Page 1

kozhikode

1189 [\p 12

1435 k^¿ 24

27 Unkw-_¿ 2013 sh≈n

\ym-bm[n-] \n-ba\w kp-Xm-cy-amhWw

kp

-{]nw-tIm-S-Xn-bn-se-bpw ssl-t°m-S-Xn-bnse-bpw P-Uv-Pn-am-cp-sS \n-b-a-\-Øn-\pw ÿ-ew-am-‰-Øn-\pw A-[n-Im-c-ap-≈ \n¿-Zn-„ Pp-Uojy¬ A-t∏m-bn‚ v-sa‚ v I-Ωo-j-\v (sP.-F.kn.) `-cW-L-S-\m-]-Z-hn \¬-Im\p≈ tI-{μ-a-{¥n-k-`m Xo-cpam-\w kzm-K-Xm¿-l-am--Wv. km-[m-c-W \n-b-a-\n¿-am-Wß-fn-eq-sS `m-hn-bn¬ sP.F.kn-bp-sS L-S-\- am-‰ßƒ°p hnt[-bamhn-s√-∂v D-d-∏p-h-cp-Øm-\m-Wv `-cW-L-S-\m-]-Z-hn. sP.F.kn. cq-]o-I-c-W-hp-am-bn _‘-s∏-´ 2013se _n-√v ]-cn-tim-[n-® ]m¿-e-sa‚-dn ÿn-cw-k-an-Xn-bpw k-am-\-am-b ip-]m¿-i ap-tºm-´p-h®n-cp-∂p. I-Ωo-j-\n¬ No-^v P-Ãn-kn-\pw \n-b-a-a-{¥n°pw kp-{]nw-tIm-S-Xn P-Uv-Pn-am¿-°pw ]p-d-sa Dƒ-s∏Sp-Øp-∂ {]-ap-J hy-‡n-I-fn-sem-cm-ƒ ]-´n-I-Pm-Xn-˛]-´n-I-h¿-K \yq-\-]-£ hn-`m-K-ß-fn¬-\n-∂v Dug-a-\pk-cn®p thW-sa-∂-pw kv-{Xo-{]m-Xn-\n-[yw- D-≠m-h-Wsa-∂p-ap≈ \n¿-tZ-i-hpw kzm-K-Xm¿-lw X-s∂. kp-{]nw-tIm-S-Xn No-^v P-Ãn-kv A-[y-£-\pw apXn¿-∂ A-©p \ym-bm-[n-]¿ Aw-K-ß-fp-am-b sIm-foPn-b-am-Wv C-t∏mƒ ssl-t°m-S-Xn-bn-te-°pw kp-{]nwtIm-S-Xn-bn-te-°pw P-Uv-Pn-am-sc \n-b-an-°p-∂-Xv. sImfo-Pn-bw k-{º-Zm-bw \n¿-Ø-em-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-´p-sIm-≠p-≈ H-cp s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn Cs°m-√w P-\p-h-cn-bn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ h-∂n-cp∂p. F-∂m¬, A-Xp tIm-S-Xn X-≈n. P-Uv-Pn-am¿ Xs∂ P-Uv-Pn-am-sc \n-›-bn-°p-∂ C-t∏m-g-sØ co-Xn am-‰n kp-Xm-cy-am-b H-cp kw-hn-[m-\w D-d-∏m-°m-\m-Wv ]pXnb \nb-a-\n-¿-am-W-Øn-eq-sS tI-{μ-k¿-°m¿ D-t±in-°p-∂-Xv. kn-hn¬ k¿-ho-kn¬ \n-e-hn-ep-≈- coXn°v k-am\-am-bn Hmƒ C-¥ym Pp-Uo-jy¬ k¿-ho-kv B-cw-`n°m-\p-≈ \n¿-tZ-iw A-Sp-Ø-Im-e-Øp k-Po-h-am-bn D-b¿-∂p-h-∂n-cp-∂p. C-Xp N¿-®-sN-øm≥ kp-{]nwtIm-S-Xn P-Uv-Pn-am-c-pw ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãnkp-am-c-pw Dƒs∏sS tI-{μ \n-b-a-a-{¥n hn-fn-®p-tN¿Ø tbm-K-Øn¬ {]kvXp-X \n¿-tZisØ A-\p-Iqen-®-Xv 10 kw-ÿm-\-ß-fpw aq-∂v ssl-t°m-S-Xn-Ifpw am-{X-am-Wv. C-Xn¬-\n-∂p-X-s∂ Pp-Uo-jy-dn-sb Iq-Sp-X¬ kp-Xm-cy-am-°m-\p-≈ \o-°-ß-sf F-Xn¿°p-∂-h¿ B-cm-sW-∂p hy-‡-am-Wv. Btcm-]-W-hnt[-b-cmb \ym-bm-[n-]¿-s°-Xn-tc t]m-epw \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn¬ hn-ap-J-X Im-´n-bXn-s‚ D-Zm-l-c-W-ß-fp-≠v. apsºm-cn-°¬ ssl-t°mS-Xn-bn-te-°pw Hu-tZym-Kn-I-h-k-Xn-bn-te-°pw km-[\-߃ hm-ßn-b-Xn¬ A-gn-a-Xn Im-´n-sb-∂p hy-‡am-b sX-fn-hp-I-fp-≠m-bn-´pw P-kv-‰n-kv cm-a-kzm-an-sb k¿-ho-kn¬-\n-∂p ]p-d-Øm-°n-bn√. P-Uv-Pn-am-sc Cw]o-®v sN-øm-\p-≈ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ A-[n-Im-cw C∂p-h-sc D-]-tbm-Kn® A-\p-`h-h-pan-√. P-Ãn-kv F sI Kmw-Kp-en-s°-Xn-tc A-Sp-Ø-\m-fn¬ D-b¿-∂p-h∂ ssew-Kn-Im-tcm-]-Ww t_m-[y-s∏-´n-´pw tI-sk-Sp°m≥ A-tX-°p-dn-®v A-t\z-jn-® kp-{]nw-tIm-S-Xn \ym-bm-[n-]-k-an-Xn \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-√. kz-bw-Xo¿-Ø kp-c-£n-X-h-e-b-Øn¬ hn-cm-Pn°p-∂ Pp-Uo-jy-dn-sb A-°u-≠-_n-en-‰n D-≈-Xm°n am-‰m≥ \n¿-Zn-„ Pp-Uo-jy¬ A-t∏m-bn‚ vsa‚ v I-Ωo-j-\v H-cp ]-cn-[n-h-sc B-hp-w. CXv \Ωp-sS `-c-W-L-S-\-bp-sS A-¥- -Ø-sb-bpw P-\m[n-]-Xy-sØ-bpw i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂ H-∂m-bm-Wp hn-e-bn-cp-tØ-≠-Xv.

s]¬Ip-«n-IÄ ap¼nÂ

kv

-{Xo-I-fpw ]p-cp-j-∑m-cpw c-≠p-hn-[-Øn¬ Nn-¥n-°p-∂p-sh-∂ h-kv-Xp-X-bv-°p im-kv{Xo-bm-Sn-ÿm-\-ap-≈-Xm-Wv. a-\p-jy¿ F-∂ \n-ebn¬ s]m-Xp-hm-b Po-h-im-kv-{X k-hn-ti-j-X-Iƒ D≈-t∏mƒ X-s∂ C-cp-h¿-°pw hn-ti-jm-ep-≈ Zu-Xyß-fp-ap-≠v. kv-{Xo-I-fp-sS-bpw ]p-cp-j-∑m-cp-sS-bpw akv-Xn-jv-I-ß-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Cu-bn-sS K-th-jI¿ hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim-[n-®n-cp-∂p. Fw.B¿.sF, C.C.Pn. Xp-S-ßn k-ao-]-Im-e-Øp tUm-Œ¿-am¿ D-]tbm-Kn-°p-∂ D-]-I-c-W-߃-sIm-≠m-bn-cp-∂p ]T\w. a-kv-Xn-jv-I-Øn¬ c-≠v A¿-[-tKm-f-ß-fp-≠v. ]pcp-j-∑m¿-°n-S-bn¬ Cu A¿-[-tKm-f-߃ X-Ωn-ep≈ _-‘w Xm-c-X-tay-\ Ip-d-™n-cn-°p-tºmƒ kv{Xo-I-fn¬ c-≠pw X-Ωn¬ Km-V-am-b _-‘-ap-s≠∂p im-kv-{X-⁄≥-am¿ a-\- n-em-°n. A-{X-Xs - ∂ c-kI - c - a - m-b a-s‰m-cp \n-co-£W - w-IqSn-bp-≠m-bn. Cw-•≠ - n-se \yq-Im-kn¬ k¿-hI - e - m-imem K-th-jI - c - m-Wv s]¨-Ip-´n-Iƒ s]-s´-∂v h-fc - p∂p-sh-∂ ]-gs - bm-cp hn-izm-kw i-cn-bm-sW-∂p sX-fnbn-®X - v. B¨-Ip-´n-If - p-sS a-kvX - n-jvI - w ]q¿-Wh - f - ¿-®bn-se-Øp-∂X - n-\p ap-ºp-Xs - ∂ s]¨-Ip-´n-If - p-sS akvX - n-jvI - w h-f¿-® ]q¿-Øn-bm-°p-∂p. B-hi - y-an-√mØ I-WI - vj - \ - p-Iƒ H-gn-hm-°p-Ib - pw th-≠X - v i-‡ns∏-Sp-Øp-Ib - pw sN-øp-∂t- Xm-sS a-kvX - n-jvI - w ]-cnÿn-Xn-sb t\-cn-Sm≥ {]m-]vX - a - m-hp-∂p. F-¥p-sIm-≠nß-s\ F-∂p im-kv{- X-⁄∑ - m¿ hn-iZ- o-Ic - n-°p-∂n-√. {]-kh - w, Ip-™p-ßs - f h-f¿-ج Xp-Sß - n-b Im-cy߃-°p s]¨-Ip-´n-Is - f X-øm-dm-°p-Ib - m-hmw.

t\Àhc Kp¬_¿-K Iq-´-s°m-e: \-tc{μ-tam-Un-°v tIm-S-Xn-bp-sS ¢o≥ Nn‰v

4

a{´n-¸-Wnbpw ]mÀ-«n{]-hÀ-¯-\-hpw a

-{¥n-∏-Wn-b-S-°w ]m¿-e-sa‚-dn cm-{„o-b-Øn-se G-Xp th-jw-sI-´n-s\-bpw ]m¿-´n-{]h¿-Ø-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn am{Xw I-W-°m-°p-I-bpw A-ßs\ {]-Jym-]n-°p-I-bpw sN-bv-Xn´p-≈-Xv C-S-Xp-I-£n-Iƒ am-{Xam-Wv. A-Xm-Wv A-h-cp-sS {]-Xyb-im-kv-{X \n-e-]m-Sv. a-‰p I-£nIƒ-°v Cu kp-Xm-cy-X-bn-√. a{¥n-bm-bm¬ ]n-s∂, I-£n-t`-Zsa-t\y k-I-e \m-´p-Im-cp-sS-bpw {]-Pm-]-Xn-bm-sW-∂ `-c-W-L-S\m U-b-tem-Km-Wv A-Sn-°p-I. Sn {K-Ÿ-∏-ip-hm-Wv ]p-√p-Xn-∂p-∂sX-∂p h-bv-°p-I. F-¶n¬, a-{¥n°-tk-c-bn¬-\n-∂v H-cm-sf C-d°n-hn-Sp-tºmƒ \m-´p-Im¿ F¥m-Wp a-\- n-em-t°-≠-Xv? H-∂p-In¬, `-c-W-L-S-\m hnh-£-{]-Im-cw Sn-bm≥ {]-h¿-Øn®n-√. B h-Ip-∏p-h-®v a-{¥n-°p∏m-bw Du-cn-ta-Sn-°p-∂ N-cn-{Xw \-Ωp-sS cm-Py-Øv A-Xy-]q¿-hw. Im-c-Ww, A-ß-s\-sbm-cp \-bw cm-{„o-b-I-£n-Iƒ kzo-I-cn®m¬ ]n-s∂ a-{¥n-k-`-I-fn¬ lm-P¿ Xn-I-bv-°m≥ ]p-d-Øp-\n∂v ÿn-c-am-bn B-sf C-d-t°≠n-h-cpw. `-c-W-∏m¿-´n D-t±-in-®-hn-[Øn-e-√ A-h-cp-sS a-{¥n {]-h¿Øn-°p-∂-sX-¶n-epw C-d-°n-hnSmw. D-±n-„-em-`-߃ \n-h¿-Øn®p-sIm-Sp-°m≥ C-bm-f-{X t]mcm F-∂p ]m¿-´n-°p tXm-∂nbm¬ a-Xn. aq-∂v, cm-{„o-b-[m-c-W-I-fpsS t]-cn¬ Im-em-Im-ew \-S-Ømdp-≈ A-gn-®p-]-Wn-I-fp-≠v. c≠p-sIm-√w I-gn-™v Ip-∏m-b-anSp-hn-°mw F-∂p ]-d-™v sN-∂nØ-e-sb ]-‰n-s®-¶n-epw, kw-KXn H-cp ÿn-cw ]w-‡n-b-√. ]-d™p-h-® Uo-ep-Iƒ s]m-Xp-sh \-S-Øm-dm-Wp ]-Xn-hv. C-∏-d-™-Xn¬ G-Xp-hn-`m-KØn¬-s∏-Spw P-b-¥n \-S-cm-Ps‚ I-Y? Xn-c-s™-Sp-∏v B-k-∂am-bn. tIm¨-{K- n-\v P-\-߃°n-S-bn¬ {]-h¿-Øn-°m≥ B-fpth-Ww. A-Xp-sIm-≠v tI-{μ-a{¥n-k-`-bn¬-\n-∂v B-sf ]m¿-´n{]-h¿-Ø-\-Øn-\v C-d-°p-∂p-sh-

∂m-Wv {io-a-Xn-bp-sS cm-Pn-°v ]m¿-´n ]-d-bp-∂ \ym-bw. {]-Y-aZr-„ym tXm-∂p-I c-≠p Im-cy-ßfm-Wv: H-∂v, tIm¨-{K- n-\v ]m¿´n-{]-h¿-Ø-\-Øn-\v \n-e-hn-ep≈ Im-°-sØm-≈m-bn-cw Ip-‰nIƒ Xo-sc t]m-cm. c-≠v, P-b-¥n \-S-cm-P≥ H-cp A-km-am-\y P-\Io-b-]p-≈n-bm-Wv. A-©p-cq-]m saw-_¿-am-cm-bm-epw A-\p-`m-hn∏-S-bm-bm-epw tIm¨-{K- n-s\ kw-_-‘n-®p {]-h¿-Øn-°m≥ B-fn-s√-∂p ]-d-™m¬ i-cn-b√. Im-si-dn-™v B-sf-bn-d-°p∂ Im-cy-Øn¬ H-∂mw-dm-¶p-≈

F ssa-\-kv _n hn-Pp hn \m-b¿

h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏n¬\n-∂v c-≠mw bp.]n.F. k¿-°m¿ C-d-°n-hn-Sp-∂ c-≠m-a-sØ a{¥n-bm-Wp P-b-¥n. B-Zyw t]mb-Xv P-b-dmw c-ta-iv. ]m¿-´n-{]-h¿Ø-\ \ym-bw ]-d-bm≥ A-∂p Xnc-s™-Sp-∏v A-Sp-Øn-cp-∂n-√. an. {Ko≥ F-∂ Xo-{h-hm-Zn-te-_-emWv Sn-bm-\p ta¬ ]-Xn-®-Xv-˛ k¿°m-cn-s‚ hn-I-k-\-\-b-Øn-\v

\n-tcm-[-\w sXm-´v an-®-`q-an \n-baw h-sc H-cp-am-Xn-cn-s∏-´ F-Stß-sdm-s° H-‰-b-Sn-°-t√ I-ÆS-®v C-cp-´m-°n-hn-´-Xv? A-ß-s\ ssl-°-am≥-Uv-{]o-Xn kw-`-cn-®bm-sf-bm-Wv C-t∏mƒ Xq-°n-sbdn-™n-cn-°p-∂-Xv. Im-c-Ww e-fnXw. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v h®p ]-›n-a-L-´-Øn¬ Nn-e \-S-]Sn-Iƒ-°p {io-a-Xn Xp-\n-™p. k-

\-S-cm-P-\pw C-Ø-c-Øn¬ C-kvt]-Up-I-fm-bn I-W-°m-°-s∏Sm≥ am-{Xw F-¥p am¿-K-X-S- ß-fm-Wv tZ-io-b-hn-I-k-\-Øn¬ D-≠m-°n-b-Xv? A-hn-sS-bmWp a¿-aw. 2004 ap-X¬ 2013 am¿-®v h-sc sam-Øw B-dp-e-£w sl-Œ¿ h\-`q-an-bm-Wv ]-e ]-≤-Xn-Iƒ-°mbn tI-{μ h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn-a{¥m-e-bw a-dn-®p-sIm-Sp-Ø-Xv. CtX Im-e-b-f-hn¬ Cu h-Ip-∏n¬ A-\p-a-Xn \n-tj-[n-®-Xv sh-dpw 14,000 sl-Œ-dn-\p am-{Xw. A-t]£-I-fn¬ _-lp-`q-cn-]-£-hpw

2004 ap-X 2013 amÀ-¨v h-sc sam-¯w B-dp-e-£w sl-ÎÀ h-\-`q-an-bm-Wv ]-e ]-²-Xn-IÄ-¡m-bn tI-{µ h-\w-þ-]-cn-Øn-Xn-a-{´m-e-bw a-dn-¨p-sIm-Sp-¯-Xv. C-tX Im-e-b-f-hn Cu h-Ip-¸n A-\p-a-Xn \n-tj-[n-¨-Xv sh-dpw 14,000 sl-Î-dn-\p am-{Xw. A-t]-£-I-fn _-lp-`q-cn-]-£-hpw A-\p-h-Zn-¡p-¶p F-¶p am-{X-a-Ã, h-\-`q-an am-änF-Sp-¡m-\p-Å A-t]-£-I-fn 85 i-X-am-\-hpw J-\-\m-h-iy-§Ä-¡v D-Å-Xm-Wp-Xm-\pw. 80se h-\-kw-c-£-W \n-b-aw Iq-fm-bn Im-änÂ-¸-d-¯p-¶ A-\p-a-Xn-I-fm-Wv C-h-b-{X-bpw. P-b-dm-an-sâ I-tk-c sX-dn-¸n-¡m³ C-S-sbm-cp-¡n F-¶p ]-d-bp-¶ -{]-iv-\-sa-Sp-¡mw. 181 I-cn-J-\n-IÄ-¡m-Wv an. {Ko³ A-\p-a-Xn sIm-Sp-¯-Xv. C-Xn 131 F-®-hpw h-\-`q-an-bn-em-Wv. B Hu-Zm-cy-¯n 26,000 sl-ÎÀ h-\w t]m-bn-¡n-«n. 2.1 e-£w sa-Km-hm-«v Xm-]-ssh-Zyp-Xn-¡p-Å h-\m-´-c-]-²-Xn-I-fp-sS I-Y th-sd. ]m¿-´n-sb kw-_-‘n-®v A-sXmcp {]-iv-\-ta-b-√. ]n-s∂, {Zm-hnU-I-£n-I-sf-√mw ssI-hn-´ tIm¨-{K- n-\v X-an-gv-\m-´n¬ ta¬-hnem-k-ap-≠m-°m≥ Cu {io-a-Xn G-Xm-bm-epw H-cp Im-a-cm-tPm aq∏-\m-tcm A-√. A-Xm-Wv D-t±-iysa-¶n¬ F-¥p-sIm-≠v Nn-Zw-_-csØ a-{¥n-Øp-Wn Du-cn-hm-ßn, X-an-g-I-tØ-°v A-b-°p-∂n-√? Np-cp-°n-bm¬, P-b-¥n \-S-cm-Ps\ s]m-°n-b-Xv ta¬-∏-d-™ hIp-∏p-I-fn¬ c-≠m-a-tØ-Xn-s‚ t]-cn-em-Wv-˛ D-±n-„-^-ew sNm-cnbp-∂n-√.

am¿-K-X-S- -ap-≠m-°p-∂ i-ey°m-c≥. Im-c-Ww, tIm¿-]-td-‰pIƒ-°v h-\-`q-an ]-Xn-®p-In-´p-∂Xn-epw ]-cn-ÿn-Xn ¢n-b-d≥-kv \¬-Ip-∂-Xn-epw a-{¥n imTyw-]nSn-°p-∂p. "hn-I-k-\'Øn¬ A-eºp-≠m-°n-bm¬ ssZ-hw £-an°n-√, ]n-∂-t√ k¿-Zm¿-Pn? an-kn-kv {Ko≥ H-∂p-a-s√-∂p am-{X-a-√, tkm-Wn-bm-Pn-bp-sS hn-\o-X-hn-t[-b-bp-am-Wv P-b-¥n. ]m¿-´n-Xm¬-∏-cy-sam-s° `w-Knbm-bn t\m-°pw. B-d-∑p-f F-b¿t]m¿-´n-s‚ ]-cn-ÿn-Xn ¢n-b-d≥kv I-≠n-t√-˛ h-b¬-\n-I-ج

Xy-Øn¬, kz-¥w B-kq-{X-W I-Ωo-j≥ Aw-K-am-b I-kv-Xq-cnb-Æ-s‚ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°n ]m¿-´n-°v ssa-te-Pv X-c-s∏-SpØp-I F-∂ \n¿-tZm-j-sse-\mWv a-{¥n D-t±-in-®-Xv. tI-c-f-Ønse Nm-≠n-∏-S sXm-´v X-an-gv-\m-Sv, a-lm-cm-{„, I¿-Wm-S-I tZ-i-ßfn-se Izm-dn, h-\w am-^n-b-Iƒ h-sc sF-Iy-ap-∂-Wn-bm-bns°m-≠v ]m¿-´n-b-a-c-Øv A-≈psa-∂v {io-a-Xn kz-]v-t\-]n \n-\-®X-√. A-t≈-≠-h¿ A-≈n, {io-aXn-°v I-tk-c t]m-bn. k-XyØn¬ P-b-dmw c-ta-ipw P-b-¥n

A-\p-h-Zn-°p-∂p F-∂p am-{X-a√, h-\-`q-an am-‰n-sb-Sp-°m-\p-≈ A-t]-£-I-fn¬ 85 i-X-am-\-hpw J-\-\m-h-iy-߃-°v D-≈-XmWp-Xm-\pw. 1980se h-\-kw-c-£W \n-b-aw Iq-fm-bn Im-‰n¬-∏-dØp-∂ A-\p-a-Xn-I-fm-Wv C-h-b{X-bpw. P-b-dm-an-s‚ I-tk-c sX-dn-∏n°m≥ C-S-sbm-cp-°n F-∂p ]-dbp-∂ I¬-°-cn-{]-iv-\-sa-Sp°mw. 181 I-cn-J-\n-Iƒ-°m-Wv an. {Ko≥ A-\p-a-Xn sIm-Sp-Ø-Xv. CXn¬ 131 F-Æ-hpw h-\-`q-an-bn-emWv. B Hu-Zm-cy-Øn¬ 26,000

sl-Œ¿ h-\w t]m-bn-°n-´n. 2.1 e£w sa-Km-hm-´v Xm-]-ssh-Zyp-Xn°p-≈ h-\m-¥-c-]-≤-Xn-I-fp-sS I-Y th-sd. ]-cn-ÿn-Xn-hm-Zn F∂ te-_-sem-´n-®v ]m¿-´n X-s∂ F-gp-∂-≈n-® ]pw-K-h-s‚ b-Ym¿Y `-c-W-eo-e-I-fm-Wn-Xv. C-{Xbpw ]m-cn-ÿn-Xn-I am-lm-flysam-∂pw s\-‰n-bn¬ ]-Xn-°m-Xncp-∂n-´pw P-b-¥n \-S-cm-P-\pw Itk-c t]m-bn. C-hn-sS-bm-Wp ]ucm-h-en \-Ωp-sS "hn-I-k-\'\-bØn-s‚ Kp-´≥-kv Xn-cn-®-dn-tb≠-Xv. \n-e-hn-ep-≈ kw-c-£-W-\nb- a - ß - f n¬- \ n- ∂ p hn- I - k - \ - ] ≤- X n- I ƒ c- £ n- s ®- S p- Ø v ]- ≤ Xn-°m-sc k¿-h-X-{¥-kz-X-{¥cm-°n hn-Sp-I F-∂-Xm-Wv h-\w˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥n-bp-sS D-±n-„ ]-Wn. A-Y-hm, h-Ip-∏pw dq-fpw ]- c n- ÿ n- X n B- L m- X - h pw ]- d ™v sa-\-s°-Sp-Ø-cp-Xv. Cu HØm- i - s N- ø - e n- \ v A- f - h pw Xq°- h p- s am- ∂ p- a n- √ . F- { X- t Ømfw ¢n-b-d≥-kv \n-c-°v Iq-´m-tam A-{X-tØm-fw a-{¥n-°-tk-c-bnen-cn-°mw. P-b-dm-an-s‚ Im-e-Øv A-Xn\p ap-ºp-≈-Xn-t\-°mƒ 30 i-Xam-\w ¢n-b-d≥-kv \n-c-°v h¿-[n®p. P-b-¥n-bp-sS Im-e-Øm-h-s´, Cu \n-c-°p-h¿-[-\ 42 i-X-am\w. F-∂n-´pw t]m-cm t]m-cm F∂-Xm-Wp `-c-W-I-£n-bp-sS sse≥. Im-c-Ww, hn-I-k-\w t]m-cm, t]m-cm... A-Xp-sIm-≠v ]-‰n-b D-cp-∏-Sn-sb X-s∂ Cu ¢nb-d≥-kv h-Ip-∏v G¬-∏n-°p-∂p-˛ ho-c-∏-sam-bv-en. Izm-fn-^n-t°j≥ ]-e-Xp-≠v. t\-c-tØ X-s∂ \n-b-a-a-{¥n; J-\-\-Øn-\p ]p-I-gvs]-‰ s_-√m-cn cm-Pm-°-fp-sS {]nb-¶-c≥; k¿-thm-]-cn, ssl-°am≥-Un-s‚ hn-iz-kv-X≥. Xn-cs™-Sp-∏v hn-⁄m-]-\w C-dßpw-h-sc-bp-≈ {l-kz-Im-e-Øv ]-c-am-h-[n ¢n-b-d≥-kv. A-XmWp ]-Wn. C-Xp-X-s∂-b-t√ i-cnbm-b ]m¿-´n-{]-h¿-Ø-\w? k-Jm°ƒ kw-K-Xn ]-c-ky-am-bn ]-dbp-∂p; a-‰p-≈-h¿-°v A-Xn-\p-≈ {]-Xy-b-im-kv-{X-Pm-S-bn-s√-∂p am-{Xw.

tI-c-f-¯n-se tIm¬-{K-Ên-\p \Ã-Im-ew h-cp-¶p B

-≠p-]n-d-∏n-s‚ B-ÀmZ-Øn-\n-S-bn¬ a-e-bmfn-Iƒ-°p h-f-sc t\-cn-sbm-cp hnj-aw A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xm-bn ]d-bm-Xn-cp-∂p-Iq-Sm. tI-c-f-Ønse tIm¨-{K- n-ep-≈ X-Ωn¬Ø-√v C-\n Im-Wm≥ I-gn-bn-√t{X! B-k-∂-am-b tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ÿm-\m¿-Yn\n¿-W-b-sØ sNm-√n X¿-°-ta \-S-°n-√. ]m¿-´n-bn¬ F-√mw kpXm-cyw. P-\m-[n-]-Xy-am-sW-¶n¬ Xp-≈n-Øp-fp-ºp-∂p. ta-en¬ ]m¿-´n-sb-¥p sN-øp-tºm-gpw P\-ln-Xw am-\n-°p-I-bpw sN-øpw˛ tI-c-f ]m¿-´n-bp-sS Xm-t°m¬ÿm-\-Øn-cn-°p-∂ aq-∂p t\Xm-°ƒ aq-∂p ÿ-e-ß-fn¬ h®v aq-∂p-t\-c-ß-fn¬ tem-ItØm-Sp ]-d-™ kw-K-Xn-Iƒ B-I-am-\w ]-cn-tim-[n-®v B-‰n°p-dp-°n A-Xn-se k-Ø-bm-Wv ta-ep-≤-cn-® Im-cy-߃. t\-Xm°-fp-sS Nn-e hm-°p-I-fpw hm-NI-ß-fpw A-tX-]-Sn Xm-sg tN¿°p-∂p-≠v. A-t∏mƒ H-cn-d-°v sh-≈w-t]m-epw Ip-Sn-°m-sX Xs∂ Im-cy-߃ a-\- n-em-bns°m-≈pw. ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n\p ap-ºm-bn cm-{„-X-e-ÿm-\Øp h-®v F.sF.kn.kn-°p-th≠n F sI B‚-Wn A-h¿-I-fm-

Wv tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K- ns‚ `m-hn B-Zyw {]-h-Nn-®-Xv: ""tI-c-f-Øn¬ C-t∏mƒ tIm¨{K- n¬ H-cp {]-iv-\-hp-an-√. H-‰s°-´m-bn Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\cn-´v ko-‰p-Iƒ Xq-Øp-hm-cpw.'' ]d-™-Xp-t]m-se Im-cy-߃ t\cmw-h-Æw \-S-°m≥ sI.]n.-kn.kn. A-[y-£-\v A-t±-lw I-Øb-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. {]-kvXp-X I-Øv sI.]n.kn.kn. Bÿm-\-Øv F-Øn-b-tXm-sS {]iv-\-ß-sfm-s° Xo¿-∂p-sh-∂v \ym-b-am-bpw I-cp-Xmw. tI-{μ-`-c-Ww \n-e-\n¿-Øm\p-≈ H-cp-°-ß-fp-sS `m-K-am-bn cm-lp¬-Pn hn-fn-®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-ti-jw sI.-]n.-kn.kn. A-[y-£≥ c-taiv sN-∂n-Ø-e-bm-Wv Im-cy߃ Ip-td-°q-Sn tem-I-tØm-Sv hy-‡-am-°n-b-Xv: ""kw-ÿm-\sØ tIm-¨-{K- n¬ C-t∏mƒ Hcp {]-iv-\-hp-an-√. ÿm-\m¿-Yn\n¿-W-bw s]-s´-∂p ]q¿-Ønbm-°pw. C-°p-dn X-I¿-∏≥ P-bam-bn-cn-°pw.'' ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bmWv A¬-∏-sa-¶n-epw {]m-tbm-KnI-am-b A-`n-{]m-bw ]-d-™-Xv. ko-‰p-hn-`-P-\w ]q¿-Øn-bm-°m≥ A¬-∏w km-h-Im-iw X-c-Wsa-∂v ssl-°-am≥-Un-t\m-Sv A-

a[y-amÀKw ■

]cap

`y¿-Yn-®n-´p-s≠-∂m-bn-cp-∂p AXv. ""tIm¨-{K- n¬ `n-∂-X-sbm∂p-an-√; H-∂n-®v Xn-c-s™-Sp-∏pt]m-cm-´-Øn-\n-d-ßpw''˛ A-t±lw Iq-´n-t®¿-Øp. tI-c-f-Ønse aq-∂p t\-Xm-°-fpw C-ß-s\ tem-I-tØm-Sp am-{X-a-√, X-ß-fp-

sS Im-W-s∏-´ ssl-°-am≥-Unt\m-Spw ]-d-™n-cn-°p-sa-∂v D-d∏m-W-t√m. A-Xp-sIm-≠m-bn-cn°mw I-gn-™ s]m-Xp-Xn-c-s™Sp-∏n¬ a¬-k-cn-® 17 ko-‰n-epw CØ-h-W a¬-k-cn-°-W-sa-∂ I¿-i-\ \n¿-tZ-iw ssl-°-am≥-

Uv C-tßm-´p \¬-In-b-Xv. P-\p-hcn A-h-km-\-tØm-sS ÿm-\m¿Yn-{]-Jym-]-\w D-≠m-h-W-sa∂pw I¬-∏-\ ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-´p≠-t{X. A-h-km-\-hm-°v ssl-°am≥-Uv B-b-Xn-\m¬ A-∏o-en√. 17 ko-‰n-te-°v 17 t]-sc D-S-s\ I-s≠-Ø-Ww. A-Xn-\p-≈ \-S]-Sn-I-fm-hmw sI.]n.kn.kn. ]q¿- Ø n- b m- ° n- s °m- ≠ n- c n- ° p∂-Xv. C-tXm-sS tI-c-fm tIm¨{K-kv am-Wn hn-`m-K-Øn-\v c-≠ma-sØ ko-‰v e-`n-°n-s√-∂pw tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X-bv-°p ko‰v D-≠m-hn-s√-∂pw \m-´p-Im¿-°p a-\- n-em-bn. A-h¿-°-Xv a-\- nem-bn-´p-t≠m F-∂-Xp am-{X-ta {]-iv-\-ap-≈q. ssl-°-am≥-Uv F-∂ "Pn{_mƒ-´¿' ]m-d-bp-sS ap-ºn¬ Ip≠n-se X-h-f-I-fm-b Cu L-S-II-£n-Iƒ-°p izm-kw-hn-Sm≥ Ign-bp-tam? X-ß-fp-sS k-¶-S-߃ ssl-°-am≥-Un-\p ap-ºm-sI Ic-™p-Xo¿-°p-∂-Xn-\m¬ L-SI-I-£n-I-fp-sS {]-iv-\-߃ Chn-S-sØ tIm¨-{K-kv t\-Xm°ƒ A-dn-tb-≠-Xn-√. C-\n-bp-≈-Xv P-\p-h-cn-bn¬ {]-Jym-]n-t°-≠ 17 ÿm-\m¿-YnI-fp-sS Im-cy-am-Wv. A-Xn-\p ap≥-Iq-´n ssl-°-am≥-Uv H-cp

am¿-K-tc-J A-®-Sn-®p hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v. ]m-ep-t]m-se kZv-kz-`m-hn-I-fpw I-d-I-f-™ kXy-k-‘-cpw P-\-߃-°p {]n-bs∏-´-h-cp-am-b tIm¨-{K-kv ÿm\m¿-Yn-I-fm-hm≥ ]-‰n-b-h¿ e£-°-W-°n-\v C-hn-sS D-≈-XpsIm-≠v {]-tXy-In-®v _p-≤n-ap-´p≠m-hn-√. \n-e-hn-ep-≈ Fw.]nam-sc X-≈-tWm sIm-≈-tWm F-∂-Xpw ap-J-hn-e-bv-s°-Sp-°Ww. C-sXm-s° ]-d-™v sh-dpsX-sb-¥n-\p X-e-]p-Æm-°p∂p? F-√mw Xo-cp-am-\n-°p-∂-Xv ssl-°-am≥-Um-Wv. A-t∏mƒ tI-c-f-Øn-se tIm¨-{K- n-\v F-¥m-Wp ]-Wn? \n¿-tZ-i-߃ t\-cn-epw X-]men-epw sam-ss_-en-epw sa-bn-enepw A-dn-bn-®p-sIm-≠n-cn-°pw. ssl-°-am≥-Un-s‚ Po-h-\-°m¿ C-sXm-s° i-cn-bm-bn c-Pn-Ãdn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-h-bv-°p-∂Xm-bn-cn-°pw. ta¬-∏-d-™ aq-∂p t\-Xm-°-fpw tI-c-f-sØ-°p-dn-®v tem-I-tØm-Sp ]-d-™-Xv A-£cw-{]-Xn i-cn-bm-hn-t√? C-hn-sS {]-iv-\-ß-fp-≠m-hn-√t√m. {]-iv-\-߃ D-≠m-hp-s∂¶n¬ ssl-°-am≥-Un-e-t√? AX-ßp U¬-ln-bn¬ sI-Pv-cn-hmfn-s‚ `-c-Ww \-S-°p-∂ `q-an-bn-et√?

k¿-°m¿ {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw Im-jv A-hm¿-Upw \¬-Ip-sa∂B`y-¥-c a-{¥n-bp-sS {]Jym]-\w kzm-KXm-¿-l-amWv.C\n-bpw D-Ø-cw-In-t´-≠ H-cp-]m-Sv tI-kp-Iƒ-°v Xp-ºp-≠m-°m≥ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿-°v CsXm-cp t{]m¬-km-l-\-am-h-s´. k-Xy-hpw B-flm¿-Y-X-bpw ITn\m-[zm-\-hpw {]-I-Sn-∏n-°p-∂ At\z-j-W D-tZym-K-ÿ-sc F-√m\n-e-bv-°pw h-f¿-Øn-s°m-≠ph-tc-≠-Xv \-√ P-\m-[n-]-Xy-Øn\v A-Xy-¥m-t]-£n-X-am-Wv.

∏p-sN-e-hn-\pw ]-W-hp-am-bn HmSn-sb-Øp-sa-∂v tam-Un-kw-Lw {]-Xo-£n-°p-∂p.

