Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-340

16 t]Pv

■ `5.50

22

Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿ tIm´bw

DÄt]PpIfnÂ

C-´yþbp.F-kv. {]-Xnk-Ôn ]-cn-l-cn-¡m³ NÀ¨

Hät\m«¯n D-d-§n-¡n-S-¶ ho-«-½-sb `À-¯m-hv A-Sn-¨p-sIm-¶p sN-dp-tXm-Wn: D-d-ßn-°n-S-∂ ho-´-Ω-sb `¿-Øm-hv tIm-Sm-ensIm-≠v A-Sn-®p-sIm-∂p. ]-Xn\m-dmw-I-≠w I-Sp-Ipw-am-°¬ in-h-cm-a≥ (62) B-Wv `m-cy Ieym-Wn(58)sb A-Sn-®p-sIm-∂Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® 3.--45Hm-sSbm-Wp kw-`-hw. a-Iƒ hm-S-Ibv-°p Xm-a-kn-°p-∂ ]-Xn-\mdmw-I-≠w sX-ß-\m-°p-t∂¬ tam-l-\-s‚ ho-´n-em-Wv kw-`hw. ]p-e¿-s® i-–w tI-´v A-SpØ-ap-dn-bn¬ D-d-ßn-°n-S-∂ a-cpa-I≥ A-\ojv hm-Xn¬ Xp-d-∂p t\m°n-b-t∏mƒ in-h-cm-a≥ apdn-bn¬-\n-∂v tIm-Sm-en-bpam-bn C-d-ßnin-h-cm-a≥ h-cp-∂-Xm-Wp I-≠-Xv. C-tXm-sS A-\o-jn-s\ tIm-Sm-en-sIm-≠p sh-´m-\pw in-h-cm-a≥ {i-an-®p. ]n-Sn-h-enbn¬ A-\o-jn-s‚ ap-J-Øpw apdn-th-‰p. tIm-Sm-en ]n-Sn-®p-hmßn-b-ti-jw k-ao-]-hm-kn-Isf A-\o-jv t^m-Wn¬ hn-fn-®v A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´pIm¿ hn-h-c-a-dn-bn-®-X-\p-k-cn-®v ap-cn-°m-t»-cn t]m-en-kv F-Øn I-eym-Wn-sb Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°p sIm-≠p-t]m-bn. F∂m¬, h-gn-a-t[y a-cn-®p. in-hcm-a-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-Xv C-Sp°n tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp. in-h-cm-a≥-˛-Ieym-Wn Z-º-Xn-I-fp-sS ho-Sv aq-ea-‰w ]-Xn-∏-≈n-bn-em-Wv. K¿-`nWn-bm-b a-I-sf k-lm-bn-°m\m-bn C-cp-h-cpw ap-cn-°m-t»-cn°p k-ao-]w ]-Xn-\m-dmw-I-≠sØ hm-S-I-ho-´n¬ I-gn-™p-hcp-I-bm-bn-cp-∂p.

d-_-dn-sâ C-d-¡p-a-XnXo-cp-h Iq-«n

t]Pv 7

"Cu-Pn-]v-Xn ssk-\yw {]-Xn-]-£-s¯ C-Ãm-Xm-¡t]Pv p-¶p'9

C-´y³ hnP-bw F-«p hn¡-äv AIse

\me-c-t¡m-Snbpw \mÂ-¸-Xm−pw

t]Pv 11

]-cn-Øn-Xn-tem-e hn-tÃ-Pp-IÄ ]p-\À-\nÀ-W-bn-¡pw

Xocp-am\w ]-©m-b-¯pIÄ¡v

kz¥w {]Xn-\n[n

tIm-´-bw: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´v-{]-Im-cw ]-cn-ÿn-Xn-teme {]-tZ-i-ß-fm-bn I-s≠-Øn-b kw-ÿm-\-sØ 123 hn-t√-Pp-Iƒ ]p-\¿-\n¿-W-bn-°p-∂-Xn-\v ]©m-b-Øp-X-e-Øn¬ A-©w-K k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-®v kwÿm-\ k¿-°m¿ D-Ø-c-hv. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A[y-£-\pw sk-{I-´-dn k-an-Xnbp-sS sk-{I-´-dn-bpw hn-t√-Pv Hm-^n-k¿, t^m-d-Ãv td-©v Hm^n-k¿, Ir-jn Hm-^n-k¿ F∂n-h¿ Aw-K-ß-fp-am-b k-an-Xnsb-bm-Wp k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-

®n-cn-°p-∂-sX-∂p a-{¥n sI kn tPm-k-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn-¬ A-dn-bn-®p. ]-›n-a-L´ kw-c-£-W-Øn-\p-≈ I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m°p-∂-Xn-\v tI-{μ h-\w-˛-]-cnÿn-Xn a-{¥m-e-bw ]p-Xn-b Hm^n-kv sa-tΩm-dm-≠w I-gn-™Zn-h-kw ]p-d-Øn-d-°n-bn-cp-∂p. ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-iß-fp-sS A-Xn-cp-I-sf-°p-dn-®v kw-ÿm-\-߃-°p t\-cn-´p ]T-\w \-S-Øn t`-Z-K-Xn \n¿-tZ-in°m-sa-∂m-bn-cp-∂p ]p-Xn-b DØ-c-hn¬ {]-[m-\-s∏-´-Xv. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wp kwÿm-\ k¿-°m¿ ]-©m-b-Øp-

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Jym-]-\w amÀ-¨n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Jym-]-\w am¿®n-ep-≠m-hp-sa-∂v ap-Jy Xn-cs™-Sp-∏p I-Ωo-j-W¿ hn F-

hn F-kv k-º-Øv kv k-º-Øv kq-N-\ \¬-In. Ign-™-X-h-W-sØ-t∏m-se CØ-h-W-bpw ]-e L-´-ß-fn-embn-cn-°pw thm-s´-Sp-∏v. 2014 sabv 31 h-sc-bm-Wp \n-e-hn-ep-≈ ]m¿-e-sa‚n-s‚ Im-em-h-[n. Cu k-a-b-]-cn-[n-°p-≈n¬ ]p-Xn-b k¿-°m¿ A-[n-Im-cØn¬ h-tc-≠-Xp-≠v. C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ]-e L-´-ß-

\yq-U¬-ln: d-_-dn-s‚ C-d°p-a-Xn-Øo-cp-h In-tem-bv-°v 30 cq-] h¿-[n-∏n-®p. B-`y-¥-chn-]-Wn-bn¬ d-_-dn-s‚ hn-ebn-Sn-™ km-l-N-cy-Øn-emWp tI-{μ \-S-]-Sn. cm-Py-Øp 12 e-£w d-_¿ I¿-j-I-cm-Wp≈-Xv. am-k-ß-fm-bn B-`y-¥-chn-]-Wn-bn¬ d-_¿-hn-e-bn¬ I-\-Ø C-Sn-hp-≠m-bn-cp-∂p. d_¿ C-d-°p-a-Xn h¿-[n-®-Xm-Wv hn-e-bn-Sn-hn-\p Im-c-W-am-bn Nq-≠n-°m-Wn-®n-cp-∂-sX-∂pw [-\-a-{¥m-e-bw hy-‡-am-°n. d_¿ t_m¿-Un-s‚ I-W-°p-{]Im-cw 2,37,723 S¨ d-_-dm-Wv \-hw-_¿ Im-e-b-f-hn¬ C-¥y- tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jbn¬ C-d-°p-a-Xn sN-bv-Xn-cnc-s‚ `m-cy sI sI c-a-bv-°p h°p-∂-Xv. [-`o-j-Wn-bp-am-bn Du-a-°-Øp e-`n-®-Xn-s\-°p-dn-®v t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. h-S-Ic k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ sI kn kp-`m-jv-_m-_p-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv A-t\z-jn-°p-∂-Xv. C-∂-se cm{Xn-tbm-sS H-©n-b-sØ ho-´nse-Øn c-a-bn¬-\n-∂p t]m-enkv sam-gn-sb-Sp-Øp. I-gn-™ c-≠m-gv-N-bv-°n-sS tIm-gn-t°m-Sv, F-d-Wm-Ip-fw Pn√-I-fn-se hn-hn-[ t]m-kv-t‰m^n-kp-Iƒ h-gn-bm-Wv Du-a-°Øp-Iƒ A-b-®-Xv. `o-j-Wn kw_-‘n-®v C-∂-se D-®-tbm-sS ca dq-d¬ F-kv.-]n. ]n F-®v A-jv-

fn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Ø-Ww. B-Zy-L-´ thm-s´-Sp-∏n-s‚ aq∂m-gv-N ap-ºv hn-⁄m-]-\w C-dtß-≠-Xp-≠v. C-Xn-s‚ aq-∂m-gvN ap-ºv {]-Jym-]-\-hpw h-cpw. tI-c-f \n-b-a-k-` ]m¿-e-sa‚-dn Ã-Uo-kv C≥-Ãn-‰yq-´v kw-L-Sn∏n-® Xn-c-s™-Sp-∏v in¬-∏-ime D-Zv-Lm-S-\w sN-øm-s\-Øn-bXm-bn-cp-∂p ap-Jy Xn-c-s™-Sp∏p I-Ωo-j-W¿. A-t±-lw \¬Ip-∂ kq-N-\-b-\p-k-cn-®v, am¿®v a-[y-tØm-sS Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Jym-]-\-ap-≠m-hpw. aq-∂m-gvN I-gn-™v G-{]n¬ c-≠mw-hmcw ap-X¬ B-tdm G-tgm L-´-ambn Xn-c-s™-Sp-∏p \-S-°pw. H-cpam- k - Ø n- e - [ n- I - s a- S p- ° p- ∂ thm-s´-Sp-∏v sa-bv ]-Ip-Xn-tbmsS A-h-km-\n-°pw. Xp-S¿-∂v thm-s´-Æ-epw ^-e-{]-Jym-]-\hpw. ^-e-{]-Jym-]-\-Øn-\p-tijw k¿-°m¿ cq-]o-I-c-W-Øn\p Ip-d-™-Xv c-≠m-gv-N-sb-¶nepw k-a-b-ap-≠m-hpw.-

X-e k-an-Xn-sb Xo-cp-am-\n-®n-cn°p-∂-Xv. {]-tZ-i-߃ t\-cn-´pk-μ¿-in-®v ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-iw \n¿-W-bn-°p-∂-Xn-\p≈ am-\-Z-fi-ß-fpw D-Ø-chn¬ ]-d-bp-∂p-≠v. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ I-Ωn-‰n ip]m¿-i sN-bv-X kw-ÿm-\-sØ 123 ]-cn-ÿn-Xn-tem-e hn-t√-PpI-fn¬ t\-cn-´p ]T-\w \-S-Ønbm-hpw P-\-hm-k-ta-J-e-Iƒ, Ir-jn, tXm-´w ta-J-e-Iƒ F∂n-h {]-tXy-Iw tc-J-s∏-Sp-ØpI. ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-iw F-∂ ]-cn-K-W-\-bn¬ kw-c-£nt°-≠ h-\-{]-tZ-iw, Im-hpIƒ, sam-´-°p-∂p-Iƒ, ]m-d-s°-

d-^n-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. B¿.-Fw.-]n. t\-Xm-°ƒ-s°m∏w F-Øn-bm-Wp c-a ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. I-Øp-I-fp-sS ]I¿-∏pw ]-cm-Xn-s°m-∏w \¬-Inbn-´p-≠v. ]- c m- X n- b psS A-Sn-ÿm\-Øn¬ F-St®-cn t]m-enkm-Wv tI-skSp-Øn-´p-≈-Xv. I-Sp-Ø h-Ip∏p-Iƒ A-\pk-cn-®m-Wp tI-kv. Sn ]n tI-kns‚ hn-[n {]-Jym-]n-°p-∂-Xn-\p Zn-h-k-߃ am-{Xw ti-jn-s° ca-bv-°p-t\-sc-bp-≠m-b h-[-`oj-Wn B-`y-¥-c-h-Ip-∏v h-f-sc

k-an-Xn e-`y-am-°-Ww. {]-tZ-iß-fp-sS hn-kv-Xo¿-Ww, P-\-kwJy, P-\-km-{μ-X, h-\-{]-tZ-i-aps≠-¶n¬ hn-kv-Xo¿-Ww, {]-h¿Øn-°p-∂ ]m-d-a-S-Iƒ, a-en-\oI-c-W-km-[y-X-bp-≈ hy-h-kmb-߃, B-ip-]-{Xn-Iƒ, U-b-dn^m-ap-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bp-sS hni-Zmw-i-ß-fpw dn-t]m¿-´n¬ Dƒs°m-≈n-°-Ww. hn-t√-Pn-s‚ Hcp `m-K-am-tbm hm¿-Uv-X-e-Øntem ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i߃ \n¿-W-bn-°m-hp-∂-Xm-Wv. hm¿-Uv-X-e-Øn¬ Ip-d-™ ÿe-ß-fm-Wv ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i-ß-fm-bn \n¿-W-bn-°s∏-´n-cn-°p-∂-sX-¶n¬ hy-‡-

am-b A-Xn-c-S-bm-f-߃ dn-t]m¿´n¬ tc-J-s∏-Sp-Ø-Ww. {Xn-X-e ]-©m-b-Øv Aw-K-߃, a-‰p P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, km-aq-ln-Ikw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-sc k-lI-cn-∏n-®v {]-tZ-i-ß-fp-sS \n¿W-bw \-S-Ø-Ww. k-an-Xn dnt]m¿-´v 2014 P-\p-h-cn 10\p ap-ºmbn ]q¿-Øo-I-cn-°p-I-bpw _‘-s∏-´ Pn-√m I-e-Œ¿ 13\p apºm-bn k-a¿-∏n-°p-I-bpw th-Wsa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.]-©m-b-Øp-X-e ]-cn-tim[-\m k-an-Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\߃ G-tIm-]n-∏n-°p-∂-Xn-\mbn _-‘-s∏-´ sU-]yq-´n I-eŒ¿-am-sc-bpw \n-b-an-®n-´p-≠v.

123 hn-t√-Pp-Iƒ ]-cn-ÿn-Xntem-e {]-tZ-i-am-bn {]-Jym-]n®-Xn-s\-Xn-tc i-‡-am-b {]-Xntj-[-hpw {]-t£m-`-hpw \-S-∂ph-cp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-ÿn-Xntem-e {]-tZ-i-߃ \n¿-W-bn®-Xn¬ A-]m-I-X-bp-s≠-∂pw ]p- \ ¿- \ n¿- W - b n- ° - W - s a- ∂ pw B-h-iy-s∏-´v kw-ÿm-\ k¿°m¿ {]-[m-\-a-{¥n-°pw tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn-a-{¥n-°pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p.

t]Pv A©v-

tI{μw

sX-‰v a-\- nem-°n:- ap-Jy-a{¥n

tI-{µ-a-{´n P-b-´n \-S-cm-P³ cm-Pn-h-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {I-a-kam-[m-\-®p-a-X-e-bp-≈ t]men-kv-ta-[m-hn ÿm-\-tØ°v Xm-s\-Øp-∂-Xp X-Sbm≥ Kq-Vm-tem-N-\ \-S-∂Xm-bpw X-\n-°p h-[-`o-jWn-bp-s≠-∂pw ap≥ P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-e-Iv-km-≠¿ tP-°-_v.t]m-en-kv ta-[m-hn-bmhp-∂-Xv X-S-bm-\m-bn-cp-∂p t^-kv-_p-°v hn-hm-Z-sa-∂v Nm-\¬ A-`n-ap-J-Øn¬ At±-lw ]-d-™p. sIm-√p-sa∂ `o-j-Wn-bp-am-bn t^m¨ h-∂p. X-\n-s°-Xn-cm-b Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ H-cp cmPym-¥-c Ip-Sn-sh-≈-°-º\n Iq-Sn ]-¶m-fn-bm-bn-´p-≠v. 10 cq-]-bv-°p i-_-cn-a-ebn¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am°n-b-Xm-Wv i-{Xp-X-bv-°p Im-c-Ww. X-s∂ ss{I-kv-Xh Xo-{h-hm-Zn-bm-bn Nn-{XoI-cn-°m≥ {i-a-ap-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

\yq-U¬-ln: tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn˛-h-\w a-{¥n P-b-¥n \-S-cm-P≥ tI-{μ-a-{¥n-k-`-bn¬-\n-∂p cmPn-h-®p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ]m¿-´n{]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ {i-≤ tI{μo-I-cn-°m-\m-Wp cm-Pn. P-b¥n \-S-cm-P-s‚ cm-Pn cm-{„-]-Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn Aw-Ko-I-cn®p. P-b-¥n \-S-cm-P≥ ssI-Imcyw sN-bv-Xn-cp-∂ h-Ip-∏p-I-fpsS A-[n-I-®p-a-X-e a-{¥n ho-c∏-sam-bv-en-°p \¬-In.tIm¨-{K-kv D-]m-[y-£≥

Ku-c-h-tØm-sS-bm-Wp Im-Wp∂-Xv. kw-`-h-Øn¬ Un.-Pn.-]nbpw F.-Un.-Pn.-]n-bpw dn-t]m¿-´v B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. C-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ H-©n-b-sØ kp-c-£m-kw-hn-[m-\w i-‡-am°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ c-a-bpsS ho-Sv Dƒ-s∏-Sp-∂ s\-√m-t®cn `m-K-Øv t]m-en-kv ]-t{Sm-fnMv G¿-s∏-Sp-Øpw. A-Xn-\n-sS, {]-tXy-I kp-c-£ G¿-s∏-SpØm-\p-≈ t]m-en-kv Xo-cp-am\w c-a \n-cm-I-cn-®n-´p-≠v. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[n-°-s∏-Sp-∂Xn-\p ap-ºpw C-Ø-c-Øn-ep-≈ Du-a-°-Øp-Iƒ e-`n-®n-cp-∂Xm-bn B¿.-Fw.-]n. t\-Xm-°ƒ ]-d-™p.-

k-b-ss\-Uv tam-l-\v aq-¶p tI-kp-I-fn h-[-in-£

in-£ hn-[n-®-ti-jw {]-Xn tam-l≥-Ip-am-dn-s\ tIm-S-Xnbn¬-\n-∂v sIm-≠p-t]m-hp-∂p Wv tam-l-s‚ {Iq-c-Ir-Xy-߃ ß-fn¬ sIm-≠p-t]m-bn tem-Uv]p-d-Øp-h-∂-Xv.Pp-I-fn¬ Xm-a-kn-∏n-®v ssew-KnIm-bn-Im-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂ I-am-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bpw C-Xntam-l≥-Ip-am¿ hn-hm-l-hm-Kv-Zm- \p-ti-jw k-b-ss\-Uv \¬-In \w \¬-In-bpw tPm-en hm-ßn- B-`-c-W-ß-fpw ]-W-hpw X-´ns°m-Sp-°m-sa-∂p {]-tem-`n-∏n- sb-Sp-Ø-ti-jw c-£-s∏-Sp-I®pw bp-h-Xn-I-sf hn-hn-[ ÿ-e- bp-am-bn-cp-∂p ]-Xn-hv. K¿-`-\n-

´p-Iƒ, ]p¬-ta-Sp-Iƒ F-∂n-hbpw t\-cn-´p ]-cn-tim-[n-®p \n¿W-bn-°p-I-bpw A-√m-Ø-h H-gnhm-°p-I-bpw th-Ww. F-∂m¬, ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i-ß-fm°m-hp-∂ ÿ-e-߃ G-sX-¶nepw hn-t√-Pv ap-gp-h-\m-bpw thW-sa-∂n-√. ]-I-cw {]-tXy-I {]tZ-i-am-bn th¿-Xn-cn-°mw. 1977 P-\p-h-cn H-∂n-\p ap-ºv ssI-him-h-Im-i-ap-≈ {]-tZ-i-ß-sf ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i ]-cn[n-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°pw. Hm-tcm ]-©m-b-Øn-se-bpw ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i-߃, h-\-{]-tZ-i-߃ F-∂n-h F-SpØp-Im-Wn-°p-∂ `q-]-Sw Iq-Sn

h-[-`o-j-Wn-bp-s−-¶v ap³ P-bn Un.-Pn.-]n.

sI sI c-a-bv-¡p h-[-`o-j-Wn; t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-¨p

aw-K-em-]p-cw: C-cp-]-tXm-fw bph-Xn-I-sf h-io-I-cn-®p-sIm-≠pt]m-bn ssew-Kn-I-]o-U-\-Øn\v C-c-bm-°n-b-ti-jw k-bss\-Uv \¬-In sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn-se {]-Xn k-bss\-Uv tam-l-s\ (49) aq-∂p tI-kp-I-fn¬ h-[-in-£-bv-°p hn-[n-®p. I¿-Wm-S-I _-≠zm-fn-se A\n-X (22), kp-≈y-bn-se kp-\μ (25), hm-a-\-∏-Z-hn-se eo-e (32) F-∂n-h-sc sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kp-I-fn-em-Wp aw-Kem-]p-cw A-Uo-j-\¬ Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn (\m-ev) PUv-Pn _n sI \m-bv-°v h-[-in£ hn-[n-®-Xv. a-‰p 17 tI-kp-I-fn¬ hn-Nm-cW Xp-S-cp-I-bm-Wv. Ip-º-f kztZ-in-\n I-a-e, I-cn-¶-e-bn-se i-in-I-e, C-Sp-°n-Up-hn-se tlam-h-Xn, ta-Kn-\n-K-Un-bn-se btim-Z, ]-Sp-a-P-ep-hn-se hn-\o-X, _-Pv-s]-bn-se kp-Pm-X Xp-Sßn-b-h-sc sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn-em-Wp hn-Nm-c-W \-S-°p∂-Xv. 2009¬ _-≠zm-fn-se A\n-X F-∂ bp-h-Xn-sb Im-WmXm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-

BgvN-h«w

www.thejasnews.com

tcm-[-\ Kp-fn-I-bm-sW-∂p ]-d™m-bn-cp-∂p C-bmƒ k-b-ss\Uv \¬-In-bn-cp-∂-Xv. 302mw h-Ip∏p-{]-Im-cw h-[-in-£-bpw 5000 cq-] ]n-g-bpw 366 {]-Im-cw A-©ph¿-jw X-S-hpw 5000 cq-] ]n-g-bpw 376 {]-Im-cw F-´p-h¿-jw X-S-hpw 5000 cq-] ]n-g-bpw 328 {]-Im-cw aq∂-c-h¿-jw X-S-hpw 1000 cq-] ]ng-bpw 392 {]-Im-cw A-©p-h¿-jw X-S-hpw 5000 cq-] ]n-g-bpw 394 {]Im-cw 10 h¿-jw X-S-hpw 10,000 cq] ]n-g-bpw 417 {]-Im-cw B-dp-amkw X-S-hv, 201 {]-Im-cw aq-∂p-h¿jw X-S-hpw 3000 cq-] ]n-g-bpw 473 {]-Im-cw aq-∂p-h¿-jw X-S-hpw 2000 cq-] ]n-g-bpw 468 {]-Im-cw aq∂p-h¿-jw X-S-hpw 2000 cq-] ]n-gbpw 465 {]-Im-cw H-cp-h¿-jw X-Shpw A-S-°w 41 h¿-jw X-S-hn\pw 36,000 cq-] ]n-g-b-S-bv-°m-\pam-Wp in-£n-®-Xv. A-]q¿-h-ß-fn¬ A-]q¿-h-amb kw-`-h-am-Wn-sX-∂pw A-[ym]-I-\m-bn-cp-∂ tam-l≥-Ip-am-dn\v k-aq-l-tØm-Sv _m-[y-X-tbsd-bp-s≠-∂pw hn-[n-\ym-b-Øn¬ P-Uv-Pn Nq-≠n-°m-´n. t{]m-knIyq-j-\p-th-≠n kv-s]-jy¬ ]ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ sN-ø-∫ _ym-cn lm-P-cm-bn.

cm-lp¬-Km-‘n-bp-sS \n¿-tZ-i{]-Im-c-am-Wp cm-Pn. {]-I-S-\-∏{Xn-I X-øm-dm-°¬ A-S-°-ap≈ Np-a-X-e-I-fm-bn-cn-°pw P-b-

¥n-°p ]m¿-´n-bn¬ e-`n-°p-Isb-∂m-Wp kq-N-\. X-an-gv-\m´n¬-\n-∂p-≈ cm-Py-k-`mw-K-amb A-`n-`m-j-I Iq-Sn-bm-b P-b¥n \-S-cm-P≥ c-≠p-h¿-jw apºm-Wv tI-{μ-a-{¥n-k-`-bn-seØn-b-Xv. h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ tI-{μ-a{¥n-k-`-bn-epw F.-sF.-kn.-knbn-epw A-gn-®p-]-Wn-bp-≠m-tb°pw. tI-{μ-a-{¥n-am-cm-b P-bdmw c-ta-iv, Kp-emw-\-_n B-kmZv, k-®n≥ ss]-e-‰v, Pn-tX-μ¿ kn-Mv `≥-h¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ]m-

¿-´n-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS Np-a-Xe-tb¬-°m-\m-bn cm-Pn-h-bv-°psa-∂m-Wp kq-N-\. cm-P-ÿm-\n-ep-≠m-b ]-cmP-b-Øn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ cm-P-ÿm≥ {]-tZ-iv tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n A-[y-£-ÿm-\w k®n≥ ss]-e-‰v H-gn-t™-°pw. PntX-μ¿ kn-Mv `≥-h-dn-s\ F.sF.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dnbm-°m-\pw \o-°-ap-≠v. Nn-e F.-sF.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I´-dn-am¿-°v ÿm-\w \-„-am-tb°p-sa-∂pw A-dn-bp-∂p.-


kozhikode

189 [\p 7

1435 k^¿ 19

22 Unkw-_¿ 2013 Rmb¿

F\n¡v tXm¶p¶Xv ]n F-kv kp-[o¿, Cu-cm-‰p-t]´

]Ýn-aL-«w kw-c-£n¡pI

C

-t∏mƒ tI-c-f-Øn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ N¿-®sN-ø-s∏-Sp-∂ hn-j-b-ß-fn-sem-∂m-Wv ]-›na-L-´-kw-c-£-W-w. Kp-P-dm-Øn-se X-]v-Xn ap-X¬ I\ym-Ip-am-cn h-sc B-dp kw-ÿm-\-ß-fn-em-bn G-ItZ-iw 1600 In-tem-ao-‰¿ hym-]n-®p-In-S-°p-∂ a-e-\n-cI-fm-Wp ]-›n-a-L-´w. ssP-h-ssh-hn-[y-ß-fp-sS I-eh-d-bm-W-Xv. A-¥-co-£ Xm-]-\n-e, B¿-{Z-X, h¿-jXm-]w, Im-em-h-ÿ F-∂n-ß-s\ ]-e L-S-I-ß-sfbpw A-Xp \n-b-{¥n-°p-∂p. k-lym-{Zn-sb kw-c-£n°p-I-sb-∂-Xv, C-hn-S-sØ 26 tIm-Sn h-cp-∂ P-\-ßf-S-°-ap-≈ H-t´-sd Po-h-Pm-e-ß-fp-sS B-hm-k-hy-hÿ-bp-sS \n-e-\n¬-∏n-\v A-Xy-¥m-t]-£n-X-am-Wv. sX-°p-]-Sn-™m-d≥ a¨-kq-Wn-s\ X-S-™p-\n¿Øn a-g-s]-øn-°m≥ k-lm-bn-°p-∂-Xv Cu a-e-\n-c-Ifm-Wv. tI-c-f A-Xn¿-Øn-bn¬ am-{Xw 44 \-Zn-I-fm-Wv ]-›n-a-L-´-Øn¬-\n-∂v D-Zv-`-hn-°p-∂-Xv. Iq-Sm-sX C¥y-bn-se {]-Zm-\ \-Zn-I-fm-b Ir-jv-W, tKm-Zm-h-cn, Im-th-cn, t\-{Xm-h-Xn, ssh-K F-∂n-ß-s\ th-sdbpw. ]-›n-a-L-´-Øn¬ Im-Wp-∂ k-kv-X-\n-Iƒ, ]£n-Iƒ, D-`-b-Po-hn-Iƒ, D-c-K-߃, ip-≤-P-e-a¬-ky߃ F-∂n-h-bn¬ ]-e-Xpw tZ-i-Pm-Xn-°m-cpw hw-i\m-i-`o-j-Wn t\-cn-Sp-∂-h-bp-am-Wv. tI-c-f-Øn¬ ImW-s∏-Sp-∂ I-Sp-h, ]p-≈n-∏p-en, Im-´p-]q-®, I-c-Sn, B-\, knw-l-hm-e≥ Ip-c-ßv A-ß-s\ ]-e-Xp-ap-≠v. k-ky-ssh-hn-[y-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ A-Xn-k-º∂-am-Wv Cu a-e-\n-c-Iƒ. hym-h-km-bn-I, km-º-ØnI-{]m-[m-\y-ap-≈ ]-e k-ky-ß-fp-sS-bpw h-\y-bn-\߃ C-hn-sS-bp-≠v. B-bp¿-th-Z a-cp-∂p-sN-Sn-I-fm-b B-tcm-Ky-∏-®, I-√p-hm-g, Ip-cp-ap-f-Iv, Nn-‰-c-Ø, K-cpU-s°m-Sn, k¿-∏-K-‘n, G-ew, C-©n, a-™ƒ Xp-Sßn-b-h A-h-bn¬ Nn-e-Xm-Wv. ]-›n-a-L-´-Øn-se Po-h-Pm-e-ß-fn¬ tI-c-f-ta-J-e-bn¬ I-s≠-Øn-bn-´p≈-h-bp-sS F-Æw: k-]p-jv-]n k-ky߃ 4575, ]-∂-ep-Iƒ C-t∏mƒ \-S-°p-∂ 349, B¬-KI - ƒ 886, k-a-c-tIm-em-l-esse-°-\p-Iƒ520, ߃, P-\-ß-fp-sS ^w-K-kp-Iƒ- 4800, ]mPo-h¬-{]-[m-\-am-b b-ep-Iƒ- 973, k-kv-XB-h-iy-߃-°p-th\n-Iƒ-106, ]-£n-Iƒ ≠n-b-√. h-\-`q-an 486, D-c-K-߃- 169, D-`b-Po-hn-Iƒ 9- 3, Dƒ-\mssI-tb-dn-b-h-cp-sSS≥a¬-ky-߃- 210, jbpw Im-´p-I-≈-∑m-cpUv-]-Z-߃ 6000, a-‰v sS-bpw a-W¬-˛-Izm-dn B¿-tXym-]m-Up-Iƒ am-^n-b-I-fp-sS-bpw 6000. C-Xn-¬ F-Æ-a-‰ Iq-´m-bv-a-bm-Wv X-´nkq-£v-a-Po-hn-I-fpw kky-ß-fpw s]-Sp-∂n-√. °q-´n-sb-Sp-Ø I-kvCu {]m-[m-\y-sa-√mw Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿\n- e - \ n¬- ° p- t ºm- g pw ´n-s\-t∏m-epw F-Xn¿hn-hn-[-X-cw `o-j-Wn-I°m≥ sX-cp-hn-en-dƒ t\-cn-Sp-∂ {]-tZ-ißp-∂-Xpw A-{I-aam--bm-Wp tem-Iw ]߃ \-S-Øp-∂-Xpw. ›n-a-L-´-sØ Im-Wp∂-Xv. A-Xn¬ {]-[m-\ `o-j-Wn, ssP-h-sshhn-[y-߃-°p t\-sc X-s∂. 1900˛1920 Im-e-b-f-hn¬ C-hn-S-sØ 40 i-X-am-\w k-ky-߃ \m-tim-∑p-J-amsb-∂p ]T-\-߃ Im-Wn-°p-∂p. hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS t]-cn¬ \-S-°p-∂ ssI-tb-‰-am-Wv C-Xn-\p {]-[m-\ Im-c-Ww. J-\-\w, hy-h-km-bw, ssh-Zyp-X-\n-e-b-߃, Sq-dn-kw F-∂n-hbp-sS t]-cn¬ \-S-°p-∂ A-Xn-cp-hn-´ {]-h¿-Ø-\߃ ]-›n-a-L-´-sØ Zp¿-_-e-s∏-Sp-Øn-s°m-≠n-cn°p-I-bm-Wv. ]m-d-bpw a-W-epw a-c-hp-sa-√mw A-\n-b{¥n-X-am-bn I-h¿-s∂-Sp-°p-∂p. \o-cp-d-h-Iƒ h-‰ns°m-≠n-cn-°p-∂p. tI-c-f-Øn-se \-Zn-Iƒ \m-i-Ønte-°m-Wv H-gp-Ip-∂-Xv. h¿-j-Øn¬ 3000 an.ao-‰-dn-e[n-Iw a-g e-`n-®n-´pw \-Ωp-sS kw-ÿm-\w ]-e h¿-jß-fn-epw h-cƒ-®m-`o-j-Wn t\-cn-Sp-∂p. Cu \m-iØn¬-\n-∂pw A-an-X-Nq-j-W-Øn¬-\n-∂p-sa-√mw ]›n-a-L-´-sØ kw-c-£n-°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏p-Iƒ \n¿-_-‘-am-Wv. C-t∏mƒ \-S-°p-∂ k-a-c-tIm-em-l-e-߃, P-\ß-fp-sS Po-h¬-{]-[m-\-am-b B-h-iy-߃-°p-th-≠nb-√. \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn t\-c-tØ h-\-`q-an ssI-tbdn-b-h-cp-sS-bpw Im-´p-I-≈-∑m-cp-sS-bpw a-W¬-˛-Izm-dn am-^n-b-I-fp-sS-bpw Iq-´m-bv-a-bm-Wv k¿-°m-cn-\p-th≠n X-´n-°q-´n-sb-Sp-Ø I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´ns\-t∏m-epw F-Xn¿-°m≥ sX-cp-hn-en-d-ßp-∂-Xpw A{I-a-߃ \-S-Øp-∂-Xpw.

