂m¬, c-taiv sN-∂n-Ø-e-bp-sS a-{¥n-k`m {]-th-i-\-sØ-°p-dn-®p-≈ tNm-Zy-ß-fn¬ \n-∂v Xn-cp-h©q¿ H-gn-™p-am-dn. B-`y-¥-c-h-Ip-∏v ÿm-\Øp-\n-∂p \o-°p-∂-Xn-\p ]n∂n¬ I¨-kyq-a¿-s^-Un-se hn-Pn-e≥-kv sd-bv-Um-tWm-sb∂ tNm-Zy-Øn-\v, A-s√-∂m-bncp-∂p a-dp-]-Sn.

c-ta-iv sN-¶n-¯-e B-Zy-sa-¯nbXv Kp-cp-hm-bqÀ t£-{X-¯nÂ

K-tW-jn-s\ a-{´n-k-`-bn DÄ-s¸-Sp-¯m-¯-Xv I-Sp-¯ A-\o-Xn: _m-e-Ir-jv-W-¸n-Å

Kp-cp-hm-bq¿: C-∂v B-`y-¥-c-a{¥n-bm-bn k-Xy-{]-Xn-⁄ sNøp-∂ sI.--]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e B-Zy-saØn-b-Xv Kp-cp-hm-bq¿ t£-{XZ¿-i-\-Øn-\v. C-∂-se cm-hn-se 8 a-Wn-tbm-sS tZ-h-kzw {io-h’w K-Ãv-lu-kn-se-Øn-b sN∂n-Ø-e-sb tZ-h-kzw sN-b¿am≥ Sn hn N-{μ-tam-l≥, `-c-Wk-an-Xn-bw-Kw F≥ cm-Pp Xp-Sßn-b-h¿ kzo-I-cn-®p. 9 a-Wn-tbm-sS Z¿-i-\-Øn-\mbn A-t±-lw t£-{X-Øn-seØn. ]-¥o-c-Sn ]q-P-bv-°p tijw I-Zf - n-°p-e, Xm-ac - ∏ - q, s\-øv, ]-´v, a-bn¬-∏o-en F-∂n-h Kp-cphm-bq-c-∏-\p k-a¿-∏n-®v sXm-gpX ti-jw t£-{Xw Hm-Xn-°≥ ap∂q-ew ]-c-ta-iz-c≥ \-ºq-Xn-cnbn¬ \n-∂p `-K-h-Xv-{]-km-Z-hpw kzo-Ic - n-®p. Xp-S¿-∂v I-Zf - n-∏g - w, ]-©-km-c F-∂n-h sIm-≠v Xpem-`m-c-hpw \-S-Øn. Xp-em-`m-cØn-\m-bn X-´n¬-∏-Ww Dƒ-s∏sS 3560 cq-] A-t±-lw tZ-h-kzØn¬ A-S-®p. a-Ωn-bq¿ a-lm-tZh-t£-{X-Øn-epw c-ta-iv sN-∂nØ-e Z¿-i-\w \-S-Øn. ]-Z-hn-bpsS `m-K-am-b-√, a-dn-®v, Xn-I-™ Kp-cp-hm-bq-c-∏ `-‡-\m-b-XpsIm-≠m-Wv Xm≥ Kp-cp-hm-bq¿ t£- { X- Z ¿- i - \ - Ø n- s \- Ø n- b sX-∂pw A-t±-lw am-[y-a-{]-h¿Ø-I-tcm-Sp ]-d-™p. Kp-cp-hmbq¿ t£-{X-Øn-em-Wv X-\n-°v tNm-dq-Wp \-S-∂n-´p-≈-sX-∂pw sN-∂n-Ø-e Iq-´n-t®¿-Øp.

sIm-´m-c-°-c: K-tW-jv-Ip-amdn-s\ a-{¥n-k-`-bn¬ Dƒ-s∏-SpØm-Ø-Xv I-Sp-Ø A-\o-Xn-bmsW-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv (_n) sN-b¿-am≥ B¿ _m-eIr-jv-W-∏n-≈. ]m¿-´n-sb-bpw X-s∂-bpw A-]-am-\n-®-Xn-\p tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw I-W°p-]-d-tb-≠n-h-cp-sa-∂v ]n-≈ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv ]-d™p. bp.-Un.-F-^v. k¿-°m-cn-s‚ H-Sp-°-Øn-s‚ Xp-S-°-am-Wv Ct∏m-g-sØ a-{¥n-k-`m ]p-\ w-L-S-\. K-tW-jn-s\ a-{¥nk-`-bn¬ F-Sp-°m-sa-∂v bp.Un.-F-^v. t\-Xr-Xzw D-d-∏p\¬-In-bn-cp-∂-Xm-Wv. B D-d∏m-Wv C-t∏mƒ ew-Ln-°-s∏-´Xv. C-Xn-s\-Xn-tc I-Sp-Ø \-S]-Sn kzo-I-cn-°pw. K-tW-jv Fw.-F¬.-F. ÿm-\w cm-Pn-hbv-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-t∏mƒ bp.-Un.-F-^v. t\-Xr-Xz-Øn-s‚ A-`y¿-Y-\ {]-Im-cw Xm≥ C-Ss]-´m-Wv cm-Pn-Xo-cp-am-\w ]n≥h-en-∏n-®-Xv. ap-∂m-°-k-ap-Zm-b tIm¿-]td-j≥ sN-b¿-am≥ ÿm-\w A-]-am-\w k-ln-®v Xp-S-cm≥ B-{K-ln-°p-∂n-√. Fw.-F¬.F. ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°p-∂ Im-cyw K-tW-jn-\p Xo-cp-am-\n°mw. 3\p Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp tN-cp-∂ ]m¿-´n kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v C-°m-cy-ßfn¬ D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\-saSp-°p-sa-∂pw ]n-≈ ]-d-™p.-

K-tW-jv-Ip-am-dn-s\ a-{¥nk-`-bn¬ F-Sp-°n-√ F-∂ Xocp-am-\w bp.-Un.-F-^v. t\-XrXzw A-dn-bn-®n-´p-t≠m F-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNmZy-Øn¬ \n-∂p ]n-≈ B-Zyw Hgn-™p-am-dn. B-h¿-Øn-®p-≈ tNm-Zy-ap-b¿-∂-t∏mƒ bp.-Un.-

F-^v. I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶®≥ tJ-Z-]q¿-hw Cu hn-h-cw X-s∂ A-dn-bn-®-Xm-bn ]n-≈ ]-d-™p. bp.-Un.-F-^v. sI-´n-∏-Sp°m≥ ap≥-ssI-sb-Sp-Ø Xs∂-bpw ]m¿-´n-sb-bpw A-h-KWn-°m-\p-≈ {i-aw A-\p-h-Zn°n-√. tIm¨-{K-kv-˛-bp.-Un.-F^v. t\-Xr-Xz-ß-fp-am-bn H-cp HØp-Xo¿-∏p N¿-®-Iƒ-°pw C\n X-bm-d-s√-∂pw ]n-≈ ]-d™p. sN-dn-b I-£n-sb-bpw hen-b I-£n-sb-bpw H-cp-t]mse Aw-Ko-I-cn-®v ap-t∂m-´psIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xm-bn-cp-∂p Xp-S-°w ap-X¬ bp.-Un.-F-^v. \-bw. F-∂m¬, C-t∏mƒ \-S°p-∂ ]-e Im-cy-ß-fpw ]-Xnhn-√m-Ø-Xm-sW-∂pw ]n-≈ Iq-´n-t®¿-Øp.

]n-Å C-S-bp-¶p; ]mÀ-«n t\-Xr-tbm-Kw 3\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e-sb Dƒ-s∏-Sp-Øn-bp-≈ a-{¥n-k-`m ]p-\- w-L-S-\-bn¬ tI-c-fm tIm¨-{K-kv (_n) Fw.-F¬.-F-bpw ap≥ h-\w-a{¥n-bp-am-b sI _n K-tW-jvIp-am-dn-s\ ]-cn-K-Wn-°n-s√∂v D-d-∏m-bn. K-tW-jn-\p X¬°m-ew a-{¥n-ÿm-\w \¬-Im\m-hn-s√-∂v bp.-Un.-F-^v. sNb¿-am≥ ]n ]n X-¶-®≥ tI-cfm tIm¨-{K-kv (_n) sN-b¿am≥ B¿ _m-e-Ir-jv -W-]n≈-sb Hu-tZym-Kn-I-am-bn Adn-bn-®p. C-tX-Øp-S¿-∂v I-Sp-Ø {]Xn-tj-[-hp-am-bn ]n-≈ cw-KsØ-Øn. ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n-\p ti-jw K-tW-jns‚ a-{¥n-ÿm-\w ]-cn-K-Wn°p-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n {]-Jym]n-s®-¶n-epw ]n-≈ hn-`m-Kw Akz-ÿ-cm-Wv. C-h-sc A-\p-\bn-∏n-°m-\p-≈ {i-a-߃ \-S°p-∂p-s≠-¶n-epw hn-P-bw I≠n-´n-√. K-tW-jv Fw.-F¬.-

F. ÿm-\-hpw ]n-≈ ap-∂m-°hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ ÿm-\-hpw cm-Pn-h-bv-°p-sa-∂v A-`yq-l-ap-s≠-¶n-epw ]m¿-´nt\-Xr-Xzw C-°m-cyw ÿn-co-Icn-®n-´n-√. sh-≈n-bm-gv-N tN-cp∂ ]m¿-´n t\-Xr-tbm-K-Øn-\p ti-jw am-{X-ta C-°m-cyØn¬ A-¥n-a Xo-cp-am-\-ap≠m-Iq. tbm-K-Øn-\p-ti-jw ]m¿-´n \n-e-]m-Sv Hu-tZym-Kn-Iam-bn {]-Jym-]n-°pw. sN-∂n-Ø-e Iq-Sn a-{¥n-k`-bn-se-Øp-∂-tXm-sS a-{¥nk-`-bn-se H-gn-hp \n-I-Ø-s∏Spw. Cu km-l-N-cy-Øn¬ KtW-jn-\p a-{¥n-ÿm-\w e-`n°m-\p-≈ km-[y-X C-√m-Xm-bXm-Wv ]n-≈-sb {]-tIm-]n-∏n®-Xv. a-{¥n-ÿm-\w \¬-Im-sa∂v D-d-∏p \¬-In tIm¨-{K-kv h-©n-s®-∂v _m-e-Ir-jv-W-∏n≈ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. B-d≥-ap-f hn- a m- \ - Ø m- h - f - Ø n- e - S - ° w Cu k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øv A-gn-a-Xn \-S-∂n-´p-s≠-∂pw C°m-cy-߃ C-\n Xp-d-∂p-]-d-

bp-sa-∂pw _m-e-Ir-jv-W-∏n≈ ]-d-™p. ]p-Xn-b km-l-Ncy-Øn¬ X-s‚ \m-°n-\p Iq-SpX¬ kzm-X-{¥yw e-`n-s®-∂pw ]n-≈ hy-‡-am-°n. bp.-Un.-F^n¬ Iq-Sp-X¬ sI-´p-d-∏p-≠m°m≥ th-≠n \-S-∏m-°p-∂ ]p\- w-L-S-\ ap-∂-Wn-sb-bpw tIm¨-{K- n-s\-bpw Iq-SpX¬ {]-iv-\-ß-fn-te-°p \-bn°p-sa-∂-Xn-s‚ kq-N-\-bm-Wv ]n-≈-bp-sS {]-Xn-I-c-Ww \¬Ip-∂-Xv. a-{¥n-ÿm-\w Xn-cn-®p e-`n°m-Ø ]-›m-Ø-e-Øn¬ H-IvtSm-_-dn¬ Fw.-F¬.-F. ÿm\w cm-Pn-h-bv-°m≥ k-∂-≤-X A-dn-bn-®v K-tW-jv-Ip-am¿ ]m¿-´n sN-b¿-am-\p I-Øp \¬-In-bn-cp-∂p. A-Xn-s\-ØpS¿-∂p-≠m-b {]-Xn-k-‘n \o°m≥ ap-Jy-a-{¥n K-tW-jv-Ipam-dn-s\ a-{¥n-k-`-bn-se-Sp-°m\p-≈ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øm-bn hm¿-Ø-Iƒ ]p-d-Øp-h-∂n-cp∂p. F-∂m¬, bp.-Un.-F-^n¬ A-`n-{]m-b-`n-∂-X cq-£-am-b-

Xn-s\-Øp-S¿-∂v Xo-cp-am-\w am‰n. K-tW-jv-Ip-am-dn-s‚ a-{¥nÿm-\w kw-_-‘n-® hm¿-ØIƒ am-[y-a-kr-„n-bm-sW-∂v ap-Jy-a-{¥n ]n-∂o-Sv {]-Xn-I-cn°p-I-bpw sN-bv-Xp. `m-cy bm-an-\n X-¶-®n-bp-ambp-≈ {]-iv\ - ß - f - p-sS t]-cn-emWv K-tW-jn\p t\-c-sØ a{¥n-ÿm-\w cm-Pn-h-bv-t°-≠nh-∂-Xv. K-tW-jns‚ a-{¥nÿm-\w kw-_-‘n-®v bp.-Un.F-^n¬ A-`n-{]m-b-hy-Xym-kap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈-sb Im_n-\-‰v ]-Z-hn-tbm-sS ap-∂m-°k-ap-Zm-b hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ sN-b¿-am-\m-bn \n-b-an-®v k-a-hm-b-ap-≠m-°m≥ k¿°m¿ {i-an-®-Xv. F-∂m¬, a{¥n-ÿm-\w ]m¿-´n-°v A-hIm-i-s∏-´-Xm-sW-∂p-Im-´n ]n≈ bp.-Un.-F-^n¬ \n-c-¥-cw k-Ω¿-±w sN-ep-Øn-h-cp-I-bmbn-cp-∂p. Cu k-Ω¿-±s - Ø a-dnI-S-∂m-Wv C-t∏mƒ K-tW-jn\p a-{¥n-ÿm-\w \n-c-kn-®-Xv.


tZiobw

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

kozhikode

A-gn-aXn: ap-XnÀ¶ tIm¬-{K-kv t\-Xm-hv A-d-kv-änÂ

am-thm-hm-ZnIsf-¶m-tcm-]n-¨v hn-ZymÀ-Yn-IÄ¡p aÀ-±-\w: a\p-jym-h-Imi I-½o-j³ hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn

]-\m-Pn: 300 tIm-Sn-bp-sS A-gn-a-Xn-t°-kn¬ tKm-h ap≥ s]m-Xp-acma-Øv a-{¥nbpw ap-Xn¿∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpam-b N¿-®n¬ Aen-amthm-sb AdÃv sNbvXp. Aen-amthm-s°-Xn-tc ss{Iw{_m-©v I-gn-™-Znh-kw {]-Y-a-hn-h-c dn-t]m¿´v (F^v.sF.B¿) k-a¿-∏n-®n-cp∂p. Aen-amthm-s°m-∏w ap-Xn¿∂ s]m-Xp-a-cma-Øp h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ≥ ]n Sn ]¿-°dpw Ad-Ãnem-bn-´p≠v. tIm¨-{K-kv hn-Zym¿Yn kw-LS-\ (F≥.F-kv.bp.sF) ssh-kv {]-knU‚ v kp-\n¬ Iz-X-¶-dn-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S-]Sn. tdm-Uv ]-Wn-°m-bp-≈ 258 sS-≥U-dp-I-fp-sS ]-ckyw ]-{X-ß-fn¬ \¬-Im-sX k¿-°m¿]Ww sh-´n-®p-sh-∂m-Wv ]-cmXn. ]-cm-Xn-bn¬ tI-sk-Sp-°m≥ I-gn™- h¿-jw k-]v-Xw-_¿ 19\v {]n≥-kn-∏¬ sk-j≥-kv P-Uv-Pv A\p-P {]-`p -tZ-im-bn-bp-sS \n¿tZ-i {]-Im-c-am-Wv F^v.sF.B¿. k-a¿-∏n-®Xv. sS≥U¿ hnh-cw ]-c-ky-s∏-Sp-Øm-sX s]m-Xpa-cma-Øph-Ip-∏p N-´-߃ ew-Ln-°p-I-bpw C-„-°m-cm-b-h¿-°v I-cm¿ \¬-Insb∂pw B-tcm-]n-®n-cp∂p. F-∂m¬, a-{¥n Aenamthm-bp-sS Aw-Ko-Im-c-tØm-sS-bm-Wv Xm≥ A-{]-Im-cw sN-bv-XsX-∂v ]¿-°m¿ sam-gn \¬-In-bn-cp∂p. B-tcm]-Ww i-cn-bm-sW∂v t_m-[y-s∏-´-Xn-s\-Øp-S-¿∂p \-SØn-b hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jW-Ønepw Aenamthm Ip-‰-°m-c-s\-∂p I-s≠-Øn-bncp∂p.

Z-t¥-hm-U: O-Øn-kv-K-Un-se Z-t¥-hm-U-bn-¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-I-sf am-thm-hm-Zn-I-sf-∂m-tcm-]n-®v a¿-±n-® kw-`-h-Øn¬ tZ-iob a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn. kw-`-hw At\z-jn-®v aq-∂m-gv-N-bv-°-Iw dn-t]m¿-´v \¬-I-W-sa-∂v Pn-√m `-c-WIq-S-Øn-\v A-b-® I-Øn¬ I-Ωo-j≥ B-h-iy-s∏-´p. Z-t¥-hmU Pn-√-bn-¬ tI-{μo-b P-h-l¿ \-thm-Z-bm kv-Iq-fn-se ]-Ømw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv B-{I-a-W-Øn-\n-c-bm-b-Xv. amthm-hm-Zn-I-sf-∂m-tcm-]n-®v 10 hn-Zym¿-Yn-I-sf G-Xm-\pw A-[ym-]I¿ sN-cn-∏psIm-≠v A-Sn-°p-I-bpw ¢m-kn¬\n-∂p ]p-d-Øm-°p-Ibpw sN-bv-X-Xv h-n-hm-Z-am-bn-cp-∂p. 10 Zn-h-k-tØ-°m-Wv Ch-sc ]pd-Øm-°n-bn-cp-∂Xv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ- C-cp-hn-`m-K-ß-fm-bn tN-cn-Xn-cn-™v X¿-°-ap≠m-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A-[ym-]-I¿ H-cp-hn-`m-Kw hn-Zym¿-YnI-sf am-thm-hm-Zn-I-fm-°n ap-{Z-Ip-Øn a¿-±n-®-Xv. kw-`-h-sØ-°pdn-®p-≈ am-[y-a-hm¿-Ø-Iƒ {i-≤-bn¬-s∏-´ I-Ωo-j≥ kz--ta-[bm \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. am-[y-a-hm¿-Ø-Iƒ i-cn-bmsW-¶n¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pt\-sc \-S-∂ a-\p-jym-h-Im-i ew-L\w B-i-¶-bp-≠m-°p-∂-Xm-sW-∂v I-Ωo-j≥ Aw-Kw ]-d-™p.

tcJ-I-fnÃ; 4 {io-e-¦-¡mÀ A-d-ÌnÂ

amÀtKm kv-t^m-S\w: {]-Xn-Isf sh-dp-sXhn-«p ]-\m-Pn: 2009 se am¿tKm t_mw-_v kv-t^m-S-\-t°-kn¬ A-d-kv‰nem-b B-dp-t]-scbpw tKm-h-bn-se {]-tXyI tImS-Xn hn-´-b®p. Zo-]mh-enbpsS X-te∂p cm-{Xn-bm-Wv kv-t^m-S-\-ap-≠m-bXv. sXfn-hp-I-fp-sS A-`m-h-Øn-em-Wv tIm-S-Xn-bp-sS \-S-]Sn. hn\-bv X-te°¿, [-\-Rv-P-bv A-jv-tX°¿, {]-im-¥v A-jv-tX°¿, hn-\mb-Iv ]m-´o¬, {]-im-¥v Pp-thI¿, Zn-eo-]v akv-tKm≥-I¿ F-∂n-h-sc-bm-Wv {]-tXyI tImS-Xn P-Uv-Pv {]-Zo-]v k-hm-bn-°¬ hn-´-b-®Xv. ss{Iw-{_m-©m-Wv tI-kn¬ Ch-sc A-d-Ãv sN-bv-XXv. ]n-∂o-Sv tI-kv tZio-b A-t\z-j-W G-P≥kn (F≥.sF.F)-°p ssI-am-dp-I-bpw 2010 sa-bv amkØn¬ Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-°p-Ibpw sN-bvXp. tI-kn-se \m-ep {]-Xn-Iƒ H-fn-hn-emWv.

\m\mh-Xn I-½oj-sâ Im-emh-[n ho−pw \o«n A-lva-Zm-_m-Zv: 2002se Kp-P-dmØv hw-il-Xy A-t\z-jn-°p∂ \m-\mh-Xn I-Ωoj-s‚ Imemh-[n Kp-P-dm-Øv k¿-°m¿ A-Sp-Ø B-dp-am-k-tØ-°pIqSn \o-´n. 21mw X-h-W-bm-Wv IΩoj-s‚ Im-emh-[n \o-´p-∂Xv. 2014 Pq¨ 30h-sc-bm-Wv IΩoj-s‚ Im-emh-[n \o-´n-bn-cn°p-∂Xv. dn-´. P-Ãn-kp-amcm-b Pn Sn \m-\m-hXn, A£-bv talvX F-∂n-h-cm-Wv I-Ωo-j≥ AwK߃. C∂-se I-Ωoj-s‚ Im-emh-[n A-h-km-\n-°m\n-cns°-bm-Wv B-dp-am-k-tØ°pIqSn \o-´n-b-sX-∂v I-Ωo-j≥ sk-{I´-dn Pn kn ]-t´¬ hy-‡am-°n. dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°p-∂-Xns‚ A-hkm-\ L-´-Øn-em-Wv I-Ωoj≥. F-∂m¬, I-gn-™ Hcp h¿-j-Øn-\n-sS tI-kn¬ hmZ-sam∂pw I-Ωo-j≥ tI-´n-cp∂n-s√∂pw Nn-e k¿-°m¿ hrØ-߃ hy-‡-am-°n. 2008¬ I-Ωo-j≥ tKm-{[bn¬ Xoh-≠n A-·n-°n-c-bm-b kw-`-h-Øn¬ dn-t]m¿-´v k-a¿∏n-®n-cp∂p. k-_¿a-Xn F-Iv-kv{]-kn-s‚ F-kv˛6 tIm-®v IØn®-Xv KqVm-tem-N-\-bp-sS `m-K-am-sW-∂m-bn-cp-∂p I-Ωoj-s‚ I-s≠-ج. 2002 am¿®v 3\m-Wv tKm-{[ kw`-hw A-t\zjn-°m≥ kwÿm-\ k¿-°m-¿ P-. sI Pn jm-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-Ωoj-s\ \n-tbm-Kn®Xv. F-∂m¬, 2002 sa-bv am-kØn¬ \m-\m-h-Xn-sb I-Ωojs‚ sN-b¿-am-\m-bn \n-tbm-Kn°p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v IΩoj-s‚ ]-cn-KW-\m hn-j-b߃ am‰n. Pq-Wn¬ ]-cn-KW\m hn-j-b-߃ ho≠pw am-‰n. tKm-{[ kw-`-h-Øn-\pti-jw KpP-dm-Øn¬ \-S-∂ ap-kv enw hwi-l-Xy-bp-sS A-t\z-j-Whpw \m-\mh-Xn I-Ωoj-s‚ Np-a-Xe-bm-bn. 2008¬ P-kv-‰n-kv sI Pn j A-¥-cn-®-tXm-sS-bm-Wv dn-´. ssl-t°mS-Xn P-kv-‰n-kv A£-bv salv-X I-Ωo-j-\n¬ Aw-K-ambXv.

a[y-{]-tZ-in-se Xn-c-t°dnb t_-Xp¬ ssl-th-bn¬ \m-ep-ko-‰p-≈ kz-Im-cyhn-am-\w A-Sn-b-¥-c-am-bn C-d-°n-b-t∏mƒ. k-ao]w a-‰p-hm-l-\-ßfpw ImWmw

cm-ta-izcw: a-Xnbm-b tc-J-I-fn√msX cm-Py-sØØn-b \m-ev {ioe-¶-°m-sc \m-hn-Itk-\ A-d-Ãv sN-bvXp. C-Xn¬ Hcp Ip-Spw-_Øn-se aq-∂pt]cpw Dƒ-s∏-Sp∂p. C-h¿ k-©-cn-®n-cp∂ t_m´pw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p≠v. [-\p-jv-tImSn Xo-c-tØ-°v t_m-´v A-Sp-∏n-°m≥ {i-an-°-th-bmWv \n¿-a-e≥, `m-cy \n-im¥n\n, H-cp h-b p-≈ a-I≥ Un-Ivk¨, t_m-´v ss{U-h¿ I-¥-kzm-an F-∂n-h¿ A-d-kv-‰n-em-b-Xv. am-Xm-]nXm-°ƒ X-ß-fp-sS hn-hml-sØ F-Xn¿-Ø-Xn-\m-em-Wv C-¥y-bnte-°p h-∂-sX-∂m-Wv C-h¿ ]d-bp-∂-Xv.

apk-^À\-KÀ Zp-cn-Xm-izmk Iymw-]v \m-ep-Zn-h-k-¯n-\Iw A-S-¨p-]q-«m³ D¯-chv apk-^¿-\-K¿: ap-k-^¿-\-K¿ I-em-]-_m-[nX-sc ]m¿-∏n-®n-cn°p-∂ Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w]pIƒ A-S-®p-]q-´m-\p-≈ \-S-]-SnIƒ Xp-Sßn. Iymw]p-Iƒ aqt∂m \m-tem Zn-h-kØn\Iw A-S-®p-]q-´m≥ bp.]n. k¿-°m¿ C∂-se D-Ø-c-hn-´-p. sImSpwX-Wp-∏paq-ew Iymw]n¬ Ip-´n-Iƒ a-cn®p-sIm-≠n-cns°-bmWv D-Ø¿-{]-tZ-iv k¿-°mcn-s‚ Cu \-S] - S- n. Iymw-]v A-S® - p]q-´p-∂t- Xm-sS I-em-]Ø - n-\n-cbm-bh - ¿-°p-≈ A-hkm-\ AØm-Wnbpw \-„a - m-hp-Ib - mWv. Iym-w]p-Iƒ s]m-fn-°p-∂X - ns‚ `m-Ka - m-bn D-tZym-Kÿ - ¿ I-em]-_m-[n-Xs - c k-ao-]n-®v ho-Sp-If - nte-°p a-Sß - n-t∏m-hm-≥ B-hi - ys∏-´p. G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ A-`b - m¿-

7

Yn-If - p-≈ tem-C Iymw]n¬ Xn-¶fm-gN -v 150 sS‚p-Iƒ H-gn-∏n-®p. FIvk - vI - t- h-‰d - p-If - p-sS k-lm-btØm-sS-sbØnb t]m-en-kv sS ‚p-Iƒ X-I¿-°p-Ibpw k-ao]sØ \n-ew Xma-kt- bm-Ky-am-hmØ-hn-[w D-gp-Xp-ad- n-°p-Ibpw sNbvX - p. {]-tZi-sØ G-‰hpw h-enb Iymw-]p-If - n-sem-∂m-b a-en-Iv]p-cb - n-¬ I-gn-bp∂-ht- cmSpw A[n-IrX¿ H-gn-™p-t]m-hm≥ Bh-iy-s∏-´n-´p≠v. Xuen Iymw]n¬ 60 Ip-Spw-_ß - s - f H-gn-∏n-®p. C-hn-SpsØ a-Zd-v k - b - ° -v p-≈n¬ Ign-bp∂-ht- cmSpw H-gn-™p-t]mhm≥ t]m-en-kv B-hi-ys - ∏´p. tem-C Iymw-]n-se 420 t]-sc \-Kc - Ø - n-se a-s‰m-cp sI-´n-SØ - nte-°p am-‰n-∏m¿-∏n®p. Cu Iymw]n¬ A-ht- i-jn-°p-∂ Ip-Spw-

