Page 1

CMYK Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-199

12 t]Pv

■ `5.00

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ tImgnt°mSv www.thejasnews.com

]q©v: ]q-©n-se \n-b-{¥-Wtc-J-bn¬ ho≠pw ]m-In-kvXm≥ sh-Sn-\n¿-ج ew-Ln®p. C-¥y≥tk-\bpw i-‡-ambn Xn-cn-®-Sn-s®-∂v {]Xn-tcm-[h-‡m-hv ]-d™p. i-\n-bmgv-N A¿-[-cm-{Xn-°p ap-ºm-bn-cp-∂p ]m-Iv B-{I-aWw. I-gn-™ F´pZn-h-k-Øn\n-S-bn¬ ]m-In-kvXm≥ \-S-Øp∂ 13ma-sØ shSn-\n¿-ج ew-L-\-am-WnXv. Cu h¿-jw P-\ph-cn H-∂p apX¬ B-K-kv-Xv A-©ph-sc ]mIn-kv-Xm≥ 70 X-h-W sh-Sn-\n¿Ø¬ ew-Ln-®-Xmbn Hu-tZymKn-I-hr-Ø-߃ A-dn-bn®p.

Bw_p-e³kv I-¯n \m-ep-t]À a-cn-¨p e-Jvt\m: D-Ø¿-{]-tZ-in¬ Bw-_p-e-≥-kv a-dn-™p≠m-b Xo-∏n-Sn-Ø-Øn¬ c-≠p kv-{XoI-fS-°w \m-ep-t]¿ a-cn®p. hml-\-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ tkmWn (31), `¿-Øm-hv {]-Zo-]v Ipam¿ (38), k-tlmZ-cn tam-Wn (25), ss{U-h¿ \-ko¿ A-en (25) F-∂n-h-cm-Wp a-cn-®Xv. ]cn-t°-‰ A-iz-\n-sb Kp-cp-X-cmh-ÿ-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

C∂sØ ]{X-tØm-sSm∏w

DÄt]PpIfn bn-c¡W¡n\v 5 ]Xn\mD]-t`màm¡Ä¡v

7

]m-NIhmXI k_v-kn-Un \-ã-am-hpw]mÀ-e-saâv kv-Xw`\w: `-£ykp-c-£m _n-Ãv A-\n-Ýn-X-Xz-¯nÂk-μo-]v an¶n; C-´y ]mIn-kv-Xm-s\ X-IÀ¯p

11 t]Pn 4 FUnäv c−p ap-b-tem«w;

tPmÀ-P¨mb³ hI

®v D-Ω≥-Nm-≠n Pp-Uo-jy¬ At\z-j-W-sØ t\-cn-Sm≥ X-ømdm-hp-I-bm-Wp th-≠-sX-∂pw hn F-kv Iq-´n-t®¿-Øp. tkm-fm¿ tI-kn¬ \n-b-a-\S-]-Sn-bp-am-bn ap-t∂m-´p-t]mhm≥ hn F-kn-\v I-gn-™Zn-hkw ]m¿-´n A-\p-a-Xn \¬-In-bncp-∂p. Xp-S¿-∂v kp-{]nw-tIm-SXn-bn-se ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-jI≥ cmw-PXv-a-em-\n-sb I-≠v hn F-kpw ko-Xm-dmw sb-®q-cnbpw \n-b-tam-]-tZ-iw tX-Sn-. cmwP-Xva-em-\n-bp-sS \n-b-tam-]-tZi-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-embn-cn-°pw hn F-kv tkm-fm¿ tIkn¬ \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-Icn-°p-I. tI-kv F-{X-bpwth-Kw kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ F-Øn-°m- d-jy-bn¬ \-S-∂ tem-I A-Xv-e-‰n-Iv Nmw-]y-≥-jn-∏ns‚ 4-x100 ao-‰¿ dn-te-bn¬ P-ssa-°≥ \p-≈ {i-a-am-Wv hn F-kv \-S- kq-∏-¿ Xm-cw bp-sk-bv≥ t_mƒ-´v H-∂mw-ÿm\-Øv ^n-\n-jv sN-øp∂p. C-tXm-sS t_mƒ-´v Øp-Isb-∂pw ]-d-b-s∏-Sp-∂p. lm-{Sn-Iv kz¿-Ww ssI-°-em-°n. (hm¿-Ø- I-fn°-fw t]-Pn¬)

_m-_-cn- a-kv-Pn-Zv: ap-kv-enw t\Xm-¡fp-am-bn ap-em-bw kw-km-cn-¡p-sa-¶v hn.F-¨v.]n. 

kz¥w {]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-Ø ÿ-e-Øp cm-a-t£{Xw \n¿-an-°p-∂-Xn-\v ]n-¥p-W tX-Sn _n.sP.]n.-˛-hn-iz-ln-μp- ]cn-j-Øv t\-Xm-°ƒ k-am-PvhmZn ]m¿-´n t\-Xm-hv ap-em-bwknMv bm-Z-hp-am-bn N¿-® \-S-Øn. ap-kv-enw ]-fin-X-cp-am-bn kwkm-cn-°m-sa-∂v ap-em-bw k-ΩXn-®-Xm-bn N¿-®-bv°pti-jw hn.F-®v.]n. A-¥m-cm-{„ P-\d¬ sk-{I-´-dn A-tim-Iv knwKmƒ ]-d-™p. ap-em-b-Øn-s\m-∏w a-I-\pw bp.]n. ap-Jy-a-{¥n-bp-am-b AJn-te-jv bm-Z-hpw N¿-®-bn¬ ]s¶-Sp-Øp. F-∂m¬, hn-j-b-

Øn¬ C-cp-h-cpw {]-Xn-I-cn-®n-√. _m-_-cn -a-kv-Pn-Zv X-I¿-ØXn-s\ Xp-S¿-∂p-≈- tI-kv h¿j-ß-fm-bn tIm-S-Xn-bn-em-sW∂pw N¿-®-bn-eq-sS am-{X-ta {]iv-\-]-cn-lm-cw D-≠m-hq-sh∂pw ap-em-bw ]-d-™-Xm-bn N¿®mkw- L - Ø n- e p- ≠ m- b n- c p- ∂ _n.sP.]n. Fw.]n. kzm-an Nn∑bm-\-μv e-Jv-t\m-hn¬ ]-d-™p. t£-{Xw \n¿-an-°m≥ ]m¿-esa‚n¬ _n√v sIm-≠p-h-∂m¬ F-kv.]n. ]n-¥p-Wbv-°-Ww, apkvenw-Iƒ-°pw ln-μp-°ƒ-°pw C-S-bn¬ C-S-\n-e-°m-c-\m-bn {]h¿-Øn-°-Ww Xp-S-ßn-bh Bh-iy-ßfpw _n.sP.]n-.˛-hn.F®v.]n. kw-Lw ap-em-b-Øn\p apºn¬ h®n-´p≠v.

CMYK

\yq-U¬-ln: tkm-fm¿ X-´n-∏p kw-_-‘n-® Pp-Uo-jy¬ At\z-j-W-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ {io-\K¿: P-ΩpI-iv-ao-cn-se Ip- k¿-°m-cp-am-bpw ap-Jy-a-{¥n-bp]vhm-c Pn√-bn¬ \p-g-™p-I-b- am-bpw bm-sXm-cp-hn-[ N¿-®-bv‰-{i-aw ssk\yw hn-^-e-am°n. °pw X-øm-d-s√-∂p {]-Xn-]£t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-XmF-∂m¬, B-f-]m-bw kw-`-hn\-μ≥. ap-Jy-a-{¥n cm-Pn-h-®v Pp®-Xm-bn dn-t]m¿-´n√. Pn√-bnUo-jy¬ A-t\z-j-Ww t\-cn-Spse sI-c¨ sk-Œ-dn¬ i-\nI-bm-Wp th-≠-sX-∂v U¬-lnbmgv-N ]p-e¿-s®-bm-bn-cp-∂p A-Xn¿-Øn-°v A-∏pd-Øp\n-∂v bn¬ hn F-kv am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sv ]-d-™p. B-bp-[[m-cn-Iƒ \p-g-™pID-Ω≥Nm-≠n ap-Jy-a-{¥nb-dm≥ {i-an-®Xv. ssk-\y-hpw \p-g-™p-I-b-‰-°mcpw X-Ωn-ep- ÿm-\-Øp Xp-S-cp-tºmƒ \n-jv≈ sh-Sn-h-bv-]v aq-∂pa-Wn-°q- ]-£-am-b A-t\z-j-Ww \-S-°n¿ \o≠p. H-Sp-hn¬ \p-g-™p-I- √. ap-Jy-a-{¥n Dƒ-s∏-Sm-Ø PpUo-jy¬ A-t\z-j-Ww \o-Xnb-‰-°m¿ ]m-°[o-\ I-iv-ao-cn]q¿-h-I-am-hn-√. A-Xn-\m¬, Cte-°p ]n≥-hm-ßn. Cu h¿Ø-c-Øn-ep-≈ H-cp A-t\z-jjw PqWn-\pti-jw A-Xn¿Ww Aw-Ko-I-cn-°m≥ {]-Xn-]Øn-bn¬ \p-g-™p-Ib-‰w h¿£-Øn-\p I-gn-bn-√. A-Xp-sIm[n-®n-´p-≠v. Pq¨ 24\p-ti-jw ≠v ap-Jy-a-{¥n-ÿm-\w cm-Pn-h28 t]-sc h-[n-®-Xm-bn ssk\yw Cu-bn-sS hy-‡-am-°n-bncp∂p.

]q©n ho-−pw ]m-Iv shSn

CMYK

tkm-fm-dn ap-Jy-a-{´n-bp-am-bn NÀ-¨-bv¡n-Ã: hn F-kv

tPmÀ-Pv {]iv\w: tIm¬-{K-Ên-Â {Kq-¸vt]m-cv 

F Fw j-ao¿ A-l-Ω-Zv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s\-Xn-cm-b \o°-sØ -sNm-√n tIm¨-{K- n\p-≈n-epw {Kq-∏v-t]m-cv i-‡nbm¿-Pn-°p-∂p. tPm¿-Pn-s\-Xntc I-Sp-Ø \n-e-]m-S-p-am-bn apt∂m-´p-t]m-hp-∂ F -{Kq-∏n-\v sF- hn-`m-Kw ]n-¥p-W \¬-ImØ-Xm-Wv {Kq-∏p-Iƒ X-Ωn-¬ ]pXn-b t]m-cn-\p h-gn-h-®-Xv. tPm-¿-Pn-s\ No-^v hn-∏v ÿm-\-Øp-\n-∂p am-‰-W-sa-∂v sI.-]n.-kn.-kn. ssh-kv {]-knU‚ v Fw Fw l-k≥ B-h-iy-

s∏-´-tXm-sS-bm-Wp {]-iv-\w ho≠pw c-q-£-am-b-Xv. tPm¿-Pn-s\Xn-tc F -hn-`m-Kw sX-cp-hn-en-dßn-b-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv lk-s‚ B-h-iyw. F-∂m¬ an-\n‰p-Iƒ-°p-≈n¬, l-k-t‚-X-√ sI.-]n.-kn.-kn-bp-sS \n-e-]m-sS∂p hy-‡-am-°n tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v X-s∂ cw-K-sØØn-b-Xv {]-iv-\w Iq-Sp-X¬ h-jfm-°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. ]n- kn tPm¿-Pn-s\ am-‰-p-I ]m¿-´n \n-e-]m-Sm-sW-∂p lk≥ hy-‡-am-°n-b-Xn-\v ]n∂m-se-bm-bn-cp-∂p sN-∂n-Øe-bp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. tIm¨-

{K- n-\p-≈n¬ sN-dn-b Nn-e {]iv-\-ß-fp-≠v. F-∂m¬, N¿-®bn-eq-sS ]-cn-l-cn-°m-hp-∂-Xv am-{X-am-W-sX-∂v sN-∂n-Ø-e Iq-´n-t®¿-Øp. A-tX-k-a-bw, ]n kn tPm¿-Pn-s\ ]n-¥p-W-®v ]m¿-´n sN-b¿-am≥ sI Fw amWn ho-≠pw cw-K-sØ-Øn. c-ta-iv \n-e-]m-Sv hy-‡-am°n-b-Xn-\p ]n-∂m-se, l-k-s‚ A-`n-{]m-bw ]m¿-´n-bp-tS-X-s√∂p {]-Jym-]n-®v- Iq-Sp-X¬ sF {Kq-∏v t\-Xm-°-fpw cw-K-Øp-h∂p. tPm¿-Pn-s\ am-‰-W-sa-∂ Im-cyw sI.-]n.-kn.-kn-bn¬ N¿®-sN-øp-I-tbm B-tem-Nn-°p-

I-tbm sN-bv-Xn-´n-s√-∂m-Wp {Kq-∏v \n-e-]m-Sv. l-k-t‚-Xv F {Kq-∏v A-`n-{]m-bw am-{X-am-sW∂v sF hn-`m-Kw ]-d-bp-∂p. t\-c-tØ sF -{Kq-∏v t\-Xm°ƒ-s°-Xn-tc tPm¿-Pv \n-e-]msS-Sp-Ø-t∏mƒ l-k-\pw ]n Sn tXm-a-kpw A-S-°-ap-≈ F- hn-`mKw t\-Xm-°ƒ ]-c-ky-am-bn tPm¿-Pn-s\ t{]m¬-km-ln-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw sF°v ]-cm-Xn-bp-≠v. ap-Jy-a-{¥ns°-Xn-tc Xn-cn-bp-tºmƒ am-{Xw tPm¿-Pn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-∂ B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hns√-∂ \n-e-]m-Sn-ep-d-®m-Wv sF-

hn-`m-K-ap-≈-Xv. F-∂m¬, ap-Jya-{¥n-s°-Xn-cm-b tPm¿-Pn-s‚ \o-°-ß-ƒ-°v A-tX \m-W-bØn¬ Xn-cn-®-Sn \¬-Ip-I F-∂ {Kq-∏v Xo-cp-am-\-Øn-s‚ {]-Xn-^e-\-am-Wv l-k-s‚ hm-°p-Iƒ. ap-≠-°-b-Øv ]n kn tPm¿-Pn-\pt\-sc tIm-¨-{K-kv {]-h¿-ØI¿ C-∂-se-bpw I-cn-s¶m-Sn ImWn-®-Xv C-Xn-s‚ `m-K-am-Wv. I-gn-™-Zn-h-kw Cu-cm-‰pt]-´-bn¬ tPm¿-Pn-s\ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ h-gnbn¬ X-S-™n-cp-∂p. C-tX-ØpS¿-∂v ]n- kn tPm¿-Ppw bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cpw X-

tPmÀ-Pn-s\ am-ä-W-sa-¶v ap-Jy-a-{´n B-h-iy-s¸-«m cm-Pn-h-bv-¡pw: ]n kn tPmÀ-PvFw Fw l-k³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-°m¿ No-^v hn-∏v ÿm-\-Øp-\n-∂v ]n kn tPm¿-Pn-s\ am‰m≥ tI-c-fm tIm¨-{K-kv X-øm-dm-h-Wsa-∂v sI.--]n-.-kn.-kn. ssh-kv {]-knU‚ v Fw Fw l-k≥. bp-.-Un-.-F-^n-s‚ {]-Xn-—m-b-°v tIm´w-X-´p-∂ cq-]-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tPm¿-Pn-s\ No-^v hn-∏v ÿm-\-Øp-\n∂p am-‰W - s - a-∂v tI-cf - m tIm¨-{K-kv FΩn-t\m-Sv t\-c-tØ-bpw B-h-iy-s∏-´n-´p≈-Xm-Wv. tIm¨-{K- n-se G-sX-¶n-epw ]-£-Øn-\p-th-≠n kw-km-cn-°m≥ tP¿-Pn-\p _m-[y-Xb - n-√. Hm-tcm- Zn-hk - w Ign-bp-tºm-gpw bp-.-Un-.-F-^n¬ Iq-Sp-X¬ {]-Xn-k-‘n kr-„n-°p-∂ {]-h¿-Ø-\ß-fm-Wp tPm¿-Pn¬-\n-∂v D-≠m-hp-∂X - v.

C-Xv Aw-Ko-Ic - n-°m-\m-hn-√. tkm-fm¿ X´n-∏p-tI-kv B-cw-`n-®-Xp ap-X¬ tPm¿-Pv bp-.-Un-.-F-^n-s‚ s]m-Xp-Xo-cp-am-\-ß-ƒ°v F-Xn-cm-bm-Wp \n-es - Im-≈p-∂X - v-. tIm¨-{K- n-s\ X-I¿-°p-∂ \n-e]m-Sm-Wp tPm¿-Pn-t‚-Xv. F¬.-Un.-F^n-em-bn-cp-∂ Im-e-hpw ]n kn tPm¿-Pv kzo-I-cn-®n-cp-∂-Xv B ap-∂-Wn-sb XI¿-°p-∂ \n-e-]m-Sp-I-fm-bn-cp-∂p-. tIm¨-{K- n-se H-cp-hn-`m-K-am-Wv X-s∂ FXn¿-°p-∂-sX-∂ tPm¿-Pn-s‚ \n-e-]m-Sv l-k≥ X-≈n. tIm¨-{K- n-s‚ i-‡am-b F-Xn¿-∏m-Wp Xm≥ {]-I-Sn-∏n-°p∂-Xv. tIm¨-{K- n-s‚ Im-cy-Øn¬ ]n kn tPm¿-Pv C-S-s]-tS-s≠-∂pw l-k≥ ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In.

tIm-´-bw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n-tbm sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-etbm B-h-iy-s∏-´m¬ No-^v hn-∏v- ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°m-sa∂p ]n kn tPm¿-Pv. X-s‚ \n-e\n¬-∏n-\v tPm¿-Pn-s‚ cm-Pn B-h-iy-am-sW-∂p ap-Jy-a-{¥n ]-d-™m¬ cm-Pn-h-bv-°m≥ Xøm-dm-sW-∂pw tPm¿-Pv ]-d™p. Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ am-[ya-ß-tfm-Sv kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. tZ- i m- S - \ - ∏ - £ n- s b- ∂ p tIm¨-{K- p-Im¿ I-fn-bm-°nb l-k≥ ]-Wn \n¿-Øn ho-´n-

en-cn-°p-I-bm-Wp th-≠-Xv. Xs‚ Im-cy-Øn¬ sI.-]n.-kn.kn-bp-sS \n-e-]m-Sv {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e hy-‡am-°n-bn-´p-≈-Xm-Wv. A-∏-\n-cn-°p-tºmƒ a-Is\-¥m-Wv Im-cyw. X-s‚ ]m¿´n sN-b¿-am≥ ]-d-™m-epw cmPn-h-bv-°m≥ X-øm-dm-Wv. A√m-sX h-gn-tb t]m-hp-∂-h¿ ]-d-™m¬ tI-ƒ-°n-√. tkmfm¿ hn-j-b-Øn-¬-\n-∂p {i-≤Xn-cn-°m-\m-Wp {i-aw. A-Xn\p X-s∂ _-en-bm-Sm-°p-I-bmWv. A-Xp \-S-°n-s√-∂pw ]n kn tPm¿-Pv hy-‡-am-°n.-

Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. ]n -kn tPm¿-Pn-s\-Xncm-b {]-Xn-tj-[w Xp-S-cp-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v Uo≥ Ip-cym-t°mkv hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. F¬.-Un-.-F-^n-s\m-∏w tN¿-∂v bp-.Un-.-F-^n-s\ X-I¿-°m-\m-Wv tPm¿-Pn-s‚ {i-a-sa-∂pw A-t±lw B-tcm-]n-®n-cp-∂p. sF hn-`m-K-Øn-s\m-∏-amsW-¶n-epw tPm-¿-Pn-s\-Xn-tc \S-]-Sn- th-W-sa-∂m-Wv sI ap-cfo-[-c-s‚ \n-e-]m-Sv. Ip-´n-°p-cß≥-am-sc-s°m-≠p X-s‚ tImew I-Øn-°p-∂ ap-Jy-a-{¥n D-

Ω≥-Nm-≠n B-h-iy-s∏-´m¬ cmPn-h-bv-°m≥ X-øm-dm-sW-∂p ]n kn tPm¿-Pv hy-‡-am-°n. Fw Fw l-k-s\-Xn-tc i-‡-amb hn-a¿-i-\-hpw tPm¿-Pv \-SØn-. tPm¿-Pv cm-Pn-h-bv-t°-≠Xn-s√-∂m-Wv X-s‚ \n-e-]m-sS∂v tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X kwÿm-\ A-[y-£≥ Fw ]n hotc-{μ-Ip-am¿ ]-d-™p. tPm¿-Pn-s\-Xn-tc I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[-ß-fp-am-bn tIm¨{K- n-se H-cp-hn-`m-Kw ap-t∂m-´p\o-ßp-∂-Xv ]m¿-´n-bpw am-Wn hn-`m-K-hpw X-Ωn-ep-≈ _-‘-w Iq-Sp-X¬ h-j-fm-°n-bn-´p-≠v.

BÀ¡pw B-scbpw tI-c-fm tIm¬-{K-Êp-am-bn _-ln-jv-I-cn-¡m-\m-hnÃ: NÀ-¨-sN-¿p-sa-¶v sN-¶n-¯-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]n kn tPm¿-Pv {]-iv-\w tIsI Fw amWn c-fm tIm¨-{K- p-am-bn N¿-®sN-øp-sa-∂v sIm-®n: ]n kn tPm¿-Pn-s\ ]n¥p-W-®v tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) sN-b¿-am-\pw [-\-a-{¥nbp-am-b sI Fw am-Wn. B¿°pw B-sc-bpw _-ln-jv-I-cn°m-\m-hn-s√-∂v A-t±-lw ]d-™p. ]n kn tPm¿-Pn-s\ H-cp ]-cn]m-Sn-bn-epw ]-s¶-Sp-∏n-°n-s√∂p Im-Wn-®v tIm¨-{K-kv ]q™m¿ \n-tbm-P-I-a-fi-ew IΩn-‰n k¿-°p-e¿ ]p-d-Øn-d-°nb-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-bncp-∂p am-Wn-bp-sS {]-Xn-I-cWw. bp.-Un.-F-^n-s\ sI-´p-dt∏m-sS ap-t∂m-´p-sIm-≠p-t]mhm-\m-Wv ]m¿-´n {i-an-°p-∂-Xv.

sI.-]n-.kn-.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Øe. tPm¿-Pn-s\-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv ]-cky-am-bn cw-K-Øn-d-ßn-b-Xv kw-L¿-jw kr„n-°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv {]-iv-\-Øn¬ sI-.]n-.kn.-kn. t\-Xr-Xzw C-S-s]-Sp-∂-Xv. ]n kn tPm¿-Pp-am-bn _-‘-s∏-´p Nn-e {]iv-\-ß-fp-≠v. A-Xp tIm¨-{K-kv c-ay-am-bn ]cn-l-cn-°p-w. bp.Un.F-^n-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂ ]m¿-´n-sb-∂ \n-e-bv-°v ap∂-Wnbn-se {]iv-\w ]-cn-l-cn-t°-≠ Np-a-X-e tIm¨-{K- n\p-≠v. bp.Un.F-^n-se F-√m ]m¿-´n-I-f-p-ambpw tbm-Pn-®p{]-h¿-Øn-°m-\m-Wv tIm-¨-{Kkv B-{K-ln-°p-∂-Xv. bp.Un.F-^n-se C-t∏mg-sØ Nn-e {]-iv-\-߃ I-≠v B-cpw a-\-t°m´ sI-t´-s≠-∂pw A-t±-lw am-[y-a-{]-h¿-ØI-cp-sS tNm-Zy-Øn-\v a-dp-]-Sn-bm-bn ]-d-™p.

þ-`q-«m³ s{Sbn\n-se `-£y-hn-j_m-[: ]m³{Sn \o-A-¸XmÄ-nÀ-¯ n-I-fn Im-dn tc-J-IÄ kq-£n-¨n-cp-¶n-à C-Im-´hÂ-y--¡¸v p-]p-c-IXÄn-b

I-Æq¿: A-Pv-ao¿˛F-d-Wm-Ipfw acp-km-K¿ F-Iv-kv-{]- n-se 80Hmfw bm-{X-°m¿-°p `-£yhn-j-_m-[-tb-‰ kw-`-h-Øn¬ `-£y-kp-c-£m h-Ip-∏v sX-fnhp-Iƒ ti-J-cn-®p. `-£-W-hn-Xc-W Npa-X-e- G-s‰-Sp-Øn-cp∂ D-Ø-tc-¥y≥ G-P≥-kn `-£ykp-c-£m sse-k≥-kv Dƒ-s∏sS-bp-≈ bm-sXm-cp tc-J-bpw ]m≥-{Sn-Im-dn¬ kq-£n-®n-cp-∂ns√-∂p I-s≠Øn. C-°m-cyw sd-bn¬-th s{]m-´-Ivj≥ t^mgv-kpw ÿn-co-I-cn-®n-´p≠v. hn-Xc-Ww sNbvX sh-Pn-‰_nƒ -_n-cn-bm-Wn, FKv _n-cnbm-Wn F-∂n-h-bn¬\n-∂mhmw hn-j-_m-[-tb-‰-sX-∂mWv `-£y-kp-c-£m h-Ip-∏n-s‚ {]m-Y-an-I \n-K-a-\w. C-Xp-kw_-‘n® dn-t]m¿-´v `-£y-kp-c-

£m Hm-^nk¿ Fw Sn A-\q-]v `-£ykp-c-£m I-Ωoj-W¿°p ssI-am-dn.- ]p-d-Øp\n-∂p sIm-≠p-h-∂ `-£-Ww ]-\th¬ P-Mv-j-\n¬ h-®p s{S-bn\n¬ I-b-‰n-bn-cp-∂p. c-≠pZn-hkw hn-X-c-Ww sN-øm-\p-≈ `£-W-am-Wv C-Ø-c-Øn¬ kq£n-®n-cp-∂-Xv. A-Xn-\n-sS, ]m≥{Sn Im-dnse `-£-W-Øns‚ kmw-]nƒ I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn√-Ifnse `-£y-kpc-£m hn-`m-Kw D-tZym-Kÿ¿ ti-J-cn-®p. C-h im- k v - { Xob]cn- t im- [ - \ - b v °mbn tIm-gn-t°m-s´ em-_nte-°v A-b-®n-´p≠v. hn-i-Zam-b dn-t]m¿-´v A-Sp-Ø-bmgv-N e-`n°p-sa-∂v ^p-Uv tk-^v-‰n Hm-^nk¿ ]-d-™p. bm-{X-°m-cp-sS ]cm-Xn-bn¬ sd-bn¬-th t]m-en-

kv tI-sk-Sp-Øv A-t\zj-Ww Xp-S-ßn. A-Xn-\n-sS, hn-j-_m[-tb-‰v I-Æq¿ Pn√m B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ Ggp-t]cpw Im-k¿-tIm-Uv P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bnse aq-∂pt]-cpw C∂-se cm-hnse B-ip-]-{Xn hn´p. 12978 \-º¿ s{S-bn-\n-se Fkv 10, 11 tIm-®p-I-fn-se Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ bm-{X-°m¿°m-Wp `-£y-hn-j-_m-[-tb-‰Xv. s{S-bn≥ D-Up-∏n-bn¬ FØn-b-t∏mƒ tZ-lm-kzm-ÿyhpw £o-W-hpw A-\p-`-h-s∏-SpI-bm-bn-cp-∂p. sh-≈n-bmgv-N cm-hnse 7.40\m-Wv P-bv-]q-cn¬\n-∂v s{S-bn≥ ]p-d-s∏-´-Xv. APv-ao¿ Z¿-K kμ¿i\-Øn-\pti-jw \m-´n-te-°p Xn-cn-®-Xmbn-cp-∂p C-h¿.

\yq-U¬-ln: \o-∏mƒ-˛-`q-´m≥ A-Xn¿-Øn-I-fn¬ C-¥y 23 ]pXn-b Im-h¬-∏p-c-Iƒ ]-Wn-Xp. Ip-‰-hm-fn-I-fp-sS C-¥y-bn-te°p-≈ {]-th-i-\w a-\- n-em°m-\pw B-bp-[ I-≈-°-S-Øv Ip-d-bv-°m-\pw th-≠n-bm-Wv Im-h¬-∏p-c-Iƒ ÿm-]n-®-Xv.\o-∏m-ƒ A-Xn¿-Øn-bn¬ A©p Im-h¬-∏p-cI - f - pw `q-´m≥ AXn¿-Øn-bn¬ 18 t]m-k‰ v- p-If - p-amWv ÿm-]n-®-Xv. C-hn-S-ß-fn¬ km-bp-[ ssk-\n-Is - c-bpw hn-\ykn-®p.-\o-∏m-fp-am-bn 1751 In-temao-‰d - pw `q-´m-\p-am-bn 699 In-tem-ao‰-dpw A-Xn-¿Ø - n-bm-Wv C-¥y ]¶n-Sp-∂X - v. C-tXm-sS \o-∏mƒ AXn¿-Øn-bn¬ C-¥y-°p 455 Imh¬-∏p-cI - f - pw `q-´m≥ A-Xn¿-Ønbn¬ 160 Im-h¬-∏p-cI-fp-am-bn.

sl-Uv-en-bp-sS -sam-gn kn._n.sF-¡v \Â-Ip-¶-Xn F³.sF.F-¡v hn-tbm-Pn-¸v 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: C-iv-d-Xv P-lm≥ hym-P G-‰p-ap-´¬t°-kv A-t\zj-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn apwss_ B-{I-a-W-t°-kn-se {]Xn tU-hn-Uv tImƒ-am≥ sl-Uven-bp-sS sam-gn kn._n.sF-°p \¬-Ip-∂-Xn-t\mSv F≥.-sF.F-°v hn-tbm-Pn-∏v. sam-gn kn._n.sF-°v \¬-Ip-∂-Xv sl-Uven-sb tNm-ZywsN-øp-∂-Xn-\p ap-ºv C-¥y-bpw A-ta-cn-°-bpw X-Ωn-ep-≠m-°n-b I-cm-dn-s‚ ew-L-\-am-sW-∂m-Wv F≥.sF.F-bp-sS hm-Zw. \n-e-]m-Sv F≥.sF.F. tI-{μ B-`y-¥-ca-{¥m-e-b-sØ A-dn-bn-®p. sl-Uv-en-bp-sS sam-gn F≥.sF.F. H-gn-®v a-s‰m-cp G-P≥kn-bpw D-]-tbm-Kn-°n-s√-∂v C-

¥y t\-c-tØ A-ta-cn-°bv-°v D-d-∏p\¬-In-bn-cp-∂pht{X. hnh-c-߃ a-‰p tI-kp-I-fn¬ D-]tbm-Kn-°n-s√-∂pw [m-c-W-bp≠m-bn-cp-∂p. C-tXØp-S¿-∂mWv 2010¬ sl-Uv-en-sb tNmZywsN-øm≥ A-ta-cn-°≥ At\z-j-W G-P-≥-kn-bm-b F^v._n.sF. F-≥.sF.F-°v A\p-a-Xn \¬-In-b-Xv. C-iv-d-Xv Plm-\v e-iv-Isd Xzøn-_-bp-ambn _-‘-ap-s≠-∂v sl-Uv-en sam-gn-\¬-In-sb-∂ {]Nm-c-Wß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv kn._n.sF. F≥.sF.F-tbmSv samgn Bh-iy-s∏-´n-cp∂Xv. A-ta-cn-°-bp-am-bp-≈ [m-cW Hm¿-an-∏n-® F≥.sF.F., k¿-°m¿ \n¿-tZ-in-®m¬ sam-gn kn._n.sF-°v \¬-Im≥ X-ømdm-sW-∂pw hy-‡a - m-°n. C-tXm-

sS B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bw {]-Xnk-‘n-bn-em-bn. hn-hc - w kn._n.sF-°p \¬-Ip-∂-Xv A-ta-cn-°bp-am-bp-≈ _-‘-sØ _m-[n°p-tam-sb-∂ B-i-¶-bm-Wp k¿-°m-cn-\p-≈-Xv. C-Xn-s\ XpS¿-∂v hn-j-b-Øn¬ A-¥n-a-Xocp-am-\s - a-Sp-°m≥ \n-ba - a - {- ¥m-eb-Øn-s‚ D-]t- Z-iw tX-Sn. C-iv-d-Øn-\pw Iq-sS sIm-√s∏-´-h¿-°pw X-ß-fp-am-bn _‘-ap-s≠-∂v e-iv-I¿ t\-Xm-hv km-IoD¿ d-lvam≥ 2005¬ ]-ds™-∂v sl-Uv-en sam-gn- \¬In-b-Xm-bm-Wp {]Nm-c-W-ap≠m-b-Xv. C-Xv D-b¿-Øn-bm-Wv hym-P G-‰p-ap-´¬t°-kn¬ Btcm-]-Whn-t[-b-\-m-b kv-s]jy¬ U-b-d-Œ¿ c-Po-μ¿ Ip-amdn-\pth-≠n sF._n. cw-K-sØØn-b-Xv. kn._n.sF-bpw sF.-

_n-bpw X-Ωn-ep-≈ A-`n-{]m-bhy-Xym-k-hpw cq-£-am-bn. CtXØp-S¿-∂v ap-Xn¿-∂ tIm¨{K-kv t\-Xm-hv Zn-Kvhn-P-bv kn-Mv hn-j-b-Øn¬ C-S-s]-´n-cp-∂p. kn._n.sF., sF._n., F≥.sF.F. Xp-S-ßn-b G-P≥-kn-Iƒ hn-j-b-Øn¬ hy-Xy-kvX \ne-]m-Sv kzo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xn\m¬ tI-{μ-k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°-W-sa-∂m-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-s‚ B-h-iyw. slUv-en-bp-sS sam-gn-bp-am-bn _‘-s∏-´ am-[y-ahm¿-Ø-I-fp-sS D-d-hn-Sw A-t\z-jn-°-W-sa∂pw Zn-Kvhn-P-bv kn-Mv B-h-iys∏-´n-cp-∂p. F∂m¬, Civd-Øn-s\-Xntc Cß-s\-sbmcp samgn-bp≠m-bn-´n-s√∂v ]n∂oSv hy‡am-hp-I-bp-≠m-bn.

CMYK

CMYK

CMYK

Hät\m«¯n AXnÀ-¯n-bn \p-g-ªp-I-b-ä{i-aw ssk\yw hn-^-e-am-¡n


A-\y-kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-I-fn \n-¶v 25,000 cq-]-bp-sS I-Å-t\m-«p-IÄ I-s−-¯n tIm-´-bw: I-f-Øn-∏-Sn-bn-se B-\-Øm-\w tIm-X-tI-cn-∏-Snbn¬ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fn¬ \n-∂v 25,000 cq-]-bpsS I-≈-t\m-´p-Iƒ I-s≠-Øn. tIm-´-bw Cu Ãv F-kv-.sF-bpsS t\-XrXz-Øn-ep-≈ t]m-enkv kw-L-am-Wv I≈t\m-´v Is≠-Øn-b-Xv. _w-Kmƒ kz-tZin-I-fm-b A-tem-Iv dm-bn (24), k-μo-]v ssa-‰n (25), Zn-eo-]v hnkzm¿ (44) F-∂n-h-sc-bm-Wv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. B-\-Øm-\-Øv I-S- \-S-Øp∂ Ip-t∂-aT-Øn¬ t_-_n-®≥ F-∂-bm-fp-sS I-S-bn¬ A\ykw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ C∂-se cm-hn-se F-Øn 50 cq-]bp-sS km-[-\-߃ hm-ßn-b- ti-jw 1000 cq-]-bp-sS t\m-´v \¬-In. ]n-∂o-Sv D-®-bv-°p -tij-hpw I-S-bn-se-Øn km-[-\߃ hm-ßn-b- ti-jw 1000 cq-]bp-sS t\m-´v \¬-In. ssh-Io-´v t_-_n-®≥ Cu ]-Ww a-s‰mcmƒ-°p \¬-I-nbt∏mƒ A-t±lw Cu t\m-´p-Iƒ I-≈-t\m-´pI-fm-sW-∂p I-s≠-Øn. Xp-S¿∂v t_-_n-®≥ A-\y-kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-Iƒ Xm-a-kn-°p∂n-S-sØ-Øn Im-cyw ]-d-™p. C-tXØp-S¿-∂v A-\y-kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-Iƒ 2000 cq-]-bpsS \-√ t\m-´p-Iƒ \¬-In. BZyw \¬-In-b I-≈-t\m-´p-Iƒ Xn-cn-sI hm-ßn-bn-√. kw-`-hw A-dn-™ hn-P-b-]p-cw ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ss_-Pp Cu-Ãv F-kv.sF-sb hn-h-cw A-dn-bn®p. F-kv.sF-bpw kw-L-hpw B-\-Øm-\-sØ-Øn A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ Xm-akn--°p-∂n-S-Øv ]-cn-tim-[-\ \S-Øn-t∏m-gm-Wv 1000-s‚ 25 I-≈t\m-´p-Iƒ Iq-Sn I-s≠-Øn-bXv. _m-¶v am-t\-P-sd hn-fn-®p-hcp-Øn ]-cn-tim-[n-®-t∏mƒ I≈-t\m-´m-sW-∂p ÿn-co-I-cn®p. A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-emfn-Iƒ-°v C-h-cp-sS kq-∏¿-sshk-dm-Wv ]-Ww \¬-In-b-sX∂m--Wv C-h¿ ]-d-bp-∂-Xv.

"C-´y³ sd-Uv-t{Im-kv skm-ssk-än-bn-se A-gn-a-XnA-t\z-jn-¡-W-w'

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ sdUv-t{Im-kv skm-ssk-‰n-bp-sS tI-c-f L-S-I-Øn¬ A-gn-a-Xnbpw sI-Sp-Im-cy-ÿ-X-bpw \-S°p-∂-Xm-bp-≈ B-tcm-]-WsØ-°p-dn-®v A-t\z-j-Ww \-SØ-W-sa-∂v F k-º-Øv Fw.]n. tI-c-f L-S-I-Øn¬ \ne-hn-ep-≈ A-Uv-an-\-nkv-t{S-‰ohv, dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k¿-am-cp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ kw-_-‘n-®v hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww \-SØp-∂-Xn-\pw a-‰p \n-b-a- \-S-]Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-∂-Xn-\pw k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c- \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. sd-Uv-t{Im-kv B-Iv-Sn-s‚ hIp-∏p-Iƒ ew-Ln-®v Nn-e \n-£n]v-X- Xm-¬-∏-cy-°m-cpw km-aq-lnI-hn-cp-≤-cpw ÿm-]-\-Øn-s‚ `-c-Ww ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ \-S-Øp∂ {i-a-ß-sf \ym-bo-I-cn-°m\m-hn-√. sd-Uv-t{Im-kn-se Bbn-c-°-W-°n-\v B-Po-h-\m-¥ Aw-K-ß-sf thm-´¿-]-´n-I-bn¬ \n-∂p \o-°wsN-øp-I-bpw kwL-S-\-bp-am-bn bm-sXm-cp _‘-hp-an-√m-Ø Nn-e-sc Ir-{Xn-aam-bn Iq-´n-t®¿-Ø-Xm-bpw A-dnbm≥ I-gn-™n-´p-≠v. C-Xp ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hp-I-fpsS-bpw \n-b-a-ß-fp-sS-bpw \-·am-b ew-L-\-am-Wv. I-gn-™ F´p -h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn kwÿm-\- L-S-Iw A-Uv-an-\n-kvt{S-‰o-hv `-c-W-Øn\p -Io-gn-emWv. Cu Im-e-b-f-hn¬ h-c-hpsN-e-hp I-W-°p-Iƒ hm¿-jnI P-\-d¬t_m-Un hn-fn-®p-Iq-´n b-Ym-k-a-bw Aw-Ko-I-cn-®n-´n-√. C-Xp-kw-_-‘n-®v _-‘-s∏-´h¿-°v Xm≥ ]-cm-Xn \¬-In-sb¶n-epw \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pI-tbm a-dp-]-Sn \¬-Ip-I-tbm sN-bv-Xn-´n-√. C-Xp -kw-_-‘n-®v tem-Ivk-`m kv-]o-°¿-°v A-hIm-i-ew-L-\ t\m-´o-kv \¬-Ipsa-∂pw A-t±-lw ]d-™p.

kozhikode

tIcfw

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

hn-tZ-i I-d³-kn C-S-]m-Sn sI ]n ]p¶qkv A-d-kv-än kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-√/ ]-Ø-\w-Xn-´: hn-tZi I-d≥-kn C-S-]m-Sn¬ _n-eoth-gv-kv N¿-®v A-[y-£≥ _nj-]v sI ]n tbm-l-∂ms‚ ktlm-Z-c-\pw ]-Ø-\w-Xn-´ \n-cWw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U ‚p-am-b sI ]n ]p-∂q-kn(63)s\ Xn-cp-h-√ t]menkv A-dÃv sN-bv-Xp. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]q-hm¿ ta¬-hn-em-Øn¬ c-Pnkv-t{S-j-\p-≈ H-en-hv-am-en Nmcn-‰-_vƒ {S-Ãn-s‚ am-t\-Pn-Mv {SÃn Iq-Sn-bm-Wv A-d-Ãn-em-b sI ]n ]p-∂q-kv. I-gn-™ Zn-h-kw 105 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-tZ-i I-d≥-kn-bpam-bn sN-ss∂ Xn-cp-s\¬-then kz-tZ-in hn-a¬cm-Pn(31)s\ t]menkv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. CXn-s\ Xp-S¿-∂p \-S-Øn-b tNmZyw sN-ø-en-em-Wv sI ]n ]q-∂qkn-s‚ A-d-kv-‰n-te-°p sIms≠-Øn-°p-∂ hn-h-c-߃ t]m-en-kn-\p e-`n-®Xv. \n-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚pw tIm ¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b sI

]n ]p-∂q-kn¬ \n-∂p ]-Ww X´n-sb-Sp-Øv Hm-Sp-∂-Xn-\n-S-bnem-Wv i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v hna¬cm-Pn-s\ Xn-cp-h-√ t]m-enkv F-kv. kn. F-kv. I-h-ebn¬ -h-®v Hm-Sn-®n-´p ]n-Sn-°p-∂Xv. πm-Ãn-Iv I-h-dn-em-bn-cp-∂ t\m-´v Np-cp-´n hm-bn-em-°n Hm-Snb bp-hm-hn-s\ Xn-cp-h-√ t]m-enkv Io-g-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 50 tIm-Sn cq-] C-¥y≥ aq-ey-ap-≈ c-≠p Zo-\m¿ I-d≥-kn-I-fpw A©p tIm-Sn cq-] aq-ey-ap-≈ H-cp Zo\m¿ I-d≥-kn-bpw Dƒ-s∏-sS aq-∂p bp-tKm-…m-hy≥ I-d≥-knI-fm-Wv hn-a¬cm-Pn¬ \n-∂p Is≠-Sp-Ø-Xv. Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv ap-tJ-\ am-{Xw am-dn-sb-Sp-°mhp-∂ hn-tZ-i I-d≥-kn-bp-sS a-dhn¬ Bƒ-°m-sc X-´n-∏p \-SØp-∂ kw-`-h-am-Wv C-sX-∂p Xn-cn-®-dn-™ t]m-en-kv h-©\m-°p-‰w Np-a-Øn kz-ta-[-bm tI-sk-Sp-Øv ]p-∂q-kn-s\ A-dÃv -sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-tZ-i]-Ww am-dp-∂-Xn-\p {S-Ãn-s‚ am-t\-Pn-Mv {S-Ãn-bm-b

sI ]n ]p∂qkv

hn-a¬cm-Pv ]nSn-s®SpØ Id≥kn-Iƒ

sI ]n ]p-∂q-kn-s\ c-≠m-gv-N ap-ºv hn-a¬-cm-Pv G¬-∏n-®-XmsW-∂m-Wv tNm-ZywsN-ø-en¬ \n-∂p hy-‡am-hp-∂-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. I-d≥-knCS-]m-Sn¬ I-Ωo-j≥ hy-h-ÿbn¬ X¿-°w D-≠m-b-Xn-s\ XpS¿-∂v sI ]n ]p-∂q-kn¬ \n-∂p Xp-I- X-´n-sb-SpØv HmSp-I-bmbn-cp-s∂-∂v hn-a¬-cm-Pv t]m-enkn-\p sam-gn \¬-In. hn-tZ-i I-d≥-kn-Iƒ cq-]-bn-te-°p am‰p-tºmƒ A-©p i-X-am-\w (10 tIm-Sn cq-]) I-Ωo-j≥ X-cm-sa∂v sI ]n ]q-∂q-kv hn-a¬cm-Pn-

\v D-d-∏p \¬-In-bn-cp-∂t{X. F∂m¬, hn-tZ-i I-d≥-kn-Iƒ sIm-≠p-h-∂-t∏mƒ ]p-∂q-kv \n-e-]m-Sv am-‰n. C-tXØp-S¿-∂p≠m-b hm-°p-X¿-°-hpw Xp-S¿∂p-≠m-b Hm-´-hp-am-Wv {]-Xn-Isf t]m-en-kv h-e-bn-em-°p-∂Xn-\p Im-c-W-am-b-Xv. C-Xn-\p ap-ºpw C-Ø-cw Id≥-kn-Iƒ hn-a¬-cm-Pv sI ]n ]p-∂q-kn-s\ G¬-∏n-®n-´p-≈Xm-bpw ]p-∂q-kv ap-ºpw X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-sf I-_-fn-∏n-®Xm-bpw t]m-en-kv ]-d-™p. C¥y≥ in-£m\n-b-a Øn-se

420, 417, 434 h-I-∏p-I-fm-Wv {]Xn-Iƒ-s°-Xn-tc Np-a-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. tI-kv H-Xp-°n-Øo¿°m≥ {i-aw \-S-°p-∂p-sh-∂mtcm-]n-®pw sI ]n ]p-∂q-kn-s‚ A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw l-hm-em C-S-]m-Sp-Iƒ At\z-jn-°-W-sa-∂pw B-h-iys∏-´v Un. ssh. F-^v. sF. , _n. sP. ]n. {]-h¿-Ø-I¿ Xncp-h-√ t]m-enkv kv-t‰-j≥ I-gn™ cm-{Xn-bn¬ D-]-tcm-[n-®n-cp∂p. C-tXØp-S¿-∂v sI ]n ]p∂q-kn-s‚ ho-´n¬ t]men-kv Xn-