4

KmÀlnI sXm-gnÂ: C-´ymþku-Zn I-cmÀ C

-¥y-bn¬-\n-∂p ku-Zn-bnte-°v ho-´p-tPm-en-°m-sc dn-{Iq-´v sN-øp-∂-Xn-\v ]p-Xn-b hyh-ÿ-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bp-≈ C¥y-˛-ku-Zn Km¿-ln-I-sXm-gn¬ k-l-I-c-W dn-{Iq-´v-sa‚ v I-cm¿ H-∏p-h-bv-°p-∂-Xn-\v ku-Zn sXmgn¬-a-{¥n B-Zn¬ ^-Jo-lv A-SpØ-am-kw C-¥y-bn-se-Øp-I-bmWv. P-\p-h-cn aq-∂n-\v U¬-lnbn¬ C-¥y≥ {]-hm-kn-Im-cy-a{¥n h-e-bm¿ c-hn-bp-am-bn I-cmdn¬ H-∏p-h-bv-°m-\m-Wp Xo-cp-am\n-®n-cn-°p-∂-sX-∂v D-∂-X-\-bX-{¥ D-tZym-K-ÿ¿ hy-‡-am°n. \n-e-hn¬ ku-Zn-bn-se Km¿ln-I-ta-J-e-bn¬ sXm-gn-se-Sp°p-∂ A-©p-e-£-tØm-fw C¥y-°m¿-°pw `m-hn-bn¬ ku-Znbn¬ tPm-en-sN-øm-s\-Øp-∂ e£-°-W-°n-\v C-¥y-°m¿-°pw sXm-gn¬-]-cn-c-£ D-d-∏m-°p-∂ kp-{]-[m-\ Np-h-Sp-h-bv-]m-Wn-Xv. a-‰p sXm-gn¬-ta-J-e-Iƒ Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øn C-cp-cm-Py-ß-fpw XΩn¬ k-ºq¿-W sXm-gn¬-I-cm¿ H-∏p-h-bv-°p-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Snbm-Wv Km¿-ln-I-sXm-gn¬ I-cm¿ F-∂-Xpw C-Xn-s‚ {]m-[m-\yw h¿-[n-∏n-°p-∂p. ku-Zn-bp-am-bn Km¿-ln-IsXm-gn¬ k-l-I-c-W I-cm-dn¬ H-∏p-h-bv-°p-∂ c-≠m-a-sØ cmPy-am-bn-cn-°pw C-¥y. ku-Znbpw C-¥y-bpw X-Ωn¬ h¿-[n-®ph-cp-∂ \-b-X-{¥-_-‘-Øn-s‚bpw \n-Xzm-Jm-Xv Dƒ-s∏-sS-bp≈ sXm-gn¬-]-cn-jv-I-c-W \-S-]Sn-Iƒ-°n-S-bn-epw C-¥y-bn-¬-\n∂p-≈ dn-{Iq-´v-sa‚ v Iq-Sp-X¬ hyh-ÿm-]n-X-am-°p-∂-Xn-s‚-bpw ku-Zn-bn-se sXm-gn¬-cw-K-Øv C¥y≥ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS h¿-[n® kzo-Im-cy-X-bp-sS-bpw {]-Xn-^e-\-am-Wn-Xv. ku-Zn-bn¬ ho-´p-tPm-en-°mbn sXm-gn-em-fn-I-sf t\-c-tØ dn{Iq-´v sN-bv-Xn-cp-∂-Xv kz-Im-cy ÿm-]-\-߃ t\-cn-´m-bn-cp-∂p. C-Xv Cu cw-K-sØ C-S-\n-e-°mcp-sS Nq-j-W-hpw sXm-gn¬-X-´n∏p-I-fpw h¿-[n-°p-∂-Xn-\v C-Sbm-°n. Aw-Ko-Ir-X dn-{Iq-´v-sa‚ v G-P≥-kn-Iƒ-°p am-{X-ta C-\nap-X¬ ho-´p-tPm-en-°m-sc sIm≠p-h-cm≥ I-gn-bq. a-[y-h¿-Ønco-Xn H-gn-hm-°n ku-Zn G-P≥kn-Iƒ t\-cn-´p dn-{Iq-´v-sa‚ v \-SØp-∂ k-{º-Zm-bw sIm-≠p-h-cpsa-∂m-Wp I-cp-X-s∏-Sp-∂-Xv. Icm-dn-s‚ A-Xn¿-Øn-ta-J-e-Iƒ am-{X-am-Wv C-t∏mƒ X-øm-dm-°nbn-cn-°p-∂-Xv. {]m-Y-an-I I-cm¿ H-∏p-h-®-ti-j-am-bn-cn-°pw I-cm-

dn-se hn-i-Zmw-i-߃ Xo-cp-am-\n°p-I. Ir-Xy-am-b k-a-b-]-cn-[nh-®p-sIm-≠m-Wv sXm-gn¬-I-cmdn-s‚ cq-]-tc-J X-øm-dm-°n-bn-cn°p-∂-Xv. sXm-gn-em-fn-I-sf dn-{Iq´v sN-øp-∂-Xn-\p-≈ Ip-d-™ {]m-b-]-cn-[n, th-X-\-hy-h-ÿ F-∂n-h kw-_-‘n-® Im-cy-ßfpw A-dn-hm-bn-´n-√. I-cm¿-hy-hÿ-I-fn-epw a-‰pw Xo-cp-am-\-amhp-tºmƒ C-°m-cy-ß-fn¬ Iq-SpX¬ hy-‡-X ssI-h-cpw. Km¿-ln-I-sXm-gn¬ ta-J-ebn¬ Ir-Xy-am-b th-X-\w, hn-{ia-th-f, A-h-[n F-∂n-h A-\p-hZn-°p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-Iƒ D-bcp-I-bpw sXm-gn-em-fn-bp-sS A-hIm-i-߃ l-\n-°-s∏-Sp-I-bpw sXm-gn-em-fn-bpw sXm-gn-ep-S-a-bpw X-Ωn-ep-≈ X¿-°-߃ h¿-[n°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-Wv ku-Zn sXm-gn¬-a-{¥m-e-bw ap≥-ssIsb-Sp-Øv hn-tZ-i-cm-Py-ß-fp-ambn t\-cn-´p I-cm-dn¬ G¿-s∏-Sm≥

]Ýntajy³ I¯v ■

\n-jm-Zv A-ao-≥

kv ss{U-h¿-am-cm-Wv. ku-Zn-bnep-≈ 28 e-£w sXm-gn-em-fn-Ifn¬ A-©p-e-£-Øn-e-[n-Iw t]¿ Km¿-ln-I-sØm-gn-em-fnIƒ F-∂ hn-`m-K-Øn¬ Dƒ-s∏Sp-∂-Xm-Wv. I-cm¿ {]m-_-ey-Øn-em-hp-∂tXm-sS C-¥y-bn¬-\n-∂v ku-Zn Km¿-ln-I-ta-J-e-bn-te-°p-≈ dn{Iq-´v-sa‚p-Iƒ-°v C-cp-cm-Py-ßfpw Aw-Ko-I-cn-® sXm-gn¬-I-cm¿ \n¿-_-‘-am-hpw. i-º-fw kzo-Icn-°p-∂-Xn-\v sXm-gn-em-fn-bp-sS t]-cn¬ sXm-gn-ep-S-a _m-¶v A°u-≠v B-cw-`n-°p-I-bpw sa-Un°¬ C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ Aw-K-am-°n C≥-jp-d≥-kv Im¿Uv \¬-Ip-I-bpw sN-ø-Ww. Xm-a-

t∏mƒ ku-Zn-bn¬ tPm-en-sN-øp∂-h¿ A-h-[n-°p \m-´n¬ t]mbm¬ Xn-cn-s®-Ø-W-sa-¶n-¬ Icm¿ \n¿-_-‘-am-°p-sa-∂m-Wp hn-h-cw. I-gn-™ sa-bv 30\m-Wv I-cm¿ B-hn-jv-I-cn-°p-∂-Xn-\m-bn {]mcw-`-N¿-®-Iƒ B-cw-`n-®-Xv. XpS¿-∂p a-{¥n-X-e-Øn-epw D-tZymK-ÿ-X-e-Øn-epw \n-c-h-[n N¿®-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n I-cm-dn-s‚ I-c-Sn-\p cq-]w-\¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. C-cp-cm-Py-ß-fn-se-bpw _‘-s∏-´ a-{¥m-e-b-ß-fn-se DtZym-K-ÿ¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ k-an-Xnbm-Wv I-cm-dn-se hy-h-ÿ-Iƒ Xo-cp-am-\n-°p-I. kw-bp-‡ k-anXn, \-S-Øn-∏n-\p-≈ k-an-Xn-bpw

i-º-fw _m-¶v h-gn \¬-Ip-∂Xv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ kp-{]-[m-\ hy-h-ÿ-Iƒ A-S-ßn-b th-X-\-

kp-c-£m \n-b-a-Øn-s‚ c-≠mwL-´-Øn-\v Cu Un-kw-_¿ H-∂n\p Xp-S-°-am-bn. c-≠m-bn-c-Øn-e[n-Iw sXm-gn-em-fn-I-fp-≈ ÿm]-\-ß-fm-Wv Cu L-´-Øn-s‚ ]cn-[n-bn¬-h-cp-∂-Xv. sXm-gn-em-fnIƒ-°p i-º-fw _m-¶v h-gn \¬Ip-∂-tXm-sS A-h¿-°p In-´m-\p≈ B-\p-Iq-ey-ß-fpw a-‰pw b-Ymk-a-bw e-`n-°p-∂p-s≠-∂v D-d-∏ph-cp-Øm-\m-hpw. C-Xp-{]-Im-cw I-º-\n-Iƒ sXm-gn¬-a-{¥m-e-bØn-s‚ sh-_v-ssk-‰n¬ sXm-gnem-fn-I-fp-sS hn-h-c-߃ {]-tXyIw c-Pn-kv-‰¿ sN-ø-Ww. t]-cv, iº-fw, sXm-gn-em-fn-bp-sS _m-¶v A-°u-≠v hn-h-c-߃, lu-kv A-e-h≥-kv, a-‰v A-e-h≥-kpIƒ, C-Jm-a \-º¿, ]-Ww {Sm≥kv-^¿ sN-bv-X Xn-ø-Xn, {Sm≥-kv^¿ kv-‰m-‰-kv, {Sm≥-kv-^¿ \º¿ Xp-S-ßn-b hn-h-c-߃ sXmgn-ep-S-a-Iƒ sXm-gn¬-a-{¥m-e-bØn-\p \¬-I-Ww. aq-∂p-am-kØn-\p-≈n¬ hn-h-c-߃ A-]vtU-‰v sN-bv-Xn-s√-¶n¬ I-º-\nIƒ-s°-Xn-tc ]n-g Dƒ-s∏-sS-bp≈ in-£m-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°pw. am-{X-hp-a-√, hn-h-c-߃ \¬-Im-Ø I-º-\n-I-fp-sS ssek≥-kv d-±p-sN-øpw. C-ß-s\ sse-k≥-kv d-±psN-bv-X I-º-\n-I-fn¬-\n-∂p sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v kv-t]m¨k-dp-sS k-Ω-X-an-√m-sX kvt]m¨-k¿-jn-∏v am-dm≥ km-[n°pw. I-gn-™ k-]v-Xw-_¿ H∂n-\m-Wv th-X-\-kw-c-£-W \n-b-a-Øn-s‚ H-∂mw-L-´w {]m_-ey-Øn¬-h-∂-Xv. aq-hm-bn-cØn-e-[n-Iw sXm-gn-em-fn-I-fp-≈ ÿm-]-\-ß-fm-Wv H-∂mw-L-´Øn¬ Dƒ-s∏-´n-cp-∂-Xv. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v D-S-a-Ifn¬-\n-∂v \n-c-¥-c-am-bn {]-iv-\߃ D-≠m-hp-I-bpw A-h¿-°v B-\p-Iq-ey-ß-fpw i-º-f-hpw \¬-Im-Xn-cn-°p-I-bpw sN-bv-X tI-kp-Iƒ D-b¿-∂ km-l-N-cyØn-em-Wv ]p-Xn-b \n-b-aw sIm≠p-h-∂n-´p-≈-Xv. ]-≤-Xn \-S-∏m°m-Ø, aq-hm-bn-c-Øn-e-[n-Iw Po-h-\-°m-cp-≈ 138 ÿm-]-\߃-°p k¿-°m¿ tk-h-\߃ \n¿-Øn-h-®n-´p-≠v. th-X\-]-cn-c-£m ]-≤-Xn-bp-sS aq∂mw-L-´w P-\p-h-cn-bn¬ B-cw`n-°pw. 2015-Hm-sS cm-Py-sØ apgp-h≥ I-º-\n-I-fpw ÿm-]-\ß-fpw ]-≤-Xn-bp-sS ]-cn-[n-bn¬h-cpw. C-Xp-h-gn _n-\m-an _n-kn\-kn-\v H-cp ]-cn-[n-h-sc X-S-bnSm≥ I-gn-bp-sa-∂pw A-[n-Ir-X¿ I-W-°p-Iq-´p-∂p.

Sn-√m-t∂ D-≈q.'' ""Rm≥ A-t¥m-Wn-bm-Wv. cmPy-c-£-bpw tXm-°pw s‚ A-`nam-\-am-Wv.'' ""A-t¥m-Wn ]p-Wym-f-®≥ A-t√? A-s∂ I-≠m¬ ]-c-a Zcn-{Z-hm-kn-bm-sW-∂p tXm-∂p-at√m.'' ""am-Uw k-μ¿-`-Øn-\-\p-k-cn®v B-bn-cn-t°-t≠ Ω-sf th-jhn-[m-\w?'' ""C-øv B-sfm-cp Po-\n-b- mWv. A-s‚ h-Ip-∏v am-‰p-∂ {]-iv\-an-√.'' km-Zm ]-´m-f-°m-c-s‚ th-ja-Wn-™ H-cp-Ø≥ ap-∂-dn-bn-∏n√m-sX sXm-≈-Xp-d-°m≥ Xp-Sßn: ""sI-Pv-cn-hm-fv U¬-ln-bn¬ s]m-Xp-hm-fm-bn Ω-sf sh-´n-\n-cØn F-∂-Xp i-cn-X-s∂. tem-Iv]m¬ _n-√v ]m-km-°n A-gn-a-Xn°m-sc sI-´p-sI-´n-®-tXm-sS Hms‚ Im-‰p t]m-b-t√m. cm-a≥, lnμp, {Xn-iq-ew F-s∂m-s° ]p-eºn P-\-sØ hn-c-´p-∂ Im-°n {Su-k-dp-Im-sc \n-e-bv-°p-\n¿Øp-I-bm-Wv C-\n th-≠-Xv.'' ""A-s‚ t]-sc-¥m-∂m ]-d™-Xv?'' ""kp-io-e-\m-Wv, jn≥-sU F∂ Ip-am-c-\m-Wv; B-`y-¥-c-Øns‚ sam-Ø-°-®-h-S-°m-c-\p-amWv.'' {]-`zn ho-≠pw B-tem-N-\-bnte-°p Xn-cn-®p-t]m-bn. C-h-s\ ]n-cn-®p-hn-´m¬ {I-a-k-am-[m-\w

c-£-s∏-Sp-sa-¶n¬ A-X-t√ \-√Xv. a-t\m-tam-l-\-s\ X-´n-bpW¿-Øn, tNm-Zn-®p: ""C-_-s\ X-´-tWm A-tXm, Nn-Zw-_-c≥ sN-´ym-sc X-´tWm?'' ""c-≠m-bm-epw hn-tcm-[-ey. cm-Pyw c-£-s∏-Sp-∂ Im-cy-am-Wt√m. sam-t≠-Iv-knw-l≥ F-∂ A-hn-ep-≠-sb sXm-S-cp-sX-∂p am-{Xw. Hm≥ Ω-sf A- -ev Ip-´nb-t√!'' {]-`zn ^v-fm-jv _m-°v F-∂ ]n≥-ko-‰n-te-°v Xn-cn-®p-t]m-Ish `m-hn-{]-[m-\-a-{¥n-sb-∂v k∂ym-kn-bp-sS kz-]v-\-Z¿-i-\Øn¬ I-s≠-Øn-b sN-°≥ Hm¿-°m-∏p-d-Øv hm Xp-d-∂p: ""\n-°v H-cp k-P-j-\p-≠v. U¬-ln-bn¬ Nq-ev sI-Pv-cn-hm-fns\ Ω-°v ]n-¥p-W-bv-°-Ww. Ωsf F-´p ko-‰n-\v hn-e-bp-t≠m F∂v A-t∏mƒ Im-Wmw.'' sN-°-s‚ _-Um-bn tI-´tXm-sS {]-`zn-°v Nq-Sn-f-In. B-bΩ \m-se-Æw N-¥n-°p s]m-´n®p. th-Z-\-sIm-≠p ]p-f-™ sN°≥ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. ko-kv ^b-dn-s‚ \o-≠ C-S-th-f A-h-km\n-∏n-®p-sIm-≠v {]-`zn sXm-≈-Xpd-∂p: ""tZ-h-bm-\n-sb A-ta-cn-° am-\-`w-K-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. tZ-i-kv-t\-lw I-Øn-®v, ln-μpXz-sc Ω-°v Nm-º-em-°mw.'' tIm-d-kv D-b¿-∂p: ""A-ß-\-s∂, A-ß-\-s∂.''

kw-_-‘n-® \n¿-tZ-i-߃ Fw_-kn-bp-sS Hu-tZym-Kn-I C-˛-sabn¬ hn-em-k-Øn¬ A-dn-bn-°W-sa-∂pw A-dn-bn-°p-I-bp-≠mbn. dn-bm-Zv, Z-Ωmw F-∂n-hn-S-ßfn¬-\n-∂m-bn Fw-_-kn-bn¬ cPn-ÿ sN-bv-X 400e-[n-Iw k-∂≤-{]-h¿-Ø-I-cm-Wp tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. ]p-Xn-b I-cm-dn¬ G¿-s∏-Sp∂-Xn-\p sXm-gn¬-a-{¥m-e-bw CXn-\-Iw 15 cm-Py-ß-fp-am-bn N¿-®\-S-Øn-b-Xm-bn dn-{Iq-´v-sa‚ v hn`m-Kw tZ-io-b-k-an-Xn A-[y-£≥ k-A-Zv _n≥ \-lm¿ A¬ _±m-lv hy-‡-am-°n. ^n-en-∏o-≥kp-am-bn Km¿-ln-I-sXm-gn¬ Icm-dp-s≠-¶n-epw dn-bm-Zn-se ^nen-∏o≥-kv Fw-_-kn-bn¬ \-S-]Sn-Iƒ C-g-™p-\o-ßp-∂-Xp Im-cWw dn-{Iq-´v-sa‚ v G-P≥-kn-Iƒ ^n-en-∏n-t\m-Iƒ-°p-th-≠n-bp≈ A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂Xv \n¿-Øn-h-®-Xm-bn am-[y-a-

ku-Zn-bn ho-«p-tPm-en-¡m-bn sXm-gn-em-fn-I-sf t\-c-t¯ dn-{Iq-«v sN-bv-Xn-cp-¶-Xv kz-Im-cy Øm-]-\-§Ä t\-cn-«m-bn-cp-¶p. C-Xv Cu cw-K-s¯ C-S-\n-e-¡m-cp-sS Nq-j-W-hpw sXm-gnÂ-X-«n-¸p-I-fpw hÀ-[n-¡p-¶-Xn-\v C-S-bm-¡n. Aw-Ko-Ir-X dn-{Iq-«v-saâv G-P³-kn-IÄ-¡p am-{X-ta C-\n-ap-X ho-«p-tPm-en-¡m-sc sIm-−p-h-cm³ I-gn-bq. a-[y-hÀ-¯n-co-Xn H-gn-hm-¡n ku-Zn G-P³-kn-IÄ t\-cn-«p dn-{Iq-«v-saâv \-S-¯p-¶ k-{¼-Zm-bw sIm-−p-h-cp-sa-¶m-Wp I-cp-X-s¸-Sp-¶-Xv. t{]-c-I-am-b-Xv. C-Ø-cw ]-cm-XnIƒ ]-c-am-h-[n C-√m-Xm-°p-∂Xn-\pw ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xn\p-am-Wv sXm-gn-em-fn-bp-sS-bpw sXm-gn¬-Zm-Xm-hn-s‚-bpw A-hIm-i-߃ kw-c-£n-®p-sIm-≠p≈ I-cm¿ B-hn-jv-I-cn-°p-∂-Xv. sXm-gn¬-Im-cym-e-b-ß-fn¬ C¥y≥ `m-j A-dn-bp-∂ D-tZym-Kÿ¿ Dƒ-s°m-≈p-∂ sl¬-∏vsse≥ tk-h-\w G¿-s∏-Sp-Øp∂ Im-cy-hpw I-cm-dn-s‚ `m-K-ambn ]-cn-K-Wn-°p-∂p-≠v. lu-kv ss{U-h¿, ho-´p-th-e°m-c≥, ho-´p-th-e-°m-cn, ]qt¥m-´-∏-Wn-°m¿, ¢o-\¿-am¿, B-b, ]m-N-I-°m-c≥ Xp-S-ßn 14 Km¿-ln-I sXm-gn¬-hn-`m-K-ß-fnep-≈-h¿ ]p-Xn-b I-cm-dn-s‚ ]cn-[n-bn¬-h-cpw. Km¿-ln-I-sØmgn-em-fn-I-fn¬ 17 i-X-am-\w lu-

k-ku-I-cyw, `-£-Ww, bm-{X XpS-ßn-b-h \¬-Ip-∂-Xpw sXm-gnep-S-a-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Ø-am-Wv. dn-{Iq-´v-sa‚ v sN-e-hp-Iƒ ]q¿-Wam-bpw sXm-gn-ep-S-a-bm-Wp h-lnt°-≠-Xv. B-gv-N-bn¬ H-cp-Zn-hkw A-h-[n, i-º-f-tØm-sS-bp≈ hm¿-jn-I A-h-[n F-∂n-h A\p-h-Zn-°-Ww. A-]-I-S-tam a-c-W-tam kw-`hn-®m¬ 24 a-Wn-°q-dn-\p-≈n¬ C¥y≥ Fw-_-kn-sb hn-h-c-a-dn-bn°m-\pw sXm-gn-ep-S-a _m-[y-ÿ\m-Wv. I-cm¿ {]m-_-ey-Øn-embm¬ \n-e-hn¬ ku-Zn-bn¬ tPmen-sN-bv-Xp-h-cp-∂-h¿-°pw sXmgn-ep-S-a-bp-am-bn ]p-Xn-b I-cmdn¬ G¿-s∏-Sm-hp-∂-Xm-sW-∂pw A-Xn-\v B-h-iy-am-b k-lm-b߃ \¬-Ip-sa-∂pw C-¥y≥ Fw-_-kn A-dn-bn-®n-´p-≠v. C-

cq-]o-I-cn-°pw. sXm-gn¬-I-cm¿ kw-_-‘n-®p hn-i-Zo-I-cn-°p-∂-Xn-\pw {]-hmkn-k-aq-l-Øn¬-\n-∂v A-`n-{]mb-߃ cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn-\pw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS tc-J-Iƒ icn-bm-°p-∂-Xn-\v ku-Zn `-c-W-IqSw A-\p-h-Zn-® km-h-Im-iw A-hkm-\n-®-ti-j-ap-≈ km-l-N-cy߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\p-ambn C-¥y≥ Fw-_-kn {]-hm-kn k-∂-≤-kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Ifp-sS-bpw thm-f‚n-b¿-am-cp-sSbpw km-aq-ln-I-{]-h¿-Ø-I-cp-sSbpw tbm-Kw hn-fn-®n-cp-∂p. s]mXp-k-aq-l-Øn¬-\n-∂v D-b¿-∂ph-cp-∂ A-`n-{]m-b-߃ Iq-Sn sXm-gn¬-I-cm-dn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpsa-∂pw an-\n-aw th-X-\w, sXmgn¬-kp-c-£ Xp-S-ßn I-cm-dn¬ Dƒ-s∏-Sp-tØ-≠ hn-j-b-߃

߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-cp-∂p. ho-´p-th-e-°m-sc dn-{Iq-´v sN-øp∂-Xn-\m-bn ku-Zn sXm-gn¬-a{¥m-e-bw {]-tXy-I sh-_v-ssk‰v B-cw-`n-°pw. ho-´p-tPm-en-°msc B-h-iy-ap-≈ ]u-c≥-am¿-°v A-t]-£-I-fpw tc-J-I-fpw k-a¿∏n-°p-∂-Xn-\pw \-S-]-Sn-{I-a-ß-ƒ kp-K-a-am-°p-∂-Xn-\p-ap-≈ Pm-eI-am-bn-cn-°pw C-Xv. sXm-gn¬-a{¥m-e-b-Øn¬ ]-cm-Xn-I-fpw \n-¿tZ-i-ß-fpw k-a¿-∏n-°p-∂-Xv IqSp-X¬ F-fp-∏-am-°p-∂-Xn-\m-bn "a-A≥' F-∂ sh-_v-ssk-‰pw DS≥ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-°pw.

tIm¬-{K-kv t]m-kv-ävtamÀ-«w I

-≠m¬ ]Tn-®n-s√-¶n¬ sIm-≠m¬ ]Tn-t®m-fpw F-s∂m-cp sNm-√p-≠v. Ip-d-Øn N-Ø Ip-d-h-s\-t∏m-se F-∂ as‰m-cp sNm-√p-ap-≠v. A-gn-a-Xn Imw-{K-kn-\v Cu c-≠p sNm-√pw i-cn-bm-bn tN-cp-sa-∂m-Wp {_n´m-\n-° F≥-ssk-t¢m-]o-Un-bbn¬ Im-Wp-∂-Xv. \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tXm-‰p Xp-∂w-]m-Sn-b-Xn-s‚ Im-cWw au-\-am-bn A-t\z-jn-°p-Ibm-Wv Cu _-ey ]m¿-´n. C-{μ-{]ÿ-Øn-se F.sF.kn.kn. Bÿm-\-Øv Zpx-Jw X-fw-sI-´n-\n¬-°p-∂p. A-]m-b-kq-N-I-am-b ]-›m-Ø-e-kw-Ko-Xw Iq-Sn D≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ A-Xp ]m¿´n-bp-sS `m-hn-sb Iq-Sn {]-Xn-\n[m-\w sN-øp-am-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-°p-th-≠n hm-sf-SpØp-Xp-≈p-∂ C-‰m-en-b-≥ {]-`zn sR-´-en¬-\n-∂v D-W¿-∂-Xp-Xs∂ ssh-In-bn-´m-Wv. F-´p-\n-ebn¬ ]m¿-´n s]m-´n-b-Xn-\p ]n∂m-se ]m-N-I-hm-X-I hn-e Iq´p-∂-Xn-s‚ i-–w tI-´n-√m-bn-cp∂p-sh-¶n¬ B-b-Ω C-t∏m-gpw DW-cp-am-bn-cp-∂n-√. ÿ-e-Im-et_m-[w \-„-s∏-´v {]-`zn A-e-dn: ""C-{X-sbm-s°-bm-bn-´pw ]mN-I-hm-X-I hn-e Iq-´p-I-tbm?'' {]-`zn D-W¿-∂-tXm-sS B-i¶-b-I-∂ sN-°≥ ar-Zp-hm-bn ]-d™p: ""I-t®m-S-°m-cp-sS I-Ωoj≥ Iq-´n-bm¬ hn-e-bpw Iq-Sp-a-

t√m! Cu A-Ω H-∂pw A-dn-bmØ-t]m-se.'' sN-°-s\ A-h-K-Wn-®v B-bΩ C-‰m-en-b≥ `m-j-bn¬ Nn-¥n°m≥ Xp-S-ßn. F-´-W-bv-°p U¬-ln-bn¬ ar-„m-∂w Du-Wv In-Sbv-°p-sa-∂v sam-t≠-Iv-kn-Mv (tam-¥-bv-°v H-∂p In-´m-™n-´v) A-hn-ep-≠ ]p-e-ºn-b-Xm-hp-tam P-\w Xo-∏-¥-am-hm≥ Im-c-Ww? A-tXm B-[m¿-Im¿-Uv \n¿-_‘-am-°n h-´w-I-d-°n-b-tXm? at\m-tam-l-\ knw-lm-cq-V-s‚ km-º-Øn-I-hn-π-hw A-{X tami-am-sW-∂p h-cp-tam? G-bv AsXm-∂p-am-bn-cn-°n-√. Dƒ-hn-fn-bp-≠m-b-tXm-sS {]`zn D-∂-X-X-e-tbm-K-hpw A-\p-_‘ _n-cn-bm-Wn-k-Zy-bpw hn-fn®p-Iq-´n. N¿-®-bpw Ip-Sn-bpw Xo-‰bpw B-ÿm-\-Øp X-s∂ Bhm-sa-∂pw \n-›-bn-®p. ]p-d-Ønd-ßn-bm¬ Nq-te-¥n-b P-\-sØ t\-cn-Sm≥ ^-b-dn-Mv kv-Izm-Uns‚ k-lm-bw th-≠n-h-cp-sa-∂v sIm-´m-cw-hn-Zq-j-I≥ A-dn-bn-®ncp-∂p. {I-a-k-am-[m-\-]m-e-\-Øn\m-Wv Imw-{K-kv F-∂pw ap≥-Xq°w \¬-Ip-∂-Xv. {_n-´o-jp-Imsc H-cp-s]m-Sn tNm-c-Nn-¥m-sX ]p-d-Øm-°n-b ]m¿-´n-bm-Wn-Xv. B ]m¿-´n-sb ]Tn-∏n-°m-sa-∂v B-cpw hym-tam-ln-t°-≠. F¥p-h-∂m-epw ]p-d-Øn-d-ßm-sX {I-a-k-am-[m-\w ]m-en-°pw. th-j-{]-—-∂-cm-bm-Wp t\-

\m«p-Imcyw ■

Ip∂-Øq¿ cm-[m-Ir-jvW≥

Xr-am-\y-∑m¿ ]-Xp-ßn-∏-Xp-ßn F-Øn-b-Xv. {]-`zn-°v H-cp-Ø-s\bpw a-\- n-em-bn-√. {]-`zn-bp-sS ]-cp-߬ I-≠v sIm-º≥-ao-ibpw Io-dn-b J-Z-dpw [-cn-® H-cph≥ ap-tºm-´p-h-∂p: ""am-Uw, C-Xp Rm-\m-Wv; [-\Im-cy-ß-fp-sS X-ºp-cm≥ Nn-Zw_-c≥.'' ""A-s∂ I-≠m¬ C-∏w ]-∏Sw sN-´n-sb-t∏m-ep-≠v.'' X-am-i tI-´v t\-Xr-am-\y¿

tIm-d-kn¬ Nn-cn-®-t∏mƒ {]-`zn Nq-c-se-Sp-Øv ta-i-∏p-d-Ø-Sn-®p. ""Nn-cn-°-cp-Xv. C-t∏mƒ Zpx-Jnt°-≠ k-a-b-am-Wv. C-\n Nn-cn®m¬ k-I-e-Xn-s‚-bpw N-¥n-bpsS tXm-ev Rm≥ Nq-c-ep-sIm-≠p s]m-fn-°pw.'' {]-`zn-bp-sS tcm-j-{]-I-S-\w alm-au-\-Øn-\p h-gn-am-dn. thsdm-cp-Ø≥ ap-tºm-´p-h-∂v BwKyw Im-Wn-°m≥ Xp-S-ßn. ""]-dt™m-fq, `-b-s∏-tS-≠. Nn-cn ]m-

(tXP-kv hm-b-\-°m-cpsS Rm-b-dm-gv-NtXm-dp-ap-≈ F-Un-t‰m-dn-b-¬ ]w-‡n-bm-WnXv. Xp-S-¿-∂p-≈ e°-ß fn-te-°p Ip-dn-∏p-I-ƒ £-Wn-°p-∂p˛ ]-{X-m[n]¿.)

hyXykvX kv{Xo-{]-Xn-\n-[m-\-§Ä; -]mT-w ]eXv

t\Àhc {Inkvakv {]amWn®v D]-tcm-[-k-a-c-Øn\v Ah-[n- sImSp°m≥ Xocp-am\w.

i\nbpw Rmbdpw IqSn Ah-[n-bm-°n-°qtS kJmth...?

c

-≠p-\mƒ ap-º-sØ a-e-bmf a-t\m-c-a ]-{X-Øn-s‚ sIm-®n F-Un-j-\n¬ H-∂mw-t]Pn¬ h-∂ H-tc-sbm-cp hm¿-ØmNn-{Xw, P-ko-d am-Sm-bn-bpw aq-∂p a-°-fpw U¬-ln sX-cp-hn-se acw-tIm-®p-∂ X-Wp-∏n¬ I-ºn-fn∏p-X-∏n¬ tkm-Un-bw th-∏¿ hnf-°n-s‚ a-™-cm-in-bn¬ cm-{Xn a-c-hn-®n-cp-∂v D-d-ßp-∂-Xm-Wv. A-Sn-°p-dn-∏n¬, {Iq-c-am-b \n¿-`b kw-`-h-Øn-s‚ H-∂mw hm¿-jnIm-h-k-cw Hm¿-an-∏n-®v, A-c-£nX-am-b U¬-ln sX-cp-hn-se Pko-d-bp-sS ]-Øpw ]-{¥-≠pw hb- p-Im-cm-b aq-Ø c-≠p s]¨a-°-sf kq-Nn-∏n-®n-cn-°p-∂p. ap-Jy-hm¿-Ø-I-fn-sem-∂v tZ-h bm-\n tJm-{_-K-sU-bp-sS tIkn¬ A-ta-cn-° am-∏p-]-d-b-Wsa-∂ C-¥y≥ k¿-°m-cn-s‚ Bh-iyw. t_m-Iv-kn¬ kw-Ko-Xm dn-®m¿-Uv-kv F-∂ tZ-h-bm-\n-bpsS F-Xn¿-I-£n-sb Ip-‰m-tcm-]W kq-N-\-tbm-sS A-h-X-cn-∏n°p-∂p. k-a-c-ß-fp-≠m-hp-tºm ƒ P-\-Øn-\p _p-≤n-ap-´p-≠m-hp∂-Xv kzm-`m-hn-I-sa-∂p ]n-W-dmbn hn-P-b≥ {]-kw-Kn-®-Xn-s\ ]cn-l-kn-®v Xm-sg t]m-°-‰v Im¿-

´q¨. k-‘y-sb-∂ tam-∏-Uv bm{X-°m-cn ho-´-Ω-bp-sS h-gn-X-Sb¬-hn-cp-≤ \ym-b-hm-Z-Øn-s\Xn-tc-bm-Wv ho-´-Ω-am-sc A-Wn\n-c-Øn-b ¢n-^v-lu-kv D-]-tcm[ D-Zv-Lm-S-\-Øn¬ ]n-W-dm-bn ]-cm-a¿-in-®-Xv. ]-e-X-c-°m-cm-b C-¥y≥ kv{Xo-I-fp-sS Im-en-I-{]-iv-\-߃ {]-Xn-\n-[m-\w sN-øp-∂ Cu hm¿Ø-Iƒ h-en-b N¿-®-Iƒ-°p hnj-bo-`-hn-®-h-bm-Wv. C-h¿ D-∂bn-°p-∂ {]-iv-\-ß-fp-sS sa-dn-‰v am-{X-a-√ hm¿-Øm-{]m-[m-\y-Øn\p Im-c-W-am-hp-∂-sX-∂v \-ap°p Im-Wm-\m-hpw. A-ß-s\-sb¶n¬ P-ko-d-bm-bn-cp-∂p G-‰-hp-a[n-Iw hm¿-Ø-bm-th-≠n-bn-cp-∂Xv. I-Ym-\m-bn-I-am-cp-sS h¿-K-˛km-aq-ln-I ]-›m-Ø-e-߃ hm¿-Øm-{]-k-c-W-Øn¬ \n¿Wm-b-I-am-Wv. \n¿-`-b tI-kn-s‚ L-´-Øn-e-Xp h-f-sc {]-I-S-am-bncp-∂p. a-[y-h¿-K {]-Xn-I-c-W-tijn C-tdmw i¿-an-f-bp-sS {]-Xn-I-cW-Øn¬ A-{X-tØm-fw {]-h¿Øn-°m-Xn-cn-°p-∂-Xv G-sd ]-cntim-[n-°-s∏-´n-´p-≠v. Z-cn-{Z-hn-`mK-Øn-se P-ko-d, ]n-∂m-°-°mcn; hn-Zym-`ym-k-an-√m-Ø \m-´n≥-