]n¬ C∂-se cm-hn-se B-dv {S-°pIƒ F-Øn. F - ∂ - m¬, a-Sß - m≥ C-Sa - n-s√∂pw `-bw-aqew kz-¥w \m-´n-te-°p Xn-cn®p-t]m-hn-s√∂pw 80Hm-fw Ip-Spw-_ß - ƒ A-[nIrX-sc A-dn-bn®p. tem-Csebpw jw-en-bn-se \m-ep Iymw]p-Ifnepw bp.]n. B-tcm-Ky-hI - p∏v D-∂X - D-tZym-Kÿ ¿ k-μ¿in®p. Iymw-]p-If - n-se ssh-Zy ku-Ic - y-߃ kw-Lw hn-eb - n-cpØn. i-\n-bmgvN Xp-Sß - n-b \n¿_-‘n-X Ip-Sn-bn-d° - v Xn-¶f - m-gN -v Iq-Sp-X¬ i‡-am°p-Ibpw CubmgvN - X-s∂ Iymw-]v A-S® - p-]qap-k-^¿-\-K¿ I-em-]-_m-[nX-sc ]m¿-∏n-®n-cn-°p-∂ ´m≥ D-Øc - h - n-Sp-Ib - p-am-bn-cp∂p. Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w]v A-tX-ka - bw, B-sc-bpw _-ew{]-tbm-Kn-®v Iymw-]n¬\n-∂v am-‰n_ßsf D-S≥ am-‰p-sa-∂v A-[n- knI-sf ho-Sp-If - n-te-°p a-S- s√∂v ap-Jy-a{- ¥n A-Jn-te-jv bmIr-X¿ A-dn-bn-®p. A-t¥-hm- ßm≥ k-lm-bn-°p-∂X - n\v Iymw- Z-hv hy-‡a - m-°n-bn-´p≠v. A-`-

bm¿-Yn-Is - f A-hc - p-sS k-ΩX - tØm-sS ho-Sp-If - n-te-°p Xn-cn-®b-°p-I am-{X-am-Wp sN-øp-∂s - X∂pw A-t±-lw ]-d™ p. D-Ø¿-{]tZ-in¬ I-Sp-Ø ssiXyw Xp-Sc - pI-bm-Wv. X-eÿ m-\am-b eJvt\m-bnepw ap-k^ - ¿-\K - d - nepw c≠v Un{Kn sk¬-jy-kn\pw Xmsg-bm-Wv Xm-]\ - n-e. ap-k^ - ¿\K¿ Iymw-]v ÿn-Xn-sN-øp-∂ {]-tZiØv 0.3 Un{Kn sk¬-jy-kv hsc Xm-]\ - n-es - b-Øn-bn-cp∂p. sIm-Spw-XW - p-∏p-aq-ew Iymw-]n¬ 12 h-b - n-\p Xm-sg-bp≈ 34 Ip-´nIƒ a-cn-®X - m-bn k¿-°m¿ cq-]o-Icn-® D-∂X - X - e - k - a - n-Xn I-s≠Øn-bn-cp-∂p. Ip-´nIfpsS ac-Ww kw-_‘ - n-®v hn-iZ- o-Ic-Ww B-hiy-s∏-´v tI-{μw bp.-]n. k-¿° - m-cn\p I-Øb - ® - n-´p≠v.

a-ªp-ho-gN -v I\¯p; I-ia-v oÀ H-äs- ¸«p {io-\K¿: {io-\K - ¿˛P-Ωp tZ-iob-]m-Xb - n¬ I-\Ø a-™p-ho-gvN-sb-Øp-S¿-∂v I-iv-ao¿ Xm-gv-hc H-‰s - ∏´p. {io-\K - d - n-te-°v h-cp∂Xpw t]mhp-∂-Xpam-b F√m hnam-\ k¿-ho-kp-If - pw d-±m-°n. I-gn-™-Znh-kw ]p-e¿-®tbm-sS-bm-Wv I-\Ø a-™phogvN - B-cw-`n-®Xv. km-[m-cW - P - ohnX-sØ a-™p-hogv-N km-c-ambn _m-[n-®p. ]-eb - n-SØpw kpc£m \-S-]-Sn-sb-t∂m-Ww sshZyp-X-n_-‘w hn-t—-Zn-®n-´p≠v. kw-ÿm\-sØ F√m tdm-UpIfpw A-S® - n-cn°p-Ib - m-Wv. I-ivao-cn-s\ cm-Py-sØ a-‰p `m-K-ßfp-am-bn _-‘n-∏n-°p-∂ 300 Intem-ao-‰¿ hym-]n-®p-In-S-°p-∂ {io-\-K¿˛-P-Ωp tZ-io-b]m-X AS-®t- Xm-sS I-iva - o¿ Xo-¿Øpw H-‰-s∏-´n-cn-°p-∂Xv. Xm-gv-h-c-bnte-°p-≈ {][m-\ I-hm-Sam-b Phm-l¿ S-We - n¬ 2 A-Sn I-\Ø - nem--Wv a-™p ho-Wn-cn-°p∂sX∂v K-Xm-KX - h-Ip-∏p h-‡mhv hy-‡a - m°n. a-™p-hogvN - XpS-cp-∂X - n-\m¬ tdm-Uv hr-Øn-bm°p-∂ \-S-]-Sn- kv-Xw-`n-®n-cn-°pI-bm-Wv.

aÂky-s¯m-gn-em-fn-IÄ-¡pt\-sc- B-{I-aWw

apk ^ À\K À: Cc I Ä¡ v Zpc nX ¯ ns \m¸ w tcmK § f pw {]-[m-\-a-{´n-¡v P-b-efn-X I-¯b-¨p sN-ss∂: C-¥y≥ a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ-°p-t\-sc {]tIm-]-\-an-√m-sX {io-e-¶≥-tk-\ \-S-Øp-∂ B-{I-a-W-Øn-\pw A-d-Ãn-\pw tI-{μw i-‡-am-b \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n P-be-fn-X {]-[m-\-a-{¥n-°p I-sØgp-Xn. \n-c-¥-c-am-bn Xp-S-cp-∂ B{I-a-W-߃ Cu am-kw \-S-°m\n-cn-°p-∂ C-cp cm-Py-ß-fn-sebpw a¬-ky-sØm-gn-em-fn {]-Xn\n-[n-I-fp-sS tbm-K-sØ {]-XnIq-e-am-bn _m-[n-°p-sa-∂pw Pb-e-fn-X I-Øn¬ kq-Nn-∏n-®p. C-cp cm-Py-ß-fn-se-bpw a¬-kysØm-gn-em-fn {]-Xn-\n-[n-I-fp-ambn N¿-® \-S-Øm-\p-≈ A-\p-Iqe \n-e-]m-Sm-Wv X-s‚ k¿-°m¿

BtKm-f ]-«n-Wn kq-Nn-I-: C-´y 65mw Øm-\¯v Xs¶ \yq-U¬-ln: 79 cm-Py-߃ Dƒ-s∏-Sp-∂ B-tKm-f ]-´n-Wn kq-NnI-bn¬ C-Ø-h-Wbpw C-¥y 65mw ÿm-\-w \n-e-\n¿Øn. 12 h¿j-am-bn C-¥y C-tX ÿm\-Øp Xp-S-cp-I-bmWv. cm-Py-sØ 12 tIm-Sn Ip-´n-Iƒ-°v D-®`-£-W ]-≤-Xn-bp-sS Kp-Ww e-`n-°p-∂ps≠-∂ k¿-°m-cn-s‚ hm-Zw \n-e-\n¬s°-bm-Wv B-tKm-f ]-´nWn kq-Nn-I-bn-¬ C-¥y-bp-sS ÿm-\w 65¬Ø-s∂ \n-e-\n¬°p-∂-Xv.

C‚¿-\m-j\¬ ^p-Uv t]m--fn-kn dn-k¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´v Xøm-dm°n-b kq-Nn-I-bn¬ bp-≤-s°-Sp-Xn A-\p-`-hn-°p-∂ dphm≠ C-¥y-sb-°mƒ ap-∂n-em-Wv. 23 i-X-am-\w C-¥y-°m-cmWv ]-´n-Wn-Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-°p-∂Xv. ssN-\-bn-en-Xv 5.2 i-X-am\-hpw dp-hm-≠-bn¬ 19.7 i-X-am-\-hp-am-Wv. _w-•m-tZ-in¬ ]-´nWn In-S-°p-∂-Xv 23.3 i-X-am-\w B-fp-I-fm-Wv. 10 i-X-am-\-Øn-e[n-Iw B-fp-Iƒ ]-´n-Wn Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-°p∂-Xv Ku-c-hX-cam-sW-∂m-Wp hn-e-bn-cpØs∏Sp-∂-Xv. cm-Py-sØ h-cp-am-\w Cc-´n-bm-bn´pw B-tKm-f ]-´n-Wn kq-Nn-I-bn¬ C-¥y 65mw- ÿm\Øp Xp-S-cp∂-Xv \n¿-`m-Ky-I-c-am-sW-∂v am-\-h-hn-`-h ti-jn a{¥m-e-b-Øn-se A-Uo-j-\¬ sk-{I´-dn tUm. A-a¿-PnXv knMv ]-d™p. tZio-b B-tcm-Ky k¿-th dn-t]m¿-´v {]-Im-cw 5hb n-\p Xm-sg-bp-≈ 18 i-X-am-\w Ip-´n-Iƒ t]m-j-Im-lm-c°pd-hv A-\p-`-hn-°p-∂p-s≠-∂v kwÿm-\ sk-{I-´-dn-am¿-°v A-b-® I-Øn¬ kn-Mv hy-‡-am-°n. 5 h-b- n-\p ap-I-fn-ep-≈-hcn¬ F-Øp-tºmƒ C-Xv C-c-´n-bm-hp∂p˛ A-t±-lw ]-d™p.

kzo-I-cn-®-sX-∂pw F-∂m¬, Xan-gv a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-sf \n-c-¥-cw B-{I-an-°p-∂ e-¶≥ \-S-]-Sn Zu¿-`m-Ky-I-c-am-sW∂pw P-b-e-fn-X B-tcm-]n-®p. Xn-¶-fm-gv-N {]-[m-\-a-{¥n-°b-® I-Øn-s‚ hn-i-Zmw-i-߃ C-∂-se-bm-Wv ]p-d-Øp-h-∂-Xv. Cu am-kw 20 \m-Wv C-cp cm-Py-

ß-fn-se-bpw a¬-ky-sØm-gn-emfn {]-Xn-\n-[n-Iƒ X-Ωn-ep-≈ IqSn-°m-gv-N \n-›-bn-®n-cn-°p-∂Xv. C-°m-cy-Øn¬ tI-{μ-Øn-\v A-\p-Iq-e \-b-am-Wp-≈-Xv. F¶n-epw C-°m-cy-Øn¬ tI-{μØn-s‚ A-¥n-a Aw-Ko-Im-cw Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wv. I-gn-™ am-kw 28\pw 29\p-am-bn e-¶≥tk-\ ]p-Xp-t°m-´, cm-a-\m-Y-]pcw Pn-√-I-fn-se 40 a¬-ky-sØmgn-em-fn-I-sf-bm-Wv A-d-Ãv sNbv-X-Xv. \n-e-hn¬ e-¶≥ P-bn-en¬ Ign-bp-∂ 200e-[n-Iw X-an-gv a¬ky-sØm-gn-em-fn-I-sf-bpw A-hcp-sS t_m-´p-I-fpw hn-´p-In-´m≥ tI-{μw C-S-s]-S-W-sa-∂ B-hiyw P-b-e-fn-X I-Øn¬ ho≠pw D-∂-bn-®n-´p-≠v.

e-Jv-t\m: D-Ø¿-{]-tZ-in-se ap-k-^¿-\-K¿ Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]n¬ I-gn-bp-∂ I-em-]Øn-s‚ C-c-Ifn¬ ]-I¿-®hym-[n ]S-cp-∂-Xmbn dn-t]m¿´v. Nn-c-ßv t]m-ep-≈ XzKvtcmK-ß-fpw izm-k-tIm-i-kw-_‘-am-b A-kp-J-ß-fp-am-Wv Iq-Sp-X¬ t]¿-°pw ]n-Sn-s]-´Xv. \-„-]-cn-lm-cw \¬-In A`-bm¿-Yn-I-tfm-Sv Iymw-]n¬\n∂v ]p-dØp-t]m-hm-\m-Wv k¿°m¿ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂sX-∂v Iymw-]v k-μ¿-in-® A[ym-]-I-\m-b Pp-ss\-Zv Jm≥ ]-d-bp-∂p. Nn-e k-∂-≤-kwL-S-\-Iƒ am-{X-am-Wv A-`bm¿-Yn-I-ƒ-°v B-h-iy-am-b ku-I-cy-ß-fpw h-kv-Xp-°-fpw \¬-Ip-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]d-™p. ]-e¿-°pw \-„-ß-fp-

tem-Iv-k-`: 300 ko-äp-I-fn aÂ-k-cn-¡psa¶v F.F.]n. „kz-¥w

{]-Xn-\n-[n

\yq-U¬-ln: h-cp-∂ tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ cm-Py-sØ 300 ko-‰p-I-fn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-Sn a¬-k-cn-t®-°p-w. U¬ln \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ an-I-® hn-P-bw t\-Sn-b ]m¿-´n km-[y-am-b-{X ko-‰p-Ifn¬ a¬-k-cn-°-W-sa-∂v thmf‚n-b¿-am¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂Xm-bn t\-Xm-°ƒ ]-d-bp-∂p. 100 ko-‰p-I-fn¬ a¬-k-cn-t®-°psa-∂m-Wv t\-c-sØ A-dn-bn-®ncp-∂-sX-¶n-epw A-Wn-I-fp-sS \n¿_‘w I-W-°n-se-Sp-Øv C-Xv 300 B-°n D-b¿-Øp-sa-∂v t\-Xm-°ƒ kq-N-\ \-¬-In. {]h¿-Ø-I-cp-sS-bpw P-\-ß-fp-sSbpw hn-Im-cw am-\n-°m-sX apt∂m-´p t]m-hm-\m-hn-s√-∂v tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ ]-≤-Xn-Iƒ X-øm-dm-°p-∂ apXn¿-∂ t\-Xm-°-fm-b k-Rv-Pbv kn-Mpw tbm-tK-{μ bm-Z-hpw ]-d-™p. 100 ko-‰p-I-fn¬ a¬-k-cn°m-sa-∂m-bn-cp-∂p B-Zyw IW-°p-Iq-´n-bn-cp-∂-Xv. U¬-lnbn-se hn-P-b-Øn-\pti-jw cmPy-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬\n-∂v £-Ww e-`n-°p-∂p≠v. C-X-\p-k-cn-®v ]-≤-Xn-Ifn¬ am-‰w h-cp-Øp-sa-∂v k-

RvPbv kn-Mv ]-d-™p. 300 ko‰p-I-fn-se ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-W-bn-°m≥ k-a-b-ap-≠mhp-tam-sb-∂ tNm-Zy-Øn-\v ]m¿´n-bp-sS cm-{„o-bIm-cy k-an-Xnbm-Wv C-Xn¬ Xo-cp-am-\-sa-Spt°-≠-sX-∂pw ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bw A-km-[y-a-s√-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. a¬-k-cn-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap≈-h-tcm-Sv Hm¨-sse≥ h-gn At]-£n-°m≥ B-h-iy-s∏-´n-´ps≠-∂pw Hm-tcm A-t]-£-IX

sS tXm-X-\p-k-cn-®v \-„-]-cnlm-cw e-`n-®n-´n-√. an-° Ip-Spw_-ß-fn-se-bpw ]e Aw-Kßfpw \-„-]-cn-lm-c ]-´n-Ibn¬ C-Sw-]n-Sn-®n-´n√. \m-a-am{X \-„-]-cn-lm-cw \¬-In A-`bm¿-YnI-sf k¿-°m¿ ssIsbm-gn-bpIbm-sW-∂v Bt£--]-ap≠v. X-\n-°v C-Xp-h-sc bm-sXm∂pw \-„-]-cn-lm-c-am-bn e-`n®n-´n-s√-∂v j-cmw-]p¿ Iymw]n¬ I-gn-bp-∂ Aw-\- km-£ys∏-Sp-Øp-∂p. Ip-Xp-_ {Km-aØn¬ \-S-∂ I-em-]-sØ-ØpS¿-∂v ho-Spw In-S-∏m-S-hpw \-„s∏-´m-Wv A-h¿ Iymw-]n¬ FØn-b-Xv. a-I-s‚ hn-hm-lw Ign-™n-´n-√. A-Xn-\papºv `¿Øm-hv a-cn-®p. hy-Xy-kv-X tdj≥ Im¿-Up-I-fp-am-bn a-I\pw Chcpw C-t∏mƒ c-≠n-S-

Øm-bm-Wp I-gn-bp-∂-Xv. X߃ Xo¿-Øpw H-‰-s∏-´ t]mse-bm-bn. Iymw-]n-¬ X-ß-sf kw-c-£n-t°-≠ Np-a-X-e-bp≈-h¿ (G-P‚p-am¿) \-„-]-cnlm-c-Øp-I A-´n-a-dn-°p-I-bmWv. F-∂m¬, A-[n-Ir-X-cp-sS A-{i-≤-sIm-≠m-Wv \-„-]-cnlm-c-Øp-I ssh-Ip-∂-Xpw ]e¿-°pw- In-´m-Xn-cn-°p-∂-sX-∂pw G-P‚p-am-cn-sem-cm-fm-b ap-l-Ω-Zv A-{Iw ]-d-™p. CØ-c-Øn¬ 500e-[n-Iw Ip-Spw_-ß-fm-Wv hn-hn-[ Iymw-]p-Ifn-ep-≈-Xv. A-tX-k-a-bw, CØ-c-Øn¬ th¿-s∏-´p-I-gn-bp∂ B-bn-c-Øn-te-sd Ip-Spw-_߃ ap-k-^¿-\-K-dn-se Iymw]p-I-fn-ep-s≠-∂v Zn ln-µp ]{Xw dn-t]m¿-´v- sN-bv-Xp. 1800 Ip-Spw-_-߃-°v \-„]-cn-lm-cw \-¬-In-sb-∂m-Wv

Btcm-KyØn-Xn- sa¨-s¸«p; sI-P-vcn-hmÄ C¶v Hm-^n-knse¯pw

™p. A-tX-k-a-bw, kv-]o-°¿ ÿm-\m¿-Yn-bm-sc-∂v _n.sP. ]n-bpw tIm¨-{K pw CtXhsc {]-Jym-]n-®n-´n-√. t{]mtSw kv-]o-°¿ B-hm-\p-≈ K-h¿-Wdp-sS £-Ww _n.sP.]n-bp-sS P-Kv-Zo-jv ap-‡n \n-c-kn®ncp∂p. ]m¿´n-bm-Wv C-Xn¬ Xo-cpam-\-sa-Sp-Ø-sX-∂v P-Kv-Zo-jv ap‡n hy-‡-am-°n. kv-]o-°-sd-bpw sU-]yq-´n kv-]o-°-sd-bpw Xn-c-s™-Sp-°p-

∂-Xph-sc k-`m\-S-]-Sn-Iƒ apt∂m-´v sIm-≠pt]m-hm≥ th≠n-bp-≈-Xm-Wv s{]mtSw kv]o-°¿ ]-Z-hn. D-Ø-c-hm-Zn-Ø-ta-s‰-Sp-°mØ-Xn-\v F.F.]n. _n.sP.]nsb Ip-‰-s∏-Sp-Øn. t{]m-sSw kv]o-°¿t]m-ep-f-f sN-dn-b D-Øc-hm-Zn-Øwt]m-epw G-s‰-Sp°m≥ _n.sP.]n-bpw tIm¨-{K pw a-Sn-°p-∂-Xv F-¥psIm≠m-sW-∂v k-RvPbvkn-Mv tNm-Zn-®p. Cu km-l-N-cyØn¬ X-ß-fp-sSX-s∂ Aw-Kw t{]m-tSw kv-]o-°-dm-hp-sa-∂pw kRvP-bvkn-Mv ]-d-™p.

X-an-gv-\m-«n F.F.]n. A-©v koän aÂ-k-cn-¡pw \yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ X-an-gv-\m-´n-se A©p a-fi-e-ß-fn¬ a¬-k-cn°p-sa-∂v Bw B-Zv-an ]m¿´n. Xq-Øp-°p-Sn, c-ma-\m-Y-]p-cw, Xn-cp-s\¬-th-en, I-\ym-Ip-amcn. hn-cp-Xp-\-K¿ F-∂o a-fi-eß-fn-em-Wp a¬-k-cn-°p-I. Xan-gv-\m-´n¬ a¬-k-cn-°p-sa-∂v I-gn-™Zn-h-kw ]m¿´n t\-Xmhv A-Uz. {]-im-¥v `q-j¨ ]-d™n-cp-∂p. Ip-Sw-Ip-fw k-a-c-Øn-s‚ \mb-I-\m-b F-kv ]n D-Z-b-Ip-am-dns\ {]-im-¥v`q-j¨ ]m¿-´n-bnte-°v kzm-K-Xw sN-bv-Xp.

cmlp-en-s\Xntc _n.sP.]nbp-sS {]-Xn-tj[w

F.F.]n. kv-]o-¡À Øm-\mÀ-Yn-sb {]Jym-]n-¨p

s\-bpw ap≥-Im-e-sØ-∂t]mse I¿-i-\-am-bn ]-cn-tim-[n°p-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n-\v G-Xm-\p-w am-k-߃am{Xw A-h-ti-jn-®n-cn-s° h-cp∂ 15˛20 Zn-h-k-Øn-\-Iw ÿm\m¿-Yn∏-´n-I ]p-d-Øp-hn-Sp-sa∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. U¬-ln \n-b-a-k-`m kv-]o°¿ ÿm-\m¿-Yn-sb Bw B-Zvan ]m¿´n {]-Jym-]n-®p. P-Mv-]p-c a-fi-e-Øn¬\n-∂p hn-P-bn-® a-\o-μ¿kn-Mv [o¿ B-bn-cn-°pw ÿm-\m¿-Yn-sb-∂v ap-Jy-a-{¥n A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ ]-d-

k-¿-°m¿ ]-d-bp-∂-Xv. 50e-[nIw {Km-a-ß-fn¬ I-em-]w IØn-∏-S¿-∂n-cp-s∂-¶n-epw H-ºXp {Km-a-ß-sf am-{X-am-Wv k¿°m¿ I-em-]-_m-[n-X-am-bn {]Jym-]n-®n-´p-≈-Xv. C-XpsIm≠pX-s∂ I-em-]-_m-[n-X-{]tZ-i-am-bn {]-Jym-]n-°-s∏-SmØ {Km-a-ß-fn-ep-≈ _-lp-`qcn-]-£w-t]¿-°pw \-„-]-c-nlm-cw e-`n-®-Xp-an-√. I-em-]Øn-\n-sS X-I¿-∂ 40 ho-Sp-Iƒ-°v k¿-°m¿ hn-e-bn-´-Xv 69 e-£-am-Wv. A-Xm-b-Xv Hm-tcm ho-Sn\pw 10,600 cq-] tXm-Xn¬. F-∂m¬, 40 ho-Sp-Iƒ°p samØ-Øn¬ hn-e-bn-Sp-I-bm-sW¶n¬ tIm-Sn-IƒX-s∂- h-cp-sa∂v I-em-]-t°-kn¬ kp-{]nwtIm-S-Xn-bn¬ I-£n-tN¿-∂ A-Uz. A-k-Zv l-bm-Xv ]-d™p.

A-c-hn-μv sI-Pvcn-hmfn-s\ I¨-t{Sm-f¿ B‚ v Hm-Un-‰¿ P-\-d¬ i-in-Im-¥v i¿a C∂-se k-μ¿-in-®-t∏mƒ Km-kn-bm-_mZv: I-Sp-Ø ]-\nsb-Øp-S¿-∂v hn-{i-a-Øn-em-bncp-∂ U¬-ln ap-Jy-a{¥n A-chn-μv sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ B-tcmKyÿn-Xn-bn¬ ]p-tcm-K-Xn. At±-lw C∂v Hm-^n-kn¬ F-Øpsa-∂v B-tcm-Ky-a{¥n k-tXy{μ P-bn≥ am-[ya-ß-tfm-Sp ]-d™p. sI-Pv-cn-hm-fn-s\ h-k-Xn-bnse-Øn k-μ¿-in-® P-bn≥ C-∂v B-cw-`n-°p-∂ \n-ba-k`m ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v

{]-Xym-i {]-I-Sn-∏n®p. c-≠p Znhk-sØ hn-{i-a-am-Wv tUm-Œ¿ B-h-iy-s∏-´n-´p-≈-Xv. A\mtcmKywaq-ew C-Xphsc Hm-^nkn-se-Øm≥ sI-Pv-cn-hm-fn-\p km-[n-®n√. a-Zy-am-^n-b-bp-sS B-{I-a-W-Øn¬ sIm√-s∏-´ U¬-ln t]m-en-kv tIm ¨-kv-‰_nƒ hn-t\m-ZvIp-am-dn-s‚ IpSpw_-sØ Im-Wm-≥ sI-Pv-cnhmƒ B-{K-lw {]-I-Sn-∏n-s®-∂v A-t±l-sØ Nn-In-¬-kn-°p∂ tUm.hn-]n≥ an-ج ]-d™p.

\yq-U¬ln: _n.sP.]n bph-P\ hn-`m-K-am-b bp-h-tam¿-®m {]h¿-Ø-I¿ tIm-¨-{K-kv D-]m[y-£≥ cm-lp¬-Km-‘n-bp-sS h-k-Xn-°p ap-ºn¬ {]-Xntj-[ {]-IS-\w \-SØn. ln-am-N¬ {]tZ-iv ap-Jy-a{¥n ho-c`-{Z kn-Mns\-Xncm-b A-gn-a-Xn-°p-‰-ß-sf°p-dn-®v hn-i-Zo-Ic-Ww \¬-IW-sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv {]-I-S\w \-S-Øn-bXv. bp-h-tam¿-® tZio-b {]-knU‚ v A-\p-cm-Kv Xm-°q-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Xp•-°v se-bn≥ h-k-Xn-°p apºn¬ \-SØn-b {]-I-S-\-Øn¬ A-t±-l-Øn-s‚ cm-Pnbpw B-hiy-s∏´p. {]-Xn-tj-[-°m¿-°p t\-sc t]m-en-kv sN-dn-b-tXmXn¬ P-e-]oc-¶n {]-tbm-Kn®p.