B-[mÀ Im-À-Uv e-`n-¨n-Ã

B-bn-c¡W¡n\v D]-t`màm¡Ä¡v ]m-NIhmXI k_v-knUn \-ã-am-hpw kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-N-I-hmX- I k- _ v k n- U n _m- ¶ v A°u- ≠ n- e q- s S- b m- ° p- ∂ ]- ≤ Xn-°v A-Sp-Ø -am-kw Xp-S-°w Ip- d n- ° m- \ n- c n- s ° B- [ m¿ Im¿- U v e- ` n- ° m- Ø - X v Kp- W t`m- ‡ m- ° - s f B- i - ¶ - b n- e m°p-∂p. B-[m-¿ \-º¿ _m-¶v A- ° u- ≠ p- a m- b n _- ‘ n- ∏ n°m- Ø ]- X n- \ m- b n- c - ß ƒ- ° v ]m-N-I-hm-X-I -k-_v-kn--Un \„-am-hpw. k-_v-kn-Un t\-cn-´p-\¬-Ip∂ ]-≤-Xn kw-ÿm-\-sØ F√m Pn-√-I-fn-epw {]m-_-ey-Ønem-hp-tºmƒ B-[m¿ ]-≤-Xn C-\n-bpw ]q¿-Øn-bm-bn-´n-√. B-[m¿ Im¿-Up-≈-h¿-°p am{X-ta _m-¶v -h-gn k-_v-kn-Un e-`n-°q. h-b-\m-´n-epw ]-Ø-\wXn-´-bn-ep-am-Wv Kym-kv k-_vkn-Un _m-¶p-Iƒ -h-gn \¬-Ip∂ ]-≤-Xn-°v B-Zy-L-´-Øn¬

Xp-S-°-am-b-Xv. 1,41,000 ]m-N-Ihm-X-I D-]-t`m-‡m-°ƒ h-b\m-´n-ep-≠v. C-Xn¬ 1,10,000 t]¿ am-{X-am-Wv B-[m¿ Im¿Uv _m-¶v A-°u-≠p-am-bn _‘n-∏n-®-Xv. 31,000 t]¿-°v ]-≤Xn-bp-sS {]-tbm-P-\w e-`y-amhn-√. k-_v-kn-Un-bn-√m-Ø-h¿ 415 cq-] A-[n-Iw \¬-In-bm¬

fn¬ a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw C-cnt°- ≠ K- X n- t I- S m- W p- ≈ - X v . Pq¨ ap- X - e m- W v h- b - \ m- ´ n¬ ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]≤- X n B- c w- ` n- ® - s X- ¶ n- e pw amk- ß ƒ ]n- ∂ n- ´ n- ´ pw k- _ v - k nUn D-d-∏p-h-cp-Øm-\m-bn-s√-∂ ]-cm-Xn hym-]-I-am-Wv. ]- Ø - \ w- X n- ´ Pn- √ - b n- e m- h -

X

]²Xn hym-]n-¸n-¡p-¶-Xv A-{]m-tbm-KnIw X k-_v-kn-Un-bn-Ãm-¯-hÀ 415 cq-] A-[n-Iw \Â-IWw am-{X-ta k-]v-Xw-_¿ ap-X¬ ]m-N-I-hm-X-Iw e-`y-am-hq. B-[m¿ Im¿-Upw _m-¶v A°u-≠p-ap-≠m-bn-´pw C-Xp _‘n-∏n-°m-\m-hm-sX A-£-b tI- { μ- ß ƒ I- b - d n- b n- d - ß p- I bm-Wv D-]-t`m-‡m-°ƒ. Hm¨sse- \ n- s e km- t ¶- X n- I - X- I cm- ¿ - a q- e w A- £ - b tI- { μ- ß -

s´ 67 i-X-am-\w t]¿-°p am-{Xta B-[m¿ Im¿-Uv _m-¶v A°u- ≠ p- a m- b n _- ‘ n- ∏ n- ° m\m- b n- ´ p- ≈ q. am- k - ß - t fm- f w k-a-b-ap-≠m-bn-´pw c-≠p Pn-√I- f n¬ t]m- e pw ]- ≤ - X n ^- e {]-Z-am-bn \-S-∏m-°m≥ I-gn-bmØ A-h-ÿ-bn¬ C-t∏mƒ- Xs∂ a-‰p Pn-√-I-fn-te-°p hym-

C-S-Xp-ap-¶-Wn tbm-Kw C-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F¬.Un.F^v. kw-ÿm-\ t\-Xr-tbm-Kw C∂p ssh-Io-´v 5 a-Wn-°v F.sI.Pn. sk‚-dn¬ tN-cpw. tkm-fm¿ tI-kn¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS cm-PnB-h-iy-s∏-´v \-S-Øn-b A-\n›n-XIm-e cm]-I¬ sk-{I-t´dn-b-‰v D-]-tcm-[w ]n≥-h-en-®-Xpam-bn _-‘-s∏-´ hn-hm-Z-߃°n-sS-bm-Wv tbm-Kw tN-cp-∂-Xv. tkm-fm¿ tI-kn¬ k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® Pp-Uo-jy¬ At\z-j-W-Øn-s‚ ]-cn-K-W-\mhn-j-b-߃ kw-_-‘n-® C-SXp-ap-∂-Wn-bp-sS \n¿-tZ-i-߃°v C-∂p tN-cp-∂ tbm-Kw cq-]w \¬-Ipw. N¿-®-bv-°p X-øm-dm-hW-sa-∂pw k-a-bw \n¿-tZ-in-°-

W-sa-∂pw Nq-≠n-°m-´n B-`y¥-c- a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W≥ F¬.Un.F-^v. I¨-ho-\¿ ssh-°w hn-iz-\p tc-Jm-aq-ew I-Ø-b-®n-cp-∂p. k¿-°m-cp-am-bn N¿-®-bv-°p Xøm-d-s√-∂m-Wv {]-Xn-]-£-Øns‚ \n-e-]m-Sv. Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-WØn¬ ap-Jy-a-{¥n-sb-bpw A-t±l-Øn-s‚ Hm-^n-kn-s\-bpw Dƒs∏-Sp-Ø-W-sa-∂-Xm-hpw ap-∂Wn-bp-sS {]-[m-\ \n¿-tZ-iw. C°m-cyw F¬.Un.F-^v. t\-XrXzw k¿-°m-cn-\v F-gp-Xn\¬-IpI-bm-bn-cn-°pw sN-øp-I. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS cm-Pn-°mcy-Øn¬ hn-´pho-gv-N-bn-s√-∂

\n-e-]m-Sv F¬.Un.F-^v. tbmKw B-h¿-Øn-®p {]-Jym-]n°pw. tkm-fm¿ hn-j-b-Øn¬ \S-Øn-h-cp-∂ {]-t£m-`-Øn-s‚ A-Sp-Ø- L-´-Øn-\pw tbm-Kw cq-]w \¬-Ipw. tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏v h-cm-\n-cn-°p-∂-Xp-Iq-Sn I-W°n-se-Sp-Øv i-‡-am-b {]t£m-`- ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°m-hpw cq]w \-¬-Ip-I. C-tXm-sSm-∏w sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-tcm-[-k-a-cØn-s‚ hn-e-bn-cp-Ø-epw tbmK-Øn-ep-≠m-hpw. k-a-cw ]n≥-hen-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿∂ B-tcm-]-W-ß-fpw B-t£]-ß-fpw tbm-K-Øn¬ k-Po-hN¿-®-bm-hpw.

hym-Ptc-Jm X-«n¸v: {]-Xn-bp-sS `m-cy ap-³-IqÀ Pm-ayw tXSn tIm-gn-t°mSv: hym-Ptc-J Na-®v X-´n-∏p \-SØ - n-b tI-kn-se {]-Xnbp-sS `m-cy ssl-t°m-S-Xn-bn¬ ap-≥-Iq¿ Pm-aymt]-£ \¬-In. tIm-gn-t°m-Sv tIm-´q-fn kz-tZ-in sI ]n k-RP v- ohvIp-am-dn-(42)s‚ `mcy sF-iz-cy-bm-Wv i-\n-bmgvN sslt°m-SX - n-bn¬ A-`n-`m-jI ≥ aptJ-\ ap≥-Iq¿ Pm-aymt]-£ \¬-In-bX - v. Cu tI-kn¬ C-h¿°p -th≠n tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv A-t\zjWw Du¿-Pn-X-am°n-b ]-›m-

Øe-Øn-emWv sF-iz-cy ap≥Iq¿ At]-£ \¬-In-bX - v. I-Æq¿, tIm-gn-t°m-Sv F-∂n-hn-Sß-fn¬ km-bm-”]{Xw \S-Ønbpw `q-an-bp-sS hym-Ptc-J Na®pw ]-e-cn¬ \n-∂p-am-bn G-ItZ-iw \m-ep tImSn-tbm-fw cq-] X´n-∏p \-SØn-b tI-kn-se ap-Jy{]-Xn-bm-Wv k-RP v- o-hvIp-am¿. kRvP - o-hvIp-am¿ hym-P `q-an C-S] - mSn-eq-sS h-©n® tIm-gn-t°m-Sv s]m-‰Ω - ¬ kz-tZ-in kp-tc-jvIpam¿ G-{]n¬ 9\v B-fl l-Xy sN-

bv-X tI-kn-emWv C-bmƒ A-dÃn-em-hp-∂X - v. k-RP v- o-hvIp-am-dns\m-∏w X-´n-∏n¬ ]-¶p-≈ hy‡n-bm-Wv sF-iz-cy F∂pw Ch¿-°p t- h-≠n hym-]I - am-b Xn-c®n¬ \-S-Øp-I-bm-sW∂pw saUn-°¬ tImf-Pv kn.sF. D-√mkv ]-d™p. ssl-t°m-SX - n-bn¬ \n-∂v CtX-°p-dn-®v hnh-cw e-`n-®t- ∏-mƒ tI-kn-s\-°p-dn-®p-≈ hn-iZ- o-Ic - Ww- \¬-In-b-Xmbpw t]m-en-kv ]-d™ p.

]n- ∏ n- ° p- ∂ - X v {]m- t bm- K n- I - a s√-∂m-Wv B-t£-]w. ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\Øn¬ cm- P y- s Ø 20 Pn- √ - I fn¬ Xp- S - ß n- b _m- ¶ v - h- g n F¬.]n.Pn. k-_v-kn-Un ]-≤Xn A- S p- Ø - a m- k w ap- X ¬ 35 Pn- √ - I - f n- t e- ° p Iq- S n- b m- W v hym-]n-∏n-°p-∂-Xv. C-Xn¬ tIc-f-Øn¬ 12 Pn-√-I-fpw Dƒ-s∏Spw. B- { ‘- b n¬ G- g v , ln- a mN¬- { ]- t Z- i n¬ G- g v , ]- © m_n¬ A-©v, a-[y-{]-tZ-in¬ c≠v, a-lm-cm-jv-{S-bn-epw tKm-hbn-epw Hm-tcm Pn-√-Iƒ F∂nh-bnem-Wv- A-Sp-Ø -am-kw ]≤-Xn Xp-S-ßp-∂-Xv-. C- t Xm- s S 1.4 tIm- S n F¬.]n.Pn. D- ] - t `m- ‡ m- ° ƒ Iq- S n ]-≤-Xn-bp-sS Io-gn¬ -h-cpw. \ne-hn¬ 2.12 tIm-Sn D-]-t`m-‡m°ƒ- ° v - _m- ¶ v - h- g n- b m- W v - k_v-kn-Un \¬-Ip-∂-Xv-. B- [ m¿ Im¿- U v - _m- ¶ v - A°u-≠p-am-bn e-bn-∏n-®n-´p-≈

D-]-t`m-‡m-°ƒ B-Zy -kn-en≠-dn-\p _p-°v- sN-bv-Xm-ep-S≥ k-_v-kn-Un Xp-I-bm-b 435 cq] A- h - c p- s S A- ° u- ≠ n- s eØpw. B- Z y- k- _ v - k n- U n knen- ≠ ¿ \¬- I n- ° - g n- ™ m- e pS≥ Cu D- ] - t `m- ‡ m- ° - f p- s S A-°u-≠n-te-°v- A-Sp-Ø knen-≠¿ hm-ßm-\p-≈ k-_v-knUn Xp-I-bpw ssI-am-dpw. A- t X- k - a - b w, B- [ m¿ FSp- Ø n- ´ n- √ m- Ø - h - c p- s S k_vkn-Un F-ß-s\ e-`y-am-°psa- ∂ Im- c y- Ø n¬ C- X p- h - s cbm-bpw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-\mbn-´n-√. B-[m¿, F≥.-]n.-B¿. Im¿-Up-I-fn¬ G-sX-¶n-epw H∂p a- X n- s b- ∂ m- W v X- t ±- i ÿm- ] - \ - ß - f pw A- £ - b tI{μ-ß-fpw ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬, F≥.-]n.-B¿. Im ¿--Uv D-≈-h¿-°v Cu B-\p-Iqeyw e- ` y- a m- I p- t am F- ∂ - X nepw B-i-b-°p-g-∏w \n-e-\n¬°p-I-bm-Wv.

c-®n¬ \-S-Øn. Xn-c-®n-en¬ c-lky-am-bn kq-£n-®n-cp-∂ 18 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-tZ-i I-d≥kn ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-s≠-∂m-Wv kq-N-\. 2012 ap-X¬ sN-ss∂ kz-tZin hn-a¬-cm-Ppw sI ]n ]p-∂qkpw hn-tZ-i I-d≥-kn X-´n-∏v \S-Øn-b-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-´p ≠v. ]p-∂q-kn-s\ Xn-cp-h-√ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥-Uv sN-bv-Xp. ]p-∂q-kns‚ ho-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ hn-hn-[ _m-¶p-I-fn-teXmbn A-©p ]m-kv_p-°p-I-fpw A-©p sN-°v_p-°pw t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. hn-a¬-cm-Pns\ Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-øp∂-Xn-\m-bn tI-{μ F≥-t^m-gvkv-sa‚n-\p ssI-am-dpw. ]-Ø\w-Xn-´ t]m-en-kv ta-[m-hn ]n hn-a-em-Zn-Xy, Xn-cp-h-√ Unssh. F-kv.]n. X-ºn F-kv Zp¿-Km-Z-Øv, kn. sF. _n-\p h¿-Ko-kv, F-kv. sF. ]n {ioIp-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-Wv A-t\z-j-Ww.

sIm-®n: km-t¶-Xn-I ]-cn-⁄m-\-an-√m-sXbm-Wv C _m-em-\-μ≥ dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®sX-∂ ]n-W-dm-bn-bp-sS A-`n-`m-j-I≥ Fw sI Zm-tam-Z-c-s‚ {]-kv-Xm-h-\-bv-s°-Xn-tc {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ-\pw A-¥-cn-® kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hv C _m-em-\-μ-s‚ `m-cy k-tcm-Pn-\n-bpw cw-KsØ-Øn. Zm-tam-Z-c-s\-Xn-tc s\-Sp-ºm-ticn hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ cq-£-am-b {]-XnI-c-W-am-Wv A-Nyp-Xm-\-μ≥ \-S-Øn-b-Xv. A-tX-k-a-bw, A-Nyp-Xm-\-μ-\p ]n-¥p-Wbp-am-bn k-tcm-Pn-\n _m-em-\-μ-\pw cw-KsØ-Øn-b-tXm-sS ]m¿-´n-bn¬ ]p-Xn-b hnhm-Z-Øn-\p Xn-cn-sIm-fp-Øn-bn-cn-°p-I-bmWv. em-hv-en≥ tI-kv ]-cn-K-Wn-® kn.-_n.sF. tIm-S-Xn-bn¬ -_m-em-\-μ-\p im-kv{Xo-b-am-bn ]Tn-°m≥ I-gn-hn-s√- -∂p ]-d™ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s‚ A-`n-`m-j-I≥ Fw sI Zm-tam-Z-c-s‚ \n-e-]m-Sv A¬-]-Øc-sa-∂m-Wp hn F-kv {]-Xn-I-cn-®-Xv. t]m-fn-

‰v-_yq-tdm Aw-K-hpw kn.-sF.-Sn.-bp-hn-s‚ tZ-io-b t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂p _m-em-\-μ≥. C _m-em-\-μ≥ im-kv-{Xo-b-am-bn ]Tn-°msX dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-√. X-s‚ {]-kv-Xmh-\ ]m¿-´n sk-{I-´-dn-sb {]-Xn-°q-´n-em°n-tbm F-∂v tI-kv ]Tn-®n-´p ]-d-bm-sa∂pw tkm-fm¿ tI-kn¬ ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-∂-Xv A-`n-`m-j-I-\p-am-bn Btem-Nn-® ti-jw Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂pw hn F-kv s\-Sp-ºm-t»-cn-bn¬ am-[y-a-{]-h¿-ØI-tcm-Sv ]-d-™p. em-hv-en≥ dn-t]m¿-´n-s\-°p-dn-®v hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]-d-™-Xm-Wp i-cn-sb∂p k-tcm-Pn-\n _m-em-\-μ≥ kz-Im-cy Nm\-en-t\m-Sv ]-d-™p. km-t¶-Xn-I ]-cn-⁄m\-an-√m-sX-bm-Wv _m-em-\-μ≥ dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®-sX-∂ ]-cm-a¿-iw i-cn-b-√. i-cnbm-bn Im-cy-߃ ]Tn-® ti-j-am-Wp _mem-\-μ≥ dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®-Xv. _m-em-\μ≥ H-‰-°-√ dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-b-Xv. IΩn-‰n Aw-K-ß-fp-sS A-`n-{]m-bw G-tIm-]n∏n-®m-Wv dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-b-Xv. ÿ-ew k-μ¿-in-®v Im-cy-߃ ]Tn-® ti-j-am-Wv

dn-t]m¿-´v ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. Im-cy-߃ ]Tn-°m-\pw A-h-X-cn-∏n-°m\pw _m-em-\-μ-\p I-gn-hp-≈-Xp-sIm-≠mWv dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°m≥ Np-a-X-e-s∏-SpØn-b-Xv. ]m¿-´n-°v tZm-j-ap-≠m-Ip-sa-∂p I-cp-Xn-bm-Wv Cu hn-j-b-Øn¬ ]-e Im-cyß-fpw Xp-d-∂p-]-d-bm-Ø-sX-∂pw k-tcm-Pn\n hy-‡-am-°n. em-hv-en≥ tI-kn¬ ]n-W-dm-bn \¬-Inb hn-Sp-X¬ l-c-Pn-bn¬ hm-Zw ]p-tcm-K-an°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C _m-em-\-μ≥ I-Ωn‰n-bp-sS dn-t]m¿-´v ]n-W-dm-bn-bp-sS A-`n-`mj-I≥ ]q¿-W-am-bn X-≈n-∏-d-™-Xv. B-gØn¬ ]Tn-®-√ Cu dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-bsX-∂m-bn-cp-∂p hm-Zw. 26 Aw-K k-an-Xnbn¬ \m-ep t]¿ am-{X-am-bn-cp-∂p km-t¶Xn-I hn-Z-Kv-[¿. C-Ø-cw dn-t]m¿-´p-Iƒ \-S∏m-°m-\p-≈ \n-b-a-]-c-am-b _m-[y-X k¿°m-cn-\n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™n-cp-∂p. ]n-W-dm-bn A-gn-a-Xn Im-´n F-∂p I-s≠Øm-Ø km-l-N-cy-Øn¬ tI-kv \n-e-\n¬°n-s√-∂pw Fw sI Zm-tam-Z-c≥ tIm-S-Xnbn¬ hm-Zn-®n-cp-∂p.

_Ôan-söv _n-eo-th-gv-kv NÀ-¨v

Xn-cp-h√ - : hn-tZ-i- I-d≥-kn-bp-ambn _-‘s - ∏-´v t]m-en-kv A-dà - v sN-bX v- \n-cW - w ]-©m-bØ - v {]kn-U‚ v sI ]n ]p-∂q-kp-am-bn _n-eo-th-gv-kv N¿-®n-t\m k-`m[y-£≥ tUm. sI ]n tbm-l∂m-t\m _-‘a - n-s√-∂v ]n.-B¿.H. kn-tPm ]-¥∏ - ≈ - n-¬ A-dn-bn®p. ]p-∂q-kv tPyjvTk-tlm-Zc-\ms-W-¶n-epw C-t±-l-hp-am-bn 25 h¿-j-am-bn sa-{Xm-t∏m-eoØ hy-‡n-_-‘w ]p-e¿-Ønbn-cp-∂n-√. k-`-bp-sS-bpw sI ]n tbm-l-∂m-s‚-bpw t]-cp ]-d™v s]m-Xp-P-\-߃-°n-S-bn¬ X-´n-∏n-\p ap-ºv ]p-∂q-kv {i-an-®ncp-∂p. C-°m-cyw a-\- n-em-°n-b sI ]n tbm-l-∂m≥ 2006˛-07¬ ]q-∂q-kn-s‚ sI-Wn-bn¬ P-\߃ ho-g-cp-sX-∂p Im-´n c-≠p X-h-W ]-{X-]-c-kyw \¬-In-bncp-∂p. A-d-Ãp-ambn _-‘-s∏-´v Nn-e tI-{μ-߃ k-`-sb-bpw sI ]n tbm-l-∂m-s\-bpw A-]Io¿-Øn-s∏-Sp-Øm≥ {i-aw \-SØp-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv hni-Zo-I-c-Ww.

sI.]n.kn.kn-¡p aq-¶v P-\d- Â sk-{I-«d- n-amÀ- IqSn Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: aq-∂p P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-sc Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øn sI.-]n-.kn-.kn. `m-c-hm-ln-I-fp-sS F-Æw h¿-[n-∏n-®p. Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v ÿm-\-tØ-°v ]-cn-K-Wn-°-s∏-´v H-gn-hm-°n-b c-≠p t]sc Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. I-Æq-cn¬ \n-∂p-≈ F {Kq-∏v t\-Xm-hpw ap≥ sI.F-kv.bp. kwÿm-\ {]-kn-U‚pamb k-Xo-i≥ ]m-t®-\n, Xr-iq-cn-se sF {Kq-∏v t\-Xm-hpw ap≥ Xr-iq¿ Un.kn.kn. {]-knU‚pamb hn _¬-dmw, Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw Un.kn. kn. P-\d - ¬ sk-{I´-dn a¨-hn-f cm-[m-Ir-jW v- ≥ F-∂n-hc - m-Wv ]p-Xn-b P-\d - ¬s - k-{I-

k-Xo-i≥ ]m-t®-\n, _¬-dmw, a¨-hn-f cm-[m-Ir-jv-W≥ ´-dn-am¿. k-Xo-i≥ ]m-t®-\n-sb I-Æq¿ Un.kn. kn. {]-kn-U‚m-°W - sa-∂v F {Kq-∏v i-‡a - m-bn B-hi - y-s∏-´n-cp-s∂-¶n-epw sI kp-[m-Ic - s‚ t\m-an-\n-bm-Wv A-hn-sS {]-kn-U‚m-bX - .v ]p-\ w-LS- \ - b - n¬ ]mt®-\n-°v a-‰p ÿm-\ß - ƒ \¬-Im-\pw X-øm-dm-bn-√. F {Kq-∏n¬ C-Xv I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[Ø - n-\p h-gn-h® - n-cp-∂p. sF {Kq-∏n-s‚ ssI-hi - a - mbn-cp-∂ Xr-iq¿ Un.kn.kn-bn¬ _¬-dm-an-s\ sh-´n-bm-Wv ]n kn Nmt°m-bp-sS t\m-an-\n-bm-b A-_Z-v p¿-dl - a -v m≥Ip-´n {]-kn-U‚m-bX - .v CXn-s\-Xntc Xr-iq-cn¬ I-Sp-Ø {- ]-Xn-tj-[a - p-b¿-∂n-cp-∂p. A-_Z-v p¿-dlva - m≥Ip-´n-sb B-Zyw Np-aX - e - t- b¬-°m≥ t]m-epw sF {Kq-∏v k-ΩXn-®n-√. Pn-√b - n-se ]-e t- Im¨-{K-kv ]-cn-]m-Sn-If - pw c-≠p- hn-`m-Kß - fpw sh-tΔ-sd \-SØ - p-∂ km-lN - c - y-ap-≠m-bn. `n-∂X - h¿-[n®-tXm-sSbm-Wv _¬-dm-an-s\ sI.]n.kn.kn. P-\d- ¬ s - k-{I-´d- n-bm-°n {]-i\ -v w Xo¿-°p-∂X - .v aq-∂p ]p-Xn-b P-\d- ¬ s - k-{I-´d- n-am-sc tkm-Wn-bm-Km-‘n \m-a\ - n¿tZ-iw sN-bX -v I - m-cyw tI-cf - Ø - n-s‚ Np-aX - e - b - p-≈ F.sF.kn.kn. P\-d¬ s - k-{I-´d- n ap-Ipƒ h - m-k\ -v nIv sI.]n.kn.kn. {]-knU‚ v c-ta-iv sN-∂n-Øe - s - b A-dn-bn-®p.

tPmÀ-Pv A-`n-{]m-bw F.sF.kn.kn. -tbm-Kw: ap-Jy-a-{´n-bpw ]-d-tb−-Xv sI.]n.kn.kn. {]-kn-Uâpw UÂ-ln-bn-se-¯n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F.sF. kn. dn-t]m¿-´v sN-øpw. ssI-h-cn-°m≥ I-gn-bm-ØXv ap-¶-Wn-bnÂ: kn-bp-sS A-h-tem-I-\ -tbm-K]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n- bp.Un.F-^n-\p Kp-Ww-sN-bv-XpØn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂X - n-\m-bn ap- \p ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S° - p-∂ A- sh-∂m-bn-cn-°pw ap-Jy-a-{¥n ho-]m-tec--°{μIpamÀ Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw h-tem-I-\-am-b-Xn-\m¬ kw- tbm-K-Øn¬ hn-i-Zo-I-cn-°p-I. m-Sv: ]n kn tPm¿-Pv A-`n-{]m-bw ]-d-tb-≠-Xv bp.-Un.-F-^n-\-I-Øm-sW-∂pw A-√m-sX-bp-≈ {]-h¿Ø-\-߃ ap-∂-Wn-sb _m-[n-°p-sa-∂pw tkm-jyen-kv-‰v P-\-X sU-tam-{Im‰n-Iv kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Fw ]n ho-tc-{μ-Ipam¿. em-hv-en≥ tI-kn¬ F¬.-Un.-F-^v. k¿-°m-cnse ssh-Zyp-Xn a-{¥n-bm-bncp-∂ F-kv i¿-a-bp-sS t]-cv Dƒ-s∏-Sp-Øm-Ø-Xp kw_-‘n-®p tNm-Zn-®-Xv ]n-Wdm-bn hn-P-b-s‚ A-`n-`m-jI-\m-Wv. C-S-Xp-ap-∂-Wn-bpsS N-cn-{X-Øn-se G-‰-hpw ]-cn-lm-ky-am-b k-a-c-ambn-cp-∂p sk-{I-t´-dn-b-‰v D]-tcm-[-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tkm-jy-en-Ãv P\-X-bn¬ \n-∂p ]p-d-Øm°-s∏-´ sI Ir-jv-W≥-Ip´n Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ ]m¿´n-Nn-”-hpw ]-Xm-I-bpw D-]tbm-Kn-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-s≠ ∂pw AtZlw ]-d™p.

sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-taiv sN-∂n-Ø-e-bpw U¬-ln bnte°p t]m-bn. C-∂s - e sshIo-t´m-sSbm-Wv C-cp-h-cpw U¬ln-bn-te-°p bm-{X-Xn-cn-®X - v. cmlp¬ -Km-‘n-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ \-S-°p-∂ tbm-K-Øn¬ ]m¿-´n-bp-am-bn _-‘s - ∏-´ I - m-cy߃ sI.]n.kn.kn. {]-knU‚pw k¿-°m-cp-am-bn _-‘s∏-´ Im-cy-߃ ap-Jy-a{- ¥n-bpw

ÿm-\-ß-fn-se cm-{„o-b kw-`h-hn-Im-k-߃ tbm-K-Øn¬ N¿-®- sN-øs - ∏-Spw. Cu km-lN - cy-Øn¬ I-gn-™ c-≠p- am-kambn tI-cf - Ø - n¬ N¿-® s - N-øs - ∏Sp-∂ tkm-fm¿ hn-j-b-hpw k¿°m-cn-s\-Xn-tc \-S-°p-∂ {]Xn]£ k-a-c-ß-fpw F.-sF.kn.kn-bp-sS A-ht- em-I\ - t- bmK-Øn¬ N¿-®-m-hn-j-b-am-hpw. F-∂m¬, C-S-Xp-k-a-c-w hnP-bw

]m-e-°m-Sv: H-gn-hp h-cp-∂ cmPy-k-`m ko-‰v hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn-°p e-`n-°-W-sa-∂v Sn \-kn-dp-±o≥. tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\ k-an-Xn 2013˛2015 Ime-b-f-hn-te-°p Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ kw-ÿm-\ {]-h¿-Ø-I kan-Xn Aw-K-ß-fp-sS {]-Y-a tbmK-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. G-tIm-]-\ k-an-Xn-°v A¿l-am-b Aw-Ko-Im-cw e-`n-°mØ-]-£w h-cp-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ i-‡-am-bn {]-Xn-I-cn-°p-sa-∂pw th-≠n-h∂m¬ a¬-k-c-cw-K-Øv C-d-tß≠n-h-cp-sa-∂pw A-t±-lw ap-∂dn-bn-∏p \¬-In. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Snbm-bn kw-ÿm-\-sØ ap-gp-h≥ Pn-√-I-fn-se-bpw bq-\n-‰p-I-fn¬ F-√m hym-]m-cn-Iƒ-°pw A-hcp-sS Ip-Spw-_mw-K-߃-°pw

Xn-c-s™-Sp-∏p- h-sc ]m¿-´n-bnepw k¿-°m-cn-epw am-‰w h-cptØ-≠-Xn-s√-∂v ssl-°am≥Uv \n¿-tZ-in-®X - n-\m¬ Cu bm-{X-bn¬ ]p-\ w-LS- \ - mN - ¿®-Iƒ Db¿-∂p-hc - m-\n-Sb - n-√. AtX-ka - b - w, tIm¨-{K n-se {Kq∏p-h-g-°p ]-cn-l-cn-®v tem-Iv-k`m Xn-cs - ™-Sp-∏n-\m-bn X-øm-sdSp-°p-∂-Xn-\p-≈ \n-¿-tZ-i-ßfpw N¿-®I - f - pap≠m-hpw.

A¼Xp tImSnbne[nIw X«nsbSp¯ km¼¯nI Øm]\ DSa ]nSnbn ]¥fw: tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ kmº-Øn-I ÿm-]-\w \-S-Øn 50 tIm-Sn-bn-e-[n-Iw cq-] X-´n-sb-Sp-sØ-∂ tI-kn¬ {]-Xn-sb ]-¥-fw t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. ]-Øp h¿-j-am-bn H-fn-hn¬ I-gn-™ _n-kn-\kv C-¥y {Kq-∏v am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ Ip-f-\-S ssI-∏p-g s\-Sn-b-Im-em-bn¬ F≥ Pn im-ap-then(69)s\-bm-Wv A-d-Ãp sN-bv-X-Xv. tI-c-f-Øn¬ ]-e-bn-S-ß-fn-em-bn _n-kn-\- v C-¥ym {Kq-s∏-∂ t]-cn¬ 25e-[n-Iw im-J-Iƒ \-S-Øn-bn-cp-∂p. Nn´n, \n-t£-]w, ^v-fm-‰v \n¿-am-Ww, sam-ss_¬ Sh¿ \n¿-am-Ww F-∂n-h-bp-sS t]-cn-em-bn-cp-∂p X-

h-p hcp¶ cm-Pyk-`m ko-äv em-hv-en³: ]n-W-dm-bn-bp-sS A-`n-`m-j-I-s\-Xntc Hgne` n¡ W s a¶ v Sn \k nd p± o³ hn -Fkpw _mem-\-μsâ `mcybpw kz-¥w {]-Xn-\n[n

5

thm-´-h-Im-iw D-d-∏p-h-cp-Øp∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn F-√m-h-cpsS-bpw t]-cp-Iƒ thm-´¿-]-´n-Ibn¬ tN¿-°m-\p-≈ \-S-]-SnIƒ bq-\n-‰v X-e-ß-fn¬ ssIs°m-≈m-\pw B-b-Xp kw-_‘n-® \n¿-tZ-i-߃ ap-gp-h≥ bq-\n-‰p-Iƒ-°pw \¬-Im-\pw Xo-cp-am-\n-®p. {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-ep-am-bn _-‘-s∏-´ hn-j-b-߃ G-tIm-]-\ k-anXn-bp-am-bn N¿-® sN-bv-Xv, k-anXn-bp-sS A-`n-{]m-b-ß-fpw \n¿tZ-i-ß-fpw Iq-Sn Aw-Ko-I-cn-®p \-S-∏m-°p-I-bm-sW-¶n¬ am-{Xta {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-ep-am-bn k-l-I-cn-°pI-bp-≈q-sh-∂pw C-Xp kw-_‘n-®v h-Ip-∏p-a-{¥n A-\n¬-Ipam-dp-am-bn 20\p Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv N¿-® \-S-Øn `m-hn-Im-cy߃ Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂pw \kn-dp-±o≥ ]-d-™p.-Hm-Ww t]m-

´n-∏v. 50e-[n-Iw km-º-Øn-I X-´n-∏p-I-fn¬ tIm-SXn-bp-sS hm-d‚p-≈-bm-fm-Wv im-ap-th-se-∂v t]men-kv ]-d-™p. hn-im-J-]-´-Ww, Zp-_-bv, tZm-l F-∂n-hn-S-ß-fn¬ H-fn-hn¬ I-gn-™n-cp-∂p. ]-Ø\w-Xn-´ Pn-√m t]m-en-kv No-^v ]n hn-a-em-Zn-Xy, ASq¿ Un-ssh.-F-kv.-]n. A-\n¬-Zm-kv, ]-¥-fw kn.sF. B¿ P-b-cm-Pv, F-kv.-sF. A-e-Iv-km-≠¿ X¶-®≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ aq-∂p am-kam-bn im-ap-th-en-s\ Ip-Sp-°m≥ h-e-ho-in-bn-cp∂p. i-\n-bm-gv-N In-S-ß-∂q¿ am¿-tØm-Ωm ]-≈nbn¬ H-cp am-tam-Zo-km N-S-ßn-\p F-Øp-sa-∂v cl-ky-hn-hc-sØ XpS¿∂m-bn-cp∂p AdÃv.

ep-≈ D¬-k-h-k-a-b-ß-fn¬ hym-]m-c-ta-J-e-bn¬ `o-I-cm-¥co-£w kr-„n-®p-sIm-≠v hym]m-cn-I-sf s]m-Xp-P-\-a-[yØn¬ Ip-‰-hm-fn-I-fm-bn Nn-{XoI-cn-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ A-\[n-Ir-X I-S-]-cn-tim-[-\-I-sf i-‡-am-bn t\-cn-Sp-sa-∂v tbmKw ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In.kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn tPm-_n hn Np-¶-Øv J-Pm©n, Sn Un tPm-k-^v, ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cm-b ]n F Fw C-{_m-low, am-cn-bn¬ Ir-jvW≥-\m-b¿, s]-cn-ß-a-e cm-a-N{μ≥, tZ-h-ky ta-t®-cn, Ip™m-hp lm-Pn, sk-{I-´-dn-amcm-b sI sI hm-kp-tZ-h≥, sI A-l-Ω-Zv i-co-^v, F-kv tZ-h-cmP≥, sI hn A-–p¬ l-ao-Zv, sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-K-ß-fm-b h-k-¥-Ip-am¿, tk-Xp-am-[h≥, Fw sI tXm-a-kv-Ip-´n kwkm-cn-®p.

j^o-Jns\ sF-.-kn-.-bp-hn {]-th-in-¸n-¨p sh-√q¿: Ip-a-fn-bn¬ am-Xm-]nXm-°-fp-sS ]o-U-\-Øn-\n-c-bmbn Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p sh√q¿ {In-kvXy≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In-¬-kbn ¬ I-gnbp-∂ j-^o-Jn-\v A-]-kv-am-c-ap≠m-bn. C-tX Øp-S¿-∂v Ip-´nsb Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`mK(sF.kn-.-bp.-)Øn¬ {]-th-in∏n-®p. -Nn-In-¬kmco-Xn-bn ¬ am‰w h-cp-Øn-b-XpsIm-≠m-Wv A]-kv-am-c-ap-≠m-b-sX-∂m-Wv Bip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂Xv. A-]-kv-am-c-ap-≠m-sb-¶n-epw j-^o-Jn-s‚ B-tcm-Ky-\n-e Xr]v-Xn-I-c-am-Wv. A-Sp-Ø-bm-gv-Ntbm-sS j-^o-Jn-s\ ap-dn-bn-te°v am-‰pw. X-e-t®m-dn-se AWp_m-[ ]q¿-W-am-bpw Ip-d™-Xm-bpw B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. Cu am-kw 10-\mWv I-´-∏-\bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂p hn-Z-Kv-[ Nn-In-¬-kbv-°m-bn Ip-´n-sb sh-√q-cn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n-b-Xv.


1188 Nnßw 3

I

1434 iΔm¬ 12

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

CuPn-]v-Xnse k-acs¯ ]n-´p-W-bv¡Ww

sI

b - vt- dm \-Kc - Ø - n-se dw-ko-kv N-Xz-cØ - n\p k-ao-]a - p-≈ ^-Xvl - v ]-≈n-bn¬ IpØn-bn-cn-∏p \-SØ - p-∂ P-\m-[n-]X - y-hm-Zn-Is - f b-{¥tØm-°p-Iƒ D-]t- bm-Kn-®p sh-Sn-h® - p-ho-gvØ - n-bt- XmsS Cu-Pn-]vX - n-se ssk-\n-I P-≠, X-߃-°p \-„s∏-´p-t]m-b hn-ti-jm-[n-Im-cß - ƒ F-¥p-\n-eb - v° - pw Xn-cn-®p-]n-Sn-°p-sa-∂m-Wp {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. 2012¬ P-\m-[n-]X - y-]c - a - m-bn \-S∂ Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ A-[n-Im-ct- a-dn-b ap¿-kn `-cW - I - q-SØ - n-s\-Xn-tc bp.Fkn-s‚ ]-tcm-£ ]n-¥p-Wt- bm-sS \-S∂ - A-´n-ad - n-s°Xn-tc \-S° - p-∂ k-am-[m-\] - c - a - m-b {]-t£m-`w ssk\n-Ic - p-sS-bpw A-h¿ Im-ep-gn-bp-∂X - n-s‚ ku-Ic - y߃ A-\p-`h - n-°p-∂ kn-hn-en-b≥ ]m-hI - f - p-sS-bpw Xn-c° - Y - ap-gp-h≥ ]n-®n-®o-¥n-bn-cn-°b - m-Wv. I-gn-™Zn-hk - ß - f - n¬ \-S∂ - Iq-´s - °m-eI - f - n¬ am-{Xw B-bnc-Øn-e[ - n-Iw t]¿ a-cW - a - S- ™ p-sh-∂m-Wp dn-t]m¿-´v. F-∂m¬, P-\m-[n-]X - yw ]p-\ÿ - m-]n-°m-\p-≈ k-ac - Øn¬ b-Ym¿-YØ - n¬ sIm-√s - ∏-´h - ¿ 3000Øn-e[ - n-Iw h-cp-sa-∂p ap-kve - nw {_-Z¿-lp-Uv t\-Xm-°ƒ ]-db - p∂p. a-‰p cm-jv-{So-b-t\-Xm-°-sf-t∏m-se kz-¥w a-°sf bq-tdm-∏n-epw A-ta-cn-°-bn-ep-a-b-®v _m-°n-bp≈-h-tcm-Sp sX-cp-hn-en-d-ßm≥ I¬-∏n-°p-∂-h-c-√ {_-Z¿-lp-Uv t\-Xr-Xzw. {_-Z¿-lp-Uv ÿm-]-I-\m-b l-k-\p¬ _-∂-bp-sS ]u-{X≥ Jm-en-Zv ^¿-\m-kv, {_-Z¿-lp-Uv A-[y-£≥ ap-l-Ω-Zv _-Zo-C-s‚ ]p{X≥ A-Ωm¿ _-Zo-Av, ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv ap-l-Ω-Zv s_¬-Xm-Kn-bp-sS ]p-{Xn A-kv-am s_¬-Xm-Kn F∂n-h¿ ssk-\n-I-cp-sS sh-Sn-tb-‰p sIm-√-s∏-´-h-cnep-≠v. I-gn-™ d-a-Zm≥-am-kw ap-gp-h≥ dm-_n-b A¬ A-Z-_n-b ]-≈n-bn-epw sI-bv-tdm \-K-c-Øn-se a-‰p tI-{μ-ß-fn-ep-am-bn Xo¿-Øpw k-am-[m-\-]-c-am-b ka-cw \-S-Øn-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p P-\m-[n-]-Xy-hm-Zn-Iƒ. lp-kv-\n ap-_m-d-°n-s‚ aq-∂p Z-im-–w \o-≠p-\n-∂ t]m-en-kv kv-t‰-‰n-s‚ X-I¿-®-bv-°p-ti-jw Np-cp-ßnb-Xv A-©p-X-h-W-sb-¶n-epw P-\-]n-¥p-W D-d-∏m-°nb-ti-j-am-Wp tUm. ap¿-kn A-[n-Im-c-ta-dn-b-Xv. ]-cn-N-b-°p-d-hn-s‚ Nn-e {]-iv-\-ß-sfm-gn-®m¬ hn-π-h-`-c-W-Iq-S-Øn-\p-≠m-bn-cp-∂ H-tc-sbm-cp Ip‰w, A-Xn-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-h¿ C-kv-em-an-I-cmbn-cp-∂p F-∂-Xm-Wv. F-∂m¬, A-d-_v-h-k-¥-sa-∂Xv sh-dp-sam-cp ]p-dw-]q-®v am-{X-am-bn-cp-∂p-sh-∂pw ssk-\y-hpw kp-c-£m G-P≥-kn-I-fpw H-cn-°-epw _m-c-°p-I-fn-te-°p Xn-cn-®p-t]m-bn-´n-s√-∂pw ]-e-cpw Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂p. ]m-›m-Xy-sc kw-c-£n-°ptºmƒ am-{X-ta A-d-_v-tem-I-Øv P-\m-[n-]-Xy-Øn\p \n-e-\n¬-∏p-≈q-sh-∂m-Wv Cu-Pn-]v-jy≥ sX-cphp-I-fnse apt´m-f-sam-gp-Ip∂ tNm-c-∏p-g-Iƒ sX-fnbn-°p-∂-Xv. 1980¬ Xp¿-°n-bn-epw 1992¬ A¬-Po-cn-b-bn-epw P-\m-[n-]-Xyw Sm-¶p-Iƒ-°p Io-gn¬ sR-cn-™-a-cp∂-Xv A-dn-bp-∂-h¿-°v Cu-Pn-]v-Xn-se A-´n-a-dn-bn¬ A-Zv-`p-Xw Im-Wn-√. F-∂m¬, A-ta-cn-°-bn¬-\n-∂v D-Ø-c-hp-I-ƒ kzo-I-cn-°p-∂ P-\. A-–p¬ ^-Xm-lv A¬-ko-kn-bpw In-¶-c-∑m-cpw F-{X-Im-ew ar-X-tZ-l߃-°p-ta¬ bm-{X-sN-øpw? b-{¥-tØm-°p-Iƒ-°pw I-h-Nn-X-hm-l-\-߃°pw H-cp P-\X - b - p-sS kzm-X{- ¥y-hm-RvO - s - b A-Sn-®a - ¿-Øm≥ I-gn-bp-tam F-∂m-Wp tem-Iw D-‰p-t\m-°p-∂Xv. {_-Z¿-lp-Uv t\-Xr-Xz-Øn¬ P-\m-[n-]X - yw ]p-\ÿm-]n-°m≥ \-SØ - p-∂ {i-aß - ƒ-°v A-Xn-\m¬ Xs∂ \mw k¿-hm-fl\ - m ]n-¥p-W \¬-In-tb Xo-cq.

