Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-311

12 t]Pv

■ `5.00

23 \-hw-_¿ 2013 i\n tIm´bw www.thejasnews.com

Zo-]-in-J-sb-¯n; Iu-am-c Im-bn-I-ta-f-bv-¡v C-¶p Xp-S-¡w

Hät\m«¯n hym-]m-cn-bp-sS ho-«nÂ-\n-¶v 140 ]-h³ I-hÀ-¶ps]¿-f (Im-k¿-tIm-Uv): tI-cf-˛-I¿-Wm-S-I A-Xn¿-Øn-bnse s]¿-f-bv-°-Sp-Ø s\¬-°bn¬ hym-]m-cn-bp-sS ho-´n¬-\n∂v 140 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ßfpw ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ ss_-°pw tam-jv-Sn-®p. aw-K-em]p-c-sØ hym-]m-cn sI F≥ l-ao-Zn-s‚ ho-´n-em-Wv I-h¿-® \-S-∂-Xv. ap-I-fn-e-sØ \n-e-bneq-sS C-d-ßn-b tam-„m-hv In-S∏p-ap-dn-bn¬ A-e-am-c-bn¬ kq£n-® B-`-c-W-ß-fm-Wp Ih¿-∂-Xv. l-ao-Zn-s‚ k-tlm-Z-c∑m-cm-b A-–p-√, k-°-cn-ø, apl-Ω-Zv F-∂n-h-cpw C-h-cp-sS `mcy-am-cpw Kƒ-^n-em-Wv. C-h-cpsS B-`-c-W-ß-fm-Wp \-„-s∏´-Xv. l-ao-Zv, `m-cy, am-Xm-hv, the-°m-cn F-∂n-h-cm-Wp ho-´n-ep- 57m-a-Xv kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f-bv-°p Xp-S-°w-Ip-dn-®p-≈ Zo-]-in-J F-d-Wm-Ip-fw F-kv.-B¿.-hn. kv-Iq-fn¬ ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-F. G-‰p-hm-ßp-∂p t^m-t´m: bq-\p-kv sN-t©-cn ≠m-bn-cp-∂-Xv. _-Zn-b-Sp-° t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXmwk¨ tPm-kv, Un-ssh.-F-kv.]n. ]n tam-l-\-N-{μ≥ \m-b¿, kn.-sF. sI _m-e-Ir-jv-W≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv kw-Lw ho-Sv ]-cntim-[n-®p. hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv[¿ sX-fn-hp ti-J-cn-®p.

kz¥w {]Xn-\n[n

sIm-®n: 57m-a-Xp kw-ÿm-\ kvIqƒ Im-bn-I-ta-f-bv-°v F-d-WmIp-fw a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pv kn¥-‰n-Iv {Sm-°n¬ C-∂p Xp-S-°w. hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬-\n-∂p-≈ c≠m-bn-c-tØm-fw Xm-c-ß-fm-Wv \m-ep-Zn-\w ]p-Xn-b e-£y-߃ Ip-dn-°m-s\-Øp-∂-Xv. I-gn-™-h¿-j-sØ Nmw-]y≥-am-cm-b ]m-e-°m-Spw Xp-S¿-®bm-bn F-´p-X-h-W Nmw-]y≥-]´w kz-¥-am-°n-b F-d-Wm-Ip-fhpw X-Ωn-ep-≈ t\¿°p-t\¿ t]m-cm-´-am-bn-cn-°pw C-Ø-h-Wbpw \-S-°p-I. 95 C-\-ß-fn-emWp a¬-k-cw. 1,357 B¨-Ip-´nI-fpw 1,238 s]-¨-Ip-´n-I-fp-amWv am-‰p-c-bv-°p-∂-Xv. Nmw-]y≥jn-∏v I-c-ÿ-am-°p-∂ So-an-\v 1,10,000 cq-]-bpw c-≠pw aq-∂pw

ÿm-\-߃ t\-Sp-∂ So-an-\v bYm-{I-aw 82,500 cq-]-bpw 55,000 cq-]-bpw k-Ωm-\-am-bn \¬-Ipw. So-ap-Iƒ C-∂-se cm-{Xn-tbmsS sIm-®nbn-seØn. 13 kvIq- f p- I - f nem-Wp Xmc-߃-°p≈ ku-Icyw G¿s∏- S p- Ø nb-Xv. Xn-cph- \ - ¥ - ] pc-Øp-\n-∂p ]p-d-s∏-´ Zo-]-inJm-{]-bm-Ww C-∂-se sIm-®nbn-se-Øn. cm-hn-se Pn-√m AXn¿-Øn-bm-b A-cq-cn¬ H-fnw]y≥ ta-gv-kn-°p-´≥ G-‰p-hmßn-b Zo-]-in-J Im-bn-I-Xm-cß-fp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS F-

ap-Jy-a-{´n-s¡-Xn-cm-b A-{I-aw: t]m-en-kn-s\-Xntc ssl-t¡m-S-Xn

\msf

A-t\z-j-W-co-Xn i-cn-b-Ã 

\hw-_-dn-sâ \-ã-§Ä

DÄt]PpIfnÂ

5 I-a-ek-bv-Xm-fq-c]-n-ccw-n-K`³:m-j 7 9

]p-d-¯n-d-¡n A-\-[n-Ir-X kw-`m-h-\: Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-s¡Xn-tc B-tcm-]-Ww kp-c-£m I-cmÀ th-Kw th-W-sa-¶v A-ta-cn-¡; ]-än-sÃ-¶v A-^v-Km³ P-À-a-\n-bn C-¶v Xo-]mdpw t]m-cm«w

11 t]Pn 4 FUnäv Bdv hm-ep-Å A-Zv`p-X On-¶-{K-lw

kz¥w {]Xn-\n[n

sIm-®n: I-Æq-cn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-s°-Xn-tc-bp-≠mb B-{I-a-W-Øn-s‚ A-t\z-jWw i-cn-bm-b co-Xn-bn-e-s√-∂p ssl-t°m-S-Xn. B-bn-cw t]¿ Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ ]-¶m-fn-bmsb-∂ t]m-en-kv hm-Zw A-hn-izk-\o-b-am-sW-∂pw tI-kn¬ CXp-h-sc A-t\z-j-Ww \-S-Ønbn-´pw i-cn-bm-b {]-Xn-I-sf Is≠-Øm≥ t]m-en-kn-\p I-gn™n-´n-s√-∂pw tIm-S-Xn A-`n{]m-b-s∏-´p. ap-Jy-a-{¥n-°p t\-sc I-s√dn-™ tI-kn-se A-©p {]-XnIƒ k-a¿-∏n-® Pm-ay-l-c-Pn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-tºm-gm-Wv P-kv-‰nkv tXm-a-kv ]n tPm-k-^v A-t\zj-W-Øn¬ A-Xr-]v-Xn {]-I-Sn∏n-®-Xv. tI-kn¬ 100Hm-fw t]¿ {]-Xn-I-fm-sW-∂pw Kq-Vm-temN-\ \-S-Øn-b-Xn-\v 1000 t]¿-

s°-Xn-tc tI-kp-s≠-∂pw Pmaym-t]-£ ]-cn-K-Wn-°p-tºmƒ k¿-°m-cn-\p-th-≠n U-b-d-Iv-S¿ P-\-d¬ Hm-^v t{]m-kn-Iyq-j≥ Sn B-k-^-en tIm-S-Xn-sb A-dnbn-®p. F-∂m¬, F-ß-s\-bm-Wv H-cp tI-kn¬ B-bn-cw t]¿ tN¿-∂p Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øp∂-sX-∂p tIm-S-Xn tNm-Zn-®p. C{X-bpw t]¿ tN¿-∂p \-S-Øn-b Kq-Vm-tem-N-\-°p-‰w F-ß-s\ t]m-en-kn-\p sX-fn-bn-°m-\mhpw. C-Ø-c-sam-cp dn-t]m¿-´v Xøm-dm-°n-b-Xv F-¥v A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv. C-Xn¬-\n-∂p hy-‡am-hp-∂-Xv t]m-en-kn-\p \n-b-aw A-dn-bn-s√-∂m-Wv. A-s√-¶n¬ A-t\z-j-W-Øn¬ _m-ly C-Ss]-S-ep-≠m-bn-´p-s≠-∂p kw-ibn-t°-≠n-h-cp-sa-∂pw knw-Knƒ s_-©v hy-‡-am-°n. tIm-S-Xn ]-cm-a¿-i-sØ Xp-S¿-∂p b-Ym¿Y {]-Xn-I-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sp-sa∂v Un.-Pn.-]n. A-dn-bn-s®-¶n-epw

Cu co-Xn-bn¬ X-s∂-bm-Wv At\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂-sX¶n¬ tI-kv kw-_-‘n-®v C-\nbpw Iq-Sp-X¬ ]-cm-a¿-i-߃ \S-tØ-≠n-h-cp-sa-∂p tIm-S-Xn k¿-°m-cn-\v ap-∂-dn-bn-∏p \¬In. tI-kn¬ \m-ep {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]-£-bpw H-cm-fp-sS ap≥Iq¿ Pm-aym-t]-£-bp-am-Wp tIm-

93mw {]-Xn sI Pn Zn-eo-]n-\p ap≥Iq¿-Pm-ayw A-\p-h-Zn-®p. H-Iv-tSm-_¿ 30, 31, \-hw-_¿ H-∂v Xn-ø-Xn-I-fn-em-bm-Wp l-cPn-°m-cm-b \m-ep-t]¿ A-d-kv-‰nem-b-Xv. C-{X-bpw Zn-h-kw dnam≥-Un¬ I-gn-™-Xp ]-cn-K-Wn®m-Wv tIm-S-Xn D-]m-[n-I-tfm-sS Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. 50,000 cq-]-

B-bn-cw t]-cpsS Kq-Vm-tem-N-\- A-hn-iz-k-\o-b-w  t]m-en-kn-\p \n-b-a-a-dn-bn-sÃ-¶v hy-à-amhp-¶p 

S-Xn ]-cn-K-Wn-®-Xv. tI-k-t\z-jW-sØ _m-[n-°-cp-sX-∂ \n¿tZ-i-tØm-sS C-h¿-s°-√mw D]m-[n-I-tfm-sS Pm-ayw A-\p-h-Zn®p. 41mw {]-Xn Fw hn cm-Po-h≥, 66mw {]-Xn ]n hn cm-L-h≥, 67mw {]-Xn Fw hn A-tim-I≥, 95mw {]-Xn sI hn hn-P-b≥ F-∂n-h¿°m-Wp Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv.

bp-sS kz-¥-hpw X-Øp-ey Xp-Ibv-°p-≈ a-‰v c-≠p-t]-cp-sS-bpw t_m-≠v sI-´n-h-bv-°-W-sa-∂ D]m-[n-I-tfm-sS-bm-Wp Pm-ayw. CXn-sem-cmƒ l-c-Pn-°m-c-s‚ ASp-Ø _-‘p-hm-bn-cn-°-Ww. IqSm-sX s]m-Xp-ap-X¬ \-in-∏n-®Xn-\p \-„-]-cn-lm-c-am-bn \m-ept]-cpw tN¿-∂v 20,000 cq-] s]m-

Xp-ta-J-em _m-¶n¬ ÿn-c-\nt£-]w \-S-Øn c-io-Xn a-Pn-kvt{S-‰n-s\ G¬-∏n-°-Ww, F-√m i-\n-bm-gv-N-I-fn-epw A-t\z-jW D-tZym-K-ÿ≥ ap-ºm-sI lmP-cm-h-Ww, a-‰p Ip-‰-Ir-Xy-ßfn¬ G¿-s∏-S-cp-Xv Xp-S-ßn-b-hbm-Wv D-]m-[n-Iƒ. A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ-\mb I-Æq¿ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ Hm-^n-k¿ ap-ºm-sI Cu am-kw 27\v cm-hn-se 10\p lm-P-cm-h-Wsa-∂ \n¿-tZ-i-tØm-sS-bm-Wv 93mw {]-Xn-°v ap≥-Iq¿ Pm-ayw A\p-h-Zn-®-Xv. A-d-Ãv B-h-iy-sa¶n¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-b-ti-jw A-∂p-X-s∂ A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ≥ Pm-ay-Øn¬ hn-´-b°-Ww. 20,000 cq-]-bp-sS kz-¥hpw X-Øp-ey Xp-I-bv-°p-≈ a-‰v c-≠p-t]-cp-sS-bpw t_m-≠p-Iƒ sI-´n-h-bv-°-W-sa-∂ D-]m-[ntbm-sS-bm-Wv Pm-ayw \¬-tI-≠Xv. A-¥n-a dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-

°p-∂-Xp h-sc F-√m H-∂n-S-hn-´ i-\n-bm-gv-N-I-fn-epw B-h-iy-s∏Sp-tºm-sgm-s°-bpw A-t\z-jW D-tZym-K-ÿ≥ ap-ºm-sI lmP-cm-h-Ww, km-£n-I-sf kzm[o-\n-°p-I-tbm `o-j-Wn-s∏-SpØp-I-tbm sN-ø-cp-Xv Xp-S-ßn-bh-bm-Wv a-‰v D-]m-[n-Iƒ. tI-knse 12mw {]-Xn I-Æq¿ kz-tZ-in A-Uz. \n-km¿ ap-l-Ω-Zn-\m-Wp ssl-t°m-S-Xn D-]m-[n-I-tfm-sS I-gn-™-Zn-h-kw ap≥-Iq¿ Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. Xn-I-™ Km-‘n-b-\m-b Xs∂ A-Im-c-W-am-bn tI-kn¬ {]-Xn-tN¿-°p-I-bm-sW-∂pw A{I-a-Øn¬ X-\n-°p ]-¶n-s√∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv A-`n-`mj-I≥ Pm-aym-t]-£ k-a¿-∏n-®Xv. I-Æq-cn¬ t]menkv Imbn Itaf kam-]-\Øn¬ ]-s¶-Sp°m-s\-Ø-sh-bm-Wp ap-Jy-a{¥n k-©-cn-® Im-dn-\v t\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-b-Xv.

kv.-B¿.-hn. kv-Iq-fn¬ F-Øn®p. ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬.-F. Zo-]-in-J G-‰p-hm-ßn. C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿ _n-Pp {]-`m-I¿ ]-Xm-I D-b¿Øpw. ssh-Ip-t∂-cw aq-∂n-\v a{¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. 26\v ssh-Io-´v 4.30\v \-S-°p∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tI-{μa-{¥n {]-^. sI hn tXm-a-kv D-ZvLm-S-\w sN-øpw. a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v t{Sm-^n-Iƒ hn-X-cWw sN-øpw. a-{¥n A-\q-]v tP°-_v kp-h-\o¿ {]-Im-i-\w \n¿-h-ln-°pw.

t]Pv 11

B-th-i

-{Sm-°n-te-°v...

B\-µv bp-K-¯n-\v A-´yw; ImÄ-k¬ tem-I-Nmw-]y³ sN-ss∂: tem-I sN-kv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ hn-iz-\mY-≥ B\-μv bp-K-Øn-\p Xnc»o-e hoWp. C∂-se \-S∂ IncoSt]m-cm-´-Øn-se 10mw a¬-k-c-Øn¬ t\m¿th-bp-sS am·-kv Imƒks‚ I-Sp-Ø sh√p-hn-fn-bn¬ k-a\n-e hg-ßn-btXm- s S- b mWv B-\-μns‚ {]-Xo£-Iƒ Akv-X-an-®Xv. \m-teap-°m¬ a-Wn°q-tdm-fw \o≠ a-¬-k-c-Øn¬ k-a\n-e t\Sn-b Imƒk-\v C-tXmsS 6.5 t]m-bn‚m-bn. Nmw-]y≥jn-∏n¬ BZyw B-dc t]mbn‚ v t\-Sp-∂-bm-fm-Wp hnP-bn-°p-I. t\c-tØ Nmw]y-≥-jn-∏n¬ Imƒ-k-¨ aq∂ph-´w B-\-μn-s\ ]-cm-Pb-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. A-©ph-´w tem-INmw]y-\m-b B-\-μn-\v H-cp Nmw]y≥-jn-∏n¬ H-cp P-bw t]mepw t\-Sm-\m-hmØ-Xv C-XmZy-am-bmWv.

X-cp¬ tX-Pv-]m-en-s\-Xn-tc sF-kv-{Iow A-«n-a-dn-t¡-kn kÀ-¡m-cn-\pw kn.-_n.-sF-¡pw t\m-«o-kv tI-sk-Sp-¯p \yq-U¬-ln: ]{X-{]-h¿-Ø-Isb ]o-Un-∏n-® sS-l¬-I am-knI ÿm-]-I-\pw F-Un-‰¿ C≥ No-^p-am-b X-cp¨ tX-Pv-]m-ens\-Xn-tc tKm-hm t]m-en-kv _em-¬-kw-K-Øn-\p tI-sk-SpØp. tKm-hm t]m-en-kn-t\m-Sp tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bw dnt]m¿-´v B-h-iy-s∏-´p. {]-Y-a-hnh-c dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°m≥ tZio-b h-\n-Xm I-Ωo-j-\pw t]men-kn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. ssew-Kn-I-]o-U-\w A-t\zjn-°m≥ ÿm-]-\-Øn-\p-≈n¬ {]-tXy-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-®Xm-bn am-t\-Pn-Mv F-Un-‰¿ tjmam Nu-[-cn A-dn-bn-®p. Cu am-kw B-Zyw tKm-h-bn¬ \-S-∂ H-cp ]-cn-]m-Sn-°n-sS ]o-Un-∏n-s®-∂ sh-fn-s∏-Sp-Øen¬ tX-Pv-]m-en-s\-Xn-tc _em¬-kw-K-Øn-\p tI-sk-SpsØ-∂v tKm-hm Un.-Pn.-]n. In-j≥ Ip-am-dm-Wv A-dn-bn-®-Xv. _em¬-kw-Kw, _-em¬-kw-K-{i-

aw F-∂o h-Ip-∏p-I-fn-em-Wp tI-kv. A-t\z-j-W-hp-am-bn kl-I-cn-°p-∂n-s√-¶n¬ tX-Pv-]men-s\ A-d-Ãv sN-øp-sa-∂p Inj≥ Ip-am¿ ]-d-™p. {]-Xn-bpsS Hu-∂-Xyw A-t\z-j-W-sØ _m-[n-°n-s√-∂p tKm-hm ap-Jya-{¥n a-t\m-l¿ ]-cn-°¿ ]-d-

B-`y-´-c-a-{´m-e-bw dn-t]mÀ-«v tX-Sn  sS-lÂ-I {]-tXy-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p  k-l-I-cn-¡p-sa-¶v tX-Pv-]m 

™p. tI-kv A-t\z-jn-°m≥ t]m-en-kn-\p ]q¿-W A-[n-Imcw \¬-In-bn-´p-≠v. Iq-Sp-X¬ At\z-j-W-߃-°m-bn ss{Iw{_m-©v kw-L-sØ U¬-lnbn-te-°v A-b-°p-sa-∂pw A-t±lw hy-‡-am-°n. ]o-U-\w \-S∂ tKm-h≥ tlm-´-en-se kn.kn.-Sn.-hn. Zr-iy-߃ t]m-en-kv

Kp-cp-X-c Ip-ä-§Ä Np-a-¯n-b-h-sc aÂ-k-cn-¸n-¡-cp-sX-¶v Xn-c-sª-Sp-¸p I-½o-j³ 

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: A-©p-h¿-j-tam A-Xn-e-[n-I-tam X-S-hp-in-£ e`n-°m-hp-∂ Ip-‰-߃ Np-a-Øs∏-´-h-sc Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬k-cn-°p-∂-Xn¬-\n-∂p hn-e-°W-sa-∂v Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωoj≥. C-Ø-c-°m-sc a¬-k-cn°p-∂-Xn¬-\n-∂p hn-e-°p-∂-Xv s]m-Xp-Xm¬-∏-cyw kw-c-£n°m≥ k-lm-bn-°p-sa-∂p kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ I-Ωo-j≥ hy-‡-am-°n. Xn-c-s™-Sp-∏p Xn-ø-Xn-°p ap-ºp-≈ B-dp-am-k-°m-e-b-fhn-em-Wp Ip-‰w Np-a-Ø-s∏-Sp∂-sX-¶n¬ hn-e-°v th-s≠∂pw k-Xy-hm-Mv-aq-ew ]-d-bp∂p. {In-an-\¬-t°-kp-I-fn¬ Ip-‰w Np-a-Ø-s∏-´-h-sc Xn-c-

]-cn-tim-[n-®p-h-cp-I-bm-Wv. tXPv-]m-en-s‚-bpw Po-h-\-°m-cn-bpsS-bpw C-˛-sa-bn-epw t]m-en-kv ]-cn-tim-[n-®p-Xp-S-ßn.A-t\z-j-W-hp-am-bn ]q¿-Wam-bn k-l-I-cn-°p-sa-∂v tX-Pv]m¬ A-dn-bn-®p. tX-Pv-]m¬ C¥y- b n¬- Ø - s ∂- b p- s ≠- ∂ v

s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xn¬-\n-∂p hn-e-°-W-sa-∂v B-hiy-s∏-´v ]-ªn-Iv C‚-d-Ãv ^ut≠-j≥ F-∂ k-∂-≤-kw-LS-\ k-a¿-∏n-® l-c-Pn-bn-em-Wp I-Ωo-j≥ \n-e-]m-Sv A-dn-bn-®Xv.- k-Xy-hm-Mv-aq-ew P-kv-‰n-kv B¿ Fw tem-[ A-[y-£-\m-b s_-©m-Wp ]-cn-K-Wn-°p-I. Xn-c-s™-Sp-∏v ip-≤o-I-cn-°p-∂Xn-\m-bn \n-c-h-[n hn-[n-I-fm-Wv Cu h¿-jw kp-{]nw-tIm-S-Xn ]pd-s∏-Sp-hn-®n-´p-≈-Xv. C-Xn¬ P-bn-en-epw t]m-enkv I-Ã-Un-bn-ep-ap-≈-h¿-°v a¬-k-cn-°m≥ A-\p-a-Xn \¬I-cp-sX-∂ hn-[n a-dn-I-S-°m≥ k¿-°m¿ P-\-{]m-Xn-\n-[y-\n-ba-Øn¬ t`-Z-K-Xn sIm-≠p-h-∂ncp-∂p. C-Xp I-gn-™-Zn-h-kw tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp.-

tjm-a Nu-[-cn-bpw A-dn-bn-®p. tX-Pv-]m-en-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[ap-≠m-hp-sa-∂p IcpXn U¬-ln t]m-en-kv A-t±-l-Øn-s‚ ho-Sn\p kp-c-£ G¿-s∏-Sp-Øn. tKmh-bn¬-\n-∂v F-Øp-∂ t]m-enkv-kw-L-Øn-\v B-h-iy-am-b k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂pw U¬ln t]m-en-kv A-dn-bn-®p.]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: sF-kv-{Iow ]m¿e¿ A-´n-a-dn-t°-kn¬ kn.-_n.sF. A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏´v hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ka¿-∏n-® l-c-Pn-bn¬ tI-c-f-k¿°m-cn-\pw kn.-_n.-sF-°pw a-‰p I-£n-Iƒ-°pw kp-{]nw-tIm-S-Xn t\m-´o-kv A-b-®p. a-dp-]-Sn e-`n®-ti-jw hn-i-Z-am-b hm-Zw-tIƒ°pw. t\-c-tØ C-tX B-h-iyap-∂-bn-®p k-a¿-∏n-® l-c-Pn ssl-t°m-S-Xn X-≈n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp hn F-kv kp-{]nwtIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. tI-kv A-´n-a-dn-°-W-sa-∂ e-£ytØm-sS 22 D-∂-X¿ {]-h¿-Øn®-Xn-\p hy-‡-am-b sX-fn-hps≠-∂v hn F-kn-\p th-≠n lmP-cm-b ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ ti-J¿ \m-^-sU-bpw B¿ kXo-jpw C-∂-se hm-Zn-®p. sI F d-Du-^n-s‚ sh-fn-s∏Sp-Ø-en-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬

cq-]o-I-cn-® {]-tXy-I kw-LØn-s‚ A-t\z-j-W-Øn¬ ho-gvN-tbm ]m-I-∏n-g-tbm D-s≠-¶n¬ Xp-S-c-t\z-j-Ww Dƒ-s∏-sS-bp≈ Im-cy-߃ a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn-bn¬ D-∂-bn-®m¬ a-Xn-bt√m-sb-∂ \n-e-]m-Sm-Wp tIm-SXn B-Zyw kzo-I-cn-®-Xv. Im-_n-\-‰v a-{¥n-bpw P-Uv-Pnam-cp-a-S-°w B-tcm-]-W-hn-t[-bcm-b tI-kv t]m-en-k-√, kn.-_n.sF-bm-Wv A-t\z-jn-t°-≠-sX∂m-bn-cp-∂p \m-^-sU C-Xn-\p a-dp-]-Sn \¬-In-b-Xv. Kp-P-dm-Øv hw-i-l-Xy-bn¬ Ir-Xy-am-b At\z-j-Ww \-S-°m-Ø-Xn-\m¬ {]-tXy-I A-t\z-j-W-kw-Lw cq-]o-I-cn-®-Xv kp-{]nw-tIm-S-Xnbm-sW-∂pw \m-^-sU Nq-≠n°m-´n. kn.-_n.-sF. A-t\z-j-WØn-\v D-Ø-c-hn-Sm≥ Io-gv-t°m-SXn-Iƒ-°v A-[n-Im-c-an-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. {In-an-\¬ \-S-]-Sn-®-´-ß-fnse 164mw h-Ip-∏p-{]-Im-cw F-Sp-

Ø sam-gn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xpw tIkv A-´n-a-dn-°m≥ {i-aw \-S-s∂∂p-X-s∂-bm-Wv. Im-_n-\-‰v a{¥n-bpw P-Uv-Pn-am-cpw h-sc CXn¬ ]-¶m-fn-I-fm-Wv. Cu sX-fnhp-Iƒ ssl-t°m-S-Xn ]-cn-tim[n-®n-s√-∂pw \m-^-sU hm-Zn®p. ]-Ww \¬-In tI-kv A-´n-adn-°m≥ {i-aw \-S-s∂-∂p Is≠-Øn-b {]-tXy-I A-t\z-jW-kw-Lw ]-W-Øn-s‚ D-d-hn-SsØ-∏-‰n hn-i-Zo-I-cn-®n-´n-√. tI-kn-se s]¨-Ip-´n-Iƒ Xs∂ X-߃ ]-Ww hm-ßn-bn-´ps≠-∂v A-dn-bn-®n-´p-≠v. 50 e£w cq-] h-sc hm-ßn-b-Xm-bmWp sam-gn-Iƒ. H-cp h-°o-em-Wp sam-gn am-‰n-∏-d-bm≥ t{]-cn-∏n-®sX-∂p I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. CXp \o-Xn A-´n-a-dn-°m-\p-≈ {i-aam-Wv. C-Ø-cw tI-kp-I-fn¬ kn.-_n.-sF. A-t\z-j-W-an-s√¶n¬ G-Xn-em-Wv A-t\z-j-Ww \-S-Øp-I-sb-∂p \m-^-sU hmZn-®p. B-sc-sbm-s°-tbm c-£n-

°m-\p-≈ {i-aw \-S-∂n-´p-s≠∂p hy-‡-am-b-Xn-\m¬ kz-X{¥ A-t\z-j-W-am-Wp th-≠-Xv. {]-tXy-I A-t\z-j-W-kw-LØn-s‚ dn-t]m¿-´v kp-{]nw-tIm-SXn ]-cn-tim-[n-°-W-sa-∂pw \m^-sU B-h-iy-s∏-´p. t]-cp-Iƒ ]-cn-tim-[n-°p-∂ tIm-S-Xn-°v B-h-iy-am-b sX-fn-hp-Iƒ \¬Im≥ X-øm-dm-Wv. B- t cm- ] - W - h n- t [- b - c p- s S t]-cp-Iƒ Xp-d-∂ tIm-S-Xn-bn¬ sh-fn-s∏-Sp-Øn-bm¬ tIm-S-Xn°p \m-W-t°-Sp-≠m-hp-sa-∂pw h≥ s]m-´n-sØ-dn-bp-≠m-hp-sa∂pw A-t±-lw hm-Zn-®p. Xp-S¿∂m-Wv t\m-´o-k-b-°m≥ s_©v Xo-cp-am-\n-®-Xv. 

t]Pv Ggv

s]¨-Ip-´n-I-fp-sS

a-c-Ww: Ip-™m-en°p-´n-s°-Xn-cm-b l-c-Pn X-≈n

kÀ-¡mÀ B-ip-]-{Xn-bn-se B-Zy sS-Ìv Syq-_v in-ip-¡Ä F-kv.-F.-Sn-bn ]n-d-¶p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-Ifn¬ B-Zy-sØ sS-Ãv Syq-_v inip-°ƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Fkv.-F.-Sn. B-ip-]-{Xn-bn¬ ]n-d∂p. C-∂-se cm-hn-se 5.30\mbn-cp-∂p C-c-´-I-fp-sS P-\-\w. ]m-d-»m-e D-®-°-S kz-tZ-in-Ifm-b hn F-kv \n-Jne-˛k - p-tc-jvIp-am¿ Z-ºX - n-Iƒ-°m-Wv c-≠p In-tem-{Kmw ho-Xw Xq-°-ap-≈ H-cm¨-Ip-™pw s]¨-Ip™pw ]n-d-∂-Xv. C-cp-h-cpw AΩ-tbm-sSm-∏w B-ip-]{- Xn-bn¬ kp-Ja - m-bn I-gn-bp-∂p. k¿-°m¿-ta-Je - b - n-¬ Z-£ntW-¥y-bn-se X-s∂ B-ZysØ sS-Ãv Syq-_v in-ip-°-fmWn-h¿. a-{¥n hn F-kv in-hI - pam¿ k-μ¿-in-®t- i-jw B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X-sc A-\p-tam-Zn®p. F-√m k¿-°m¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-I-fn-epw h-‘y-Xm Nn-

In¬-km-tI-{μw Xp-Sß - p-sa-∂p a-{¥n A-dn-bn-®p. kz-Im-cy-ta-Je - b - n¬ h-fs - c sN-e-hp-h-cp-∂ h-‘y-Xm NnIn¬-k km-[m-cW - ° - m¿-°p e`y-am-°p-I-bm-Wv e-£yw. 2012 B-Kk - vX - n-em-Wv C-hn-sS B-[p\n-I h-‘y-Xm Nn-In¬-km-tI{μw B-cw-`n-®-Xv. 20 h¿-jw apºv B-cw-`n-® ]-≤X - n ]n.-Fw.-Fkv.-F-kv.-ssh. ]-≤-Xn-bn¬ hn]p-eo-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ct∏mƒ 34 Z-º-Xn-am¿-°m-Wv Chn-sS sS-Ãv Syq-_v co-Xn-bn¬ h‘y-Xm-\n-hm-cW - w \-SØ - n-hc - p∂-Xv. C-Xn¬ B-Zy Z-ºX - n-am¿°m-Wv C-c-´-Iƒ ]n-d-∂-Xv. Fkv.-F.-Sn. sl¬-Øv F-Pyq-t°j≥ skm-ssk-‰n(k-Xo-kv)b - psS k-l-I-c-W-tØm-sS H-_vsÃ-{Sn-Iv-kv B≥-Uv ssK-\t°m-f-Pn hn-`m-K-Øn-\p Io-gn- F-kv.F.Sn-. B-ip-]{Xn-bn-¬ ]n-d-∂ Cc´ sS-Ãv Syq-_v em-Wv tI-{μw {]-h¿-Øn-°p-∂- in-ip-°ƒ

Xv. tUm. kn \n¿-a-e-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ C≥ Nm¿-Pv tUm. jo-em _m-eI - r-jvW - ≥, A-Uo-j\ - ¬ sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. Sn hn i-c-h-W-Ip-am¿, tUm. Fw A-\n-X, tUm. sd-Pn tam-l≥ F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-L-am-Wv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. Un.Fw.-C. tUm. hn Ko-X, sa-Un°¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. cmw-Zm-kv ]n-jm-c-Sn, Fkv.F - .-Sn. kq-{]-≠v tUm. sI C F-en-k-_-Øv F-∂n-h-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn-em-Wv tI-{μØn-s‚ {]-h¿-Ø\ - w. kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-I-fn-¬ A-©p-ap-X¬ - ]-Øp-e£ - w cq-] h-sc-bm-Wp sN-e-hv. F-kv.-F.Sn-bn¬ H-cp-e-£-Øn¬ Xm-sgbm-Wv sN-e-hp-h-∂-sX-∂v tUm. jo-e _m-e-Ir-jv-W≥ hy-‡a - m-°n.

tUmfÀ 62.71 ■ ]u−v 101.69 ■ bqtdm 84.98 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 166.33 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 221.52 ■ Ham³ dnbm 162.90 ■ kuZn dnbm 16.72 ■ J¯À dnbm 17.22 ■ bp. F. C ZnÀlw 17.07 ■ kznkv {^m¦v 69.16


tIcfw

23 \-hw-_¿ 2013 i\n

kozhikode

Icn-¸qÀ kzÀ-W-¡-S¯v: j-l-_m-kv dn-am³Un B-d·p-f hn-am-\-¯m-h-fw

]n-¶n `-c-WI-£n t\-Xm-sh-¶p {]Xn sIm-®n: I-cn-∏-q¿ hn-am-\-Øm-hfw h-gn-bp-≈ kz¿-W-°-S-Øv tI-kn-¬ ]n-Sn-bn-em-b {]-Xn jl-_m-kn-s\ F-d-Wm-Ip-fw AUo-j-\¬ No-^v Pp-Uo-jy¬ aPn-kv-t{S-‰v (km-º-Øn-I Ip-‰Ir-Xy-߃) F≥ hn cm-Pp14 Znh-k-tØ-°v dn-am≥-Uv sN-bvXp. U-b-d-Œ-td-‰v Hm-^v C‚-enP≥-kv (Un.-B¿.-sF. )kw-Lw X-s∂ a¿-±n-®-Xm-bn j-l-_mkv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. CtX Øp-S¿-∂v C-bm-sf ssh-Zy]-cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[-b-\m°m≥ tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. Ign-™-Zn-h-kw _mw-•q-cn¬ -\n∂m-Wp tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-inbm-b j-l-_m-kn-s\ Un.-B¿.sF. A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. hn-tZ-i-Øp-\n-∂p-≈ kz¿W-°-S-Øn-\p ]n-∂n¬ H-cp `-cW-I-£n- t\-Xm-hm-sW-∂v jl-_m-kv Un.-B¿.-sF°v samgn-\¬-In-b-Xm-bm-Wv A-dn-bp∂-Xv. cm-jv-{So-b-Øn-s\m-∏w _n-kn-\-kpw \-S-Øp-∂ Cu t\-Xm-hn-s‚ t]-cv sh-fn-s∏-SpØm-\m-hn-s√-∂pw j-l-_m-kv

tNm-Zyw-sN-ø-en¬ ]-d-™p. kz¿-W-°-S-Øn-\p ]-Ww ap-S°p-∂-Xv {]-ap-J-\m-b Cu t\Xm-hm-sW-∂pw Xm-\-S-°-ap-≈h¿ C-S-\n-e-°m¿ am-{X-am-sW∂p-am-Wv j-l-_m-kv ]-d-™Xv. {]-ap-J cm-jv-{So-b t\-Xm-hv B-sc-∂p ]-d-bm≥ j-l-_m-kv hn-k-Ω-Xn-® km-l-N-cy-Øn¬ C-bm-fp-sS sS-en-t^m¨ hn-iZmw-i-߃ ti-J-cn-°m-s\m-cpßp-I-bm-Wv Un.-B¿.-sF. sSen-t^m¨ tc-J-Iƒ e-`n-°p-∂tXm-sS C-bmƒ-°p _-‘-ap-≈ cm-jv-{So-b t\-Xm-hv B-sc-∂p Xn-cn-®-dn-bm≥ I-gn-bp-sa-∂mWp I-cp-Xp-∂-Xv. I-cn-∏q¿, s\-Sp-ºm-t»-cn, sN-ss∂ hn-am-\-Øm-h-f-ß-fneq-sS G-sd-°m-e-am-bn kz¿-W°-S-Øv \-S-Øp-∂p-s≠-∂p jl-_m-kv sam-gn-\¬-In-b-Xm-bn A-dn-bp-∂p. dm-ln-e, ln-tdm-amk F-∂n-h-c-S-°w \m-ev kv-{XoI-sf D-]-tbm-Kn-®m-Wp j-l_m-kpw Iq-´p-{]-Xn-I-fpw kz¿Ww I-S-Øn-b-Xv. C-Xn¬ c-≠p kv-{Xo-I-sf C-\n-bpw I-s≠Øm-\m-bn-´n-√.

sI.Pn.F-k-nsâ km-¼-¯n-II-¨-h-S-XmÂ-¸-cy-¯n-\p h-g-t§-−-h-c-Ã t{km-X-Êv I-s−¯Ww: tI-c-fm tIm¬-{K-kv A-[n-Ir-X-sc-¶p ]n-W-dm-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-d≥ap-f hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xn-sb P-\ß-ƒ ap-gp-h-\pw F-Xn¿-°ptºmƒ G-sX-¶n-epw Iq-´-cp-sS I-®-h-S-Xm¬-∏-cy-Øn-\p h-gtß-≠-h-c-√ A-[n-Ir-X-sc-∂vkn.]n.Fw. kw-ÿm-\ -sk-{I-´dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥. ]-Ww kzm-[o-\-ap-d-∏n-°p-∂ ÿn-Xnbm-Wv B-d≥ap-f hn-am-\-Øm-hf-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Im-Wm≥ I-gn-bp-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. ]p-tcm-K-a-\ I-em-km-ln-Xykw-L-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ]n Pn Hm¿-a ]p-kv-X-Iw {]-Im-i-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p ]n-W-dm-bn. B-d-≥ap-f-bn¬ hn-am-\-Øm-h-fw \n¿-an-°m≥ t]m-hp-∂ ÿ-ew \-√ ^-e-`qbn-jvT-am-b Ir-jn hn-f-bn-°p∂ h-b-em-Wv. Im-Wp-∂ GsXm-cmƒ-°pw A-Xp a-\- n-emhpw. A-Xm-W-hn-sS \-in-∏n-°p∂-Xv. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´n-s‚ `m-K-am-bn Dƒ-s∏-Sp-Øn-b 123 hn-t√-Pp-I-fn¬ H-cp \n¿-amW-hpw \-S-Ø-cp-sX-∂p {]-Jym]n-®-h¿ X-s∂-bm-Wv A-Xp-

t]m-se {]m-[m-\y-ta-dn-b ÿ-eØv ]-cn-ÿn-Xn {]-iv-\-ta-bn-s√∂p ]-d-bp-∂-Xv. Nn-e hy-‡n-Ifp-sS Xm¬-∏-cy-am-Wn-Xn-\p ]n∂n¬. P-\-ß-sf I-≠p th-Ww ap-t∂m-´p-t]m-hm≥. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\ kn.]n.Fw. F-Xn¿-°m≥ Xo-cpam-\n-®-Xv A-Xp-sIm-≠m-Wv. kn.]n.F-Ωn-s‚ F-Xn¿-∏v cmjv{So-b-am-sW-∂v ]-d-™ ap-Jya-{¥nX-s∂-bm-Wn-t∏mƒ 123 hnt√-Pp-I-sf ]-cn-ÿn-Xn-tem-e-]cn-[n-bn¬-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ A]m-I-X-bp-s≠-∂p ]-d-bp-∂-Xv. im-kv-{X-⁄¿ A-S-°-ap-≈ hnZ-Kv-[¿ ]-cn-tim-[n-®ti-j-am-hWw C-Ø-cw Im-cy-ß-fn¬ Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥. P-\-߃ H∂p-a-s√-∂ hm-Zw i-cn-b-√. ]-cnÿn-Xn kw-c-£-W-an-√m-sX kaq-l-Øn-\p ap-t∂m-´p-t]m-hm≥ I-gn-bn-√. F-∂m¬, ]-cn-ÿn-Xnsb X-I¿-°p-I-sb-∂-Xp ap-Xem-fn-Ø-Øn-s‚ Xm-¬-∏-cy-amsW-∂pw ]n-W-dm-bn Ip-‰-s∏-SpØn. tem-I-Øv G-‰-hp-a-[n-Iw ]cn-ÿn-Xn-\m-iw h-cp-Øn-h-®n-cn-