8

A§mSn

kozhikode

_m-e-km-ln-Xy ]p-c-kv-Im-c-§Ä-¡v Ir-Xn-IÄ \Â-Imw

237 Aw-K-]-cn-an-XÀ-¡p-Iq-Sn Øn-c-\n-b-a-\-¯n-\v A-\p-a-Xn

a-Av-Z-\n: tI-{µ-a-{´n-¡v \n-th-Z-\w \-Â-In

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _m-e-kmln-Xy C≥-Ãn-‰yq-´n-s‚ 2013se _m-e-km-ln-Xy ]p-c-kv-Im-c߃-°v Ir-Xn-Iƒ \¬-Imw. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 h¿-jß-fn¬ B-Zy-]-Xn-∏m-bn {]-kn≤o-I-cn-® Ir-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn°pw. I-Y/ t\m-h¬, I-hn-X, \m-SIw, hn-h¿-Ø-\w/ ]p-\-cm-Jym\w, im-kv-{Xw, ssh-⁄m-\nIw (im-kv-{Xw H-gn-sI), Po-h-Ncn-{Xw/ B-fl-I-Y, Nn-{Xo-I-cWw, Nn-{X-]p-kv-X-Iw, ]p-kv-XI Un-ssk≥/ s{]m-U-Iv-j≥ F-∂n-ß-s\ ]-Øp- hn-`m-K-ßfn-em-Wv ]p-c-kv-Im-cw.]p-kv-XI-ß-fp-sS \m-ep {]-Xn-Iƒ hoXw U-b-d-Œ¿, tI-c-f kw-ÿm\ _m-e-km-ln-Xy C≥-Ãn-‰yq-´v, ]m-f-bw, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛ 695 034 F-∂ hn-em-k-Øn¬ Cu amkw 15\-Iw e-`n-°-Ww.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 1999 B-K-kvXv 16\pw 2013 Un-kw-_¿ 31\pw a-t[y Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kvtN-©v ap-tJ-\ k¿-°m¿ h-Ip∏p-I-fn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn-® Aw-K-]-cn-an-X-cn¬ A-h-cp-tS-X√m-Ø Im-c-W-Øm¬ 179 Zn-hkw ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bmØ-h¿-°p-Iq-Sn k¿-°m¿ k¿-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-–p¿-\mk¿ a-Av-Z-\n-bv-s°-Xn-cm-b a-\pjym-h-Im-i ew-L-\w kw-_‘n-®v ]n.-Un.-]n kw-ÿm-\-IΩn-‰n tI-{μ-a-{¥n F sI B‚Wn-bv-°v \n-th-Z-\w \¬-In. aA-v-Z-\n-tbm-Sv I-gn-™ _n.-sP.]n k¿-°m¿ Xp-S¿-∂p-t]m-∂ \n-e-]m-Sn-s\-°mƒ {Iq-c-hpw a\p-jy-Xz-c-ln-X-hp-am-b \n-e-]mSm-Wv I¿-Wm-S-I tIm¨-{K-kv k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂pw D-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. a-A-Z-\n-bp-sS Po-h≥ c-£n°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-sb-Sp-°W-sa-∂pw am-\p-jn-I ]-cn-K-W\-tbm-Sp-Iq-Sn-b k-ao-]-\w e-`yam-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂pw I¿-Wm-S-I k¿°m-cn-s‚ A-\p-Iq-e-\n-e-]m-Sn\v C-S-s]-S-W-sa-∂pw \n-th-Z-\Øn¬ h¿-°n-Mv sN-b¿-am≥ ]q¥p-d kn-dm-Pv B-h-iy-s∏-´p.

ho-kn¬ \n-b-a-\w \-¬-Im≥ [\-a-{¥n sI Fw am-Wn A-\p-aXn \¬-In.--\n-›n-X -Im-e-b-f-hn¬ 179 Znh-kw tk-h-\-a-\p-jvTn-® 2677 t]¿-°v ÿn-c-\n-b-a-\w \¬Im≥ 2013 sa-bv 18\v k¿-°m¿ DØ-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cp-∂p. F-∂m¬, s]m-Xp-A-h-[n Xp-S-

"hn-Iv-tS-gv-kn' F-kv.-F-kv.-FÂ.--kn. kw-i-b-\n-hm-c-W- ]-cn-]m-Sn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sF.--Sn.-@kvIqƒ hn-Iv-tS-gv-kv Nm-\-en¬ ]Ømw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p≈ kw-i-b-߃-°v hn-Z-Kv-[¿ adp-]-Sn \¬-Ip-∂ X-¬-k-a-b t^m¨ C≥ t{]m-{Kmw -ssehv hn-Øv e-k≥-kv- C-∂p-apX¬ B-cw-`n-°p-∂p. Xn-¶ƒ ap-X¬ sh-≈n- h-sc cm-{Xn 7 ap-X¬ 8 h-sc-bm-Wv kw-t{]-j-Ww. ]n-t‰-Zn-h-kw cm-

hn-se 7 ap-X¬ 8 h-sc ]p-\-kwt{]-j-W-w D-≠m-bn-cn-°pw. Xn-¶-fm-gv-N K-Wn-X-im-kv-{XØn-epw sNm-Δm-gv-N `u-Xn-I-imkv-{X-Øn-epw _p-[-\m-gv-N c-kX-{¥-Øn-epw hym-gm-gv-N Po-him-kv-{X-Øn-epw sh-≈n-bm-gv-N km-aq-ly-im-kv-{X-Øn-epw D≈ kw-i-b-ß-fm-Wv N¿-® sNøp-∂-Xv. Cu Zn-h-k-ß-fn¬ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v 1800 425 9877 F-

\nehmcw kzÀW-hne Xmgv¶p; ]h\v 21,920 sIm-®n

a-e-∏p-dw

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 10,550 P-\p-h-cnA-h-[n.-.-.-.-. 10,550 s^-{_p-h-cn ,,.-. 10,700 am¿-®v ,,.-. 10,680 G{]n¬ A-h-[n 10,550 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,215˛7,650 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2,400 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 50,200 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52,200 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 18,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 19,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 6200˛6500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 15,000˛16,000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,100 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛10,000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6,000˛6,600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 7,200˛7,900 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4,500˛5,700 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3,750 ˛4,000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5,700˛6,200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7,300˛8,400 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2,350˛2,700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3,100˛3,250 Pm-Xn-sXm-≠≥ 350˛375 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 640˛680 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1,160 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1,850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 15,450˛15,650 d-_¿-˛4 t{K-Uv.-.-. 16,350 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 12,300 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 12,800 ]mw Hmbn¬ 6,000 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 21,920 H-cp {Kmw.-. 2,740

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ 1685 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1965 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 982 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 2550 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2970 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2600 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3600 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700 ˛3000 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2900 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2220 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7000 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 9000 I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Iv (25 In.-{Kmw ) 8200 ap-f-Iv k-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 1180 d-_¿(In-tem).-.-.162.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 148.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 110.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 49500 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2350 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15500 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 12800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.27.-00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 24.-00 Xr-®n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-28.-00 I-ip-h-≠n .-.-.-.-.-.-.-.-. 4800 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 13500 c-≠mw-X-cw. 9700 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 12300˛14290 ]-g-b-Xv 15200˛16580 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.10700˛12100 ap-Xn-c 4200

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏ n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (tdm-´-dn).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

43800 29,800 11,400 7800 7850 7550 7450 8,125 3225 3325 4300-˛4600 4900˛5100 5600˛6100 48,900 49,900 50,900 16,200 15,300 11700 2,960

ßn-b Im-c-W-ß-fm¬ \n-›n-X -Im-em-h-[n ]q¿-Øn-bm-°m≥ Ign-bm-sX-h-∂-h¿ \¬-In-b \nth-Z-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv 237 t]¿-°p-Iq-Sn ÿn-c\n-b-a-\w \¬-Im≥ _-‘-s∏-´ h-Ip-∏v ip-]m¿-i- sN-bv-X-Xv. AXn-\p [-\-a-{¥m-e-bw A-\p-a-Xn \¬-In.

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

51,000 50,000 10,600 3200 32.00 26.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 32.-80 32.-30 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 27.-00 28.-00 28.-00 28.-00 25.-40 22.-00 151.-00 161.-00 114.00-

29,350 37.-00 31.-00 27.-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 10,550 7500˛7550

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

16,400 15,700 16,000 12,525 16,400 15,700 15,966 15,853 15,749 15,693 15,608 14,230 10,362 11,200 8,000 2,400

∂ tSmƒ-{^o \-º-dn-te-°v hnfn-®v kw-i-b-\n-hm-c-Ww \-SØmw. victersquestion@gmail.com

F-∂ C- -˛-sa-bn¬ A-{U-knte-°pw tNm-Zy-߃ A-b°mw. C-˛-sa-bn-en-eq-sS kw-ib-߃ A-b-°p-∂ hn-Zym¿-YnIƒ hn-j-bw, t]-cv, ]Tn-°p-∂ kv-Iq-fn-s‚ t]-cv F-∂n-h hy‡-am-°n-bn-cn-°-Ww.

3000˛3370 2000˛2725 800˛1600 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

27.-00˛32.-00 28.-00˛30.-50 28.-00˛33.-00 28.-00˛34.-50 21.-50 29.-00 495.-00 140˛120.-00 1690.-00 11266.-00 22.-50

F-kv.-_n.--Sn. {]-Xn-`m -k-½m³ K-th-j-W 2013 A-hmÀ-Uv {]-Jym-]n-¨p ]-²-Xn-bn H-gn-hp-IÄ -Xn-cp-h-\-¥-]p-cw:F-kv._ -- n.--Sn. {]-Xn-`m k-Ωm-≥ 2013 A-hm¿Un-\p tUm. Fw F-kv kzm-an\m-Y≥, Sn sI tPm-kv, sI C

h¬-°-c-Ww, \-S-∏m-°¬ F-∂nh-bn-eq-sS kzm-{i-b-kw-L-ß-fneq-sS kv-{Xo-im-‡o-I-c-Ww bm- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥Ym¿-Yy-am-°p-I-bpw sN-bv-X Sn ]p-cw ]m-tem-Sv P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp t{Sm-∏n-°¬ s_m-´mWn-Iv Km¿-U≥ B‚ v dn-k¿-®v C≥-Ãn-‰yq-´n¬ \-S-∏m-°p-∂ Kth-j-W ]-≤-Xn-bn¬ Xm-sg-∏-dbp-∂ H-gn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. tbm-Ky-X: Po-h-im-kv-{X-Øns‚ G-sX-¶n-epw im-J-bn¬ H∂mw ¢m-kv _n-cp-Zm-\-¥-c _nsI C ss^-k¬, Fw F-kv kzm-an-\m-Y≥, Sn sI tPm-kv cp-Z-tØm-sSm-∏w s\-‰v/ Fw.ss^-k¬ F-∂n-h¿ A¿-l-cm- sI tPm-kv sF.--F.--F-kv. kw- ^n¬/ X-Øp-ey tbm-Ky-X. {]mbn. ÿm-\-X-e A-hm¿-Un-\p Xn-c- b-]-cn-[n 28 h-b-kv. hn-i-Z-am-b l-cn-X-hn-π-h-Øn-eq-sS cm- s™-Sp-°-s∏-´p. _-tbm-Um-‰, tbm-Ky-X-Iƒ sX{]-ap-J -kw-cw-`-I-\m-b sI fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ Py-sØ Im¿-jn-I -ta-J-e-bp-sS hn-Im-k-Øn-\p \¬-In-b kw-`m- C ss^-k¬ B-tcm-Ky- ]-cn-]m- F-∂n-h-bpw A-h-bp-sS ]-I¿h-\-Iƒ ]-cn-K-Wn-®v tUm. Fw e-\w, hn-Zym-`ym-kw, Sq-dn-kw, Ir- ∏p-I-fpw k-ln-Xw C≥-Ãn-‰yqF-kv kzm-an-\m-Y-\p tZ-io-b-X- jn F-∂o ta-J-e-I-fn-se kw-`m- ´n¬ 13 \p Iq-Sn-°m-gv-N-°m-bn e-Øn-ep-≈ ]p-c-kv-Im-cw \¬- h-\-I-fp-sS-bpwB-Xp-c-tk-h-\ - lm-P-cm-I-Ww. hn-h-c-߃-°v ß-fp-sS-bpw t]-cn¬ ]p-c-kv-Im- www.jntbgri.in k-μ¿-in-°mw. Ipw. Ip-Spw-_-{io- an-j-s‚ cq-]- c-Øn-\v A¿-l-\m-bn.

Im-en-¡-än ]m-À-«vssSw Fw.-F-Uv. Xo-cp-am-\w d-±m-¡n tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n-bn¬ ]m¿-´v-ssSw Fw.-FUv. tIm-gv-kv Xp-S-ßm-\p-≈ Xocp-am-\w kn≥-Un-t°-‰v d-±m-°n. F≥.-kn.-Sn.-C. A-w-Ko-Im-c-an-√mØ tIm-gv-kv Xp-S-ßm≥ F-Pyqt°-j≥ ]n.-Pn. ]T-\ t_m¿-Uv \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. F-Pyq-t°j≥ ]T-\-hn-`m-K-Øn-se Nn-e A-[ym-]-I-cp-sS \o-°-߃-°mWv kn-≥-Un-t°-‰v X-S-bn-´-Xv. ^p-Sv-t_mƒ A-°m-Z-an-°v 200 G-°¿ ÿ-ew \¬-Im-\p-≈ \o°-hpw kn-≥-Un-t°-‰v X-S-™p. F≥.-kn.-kn-°v F-t´-°¿ ÿew \¬-In-b-Xv \m-te-°-dm-°n Np-cp-°m-\pw C-t∏m-gp-≈ ÿew am-‰n-\¬-Im-\pw Xo-cp-am-\n®p. hm-gv-kn-‰n-bn-se sk-Iv-j≥ Hm-^n-k-dpw F≥-Iz-b-dn Hm-^nk-dp-am-b Fw _n Ip-™n-Ir-jvW-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ X-øm-dm-

Xr-iq¿ 10,500 2300 1700 3500 49,500 15,500 7285 2350

1 P\p-hcn 2014 _p[≥

Un-Pn-ä Ìn t^m-t«m-{K-^n tIm-gv-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn-˛-Un-‰ns‚ I-h-Sn-bm¿ tI-{μ-Øn¬ C-∂v B-cw-`n-°p-∂ Un-Pn‰¬ Ãn¬ t^m-t´m-{K^n (Cu-h-\n-Mv) tIm-gv-kn¬ GXm-\pw ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ I-ΩyqWn-t°-j≥ s{S-bn-\n-Mv sk‚-dp-am-bn _-‘-s∏-SWw. t^m¨: 9447159721/ 0471 2721917.-

°n-b ]-co-£, ^o-kp-Iƒ, tImgv-kp-Iƒ F-∂n-h-sb-°p-dn-®p≈ ]p-kv-X-Iw kn≥-Un-t°-‰v tbm-K-Øn¬ hn.-kn. {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. hm-gv-kn-‰n Po-h-\-°msc-bpw hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw C≥jq¿ sN-øp-∂-Xn-\v Ãm¿ C≥jq-d≥-kv I-º-\n Dƒ-s∏-sS-bp-

≈ kz-Im-cy C≥-j-q-d≥-kv I-º\n-Iƒ-°v I-cm¿ \¬-tI-s≠∂pw Xo-cp-am-\n-®p. I-m-kv em-_v Im-cy-߃ ]Tn-°m≥ I-Ω-n-‰nsb \n-tbm-Kn-®p. ]p-Xn-b c-Pn-kv-{Sm-dm-bn tUm. Sn F A-–p¬- a-Po-Zn-s\ \n-b-an-®-Xv kn≥-Un-t°-‰v Aw-

Ko-I-cn-®p. Po-h-\-°m-cp-sS k-ac-Im-e-sØ 28, 29 Xn-ø-Xn-I-fn¬ F-en-Pn-_vƒ eo-hv Aw-Ko-I-cn®p. hn.-kn-bpw ]n.-hn.-kn-bpw CXn-\p hn-tbm-Pn-∏v tc-J-s∏-SpØn. tIm¨-{K-kv-˛-eo-Kv X¿-°w Im-c-Ww k-_v I-Ω-n-‰n cq-]o-I-cWw X-o-cp-am-\-am-bn-√.-

sk³-{SÂ a-Zv-d-km t_mÀ-Uv Øm-]n-¡pw: P-Ìn-kv kn-±o-Jn tX-™n-∏-ew: cm-Py-Øp-≈ ap-gp-h≥ a-Zv-d-k-I-fp-sS-bpw GIo-I-c-W-Øn-\v kn.-_n.-F-kv.C. am-Xr-I-bn¬ sk≥-{S¬ a-Zvd-km t_m¿-Uv ÿm-]n-°p-sa∂v tZ-io-b ]n-∂m-° hn-Zym`ym-k I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ P-kv-‰n-kv Fw F-kv F kn-±oJn hy-‡-am-°n. kn F-®v ap-l-Ω-Zv-tIm-b sN-b¿ kw-L-Sn-∏n-® sk-an-

\m-dn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. k¿-°m-cn-\v C-Xp-kw-_-‘n-® \n¿-tZ-i߃ k-a¿-∏n-®n-´p-≠v. 90 i-X-am-\w ap-kv-enw-I-fpw C-Xn-\-\p-Iq-e-am-sW-¶n-epw ]Øp i-X-am-\w au-em-\-am-cmWv C-Xn-s\-Xn-cp-\n¬-°p-∂sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. aZv-d-k-I-fn¬ \n-e-hn-ep-≈ ]T\-tØm-sSm-∏w ssk-t°m-f-Pn-

bpw k-b≥-kv hn-j-b-ß-fpw kn-e-_-kn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-sa∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. hn-hm-ln-X-cm-b ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS D-∂-X-]T\-Øn-\v kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬Ip-∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°p-sa∂v ssa-t\m-dn-‰n F-Pyq-t°-j≥ hn-a≥-kv I-Ωo-j≥ sN-b¿am≥ k-_n-kv-Xm≥ K-^m¿ hy‡-am-°n.

Po-h-\-¡m-cp-sS kz-¯v-: ]-{Xn-Im kaÀ¸Ww C-¶p-ap-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sk-{I-t´-dnb-‰v Po-h-\-°m-cp-sS ÿm-h-c-hkv-Xp-°-fpw a-‰p \n-t£-]-ßfpw kw-_-‘n-® 2013-se hm¿jn-I ]-{Xn-Im k-a¿-∏-Ww Hm¨-sse≥ (www.spark.gov.in/ webspark) h-gn C-∂p-ap-X¬ 15 h-sc \-S-Ømw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v sk-{I-t´-dn-b-‰n-se kv-s]jy¬ sk-{I-´-dn (t\m¨ sF.F.-F-kv),A-Uo-j-\¬ sk-{I´-dn, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn dm-¶nep-≈ D-tZym-K-ÿ¿ (C-t∏mƒ sU-]yq-t´-j-\n-ep-≈-h¿ Dƒs∏-sS) s]m-Xp-`-c-W (F-kv.kn.-)h-Ip-∏n-epw (t^m¨ 0471˛2518531, 2518223) s]m-Xp-`c-W-˛-\n-b-a-˛-[-\-Im-cy sk-{It´-dn-b-‰n-se ]m¿-´v-ssSw I-≠nP‚ v Po-h-\-°m¿ H-gn-sI sU]yq-´n sk-{I-´-dn dm-¶v h-sc-bp≈ D-tZym-K-ÿ¿, \n-b-a-˛-[-\Im-cy h-Ip-∏p-I-fn-se sU-]yq´n sk-{I-´-dn dm-¶v h-sc-bp-≈ Kk-‰-Uv D-tZym-K-ÿ¿ s]m-Xp-`c-W (F-kv.-F-kv.-) h-Ip-∏n-epw (t^m¨ 0471˛2518399, 2327559) _-‘-s∏-S-Ww. hn-i-Z-hn-h-c߃-°v sh-_v-ssk-‰v k-μ¿-in°p-I. www.prd.kerala.gov.in

l-cn-X ]p-c-kv-Im-c-§Ä-¡v A-t]-£n¡mw Adnbn-¸pIÄ - W hn-jb - ß - ƒ-°v {]- I-£nt\-Xm-¡fp-sS tbm-Kw C-¶v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: 2013-se l-cn-X kw-c£ ]p-ck - vI - m-cß - ƒ-°v ssP-hs - shhn-[y t_m¿-Uv A-t]-£ £-Wn®p. anI® {]-h¿-Ø\ - w Im-gN -v h - ®n-´p-≈ hy-‡n, \m-S≥-hn-f C-\ß-fp-sS kw-c£ - W - Ø - n-\m-bn {]h¿-Øn-°p-∂ hy-‡n, ]-cn-ÿnXn hn-jb - ß - ƒ-°v ap≥-Xq-°w \¬-In ]-{X-{]-h¿-Ø\ - c - w-KØ - v an-Ih - v Im-gN -v h - ® - Cw-•o-j˛-v a - e - b - mfw ]-{X-{]-h¿-ØI - ¿, C-et- {ŒmWn-Iv am-[y-aw h-gn ]-cn-ÿn-Xn

Nm-cw \¬-Ip-∂ am-[y-a{- ]-h¿-ØI≥, ]-cn-ÿn-Xn kw-c£ - W - {]h¿-Ø\ - ß - ƒ \-SØ - p-∂ K-h¨sa‚ v kvI - q-fp-Iƒ/ F-bU -v U - v kvIq-fp-Iƒ, sF.-kn.-Fk - .v kn./kn._n.-Fk - k -v n.-/ sk≥-{S¬ kvI - q-fpIƒ, K-h¨-sa‚ v/ F-bvU - U - v, A¨-Fb - U -v U - v tIm-fP - p-Iƒ, ]cn-ÿn-Xn kw-c£ - Ø - n\p {]m-[m\yw \¬-In {]-h¿-Øn-°p-∂ kwL-S\ - I - ƒ F-∂o C-\ß - f - n-emWv A-hm¿-Uv \ - ¬-Ip-∂X - .v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-\p-h-cn aq-∂n-\v B-cw-`n-°p-∂ \n-b-a-k-`m ktΩ-f-\-Øn-s‚ \-S-Øn-∏n-s\-∏-‰n N¿-® sN-øp-∂-Xn-\m-bn kv-]o°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ hn-fn-®p tN¿-°p-∂ I-£n-t\-Xm-°-fp-sS tbm-Kw C-∂v aq-∂p-a-Wn-°v kv-]o-°-dp-sS tNw-_-dn¬ \-S-°pw. ap-J-y-a-{¥n-bpw {]-Xn-]-£-t\-Xm-hpw \n-b-a-k-`-bn-se a-‰v I£n-t\-Xm-°-fpw ]-s¶-Sp-°pw.

{]-Im-i-\w C-¶v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Hu-tZym-Kn-I -`m-jm h-Ip-∏p-X-e k-an-Xn {]-kn≤o-I-cn-°p-∂ k-a-\z-bw ss{X-am-kn-I-bp-sS B-Zy- ]-Xn-∏n-s‚ {]Im-i-\w C-∂v cm-hn-se 11 a-Wn-°v kv-]o-°¿ \n¿-h-ln-°pw.

¢mÀ-¡p-am-cp-sS ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C≥-jp-d≥-kv sa-Un-°¬ k¿-ho-k-kv h-Ip∏n¬ 01˛04˛1994 ap-X¬ 31˛03˛2013 h-sc k¿-ho-kn¬ {]-th-in-® F¬.-Un. ¢m¿-°p-am-cp-sS Xm¬-°m-en-I ko-\n-tbm-dn-‰n en-Ãv {]kn-≤o-I-cn-®p. B-t£-]w D-≈-h¿-°v A-Xv Cu am-kw 18\-Iw hIp-∏n-s‚ B-ÿm-\ Hm-^n-kn¬ F-Øn-°mw.

K-th-j-W Fw.--F-kv.-Fw. JpÀ-B³ hn-Úm-\-]-co-£m-^-ew {]-kn-²o-I-cn-¨p s{]m-t¸m-k-ep-IÄ: ^-ew {]-kn-²o-I-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: -hn-ip-≤ Jp¿- X-e-t»-cn-bn¬ \-S-°p-∂ -Xu- Im-em-h-[n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: H-tŒm-_-dn¬ \-S-∂ A-Jn-te-¥ym A-{]‚o-kv - Ø - nB≥ am-\-h¿-°v am¿-K-Zo-]w- lo-Zv hn-ip-≤n-°v hn-tam-N\ t{S-Uv sS-Ãn-s‚ ^-ew {]-kn-≤o-I-cn-®p. dn-kƒ-´v F-∂ {]-ta-b-Øn¬ Fw.--F-kv.-- \v- sI.--F≥.--Fw. kw-ÿm-\ ZoÀ-Ln-¸n-¨p F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂pw B¿ sF sk‚-dn¬ \n-∂pw Fw. kw-LS- n-∏n-®p-hc - p-∂ tZ-io- Imw-]-bn≥ k-am-]-\ kw-K-awww.det.kerala.-

gov.in

s]m-Xp-P-\-tk-h-\-cw-K-s¯ A-hmÀ-Up-IÄ-¡v A-t]-£n¡mw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]m-Xp-P-\tk-h-\-cw-K-sØ \q-X-\ B-ibm-hn-jv-Im-c-Øn-\p-≈ ap-Jy-a{¥n-bp-sS A-hm¿-Up-Iƒ-°p-≈ A-t]-£ £-Wn-®p. k¿-°m¿ h-Ip-∏p-Iƒ, X-t±i-ÿm-]-\-߃, k¿-°m-tc-X-c ÿm-]-\-߃ Ip-Spw-_-{io skm-ssk-‰n-Iƒ, ]-ªn-Iv skŒ¿ bq-\n-‰p-Iƒ, k¿-°m-cn-\p Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kz-bw`-c-W ÿm-]-\-߃, t\m¨ K-

h¨-sa‚ v ÿm-]-\-߃ ap-Xem-b-h-bn¬ \n-∂m-Wv A-t]£ £-Wn-®-Xv. U-h-e-]v-sa‚¬ C‚¿-sh≥j≥-kv, ]-ªn-Iv k¿-ho-kv sUen-h-dn, t]-gv-k-\¬ am-t\-Pvsa‚ v, d-ko-Uyq-d¬ C‚¿-sh≥j≥-kv F-∂o hn-`m-K-ß-fn¬ Hm-tcm-∂n-\pw _-lp-a-Xn-]-{Xhpw A-©v e-£w cq-]-bp-am-Wv A-hm¿-Uv. tÃ-‰v C-s∂m-thj≥ Iu¨-kn¬ sN-b¿-am≥

sI tPm-kv kn-dn-b-Iv Pq-dn sNb¿-am-\m-bpw sF.-Fw.-Pn. U-bd-Œ¿ P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw B-dw-K k-an-Xn- C-Xn-\m-bn cq-]oI-cn-®n-´p-≠v.t\m-an-t\-j-s‚ c≠p- tIm-∏n k-ln-Xw \n¿-Zn-jv-S t^m-d-Øn¬ c-Pn-tÃ-Uv A-s√¶n¬ kv-]o-Uv t]m-Ãv X-]m-embn s^-{_p-h-cn 28-\-Iw U-b-dŒ¿ P-\-d¬, sF.-Fw.-Pn.-, hn-Imkv `-h≥, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 695 033 hn-em-k-Øn¬ e-`n-°-Ww.

b Jp¿-B≥ hn-⁄m-\] - c - o-£bp-sS ss^-\¬ ]-co-£m-^-ew {]-kn-≤o-Ic - n-®p. {]m-Ya - n-I ]-co£-bn¬ 80 i-Xa - m-\Ø - n-e[ - n-Iw am¿-°v I-c-ÿ-am-°n-b B-bn-ctØm-fw t]-cm-Wv ss^-\¬ ]co-£-bn-te-°v tbm-Ky-X t\-Snb-Xv. H-∂v, c-≠v, aq-∂v ÿm-\ß - ƒ b-Ym-{I-aw hn Ip-™o-a (]m-e°m-Sv), a-dn-bw ap-l-Ω-Zv (a-e-∏pdw), Fw F X-kv-\ow (F-d-WmIp-fw) F-∂n-h¿ I-c-ÿ-am-°n. hn-Pb - n-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\ß - ƒ

Øn¬ hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v B-Zn¬ A-Xzo-^v, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n kndm-Pv tN-te-{º, ssh-kv {]-knU‚ v ip-°q¿ kz-em-ln B-e∏ - pg, ]-co-£m I¨-ho-\¿ i-co-^v tIm-]n-em≥ hm¿-Øm-°p-dn∏n¬ A-dn-bn-®p. D-b¿-∂ am¿-°v I-c-ÿ-am°n-b ]-co-£m¿-Yn-Iƒ-°p-≈ k¿-´n-^n-°‰ - p-Iƒ Pn-√m k-an-Xn ap-Jm-¥-cw hn-X-c-Ww sN-øpw. ^-ew www.m-smerala.org F-∂ sh-_vs - sk-‰n¬ e-`y-am-Ipw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ sXm-gn¬ h-Ip-∏n-\p Io-gn-ep-≈ tI-c-f C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v te_¿ B‚ v Fw-tπm-bv-sa‚ v (Inse) K-th-j-W ]T-\-߃-°p th-≠n-bp-f-f A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-s‚ Im-em-h[n Cu -am-kw 10 h-sc Zo¿-Ln-∏n®p. A-t]-£-bp-sS hn-i-Z-hn-h-c߃ In-se-bp-sS www.kile.ker-

A-dn-bmw.

sUâ Iu¬-kn thm-«À ]-«n-I Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f kw-ÿm-\ sU‚¬ Iu¨-kn-en-te-bv°v {]-Xn-\n-[n-I-sf Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ thm-´¿ ]-´n-I-bpsS {]m-Y-an-I ]-´n-I-bn-t∑-ep-≈ B-t£-]-߃ kzo-I-cn-°p-∂-Xn\p-≈ Im-em-h-[n Cu- am-kw 15 h-sc \o-´n.-

sU-]yq-t«-j³ \n-b-a-\w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f tjm-]v-kv B‚ v sIm-ta-gv-ky¬ F-Ãmªn-jv-s-a‚ v-kv sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Un-s‚ No-^v F-Ivkn-Iyp-´o-hv Hm-^n-k-dp-sS F¬.-Un. ¢m¿-°v Iw I-w-]yq-´¿ Hm-]-tdala.gov.in/ www.lc.kerala.gov.in ‰¿, F¬.-Un. ssS-∏n-Ãv Iw I-w-]yq-´¿ Hm-]-td-‰¿ X-kv-Xn-I-bn¬ F-∂o sh-_v-ssk-‰p-I-fn¬ e- Hm-tcm sU-]yq-t´-j≥ H-gn-hp-≠v. A-t]-£n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn Cu- am-kw 6. t^m¨ `n-°pw. 0471˛2572758.