AhImi§Ä \ntj[§Ä F≥ Fw kn-±o-Jv ]p-d-Øp-Im-cn. k-‘y \-K-c-Ønse Xm-gv-∂ C-S-Ø-c-°m-cn. kwKo-X-sb-bpw A-tX K-W-Øn¬s∏-Sp-Ømw. tZ-h-bm-\n D-b¿-∂ a[y-h¿-Kw, D-∂-X _yq-tdm-{Im-‰pw hn-tZ-i \-b-X-{¥-⁄-bpw. 13 h¿-j-am-bn \n-cm-lm-c-k-acw Xp-S-cp-∂ C-tdmw i¿-an-f D-∂bn-°p-∂ B-h-iyw, a-\p-jy-sc ]-®-bv-°p sh-Sn-h-®p-sIm-√m-\pw kv-{Xo-I-sf _-em¬-°m-cw sNøm-\pw ssk-\y-Øn-\p \n-b-a-]cn-c-£-bpw A-an-Xm-[n-Im-c-hpw \¬-Ip-∂ A-^v-kv-] F-∂ \n-baw ]n≥-h-en-°-W-sa-∂-Xp am-{Xam-Wv. a-\p-jym-h-Im-i-{]-h¿-ØI-cp-sS ]n-¥p-W-bm-W-Xn-\v hm¿Ø-I-fn¬ C-Sw-\¬-Ipw-hn-[w hf¿-Øn-b-Xv. P-ko-d-bp-sS k-a-csØ Xm-d-Sn-®p-Im-Wn-°m≥ DtZym-K-ÿ-˛-cm-{„o-b D-∂-X-cp-sS a¬-k-c-am-bn-cp-∂p. I-S¬-a-W¬ J-\-\-Øn-s‚ {]-Xym-Lm-Xw Adn-bm-hp-∂ ]-cn-ÿn-Xn-hm-Zn-I-

fpw P-\-Io-b-{]-ÿm-\-ß-fp-amWv A-h-sc ]n-¥p-W-®-Xv. P-kod-bp-sS k-a-cw hy-Xn-cn-‡-X Imc-Ww ap-Jy-[m-c-bv-°p X-a-kv-Icn-°m-\m-hm-sX h-∂ hm¿-Øbm-Wv. C-tdmw i¿-an-f-bp-sS Imcy-Øn-epw kw-`-hn-®-Xv A-XmWv. N-´-∏-Sn-k-a-c-ß-fn¬-\n-∂p `n-∂-am-b \-h-`m-hp-I-Xzw-sIm≠m-Wv Nn-e tI-c-fo-b-k-a-c-߃ am-[y-a/s]m-Xp-{i-≤ t\-Sn-bXv. A-Xn-\v G-‰-hpw \-√ D-Zm-l-cWw πm-®n-a-S, ap-Ø-ß, sN-ß-d k-a-c-ß-fm-bn-cp-∂p. {]-I-S-am-b A-cm-{„o-b-X Imc-W-am-Wp k-‘y hm¿-Ø-Ifn¬ \n-d-™-Xv. sIm-®p-s]¨In-Sm-ß-sf ]o-U-\-Øn-\v C-c-bm°n-b-t∏mƒ F-hn-sS-bm-bn-cp-∂p \n-ß-sf-∂v h-gn-X-S-™ cm-{„ob-°m-tcm-Spw t]m-en-kn-t\m-Spw tNm-Zn-®-Xn-eq-sS k-‘y Xp-S-°Øn¬ D-∂-bn-® cm-{„o-b-sØ s]m-Sp-∂-s\ {]-Jym-]n-°-s∏-´

A-©p-e-£w ]p-c-kv-Im-cw Akm-[p-hm-°n. k-a-cw, cm-{„o-bw F-∂n-h-bv-s°-Xn-cm-b a-[y-h¿-K{]-Xn-I-c-W-am-bn k-‘y-bp-sS t£m-`w am-dn. ap-Jy-[m-cm cm-{„ob-I-£n-I-fp-sS k-a-c-ß-fn-se P\-hn-cp-≤-X-bpw `m-h-\m-iq-\y-Xbpw A-Xn-s\ k-πn-sa‚ v sN-bvXp. k-Xy-Øn¬ {]-t£m-`-ßfpw k-a-c-ß-fpw P-\-hn-cp-≤-amsW-s∂m-cp P-\-{]n-b-]mTw tImS-Xn-bpw ap-Jy-[m-cm am-[y-a-ß-fpsa-√mw tN¿-∂p i-‡-am-bn D-∂bn-°p-∂ ]-›m-Ø-ew C-hn-sSbp-≠v. {Km-a-߃ \-K-c-ß-sf hf-bp-∂ Km-‘n-b≥-˛-am-thm-hm-Zn Zz-μz-]-cn-I¬-∏-\-I-sf \n-cm-I-cn®v Bw B-Zv-an cm-{„o-bw a-[y-h¿K-˛-\-K-c-tI-{μn-X-am-bn h-cp-I-bmWv. A-Xv A-cm-{„o-b-X-bp-sS cm{„o-b-am-Wv. ap-Jy-[m-cm cm-{„ob-tØm-Sp-≈ k-l-P-{]-Xn-I-cWw Iq-Sn A-Xn-ep-≠v. tZ-h-bm-\n tJm-{_-K-sU-bpsS tI-kn¬ ]p-d-Øp-h-cp-∂ A]v-tU-‰p-Iƒ ]-e-\n-e-bn-epw ]ucm-h-Im-i-{]-h¿-Ø-I-sc Ip-g°p-∂p-sh-¶n-epw \n-kv-X¿-°-amb Im-cyw A-ta-cn-°≥ hw-io-bXm a-t\m-`m-h-am-Wv. tZ-h-bm-\n-

bm-tWm kw-Ko-X-bm-tWm Ip-‰°m¿ F-∂-Xn-ep-]-cn, F ]n sP A-–p¬ I-em-apw I-a¬-lm-k\pw jm-cq-Jv Jm-\p-a-S-°w t\-cn´ hw-i-sh-dn-bp-sS \n-Z¿-i-\-amWv tZ-h-bm-\n-s°-Xn-cm-b A-tacn-°-bp-sS Ip-‰-I-c-am-b lo-\-hrØn-I-sf-∂v A-\p-am-\n-°p-∂Xn¬ sX-‰n-√. H-cp d-jy≥ \-b-X{¥-{]-Xn-\n-[n-tbm-tSm ssN-\okv \-b-X-{¥-{]-Xn-\n-[n-tbm-tSm H-cp {^-©v \-b-X-{¥-{]-Xn-\n-[ntbm-tSm A-ta-cn-° C-ß-s\ s]cp-am-dp-am-bn-cp-t∂m F-∂-Xm-Wp {]-k-‡-am-b tNm-Zyw. tZ-h-bm\n-bp-sS tI-kn¬ \-S-∂-Xv a-\pjym-h-Im-i-ew-L-\-am-Wv. k-a-c߃ A-\m-h-iy-am-sW-∂ P-\hn-cp-≤-k-tμ-i-am-Wv k-‘y F∏n-tkm-Uv \¬-Ip-∂-Xv.

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n, \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

22 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

a-{´n A-\q-]v tP-¡-_n-s\-Xn-tc hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-Ww Xr-iq¿: Pn-√-bn-¬ A-\-[n-Ir-Xam-bn Ip-dn-°-º-\n-Iƒ \-S-Øp∂-Xn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-Ø Pn-√m c-Pn-kv-{Xm¿ P-\-d-¬ thWp-tKm-]m-en-s\ ÿ-ewam-‰n-b kw-`-h-sØ-°p-dn-®v A-t\z-jn°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \¬-Inb lc-Pn-bn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ hIp-∏v a-{¥n A-\q-]v tP-°-_ns\-Xn-tc hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jWw. Pn-√m c-Pn-kv-{Xm¿ P-\-d-ens‚ ÿ-ewam-‰-hp-am-bn _-‘s∏-´v c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip-∏v a{¥n A-\q-]v tP-°-_v, tI-c-f tIm¨-{K-kv tP-°-_v Pn-√m {]kn-U‚ v Kn-cn-P≥, a-{¥n-bp-sS ss{]-h-‰v sk-{I-´-dn cm-[m-Ir-jvW≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bmWp Xr-iq¿ hn-Pn-e≥-kv tIm-SXn A-t\z-j-W-Øn-\v D-Ø-c-hn´-Xv. 2014 am¿-®v 20\-Iw Xr-iq¿ hn-Pn-e≥-kv Un-ssh.-F-kv-.]ntbm-Sv tIm-S-Xn-bn¬ dn-t]m¿-´v \¬-I-W-sa-∂pw ]-cm-Xn-°mc≥ D-∂-bn-®n-´p-≈ Im-cy-߃ ]-cn-tim-[n-°-W-sa-∂pw tIm-SXn \n-¿-tZ-iw \¬-In. s]m-Xp-{]h¿-ØI-\m-b ]n Un tPm-k-^ns‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wv D-Ø-c-hv.

t]m-fn-Mv kv-tä-j³ Xn-cn-¨v thm-s«-®Â H-gn-hm-¡-m³ ip-]mÀ-i \Â-In: -Xn-c-sª-Sp-¸v I-½o-j-WÀ

Xncp-h-©q-cn-sâ a-I³ X-sâ I-¼-\n-bp-sS U-b-dÎÀ: Xn-c-sª-Sp-¸n-\v B-dp-am-kw ap-¼v kÀ-¡mÀ A-`n-em-jv ap-c-fo-[c³ ]-c-ky-§Ä \n-tcm-[n-¡-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-`y-¥-ca-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W-s‚ a-I≥ A¿-Pp≥ cm[m-Ir-jv-W≥ X-s‚ I-º-\nbp-sS U-b-d-Œ-dm-sW-∂v Kp-Pdm-Øv hy-h-km-bn A-`n-em-jv ap-c-fo-[-c-s‚ ÿn-co-I-c-Ww. A¿-Pp-s‚ \n-b-a-\w Xn-I®pw {]-^-j-\-em-bm-sW∂pw cm-jv-{So-b-]-c-a-√-mbncps∂∂pw A-`n-em-jv a-c-fo[-c≥ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ hy-‡-am-°n.2008 k-]v-Xw-_-dn¬ A-`nem-jv ap-c-fo-[-c≥ B-cw-`n-® ]mw- C≥-{^m-sS-Iv U-h-e-]vsa‚ v en-an-‰-Uv F-∂ dn-b¬ F-tÃ-‰v I-º-\n-bp-sS U-b-dŒ-dm-Wv Xn-cp-h-©q-¿ cm-[mIr-jv-Ws‚ a-I≥ A¿-Pp≥ F-∂v hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]d-bp-∂p. Xn-cp-h-©q¿ a-{¥nbm-bn Npa-X-e-tb‰v H-∂-c-amkw ]n-∂n-´-t∏m-tg-°pw aI≥ A¿-Pp≥ cm-[m-Ir-jvW≥ A-`n-em-jv ap-c-fo-[-cs‚ I-º-\n-bp-sS U-b-d-Œ¿

tPmÀ-Pn-s\-Xn-tc Xn-c-sª-Sp-¸n-\p ap¼v \-S-]-Sn-: bq-¯v tIm¬-{K-kv

t_m-Un¬ F-Øn-b-Xn-\p ]n∂n¬ cm-jv-{So-b \o-°-aps≠-∂ B-tcm-]-W-apb¿∂ncp∂p. Cu B-tcm-]W sØ Xp-S¿-∂m-Wv A-`n-em-jv ap-c-fo-[-c-≥ hn-i-Zo-I-cWhpam-bn Ct∏mƒ cw-KsØ-ØnbXv. am-[y-a-ß-fn-eq-sS Kh¨sa‚ v No-^v-hn-∏v ]n kn tPm¿Pv X-\n-s°-Xn-tc A-]-h-m-Z{]-Nm-c-Ww \-S-Øn-sb-∂mtcm-]n-®v A-`n-em-jv ]n kntPm¿-Pn-s\-Xntc h-°o¬t\m-´o-kv A-b-®n-cp-∂p. Kp-Pdm-Øn¬-\n-∂p-≈ {]-Xn-\n[n-kw-L-sØ a-kv-°-‰v tlm´-en¬ sN-∂p- I-≠ B-`y-¥c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W-s\m-∏w hn-hm-Z hy-hkm-bn A-`n-em-jv ap-c-fo-[-c\pw D-≠m-bn-cp-s∂-∂pw Xn-cph-©q-cn-s‚ a-I-\pw hy-h-kmbn-bpw Kp-P-dm-Øn-¬ _n-kn\-kv ]-¶m-fn-I-fm-sW-∂p-w ]n kn tPm¿-Pv B-tcm-]n-®ncp-∂p.kz-¥w {]-Xn-\n-[n

a-Xhpw cm-jv{So-bhpw c-≠msW-∂p ]-d-bp-∂ kn.]n.F-Ωns‚ ap-kvenw {]oW-\w s]m-Xphm-b k-Xy-am-sW-∂v Uo≥ ]d™p. I-Æq-cn¬ F-hn-sSbpw ]pXn-b ]-≈n Xp-S-ßm≥ kn.]n.Fw A-\p-h-Zn-°p-∂n√. _n-j-∏n-s\ \n-Ir-„Po-hn-sb∂p hn-fn-® ]n-W-dm-bn am-∏p]d™-Xv thm-´n-\pth-≠n am-{XamWv. Xp-—w thm-´p-Iƒ-°pth≠n F-¥p th-jhpw sI-´m≥ kn.]n.F-Ωn-\v a-Sn-bn-s√∂pw bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v I-fn-bm-°n. bp-h tI-c-fbm-{X ae-∏pdw Pn√-bn¬ \-S-Øp-∂ ]cy-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p Uo≥ Ip-cymt°m-kv. kwÿm\ ssh-kv {]knU‚ v kn B¿ a-t\jv, P-\. sk-{I´-dn ]n C-^v-Xn-I-dp-±o≥, Pn√m {]-knU‚ v dn-bm-kv apt°mfn, sI F A-d-^m-Øv ]s¶-SpØp.

Ikv-Xq-cn-cw-K³: Xo-cp-am-\w kzm-K-XmÀ-lw- þ sI Fw am-Wn

tI{µw sX-äv a-\-Ên-em-¡n-: ap-Jy-a{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn-\m-bn A-h-X-cn∏n-® I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´n¬ ]-cn-ÿn-Xn kw-th-Z-I taJ-e-I-sf \n¿-W-bn-®-Xn¬ ]n-ghp-s≠-∂p tI-{μw Aw-Ko-I-cn®-Xn-\m-em-Wp \-hw-_-dn¬ C-dßn-b D-Ø-c-hp ]n≥-h-en-®-sX∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ]-d™p. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®v tI-c-fw D-∂-bn-® B-i-¶-I-fpw \n¿-tZ-i-ß-fpw tI-{μw Aw-Ko-I-cn-®p-sh-∂mWv C-Xn¬ \n-∂p a-\- n-em°m≥ I-gn-bp-∂-Xv. ]-cn-ÿn-Xn tem-e-ta-J-e-I-sf \n¿-W-bn°m≥ ]-©m-b-Øv X-e-Øn¬ k-an-Xn-Iƒ-°p- cq-]w-\¬-In-bXm-bpw A-t±-lw ]-d-™p. Xn-cp-

ssl-¡-am³U-Ã ko-äv Xo-cp-am-\n-¡p-¶-Xv: eo-Kv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: t]m-fn-Mv kvt‰-j≥ Xn-cn-®v thm-s´-Æp-∂-Xv H-gn-hm-°-W-sa-∂v tI-{μ-k¿°m-cn-\v ip-]m¿-i \¬-In-b-Xmbn ap-Jy -Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-jW¿ hn F-kv k-º-Øv. \n-b-a\n¿-am-W k-`-bp-sS i-tXm-Øc-c-P-XPq-_n-en B-tLm-jtØm S\p-_-‘n-®v kw-L-Sn∏n-® sk-an-\m¿-˛ Xn-c-s™-Sp-∏v \n-b-a-ß-fpw ]-cn-jv-Im-c-ß-fpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-{In-b Ip-‰a-‰-Xm-°m≥ P-\-{]m-Xn-\n-[y-\nb-a-Øn¬ h-cp-tØ-≠ \n-c-h-[n ip-]m¿-i-Iƒ X-n-c-s™-Sp-∏v IΩo-j≥ tI-{μ-k¿-°m-cn-\v \¬In-bn-´p-≠v. C-Xn¬ Nn-e-Xn-t\mSp am-{X-am-Wv k¿-°m¿ {]-Xn-Icn-®n-´p-≈-Xv. t]m-fn-Mv kv-t‰j≥ Xn-cn-®p-≈ thm-s´-Æ-en-eqsS kzm-[o-\-ap-≈ ta-J-e-Iƒ Xn-cn-®-dn-bm≥ cm-jv{So-b-I-£nIƒ-°p I-gn-bp-sa-∂-Xp P-\m[n-]-Xy-{]-{In-b-sb tZm-j-I-c-

am-bn _m-[n-°pw. C-sXm-gn-hm°p-∂-Xn-\v 14 C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv b-{¥-߃ G-tIm-]n∏n-®p-≈ bq-\n-‰m-°n (tSm-´-ssek¿) thm-s´-Æ-Ww. s]-bv-Uv \yq-kv Xn-c-s™-Sp-∏v {]-{In-bbp-sS kp-K-a-am-b \-S-Øn-∏n-s\ _m-[n-°p-∂p-≠v. thm-´¿-am-sc sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-∂ X-c-Øn¬ \¬-Ip-∂ C-Ø-cw hm¿-Ø-Iƒ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-tXm A-Øcw hm¿-Ø-Iƒ \¬-Im≥ t{]cn-∏n-°p-∂-tXm c-≠p-h¿-jwhsc X-S-hpe-`n-°m-hp-∂ Ip-‰-ambn ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂pw ip]m¿-i sN-bv-Xn-´p-≠v. X-n-c-s™-Sp-∏v A-[n-Im-cnIƒ-°p ap-ºm-sI sX-‰m-b hn-hc-߃ \¬-Ip-∂-Xpw in-£m¿l-am-b Ip-‰-am-bn ]-cn-K-Wn-°Ww. thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-°p∂-Xpw thm-´v sN-øp-∂-Xn-s\ XS- -s∏-Sp-Øp-∂-Xpw \n-e-hn¬ 500 cq-] am-{Xw ]n-g e-`n-°m-hp∂ Ip-‰-am-Wv. C-Ø-cw Ip-‰-ßfp-sS in-£ h¿-[n-∏n-°-Ww. A-

Xp-t]m-se Xn-c-s™-Sp-∏v ap∂n¬-°-≠v `-c-W-I-£n-Iƒ k¿-°m¿ sN-e-hn¬ `-c-W-t\-´ßƒ hy-‡-am-°n \¬-Ip-∂ ]c-ky-߃-°p \n-tcm-[-\w G¿s∏-Sp-Ø-Ww. k¿-°m-cn-s‚ Imem-h-[n Xo-cp-∂-Xn-\v B-dp-amkw ap-ºp-h-sc ]-c-ky-߃ {]kn-≤o-I-cn-°mw. B-dv am-k-Øn\p ti-jw ]-c-ky-߃ {]-kn≤o-I-cn-°p-∂-Xp I¿-i-\-am-bn \n-tcm-[n-°-Ww. F-∂m¬ Btcm-Ky-kw-_-‘n-bpw Zm-cn-{Zy\n¿-am¿-P-\-hpw kw-_-‘n-®v s]m-Xp-P-\-߃ A-dn-tb-≠ Im-cy-ß-fpw ]-c-ky-ß-fpw \ntcm-[-\-Øn¬ \n-∂v H-gn-hm-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. cm-jv{So-b-∏m¿-´n-I-fp-sS AwKo-Im-cw \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\pw B-h-iy-sa-¶n¬ d-±m-°p-∂-Xn\pw I-Ωo-j≥ ip-]m¿-i sN-bvXn-´p-≠v. h¿-j-ß-fm-bn Xn-cs™-Sp-∏n¬ a-¬-k-cn-°m-Ø ]m¿-´n-I-fp-sS Aw-Ko-Im-cw d-±m°-W-sa-∂m-Wv I-Ωo-j-s‚ \n-

e-]m-Sv. {]-h¿-Ø-\w \n-e-® ]m¿-´n-I-fp-sS Aw-Ko-Im-c-hpw \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. cm-jv{So-b∏m¿-´n-I-fp-sS h-c-hp-sN-e-hv IW-°p-Iƒ ]-cn-tim-[n-° Ww. kn.F.Pn, Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ F-∂n-h¿ Aw-Ko-I-cn-® Aw-Ko-Ir-X Nm¿-´-Uv A-°u≠‚n-s\s°m-≠v h¿-jm-h¿jw ]-cn-tim-[n-°-Ww. C-°mcy-Øn¬ kp-Xm-cy-X th-W-sa∂m-Wv I-Ωo-j-s‚ \n-e-]m-Sv. {In-an-\¬ ]-›m-Ø-e-ap-≈-h¿ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-hp-∂-Xv P\m-[n-]-Xy-{]-{In-b-sb tZm-j-Ic-am-bn _m-[n-°p-sa-∂-Xn-\m¬ a-¬-k-cn-°p-∂-Xn¬ \n-∂pw Ah-sc hn-e-°-Ww. A-©p-h¿jwh-sc X-S-hp e-`n-°m-hp-∂ Ip-‰-߃ sN-bv-X-Xm-bn tIm-SXn I-s≠-Øn-b hy-‡n-I-sfbpw Ip-‰-hm-fn-sb-∂v- tIm-S-Xn {]-Y-a-Zr-„ym I-s≠-Øn-bn-´p≈-h-sc-bpw a¬-k-c-cw-K-Øp\n∂v am-‰n-\n¿-Ø-W-sa-∂pw IΩo-j≥ Nq-≠n-°m-´n.

eo-Kpw tI-c-f tIm¬-{K-Êpw C-S-bp-¶p

a-e-∏p-dw: K-h. No-^vhn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s\-Xn-tc Xn-c-s™-Sp∏n-\p apºv \-S-]-Sn-bp-≠m-hp-sa∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ipcym-t°m-kv. tPm¿-Pv bp-.Un.-F^n-s‚ A-hn-`m-PyL-S-I-a-√. \tc-{μ-tam-Un-bp-sS {_m≥-Uv Aw-_m-k-U-sd-t∏m-se-bm-Wv A-t±-lw s]-cp-am-dn-b-Xv. C-°mcy-Øn¬ tIm¨-{K-kv ssl-°am≥-Uv C-S-s]-Spw. \n-e-]m-Sv tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-sØ hyIv-X-am-bn A-dn-bn-®n-´p-s≠∂pw Uo≥ Ip-cym-t°m-kv ]-d™p. No-^vhn∏v ÿm-\-Øp-\n∂v ]n kn tPm¿-Pn-s\ ]p-d-Øm-°W-sa-∂v Uo≥ Ip-cym-t°mkv B-h-iy-s∏´p. tPm¿-Pn-s\t\c-sØ im-kn-°p-Ibpw \-S]-Sn-sb-Sp-°p-Ibpw sN-bv-Xn´p≠v. C-\n ]p-d-Øm-°¬ am-{Xta am¿-K-ap-≈q-sh-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv i-‡-am-bn B-hiy-s∏-´n-´p≠v.

tIm-´-bw: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´n¬ kw-ÿm-\ k¿-°mcp-I-fp-sS A-`n-{]m-bw tX-Sm-\p≈ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am\w kzm-K-Xm¿-l-am-sW-∂pw amWn ]-d-™p. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ P-\-t{Zm-l \-S-]-SnI-fp-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d™p. \n-e-hn-se co-Xn-bn¬ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°m≥ A-\p-h-Zn°n-√. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ Iq-Sp-X¬ ko-‰p-Iƒ B-hiy-s∏-Sp-∂-Xp kw-_-‘n-® Imcy-߃ Xn-c-s™-Sp-∏v hn-Pv-Rm]-\w h-∂ti-jw am-{X-ta ]-dbm-\m-hq-sh-∂pw sI Fw amWn ]-d-™p.

kozhikode

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: bp.Un.F^n-\p-≈n¬ {]-ap-J- L-S-II£n-Iƒ D-∂-bn-°p-∂ {]-iv-\߃- ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v F sI B‚-Wn C-S-s]-t´-°pw. Cu-am-kw A-h-km-\w tI-c-fØn-ep-≈ F sI B‚-Wn-sb {]-iv-\-Øn¬ C-S-s]-Sphn-°m\p-≈ \o-°w sI.]n.kn.kn. t\-Xr-Xzw ap≥-ssI-sb-Sp-ØmWp \-S-Øp-∂-Xv. ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Øp-h-cp-∂ km-l-N-cy-߃ ap-∂-Wn °p≈n-se {]-iv-\-߃°v ]-cn-lmc-am-hm-sX \o-≠p-t]m-hp-I-bpw L-S-I-I-£n-Iƒ ]-c-ky-am-bn A-Xr-]v-Xn {]-I-Sn-∏n-°p-Ibpw sN-bv-X km-l-N-cy-Øn-em-Wv B‚-Wn-sb C-S-s]-Sp-hn®v {]iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\v tIm¨-{Kkv t\-Xr-Xzw {i-an-°p-∂-Xv. bp.Un.F-^n-se {]-iv-\߃ ]-cn-l-cn-°m≥ C-\n ap≥ssI-sb-Sp-°n-s√-∂v ap-kv-enweo-Kv t\-Xm-hv ]n sI Ip-™m-

h-\-¥-]p-c-Øv H-cp s]m-Xp-]-cn]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw.-]-›n-a-L-´Øn-s‚ ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-Je-Iƒ \n-›-bn-°p-∂-Xn-\p tIc-fw A-S-°-ap-≈ B-dp kwÿm-\-ß-fp-sS A-`n-{]m-bw ]cn-K-Wn-°m≥ tI-{μ h-\w-˛-]-cnÿn-Xn a-{¥m-e-bw I-gn-™-Znh-kw Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. dn-t]m¿-´v X-Xz-Øn¬ Aw-KoI-cn-®v \-S-∏m-°m≥ \-hw-_dn¬ C-d-°n-b hn-⁄m-]-\-amWp ]n≥-h-en-®-Xv. A-tX-k-abw, dn-t]m¿-´n-se ip-]m¿-i-Iƒ \-S-∏m-°p-∂-Xp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-hp-sa-∂pw C-t∏m-g-tØ-Xp Xm¬-°m-en-I \-S-]-Sn am-{X-amsW-∂pw hn-⁄m-]-\-Øn¬ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.-

en-°p-´n I-gn-™-Zn-h-kw ]-d™n-cp-∂p. {]-iv-\-]-cn-lm-cØn-\p-≈ k-a-bw A-Xn-{I-an-®ncn-°p-∂p-sh-∂pw A-t±-lw Xpd-∂-Sn-®n-cp-∂p. \-tc-{μ-tam-Untbm-Sv sXm-´p-Iq-Sm-bv-a th-s≠∂ \n-e-bn¬ sI Fw am-Wn-bpsS {]-kv-Xm-h-\-bpw tIm¨-{K

epw [m-c-W-bp-≠m-°m≥ sI.]n.kn.kn. t\-Xr-Xzw {i-an°p-∂-Xv. Cu- am-kw 30, 31 XnøXn-I-fn-em-Wv F sI B‚-Wn tI-c-f-Øn-ep-≈-Xv. Cu k-a-bØv L-S-I-I-£n-I-fp-am-bp-≈ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v A-h-k-cw D≠m-°m-\m-Wp \o-°w. t\-

Bâ-Wn-sb C-S-s]-Sphn¡m³ \o-¡w

Wv C-t∏m-g-sØ \n-e. tkm-jyen-Ãv P-\-X-bv-°v ko-‰v \¬-tIs≠-∂ \n¿-tZ-i-hpw ssl-°am≥-Uv \¬-In-bn-´p-≠v. \m-ep kw-ÿm-\-ß-fn-se \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fn¬ I-\-Ø tXm¬-hn t\-cn-´ km-l-N-cyØn¬ tIm¨-{K-kv G-sd {]m[m-\y-tØm-sS-bm-Wv tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ Im-Wp-∂Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ {]m-[m\yw L-S-I-I-£n-I-sf t_m-[ys∏- S p- Ø m- \ m- h p- s a- ∂ m- W v ssl-°-am≥-Uv hn-e-bn-cpج. ap-kv-enw-eo-Kpw tI-c-f tIm¨-{K- pw A-[n-I-am-bn Hmtcm ko-‰p-I-fpw F-kv.sP.Un. Hcp ko-‰pw B-h-iy-s∏-Sp-∂ kml-N-cy-Øn-em-Wv C-Xv. L-S-II-£n-I-sf Iq-Sp-X¬ {]-tIm-]nX-cm-°p-∂ C-Ø-c-sam-cp ko-‰phn-`-P-\w kw-ÿm-\-Øv km-[yam-°p-I X-e-th-Z-\ kr-„n-°psa-∂p-d-∏m-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏pam-bn _-‘-s∏-´v ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bw, {]-I-S-\]-{Xn-I Xøm-dm-°¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-

cy-߃ N¿-®sN-øm≥ Cu-amkw 24\v cm-lp¬-Km-‘n ]n.kn.kn. {]-kn-U‚p-am-cp-sSbpw ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿-´n t\-Xm°-fp-sS-bpw tbm-Kw hn-fn-®n-´p≠v. A-Sp-Ø-am-kw F.sF.kn.kn. tbm-K-hpw tNcp-∂p-≠v. Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ H-cp-°-߃-°v ]m¿´n-°p-≈n¬ th-Kw Iq-Sn-b kml-N-cy-Øn¬ ap-∂-Wn °p-≈nse {]-iv-\-߃ \o-´n-s°m-≠pt]m-hm-sX ]-cn-lm-cw Im-W-Wsa-∂m-Wv sI.]n.kn.kn. t\-XrXzw D-t±-in-°p-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, ap-∂-Wn- hn-Spsa-∂ sP.F-kv.F-kn-s‚ `o-jWn °v A-an-X {]m-[m-\yw \¬tI-s≠-∂ [m-c-W-bm-Wv tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-Øn-\p≈-Xv. Ku-cn-b-Ω ap-∂-Wn hn-´v F¬.Un.F-^n-te-°v t]mbm¬ sP.F-kv.F-kv. ]n-f-cp-sa∂pw ]m¿-´n-bn-se `q-cn-`m-K-hpw bp.Un.F-^n¬ Xp-S-cp-sa-∂p-amWv tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw IW-°pIq-´p-∂-Xv.

kv t\-Xr-Xz-sØ A-kz-ÿ-cm°p-∂p-≠v. C-Xn-\n-sS ap-∂-Wntbm-Kw tN-cm-Xn-cn-°p-∂-Xn-ep≈ A-Xr-]v-Xn L-S-I-I-£n-t\Xm-°ƒ bp.Un.F-^v. I¨-ho\¿ ]n ]n X-¶-®-s\ t\-cn-´v Adn-bn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. {]-ap-J-I-£n-I-fm-b ap-kv-enweo-Kpw tI-c-f tIm¨-{K- pw CS-™p-\n¬-°p-∂-Xv cm-jv{So-bam-bn Kp-WwsN-øn-s√-∂ Xn-cn®-dn-hn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWp Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Jym-]n°p-∂-Xn-\p ap-ºv {]-iv-\-ßfn¬ Xm¬-°m-en-I-am-sb-¶n-

csØ, tkm-Wn-bm-Km-‘n tI-cf-Øn¬ F-Øn-b k-a-b-Øv LS-I-I-£n- t\-Xm-°ƒ C-Xp-t]mse Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-bn-cp∂p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏pam-bn _-‘-s∏-´p-≈ ko-‰v hn-`P-\-Øn¬ tI-c-f-Øn¬ \n-e-hnse ÿn-Xn Xp-S-cm≥ ssl-°am≥-Uv I-gn-™-Zn-h-kw sI.]n.kn.kn-tbm-Sv \n¿-tZ-in®n-cp-∂p. 17 ko-‰p-I-fn¬ tIm¨-{K- pw c-≠v ko-‰p-Ifn¬ ap-kv-enw-eo-Kpw H-cp ko‰n¬ tI-c-fm tIm¨-{K p-am-

tI-{µkÀ-¡m-cn-s\ A-`n-\-µn-¨v sN-¶n¯e

sa-t½m-dm-−w P-\-§-fp-sS I-®n s]m-Sn-bn-Sm³: kn.]n.Fw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-® tIc-f-Øn-s‚ B-i-¶ I-W-°n-seSp-Øv tI-{μ-k¿-°m¿ ]p-Xn-b Hm-^n-kv sa-tΩm-dm-≠w ]p-dØn-d-°n-b-Xn-\v tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘nsb sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e A-`n-\-μn®p. ]- c n- ÿ n- X n- t em- e - { ]- t Z- i ߃ \n-›-bn-°m≥ tI-c-f-Øn\v A-[n-Im-cw e-`n-®-Xn-\m¬ ]cn-ÿn-Xn-tem-e-a-√m-Ø hn-t√Pp-I-sf-bpw P-\-hm-k-tI-{μ-ßsf-bpw dn-t]m¿-´n-s‚ ]-cn-[nbn¬-\n-∂v H-gn-hm-°m≥ A-Sn-b¥-c- \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v sN-∂n-Ø-e {]-kv-Xm-h-\bn¬ B-h-iy-s∏-´p.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xq-cncwK≥ dn-t]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-®v AXn-se ip-]m¿-i-Iƒ \-S-∏m°m≥ D-Ø-c-hn-d-°n-b tI-{μk¿-°m¿ Xn-c-s™-Sp-∏v ap∂n¬-°-≠v \-S-Øp-∂ h-©-\bm-Wv I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´n-se ]p-Xp-°n-b D-Ø-c-sh-∂v kn.]n.Fw. Un-kw-_¿ 20-\v h-\w-˛-]-cnÿn-Xn a-{¥m-e-bw C-d-°n-b Hm-^nkv sa-tΩm-dm-≠-Øn¬ ]p-Xp-Xm-bn H-∂p-an-√. 1972se ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W \n-b-aØn-s‚ sk-Iv-j≥ A©v A-\p-k-cn-®v C-d-°n-b D-Ø-c-hv \n-e\n¬-°p-tºmƒ ]p-Xn-b Hm-^nkv sa-tΩm-dm-≠-Øn-\p bmsXm-cp {]-k-‡n-bp-an-√. I-kv-

Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´n-se ip]m¿-i-Iƒ \-S-∏m-°m≥ G-I-]£o-b-am-bpw D-tZym-K-ÿ ta[m-hn-Xz kz-`m-h-Øn-epw tI-{μk¿-°m¿ ssI-s°m-≠ \-S-]-SnIƒ \n-e-\n¬-°p-I-bm-Wv. am-[hv Km-Uv-Kn¬ I-Ωn-‰n-bpw I-kvXq-cncw-K≥ I-Ωn-‰n-bpw cq-]o-Icn-°-s∏-´-Xv D-tZym-K-ÿ-ta-[mhn-Xz-]-c-am-b \n-e-bn-em-bn-cp∂p. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-®v Hm-^n-kv sa-tΩmdm-≠w C-d-°n-b-Xpw C-t∏mƒ sN-dn-b t`-Z-K-Xn-I-tfm-sS ]p-Xp°n- C-d-°n-b-Xpw A-tX co-Xnbn¬ X-s∂-bm-Wv. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-®v D-Ø-c-hn-d-°p-∂Xn-\p-ap-ºv ]-›n-a-L-´ ta-J-e-

bn-se kw-ÿm-\ \n-b-a-k-`Iƒ, X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm]-\-߃, cm-jv-{So-b-˛-km-aqlnI kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-cpam-bn Iq-Sn-bm-tem-Nn-°m≥ k¿°m¿ k-∂-≤-am-bn-√. ]p-Xp-°n-b Hm-^n-kv satΩm-dm-≠w {]-Im-cw, ]-cn-ÿnXn-tem-e {]-tZ-i-Øn-s‚ AXn¿-Øn \n¿-W-bn-®p-sIm-≠v A-¥n-a hn-⁄m-]-\-an-d-°p-∂Xp _-‘-s∏-´ kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ A-`n-{]m-bwIq-Sn tI´-ti-j-am-bn-cn-°pw F-∂ Imcyw C-Xn¬ ]-d-™n-´p-≠v. {]t£m-`cw-K-Øp-≈ P-\-ß-fpsS I-Æn¬ s]m-Sn-bn-Sp-∂-Xn-\p≈ X-{¥w am-{X-am-sW-∂pw ]m¿-´n B-tcm-]n-®p.