\nemhpw \n-{Zbpw

a

-t\m-tcm-K-Øn-\p ep-\-kn F-∂v Cw-•o-jn¬ ]-dbp-∂-Xn-s‚ Im-c-Ww, \n-em-hp-Zn-°p-tºmƒ {`m¥v Iq-Sp-∂p-sh-∂ ]-g-b [m-c-W-bm-Wv. ]u¿-W-an\m-fn¬ sN-∂m-bv-°-fm-bn am-dp-∂ a-\p-jy-sc-∏-‰n bqtdm-]y≥-am¿-°n-S-bn¬ H-cp-]m-Sv t]-Sn-s∏-Sp-Øp-∂ IY-I-fp-≠v. A-h-sbm-s° sh-dpw A-‘-hn-izm-k-amsW-∂p ]n-∂o-Sv sX-fn-bp-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬, ]q¿-W-N-{μ≥ a-\p-jy-cp-sS kz-`m-hØn¬ kzm-[o-\w sN-ep-Øp-∂p-sh-∂m-Wv kn-‰vk - ¿e≥-Un-se _m-k¬ k¿-hI - e - m-im-eb - n-se tUm. Itbm-J\ - pw k-l{- ]-h¿-ØI - c - pw ]-db - p-∂X - v. 2000Øn\pw 2003\p-an-Sb - v° - v 33 k-∂≤ - t- k-hI - c - p-sS \n-{Zm-ioe-߃ ]-cn-tim-[n-®m-Wv A-hc - n-ßs - \ Xo-cp-am-\n-®ncn-°p-∂X - v. Zn-hk - ß - t- fm-fw sh-fn-®w I-S° - m-Ø ap-dnbn¬ A-hs - c A-S® - n-´m-bn-cp-∂p ]-co-£W - w. N-{μ-s‚ hr-≤n-£b - ß - ƒ A-hc - p-sS D-d° - s - Ø _m-[n-°p-∂Xm-bn im-kv{- X-⁄≥-am¿ I-≠p. ]u¿-Wa - n-cm-hn¬ A-h¿-°p Xm-cX - t- ay-\ D-d° - w Ip-dh - m-bn-cp-∂p; \n-{Z A-{X A-Km-[h - p-am-bn-cp-∂n-√. am-{X-a√ - , \n-{Z-bp-am-bn _-‘s - ∏-´ sa-et- ‰m-\n≥ tlm¿-tam-Wpw A-hc - n¬ Ipd-hp-≠m-bn-cp-∂p. C-Xn-\p Im-cW - w A-ßI - s - e-bp-≈ N-{μ-\m-sW-∂√ - K-th-jI - ¿ I-cp-Xp-∂X - v. kq-cym-kvX - a-bw \-Ωp-sS ssP-h \m-gn-Ia - W - n-bn¬ sN-ep-Øp-∂ kzm-[o-\w-t]m-se-bm-WX - v. Zo¿-LI - m-ea - m-bn kq-cy-N{μ≥-am-sc A-\p-kc - n-®v D-d° - w {I-as - ∏-Sp-Øp-∂X - psIm-≠m-bn-cn-°mw C-sX-∂pw A-h¿ ]-db - p-∂p.

t\Àhc ]n kn tPm¿-Pn-s\ No-^v hn-∏v ÿm\-Øp\n-∂v am-‰-W-sa-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm°ƒ.

c−p ap-b-tem«w; tPmÀ-P¨mb³ -hI tIm

-´-bw A-cp-hn-Øpd-bn¬ C-¥ym-cmPyw dn-]-ªn-°m-hp-∂-Xn-\v G-ItZ-iw c-≠p-am-kw ap-ºv `q-Pm-X\m-b H-cp {In-kv-Xp-in-jy≥ C-{Xta¬ tI-c-fo-b ]u-c-k-aq-lsØ c-kn-∏n-°p-I-bpw Nn-¥n-∏n°p-I-bpw sN-øp-sa-∂p Im-Wm\p-≈ {Im-¥-Z¿-in-Xzw I¿-Ømth, F-t¥ \o am-Wn-km-dn-\p am{Xw \¬-In? Ip-™q-™n-\pw Cu Zo¿-L-Im-gv-N Ip-d-®p-≠m-bncp-∂p-sh-∂-Xp t\-cv. A-Xn-s‚ ]m-]-`m-cw A-tß-cn-t∏mƒ A-\p`-hn-®p-Xp-S-ßn. Ip-td-°m-ew ANyp-Xm-\-μ≥ k-Jm-hpw ]q™m¿ knw-l-sa-∂pw Cu-cm-‰pt]-´-bn-se _m-e-\mw _m¿-_sd-∂pw ]-d-b-s∏-Sp-∂ Nm-t°m®-s‚-bpw a-dn-bm-Ω-bp-sS-bpw Cu B¨-X-cn-bn¬-\n-∂p kv-t\l-hpw B-enw-K-\-hpw B-thm-fw \p-I¿-∂n-´p-≠v. A-Xn-\p-≈-Xpw A-tß-cpw ]n-W-dm-bn k-Jm-hpw am-dn-am-dn A-\p-`-hn-®p. C-\n-bnt∏mƒ am-Wn-km-dm-Wv A-\p-`-hn°m≥ _m-°n-bp-≈-Xv. \-t√mWw A-\p-`-hn-t®m F-t∂ I-Æ\p ]-d-bm-\p-≈q. h-cm-\p-≈-Xv hgn-bn¬ X-ßn-√-t√m. Ip-™p-am-Wn H-∂p-In¬ amWn-km-dn-s\-bpw sIm-≠p-t]mhpw. A-s√-¶n¬ sIm-t≠ t]mhq. c-≠¿-Y-Øn-epw _p-≤n-cm£-k-\pw cm-{„o-b-Nm-W-Iy-\pam-b am-Wn-km-dn-\v A-\p-`-hn°m-\p-≈ h-I-bm-bn tPm¿-P-®mb≥ X-Sn-®p-cp-≠v \n¬-°p-I-bmWn-t∏mƒ tI-c-f-Øn-s‚ `q-]-SØn¬. th-en-bn-ep-≈ ]m-ºn-s\sb-Sp-Øv tXm-f-Øn-´p F-∂p-]-d™ I-W-°m-bn. tPm-k-^-®m-bs‚ Iq-sS-\n-∂p h-f¿-∂p-h-ep-Xmbn A-h-km-\w sXm-Sp-]p-g-bn-se ]m-a-c-\mw ]m-´p-Im-c-\v ]m-c-]Wn-Xv sk-Iyp-e¿ tI-c-fm tIm¨-{K- p-≠m-°n. C-S-XptIm-´-bn¬ hn-e-kn hn-e-kn amWn-km-dn-s‚ Im-en¬ e-bn-®v GI ssh-kv {]-kn-U‚m-bn hn-ekp-∂-Xn-\n-S-bn¬ Ip-™q-™ns‚ Nm-th¿-∏-Wn G-s‰-Sp-Øv si¬-h-cm-Pn-s\ A-\-¥≥-Im-´nse C-Sw-Im-´n¬-\n-∂v h-ew-Im-´nte-°v Nm-Sn-®p-sIm-≠p-h-∂v ar-Ktem-I-sØ knw-l-cm-Pm-hm-bn

k-kp-Jw hm-gp-I-bm-bn-cp-∂p. apc-f-epw ap-dp-ap-dp-∏pw th-≠p-thmfw \-S-Øn No-^v kn-¶-am-bn \Ωp-sS I-Ym-Im-c≥ ]n kn tPm¿Pv s\-√n-bm-º-Xn tXm-´-Øn¬ am-{X-am-bn H-Xp-ßn-°q-Sp-I-bmbn-cp-∂p. A-t∏m-gm-Wv k-cn-X Fs∂m-cp X-cp-Wo-a-Wn-bp-sS tkmfm¿ hn-em-k-߃ tI-fo-\r-Øw B-Sn-Øp-S-ßn-b-Xv. ]-≠v A-K-kv-Xy-ap-\n-bp-sS sIm-Spw-X-]- n-s\ I-Æpw Im¬sh-≈-bpw Im-´n {]-tem-`n-∏n-®v C-f-°n-b-t]m-se A-\-¥≥-Im-´nse H-cp-am-Xn-cn ap-\n-am-sc-sb√mw C-f-°n-b-t∏m-gpw tPm¿-P®m-b-s\ sXm-Sm≥ k-cn-Xm-tZ-hn°m-bn-√. I-≈pw s]-Æp-sa-∂p tI-´m¬ A-®m-b≥ a-‰p-≈ km-Zm A-®m-b≥-am-sc-t∏m-se C-f-Ins√-∂v tI-c-f-Øn-se k-I-e-am-\ s]-Æp-߃-°p-a-dn-bmw; s]-Æpß-sf ]-d-™p-hn-Sp-∂-h¿-°p-adn-bmw. ]-t£, \-Ωp-sS k-Jm-hv Ku-cn-b-Ω ]-d-™ H-cp h-\n-Xm-cXv-\-Øn-s\-°p-dn-®p-≈ Zp-cq-lX am-{X-am-Wv I-Æ-\pw \m-´pIm¿-°pw B-sI _m-°n-bp-≈Xv. A-Xpw-Iq-Sn H-∂p Xo¿-∂p-In´n-bm¬ ]p-Wym-f-\m-bn hm-gvØm≥ h-Øn-°m-\n-te-°v H-cp ip-]m¿-i A-b-°-W-sa-∂-Xv a-ebm-fn-I-fp-sS s]m-Xp-hn-Im-c-amsW-∂m-Wp I-Æ≥ a-\- n-em°p-∂-Xv. ]-t£, tPm¿-P-®m-b≥ t^kv-_p-°n¬ tIm-dn-bn-´ _-lp-ck-am¿-∂ I-Y-bn¬ ]-d-bp-tºmse, h-ew-Im-´n¬-\n-∂v A-Xn-\nsS _-ln-jv-Ir-X-\m-°-s∏-Sp-sa∂m-Wv l-k-\n-°-bp-sS Xn-cp-hcpƒ h-∂n-cn-°p-∂-Xv. ap-≠-°-bØv I-dp-Ø sIm-Sn I-≠v hn-c-≠Xv ]n kn tPm¿-P-s√-∂v A-hn-sS Iq-Sn-b bq-Ø≥-am¿-°v i-cn-°pw Xn-cn-™n-´p-≠v. t]m-en-tk-ams\ X-≈n-am-‰n kp-tc-jv tKm-]n ssÃ-en¬ tPm¿-P-®m-b≥ apt∂m-´p-\o-ßp-∂-Xp I-≠v C-∏w s]m-´n, Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-s‚ Ip-™m-Sp-Iƒ-°v F-∂p I-cp-Xnb-Xm-Wv. hm-bn¬ hn-c¬ h-®m¬ I-Sn-°m-Ø bq-Øv {^-≠v t\-Xmhv tPm-_v ssa-°n-fn-s‚ ]n-t≈cn¬-\n-∂v ]n-∂o-Sv B¿-s°ms°-tbm In-´n-sb-∂m-Wp tIƒ-

It®dv I

IÆ≥

hn. A-Xn-\n A-tßm-´p-an-tßm´pw Xp-S-cpw. Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ Im¿ X-S-™-t∏mƒ tdm-Un¬ IpØn-bn-cp-∂ tPm¿-P-®m-b≥ c≠pw-I¬-∏n-®m-Wv A-∂p tdmUn¬ C-cp-∂-sX-∂m-Wv I-Æ≥ a-\- n-em-°p-∂-Xv. l-k-\pw B‚-Wn cm-Pp-hpw {^m≥-kn-kv tPm¿-Ppw A-S-°-ap≈ tPm-k^ - v k-¥X - n-If - pw ]n Sn tXm-a-kv, B-t‚m B‚-Wn A-S°-ap-≈ F {_m‚ v Ip-™q-™v ]-cn-hm-cß - f - pw Iq-´a - m-bn tN¿-∂v

tPm¿-P-®m-b-\v D-s≠-∂p hn-izkn-°p-∂-h-cm-Wv Np-h-∏v In-Xm_v Hm-Xp-∂ F.sI.Pn-bn-se ÿncw Xm-a-k-°m-cm-b ]n-W-dm-bnbpw tIm-Sn-tb-cn-bpw sF-k-°mZn k-Jm-°f - pw. A-\-¥≥-Im-´n-se ap-b-tem-´a¬-k-cw hn-iz-km-ln-Xy-Im-c\m-b tPm¿-P-®m-b≥ I-Ym-I-Y\w \-S-Øp-∂-Xp-t]m-se t{Sm^n C-Sw-Im-Spw h-ew-Im-Spw H-∂n®p ]-¶n-s´-Sp-sØ-¶n-epw D-S-s\ \-S-°p-∂ ]p-Xn-b a-pb-tem-´-

tPm¿-P-®m-b-s\ A-\-¥≥-Im´n¬-\n-∂v C-d-°n-hn-´m¬ Iq-sS si¬-hc - m-Pp-≠m-hp-tam F-∂v IÆ-\p-d∏ - n-√. an-\n-aw aq-∂p t]-sc¶n-epw Iq-sS-bp-≠m-hp-sa-∂p I´m-bw. tkm-jy-en-kv‰ - v tN-cn-bn¬ C-f-In-bm-Sp-∂ ]-{X-ap-X-em-fn-bpsS c-≠p-t]-tcm H-‰-∏-´m-fw t__n-®m-b≥ a-I≥ jn-_p-°p-´t- \m am-Wn {Kq-∏n-se aq-∂p-t]-tcm Bsc-¶n-epw D-≠m-hp-sa-∂v D-d∏ - v. Ip™p-am-Wn h-∂m¬ ap-Jy-a{- ¥n-]Z-hpw F.sI.Pn. sk‚-dn¬-\n-∂v D-d-∏m-°pw. I¿-Øm-hn¬ hn-izkn-°p-∂ Ip-d-®v {In-kv-Xym-\n-Ifpw ]-g-b hn-tam-N-\-k-a-c Hm¿-aIƒ C-cº - p-∂h - c - pw a-dp-I≠ - w NmSn-bn-s√-¶n-epw H-∂p ]n-f¿-Øn-hcm-\p-≈ B-h-Xpw ss[-cy-hpw

Øn¬ C-Sw-Im-Sn-\v t{Sm-^n D-d-∏v, tPm¿-P-®m-b≥ h-I. l-k-\n°m, I-fn-®p-I-fn-®v tPm¿-P-®m-bs\-s°m-≠p I-fn Xp-S-ßn-∏n-°t√ F-∂v hn-\m-i-Im-te l-k≥ _p-≤n F-∂ c-ta-iv sN-∂n-Ø-ebp-sS `m-jm-¥-c-am-Wv I-Æ≥ Ct∏mƒ ]-d-bq! A-\-¥≥-Im-Sv t]m-ep-≈ D-Ø-cm-[p-\n-I c-N-\Iƒ hm-bn-°m≥ a-e-bm-f-Øns‚ {]n-b I-Ym-Ir-Øp-°-fm-b kp-tc-{μ-\pw in-lm-_p-±o-\pw s_-\ym-an-\pw kp-kv-ta-jpw {]nb F F-kp-sam-s° tªm-Kn¬ I-b-dn tPm¿-P-®m-b≥ c-N-\-bpsS {Im-^v-‰pw c-N-\m-X-{¥-ß-fpw a-\- n-em-°p-∂-Xp \-∂m-bn-cn°pw. A-s√-¶n¬ tPm¿-P-®m-b≥ Ip-™q-™n-\-√ `o-j-Wn, I-Y-

sb-gp-Xn Po-hn-°p-∂ \n-ß-fn¬ h-sc-bpw kzo-I-cn-°p-∂-Xpw CHm-tcm-cp-Ø¿-°pw Iq-Sn-bm-hpw. tX ap-X-em-fn X-s∂. A-h≥ Cw•-≠n¬ ]Tn-®-Xpw knw-K-∏q-cn¬ TTTT _n-kn-\-kv \-S-Øp-∂-Xpw _n\o-jv tIm-Sn-tb-cn c-hn-]n-≈-bpXn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv I-t‚m- sS i-º-f-°m-c-\m-sW-¶n-epw A¨-sa‚ v tK-‰-S-°w D-]-tcm-[n-®v _q-Z-_n-bn¬ A-—≥ k-Jm-hnCu-®-sb-t∏m-epw I-S-Øn-hn-Sn- s‚ Zq-Xp-am-bn t]m-hp-∂-Xpw Fs√-∂p ho-c-kyw ]-d-™v I¿-tk- s¥-¶n-ep-sam-s° X-∂m¬ hmh-I-sc-t∏m-se B-c-Xn-bp-gn-™v ßp-∂-Xpw bq-kp-^-en ap-X-em-fnA-Ω-sb-°-≠p a-cn-°p-sa-∂v bn¬-\n-∂p-X-s∂. kv-am¿-´v-kn-‰n B¿-°pw D-d-∏p-sIm-Sp-°m-sX h-c-W-sa-¶n-epw G-Xp K-h¨]p-d-s∏-´ ]-Xn-\m-bn-c-߃, Pp- sa‚n-\pw C-tß¿ X-s∂ thUo-jy¬ A-t\z-j-Ww F-∂ Ww. hm-°p-tI-´-t∏m-tg tK-‰n¬-\n-∂v A-t∏mƒ F-tSm hn-P-bm, emH-gn-™p-t]m-h-W-sa-∂p ]n-W- hv-en≥, Sn ]n tI-kv F-s∂m-s° dm-bn k-Jm-hv ]-d-™-t∏mƒ ]n ]-d-™v C-\n kw-km-cn-°-W-sakn tPm¿-Pn-s\m-∏w A-¥w-hn-´- ¶n¬ C-t∏mƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xv km-£m¬ th-en-°-I-Øv i- \m-‰n-°m-sX F-√m-h-sc-bpw ]n¶-c≥ A-Nyp-Xm-\-μ≥ F-∂ k- cn-®p-hn-´m¬ Rm≥ Ip-™q-™nJm-hpw Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p. I-°q- t\m-Spw Ip-™m-∏-tbm-Spw kzkp-I-fpw In-S-∏p-ap-dn-I-fpw Xn-cp- Im-cy-am-bn ]-d-™p Im-cy-߃ h-©q-cn-s‚ t]m-en-kv ]q-´n i-cn-bm-°mw. C-t∏mƒ A-h-‰-Iko¬ h-®-t∏mƒ A-sXm-s° A- tfm-sSm-s° Xn-cn-®p-t]m-hm≥ ]S-°n-\n¿-Øn-b k-Jm-°-sf B- d-t™m. C-Xp tI-´-t∏mƒ ]n-Wth-i-tØ-cn-te-‰m≥ hn F-kv dm-bn Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Wth-W-sa-¶n-epw k-a-cw H-Øp- tØm-sS \-Ωƒ hn-P-bn-t® F-∂v Xo¿-∏n-em-°m≥-t\-cw A-t±-lw ]p-c-∏p-d-Øp I-b-dn A-e-dn-bIm-e-l-c-W-s∏-´ ]p-Wym-f-\m- tXm-sS H-cp sk-{I-t´-dn-b-‰v h-fbn. ep-ep-hn-s‚ ap-X-em-fn bq-kp- b¬ \m-S-Iw Xo¿-∂p. ^-en-sb-bpw a-lm-cm-{„m K-h¿{]-h¿-Ø-I¿ \n-b-{¥-Ww-hnW¿ i-¶-c-\m-cm-b-W-s\-bpw C- Sp-sa-∂v A-dn-bm-™n-t´m sh-SnS-bn¬ \n¿-Øn Ip-™q-™v k- s]m-´p-sa-∂v Xo¿-®-bn-√m-™nJy-Øn-te¿-s∏-´-t∏mƒ ]n-W-dm- t´m H-∂p-a-√-t√m k-Jm-°-sf bn-bpw tIm-Sn-tb-cn-bpw a-dp-sØ- {_m-©p-Iƒ-tXm-dpw Cu-c-s≠¥p ]-d-bm≥? Æw h-®v C-hn-sS F-Øn-®-Xv. ]bq-kp-^-en ap-X-em-fn F-√m- t£, hn F-kv k-Jm-hv tIm-S-Xnh-cp-sS-bpw C-„-°m-c-\m-Wv. A- bn¬ tI-kp-sI-´p-am-bn C-dXp \-Ωƒ ]m-hw tI-c-fo-b¿ ep- ßm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn-\m¬ Ipep am-fn-\-Sp-Øp-≈ tXm-Sv hn-j- ™q-™n-s‚ Hm-^n-kv ]q-´n b-Øn-epw t]m¿-´v {S-kv-‰v `q-an-hn- ko¬ h-bv-°m≥ A-[n-I-\mƒ j-b-Øn-epw I-≠-Xm-Wv. a-°- th-≠n-h-cn-√. tfm _-‘p-°-tfm C-„-°m-tcm ]p-Xn-b H-cp a-Xn-sI-´m≥ AB-sc-¶n-ep-am-bn Zp-_-bn¬ bq- Y-hm k-cn-Xm-a-e I-b-dm≥ hn Fkp-^-en tPm-en-sIm-Sp-Øn-´p- kv X-‰p-Sp-Øv hm-sf-Sp-Øv sd-Un≠m-hpw C-h¿-°v. ]m¿-´n-∏n-cn-hn- bm-bn-´p-≠v. Iq-sS \-Ωp-sS kz\m-bm-epw Nm-\¬ Xp-S-ßm-\m- ¥w tPm¿-P-®m-b-\pw. C-\n ]nbm-epw ]n-W-dm-bn-bpw c-ta-ipw W-dm-bn-bpw tIm-Sn-tb-cn-bpw HB-Zyw Hm-Sn-sb-Øp-∂-Xpw Xn-cn- Øp-Xo¿-∏p-ap-X¬ ho-Xn-®v Im®p k-lm-bn-°p-∂-Xpw bq-kp-^- Wn-I-fm-bn C-cp-t∂m-f-Ww. en ap-X-em-fn-bm-Wv. sN-∂n-Ø-e F-d-Wm-Ip-f-Øn-d-ßn-bm-epw ]nA-h-in-jv-Sw: B¿-°pw BW-dm-bn Zp-_-bn-en-d-ßn-bm-epw sc-bpw _-ln-jv-I-cn-°m≥ I-gnbq-kp-^-en-bp-sS Im-dm-Wv km- bn-√-˛ sI Fw am-Wn. [m-c-W D-]-tbm-Kn-°p-I. hn-th˛ ]n kn tPm¿-Pn-s\ _-ln-jvIv tam-s‚ I-eym-W-Øn-\v F-√m- I-cn-°m≥ am-Wn-°pw I-gn-bn-√.

\m-Kv-]m tIkpw \-Zn-I-fp-sS kp-c-£bpw D

-Ø¿-{]-tZ-in¬ \-Zn-I-fn¬\n-∂p a-W-eq-‰p-∂-Xv X-S™-Xn-s‚ t]-cn¬ sF.F.Fkv. D-tZym-K-ÿ-bm-b Zp¿-K i‡n \m-Kv-]m¬ k-kv-s]≥-Uv sN-ø-s∏-´-Xv Kp-cp-X-c-am-b Nn-e {]-iv-\-߃ D-b¿-Øp-∂p-≠v. cmPy-sØ \-Zn-I-fn¬-\n-∂p hym-]I-am-bn a-W¬ I-´p-I-S-Øp-∂-Xv h≥-hy-h-km-b-am-bn am-dn-°-gn™n-cn-°p-∂p. A-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-h¿-°v h≥-i‡n-bp-≠v; D-∂-X-am-b _-‘-ßfpw. Cu Im-cy-߃ ap-gp-s° kw`-hn-°p-∂-Xv cm-Py-sØ A-Xyp∂-X-tIm-S-Xn-bp-sS hn-[n-Iƒ ]q¿-W-am-bn A-h-K-Wn-®p-sIm≠m-Wp-Xm-\pw. C-t∏m-g-sØ tIm-em-l-ew A-h-km-\n-°pw-apºv Cu \n-b-a-ew-L-\w X-S-bm\p-≈ ^-e-{]-Z-am-b am¿-K-߃ kw-_-‘n-® N¿-® D-b¿-∂p-h-cWw. ]-e-bn-S-ß-fn-em-bn sN-dn-b kw-L-ß-fm-bm-Wv Cu a-W-eq-‰v \-S-Øp-∂-Xv. {]m-tZ-in-I Kp-≠I-fpw A-h-cp-sS ]n-Wn-bm-fp-I-fpam-Wv A-Xn-se ap-Jy-I-Æn-Iƒ. A-Xn-\m¬ i-‡-am-b \-S-]-Sn-Ifn-eq-sS A-Xp X-S-bm≥ A-{X-tbsd _p-≤n-ap-´v D-≠m-th-≠-Xn-√. ]-t£, i-‡-am-b \n-b-a-\n¿am-Ww A-\n-hm-cy-am-Wv. a-W¬ am-‰¬ ap-ºpw \-S-∂n-´p-≠v. \-Zn-

bn-se N-fn H-gn-hm-°m-\pw P-ew H-gp-Ip-∂-Xv F-fp-∏-am-°m-\pw CXv A-\n-hm-cy-hp-am-Wv. F-∂m¬, C-t∏mƒ \-S-°p-∂-Xv A-Xn-`o-Ic-am-b sIm-≈-bm-Wv. \-Zn-bp-sS D-Z-c-߃ A-ß-s\-Ø-s∂ Io-dnap-dn-®v F-Sp-°p-I-bm-Wv. A-Xns‚ ^-ew, \-Zn-bn¬ P-ew B-Knc-Ww sN-øp-∂ `m-K-߃ ]q¿-Wam-bn C-√m-Xm-hp-I-bm-Wv. P-ew kzmw-io-I-cn-°m-\p-≈ \-Zn-bp-sS ti-jn-bm-Wp \-in-®p-t]m-hp-∂Xv. \-Zn-bp-sS Po-h≥ X-s∂ B-]Øn-em-hp-I-bm-Wv. A-Xn-s‚ ]cn-ÿn-Xn X-I-cp-I-bpw \-Zn-bnse Po-h-Pm-e-߃ \-in-°p-Ibp-am-Wv. \-Zn-bn-se a-W-eq-‰n-s‚ hn-hn-[-ß-fm-b {]-iv-\-߃ ]mcn-ÿn-Xn-I-am-b B-Lm-X-ß-fpsS ]-›m-Ø-e-Øn¬ ]-cn-tim-[\-bv-°p hn-t[-b-am-°p-I-bpw AX-\p-k-cn-®p-≈ \n-b-a-˛-\n-b-{¥W kw-hn-[m-\-߃ \-S-∏m-°pI-bpw th-Ww. F-∂m¬, F-{X-tbm h¿-jß-fm-bn a-W-eq-‰p-{]-iv-\w \n-ba-kw-hn-[m-\-Øn-s‚ ssI-bn¬\n-∂p h-gp-Xn-t∏m-hp-I-bm-bn-cp∂p. A-Xn-\n-S-bn¬ cm-Py-Øp sI-´n-S-\n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃ Xo-{h-am-bn; a-W-en-s‚ Bh-iyw F-{X-tbm C-c-´n-bm-bn. aW-epw I-√p-sam-s°-bm-Wv \n¿-

cmPyhnNmcw I

kp\nXm \mcm-b¨

am-W-ta-J-e-bp-sS A-Sn-Ø-d. taJ-e-bv-°p hm¿-jn-I-h-f¿-® 10 iX-am-\-am-Wv. \mw \n¿-an-°p-∂ tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S-ß-fn¬ 40 iX-am-\w I-√pw 20 i-X-am-\w a-Wepw 10 i-X-am-\w kn-a‚p-am-Wv. A-Xn-\m¬ cm-Py-Øp sam-Øw \n¿-am-Wm-h-iy-Øn-\v F-{X-am{Xw a-W-em-Wv \-Zn-I-fn¬-\n-∂v F-Sp-°p-∂-sX-∂p Ir-Xy-am-b IW-°n-√. kn-a‚n-s‚ I-W-°v F√m-h¿-°pw A-dn-bmw. F-∂m¬, a-W-en-s‚ Im-cyw B-cpw {i-≤n°p-∂n-√. A-Xn-s‚ Zp-cn-Xw t]dp-∂-Xv \-Ωp-sS \-Zn-I-fpw. [m-Xp-°-fp-sS `m-K-am-bm-Wp a-W¬ I-W-°m-°-s∏-´n-cn-°p∂-Xv. kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fmWv A-Xp hn-e \n-›-bn-®p te-ewsN-bv-Xp hn¬-°p-∂-Xv. A-Xn-\p≈ \n-b-a-\n¿-am-W-hpw A-h¿ \S-Øpw. ]m-cn-ÿn-Xn-Im-Lm-X ]T-\ \n-b-a-ß-fn¬ a-W¬ GXp-X-c-Øn-ep-≈XmWv-˛ {]-[m-\tam A-{]-[m-\-tam-˛ F-∂p hn-iZo-I-cn-°p-∂n-√. A-©p sl-Œdn¬ A-[n-I-ap-≈ {]-tZ-i-ßfn¬ a-W¬-J-\-\-Øn-\p k¿-

°m¿ A-\p-a-Xn B-h-iy-am-Wv F-∂p am-{X-ta C-Xp-kw-_-‘am-b \n-b-a-߃ ]-d-bp-∂p-≈q. A-Xn-\m¬ cm-Py-Øp a-W¬-J\-\w h-en-b \n-b-{¥-W-߃ H∂p-an-√m-sX Xp-S-cp-I-bm-bn-cp∂p. l-cn-bm-\m \-Zn-I-fn-se aW¬-te-ew kw-_-‘n-® tIkn¬ hm-Zw-tIƒ-°p-tºmƒ hnj-b-Øn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn C-Ss]-Sp-I-bp-≠m-bn. A-{]-[m-\-amb [m-Xp-°-fp-sS J-\-\w kw-_‘n-®p Ir-Xy-am-b N-´-߃ G¿s∏-Sp-Øm-\pw A-Xn-\m-bn \n-b-a߃ i-‡n-s∏-Sp-Øm-\pw tIm-SXn B-h-iy-s∏-´p. ]m-cn-ÿn-XnI-am-b k-¥p-e-\w \n-e-\n¿-Øm\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw tIm-S-Xn Bh-iy-s∏-´p. A-Xp \-S-∏m-hp-∂-Xph-sc C-Ø-cw [m-Xp-°-fp-sS J\-\-Øn-\pw ]-cn-ÿn-Xn-˛-h-\w-hIp-∏n-s‚ A-\p-a-Xn B-h-iy-amsW-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n. 2012 sa-bv-am-k-Øn¬ ]-cn-ÿnXn-˛-h-\w a-{¥m-e-bw, hn-j-bw kw-ÿm-\ ]m-cn-ÿn-Xn-I BLm-X ]T-\ A-tXm-dn-‰n-I-fp-sS

A-[n-Im-c-]-cn-[n-bn-te-°p ssIam-dn X-ß-fp-sS D-Ø-c-hm-Zn-ØØn¬-\n-∂v H-gn-™p. c-≠p {]-[m-\ {]-iv-\-߃ hnj-b-sØ ho-≠pw k-¶o¿-W-am°p-I-bpw sN-bv-Xp. 2000Øn¬ J-\-\-a-{¥m-e-bw a-Æv H-cp sNdp-In-S-[m-Xp-hm-bn I-W-°m-°n D-Ø-c-hn-d-°n-bn-cp-∂p. tdm-Uv\n¿-am-W-Øn-\pw Nq-f-Iƒ-°pw B-h-iy-am-b a-Æv Cu h-Ip-∏n¬ h-cpw. c-≠m-a-Xv, G-Xp J-\-\-{]h¿-Ø-\-hpw tZ-io-b ]m¿-°pIfpsS 10 In-tem-ao-‰-dn-\v A-I-ØmsW-¶n¬ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ ]m-cn-ÿn-Xn-I A-\p-a-Xn B-hiy-am-Wv. A-ß-s\ hn-j-bw ho≠pw tI-{μ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-b-Øn-s‚ Np-a-X-e-bn-te°p Xn-cn-s®-Øn. hn-tI-{μo-Ir-X-am-bn sN-dn-btXm-Xn¬ \-S-°p-∂ J-\-\w kw_-‘n-® {]-iv-\-߃-°p ]-cnlm-cw Im-Wm≥ H-cp {i-a-hpw \S-°p-I-bp-≠m-bn-√. A-Xn-\m¬ an-°-bn-S-Øpw Im-cy-߃ ]-g-b]-Sn Xp-S¿-∂p. H-∂p-In¬, k¿°m¿ A-\p-a-Xn-tbm-sS; A-s√¶n¬ \n-b-aw ew-Ln-®v. C-\n C-Xn¬ F-¥m-Wp sNtø-≠-Xv? \n-b-aw ew-Ln-®p-≈ J-\-\w A-h-km-\n-∏n-t® Xo-cq. A-°m-c-W-Øm¬ X-s∂ \m-Kv-

]m-en-s‚ tI-kv h-f-sc {]-[m-\am-Wv. A-tX-t]m-se {]-[m-\-am-Wv Cu cw-K-sØ {]-iv-\-߃-°p ]cn-lm-c-am-bn Ir-Xy-hpw i-‡-hpam-b \n-b-a-\n¿-am-Ww \-S-∏m-°pI F-∂-Xpw. J-\-\w \-S-°p-∂ {]-tZ-i-߃ {]-tXy-I-am-bn Xn-cn®v ]m-cn-ÿn-Xn-I-]T-\-Øn-\p hnt[-b-am-°n-th-Ww A-Xn-\v A-\pa-Xn \¬-Im≥. {]-tZ-i-Øn-s‚ Pe-hn-`-h-]T-\-hpw a-‰v B-Lm-Xß-fpw ]-cn-tim-[n-®v F-{X-am-{Xw a-W-se-Sp-°mw F-∂p Ir-Xy-ambn \n¿-h-Nn-°-Ww. A-Ø-cw {]tZ-i-ß-fn¬ \n-b-a-ew-L-\w \-S°p-∂n-√ F-∂v D-d-∏p-h-cp-Øp-Ibpw th-Ww. F-∂m¬, A-Xn-\mh-iy-am-b kw-hn-[m-\w G¿-s∏Sp-Øp-I-bpw D-tZym-K-ÿ¿-°v AXn-\p-≈ A-\p-a-Xn-bpw A-[n-Imc-hpw \¬-Ip-I-bpw sN-øm-sX Im-cy-ß-fn¬ bm-sXm-cp am-‰-hpw {]-Xo-£n-°m-\m-hn-√. th-sdm-cp Im-cyw, \n¿-am-W-ta-J-e-bn¬ aW-en-\p ]-I-cw a-‰p hn-`-h-߃ I-s≠-Ø-Ww. cm-Py-Øn-s‚ hf¿-®m-\n-c-°p h¿-[n-°p-∂-tXmsS \n¿-am-Wm-h-iy-߃ C-\nbpw h¿-[n-°mw. A-Xn-\m¬ ]pXn-b km-t¶-Xn-I-hn-Zy-I-fpw \n¿am-W-co-Xn-I-fpw \mw B-hn-jv-Icn-t® a-Xn-bm-hq.

]-Ømw A-[ym-b-Øn-s‚ Xe-s°-´v Essay Analysing Literature F-∂m-Wv. C-Xv A-hy-‡-amWv. {]-_-‘-sØ A-]-{K-Yn-°p∂ km-ln-Xy-sa-t∂m km-ln-XysØ A-]-{K-Yn-°p-∂ {]-_-‘sa-t∂m F-¥m-Wv ]p-kv-X-I-I¿Øm-hv a-\- n¬-°-≠-Xv F-∂p hy-‡-a-√. A-h-km-\w Critical Thinking Questions F-∂ X-es°-´n¬ G-Xm-\pw tNm-Zy-߃ sIm-Sp-Øn-´p-≠v. Critical Thinking Questions F-∂ {]-tbm-Kw cp-Nn-I-c-am-bn tXm-∂p-∂n-√. tNm-Zy-ß-fm-tWm hn-a¿-i-\m-flI-am-bn Nn-¥n-°p-∂-Xv F-∂ kw-i-b-am-Wv C-hn-sS D-b-cp-∂Xv. ]p-kv-X-I-Øn-se B-Zy A[ym-b-߃ ]p-\-cm-hn-jv-I-cn-°s∏-Sm-sX Cu ]p-kv-X-Iw ]mT]p-kv-X-I-am-bn \n-e-\n¿-Øn-°qSm.

Xn-]-£-Øn-s‚ k-a-c-sa-∂ Bi-bw A-gn-a-Xn-°mcm-b a{¥n-am-sc k-lm-bn-°p-I-bm-Wp sN-øp-I. A-gna-Xn ]p-d-Øp-h∂m¬ A-Xn-s\-Xn-tc s]m-XpP\w k-a-c-Øn-s\-Øp-∂n-s√¶n¬ A-gna-Xn sN-bv-X-h¿ c-£s∏-Sm-\m-Wp km-[yX.

C§-s\-bp-samcp ]mT-]p-kvX-Iw Im

-en-°-‰v k¿-h-I-em-ime H-∂mw sk-a-ÿ _n-cp-Z-hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ Cw•o-jv c-≠mw t]-∏¿ AO2 hn-\p \n¿-tZ-in-® Critical Reasoning F-∂ ]mT-]p-kv-X-Iw `m-jm-]-cam-bn H-´pw \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øp∂-X-√. kn B¿ ap-cp-I≥ _m_p c-Nn-® ]p-kv-X-I-Øn-se H∂mw A-[ym-b-Øn-\v sIm-Sp-Ø X-e-hm-N-Iw Facts and Opinions F-∂m-Wv. F-∂m¬, C-h am-{X-a-√ A-[ym-b-Øn-ep-≈-Xv. Facts‚ \n¿-h-N-\w sIm-SpØ-Xv C-{]-Im-c-am-Wv: By definition a fact is an actual condition in the world, a state of affairs, a situation. ]n-s∂ ]-d-bp-∂p: A single object is not a fact. ]n-∂oSv ]-d-bp-∂ X-am-i C-{]-Im-cw hm-bn-°mw: One reason why the fact and opinion can be confusing is that they are about different kinds of things. Cu hm-N-Iw a-e-bm-f-Øn¬ C-{]-Im-cw ]-cn`m-j-s∏-Sp-Ømw: h-kv-Xp-X-bpw A-`n-{]m-b-hpw B-i-b-°p-g-∏-ap≠m-°p-∂-Xn-\p Im-c-Ww A-h hy-Xy-kv-X X-c-Øn-ep-≈ h-kv-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p Xp-°-sf-°p-dn-®v B-b-Xp-sIm≠m-Wv. FactDw OpinionDw hn-hcn-°m≥ G-Xm-≠v H-∂-c t]-Pv sN-e-h-gn-®n-´p-≠v. H-cp \-√ \nL-≠p t\m-°n-bm¬ hy-‡-ambn a-\- n-em-°m-hp-∂ Im-cy-amWn-Xv. "I¨-^¿-ta-j≥' F-∂ hm°n-\v c-k-I-c-am-b H-cp D-Zm-l-cWw sIm-Sp-Øn-´p-≠v: The scientist was hoping for the confirmation of his theory.'' b-Ym¿-YØn¬ Cu hm-N-I-Øn-s‚ A¿Yw "im-kv-{X-⁄≥ X-s‚ kn≤m-¥-Øn-s‚ ÿn-co-I-c-W-Øn\p-th-≠n Nm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p' F-∂m-Wv. F-gp-Øp-Im-c≥ D-t±in-®-Xv, im-kv-{X-⁄≥ X-s‚ kn-≤m-¥-Øn-s‚ ÿn-co-I-cWw {]-Xo-£n-®n-cn-°-bm-bn-cp∂p F-∂m-bn-cn-°pw. {]-Xo-£n°p-I F-∂ A¿-Y-Øn¬ hope D-]-tbm-Kn-°p-tºmƒ was hoping F-∂v D-]-tbm-Kn-°m≥ ]m-Sns√-∂m-Wp \n-b-aw. Hoped

F∂ Past tense am{Xta D-]tbm-Kn-°m≥ ]m-Sp-≈q. C-Xp-t]m-se X-s∂-bm-Wv c≠mw A-[ym-b-Øn-\p sIm-SpØ t]-cn-s‚ ÿn-Xn-bpw. Comparison F-∂m-Wv X-e-hm-N-Iw. F-∂n-´v Compare, contrast, distinguish, analogy, metaphor, model F-∂o hm-°p-I-fp-sS A¿-Y-hn-i-Zo-I-c-W-ß-fm-Wv \¬-In-bn-´p-≈-Xv. Comparing s\-°p-dn-®v ]-d-™ H-cp hm-NIw C-{]-Im-c-am-Wv: Comparing is the most basic kind of thinking, so all animals do it. F-√m arK-ß-fpw Xm-c-X-ay-]T-\w \-SØp-∂p; Im-c-Ww, Xm-c-X-ayw sN-øp-I F-∂-Xv Nn-¥-bp-sS ASn-Ø-d-bm-Wv. F-√m ar-K-ß-fpw Nn-¥n-°p-I-bpw Xm-c-X-ay-]T-\w \-S-Øp-I-bpw sN-øp-∂p-sh-∂p km-cw. a-s‰m-cp X-am-i C-ß-s\ hm-bn-°mw: comparison is what you get when you have compared two things. c-≠p Im-cy-

߃ Xm-c-X-ayw sN-øp-tºmƒ \n-߃-°p In-´p-∂-Xv F-t¥m A-Xm-W-t{X comparison. A-©mw A-[ym-bw Reading Comprehension B-Wv. Cu A[ym-bw sXm-´p `m-jm-]-c-am-bn A¬-∏w ]p-tcm-K-Xn Im-Wp-∂p≠v. F-∂m¬, H-cp ]m-c-{Km-^ns‚ A-h-km-\-sØ hm-N-Iw B ]m-c-{Km-^n-s‚ summary B-bn-cn-°p-sa-∂ `o-am-_-≤w Cu A-[ym-b-Øn¬ Im-Wmw. Note making F-∂ B-dmw A-[ym-bw {]-tbm-P-\-{]-Z-am-Wv. G-gmw A-[ym-bw The Art of Condensation B-Wv. A-Xm-bXv, Np-cp-s°-gp-Øn-s‚ I-e. ]t£, Given below are the major forms of condensation F-∂p ]d-™v A-Xn¬ paraphrasing IqSn tN¿-Øn-´p-≠v. Paraphrasing b-Ym¿-Y-Øn¬ Np-cp-s°-gp-Ø√. ITn-\-]-Z-ß-fp-]-tbm-Kn-®v Fgp-X-s∏-´ H-cp hn-j-bw e-fn-X-amb `m-j-bn¬ am-‰n F-gp-Xp-∂-Xns\-bm-Wv paraphrasing A-Y-hm ]-cm-h¿-Ø-\w F-∂p ]-d-bp-∂Xv. A-Xn¬ Iq-´p-I-tbm Ip-d-bv°p-I-tbm ]m-Sn-√.

C¶s¯ hmNIw km-[m-c-W-°m-cp-sS Zp-cn-X-߃ C√m-Xm-°n-bn-´p a-Xn {]-Xn-]-£-Øn-s‚ k-a-c-sa-∂ Bi-bw A-gn-a-Xn-°mcm-b a-{¥n-am-sc k-lm-bn-°p-I-bm-Wp sN-øp-I. cmPm-hv \-·-\s√∂m-tWm-∂v ]-dbtW...!

6

kn hn sam-bv-Xp, ]p-fn-bm-hv

{]-^. Hm-am-\q¿ ap-l-Ω-Zv Hm-am-\q¿

ka-kmcw [sN-m-cb-Wv-t-X°]äq m-cp-sS Zp-cn-X߃ C√m-Xm-°n-bn-´p a-Xn {]-

kn hn sam-bv-Xp ]p-fn-bm-hv

tXP-kv sIb-¿

]{Xw kw-_-‘n-® F-√m -]-cm-Xn-I-ƒ°pw thejascare@thejasonline.com support@thejasonline.com Phone - 0495 3061167

IØ-b-°p-∂-h¿ hcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ Npcp-°nbpw th-≠-{X am¿Pn-\n´pw Fgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. IØn-s\m-∏w apgp-h≥ t]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ {i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-kan-√m-Ø I-Øp-I-ƒ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√.

hnemkw FUn‰¿ Kƒ^v tXPkv JØ¿ Fax: 00974 44272319 qatar@thejasonline.com


tZiobw

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

{]-[m-\-a-{´n Øm-\mÀ-Yn-bm-hm³ C-sÃ-¶p Nu-lm³

tI-{μ-kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡m-cp-sS hn-c-an-¡Â {]m-bw D-bÀ-¯n-Ã

Bcm-Wo NnÃ-IÄ ap-I-fn-te-¡p h-en-¨p-sI-«nbXv?

\yq-U¬-ln: tI-{μ-k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cp-sS hn-c-an-°¬ {]mbw 60¬ \n-∂v 62 B-bn D-b¿Øm≥ B-tem-Nn-°p-∂p-sh-∂ A-`yq-l-߃ k¿-°m¿ X-≈n. sd-bn¬-th-bn-e-S-°w 50 e-£tØm-fw Po-h-\-°m-cm-Wp tI{μ-k¿-°m-cn-\p-≈-Xv.s]≥-j-\p-Iƒ \¬-Ip-∂-Xp h-gn-bp-≈ ]-W-s®-e-hp Ip-d-bv°p-∂-Xn-\pw [-\-I-Ωn Ip-d-bv°p-∂-Xn-\p-am-bn Po-h-\-°m-cpsS s]≥-j≥ {]m-bw c-≠p-h¿jw D-b¿-Øm≥ D-tZym-K-ÿIm-cy a-{¥m-e-bw \n¿-tZ-iw Xøm-dm-°p-∂p-sh-∂p t\-c-sØ am-[y-a dn-t]m¿-´p-I-fp-≠m-bn-cp∂p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Øp-h-cp-∂ km-l-N-cyØn-em-Wv Cu \o-°-sa-∂pw

t`m-]m¬: _n.-sP.-]n-bp-sS {][m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn-bm-hm≥ Xm-\n-s√-∂p a-[y-{]-tZ-iv apJy-a-{¥n in-h-cm-Pv-kn-Mv Nulm≥. a-[y-{]-tZ-in¬ ]q¿-W-ambpw {i-≤-tI-{μo-I-cn-°p-I-bmWp Xm-s\-∂pw A-t±-lw ]-d™p. {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿Yn-Xz-Øn-\m-bn ]m¿-´n-bn¬ \tc-{μ-tam-Un-s°-Xn-tc Nu-lm≥ a¬-k-cn-t®-°p-sa-∂v A-`yql-ap-b¿-∂n-cp-∂p. Cu A-`yqlw \n-e \n¬-s°-bm-Wp Nulm≥ C-°m-cyw ]-d-™-Xv. {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Ynbm-hm≥ km-[y-X-bp-t≠m F∂ hm¿-Øm G-P≥-kn-bp-sS tNm-Zy-tØm-Sp {]-Xn-I-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ In-´n-b-Xn-t\-°mƒ Iq-Sp-X¬ ko-‰v C-Ø-h-W-sØ Xn-c-s™Sp-∏n¬ e-`n-°p-sa-∂pw Nulm≥ Iq-´n-t®¿-Øp.-

t_m-[v-K-b kv-t^m-S-\w: c-−v t]À I-Ì-Un-bnÂ

Z¿-_w-K: _n-lm-dn-se t_m-[vK - b kvt- ^m-S\ - h - p-am-bn _-‘s - ∏´p c-≠p t]-sc t]m-en-kv I-kv‰ - Un-bn-se-Sp-Øp. ap-lΩ - Z- v ^m-dqJv, jm-ln c-Rv-P≥ km-lq F∂n-hs - c-bm-Wp a-[p-_m-\n Pn-√bn-se {_-lv-a-]p-c-bn¬ \n-∂p I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. C-h-sc tNm-Zyw-sN-øm-\m-bn tZ-io-b At\z-jW - G-P≥-kn °v ssI-amdn. C-hs - c A-dà - v sN-bvX - n-´n-s√∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. Pqsse G-gn-\mWv a-lm-t_m-[n t£-{X-Øn¬ kvt- ^m-S\ - a - p-≠mbXv.