[mÀanI A-cm-P-I-Xz-w- hÀ[n-¡pw kz

-h¿-K-c-Xn {In-an-\¬°p-‰-am-°n-b kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n a-dn-I-S-°m-\p-≈ tI-{μ-\o-°w B-i-¶m-P-\-I-amWv. a-X-hpw [¿-a-hpw X-Øz-kwln-X-I-fpw H-s°-Ø-s∂ hn-e°n-bn-´p-≈ Zp-jn-® H-cp G¿-∏mSn-s\ {In-an-\¬-°p-‰-am-°p-∂ \n-b-aw i-cn-h-® kp-{]nw-tIm-SXn hn-[n-sb cm-Pyw H-∂-S-¶w kzm-K-Xw-sN-øp-I-bm-Wv th-≠nbn-cp-∂-Xv. A-km-∑m¿-Kn-I-X-bv°p h-fw-h-®p-sIm-Sp-°p-I-bpw [m¿-an-I A-cm-P-I-Xzw h¿-[n-∏n°p-I-bpw sN-øp-I F-∂ Kp-Wam-Wv kz-h¿-K-c-Xn \n-b-a-hn-t[b-am-°p-∂-Xp-sIm-≠v D-≠m-hpI. kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-s°-Xntc ]-e D-∂-X-cpw cw-K-Øp-h-∂Xv A-Xn-i-b-I-c-am-bn-cn-°p-∂p. kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-s°-Xn-tc sF-Iy-cm-{„-k-` cw-K-Øp-h-∂Xv, ]m-›m-Xy-kw-kv-Im-c-Øns‚ G-Xp Zp-»o-e-hpw tem-Iw apgp-h-\pw kzo-I-cn-°-W-sa-∂ hmin-aq-e-am-Wv. \m-Sn-s‚ [m¿-an-Im-¥-co-£w X-I¿-°p-∂ co-Xn-bn-te-°p `-cW-I-£n-I-fpw A-Xn-s‚ h-‡m°-fpw F-Øn-s∏-Sp-∂-Xv C-¥ybn-se _-lp-`q-cn-]-£w P-\-ßfpw kzo-I-cn-°m-\n-S-bn-√. kp{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS D-Ø-c-hv k-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p aq-l-sØ ]n-t∂m-´p-\-bn-°p-∂Xm-sW-∂ hm-Z-hpw A-kw-_‘-am-Wv. ]m-›m-Xy-cp-sS G-Xp k-{º-Zm-b-hpw \mw A-\p-I-cn°m≥ Xp-S-ßn-bm¬ cm-Py-Øns‚ [m¿-an-Im-[x-]-X-\-am-bn-cn°pw D-≠m-hm≥ t]m-hp-I. A-–p¬ a-en-Iv ap-Sn-°¬

Bcm-tam-llp¬-wK\-m-S‘ -¸n-Ãn-t°m {]n-b-

¶m-Km-‘n-t°m A-h-cp-sS `¿Øm-hn-t\m P-\-ß-fp-sS C-Sbn¬ bm-sXm-cp a-Xn-∏p-an-√ F∂-Xn-s‚ hy-‡-am-b sX-fn-hmWv A-kw-ªn Xn-c-s™-Sp-∏p-^e-߃ kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. s\-lvdp-Ip-Spw-_-Øn-se B-sc-bn-d°n-bm-epw t\-´w-sIm-øm-sa-∂ tam-lw C-\n \-S-∏m-hn-√. C-t∏mgp-≈ Zp¿-_-e-t\-Xr-Xz-hp-am-bn 2014se Xn-c-s™-Sp-∏p-tKm-Z-bn¬ C-d-ßn-bm¬ N-cn-{X-Øn-se G-‰-hpw h-en-b tXm¬-hn-bm-bncn-°pw tIm¨-{K- n-\p-≠m-hpI. 125 h¿-jw ]m-c-º-cy-ap-≈ tIm¨-{K-kv i-‡-cm-b tZ-io-b-

t\-Xm-°-fp-sS A-`m-h-Øm¬ B-Sn-bp-e-bp-I-bm-Wv. Bw B-Zvan ]m¿-´n-sb-∂ ]p-Xn-b {]-ÿm\-Øn-\p P-∑w-\¬-In-b-Xv Bizm-k-sa-¶n-epw 1975se A-Sn-b¥-cm-h-ÿm Im-e-L-´-Øn¬ cq]w-sIm-≈p-I-bpw 1977¬ `-c-Ww ssI-bm-fp-I-bpw sN-bv-X P-\Xm ]m¿-´n-bp-sS N-cn-{Xw h-en-b ]mT-am-Wv. A-Ø-c-sam-cp A-hÿ C-√m-Xm-h-W-sa-¶n¬ t\Xr-Kp-W-hpw km-aq-ln-I-{]-Xn_-≤-X-bp-ap-≈ t\-Xm-°ƒ D≠m-th-≠n-bn-cn-°p-∂p. I-ΩyqWn-Ãv {]-ÿm-\-߃ C-∂p tIh-ew aq-∂p kw-ÿm-\-ß-fn¬ H-Xp-ßn-bn-cn-°p-∂p. 2014se tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-^-e߃ kw-ÿm-\ ]m¿-´n-I-sf B-{i-bn-®m-bn-cn-°pw ap-tºm-´pt]m-hp-∂-Xv. C Jm-en-Zv ]p-∂-{]

c-s™-Sp-Ø-b-°p-∂ P-\-{]-Xn\n-[n-Iƒ kz-bw-tk-h-bpw kz-c£-bpw e-£y-am-°p-I-bpw A-gna-Xn-bpw [q¿-Øpw Po-hn-X-ssien-bm-°p-I-bpw sN-øp-∂ h¿Ø-am-\-Im-e ]-›m-Ø-eØn¬, A-gn-a-Xn-°pw A-[n-Im-c Zp¿-hn-\n-tbm-K-Øn-\p-sa-Xn-tc H-cp _-Z¬-i-‡n cw-K-Øp-h-∂t∏mƒ _-lp-P-\-߃ C-h¿s°m-cp A-h-k-cw sIm-Sp-°m≥ k-∂-≤-am-b-Xn-s‚ {]-Xy-£-^e-am-Wp sI-Pv-cn-hm-fn-s‚ Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bp-sS U¬-ln Xnc-s™-Sp-∏p-hn-P-bw. {]-Jym-]n-® ÿm-\m¿-Yn-s°Xn-tc ]-cm-Xn D-b¿-∂-t∏mƒ D-Ss\ B hy-‡n-sb am-‰n kzo-Imcy-\m-b a-s‰m-cm-sf cw-K-Øn-d°m≥ sI-Pv-cn-hmƒ B¿-P-hw Im-Wn-°p-I-bp-≠m-bn. {In-an-\ep-Iƒ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-bn \n-b-a-k-`-I-fn-epw tem-Iv-k-`-bnepw hm-gp-∂ Zp-ÿn-Xn-°v am-‰wh-t∂ Xo-cq. Bw B-Zv-an ]m¿-´n B am-‰-Øn-\p \m-μn-bm-hp-tam? d-lv-am≥ a-[p-c-°p-gn F-S-h-Æ-∏m-d

BwP-BZv-an ]mÀ-«n \-ÃkuXo-cap-yah-m-\[w-t°-kv A-t\z-jn\-t£-a-{]-h¿-Ø-\-߃ Im-gv-N-h-bv-°m-\pw P-\-tk-h-\w \-S-Øm-\pw th-≠n P-\-߃ Xn- ® t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿-°p

kn sI Pm-^¿ km-Zn-Jv tam-ßw

]-s]n¦-Sknp-t¡−n-bn-cp-¶n-Ã tPm¿-Pn-\v _n.sP.]n-

Fw hn A-–p-√ \-cn-°p-\n

]m-gtI-v-{ip-{μXkp-n c-£-bv-°p-th-≠n

tI-{μ-k¿-°m¿ B-hn-jv-I-cn-® "\n¿-`-b \n-[n' ]m-gv-{ip-Xn-bm-bn. t\m-°p-Ip-Øn-bm-b \n¿-`-b \n[n-bn¬-\n-∂v H-cp cq-]-t]m-epw kv-{Xo-I-fp-sS Im-cy-Øn-\v C-tXh-sc sN-e-h-gn-®n-´n-√. U¬-lnbn¬ Iq-´-am-\-`w-K ]-c-º-c-Iƒ A-c-tß-dp-tºm-gpw A-[n-Im-cnh¿-Kw hm-N-I-°-k¿-Øpw A-[c-hym-bm-a-hpw Xp-S-cp-∂p.

h-S-t°-Xn¬ hn-t\m-Zv-Ip-am¿ bn-tem B¿.F-kv.F-kn-tem \-dp-I-c tN-cp-∂-Xn-epw kz-¥w B-i-b߃ hn-fn-®p-]-d-bp-∂-Xn-epw F¥m-Wp sX-‰v? F-∂m¬, tam-UnIØ-b-°p-∂-h¿ hcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ bp-sS ]-t´¬ {]-Xn-a-bv-°p-thNpcp-°nbpw th-≠-{X ≠n-bp-≈ Cu Iq-´-tbm-´-Øn¬ am¿Pn-\n´pw A-t±-lw ]-s¶-Sp-°-W-am-bn-cpFgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. t∂m? IØn-s\m-∏w apgp-h≥ P-\-ß-fn¬ h¿-Ko-b-hn-Im-cw t]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ D-W¿-Øn-bm¬ _m-_-cn a-kv-Pn{i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-kZv X-I¿-Ø A-tX B-th-ian-√m-Ø I-Øp-I-ƒ Øn¬ ln-μp-Xz-hn-`m-Kw {]-Xn-am{]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√. \n¿-am-W-Øn-\pw Xn-c-s™-Sp-

C¶s¯ hmNIw ku-ay h-[-t°-kv A-t\z-jn-® t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿-°p k¿-°m¿ {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw Im-jv A-hm¿-Upw \¬-Ip-sa-∂ B`y-¥-ca-{¥n-bp-sS {]-Jym]-\w kzm-KXm-¿-l-amWv. ImW-cp-Xv, tIƒ-°-cp-Xv, ]-d-b-cpXv...!

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com

kn sI Pm-^¿ km-Zn-Jv, tam-ßw


tIcfw

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

hn-Xp-c: \m-ev tI-kp-I-fn hn-[n 30\v

kz-Im-cy A-´À-kw-Øm-\ kÀ-ho-kv Nq-j-Ww X-S-bm³ tbm-Pn-¨ \-S-]-Sn th-Ww: ap-Jy-a-{´n

tIm-´-bw: hn-Xp-c s]¨-hm-Wn`-t°-kn¬ hn-Nm-c-W ]q¿-Ønbm-b \m-ev F-Æ-Øn-s‚ hn-[n 30\p {]-Jym-]n-°pw. tIm-´-bsØ {]-tXy-I tIm-S-Xn P-Uv-Pn F-kv jm-P-lm≥ B-Wv tIkn¬ hn-[n ]-d-bp-∂-Xv 30te°p am-‰n-b-Xv. ]-Xn-\-©p tIkp-I-fm-Wp-≈-Xv. C-Xn¬ \mse-Æ-Øn-s‚ hn-kv-Xm-cw I-gn™ Zn-h-kw ]q¿-Øn-bm-bn-cp∂p. 1995 \-hw-_-dn-em-Wv tIkn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. {]mb-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip´n-sb hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ FØn-®v ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂m-Wv tI-kv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-¥¿-kwÿm-\ k¿-ho-kp-Iƒ \-S-Øp∂ kz-Im-cy _- p-Iƒ bm-{X°m-sc Nq-j-Ww sN-øp-∂-Xv Ah-km-\n-∏n-°m≥ Z-£n-tW¥y≥ kw-ÿm-\-߃ tbm-Pn®p {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. a-kv-°-Øv tlm-´-en¬ ku-Øv C-¥y {Sm≥-kv-t]m¿-´v Iu¨-kn-ens‚ C-cp-]-Xm-a-Xp tbm-Kw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kv-{Xo bm-{Xn-I-cp-sS kp-c£-bv-°v Iq-Sp-X¬ {]m-[m-\yw \¬-Ipw. C-Xn-\m-bn kw-ÿm-\߃ X-Ωn¬ hn-h-c-߃ ssIam-dm-\p-≈ kw-hn-[m-\w H-cp-°Ww. hm-l-\-߃ s]-cp-Ip-∂-

`-h-\]-²-Xn A-«n-a-dn: \n-b-a-k-`-bv¡p ap-¼n {]-t£m-`w \-S-¯pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-μn-cm Bhm-kv tbm-P-\ `-h-\-]-≤-Xn A´n-a-dn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v D-Ω≥Nm-≠n k¿-°m¿ \-S-Øp-∂ au\w A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v \yq-\-]-£ G-tIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ A-Uz. ]n Sn F d-low Fw.-F¬.-F. \n-c-h-[n {]-t£m-`-ß-fpw k-a-c-ß-fpw \-S-Øn-bn-´pw k¿°m¿ \n-tbm-Kn-® No-^v sk-{I´-dn A-[y-£-\m-bp-≈ \yq-\-]£ I-Ωn-‰n-bn¬ Ku-c-h-]q¿-hw N¿-® \-S-Øn-bn-´pw bm-sXm-cphn-[ {]-Xn-I-c-W-hp-an-√. k¿°m-cn-s‚ au-\w Cu h¿-jw B-bn-c-°-W-°n-\v `-h-\-c-ln-Xcp-sS `-h-\ \n¿-am-W ^-≠v \„-s∏-Sp-Øpw. k¿-°m-cn-s‚ \n-kw-K-Xs°-Xn-tc h-cp-∂ k-tΩ-f-\ Ime-Øv \n-b-a-k-`-bv-°p ap-∂n¬ i-‡-am-b {]-t£m-`w kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂pw C-Xp-am-bn _-‘s∏-´p-sIm-≠v \yq-\-]-£ GtIm-]-\ k-an-Xn-bp-sS hn-]p-eam-b tbm-Kw Cu am-kw 30\v Xncp-h-\-¥-]p-c-Øp tN-cp-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

hne-hn-h-c¸«n-I \nÀ-_-Ô-am-¡-Ww: lcPn \ÂIn sIm-®n: ]-®-°-dn, ]-e-N-c-°v I®-h-S ÿm-]-\-ß-fn¬ hn-e-hnh-c-∏-´n-I \n¿-_-‘-am-°m≥ k¿-°m-cn-\p \n¿-tZ-iw \¬-IW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ssl-t°mS-Xn-bn¬ l-c-Pn. C-Xp-kw-_-‘n-® 1977se A-h-iy k¿-ho-kv N-´-߃ I¿i-\-am-bn \-S-∏m-°-W-sa-∂pw \n-e-hn¬ hy-Xy-kv-X \n-c-°p-Ifm-Wv D¬-∏-∂-߃-°v hn-hn-[ I-®-h-S ÿm-]-\-߃ Cu-Sm°p-∂-sX-∂pw Nq-≠n-°m-´n-bmWv l-c-Pn. hn-e-hn-h-c-∏-´n-I {]Z¿-in-∏n-°m≥ G-tIm-]-\ k-anXn Aw-K-߃-°pw dn-e-b≥-kv A-S-°-ap-≈ I-º-\n-Iƒ-°pw \n¿-tZ-iw \¬-I-W-sa-∂m-Wv l-c-Pn-bn-se B-h-iyw.

ep-ep I¬-h³-j³ skâÀ: tÌ¡vFXntc l-c-Pn sIm-®n: t_mƒ-Km-´n-bn-se epep I¨-h≥-j≥ sk‚-dn-s≥-d \n¿-am-W A-\p-a-Xn kv-t‰ sN-bvX X-t±-i-kz-bw-`-c-W ss{S-_yqW-en-s≥-d D-Ø-c-hn-s\-Xn-tc ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-c-Pn. apf-hp-Im-Sv ]-©m-b-Øv A-\p-h-Zn® s]¿-an-‰v ss{S-_yq-W¬ kv-t‰ sN-bv-X-Xv \n-b-a-]-c-a-s√-∂p Nq≠n-°m-´n-bm-Wv I-º-\n l-c-Pn \¬-In-b-Xv. tI-c-f ]-©m-b-Øv-cm-Pv \nb-a-Øn-s‚-bpw `q-kw-c-£-W \n-b-a-Øn-s‚-bpw ew-L-\-amsW-∂v B-tcm-]n-®p-≈ l-c-Pnbn-em-Wv I-gn-™ sh-≈n-bm-gvN ss{S-_yq-W¬ kv-t‰ D-Ø-chn-´-Xv. \n-b-a-]-c-am-b ap-gp-h≥ \-S-]-Sn-{I-a-ß-fpw ]m-en-®m-Wv I¨-h≥-j≥ sk‚¿ \n¿-amW-Øn-\v ]-©m-b-Øv s]¿-an-‰v A-\p-h-Zn-®-sX-∂pw A-Xn-\m¬ ss{S-_yq-W¬ D-Ø-c-hv d-±m-°W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´m-Wv lc-Pn.

Xn-\-\p-k-cn-®v tdm-Up-I-fp-sS ku-I-cy-߃ h¿-[n-®n-´n-√. CXp ]-cn-l-cn-°m-\m-bn Dƒ-\m-S≥ P-e-K-Xm-K-X-hpw Xo-c-tZ-i I∏¬ K-Xm-K-X-hpw {]-tbm-P-\s∏-Sp-Ø-Ww. tI-c-f-Øn-ep-S-\ofw P-e-]m-X-bp-≈-Xv A-\p-{K-lam-Wv. C-Xp {]-tbm-P-\-s∏-SpØn-bm¬ N-c-°p-\o-°w kp-K-aam-°m-\m-hpw. ss{U-h¿-am-cpsS A-{i-≤-bm-Wv 85 i-X-am-\w A-]-I-S-߃-°pw Im-c-Ww. A]-I-S-ß-fp-sS F-Æw Ip-d-bv-°p∂-Xn-\p-≈ {]-h¿-Ø-\w \-S∂p-h-cp-I-bm-Wv. C-˛-K-th-W≥kn-eq-sS tam-t´m-¿ hm-l-\ h-Ip∏n-s‚ tk-h-\-ß-sf Iq-Sp-X¬ kp-Xm-cy-am-°p-I-bm-Wv. C-°mcy-Øn¬ a-‰p kw-ÿm-\-ß-fp-

sS k-l-I-c-Ww B-h-iy-amsW-∂pw A-t±-lw ]d™p. a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. tKm-h KXm-K-X-a-{¥n kp-Zn≥ U-hn¬°¿, No-^v sk-{I-´-dn C sI `-cXv-`q-j¨, {Sm≥-kv-t]m¿-´v IΩo-j-W¿ E-jn-cm-Pv-kn-Mv kwkm-cn-®p. c-≠p Zn-h-k-sØ tbm-K-Øn¬ Z-£n-tW-¥y≥ kw-ÿm-\-ß-fn-se a-{¥n-am-cpw D-tZym-K-ÿ-cp-am-Wp ]-s¶-Sp°p-∂-Xv. A-¥¿ kw-ÿm-\ s]-¿-an-‰p-I-fp-sS F-Æw h¿-[n∏n-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® Xo-cpam-\w tbm-K-Øn-ep-≠m-hpw. kam-]-\-k-tΩ-f-\w C-∂v tI-{μ-a{¥n Hm-kv-Im¿ s^¿-Wm-≠-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

BÀ.F-kv.F-kp-Im-c³ A-d-kv-än hm-Sm-\-∏-≈n: t]m-]p-e¿ {^≠v {]-h¿-Ø-I-sc-∂ hym-tP\ t£-t{Xm¬-k-h-Øn-s‚ {]Nm-c-Ww X-S-™ B¿.-F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-s\ hm-Sm-\∏-≈n t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Hcmƒ H-fn-hn-em-Wv. hm-Sm-\-∏≈n X-ºm≥-I-S-hv Xm-a-c-ti-cn ho-´n¬ [-\o-jn (Nn-©p 27)s\bm-Wv F-kv.-sF. Sn ]n ^¿-jmZn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-]n≥, A≥-h¿, kq-cP - v, hn-t\m-jv F∂n-h-c-S-ßp-∂ t]m-en-kv kwLw A-dk - v‰ - v sN-bvX - X - v.

-A-gn-a-Xn-¡mÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡m³ kÀ-¡m-cn-\p XmÂ-¸-cy-an-à A-gn-a-Xn-°m-sc Xp-dp-¶n-e-Sbv-°p-∂-Xn-\p \-S-]-Sn-sb-Sp°m≥ hn-Pn-e≥-kn-t\m k¿°m-cn-t\m Xm¬-∏-cy-an-√. I-gn™ 50 h¿-j-am-bn \n-b-a-]-c-amb ]-cn-c-£ C-√m-sX-bm-Wv hnPn-e≥-kv {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. 50 h¿-j-߃-°p-ap-ºv tI-h-e-samcp k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ {]-h¿-Øn-®p XpS-ßn-b hn-Pn-e≥-kv C-∂pw AtX A-h-ÿ-bn¬-Ø-s∂-bmWv. A-Xn-\m¬ A-gn-a-Xn-°m-sc ]n-Sn-Iq-Sm-t\m A-h¿-s°-Xn-tc in-£m-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-

`q-an X-«n-¸p-tI-kn ssl-t¡m-S-Xn-hn-[n kÀ-¡mÀ Im-än ]-d-¯n: hn F-kv Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: k-enw-cm-Pv Dƒ-s∏-´ `q-an X-´n-∏p-tI-kn-se sslt°m-S-Xn-hn-[n k¿-°m¿ Im-‰n¬ ]-d-Øn-b-Xm-bn {]-Xn-]-£-t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥. C-√m-Ø A-[n-Im-cw D-]-tbm-Kn-®v A-\-[n-Ir-X-hpw Zp-cq-l-hp-am-bm-Wv A-∂-sØ em≥-Uv d-h-\yq IΩo-j-W¿ Sn H kq-c-Pv `q-an-X-´n-∏n-\v A-h-k-c-sam-cp-°n-b-sX-∂v ssl-t°m-S-Xn Un-hn-j≥ s_-©n-s‚ D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. Ct±lw A-\-[n-Ir-X-am-bn \¬-In-b X-≠-t∏-cv d-±m-°m-\p-f-f DØ-ch - n-s‚ sh-fn-®Ø - n-em-Wv k-enw-cm-Ppw kw-Lh - pw `q-an-X´- n-∏pam-bn _-‘-s∏-´ Ir-{Xn-a-ß-sf-√mw \-S-Øn-b-sX-∂v ssl-t°m-SXn \n-co-£n-®n-´p-≠v. hn-[n h-∂v H-cm-gv-N-bm-bn-´pw k¿-°m¿ au-\Øn-em-Wv. ap-Jy-a-{¥n-°p-Iq-Sn ]-¶p-s≠-∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-WnXv. Sn H kq-c-Pn-s\ k¿-ho-kn¬ \n-∂p am-‰m≥ C-Xp-h-sc X-øm-dmbn-´n-√. hnj-b-Øn¬ dn-t]m¿-´v \¬-In-b d-h-\yq sk-{I-´-dn- I-a-e h¿-[-\ dm-hp cmPn-h®Xv kw-ip-≤-cm-b D-tZym-K-ÿ¿-°v D-Ω≥Nm-≠n-bp-sS Io-gn¬ tPm-en-sN-øm≥ I-gn-bn-s√-∂-Xn-s‚ sX-fn-hmsW-∂pw hn F-kv ]-d-™p.

ta-J-e-bn¬ h¿-Ko-b kwL¿-jw kr-jv-Sn-°m≥ {i-an-® tI-kn-em-Wv A-d-kv-‰v. i-¶-caw-K-ew tZ-h-kz-Øn-s‚ hm-Sm\-∏-≈n sk‚-dn-se {io-`-K-hXn t£-t{Xm¬-k-hw A-\u¨-kv-sa‚ v hm-l-\-am-Wv hm-S\-∏-≈n F-S-ti-cn _o-®n¬-h®v B¿.-F-kv.-F-kv. kw-Lw X-S-™-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-hnse-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ss_°n-se-Øn-b kw-Lw A-\u¨-kv-sa‚ v hm-l-\w X-S-™p\n¿-Øn C-Xv t]m-]p-e¿ {^-

≠v tI-{μ-am-sW-∂pw C-hn-sS t£-t{Xm¬-k-h {]-Nm-c-Ww A-\p-h-Zn-°p-I-bn-s√-∂pw Adn-bn-®p. F-∂m¬, A-\u¨kv-sa‚ v Xp-S¿-∂-tXm-sS kwLw ho-≠p-sa-Øn `o-j-Wn apg-°n. D-S≥ hm-l-\-Øn-ep-≠mbn-cp-∂-h¿ hm-Sm-\-∏-≈n kvt‰-j-\n-se-Øn ]-cm-Xn \¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p. A-d-kv-‰n-emb [-\o-jv \n-c-h-[n tI-kp-Ifn¬ {]-Xn-bm-sW-∂v t]m-enkv ]-d-™p. {]-Xn-sb C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v: bp.-Un.-F-^v. tbm-Kw P-\p-h-cn aq-¶n-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-cs - ™-Sp-∏n-s‚ {]m-Ya - n-I N-¿®-Iƒ-°m-bn bp.-Un.-F^ - v. tbmKw A-Sp-Ø-am-kw aq-∂n-\p tNcpw. ko-‰v N¿-®, Xn-c-s™-Sp-∏ns\ t\-cn-Sp-∂X - n-\p ap-t∂m-Sn-bmbn kzo-I-cn-t°-≠ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h tbm-Kw N¿-® sNøpw. ap-∂-Wn-sb i-‡n-s∏-SpØp-∂X - S- ° - w s]m-Xp-hm-b Imcy-ßf - pw A-P≠ - b - n-ep-≠m-hpw. Iq-Sp-X¬ ko-‰n¬ a¬-k-cn°-W-sa-∂ tIm¨-{K-kv ssl°-am≥-Un-s‚ \n-e-]m-Spw ko-‰v hn-`-P-\w kw-_-‘n-®p N¿-® \S-Ø-W-sa-∂ L-S-I-£n-I-fpsS \n-e-]m-Spw ]-cn-K-Wn-°pw. ko-‰v hn-`-P-\w kw-_-‘n-®v tbm-K-Øn¬ \n-e-]m-Sp hy-‡am-°p-sa-∂v ap-kv-enw-eo-Kpw tIc-fm tIm¨-{K-kv am-Wn hn-`m-Khpw tkm-jy-en-Ãv P-\-X-bpw

t\-c-sØ-X-s∂ hy-‡-am-°nbn-´p-≠v. ko-‰v hn-`-P-\w kw-_‘n-®v L-S-I-I-£n-I-fp-sS A-`n{]m-bw tX-S-em-bn-cn-°pw Cu tbm-K-Øn-ep-≠m-hp-I. tbm-K- ti-jw I-£n-Iƒ apt∂m-´p-h-bv-°p-∂ \n¿-tZ-iw tIm¨-{K-kv N¿-® sN-øpw. XpS¿-∂v ssl-°-am≥-Un-s\ A-dnbn-® ti-j-am-hpw ko-‰v hn-`-P\w kw-_-‘n-®p Xo-cp-am-\-saSp-°p-I. A-Sp-Ø-am-kw 30\v tI-c-f-Øn-se-Øp-∂ {]-Xn-tcm[--a-{¥n F sI B‚-Wn tIm¨{K-kv t\-Xm-°-fp-am-bpw L-S-I£n-I-fp-am-bpw N¿-® \-S-Øpw. ko-‰v hn-`-P-\w kw-_-‘n-® Im-cy-߃ B-Zyw N¿-® sN-tø≠-Xv bp.-Un.-F-^n-em-sW-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n I-gn™ Zn-h-kw hy-‡-am-°n-bn-cp∂p.-

t\m ]-cn-an-Xn-bp-s≠-∂pw A-t±lw ]-d-™p. k¿-°m¿ D-tZymK-ÿ¿-°n-S-bn¬ A-gn-a-Xn h¿[n-°p-I-bm-Wv. ssN-\-bn-te-Xpt]m-se A-gn-a-Xn-°m-sc sh-Snh-®p sIm-√p-∂ co-Xn-bm-Wv Chn-sS-bpw A-h-ew-_n-t°-≠-Xv. cm-{„o-b-°m¿-°pw am-dn-am-dn hcp-∂ k¿-°m-cp-Iƒ-°pw hn-Pne≥-kn-s\ i-‡n-∏-Sp-Øm≥ Hcp X-c-Øn-ep-≈ Xm¬-∏-cy-hp-ans√-∂pw At±lw hn-a¿-in-®p. hn-Pn-e≥-kn¬ tPm-en sN-bvXm¬ i-{Xp-°-fp-sS F-Æw h¿[n-°pw. B-dp-h¿-jw tPm-en

sN-bv-Xm¬ i-{Xp-°ƒ B-dn-c-´nbm-bn h¿-[n-°pw. A-Xn-\m¬ hn-Pn-e≥-kn¬ tPm-en sN-øm≥ D-tZym-K-ÿ¿ a-Sn-°p-I-bm-sW∂v A-t±-lw ]-d-™p. kw-ÿm\-sØ A-gn-a-Xn-t°-kp-I-fnse \-S-]-Sn-Iƒ A-\-¥-am-bn \o-fp-I-bm-Wv. C-Ø-cw \n-c-h[n tI-kp-Iƒ tIm-S-Xn-I-fn¬ sI-´n-°n-S-°p-∂p. C-Xv cm-{„ob-°m¿-°p Kp-W-I-c-am-Wv. cm{„o-b-°m-cp-sS Xm¬-∏-cy-a-\pk-cn-®m-Wv hn-Pn-e≥-kv {]-h¿Øn-°p-∂-sX-∂pw kn-_n amXyq-kv Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

Un.kn.kn. {]-kn-Uâp-am-cpsS tbm-Kw P-\ph-cn 6 \v

tem-Iv-]m \ne-hn h-¶m tem-Im-bp-à-bv-¡v Iq-Sp-X A-[n-Im-cw: ap-Jy-a-{´n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚p-am-cp-tS-bpw Un.-kn.kn-bp-sS Nm¿-Pp-≈ sI.-]n.-kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cp-sSbpw tbm-Kw P-\p-h-cn B-dn-\v cmhn-se 10 a-Wn-°v Xn-cp-h-\-¥-]pcw C-μn-cm-`-h-\n¬ tN-cp-sa-∂v P-\-d¬ sk-{I-´-dn X-ºm-\q¿ chn A-dn-bn-®p. tbm-K-Øn¬ ]p-\-kw-L-S-\ kw-_-‘n-® Pn-√m tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fp-sS ]´n-I-bv-°v A-¥n-a-cq-]w \¬Ipw. tbm-K-Øn¬ sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e, ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-]m¬ _n-√v {]m-_-ey-Øn¬ h-cp-tºmƒ kw-ÿm-\-Øv tem-Im-bp-‡bv-°v Iq-Sp-X¬ A-[n-Im-cw \¬Ip-∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°p-sa∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. hnPn-e≥-kv B‚ v B‚n I-d-]vj≥ _yq-tdm-bp-sS kp-h¿-WPq-_n-en B-tLm-j-߃ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-Pn-e≥-kn-\v Im-cy-£-a-ambn {]-h¿-Øn-°m≥ k¿-°m¿ km-lN - c - y-sam-cp-°pw. A-gn-aX - naq-ew P-\ß - ƒ-°p `-cW - m-[n-Imcn-I-fn-ep-≈ hn-izm-kw \-jv-Ss∏-Sp-Ib - m-Wv. P-\m-[n-]X - y-Øns‚ i-‡n P-\-߃-°v `-c-Wm-

[n-Im-cn-I-fn-ep-≈ hn-izm-k-amsW-∂pw At±lw Nq-≠n-°m-´n. kw-ÿm-\-Øv hn-Pn-e≥-kv tI-kp-I-fp-sS F-Æw Iq-Sp-Ibm-sW-∂v N-S-ßn¬ A-[y-£y-X h-ln-® a-{¥n Xn-cp-h-©q-¿ cm[m-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. \n-e-hn¬ 1300Hm-fw tI-kp-I-fm-Wv hnPn-e≥-kn-\p ap-∂nep-≈-Xv. H-cp h¿-jw 40 tI-kp-I-fn¬ am-{X-amWv A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm°m≥ I-gn-bp-∂-Xv. C-Ø-cØn¬ ap-gp-h≥ tI-kp-I-fpw Xo¿-∏m-°-W-sa-¶n¬ h¿-j߃ th-≠n-h-cpw. Cu km-lN-cy-Øn¬ tI-kp-I-sf c-≠mbn X-cw Xn-cn-®v th-K-Øn¬ Xo¿-∏v D-≠m-°m-\p-f-f {i-am-Wv

h-Ip-∏p \-S-Øn-h-cp-∂-Xv. A©p h¿-jw ap-ºp-≈-h-sb-∂pw ti-j-ap-≈-h-sb-∂pw tI-kp-Isf hn-`-Pn-®v Xo¿-∏p I¬-∏n-°p∂-Xn-\m-Wv {i-aw. A-©p-h¿-jØn-\p ap-ºp-≈ tI-kp-Iƒ Xo¿-∏m-°p-∂-Xn-\m-Wp ap≥-KW-\. t^m¨ ap-tJ-\ e-`n-°p∂ ]-cm-Xn-I-fn-epw th-K-Øn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂p-s≠∂pw Xn-cp-h-©q¿ ]-d-™p. No-^v sk-{I-´-dn `-c-Xv-`q-j¨, B-`y-¥-c-h-Ip-∏v {]n≥-kn∏¬ sk-{I-´d - n F¬ cm-[m-Ir-jvW≥, Un.-Pn.-]n. _m-ek - p-{_-“Wyw, hn-Pn-e≥-kv U-bd - I - vS- ¿ atl-jv Ip-am¿ knw-•, F.-Un.-Pn.]n. B¿ {io-te-J kw-_‘ - n-®p.

a-WÂ-¡-S-¯p-Im-À¡v F-kv.-sF-sb H-än-s¡m-Sp-¯ ]-«-bw: C-Sp-¡n-bn \m-sf ssl-td-©v \m-ev t]m-en-kp-Im-sc kÀ-ho-kn-Â-\n-¶p ]n-cn-¨p-hn-«p kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS lÀ-¯m Xr-iq¿: a-W¬-°-S-Øp kw-L߃-°p-th-≠n hm-Sm-\-∏-≈n F-kv.-sF. k-μo-]v-Ip-am-dn-s\ H‰n-s°m-Sp-Ø A-©v t]m-en-kpIm-cn¬ \m-ep-t]-sc k¿-hokn¬-\n-∂p ]n-cn-®p-hn-´p. ko-\n-b¿ kn.-]n.-H-am-cm-b Znt\-i≥, F≥ sI D-Æn-Ir-jvW≥, ]n hn Kw-Km-[c - ≥, tPm-k^v F-∂n-h-sc-bm-Wv k¿-hokn¬-\n-∂v Pn-√m t]m-en-kv kq{]-≠v ]n-cn-®p-hn-´-Xv. A-©m-a\m-b ko-\n-b¿ kn.-]n.-H. hn Pn D-Æn-Ir-jvW - s - \ ]n-cn-®p-hn-´n-cps∂-¶n-epw ]n-cn-®p-hn-S¬ k-ab - Øv D-Æn-Ir-jv-W≥ kn-‰n t]men-kn-em-bn-cp-∂p. ]n-cn-®p-hn-Sm\p-≈ A-[n-Im-cw kn-‰n t]m-enkv I-Ωn-j-W¿-°m-b-Xn-\m¬ dq-d¬ F-kv.] - n. ]n-cn-®p-hn-´X - v d-

±m-°n kn-‰n I-Ωn-j-W-dp-sS DØ-ch - p Im-Øn-cn-°p-Ib - m-Wv. hm-Sm-\-∏-≈n ta-J-e-bn¬ Ic-a-W¬ I-S-Øv hym-]-I-am-hp-Ibpw a-W¬-°-S-Øp-Im¿ t]m-enkn-s\ sh-´n-®p c-£-s∏-Sp-∂Xpw ]-Xn-hm-hp-I-bpw sN-bv-Xt∏m-gm-Wv A-t\z-j-Ww F-kv.sF. kz-¥w tÃ-j-\n-se t]men-kp-Im-cn-te-°p-Iq-Sn hym-]n∏n-®-Xv. a-W¬ am-^n-b a-W-seSp-°p-∂ C-Sw hy-‡-am-bn a-\kn-em-°n sd-bv-Un-\n-d-ßp-tºmƒ "]p-en-bn-d-ßn-bn-´p-≠p kq£n-t®m' F-∂ tIm-Uv samss_¬ h-gn A-dn-bn-®m-Wv am^n-b-sb c-£-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂-Xv. 2012 s^-{_p-h-cn 18 \v cm{Xn-bn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b a-W¬ tem-dn-bp-sS ss{U-h-dp-sS t^m-

Wn-te-°p-h-∂ tImƒ F-kv.sF. ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv C°m-cyw a-\-kn-em-°n-b-Xv. Xp-S¿-∂v Cu t^m-Wn-s‚ Un-kw-_¿ 18 ap-X¬ s^-{_p-hcn 18 h-sc-bp-≈ tImƒ en-Ãv ]cn-tim-[n-®-t∏mƒ t]m-en-kpIm-cm-b Zn-t\-i≥, F≥ sI DÆn-Ir-jv-W≥, Kw-Km-[-c≥, tPm-k-^v, hn Pn D-Æn-Ir-jvW≥ F-∂n-h¿ 328 X-h-W hn-fn®-Xm-bn sX-fn-™p. ]n-∂o-Sv Ccn-ßm-e-°p-S Un-ssh.-F-kv.-]n. _n-Pp `m-kv-I¿ \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn¬ a-W¬ h-≠n ]p-d-s∏-Spw-ap-ºv tÃ-j-\n¬-\n∂v ap-∂-dn-bn-∏p-Iƒ e-`n-®n-cp∂-Xm-bn a-W¬-°-S-Øp-Im¿ sam-gn \¬-In. A-©v t]m-en-kpIm¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn- B-h-iy-

sUÂ-tIm `q-an C-S-]m-Sv: sP-bnw-kv am-Xyp Fw.-FÂ.-F. hn-hm-Z-¯n I-Æq¿: kn.-]n.-Fw. \n-b-{¥-WØn-ep-≈ skm-ssk-‰n-bp-sS tIm-Sn-I-fp-sS `q-an C-S-]m-Sv hnhm-Z-Øn¬. `q-an \¬-Im-sa-∂p hm-Kv-Zm-\w \¬-In ]-Ww X-´nsb-∂p Im-Wn-®v kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw sPbnw-kv am-Xyp Fw.-F¬.-F-s°Xn-tc B-{‘ kz-tZ-in-bm-b dnb¬ F-kv-t‰-‰v _n-kn-\-kp-Imc≥ ]n hn cm-Pp t]m-fn-‰v _yqtdm-°v ]-cm-Xn \¬-In. k-l-I-c-W h-Ip-∏v A-dn-bmsX-bm-Wv `q-an ssI-am-‰w \-S-∂sX-∂pw \n-b-am-\p-kr-X-a-s√∂pw B-t£-]-ap-≠v. k-l-I-cW kw-L-am-b sU¬-tIm-bpsS (I-Æq¿ Un-kv-{Sn-Iv-‰v F≥-Pn\o-b-dn-Mv te-_¿ tIm¨-{Sm-Iv‰v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk‰n) `q-an C-S-]m-Sm-Wp hn-hm-ZØn-em-b-Xv. A-tX-k-a-bw X-\ns°-Xn-tc D-b¿-∂ B-tcm-]-W߃ sU¬-tIm-bp-sS ap≥ sNb¿-am≥ Iq-Sn-bm-b X-fn-∏-d-ºv Fw.-F¬.-F. sP-bnw-kv am-Xyp \n-tj-[n-®p. sU¬-tIm-bp-sS `q-an \¬-Im-sa-∂p hm-Kv-Zm-\w \¬-In C-S-\n-e-°m-c-\m-bn {]-

t]m-]p-eÀ {^-−v {]-hÀ-¯-I-sc-¶ hym-tP-\ t£-t{XmÂ-k-h {]-Nm-c-Ww X-S-ªp

hn-Pn-e³-kv Iq-«n-e-S-¨ X-¯: kn-_n am-Xyq-kv Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: A-gn-a-Xn X-Sbm≥ cq-]o-I-cn-® hn-Pn-e≥-kv Iq-´n-eS- ® - X-Øb - m-sW-∂pw Agn-a-Xn-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn F-Sp-°m≥ k¿-°m-cn-\v Xm-¬∏ - cy-an-s√-∂pw ap-Jy hn-hc - m-hI - mi I-Ωo-jW - d - pw ap≥ hn-Pn-e≥kv U-b-d-Œ-dp-am-b kn-_n amXyq-kv. hn-Pn-e≥-kv kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-tØm-S-\p_-‘n-®p \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°-th-bm-Wv k¿-°mcn-s\-bpw hn-Pn-e≥-kn-s‚ {]h¿-Ø\ - ß - s - f-bpw A-t±-lw cq£-am-bn hn-a¿-in-®X - v.

kozhikode

h¿-Øn-® Fw.-F¬.-F. 75 e£w cq-] hm-ßn h-©n-s®-∂mWv ]n hn cm-Pp-hn-s‚ B-tcm-]Ww. C-°m-cyw kz-Im-cy hm¿Øm-Nm-\-en-eq-sS sh-fn-s∏-SpØn-b cm-Pp kn.-]n.-Fw. B-{‘ L-S-Iw h-gn-bm-Wv ]n.-_n-°p ]cm-Xn \¬-In-b-Xv. I-Æq¿ \n-tbm-P-I a-fi-eØn-se I-°m-´v sU¬-tIm-bpsS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ 2.-26 G°¿ `q-an \¬-Im-sa-∂p ]-d™m-Ws - {X cm-Pp-hn¬-\n-∂v 50 e-£w B-Zy-K-Up-hm-bn hm-ßnb-Xv. C-tX-Øp-S¿-∂v 1.-04 G-°¿ `q-an F-gp-Xn-\¬-In. sP-bnw-kv am-Xyp-hpw X-fn-∏-d-ºv I-cp-h©m-en¬ Z-¥¬ ¢n-\n-Iv \-SØp-∂ tUm. k-°d - n-bb - p-am-Wv C-S-\n-e-°m-cm-bn \n-∂-sX-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. `q-an C-S]m-Sp-am-bn _-‘-s∏-´v tI-c-fm tIm¨-{K- n-s‚ H-cp t\-Xm-hns‚ `m-cy-bp-sS A-°u-≠n-emWv 50 e-£w cq-] A-S® - X - v. I-cmdn-se _m-°n Xp-I-bm-b c-≠-ct°m-Sn ]n-∂o-Sp \¬-In-bn-´pw `qan F-gp-Xn-s°m-Sp-Øn-s√-∂v cmPp Ip-‰s - ∏-Sp-Øp-∂p.

sU¬-t°m-bp-sS-bpw a-‰p Nn-e hy-‡n-I-fp-sS-bpw t]-cnep-≈ 2.-26 G-°¿ ÿ-ew samØw 3.-35 tIm-Sn cq-]-bv-°m-Wv cPn-kv-‰¿ sN-bv-X-Xv. F-∂m¬, Cu ÿ-ew tUm. k-°-dn-b-bpsS kp-lr-Øm-b ]n hn cm-Pp-hn\p hn¬-°p-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´v tXm-a-kv am-Wn F-∂-bmfp-am-bn X¿-°-ap-≠m-bn. tXm-akv am-Wn-bp-sS 1.-4 G-°¿ ÿew cm-Pp-hn-s‚ t]-cn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-cp-∂p. A-h-ti-jn-°p∂ 86 sk‚ v c-Pn-ÿ sN-bv-Xp \¬-Im≥ tXm-a-kv am-Wn X-ømdm-hp-∂n-s√-∂m-bn-cp-∂p k-°dn-b-bp-sS ]-cm-Xn. 2012 G-{]n¬ 25\v C-cp-I-£n-I-fp-am-bn sPbnw-kv am-Xyp Fw.-F¬.-F-bpsS km-∂n-[y-Øn¬ a-[y-ÿN¿-® \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw ]cn-lm-c-ap-≠m-bn-√. C-tX-ØpS¿-∂m-Wv C-t∏mƒ Fw.-F¬.F-s°-Xn-tc Kp-cp-X-c km-ºØn-I {I-a-t°-Sv B-tcm-]-W-hpam-bn B-{‘ kz-tZ-in cw-KsØ-Øn-b-Xv. A-tX-k-a-bw `q-an C-S-]m-Snse hn-im-Zw-i-߃ A-dn-™n-´-

√ N¿-®-bv-°p t]m-b-sX-∂pw C°m-cyw \n-b-a-Øn-s‚ ]n≥-_e-tØm-sS C-t∏mƒ hn-i-Zo-I-cn°m≥ km-[n-°n-s√-∂pw Fw.F¬.-F. sh-fn-s∏-Sp-Øn. F∂m¬, C-Xp kw-_-‘n-® hn-iZo-I-c-Ww \¬-Im≥ sU¬-tIm A-[n-Ir-X¿ C-tX-h-sc X-øm-dmbn-´n-√. ]m¿-´n-bp-sS \n-b-{¥-WØn-ep-≈ skm-ssk-‰n-bm-sW¶n-epw kp-Xm-cy-a-√m-Ø C-S-]mSp kw-_-‘n-® X¿-°-Øn¬ a[y-ÿ-X h-ln-®-Xn-\v Fw.F¬.-F-bv-°v t\-Xr-Xz-tØm-Sp hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-tI-≠n-hcpw. F-¥n-\m-Wv k-l-I-c-W ÿm-]-\-Øn-s‚ `q-an C-S-]m-Sns‚ Xp-I kz-Im-cy-hy-‡n-I-fpsS A-°u-≠n-te-°v h-cp-Øn-bsX-∂m-Wv {]-[m-\-am-bpw D-b-cp∂ hn-a¿-i-\w. C-S-]m-Sn-eq-sS e-`n-® ap-gph≥ Xp-I-bpw sU¬-tIm-bv-°p ssI-am-dn-bn-´p-s≠-∂m-Wv Btcm-]-W hn-t[-b-\m-b tXm-a-kv am-Wn-bp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. F∂m¬, F-{X tIm-Sn sIm-Sp-Øpsh-∂v tXm-a-kv am-Wn hy-‡-am°p-∂n-√.

s∏-´v Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠v A-j-d-^n-\v Un-ssh.-F-kv.-]n. dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-s®-¶n-epw A©p-t]-sc-bpw ÿ-ew am-‰-Ønsem-Xp-°p-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. Ip-‰-°m--sc Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠v Iq-Sp-X¬ a-W¬-°-SØn-\pw ssI-°q-en-°pw km-[yX-bp-≈ tÃ-j-\n-te-°p ÿew am-‰n-b-Xn¬ Zp-cq-l-X-bps≠-∂pw ]p-Xn-b t]m-en-kv BIv-‰v {]-Im-cw ÿ-ew-am-‰w in-£b-s√-∂pw Ip-‰-Øn-s‚ Ku-c-hw I-W-°n-se-Sp-Øv Ip-‰-°m-sc k¿-ho-kn¬-\n-∂p ]n-cn-®p hn-SW-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v Xriq¿ t\¿-h-gn a-\p-jym-h-Im-i kw-c-£-W k-an-Xn cw-K-Øp h∂-tXm-sS-bm-Wv ]n-cn-®p hn-S-en\v h-gn sX-fn-™-Xv.