°p-∂-Xv A-ta-cn-°≥ km-{amPy-Xz-am-Wv. \-Ωp-sS k-aq-lsØ h-en-b-tXm-Xn¬ ]n-t∂m-´Sn-∏n-°m-\p-≈ {i-a-am-Wv C-∂p \-S-°p-∂-Xv. k-aq-lw kz-bw-`q B-bn cq-]-s∏-´-X-√. C-Ø-c-samcp k-aq-lw cq-]-s∏-Sp-∂-Xn-\p t\-Xr-XzwsIm-Sp-Ø hy-‡n-Ifpw {]-ÿm-\-ß-fp-sa-√mw FXn¿-∏p-I-sf A-Xn-Po-hn-®m-Wv A-Xv km-[n-®-Xv. \-thm-∞m-\ \m-b-I¿ F-¥n-s\-sb-√mw FXn¿-Øp-thm A-sX-√mw C-∂v Xn-cn-®p-sIm-≠p-h-cm-\p-≈ {i-aam-Wp \-S-°p-∂-Xv. \-thm-∞m\-\m-b-I¿ Pm-Xo-b-X-bv-s°-Xntc t]m-cm-Sn-sb-¶n¬ A-h-cp-sS ]n-≥ap-d-°m-sc-∂p ]-d-bp-∂ Nne¿ C-∂v Pm-Xo-b-X-sb A-c-°n´p-d-∏n-°m≥ {i-an-°p-I-bm-sW∂pw ]n-W-dm-bn Iq-´n-t®¿-Øp. I-h-bn-{Xn kp-K-X-Ip-am-cn B-Zy{]-Xn G-‰p-hm-ßn. \o-e-≥-t]cq¿ a-[p-kq-Z-\≥-\m-b¿ A-[y£-X h-ln-®p. I-S-Iw-]-≈n kptc-{μ≥, {]-^. hn F≥ ap-c-fn, ae-bn≥-Io-gv tKm-]m-e-Ir-jvW≥, B¿ ]m¿-h-Xo-tZ-hn, kwkm-cn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.Pn.Fkv. {Kq-∏n-s‚ km-º-Øn-It{km-X pƒs-∏-sS- B-d-≥-ap-f hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xn-°p ]n∂n-se F-√m X-´n-∏p-Isf-°p-dn®pw kn._n.sF. A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v tI-c-fm tIm¨{K-kv ]n kn tXm-a-kv hn-`m-Kw sk-{I-´-dn P-\-d¬ tPm¿-Pv sk_m-kv-‰y≥. sI.Pn.F-kv. Bd≥-ap-f F-b¿-t]m¿-´v en-an-‰-Uv F-∂-Xp sh-dp-sam-cp _n-\m-an I-º-\n-bm-Wv. C-h-cp-sS B-kvXn-sb-{X-bm-sW-∂p sh-fn-s∏Sp-Ø-Ww. 2,000 tIm-Sn ap-X¬-apS-°p-sa-∂p ]-d-bp-∂ I-º-\n-bpsS ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv bp.]n.F. A-[y-£ tkm-WnbmKm-‘n-bp-sS a-cp-a-I≥ tdm_¿-´v h-t[-c- Dƒ-s∏-´ tIm-°km-sW-∂pw tPm¿-Pv sk-_mkv-‰y≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-tcm-]n-®p. B-d≥-ap-f hn-am-\-Øm-h-fØn-\v F-√m am-\-Z-fi-ß-fpw ew-Ln-®v H-s∂m-∂m-bn A-\p-aXn\¬-Ip-∂-Xn-\p ]n-∂n¬ h≥ A-gn-a-Xn-bp-≠v. sI.Pn.F-kv. {Kq-∏n-s‚ h-‡m-hm-bn ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n am-dn-bn-cn-°p-

I-kv-Xq-cn-cw-K³: a-e-bm-f ]-cn-`m-j ]p-d-¯n-d-¡n dn-t]mÀ-«n-sâ t]-cn `q-an-bp-sS c-Pn-kv-t{S-j³ X-S-b-cp-sX-¶p \nÀ-tZ-iw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-›n-a-L-´ a-e-\n-c-I-fp-sS kw-c-£-Ww kw-_-‘n-® I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s‚ a-e-bm-f ]-cn-`m-j ]p-d-Øn-d-ßn. k¿-°m-cn-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw tI-c-f ssP-hssh-hn-[yt_m¿-Um-Wv ]-cn-`mj ]p-d-Øn-d-°n-b-Xv. t_m¿-Uns‚ sh-_v-ssk-‰n¬ dn-t]m¿-´ns‚ ]q¿-Wcq-]w e-`y-am-Wv. ]-cn-ÿn-Xn-sb \-in-∏n-°p∂-Xpw ]m-cn-ÿn-Xn-I-am-bn hen-b B-Lm-X-ap-≠m-°p-∂-Xpam-b {]-h¿-Ø-\-߃ th-s≠∂p-h-bv-°-W-sa-∂-Xm-Wv D-∂X-X-e k-an-Xn-bp-sS s]m-Xp-hmb Im-gv-N-∏m-sS-∂v dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. A-tX-k-a-bw, X-t±io-b k-aq-l-Øn-s‚ Po-h-k‘m-c-W-Øn-\pw km-º-Øn-I D-∂-a-\-Øn-\pw k-lm-b-I-c-amb ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Zhn-I-k-

\-Øn-\pth-≠ km-º-Øn-I B-\p-Iq-ey-ß-f-pw a-‰pw \¬-In t{]m¬-km-ln-∏n-°p-sa-∂pw dnt]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. C-Sp-°nbn-epw h-b-\m-´n-epw Im-∏n, Gew Xp-S-ßn-b hn-f-Iƒ IrjnsN-øp-∂ I¿-j-I-tcm-Sv kulr-Z-]-c-am-b \n-e-]m-Sm-Wp kan-Xn- kzo-I-cn-®n-´p-≈-sX-∂pw ]-d-bp-∂p. Cu {]-tZ-i-ß-fp-ambn _-‘-s∏-´ Xo-cp-am-\-ßfn¬ d-Kp-te-‰-dn kw-hn-[m-\tØm-sSm-∏w {]m-tZ-in-I k-aql-Øn-s‚ ]-¶m-fn-ØwIq-Sn D-d∏p-h-cp-Øp-I. C-t∏m-g-sØ dKp-te-‰-dn ÿm-]-\-ß-fpw ]-cnÿn-Xn h-\w ¢n-b-d≥-kv kw-hn[m-\-hpw ]-≤-Xn-I-fp-sS ta¬t\m-´-hpw i-‡n-s∏-Sp-Øp-I XpS-ßn-b \n¿-tZ-i-ß-fpw dn-t]m¿´v ap-t∂m-´p-h-bv-°p-∂p. ]-›n-aL-´ hn-I-k-\-Øn-\m-bn 12mw ]-

_n-Pp -cm-[m-Ir-jvW-sâ sh-fn-s¸-Sp¯Â

a-{´n-am-sc ]p-d-¯m-¡-W-sa-¶v Un.ssh.F-^v.sF. sIm-®n: tkm-fm¿ X-´n-∏v tI-knse {]-Xn k-cn-Xm F-kv \m-bsc tI-{μ-a-{¥n sI kn th-WptKm-]m¬, kw-ÿm-\-a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h¿ ssew-Kn-I-am-bn Nq-j-Ww-sN-bvsX-∂ _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-s‚ ]-cm-a¿-i-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ C-cp-h-sc-bpw a-{¥n-k-`bn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°m≥ {][m-\-a-{¥n-bpw ap-Jy-a-{¥n-bpw X-øm-dm-h-W-sa-∂v Un.-ssh.-F^v.-sF.-- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw kz-cm-Pv hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.-C-h-sc a-{¥n-k-`-bn¬ \n∂p ]p-d-Øm-°m-Ø-]-£w Cu a-{¥n-am¿ ]-s¶-Sp-°p-∂ N-S-ßpI-fn¬ Un.-ssh.-F-^v.-sF-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tj-[w D-b-cp-sa-∂pw kz-cm-Pv ]-d-™p. k-cn-X F-kv \m-b¿ ssew-Kn-Iam-bn ]o-Un-∏n-°-s∏-s´-∂ shfn-s∏-Sp-Ø-en¬ \o-Xn-]oTw kzta-[-bm C-S-s]-Sm-Ø-Xv A-Zv-`pX-I-c-am-Wv.-- tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬, a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿, ap≥-a-{¥n sI _n K-tW-jv-Ip-am¿ F-∂n-h¿ ]o-Un-∏n-®-Xn-\p sX-fn-hp-s≠∂ _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-s‚ shfn-s∏-Sp-ج H-Xp-°n-Øo¿°m-\m-Wp {i-aw \-S-°p-∂-Xv.]o-U-\-Øn-\p sX-fn-hm-bn _n-

Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡-Ww: tkm-fn-Um-cn-än tIm-gn-t°m-Sv: ]-›n-a-L-´-Øns‚ kp-ÿn-c hn-I-k-\-Øn-\pw I¿-j-I-cp-sS b-Ym¿-Y c-£-bv°pw am-[-hv Km-U-vKn¬ dn-t]m¿´v \-S-∏m-°-W-sa-∂v tkm-fn-Umcn-‰n. P-\-ß-fp-sS kp-ÿn-c-hn-Ik-\w em-°m-°n- dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-Ww. k-a-c-Øn¬-\n-∂v cmjv{So-b∏m-¿-´n-I-fpw a-X-t\-Xm°-fpw ]n≥-am-d-Ww. C-°m-cyw Nq-≠n-°m-´n 26 ap-X-¬ tkm-fnUm-cn-‰n Imw-]-bn≥ kw-L-Sn-∏n°pw.

Km-Uv-KnÂ: 25\v cm-Pv-`-h³ amÀ-¨v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Km-Uv-Kn¬dn-t]m¿-´v- \-S-∏m-°n- ]-›n-a-L´-a-e-\n-c-I-sf kw-c-£n-°-Wsa-∂mh-iy-s∏-´v- 25\v- cm-Pv-`h≥- am¿-®v- kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂v- ]-iv-Nn-a-L-´-kw-c-£-W sF-Iy-Zm¿-Vy-k-an-Xn- `m-c-hmln-Iƒ- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬- A-dn-bn-®p.-

Pp cm-[m-Ir-jv-W-\pw A-`n-`m-jI-\pw ssI-h-i-ap-s≠-∂p ]-dbp-∂ k-cn-X-bp-sS U-b-dn-bpw ho-Un-tbm Zr-iy-ß-fpw ]p-dØp-h-cm-Xn-cn-°m≥ D-∂-X-X-e Kq-Vm-tem-N-\ \-S-°p-∂p-≠v. k-cn-X-bp-sS 22 t]-Pv sam-gn \mep t]-Pm-bn Np-cp-ßn-b-Xn-\p ]n-∂n¬ \-S-∂ hn-e-t]-i-en-\p k-am-\-am-b \-S-]-Sn-bm-Wp a{¥n-am¿-°p-sa-Xn-cm-b U-b-dnbpw ho-Un-tbm-bpw H-Xp-°m-\p≈ {i-a-Øn-\p-]n-∂n-epw.-_m-ly-k-Ω¿-±-߃-°p h-gßm-Ø k-Xy-k-‘-am-b At\z-j-Ww Cu hn-j-b-Øn¬ D≠m-h-W-sa-∂pw kz-cm-Pv B-hiy-s∏-´p. kw-ÿm-\-sØ bp-hP-\-ß-fp-sS `m-hn X-I¿-°p-∂ \n-b-a-\ \n-tcm-[-\w, A-gn-a-Xn, hn-e-°-b-‰w F-∂n-h-bn¬- {]-Xntj-[n-®v Un-kw-_¿ 23\v Un.ssh.-F-^v.-sF-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ sk-{I-t´-dn-b-‰pw kwÿm-\-sØ I-e-Œ-td-‰p-I-fpw D]-tcm-[n-°pw. B-d≥-ap-f-bn-se ]-cn-ÿn-Xn-sb-bpw P-\-Po-hn-XsØ-bpw X-I¿-°p-∂-hn-[Øn¬ hn-am-\-Øm-h-fw \n¿-an°m≥ A-\p-h-Zn-°n-√.-G-I-]£o-b-am-bn \n¿-am-W-hp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-bm¬ P-\-ß-sf A-Wn-\n-c-Øn X-S-bpwsa∂pw kz-cm-Pv ]-d-™p.--

≤-Xn-bn¬ 1000 tIm-Sn cq-] h-Ibn-cp-Ø-W-sa-∂pw ]-≤-Xn sNe-hv tI-{μ-hpw kw-ÿm-\-hpw 90:10 A-\p-]m-X-Øn¬ ]-¶p-hbv-°-W-sa-∂pw k-an-Xn ip-]m¿i sN-øp-∂p. 30 t]-Pp-≈ ]-cnX

e k-an-Xn-bp-sS ip-]m¿-i AwKo-I-cn-®p. P-e-ssh-Zyp-Xn-bp-sS D¬-∏m-Z-\w I¿-i-\ \n-_-‘-\Iƒ-°p hn-t[-b-am-bn \-S-∏m°mw. ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂ \-ZnI-fn¬ P-e-e-`y-X- Ip-d-™ Im-

h-\w-h-Ip-¸v ]-cn-tim-[-\-IÄ \nÀ-¯n-h-bv-¡p-¶p

`m-j-bn¬ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ tI-{μ-]-cn-ÿnXn a-{¥m-e-bw ]p-d-Øn-d-°n-b Hm-^n-kv sa-tΩm-dm-≠-hpw Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]-cn-ÿn-Xn ar-Zp-e {]-tZ-iß-fn¬ J-\-\w, ]m-d-J-\-\w, aW¬-J-\-\w, Xm-t]m¿-P \n-eb-߃, sd-Uv Im-‰-K-dn hy-hkm-b-߃ F-∂n-h ]q¿-W-ambn \n-tcm-[n-°m-\p-≈ D-∂-X-X-

e-b-f-hn¬ 30 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bm-sX P-e-\n-c-∏p-≠m-h-Wsa-∂-Xm-Wp {]-[m-\ hy-h-ÿ. \-Zn-bp-sS H-gp-°v, h-\-\-io-I-cWw, ssP-h-ssh-hn-[y \-„w Xp-S-ßn-b-h kw-_-‘n-®v ]-cnÿn-Xn B-Lm-X ]T-\w \-S-ØWw. c-≠p P-e-ssh-Zyp-X ]-≤Xn-Iƒ X-Ωn¬ aq-∂v In-tem-ao-‰sd-¶n-epw Zq-cw ]m-en-°-Ww, \Zo-X-S-Øn-s‚ 50 i-X-am-\-Øn-

Zr-iy-§Ä h-¶-ti-jw {]-Xn-I-cn-¡m-sa-¶v ]n-W-dm-bn

tkm-fmÀ X-«n-¸ptIkv: dn-am³Uv \o«n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tkm-fm¿ X´n-∏v -tI-kn-se {]-Xn k-cn-X Fkv \m-b-sc a-{¥n-am¿ ]o-Un-∏n®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ _n-Pp cm[m-Ir-jv-W-s‚ A-`n-`m-j-I-s‚ sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s\-°p-dn-®v Zriy-߃ ]p-d-Øp-h-∂-ti-jw {]-Xn-I-cn-°m-sa-∂v kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dmbn hn-P-b≥. Zr-iy-߃ sh-fns∏-Sp-Øm≥ tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ sh-√p-hnfn-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂- am-[y-a{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-߃°v a-dp-]-Sn\¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p ]n-W-dm-bn. Zr-iy-߃ ]p-d-Øp-h-cp-∂Xn-\p ap-ºp-X-s∂ a-{¥n-am¿ cmPn-h-bv-°-W-sa-∂m-W-t√m {]Xn-]-£-t\-Xm-hv B-h-iy-s∏-´ncn-°p-∂-sX-∂ tNm-Zy-Øn-\v DØ-c-hm-Z-s∏-´ ÿm-\-Øn-cn°p-∂ B-fm-b-Xn-\m-em-Wv hn F-kv A-Xm-h-iy-s∏-´-sX-∂mbn-cp-∂p a-dp-]-Sn. am-[y-a-߃s°-Xn-sc-bpw ]n-W-dm-bn cq-£am-b hn-a¿-i-\w \-S-Øn. X¿-°ß-fp-≠m-°m-\m-Wp am-[y-a߃-°p Xm¬-∏-cyw. X¿-°-ßfp-≠m-°n h-j-f-≥am-sc \ymbo-I-cn-°p-I-bpw kw-c-£n-°pI-bpw sN-øp-∂ \n-e-]m-S-√ am[y-a-߃ kzo-I-cn-t°-≠-sX∂pw ]n-W-dm-bn Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

™ 13\v A-{I-aw A-c-tß-dn-b ÿ-e-Øv Un.-ssh.-F-^v.-sFbp-sS ]p-Xn-b bq-\n-‰v cq-]o-I-cW-hpw A-Xp-h-gn Nn-e cm-jv-{Sob kv-]¿-[ D-≠m-hp-I-bpw sNbv-Xn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂v 17\v eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ I-√mw-Ip-gnbn-se ap-l-Ω-Z-en-bp-sS I-S tI{μ-am-°n s]m-Xp-tbm-Kw tN-cpI-bpw C-hn-sS-h-®v C-cp-hn-`m-Khpw A-Sn-]n-Sn D-≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Cu kw-`-h߃-°p-ti-jw k-ao-]-sØ Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-h¿-ØI-\m-b A≥-km-cn-°v eo-Kv {]h¿-Ø-I-cn¬ \n-∂p `o-j-Wn \n-e-\n¬-°p-∂-Xm-bn a-c-Ws∏-´ lw-k-tbm-Spw \q-dp-±o-t\mSpw ]-d-™n-cp-∂-Xm-bn A-{I-aØn¬ ]-cn-t°-‰v B-ip-]-{Xnbn¬ I-gn-bp-∂ aq-Ø k-tlm-Zc≥ sam-gn-\¬-In-bn-cp-∂p. A≥km-cn-°v \n-e-\n¬-°p-∂ `o-jWn Im-c-Ww A≥-km-cn-sb ho-

t]-cn¬ h-kv-Xp-hn-s‚ {I-b-hn{I-bw X-S-bp-I-bpw I-cw kzo-Icn-°m-Xn-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂psh-∂ ]-cm-Xn-Iƒ D-b¿-∂ kml-N-cy-Øn-em-Wp \n¿-tZ-iw. dnt]m¿-´p-am-bn _-‘-s∏-´p {]-Xntj-[w i-‡-am-b km-l-N-cyØn¬ h-\w-ssI-tb-‰-hp-am-bn _-‘-s∏-´ ]-cn-tim-[-\I-sf√mw \n¿-Øn-h-bv-°m≥ h-\whIp-∏v Xo-cp-am-\n-®p. k¿-th, AXn¿-ØnXn-cn-°¬ F-∂n-h \n¿Øn-h-bv-°m≥ Un.F-^v.H-am¿° \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´ns\°p-dn-®v B-i-¶ \n-e-\n¬°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ a-etbm-c ta-J-e-bn¬ h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿-°v {]-h¿-Øn°m≥ _p-≤n-ap-´p-s≠-∂ dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWp \-S-]-Sn.

sIm®n: tkm-fm¿ X-´n-∏p tIkn-se {]-Xn kcn-X F-kv \m-bcp-sS dn-am‚ v Im-emh-[n F-dWm-Ip-fw A-Un.No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn \o´n.Fd-WmI-fw kuØv, t\m¿Øv t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fnem-bn c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X A-©v km-º-Øn-I X-´n-∏p tI-kp-I-fnem-Wv t]m-en-kv k-cnX-sb C∂-se tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-bXv. X-\n-°v Nn-e ]-cm-Xn-Iƒ Ds≠-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm°n-b th-f-bn¬ kcnX AUo-j-W¬ No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S‰v Fw at\m-Pv

ap-ºm-sI t_m-[n-∏n-®p. ]-cm-Xn A-`n-`m-j-I≥ aptJ-\ tc-Jm aqew k-a¿-∏n-°m≥ tImS-Xn \n¿tZ-in-®p.Xp-S¿-∂v A-`n-`m-jI\p-am-bn tI-kn-s‚ Im-cy-ß-ƒ

N¿-® sN-øm\pw tIm-S-Xn k-cnXb-°v A-\pa-Xn \¬-In. \-S-]Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n tImSXnbn¬ \n-∂pw P-bn-te-°p sIm≠p t]m-Ip-∂-Xn-\m-bn ]p-d-Øn-

hymP sse-k³-kv: k-cn-X-bp-sS Pm-aym-t]-£-bn sslt¡mSXn hn-i-Zo-Ic-Ww tXSn sIm®n: hymP sse-k≥-kv in \n-j-sb-∂ kv-{Xo-bp-sS k-ºm-Zn-s®-∂ tI-kn¬ tkm-fm¿ tI-kn-se {]-Xn kcn-X F-kv \m-b-cp-sS Pmaym-t]-£-bn¬ ssl-t°mSXn k¿-°mcn-t\m-Sphn-i-ZoIc-Ww tXSn. a-e-∏p-dw kz-tZ-

t]-cn¬ hym-Ptc-J- Na®v sse-k≥-kv k-ºm-Zn®-Xp kw-_-‘n-® tI-kn-em-Wv PÃn-kv tXma-kv ]n tPmk-^v \n-e-]m-S-dn-bn-°m≥ k¿°mcn-t\m-Sp \n¿-tZ-in-®Xv.

Xr-iq¿: hn-I-emw-K s]≥-j-\p≈ h-cp-am-\]-cn-[n aq-∂pe-£am-°n D-b¿-Øp-sa-∂p ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. Xr-iq¿ tX°n≥-Im-Sv ssa-Xm-\n-bn¬ P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-°p Xp-S-°wIp-dn-®v kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. \n-e-hn¬ C-Xv 20,000 cq-]-bmWv. hm¿-[-Iy-Im-e s]≥-j-\pw hn-[-hm s]≥-j-\p-ap-≈ h-cp-am\]-cn-[n I-gn-™ X-h-W Iq-´nbn-´p-≠v. hn-I-emw-Kc-- pw C-Xv A¿-ln-°p-∂p. F.]n.F-√p-Imsc _n.]n.F¬. B-°n am-‰n-bXn¬ Nn-e B-i-b-°p-g-∏-߃ {i-≤-bn¬-s∏-´n-´p-≠v. \n-e-hnse \n-b-a-a-\p-k-cn-®v B-{i-b ]-≤-Xn-bn¬-s∏-´ ]-e-sc-bpw _n.]n.F¬. ]-´n-I-bn¬ s]-SpØm≥ I-gn-bp-am-bn-cp-∂n-√. F∂m¬ B-cm-epw t\m-°m-\n-√mØ C-h-sc F.]n.F¬. B-°p∂-Xp i-cn-b-√. A-Ø-c-°m-sc F.]n.F¬. B-°n-bn-´p-s≠¶n¬ A-h-sc ]p-Xn-b \n-_-‘-

d°n-b k-cn-X-tbm-sS _n-Pp-cm[m-Ir-jvW-s‚ B-tcm]-Ww kw-_-‘n-®v tNm-Zn-® am-[ya {]-h¿vØ-I-tcm-Sv A-t±-l-Øns‚ B-tcm]-Ww sX-‰m-sW∂pw F√mw Im-Øn-cp-∂p ImWm-sa-∂p-am-bn-cp-∂p a-dp]-Sn. tI-{μ-a{¥n sI kn thWp-tKm]m¬, a{¥n F ]n A-\n¬-Ipam¿ ap≥-a{¥n sI _n K-tW-jvIp-am¿ F-∂n-h¿ k-cnX-sb ssew-Ko-I-am-bn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xp-sh-∂m-bn-cp-∂p t\-csØ _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W≥ am[ya-ß-tfm-Sv sh-fn-s∏-Sp-Øn-bncp-∂-Xv . Cu ]-cm-a¿-i-am-Wv kcn-X C∂-se \n-tj-[n-®Xv.

civan h[w: _n-Pp- cm-[m-Ir-jv-W-s\-Xn-tc Un.kn.kn. Aw-K-w sam-gn\Â-In sIm-√w: c-iv-an sIm-e-t°kn¬ s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-\pw Un.kn.kn. Aw-K-hp-am-b s]-cp¶p-fw cm-tP-{μ≥ _n-Pp- cm-[mIr-jvW-s\-Xn-tc- {]n≥-kn-∏¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn Atim-Iv-ta-t\m-\p ap-∂n¬ samgn\¬-In. c-iv-an a-cn-®- Zn-h-kw cm-hnse s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-bm-b Pan-\n-jm X-s∂ sS-en-t^m-

´n-em-°p-∂-Xn-\p sIm-√-s∏-´ \q-dp-±o-\pw lw-k-bpw tN¿-∂v H-cp-kw-Lw B-fp-Iƒ A≥-kmcn-bp-sS ho-Sn-\p k-ao-]-tØ-°p t]m-hp-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wp ]-Xnbn-cp-∂ B-fp-Iƒ B-{I-an-®-Xv. F-∂m¬ C-∂-se A-d-kv-‰n-emb P-eo-en-s‚ ]n-Xm-hv 1998¬ A{I-a-Øn¬ sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. C-Xn¬ {]-Xn-I-fm-bn ]-d-b-s∏´n-cp-∂-Xp sIm-√-s∏-´ lw-kbpw Ip-™p-ap-l-Ω-Zp-am-sW∂ X-c-Øn¬ tI-kp-≠m-bn-cp∂p. a-Xn-bm-b sX-fn-hp-I-fn-√mØ-Xn-\m¬ C-h-sc sh-dp-sX-hnSp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn-\pti-jw Cu Ip-Spw-_-߃ XΩn¬ ssh-c-Øn-em-bn-cp-∂-Xmbn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. {]-Xn-I-sf Iq-Sp-X¬ sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßp-sa-∂pw a‰p {]-Xn-Iƒ-°m-bn Du¿-Pn-X Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂-Xm-bpw t]m-en-kv ]-d-™p.-

{Sm-^n-Iv D-tZym-KØ-sb A-]-am-\n-¡m³ {iaw: F.Un.Pn.]n. _n k-Ôy A-t\z-jn-¡pw X-n-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-®n-bn¬ {Sm-^n-Iv t]m-en-kv D-tZym-K-ÿsb A-]-am-\n-°m≥ {i-an-® kw`-h-sØ-°p-dn-®v F.-Un.-Pn.-]n. _n k-‘y A-t\z-jn-°pw. B`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-c-amWp \-S-]-Sn. tI-kn-s\-°p-dn-®v \n-e-hn¬ \-S-Øn-h-cp-∂ A-t\zj-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-s√-∂ h-\nXm t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-bpsS ]-cm-Xn-sb-Øp-S¿-∂m-Wp Xo-cp-am-\w. A-t\z-j-W-kw-L-Øn¬ h\n-Xm t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ am-{X-am-bn-cn-°p-ap-≠m-hp-I. CS-∏-≈n kv-t‰-j-\n-se Po-h-\°m-cn-sb-bm-Wp Uyq-´n-°n-sS A-]-am-\n-°m≥ {i-a-ap-≠m-bXv. {Sm-^n-Iv ew-L-\w tNm-ZywsN-bv-X-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Im-dnse-Øn-b-bm-fm-Wv A-]-am-\n°m≥ {i-an-®-sX-∂p t]m-en-kn\v \¬-In-b sam-gn-bn¬ C-h¿ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. tI-kns\-°p-dn-®v t]m-en-kv Im-cy-£a-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂ns√-∂pw {]-Xn-sb kw-c-£n°m≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂pw ]-cm-Xn D-b¿-∂ncp∂p.

hn-I-emw-K s]³-j-\p-Å h-cp-am-\]-cn-[n aq-¶v e-£-am-¡p-w

_n-Pp-hn-sâ B-tcm]-Ww sX-sä-¶p kcnX

IÃmwIpgn Cc«s¡me]mXIw: c−p-t]-À A-d-Ìn a-Æm¿-°m-Sv: Im-™n-c-∏p-g I√mw-Ip-gn-bn¬ k-tlm-Z-c-߃ sIm-√-s∏-´ tI-kn¬ c-≠v ap-kvenw-eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ A-d-kv‰n¬. I-√mw-Ip-gn kz-tZ-in-I-fmb ]m-e-bv-°-∏-d-ºn¬ P-eo¬ (30), am-ßm-´p-sXm-Sn-bn¬ Aao¿ (27), F-∂n-h-cm-Wv A-d-kv‰n-em-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se s]cn-¥¬-a-Æ-bn¬ \n-∂p-am-Wv tI-k-t\z-jn-°p-∂ sjm¿Wq¿ Un-ssh. F-kv.-]n. j-d-^p±o-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw C-h-sc A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ Cu {]Xn-Iƒ \n-co-£-W-Øn-em-bn-cp∂p. tI-kn¬ 19 t]¿ Iq-Sn ]n-Snbn-em-hm-\p-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.Ip-Spw-_-h-g-°pw Ip-Sn-∏-Ibpw A-{I-a-Øn-\pw sIm-e-]mX-I-Øn-\pw Im-c-W-am-bn-´p≠m-tb-°m-sa-∂v A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-bp-∂p. I-gn-

te-sd {]-tZ-i-sØ _m-[n-°-cpXv Xp-S-ßn-b-h-bm-Wp a-‰p -hy-hÿ-Iƒ. _m-[-I-am-b \n-b-{¥W-߃-°p hn-t[-b-am-bn Im‰n¬ \n-∂p-≈ Du¿-tPm¬-∏m-Z\w A-\p-h-Zn-®-Xm-bpw sa-tΩmdm-≠-Øn¬ ]-d-bp-∂p. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´ns\°p-dn-®v ]Tn-°m≥ kw-ÿm\w \n-tbm-Kn-® hn-Z-Kv-[ k-an-Xn _-‘-s∏-´ ta-J-e-Iƒ k-μ¿in-°p-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bmWp ]-cn-`m-j ]p-d-Øn-d-°n-b-Xv. C-Xn-\n-sS, I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´n-s‚ t]-cn¬ `q-an-bp-sS cPn-kv-t{S-j≥ X-S-™m¬ I¿-i\ \-S-]-Sn F-Sp-°-W-sa-∂v c-Pnkv-t{S-j≥ sF.Pn. \n¿-tZin®p. A-t]-£ \n-c-kn-°p-∂ DtZym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snsb-Sp-°p-sa-∂pw \n¿-tZ-iØn¬ ]-d-bp-∂p. dn-t]m¿-´n-s‚

I-bm-Wv. F-¥p-hn-e-sIm-SpØpw B-d≥-ap-f-bn¬ hn-am-\Øm-h-fw bm-Ym¿-Yy-am-°p-sa∂m-Wp ap-Jy-a-{¥n ]-d-bp-∂-Xv. sI.Pn.F-kv. {Kq-∏n-s‚ ssI-hi-ap-≈-Xv b-Ym¿-Y-Øn¬ 30 G°¿ ÿ-ew am-{X-am-Wv. 232 G°¿ `q-an-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ssl-t°m-S-Xn-bn-ep-≈ tI-kv C-Xp-h-sc- Xo¿-∏m-bn-´n-√. \n-ba- ° p- c p- ° n¬- s ∏- ´ p- I n- S - ° p- ∂ `q-an-°m-Wv A-\p-a-Xn \¬-Ip∂-sX-∂-Xv AZv-`p-X-I-c-am-Wv. F-b¿-t]m¿-´p-Iƒ-h-gn kz¿-W°-≈-°-S-Øv hym-]-I-am-bn-cn°p-∂ Im-e-L-´-Øn¬ ]p-Xn-b F-b¿-t]m¿-´pw C-Xn-\p-th-≠nbm-tWm-sb-∂v kw-i-bn-t°≠n-bn-cn-°p-∂p. tI-{μ-[-\-Imcy-h-Ip-∏n-\v Io-gn-ep-≈ sk≥{S¬ t_m¿-Uv Hm-^v F-Iv-sskkv B‚ v I-kv-‰w-kv tI-c-fØn¬ ]p-Xn-sbm-cp F-b¿t]m¿-´n-s‚ B-h-iy-an-s√-∂v hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. i-_-cn-ae, am-cm-a¨ Xo-¿-∞m-S-I¿°pth-≠n-bm-Wv F-b¿-t]m¿s´-∂ hm-Zw A-Sn-ÿm-\-c-ln-Xam-sW-∂pw tPm¿-Pv sk-_m-kv‰y≥ Iq-´n-t®¿-Øp.

5

t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ h-®pw I≠n-cp-∂p. A-∂v A-h¿ £o-WnX-bpw A-h-i-bp-am-bn-cp-∂p-sh∂pw cm-tP-{μ≥ sam-gn\¬-In. c-iv-an h-[-t°-kn¬ samgn\¬-Im≥ 25\v tkm-fm¿ X-´n∏v -tI-kn-se {]-Xn k-cn-X -\m-bsc sIm-√-sØ-Øn-°pw. t{]mkn-Iyq-j≥ km-£n-bm-bn 28\v im-ep- ta-t\m-\pw F-Øp-∂p≠v.

\-bn¬-s∏-Sp-Øn _n.]n.F¬. B-°p-sa-∂pw C-°m-cy-Øn¬ B-h-iy-am-b am-‰w sIm-≠phcp-sa-∂pw D-Ω≥-Nm-≠n ]-d™p. ]-e Im-cy-ß-fpw sN-bv-XpsIm- S p- t °- ≠ - X m- s W- ¶ n- e pw A-Xn-\p ]-‰m-Ø \n-_-‘-\-Ifm-Wp N-´-ß-fn-epw \n-b-a-ß-fnepw D-≈-Xv. C-Xn-\v D-tZym-K-ÿsc Ip-‰w]-d-™n-´v Im-cy-an-√. N´w D-≠m-°nh-®n-´v D-tZym-K-ÿsc Ip-‰w ]-d-bp-∂-Xn¬ A¿-Yan-√. A-Ø-cw \n-b-a-hpw N-´hpw hy-h-ÿ-bpw am-‰-W-sa∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. cm-hn-se Hº-Xn-\m-cw-`n-® ]cn-]m-Sn-bn¬ a-{¥n kn F≥ _me-Ir-jv-W≥, Fw.]n-am-cm-b ]n kn Nm-t°m, sI ]n [-\-]m-e≥, Fw.F¬.F-am-cm-b tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥, Sn F≥ {]-Xm]≥, Pn-√m I-e-Œ¿ Fw F-kv Pb ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√-bn¬ BsI 22,199 ]-cm-Xn-I-fm-Wp e-`n®-Xv.