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e aq-¶mw hÀ-j _n.F-kvkn. P-\p-h-cn 15\v B-cw-`n-¡pw tX™n-∏ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e aq∂mw h¿-j _n.Fkv kn sa-Un-°¬ _- t bm- s I- a n- k v{Sn/sa-Un-°¬ Imen¡äv ssa-t{Im _-tbm-fkÀhIemime Pn/sa-Un-°¬ et_m-d-´-dn sS-Iv-t\m-f-Pn ]-co£-Iƒ P-\p-h-cn 15 \v B-cw-`n°pw.

kv-t]m-«v s]-bv-saâv Iym-w]v

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hn-Zq-c hn-Zym-`ym-kw H-∂mw ska-ÿ _n.-F/_n.-tImw/_n. F-kvkn (kn. kn. F-kv. Fkv-˛-bp-Pn) kv-t]m-´v s]-bv-sa‚ v Iym-w]v P-\p-h-cn G-gn-\v tIm-gnt°m-Sv a-e-_m¿ {In-kv-Xy≥ tIm-tf-Pn-epw P-\p-h-cn G-gn-\v Xr-iq¿ sk‚ vtXm-a-kv tIm-tfPn-epw \-S-°pw. F-√m No-^v FIv-km-an-\¿-am-cpw am¿-°v en-ÃpIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e I-fpw _n-√pw k-ln-Xw lm-P-cm0494 H-∂mw sk-a-ÿ _n.]n.F-Uv I-Ww.-hn-h-c-߃-°v ]-co-£-°v ]n-g Iq-Sm-sX P-\p-h- 2407448, 2407187. cn G-gv h-sc-bpw 100 cq-] ]n-gtbm-sS P-\p-h-cn H-º-Xv h-scIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-ebpw A-t]-£n-°mw. ]-co-£ P- bp-sS ]-co-£m lm‚ v-_p-°n\p-h-cn 17 \v B-cw-`n-°pw. s‚ {]-Im-i-\w ssh-kv Nm≥-kIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e e¿ tUm.Fw.A-_v-Zp¬-k-emw A-h-km-\ h¿-j F¬.F¬.- \n¿-h-ln-®p. k¿-h-I-em-im-em Fw ]-co-£-Iƒ-°v ]n-g Iq-Sm- kn‚n-t°-‰v lm-fn¬ \-S-∂ N-SsX P-\p-h-cn G-gv h-sc-bpw 100 ßn¬ tUm. sI. ^m-Øn-a-Xv cq-] ]n-g-tbm-sS P-\p-h-cn ]-Øv kp-lv-d G-‰v hm-ßn. h-sc-bpw A-t]-£n-°mw. ]-co£ P-\p-h-cn 22 \v B-cw-`n-°pw. Un-∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v sseIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e H-∂v,c-≠v, aq-∂v sk-a-ÿ Fw. ^v-tem-ßv te-Wn-ßv \-S-Øp-∂ ]n.F-Uv d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn ]n-Pn Un-tπm-a C≥ Iu¨-k]-co-£-Iƒ-°v P-\p-h-cn G-gv h- en-ßv tIm-gv-kn-te-°p-≈ A-`nap-Jw P-\p-h-cn \m-en-\v cm-hnsc A-t]-£n-°mw.

]-co-£m A-t]-£

]-co-£m lmâv _p-¡v

A`n-apJw

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ se 10 a-Wn-°v sa‚n¬ \-S-°pw.

Un-∏m¿-´v- b≥-kv, sI-an-kv-{Sn, tPym-{K-^n ]-co-£-Iƒ P-\p-h-cn 15\v Bcw-`n-°p-∂ co-Xn-bn¬ ]p-\{ItI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A- ao-I-cn-®p.°m-Z-an-bp-sS k-l-I-c-W-tØmsS Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em A-©mw sk-a-kv-‰¿ _n.-sS]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv hn-`m- Iv.Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv {_m-©nKØns‚ {]-Xn-hm-c \m-S-tIm- s‚(\-hw-_¿-˛2013) {]m-tbm-Kn¬kh-hpw N-e-®-t{Xm-¬k-h- I ]-co-£ hn-hn-[ tI-{μ-ßhpw F-√m sh-≈n-bm-gv-N-I-fn- fn¬ P-\p-h-cn 6 ap-X¬ B-cw-`nepw k¿-h-I-em-im-em Hm-Un- °pw. t‰m-dn-b-Øn¬ ssh-Ip-t∂-cw 6.hn-i-Z hn-h-c-߃ k¿-h-I15 \v \-S-°p-w.\m-S-tIm¬k-h- em-im-e sh-_v-ssk-‰n-epw ]-coß-fn¬ kw-Ko-X \m-S-I A-°m- £m tI-{μ-Øn-epw e-`n-°pw.Z-an sX-c-s™-Sp-Ø an-I-® \mG-gmw sk-a-kv-‰¿ _n.-sS-Iv.S-I-ß-fm-Wv A-h-X-cn-∏n-°p-∂- (\-hw-_¿ 2013)s‚ {]m-tbm-KnXv.A-ta-Nz¿ \m-S-I-ß-fpw s{]m- I ]-co-£-Iƒ P-\p-h-cn 6\pw ^-j-W¬ \m-S-I-ß-fpw H-cp- Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv {_m-©nt]m-se th-Zn-bn-se-Øp-∂p. {]- s‚ {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ P-\pth-i-\w ku-P-\y-am-Wv. h-cn 9\pw A-Xm-Xv ]-co-£m tI{μ-ß-fn¬ B-cw-`n-°pw. hn-i-Z hn-h-c-߃ k¿-h-Iam-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-hI- e m- i m- e - b p- s S em-im-em sh-_v-ssk-‰n-epw ]P-\p-h-cn 3 ap-X¬ co-£m tI-{μ-Øn-epw e-`n-°pw.aq-∂mw h¿-j _n.-kn.-F.B- c w- ` n- ° m- \ n- c p∂ H-∂mw sk-a- (hn-Zq-c hn-Zym-`ym-kw-˛-k-]v-Xwkv-‰¿ Fw.-F-kv- _¿ 2013) {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ P-\p-h-cn 6 ap-X¬ I-Æq¿ kuI®qÀ kn. Iw-]yq-´¿ k- Øv _-km-dn-ep-≈ sF.-Sn. FkÀhIemime

N-e-¨n-t{Xm-Âkhw

{]m-tbm-Kn-I ]-co-£-IÄ

]-co-£-IÄ ]p-\{I-ao-I-cn-¨p

Pyp-t°-j≥ sk‚-dn¬ \-SØpw. hn-i-Z hn-h-c-߃ k¿-hI-em-im-e sh-_v-ssk-‰n-epw ]co-£m tI-{μ-Øn-epw e-`n-°pw.-

{]m-tbm-Kn-I ]-co-£

A-©mw sk-a-kv-‰¿ _n.-F. ^-Mv-j-\¬ ln-μn-bp-sS(kn.kn.-F-kv.-F-kv-˛-\-h-_¿ 2013) Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥ C≥ ln-μn {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ P\p-h-cn 3\v ]-ø-∂q¿ tIm-f-Pn¬ \-S-°pw.-

Fw.-_n.-F. ]-co-£m-^-ew

c-≠mw sk-a-kv-‰¿ Fw.-_n.F. ]-co-£m-^-ew {]-kn-≤o-Icn-®p. ^-ew k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.-

]-co-£-m ^-ew

\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv°pw P-\p-h-cn 12 h-sc A-t]£n-°mw.2013 am¿-®v am-kw \-S-Øn-b H-∂mw sk-a-ÿ Fw.-F-kv.-kn ^n-kn-Iv-kv (\yq B‚ v dn-\yq-h_nƒ F-\¿-Pn/sa-‰o-cn-b¬ kb≥-kv) kn.-F-kv.-F-kv Un-{Kn ]-co-£-I-fp-sS ^-ew {]-kn-≤s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿-Æ-bØn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\bv-°pw P-\p-h-cn 13 h-sc A-t]£n-°mw.2013 sa-bv am-kw \-S-Øn-b aq-∂mw sk-a-ÿ am-ÿ Hm-^v A-ssπ-Uv k-b≥-kv C≥ saUn-°¬ tUm-Iyp-sa-t‚-j≥ Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]kn-≤-s∏-Sp-Øn.]p-\¿ aq-ey\n¿-Æ-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cntim-[-\-bv-°pw P-\p-h-cn 13 hsc A-t]-£n-°mw.-

tIm-´-bw: 2013 G-{]n¬ am-kw \-S-Øn-b H-∂p apX¬ \m-ev h-sc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿sk-a-kv-‰¿ Fw.-Fh-I-em-im-e Bkv.-kn sF.-Sn.-kn.K-kv-Xn¬ \-S-Ønkn(Hm-^v Imw-]b A-h-km-\ h¿alm-ßm-KmÔn kv) d-Kp-e¿/k-πnj _n.-Un.-F-kv kÀhIemime sa‚-dn Un-{Kn ]-co(]m¿-´v H-∂v ˛ \yq tIcf £-I-fp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp& Hmƒ-Uv kv-Iow kÀhIemime ˛ A-Uo-j-\¬) Øn.]p-\¿ aq-ey-\n¿-Æ-b-Øn-

]-co-£m-^-ew

]-co-£m-^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n°pw.]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-b-Øn\pw kq-£v-a-]-cn-tim-[-\-bv°pw Cu-am-kw 15 h-sc A-t]£n-°mw.(www.keralauniversity.ac.in)

_n.-sS-Iv ^-ew

kn.-hn. Iym-w]v ^o-km-bn 200 cq-]-bpw A-S-bv-°-Ww.

Fw.-kn.-F. {]m-Iv-än-¡Â

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e \hw-_-dn¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-a-ÿ Fw.-kn.-F.-(d-Kp-e¿ & k-πn-sa‚-dn ˛ 2011 kv-Iow & k-πn-sa‚-dn 2006 kv-Iow) ]-co£-bp-sS {]m-Iv-‰n-°¬ Cu amkw G-gv ap-X¬ A-X-Xv tIm-fPp-I-fn¬ Xp-S-ßpw. a-‰v hn-h-c߃ tIm-f-Pp-I-fn¬ e-`n-°pw.

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e sabv/Pq-Wn¬ \-S-Øn-b B-dmw sk-a-ÿ _n.-sS-Iv (do-kv-{S-Ivt®¿-Uv ˛ ]m¿-´v ssSw-˛2010 ˛ 2008 kv-Iow) ]-co-£m-^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ (www.keralauniv-ersity.ac.in) e-`n-°pw.]p-\¿tI-c-f k¿-h-I-em-im-e aqaq-ey-\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v- ∂mw h¿-j _n.-F-kv-kn ama-]-cn-tim-[-\-bv-°pw Cu-am- Ø-am-‰n-Iv-kv c-≠mw L-´ kkw 30 h-sc A-t]-£n-°mw.º¿-°-¢m-kp-Iƒ Cu-am-kw \m-ev ap-X¬ 15 h-sc cm-hn-se tI-c-f k¿-h-I-em-im-e 9.-30 ap-X¬ ssh-In-´v \m-ev aCu-am-kw 30˛-\v Xp-S-ßp-∂ c- Wn-h-sc ]m-f-bw C‚¿-\m-j≠v, B-dv sk-a-ÿ _n.-F-kv- W¬ bq-Øv tlm-Ã-en¬ \-Skn Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv (2004 Øpw. hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-k tIkv-Iow ˛ sa-gv-kn Nm≥-kv) ]-co- {μw \-S-Øp-∂ H-∂mw h¿-j £-bv-°v ]n-g-Iq-Sm-sX Cu-am- _n.-F A-^v-k¬ D¬-˛-D-e-a kw 10 (50 cq-] ]n-g-tbm-sS Cu- k-º¿-°-¢m-kp-Iƒ Cu-amam-kw 13, 250 cq-] ]n-g-tbm-sS kw \m-ev ap-X¬ Im-cy-h-´w A15) h-sc A-t]-£n-°mw. F- d-_n-Iv ]T-\ h-Ip-∏n¬ \-S√m hn-Zym¿-Yn-I-fpw ]-co-£m- Øpw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ sh^o-kn-\p ]p-d-sa sa-gv-kn Nm≥- _v-ssk-‰n¬ (www.i-deku.net) kv ^o-km-bn 1000/˛ cq-]-bpw e-`n-°pw.-

k-¼À-¡ -¢m-kp-IÄ

_n.-F-kv-kn. ]-co-£


{_-ZÀ-lp-Uv t\-Xm-hn-sâ a-I³ A-d-ÌnÂ

_w¥m-tZ-in P-amA-¯v t\-Xm-hns\ t]m-en-kv sIm¶p

sI-bv-tdm: Cu-Pn-]v-Xn¬ {_Z¿-lp-Un-s‚ D-∂-X t\-Xm-hv ap-l-Ω-Zv A¬ _n¬-Xm-Pn-bpsS a-I≥ A-\-kv _n¬-Xm-Pnsb t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. \-kv¿ \-K-c-Øn-se ho-´n¬ \n-∂p a-‰p c-≠p-t]¿-s°m-∏-amWv A-\-kn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. {_- Z ¿- l p- U ns\ `o-I-c-kwL-S-\-bm-bn {]-Jym-]n-® ti-jw hym-]I A-d-Ãv Xp-Scp-I-bm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏v h-cm-\n-cns° t\-Xm-°-sf-bpw {]-[m-\ {]-h¿-Ø-I-sc-bpw P-bn-en-e-S°m-\m-Wv C-S-°m-e k¿-°m¿ \o-°w. tXm-°pw sh-Sn-t°m-∏pI-fpw A-d-Ãn-em-b-h-cn¬-\n∂p I-s≠-Sp-sØ-∂v B-`y-¥-ca-{¥m-e-bw A-dn-bn-®p. 16 t]¿ sIm-√-s∏-´ t]m-en-kv B-ÿm\-Øp-≠m-b kv-t^m-S-\-Øn\p ]n-∂n¬ {_-Z¿-lp-Um-sW∂v B-tcm-]n-®m-Wv `o-I-c-kwL-S-\-bm-bn {]-Jym-]n-®-Xv. {]t£m-`-Øn¬ ]-s¶-Sp-sØ-∂ Ip-‰-Øn-\p I-gn-™-Zn-h-kw 139 t]¿-°p sI-bv-tdm- tIm-S-Xn c≠p-h¿-jw X-S-hp-in-£ hn-[n®n-cp-∂p.

Bkv-t{X-en-b-bn-se kn-Uv-\n-bn¬ lm¿-_¿ {_n-Uv-Pn-\-Sp-Øv ]p-Xp-h¬-kcm-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ I-cn-a-cp-∂v {]-tbmKw. temI-Øv BZyw ]p-Xp-h¿-j-sa-Øp-∂ {]-tZ-i-ßfn-sem-∂m-Wv kn-Uv\n

2013Â sIm-Ã-s¸-«-Xv 108 am-[y-a-{]-hÀ-¯-IÀ

_-Kv-Zm-Zv: kp-∂n-˛-in-bm sshcyw cq-£a - m-bn. C-dm-Jn¬ 44 kp∂n Fw.]n-am¿ cm-Pn-h-®p. Aº¿ {]-hn-iy-bm-b kp-∂n tI-{μØn¬ \n-∂p ssk-\y-sØ ]n≥h-en-°p-I, I-gn-™Z- n-hk - w A-dÃ-n-em-b Fw.]n. A-lv-a-Zv A¬ A¬-hm-\n-sb tam-Nn-∏n-°p-I Xp-Sß - n-b B-hi - y-߃ D-∂b - n®-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv Fw.]nam¿ cm-Pn-h® - X - v. ]-Sn-™m-d≥ C-dm-Jn-se Aº¿ {]-hn-iy-bn¬ kp-∂n ap-kvenw-Iƒ ÿm-]n-® {]-t£m-`t- I{μw t]m-en-kpw ssk-\y-hpw tN¿-∂p s]m-fn-®p-am-‰n-b-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv Fw.]n-am-cp-sS cm-Pn. A-º-dn¬ {]-t£m-`-I¿°p t\-sc t]m-en-kv \-S-Øn-b B-{I-a-W-Øn¬ 10 t]-cm-Wp sIm-√-s∏-´-Xv. G-‰p-ap-´-en-\n-sS \n-c-h-[n {]-t£m-`-I¿-°p ]-cnt°-‰X - m-bpw dn-t]m¿-´p-If - p-≠v. \q-cn A¬ a - m-en-In-bp-sS t\-

[-°: ]m-In-kvX - m-s\-Xn-cm-b kzm-X{- ¥y-bp-≤Ø - n-\n-sS A-{I-aw {]h¿-Øn-s®-∂m-tcm-]n-®v P-am-As - Ø C-kve - m-an t\-Xm-hv A-–p-kp_vl - m-s\-Xn-tc hn-hm-Z ss{S-_yq-W¬ bp-≤° - p-‰w Np-aØ - n. 1970 G{]n¬ 17\pw H-tŒm-_¿ 30\p-an-Sb - n¬ ]m-_v\ - Pn-√b - n¬ \-S∂ - A-{Ia-ßf - n¬ kp-_vl - m-\p \n¿-Wm-bI - ]-¶p-s≠-∂v ss{S-_yq-W¬ sNb¿-am≥ P-Ãn-kv F Sn Fw ^-kve - n Im-_n¿ ]-d™ p. H-º-Xp Ip-‰ß-fm-Wv kp-_v-lm-s\-Xn-tc Np-a-Øn-b-Xv. Cu am-kw 28\p tI-kn¬ hm-Zw tIƒ-°pw. I-gn-™ h¿-jw k]v-Xw-_-dn-em-Wv A-t±-lw A-d-Ãn-em-b-Xv. P-am-A-Øn-s‚ {]-ap-J t\-Xm-hv A-–p¬-Jm-Zn¿ ap-√-bv-°v ss{S-_yq-W¬ hn-[n-® h-[-in£ aq-∂m-gv-N ap-ºv \-S-∏m-°n-bn-cp-∂p.

bw-Kq¨: cm-{„o-b-Ø-S-hpIm¿-°v aym≥-a¿ {]-knU‚ v sX-bv≥ ko≥ s]m-Xpam-∏v \¬-In. \n-b-a-hn-cp-≤am-bn kw-L-Sn-®p, k¿-°mcn-s\-Xn-tc {]-h¿-Øn-®p XpS-ßn-b tI-kp-I-fn¬ A-dÃn-em-b-h¿-°m-Wv am-∏v sIm-Sp-Ø-Xv. Cu h¿-jw Ah-km-\-Øn¬ cm-{„o-b-ØS-hp-Im-sc hn-´-b-°p-sa-∂v {]-kn-U‚ v I-gn-™ Pq-ssebn¬ {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. cm-{„o-b-t°-kp-I-fp-sS hn-Nm-c-W-bpw A-t\z-j-Whpw \n¿-Øn-h-bv-°m-\pw {]kn-U‚ v D-Ø-c-hn-´n-´p-≠v. A-©p-t]¿ C-∂-se ]p-dØn-d-ßn. Iq-Sp-X¬- t]¿ ASp-Ø-bm-gv-N P-bn¬-tam-NnX-cm-hpw. h-S-°≥ aym≥-adn¬ Im-®n-≥ ta-J-e-bp-sS kzm-X-{¥y-Øn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-® tI-kn¬ A-dÃn-em-b-h-cpw s]m-Xp-am-∏v \¬-In-b-h-cn¬ D-s≠-∂mWp dn-t]m¿-´p-Iƒ.

sX¬-A-ho-hv: 26 ^-e-kv-Xo≥ X-Sh - p-Im-sc C-{km-tb¬ tam-Nn∏n-®p. C-{km-tb-epw ^-e-kv-Xo\pw X-Ωn¬ A-ta-cn-°-bp-sS a[y-ÿ-X-bn¬ Pq-sse-bn¬ D≠m-°n-b I-cm-dn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wp tam-Nn-∏n-°¬. Icm-dn-\p-ti-jw C-Xp aq-∂m-asØ {]m-h-iy-am-Wv C-{kmtb¬ ^-ek - vX - o≥ X-Sh - p-Im-sc tam-Nn-∏n-°p-∂-Xv. tI-kv c-Pnÿ sN-øp-I-tbm hn-Nm-c-W-bv°p hn-t[-bc - m-°p-It- bm sN-ømsX h¿-jß - f - m-bn C-h¿ C-{kmtb¬ X-S-h-d-I-fn¬ \-c-I-bm-X\ A-\p-`h - n-°p-∂p. 104 t]-sc hn´-b-°m-sa-∂m-bn-cp-∂p Pq-ssebn¬ C-{km-tb¬ k-Ω-Xn-®-Xv. A-ta-cn-°≥ hn-tZ-i-Im-cy sk{I-´-dn tPm¨ sI-dn ]-›n-tajy≥ k-μ¿-i\ - Ø - n-\p X-øm-sdSp-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv 26 ^-ekvX - o-\n-Is - f Iq-Sn C-{km-tb¬ hn-´b - ® - X - v. 19 ap-X¬ 28 h¿-jw hsc P-bn-en¬ I-gn-™h - c - m-Wv C∂-se tam-Nn-Xc - m-bX - v. P-bn¬-tam-Nn-X-cm-b ^-e-kvXo≥ ]u-c≥-am¿-°p sh-Ãv-_m-

¶n-epw K-k kn-‰n-bn-epw \m-´p-Imcpw k¿-°m¿ D-tZym-Kÿ - c - pw cm{„o-b t\-Xm-°f - pw A-Sß - n-b P\-k© - b - w kzo-Ic - W - w \¬-In. ^-ek - vX - o≥ {]-kn-U‚ v a-lvaq-Zv A-∫m-kv d-ma - √ - b - n-se-Øn-b

ssIcfn ]o¸nÄ

8:30 IuXp-I-temIw 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 Ih¿ tÃmdn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

7:00 kq∏¿-Um≥-kv- Pq-\nb¿ 1.00 Chƒb-ap\

Gjym-s\äv \yqkv 4.40 hnI-S-Ihn 5.00 IY-Ifn kam-tcmlw 8.55 ap≥jn 9:30 hnI-S-Ihn 12:30 dotπ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 t]mbn‚ v ªmIv 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 ]ƒkv 4:30 kv{Xo 5:30 temI-Pm-eIw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv 8:00 \yqkv πkv

dn-b-Iv a-°m¿ km¬-h Io¿ hy-‡-am-°n. sNmΔm-gv-N-bv-°-Iw sh-Sn-\n¿-ج {]-Jym-]n-®p N¿-® Xp-S-ßn-bns√-¶n¬ hn-a-X¿-s°-Xn-tc ssk-\n-I \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-

l-hm-\: 50 h¿-j-Øn-\p tijw B-Zy-am-bn A-ta-cn-°-bnse In-sh-kv-‰n¬ \n-∂v Iyq-_bn-te-°p hn-am-\ k¿-ho-kv Bcw-`n-®p. H-º-Xp bm-{X-°m-cp-ambm-Wv hn-am-\w l-hm-\-bn¬ em≥-Uv sN-bv-X-Xv. C-cp-Zzo-]p-Isf-bpw _-‘n-∏n-°p-∂-Xn-\mbn h¿-j-ß-fm-bn \-S-∂p-h-cp∂ ]-cn-{i-a-am-Wv Xn-¶-fm-gv-N hnP-bw I-≠-Xv. hn-am-\ k¿-ho-t]m-en-kv hml-\w ]n-Sn-s®-Sp-Ø km-bp-[-kw-L߃ Xr-Xz-Øn-ep-≈ in-bm `q-cn-]£ k¿-°m¿ X-ß-tfm-Sp hn-th-N\w Im-´p-∂p-sh-∂m-tcm-]n-®v Hcp h¿-jw ap-ºm-Wv A-ºd - n-se da-Zn-bn¬ kp-∂n-Iƒ {]-t£m-`w B-cw-`n-®-Xv. {]-t£m-`-tI-{μw am-en-In k¿-°m-cn-\p I-\Ø Xe-th-Z\ - b - m-bn am-dn-bn-cp-∂p. {]t£m-`-I¿ kv-]¿-[-bp-≠m-°ps∂-∂pw `o-Ic - ¿-°v A-`b - w \¬Ip-∂p-sh-∂p-am-Wv am-en-In B-

1

Gjym-s\äv ¹kv

6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏v 9:00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9:30 kzbw-hcw 10.00 Ag-Inb cmh-W≥ 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30 πkv Ch‚ vkv 4:30kn‰n tKƒ 6.00 {Sm^n°v gg-------- 9:00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9:30 tIma-Un F-Iv-kv-{]kv 10:30 Nncn°pw XfnI 11:30 lrZ-b-cmKw 111:00 lrZ-b-cmKw

AarX

8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 s{]m-P-IvS¿ 9:30 h\nXm cXv\w 5 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 If`ag 5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ

tam-Nn-Xc - p-am-bn Iq-Sn-°m-gvN - \-SØn. Im-eß - f - m-bn X-Sh - d - b - n¬ I-gn-bp-∂ ^-e-kv-Xo-\n-I-fp-sS tam-N-\-Øn-\m-bn {i-aw Xp-S-cpsa-∂pw ap-gp-h≥ X-S-hp-Im-scbpw tam-Nn-∏n-®m-te C-{km-tbep-am-bn A-¥n-a I-cm-dn-se-Øqsh-∂pw dm-a-√-bn¬ P-\-ß-sf kw-t_m-[\ - sN-bvX - v A-∫m-kv ]-d™ p. X-Sh - p-Im-sc tam-Nn-∏n-

aghn a-t\mca

2.00 aqhn 3.00 Aae 3.30 Chƒ b-ap\ . 4.00 Hcp s]Æns‚ IY 4.30 ^Ãv {]n‚ v 6.00 CS-th-f-bn¬ 7.00 h\nX 8.00 Hcps]-Æn-s‚-IY 10.00 Aae 10.30 tImaUns^Ãn-sh¬ 11.00 -]p-XpNn{X߃

tcm-]n-°p-∂-Xv. Iymw-]v s]m-fn®p-am-‰p-sa-∂v C-Sb - v° - n-sS A-t±lw {]-Jym-]n-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. A-ºd - n-se {]-t£m-`t- I-{μw s]m-fn-°m≥ t]m-en-kv F-Ønb-tXm-sS-bm-Wv G-‰p-ap-´¬ Bcw-`n-®X - v. {]-t£m-`t- I-{μ-Øn¬ \n-∂p t]m-en-kn-\p t\-sc sh-Snh-bv-]p-≠m-sb-∂pw aq-∂p t]men-kp-Im¿ sIm-√s - ∏-s´-∂pw {]-

B-W-h NÀ-¨-bn ]p-tcm-K-Xn-sb-¶v C-dm³

°p-∂-Xp X-S-b-W-sa-∂m-h-iys∏-´v Xo-{h Pq-X-kw-L-߃ C{km-tb¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cp-∂p. C-∂s - e tam-Nn∏n-°s - ∏-´ 26 t]-cn¬ 18 t]¿ shÃv-_m-¶n¬ \n-∂p-≈-h-cpw aq∂p-t]¿ K-k-bn¬ \n-∂p-≈-hcpw A-©p-t]¿ In-g° - ≥ P-dp-kte-an¬ \n-∂p-≈h - c - p-am-Wv. X-S-hp-Im-sc tam-Nn-∏n-® C{km-tb¬ \-S] - S- n-sb A-ta-cn-° kzm-K-Xw sN-bv-Xp. \n-e-hn-se k-am-[m-\ {i-a-߃-°v C-Xv Icp-Øp ]-I-cp-sa-∂pw C-{kmtb¬ {]-[m-\a - {- ¥n s_-©a - n≥ s\-X-\ym-lp-hn-s\ A-`n-\-μn°p-∂X - m-bpw bp.F-kv. hn-tZ-iIm-cy sk-{I-´d - n tPm¨ sI-dn ]d-™p. A-Xn-\n-sS, sh-Ãv-_m-¶n¬ 1,40,000 ]p-Xn-b A-\[ - n-Ir-X IpSn-tb-‰ tI-{μ-߃ \n¿-an-°p-sa∂v s\-X-\ym-lp {]-Jym-]n-®p. ^-ek - vX - o≥ X-Sh - p-Im-sc tam-Nn∏n-°p-∂X - n-t\m-S\ - p-_‘ - n-®v F√m-bvt- ]m-gpw s\-X\ - ym-lp A-\[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰ tI-{μ-ßf - p-sS \n¿-am-Ww {]-Jym-]n-°m-dp-≠v.