C-Sp-°n: C-Sp-°n-bn¬ ssltd-©v kw-c-£-W k-an-Xn ho≠pw k¿-°m-cn-s\-Xn-tc Xp-d∂ t]m-cn-\n-d-ßp-∂p. D-]m-[nc-ln-X ]-´-b-hn-X-c-Ww B-hiy-s∏-´v ssl-td-©v kw-c-£W k-an-Xn \m-sf C-Sp-°nbn¬ l¿-Øm¬ {]-Jym-]n-®ncn-°p-I-bm-Wv. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ i-\n-bm-gv-N ]-´-b-hn-Xc-Ww \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®ncn-°p-∂ km-l-N-cy-Øn-emWv l¿-Øm¬. ]-´-b-hn-X-cWw X-S- -s∏-Sp-Øp-sa-∂pw k-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ A-dn-bn®p. `q-]-cn-jv-I-c-W \n-b-aØn¬ 2005 epw 2009 epw k¿°m¿ sIm-≠p-h-∂ t`-Z-K-XnIƒ ]n≥-h-en-°-W-sa-∂ B-

h-iy-am-Wv ssl-td-©v kw-c£-W k-an-Xn ap-t∂m-´p-h-bv°p-∂-Xv. k¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂ t`Z-K-Xn {]-Im-cw ]-´-bw e-`n-°p∂ `q-an ssI-am-‰w sN-øm≥ Ign-bn-√. Iq-Sm-sX H-cp G-°dn¬ Iq-Sp-X¬ `q-an-°v ]-´-bw \¬-Ip-I-bp-an-√. Cu t`-Z-KXn-Iƒ ]n≥-h-en-°p-sa-∂v {]Jym-]n-®n-cp-s∂-¶n-epw k¿°m¿ D-Ø-c-hn¬ t`-Z-K-Xn ]n≥-h-en-®n-´n-s√-∂v ssl-td©v kw-c-£-W k-an-Xn Btcm-]n-°p-∂p. l¿-Øm-en-s‚ ]-›m-Øe-Øn¬ ]-´-b-ta-f am-‰p-∂-Xp kw-_-‘n-®v Xo-cp-am-\-sa-SpØn-´n-s√-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ APn-Xv-]m-´n¬ ]-d-™p.-

5

hn-^-e-ambXv hÀ-Ko-b kw-LÀ-jw kr-jv-Sn-¡m\pÅ BÀ.-F-kv.-F-kv. {i-aw hm-Sm-\∏ - ≈ - n: h¿-Ko-b kw-L¿jw kr-jv-Sn-°m-\p-≈ B¿.-Fkv.-F-k.-v {i-aw hn-^-e-am-b-Xv hm-Sm-\-∏-≈n t]m-en-kn-s‚ ka-tbm-Nn-X C-Ss - ]-S¬-aq-ew. t]m-]p-e¿ {^-≠v {]-h¿-ØI-sc-∂ hym-tP-\ hm-Sm-\-∏-≈n {io-`-K-h-Xn t£-t{Xm¬-k-h {]-Nm-c-Ww X-S-™ B¿.-F-kv.F-k.-v {]-h¿-Ø-I-s\ a-Wn-°qdp-Iƒ-°p-≈n¬ ]n-Sn-Iq-Sm-\mb-tXm-sS-bm-Wv B¿.-F-kv.-Fkv. \o-°w s]m-fn-™-Xv. Iq-SmsX t£-{X-°-Ωn-‰n-bpw kw-`-hØn-¬ k-a-tbm-Nn-X C-S-s]-S¬ \-S-Øn. A-\u¨-kv-sa‚ v hml-\w X-S-™ D-S≥ t£-{X-°Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ t]m-enkn¬ hn-h-c-a-dn-bn-°p-I-bm-bncp-∂p. D-S≥ hm-Sm-\-∏-≈n F-kv.sF. Sn ]n ^¿-jm-Zn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kv-Y-esØ-Øn {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn. k-am-[m-\m-¥-co-£-Øn¬ I-gnbp-∂ ta-J-e-bn¬ h¿-Ko-b tNcn-Xn-cn-hp kr-jv-Sn-®v ap-X-se-Sp∏p \-S-Øm-\p-≈ B¿.-F-kv.-Fk.-v {i-a-am-Wv C-tXm-sS X-I¿∂-Xv. h¿-Ko-b kw-L¿-jw kr-jvSn-°m-\p-≈ B¿.-F-kv.-F-k.-v {i-aw P-\w Xn-cn-®-dn-b-W-sa-∂v t]m-]p-e¿ {^-≠v hm-Sm-\-∏-≈n G-cn-b I-Ωn-‰n A-`n-{]m-b-s∏´p. h¿-Ko-b tN-cn-Xn-cn-hp kr-jvSn-°p-am-bn-cp-∂ kw-`-hw hm-Sm\-∏-≈n t]m-en-kn-s‚ k-a-tbmNn-X C-S-s]-S¬ aq-e-am-Wv A\n-jv-S kw-`-h-ß-fn-se-°p \oßm-Xn-cp-∂-Xv. B¿.-F-kv.-Fkn-s‚ C-Ø-cw \o-°-߃-s°Xn-tc Pm-{K-X th-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. {]-knU‚ v ^-hm-kv, sk-{I-´-dn \u^¬ kw-km-cn-®p.

t]m-en-kv N-a-ªv ]-Ww-X-«m³ F-Iv-ssk-kpImÀ {i-an-s¨-¶v X-e-t»-cn: t]m-en-kv N-a-™v F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ¿ B`-c-W C-S-]m-Sp-Im-sc `o-j-Wns∏-Sp-Øn ]-Ww X-´n-sb-Sp°m≥ {i-an-®-Xm-bn B-tcm-]Ww. ]n-W-dm-bn td-©v Hm-^nkn-se F-Iv-ssk-kv {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿ Dƒ-s∏-sS \m-ev DtZym- K - ÿ ¿- s °- X n- t c- b m- W v B-tcm-]-Ww D-b¿-∂-Xv. \yq-am-ln t]m-en-kv kv-t‰j≥ ]-cn-[n-bn-se am-S-∏o-Sn-I-bv°pw sSw-]nƒ-tK-‰n-\pw C-S-bn¬ I-gn-™ Zn-h-k-am-Wp kw-`-hw. {In-kv-a-kv B-tLm-j-tØm-S\p-_-‘n-®v hym-]-I a-Zy-°-SØp \-S-°p-∂p-s≠-∂ c-l-kyhn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v hm-l-\ ]cn-tim-[-\-bv-s°-Øn-b F-Ivssk-kv D-tZym-K-ÿ-cm-Wv ]Ww X-´m≥ {i-an-®-Xv. B-`-c-W C-S-]m-Sp-Im-cm-b am¿-hm-Un-Iƒ k-©-cn-® Hm-t´m X-S-™p-\n¿Øn ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\n-sS 10 e-£w cq-] I-s≠-Øn. tc-JIƒ hy-‡-a-√m-Ø-Xn-\m¬ tIkv c-Pn-ÿ sN-øm-Xn-cn-°m≥ DtZym-K-ÿ¿ hn-e-t]-ip-I-bm-bncp-∂p. t]m-en-sk-∂ hym-tP-\bm-Wv F-Iv-ssk-kv D-tZym-Kÿ¿ B-`-c-W C-S-]m-Sp-Im-tcmSp s]-cp-am-dn-b-Xv. tI-skm-Xp-°m≥ 20,000 cq-] ssI-am-dn [m-c-W-bm-sb-¶n-epw H-cp e-£w cq-] Im-Wm-Xm-btXm-sS-bm-Wv am¿-hm-Un kwLw ]-cm-Xn-bp-am-bn t]m-en-kns\ k-ao-]n-®-Xv. ]n-∂o-Sv \-S-∂ A-t\z-j-W-Øn¬ t]m-en-kv Na-™-h-sc Xn-cn-®-dn-™p. {]-iv\w B-cp-a-dn-bm-sX HØpXo¿∏m°m≥ ]-Ww Xn-cn-®p \¬-Insb-¶n-epw kw-`-hw ]p-d-Ø-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. Cu kw-`-hw am-[y-a-{]-h¿Ø-I-¿ F-Iv-ssk-kv a-{¥n sI _m-_p-hn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-SpØn. C-tX-Øp-S¿-∂v A-t\z-jWw \-S-Øp-sa-∂v a-{¥n _m-_pA-dn-bn-®p.-

ka-{K At\z-jWw th-Wsa¶v tIm¬-{Kkv

B-tcm-]-Ww A-Sn-Øm-\-c-ln-Xw; C-S-]m-Sv Xp-I A-dn-bn-sÃ-¶v sP-bnw-kv am-Xyp

I-Æq¿: kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hpw Fw.-F¬.-F-bp-am-b sP-bnw-kv am-Xyp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kl-I-c-W ÿm-]-\-am-b sU¬tIm-bn¬ \-S-∂ ÿ-e-an-S-]m-Sp kw-_-‘n-®v k-a-{K-am-b A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v Un.-kn.kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥ B-h-iy-s∏-´p. sU¬-tIm-bp-sS h-kv-Xp-hI-Iƒ I-®-h-Sw sN-bv-X-Xn¬ sP-bnw-kv am-Xyp C-S-\n-e-°m-c\m-bn {]-h¿-Øn-s®-∂m-Wp shfn-s∏-Sp-∂-Xv. h-kv-Xp-hn¬-∏-\bn-eq-sS e-`n-® c-≠-c-t°m-Sn cq] B-cp-sS ssI-bn-ep-s≠-∂p hy-‡-am-°-Ww. kz-Im-cy-hy‡n-I-fp-sS A-Uzm≥-kv Xp-Ibm-b 75 e-£w F-hn-sS-sb-∂pw k-l-I-c-W {]-ÿm-\-Øn-s‚ h-kv-Xp-°ƒ B-cp-sS A-\p-hmZ-tØm-sS-bm-Wv hn¬-∏-\ \-SØn-b-sX-∂pw hn-i-Zo-I-cn-°Ww. dn-b¬ F-tÃ-‰v am-^n-b-bpam-bn _-‘w ]m-Sn-s√-∂v kn.]n.-Fw. πo-\-\n¿-tZ-iw sP-bnwkv am-Xyp-hn-\pw _m-[-I-a-t√. C-°m-cy-Øn¬ kn.-]n.-Fw. Pn√m sk-{I-´-dn ]n P-b- -cm-P≥ F-¥p-sIm-≠p {]-Xn-I-cn-°p∂n-s√-∂pw sI kp-tc-{μ≥ {]kv-Xm-h-\-bn¬ B-cm-™p.-

I-Æq¿: sU¬-tIm `q-an-bn-S-]mSp-am-bn _-‘-s∏-´v X-\n-s°-Xntc D-b¿-∂ B-tcm-]-W-߃ A-Sn-ÿm-\-c-ln-X-am-sW-∂pw X-\n-°v bm-sXm-cp _-‘-hp-ans√-∂pw sP-bnw-kv am-Xyp Fw.F¬.-F. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]d-™p. sU¬-tIm-bp-sS ap≥ sN-b¿-am-\m-bn-cp-∂ Xm≥ 2006¬ ÿm-\w H-gn-™-Xm-Wv. `q-an hn¬-°p-∂ k-a-b-Øv Xm≥ Npa-X-e-°m-c-\m-bn-cp-∂n-√. F∂m¬, {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m≥ Xm-\pƒ-s∏-sS A-©p-t]¿ C-Ss]-´n-cp-∂p. a-[y-ÿ-X h-ln°p-I am-{X-am-bn-cp-∂p sN-bv-XXv. C-Xn-\v Xm≥ ]-Ww hm-ßnbn-´n-√. F-{X cq-]-bv-°m-Wv C-S]m-Sv \-S-∂-sX-∂p X-\n-°-dn-bn√. sU¬-tIm-bv-°v F-{X tImSn In-´n-sb-∂pw A-dn-bn-√. C°m-cyw \n-b-a-Øn-s‚ ]n≥-_e-Øn¬ hn-i-Zo-I-cn-°m-\m-hn√. c-≠p-h¿-jw ap-ºm-Wv kplr-Øpw I-cp-h-©m-en¬ Z-¥¬ ¢n-\n-°v \-S-Øp-∂-bm-fp-amb tUm. k-°-dn-b ]-cm-Xn-bp-ambn k-ao-]n-®-Xv. sU¬-tIm-bpsS-bpw Nn-e hy-‡n-I-fp-sS-bpw t]-cn-ep-≈ 2.-26 G-°¿ ÿ-ew

B-{‘ kz-tZ-in-bpw tUm. k°-dn-ø-bp-sS kp-lr-Øp-am-b ]n hn cm-Pp-hn-\v tXm-a-kv am-Wn F-∂-bm-fp-am-bn tN¿-∂v ]-Wan-S-]m-Sp \-S-Øn 1.-4 G-°¿ ÿew cm-Pp-hn-s‚ t]-cn¬ c-Pn-kv-

sP-bnw-kv am-Xyp Fw.-F¬.-F.

‰¿ sN-bvXp. ti-jn-°p-∂ 86 sk‚ v ÿ-ew c-Pn-kv-‰¿ sNøm≥ am-Wn X-øm-dm-hp-∂n-√ F∂m-bn-cp-∂p k-°-dn-b-bp-sS ]cm-Xn. ]-W-an-S-]m-Sp \-S-Øn-b Im-cy-Øn¬ H-cp tc-J-bpw C-√mØ-Xn-\m¬ Xm≥ am-dn-\n-∂p. F-∂m¬, tUm. k-°d - n-bb - psS kp-lr-Øp-°ƒ Iq-Sn-bm-b Fw sP D-Ω≥, kn tam-l-\≥, Fw sP am-Xyp, kn-dn-bI - v I-cn-ap≠-bv-°¬ F-∂n-h¿-Iq-Sn \n¿_-‘n-®-Xn-\m¬ Xm≥ a-[y-ÿ N¿-®-bv-°p X-øm-dm-hp-I-bm-bn-

cp-∂p. hm-ßn-b Xp-I-bv -°v A\p-k-cn-®p-≈ `q-an-bm-Wv cm-Pphn-\v c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xp-sIm-SpØ-sX-∂v a-Wn-bpw, C-\n-bpw cPn-kv‰ - ¿ sN-øm-\p-≈ `q-an-bp-sS hn-eb - m-b 75 e-£w cq-] Dƒ-s∏sS-bm-Wv am-Wn-°p \¬-In-bsX-∂p-am-bn-cp-∂p ]-cm-Xn. N¿® \-S-Øn-b-Xn-\p-ti-jw 75 e£w cq-] hn-´p-ho-gv-N sN-øm≥ C-cp-Iq-´-tcm-Spw \n¿-tZ-in-®p. 35 e-£w cq-] c-Pn-ÿ sN-øm-\p≈ `q-an-bp-sS ap≥-Iq-dm-bn ssI∏-‰n-sb-∂v tXm-a-kv am-Wn AwKo-I-cn-°-W-sa-∂m-bn-cp-∂p hyh-ÿ. B-Zyw hn-k-Ω-Xn-®p-sh¶n-epw H-Sp-hn¬ C-cp-Iq-´-cpw kΩ-Xn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. Xm≥ 75 e-£w cq-] ssI-∏-‰n-sb-∂ Btcm-]W - w sX-‰m-Wv. \n-ba - \ - S- ] - Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hpw. hm¿-Ø kw-t{]-j-Ww sN-bv-X Nm-\-en-s\-Xn-tc- \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. C-S-]m-Sn¬ a-[y-ÿ-X h-ln® tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-\mb kn tam-l-\≥, F≥.-kn.-]n. kw-ÿm-\ t\-Xm-hv F sP DΩ≥, kn-dn-b-Iv I-cn-ap-≠-bv-°¬, Fw sP am-Xyp ]-s¶-Sp-Øp.


tZiobw

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

Bw B-Zv-an-¡v hn-tZ-i ^-−v: tc-J-IÄ ]-cn-tim-[n-¡pw

ap-k-^À-\-KÀ C-c-I-sf ]p-\-c-[n-h-kn-¸n-¡m³ F-kv.-Un.-]n.-sF. [À-W

\yq-U¬-ln: Bw B-Zv-an ]m¿´n- hn-tZ-i ^-≠v kzo-I-cn-s®-∂ B-tcm-]-W-Øn-s‚ ]-›m-Øe-Øn¬ ]m¿-´n-bp-sS A-°u≠p-Iƒ ]-cn-tim-[n-°p-sa-∂v tI-{μ B-`y-¥-c -a-{¥m-e-bw. ]cn-tim-[-\-bv-°v B-h-iy-am-b tNm-Zym-h-en X-øm-dm-°n-s°m≠n-cn-°p-I-bm-sW-∂v a-{¥m-eb-hr-Ø-߃ ]-d-™p. t\-csØ 30 tNm-Zy-ß-fp-≈ tNmZym-h-en X-øm-dm-°n \¬-In-bncp-∂p. adp]Sn Xr]vXnIc a√mØXn\memWv ho≠pw tNmZymhen Ab°p∂Xv G-sXm-s° cm-Py-ß-fn¬ \n∂m-Wv ^-≠v h-cp-∂-Xv, B-cmWv A-b-°p-∂-Xv F-∂-sXms° A-t\z-jn-°p-sa-∂v tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥n kp-io¬-Ip-am¿ jn≥-sU t\-c-sØ hy-‡-am°n-bn-cp-∂p. F.--F.--]n. U¬-ln-bn¬ kXy-{]-Xn-⁄ sN-bv-Xv A-[n-Imc-Øn-te-dm≥ a-Wn-°q-dp-Iƒ am-{Xw _m-°n-\n¬-s°-bm-Wv tI-{μw I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ-°p ap-Xn-cp-∂-Xv.F -- -∂m¬ bm-sXmcp-hn-[ hn-tZ-i ^-≠pw kzo-I-cn®n-´n-s√-∂m-Wv Bw B-Zv-an ]m¿-´n ]-d-bp-∂-Xv.

am-en-Iv-]p¿: ap-k-^¿-\-K¿ I-em-]-Øn-se C-c-I-sf ]p-\-c-[n-hkn-∏n-°-W-sa-∂pw A-`-bm¿-Yn Iymw-]p-I-fn¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v F-kv.-Un.-]n.-sF. imw-en Pn-√-bn¬ [¿-W \-S-Øn. I-em-]-_m-[nX-cn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ t]¿ I-gn-bp-∂-Xv Cu Pn-√-bn-em-Wv. A-Xn-ssi-Xyw aq-ew Ip-™p-߃ a-cn-® am-en-Iv-]p¿ Iymw-]v Dƒ-s∏-sS hn-hn-[ Iymw-]p-I-fn¬ \n-∂p-≈ A-`-bm¿-Yn-Iƒ [¿-Wbn¬ kw-_-‘n-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF. tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. j-lm-_p-±o≥ (bp.-]n.-) [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Cu [¿-W H-cp kq-N-\ am-{X-am-sW-∂pw aq-∂p Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ hy‡-am-b \-S-]-Sn D-≠m-bn-s√-¶n¬ sIm-Spw-X-Wp-∏n¬ sS‚p-I-fn¬ I-gn-bp-∂ A-`-bm¿-Yn-Iƒ Pn-√m B-ÿm-\w ssI-tb-dn Xm-a-kw Xp-S-ßp-sa-∂pw A-t±-lw ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn am-ÿ km-ln-Zv, kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v tUm j-d-^p-±o≥ kw-km-cn-®p. Iymw-]v ÿ-etØ-°v h-cm-t\m A-`-bm¿-Yn-I-fp-sS sa-tΩm-dm-≠w kzo-I-cn-°mt\m B-Zyw Pn-√m I-e-Œ¿ X-øm-dm-bn-√. Xp-S¿-∂v sN-dn-b tXmXn¬ kw-L¿-jm-h-ÿ-bp-≠m-bn. H-Sp-hn¬ I-e-Œ¿ ÿ-e-sØØp-I-bpw F-kv.-Un.-]n.-sF. t\-Xm-°-fn¬ \n-∂v sa-tΩm-dm-≠w kzo-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

I-iv-ao-cn G-äp-ap-«Â: e-iv-IÀ {]-hÀ-¯-I³ a-cn-¨p {io-\-K¿: I-iv-ao¿ Xm-gv-h-c-bnep-≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ e-iv-Isd Xz-øn-_ {]-h¿-Ø-I≥ a-cn®p. ]m-Iv A-[o-\ I-iv-ao-cn-bm-b D-a¿ _n-em-em-Wv kp-c-£m-tk\-bp-am-bp-≠m-b G-‰p-ap-´-en¬ sIm-√-s∏-´-sX-∂v Xn-cn-®-dn-™n´p-≠v. a-[y -I-iv-ao-cn-se l-jv-Zp {Km-a-Øn-em-Wv G-‰p-ap-´-ep-≠mb-Xv. Xn-c-®n¬ \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂ kp-c-£m-`-S-∑m¿-°p-t\-sc e-iv-I¿ {]-h¿-Ø-I¿ sh-Sn-h-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p. kp-c-£m-`-S∑m¿ Xn-cn-®p sh-Sn-h-®-t∏m-gmWv D-a¿ -_n-em¬ a-cn-®-Xv.

d-_À ^m-Î-dn-bn A-án-_m-[: \m-ev acWw

Im³-kÀ C³-Ìn-äyq-«n-\v tI-{µm-\p-a-Xn \yq-U¬-ln: Hmƒ C-¥ym C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sa-Un-°¬ k-b≥kn(F-bnw-kv)s‚ l-cn-bm-\ P-Pm-dn-se Imw-]-kn¬ Im≥-k¿ C≥Ãn-‰yq-´v ÿm-]n-°m-\p-≈ \n¿-tZ-i-Øn-\p tI-{μw Aw-Ko-Im-cw \¬-Ipw. 2035 tIm-Sn cq-] sN-e-hn-em-bn-cn-°pw C≥-Ãn-‰yq-´v ]-Wnbp-I. 45 am-k-Øn-\-Iw ]-≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-°m-\m-Wv Xo-cp-am-\w. l-cn-bm-\ k¿-°m-cn-s‚ Zo¿-L-\m-f-sØ B-h-iy-am-bn-cp-∂p C-Xv.

A-©p t_m-bn-Mv hn-am-\-§Ä hnÂ-¡m³ F-bÀ-C-´y-¡v A-\p-a-Xn \yq-U¬-ln: F-b¿-C-¥y-bp-sS A-©p t_m-bn-Mv 777 hn-am-\߃ C-Øn-lm-Zv hn-am-\-°-º-\n-°p ssI-am-dm≥ Xo-cp-am-\-ambn. F-b¿-C-¥y-bp-sS hm¿-jn-I ]-≤-Xn-b-\p-k-cn-®p-≈ Cu \o°-Øn-\p {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥-tam-l≥-kn-Mv A-[y-£\m-b a-{¥n-k-`-bp-sS km-ºØn-I-Im-cy k-an-Xn-bm-Wv A\p-a-Xn \¬-In-b-Xv. C-Xp-kw_-‘n-® C-S-]m-Sv Cu am-k-amZyw X-s∂ \n-›-bn-®n-cp-∂p. t\-c-sØ A-_q-Z-_n tI-{μam-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ C-Ønlm-Zv, sP-‰v F-b¿-sh-bv-kn-s‚ 2000 tIm-Sn a-Xn-∏p-≈ 24 i-Xam-\w Hm-l-cn-Iƒ hm-ßn-bn-cp∂p. F-b¿-C-¥y-˛-C-Øn-lm-Zv C-S-]m-Sv h-gn 300˛350 an-ey¨ bp.--Fkv. tUm-f-dn-s‚ h-cp-am-\-am-Wv F-b¿-C-¥y- -°p e-`n-°p-I. B-dp h¿-jw ]-g-°-ap-≈-Xm-Wv ssI-am-‰w sN-øp-∂ A-©p hn-am-\-ßfpw. ssI-am-‰w h-gn e-`n-°p-∂ ]-Ww 20000 tIm-Sn-bn-e-[n-Iw h-cp∂ I-S-_m-[y-X Ip-d-bv-°m≥ F-b¿-C-¥y-sb k-lm-bn-°pw. HtŒm-_-dn-em-Wv C-cp hn-am-\-°-º-\n-I-fpw X-Ωn¬ I-cm¿ H-∏p-h-®Xv. A-Sp-Ø h¿-jw am¿-®v-˛-G-{]n-tem-sS hn-am-\-߃ C-Øn-lmZn-\p ssI-am-dpw. A-Sp-Ø- h¿-jw Pq-tWm-sS B-cw-`n-°p-∂ Zo¿L-Zq-c k¿-ho-km-b A-_q-Z-_n-˛-tem-kv B-©-e-kv k¿-ho-kn-\v Cu hn-am-\-߃ D-]-tbm-K-s∏-S-p-Øp-sa-∂v C-Øn-lm-Zv t\-c-sØØ-s∂ {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. C-Xn-\m-bn hn-am-\-߃ C-Øn-lm-Zv aq∂p ¢m-kp-I-fm-bn ]p-\¿-\n¿-an-°pw. 2025 h-sc hn-am-\-]m-X-I-fpsS h-f¿-®-bv-°pw hn-Im-k-Øn-\pw ]p-Xn-b C-S-]m-Sv k-lm-b-I-cam-hpw. 17,370 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw Cu hn-am-\-ß-ƒ-°v ]-d-°m≥ km[n-°pw. I-\-Ø I-S-_m-[y-X aq-ew F-´p hn-am-\-ß-fm-Wv F-b¿C-¥y hn¬-∏-\-bv-°v X-øm-dm-°n-b-Xv. hn¬-∏-\ \-S-°m-Ø aq-∂p hn-am-\-߃-°m-bn c-≠m-a-Xpw F-b¿-C-¥y sS≥-U¿ £-Wn-®n´p-≠v.

apk-^¿-\-K-dn-se imw-en Pn√-bn¬ I-em-]-Øn-se C-c-I-sf ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°-W-sa-∂pw A-`-bm¿-Yn Iymw-]p-Ifn¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v F-kv.-Un.-]n.-sF. \-S-Øn-b [¿-W-bn¬ hn-hn-[ Iymw-]p-I-fn¬ \n-∂p-≈ A-`-bm¿-Yn-Iƒ

PpUo-jy \nba\ I-½o-j-\v `-c-W-L-S-\m ]-Z-hn \yq-U¬-ln: kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn-epw ssl-t°m-S-Xn-bn-epw P-Uv-Pn-am-sc \n-ban-°p-∂-Xn-\pw A-h¿-°v ÿ-ew-am-‰w \¬-Ip-∂-Xn-\p-ap-≈ -\n¿-Zn-„ Pp-Uojy¬ \n-b-a-\ I-Ωo-j-\p `-c-W-L-S-\m]-Z-hn \¬-Im≥ tI-{μ-k¿-°m¿ A-\p-aXn \¬-In. H-cp km-[m-c-W \n-b-aw- sIm≠v I-Ωo-j-s‚ L-S-\-bpw {]-h¿-Ø-\ß-fpw Zp¿-_-e-s∏-Sm-Xn-cn-°m-\m-Wv `-cW-L-S-\m-]-Z-hn \¬-Ip-∂-Xv. Pp-Uo-jy¬ \n-b-a-\ I-Ωo-j-s‚ (sP.--F.--kn.--) _n-√v-˛2013s\-°p-dn-®v ]Tn® ]m¿-e-sa‚-dn Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n-bpw IΩo-j-\p `-c-W-L-S-\m-]-Z-hn \¬-Im≥ ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cp-∂p. `m-hn-bn¬ am-‰ßƒ h-cp-Øp-∂-Xn¬ \n-∂p -kw-c-£n°p-∂-Xn-\m-bn Pp-Uo-jy¬ A-t∏mbn≥-sa‚ v I-Ωo-j-\p `-c-W-L-S-\m-]-Zhn \¬-I-W-sa-∂v \n-b-a-⁄-cpw cm{„o-b-∏m¿-´n-I-fpw ap-d-hn-fn Iq-´p-∂-Xn\n-S-bv-°m-Wv k¿-°m¿ \-S-]-Sn. C-∂se tN¿-∂ a-{¥n-k-`m tbm-K-Øn-emWv Xo-cp-am-\w. `-c-W-L-S-\-bp-sS ]p-Xn-b h-Ip-∏v 124˛-F,s P.--F.--kn-bp-sS cq-]o-I-c-WsØ- °p-dn-®pw 124˛-_n A-Xn-s‚ {]-h¿Ø-\-ß-sf-°p-dn-®pw \n¿-h-Nn-°p-sa-

_n-a Kp-cp-Mv ho-−pw Pn.--Sn.--F. No-^v F-Iv-kn-Iyq-«o-hv

\n-co-£-W hn-hm-Zw: tI-{µ-¯n-s\-Xn-tc _n.--sP.--]n.--

sIm¬-°-Ø: Kq¿-Jm-em≥-Uv sS-dn-t´m-dn-b¬ A-Uv-an-\n-kvt{S-j-s‚ (Pn.--Sn.--F.--) ]p-Xn-b No^v F-Iv-kn-Iyq-´o-hm-bn Pn.--sP.-Fw. t\-Xm-hv _n-a¬ Kp-cp-Mv Npa-X-e-tb-‰p. {-- ]-tXy-I Kq¿-Jmem≥-Uv kw-ÿm-\w th-W-sa∂ B-h-iyw X-a-kv-I-cn-®p-sIm≠m-Wv Kp-cp-Mv Pn.--Sn-F-bp-sS t\-Xr-]-Z-hn G-s‰-Sp-°p-∂-Xv. {]-tXy-I kw-ÿm-\-Øn-\p th≠n-bp-≈ {]-t£m-`-Øn-s‚ `mK-am-bn-´m-Wv Pn.--Sn.--F. t\-Xrÿm-\-Øp-\n-∂v I-gn-™ Pqsse-bn¬ Kp-cp-Mv cm-Pn-h-®-Xv. Kp-cp-Mv ho-≠pw Pn.--Sn.--F. t\-XrXz-Øn¬ Xn-cn-s®-Øn-b-Xv a-aX-bp-sS cm-{„o-b-hn-P-b-am-bn-´mWv I-cp-X-s∏-Sp-∂-Xv.

\yq-U¬-ln: \n-co-£-W hn-hm-Z-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-t\z-jWw \-S-Øm-\p-≈ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn-s\-Xn-tc _n.---sP.---]n. cw-K-sØ-Øn. \-S-]-Sn cm-{„o-b ]-I-t]m-°-en-s‚ `m-Kam-sW-∂pw tam-Un-sb th-´-bm-Sp-I-bpw tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ _-‘sØ X-I¿-°p-I-bpw sN-øp-∂ Cu \-S-]-Sn-sb kp-{]nw-tIm-S-Xnbn¬ tNm-Zyw sN-ø-p-sa-∂pw ]m¿-´n A-dn-bn-®p. tI-{μ-Øn-s‚ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc a-‰p ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂p-≈ apJy-a-{¥n-am-cpw H-Øp-tN-cp-sa-∂m-Wv _-ns.--- P.---]n-bp-sS {]-Xo-£. tI{μ-Øn-s‚ \o-°w s^-U-d¬ k-w-hn-[m-\-Øn-\p t\-sc-bp-≈ B{I-a-W-am-sW-∂pw _n.---sP.---]n. B-tcm-]n-°p-∂p. tam-Un-bp-am-bn G‰p-ap-´m≥ A-Sn- -b-¥-cm-h-ÿ-°m-e-sØ-∂-t]m-se ^m-jn-Ãv \-S]-Sn-Iƒ tIm¨-{K-kv D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-sW-∂pw ]m¿-´n Ip-‰-s∏Sp-Øp-∂p-≠v. \n-e-hn¬ hn-j-b-sØ-°p-dn-®v kw-ÿm-\w \n-tbmKn-® H-cp k-an-Xn A-t\z-jn-°p-∂p-s≠-∂pw cm-Py-k-`-bn-se {]-Xn]-£ t\-Xm-hv A-cp¨ sP-bv-‰v-en ]-d-™p. cm-{„o-b-am-bn ]-It]m-°-em-Wv C-Xn-s‚ ]n-∂n-se-∂p _n.---sP.---]n. h-‡m-hv \n¿-a-e ko-Xm-cm-a≥ ]-d-™p. tI-{μ-\o-°w cm-{„o-b-t{]-cn-X-am-sW-∂pw A-√m-sX \o-Xn e-`y-am-°p-∂-Xn-\p th-≠n-bp-≈-X-s√-∂pw A-h¿ Iq-´n-t®¿-Øp.

∂m-Wv tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ \n¿-tZ-i߃ hy-‡-am-°p-∂-Xv. \n-e-hn¬ \n¿-Zn-„ k-an-Xn- Pp-Uojy¬ A-t∏m-bn≥-sa‚ v I-Ωo-j≥ _n√v-˛2013 F-∂m-Wv A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. h¿-j-Im-e k-tΩ-f-\-Øn¬ `-c-W-L-S\m t`-Z-K-Xn _n-√p-I-tfm-sSm-∏w sP.--F.-kn. _n-√v cm-Py-k-`-bn¬ A-h-X-cn-∏n®n-cp-∂p. `-c-W-L-S-\m t`-Z-K-Xn _nX

S≥ X-s∂ _n-√v tem-Iv-k-`-bn¬ A-hX-cn-∏n-°p-sa-∂pw \n-b-a-a-{¥n I-]n¬kn-_¬ ]-d-™p. km-[m-c-W- \n-b-aw ]m-km-°m≥ tI-h-e `q-cn-]-£w a-Xnsb-∂-n-cn-s° `-c-W-L-S-\m t`-Z-K-Xn-°v aq-∂n¬ c-≠p `q-cn-]-£w th-Ww. P-Uv-Pn-am-sc \n-b-an-°p-∂ \n-e-hnse sIm-fo-Pn-bw k-{º-Zm-bw C-√m-Xm°m-\m-Wv tI-{μ-k¿-°m¿ sP.--F.--kn-.