No-^v hn-¸n-s\ tNm-ZywsN-¿-Ww: sIm-Sn-tb-cn ]-Ø-\w-Xn-´: tkm-fm¿ X-´n-∏ptI-kn¬ sX-fn-hp-Iƒ ]-°-eps≠-∂p ]-d-™ K-h¨-sa‚ v No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s\ tNm-Zyw sN-øm-Ø \-S-]-Sn \n-ba hn-cp-≤-sa-∂v kn.--]n.--Fw. t]mfn-‰v _yq-tdm Aw-K-hpw {]-Xn-]£ D-]-t\-Xm-hp-am-b sIm-Sntb-cn _m-e-Ir-jv-W≥. ]n kn tPm¿-Pn-s\m-∏w _nPp-hn-s≥-d ss{U-h-dp-sS ]-cm-Xnsb-°p-dn-®pw C-\n-bpw H-c-t\zj-W-hpw k¿-°m¿ \-S-Øn-bn´n-√. _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W≥ Xncq¿ tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b samgn-sb-°p-dn-®v Iq-Sp-X¬ A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂pw sIm-Sntb-cn B-h-iy-s∏-´p. cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ th-en-∏p-d-Øm-sW∂ a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p´n-bp-sS ]-cm-a¿-i-w bp.--Un.--F^n-\p-≈n-se sF-Iy-an-√m-bv -abm-Wv Xp-d-∂p Im-Wn-°p-∂sX-∂p sIm-Sn-tb-cn ]-d-™p. th-en-∏p-d-Øn-cn-°p-∂ eo-Kv hoWm¬ G-s‰-Sp-°p-∂ Im-cyw ]cn-K-Wn-°p-tam-sb-∂ tNm-ZyØn-\v ho-Wm¬ ]-cn-K-Wn-°msa-∂m-bn-cp-∂p sIm-Sn-tb-cn-bpsS a-dp-]-Sn. ]m¿-e-sa‚ v sX-cs™-Sp-∏v ssh-Im-sX \-S-°pw. h¿-Ko-b-X, D-Zm-c-h¬-°-c-Ww F-∂n-h-bv-s°-Xn-tc {[p-ho-I-cW-ap-≠m-Ip-sa-∂pw C-Ø-cw am‰-am-Wv kn.--]n.--Fw e-£y-an-Sp-∂sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.--

Wn¬ _-‘-s∏-´p-sh-∂v cm-tP{μ≥ ]-d-™p. _n-Pp h-∂p-\n¬°p-∂p, `m-cy-sb sIm-e-s∏-SpØn-b-Xm-sW-∂p tXm-∂p-∂p, c-£-s∏-Sm≥ F-¥psN-øm≥ ]‰p-sa-∂m-bn-cp-∂p k-tμ-i-Øns‚ D-≈-S-°w. A-h≥ t{^mUm-sW-∂pw C-S-s]-tS-s≠∂pw Xm≥ a-dp-]-Sn\¬-In-b-Xmbn cm-tP-{μ≥ sh-fn-s∏-Sp-Øn. t\-c-sØ c-iv-an-sb A-dn-

bmw. apºv X-s‚ H-cp ]-cn-N-b°m-c≥ ap-tJ-\ c-iv-an Im-Wm≥ h-∂n-cp-∂p. sIm-´m-c-°-c-bn-se H-cp kz¿-W-°-S-bn¬ \n-∂v _nPp kz¿-Ww hm-ßn-b-ti-jw ]Ww \¬-Im-Xn-cp-∂-t∏mƒ kz¿W-°-S-°m-c≥ c-iv-an-sb _p-≤nap-´n-°m≥ Xp-S-ßn. Xm≥ sIm´m-c-°-c kn.sF-sb hn-fn-®v Imcyw]-d-™p. ]n-∂o-Sv H-∂-c h¿j-Øn-\p-ti-jw sIm-´m-c-°-c

b-¯o-wJm-\-bn-se hn-hmlw: hn-i-Zo-Ic-Ww tXSn

]´n-cn-¡-c: {]-Xn-I-sf sX-fn-sh-Sp-¸v \-S-¯m-sX Xn-cnsI lm-P-cm¡n

sIm®n: tIm-gn-t°m-Sv b-ØowJm-\-bn-se hnhm-Z IeymW t°-kn-se ap-Jy-{]-Xn-sb \m-´nse-Øn-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v k-a¿-∏n® l-c-Pn-bn¬ ssl-t°mS-Xn tI-{μ˛kwÿm-\ k¿-°m-cp-Ifp-sSbpw t]m-en-kn-s‚bpw hni-Zo-Ic-Ww tXSn. {]-Xnbm-b bp.F.C. ]u-c≥ Pm-kn-an-s\ \m-´n-se-Øn-°m≥ B-h-iyam-b \-S]-Sn kzo-I-cn°p-∂n-s√-∂p Im-Wn-®v s]¨Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv \¬In-b lc-Pn-bm-Wp tImS-Xn \n¿-tZ-iw. l-c-Pn-bn¬ 10 Zn-h-k-Øn\-Iw hn-i-Zo-Ic-Ww \¬-Im-\m-Wv Pkv-‰n-kv lm-dq¨ A¬ d-jo-Zns‚ D-Ø-chv. 2013 Pq¨ 13 \mWv s]¨-Ip-´n-sb Pm-kn-an-\v hn-hm-lwsN-bv-Xp \¬-In-b-Xv. Xp-S¿∂v Pm-knw ]o-U-\-Øn-\nc-bm-°n-sb-∂pw ti-jw D-t]£n-®p-sh∂p Nq-≠n-°m-´n s]¨-Ip-´n \¬In-b ]-cm-Xn-bnem-Wp sN-Ω-ßm-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØXv.

tIm-gn-t°mSv: ]-¥n-cn-°-c skIv-kv dm°-‰v tI-kn¬ {]-tXy-I A-t\z-j-Wkw-Lw I-Ã-Unbn¬- hmßn-b A©p {]-XnIsfbpw sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-ØmsX tIm-S-Xn-bn¬ Xn-cnsI lmP-cm°n. sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn A-©pZn-h-k-tØ-°p tIm-gnt°m-Sv Pn√m sk-j≥-kv tImSXn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬-hn´ {]-Xn-I-sf-bm-Wv 24 a-Wn-°qdn\-Iw X-s∂ sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØm-sX tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-bXv. {]-XnI-sf tImS-Xn k-_vPbn-en-te-°-b®p. sNm-ΔmgvN ssh-Io-t´m-sS-bm-Wp ]-¥n-cn°-c sk-Iv-kv- dm-°-‰n-se C-S-\ne-°m-cn Ip-f-ap-≈ ]-d-ºn¬ kdo-\ (30), I-hp-ßp-≈-Xn¬ Aizn≥ (24), Ip∂-Øp aoج kp-Pn-Øv (25), I-∏-≈n°-≠n A-cp¨ (22), h-en-b-]p-c-°¬ dq_o-jv (24) F-∂nh-sc hS-I-c dq-d¬ F-kv.]n. ]n F-®v A-jv-d^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-

tXy-I A-t\z-j-W kw-Lw IÃ-Un-bn¬ hm-ßn-b-Xv. sX-fnsh-Sp-∏n-\m-bn A-©pZn-h-ktØ-°m-Wp {]-XnI-sf tImSXn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬- hn´Xv. F-∂m¬ Ch-sc s]-cp-hÆm-aq-gn C-dn-tKj≥ sF-._n. _w-•m-hn¬ hn.sF.]n. ]-cnKW-\-tbm-sS Xm-a-kn-∏n-®X√m-sX sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-Ønbn√. s]¨-Ip-´nI-sf ]o-Un-∏n® Pm-\-In-°mSv, tIm-gn-t°m-Sv am-hq¿ tdm-Un-se tlm-´¬ F∂n-hn-S-ß-fn¬ sIm≠p-t]m-bn sX-fn-sh-Sp-t°-≠-Xm-bn-cp∂p. ]o-U-\- Zr-iy-߃ ]-I¿Øn-b Iw-]yq-´¿, sam-ss_¬, saΩ-dn Im¿-Uv F-∂n-hbpw I-s≠tØ-≠n-bn-cp∂p. F-∂m¬ CØ-c-Øn-ep-≈ H-cp \o-°hpw t]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp-\n∂pw D-≠m-bn-cp-∂n√. {]-XnI-sf I-Ã-Un-bn¬ hmßm-sX t]m-en-kv A-t\zjWw A-´n-a-dn-°p-∂-Xm-bn ]-{Xhm¿-Ø h-∂-tXm-sS-bm-Wv

t]m-en-kv A-©pZn-h-k-tØ-°v Ch-sc I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßnbXv. F-∂m¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \S-Øm-sX Ch-sc Xn-cn-sI tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-tXm-sS sk-Iv-kv dm°-‰v tI-kv t_m-[]q¿-h-am-bn A-´n-a-dn-°p-I-bmsW-∂p Iq-Sp-X¬ hy-‡-ambn. dq-d¬ F-kv.]n-b-pw A-t\z-jWkw-L-Øn-se Xm-a-c-t»-cn Unssh.F-kv.]n. P-bv-k¨ F{_-lmw, t]-cm{º, Ip-‰ym-Sn kn.sF-am¿ am-{X-am-Wv A-t\zjWw kw-_-‘n-® Iq-Snbm-temN-\-Iƒt]mepw \-S-Øn-bn-cp∂Xv. kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ a-‰v Fkv.sF-am-c-S-°-ap≈h-sc hn-izm-k-Øn-se-Sp°msX \n-Kq-V-am-bm-Wv At\z-j-Wkw-Lw {]-h¿-Øn®Xv. {]-tXy-I A-t\z-j-WkwL-Øn-s\-Xncm-b ]-cm-Xn-bn¬ ssN-¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n dq-d¬ F-kv.]ntbm-Sv dn-t]m¿-´v tX-Sn-bn-cp∂p.


tZiobw

23 \-hw-_¿ 2013 i\n

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«n- IÀ-j-I t{Zml \nÀ-tZ-i-§Ä: a-{´n tam-l-\³ \yq-U¬-ln: I¿-j-I¿-°v tZmj-I-c-am-b \n¿-tZ-i-߃ I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-ep-s≠∂pw k-an-Xn-bp-sS ip-]m¿-i-Iƒ A-tX-]-Sn \-S-∏m-°-cp-sX∂pw a-{¥n sI ]n tam-l-\≥. B-Zn-hm-kn-I-sf Ip-Sn-sbm-gn-∏n°m≥ I-kv-Xq-cn-cw-K-≥ dn-t]m¿´n-se ]-e \n¿-tZ-i-ß-fpw Im-cW-am-Ipw. C-t∏mƒ ]p-d-Øn-d°n-bn-cn-°p-∂ hn-⁄m-]-\Øn¬ I¿-j-I¿-°p tZm-j-I-cam-b \n¿-tZ-i-ß-fp-t≠m-sb∂p ]Tn-®-Xn-\p ti-j-ta ]-d-bm\m-Iq-sh-∂pw A-t±-lw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p.-

\n-co-£-W-hn-hm-Zw: \tc{µtam-Un cm-Pn-h-bv-¡-W-sa-¶v tIm¬-{K-kv \yq-U¬-ln: bp-h-Xn-sb k¿°m¿ G-P≥-kn-sb D-]-tbm-Kn®v \n-co-£n-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´v B-tcm-]-W-hn-t[-b-\m-b _n.-sP.-]n-bp-sS {]-[m-\-a-{¥nÿm-\m¿-Yn \tc{μtam-Un, apJy-a-{¥n-ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°W-sa-∂v tIm¨-{K-kv B-h-iys∏-´p. \n-co-£-Ww kw-_-‘n® hn-j-bw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bnse kn-‰n-Mv P-Uv-Pn A-t\z-jn°-W-sa-∂pw ]m¿-´n B-h-iys∏-´n-´p-≠v . kw-`-h-Øn-s‚ [m¿-an-I DØ-c-hm-Zn-Øw G-s‰-Sp-Øv tamUn ap-Jy-a-{¥n-ÿm-\w H-gn-bW-sa-∂v ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv i-‡n-kn-Mv tKm-ln¬ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. Ip-‰-Ir-Xy-Øn-se Ku-c-h-kz-`m-hw I-W-°n-se-SpØv B-tcm-]-Ww H-Øp-Xo¿-∏m°m≥ A-\p-h-Zn-°-cp-Xv. bp-h-Xn-bp-sS c-≠p k-tlmZ-c-ß-sf-bpw U-b-d-Œ¿-am-cm°n Km-‘n-\-K-dn¬ Xp-S-ßn-b ÿm-]-\-Øn-\v tIm-Sn-I-fp-sS I-cm¿ k¿-°m¿ \¬-In-sb∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p.-

I-em-]-t¡-kv {]-Xn-I-sf B-Z-cn-¨-Xn-s\-Xn-tc am-bm-h-Xn e-Jv-t\m: ap-k-^¿-\-K¿ h¿-Kob I-em-]-t°-kn¬ {]-Xn-I-fmb kw-Ko-Xv tkmw, kp-tc-jv dmW F-∂o Fw.-F¬.-F-am-sc B-Z-cn-® _n.-sP.-]n-bp-sS \-S-]Sn-sb _n.-F-kv.-]n. A-[y-£ ambm-h-Xn cq-£-am-bn hn-a¿-in-®p. {]-tIm-]-\-Øn-\p Im-c-W-am-hp∂ C-Ø-cw s]m-Xp-]-cn-]m-Sn \S-Øm≥ _n.-sP.-]n-°v D-Ø¿-{]tZ-in-se k-am-Pv-hm-Zn ]m¿´n(F-kv.-]n.-) k¿-°m¿ A-\p-aXn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-s∂-∂pw dm-en-°n-sS am-bm-h-Xn A-`n-{]mb-s∏-´p. F-√m {]-Xn-]-£ I-£n-I-fpsS-bpw F-Xn¿-∏n-\n-sS-bm-Wv apk-^¿-\-K¿, jmw-en Pn-√-I-fnse I-em-]-߃-°v Im-c-W-°mcm-b Fw.-F¬.-F-am-sc _n.-sP.]n. B-Z-cn-®-Xv. _n.-sP.-]n-bp-sS Cu \-S-]-Sn D-Ø¿-{]-tZ-in¬ {]-iv-\-߃ kr-„n-°-s∏-Sm≥ Im-c-W-am-hpw. {]-iv-\-߃ kr„n-°-s∏-´m¬ F-kv.-]n-°v AXn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-ß-fn¬\n-∂p am-dn-\n¬-°m≥ I-gn-bns√-∂pw am-bm-h-Xn ]-d-™p. A-tX-k-a-bw, F-kv.-]n. _td-en-bn¬ \-S-Øn-b dm-en-bn-se hn-hm-Z ap-kv-enw ]p-tcm-ln-X≥ Xu-Io¿ dm-k Jm-s‚ km-∂n-[ysØ-°p-dn-®v tNm-Zn-®-t∏mƒ _n.-sP.-]n-bpw F-kv.-]n-bpw XΩn¬ hy-Xym-k-an-s√-∂m-bn-cp∂p am-bm-h-Xn-bp-sS a-dp-]-Sn.

dp-k- ]-²-Xn-bn tI-c-f-¯n-\v 120 tIm-Sn \yq-U¬-ln: cm-Py-sØ K-thj-Ww i-‡n-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂ e-£y-tØm-sS X-øm-dm-°n-b cm-{„o-b D-®-Xm¿ in-£m A-`nbm≥ ]-≤-Xn-bp-sS (dp-k) `m-Kam-bn tI-cf - Ø - n-\v 120 tIm-Sn cq] A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v tI-{μ am\-h-ti-jn hn-I-k-\-a-{¥m-ebw. K-th-jW - {- ]-h¿-Ø\ - ß - ƒ Du¿-Pn-Xa - m-°p-∂X - n-s‚ `m-Ka - mbm-Wv Cu k-lm-bw. \¬-Ip-∂Xv. a-‰p 11 kw-ÿm-\-߃-°pw \m-ev tI-{μ-`-c-W-{]-tZ-i-߃°pw Xp-I A-\p-hZ- n-®n-´p-≠v.

s]¬-Ip-«n-I-fp-sS a-c-Ww: Ip-ªm-en-¡p-«n-s¡-Xn-cm-b l-c-Pn X-Ån

_m-en-I-sb _-emÂ-kw-Kw sN-bv-Xp sIm-¶ {]-Xn-¡v h-[-in-£

\yq-U¬-ln: tIm-gn-t°m-Sv \-S°m-hv sd-bn¬-th tK-‰n-\-Sp-Øv c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ Xo-h-≠nbn-Sn-®p a-cn-® kw-`-h-Øn¬ IqSp-X¬ A-t\z-j-Ww \-S-Ø-Wsa-∂ l-c-Pn kp-{]nw-tIm-S-Xn X-≈n. a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n, tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in-\n {io-tZ-hn F-∂n-h¿-s°-Xn-tc A-t\z-j-Ww th-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v \m-j-\¬ sk-Iyp-e¿ tIm¨-^-d≥-kv t\-Xm-hv F≥ sI A-–p¬ A-ko-kv k-a¿-∏n® l-c-Pn-bm-Wv P-Ãn-kv sI Fkv cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y-£\m-b s_-©v X-≈n-b-Xv.sX-fn-hp-I-sf-√mw ]-cn-tim[n-®m-Wv C-tX B-h-iy-ap-∂-bn®v k-a¿-∏n-® l-c-Pn t\-c-tØ ssl-t°m-S-Xn X-≈n-b-sX-∂v DØ-c-hn¬ tIm-S-Xn hy-‡-am°n. 14 h¿-j-am-bn \-S-∂p-h-cp∂ tI-kn¬ Iq-Sp-X¬ A-t\z-jWw th-W-sa-∂m-tWm B-hiy-s∏-Sp-∂-sX-∂pw tIm-S-Xn tNm-Zn-®p. Ip-‰-]-{Xw hn-Nm-c-Wt°m-S-Xn ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn\m¬ l-c-Pn X-≈p-I-bm-sW-∂v

\yq-U¬-ln: {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø s]¨-Ip-´n-sb _-em¬kw-Kw-sN-bv-Xp sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn¬ 23Im-c-\v U¬ln tIm-S-Xn h-[-in-£ hn-[n-®p. {]-Xn k-aq-l-Øn-\v `o-j-Wn-bmsW-∂pw Po-hn-®n-cn-°m≥ A¿l-\-s√-∂pw tIm-S-Xn \n-co-£n®p. {]-Xn c-£-s∏-´m¬ _-em¬kw-Kw sN-bv-Xv C-c-sb sIm-es∏-Sp-Øm≥ a-‰p-≈-h¿-°p t{]c-W \¬-Ip-sa-∂pw tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. 2010¬ B-Wv tI-kn-\m-kv-]Z-am-b kw-`-hw \-S-∂-Xv. A-b¬hm-kn-bm-bn-cp-∂ Ip-´n-sb tN°-te-‰v \¬-Im-sa-∂p {]-tem-`n∏n-®v ]m-ew {Km-a-Øn-se hn-P-\am-b h-b-en¬ h-®v {]-Xn `-c-XvIp-am¿ _-em¬-kw-Kw sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p. G-gn-\pw 11\pw C-Sbn-em-bn-cp-∂p Ip-´n-bp-sS {]mbw. ap-J-Øpw X-e-bv-°p-ta-‰ amc-I ]-cn-°m-Wv s]¨-Ip-´n-bpsS a-c-W-Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. Xp-S¿-∂v ar-X-tZ-lw kw-`-h-ÿe-Øp-X-s∂ D-t]-£n-®v {]-Xn ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p.

tIm-S-Xn hy-‡-am-°n. s]¨Ip-´n-I-fp-sS a-c-W-Øn-\v sFkv-{Iow tI-kp-am-bn _-‘-aps≠-∂ hn-hm-Z hy-h-km-bn sI F d-Du-^n-s‚ sh-fn-s∏-Sp-Øen-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cp∂p l-c-Pn k-a¿-∏n-®n-cp-∂-Xv. a-c-W-Øn-\p ]n-∂n¬ Nn-ecp-sS t{]-c-W-bp-s≠-∂m-bn-cp∂p d-Du-^n-s‚ sh-fn-s∏-Spج. 1996 H-tŒm-_¿ 29\m-Wv tIm-gn-t°m-Sv Fw.-C.-F-kv. tImf-Pv hn-Zym¿-Yn-I-fm-bn-cp-∂ kpss\-\ \-Pv-a-en-s\-bpw kn-_m\ \-Pv-a-en-s\-bpw sd-bn¬-th {Sm-°n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. sF-kv-{Iow ]m¿-e¿ s]¨-hm-Wn-`-t°-kp-am-bn _‘-s∏-´m-Wv C-h-cp-sS B-fl-lXy \-S-∂-sX-∂v A-∂p-X-s∂ B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. IqSp-X¬ A-t\z-j-Ww th-W-sa∂ l-c-Pn t\-c-tØ ssl-t°mS-Xn-bpw X-≈n-bn-cp-∂p. A–p¬ A-ko-kn-\p th-≠n AUz. sI cm-Po-hpw tI-c-f k¿°m-cn-\p th-≠n sI sI th-WptKm-]m-epw lm-P-cm-bn.-

kozhikode

"sle³' B-{Ô Xo-c¯v; Ggp acWw

sle≥ Np-g-en-°m-‰v ho-in-b-Sn-® B-{‘-{]-tZ-in-se tKm-Zmh-cn Pn√-bn¬ I-S-]pg-In ho-W a-cw sh-´n-am-‰p∂p

A-\-[n-Ir-X kw-`m-h-\: Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-s¡-Xn-tc B-tcm-]-Ww kz-¥w {]-Xn-\n[n

´n-bn-se \n-c-h-[n t\-Xm-°ƒ ]- ep-≈ H-cp I-º-\n-sb ]mTw-]Tn- kzo-I-cn-°p-∂p-s≠-∂v C¬-an Ww kzo-I-cn-°p-∂p-s≠-∂v ao- ∏n-°p-∂-Xn-\v dn-t]m¿-´¿ k-lm- dn-t]m¿-´-tdm-Sv ]-d-bp-∂-Xpw Zrb-a-`y¿-Yn-°p-∂ ho-Un-tbm-bm- iy-ß-fn-ep-≠v. \yq-U¬-ln: Bw B-Zv-an ]m¿H-fn-Im-a-d h-gn F.-F.-]n-sb Wv ]p-d-Øp-hn-´n-cn-°p-∂-Xv. \n´n (F.-F.-]n.-) ÿm-\m¿-Yn-I-fmb jm-kn-b C¬-an-bpw a-‰p apXn¿-∂ t\-Xm-°-fpw A-\-[n-IrX-am-bn ]-Ww kzo-I-cn-°p-∂-Xn shfn-s¸-Sp¯nbXv ao-Un-b kÀ-¡mÀ t]mÀ-«Â s‚ H-fn-Im-a-dm Zr-iy-߃ t]m¿-´¬ ]p-d-Øp-hn-´p. F.F.]n-bp-sS b-YmÀ-Y apJw ]pd¯v: _n.sP.]n. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂p {]-iv\-Øn¬-\n-∂p X-s‚ t]-cv \o t]mÀ-«-en-s\-Xn-tc am-\-\-ã-t¡-kv sIm-Sp¡pw °w sN-bv-Xn-s√-¶n¬ a¬-k-ccw-K-Øp-\n-∂p ]n≥-am-dp-sa-∂v b-a-]-c-am-b tc-J-I-fn-√m-Ø-Xn- sam-Ø-am-bn sh-fn-s∏-Sp-Øn-bnC¬-an A-dn-bn-®p. F.-F.-]n. {]\m¬ dn-t]m¿-´-sd k-lm-bn-°m- cn-°p-I-bm-sW-∂v _n.-sP.-]n. [m-\-s∏-´ H-cp t]m-cm-´-Øn-em\m-hn-s√-∂v B-Zyw ]-d-™ t\-Xm-hv hn sI a¬-tlm-{X {]sW-∂pw Ir-{Xn-a-am-bn N-a-® HC¬-an ]n-∂o-Sv C-bmƒ ]-Ww Xn-I-cn-®p. F.-F.-]n. t\-Xm-hv fn-Im-a-dm Zr-iy-߃ h-gn F.-F.- jm-kn-b C¬-an ]n-bp-sS {]-Xn-—m-b X-I¿-°m≥ Un-b k¿-°m¿ F-∂ t]m¿-´¬ kw-`m-h-\ \¬-Im-sa-∂-dn-bn-®- Ip-am¿ hn-izm-kv, sIm-≠v-ent∏mƒ tc-J-I-fn-√m-sX X-s∂ bn¬-\n-∂p-≈ ÿm-\m¿-Yn aA-\p-h-Zn-°n-s√-∂pw C¬-an ]- B-tcm-]n-°p-∂p.H-cp I-º-\n {]-Xn-\n-[n-bm- k-Ω-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]m¿- t\m-Pv-Ip-am¿, kw-Lw hn-lmd-™p. `q-an-bn-S-]m-Sp-Iƒ h-gnbpw hy-‡n-I-fn¬-\n-∂pw ]m¿- bn C¬-an-tbm-Sv F-Xn¿-tN-cn-bn- ´n kw-`m-h-\-Iƒ ]-W-am-bn dn¬ \n-∂p-≈ `n-t\-jv tam-l-\n

tam-Un km-¶n-[yw: a-[y-{]-tZ-in _n.-sP.-]n. A-\p-Iq-e ap-kv-enw kw-L-S-\-I-sf-bpw A-I-äp-¶p t`m-]m¬: {]-[m-\-a-{¥n-ÿm\m¿-Yn-bm-bn Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a{¥n \-tc-{μ-tam-Un-sb \n-›-bn® \-S-]-Sn C-°p-dn a-[y-{]-tZin¬ _n.-sP.-]n-°v tZm-jw-sNøpw. tam-Un-bp-sS km-∂n-[yw in-h-cm-Pv-kn-Mv Nu-lm-s\ A\p-Iq-en-® ap-kv-enw-I-sf-bpw am‰n Nn-¥n-∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Nu-lm-\pw hm-Pv-t]-bn-bpw _n.-sP.-]n-bn-se Im-hn-∏m¿-´nbp-sS a-tX-X-c ap-J-am-sW-∂p ]-d-bp-∂ a-[y-{]-tZ-iv ap-kv-enw hn-Im-kv ]-cn-j-Øv F-∂ kwL-S-\ ]-t£, C-°p-dn _n.-sP.]n-°v thm-´v sN-øn-s√-∂p {]Jym-]n-®p-I-gn-™p. Nu-lm-s\bpw hm-Pv-t]-bn-sb-bpw Aw-KoI-cn-°mw. ]-t£, tam-Un-sb hnP-bn-∏n-°m≥ _n.-sP.-]n-°v thm´v sN-øm≥ X-øm-ds - √-∂v ]-cn-jØv {]-kn-U‚ v ap-lΩ - Z- v am-ln¿ \-bw hy-‡a - m-°p-∂p. a-[y-{]-tZ-iv Pw-Cø - Ø - p¬ De-a, an-√n Iu¨-kn¬, ap-kve - nw F-Pyp-t°-j≥ skm-ssk-‰n XpS-ßn-b kw-L-S-\-Iƒ-s°m-∏w tam-Un-s°-Xn-tc ap-kv-enw-I-sf t_m-[h - ¬-°c - n-°m≥ cw-KØ - nd-ßpw. 2008¬ ap-kve - nw-Iƒ _n.sP.-]n-°v A-\p-Iq-ea - m-bn thm-´v sN-bvX - n-√. F-¶n-epw ]-e a-fie-ß-fn-epw thm-s´-Sp-∏n¬-\n-∂v hn-´p-\n-∂v _n.-sP.-]n-sb hn-Pbn-°m≥ k-lm-bn-°p-I-bm-Wp sN-bv-X-Xv. F-∂m¬, Cu Xn-c-

sI-«n-¡n-S-¡p-¶ tI-kp-IÄ XoÀ-¸m-¡m³ C-¶p cm-Py-hym-]-I-am-bn tem-Iv A-Zm-e-¯v \yq-U¬-ln: A-Jn-te-¥ym hym-]-I-am-bn C-∂v kp-{]nw-tIm-SXn A-S-°-ap-≈ F-√m tIm-S-Xn-I-fn-epw tZ-io-b tem-Iv A-Zm-eØv \-S-°pw. e-£-°-W-°n-\v tI-kp-Iƒ H-‰-Zn-h-kw-sIm-≠v Xo¿-∏m-°p-I-bm-Wp e-£yw. cmhnse 10 a-Wn ap-X¬ A-©p-a-Wn-h-sc-bm-Wv A-Zm-e-Øv \-S-°p-I. kp-{]nw-tIm-S-Xn No-^v-P-Ãn-kv ]n k-Zm-in-hw A-Zm-eØv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. D-Zv-Lm-S-\-]-cn-]m-Sn ho-Un-tbm tIm¨^-d≥-kn-Mn-eq-sS cm-PysØßpw Im-Wm-\m-Ipw. \m-j-\¬ eoK¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n-bp-sS t]-{S≥ C≥ No-^v Iq-Sn-bmWv k-Zm-in-hw. ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kn-Mn-s‚ ku-I-cy-samcp-°p-∂-Xv kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS C-˛-I-Ωn-‰n-bm-Wv.

Xn-c-sª-Sp-¸n lpÀ-cn-b-¯v ]-s¦-Sp-¡n-à {io-\-K¿: I-iv-ao-cn-se Xn-c-s™-Sp-∏v cm-{„o-b-Øn¬ lp¿-cn-bØv tIm¨-^-d≥-kv ]-s¶-Sp-°n-s√-∂v ao¿-hm-bn-kv D-a¿ ^m-dqJv. I-iv-ao-cn-se {]-kn-≤-am-b Pm-an-A a-kv-Pn-Zn-se Jp-Øp-_ {]`m-j-W-Øn-em-Wv A-t±-lw C-°m-cyw ]-d-™-Xv. lp¿-cn-b-Øv tIm¨-^-d≥-kn-\v I-iv-ao-cn P-\-X-bv-°p-th-≠n H-∂pw sN-øm≥ I-gn-™n-´n-s√-∂pw A-h¿ P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ `m-K-am-h-W-sa∂pw ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A-–p-√ I-gn-™ Zn-h-kw ]-d-™n-cp-∂p. A-Xn-\p-≈ a-dp-]-Sn-sb-∂ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p ao¿-hm-bn-kn-s‚ a-dp-]-Sn.-

s™-Sp-∏n¬ _n.-sP.-]n. A-[nIm-c-Øn¬ h-cm-Xn-cn-°m≥ GsX-¶n-epw a-tX-X-c ]m¿-´n-Iƒ°v ap-kve - nw-Iƒ thm-´v sN-øp-sa∂pw tam-Un-sb G-Xp-hn-t[-\bpw A-[n-Im-c-Øn-¬-\n-∂v A-I‰p-I-sb-∂-Xm-Wp e-£y-sa∂pw A-t±-lw ]-d™ p.tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏nepw tam-Un-bp-sS km-∂n-[yw {][m-\ {]-iv-\am-sW-∂v `m-c-Xo-b ap-kv-enw a-ln-fm B-t¥m-f≥ {]-kn-U‚ v k-^n-b A-‡¿ A`n-{]m-b-s∏-´p. Nu-lm-s\ AwKo-I-cn-°mw. F-∂m-¬, tam-Unbp-sS kz-`m-hw H-cn-°-epw am-dns√-∂v P-\-߃-°-dn-bm-sa-∂v C≥-tUm-dn¬-\n-∂p-≈ ap-kvenw t\-Xm-hv j-l¿ Jm-kn C-ivd-Xv A-en ]-d-™p. I-gn-™ 10 h¿-j-sØ `-c-W-Øn¬ ap-Jy-a{¥n-bp-sS h-k-Xn-bn-se C-^vXm¿ ao-‰pw ap-kv-enw t\-Xm-°fp-am-bp-≈ _-‘w-]p-Xp-°-epwt]m-ep-≈ s]m-Sn-ss°-Iƒ {]tbm-Kn-®v Nn-e ap-kv-enw kw-LS-\-I-sf H-∏w \n¿-Øn-bn-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p in-h-cm-Pv-kn-Mv Nu-lm≥. tam-Un-bp-sS km-∂n[yw C-h-cp-sS-Iq-Sn ]n-¥p-W _n.-sP.-]n-°v \-„-s∏-Sp-Øn-bncn-°p-I-bm-Wv. tam-Un-bp-sS cwK-{]-th-iw _n.-sP.-]n. A-WnIƒ-°pw A-{X c-kn-®n-´n-s√∂m-Wv tam-Un-bp-sS dm-en-I-fpw sX-fn-bn-°p-∂-Xv.

Câ-en-P³-kv _yqtdm k-t½-f-\-¯n C-¶v {]-[m-\-a{´nbpw \yq-U¬-ln: C‚-en-P≥-kv _yq-tdm kw-L-Sn-∏n-® k-tΩ-f\-sØ {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥tam-l≥ kn-Mv C-∂v A-`n-kwt_m-[-\ sN-øpw. C‚-en-P≥-kv _yq-tdm 125 h¿-jw ]q¿-Øn-bm°p-∂-Xn-s‚ kv-a-c-Wm¿-Yw ]pd-Øn-d-°p-∂ Ãm-ºn-s‚ {]-Imi-\w {]-[m-\-a-{¥n \n¿-h-ln°pw. Xp-S¿-∂v Xn-c-s™-Sp-Ø D-∂-X t]m-en-kp-tZym-K-ÿ-cpam-bn A-t±-lw Iq-Sn-°m-gv-N \-SØpw. cm-Pyw t\-cn-Sp-∂ {I-a-k-am[m-\-{]-iv-\w, `o-I-c-hm-Zw, amthm-hm-Zn `o-j-Wn, ssk-_¿ B-{I-a-Ww, h¿-Ko-b-I-em-]߃, tkm-jy¬ ao-Un-b-bp-sS D-]-tbm-Kw Xp-S-ßn-b hn-j-b߃ N¿-®-bm-hpw. k-tΩ-f-\w tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥n kp-io¬Ip-am¿ jn≥-sU-bm-Wv D-Zv-LmS-\w sN-bv-X-Xv.-

_w-KmÄ ap-\n-kn-¸Â Xn-c-sª-Sp-¸v: kv-t^m-S-\-¯n \n¶v lu-d ta-bÀ c-£-s¸-«p sIm¬-°-Ø: ]-›n-a-_w-Kmfn¬ A-©v ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fnte-°p \-S-∂ thm-s´-Sp-∏n¬ Aßn-ßv A-{I-aw. lu-d ap-\n-kn∏¬ tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ a-aXm P-bv-kzmƒ t_mw-_v kvt^m-S-\-Øn¬-\n-∂v A-Zv-`p-X-Ic-am-bn c-£-s∏-´p. A-h¿ k-©cn-® Im-dn-\p ap-∂n¬ t_mw-_v s]m-´n-sØ-dn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, t_mw-t_-dn¬ ta-b¿°v ]-cn-t°-s‰-∂pw A-h-sc Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®∂pw kn.-]n.-Fw. A-dn-bn-®p. ]m¿-´n Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. lu-d ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bn¬ kn.-]n.Fw. `-c-W-I-£n-bm-Wv. kn.-]n.F-Ωn-s‚ ]-cm-Xn In-´n-sb-∂pw A-Xp ]-cn-tim-[n-®p-h-cp-I-bmsW-∂pw kw-ÿm-\ Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωo-j-\n-se ap-Xn¿-∂ DtZym-K-ÿ≥ A-dn-bn-®p. F-∂m¬, ta-b¿-s°-Xn-tc B-{I-a-Ww \-S-s∂-∂ B-tcm]-Ww Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv \n-tj-[n-®p. A-{I-aw \-S-s∂¶n¬ kn.-]n.-Fw. F-¥p-sIm-≠v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-∂ns√-∂v Xr-W-aq¬ t\-Xm-hpw Pe-tk-N-\-a-{¥n-bp-am-b cm-Po-hv _m-\¿-Pn tNm-Zn-®p. Xr-W-aq¬ tIm¨-{K- n-s\ Xm-d-Sn-°m\pw \-„-s∏-´ kn.-]n.-F-Ωn-\v k-l-Xm-]w t\-Sn-sb-Sp-°m-\pam-Wv B-tcm-]-Ww D-∂-bn-°p∂-sX-∂v A-t±-lw ]-d-™p.

7

b, Hm-Jv-e-bn¬ \n-∂p-≈ C¿^m≥ D-√m-Jm≥, tdm-lv-Xm-kv \-K-dn¬ \n-∂p-≈ ap-tI-jv lqU, Un-tbm-en-bn¬-\n-∂p-≈ {]Im-iv, ]m-ew a-fi-e-Øn¬ \n∂p-≈ `m-h-\ Iu¿ F-∂n-h-cpw H-fn-Im-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-bn-´p≠v. U¬-ln-bn¬ B¿.-sI. ]pcw \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn¬-\n∂p-≈ ÿm-\m¿-Yn-bm-Wv C¬an. C¬-an-bp-sS ÿm-\m¿-Yn-Xzw ]n≥-h-en-°n-s√-∂pw hn-hm-Z hoUn-tbm Ir-{Xn-a-am-sW-∂pw F.F.-]n. ]-d-™p. t]m¿-´-en-s\Xn-tc am-\-\-„-Øn-\v tI-kv sIm-Sp-°m≥ ]m¿-´n Xo-cp-am-\n®n-´p-≠v. F.-F.-]n. P-\-ß-fp-sS hn-Im-cw ap-dn-th¬-∏n-°p-I-bmsW-∂p U¬-ln ap-Jy-a{- ¥n joem Zo-£n-Xv {]-Xn-Ic - n-®p

ssl-Z-cm-_m-Zv: "sl-e≥' Np-gen-°m-‰v B-{‘-Xo-c-{]-tZ-i-amb a-®n-en-]-´-W-Øv B-™-Sn®p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≠m-b I\-Ø a-g-bn-epw B-en-∏-g-h¿-jØn-epw G-gp-t]¿ a-cn-®p. Xo-c{]-tZ-i-Øv h≥ Ir-jn-\m-i-Øn\pw C-Xn-S-bm-°n. a-Wn-°q-dn¬ 100˛110 In-temao-‰¿ th-K-Øn¬ ho-in-b Im‰n¬ a-c-߃ I-S-]p-g-Ip-I-bpw ssh-Zyp-Xn, hm¿-Øm-hn-\n-a-b _-‘-߃ hn-t—-Zn-°-s∏-Sp-Ibpw sN-bv-Xp. Ir-j-W-bn-epw tKm-Zm-h-cn-bn-se c-≠v Pn-√-I-fnep-am-Wv Im-‰v {]-[m-\a - m-bpw \miw-hn-X® - X - v. a-cß - ƒ I-S] - p-gI - nho-Wm-Wv Iq-Sp-X¬-t]-cpw a-cn®-Xv. ]-e ÿ-eØ - pw I-S¬ ao-‰dp-It- fm-fw I-cb - n-te-°p I-bd - n. C-∂-se D-®-bv-°v c-≠p-a-Wntbm-sS-bm-Wv "sl-e≥' Np-g-en°m-‰v Xo-c-sØ-Øn-b-Xv. B-dp-aWn-°q¿ t\-c-tØ-°v Im-‰n-s‚ Xm-fi-hw Xp-S-cm-\n-S-bp-s≠∂v C-¥y≥ Im-em-h-ÿm-h-Ip∏v ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In. A-Sp-Ø 35 a-Wn-°q¿ t\-c-tØ-°v Xo-cØv I-\-Ø a-g Xp-S-cpw. C-tXØp-S¿-∂v Xm-gv-∂ {]-tZ-i-Øv \n-∂v 17,000Hm-fw t]-sc H-gn-∏n®p. 66 Zp-cn-Xm-izm-k-tI-{μ-߃ Xp-d-∂n´p≠v.

_mw-¥q-À F.Sn.F-½n-se B-{I-aWw: {]-Xn-sb I-s−-¯m-\m-bnà _mw-•q¿: \-K-c-lr-Z-b-Øn-se F.-Sn.-F-Ωn-\-I-Øv a-e-bm-fnbm-b _m-¶v D-tZym-K-ÿ B-{Ian-°-s∏-´v aq-∂p-Zn-h-kw I-gn™n-´pw t]m-en-kn-\v {]-Xn-sb°p-dn-®v Xp-sºm-∂pw e-`n-®n-√. A-{I-an-sb-°p-dn-®v kq-N-\ \¬Ip-∂-h¿-°v e-£w-cq-] ]m-cntXm-jn-Iw {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. A-tX-k-a-bw, A-{I-a-Øn¬ X-e-bv-°p am-c-I-am-bn ]-cn-t°‰ tPym-Xn D-Z-bn-s‚ \n-e Im-cyam-bn sa-®-s∏-´-Xm-bn A-h-sc {]-th-in-∏n-®n-cn-°p-∂ _n.-Pn.F-kv. t•m-_¬ B-ip-]-{Xn A[n-Ir-X¿ ]-d-™p. Xpw-Iq¿ Pn√-bn¬ {]-Xn-tbm-Sv cq-]-km-Zriy-ap-≈-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-sb-∂ hm¿-Ø t]m-en-kv \n-tj-[n-®p. _mw-•q¿ t]m-en-kv A-ß-s\bm-sc-bpw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-´n-s√-∂v t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ cm-Lth-{μ Hu-dm-Zv-I¿ A-dn-bn-®p. {]-Xn bp-h-Xn-sb sIm-Sphmƒ-sIm-≠v B-{I-an-°p-∂ Zr-

iy-߃ F.-Sn.-F-Ωn-se kn.kn.-Sn.-hn. Im-a-d-bn¬ ]-Xn-™ncp-∂p. A-Xn-\n-sS, cm-Py-sØ ap-gph≥ F.-Sn.-F-Ωp-I-fn-epw 45 h-b n¬ Iq-Sm-Ø {]m-b-ap-≈ kp-c£m D-tZym-K-ÿ-sc \n-b-an-°W-sa-∂ s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-cPn-bn¬ a-{Zm-kv ssl-t°m-S-Xn dn-k¿-hv _m-¶v K-h¿-W¿, tI{μ ^n-\m≥-kv sk-{I-´-dn, _‘-s∏-´ kw-ÿm-\ D-tZym-Kÿ¿ F-∂n-h¿-°v t\m-´o-kv Ab-°m≥ D-Ø-c-hn-´p. \n-b-a-hnZym¿-Yn-bm-b kn A-\-μv cm-Pns‚ l-c-Pn-bn-em-Wv D-Ø-c-hv. A-{I-a-kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v I¿-Wm-S-I-bn¬ kp-c-£m DtZym-K-ÿ-cn-√m-Ø ap-gp-h≥ F.-Sn.-F-Ωp-I-fpw A-S-®n-Sm≥ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p._mw-•q-cn-se Xs∂ tIm-¿∏-tdj≥ _m¶v amt\-P-cmWv Xncph\¥]pcw kz-tZ-in-\nbm-b tPymXn.