sX-lv-dm≥: B-W-h I-cm¿ \-S∏ - m-°p-∂X - p kw-_‘ - n-®v B-dp h≥-i-‡n cm-Py-ß-fpam-bn P-\o-h-bn¬ \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ ]p-tcm-K-Xn-bps≠-∂v C-dm≥. hn-tZ-iI - m-cy k-l-a-{¥n A-∫m-kv A-d-IvNn-sb D-≤-cn-®p k¿-°m¿ hm¿-Øm G-P≥-kn-bm-Wv C°m-cyw dn-t]m¿-´v sN-bvX - X - v. I-cm¿ F-∂p-ap-X¬ \-S-∏m°p-w, X-S - ß - ƒ F-∂n-hb - mbn-cp-∂p km-t¶-Xn-I hn-Z-Kv[-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S∂ - N¿®-bn-se {]-[m-\ hn-jb - w. Nn-e hn-j-b-ß-fn¬ ]-cnlm-c-am-bn-´n-s√-∂pw cm-{„ob-X-e-Øn¬ N¿-® sN-tø≠ Im-cy-am-Wn-sX-∂pw {]kv Sn.hn. dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. F-∂m¬, ]-cn-l-cn-°-s∏-´ {]-iv-\-߃ G-sXm-s°-bmsW-∂p a-{¥n hy-‡-am-°nbn-√. Cu am-kw A-h-km-\ hm-c-Øn¬ I-cm¿ \-S-∏m°m-\m-hp-sa-∂m-Wv D-tZymK-ÿ¿ ]-d-bp-∂-Xv.

ss{]w ssSw hnt\mZw

ka-Im-enIw

kn-\v bp.F-kv. I-Ãw-kv B‚ v t_m¿-U¿ s{]m-´-Iv-j≥ Xn-¶fm-gv-N-bm-Wv A-w-Ko-Im-cw \¬In-b-Xv. hn-am-\w 90 an-\n-‰n-\p ti-jw cm-hn-se 10 a-Wn-°m-Wv Iyq_≥ X-e-ÿm-\-sØ-Øn-b-Xv. ^v-tfm-dn-U kw-ÿm-\-sØ Insh-kv-‰v Zzo-]n¬ \n-∂p l-hm-\bn-te-°p-≈ hn-am-\ k¿-ho-kn\v 2011 H-tŒm-_-dn-em-Wv s^-U-

C¥ym hnj≥ 7:30 thm´v & tSm-°v

amXr-`q-an \yqkv 1.30 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 3.30 Irjn `qan 4.30 AIw ]pdw 5.30 temIv C≥ Zn bqØv... 6.30 14 Pn√ 14 hm¿Ø 8.00 2020 \yqkv 8.30 Cu _n v 10.00 tNmZyw DØcw 10.00 U-b¬ 100

C´ym-hn-j³ 7.00 KpUvtam-WnwKv tIcfw 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nMv lthgvkv

Inc¨ 11.30 I¶mcp

amXr-`qan \yqkv 4:30 AIw ]pdw

10.30 s]mfn{SnIvkv 11.30 ªm°v B‚ v ssh‰v 12.30 aymhq 1.30 hmcm¥yw 2.30 sImta¿jy¬ t…m´v 3.30 Kymedn 4.30 {Ko≥ dnt∏m¿´v 5.30 thƒUv Znkv hn°v

6.30 tdmIv-B‚ v tdmƒ 11.30 I¶mcp 2.00 IY-bnse \mbnI 4.30 taLw 7.30 kv^SnIw 10.30 Nncn-°p--Sp° v-11.00-h-g-ntb-mcImgvN-Iƒ

Inc¬

8:05lm∏n_¿ØvsU 9.30 Pm°n-Nm≥ 12.00 Ip≥^p- ]m≠

4.00 {]iv\w-Kp-cp-Xcw

sIm¨p Sn.hn

]-Sn-™m-d≥ C-dm-Jn-se kp∂n `q-cn-]£ - {]-hn-iy-bm-Wv Aº¿. ap≥ [-\-a-{¥n-bpw {]-ap-J kp-∂n t\-Xm-hp-am-b d-^ A¬ C- -hn-bp-sS Km¿-Up-I-sf `o-Ic-°p-‰w B-tcm-]n-®v t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sN-bvX - X - n-s\ Xp-S¿-∂v I-gn-™ h¿-jw ap-X-em-Wv cmPy-sØ kp-∂n i-‡n-tI-{μ-ß-

kp-¶n {]-t£m-`-tI-{µw s]m-fn-¨p-am-än

cm-Wv D-Ø-c-hm-Zn-sb-∂v A-t±lw Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. {]-t£m-`-tI-{μw ]q¿-W-ambpw s]m-fn-®p-am-‰n-bX - m-bn am-enIn-bp-sS h-‡m-hv A-en aq-kh - n ]-d™ p. tPm¿-Zm≥, kn-dn-b XpS-ßn-b cm-Py-ß-fn-te-°p t]mhp-∂ ta-Je - b - n-se ssl-th Xpd-∂n-´n-´p-s≠-∂pw bm-sXm-cp \„-hpw kw-`-hn-°m-sX-bm-Wv Iymw-]v s]m-fn-®p-am-‰n-bs - X-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

fn¬ {]-t£m-`w B-cw-`n-®-Xv. ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v Xm-cn-Jv A¬ lm-jn-an-bp-sS Km¿-Up-Isf A-dà - v sN-bvX - X - n-\p ]n-∂mse-bm-bn-cp-∂p Cu A-d-Ãv. inbm k¿-°m¿ kp-∂n t\-Xm-°sf \n-c¥ - c - a - m-bn e-£y-an-Sp-s∂∂m-Wp {]-t£m-`I - ¿ B-tcm-]n°p-∂-Xv. hn-hn-[ tI-kp-I-fn¬ H-∂n-e[ - n-Iw h-[i - n-£b - v° - p hn[n-°s - ∏-´ lm-jn-an C-t∏mƒ hntZ-iØ - m-Wv.

d¬ k¿-°m¿ Aw-Ko-Im-cw \¬In-b-Xv. F-∂m¬, hn-hn-[ {]-iv\-߃ Im-c-Ww k¿-ho-kv ]p\-cm-cw-`n-°p-∂-Xv \o-≠p-t]m-bn-. 1959se hn-π-h-Øn-\p ap-ºv In-sh-Ãpw Iyq-_-bpw X-Ωn¬ N-cn-{X-]-c-am-b _-‘-߃ \ne-\n-∂n-cp-∂ Zzo-]p-I-fm-bn-cp∂p. C-cp Zzo-]p-Iƒ-°p-a-n-S-bn¬ I-∏¬-˛-hn-am-\ k¿-ho-kp-I-fpw kp-e-`-am-bn-cp-∂p.

C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-¡v aÀ-±-\w: aq-¶p-t]À A-d-Ìn sa¬-_¨: 20Im-c-\m-b C¥y≥ hn-Zym¿-Yn- a≥-cm-Pv hn-μ¿kn-Mn-\p a¿-±\ - t- a-‰ tI-kn¬ aq∂p Iu-am-c-°m-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. F-´p-t]-cp≠m-bn-cp-∂ A-{I-an kw-LØ - nse a-‰p-≈h - ¿-°m-bn t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n. A-dk - v‰ - v sN-øs - ∏-´h - ¿ 15,16,17 hb- v {]m-b-ap-≈-h-cm-sW-∂p t]m-en-kv ]-d-™p. C-h-cp-sS t]-cp-hn-hc - ß - ƒ t]m-en-kv ]p-dØp-hn-´n-´n-√. A-d-Ãn-em-b-h¿ B-{^n-°≥ hw-i-P-cm-sW-∂mWp kw-ib - n-°p-∂X - v.

^m-Î-dn Xo-¸n-Sn-¯w: D-S-a-IÄ-¡v hm-d-âv [-°: 111 sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ac-W-Øn-\n-S-bm-°n-b _w-•mtZ-in-se ^m-Œ-dn Xo-∏n-Sn-Øhp-am-bn _-‘-s∏-´v D-S-a-Iƒ°pw a-‰p \m-ep-t]¿-°pw tImS-Xn hm-d-‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. km-hm-dn-se X-kv-co≥ ^mj≥ ^m-Œ-dn-bn-¬ I-gn-™-h¿jw \-hw-_-dn-ep-≠m-b Xo-∏nSn-Ø-hp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wp tI-kv.

AâmÀ-«n-¡-bn Ip-Sp-§n-b I-¸-en-sâ c-£m-{]-hÀ-¯-\w `o-j-Wn-bn hm-jn-Mv-S¨: A‚m¿-´n-°-bnse sF-kv a-eI - ƒ-°n-Sb - n¬ IpSp-ßn-b d-jy≥ im-kv{- X I-∏e - ns‚ c-£m-{]-h¿-Ø\ - w `o-jW - nbn¬. I-∏-en-s\ k-lm-bn-°m\m-bn t]m-b I-∏-ep-I-fpw sFkv a-e-I-fn¬ X-´n -Ip-Sp-ßn-btXm-sS-bm-Wv c-£m-{]-h¿-Ø\w X-S- -s∏-´-Xv. I-∏-en-se 52 bm-{X-°m-sc-bpw \m-ep Po-h-\°m-sc-bpw sl-en-tIm-]v‰ - ¿ h-gn ]p-d-sØ-Øn-°m-\p-≈ {i-a߃ \-S° - p-∂p-≠v. 74 K-th-j-I-cpw bm-{X-°mcpw Po-h-\-°m-cp-apƒ-s∏-´ djy≥ I-∏-em-b A-°m-Z-an-Iv tjm-I¬-kvI - n H-cm-gvN - ap-ºm-Wv A‚m¿-´n-°-bn-se sF-kv a-e-

Iƒ-°n-Sb - n¬ Ip-Sp-ßn-bX - v. I-∏en¬ `-£W - w kq-£n-®X - n-\m¬ bm-{X-°m-cp-sS Po-h-\v `o-j-Wn C-s√-∂v D-tZym-Kÿ ¿ ]-d™ p. Ip-Sp-ßn-b I-∏e - n-s\ k-lm-

bn-°m-s\-Øn-b ssN-\o-kv I∏¬ sF-kv I-´-Iƒ-°n-S-bn¬ Ip-Sp-ßn-b-tXm-sS-bm-Wv c-£m{]-h¿-Ø-\w X-S- -s∏-´-Xv. F∂m¬, C-Xn¬ sl-en-tIm-]v-‰¿ kw-hn-[m-\-ap-≈-Xn-\m¬ bm-{X-

°m-sc C-tßm-´p-am-‰n c-£m-{]h¿-Ø-\-Øn-s\-Øn-b B-kvt{X-en-b≥ I-∏e - n-te-°v t_m-´v h-gn F-Øn-°m-sa-∂m-Wv A-[nIr-X¿ I-cp-Xp-∂X - v. F-∂m¬, CXn-\p Im-em-hÿ A-\p-Iq-ea - mth-≠X - p-≠v. A-Xn-\n-sS, sF-kv apdn-®p\o°m≥ I-gn-hp-≈ A-ta-cn-°≥ I∏-em-b t]m-fm¿ k-v-‰m¿ d-jy≥ I-∏¬ Ip-Sp-ßn-b {]-tZ-i-tØ°v Xn-cn-®n-´p-≠v. 10 Zn-hk - Ø - n-\Iw C-Xv C-hn-sS F-Øp-sa-∂mWp {]-Xo-£n-°p-∂X - v. ssN-\okv ˛ {^-©v sF-kv I-´¿ I-∏e - pIƒ sF-kv a-eI - s - f t`-Zn-°m≥ I-gn-bm-ØX - n-\m¬ Zu-Xyw D-t]£-n® - n-cp-∂p.

C-´y {io-e-¦-bn \nÀ-an-¨-Xv 10000 ho-Sp-IÄ sIm-fw-t_m: {io-e¶ - b - n-se h-S°v-˛-In-g-°v {]-hn-iy-I-fn¬ B`y-¥-c-bp-≤-Øn-\n-sS A-`-bm¿Yn-If - m-°s - ∏-´h - ¿-°m-bn C-¥y Cu h¿-jw 10,000 ho-Sp-Iƒ \n¿an-®p \¬-In. A-Sp-Ø c-≠p h¿-

j-Øn-\I - w 33,000 ho-Sp-Iƒ \n¿an-°p-sa-∂v {io-e¶ - b - n-se C-¥y ≥ ssl-°Ω - o-j≥ A-dn-bn-®p. {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥ kn-Mv 2010em-Wv bp-≤-Øn¬ hoSv \-„-s∏-´-h-sc- ]p-\-c-[n-h-kn-

∏n-°p-sa-∂p {]-Jym-]n-®-Xv. c≠p L-´-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®ph-cp-I-bm-Wv. X-an-gv ]p-en-I-fpam-bn i-‡-am-b G-‰p-ap-´¬ \-S∂ ta-J-e-I-fn¬ Cu h¿-j-amWv ho-Sp-Iƒ \n¿-an-°p-I.

1.00lm∏n-_¿ØvsU 3.00 tSmd-bp-sS-{]bmWw 4.00 Ip≥^p ]m≠ 7.00 PnΩn s\mt‰m-dn-b≥ 8.00 amb°Æ≥ 10.00 ]n¶v B‚ vs]¿°v

4.00 Ip¶paw 4.30 kq∏¿ InUvkv 5.00 Um≥kv ]m¿´n 5.30 Nncn Acßv 6.00 hm¿Ø 7.00sken{_n‰n In®¨ 8.00 Um≥kv ]m¿´n

9.30 {ioIrjvW 10.00 s]¨a-\ v 10.30 ae-bmfn lukv 11.30 ImWm-Im-gv®-Iƒ

hnItv Sgvkv Gjym-s\‰v 8.30 DkvXmZvtlm-´¬

sa-∂v D-Km-≠≥ {]-kn-U‚ v ap∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp-∂p. AtX-k-a-bw, t_m¿ \-K-cw hn-aX¿- ]n-Sn-®n-´n-s√-∂pw i-‡-amb G-‰p-ap-´¬ \-S-°p-I-bm-sW∂pw bp.F≥. h-‡m-hv {]-Xn-Icn-®p. k-am-[m-\ N¿-® \-S-°p-∂ F-tXym-]y≥ X-e-ÿm-\-am-b A-Zn-kv A-_m-_-bn-te-°p {]Xn-\n-[n kw-L-sØ a-°m¿ Ab-®n-´p-≠v. N¿-®-bv-°p ti-jw sh-Sn-\n¿-ج {]-Jym-]n-°psa-∂m-Wv dn-t]m¿-´p-Iƒ.

Iyq-_-bn-te-¡v bp.Fkv. hn-am-\-¯n-sâ N-cn-{Xbm-{X-bv-¡p Xp-S-¡w

hn-iym A-[n-Ir-X¿ ]-d™ p. Iem-]w A-º-dn-se hn-hn-[ ta-Je-I-fn-te-°p hym-]n-°p-∂p-≠v. ssk-\yw \n-cm-bp-[c - m-b km-[mc-W-°m-sc sh-Sn-h-®p sIm-√p∂-Xm-bn tKm-{X-t\-Xm-hv a-lva - qZv A-–p¬-A-ko-kv ]-d-™p. B-{I-a-W-߃-°pw sIm-e-]mX-I-߃-°pw am-en-In k¿-°m-

26 ^-e-kv-Xo³ X-S-hp-Im-sc C-{km-tb tam-Nn-¸n-¨p

1

Pp-_: k¿-°m-cp-am-bn k-am-[m\-N¿-®-bv-°p X-øm-dm-sW-∂v Z£n-W kp-Zm≥ ap-≥ ssh-kv {]kn-U‚pw hn-a-X t\-Xm-hp-am-b dn-b-Iv a-°m¿. t_m¿ \-K-c-Øns‚ an-° `m-K-ß-fpw hn-a-Xssk-\yw ]n-Sn-s®-Sp-sØ-∂ dnt]m¿-´p-Iƒ-°n-sS-bm-Wv N¿®m hm-Kv-Zm-\w. k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn-°m≥ ]-≤-Xn-bn-s´-∂mtcm-]n-®v A-d-Ãv sN-bv-X 11 t]sc hn-´-b-°-W-sa-∂p a-°m¿ D]m-[n-h-®p. F-∂m¬, C-h-sc tam-Nn-∏n-°n-s√-∂v {]-kn-U‚ v

C-dm-Jv: 44 kp-¶n Fw.]n-amÀ cm-Pn-h-¨p

P-am-A-¯v t\-Xm-hn-s\-Xn-tc bp-²-¡p-äw Np-a-¯n

8.00 Io FIvkv{]kv 8.30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw kvtfm´v 1.00 tImIvssS¬ 1:30 H_n-sS°v 2:30 sÃ∏v A∏v 3.30 Un ssehv 4.30 amdp∂ temIw 5.30 sNdnb {io\n 6.00 sP._n. PMvj≥ 7.30 {Sm°v B‚ v ^o¬Uv 8.30 B¿´v Is^ 10.00 ssa≥Uv hm®v

[-°: {]-t£m-`hpw kw-L¿jhpw hym-]-Iam-b _w-•m-tZin¬ {]m-tZin-I P-amA-Øv t\-Xm-hv t]m-en-kv B-{I-a-WØn¬ sIm√-s∏-´p. P-\ph-cn 5se Xn-c-s™-Sp-∏v am-‰n-h-bv-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]£∏m¿-´n-Iƒ \-S-Øp-∂ tZio-b A-\n-›n-XIm-e ]-WnapS-°v Xp-S-cp-∂-Xn-\n-sS C¥y≥ A-Xn¿Øn-tbm-Sp tN¿∂ ]-›n-a sa-lv-dm-]q-cn-em-Wp kw-`hw. t]m-enkpw A-hm-an eo-Kv {]-h¿-Ø-Icpw tN¿-∂v {]-t£m-`-I¿-°p t\-sc \SØn-b B-{I-a-W-Øn-\n-sSbm-Wv C-t±-l-Øn-\p Po-h≥ \„-am-b-Xv. {]-Xn-]-£ ]m¿-´n-I-fn-se Aw-K-߃-s°-Xn-tc hym-]-I A-{I-a-am-Wv si-bv-Jv l-ko-\bp-sS t]m-enkpw ssk-\yhpw A-gn-®phn-Sp-∂Xv. {][m-\ {]-Xn]-£am-b _n.F≥.]n-bp-sS \nch-[n t\-Xm-°ƒ A-d-Ãn-emWv. lko-\ k¿-°m¿ cm-Pn-h®p hnZ-Kv-[-c-S-ßp-∂ C-S°m-e k¿-°m-cn-\v Io-gn¬ Xn-c-s™Sp-∏v \-SØ - W - s - a-∂m-Wv- {]-Xn]£w B-hi - y-s∏-Sp-∂Xv.

9

NÀ-¨-bv-¡p X-¿m-sd-¶v Z-£n-W kp-Zm³ hn-a-X-t\-Xm-hv

A-¼-dn 13 {]-t£m-`-IÀ sIm-Ã-s¸-«p

e-≠≥: tPm-en-°n-sS t]m-bh - ¿-jw sIm-√s - ∏-´X - v 108 am-[y-a{- ]-h¿Ø-I¿. sh-Sn-hb - v] - pw t_mw-_m-{I-aW - h - p-am-Wv an-° am-[y-a{- ]-h¿Ø-I-¿-°pw Po-h≥ \-„-am-hm≥ Im-c-Ww. B-dp h-\n-X-I-fpw CXn¬-s∏-Spw. Iq-Sm-sX 15 t]¿ A-]I - S- Ø - n¬ a-cn-s®-∂v A-¥m-cm-{„ tP-We - n-Ãv s^-Ut- d-j≥ (sF.F-^v.sP.) C-∂s - e ]p-dØ - n-d° - nb dn-t]m¿-´n¬ ]-db - p-∂p. kn-dn-bb - n-em-Wv Iq-Sp-X¬ am-[y-a{- ]-h¿-ØI - ¿ sIm-√s - ∏-´X - v, 15 t]¿. G-‰p-ap-´¬ ]-Xn-hm-b tkm-am-en-b,- k¿-°m¿ hn-cp-≤ {]-t£m`w \-S° - p-∂ Cu-Pn-]vX - v F-∂n-hn-Sß - t- f-°mƒ Iq-Sp-X¬ am-[y-a{- ]h¿-ØI - ¿ C-¥y-bn¬ sIm-√s - ∏-´p. tkm-am-en-bb - n¬ G-gpw Cu-Pn]vX - n¬ B-dpw t]¿ sIm-√s - ∏-´t- ∏mƒ C-¥y-bn¬ 10 am-[y-a{- ]-h¿Ø-I¿-°m-Wp tPm-en-°n-sS Po-h≥ \¬-tI-≠n h-∂X - v. C-dm-Jn¬ 13D-w ]m-In-kvX - m-\n-epw ^n-en-∏o≥-kn-epw 10Dw t]¿ a-cn-®p. am-[y-a{]-h¿-Ø\ - Ø - n-\v G-sd {]-bm-ka - p-≈X - v kn-dn-bb - n-em-Wv.

aym³-a-dn cm-{ão-bX-S-hp-ImÀ-¡v s]m-Xp-am-¸v

kozhikode

kmÀhtZiobw

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 8:30 t{K‰v Sot®gvkv 9:00HmIvkn-te-j≥ 9:30 Item-’hw 10:00 Ip´nt®mZyw 11:30 IY- ]-dbpw t\cw 12:30 lnb¿ Ckv aoUnb 1:30 Imc-IvS-dn-ÃnIv˛InMvUw 3:00 lo‰v & sX¿tam 5:00 I´v & t]Ãv 6:00 Item-’hw 8:00 IY- ]-dbpw t\cw 9:00 temI-alm kap-{-߃ 10:30 kvt\l-KoXw 6:00 kq∏¿ InUvkv

ssIcfn 6:30 Imcyw \nkmcw 8.00 \yqkv 9:30 sSen-tjm-∏nMv 10:00 kn\na 1:00 hm¿Ø-Iƒ 2.00 kpc`n hpa≥kv tkm¨ 3.00 tImaUn tIm¿´v 3.30 a\- n¬ Hcp ag-hn√v

Gjym-s\äv 8:30 DkvXmZvtlm-´¬ 11.30 alm-`m-cXw 1:00 Ip¶p-a-∏qhv 1.30 ]mZ-kcw 2:00 ]ckv]cw 6.00 alm-`mcXw 7.00 AΩ 9:00 ]ckv]cw 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk-\m-Y≥ 10:30 tImaUn FIvkv{]kv 11.00 tIma-Un-Ãm¿kv

kqcy 7:30 kqcy {]`m-X-hm¿Ø-Iƒ 8:30 sh-≈nØn-c 1-- 1:00 kqcy knwK¿ 12:00 kcbp 1 :30 kn\na 4:30 `qan-a-e-bmfw 6:00 aIƒ 6:30 \μ\w 7:00 k-cbq 8:00 kqcy-knwK¿

Poh³ 8:00 \yqkv 8.30 Sn‚ptam≥ 9.04 ]pØ≥]m´v 10:30 kn\na \yqkv 11:04 tKmƒU≥I-∏nƒ 11:30 \f ]mPIw 12:30 kn\na ho°v 3:00 \yqkv 5:04 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø9:04 hnZq-j-I≥ 9:30 ip`-cm{Xn 1 0.00 \yqkv 11.30 Sn‚ptam≥ 11.32 ltem-a¿l_

aoUnb h¬ 11.30 ltem-a¿l_ 7.00 So tSm°v 8.00 {SqØv C¬sskUv 9.00 ltem sal¿ _m 8.30 Ahm≥ Km¿Uv 9.00 Ip°pw-_¿ kn‰n -- 12.03 sk≥k¿ t_m¿Uv 6.00 Jbm¬ 8.30 tZim-S\w 10.00 hyp t]mbn-s‚ v


10

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

kozhikode

B-[mÀ \nÀ-_-Ô-am-¡n-b Xocp-am-\w d-±m-¡-Ww: kn.]n.Fw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-N-I-hm-X-I k-_v-kn-Un-°v- B-[m¿- \n¿-_‘-am-°n-b tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ \n-b-ahn-cp-≤ Xo-cp-am-\w- A-Sn-b¥-c-am-bn -d-±m-°-W-sa-∂- v-kn.-]n.Fw. B-[m¿- Im¿-Up-am-bn- _m-¶vA-°u-≠n-s\ _-‘n-∏n-°m-Ø-h¿-°v- ]p-Xp-h¿-j-Øn¬- ]m-N-Ihm-X-I k-_v-kn-Un- \¬-In-√m-sb-∂ tI-{μ s]-t{Sm-fn-bw- a-{¥m-eb-Øn-s‚ A-¥y-im-k-\w- P-\-߃-s°-Xn-cm-bp-≈ bp-≤-{]-Jym]-\-am-Wv. C-Xv- kp-{]ow-tIm-S-Xn- hn-[n-bp-sS \-·-am-b ew-L-\-hpam-sW-∂v kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v hm¿-Øm-°p-dn∏n¬ ]-d-™p. cm-Py-sØ F-√m- ]u-c-∑mcp-sS-bpw- hn-h-c-߃- k-am-l-cn-°pI,- Xn-cn-®-dn-b¬-tc-J G-Io-Ir-X co-Xn-bn¬- kq-£n-°p-I,- B-tcmKy-hn-h-c-߃- tc-J-s∏-Sp-Øp-I Xp-S-ßn-b e-£y-ß-fm-Wv- B[m¿- \-S-∏m-°p-tºmƒ- {]-Jym-]n-®n-cp-∂-Xv.- F-∂m¬, km-[m-c-W P-\-ß-fp-sS ssZ-\w-Zn-\ Po-hn-X-Øn¬- _m-¶n-Mv- ap-X¬- kz-¥wA-h-Im-i-am-b s]≥-j≥- hm-ßp-∂-Xp-h-sc B-[m¿- D-s≠-¶n-te \-S-°q- sh-∂m-Wv- tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ C-t∏m-g-sØ \n-e-]m-Sv.- -Hcp- F¬.-]n.-Pn-. kn-en-≠¿- In-´m≥- 1080 cq-] ]m-h-s∏-´-h¿- Dƒ-s∏sS-bp-≈-h¿ A-S-bv-°-W-sa-∂-Xm-Wv- ]p-Xn-b \n-_-‘-\. tI-c-fØn-se 12 Pn-√-I-fn¬ B-[m¿- \-º-cpw- _m-¶v- A-°u-≠v- \-º-cpw_-‘n-∏n-°p-∂ {]-{In-b ]-Ip-Xn-t]m-ep-w ]q¿-Øn-bm-bn-´n-s√-∂ncn-s° kw-ÿm-\-sØ `q-cn-]-£w- P-\-߃-°pw- ]m-N-Ihm-X-I k-_v-kn-Un- e-`n-°n-√ F-∂ ÿn-Xn-bm-Wv D-≠m-hm≥ t]m-hp-∂Xv.- ]m-N-I-hm-X-I D-]-t`m-‡m-°-sf sIm-≈-b-Sn-°m-\p-≈ Xo-cpam-\-Øn¬-\n-∂v- tI-{μ-k¿-°m¿- A-Sn-b-¥-c-am-bn ]n-¥n-cn-b-Wsa-∂pw hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]-d-™p.