Xn-c-sª-Sp-¸n-\p ap-t¶m-Sn-bm-bn kn.]n.Fw. Pm-Y Icn-¸qÀ kzÀ-W-¡S-¯v: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-Iv-k`m X-nc-s™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n®v kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep≈ Pm-Y kw-ÿm\-Øp-S-\o-fw ]-cy-S-\w \-SØpw. s^{_p-hcn H∂n\v ]p∂-{] h-b-em-dn¬ \n-∂p Pm-Y ]cy-S-\w B-cw`n-°pw. tIm-gnt°m´v Pm-Y k-am-]n-°pw. F-√m \n-b-a-k`m a-fi-eß-fn-epw Pm-Y ]-cy-S-\w \-SØpw. tI-{μ-˛kw-ÿm-\ k¿-

Xr-°-cn-∏q¿: tI-c-f-Øn-se tem-I-vk-`m ko-‰p-Iƒ ho-Xwhbv-t°-≠-Xv tIm¨-{K-kv ssl°-am-≥tUm {]-tZ-iv tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n-tbm A-s√-∂v apkvenweo-Kv kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv ]-d-™p. kw-ÿm-\-Øv sF-Iy-P-\m[n-]-Xyap-∂-Wn kw-hn-[m-\-amWp-≈-Xv. ap-∂-Wn-bm-Wv C-Ø-

cw Im-cy-ß-fn¬ Xo-cp-am-\w FSp-t°-≠-Xv.A-√m-sX ssl-°am≥U-√. tI-c-f-Øn-se 20 ko‰p-I-fn¬ ap-kv-enweo-Kv, tI-c-f tIm¨-{K-kv ]m¿-´n-Iƒ-°v aq∂v ko-‰p-Iƒ \o-°nh-®ti-jw 17 ko-‰p-I-fn¬ ÿm-\m¿-Yn-Isf \n-›-bn-®pXp-S-ß-W-sa-∂ ssl-°-am≥Uv \n¿-tZ-i-tØmSp {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p sI ]n F a-Po-Zv.

\yq-\-]-£§Ä-¡v Ip-d-ª ]en-ibn hmbv-] : a-ª-fmw-Ip-gn Aen

kÀ-¡mÀ D-¯-c-hn hn-th-N-\-a-cp-X-v: a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³

tIm-gn-t°mSv: tI-c-f kwÿm\ \yq-\-]-£ hnI-k-\ [-\-Imcy tIm¿-]-td-j≥ A-h-icm-b \yq-\-]-£-߃-°v c-≠papX¬ B-dp i-X-am-\w h-sc Ip-d™ \n-c-°n¬ hmbv-] A-\p-hZn-°p-sa-∂v a{¥n a-™-fmw-Ipgn A-en A-dn-bn®p. kwÿm-\ \yq-\-]-£ hnI-k-\ [-\-Im-cy tIm¿-]-td-j≥ Bÿm-\ Imcyme-bw tIm-gn-t°m-´v D-Zv-LmS\w sN-øp-∂ N-S-ßn¬ A-[y£-X h-ln-®p kw-km-cn°p-Ibm-bn-cp∂p A-t±-lw. 100 tImSn-bp-sS hnI-k-\{]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øm-\m-Wv tIm¿-]-tdj≥ D-t±-in-°p-∂-Xv. 10 tIm-Sn kwÿm-\ k¿-°m¿ \o-°n-h®n-´p-≠v. 85 tIm-Sn tI-{μ k-lmbw e-`n-°p-sa-∂m-Wp {]-Xo£n-°p-∂Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-°m¿ DØ-c-hn-s‚ B-\p-Iq-eyw A-Xn\v A¿-l-X-s∏-´ F-√m sXm-gnem-fn-Iƒ-°pw In-t´-≠-Xm-sW∂p kw-ÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A-[y-£≥ P-Ãn-kv sP _n tIm-in. C-s√-¶n¬ Xpey- \o-Xn-epw Xp-ey -A-h-k-c-hpsa-∂ `-c-W-L-S-\ hn-`m-h\wsN-øp-∂ A-Sn-ÿm-\ a-\pjym-h-Im-i-Øn-s‚ ew-L-\-ambn-cn-°p-sa-∂v I-Ωo-j≥ \n-co£n-®p. P-e-hn-`-h-h-Ip-∏n¬ F®v.B¿, kn.F¬.B¿. h¿-°-¿am-cm-bn tPm-ensN-øp-∂-h-sc F-kv.F¬.B¿. h¿-°¿-am-cmbn ÿn-c-s∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ Nne-sc H-gn-hm-°n-sb-∂ ]-cm-XnIƒ Xo¿-∏m-°n-s°m-≠p-≈ D-

Ø-c-hn-em-Wp C-Ø-c-Øn-ep≈ hn-th-N-\w I-Ωo-j≥ Nq≠n-°m-Wn-®-Xv. k¿-°m¿ \n›-bn-® am-\-Z-fi-ß-f-\p-k-cn®v X-øm-dm-°n-b 1230 h¿-°¿-amcp-sS en-Ãn¬ \n-∂v 856 t]¿-°v ÿn-c-\n-b-a-\w \¬-In. C-Xn¬ A¿-l-cm-b-h-sc H-gn-hm-°n-sb∂m-Wp ]-cm-Xn. th-≠-s∏-´-h¿s°-√mw ÿn-cw \n-b-a-\w \¬In-b ti-jw A¿-l-cm-b a-‰p-≈h-sc X-kv-Xn-I C-s√-∂p ]-d™v H-gn-hm-°p-∂-Xv D-Nn-X-a-s√∂v P-Ãn-kv sP _n tIm-in \nco-£n-®p. ssI-°q-en-bp-sS-tbm Pm-Xn-bp-sS-tbm cm-jv{So-b kzm[o-\-Øn-s‚-tbm a-X-Øn-s‚tbm t]-cn¬ sXm-gn-em-fn-I-sf th¿-Xn-cn-°-cp-sX-∂v D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p.

°m-cp-I-fp-sS P-\-hn-cp-≤ \-b߃ P-\-߃- Xp-d-∂pIm-Wn°p-∂-Xn-\m-Wp Pm-Y kw-L-Sn∏n-°p-∂-sX-∂m-Wv kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ t\-Xr-Xz-Øn-s‚ hni-Zo-I-c-Ww. kn.]n.F-Ωn-s‚ kw-ÿm-\ πo-\-Øn-s‚ Xo-cp-am-\-߃ hni-Zo-I-cn-°m≥ \m-ev ta-J-em tbm-K-߃ hn-fn-®ptN¿-°m≥ kw-ÿm-\ k-an-Xn Xo-cp-am-\n®p. Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-߃ apX¬ tem-°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-

dn-am-¿ h-sc-bp-≈-h-cm-Wp ta-Jem tbm-K-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xv. tIm-gn-t°m-Sv, Xr-iq¿, Fd-Wm-Ip-fw, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wp tbm-K߃ hn-fn-®ptN¿-°p-∂-Xv. C∂-se tN¿-∂ kw-ÿm-\k-anXn tbm-K-Øn¬ t]m-fn-‰v_yqtdm Aw-Kw F-kv cm-a-N-{μ≥ -]n≈ A-K¿-Ø-ebn¬ tN¿-∂ tI-{μI-Ωn-‰n tbm-K Xo-cp-am-\ß-fpw km¿-htZ-io-b ÿn-Xn-KXn-I-fpw hn-i-Zo-I-cn-®p.

c-−p {]-Xn-IÄ-¡p Pmayw sIm-®n: I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-hfw h-gn kz¿-Ww I-SØn-b tIkn-se c≠p {]-Xn-Iƒ-°v F-dWm-Ip-fw {]n≥-kn-∏¬ skj≥-kv tImS-Xn I¿-i-\ D-]m[n-I-tfm-sS Pmayw A-\p-hZn®p. tI-kn-se \m-ev, A-©v {]Xn-Ifm-b ^n-tdm-am-k hn sk_m-Ãy≥, dmln-e No-cm-bn F∂n-h¿-°m-Wv P-Uv-Pn ]n D-

ss_-Zv Pmayw A-\p-h-Zn-®Xv. Cu-am-kw 28\p ti-jw am{X-ta C-h¿-°p P-bn¬tam-Nn-Xcm-hm≥ I-g-n-bq-sh-∂p tImS-Xn D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp∂p. tI-c-fwhn-´pt]m-h-cp-Xv, A-¥m-cm-jv{S hn-am-\-Øm-h-f-ß-fn¬ {]-thin-°-cp-Xv,Xp-Sßn-b I¿-i-\ D]m-[n-I-tfm-sS-bm-Wp Pmayw A-\p-h-Zn-®n-´p-≈Xv.

5

P-ko-d-bv¡v Nn-än-e-¸-nÅn 5 e-£w k-½m-\w \Â-Ipw sIm-®n: a-W¬am-^n-b-s°-Xntc U¬-ln-bn¬ X-s‚ Ip-´n-Isf-bp-am-bn k-a-cw Xp-S-c-p-∂ IÆq¿ kz-tZ-in-\n P-ko-d-bv-°v 5 e-£w cq-] k-Ωm-\n-°p-sa-∂v {]-ap-J hy-h-km-bn sIm-®utk-∏v Nn-‰n-e-∏-n≈n. a-W¬am-^n-b s°-Xn-tc Pko-d \-S-Øn-b H-‰-bmƒ t]m-cm´w Aw-Ko-I-cn-°-s∏-S-W-sa-∂ Nn-¥-bm-Wp ]m-cn-tXm-jn-IØn-\p ]n-∂n¬.

ko-äv hn-`-P-\w: eo-Kn-\v B-i-¦-bn-Ã-þ Ip-ªm-en-¡p-«n a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ bp.Un.F-^n-se ko-‰v hn-`-P-\-hp-am-bn _-‘-s∏´v eo-Kn-\v B-i-¶-bn-s√-∂v ap-kvenweo-Kv t\-Xm-hv a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ tI-c-f-Øn¬ tIm¨-{K-kv 17 ko-‰n¬ a¬-k-cn-°p-sa-∂v ssl-°-am≥-Uv ]-d-™n-´n-√. k-a-b-am-hp-tºmƒ C-°m-cy߃ bp.Un.F-^n¬ N¿-®sNøp-sa-∂pw Ip-™m-en-°p-´n ]-d™p. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ H‰-bv°v a¬k-cn-°p-∂ Imcyw Xo-cp-am\n-®n-´n√. eo-Kn-\p Iq-Sp-X¬ ko-‰v \¬-In-√m-sb-∂ hm¿-Øtbm-Sp {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw.

kzÀ-W¡-S-¯v: ssl-t¡m-S-Xn-bn lcPn sIm-®n: dn-am≥-Un-em-bn-cn-s° s\-Sp-ºm-t»-cn kz¿-W-°-S-Øv tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn ^-bm-kns\-Xn-tc I-≈-°-S-Øv {]-h¿Ø-\w X-S-b¬ \n-tcm-[-\ \n-ba-{]-Im-cw tI-sk-Sp-Ø-Xn-s\Xn-tc ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-cPn. tIm-S-Xn Pm-aym-t]-£ X≈p-I-bpw ]m-kv-t]m¿-´v ]n-Sn-®ph-bv-°p-I-bpw sN-bv-X km-l-Ncy-Øn¬ I¨-th¿-j≥ Hm-^v t^m-dn≥ F-Iv-kv-tN-©v B-‚ v {]n-h≥-j≥ Hm-^v kv-a-Kv-fn-Mv B-Œn-hn-‰o-kv B-Œv {]-Im-cw tI-sk-Sp-Ø-Xv X-S-b-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v A-Uz. ]n Fw l-_o_v ap-tJ-\ \¬-In-b l-c-Pnbn¬ P-Ãn-kv B‚-Wn sUm-an\n-Iv, P-kv-‰n-kv ]n Un cm-P≥ F∂n-h-c-S-ßn-b Un-hn-j≥ s_©v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ B-`y-¥c-a-{¥m-e-bw, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sk≥-{S¬ P-bn¬ kq-{]-≠v XpS-ßn-b F-Xn¿-I-£n-Iƒ-°v t\m-´o-k-b-®p.

Bcy-¦mhv sNIv-t]m-kv-än an-¶Â¸cn-tim-[-\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tam-t´m¿-hml-\-h-Ip-∏n-s‚ B-cy-¶m-hv sNIv-t]m-kv-‰n¬ C-∂-se sh-fp-∏n\v {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ an-∂¬-∏-cn-tim-[-\ \-S-Øn. A\-[n-Ir-X-am-bn \m¬-°m-en-Isf I-S-Øn-hn-Sp-∂p-, N-c-°v hml-\-ß-fn¬ A-ø-∏-≥-am-sc sIm-≠p-h-cp-∂p, A-\-[n-Ir-Xam-bn hm-l-\-߃ I-S-Øn-hn-Sp∂p, Hm-h¿ tem-Up-≈ hm-l-\߃ I-S-Øn-hn-Sp-∂p F-∂n-ßs\- sN-Iv-t]m-kv-‰n-s\-°p-dn-®v \n-c-h-[n ]-cm-Xn-I-ƒ D-b¿-∂n-cp∂p. C-Xv t\-cn-´v A-t\z-jn-°m\m-Wv {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-jW¿ F-Øn-b-Xv. F-∂m¬ sNIv-t]m-kv-‰n¬ {I-a-t°-Sp-I-sfm∂pw I-s≠-Øn-bn-√. C-Ø-cØn¬ tI-c-f-Øn-se F-√m sNIv-t]m-kv-‰p-I-fn-epw ]-cn-tim-[\ \-S-Øp-sa-∂pw {Sm≥-kvt]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ A-dn-bn-®p.

d_-À Xocph: apJ-y-a{´n A`n-\-µn¨p Xn-cp-h-\-¥-]pcw: d_-dns‚ Cd-°p-aXnXocph Db¿Øn hn⁄m-]\w ]pd-s∏-Sp-hn® tI{μ-k¿°m¿ \S-]-Snsb apJ-y-a{¥n DΩ≥Nm≠n A`n-\μn-®p. Cu Bh-i-y-ap-∂-bn®v {][m-\-a-{¥n°pw bp.]n.F. sNb¿t]-gvk\pw apJ-y-a{¥n t\csØ IsØ-gp-Xn-bn-cp-∂p.

26 e-£-¯n-sâ Ip-gÂ-¸-W-w ]n-Sn-s¨-Sp¯p ]o-U-\-t¡-kv: ]q-Pm-cn-¡v am-\-¥-hm-Sn: FIv-ssk-kv ]cntim-[-\bv-°n-sS a-lm-cm-jv{S kz-tZ-in-bp-sS ]-°¬ \n∂v 26 e-£-w cq] Ip-g¬-∏-W-w ]n-Sns®-SpØp. C∂-se cm-hn-se Hº-tXm-sS _mh-en FIv-sskkv sN-°v t]m-kv-‰n-em-Wp kw`hw. a-lm-cm-jv{S kmw-Kv-fn kztZ-in hn-Im-kn(20)s\-bm-Wv 26 e-£w cq-]-bp-am-bn FIv-sskkv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. {In-kva-kv, \yq C-b¿ F-∂nh-tbm-S-\p-_-‘n®v A-Xn¿-Øn sN-Ivt]m-kv-‰n¬ FIv-ssk-kv kw-Lw ]cn-tim-[-\ I¿-i-\-am°n-bn-cp∂p. C∂-se cm-hn-se \-S-∂ hm-l-\]cn-tim-[-\bv°ns-S-bm-Wv 26 e-£w Ip-g¬-∏W-hp-am-bn hn-Im-kv ]n-Sn-bn-emhp-∂Xv. i-co-c-Øn¬ k-©nbn¬ ]-Ww sI-´n-h-® \n-e-bnem-bn-cp∂p. sI hn {]-tamZv, C ]n G-enbm-kv F-∂o {]n-h‚ohv Hm-^n-

k¿-am-cm-Wv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn- F-Øn-°m-\m-Wv ]-Ww sImbXv. tNmZywsN-ø-en¬ ]-c-kv- ≠p-h-∂-sX∂pw C-bmƒ A-dn]-chn-cp-≤am-b Im-cy-ß-fm-Wv bn-®n-cp∂p. Iq-Sp-X¬ tNmZy-

10 hÀ-jw X-S-hpw ]n-g-bpw

]-Ø-\w-Xn-´: {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø s]¨-Ip-´n-sb sX-‰n-≤cn-∏n-®v X-´n-s°m-≠p-t]m-bn ]oUn-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-°v ITn\-X-S-hpw ]n-g-bpw hn-[n-®p. I-cp\m-K-∏-≈n B-Zn-\m-Sv hn-f-bn¬ h-S-t°-Xn¬ ho-´n¬ Im-™n°¬ t£-{X-Øn-se ]q-Pm-cnbm-bn-cp-∂ Kn-co-jn-\m-Wp ]Ø-\w-Xn-´ Pn-√m P-Uv-Pn F≥ chn ITn-\-X-S-hpw ]n-g-bpw hn-[n®-Xv. A-Sq¿ ]-≈n-°ense {]m-b]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´nsb hn-hm-ln-X-\pw c-≠p Ip-´nI-fp-sS ]n-Xm-hp-am-sW-∂p-≈ C∂-se _mh-en FIv-ssk-kv sN-°v t]m-kv-‰n¬hn-h-cw a-d-®p-h-®v X-´n-s°m-≠p]n-Sn-Iq-Sn-b 26 e-£w cq-]-bp-sS Ip-g¬∏Ww t]m-bn ]o-Un-∏n-®- tI-kn-em-Wv C-bmƒ FIv-ssk-kv kw-L- wsN-ø-en-\m-bn {]-Xn-sb tIm-gn- in-£. C-¥y≥ in-£m-\n-b-aw tØm-Sp ]-d-™Xv. am-\-¥-hm-Sn- t°m-Sv F≥-t^m-gv-kv-sa-‚ n\v 366mw h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw 10 h¿-jw X-S-hpw 20,000 cq-] ]n-gbn-se kz¿-W°-®-h-S-°m¿-°v ssI-amdn.

bpw 376mw h-Ip-∏v {]-Im-cw 10 h¿-jw X-S-hp-in-£-bpw 25,000cq-] ]n-g-bpw 417mw h-Ip-∏v {]-Im-cw H-cp-h¿-jw X-S-hp-w IqSm-sX H-cp-e-£w cq-]- ]n-g-bp-amWp Kn-co-jn-\p in-£ hn-[n-®Xv. {]-Xn-bn¬ \n-∂pw Cu-Sm°p-∂ Xp-I \-„-]-cn-lm-c-am-bn ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b s]¨-Ip´n-°p \¬-Im-\pw tIm-S-Xn DØ-c-hm-bn. A-Sq¿ t]m-en-kv cPn-kv-‰¿ sN-bv-X tI-kn¬ At\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-®-Xv A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ≥ Sn cm-P-∏\m-Wv. t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n Pn-√m K-h. πo-U-dpw ]-ªn-Iv t{]m-knIyq-´-dp-am-b A-Uz. km-_p tXm-a-kv Hm-h-\m-en¬ lm-P-cmbn.


tZiobw

22 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

{]Xy-£-\n-Ip-Xn h-c-hn 13.7 i-X-am-\w hÀ-[\ \yq-U¬ln: k-º-Zvhy-h-ÿ am-μy-Øn-em-sW¶nepw {]-Xy£-\n-Ip-Xn h-c-hv 13.7 i-X-am\w h¿-[n®p. \S-∏p km-º-ØnIh¿-jw Un-kw-_¿ 20hsc 4.12 e-£w tIm-Sn-bm-Wp hc-hv. \-S-∏p-km-ºØn-I h¿jw 6.68e-£w tIm-Sn-bm-Wv {]-Xy£-\n-Ip-Xn h-c-hm-bn k¿-°m¿ I-W-°m-°p-∂Xv. A-Xm-b-Xv 19 i-X-am-\Øns‚ h¿[-\. I-gn™ km-ºØn-I h¿jw 5.65 e£w tIm-Sn-bm-bn-cp-∂p {]-Xy£-\n-Ip-Xn-bm-bn ]n-cn-s®-SpØ-Xv. \-S-∏p-km-ºØn-I h¿jsØ tIm¿-]-td-‰v \n-Ip-Xn-hc-hv Un-kw-_¿ 20h-sc 10 i-X-am-\w h¿-[n®v 2,60,752 tIm-Sn-bm-bn´p≠v. I-gn-™-h¿jw Cu C-\Øn¬ 2,36,580 tIm-Sn-bm-bncp∂p Cu Im-e-b-f-hn-se \n-IpXn h-cp-am\w.

lcn-bm-\-bnse KpUvKmhn¬ amcpXn kpkp°n Im¿ \n¿amW Iº-\n- sXm-gn-em-fn-Isf AIm-c-W-ambn ]ncn®phn´Xnepw I≈-t°-kn¬ IpSp-°n-b-Xnepw {]Xn-tj-[n-°p∂ sXm-gn-em-fn-I-fpsS IpSpw_w

kRv-P-bvZ-¯v ]tcm-fn-Â apw-ss_: ]-tcmƒ A-\p-h-Zn-°s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t_m-fn-hpUv \-S≥ k-Rv-P-bv-ZØv ]q-s\bn-se sb¿hm-Zm P-bn-en¬\n∂p ]p-d-Øn-dßn. c-≠mgv-N apºm-Wv Z-Øn-\v H-cp amk-sØ ]-tcmƒ A-\p-h-Zn-®-Xv. 1993se apwss_ kv-t^m-S\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-\-[nIr-X-am-bn tXm-°p-Iƒ ssIhiw h-®p-sh-∂ tI-kn¬ k-RvP-bv-Z-Øn-s\ A-©p-h¿-jw- X-Shn-\m-bn-cp-∂p tImS-Xn in-£n®n-cp-∂-Xv. `m-cy am-\y-X-bp-sS A\mtcmKyw Nq-≠n-°m-Wn-®m-Wv Z-

Øv ]-tcm-fn-\v A-t]-£n-®Xv. ]-tcmƒ A-\p-h-Zn-°m≥ A-[nIm-c-ap-≈ ]q-s\ Un-hn-j-\¬ I-Ωo-j-W¿ {]-`m-I¿ tZ-iv-apJn-\m-bn-cp-∂p At]-£ \¬In-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, am-\y-X kn\n-a Im-Wp-∂Xpw P-∑-Zn\m-tLm-jØn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xpam-b Nn{X-߃ am-[y-a-߃ {]-kn-≤oI-cn-®-tXm-sS A-h¿-°v A-kpJ-am-sW-∂ Z-Øn-s‚ A-h-Imi-hm-Zw tNmZyw sN-ø-s∏-´p. CtX-Øp-S¿-∂v A-t\zj-Ww \-SØm≥ a-lm-cm-{„ k¿-°m¿ DØ-c-hn-´n-cp∂p.

aZy-]sâ B{I-a-W-¯n Z-¼-Xn-IÄ a-cn-¨p

cm-a-\m-Y-]pcw: a-Zy]-s‚ A-{I-a-W-Øn¬ Ip-Spw-_-Øn-se c-≠pt]¿ sIm√-s∏´p. a-‰v A-©p-t]¿-°p Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°‰p. Acn-hmfpw I-ºn-∏m-cbpw D-]-tbm-Kn-®v \-SØn-b B-{I-a-W-Øn-emWv 60Im-c\pw `m-cybpw sIm√-s∏-´-Xv. A-{I-an-sb t]m-en-kv ]n-SnIqSn. C-bmƒ-°v Ip-Spw-_-hp-am-bn i-{Xp-X-bpt≠m F-∂v t]m-enkv A-t\z-jn-°p-∂p-≠v. ]-cn-t°-‰h-sc k¿-°m¿ B-ip-]-{Xne-Jv-s\m: I-gn-™ Zn-h-kw hm- bn¬ {]-th-in-∏n-®n-´p≠v. c-Wm-kn-bn¬ {]-kw-K-Øn-\nsS Kw-Km-\-Zn-bp-sS ip-No-I-c-Whp-am-bn _-‘-s∏-´v \-tc-{μ-tamUn \-S-Øn-b {]-kv-Xm-h-\-s°Xn-tc ap-Jy-a-{¥n A-Jn-te-jv bm-Z-hv cw-K-Øv. Kw-K F-ß-s\ ip-≤o-I-cn-°W-sa-∂v X-߃-°-dn-bm-sa∂pw A-Xn-\v a-‰p kw-ÿm-\-ßsS `-c-Ww \-S-Ø-tWm-sb-∂ d-low s\-´q¿ fp-sS D-]-tZ-iw B-h-iy-an-s√Im-cy-Øn¬ s]m-Xp-P-\-ß-fp∂p-am-bn-cp-∂p A-Jn-te-jn-s‚ \yq-U¬-ln: F.--F-.]n-°v a-‰p sS A-`n-{]m-bw C-Xp-h-sc ]q¿a-dp-]-Sn. Kw-Km ip-No-I-c-W-hp-am-bn ]m¿-´n-I-sf-°mƒ \-∂m-bn `-cn- W-am-bn-´n-√. F-∂m¬, k¿_-‘-s∏-´v kw-ÿm-\-Øv B- °m-\m-hp-sa-∂v ]m¿-´n I¨-ho- °m¿ cq-]o-I-cn-°m≥ P-\-ßkq-{X-W I-Ωo-j≥ ]-≤-Xn X- \¿ A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hmƒ. tIm fn¬ \n-∂p k-Ω¿-±-ap-≠v. s]møm-dm-°n-bn-´p-≠v. A-Xn-s‚ \-S- ¨-{K- pw _n.--sP.--]n-bpw F.--F.-- Xp-P-\-ß-fp-sS A-`n-{]m-b-a-\p]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn-h-cp-I- ]n-sb sIm-®m-°p-∂-Xv A-h- k-cn-®m-bn-cn-°pw A-¥n-a-Xo-cpam-\w. C-Xp-h-sc e-`n-® {]-Xn-Ibm-sW-∂pw A-Jn-te-jv ]-d- km-\n-∏n-°-Ww. B-Zyw ]m¿-´n-°p ÿm-\m¿- c-W-ß-f-\p-k-cn-®v F.--F.--]n. ™p. {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Io-gn¬ Yn-I-sf In-´n-s√-∂pw ]n-∂o-Sv k¿-°m-cp-≠m-°m-\m-Wp kmKw-Km- ip-No-I-c-W-hp-am-bn _- F-hn-sS-bpw hn-P-bn-°n-s√-∂pw [y-X-sb-∂v a-s‰m-cp t\-Xm-hv a‘-s∏-´p-≈ I-Ωn-‰n B-bn-c-°- C-cp-]m¿-´n-I-fpw ]-d-™p-\-S- \o-jv kn-tkm-Un-b hy-‡-amW-°n-\p tIm-Sn cq-] -A-\p-h-Zn- ∂p. Xn-c-s™-Sp-∏p-^-ew h-∂- °n. d-^-d-≠w C-∂p-cm-{Xn-h-sc ®n-´pw Kw-K C-t∏m-gpw ]-g-b A- t∏mƒ F.--F.--]n. 28 ko-‰v t\-Sn. Xp-S-cpw. C-t∏mƒ e-`n-®p-sImh- ÿ - b n- e m- s W- ∂ m- b n- c p- ∂ p F.--F.--]n-°v `-c-Ww \-S-ج ≠n-cn-°p-∂ {]-Xn-I-c-W-w Xp-S¿tam-Un ]-d-™-Xv. Kp-P-dm- _p-≤n-ap-´m-hp-sa-∂m-Wv C-t∏m- ∂m¬ F.--F.--]n. k¿-°m-cp-≠mØn¬ k-_¿-a-Xn \-Zn Xm≥ ip- g-sØ {]-Nm-c-Ww. `-c-W-\n¿-h- °p-sa-∂-Xn¬ kw-i-bw th-≠.-Xn-c-s™-Sp-∏p hm-Kv-Zm-\l-Ww N-{μ-\n¬ t]m-hp-∂-XpNo-I-cn-®- Im-cy-hpw A-t±-lw t]m-se _p-≤n-ap-´p-≈ Im-cy-a- ߃ F.--F.--]n. F-ß-s\ ]m-enNq-≠n-°m-´n. √. _n.--sP.--]n-bpw tIm¨-{K- pw °p-sa-∂ tNm-Zy-tØm-Sv P-\-ß\-S-Øn-b-Xn-s\-°mƒ an-I-® `-c- fp-am-bn N¿-® sN-bv-Xm-Wv F.-Ww F.--F.--]n-°p Im-gv-N-h-bv-°m- F.--]n. {]-I-S-\-]-{Xn-I X-øm-dm°n-b-sX-∂pw `-c-W-Øn-te-dn\m-hpw.-tIm¨-{K-kv ]n-¥p-W-tbm- bm¬ C-h \-S-∏m-°p-∂-Xn-\m-

KwK ip-No-Icn-¡m³ X§Ä¡-dnbmw: A-Jn-te-jv

F.Sn.Fw. B{I-aWw: tPym-Xn B-ip-]{Xn hn-«p

\yq-U¬ln: C-¥y≥ \bX-{¥ -{]-Xn-\n-[n tZ-h-bm-\n tJm-{_K-sU-sb bp.F-kv. A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C¥ybpw A-ta-cn-°bpw X-Ωn¬ \n-e-\n¬-°p-∂ \-b-X-{¥- {]-Xnk-‘n ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v N¿® \-S-Øn-h-cp-I-bm-sW-∂v C-cp cm-Py-ßfpw A-dn-bn®p. tZ-h-bm-\n-sb bp.F- n-se C-¥y≥ \-b-X-{¥ -Im-cym-e-bØn-te-°p am-‰n-bXp-sIm≠pam{Xw A-h¿-°v ap≥Im-e {]m-_-ey-tØm-sS \-bX-{¥ ]cn-c-£ e-`n-°n-s√-∂v A-ta-cn° B-h¿-Øn-°p-∂p-sh-¶nepw D-`-bI-£n _-‘-Øn-\v C-cp cm{„-ßfpw hen-b hn-e I¬-∏n°p-∂p-≠v. C-cp cm-Py-ßfpw X-Ωn-ep-≈

a-[y-{]-tZ-iv a-{´n-k-` hn-I-kn-¸n-¨p t`m-]m¬: 23 a-{¥n-am-sc Dƒ-s∏Sp-Øn a-[y-{]-tZ-in¬ ap-Jya{¥n in-h-cm-Pvkn-Mv Nu-lm≥ a-{¥n-k-` hn-I-kn-∏n-®p. 19 Im_n\-‰v a-{¥n-amcpw \m-ep k-la-{¥n-am-cp-am-Wv C∂-se k-Xy{]-Xn-⁄ sN-bv-XXv. Im-_n\‰v a-{¥n-am-cn¬ aq-∂p-t]¿ kv{Xo-I-fm-Wv. Cu am-kw 14\m-Wv a-[y-{]-tZ-iv ap-Jy-a-{¥n-bm-bn Nu-lm≥ Npa-X-etb-‰Xv.

\tc{µ-tam-Un-sb ]p-I-gv-¯n cmwtZ-hv O-Øo-kv-KUv: Kp-P-dm-Øv apJy-a{¥n \-tc{μ-tam-Un ln-ame-b ]¿h-Xw t]m-se D-b¿-∂p \n¬-°p-∂-h-\m-sW-∂v tbm-KKp-cp _m-_m cmw-tZhv. tIm¨-{K-kv D-]m-[y£≥cm-lp¬-Km-‘n tam-Un-sb At]-£n-®v \-s∂ sN-dp-XmsW∂pw A-t±-lw ]-d™p. AtX-ka-bw cmPyw, Zm-cn-{Zyw, hni∏v, A-k-a-Xzw, A-gna-Xn XpSßn-b {]-iv-\-߃ A-`n-ap-JoI-cn-°p-tºmƒ tIm¨-{K-kv kp-J-\n-{Z-bn-emWv. tIm¨{Kkv Zp¿-`-c-W-Øn¬-\n-∂v tamNn-∏n-°m≥ Xm\pw A-\p-bm-bnIfpw kz-bw k-a¿-∏n-®n-cn-°p-Ibm-sW-∂pw cmwtZ-hv ]-d™p.

bn-cn-°pw {]-Y-a ]-cn-K-W-\-sb∂pw kn-tkm-Un-b ]-d-™p. P-t\m-]-Im-c-{]-Z-am-b G-sX¶n-epw H-cp _n-√v k¿-°m¿ sIm≠p-h-cp-I-bpw _n.--sP.--]n-tbm tIm¨-{K-t m ]n-¥p-W-bv-°mXn-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xp-aqew ]m-km-hm-Xn-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xm¬ C-cp ]m¿-´n-I-fp-sSbpw a-\-kn-en-cp-∏v P-\-߃ a-\ n-em-°n-s°m-≈p-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p.-s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS A-`n{]m-bw tX-S-en-s‚ A-h-km-\L-´-am-bn U¬-ln-bn-se 70 afi-e-ß-fn-epw 272 P-\-k-`-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-I-bm-Wv F.--F.-]n. P-\-k-`-Iƒ C-∂p-cm-{Xn-hsc Xp-S-cpw. C-Xn-\p-ti-jw \msf k¿-°m-¿ cq-]o-I-cn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ Hu-tZym-Kn-I {]Jym-]-\-ap-≠m-hpw.-32 ko-‰p-≈ _n.--sP.--]n. kJyw k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-°n-s√∂v A-dn-bn-®-tXm-sS-bm-Wv F.--

kok¬ k-a-b-§-fn sdbnÂ-th A[n-I\n-c-¡n kÀ-hokn-s\m-cp-§p-¶p \yq-U¬ln: ko-k¨ k-a-bß-fn¬ A[n-I \n-c-°v Cu-Sm°n {]-tXy-I k¿-ho-kv \-SØm≥ sd-bn¬-th Xøm-sd-Sp°p∂p. ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\Øn¬ Cu am-kw 24 apX¬ ASpØam-kw c-≠phsc \yqU¬-ln-˛apwss_ dq-´n¬ {]tXyI k¿-ho-kv \-S-Øpw. 24, 27, 30, P\p-hcn c-≠v Xn-øXn-I-fn¬ apw-ss_-bn-te-°pw 26, 29, P\p-hcn H-∂v Xn-ø-Xn-Ifn¬ Xn-cn-®v \yq-U¬-ln-bn-te°p-am-Wv ]-co-£-W k¿-hokv. cm-P-[m-\n s{S-bn-\p-I-fp-sS ku-I-cy-tØm-sS-bp-≈ s{S-bn\p-I-fmhpw k¿-ho-kv \-S-ØpI. CSbv-°v kv-t‰m-∏p-I-fp-≠mhn√. cm-P-[m-\n s{S-bn-\n-se X¬-

°m¬ \n-c-°n-t\-°mƒ D-b¿∂ Xp-I-bm-bn-cn°pw Cu-Sm-°pI. _p-°n-Mv 15 Znh-kw ap-ºpam{X-ta Xp-S-ßp-I-bp≈q. Iu-≠dp-I-fn¬ Sn°-‰v e-`n-°n√. sF.B¿. kn.Sn.kn. sh_vssk-‰v h-gn Sn°-‰v _p-°v sNømw. Xn-c-°n-s‚ tXm-X-\p-kcn®v Hmtcm Zn-h-khpw \nc-°p am-dn-s°m-≠n-cn-°pw. _p-°v sN-øp-∂ k-ab-Øv sh_vssk-‰n¬ \n-c-°p Im-Wn-°pw.