]-c-¼-cm-K-X cm-{ão-bw hn-«v ap-kv-enw-IÄ kz-´w cm-{ão-b-ssi-en cq-]-s¸-Sp-¯p-¶p \yq-U¬-ln: _n.-sP.-]n-sb t]-Sn-®v tIm¨-{K- n-t\m a-t‰sX-¶n-epw {]m-tZ-in-I cm-{„ob-i-‡n-Iƒ-t°m thm-´v-_m¶m-bn \n-∂p-sIm-Sp-Øn-cp-∂ apkv-enw k-ap-Zm-bw cm-{„o-bØn¬ ]p-Xn-b k-a-hm-Iy-߃ cq-]-s∏-Sp-Øp-∂p.A-kw-ªn Xn-c-s™-Sp-∏v \S-°p-∂ cm-P-ÿm-\n-epw a-[y{]-tZ-in-epw U¬-ln-bn-ep-sa√mw ]p-Xn-b ]-co-£-W-Øn-\mWv ap-kv-enw-Iƒ H-cp-ßp-∂-Xv. tIm-¨-{K- n-s‚ h-©-\-bpw _n.-sP.-]n-bp-sS ^m-jn-Ãv \-bß-fpw Xp-d-∂p-Im-´n hn-Zym-kº-∂-cm-b ap-kv-enw-I-fm-Wv C°p-dn aq-∂n-S-ß-fn-epw hn-hn-[ ]m¿-´n-I-fp-sS te-_-en-epw kzX-{¥-cm-bpw cw-K-Øn-d-ßn-bn´p-≈-Xv. 12 i-X-am-\w ap-kv-enw P-\-kw-Jy-bp-≈ cm-P-ÿm\n¬ k-ap-Zm-bw ]-c-º-cm-K-Xam-bn tIm-¨-{K- n-s‚ thm-´v _m-¶m-Wv. ap-kv-enw-Iƒ-°v A-\p-tbmPy-am-b a-Æm-sW-∂ Xn-cn-®-dnhm-Wv ]p-Xn-sbm-cp cm-{„o-bssi-en-°v Xp-S-°-an-Sm≥ F-kv.Un.-]n.-sF-bpw sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n-bpw t]m-ep-≈ \-h cm{„o-b-{]-ÿm-\-߃ ap-Jy-ambpw cm-P-ÿm-s\ Xn-c-s™-Sp°m≥ Im-c-Ww. cm-P-ÿm-\n¬

aq-∂p a-fi-e-ß-fn¬ ho-X-amWv F-kv.-Un.-]n.-sF-bpw sh¬s^-b-¿ ]m¿-´n Hm-^v C-¥y-bpw a¬-k-cn-°p-∂-Xv. F-kv.-Un.-]n.sF. a-[y-{]-tZ-in¬ A-©n-Sß-fn-epw U¬-ln-bn¬ H-cp ko‰n-epw a¬-k-cn-°p-∂p-≠v. U¬-

ln-bn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bneq-sS-bpw B-dp ap-kv-enw ÿm\m¿-Yn-Iƒ a¬-k-c cw-K-Øp≠v. {]-^-j-\-ep-I-fpw hn-Zymk-º-∂-cp-am-b kz-X-{¥ ÿm\m¿-Yn-I-fpw ]-Xn-hn-\p hn-]-coX-am-bn tIm¨-{K- n-\pw _n.sP.-]n-°pw sh-√p-hn-fn D-b¿Øn hn-hn-[ ap-kv-enw t]m-°-‰pI-fn¬ a¬-k-c cw-K-Øp-≠v.cm-P-ÿm-\n-se tIm-´-(t\m¿-Øv)bn¬-\n-∂p a¬-k-cn-°p∂ F-kv.-Un.-]n.-sF. km-c-Yn ap-l-Ω-Zv jm-^n(37) H-cp km-aqln-I {]-h¿-Ø-I≥ Iq-Sn-bmWv. `-c-W-Øn-en-cn-°p-tºmƒ \yq-\-]-£-߃-°p t\-sc-bp≈ ^m-jn-Ãv B-{I-a-W-߃s°-Xn-tc I-Æ-S-bv-°p-∂ k-ao]-\-am-Wv tIm¨-{K- n-\p-≈-

sX-∂v ap-l-Ω-Zv jm-^n Ip-‰-s∏Sp-Øp-∂p. Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp°p-tºm-ƒ _n.-sP.-]n-sb-bpw B¿.-F-kv.-F-kn-s\-bpw ImWn-®v ap-kv-enw-I-sf `-b-s∏-SpØn thm-´v s]-´n-bn-em-°p-I-bmWv tIm¨-{K-kv X-{¥w. F∂m¬, C-°p-dn hn-Uv-Vn-I-fmIm≥ ap-kv-enw k-ap-Zm-b-sØ In-´n-s√-∂m-Wp {]-Nm-c-W-ßfn¬ e-`n-°p-∂ kzo-Im-cy-X hy‡-am-°p-∂-sX-∂v jm-^n A`n-{]m-b-s∏-´p. 65 h¿-j-am-bn cm-Pyw `-cn-® tIm¨-{K-kv \yq\-]-£-߃-°v F-¥p im-‡oI- c - W - a m- W p- ≠ m- ° n- b - s X∂pw jm-^n tNm-Zn-°p-∂p. ap-kv-enw k-ap-Zm-bw X߃-°v I-Æpw-]q-´n thm-´v sNøp-∂-h-cm-sW-∂ tIm¨-{K n-s‚ [m-c-W Xn-cp-Øp-∂-Xmbn-cn-°pw Xn-c-s™-Sp-∏v ^-esa-∂v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n-bpsS P-bv-]q¿ a-fi-e-Øn¬-\n∂p-≈ ÿm-\m¿-Yn A-Uz. ]°¿ ^m-dq-Jv ]-d-™p. ap-kv-enw-Iƒ-°p kzm-[o-\ap-≈ kn-{In, kq¿-km-K¿ Xp-Sßn-b a-fi-e-ß-fn¬ a¬-kcn-°p-∂ ap-kv-enw kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°pw k-am-\am-b A-`n-{]m-b-am-Wv {]-I-Sn∏n-°m-\p-≈-Xv. kn-{In-bn-se kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn hm-Pn-

_v A-en Fw.-sS-Iv _n-cp-Z-[mcn-bm-Wv. cm-{„o-b-∏m¿-´n-Iƒ k-ap-Zm-b-Øn-\p th-≠n H∂pw sN-bv-Xn-´n-s√-∂v hm-Pn_v A-en ]-d-bp-∂p. k-ap-Zmbw A-Xn-\-I-Øp \n-∂p Xs∂ X-ß-fp-sS {]-Xn-\n-[n-sb Xn-c-s™-Sp-°p-sa-∂m-Wp hniz-kn-°p-∂-sX-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿-Øp.-kq¿-km-Kdn-se kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn j-_m-\ A-∫m-kn ÿ-ew Fw.-F¬.-F-bpw _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bp-am-b N-{μ-Imμ hym-kn-\v I-Sp-Ø sh-√p-hnfn D-b¿-Øp-sa-∂m-Wp I-cp-Xp∂-Xv. a-[y-{]-tZ-in¬ Kzm-fn-tbm¿, C≥-tUm¿, jn-tbm-]q¿, tZhm-kv, _p¿-lm≥-]q¿ F-∂nhn-S-ß-fn-epw cm-P-ÿm-\n¬ tIm-´, Im-a, t_m-≠n, U¬ln-bn¬ In-cm-Un-bn-ep-am-Wv F-kv.-Un.-]n.-sF. a¬-k-cn-°p∂-Xv. cm-P-ÿm-\n-se P-bv]q¿, Pp-Rv-Pp-\p, tIm-´ a-fie-ß-fn-em-Wv sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n a¬-k-cn-°p-∂-Xv. U¬ln-bn-se am-´n-b a-l¬, _-√nam-c≥, B¿. sI. ]p-cw, H-Jv-e, Ir-jv-W-\-K¿, ko-ew-]q¿ F∂n-hn-S-ß-fn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bn-eq-sS-bpw ap-kv-enw-Iƒ a¬-k-c cw-K-Øp-≠v.-

-f \n-tj-[w: thm-«n-\v tIm-g tI-kv: A-aÀ-kn-Mn-s\-bpw Po-_n-hl-\m--¡dn-\mÀ-pw¡PmÀ-v i-¼J-Þ n-\pw IpÂ-¡À-Wn-sb-bpw H-gn-hm-¡n kp-{]nw-tIm-S-Xn im-k-\ \yq-U¬-ln: 2008se thm-´n-\v tIm-g tI-kn¬-\n-∂p k-am-Pvhm-Zn ]m¿-´n (F-kv.-]n.-) P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-a¿-kn-Mv, F¬ sI A-Uzm-\n-bp-sS ap≥ k-l{]-h¿-Ø-I≥ kp-[o-{μ Ip¬°¿-Wn F-∂n-h-sc U¬-ln tIm-S-Xn H-gn-hm-°n. _n.-sP.-]n. Fw.-]n-am-cm-b A-tim-Iv A¿-Kmƒ, ^m-K≥ knMv Ip-em-kv-sX, ap≥ _n.-sP.-]n. Fw.-]n. a-lm-_n¿-kn-Mv `-tKm-d, _n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-I-\m-b kp-sl-bv¬ ln-μp-ÿm-\n F∂n-h-sc-bpw tI-kn¬-\n-∂v H-gnhm-°n-bn-´p-≠v. C-¥y≥ in-£m \n-b-a-Øn-se {In-an-\¬ Kq-Vmtem-N-\, A-gn-a-Xn X-S-b¬ \nb-aw F-∂n-h-b-\p-k-cn-®m-Wv Ch¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-cp∂-Xv. F-∂m¬, Ip-‰-Ir-Xyw sN-

øm≥ t{]-cn-∏n-®-Xn-\v A-gn-a-Xn X-S-b¬ \n-b-a-{]-Im-cw A-a¿kn-Mn-s‚ ap≥ k-l-{]-h¿-ØI≥ k-Rv-Po-hv k-Iv-tk-\-bvs°-Xn-tc tI-sk-Sp-°m≥ tImS-Xn D-Ø-c-hn-´p. 2011 Pq-sse-bn¬ tem-Iv-k-`bn¬ \-S-∂ hn-izm-k-{]-ta-b th-f-bn¬ Nn-e Fw.-]n-am¿-°v k¿-°m-cn-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-´v sN-øp-∂-Xn-\v tIm-g \¬In-sb-∂m-Wv tI-kv. kw-`-hw B-kq-{X-Ww sN-bv-X-Xpw KqVm-tem-N-\ \-S-Øn-b-Xpw Aa¿-kn-Mpw Ip¬-°¿-Wn-bp-amsW-∂m-bn-cp-∂p 2011 B-K-kvXn¬ U¬-ln t]m-en-kv X-ømdm-°n-b B-Zy Ip-‰-]-{X-Øn-ep≠m-bn-cp-∂-Xv. A-a¿-kn-Mn-s\Xn-cm-b km-l-N-cy-߃ kw-ib-Øn-\-∏p-d-tØ-°p t]m-hp-

∂n-s√-∂v tIm-S-Xn ]-d-™p. tIm-g-hn-hm-Zw Im-a-d-bn¬ ]-I¿Øp-I-sb-∂ D-t±-iy-tØm-sS A¿-Km-fn-\v Sn.-hn. Nm-\-ep-I-sf ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-I am-{X-am-Wv Ip¬-°¿-Wn sN-bv-X-sX-∂pw tIm-S-Xn ]-d-™p. Sn.-hn. Nm-\-ep-I-sf hn-fn-®ph-cp-Øn Im-a-d-bv-°p ap-ºn¬ \n∂-Xn-\m¬ A-t±-lw \n-b-a-hncp-≤ {]-h¿-Ø-\-Øn¬ Dƒ-s∏´-Xm-bn I-W-°m-°m-\m-hn-√. kw-`-h-Øn-\p ti-j-ap-≈ Imcy-ß-fn¬ Ip¬-°¿-Wn-°p ]¶p-≈-Xm-bn sX-fn-hn-s√-∂pw tIm-S-Xn ]-d-™p. Sn.-hn. Nm-\ep-I-fp-am-bp-≈ Iq-Sn-°m-gv-N, Cu {]-iv-\w ]m¿-e-sa‚n¬ shfn-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p th-≠n-bmbn-cp-s∂-∂pw tIm-S-Xn Iq´n-t®¿Øp.kz-¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: tIm¿]-td-j-\p-Ifn-se Po-h-\-°m¿°v \n-ch-[n h¿-j-am-bn iº-fw X-S-™p-h® _n-lm¿, Pm¿J-fiv k¿-°mcp-Iƒ-°v kp-{]nwtIm-S-Xn-bpsS cq-£ hn-a¿-i-\w. i-º-f°pSn»n-I F-{Xbpwth-Kw \¬-IW-sa-∂p tImS-Xn \n¿-tZ-in®p. Pm¿J-fiv taJ-em P-e-tkN\ tIm¿-]-tdj≥, _n-lm¿ taJ-em P-e-tk-N\ tIm¿-]-tdj≥ F-∂n-h-bn-se Po-h-\°m¿-°m-Wv iº-fw \n-tj-[n°-s∏-´-Xv. _n-lm¿ hn-`-Pn-®v Pm¿Jfiv kw-ÿm-\w cq-]o-I-cn-® kab-sØ `n-∂-XI-sf sNm√nbm-Wv iº-fw X-S-™-Xv.

tIm¿]-td-j≥ sXm-gn-emfnIsf "Kn-∂n-∏∂n-I'sf t]mse-bm-Wv I-W-°m-°n-b-sX-∂v kp-{]nwtImS-Xn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. C-cpkw-ÿm-\-ßfpw `n-∂-X ]cn-l-cn-°m-Xn-cp-∂-Xn-s\ tImSXn im-kn®p. Po-h-\°m-tcm-Sp≈ CØ-cw k-ao]-\w A-\p-hZn-°m-\m-hn-s√∂pw A-Xp `-cW- L S- \ mhn- c p- ≤ - a m- s W∂pw P-Ãn-kp-amcm-b A-\n¬ B¿ Zmsh, Zo]-Iv an-{i F-∂n-h-c-Sßp-∂ s_-©v ]-d-™p. _n-lm¿ k¿-°m-¿ 1995 P\ph-cn H-∂p ap-X¬ 2001 Un-kw_¿ 29 h-sc-bp-≈ i-º-fhpw Pm¿J-fiv k¿-°m¿ 2001 Unkw-_¿ 29 ap-X¬ 2004 k-]v-Xw_¿ h-sc-bp-≈ i-º-fhpw \¬I-W-sa∂p tImS-Xn hn-[n®p.


8

A§mSn

kozhikode

Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v B-kp-{X-W-c-ln-X ta-J-e-bn-se sNehv {]-iv-\-ap-−m-¡p-¶p:B-cym-S³ \-S-¸m-¡-Ww:

F-kv.-_n.-Sn-þ sP.-]n.-FÂ: k-\-Xv P-b-kq-cy ap-Jym-Xn-Yn-bm-hpw

tIm-gn-t°m-Sv: h-cp-am-\-Øn-s‚ Ip-Sp-X¬ ]-¶pw B-kq-{X-W-cln-X ta-J-e-bn¬ sN-e-h-gn-°p∂-Xm-Wp tI-c-f-Øn-s‚ km-ºØn-I-{]-iv-\-߃-°p Im-c-Wsa-∂p K-Xm-K-X-a-{¥n B-cymS≥ ap-l-Ω-Zv. C-Xp \-√ e-£-Wa-s√-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs∏-´p. tI-c-f K-k-‰-Uv Hm-^n-tk-gvkv bq-\n-b≥ tIm-gn-t°m-Sv Pn√m k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tIc-f-Øn¬ km-º-Øn-I {]-Xn-k‘n-bn-√. C-¥y-bn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-tfm-l-cn I-Sw D-≈ kw-ÿm-\-am-Wp tI-c-fw. \nIp-Xn I-Ωn-bpw G-‰-hpw Iq-SpX¬ A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xp \-ΩpsS kw-ÿm-\-Øm-Wv. h-en-b km-º-Øn-I {]-bmk-Øn-\n-S-bn-epw Po-h-\-°m-cpsS H-c-h-Im-i-hpw k-¿-°m¿ \ntj-[n-°n-√. A-Xn-s‚ sX-fn-hm-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {]-kv-¢-_v (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw) tI-c-f-Øn-se am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿-°m-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ F-kv.-_n.-Sn-˛ sP.]n.-F-√n-s‚ ]-Xm-I D-b¿-ج N-S-ßpw tem-tKm {]-Im-i-\hpw 27\v ssh-Io-´v 5.-30\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln°pw. Cu-am-kw 28 ap-X¬ 30 h-sc- sk≥-{S¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \S-°p-∂ sP.-]n.-F-√n¬- {io-e-¶≥ {In-°-‰v Sow ap≥-Iym-]v-‰≥ k\-Xv P-b- -kq-cy ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v Sow c-£m[n-Im-cn Iq-Sn-bm-b tI-{μ-a-{¥n i-in X-cq¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. 30\v ssh-Io-´v \-S-°p-∂ ss^-\¬ a¬-k-cß-fp-sS k-am-]-\ N-S-ßn-epw P-b-kq-cy ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn ]s¶-Sp-°pw. 28\v cm-hn-se G-gp-a-Wn ap-X-em-Wv a¬-k-c-߃ B-cw-`n°p-I. ssh-Io-´v 3.-30-\m-Wv D-Zv-Lm-S-\ a¬-k-cw. kn-\n-am-˛-cm-jv{So-b-˛-km-aq-ln-I cw-K-sØ {]-ap-J-c-S-ßn-b sk-en-{_n-‰n So-apw X-e-ÿm-\-sØ am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cp-sS So-apw X-Ωn-em-Wv D-ZvLm-S-\ a¬-k-cw. i-in X-cq¿ _m-‰v sN-bv-Xp-sIm-≠m-Wv Sq¿-Wsa‚ v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂-Xv. 30\v cm-hn-se 7.-30\v B-Zy sk-an ss^-\-epw 9.-30\v c-≠mw sk-an ss^-\-epw \-S-°pw. D-®-bv-°v 2.-30-\m-Wv ss^-\¬ a¬-k-cw. sP.-]n.-F¬ {_m≥-Uv Aw-_mk-U¿ tiz-Xm ta-t\m-\pw cm-jv-{So-b-cw-K-sØ {]-ap-J-cpw N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°pw. hn-P-bn-°p-∂ So-an-\v H-cp-e-£w cq-]-bpw t{Sm-^n-bp-am-Wv k-Ωm-\w. c-≠mw-ÿm-\-Øn-\v 50,000 cq-]-bpw t{Sm-^n-bpw e-`n-°pw.

Wp 10mw i-º-f I-Ωo-j≥. IΩo-j-\n-se Aw-K-ß-fp-sS t]cp ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n DS≥ {]-Jym-]n-°pw. t{S-Uv bq-\nb\pIƒ Po-h-\-°m-cp-sS Xm¬∏-cy-߃-°p ap≥-Xq-°w \¬I-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. -Pn-√m -{]-kn-U‚ v _n th-WptKm-]m-e≥ A-[y-£-X h-ln-®p. \n-Ip-Xn, tSmƒ F-∂n-h-sb-°pdn-®p-≈ P-\-ß-fp-sS a-t\m-`m-hØn¬ am-‰w-h-c-W-sa-∂v F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.-F¬.-F. A`n-{]m-b-s∏-´p. kw-ÿm-\-sØ F-√m h≥-In-S hym-]m-c-ÿm-]\-ß-sf-bpw hm-‰v c-Pn-kv-t{S-j\n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm¬ \n-IpXn-h-cp-am-\w h¿-[n-∏n-°m≥ km[n-°p-sa-∂pw -A-t±-lw ]-d™p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kn A-_p, sI kp-\n¬-Ipam¿, C sam-bv-Xo≥ tIm-b, Fw Zn-t\-jv-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

{]-Ir-Xn kw-c-£-W k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: hn-i-Z-am-b ]-T\-߃-°pw ti-jw {]-^. am-[h Km-Uv-Kn¬ I-Ωn-‰n X-øm-dm°n tI-μ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn hIp-∏n-\v \¬-In-b dn-t]m¿-´v \-S∏m-°-W-sa-∂v {]-Ir-Xn kw-c£-W k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p. Im-em-h-ÿ, Ir-jn, kw-kv-Imcw, P-e-e-`y-X, h-\-k-º-Øv F∂n-h- kw-c-£n-°m≥ A-Sn-b-¥c {i-≤ \¬-In-tb ]-‰q. am-[-h Km-Uv-Kn¬ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n¬ sh-≈w tN¿-°m-\m-Wv I-kv-Xqcn cw-K≥ X-´n-°q-´v dn-t]m¿-´v sIm-≠p-h-∂-Xv. C-\n D-Ω≥ hn D-Ω≥ k-an-Xn sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØm≥ h-cp-∂p-s≠-∂p tIƒ°p-∂p. 28 tIm-Sn P-\-ß-fp-sS \n-e-\n¬-∏n-\m-tWm Izm-dn am^n-b-bp-sS t£-a-Øn-\m-tWm {]m-[m-\yw \¬-tI-≠-X-v.

kzÀ-W hnebn am-ä-anà shfn-s¨-® hne 11,000 shfn-s®-Æ............... 11,000 Unkw_¿ Ah[n........... 11300 P-\ph-cn.. 11490 s^-{_phcn.. 11150 am¿®v Ah[n........... sIm-{]-................. 7480˛8000 ]n-Æm°v... tdm-´d - n 2400 2300 FIvk] v √ - ¿.....-...... Ip-cpapfIv 50000 A-¨K - m¿-_n-ƒU - .v- .. 52000 Km¿-_nƒ-U.v .....-...... Np°v CS-Øcw...-..... 18500 taØcw................ 19500a™ƒ 6200 tkew ˛CutdmUv 6200˛6500 AS° ......... 15000˛16000 ]gbXv 14000˛15000 ]©-kmc......-............ 3150 apf-I.v ......-.. 7800-˛9500 Dgp-∂.v ...... 6000˛6600 sNdp-]b - ¿........6800˛7400 IS-e........-......... 4500˛5700 apXn-c.....-................... 3750- ˛4000 F≈v.......-...... 5700˛6200 a√n................... 6300˛7400 ]®-cn......-........... 2350˛2780 ]pgp-°e - c - n........ 2950˛3030 PmXnsXm≠≥ 325˛350 sXm≠n√m-ØX - .v . 630˛650 Pm-Xn-]{- Xn-..- .. 700˛775 {Kmºq ....-............... 975 It®m-ew... 14,000˛17000 Im™n-c° - p-cp........ 1850 d-_¿ B¿.Fkv.Fkv ˛ 5 t{K-Uv ... 14,200˛14,400 d-_¿˛4 t{K-U.v .- . 15,400 H´p-]m¬...... 11100 em‰-- I v k .v ... 9000 kz¿Ww................. 22,560 H-cp {Kmw.. 2820 sh≈n ... 50000 Hcp Intem....... X¶w.............. 30680

tImgnt°mSv

shfns®Æ.......... sIm{]FSp-Ø] - Sn.. Zn¬]k¥v........... dmkv........................ D≠........ cmPm]q¿................ ]nÆm°v ............. (tdm´dn)................ FIvk] v √¿............ sIm-´t- Øß sNdpXv... hepXv........ (hS-Ic)..... Ip-cpapfI-v \mS≥...............-. tN´≥................... hb\mS≥............... AS-° ]pXn-bX - .v ... ]gbXv...... Np°v ....... Gew(]®)................... sh≈.......................... d_¿4........... d_¿˛5................... H´p-]m¬........... s]m∂n........................ Ipdph..................... ...... ]-®c - n....... ]©-km-c... a™ƒ.....

11600 8050 8100 7900 7700 8800 2,475 2475 2100 4600˛5000 5200˛5400 4900˛5300 49100 40100 51100 11000˛12000 12500˛13000 12,500 950 750 15300 14600 10300 28.00 29.80 21.00˛---- 25.00-3220 6000

ae-∏pdw

Be-∏pg

shfns®Æ 1710 I-Ss - e-Æ.......(16en) 905 \s√-Æ...(16en) 2000˛ 1850 dn-ss^≥UvHm-bn-¬. 1010 F≈n≥ ]nÆm°v...... 1600 sIm-{]]n-Æm-°.v ........ 2100 IS-e∏ - n-Æm-°v ........ 1760 ]-©k - m-c........ 3040 sh-√w 60.............. 2900 ssa-Z.90........ 2600 i¿°-c.......... 1700 A-hn-¬............... 3400 A-cn..100........... 1650 ˛3200 A-cn a-´........ 3150]®-cn............ 2300 Xph-c∏ - c - n∏v . 6300 a√n............(40 In) 3525 I - S- e - .. ................ 4700 dh................(100In) 2600 apf-Iv ......... 31200 apf-Iv k-Xy-aw-Ke - w.. 2200 D-gp-∂p-]c - n-∏.v ............. 5000 D-gp-∂v Dcp´v 5400 d_-¿(- I-ntem)........ 155.00 tem-´.v ....................... 142.00 H-´p-]m-¬................ 100.00 Ip-cp-ap-fI - .v ............ 49900 \m-fn-tI-cw......... 2600 sIm-{]................ 7850 sIm-´S- ° (]-gb - X - )v ................... 15400 ]pXn-bX - .v .................... 12800 t\{¥°mb \mS≥.............. 43.50 hb\mS≥............... 42.00 Xr®n ....................... 27.00 Iip-h≠n ......... 4800 Nßc-Ipfw sIm´-S° ]pXn-bX - .v ....... 13500 c≠mwX-cw- . 9700 ]p-em-at- ¥mƒ sIm-´S- ° ]p-Xn-bX - v 12200˛13800 ]-gb - X - v 15450˛17010 c≠mw Xcw........................ 10900˛12800

A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-Se ]-cn-∏v sN-dp-]b - ¿ apfIv................ a√n....................... ]©-kmc-.......... shfns®Æ....... sIm-{].........

I¬∏‰ IpcpapfIv (hb) tN´-≥.- ..... Im-- ∏n ]cn∏v............ D≠°m∏n (54In.)..... C©n t\{¥°mb...(Intem)...

51000 50000 10000 3000 2300 40.00

]me°mSv A-cn a-´ H∂mw-Xc - w.. c≠mwX-cw................. Pb Fw.-]n-................ c≠mw X-cw........... I-¿W - mS-I.-.......-.. s]m∂n................... \mS≥ Pb.......... c≠mw X-cw........... tdm-k.v ....................... ]m-e° - m-S≥ - kn H... t_m-[\ H∂mwX-cw c≠mw X-cw............... F.]n.......................... Ipdp-h....................... ] - ®-cn H-∂mw-Xc - w........ c≠mwXcw...... d-_¿ tem-´v t{K-Uv kv{-v Im-∏v

30.00 29.00 30.00 29.00 32.00 30.00 C√ 26.00 C√ 27.00 26.00 25.00 C√ 28.00 25.00 22.50 141.00 152.00 103.00

37.00 31.00 27.00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 10100 7050˛7100

tIm´bw d_-¿ t_m¿Uv hne B-¿.F-kv.F-k v4.... 15500 B-¿.F-kv.F-k 5v- .... 14650 sF.F-kv.F-≥.B-¿20. ... ........ 14800 60% em-‰I - k v- v....... 10575

d_¿: sIm®n B-¿.F-kv.F-kv 4... B-¿.F-kv.F-kv- 5...

_m-t¶m-°v

B¿.F-kv.F-kv˛1 B¿.F-kv.F-kv˛2 B¿.F-kv.F-kv˛3 B¿.F-kv.Fkv˛4 B¿.F-kv.F-kv˛5

Izm-em-ew-]q¿

F-k.v Fw.B¿˛20 ˛ em-‰I - k -v v ˛ shfns®-Æ˛ sIm-{] ˛ ]nÆm-°˛v

Xriq¿ shfn-s®-Æ.... \s√Æ.......... ISseÆ............ F≈n≥]n-Æm°v ........ IpcpapfIv.............. d_¿.... sIm{] ................. tXßm∏ nÆm°v........ ]g™n ASbv° ]gbXvv ]pXn-bXv c≠mwXcw Aae.. (]p)....... (]g)... c≠mw Xcw....

15000 14650 15877 15758 15649 15590 15501 14487 10085 11600 7900 2500

tX-™n-∏-ew: kw-ÿm-\-sØ A-[ym-]-I-˛-hn-Zym¿-Yn kw-L-S\-I-fp-sS F-Xn¿-∏p-Iƒ a-dn-I-S∂p kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-Iƒ°-v a-{¥n-k-` Aw-Ko-Im-cw \¬In. A-t]-£ \¬-In-b tIm-fPp-I-fn¬ `q-cn-`m-K-hpw H-cp-hn-`mKw a-X-ta-e-[y-£-∑m-cp-sS \nb- { ¥- W - Ø n- e p- ≈ - X m- b - X n\m¬ C-h-cp-sS k-Ω¿-±-Øn-\p h-g-ßn-bm-Wp kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-I-tfm-Svk¿-°m¿ A-anX Xm¬-∏-cy-w Im-´n-b-Xv. l-b¿ F-Pyq-t°-j≥ Iu¨kn-en-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw tIm-f-Pp-Iƒ-°v A-\p-Iq-e-ambn dn-t]m¿-´v \¬-In-b {]-^. F≥ B¿ am-[-h ta-t\m≥ IΩn-‰n t]m-epw th-≠-{X ]T-\w C-°m-cy-Øn¬ \-S-Øn-bn-´n-s√∂m-Wp tIm¨-{K-kv A-\p-Iqe A-[ym-]-I kw-L-S-\-I-fp-sS B-tcm-]-Ww. tI-c-f, I-Æq¿, Im-en-°-‰v, Fw.-Pn.hm-gv-kn-‰nIƒ-°v Io-gn¬ kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-Iƒ-°p th-≠n kv-‰m‰yq-´v t`-Z-K-Xn h-cp-Øn Hm¿-Un\≥-kv C-d-°p-∂-Xn-\p a-{¥n-k-

` ip-]m¿-i sN-bv-Xn-´p-≠v. Pm- X n- b - S n- ÿ m- \ - Ø n- e p- ≈ tIm-f-Pp-I-fn¬ Hm-tcm hn-`m-Kw A-h¿-°v A-\p-Iq-e-am-b Im-cy߃ kn-e-_-kn-epƒ-s∏-SpØp-sa-∂-Xn-\m¬ Pm-Xo-b-am-b th¿-Xn-cn-hn-\v C-Ø-cw tIm-fPp-Iƒ h-gn-sbm-cp-°p-w. Iq-Sm-sX ]-co-£m \-S-Øn-∏n\p-≈ A-[n-Im-c-hpw tNm-Zy-t]∏¿ X-øm-dm-°-epw aq-ey-\n¿-Wb-hpw A-X-Xp tIm-f-Pp-I-fn-emb-Xn-\m¬ tIm-f-Pp-Iƒ ssI-bS-°n `-cn-°p-∂ A-[ym-]-I-˛-hnZym¿-Yn kw-L-S-\-I-fp-sS ta[m-hn-Xzw e-`n-°p-∂ am¿-°nepw {]-I-S- -am-hpw. kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-I-fp-sS `-c-W-k-an-Xnbm-b K-th-Wn-Mv Iu¨-kn-epIƒ h-gn-bm-Wp k¿-h-I-em-ime-bpw tIm-f-Pp-I-fpw X-Ωn-ep≈ _-‘-sa-∂-Xn-\m¬ am¿°n¬ Ir-{Xn-aw Im-Wn-°p-∂ A-[ym-]-I¿-s°-Xn-tc-bp-≈ hnZym¿-Yn-I-fp-sS ]-cm-Xn-bn¬ D-S\-Sn ]-cn-lm-c-ap-≠m-hn-√. kzm{i-b tIm-f-Pp-Iƒ-°v -Iq-Sn kzbw-`-c-W ]-Z-hn \¬-Im≥Xo-cp-

a- Æ m¿- ° m- S v : _yq- ´ n- a m¿- ° v tKmƒ-Un-s‚ \m-em-a-Xp tjmdqw a-Æm¿-°m-´v {]-h¿-Ø-\-amcw-`n-®p. D-Zv-Lm-S-\w A-Uz. F≥ jw-kp-±o≥ Fw.-F¬.-Fbpw, B-Zy-hn¬-∏-\ a-Æm¿-°mSv Jm-kn _m-∏p ap-kv-eym-cpw, U-b-a-≠v sk-Iv j≥ D-Zv-Lm-S\w ]n ssl-{Zq-kv ap-kv-eymcpwB-Zy-hn¬-∏-\ A¬-^m-Zn-b {Kq-∏v am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ _jo-dpw \n¿-h-ln-®p. hn-im-e-am-b Im¿- ]m¿-°nMv ku-I-cyw, In-Uv-kv tπ G-cnb, s{]-b¿-lmƒ, Ip-´n-I-fp-sS B-`-c-W-߃, U-b-a-≠v, πm-‰n\w, C-‰m-en-b≥, kn¬-h¿ B-`c-W-߃-°p {]-tXy-I sk-Ivj≥, F-√m {I-Un-‰v-˛-sU-_n-‰v Im¿-Up-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂Xn-\p-≈ ku-I-cyw, tKmƒ-Uv _yq-´n-am¿-°v tKmƒ-Uv tjm-dqw A-Uz. F≥ jw-kp-±o≥ Im-c-‰v A-\-sse-k¿ Xp-S-ßn- Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. a-Æm¿-°m-Sv Jm-kn _mbh H-cp-°n-bn-´p-≠v. ∏p ap-kv-eym¿, am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ ]n C-{_m-low k-ao-]w

3200 50000 15600 7620 2250 3000...3309 2600˛2800 800˛1600 e-`ya√ e-`ya√ e-`ya√

26.00˛33.00 27.00˛30.50 28.00˛34.00 -28.00˛34.50 21.50 29.50 500.00 147˛-125.00 1200.00 1750.00 11665 25.00 23.00 72.00 15600 145.00 C√

am-\n-®-tXm-sS A¨ F-bv-U-Uv tIm-f-Pp-Iƒ C-√m-Xm-°m-\mWp k¿-°m¿ \o-°w. Hm-tcm tIm-f-Pn-epw kz-¥am-bn ]-co-£m I¨-t{Sm-f-dp≠m-hp-sa-¶n-epw k¿-´n-^n-°-‰pIƒ \¬-Ip-∂-Xv A-Xm-Xp k¿h-I-em-im-e-I-fm-Wv. ]m-e-°m-Sv, ta-gv-kn tIm-f-Pv, ss{I-kv-‰v C-cn-ßm-e-°p-S, sk‚ v- ta-co-kv _-tØ-cn, Fw.C.-F-kv. I-√-Sn, Fw.-C.-F-kv. A-kv-am-_n sh-º-√q¿, Fw.-C.F-kv. s]m-∂m-\n, Fw.-C.-F-kv. a-ºm-Sv, sk‚ v tXm-a-kv Xr-iq¿, ^m-dq-Jv tIm-f-Pv, tIm-gn-t°m-Sv tZ-h-Kn-cn sk‚ v tPm-k-^v, tIm-gn-t°m-Sv s{]m-hn-U≥-kv hn-a≥-kv tIm-f-Pv, hn-a-e Xriq¿ F-∂n-h-bm-Wp Im-en-°-‰n\v Io-gn¬ kz-bw-`-c-W ]-Z-hn°v A-t]-£ \¬-In-b-Xv. C-Øcw tIm-f-Pp-I-fn¬ \n-∂p ]p-dØp-h-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p a‰p k¿-h-I-em-im-e-I-fn¬ K-thj-W- ]T-\-Øn-\pw tPm-en e-`n°p-∂-Xn-\p-w {]-bm-kw t\-cnSpw.

Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w:\m- j - \ ¬ ^m¿-a-kyq-´n-°¬ ss{]-kn-Mv A-tXm-dn-‰n 63 a-cp-∂p-I-fp-sS \nIp-Xn H-gn-sI-bp-≈ hn-e {]-Jym]n-®p.t\-c-sØ {]-Jym-]n-® 345 a-cp-∂p-Iƒ-°p ]p-d-sa-bm-Wn-Xv. 2013 \-hw-_¿ A-©n-se K-k-‰vhn-⁄m-]-\w h-gn {]-Jym-]n-® acp-∂p-I-fp-sS hn-h-c-ß-fpw hn-iZmw-i-ß-fpw F≥.-]n.-]n.-F-bpsS sh-_v-ssk-‰n-epw (http://www.nppaindia.nic.in) {UKv-kv I¨-t{Smƒ h-Ip-∏n-s‚ sh-

_v-ssk-‰n-epw (www.dc.kerala.gov.in) F-√m Pn-√m Hm-^nkp-I-fn-epw e-`n-°pw.Hm-d¬ t]m-fn-tbm ssa-se-‰n-kv hm-Ivkn≥ F-∂ a-cp-∂n-s‚ hn-e \n›-bn-® B-K-kv-Xv 21se K-k-‰v hn-⁄m-]-\w \-S-∏m-°p-∂-Xp Xm¬-°m-en-I-am-bn \n-¿-Øn-h®n-´p-≠v.K-k‰ - v hn-⁄m-]\ - Xn-øX - n apX¬ 45 Zn-hk - Ø - n-\p-≈n¬ A-[nIw hn-eb - p-≈ a-cp-∂p-Iƒ ]n≥-hen-t°≠-XmWv

14 Xp-d-ap-J Hm-^n-kp-I-fn tkm-fmÀ ]-hÀ ]m-\-ep-IÄ- Øm-]n-¡m³ 1.-64 tIm-Sn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ 14 Xp-d-ap-J Hm-^n-kp-Ifn¬ tkm-fm¿ ]-h¿ ]m-\-epIƒ ÿm-]n-°m≥ 1.-64 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®v `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b-Xm-bn a-{¥n sI _m_p A-dn-bn-®p. Im-k¿-tIm-Uv (11 e-£w), A-go°¬ (11 e-£w), I-Æq¿ (11 e£w), X-e-t»-cn (11 e-£w), h-SI-c (11 e-£w), t_-∏q¿ (11 e£w), F-kv.-]n.-kn. Hm-^n-kv

t_-∏q¿ (11 e-£w), Fw.-C.-Uªyp. t_-∏q¿ (11 e-£w), s]m∂m-\n (11 e-£w), sIm-Sp-ß√ - q¿ (11 e-£w), B-e∏ - p-g (11 e-£w), Fw.-C.-U-ªyp. sIm-√w (11 e£w), X-¶-t»-cn (21 e-£w), sIm-√w B-{im-aw Hm-^n-kv (11 e£w). am-∏n-ft- _ ^n-jn-Mv lm¿_-dn¬ sa-bn‚-\≥-kv s{U-UvPn-Mn-\m-bn 6.-70 tIm-Sn A-\p-hZ- n®v `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b-Xmbpw a-{¥n A-dn-bn-®p.