]m-In-kv-Xm-\v Np-« a-dp-]-Sn \Â-Ip-sa-¶v tk-\

c-Pu-cn: \n-b-{¥-W-tc-J-bn-se ]m-In-kv-Xm-s‚ sh-Sn-\n¿-ج ew-L-\w Kp-cp-X-c-am-b sX-s‰∂p I-c-tk-\m I-am≥-U¿ taP¿ P-\-d¬ hn ]n kn-Mv. ap-gph≥ i-‡n-tbm-sS ]m-In-kv-Xm\v Np-´ a-dp-]-Sn \¬-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ]q-©v AXn¿-Øn ta-J-e-bn-se C-¥y≥ Im-h¬-∏p-c-Iƒ-°p t\-sc-bp≈ ]m-Iv t_m¿-U¿ B-Iv-j≥ So-an-s‚ (_m-‰v) sh-Sn-h-bv-]n-s\bpw kn-Mv cq-£-am-bn hn-a¿-in®n-´p-≠v. ]m-Iv-tk-\-bpw B-{I-an-I-fpapƒ-s∏-´ kw-L-S-\-bm-Wp _m‰v F-∂pw C-h-cm-Wp P-\p-h-cnbn¬ C-¥y≥ ssk-\n-I-s\ Igp-Ø-dp-Øp sIm-∂-sX-∂pw At±-lw ]-d-™p. {]-Xn-tcm-[-a{¥n F sI B‚-Wn-bpw I-ctk-\m ta-[m-hn-bpw \p-g-™p-Ib-‰-sØ-bpw sh-Sn-h-bv-]n-s\bpw i-‡-am-bn t\-cn-Sm-\p-≈ \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bpw At±-lw A-dn-bn-®p. A-Xn-\n-sS, ]m-In-kv-Xm≥ Iq-Sp-X¬ _m-‰v B-{I-a-W-߃-°p X-øm-sd-Sp°p-s∂-∂ hn-h-cw-e-`n-®-Xm-bn {_n-tK-Uv I-am≥-U¿ {_n-tKUn-b¿ sk≥-Kp-]v-X ]-d-™p.-

s{S-bn-\p-I-fnse A-án_m[ Adnbm³ ]pXnb kw-hn-[m-\w

\yq-U¬-ln: {]-[m-\-s∏-´ s{S-bn-\p-If - n¬ Xo-∏n-Sn-®v A]-I-S-ap-≠m-hp-∂-Xp I-s≠Øp-∂-Xn-\p kw-hn-[m-\-samcp-°m≥ sd-bn¬-th Xo-cp-am\n-®p. Xo-∏n-Sn-°p-∂ km-lN - cy-Øn¬ i-–-tØm-Sp Iq-Sn h-≠n \n¿-Øm-\pw A-Sn-b-¥c t{_-°v {]-h¿-Øn-∏n-°m\p-ap-≈ kw-hn-[m-\-ß-fmWp s{S-bn-\p-I-fn-¬ L-Sn-∏n°m≥ B-tem-Nn-°p-∂X - v. dm-©n cm-P[ - m-\n-bn¬ Hmt´m-am-‰n-Iv ^-b¿ kw-hn-[m\w L-Sn-∏n-®p-Ig - n-™p. C-Xp Iq-Sp-X¬ s{S-bn-\p-If - n¬ LSn-∏n-°m-\m-Wp Xo-cp-am-\-sa∂p sd-bn¬-th a-{¥m-e-bØn-se ap-Xn¿-∂ D-tZym-Kÿ≥ A-dn-bn-®p. H-cp tIm-®n\v 1.-75 e-£w cq-] sN-e-hn¬ L-Sn-∏n-°p-∂ ^-b¿ B‚ v kvt- am-°v kw-hn-[m-\w B-kvt{X-en-b≥ I-º\ - n-bm-Wp \n¿-an-®n-cn-°p-∂X - v.

kq-N-\-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. s]≥j≥-{]m-bw D-b¿-Øp-∂-Xp kw_-‘n-®p [-\-a-{¥m-e-b-hpw a‰p h-Ip-∏p-I-fp-am-bpw N¿-® \-SØn-b ti-j-ta Xo-cp-am-\-sa-Sp°q-sh-∂pw [-\-a-{¥m-e-b-Øns‚ Aw-Ko-Im-c-an-√m-sX C-Øcw hn-j-b-Øn¬ \-S-]-Sn-I-fp≠m-hn-s√-∂pw a-{¥m-e-bw hrØ-߃ A-dn-bn-®p. 60 h-b- m-Wp tI-{μ-k¿°m¿ Po-h-\-°m-cp-sS \n-e-hnse hn-c-an-°¬ {]m-bw. F∂m¬, A-[ym-]-I¿-°pw im-kv{X-⁄¿-°pw 62 h-b- m-Wp ]cn-[n. `q-cn-`m-Kw kw-ÿm-\ k¿°m-cp-I-fn-epw 60 h-b- m-Wp hn-c-an-°¬ {]m-bw. 1998em-Wp hn-c-an-°¬ {]m-bw 58¬ \n-∂pw 60 B-°n-b-Xv.

bp.-]n-bp-sS F³.-BÀ.-F-¨v.-Fw.^-−v tI-{μw X-S-ªp

tem-Iv-]m _n-Ãv \-S-¸p k-t½-f-\-¯n ]-cn-K-Wn-¡m³ \o-¡w \yq-U¬-ln: hn-hm-Z-am-b temIv-]m¬ _n-√v ]m¿-e-sa‚n-s‚ h¿-j-Im-e k-tΩ-f-\-Øn¬ ]cn-K-Wn-°m≥ k¿-°m¿ \o-°w. tem-Iv-]m¬ _n-√v cm-Py-k-`bn¬ N¿-®-sN-øm≥ t\m-´o-kv \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw Im-tcym]-tZ-i k-an-Xn N¿-®-bp-sS Xn-øXn Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂pw a-{¥n hn \m-cm-b-W kzm-an ]-d-™p.tem-Iv-]m¬, tem-Im-bp-‡ _n-√p-Iƒ tem-Iv-k-` 2011 Unkw-_¿ 27\p ]m-km-°n-b-XmWv. hn-hn-[ cm-{„o-b-∏m¿-´n-Iƒ°pw kn-hn¬ k-aq-l-Øn-\p-an-Sbn-ep-≠m-b I-Sp-Ø `n-∂-X-sb Xp-S¿-∂p ]n-∂o-Sv cm-Py-k-`-bpsS sk-e-Œv I-Ωn-‰n-°v hn-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. I-Ωn-‰n-bp-sS dnt]m¿-´v I-gn-™-h¿-jw \-hw-_dn¬ cm-Py-k-`-bp-sS ta-i-∏p-dØp h-®p. I-Ωn-‰n-bp-sS ip-]m¿i {]-Im-cw tI-{μw P-\p-h-cn 31\p _n-√v t`-Z-K-Xn-°v Aw-Ko-Imcw \¬-In-bn-cp-∂p. cm-Py-k-`bp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n-® tijw _n-√v ho-≠pw tem-Iv-k-`-bpsS ]-cn-K-W-\-bv-°v A-b-°pw.

kozhikode

cmP-ÿm-\n-se _n-°m-\-dn¬ hni-∂p h-e-™ H-cp H´-Iw k-ao]-sØ a-c-®n√-Iƒ `-£n-°m≥ \-S-Øp∂ {i-aw

\yq-U¬-ln: am-\-Z-fi-߃ ]m-en-°m-Ø-Xn-\m¬ tZ-io-b {Km-ao-W B-tcm-Ky ]-≤-Xn-°v (F≥.-B¿.-F-®v.-Fw.-) Io-gn¬ D-Ø¿-{]-tZ-in-\v e-`n-t°-≠ XpI tI-{μ-k¿-°m¿ X-S-™p. 2013˛14 ]-≤-Xn Im-e-b-f-hn¬ e-

]mÀ-e-saâv kv-Xw`\w: `-£ykp-c-£m _n-Ãv A-\n-Ýn-X-Xz-¯n 

kz-¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: tIm¨-{K-kv `-cn°p-∂ Nn-e kw-ÿm-\-ß-fn¬ sNm-Δm-gv-N `-£y-kp-c-£m ]≤-Xn \-S-∏m-°m-\n-cn-s°, C-Xp kw-_-‘n-® _n-√v ]m¿-e-sa‚n¬ ]m-km-°p-∂-Xv A-\n-›nXm-h-ÿ-bn-em-bn. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn cm-Po-hv-Km-‘n-bp-sS P-∑Zn-\-am-b-Xn-\m-em-Wp U¬-ln A-S-°w tIm¨-{K-kv `-cn-°p-∂ kw-ÿm-\-ß-fn¬ `-£y-kp-c£m ]-≤-Xn C-tX-Zn-h-kw \-S∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. F-∂m¬ sX-ep-¶m-\m hn-jb-a-S-°-ap-≈ hn-hm-Z-{]-iv-\-߃ \-S∏ - p ]m¿-es - a‚ v k-tΩ-f\ - Øn¬ I-cn-\n-g¬ ho-gv-Øn-bn-cn°p-Ib - m-Wv. Cu am-kw A-©n\p k-tΩ-f-\w Xp-S-ßn-b-Xn¬ ]n-s∂ tem-Iv-k-`-bn¬ Im-cy-amb \-S-]-Sn-I-sfm-∂pw \-S-∂n-´n-

√.-I¬-°-cn-∏m-Sw hn-j-bw Cu B-gv-N ho-≠pw k-`-bn¬ D-∂-bn°m-\m-Wp _n.-sP.-]n. ]-≤-Xn X-øm-dm-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. I¬°-cn-∏m-Sw A-\p-h-Zn-®-Xp kw_-‘n-® Nn-e tc-JI - ƒ Im-WmXm-sb-∂ ]p-Xn-b sh-fn-s∏-SpØ-en-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-emWp _n.-sP.-]n. {]-iv\ - w D-∂b - n°m≥ Xo-cp-am-\n-®X - v.cm-Po-hv-Km-‘n-bp-sS P-∑-Zn\-am-b sNm-Δm-gv-N X-s∂ _n-√v ]m-km-°-W-sa-∂ D-d-® Xo-cpam-\-Øn-em-Wp tIm¨-{K-kv. A-¥-cn-® _n.-sP.-]n. Aw-Kw Zneo-]v-kn-Mv Pq-tZ-hn-\v B-Z-cm-RvP-en-I-f¿-∏n-®v C-∂p k-` \n¿Øp-sa-∂m-Wp I-cp-X-s∏-Sp-∂Xv. sNm-Δm-gv-N `-£y-kp-c-£m _n-√n-s\m-∏w `q-an G-s‰-Sp-°¬ _n-√pw ]-cn-K-Wn-°m≥ Xo-cp-am\n-®n-´p-≠v. Cu c-≠p _n-√p-Ifpw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-

∏n¬ tIm¨-{K- n-\v Kp-Ww sNøp-sa-∂m-Wp ]m¿-´n t\-Xm-°ƒ I-cp-Xp-∂-Xv.-sNm-Δm-gv-N `£y-_n-√v ]m-km-°m≥ k¿°m¿ I-gn-bm-hp-∂-{X {i-an-°psa-∂p ]m¿-se-sa‚-dn-Im-cy a{¥n cm-Po-hv ip-¢ A-dn-bn-®p.

hn-hm-Z-{]-iv-\-§-Ä k-t½-f-\-s¯ _m-[n-¡p¶p  k-t½-f-\w \o-«n-tb¡psa¶p kqN\ ko-am-{‘ ta-J-e-bv-°p th≠n sX-ep-Kp-tZ-iw ]m¿-´n (Sn.Un.-]n.-) Fw.-]n-am¿ tem-Iv-k-`bn-epw cm-Py-k-`-bn-epw _-l-fw kr-„n-°p-sa-∂p-d-∏m-Wv. k-`-Ifn¬ {]-Xn-tj-[w \n¿-Øm≥ Ah¿-°p ]-cn-]m-Sn-sbm-∂p-an-√. Cu am-kw A-©n-\p k-` ktΩ-fn-®-Xp ap-X¬ ko-am-{‘-bv°p th-≠n Sn.-Un.-]n. Fw.-]n-

ssh-am-\n-I-\m-hm³ B-{K-ln-¨n-cp-¶p-: ]pXnb ]p-kv-X-I-¯n Iemw \yq-U¬-ln: bp-≤-hn-am-\-Øns‚ ss]-e-‰m-hp-I-bm-bn-cp-∂p X-s‚ Po-h-X-Øn-se G-‰-hpw h-en-b B-{K-l-sa-∂p ap≥ cmjvv-{S-]-Xn F ]n sP A-–p¬I-emw. F-∂m¬ F-´v H-gn-hp-Ifn-te-°v C-¥y≥ thym-at- k-\ \-S-Øn-b ]-co-£-bn¬ H-ºXmw-ÿm-\-sØ-Øm-t\ X-\n°m-bp-≈q-sh-∂pw I-emw shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. ssa tP-Wn: {Sm≥-kvt- ^m¿an-Mv {Uow C≥-Sp B-Ivj - ≥-kv F-∂ X-s‚ ]p-Xn-b ]p-kvX - I - Øn-em-Wp I-emw a-\ - p Xp-d°p-∂-Xv. cq-] ]-ªn-t°-j≥km-Wv ]p-kvX - I - w {]-kn-≤o-Icn-°p-∂X - v.a-{Zm-kv C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ F-bv-tdmt\m-´n-°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mn¬ kvs - ]-jy-sse-tk-j≥ \-SØn-b I-em-an-\p ssh-am-\n-I\m-hm≥ A-Sß - m-Ø B-{K-lam-bn-cp-∂p.-F-s∂-¶n-ep-sam-cn°¬ `q-an-bp-sS kv-{Sm-t‰m-kv^n-bd - n-eq-sS H-cp sa-jo≥ ]-dØm≥ I-gn-bp-sa-∂v B-{K-ln®n-cp-∂p. H-cp ]m-Sp-Im-ew Cu

B-{K-lw a-\- n¬ kq-£n-®ncp-∂p. {]-Xn-tcm-[ hn-`m-K-Øns‚ sS-Iv-\n-°¬ U-h-e-]vsa‚ v B‚ v s{]m-UI - vj - ≥ U-

b-d-Œ-td-‰n-s‚ (Un.-Sn.-Un.-]n.-) A-`n-ap-Ja-- m-Wp I-emw t\-cn-´Xv. Un.-Sn.-Un.-]n-bp-sS A-`n-apJw Xm-c-X-tay-\ F-fp-∏-am-bncp-∂p. A-tXm-sS Xn-c-s™-Sp°-s∏-Sp-sa-∂p Xm≥ hn-iz-kn®p-sh-∂pw I-emw F-gp-Xp-∂p. 25 t]-cn¬ H-º-Xmw ÿm-\Øm-bn-cp-∂p Xm≥. F≥-Pn-\ob-dn-Mv _n-cp-Zw Iq-Sn-bm-bt- ∏m-

am¿ {]-Xn-tj-[n-®p-h-cn-I-bmWv. {]-Xn-tj-[w Xp-S-cp-sa-∂pw a-dn-®m-sW-¶n¬ P-\-߃ X-ßtfm-Sp £-an-°n-s√-∂pw Sn.-Un.]n. Fw.-]n. \-c-a-≈n in-h-{]-kmZv ]-d-™p.Fw.-]n-am-cp-sS {]-Xn-tj-[w

ƒ B-fl-hn-izm-kw A¬-]w Iq-Sn-sb-¶n-epw D-tZym-Km¿-YnI-fn¬ kv-am¿-´v-\- v D-≈-h¿°m-Wv \-dp-°p-ho-W-sX-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. bp-≤h - n-am-\Ø - n-se ss]-e‰m-hp-I F-∂ kz-]v\ - w k-^e - am-°m≥ X-\n-°m-bn-s√-∂ t_m-[w D-≠m-b-tXm-sS Ip-d®p-Zq-cw \-S∂ - p. sN-¶p-Øm-b Hcp ]m-db - p-sS G-‰h - pw A-‰Ø - pt]m-bn Ip-td-t\-cw \n-∂p. ]n∂o-Sm-Wv H-cp ]p-Xn-b Xp-S-°Øn-\m-bn E-jn-tI-in-te-°v t]m-hm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. tXm¬-hn kw-`-hn-°p-tºm-gmWv Cu A-dn-hp ap-gp-h-\pw \Ωp-sS ]-°e - p-≠m-bn-cp-∂p-sh∂-Xp \mw Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xv. \mw A-hs - b I-s≠-ØW - s - a∂p am-{Xw. Xp-S¿-∂p Po-hn-Xh - pam-bn ap-t∂m-´p-t]m-hW - w-˛ At±-lw ]-d-™p.- im-kv-t{Xm-]tZ-„m-hm-bpw A-[ym--]-I-\mbpw {]-kn-U‚m-bpw {]-h¿-Øn®-Xn-s‚-bpw A-\-h-[n sh-√phn-fn-I-fpw A-\p-`-h-k-º-Øpam-bm-Wp I-em-an-s‚ ]p-Xn-b ]p-kX v- I - w ]p-dØ - n-dß - p-∂X - v.

k-`-bn¬ Xp-S-cp-∂ km-l-N-cyØn¬ kp-{]-[m-\-am-b bm-sXmcp \n-b-a-\n¿-am-W-hpw km-[y-a√. _-lf - w-kr-„n-°p-∂ Fw.-]nam-sc k-kv-s]≥-Uv sN-øm-\pw k¿-°m¿ H-cp-°a - √ - . Aw-Kß - f - psS k-kvs - ]≥-j\ - n¬ X-߃ I£n-bm-hn-s√-∂p tem-Iv-k-`-bnse {]-Xn-]£ - t\-Xm-hv kp-ja - m kz-cm-Pv hy-‡-am-°n. {]-Xn-tj-

A-ÐpÂ-Icow Xp− sF.F-kv.sF-bp-am-bn _-Ô-s¸«p: t]m-en-kv

[-th-Zn a-lm-flm-Km-‘n-bp-sS {]-Xn-a-bv-°-Sp-tØ-°p am-‰m≥ Aw-Kß - t- fm-Sh - ¿ A-`y¿-Yn-®p._-l-f-Øn-\n-sS bm-sXm-cp _n-√pw ]m-km-°-cp-sX-∂m-Wp I-gn-™-bm-gv-N ]m¿-e-sa‚-dnIm-cy a-{¥n I-a¬-\m-Yv hn-fn-®pIq-´n-b tbm-K-Øn-s‚ [m-c-Wsb-∂p {]-Xn-]-£w ]-d-bp-∂p.]m¿-e-sa‚n-s‚ \-S-∏p-ktΩ-f-\w Cu am-kw 30\m-Wv Ah-km-\n-°p-∂-Xv. F-∂m¬ GXm-\pw Zn-h-kw-Iq-Sn k-tΩ-f-\w \o-´p-sa-∂p kq-N-\-bp-≠v. Sn.Un.-]n. Aw-K-߃-s°-Xn-tc \S-]-Sn-sb-Sp-Øm¬ ko-am-{‘ taJ-e-bn¬ A-Xp X-߃-°p tZmjw sN-øp-sa-∂m-Wp tIm¨-{K n-s‚ `-bw. _-l-fw A-\-¥-ambn Xp-S-cp-∂p-sh-¶n¬ `-£y kpc-£m _n-√n-s‚ `m-hn A-\n-›nX-Xz-Øn-em-hp-sa-∂pw tIm¨{K-kv `-b-°p-∂p.-

\n-th-gv-kp-am-bp-≈ `q-an-bn-S-]mSp sJw-J d-±m-°n-bX - v. 2008 s^{_p-hc - n-bn¬ Kp-UvK - m-hn-se jntIm¿-]q¿ {Km-aØ - n-se kvs - sIsse-‰v tlm-kv] - n-‰m-en-‰n-bp-sS 3.5 G-°¿ `q-an hm-ßn-bX - n¬ X-´n∏p-\-S-Øn-sb-∂m-Wv B-tcm-]Ww. {In-an-\¬ A-t\z-jW - w hgn Iq-Sp-X¬ Im-cy-ß-ƒ sh-fns∏-Sp-sa-∂pw sJw-J ]-d™ p. `q-an C-S-]m-Sn-\m-bn sX-‰m-b tc-J-I-fm-Wv h-{Z \¬-In-b-sX\vv A-t±-lw B-tcm-]n-®p. C-S]m-Sn-s\-°p-dn-®p ]Tn-°m≥ lcn-bm-\m k¿-°m¿ aq-∂w-K At\z-j-W I-Ωn-‰n-sb G¿-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. C-°m-cy-ß-sf°p-dn-®p Iq-Sp-X¬ hn-i-Zo-I-cn°m-\m-hn-s√-∂pw hn-j-bw {Inan-\¬-t°m-S-Xn ]-cn-K-Wn-°-s´sb-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Xs‚ D-Ø-c-hv d-±m-°-W-sa-¶n¬ h-{Z-bv-°pw Un.-F¬.-F-^n-\pw ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°msa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

eUm-¡n ho−pw ]-d¡pwXfn-I I-s−-¶p dn-t]mÀ-«v \yq-U¬-ln: C-¥y-˛-ssN-\ AXn¿-Øn-bn¬ C-¥y≥-tk-\ ho≠pw ]-d-°pw-X-fn-I I-≠p. eUm-°n-se e-Km≥ tJ¬ ta-Je-bn¬ Cu am-kw \m-en-\p \m´p-Im¿ ]-d-°pw-X-fn-I I-s≠-∂ hn-h-cw tk-\-sb A-dn-bn-®n-cp∂p. F-∂m¬ ]-d-°pw-X-fn-I Is≠-∂ hm-Z-Øn\p hy-‡-am-b sX-fn-hp-I-fn-s√-∂p {]-Xn-tcm-[a-{¥n F sI B‚-Wn ]m¿-esa‚n-s\ A-dn-bn-®n-´p-≠v. D-b¿-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ \n∂p Im-Wm≥ I-gn-bp-∂ hym-gw, ip-{I≥ {K-l-ß-fm-Wv C-h-sb∂pw e-Um-°n-se I-´n-Ip-d-™ A-¥-co-£-Øn¬ A-Xp Iq-SpX¬ hy-‡-am-hp-I-bm-bn-cp-∂psh-∂pw H-cp im-kv-{X \n-co-£W ÿm-]-\w hy-‡-am-°n-bn-´p≠v. ssN-\m A-Xn¿-Øn-bn-se A-¥-co-£-Øn¬ {]-Xy-£-s∏´ a-™ \n-d-Øn-ep-≈ h-kv-Xp A-©p a-Wn-°q-tdm-fw B-Im-iØp k-©-cn-®v A-{]-Xy-£-amhp-I-bm-bn-cp-s∂-∂m-Wp dnt]m¿-´p-Iƒ. C-Xp ssN-\-bp-sS D-]-{K-l-tam, bp-≤-hn-am-\-tam A-s√-∂p tk-\ ÿn-co-I-cn-®n´p-≠v.

C´y³ ]uc-Xz\nb-aw t`-ZK-Xn sN-bv-Xp \yq-U¬-ln: Im-X-em-b am-‰wh-cp-Øn ]u-c-Xz-\n-b-aw tI-{μk¿-°m¿ t`-Z-K-Xn sN-bv-Xp. CX-\p-k-cn-®p ]m-In-kv-Xm≥, _w•m-tZ-iv F-∂o cm-Py-ß-fn-se ]u-c-∑m¿-t°m, ]u-c-Xz-ap-≠mbn-cp-∂-h¿-t°m hn-tZ-i C-¥y°m-c-\m-bn c-Pn-kv-‰¿ sN-øm≥ A¿-l-X-bp-≠m-hn-√. C-¥y≥ ]u-c≥-am¿-°p e-`n°p-∂ sXm-gn-e-h-k-c-ß-fn¬ Xp-ey-X, cm-{„-]-Xn, D-]-cm-{„]-Xn Xn-c-s™-Sp-∏v, kp-{]nwtIm-S-Xn, ssl-t°m-S-Xn P-UvPn \n-b-a-\w F-∂n-h-bv-s°m∂pw hn-tZ-i C-¥y-°m¿-°v A¿-l-X-bp-≠m-hn-√. thm-´¿-am-cmbn C-h¿-°p c-Pn-kv-‰¿ sN-øm\m-hn-√. cm-Py-sØ \n-b-a-k-`I-fn-te-°p a¬-k-cn-°m-\p-amhn-√. a-s‰m-cp cm-Py-sØ ]u-c\m-sW-¶n¬ H-cmƒ-°p hn-tZ-i C-¥y-°m-c-\p-≈ A-\p-a-Xn-]{Xw e-`n-°pw. ]-t£, A-bmƒ B-K-kv-Xv 15\p ti-jw C-¥ybp-sS `m-K-am-b {]-tZ-i-Øp P\n-® B-fm-bn-cn-°-Ww. C-Xp kw-_-‘n-® ]u-c-Xz t`-Z-K-Xn _n-√v 2011 I-gn-™ B-gv-N-bmWv ]m¿-e-sa‚ v ]m-km-°n-b-Xv.

]m-In-kv-Xm≥, _w-•m-tZ-iv Xp-S-ßn-b cm-Py-ß-fn-se ]u-cXz-ap-≠m-bn-cp-∂-h¿-°pw C-¥y≥ ]u-c-Xzw e-`y-am-°m≥ ap-ºv k¿-°m¿ hn-⁄m-]-\w \¬-Inbn-cp-∂p. CXmWv _n-√n¬ \n∂p \o-°p-∂-Xv. hn-tZ-i-Øp h-

®v hn-tZ-in-sb hn-hm-lw sN-bvX-h¿-°p hn-tZ-i C-¥y-°m-c-\p≈ A-\p-a-Xn-]-{Xw e-`n-°pw. C¥y≥-]u-c-Xzw e-`n-°p-∂-Xn\m-bn H-cp h¿-jw C-¥y-bn¬ Xm-a-kn-®n-cn-°-W-sa-∂p \n¿_-‘n-X tbm-Ky-X-bn¬ k¿°m¿ C-f-hp h-cp-Øn-bn-´p-≠v.-

]-©m-b-¯v Aw-K-§Ä-¡p-Å C´y³ I-¸Â «-p-In-«m³ NÀ-¨ ]-cn-io-e-\w A-]-cym-]v-X-sa¶v hnXp-S-cp-¶p ]mÀ-e-saâ-dn k-an-Xn

\yq-U¬-ln: ]-©m-b-Øp-I-fn- Xn-\n-[n-I-fp-ap-≈ a-[y-{]-tZ-inse Xn-c-s™-Sp-Ø P-\-{]-Xn- se kw-ÿm-\ {Km-ao-W hn-I\n-[n-Iƒ-°p ]-cn-io-e-\w \¬- k-\ tI-{μ-Øn¬ (F-kv.-sF.Ip-∂-Xn-\p-≈ A-Sn-ÿm-\ ku- B¿.-Un.-) G-gp ]-©m-b-Øv ]I-cy-߃ A-]-cym-]v-X-am-sW- cn-io-e-\-tI-{μ-ß-fpw B-dv Xp∂p ]m¿-e-sa‚-dn k-an-Xn. ]-en- S¿ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-ß-fp-am-Wv \yq-U¬-ln: ]m-In-kv-Xm≥ Nm- io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ (C.-Sn.-kn.-) D-≈-sX-∂pw k-anc-kw-L-S-\-bm-b sF.-F-kv.- ku--I-cy-߃ hn-I-kn-∏n-°p-∂- Xn Nq-≠n-°m-´n. _n-lm-dn¬ HsF-bp-am-bn A-Sn-°-Sn _-‘s∏-Sp-Ib - pw {]-h¿-Øn-°p-Ib - pw sN-bv-Xp-sh-∂v A-d-Ãn-em-b e-  {]iv-\w ]-cn-l-cn-¡p-sa-¶p a-{´mebw ivI - ¿ {]-h¿-ØI - ≥ A-–p¬-Icow Xp-≠ tNm-Zyw-sN-øe - n¬ kΩ-Xn-®-Xm-bn t]m-en-kv ]-d- Xn-\m-bn H-cp hn-Z-Kv-[-k-an-Xn- cp F-kv.-sF.-B¿-Un-bpw aq-∂v ™p.-C¥ - y-hn-cp-≤ kw-LS- \ - I - - °p cq-]w-\¬-I-W-sa-∂pw k-an- C.-Sn.-kn-I-fp-am-Wv 1.-3 e-£w Pfp-sS t\-Xm-°f - p-am-bn Xp-≠ \n- Xn k¿-°m-cn-\p ip-]m¿-i \¬- \-{]-Xn-\n-[n-Iƒ-°m-bp-≈-Xv. c-h-[n-X-h-W Iq-Sn-°m-gv-N \-S- In. ]-©m-b-Øo-cm-Pv ÿm-]-\29 F-kv.-sF.-B¿.-Un-I-fpw Øn. ]-eX - h - W - I-dm-®n-bn¬ h- ß-sf-°p-dn-®p-≈ ]m¿-e-sa‚n- 78 C.-Sn.-kn-If - pw C-\n-bpw B-h®v A-t[m-tem-I t\-Xm-hv Zm-hq-Zv s‚ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n- iy-am-sW-∂ Im-cyw ]-©m-bC-{_m-lo-an-s\-bpw I-≠p. em-Wv Cu ip-]m¿-i-bp-≈-Xv. Øo--cm-Pv a-{¥m-eb - w Aw-Ko-Ic - nsF.-F-kv.-sF. Im-h¬-\n¬Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 29 e- ®-Xm-bn k-an-Xn A-dn-bn-®p. P-\°p-∂ kp-c-£n-X `-h-\-Øn¬ £w P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v C- {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°p ]-cn-io-e-\w h-®m-Wp Zm-hq-Zn-s\ I-≠-Xv. P- Ø-c-Øn¬ ]-cn-io-e-\w B-h- \¬-In-b ti-jw A-Xp hn-e-bnbv-si ap-l-Ω-Zv, C-¥y≥ ap-Pm- iy-am-sW-∂p ip-]m¿-i-bn-ep- cp-Øm-\p-≈ kw-hn-[m-\-an-√mln-±o≥, _-_¿ J¬-k Xp-S-ßn- ≠v. C-Xn¬ 10 e-£w kv-{Xo-I- Ø-Xn-epw k-an-Xn hn-tbm-Pn-∏p b kw-L-S-\-I-fp-am-bpw Xm≥ fm-Wv. ]-©m-b-Øo-cm-Pv a-{¥m- {]-I-Sn-∏n-®p. cm-Po-hv Km-‘n ]_-‘w ÿm-]n-®n-cp-∂p-sh- e-b-Øn-\m-Wp ]-cn-io-e-\ irw- ©m-b-Øv im-‡o-I-c¨ A-`n∂pw tNm-Zyw-sN-ø-en¬ Xp-≠ J-e-Iƒ hn-I-kn-∏n-°-W-sa-∂ bm≥ ]-≤-Xn {]-Im-cw {]-iv-\sh-fn-s∏-Sp-Øn-sb-∂v A-t\z-j- ip-]m¿-i \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. ß-sf-√mw ]-cn-l-cn-°m-sa-∂p aW D-tZym-K-ÿ≥ ]-d-™p. 50 Pn-√-I-fpw 3.-96 e-£w P-\-{]- {¥m-e-bw D-d-∏p-\¬-In-bn-´p-≠v.

\yq-U¬-ln: C-¥y≥ F-Æ-°∏¬ Fw.-Sn. tZ-iv-im-¥n C-dm≥ A-[n-Ir-X¿ X-S-™p-h-®v G-gp Zn-h-k-am-bn-´pw N¿-®-I-fn¬ ]ptcm-K-Xn-bp-≠m-bn-√. C-t∏m-gpw N¿-® Xp-S-cp-I-bm-Wv. A-kw-kvIr-X F-Æb - p-am-bn h-∂ I-∏¬ 12\m-Wv C-dm≥ hn-π-h-Km¿-UpIƒ X-S-™-Xv. I-∏¬ I-S-en¬ a-en-\o-I-c-W-Øn-\p Im-c-W-amhp-∂p-sh-∂v _-lv-d-bn≥ Bÿm-\-am-b a-ssd≥ F-a¿-P≥kn ayq-Nz¬ F-bvU - v sk‚-dn-s‚ hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv C-¥y-bp-sS I-∏¬ K-XmX-KX - tIm¿-]t- d-js - ‚ D-Sa - ÿ X-bn-ep-≈ I-∏¬ X-S™ X - v.I-∏¬ hn-´p-In-´m≥ C-dm≥ A[n-Ir-X-cp-am-bn \n-c-¥-cw N¿-® \-S-°p-∂p-s≠-¶n-epw-]-cn-lm-cam-bn-´n-√. I-∏¬ X-S™ X - p Xn-I®pw km-t¶-Xn-I-am-sW-∂pw cm{„o-ba - n-s√-∂pw C-dm-\pw hy-‡am-°n. I-∏¬ k-ap-{Z-a-en-\o-I-cWw kr-„n-®n-´n-s√-∂pw A-¥mcm-{„ a-en-\o-I-c-W N-´-ß-f-\pk-cn-®p ]-cn-tim-[\ - ]q¿-Øn-bm°n-b-Xp-am-sW-∂v C-¥y≥ DtZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®p.-A-ta-cn°≥ k-Ω¿-±s - Ø Xp-S¿-∂v C-dm\n¬ \n-∂v F-Æb - p-sS C-d° - p-aXn C-¥y sh-´n-°p-d® - n-cp-∂p.

t]m-fn-äv _yq-tdm I-½o-j³ D-S³ tI-c-f-¯n-se-¯pw: F-kv cm-a-N-{μ³ ]n-Å

h-{Z-bp-sS `q-an C-S-]mSv: \-S-]-Sn-sb \ym-bo-I-cn-¨v A-tim-Iv sJwJ \yq-U¬-ln: tkm-Wn-bm Km‘n-bp-sS a-cp-a-I≥ tdm-_¿-´v h{Z Dƒ-s∏-´ `q-an-bn-S-]m-Sp d-±m°n-b X-s‚ \-S-]-Sn-sb l-cn-bm\-bn-se sF.-F.-F-kv. D-tZym-Kÿ≥ A-tim-Iv sJw-J \ym-boI-cn-®p. D-∂-X-∑m¿-s°-Xn-tc \S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\p N-¶q-‰hpw ss[-cy-hpw B-h-iy-am-sW∂v A-t±-lw ]-d-™p. hn-hm-Z-am-b Kp-Uv -Km-hv `q-anbn-S] - m-Sn¬ Xm≥ kzo-Ic - n-® \-S]-Sn-sb-°p-dn-®p kz-Im-cy Nm-\en-\v A-\p-h-Zn-® A-`n-ap-J-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-߃-°p \-S-]-Snsb-Sp-t°-≠-Xp-s≠-¶n¬ D-∂X-ßf - n¬ \n-∂v B-cw-`n-°W - w. ]m-hß - ƒ-s°-Xn-tc \-S] - S- n h-fsc F-fp-∏a - m-Wv. F-∂m¬, D-∂X-ß-fn-se \-S-]-Sn-°p N-¶q-‰hpw [o-cX - b - pw th-Ww-˛ sJw-J ]-d™ p. I-gn-™h - ¿-jw H-tŒm_-dn-em-Wp h-{Z-bpw dn-b¬ Fkvt- ‰-‰v `o-a≥ Un.-F¬.-F^ - v. bq-

`n-t°-≠ 2,763.-43 tIm-Sn cq-]-bmWp tI-{μ-k¿-°m¿ X-S-™p-h®n-cn-°p-∂-Xv.-hn-j-b-Øn¬ DS≥ \-S-]-Sn ssI-s°m-≈m≥ tI-{μ B-tcm-Ky-a-{¥m-e-bw bp.]n. No-^v sk-{I-´-dn-tbm-Sv B-hiy-s∏-´n-´p-≠v.

7

D≈nbpsS hn-e h¿-[-\-hn¬ {]-Xn-tj-[n-®v B¿-´n-Ãv kp-Z¿-i≥ ]-Sv-\m-bn-Iv \n¿-an® a-W¬®n-{Xw. _n-tbm-≠v Z tIm-a¨- am≥ F-∂-Xm-Wv Nn-{X-Øn-s‚ k-tμ-iw. k¿-hIm-e sdm-t°m-Un-em-Wv C-t∏mƒ cm-PysØ D-≈nhn-e

\yq-U¬-ln: kn.-]n.-F-Ωn-se kw-L-S-\m hn-j-b-߃ ]-cntim-[n-°m≥ cq-]o-I-cn-® B-dwK t]m-fn-‰v _yq-tdm I-Ωo-j≥ DS≥ kw-ÿm-\w k-μ¿-in-°pw. U¬-ln-bn¬ \-S-∂ tI-{μk-an-Xn tbm-K-Øn-\p ti-jw ]n.-_n. Aw-Kw F-kv cm-a-N-{μ≥ ]n-≈ A-dn-bn-®-Xm-Wv C-°mcyw. Aw-K-ß-fp-sS ku-I-cyw IW-°n-se-Sp-Øp Xn-ø-Xn D-S≥ Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. kw-kv-Ym-\ t\Xm-°ƒ tkm-fm¿ X-´n-∏n-s\-Xntc-bp-≈ {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-Ifp-sS Xn-c-°n-em-b-Xn-\m¬ IΩo-j-s‚ k-μ¿-i-\w \o-´n-h-bv°m≥ t\-c-sØ ]m¿-´n Xo-cp-am\n-®n-cp-∂p. tkm-fm¿ hn-j-b-Øn¬ \-SØn-b sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-tcm-[k-a-cw ]m¿-´n-bn¬ sF-Iyw i‡-am-°n-sb-∂p P-\-d¬ sk{I-´-dn {]-Im-iv Im-cm-´v tI-{μ-kan-Xn tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-®p.

kw-ÿm-\-L-S-Iw H-‰-s°-´mbm-Wp k-a-cw \-S-Øn-b-sX∂pw A-t±-lw tbm-K-Øn¬ Adn-bn-s®-∂m-Wp kq-N-\. tI-c-fØn-se bp.-Un.-F-^.-v k¿-°m-cns\ I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n-bn-em°n-b tkm-fm¿ X-´n-∏p tI-{μ-kan-Xn hn-i-Z-am-bn N¿-® sN-bvXp. hn-j-b-Øn¬ C-\n \-S-tØ≠ Xp-S¿ k-a-c-ß-sf-°p-dn-®pw [m-c-W-bn-se-Øn.]n.-_n. I-Ωo-j≥ Cu amkw B-Zyw tI-c-f-Øn-se-Øpsa-∂m-bn-cp-∂p B-Zy [m-c-W. A-Sp-Ø-am-kw A-h-km-\tØm--sS k-μ¿-i-\w D-≠m-hpsa-∂m-Wp hn-e-bn-cp-ج. IΩo-j≥ Aw-K-߃ X-Ωn¬ Xnø-Xn-bp-sS Im-cy-Øn¬ G-I-tZi [m-c-W-bm-bn-´p-s≠-∂m-Wp kq-N-\. k-an-Xn F-Øp-tºmƒ kw-ÿm-\ k-an-Xn-°v ]p-d-sa\n-∂p Iq-Sn sX-fn-sh-Sp-°-W-sa∂p hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v.


8

KOZHIKODE

A§mSn

t_m-jn-sâ Hmlcn Ah-tem-I\w kv-{Im-¨v Bâv hn³ ]-²-Xn sIm-®n: hm-jn-Mv sa-jo≥, Unjv hm-j-dp-Iƒ, d-{^n-P-td-‰-dpIƒ, {U-b-dp-Iƒ F-∂n-h hmßp-∂ tI-c-f-Øn-se D-]-t`m‡m-°ƒ-°m-bn bq-tdm-∏n-se tlmw A-π-b≥-k-kv {_m≥-UpI-fn-sem-∂m-b t_m-jv {]-tXyI kv-{Im-®v B‚ v hn≥ ]-≤-Xn {]-Jym-]n-®p. Hm- W - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n- ® p≈ Cu ]-≤-Xn-{]-Im-cw Hm-tcm ]¿-t®-kn-epw D-d-∏m-b B-I¿j-I Un-kv-°u-≠v e-`n-°p-∂-p. tI-c-f-Øn-se F-√m Aw-Ko-IrX t_m-jv Uo-e¿-am-¿ h-gn-bpw 2013 B-K-kv-Xv 15 ap-X¬ 2013 k]v-Xw-_¿ 20 h-sc-bm-Wv Cu {]tXy-I Hm-^¿ e-`y-am-hp-I-sb∂v t_m-jv tlmw A-π-b≥-kkn-s‚ hn-]-W-\ hn-`m-Kw ta-[mhn Un¿-Iv tU-tZ-In‚ v ]-d™p.-

XIÀ-¨-bp-sS B-Lm-X-¯n Hml-cn hn]Wn

apw-ss_: B-`y-¥-c,- hn-tZ-i [\-Im-cy-ÿm-]-\-߃- kr-jv-Sn® hn-¬-∏-\ k-Ω¿-±-Øn-\p- ap∂n¬- ]-X-dn-\n-¬-°p-I-bm-WvC-¥y≥\n-t£-]-I¿.----H-cp-am-k-am-bn- t\-cn-Sp-∂ {]-Xn-k‘n-bn¬- \n-∂p- hn-]-Wn c-£s∏-Sp-sa-∂ kq-N-\-I-fm-Wv- hmc-Øn-s‚ B-Zy- ]-Ip-Xn-bn¬--Zr-iy-am-b-sX-¶n-epw- hm-cm-hkm-\w- C-S-]m-Sp-Im¿- A-£-cm¿-Y-Øn¬- sR-´n.---- -sh--≈n-bm-gv-N \m-ep- i-X-am-\-am-Wv- kq-Nn-I C-Sn-™-Xv.hn---- ]-Wn- H-cp- i-X-am\w- {]-Xn-hm-c \-jv-S-Øn-em-Wv.---sh-≈n-bm-gv-N kw-`-hn-® 750 t]m-bn‚n--s‚ X-I¿-® C-S-]m-SpIm-sc apƒ-ap-\-bn¬- \n¿-Øn.---2011 k-]v-Xw-_-dn-\p- ti-j-ap≈ h≥- X-I¿-®-bm-Wp- hm-cm¥yw- Hm-]-td-‰¿-am¿- Z¿-in-®-Xv.----

A-∂v- H-‰-Zn-h-kw- G-Xm-≠v- 2.----2 e£w- tIm-Sn- cq-]-bp-sS aq-eyw- hn]-Wn-bn¬- \n-∂v- A-{]-Xy-£am-bn.---- C-∂v- kq-Nn-I X-I¿-®-bpsS sR-´-en-¬- \n-∂p- Xn-cn-®p-hcp-sa-∂ hn-izm-k-Øn-em-Wv- -Hcp- hn-`m-Kw- H----- m-]-td-‰¿-am¿.---ap≥-\n-c Hm-l-cn-bm-b _n-F .--- -®vC .--- F .--- -√n-s≥-d - hn-e 10 i-X-am-\wIp-d-™v- 106 cq-]-bm-bn.--dn-e-b≥-kv,-- F-kv-._ --- n.---sF,F-®v-.U --- n.---F-^v.k --- n,- am-cp-Xn kpkp-°n-,- tImƒ- C-¥y,- Sn-k .--- n.---Fkv,- F¬- B‚ v- Sn F-∂n-h-bv°pw-- Xn-cn-®-Sn- kw-`-hn-®p.---- A-tX k-a-bw- kq-Nn-I-bn-se X-I¿-®bv-°v- C-S-bn¬- Sm-‰m- tam-t´m-gvkv- 12 i-X-am-\w- ap-t∂-‰w- Im-gvN-h-®p.---- -Sm-‰m- kv-‰o¬-,- Pn≥Umƒ,- Xp-S-ßn-b-h I-cp-ØpIm-Wn-®p.----

hm-c-a-[yw- sk≥-sk-Ivkv- 19,-393 h-sc D-b¿-∂p.---- Cu-A-h-k-c-Øn¬- bp.---F-kkmv.---ºØn-I ta-J-e-bn¬- \n-∂p-≈ dnt]m¿-´p-Iƒ- [-\-Im-cy-ÿm-]\-ß-sf bp-F .--- -kv-˛-bq-tdm-]y≥-am¿-°-‰p-I-fn¬- hn-¬-∏-\-°mcm-°n.---- C-Xn-s‚ Np-h-Sp-]n-Sn-®mWv- sh-≈n-bm-gv-N sk≥-sk-Ivkv- 19,-393¬- \n-∂v- 18,-560 te-°vX-I¿-∂-Xv.hym---]m-cw- A-h-km\n-°p-tºmƒ- kq-Nn-I 18,-598 t]m-bn‚n-em-WvCu.---hm-cw- hn-]Wn-°v- 18,-500 G-sd \n¿-Wm-bI-am-hp-w.---- Cu- td-©n¬- ]n-Sn-®p\n-¬-°m≥- I-gn-™m¬ hn-]Wn-°v- H-cp- Xn-cn-®p-h-c-hv- km[y-am-hpw.---- F-∂m¬- 18,-500se Xm-ßv- \-jv-S-s∏-´m¬- kq-Nn-I 18,-307˛18,-017 t]m-bn‚n-te-°v]-co-£-W-߃-°p- ap-Xn-cmw.----

]p-Xp-¸m-Sn ssa-e-Åmw-]m-d h-\-¯n am-thm-hm-Zn Xn-c-¨n Xm-a-c-t»-cn: am-thm-hm-Zn km∂n-[y-ap-s≠-∂ c-l-ky hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]pXp-∏m-Sn ]-©m-b-Øn-se ssa-e≈mw-]m-d h-\-ta-J-e-bn¬ X≠¿ t_mƒ-´v tk-\ Xn-c-®n¬ \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se G-gc-a-Wn-tbm-sS ssa-e-≈mw-]m-dbn¬ \n-∂v h-b-\m-Sv \m¿-tIm-´nIv sk¬ Un-ssh.-F-kv.-]n. kt¥m-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ ssh-Øn-cn kn.-sF. kp-\n¬, Xm-a-c-t»-cn kn.-sF. ]n _n-Ppcm-Pv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ 46 Aw-K t]m-en-kv kw-L-am-Wp tLm-c-h-\-Øn¬ Xn-c-®n¬ \-S-Øn-b-Xv. C-h¿-°p h-gn-Im-´n-I-fm-bn {]-tZ-i-hm-kn-I-fm-b aq-∂p-t]cpw D-≠m-bn-cp-∂p. I-gn-™-Zn-hkw h-b-\m-´n-se X-cn-tbm-Sv Icn-¶-Æn h-\-ta-J-e-bn¬ B-Znhm-kn Du-cp-I-fn¬ G-gw-K-kwLw F-Øn-bn-cp-∂p. C-hn-sS-bp-

]p-Xp-∏m-Sn ]-©m-b-Øn-se ssa-e-≈mw-]m-d h-\-ta-J-e-bn¬ Xn-c-®n¬ \-S-Øp∂ X-≠¿ t_mƒ-´v tk-\ ≈-h¿-°p ]-\n-°pw a-‰pw Kp-fn- sd {]-bm-k-ap-s≠-¶n-epw IpI-I-fpw \¬-In-bn-cp-∂p. t\-c- Ø-s\-bp-≈ I-b-‰w I-b-dn-°sØ C-h¿ C-hn-sS F-Øn-b-X- gn-™m¬ k-a-X-e-{]-tZ-i-amdn-™p X-≠¿ t_mƒ-´v tk-\ Wv. C-hn-sS ]m-d-°q-´-ß-ƒ-°n-S]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. bn¬ H-fn-®p Xm-a-kn-°m≥ GA-Øn-tbm-Sv h-\-ta-J-e-bn¬ sd A-\p-tbm-Py-hp-am-b-Xn-\ms]-´ C-hn-sS F-Øn-s∏-Sm≥ G- ¬ Cu- h-\-Øn¬ C-h¿ X-º-Sn-

®n-cn-°m-sa-∂ kw-i-bw A-t\zj-W-kw-L-Øn-\p-≠v. Im-´n-eq-sS 13 a-Wn-°q-tdm-fw bm-{X-sN-bv-Xm-Wp X-≠¿-t_mƒ-´v tk-\mw-Lß - f - pw t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cpw e-£y-ÿm-\Øv F-Øn-bX - v πm-Ãn-Iv ]m-b, `£-Ww ]m-Iw-sN-bvX - X - n-s‚ kqN-\-Iƒ, ]m-d-bn-Sp-°n¬ Xm-akn-®X - n-s‚ e-£W - ß - ƒ F-∂nh I-s≠-Øm≥ I-gn-™n-´p-≠v. F-∂m¬ am-thm-hm-Zn km-∂n[yw D-d-∏n-°m-\p-≈ sX-fn-hpIƒ e-`n-®n-´n-√. a-gb - pw A-´I - f - psS B-{I-aW - h - pw Xn-c® - n¬ tk\-bv-°p sh-√p-hn-fn-bm-bn am-dn. Xn-c-®n¬ \n¿-Øn cm-{Xn G-g-ctbm-sS F-Sp-Øp-h-®-I-√v F-∂ÿ-e-Øv Zu-Xr-tk-\ F-Øp∂-Xp-h-sc ssa-e-≈mw ]m-d-bn¬ X-≠¿ t_mƒ-´n-s‚ H-cp _‰m-en-b-\pw Xm-a-c-t»-cn t]m-enkpw D-b¿-∂ A-t\z-jW - D-tZymK-ÿc - pw Iymw-]v sN-bv-Xp.

sIm-¨n³ lu-kv: K-k-ä-Uv D-tZym-K-Ø-cp-sS \n-b-a-\-w: a-e-bm-fw -t^mÀ-Uv kn-en-än in-em-Øm-]-\w \-S-]-Sn-{I-a-§Ä t`-Z-K-Xn sN-bv-Xp s^D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: K-k-‰-Uv D- ‰n-s‚ ]-I¿-∏pw km-£y-s∏-Sp\msf tZym-K-ÿ-cp-sS \n-b-a-\-߃ Øn H-cm-gv-N-bv-°-Iw ]n.-F-kv.- sIm-®n: ssh-‰n-e-bn¬ \-ho-IXn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-®n≥ lu-kv ss]-Xr-I a-μn-c-kw-c£-W ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xnbp-sS in-em-ÿm-]-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠-n \m-sf cm-hnse 11.-30\v \yq-U¬-ln tI-c-f lu-kv A-¶-W-Øn¬ \n¿-hln-°pw.N-S-ßn¬ kw-ÿm-\ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v A[y-£-\m-bn-cn-°pw. tI-{μ kl-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjv, Fw.-]n-am-cm-b C Sn ap-l-ΩZv _-jo¿, Fw sF jm-\-hm-kv, sI F≥ _m-e-tKm-]m¬, d-knU‚ v I-Ωo-j-W¿ Kym-t\-jv Ip-am¿, A-Uo-j-\¬ d-kn-U‚ v I-Ωo-j-W¿ _n-iz-\m-Yv kn≥l ]-s¶-Sp-°pw. s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v sk-{I-´-dn Sn H kq-cPv dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-°pw.