bp-hm-hnsâ sIme: c−pt]À ]n-Sn-bn ]m-e-°m-Sv: bp-hm-hn-s\ I-cn-¶√p-sIm-≠v X-e-bv-°-Sn-®p sIm∂ tI-kn-se c-≠p {]-Xn-I-sf ss{Iw {_m-©v A-d-kv-‰v sN-bvXp. ]q-f-°m-Sv A-–pƒ-I-co-ans‚ a-I≥ ^n-tdm-kv-Jm-s\(27) 2009 s^-{_p-h-cn 13\v cm-{Xn 10\v bm-°-c ap-°-W-Øp-]-d-ºv sd-bn-th tK-‰n-\p k-ao-]w X-ebv-°-Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn-em-Wv A-d-kv-‰v. kw-`-h-Øn¬ H-∂mw-{]-Xn I-t√-∏p-≈n B-im-cn-Ø-d temI-]-c-ta-iz-cn t£-{X-Øn-\p-kao-]w c-Xo-jv F-∂ ]m-ºv c-Xojn(32), c-≠mw-{]-Xn sIm-Sp-ºv Hm-e-ti-cn a-t\m-Pv F-∂ a\p(32) F∂n-hscbm-Wv ss{Iw {_m-©v A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. cXo-jn-s\ Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn 10\v Xr-iq¿ a-Æp-Øn ap-√-°-c-bn¬h-®v Un-‰-Iv-So-hv C≥-kv-s]-Œ¿ F-kv jw-kp-±o-\pw kw-L-hpw tN¿-∂m-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. sIm-e-]m-X-I-Øn¬ Su¨ ku-Øv t]m-en-km-Wv B-Zyw

tI-sk-Sp-sØ-¶n-epw {]XnIsf ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-√. H-cp-h¿j-Øn-\pti-jw F-d-Wm-Ip-fw ss{Iw {_m-©v l¿-´v B≥-Uv slm-an-ssk-Uv hn-Mv-˛2, Fkv.]n. sI Pn ssk-a-Wn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]m-e-°m-Sv ss{Iw{_m-©v k-_v bq-\n-‰v Unssh.F-kv.]n. Fw hn kp-Ip-am-

a-t\m-Ppw c-Xo-jpwc≥, Un-‰-Iv-So-hv C≥-kv-s]-Œ¿ F-kv jw-kp-±o-\pw kw-L-hpw tI-kv G-s‰-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. kw-`-h-Zn-h-kw Im-°-bq-

cn¬-\n-∂v a-W-se-Sp-∏p]-Wn Ign-™v H-∂mw-{]-Xn c-Xo-jn-s\bpw-Iq-´n c-≠mw-{]-Xn-bm-b at\m-Pv a-Zyw I-gn-°m≥ ss_°n¬ tIm-´-ssa-Xm-\-Øn-\pk-ao-]w cm-∏m-Sn-°-Sp-Øp-≈ _m-dn-te-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. a-Zy-]n-®v ]p-d-Øn-d-ßn-b Ch-tcm-Sv ^n-tdm-kv-Jm≥ a-Zy-]n°m≥ ]-Ww tNm-Zn-®p. ]-Ww X-cm-sa-∂p ]-d-™ c-Xo-jv ^ntdm-kv-Jm-s\-bpw-Iq-´n a-t\m-Pns‚ ss_-°n¬ sIm-e-]m-X-Iw \-S-∂ ÿ-e-tØ-°v Iq-´n-°m≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. C-hnsS-h-®v C-cp-h-cpw tN¿-∂v ^ntdm-kv-Jm-s\ a¿-±n-°p-I-bpw H∂mw{]-Xn-bm-b c-Xo-jv A-hnsS-bp-≈ I-cn-¶-s√-Sp-Øv ^ntdm-kv-Jm-s‚ X-e-bv-°pw s\©n-\pw C-Sn-®p sIm-e-s∏-SpØp-I-bm-bn-cp-∂p. H-∂mw-{]-Xn-bm-b c-Xo-jns‚ t]-cn¬ a-e-ºp-g t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ \n-c-h-[n tI-kp-I-fp-s≠-∂pw ]m-e-°m-

em-hv-en³ tI-kv: am-Xr-þ-in-ip A-¸o \Â-Im-¯Xva-c-W-\n-c-¡v Dwd XoÀY mS I À DÄs ¸s Sb pÅ h À Bi ¦ b n i-cn-bm-bnÃ: apøÅn sIm-t≠m-´n: Dw-d Xo¿-Ym-S-I¿ te-°p Xn-cn-®-tXm-sS k¿-ho-kv hn-h-cw Sn-°-‰v _p-°v sN-bv-X-h- Ip-d-bv-¡m³ ]-²-Xn:

I-cn-¸q-cnÂ\n-¶v dm-¡v F-bÀ-th-kv kÀ-ho-kv \nÀ-¯n

h-SI-c: em-hve - n≥ tI-kn¬ Io-gvtImS-Xn hn-[n-s°-Xn-tc A-∏o¬ \¬-Im-ØXp i-cn-bm-bns√-∂v tI-{μ-B-`y-¥-c k-l-a{¥n ap√∏-≈n cm-a-N-{μ≥. C-°m-cyØn¬ am-[y-a-ß-fp-sS `mKØp\n-∂v ^-e-{]-Zamb C-S-s]S¬ D--≠mhWw. hS-Ic ao-Unbm tIm˛Hm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰nkw-L-Sn-∏n® Pn√m am-[y-akwK-aw D-ZvL - mS-\w sN-øpI-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Iogv-t°mSXn hn[n-tbm-sS H-cp k-ap-∂X\m-b t\-Xmhv ]p-Wym-flm-hmbn \-S° - p-∂p-s≠-¶n¬ A-Xv Bim-kya√. em-hve - n-≥ CS-]m-Sn¬ 375 tIm-Sn kwÿm-\ J-P\ - m-hn\p \-„-s∏-´n-cn-°p-I-bmWv. CXn-\v B-cm-Wv D-Øc - h - m-Zn F∂v A-dn-tb≠--Xnt√sb∂pw ap√∏≈n tNm-Zn-®p. {]-am-Zamb tIkp-If - p-sS Im-cy-Øn¬ cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ H-Øp-Xo¿-∏n-seØp-∂ {]-h-W-X-bm-sW-∂v ap√∏-≈n Ip-‰s - ∏-Sp-Øn.

Dƒ-s∏-sS B-bn-c-°-W-°n-\p {]-hm-kn-I-sf Zp-cn-X-Øn-em-gvØn I-cn-∏q-cn-¬\n-∂v- dm-k¬ ssJ-a-bn-te-°p-≈ dm-°v Fb¿ hn-am-\w ap-∂-dn-bn-∏n-√m-sX \n¿-Ø-em-°n. dm-k¬-ssJ-abn¬\n-∂v tI-c-f-Øn-te-°p Xs∂-bp-≈ dm-°v F-b¿-th--kns‚ G-I hn-am-\-am-Wv C-∂-setbm-sS ]q¿-W-am-bpw ]n≥-h-en®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® c-≠-cbv°p I-cn-∏q-cn-se-Øn-b hn-am-\w aq-∂-c-bv°v dm-k¬ -ssJ-a-bn-

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Sakkeena Abdurrazzaque, W/o. Abdurrazzaque, residing at Kakkunnath Karuppanveettil House, Theyyalingal P.O, Malappuram Dt., have changed my Son’s name from Raees (Passport No. G7226252 Issued at Malappuram On 30.01.2008) to RAEES KAKKUNNATH KARUPPAN VEETTIL.

A-h-km-\n-®p. F-∂m¬, h-cp∂ s^-{_p-h-cnh-sc Cu hn-am\-Øn¬ bm-{X sN-øm≥ _p-°v sN-bv-Xn-cp-∂ bm-{X-°m¿ Zp-cnX-Øn-em-bn. Xm¬-°m-en-I-ambn hn-am-\ k¿-ho-kv \n¿-Øp-Ibm-sW-∂m-Wv hn-am-\-Øm-h-fØn¬\n-∂v A-dn-bn-∏p e-`n-®Xv. Po-h-\-°m-tcm-Sv I-º-\n hnSm-\pw B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. Iº-\n \-„-Øn-em-sW-∂p Nq≠n-°m-´n-bm-Wv k-¿-ho-kv ]q¿W-am-bpw ]-n≥-h-en-®-Xv. k¿-ho-kv ]n≥-h-en-°p-∂

scb-S-°w A-dn-bn-°m-Ø-Xv {]Xn- t j- [ - Ø n- \ n- S - b m- ° n- b n- ´ p≠v. Dw-d Xo¿-Ym-S-I-cpw {In-kv-akv A-h-[n-bn-se-Øn-b-h-cpa-S°w B-bn-c-°-W-°n-\p bm-{X°m-cm-Wv Sn-°-‰v F-Sp-Øn-´p-≈Xv. h-cp-∂ s^-{_p-h-cnh-sc Sn°-‰v _p-°nMv ]q¿-Øn-bm-bn-´pap-≠v. 158 ko-‰p-I-fm-Wv dm-°v F- b ¿- t h--k nep- ≈ - s X- ¶ n- e pw bm-{X-°m¿ Cu k¿-ho-kv Gsd {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn-bncp-∂p. -

Xn·IÄ-¡v Aw-Ko-Im-cw- \Â-Ip-¶ Zn-\-am-bn ]p-Xp-hÀ-j- B-tLm-j-§-Ä am-dp-¶p: F-kv.-Fw.-F-^v. tN-fm-cn: ]p-Xp-h¿-jsØ h-c-th¬-°m≥ ]p-XpX-e-ap-d Im-Wn-°p-∂ A-Xn-cp-hn-´ k-ao-]-\-߃ Xn-cp-Ø-W-sa∂pw B-tKm-f-h¬-°-c-W-Øn-s‚ {]-[m-\- C-c ss]-Xr-I -_-‘n-X-am-b kw-kv-Ir-Xnbm-sW-∂p Xn-cn-®-dn-tb-≠-Xp-s≠∂pw kp-∂n- al-√v- s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ -`m-c-hm-ln-I-fp-sS

I, Rahiyanath Mohamed Kutty, residing at M.R. House, Kottam Road, Munderi (PO), Kannur670591, hereby declare that my minor Son's name changed from MUHAMED RAZMAL (as per PPT NO.G 7762256 issued at Kozhikode on 24/03/2008) to MUHAMMED RAZMAL K.V. Hereafter the new name should appear in all documents.

CHANGE OF NAME I, Pathummu Chiyyamu, W/o. Chiyyamu Veluvathayil resident of Veluvathayil House, Perumbadappa, Malappuram Dt., and holder of Indian Passport No. R237436 do hereby change my name as FATHIMA CHIYYAMU with immediate effect.

tbm-Kw {]-ta-b-Øn¬- ]-d-™p sN-dp-t»-cn ssk\p-±o≥ ap-kv-eym¿ A-[y-£-X -h-ln-®p. tIm-gnt°m-Sv Jm-fn ap-l-Ω-Zv-tIm-b X-߃ P-a-ep-ss√en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. D-a¿ -ss^-kn ap-°w, ]nW-tßm-Sv A-_q-_-°¿, F ]n A-_v-Zp-d-lvam≥ ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p.-

MARKLIST LOST My M.Com Mark list (IInd Year) ofApril 2005 having the Reg. No. A4A5687308 have been Lost. If found please contact ANZ. N.M Sabeena Manzil Thonnalloor, Pandalam 9496840909

CHANGE OF NAME I, Lijo Joseph Erattachirayil, S/o. Joseph Erattachirayil Abraham, residing at Mavinakatte, Near Beena's Healthcare, Kumbla Post - 671321, Kasaragod Dist. Hereby changed my name as LIJO JOSEPH.

Ad-_n So-t¨-gv-kn-s\ B-h-iy-ap−v s]-cp-ºm-hq¿ tN-e-°p-fw {]tZ-i-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ C-kvem-an-Iv {]o kv-Iq-fn-te-°v _ncp-Z-tam _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Ztam D-≈ So-®¿-am-sc B-h-iyap-≠v. Islamic Pre School Chelakkulam Ph: 9447089302, 9947792473

sk-]v-än-Iv Sm-¦v ¢o-\nw-Kv B-[p\n-I k-÷o-I-c-W-tØm-Sp-Iq-Sn hr-Øn-bm-°n-s°m-Sp-°pw. t^m¨:

9562847860, 9562392960

hn F-kv in-h-Ip-amÀ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: am-Xr-˛-in-ip -a-c-W-\n-c-°v Ip-d-bv-°p-∂-Xn-\v {]-tXy-I ]-≤-Xn B-hn-jv-I-cn°p-sa-∂v B-tcm-Ky-a-{¥n hn Fkv in-h-Ip-am¿. C-Xn-s‚ `m-K-ambn sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-I-fnepw {]-k-hw \-S-°p-∂ F-√m B-ip-]-{Xn-I-fn-epw ª-Uv tÃmtd-Pv bq-\n-‰p-Iƒ Xp-S-ßpw. {][m-\ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ c-‡L-S-I-߃ th¿-Xn-cn-°p-∂ bq\n-‰p-I-fm-cw-`n--°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. ssX-°m-Sv s{S-bv-\n-Mv sk‚dn¬ hn-fn-®p-tN¿-Ø ko-\n-b¿ sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿-am-cp-sS kw-ÿm-\-X-e tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X -h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\-sØ am-Xr-a-c-W-\n-c-°v H-cp e-£Øn-\v 81 F-∂m-Wv. C-Xv \m¬∏-Xm-°n Ip-d-bv-°p-I-bm-Wv e£ysa∂pw A-t±-lw ]d™p.

\-ã-s¸«p F-\n-°v a-e-∏p-dw ]m-kv-t]m¿´v Hm-^n-kn¬ \n-∂pw 27.6.2011 \v A-\p-h-Zn-® J 8830861 \-º¿ ]m-kv-t]m¿-´v Iq-´m-bn-˛-Xn-cq¿ bm-{X-°n-S-bn¬ \-„-s∏-´n-cn°p-∂p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xmsg hn-em-k-Øn¬ A-dn-bn-t°≠-Xm-Wv. A-√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p∂-Xm-Wv.j-^o-Jv, S/o Jm-en-Zv A-Ω-Zv-I-S-h-Øv lu-kv Iq-´m-bn- ˛ 676562

\-ã-s¸«p F-s‚ 11/2752/2009 F-∂ \-ºdn-ep-≈ ss{U-hnw-Kv sse-k≥kv \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠pIn-´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hnem-k-Øn¬ A-dn-bn-°p-I. A√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv. SAJILAS. K Cherattuthazham (H) Pantheerankave P.O Calicut Ph: 9745996655

s´ Iz-t´-j≥ kw-L-Øn-se Bfp-am-bn-cp-s∂-∂v ss{Iw-{_m©v ]-d-bp-∂p. F-Xn¿-{Kq-∏pIm¿-°v c-l-ky-߃ tNm¿-Øn \¬-In-b-Xn-se {]-Xn-Im-c-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®sX-∂pw A-t\z-j-W kw-Lw ]d-bp-∂p. C-bmƒ Iz-t´-j≥ hmßn X-an-gv-\m-´n-epw sIm-e-]m-XIw \-S-Øn-b-Xm-bpw sam-gnbp≠v. c-Xo-jn-s‚ sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ a-t\m-Pn-s\ sNm-Δm-gv-N ss{Iw{_m-©v Hm^n-kn¬ hn-fn-®p-h-cp-Øn A-dkv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-hw \-S-∂v \m-ep-h¿-jØn-\p ti-j-am-Wv {]-Xn-I-sf A-d-kv-‰v sN-øp-∂-Xv. A-t\z-jW-kw-L-Øn¬ Un-‰-Iv-So-hv k_v C≥-kv-s]-Œ¿ Fw kp-\n¬ Ir-jv-W≥, Pn.F-kv.sF-am-cmb F Sn bm-°q-_v, ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ cXo-jv, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm^nk¿ k-Xo-jv-Ip-am¿ F-∂nh¿ D-≠m-bn-cp-∂p.

lw-k h-[-t¡kv: Bdmw{]-Xn-sb sh-dp-sXhn«p sIm-®n: Imk¿-tImUv lw-k h-[-t°-kn-se Bdmw {]-Xn- F kn A-–p√sb tImS-Xn sh-dpsXhn-´v D-Ø-c-hmbn. sIm-®n-bnse kn._n.sF. {]-tXyI tImS-Xn P-Uv-Pn ]n i-in-[-c-\mWv Imk¿-tIm-Uv kz-tZ-in F kn A-–p√-sb sX-fn-hp-I-fpsS A-`m-h-Øn¬ sh-dp-sX hn´Xv. 1989 G-{]n¬ 29 \m-Wv Imk¿-tIm-Uv au-Δ¬ kz-tZinbm-b lw-k sh-Sn-tb-‰p a-cn®Xv. aw-K-em-]p-c-Øp-\n-∂v Im™-ßm-t´-°phc-sh lwksb s]m-bv-\m-®n tZ-io-b-]m-Xbn¬-h-®p sh-Sn-h®p sIm-e-s∏Sp-Øp-∂-Xn-\v a-‰p {]-Xn-I-fp-ambn F kn A-–p√ KqVm-temN-\ \-S-Øn-sb-∂m-bn-cp∂p t{]m-kn-Iyp-j≥ tI-kv. tI-kns‚ hn-Nm-c-W \-S-]-Sn-Iƒ BZyw \-S-∂-Xv 1995em-bn-cp∂p. 19 {]-Xn-I-fp-≈ tI-kn¬ Ggp L-´-ß-fm-bm-Wv hn-Nm-c-

W \-S-∂-Xv . A-–p√-bv-s°-Xnsc-bp-≈ hn-Nm-c-W Ggmw L-´am-bn-cp-∂p. 1999¬ apwss_ sdbn¬-th kv-t‰-j-\n¬ \n-∂p as‰m-cp tI-kn¬ Pp-Uo-jy¬ IÃ-Un-bn-en-cn-s° H-fn-hn-¬ t]mb F kn A-–p√sb 2011 am¿®n¬ sN-ss∂-bn¬ \n-∂mWv A-d-Ãv sN-bv-XXv. G-gmwL-´w hn-Nm-c-W A-h-km-\n-°p-tºmgpw tI-kn-se H∂mw {]-Xnbmb ]m-InkvXm≥ A-–p¬-dlvam≥ F-∂-bm-sf kn.-_n.sF-°v C-Xph-sc I-s≠-Øm\m-bn-´n√. tI-kn-se a-s‰m-cp {]-Xnbm-b Io-cn A-–p√-sb 2012¬ Imk¿-tIm-Up\n-∂v t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-sX¶nepw lr-t{Zm-K-sØ Xp-S¿-∂v C-bmƒ ]n-∂oSv a-cn-®p. H∂mw {]-Xn-s°-Xn-sc-bp-≈ tI-kv th¿-Xn-cn-®v \-º¿ sN-bv-Xv CtX tIm-S-Xn-bn¬Ø-s∂ XpS¿\-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-°pw.

Pm-an-A \q-cn-¿ hmÀ-jn-I-¯n-\v C-¶p Xp-S-¡w a-e-∏p-dw: ]-´n-°m-Sv ss^-km_m-Zv Pm-an-A \q-cn-ø 51mw hm¿jn-I-hpw 49mw k-\-Zv-Zm-\ ktΩ-f-\-hpw C-∂v B-cw-`n-°pw. h¿-°v-tjm-∏v, {]-t_m-[-\w, Btcm-Ky-˛-]-cn-ÿn-Xn sk-an-\m¿, A-epw-\n ao-‰v, {]-hm-kw, A-d_n-Iv tIm¨-^-d≥-kv, \n-b-a k-ao-£, k¿-Km-tLm-jw, BZ¿-iw, A-\p-kv-a-c-Ww, h-Jv-^v sk-an-\m¿, ap-Z-cn-kv k-tΩ-f\w, hn-Zym-`ym-k k-tΩ-f-\w XpS-ßn-b 20 sk-an-\m-dn¬ 100 {]-

_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. C-kv-em-an-Iv Un-Ã≥-kv kvIp-fn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w tI-{μ Du¿-P-a-{¥n tUm. ^m-dp-Jv A–p-√ \m-en-\p \n¿-h-ln-°pw. I¿-Wm-S-I B-tcm-Ky-a-{¥n bp ‰n Jm-Z¿, a-{¥n-am-cm-b ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, tUm. Fw sI ap-\o¿, hn sI C-{_m-low-Ip™v, F ]n A-\n¬-Ip-am¿, a™-fmw-Ip-gn A-en, Fw.]n-amcm-b C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿, Fw sF jm-\-hm-kv, Fw.F¬.F-

am-cm-b Fw D-a¿, F≥ jw-kp±o≥, Fw.]n. A-–p- -a-Zv k-aZm-\n, ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃, sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ ap-kv-eym¿ ]-s¶-Sp°pw. hm¿-jn-I ]-cn-]m-Sn A©n-\p k-am-]n-°pw. hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ P-\-d¬ sk{I-´-dn ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en in-lm-_v-X-߃, {]n≥-kn-∏¬ {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kveym¿, sk-{I-´-dn sI a-Ω-Zv ss^-kn ]-s¶-Sp-Øp.

A-Ðp P-eo am-am-¦-c Fw.F-kv.Fw. kw-Øm-\ {]-kn-Uâv Fw. kw-ÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn kn ]n D-a¿ kp-√-an Iu¨-kn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n kI-cn-ø, kn A-–p-√-Xzo-^v, ss^-k¬ \-∑-≠ t\-Xr-Xzw \¬-In. l¿-jn-Zv am-tØm-´w, B-kn-^-en I-Æq¿, tUm. ap-_»n¿, Pm-kn¿ c-≠-Øm-Wn, Pul¿ A-b-\n-t°m-Sv, J-a-dp-±o≥, dn-lm-kv ]p-em-a-t¥mƒ, A-jvI¿ \n-e-ºq¿, jm-ln-Zv \-√-fw kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: ap-Pm-ln-Zv kv-‰pU‚ v-kv aq-hv-sa‚ v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚m-bn A-–p¬ P-eo¬ am-am-¶-c-sb-bpw P-\-d¬ sk-{I´-dn-bm-bn ]n lm-^n-kp¿ d-lv am≥ a-Z-\n-sb-bpw J-Pm-©n-bmbn ssk-Zv ap-l-Ω-Zv Ip-cp-h-´q-cns\-bpw tIm-gn-t°m-Sv tN¿-∂ Iu¨-kn¬ tbm-Kw Xn-c-s™Sp-Øp. Sn ]n k-Ko-d-en, k-÷m-Zv ^mdq-Jn, dm-^n t]-cm-{º (ssh-kv

{]-kn-U‚ v), tUm. ap-_-»n¿, Pm-kn¿ c-≠-Øm-Wn, bq-\p-kv sN-ß-c, Pw-jo¿ ^m-dq-Jn, ap-lvkn≥ Xr-∏-\-®n (sk-{I-´-dn), sI sI J-a-dp-±o≥, ss^-k¬ ]m-e-Øv, A-Zo-_v ]q-\q¿, A-^vk¬ a-S-hq¿, kp-^v-bm≥ A-–p -Øm¿, \-ko-^v A-Øm-Wn°¬, lm-kn¬ ap-´n¬, ju-°Ø-en A≥-km-cn(sk-{I-t´-dnb-‰v Aw-K-߃) F-∂n-h-cm-Wv a-‰p `m-c-hm-ln-Iƒ. sI.-F≥.-

\-ã-s¸«p

\-ã-s¸«p

\-ã-s¸«p

F-s‚ J 1055142 F-∂ \-º-dn-ep≈ ]m-kv-t]m¿-´v h-´-°n-Wdn¬ \n-∂pw t_-∏q-cn-te-°p≈ bm-{Xm-a-t[y \-„-s∏-´n-cn°p-∂p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xmsg Im-Wp-∂ hn-em-k-Øn¬ A-dn-bn-°p-I. A-√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p∂-Xm-Wv.

F-s‚ t]-cn-ep-≈ 12/1229/ 2008se ss{U-hn-Mv sse-k≥kv X-cp-h-W \n-c-hn¬ ]p-g bm{Xm-a-t[y \-„-s∏-´p. I-≠p-In´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hnem-k-Øn¬ _-‘-s∏-Sp-I. A√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv. kn.]n. ap-l-Ω-Zv S/o. sam-bv-Xp, tNm-e-{]-h≥ X-cp-h-W (]n.-H) h-b-\m-Sv Pn-√

F-s‚ t]-cn-ep-≈ sI.-F¬.-13.hn.-295 \-º¿ lo-tdm tlm-≠ ]m-j≥ s{]m ss_-°n-s‚ B¿.-kn. _p-°v bm-{Xm-a-t[y \-„-s∏-´p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-k-Øntem \-º-dn-tem _-‘-s∏-Sm≥ Xm¬-]-cyw. A-√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\m-bn B¿.-Sn.-H. ap-ºm-sI A-t]-£ \¬-Ip-∂Xm-bn-cn-°pw. JALALUDDIN S/o. Abdulla, Pandianthadathil House, Narath, Kannur - 670603. Ph: 9474238000, 9895796282

\-ã-s¸«p hn-t\-jv-Ip-am¿ F-∂-bm-fp-sS KL12 B 8127 \-º¿ ]ƒ-k¿ ss_-°n-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v \-„-s∏-´p-t]mbn F-∂p-Im-Wn-®p-sIm-≠v Uyq-πn-t°-‰v c-Pn-kv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰n-\v A-t]-£n-®n´p-≠v. Cu hm-l-\-Øn-s‚ Uyq-πn-t°-‰v c-Pn-kv-t{S-j≥ \¬-Ip-∂-Xn¬ B¿-s°-¶nepw F-s¥-¶n-epw ]-cm-Xn-bps≠-¶n¬ Cu ]-c-ky Xn-ø-Xnap-X¬ 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw h-b\m-Sv tPm-bn‚ v B¿.-Un.-H-sb tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-t°-≠-XmWv. \n-›-bn-® Xn-ø-Xn I-gn™vv e-`n-°p-∂ ]-cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-X-√.tPm-bn‚ v B¿.-Sn.-H h-b-\m-Sv

Mohammed Afsal T. 6/484 Pattarthodi Palunnivayal Arakkinar (P.O) Kozhicode Dt. Kerala - 673028

Ph: 9744181310

\-ã-s¸«p

\-ã-s¸«p

2010 h¿-j-sØ 248976 c-Pn-ÿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ F-kv.-Fkv.-F¬.-kn _p-°v ho-s≠-Sp°m≥ ]-‰m-Ø-hn-[-Øn¬ ssI-tam-iw h-∂ hn-h-cw C-Xn\m¬ A-dn-bn-°p-∂p. {]-kv-XpX _p-°n-s‚ Uyq-πn-t°-‰v ]I¿-∏n-\m-bn ]-co-£m-I-Ωo-jW-dp-sS sk-{I-´-dn ap-ºm-sI \n-b-am-\p-k-c-W-ap-≈ A-t]£ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n®n-cn-°p-∂p. C-Xn≥-ta¬ Bt£-]-ap-≈-h¿ Cu ]-c-kyw h-∂v 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sk{I-´-dn, t_m¿-Uv Hm-^v ]-ªn-Iv F-Iv-km-an-t\-j≥-kv, ]-co£m-`-h≥, ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-tI-≠Xm-Wv. Pn-jv-Wp ]n. ]-Xn-bm-c-Øv lu-kv sN-dp-hm-bv-°-c, _n-øw ]n.-H s]m-∂m-\n, a-e-∏p-dw-˛679576

am¿-®v 2003 h¿-j-sØ 562918 cPn-kv-{S¿ \-º-dn-ep-≈ F-kv.F-kv.-F¬.-kn _p-°v ho-s≠Sp-°m≥ ]-‰m-Ø-hn-[-Øn¬ ssI-tam-iw h-∂ hn-h-cw C-Xn\m¬ A-dn-bn-°p-∂p. {]-kv-XpX _p-°n-s‚ Uyq-πn-t°-‰v ]I¿-∏n-\m-bn ]-co-£m-I-Ωo-jW-dp-sS sk-{I-´-dn ap-ºm-sI \n-b-am-\p-k-c-W-ap-≈ A-t]£ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n®n-cn-°p-∂p. C-Xn≥-ta¬ Bt£-]-ap-≈-h¿ Cu ]-c-kyw h-∂v 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sk{I-´-dn, t_m¿-Uv Hm-^v ]-ªn-Iv F-Iv-km-an-t\-j≥-kv, ]-co£m-`-h≥, ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-tI-≠Xm-Wv._p-jv-d _o-hn F-kv. s]-cp-ap-‰-Øv e-£w-ho-Sv \n-c-Ww t\m¿-Øv ]n. H Xn-cp-h-√ ]-Ø-\w-Xn-´-˛689621


Ifn¡fw

1 P-\phcn 2014 _p[≥

Hm^v{Sm¡v amÀ-tIm-kv A-tem³tkm k-−À-emânÂ

e-≠≥: ^n-sbm-sd‚o-s\ Un^‚¿ am¿-tIm-kv A-tem≥tkm-sb Cw-•o-jv ¢∫m-b k≠-¿-em‚ v hm-bv-]- hyhÿbn ¬ So-an-se-Øn®p. Cu ko-k¨ A-h-km-\n-°p∂-Xv h-scbp-≈ I-cm-dn-em-Wv C-‰m-en-b≥ ¢-∫n-¬ \n-∂v Xmc-sØ k-≠¿-em‚ v dm-©n-b-Xv. 23Im-c\m-b A-tem≥tkm kv-s]-bn-\ns‚ A-≠¿ 19 So-awKw Iq-Sn-bmWv.