]-{X-{]-hÀ-¯-I s]³-j³ {S-j-dn-IÄ h-gn ap-Pm-ln-Zv k-t½-f-\w Adnbn-¸pIÄ tIm-gn-t°m-Sv: -a-Xw, am-\-hn-I- Øn-cw tem-Iv A-Zm-e-¯v e-`n-¡pw X, \-thm-∞m-\w- F-∂ {]-ta-

sIm-®n: Ip-Sn-»n-I-b-S-°w h¿-[n-∏n-® ]-{X-{]-h¿-Ø-I s]≥-j≥ Xp-I Un-kw-_¿ B-Zy-hm-cw {S-j-dn-Iƒ h-gn e-`n-®p-Xp-S-ßp-sa∂p ko-\n-b¿ tP-W-en-Ãv t^m-dw P-\-d¬ sk-{I-´-dn F am-[-h≥ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. {S-j-dn-bn¬ A-°u-≠v Xp-S-ßmØ-h¿-°p s]≥-j≥ e-`n-°n-√. ]-{X-{]-h¿-Ø-I s]≥-j≥ e-`n®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-h-¿ {S-j-dn-bn¬ sP.-Sn.-Sn.-F-kv.-_n. A-°u11100 ≠v Xp-S-ßn-bn-´n-s√-¶n¬ D-S≥ Xp-S-ß-W-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ 2200 1800 A-dn-bn-®p.-

IÆq¿ Ip-dp-h.......... t_m[-\. s]m∂n.... a-´............. ]-®-cn............... ]©-km-c............. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°............... ssa-Z..(50In-tem) sh-fn-s®-Æ(Sn-≥).... Izn-‚-¬......... tXß.... ]n-Æm-°v..... sIm-{]................... d_¿ 4........ d_¿ (tem´v) Iiph≠n..................

_yq-«o-amÀ-¡v tKmÄ-Uv a-®mÀ-¡m-Sv tjm-dqw {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p

F-XnÀ-¸p-IÄ a-dn-I-S-¶p kz-bw-`-c-W tIm-f-Pp-IÄ: 63hn-ea-c-{]-p-¶Jym-p-I]-fn-¨p-sp S Iq-Sn ]-c-am-h-[n hn-Zym-`ym-k \n-e-hm-cw X-I-cp-sa-¶v B-i-¦

\nehmcw sIm®n

23 \-hw-_¿ 2013 i\n

Un-Pn-ä kÀ-h-I-em-im-e: {]-Jym-]-\-w \-hw-_À 29-þ-\v tX™n∏ew:Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-sb kw-ÿm-\-sØ {]Y-a Un-Pn-‰¬ k¿-h-I-em-im-e-bm-bn \-hw-_¿ 29-˛-\v kw-ÿm-\ hy-h-km-b-˛-sF.-Sn h-Ip-∏v a-{¥n {io. ]n. sI. Ip-™m-en-°p-´n {]-Jym-]n-°pw. C-¥y-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn-se sF. sF. Fw. Dƒ-∏-sS-bp-≈ am-t\-Pv-sa‚ v ]T-\-ÿm-]-\-߃ ]-s¶-Sp-°p-∂ A-Jn-te-¥ym am-t\-Pv-sa‚ v ao-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw a-{¥n \n¿-Δln-°pw. Im-º-kn¬ \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øn-bm-b hn. sF.-]n K-Ãv lu-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw C-tX N-S-ßn¬ a-{¥n \n¿-Δ-ln-°p-sa∂v ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw. A-_v-Zp¬ k-emw A-dn-bn-®p.

bw A-Sn-ÿm-\-am-°n 2014 s^{_p-h-cn-bn¬ a-e-∏p-dw tIm-´-°en¬ \-S-°p-∂ ap-Pm-ln-Zv F´mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ `m-K-am-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw s]m-Xp-P-\-߃-°p-am-bn I-em-km-ln-Xy -a-¬-k-c-߃ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. im-J, ]©m-b-Øv, a-fi-ew, Pn-√, kwÿm-\ L-S-I-ß-fn¬ a-¬-k-cw \-S-°pw. In-Uv-kv, Nn¬-{U≥kv, k-_v Pq-\n-b¿, Pq-\n-b¿, ko-\n-b¿ ^-Ãv, ko-\n-b¿ sk°≥-Uv hn-`m-K-ß-fn-em-bn samØw 104 C-\-ß-fn-em-Wp a¬-kc-߃ A-c-tß-dp-I.kw-ÿm-\ k-an-Xn tbm-KØn¬ km-ln-Xy-a-¬-k-c -I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ d-jo-Zv ]-c-∏-\ßm-Sn A-[y-£-X -h-ln-®p.

sI.-F.-än knw-KnÄ _-©v {]-hÀ-¯-\w H-cm-gv-N-¡w Xp-S-§p-sa-¶v k-Xym-hm-Mv-aq-ew sIm-®n: k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cpsS k¿-Δo-kv kw-_-‘n-® tIkp-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂ tI-c-f A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv ss{S-_yqW¬ F-d-Wm-Ip-fw knw-Knƒ _©n-s‚ {]-h¿-Ø-\w H-cm-gv-N-°Iw Xp-S-ßp-sa-∂v sN-b¿-am≥ ssl-t°m-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. F-d-Wm-Ip-fw _-©n-s‚ {]-h¿Ø-\-Øn-\v ]-g-b ssl-t°m-SXn sI-´n-S-Øn¬ ku-I-cywA-

\p-h-Zn-®n-cp-∂p-sh-¶n-epw {]-h¿Ø-\w B-cw-`n-®n-s√-∂v Im-Wn®v ssl-t°m-S-Xn A-`n-`m-j-I\m-b t_-kn¬ A-´n-t∏-‰n \¬In-b l-c-Pn-bn-em-Wv hn-i-Zo-I-cWw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]n≥-kn-∏¬ _-©n-¬ Np-a-X-e h-ln-°m-Ø H-cp Aw-K-Øn-s‚ tk-h-\w F-dWm-Ip-fw _-©n¬ D-d-∏m-°m\m-hp-tam-sb-∂v No-^v P-Ãn-kv

a-Rv-Pp-f sN-√q¿ A-S-ßp-∂ Unhn-j≥ _-©v sI.-F.-‰n-tbm-Sv B-cm-™n-cp-∂p. C-sX Xp-S¿∂m-Wv ss{S-_yq-W-en-se GImw-K Aw-K-Øn-s‚ tk-h-\w e`y-am-°m≥ X-bm-dm-sW-∂v kXy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ hy-‡-am°n-b-Xv. tI-c-f ssl-t°m-S-Xnbp-sS ]-g-b sI-´n-S-Øn-se Ggmw \-º¿ tIm-S-Xn-bn-em-Wv sI.-F.-‰n-°v \¬-In-bn-´p-≈-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: K-Xm-K-X tk-h-\ ta-J-e-bp-am-bn _-‘-s∏-´v s]m-Xp-P-\-߃-°p-≈ ]-cm-Xn-Iƒ-°pw X¿-°-߃-°pw Xo¿-∏pI-ev-]n-°m≥ ÿn-cw tem-Iv-˛-A-Zm-e-Øv tIm-gn-t°m-Sv \n-e-hn¬ h∂p. ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv, h-b-\m-Sv, I-Æq¿, Im-k¿tKm-Uv Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈ tI-kp-I-fm-Wv A-Zm-e-Øv ]-cn-K-Wn°p-I. tem-Iv A-Zm-e-Øn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-∂-Xn-\v tIm¿-´v ^otkm A-`n-`m-j-I ^o-tkm \¬-tI-≠-Xn-√. 25 e-£w cq-]-h-sc-bp≈ X¿-°-߃ tem-Iv A-Zm-e-Øn¬ ]-cn-l-cn-°pw.

am-¸n-f-t_ ^n-jnw-Kv lmÀ-_À : s{U-Uv-Pnw-Kn-\v 670.-56 e-£w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: am-∏n-f-t_ ^n-jnw-Kv lm¿-_-dn¬ sa-bn‚-\≥kv s{U-Uv-Pnw-Kn-\m-bn 670.-56 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®v `-c-Wm-\p-aXn \¬-In-b-Xm-bn ^n-j-do-kv ˛ Xp-d-ap-J a-{¥n sI.--_m-_p A-dnbn-®p.

^mÀ-a-kn-Ìp-IÄ-¡v Xp-SÀ hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ^m¿-a-kn Iu¨-kn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp°p-∂-Xn-\v Xp-S¿-hn-Zy-`ym-k ]-cn-]m-Sn-bn-se ]-¶m-fn-Øw \n¿-_‘-am-°p-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√-I-fn¬ kw-ÿm-\ ^m¿-akn Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Un-kw-_¿ ap-X¬ \-S-°p∂ Xp-S¿-hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\v Pn-√m ^m-d-ß-fn-tem ^m¿-a-kn Iu¨-kn-en-s‚ kw-ÿm-\ Hm-^o-kntem c-Pn-ÿ sN-ømw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°pw. c-Pn-ÿ sN-øp∂-Xn-\pw 0471˛2470951/2464761 \-º-cn¬ _-‘-s∏-Smw.-

A-Jn-te-´ym k-¹n-saâ-dn t{S-Uv sS-Ìp-IÄ P-\p-h-cn 20 ap-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap≥-h¿-j-ß-fn¬ ]-co-£ F-gp-Xn ]-cm-P-b-s∏´ s{S-bv-\n-Iƒ-°v Xp-S¿-∂v ]-co-£ F-gp-Xp-∂-Xn-\v A-Jn-te-¥ym k-πn-sa‚-dn t{S-Uv sS-Ãv P-\p-h-cn 20 ap-X¬ B-cw-`n-°pw. ]-co£m ssSw-tS-_nƒ kw-_-‘n-® Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ A-X-Xv k¿°m¿/ss{]-h-‰v sF.-Sn.-sF-I-fn¬-\n-∂pw www.det.kerala.gov.-in sh-_v-ssk-‰n¬-\n-∂pw e-`n-°pw.-

]-cn-Øn-Xn kw-_-Ôn-¨ k-an-Xn

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tI-cf - \n-ba - k - `- b - p-sS ]-cn-ÿn-Xn kw-_‘ - n-® kan-Xn \-hw-_¿ 25 \v cm-hn-se 10 a-Wn-°v ]-º tZ-hk - zw t_m¿-Uv K-Ãv lu-kn¬ tbm-Kw tN-cpw. ]-º, i-_c - n-ae - F-∂n-hn-Sß - f - n-se ]m-cnÿn-Xn-I a-en-\o-I-c-W-{]-iv-\-ß-fn-t∑¬ _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿcn¬ \n-∂pw sX-fn-sh-Sp-∏p \-SØ - pw. Xp-S¿-∂v ]-ºb - n-te-bpw k-∂n-[m\-tØ-bpw ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-i\ -v ß - ƒ t\-cn¬ I-≠v hn-eb - n-cp-Øp.

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-em tZ-io-b hn-Úm-\ irwJ-e-bn ]-¦m-fn-bm-Ip-¶p tX™n- ∏ - e w:cmPy- s a- º m- S p- a p- ≈ 1500 te-sd ÿm-]\-ß-fp-am-bn A°m-Z-an-Iv ta-J-eImen¡äv kÀhIemime I-fn¬ B-i-b-hn\n-a-b-Øn-\pw ]-ckv-]-c k-l-I-c-W-Øn-\pw klm-b-I-am-b tZ-io-b hn-⁄m\ ir-J-e-bn¬ (\m-j-W¬ t\m-f-Pv s\-‰v-h¿-°v) Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e ]-¶m-fn-bm-Ip∂p.--sF.---sF.----Sn,sF.----sF.---Fw,-kn.--F-ksv.---- F.---B¿, t^m-d-Ãv-dn-k¿®v C≥-Ãn-‰yq-´v Xp-S-ßn-b ÿm]-\-߃ Cu s\-‰v-h¿-°n¬ Dƒ-s∏-´n-´p-≠v. ssh-⁄m-\n-I cw-K-sØ C-Ø-cw k-l-I-c-Ww hn-Zym¿-∞n-I-fp-sS \n-e-hm-cw G-sd D-b¿-Øm≥ k-lm-b-I-amhp-sa-∂v ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.-- -Fw.-- -A-_v-Zp¬ k-emw A-dn-bn-®p. an-I-® A-[ym-]-I-cpsS ¢m- p-Iƒ a-‰n-S-ß-fn-se hnZym¿-∞n-Iƒ-°v Iq-Sn X-’-abw Im-Wm-\pw kw-i-b-ß-ƒ tNm-Zn-®-dn-bm-\pw D-≈ kw-hn[m-\-hpw \m-j-W¬ t\m-f-Pv s\-‰v-h¿-°n¬ D-≠v. ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.-- -Fw.-- -A-_vZp¬ k-emw, t{]m-˛-ssh-kv Nm≥-k-e¿ s{]m-^.-- -sI.-- -c-ho{μ-\m-Yv, h-Ip-∏v ta-[m-hn-Iƒ

Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Ø N-S- im-em sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-amßn¬ \m-j-W¬ t\m-f-Pv s\-‰v- Wv. h¿-°n-se k-b‚n-Ãv tUm.-- -Sn.---cta-iv _m-_p s\-‰v-h¿-°n-se kw-hn-[m-ß-sf Ip-dn-®v hn-i-ZoIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em I-cn-®p.--sk‚¿ t^m¿ I-ºyq-´¿ k-b≥kv B‚ v C≥-^¿-ta-j≥ sS-IvIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e B- t\m-f-Pn \-S-Øp-∂ kzm-{i-b dmw sk-a-ÿ Fw.-- -kn.---F Fw.-- -kn.---F {]-th-i-\ ]-co-£(s{]m-P-Iv-‰v/ssh-h) ]-co-£ \- °v \-hw-_¿ 27-˛ h-sc Hm¨hw-_¿ 25 \v B-cw-`n-°pw. sse-\m-bn A-t]-£n-°mw. lmƒ-Sn-°-‰v \-hw-_¿ 23 ap-X¬ tbm-Ky-X: 50% am¿-t°m-sS-bpk¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk- ≈ _n-cp-Zw. Un-{Kn X-e-Øn¬ ‰n¬ \n-∂v Uu¨-tem-Uv sN- I-W-°v/Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv ]Tn-®nømw.-cn-°-Ww. A-t]- -£m-^o-kv 300 cq-] (F-kv.-- -kn/F-kv.-- -Sn˛100 cq-]). {]n‚u-´v N-em≥ cIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e H- ko-Xv k-ln-Xw k¿-h-I-em-im∂v, c-≠v s{]m-^-j-W¬ _n.-- - em kn.---kn.-- -F - k v - .s- F.-- S n Hm- ^oF.-- -Fw.-- -F-kv k-πn-sa‚-dn ]- kn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. co-£-Iƒ b-Ym-{I-aw Un-kw_¿ A-©v, Un-kw-_¿ \m-ev Im- e n- ° - ‰ v - k ¿- h - I - e m- i m- e Xn-b-Xn-I-fn¬ B-cw-`n-°pw. hn- bn¬ So/tIm-^n sh≥-Unw-Kv i-Z-am-b ssSw tS-_nƒ ]n-∂o-Sv sa-jo-\pw t^m-t´m-Ãm-‰v sa-jo{]-kn-≤o-I-cn-°pw. \pw {]-h¿-Øn-∏n-°p-∂-Xn-\mbn Xm-ev-Im-en-Im-Sn-ÿm-\-ØnIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e Pq- ep-≈ \n-b-a-\-Øn-\v k¿-h-Iem-bn¬ \-S-Øn-b \m-emw sk- em-im-e-bp-sS k-ao-] {Km-a-]a-ÿ Fw.-- -F-kk v.--- n A-ssπ-Uv ©m-b-Øp-I-fn¬ Xm-a-kn-°pkp-thm-f-Pn (kn-kn-F-kv-F- ∂ _n.-- -]n.-- -F¬. hn-`m-Kkv) ]-co-£m-^-ew k¿-h-I-em- Øn¬-s∏-´ 30-˛-\pw 40-˛-\pw C-Sbn¬ {]m-b-ap-≈-h-cpw F-kv.-- -

Fw.--kn.--F {]-th-i-\-¯n-\v A-t]-£

lmÄ-Sn-¡-äv

_n.--F.--Fw.--F-kv k-¹n-saâ-dn ]-co-£-

hm-Iv-þ-C³-þ-CâÀ-hyq

]-co-£m-^-ew

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ F- k v .- F ¬.-- k n hn-P-bn-®-h-cpam-b A-Ω-am¿-°m-bn \-hw-_¿ 27-˛-\v D-®-°v c-≠v a-Wn-°v `-cW Im-cym-e-b-Øn¬ sh-®v hmIv-˛-C≥-˛-C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. H-cp X-kv-Xn-I hn-[-h-Iƒ-°mbn kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v. Xm-Xv-]-cy-ap-≈-h¿ sh-≈- t]-∏dn¬ X-øm-dm-°n-b A-t]-£bpw A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifpw k-ln-Xw \-hw-_¿ 27 \v cmhn-se ]-Øv a-Wn-°v `-c-W-Imcym-e-b-Øn-se dn-{Iq-´v-sa‚ v hn`m-K-Øn¬ lm-P-cm-I-Ww.--

0494 2407351. B-\p-h¬ dn-t∏m¿´v \-hw-_¿ 31˛-\v- ap-ºv k-a¿-∏n°-WwIm-en-°-‰v k¿-h-I-emim-em B-\p-h¬ dn-t∏m¿-´p-ambn _-‘-s∏-´ hn-h-c-߃ ka¿-∏n-°m-Ø A-^n-en-tb-‰-Uv tIm-tf-Pp-Iƒ \n-›n-X t^m¿am-‰n¬ \-hw-_¿ 30-˛-\v ap-ºm-bn annualreportcalicut13@gmail.com F-∂ C-˛-sa-bn¬ hn-em-k-

\ ]-cn-]m-Sn \-S-Øp-∂p. Xm¬]-cy-ap-≈- _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cpZ-[m-cn-Iƒ _-tbm-Um-‰, ]n.---Pn am¿-°v en-Ãv, F-kF v.--- -kv.-- -F¬.--kn, Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰v F-∂nh-bp-sS ]-I¿-∏p-Iƒ t^m¨ \º¿ k-ln-Xw tIm-˛-Hm¿-Un-t\‰¿, bp.-- -Pn.---kn sk‚¿ t^m¿ tIm-®nw-Kv F-kv.k --- n/F-kv.S--- n/H.--_n.---kn B‚ v ssa-t\m-dn-‰o-kv, C.-- -Fw.--F-kv sk-an-\m¿ tImwπ-Iv-kv _n¬-Unw-Kv, bq-Wn-th-gvkn-‰n Hm-^v Im-en-°-‰v, Im-en-°‰v bq-Wn-th-gv-kn-‰n]n.-- -H.--, a-e-∏p-dw-˛673 635 F-∂ hn-emk-Øn¬ \-hw-_¿ 30˛-\-Iw At]-£n-°-Ww. sX-c-s™-Sp-°s∏-Sp-∂-h¿ c-Pn-kv-t{S-j≥ ^okm-bn 50 cq-] A-S-°-Ww. hn-hc-߃-°v: 8089426584.

Øn-te-°v A-b-°-Ww. ]p-XpXm-bn A-^n-en-tb-j≥ e-`n-® tIm-tf-Pp-Iƒ k¿-h-I-em-imem kn-Ãw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰-dpam-bn _-‘-s∏-´v k¿-h-I-emim-e A-\p-h-Zn-°p-∂ C-˛-sabn¬ hn-em-kw ssI-∏-‰-Ww. hnA-^n-en-tb-‰-Uv tIm-tf-Pp-I-fn- h-c-߃-°v: 0494 2407128. se A-\-[ym-]-I¿-°m-bn \-hw_¿ 25 ap-X¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ s{]m-^-j-W¬ U-h-e-∏v-sa‚ v F-√m hn-`m-Kw s]¨-Ip-´n-Iƒ- n/F- k v .- S- n/H.-- tIm-gv-kv Un-kw-_¿ 16 ap-X¬ °pw F- k v .- k hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-h21 h-sc \-S-Øpw. C-\n-bpw A- _n.--kn I- e m- i m- e - b p- s S t]-£n-®-´n-√m-Ø-h¿-°v Un- B¨-Ip-´n-Iƒ-°pw ku-P-\yamb n Ime n° ‰ v k¿Δ I e mi mH-∂mw h¿-j _n.kw-_¿ 11 h-sc A-t]-£n-°mw. em bp.-P n.-k n. sk‚¿ t^m¿ ^mw. k-πn-sa‚-dn {]-th-i-\w e-`n-°p-∂-h¿ 500 cq- n/F- k v .- ]-co-£m-^-ew {]] c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-km-bn A- tIm-®nw-Kv F- k v .- k Sn/H._ n.k n B‚ v ssat \mkn-≤o-I-cn-®p. ^S-°-Ww.-- -A-t]-£m t^m-dw I®qÀ dn‰ ok v Unk w_ ¿ BZ yh mc w ew k¿-h-I-em-imA-°m-Z-an-Iv Ãm-^v tIm-tf-Pv kÀhIemime em sh-_v-sskHm-^o-kn-epw, sh-_v-ssk-‰n- ap-X¬ lyp-am-\n-‰o-kv (t]-∏¿ epw e-`y-am-Wv. hn-h-c-߃-°v- - H-∂v) ku-P-\y s\-‰v ]-cn-io-e- ‰n¬ e-`n-°pw. kq-£v-a-]-cn-tim-

s{]m-^-j-WÂ U-h-e-¸v-saâv tIm-gv-kv am-än

ku-P-\y s\-äv ]-cn-io-e-\w

_n.-^mw. ]-co-£m-^-ew

[- \ /]p- \ :]- c n- t im- [ - \ /t^mt´m-tIm-∏n F-∂n-h-bv-°p-≈ A-t]-£-Iƒ \-hw-_¿ 30 h-sc kzo-I-cn-°pw. t\-c-sØ hn-PvRm-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-® aq-∂mw h¿-j _n.-^mw. k-πn-sa‚-dn ]co-£-bv-°v, H-∂mw h¿-j _n.^mw. ]-co-£-bn¬ tbm-Ky-X t\-Sn-b ap-gp-h≥ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw \-hw-_¿ 26 h-sc A-t]£ k-a¿-∏n-°mw. ap-ºv A-t]£n-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ ho-≠pw A-t]-£n-t°-≠-Xn-√.-

Fw.-tImw. ]-co-£m-^-ew

c-≠mw sk-a-kv-‰¿ Fw.-tImw.(d-Kp-e¿) ]-co-£m-^-ew {]-kn≤o-I-cn-®p. ^-ew k¿-h-I-emim-em sh-_v-ssk-‰n¬ D-®-bv°p 12 ap-X¬ e-`y-am-hpw.-

]-co-£m ^-ew

tIm-´-bw:2013 Pqsse am-kw \-SØn-b H-∂mw ska-ÿ am-ÿ Hm-^v tlm-kv-]n-‰¬ Aalm-ßm-KmÔn kÀhIemime Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ Un-{Kn ]-co-£-bpsS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°v Unkw-_¿ 3 h-sc A-t]-£n-°mw.2013 am¿-®n¬ \-S-Øn-b H∂mw sk-a-ÿ Fw.--F-kv.-kn

A-ssπ-Uv ^n-kn-Iv-kv (k-πnsa‚-dn) Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿-Æ-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw Un-kw-_¿ 3 h-sc A-t]-£n-°mw.-

Iu¬-k-en-Mv kÀ-«n-^n-¡-äv t{]m-{Kmw

Fw.-Pn k¿-h-I-em-im-e C‚¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n sk‚¿ t^m¿ Un-kv-F-_n-en-‰n Ã-Uo-kn¬ Cu am-kw 25 ap-X¬ B-cw-`n°p-∂ Iu¨-kn-en-Mv k¿-´n^n-°-‰v t{]m-{Km-an-te-°v A-t]£ £-Wn-®p. A-[ym-]-I¿°pw, B-tcm-Ky-{]-h¿-Ø-I¿°pw, am-\-kn-I B-tcm-Kyw, ssh-I-ey ]p-\-c-[n-hm-kw F∂o ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ hy-‡n-I-fp-sS Iu¨-k-enMv k-lm-bn-°p-∂ hn-[-am-Wv tIm-gv-kv B-kq-{X-Ww sN-bv-Xncn-°p-∂-Xv. Iu¨-k-en-Mv ta-Je-bn-se hn-Z-Kv-Z¿ t{]m-{Km-an¬ Xn-b-dn ¢m-kp-I-fpw {]m-Iv-Sn°¬ ¢m-kp-I-fpw ssI-Im-cyw sN-øpw t{]m-{Kmw Im-em-h-[n Hcp am-kw, ^o-kv 3000 cq-]. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ _-tbm-Um-‰-bpw A-‰-Ã-Uv k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw tIm-gv-kv ^o-kpw k-ln-Xw Cu am-kw 25\v c-Pn-ÿ sN-øm-w.


kozhikode

kmÀhtZiobw

23 \-hw-_¿ 2013 i\n

9

kn-dn-b-bn-se N-cn-{X-{]-kn-²-am-b ]-Ån ssk-\n-Im-{I-a-W-¯n X-IÀ-¶p

ssN-\-bn F-®-¡p-g-en kv-t^m-S-\w; 35 a-c-Ww

Z-a-kv-I-kv: kn-dn-b≥ \-K-c-am-b ¿-´v sN-bv-Xp. ]-≈n-tbm-Sv tN¿- √ tI-{μ-am-bp-≈ t]m-cm-fn-Iƒ l-e-_n-se N-cn-{X-{]-kn-≤-am- ∂ A-ßm-Sn h-f-™ ssk-\n- ssk-\y-Øn-\v i-‡-am-b Xn-cnb D-a-ø-Zv ]-≈n ssk-\n-Im-{I-a- I¿ \-S-Øn-b an-ssk¬ B-{I- ®-Sn \¬-In. ssk-\y-Øn-\v A-h-iy-h-kvXp-°-sf-Øn-°p-∂ l-e-_n-te°p-≈ ]m-X t]m-cm-fn-Iƒ A-S®p. d-° Pn-√-bn¬ ssk-\y-Øns‚ B-bp-[-∏p-c t]m-cm-fn-Iƒ ]n-Sn-®p. \n-c-h-[n ssk-\n-I-sc X-S-hn-em-°n. A-Xn-\n-sS, B-dv t]m-cm-fnkw-L-߃ H-cp-an-®v {]-h-¿-Øn°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. C-kv-em-anIv {^-≠v F-∂ t]-cn-em-Wv {]h¿-Øn-°p-I. {]-kn-U‚ v _B{I-a-W-Øn¬ X-I¿-∂ ]-≈n-bp-sS a-Xn¬ »m-dp¬ A-k-Zn-s\ ]p-d-ØmW-Øn¬ `m-Kn-I-am-bn X-I¿- a-W-Øn-em-Wv ]-≈n-°v tI-Sp- °p-Ibpw C-kv-em-an-I cm-{„w ÿm-]n-°-epw X-ß-fp-sS e∂p. ]-≈n-bp-sS In-g-°p-`m-K- ]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®-Xv. A-ßm-Sn ]q¿-W-am-bn \-in- £y-am-sW-∂p t\-Xm-°ƒ AsØ a-Xn¬ ]q¿-W-am-bn s]mfn-s™-∂v am-[y-a-߃ dn-t]m- ®n-´p-≠v. kn-_n _-lm-d-Øv Pn- dn-bn-®p.

ssN-\-bv¡pw ss]-e-än-Ãm hn-am-\w

s_-bv-Pn-Mv: tNm¿-®-bp-≈ F-Æ-ss]-∏v-sse-\n¬ Xo-∏n-Sn-®p-≠mb kv-t^m-S-\-Øn¬ 35 t]¿ a-cn-®p. tNm¿-® A-S-bv-°m-\p-≈ {i-a߃ sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Ø-sh-bm-bn-cp-∂p s]m-´n-sØ-dn. In-g°≥ Xo-c-\-K-c-am-b In≥-Zm-thm-bn-¬ kn-t\m-s]-Iv I-º-\n-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ F-Æ-°p-g-en-em-Wv kv-t^m-S-\w. kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ A-´n-a-dn-bn-s√-∂pw A-t\z-j-Ww Xp-Sßn-bn-´p-s≠-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p. F-{X-t]¿-°v ]-cn-t°-‰psh-∂v hy-‡-a-√. a-c-W-kw-Jy D-b¿-t∂-°p-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ ]d-™p. I-S-en-te-°v F-Æ tNm-cp-∂-Xv X-S-bm≥ k-÷o-I-c-Ww Hcp-°n-bn-´p-≠v.

kq-¸À-amÀ-¡-än-sâ taÂ-¡q-c X-IÀ-¶v 43 a-c-Ww dn-K: em-Xzn-b≥ X-e-ÿm-\-amb dn-K-bn¬ kq-∏¿-am¿-°-‰n-s‚ ta¬-°q-c X-I¿-∂p ho-Wv 43 t]¿ a-cn-®p. aq-∂v t]¿ c-£m-{]h¿-Ø-I-cm-Wv. B-Zyw ta¬-°qc-bp-sS H-cp -`m-Kw X-I¿-∂t∏mƒ c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øns\-Øn-b-h-cm-Wv C-h¿. ]n-∂o-

Sm-Wv h-en-sbm-cp `m-Kw s]m-fn™p-ho-W-Xv. ap≥ tkm-hn-b-‰v cm-Py-am-b em-Xzn-b- 1991¬ kz-X-{¥am-b ti-jw B-Zy-am-bm-Wv C-{X-bpw t]¿ a-cn-°p-∂ Zp-c-¥-ap-≠m-hp∂-Xv. F-{X-t]¿ Ip-Sp-ßn-°n-S°p-∂p-sh-∂p hy-‡-a-√. Zp-c-

30 hÀ-jw kv-{Xo-I-sf A-Sn-a-I-fm-¡n-b tI-kv: {]-Xn-IÄ-¡p Pm-ayw e-≠≥: 30 h¿-jw aq-∂p kv{Xo-I-sf A-Sn-a-I-fm-°n-b tI-kn¬ A-dà - n-em-b c-≠p t]¿-°v Pm-ayw A-\p-hZ- n-®p. C-hs - c tNm-Zyw sN-bvX - t]men-kv P-\p-hc - n-bn¬ lm-Pc - mh-W-sa-∂ \n-_-‘-\-bn-emWv Pm-ayw \¬-In-bX - v. {_n-´njp-Im-c√ - m-Ø kv{- Xo-bpw ]pcp-j-\p-am-Wv tI-kn¬ A-dÃn-em-bs - X-∂p am-{X-ta t]men-kv ]p-dØ - p-hn-´n-´p-≈p. 69 h-b- p-≈ a-te-ky°m-cn, 57 Im-cn-bm-b sF-dnjv h-\n-X, 30 h-b  - p-≈ {_n´n-jp-Im-cn F-∂n-hs - c-bm-Wv Po-hn-X-Øn-s‚ ]-Ip-Xn-Imew e-≠-\n¬ A-S-a-I-fmbn°-gn™ ho-´n¬-\n-∂p tamNn-∏n-®X - v. k-∂≤ - kw-LS- \ \¬-In-b hn-hc - Ø - n-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ kv-tIm-Sv-e‚ v bm-Uv t]m-en-km-Wv \-S-]-Snsb-Sp-Ø-Xv. hym-gm-gv-N A-dÃn-em-b kv-{Xo-bpw ]p-cp-j\pw aq-∂v t]-sc-bpw {Iq-ca - mbn ]o-Un-∏n-®n-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. C-Øc - -

sam-cp cw-Kw X-߃ ap-ºv I≠n-´n-s√-∂v Ip-‰m-t\z-j-W C≥-kv-s]-Œ¿ sI-hn≥ tlem‚ v ]-d™ p. F-∂m¬, aq∂p ]-Xn-‰m-≠v kv{- Xo-Iƒ ]pdw-tem-Iw Im-Wm≥ {i-an°m-Xn-cp-∂-Xv kw-_-‘n-®v A-t\z-jn-®p-h-cp-I-bm-sW∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. F-∂m¬, ssew-Kn-I-hr-Øn°v kv-{Xo-I-sf D-]-tbm-Knt®m F-∂p hy-‡-a-√. aq-∂v kv{- Xo-If - pw X-Ωn¬ _-‘a - pt≠m, F-hn-sS \n-∂m-Wv C-hsc ]n-Sn-Iq-Sn A-Sn-a-I-fm-°nb-Xv, {]m-bw Ip-d™ kv{- Xo {_n-´-\n¬ F-hn-sS P-\n-®p F-∂o Im-cy-߃ t]m-en-kv A-t\z-jn-®p h-cp-Ib - m-Wv. kv{- Xo-Iƒ A-Sn-aI - s - f Ipdn-®v I-≠ sS-en-hn-j≥ ]-cn]m-Sn-bm-Wv tam-N-\-Øn-te°v \-bn-®X - v. {^o-Uw Nm-cn-‰n F-∂ kw-L-S-\-sb hn-fn-®v Ah¿ Im-cy-߃ A-dn-bn°p-Ib - m-bn-cp-∂p. kw-LS- \ - bm-Wv t]m-en-kn-\v hn-h-c-w ssI-am-dn-bX - v.