A-kn-Ìâv H-gn-hp-IÄ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: In-‰v-kn-s‚ F-d-Wm-Ip-fw, X-e-t»-cn Ã-Unsk‚-dp-I-fn¬ A-°m-U-an-Iv A-kn-Â v X-kv-Xn-I-bn-te-°v B-dv am-k-sØ Im-em-h-[n-bn¬ Xm-¬Im-en-I H-gn-hp-≠v. ]qcn-∏n-® A-t]-£-Iƒ B-KkvXv 31 -h-sc kzo-I-cn-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ 0471-˛23-29539, 2323989, 2329468.

sd-Kp-e-ssd-kv sN-øp-∂-Xv kw_-‘n-® \-S-]-Sn-{I-a-߃ t`-ZK-Xn-sN-bv-Xv D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sphn-®p. C-X-\p-k-cn-®v 2010 Unkw-_¿ 14t\m A-Xn-\p-ti-jtam k¿-ho-kn¬ {]-th-in-®v dKp-e-ssd-tk-j≥ ]q¿-Øn-bmhm-Ø K-k-‰-Uv D-tZym-K-ÿ-cpsS hy-‡n-K-X hn-i-Zmw-i-߃, \n-b-a-\m-[n-Im-cn-Iƒ H-cm-gv-Nbv-°-Iw \n¿-Zn-„ s{]m-t^m¿-abn¬ ]n.-F-kv.-kn-°v A-b-®psIm-Sp-°-Ww. Cu Im-em-h-[nbn¬ k¿-ho-kn¬ {]-th-in-® Zo¿-L-Im-e A-h-[n-bn-ep-≈ Kk-‰-Uv D-tZym-K-ÿ-cp-sS Im-cyØn¬ A-h¿ tPm-en-bn¬ Xn-cnsI {]-th-in-°p-tºmƒ Cu hni-Zmw-i-߃ \n-b-a-\m-[n-Im-cn ti-J-cn-®v ]n.-F-kv.-kn-°v \¬tI-≠-Xm-Wv. `m-hn-bn¬ ]n.-F-kv.-kn. h-gn t\-cn-t´m/ss_-{Sm≥-kv-^¿ aptJ-\-tbm K-k-‰-Uv Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-bn¬ \n-b-an-°-s∏-Sp∂ D-tZym-K-ÿ¿ k¿-ho-kn¬ {]-th-in-°p-∂ Zn-h-kw-X-s∂ hy-‡n-K-X hn-i-Zmw-i-߃ Dƒs°m-≈p-∂ \n¿-Zn-„ s{]mt^m¿-a ]q-cn-∏n-®v \n-b-a-\m-[nIm-cn-°p \¬-tI-≠-Xpw \n-b-a\m-[n-Im-cn s{]m-t^m¿-a-bpw \n-b-a-\ ip-]m¿-i-bv-s°m-∏w ]n.-F-kv.-kn. \¬-Ip-∂ sFU‚n-^n-t°-j≥ k¿-´n-^n-°-

kn-°v A-b-®p-sIm-Sp-t°-≠Xpw A-Xn-s‚ ]-I¿-∏v A-°u≠v P-\-d-en-\v e-`y-am-t°-≠-Xpam-Wv. ]n.-F-kv.-kn-bn¬ \n-∂p e-`n°p-∂ sh-cn-^n-t°-j≥ k¿-´n^n-°-‰pw D-tZym-Km¿-Yn-bp-sS Ak¬ Xn-cn-®-dn-b¬ ]-{Xn-I-bpw \n-b-a-\m-[n-Im-cn Hm-^n-kn¬ kq-£n-t°-≠-Xpw C-h-bp-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v A°u-≠v P-\-d-en-\v A-b-®p-sImSp-t°-≠-Xp-am-Wv. `m-hn-bn¬ {]tam-j-\n-eq-sS K-k-‰-Uv X-kv-XnI-bn¬ \n-b-an-X-cm-hp-∂ F-√m D-tZym-K-ÿ-cpw \n-b-a-\ k-a-bØv hy-‡n-K-X hn-i-Zmw-i-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂ \n¿-Zn-„ s{]mt^m¿-a ]q-cn-∏n-®v \n-b-a-\m-[nIm-cn-°v \¬-tI-≠-Xm-Wv. tijw am-{X-ta \n-b-a-\m-[n-Im-cn Hm-^n-k¿-am-sc \n-b-an-°-s∏-´ X-kv-Xn-I-bn¬ {]-th-in-°phm≥ A-\p-h-Zn-°m-hq. ]q-cn-∏n-® \n-¿-Zn-„ s{]m-t^m-a D-S≥-Xs∂ A-s√-¶n¬ ]-c-am-h-[n H-cmgv-N-bv-°-Iw ]n.-F-kv.-kn--°v Ab-®p-sIm-Sp-Øn-´p-s≠-∂pw km£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v A°u-≠‚ v P-\-d-en-\v e-`y-am-°nbn-´p-s≠-∂pw \n-b-a-\m-[n-Im-cn D-d-∏p-h-cp-tØ-≠-Xm-Wv. K-k-‰Uv hn-`m-Kw Po-h-\-°m-cp-sS k¿ho-kv tc-J-Iƒ F-√m h-Ip-∏p-Ifn-epw kq-£n-t°-≠-Xm-Wv.

cn-® a-e-bm-fw -t^m¿-Uv- s^kn-en-‰n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sIm-®n-bn¬ B-sI 6 sk-bn¬kv, k¿-ho-kv- Hu-´v-se-‰p-I-fpwtI-c-f-Øn-em-sI 17 s^-kn-en‰n-I-fp-am-Wv- t^m¿-Uv- C-¥y°p-≈-Xv.H-t´-sd Hm-^-dp-Iƒ- t^m¿Uv- C-¥y- A-h-X-cn-∏n-®n-´p-≠v. ^n-tKm, ¢m-kn-°v, ^n-tb-Ã, F≥-U-h¿ F-∂n-h-bv-°p-≈ {]tXy-I- Hm-^-dp-Iƒ- C-Xn¬- Dƒs∏-Sp-∂p. a-e-bm-fw- t^m¿-Uv, ssI-c-fn- t^m¿-Uv, ]n.-hn.-F-kv.-t^m¿-Uv, ap-Øq-‰v-t^m¿-Uv -XpS-ßn- tI-c-f-Øn-se -F-√mt^m¿-Uv- Uo-e¿-jn-∏p-I-fn-epwHm-^¿- e-`y-am-°p-∂-Xm-sW-∂v t^m¿-Uv- C-¥y-bp-sS {]-knU‚pw- am-t\-Pn-Mv- U-b-d-Œ-dp-amb- tPm-Kn-μ¿-kn-Mv ]-d-™p. Nn-ßw- Hm-^-dn¬- t^m¿-Uvhm-l-\w hm-ßp-∂-Xn¬- K-Wyam-b B-\p-Iq-eyw t\-Sp-∂-Xn\p-≈ A-h-k-cw -e-`n-°pw. B-Kkv-Xv 17˛31 Im-e-b-f-hn¬ _p-°vsN-øp-∂-h¿-°v hm-jn-Mv -sa-jo\p-Iƒ, F¬.-C.-Un Sn.-hn-Iƒ, tlmw-Xn-tb-‰¿- kn-Ã-߃- Dƒs∏-sS-bp-≈ D-d-∏m-b k-Ωm-\߃ e-`n-°pw. Cu ]-cn-an-X-Im-e Hm-^-dn-eqsS 42 C-©v F¬.-C.-Un Sn-.-hn. kz-¥-am-°p-∂-Xn-\p-≈- A-h-kc-hpw D-]-t`m-‡m-°ƒ-°p- e-`n°pw. Nn-ßw- B-tLm-j-߃Hm-W-°m-ew-h-sc- \o-fpw.-

B-[p-\n-I sS-Iv-t\m-f-Pn-bp-Å a-te-ky F-bÀ-sse³-kv sIm-¨n-bn-te-¡pw DÂ-¸-¶-§-fp-am-bn tKm-Zv-td-Pv sIm-®n: Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n®v B-[p-\n-I-hpw ]-cn-ÿn-Xnku-lr-Z-]-c-hp-am-b sS-Iv-t\mf-Pn-I-fp-≈ D¬-∏-∂-ß-fp-am-bn tKm-Zv-td-Pv A-π-b≥-k-kv hn-]Wn-bn-se-Øn. C-Xn-s‚ `m-K-ambn A-Uzm≥-kv-Uv Hm-t´m-am-‰n-Iv tSm-∏v tem-Un-Mv hm-jn-Mv sajo-\m-b tKm-Zv-td-Pv C-tbm¨ •n-‰v-kv ]p-d-Øn-d-°n. 240, 260 en‰-dp-I-fp-sS ti-jn-bp-≈ Ctbm¨ t{^m-kv-‰v {^o d-{^n-Ptd-‰¿ t{i-Wn-bpw A-h-X-cn-∏n®n-´p-≠v. {Ko≥ _m-e≥-kv sS-Iv-t\m-fPn-tbm-sS-bp-≈ C-tbm-¨ ss^hv Ãm¿ F-.-kn-bm-Wv a-s‰m-cp- ]pXn-b D¬-∏-∂w. C-tbm¨ ]n-k˛-I-_m-_v ta-°¿ ssa-t{Im-thhv A-h-≥, 34 en-‰¿ t{Um-]v Uu¨ I¨-sh-£≥ ssa-t{Im-thhv F-∂n-h-bpw ]p-d-Øn-d-°n-bn´p-≠v. kv-s]-jy¬ Hm-^-dp-Iƒ, d-{^n-P-td-‰-dp-Iƒ-°v Zo¿-Ln-∏n® hm-d‚n, F-b¿ I-≠o-j-\-dpIƒ-°v ku-P-\y C≥-Ã-tej≥ F-∂n-h-bpw {]-Jym-]n-®p. an-I-® sS-Iv-t\m-f-Pn-bpw D-b¿∂ aq-ey-hpw hm-Kv-Zm-\w- sN-øp∂-Xm-Wv C-tbm¨ •n-‰-kv hmjn-Mv sa-jo≥- F-∂v tKm-Zv-td-Pv am¿-°-‰n-Mv hn-`m-Kw A-tkm-kntb-‰v ssh-kv {]-kn-U‚ v c-ta-iv

sN-º-Øv hy-‡-am-°n. ]p-Xn-bXm-bn ]p-d-Øn-d-°n-b d-{^n-Ptd-‰-dpw {Ko≥ _m-e≥-kv F.-knbpw A-h-bp-sS ss^-hv-Ãm¿ td‰n-tßm-sS D-b¿-∂ C-‘-\-em-`ap-≠m-°p-∂p. {Ko≥ _m-e≥-kv F.-kn. {Ko≥ Kym-kn-s‚-bpw ko-tdm Hmtkm¨ Un-πo-j≥ s]m-´≥-jyen-s‚-bpw sS-Iv-t\m-f-Pn-bm-Wv A-h-X-cn-∏n-°p-∂-sX-∂pw At±-lw ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ t{^m-kv-‰v {^o d-{^n-P-td-‰dp-I-fn¬ ]-Øp-h¿-j-sØ Iw{]-k¿ hm-d‚n-bm-Wv Hm-W-Øn\v \¬-Ip-∂ H-cp Hm-^¿. F-√m U-b-d-Œv Iqƒ d-{^n-P-td-‰-dp-Iƒ°pw ]-Øp-h¿-j-sØ d-Ãv {^o hm-d‚n-bpw {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. ssa-t{Im-th-hv am-s·-t{Sm-Wn-\v aq-∂p-h¿-j-sØ hm-d‚n-bm-Wv \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. {Ko≥ _me≥-kv F.-kn-Iƒ-°v 1500 cq-] Nm¿-Pv Np-a-Øp-∂ C≥-Ã-tej≥ ku-P-\y-am-bn \¬-Ipw. Cu ku-P-\yw H-cp-h¿-jw \o≠p-\n¬-°pw. ssl F≥-Uv tamU-ep-Iƒ hm-ßp-tºmƒ Hm-tcm t{]m-´n-t°m U-_nƒ s_-Uvj - o‰v ku-P-\y-am-bn \¬-Ipw. Cu Hm-^d - p-Iƒ k-]vX - w-_¿ 20h-sc {]m-_-ey-Øn-ep-≠m-Ipw-˛ c-taiv sN-ºØ - v ]-d-™p.-

sIm-®n: a-te-ky-b-n-se tZio-b hn-am-\-°-º-\n-bm-b ate-ky F-b¿-sse≥-kv k-]vXw-_¿ 1 ap-X¬ sIm-®n-bnte-°pw k¿-ho-kp-Iƒ B-cw`n-°p-∂p. F-√m Zn-h-k-hpw Izm-em-ew-]q-cn¬-\n-∂p sIm-®n-bn-te°pw Xn-cn-®pw Hm-tcm k¿-hokp-≠v. Izm--em-e-w-]q-cn¬-\n∂v cm-{Xn 10.-30\p bm-{X Xn-cn°p-∂ k-¿-ho-kv A¿-[-cm-{Xn 12.-01\v sIm-®n-bn-se-Øpw. Xn-cn-sI cm-{Xn 12.-50\v ]p-ds∏-´v cm-hn-se 7.-40\p Izm--emew-]q-cn¬ hn-am-\w a-S-ßnsb-Øpw. {]-m-tZ-in-I-X-eØn¬ bm-{Xm-irw-J-e hn-]pe-am-°n-s°m-≠n-cn-°p-∂ ate-ky F-b¿-sse≥-kv Zp-_bn-te-°v k¿-ho-kv Xp-S-ßnb-Xn-\p -]n-∂m-se-bm-Wv sIm-®n-bn-te-°pw ]-d-°p-∂Xv. 160 ko-‰p-≈ _n 737˛800 hn-am-\-w D-]-tbm-Kn-®m-Wv sIm-®n k¿-ho-kv \-S-Øp-∂Xv. 16 _n-kn-\-kv ¢m-kv ko‰p-I-fpw 144 C-t°m-W-an ¢mkv ko-‰p-I-fp-am-bn-cn-°pw CXn-ep-≠m-hp-I. sIm-®n k¿-ho-kn-t\msSm-∏w A-km-[m-c-W-am-b s{]m-tam-j-\¬ \n-c-°m-Wv

I-º-\n {]-Jym-]n-®n-´p-≈-Xv. 14,301 cq-]-bm-bn-cn-°pw dnt´¨ Sn-°-t‰m-sS C-t°m-Wan ¢m-kn¬ bm-{X sN-øm-\p≈ \n-c-°v. _n-kn-\-kv ¢mkn-\v 66,503 cq-]-bm-bn-cn-°pw

\n-c-°v. Cu -am-kw 5-\m-Wv Z-p_-bn-te-°p-≈ k¿-ho-kpIƒ ]p-\-cm-cw-`n-®-Xv. F-√m-Zn-h-k-hpw _n 777 ˛200 hn-am-\w D-]-tbm-Kn-®v \S-Øp-∂ k¿-ho-kn¬ 282 ko‰p-I-fp-≠m-bn-cn-°pw. h¿-[n®p-h-cp-∂ a-¬-k-c-Øn-s‚bpw Un-am≥-Un-s‚-bpw A-Snÿm-\-Øn-em-Wv ]p-Xn-b tI{μ-ß-fn-te-°p k¿-ho-kv \-SØm≥ Xo-cp-am-\n-®-sX-∂v ate-ky F-b¿-sse≥-kv do-PyW¬ ko-\n-b¿ ssh-kv {]kn-U‚ v (ku-Øv G-jy, anUn¬ Cu-Ãv) A-kv-l¿ _n≥ l-ao-Zv ]-d-™p. _mw-•q¿, \yq-U¬-ln, apw-ss_, sN-ss∂, ssl-Zcm-_m-Zv F-∂n-hn-S-ß-fn-te°p Iq-Sn a-te-ky F-b¿sse≥-kv C-t∏mƒ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂p-≠v.-

F-∂m¬- H-cp- ]pƒ- _m-°v- dmen-°v- A-h-k-cw- e-`n-®m¬- -19,140˛19,-683 t]m-bn‚n-te-°v- apt∂-dm≥- \o-°w- \-S-Ømw.---- \n-^v‰n- kq-Nn-I ]n-∂n-´-hm-cw- 58 t]m-bn‚ v- Xm-gv-∂p.---hm-cm-h-km-\w- 5500 se Xmßpw- X-I¿-Øv- hn-]-Wn- 5496 te-°v- C-Sn-™p.---- sk-‰n¬-sa‚ vth-f-bn¬- 5508em-W\n-^v-‰n-.---G-jy-bn-se an-° {]-ap-J C≥-U-Iv-kp-I-sf-√mw- hm-cm-hkm-\ Zn-\-Øn¬- c-‡-s®m-cn®n-en-s\ A-`n-ap-Jo-I-cn-®p.----- F∂m¬- sIm-dn-b,- Xm-bv-hm≥,^n-en-∏o≥-kv- am¿-°-‰p-Iƒ{]-Xn-hm-c t\-´w- \n-e-\n¿-Øn.---A-ta-cn-°-bn¬- Uu- tPm¨kv- kq-Nn-I Cu- h¿-j-sØ G‰-hpw- I-\-Ø {]-Xn-hm-c \-jvS-Øn-em-Wv.----

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

F-kv.-_n.-Sn. {]-hm-kn \n-t£-] _n-Kv _-km-dn ]-en-i-\n-c-¡p-IÄ ]-cn-jv-I-cn-¨p a-lm-_-¨-Xv ta-f Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm-h≥-Iq¿ {]-hm-kn hntZ-i-\m-Wy Im-em-h-[n \n-t£]-߃-°v 2013 B-K-kv-Xv 17 apX¬ ]-cn-jv-I-cn-® ]-eni-\n-c-°p-Iƒ \n-e-hn¬--h-cpw. A-ta-cn-°≥ tUmf-dn-ep-≈ F-^v.-kn.F≥.-B¿. \n-t£-]߃-°v H-cp-h¿-jw apX¬ c-≠p-h¿-jØn¬ Xm-sg-h-sc Imem-h-[n-bn¬ hm¿-jn-I ]-en-i\n-c-°v 2.-67 i-X-am-\w, c-≠p-h¿jw ap-X¬ aq-∂p h¿-j-Øn¬ Xm-sg-h-sc 2.-48 i-X-am-\w, aq∂p-h¿-jw ap-X¬ \m-ep-h¿-jØn¬ Xm-sg-h-sc 4.-78 i-X-am\w, \m-ep-ap-X¬ A-©p h¿-jØn¬ Xm-sg-h-sc 5.-17 i-X-am\w, A-©p h¿-j-Øn-\v 5.-56 iX-am-\w F-∂n-ß-s\-bm-bn-cn-

°pw. ta¬-∏-d-™ Im-em-h-[nIƒ-°p-≈ hm¿-jn-I ]-en-i-\nc-°v ]u-≠v sÿ-en-Mv \n-t£]-߃-°v b-Ym-{I-aw 2.-86 i-Xam-\w, 2.-71 i-X-am-\w, 4.-87 i-X-am-\w, 5.-11 iX-am-\w, 5.-41 i-X-am\w, bq-tdm \n-t£-]߃-°v 2.-47 i-X-am\w, 2.-56 i-X-am-\w, 4.74 i-X-am-\w, 4.-96 i-Xam-\w, 5.-20 F-∂n-ßs\-bpw B-bn-cn-°pw.B¿.-F-^v.-kn. \n-t£-] ]-eni-\n-c-°v B-dp-am-kw ap-X¬ Hcp-h¿-j-Øn¬ Xm-sg h-sc H-cp i-X-am-\w, H-cp h¿-jw ap-X¬ c≠p h¿-j-Øn¬ Xm-sg h-sc 2.67 i-X-am-\w, c-≠p h¿-jw apX¬ aq-∂p-h¿-j-Øn¬ Xm-sg-hsc 2.-48 i-X-am-\w, aq-∂p h¿-jØn-\v 4.-78 F-∂n-ß-s\ ]-cn-jvI-cn-®p.

sIm-®n: _n-Kv _-km-dn¬ a-lm_-®-Xv ta-f B-cw-`n-®p. _n-Kv _km-dn-s‚ B-dp-Zn-h-k-sØ alm-_-®-Xv ta-f-bn-eq-sS h-en-b D¬-∏-∂-ti-J-c-߃ hm-ßp-

tºmƒ D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v h≥ hn-e-°n-gn-hpw aq-ey-{]m-]v-Xn-bpw e-`n-°p-sa-∂v _n-Kv-_-km¿ No^v am¿-°-‰n-Mv Hm-^n-k-dm-b A£-bv sa-lv-tdm-{X ]-d-™p. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv D¬-∏-∂߃, Kr-tlm-]-I-c-W-߃, `£-Ww, ]-e-N-c-°v, A-Sp-°-fkm-a-{Kn-Iƒ, Kr-lm-e-¶m-c hkv-Xp-°ƒ F-∂n-ß-s\ hn-e°p-d-hn-eq-sS ]-c-am-h-[n em-`w t\-Sm-\p-≈ A-h-k-cw ta-f-bneq-sS e-`y-am-hp-sa-∂pw A-£bv sa-lv-tdm-{X ]-d-™p.-

kzÀ-W hn-e-bn ho−pw Ip-Xn-¨p-Nm«w sIm-®n: Nn-ß-am-kw h-∂p tN¿-∂p, hn-hm-l ko-k-Wn\p Xp-S-°-am-bn. kz¿-Ww ]-h\v 1720 cq-]-bp-sS h-º≥ Ip-Xn®p Nm-´-ap-≠m-bn. Hm-W-Øn\p ap-t∂m-Sn-bm-bn sh-fn-s®Æ-bv-°v {]m-tZ-in-I B-h-iyhpw Iq-Sn. S-b¿ \n¿-am-Xm-°ƒ d-_¿ jo-‰v hn-e C-Sn-®p.-Ip-cpap-f-Iv hn-e D-b¿-∂p. B-`-c-W hn-]-Wn-bn¬ Xnc-t°-dp-∂p. Nn-ß-Øn-se hnhm-l B-h-iyw hn-]-Wn-sb k-Po-h-am-°n. C-tXm-sS ]n-∂n´-hm-cw ]-h-\p 1720 cq-] D-b¿∂p. B-tKm-f kz¿-W hn-]-Wnbn-se kw-`-h-hn-Im-k-ß-fpw kz¿-W C-d-°p-a-Xn Xo-cp-h ]Øp i-X-am-\-am-bn Iq-´n-b-Xpw hn-e-bn¬ {]-Xn-^-en-®p.-21,320 cq-]-bn¬ hn-]-W-\w Xp-S-ßnb ]-h≥ A-Xn-th-K-Øn¬ 22,000 cq-]-bpw a-dn-I-S-∂v hmcm-¥yw 23,040 cq-]-bm-bn.-C-

tXm-sS H-cp {Km-an-s‚ hn-e 2665 ¬ \n-∂v 2880 cq-]-bm-bn. cq-]-bp-sS ap-ey X-I¿-®-bv-°v X-S-bn-Sp-I-sb-∂ e-£y-tØmsS kz¿-W C-d-°p-a-Xn Xo-cp-h F-´p i-X-am-\-Øn¬ \n-∂v ]Øm-bn k¿-°m¿ ]p-Xp-°n.-cq]-bp-sS ap-eyw N-cn-{X-Øn-se G-‰-hpw Xm-gv-∂ \n-e-hm-c-am-b

∂-tXm-sS \n-c-°v 250 cq-] I-bdn. 7050¬ hn¬-∏-\-bv-°v Xp-S°w Ip-dn-® sh-fn-s®-Æ hm-cm¥yw7300em-Wv.-C-Xn-\n-S-bn¬ sIm-{] 4925 ¬ \n-∂v 5100 cq-]bm-bn. Im-em-h-ÿ sX-fn-™tXm-sS {Km-ao-W ta-J-e-Ifn¬ \m-fn-tI-c-Øn-s‚ hn-f-

hn]Wn Ignª hmc-¯n 62.-03te-°v-\o-ßn. C-Xn-\n-S-bn¬ \yq-tbm¿°n¬ t{Sm-bv Hu¨-kv kz¿Ww 1314 tUm-f-dn¬ \n-∂v 1381 te- ° v - I - b - d n.- Cu- P n- ] v - X n- s e cm-{„o-b A-c-£n-Xm-h-ÿ ^≠p-I-sf kz¿-W-Øn¬ \nt£-]-I-cm-°n. Hm-Ww A-SpØ-tXm-sS \m-fn-tI-tcm¬-∏∂-߃-°v-{]n-b-ta-dn.-{]m-tZin-I hn-]-Wn-I-fn¬ \n-∂v shfn-s®-Æ-bv-°v B-h-iyw D-b¿-

sh-Sp-∏v ]p-\-cm-cw-`n-®p.-Hm-WØn-\p ap-ºm-bn ]p-Xn-b sIm{]-bpw hn¬-∏-\-bv-°v F-Øpw. X-an-gv-\m-´n-se h≥-In-S sIm{] hy-h-km-bn-Iƒ N-c-°v ]pd-Øn-d-°m-\p-≈ H-cp-°-Ønem-Wv. Ip-cp-ap-f-Iv hn-]-Wn-bn¬ ap-t∂-‰-ap-≠m-bn. D-Ø-tc-¥ybn¬-\n-∂p I-b-‰p-a-Xn ta-J-ebn¬ \n-∂p h-∂ B-h-iyØn¬ \n-c-°v 1000 cq-] h¿-[n-

®p. ssl-td-©n¬ \n-∂p-≈ Nc-°v \o-°w Ip-d-hm-bn-cp-∂p. sIm-®n-bn¬ Km¿-_nƒ-Uv Ipcp-ap-f-Iv42,000cq-]-bm-bn. S-b¿ I-º-\n-I-fpw sN-dp-InS hy-h-km-bn-I-fpw d-_¿ kw`-c-Ww Ip-d-®p.-hy-h-km-bn-Ifp-sS kw-L-Sn-X-am-b ]n≥-am‰w hn-hn-[-bn-\w jo-‰p-I-fp-sS hn-e-sb _m-[n-®p. ]p-Xn-b km-l-N-cy-Øn¬ am-km-¥ytØm-sS ap-Jy hn-]-Wn-I-fn¬ ]p-Xn-b jo-‰v hn¬-∏-\-bv-°v F-Øp-sa-∂m-Wv hy-h-km-bnI-fp-sS I-W-°v Iq-´¬. S-b¿ I-º-\n-Iƒ \m-emw t{K-Uns‚ hn-e 19,600 cq-]-bn¬ \n-∂v 18,700 te-bv-°v C-Sn-®p. jo-‰v hne 900 cq-] Ip-d-™-X-√m-sX Im-cy-am-bn N-c-°v hn¬-∏-\-bv°v C-d-ßn-bn-√. A-©mw t{KUv jo-‰n-s≥-d hn-e 19,100 cq-]bn¬ \n-∂v 18,400 te-bv-°v Xmgv-∂p.

hn.-F-¨v.-F-kv.-kn-. Cw-{]q-hv-saâv ^n-kv/ss{S-_¬ sU-h-e-]vsa‚ v Hm-^n-kv, ss{S-_¬ F-IvXn-cp-h-\-¥-]p-cw: H-∂mw-h¿-j I-‰v tlm-´-en-se knw-^-Wn lm- Ã≥-j≥ Hm-^n-kv F-∂n-hn-Sß-fn¬ \n-∂pw A-dn-bmw.shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk- fn-em-Wv {]-`m-j-Ww.°≥-U-dn ]-co-£ F-gp-Xn-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°v kv-tIm-dp-Iƒ ^-b¿ B‚ v d-kv-Iyq k¿-ho-k- C-¥y-bp-sS hn-hn-[ {]-tZ-i-ßCw-{]q-hv sN-ø-∂-Xn-\pw 2010 kn-se ^--b¿-am≥ ss{U-h¿ Iw fn-eq-sS im-kv-{X-tem-I-Øn-se am¿-®v ap-X¬ 2013 am¿-®v h-sc- ]-ºv Hm-∏-td-‰¿ (F≥.-kn.-F-˛- A-dn-hp-Iƒ ]-¶p-h-®v k-©-cnbp-≈ c-≠mw h¿-j ]-co-£-I- F-kv.-F-kv.-‰n, ap-…ow, F¬.- °p-∂ ssP-h-ssh-hn-[y {]-Z¿fn-tem Xp-S¿-∂p-≈ tk-hv F C- kn, hn-iz-I¿-Ω, H.-F-Iv-kv) X- i-\-Øn-\m-bp-≈ kv-s]-jy¬ b¿ ]-co-£-I-fn-tem I-≠n-\yp- kv-Xn-I-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏n-\p- s{S-bn≥ k-b≥-kv F-Iv-kv-{]h-kv C-hm-eq-th-j≥ B‚ v t{K- th-≠n-bp-≈ {]m-tbm-Kn-I ]-co- kv tI-c-f-Øn-se-Øp-∂p. \mUn-Mv ]-cn-jv-I-cn-® kv-Io-an¬ c- £ (F-®v. sS-Ãv + tdm-Uv sS-Ãv) sf h-sc B-e-∏p-g-bpw 24 ap-X¬ ≠mw-h¿-j ]-co-£ F-gp-Xn-b- \m-sf sIm-√w B-{im-aw ssa- 27 h-sc tIm-gn-t°m-Spw 28 aph¿-°pw sk-]v-Xw-_¿ 30 ap-X- Xm-\-Øv \-S-Øpw. D-tZym-Km¿- X¬ 31 h-sc I-Æq-cpw sd-bn¬em-cw-`n-°p-∂ H-∂mw-h¿-j Cw- Yn-Iƒ-°v sa-tΩm A-b-®n-´p- th tÃ-j-\p-I-fn¬ {]-Z¿-i-\w {]q-hv-sa‚ v ]-co-£-bv-°v c-Pn- ≠v. sa-tΩm e-`n-°m-Ø D-tZym- \-S-Øpw. cm-hn-se ]-Øp apÿ sN-øp-∂-Xn-\p-≈ Xn-ø-Xn Km¿-Yn-Iƒ I-Ωo-j-s‚ sIm-√w X¬ ssh-In-´v A-©v h-sc-bm\m-sf h-sc Zo¿-Ln-∏n-®p.ta-J-em Hm-^n-kp-am-bn t\-cn-´v Wv ku-P-\y-{]-Z¿-i-\w. hn-i-Zhn-h-c-߃ www.scienceex_-‘-s∏-S-Ww.press.in F-∂ sh-_v-ssk-‰nepw 9428405408 F-∂ t^m¨ \a¬- k y- s Øm- g n- e m- f n- I ƒ- ° m- tIm-gn-t°m-Sv K-h. tlm-an-tbm- º-cn-epw e-`n-°pw.bn \-S-∏n-em-°p-∂ X-W¬ km- ∏-Xn-Iv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ º-Øn-I k-lm-b ]-≤-Xn-bn-te- Pq-Wn¬ \-S-Øn-b F.-sI.-_n.°v a¬-ky-sØm-gn-em-fn t£-a- an-j≥ {S-Ãn-s‚ 2010˛11 k-πn- Fw.-kn.-F.-Fw. kv-tIm-f¿-jn\n-[n-t_m¿-Uv A-t]-£ £- sa‚-dn , 2011, 12 d-Kp-e¿ _m-®v ∏n-\p-th-≠n km-t¶-Xn-I hn-ZymWn-®p. Cu am-kw 31 h-sc A- hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS F≥.-kn.-]n `ym-k h-Ip-∏v h-gn tI-{μ \yq-\t]-£n-°mw. Kp-W-t`m-‡m- (tlm-an-tbm) ]-co-£-bp-sS ^- ]-£ h-Ip-∏n¬ c-Pn-ÿ sN-bv°ƒ t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ ew {]-kn-≤o-I-cn-®p. do-hm-eyp- Xn-´p-≈ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sImAw-K-Xz-ap-≈-h-cpw _-tbm-sa- th-j-\p-≈ A-t]-£ {]n≥-kn- √w Pn-√-I-fn-se F-√m s{]m-^{Sn-Iv Im¿-Un-\p th-≠n-bp-≈ ]¬ B‚ v I¨-t{Sm-fn-Mv Hm-^n- j-\¬ sS-Iv-\n-°¬ ÿm-]-\hn-h-c-߃ \¬-In-b-h-cp-am-bn- k¿, K-h. tlm-an-tbm-∏-Xn-Iv sa- ߃-°m-bn U-b-d-Œ-td-‰v Hm-^v cn-°-Ww. a¬-ky-˛-A-\p-_-‘- Un-°¬ tIm-f-Pv, Xn-cp-h-\-¥- sS-Iv-\n-°¬ F-Pyp-t°-j≥ XnsØm-gn-em-fn-Iƒ A-h-cp-sS ta- ]p-cw hn-em-k-Øn¬ Cu am-kw cp-h-\-¥-]p-c-Øv Cu am-kw 20 J-e-bn-se ^n-j-do-kv Hm-^n- 29-\v ap-ºv C-tX hn-em-k-Øn- cm-hn-se ]-Øv a-Wn ap-X¬ s{Skn¬ A-t]-£ \¬-I-Ww. se-Sp-Ø 150 cq-]-bp-sS Un.-Un.- b-\n-Mv t{]m-{Kmw \-S-Øpw. Hmt^m¨ : 0471 ˛ 2325483.tbm-sSm-∏w k-a¿-∏n-°-Ww. tcm Pn-√-bn-epw Dƒ-s∏-´ ÿmam¿-°v-en-Ãv Cu am-kw 26 ap- ]-\-ß-fn-se c-≠v {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-°-Ww. hn-i-Zmw-iX¬ hn-X-c-Ww sN-øpw.߃ dtekerala.gov.in sh-_vssk-‰n¬ MCM Scholarship enkw-ÿm-\ s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚-bpw Cw-•o-jv B‚ v tI-c-fm tjm-∏v-kv B‚ v I-ta-gv- ¶n¬.t^m-dn≥ emw-tKz-P-kv bq-\n-th- ky¬ F-Ãm-ªn-jv-sa‚ v-kv gv-kn-‰n-bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n- sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿- ]m-cm-sa-Un-°¬ Un-tπm-a tImap-Jy-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Un¬ Aw-K-ß-fm-bn-´p-≈ sXm- gv-kv {]-th-i-\-Øn-\v A-t]-£ Un-kv-{Sn-Œv sk‚¿ t^m¿ Cw- gn-em-fn-Iƒ, A-h-c-h-cp-sS B- £-Wn-®-h-cp-sS kzo-Im-cy-am-b •o-jv, A-[ym-]-I¿-°m-bn dn- [m¿ \-º-cpw, _m-¶v A-°u-≠v hy-‡n-K-X hn-h-c-ß-fpw A-°mk¿-®v B‚ v C-∂-th-j≥-kv \-º-cpw A-£-b-tI-{μ-߃ h- Z-an-Iv hn-h-c-ß-fpw www.lbscentIm-gv-kv kw-L-Sn-∏n-°pw. gn sk-]v-‰w-_¿ 30˛-\v ap-ºv c-Pn- tre.org, www.lbskerala.com shtIm¨-Sm-Œv ¢m-kp-Iƒ, hn-Zym- ÿ sN-ø-Ww. H-tŒm-_¿ am- _v-ssk-‰p-I-fn¬ {]-kn-≤o-I-cne-b-ß-fn¬ \-S-Øp-∂ K-th-j- kw ap-X-ep-≈ t£-a-\n-[n B- ®p. G-sX-¶n-epw X-c-Øn-ep-≈ W {]-h¿-Ø-\-߃, K-th-j- \p-Iq-ey-߃ Aw-K-ß-fp-sS Xn-cp-ج B-h-iy-ap-≈ A-t]W {]-_-‘-c-N-\ F-∂n-h _m-¶v A-°u-≠v h-gn am-{X-ta £-I¿ Um-‰m-jo-‰n-s‚ {]n‚ v ]mTy-]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-Wv. \¬-Ip-I-bp-≈q-sh-∂pw Xn-cp-h- F-Sp-Øv kz-bw km-£y-s∏-Sps]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ \-¥-]p-cw Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o- Øn U-b-d-Œ¿, F¬.-_n.-F-kv. Io-gn-ep-≈ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, hv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. hn-h-c- sk‚¿, \-μm-h-\w, ]m-f-bw, XntIm-´-bw, B-e-∏p-g Pn-√-I-fn- ߃-°v t^m¨ : 0471˛2570189, cp-h-\-¥-]p-cw hn-em-k-Øn¬ se Cw-•o-jv A-[ym-]-I¿-°v 2572758, 9496153069.Cu am-kw 23 \v ap-ºv e-`n-°-Ø(ssl-kv-Iqƒ, ss{]-a-dn) A-t]°-hn-[w A-b-bv-°-Ww.£n-°mw. No-^v Syq-´¿, Un-kv-{Sn- s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k sk-{I-´-dn Œv sk‚¿ t^m¿ Cw-•o-jv, s\- tUm. sI C-f-t¶m-h-\v B-tcmøm-‰n≥-I-c, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Ky h-Ip-∏v {]n≥-kn-∏¬ sk-{I- k-a-{K B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv hn-em-k-Øn¬ A-t]-£n-°- ´-dn-bp-sS ]q¿-W A-[n-I-®p-a-X- G-P≥-kn (Nn-bm-Iv)bp-sS Xn-cph-\-¥-]p-cw Hm-^n-kn¬ am-t\Ww. A-h-km-\ Xn-ø-Xn Cu am- e \¬-In D-Ø-c-hm-bn.P¿ (C≥-jp-d≥-kv) X-kv-Xn-Ikw 24. bn¬ U-]yq-t´-j≥ hy-h-ÿbn¬ \n-b-a-\-Øn-\v A-t]-£nkw-ÿm-\ B-kq-{X-W t_m¿- H≥-]-Xv, ]-Øv ¢m-kp-I-fn¬ °mw. \m-j-\¬ ]-tbm-\o¿ Un-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tZ-io- ]Tn-°p-∂ ]-´n-I-h¿-K hn-Zym¿- C≥-jp-d≥-kv C≥-Ãn-‰yq-´n¬ b-˛-A-¥¿-tZ-io-b {]m-[m-\y-ap- Yn-Iƒ-°v Cu A-[y-b-\ h¿- \n-∂pw B-tcm-Ky C≥-jp-d≥≈ hn-j-b-߃ kw-_-‘n-®v jw ap-X¬ ]mT-]p-kv-X-I-߃, kn¬ ]-cn-io-e-\w t\-Sn s]m-Xp{]-`m-j-W ]-c-º-c-Iƒ \-S-Øn- t\m-´p-_p-°p-Iƒ F-∂n-h ku- ta-J-em ÿm-]-\-ß-fn¬ D-b¿h-cp-∂-Xn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bn a- P-\y-am-bn \¬-Ipw. ]-≤-Xn {]- ∂ X-kv-Xn-I-bn¬ tPm-en sNlm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao- Im-cw H-cp Ip-´n-bv-°v 370 cq-]- øp-∂ D-tZym-K-ÿ-sc-tbm, C≥W sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn ˛ {Km- bm-Wv A-\p-h-Zn-°p-I. ]p-kv-X- jp-d≥-kv ta-J-e-bn¬ ]-cnao-W `m-c-X-Øn-se sXm-gn¬ I-ß-fpw t\m-´p-_p-°p-I-fpw kv- ⁄m-\-ap-≈ K-h¨-sa‚ v skA-h-k-c h¿-≤-\-hpw hn-I-k-\- Iqƒ skm-ssk-‰n-Iƒ h-gn-bm- {I-t´-dn-b-‰n¬ ^n-\m≥-kv h-Iphpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ B-kq- Wv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. C-Xn- ∏n¬ U-]yq-´n sk-{I-´-dn/A{X-W I-Ωo-j≥ Aw-Kw tUm. \p-≈ Xp-I kv-Iqƒ skm-ssk- ≠¿ sk-{I-´-dn-bm-tbm tPm-en an-ln¿-j {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ‰n-Iƒ-°v ap≥-Iq-dm-bn \¬-Ipw. sN-øp-∂ D-tZym-K-ÿ-sc-bm-Wv Cu am-kw 21 \v ssh-Io-´v \m-ev Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ A-Sp-Øp- ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. A-t]-£ a-Wn-°v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw am-kv- f-f sF.-‰n.-Un.-]n t{]m-P-Œv Hm- Cu am-kw 31˛-\v ap≥-]m-bn F-

Adnbn-¸pIÄ

{]m-tbm-Kn-I ]-co-£

X-WÂ ]-²-Xn : 31 h-sc A-t]-£n-¡mw

k-b³-kv F-Iv-kv-{]-kv

]-co-£m-^-ew {]-kn-²o-I-cn-¨p

sa-dn-äv-þ-Iw-þ- kv-tIm-fÀ-jn-¸v

dn-kÀ-¨v Bâv C-¶-th-j³-kv tIm-gv-kv c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww

Um-äm jo-äv {]-kn-²o-I-cn-¨p

A-[n-I-¨p-a-X-e

U-]yq-t«-j³ \n-b-a-\w

an-lnÀ-j-bp-sS {]-`m-j-Ww

]-«n-I-hÀ-K hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ku-P-\y ]mT-]p-kv-X-Iw

Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Œ¿, Nn-bmIv, G-gmw \n-e, {Sm≥-kv S-th-gvkv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛14 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n-°-Ww.

kw-Øm-\ hn-I-emw-K A-hmÀ-Un-\v A-t]-£n-¡mw

k¿-°m¿/kz-Im-cy/s]m-Xp taJ-e-bn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ an-I-® hn-I-emw-K Po-h-\-°m¿°p-≈ 2013 h¿-j-sØ kwÿm-\ hn-I-emw-K A-hm¿-Un\v A-t]-£ £-Wn-®p. Iym-jv A-hm¿-Upw k¿-´n-^n-°-‰pw tN¿-∂-Xm-Wv A-hm¿-Uv; \n›n-X t^m-d-Øn¬ ]q-cn-∏n-® A-t]-£ Hu-tZym-Kn-I cw-KsØ {]-h¿-Ø-\w/C-X-c {]-h¿Ø-\ a-fi-e-ß-sf kw-_-‘n® hn-h-c-߃/I-gn-hp-Iƒ hy‡-am-°p-∂-Xn-\p-≈ hn-h-c߃ (kn.-Un.-bn-epw) ssh-Ieyw sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\p-≈ tcJ-Iƒ, t^m-t´m-˛-]m-kv-t]m¿-´v B‚ v ^pƒ-ssk-kv(ssh-Ieyw t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂ co-Xnbn-ep-≈-Xv) k-ln-Xw Cu amkw 20 \v ap-ºv A-X-Xv Pn-√m kmaq-ly \o-Xn Hm-^n-kp-I-fn¬ ka¿-∏n-°-Ww.-

tbm-Ky-Xm ]-co-£

k-b≥-tk-X-c hn-j-b-ß-fn¬ {]o-Un-{Kn/π-kv Sq ]m-km-b-Xn\p-ti-jw tI-c-f-Øn-\v ]p-dØp \n-∂pw P-\-d¬ \-gv-kn-Mv B‚ v an-Uv-ssh-^-dn tIm-gv-kv ]m-km-bn tI-c-f \-gv-k-kv B‚ v an-Uv-ssh-^-dn Iu¨kn¬ c-Pn-kv-t{S-j-\p th-≠n A- t ]- £ n- ® n- ´ p- ≈ - h ¿- ° p- ≈ tbm-Ky-Xm ]-co-£ sk-]v-‰w_¿ F-´v cm-hn-se 11 ap-X¬ 12 hsc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øpw. I-gn-™ ]-co-£-I-fn¬ ]-cm-Pb-s∏-´-h-cpw lm-P-cm-Im-Ø-hcpw ap-∂q-dv cq-] ^o-tkm-Sp-Iq-Sn ]-co-£-°p-≈ A-t]-£m t^md-hpw lmƒ Sn-°-‰v t^m-d-hpw ]q-cn-∏n-®v sk-]v-‰w-_¿ H-∂n-\v ap-ºv \-gv-kn-Mv Iu¨-kn¬ Hm^n-kn¬ lm-P-cm-°-Ww. ]-co£-bv-°p-≈ A-t]-£m t^m-dhpw lmƒ Sn-°-‰pw www.keralanursingcouncil.org sh-_v-ssk‰n¬ e-`n-°pw.-

IÀ-j-I c-Pn-kv-t{S-j³

I¿-j-I c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øp∂-Xn-\v Ir-jn-`-h-\p-I-fn¬ At]-£ k-a¿-∏n-®n-´p-≈ I¿-jI¿ B-h-iy-am-b A-\p-_-‘ tc-J-Iƒ Cu am-kw 23˛-\-Iw A-X-Xv Ir-jn-`-h-\p-I-fn¬ \¬I-Ww.

A-t]-£ £-Wn-¨p

I-Æq¿ Zn-t\-iv C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn kn-Ãw-kn¬ ]n.Pn.-Un.-kn.-F {]-th-i-\-Øn-\v tI-c-f sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Un-se h-cn-°m-cm-b sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Ip-´n-I-fn¬\n-∂pw A-t]-£ £-Wn-®p. GsX-¶n-epw hn-j-b-Øn¬ Un-{Kntbm, Un-tπm-a tIm-gv-tkm ]mkm-bn-´p-≈-h¿-°v A-t]-£n°mw. A-t]-£-Iƒ I-Æq¿ Imfn-Im-hv tdm-Un-ep-≈ te-_¿ sh¬-^-b¿ ^-≠v C≥-kv-s]-Œdp-sS Im-cym-e-b-Øn¬ \n-∂pw t\-cn-´pw a-Wn-tbm¿-U¿ ap-tJ\-bpw B-K-kv-Xv 30 h-sc e-`n°pw.