GI]-£o-b A-[n-Im-c-§fmWv {]-iv-\w: cm-lpÂKmÔn \yq-U¬-ln: G-I-]-£o-b-am-b A-[n-Im-c-ß-fm-Wv ]-≤-Xn-Iƒ°p Im-e-Xm-a-kw h-cp-Øp-∂sX-∂v tIm¨-{K-kv D-]m-[y£≥ cm-lp¬-Km-‘n. cm-Pyw t\-cn-Sp-∂ G-‰-hpw {]-[m-\ {]iv-\w A-gn-a-Xn-bm-sW-∂pw At±-lw ]-d-™p. A-gn-a-Xn C-√m-Xm-°n h-f¿® h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ {i-aØn-em-Wv bp.--]n.--F.--k¿-°m-¿. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv tem-Iv]m¬ _n-√-S-°-ap-≈ \-S-]-SnIƒ k¿-°m¿ kzo-I-cn-®-Xv. thK-Øn¬-Ø-s∂ \n-b-{¥-W kw-hn-[m-\-߃ B-[p-\n-I-

h¬-°-cn-t°-≠-Xp-≠v. h-f-sc th-K-Øn¬ ap-t∂-dp-∂ km-ºØn-I hy-h-ÿ-bm-Wp \-Ωp-tSXv. C-hn-sS ]-Xp-s°-bp-≈ Xo-cpam-\-sa-Sp-°¬ A-\p-h-Zn-°m≥ I-gn-bn-√. F-^v.s-- F.--kn.--kn.--sF. hm¿-jn-I k-tΩ-f-\-sØ A-`nkw-t_m-[-\ sN-øp-I-bm-bn-cp∂p cm-lp¬. C-¥y-bn¬ [m-cm-fw G-I-]£o-b-am-b A-[n-Im-c-ß-fp-≠v. ]-cn-ÿn-Xn a-{¥n-t°m ap-Jy-a{¥n-t°m A-h¿-°v C-„-ap-≈ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°mw. C-Xv C-√mXm-°-W-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp.

\m-Kv-]q¿: a-lm-cm-{„ ap≥ apJy-a{¥n A-tim-Iv N-hm-s‚ \S-]-Sn-Iƒ _-‘p-°ƒ-°p t\-´ap-≠m-°n \¬-Ip-∂-Xm-bn-cp∂p-sh-∂v B-Z¿-iv `-h-\ Ipw-`tIm-Ww A-t\z-jn-°p-∂ PpUo-jy¬ A-t\z-j-W I-Ωoj≥ I-s≠-Øn. 2011 B-Zy-tØm-sS kwÿm\ k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-® A-t\zj-W -I-Ωo-j-\m-Wv 891 t]-Pp≈ dn-t]m¿-´n¬ C-°mcyw ]-dbp-∂Xv. ap≥ ap-Jy-a-{¥n-amcmb h-nem-kv dm-hp tZ-iv-apJv, kpio¬Ip-am¿ jn≥sU, in-hmPndm-hp \o-e-t¶°¿ ]m-´o¬ F-∂n-hcpw Ip-‰-°m-cm-sW-∂v I-Ωo-j≥ I-s≠Øn. `q-an A-\p-h-Zn-°p-∂-Xpambpw \n¿am-W A-\pa-Xn \¬Ip-∂-Xp-ambpw _-‘-s∏-´v Ch¿ Ir-{Xn-aw Im-Wn-®p-sh-∂mWv dn-t]m-¿-´v. Z£n-W apw-ss_-bn-se 31

\n-e-bp-≈ B-Z¿-iv lu-kn-Mv skm-ssk-‰n-bn-¬ Aw-K-Xz-saSp-°p∂-Xv H-cp Xp-d-∂ \-S-]-Snbm-bn-cp-∂n√. lu-kn-Mv skmssk-‰n-°v A-\pa-Xn e-`n-®Xv sIm-Sp-°¬ hm-߬ hy-h-ÿbp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cp∂p-sh∂pw c≠w-K Pp-Uojy¬ I-Ωo-j≥ I-s≠-Øn. 2008 Un-kw-_¿ ap-X¬ 2010 \-hw-_¿ h-sc- Xm≥ ap-Jy-a{¥n-bm-bn-cp-∂ Ime-Øv A-SpØ aq-∂p _-‘p-°ƒ-°v skmssk-‰n-bn¬ Aw-KXzw t\-Sns°m-Sp-°m≥ A-tim-Iv N-hm≥ k-lm-bn-®p. 2002¬ d-h\yq a-{¥n-bm-bncn-s° B-Z¿-iv ^-b-ep-Iƒ ssI-Imcyw sN-bv-Xn-cp∂-Xp Nhm-\mWv. Im¿-Kn¬ bp-≤-Ønse c-‡-km-£n-I-fp-sS Ip-Spw_mw-K-߃°p th-≠n-bm-Wv B-Z¿-iv ^v-fm-‰p-Iƒ \n¿-an-®sX-¶nepw A-Xn¬ 40 i-X-am-\-

C-´yþbp.F-kv. {]-Xnk-Ôn ]-cn-l-cn-¡m³ NÀ¨ k-l-Ic-Ww \n-e-\n¿-tØ≠Xv B-h-iy-am-sW-∂m-Wv hn-tZi-Im-cya{¥n k¬-am≥ Jp¿-inZv ]-d-™Xv. C-tX hn-Im-cwXs∂-bm-Wv bp.F-kv. hn-tZ-i-Imcy-h-Ip∏pw {]-I-Sn-∏n-®Xv. hn-hn-[-X-e-ß-fn¬ N¿-® \S-°p-∂p-s≠∂pw D-`-b-I£n_-‘w kw-c-£n-t°-≠-Xps≠∂pw Jp¿-in-Zv ]-d-™p. D∂-X C-¥y≥ \-b-X-{¥ {]Xn-\n[nsb bp.F-kv. A-d-Ãv sN-bv-XXn-\pti-jw C-cp cm-Py-ßfpw X-Ωnse \-b-X-{¥ X-e-Øn-ep≈ B-i-b-hn-\na-bw ap-S-ßnt∏mb-Xv B-i-¶m-P-\-I-am-sW∂v Jp¿-in-Zv A-`n-{]m-b-s∏´p. C-¥y-bp-am-bn N¿-® Xp-S-cpI-bm-sW-∂v bp.F-kv. hn-tZ-iIm-cy h-Ip-∏v Adn-bn®p.

a-äp ]mÀ-«n-I-sf-¡mÄ \-¶m-bn F.F.]n-¡v `-cn-¡m-\mhpw: sI-Pvcn-hmÄ

_mw-•q¿: F.Sn-.F-Ωn-\p-≈n-¬ B-{I-an-°∏-´v Nn-In¬-k-bn-¬ I-gn-™n-cp-∂ _m-¶v D-tZym-Kÿ tPym-Xn D`-bv B-ip-]-{Xn hn´p. _n.Pn.F-kv. Bi-p]-{Xnbn-embn-cp-∂p tPym-Xn Nn-In¬k-bn¬ I-gn-™n-cp-∂Xv. H-cp am-k-Øn\-Iw A-h¿ ]q¿-hÿn-Xn-bn-se-Øp-sa-∂p {]-Xo£n-°p-∂-Xmbn tUm. F≥ sI sh-¶-Sc-a-W am-[y-a-{]-h¿ØI-tcm-Sp ]-d™p. \-hw-_¿ 19 \m-Wv tIm¿-]-td-j≥ _m-¶v Poh-\-°m-cn- tPym-Xn F.Sn.F-Ωn\p-≈n¬ B-{I-an-°-s∏-´Xv.

7

Atim-Iv N-hm-sâ \-S-]-Sn-IÄ_-Ôp-¡Ä-¡v t\-«-ap-−m-¡n: dn-t]mÀ-«v

Aan-Xv P-Xz h-[w: _n.sP.]n. Fw.]n¡v Ip-ä-]{Xw A-l-Ω-Zm-_mZv: hn-h-cm-hImi {]-h¿-Ø-I≥ A-an-Xv P-Xzbp-sS h-[-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn¬ _n.sP.]n. Fw.]n. Zo\p t_mK tkm-f-¶n-s°-Xn-tc kn._n.sF. Ip-‰-]{Xw k-a¿∏n®p. sIm-e-]m-X-Iw, {In-an-\¬ KqVm-tem-N-\ F∂o Ip-‰-ßfm-Wv Fw.]n-s°-Xn-tc kn._n. sF.Np- a - Ø n- b n- c n- ° p- ∂ Xv . C∂-se ssh-Io-´v \m-en-\m-Wv No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v F-®v.Fkv. Jp-Zv-hm-Zv ap-ºm-sI Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®Xv. tI-kn-s‚ Xp-S¿-hm-Zw P-\ph-cn \m-en-\p \-S-°pw. \-hw-_¿ A-©n-\v U¬-ln-bn¬h-®m-Wv tkm-f-¶n-sb kn._n.sF. A-dkv-‰v sN-bv-X-Xv. Ko¿ h\-Øn-se A-\-[nIr-X J\-\w kw-_-‘n®v Kp-P-dm-Øv ssl-t°m-S-Xnbn¬ \n-ch-[n s]m-Xp-Xm¬-∏cy -l-c-Pn-Iƒ \¬In-b A-an-Xv P-Xz 2010 Pq-sse 20\m-Wv sh-Sntb-‰p a-cn-®Xv.

kozhikode

C-f-hp-I-tfm do-^-≠ntßm D≠m-bn-cn-°pIbn√. s{S-bn≥ k¿-ho-kv d-±m-°n-bm¬ am-{X-ta Xp-I aS-°n \¬-Ip-I-bp≈q. Fb¿-sse≥ I-º-\n-Iƒ ko-k-Wn¬ A[n-I \n-c-°n¬ {]-tXy-I k¿-ho-kv \-S-Øp-∂Xv am-Xr-I-bm-°n-bmWv sdbn¬-thbpw X-bm-sd-Sp-∏p \-SØp-∂-Xv. ]-co£-Ww hn-P-bn®m¬ A-Sp-Ø L-´-am-bn \yqU¬-ln-bn¬\n-∂v sIm¬-°Ø-bn-te-°v {]-tXy-I k¿-hokv \-S-Øpw. \n-e-hn¬ bm{Xm k-¿-ho-kv hgn 26,000 tIm-Sn-bp-sS \-„-ap≠mhp-∂p-sh-∂m-W-v sd-bn¬thbpsS I-W°v. Nc-°p \o-°Øn-eq-sS-bmWv Cu \-„w sdbn¬-th ]-cn-l-cn-°p-∂Xv.

F.--]n-°v km-[y-X sX-fn-™-Xv. tIm¨-{K-kv X-ß-fp-sS F-´w-Kß-fp-sS ]n-¥p-W F.--F.--]n-°v \¬-Ip-sa-∂p hy-‡-am-°n-bn-cp∂p. C-tXm-sS C-°m-cy-Øn¬ s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS A-`n-{]mbw tX-Sm≥ F.--F.--]n. Xo-cp-am-\n°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-tX-k-a-bw F.--F.--]n. tIm¨-{K- n-s‚ _n So-am-sW∂v _n.--sP.--]n. t\-Xm-hv l¿-jh¿-[≥ B-tcm-]n-®p. tIm¨-{Kkv ]n-¥p-W \¬-In-bn-´pw ]m¿´n-sb A-]-am-\n-°p-∂ F.--F.--]n. t\-Xm-°-fp-sS {]-kv-Xm-h-\-Ifn¬ tIm¨-{K- n¬ H-cp hn-`mK-Øn-\v A-a¿-j-ap-≠v. F.--F-.] -- n. k¿-°m-cp-≠m°m≥ B-flm¿-Y-X Im-Wn-®ns√-¶n¬ ]n-¥p-W \¬-Ip-∂ Im-cy-Øn¬ ]p-\¿-hn-Nn-¥-\w \-S-tØ-≠n-h-cp-sa-∂v tIm¨{K-kv U¬-ln A-[y-£≥ A¿hn-μ¿ kn-Mv eu-hv-en-bpw A-dnbn-®n-´p-≠v.

hmWn-Py-_Ô-s¯ _m-[n-¡nÃ: a{´n \yq-U¬ln: \-b-X-{¥- {]Xn-\n[n tZ-h-bm-\n tJm{_-K-sUsb A-]-am-\n-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v C-¥ybpw Ata-cn-°bpw X-Ωn¬ D-S-se-Sp-Ø {]-iv-\-߃ C-cp- cm-Py-ßfpw X-Ωn-ep≈ hm-Wn-Py-_‘-sØ _m-[n-°n-s√-∂v hy-hkm-b˛hm-WnPy-a{¥n B\-μvi¿-a. ]-Izam-b P-\m-[n-]-Xy-ß-fn¬ CØ-cw {]-iv-\-߃ A-`nap-Jo-I-cn-t°-≠n-h-cpw. cm-Py-߃ X-Ω-n-ep-≈ _-‘-߃ hj-fm-hp-∂ X-c-Øn¬ DØ-cw {]-iv-\-߃ \o´ns°m≠p-t]mhn√˛ i¿a ]d-™p. 1999 _m-®nse sF.F-^v.Fkv. Hm-^n-kdm-b tZ-h-bm-\n tJm-{_-K-sU-sb hn-km X-´n-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ Ip-‰-߃°m-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. {In-an-\¬ tI-kv {]-XnI-sft∏m-se h-kv-{X-a-gn-®v ]cn-tim-[n-®n-cp∂p. CtX-Øp-S¿∂v A-ta-cn-°bv-s°-Xn-tc C-¥y {]-Xn-Ic-Ww A-dn-bn-®n-cp∂p. tZ-h-bm-\ns°-Xncm-b tI-kv \n-cp-]m-[n-Iw ]n≥-h-en-°-W-sa∂pw C¥y bp.F n-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´n-cp∂p.

]n.F-^v. ]-en-i-\nc-¡v Xo-cp-am-\w A-Sp-¯-am-kw \yq-U¬-ln: \-S-∏p-km-º-ØnI h¿-jw t{]m-hn-U‚ v ^-≠v (]n.--F-^v.)-- \n-t£-]-Øn-\v \¬tI-≠ ]-en-i-\n-c-°v P-\p-h-cn 14\v Fw-tπm-bo-kv t{]m-hn-U‚ v ^-≠v Hm¿-K-ss\-tk-j≥ (C.-]n.--F-^v.H-- ) {]-Jym-]n-°pw. I-gn™ h¿-jw \¬-In-b 8.5-- i-X-am\-tØ-°mƒ A¬-∏w Iq-Sp-X¬ C-Ø-h-W \¬-Ip-sa-∂m-Wp kq-N-\. C.--]n.--F-^v.H-- -bp-sS Xo-cp-am-\sa-Sp-°p-∂ sXm-gn¬-a-{¥n A[y-£-\m-b D-∂-Xm-[n-Im-c kan-Xn-bm-b sk≥-{S¬ t_m¿-Uv Hm-^v {S-Ão-kn (kn.--_n.--Sn) s‚ tbm-Kw A-Sp-Ø-am-kw 14\v tNcpw. a-‰p hn-j-b-߃-s°m-∏w ]en-i-\n-c-°pw tbm-Kw N¿-® sNbv-Xp Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂v C.--]n.-F-^v.H -- -bp-sS sk≥-{S¬ t{]mhn-U‚ v I-Ωo-j-W¿ sI sI Pem¬ A-dn-bn-®p. kn.--_n.--Sn. sa-bn¬ ]p-\- wL-Sn-∏n-®-Xn¬ ]n-s∂ tbm-Kw tN-cm-Ø-Xn-\m¬ ]-en-i \n-c°v \n-›-bn-°m-\m-bn-´n-√.

cmP-Øm³: h-kp-Ô-c-bv-¡v 46 h-Ip-¸p-I-fp-sS Npa-Xe P-bv-]q¿: cm-P-ÿm-\n¬ 46 a{¥m-e-b-߃ kz-¥w Np-a-X-ebn¬ \n-e-\n¿-Øn-s°m-≠v apJy-a-{¥n h-kp-‘-c cm-sP kn‘y h-Ip-∏p-Iƒ a-‰p a-{¥n-am¿°p ho-Xn-®p\-¬-In. {Kmao-W hn-Ik-\w˛]©mb-Øvcm-Pv h-Ip-∏v Kp-em_v N-μv I-´m-cn-b°pw B-tcmKy-h-Ip-∏v cm-tP-{μ dm-tØmUn\pw \¬In. ssI-em-kv taLv-hm-fn-\v J-\-\ h-Ip∏pw Imfn-N-c¨ k-d-^n\v hn-Zym-`ymk-h-Ip∏pw k≥-hm¿ amƒ-Pm´n-\v P-e-hn-`-h h-Ip∏pw A-\ph-Zn®p. [-\-Im-cyw, B-`y-¥cw F∂n-h-b-S-°-ap-≈ h-Ip-∏p-I-fmWv cm-sP \n-e\n¿-Øn-b-Xv. Ign-™ Zn-h-kw 12 a-{¥n-am-cmWv k-Xy-{]-Xn-⁄ sN-bv-Xn-cp∂Xv. C-Xn¬ c-≠p-t]¿ {In-an\¬ tI-kn-se {]-Xn-I-fmWv.

kwKo-Xm dn-¨mÀ-Uv-kv kn.sF.F. GPsâ¶v tZ-h-bm-\n-bp-sS ]n-Xm-hv apw-ss_: tZ-h-bm-\n tJm-{_-KsU-bp-sS ho´p-tPm-en-°m-cn-bmbn-cp-∂ kw-Ko-X dn-®m¿-Uv kn.sF.F. G-P‚m-bn-cn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v ]n-Xm-hv DØw tJm-{_-KsU. hym-Phnkm tI-kn-\p ]n-∂n¬ KqVmtem-N-\ \-S-∂p-sh∂pw X-s‚ a-Iƒ A-Xn-s‚ _-en-bm-Sm-sW∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p. tZ-h-bm-\n-s°-Xncm-b I≈t°-kv ]n≥-h-en-°m-sX Xß-fp-sS Ip-Spw-_-Øn-\v \o-Xn e-`n-°n√. I-gn-™ H-cp h¿-jØn-\n-sS-bp≠m-b kw-`-hhnIm-k-߃ ]-cn-tim-[n-°ptºmƒ KqVm-tem-N-\ \-S-∂n´p-s≠-∂m-Wv C-¥y≥ k¿-°mcn-s‚ \n-K-a-\-sa∂pw hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ D-Øw tJm-{_K-sU ]-d™p. dn-∏-ªn-°≥ ]m-¿-´n t\-Xm-hv cmw-Zm-kv A-Xv-hm-ebpw hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-

SpØp. kwKo-X kn.sF.F. GP‚m-bn-cn-°m≥ km-[y-X-bp-≈Xn-\m¬ B Zn-i-bn-ep-≈ At\z-j-Whpw k¿-°m¿ \-S-ØWw. tIkv ]n≥-h-en-°p-∂Xph-sc ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ {]Xn-tj-[w Xp-S-cpw. D-Øw tJm-{_-K-sU-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-Xn-\n-[n kw-Lw {]-[m-\-a{¥n a≥-taml≥ kn-Mp-ambpw cm-{„]-Xn {]W-_v ap-J¿-Pn-bp-ambpw IqSn-°mgv-N \-S-Øpw. C-¥y-bp-sS B-hiyw A-ta-cn-° \n-c-kn°p-I-bm-sW-¶n¬ B cm-Py-hpam-bp-≈ D-`-bI-£n _-‘w ths≠-∂ph-bv-°m\pw kw-Lw B-h-iy-s∏-Sp-sa∂pw A-Xv-hmse ]-d™p. hnj-bw kw-_‘n-®v A-ta-cn-°≥ {]-knU‚ v _-cm-Iv H-_m-a-bv-°v C-˛sabn¬ k-tμ-iw A-b-®n-cp∂p. F-∂m¬, C-Xph-sc a-dp-]Snsbm∂pw e-`n-®n-´n√.

Inj³Kw-K {]-iv\w: C-´y-bv-¡v A-´m-cm-{ã tIm-S-Xn-bn P-bw, ]m-In-kv-Xm-sâ l-c-Pn X-Ån \yq-U¬ln: ssh-Zyp-Xn D¬-∏mZ-\-Øn-\v In-j≥Kw-K \-Znbn¬\n-∂p sh-≈-sa-Sp-°p-∂Xp-am-bn _-‘-s∏-´v C-¥y-s°Xn-tc ]m-In-kv-Xm≥ \¬In-b lc-Pn tl-Kn-se A-¥m-cm-{„ tImS-Xn X≈n. C-¥y˛]m-In-kv-Xm≥ X¿-°]-cnlm-c tI-kn-se A¥n-ahn[n-bn¬ In-j≥Kw-K P-e-sshZyp-X ]-≤-Xn-°pth-≠n In-j≥Kw-K˛\o-ew \-Zn-bn¬-\n-∂v F √m k-a-b-hpw Ip-d™-Xv HºXv Iyp-_n-Iv ao-‰¿ P-e-sa-Sp-°msa-∂v tImS-Xn D-Ø-c-hn-´p. 2013 s^-{_p-h-cn 18\v ]pds∏-Sp-hn® `m-Kn-I-am-b D-Ø-chn¬ C-¥y-°v Ip-d™-Xv F-{X

bfhv sh-≈-sa-Sp-°m-sa-∂p hy‡-am-°n-bn-cp-∂n√.C-¥y-°pw ]m-In-kv-Xm\pw th-W-sa-¶n¬ Cu hnj-bw ÿn-cw kn-‘p- \Zo-P-e I-Ωoj-s‚ apºntem kn-‘p- \-Zo-P-e I-cm-dn-s‚ a-‰p kw-hn-[m-\-߃-°p ap∂ntem A-h-X-cn-∏n-°m-sa∂pw tImSXn \n¿-tZ-in®p. F-∂m¬, BZy-am-bn C-¥y P-e-sa-Sp-°m≥ XpS-ßn G-gp h¿-j-Øn-\ptijw am-{X-ta C-Xp km-[y-am-hq. ssh-Zyp-Xn-bp¬-∏m-Z-\-Øn\v In-j≥Kw-K-bn¬\n-∂v C-¥y-°v P-e-sa-Sp-°m≥ A-[n-Im-c-aps≠∂pw tImS-Xn hy‡am°n. A-tX-ka-bw X-߃°p X-S- -an√m-sX th-Ww sh-

tIm-S-Xn-bn \p-W-]-d-ª A-[ym]n-I cm-Pv-L-«n {]mÀ-Y\ \S-¯Ww \yq-U¬ln: hn-hm-lw kw-_‘n-®v tIm-S-Xn-bn¬ B-h¿Øn-®p I-≈w ]-d-™ A-[ym]nIbv°v cm-Pv-L-´n¬ H-cmgv-N {]m¿-Y\ \S-Øm≥ DØ-chv. ssI-em-jv Kw-`o¿, C-μ¿ ao-‰v Iu¿ F-∂n-h-cp-sS s_-©mWv A-[ym]n-I ^¿-l Jn-Sq ¨ {]m¿-Y\ \S-ØWsa∂v hn[n®Xv. I-≈w ]-d-™-Xn-\v \n-cp-]m-[n-Iw am-∏p]-d-bm≥ A-[ym-]n-I k∂-≤-X {]-I-Sn∏n-s®-¶nepw A-Xv tImS-Xn

tØm-fw km-[m-c-W-°m¿-°v A-\p-h-Zn-°m\pw N-hm≥ \n¿tZ-iw \¬-In-bn-cp∂p. B-Z¿-iv ^-b¬ ssI-Imcyw sN-bv-X-Xn¬\n∂v A-tim-Iv Nhm-\v B-Z¿-iv `-h-\ Ipw-`-tImW-Øn-ep-f-f ]¶v hy-‡-amsW∂pw I-Ωo-j≥ dn-t]m¿´n¬ ]-d-bp-∂p. I-gn-™ Znh-kw dn-t]m¿-´v \n-b-a-k-`-bn¬ h-®n-cp∂p. skm-ssk-‰n-bn¬ ]pXn-b AwKß-sf \n¿-tZ-in-°p-∂-Xn¬ A-¥-cn-® ap≥ \n-b-a-k-`mw-Kw I-\-øm-em-e≥ Kn-Zzm-\n-bpw B¿ -kn Tm-°qdpw kp-{][m-\ ]-¶p-h-ln-®n-cp-∂p-sh∂pw dnt]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. sX-‰p Xn-cp-tØ-≠ Nn-e ^b-ep-Iƒ ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cp∂-t∏mƒ tZ-iv-ap-Jv Xn-cp-ØmsX X-s∂ H-∏n-´p-\¬-Insb∂pw dn-t]m¿-´n¬ hy-‡-am°p-∂p.

X≈n. B-Zy-am-bm-Wv tImS-Xn I-b-dp-∂-sX∂pw C-hn-Sp-sØ s]-cp-am‰-sØ°p-dn-®v A-dn-bns√-∂p-ap-≈ C-h-cp-sS hm-Zhpw tImS-Xn X-≈n°f ™p. Zn-h-khpw \m-epa-Wn-°q¿ ho-Xw a-lm-flm Km-‘n-bp-sS kva - m-cI - Ø - n¬ {]m¿-Yn-°m-\mWv DØ-chv. Iq-Sm-sX ]n-g-bmbn 2000 cq-] Km-‘n {S-Ãn-\v \¬-Im-\pw D-Ø-c-hn-´n-´p≠v. U¬-ln ap≥-kn-∏¬ tIm¿-]td-j-s‚ hn-Zym-e-b-Øn¬ A-

[ym-]n-Ibm-Wv ^¿l. tIm-SX-nb - n¬ I-≈w am-{Xw ]-d™Xv £-an-°m≥ I-gn-bp-∂X - s - √∂pw tImS-Xn hy-‡a - m°n. ^¿-l {]m¿-Yn-°m≥ FØp-∂p-t≠m-sb-∂v t]m-en-kv \n-co-£n°-Ws - a∂pw s_-©v \n¿-tZ-in-®n-´p≠v. ^¿l-sb `m-cym]n-Xm-hv X-Sh - n¬ h-®n-cn°p-I-bm-sW-∂p Im-Wn-®v `¿Ømhm-b \-tI-jv \¬In-b ]cm-Xn-bm-Wv tImS-Xn ]-cn-KW - n®-Xv.

≈-sa-Sp-°m-s\-∂ ]m-In-kv-Xms‚ B-hiyw tImS-Xn ]-cn-KWn®p. cm-Py-sØ 15 i-X-am-\w Pet{kmX-kv C-¥y sIm-≈-b-Sn°p-I-bm-Wv F-∂m-bn-cp-∂p ]mIn-kv-Xm-s‚ B-tcm-]Ww. ]mIn-kv-Xm-s‚ \o-ew˛Q-ew P-essh-Zyp-X ]-≤-Xn-°v hn-Lm-Xw kr-„n-°m-\m-Wv C-¥y {i-an°p-∂-sX∂pw ]m-In-kv-Xm≥ A-¥m-cm-{„ tIm-S-Xn-bn¬ ]-cmXn-s∏-´n-cp-∂p. 2010 sa-bv 17\m-Wv 1960se kn-‘p-\-Zo-X-S I-cm-dp-{]-Im-cw C-¥y-s°-Xn-tc ]m-In-kv-Xm≥ A-¥m-cm-{„ tIm-S-Xn-sb k-ao]n-®-Xv. 1960 ¬ kn-‘p-\-Zn-bn-

se P-e-hn\n-tbm-Kw kw-_-‘n®v C-¥ybpw ]m-In-kv-Xm\pw H∏p-h-® I-cm-dm-Wv kn-‘p-\-Zo-Pe I-cm¿. 330 sa-Km-hm-´v ssh-ZypXn-bm-Wv In-j≥Kw-K P-e-sshZyp-X ]-≤-Xn-bn¬\n-∂v D¬-∏mZn-∏n-°p-∂Xv. ^m-en F-kv \cnam\pw B¿ sI i-¶¿-Zmkpw C¥y--°pth-≠n lm-P-cm-bn. G-gv Aw-K-ß-fp-≈ \n-b-a⁄-cp-sS tIm-S-Xn-bn¬ A-tacn-°-bp-sS P-kv-‰n-kv kv-‰o-^≥ Fw jvth-_¬ A-[y-£-\m-bncp-∂p. 2011 Pq-Wn¬ tImS-Xn X¿-°-{]-tZ-iw k-μ¿-in-®v sXfn-sh-Sp-Øn-cp-∂p. 2012¬ c≠mw-h-´ sX-fn-sh-Sp∏pw \SØn.

t]m-−n-O-± tI-kn A-Sp-¯am-kw 13\v Ip-äw Np-a¯pw \yq-U¬ln: a-Zy-cm-Pm-hv t]m≠nO-±bpw k-tlm-Z-c≥ l¿Zo]pw sIm-e-sN-ø-s∏-´ tIkn¬ tImS-Xn P-\p-h-cn 13\v Ip‰w Np-a-Øpw. D-Ø-cm-J-fiv \yq\-]-£ I-Ωoj-s‚ ]p-dØm-°-s∏-´ sN-b¿-am≥ Fkv.Fkv. \mw-[m-cnbpw a-‰v 21 t]cpw tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-Wv. tI-kn¬ C∂-se Ip-‰w Np-aØm-\m-bn-cp-∂p A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv P-Uv-Pn hn-a¬-Ipam¿ Cu am-kw 14\v Xo-cp-am-\n®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, tI-kp-ambn _-‘-s∏-´ Nn-e kn-.Un-Iƒ Im-Wm-Xm-b-Xn-\m¬ Ip-‰w Np-a-

Øm≥ tIm-S-Xn-°m-bn√. C-∂se-bm-Wv Im-WmXm-b kn.-UnIƒ I-s≠-Øn-b-Xv. O-±bpsS k-tlm-Z-c≥ l¿-Zn-]n-s\ U¬ln-bn-se tXm-S h-k-Xn-bn-seØn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ \mw[m-cnbpw kw-Lhpw KqVm-temN-\ \-S-Øn-sb-∂m-Wv t]m-enkv ]-d-bp-∂Xv. \mw-[m-cnbpw kw-Lhpw C-Xp \n-tj-[n-®p. t]m-≠nbpw l¿-Zn]pw XΩn¬ kz-Øp X¿-°ap-≠m-bncp∂p. O-Ø¿-]q-cn-se tXm-´-hk-Xn-bn¬ I-gn-™ h¿-jw \-hw_¿17\p≠m-b sh-Sn-h-bv-∏n-emWv C-cp- h - cpw sIm√-s∏-´Xv.


8

A§mSn

kozhikode

22 Unkw_¿ 2013 Rmb¿

Z-£n-W ta-J-e Fw.-_n.-_n.-F-kn-\v 60 i-X-am-\w ko-äv sP hn-P-b³- ]n-Å-bv-¡v a-e-bn ^p-Uv- kn-än-bn ]p-Xn-b kÀ-¡mÀ Izm-«-bnÂ: sIm-Sn-¡p-¶n IÀ-j-I-{io- A-hmÀ-Uv Acn-s¸mSn ¹mâv {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p sJm-þ-sJm tIm-´-bw: I¿-j-I-{io-˛2014 Acn-∏-≈n(sIm-√w): ]m-cn-∏- bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-e-∏p-dw: a-e-bn¬ ^p-Uv- kn- F-®v A-_q-_-°¿ lm-Pn, ≈n C.F-kv.sF. sa-Un-°¬ sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ A- hm¿-Uv sP hn-P-b≥ -]n-≈-bv-°v. ‰n-bn¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-® tIm-Uq¿ ]-©m-b-Øv {]-kna-tX-™-kn-∏-e-cw:-^Im--een--w°-‰v k¿- ]mc- ≠ p- e - £ tIm-f-Pn-¬ Fw._n._n.F-kv. \p-a-Xn e-`n-®m¬ 2014 B-K-kvh-I-em-im-e-bn¬ \-S-°p-∂ Z£n-W-ta-J-em A-¥¿-k¿-h-Iem-im-e ]p-cp-j-hn-`m-Kw sJm-˛sJm Sq¿-W-sa‚n¬ F-´v So-apIƒ {]o Izm¿-´-¿ ss^-\-en-te°p tbm-Ky-X t\-Sn. a-¬-k-c-^e-߃: `m-c-Xo-bm¿ k¿-h-I-em-ime, Xpw-¶qcns\ H-cp t]m-bn‚n\pw H-cp C-∂n-Mv-kn-\pw tXm¬∏n-®p (kv-tIm¿ 10-˛9).--- -_mw-•q¿ k¿-h-I-em-im-e, a-{Zm-kv k¿-hI-em-im-e-sb H-cp t]m-bn‚n-\v tXm¬-∏n-®p (kv-tIm¿ 11-˛10).--- tI-c-f k¿-h-I-em-im-e, hn-{Iwknw-l-]p-cn- -sb F-´v t]m-bn‚n\pw H-cp C-∂n-Mv-kn-\pw tXm¬∏n-®p (kv-tIm¿ 13˛5).--- -B-{‘ k¿-h-I-em-im-e, a-[p-ssc Im-acm-Pv k¿-h-I-em-im-e-sb A©v t]m-bn‚n-\v tXm¬-∏n-®p (kv-tIm¿ 24 - -˛19).

tIm-gv-kn-se \q-dn¬ 60 ko-‰nepw kw-ÿm-\ Izm-´-bn¬ \n∂v hn-Zym¿-Yn-I-sf {]-th-in-∏n°p-sa-∂v tI-{μ-a-{¥n sIm-Sn°p-∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. ]mcn-∏-≈n C.F-kv.sF sa-Un°¬ tIm-f-Pv D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ A-[y-£-X h-ln-°p-I-

Xv ap-X¬ ¢m-kp-Iƒ Xp-S-ßm≥ I-gn-bp-w. C.F-kv.sF. sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ sXm-gn¬ hm-KvZm-\w sN-bv-Xv ]-W-∏n-cn-hv \-SØp-∂ X-´n-∏v {i-≤-bn¬-s]-´n´p-s≠-∂pw D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ h-©n-X-cm-I-cp-sX-∂pw a-{¥n ap∂-dn-bn-∏v \¬-In.

"C-äv-t^m-¡n'Â ]-s¦-Sp-¡m³ C-dm³ \m-S-I-kw-Lw ho-−p-sa-¯p-¶p Xr-iq¿: bp-≤-ta¬-∏n-°p-∂ apdn-hp-I-fn-te- -°pw th¿-s]-SpØ-ep-I-fn-te-°pw t{]-£-Is\ Iq-´n-s°m-≠p-t]m-hp-∂ Two Liters in two liters of peace’

F-∂ \m-S-I-hp-am-bn C-dm≥ \mS-I-kw-Lw C-‰v-t^m-°n¬ ]s¶-Sp-°p-∂-Xn-\m-bn ho-≠pw tI-c-f-Øn-se-Øp-∂p. C-dm-\n-se tem-I-{]-i-kv-X

Xn-tb-‰¿ {Kq-∏m-b dq-b-°v Xntb-‰-dm-Wv Cu \m-S-Iw t{]-£I-cn-se-Øn-°p-∂-Xv. C-‰v-t^m°n-s‚ {]-Y-a F-Un-j-\n¬ P°m-kv-X-bp-am-bm-bn-cp-∂p C-dm\n¬ \n-∂p-ap-≈ B-Zy kw-Lw F-Øn-bn-cp-∂-Xv. A-Xn-\p-tijw c-≠m-a-Xm-bn C-dm-\n¬ \n∂p dq-b-°v Xn-tb-‰-dm-Wv h-cp∂-Xv.