D-S³ tem-Iv-k-`-bn A-h-X-cn-¸n-¡pw: I-]nÂ- kn-_Â

√n¬ ]-d-bp-∂-Xv sP.--F.--kn. D-≠m-hp-sa∂m-Wv. F-∂m¬ A-Xn-\p kp-{]nw-tImS-Xn No-^v-P-Ãn-kv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-sa∂p t`-Z-K-Xn-bn¬ hy-‡-am-°p-∂n-√. `-c-W-L-S-\m- t`-Z-K-Xn _n-√v cm-Pyk-`-bn¬ ]m-km-°n-b-t∏mƒ A-Xn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-≈ Pp-Uo-jy¬ \n-b-a-\ IΩo-j≥ _n-√v-˛2013 Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n-bpsS ]-cn-K-W-\-bv-°p hn-Sp-I-bm-bn-cp∂p. F-√m B-h-iy-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-Ønbm-Wv _n-√p-≠m-°n-bn-cn-°p-∂-sX∂pw Hu-tZym-Kn-I t`-Z-K-Xn-I-tfm-sS D-

cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv. `-c-W-L-S-\ Xn-cpØp-I-sb-∂-Xv F-fp-∏-a-s√-∂n-cn-s° sP.--F.--kn. `-c-W-L-S-\m t`-Z-K-Xn _n√n¬ No-^v-P-Ãn-kn-s\ sP.--F.--kn-bp-sS A-[y-£-\m-bn ]-cn-K-Wn-®p-sIm-≠v \S-]-Sn th-W-sa-∂v \n-b-a-⁄-cpw _n.-sP.--]n-bpw B-h-iy-s∏-´p.{]-[m-\-a-{¥n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn No-^v-P-Ãn-kv, tem-Ivk-`-bn-se {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv F-∂nh¿ tN¿-∂v Xn-c-s™-Sp-°p-∂ kp-{]nwtIm-S-Xn P-Ãn-kv, c-≠p kp-{]nw-tIm-S-

\yq-U¬-ln: C-¥y-bn-se _lv-d-bv-s‚ \-b-X-{¥ -{]-Xn-\n[n 49Im-cn-sb am-\-`w-K-s∏-SpØn-sb-∂ B-tcm-]-W-sØ°p-dn-®v A-t\z-j-Ww \-S-Øpsa-∂v C-¥y-bv-°v _-lv-d-bvs‚ D-d-∏v. tPm-en Im-em-h-[n I-gn-™v C-t±-lw Xn-cn-s®Øn-b D-S≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°psa-∂m-Wv D-d-∏p \¬-In-b-Xv. ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v Cubm-gv-N B-Zy-w _-lv-d-bv≥ \b-X-{¥-⁄-\m-b ap-l-Ω-Zv A-_v-Zp¬ A-ko-kv A¬-JzmP-sb apw-ss_-bn¬ \n-∂p ]nSn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Jzm-

P-°v hn-b-∂ I¨-h≥-j≥ {]-Im-c-ap-≈ \-b-X-{¥- ]-cn-c£-bp-≈-Xn-\m¬ -A-d-Ãv sNbv-Xn-´n-√. C-¥y-bp-sS hn-tZ-iIm-cy a-{¥m-e-b-am-Wv _-lv-dbv-\p-am-bn C-Xp kw-_-‘n-®v N¿-® \-S-Øn-b-Xv. Cu am-kw 9\m-Wv 49Im-cnbm-b lu-kn-Mv skm-ssk-‰n am-t\-P¿ Jzm-P-s°-Xn-tc ]cm-Xn \¬-In-b-Xv. sI-´n-S-Ønse en-^v-‰v A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ°m-bn A-S-®-Xn-s\-Xn-tc t£m-`n-® Jzm-P-tbm-Sv im-¥\m-hm≥ A-`y¿-Yn-®-Xn-s\Øp-S¿-∂v kv-{Xo-tbm-Sv tam-i-

_mw-•q¿: I¿-Wm-S-I-bn¬ hcƒ-® cq-£-am-bn-cn-s°, Fw.F¬.-F-am¿ hn-tZ-i-cm-Py-ß-fnte-°v D-√m-k-bm-{X-bv-s°m-cpßp-∂p. 18 Fw.-F¬.-F-am-cm-Wv {_-ko¬, A¿-P‚o-\, s]-dp F∂o cm-{„-߃ k-μ¿-in-°m≥ t]m-hp-∂-Xv. P-\p-h-cn-bn-em-bncn-°pw k-μ¿-i-\w. I¿-Wm-S-I \n-b-a-k-`-m-k-an-Xn D-√m-k-bm{X-bv-°v A-\p-a-Xn \¬-In-°-gn™p. kw-ÿm-\-Øv h-cƒ-® cq£-am-bn-cn-s° Fw.-F¬.-Fam¿ hn-tZ-i ]-cy-S-\w \-S-Øp∂-Xn-s\-Xn-tc D-b¿-∂ hn-a¿-i\-ß-sfm-∂pw k¿-°m¿ I-W°n-se-Sp-Øn-´n-√. ]-cy-S-\-sØ \ym-bo-I-cn-® ap-Jy-a-{¥n kn-≤cm-a-ø, Fw.-F¬.-F-am¿ C-XmZy-a-√ hn-tZ-i ]-cy-S-\w \-S-Øp∂-sX-∂p ]-d-™p. \n-b-a-k-`m k-an-Xn-bm-Wv Fw.-F¬.-F-amcp-sS ]-cy-S-\w Xo-cp-am-\n-®-sX∂pw C-Xv C-{X h-en-b {]-iv-\-am°p-∂-sX-¥n-\m-sW-∂pw A-t±lw tNm-Zn-®p. \n-b-a-k-`-bp-sS F-kv-‰n-ta-‰v- I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥

a-en-I-ø K-tX-Zm-dpw D-√m-k-bm{X-sb \ym-bo-I-cn-®p. R-߃ h-en-b sX-s‰m-∂pw sN-øp-∂n√. \n-߃ kv-Iqƒ-Ip-´n-I-sf D√m-k-bm-{X-bv-°v A-b-°m-dnt√? A-Xp-t]m-se Fw.-]n-am-scbpw Fw.-F¬.-F-am-sc-bpw Ab-°p-∂p. H-cp Fw.-F¬.-F-°v G-gp -ap-X¬ G-g-c e-£w h-scbm-Wv ]-cy-S-\-Øn-s‚ sN-e-hv. tIm-Sn-I-sfm-∂p-an-√. a-‰p kwÿm-\-ß-fpw hn-tZ-i- cm-Py-ßfn-te-°v \n-b-a-k-`mw-K-ß-sf A-b-°p-∂p-s≠-∂pw K-tX-Zm¿ hm¿-Øm-te-J-I-tcm-Sv ]-d™p. ]-tØm ]-{¥-t≠m Zn-h-kw \o-fp-∂ ]T-\-bm-{X-bn-se AwK-߃ dn-tbm -Un P-\o-tdm, a\u-kv, P-Kzm-kp, en-a, I-kvt°m, _yq-W-kv sF-dn-kv F∂o \-K-c-߃-°p ]p-d-sa Zp-_bpw k-μ¿-in-°pw. I-gn-™ Xh-W Xm≥ e-≠-\pw hm-jn-Mv-SWpw k-μ¿-in-®n-cp-∂p-sh-∂v tIm¨-{K-kv Fw.-F¬.-F. F≥ F lm-cn-kv ]-d-™p. AtX-k-a-bw _n.-sP.-]n. \n-b-a-k-

`mw-K-am-b hn kp-\n¬-Ip-am¿ bm-{X-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂n-s√∂v A-dn-bn-®p.-I¿-Wm-S-I-bn-se \n-c-h-[n Xm-eq-°p-Iƒ h-cƒ®m-_m-[n-X-am-bn {]-Jym-]n-®n´p-≠v. h-cƒ-®m-_m-[n-X ta-J-eIƒ tI-{μ-kw-Lw k-μ¿-in-®ph-cp-I-bm-Wv. ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ t\-cn-Sm≥ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ tI-{μ-k-lm-bw tX-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv kw-L-Øn-s‚ kμ¿-i-\w. Fw.-F¬.-F-am-cp-sS D-√m-k-bm-{X-bv-°v 60 e-£w cq] kw-ÿm-\ J-P-\m-hn¬ \n∂v sN-e-hm-t°-≠n-h-cpw. P-K-Zo-jv sj-´m-dn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ _n.-sP.-]n. k¿°m-cn-s‚ Im-e-Øv C-Xp-t]mse h-cƒ-® t\-cn-´p-sIm-≠n-cns° 100 Fw.-F¬.-F-am-sc hnhn-[ kw-L-ß-fm-°n hn-tZ-icm-Py-ß-fn-te-°-b-°m≥ Xo-cpam-\n-®-Xv I-Sp-Ø F-Xn¿-∏n-\n-Sbm-°n-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿∂v H-cp kw-Lw Fw.-F¬.-F-amtcm-Sv ]-cy-S-\w D-t]-£n-°m≥ ap-Jy-a-{¥n-°v B-h-iy-s∏-tS≠n-h-∂n-cp-∂p.

P-Ωp: `o-I-c-hm-Zn-I-sf-∂p ap-{Z-Ip-Øn aq-∂p bp-hm-°-sf sh-Sn-h®p-sIm-∂ a-®n¬ hym-P G-‰p-ap-´¬ tI-kn¬ tI-W-epw ta-P-dpw A-S-°w B-dp t]-sc ]-´m-f-tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nm-c-W sN-øm≥ ssk-\yw D-Ø-c-hn-´p. I-iv-ao-cn¬ hym-]-I-am-b {]-Xn-tj-[-Øn-\p Im-c-W-am-b a-®n¬ hym-P G-‰p-ap-´¬ \-S-∂p aq-∂p h¿-j-Øn-\p ti-j-am-Wv D-Ø-c-hv. tI-W¬ kn sI ]-Øm-\n-b, c-P-]p-Xv sd-Pn-sa‚ v I-am-≥-Un-Mv Hm-^n-k¿ ta-P¿ D-]o-μ¿, sd-Pn-sa‚n-se ]-´m-f-°m-cm-b a-‰p \mep -t]¿ F-∂n-h-sc hn-Nm-c-W sN-øm-\m-Wv D-Ø-c-hv. 2010 G-{]n¬ 30\m-Wv kw-`-hw ]p-d-Ø-dn-bp-∂-Xv. B-bp-[-ß-fpw sh-Sn-t°m-∏pI-fpw k-ln-Xw h-S-°≥ I-iv-ao-cn-se a-®n¬ F-∂ {]-tZ-i-Øp-IqSn \p-g-™p-I-b-dm≥ {i-an-®-h-cm-Wv sh-Sn-h-bv-]n¬ sIm-√-s∏-´h¿ F-∂m-bn-cp-∂p tk-\-bp-sS A-h-Im-i-hm-Zw. C-h¿ ]m-In-kvXm-\n `o-I-c-hm-Zn-I-fm-sW-∂m-Wv ssk-\yw ]n-∂o-Sv ]-d-™-Xv. F-∂m¬, _m-c-m-ap-√-bn-se \-Zn-lm-en-ep-≈ sXm-gn¬-c-ln-X-cm-b bp-hm-°-fm-b ap-l-Ω-Zv jm-^n, sj-lv-km-Zv A-l-va-Zv, dn-bm-kv Alv-a-Zv F-∂n-h-sc sXm-gn¬ \¬-Im-sa-∂p ]-d-™v sX-‰n-≤-cn-∏n-®p sIm-≠p-t]m-bn sh-Sn-h-®p-sIm-√p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v ]n-∂o-Sv PΩp-˛-I-iv-ao¿ t]m-en-kn-s‚ A-t\z-j-W-Øn¬ sX-fn-bp-I-bm-bn-cp∂p. 2010¬ B-dp ]-´m-f-°m¿ Dƒ-s∏-sS H-º-Xp -t]¿-s°-Xn-tc Ip-‰]-{Xw k-a¿-∏n-s®-¶n-epw hn-i-Z-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øm-sa-∂ Dd-∏n≥-ta¬ ]-´m-f-°m-cp-sS tI-kv ssk-\y-Øn-\p ssI-am-dp-I-bmbn-cp-∂p. hym-P G-‰p-ap-´-en¬ B-tcm-]-W-hn-t[-b-cm-b-h¿-s°-Xntc A-®-S-° \-S-]-Sn-I-sf-Sp-Øn-cp-∂p. kw-ÿm-\ t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS ssk-\yw hn-i-Z-am-bn tI-kv A-t\z-jn-°p-I-bpw sIm-e-]m-X-Iw hym-P G-‰p-ap-´-en-eq-sS-bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw I-s≠Øn. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v sS-dn-t´m-dn-b¬ P-hm-s\-bpw a-‰p c≠p-t]-sc-bpw t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, bp-hm°-fp-sS sIm-e-]m-X-Iw I-iv-ao¿ Xm-gv-h-c-bn-em-sI {]-Xn-tj-[w B-fn-°-Øn-®p. 128 t]-cm-Wv B- Zn-h-k-ß-fn¬ sIm-√-s∏-´-Xv.

am-bn s]-cp-am-dp-I-bpw i-co-cØn¬ kv-]¿-in-s®-∂p-am-Wv ]-cm-Xn. £p-`n-X-\m-b Jzm-P kv-{Xo-bp-sS Hm-^n-kv A-et¶m-e-am-°n-sb-∂pw en-^v-‰ns‚ hm-Xn-en¬ B-™-Sn-®psh-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. kv-{Xo ]-cm-Xn-bp-am-bn a-e_m¿ ln¬ t]m-en-kn-s\ kao-]n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v {]m-Yan-Im-t\z-j-Ww \-S-Øn ]-cmXn c-Pn-ÿ sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. C-¥y≥ in-£m-\n-b-aw 354, 509, 504 h-Ip-∏p-Iƒ {]-Imc-am-Wv Jzm-P- -s°-Xn-tc tIsk-Sp-Øn-´p-≈-Xv.-

ssl-Z-c-_m-Zv: K-K≥ ]-lm-Zn¬ d-_¿ ^m-Œ-dn-bn-ep-≠m-b A·n-_m-[-bn¬ \m-ep sXm-gn-emfn-Iƒ sh-¥p-a-cn-®p. hn-{i-a-apdn-bn¬ D-d-ßn-°n-S-∂-h-cm-Wv acn-®-Xv. cm-k-{Zm-h-Iw h-ln-°p∂ Ip-g-en-se tNm¿-®-bm-Wv A]-I-S-Øn-\p Im-c-Ww. hn-{i-a-ap-dn-bp-sS ap-I-fn-eqsS I-S-∂p-t]m-hp-∂ Ip-g-en¬ \n-∂v D-cp-In-b d-_¿ sXm-gn-emfn-I-fp-sS i-co-c-Øn¬ ho-WmWv A-]-I-S-ap-≠m-b-sX-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. G-Xm-\pw sXm-gnem-fn-Iƒ A-]-I-S-Øn¬- \n-∂p c-£-s∏-´n-´p-≠v.

AJn-te-jn-sâ {Km-a-¯n-te-¡p-Å ]²Xn ^-−v ssh-In-¸n-¨ D-tZym-K-Ø-s\-Xn-tc \-S]Sn

Xn P-kv-‰n-kp-am¿, \n-b-a-a-{¥n, {]-ap-Jcm-b c-≠p ]u-c-∑m¿ F-∂n-h-c-S-ßn-b k-an-Xn-bm-Wv sP.--F.--kn. \n-b-a-a-{¥m-eb-Øn-se \n-b-a-Im-cy sk-{I-´-dn sP.-F.--kn-bp-sS I¨-ho-\-dm-bn-cn-°pw. cm-Py-sØ 24 ssl-t°m-S-Xn-I-fn-te°v P-Uv-Pn-am-sc \n-b-an-°p-∂-Xn-\pw ÿ-ew-am-‰w \¬-Ip-∂-Xn-\p-am-bn kwÿm-\-X-e sP.--F.--kn. ÿm-]n-°-W-sa∂ ]m-¿-e-sa‚-dn-Im-cy k-an-Xn-bp-sS ip]m¿-i \n-b-a -a-{¥m-e-bw Aw-Ko-I-cn-®n√. ]m-\-en¬ c-≠p {]-ap-J¿-°p ]-I-cw aq-∂p- t]¿ th-W-sa-∂pw C-Xn¬ H-cmƒ {I-am-\p-k-c-Ww ]-´n-I-Pm-Xn-˛-]-´n-I-h¿Kw, \yq-\-]-£w F-∂o hn-`m-K-ß-fn¬ \n-∂p-≈ h-\n-X-Iƒ B-bn-cn-°p-sa∂pw ]m¿-e-sa‚-dn-Im-cy k-an-Xn ip]m¿-i sN-bv-Xn-cp-s∂-¶n-epw \n-b-a-hIp-∏v A-Xp ]-cn-K-Wn-®n-√. F-¶n-epw \n-e-hn¬ Aw-Ko-I-cn-°s∏-´ c-≠p {]-ap-J-cn¬ H-cm-sf ta¬ \n¿-tZ-in-® hn-`m-K-Øn¬- \n-∂p k-anXn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-sa-∂v I-]n¬ kn_¬ hy-‡-am-°n. ]m¿-e-sa‚n-s‚ ASp-Ø k-tΩ-f-\-Øn¬ _n-√v ]m-km°m-\m-hp-sa-∂m-Wv k¿-°m¿ I-cp-Xp∂-Xv.

X-{´-{]-Xn-\n-[n-s¡-Xn-cm-b am-\-`w-KtI-kv; A-t\z-j-n¡p-sa¶v _-lv-d-bv³

a-¨n hym-P G-äp-ap-«Â: IÀ-Wm-S-I-bn h-cÄ-¨; tI-W-e-S-¡w B-dp -t]-sc Fw.-FÂ.-F-amÀ D-Ãm-k-bm-{X-bv-¡v hn-Nm-c-W sN-¿pw kµÀ-i-\-¯n-\v H-cp-§p-¶-Xv 18 Fw.FÂ.F-amÀ

7

kozhikode

e-Iv-\u; ap-Jy-a-{¥n A-Jn-tejv bm-Z-hn-s‚ P≥-a-{Km-a-Ønse ]-≤-Xn-bv-°v ^-≠v A-\p-hZn-°p-∂-Xv ssh-In-∏n-® sF.-F.F-kv D-tZym-K-ÿ-s\ k-kvs]‚ v sN-bv-Xp. sk-^m-bv {Km-a-Øn-se 200 tIm-Sn-bp-sS kn-Ωn-Mv ]qƒ ]-≤Xn-°p-≈ ^-≠v A-\p-h-Zn-°p∂-Xv ssh-In-∏n-® ssi-te-jv Ip-am¿ kn-Mn-s\-bm-Wv k-kvs]‚ v sN-bv-X-Xv. c-≠p-am-ksØ Im-e-Xm-a-k-am-Wv ssite-jv Ip-am¿ h-cp-Øn-b-Xv. {]tZ-i-sØ kv-t]m¿-Sv-kv tImw-πIv-kn-te-°m-Wv kn-Ωnw-Mv ]qƒ \n¿-an-°p∂Xv. A-Sp-Ø-am-kw k¿-ho-kn¬ \n-∂v hn-c-an-°m-\n-cn-t°-bm-Wv C-t±-l-Øn-s\-Xn-cm-b \-S-]-Sn.F-∂m¬ k¿-°m¿ \-S-]-Snbn¬ {]-Xn-I-cn-°m≥ hn-k-ΩXn-® ssi-te-jv C-Xp-kw-_‘n-® k¿-°m¿ D-Ø-c-hv e-`n-®ti-jw {]-Xn-I-cn-°m-sa-∂v Adn-bn-®p. Cu h¿-jw B-Zyw sF.-F.-F-kv. D-tZym-K-ÿ Zp¿K i-‡n \m-Kv-]m-en-s\ k-kvs]≥-Uv sN-bv-X \-S-]-Sn bp.-]n. k¿-°m-cn-s\-Xn-tc h≥ hn-a¿-i\w D-b¿-Øn-bn-cp-∂p.-

ssh-Zyp-Xn-\n-c-¡v 50 i-X-am-\w Ip-d-bv-¡m-\m-hn-sÃ-¶v hn-Z-Kv-[À \yq-U¬-ln: ssh-Zyp-Xn-®m-¿-Pv 50 i-X-am-\w sh-´n-°p-d-bv-°p-sa-∂ Bw B-Zv-an ]m-¿-´n-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏p hm-Kv-Zm-\w ]m-en-°m-≥ km[n-°n-s√-∂v hn-Z-Kv-[¿. \n-c-¥-cw D-b-cp-∂ ssh-Zyp-Xn-\n-c-°p aq-ew Zp-cn-X-Øn-em-b P-\-߃-°v F.--F.--]n. \¬-In-b {]-[m-\ hm-Kv-Zm-\am-bn-cp-∂p ssh-Zyp-Xn-\n-c-°n-se C-f-hv. C-°m-c-W-Øm-em-Wv tIm¨-{K- p-am-bn tN¿-s∂-¶n-epw k-¿-°m-cp-≠m-°-m≥ F.--F.--]ntbm-Sv P-\-߃ B-h-iy-s∏-´-Xpw. U¬-ln-bn-se ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww ]q¿-W-am-bpw kz-Im-cy taJ-e-bn-em-Wv \-S-°p-∂-Xv. F-∂m¬, {]-Xn-h¿-jw 11,000 tIm-Sn cq-]bp-sS \-„-ap-s≠-∂m-Wv I-º-\n-I-fp-sS hm-Zw. ]p-Xn-b k¿-°m¿ ]d-bp-∂-Xp-t]m-se sN-øp-I-bm-sW-¶n¬ {]-Xn-h¿-jw 3500˛4000 tIm-Sn-bp-sS A-[n-I \-„-ap-≠m-hp-sa-∂pw C-h¿ ]-d-bp-∂p. am-{X-a√, h-cp-am-\w Ip-d-bp-tºm-gpw sN-e-hp Ip-d-bn-s√-∂pw A-h¿ Nq-≠n°m-´p-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn¬ F.--F.--]n. I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n-bmWv t\-cn-Sm-\n-cn-°p-∂-Xv. I-º-\n-I-fp-sS \-„-°-W-°p \p-W-bmsW-∂pw Hm-Un-‰v \-S-Øn k-Xyw I-s≠-Øp-sa-∂p-am-Wv F.--F.--]nbp-sS hm-Zw. ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww kz-Im-cy-ta-J-e-bn¬ \n-∂v k¿°m¿ G-s‰-Sp-°p-sa-∂ \n-e-]m-Sv F.--F.--]n. C-Xp-h-sc kzo-I-cn-°mØ-Xn-\m¬ F-¥p-≠m-hp-sa-∂p I-≠p-X-s∂ A-dn-tb-≠n-h-cpw.

tZ-h-bm-\n kw-`-hw: kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sn-s\ ]n-´p-W¨v t]m-]p-eÀ {^-−v tIm-gn-t°m-Sv: C-¥y≥ \-bX - {- ¥- {]-Xn-\n-[n tZ-hbm-\n tJm-{_-Ks - U-sb A-ta-cn-° A-dk - v‰ - v sN-bvX-Xn-s\-Xn-tc k¿-°m¿ kzo-Ic - n-® X-Øzm-[n-jvTnX \n-e] - m-Sn-\p t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y-bpsS ]n-¥p-W. A-ta-cn-°-bp-sS \-b-X-{¥ k-Ω¿-±Øn-\pw bp.-F-kv. km-{am-Py-Xz-hp-am-bn ssItIm¿-°p-∂ {]-hm-k C-¥y-°m-cp-sS k-Ω¿-±Ø - n\pw h-gß - n hn-jb - w X-ak - vI - c - n-°s - ∏-Sp-∂n-s√-∂v A-[n-Ir-X¿ D-d-∏p-h-cp-Ø-W-sa-∂v kw-L-S-\-bpsS tZ-io-b \n¿-hm-l-I k-an-Xn Aw-Ko-I-cn-® {]ta-bØ - n¬ B-hi - y-s∏-´p. A-ta-cn-°≥ D-tZym-K-ÿ¿ aq-∂mw-tem-I cmPy-ßf - n-se G-Xp i-cm-ic - n ]p-cp-jt- \m-tSm kv{- Xotbm-tSm kzo-I-cn-°p-∂ s]-cp-am-‰-co-Xn-bn-te-°mWv tZ-h-bm-\n kw-`-hw hn-c¬-Nq-≠p-∂-Xv. bp.-Fkv. kw-hn-[m-\Ø - n-s‚ C-c´- Ø - m-∏n-s‚ tam-iw DZm-lc - W - ß - f - n¬ H-∂m-Wn-Xv. tZ-hb - m-\n-sb ]-´m∏-I¬ A-dà - v sN-bvX - v ssI-bm-aw h-®X - pw ]n-∂oSv \-·-bm-°n ]-cn-tim-[n-®-Xpw P-\o-hm {]-am-W-

ß-fp-sS ew-L\ - a - m-Wv. k¿-°m-cn¬ \n-∂v I-Sp-Ø {]-Xn-I-c-Ww A-Xm-h-iy-s∏-Sp-∂p. C-Xn-\p ap-ºv C-Øc - w kw-`h - ß - f - p-≠m-bt- ∏mƒ U¬-ln-bn-se D-∂-Xm-[n-Ir-X¿ A-h aq-Sn-h-bv-°m≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kz-¥w ]u-c-∑m-sc kw-c-£n-°m≥ tI-{μ-k¿ - ° - m¿ kzo-Ic - n-® \-S] - S- n tZ-io-b \n¿-hml-I k - a - n-Xn kzm-KX - w sN-øp-∂p-˛ {]-ta-bØ - n¬ ]-db - p-∂p. C-{km-tb-ep-am-bn _-dm-Iv an-ssk¬ Icm¿ H-∏p-hb - v° - m-\p-≈ {]-Xn-tcm-[ a-{¥m-eb - Ø - ns‚ \o-°s - Ø a-s‰m-cp {]-ta-bØ - n¬ k-an-Xn A]-e] - n-®p. F sI B‚-Wn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ Un-^≥-kv A-Izn-kn-j≥-kv Iu¨-kn¬ CXn-\p ]-®s - °m-Sn Im-Wn-®X - v Zu¿-`m-Ky-Ic - a - m-Wv. I-cm-dp-am-bn ap-tºm-´p-t]m-h-cp-sX-∂pw k-an-Xn k¿-°m-cn-t\m-Sv A-`y¿-Yn-®p. tbm-K-Øn¬ sI Fw i-co-^v A-[y-£-X h-ln-®p. sN-b¿-am≥ H Fw- F k-emw, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n A-_vZ- p¬ h-mln-Zv tk-´v, C Fw A-_v-Zp-d-lv-am≥, k-a-Zv h-fmt©-cn, ap-lΩ - Z- v tdm-j≥ kw-km-cn-®p.

A-d-Ìn-em-hp-t¼mÄ \-b-X-{´ ]-cn-c-£ D-−m-bn-cp-¶psh¶v \yq-U¬-ln: A-d-Ãn-em-hp-tºmƒ tZ-h-bm-\n tJm-{_-K-sU-bv-°v ]q¿-W \-b-X-{¥ ]-cn-c-£bp-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn dn-t]m¿-´v. \yq-tbm¿-°n-se sU-]yq-´n tIm-¨-k¬ P-\-d-em-bn \n-b-an-® 39Im-cn-bm-b tJm-{_-K-sU-bv-°v sF-Iy-cm-{„k-`-bn-se D-]-tZ-„m-hv F-∂ ]-Z-hn-bpw e-`n-®n-cp∂p. Cu ]-Z-hn-°v Cu am-kw 31 h-sc Im-em-h-[nbp-ap-≠v. bp.-F-∂n-s‚ \m-emw A-\p-t—-Zw sk-

Iv-j≥ 11˛-F {]-Im-cw A-d-Ãv, kz-Im-cy h-kv-Xp°ƒ -]n-Sn-s®-Sp-°¬ F-∂n-h-bn¬ \n-∂p bp.F≥. Aw-K-߃-°v kw-c-£-W-ap-≠v. A-Xn-\m¬ C-Ø-cw A-h-Im-i-ß-fp-sS ew-L\-am-Wv tZ-h-bm-\n-bp-sS A-d-Ãv h-gn \-S-∂n-cn°p-∂-sX-∂pw Hu-tZym-Kn-I-hr-Ø-߃ kq-Nn-∏n®p. hn-j-bw C-¥y bp.-F-kv. B-`y-¥-c-h-Ip-∏ns‚ {i-≤-bn¬ sIm-≠p-h-∂n-´p-≠v.


8

A§mSn

kozhikode

\o-e-\n-d-¯n-ep-Å a-ªp-I-« s]bvXp

Fw.Pn. kÀ-h-I-emim-e ]mc-e _ncpZ hnZymÀYnIÄ¡v dm¦pIÄ {]Jym]n¨p ]Ø\w-Xn´: Fw.Pn. k¿hIemime 2013 ¬ ss{]h‰mbn ]co£ FgpXnb _ncpZm\¥c _ncpZ hnZym¿YnIƒ°v dm-¶pIƒ {]Jym]n®p. A^nentb‰Uv tImfPpIfn¬ ]Tn-°p∂ dKpe¿ hnZym¿YnIƒ°v dm¶v {]Jym]n°p∂Xn\p ]pdsa ss{]h‰pIm¿°pw dm¶v {]Jym]n°p∂ Fw.Pn. k¿-h-I-emimem Xocpam\w as‰mcp bq\nthgvkn‰nbpw CXphsc \S∏m°nbn-´n√. Cu Xocpam\w tIcfØnse ]mce¬ hnZym`ymk taJebv°v ]pØ≥ DW¿thIp∂psh∂v ]mce¬ tImfPv Atkmkntbj≥ Z£nW taJem I-Ωn-‰n ku-Øv tkm¨ tIm˛Hm-Un-t\‰¿ sI B¿ A-tim-IvIp-am¿ A-`n-{]m-b-s∏´p. dKpe¿ hnZym¿YnIfpw ss{]h‰pImcpw Htc Xnbdn ]co£IfmWv 2013 am¿®v hsc FgpXn-bXv. Hmtcm Xnbdn ]co£bv°pw BsI am¿°v 75 BWv. Xnbdn ]co£bv°v e`n°p∂ am¿°ns‚ A\p]mXØnemWv ss{]h‰v hnZym¿YnIƒ°v Ct‚\¬ e`yam°p∂Xv. F∂m¬, dKpe¿ hnZym¿YnIƒ°v {]tXyIambn Ct‚\¬ e`n°pw. icmicn 80 iXam\Øn\p apIfnemWv dKpe¿ hnZym¿YnIƒ°v aqey \n¿WbØn\p e`n°p-∂Xv. CXp IqSmsX Uk¿t´j≥ F∂ t]cn¬ Hcp t]∏dn\v 80 iXam\Øne[nIw am¿°pw dKpe¿ hnZym¿Yn°v e`n°p∂p≠v. Xnbdn ]co£bv°p am{Xw am¿°v e`n-°p∂ ss{]h‰pImcpsS BsI am¿°v dKpe¿ hnZym¿YnIfp-sSXnt\°mƒ Ipdbp∂p F∂ ]cmXn \ne\n¬°p∂p. CXv ]cnlcn°-s∏S-Wsa-∂v ]m-c-e¬ tImf-Pv A-tkm-k-n-tbj≥ Bhiys∏-´p.

sIm√-t¶mSv: \o-e-\n-d-Øn-ep≈ a-™p-I-´ B-Imi-Øv \n∂v hoW-Xv Iu-Xp-I-am-bn. h-Sh-∂q¿ s]m-°p-∂n-°f-sØ Ce-{Œo-jy\m-b kp-{_-“-Wys‚ ho-Sn-\v k-ao-]-Øm-bm-Wv C∂-se ssh-Io-´v \m-ep-aWntbm-sS 50 Intem `m-cw h-cp-∂ \o-e-\n-d-Øn-ep-≈ a-™p-I-´ B-Im-i-Øn¬ \n-∂v ho-Wv NnX-dn-bXv. ssh-Io-´v i-‡am-b Im-‰p-ap-≠m-bn-cp-∂p. ho-Sn-\p ]p-d-In-ep-≈ ]-d-ºn¬ a-cw Im‰n¬ ho-W-Xm-Im-sa-∂m-Wv h≥i-–w tI-´-t∏mƒ kp-{_“-Wy-\v tXm-∂n-bXv. kw`-hw \m-´p-Im¿ A-dn-™-tXm-sS \oe a-™p-I-´ Im-Wm≥ Xn-ct°dn. a-™p-I-´-bp-sS I-jv-W-߃ F-Sp-Øp-sh-®-t∏mƒ D-cp-In \o-e {Zm-h-I-am-b-Xmbpw ssII-fn¬ sNm-dn-®n¬ A-\p-`-h-s∏´-Xmbpw ]-d-bp∂p. am-k-߃°p ap-ºv h-≠n-Ømh-fw aq-∏≥Ip-f-Øn-\v k-ao-]w tdm-U-cnIn¬ 10 Intem `m-c-ap-≈ k-am\-co-Xn-bn-ep-≈ a-™p-I-´ hoWn-cp-∂p.

\nehmcw d_À hne IqSn sIm-®n

a-e-∏p-dw

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 10250 P-\p-h-cn.-.10180 s^-{_p-h-cn.-. 10310 am¿-®v A-h-[n 10,310 G{]n¬ Ah[n 10000 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7000˛7300 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2400 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2350 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 50,100 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52,100 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 18,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 19,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 6200˛6500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 15000˛16000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3100 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛10000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6000˛6600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 7200˛7900 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4500˛5700 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3750 ˛4000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5700˛6200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8300˛8400 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2350˛2700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3100˛3250 Pm-Xn-sXm-≠≥ 340˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 625˛650 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1220 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 15,000˛15,300 d-_¿-˛4 t{K-Uv 16,200 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 12,000 em-‰-Iv-kv.-.-.-. -11,500 ]mw Hmbn¬ 6020 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22,000 H-cp {Kmw.-. 2750

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ 1685 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1965 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 982 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2980 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2740 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3600 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700 ˛3000 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2900 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2220 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7000 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 9000 I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Iv (25 In.-{Kmw ) 8200 ap-f-Iv k-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 1180 d-_¿(In-tem).-.-.158.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 140.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 102.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 49500 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2350 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2650 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15500 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 12800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.26.00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 22.-00 Xr-®n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-27.-00 I-ip-h-≠n .-.-.-.-.-.-.-.-. 4800 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 14000 c-≠mw-X-cw. 9700 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 12700˛14000 ]-g-b-Xv 15300˛17000 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.9200˛ 12200 ap-Xn-c 4200

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏ n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿ ]nÆm°v (tdm-´-dn).-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

44,000 29,900 11,000 7500 7550 7350 7500 8,200 3050 3325 4300-˛4600 4900˛5100 5600˛6100 48,500 49,500 50,500 15,850 15,000 10800 2980

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n

t\-{¥-°m-b(In-tem)

]m-e-°m-Sv

A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

51000 50,000 10,500 3200 3000

22

30.-00 29.-00 27.80 32.30 33.-00 30.-00 29.-00 26.-00 27.-00 29.-00 28.-00 28.-00 25.-40 22.-00 145.-00 158.-00 110.00-

29,300 37-00 31-00 27-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 10250 7250˛7300

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k 5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

16150 15250 15,500 11,890 16,150 15,250 15,979 15,865 15,762 15,992 15,620 14,186 10,456 19,000 7800 2350

Xr-iq¿ 10,500 2300 1700 350049.500 15,500 7285 2350 3000˛3370 2000˛2725 800˛1600 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

27.-00˛33.-00 28.-00˛30.-00 28.-00˛33.-50 28.-00˛34.-50 21.-50 29.00 495.00 140˛120.-00 1690.-00 11200.-00 22.-50

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

t]m-]p-eÀ {^-−v hnZym`ymk kv-tIm-f-À-jn-¸v hn-X-c-Ww sNbvXp tIm-gn-t°m-Sv: t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y tI-c-f kw-ÿm\ I-Ωn-‰n-bp-sS hn-Zym-`ym-k kvtIm-f-¿-jn-∏v hn-X-c-Ww tIm-gnt°m-Sv sI.--Fw.--F. Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ tZiob ssh-kv sNb¿-am≥ {]-^. ] -- n -tIm-b D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬- l-ao-Zv A-[y-£-X -h-ln-®p. B-Iv-k-kv s{Sbv-\¿ Sn ap-kvX-^ ¢m-sk-Sp-Øp. jm-ln-\m \u-jm-Zv, ap¿-jn-Zv j-aow, Sn -_jo¿ kw-km-cn-®p. an-Sp-°-cm-b hn-Zym¿-Yn-I-sf I-s≠-Øn kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬Ip-∂-Xn-eq-sS hn-Zym-`ym-k cw-KsØ ]n-∂m-°m-h-ÿ ]-cn-l-cn®p k-ap-Zm-b im-‡o-I-c-Ww Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\m-Wp t]m]p-e¿ {^-≠v kv-tIm-f¿-jn-∏v ]≤-Xn B-hn-jv-I-cn-®n-´p-≈-Xv. 200-4 apX¬ \S-∏m°n hcp∂ kv-tImf¿jn∏n\v Cu h¿jw 25 e£w cq]-bmWv \o-°n h®ncn-°p-∂-Xv.

tIm-gn-t°mSv: kwkw l÷v k¿ho-kns‚ Cu h¿jsØ BZy Dwd {Kq∏v 23 \v Xn¶-fmgvN kuZn Fb¿-sse≥-kn-¬ ]pds∏-´p. 92 t]cm-Wv {Kq∏n-ep-≈Xv. Ccp ld-ap-Iƒ°-Sp-ØpXs∂ Db¿∂ tlm´-ep-I-fnemWv Xmak-kuIcyw G¿s∏-Sp-Øn-bXv. C∂pXs∂ ASp-Ø _m®v ]pd-s∏-Spw. P\phcn 28 \p≈ Dwd _p°nMv Ct∏mƒ \S-∂p-h-cp-∂p. Dwd Dt±in-°p-∂-h¿ _p°n-Mn\p-th≠n DS≥ _‘-s∏-S-W-sa∂v No^v Aao¿ Aen-t°mb aue-hn Adn-bn-®p.

kzÀ-W hn-e-bn am-ä-anÃ; ]-h-\v 22,000 t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v G¿-s∏-SpØn-b kv-tIm-f¿-jn-∏v hnX-c-tWmZv-Lm-S-\w t]m-]p-e¿- {^≠v Hm-^v C-¥y tZio-b ssh-kv sN-b¿-am≥ {]-^. ]n tIm-b \n¿-hln-°p∂p. Pn√m sk-{I´-dn ap-lΩ-Zv _-jo¿, ssh-kv {]-knU‚ v A-_v-Zp¬ l-ao-Zv tIm´°¬, kwÿm-\ J-Pm©n ap¿-jnZv, F≥.U-ªyp.F-^v. kwÿm\ I-Ωn-‰n AwKw jmln-\m \u-jm-Zv k-ao-]w

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn `-h-\]-²-Xn Xp-I 75,000am¡n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ a-¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ°m-bn tI-{μ-k¿-°m¿ B-hnjv-I-cn-®n-cn-°p-∂ ku-P-\y- `-h\\n¿-am-W ]-≤-Xn-bp-sS Xp-I h¿-[n-∏n-®-Xm-bn a-{¥n sI _m_p A-dn-bn-®p. \n-e-hn-ep-≈ 50,000 cq-] 75,000ambn h¿[n-∏n-°p-∂-Xn-\v C∂se tN¿-∂ tI-{μ-a-{¥n-k`m-tbm-K-am-Wp Xo-cp-am-\-sa-SpØ-Xv. a-{¥n sI _m-_p C-Xp kw-_-‘n-®v tI-{μ Ir-jn-a-{¥n i-c-Xv]-hm-dn-\v \n-th-Z-\w \¬-

In-bn-cp-∂p. 50 i-X-am-\w tI-{μ- sØm-gn-em-fn Ip-Spw-_-߃-°v °m¿ C-Xp-h-sc 8573 a-¬kyhn-ln-X-hpw kw-ÿm-\ k¿- `-h-\-\n¿-am-W ]-≤-Xn \-S-∏m- sØm-gn-em-fn-Iƒ-°v ku-P-\y°m¿ 1.75 e-£w cq-]-bpw Iq-Sn °p-∂-Xn-\m-bn 2011˛12 se _-P- am-bn ho-Sp-Iƒ \n¿-an-®p-\¬In. Iq-Sm-sX 2000 a¬-ky-sØm H-cp aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-¡v 2.25 e-£w cq-] hoXw gn-em-fn-I-fp-sS ho-Sp-Iƒ ]p-\-cp≤-cn-°p-∂-Xn-\v 50,000 cq-] hotN¿-Ø Xp-I-bm-Wv `-h-\ \n¿- ‰n¬ 400 tIm-Sn cq-]-bp-sS k- Xw A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. ip-Nnam-W-Øn-\p \¬-Ip-I. ]p-Xn-b ºq¿-W `-h-\-\n¿-am-W ]-≤-Xn XzXo-cw ]-≤-Xn {]-Im-cw 54-50 a¬ky-sØm-gn-em-fn Ip-Spw-_Xo-cp-am-\-a-\p-k-cn-®v H-cp a¬- {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. 13mw [-\-Im-cy I-Ωo-j≥ A- ߃-°v tSm-bv-e-‰v \n¿an-°m-≥ ky-sØm-gn-em-fn-°v 2.25 e-£w cq-] `-h-\-\n¿-am-W-Øn-\m-bn \p-h-Zn-® sam-Øw 200 tIm-Sn cq- 17,500 cq-] ho-Xw \¬-In-bn-´pe-`n-°pw. Xo-c-tZ-i-ta-J-e-bn- ]-bpw `-h-\-\n¿-am-W-Øn-\m-bn s≠-∂pw a-{¥n sI _m-_p Ase `-h-\-c-ln-X-cm-b a-¬ky- hn-\n-tbm-Kn-°pw. Cu k¿- dn-bn-®p.