19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

Cu-Pn-]v-Xn\v bq-tdm-]y³ bq-\n-b-sâ ap-¶-dn-bn¸v; {]-I-S\§Ä {_-ZÀ-lp-Uv d-±m¡n sI-bv-tdm/{_-k¬-kv: Cu-Pn]v-Xn¬ P-\m-[n-]-Xyw ]p-\ÿm-]n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-t£m-`w \-S-Øp-∂-h-sc Iq-´s°m-e sN-øp-∂ ]-´m-f`-c-WIq-S-Øn-s\-Xn-tc bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ \-S-]-Sn-s°m-cp-ßp∂p. kw-L¿-jw Xp-S-cp-I-bmsW-¶n¬ ta-J-e-bn¬ A-Xp {]h-Nn-°m-\m-hm-Ø {]-Xym-LmX-߃ D-≠m-°p-sa-∂v bq-tdm]y≥ bq-\n-b≥ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. P-\m-[n-]-Xy-Øn-\pw au-en-Im-h-Im-i-Øn-\pw th≠n-bp-≈ Cu-Pn-]v-jy≥ P-\-Xbp-sS ap-d-hn-fn A-h-K-Wn-°m\m-hn-√. A-¥m-cm-{„-˛-{]m-tZ-inI k-Jy-ß-fp-am-bn tN¿-∂v kwL¿-jw A-h-km-\n-∏n-°m-\m-hiy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°pw. Cu-Pn-]v-Xp-am-bp-≈ _‘w ]p-\-∏-cn-tim-[n-°p-∂Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ \n¿-tZ-i-߃ Aw-K-cm-Py-߃-°p bq-tdm]y≥ bq-\n-b≥ \¬-Ip-sa-∂pw h-‡m-hv A-dn-bn-®p. ssk-\n-I`-c-W-Iq-S-Øn-s\-Xn-tc Iq-SpX¬ \-S-]-Sn-I-sf-Sp-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v A-Sp-Ø-Zn-h-kßfn¬ Xo-cp-am-\n-°pw. A-Xn-\n-sS, C-∂-se \-S-Øp-

ssk-\n-I-`-c-W-Iq-S-Øn-s\-Xn-tc P-∏m-\nse Cu-Pn-]v-jy≥ Fw-_-kn-°p ap-∂n¬ {]-IS-\w \-S-Øp-∂ Cu-Pn-]v-jy≥ hw-iP¿ sa-∂-dn-bn-® {]-I-S-\-߃ {_Z¿-lp-Uv d-±m-°n. {]-I-S-\w \-SØm≥ \n-›-bn-®n-cp-∂ h-gn-Ifn¬ ssk-\yw I-h-Nn-X-hm-l-\ß-fp-am-bn \n-e-bp-d-∏n-®n-cn-°p∂-Xn-\m¬ kp-c-£m-Im-c-Wß-fm-em-Wv {]-I-S-\w d-±m-°n-bsX-∂v {_-Z¿-lp-Uv t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v \-S-Øp-sa-∂dn-bn-® {_-Z¿-lp-

sIm-dn-b³ Ip-Spw-_-§Ä k-]v-Xw-_À 19\v H-¯p-tNcpw

t]ym-MvbmMv: hn-`-P-\-Øn-\n-sS C-cp-cm-Py-ß-fnepw s]´p-t]m-b sIm-dnb≥ Ip-Spw-_-߃-°v H-Øp-tN-cm-\-hk-c-sam-cp-ßp∂p. Z£nW sIm-dn-b-bp-sS C-Xp-kw-_-‘n-® \n¿-tZ-iw D-Øc sImdn-b Aw-Ko-I-cn®p. A-Sp-Ø-am-kw 19\v D-Øc sIm-dn-b-bn-se hn-t\m-Zk©m-c tI-{μ-Øn-em-Wv Ip-Spw-_-߃-°v Im-Wm\pw hn-ti-j߃ ]-¶p-h-bv-°m\pw thZn-sbm-cp-°p-∂-Xv. 2010em-Wv H-Sp-hn¬ CØ-cw H-Øp-tN-c¬ \-S-∂Xv. A-Xn¿-Øn-bn-se kw-bp-‡ hy-hkm-bta-J-e ho≠pw Xp-d°m≥ C-cp sIm-dn-b-Ifpw I-gn-™-Znh-kw [m-c-W-bn-se-Øn-bncp∂p. sXm-´p-]n-∂m-se-bm-Wv Z£nW sIm-dn-b≥ {]-knU‚ v ]m¿-°v Kyp≥ ln Ip-Spw-_-ß-fp-sS H-Øp-tN-c-en-\v A-hk-c-samcp-°-W-sa-∂ \n¿-tZ-iw h-®Xv. D-Øc sIm-dn-b-bn-se hn-tZ-i-Imcy-߃-°p-≈ k-an-Xn \n¿-tZ-iw Aw-Ko-I-cn®p. H-ØptN-c¬ N-Sßn-\p ap-t∂m-Sn-bmbn Cu am-kw 23\v C-cp-cm-Py-ß-fn-sebpw sdUvt{Im-kv D-tZym-K-ÿ¿ Iq-Sn-°mgv-N \-S-Øpw. D-Ø-c˛Z£nW sIm-dn-b-Iƒ ]n-d-°m-\n-S-bm°nb 1950˛53se sIm-dn-b-≥ bp-≤Øn-\n-sS-bm-Wv C-cp-cm-Py-ß-fnepw Ip-Spw-_-߃ H-‰-s∏-´Xv.

]m-In-kv-Xm³ h-[-in-£ XmÂ-¡m-en-I-am-bn \nÀ-¯n

C-kv-em-am-_m-Zv: {]-kn-U‚ v B-kn-^-en k¿-Zm-cn-bp-sS-bpw a-\pjym-h-Im-i kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw {]-Xn-tj-[w I-W-°n-se-Sp-Øv h-[-in-£ \-S-∏m-°p-∂-Xv ]m-In-kv-Xm≥ Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿Øn. A-©p-h¿-j-sØ sam-d-t´m-dn-b-Øn-\p-ti-jw h-[-in-£ \-S∏m-°p-∂-Xv C-∂p-ap-X¬ B-cw-`n-°m-\n-cn-s°-bm-Wv k¿-°m¿ \S-]-Sn. A-{I-an kw-L-ß-sf A-a¿-® sN-øm≥ h-[-in-£ ]p-\-cmcw-`n-°-W-sa-∂v \-hm-kv i-co-^v k¿-°m¿ I-gn-™-am-kw Xo-cp-am\n-®n-cp-∂p. k¿-Zm-cn hn-tZ-i-Øp-\n-∂v Xn-cn-s®-Øn-bm¬ N¿-®-sN-bv-Xp {]-[m-\-a-{¥n A-¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa-∂v D-∂-X D-tZym-Kÿ¿ ]-d-™p. A-Sp-Ø-am-kw 8\m-Wv k¿-Zm-cn ÿm-\-sam-gn-bp∂-Xv. i-co-^n-s‚ A-Sp-Ø-bm-fm-b hy-h-km-bn aw-\q≥ lp-k-bv\m-Wv A-Sp-Ø {]-kn-U‚ v. I-gn-™-bm-gv-N ]m-In-kv-Xm-\n¬ c≠p-t]-sc h-[-in-£-bv-°p hn-[n-®n-cp-∂p.

Uv t\-Xm-°-fp-sS hm¿-Øm-ktΩ-f-\-hpw d-±m-°n-bn-´p-≠v. {_-Z-¿-lp-Un-s‚ H-´p-an-° ap≥-\n-c t\-Xm-°-sf-bpw ssk\n-I-`-c-W-Iq-Sw A-d-Ãv- sN-bvXn-cn-°p-I-bm-Wv. {_-Z-¿-lp-Uns‚ cm-{„o-bhn-`m-K-am-b {^oUw P-Ãn-kv ]m¿-´n-bp-sS A-eIv-km≥-{Un-b-bn-se Hm-^nkn¬ A-Xn-{I-an-s®-Øn-b

Ubm-\ cm-P-Ip-am-cnkv ho-≠pw A-t\z-jn-°p-∂ns√-∂pw t]m-en-kv hy-‡-am°n.1997 B-K-kv-Xv 31\m-Wv {^©v X-e-ÿm-\-am-b ]m-cn-knse Xp-c-¶-Øn-eq-sS k-©-cn-°sh Im¿ Xq-Wn-en-Sn-®v A-]-I-S-

P-Ip-am-c≥ Ip-ssh-Øv kz-tZin-bm-b A¬ kp-ssh-Zm-\p IsØ-gp-Xn. `u-Xn-Ihn-j-b-߃°v B-cv {]m-[m-\yw sIm-Sp-°ps∂-∂pw X-s‚ B-i-b-߃ AS-n-b-d-h-bv-°n-s√-∂pw kp-sshZm≥ Szn-‰-dn-eq-sS {]-Xn-I-cn-®p.Cu-Pn-]v-Xn¬ {]-kn-U‚ v apl-Ω-Zv ap¿-kn-sb A-´n-a-dn-bn-eqsS ]p-d-Øm-°n-b-Xn-s\-Xn-tc

{]-t£m-`w \-S-Øp-∂- {_-Z¿lp-Uv {]-h¿-Ø-I¿-°p t\-scbp-≠m-b ssk-\n-I \-S-]-Sn-sb I-gn-™-Zn-h-kw ku-Zn A-td_y ]n-¥p-W-®n-cp-∂p. ap-kv-enw N-cn-{X-hp-am-bn _‘-s∏-´v 20e-[n-Iw Zr-iy-˛-{imhy ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS \n¿-am-Xmhm-b kp-ssh-Zm≥, hn-hn-[ tdUn-tbm-bn-eq-sS-bpw sS-en-hn-j\n-eq-sS-bpw C-kv -em-an-I hn-jb-Øn¬ ]-cn-]m-Sn-Iƒ A-h-Xcn-∏n-®p-h-cp-I-bm-Wv. am-t\-Pvsa‚ v hn-Z-Kv-[≥ Iq-Sn-bm-b kpssh-Zm≥ Cu hn-j-b-Øn¬ \nc-h-[n {K-Ÿ-߃ N-cn-°p-Ibpw tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ {]-`m-j-W-߃ \-SØp-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.

kn-kn-bpw _-Èm-dpw H-cp-t]m-se: DÀ-Zp-Km³ A-¶m-d: Cu-Pn-]v-Xn¬ \-S-°p∂-Xv `-c-W-Iq-S `o-I-c-X-bm-sW∂pw ]-´m-f-`-c-Wm-[n-Im-cn A–p¬ ^-X-lv A¬-kn-kn-bpw kn-dn-b≥ {]-kn-U‚ v _-»mdp¬ A-k-Zpw H-cp-t]m-se-bmsW-∂pw Xp¿-°n {]-[m-\-a-{¥n lv ]-≈n ssk-\yw h-f-™v {]t£m-`-I-sc Xp-c-Øn. ]-≈nd-P-_v Xz-øn-_v D¿-Zp-Km≥. sI-bv-tdm-bn-se A¬ ^-X- bn¬ {]m¿-Yn-°m-s\-Øn-b-

h¿t]mepw B {I-an-°-s∏-Sp-IbmWv. kn-dn-b-bn-epw Cu-Pn-]vXn-epw ]-´m-fw km-[m-c-W-°msc-bpw B-cm-[-\m-e-b-ßsfbpw e-£yanSp-I-bm-Wv. _»m-dp¬ A-kZm-bm-epw P-\-d¬ A¬-kn-kn-bm-bm-epw kw-`-hn°p-∂-sX-√mw H-∂p-X-s∂-bmsW-∂v D¿-Zp-Km≥ ]-d-™p.

ap-l-½-Zv P-hm-Zv Cdm³ hn-tZ-i-Im-cy a-{´n-bm-bn Np-a-X-e-tb-äp

hn-tZ-i-\-bw: A-Sn-Øm-\ X-¯z-§Ä am-än-sÃ-¶v l-k³ dq-lm-\n sX-lv-dm≥: hn-tZ-i-\-b-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\ X-Øz-ß-fn¬ am‰w-h-cp-Øn-s√-∂v C-dm≥ {]-knU‚ v l-k≥ dq-lm-\n. hn-tZ-i\-b-Øn¬ ]p-\-cm-tem-N-\ thW-sa-∂v P-\-߃ B-h-iy-s∏´n-´p-s≠-∂pw F-∂m¬, cm-Pyw Xp-S¿-∂p-t]m-∂ X-Øz-߃ Dt]-£n-°p-sa-∂v I-cp-tX-s≠∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. hntZ-i-\-b-Øn-se Nn-e co-Xn-Ifn¬ am-‰-ap-≠m-hpw. hn-tZ-i-\-bam-Wv C-dm-s‚ \n-e-hn-se {]-[m\ {]-iv-\w. F-s¥-¶n-epw ho-gv-N C-°m-cy-Øn-ep-≠m-bm ¬ P-\߃ h-en-b hn-e \¬-tI-≠n-hcp-sa-∂pw dq-lm-\n ]-d-™p. ]pXn-b hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n ap-l-ΩZv P-hm-Zv k-cn-^n-s‚ k-Xy-{]-Xn⁄m N-S-ßn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. 2002˛07 Im-e-b-f-hn¬ bp.-F∂n-se C-dm≥ Aw-_m-k-U-dm-

U-bm-\ cm-P-Ip-am-cn-bp-sS a-c-Ww: tI-kv ho-−pw ]-cn-tim-[n-¡p-¶p e-≠≥: 1997¬ U-bm-\ cm-PI - pam-cn-bp-w tUm-Un A¬ ^m-bnZpw {^m≥-kn¬-h-®v Im-d-]-I-SØn¬ a-cn-® kw-`h - w ho-≠pw ]cn-tim-[n-°p-∂p. a-cW - w kw-_‘n-®p ]p-Xn-b Nn-e kq-N\ - I - ƒ e-`n-® ]-›m-Øe - Ø - n-em-Wv kvtIm-´ve - ‚ v bm¿-Uv A-t\z-jW - kw-L-Øn-s‚ \-S-]-Sn. a-c-WØn-\p ]n-∂n¬ {]-tXy-I ]-cnio-e-\w e-`n-® H-cp {_n-´n-jv ssk-\n-I-s‚ I-c-ß-fp-s≠-∂Xm-Wv ]p-Xn-b B-tcm-]-Ww. ssk-\n-I hr-Ø-߃ X-s∂bm-Wv Cu hn-hc - w kvt- Im-´ve - ‚v bm-¿-Un-s\ A-dn-bn-®-Xv. F∂m¬, F-hn-sS \n-∂m-Wv Cu hn-h-cw e-`n-®-sX-∂p ssk-\yw sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. ]p-Xn-b hn-h-c-Øn-s‚ hnizm-ky-X ]-cn-tim-[n-°p-I am{X-am-Wv sN-øp-∂-sX-∂pw tI-

ssk-\yw Hm-^n-kv sk-{I-´dnsb A-S-°w \n-c-h-[n t]-sc A-d-Ãv -sN-bv-Xp. A-tX-k-a-bw, _p-[-\m-gv-N \-qdp-I-W-°n-\p {]-t£m-`-I-cpsS a-c-W-Øn-\p Im-c-W-am-b ssk-\n-I-\-S-]-Sn-°n-sS 70 kp-c£m D-tZym-K-ÿ¿ sIm-√-s∏-´Xm-bn ssk-\n-I-`-c-W-Iq-Sw Adn-bn-®p.

{_-ZÀ-lp-Uv _-Ô-am-tcm-]n-¨v ku-Zn Nm-\-ÂXm-co-Jv AÂ kp-ssh-Zm-s\ ]p-d-¯m-¡n Ip-ssh-Øv kn-‰n: ap-kv-enw {_Z¿-lp-Un-s\ A-\p-Iq-en-°p-∂psh-∂m-tcm-]n-®v ap-kv-enw temI-sØ ap≥-\n-c F-gp-Øp-Im-cnsem-cm-fpw {]-`m-j-I-\p-am-b tUm. Xm-co-Jv A¬ kp-ssh-Zms\ ku-Zn cm-P-Ip-am-c≥ X-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ sS-en-hnj≥ Nm-\-en¬-\n-∂p ]p-d-Øm°n. ku-Zn A-td-_y-bn-se A–p-√m cm-Pm-hn-s‚ a-cp-a-I-\mb A¬ h-eo-Zv _n≥ X-em-ens‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ A¬ cnkm-e Nm-\-en¬ \n-∂m-Wv kpssh-Zm-s\ ]p-d-Øm-°n-b-Xv. Xo-{h-hm-Z kz-`m-h-ap-≈ kwL-S-\-I-fp-am-bn _-‘w ]p-e¿Øp-∂-h-¿-°p Nm-\-en¬ ÿm\-an-s√-∂p Im-Wn-®v -h-eo-Zv cm-

ap-≠m-b-Xv. A¬ ^m-bn-Zn-s‚ Aw-K-c-£-I≥ am-{X-am-Wv A∂p c-£-s∏-´-Xv. tI-k-t\z-jn® {^m≥-kn-se-bpw {_n-´-\n-sebpw t]m-en-kv kw-L-߃ ss{U-h¿ sl≥-dn t]m-fn-s‚ A-{i-≤-bm-Wv A-]-I-S-Im-c-Wsa-∂p hn-[n-sb-gp-Xn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, C-Xn¬ A¬-^m-bn-Zns‚ ]n-Xm-hv kw-i-bw {]-I-Sn-∏ns®-¶n-epw t]m-en-kv X-≈p-Ibm-bn-cp-∂p. U-bm-\-bv-°v sh-bn¬-knse cm-P-Ip-am-c-\n-ep-≠m-b a-°fm-Wv hn-ey-apw lm-cn-bpw. ]n∂o-Sm-Wv A¬ ^m-bn-Zp-am-bn cm-P-Ip-am-cn A-Sp-Ø-Xv. a-°ƒ c-≠p-t]-cpw ]p-Xn-b sh-fn-s∏-SpØ-en-t\m-Sp {]-Xn-I-cn-®n-´n-√. 80 e-£w ]u-≠v sN-e-hn-´m-Wv sa-t{Sm-s]m-fn-‰≥ t]m-en-kv tIkv A-t\z-jn-®-Xv.

Cdm≥ {]-knU‚ v l-k≥ dq-lm-\n ]pXn-b hn-tZ-i-Im-cy a{¥n ap-lΩ-Zv P-hm-Zn-s\m∏w bn-cp-∂p k-cn-^v. 2003˛05 Im-e- ∂p. hym-gm-gv-N-bm-Wv a-Pv-en-kv ® bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ hn-tZb-f-hn¬ dq-lm-\n-bp-sS t\-Xr- A-t±-l-Øn-s‚ \n- -b-a-\-Øn- i-\-b-cq-]o-I-c-W ta-[m-hn ImXz-Øn-ep-≈ B-W-h-N¿-®m \v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv.X-dn≥ B-„≥, B-W-h-Im-cykw-L-Øn-se Aw-K-hp-am-bn-cpP-hm-Zv k-cn-^n-s\ A-`n-\-μn- Øn¬ D-S≥ N¿-® B-cw-`n-°m

tam-Un-sb £-Wn-¨-Xn-s\-Xn-tc {_n-«-\n {]-Xn-tj-[w

sa-Iv-kn-¡³ am-^n-bm t\-Xm-hv A-d-kv-änÂ

e-≠≥: Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-sb cm-Py-tØ°p £-Wn-® Fw.-]n-am-cp-sS \S-]-Sn-s°-Xn-tc {_n-´-\n-se Iu¨-kn¬ Hm-^v C-¥y≥ apkv-enw-kv {]-Xn-tj-[n-®p. te_¿, I¨-k¿-th-‰o-hv ]m¿-´n-Ifp-sS Fw.-]n-am¿ tam-Un-sb {_n-´-\n-te-°p £-Wn-®-Xv C¥y-bn¬ `o-I-c-hm-Zw i-‡n-s∏Sm-\n-S-bm-°p-sa-∂v kw-L-S-\m sN-b¿-am≥ ap-\m-^v ko-\ ap-∂dn-bn-∏v \¬-In. C-°m-cyw hy‡-am-°n A-t±-lw hn-tZ-i-Imcy sk-{I-´-dn hn-eyw tl-Kn-\pw B-`y-¥-c sk-{I-´-dn sX-tc-k sa-°n-\pw C-cp-]m¿-´n-I-fp-sSbpw t\-Xm-°ƒ-°pw Xp-d-∂ IØ-b-®p. {_n-´n-jv cm-{„o-b-Øn¬ A]-I-S-I-c-am-b {]-h-W-X-Iƒ-°v C-S-bm-°p-∂ \-S-]-Sn-bm-Wn-Xv. {_n-´-\n-se t\-Xm-°-fp-sS a-≠Ø-c-am-bm-Wv N-cn-{Xw C-Xn-s\

sa-Iv-kn-°≥ kn-‰n: sa-Iv-knt°m-bn-se Ip-{]-kn-≤ a-b-°pa-cp-∂v I-S-Øv kw-L-Øn-s‚ t\-Xm-hv an-cn-tbm dm-an-d-kv s{Shn-t\m A-d-kv-‰n¬. ssk-\n-I˛-t]m-en-kv kw-bp-‡ \o-°Øn-eq-sS A-ta-cn-°≥ kwÿm-\-am-b sS-Iv-k-kn-t\m-Sp tN¿-∂ dn-tbm {_m-thm-bn¬ h-®m-Wp ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-bmsf A-d-Ãv sN-øp-∂-Xn-\p klm-bn-°p-∂-h¿-°v 50 e-£w tUm-f¿ A-ta-cn-° ]m-cn-tXmjn-Iw {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. F≥-{Sn-Iv s]-\ \o-t‰m Unkw-_-dn¬ sa-Iv-kn-°≥ {]-knU‚m-b-ti-jw ]n-Sn-Iq-Sp-∂ c≠m-a-sØ am-^n-bm t\-Xm-hmWv dm-an-d-kv s{S-hn-t\m. Ip-{]kn-≤ km-bp-[-kw-L-am-b kn‰m-kn-s‚ t\-Xm-hv an-Kp¬ G≥P¬ s{S-hn-t\m sam-dm-e-kn-s\ I-gn-™-am-k-am-Wv ssk-\yw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

hn-e-bn-cp-Øp-I. k¿-°m¿ tamUn-°v hn-k A-\p-h-Zn-®m¬ 1939¬ ln-‰v-e-sd k-t¥m-jn-∏n°m≥ {]-[m-\-a-{¥n Nm-º¿-ebv≥ {i-an-®-Xp-t]m-se-bp-≈ as‰m-cp \-S-]-Sn-bm-hpw. tam-Un A-[n-Im-c-Øn¬ Xp-S¿-∂m¬ ln-μp-˛-ap-kv-enw sF-Iyw Akm-[y-am-hp-sa-∂v C-¥y-bn-se {_n-´n-jv ssl-°-Ωo-j≥ k¿°m-cn-\-b-® dn-t]m¿-´n¬ hy‡-am-°n-bn-cp-∂p. A-Ø-c-samcp hy-‡n-sb cm-Py-tØ-°v B\-bn-°p-∂-Xv {_n-´-s‚ {]-Xn—m-b-°p a-ß-te¬-∏n-°pw. tam-Un-sb _n.-sP.-]n-bp-sS tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]Nm-c-W I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\m°n-b-Xn-\p-ti-jw D-Ø¿-{]-tZin-se-bpw _n-lm-dn-se-bpw kmap-Zm-bn-I ku-lm¿-Z-Øn-\v tIm-´w X-´n-bn-´p-s≠-∂ Im-cyhpw kw-L-S-\ I-Øn¬ Nq-≠n°m-´n.-

9 t_m kn-em-bn-bp-sS hn-Nm-c-W hym-gm-gv-N kozhikode

kmÀhtZiobw

≥ A-t±-l-tØm-Sv B-h-iy-s∏´p. B-W-h hn-j-b-Øn¬ \-bX-{¥ ]-cn-lm-c-Øn-\v Xm≥ {ian-°p-sa-∂v sS-en-t^m¨ kw`m-j-W-Øn-\n-sS B-„≥, k-cn^n-s\ A-dn-bn-®p. C-dm-\p-am-bn N¿-® \-S-Øp-∂ bp.-F≥. c£m-k-an-Xn- ÿn-cmw-K-ß-fpw P¿-a-\n-bpw Dƒ-s∏-Sp-∂ k-JyØn-s‚ {]-Xn-\n-[n-bm-Wv B„≥. A-tX-k-a-bw, C-dm-s‚ ssIh-iw bp-td-\n-bw k-ºp-„o-I-cW-Øn-\v B-h-iy-am-b 18,000 sk≥-{Sn-^yq-Pp-Iƒ D-s≠-∂v C-dm-s‚ ÿm-\-sam-gn-bp-∂ BW-h G-P≥-kn ta-[m-hn s^-cnZq≥ A-∫m-kn Z-hm-\n ]-d-™p. C-Xn¬ 17,000 B-Zy-K-W-Øn¬s∏-Sp-∂ sk≥-{Sn-^yq-Pp-I-fmsW-∂pw 10,000Øn-e-[n-Iw {]h¿-Ø-\ k-÷-am-sW-∂pw At±-lw A-dn-bn-®p.

s_-bv-Pn-Mv: ]m¿-´n-bn¬-\n-∂p ]p-d-Øm-°n-b ssN-\-bn-se {]ap-J I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm-hv t_m kn-em-bn-bp-sS hn-Nm-c-W hym-gm-gv-N B-cw-`n-°pw. A-gn-aXn, ssI-°q-en, A-[n-Im-c Zp¿hn-\n-tbm-Kw F-∂o tI-kp-Ifm-Wv C-t±-l-Øn-s\-Xn-tc-bp≈-Xv. jm≥-tUm-Mv {]-hn-iy-bnep-≈ Pn-\m-\n-se tIm-S-Xn-bnem-Wv hn-Nm-c-W. {_n-´n-jv hyh-km-bn \o¬ tl-hp-Un-s‚ sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _-‘s∏-´ hn-hm-Z-Øn¬-s∏-´-tXm-sSbm-Wv tNm-Mv-Izn-Mn-se sk-{I´-dn-bm-bn-cp-∂ t_msb ]m¿-´n ]p-d-Øm-°n-b-Xv. tI-kn¬ t_mbp-sS `m-cy Kq ssI-em-bn°v h-[-in-£ hn-[n-®n-cp-∂p. t_m kn-em-bv hn-hm-Z-Øn-\p ti-j-am-Wv A-gn-a-Xn C-√m-bv-a sN-ø¬ {]-[m-\ A-P-≠-bm-bn ]m¿-´n {]-Jym-]n-®-Xv.

{]-f-bw: ssN-\-bn a-c-Ww 37 B-bn s_-bv-Pn-Mv: Z-im-–-߃-°n-Sbn-se G-‰-hpw cq-£-am-b {]-fbw t\-cn-Sp-∂ h-S-°p-In-g-°≥ ssN-\-bn¬ a-c-W-kw-Jy 37 B-bn. en-bm-thm-Wn-Mv {]-hniy-bn¬ 12 t]-cm-Wp a-cn-®-Xv. ^p-jp≥ \-K-c-Øn¬ 32 t]-sc Im-Wm-Xm-bn. Pn-en≥ {]-hn-iybn-se P-\-Po-hn-Xw Xm-dp-am-dmsb-∂v D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. 14 t]-cm-Wv C-hn-sS a-cn-®-Xv. 11 t]¿ a-cn-® lo-tem-Mv-Pn-bmMn¬ I-\-Ø \m-i-ap-≠m-sb∂m-Wp dn-t]m¿-´v. an-° ÿ-eØpw K-Xm-K-Xw ]q¿-W-am-bn \n-e-®p. 713 tIm-Sn bp-hm-s‚ \„-ap-≠m-sb-∂p k¿-°m¿ Adn-bn-®p.

b-a-\n-se {_n-«n-jv Fw-_-kn Xp-d-¶p

k≥-B: A¬-Jm-C-Z B-{I-aW `o-j-Wn-sb-Øp-S¿-∂v c≠m-gv-N-bm-bn A-S-®n- -´ b-a-\nse {_n-´n-jv Fw-_-kn C-∂se Xp-d-∂p. Fw-_-kn-°p ]pd-Øv i-‡-am-b kp-c-£ H-cp°n-bn-´p-≠v. A-ta-cn-°-bp-sSbpw {^m≥-kn-s‚-bpw Fw-_kn-I-fpw b-a-\n¬ A-S-®n-cp∂p. ]-›n-ta-jy-bn-se-bpw h-S°≥ B-{^n-°-bn-se-bpw 19 cmPy-ß-fn-se Fw-_-kn-I-fm-Wv A-ta-cn-° A-S-®-Xv.

{]f-b-¯n hn-hm-lkw-Lw Hgp-Int¸mbn

k≥-B: b-a-\n¬ i-‡-am-b ag-sb Xp-S¿-∂p-≠m-b {]-f-bØn¬ hn-hm-l-kw-Lw H-en-®pt]m-bn. Xm-C-kv {]-hn-iy-bnse hm-Zn \-Jv-e-bn-em-Wp kw-`hw. 27 t]-cp-≠m-bn-cp-∂ kwL-w k-©-cn-® hm-l-\w H-en®p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kv{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw a-cn-®-hcn¬-s∏-Spw. h-[p am-{X-am-Wv c£-s∏-´-Xv. I-gn-™ c-≠p-Zn-hk-am-bn Xp-S-cp-∂ {]-f-b-Øn¬ b-a-s‚ a-‰p `m-K-ß-fn¬ \n-c-h[n t]¿ a-cn-®n-´p-≠v.

Cdm-Jn-te-¡v kn-dn-b-¡m-cp-sS Iq-«-¸-emb-\w Z-a-kvI-kv: kn-dn-b-bn¬\n-∂p C-dm-Jn-se Ip¿-Zn-kv-Xm-\nte°p ]-Xn-\m-bn-c-߃ ]-emb\w sN-øp∂p. i-\n-bm-gv-N 10,000tØm-fw t]-cm-Wv s]-jvJm-_q-dn-se-Øn-b-Xv. hym-gm-gvN 7,000tØm-fw t]¿ Ip¿-Zn-kvXm-\n-te-°p I-S-∂n-cp∂p. s]s´-∂p-≈ ]em-b-\-Øn-s‚ Imc-Ww hy-‡a√. kn-dn-b≥ Ip¿-Zp-Ifpw k¿-°m¿hn-cp≤ t]m-cm-fn-Ifpw X-Ωn¬ A-SpØn-sS kw-L¿-jw cq-£-am-bncp-∂p. P-\-kw-Jy-bp-sS 10 i-X-am-\ap-≈ Ip¿-Zp-Iƒ A-h¿-°p kzm[o-\-ap-≈ {]-tZ-i-ß-fn¬ {]knU‚ v _-»m-dp¬ A-k-Zn-s\Xn-tc {]-I-S-\-߃ \-S-Øn-b-ncp∂p. F-∂m¬, kn-dn-b-bn¬ {]-t£m-`w \-S-Øp∂ t]m-cm-fnI-fpw Ip¿-Zp-Ifpw X-Ωn¬ A-SpØn-sS kw-L¿-jw ]-Xn-hm-bn´p-≠v. ]-emb-\w sN-øp-∂-h-

cn¬ Iq-Sp-Xepw Ip¿-Zp-I-fmsW-∂m-Wv dn-t]m¿´v. 2011 am¿-®n¬ _-»m-dp¬ Ak-Zn-s\-Xn-tc {]-t£m-`w XpSßn-bti-jw B-Zy-am-bm-Wv

C-{Xbpw t]¿ H-‰-Znh-kw ]emb-\w sN-øp-∂-sX-∂v A-`bm¿-Yn-Iƒ-°p-≈ bp.F≥. ssl-°-Ωo-j-W¿ ]-d™p. ssS-{Ko-kv \Zn-°v Ip-dp-sI-bp≠m°n-b Xm¬-°men-I ]m-ew A-`-bm¿-Yn-Iƒ-°v Ip¿-Zn-kv-Xm\n-te-°p I-S-°¬ F-fp-∏am°n. l-e_v, l- m°n, JΩo-in-en F-∂n-hn-S-ß-fn-ep-≈h-cm-Wv ]m-ew I-S-∂Xv.

ss{]w ssSw ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 h¿Ø-am\w 8:30 h´-tai 10:00 \yqkv @ 10 11:30 t…m´v 1:30 Hm¿_ns{SIv 2:30 sltem tUmIvS¿ 4:00 Kƒ^v \yqkv 4:30 hyqthgvkv tNmbnkv 5:30 C¥ym A¨Un-kvI-thUv 6:30 Hm¿Ω-bn¬ Hcp 10:00 Hm]¨ t^mdw 11:30 kvam¿´v tlmwkv

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 IÆmSn 12:30 Hm¨ tdt°mUv 1:30 hnI-SIhn 2:00 hm¿Ø-Iƒ 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 temI-Pm-eIw 4:30 dotπ 5:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcfw 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv

8:00 \yqkv πkv 8:30 kv{Xo 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿. 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6:30 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏v 8:00 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 kn\na (e°n-tPm-t°-gvkv) 1:00 lrZ-b-cmKw 3:30 {]W-b-cm-K-߃ 4:30 Fw t^m¿ ayqknIv 6:00 kn\na (tijw)

at\m-c-a \yqkv 8:00 hm¿ØIƒ 9:30 _nkn-\kv hoIv 10:30 ]©m-bØv 11:30 Cu temIw 12:30 Imgv® 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 5:30 t\sc sNmΔ 8:30 kI-e-Ie 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v

ssIcfn ho 6:00 ln‰v enÃv

8:30 Uyq t{Um]vkv 9:25 s{^jv {Sm°v 10:00 kzc-cmKw 12:00 Iºkv Nn√okv 4:00 {jn¬ Hu´v 6:00 tIma-Unbpw ananIvkpw 7:00 ktX¨ kvss]kv 8:00 Ãm¿ dm§nMv 9:30 kn\na

AarX 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 A¬ a\m¿ 9:30 ss_-Iv-kv & Im¿kv 10:00 s{]mP-IvS¿ 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 kn\na (s]m∂p) 5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ 7:00 kq∏¿ Um≥kv Pq\n-b¿

C´ym-hn-j³ 8:30 t_mIvkv Hm^okv 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nßv lh¿kv 1:00 hm¿Ø 6:00 IW-Iv‰nwKvv tIcfw 6:30 Kmedn 7:30 thm´v & tSm°v 8:00 \yqkv@8 8:30 aymhq 9:00 \yqkv ss\‰v

hnt\mZw

ka-Im-enIw

11:30 kn\na (D-Zym-\]m-eI≥) - 1-- :00 hm¿Ø-Iƒ 02:00 kn\na (aq-°n√m cm-Py- 1.30 Imcyw \nkmcw Ø) 2.00 hp-a≥-kv tkm¨ 4:30 kn\na (IrXyw) 3:00 PK-s]mK 7:25 ^nenw \yqkv 5:30 Nncn Acßv 7:30 kn\na ({^-≠vkv) 6:00 hm¿Ø-Iƒ 10:30 Nncn-°p-Sp° 8:00 In®≥ amPnIv 11:30 kn\na (Kp-cp-in-jy≥) 9:00 Imcyw \nkmcw 9:30 kq∏¿ In-Uvkv

hnItv Sgvkv ao-Un-bm h¨v 8:00 J-bm¬

Gjym-s\‰v \yqkv 9:30 IÆmSn

ao-Un-bm h¨ 7:30 ]-Xn-\memw cmhv

a-t\m-c-a \yq-kv 9:00 Iu≠¿t]m-bn‚ v

10:00 {Ko≥ dnt∏m¿´v 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

sIm¨p Sn.hn 7:30 tUmdbpsS{]bmWw 8:05 Pm°n-Nm≥ 9:00 en‰n¬ _nb¿ 10:00 kq∏¿ ssh 11:00 en‰n¬ \n°v 11:30 Pm°n-Nm≥

2:00 {UmK¨ _qÿ 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwK¬ 7:30 sX∂men 8:00 t{Ikn t{Skn 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ

Inc¬ 4:00 kn\na (Ibw) 6:30 kn\na (C-{μ-{]-ÿw) 9:00 kn\na (Kp-cp-in-jy≥)

6:00 tZ-i-`-‡n-Km-\-߃ 7:00 h≈n-Ømbv 9:00 Dƒ°mgv® 9:30 Item-’hw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-’hw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI. tIf-∏≥ 10:30 \mSI thf

ssIcfn 6:00 Ata-cn-°≥ t^m°kv 6:30 Ata-cn-°≥ It^ 7:30 dnYw 9:30 sSen-tjm-∏nMv 1-- 0:00 kn\na

5:00 thfm-¶Æn amXmhv 6:00 kqcy hm¿Ø-Iƒ 8:00 aebmfn lukv 9:00 taml-°-S¬

Poh³

8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 ]pØ≥]m´v 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 1-- 0:30 cm-Kebw 1-- 1:04 tKmƒU≥ I-∏nƒ 9:00 \Ωƒ XΩn¬ 1-- 1:30 Krl-kJn 10:00 ]mZ-kcw -- 12:30 dnemIvkv 12:00 tSÃv ssSw 4:00 hm¿Ø1-- :30 kn\na (Bdmw X-ºp-cm≥) 5:30 PÃv InÕnMv 5:00 tSÃn ssSw 8:00 Cw•ojv hm¿Ø6:00 B¿{Zw 9:04 ]pØ≥ ]m´v 6:30 ]mZ-kcw 9:30 ip`-cm{Xn 7:00 AΩ 7:30 kv{Xo [\w 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk-\m-Y≥ 10:30 tImaUn FIvkv{]kv 6.00 s]m≥-IncWw 11:30 ]mZ-kcw 7.00 dn-t∏m¿-t´-gv-kv Ubdnv -10.03 ep-°v B≥ ^o¬ 10.30 tlm-´v ho¬kv 2.03 kv-t]m¿-´v-kv h¨ 2.30 sk≥-k¿ t_m¿Uv 7:30 kqcy hm¿Ø-Iƒ 3.30 hyq t]m-bn‚ v 8:00 `mKy-\-£{Xw 7.30 ]-Xn-\memw cmhv 11:30 taml-°-S¬ 8.00 J-bm¬ 12:30 ap‰sØ ap√ 8.30 A-hm-¥v Km¿Uv 1:15 kq∏¿ Unjv 1-- 0.00 aoUn-b kv-Im≥

Gjym-s\äv

aoUnb h¬

kqcy


10

kozhikode

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

sXmgn-Â

49 Xkv-Xn-I-bn-¬

www.barcrecruit.gov.in

A-h-km-\ -Xn-ø-Xn B-K-kvXv 23 apw-ss_-bn-se `m-`m B‰-an-Iv dn-k¿-®v sk‚dn¬ sS-Iv-\o-jy≥ X-kv-Xn-I-bn-se H-gn-hp-I-fnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. sS-Iv-\o-jy≥/_n (Hm-]-td-j≥ Xo-tb-‰¿ A-kn- v) 11 H-gn-hpIƒ, sS-Iv-\o-jy≥/_n (C.kn.Pn. sS-Iv-\ojy≥) H-cp H-gn-hv.

shmt°j\¬ So-®¿, dnk¿®v Hm^nk¿ B‚ v Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv 209/2013 dn-k¿-®v A-kn-Â v (t^m-Iv-tem¿) B¿-°n-tbm-f-Pn 210/2013 {Um-^v-‰v-kv-am≥ Iw k¿-th-b¿, ssa\n-Mv B‚ v Pn-tbm-f-Pn 211/2013 t{S-k¿, k¿-th-bpw `q-tc-J-bpw 212/2013 No-^v B¿-´n-Ãv, tI-c-f I-c-Iu-i-e hnI-k-\ tIm¿-]-td-j≥ 213/2013 sS-Iv-\o-jy≥ (C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv)tIc-f tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv an¬-°v am¿-°-‰n-Mv s^U-td-j≥ 214/2013 sS-Iv-\o-jy≥ (P-\-d¬ sa-°m-\n-Iv) tI-c-f tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv an¬-°v am¿-°-‰n-Mv s^-U-td-j≥ 215/2013 sS-Iv-\o-jy≥ (P-\-d¬ sa-°m-\nIv),tI-c-f tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv an¬-°v am¿-°‰n-Mv s^-U-td-j≥ (skm-ssk-‰n Im-‰-K-dn)

P-\-d¬ dn-{Iq-´v-sa‚v (Pn-√m-X-ew) 216/2013 e-t_m-d-´-dn sS-Iv-\o-jy≥-˛-`m-c-Xo-b Nn-In¬-km h-Ip-∏v 217/2013 h¿-°v kq-{]-≠v-˛-Ir-jn 218/2013 tem-h¿ Un-hn-j≥ ¢m¿-°v-˛-hn-hn-[w (t\-cn-´p-≈ \n-b-a-\w) 219/2013 tem-h¿ Un-hn-j≥ ¢m¿-°v-˛-hn-hn-[w (X-kv-Xn-I-am-‰w h-gn-bp-≈ \n-b-a-\w) 220/2013 sa-°m-\n-°v, Xp-d-ap-Jw

P-\-d¬ dn-{Iq-´vsa‚v (kw-ÿm-\-X-ew) 203/2013 Pq-\n-b¿ I¨-kƒ-´‚ v (P-\-d¬ k¿P-dn) 204/2013 {U-Kv-kv C≥-kv-s]-Œ¿ (B-bp¿-th-Z) 205/2013 shm-t°-j-\¬ So-®¿ (Hm-^n-kv sk{I-´-dn-jn-∏v) 206/2013 shm-t°-j-\¬ So-®¿ (Hm-^n-kv skF¬.Un. ¢m¿-°n-\v ]p-d-sa a-‰v 49 X-kv-Xn-I{I-´-dn-jn-∏v) X-kv-Xn-I-am-‰w h-gn A-t]-£n I-fn--te-°pw ]n.F-kv.kn. A-t]-£ £-Wn-®p. °p-∂-h¿-°v 207/2013 Iw-]yq-´¿ t{]m-{Km-a¿ (F≥-Pn-\o-b-dnX-kv-Xn-I-bpw Im-‰-K-dn \-º-dpw Np-h-sS Mv tIm-f-Pp-Iƒ) 208/2013 dn-k¿-®v Hm-^n-k¿, C-°-tWm-an-Iv-kv

www.keralapsc.gov.in

sk-_n-bn¬ t{KUv F Hm-^nk¿

sk

-Iyq-cn-‰o-kv B‚ v F-Iv-kv-tN-©v t_m¿-Uv Hm-^v C-¥y-bn¬ t{K-Uv F Hm-^n-k¿ (P-\-d¬ kv-{Sow) \nb-a-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. tbm-Ky-X-˛55 i-X-am-\w am¿t°m-sS C-°-tWm-an-Iv-kv/sImta-gv-kv/Fw._n.F/am-t\-Pvsa‚n¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw/ am-t\-Pv-sa‚n¬ t]m-Ãv-{Km-tPz-‰v Un-tπm-a-bpw kn.F/kn.F-^v.F/kn.F-kv/sF.kn.U-ªyq.- F F-∂n-h-bn¬ tbm-Ky-X-bpw t\-Snbn-cn-°-Ww. Iw-]yq-´¿ ]-cn-PvRm-\w-˛Fw.F- k v . Hm- ^ n- k v , th- U v , F- I v k¬ Xp- S - ß n- b Bπn- t °- j - \ pI-fn¬ A-dn-hv. B-sI 75 H-gn-hv. C-Xn¬ 39 F-Æw P-\-d¬ hn-`m-K-

Øn-\m-Wv. {]m-bw˛27 h-b v. _-‘-s∏-´ ta-J-e-bn-se {]-hr-Øn]-cn-N-bw tbm-Ky-X-bm-bn ]-cn-K-Wn-°pw. Xn- c - s ™- S p- ∏ v - ˛ Hm¨- s se≥ ]-co-£-bp-sS-bpw A-`n-ap-J-Øns‚-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cn°pw \n-b-a-\w. tI-c-f-Øn¬ sIm®n-bm-Wp ]-co-£mtI-{μw. P-\-d-¬, H._n.kn. hn-`m-K-°m¿-°v 500 cq-]-bpw a-‰p-≈-h¿-°v 50 cq-]-bp-am-Wp ]-co-£m ^o-kv. www.sebi.gov.in F-∂ hn-em-kØn¬ Hm¨-sse-\m-bm-Wv At]-£ http://www.sebi.gov.in

Ahkm-\ XnøXn B-KkvXv 26

kv-s]-jy¬ dn-{Iq-´vsa‚v (kw-ÿm-\-X-ew) 221/2013 C≥-kv-{S-Œ¿ C≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv/ {Um-^v-‰v-kv-am≥ (]-´n-I-Pm-Xn/]-´n-I-h¿-K°m¿-°p am-{Xw) 222/2013 A-kn- v F≥-Pn-\o-b¿ (kn-hn¬) (]-´n-I-Pm-Xn/]-´n-I-h¿-K-°m¿-°p am-{Xw)˛kn-Uv-tIm

223/2013 tem-h¿ Un-hn-j≥ ssS-∏n-Ãv (]-´n-IPm-Xn/]-´n-I-h¿-K-°m¿-°p {]-tXy-I \n-b-a\w)˛ tI-c-f P-e A-tXm-dn-‰n 224/2013 Izm-fn-‰n I¨-t{Smƒ C≥-kv-s]-Œ¿ (]´n-I-Pm-Xn/]-´n-I-h¿-K-°m¿-°p {]-tXy-I \nb-a-\w)