\nehmcw shfn-s¨®hne DbÀ¶p sIm-®n

a-e-∏p-dw

sh-fn-s®-Æ(Izn).-.-.-.-.. 10100 P-\p-h-cn.-.10200 s^-{_p-h-cn.-. 10360 am¿-®v A-h-[n 10,255 G{]n¬ Ah[n 10040 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6935˛7200 ]n-Æm-°v.-.-. tdm-´-dn 2400 F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2350 Ip-cp-ap-f-Iv A¨-Km¿-_nƒ-Uv.-.-. 49,900 Km¿-_nƒ-Uv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 51,900 Np-°v C-S-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-. 18,500 ta-Ø-cw.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 19,500 a-™ƒ 6200 tk-ew ˛-Cu-tdm-Uv 6200˛6500 A-S-° .-.-.-.-.-.-.-.-. 15000˛16000 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3100 ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-. 8500˛10000 D-gp-∂v.-.-.-.-.-.-. 6000˛6600 sN-dp-]-b¿.-.-.-.-.-.-.-. 7200˛7900 I-S-e.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 4500˛5700 ap-Xn-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3750 ˛4000 F-≈v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 5700˛6200 a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8300˛8400 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2350˛2700 ]p-gp-°-e-cn.-.-.-.-.-.-.-. 3100˛3250 Pm-Xn-sXm-≠≥ 340˛350 sXm-≠n-√m-Ø-Xv.-. 625˛650 Pm-Xn-]-{Xn.-.-.-. 750˛850 {Km-ºq .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1220 I-t®m-ew.-.-. 14,000 Im-™n-c-°p-cp.-.-.-.1850 d-_¿ B¿.-F-kv.-F-kv ˛ 5 t{K-Uv .-.-. 14,600˛14,900 d-_¿-˛4 t{K-Uv 15,700˛15800 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 11,500 em-‰-Iv-kv.-.-.-. 10,500 ]mw Hmbn¬ 5980 kz¿-Ww.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 21,920 H-cp {Kmw.-. 2740

B-e-∏p-g

sh-fn-s®-Æ 1665 \-s√-Æ.-.-.-(en) 1965 dn-ss^≥-Uv-Hm-bn¬. 982 sIm-{]-]n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-.-. 2550 ]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-. 2980 sh-√w .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2740 A-hn¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 3600 A-cn.(100 In.{Kmw) 2700 ˛2900 A-cn a-´.-.-.-.-.-.-.-. 2980 ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2190 Xp-h-c-∏-cn-∏v.-.-.-.-.-.-. 7200 a-√n.-.-.-.-.-.-..-(40 In.-{Kmw) 3600 I-S-e.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 6400 ap-f-Iv (25 In.-{Kmw ) 8500 ap-f-Iv k-Xy-aw-K-ew.-.-.-.-.-.-. 1200 d-_¿(In-tem).-.-.154.-00 tem-´v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 133.-00 H-´p-]m¬.-.-.-.-.-. 102.-00 Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 49500 \m-fn-tI-cw.-.-.-.-.-.-.-.-. 2350 sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 7200 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 15500 (]p-Xn-b-Xv)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 12800 t\-{¥-°m-b \m-S≥.-.28.00 h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-. 26.-00 Xr-®n .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-28.-00 I-ip-h-≠n .-.-.-.-.-.-.-.-. 4800 N-ß-c-Ip-fw sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv.-.-.-.-.-.-.-. 13800 c-≠mw-X-cw. 9600 ]p-em-a-t¥mƒ sIm-´-S-° ]p-Xn-b-Xv 12600˛13810 ]-g-b-Xv 15300˛16730 c-≠mwX-cw.-.-.-.-.-.-.10700˛12500 ap-Xn-c 4200

X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-S-e ]-cn-∏v sN-dp-]-b¿ ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. a-√n.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-©-km-c.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ.-.-.-.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.

I¬-∏-‰

sh-fn-s®-Æ.-.-(Izn) .-.\-s√-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I-S-se-Æ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. F-≈n≥-]n-Æm-°v .-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿.-.-.-. sIm-{].-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ßm-∏ n-Æm-°v.-.-.-.-.-.-.-. ]-g-™n A-S-bv-° ]-g-b-Xv]p-Xn-b-Xv c-≠mw-X-cw A-a-e(]-gbXv).-.-. (]pXnbXv)... c-≠mw X-cw.-.-.-.

tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n 1 In-tem.... X-¶w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ (Izn).--.-.-.-. sIm-{]-F-Sp-Ø-]-Sn.-. Zn¬-]-k-¥v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. dm-kv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠.-.-.-.-.-.-.-. cm-Pm-]q¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]nÆm°v (tdm-´-dn).-. F-Iv-kv-]-√¿.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sIm-´-tØ-ß(h-S-I-c) sN-dp-Xv.-.-. h-ep-Xv.-.-.-.-.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv \m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. tN-´≥.-.-.-.-.-.h-b-\m-S≥.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿ d-_¿4.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. d-_¿-˛5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. H-´p-]m¬.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.

44000 29,690 11,000 7300 7350 7150 7300 8,000 3150 3325 4300-˛4600 4900˛5100 5600˛6100 48,500 49,500 50,500 15,400 14,500 10600 2980

Ip-cp-ap-f-Iv (h-b) tN-´≥.-.-.-.-.-. Im ∏n ]-cn-∏v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. D-≠-°m-∏n (54 In.-).-.-.-.-. C-©n t\-{¥-°m-b.-.-(In-tem)

51,000 50,000 10,400 3200 27.00 22.-00

]m-e-°m-Sv A-cn a-´H-∂mw-X-cw c-≠mw-X-cw.-.-.-.-.-.-. P-b Fw.-]n.-.-.-.-.-.-.-.-.. c-≠mw X-cw.-.-.I¿-Wm-S-I.-.-.-. s]m-∂n.-.-.-.-.-.-.-.\m-S≥ P-b.-.c-≠mw X-cw.-.-.-.-. ]m-e-°m-S≥ kn H t_m-[-\ H-∂mw-X-cw c-≠mw X-cw.-.-.-.-.-.-.Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.]-®-cn H-∂mw-X-cw.--. c-≠mw-X-cw.d-_¿ tem-´v t{K-Uv kvv-{Im-∏v

30.-00 29.-00 29.-00 29.-00 32.-00 28.-00 29.-00 26.-00 27.-00 29.-00 26.-00 28.-00 25.-50 22.-00 141.-00 151.-00 106.00-

29,300 37-00 31-00 27-00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 10100 7100˛7050

tIm-´-bw d-_¿ t_m¿-Uv hn-e B¿.-F-kv.-F-k v4.-.-.-. B¿.-F-kv.-F-k v5.-.-.-. sF.-F-kv.-F≥.-B¿20. .-.-. 60% em-‰-Iv-kv.-.-.-.-.-.-. d-_¿: sIm-®n B¿.-F-kv.-F-kv 4.-.-. B¿.-F-kv.-F-kv 5.-.-. _m-t¶m-°v B¿.-F-kv .-F-kv -˛1 B¿.-F-kv .-F-kv-˛2 B¿.-F-kv .-F-kv-˛3 B¿.-F-kv.-F-kv-˛4 B¿.-F-kv.-F-kv-˛5 Izm-em-ew-]q¿ F-kv.-Fw.-B¿-˛20 ˛ em-‰-Iv-kv ˛ sh-fn-s®-Æ-˛(Izn) sIm-{] ˛ ]n-Æm-°v-˛

15,350 14,550 14,800 10,995 15,350 14,550 16,186 16,071 15,965 15,908 15,821 14,287 10,543 10,900 7600 2350

Xr-iq¿ 10,500 2300 1650 3400 49,000 15,300 7285 2350 3000˛3370 2000˛2725 800˛1600 2700˛3350 2300˛2700 1400˛1800

I-Æq¿ Ip-dp-h.-.-.-.-.-.-.-.-.-. t_m-[-\. s]m-∂n.-.-.-. a-´.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-®-cn.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ]-©-km-c.-.-.-. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. sh-fn-s®-Æ(Sn≥).-.-.-. Izn‚¬.-.-.-.-.-.-.-.-. tX-ß.-.-.-.

27.-00˛33.-00 28.-00˛30.-00 28.-00˛33.-50 28.-00˛34.-50 21.-50 29.00 485.-00 145˛120.-00 1690.-00 11266.-00 23.-00

Øn H-∂v cq]-bpw kz¿W-sa-U-epw {]-i-kv-Xn-]{X-hp-a-S-ßp∂-Xm-Wv Ahm¿-Uv. U-b-dn ^mw, s\-√v, hm-g, ]-®-°dn, In-g-ßp-h¿-K-߃, a¬-kyIr-jn F-∂n-h-bn-eq-sS an-I-® {]I-S-\-amWv A-hm¿-Un-\¿-l\m-°n-b-Xv.tUm. Fw F-kv kzman-\m-Y≥ , tI-c-fm Im¿-jn-I k¿-h-I-em-im-e hn.-kn. tUm. ]n cm-tP-{μ≥, sh-‰n-\-dn k¿-hI-em-im-e hn.-kn. tUm. _n Atim-Iv, a-e-bm-f a-t\m-c-a F-Ivkn-Iyq-´o-hv F-Un-‰¿ tP-°-_v am-Xyp F-∂n-hcmWv Xn-c-s™Sp-Ø-Xv.

^p-≈n Hm-t´m-am-‰n-Iv Acns∏mSn πm‚n-s‚ D-Zv-Lm-S-\hpw sF.-F-kv.-H. k¿-´n-^nt°-j-s‚ {]-Jym-]-\-hpw ]n sI Ip-™m-en-°p-´n \n¿-h-ln®p. d-jo-Z-en in-lm-_v X-߃ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. sNb¿-am≥ kn F-®v ap-l-Ω-Zv K±m-^n A-[y-£-X-h-ln-®p. kn

Acn-s∏mSn πm‚n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w hy-h-km-b-a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\kv-Iqƒ I-tem-¬-k-h-Øn-s‚ {]-[m-\ th-Zn-bm-b C-μn-cm-Km-‘n ap-\nkn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ C-∂p \m-en-\v hn-Zym-`ym-k-a-{¥n ]n sI -A-_v-Zp-d-∫v ]-¥¬ Im¬\m-´¬-I¿-aw \n¿-h-ln-°pw. P\p-h-cn 16\v I-tem¬-k-h kz¿W-°-∏v h-cp-∂ hm-l-\-Øn-\v A-e-\-√q¿ Ip-f-∏-d-ºv kzo-I-cWw \¬-Ipw. hm-l-\w {]-thin-°p-∂ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ip-sa-∂v K-h. tam-b≥ tKƒ-kv ssl-kv-Iqfn¬ \-S-∂ kw-Lm-S-I-k-an-Xn tbm-Kw A-dn-bn-®p. I- t em¬- k - h - Ø n- s \- Ø p∂-h-sc kzo-I-cn-°m-\m-bn P\p-h-cn 18\v H-e-h-t°m-Sv sdbn¬-th-tÃ-j≥, c-≠p _-kvÃm≥-Up-Iƒ F-∂n-h tI-{μoI-cn-®v kzo-I-c-W-tI-{μ-߃ B-cw-`n-°pw. - -]o-U-\-ap-‡

_m-eyw- F-∂ B-i-b-sØ ap≥-\n¿-Øn-bp-≈ I-tem¬-kh-Øn¬ U¬-ln s]¨-Ip-´nbp-sS kv-a-c-Wm¿-Yw kp-h-\o-dn-\v \n¿-`-b F-∂v t]-cn-Sm-hp∂-Xm-sW-∂v jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.-F¬.-F. \n¿-tZ-in-®p. I tem¬- k h-th-Znbn¬ Iem-Imc≥-am¿°v H-cp-Xc-Øn-ep≈ am-\kn-I-kw-L¿-j-hpw D-≠m-ImXn-cn-°¬ \-S-]-Sn-I-sf-Sp-°W-sa-∂v ap≥ Fw.-F¬.-F. sI F N-{μ≥ ]-d-™p. e-Lp`-£-W-im-e \n¿-an-°m-\m-bn kv-t]m¨-k¿-am-sc I-s≠Øpw.

t£-a-Øm-]-\-§Ä-¡v `-£y-[m-\y-§Ä \n-tj-[n-¡n-Ã: a-{´n sIm-®n: kw-ÿm-\-sØ A-\mYm- e - b - ß - f pƒ- s ∏- s S- b p- ≈ t£-a-ÿm-]-\-߃-°p--≈ `£y-[m-\y-ß-fp-sS hn-X-c-Ww \n-tj-[n-°n-s√-∂v a-{¥n A-\q]v tP-°-_v. D-]-t`m-‡r hm-cmtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn sIm®n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® sk-an\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. `-£y-[m-\y-߃ Ip-d-hp-≈ Pn-√-I-fn-se A-\m-Ym-e-b-߃°v `-£y-[m-\y-߃ e-`y-am°p-∂-Xn-\v A-Sn-b-¥-c \n¿-tZiw \-¬-In-b-Xm-bpw a-{¥n ]-d™p. kw-ÿm-\-Øv 57,500 At¥-hm-kn-I-fp-s≠-∂m-Wp IW-°v. C-h¿-°m-bn 575 S¨ `-

£y-[m-\y-am-Wv B-h-iyw. F∂m¬ 207 S¨ am-{X-am-Wp kwÿm-\-Øn-\p \n-e-hn¬ e-`n°p-∂-Xv. Ip-d-hp-≈ `-£y-[m\y-߃ a-‰p ]-≤-Xn-I-fn¬ \n∂pw h-I-am-‰n D-]-tbm-Kn-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. I-Æq¿ Pn√-bn-em-Wp `-£y-[m-\y-߃ e-`n-°p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn D-b¿∂n-cn-°p-∂-Xv. `-£y-[m-\y߃ Ip-d-hp-≈ Pn-√-I-fn¬ a-‰p ]-≤-Xn-I-fn¬ \n-∂pw Xm¬-°men-I-am-bn `-£y-[m-\yw e-`y-am°p-∂-Xn-\p \n¿-tZ-iw-\¬-Inbn-´p-≠v. `-£y-[m-\y-ß-fp-sS Ip-d-hv ÿn-c-am-bn ]-cn-l-cn-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn tI-{μ-Øn¬ \n-

∂pw H.-F-kv.-]n, Fw.-]n.-]n. \nc-°p-I-fn¬ e-`n-°p-∂ `-£y[m-\y-ß-fp-sS k-_v-kn-Un k¿°m¿ h-ln-®v _n.-]n.-F¬. \n-c°n¬ e-`y-am-°pw.]-cm-Xn-Iƒ th-K-Øn¬ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\m-bn am-k-Øn¬ H-cp-X-h-W hnhn[ ÿ-e-ß-fn-¬ kn-‰n-Mv \S-Øpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, F-dWm-Ip-fw, Xr-iq¿, tIm-gn-t°mSv Pn-√-I-fn-em-Wv D-]-t`m-‡r tI-kp-Iƒ Iq-Sp-X¬ tc-J-s∏-SpØp-∂-Xv. Iq-Sp-X-em-bn tI-kpIƒ tc-J-s∏-Sp-Øp-∂ ÿ-eß-fn¬ {]-tXy-I kn-‰n-Mv \-SØp-∂-Xp k¿-°m¿ B-tem-Nn®p-h-cn-I-bm-Wv. ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-

CâÀ bq-\n-äv A-Xv-e-än-Iv ao-äv: H.-F³.-Pn.-kn. ap-t¶-äw Xp-S-cp-¶p sIm-®n-:- sIm-®n a-lm-cm-Pm-kv kn-¥-‰n-Iv {Sm-°n¬ \-S-°p-∂ Hmƒ- C-¥y- ]-ªn-Iv- sk-IvS- ¿- kvt]m¿-Svk - v- {]-tam-j≥ - t_m¿-Uns‚- C‚¿ bq-\n-‰v A-Xve - ‰ - n-Iv ao‰n¬ H.-F≥.--Pn.-kn. ap-t∂-‰w Xp-Scp-∂p. 24 C-\ß - f - n¬ a¬-kc - w ]q¿Øn-bm-bt- ∏mƒ 17 kz¿-Wh - pw 9 sh-≈n-bpw 5 sh-¶-e-hp-a-S-°w 123 t]m-bn‚p-Iƒ t\-Sn-bm-Wv H.F≥.--Pn.-kn-bp-sS Ip-Xn-∏v. c≠mw-ÿm-\-Øp-≈ F¬.--sF.kn-°v 73 t]m-bn‚ v am-{X-am-Wp≈-Xv. 5 kz¿-W-hpw 10 sh-≈nbpw 8 sh-¶-e-hp-w F¬.--sF.-kn°v e`®p-. 21 t]m-bn‚p-≈ ln-μp-ÿm≥ s]-t{Sm-fn-bw tIm¿-]-td-j-\m-Wv aq-∂m-a-Xv. h-\n-Xm-hn-`m-K-Øn-epw ]p-cp-j-

hn-`m-K-Øn-epw H.-F≥.--Pn.-kn-Xs∂-bm-Wv ap-∂n-ep-≈X - v. C-cp-hn`m-KØ - n-epw F¬.--sF.--kn-bm-Wv c-≠m-a-Xv. ao-‰v C-∂p k-am-]n°pw.h-\n-X-I-fp-sS 100 ao-‰-dn¬ kz¿-Ww t\-Sn-b H.-F≥.--Pn.--knbp-sS Z-sØ Nm-μv C-∂-se 200 ao-‰-dn-epw kz¿-Ww-t\-Sn (24.-2) kv-{]n‚ v U-_nƒ Xn-I-®p. h-\nX-If - p-sS 800 ao-‰d - n¬ 2 an-\n-‰v 15.5 sk-°‚p-I-fn¬ Hm-Sn-sb-Ønb H.-F≥.--Pn.--kn-bp-sS kn-\n F am¿-t°m-kv kz¿-Ww-t\-Sn. a-ebm-fn-bpw C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿]-td-j-s‚ Xm-c-hp-am-b ]n bp Nn-{X-bv-°m-Wv (2.-17 -sk-°‚ v) Cu C-\-Øn¬ sh-≈n. 5000 ao‰¿ Hm-´-Øn¬ H.-F≥.--Pn.--kn-bpsS I-hn-Xm dm-hp-Øv (17:36) kz¿-

A-c-fn A-hmÀ-Uv Sn F-¨v ]n a-Zv-d-km So-t¨-gv-kv s^-U-td-j³ `m-c-hm-ln-IÄ sN-´m-c-tÈ-cn-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f a-Zv-d-k So-t®-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-I-sf Xn-cs™-Sp-Øp. A-–p¬ d-low au-e-hn ]-Ø-\w-Xn-´ ({]-knU‚ v), {]m-h-®-º-ew A-jv-d-^v au-e-hn Xn-cp-h-\¥-]p-cw (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), ap-l-Ω-Zv \n-km¿ Jm-kn-an sXm-Sp-]p-g (ssh-kv {]-kn-U‚ v), ap-lΩ-Zv A¬-Øm-^v au-e-hn Ip-‰n-®¬ (sk-{I-´-dn), C-{_m-lnw au-e-hn B-e-∏p-g (J-Pm-©n), A≥h¿ au-e-hn C-Sp-°n, am-lo≥ au-e-hn ]m-®-√q¿ (F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-߃) F-∂n-h-cm-Wp `mA-–p¬ d-low au-e-hn , A-jv-d-^v au-e-hn c-hm-ln-Iƒ.

U-‚ v d-Pp-e s]-e-sØm-Sn, hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm]-\-k-an-Xn Pn-√m- sk-{I-´-dn C sI sN-dn, ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kn ]n jm-Pn, a-e∏p-dw tªm-°v ]-©m-b-Øv hnI-k-\ ÿn-c-w-k-an-Xn sN-b¿am≥ Fw ]n ap-l-Ω-Zv, P-\. amt\-P¿ a-¶-c-sØm-Sn A-–p-dlv-am≥ lm-Pn kw-km-cn-®p.

kw-Øm-\ I-temÂ-k-hw: ImÂ-\m-«Â- IÀ-aw C-¶v

]-Ø-\w-Xn-´: Aw-t_-Zv-I¿ dotU-gv-kv en-¶v (A-c-fn) Z-en-Xv hy-h-lm-c ta-J-e-bn-se k-a-{K kw-`m-h-\-bv-°v \¬-Ip-∂ c≠m-a-Xv A-c-fn A-hm¿-Un-\v {]ap-J N-cn-{X-Im-c≥ Sn F-®v ]n sN-¥m-c-t»-cn A¿-l-\m-bn. 29\v sI C F≥ Ip-™-lΩ-Zv A-hm¿-Uv sN-¥m-c-t»-cn°v k-a¿-∏n-°pw. 10000 cq-]-bpw in¬-∏-hpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw A-S-ßp-∂-Xm-Wv A-hm¿-Uv. sI sI sIm-®v, hn hn kzm-an, ]n sP _n-t\m-bv F-∂n-h-c-S-ßp-

∂ k-an-Xn-bm-Wv A-hm¿-Uv tPXm-hn-s\ Xn- c - s ™Sp-Ø-Xv. Ncn- { X- K - t hj-I-\m-Wv Sn F-®v ]n sN-¥m-ct»-cn. tIc-f-Øn-s‚ N-cn-{X-Ønem-Wv A-t±Sn F-®v ]n lw {i-≤-h- sN¥m-c-t»-cn ®-Xv.

F. A-[y-£-X h-ln-®p. sUman-\n-°v {]-k-t‚-j≥ Fw.-F¬.F, sU-]yq-´n ta-b¿ _n `-{Z, kssπ-t°m kn.-Fw.-Un. iymw PK-∂m-Y≥ kw-km-cn-®p. Xp-S¿-

∂v D-]-t`m-‡r \n-b-aw-˛1986 t\Sn-b-Xpw, t\-tS-≠-Xpw F-∂ hnj-b-Øn¬ \-S-∂ sk-an-\m¿ sk-j≥ P-Ãn-kv hn B¿ Ir-jvW-ø¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

D-]-t`m-‡r hm-cm-tLm-j- sk-an-\m¿ a-{¥n A-\q-]v tP-°_v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚-j≥, ssl-_n Cu-U≥ k-ao-]w

Adnbn-¸pIÄ

£o-c-ta-f-IÄ am-än-h-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\-Øv I-f-ºp-tcm-Kw \n-b-{¥n-°p-∂Xn¬ £o-c I¿-j-I-cpw £o-c hn-I-k-\-h-Ip-∏pw Iq-Sp-X¬ {i-≤ tI-{μo-I-cn-t°-≠-Xp-≈-Xn-\m¬ kw-ÿm-\-˛ Pn-√m-X-e £o-cWw t\-Sn. 17.-46 sk-°‚n-se- ta-f-Iƒ am-‰n-h-bv-°m≥ £o-c-h-Ip-∏n-\v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-XmØn-b ]n.-bp. Nn-{X-bv° - m-Wv sh- bn a-{¥n sI kn tPm-k-^v A-dn-bn-®p. Ip-f-ºp-tcm-K {]-Xn-tcm-[¶-ew, tem-Mv-P-ºn¬ H.-F≥.--Pn.-- {]-h¿-Ø-\-߃-°p \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´p-≈-Xm-bpw a-{¥n ]-dkn-bp-sS a-eb - m-fn Xm-cw a-bq-J ™p. tPm-Wn- (5.-88 ao-‰¿) kz¿-Ww t\Sn-bt- ∏mƒ Un-kvI - k - v t{Xm-bn¬ H.-F≥.--Pn.--kn-bp-sS \-hv-Po-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tjm-]v-kv B‚ v sIm-ta-gv-ky¬ F-Ãm-ªn-jvIu¿ Zn-√\ - pw (50.-16 ao-‰¿) kz¿- sa‚ v-kv sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Un-se Aw-K-߃ A-hWw t\-Sn. ]p-cp-j≥-am-cp-sS 200 cp-sS _m-¶v A-°u-≠v \-º-dpw t^m-t´m-bpw a-‰p hn-h-c-ß-fpw ao-‰d - n¬ C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿- A-£-b sk‚¿ h-gn Cu am-kw 31\v ap-ºm-bn A-]v-tem-Uv sN-ø]-td-j-s‚ A-an-b a-√n-°v (21.-9- Ww. 2014 ap-X¬ B-\p-Iq-ey-߃ _m-¶v A-°u-≠n-eq-sS am-{Xsk-°‚ v), 800 ao-‰-dn¬ H.-F≥.-- ta hn-X-c-Ww sN-øp-I-bp-≈q.Pn.--kn-bp-sS a-Rv-Pn-Xv kn-Mv (1:54), 1000 ao-‰¿ Hm-´-Øn¬ H.- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f tjm-]v-kv B‚ v sIm-ta-gv-ky¬ F-ÃmF≥.--Pn.--kn-bp-sS X-s∂ kp-tc-jv ªn-jv-s-a‚ v-kv sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Un-s‚ No-^v F-IvIp-am¿ (31.-9), 110 ao-‰¿ l¿-Un¬- kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k-dp-sS F¬.-Un. ¢m¿-°v Iw Iw-]yq-´¿ Hm-]kn¬ kn-≤m-¥v Xn-¶e - m-b (14.-7) td-‰¿, F¬.-Un. ssS-∏n-Ãv Iw Iw-]yq-´¿ Hm-]-td-‰¿ X-kv-Xn-IF-∂n-h-cpw c-≠mw-Zn-\w kz¿- bn¬ Hm-tcm sU-]yq-t´-j≥ H-gn-hp-≠v. A-t]-£n-t°-≠ A-hWw-t\-Sn. 4˛100 ao-‰¿ dn-te-bn¬ km-\ Xn-ø-Xn 2014 P-\p-h-cn B-dv. t^m¨ 0471˛2572758.F¬.--sF.--kn-°m-Wv kz¿-Ww.

hn-h-cw \Â-I-Ww

sU-]yq-t«-j³ \n-b-a-\w

Hm¬-sse³ c-Pn-kv-t{S-j³

\q-X-\ P-\-td-äÀ sk-äp-I-fp-am-bn Iyp-an³-kv sIm-®n: C-¥y-bn-se ap≥-\n-c Uo-k¬, {]-Ir-Xn hm-X-I F≥Pn≥ \n¿-am-Xm-°-fm-b Iyp-an≥kv C-¥y, P-\-td-‰¿ sk-‰p-I-fpsS H-cp ]p-Xn-b \n-c hn-]-Wn-bnse-Øn-®p. tI-{μ a-en-\o-I-c-W \n-b{¥-W t_m¿-Un-s‚ ]p-Xn-b ]cn-ÿn-Xn \n-b-a-߃-°-\p-kcn-®m-Wp ]p-Xn-b P-\-td-‰-dp-Ifp-sS cq-]-I¬-∏-\-sb-∂v Iypan≥-kv ssh-kv {]-kn-U‚ v Aan-Xv Ip-am¿ ]-d-™p.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: H-∂pw c-≠pw h¿-j shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£-bv-°v A-t]-£n-® hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS c-Pnkv-t{S-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ www.vhsexaminationkerala.gov.in ¬ A-XXv kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ Cu am-kw 31-\-Iw A-]v-tem-Uv sN-ø-Ww.-

d-kn-U³-jy ]-cn-io-e-\w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \m-j-\¬ s{]m-U-Œn-hn-‰n Iu¨-kn¬ ]-\mPn-bn¬ P-\p-h-cn B-dp-ap-X¬ 10h-sc d-kn-U≥-jy¬ ]-cn-io-e\w kw-L-Sn-∏n-°pw. hn-i-Zmw-i-߃-°v t^m¨ 011˛24607321.-

Xn-¿-Xn \o-«n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kp-ÿn-c \-K-c-hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bn¬ I¨kƒ-´‚ v X-kv-Xn-I-bn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ A-hkm-\ Xn-ø-Xn Cu am-kw 28h-sc \o-´n. sh-_v-ssk-‰v www.ksudp.org ¬ e-`y-am-Wv.-

XmÂ-¡m-en-I H-gn-hv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s{]m-P-Œv s^-t√m, sS-Iv-\n-°¬ A-kn-Â v X-kv-Xn-I-bn¬ Xm¬-°m-en-I H-gn-hn-te-°v A-t]-£n-°mw. hn-iZ-hn-h-c-߃-°v sI.-F-^v.-B¿.-sF. sh-_v-ssk-‰v (www.kfri.res.in) k-μ¿-in-°p-I.-

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-kw c-−mw sk-a-ÌÀ Fw._n.F. ]-co-£ tX™n∏ew: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-em hn-Zqc-hn-Zym-`ym-kw c≠mw sk-a-ÿ Fw._n.-F (kn-bpkn-F-kv-F-kv-) dImen¡äv Kp-e¿ ]-co-£ 2014 kÀhIemime P-\p-h-cn F-´v apX¬ \-S-°pw.

A-t]-£m Xn-¿Xn \o-«n

A-dn-bn-°-Ww.

_n-cp-Z ]p-\{]-th-i-\w

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-kw _n. F/_n.- t Imw.- / _n.F- k v kn./_n._n.F. (kn.kn.F-kv.-Fkv-˛-bp.-Pn) t{]m-{Km-ap-Iƒ-°v 2011˛¬ {]-th-i-\w t\-Sn H-∂pw c-≠pw sk-a-ÿ ]-co-£-bv-°v A-t]-£n-® -ti-jw Xp-S¿ ]T\w \-S-Øm≥ I-gn-bm-Ø hnZym¿-∞n-Iƒ-°v aq-∂mw sk-aÃ-dn-te-°v ]p-\{]-th-i-\-Øn\v 100 cq-] ]n-g-tb-sS Hm¨-sse\m-bn 2014 P-\p-h-cn 15 h-sc At]-£n-°mw.A-t]-£m {]n‚u´v hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-k hn-`m-KØn¬ P-\p-h-cn 22-˛-\-Iw FØn-°-Ww. hn-h-c-߃-°v k¿h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰v kμ¿-in-°p-I.

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e H-∂mw sk-a-ÿ Fw.-F/Fw. F- k v k n/Fw.- t Imw/Fw.Fkv . U- ª yq/Fw.F¬.sF.Fkv . - k n/Fw.kn.- s P/Fw.Sn.F/Fw.sP.-Sn d-Kp-e¿/k-πnsa‚-dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v (kn-bpkn-F-kv-F-kv),k-πn-sa‚dn/Cw-{]q-hv-sa‚ v (t\m¨ knbp-kn-F-kv-F-kv) ]-co-£-Iƒ°v 100 cq-] ]n-g-tbm-sS Un-kw_¿ 31 h-sc Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£n-°mw.tIm-´-bw: 2013 sk-]v-Xw-_¿ amkw \-S-Øn-b \mIm-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em emw h¿-j _n.Cw-•o-jv ]T-\-h-Ip-∏n¬ ^mw k-πn-sa‚-dn Fw.^n¬ {]-th-i-\-Øn-\v AUn-{Kn ]-co-£-bpt]-£ k-a¿-∏n-®v Fw.-F ]-cosS ^-ew {]-kn-≤alm-ßm-KmÔn s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ £-bp-sS ^-ew Im-Øn-cn-°p-∂ kÀhIemime aq-ey-\n¿-Æ-b-Ønhn-Zym¿-∞n-Iƒ ^-ew A-dn-bp∂ ap-d-°v ]T-\-hn-`m-K-Øn¬ \pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-

]-co-£m^-ew

Fw.-^n Cw-¥o-jv

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ °pw Un-kw-_¿ 28 h-sc A-t]£n-°mw.-2013 sa-bv am-kw \-SØn-b H-∂mw sk-a-ÿ Fw.--Fkv kn sa-Un-°¬ _-tbm-sI-ankv-{Sn (d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn) Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]kn-≤-s∏-Sp-Øn. kq-£v-a ]-cntim-[-\-bv-°v 2014 P-\p-h-cn 4 hsc A-t]-£n-°mw.hn-h-c-߃°v k¿-h-I-em-im-em sh-_vssk-‰v k-μ¿-in-°p-I. -2013 k-]v-Xw-_¿ am-kw tUm.--sI.--F≥.--cm-Pv Ã-Un sk‚¿ t^m¿ πm-\n-Mv B‚ v sk‚¿ tÃ-‰v ^n-\m≥-jy¬ dnte-j≥-kn¬ s{I-Un-‰v B‚ v sk-a-ÿ co-Xn-bn¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-a-ÿ Fw.-F C-°tWm-an-Iv-kv Un-{Kn ]-co-£-bpsS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. 2013 am¿-®v am-kw \-S-Øn-b H∂mw sk-a-ÿ Fw.-F ln-Ã-dn (kn.--F-kv.F -- -kv) Un-{Kn ]-co-£bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿-Æ-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw P\p-h-cn 4 h-sc A-t]-£n-°mw.2013 Pq¨ am-kw aq-∂mw sk-a-ÿ Fw.--F-kv kn tam-fn-

Iyp-em¿ _-tbm-f-Pn B‚ v sP\n-‰n-Iv-kv F-©n-\o-b-dn-Mv Un{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿Æ-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim[-\-bv-°pw P-\p-h-cn 4 h-sc At]- £ n- ° mw.- h n- h - c - ß ƒ- ° v k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰v k-μ¿-in-°p-I.

aq-ey-\nÀ-W-bw/ssh-hm thm-kn

A-©mw sk-a-ÿ kn.--_n.-kn.--F-kv.F -- -kv _n.-F s]m-fn-‰n°¬ k-b≥-kv ]-co-£-bp-sS t{]m-P-Iv-Sv aq-ey-\n¿-W-b-hpw ssh-hm thm-kn-bpw 2014 P-\ph-cn 2 ap-X¬ B-cw-`n-°pw. hn-iZ-am-b hn-h-c-߃ k¿-Δ-I-emim-e sh-_v ssk-‰n¬ e-`n°pw.-

]-co-£m ^-ew

2013 sk-]v-Xw-_¿ am-kw \S-Øn-b \m-emw h¿-j _n.-^mw k-πn-sa‚-dn Un-{Kn ]-co-£-bpsS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p\¿ aq-ey-\n¿-Æ-b-Øn-\pw kq£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw 28 hsc A-t]-£n-°mw.-2013 sa-bv am-

kw \-S-Øn-b H-∂mw sk-a-ÿ Fw.--F-kv kn sa-Un-°¬ _tbm-sI-an-kv-{Sn (d-Kp-e¿/k-πnsa‚-dn) Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. kq£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°v 2014 P\p-h-cn 4 h-sc A-t]-£n-°mw. -2013 k-]v-Xw-_¿ am-kw tUm.--sI.--F≥.--cm-Pv Ã-Un sk‚¿ t^m¿ πm-\n-Mv B‚ v sk‚¿ tÃ-‰v ^n-\m≥-jy¬ dnte-j≥-kn¬ s{I-Un-‰v B‚ v sk-a-ÿ co-Xn-bn¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-a-ÿ Fw.-F C-°tWm-an-Iv-kv Un-{Kn ]-co-£-bpsS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. 2013 am¿-®v am-kw \-S-Øn-b H∂mw sk-a-ÿ Fw.-F ln-Ã-dn (kn.--F-kv.F -- -kv) Un-{Kn ]-co-£bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿-Æ-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw P\p-h-cn 4 h-sc A-t]-£n-°mw.2013 Pq¨ am-kw aq-∂mw sk-a-ÿ Fw.--F-kv kn tam-fnIyp-em¿ _-tbm-f-Pn B‚ v sP\n-‰n-Iv-kv F-©n-\o-b-dn-Mv Un{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn≤-s∏-Sp-Øn.

hm-Iv C³ CâÀ-hyq

I-cn-®p. t^m¨. 0471˛2386305.-

kv-Iqƒ Hm-^v Sq-dn-kw Ã-Uokn¬ H-gn-hp-≈ K-Ãv e-Iv-N-d¿ (F-kv.S-- n) X-kv-Xn-I-bn-te-°v \m-sf (Un-kw-_¿ 23) cm-hn-se 10 a-Wn-°v hm-Iv C≥ C‚¿-hyq \-S-Øpw. \n-›n-X tbm-Ky-X-bp≈-h¿ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰pI-fp-am-bn kv-Iqƒ Hm-^o-kn¬ lm- P - c m- I - W w.- h n- h - c - ß ƒ- ° v k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰v k-μ¿-in-°p-I.