Im-kv-s]À-km-¡v am-en ^pSv-t_mÄ tIm-¨v

{]o-an-bÀ eoKv: am-©-ÌÀ C-¶p tSm-«³-lm-an-s\-Xntc; B-gv-k\Â, knän, sNÂkn, en-hÀ-]qÄ I-f-¯nÂ

Cw-¥-−n ]p-Xp-hÀ-j sh-Sn-s¡-«v e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKv ^pSv-t_m-fn¬ C-∂v ]p-Xp-h-¿j sh-Sn-s°´v. ]p-Ø≥ {]-Xo£-I-fp-am-bn eo-Kn-se 20 So-apIfpw C-∂v A-¶-Ø-´n-en-d-ßpw. 20mw du-≠v a¬-k-c-ß-fm-Wv C∂v A-c-tß-dp-∂Xv. \n-e-hn-se Nmw-]y≥-am-cm-b am-©-ÿ b-pss\-‰-Upw i-‡cmb tSm-´≥X

hn√-sbbpw sh-Ãv-t{_mw \yqIm-kn¬ bp-ss\-‰-Un-s\bpw F-Xn-cn-Spw. 19 du-≠p-Iƒ ]n-∂n-´-t∏mƒ 13 P-bhpw aq-∂p ho-Xw k-a-\ne-bpw tXm¬-hn-bp-a-S-°w 42 t]m-bn-t‚m-sS B-gv-k-\-em-Wv eo-Kn¬ X-e-∏-Øp-≈-Xv. C-{Xbpw I-fn-I-fn¬ \n-∂v 41 t]m-bn-

dqWn am©-ÌÀ \nc-bn aS-§n-sb¯pw

lmw tlm-Sv-kv-]dpw X-Ωn-ep≈ t]m-cm-Wv C-h-bn¬ G-‰-hpw {it≤-bw. am-©-Ã-dn-s‚ tlmw{Ku≠m-b Hmƒ-Uv {Sm-t^m¿Um-Wv a¬-k-c-thZn. _-am-t°m: am-en ^pSv-t_mƒ a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ am-©-ÃSo-an-s‚ ]-cn-io-e-I-\m-bn sl- ¿ kn-‰n kzm≥-kn-sbbpw B-gv‚ vdn-°v Im-kv-s]¿-km-°n-s\ k-\¬ Im¿-Un-^v kn-‰n-sb-bpw \n-b-an®p. \m-ep h¿j-sØ I- en-h¿-]qƒ lƒ kn-‰n-sb-bpw cm-dm-Wv ap≥ t]m-fn-jv ^pSvsN¬-kn k-Xmw-]v-‰-s\-bpw t_m-ƒ Xmcw Iq-Snbm-b Im-kv- t\m-¿-hn-®v {In-kv-‰¬ ]m-e-kns]¿-km-°v am-en-bp-am-bn H-∏p- s\bpw ^p-ƒlmw sh-Ãv-lm-anh-®-Xv. ]m-{Sn-kv Im¿-´-dq-Wn-s‚ s\bpw F-h¿-´≥ tÃm-°v kn-‰n]-I-c-°m-c-\m-bm-Wv Im-kv-s]- sbbpw k-≠¿-e-m‚ v B-Ã≥¿km°n‚ \n-ba\w. C-Xp c-≠mw-X-h-W-bm-Wv A-t±-lw am-en-bp-sS ]-cn-io-eI-ÿm-\w G-s‰-Sp-°p-∂Xv. CXn-\pap-ºv 2001 ap-X¬ 2002 hsc-bmWv 67 Im-c\m-b Im-kvs]¿-km-°v am-en-sb ]-cn-io-en∏n-®Xv.

t‚m-sS kn-‰n sXm-´-cn-In-ep≠v. sN¬-kn (40), F-h¿-´≥ (37), en-h¿-]qƒ (36), am-©-ÿ bpss\-‰-Uv (34) F-∂n-h-cm-Wv XpS-¿-∂p-≈ ÿm-\-ß-fn-ep-≈-Xv. 34 t]m-bn‚p≈ tSm-´≥-lmw Ggm-w-ÿm-\-ØmWv. ]-Xn-hn-\p hn-]-co-X-am-bn C-Ø-h-W eoKn¬ In-co-S-Øn-\m-bn C-t©mSn-©v t]m-cm-´-am-Wv \-S-°p∂Xv. tU-hn-Uv tam-b-kn-\p Io-gn¬ Xp-S-°-Øn¬ X-∏n-Ø-S-™ am-©-ÿ C-t∏m-ƒ t`-Z-s∏-´ {]- ]cn-ioe-\-Øn-te¿s∏´ am©-ÿ bpss\-‰Uv Xmc-߃

\yq-kneâv ]-cy-S-\-¯n-\p-Å C-´y³ F-I-Zn-\, sS-Ìv So-an-s\ {]-Jym-]n-¨p

AÀ-P-ssâ³ an-Uv-^oÂ-UÀ tkm-k A-Xv-eän-tIm-bnÂ

11

kozhikode

]msÞ, _n¶n So-anÂ; bp-h-cm-Pv ]pd¯v

apw-ss_: Z-£n-Wm-{^n-°≥ ]cy-S-\-Øn-te-‰ Z-b\o-b ]-cm-Pb-ß-sf-Øp-S¿-∂v C-¥y≥ {In°-‰v So-an¬ _n.kn.kn.sF. Agn-®p]-Wn \-SØn. ]-cn-N-b-kam-{UnUv: A¿-P-ss‚≥ an-Uvº-∂\m-b bp-h-cm-Pv knMv, tam^o¬-U¿ tPm-kv tkm-k kvln-Xv i-¿-a, D-ta-jv bm-Z-hv, {]]m-\n-jv h-º≥-amcm-b A-Xv-e- Kym≥ Hm-P F-∂nh-sc H-gn-hm‰ntIm am-{Un-Un-te-°v Iq-Sp-am- °n \yq-kne‚ v ]-cy-S-\-Øn-\pdn. D-s{I-bv≥ ¢∫m-b sa-‰m-en- ≈ So-an-s\ C∂-se {]-Jym-]nkv-‰v I¿-t°m-hn¬ \n-∂v hm-bv- ®p. Cu am-kw 19\m-Wv C-¥y]-bn-em-Wv Xm-cw A-Xv-e-‰n-tIm- bp-sS In-ho-kv ]-cy-S-\-Øn-\v bn-se-Øn-b-Xv. Xp-S-°-am-hp-∂-Xv. A-©v G-I-ZnA-Xv-e‰n-tIm-bv-°pth-≠n \-ßfpw c-≠p sS-Ãp-am-Wv ]-cyhm-bv-]-bn¬ G-Xm\pw amkw S-\-Øn-\p-≈Xv. tkm-k I-fn-°p-sa-∂v Szn-‰-dn-eqa-[y-{]-tZ-in¬ \n-∂p-≈ ^msS GP-‚ v A-dn-bn-°p-I-bm-bn- Ãv _uf¿ Cu-iz¿ ]m-sficp-∂p. bpw I¿-WmS-I Hmƒ-du-≠¿ kv‰p-h-¿-´v _n-∂n-bp-am-Wv So-an-se ]p-Xp-ap-J߃. Pm¿J-fiv t]k¿ h-cp¨ B-cW - n-s\ So-an-te°v Xn-cn-®p-hn-fn-®n-´p≠v. ]msfi sS-Ãv, G-IZn-\ So-ap-I-fn¬ C-Sw-]n-Sn-®t- ∏mƒ _n-∂nbpw h-cpWpw G-IZn-\ So-an-te-°mWv Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´Xv. I-gn™ ko-k-Wn-se c-RvPn t{Sm-^n-bn¬ hn-°-‰v th-´-bn¬ ap-∂n-´p-\n-∂X - m-Wv ]m-sfisb I-cn-bd - n-em-Zy-am-bn tZio-b So-an-se-Øn-®X - v. 48 hn-°‰ - p-If - mWv Xm-cw Ign™ kok-Wn¬ sa¬_¨: Cw-•-≠n-s\-Xn-tc t]m-°‰ - n-em-°n-bXv. Cu ko-k\-S-°m-\n-cn-°p-∂ A-©p a¬- Wn-epw ]m-sfi an-I® t^m-ank-c-ß-fp-sS G-IZn-\ ]-c-º-cemWv. F-´p I-fn-If - n¬ \n-∂v Cbv-°p-≈ B-kv-t{X-en-b≥ {In- Xn-\I - w 30 hn-°‰ - p-Iƒ Xm-cw ho°-‰v So-an-s\ {]-Jym-]n®p. Iym- gv-Øn-bn´p≠v. sd-bn¬-th-kn]v-‰≥ ssa-°¬ ¢m¿°v, tU-hn- s\-Xncm-b I-fn-bn¬ 84 d¨-knUv hm¿W¿, sP-bnw-kv ]m-‰n≥- \v F-´p hn°-‰v ]n-gp-XX - m-Wv Gk≥, tjm¨ am¿-jv F-∂o {]- ‰-hpw {i-t≤-bam-b {]-I-S\w. ap-J Xm-c-߃ G-IZn\ So-anA-tX-k-abw, t\c-tØ Cte-°v Xn-cn-s®-Ønbn-´p-≠v. ¥y≥ F-bv-°m-bn I-fn-®n-´p-≈ t\c-sØ ]-cn-°n-s\ Xp-S¿- _n-∂n ap≥ tZio-b Xm-cw tdm∂v ¢m¿-°pw ]m-‰n≥-k\pw C¥y-s°-Xn-tc I-fn-®n-cp-∂n√. F-∂m¬, Cw-•o-jv Xm-cw tPm dq-´n-s\ C-Sn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v k-kv-s]≥-j≥ e-`n-® hm¿-W¿ Bj-kv ]-c-º-c-bn¬ a-S-ßnsb-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. I-¬∏-‰: h-b-\m-Sv {In°-‰v kvt‰-Un-b-Øn-se BZy Hu-tZymKn-I a-¬k-c-Øn¬ tI-c-fw XI¿-®-bp-sS h-°n¬. Ip-®v _nlm¿ t{Sm-^n-°p-th-≠n-bp-≈ A-≠-¿ 19 N-Xp¿Zn-\ a¬k-cØn-¬ apw-ss_-s°-Xnsc t^mtfmHm¨ sN-øm≥ hn-[n-°-s∏´ tIc-fw c-≠m-an-∂nMvknepw X-I¿-®- t\cn-Sp-I-bmWv. c-≠m-an-∂nMvkn¬ \m-ep-hn°-‰v \-„-Øn-¬ 74 d¨-sk-∂ \n-eb - n-em-Wv tI-cfw. A-©p- d¨k p-am-bn Iym-]v-‰≥ hn-jv-Wpayq-Wn°v: A-Sp-Ø 10 h - ¿-jw IqSn bq-tdm-]y≥ ^pSvt- _m-fn¬ cmPpw aq-∂p-d-¨-kp-am-bn k¬P¿-a≥ A-Xn-Im-b≥-amcm-b _- am≥ \n-km-dp-am-Wv {Io-kn-ep≈Xv. t\ctØ apw-ss_-bp-sS tb¨ ayq-Wn-°v B-[n-]X - yw H-∂m-an-∂nMvk - v kvtImdmb 373 Xp-Sc - p-sa-∂v ap≥ ]-cn-io-eI - ≥ bp-]v sl-bv≥I - k v- v Nq-≠n-°m-´n. d¨-kv ]n-¥p-S¿-∂ tI-c-fw 207 - m-bn-cp-∂p. C-t∏mgsØ So-an-s‚ L-S-\- \p ]pd-Øm-hp-Ib bn¬ k-¥p-„-\m-sW-∂pw an-I® h¿-j-ß-fm-Wv h-cm-\n-cn-°p∂-sX-∂pw 68Im-c\m-b sl-bv- A-_q-Z_n: ]m-In-kv-Xm-s\-Xncm-b H∂mw {In°-‰v sS-Ãn¬ ≥-Iv-kv hy-‡-am-°n. sl-bv≥-Iv-kn-\p Io-gn¬ I- {io-e-¶-bv-°v _m-‰n-Mv X-I¿-®. gn-™ ko-k-Wn¬ aq-∂p In-co- tSm-kv \-„-s∏-´v _m-‰n-Mn-\p \nS-߃ Nq-Sn-b _-tb¨ ]p-Xn- tbm-Kn-°-s∏-´ e-¶ H-∂m-an-∂nb tIm-®v s]-]v Kzm¿-Un-tbm-f- Mv-kn¬ tI-h-ew 204 d¨-kn-\p bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ c-≠v Sq¿- ]p-d-Øm-bn. A-©p hn-°-s‰-SpØ Pp-ss\-Zv Jm-\m-Wv e-¶-bpW-sa-‚ n-¬ tP-Xm-°-fm-hpIsS A-¥-I-\m-b-Xv. Iym-]v-‰≥ bpw sNbvXn-cp-∂p. F-bv-©-tem am-Xyq-kmWv (91) kalikkalam@thejasonline.com tSm]vkvtIm-d¿.

Cuiz¿ ]msfi

G-IZn-\ ]-c-¼-c: Hm-ko-kv So-an-s\ {]-Jym-]n¨p

tIc-f-¯n-\v _m-änMv X-IÀ¨

_-tb-¬ B-[n-]Xyw Xp-S-cpw: sl-bv³-Iv-kv

Ãph¿´v _n∂n P¿ _n-∂n-bp-sS a-I-\mWv. I¿Wm-S-I-bv-°m-bn c-Rv-Pn-bn¬ \SØn-b ÿn-c-X-bm¿-∂ {]-I-S\-am-Wv _n-∂n-°p Xp-W-bm-bXv. 2011 Un-kw-_-dn-¬ sh-Ãv C≥-Uo-kn-s\-Xn-tc-bmWv h-cp¨ A-h-km-\-am-bn C-¥y-°p

sS-Ãv Sow: a-tl-{μ-kn-Mv t[mWn (Iym-]v-‰≥), in-J¿ [-hm≥, ap-c-fn hn-Pbv, tN-tXiz¿ ]p-Pm-c, hn-cm-Sv tIm-lven, tcm-ln-Xv i¿-a, A-Pn≥Iy c-lms\, c-ho-{μ P-tUP, k-lo¿ Jm≥, ap-lΩ-Zv jan, C-im-¥v i¿-a, A-ºm-´n dm-bpUp, `p-h-t\-iz¿ Ip-am¿, B¿ A-izn≥, D-ta-jv bm-Zhv, hr-[n-am≥ km-l, Cu-iz¿ ]msfi. G-IZn-\ Sow: a-tl-{μ-knMv t[mWn (Iym-]v-‰≥), inJ¿ [-hm≥, tcm-ln-Xv i-¿-a, hn-cm-Sv tIm-lven, A-Pn≥-Iy c-lms\, A-ºm-´n dm-bpUp, kp-tc-jv sd-bv-\, B¿ A-izn≥, c-ho-{μ P-tU-P, `p-h-t\iz¿ Ip-am¿, ap-lΩ-Zv j-an, C-im-¥v i¿-a, A-an-Xv an-{i, Cu-iz¿ ]msfi, Ãp-h¿-´v _n-∂n, h-cp¨ B-c¨. th-≠n P-gv-kn-b-Wn-™Xv. F∂m¬ ]-cn-°p-aq-ew 2011˛12-¬ B-kv-t{X-en-b-bn¬ ]-cy-S-\w- \SØn-b So-an¬ \n-∂p X-m-cw X-gb-s∏-´p. Z- £ n- W m- { ^n- ° - b v - s °- X ncm-b G-IZn-\ ]-c-º-c-bn-se tam-iw {]-I-S-\-am-Wv bp-hn-°v So-an-se ÿm-\w \-„-am-°n-bXv. ]-c-º-c-bn-se H-cp a¬-k-cØn-¬ am{Xw _m-‰v sN-øm≥ A-hk-cw e-`n-® bp-hn d-sÆm∂p-sa-Sp-°m-\m-hm-sX ]p-dØm-bn-cp∂p. Cu am-kw 19\m-Wv \yq-kne‚n-s\-Xn-cm-b G-IZn-\ ]-c-ºc-bn-se C-¥y-bp-sS B-Zy-a¬k-cw. sS-Ãv ]c-º-c A-Sp-Ø amkw B-dn-\m-Wv Xp-S-ßp-∂Xv.

{io-e-¦ 204\v ]pd-¯v

tP-Xm-°fmb Im-en-°‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n Sow

Bgvk-\¬ Xmcw PmIv hn¬sj¿ ]cn-io-e-\-Øn-\nsS e-£y-tØm-sS-bm-Wv B-gv-k-\¬ Im-¿-Un-^n-s\ kz-¥w X-´-IØn-te-°p £-W-n-°p-∂Xv.

C¶s¯ Ifn am-©-ÿ kn-‰n x kzm≥-kn (ssh-Io´v 6.05) sN¬-kn x k-Xmw-]v-‰≥ (cm-{Xn 8.20) am-©-kv-‰¿ x tSm-´≥-lmw (cm-{Xn 10.45) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4 B-gv-k-\¬ x Im¿-Un-^v (cm-{Xn 8.25, Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 1) en-h¿-]qƒ x lƒ kn‰n (cm-{Xn 8.25, Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 2)

jp-am-¡-dp-sS B-tcm-Ky-\n-e-bn t\cn-b ]p-tcm-KXn A-]-I-S-\n-e Xc-Ww sN-b-vXn-«n-sÃ-¶v tUm-ÎÀ-amÀ ]m-cnkv: kv-Io-bn-Mn-\n-sS hoWv X-e-bv-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]cn-t°-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ Xo-{h]-cnN-c-W hn-`m-K-Øn¬ I-gnbp-∂ P¿-a-\n-bpsS t^m¿-ap-eh-¨ C-Xn-lm-kw ssa-°¬ jp-am-°-dp-sS B-tcm-Ky-\n-ebn-¬ t\cn-b ]p-tcm-KXn. F∂m-¬ A-t±-lw A-]-I-S\n-e Xc-Ww sN-bv-sX-∂p ]-d-bm-dmbn-´n-s√-∂v tUm-Œ-¿-am¿ A-dnbn-®p. X-e-t®m-dn¬ c-IvXw I-´]n-Sn-®-Xn-\m¬ jp-am°-sd c≠mw-X-h-Wbpw i-kv-{X-{Inb°p hn-t[-b-\m-°n-bn-cp∂p. B-Zy-Zn-hk-sØ A-t]-£n®v jp-am-°-dp-sS B-tcm-Kyÿn-Xn-bn¬ t\cn-b ]p-tcm-KXn-bp-≠m-bn-´p-s≠-∂v {^m≥kn-se s{K-t\m-_vƒ B-ip-]{Xn-bn-se A-\-kv-Xo-jy\m-b

Po≥ {^m≥-tIm-bn-kv ]-tb¨ hy-‡a - m°n. ""Hmtcm a-Wn-°q¿ Iq-Sp-tºmgpw A-t±-l-Øn-s‚ B-tcm-Ky-ÿn-Xn hn-i-Ie-\w sN-øp-∂p-≠v. C-t∏mƒ jp-am-°dp-sS \n-e-sb-°p-dn-®v Ir-Xyamb H-cp \n-Ka-\w \-S-Øm-\m-hn√''--˛ A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. ho-gv-N-bn¬ jp-am-°-dp-sS X-e-t®m-dn-s‚ C-S-Xp-`mK-Øv cIvXw I-´-]n-Sn-®n-cp-∂-Xmbpw Ign-™ i-kv-{X{In-b-s°m-Sp-hn¬ C-Xp \o-°w sN-bv-Xp-sh∂pw B-ip-]-{Xn-bn-se \yq-tdmk¿P-dn hn-`m-Kw ta-[m-hn- CΩm-\p-h¬ tK ]-d-™p. X-et®m-dn-s‚ a-‰p `m-K-ß-fn-te-‰ ]cn-°n-t\-°mƒ Ip-d-®p-Iq-Sn Ffp-∏-Øn¬ C-Xp ssI-Imcyw sN-øm≥ X-߃-°m-sb∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp.

jpam--°dns\ {]th-in-∏n® Bip-]-{Xn°p ap∂n¬ s^cmcn ]XmI-bp-ambn Bcm-[-I≥ B¬-]v-kv ]¿-h-X-\n-c-I-fnse sa-dn-s_-en¬ h-®v Rm-bdmgv-N cm-hn-se-bm-Wv kv-Io-bnMn-\n-sS 44Im-c\m-b jp-am¿-

Sn kn amXyp C-´y³ {In¡-äv Sow am-t\PÀ sIm-®n: tI-c-f {In-°-‰v A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U-‚pw tZiob {In-°-‰v A°m-Zan sN-b¿-am\p-am-b Sn kn am-Xyp-hn-s\ \yqkn-e≥Uv ]-cy-S-\-Øn-\p-≈ C¥y≥ So-an-s‚ amt\-Pdm-bn \nb-an-®p. sF.]n.F¬ K-th-WnMv Iu-¨-kn-en-epw am-Xyp AwK-am-Wv. 2004¬ {io-e¶ - ≥ ]-cy-S\w \-S-Øn-b C-¥y≥ So-an-s‚ am-t\-P¿ - , 2007¬ knw-_m-_vs - h˛sI-\n-b ]cyS\w, 2010¬ Cw-•≠v ]cy-S\ - Ø - nepw C-¥y F Soan-s‚ am-t\-P¿ F-∂o ÿm-\ß-fpw h-ln-®n-´p-≠v. sXm-Sp-]p-g Pn-√m-tIm-S-Xn-bn¬ A-`n-`m-j-I-\m-bn Hu-tZymKn-I Po-hn-Xw B-cw-`n-® am-Xyp

A-´ÀkÀ-h-I-em-im-em ^p-Sv-t_mÄ: A−À 19 Gjym-I-¸v: ]mIn-kvXm-s\-Xntc Im-en-¡äv tP-Xm-¡Ä C´y¡v tXmÂhn aq-hm-‰p-]p-g: -A-jp-tXm-jv ap-J¿-Pn A-Jn-te-¥ym A-¥¿k¿-h-Iem-im-em ]p-cp-j ^p-Sv-t_mƒ Sq-¿-Wsa‚n¬ Im-en-°‰v bq-\n-thgv-kn-‰n tP-Xm-°-fm-bn. B-cm-[-I-sc B-th-i-Øn-s‚ apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øn-b a¬-k-c-Øn¬ Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n-sb aq-∂n-s\Xn-tc \m-ep -tKm-fp-Iƒ-°v ]-cm-P-b-s∏-SpØnbmWv Im-en-°-‰v Nmw]y∑m-cm-bXv. Imen-°-‰n\p th≠n `-c-X\pw Fw.Pn°mbn F¬-tZm-kv tPm¿-Ppw Cc´ tKmfp-Iƒ t\Sn Xnf-ßn. I-fn-bp-sS F´mw an-\n-‰n¬ `-c-X-s‚ Im-en¬ \n-∂pw ]nd∂ _p≈‰v tjm´v Im-en-°‰ns\ ap-∂n-se-Øn®p (1˛0). tKmƒ ho-WtXm-sS D-W¿-∂p- I-fn-® Fw.Pn 15mw an-\n-‰n¬ tPm¿-Pn-eq-sS tKmƒ a-S-°n (1-˛1). 18mw an-\n-‰n¬ `-c-X-\n-eq-sS Im-en-°‰v ho-≠pw eoUv ]nSn®p (2-˛1). 20mw an-\n-‰n¬ tPm¿-÷v X-s∂ ho-≠pw Fw.Pn-bpsS ]-S-°p-Xn-c-bm-bn am-dn- (2˛2). 25mw an-\n-‰n¬ Fw.-Pn-bp-sS en-_n-≥ Fw.-Pnsb a¬k-c-Øn-em-Zyambn ap∂n-se-Øn-®p (2˛3). F-∂m¬, 34mw an-\n-‰n¬ Im-en-°-‰n-s‚ Pn-tPm sXm-Sp-Ø- tjm-´v tKm-fm-b-tXm-sS kvtIm¿ H-∏Øns\m-∏-saØn (3˛3). c-≠m-w]-IpXn Xp-S-ßn-b-t∏mƒ X-s∂ kp-ssldneqsS Im-en-°‰v hnP-b-tKmfpw \nt£-]n-®p.

I-S-\-am-Wv \-S-Øp-∂Xv. {]o-anb-¿ eo-Kn¬ A-h-km-\-am-bn Ifn-® aq-∂p a¬-k-c-ß-fnepw Pbn-°m-\m-bXv am-©-Ã-dn-s‚ B-fl-hn-izm-k-ap-b-¿-Øn-bn-´p≠v. am-©-kv-‰dpw tSm-´≥-lmapw X-Ωn-ep-≈ ko-k-Wn-se c≠mw eo-Kv a¬k-cw Iq-Sn-bm-Wv C-∂-tØXv. I-gn-™ am-kw H-∂n-\v tSm´≥-lm-an-s‚ X-´-I-Øn¬ C-cpSoapw sImºp-tIm¿-Ø-t∏mƒ a-¬-k-cw 2˛2-\p k-a-\n-e-bn¬ I-em-in-®n-cp-∂p. A-∂p Hmtcm Xh-Wbpw ]n-∂n-¬-\n-∂ ti-jam-Wv am-©-ÿ c-≠p tKm-fp-Iƒ Xn-cn-®-Sn-®v k-a\ne tNm-Zn®p-hm-ßn-bXv. ]-cn-°n-s\-Øp-S¿-∂v i-\nbm-gvN - lƒ kn-‰n-s°-Xncm-b Ifn-bn¬ ]p-d-Øn-cp-∂ Ãm¿ kvss{S-°¿ sh-bv≥ dq-Wn C-∂v am©-ÿ \n-cb - n¬ Xn-cn-s®-Øpw. k-kv-s]-≥-j≥ I-gn-™v At‚m-Wntbm h-e≥-kn-b-bpw a-Sßn-sb-Øp∂-Xv am-©-kv-‰-dn-\v I-cp-tØ-Ipw. F-∂m¬ ]-cn-t°‰ kq-∏¿ Xm-cw tdm-_n≥ hm≥t]-gvkn, \m\n, dm-t^¬, ^n¬ tPm¨-kv F-∂n-h¿ I-fn-°ptam-sb-∂ Imcyw D-d-∏m-bn-´n√. A-tX-k-abw, eo-Kn¬ Cu ko-k-Wn¬ tSm-´≥-lm-an-\v ÿn-c-X-bm¿-∂ {]-IS-\w \-SØm≥ I-gn-™n-´n√. Nn-e h≥ tXm¬-hn-I-sf-Øp-S¿-∂v tIm®v Bs{μ hn√m-kv t_m-kns\ A-Sp-Øn-sS kv-]¿-kv ]p-dØm-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp∂p. ]-cn-°p-≈-Xn-\m¬ sP¿-sa-bv≥ sU-t^m, B-c¨ se\≥, aq--k sUw-s_-se F-∂n-h¿ tSm-´≥-lm-an-\m-bn C-∂p I-fn°n√. P-b-tØm-sS eo-Kn¬ H-∂mwÿm-\w \n-e-\n¿-Øp-I-sb-∂

Zp_bv: A≠¿ 19 Gjym-I∏v {In°-‰n¬ Nnc-ssh-cn-If - mb ]mIn-kvXm-s\-Xntc C¥y°v c-≠v hn°‰v tXm¬hn. BZyw _m-‰v sN-bvX C¥y Ggp hn°-‰n\v 250 d¨sk-Sp-Øt- ∏mƒ a-dp-]S- nbn¬ c≠p hn°‰pw aq-∂p ]¥pw _m°n-\n¬s° ]m-In-kvXm≥ e£yw adn-IS- ° - p-Ib - m-bncp-∂p. tXms‰-¶nepw C-¥y skan-bnseØnbn´p-≠v. \m-sf \S°p∂ skan-bn¬ C-¥y {ioe¶-sbbpw ]m-In-kvXm-≥ A^vKm-\n-kvXms\bpw t\cnSpw.

sNss¶ Hm-]¬: Po-h³ ]pd¯v sN-ss∂: C-¥y≥ Xm-cw Po-h≥ s\-Sp-s©-gn-bm≥ F-b¿-sk¬ sNss∂ Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n-s‚ B-Zy-du-≠n¬ ]p-d-Ømbn. sN-Iv dn-]-ªn-°ns‚ Pn-dn sh-kven-bm-Wv Pohs\ t\-cn-´p-≈ sk-‰p-Iƒ-°p XI-¿-ØXv. kv-tIm¿: 7˛5, 6˛2. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ Uyp-Un sk-e 6˛4, 6˛2\v eq-°m-kv emt°m-sbbpw hm-sk-Iv t]m-kv]n-kn¬ 6˛3, 7˛5\v sI-bv¬ FUv-ap-≠n-s\bpw tXm-¬-∏n®p.