]p-\¸-co-£

\-hw-_-dn¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ _n.-sS-Iv/_n.-B¿-Iv ]p-\∏co£-bn-se ME04 503 ]-co-£ Unkw-_¿ 27˛-\pw ME/PTME/PTEE2K 301, EN09 107 ]-co-£-Iƒ Un-kw-_¿ 30˛-\pw cm-hn-se ]-Øv a-Wn-°v ]-co£m-`-h-\n-se _n.-sS-Iv {_m©n¬ \-S-°pw. a-‰p t]-∏-dp-I-fpsS ]-co-£m Xn-b-Xn-Iƒ ]n-∂oSv A-dn-bn-°pw.-

]-co-£

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e ]T\-h-Ip-∏p-I-fn-se H-∂mw sk-aÿ Fw.-F/Fw.-F-kv.kn/Fw.-tImw/Fw.-_n.F/Fw.-kn.-sP/Fw.-F¬.-sF.F-kv.-kn/Fw.-Sn.-F-˛-d-Kpe¿/k- π n- s a‚- d n/Cw- { ]q- h v sa‚ v ]-co-£-Iƒ 2014 s^-{_ph-cn 14-\v B-cw-`n-°pw.

Fw.-^n (kw-kv-Ir-Xw) {]-th-i-\w

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em kw-kv-Ir-X ]T-\-hn-`m-K-Ønse Fw.-^n¬ {]-th-i-\-Øn-\v

A¿-l-cm-b-h-cp-sS en-Ãv {]-kn≤o-I-cn-®p. A¿-l-cm-b-h¿ Unkw-_¿ 31\v cm-hn-se 10.-30\v ]T-\-h-Ip-∏n¬ \-S-Øp-∂ {]th-i-\ A-`n-ap-J-Øn-\v lm-Pcm-h-Ww. sa-tΩm e-`n-°m-Øh¿ ]T-\-h-Ip-∏p-am-bn _-‘s∏-Sp-I: 9495858565.

]p-\À-aq-ey-\nÀ-W-b-^-ew

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e aq∂v, A-©v sk-a-ÿ Fw-_n-F ]-co-£-I-fp-sS (P-\p-h-cn 2013) ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-b-^-e-߃ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. DØ-c-°-S-em-kv Xn-cn-®-dn-bm≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ 15 Zn-h-kØn-\-Iw ]-co-£m-`-h-\p-am-bn _-‘-s∏-Sp-I.

]-co-£m-^-ew

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e Fw.-F.-kw-kv-Ir-X km-ln-Xy (kv-s]-jy¬) {]o-hn-b-kv B‚ v ss^-\¬-˛-d-Kp-e¿/k-πnsa‚-dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v (t\m¨ sk-a-ÿ/F-kv-Un-C) ]-co£m-^-e-߃ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c-°-S-em-kns‚ ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-bw/kq£v-a-]-cn-tim-[-\/]-I¿-∏v F∂n-h-°v Hm¨-sse-\m-bn 2014 P-\p-h-cn c-≠v h-sc A-t]-£n°mw.Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e Fw.-F.-kw-kv-Ir-X `m-j-bpw km-ln-Xy-hpw (P-\-d¬) {]o-hnb-kv B‚ v ss^-\¬-˛-d-Kpe¿/k- π n- s a‚- d n/Cw- { ]q- h v sa‚ v (t\m¨ sk-a-ÿ/F-kvUn-C) ]-co-£m-^-e-߃ sh_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. D-Ø-c°-S-em-kn-s‚ ]p-\¿-aq-ey-\n¿-

sIm®n:kz¿Whne am‰an√msX ]h\v 22,000 cq] \nc°n¬ XpScp∂p. Hcp {Kman\v 2,750 cq]-bm-Wp C∂sØ hne. aq∂p Znhkambn kz¿Whne CtX \nc°n¬ XpScpIbmWv. Hcp ]h\v 22,680 cq]bnemWv Cu amkw kz¿Whne Bcw`n®Xv. AXn\p tijw 21,840 hsc hne Ipd™ncp∂p.

tKm-Zv-sd-Pv sa-Un-¡Â sd-{^n-P-td-j³ cw-K-t¯-¡v

sIm-®n: sd-{^n-P-td-j≥ kmt¶-Xn-I-hn-Zy-bp-sS ap≥-\n-c-°mcm-b tKm-Zv-sd-Pv A-π-b≥-k-kv sa-Un-°¬, sl¬-Øv sI-b¿ ta-J-e-bv-°m-h-iy-am-b kv-s]j-sse-kv-Uv sd-{^n-P-td-j≥ D¬-∏-∂ \n¿-am-W cw-K-tØ°p {]-th-in-®p. {_n-´-\n-se jph¿ Nn¬ I-º-\n-bpw tKm-Zv-sd-Pv A-π-b≥-k-kpw kw-bp-‡-ambn hm-Iv-kn≥ tÃm-td-Pv kw-hn[m-\w hn-I-kn-∏n-°p-I-bpw \n¿an-°p-I-bp-am-Wp ]-≤-Xn. sd{^n-P-td-j≥ km-t¶-Xn-I-hn-Zybn-se tKm-Zv-sd-Pn-s‚ ssh-Z-Kv[y-hpw sa-Un-°¬ sd-{^n-P-tdj≥ ta-J-e-bn-se jp-h¿ Nn-√ns‚ B-g-Øn-ep-≈ km--t¶-Xn-I ⁄m-\-hpw I-cm¿ h-gn k-tΩ-fn®n-cn-°p-I-bm-sW-∂v tKm-Zv-sdPv A-π-b≥-k-kv kn.-H.-H. tPm¿Pv sa-s\-k-kv ]-d-™p.

A-kn-kväâv ]-»n-Iv t{]m-kn-Iyq-«À: apJm-apJw P\p-h-cn-bn Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tI-c-f Akn- v ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq´¿ k¿-ho-kn-se A-kn-kv‰‚ v ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ t{K-Uv c-≠v X-kv-Xn-I-bn¬ 2014 P\phcn H∂v, c≠v, aq∂v, F´v, Hº-Xv, 10, 15, 16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \S-°p-∂ C‚¿-hyq-hn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-Xn-\p-≈ C‚¿hyq satΩm A-b-®n-´p-≠v. C‚¿hyq sa-tΩm 28 h-scbpw e-`n-°m-Ø D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ ]n.F-kv.kn tI{μ Hm-^n-kn-se K-h¨-sa‚ v dn-{Iq-´v-sa‚ v hn-`m-K-hp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√-bn¬ P-bn¬ h-Ip-∏n¬ sa-bn¬ hm¿U¿ (Im-‰K-dn \-º¿ 67/2011) sa-bn¬ hm¿U≥ (F≥.kn.F˛F-kv.kn ap-kvenw, hn-izI¿-Ω, Im-‰K-dn \-º¿ 74/2011) F-∂o X-kv-Xn-I-I-fn-te-°p-≈ Np- c p- ° - ∏ - ´ n- I - b n- e pƒ- s ∏- ´ n- ´ p≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v imcocn-I A-f-sh-Sp∏pw Im-bn-I£a-Xm ]-co-£-bpw 2014 P-\ph-cn H-∂p-ap-X¬ 16h-sc (P-\ph--cn \mev, A-©v, 11, 12, 14 Xn-øXn-Iƒ H-gnsI) F-kv.F.]n

{Ku≠v, {io-Imcyw Xn-cp-h-\-¥]p-cw F-∂o th-Zn-I-fn¬ \-SØp∂p. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v hy-‡n-K-X satΩm A-b-®n-´p≠v. 28 h-sc satΩm e-`n-°m-Ø D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ sI.]n.F-kv.kn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√m Hm^n-kp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I. P\p-h-cn 14\v s]m-Xp A-h-[n-bmb-Xn-\m¬ A-t∂-Znh-kw \-SØm≥ \n-›-bn-®n-cp-∂ Im-bnI-]co-£ 16te-°v am-‰n-bn-cn°p--∂p. tI-c-f l-b¿ sk-°≥-Udn, shm-t°-j-W¬ l-b¿ sk°≥U-dn hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏pI--fn¬ F-®v.F-kv.F-kv.Sn C-°tWm-an-Iv-kv Pq-\nb¿, ko-\nb¿, F≥.hn.Sn C-°-tWm-an-Iv-kv Pq-\nb¿ (Im-‰K-dn \-º¿ 442/2010) X-kv-Xn-I-bn-te-°p-≈ c≠mw-L-´ C‚¿hyq P-\p-h-cn H∂n-\v sI-.]n.F-kv.kn F-d-WmIp-fw do-Pn-bW¬ Hm-^n-knepw P-\ph-cn H∂v, c≠v, aq∂v, F´v, H-º-Xv Xn-ø-Xn-I-fn¬ sI.]n.F-kv.kn tIm-gn-t°m-Sv do-Pnb-W¬ Hm-^n-knepw \-S-Øpw. Sn X-kv-Xn-I-I-fn-te-bv-°v Np-cp-

°-∏-´n-I-bn-epƒ-s∏-´ F-d-WmIpfw, tIm-gn-t°m-Sv do-Py\-¬ Hm-^n-kp-I-fp-sS ]-cn-[n-bn¬ hcp-∂ D-tZym-Km¿-YnI-sf So do-PnPy\ Hm-^n-kp-I-fn-em-Wv C‚¿hyq-hn-\v A-Uv-an-‰v sN-bv-Xn-´p≈Xv. C‚¿hyq sj-Uyqƒ sh_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-®n´p≠v. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°p-≈ C‚¿hyq satΩm A-b-®n-´p-≠v. 28 h-sc satΩm e-`n-°m-Ø D-

\-S-Øp-∂ H.Fw.B¿ s]m-Xp ]-co-£-bp-sS A-Uv-an-j≥ Sn°‰pw D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°p-≈ \n¿-t±-i-ßfpw ]n.F-kv.kn Hu-tZymKn-I sh_v-ssk‰mb www.keralapsc.gov.in ¬ \n∂pw D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v A-h-cp-sS bqk¿ sF.Unbpw ]m-kv th¿Upw D-]-tbm-Kn-®v kz-¥w s{]mss^-en¬ \n-∂pw Uu¨-temUv sN-bv-sX-Sp-°-Ww.

Adnbn-¸pIÄ tZym-Km¿-Yn-Iƒ Xn-cp-h-\-¥-]pcw Bÿm-\ Hm-^n-kn-se sI.]n.F-kv.kn K-h¨-sa‚ v dn-{Iq´v-sa‚ v hn-`m-K-hp-am-bn _-‘s∏-S-Ww. tI-c-f tÃ-‰v lm≥-Uveqw hoth-gv-kv tIm-]td-‰o-hv skmssk-‰n en-an-‰-Un-se ss{U-h¿ t{K-Uv c≠v (]m¿-´v H-∂v P-\-d¬ Im-‰K-dn, Im-‰Kdn \-º¿ 01/2013), ss{U-h¿ t{K-Uv c≠v (]m¿-´v c-≠v skm-ssk-‰n Im-‰Kdn, Im-‰K-dn \-º-¿ 02/2013) Xkv-Xn-I-I-fn-te-°v P-\p-h-cn 10\v cm-hn-se F-´p-apX¬ 9.15 h-sc

]m-e-°m-Sv Pn√-bn¬ hn-Zym`ym-k h-Ip-∏n¬ A-∏¿ ss{]adn kv-Iqƒ A-kn- v (Im-‰Kdn \-º¿ 249/2012, a-e-bmfw, am[yaw, hn-I-emw-K¿-°m-bp-≈ {]-tXy-I \n-b-a\w) X-kv-Xn-Ibn-te-°p-≈ Np-cp-°-∏-´n-I-bnep-ƒ-s∏-´ F√m D-tZym-Km¿-YnI-fp-sSbpw {]am-W ]cn-tim-[\bpw A-`n-ap-Jhpw P-\ph-cn c≠n-\v cm-hnse 7.30 ap-X¬ ]m-e°m-Sv Pn√m ]n.F-kv.kn Hm-^nkn¬ \-S-Øpw. C-Xp-kw-_-‘n®v F√m D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ°pw hy-‡n-K-X A-dn-bn-∏v \¬In. D-

W-bw/kq-£v-a-]-cn-tim-[-\/]- an-√.I¿-∏v F-∂n-h-°v Hm¨-sse-\mbn 2014 P-\p-h-cn c-≠v h-sc At]-£n-°mw.tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Un-kw_¿ 30\v \-S-Øm-\n-cp-∂ A-hkm-\ h¿-j _n.-F-kv-kn \-gvIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em knMv (d-Kp-e¿) ]-co-£ 2014 Psse-^v temw-Kv te-WnMv B‚ v \p-h-cn H-∂n-te-°v am-‰n. ]-coF-Iv-Ã≥-j≥ h-Ip-∏n¬ h-\n- £m-tI-{μ-Øn-\pw k-a-b-ØnX-Iƒ-°m-bn 2014 P-\p-h-cn c- \pw am-‰-an-√.≠n-\v 10 Zn-h-k-sØ B-`-c-W \n¿-am-W ]-cn-io-e-\w B-cw-`n°p-∂p. sS-dm-tIm-´, in¬-]-Im¿, t]- tI-c-f k¿-h-I-em-im-e \-hw∏¿ Pz-√-dn F-∂n-h Dƒ-s°m- _-dn¬ \-S-Øn-b \m-emw sk-a≈n-®m-Wv ]-cn-io-e-\w. Xm¬-∏- ÿ Fw.-kn.-F.-(d-Kp-e¿ ˛ 2011 cy-ap-≈ h-\n-X-Iƒ Un-∏m¿-´v- kv-Iow B‚ v k-πn-sa‚-dn ˛ sa‚n¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø- 2006 kv-Iow) ]-co-£-bp-sS {]mWw. hn-h-c-߃-°v: 0494 Iv-‰n-°¬ Un-kw-_¿ 31˛-\v AX-Xv tIm-f-Pp-I-fn¬ Xp-S-ßpw. 2407360. a-‰v hn-h-c-߃ tIm-f-Pp-I-fn¬ e-`n-°pw. tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Un-kw_¿ 30˛-\v \-SØm-\n-cp-∂ aq- tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Im-cy-h∂mw sk-a-ÿ ´w sa≥-kv tlm-Ã-en¬ (sa≥_n.-F/_n.-F-kv- kv, A-Un. sa≥-kv, So-t®-gv-kv) A-Sn-ÿm-\k n / _ n . - t I m w Zn-h-k-°q-en Øn¬ (89 Zn-h-kw) \n-b-a-\-Øn(kn._ n.k n.F tIcf kÀhIemime kv.-F-kv), aq-∂mw \v (kv-{Xo/]p-cp-j≥) A-t]-£ sk-a-ÿ _n.-F/ £-Wn-®p. sh-≈-t]-∏-dn¬ F_n.-F-kv-kn/ _n.-tImw/ _n.- gp-Xn-b A-t]-£-Iƒ "hm¿_n.-F/ _n.-kn.-F (I-cn-b¿ dn- U≥, k¿-h-I-em-im-e sa≥-kv te-‰-Uv kn.-_n.-kn.-F-kv.-F- tlm-ì, k¿-h-I-em-im-e Imkv) ]-co-£-Iƒ 2014 P-\p-h-cn º-kv, Im-cy-h-´w' F-∂ hn-em10˛-\pw, Un-kw-_¿ 31˛-\v \-S- k-Øn¬ Un-kw-_¿ 31˛-\-Iw t^m¨: Øm-\n-cp-∂ aq-∂mw sk-a-ÿ e-`n-°-Ww. _n.-F/ _n.-F-kv-kn/ _n.- 0471˛2308141, 2308142.tImw (kn.-_n.-kn.-F-kv.-F-kv) ]-co-£-Iƒ 2014 P-\p-h-cn H-ºXn-\pw \-S-Øpw. ]-co-£m-tI{μ-Øn-\pw k-a-b-Øn-\pw am-‰- tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Un-kw-

_n.-F-kv-kn \-gv-knMv : ]p-Xp-¡n-b Xn-¿-Xn

ku-P-\y B-`-c-W \nÀam-W ]-cn-io-e-\w

\m-emw sk-a-ÌÀ Fw.-kn.-F. {]m-Iv-än-¡Â

]p-Xp-¡n-b ]-co-£m Xn-¿-Xn

XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w

_n.-F-kv-kn \-gv-knMv : ]p-Xp-¡n-b Xn-¿Xn

Fw.-FÂ.-sF.-F-kv-kn. (sF.-Un.-C) ssh-h

_¿ 30-\v \-S-Øm-\n-cp-∂ A-hkm-\ h¿-j _n.-F-kv-kn \-gvknMv (d-Kp-e¿) ]-co-£ 2014 P\p-h-cn H-∂n-te-°v am-‰n. ]-co- tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Pq£m-tI-{μ-Øn-\pw k-a-b-Øn- sse/B-K-kvXn¬ \-S-Øn-b Fw.-F¬.-sF.-F-kv-kn. (sF.\pw am-‰-an-√.Un.-C) ]-co-£-bp-sS ssh-h (cPn.-\w. 9001˛9025, 9501, 03, 06, 07 tI-c-f k¿-h-I-em-im-e C- (do-˛-A-∏n-b-d≥-kv) Un-kw-_¿ kvem-an-Iv ]T-\-h-Ip-∏n¬ K-Ãv 28 cm-hn-se 11 a-Wn-ap-X¬ sshe-Iv-N-d-dm-bn \n-b-an-°p-∂-Xn-\v Ip-t∂-cw \m-ev a-Wn-h-sc ]m-fbp.-Pn.-kn. \n-jv-I¿-jn-® tbm- bw sse-{_-dn k-b≥-kv h-IpKy-X-bp-≈-h-cn¬ \n-∂v A-t]- ∏n¬ \-S-Øpw. £-Iƒ £-Wn-®p. k¿-´n-^n-°‰p-I-fp-sS K-k-‰-Uv Hm-^nk¿ tIm-´-bw:Fw.-Pn k¿-h-I-em-

K-Ìv e-Iv-N-dÀ H-gn-hv

{]m-Ivän-¡Â ]-co-£

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Ifpw _-tbm-tU-‰-bpw k-ln-Xw 2014 P-\p-h-cn c-≠n-\-Iw h-Ip-∏v ta-[m-hn-°v A-t]-£ \¬-IWw. t^m¨. 0471˛2308115.-

Fw.-kn.-F-¨v/Un.-Fw. ]-co-£

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e 2014 P\p-h-cn 20\v Xp-S-ßp-∂ Fw.-kn.F-®v/ Un.-Fw (kq-∏¿ kv-s]jym-en-‰n) ]-co-£-bv-°v ]n-g-IqSm-sX P-\p-h-cn G-gv (50 cq-] ]ng-tbm-sS P-\p-h-cn H-º-Xv, 250 cq] ]n-g-tbm-sS P-\p-h-cn 10) h-sc A-t]-£n-°mw.-

Fw.-Un/Fw.-F-kv. ]-co-£

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e s^{_p-h-cn 11\v Xp-S-ßp-∂ Fw.Un/Fw.-F-kv.]-co-£-bv-°v ]ng-Iq-Sm-sX P-\p-h-cn H-º-Xv (50 cq-] ]n-g-tbm-sS P-\p-h-cn 13, 250 cq-] ]n-g-tbm-sS P-\p-h-cn 15) hsc A-t]-£n-°mw.-

im-e Un-∏m¿-´vsa‚ v Hm-^v sse{_-dn B‚ v C≥^¿-ta-j≥ kb≥-kn¬ 2013 Halm-ßm-KmÔn tŒm-_-dn¬ \-SkÀhIemime Øn-b c-≠mw ska-kv-‰¿ Fw.-F¬.-sF.-F-kv kn (d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn) t]-∏¿ aq-∂v C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\mf-Pn B-πn-t°-j≥-kv ]-co-£bp-sS {]m-Œn-°¬ c-Pn-ÿ \º¿ 420001 ap-X¬ 420023 h-sc, 325006 F-∂o c-Pn-ÿ \-º-cp≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Un-∏m¿-´vsa‚ v Hm-^v sse-{_-dn B‚ v Un-∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v C≥-^¿ta-j≥ k-b≥-kn¬ h-®v 2014 P\p-h-cn 3\v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ 4.-30 h-sc-bpw C-S-Ø-e Fw.-C.F-kv tIm-f-Pn-se 420041 ap-X¬ 420052 h-sc-bpw N-ß-\m-t»-cn F-kv.-_n tIm-f-Pn-se 420071 apX¬ 4200-78 h-sc-bpw c-Pn-ÿ \-

tZym-Km¿-Yn-Iƒ \n›n-X Znhkw B-h-iyam-b tc-J-Iƒ kln-Xw t\-cn-´v lm-P-cm-°Ww. A-dn-bn-∏v e-`n-°m-Ø A¿lcmb D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ ]n.Fkv.kn Pn√m Hm-^n-kp-am-bn t\cn-´v _-‘-s∏-SWw.

A-\-en-Ìv: Iq-Sn-¡m-gv-N 31 \v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: £o-c hn-Ik-\ h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-f-f tÉv U-b-dn e-t_m-d-´-dn-bn-te-°v A-\-en-Ãp-I-fp-sS X-kv-Xn-I-Ifn-te-°v aq-∂v am-k-tØ-°v Icm¿ \n-b-a-\-Øn-\v Cu am-kw 31 \v ]-I¬ 11 a-Wn-°v Iq-Sn-°mgv-N \-S-°pw. H-gn-hp-I-fp-sS F-Æw: c-≠v, tbm-Ky-X: Fw.-sS-Iv/ Fw.-F-kvkn. U-b-dn sS-Iv-t\m-f-Pn/ U-bdn sI-an-kv-{Sn A-s√-¶n¬ _n.sS-Iv U-b-dn k-b≥-kv B‚ v sSIv-t\m-f-Pn _n-cp-Zw. D-tZym-Km¿Yn-Iƒ _-tbm-Um-‰-bpw, k¿-´n^n-°-‰p-I-fp-sS A-k-epw ]-I¿∏p-I-fpw k-ln-Xw Xn-cp-h-\-¥]p-cw ]-´-Øp-f-f £o-c hn-I-k\ h-Ip-∏v U-b-d-Œ-td-‰n-se tÉv U-b-dn e-t_m-d-´-dn-bn¬ FØ-Ww.-

hnhcw DÄs¸Sp¯-Ww

Imen-¡-än tIm¬-Sm-Iv-äv ¢m-kv am-än tX™n-∏ew: Imen-°-‰v k¿-h-I-emim-em hn-Zq-c-hnZym-`ym-k hn-`m-Kw Imen¡äv tIm-gn-t°m-Sv, a-SkÀhIemime ∏-≈n K-h¨-sa‚ v tIm-f-Pv tI-{μ-Øn¬ Fw.--tImw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Un-kw-_¿ 28, 29 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øm-\ncp-∂ tIm¨-Sm-Iv-Sv ¢m- p-Iƒ am-‰n. ¢m- p-Iƒ b-Ym-{I-aw 2014 P-\p-h-cn 11, 12 Xn-b-Xn-Ifn¬ \-S-Øpw.

_nkn\kv kvIm³ kwkw lÖv kÀho-knsâ Cu hÀjs¯ BZy Dwd kwLw ]p-ds¸«p

º-cp-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Un∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v sse-{_-dn B‚ v Un-∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v C≥-^¿-ta-j≥ k-b≥-kn¬ sh-®v 2014 P-\p-h-cn 4\v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ 4.-30 h-sc-bpw \-SØpw.-

]-co-£m ^-ew

2013 k-]v-Xw-_¿ am-kw \-S-Ønb A-h-km-\ h¿-j _n.-]n.-Sn (]p-Xn-b kv-Iow d-Kp-e¿, ]-g-b kv-Iow-k-πn-sa‚-dn) Un-{Kn ]-co£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-SpØn. Km-‘n-\-K¿ bp.-kn.-Fw.-Cbn-se Pn-j Fw Fkv (2494/-3450), A-¶am-en enw-km-dn-se cm-tI-jv sP Ir-jv-W≥ (2481/3450), sIm-®n sa-Un-°¬ {S-Ãv sF.-Fw.-F-kn-se k-Pn-X hn sI (2472/3450) F-∂n-h¿ bYm-{I-aw H-∂pw c-≠pw ap-∂pw dm-¶p-Iƒ t\-Sn. ]p-\¿ aq-ey\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cntim-[-\-bv-°pw P-\p-h-cn 4 h-sc A-t]-£n-°mw.2013 am¿-®v am-kw \-S-Øn-b Fw.-F ^n-tem-k-^n H-∂mw sk-a-ÿ kn.-F-kv.-F-kv Un{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿W-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim[-\-bv-°pw P-\p-h-cn 8 h-sc At]-£n-°mw.2013 am¿-®v am-kw \-S-Øn-b Fw.-F C-°-tWm-an-Iv-kv H∂mw sk-a-ÿ kn.-F-kv.-F-kv Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aq-ey\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cntim-[-\-bv-°pw P-\p-h-cn 8 h-sc A-t]-£n-°mw.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tjm]vkv B‚ v sImtagvky¬ FÃm ªnjvsa‚ vkv sXmgnemfn t£ a\n[n t_m¿Un¬ AwKXzw FSpØn´p≈ sXmgnemfnIƒ AhcpsS _m¶v A°u≠v \ºcpw t^mt´mbpw hnh cß fpw A£b sk‚¿ hgn Cu amkw 31\Iw A]vtemUv sNø Ww. C\n B\pIqeyß-ƒ _m¶v A°u≠neqsS am{Xta hnXcWw sNøpIbp≈q.

Un.F. hÀ[\: D¯chm-bn Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw: k¿°m¿ Po h\°m¿°pw A [ym-]I¿ °pap≈ Un.F. \nc°v \nehn-ep≈ 53 iXam-\Øn¬ \n∂v 63 iXam\am°n Cu h¿jw Pqem--bv H∂p-apX¬ ap≥Ime {]m_ey-tØmsS Db¿Øn DØchmbn. ]pXp°nb \nc°nep≈ Un.F. 2014 P\p-hcn apXep≈ iºftØmsSm∏w e`n°pw.

Xn-¿X - n \o-«n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f tÃ-‰v Hm-]¨ kvI - qƒ ap-tJ-\ 2013˛14 A-[y-b-\-h¿-jw H-∂mw-h¿-j l-b¿-sk-°≥-U-dn tIm-gv-kn-\v c-Pn-ÿ sN-bv-X hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v 2014 am¿-®v am-k-Øn¬ \-S°p-∂ l-b¿-sk-°≥-Ud - n ]-co£-bv° - p-≈ ^o-kv ]n-gI - q-Sm-sX H-Sp-°p-hm-\p-≈ A-h-km-\ Xnø-Xn 2014 P-\p-h-cn c-≠p-h-sc Zo¿-Ln-∏n-®p.

dq-d am-t\-Ps-v aâv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-\-μn-se dq-d¬ am-t\-Pv-sa‚ v C≥-Ãn-‰yq´n¬ dq-d¬ am-t\-Pvs - a‚n¬ t]mÃv {Km-Pp-th-‰v, s^-t√m t{]m{Km-ap-Iƒ-°v A-t]-£n-°mw. hni-Zmw-iw ]n.-B¿.-Un. sh-_vssk-‰n¬. (www.prd.kerala. gov.in).-


kmÀhtZiobw

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

kozhikode

k-am-[m-\ Zq-Xp-am-bn B-{^n-¡³ t\-Xm-¡Ä Z-£n-W kp-Zm-\nÂ

b-kp-Ip-\n kv-am-c-Iw P-¸m³ {]-[m-\-a-{´n k-µÀ-in-¨p; ssN-\bv¡v A-aÀ-jw

C-´y³ ssk-\n-I-cp-sS Øn-Xn-K-Xn-IÄ bp.F³. ]-cn-tim-[n-¡pw Pp-_: kw-L¿-jw cq-£-am-b Z£n-W kp-Zm-\n¬ k-am-[m-\ N¿-®-bv-°p I-f-sam-cp-°p-∂-Xn\v sI-\n-b-bn-se-bpw F-tXym]y-bn-se-bpw t\-Xm-°-sf-Øn. F-tXy-m-]y≥ {]-[m-\-a-{¥n sl-bv-en a-dn-bw, sI-\n-b≥ {]kn-U‚ v D-lv-dp sI-\n-bm-Ø F-∂n-h¿ Z-£n-W kp-Zm≥ {]kn-U‚ v km¬-h- Io-dp-am-bn N¿-® \-S-Øn. hn-a-X-t\-Xm-hpw ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b dnb-Iv a-°m-dp-am-bn Z-£n-W kpZm≥ `-c-W-Iq-Sw C-Xp-h-sc Hu]-Nm-cn-I N¿-® \-S-Øn-bn-´n-√.

hn-a-X¿ A-{I-aw \n¿-Øn-bm-te N¿-® \-S-Øq-sh-∂m-Wv k¿°m¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬, hntZ-i t\-Xm-°ƒ Cu {]-iv-\Øn-\p ]-cn-lm-cw Im-Wp-sa-∂p {]-Xo-£n-°p-∂p. A-ta-cn-°, t\m¿-sh, F-tXym-]y F-∂o cmPy-ß-fm-Wv k-am-[m-\ {i-a߃-°p Np-°m≥ ]n-Sn-°p-∂Xv. X-e-ÿm-\-am-b Pp-_ Ct∏mƒ im-¥-am-Wv. F-∂m¬, a‰p Nn-e {]-tZ-i-ß-fn¬ C-t∏mgpw G-‰p-ap-´¬ Xp-S-cp-∂p-≠v. 16.6 tIm-Sn tUm-f¿ k-lm-bw Z-

£n-W kp-Zm-\v B-h-iy-am-sW∂p bp.F≥. Zp-cn-Xm-izm-k GP≥-kn A-dn-bn-®p. kw-L¿-jta-J-e-bn¬ Iq-Sp-X¬ bp.F≥. ssk-\n-I-sc D-S≥ hn-\y-kn°pw. kwL¿-j-Øn¬ c-≠v C¥y≥ ssk-\n-I¿ sIm-√-s∏-´ncp-∂p. C-°m-cy-Øn-ep-≈ C¥y-bp-sS B-i-¶ I-gn-™-Zn-hkw tN¿-∂ bp.F≥. c-£m-kan-Xn ]-cn-K-Wn-°p-I-bpw C¥y≥ ssk-\n-I¿ t\-cn-Sp-∂ {]Xn-k-‘n-Iƒ ]-cn-tim-[n-°psa-∂ {]-ta-bw ]m-km-°p-Ibpw sN-bv-Xp.

bp.F-kn-epw Im-\-U-bn-epw Im-äv; A-©p-e-£w ho-Sp-IÄ C-cp-«n hm-jn-MSv- ¨: i-‡a - m-b a™p Im-‰S- n-® A-ta-cn-°b - n-epw Im-\U-bn-epw ssh-Zyp-Xn-_‘ - w Xmdp-am-dm-bn. A-©p e-£Ø - n-e[ - nIw ho-Sp-Iƒ Zn-hk - ß - f - m-bn Ccp-´n-em-Wv. i-\n-bm-gv-N h-sc ssh-Zyp-Xn- ]p-\-ÿm-]n-°m-\m-

hn-s√-∂v D-tZym-Kÿ ¿ ]-d™ p. {In-kv-a-kv Zn-\-Øn-epw sshZyp-Xn F-Øm-Ø-Xv {]-Xn-tj-[Øn-\n-S-bm-°n. Im-‰-Sn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≠m-b tam-iw Im-em-hÿ-bn¬ 27 t]¿ a-cn-s®-∂m-Wv C-Xp-hs - c-bp-≈ I-W° - v.

Xn-c-sª-Sp-¸v \o-«n-h-t¨-¡pw

t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωo-j≥ D-tZym-K-ÿ¿ tPm-en-bn-te¿-s∏-´ _m-t¶m°n-se kv-t‰-Un-b-Øn-te-°p 500e-[n-Iw {]-t£m-`-I-cm-Wv X-≈n-°-b-dm≥ {i-an-®-Xv. C-Xp X-S-™ t]m-en-kn-\p t\-sc It√-dp-≠m-bn. Xp-S¿-∂v t]m-en-

^-e-kv-Xo³ ho-Sp-IÄ C-{km-tb ssk-\yw s]m-fn-¨p dm-a√ - : A-[n-\n-hn-„ sh-Ãv-_m¶n-se ^-e-kv-Xo≥-Im-cp-sS hoSp-Iƒ C-{km-tb¬ ssk-\yw s]m-fn-®p-\o-°n. dm-a-√-bv-°-SpØp-≈ sF≥ A-øq-_n-epw tPm¿-Zm≥ Xm-gv-h-c-tbm-Sp tN¿∂ ^-k-bn¬ A¬ hp-kv-X-bnep-am-Wv {In-kv-a-kv X-te-∂v 68 ho-Sp-Iƒ s]m-fn-®-Xv. Cu h¿jw 633 ^-ek - vX - o≥ ho-Sp-If - mWv C-{km-tb¬ X-I¿-ØX - v. A-¥m-cm-{„ \n-b-a-߃s°-Xn-cm-b \-S-]-Sn C-{km-tb¬ \n¿-Ø-W-sa-∂p ^-e-kv-Xo≥ A-`-bm¿-Yn-Iƒ-°m-bp-≈ bp.F≥. G-P≥-kn h-‡m-hv {In-kv K-Æk - v B-hi - y-s∏-´p. sh-Ãv-_m-¶n-s‚ H-cp `m-Kw C-{km-tb-¬ ssk-\n-I hn-`m-Kam-b kn-hn¬ A-Uv-an-\n-kv-t{Sj-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-em-Wv. A-\p-a-Xn-bn-√m-sX \n¿-an-® hoSp-I-fm-Wv s]m-fn-®-sX-∂p knhn¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ DtZym-K-ÿ¿ A-h-Im-i-s∏-´p. X-߃-°p ho-Sv \n¿-an-°m≥ C{km-tb¬ `-c-W-Iq-Sw A-\p-aXn \¬-Im-dn-s√-∂v ^-e-kvXo≥-Im¿- ]-db - p-∂p.

ssIcfn ]o¸nÄ 7:30 h¿Ø-am\w 8:00 {Sm°v B≥ ^o¬Uv 8:30 B¿´v Is^ 10:30 ssSw t…m´v 1:00 tImIvssS¬ 1:30 H_nsS°v 2:30 FIvkv ]mIv‰v Gjy 4:30 t^m°kv 5:30A¬a-Pmkv 6:00 Hm∏¨ t^mdw 6:30 sshUv B≥Knƒ 7:30 ]pXnb ]m´p-Iƒ 9:30 tImIvssS¬

Gjym-s\äv \yqkv 9:30 Ih¿ tÃmdn 12:30 IuXp-I-temIw 1.30:AI-e-ß-fnse C¥y 2:30 tUmIvUgvkv ssehv 3:30 kvam¿´v ss{Uhv 4:00 Hm¨ sdt°m¿Uv 5:30 I≠Xpw tI´Xpw 6:30 kvt]m¿Svkv hm¿Ø-Iƒ 6:45 _nkn-\ v \yqkv 6:55 tUm.anwkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqk 8:30 AXn-am-\p-j¿ 8:30 F®v Un 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 bm{X

a[y ssN-\-bn-se lp-\m≥ {]-hn-iy-bn¬ ssN-\o-kv t\-Xm-hv am-thm- sk- Xp-Mn-s‚ {]Xn-a Im-a-d-bn¬ ]-I¿-Øp-∂ k-μ¿-iI¿. am-thm-bp-sS 120mw P≥-a-hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v hn-]p-eamb ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv k¿-°m¿ ]-≤-Xn-bn-´n-cn-°p∂Xv

sI-bv-tdm-bn _-Ên kv-t^m-S-\w

_m-t¦m-¡n {]-t£m-`-I-cpw t]m-en-kpw G-äp-ap-«n _m-t¶m-°v: Xn-c-s™-Sp-∏v ]{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂-Xp X-Sbm≥ {i-an-® k¿-°m¿-hn-cp-≤ {]-t£m-`-I-cpw t]m-en-kpw XΩn¬ Xm-bv-e≥-Uv X-e-ÿm-\Øv kw-L¿-jw. H-cp t]m-en-kv Hm-^n-k¿ sIm-√-s∏-´p. 60Hm-fw

Im-\-U-bn¬ \yp-{_¨-kznIv, Iyp-_I - v, sSm-tdm-t‚m, t\m-h kv-tImjy F-∂n-hn-S-ß-fn-emWv Im-‰v Zp-cn-Xw hn-X® - X - v. A-tacn-°-bn¬ sabv≥ ap-X¬ an-jnK¨ h-sc-bp-≈ kw-ÿm-\-ßsf Im-‰v tam-ia - m-bn _m-[n-®p.