k-¼À-¡-¢m-kp-IÄ

250 cq-] ]n-g-tbm-sS 27) h-scbpw H-∂pw aq-∂pw sk-a-ÿ Fw._n.-F ({Sm-h¬ & Sq-dn-kw) ]-co£-Iƒ-°v ]n-g-Iq-Sm-sX Cu amkw 26 (50 cq-] ]n-g-tbm-sS Cu am-kw 30, 250 cq-] ]n-g-tbm-sS 31) h-sc-bpw A-©mw sk-a-ÿ bq-\n-‰-dn _n.-F F¬.-F¬.-_n ]-co-£-bv-°v ]n-g-Iq-Sm-sX Cu am-kw 30 (50 cq-] ]n-g-tbm-sS P\p-h-cn H-∂v, 250 cq-] ]n-g-tbmsS P-\p-h-cn c-≠v) h-sc-bpw (Hm¨-sse≥/ t\-cn-´v) A-t]£n-°mw.-hn-h-c-߃-°v k¿-hXn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿- I-em-im-em sh-_v-ssk-‰v kh-I-em-im-e _n.- μ¿-in-°p-I. sS-Iv (2013 A-Uvan-j≥) H-∂mw tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Cu sk-a-ÿ ]n.-Pn. am-kw 16, 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \(2013 A-Uv-an- S-Øm-\n-cp-∂ ]-co-£-I-fp-sS tIcf j≥)]-co-£-Iƒ- ]p-Xp-°n-b Xn-ø-Xn-Iƒ sh-_vkÀhIemime °v Cu am-kw 30 ssk-‰n¬ (www.keralauniversih-sc ]n-g-Iq-Sm-sX F≥-tdmƒ- ty.ac.in) e-`n-°pw. hn-h-c-߃sa‚ v sN-ømw.°v k¿-h-I-em-im-em sh-_vssk-‰v k-μ¿-in-°p-I. tI-c-f k¿-h-I-em-im-e c≠pw \m-epw sk-a-ÿ Fw.-_n.tI-c-f k¿-h-I-em-im-e F (Cu-h-\n-Mv) ]-co-£-Iƒ-°v 2013˛14 h¿-jw sk-\-‰v Aw-K]n-g-Iq-Sm-sX Cu- am-kw 23 (50 ß-sf sX-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-\pcq-] ]n-g-tbm-sS Cu am-kw 26, ≈ C-e-Iv-S-d¬ tdmƒ {]-kn-≤o-

_n.-sS-Iv F³-tdmÄ-saâv 30 h-sc

]-co-£m Xn-¿-Xn-IÄ

c-Pn-kv-t{S-j³ Xn-¿-Xn \o-«n

sk-\-äv Xn-c-sª-Sp-¸v

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e hnZq-c hn-Zym-`ym-k tI-{μw Im-cyh-´-Øv \-S-°p-∂ A-h-km-\ h¿-j Fw.-F/Fw.-tImw kº¿-°-¢m-kp-Iƒ Cu am-kw 21, 22, 28, 29, 2014 P-\p-h-cn \m-ev, A©v, 11, 12 Xn-ø-Xn-I-fn¬ am-{Xw D-≠m-bn-cn-°pw. ]m-f-bw Im-ºkn¬ k-º¿-°-¢m-kp-Iƒ ap≥ \n-›-bn-®-{]-Im-cw X-s∂ Cu am-kw 26 ap-X¬ 31 h-sc \-SØpw.-

CâÀ-hyq tI-c-f k¿-h-I-em-im-e 20˛\v \-S-Øm-\n-cp-∂ sk-£≥ I´¿ X-kv-Xn-I-bn-te-°p-≈ C‚¿-hyp Cu am-kw 27 cm-hnse 11 a-Wn-°v \-S-Øpw. D-tZymKm¿-Yn-Iƒ cm-hn-se 10 a-Wn-°v ]m-f-bw Im-º-kn¬ lm-P-cm-IWw.-

]nF-¨v.-Un. ^-ew tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Pqsse-bn¬ \-S-Øn-b ]n.-F-®v.Un. tIm-gv-kv h¿-°v ]-co-£-bpsS ^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ (www.keralauniversity.ac.in) e-`n°pw.-


kozhikode

kmÀhtZiobw

22 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

P-\o-hm k-t½-f-\-¯n ]-s¦-Sp-¡n-Ã-: kn-dn-b³ hn-a-X-t\-Xm-hv Z-a-kv-I-kv: A-Sp-Ø -am-kw P\o-h-bn¬ \-S-°p-∂ c-≠mw kndn-b≥ k-am-[m-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°n-s√-∂pw I-cm-dpIƒ Aw-Ko-I-cn-°n-s√-∂pw {]_-e hn-a-X-kw-L-am-b A-ivdm¿ A¬ imw t\-Xm-hv l-k≥ A-_q-Zv. k-tΩ-f-\-Øn¬ kn-dnb≥ k¿-°m-cpw {]-Xn-]-£-hpw X-Ωn¬ I-cm-dp-≠m-°n cm-{„ob ]-cn-lm-cw Im-Wm-sa-∂v temI-cm-Py-ß-ƒ I-W-°p-Iq-´n-bn-cns°-bm-Wv l-k-s‚ {]-Xn-I-cWw. {]-Xn-]-£-am-b kn-dn-b≥

tZ-io-b-k-Jyw H-∏p-h-bv-°p-∂ I-cm-dp-I-fn¬ X-߃-°v _-‘an-√. kn-dn-b-bn¬ bp-≤-`q-an-bnen-√m-Ø-h-cm-Wv k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. _-»m-dp¬ A-k-Zn-s‚ `-c-Ww A-h-km-\n∏n-®v C-kv-em-an-I-\n-b-aw A-Snÿm-\-am-°n-bp-≈ `-c-W-Iq-Sw ÿm-]n-°p-∂-Xp-h-sc t]m-cm´w Xp-S-cp-sa-∂pw A-t±-lw A⁄m-X-tI-{μ-Øn¬ A¬-Pko-d-bv-°v A-\p-h-Zn-® A-`n-apJ-Øn¬ ]-d-™p. c-≠p-h¿-jw ap-ºv cq-]o-I-cn-

C-dm-s\-Xn-tc ]p-Xn-b D-]-tcm-[w B-h-iy-an-Ã: H-_m-a

® A-iv-dm¿ A¬-im-an-\v 20000Øn-e-[n-Iw km-bp-[-cm-b t]mcm-fn-I-fp-≠v. Kƒ-^v cm-Py-ß-fpsS km-º-Øn-I-k-lm-bw C-h¿°p-s≠-∂v {]-Xn-]-£w ]-d-bp∂p. A-tX-k-a-bw, k-tΩ-f-\Øn¬ C-dm-s\ £-Wn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn-´n√. A-ta-cn-°-bpw bp.F-∂pw XΩn¬ A-`n-{]m-b-hy-Xym-kw \ne-\n¬-°p-I-bm-sW-∂v k-am[m-\-Zq-X≥ A-lv-Z¿ C-{_m-loan ]-d-™p.

Xn-c-sª-Sp-¸v _-ln-jv-I-cn-¡p-sa-¶v Xm-bve³-Uv {]-Xn-]-£w _m-t¶m-°v: s^-{_p-h-cn 2\p \-S-°p-∂ ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏v _-ln-jv-I-cn-°p-sa∂v Xm-bv-e≥-Un-se {]-[m-\ {]Xn-]-£-am-b U-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n. ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿tØ-s≠-∂v ]m¿-´n t\-Xr-tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. Xm-bv cm-{„o-bw ]-cm-P-b-L´-Øn-em-sW-∂v tbm-K-Xo-cp-am\-߃ hn-i-Zo-I-cn-®v ]m¿-´n t\Xm-hv A-`n-kn-Xv sh-÷m-Nn-h

]-d-™p. P-\m-[n-]-Xy-kw-hn[m-\-Øn¬ P-\-߃-°v hn-izmkw \-„-s∏s´-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿Øp. k¿- ° m¿hn-cp-≤ {]t£m-`w i‡-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Cu amkw B-Zy-Øn-em-Wv {]-[m-\-a{¥n bn-Mv-e-Iv jn-\-h-{X ]m¿-e-

XpÀ-¡n-bn a-{´n-am-cp-sS a-¡-Ä A-d-kv-än A-¶m-d: A-gn-a-Xn-bm-tcm-]-Ww kw-_-‘n-® A-t\z-j-Ww hnhm-Za - m-bn-cn-s° c-≠v Xp¿-°n a{¥n-am-cp-sS a-°-sf A-d-Ãv sNbvX - p. k¿-°m¿ D-Sa - ÿ X - b - n-ep≈ _m-¶n-s‚ ta-[m-hn-sb-bpw a‰p 16 {]-ap-J-sc-bpw A-d-Ãv sNbv-X-Xn-\v sXm-´p-]n-∂m-se-bmWn-Xv. A-[n-Im-cw Zp¿-hn-\n-tbmKw sN-bvX - p {]-Xn-Iƒ h≥ Xp-I ssI-°q-en hm-ßn-sb-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. F-∂m¬, k¿

ÿn-Xn-a-{¥n-bp-sS a-I-s\ tNmZyw-sN-bvX - t- i-jw hn-´b - ® - p. C-kv-Xmw-_q-fn-epw A-¶m-dbn-epw sNm-Δm-gv-N a-Wn-°q-dpIƒ \o-≠ sd-bvU - n-\p ti-ja - mWv t]m-en-kv hy-m-]-I A-d-Ãv Xp-Sß - n-bX - v. {]-[m-\a - {- ¥n D¿-ZpKm-s‚ Nn-e \-S] - S- n-If - n¬ A-k¥p-„\ - m-b ln-kva - X - v {]-ÿm-\Øn-s‚ t\-Xm-hv ^-Xl - p-√m Kpe-s\ A-\p-Iq-en-°p-∂-h-cm-Wv A-gn-a-Xn-bm-tcm-]-Ww kw-_-

kÀ¡mÀ _m-¦v ta-[m-hn-sbbpw A-d-kv-äv sN-bvXp

°m-cn-s\-Xn-cm-b \o-°-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv A-t\z-j-W-hpw tI-sk-Sp-°e - p-w F-∂v {]-[m-\a - {¥n d-P-_v Xz-øn-_v D¿-Zp-Km≥ ]-d™ p. B-`y-¥c - a - {- ¥n ap-AΩ - ¿ Kpe-dn-s‚ a-I≥ _m-cn-kv Kp-e¿, km-ºØ - n-Ia - {- ¥n k-^¿ I-Kve - b-s‚ ]p-{X≥ Im≥ I-Kve - b - ≥, lmƒ-Iv _m-¶v ta-[m-hn kp-sseam≥ A-kv-em≥ F-∂n-h-cp-sS A-d-Ãm-Wv C-∂-se tc-J-s∏-SpØn-b-Xv. C-h-sc sNm-Δm-gv-N IÃ-Un-bn-se-Sp-Øn-cp-∂p. ]-cn-

C-dm-Jv: 18 ssk-\n-I Hm-^n-kÀ-amÀ sIm-Ã-s¸-«p

‘n-® hn-hm-Zw D-b¿-Øn-b-sX∂v am-[y-aß - ƒ dn-t]m¿-´v sN-øp∂p. A-ta-cn-°b - n¬ {]-hm-kP - ohn-Xw \-bn-°p-∂ Kp-e-\pw A\p-bm-bn-If - pw \-SØ - p-∂ kvI - qfp-Iƒ A-Sb - v° - m≥ k¿-°m¿ Dt±-in-°p-∂p-sh-∂v D¿-Zp-Km≥ {]-Jym-]n-®t- Xm-sS-bm-Wv hn-hmZ-ap-≠m-b-Xv. ln-kv-a-Øv {]ÿm-\-Øn-s‚ {]-[m-\ h-cp-am\-am¿-K-am-Wv Cu kv-Iq-fp-Iƒ. Pp-Uo-jy-dn-bn-epw t]m-en-knepw kzm-[o-\a - p-≈ hn-`m-Ka - m-Wv ln-kva - Ø - v.

sam-tdm-t°m: {_-Z-¿-lp-Un-\v ]n-∂m-se Cu-Pn-]v-Xn-se a-‰p {]-Xn-]-£-i-–-ß-sf-bpw {]Xn-tj-[-hn-cp-≤ \n-b-aw D-]tbm-Kn-®v ssk-\yw A-Sn-®-a¿Øp-∂-Xm-bn lyq-a≥ ssd-‰v-kv hm-®v. lp-kv-\n ap-_m-d-°n-s\Xn-cm-b {]-t£m-`-Øn-\p t\-XrXzw \¬-In-b G-{]n¬ 6 {]ÿm-\-Øn-s‚ t\-Xm-hv ap-lΩ-Zv B-Zn¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ B-tdm-fw-t]-sc ssk-\yw P-bnen-e-S-®-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv lyq-a≥ ssd-‰v-kv hm-®n-s‚ hna¿-i-\w. C-h-cp-sS Hm-^n-kn¬ C-c-®p-I-b-dn-b ssk-\yw B-dpt]-sc-bpw I-\-Ø ]o-U-\-߃°n-c-bm-°n-b-Xm-bn B-tcm-]W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. B-Zn-en-s\ H-gn-sI A-©p-t]-sc ]n-∂o-Sv hn´-b-®n-cp-∂p. A-em A-_v-Zp¬ ^-Xm-lv, A-lv-a-Zv a-l¿, A-lv-a-Zv Zu-a F∂o a-\p-jym-h-Im-i-{]-h¿-ØI-sc-bpw ssk-\yw ]p-Xn-b \nb-a-߃ Np-a-Øn t\-c-tØ Ad-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p.

ssIcfn ]o¸nÄ

8:30 dotπ 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 hnI-S-Ihn 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 bm{X 12:30 k©mcw 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 IÆmSn 2:30 tI´Xpw I≠Xpw 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 4:30 am¿°‰v hm®v 5:30 Sm°okv 6:00 \yqkv ssSw 6:30 aWn ssSw 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 temI PmeIw 8:00 \yqkv πkv

kn-hn-en-b³ tIm-S-Xn hn-Nm-c-W-s¡-Xn-tc ap-iÀ-d-^v C-kv-em-am-_m-Zv: cm-Py-t{Zm-lt°-kn¬ kn-hn-en-b≥ tIm-SXn- hn-Nm-c-W sN-øp-∂-Xn-s\Xn-tc ap≥ ]m-In-kv-Xm≥ ]-´m-f `-c-Wm-[n-Im-cn ]¿-th-kv ap-i¿d-^v ssl-t°m-S-Xn-bn¬ ]-cmXn \¬-In. ap-i¿-d-^n-s\ hn-Nmc-W sN-øm≥ k¿-°m¿ {]-tXyI tIm-S-Xn cq]o- I - c n- ® n- c p∂p. 2007¬ ssk- \ n- I - t a[m- h n- b m- b n- c ns° A-Sn-b-¥cm-h-ÿ {]Jym-]n-®-Xns\ Xp-S¿-∂p-≠m-b kw-`-h-ßfm-Wv X-\n-s°-Xn-cm-b tI-kn\v B-[m-c-sa-∂pw A-Xv kn-hnen-b≥ tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nm-cW sN-tø-≠ tI-k-s√-∂pw Ckvv-em-am-_m-Zv ssl-t°m-S-Xnbn¬ A-`n-`m-j-I≥ ap-l-Ω-Zv A-en sk-bv-^v ap-tJ-\ \¬-Inb l-c-Pn-bn¬ ]-d-bp-∂p. ap-i¿d-^n-t\m-Sv lm-P-cm-hm≥ {]tXy-I tIm-S-Xn- B-h-iy-s∏-´n´p-≠v. cm-Py-t{Zm-l-t°-kn¬ ]m-In-kv-Xm-\n¬ B-Zy-am-bmWv ap≥ ]-´m-f-`-c-Wm-[n-Im-cnsb hn-Nm-c-W sN-øp-∂-Xv.

hS°≥ K-k-bn¬ C-{km-tb¬ ssk\yw sh-Snh-®psIm-∂ ^-e-kv-Xo≥ bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw J-_-d-S-°m≥ sIm≠p-t]m-hp∂p

P-bn Nm-Sn-b tI-kn apÀ-kn-sb hn-Nm-c-W-sN-¿pw sI-btv- dm: ssk-\yw A-´n-ad - n-bn-eq-sS ]p-dØ - m-°n-b Cu-Pn-]vX - v {]-kn-U‚ v ap-lΩ - Z- v ap¿-kn-sb P-bn-en¬-\n-∂p c-£-s∏-´ tIkn¬ hn-Nm-c-W sN-øp-sa-∂v t{]m-kn-Iyq-´¿-am¿. 2011¬ lp-kv\n ap-_m-d° - n-s\-Xn-tc \-S∂ - {]t£m-`Ø - n-\n-sS ap¿-kn P-bn¬Nm-Sn-sb-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. hn-hn-[ tI-kp-If - n¬ hn-Nm-cW Im-Øp-I-gn-bp-∂ ap≥ {]-knU‚n-s\ Iq-Sp-X¬ tI-kp-If - n¬ hn-Nm-c-W-bv-°p hn-t[-b-\m-°pI F-∂ X-{¥-am-Wv ssk-\n-I `c-WI - q-Sw \-SØ - p-∂X - v. {_-Z¿-lp-Uv t\-Xm-°ƒ Dƒs∏-sS 130 t]¿ Cu tI-kn¬ {]Xn-I-fm-sW-∂m-Wv ssk-\yw B-tcm-]n-°p-∂-Xv. l-am-kn-s‚bpw ln-kv-_p-√-bp-sS-bpw t\Xm-°-fp-am-bn tN¿-∂v Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-b-ti-j-am-Wv C-h¿ P-bn¬ Nm-Sn-b-sX-∂m-Wv B-tcm-]-Ww.

Cu-Pn-]v-Xn ssk-\yw {]-Xn-]-£-s¯ C-Ãm-Xm-¡p-¶p: lyq-a³ ssd-äv-kv hm-¨v

_-Kv-Zm-Zv: kp-∂n `q-cn-]-£ap-≈ A≥-_m¿ {]-hn-iy-bnse lp-dm-\n-ep-≠m-b H-fnbm-{I-a-W-Øn¬ 18 ssk-\nI Hm-^n-k¿-am¿ sIm-√-s∏´p. C-h-cp-sS hm-l-\w lpdm≥ Xm-gv-h-c-bn-eq-sS t]mI-sh-bm-Wv B-{I-a-W-ap≠m-b-Xv. A¬-Jm-C-Z-bm-Wv kw-`h-Øn-\p ]n-∂n-se-∂v k¿°m¿-hr-Ø-߃ B-tcm-]n®p. G-gmw ssk-\n-I Un-hnj-\n-se I-am≥-U-dpw klm-bn-bpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈h-cm-Wp sIm-√-s∏-´-Xv. I-gn-™ G-{]n-en¬ kp∂n {]-t£m-`-I-cp-sS Iymw]v ssk-\yw s]m-fn-®p-\o°n-b-tXm-sS-bm-Wv cm-Pyw kw- L ¿- j - I - e p- j n- X - a m- b Xv. Cu am-kw am-{Xw 352 t]¿ sIm-√-s∏-s´-∂v Atkm-tjy-‰-Uv {]-kv dn-t]m¿´v sN-bv-Xp.

6.30 hoSv 7.30 Bflm-`ntjIw 8.00 ssa≥Uv hm®v 8.30 B¿´v Is^ 10.30 ssSw kvtfm´v 1.00 sNdn-bm≥ ^nen∏v 1.30 H_n-sS°v 2.30 sshUv BwKnƒ 3.30 \ng-ep-Iƒ 4.30 amPn°v kv{So‰v 5.30 At\ym\yw 6.00 h´-tai 6.30 C{μ-{]ÿw

sa-‚ v]n-cn-®p-hn-´-Xpw Xn-c-s™Sp-∏v {]-Jym-]n-®X - pw. A-tX-ka - bw, cm-{„o-b-`n-∂-X B-`y-¥-cbp-≤-Øn-te-°p \-bn-t®-°p-sa∂v ssk-\n-I-ta-[m-hn P-\-d¬ {]-bq-Xv Nm≥ Hm-P ap-∂d - n-bn-∏p \¬-In. k¿-°m-cn-se-bpw {]-Xn]-£-sØ-bpw t\-Xm-°-ƒ H-gnsI-bp-≈ {]-Xn-\n-[n-I-sf Dƒs∏-Sp-Øn P-\-Io-b A-kw-ªnbp-≠m-°-W-sa-∂ \n¿-tZ-i-hpw A-t±-lw ap-t∂m-´p-h-®p.

Gjym-s\äv ¹kv 1.00 HcnS-sØmcnSØv 2.30 ssaem©n 3 3.30 lyqa-dkv tSm°v tjm 4.30 tIm-aUn Ãm¿kv 5.30 t]m°ncn ]o°ncn 6.00 tZh-kw-KoXw 6:30 s\mÃmƒPnb 7:30 tIm-aUn Ãm¿kv 8:30 Hcn-S-sØmcnSØv 8.55 ]cn-`hw ]m¿ΔXn 10.00 tKmUv^m-Z¿

AarX 8:00 hm¿Ø 8:30 jq´v B‚ v{Sm°vv 9.00 t^h-ssd‰vkv 9.30 S®v a{¥ 10.00 en‰nƒ thƒUv 10.30 AarXw Kab 12.00 Ggmw IS-en-\-°sc 12.30 tSkv‰v Hm^v tIcf 1.00 D®-hm¿Ø 1.30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2.00 Hm¿Ω am{Xw

\o-Xn-bpw kp-c-£m G-P≥kn-bp-sS \-ho-I-c-W-hpw B-hiy-s∏-Sp-∂-h-sc A-Sn-®-a¿-ØpI F-∂ X-{¥-am-Wv a-\p-jym-hIm-i-{]-h¿-Ø-I-sc P-bn-en-e-Sbv-°p-∂-Xn-eq-sS ssk-\yw e£y-an-Sp-∂-sX-∂m-Wv lyq-a-≥ ssd-‰v-kv hm-®v ]-›n-ta-jy-˛-B{^n-° U-b-d-Œ¿ km-d te hn-‰vk≥ ]-d-™p. ap-kv-enw {_-Z¿lp-Un-s\-Xn-tc i-‡-am-b AXn-{I-a-߃ A-gn-®p-hn-´-Xn-\pti-jw B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bw Ct∏mƒ C-S-Xp-]-£ a-\p-jym-hIm-i-{]-h¿-Ø-I¿-°p-t\-sc Xncn-™n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw hna¿-i-I-sc h-®p-s]m-dp-∏n-°n-s√-

∂ kq-N-\-bm-Wv a-\p-jym-h-Imi-{]-h¿-Ø-I-cp-sS A-Sn-®-a¿Ø-en-eq-sS ssk-\n-I `-c-W-IqSw \¬-Ip-∂-sX-∂pw A-h¿ ap∂-dn-bn-∏p \¬-In. A-em A-_v-Zp¬ ^-Xm-lv, A-lv-a-Zv Zu-a F-∂n-h¿ A-\p-aXn-bn-√m-sX {]-Xn-tj-[w kwL-Sn-∏n-s®-∂m-tcm-]n-®v \-hw_-dn-em-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. t]m-en-kn-s‚-bpw ssk-\y-Øns‚-bpw \-S-]-Sn-I-sf A-_v-Zp¬ ^-Xm-lv i-‡-am-bn hn-a¿-in-®ncp-∂p. {]-Xn-tj-[-hn-cp-≤ \n-ba-a-\p-k-cn-®v A-d-kv-‰v sN-ø-s∏´-h-cn¬-\n-∂p I-\-Ø ]n-g-bpw ssk-\yw Cu-Sm-°p-∂p-≠v.

I-fn¬-\n-∂v 20,000 t]¿ c-£s - ∏´-Xm-bm-Wp I-W-°p-Iƒ. CXn¬ ]-Ip-Xn-t]-cpw hm-Zn \{Uq¨ P-bn-en¬-\n-∂m-Wp c£-s∏-´X - v. P-bn-en-eS- b - v° - s - ∏-´ A-[n-I-t]-cpw a-p-_m-d-Iv `-c-W

1.00 shdp-tX-b√ `mcy 2.00 tImaUn s^Ãv-h¬ 3.00 Aae 3.30 Chƒ bap\ 4:00 Hcp s]Æns‚ IY 4.30 ]´p-kmcn 7.00 C∂sØ kn\na 8.30 adn-ambw

hnt\mZw

6.30 Irjn `qan 7.00 tam¿WnMv tjm 10.00 AIw ]pdw 11.30 t{_°nMv lth¿kv 1.00 hm¿Ø-I-ƒ CXp hsc 1.30 Cu hgn-Øm-c-bn¬ 2.30 jo \yqkv 8.30 Cu _nkv 10.00 tNmZyw DØcw 11.00 Ub¬ 100 11.30 Kƒ^v ssSw

C´ym-hn-j³ 6.30 cmKv cwKv 8.30 t{K‰v C¥y≥ k¿°kv 10:00 lm∏-\nßv lth¿kv 10.30 Ien-tUm-kvtIm]v 11.30 s]m-fn-{Sn°vkv 12.30 ªm°v B‚ v ssh‰v 2.30 BtcmKy hnNmcw 3.30 apJm-apJw

apÀ-kn-s¡-Xn-tc Np-a-¯p-¶ aq¶mw tIkv

AarX 2:00 Hm¿Ω-am{Xw

Inc¨ 2.00 lotdm 4.30 thƒUv Znkv ho°v 5.30 Kymedn 6.30 sIm®p sIm®p hm¿Ø 7.30 hmcm¥yw

Inc¬ 1:30 t{]w ]qPmcn 4.00 ap√-t»cn am[-h≥ Ip´n... 6.30 sdUvNn-√okv 9:00 {]nbw 11:30 I-n-c¨ Sm-°o-kv

sS-Iv-k-kv sk-{I-«-dn-bm-bn C-´y³ hw-i-P hm-jn-MvS- ¨: C-¥y≥ hw-iP \-μn-X s_-dn-sb, K-h¿W¿ sS-Ivk - k - v hn-tZ-iI - m-cy sk-{I-´-dn-bm-bn \n-b-an-®p. kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-tZ-iIm-cy sk-{I-´d - n-bm-bn B-Zyam-bm-Wv C-¥y≥-hw-iP \nb- a n- ° - s ∏Sp-∂X - v. P-\p-hcn G-gp apX-em-Wv \μn- X - b p- s S \n- b - a - \ w. kw-ÿm-\ ap-Jy Xn-c-s™Sp-∏v Hm-^n-k¿, No-^v t{]mt´m-tImƒ Hm-^n-k¿, hn-tZi-Im-cyw F-∂o Np-a-X-e-Ifm-Wv C-h¿ h-ln-t°-≠-Xv. 21mw h-b- n¬ A-ta-cn-°-bnse-Øn-b \-μn-X _mw-•q¿ au-≠v Im¿-a¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂m-Wv _n-cp-Zw t\-Sn-bXv. A-ta-cn-°-bn-se-Øn-b A-h¿ lqkv-‰≥ k¿-h-I-emim-e-bn¬ \n-∂v _n-cp-Z-hpw lq-kv-‰≥ \n-b-a-tI-{μ-Øn¬-\n-∂v \n-b-a-Øn¬ _n-cpZ-hpw t\-Sn-bn-´p-≠v.

Im-eØ - v ]o-U\ - ß - ƒ-°p hn-t[b-cm-bn A-\ym-ba - m-bn Xp-dp-¶n-eS-bv° - s - ∏-´h - c - m-bn-cp-∂p. Pq-sse-bn¬ {]-kn-U‚ vÿm-\-Øp-\n-∂v ]p-d-Øm-°s∏-´t- i-jw ap¿-kn-s°-Xn-tc Npa-Øp-∂ aq-∂m-as - Ø Ip-‰a - m-WnXv. {]-t£m-`-I-sc h-[n-°m≥ t{]-cn-∏n-s®-∂ Ip-‰-am-Wv A-t±l-Øn-s\-Xn-tc B-Zyw Np-aØ - nb-Xv. Cu tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W I-gn-™a - m-kw B-cw-`n-®n-cp-∂p. tI-kn-s‚ Iq-Sp-X¬ hm-Zw tIƒ°m≥ tIm-S-Xn P-\p-h-cn-bn-te-

kv-s]-bn-\n KÀ-`-On-{Z-\n-b-aw i-à-am-hp-¶p

bp.F-kv. hn-am-\-§Ä-¡p t\-sc Z-£n-W kp-Zm-\n B-{I-a-Ww

am-{Un-Uv: K¿-`-On-{Z-\n-b-aw i‡-am-°m≥ kv-s]-bn≥ k¿°m¿ X-øm-sd-Sp-°p-∂p. C-Xpkw-_-‘n-® ]p-Xn-b _n-√n-\v k¿-°m¿ cq-]w-\¬-In. K¿-`O - n{Zw A-hI - m-ia - s - √-∂pw _-em¬kw-Kw, A-Ω-bp-sS B-tcm-Kyw A-]-I-S-Øn-em-h¬ Xp-S-ßn-b A-h-k-c-ß-fn¬ am-{X-ta C-\n A-Xn-\v A-\p-aX - n-bp-≠m-hq F∂pw _n-√n¬ hy-‡a - m-°p-∂p. K¿-`O - n-{Zw \-SØ - m≥ kvs - ]bn-\n-se \n-eh - n-se \n-ba - w A\p-a-Xn \¬-Ip-∂p-≠v. sh-≈nbm-gv-N-bm-Wv cm-Py-sØ k¿°m¿ \n¿-Zn-„ _n-√v ]p-dØ - n-d°n-bX - v. `-cW - I - £ - n-bm-b t]m∏p-e¿ ]m¿-´n-°v tIm¨-{K n¬ hy-‡-am-b `q-cn-]-£-ap≈-Xn-\m¬ _n-√v \n-ba - a - m-hp-sa∂m-Wp I-cp-Xp-∂X - v. t]m-∏p-e¿ ]m¿-´n-bn-se `q-cn-]£ - w A-WnI-fpw I-tØm-en-°m-hn-`m-KØ - n¬ s]-´h - c - m-Wv. K¿-`O - n-{Z-\n-baw i-‡-am-°m-\p-≈ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v k¿°m-cn-t\m-Sv I-tØm-en-°m-k` B-hi - y-s∏-´n-cp-∂p.

ka-Im-enIw

Gjym-s\‰v \yqkv 1.30 IÆmSn

C¥ymhn-j≥ 10:30 Ien-tUm-kvtIm]v 2.00 lotdm

sIm¨p Sn.hn 9.00 en‰n¬ IrjvW 9.30 tPm¿Pv Hm^v Zn P¶nƒ 11.00 ssa {]ojykv If-£≥ 11.30 ta B‚ v ssa s]‰v 12.00 en‰n¬ Ip°vkv 12.30 amb-I-Æ≥ 1.30 amPn°v h≥U¿em‚ v 2.30 UnIv‰-Iv‰ohv cmP-∏≥

kv c-Pn-ÿ sN-bvX - X - v. Nm-ct- °kv Np-aØ - s - ∏-´ Cu tI-kn-s‚ hn-Nm-cW - F-t∏m-gp-≠m-hp-sa-∂v ssk-\yw {]-Jym-]n-®n-´n-√. ap-kve - nw {_-Z¿-lp-Un-s‚ {][m-\ t\-Xm-°s - f-sb-√mw ssk\yw P-bn-en-eS- ® - n-cn-°p-Ib - m-Wv. ap¿-kn ]p-d-Øm-b-Xn-\p ti-jw \-S-∂ hn-hn-[ {]-t£m-`-߃°p t\-Xr-Xzw \¬-In-b C-hs - c cm-Py-Øv I-em-]w A-gn-®p-hn-Sp∂p-sh-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ hnhn-[ tI-kp-Iƒ Np-a-Øn-bm-Wv P-bn-en-eS- ® - X - v.

hn-a-X-cp-am-bn NÀ-¨-bv-¡v X-¿m-dm-sW-¶v {]-kn-Uâv Pp-_: kw-L¿-jw \n-e\ - n¬-°p∂ Z-£n-W kp-Zm-\n¬ c-£m-{]h¿-Ø\ - Ø - n-s\-Øn-b c-≠v Ata-cn-°≥ ssk\nI hn-am-\߃-°p t\-sc sh-Sn-h-bv-]v. aq∂v A-ta-cn-°≥ ssk-\n-I¿-°p ]-cn-t°-‰p. Xp-S¿-∂v hn-am-\w DKm-≠b - n¬ C-d° - n. hn-aX - t- \-Xmhpw ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚p-amb dn-b-Iv a-°m-dn-s‚ ssk-\yw \n--b{- ¥-Ww ]n-Sn-s®-Sp-Ø t_mdn-te-°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂p hnam-\-߃. k¿-°m¿ ssk-\yw Cu \-K-c-w Xn-cn-®p-]n-Sn-°m--\p≈ {i-aw Xp-Sß - n-bn-´p-≠v. A-tX-k-a-bw, hn-a-X-kw-Lß-fp-am-bn k-‘n-kw-`m-j-WØn-\v X-øm-dm-sW-∂v {]-kn-U‚ v km¬-hI - o¿ ]-d™ p. a-°m¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-aX - t- \-Xm-°fp-am-bm-Wv D-]m-[n-I-fn-√m-sX N¿-® \-S-Øm≥ k¿-°m¿ Btem-Nn-°p-∂-Xv. hn-`m-Ko-b kwL¿-j-ß-fn¬-\n-∂p P-\-ß-ƒ

3.30 Zn en‰n¬ {]n≥kv 6.00 Ip´n-°p-dpºn tkm^n 8.00 Pm°n-Nm≥

hnItv Sgvkv

amXr`qan \yqkv

°p am-‰n-bn-´p-≠v. l-am-kn-\pw ln-kv_ - p-√b - v°pw Cu-Pn-]vX - n-s‚ c-lk - y-߃ tNm¿-Øn-\¬-In-sb-∂v Btcm-]n-®v I-gn-™ B-gv-N-bm-Wv ap¿-kn-s°-Xn-tc c-≠m-as - Ø tI-

hm-jn-Mv-S¨: C-dm-s\-Xntc ]p-Xn-b D-]-tcm-[w B-hiy-an-s√-∂v A-ta-cn-°≥ {]kn-U‚ v _-dm-Iv H-_m-a. Cdm-\p-am-bn C-t∏mƒ \-S-°p∂ N¿-®-Iƒ A-h-cp-sS BW-h-]-≤-Xn A-h-km-\n∏n°m-\p-≈ an-I-® A-h-kc-am-Wv. A-Wp-t_mw-_v \n¿-an-°p-∂p-t≠m F-∂p ]cn-tim-[n-°m≥ a-‰p cm-Pyß-sf A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v Cdm≥ k-Ω-Xn-®n-´p-≠v. I-cm¿ C-dm≥ ew-Ln-°p-I-bm-sW¶n¬ A-h¿-s°-Xn-cm-b D-]tcm-[-Øn-\v X-s‚ ]q¿-W ]n-¥p-W-bp-≠m-hp-sa-∂v H_m-a ]-d-™p. ssh-‰v-lukn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cpam-bn kw-km-cn-°p-∂-Xn-\nsS-bm-Wv H-_m-a \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°n-b-Xv. C-dm-s\-Xn-tc ]p-Xn-b D]-tcm-[w Np-a-Ø-cp-sX-∂pw {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\m-bn C-t∏mƒ \-S-°p-∂ \-b-X{¥-{i-a-߃-°v H-cp A-h-kcw \¬-I-W-sa-∂pw A-t±lw A-ta-cn-°≥ tIm¨-{K n-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. Cdm-s\-Xn-tc Iq-Sp-X¬ D-]tcm-[w Np-a-Øm≥ bp.Fkv. tIm¨-{K-kv X-øm-sd-Sp°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv H-_ma-bp-sS {]-kv-Xm-h-\.

ap¿-kn {]-kn-U‚ v-ÿm-\Øn-cn-°p-∂ k-a-b-Øm-Wv Pbn¬-Nm-S¬ tI-kn-s‚ A-t\z-jWw B-cw-`n-®-sX-∂v A-t\z-jW D-tZym-K-ÿ≥ l-k≥- kmao¿ ]-d-™p. kn-\m-bv A-Xn¿Øn h-gn-bm-Wv l-am-kn-s‚-bpw ln-kv-_p-√-bp-sS-bpw {]-h¿-ØI¿ Cu-Pn-]vX - n¬ I-S∂ - s - X-∂pw C-h¿ P-bn¬ B-{I-an-®v X-S-hpIm-sc c-£s - ∏-Sp-Øp-Ib - m-bn-cps-∂-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap_m-d° - n-s\ - X - n-tc \-S∂ - hn-πh - Øn-\n-sS Cu-Pn-]vX - n-se P-bn-ep-

ss{]w ssSw ag-hn at\m-ca

9

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hos°‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw

ssIcfn 8.30 sP._n.-sP-Mvj≥ 9.30 h≥U¿ tlmwkv 10.00 s_‰¿ sse^v 10.30 amPn°v Hmh≥ 11.00 Xmtcm¬khw 1.30 Nabw 2.00 {]hmk temIw 2.30 bph 5.30 {^jv C≥ ln‰vkv 6.30 kq∏¿ InUvkv 7.00 a\-kn¬ Hcp ag-hn√v 7.30 ^tf-th--kv Hm^ vC¥y 8.00 Ip´n ]´p-dp-am¬ 1.00 dnYw

t_m¿ \-K-c-Øn-se A-`-bm¿-Yn Iymw]v ]n≥-am-d-W-w. A-{I-a-߃-°p t_m-bn-se bp.F≥. tI-{μ-Øn]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®h - ¿-s°-Xn- ¬ A-Xn-{I-an-s®-Øn-b km-bp-[tc i-‡-am-b \-S-]-Sn-sb-Sp-°p- kw-L-߃ Zn≥-I hw-i-Øn-¬sa-∂pw {]-kn-U‚ v ]-d-™p. s∏-´-h-sc sIm-e-s∏-Sp-Øn-bn-cp- pw sI-\n-b-bp-sS-bpw F-tXym-]y- ∂p. c-≠v C-¥y≥ ssk-\n-Ic - Ø - n-\n-sS sIm-√s - ∏-´bp-sS-bpw hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n-am- B-{I-aW - f - p-am-bm-Wv A-{I-ancp-am-bn km¬-hI - o¿ I-gn-™ Z- n- p. B-bp-[ß - X - v. A-Xn-\n-sS, 34,000 h-kw N¿-® \-SØ - n. {]-iv\ - ] - c - n- Iƒ I-S∂ lm-c-Øn-\v k-lm-bn-°-W-sa- t]-¿ Iq-Sn bp.F≥. tI-{μ-Øn¬ ∂v C-cp-cm-Py-ß-tfm-Spw A-t±- A- ` - b m¿- Y n- I - f m- s b- Ø n.X- e ÿm-\-sØ c-≠p tI-{μ-Øn¬ lw B-hi - y-s∏-´p. I-gn-™- Zn-h-kw A-tIm- am-{Xw t\-ct- Ø 20,000 t]-cp-≠v.