1997 ap-X¬ 2005 h-sc sI.-kn.F-bp-sS {S-j-d-dm-bn-cp-∂-p. 2005 ap-X¬ Cu h¿-jw Pq-¨ h-sc sI.kn.F sk-{I-´-dn ]-Z-hn hln-®p. 2007 ap-X¬ 2012 h-sc _n.-kn-.kn.sF. h¿-°n-ßv I-

Ωn-‰n Aw-K-am-bn-cp-∂-p. 2010 apX-¬ _n.kn-.kn-.sF. ^n-\m≥kv I-Ωn-‰n-bn-epw tZ-io-b {In-°‰v A-°m-Z-an-bn-epw Aw-K-am-Wv. am-Xyp tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j-s‚ sk-{I-´-dnbm-bn-cn-s°-bm-Wv tI-c-f-Ønse {In-°-‰n-s‚ h-f¿-®-°m-bn an-j≥ 20˛20 ]-≤-Xn B-cw-`n-®Xv. Pn-√m X-e-Øn-epw kw-ÿm\-X-e-Øn-epw {In-°-‰v A-°m-Zan-I-fpw kv-t]m¿-Sv-kv tlm-kv-‰ep-I-fpw ÿm-]n-®v tI-jv- tI-cf ]-≤-Xn-bpw kv-Iq-fp-I-fn-¬ {In°-‰v h-f¿-Øn-sb-Sp-°m-\p-≈ {In-°-‰v A-‰v- kv-Iqƒ ]-≤-Xnbpw A-t±-lw hn-`m-h-\w sN-bvXXm-Wv.

°p ]-cn-t°-‰Xv. A-h[ - n-°m-ew sN-e-gn-°m≥ Ip-Spw-_-tØmsSm-∏w C-hn-sS-sb-Øn-b-Xm-bncp-∂p A-t±lw.

cRvPn: tIc-f-¯n-\v taÂ-ss-¡ sslZ-cm-_mZv: cRvPn t{Sm^n {In°-‰n¬ sslZ-cm-_m-Zn-s\Xntc tIc-f-Øn\v ta¬ss°. ]n {]im¥v (106) I∂n sk©zdn-bp-ambn an∂n-b-t∏mƒ sslZ-cm-_m-Zns‚ H∂m-an-∂nMvkv kvtImdmb 201\v adp-]-Sn-bn¬ tIcfw 264 d¨sk-SpØv ]pdØm-bn. CtXmsS tIc-f-Øn\v 63 d¨kns‚ H∂m-an-∂nMvkv eoUv e`n-®p. adp-]-Sn- _m‰n-Mn-\n-d-ßnb sslZ-cm-_mZv c-≠m-Zn\w Ifn \n¿Ø-ptºmƒ H-cp hn°-‰n\v 46 d¨sk∂ \ne-bnemWv. 197 ]¥n¬ 12 _u≠-dn-Ifpw c≠v knIvkdpw Dƒs∏-Sp-∂-XmWv {]im-¥ns‚ C∂nMvkv.

A©mw-Zn-\-¯n-se B-Zy sk-j³ Xn-cn-¨-Sn-bm-sb-¶v t[m-Wn U¿_≥: A-©mw-Zn-\-Øn-se B-Zy sk-j-\nse ]n-g-hp-I-fm-Wv Z£n-Wm-{^n°bvs°-Xntc C-¥y-bp-sS sS-Ãv tXm¬-hn-°p Im-c-W-sa-∂v Iym-]v-‰≥ a-tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn A-`n-{]m-b-s∏´p. ""B-Zy sk-j≥ \n¿-Wm-b-I-am-bn-cp∂p. ]t£, an-I-® XpS-°w \¬-Im≥ I-gn-™n-√. tamiw tjm-´p-Ifpw hn-\-bmbn''˛ t[m-Wn ]-d™p. F-∂m¬, So-an-s‚ _u-fn-Mv {]-I-S-\-sØ t[mWn A-`n-\-μn®p. So-an-s‚ _u-fn-Mv {]-I-S-\Øn¬ k-t¥m-j-hm-\m-sW-∂v t[m-Wn hy-‡am-°n. C-¥y-s°-Xncm-b sS-kv-‰v ]-cº-c-tbm-Sv Iq-Sn hn-S]-d-™ Z-£n-Wm-{^n-°≥ Ãm-¿ Hmƒ du-≠¿ Pm-Izn-kv Im-en-kn-s\ A-`n-\-μn°m\pw t[m-Wn a-d-∂n√. A-©mw-Zn-\w k-a\n-e e-£y-am°n-bm-Wv C¥y C-d-ßn-bXv. F-∂m¬, B-Zy sk-j-\n¬ A©p hn-°-‰p-Iƒ \-„am-b C-¥y A-©n-\v 86 d¨sk-∂ \n-e-bn-te-°v Iq-∏p-Ip-Øp-I-bm-bn-cp∂p. A-Pn-≥-Iy c-lm-s\-bp-sS (96) H-‰-bmƒ t]m-cm-´am-Wv C-¥y-sb C-∂n-Mv-kv tXm¬-hn-bn¬ \n-s∂¶nepw c-£n-s®-SpØXv. 10 hn-°-‰n-s‚ Kw`o-c P-bw kz-¥-am°n-b Z£n-Wm-{^n-° ]-cº-c 1˛0\v kz-¥-am-°p-Ibpw sN-bvXp. hn-S-hm-߬ sS-Ãn¬ sk-©z-dn t\-Sn Im-en-kn\v sS-Ãv {In-°‰n-t\m-Sp-≈ bm-{X]-d-b¬ A-hn-kv-a-c-Wo-b-am-°m-\pw Ign™p. Z-£n-Wm-{^n-°≥ ]-cy-S-\-Øn-s\-Øp-tºmƒ C-¥y≥ So-an-s‚ {]-Xo-£-I-fm-bn-cp-∂p in-J¿

t[mWn ]pdØmbn aS-ßp∂p [-hm\pw tcm-ln-Xv i¿-a-bpw. F-∂m¬, C-cp-hcpw Xo¿-Øpw \n-cm-i-s∏-Sp-Øp-∂ {]-IS-\w Im-gv-Nh®-Xv C-¥y-bp-sS I-W-°p-Iq-´-ep-Iƒ sX-‰n-°pI-bm-bn-cp∂p.


CMYK

12 tImgnt°mSv

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

Xo-c-kw-c-£-W-tk-\bpsS sF.--kn.--Pn.--F-kv. A-`o-Jv \o-än-en-d-¡n

i-_-cn-a-e-bn A-Sn-b-´-c Po-h³c-£m irw-J-e \n-e-hn h-cpw i-_-cn-a-e: B-tcm-Kyw, tZ-hkzw h-Ip-∏p-I-fp-sS B-`n-ap-JyØn¬ i-_-cn-a-e-bn¬ Po-h≥c-£m tk-\ B-cw-`n-°p-∂p. hS-°≥ tI-c-f-Øn-se Po-h≥-c£m irw-J-e-bm-b F-bv-©¬kn-s‚ ]n-¥p-W-tbm-sS i-_cn k-Rv-Po-h-\n Po-h≥-c-£m bq-\n-‰p-I-fn¬ ]-º ap-X¬ k∂n-[m-\w h-sc A-Sn-b-¥-c Poh≥-c-£m D-]-I-c-W-߃, a-cp∂v F-∂n-h-bp-am-bn thm-f‚nb¿-am¿ \n-e-sIm-≈pw. Hm-Iv-kn-P≥ ]m¿-e-dp-Iƒ im-kv-{Xo-b-am-bn ]p-\- w-LSn-∏n-°p-sa-∂pw tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ tUm. -ssk-Pp l-ao-Zv, k-∂n-[m-\w K-h¨-sa‚ v saUn-°¬ Hm-^n-k¿ C≥-Nm¿-Pv tUm. tP-°-_v tPm¨, F-bv-

©¬-kv {]-Xn-\n-[n \-hm-kv A-dn-bn-®p. ]-tØm-fw tI-{μß-fn-em-Wv thm-f‚n-b¿-am-sc \n-tbm-Kn-°p-∂-Xv. _n.-F-kvkn. P-\-d¬ \-gv-kn-Mv ]q¿-Ønbm-°n-b A-h-km-\-h¿-j hnZym¿-Yn-Iƒ, sl¬-Øv C≥-kvs]-Iv-S¿-am¿, a-‰v B-tcm-Ky-hIp-∏v Po-h-\-°m¿, F≥.-F-kv.F-kv. thm-f‚n-b¿-am¿ F-∂nh-sc t_-kn-Iv sse-^v kt∏m¿-´v tIm-gv-kp-I-fn¬ im-kv{Xo-b ]-cn-io-e-\w \¬-In-bmWv Zu-Xyw G¬-∏n-®-Xv. ]-cn-Nb-ap-≈ F-a¿-P≥-kn sa-Un°¬ sS-Iv-\o-jy≥-am¿ Po-h≥c-£m bq-\n-‰p-I-fp-sS {]-h¿Ø-\w hn-i-I-e-\w sN-bv-Xp Xp-S¿-]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. k-∂-≤-{]-h¿-Ø-I-sc ]-

º ap-X¬ k-∂n-[m-\w h-sc Hm-tcm 500 ao-‰¿ A-I-e-Ønepw hn-\y-kn-°pw. lr-Z-b ]p\-cp-÷o-h-\-b-{¥w A-©p tI-{μ-ß-fn¬ e-`y-am-°pw. CXn-\p-]p-d-ta c-≠p sam-ss_¬ sa-Un-°¬ bq-\n-‰p-I-fn¬ ÿn-c-am-bpw a-I-c-hn-f-°n-t\mS-\p-_-‘n-®v hn-\y-kn-°p-∂ Bw-_p-e≥-kp-I-fn-epw C-h-cpsS tk-h-\w e-`y-am-°pw. C-∂p cm-hn-se ]-º K-h. B-ip-]-{Xnbn¬ i-_-cn k-RvPo-h-\n D-Zv-Lm-S-\w ]-Ø-\wXn-´ Pn-√m I-e-Œ¿ {]-W-_v tPym-Xn-\m-Ypw ]-cn-io-e-\ ]cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w tZ-hkzw t_m¿-Uv F-Iv-kn-Iyq-´ohv Hm-^n-k¿ _n tam-l≥-Zmkpw \n¿-h-ln-°pw.

Xn-th-K I-∏¬ 33 t\m-´n-Iv thK-Øn-em-Wv k-©-cn-°p-∂-Xv. Xo-c-kw-c-£-W-tk-\m Ub-d-Iv-S¿ P-\-d¬ ssh-kv A-Uvan-d¬ A-\p-cm-Kv Pn X-πn-bm¬ A-[y-£-X h-ln-®p. tI-{μ-a{¥n {]-^. sI hn tXm-a-kv, Fw.-]n-am-cm-b ]n cm-Po-hv, Nmƒ-kv U-b-kv, Xo-c-kw-c-£-W-tk\m C≥-kv-s]-Iv-S¿ P-\-d¬ Fkv ]n F-kv _-{i, Fw.--F¬.--Fam-cm-b sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚j≥, s_-∂n _-l-\m≥, ssl_n Cu-U≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂-∏≈n, sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn NΩn-Wn, A-`o-Jv I-am≥-Un-Mv Hm^n-k¿ a-\o-jv-Ip-am¿, jn-∏vbm¿-Uv sN-b¿-am≥ sI kp-{_- sIm-®n I-∏¬-im-e Xo-c-kw-c-£-W-tk-\-bv-°p th-≠n \n¿-an-® sF.--kn.--Pn.--F-kv. A-`o-Jv “-Wy≥ kw-km-cn-®p.-tI-{μ {]-Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚-Wn \o-‰n-en-d-°p-∂p

sN-¶n-¯-e ]p-Xn-b A-[n-Im-c-tI-{µ-am-hpw F-kv \n-km¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-`y-¥-c-hIp-∏n-s\ sNm-√n kw-ÿm-\ tIm¨-{K- n-se F, sF hn-`mK-߃-°n-S-bn¬ \n-e-\n-∂ ioX-k-a-c-Øn-\p-ta¬ ssl-°am≥-Uv \-S-Øn-b i-‡-am-b CS-s]-S-em-Wp c-ta-iv sN-∂n-Øe-bp-sS a-{¥n-ÿm-\-Øn-te-°p h-gn-Xp-d-∂-Xv. bp.-Un.-F-^v. k¿°m-cn¬ c-≠m-a-s\-∂ {]-Xn-—mb-tbm-sS sN-∂n-Ø-e a-{¥n-bmhp-∂-tXm-sS ap-∂-Wn-bn-epw ]m¿-´n-bn-epw G-sd-°m-e-am-bn \n-e-\n-∂ hn-hn-[ {]-iv-\-߃°p tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\p ap-t∂m-Sn-bm-bn Xm¬-°m-enI-am-sb-¶n-epw ]-cn-lm-cw ImWm-\m-hp-sa-∂m-Wp tI-{μ-t\Xr-Xzw {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. B-`y-¥-c-h-Ip-t∏m-sS c-taiv a-{¥n-k-`-bn-te-s°-Øp-∂-Xv

\n-e-hn-se k-a-hm-Iy-ß-fn-epw am-‰w-h-cp-Øpw. D-Ω≥-Nm-≠nsb tI-{μo-I-cn-®p ap-t∂m-´pt]m-bn-cp-∂ a-{¥n-k-`-bn¬ c≠m-a-Xv H-c-[n-Im-c-tI-{μw Iq-Sn cq-]-s∏-Spw. \-b-]-c-am-b hn-j-bß-fn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øn-cp-∂ D-Ω≥-Nm-≠n, Ip-™m-en-°p-´n, sI Fw am-Wn Iq-´p-s°-´n¬ C\n-ap-X¬ sN-∂n-Ø-e H-gn-hm°m-\m-hm-Ø L-S-I-am-hpw. ^e-Øn¬ C-Xp ]m¿-´n-°p-≈n¬ sF {Kq-∏n-s‚ B-fl-hn-izm-kw h¿-[n-∏n-°pw. ]p-Xn-b sI.-]n.kn.-kn. A-[y-£-s\ Xo-cp-am-\n°p-∂-Xn-\p-≈ cm-{„o-b \o-°ß-fm-hpw C-\n _-e-]-co-£-WØn-\p h-gn-sbm-cp-°p-I. a-{¥n-bm-hp-I F-∂ sN-∂nØ-e-bp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\p-≈ {]-[m-\ X-S- w h-Ip-∏p kw-_‘n-®p \n-e-\n-∂ X¿-°-am-bn-cp∂p. B-`y-¥-cw hn-´p-sIm-Sp-Øp-

≈ \o-°p-t]m-°p th-s≠-∂ F hn-`m-K-Øn-s‚ I-Sp-Ø \n-e]m-Sm-Wv a-{¥n-k-`m-{]-th-i-\w \o-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xv. F∂m¬, tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏v B-k-∂-am-b km-l-N-cyØn¬ Cu co-Xn-bn¬ ap-t∂m-´p sIm-≠p-t]m-hm-\m-hn-s√-∂ kao-]-\-am-Wv ssl-°-am≥-Uv kzo-I-cn-®-Xv. F sI B‚-Wnbp-sS \o-°-߃ Xo-cp-am-\߃-°p th-Kw ]-I-cp-I-bm-bncp-∂p. I-gn-™ 27\p U¬-lnbn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ tkm-Wnbm-Km-‘n c-ta-in-s\ Dƒ-s∏-SpØn a-{¥n-k-` hn-I-kn-∏n-°m≥ \n¿-tZ-in-®p. ssl-°-am≥-Uv CS-s]-S¬ ^-e-Øn¬ D-Ω≥-Nm≠n-°p Xn-cn-®-Sn-bm-bn. t\-ctØ Xn-cp-h-©q¿ ssI-h-iw h®n-cp-∂ d-h-\yq-h-Ip-∏v F {Kq-∏n\p \-„-am-b-Xn-\p ]p-d-ta, Ct∏mƒ B-`y-¥-cw Iq-Sn _-en-I-

tUm.bq-kp-^v ap-l-½-Zv \-Zv-hn ]m-f-bw C-amw hn-S-ß-fn¬ {]n≥-kn-∏¬, sImbn-em-≠n Jp¿-B≥ B‚ v kp∂-Øv kv-Iqƒ U-b-d-Œ¿, kp¬Øm≥ _-tØ-cn U-ªyp.-Fw.-H. Zm-dp¬ D-eqw A-d-_n-Iv tIm-f-Pv A-[ym-]-I≥ F-∂o \n-e-I-fn¬ tk-h-\w A-\p-jvTn-®n-´p-≠v. tIm-´-°¬ a-kv-Pn-Zp¬ an-Av-dmPv, F-c-™n-∏-ew Pp-am-a-kv-Pn-Zv, ]-∂n-b-¶-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv, sImbn-em-≠n ap-ln-bp-±o≥ Pp-am-akv-Pn-Zv, I¬-∏-‰ t\m¿-Øv Pp-ama-kv-Pn-Zv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-amam-bn-cp-∂p.

kn-s\ A-\p-\-bn-∏n-°m-sa-∂v ]m¿-´n t\-Xr-Xzw I-cp-Xp-∂p. cta-in-s\ Xm-t°m¬-ÿm-\-Øv F-Øn-°p-I F-∂-Xv F≥.-Fkv.-F-kv. ap-t∂m-´p-h-® {]-[m-\ B-h-iy-ß-fn¬ H-∂m-bn-cp-∂p. H-∏w B-`y-¥-c-h-Ip-∏p-am-bn _‘-s∏-´v D-b¿-∂ hn-hm-Z-߃°v A-dp-Xn-h-cp-Øp-I F-∂-Xpw A-\n-hm-cy-am-Wv. A-an-X B-flhn-izm-k-hpw ]m¿-´n-sb hn-izmk-Øn-se-Sp-°m-sX-bp-≈ \o°-ß-fpw Xn-cp-h-©q-cn-\p Xn-cn®-Sn-bm-hp-I-bpw sN-bv-Xp. DΩ≥-Nm-≠n-°v ]-cn-lm-cw ImWm≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂ {]-iv-\Øn-\m-Wv B‚-Wn sRm-Sn-bn-Sbn¬ ]-cn-lm-c-ap-≠m-°n-b-Xv. tI-c-f-Øn-se ]m¿-´n-bn¬ A-hkm-\ hm-°v B‚-Wn X-s∂-sb∂v A-c-°n-´p-d-∏n-°p-∂ kw-`-hhn-Im-k-߃-°m-Wv kw-ÿm\w km-£yw-h-ln-®-Xv.-

kn.--]n.--Fw. Nm-cn-ä-_nÄ {S-Ìp-IÄ FÃm G-cn-bI-fn-te-¡pw jm-\-hm-kv Im-cn-a-‰w

C-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n-bm-bn k-Xy-{]-Xn-⁄ sN-øp-∂ sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e Fw.-F¬.-F-sb B-e-∏p-g Un.-kn.-kn. Hm-^n-kn¬ \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ tI-{μ-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ B-enw-K-\w sN-øp-∂p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v F F jp-°q¿ k-ao-]w

A-Sn-amen: kw-ÿm\-sØ apgp-h≥ G-cn-bm I-Ω-n‰n-Iƒ-°p Io-gnepw kn.]n.Fw. Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãp-Iƒ cq-]o-I-cn-°p∂p. C-Sp°n, h-b-\mSv, I-Æq¿, Im-k¿-tImUv, Xn-cp-h-\-¥-]pcw Pn√-I-fn-em-bn \n-ch[n Gcn-bm I-Ω-n‰n-Iƒ-°p Io-gn¬ t\ctØ {S-Ãv {]-h¿-Ø-\w XpS-ßn-bn-cp∂p. {S-Ãp-I-fp-sS {]h¿Ø-\w ]m¿-´n-°p Kp-W-I-cam-sW-∂p t_m-[y-s∏-´-Xn-\memWv ap-gp-h≥ G-cn-b-I-fnepw cq-]o-I-cn-°m≥ \n¿-tZ-iw \¬In-bn-cn-°p-∂Xv. hnhn-[ ta-J-e-I-fn¬ Ahi-X A-\p-`-hn-°p-∂ \n¿[\sc k-lm-bn-°p-I-bmWv ]m¿-´n e£ywh-bv-°p-∂Xv. ]m¿-´n-bp-sS ]q¿-W \n-b-{¥-WØn-e-s√-¶nepw -Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K߃, G-cn-bm sk-{I-´-dn Xp-S-ßn-bh¿ {][m-\ Np-a-X-eIƒ h-ln-°p-∂- {S-Ãn¬ ]m¿-´ntbm-Sv B-`n-ap-Jy-ap≈ {]ap-J hym-]m-cnIƒ, {]-^-j-\-epIƒ, A-`n-`m-jI¿, _m-¶v sk{I-´-dn-am¿, dn-b¬ F-tÃ-‰v _nkn-\-kp-Im¿ Xp-Sßn-bh-cm-Wv kPo-h Aw-K߃. {]-h¿-Ø-\-

aq-e[-\w Aw-K-ß-fn¬ \n∂p am-k-h-cn-bm-bn kzo-I-cn-°p-sa∂m-Wp hn-i-Zo-I-cWw. F∂m¬, \n-Ip-Xn C-f-hv, I-W-°pIƒ Im-Wn-t°-≠m-Ø \n-t£]-߃ Xp-Sßn-b-h Cu {SÃn\p kzo-I-cn-°m≥ I-gnbpw. I-gn-™ kwÿm-\ k-an-Xn-bpsS A-\u-tZymKn-I tbm-K-Ønem-Wv {S-Ãv hym-]n-∏n-°-Wsa∂ [m-c-W cq-]-s∏-Sp-Øn-bXv. ^-≠p- ti-J-cn-°p-∂-Xn\p ]m¿-´n-°p hn-e-°p≈ tIm¿-]td-‰p-I-fn¬ \n∂p Po-h-Im-cpWy {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn {Skv-‰phgn ]-Ww ti-J-cn-°m≥ I-gnbpw. kz-X-{¥-am-b Hm-^n-kp-I-fmWv {S-Ãp-Iƒ-°m-bn k-÷o-I-cn°p-∂Xv. {S-Ãp-Iƒ-°m-bn ]n.B¿.H. A-S-°-ap-≈ Po-h-\°m-scbpw \n-b-an-®pI-gn-™p. Bw-_p-e≥-kv, A-∂-Zm\w, Ah-b-hZm-\ Iym-w]p-Iƒ, kuP\y sa-Un-°¬ Iym-w]p-Iƒ XpSßn-b {]-h¿-Ø-\-ß-fpw {S-Ãn\p Io-gn¬ h-cpw. CØ-cw Po-hIm-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-߃ Gs‰-Sp-Øp a-X kw-L-S-\-Ifpw a‰pw P-\-߃-°n-S-bn¬ k-Poh-am-Ip∂-Xp X-S-bp-Ibpw ]m¿´n e-£y-an-Sp∂p

CMYK

CMYK

° w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-f-bw a-kvFw.- F .Pn-Zv C-am-am-bn tIm-gn-t°m-Sv Fw.-H. sIm-bn-em-≠n kz-tZ-in tUm. tIm-fbq-kp-^v ap-l-Ω-Zv \-Zv-hn Np-a-XPn¬ Ae-tb¬-°p-sa-∂p P-am-A-Øv Pkn. {]\-d¬ sk-{I-´-dn Fw k-eow A^- k - d mdn-bn-®p. e-Jv-t\m \-Zv-h-Øp¬ Dbn-cpe-am bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬-\n-∂v ∂p.A-d-_n-km-ln-Xy-Øn¬ _n-cpImZ-hpw A-en-K-Uv bq-\n-th-gv-kn-‰n∏m-Sv bn¬ \n-∂p _n-cp-Zm-\-¥-c _ncp-Z-hpw Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv- sF-\p¬ lp-Zm A-d-_n-Iv tImkn-‰n-bn¬-\n-∂p tUm-Œ-td-‰pw f-Pv, sIm-bn-em-≠n _-Z-cn-øm hnt\-Sn-b 43Im-c-\m-b C-t±-lw ap- a≥-kv A-d-_n-Iv tIm-f-Pv F-∂n-

gn-t°-≠n h-∂p. d-h-\yq Xn-cp-h©q-cn-\p-th-≠n A-Sq¿ {]-Imin¬-\n-∂p Xn-cn-s®-Sp-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® N¿-® D-≠m-sb-¶nepw Cu-g-h-k-ap-Zm-b F-Xn¿-∏v ]-cn-K-Wn-®v Cu \o-°w th-s≠∂p h-bv-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-ep kw-ÿm-\-ß-fn-se \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-Ifn¬ A-{]-Xo-£n-X-am-b Xn-cn-®Sn t\-cn-´ km-l-N-cy-Øn¬ temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p apt∂m-Sn-bm-bn ]m¿-´n-°p-≈n-se {]-iv-\-߃-°p ]-cn-lm-cw ImWp-I-bm-Wv tIm¨-{K-kv e£y-an-Sp-∂-Xv. eo-Kn-s‚ A©mw-a-{¥n ÿm-\-tØm-sS D-Sse-Sp-Ø km-ap-Zm-bn-I A-k¥p-en-Xm-h-ÿ kw-_-‘n-® ]cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m-\p-≈ {ia-am-Wv C-Xn¬ {]-[m-\w. c-ta-ins‚ a-{¥n-]-Z-hn-bn-eq-sS C-S™p-\n¬-°p-∂ F≥.-F-kv.-F-

CMYK

CMYK

]mew Ipepßnbmepw...... ]¥fw henb tImbn°¬ t£{XsØbpw ssI∏pg {ioIrjvW kzman t£{XsØbpw _‘n∏n®v A®≥tImhnemdn\p IpdpsI \n¿an® Xq°p]mew DZvLmS\Øns\Ønb apJya{¥n DΩ≥Nm≠n dh\yqa{¥n ASq¿ {]Imin\pw sI inhZmk≥ \mb¿ Fw.F¬.F°pw H∏w

sIm-®n: sIm-®n I-∏¬-im-e Xoc-kw-c-£-W-tk-\-bv-°p th≠n \n¿-an-® A-Xn-th-K \n-co-£W bm-\-am-b sF.--kn.--Pn.--F-kv. A-`o-Jv tI-{μ {]-Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚-Wn \o-‰n-en-d-°n. {]-Xn-tcm-[-ta-J-e-bv-°p-th≠n {]-Xn-h¿-jw A-©p I-∏-epIƒ ho-Xw \n¿-an-°p-sa-∂v At±-lw ]-d-™p. {]-Xn-tcm-[ I∏¬-\n¿-am-W I-cm-dp-Iƒ sIm®n I-∏¬-im-e-bv-°p \¬-Ip-∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°pw. Xo-c-kwc-£-Ww D-d-∏m-°m≥ d-Um-dpIƒ ÿm-]n-°p∂-Xn-s‚ c≠mw-L-´w ]q¿-Øn-bm-hp-∂tXm-sS Xo-c-߃ \n-co-£-WØn-em-hp-sa-∂pw B‚-Wn ]-d™p. A-©v Hm-^n-k¿-am¿ Dƒs∏-sS 39 t]-sc h-ln-°p-∂ A-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-331. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

Thejas Epaper general Edition 2014-01-01  
Thejas Epaper general Edition 2014-01-01  

Thejas Epaper general edition. 2014-01-01

Advertisement