{_-ZÀ-lp-Uv `o-I-c-kw-L-S-\-sb-¶v Cu-Pn-]v-jy³ kÀ-¡mÀ

kv I-Æo¿-hm-X-Iw {]-tbm-Kn®p. P-\-߃ Nn-X-dn Hm-Sn. ]-e`m-K-ß-fn¬ \n-∂p I-t√-dp Xp-Sßn-b-tXm-sS X-e-ÿm-\w bp≤-°-f-am-bn. k¿-°m¿-hn-cp-≤ {]-t£m`w i-‡-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Cu am-kw 9\p ]m¿-e-sa‚ v ]ncn-®p-hn-´ {]-[m-\-a-{¥n bn-Mv-eIv jn-\-h-{X Xn-c-s™-Sp-∏v {]Jym-]n-®n-cp-∂p. s^-{_p-h-cn 2\m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v. Xn-cs™-Sp-∏v \-S-°p-sa-∂pw {]t£m-`-I¿ _m-e-‰n-eq-sS \n-e]m-Sv hy-‡-am-°-W-sa-∂pw bnMv-e-Iv B-h-iy-s∏-´p. 2011¬ \S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bn-Mv-eIn-s‚ ^n-bp- Xm-bv ]m¿-´n h≥ `q-cn-]-£-tØm-sS-bm-Wv A-[nIm-c-Øn-se-Øn-b-Xv. A-tX-k-a-bw, km-l-N-cyw A-\p-Iq-e-a-√m-Ø-Xn-\m¬ Xn-cs™-Sp-∏v \o-´n-h-bv-°m≥ km[y-X-tb-dn. Xn-c-s™-Sp-∏v \o-´W-sa-∂p I-Ωo-j≥ k¿-°m-cnt\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w {]-Jym-]n-®n-´n-√.

sI-bv-tdm: X-e-ÿm-\-sØ A¬ A-kvl - ¿ k¿-hI - e - m-im-ebv° - p ap-ºn-¬ _- n-ep-≠m-b kvt^m-S-\-Øn¬ A-©p-t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. \m-S≥ t_mw-_m-Wp s]m-´n-bs - X-∂pw Im-cy-am-b tISp-]m-Sp-Iƒ kw-`h - n-®n-´n-s√-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p. t]m-en-kv I-s≠-Sp-Ø c-≠p t_mw-_pIƒ \n¿-ho-cy-am-°n. kvt- ^m-S\ - ß-fpw A-{I-a-ß-fp-ap-≠m-°n {_-Z¿-lp-Un¬ ]-gn-Nm-cm≥ CuPn-]vj - y≥ c-lk - ym-t\z-jW - hn`m-K-߃ {i-an-°p-∂p-s≠-∂p t\-c-tØ dn-t]m¿-´p-I-fp-≠m-bncp-∂p. cm-Py-sØ {]-_e - hn-`m-Ka - mb ap-kv-enw {_-Z¿-lp-Uv `o-I-ckw-LS- \ - b - m-sW-∂v Cu-Pn-]vX - nse ssk-\n-I ]n-¥p-Wb - p-≈ CS-°m-e k¿-°m¿ {]-Jym-]n®p. a{¥n-k-`m tbm-K-Øn-\p-ti-jw _p-[\ - m-gvN - cm-{Xn-bm-Wv D-]{- ][m-\-a-{¥n lp-kmw Cu-k C-

°m-cyw {]-Jym-]n-®-Xv. C-kv-eman-Is - c A-Sn-®a - ¿-Øp-∂Xv C-\n k¿-°m-cn-\v Iq-Sp-X¬ - F-fp-∏a - mhpw. ss\¬ sU¬-‰ \-K-c-am-b

a≥-kq-db - n¬ t]m-en-kv B-ÿm\-Øn-\p t\-sc sNm-Δm-gv-N B{I-a-W-ap-≠m-bn-cp-∂p. t]m-enkv Hm-^n-k¿-am-c-S-°w 14 t]¿ sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øn-\p ]n-

{_-ko-en {]-f-bw; a-c-Ww 32 B-bn

b-a³ hn-`-Pn-t¡-−nh-cp-sa-¶v ap³ {]-kn-Uâv k≥-B: b-a≥ hn-`-Pn-®p ]-g-bt]m-se Z-£n-W b-a≥ {]-tXyI cm-Py-am-t°-≠n-h-cp-sa-∂v Z£n-W b-a≥ ap≥ {]-kn-U‚ v A-en km-enw A¬-s_-bv-Zv. {]iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\p k¿-°m¿ \-S-Øn-b N¿-®-bp-sS ^-ew Z£n-W b-a≥-Im¿ Aw-Ko-I-cn°n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. I-gn-™-bm-gv-N k¿-°m¿ \S-Øn-b N¿-®-bn¬ Z-£n-W b-a\n-se Nn-e kw-L-S-\-Iƒ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. F-∂m¬, `q-cn`m-Kw kw-L-S-\-I-fpw N¿-®bn¬ \n-∂p hn-´p-\n-∂p. Z-£nW b-a≥-Im-cp-sS kz-Xzw C-√mXm-°m≥ am-{X-ta N¿-® D-]-Icn-°q-sh-∂v A-en km-enw am-[ya-ß-tfm-Sp ]-d-™p. 1986 ap-X¬ 90 h-sc Z-£n-W b-a≥ `-cn-® Aen km-en-am-Wv h-S-°≥ b-a-\pam-bn tN¿-∂v sF-Iy-b-a≥ cq]o-I-cn-°p-∂ I-cm-dn¬ H-∏p-h®-Xv. c-≠p h¿-jw ap-ºv k¿°m¿ hn-cp-≤ {]-t£m-`-sØ XpS¿-∂v cm-Pn-h-bv-t°-≠n h-∂ GIm-[n-]-Xn A-en A-–p-√m kzm-

en-lv h-S-°≥ b-a-s‚ {]-kn-U‚m-bn-cn-°p-tºmƒ 1990em-bn-cp∂p C-Xv. ]n-∂o-Sv A-en km-enw ssh-kv {]-kn-U‚m-bn. 1993¬ C-cp-b-a-\p-I-fpw bp-≤w Xp-S-ßn-

10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

11.30 s{]m-P-IvS¿

1

Gjym-s\äv ¹kv1

6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏v 9:00 Hcn-S-sØmc-cn-SØv 9:30 kzbw-hcw 10.00 km¥z\w 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30 πkv Ch‚ vkv 4:30 kn‰n tKƒkv 5:30 kzbw-hcw 6.00 kn\na 9:00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9:30 tIma-Un F-Iv-kv-{]kv 10:45 Nncn°pw XfnI 11:35 Kƒ^v \yqkv 111:00 lrZ-b-cmKw

AarX

8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 s{]m-P-IvS¿ 9:30 kq∏¿ Um≥k¿ 10:30 AarXw Kab 11:30 kq∏¿ tamU¬ 12:00 kq∏¿ Ãm¿ Pq\n-b¿ 1.30 Btcm-Ky-hm¿ØIƒ 2.00 kn\na 6.25 AarXw Kab 7.00 πtbgvkv 11.00 Xangv {Sm°v

A-en km-enw A¬-s_-bv-Zv b-tXm-sS A-t±-lw cm-Pn-h-®p. bp-≤w ]-cm-P-b-s∏-´-t∏mƒ Nne {]-ap-J cm-{„o-b t\-Xm-°ƒs°m-∏w P¿-a-\n-bn-te-°p t]mbn. ]o-kv-^pƒ k-tX¨ aq-hvsa‚ v F-∂ kw-L-S-\ 2009¬ Z£n-W b-a≥ F-∂ B-h-iyw ho-≠pw D-b¿-Øn-b-t∏m-gm-Wv A-en km-enw ]n-¥p-W-bp-am-bn cw-K-Øp-h-∂-Xv.

ssIcfn ho

. 11.00 IkhpØ´w 9:00 Uyq t{Um]vkv 10:00 kzc-cmKw 12:30 Im≥Un¬ sse‰v 1:00 ayqknIv Atd_y 4:00 h\nXm temIw 6:00 ss^\¬ anIvkv 7:00 ktX¨ kvss]kv 8:30 Nncntbm Nncn 9:30 kn\na

{_koenb: {_-ko-en¬ c-≠p kw-ÿm-\ß - f - n¬ c-≠m-gvN - b - mbn Xp-Sc - p-∂ a-gb - n¬ {]-fb - h - pw a-Æn-Sn-®n-epw. aq-∂p ar-X-tZ-l߃-Iq-Sn C-∂-se I-s≠-ØnbtXm-s-S a-c-Ww 32 B-bn. Fkv] - n-cn-t‰m km-t‚m kw-ÿm-\Øm-Wp c-≠p ]p-cp-j≥-am-cp-sSbpw H-cp kv{- Xo-bp-sS-bpw ar-Xt- Zlw C-∂s - e In-´n-bX - v. C-hn-sS \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. aÆn-Sn-™-Xn-\m¬ K-Xm-K-Xw ]q¿-Wa - m-bn \n-e® - n-cn-°p-Ib - mWv. 50,000 t]-sc am-‰n- ]m¿-∏n-®p. Zp-c¥ - t- a-Je - k-μ¿-in-® {]kn-U‚ v Zn¬-am du-tk-^v ]p\¿-\n¿-am-WØ - n-\v tI-{μ-`c - W - Iq-Sw k-lm-bn-°p-sa-∂v {]Jym-]n-®p. `-£W - h - pw a-cp-∂p-w hn-Xc - W - w sN-øm≥ c-≠p ssk\n-I sl-en-tIm-]v-‰-dp-I-fpw {S°p-If - pw ta-Je - b - n-te-°v A-b®n-´p-≠v. 20,000 In-tem-ao-‰¿ tdmUv X-I¿-s∂-∂m-Wv I-W-°m°p-∂X - v. 47 \-Kc - ß - f - n-¬ a-g XpS-cp-I-bm-Wv. C-hn-Sp-sØ sS-ent^m-¨, ssh-Zyp-Xn _-‘߃ Xm-dp-am-dm-bn. Ip-Sn-sh≈w In-´m-\n-√. cm-Py-Øv 90 h¿j-Øn-\n-Sb - v° - v s]-øp-∂ i-‡am-b a-gb - m-Wn-Xv.

Z-£n-W b-a-\n¬ kzm-[o-\ap-≈ H-cp kw-L-S-\-bpw k¿°m¿ \-S-Øn-b tZ-io-b N¿-®bn¬ ]-s¶-Sp-Øn-´n-s√-∂pw hn`-P-\-Øn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ A-h-Im-i-߃-°m-bn {]-Xn-\n[n-I-sf A-b-°p-I-bm-Wv Nn-e¿ sN-bv-X-sX-∂pw A-en km-enw ]-d-™p. sF-Iy-b-a-\n-se s^U-d¬ {]-hn-iy-I-fp-sS F-Æw Xo-cp-am-\n-°m-\pw Z-£n-W taJ-e-bv-°p hm-bv-]m k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn-\pw H-cp k-an-Xn- cq]o-I-cn-°m≥ N¿-®-bv-°p tijw I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N {]-Xn\n-[n-Iƒ I-cm¿ H-∏p-h-®n-cp-∂p. kz-X-{¥ Z-£n-W- b-a≥ cq]o-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ta-J-e-bn¬ {]-t£m-`w i-‡am-b ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv tZio-b N¿-®-bv-°p k¿-°m¿ Xp-S°-an-´-Xv. ]cp-jam-b C-S-Xp-]£ G-Im-[n-]Xyw \n-e-\n-∂ncp-∂ Z£n-W b-a-\n¬ P-\m[n]-Xy {]-t£m-`w i-‡-am-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv 1990¬ C-cpb-a-\p-Ifpw H-∂m-bXv.

ss{]w ssSw hnt\mZw

ka-Im-enIw

C¥ym-hn-j≥ 7:30 thm´v B‚ v tSm°v

Inc¨ 4.30 kn\na

ln‰ve¿

at\m-c-a \yqkv 8:00 hm¿ØIƒ 9:30 hoSv 10:30 h\nX 11:30 Hm¿a-®n{Xw 12:30 ]pØ≥ ]Sw 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 5:30 ]d-bmsX hø 8:30 kI-e-Ie 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v

C´ym-hn-j³ 7.00 KpUvtam-WnwKv tIcfw 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nMv lthgvkv 10.30 bpK-Xmcw

9

Gjym-s\‰v πkv 6.00 ]pen-hm¬ I-eymWw 6:00 du≠v A]v 6:30 BtcmKyhnNmcw 7:30 thm´v & tSm-°v 8:30 aym-hq 10:00 {SvqØv ^Ãv 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

Inc¬ 1.30 G-{]n¬ ^qƒ 4.00 hm-k-¥nbpw e-£v-anbpw ]n-s∂ Rm\pw

Gjym-s\‰v \yqkv 11.35 Kƒ^v \yqkv

6:30 A\n-b-Øn-{]mhv 9:00lm∏n Z¿-_m¿ 11.30 aplq¿-Øw 11.30 F Fw 2.00 Inkm≥ 4.30 -ln‰ve¿ 7.30Zim-h-Xmcw 10 30 Nncn-°qSq° 11 00 \mb¿-km_v

sIm¨p Sn.hn -6:00 tZmkvZv _Um tZmkvXv

∂n¬ {_-Z¿-lp-Um-sW-∂p k¿°m¿ B-tcm-]n-®n-cp-∂p. Xp-S¿∂p tN¿-∂ a-{¥n-k` - m-tbm-Ka - mWv {_-Z¿-lp-Un-s\ `o-I-c-kwL-S\ - b - m-bn {]-Jym-]n-°m≥ Xocp-am-\n-®X - v. kn-\m-bv a-cp-`q-an-bnse km-bp-[-kw-L-S-\-bm-b A≥-km¿ ss_-Øp¬ ap-J±- n-kv B-{I-a-W-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-ZnØw G-s‰-Sp-sØ-¶n-epw k¿°m¿ {_-Z¿-lp-Un-s\ ]-gn-Nm-cpI-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, {_-Z¿lp-Un-s\-Xn-cm-b sX-fn-hp-Iƒ t]m-en-kn-\p e-`n-®n-´n-√. P-\m-[n-]X - y {]-t£m-`w \-SØn-b {_-Z¿-lp-Uv {]-h¿-Ø-Isc ssk-\yw t\-c-tØ Iq-´s°m-e sN-bvX - n-cp-∂p. C-Xn-s\Xn-cm-b {]-Xn-tj-[-hpw t]m-enkv A-Sn-®a - ¿-Øn. I-gn-™ k-]vXw-_d - n¬ sI-bvt- dm-bn-se tImS-Xn {_-Z¿-lp-Un-s\ \n-tcm-[n°p-I-bpw ssk\n-I `-c-WØns\m-∏w \n¬-°p∂ A-∏o¬

tIm-S-Xn C-Xp i-cn-h-bv-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, ssk-\yw ]p-d-Øm-°n-b {]-knU‚ v ap-l-Ω-Zv ap¿-kn-sb ho≠pw \n-b-an-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v \-S° - p-∂ {]-t£m-`w \mƒ°p-\mƒ i-‡-am-hp-∂-Xn-\n-sSbm-Wv {_-Z¿-lp-Un-s\ `o-Ic - c - m°n {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂X - v. A-d_v cm-Py-ßs - f Xo-cp-am-\w A-dnbn-®n-´p-s≠-∂p km-aq-ln-It- £a-a{- ¥n A-lva - Z- v A¬ s_m-dm-bv ]-d-™p. C-\n kw-L-S-\-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-h¿-°v A-©ph¿-jw h-sc X-S-hp-in-£ e-`n°mw. ssk-\n-I A-´n-a-dn-°p-tijw `q-cn-`m-Kw {_-Z¿-lp-Uv t\Xm-°-fpw P-bn-en-em-Wv. h-cp-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p∂-Xn-¬ \n-∂p {_-Z¿-lp-Un-s\ X-S-bp-I F-∂ e-£y-hpw k¿°m¿ \-S-]-Sn-°p ]n-∂n-ep-s≠∂p I-cp-Xp-∂p.

tSm-°n-tbm: c-≠mw tem-Ibp-≤-Øn¬ sIm-√-s∏-´-h¿°m-bp-≈ tSm-°n-tbm-bnse kv-am-c-Iw P-∏m≥ {]-[m\-a-{¥n jn≥-tkm B-s_ k-μ¿-in-®-Xn¬ ssN-\-bv°pw Z-£n-W sIm-dn-b-°pw A-a¿-jw. jn≥-tkm Bs_-bp-sS \-S-]-Sn Aw-Ko-Icn-°m≥ ]-‰m-Ø-Xm-sW-∂v C-cp-cm-Py-ß-fpw {]-Xn-I-cn®p. {]-Xn-tj-[-a-dn-bn-°m≥ P-∏m≥ Aw-_m-k-U-sd ssN-\ hn-fn-∏n-®p. c-≠mw -tem-I-bp-≤-th-fbn-epw A-Xn-\p ap-ºp-ap-≈ P-∏m-s‚ ssk-\n-I-hm-gv-Nbp-sS {]-Xo-I-am-bm-Wv bkp-Ip-\n kv-am-c-I-sØ Ab¬-cm-Py-߃ Im-Wp-∂-Xv. 2006¬ {][m-\-a{¥n Pp-\nNn-tdm sIm-bv-kp-an kv-am-cIw k-μ¿-in-®-Xn-\p-ti-jw C-hn-sS-sb-Øp-∂ B-Zy P∏m≥ {]-[m-\-a-{¥n-bm-Wv jn-≥-tkm B-s_. B-scbpw th-Z-\n-∏n-°m-\-√ Xs‚ k-μ¿-i-\-sa-∂v B-s_ ]-d-™p. bp-≤-Øn¬ a-cn-®-h-cp-sS kv-a-c-W-bv-°m-bn 19mw \q-‰m≠n-s‚ a-[y-Øn-em-Wv bkp-Ip-\n ÿm-]n-®-Xv. Nn-esc a-d-hp-sN-bv-X-Xv C-hn-sSbm-Wv. A-h-cp-sS Ip-Spw-_߃ ÿn-c-am-bn k-μ¿-in°m-dp-≈ ÿ-e-am-Wn-Xv. c≠mw tem-I-bp-≤-Øn¬ Ip‰-hm-fn-I-fm-bn {]-Jym-]n-®h-sc-bpw C-hn-sS a-d-hv sNbv-Xn-´p-≠v.

en-_n-b³ tI-{µ-_m-¦v I-hm-Sw km-bp-[- kw--Lw A-S-¨p {Sn-t∏m-fn: en-_n-b≥ {]-[m\-a-{¥n A-en sk-bv-Zm≥ cmPn-h-bv-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v tI-{μ-_m-¶n-te-°pw Xp-dap-J-tØ-°p-ap-≈ I-hm-Sw B-bp-[-[m-cn-Iƒ A-S-®p. a[y {Sn-t∏m-fn-bn-se Xo-ctØm-Sp tN¿-∂p-≈ _m-¶nte-°p {S-°p-I-fn-em-Wv kmbp-[-kw-L-sa-Øn-b-Xv. DtZym-K-ÿ-sc X-S-™v C-h¿ Xn-cn-®-b-®p. F-∂m¬, G-Xp kw-Lam-Wv I-hm-Sw A-S-®-Xn-\p ]n-∂n-se-∂p hy-‡-a-√. 2011¬ ap-A-Ω¿ J-±m-^n sIm-√-s∏-´ ti-jw A-[n-Imc-Øn¬ h-∂ k¿-°m-cp-Iƒ°v cm-Py-sØ km-bp-[-kwL-S-\-I-sf \n-b-{¥n-°m≥ km-[n-®n-´n-√.

Xn-c-sª-Sp-¸v; _w-¥m-tZ-iv \-K-c-§-fn ssk-\y-an-d-§n [-°: P-\p-h-cn 5-\p s]m-Xp-Xn-cs™-Sp-∏v \-S-°m-\n-cn-s° _w•m-tZ-iv \-K-c-ß-fn¬ 10000e-[nIw ssk-\n-I-sc hn-\y-kn-®p. ap≥ {]-[m-\-a-{¥n Jm-en-Zm knb-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]Xn-]-£-k-Jyw Xn-c-s™-Sp-∏v _-ln-jv-I-c-Ww {]-Jym-]n-°pI-bpw D-]-tcm-[-k-a-cw Xp-S-cpI-bpw sN-øp-∂ ]-›m-Ø-eØn-em-Wv \-S-]-Sn.

{]-[m-\-a-{¥n si-bv-Jv lko-\ cm-Pn-h-®p hn-Z-Kv-[-c-S-ßp∂ C-S-°m-e k¿-°m-cn-\v A-[nIm-cw ssI-am-d-W-sa-∂m-Wp {]-Xn-]-£-Øn-s‚ B-h-iyw. CS-°m-e k¿-°m-cp-I-fm-Wv km[m-c-W Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ta¬t\m-´w h-ln-°m-dv. F-∂m¬, Cu \n-b-aw 2011¬ l-ko-\ d-±m°p-I-bm-bn-cp-∂p. cm-Py-sØ 64 Pn-√-I-fn¬

59epw ssk-\n-I-sc hn-\y-kn-®n´p-s≠-∂p Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ h-‡m-hv F-kv Fw A-kZp- -am≥ ]-d-™p. {]-iv-\-km[y-Xm ta-J-e-I-fn¬ ssk-\n-Icp-sS F-Æw Iq-´n. X-e-ÿm-\Øp P-\-Io-b am¿-®v \-S-Øp-sa∂v Jm-en-Zm kn-b {]-Jym-]n-®n´p-≠v. dm-en-tbm-Sp-Iq-Sn l-ko-\ cm-Pn-h-bv-°m≥ \n¿-_-‘n-Xbm-hp-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p.

Jm-en-Zm kn-b-bp-sS h-k-Xn ssk-\yw h-f-ªp Rm-b-dm-gv-N-sØ P-\m-[n-]-Xy am¿-®v X-I¿-°m-\p-≈ k¿-°m¿ {i-aa - m-Wn-sX-∂pw A-t±-lw Ip‰-s∏-Sp-Øn. {I-a-k-am-[m-\w \n-e-\n-¿Øm≥ th-≠ \-S] - S- n-Iƒ kzo-Icn-°p-I am-{X-am-Wv sN-bv-X-sX∂p t]m-en-kv I-Ωo-jW - ¿ t_\-ko¿ A-lva - Z- v ]-d™ p. a-‰p Nne t\-Xm-°f - p-sS h-kX - n-bpw kam-\-co-Xn-bn¬ h-f-™n-´p-s≠∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

[-°: Xn-c-s™-Sp-∏v \o-´n-h-bv°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v k¿-°m¿ hn-cp-≤-dm-en \-S-°m-\n-cn-s° {]-Xn-]£ - t- \-Xm-hv Jm-en-Zm knb-bp-sS h-k-Xn _w-•m-tZ-iv ssk-\yw h-f-™p. ]m¿-´n {]h¿-Ø-I-sc-bpw k-μ¿-i-I-scbpw A-IØ - p- I-S° - m≥ A-\p-hZn-®n-√. {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv ho´p-X-S-¶-en-em-sW-∂v A-h-cp-sS A-¥m-cm-{„-Im-cy D-]-tZ-i-I≥ iw-ko¿ ap-_o≥ {]-Xn-I-cn-®p. 7:25 tIm®q hm¿Ø-Iƒ 7:30 tSmd-bqsS {]bmWw 8:00 lm∏n _¿ØnsS 8:00 _qw_ 9:00 dq_n 9:30 eq\-k‰nIvkv 10:00 kq∏¿ hbv 11 :00 en‰n-¬ \n° 11:30 Pm°n Pm≥ 12:00 tZmkvZv _Um tZmkvXv 1:00 lm∏n _¿ØnsS 1:05 ¢tem-dn-bkvlukv 2:00 {UmK¨ _qÿ 2:30 en‰n-¬ _n¿ 3:00 tSmd-bqsS {]bmWw 4:30 Pm°n Pm≥ 5:00 Un‰Iv‰ohv cmP-∏≥ 5:00 PnΩn 6:00 s]≥In≥ 7:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwKƒ 8:00 amPnIv 9:00 amb-°-W≥ 9:30 UbvP-dkv 10:00 ]n¶n B‚ v s]¿°n

ssIcfn 6:30 kq∏¿ InUvkv 7:00 K≥Z¿Δ kKoXw 8:00 \rqkv 9:30 Nncn AcKv 11:00 {]hmk-temIw 11:30 h≥U¿tlmw 12:30 _nKvkv {Io≥ 1:00 \rqkv 2:00 amPnIv Hmh≥

6:00 \rqkv 7:00 a\- n¬ Hcq ag-hn¬ 8:00 Iq´n-]-´q-dq-am¬ 9:00 Imcrw \nkmcw 10:00 \rqkv

Gjym-s\äv 10.30 ssaem©n 11:30 tImaUn Ãm¿kv 12:30 tSÃvssSw 1.00 Iq¶qa ∏qhv 2.00 ]ckv ]cw 2.30 AΩ 3.00 kv{-Xn [\w 4.30 Ibvemk \mY 8:00 alm-Zm-cYw 8.30 Im≥hmkv

kqcy 8.35 aqhn 11.00 kqcyknwK¿ 12.00 kcbq 1.00 kq-cy hm¿Ø 1.30 alm-i‡vn 3.00 hm\n dm\n 4.00 ambm-am-[-h≥ 7.30 I¨aWn 9.00 kXrta PbtX 9.30 {io £W 10.00 kn\na

Poh³ 7.00 hm¿Ø

7:30 sat{Sm \rqkv 8:30 Sn‚q tam≥ 1-- 1:00 Poh≥ slUvsse≥ 11:30 ]c-kv]cw 12:04 Fs‚ kn\na h∂ hgn 1.00 \rqkv 2.00 ]qØ≥ ]m´v 6:00 Zn {SqØv 7:00 sat{Sm \rqkv 9:30 ip`-cm{Xn 10:30 KrlkJn 11:04 Fs‚ hoSv 11:30 ]c-kv]cw 12:30 Ham≥ \nemhv 1.00 kwKo-X-bm{X 1.30 Cw•o-jv-\yqkv 3:04 Hma-\obw 5:30 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø9:04 Xnssc sX≥-{S¬ 9:30 ip`-cm{Xn

aoUnb h¬ 6.00 s]m≥IncWw 7.00 So tSm°v 8.00 {SqØv C¬sskUv 8.30 Ahm≥ Km¿Uv 9.00 Ip°pw-_¿ kn‰n -- 12.03 sk¬k¿ t_m¿Uv 6.00 Jbm¬ 8.30 tZim-S\w 10.00 hyq t]mbn-s‚ v


10

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

kozhikode

i-_-cn-a-e-bn am¸n-f-¸m-«v; {]-ta-bw kz-hÀ-K-c-Xn-¡mbn hm-Zn-¡p-¶-Xv Xp-d-¶ N-À-¨-bv-¡v sk-Iv-kv Sq-dn-k-¯n\v: sF.F-kv.Fw. tdm-]v-th kw-hn-[m-\w hnS-Ww tIm-gn-t°m-Sv: kz-h¿-K-c-Xn-°p sc I-cp-Xn-bn-cn-°-Ww. {]-kn- GÀ-s¸-Sp-¯pw sIm-t≠m´n: am-∏n-f∏ - m-´v kw-_‘n-®v tam-bn≥-Ip-´n ssh-Zy¿ am∏n-f I-em- A-°mZ-an ]mkm°n-b {]-ta-bw Xp-d∂ - N¿-®bv-°p hn-S-W-sa-∂v tI-c-f In ∏m-´v kw-Lw B-h-iy-s∏´p. ]p-Xn-b -Ime-Øv ssh-Zy-cpsSbpw a‰pw Ir-Xn-I-sf-t∏m-ep≈ am-∏n-f-∏m-´p-Iƒ k-¶-c-`m-jbn¬ F-gp-tX-≠-Xn-s√-∂ Nn-ecp-sS hm-Z-߃ ssh-Zy-scbpw am-∏n-f-∏m-´n-s\bpw ]-cn-l-kn°p-∂-Xn-\p Xp-ey-am-sW-∂p tbm-Kw A-`n-{]m-bs - ∏´p. In- ∏m-´v {]-Xn-\n-[n-Isf A-dn-bn-°m-sX A-°mZ-an `m-chm-ln-Iƒ {]-ta-bw ]m-km-°nb-Xn¬ KqVm-tem-N-\-bp-s≠∂pw tbm-K-Øn¬ A-`n-{]m-b-apb¿-∂p. {]kn. sI Fw _m-haue-hn A-[y-£-X h-ln®p. P\. sk-{I´-dn am-h-≠n-bq¿ AlΩ-Zv Ip-´n au-ehn, sI F-kv au-e-hn, sI hn Fw Ip´n, sI F≥- F-kv au-ehn, lw-k amÿ a-e-∏pdw, _-jo¿ _p¿lm\n, an¿-jm-Zv Nm-en-bw kwkm-cn-®p.

C-Sp-¡n Un.kn.kn. {]-kn-Uân-\v tjm¬ tPmÀ-Pn-sâ h-¡o t\m-«o-kv sXm-Sp-]p-g: C-Sp-°n Un.kn.-kn. {]-kn-U‚ v tdm-bn sI ]u-temkn-\p K-h. No-^v-hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s‚ a-I≥ tjm¨ tPm¿-Pv h-°o¬ t\m-´o-kv A-b®p. I-gn-™ 24\p sXm-Sp-]p-gbn¬ \-S-Øn-b hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ tI-c-f bq-Øv {^-≠v (Fw) kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn-bpw kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Uv Aw-K-hp-am-b tjm¨ tPm¿-Pv ]n-Sn-®p-]-dn-°mc-\pw ]m-d-a-S \-S-Øn-∏p-Im-c-\pam-sW-∂v Un.kn.kn. {]-knU‚ v ]-d-™-Xn-s\-Xn-tc-bm-Wv ssl-t°m-S-Xn A-`n-`m-j-I≥ A-Uz. sI ]n cm-a-N-{μ-≥ ap-tJ\ H-cp tIm-Sn cq-] \-„-]-cn-lm-cØn-\p t\m-´o-kv A-b-®-Xv. tdm-bn sI ]u-tem-kv \-SØn-b {]-kv-Xm-h-\ X-\n-°pw Ip-Spw-_-Øn-\pw A-]-Io¿-Ønbpw am-\-lm-\n-bpw kr-„n-°p∂-Xm-sW-∂pw A-Xp ]n≥-h-en®p {]-kv-Xm-h-\ sX-‰m-sW-∂p Im-Wn-®p ]-c-ky-am-bn am-∏-t]£ \-S-Ø-W-sa-∂pw t\m-´okn¬ B-h-iy-s∏-Sp-∂p. H-cm-gvN-°-Iw {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®ns√-¶n¬ \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn°p-sa-∂ ap-∂-dn-bn-∏pw \¬-Inbn-´p-≠v. ap∂-Wn- {]-h¿-Ø-I¿°n-S-bn¬ Cu {]-iv-\w kPo-h N¿-®-bm-bn-cn-°p-I-bmWv

\n-b-a ]-cn-c-£ B-h-iy-s∏-Sp∂-h¿ sk-Iv-kv Sq-dn-kw am-^nb-sb k-lm-bn-°p-I-bm-sW∂v sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\

U-‚ v tUm. F sF A-_v-Zp¬ a-Po-Zv kz-em-ln sk-an-\m¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n sI k-I-cn-ø ]m-e-

sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ k-an-Xn sk-an-\m¿ {]-kn-U-‚ v F sF A-_v-Zp¬ a-Po-Zv kz-em-ln D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p sk-an-\m¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. "kz-h¿-K-c-Xn {]-Ir-Xn-hn-cp≤w [¿-a-hn-cp-≤w' F-∂ {]-tab-Øn-em-bn-cp-∂p sk-an-\m¿. Xm-bv-e≥-Uv t]m-se sk-Iv-kv Sq-dn-k-Øn-s‚ tI-{μ-am-bn C¥y-sb am-‰m≥ {i-an-°p-∂-h-

°m-gn A-[y-£-X h-ln-®p. sI.F≥.-Fw. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn ]m-e-Øv A-_v-Zp¿-d-lvam≥ a-Z-\n, ap-kv-X-^ X≥-ho¿, \n-km¿ H-f-h-Æ, ]n Fw F hlm-_v, j-_o¿ sIm-Sn-b-Øq¿ kw-km-cn-®p.

i-_-cn-a-e: hm¿-[-Iy-Im-e {]iv-\-߃-°n-S-bn-epw A-ø-∏s\ Im-Wm≥ B-{K-ln-°p-∂ `‡-P-\-߃-°v i-_-co-k-∂n[n-bn-se-Øp-∂-Xn-\m-bn ]-ºsb-bpw k-∂n-[m-\-sØ-bpw _-‘n-∏n-°p-∂ tdm-]v-th kwhn-[m-\w H-cp-°p-sa-∂v tZ-hkzw Xn-cp-hn-Xm-Iq¿ {]-knU‚ v Fw ]n tKm-hn-μ≥-\m-b¿ ]-d-™p. ]-≤-Xn-bp-sS {]m-cw-` {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-®psh-∂pw B-tKm-f-X-e-Øn¬ sS≥-U¿ hn-fn-®v _n.H.Sn. hy-hÿ-bn¬ ]-≤-Xn \-S-∏m-°m-\mWv D-t±-in-°p-∂-sX-∂pw `-‡P-\-߃-°v Iq-Sp-X¬ ku-Icy-߃ H-cp-°p-sa-∂pw {]-knU‚ v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. tZ-h-kzw I-Ωo-j-W¿ ]n th-Wp-tKm-]m¬, F-Iv-kn-Iyq´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ Pn F¬ hn\-b-Ip-am¿, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ _n tam-l≥-Zm-kv, s^-Ãn-h¬ I¨-t{Sm-f¿ hn Fkv P-b-Ip-am¿, ]n.B¿.H. ap-cfn tIm-´-°-Iw ]-s¶-Sp-Øp.

km-´z-\w ]-²-Xn cm-Py-¯n-\v Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn-I-fn am-Xr-I: kp-tc-jv tKm-]n "D-d-hv' ]-²-Xn ]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√m ]-©m-b-Øn-s‚ km-¥z-\w ]-≤-Xn cm-Py-Øn-\p am-Xr-Ibm-sW-∂v N-e-®n-{X Xm-cw kptc-jv tKm-]n ]-d-™p. km-¥z\w tZ-io-b sk-an-\m-dn-s‚ `mK-am-bn kw-L-Sn-∏n-® A-Ω-amcp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw kwK-aw (km-¥z-\-kw-K-aw) ]-Ø\w-Xn-´ Im-tXm-en-t°-‰v tIm-fPv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. B-tcm-Ky-hpw hn-Zym-`ym-khpw sa-®-s∏-Sp-Øp-I F-∂-Xp am-{X-a-√, Po-hn-Xw ]Tn-∏n-°p-I F-∂ e-£yw Iq-Sn km-¥z-\w G- s ‰- S p- Ø - t Xm- S p- I q- S n- b m- W v Cu ]-≤-Xn a-l-Ø-c-am-b-Xv. P\n-® cm-Py-Øn-\m-bn Xm≥ F¥m-Wp sN-tø-≠-sX-∂ t_m[w Hm-tcm Ip-´n-bn-epw h-f¿-Ønsb-Sp-°m≥ I-gn-bp-tºm-gm-Wv cm-Py-Øn-s‚ hn-I-k-\w km-[yam-Ip-∂-sX∂pw kptc-jv-tKm]n ]d™p. A-—-s‚-bpw A-Ω-bp-sS-bpw ÿm-\w t]-dn kp-lr-Øm-bn

G-I-Xm {S-kv-äv tam-Un-bp-sS `o-I-c-ap-Jw a-d-bv-¡m³: I-c-a-\ A-iv-d-^v au-e-hn tIm-´-bw: {]-[m-\-a-{¥n-ÿm\w kz-]v-\w I-≠v X-s‚ `o-I-cap-Jw a-d-bv-°p-∂-Xn-\m-Wv ]-t´en-s‚ {]-Xn-am-\n¿-am-W-Øns‚ t]-cn¬ \-tc-{μ-tam-Un GI-Xm {S-Ãp-am-bn cm-Py-Øv Hm-Sn\-S-°p-∂-sX-∂v t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v I-c-a-\ A-iv-d-^v au-ehn. Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kw-ÿm\ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\-Øn-s‚ k-am-]-\ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Kp-P-dm-Øn¬ \n-c-]-cm-[n-Ifp-sS tNm-c-sbm-gp-°n-b tam-Unsb `o-I-c-X-bp-sS ]-cym-b-ambm-Wv P-\m-[n-]-Xy hn-izm-knIƒ Im-Wp-∂-Xv. Cu `o-I-c-apJw a-d-®p-h-bv-°m≥ Im-´p-∂ Pm-e-hn-Zy-Iƒ-°v ]n-¥p-W-tbIm≥ ap-Jy-a-{¥n-bpw B-`y-¥-ca-{¥n-bpw k¿-°m¿ No-^v-hn∏pw X-øm-dm-hp-∂-Xv e-÷m-I-cam-Wv. tem-I-`o-I-c-X-bp-sS {]Xo-I-am-b A-ta-cn-° t]m-epw tam-Un-bp-sS {]-th-i-\-Øn-\v A-\p-a-Xn \n-tj-[n-°p-tºm-gmWv kw-ÿm-\ `-c-W-Iq-Sw ]-ch-Xm-\n hn-cn-°p-∂-Xv. ap-Jy-a{¥n-bpw B-`y-¥-c-a-{¥n-bpw

tIm¨-{K- n-s‚ ]m-c-º-cyw X- sb ln-μp-bp-hm-hv sIm-e-s∏-Sp- Py-Øn-s‚-bpw k-aq-l-Øn-s‚s∂ a-d-∂p-t]m-hp-I-bm-Wv. tam- Øn-b-Xn-s‚ a-d-hn¬ kw-L-]- bpw ap-X¬-°q-s´-∂v Nn-{X-ImUn-sb hm-gv-Øp-I h-gn ]n kn cn-hm-c kw-L-S-\-Iƒ h¿-Ko-b c≥ a-\p I-≈n-°m-Sv ]-d-™p. Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-ao¿ B-e-∏p-g A[y-£-X h-ln-®p. C-amw-kv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ J-PmtIm-´-bw: A-£-c-\-K-cn-sb Øn¬ \-S-∂ {]-Xn-\n-[n k©n ]n sI kp-sse-am≥ au-eh¿-Wm-`a - m-°n-b Pq-\n-b¿ {^- tΩ-f-\-Øn-\p k-am-]-\w Iphn, sI hn K-tW-jv , F-kv.‚ vk - v dm-en-bn¬ B-bn-cß - ƒ dn-®m-Wv dm-en kw-L-Sn-∏n-®Un.]n.sF. kw-ÿm-\ k-an-XnA-Wn-\n-c-∂p. Xm-f-ta-f-ß-fp- Xv. {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w Zmbw-Kw tdm-bn A-d-bv-°¬, ImwsS-bpw I-em-cq-]-ß-fp-sS-bpw dp¬ J-Zm kw-ÿm-\ sN-b¿]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y kwB-hn-jv-Im-cw sIm-≠v dm-en- am≥ D-≈m-´n¬ A-–p¬ eÿm-\ sk-{I-´-dn \m-k¿ h-b_lp-P-\-{i-≤ ]n-Sn-®p ]‰n. Øo-^v au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w \m-Sv, Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kwdm-en-bp-sS ap-ºn¬ \o-ßn-b sN-bv-Xp. ÿm-\ c-£m-[n-Im-cn-k-an-Xn Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv ap≥ tdm-f¿ kv-tI-‰n-Mv Im-Wn-IAw-Kw k-eow I-c-a-\, t]m-]pkw-ÿm-\ c-£m-[n-Im-cn Afn¬ hn-ka v- b - w Xo¿-Øp. e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y Pn-√m {]ssh-Io-´v 4\v t]m-en-kv ]- –p¬ A-ko-kv am-ÿ A-[ykn-U‚ v kn F-®v \n-km¿ au-etc-Uv {Ku-≠n¬ \n-∂m-cw-`n-® £-X h-ln-®p. hn, Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kw-ÿmtIm-´-bw Xm-Pv Pp-am-a-kvdm-en \-K-cw Np-‰n Xn-cp-\-°-c \ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv ssa-Xm-\-Øn-\p k-ao-]w k- Pn-Zv C-amw A-–p¬ A-ko-kv k-am≥ tIm-´-bw kw-km-cn-®p. am-]n-®p. Xp-S¿-∂v s]m-Xp-k- au-e-hn {]m¿-Y-\ \n¿-h-lnkv-s]-jy¬ H-fnw-]n-Iv-kn¬ tΩ-f-\-hpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ®p. A-Pv-a¬ C-kv-am-bo¬, kkz¿-Ww t\-Sn-b sI F-®v lI-em-hn-cp-∂pw A-c-tß-dn. C- eow I-c-a-\, \m-k¿ h-b-\m-Sv, ko-\-sb F≥.U-ªyq.F-^v. ∂-se cm-hn-se 9 ap-X¬ tIm- bp A-Iv-_¿ jm au-e-hn kwkw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw kp-a´-bw Un.kn. Hm-Un-t‰m-dn-b- km-cn-®p. ø km-Pn-Zv B-Z-cn-®p. hn-Zym¿Yn-I-fp-sS I-em-hn-cp-∂pw D-≠mtPm¿-Pv \yq-\-]-£-ß-tfm-Sv \- I-em-]-Øn-\m-Wv {i-aw \-S-Øn- bn-cp-∂p. s]m-Xp-k-tΩ-f-\μn-tI-Sp Im-Wn-°p-I-bm-bn-cp- b-Xv. Øn¬ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kw∂p. I-gn-™ Zn-h-kw Im-™n-cam-\w ap-s´ kz-]v-\w Im-Wp- ÿm-\-˛-Pn-√m `m-c-hm-ln-I-sf ∏-≈n-bn¬ t£-{Xw h-I Im-f- ∂ hn-Zym¿-Yn k-aq-l-am-Wv cm- Xn-c-s™-Sp-Øp.