F≥.kn.F. H-gn-hp-I-fn-te-°p kw-h-c-W k-ap-Zm-b-߃-°p t\-cn-´p-≈ \n-b-a-\w (kw-ÿm-\-X-ew) 225/2013 e-Iv-N-d¿ (C≥ X-an-gv) 226/2013 e-Iv-N-d¿ C≥ Pn-tbm-f-Pn 227/2013 e-Iv-N-d¿ C≥ Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv 228/2013 229/2013 e-Iv-N-d¿ C≥ kw-kv-Ir-Xw (P-\-d¬) 230/2013 e-Iv-N-d¿ C≥ B¿-°n-sS-Iv-N¿ 231/2013 e-Iv-N-d¿ C≥ Iu-am-c-`r-Xy 232/2013 dn-k¿-®v A-kn- v (enw-Kzn-Ãn-Iv-kv) 233/2013 sh-‰-dn-\-dn k¿-P≥ 234/2013237/2013 ¢m¿-°v F≥ kn F H-gn-hp-Ifn-te-°v kw-h-c-W k-ap-Zm-b-߃-°v t\-cn´p-≈ \n-b-a-\w (Pn-√m-X-ew) 238/2013 ssl-kv-Iqƒ A-kn- v (Cw-•o-jv) 239/2013 ssl-kv-Iqƒ A-kn- v (Cw-•o-jv) 240/2013242/2013 F¬.]n. kv-Iqƒ A-kn- v (I-∂-U ao-Un-bw) 243/2013 sse-hv kv-t‰m-°v C≥-kv-s]-Œ¿ /]uƒ-{Sn A-kn- v/ an¬-°v sd-t°m-U¿/ kv-t‰m¿ Io-∏¿/F-\yq-a-td-‰¿ 244/2013 sse-hv kv-t‰m-°v C≥-kv-s]-Œ¿ /]uƒ-{Sn A-kn- v/ an¬-°v sd-t°m-U¿/ kv-t‰m¿ Io-∏¿/ F-\yq-a-td-‰¿ 245/2013246/2013 ¢¿-°v / Im-jy¿ ,Pn-√m k-lI-c-W _m-¶v247/13252/13 ¢¿-°v / Im-jy¿, Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v

www.sjvn.nic.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn k-]v-Xw-_¿ \m-ev

tI

-{μ-˛-ln-am-N¬{]-tZ-iv k¿°m-cp-If - p-sS kw-bp-‡ kwcw-`-am-b an-\n-c-Xv-\ I-º-\n-bm-b Fkv.sP.hn.F≥. en-an-‰-Uv ln-am-N¬{]tZ-iv, D-Øc - m-Jfi v, t\-∏mƒ, `q-´m≥ F∂n-hn-S-ß-fn-se sX¿-a¬, ssl-U¬, tkm-fm¿, hn≥-Uv F-\¿-Pn πm‚p-I-fnse H-gn-hp-If - n-te-°v A-t]-£ £-Wn®p. F≥-Pn-\o-b¿, F-®v.B¿. Hm-^nk¿, tk-^‰ v- n Hm-^n-k¿ X-kX v- n-II - f - nem-Wv A-hk - c - w. 1. kn-hn¬˛-kn-hn¬ F≥Pn-\o-b-dnMn¬ ^pƒ-ssSw _n-cp-Zw. 40˛ H-gn-h.v 2. sa-°m-\n-°¬-˛ sa-°m-\n-°¬ F≥Pn-\o-b-dn-Mn¬ _n-cp-Zw. 25 H-

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

gn-hv. 3. C-e{- Œn-°¬˛-Ce - {- Œn-°¬/C-e{- Œn°¬ B‚ v C-e-t{Œm-Wn-Iv-kn¬ _n-cp-Zw. 30 H-gn-hv. 4. ss^-\m≥-kv-˛ kn.F. A-s√-¶n¬ sF.kn.U-_yq.F. ss^-\m≥-kv kvs - ]-jy-sse-tk-jt- \m-sS Zzn-h¬k-c Fw._n.F. 13 H-gn-hv. 5. F-®v.B¿ ˛-_n-cp-Z-hpw Zzn-h¬-k-c Fw._n.F-bpw A-s√-¶n¬ t]-gv-k\¬ /F-®v.B-dn¬ t]m-Ãv{- Km-tPz-‰v Un-tπm-a. 11 H-gn-hv. 6. tk-^‰ v- n ˛-kn-hn¬/sa-°m-\n-°¬ - /C-e-{Œn-°¬ F≥Pn-\o-b-dnMn¬ _n-cp-Zh - pw C≥-Uk - v{- Sn-b¬ tk-^v‰n-bn¬ ap-gp-h≥k-ab - Un-tπm-ab - pw. \m-ev H - g- n-hv. 7. Pn-tbm-f-Pn Pn-tbm-f-Pn/A-ssπ-Uv Pn-tbm-f-Pn/Pn-tbm ^n-kn-Iv-kn¬

sS Im-X¬. 3000-hpw A-Xn¬ Iq- X-\w ssI-∏-‰n-b hn-h-c-ß-fpw aSp-X-epw sXm-gn-em-fn-I-fp-≈ {¥m-e-bw ]-cn-tim-[n-®p sImdn-bm-Zv: th-X-\ kp-c-£m \n-b- ÿm-]-\-߃-°v {]-Y-a L-´- ≠n-cn-°pw. th-X-\ ]-cn-c-£m aw k-]X v- w-_¿ H-∂pap-X¬ \n-e- Øn¬ \n-ba - w _m-[I - a - m-hpw. \n-b-aw \-S-∏n¬h-cp-∂-tXm-sS hn¬h-cpw. C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bmi-º-f ]-cn-c-£m ]-≤-Xn \-S- ku-Zn sXm-gn¬ ta-J-e-bn¬ bn ÿm-]\ - ß - ƒ - sXm-gn-em-fn-Ifp-sS hn-h-c-߃ -k-a¿-∏n-°-Wsa-∂p ku-Zn sXm-gn¬ a-{¥m-ebw ]-cn-tim-[\ - m B-kq-{X-Whn`m-Kw A-≠¿ sk-{I-´-dn tUm. A-_v-Zp-√ \m-kn¿ A-_q k- w {]-Jym-]n-® th-X\ - kp-c£ - m \n-b\o≥ A-dn-bn-®p. C-Xn-\I - w an-° dn-bm-Zv: sXm-gn¬ a-{¥m-eb - w _m-¶v h-gn \¬-Im-\m-bn 40 e-£w _m-¶v ]pI-º-\n-I-fpw A-h-cp-sS sXm-gn- a-{]-Im-cw i-ºf em-fn-If - p-sS i-ºf - hn-hc - ]-´n-I- Xn-b A-°u-≠p-Iƒ th-≠n h-cp-sa-∂v dn-t]m¿-´v. hn-tZ-i sXm- n ]q¿-Wa - m-bn \n-eh - n¬ h-cp-∂ 2013 PI-fpw sXm-gn¬ I-cm¿ ]-I¿-∏p-I- gn-em-fn-Iƒ-°m-bn ]-≤X - n-°I - w C-{X-bpw A-°u-≠p-Iƒ Xp-St- ß-≠n-hc - pw. fpw Hm¨-sse≥ ap-tJ-\ a-{¥m- \p-hc e-bØ - n-\p k-a¿-∏n-®n-´p-≠v. kz-Im-cy ÿm-]-\-ß-fn-se ∏n-em-°p-∂-tXm-sS ÿm-]-\- h≥ am-‰-Øn-\p h-gn-sbm-cp-°pkz-tZ-in-Iƒ-°pw hn-tZ-in-Iƒ- ß-sf A-∏-t∏mƒ \n-co-£-Ww sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sXm°p-sa-√mw i-ºf - w \¬-tI-≠X - v \- S - Ø ns°m- ≠ n- c n- ° p- s a- ∂ v gn-ep-S-a Ir-Xyk-a-b-Øv _m_m-¶v ap-tJ-\-bm-Wv. sXm-gn¬ tUm. A-_v-Zp-√ A-_q k-\o≥ ¶n¬ ]-Ww \n-t£-]n-®n-cn-°I-cm¿ A-\p-kc - n-®v Ir-Xy-ka - b - - ]-d-™p. Hm-tcm am-k-hpw I-º- Ww. A-Xn¬ ho-gv-Nh-cp-Øp-∂Øv Ir-Xy th-X\ - w F-∂X - m-Wp \n-Iƒ a-{¥m-e-b-Øn-\p \¬-Ip- h¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠mth-X-\ ]-cn-c-£m hy-h-ÿ-bp- ∂- hn-h-c-ß-fpw sXm-gn-em-fn th- hpw. \n-b-aw {]m-_-ey-Øn¬ h-

cp-∂-tXm-sS sXm-gn-em-fn-Iƒ°p hn-izm-k]q¿-hw tPm-ensNøm≥ h-gn-sbm-cp-ßp-sa-∂v At±-lw {]-Xym-i {]-I-Sn-∏n-®p. sXm-gn¬ X¿-°-߃-°p hen-sbm-c-f-hn¬ ]-cn-lm-c-am-hpsa-∂pw i-º-fw \¬-In-bn-s√∂ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ]-cm-Xn A-h-km-\n-°p-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. Iq-Sm-sX hym-P ÿm-]-\-ß-sf-bpw A-e-™pXn-cn-bp-∂ sXm-gn-em-fn-I-sfbpw {^o hn-k-°m-sc-bpw Is≠-Øn \-S-]-Sn kzo-I-cn-°phm-\pw ]p-Xnb hy-h-ÿ D-]-Icn-°pw. sXm-gn¬ Zm-Xm-hv, sXmgn-em-fn, _m-¶v F-∂o hn-`m-K-ßfp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv th-X-\ hy-h-ÿ \-S-∏m-°p-I.Xp-S-°Øn¬ h≥-In-S I-º-\n-Iƒ-°p _m-[-I-am-hp-∂ th-X-\hy-hÿ ]-≤-Xn Xp-S¿-L-´-ß-fn¬ F-√m-X-cw ÿm-]-\-߃-°pw \n¿-_-‘-am-°pw. \n-b-aw {]m-

tIm¬-{Kkv t\-Xm-hn-sâ {]hm-kn-I-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-k-¯n-\v sIm-e: {]-Xn-I-fp-sS A-d-Ìv tI{μk-lm-bw thWw: c-ta-iv sN-¶n¯e D-S-\p-−m-tb-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-tZ-i-Øp Mv sI.]n.kn.kn. B-ÿm-\-

Ckv-em-an-Iv _m-¦n-Mv km-[m-c-W-¡mÀ¡pw {]m-]y-am¡-Ww: sa-¡

i¼fw _m¦v hgn \ÂIm³ 40 e-£w ]pXnb A-¡u-−p-IÄ th−n h-cp-w

\n-∂p a-S-ßn-h-cp-∂ {]-hm-kn-Ifp-sS ]p-\-c-[n-hm-k-Øn-\m-bn tI-{μ-k¿-°m¿ 100 tIm-Sn cq-]bp-sS-sb-¶n-epw km-º-Øn-I klm-bw \¬-I-W-sa-∂p sI.-]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN∂n-Ø-e. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ X

Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ h¿-Ko-b-i-‡nI-sf A-[n-Im-c-Øn¬ \n-∂v AI-‰n-\n¿-Øm≥ P-\m-Xn-]-Xy ]m¿-´n-Iƒ H-∂n-°-Ww. tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-jw

e-tK-Pn-sâ `m-cw Iq-«m³ B-h-iy-s¸Spw

C-Xn-\v B-h-iy-am-b ]-≤-Xn Xøm-dm-°n F-{X-bpw-th-Kw tI-{μk¿-°m-cn-\p k-a¿-∏n-°-Ww. F-b¿ C-¥y hn-am-\-Øn¬ bm-{X-°m-c-s\m-∏w sIm-≠p-hcm≥ km-[n-°p-∂ e-tK-Pn-s‚ `m-cw Iq-´m≥ tI-{μ thym-a-bm\ a-{¥m-e-b-tØm-Sv B-h-iys∏-Spw. sI.]n.kn.kn. {]-knU‚n-s‚ t]-cn-ep-≈ Zp-cn-Xmizm-k ^-≠n-te-°v H.sF.kn.kn. ]-c-am-h-[n Xp-I e-`y-am°m≥ {i-an-°-W-sa-∂pw c-ta-iv sN-∂n-Ø-e B-h-iy-s∏-´p. Hmh¿-ko-kv C-¥y≥ Iƒ-®-d¬ tIm¨-{K- n-s‚ t•m-_¬ ao-‰n-

A-h-km-\ Xn-ø-Xn B-K-kv-Xv 23 C-¥y≥ kv-t]-kv dn-k¿-Nv Hm¿-K-ss\-tk-j-s‚ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw h-en-b-a-e-bn-se-bpw X-an-gv-\m´n-se a-tl-{μ-Kn-cn-bn-se-bpw en-Izn-Uv s{]m-]¬j≥ kn-Ãw-kv sk‚-dp-I-fn¬ hn-hn-[ X-kv-XnI-I-fn¬ H-gn-hp-≠v http://www.scootersindia.com

A-h-km-\ Xn-ø-Xn B-K-kv-Xv 24 e-Jv-t\m-hn-se kv-Iq-t´-gv-kv C-¥ym en-an-‰-Un¬ A-Uzm≥-kv-Uv t{S-Uv s{S-bv-\o-kv, ^u-{≠n-am≥ /tamƒ-U¿, ^n-‰¿, sa-jo-\n-Ãv sa-jo-\n-Ãv (ss{K≥-U¿) Xp-S-ßn-b X-k-X v- n-I-I-fn-em-bn \nc-h-[n A-h-k-c-ap-≠v. http://www.davp.nic.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn B-K-kv-Xv 26 tI-{μ-k¿-°m¿ Im-_n-\-‰v sk-{I-t´-dn-b-‰n-se C‚¿--{]-‰¿, dn-k¿-®v Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-bn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. mnnit.ac.in

A-h-km-\ Xn-ø-Xn B-K-kv-Xv 30 tam-Øn-em¬ s\-lv-dp C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sS-Ivt\m-f-Pn-bn¬ sse-t{_-dn-b≥, ko-\n-b¿ sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-I-I-fn-em-bn 10 H-gn-hp-≠v. https://iofr.eadmissions.net/JBED

A-h-km-\ Xn-ø-Xn -k-]v-Xw-_¿ 3 ]-›n-a-_w-Km-fn-se C-jm-]q-cn-se sa-‰¬ B‚ v Ão¬ ^m-Œ-dn-bn¬ sa-jo-\n-Ãv: 76, ^n-‰¿ P-\d¬: 48, tS-W¿: 46, an¬-ssd-‰v: 10, Im¿-s]‚¿: aq∂v H-gn-hp-Iƒ F-∂n-ß-s\ A-h-k-c-ß-fp-≠v.

F≥Pn\o, F®v. B¿, tk^v‰n Hm-^nk¿˛131 H-gnhv

th-X-\ kp-c-£m \n-b-aw A-Sp-¯-am-kw H-¶pap-XÂ

Xr-iq¿: sI.]n.kn.kn. \yq-\-]£ h-Ip-∏v Pn-√m t\-Xm-hv em¬Pn sIm-≈-∂q-cn-s\ sh-´n-s°m∂ tI-kn¬ {]-Xn-I-fp-sS A-dÃv D-S-\p-≠m-tb-°pw. {]-Xn-Isf-°p-dn-®p t]m-en-kn-\p hy-‡am-b kq-N-\ e-`n-®p. sIm-e-]mX-I-hp-am-bn _-‘-ap-s≠-∂p kw-i-bn-°p-∂ c-≠p {]-Xn-I-fpsS ho-´n¬ t]m-en-kv ]-cn-tim-[\ \-S-Øn-sb-¶n-epw {]-Xn-Iƒ ap-ßn-bn-cp-∂p. {]-Xn-Iƒ Pn-√-hn-´p-t]m-bn-´ns√-∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv A-t\zj-W-kw-Lw. sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v G-tgm-sS A-ø-t¥mƒ {Ku-≠n-\pw ]-©n-°¬ C-d-°Øn-\p-an-S-bn¬ tX-©n-Øp-Imhv t£-{X-]-cn-k-c-Øp Ip-∂-ºØp sse-\n¬-h-®m-Wv sI.]n.kn.-kn. \yq-\-]-£ sk-¬ Pn√m I¨-ho-\-dpw A-ø-t¥mƒ afi-ew ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b A-ø-t¥mƒ-˛-Im-™m-Wn tdmUn¬ sIm-≈-∂q¿ ho-´n¬ em¬Pn sIm-≈-∂q¿ (40) sh-t´-‰p sIm-√-s∏-´-Xv.

http://recruit.lpsc.gov.in/common/advt.jsp

aq-∂mw bp.]n.F. A-[n-Im-cØn¬ F-Øp-∂-Xm-Wv cm-PyØn-\p \-√-Xv. A-Xn-\v tIm¨{K- n-s\ i-‡n-s∏-Sp-tØ-≠ DØ-hm-Zn-Øw F-√m-h¿-°p-aps≠-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sI.]n.kn.kn. ssh-kv {]kn-U‚ v Fw Fw l-k≥, sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´dn-am-cm-b iq-c-\m-Sv cm-P-ti-Jc≥, X-ºm-\q¿ c-hn, F≥ kp{_-lv-a-Wyw, sk-{I-´-dn-am-cm-b a-∂m¿ A-–p¿-d-lv-am≥, ]n Sn A-P-bv tam-l≥, H.sF.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn i-co-^v Ip™v kw-km-cn-®p.

tIm- g n- t °m- S v : tI- c - f - Ø n¬ Xp- S - ° w- I p- d n- ® C- k v - e m- a n- I v _m-¶n-Mn-s‚ {]-tbm-P-\w km[m- c - W - ° m¿- ° v e- ` y- a m- ° Wsa∂v ap-kv-enw Fw-tπm-bnkv Iƒ- ® - d ¬ A- t km- k n- t bj≥ (sa- ° ) tZ- i o- b {]- k nU‚ v ]n sI l-ao-Zv Ip-´n-bpw tZ- i o- b sk- { I- ´ - d n tUm. Fkv F jm- \ - h m- k pw B- h - i ys∏-´p. tN-c-am≥ ^n-\m≥-kv F-∂ t]-cn¬ kw-ÿm-\-Øv B-cw-`n® C-kv-em-an-Iv _m-¶n-Mv Ct∏mƒ hn-`m-h-\ sN-øp-∂ co-Xnbn¬ am-{X-am-bn H-Xp-°-cp-Xv. _m-¶p-I-fn¬ Ip-an-™p-IqSp-∂ ]-en-i c-ln-X \n-t£-]߃ C-kv-em-an-Iv _m-¶n-Mv kw-hn-[m-\-Øn-te-°v sIm-≠ph-c-Ww. a-l-√p-I-fn¬ im-JIƒ Xp-d-°p-I-bpw \yq-\-]-£ t£-a [-\-Im-cy tIm¿-]-td-j\p-am-bn C-Xn-s\ _-‘n-∏n-°pI-bpw sN-ø-W-sa-∂pw A-tkmkn-tb-j-≥ B-h-iy-s∏-´p.

Fw.F-kvkn/Fw.sS-°v. C≥-U-kv{Sn-b¬ Pn-tbm-fP - n ap-Jy hn-jb - a - mbn ]Tn-®n-cn-°W - w. F-≥Pn-\o-bd - nMv Pn-tbm-f-Pn-bn¬ Fw.F-kv-kn/-Fw.sS-°v. A-©v H-gn-hv. 8. B¿-°n-sS-Iv-N¿ B¿-°n-sS-Iv-Ndn¬ _n-cp-Zw. c-≠v H-gn-hv. 9. I-º\ - n sk-{I-t´-dn-b¬˛- _n-cp-Zh - pw I-º-\n sk-{I-´-dn tbm-Ky-X-bpw. C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-º\ - n sk-{I-´d - n C-¥y-bn¬ Aw-K-Xzw D-≠m-h-Ww. \n-ba - /Fw._n.F. _n-cp-Z[ - m-cn-Iƒ°pw A-t]-£n-°mw. H-cp H-gn-hv. jnw-e, sU-dm-Uq¨, \yq-U¬-ln, ]-Sv-\ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv F-gp-Øp]-co-£. www.sjvn.-nic.in F-∂ sh-_vssk-‰n¬ Hm¨-sse-\m-bm-Wv A-t]£n-t°-≠-Xv. A-h-km-\ Xn-ø-Xn k]v-Xw-_¿ \m-ev

_-ey-Øn-¬ h-cp-∂-Xp ap-X¬ Hm-tcm am-k-hpw I-º-\n-I-fp-sS th-X-\ hn-X-c-W Ãm-‰-kv hn-ebn-cp-Øp-I-bpw hy-h-ÿm ewL-\w {i-≤-bn¬-s∏-´m¬ \-S-]Sn-I-sf-Sp-°p-I-bpw sN-øp-w. ]≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-tXm-sS sXmgn-em-fn-Iƒ-°v Hm-tcm ÿm-]-\hpw Ir-Xy-am-bn th-X-\w \¬tI-≠n-h-cpw. \n-›n-X-k-a-b-Øv i-º-fw \¬-Im-sX sXm-gn-em-fn-I-sf _p-≤n-ap-´n-em-°p-∂ A-h-ÿbv-°v A-dp-Xn h-cpw. F-∂m¬ sXm-gn¬-\n-b-aw ew-Ln-®v ]p-dØv tPm-en sN-øp-∂ \n-c-h-[n hn-tZ-in-I-sf ]p-Xn-b th-X-\ kp-c-£ ]-≤-Xn km-c-am-bn _m[n-t®-°pw. Hm-tcm kv-t]m¨-kdpw X-ß-fp-sS Io-gn-ep-≈-h¿°p \n-›n-X k-a-b-Øv i-º-fw \¬-In-b-Xm-bn hn-h-cw sXmgn¬ a-{¥m-e-b-Øn-\v \¬-tI≠n-h-cpw.

cmPyw kz¥ambn cq-]I - ¬∏\ sNbvX BZy hnam\hmln\n°-∏emb sF.F≥.Fkv. hn{Im¥v \o‰nend°n. sIm®n t]m¿´v {SÃnemWv \n¿amWw ]q¿Ønbm°nb-X.v hmjnMvS¨ t]mÃv ]{Xw 25 tImSn tUmfdn\v (GItZiw 1,500 tImSn cq]) Batkm¨ tUm´v tImw ÿm]I≥ sP{^n ]n. s_tkmkv kz¥am-°n. temI AXve - ‰nIv Nmw]y≥jn∏n¬ 100 ao‰dn¬ P-ssa-°bpsS Dssk≥ t_mƒ´v hnPbn®p. 9.77 sk°≥UnemWv t_mƒ´v ^n\njv sNbvXXv. 10,000 ao‰dn¬ {_n´s‚ aplΩZv ^d temIIncoSw NqSn. apw-ss_-bn¬ kvt- ^mS\Øn¬ Xo∏nSn®v apßnb sF.F≥.Fkv. kn‘pc-£I - n-se \n-ch-Yn \m-hn-I¿ acn®p. aebm-fnbmb ]mbv°∏en¬ H‰bv°v temIw Np‰nb A`nemjv tSman°v Io¿ØnN{I. ]mbv h©nbn¬ kmlknIambn temIwNpddnb c≠masØ Gjy°mc≥ F∂ _lpaXn e-`n-®Xns\ØpS¿∂mWv Io¿ØnN{I \¬In BZcn°p∂-X.v

_mtK-Pv sh-«n-¡p-d-¨ \-S]-Sn F-bÀ C-´y FÃm k-ap-Zm-b-§-fp-sSbpw {]m-Xn-\n[yw B-h-iyw: Xn-cp-¯Ww: {]-hm-kn t^mdw tIm-gn-t°m-Sv: Kƒ-^v bm{X-bn¬ sIm-≠p-t]m-hm≥ I-gn-bp-∂ _m-tK-Pn-s‚ A-f-hv ]-Øv Intem-{Kmw sh-´n-°p-d-® F-b¿ C¥ym F-Iv-kv-{]-kn-s‚ \-S-]-Snbn¬ tI-c-fm {]-hm-kn t^m-dw {]-Xn-tj-[n-®p.Kƒ-^v bm-{X°m-sc t{Zm-ln-®p-sIm-≠n-cn°p-∂ F-b¿ C-¥y ]o-U-\-Øn\p ]p-Xn-b am¿-Kw I-≠p-]n-Sn-®n-

cn-°p-I-bm-Wv. Kƒ-^n-¬ \n-∂p h-cp-tºmƒ sIm-≠p-h-cp-∂ _m-tK-Pn-s‚ k-t¥m-jw C√mXm-t°≠ bm-sXm-cp B-h-iyhpw C-t∏mƒ F-b¿ C-¥y-°n√. A-Xn-\m¬ \-S-]-Sn F-{Xbpw-s]-s´-∂v ]p-\-∏-cn-tim-[n°-W-sa-∂v {]-hm-kn-t^m-dw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n A-lva-Zv i-co-^v B-h-iy-s∏-´p.

_m-tK-Pv Xo-cp-am-\w ]n³-h-en-¡-Ww A-_q-Z-_n: F-b¿ C-¥y F-Ivkv-{]-kn-s‚ _m-tK-Pv B-\pIq-eyw sh-´n-°p-d-bv-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w {]-hm-k C-¥y-°mtcm-Sp-≈ sh-√p-hn-fn-bmsW∂v A-_q-Z-_n C-¥y≥ Ckv-em-an-Iv sk‚¿ A-`n-{]m-bs∏-´p. CXv F- b ¿ C- ¥ y F- I v - k v {]- k n- s \ X- I ¿- ° m- \ p- ≈ \o°-ß-fp-sS `m-K-am-bn-´p-≈-XmW- ∂ pw C- k v - e m- a n- I v s k‚¿

Iq-´n-tN-¿Øp.Cu Xo-cp-am-\w A-Sn-b-¥-c-am-bn ]n≥-h-en-°W- s a- ∂ v B- h - i y- s ∏- ´ v Xn- ¶ fm-gv-N cm-{Xn 9\v P-\-Io-b-k-Z v kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v B-Iv‰n-Mv {]-kn-U‚ v sam-bv-Xp lmPn I-S-∂-∏-≈n A-dn-bn-®p. C-¥y≥ C-kv-em-an-Iv sk‚-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \S°p∂ P-\-Io-b-k-Z- n¬ hnhn-[ {]-hm-kn kw-L-S-\-Iƒ ]-s¶-Sp°pw.

h-b-emÀ chn

sIm-®n: `-cW - X - e - Ø - n¬ {]m-Xn\n-[yw F-∂ k-ap-Zm-b-ß-fp-sS B-h-iyw bp-‡n-]q¿-hw Im-WW-sa-∂p tI-{μ {]-hm-kn-Im-cya-{¥n h-be - m¿ c-hn. `-cW - Ø - n¬ F-√m-h¿-°pw {]m-Xn-\n-[yw Bh-iy-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. ko-tdm a-e_ - m¿ k-` kw-LSn-∏n-® t•m-_¬ ao-‰v- D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. cm-jv-{So-b k-aq-l-Øn--epw k-` Aw-Kß - ƒ k-Po-ha - m-Wv. {]hm-kn C-¥y-°m-cp-sS {]-i\ v- ß - fn¬ k-Po-ha - m-bn h-Ip-∏v C-Ss - ]´p-hc - n-Ib - m-W.v tem-IØ - n-s‚ hnhn-[ `m-Kß - f - n-ep-≈ ko-tdm a-e_m¿ hn-izm-kn-Is - f k-`m-tI-{μØn¬ H-cp-an-®p-Iq-´m-≥ ao-‰v ImcW-am-bn-´p-s≠-∂v A-t±-lw ]-d™p. ssh-Ip-t∂-cw \-S-∂ kam-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-hmkn hy-hk - m-bn Fw F bq-kp-^en ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p.

bp.F.Cbn-se ho-«ptPm-en-¡mÀ-¡v C³-jp-d³-kv \-S-¸m¡pw Zp-_-bv: cm-Py-Øp tPm-en sN-øp-∂ \m-ep e-£tØm-fw-h-cp-∂ ho-´p-tPm-en-°m¿-°m-bn C≥-jpd≥-kv ]-≤-Xn \-S-∏m-°pw. Ip-°v, ¢o-\¿, B-b, ss{U-h¿, tXm-´-°m-c≥ Xp-S-ßn-b hn-`m-K-Øn¬s∏-´ ho-´p-tPm-en-°m¿-°p-≈ Nn-In¬-k-bv-°pw A-]-I-S-߃-°pw a-c-Ww kw-`-hn-°p-I-bm-sW¶n-epw C≥-jp-d≥-kv ]-cn-c-£ e-`n-°pw.

Hm-tcm h¿-j-hpw A-c-e-£w Zn¿-lw h-sc-bp≈ Nn-In¬-k C-h¿-°p ku-P-\y-am-bn e-`n-°pw. a-c-Ww kw-`-hn-°p-I-bm-sW-¶n-epw C-tX Xp-I X-s∂ e-`n-°pw. A-hn-Nm-cn-X-am-bn F-s¥-¶nepw kw-`-hn-°p-I-bm-sW-¶n¬ C-h-cp-sS kp-c£ D-d-∏m-°p-∂ ]-≤-Xn-bm-Wp k¿-°m¿ \-S-∏m°p-∂-Xv.


Hm^v{Sm¡v t_ Cu ko-k-WnÂd-b-en F-¯m-\n-S-bnÃ: B³-k-tem-«n

am-{UnUv: tSm-´≥lmw tπ-ta°-¿ K-sc-Xv t_-¬ Cu ko-kWn¬ ¢-∫n-se-Øm-\n-S-bn-s√∂v d-b¬ am-{Un-Uv ]-cn-io-e-I≥ Im¿tem B≥-k-tem-´n A`n-{]m-b-s∏-´p. t_-ens\ Cu ko-k-Wn¬ ¢-∫n-se-Øn-°m≥ d-b¬ i‡am-b \o-°w \-S-Øn-bn-cp∂p. 85 an-ey¨ ]us≠∂ tem-Isd-t°m-Uv Xp-I t\ctØ 24 Im-c\m-b sh-bv¬-kv Xm-c-Øn-\p db¬ Hm-^-¿ sNbv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬ t_-en-s\ hn-´psIm-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-an√m-Ø tSm-´≥-lmw 100 an-ey¨ ]us≠¶n-epw \¬-In-bm¬ am{X-ta Xmc-sØ ssIam-dp-Ibp≈q-sh-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv.

knw-_m-_vsh {In-¡-äÀ PmÀ-hn-kv hn-c-an-¨p

t_m-Ä-«v C-\n C-Xn-lmkw tam-kv-tIm: tem-I A-Xv-e-‰n-Iv-kn-se F-°m-e-sØbpw an-I-® C-Xn-lm-k-Xm-c-ß-fp-sS ]-´n-I-bn-te-°v Pssa-°≥ kq-∏¿ kv{- ]n‚¿ bp-sk-bv≥ t_m-ƒ´- v X-s‚ t]cpw F-gp-Xn-t®-¿-Øp. tem-I A-Xv-e-‰n-Iv Nmw-]y≥jn-∏n¬ lm-{Sn-Iv kz-¿-Ww I-gp-Øn-e-Wn-™-tXm-sSbm-Wv t_mƒ-´v X-s‚ t]-cv kp-h¿-We - n-]n-If - m¬ N-cn{X-Øn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-∂-se \-S-∂ ao-‰n-se A-hkm-\ C-\a - m-b 4˛100 ao dn-te-bn-em-Wv t_mƒ-´pƒs∏-Sp-∂ P-ssa-°≥ Sow kz¿-WØ - n-\v A-hI - m-in-If - mb-Xv. A-tX-k-abw, I-gn-™ X-hW-sØ tP-Xm-°fm-b A-ta-cn°-sb ]n¥-≈n B-Xn-tY-bcm-b d-jy tem-I A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥]-´w kz-¥am-°n. ao-‰n-se A-hkm-\ Zn-\am-b C∂-se C-cp cm-Py-߃°pw H-cp kz¿-Ww t]m-epw t\-Sm≥ km-[n-®n-cp-∂n√. G-gv kz¿-Whpw \m-ev sh-≈nbpw Bdp sh-¶-ehpw Dƒ-s∏-sS 17 sa-U-ep-Ifm-Wv d-jy ssI-°-em-°n-bXv. Ata-cn-°-bv°pw Pssa°-bv°pw B-dp kz¿-Ww ho-Xa - m-Wv t\Sm-\m-bXv. t\-ct- Ø 100, 200 ao‰-dp-I-fn-¬ t_m-ƒ-´v N- m w- ] y- \ m- b n- c p∂p. C-tXm-sS tem-I ao-‰n-¬

√p-hn-fn-bn√m-sX ^n-\njn-Mv sse≥ a-dn-I-S-°pI-bm-bn-cp∂p. t_m- ƒ - ´ n- s \- ° pSm-sX s\-kv-‰ Im-¿´¿, sI-a¿ s_-bv-en tImƒ, \n-s°¬ Ajv-sa-bv-Uv F-∂n-h-cS-ßp-∂ So-am-Wv ss^-\-

2011 2013

100 ao kz¿-Ww 200 ao kz¿-Ww 4˛100 ao kz¿-Ww 200 ao kz¿-Ww 4˛100 ao kz¿-Ww 100 ao kz¿-Ww 200 ao kz¿-Ww 4˛100 ao kz¿Ww

en-¬ am-‰p-c-®-Xv. 37.66 sk-°‚n¬ A-ta-cn° sh-≈n t\-Sn-b-t∏mƒ Im\-U-bv°mWv sh-¶e - w. h-\n-XI - f - psS 4˛100 ao dn-te-bnepw P-ssa°-bv° - m-Wv kz¿-Ww. \n-eh - n-¬ 100 ao-‰d - n-se tem-I-Nmw-]y\m-b sj√n B≥ s{^-bv-k¿ ss{]-kpƒ-s∏-Sp-∂ So-am-Wv H-∂m-a-sX-Øn-b- skan-bn¬ dmt^¬ \Zm-ens‚ {]I-S\w Xv. C-tXm-sS t_m-ƒ´n-s\m-∏w sj-√nbpw {Sn∏nƒ kz¿-Ww Xn-I®p. t\-ct- Ø 100, 200 ao-‰d - pI-fnem-Wv sj√n tP-Xm-hm-bXv.

h-\n-X-I-fp-sS 100 ao-‰¿ l¿-Un-¬-kn¬ I-gn™ X-hW-sØ Nmw-]y-\pw B-kv-t{X-en-b-bp-sS kq-∏¿ Xm-c-hpam-b km-en ]n-tb-gvk-\v sR-´n°p∂ tXm-¬-hn. A-ta-cn-°≥ Xm-cw {_-bm-\ tdmfn≥-kmWv Cu-bn-\-Øn¬ ]n-tb-gvk-s\ A-´n-a-dn-®v kz¿-W-t\-´w sIm-bv-XXv. ss^-\e - n¬ 12.44 sk-°‚n¬ tdm-fn≥-kv ^n-\n-jn-Mv sse≥ sXm-´t- ∏mƒ 12.50 sk°‚n¬ ]n-tb-gvk\ - v sh-≈n-bp-am-bn Xr]v-Xn-s∏-tS-≠n-h-∂p. {_n-´o-jv Xm-cw Sn-^m-\n t]m¿-´¿-°m-Wv sh-¶e - w.

h-\n-Xm dn-te-bn d-jy t\-Sn

4˛400 ao-‰¿ h-\n-Xm dn-te-bn¬ B-XntY-b-cm-b d-jy kz¿-Ww NqSn. ss^-\-en¬ aq-∂p an-\n-‰pw 20.19 sk-°‚pw sIm-≠m-Wv d-jy≥ Sow ^n-\n-jv sN-bv-XXv. F-∂m¬ I-gn-™ XhW-sØ Nmw-]y≥-am-cpw C-Xph-sc aq-∂p X-hW - hnP-bn-I-fpamb A-ta-cn-°-bv-°v sh-≈n t\-Sm-t\ I-gn™p-≈q. 3.20.41 sk-°‚n-em-Wv A-ta-cn-° c-≠m-as - XØn-bXv. {_n-´≥ sh-¶e - Ø - n-\v A-hI - m-in-If - mbn.

sd-bv-\-bv¡pw tcm-ln-¯n\pw sk-©zdn; C-´y "F-'bv-¡v Iq-ä³ kv-tImÀ

]-I-c-¡m-c-\m-sb-¯n dq-Wn Xnf§n

In-co-Sw t\-Sm-\m-bn-sÃ-¦n Øm\-sam-gnbpw: sam-dotªm

am³-Uyp-In-¨v tKm-fn _-tb-Wn-\p Pbw s_¿-en≥: \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b _-tb¨ ayq-Wn-°v P¿-a-≥ eo-Kn¬ (_p≠-kv enK) Ip-Xn-∏v Xp-S-cp∂p. I-gn-™ Znh-kw \-S-∂ c-≠mw-du-≠v a¬-k-c-Øn¬ sF-{¥m-Œv {^m¶v-^¿-´n-s\-bm-Wv _-tb-¨ GI-]-£o-bam-b H-cp tKm-fn-\p a-dn-I-S-∂-Xv. 13mw an-\n-‰n¬ s{Im-tb-jy≥ kv-ss{S-°¿ acntbm am-≥Uyp-In-®n-s‚ h-I-bm-bn-cp-∂p _tb-Wns‚ hnP-b-tKmƒ _-tb-Wn-s‚ hnP-b-tKm-ƒ. t\Snb am≥Uyp-In®v tXm-a-kv ap-≈-dp-sS t{Im-kv an- B-Àm-Z-Øn¬

kn³-kn-\män Hm-]¬: \-ZmÂþ C-kv-\À ss^\Â

]n-tb-gvk-s\ ho-gv-¯n tdm-fn³kv tP-Xm-hv

d-kv-‰≥-_¿Kv: Z-£n-Wm-{^n° F So-an-s\-Xncm-b sS-Ãv a¬-k-c-Øn¬ C-¥y F So-an-\v Iq-‰≥ kv-tIm¿. Iym-]v-‰≥ tNtX-iz¿ ]p-Pm-c-bv-°p (137) ]ndsI bp-h-Xm-c-ßfm-b kp-tc-jv sd-bv-\-bpw tcm-ln-Xv i¿-abpw sk-©z-dn I-s≠-Øn-b-tXm-sSbm-Wv C-¥y I-fn-bn¬ ta¬ss° t\-Sn-bXv. c-≠mw-Zn-\w Hº-Xp hn-°-‰nHmh¬: Bj-kv ]-c-º-c-bn-se \v 582 d¨kn¬ C¥y H∂m-an∂nMvkv Un¢-b-¿ sNbvXp. adpA-©m-a-sØbpw A-h-km-\sØ-bpw sS-Ãn-\p-≈ Cw-•o-jv ]Sn _m‰n-Mn\nd-ßnb Z£nWm-{^n-° c≠mwZn\w Ifn \n{In°-‰v So-an-s\ {]-Jym-]n-®p. kv-]n-∂¿ ssk-a¨ sI-cn-K-\m- ¿Øp-tºmƒ Hcp hn°‰n\v 20 d¨sk∂ \ne-bn-emWv. Wv So-anse ]p-Xp-ap-Jw. Cw-•tcmlnXv i¿a sd-b\ v- 135 d¨-sk-Sp-Øp a-S- kptcjv sdbv\ ≠n-\m-bn G-I-Zn-\-Ønepw Sz‚nbnepw I-f-Øn-en-d-ßnb Hmƒ du-≠¿ {In-kv thm-Iv-kpw B-Zy-am-bn sS-Ãv So-an¬ C-Sw I-s≠Øn. {In-kv s{Sw-e-‰m-Wv So-an-enSw I-s≠-Øn-b a-s‰m-cp Xmcw. ]-cn-t°-‰ Snw s{_-kv-\-s\-bpw e≠≥: Sow hn-S-W-sa-∂v \n-ch-[n X-h-W Xm{K-lmw H\n-b≥kn-s\-bpw 14 ¬-]cyw {]-I-Sn-∏n-s®-¶nepw ¢-∫v A-\p-h-ZnAw-K Cw-•o-jv So-an¬ \n-∂v H°m-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v am-©-ÿ bp-ss\-‰gn-hm-°-n-. Un¬ Xp-S-cp-∂ {]ap-J kv-ss{S-°¿ sh-bv≥ dq-Wn kzm≥-kn-s°-Xncm-b I-gn-™ I-fn-bn¬ ]-I-c-°m-c-\m-sb-Øn an-I-® {]-IS-\w Imgv-N-h-®p. 60mw an-\n-‰n¬ sh-‰-d≥ Xm-cw d-bm≥ Kn-§v-kn-\p ]I-cw I-f-Øn-en-dßn-b dq-Wn-bmWv So-an-s‚ A-hkm-\ c-≠p tKm-fp-Iƒ°pw dqWn°v tIm®v tambkv \n¿tZiw \¬Ip∂p h-gn-h-®Xv. F-∂m¬ k-l-Xmc-ß-tfm-sSm-∏w tKmƒA-tX-k-a-bw, am-©-kv-‰-dn-s‚ sπ-bn-Mv Ct\-´-Øn¬ ]-¶m-fn-bm-hm-sX dq-Wn hn-jm-Z- e-h-\n¬ Xn-cn-s®-Øp-I-sb-∂ e-£y-hp-am-bn \m-bn Im-W-s∏-´p. tIm-®v tU-hn-Uv tam-b-kn- dq-Wn ITn-\am-bn ]-cn-ioe-\w \-S-Øp-I-bm\p Io-gn¬ dq-Wn am-©-kv-‰-dn-\pth-≠n I-fn-® sW-∂v H-cp ap-Xn¿-∂ ¢-∫v {]-Xn-\n-[n sh-fnB-Zy-a¬k-cw Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p C-Xv. s∏-Sp-Øn.

kalikkalam@thejasonline.com

2009

]p-cp-j∑ - m-cp-sS 1500 ao-‰d - n¬ sI-\n-b≥ Xm-cw Akv-s_¬ In-t{]m-]v Xp-S¿-®-bm-bn c-≠mwX-h-Wbpw kz¿-Ww \n-e-\n¿Øn. C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn-¬ aq-∂p a-Wn-°q-dpw 36.28 sk-°‚pw sIm-≠v ^n-\njv sN-bv-Xm-Wv In-t{]m-]v Nmw-]y-\m-b-Xv. ]-cn-°v aq-ew I-gn-™ h¿-jw e-≠\n¬ \-S-∂ H-fnw-]n-Iv-kv \-„am-b Xmcw CØ-h-W kp-h¿-W-t\-´-hp-ambn C-Xn-s‚ £o-Ww Xo-¿-°p-Ibm-bn-cp-∂p. 3.36.78 sk-°‚n¬ Hm-SnsbØn-b A-ta-cn-°-bp-sS amXyp sk≥-t{Sm-hn-®n-\m-Wv Cubn-\-Øn¬ sh≈n. Z-£n-Wm{^n-°-bp-sS sPm-lm≥ t{ImsWy 3.36.83 sk-°‚n¬ sh-¶-ew ssI-°-em°n.

4˛100 ao dn-te-bn¬ bp-sk-bv≥ t_mƒ-´v H-∂mw-ÿm\-Øv ^n-\n-jv sN-øp∂p

e≠≥: ]pXn-b ko-k-Wn¬ ¢-∫n-\v In-co-Sw t\-Sm≥ km-[n®n-s√-¶n¬ sN¬-kn-bp-sS ]-cnio-e-I-ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°psa-∂v tIm-®v tPm-kv sam-dot™m hy-‡-am-°n. 2004 ap-X-¬ 2007 h-sc samdo-t™m-bv-°p Io-gn¬ c-≠v {]o-an-b¿ eoKv, H-cp F-^v.F I∏v, c-≠v eo-Kv I-∏v In-co-S-߃ F∂nh sN¬-kn t\-Sn-bn´p≠v. I-gn-™ ko-k-Wn\ptijamWv d-b¬ am-{Un-Un-¬ \n∂v sam-do-t™m sN¬-kn-bnte-°v a-S-ßn-h∂Xv.

t_mÄ-«n-sâ tem-I-N-mw-]y³-jn-¸v t\-«-§Ä

1500 ao kzÀ-Ww In-t{]m-]v \n-e-\n-À¯n

sh-bvÂ-kv tIm-¨m-hm³ Kn-¤v-kn-\p tamlw

B-j-kv; thm-Iv-kpw sI-cn-K\pw Cw¥-−v So-anÂ

11

tem-I aoäv: t_mÄ-«n-\v lm-{Sn-Iv kzÀWw, djy Hm-h-tdmÄ Nmw-]y³-amÀ

l-cmsc: knw-_m-_vsh ^m-Ãv _u-f¿ sI-bv¬ Pm¿-hn-kv A¥m-cm-{„ {In-°-‰n-t\m-Sv hn-S-]d-™p. {]-Xn-^-e h¿-[-\-hns\ Xp-S¿-∂v Xm-c-ßfpw knw_m-_vsh {In°-‰v t_m¿-Upw X-Ωn¬ A-`n-{]m-b-`n-∂-X \n-e\n¬-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv 24 Im-c\mb Pm¿-hn-kv hnc-an-°p∂-Xmbn A-dn-bn-®Xv. F-∂m¬ Iu-≠n {I-n-°-‰nepw hnhn[ Sz‚n Sq¿W--sa‚p-Ifnepw Xp-S-cp-sa-∂v Xm-cw hy‡-am°n. knw-_m-_vsh-bv-°p th-≠n F-´v sS-Ãp-I-fn-epw 24 G-I-Zn-\-ß-fnepw Xm-cw P-gv-knG- ‰ - h p- a - [ n- I w b-Wn-™n-´p-≠v. kz¿-W-sa-U-¬ t\-Sp-∂ Xm-c-sa-∂ ssa-°¬ - tPm¨-k≥, Im-ƒ eq-bn-kvF-∂n-h-cp-sS sd-t°m-Un-s\m-∏-saØm≥ t_mƒ-´n-\p I-gn-™p. F-´p sa-U-ep-I-fm-Wv P-ssa-°≥ Xm-cØn-s‚ k-ºm-Zyw. 37.36 sk-°‚n-em-Wv P-ssa°≥ Sow kz¿-W-Øn-te-°v ]-ds∂-Øn-b-Xv. A-hkm-\ em-∏v Hm-Snb t_m-ƒ-´v Im-cyam-b sh-

e≠≥: am-©-kv-‰¿ bp-ss\‰Uv C-Xn-lm-kw d-bm≥ Kn-§v-kn\v `m-hn-bn¬ tZio-b Soamb sh-bv¬-kn-s‚ ]-cn-io-e-I-\mhm≥ tamlw. Ct∏mƒ am©Ã¿ tIm®v tU-hn-Uv tam-b-kns‚ k-lm-bn-bmbn 39Im-c≥ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v.

kozhikode

Ifn¡fw

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

∂p∂ thm-fn-bn-eq-sS-bm-Wv am≥-Uyp-In-®v e-£y-Øn-se-Øn®Xv. ]p-Xp-Xm-bn So-an-se-Ønb tπ-ta-°¿ acn-tbm tKm-Svsk-bv-°v Xp-S¿-®-bm-b c-≠mwa¬-k-c-Ønepw I-fn-°m≥ Ahk-cw e-`n-®n√. eoKnse a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ tlm-s^≥-sl-bnw 5˛1\v lmw-_¿-Kn-s\bpw thmƒ-^vkv-_¿Kv 4˛0\v jm¬-s°-sbbpw _-tb-¿ se-h¿-Iyp-k≥ 1˛0\v Ãp-´v-K-¿-´n-s\bpw ]-cm-Pb-s∏-SpØn.