¥-Im-c-Ww A-dn-hm-bn-´n-√. ta¬-°q-c-bv-°p ap-I-fn¬ ]qt¥m-´w ]-Wn-bm-\p-≈ \-S-]-SnIƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂p-≠m-bn-cp∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn a-W-epw \n¿-am-W-km-a-{Kn-I-fpw I-gn™-Zn-h-kw ta¬-°q-c-bn-seØn-®n-cp-∂p.

kp-c-£m I-cmÀ th-Kw th-W-sa-¶v A-ta-cn-¡; ]-än-sÃ-¶v A-^v-Km³ I-cmÀ kw-_-Ôn-¨v \m-sf {]-Jym-]-\-ap-−m-tb-¡pw Im-_qƒ: bp.F-kv ssk-\yØn-s‚ `m-hn \n¿-W-bn-°p-∂ kp-c-£m I-cm¿ th-K-Øn¬ thW-sa-∂ A-ta-cn-°≥ B-h-iyw A-^v-Km≥ X-≈n. A-Sp-Ø {]kn-U‚ v Xn-cs - ™-Sp-∏v h-sc ImØn-cn-°m-\m-hn-s√-∂pw Cu h¿-jw X-s∂ I-cm¿ H-∏n-S-Wsa-∂pw A-ta-cn-° B-h-iy-s∏´p. F-∂m¬, A-ta-cn-°-bp-sS `mK-Øp-\n-∂p-≈ H-cp k-a-b-]-cn[n-bpw Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√∂v I¿-km-bn-bp-sS h-‡m-hv Abv-a¬ ss^-kn ]-d-™p. {]-kn-U‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n\v ti-j-ta I-cm¿ H-∏p-h-bv-°qsh-∂v Im-_q-fn¬ \-S-°p-∂ t\-Xr-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-^vKm≥ {]-kn-U‚ v lm-an-Zv I¿km-bn hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. A-Sp-Ø h¿-jw G-{]n-en-em-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v.

kn.]n.F³-þ-bp.Fw.FÂ, \o-¸m-fn tIm¬-{K-kv ap-t¶-dp-¶p ITv-a-fip: \o-∏m-fn¬ A-kwªn Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ thm-s´Æ¬ ]p-tcm-K-an-°p-tºmƒ P-e\m-Yv J-\¬ t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂ kn.]n.F≥-˛-bp.Fw.F-√pw kp-io¬ sIm-bv-cm-f-bp-sS \o∏m-fo tIm¨-{K-kpw a¬-k-cn®p ap-t∂-dp-∂p. 130 a-fi-e-ßfn-se ^-ew {]-Jym-]n-®-Xn¬ kn.]n.F≥-˛-bp.Fw.F¬ 58 ko-‰pw \o-∏m-fn tIm¨-{K-kv 53 ko-‰pw t\-Sn. {]-N-fi t\-XrXzw \¬-Ip-∂ kn.]n.F≥-˛-amthm-hm-Zn-°v H-º-Xp ko-t‰ e-`n®p-≈p. 601 Aw-K k-`-bn-se 240 ko‰p-I-fn-te-°m-Wv t\-cn-´v thm-s´Sp-∏v \-S-∂-Xv. a-tZ-kn-Iƒ Dƒs∏-sS-bp-≈ sN-dp-]m¿-´n-Iƒ°v hn-c-en-se-Æm-hp-∂ ko-‰v am{X-ta In-´n-bn-´p-≈p. am-thm-hmZn-I-fp-am-bn tN¿-∂v k¿-°m-cp≠m-°m≥ X-øm-dm-b-h-cm-Wv atZ-kn ]m¿-´n-Iƒ. \o-∏m-fn tIm¨-{K-kv 57 a-

P-e-\m-Yv J-\¬

kp-io¬ sIm-bv-cm-f-

130 a-Þ-e-§-fn-se ^-ew {]-Jym-]n-¨p  am-thm-hm-Zn-IÄ G-sd ]n-¶n 

fi-e-ß-fn-epw kn.]n.F≥-˛bp.Fw.F¬ 54 ko-‰n-epw eo-Uv sN-øp-∂p-≠v. am-thm-hm-Zn-Iƒ 13 ko-‰n-em-Wp ap-t∂-dp-∂-Xv. kn.]n.Fw- ˛ - b p.Fw.F- √ ns‚ t\-Xm-hpw ap≥ {]-[m-\-a{¥n-bp-am-b am-[-hv Ip-am¿ \o∏mƒ a¬-k-cn-® c-≠v ko-‰n-epw

ap≥ A-ta-cn-°≥ {]-knU‚ v tPm¨ F-^v sI∂-Un h-[n-°-s∏-´-Xn-s‚ 50mw hm¿-jn-Iam-b C∂-se C-w-•-≠n-se sI∂-Un kv-am-c-I-Øn¬ do-Øv k-a¿-∏n-°m-≥ {_n-´-\n-se A-ta-cn-°≥ Aw-_m-k-U¿ amXyp _¿-ks\m(CS-Øv)∏-saØn-b sI-∂-Un-bp-sS sIm-®p-a-Iƒ Sm-´nbm-\ kv-t¢m-kv-s_¿Kv

P-bn-®p. kp-io¬ sIm-bv-cm-fbpw ap≥ {]-[m-\-a-{¥n _m-_pdmw `-´m-dm-bpw P-bn-® {]-ap-Jcn¬-s∏-Spw. thm-s´-Æ-en¬ Ir{Xn-aw \-S-s∂-∂pw A-kw-ªn _-ln-jv-I-cn-°p-sa-∂pw amthm-hm-Zn-Iƒ `o-j-Wn ap-g-°nbn-´p-≠v.

t\Xr-kw-K-a-Øn-s\-Øn-b {]Xn-\n-[nIƒ I-cm-dn-s‚ I-cS- v cq-]w kw-_‘n-®v I¿-km-bn-bpw A-ta-cn°≥ hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-´-dn tPm¨ sI-dn-bpw X-Ωn-¬ [m-cW-bm-bn-´p-≠v. F-∂m¬, I¿-

km-bn I-cm-dn-s\ ]n-¥p-W-bv°p-∂p-t≠m F-∂X - v kw-_‘ - n® tNm-Zy-Øn-\v ss^-kn a-dp-]Sn \¬-In-bn-√. t\-Xr-tbm-Kw FSp-°p-∂ Xo-cp-am-\-Øn-\v A-\p-

kÀ¡mÀ hn-e-¡v ew-Ln-¨v tP-¡-_v kp-a-bp-sS ho-Sn-sâ Nn-{Xw ]-{X-§-fn sPm-lm-\k - s v- _¿-Kv: s]m-Xp-JP-\m-hn-se tIm-Sn-Iƒ ap-S-°n \n¿-an-® Z-£n-Wm-{^n-°≥ {]kn-U‚ v tP-°_ - v kp-ab - p-sS hk-Xn ]-{X-ßf - n¬ {]-Xy-£s - ∏´p. kp-c£ - m \n-ba - {- ]-Im-ca - p-≈ hn-e° - v ew-Ln-®m-Wv ]-{X-߃ t^m-t´m ]p-dØ - p-hn-´X - v. F≥-Im‚ v-e-bn-se kp-a-bpsS h-k-Xn ]p-Xp-°n-∏-Wn-bm≥ 2 tIm-Sn tUm-f¿ \n-Ip-Xn-∏W - w J-P-\m-hn¬ \n-s∂-Sp-Ø-Xv hnhm-Za - m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv hk-Xn-bp-sS t^m-t´m ]p-dØ - p-hnSp-∂-Xn-\v k¿-°m¿ \n-tcm-[-\ta¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. t^m-t´m {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-h-sc A-d-Ãv sN-øW - s - a-∂v a-{¥n-k` - hym-gmgv-N Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. Xm-°oXv A-kw-_‘ - a - m-sW-∂v Z-£nWm-{^n-°≥ ]-{Xm-[n-]-≥amcpsS kw-LS\ Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. Rß-sf A-dà - v sN-øq F-∂m-bn-cp∂p Nn-{X-tØm-sSm-∏a - p-≈ ssSw-

kn-s‚ X-es - °-´v. ]p-Xp-°n-∏-Wn-X kp-a-bp-sS kz-Im-cy-h-k-Xn-°v sl-en-∏mUpw `q-K¿-` A-dI - f - p-ap-≠v. kp-c£m Im-c-W-߃ Nq-≠n-°m-´nbm-Wv Cu ku-I-cy-ß-sf-√mw

D-≠m-°n-b-Xv. \n¿-am-W-Øn-\v A-an-Xa - m-bn ]-Ww hn-\n-tbm-Kn®p-sh-∂ B-tcm-]W - w A-gn-aX - n hn-cp-≤ G-P≥-kn ta-[m-hn Xp-fn a-t≠m≥-tk-e A-t\z-jn-°p∂p-≠v. A-hc - p-sS dn-t]m¿-´v ]p-dØp-hn-Scp-sX∂m-h-iy-s∏-´v a{¥n-am¿ Cu am-kw B-Zy-Øn¬ tIm-SX - n-sb k-ao-]n-®n-cp-∂p.

k-cn-®m-bn-cn-°pw I-cm-dn-s‚ `mhn-sb-∂v A-t±-lw ]-d™ p. A-tX-k-a-bw, I-cm-dn-\v t\Xr-kw-Ka - w Aw-Ko-Im-cw \¬-Ipsa-∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. tbm-KØn-s‚ c-≠mw Zn-\-am-b C-∂se I-cm-dn-s\ A-\p-Iq-en-®v Nne -t\-Xm-°ƒ kw-km-cn-®p. Icm-dn-s\ F-Xn¿-°p-∂-h-sc ImWm≥ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv k-Ω-Xn-®n-√. H-cp h¿j-Øn-e-[n-I-am-bn A-ta-cn-°bp-sS-bpw A-^v-Km-s‚-bpw t\Xm-°ƒ I-cm-dp-am-bn _-‘-s∏´ N¿-®-bn-em-Wv. I-cm-¿ Aw-KoI-cn-°n-s√-∂pw hn-tZ-i-ssk\yw A-^vK - m≥ hn-SW - s - a-∂p-amWv Xm-en-_m-s‚ \n-e-]m-Sv. A^vK - m-s‚ ]-e kp-{]-[m-\ {]-tZi-ß-fpw \n-b-{¥n-°p-∂ Xm-en_m-s‚ \n-e-]m-Sn-s\-Xn-tc ]n¥p-W tX-Sn-bm-Wv I¿-km-bn

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 BgvN°mgvN 8:30 B¿´v Is^ 9:00 \yqkv @ 9 11:30 t…m´v 1:30 Hm¿_n-s{SIv 2:30sÃ]v A]v 4:00 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 4:30 h´-tai 5:30 {Sm°v B≥ ^o¬Uv 6:30 P\-lnXw 8:30 sSbv‰vkv 9:30 sP._n PwKvj≥ 10:30 ss{Iw {_m©v

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 \yqkv 12:30 AXn-am-\p-j¿ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 bm{X 2:30 ]ƒkv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 hntZi hnNmcw 4:30 F®v.Un 5:30 k©mcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvam¿´v ssUhv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 tI´Xpw I≠Xpw

Gjym-s\äv ¹kv 7:00 ImWn∏øq¿ 7:30 tImaUn Ãm¿kv 8:30 Uw ]-Sw ]∏Sw 9:30 tImaUn \yqkv 10.00 Inep-In¬-]ºcw 1:00 kq∏¿ sj^v 1:30 I∑Zw 5:30 _yq-´n-^pƒ 9:00 kzbw hcw 9:30 tjIv-kv-]n-b¿-Fw-F a-e-bmfw 12:30 {]W-b-cm-K-߃

AarX 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 A¿®\ 9:30 en‰n¬ thƒUv 10:30 \yq dneo-kkv 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 NßmØw 8:00 kq∏¿ Ãm¿ Pq\n-b¿ -10:00 tSm]v10 @10 9:30 AarX h¿jw

11:00 Ik-hp-X´w 12:00 Kƒ^v \yqkv

hnt\mZw

ka-Im-enIw

ssIcfn ho 4:00 ehv It\m]n 6:00 Ip°qkv s\Ãv 8:00 ^pUv Hm¨ tdmUv 9:30 kn\na

at\m-c-a \yqkv 8:00 hm¿ØIƒ 9:30 ^mÃv {Sm°v 10:30 h\nX 11:30 ]d-bm-sX -hø 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 2:30 ]pØ≥ ]Sw 5:30 _nkn-\ v ho°v 8:30 hoSv 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v

C´ym-hn-j³ 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nßv Ath¿kv 1:00 hm¿Ø 6:00 du≠v A]v 7:00 hm¿Ø 7:30 Kmedn 8:30 bpK-Xmcw 9:00 \yqkv ss\-‰v 10:00 s]mfn{SnIvkv

Inc¨ 11.00 kn\na

ZuXyw

Gjym-s\‰v \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf

sX-lv-dm≥: ]-Sn-™m-d≥ C-dm-\n¬ i-‡-am-b `q-N-e\w. dn-Œ¿-kv-sI-bn-en¬ 5.4 tc-J-s∏-Sp-Øn-b `q-I-ºw C-dm-Jv A-Xn¿-Øn-tbm-Sv tN¿-∂ {]-tZ-i-Øv C-∂se cm-hn-se-bm-bn-cp-∂p. \m-i-\-„-ß-fp-sS I-W-°v e-`y-a-√. Bcpw a-cn-®n-´n-s√∂m-Wv B-Zy dn-t]m¿-´pIƒ. ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ ]-cntim-[n-°m≥ Zp-cn-Xm-izmk {]-h¿-Ø-I-sc ta-J-ebn¬ hn-\y-kn-®n-´p-≠v. Cdm≥-˛-C-dm-Jv A-Xn¿-Ønbn¬-\n-∂p 10 In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ I¿-a≥-jmlv {]-hn-iy-m X-e-ÿm-\-amb J-kv-dn-i-co≥ \-K-c-am-Wv `q-I-º-Øn-s‚ {]-`-h tI-{μsa-∂v k¿-°m¿ A-dn-bn-®p. c-≠p am-kw ap-ºv C-dm-\nep-≠m-b i-‡-am-b `q-N-e\-Øn¬ \n-c-h-[n t]¿ a-cn®n-cp-∂p.

hnItv Sgvkv 6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw 8:00 Item¬khw 8:35 t\¿°m-gvN-Iƒ 10:30 Km\-a-bqcw

ssIcfn Gjym-s\‰v πkv 5.30kn\na

v _yq-´n-^pƒ

Inc¬ 1.30 k^ew 4.00 BIm-i-ZqXv 6.30 CXp-\-Ωp-sSIY 9:00 sIm-´m-c-Øn¬-Ip-´n-`qXw 1-- 11:30 Imh-Sn-bm´w 2:00 e¶ 4:30 Hcp-\mƒ-hcpw 7:25 ^nenw \yqkv 0.30 Nncn-°p-Sp° 11:00 ZuXyw

at\m-ca \yqkv 9:00 Iu≠¿ t]m-bn‚ v

sIm¨p Sn.hn 6:00 tSman B‚ v HmkvIm¿ 08:00 lm∏n _¿ØntU 8:05 Pm°n Nm≥ 10:00 FIvkv sa≥ 12:00 kb≥kv InUv 1:30 {Ibvkn {Sbvkn 3:30en‰n¬ \n°v 4:00 Pm°n Nm≥ 8:00 tUmd-bpsS {]bmWw

t\-Xr-kw-Ka - w hn-fn-®X - v. tKm-{X{]-ap-J¿, cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ, \-b-X-{¥ {]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-Sßn 2500 t]¿ ]-s¶-Sp-°p-∂ ktΩ-f-\w A-©p-Zn-h-kw \o-fpw. I-cm¿ Aw-Ko-I-cn-°p-tam F-∂Xv kw-_‘ - n-®v \m-sf {]-Jym-]\-ap-≠m-hp-sa-∂m-Wv dn-t]m¿-´pIƒ. A-ta-cn-°≥ ssk-\n-I¿-°v A-^v-Km≥ \n-b-a-߃ _m-[-Ia-s√-∂ I-cm-dn-se hy-h-ÿ-sb Nn-e Aw-K-߃ tNm-Zyw sN-bvXp. A-^v-Km≥ ho-Sp-I-fn¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øm≥ A-ta-cn°≥ ssk-\n-I¿-°v A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xn-s\-Xn-tc-bpw hn-a¿i-\-ap-≠v. t\-Xr-kw-K-aw AwKo-Im-cw \¬-In-bm¬ ]m¿-esa‚n-s‚ A-\p-a-Xn e-`n-® tij-am-bn-cn-°pw {]-kn-U‚ v I-cmdn¬ H-∏n-Sp-I.

Ata-cn¡³ hn-tZ-i-Im-cy A-kn. sk-{I-«-dn-bm-bn C-´y³ hw-i-P hm-jn-Mv-S¨: A-ta-cn-°-bp-sS hn-tZ-i-Im-cy A-kn-kv-‰‚ v sk{I-´-dn-bm-bn C-¥y≥ hw-i-P \n-im tZ-im-bv _n-kzm¬ Np-aX-e-tb-‰p. hn-tZ-i-Im-cy h-Ip∏n-s‚ G-jy≥ Im-cy-߃-°p≈ A-kn- v sk-{I-´-dn ÿm-\-sØØp-∂ B-Zy C-¥y≥ hw-iP-bm-Wp \nim tZ-im-bv. k-Xy-{]-Xn⁄m N-Sßn¬ hn-tZ-i-Im-cy-sk-{I-´-dn tPm¨ sI-dn, ssh-‰v lu-kv kv-‰m-^v ta-[m-hn U-∂n-kv a-IvU-\-^v Xp-S-ßn-b {]-ap-J¿ kw_-‘n-®p. \n-im tZ-im-bp-sS \n-b-a-\w C-¥y-bpw A-ta-cn-°-bpw X-Ωnep-≈ _-‘w sa-®-s∏-Sm≥ D-]Im-c-s∏-Sp-sa-∂v sI-dn ]-d™p. C-¥y-b-S-°-ap-≈ G-jy≥ cm-Py-ß-fp-am-bn _-‘w i‡-am-°m-\p-≈ {]-kn-U‚ v H_m-a-bp-sS \o-°-am-Wv \n-im tZ-imbn-bp-sS \n-b-a-\-sa-∂v am-[y-a-߃ hn-e-bn-cp-Øn.

C-dm-\n `q-N-e-\w; K-k-bn-se Øn-Xn ap-¼-t¯-¡mÄ tam-i-sa-¶v bp.F³. Bf]m-b-anÃ

ss{]w ssSw 8:00 \yqkv πkv 8:30 am¿°‰v hm®v 10:00 IÆmSn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

s_-bv-Pn-Mv: ss]-e-‰n-√m hn-am-\w (t{Um¨) ssN-\-bpw kz-¥-am°n. sj-Mv-Zp-hn¬ C-Xn-s‚ ]-cn-io-e-\-∏-d-°¬ hn-P-b-I-c-am-bn-cp∂p-sh-∂v k¿-°m¿ am-[y-aw dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. Nm-c-{]-h¿-Ø-\Øn-\p-≈ hn-am-\-ß-fm-b sP-˛20, sP-˛31 F-∂n-h ssN-\ I-gn-™-h¿-j-ßfn¬ hn-I-kn-∏n-®n-cp-∂p. In-g-°≥ ssN-\m I-S-ense hn-hm-Z Zzo-]p-Iƒ-°v apI-fn¬ ss]-e-‰n-√m hn-am\w ]-d-s∂-∂ k-]v-Xw-_dn-se P-∏m-s‚ B-tcm-]Ww i-cn-h-bv-°p-∂-Xm-Wv ssN-\-bp-sS ]-co-£-Ww. A-Xn¿-Øn I-S-∂m¬ shSn-h-®n-Sp-sa-∂v A-∂v P-∏m≥ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw ssN-\ au-\w ]m-en-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N-bm-Wv Hu-tZym-Kn-I-am-bn ssN-\o-kv ssk-\yw t{Um¨ ]-d-Øn-b-Xv. A-ta-cn-°, C-{km-tb¬, {^m≥-kv, {_n-´≥ F-∂o cm-Py-߃-°m-Wv ss]-e-‰n-√m hn-am-\-ß-fp-≈-Xv. C-dm≥ hn-I-kn-∏n-®p-sh-∂v dn-t]m¿-´p-I-fp-≠m-bn-cp-∂p.

6:00 `mcybmWp Xmcw 6:30 Imcyw \n mcw 7:30 _n ^n‰v 9:30 Nncn Acßv 10:00 thdn´ ImgvN-Iƒ 1:00 hm¿Ø-Iƒ 2.30 {[p-h-kwKaw 5:30 sdbv≥ t{Um]vkv 6:00 hm¿Ø-Iƒ 6:30 K‘¿Δ kwKoXw 7:30 ^vtfh¿kv Hm^v C¥y 8:00 Ip´n ]´pdp-am¬ 9:00 sP._n PwKvj≥ 10:00 dnYw 10:30 hm¿Ø

K-km kn-‰n: C-{km-tb¬ D-]tcm-[-Øn-¬ I-gn-bp-∂ K-k-bnse ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ ap-º-tØ°mƒ tam-i-am-sb-∂v bp.F≥. K-k-bn-se Po-hn-X-\n-e-hm-cw sa-®-s∏-Sp-sa-∂v {]-Xo-£n-®n-cps∂-¶n-epw 12 am-kw I-gn-™n´pw H-cp am-‰-hp-an-s√-∂v K-k-bnte-°p-≈ bp.F≥ k-lm-b GP≥-kn-bp-sS tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ sP-bnw-kv du-fn ]-d-™p. H-cm-gv-N \o-≠ C-{km-tb¬ B-{I-a-W-Øn-s‚ hm¿-jn-ItØm-S-\p-_-‘n-®m-Wv du-fn Kk-bn-se-Øn-b-Xv. I-gn-™-h¿jw \-hw-_¿ 14 ap-X¬ 21 h-sc C-{km-tb¬ ssk-\yw K-kbn¬ \-S-Øn-b t_mw-_m-{I-aW-Øn¬ 160e-[n-Iw ^-e-kvXo≥-Im¿ sIm-√-s∏-Sp-I-bpw 1200e-[n-Iw t]¿-°v ]-cn-t°¬°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-‘\-hpw ssh-Zyp-Xn-bpw In-´m-\n√m-Ø-Xm-Wv K-k-bn-se {]-[m\ {]-Xn-k-‘n. D-]-tcm-[w a-dn-I-S-°m≥ Kkm \n-hm-kn-Iƒ Xp-c-¶-ap-≠m-

Gjym-s\äv 6.15 ap‡n kp[m-Icw 6:45tImaUn Is^ 7:05 du-≠v A]v 8.30 ^vssf ho¬ 8:30 tπ _m°v 9:00 Iym≥-hmkv 12,30 Inkm≥-Iy-jn-Zo]w 1.00 en‰n¬-Ãm¿kv 2:00 tIm-a-Un-F-Iv-kv-{] v 4.00 ssI-em-k-\mY≥ 8:00 _Um-bv-_w-•mhv 9:00 ]ckv]cw 10:00 ssI-em-k-\mY≥ 11:00 ssaem©n 3

kqcy 5.30 Bflm-`n-tjIw 6:00 sse^vC≥ Z thƒUv 07:00 sªknßv SpsU 7:30 hm¿Ø-Iƒ 8:30 kqcy knwK¿ 9:00 kn\n-a 12.00 \μ\w 12:30 taml-°-S¬ 2.30 kcbp 3:00 \μ\w 4.00 s]¨a-\kv 3.30 taml-°-S¬ 5:30 kn\na 10:00 {io IWvT≥ \mb¿ tjm 11.00 kn\na

°n A-Xp-h-gn Cu-Pn-]v-Xn¬-\n∂p `-£y-h-kv-Xp-°-fpw a-‰pw F-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p ]-Xnhv. F-∂m¬, Cu Xp-c-¶-߃ Cu-Pn-]v-jy≥ ssk-\yw \-in∏n-°p-I-bm-Wn-t∏mƒ. K-k-bnse ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ Iq-Sp-X¬-

tam-i-am-hm-≥ Im-c-Ww C-XmsW-∂p bp.F≥ Zp-cn-Xm-izm-k G-P≥-kn {]-Xn-\n-[n tdm-_¿-´v S¿-W¿ ]-d-™p. Xp-c-¶-߃ A-S-®-Xv kz-Im-cy-ta-J-e-bn-se \n¿-am-W-{]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-W X- I ¿- ® - b n- s e- Ø n- ® p- s h- ∂ pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. 2007-em-Wv K-k-bv-s°-Xn-tc C-{km-tb¬ D-]-tcm-[w Np-aØn-b-Xv.

Poh³ 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 ]pØ≥]m´v 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 kwKoX bm{X 11:04 Fs‚ kn\na 11:30 \f ]mNIw 12:30 kn\nam ho°v 3:04 Xnssc sX≥{S¬ 5:04 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø8:00 Cw•ojv hm¿Ø 9:04 cmK-ebw 9:55 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 ImgvN-∏-Xn∏v

aoUnb h¬ 6.00 s]m≥IncWw 6.30 Bflw 7.00 {SqØv C≥sskUv 12.30 \nd-∏-In´v 1.30 hos°-s‚ v Atd_y 2.03 teUokv H¨en 2.30 thƒUv hnØv Akv 3.30 tZim-S\w 4.03 So tSm°v 5.30 Xp≈n 7.00 ]Xn-\m-emw cmhv 8.00 sk≥k¿ t_m¿Uv 8.30 aoUnb kvIm≥ 10.00 dnt∏m¿t´gvkv Ubdn 11.30 hyq t]mbn-s‚ v


10

kozhikode

23 \-hw-_¿ 2013 i\n

hnZym-`ymkw

-koam-‰n-\v A-t]-£n-°mw

2013

˛2014 A-[y-b-\ -h¿-j-sØ am-t\-Pvsa‚ v _n-cp-Z tIm-gv-kp-I-fn¬ {]-th-i-\-Øn-\p am-\-Z-fi-ambn ]-cn-K-Wn-°p-∂ Hm-ƒ C-¥y Iu¨-kn¬ -t^m¿ sS-Iv-\n°¬ F-Pyq-t°-j-s‚ (F.sF.--kn.-Sn.-C.)- tIm-a¨ am-t\Pv-sa‚ v A-Uv-an-j≥ sS-Ãn (kn-.Fw.-F.-Sn.˛-koam-‰v)\v Ct∏m-ƒ A-t]-£n-°mw. h¿-jØn-¬ c-≠p- X-h-W-bm-Wp sSÃv. k-]v-Xw-_-dn-epw s^-{_p-hcn-bn-ep-am-Wv sS-Ãv. A-Sp-Ø Iw-]yq-´¿ A-[n-jvTn-X sS-Ãv 2014 s^-{_p-h-cn 20 ap-X¬ 24 h-sc-bp-≈ Xn-ø-Xn-I-fn-em-hpw.G-sX-¶n-epw hn-j-b-Øn¬ _n-cp-Z-ap-≈-h¿-°v A-s√-¶n¬ 2014se {]-th-i-\w B-cw-`n-°p∂-Xn-\p ap-ºv ^-ew ]p-d-Øp-hcp-∂ _n-cp-Z tIm-gv-kp-I-fn-se A-h-km-\ -h¿-j hn-Zym¿-Yn-Iƒ--°v A-t]-£n-°mw. 2014 P-\ph-cn c-≠p -h-sc www.aictecmat.in sh-_v-ssk-‰n-eq-sS Hm¨-sse-≥ ap-tJ-\-bm-Wv A-t]£n-t°-≠-Xv.

www.aicte-cmat.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: P-\p-h-cn 2

kw-bp-‡ {]-th-i-\-∏-co-£ (sP.C.C.) tZ

-io-b-X-e-Øn¬ an-I-hn-s‚ tI-{μ-ß-fm-bn ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-∂ km-t¶-Xn-I hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn-se {]-th-i-Øn-\p-≈ kw-bp-‡ {]th-i-\-∏-co-£-bv°v (sP.C. C.) c-Pn-ÿ sN-øm≥ k-a-b-am-bn. tI-{μk¿-°m-cn-s‚ [-\-k-lm-b-tØmsS {]-h¿-Øn-°p-∂ F≥.sF.Sn, sF.sF.Sn. Dƒ-s∏sS-bp-≈ km-t¶-Xn-I hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn-se _n.sS-Iv, _n.C, _n.B¿-Iv. Xp-S-ßn-b tIm-gv-kp-Ifn¬ Cu ]-co-£-bn-se dm-¶n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emhpw {]-th-i-\w \¬-Ip-I. sP.C.C. sa-bn≥, sP.C.C. A-Uzm≥-kv-Uv F-∂nß-s\ c-≠p L-´-ß-fn-em-bm-Wp ]-co-£ \-S-Øp-I. tI-{μ km-t¶-Xn-I -hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃-°p ]pd-sa Nn-e kw-ÿm-\-ß-fpw Cu ]-co-£-bn-se dm-¶ns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv F≥-Pn-\o-b-dn-Mn-\v {]-thi-\w \-S-Øp-∂-Xv. sP.C.C. sa-bn≥ ]-co-£-bn-se B-Zy H-∂-c e-£w dm-¶p-Im-cm-Wp sP.C.C. A-Uzm≥kv-Uv ]-co-£-bv-°v C-cn-°m≥ tbm-Ky-cm-hp-I. sF. sF.Sn-I-fn-se-bpw [≥-_m-Zn-se C-¥y≥ kv-Iqƒ Hm^v ssa≥-kn-se (sF.F-kv.Fw.)bpw {]-th-i-\w Cu ]-co-£-bn-se kv-tIm¿ ]-cn-K-Wn-®m-bn-cn-°pw. ]-co£-bn-se kv-tIm-dn-\v 60 i-X-am-\w sh-bv-t‰-Ppw π-kvSp ]-co-£-bn-se am¿-°n-\v 40 i-X-am-\w sh-bv-t‰-Ppw \¬-In-bm-Wp sP.C.C. dm-¶ven-Ãv X-øm-dm-°p-∂-Xv.

\-S-°pw. G-Xp co-Xn th-W-sa-∂p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p Xn-c-s™-Sp-°mw. c-≠mw t]-∏-dn-\v Iw-]yq-´¿ co-Xn-bnep-≈ ]-co-£-bn-√. 2014 G-{]n¬ 9, 11, 12, 19 Xn-ø-Xn-Ifn-em-Wp Iw-]yq-´¿ co-Xn-bn-ep-≈ ]-co-£. I-S-em-kpw t]-\-bpw D-]-tbm-Kn-®p-≈ ]-co-£ G-{]n¬ B-dn-\v \S-°pw. 2012˛14 h¿-j-ß-fn¬ π-kv-Sp P-bn-®-h-sc am-{X-ta sP.C.C. ]-co-£bv-°p ]-cn-K-Wn-°q. A-t]-£-I¿ 1989 H-tŒm-_¿ H-∂n-\p ti-jw P-\n-®-h-cm-h-Ww. jeemain.nic.in F-∂ sh-_v-ssk-‰v h-gn Hm¨sse-\m-bm-Wv A-t]-£n-t°-≠-Xv. t^m-t´m, H-∏v, CS-Xp X-≈-hn-c-e-S-bm-fw F-∂n-h kv-Im≥ sN-bv-Xv A-

sP.C.C. A-Uzm≥-kv-Uv

sP.C.C. sa-bn≥ aq-∂p a-Wn-°q¿ ssZ¿-Ly-ap-≈ c-≠v t]-∏¿ A-Sßp-∂-Xm-Wv Cu ]-co-£. H-∂mw t]-∏¿ _n.C, _n.sS-Iv. {]-th-i\-Øn-\p-≈-Xm-Wv. c-≠mw t]-∏¿ sF.sF.-Sn. H-gn-sI-bp-≈ ÿm-]-\-ß-fn-se _n.B¿-Iv, _n. π-m-\n-Mv tIm-gv-kp-I-fn-se {]-th-i-\-Øn-\p--≈-XmWv. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿-°p c-≠p t]-∏-dpw F-gp-Xmw. am-Ø-am-‰n-Iv-kv, ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn F-∂o hn-jb-ß-fn¬- \n-∂p-≈ H-_v-P-Iv‰o-hv tNm-Zy-߃ A-S-ßnb-Xm-Wv H-∂mw t]-∏¿. am-Ø-am-‰n-Iv-kv, A-`n-cp-Nn, cN-\m-]m-S-hw F-∂n-ß-s\ aq-∂p `m-K-am-Wp c-≠mw t]∏-dn-\p-≈-Xv. H-∂mwt]-∏¿ ]-co-£ Iw-]yq-´¿ co-Xn-bnepw I-S-em-kpw t]-\-bpw D-]-tbm-Kn-®p-≈ co-Xn-bn-epw

F-∂o hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-∂-h-cpw H-cp t]-∏-dn-\v 500 cq-]-bpw c-≠v t]-∏-dn-\v 900 cq-]-bpw A-S-®m¬ a-Xn. Hm¨-sse≥ B-bn A-t]-£n-°p-∂ (_n.C, _n.sS-Iv. tIm-gvk - p-Iƒ-°v am-{Xw) P-\d - ¬ hn-`m-KØ - n-ep≈-h¿-°v H-cp t]-∏-dn-\v 600 cq-]-bpw c-≠p t]-∏-dn-\v 1400 cq-]-bp-am-Wp ^o-kv. s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v C-Xp bYm-{I-aw 300, 700 cq-]b - m-Wv. F-kv.kn, F-kv.Sn, Aw-Kssh-Ie - y-ap-≈h - ¿ F-∂o hn-`m-KØ - n¬ s]-Sp-∂h - c - pw 300, 700 cq-] ho-Xw A-S® - m¬ a-Xn. sh-_vs - sk-‰n-¬ \n∂p e-`n-°p-∂ sN-em≥ D-]-tbm-Kn-®p I-\-dm _m-¶v, kn≥-Un-t°-‰v _m-¶v, sF.kn. sF.kn.sF. _m-¶v F∂n-hn-Sß - f - n¬ ^o-kv A-Sbv° - mw.

]vtem-Uv sN-ø-Ww. {]-th-i-\∏-co-£ kw-_-‘n-® hn-h-c-߃ sam-ss_¬ t^m-Wn-epw C˛-sa-bn-en-epam-hpw A-b-°p-I. A-Xn-\m-bn {]-th-i\ Im-e-b-fhn¬ {]-h¿-Ø-\-£-a-am-b \-º-dpw sF.Un-bpw e-`yam-°-Ww. k¿-´n-^n-°-t‰m, a-‰p tc-J-I-tfm X-]men¬ A-b-®p-sIm-Sp-t°-≠-Xn-√. Hm-^vsse≥ B-bn A-t]-£n-°m≥ sP.C.C. sabn≥ ]-co-£-bp-sS H-cp t]-∏-dn-\v P-\-d¬, H._n.kn .hn-`m-K-°m¿-°v A-t]-£m ^o-kv 1000 cq-]-bm-Wv. c≠p t]-∏-dn-\pw lm-P-cm-hp-tºmƒ 1800 cq-] A-S-bv°Ww. s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v C-Xv b-Ym-{I-aw 500, 900 cq-]bm-Wv. F-kv.kn, F-kv.Sn, Aw-K-ssh-I-ey-ap-≈-h¿

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: \-hw-_¿ 29 2013 am¿-®n¬ F-kv-.F -- -kv-.F -- ¬.---kn. ]-co-£bv-°v F-√m hn-j-b-Øn-\pw F π-kv t\-Sn hn-P-bn-®-h-cn¬-\n-∂pw Pn-√m sa-dn-‰v kvtIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£ £-Wn-®p. www.inspiredst.gov.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: \-hw-_¿ 30 tI-{μ -k¿-°m-cn-se im-kv-{X-km-t¶-Xn-I h-Ip-∏n-s‚ "C≥-kv-]-b¿' t{]m-{Km-an-s‚ `m-K-am-b D-∂-X hn-Zym-`ym-k kv-tIm-f¿-jn∏n-\v- A-t]-£ £-Wn-®p. www.atmaaims.com

kw-h-c-W am-\-Z-fi-߃ ]m-en-®m-hpw sP.-C.-C. sa-bn≥ ]-co-£-bn¬ -\n-∂p sP.C.C. A-Uzm≥-kvUv ]-co-£-bv°p tbm-Ky-X t\-Sn-b-h-sc Xn-c-s™-Sp°p-I. 2014 sa-bv 25\p tIm-gn-t°m-Spw sIm-®n-bpw Dƒs∏-sS-bp-≈ tI-{μ-ß-fn¬ h-®m-Wp ]-co-£ \-S-°pI. t]-\-bpw t]-∏-dpw D-]-tbm-Kn-®p-≈ ]-co-£-bmhpw c-≠p t]-∏-dp-I-fpw. 2012tem A-Xn-\p- ap-tºm sP.C.C. F-gp-Xn-b-h¿ A-t]-£n-t°-≠-Xn-√. c-≠p -X-h-W am-{X-ta Cu ]-co-£ F-g-Xm-\m-hq. 2013¬ sP.C.C. h-gn {]-th-i\w t\-Sn-b-h-sc-bpw ]-cn-K-Wn°n-√. A-t]-£-I¿ A-X-Xp t_m¿-Up-Iƒ \-S-Øp∂ ]-co-£-bn¬ B-Zy-sØ 20 i-X-am-\-Øn¬ Dƒs∏-Sp-∂-h-cp-am-bn-cn-°-Ww. kw-h-c-W hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-∂-h¿ kw-h-c-W hn`m-K-ß-fn¬ 20 i-X-am-\-Øn-\p ap-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂h-cm-bn-cn-°-Ww. en-Ãn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂-h¿ www.j-e-e-adv-i-i-tk-gp.a-c F-∂ sh-_v-ssk-‰v h-gn sa-bv \m-ep apX¬ -Hº-Xp -h-sc-bm-Wp c-Pn-ÿ sN-tø-≠-Xv.

http://www.jee.iitb.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 26

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 2 cm-Py-sØ _n-kn-\-kv kv-Iq-fp-I-fn¬ amt\-Pv-sa‚ v tIm-gv-kp-I-fn-te-°p-≈ {]-thi-\-∏-co-£-bm-b A-‰v-a-bv-°v (ATMA AIMS Test for Management Admissions2013) At]-£n-°mw. www.sainikschooltvm.org, 04712167590

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 7 Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ I-g-°q-´w ssk-\n-I kv-Iq-fn¬ A-Sp-Ø A-[y-b-\ -h¿-j-tØ°v 6, 9 ¢m-kp-I-fn-se {]-th-i-Øn-\v A-t]£ -£-Wn-®p. www.nicmar.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 13. \m-j-\¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I¨-kv-{SIv j-≥ am-t\-Pv-sa‚ v B‚ v dn-k¿-®v (F≥.sF.kn.Fw.F.B¿.) hn-hn-[ F≥-Pn-\o-bdn-Mv, am-t\-Pv-sa‚ v _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z tIm-gv-kp-I-fn-se {]-th-i-\Øn-\v A-t]£- £-Wn-®p. www.ignou.ac.in

sk-‰n-\v A-t]-£n-°m≥ k-a-b-ambn l

www.dcescholarship.k erala.gov.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 16 C-μn-cm-Km-‘n \m-j-\¬ Hm-]¨ k¿-h-Iem-im-e-bp-sS hn-Zq-c -hn-Zym-`ym-k _n-cp-Z, _n-cp-Zm-\-¥-c, ]n.Pn. Un-tπm-a k¿-´n-^n°-‰v tIm-gv-kp-Iƒ-°v A-t]-£ £-Wn-®p. www.ipeindia.org

-b¿ -sk-°≥-U-dn, t\m¨ shm-t°-j\¬ A-[ym-]-I \n-b-a-\-Øn-\p kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ tbm-Ky-Xm -\n¿-W-b ]-co£-bm-b sk-‰n\v (kv-t‰-‰v F-en-Pn-_n-en-‰n sSÃv) A-t]-£n-°m≥ k-a-b-ambn. 2014 s^-{_ph-cn c-≠n-\m-Wp ]-co£. F¬.-_n-.F-kv. sk‚¿ t^m¿ k-b≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn-bmWp ]-co-£ \-S-Øp-∂-Xv. _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cpZ-Øn¬ 50 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bm-sX am¿°v/X-Øp-ey t{K-Upw _n.-F-Upw D-≈-h¿-°v A-t]-£n-°mw. Nn-e {]-tXy-I hn-jb - ß - f - n¬ _n-cp-Zm-\¥ - - c _n-cp-Za - p-≈h - s - c _n-.F-Uv. th-Ws - a-∂ \n-_‘ - \-bn¬- \n-∂v H-gn-hm-°n-bn-´p-≠v. F¬.-Sn-.Sn-.kntbm, Un-.F-®v.-Sn-tbm A-√m-sX-bp-≈ s{S-bv-\nMv tbm-Ky-X-Iƒ _n-.F-Un-\v Xp-ey-a-√. (]-´n-IPm-Xn, h¿K hn-Zym¿-Yn-I-ƒ-°p _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-Øn-\v A-©p i-X-am-\w am¿-°n-f-hp-≠v). em-‰n≥ hn-j-b-Øn¬ sk-‰v ]-co-£ F-gp-Xm≥ D-t±-in-°p-∂-h¿ Un-{Kn X-e-Øn¬ em-‰n≥ D]hn-j-b-amsbSp-Øv 50 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bmsX am¿-°v (em-‰n-\v) t\-Sn-b-h-cpw G-sX-¶n-epw hn-j-b-Øn¬ 50 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bm-Ø am¿°v/X-Øp-ey t{K-Un¬ t]m-Ãv {Km-tPz-‰v _n-cp-Z-

hpw t\-Sn-b-h-cm-bn-cn-°-Ww. ]n-.-Pn. _n-cp-Zw -am{Xw t\-Sn-b-h¿ 2013¬ _n-.F-Un-\v {]-th-i-\w e-`n-®-h-cm-bn-cn-°-Ww. 2013-˛-14 A-[y-b-\ -h¿-jØn¬ A-h-km-\-h¿-j ]n.Pn. ]Tn-°p-∂-h¿°p _n-.F-Uv. _n-cp-Zw D-s≠-¶n¬ sk-‰v ]-co£ F-gp-Xmw. sk-‰v ]-co-£ F-gp-Xp-∂-h¿-°p k¿-´n-^n-°-‰v e-`n-°m≥ A-h¿ B-Zy A-h-k-cØn¬-Ø-s∂ ]n-.Pn./-_n.-F-Uv. ]-co-£-Iƒ ]m-km-bn-cn-°-Ww. (]n-Pn/_n-F-Uv .]-co-£Iƒ H-tc A-h-k-c-Øn¬-Ø-s∂ F-gp-Xp-∂-h¿ sk-‰v ]-co-£ F-gp-Xm≥ tbm-Ky-c-√). Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv/ C≥-^¿-ta-j≥ sS-Ivt\m-f-Pn-bn-epw C-e-t{Œm-Wn-Iv-kn-epw sk-‰v ]co-£ \-S-Øp-∂-X-√. P-\-d¬/H-._n.kn. hn-`m-Kß-fn¬-s∏-Sp-∂-h¿ 750 cq-]-bpw F-kv.kn./ Fkv-.Sn./hn-.F-®v./]n-.F-®v. F-∂o hn-`m-K-ß-fn¬s∏-Sp-∂-h¿ 375 cq-]-bpw \¬-In-bm¬ kw-ÿm\-sØ sl-Uv t]m-Ãv Hm-^nkp-I-fn¬ -\n-∂v t{]m-kv-s]-Œ-kpw A-t]-£m -t^m-d-hpw Un-kw_¿ H-º-Xp -h-sc e-`n-°pw. tI-c-f-Øn-\p ]p-dØp-≈-h¿ G-sX-¶n-epw H-cp tZ-i-km¬-Ir-X _m-¶n¬ -\n-∂v F¬-._n-.F-kv. sk‚¿ U-b-d-Œdp-sS t]-cn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp am-dm-hp-∂ 800 cq-] Un-.Un-bpw (F-kv.kn./F-kv-.Sn./hn-. F-