A-£-c-\-K-cn-sb hÀ-Wm-`-am-¡n Pq-\n-bÀ {^âv-kv dm-en

\-„-s∏´p

\-„-s∏´p

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

F-\n-°v tIm-gn-t°m-Sv ]mkv-t]m¿´v Hm-^n-kn¬ \n∂pw A-\p-h-Zn-® ]mkvt]m¿-´v \º¿: N776191 tIm-ßmSv˛ap-≠q-¿ _-kv bm-{X-bv-°n-S-bn¬ \-„-s∏-´n-cn-°p∂p. I-≠p-In-´p-∂h¿ Xm-sg hn-em-k-Øn¬ A-dn-bn°pI. cm-[m-Ir-jvW≥ S/o NmØp ]p√m-\n-∏-d-ºn¬ lukv tI-c-f-t»-cn ]n H ]m-e-°m-Sv ˛ 678641

^-kv-Jv

Fs‚ 2808/98D F-∂ \-º-dn-ep-≈ ss{U-hnw-Kv sse-k≥-kv tIm-gn-t°mSv sd-bn¬-sh kv-t‰-j≥ ]-cn-kc-Øv sh-®v \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠p-In´p-∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-kØn¬ A-dn-bn-°p-I. A√m-Ø]£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p∂-Xm-Wv. Jijil K Kaniyamthayath House Pavangad, P.o Puthiyangadi Calicut-21

I, SUMAANIL, LAKSHMI NILAYAM, AYAKKAD PO, VADAKKENCHERY, PALAKKAD DT, 678683. PP NO H 2059226 HEREBY DECLARE THAT MY SON SIDHARTH CHANGE NAME AS SIDHARTH KARAMKUNNATH.

I, FOUZIAHUSSAIN, W/o HASINAR CHERANGAI ABDULLA, Khandalam House, P.O Kudlu, Cherangai Kadappuram, Kasaragod- 671124. Hereby changed my name as FOUZIA BIYARAM ABDULLA

CHANGE OF NAME

I, LILLY SOUZA, Sinthaje House, Koliyoor village, Koliyoor Post, Meenja Panchayath, Kasaragod Dist. Here by change my name as LILLY.

sIm√w Pn√-bn¬ I-cp-\m-K∏-≈n Xm-eq°n¬ h´-Ø-d hm¿-Un¬ ap-Ip-μ-]p-cw ]n.H sN-hv-tf-gv-Øp sX-°-Xn¬ k-eow aI≥ jn-lm_v (jnPp) s\ N-h-d ]´-Øm\w ap-Ip-μ-]p-cw ]n H Ip-t∂¬ e-£w ho-´n¬ \n∂pw πm-t®-cn-In-g-°-Xn¬ sjco-^v a-Iƒ l-b-dp-∂n-k sX-cy-s∏-Sp-Øp∂ ^-kv-Jv ]-ckyw. \-Ωƒ X-Ωn¬ 18˛10˛2009 ¬ sIm-´p-Im-Sv ap-kvenw Pam-A-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sIm-´pIm-Sv ap-kvenw P-am-A-Øp-]-≈n-bn¬ h®v a-Xm-Nm-c-{]-Im-cw hn-hm-ln-X-cm-bn-´p-ff-XmWv. Ip-d-®p-Im-ew am-{X-ta \-Ωƒ Hcp-an-®v Po-hn-®n-´p≈q. I-gn-™ c-≠v h¿j-am-bn F-s∂ A-t\z-jn-°p-Itbm sNe-hn-\p X-cn-Itbm sN-øm-sX ÿ-ew hn´p-t]m-bn-´p-≈-XmWv. ]-e A-t\z-j-Wßfpw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn´pw bm-sXm-cp hn-h-chpw e-`n-®n-´n√m-ØXpw B-Ip∂p. Cu ]-c-ky Xn-ø-Xn-ap-X¬ ]Xn\-©p Zn-h-k-Øn\-Iw F-t∂m-sSm-∏w h-∂v Po-hn-°m\pw F-s∂ A-t\z-jn°m\pw X-øm-dm-hm-Ø ]-£w C-kvemw i-cn-A-Øp-\nb-aw A-\p-k-cn-®v ^-kv-Jv sN-øp-∂-Xm-sW-∂v C-Xn-\m¬ ]-c-ky-s∏Sp-Øn-s°m-≈p-∂p. l-b-dp∂n-k (H∏v) Ip-t∂¬ e-£w hoSv πm-t®-cn In-g-°-Xn¬ sIm-´p-Im-Sv, ap-Ip-μ-]p-cw ]n H

\-„-s∏´p F-s‚ Regi No.352984/2012 Fkv.F-kv.F¬.kn _p-°v \-„s∏´p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg-ImWp-∂ hn-em-k-Øn¬ _-‘-s∏-tS-≠Xm-Wv. A√m-Ø]-£w Uy-qπn-t°-‰n\v A-t]-£n-°p-∂-XmWv. A-–p¬ ap-Ø-en-_v am-tØm-´-Øn¬(lukv) ap-Xp-h-S-Øq¿(]n H) ]p-d-ta-cn(hgn) 673503. Mob.9747180548

CHANGE OF NAME I, NASLATH, D/o. MOIDU HAJI residing at Parapparambath, Kunnummakkara P.o, as changed my name as NASLATH CHANGAMKANDIYIL

CHANGE OF NAME I, FATHIMATHUL SUMAYYA, Kakkunnath house, Beach road, Vadakara. Hereby changed by name as SUMAYYA. K P.

t\m-´okv am¿®v 1988 h¿-j-sØ 79311 c-Pn-kv‰¿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ Fkv.F-kv F¬.kn _p-°v ho-s≠-Sp-°m≥ ]‰m-Ø-hn-[-Øn¬ ssI-tam-iw h-∂ hnh-cw A-dn-bn-°p∂p. {]-kvXp-X _p-°n-s‚ Uyq-πn-t°-‰v ]-I¿-∏n-\mbn -]-co-£m I-Ωo-j-W-dp-sS sk-{I´dn ap≥-]m-sI \n-b-am-\p-k-c-W-ap-≈ At]-£ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n®n-cn-°p∂p. C-Xn≥-ta¬ B-t£-]ap-≈h¿ Cu ]-ckyw h-∂v 15 Zn-h-kØn\-Iw sk-{I-´dn, t_m¿-Uv Hm-^v ]-ªn-Iv F-Iv-km-an-t\-j≥kv, ]-co£m-`h≥, ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\-¥-]pcw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-tI-≠-Xm-Wv. Jalaludeen.H Mulantharacharivu Purayidom Kummannoor P.o Pathanamthitta

Ip-´n-bn-te-°p I-S-∂p-I-b-dm≥ I-gn-bp-∂ Kp-cp-°-∑m¿-°p am{X-ta Cu Zu-Xyw G-s‰-Sp-Øp hn-P-bn-∏n-°m≥ km-[n-°q. F√m Im-cy-ß-fpw Ip-´n-Iƒ i-cnbm-bn A-dn-™p h-f-c-Ww. h-kv{X-a-Wn-bp-∂ co-Xn-bn¬ t]mepw F≥-Pn-\o-b-dn-Mv B-h-iyam-Wv. kzm-X-{¥ym-\-¥-c Im-e-L´-Øn-se X-e-ap-d A-Xn-Po-h-\Øn-\m-bn s]m-cp-Xn-b-h-cm-Wv. A-Xp I-gn-™p-h-∂ X-e-ap-dbn¬ X-ß-fp-tS-Xp-h-sc I-jv-Sn®p c-£-s∏-´-h-cm-Wv. F-∂m¬, h¿-Ø-am-\-Im-e X-e-ap-d-bpw hcpw-X-e-ap-d-I-fpw h-gn-]n-g-°m≥ ]m-Sn-√. A-Xn-\p-≈ Zu-Xy-ta-s‰-SpØ ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m ]-©mb-Øv A-`n-\-μ-\w A¿-ln-°ps∂-∂pw tI-c-f-Øn-se F-√m Pn-√m ]-©m-b-Øp-I-fpw Cu ]≤-Xn \-S-∏m-°-W-sa-∂pw kptc-jv tKm-]n ]-d-™p. {]-kw-Kti-jw k-Z- n-en-d-ßn A-Ω-amcpw Ip-´n-I-fp-am-bn kp-tc-jvtKm-]n k-a-bw sN-e-h-gn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f-Øn-se apgp-h≥ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-I-fnepw Ip-Sn-sh-≈-sa-Øn-°m≥ Zp_-bv sI.Fw.kn.kn. "D-d-hv IpSn-\o¿ ]-≤-Xn' \-S-∏m-°p-∂p. A-c-tIm-Sn-bn-te-sd cq-] sN-e-hgn-®m-Wv kw-ÿm-\-sØ 80 Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-I-fn-epw tlm´v B‚ v Iqƒ hm-´¿ Un-kv-]≥k¿ ÿm-]n-°p-∂-Xv. B-bn-c°-W-°n-\p tcm-Kn-Iƒ-°v D-]Im-c-{]-Z-am-Ip-∂ Cu ]-≤-Xn CXn-\-Iw X-s∂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ssX-°m-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ Xp-S-°w Ip-dn-®n-´p-≠v. a-‰v B-ip-]-{Xn-I-fn-epw Unkv-s]≥-k¿ ÿm-]n-°m≥ sI.Fw.kn.kn-°v k¿-°m¿ A\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-I-fn-te-°v hm-´¿ Un-kv-s]≥-k¿ e-`y-am-°p-∂Xn-\p Zp-_-bv sI.-Fw.-kn.kn. `m-c-hm-ln-I-fm-b ]n sI A≥h¿ \-l-˛ 8606556557, C-{_mlow ap-dn-®m-≠n-˛ 9744550111 F∂n-h-cp-sS \-º-dp-I-fn¬ _-‘s∏-Smw.

ssh-e-¯qÀ _m-h ap-kv-eymÀ-¡v ap-l-½-Zv A-_v-Zp b-am-\n ]p-c-kv-Imcw tIm-gn-t°m-Sv: A-d-_n-Iv emw-tKz-Pv Cw-{]q-hv-sa‚ v t^m-dw (A-en-^v) ap≥ kuZn a-{¥n-bpw {K-Ÿ-Imc-\pw A-¥m-cm-jv-{S C-kvem-an-I ]fin-X-\pam-bn-cp∂ tUm. ap- l - Ω - Z v A-_v-Zp b-am-\nbp-sS kva-c-Wbv-°m-bn \¬-Ip-∂ km-ln-Xy ]p-c-kv-Im-c-Øn\v tI-c-f kp-∂n kv-tIm-tfgv-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ Aw-K-hpw A-d-_n K-Zy-˛-]Zyc-N-bn-Xm-hp-am-b ssh-eØq¿ _m-h ap-kv-eym¿ Xnc-s™-Sp-°-s∏-´p. k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv Xp-dm-_v k-Jm^n sN-b¿-am-\m-b A-hm¿Uv I-Ωn-‰n-bm-Wv A-t±-lsØ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv.

"a-tX-X-c-tN-cn-sb kv-{Xo-]o-U-\ tI-kp-IÄ-¡m-bp-Å s_-©v ZpÀ-_-e-s¸-Sp-¯-cpXv ' XoÀ-¸m-¡n-b-Xv 2313 tI-kp-IÄ a-e-∏p-dw: a-tX-X-c cm-{„o-b-I£n-I-fp-sS G-Io-I-c-Ww A-\nhm-cy-am-b L-´-Øn¬ a-tX-X-ctN-cn-sb Zp¿-_-e-s∏-Sp-Øn ^mjn-Ãv tN-cn-°v i-‡n ]-I-cp-∂ \n-e-]m-Sv Zq-c-hym-]-I-am-b `-hnjy-Øp-Iƒ-°v C-S-h-cp-Øp-sa∂v tI-c-f \-Zv-h-Øp¬ ap-Pm-lnZo≥ kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ A`n-{]m-b-s∏-´p. _n.sP.]n-bp-sS {]-[m-\-a{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μ-tam-Un P-\m-[n-]-Xy a-tX-X-c hy-h-ÿs°-Xn-tc D-b¿-Øp-∂ sh-√p-hnfn-I-sf e-fn-X-h¬-°-cn-°p-∂ Nn-e ss{I-kv-X-h k-`m-[y-£∑m-cp-sS-bpw ss{I-kv-X-h cm{„o-b-t\-Xr-Xz-ß-fp-sS-bpw \ne-]m-Sv B-i-¶m-P-\-I-am-sW∂pw tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. tIm-´-°-en¬ kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ De-a kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F A-–p¬ l-ao-Zv a-Zo-\n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI.F≥.Fw. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. C sI A-l-Ω-Zv-Ip-´n A-[y-£-X h-ln®p. k-tΩ-f-\ sam-sa-t‚m kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI C-{_m-low-lm-Pn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. F-d-Wm-Ip-f-Øv ico-A-Øv sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n°pw. sI.F≥.Fw. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n D-a¿ kp-√-an, {]-^. F≥ hn A-–p¿-dlv-am≥, Fw kz-em-lp-±o≥ a-Z\n, F A-kv-K-d-en, tUm. ]n ]n A-–p¬ l-Jv kw-km-cn-®p.

aq-{X-Øn¬ I√p-≈-h¿ {i-≤n-°p-I bm-sXm-cp tZm-j-^-e-hpan√m-Ø ]-®a-cp-∂p-Iƒ sIm-≠v am-‰p-∂p. sh-≈nbmgv-N A-h-[n. _-‘-s∏-SpI :

_-jo¿ ap-kv-eym¿

sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-Ãm‚n-\p k-ao]w, ]¥-fw ]-Ø-\wXn-´ Pn√. t^m¨: 9744005336

sIm-®n: kv-{Xo-Iƒ-s°-Xn-cm-b ssew-Kn-Im-Xn-{I-a tI-kp-Iƒ ]-cn-l-cn-°p-∂ ssl-t°m-S-Xnbn-se {]-tXy-I s_-©v Xo¿∏m-°n-b-Xv 2313 tI-kp-Iƒ. 2013 s^-{_p-h-cn 4 ap-X¬ \-hw-_¿ 15 h-sc-bp-≈ Im-e-b-f-hn-se IW-°m-Wn-Xv. hn-h-cm-h-Im-i-\nb-a-{]-Im-cw ssl-t°m-S-Xn A`n-`m-j-I≥ _n F-®v a≥-kq¿ \¬-In-b A-t]-£-bn-em-Wv ]ªn-Iv C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. kv-{Xo-Iƒ-s°-Xn-cm-b ssew-Kn-Im-Xn-{I-a tI-kp-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂ Un-hn-j≥ s_©v 13 tI-kp-I-fm-Wv Xo¿-∏m°n-bn-´p-≈-Xv. cm-Py-Øv B-Zyam-bm-Wv kv-{Xo-Iƒ-s°-Xn-cmb ssew-Kn-Im-Xn-{I-a tI-kpIƒ Xo¿-∏m-°m≥ {]-tXy-I s_-©p-Iƒ tI-c-f ssl-t°m-

S-Xn-bn¬ B-cw-`n-®-Xv. P-kv-‰nkv ]n `-h-Zm-k-\m-Wv ssew-KnIm-Xn-{I-a tI-kp-Iƒ ]-cn-K-Wn°p-∂ knw-Knƒ s_-©v. sIm- e - ] m- X - I - a - S - ° - a p- ≈ tI-kp-Iƒ Xo¿-∏m-°p-∂ {]tXy-I Un-hn-j≥ s_-©n-se P-kv-‰n-kp-am-cm-b Sn B¿ cm-a-N{μ≥ \m-b-cpw _n I-am¬-]m-jbp-am-Wv Un-hn-j≥ s_-©v. ]Øp h¿-j-hpw A-Xn¬ Xm-sgbpw in-£ hn-[n-°-s∏-´ tI-kpI-fm-Wv {]-tXy-I knw-Knƒ-s_©v ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. ]-Øp h¿-j-Øn-\p ap-I-fnepw Po-h-]-cy-¥-hpw hn-[n-®-hcp-sS A-∏o-ep-Iƒ Un-hn-j≥s_-©pw ]-cn-K-Wn-°pw. 2006 ap-X-ep-≈ A-∏o-ep-Iƒ Un-hnj≥-s_-©pw A-Xn-\p ap-ºp≈-h knw-Knƒ-s_-©p-am-Wv ]cn-K-Wn-°p-∂-Xv.

Xn-c-sª-Sp-¸n kw-h-c-Ww th-Ww: ap-kv-enw a-l-Ãv P-am-A-¯v Iu¬-kn sIm-®n: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn-\p P-\-kw-Jym-\p-]m-Xn-I kw-h-c-Ww th-W-sa-∂p Hmƒ tI-c-f ap-kvenw a-l-√v P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ ko-\n-b¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v lm-Pn sam-bv-Xo≥ jm hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. 2014¬ \-S-°p-∂ s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn¬ ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn-\p P-\-kw-Jym-\p-]m-Xn-I-am-bn A¿-l-X-s∏-´ B-dv Aw-K-߃-°v C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw a-’-cn-°m≥ A-h-k-cw \¬-IWw. ]-c-kv-]-cw a-’-cn-°p-∂-Xp-sIm-≠v ko-‰v \-„-s∏-Sp-sa-∂ `bw C-cp-ap-∂-Wn-Iƒ-°pw D-≠m-tI-≠-Xn-s√-∂pw A-t±-lw ]-d™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ aq-k hm-g-°m-e-bpw kw-_-‘n®p.


Ifn¡fw

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

Hm^v{Sm¡v I-cmÀ hm-bv-]-bn sUw-kn ^pÄ-lm-anÂ

Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Kv: am-©-kv-äÀ s]m-cp-Xn t\Sn

Im-en-kv sS-kv-än-t\m-Sv hn-S-]-d-bp-¶p

U¿-_≥: tem-Iw I-≠ F-°me-sØ-bpw an-I-® Hmƒ-du-≠¿am-cn-sem-cm-fm-b Z-£n-Wm-{^n°≥ sh-‰-d≥ Xm-cw Pm-Izn-kv Im-en-kv sS-Ãv {In-°-‰n¬ \n∂p hn-c-an-°p∂p. C-¥ys°-Xn-tc U¿_-\n¬ Ct∏m-ƒ \-S-∂p sIm-≠n-cn-°p∂ c-≠mw sSkvt- ‰m-Sv Iq-Sn I-fn A-hk - m-\n-∏n°p-sa-∂v Im-en-kv _p-[-\m-gv-N A-dn-bn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. F-∂m¬, G-I-Zn-\-Øn-epw Sz‚n-bn-epw I-fn Xp-Sc - p-sa-∂v Imen-kv hy-‡-am-°n. 1995 Un-kw_¿ 14\v Cw-•-≠n-s\-Xn-tc-bp≈ sS-kv‰ - n-eq-sS-bm-Wv Xm-cw A¥m-cm-{„ {In-°-‰v tem-I-tØ°v ]n-®s - h-®X - v. ]n-∂o-Sv So-an-s‚ A-hn-`m-Py-L-S-I-am-bn 38Im-c\m-b Xm-cw am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. 165 sS-Ãp-I-fn¬ \n-∂v 44 sk©z-dn-Iƒ I-s≠-Øn-b Im-enkv 13,174 d¨-kpw t\-Sn-bn-´p-≠v. sS-Ãn¬ 292 hn-°‰ - p-If - pw 199 Iym-®p-I-fpw Im-en-kv kz-¥w t]-cn¬ Ip-dn-®n-´p-≠v. hn-c-an-°¬ F-fp-∏a - p-≈ H-cp Xo-cp-am-\a - mam-©-kv-‰-dn-s‚ c-≠mw-tKmƒ t\Sn-b sh-bv≥ dq-Wn-sb bn-cp-∂n-√. F-∂m¬, C-Xm-Wv D(a-[y-Øn¬) k-l-Xm-c-߃ A-`n-\-μn-°p∂p Nn-X-am-b k-a-b-sa-∂v tXm-∂p- a - X - b - p-s≠-¶n¬ °p th-≠n B-Zy tKmƒ t\Sn-b 90mw an-\n-‰n¬ B-t‚mWn-tbm- ∂p. Im-bn-I£ - ∏ - n¬ Z-£n-Wm-{^ntN-kv-‰¿ X-s∂-bm-Wv sk¬-^v h-e≥kn-b Nph-∏v Im¿-Uv I- 2015 tem-II - m-bn I-fn-°pw˛ Im-en-kv tKmƒ h-g-ßn So-ans‚ hn√-\m- ≠v I-fw-hn-´-Xv am-©-Ã-dn-\v Xn- °-bv° Iq-´n-t®¿-Øp. b-Xpw. hn-P-b-Øn-\n-S-bn-epw cn-®-Sn-bmbn.

lÄ-kn-än-sb tXmÂ-¸n¨-Xv c-−p tKm-fp-IÄ-¡p ]n-¶n«p\n-¶ tijw, kv-tImÀ 3þ2 e-≠≥: B-th-i-I-cam-b a¬k-c-Øn¬ lƒ-kn-‰n-sb c-≠ns\-Xn-tc aq-∂p tKm-fp-Iƒ-°v e-≠≥: c-≠p amk-sØ I-cm¿ tXm¬-∏n-®v \n-e-hn-se tP-Xm°fm-b am-©-ÿ bp-ss\‰-Uv hm-bv-]-bn¬ A-ta-cn°≥ Xmcw ¢n‚ v sUw-kn Cw-•o-jv {]o- t]m-bn‚ v ]-´n-I-bn¬ G-gmwan-b¿ eo-Kv ¢∫m-b ^pƒ-lm-an- ÿm-\-tØ-°v ap-t∂-dn. C∂te-°v Xn-cn-s®Øn. A-ta-cn-°- se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ c-≠p tKm-fp-Iƒ-°p ]n-∂n-´p- \n-∂ ≥ ¢∫m-b kn-bm-‰n¬ kuti-j-am-bn-cp-∂p sd-Uv sU-hnt≠-gv-kn¬ \n-∂m-Wv 30 Im-cƒ-kn-s‚ Kw`o-c a-S-ßn-h-chv. \m-b Xm-cw ^pƒ-lm-an-te-°v kz-¥w Im-Wn-Iƒ-°p- ap-∂na-S-ßn-sb-Øn-bXv. ¬ Xp-S-°-Øn¬ B-™-Sn-® lt\-c-sØ 2007 ap-X¬ 2012 ƒ-kn-‰n am-©-Ã-dn-s\ sR-´nh-sc-bmWv Xm-cw ^pƒ-lm-an®p. sP-bnw-kv tN-ÿ (\m-emw \p th-≠n I-fn-®-Xv. ]n-∂o-Sv tSm-´≥-lm-an-te-°v tN-t°dn-b an-\n-‰v), tU-hn-Uv sa-bv-se¿ (13) F-∂n-h-cm-Wv lƒ-kn-‰n-°p thA-‰m-°n-Mv an-Uv-^o¬-U¿ Ahn-sS \n-∂v A-ta-cn-°≥ eo-Kn- ≠n \n-d-sbm-gn-®Xv. F-∂m¬, te-°v Iq-Sp-am-dp-I-bm-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv i-‡am-b Xn-cn-®p-hchv \-SØn-b Nmw-]y≥-am¿ aq∂p tKm-fp-Iƒ lƒ-kn-‰n-bp-sS h-e-bv-°p-≈n-te-°v A-Sn-®p Ib-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. {In-kv kv-am-en-Mv (19mw an-\n‰v), sh-bv≥ dq-Wn (26) F-∂n-hcp-sS tKm-fp-I-fn¬ H-∏-saØn-b am-©-Ã-dn-s\ c-≠mw-]-Ip-Xn-bn¬ sk¬-^v tKmƒ hn-P-b-Ønte-°v B-\-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. 66mw an-\n-‰n¬ lƒ-kn-‰n-

sNss¶ Hm-]¬ ÌmÀ kv-t]mÀ-Sv-knÂ

sN-ss∂: sNss∂ Hm-]¨ sS∂n-kv Sq¿-W-sa‚n-s‚ X-Zvk-ab kw-t{]-£-W A-h-Imiw Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv kz-¥-am°n. Cu h¿-jw ap-X¬ 2016 hsc-bp-f-f Sq¿-W-sa‚m-Wv Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv kw-t{]£-Ww sN-øp-I. Un-kw-_¿ 30 ap-X¬ P\ph-cn A-©p h-sc-bm-Wv CØ-hW-sØ Sq¿-W-sa‚ v A-ctß-dp-∂Xv. tem-I sS-∂n-knse {]-ap-J Xm-c-߃ Sq¿-Wsa‚n¬ ]-s¶-Sp-°pw.

ho-−pw l-^o-kv; ]-c-¼-c ]m-In-kv-Xm-\v \m-emw G-I-Zn-\-¯n ]m-In-kv-Xm-\v 8 hn-¡-äv P-bw, l-^o-kv 113*

A-_p-Z-_n: Xp-S¿-®-bm-b c≠mw sk-©z-dn-tbm-sS ap-l-ΩZv l-^o-kv (113*) ho-≠pw lotdm-bm-b-t∏mƒ {io-e-¶-bv-s°Xn-cm-b \m-emw G-I-Zn-\-Øn¬ ]m-In-kv-Xm\v F-´p hn-°-‰n-s‚ X-I¿-∏≥ P-bw. \m-emw G-I-Zn\w P-bn-®-tXm-sS A-©p a¬k-c-ß-fp-sS ]-c-º-c ]m-In-kvXm≥ 3˛1\v kz-¥a - m-°n. ]-c-º-c-bn¬ l-^o-kn-s‚ aq-∂mw sk-©z-dn Iq-Sn-bm-WnXv. H-∂v, aq-∂v, \m-ev G-I-Zn-\ß-fn-em-bn-cp-∂p l-^o-kn-s‚ ]-c-º-c-bn-se sk-©z-dn t\-´ßƒ. C-tXm-sS ]m-In-kv-Xm-\v th-≠n H-cp ]-c-º-c-bn¬ aq-∂v sk-©z-dn-Iƒ Xn-I-bv-°p-∂ cC-kvem-am-_mZv: {io-e-¶-bv≠m-a-sØ Xm-cw Iq-Sn-bm-bn s°-Xn-cm-b H-∂mw- sS-kv-‰n-\pl-^o-kv am-dn. C-Xn-\p ap-ºv k- sk-©z-dn t\Sn-b ]m-In-kv-Xm≈ 15 Aw-K ]m-In-kv-Xm≥ {In- lo¿ A-∫m-km-Wv C-ß-s\- ≥ Xm-cw ap-lΩ-Zv l-^okv °-‰v So-an-s\ {]-Jym-]n®p. an-kv- sbm-cp t\-´w ]m-In-kv-Xm-\p th-≠n ssI-h-cn-®-Xv. _m-lp¬ l-Jm-Wv ]m-In-kvB-Zyw _m-‰v sN-bv-X {io-e-¶ ]m-In-kv-Xm-s‚ am-c-I _u-fn-MnXm-s\ \-bn-°p-∂Xv. \p ap-∂n¬ 48.-5 Hm-h-dn¬ 225 d¨-kn-\v ]p-d-Øm-bn. A-c-tß-‰-°mSow: ap-lΩ-Zv l-^okv, Ac≥ A-km≥ {]n-b≥-P-\m-Wv (74) e-¶-bp-sS tSm-]v-kv-tIm-d¿. \mlva-Zv sj-lv-km-Zv, Jpdmw a≥ep hn-°-‰v ho-gv-Øn-b k-Cu-Zv A-Pv-a-epw aq-∂p t]-sc ]p-d-Øm-°nkq¿, an-kv-_mlv, jm≥ a≥b D-a¿ Kp-√p-am-Wv ]m-In-kv-Xm≥ _u-fn-Mv \n-c-bn¬ Xn-f-ßn-b-Xv. kqZv, A-kv-l¿ Aen, B-km-Zv Pp-ss\-Zv Jm≥ c-≠p hn-°-‰v ho-gv-Øn.j-^oJv, bq-\n-kv Jm≥, A-Zva-dp-]-Sn-bn¬ l-^o-kpw (113*) A-lv-a-Zv sj-lv-km-Zpw (44) ip\m≥ A-Iva¬, Pp-ss\-Zv Jm≥, sF-_v a-Jv-kq-Zpw (46*) I-Øn-°-b-dn-b-t∏mƒ 41.-1 Hm-h-dn¬ c-≠p k-Cu-Zv A-Pva¬, A-–p¬ dhn-°-‰v \-„-s∏-Sp-Øn ]m-In-kv-Xm≥ hn-P-bw a-dn-I-S-°p-I-bm-bn-cplvam≥, D-a¿ Kp¬, dml-Øv ∂p. 119 ]-¥n¬ 12 _u-≠-dn-I-fpw c-≠v kn-Iv-k-dpw Dƒ-s∏-Sp-∂-XmAen. Wv l-^o-kn-s‚ Kw-`o-c C-∂n-Mv-kv. ]-c-º-c-bn-se A-h-km-\ G-IZn-\w C-∂v A-_p-Z-_-n-bn¬ \-S-°pw.

15 Aw-K ]m-In-kv-Xm³ So-an-s\ {]-Jym-]n-¨p

dntbm Un P\o-tdm: D-dp-tKzbv≥ tKmƒ-Io-∏¿ am¿-´n≥ kn¬-h {_-ko-en-b≥ ^pSvt_mƒ ¢∫m-b hmkv-tIm-U Km-a-bp-am-bn Icm¿ H-∏p-h®p. \m-ep h¿j-sØ I-cm-dn-em-Wv 30 Im-c\m-b Xm-cw H∏p-h-®Xv. ]-c-tKz-bv ^pSv-t_mƒ ¢∫m-b H-fnw-]n-b-bn¬ \n-∂m-Wv kn¬h-bp-sS Iq-Sp-am‰w. Cu h¿jw tIm-] en-s_¿´-tUm-d-kn-s\ ss^-\-en-seØn-°p-∂-Xn¬ Xm-cw \n¿-Wmb-I ]-¶p-h-ln-®n-cp∂p. bq-Øv So-an-eq-sS h-f¿-∂p-h-∂ Xm-cw 2009em-Wv tZio-b So-an-se-ØnbXv. tZio-b So-an-\m-bn C-Xphsc \m-ep a¬-k-c-ß-fn¬ kn-¬h tKmƒ-Io-∏-dp-sS •u-k-Wn™n-´p≠v. hmkv-tIm-bp-am-bn I-cm¿ H-∏p-h-bv-°m-\m-b-Xn¬ Xm≥ A-Xnbm-b k-t¥m-j-hm\m-sW-∂v Xm-cw A-dn-bn®p.

U¿_≥: Z-£n-Wm-{^n-°-bvs°-Xncm-b c≠mw {In°-‰v sSÃn¬ C-¥y-°v an-I-® Xp-S-°w. sh-fn-®°p-d-hn-s\ Xp-S¿-∂v aq∂mw-sk-j≥ \-S-°m-sX t]mb-tXm-sS H-∂mw-Zn-\w kv-‰w-s]Sp-°p-tºmƒ H-cp hn-°-‰n-\v 181 d¨-sk-∂ i-‡am-b \n-e-bnem-Wv k-μ¿-iI¿. X

kalikkalam@thejasonline.com

tem-I sS-∂n-kv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ {^-©v Xm-cw tPm hn¬-{^-Uv tkm-M-tbm-Sm-Wv hnw-_nƒ-U¨ tP-Xm-hv Iq-Snbm-b ap-td ]cm-P-b-s∏-´Xv.

]-\m-Pn: c-Rv-Pn t{Sm-^n {Kq-∏v kn-bn¬ tKm-h-tbm-Sv tI-c-fØn-\v aq-∂p hn-°-‰v tXm¬-hn. 179 d¨-kn-s‚ hn-P-b-e-£yw tKm-h G-gp hn-°-‰v \-„-Øn¬ a-dn-I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kvtIm-¿: tI-c-fw 273 & 147. tKm-h 242 & 183/7.\m-emw-Zn-\w I-fn ]p-\-cm-cw`n-°p-tºmƒ C-cp So-ap-Iƒ-°pw hn- P - b - { ]- X o- £ - b p- ≠ m- b n- c p-

∂p. A-©p hn-°-‰n-\v 82 d¨sk-∂ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p tKmh. F-∂m¬, ]p-d-Øm-hm-sX 57 d¨-kp-am-bn l¿-j-Zv l-\p-a-¥v K-tU-°¿ tI-c-f _u-f¿-am¿°p ]n-Sn-sIm-Sp-°m-sX s]m-cpXn-b-t∏mƒ aq-∂p hn-°-‰v _m°n \n¬-s° tKm-h hn-P-bw Ic-ÿ-am-°n. 102 ]-¥n¬ 10 _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-k-dpw A-S-ßp-∂-

Xm-Wv K-tU-°-dn-s‚ C-∂n-Mvkv. tI-c-f-Øn-\m-bn ]n {]-im¥v, sI B¿ {io-Pn-Øv, hn-\q-]v a-t\m-l-c≥ F-∂n-h¿ c-≠p hn°-‰p-Iƒ ho-Xw t\-Sn. P-btØm-sS tKm-h-bv-°v \m-ep t]mbn‚p-Iƒ e-`n-®p. {Kq-∏n¬ tKmh \m-em-a-Xpw tI-c-fw A-©m-aXp-am-Wp-≈-Xv. tI-c-f-Øn-s‚ A-Sp-Ø a¬-k-cw 30\v ssl-Zcm-_m-Zn-s\-Xn-tc-bm-Wv.

X X

C-´y H-¶n-\v 181, apc-fn hn-Pb - v (91*), tN-tX-izÀ ]p-Pm-c (58*) in-JÀ [-hm³ 29 d¬-kn-\v ]pd¯v BÀ A-izn-\p ]I-cw c-ho-{µ PtU-P So-anÂ

sk-©z-dn-bn-te-°v Ip-Xn°p-∂ Hm-]-W¿ apc-fn hnP-bv bpw (91*) A¿-[-sk-©z-dn-bp-ambn ap-t∂-dp-∂ tN-tX-iz¿ ]pPm-c-bp-am-Wv (58*) H-∂mw-Zn-\w C-¥y-sb `-{Zam-b \n-e-bn-seØn-®-Xv. Hm-]-W¿ in-J¿ [-hms‚ hn-°-‰m-Wv C-¥y-°v H-∂mwZn-\w \-„-am-b-Xv. 49 ]-¥n¬ \mev _u-≠dn-tbm-sS 29 d¨-sk-

\m-bm-kw t\-cn-´-tXm-sS C-¥y an-I-® kv-tIm-dn-te-°v Ip-Xn-®p. 201 ]-¥n¬ 17 _u-≠-dn-I-fpƒs∏-Sp-∂-Xm-Wv hnP-bvbp-sS C∂n-Mv-kv. 117 ]-¥n¬ G-gv _u-≠-dn-Ifm-Wv ]p-Pm-c-bp-sS C-∂n-Mv-kn\v I-cp-Øv \¬-In-bXv. C-cp-hcpw tN¿-∂v A-]-cmPnX c≠mw hn-°-‰n¬ 140 d¨-kv C-¥y≥

sa¬-_¨: B-j-kv ]-c-º-cbn-se \m-emw {In-°-‰v sS-Ãn¬ Cw-•-≠n-\v t`-Z-s∏-´ Xp-S-°w. Ãm≥ _m-‰v-kv-am≥ sI-hn≥ ]ot‰-gv-k≥ (67*) A¿-[-sk-©z-dnbp-am-bn {Io-kn¬ \-Iq-c-an-´-XmWv H-∂mw-Zn-\-Øn¬ X-I¿-® ap∂n¬ I-≠ Cw-•-≠n-s\ c-£n®-Xv. B-Zy-Zn-\w kv-‰w-s]-Sp-°ptºmƒ B-dp hn-°-‰n-\v 226 d¨sk-∂ \n-e-bn-em-Wv Cw-•-≠v. 152 ]-¥n¬ \m-ev _u-≠-dnI-fpw H-cp kn-Iv-k-dpw ]m-bn-®mWv ]o-t‰-gv-k≥ 67 d¨-kv Is≠-Øn-b-Xv. I-fn-\n¿-Øp-tºmƒ ]o-t‰-gv-k-s\m-∏w H-cp d¨kp-am-bn Snw s{_-kv-\-\m-Wv {Io-kn¬. Iym-]v-‰≥ A-se-ÿ Ip-°v (27), ssa-°¬ Im¿-s_dn (38), tPm dq-´v (24), C-bm≥ s_¬ (27), s_≥ kv-t‰m-Iv-kv (14), tPm-Wn s_-b¿-kv-t‰m-hv (10) F-∂n-h-cp-sS hn-°-‰p-I-fmWv k-μ¿-i-I¿-°v C-∂-se \„-am-b-Xv. Hm-ko-kn-\m-bn d-bm≥ lm-cn-kpw an-s®¬ tPm¨-k\pw c-≠p hn-°-‰v ho-Xw ho-gvØn. ]o-‰¿ kn-Uv-en-bpw sj-bv≥ hm-Sv-k-\pw Hm-tcm hn-°-‰v hoXw ]-¶n-´p. 91,092 tem-I sd-t°m-Uv ImWn-I-fm-Wv C-∂-se sa¬-_-

Wn¬ B-j-kv sS-kv-‰v ho-£n°m-s\-Øn-b-Xv. sS-kv-‰n¬ H-cp Zn-\w C-{X-bpw Im-Wn-Iƒ BZy-am-bm-Wv a¬-k-cw t\-cn-´p Im-Wm-s\-Øp-∂-Xv. 1960˛61¬ sh-kv-‰v C≥-Uo-kpw B-kv-t{Xen-b-bpw X-Ωn¬ sa¬-_-Wn¬ \-S-∂ sS-kv-‰n¬ 90,800 Im-WnIƒ a¬-k-cw Im-Wm-s\-Øn-bXm-bn-cp-∂p C-Xn-\p ap-º-sØ sd-t°m-Uv. Cu sdt°m-Uv a-dnI- S - ∂ - t ∏mƒ {Ku-≠nse sS-en≥ hn-j≥ kv{Io-\n¬ sdt°m-Uv ]- sd-t°m-Uv Im-Wn¶m- f n- Ø w I-sf-Øn-b-t∏mƒ Nq- ≠ n- ° m- FÆw kv-{Io-\n¬ ´ p - I - b p w {]-Z¿-in-∏n-°p-∂p sN- b v - X n- c p∂p. hn-ca - n-® t{K-bw kzm-\p ]-Icw tam-≠n ]-t\-k-dn-s\-bm-Wv Cw-•-≠v B-Zy C-e-h-\n-¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bX - v. ]-cº - c - t\-cs - Ø 3˛0\v ssI-°-em-°n-b-Xn-\m¬ kz-¥w Im-W-Iƒ-°p ap-∂n-¬ Xp-S¿-®-bm-b \m-emw P-bw e£y-an-´m-Wv Iw-Km-cp-∏S- I-fØ - nen-d-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv.