ßn-bt- ∏mƒ tcm-ln-Xv 119 d¨-kv kw-`m-h\ - sN-bvXp. aq-∂n-\v 281 d¨-sk-∂ \n-eb - n-¬ C∂-se C∂n-Mk v- v ]p-\c - m-cw-`n-® C-¥y-sb sd-bv\ - b - p-sSbpw tcm-ln-Øn-s‚bpw C-∂n-M-vkp-I-fm-Wv h-º-≥ kvt- Im-dn-te-°p \-bn-®X - v. 177 ]-¥n¬ 14 _u-≠-dn-Ifpw a-q-∂p kn-Iv-kdpw ]-d-Ønbm-Wv sd-bv-\ 135 d¨-kv A-Sn®p-Iq-´n-b-Xv. 257 ]-¥p-Iƒ \o≠ tcm-ln-Øn-s‚ C-∂n-Mv-kn¬ 14 _u-≠-dn-Ifpw c-≠p knIv-k-dp-ap-≠m-bn-cp∂p. hm-e‰Øv Cu-iz-¿ ]m-sfi (35), i-lv_m-kv \-Zow (46*), P-bv-tZ-hv D\m-Sv-I-´v (31*) F-∂n-h-cpw C-¥y°m-bn an∂n.

\yq-tbm¿°v: kn≥-kn-\m‰n Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n-s‚ ss^-\-en¬ tem-I aq-∂mw-\-º-dpw kv-]m-\n-jv kq-∏¿ Xm-c-hpamb dm-t^¬ \-Zm¬ A-ta-cn-°-bp-sS tPm¨ C-kv-\-dp-am-bn G-‰p-ap´pw. I-cn-b-dn¬ B-Zy-ambn Cu Sq¿-W-sa‚n¬ In-co-Sw t\-Sm-\p-≈ kp-h¿-Wm-h-k-c-am-Wv \-Zm-en-\p e-`n-®n-cn-°p-∂Xv.sk-an-bn¬ sN-Iv dn-]-ªn-Iv Xm-cw tXma-kv s_-¿-Un-®n-s\ 7˛5, 7˛6\v a-dn-I-S∂m-Wv \-Zm¬ I-em-i-°-fn-°p Sn-°-s‰-Sp-Ø-Xv. F-∂m¬ a-s‰m-cp sk-an ss^-\-en¬ tem-I dm-¶n-Mn¬ G-gm-a-Xp-≈ A¿-P-ss‚≥ Xm-cw bp-hm≥ am¿-´n≥ sU¬-t]m-t{Sm-sb 6˛7, 7˛6, 6˛3 \v A-Sn-bd-]-d-bn-®v C-kv-\¿ ss^-\-en-te-°p ap-t∂-dp-I-bm-bn-cp∂p. \n-eh - n-se tP-Xmhmb ssN-\bpsS en \m-sb X-I¿-Øv tem-I H-∂mw-dm-¶p-Im-cnbpw A-ta-cn-°≥ kq-∏¿ Xm-ch - pam-b skdo-\ hneyw-kv h\n-Xm hn`mKw ss^-\e - nte°v ap-t∂dn. sk-an-bn¬ 7˛5, 7˛5\m-Wv skdo-\ en-sb sI-´p-sI-´n-®Xv. s_-em-dk - n-s‚ hn-tŒmdnb A-ks - c≥-Ib - m-Wv In-co-St- ∏m-cn¬ skdo-\b - psS F-Xn-cmfn.A-tX-k-a-bw, C-¥y-bp-sS tcm-l≥ s_m-∏-Æ ]pcp-j U-_nƒkv sk-an-bn¬ tXm-‰p ]p-d-Øm-bn. {^m≥-kn-s‚ F-Uzm¿-Uv tdm-P¿ hm-ken-s\m-∏w dm-°-t‰¥nb s_m-∏-Æ kvs]bn-\ns‚ am-¿sk¬ {K-t\m-t√-gv-kv˛am¿-Iv tem]-kv kJy-tØmSv 5˛7, 2˛6-\v ]cm-P-b-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p.

sF._n.FÂ: ]q-s\-bv-¡v P-bw eIv-t\m: C-¥y≥ _m-Uv-an‚¨ eo-Kn¬ (sF._n.F¬) C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ apwss_ am-kv-t‰-gv-kn-s\-Xn-tc ]q-s\-bv-°v P-bw. apw-ss_-°p ta¬ 3˛2s‚ eo-Um-Wv ]q-s\ kz-¥-am-°n-b-Xv. \m-ep a¬-k-c-߃ ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ C-cp Soapw c-≠p ho-Xw Pb-hp-am-bn H-∏-Øn-s\m-∏-am-bn-cp∂p. F-∂m¬ A-hkm-\ a¬-k-c-Øn¬ A-izn-\n s]m∂-∏˛ tPmIznw ^n-kv-N¿ kJyw apw-ss_-bp-sS {]W-hv tNm-t{]m˛ kn-°n sd-Õn tPm-Sn-sb ]cm-Pbs-- ∏-SpØn ]q-s\-bv-°v \n¿-Wm-b-I eo-Uv k-Ωm-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kv-tIm¿: 21˛20, 21˛13.

kv-]m-\n-jv eoKv: _nÂ_m-thm, h-e³-kn-b, tkm-kn-UmUv P-bn¨p am-{UnUv: kv-]m-\n-jv eo-Kn-s‚ ]pXn-b k-o-k-Wn-se B-Zy-Zn-\w \-S-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ i-‡cm-b h-e≥-kn-b, A-Xv-e-‰n-Iv _n¬_-m-thm, d-b¬ tkm-kn-Um-Uv F-∂n-h-¿-°v Pbw. h-e≥kn-b tlmw-{Ku-≠n-¬ am-eK-sb F-Xn-cn√m-Ø H-cp tKm-fn-\p a-dn-I-S-∂t∏mƒ _n¬-_m-thm H-∂n-s\-Xn-tc c-≠p tKm-fp-Iƒ-°v d-b¬ h√tUm-en-Un-s\-bpw d-b¬ tkm-kn-UmUv 2˛0\v sK-‰m-s^-sbbpw ]-cm-P-b-s∏-SpØn.

k-μo-]v an¶n; C-´y ]m-In-kv-Xm-s\ X-IÀ¯p knw-K-∏q¿ kn-‰n: F-a¿-Pn-Mv Sow I∏v Sq¿-W-sa‚n¬ a-e-bm-fn ao-Un-bw t]k¿ k-μo-]v hm-cy-dp-sS DPz-e _u-fn-Mn-s‚ an-I-hn¬ Nn-c-ssh-cnIfm-b ]m-In-kv-Xm-s\-Xn-tc C-¥y≥ A-≠¿ 23 So-an-\v aq-∂p hn-°-‰ns‚ Kw`o-c Pbw. {Kq-∏v F-bn¬ B-Zyw _m-‰v sNbvX ]-m-In-kv-Xm-s\ \n-›n-X 50 Hm-hdn-¬ G-gp hn-°-‰n-\v 191 d¨kn-semXp-°m≥ C-¥y-°p I-gn™p. H-ºtXm-h-dn¬ 32 d¨-kn-\v aq-∂p hn°- kμo]v hmcy¿ ‰v ]ngp-X k-μo-]m-Wv ]m-Iv \n-c-bn¬ \m-iw-hn-X-®Xv. a-dp-]-Sn-bn-¬ Iym-]v-‰≥ D≥-ap-IvXv Nm-μv (61), temtI-jv cm-lp¬ (46) F-∂n-h-cp-sS C-∂n-Mv-kp-Iƒ 47.5 Hm-h-dn¬ Ggp hn-°-‰n-\v C-¥y-sb hn-P-b-Øn-se-Øn®p. k-μo-]m-Wv am≥ Hm^v Zn am-®m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´Xv. A-^v-Km-\n-kv-Xm≥, \o-∏mƒ F-∂n-h-cm-Wv {Kq-∏v F-bn-se a-‰p So-apIƒ. {Kq-∏v _n-bn¬ {ioe-¶, _w-•m-tZiv, bp.F.C, knw-K-∏q¿ F-∂n-h¿ A-Wn-\n-c-°pw. \m-sf \o-∏m-fn-s\-Xn-tc-bm-Wv C-¥y-bpsS A-Sp-Ø I-fn. 22\v C-¥y A-^v-Km-\n-kv-Xm-s\ F-Xn-cn-Spw.

Sow Xnc-sªSp¸v sd-t¡m-Up-IÄ t\m-¡n-bm-h-cpXv: k-Nn³ _mw-•q¿: sd-t°m-Up-I-fpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ am{Xw Xm-cß-sf tZio-b So-an-te-°v Xn-cs™-Sp-°-cp-sX-∂v C-¥y≥ {In°-‰v C-Xn-lm-kw k-Nn≥ sS≠p-¬-°¿ \n¿t±in®p. {]-I-S\-߃-°p ]pdta k-Ω¿-±ßsf A-Xn-Po-hn-°m-\p-≈ I-gn-hv Xm-c-߃-°p-t≠m-sb-∂v ]-cnK-Wn-°-W-sa-∂m-Wv am-Ã-¿ ªm-ÃdpsS B-h-iyw. ""B-`y-¥-c- IfnIfn¬ an-I® {]-IS-\w Im-gv-N-h-bv-°p-∂ ]e Xm-c-߃°pw A-¥m-cm-{„ a-¬-k-c-ß-fn¬ k-Ω¿-±ßsf A-Xn-Po-hn-°m-\m-hp-∂n√. Ht∂m ct≠m a¬-k-c-ß-fn¬ ]cm-P-b-s∏-´mepw Xm-cß-sf X-gb-cpXv. ]I-cw A-h¿°v k-Ω¿±ßƒ Xmßm-\m-hp-∂p-t≠msb-∂p ]cn-tim-[n-°-Ww''˛kNn≥ hy-‡-am-°n.

h³ P-b-t¯msS am-©-kv-äÀ ]-S-tbm-«w XpS-§n am-©-ÌÀ bp-ss\-ä-Uv 4 þ kzm³kn 1, B-gv-k-\-en-s\ B-̳-hnà 1þ3\v A-«n-a-dn¨p e≠≥: ]pXnb tIm-®v tU-hnUv tam-b-k-n-\p Io-gn¬ \n-e-hnse Nmw-]y≥-amcm-b am-©-ÿ bp-ss\‰-Uv X-I¿-∏≥ P-btØm-sS Cw-•o-jv {]o-an-b¿ e-oKn¬ ]-S-tbm-´w Xp-Sßn. eo-Knse B-Zy-I-fn-bn¬ kzm≥-kn kn-‰n-sb A-h-cp-sS X-´-I-Øn¬ am-©-kv-‰¿ H-∂n-s\-Xn-tc \m-ep tKm-fp-Iƒ-°v ap-°p-Ibm-bn-cp∂p. A-tX-k-abw, i-‡cm-b B-gv-k-\-en-\p eo-Kn-se B-Zya-¬-k-c-Øn¬ A-{]-Xo£n-X ]-cmP-bw t\-cn´p. B-Ã≥-hn√-bm-Wv B-gv-k-\-en-s\ kz-¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ 1˛3-\v \m-Ww-sI-Sp-Øn-bXv. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ sh-Ãvlmw 2˛0\v Im¿-Un-^v kn-‰n-sbbpw k-Xmw-]v-‰≥ 1˛0\v sh-Ãvt{_m-an-s\bpw ^pƒlmw CtX kv-tIm-dn-\p k-≠¿-em‚ns\-bpw tXm¬-∏n®p. F-h¿-´≥ - ˛-

kzm≥kn-s°-Xntc hm≥t]-gvkn (a[y-Øn¬) am©-Ã-dns‚ BZy-tKmƒ t\Sp∂p t\m¿-hn-®v a¬-kcw 2˛2\v k-a\n-e-bn¬ I-em-in-°p-I-bm-bncp∂p. Cc-´-tKm-fp-Iƒ hoXw t\Sn-b U-®v kv-‰m¿ kv-ss{S-°-¿ tdm-_n-≥ hm≥-t]-gv-knbpw Cw-•o-jv bp-h-XmtcmZbw Um-

\n sh-¬-s_-°pamWv kzm-≥kn-s°-Xn-tc am-©-kv-‰-dn-\p an-∂p∂ P-bw t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. kzm≥-kn-bp-sS G-I-tKmƒ 82mw an-\n-‰n¬ hn¬-{^-Uv t_mWn-bp-sS h-I-bm-bn-cp∂p.

C¶s¯ Ifn am-©-ÿ kn-‰n x \yq-Im-kn¬ bp-ss\-‰Uv (cm-{Xn 12.20, Ãm¿ {In-°-‰n¬)


CMYK

12 tImgnt°mSv

19 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

P¿-a≥-Im-c-\m-b am¿-t°m eo-s_-t\m Nq-≠-bn-´p-]n-Sn-® A-‰v-em‚n-Iv lm-en-_p-´v (]-c-h ) C-\-Øn¬-s∏-´ a¬-kyw. Cu C-\-Øn¬-s∏-´ 190 In-tem-bn-e-[n-Iw Xq-°w-h-cp∂ a¬-kyw Nq-≠-bn¬ Ip-Sp-ßp-∂-Xv C-Xm-Zy-am-Wv

apPm-lnZv sF-Iy-{i-a-§-fp-am-bn sI.F³.Fw. k-l-I-cn-¡pw sI ]n H d-lv-a-Øp√ a-e-∏pdw: k-apZm-bt\-Xm-°≥am¿ B-cw-`n-® ap-Pm-lnZv sFIy-{i-a-ß-fp-am-bn k-l-I-cn°m≥ sI.F≥.Fw. F-Iv-knIyq-´o-hv I-Ωn-‰n tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am\w. I-gn-™ Znh-kw tIm-gn-t°m-Sv kn.Un. S-h-dn¬ tN¿∂ tbm-K-amWv Cu \n¿Wm-b-I Xo-cp-am-\-sa-Sp-ØXv. sF-Iy-hp-am-bn _-‘-s∏-´ Imcy-ß-fn¬ k-l-I-cn-°-W-sa∂m-bn-cp-∂p tbm-K-Øn¬ D-b-¿∂ A-`n-{]mbw. F√m-hcpw Cu hn-Im-cw ]-¶p-h-bv-°p-I-bpw adp-hn-`m-K-hp-am-bn tbm-Pn-∏nse-

Øm-\p-≈ B-{K-lw {]-I-S-n-∏n°p-I-bp-am-bn-cp∂p. sF-Iy-hpam-bn ]p-dw-Xn-cn-™p-\n¬-°m≥ ap-Pm-ln-Zv hn-`m-K-߃-°v B-hn-s√∂pw N¿-®-bn¬ A-`n{]m-b-ap-b¿∂p. N¿-®-bv-°v a-dp]-Sn -]-d-™ sI-.F≥.Fw. kwÿm-\ P-\.sk-{I´-dn F ]n A-–p¬-Jm-Z¿ aue-hn, apPm-ln-Zv sF-Iy-hp-am-bn _-‘s∏-´v Hu-tZym-Kn-I-am-bn C-Xp-hscbpw \-Zvh-Øp¬ ap-Pm-lnZo≥ hn-`m-K-hp-am-bn H-cp N¿®bpw \-S-Øn-bn-´n-s√-∂p hy‡-am°n. eo- K v t\- X m- ° ƒ C- ° m- c yhp- a m- b n _- ‘ - s ∏´v t^m-

tc-J-I-fn-sÃ-¦nepw `-K-Xvkn-Mv c-à-km-£n X-s¶-sb-¶v {]-[m-\-a-{´n

CMYK

\yq-U¬-ln: k¿-°m¿ tc-J-Ifn¬ C-s√-¶n-epw `-K-Xv-kn-Mv c‡-km-£n X-s∂-bm-sW-∂v {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥-taml≥ kn-Mv. C-Xp-am-bn _-‘s∏-´p-≠m-b hn-hm-Zw th-Z-\m-P\-I-am-Wv. kzm-X-{¥y-Øn-\pth-≠n t]m-cm-Sn a-cn-® `-K-Xv-knMv A-S-°-ap-≈-h¿ c-‡-km£n-I-fm-sW-∂-Xn-\p tc-J-Iƒ B-h-iy-an-√. kz-X-{¥ C-¥y°m-bn t]m-cm-Sn a-cn-®-h-sc-sb√mw cm-Pyw A-Xn-bm-b B-Z-cthm-sS-bm-Wp Im-Wp-∂-sX∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. `-K-Xv-kn-Mn-s\ c-‡-km-£n---bm-bn {]-Jym-]n-®-Xn-\p sX-fnhp-I-fn-s√-∂v hn-h-cm-h-Im-i \nb-a-{]-Im-cw \¬-In-b tNm-Zy߃-°v D-Ø-c-am-bn tI-{μ B`y-¥-c-a-{¥m-e-bw I-gn-™ Zn-hkw ]-d-™n-cp-∂p. `-K-Xv-kn-Mv,

cm-Pv-Kp-cp, kp-Jv-tZ-hv F-∂n-hsc F-∂m-Wp c-‡-km-£n-Ifm-bn {]-Jym-]n-®-sX-∂p-w- Cs√-¶n¬ c-‡-km-£n-I-fm-bn {]-Jym-]n-°m≥ k¿-°m-¿ Fs¥m-s° \-S-]-Sn-I-fm-Wp kzoI-cn-®n-cn-°p-∂-sX-∂pw tNm-Zn®v A-\-¥-c-h≥ bm-Z-th-{μ knMm-Wv hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]Im-cw A-t]-£ \¬-In-b-Xv. Ch-sc aq-∂p-t]-sc-bpw c-‡-km£n-I-fm-bn {]-Jym-]n-®-Xn-\v sX- f n- h p- I - f n- s √- ∂ m- b n- c p- ∂ p B-`y-¥-c-a-{¥m-e-b-Øn-s‚ adp-]-Sn. c-‡-km-£n-I-fm-bn {]Jym-]n-°m≥ k¿-°m¿ F-s¥¶n-epw {i-aw \-S-Øp-∂p-t≠msb-∂ Im-cyw A-dn-bn-s√-∂pw B-`y-¥-c-a-{¥-me -- b -- -Øn-se ]ªn-Iv C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ iymw-em¬ tam-l≥ \¬In-b a-dp-]-Sn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

Wnepw t\-cn´pw kw-km-cn-®ncp- ∂ p. C- \ n- a p- X ¬ A- h ¿ \- S Øp-∂ {i-a-ß-fp-am-bn tbm-Pn®p ap- t ∂m´p- t ]m- h Ww.ap- P mlnZv sF- I yw Im- e - L - ´ - Ø ns‚ B- h - i y- a m- W v ˛ A- t ±- l w Iq- ´ n- t ®¿Øp. sI.F≥.Fw. k--w - ÿ m- \ {]- k nU‚ v Sn ]n A-–p√-t°m-b a-Z-\nbpw sFIy-Øn-s‚ {]m-[m\yw tbm-KØn¬ hn- i - Z o- I - c n- ° p- I - b p≠m-bn. tUm. lpkbv≥- a-S-hq-cn-s‚ te- J - \ - t Øm- s S- b m- W v a p- P mlnZv sF-Iy-{i-a-߃ k-Po-ham-bXv. ]-e ÿ-e-ß-fnepw tbm-Pn-®p≈ {]-h¿-Ø-\-߃

B-cw-`n-®n-´p≠v. C-cp {Kq-∏p-I-fnsebpw t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-Ø al√v tbm-K-ßfpw C-^v-Xm¿ hn-cp-∂p-Ifpw sF-Iy\o-°ßƒ-°p i-‡n]-I-cp-I-bp-≠mbn. Kƒ-^-nepw C-t∏mƒ C-cp-hn`m-K-ßfpw ]-s¶-Sp-°p-∂ ]-cn]m-Sn-Iƒ k-Po-h-amWv. \ZvhØp¬ ap-Pm-ln-Zo≥ sk-{I-t´dn-b‰pw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn‰n tbm-Khpw D-]m-[n-I-fn√m-Ø ap-Pm-lnZv sF-Iy-Øn-\v ]-®s°m-Sn Im-Wn-®n-cp∂p. C-t∏mƒ sI-.F≥.Fw. IqSn sF-I-y{i-a-ß-fp-am-bn k-l-I-cn-°m≥ ap-t∂m-´ph-∂-tXm-sS Im-cy-߃ F-fp-∏-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

B-e-∏p-g: hn-iz-{]-kn-≤-am-b s\-lv-dp t{Sm-^n P-tem¬-k-hØn-s‚ B¿-∏p-hn-fn-bpw B-ch-ß-fp-sam-Sp-ßn-b-t∏mƒ I-fn°m-cpw ¢-∫p-I-fpw I-Sw-Xo¿°m-\p-≈ s\-t´m-´-Øn¬. t_m-W-kv Xp-I-bpw ss{]-kv-aWn-bpw \m-a-am-{X-am-b-Xm-Wv I-fn-°m-sc-bpw ¢-∫p-I-sf-bpw I-S-Øn-s‚ \-Sp-°m-b-en¬ Fdn-™-Xv. h- e n- b kv - t ]m¨- k ¿- a msc In- ´ n- b G- X m- \ pw ¢- ∫ pIƒ H-s´m-s° ]n-Sn-®p-\n-s∂¶n- e pw sN- d p- ¢ - ∫ p- I - f pw sNdp- h - ≈ w- I - f n- ° m- c pw hm- b v - ] sb- S p- Ø pw ]- e n- i - b v - ° p hmßn- b pw I- S w- X o¿- ° m- \ p- ≈ s\- t ´m- ´ - Ø n- e m- W v . F- ¶ n- e pw c- ‡ - Ø n- e - e n- ™ p- t ]m- b h≈w- I - f n- b n¬- \ n- ∂ p ]n- t ∂m´p- t ]m- I m- \ m- h n- s √- ∂ p Xp- g °m-cpw kw-Lm-S-I-cpw ]-d-bp∂p. In- ´ n- b ]- W w H- ∂ n- \ pw Xn- I - ™ n- √ . Hm- t cm Zn- h - k hpw e-£-߃ ap-S-°n-bm-Wp ]-cn-io-e-\w \-S-Øn-b-Xv. I-Ssa- √ mw A- ß - s \ X- s ∂ In- S °p-∂p. hm-bv-]-sb-Sp-Øm-Wp I- f n- ® - X v . A- X p Xn- c n- ® p- \ ¬-

\yq-U¬ln:sh-fpØ sXm-en-tbm-Sp-≈ C¥y-°m-cp-sS A-an-X{- `-aØ - n-s\-Xn-cm-b Imw-]b - n-\n¬ \-Sn \-μn-Xm Zm-kv tN-cp∂p. sXm-en- sh-fp-∏n-°m-\p-≈ D¬-∏∂ - ß - ƒ tX-Sn-bp-≈ C-¥y-°m-cp-sS ]c-°w]m-®n¬ A-hk - m-\n-∏n-°p-Ib - m-Wv Um¿°v Cu-kv _yq-´n-^pƒ (C-cp-≠ \n-da - m-Wv `wKn) F∂ Imw-]b - n\n-s‚ e-£yw. 1978¬ s^-b¿ B‚ v eu-en {Io-an-s‚ ]-ck - y-hp-am-bn bq-\n-en-h¿ h-∂X - n-\p ]n∂m-se-bmWv C-¥y-bn¬ sXm-en s - h-fp-∏n°p-∂ D¬-∏∂ - ß - f - p-sS {]-fb - a - p-≠m-bXv. ap-Jwan-\p-°m-\p-≈ {Iow ap-X¬ Kp-ly`mK-sØ C-cp≠ sXm-en-bp-sS \n-dw am-‰m\p-≈ h-kX v ph-sc ]p-dØ - n-dßn. hn]-Wn K-th-jI - cmb F-kn \o¬k-s‚ dn-t]m¿´v {]-Im-cw C-¥y-bn¬ sXm-en- sh-fp-∏n-°m\p-≈ D¬-∏∂ - ß - f - p-sS hn-]W - n-bn¬ 432 Zie-£w tUm-f-dn-s‚ hym-]m-c-am-Wv h¿jw \-S° - p-∂Xv. Hmtcm h¿-jh - pw 18 i-

\-μn-Xm Zm-kv X-am-\a - mWv Cu cw-KØ - p-≈ h¿[-\. I-gn™ h¿-jw CØcw 233 S¨ D¬-∏∂ - ß - fm-Wv C-¥y-°m¿ tZl-Øv hm-cn-∏q-in-bXv. {In°-‰v I-fn-°mcpw t_m-fn-hp-Uv Xm-cßfpw km-[m-cW - b - mbn Cu D¬-∏∂ - ß - fp-sS {]-Nm-c-I-cm-bn F-Øm-dp≠v. F∂m¬, Cu {`m-¥n-s\-Xn-cm-bn cw-K-sØØn-bn-cn-°p-Ib - m-Wv \-μn-Xm Zm-kv. hn-Pbhpw `w-Knbpw sXm-en-bp-sS \nd-sØ B{i-bn-®n-cn-°p-∂p F-∂ an-Yym-[m-cW s]m-

ap-gp-h³ kw-Øm-\-§Ä-¡pw tI-{μ-¯n-sâ ]-£n-¸-\n ap-¶-dn-bn-¸v \yq-U¬-ln: O-Øo-kK v- U - n-epw _n-lm-dn-epw ]-£n-∏-\n I-s≠Øn-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v tIm-gn ^map-I-fn¬ \n-co-£-Ww i-‡-am°m≥ ap-gp-h≥ kw-ÿm-\ß - ƒ°pw tI-{μ-k¿-°m¿ ap-∂-dn-bn∏p \¬-In. Xm-]\ - n-eb - n-ep-≈ hyXn-bm-\-hpw ip-Nn-Xz-an-√m-bv-abpw B-hi - y-Øn-\v \n-co-£W - a - n√m-ØX - p-am-Wv c-≠p kw-ÿm-\ß-fn-epw ]-£n-If - n¬ G-hn-b≥ C≥-^v-fq-sh≥-k ssh-d-kv _m[n-°m≥ Im-cW - a - m-bs - X-∂m-Wv dn-t]m¿-´v. I-\-Ø a¨-kq¨ U¬-ln-bn-epw tI-cf - Ø - n-ep-apƒs∏-sS k-am-\-am-b ÿn-Xn kwPm-X-am-°p-sa-∂m-Wv B-i-¶. U¬-ln-bn-se sam-Ø-hn-]-Wnbn¬ Zn-hk - h - pw 200 {S-°v tIm-gnI-fm-Wv F-Øn-t®-cp-∂X - v. 2013 am¿-®n¬ _n-lm-dn-se ]p¿-\n-b-bn-em-Wv Cu h¿-jw B-Zy-am-bn ]-£n-∏\ - n dn-t]m¿-´v sN-bvX - X - v. C-tX Xp-S¿-∂v B-\n-

a¬ l-kv-_≥-U-dn h-Ip-∏v \n-ch-[n \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-cp∂p. Xp-S¿-∂v C-¥y-sb ]-£n-∏\n ssh-d-kv hn-ap-‡-am-bn {]Jym-]n-®p. F-∂m¬, c-≠p-am-kØn-\p-ti-jw ho-≠pw Pm¿-Jfin¬ tcm-Kw I-s≠-Øp-I-bmbn-cp-∂p.

kp-\n-Xm \m-bn-Iv Xs‚ \mb-tbm-sSm∏w sX-cp-hn¬ ¥v A-]m¿-´v-sa‚ v-kn¬ A-h¿- shm¿-fn-bn-ep-≈ c-≠v A-]m¿-´v°v c-≠v A-]m¿-´v-sa‚p-I-fpw kz- sa‚p-I-fpw c-≠p Im-dp-I-fpw 80 ¥-am-bn c-≠v Im-dp-I-fp-ap-≠m- e-£-Øn-\v hn¬-∏-\ \-S-Øn bn-cp-∂p. 2007 h-sc A-h¿ A-hn- Xm-s\-bn¬ eo-kn-s\-Sp-Ø _wsS-bm-Wp Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. Iq- •m-hn-te-°v Xm-a-kw am-‰n. FSm-sX Ip-Spw-_-kz-Øm-bn ]q- ∂m¬, _m-¶v _m-e≥-kv Zp-cq-ls\-bn¬ H-cp _w-•m-hpw. am-bn Ip-d-™p-h-cp-∂-Xv a-\- n1984¬ ]q-s\-bn-se _-μ¿ em-°n-b A-h¿ Np-cp-ßn-b hm-Stdm-Un-ep-≈ _w-•m-hv B-dp-e- I-bv-°v In-´p-∂ ^v-fm-‰v tX-Sn £w cq-]-bv-°v hn-‰p. 2007¬ sh¿-tkm-h-bn-se-Øp-I-bm-bn-

cp-∂p. H-Sp-hn¬ sX-cp-hn-epw. Ct∏mƒ Kp-cp-Zzm-c-bp-sS Im-cp-WyØn-em-Wv Po-h≥ \n-e-\n¿-Øp∂-Xv. tdm-U-cn-In-se Xm¬-°men-I ]-¥-en¬ I-gn-bm≥ A-h¿ A-\p-a-Xn \¬-In. I-gn-°m≥ c≠p-t\-cw `-£-W-hpw. X-s‚ _m-¶v _m-e≥-kv F-hn-sS-t∏msb-t∂m B-sc-¶n-epw A-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-t≠m F-s∂m-∂pw A-h¿-°-dn-bn-√. X-s‚ _m-¶v A-°u-≠v ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-cp-∂-Xv ap≥ sXm-gn-ep-S-a-bm-b I-am¬ dm-bv-I-dm-bn-cp-∂p. H-cp-]-t£ A-h¿-°v C-tX-°p-dn-®v A-dn-bmam-bn-cn-°pw. I-gn-™ 15 h¿-jam-bn A-h-cm-Wv F-s‚ Im-cyw t\m-°n-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, a-gbn¬ sam-ss_¬ t^m¨ tISp-h-∂-tXm-sS X-\n-°v A-h-cpam-bn _-‘-s∏-Sm-\p-≈ F-√m h-gn-bpw A-S-s™-∂p kp-\n-X ]-d-™p. tcm-Kw h-∂ \m-b-sb D-t]-£n-®m¬ A-`-bw-\¬-Imsa-∂p Nn-e Iq-´p-Im-cpw A-`yp-Zb-Imw-£n-I-fpw hm-Kv-Zm-\w sNbv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, 12 h¿-jw X-t∂m-Sv hn-iz-kv-X-X Im-´n-b km-jn-sb D-t]-£n-°m≥ kp-\n-X X-øm-d√. \-√ hn-Zym-`ym-k-ap-≈ X-\n°v C-\n-bpw H-cp tPm-en I-s≠Øm≥ {]-bm-k-ap-≠m-hn-s√-

t¥m- W n- X p- c p- Ø v t_m- ´ v ¢∫n-s‚ jn-°p Ip-cy≥ ]-d-bp∂p. sN- d p- h - ≈ - ß - s f I- f nbn¬-\n-∂p ]q¿-W-am-bpw H-gnhm- ° m- \ m- t Wm km- º - Ø n- I am- b n C- h - c p- s S \- s ´- s √m- S n°p- ∂ - s X- ∂ tNm- Z y- a m- W v l\p-am≥ \-º¿-˛2¬ s\-´q¿ _o®v t_m-´v-¢-∫n-s\ \-bn-® Fd- W m- I p- f w ]- \ - ß m- S v kz- t Zin hn-]n≥-Zm-kv ]-¶p-h-bv-°p∂-Xv. F- ∂ m¬, B- i - ¶ - I ƒ ]- e Xp- s ≠- ¶ n- e pw F- √ m- h ¿- ° pw s]m- X p- h m- b n ]- d - b m- \ p- ≈ - X v H- ∂ p- a m- { Xw- ˛ I- S w I- b - d n- t b°mw, ]- e n- i - s Im- S p- Ø v ap- S nt™- ° mw, F- ∂ m- e pw A- S pØ X- h - W - b p I- f n- s °- Ø pw. kw- L m- S - I - t cm- S v A- X r- ] v - X nbpw A- a ¿- j - h p- a p- ≠ v ; ]- t £ h- ≈ w- I - f n- t bm- S n- √ F- ∂ - X mWv C-h-cp-sS \n-e-]m-Sv. ]p-∂a- S - ° m- b - e n- e pw N- º - ° p- f Øm-‰n-epw am-∂m-dn-epw \o-tc‰p- ] p- d - Ø pw Im- b w- I p- f w Imb- e n- e p- s am- s ° B¿- ∏ p- h n- f nI- f pw B- c - h - ß - f p- a p- b - c ptºmƒ A- h n- s S em- ` - \ - „ - ß fp- s S I- W - ° n- √ . kn- c - I - f n¬ F-cn-s]m-cn-sIm-≈p-∂ B-thiw am-{Xw.-

P-bv-]q¿: tem-I-sØ G-‰-hpw h-en-b ]p-kv-X-Iw G-‰-hpw sNdn-b h-\n-X-bm-b tPym-Xn BwsK {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. ssP-\ k-∂ym-kn {io X-cp¨ km-K¿ c-Nn-® 30 A-Sn D-b-c-hpw 24 A-Sn ho-Xn-bp-ap-≈ ]p-kv-X-I-am-Wv tPym-Xn Bw-sK {]-Im-i-\w sNbv-X-Xv.-

tPym-Xn Bw-sK -]p-kv-X-I-Øn-s‚ `m-cw 2000 In-tem-{Km-am-Wv. 1500 In-tem{Kmw C-cp-ºpw 100 en-‰¿ a-jnbpw 400 In-tem ^v-f-Iv-kpw D-]tbm-Kn-® ]p-kv-X-Iw A-lv-a-Zm_m-Zn¬-\n-s∂-Øn-b 10 tPm-en°m-cm-Wp \n¿-an-®-Xv.]p-kv-X-Iw enw-I _p-°v Hm^v sd-t°m-Un¬ C-Sw-t\-Sn.

shfp¯ sXmen-tbm-Sp-Å {`-a-¯n-s\-Xn-tc Imw-]-bn³

]-£n-∏-\n hym-]-I-am-b \o∏m-fn¬-\n-∂pw a-‰pw tZ-im-S-\-∏£n-Iƒ Nq-Sv Im-em-hÿ tX-Sn U¬-ln-bn-se-Øp-∂X - v A-]I - S- km-[y-X h¿-[n-∏n-°p-∂p-≠v. 2006 s^-{_p-hc - n 19\m-Wv C¥y-bn¬ B-Zy-am-bn ]-£n-∏-\n I-s≠-Øn-b-Xv. a-lm-cm-{„-bn-

e£m-[n-]-Xn-bm-bn-cp-¶ ap³ F-Un-äÀ apwss_ sX-cp-hn apw-ss_: sh¿-tkm-h-bn-se sP.--]n. tdm-Un-eq-sS \-S-°m-dp≈ an-°-h-cpw k-Nv-I-¥v Z¿_m¿ Kp-cp-Zzm-c-bv-°p ]p-d-Øn-cn°p-∂ B {]m-b-ap-≈ kv-{Xo-b I-≠n-´p-≠m-hpw. an-°-h-cpw I-cpXn-bn-cp-∂-Xv A-h¿ apw-ss_-bnse B-bn-c-°-W-°n-\p h-cp-∂ bm-N-I-cn¬ H-cmƒ am-{X-am-sW∂m-Wv. F-∂m¬, kp-\n-Xm \mbn-Iv F-∂ 65Im-cn H-cn-°-epw bm-Nn-°m-dn-√, F-∂p am-{X-a-√ A-t©m-fw `m-j-Iƒ sh-≈wt]m-se kw-km-cn-°p-I-bpw sNøpw. N-fn-]n-Sn-® h-kv-{X-ß-fpw ssI-bn¬ H-cp s]m-´n-b sk¬t^m-Wp-am-bn ]n-s∂ A-h-sc¥m-Wv sX-cp-hn¬ sN-øp-∂-Xv? 12 h-b- p-≈ t]m-a-td-\n-b≥ \m-b km-jn-bp-am-bn Kp-cp-Zzm-cbv-°v ]p-d-sØ \-S-∏m-X-bn¬ Ah¿ A-`-bw-tX-Sn-bn-´v c-≠p-am-kam-bn. F-s‚ am-Xm-]n-Xm-°-sf sN-dp-∏-Øn-te \-„-am-bn. F∂m¬, kp-lr-Øp-°-fp-sS ]n¥p-W-bn¬ ]q-s\ bq-\n-th-gv-kn‰n-bn¬-\n-∂v _n-cp-Zw I-c-ÿ-am°n-b Rm≥ Kr-l-e-£v-an F-∂ a-dm-Øn am-K-kn-s‚ F-Un-‰¿ ÿm-\-Øp-h-sc-sb-Øn-˛ kp-\nX ]-d-™p. 1980I-fn¬ i-cn-°pw A-h¿ e-£-{]-`p-hm-bn-cp-∂p. shm¿-fnbn-se B¿-`m-S-]q¿-W-am-b P-b-

I- W w. A- X n- \ p- ≈ s\- t ´m- ´ Øn-em-Wv Xm-s\-∂v B-bm-]d-ºv ]m-≠n Np-≠-\n¬ a¬-kc- Ø n- s \- Ø n- b I- c p- \ m- K - ∏ ≈n kw-Lw I-t∂-‰n-bp-sS `mc-hm-ln-bm-b kn X-ºm≥ ]-dbp- ∂ p. N- º - ° p- f w Np- ≠ ≥ Xp-g-™ Pq-\n-b¿ kn.-_n.-kn. N- ß w- I - c n- b p- s S Iym- ] v - ‰ ≥ sI kn Ip- ™ p- t am- \ pw ]- d bm- \ p- ≈ - X v a- s ‰m- ∂ - √ . A- t ±l-hpw Xn-c-bp-∂-Xv I-Sw Xo¿°m- \ p- ≈ h- g n- X - s ∂- b m- W v . Np- ≠ ≥ h- ≈ - ß - t f- ° mƒ I„- a m- W v sN- d p- h - ≈ - ß - f p- s S ÿn- X n. P- b n- ® m- e pw tXm- ‰ mepw C-h¿-°v I-S-Øn¬-\n-∂p I-c-I-b-dm-\m-hn-√. Np-≠≥ h≈-߃-°v ss{]-kv-a-Wn C-\Øn- e pw kv - t ]m¨- k ¿- j n- ∏ v C- \ - Ø n- e pw Xm- c - X - t ay- \ hen- b Xp- I In- ´ p- t ºmƒ C- h ¿°p In- ´ p- ∂ - X v Np- c p- ß n- b XpI am-{X-am-Wv. Np- ≠ ≥ h- ≈ - ß - t f- ° mƒ ]-tØm C-cp-]-tXm Xp-g-°m¿ am- { Xw Ip- d - h p- ≈ sh- ∏ v F t{K-Uv h-≈-߃-°v ss{]-kva-Wn-bm-bn In-´p-∂-Xv G-gm-bnc- Ø n¬ ]- c w cq- ] - b v - ° - S p- Ø p am-{X-am-sW-∂v tIm-´-∏-d-º≥ h-≈-sØ \-bn-® sIm-®n Xm-

∂m-Wv kp-\n-X-bp-sS ]-£w. kp-\n-X-bv-°v c-≠v ^v-fm-‰p-I-fpw Im-dpw D-≠m-bn-cp-∂ Im-cyw ]-gb A-b¬-°m¿ ÿn-co-I-cn-®p. A-¥¿-ap-Jn-bm-bn-cp-∂ A-h¿ A-[n-I-am-cp-am-bpw _-‘-s∏-Smdn-√m-bn-cp-∂p. kp-\n-X-bp-sS ]pXn-b A-h-ÿ-tbm¿-Øv k-¶-Ss∏-Sp-I-bm-Wv A-h¿.-

se \-hm-]q-cn¬ ]-£n-Iƒ hym]-Ia - m-bn N-sØm-Sp-ßp-∂X - v {Kmao-W¿ {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-btXm-sS-bm-Wv ]-£n-∏\ - n-bm-sW∂p ÿn-co-I-cn-®-Xv. Xp-S¿-∂v 2,53,000 tIm-gn-I-sf-bpw 5,87,000 ap-´I - f - pw A-©p-Zn-hk - Ø - n-\I - w \-in-∏n-®n-cp-∂p.-

fn-®S- p-°p-Ib - m-Wv Um¿°v Cu-kv _yq-´n^pƒ Imw-]-bn-\n-eq-sS e-£y-an-Sp-∂Xv. kz-¥w sXm-en-bn¬ Xr-]X v- n-s∏-Sp-∂h - c - mbn B-fp-Iƒ am-dWw. sXm-en-bp-sS \n-dØn-\p-a∏ - p-dØ - m-Wp Po-hn-Xs - a-∂v A-h¿ Xn-cn-®d - n-bWw˛ \μn-X ]-d™p. Imw-]b - n\v ]n¥p-W \¬-Ip-∂ F-s‚ hm¿-Ø H-cp ]{Xw sIm-SpØ-Xv F-s‚ sh-fp-∏n-® t^mt´m-bp-am-bm-W.v sXm-en-bp-sS \n-dt- Øm-Sp≈ {`-aw Pm-Xn-bp-ambpw kw-kv-Im-c-hpambp-sam-s° _-‘s - ∏-´p In-S° - p-∂p-s≠¶nepw \n-eh - n¬ ]-ck - y-ßf - n¬\n-∂p-≈ k-Ω¿-±a - m-Wv {]-[m-\ tl-Xp-sh-∂v \μn-X Nq-≠n-°m´n. hn-Zym-`ym-ka - p-≈ [\n-I bph-Xn-bp-sS tdmƒ ssI-Imcyw sN-tø-≠nhcp-tºmƒ ta°-∏vam≥-am¿ X-s∂ Iq-SpX¬ sh-fp-∏n-°m≥ {i-an-°m-dp≠v. \n-da - p≈-h¿-t° hn-Zym-`ym-khpw hn-Pb - hpw t\S.m≥ km-[n-°q F-∂ k-¶¬-∏a - m-Wv C-Xn\p ]n-∂n-se-∂v A-h¿ ]-d™p.

Cdm³ Nm-\emb {]kv Sn.hn-bp-sS t]-Pn-\v bp-Syq-_n hne¡v sX-lv-dm≥: C-dm≥ Nm-\-em-b {]-kv Sn.-hn-bp-sS Hu-tZym-Kn-I t]-Pv ho-Un-tbm sj-b-dn-Mv ssk-‰m-b bp-Syq-_v ap-∂-dn-bn∏n-√m-sX {]-h¿-Ø-\-c-ln-Xam-°n-b-Xm-bn B-tcm-]-Ww. C-{km-tb-en \n-b-{¥-W-Ønep-≈ B‚n Un-^ta-j≥ eo-Kn-s‚ k-Ω¿-±-^-e-am-bmWv Cu \-S-]-Sn-sb∂v {]-kv Sn.-hn \yqkv-dqw U-b-d-Œ¿ lm-an-Zv dn-km C-amZn ]-d-™p. Pq-sse 25 ap-X¬ X-ß-fp-sS t]-Pn-te-°v ]p-Xnb ho-Un-tbm-Iƒ A-]v-tem-Uv sN-øm≥ ]-‰p-∂n-√. bp-Syq-_pw Kq-Kv-fpw C-tX-°p-dn-®p {]-Xn-Icn-°m≥ X-øm-dm-bn-s√-∂pw Cam-Zn ]-d-™p. C-{km-tb-en-s‚ Ip-‰-Ir-Xy-߃ tem-I-sØ A-dn-bn-°p-∂-Xv X-S-bp-I-bmWv F.-Un.-F-√n-s‚ e-£yw.

bp-Syq-_n-eq-sS-bpw a-‰v samss_¬ πm-‰v-t^m-ap-I-fn-eq-sSbpw sse-hv kw-t{]-j-Ww \-SØn ]-Sn-™m-d≥ cm-Py-ß-fpsS D-]-tcm-[-sØ {]-kv Sn.-hn. a-dn-I-S-°p-I-bm-sW-∂v F.Un.-F-√n-s‚ Hu-tZym-Kn-I sh_v-ssk-‰v Btcm- ] n- ® n- c p- ∂ p. C- ° m- c y- Ø n¬ bp-Syq-_n-s\ Bi-¶ A-dn-bn-®Xm-bpw F.-Un.F¬. sh-_vssk-‰v hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. 2012 P-\p-h-cn ap-X¬ bq-tdm]y≥ cm-Py-߃ {]-kv Sn.-hn-bpsS kw-t{]-j-Ww X-S-™n-cp∂p. am-[y-a-cw-K-Øv B-[n-]Xyw ÿm-]n-®n-cp-∂ k-b-WnÃv A-P-≠-I-sf sh-√p-hn-fn-®Xm-Wv {]-kv Sn.-hn-s°-Xn-cm-b \-S-]-Sn-°p Im-c-W-sa-∂v C-amZn ]-d-™p.

Zp-_-bn d-a-Zm-\n 287 t]À C-kvemw kzo-I-cn-¨p Zp-_-bv: C-°-gn-™ d-a-Zm-\n¬ hn-hn-[ cm-Py-°m-cm-b 287 t]¿ C-kv-emw-a-Xw kzo-I-cn-®-Xm-bn Zp-_-bv Un-]m¿-´v-sa‚ v Hm-^v Ckv-em-an-Iv A-^-tb-gv-kv B‚ v Nm-cn-‰-_nƒ B-Iv-‰n-hn-‰o-kv ta[m-hn tUm. l-am-Zv A¬ ssi_m-\n A-dn-bn-®p. ]p-Xn-b am¿-Kw kzo-I-cn-®h¿-°pw A-h-cp-sS Ip-Spw-_߃-°pw {]-tXy-I ¢m-kp-Ifpw \-S-Øp-∂p-s≠-∂pw A-t±lw A-dn-bn-®p. C-kv-em-an-s\ Ip-dn-®v A-dn-bm-\pw kw-i-b-

߃ Zq-co-I-cn-°m-\p-am-bn hnhn-[ `m-j-I-fn-ep-≈ ]p-kv-X-Iß-fpw kn.-Un-I-fpw ku-P-\yam-bn hn-X-c-Ww-sN-øp-∂p-≠v. C-kv-emw-a-Xw kzo-I-cn-®-h-cn¬ 222 t]-cpw h-\n-X-I-fm-Wv. D-Km≠-bn¬ Cu h¿-jw \-S-Øn-b {]-tXy-I {]-`m-j-W-߃-°pti-jw 30 t]¿ C-kv-emw-a-X-

Øn-te-°p h-∂-Xm-bn Iu¨k-en-Mv hn-`m-Kw ta-[m-hn Pm nw A¬ J-kv-d-Pn hy-‡-am°n. I-gn-™ h¿-jw am-{Xw Zp_-bn¬ 75 ßfn¬ \n-∂p≈ 4,229 t]¿ C-kv-emw-a-Xw kzo-Icn-®-Xm-bn \-h ap-kv-enw hn-`mKw ta-[m-hn-bm-b lp-Z A¬ I_n A-dn-bn-®p.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-199. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

]n hn th-Wp-tKm-]m¬

G-ä-hpw h-en-b ]p-kv-X-Iw G-ä-hpw sN-dn-b h-\n-X {]-Im-i-\w sN-bv-Xp

CMYK

hÅwIfn I-gnªp; I-fn-¡mÀ I-S-¯n-sâ \-Sp-¡m-b-enÂ

Thejas Epaper general Edition 2013/08/19  

Thejas Epaper general edition. 2013/08/19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you