®v./]n-.F-®v. hn-`m-K-ß-ƒ°v 425 cq-] Un-.Un-.)kz-¥w ta¬-hn-em-kw F-gp-Xn-b I-h¿ k-ln-Xw U-b-d-Œ¿ F¬.-_n.-F-kv. sk‚¿ t^m¿ kb≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂ ta¬-hn-em-k-Øn¬ A-t]-£n-°-Ww. F-kv.kn./F-kv-.Sn./hn-.F-®v./]n-.F-®v. hn-`mK-ß-fn¬-s∏-Sp-∂-h¿ ^o-kn-f-hn-\v Pm-Xn sX-fnbn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰v A-t]-£-tbm-sSm-∏w lm-P-cm-°-Ww. A-t]-£-I¿ BZyw F¬.-_n-.F-kv. sk‚-dn-s‚ sh-_v-ssk-‰n¬ Hm¨ sse≥ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-cn-°-Ww. c-Pn-ÿ sNbv-X-ti-jw t^m-t´m ]-Xn-® A-t]-£-bpw Hm¨-sse≥ B-πn-t°-j-s‚ {]n‚u-´pw k-lnXw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F¬._n-.F-kv. sk‚-dn¬ X-]m-en¬ A-b-t°-≠-Xm-Wv. ]-co-£-bp-sS ^ew {]-Jym-]n-®- -ti-jw sk-‰v k¿-´n-^n-°-‰v e-`n°m≥ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS tIm-∏n-Iƒ lm-Pcm-°n-bm¬ a-Xn. F-∂m¬, F-kv.kn./ F-kv-.Sn.-/-hn-.F-®v./]n-.F-®v./H-._n-.kn. (t\m¨-{Io-anse-b¿) hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-∂-h¿ Pm-Xn sX-fnbn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ/-t\m¨ {Io-an-seb¿ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ A-t]-£-tbm-sSm-∏w lm-P-cm-°-Ww. A-t]-£-Iƒ 2013 Un-kw-_¿ H-º-Xn-\v ssh-Io-´v A-©n-\p- ap-ºv F¬-._n-.F-

kv. sk‚-dn¬ e-`n-®n-cn-°-Ww. Hm¨-sse≥ cPn-kv-t{S-j≥ A-t∂-Zn-h-kw ]-I¬ aq-∂n-\p -apºv ]q¿-Øn-bm-°-Ww. A-t]-£ -e-`n-°p-∂ sl-Uv t]m-Ãv Hm-^nkp-Iƒ: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-.]n-.H, ]q-P-∏p-c, B-‰n-߬, s\-øm-‰n≥-I-c, sIm-√w, sIm-´m-c-°c, I-cp-\m-K-∏-≈n, ]p-\-eq¿, ]-Ø-\w-Xn-´, ASq¿, sN-ß-∂q¿, Xn-cp-h-√, B-e-∏p-g, tN¿-Øe, Im-bw-Ip-fw, am-th-en-°-c, tIm-´-bw, N-ß\m-t»-cn, Im-™n-c-∏-≈n, ssh-°w, ]m-e, sXmSp-]p-g, I-S-∏-\, F-d-Wm-Ip-fw, B-ep-h, sIm-®n, aq-hm-‰p-]p-g, s]-cp-ºm-hq¿, Nm-e-°p-Sn, C-cn-ßme-°p-S, Ip-∂w-Ip-fw, Xr-iq¿, h-S-°m-t©-cn, B-e-Øq¿, H-e-h-t°m-Sv, H-‰-∏m-ew, ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw, a-t©-cn, s]m-∂m-\n, Xn-cq¿, tIm-gnt°m-Sv, tIm-gn-t°m-Sv kn-hn¬kv-t‰-j≥, sImbn-em-≠n, h-S-I-c, I¬-∏-‰, Im-™-ßm-Sv, Imk¿-tIm-Uv, I-Æq¿, X-e-t»-cn, X-fn-∏-d-ºv. am¿®v 15\p ^-ew {]-kn-≤o-I-cn-°pw. www.lbskerala.com, www.lbscentre.org

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 9

A-h-km-\ Xn-ø-Xn 2013 Un-kw-_¿ 16. ssl-Z-cm-_m-Zn-se C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm^v ]-ªn-Iv F‚¿-ss{]-kv (sF.]n.C.) am-t\Pv-sa‚n¬ hn-hn-[ im-J-I-fn¬ _n-cp-Zm-\-¥c _n-cp-Z tIm-gv-kp-Iƒ-°v A-t]-£n-°mw. www.nitie.edu

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 17 apw-ss_-bn-se \m-j-\¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm^v C≥-U-kv-{Sn-b¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z Un-tπm-a tIm-gv-kpI-fn-te-°v A-t]-£n-°mw. www.jeemain.nic.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn: Un-kw-_¿ 26. \m-j-\¬ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-f-Pn (F≥.sF.Sn.)I-fn-se-bpw C-¥y≥ C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-f-Pn (sF.sF.Sn.)I-fnse-bpw _n-cp-Z tIm-gv-kv {]-th-i-\-Øn-\p≈ kw-bp-‡ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv {]-th-i-\-∏co-£ (sP.C.C.˛-sa-bn≥)bv-°v A-t]-£Wn-®p.

B-d³-ap-f hn-am-\-¯m-h-f-¯n-\v Aw-Ko-Im-cw \Â-In-b-Xv a-{´nk-` NÀ-¨sN-bv-Xv: tIm-Sn-tb-cn ]-Ø-\w-Xn-´: \n¿-Zn-„ B-d-∑pf hn-am-\-Øm-h-f-Øn-\p X-ØzØn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv F¬.--Un.--F-^v. k¿-°m¿ a-{¥nk-`-bn¬ N¿-®sN-bv-Xn-s´-∂p {]-Xn-]-£ D-]-t\-Xm-hv tIm-Sntb-cn _m-e-Ir-jv-W≥. ]-Ø\w-Xn-´ {]-kv-¢-∫n-s‚ ap-Jm-apJw ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-b-a-hn-t[-b-am-bn-´p-≈-XmsW-¶n¬ h-c-s´-sb-∂-Xm-bn-cp-

∂p F¬.---Un.--F-^v. k¿-°m¿ kzo--I-cn-® k-ao-]-\w. -\n-e-hn-ep≈ F-√m \n-b-a-ß-fpw ]m-en-®psIm-≠p ]-≤-Xn \-S-∏m-°m-\p≈ {]m-Y-an-Im-w-Ko-Im-cw am-{Xam-bn-cp-∂p C-Xv. A-°m-e-Øv ]-≤-Xn--s°-Xnsc F-Xn¿-∏v C-{X-bpw i-‡-ambn-cp-∂n-s√-∂pw tIm-Sn-tb-cn Nq--≠n-°m-´n. ]n-∂o-Sp hy-h-kmb ta-J-em {]-Jym-]-\w \-S-∂Xp K-h¨-sa‚ v A-dn-™n-´n-√.

\n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p {]Jym-]n-®- -ti-jw hy-h-km-b sk--{I-´-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wp hn-⁄m-]-\w C-d-°n-bXv. Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-WØn--\v B-d-∑p-f hn-am-\-Øm-hfw t\-´-am-bn sIm-≠p-h-∂-Xp \n-tj-[n-°p-∂n-√. C-t∏mƒ F-√m \n-b-a-hy-hÿ-I-sf-bpw sh-√p-hn-fn-®psIm--≠m-Wp hn-am-\-Øm-h-fw ÿm-]n-°m≥ {i-aw\-S-°p-∂-

Xv. C-Xv Aw-Ko-I-cn-°n-√. \n-b-ak-`-bn-se 74 Fw.---F¬.---F-am¿ FXn¿-Ø H-cp ]-≤-Xn A-Sn-t®¬∏n-°m-\p-≈ {i-aw P-\-ß-tfmSp-≈ sh-√p-hn-fn-bm-Wv. ]m¿-e-sa‚-dn I-Ωn-‰n-bpw \nb-a-k-`m ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xnbpw hn-am-\-Øm-h-f-sØ F-Xn¿Øn-cp-∂p. tI-c-f-Øn-se `q-]-cnjv-I-c-W \n-b-a-sØ sh-√p-hn-fn®p-sIm-≠p-≈ \o-°-am-Wv Ct∏mƒ \-S-°p-∂-Xv. ]-≤-Xn--°p

tI-{μ-]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-bw \¬-In-b Xn-c-°n-´ A-\p-a-Xn--°p ]n-∂n¬ h≥ C-S-s]-S¬ \-S-∂n´p-≠v. tdm-_¿-´v h-{Z A-S-°-ap≈-h-cp-sS D-∂-X C-S-s]-S¬ \-S∂n-´p-≠v. ]m-cn-kv-Yn-Xn-I {]-iv-\ap-≠m-°p-∂ hn-am-\-Øm-h-f ]- Xriq-cn¬ \-S-∂ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n kw-km-cn-°p∂p ≤-Xn-s°-Xn-tc kn.--]n.--Fw. k-acwsN-øp-sa-∂pw k-am-\-Nn-¥mK-Xn-°m-cm-b tIm¨-{K- pImsc-bpw k-l-I-cn-∏n-°psa∂pw tImSn-tbcn hy‡-am-°n.

i_cn-a-e-bn- {]-km-Z-w X-¿m-dm¡Â: D-¶X-X-e ap-Jy-a-{´n-¡v ssl-sS-Iv kp-c-£-: a-{´n Xn-cp-h-©qÀ A-t\zj-Ww \-S-¯-W-sa-¶p _n.sP.]n. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: i-_-cn-a-et£-{X-Øn¬ \n-e-hm-cw Ip-d™ I¬-°-≠w D-]-tbm-Kn-®v {]-km-Z-߃ X-øm-dm-°p-∂ tZh-kzw- t_m¿-Un-s‚ \-S-]-Sn-sb°p-dn-®v D-∂-X-X-e A-t\z-jWw th-W-sa-∂p _n-.sP-.]n. h‡m-hv hn hn cm-tP-jv. ap-dn-hm-S-I {I-am-Xo-X-am-bn h¿-[n-∏n-®pw `-‡¿-°p Ip-Sn-sh-

≈w \¬-Ip-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp≈ A-Sn-ÿm-\ku-I-cy-߃ \¬-Im-sX-bpw tZ-h-kzw -t_m¿Upw k¿-°m-cpw i-_-cn-a-e-tbm-Sv A-h-K-W-\ Xp-S-cp-I-bm-Wv. H-cp-X-h-W A-c-h-W \n¿-amW-Øn-\m-bn X-øm-dm-°p-∂ Iq´n¬- \n-∂v 968 Sn≥ A-ch - W - e-`n°p-sa-∂m-Wp t_m¿-Uv ]-d™n-cp-∂-Xv. C-Ø-h-W ssl-

\n-b-a-hn-t[-b-am-b-Ãm-sX hn-am-\-¯m-h-f-w B-cw-`n-¡n-sÃ-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-b-a-hn-t[b-am-b-√m-sX B-d-∑p-f hn-am-\Øm-h-f-Øn-s‚ \n¿-am-W{]h¿-Ø-\w B-cw-`n-°n-s√-∂v sI.Pn.F-kv. {Kq-∏v. 2010¬ sI.Pn.F-kv. I-º-\n ]-≤-Xn G-s‰Sp-Ø- ti-jw H-cphn-[-Øn-ep≈ \n¿-am-W{]-h¿-Ø-\-hpw ]≤-Xn{]-tZ-i-Øp \-S-Øn-bn-´ns√-∂pw hn-am-\-Øm-h-f I-º-\n F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Œ¿ ]n Sn \-μ-Ip-am¿ hm¿-Øm-°p-dn∏n¬ A-dn-bn-®p. ]-≤-Xn{]-tZ-i-Øn-s‚ ap≥ `q-D-S-a F-{_-lmw I-e-a-Æn¬ ]-d-™ Im-cy-߃ au-≠v kotbm¨ {Kq-∏pw A-\p-_-‘ skm-ssk-‰n-I-fp-am-bn _-‘s∏-´-Xm-Wv. \n-e-hn¬ F-{_mlw I-e-a-Æn-ep-am-bn I-º-\n°v bm-sXm-cp-hn-[ _-‘-hp-an√. A-t±-l-Øn-\p F-Xn-tc I-º\n \¬-In-b ]-cm-Xn tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®v \-S-]-Sn-Iƒ Xp-Scp-Ibm-Wv. ]-≤-Xn{]-tZ-i-sØ 232 G°¿ `q-an I-º-\n-°v ssI-am-dn-

b I-e-a-Æn¬ F-√mw \n-b-ahnt[-b-am-bn \-S-Øn-b-Xm-sW-∂v D-d-∏p \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ I-º-\n-sb I-_-fn-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. I-e-a-Æn¬ a-Æn-´p \nI-Øn-b-√m-sX ]-≤-Xn{]-tZ-iØv bm-sXm-cp-hn[ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-hpw I-º-\n \-S-Ønbn-´n-√. C-°m-cyw ssl-t°m-SXn Aw-Ko-I-cn-®n-´p-≠v. tI-{μ h\w ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-b-sØbpw C-°m-cy-߃ tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-®n-´p-≠v. Ip-Ω-\w cm-Pti-J-c≥ D-∂-bn-® hm-Z-ß-fpw tc-J-I-fpw sX-‰n-≤m-c-Wm P-\I-am-sW-∂pw sI.Pn.F-kv. {Kq∏v ]-d-™p. ]-≤-Xn{]-tZ-i-Øv \n¿-am-W{]-h¿-Ø-\-߃ \-SØp-∂-Xn-\p sI.Pn.F-kv. I-º\n-°v t]m-en-kv kw-c-£-Ww \¬-I-W-sa-∂p ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hv \¬-In-bn-´p-≈-Xm-Wv. Im¬e-£w cq-] ]n-g-bm-bn sI.Pn.-F-kv. I-º-\n-°v \¬-I-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v tZ-io-b lcn-X ss{S-_yq-W¬ Ip-Ω-\-Øns‚ l-c-Pn X-≈n-b-Xm-Wv.

t°m-S-Xn-bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Imcw hn-Pn-e≥-kv D-tZym-Kÿ c - p-sS km-∂n-[y-Øn¬ A-c-h-W \n¿an-®t- ∏mƒ H-cp Iq-´n¬ \ - n-∂v 60hsc Sn-∂p-Iƒ A-[n-I-ap-≠m-bn. I-gn-™ Im-eß - f - n¬ A-ch - W - \n¿-am-W-Øn¬ hym-]-I-am-b {I-a-t°-Sv \-S-∂p-sh-∂m-Wv CXn¬ -\n-∂p a-\- n-em-t°-≠sX-∂pw cm-tP-jv ]-d™ p.

tIm-´-bw: P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n-°v ssl-sS-Iv kp-c-£ D-d∏m-°p-sa-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n Xncp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. tIm-´-b-Øp am-[y-a {]-h¿-ØI-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. P-\-k-º¿-°-sØ k-a-cØn-eq-sS F-Xn¿-°p-sa-∂p ]-d-

bp-∂-Xp i-cn-b-√. P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-bn-eq-sS ]m-h-߃°m-Wp Iq-Sp-X¬ tk-h-\w e-`n°p-∂-Xv. C-Xv C-√m-Xm-°m-\p-≈ {i-a߃ a-\- m-£n-°p tbm-Pn-®X-√. I-\-Ø kp-c-£-bm-Wv B`y-¥-c h-Ip-∏n-s‚ `m-K-Øp \n∂v H-cp-°n-bn-cn-°p-∂-sX-∂pw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp.

kp¶n kwL-S-\-IÄ hn-th-I-t¯m-sS s]-cp-amd-Ww: C-amw-kv Iu¬-knÂ

tIm-gn-t°mSv: k-am-[m-\m-¥co-£w Im-Øpkq-£n-°p-∂Xn-\p th-≠n ap-kvenw cm-{„ob-°mcpw kp-∂n kw-L-S-\-Ifpw hn-th-I-]q¿-hw s]-cp-am-dW-sa-∂v Hmƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn¬ B-lzm-\w sNbvXp. a-Æm¿-°m-´v F.]n. hn-`m-Kw A-\p-`-m-h-n-Ifm-b c-≠p hn-izmkn-Iƒ sh-t´-‰p a-cn-® kw-`hw A-Xy-¥w A-]-e-]-\o-bhpw tJ-Z-I-c-hp-amWv. F√m hn-`m-K-߃°pw \n-b-

am-\p-kr-Xw {]-h¿-Øn-°m≥ kzm-X-{¥yhpw ku-I-cy-hp-ap≈ \m-´n¬ F-Xn-cm-fnI-sf sh´nho-gv-Øp∂-Xp I-Sp-Ø Xo-{hhm-Zhpw Xn-I-™ a-X-hn-cp-≤-Xbp-amWv. C-kv-eman-I {]-h¿-Ø-\cwKØp {]Xn-tem-a cm-{„o-b AP-≠-Iƒ IS-∂pIq-Sp∂-Xp Kuc-h-tØm-sS Im-W-Ww. C-¥y-bn¬ \-S-∂ kw-L-]cn-hmc kv-t^m-S-\-ß-fn-epw A{I-a-ß-fnepw ap-kv-enw ]-¶v Btcm-]n-°-s∏-´-t∏m-sgm-s° B-

th-i-tØm-sS £-am-]-W {]-kvXm-h-\-Iƒ ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-´p≈ ap-kvenw kw-LS-\m t\-Xm°ƒ X-≈n-∏-d-tb≠-Xv CØcw A-{I-a-ß-sf-bmWv. k-lnjv-Wp-X-bp-sS a-Xam-b C-kv-eman-s\ A-]-Io¿-Øn-s∏-Sp-Øm\p--≈ km-{am-Py-Xzi-‡n-I-fpsSbpw kw-L-]-cn-hm-cØn-s‚bpw {i-a-߃-s°-Xntc D-Ø-chm-Zn-Ø-]q¿-ham-b Pm{K-X]men-°m\pw Hmƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn¬ B-lzm-\w sNbvXp.


Ifn¡fw

23 \-hw-_¿ 2013 i\n

kozhikode

11

57maXv kw-Øm-\ kv-IqÄ Im-bn-I-ta-f-bv¡p sIm¨n-sbm-cp§n

B-th-i -{Sm-¡n-te-¡v... Fw Fw kemw sIm®n: B-th-i-I-cam-b ImbnI t]m-cm-´-ß-fp-sS F-Æ-a-‰ I-Y-I-fp-dßp-∂ a-lm-cm-Pm-kn-s‚ a-Æn¬ C∂p ap-X¬ Iu-am-c Xm-c-ß-fp-sS Imbn-I-°p-Xn-∏v. {In-°-‰v D-’-h-w sImSn-bn-dßn-b-Xn-s‚ B-ekyw hn-´pWcpwap-tº C-\n-bp-≈ \m-ep Zn-\ß-ƒ sIm®n Imbn-I am-am-¶-Øns‚ X-e-ÿm-\-w. Ip-™p ]m-Z-ß-fpsSbpw Ip-™p- ssI-I-fp-sSbpw I-cpØ-dn-bn-®p C-°p-dn c-≠m-bn-c-Ø™q-dn-e-[nIw {]-Xn-`-I-fmWp a-lmX X

ss{]-kv e-`n-°pw. kv-t]m¨-k¿-jn-∏n-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ \-S-Øp-∂ B-Zy kwÿm-\ Imbn-Ita-fsb-∂ {]-tXy-IXbpw C-°p-dn-bp-≠v. Im-bn-I Xm-cß-sf-bpw H-^o-jy¬-kn-s\-bpw C≥-jp-d≥-kv sN-bv-Xn-´p-≠v. kw-ÿm-

e-£yw. an∂pw Xm-c-ß-fm-bn-cp-∂ apl-Ω-Zv A-^v-k¬, A-–p-≈ A-_q_-°¿, kn __n-X F-∂n-h¿ So-ans\m-∏-an-√m-Ø-Xp ]m-e-°m-S≥ taml-߃-°pta¬ C-°p-dn I-cn-\n-g¬ ho-gv-Øp-∂p-≠v. {_-ko-en¬ \-S°p-∂ tem-I kv-Iqƒ ao-‰n¬ ]-s¶Sp-°p-∂-Xn-\m-em-Wp C-h¿-°p kwÿm-\ kv-Iqƒ- Imbn-I taf \jvSam-bXv. F-¶nepw ]-d-fn, I√-Sn, ap-≠q-¿ kv-Iq-fp-I-fp-sS I-cp-Øn¬ s]m-cp-Xn t\m-°m≥ X-s∂-bm-Wp A-h-cp-sS Xo-cp-am-\w. ]-d-fn-bn¬ \n-∂pw \m¬-

C¶-s¯ ss^-\-epIÄ 5000 ao - (ko-\nb¿ B¨) 3000 ao (ko-\nb¿ s]¨) 3000 ao (Pq-\nb¿ B¨) Un-kI v k - v t{Xm (ko-\n-b¿ B¨) 3000 ao- - (Pq-\n-b¿ s]¨) tjm-´v-]p-´v (Pq-\n-b¿ s]¨-) temMvPw]v (Pq-\n-b¿ B¨-) Pm-hven≥ t{Xm - (Pq-\n-b¿ B¨) temMvPw]v (ko-\n-b¿ s]¨)Un-kI v k - tv {Xm (ko-\n-b¿ s]¨- ) temMv-Pw]v (ko-\n-b¿ B¨) 400 ao- (k-_v Pq-\n-b¿ s]¨) 400 ao- (k-_v Pq-\n-b¿ B¨) 400 ao- (Pq-\n-b¿ s]¨-) 400 ao- (Pq-\n-b¿ B¨-) 400 ao- (ko-\n-b¿ s]¨-) 400 ao- (ko-\n-b¿ B¨-) ssl-Pw]vv (k-_v Pq-\n-b¿ B¨-)

B-Zy-Zn-\w 18 C-\-§-fn ss^\ ssh-Io-«v aq-¶n-\v a{´n _m-_p ta-f D-Zv-LmS-\w sN¿pw

cm-Pm-kn-s‚ kn-¥-‰n-Iv {Sm-°n¬ \n∂p sd-t°mUp-Iƒ Xm-≠m\pw saU-ep-Iƒ hm-cn-sb-Sp-°m\pw F-Øp∂Xv. cm-hn-se G-gn\v ko-\n-b¿ B-¨Ip-´n-I-fp-sS 5000 ao-‰¿ ss^-\-temsS-bm-Wv ao-‰v B-cw-`n-°p-∂-Xv. C-∂p 18 C-\-ß-fn¬ sa-U¬ hn-P-bnI-sf I-s≠-Øpw.

]m-e-¡mSpw BXntY-bcpw ap-Jm-ap-Jw

]-Xpw I√-Sn-bn¬ \n-∂p 46, ap-≠qcn¬ \n-∂p 26 Ip-´n-I-fp-am-Wp C-°pdn ]m-e-°m-Sn-\pth-≠n {Sm°n-en-dßp-∂Xv. ]m-e-°m-Sn-\pth-≠n BsI a-¬k-cn-°p-∂-Xp 176 Imbn-IXm-cßfmWv. Ign™ XhW t\-cnb hy-Xymk-Øn¬ In-co-Sw \jvS-s∏´Xn-s‚ ]-Iho-´m-\m-Wv B-XntYbcpw I-®sI-´p-∂-Xv. G-‰-hpw km[y-X I¬-∏n°-s∏-Sp-∂ kv-Iq-fmb tIm-X-awK-ew sk‚ v tPm¿-Pn¬ \n-∂pw 57 Xm-c-ßfpw A-b¬-°mcm-b am¿-t_-kn-en¬ \n-∂pw 49 Xm-c-ß-ƒ F-d-Wm-Ip-fØn-\p th-≠n a-¬k-cn-°m-\n-d-ßp∂p. sam-Øw 173 Imbn-I Xm-c-ß-fmWp F-d-Wm-Ip-f-Øn-\p th-≠n t]m¿`q-an-bn-en-d-ßpI. B-™pho-ip∂ ]m-e-°m-S≥ Im-‰n-s\ Cu {]-Xn-`-Ifp-sS I-cp-Øn¬ a-dn-I-S-°m-\m-hp-sa∂m-Wp Fd-Wm-Ipfw I-W-°p- Iq-´p∂Xv.

]-Xn-hpt]m-se I-cn-º-\-I-fp-sS I-cp-Øp-am-sb-Øp-∂ ]m-e-°mSpw B-XntY--bcm-b F-d-Wm-Ip-fhpw XΩn-ep-≈ ap-JmapJ t]m-cm-´-Øn-\mbn-cn-°pw 57ma-Xp kwÿm-\ ImbnI ta-fbpw km£yw h-ln-°p-I. Xp-S¿-®-bm-bn F-´p X-h-W Nmw]y≥]-´w kz-¥-am-°n-b F-d-Wm-Ipf-Øn¬ \n-∂p 15 t]mbn‚ v hy-Xymk-Øn¬ I-gn-™ X-h-W ]m-e-°m-S≥ Np-W-°p-´nIƒ Nmw-]y≥]-´w sIm-≠pt]m-bn-cp-∂p. sk‚ v tPm¿BsI 95 C-\-ß-fn-em-Wp a¬k Pv, am¿-t_-kn¬ kv-Iq-fp-I-fp-sS I- c-߃ \-S-°p-I. 14 Pn-√-I-fn¬ \ncp-Øn-¬ C-h-cn¬ \n∂p In-co-Sw ho- ∂m-bn 2595 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wp Ims≠-Sp-°p-I-bm-Wp B-XntY-b-cp-sS bn-I am-am-¶-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv.

95 a-Âkc C-\-§Ä, 2595 Imbn-I {]-Xn-`IÄ

\ Im-bn-I ta-f-bn-se tP-Xm-°ƒ-°v P-\p-h-cn F´p ap-X¬ dm-©n-bn¬ \S-°p-∂ tZ-io-b kv-Iqƒ Nmw]y≥jn-∏n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A-h-k-cw D≠m-Ipw.

sIm-¨n k-Öw; Zo-]-in-J-sb-¯n t^mt´m: jnbman sXmSp-]pg

Ah-km\h´ ]cn-io-e\w \S-Øp∂ ImbnI Xmc-߃

C-Xn¬ 1357 B-¨-Ip-´n-I-fpw 1238 s]¨-Ip-´n-I-fp-ap≠v. ta-f-bn¬ Nmw]y≥-jn-∏v I-c-ÿ-am-°p-∂ So-an-\v 1,10,000 cq-]-bpw H-∂pw c-≠pw ÿm\-߃ t\-Sp-∂ So-an-\v b-Ym-{I-aw

82500, 5500 cq-]-bp-w k-Ωm-\-am-bn \¬-Ipw. ao-‰v sdt°mUv ÿm-]n-°p∂ hn-Zym¿-Yn-°v 2,000 cq-]-bpw tZ-iob sdt°m-Uv t\-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-°v 5,000 cq-]-bpw k-Ωm-\-am-bn e-`n-

°pw. C-Xp Iq-Sm-sX a¬-k-c C-\-ßfn¬ H-∂mwÿm\w t\-Sp-∂ hn-Zym¿Yn--°v 750 cq-]-bpw c-≠pw aq-∂pw ÿm-\-߃ t\-Sp-∂-h¿-°v b-Ym-{Iaw 625, 500 F-∂n-ß-s\-bpw Iym-jv

Imbn-I ta-f-bp-sS Xp-S-°w Ip-dn®p-≈ Zo-]-in-Jm {]-bm-Ww C∂-se sIm-®n-bn-seØn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cØp \n-∂p ]p-d-s∏-´ Zo-]-inJ-bv°p cm-hnse 9.30\p Pn√m A-Xn¿-Ønbmb A-cq-cn¬ kzo-Ic-Ww \¬-In.Hfnw-]y≥ sa-gvkn-°p-´≥ G-‰p-hm-ßnb Zo-]-in-J A-º-tXm-fw Im-bn-I Xm-c-ß-fp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS 11.30\v F-kv.-B-¿.-hn kv-Iq-fnseØn-®p. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ssl-

_n Cu-U≥ Fw.F¬.F Zo-]inJ G-‰p-hm-ßn. ta-f-b-°v Xp-S-°w Ip-dn®p-sIm-≠v C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿ _n-Pp{]-`m-I¿ ]-Xm-I D-b¿-Øp-w. ssh-Ipt∂-cw aq-∂n-\v a-{¥n sI _m-_p taf-bp-sS H-tZym-Kn-I D-Zv-Lm-S-\w \n¿h-ln-°pw.a-{¥n hn sI C-{_m-lnwIp-™v ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬.F A[y-£-X h-ln-°pw. 26\v ssh-In-´v 4.30\v \-S-°p-∂ kam-]-\ k-tΩ-f-\w tI-{μ a-{¥n {]-^ sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-{¥n ]n sI A-–p-d-_v t{Sm-^n-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw. a-{¥n A-\q-]v tP°-_v kp-h-\o¿ {]-Im-i-\w \n¿-hln-°pw. ta-f-bp-sS \-S-Øn-∏n-\m-bn 17 k-_v I-Ωn-‰n-Iƒ c-q-]o-I-cn-®n-´p≠v. Im-bn-I Xm-c-ß-fp-sS c-Pn-kv-t{Sj≥ F-kv.B¿.hn kv-Iq-fn¬ \-S-∂p h-cp-∂p. Hm-tcm Pn-√-bv-°pw {]-tXyIw Iu-≠-dp-Iƒ {I-ao-I-cn-®n-´p-≠v. tÃ-Un-b-Øn-\p k-ao-]-Øp-≈ 13 kvIq-fp-I-fn-em-Wp Xm-c-߃-°p-≈ ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. C-h-cp-sS kp-c-£-bv-°m-bn {]tXy-Iw t]m-en-kns\-bpw G¿-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. F-kv.B¿.-hn kv-Iq-fn¬ X-øm-dm-°n-bn-´p-≈ `-£-W]-¥en¬ ]m-epIm-®¬ \-S∂p. ]-g-bn-Sw tam-l-\≥ \-ºq-Xn-cn°m-Wp ]m-N-I-Øn-s‚ Np-a-X-e. Znh-tk-\ cm-hn-se ap-´, ]-gw, ]m¬ F∂n-h-bpw ssh-Io-´v t\m¨ sh-Pn-t‰dn-b≥ `-£-W-hp-am-Wv {I-ao-I-cn-°p∂-Xv. tÃ-Un-b-Øn-\p-≈n¬ kv-t]m¿-Sv-kv sa-Un-kn≥ tUm-Iv-‰¿-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-tXy-I sa-Un-°¬ Sow {]-h¿-Øn-°pw. sS-Iv-\n-°¬ I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ kv-t]m¿-Sv-kv D-]-I-c-Wß-fp-sS A-f-hp-I-fpw Xq-°-ß-fpw \-S-Øn a-¬k-c-Øn-\m-bn X-øm-sdSp-Øp-I-gn-™p. hn-P-bn-I-sf IrXyam-bn \n¿-W-bn-°p-∂-Xn-\m-bn t^m-t´m-^n-\n-jv kw-hn-[m-\-ß-fpw {I-ao-I-cn-®n-´p-≠v. 400 ao-‰¿ ss^\¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ a-¬k-c-߃ C-∂p Xp-S-ßpw.

CÃm-bv-a-I-fp-sS cm-P-Ip-am-c³ C-¶p {Sm-¡n-en-d§pw jm-\-hm-kv Im-cna‰w

kph¿W Nn{Xw hc-bv°m≥....: ]me-°mSns‚ ]n bp Nn{X (a[y-Øn¬) kl-Xmc-ßtfmsSm∏w ]cn-ioe-\-Øn¬

sIm®n: C√m-bv-a-I-fp-sS cm-PIp-am-c≥ C-∂p {Sm-°n¬ Xo ]mdpw t]m-cm-´-Øn-\m-bn C-dßpw. cm-hn-se G-gp a-Wn-tbmsS 5,000 ao-‰¿ Hm-´-Øn-\n-d-ßp∂ C-Sp-°n a-d-bq¿ Xo¿-Y-°pSn B-Zn-hm-kn Ip-Sn-bn-se cm-PIp-amc≥ (cm-Pv-Ip-am¿) B-Wv B-Zy-Zn-\-Øn¬ h≥ sh√p-hnfn D-b¿-Øp-∂Xv. \-·]m-Z-\m-bn C∂se alm-cm-Pm-kv {Ku-≠n¬ ]-cnioe-\w \-S-Ønb cm-P-Ip-amcs\ Iu-Xp-I-tØm-tS-bm-Wv a‰v AXve-‰p-Iƒ ho£n-®-Xv. ]-W-s°m-gp-∏n-t‚bpw kzm[o-\-Øn-t‚bpw ]n-Sn-bn-e-a¿∂ Imbn-Ita-f-bn¬ B-cp-tSbpw ]n-¥p-Wtbm k-lm-btam C√m-tX-bmWv Cu Iu-am-

P-À-a-\n-bn C-¶v Xo-]mdpw t]m-cm«w P-À-a-³ eoKv: _-tb¬ ayq-Wn-¡v x s_m-dq-ky tUm-Sv-ap−v (cm-{Xn 12\v, \ntbm ss{]-anÂ) s_¿-en≥: tem-II-∏v tbm-KyXm a¬-k-c-߃-°v ss^-\¬ hn-kn¬ ap-g-ßn-b-tXm-sS ¢-∫v ^pSv-t_m-fn¬ ho≠pw t]m-cm-´ß-fp-sS Zn-\߃. P¿-a≥ eo-Knem-Wv C-∂v G-‰-hp-a-[n-Iw Bth-i-I-cam-b a¬k-cw A-ctß-dp-I. \n-e-hn-se Nmw-]y≥amcm-b _-tb¨ ayq-Wn-°v ap≥ tP-Xm-°fpw _≤ sshcn-I-fpamb s_m-dq-ky tUm-Sv-ap-≠pam-bn i-‡n ]-co-£n-°pw. tUmSv-ap-≠n-s‚ X-´-I-am-Wv a¬-k-cthZn. 12 du-≠p-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bt∏mƒ 10 P-bhpw c-≠p k-a-\ne-bp-a-S-°w 32 t]m-bn-t‚m-sS _-tb-Wm-Wv eo-Kn¬ X-e-∏Øp-≈Xv. C-{Xbpw I-fn-I-fn¬ \n-∂v Hº-Xp P-bhpw Hmtcm ka-\n-ebpw tXm¬-hn-bp-apƒ-s∏sS 28 t]m-bn‚ v t\-Sn tUm-Sv-ap- Ãm¿ kvss{S°¿ tdm_¿´v seh≥tUmhvkvIn tUmSvap≠v ≠v c-≠mw-ÿm-\-Øp-≠v. aq- tIm®v bp¿K≥ t¢m∏n-s\m∏w ∂mw-ÿm-\-°mcm-b _-tb¿ _-tb-Wp-am-bp-≈ AI-ew ∂p P-bn-t® Xocq. am-{Xa√. eose-h¿-Iyq-k\pw C-tX t]m-bnIp-d-bv-°m≥ tUm-Sv-ap-≠n-\v C- Kn¬ c-≠mw-ÿm-\w \n-e-\n-¿‚m-Wp-≈Xv.

Øm\pw tUm-Sv-ap-≠n-\p P-bw A-\n-hm-cy-am-Wv. a-s‰m-cp I-fnbn¬ sl¿-Øm s_¿-en-s\ tXm-¬-∏n-®m¬ se-h¿-Iyqk-\v eo-Kn¬ c-≠mw-ÿm-\-tØ-°p I-b-dm-\m-hpw. {]Xn-tcm-[-\n-c-bp-sS ]-cn°m-Wv tUm-Sv-ap-≠v tIm-®v bp¿K≥ t¢m-∏n-s\ C-∂v G-‰-hp-a-[nIw h-e-bv-°p-∂Xv. am¿-sk¬ jv-sa¬k¿, am-‰v-kv l-Ω¬-kv, eq-°m,v ]n-skIv, s\-h≥ kypt_m-´n-®v XpS-ßn So-an-se ap-≥\n-c Un-^‚¿-am-sc√mw ]-cn-°paq-ew So-an-\p ]p-d-ØmWv. \n-ehn¬ H-cp So-ap-am-bpw I-cm-dn√mØ Un-^‚¿ am-\z¬ s{^-Uvd - n®n-s\ tUm-Sva - p-≠v I-gn-™ Znhkw So-an-se-Øn-®n-cp∂p. A-tX-k-a-bw, ]-cn-t°-‰ {^-©v Ãm¿ tπ-ta-°¿ {^m-¶v dn-_-dn-bn√m-sX-bm-Wv _-tb¨ I-f-Øn-en-d-ßpI. _m-Ãy≥ jzm≥-ssÃ-K¿, t¢m-Untbm ]n mtdm F-∂n-h-cpw Ifn-°n√.

tI-cf t]m-en-kn-\v In-coSw

B-jkv: B-kv-t{Xen-b ]n-Sn-ap-dp¡n

sk-°-¥-cm-_m-Zv: hn-P-bv a-enIv Hmƒ C-¥y t]m-en-kv sK-bnwkn¬ X-an-gv-\m-Sv t]m-en-kns\ 2˛0\v tXm¬-∏n-®v tI-cf t]m-enkv In-co-Sw NqSn. A-\okpw \kv-dp-±o\pw tI-c-f-Øn-\m-bn tKm-fp-Iƒ t\-Sn. 20 sIm-√-Øn-\p ti-j-am-Wv tI-cf t]m-enkv Cu Sq¿-W-sa‚n¬ sh-∂n-s°m-Sn \m-´-p-∂Xv.