Xn-cn-¨p-h-c-hn B³-Un ap-td-bv-¡v tXmÂ-hn e≠≥: ]-cn-°n¬ \n-∂v tam-NnX-\m-bn H-cp C-S-th-f-bv-°p tijw tIm¿-´n-en-d-ßn-b e-≠≥ sS-∂n-kv kq-∏¿ Xm-cw B≥-Un ap-td-bv-°v tXm¬hn. ap-_mZme

c-Rv-Pn t{Sm-^n: tI-c-f-¯n-\v aq-¶p hn-¡-äv tXmÂ-hn

Sp-Ø [-hm-s\ tam¿-s\ tam¿°-en-s‚ _u-fn-Mn¬ B¬hntdm ]o-t‰-gv-k≥ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bmbn-cp∂p. [-hm≥ ]p-d-Øm-hptºmƒ C-¥y-°v 41 d¨-km-Wp≠m-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬, c≠mw hn-°-‰n¬ hn-P-bv˛ ]pPm-c kJyw Z-£nWm-{^n-°≥ _u-f¿-am-sc A-

\m-emw B-j-kv: Cw-¥-−v B-dn-\v 226, sI-hn³ ]o-tä-gv-k³ 67*

ssa-°¬ Im¿-s_-dn-sb _uƒ-Um°n-b Hm-ko-kv Xm-cw sj-bv≥ hm-Svk-s‚ B-ÀmZw

I¬-∏-‰: h-b-\m-´n-se ao-\-ßmSn-bn¬ \-S-∂ 39m-a-Xv kw-ÿm\ ¢-∫v ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥jn-∏n¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Fkv.-_n.-Sn tP-Xm-°-fm-bn. hmin-tb-dnb I-em-i-°-fnbn-¬ G-I-]-£o-b-am-b H-cp tKm-fn-\p tI-c-f t]m-en-kn-s\bm-Wv F-kv.-_n.-Sn ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn-b-Xv. a¬-k-c-Øn-s‚ 50mw an-\n-‰n¬ F-kv.-_n.-Sn-bp-sS kv-ss{S-°¿ ]n D-kv-am-\m-Wv hnPb tKmƒ kw-ÿm-\ ¢-∫v ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ hn-P-bn-I-fmb Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-kv.-_n.-Sn. Sow t\-Sn-b-Xv.-

C-´y-¡v an-I-¨ XpS¡w

]o-tä-gv-k-\v AÀ-[-sk-©z-dn; Cw-¥-−n-\v t`-Z-s¸-« Xp-S-¡w

D-dp-tKz-bv³ tKmÄIo-¸À knÂ-h hmkv-tIm-U Km-a-bnÂ

kwØm\ ¢ºv ^pSvt_mÄ: Xncph\´-]p-cw Fkv._n.Sn. tP-Xm-¡Ä

c−mw- sS-kväv: sh-fn-¨-¡p-d-hn-s\ Xp-SÀ-¶v H-¶mw- Zn-\w I-fn t\c-s¯ A-h-km-\n-¸n¨p

]-cn¡v; Sn-]v-k-sd-hn-Iv sNss¶ Hm-]-Wn-\nÃ

sN-ss∂: sk¿-_n-b≥ Xmchpw \n-e-hn-se Nmw-]y-\pamb Pm≥-tIm Sn-]v-k-sd-hn-Iv 30\v B-cw-`n-°p-∂ sN-ss∂ Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n¬ \n-∂v ]n≥-amdn. ]-cn-°m-Wv Xm-c-Øn-\v hn-\bm-bXv. ]-cn-°v aq-ew H-tŒm_¿ ap-X¬ Xm-cw tIm-¿-´n-en-dßp-∂n√.

11

kozhikode

kv-tIm¿: 5˛7, 3˛6. ]p-dw-thZ\-sb Xp-S¿-∂v sk-]v-‰w-_-dnem-Wv 26 Im-c\m-b Xm-cw sS-∂nkv tIm¿-´n¬ \n-∂v hn-{i-ØnB≥-Un ap-td \m-bn ]n-≥-am-dn-bXv.

hn-^-e-{i-aw.... C-¥y≥ Xm-cw tN-tX-iz¿ ]p-Pmc-sb d-Æu-´m-°≥ {i-an-°p-∂

F-_n Un-hn√n-tb-gvkv kv-tIm¿ t_m¿-Un¬ Iq-´n-t®¿Øn-´p-≠v. sh-fn-®-Ip-d-hn-s\ XpS¿-∂v C∂se 30 Hm-h-tdm-f-amWv \-„-am-bXv. H∂mw sS-kv-‰n¬ \n-∂v H-cp am-‰w h-cp-Øn-bm-Wv C-¥y C∂-se B-Zy C-eh-s\ {]-Jym]n-®-Xv. kv-]n-∂¿ B¿ A-izn-\p

A-´ÀkÀ-h-I-emim-emao-äv: tI-c-f-¯n-\v aq¶v kzÀWw

Fw Un Xm-c (1000 ao Hm-´w), \oc-Pv kn Fw (800 ao Hm´w) ]-Sym-e: A-¥¿k¿-h-I-emimem A-Xv-e-‰n-Iv- ao-‰n¬ tI-c-fØn--\v aq-∂v kz¿Ww. Fw Un Xm-c, \o-c-Pv kn Fw, hn-jv-Wp hn F-∂n-h-cm-Wv tI-c-f-Øn-\p th-≠n kz¿-W-Øn¬ ap-Ø-an-´Xv. 1000 ao-‰-¿ Hm-´-ØnemWv Imen-°-‰v bp-\n-th-gv-kn-‰n-bv-°p th-≠n a¬-k-cn-°p-∂ Xm-c kz¿-Ww Nq-Sn-b-Xv. 5000 ao-‰-¿ Hm-´Øn-¬ sh¶-ew t\Sn-b Xm-c CtXm-sS c-≠p sa-U-ep-Iƒ tI-cf-Øn-s‚ A-°u-≠n-te-°v Iq´n-t®¿-Øp. 800 ao Hm-´-Øn-¬ Im-en°-‰v bp-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS \oc-Pv H∂m-as - X-Øn-bt- ∏mƒ tI-cf - bq\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS hn-jv-Wp hn 400 ao Hm-´-Øn¬ kz¿-Ww I-cÿ-am-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]-´n-Ibn¬ 21 t]m-bn‚p-am-bn H-ºXmw ÿm-\Ø - m-Wv tI-cf - w, 59 t]m-bn‚p-≈ ]-©m-_m-Wv X-e∏ - Øv.

]-Icw Hmƒdu-≠¿ c-ho-{μ PtU-P-sb-bm-Wv C-¥y 11 Aw-K So-an-¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bXv. F∂m-¬, H-∂mw-sS-kv-‰n-\n-sS ]-cnt°-‰ t]-k¿ tam¿-°¬ c-≠mwsS-kv-‰n¬ Xn-cn-s®-Ønb-Xv Z£n-Wm-{^n-°-bv-°v B-izm-kam-bn.

X-s‚ I-cn-b-dn-se A-hkm\ sS-Ãv I-fn-°p-∂ Ãm¿ Hmƒdu-≠¿ Pm-Izn-kv Im-en-kv Z£n-Wm-{^n-°-bv-°m-bn C∂se _uƒ sN-bvXp. Ggv Hm-hdn¬ H-cp sa-bv-U-\pƒ-s∏-sS 23 d¨-km-Wv Im-en-kv hn-´p-sImSp-ØXv.

k-½n-bp-sS an-I-hn hn³-Uo-kn-\v P-bw H-Iv-em‚ v: Um-c≥ k-Ωn-bp-sS (43*) A-{]-Xo-£n-X _m-‰n-Mv anI-hn¬ \yq-kn-e‚n-s\-Xn-tc sh-Ãv C≥-Uo-kn-\v B-th-i-Ic-am-b P-bw. _u-f¿-am¿ \n-d™m-Sn-™ ]n-®n¬ _m-‰n-Mv Zpjv-I-c-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, kΩn c-£-I-\m-b-t∏mƒ hn≥-Uokv \yq-kn-e‚ v ]-cy-S-\-Øn-se B-Zy P-bw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. B-Zyw _m-‰v sN-bv-X In-hokv 42.-1 Hm-h-dn¬ 156 d¨-kn-\v Iq-Sm-cw I-b-dn. \m-ep hn-°-‰v ho-gv-Øn-b Uz-bv≥ {_m-thmbpw c-≠v hn-°-‰v ho-Xw t\-Sn-b c-hn cmw-t]m-fpw tP-k≥ tlmƒ-U-dp-am-Wv B-Xn-tY-b _m-‰nMv \n-c-sb Ip-´-I-im-∏v sN-bv-XXv. Iym-]v-‰≥ s{_≥-U≥ a-°p√w (51), \-Xm≥ a-°p-√w (47) F∂n-h-cm-Wv \yq-kn-e‚ v _m-‰nMv \n-c-bn¬ t`-Z-s∏-´ {]-I-S-\w Im-gv-N-h-®-Xv. a-dp-]-Sn-bn¬ an-s®¬ a-t¢K≥ A-©p hn-°-‰p-am-bn an-∂nb-t∏mƒ \yq-kn-e‚ v B-dp hn°-‰n-\v 96 d¨-sk-∂ \n-e-bnte-°v ho-Wp. F-∂m¬, k-Ωn an-I-® _m-‰n-Mv {]-I-S-\-hp-am-bn ap-t∂-dn-b-t∏mƒ 27.-3 Hm-h-dn¬ F-´p hn-°-‰v _-en-I-gn-®v hn≥Uo-kv hn-P-bw kz-¥-am-°n. 27

]-¥n¬ A-©v _u-≠-dn-I-fpw aq-∂v kn-Iv-k-dpw Dƒ-s∏-Sp-∂Xm-Wv k-Ωn-bp-sS C-∂n-Mv-kv. se‚n ssk-a¨-km-Wv (34)

k-Ωn-bp-sS _m-‰nMv hn≥-Uo-kv \n-c-bn-se a-s‰m-cp {]-[m-\ kv-tIm-d¿. P-b-tØmsS A-©p a¬-k-c-ß-fp-sS ]-cº-c-bn¬ k-μ¿-i-I¿ 1˛0s‚ eoUv t\-Sn.

t]m-fn D-a-dnKÀ A-hmÀ-Uv BÀ A-izn-\v apw-ss_: H-cp h¿-j-sØ {]-IS-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ _n.kn.kn.sF k-Ωm-\n-°p∂ t]m-fn D{anK¿ A-hm¿-Uv C-¥y≥ Hm-^v kv-]n-∂¿ B¿ A-izn-\v e-`n-®p. 12 amk-sØ ko-\nb¿, Pq\n-b¿ {In-°‰v Xm-c-ß-fp-sS {]IS-\w hn-e-bn-cp-Øn-bm-Wv _n.kn.kn.sF ap≥ {In°-‰v Xm-cw Iq-Snbm-b D{anK-dn-s‚ t]-cn-¬ B¿ A-izn≥ Hmtcm h¿-jhpw A-hm¿-Uv {]- H∂p ap-X¬ sk-]v-‰w-_¿ 30 hJym-]n-°p-∂Xv. 2012 H-tŒm-_¿ sc-bm-Wv Xm-c-ß-fp-sS {]-IS-

\w _n.kn.kn.sF hn-e-bn-cpØp-∂-Xv. C-°m-eb - f - h - n¬ sS-Ãv, G-IZn\w, Sz‚n F-∂o a¬-k-c-ßfn¬ \n-∂mbn 43 hn-°‰ - p-Iƒ hogvØn-b A-izn≥ 263 d¨-kpw Xs‚ t]-cn¬ F-gp-Xn tN¿-Øn-cp∂p. A-©p e-£hpw t{Sm-^n-bpam-Wv hn-Pb - n-°v e-`n-°pI. P-\ph-cn 11\v apw-ss_-bn¬ \-S-°p∂ _n.kn.kn.sF hm¿-jn-I A-hm¿-Uv Zm\ N-Sß - n¬ A-izn\v ]p-ck - vI - m-cw k-Ωm-\n-°pw.


CMYK

12 tImgnt°mSv

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

a{´n ap-\o-dn-sâ ]p-kv-X-I I¼-\n¡v Pnlm-Z-v F¶m k]vXw_À 11

hn-I-k-\-¯n-sâ ap³-K-W-\ \nÝbn-t¡−-Xv I-t¼m-f-a-Ã: ]-cn-j-¯v kz¥w {]Xn-\n[n sIm-®n: hn-I-k-\w F-∂-m¬ Itºm-f-Øn-se ap≥-K-W-\-Iƒ\-S-∏m-°-em-sW-∂ Nn-¥m-K-Xn i-‡n-s∏-Sp-∂-Xv A-]-I-S-I-cam-sW-∂p im-kv-{X-km-ln-Xy ]-cn-j-Øv hn-I-k-\ \-b-tc-J. hn-I-k-\-Øn-s‚ ap≥-K-W-\ Xo-cp-am-\n-t°-≠-Xp k-aq-l-amWv. A-Xn-em-Wv hn-I-k-\-Øns‚ cm-{„o-bw {]-Xn-^-en-t°≠-sX-∂p tc-J Nq-≠n-°m-´n. "th-Ww a-s‰m-cp tI-c-fw-˛-`m-hn tI-c-f-Øn-\v H-cp P-\-]-£ hnI-k-\-{I-aw' F-∂ ap-{Zm-hm-Iyhp-am-bn tI-c-f im-kv-{X-km-lnXy ]-cn-j-Øv kw-L-Sn-∏n-°p∂ tI-c-f hn-I-k-\ tIm¨-{K n-em-Wv Cu tc-J A-h-X-cn-∏n®-Xv.hn-Jy-m-X-am-b tI-c-f hn-I-k\ am-Xr-I km-[y-am-°n-b-Xv P-\]-£-Øp- \n-∂p-≈ \-b-cq-]o-Ic-W-Øn-te-°p \-bn-® P-\-Io-b ap-t∂-‰-ß-fm-bn-cp-s∂-∂pw C∂v I-tºm-f-Øn-s‚ Xm¬-∏-cyw D-]-t`m-K-Pz-cw h-f¿-Øp-I-bpw

A-Xp \-Ωp-sS kw-kv-Im-c-sØ Zp-jn-∏n-°p-I-bpw sN-øp-I-bmsW-∂p F-d-Wm-Ip-fw a-lm-cmPm-kv tIm-f-Pn¬ Xp-S-ßn-b tIm¨-{K-kv Nq-≠n-°m-´n.kw-ÿm-\ -{]-kn-U‚ v tUm. F≥ sI i-in-[-c≥-]n≈ k-ao-]-\-tc-J A-h-X-cn-∏n®p. tI-c-fw C-∂p ]n-¥p-S-cp-∂ hn-I-k-\-co-Xn ]m-cn-ÿn-Xn-I X- I ¿- ® - b v - ° n- S - b m- ° p- ∂ - X pw kp-ÿn-c-a-√m-Ø-Xp-am-sW-∂v A-t±-lw ]-d-™p. a-W¬, ]md, sh-≈w ap-X-em-b {]-Ir-Xnhn-`-h-ß-fp-sS Nq-j-Ww {]-IrXn-bp-sS k-¥p-en-Xm-h-ÿ sX‰n-°p-∂p. `q-an-°-®-h-S-Øn¬\n-∂p h-cp-am-\-ap-≠m-°p-∂-hcp-sS F-Æw tI-c-f-Øn¬ s]cp-Ip-∂p. k-º-∂-cpw Z-cn-{Z-cpw X-Ωn-ep-≈ A-¥-cw cq-£-am-hp∂ k-aq-l-am-bn tI-c-fw am-dn. kv-{Xo-]-Z-hn-sb Xp-ey-am-bn°m-Wp-∂ kw-kv-Im-cw C-s√∂-Xp {]-[m-\-{]-iv-\-am-bn ImW-Ww. kv-{Xo-Iƒ-°p kp-c£n-X-cm-bn Po-hn-°m-\m-hmØ kw-ÿm-\-am-Wp tI-c-fw.

Cu ÿn-Xn am-d-W-sa-¶n¬ kmaq-ln-I-\o-Xn-bn-epw enw-K-\oXn-bn-epw ]m-cn-ÿn-Xn-I k-¥pe-\-Øn-epw Du-∂n-b tI-c-fØn-\m-bp-≈ A-t\z-j-Ww IqSn-tb Xo-cq. ]-cn-j-Øv \-S-Øn-b kv-{Xo ]T-\- dn-t]m¿-´v {]-Im-i-\w am[y-a-{]-h¿-Ø-I B¿ ]m¿-h-Xo-

tZ-hn-°p \¬-In F-gp-Øp-Im-cn sI B¿ ao-c \n¿-h-ln-®p. tUm. sI ]n I-Æ≥, tUm. Fw ]n ]c-ta-iz-c≥, Sn Kw-Km-[-c≥, kn ]n \m-cm-b-W≥ Fw.-]n, {]-^. kn sP in-h-i-¶-c≥, {]-^. ]n sI c-ho-{μ≥, tUm. sI cm-tPjv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn hn {io\n-hm-k≥, Pn-√m sk-{I-´-dn hn

A-¥m-cm-{„ \n-e-hm-c-Øn-te-°v D-b¿-Øn-b tIm-gn-t°m-Sv \-S-°m-hv K-h. shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ a-{¥n A-_v-Zp-d-∫v a-{¥n Fw sI ap-\o-dn-\v ]-¥p X-´n-s°m-Sp-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. F {]-Zo-]v Ip-am¿ Fw.-F¬.-F, ta-b¿ F sI t{]-a-Pw k-ao-]w

tI-c-f hn-I-k-\ tIm¨-{K- n¬ im-kv-{X-km-ln-Xy ]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. F≥ sI i-in-[-c≥-]n-≈ \-b-tc-J A-h-X-cn-∏n-°p-∂p

aoUn-bm dn-k¿-®v B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v ^u-t≠-j≥ (Fw.B¿.Un.F^v.) Nm-h-°m-Sv \-SØn-b {XnZn-\ N-e-®n-{X in¬-∏im-e kw-hn-[m-b-I\pw \-S-\pamb tPm-bv amXyp D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p. ]n A-lva-Zv i-co-^v, \q-dp¬ A-ao≥, ]n F Fw l-\o-^v k-ao]w

kn-\n-a-bn N-cn-{Xw h-f-s¨m-Sn-¡-cp-Xv: tPm-bv am-Xyp

CMYK

≤n-bm-Wv. A-°m-Z-an-I- hn-Zym-`ym-kw t]m-epw CXn-\m-h-iy-an-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \n-cq-]-I≥ sF j-◊p-J-Zm-kv, Xn-c-°-Ym-IrØv tPm¨-t]mƒ, \m-S-I- kw-hn-[m-b-I≥ ]n F Fw l-\o-^v, tX-P-kv A-tkm-tjy-‰v F-Un-‰¿ Alv-a-Zv i-co-^v, F≥ Fw kn-±o-Jv, \u-jm-Zv Kp-cphm-bq¿, ep-Jv-am≥, sI F-®v \m-k¿, Sn sI B-‰t°m-b, \q-dp¬ A-ao≥, I-am¬, bp sI k-emw kw-km-cn-®p. Xn-c-s™-Sp-Ø 25 -{]-Xn-`-I-fm-Wv ]-s¶-Sp-Ø-Xv.

A-Sn-am-en: X-Wp-∏v B-kz-Zn°m-≥ aq-∂m-dn-te-°p hn-t\m-Zk-©m-cn-I-fp-sS H-gp-°v. {In-kv-akv-˛-]p-Xp-h-¬-k-c A-h-[n {]-amWn-®v hn-Zym¿-Yn-I-f-S-°w \n-c-h[n t]-cm-Wv k-μ¿-i-\-Øn-\mbn F-Øp-∂-Xv. Hm-tcm Zn-h-kw I-gn-bp-tºm-gpw hn-tZ-i Sq-dn-ÃpI-fp-sS F-Æ-hpw h¿-[n-®p h-cp∂p. h-S-t° C-¥y-bn¬ \n-∂p Ip-Spw-_-k-ta-X-am-Wv hn-t\m-Zk-©m-cn-Iƒ F-Øp-∂-Xv. k-ap-{Z-\n-c-∏n¬ \n-∂v 7000 A-Sn D-b-c-Øn-ep-≈ C-c-hn-Ipfw \m-j-\¬ ]m¿-°n-t\m-Sp tN¿-∂p-In-S-°p-∂ cm-P-a-e-bn-emWv G-‰-hp-a-[n-Iw hn-t\m-Z-k©m-cn-I-sf-Øp-∂-Xv. \o-e-Kn-cnXm-sd-∂ h-c-bm-Sp-I-sf sXm-´Sp-Øv Im-Wm-\m-hp-sa-∂-Xm-Wv C-hn-tS-°p Iq-Sp-X¬ hn-t\m-Zk-©m-cn-Iƒ h-cm≥ Im-c-Ww. e-°w sh-≈-®m-´-am-Wv hn-t\mZ-k-©m-cn-I-sf B-I¿-jn-°p∂ a-s‰m-cp L-S-Iw. aq-∂m¿ D-Zp-

a-Þ-e-]q-P-tbm-sS i-_-cn-a-e-bn H-cp {h-X-Im-e-¯n-\p-Iq-Sn ]-cn-k-am-]v-Xn F-kv jm-P-lm≥ i-_-cn-a-e: X-¶-A-¶n Nm¿-Ønb a-fi-e-]q-P-tbm-sS i-_-cn-ae-bn¬ H-cp {h-X-Im-e-Øn-\p-IqSn `-‡n-\n¿-`-c-am-b ]-c-y-h-km\w. 41 Zn-h-kw \o-≠ {h-Xm-\pjvTm-\-ß-fp-sS- \n-d-hn¬ C-∂se D-®-bv-°v 12.---30\m-bn-cp-∂p afi-e-]q-P. I-e-iw, I-f-`m-`ntj-Iw F-∂n-h-tbm-sS-bm-Wp N-S-ßp-Iƒ B-cw-`n-®-Xv. cm-hnse 11 h-sc-tb s\-ø-`n-tj-Iw D≠m-bn-cp-∂p-≈q. In-g-t° a-fi-]-Øn¬ X{¥n I-WvT-c-cv a-tl-iz-c-cp-sS ap-

Jy-Im¿-an-I-Xz-Øn¬ I-f-`-hpw 25 I-e-i-hpw ]q-Pn-®p. {_-“-Ie-i-Øn¬ I-f-`w \n-d-®p \o-cmRv-P-\w D-gn-™p `-K-hm-s\ 25 I-e-i-am-Sn. C-Xn-\p-ti-jw, {_“-I-e-iw ta¬-im-¥n- ]n F -- ≥ -\m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn G-‰phm-ßn hm-Zy-ta-f-ß-fp-sS A-Iº-Sn-tbm-sS {io-tIm-hn-en-s\ hew-h-®-ti-jw {io-tIm-hn-en-\p≈n-se-Øn-®p `-K-hm-\v A-`ntj-Iw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v \n-thZy-Øn-\p-ti-jw {]-k-∂ -]q-Pbv-°m-bn \-S-b-S-® k-a-bw A-ø∏-hn-{K-l-Øn¬ X-¶-A-¶n Nm¿Øn a-lm-aw-K-fm-c-Xn \-S-∂-

A-´m-cm-{ã \n-e-hm-c-ap-Å kÀ-¡mÀ kv-IqÄ C-\n tIm-gn-t¡m-Sn-\p kz-´w

F hn-P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.hn-Zym-`ym-kw, B-tcm-Kyw, Irjn, enw-K-]-Z-hn Xp-ey-X, hy-hkm-bw, Du¿-Pw, K-Xm-K-Xw, hntI-{μo-I-c-Ww, km-º-Øn-Iw, k-l-I-c-Ww Xp-S-ßn 17 sk-an\m-dp-I-fpw 51 in¬-∏-im-e-I-fpw hn-I-k-\ tIm¨-{K- n-s‚ `m-Kam-bn \-S-°pw.

sIm-Spw-X-Wp-¸v B-kz-Zn-¡m³ aq-¶m-dn Xn-c-¡v; Xm-]-\n-e ]q-Pyw Un-{Kn-bn-te-¡v

Nm-h-°m-Sv: kn-\n-a-bn¬ N-cn-{X-k-Xy-ß-sf h-fs®m-Sn-°-cp-sX-∂pw N-cn-{X-sØ N-cn-{X-am-bn Bhn-jv-I-cn-°-W-sa-∂pw {]-ap-J kw-h-n-[m-b-I-\pw \-S\ - p-am-b tPm-bv- am-Xyp ]-d™ p. ao-Un-bm- dn-k¿®n-s‚ U-he - ] - vs - a‚ v ^u-t≠-j≥ (Fw.--B¿.--Un.-F-^v.)-- kw-LS- n-∏n-® {Xn-Zn-\ N-e® - n-{X in¬-∏i - me D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p tPm-bv am-Xyp. kw-hn-[m-b-I-s‚ I-e-bm-Wv kn-\n-a-sb-∂pw Xn-c-°-Y h-en-b-Im-cy-a-s√-∂pw kw-hn-[m-b-I≥ {]n-b-\-μ≥ Nq-≠n-°m-´n. kw-hn-[m-\-I-e H-cp kn-

I-h¿-Nn-{X-Øn-eq-sS {]-km-[I¿.-Jp¿-B-\n¬ 41 X-h-W Pnlm-Zv F-∂ hm-°v D-]-tbm-Kn®n-´p-s≠-∂pw A-Xn¬ H-cn-SØp-t]m-epw ap-kv-enw-Iƒt°m A-ap-kv-enw-Iƒ-t°m FXn-tc-bp-≈ [m¿-an-I bp-≤-sa∂p hn-ti-jn-∏n-®n-´n-s√-∂pw te-J-\-Øn-¬ F≥-Pn-\o-b¿ hy-‡-am-°p-∂p-≠v. {]-hm-N-Is\ B-flo-b h-gn-Im-´n-bpw A[ym-]-I-\p-am-bm-Wv A-t±-lw hm-gv-Øp-∂-Xv. H-eo-hv ]-ªn-t°-j≥-kns‚ Cw-{]n‚m-b Z _p-°v ]o∏vƒ B-Wv F≥-Pn-\o-b-dp-sS Pn-lm-Zv B‚ v A-Z¿ F-s -bvkv F-∂ ]p-kv-X-Iw ]p-d-Øn-d°n-b-Xv.--

tXm-sS a-fi-e-]q-P-bv-°p ]-cyh-km-\-am-bn. Xn-cp-k-∂n-[m-\w I¿-∏q-c Zo]-{]-`-bn¬ Pz-en-®p \n¬-s° Xn-cp-\-S Xp-d-∂-tXm-sS Iq-´ i-cWw-hn-fn D-b¿-∂p. X-¶-A-¶nNm¿-Øn-b `-K-hm-s‚ tX-tPm-ab-cq-]w Im-Wm≥ `-‡¿ {iotIm-hn¬ \-S-bn-te-°v H-gp-Insb-Øn. a-fi-e-Im-e-Øn-\p ]cn-k-am-]v-Xn- Ip-dn-®p cm-{Xn 10\p l-cn-h-cm-k-\w ]m-Sn \-S A-S®p.--- i-c-W-ap-J-cn-X-am-bn-cp-∂ k∂n-[m-\w C-\n 30\p am-{X-ta kPo-h-am-Iq. 30\p ssh-Io-´v 5.---30 aI-c-hn-f-°v a-tlm¬-k-h-Øn-

\m-bn \-S-Xp-d-°pw. 29\p cm-{Xnh-sc `-‡-sc a-e-I-b-dm≥ A\p-h-Zn-°p-I-bn-√. 30 ap-X¬ `‡¿-°p ]-º-bn¬ \n-∂v a-I-chn-f-°n-\p {]-th-i-\w A-\p-hZn-°pw. `-‡-P-\- {]-hm-l-Øn¬ I-gn-™ h¿-j-tØ-Xn-t\°mƒ 30 i-X-am-\w h¿-[-\ tcJ-s∏-Sp-Øn. h-gn-]m-Sv h-c-hn-\-Øn¬ 20 iX-am-\-Øn-s‚ h¿-[-\-bp-≠m-bn´p-≠v. 131 tIm-Sn. A-c-h-W-∏m-bk hn¬-∏-\-bm-Wv H-∂mw-ÿm\-Øv. 51.---7 tIm-Sn (Un-kw-_¿ 25 h-sc). P-\p-h-cn 14\p k-‘y-°mWv a-I-c-tPym-Xn Z¿-i-\w.---

a¬-t∏-´v tdm-Un-em-Wv B-I¿j-I-am-b sh-≈-®m-´w. C-hn-sSsb-Øp-∂-h¿ In-gp-°mw-Xq-°mb ]m-d-I-fn¬ \n-∂p ]-Xn-°p-∂ Ip-fn¿-a-bm¿-∂ sh-≈-Øn¬ Ip-fn-I-gn-™m-Wp a-S-ßp-∂-Xv. k-μ¿-i-I¿ Iq-Sp-X¬ k-a-bw sN-e-h-gn-°p-∂-Xv aq-∂m-dn-se {]-[m-\ hn-t\m-Z-k-©m-c tI-{μß-fm-b am-´p-s∏-´n-bn-epw Ft°m-t]m-bn‚n-ep-am-Wv. C-hnsS Un.-Sn.-]n.-kn-bpw ssl-U¬ Sq-dn-k-hpw k-©m-cn-Iƒ-°m-bn t_m-´n-Mv ku-I-cy-ta¿-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. am-´p-s∏-´n P-em-i-b-Øn-eqsS-bp-≈ t_m-´n-Mv hn-t\m-Z-k©m-cn-I-ƒ-°p l-c-am-Wv. Ft°m-t]m-bn‚n-epw Ip-≠-f AW-s°-´n-epw k-©m-cn-I-fp-sS Xn-c-t°-dn-bn-´p-≠v. aq-∂m-dn¬ Xm-]-\n-e ]q-Pyw Un-{Kn-bn-epw Xm-gv-∂-tXm-sS i-‡-am-b a™p-ho-gv-N-bm-Wv A-\p-`-h-s∏Sp-∂-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: an-I-® `u-XnI km-l-N-cy-hpw km-t¶-XnI-Øn-I-hpw D-b¿-∂ A-°mZ-an-I \n-e-hm-c-hp-am-bn A¥m- c m- { „ \n- e - h m- c - Ø n- e p≈ k-¿-°m¿ kv-Iqƒ tIm-gnt°m- S n- \ p kz- ¥ - a m- b n. \- S °m-hv K-h. shm-t°-j-\¬ l- b ¿ sk- ° ≥- U - d n kv - I qƒ A- ¥ m- c m- { „ \n- e - h m- c Øn- t e- ° p- b ¿- ∂ - X m- b n - a {¥n ]n sI A- – p- d - ∫ v {]Jym-]n-®p. C-¥y-bn-se an-I-® 10 k¿°m¿ kv-Iq-fp-I-fn-sem-∂mbn \-K-c-Øn-se Cu kv-Iqƒ am-dn. tI-c-f-Øn-¬ Cu \n-ehm-c-Øn-te-°p-b-cp-∂ H-∂ma-sØ kv-Iq-fm-Wn-Xv. tIm-gnt°m-Sv t\m¿-Øv Fw.-F¬.F. F {]-Zo-]v Ip-am-¿ hn-`m-h\w -sN-bv-X {]-tam-´n-Mv do-Py\¬ kv-Iqƒ Sp C‚¿-\m-j\¬ kv-‰m≥-tU-¿-Uv-kv {Xq aƒ-´n-∏nƒ C‚¿-sh≥-j≥ ({]n-kw) ]-≤-Xn-bn-eq-sS-bmWv Cu k¿-°m¿ kv-Iq-fn-s\ tem-tIm-Ø-c \n-e-hm-c-Ønse-Øn-®-Xv. Fw.-F¬.-F. ^-≠n¬ \n-∂p-≈ c-≠p-tImSn cq-]-bpw kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ A-©-c-t°m-Sn cq]-bp-am-bm-Wv ]-≤-Xn Xp-Sßn-b-Xv. 15 tIm-Sn-bp-sS k-lm-bhp-am-bn ss^-k¬ B‚ v i_m-\ ^u-t≠-j-\pw F-Ønb-tXm-sS-bm-Wv Fw.-F¬.-F-

bp-sS {i-a-ß-ƒ e-£y-Ønse-Øn-°m-\m-b-Xv. C≥t^m-kn-kv, sI.-F-kv.-B¿.H, sF.-sF.-Fw, Zn sI-^v F∂n-h-bp-sS km-t¶-Xn-I klm-b-hpw e-`y-am-°n-b-tXmsS- kv-Iq-ƒ Ip-Xn-®p. {]o ^m-{_n-t°-‰-Uv tlm-tfm tªm-°p-Iƒ sIm≠p \n¿-an-® sI-´n-Sw, B-kvt{X-en-b≥ {Sq _u¨-kv hncn-® C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bw, \yq-kn-e≥-Un-¬ \n-∂v C-d°p-a-Xn sN-bv-X B-kv-t{SmX

߃-sIm-≠p A-e-¶-cn-®n-´p≠v. F-´p ¢m-kv-ap-dn, \m-ep et_m-d-´-dn, 50 iu-Nm-e-b-߃ F-∂n-h-bm-Wp ]p-Xn-b tªm-°n-ep-≈-Xv. kv-Iq-fn-s\ an-I-® ]T-\ \n- e - h m- c - Ø n- s e- Ø n- ° m≥ C-hn-S-sØ A-[ym-]-I¿-°p {]-tXy-I ]-cn-io-e-\w \¬-Inbn-´p-≠v. e-£yw ssI-h-cn°p-∂-Xp-h-sc A-[ym-]-I¿°p ÿ-ew-am-‰-an-s√-∂p k¿°m¿ D-Øh -- n-d-°n-bn-´p-≠v. Ip-´n-I-fn¬ A-¥¿-eo-\-am-b

F {]-Zo-]v Ip-am-À Fw.-FÂ.-FbpsS ]²Xn

S¿-d-^v ]m-In-b tlm-°n, ^pSv-t_m-ƒ an-\n-kv-t‰-Un-bw, 24,000 ]p-k-v X-I-ß-f-S-ßn-b sse-{_-dn, hm-b-\-bv-°m-bn {]-tXy-I D-Zym-\w, 2500 t]¿°n-cn-°m-hp-∂ `-£-W-lmƒ, ]-S¿-∂p ]-¥-en-®p \n¬°p-∂ X-W-¬-a-c-߃-°n-Sbn-eq-sS I-cn-¶¬ ]m-In-b \S-h-gn-Iƒ.-.-. F-∂n-ß-s\ \ofp-∂p kv-Iq-fn-s‚ {]-tXy-IX-. _m-kv-I-‰v- t_m-ƒ, thm-fn_mƒ, _m-Uv-an-‚¨ tIm¿´p-Iƒ, Pnw-t\-jyw F-∂n-h A-S-ßn-b-Xm-Wv C-≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bw. 76,000 N-Xp-c-{i A-Sn hnkv-Xo¿-W-Øn-em-Wv em≥-Uvkv-tI-∏v sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. 750 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kv-Xm-cap-≈ ¢m-kv ap-dn-Iƒ h¿-W-

A-`n-cp-Nn-I-sf sXm-´p-W¿Øn t{]m-¬-km-ln-∏n-°p-∂Xn-\m-h-iy-am-b F-√m-hn-[ ku-I-cy-ß-fpw kv-Iq-fn¬ k÷o-I-cn-®n-´p-≠v. kv-Iqƒ \m-Sn-\p k-a¿-∏n°p-∂ N-S-ßn¬ a-{¥n Fw sI ap-\o¿, F {]-Zo-]v Ip-am¿ Fw.-F¬.-F, ta-b¿ F sI t{]-a-Pw, ss^-k¬ B‚ v i_m-\ ^u-t≠-j≥ km-c-YnI-fm-b ss^-k¬, i-_m-\ kw-km-cn-®p.H-cp k¿-°m¿ hn-Zym-e-bsØ D- ∂ - X \n- e - h m- c - Ø nse- Ø n- ° m- \ p- ≈ ss^- k ¬ B‚ v i- _ m- \ ^u- t ≠j-s‚ ]-cn-{i-aw tI-c-f-w amXr-I-bm-bn Im-W-W-sa-∂p a- { ¥n A- – p- d - ∫ v B- h - i ys∏-´p.

i-_-cn-a-e-bn a-I-c-hn-f-¡p h-sc tNm-dq-Wv C-à ]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e-bn¬ aI-c-hn-f-°p a-tlm-¬-k-hw I-gnbp-∂-Xp-h-sc (P-\p-h-cn 20 hsc) tNm-dq-Wv N-S-ßv D-≠m-bncn-°n-√. A-`q-X-]q¿-h-am-b Xn-c-°p ]-cn-K-Wn-®pw ]-º-bn¬ Xo¿∞m-S-\-Im-e-Øv {]m-b-]q¿-Ønbm-b kv-{Xo-Iƒ F-Øp-∂-Xp X-S-bp-∂-Xn-\p-am-bm-Wv Cu \nb-{¥-Wsa∂v tZhkzw A[nIrX¿ Adn-bn®p.

a-fi-e-]q-P-bv-°p ap-t∂m-Sn-bm-bn X-{¥n I-WvT-c-cv a-tl-iz-c-cp-sS-bpw ta¬-im-¥n ]n F≥ -\m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS-bpw Im¿-an-I-Xz-Øn¬ I-e-i-hp-am-bn {io-tIm-hn-¬ h-ew-h-bv-°p-∂p RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-326. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kwÿm-\ {]-Xn-\n-[n-k-tΩ-f-\-Øn-\v k-am]-\w Ip-dn-®v tIm-´b-Øp \-S∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y kwÿm-\ {]-knU‚ v Ic-a-\ A-ivd-^v aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p. C≥sk-‰n¬ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv tIm-´b-Øp \-S-Ønb dm-en

tIm-gn-t°m-Sv: C-kv-emw-a-XsØ th-´-bm-Sm≥ `o-I-c-hm-Z-ambn Pn-lm-Zn-s\ hym-Jym-\n-°p∂-Xn-s\-Xn-tc A-¥-cn-® {]-apJ km-aq-ln-I Nn-¥-I≥ A-kvK¿ A-en F-≥-Pn-\o-b¿ F-gp-Xnb te-J-\ k-am-lm-c-am-b Pnlm-Zn-\v a-{¥n Fw sI ap-\o-dns‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ H-en-hv ]-ªn-t°-j≥-kv ]p-dw-N-´-bmbn \¬-In-b-Xv A-ta-cn-°-bn-se thƒ-Uv t{S-Uv sk‚-dn-\p-t\sc-bp-≠m-b `o-I-cm-{I-a-W-Øns‚ Nn-{Xw. te-J-\-Øn¬ A-kv-K¿ Aen F≥-Pn-\o-b¿ k-a¿-Yn-°p∂-Xn-\p t\¿-hn-]-co-X B-i-bam-Wv ]p-kv-I-X-Øn-s‚ I-h¿-

Nn-{X-Øn-eq-sS \¬-Ip-∂-Xv. thƒ-Uv t{S-Uv sk‚¿ B-{I-aWw ap-kv-enw Pn-lm-Zn-I-fp-sS `oI-c-X-bm-sW-∂m-Wv A-ta-cn-° {]-N-cn-∏n-°p-∂-Xv. F-∂m¬, te-J-\-Øn¬ Pn-lm-Zv km-aqln-I-\o-Xn-°m-bp-≈ P-\m-[n-]Xy t]-cm-´-sa-∂m-Wv A-kv-K-den F≥-Pn-\o-b¿ hn-ti-jn-∏n-®ncn-°p-∂-Xv.-C-kv-emw-a-X-sØ `o-I-c-hmZ-Øn-s‚ a-X-am-bn Nn-{Xo-I-cn°p-∂-Xn-s\-Xn-tc Pn-lm-Zn-s‚ b-Ym¿-Y A¿-Yw A-t\z-jn-°pI-bm-Wv {K-Ÿ-Im-c≥. F-∂m¬, C-Xn-\p I-S-I-hn-cp-≤-am-bn Pn-lm-Zn-s\ `o-I-c-hm-Z-am-bn {]Pn-lm-Zv B‚ v A-Z¿ F-s bv- N-cn-∏n-°p-∂ A-ta-cn-°-bp-sS kv F∂ ]pkvX-I-Øns‚ hm-Z-sØ ]n-¥p-W-bv-°p-I-bm]pdwN´ Wv ]p-kv-X-I-Øn-\p \¬-In-b

CMYK

Fw ]n hn-t\m-Zv

Thejas Epaper general Edition 2013-12-27  
Thejas Epaper general Edition 2013-12-27  

Thejas Epaper general edition. 2013-12-27