{_n-kv_¨: Bj-kv ]-c-º-cbn-se H-∂mw {In°-‰v sS-Ãn¬ Cw-•-≠n-s\-Xn-tc B-kv-t{Xenb ]n-Sn-ap-dp-°n. Hm-ko-kn-s‚ H∂m-an-∂n-Mvkv kv-tIm-dm-b 295-

kalikkalam@thejasonline.com

scm-∂pw 20\p ap-If - n¬ kvt- Im¿ sN-bX v- n√. H-cp L-´Ø - n¬ F-´n\p 91 d¨-sk-∂ \n-e-bn-te-°v Iq-∏p-IpØn-b Cw-•-≠n-s\ 130 h-sc-sb-Øn®-Xv t{_m-Un-s‚ sN-dp-Øp-\n¬-∏mWv. \m-ep hn°-‰v ]ngp-X an-s®X Hm-ko-kn-\v 224 d¬-knsâ anI¨ eoUv ¬ tPm¨-k\pw aq-∂p hn°-‰v ho-gvØn-b d-bm≥ lm-cn-kp-am\p a-dp-]-Sn-bn¬ Cw•-≠v tI-h- dn (40), Ãp-h¿-´v t{_m-Uv (32) F- Wv Cw-•-≠n-s\ X-I¿-ØXv. \- am-{X-ta Cw-•o-jv \n-cb - n- Xm≥ en-tbm-Wn-\p c-≠p hn°ew 136\p ]p-d-Øm-bn. c-≠m-an- ∂n-h¿ ∂n-Mv-kv B-cw-`n-® Hm-ko-kv c- ¬ ]n-Sn-®p-\n-∂p≈q. a-‰p≈-h- ‰v e-`n®p. ≠mw-Zn-\w I-fn \n¿-Øp-tºmƒ hn°-‰v t]m-hm-sX 65 d¨-skSp-Øn-´p-≠v. B-Xn-tYb¿ C-t∏mƒ 224 d¨-kn-\p ap-∂n-em-Wv. t\ctØ ssa-°¬ Im¿-s_-

\-·-]m-Z-\m-bn ]-cn-ioe-\w \-S-Øp-∂ cm-P-Ip-am-c≥ cw a-¬-c-Øn-\n-d-ßp-∂Xv. kz¥-am-bn H-cp P-gvkn, jq Xp-Sßn-b bm-sXm-∂p-an√m-sX \·]m-Z-\mbn Hm-Sp-∂ cm-P-Ip-

C¶s¯ Ifn

am-c≥ Hmtcm Imbn-I kv-t\ln-bp-tSbpw a-\-kn-se s\mº-c-s∏SpØpw. I-gn-™ C-Sp°n Pn-√m Imbn-I ta-f-bn¬ ap-

X-e-t°mS-Øp \n∂p kz¿-Ww t\-Sn-bm-Wv cm-P kwÿm-\ ao‰n-s\-Øp-∂Xv. Zn-h-k-hpw 16 Intem ao-‰-dnte-sd Im¬-\-S-bm-bn \S-∂p kv-Iq-fn-se-Øp-∂ Cu Ip-cp∂n-\v C√m-bv-a-I-fp-sS I-YIsf ]-d-bm-\p-≈q. B-Zn-hm-kn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ Cu HºXmw ¢m-kp-Imc\v ]-W-an√mØ-Xn-\m¬ c-≠p X-h-W ]T\w \n¿-Ønh-bv-t°-≠n h∂p. F-∂m¬ B-flm¿-Y-am-bn I-f-¶-an√msX Hmtcm a-¬k-cØnepw ]-s¶-Sp-°p-∂ cm-P-Ipam-c≥ hen-b {]-Xo-£-I-fm-Wv \¬-Ip-∂-sX-∂v ]-cn-io-e-I-cmb dm-W-N-{μ≥, {]-Xo-jv F-∂nh¿ ]-d-bp∂p. a-d-bq-cn-se k¿-°m¿ ss{S_¬ tlm-Ã-en¬ Xm-a-kn-®mWv cm-P ]Tn-°p-∂Xv. a-d-bq¿

k¿-°m¿ l-b¿ sk-°≠-dn kv-Iq-fnse hnZym¿Yn-bmWv cmPIp-am-c≥. Iq-en-∏-Wn-°mcm-b j¨ap-Jw˛ I-Wn-b-Ω Z-º-Xn-I-fpsS c-≠ma-sØ a-I\m-b cm-PIp-amc-s\ ]Tn-∏n-®v k-¿-°m¿ tPm-en-bn-¬ {]-th-in-∏n-°-Wsa-∂m-Wv am-Xm-]n-Xm-°-fp-sS B-{Klw. kv-t]m¿-Sv-kn-s\ Ip-dn-®v hen-b A-dn-hn√m-Ø am-Xm-]nXm-°ƒ aI-\v B-thm-fw ]n¥p-W \¬-Ip-∂p-≠v. ss{S-_¬ h-Ip-t∏m, Imbn-I hn-`m-Ktam Cu Im-Sn-s‚ cm-P-Ip-amcs\ k-lm-bn-°m≥ cw-K-Øn√. Hmtcm \√ a\- p-I-fpsS klm-bw sIm-≠p am-{X-am-Wv kwÿm-\ ao-‰n¬ h-sc FØm-\m-b-sX∂p cm-P-Ip-am-c≥ ]-d™p.

am-Kv\-kv ImÄ-ktâXv I-¶n tem-I-In-coSw

{]o-an-b¿ eo-Kv en-h¿-]qƒ x F-h¿-´≥ (ssh-Io-´v 6) B-gv-k-\¬ x k-Xmw-]v‰≥ (cm-{Xn 8.20) sN¬-kn x sh-kv-‰v-lmw (cm-{Xn 10.50) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4 kv-]m-\n-jv eoKv _m-gv-k-tem-W x {K-\m-U (cm-{Xn 8.25, kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 1) d-b¬ am-{Un-Uv x A¬-sa-dn-b (cm-{Xn 1) A-Xv-e‰ntIm am-{Un-Uv x sK-‰ms^ (cm-{Xn 2.25) kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

C-‰m-en-b≥ eoKv F.kn an-em≥ x sP-t\m (cm-{Xn 1.10, kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 1)

P-¿-a≥ eoKv sl¿-Øm x se-h¿-Iyp-k≥ cm-{Xn 8, \n-tbm ss{]w jm-¬-s° x {^m-¶v-^¿-´v cm-{Xn 8 \ntbm kv-t]m¿-Sv-kv

tZiob \o´Â: IÀ-Wm-S-I Ip-Xn-¸v Xp-S-cp¶p

N-Xp-cw-K-¡-f-¯n ]pXn-b cm-Pm-hv sN-ss∂: N-Xp-cw-K-°-f-Øn¬ BdmwX-h-Wbpw cm-Pm-hmIm-\p≈ hn-iz-\m-Y≥ B-\-sμ-∂ C-¥y-bp-sS C-Xn-lm-k-Xm-c-Øn-s\ \n-jv-{]-`-\m°n-bm-Wv t\m¿-sh-bp-sS bp-h-hn-kva-bw am-Kv\kv Imƒ-k≥ N-cn{Xw Ip-dn-®Xv. a¬k-cw kz-¥w \m-´n-em-b-Xn-\m-epw A-\p-`h-k-º-Øn-s‚ t]-cnepw B-\-μn-\m-bn-cp-∂p tem-I sN-kv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ G-‰-hp-a-[n-Iw Inco-S-km-[y-X I¬-∏n-°-s∏-´n-cp-∂Xv. F-∂m¬ B-\-μn-s‚ a¬-k-c-]-cn-N-b-sØ- ]pXn-b X-{¥ßƒ sIm-≠v a-dn-IS-∂v Imƒ-k≥ N-Xp-cw-K-°-fØn-se ]p-Xn-b cm-Pm-hm-bn ÿm-\-ta¬-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-tXm-sS tem-I-Nmw-]y-\m-hp-∂ G‰hpw {]m-bw Ip-d-™ Xm-c-sa-∂ sd-t°mUpw Cu am-kw 30\v 23 h-b- v Xn-I-bp-∂ Imƒ-k≥ kz-¥w t]-cn-em-°n. C-∂-se 10mw du-≠v a-¬-k-c-Øn-\n-d-ßp-tºmƒ I∂nIn-co-S-Øn-\m-bn Imƒk-\v k-a\n-e am{Xw a-Xn-bm-bn-cp-∂p. AXy-[n-Iw B-th-i-I-c-amb t]mcn-s\m-Sp-hn¬ B-\-μn-s\ ]n-Sn-®p-sI-´n Ac t]m-bn-t‚m-sS Imƒ-k≥ tP-Xm-hm-Ip-I-bm-bncp-∂p. 6.5 t]m-bn‚m-Wv Xm-c-Øn-s‚ k-ºm-Zyw.

sh™m-d-aqSv: 67ma-Xv tZio-b \o-¥ens‚ aq∂mw Zn-\-Øn¬ X c-≠v ]pXn-b sdt°mUp-Iƒ ]n-d-∂p. 146 t]m-bn-‚p-am-bn I¿WmS-I H-∂mw ÿm-\-Øpw 135 t]m-bn‚p-am-bn a-lm-cm-{„ c≠mw ÿm-\-Øpw a-e-bm-fn Xm-c-߃ Xn-f-ßnsb-¶nepw ]-Xnhp-t]m-se aq- B-\-μn\v 3.5 t]m-bn‚m-Wp-≈Xv. Sq¿-W-sa-‚ n¬ ∂mw Zn-h-khpw tI-c-f-Øn\v c-≠p a¬-k-c-߃ A-h-ti-jn-s°-bm-Wv t\m¿sh X-m-cw In-co-S-ap-d-∏n-®-Xv. 10 a¬-k-c-ß-fn¬ aqsa-Usem∂pw e-`n®n√.

c−p du−p-IÄ _m¡n\nÂs¡-bmWv ImÄk³ IncoSw t\Sn-bXv

a¬k-c-tijw Imƒk≥ am[y-a-{]-h¿Ø-I-cp-ambn kwkm-cn-°p∂p ∂p P-bhpw G-gp k-a-\n-ebpw t\-Sn-bm-Wv Im-ƒk≥ I-cp-Øp-Im-´n-b-Xv. I-cn-b-dn¬ C-Xm-Zy-am-bm-Wv tem-I-Nmw-]y≥jn-∏n-se H-cp a¬-k-c-Øn¬-t∏mepw B-\-μn-\v P-bn-°m≥ km-[n-°m-sX hcp-∂Xv. 1991¬ sNkn-¬ A-c-tß-dnb-Xp ap-X¬ I-gn-™ 22 h¿-jØn-\n-sS ]-s¶-SpØ tem-I Nmw-]y≥-jn-∏p-Ifn-se-√mw Np-cp-ßn-b-Xv H-cp a¬-k-c-Øn-se-¶nepw B\μv Pbn-®n-´p-≠v.


CMYK

12 tImgnt°mSv

23 \-hw-_¿ 2013 i\n

sN-dp-tXm-Wn: c-≠m-\-Ω-bp-sS {Iq-c-]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b j^o-Jv C-\n \m-ep-am-kw kz-[¿ sj¬-´¿ tlm-an¬. I-´-∏-\-bnepw kz-[¿-tlm-an-epw \m-´p-Im¿ h≥ kzo-I-c-W-am-Wp j-^oJn-\p \¬-In-b-Xv. hym-gm-gv-N cm{Xn 10.-15Hm-sS sh-√q-cn¬-\n-∂p I-´-∏-\ sk‚ v tPm¨-kv B-ip]-{Xn-bn¬ F-Øn-® j-^o-Jns\ tUm. \n-jm-¥v t]m-ƒ ]-cntim-[n-®p hn-{i-a-Øn-\m-bn Bip-]-{Xn- ap-dn-bn-te-°p am-‰n-bncp-∂p. C-∂-se cm-hn-se H-º-Xn\m-Wv Ip-´n-sb sN-dp-tXm-Wn-bnse kz-[¿ sj-¬-´¿ tlm-an-te°p sIm-≠p-t]m-b-Xv. tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kv-{Xo-I-fp-sSbpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw kw-c-£W ÿm-]-\-am-b kz-[-dn¬ j^o-°n-\m-bn {]-tXy-I ap-dn k÷o-I-cn-®n-´p-≠v. km-aq-ln-It£-a-h-Ip-∏v Po-h-\-°m-cn cm-KnWn-bp-sS kw-c-£-W-bn-em-Wv j-^o-Jv. k-μ¿-i-I¿-°p \n-b{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Ip-´n-bp-sS X-e-t®m-dn-t\-‰ £Xw t`-Z-s∏-´p-h-cp-∂p-s≠-∂v tUm. \n-jm-¥v t]mƒ A-dn-bn®p. X-\n-®p -\n¬-°m≥ C-t∏mgpw I-gn-™n-´n-√m-Ø Ip-´n-bp-

sS Im-gv-N-i-‡n-bn-epw kw-kmc-ti-jn-bn-epw B-im-h-l-am-b ]p-tcm-K-Xn-bp-≠v. H-∂-c-h¿-jsØ Nn-In-¬-k-sIm-≠v Ip-´n ]q¿-W B-tcm-Ky-hm-\m-hp-sa∂m-Wp {]-Xo-£.

kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ sN-e-hn-em-bn-cp-∂p j-^o-Jns‚ Nn-In¬-k ap-gp-h≥. Pn-√m Ie-Œ¿ A-Pn-Xv-]m-´o¬ Dƒ-s∏-sSbp-≈ {]-ap-J¿ kz-[¿-tlm-an¬ hfm-t©-cn: ssPhssh-hn-[y ]- › n- a - L - ´ - Ø n- s ‚ \n- e - \ n¬j-^o-Jn-s\ Im-Wm-s\-Øn.∏v Im- e - L - ´ - Ø n- s ‚ B- h - i yam- s W- ∂ pw C- X n- s \ F- X n¿°p-∂Xp IpØI- am^n-bbmsW- ∂ pw {]ap- J ]- c n- ÿ n- X n {]-h¿-Ø-I\pw Km-Uv-Kn¬ IΩn- ‰ n- b w- K - h pw kenw A- e n ^u- t ≠- j - ≥ sN- b ¿- a m- \ pamb tUm. hn F-kv hn-P-b≥. Km- U v - K n¬ ˛ I- k v - X q- c ncw- K ≥ dn- t ]m¿- ´ n- t ∑- ¬ t]m- ] p- e ¿ {^≠v Hm-^v C-¥y kwÿm-\ I-Ωn-‰n- h-fm-t©-cn I-Ωyq-Wn‰n lm-fn¬ \-SØn-b- kw-hmZØn- ¬ F- ¥ p- s Im- ≠ v Km- U v Kn¬ dn-t]m¿-´v \-S-∏mh-Ww F∂ hn- j b- s Ø kw- _ - ‘ n- ® p ¢m-sk-Sp°p-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. hn-Ik-\w \n-e-\n¬-°-Wsa-¶n¬ {]-Ir-Xnkº-Øv B-hiy-amWv. tem-I-sØ 35 ssP-hssh-hn-[y -{]-tZi-ßf-- n¬-s∏-´ ]-›n-a-L-´-w \-in-∏n°m≥ A\p-h-Zn-®pIq-Sm-Ø-XmWv. \-∑bp-≈ a-\p-jy¿ C-Xn-\p-th-≠n C-\n Cu ssI-I-fn¬.-.-.- I-´-∏-\-bn¬ \n-∂p kz-[¿- tlm-ancw-K-Øp-h-c-W-sa-∂pw Km-Uv-Knte-°p-≈ bm-{X-bn¬ cm-Kn-Wn-bp-sS a-Sn-Ø-´n¬ j-^o-Jv

G-gp-hÀ-jw sIm-−v tem-Iw \-S-¶p-XoÀ-¡m³ ]p-en-äv-kÀ tP-Xm-hv H-cp-hÀ-jw sIm-−v Xm-−n-b-Xv 2100 In-tem-ao-äÀ hm-jn-Mv-S¨: A-ta-cn-°≥ am- [ y- a - { ]- h ¿- Ø - I - \ m- b t]mƒ km-tem-s]-In-s‚ tem-Iw \-S-∂p-Xo¿-°m-\p≈ Zu-Xy-Øn-se B-Zy-h¿jw kw-`-h-_-lp-e-am-bn-cp∂p. a-\p-jy-hm-k-Øn-s‚ bm-sXm-cp kq-N-\-I-fp-an-√mØ F-tXym-]y≥ a-cp-`q-anbn-eq-sS X-s‚ H-´-I-ß-tfmsSm-∏w Zn-h-k-ß-tfm-f-amWv A-t±-lw \-S-∂-Xv. a-\p-jy-s‚ B-tKm-f-IpSn-tb-‰w ]p-\-kr-„n-°m-\p≈ Zu-Xy-Øn¬ H-cp-h¿-jw sIm-≠v km-tem-s]-Iv Xm≠n-b-Xv 2,100 In-tem-ao-‰¿. C-\n \-S-∂p-Xo¿-°m-\p-≈Xv 32,000 In-tem-ao-‰¿. FtXym-]y-bn¬ Xp-S-ßn Nn-en ap-\-ºn¬ A-h-km-\n-°p-∂Xm-Wv ]p-en-‰v-k-¿ tP-Xm-hmb t]mƒ km-tem-s]-In-s‚ km-l-kn-I Zu-Xyw. bm-{Xm°p-dn-∏p-Iƒ \m-j-\¬ Pntbm-{K-^n A-∏-t∏mƒ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p-≠v. B-Zy-h¿-j-sØ bm-{Xbn-¬ A-©p `m-j-I-fn-eqsS(A-^¿, Aw-lm-cn-Iv, Ad-_n-Iv, {^-©v, tkm-amen)bm-Wv A-t±-lw \-S-∂pI-b-dn-b-Xv. bm-{Xm-°p-dn-∏pIƒ sIm-≠v 40 t\m-´v-_p°p-Iƒ \n-d-®p. \m-ev H-´-Ikw-L-ß-tfm-Sp bm-{X ]-d-

am[hv KmUv-Kn dn-t]mÀ-«v Im-e-L-«-¯n-sâ B-h-iy-w: tUm. hn F-kv hn-P-b³

™p. B-Zn-a a-\p-jy≥ Pohn-® F-tXym-]y-bn-se dn-^v‰v hm-en-bn¬ \n-∂p Xp-S-ßn In-g-°v Pn-_q-´n-bn-te-°mbn-cp-∂p B-Zy-e-£yw. Ahn-sS A-ta-cn-°≥ ssk-\nI Xm-h-f-Øn-¬ X-ßn-b At±-l-Øn-\v sN-¶-S-en-eq-sS ku-Zn A-td-_y-bn-te-°p t_m-´v X-c-s∏-Sp-Øm≥ Bdm-gv-N Im-Øp-\n¬-t°-≠n h-∂p. I-S¬-s°m-≈-°m-cp-sS B- { I- a - W - Ø n- s \- X n- c m- b C≥-jp-d≥-kv tc-J-Iƒ i-cnbm-t°-≠-Xn-\m-em-bn-cp-∂p A-Xv. B-{^n-°-bn¬ `q-cn-`mK-hpw C-t∏m-gpw Im¬-\-Sbm-bm-Wv bm-{X-sN-øp-∂sX-∂v 51Im-c-\m-b km-tems]-Iv Ip-dn-°p-∂p. B-{^n-°-bn¬ \n-∂p Xp-S-ßn-b km-tem-s]-Ins‚ bm-{X ]-›n-ta-jy-bn-eqsS G-jy-bpw I-S-∂v, A-emkv-I-bn-eq-sS ]-›n-a bp.-Fkv, a-[y Z-£n-W A-ta-cn-° h-gn Nn-en-bn¬ A-h-km-\n°pw. G-Z-\n-\p ]p-d-tØ-°v F-∂p t]-cn-´n-cn-°p-∂ bm{X \m-j-\¬ Pn-tbm-{K-^nIv, ss\-‰v ^u-t≠-j≥, ]pen-‰v-k¿ sk‚¿ t^m-¿ ss{I-kn-kv dn-t]m¿-´n-Mv F∂n-h-bm-Wv kv-t]m¨-k¿ sN-øp-∂-Xv.

Ip-Sn-tb-‰-°m-sc ap-∂n¬¬ dn-t]m¿-´v X-s∂-bm-Wv P-\- t®¿Øp. Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´n- ß-fpw A-h-cp-sS Xm¬-∏-cy-kw߃-°v B-izm-khpw A-\p-Iq- s\-Xn-tc Zp-jv-{]-N-mc-W-߃ c-£-I-cp-am-sW∂pw A-t±-lw \n¿-Øn ssI-tb-‰-°m¿ `q-an ]nSn-s®-Sp-°p-∂ \m-S-I-am-Wp tIe-hpsa-∂pw A-t±-lw Iq-´n- \-S-Øp-∂-Xp am-^n-b-mkw-L- hy-‡-am°n. c-f-Øn¬ \-S-°p-∂-sX∂p {]ap-J ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I\pw ssP-h-kw-c-£-W-k-an-Xn sN-b-¿-am-\pam-b sI Fw kpsse-am≥ ]-d-™p. t]m-]p-e¿ {^-≠v kwÿm\ {]-knU‚ v Ic-a-\ A-jvd-^v aue-hn A-[y-£-X h-ln®p. ssh-kv {]-knU‚ v kn A-–p¬l-aoZv, P-\-d¬ sk-{I´-dn sI km-Z-Øv, sk-{I´-dn _n \ujmZv, J-Pm©n sI F®v \mk¿, sI ap-l-Ω-Zen, F-kv-.Un.]n-.sF. tZiob ssh-kv {]kn-U‚ v kmw-Ip-´n tP-°-_v, kwÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI Fw A-jv-d^v, ssh-kv {]kn-U‚ v aq-hm-‰p]p-g A-jvd-^v au-e-hn, P-\-d¬- sk-{I-´-dn-amcm-b \m-k-dp-±o≥ F-f-acw, ]n A–p¬l-aoZv, Fw sI -at\m-PvIp-am¿, sk-{I-´-dn ]n sI D-kvKm-Uv-Kn¬˛I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´n-t∑-¬ t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y kwÿm-\ am≥, {]-hm-kn t^m-dw kwI-Ωn-‰n- h-fm-t©-cn I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ \-SØn-b- kw-hm-Z-Øn-¬ {]ap-J ]-cn-ÿn-Xn ÿm-\ {]-knU‚ v ]n Alva-Zv {]-h¿-Ø-I\pw Km-Uv-Kn¬ I-Ωn-‰n-bw-K-hpw kenw A-en ^u-t≠-j≥ sN-b¿-am-\pamb i-co^v ]-s¶-Sp-Øp. tUm. hn F-kv hn-P-b≥ kw-km-cn-°p-∂p

CMYK

CMYK

j-^o-Jv C-\n \m-ep-am-kw t]m-ä-½-tbm-sSm-¸w kz-[À sjÂ-«À tlm-anÂ

i-_-cn-a-e iÀ-¡-c C-S-]m-Sn tIm-Sn-I-fp-sS sh-«n-¸v; sS³-UÀ \n-b-a-§Ä A-«n-a-dn-¨p F P-b-Ip-am¿ sN-ß-∂q¿: i-_-cn-a-e-bn¬ sS≥-U¿ {]-Im-cw i¿-°-c \¬-Inb kz-Im-cy I-º-\n tIm-Sn-I-fpsS F-Iv-ssk-kv \n-Ip-Xn sh-´n∏v \-S-Øn-b-Xm-bn tc-J-Iƒ hy‡-am-°p-∂p. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv I-gn-™-h¿jw £-Wn-® sS≥-U¿ {]-Im-cw i¿-°-c \¬-In-b I¿-Wm-S-Ibn-se _¬-Km-an-ep-≈ {io {_“m-\-μv km-K¿ Pm-K-dn C≥-Ukv-{So-kv F-∂ ÿm-]-\-am-Wv tI-{μ-k¿-°m-cn-\p e-`n-t°-≠ F-Iv-ssk-kv \n-Ip-Xn-sh-´n-∏v \S-Øn-b-sX-∂v C-tX Im-e-b-fhn-se I-cm-dp-Im-cm-b a-lm-cmjv-{S-bn-se e-Øq-cn-ep-≈ Un.--Un.---F≥. F-kv.F --- -^v.F --- . en-an-‰Uv F-∂ I-º-\n tI-c-f sslt°m-S-Xn-bn¬ \¬-In-b dn-´v lc-Pn-bn¬ ]-d-bp-∂p. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv sk-{I-´-dn, I-Ωo-jW¿, i-_-cn-a-e tZ-h-kzw F-Ivkn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿, tZ-hkzw t_m¿-Uv hn-Pn-e≥-kv Fkv] .--- n-, {_-“m-\-μv km-K¿ Pm-Kdn C≥-U-kv-{So-kv F-∂n-h¿ lc-Pn-bn¬ F-Xn¿-I-£n-I-fm-Wv. a-fi-e-˛-a-I-c-hn-f-°p Im-e-Øv A-c-h-W \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m-

¿-Un-s‚ sS≥-U¿ \n-_-‘-\Iƒ A-\p-k-cn-®m-Wv C-¥y-bnse c-≠p kz-Im-cy I-º-\n-Iƒ 40 e-£w In-tem i¿-°-c hn-X-cWw \-S-Øp-∂-Xn-\v 2012˛2013se I-cm-dn¬ G¿-s∏-´-Xv. te-eØn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ D¬∏m-Z-I-cm-bn-cn-°-W-sa-∂pw {]Xn-h¿-jw aq-∂p-tIm-Sn-bn-e-[nIw cq-]-bp-sS sam-Ø-hn¬-∏-\ D- ≠ m- b n- c n- ° - W - s a- ∂ p- a m- W v sS≥-U¿ \n-_-‘-\. C-X-\p-kcn-®v sam-Ø-hn¬-∏-\ hy-‡-am°p-∂ tc-J-Iƒ C-cp-I-º-\n-Ifpw tZ-h-kzw t_m¿-Un-\v k-a¿∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, {io {_-“m-\-μv km-K¿ Pm-K-dn C≥-U-kv-{So-kv F-∂ ÿm-]-\w I-gn-™ H-cp h¿-j-am-bn D¬-∏m-Z-\w \n¿-Ønbn-cn-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂pw Ign-™ H-Iv-tSm-_¿ 11\v i-_-cn-ae-bn¬ sIm-≠p-h-∂ i¿-°-c a‰p sN-dp-In-S ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂p hn-e-bv-°p hm-ßn-b-XmsW-∂p-am-Wv tc-J-Iƒ hy-‡am-°p-∂-Xv. i-_-cn-a-e-bn¬ {io {_-“m-\-μv km-K¿ Pm-K-dn C≥U-kv-{So-kn-s‚ i¿-°-c-bp-am-bn F-Øn-b tem-dn ss{U-h-dn¬ \n∂p I-s≠-Øn-b H-tc Xn-ø-Xnbn-ep-≈ c-≠p hy-Xy-kv-X _n√p-I-fm-Wv I-º-\n-bp-sS I-cm¿ ew-L-\-sØ-°p-dn-®p hy-‡-am-

b sX-fn-hp-I-fm-bn Un.---Un.---F≥. ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \¬-In-bXv. {io {_-“m-\-μv km-K¿ Pm-Kdn C≥-U-kv-{So-kn-s‚ 11˛10˛2013se C≥-thm-bv-kv \-º¿ 149 {]-Im-cw 21,000 In-tem i¿-°-c 38.---15 cq-] \n-c-°n¬ B-sI 8,01,150 cq-]-bv-°v i-_-cn-a-e-bn-

dn-bn¬ N-em≥ \-º¿ -538 A-\pk-cn-®v 21,000 In-tem i¿-°-c 29.--75 cq-] \n-c-°n¬ B-sI 6,24,750 cq-]-bp-sS 40 In-tem-bp-sS 525 Nm-°p-Iƒ ]q-s\-bn-se tkm\m-bv A-t{Km sk-bn¬-kn-s‚ _n-t√m-Sp-Iq-Sn sIm-≠p-t]m-bXm-bp-≈ tc-J-I-fpw I-s≠-Øn.

i-_-cn-a-e-bn¬ {io {_-“m-\-μv km-K¿ Pm-K-dn C≥-U-kv-{Sokn-s‚ i¿-°-c-bp-am-bn F-Øn-b tem-dn ss{U-h-dn¬ \n-∂p I-s≠-Øn-b H-tc Xn-ø-Xn-bn-ep-≈ hy-Xy-kv-X _n-√p-Iƒ se Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm^n-k-dp-sS t]-cn¬ sIm-≠p-h∂-Xv Sn.--F≥ 28˛-Fs .--- P-˛9832 F∂ tem-dn-bn¬ B-bn-cp-∂p. F∂m¬, 11˛10˛2013¬ X-s∂ Sn.--F≥ 28˛-Fs .--- P-˛9832 F-∂ tem-

C-Xn¬ \n-∂p hy-‡-am-hp-∂-Xv I-cm-dn¬ G¿-s∏-´ I-º-\n-bn¬ D¬-∏m-Z-\-an-√m-Ø-Xn-\m¬ ]p-dØp-≈ I-º-\n-I-fn¬ \n-∂p \ne-hm-c-an-√m-Ø i¿-°-c Ip-d™ hn-e-bv-°p hm-ßn I-cm¿ \nc-°n¬ i-_-cn-a-e-bn¬ F-Øn-

°p-I-bm-bn-cp-∂p F-∂m-Wv. ]qs\-bn¬ \n-∂v i¿-°-c hm-ßn 500 In-tem-ao-‰-¿ Hm-Sn _¬-Km-anse {io {_-“m-\-μv km-K¿ Pm-Kdn C≥-U-kv-{So-kn-s‚ ^m-Iv-S-dnbn¬ F-Øp-∂ tem-dn ]n-∂o-Sv Cu I-º-\n-bp-sS _n-√p-am-bmWv tI-c-f-Øn-te-°p bm-{X Xncn-°p-∂-Xv. C-ß-s\-bm-Wv I-gn™ h¿-j-sØ sS≥-U¿ {]-Imcw ap-gp-h≥ i¿-°-c-bpw (20 e£w In-tem) i-_-cn-a-e-bn¬ FØn-®-sX-∂v A-dn-bp-∂p. Un.Un.F≥. \¬-In-b l-cPn-sb Xp-S¿-∂v 2013˛14 se sS≥U¿ \-S] - S- n-If - n¬ \n-∂p {_-“m\-μv km-K¿ H-gn-™-Xm-bm-Wv A-dn-bp-∂-Xv. C-ß-s\ H-gn-™n´pw I-gn-™ h¿-j-sØ sS≥U¿ {]-Im-ca - p-≈ i¿-°c - C-h¿ X-s∂ i-_-cn-a-e-bn¬ ]n-∂o-Sv C-d° - n-bn-cp-∂p. sS≥-U¿ \n-ba - ߃ ew-Ln-®p F-∂v t_m-[ys∏-´n-´pw km-[\ - ß - ƒ C-d° - m≥ A-\p-hm-Zw \¬-In-bX - v tZ-hk - zw t_m¿-Un-se Nn-ec - p-sS H-Øm-ibm-Wv sh-fn-s∏-Sp-∂-Xv. 2012˛13epw 2013˛14epw sS-≥-U-dn¬ ]s¶-Sp-Ø s]m-Xp-ta-J-em ÿm]-\a - m-b tI-cf - am¿-°‰ - v s^-Uns\ D¬-∏m-Z-I-c-s√-∂ Im-c-WØm¬ sS≥-Ud - n¬ \n-∂v H-gn-hm°p-I-bm-bn-cp-∂p.--- C-Xn-s\-Xn-tc am¿-°‰ - v s^-Uv tIm-SX - n-sb k-

ao-]n-s®-¶n-epw sS≥-U¿ \n-b-a{]-Im-cw D¬-∏m-ZI - c - s - √-∂ Im-cW-Øm¬ l-cP - n X-≈n-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Iq-Sn-bm-tem-N-\-bn-eqsS i¿-°-c-bp-sS \n-c-°n¬ ]-cam-h-[n Ip-d-hp h-cp-Øm≥ I-gnbp-am-bn-cp-s∂-∂pw C-Xn-\p tZ-hkzw t_m¿-Uv X-øm-dm-hm-sX Xß-sf H-gn-hm-°p-I-bm-bn-cp-s∂∂p am¿-°-‰v s^-Un-s‚ am¿-°‰n-Mv A-ssUz-k¿ ]n tk-Xp-am[-h≥ ]-d™ p. em-`-an-s√-¶n-epw hm¿-jn-I hn¬-∏-\ am-{X-am-Wv C-Xn¬ e£yw-h-®-sX-∂pw \n-e-hm-c-ap≈ i¿-°-c \¬-Im≥ tI-c-f am¿-°-‰v s^-Un-\v I-gn-bp-am-bn-cps∂-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. PΩp-hn-se ssh-jv-W-h-tZ-hn t£-{X-Øn¬ tX-ß-bpw Xn-cp∏-Xn-bn¬ G-e-bv-°-bpw hn-X-cWw sN-øp-∂-Xv am¿-°-‰v s^Um-Wv. C-sX-√mw hn-]-Wn-bn¬ \n-∂p hm-ßn \¬-Ip-∂-Xm-Wv.--F-∂m¬, tI-c-f-Øn-se t£{X-Øn¬ am-{Xw D¬-∏m-Z-\-ans√-∂ t]-cn¬ X-ß-sf H-gn-hm°p-I-bm-sW-∂pw tk-Xp-am-[h≥ ]-d-™p. {_-“m-\-μ-bv-°v I-gn-™ X-h-W i¿-°-c \¬-Inb sN-dp-I-º-\n-I-fpw tI-{μ FIv-ssk-kv \n-Ip-Xn sh-´n-∏v \-SØn-bn-´p-s≠-∂m-Wp {]m-Y-an-I \n-K-a-\w.

CMYK

t]mƒ km-tem-s]-Iv F-tXym-]y≥ a-cp-`q-an-bn¬

FtXym-]y-bn¬ XpS-ßn Nn-en-bn¬ A-h-km-\n-°p-∂ co-Xn-bn¬ t]mƒ km-tem-s]-Iv G-gv h¿-jw sIm-≠v \S-∂p Xo¿-°m-\p-t±-in-°p-∂ bm{Xmhgn

tIm-gn-t°m-Sv: kw-Ko-X-Øn¬ \n-∂p k-a-Im-en-I a-e-bm-fn kaq-lw A-I-ep-∂-Xm-Wv Po-hn-XØn-se s]m-cp-Øt- °-Sp-Iƒ-°p Im-cW - s - a-∂p a-eb - m-fw k-¿h - I - em-im-em ssh-kv Nm≥-k-e¿ sI P-bI - p-am¿. tX-Pk - v A-tkmtjy-‰v F-Un-‰¿ P-am¬ sIm-®ßm-Sn-bp-sS _m-_p-cm-Pv F-∂ ]p-kvX - I - Ø - n-\v J-Ø¿ an-Un¬ Cu-Ãv {^-≠v-kv A-tkm-kn-tbj≥ (an-^) A-hm¿-Uv tIm-gnt°m-´v k-Ωm-\n-®p kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. F-√m hy-Xym-k-ß-fpw A-en-™n-√mXm-hp-∂-Xm-Wv kw-Ko-X-sa-∂p P-bI - p-am¿ ]-d™ p. sS-en-hn-j-≥ dn-bm-en-‰n tjmI-fn¬ Im-Wp-∂ A-Sn-®p-s]m-fnb-√ kw-Ko-Xw. A-Sn-°m-sX-bpw s]m-fn-°m-sX-bpw ssI-h-cp-∂Xm-W-Xv. kw-Ko-X-Øn-eq-sS C¥y-bp-sS N-cn-{X-sØ-bpw kwkv-Im-c-sØ-bpw a-\- n-em°mw. P-am-¬ sIm-®-ßm-Sn-bpsS Xm≥-k-≥ ap-X¬ k-°o¿ lp-k-bv≥ h-sc F-∂ ]p-kv-XI-Øn-eq-sS kw-Ko-X-tØm-sSm-

P-am¬ sIm-®-ßm-Sn c-Nn-® _m-_p-cmPv F-∂ {K-Ÿ-Øn-\v an-^ G¿-s∏-SpØn-b A-hm¿-Uv a-e-bm-fw k¿-h-I-emime ssh-kv Nm≥-k-e¿ sI P-b-Ip-am¿ P-am¬ sIm-®-ßm-Sn-°v k-Ωm-\n-°p∂p. ]n ]n {io-[-c-\pÆn, bp sI Ip-amc≥, tUm. JZo-P apw-Xmkv k-ao-]w ∏w C-¥ym N-cn-{X-Øn-se D-÷ze ap-lq¿-Ø-ß-fn-eq-sS-bpw hmb-\-°m-c-s\ sIm-≠p-t]m-hp∂p. kw-Ko-X-am-kz-Zn-°p-∂ a-ebm-fn-Iƒ _m-_p-cm-Pn-\p th≠-{X Aw-Ko-Im-cw \¬-In-bn-´n√. Im-]-Sy-an-√m-Ø kw-Ko-X⁄-\m-b _m-_p-cm-Pn-s‚ kwKo-Xw B-flm-hn¬-\n-∂v D-b-cp∂-Xm-Wv. _m-_p-cm-Pn-s\-°pdn-®p-≈ ]p-kv-X-I-sa-gp-Xn-b P-

am¬ sIm-®-ßm-Sn-°p-≈ Ahm¿-Uv _m-_p-cm-Pn-\p-≈ B-Zc-am-sW-∂pw A-t±-lw hy-‡am-°n. N-S-ßn¬ P-am¬ sIm-®-ßmSn F-gp-Xn en-]n ]-ªn-t°-j≥kv {]-kn-≤o-I-cn-® kv-^-Sn-Iw t]m-se, Xm≥-k≥ ap-X¬ k°o¿ lp-k-bv≥ h-sc F-∂o ]pkv-X-I-ß-fpw P-b-Ip-am¿ {]-Imi-\w sN-bv-Xp. tUm. J-Zo-Pm

apw-Xm-kv, tIm-gn-t°m-Sv {]-kv-¢∫v {]-kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ ]p-kv-X-I-߃ G-‰p-hm-ßn. bp sI Ip-am-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. Im-t\-jv ]q-\q¿ ]p-kv-X-I]-cn-N-bw \-S-Øn. in-lm-_p-±o≥ s]m-bv-Øpw-I-S-hv, ]n ]n {io[-c-\p-Æn, tUm. sI hn tXm-akv (en-]n), an-^ {]-kn-U‚ v apl-Ω-Zv am-´q¬, A-Ωm¿ Io-gp-]d-ºv, Sn ]n a-Ωp kw-km-cn-®p.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-293. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

Po-hn-X-¯n-se s]m-cp-¯-t¡-Sp-IÄ-¡v Im-c-Ww kw-Ko-X-¯nÂ\n-¶v A-I-ep-¶-Xv: sI P-b-Ip-amÀ

Thejas Epaper general Edition 2013/11/23  
Thejas Epaper general Edition 2013/11/23  

Thejas Epaper general edition. 2013/11/23