Gjym-s\äv 7:30 Inkm≥ Irjn Zo]w 8.00 en‰n¬ Ãm¿kv 9.00 kn\na Ubdn 9.30 kn\na 12.30 t]m°ncn ]o°ncn 1.00 _Umbv _•mhv 3.00 ]mk-©¿ 5.30 apss_ t]menkv 8.30 en‰n¬ Ãm¿kv 10.00 \Ωƒ XΩn¬ 10.00 ssaem©n 3 1.00 ]fp¶v 5.00 kn\na 4.00 ssIemk\mY≥ 5.30 kv{Xo[\w

kqcy 5.30 Bflm-`n-tjIw 6.00 s^bnØv SpsU 6.30 {]m¿∞\ kabw 7.00 c£mk-tμiw 8.00 tImaUn ssSw 9.00 kn\na 12.00 sk√p-tem-bnUv 12.30 Kpep-am¬ 1.15 `pan ae-bmfw 2.30 kn\na 5.00 kn\na 8.00 tIma-Un ssSw 09:00 Nm]y≥kv 10.30 kn\na

Poh³ 8.04 lcnX tIcfw 8.30 Sn‚p tam≥ 8.35 s]bn‚ v kqw 9.04 BtcmKy kuJyw 930 K^q¿ Im tZmkvXv 9.30 ]pØ≥ ]m´v 10.30 cmKm-ebw 11.04 Fs‚ CjvS Km\-߃ 11.30 Fs‚ hoSv 12.04 dnben tSÃn 1.30 sken-t{_-j≥kv 4.30 \f-]m-NIw 5.00 Poh≥ slUvsse≥kv 5.04 Sn‚p tam≥ 5.30 s]cnbm¿ hne-]n-°p∂p 6.00 hN\ Zo]vXn

aoUnb h¬ 7.00 hyq t]mbn‚ v 8.00 d-nt∏m¿-t´-gv-kv Ubdn 2.30 So tSm°v 3.30 sk≥k¿ t_m¿Uv 4:03 B¿-´v _o-‰vkv 4.30 tlm´v ho¬kv 5.30 _nkv ho°v 6.00 \yqkv @ 6 7.00 ]Xn-\memwcmhv 8.00 Jbm¬ 8.30 Ahm≥ Km¿Uv


10

22 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

kozhikode

]-´n-cn-¡-c sk-Iv-kv dm-¡-äv: A-©v {]-Xn-IÄ-¡p Pm-ayw tIm-gn-t°m-Sv: ]-¥n-cn-°-c s]¨-hm-Wn-` tI-kn¬ A-©p {]-Xn-Iƒ-°p Pm-ayw A-\p-h-Zn®p. C-S-\n-e-°m-cn I-hp-ßp-≈ ]-d-ºn¬ sk-do-\ (30), I-hpßp-≈-Xn¬ A-izn≥ (24), I-∏≈n-°-≠n A-cp¨ (23), h-en-b]p-c-°¬ dq-]o-jv (26), B-bn-e°-≠n D-ss\-kv (23) F-∂n-h¿°m-Wv tIm-gn-t°m-Sv {]n≥-kn∏¬ Un-kv-{Sn-Iv-‰v B‚ v skj≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn hn `mkv-I-c≥ Pm-ayw \¬-In-b-Xv. G-gp {]-Xn-I-fn¬ C-\n c-≠pt]¿-°p-Iq-Sn Pm-ayw e-`n-°m-\p≠v. s]-cp-h-Æm-aq-gn t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ {]-th-in°m≥ ]m-Sn-√ F-∂ \n-_-‘-bnem-Wp Pm-ayw. sk-Iv-kv dm-°‰n-\n-c-bm-bn c-≠p s]¨-Ip-´nIƒ B-fl-l-Xy sN-bv-X kw-`-

h-Øn¬ F.-Un.Pn.]n. _n k‘y-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-tXy-I kw-Lw tI-k-t\z-jWw G-s‰-Sp-Ø ti-j-am-Wv {]Xn-Iƒ-°v Pm-ayw e-`n-°p-∂-Xv. sk-Iv-kv dm-°-‰n-s‚ ]o-U-\Øn-\n-c-bm-b ]-¥n-cn-°-c-bnse ]-Ømw-¢m-kp-Im-cn B-Kkv-Xv 17\m-Wv B-fl-l-Xy sNbv-X-Xv. A-tX Zn-h-kw-X-s∂ X-eti-cn-°-Sp-Ø s]-cn-ß-Øq-cnse s]¨-Ip-´n-bpw B-fl-lXy sN-bv-X-Xm-bn ]o-U-\-Øn\n-c-bm-b π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn\n sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. ]¥n-cn-°-c-bn-se s]¨-Ip-´n Bfl-l-Xy sN-bv-tXm-sS ]o-U-\Øn-\n-c-bm-b π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-\n B-fl-l-Xy-s°m-cp-ßn X-øm-dm-°n-b Ip-dn-∏v ho-´p-Im¿-

°p e-`n-®p. C-h¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-tXm-sS-bm-Wv ]-¥n-cn°-c-bn-se s]¨-Ip-´n-bp-sS Bfl-l-Xy-°p ]n-∂n-se sk-Ivkv dm-°-‰n-s‚ ]-¶v ]p-dw-temIw A-dn-™-Xv. A-t\z-j-Ww A-´n-a-dn-°p∂-Xm-bn hym-]-I-am-bn ]-cm-Xn D-b¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv h-SI-c dq-d¬ F-kv.]n. ]n F-®v Ajv-d-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-sØ A-t\z-j-W Np-aX-e-bn¬-\n-∂p \o-°n-b-Xv. ]I-cw F.Un.Pn.]n. _n k-‘ybp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]tXy-I kw-L-Øn-\v A-t\z-jWw ssI-am-dn. I-gn-™ Zn-hkw F.Un.Pn.]n. k-‘y s]-cph-Æm-aq-gn-bnseØn At\zjWw \S-Øn-bn-cp∂p.

`m-cy-sb sIm-¶ a-[y-h-b-kv-I³ A-d-Ìn C-Sp-°n: Ip-Spw-_-h-g-°n-s\ XpS¿-∂v `m-cy-sb I-√n-\n-Sn-®v sIme-s∏-Sp-Øn a-c-Øn¬ sI-´n-Øq°n-b kw-`-h-Øn¬ `¿-Øm-hv ]-f-\n (50)sb Ip-a-fn t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Ip-a-fn-°p kao-]w ap-cp-°-Sn Ip-cy≥ tIm-f\n s]m-´≥-Im-´n¬ k-c-kz-Xn (45)sb-bm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw ]-f-\n sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv. IrXyw sN-bv-X-ti-jw ]-f-\n X-angv-\m-´n-te-°p I-S-∂n-cp-∂p. sam-ss_¬ t^m¨ tI{μo-I-cn-®pw ]-f-\n-bp-sS _-‘߃ a-\-kn-em-°n-bpw \-S-Ønb A-t\z-j-W-Øn¬ X-an-gv-\m´n¬-h-®v ]-f-\n Ip-Sp-ßp-I-bmbn-cp-∂p. k-c-kz-Xn-bp-sS ar-XtZ-lw t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\pti-jw kw-kv-I-cn-®p. kw-`-h-Znh-kw cm-{Xn-bn-¬ Z-º-Xn-Iƒ XΩn¬ h-g-°p-≠m-bn-cp-∂p.

\-S³ Zn-eo]nâ ho-«nÂ\n¶v I-W-¡nÂ-s¸-Sm-¯ 13 e-£w ]n-Sn¨p em tPm-kn-sâbpw Zn-eo]n-sâbpw Øm-]-\-§-fnepw sd-bv-Uv sIm-®n/B-ep-h: N-e-®n-{X \S≥ Zn-eo-]n-s‚-bpw kw-hn-[m-bI≥ em¬ tPm-kn-s‚-bpw ho-SpI-fn-epw Hm-^n-kp-I-fn-epw IÃw-kv B‚ v sk≥-{S¬ F-Ivssk-kv sd-bv-Uv \-S-Øn. Zn-eo]n-s‚ ho-´n¬-\n-∂v 13 e-£w cq]-bpw hn-tZ-i I-d≥-kn-bpw ]W-an-S-]m-Sp kw-_-‘n-® \n-c-h[n tc-J-I-fpw sk≥-{S¬ F-Ivssk-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. ]n-Sn-s®-Sp-Ø ]-Ww I-W°n¬-s∏-Sm-Ø-Xm-sW-∂v ]-cntim-[-\-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xmbn D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. Zn-eo]n-s‚ B-ep-h-bn-se ho-´n-epw F-d-Wm-Ip-f-sØ A-t±-l-Øns‚ N-e-®n-{X \n¿-am-W ÿm-]\-Øn-epw Zn-eo-]n-s‚ _n-kn-\kv ]-¶m-fn-bm-b em¬-tPm-kns‚ ÿm-]-\-Øn-epw Zn-eo-]ns‚ B-Zm-b-\n-Ip-Xn I-W-°pIƒ ssI-Im-cyw sN-øp-∂ Nm¿t´-Uv A-°u-≠‚n-s‚ ho-´nepw H-tc k-a-b-am-Wv 40 Aw-K sk≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv kw-

Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. sIm-®n-bn¬ B-dn-S-ß-fn-epw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp c-≠n-SØpw ]-cn-tim-[-\ \-S-∂p. sk-

Zn-eo-]v h-cp-am-\w a-d-®p-h-®v k¿-ho-kv \n-Ip-Xn sh-´n-°p-∂Xm-bn hn-h-cw e-`n-®-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv ]-cn-tim-[-\

\-S≥ Zn-eo-]n-s‚ ho-´n¬ sdb-vUv \-S-Øm≥ I-Ãw-kv B‚ v sk≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ¿ F-Øn-b-t∏mƒ ≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv B‚ v IÃw-kv {]n-h‚o-hv hn-`m-Kw Akn-kv-‰‚ v I-Ωo-j-W¿ hn ]-g\n-bm-≠n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ cm-hn-se B-cw-`n-® ]-cn-tim-[\ ssh-Ip-t∂-cw-h-sc \o-≠p.

\-S-∂-sX-∂v I-kv-‰w-kv I-Ωo-jW¿ tUm. sI F≥ cm-L-h≥ A-dn-bn-®p. kn-\n-a-bn¬ A-`n-\-bn-°p∂-Xn-\p e-`n-°p-∂ {]-Xn-^-ew I-W-°n¬ Ip-d-®p-Im-Wn-®m-Wv

B-d-·p-f F-kv.sF-s¡-Xn-tc bp-h-Xn sam-gn \Â-In

C-\n BÀ-¡pw aI-fpsS K-Xn h-c-cp-sX¶v ku-ay-bp-sS A½

]-Ø-\w-Xn-´: B-d-∑p-f F-kv.sF. tZ-tlm-]-{Z-hw G¬-∏n-®-Xmbn a-√-∏p-g-t»-cn sN-º-I-t»-cn sIm-´m-c-Øn¬ k-ln-X F-kv ]n≈ (24)Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-°p ap-∂n¬ sam-gn \¬-In. am-Xmhv \¬-In-b tl-_n-b-kv tIm¿-∏-kv l-c-Pn-bn-se \n¿-tZ-i-{]-Imcw C-Sp-°n Pn-√-bn-se B-\-®m-en¬-\n-∂v h-\n-Xm t]m-en-kn-s‚ km-∂n-[y-an-√m-sX I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø k-ln-X-sb-bpw k-ao-]sØ t£-{X-Øn-se ]q-Pm-cn-bm-b ]n B¿ Zn-eo-]n-s\-bpw tIm-gt©-cn kn.sF. Hm-^n-kn-epw ]n-∂o-Sv B-d-∑p-f t]m-en-kv tÃ-j\n-epw ]m¿-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-Sn-am-en tÃ-j-\n-tem a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bn-tem C-h-sc lm-P-cm-°n-bn-cp-∂n-√. A-Sn-am-en-bn¬-\n-∂v F-d-Wm-Ip-f-tØ-°p t]m-hm-sa-∂n-cns° B-d-∑p-f t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ sIm-≠p-h-∂-Xn¬ Zp-cq-l-Xbp-≈-Xm-bn sam-gn-bn¬ ]-d-bp-∂p. k-ln-X-bp-sS A-`n-`m-j-I-cm-b t_-_n A-K-Ãn≥, ssj≥-cm-Pv F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øn-em-bncp-∂p sam-gn tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. B-d-∑p-f F-kv.sF-s°-Xn-tc-bp≈ ]-cm-Xn A-t\z-jn-®v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\v ssl-t°m-SXn D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. Zn-eo-]n-s\-Xn-tc km-º-Øn-I X-´n-∏-S-°-ap≈ tI-kp-Iƒ D-≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p.

Xr-iq¿: H-cp s]¨-Ip-´n-°pw ku-ay-bp-sS K-Xn h-c-cp-Xv. kp-aXn C-Xp ]-d-bp-tºmƒ I-ÆpIƒ \n-d-s™m-gp-In. h-\n-Xm km-ln-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ¬ Xr-iq¿ sX-t°-tKm-]p-c-\-Sbn¬ kw-L-Sn-∏n-® "Pzm-em-apJn' F-∂ Iq-´m-bv-a-bn-em-Wv ku-ay-bp-sS A-Ω X-s‚ -th-Z-\ ]-¶p-h-®-Xv. a-X-߃ kv-{Xo-Ifp-sS Im-cy-Øn¬ A-\m-h-iy-amb D¬-°-WvT-bm-Wp ]p-e¿-Øp∂-sX-∂v I-Ym-Ir-Øv A-timI≥ sN-cp-hn¬ ]-d-™p. A-ZnXn-sb-∂ s]¨-Ip-´n-bp-sS I-cmsØbpw G-ß-≠n-bq¿ N-{μ-tiJ-c-s‚ Nn-{XKm-\m-h-X-c-W-hpw N-S-ßn-s‚ `m-K-am-bn.

hc-s\ tX-Sp-¶p ap-kv-enw bp-h-Xn (32, 5.-3). Fw.tImw, ]n.-Pn.-Un.-kn.-F, Zo-\nIp-Spw-_w. Zo-\n-bm-b ap-kv-enw bp-hm-°-fp-sS c-£n-Xm-°fn¬ \n-∂pw B-tem-N-\-Iƒ £-Wn-°p-∂p. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√. t^m¨: 9447768977, 9895205900

Zn-eo-]v sh-´n-∏p \-S-Øn-b-sX∂v I-Ωo-j-W¿ ]-d-bp-∂p. {]Xn-^-e-Øn¬ sN-dn-b Xp-I am{Xw ]-W-am-bpw sN-°m-bpw kzo-I-cn-°p-I-bpw _m-°n ]-WØn-\v kn-\n-a-bp-sS hn-X-c-Wmh-Im-iw kz-¥-am-°p-I-bp-amWv Zn-eo-]v sN-bv-Xn-cp-∂-X-s{X. \-S≥, \n¿-am-Xm-hv, hn-X-c-W°m-c≥ F-∂o \n-e-I-fn¬ e-`n°p-∂ h-cp-am-\-Øn-\p ]p-d-ta lu-kv t_m-´v hy-h-km-b-Ønepw tlm-´¬ hy-h-km-b-Ønepw Zn-eo-]v ]-Ww ap-S-°n-bn-´ps≠-∂m-Wp hn-h-cw. C-Ø-cØn¬ Zn-eo-]n-\p e-`n-°p-∂ tIm-Sn-I-fp-sS h-cp-am-\-Øn-\p \¬-tI-≠ 12.36 i-X-am-\w k¿ho-kv Sm-Iv-kv A-S-bv-°p-∂Xn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-bn-´p-s≠∂m-Wv sk≥-{S¬ F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-bp-∂-Xv. ]n-Sns®-Sp-Ø tc-J-Iƒ ]-cn-tim-[n® ti-j-ta \n-Ip-Xn sh-´n-∏n-s‚ hym-]v-Xn hy-‡-am-hq-sh-∂v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

C-Sp-¡n ]m-t¡-Pv: Im-em-h-[n c-−p-hÀ-j-t¯-¡v \o-«-W-sa-¶v tI-{µ-t¯m-Sv A-`yÀ-Yn-¡pw Xocp-am\w ap-Jy-a-{´n-bp-sS A-[y-£-X-bn- tNÀ-¶ kw-Øm-\-X-e A-h-tem-I-\-tbm-K-¯n- Sv A-`y¿-Yn-°p-∂-Xp kw-_-‘n® Xp-S¿-{]-h¿-Ø-\-߃ \-SØm≥ ap-Jy-a-{¥n-sb tbm-Kw Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. D-tZym-K-ÿcp-sS dn-t]m¿-´v ap-Jy-a-{¥n-°p e`n-®-ti-jw a-{¥n-k-`m-tbm-Kw hn-j-bw N¿-® sN-øpw. Xp-S¿∂m-hpw tI-{μ-sØ k-ao-]n-°pI. Im¿-jn-tIm¬-∏m-Z-\ I-Ωoj-W¿ ]m-t°-Pv kw-ÿm-\-Xe-Øn¬ tam-Wn-‰¿ sN-øpw. CSp-°n Pn-√m I-e-Œ¿ ]-≤-Xn Ah-tem-I-\w sN-øpw. h-f-tIm-Sv, Im-am-£n, I-´-∏-\ ta-J-e-bn¬ aq-∂p tX-bn-e ^mŒ-dn B-cw-`n-°pw. h-´-h-S ]-©mb-Øn¬ G-gv sN-Iv-Umw \n¿-an°p-∂-Xn-\v \n-e-\n¬-°p-∂ X-S -߃ ]-cn-l-cn-®v ]-Xn-\-©p

k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øv aq-∂ph¿-jw sIm-≠v 10 tIm-Sn-cq-] am{X-am-Wv sN-e-h-gn-°m≥ I-gn™-Xv. aq-∂p-h¿-j-sØ {]-h¿Ø-\w \n-jv-{In-b-am-bn-cp-∂p sh∂v Im´--nbmbncn°pw Im-emh-[n \o-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-SpI. 764.65 tIm-Sn cq-]-bm-Wv ]-≤Xn- \-S-Øn-∏n-\m-bn {]-Xo-£n°p-∂-Xv. 438.21 tIm-Sn-cq-] tI{μw A-\p-h-Zn-®p. C-Xn¬ 237.78 tIm-Sn-cq-]-bp-sS ^-≠v sN-e-hgn-°p-∂-Xn-\v A-\p-a-Xn In-´n. CXn¬ 167.86 tIm-Sn cq-]-bm-Wv sN-e-hm-°nb-Xv. Cu Xp-I D-]-tbm-Kn-®v kp-{][m-\ {]-h¿-Ø-\-ß-sfm-∂pw ]q ¿-Øo-I-cn-®n-´n-√. Im-em-h-[n \o´n-°n-´p-∂-Xn-t\m-Sv tI-{μ-tØm-

bm{X--¡m-cn-bmb _m-en-I-bv-¡v hn-am-\-¯m-h-f-¯n Nn-InÂ-k e-`n-¨n-sÃ-¶v

F-Ãm L-S-I-I-£n-IÄ-¡pw ko-äv tNm-Zn-¡m³ AÀ-l-X-bp-−v: B-cym-S³

I-cn-∏q¿: Zp-_-bn-te-°p t]mhm-s\-Øn-b a-I-sf Nn-In¬-kn°m≥ I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-fØn-se tUm-Œ¿ a-Sn-s®-∂v Btcm-]n-®v ]n-Xm-hv hn-am-\-Øm-hf sS¿-an-\¬ am-t\-P¿-°v ]-cmXn \¬-In. ta-em-‰q¿ sh-≈n-b-t©-cn apl-Ω-Zv _-jo¿ B-Wv ]-cm-Xn°m-c≥. _-jo-dpw `m-cy X-kv-\oapw a-Iƒ k-\q-_v A-eo-\ (11)bpw C-∂-se cm-hn-se F-´-ctbm-sS Zp-_-bn-te-°p t]m-hms\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. ho-´n¬\n-∂v hn-am-\-Øm-h-f-Øn-te°p-≈ bm-{Xm-a-t[y k-\q-_v A-eo-\ O¿-±n-®p. t_m¿-Un-Mv ]m-kv F-Sp-ØXn-\p-ti-jw £o-Wn-X-bm-b Ip-´n-°v ssh-Zy-k-lm-bw tX-Snsb-¶n-epw A-dn-bn-®v 45 an-\p-´n\p-ti-j-am-Wv tUm-Œ¿ h-∂sX-∂pw Ip-´n-sb ]-cn-tim-[n°m≥ X-øm-dm-hm-sX ]p-d-Øv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n°m≥ \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂pw C-bmƒ ]-d-™p. hn-am-\w ]p-d-s∏-Sm≥ Ip-d-®p-ka-bw am-{X-am-Wp-≠m-bn-cp-∂-Xv. sS¿-an-\¬ am-t\-P¿ C-S-s]-´mWv Ip-Spw-_-Øn-\v hn-tZ-i-Øp t]m-hm≥ I-gn-™-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ F-kv.sP.Un. AS-°w F-√m L-S-I-I-£n-Iƒ°pw ko-‰v tNm-Zn-°m≥ A¿-lX-bp-s≠-∂v a-{¥n B-cym-S≥ apl-Ω-Zv. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-se ko-‰n-s‚ Im-cyw bp.Un.F-^v. L-S-I-I-£n-I-fp-ambn N¿-® sN-bv-X-ti-jw am-{Xta Xo-cp-am-\n-°p-I-bp-≈q-sh∂pw A-t±-lw ]-d-™p. F-kv.sP.Un-°v ko-‰v \¬Ip-∂ Im-cyw C-Xp-h-sc N¿-® sN-bv-Xn-´n-s√-∂pw F.sF.-kn.kn. tbm-K-Øn¬ C-°m-cyw N¿® sN-bv-X-Xm-bn X-\n-°v A-dnbn-s√-∂pw ho-tc-{μ-Ip-am-dn-\v ko-‰v \n-tj-[n-°p-sa-∂ Im-cyw N¿-® sN-bv-Xn-´n-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. L-S-I-I-£n-I-fpam-bn N¿-® \-S-Øn-b ti-j-amWv ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-W-bn°p-I. A-Xp-sIm-≠m-Wv ap-∂Wn-bn¬ ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿W-bn-°m≥ Im-e-Xm-a-k-sa-Sp°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. tkm-jy-en-kv-‰v P-\-XmZƒ \-√ cm-{„o-b ]m¿-´n-bm-Wv. ko-‰n-\v A¿-l-X-bp-≈-Xp-sIm≠m-Wv F-kv.sP.Un-sb ap-∂Wn-bn¬ tN¿-Ø-Xv. P-\-ß-tfmSv B-flm¿-Y-X ]p-e¿-Øp-∂ Fkv.sP.Un. t]m-ep-≈ ]m¿-´n-

Iƒ-°v ko-‰v \n-tj-[n-°p-I-bn√. 17 ko-‰n-epw tIm¨-{K-kv a¬-k-cn-°p-sa-∂ Im-cyw A¥n-a-Xo-cp-am-\-a-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. Sq-dn-kv-‰v Sm-Iv-kn-

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f ap-kv-enw sl-dn-t‰-Pv ^u-t≠-j-s‚ tI-c-f ap-kv-enw ln-Ã-dn tIm¨-^d - ≥-kn-\v sP.Un.Sn. Im-ºk - n¬ C∂p-Xp-S° - a - m-hpw. 24 h-sc \o-fp-∂ tIm¨-^d≥-kn¬ 28 sk-j\ - p-If - n-em-bn 200te-sd Ncn-{X {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. cm-hnse 10\v a-{¥n a-™f - mw-Ip-gn A-en D-ZL v- m-S\w sN-øpw. {]-ap-J {K-Ÿ-Im-c-\pw A¬-P-ko-d tImf-an-kv-‰p-am-b tUm. C¿-^m≥ A-lv-a-Zv apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. C Sn ap-l-Ω-Zv _jo¿ Fw.]n, tUm. Fw Pn F-kv \m-cm-bW≥, ap-\-h-d-en in-lm-_v X-߃, {]-^. B-en-°p-´n ap-kv-eym¿, kn ]n D-a¿ kp-√-an, {]-^. sI F kn-±n-Jv l-k≥, tN-dq¿ A-–p√ ap-kv-eym¿ ]-s¶-Sp-°pw. tIm¨-^d - ≥-kn-

s‚ `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ss]-Xr-I N-cn-{X-{]-Z¿-i\ - w D-®b - v° - v H-∂n-\v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. 23\v ssh-Io-´v B-d-c-bv-°v tI-c-f ap-kvenw-I-fp-sS `m-hn F-∂ hn-j-b-Øn-se skan-\m¿ a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Fw F bq-k-^-en, ]n Sn Ip™p-ap-l-Ω-Zv, in-lm-_p-±o≥ s]m-bv-ØpwI-S-hv, C-{_m-low sh-ß-c, tUm. B-km-Zv aq-∏≥, tUm. ]n ap-l-Ω-Z-en Kƒ-^m¿, A≥h¿ A-–p-√, ]n sI ]m-d-°-S-hv, ho-cm≥-Ip´n, kn Zm-hq-Zv ]-s¶-Sp-°pw. hn-hn-[ sk-j-\p-Iƒ-°v U¬-ln bq-\nth-gv-kn-‰n A-tkm-kn-tb-‰v {]-^. tUm. bmk¿ A-d-^m-Øv, sSm-d-t‚m C-kv-em-an-Iv sk‚¿ U-b-d-Œ¿ hn ]n A-l-Ω-Zv-Ip-´n,

tIm-gn-t°m-Sv: tPm-en-bn¬-\n-∂p hn-c-an-®-h¿-°v Nn-In¬-km^-≠v h¿-[n-∏n-°p-∂ Im-cyw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS-bpw [-\-a-{¥nbp-sS-bpw {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øp-sa-∂v a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-ΩZv. Un.kn.kn. Hm-^n-kn¬ tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥(sI.F-kv.F-kv.]n.F) Pn-√m-k-tΩf-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. sN-dp-{]m-b-Øn¬-Ø-s∂ tPm-en-bn¬-\n-∂p hn-c-an-°p∂-Xv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-∂p-≠v. ]-Ømw i-º-f-°-Ωoj-\n¬ s]≥-j-t\-gv-kn-\m-bn tSw-kv Hm-^v d-^-d≥-kn-s√-∂ {]-Nm-c-Ww sX-‰m-Wv. Po-h-\-°m-cpw s]≥-j≥-Im-cpw Xp-eycm-Wv. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ C-Xp-h-sc H-cp i-º-f-°-Ωo-j-\nepw s]≥-j≥-Im¿-°m-bn H-cp {]-tXy-I tSw-kv D-≠m-°n-bn-´ns√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. h-c-hn-t\-°mƒ sN-e-hp h¿-[n-®-Xv k¿-°m-cn-s\ {]-bmk-Øn-em-°p-∂p-≠v. C-Ø-c-Øn¬ ap-t∂m-´p t]m-hp-I-bmsW-¶n¬ kw-ÿm-\-Øn-s‚ h-f¿-® ap-c-Sn-°pw. d-h-\yq I-Ωnbm-b km-l-N-cy-Øn-epw D-Ω≥-Nm-≠n k¿-°m¿ P-\-ß-tfmSp {]-Xn-⁄m-_-≤-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Iƒ-°v I¿-Wm-S-I k¿-°m¿ A-[n-I-\n-Ip-Xn Cu-Sm-°p-∂Xp i-cn-b-√. C-°m-cyw I¿-WmS-I {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W-

tUm. sI sI F≥ Ip-dp-∏v, Pm-an-A an-√n-ø A-tkm-kn-tb-‰v {]-^. tUm. Fw F-®v Ceym-kv, sI C F≥ Ip-™-l-Ω-Zv, tUm. B¿ bq-k-^v, am-[y-aw {Kq-∏v F-Un-‰¿ H A–p-d-lv-am≥, tUm. Fw am-ln≥, tUm. F≥ F Fw A-–p¬-Jm-Z¿, {]-^. bm-ko≥ Aiv-d-^v, tUm. A-j-d-^v I-S-°¬, tUm. Sn Pam¬ ap-l-Ω-Zv t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.24\v sshIo-´v \m-en-\v k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tI-{μ \yq-\-]-£ t£-a-Im-cy a-{¥n sI d-lv-am≥Jm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-{¥n ]n sI A–p-d-∫v ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Fw sFjm-\-hm-kv, Fw ]n A-–p-k-a-Zv k-a-Zm-\n Fw.F¬.F, ]n Sn F d-low Fw.F¬.F, P-am-A-sØ C-kv-em-an tI-c-f A-ao¿ Sn Bcn-^-en, Sn sI lw-k kw-km-cn-°pw.

tIm-S-Xn-I-tfm-Sp-Å kÀ-¡mÀ k-ao-]-\-¯n am-äw thWw: P-. kn-cn-P-K³ tIm-´-bw: D-√m-k tI-{μ-߃°v `p-an \¬-Ip-∂ k¿-°m¿ tIm-S-Xn-Iƒ-°v `q-an \¬-Im≥ hn-ap-J-X Im-Wn-°p-I-bm-sW∂pw tIm-S-Xn-I-tfm-Sp-≈ k-ao]-\-Øn¬ am-‰-ap-≠m-h-W-sa∂pw tI-c-f ssl-t°m-S-Xn PUv-Pn P-Ãn-kv kn-cn P-K≥. km[m-c-W-°m-cp-sS B-{i-b-am-b tIm-S-Xn-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn\pw a-‰p-Im-cy-߃-°p-am-bn `qan \¬-Im≥ k¿-°m¿ X-ømdmhp-∂n√. tIm-´-bw Pn-√m tIm-SXn-°p k-ao-]w B-cw-`n-® Pn-√mX-e \n-b-a-k-lm-b A-tXm-dn‰nbp-sS Hm-^n-kv a-μn-c-hpw a-[yÿ tI-{μ-hpw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Shameer Naseer, Kaithapulli Saidu Mohamed (as In my Passport No. A 7562496) Do hereby change my name as NASEER KAITHAPULLI SAIDUMOHAMED, Kaithapulli House, Edathiruthy. P.O, Kattoor (via), Thrissur - 680703

I, Sabareesh Aravindakshan, S/o. Aravindakshan Pathari, Athira, P.O. Nagaripuram, Palakkad Dt. do hereby changed my name as SABAREESH ARAVIND.

I, Shajitha Muthumuttath, W/o. Aboobacker residing at Pakkarath House, Mangode P.O, Palakkad Dt, hereby changed my name as SAJIDHA ABOOBACKER.

hc-s\ tX-Sp-¶p

CHANGE OF NAME

ap-kv-enw bp-h-Xn 28/5'', Un-{Kn, ]n.-Pn.-Un.-kn.-F. kv-Iqƒ So®¿. C-cp-\n-dw. Zo-\n Ip-Spw-_Øn¬ \n-∂pw hn-hm-lm-temN-\ £-Wn-°p-∂p. t^m¨: 8281528237

ap-kv-enw bp-h-Xn. 20 h-b-kv. _n-cp-Zw. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√. Zo-\n-bm-b bp-hm-°-fp-sS c£n-Xm-°-fn¬ \n-∂pw Btem-N-\-Iƒ £-Wn-°p-∂p. F-d-Wm-Ip-fw, k-ao-] Pn-√°m¿-°v ap≥-K-W-\.t^m¨-: 9846321278

I, Jameela Parakkulavan, W/o. Moidu, Aliparamba Post, hereby changed my name as RAMLA PARAKKULAVAN

CHANGE OF NAME

Ph: 9048206636

I¿-Wm-S-I K-Xm-K-X a-{¥n-tbmSv t\-cn-´v C-°m-cyw ]-d-bp-sa∂pw tNm-Zy-Øn-\p a-dp-]-Sn-bmbn A-t±-lw ]-d-™p.

I, Shahla, D/o. Hassan residing at Kurukkoli House, P.O. Kalpakanchery, Malappuram Dt, hereby changed my name as SAHLA MURIKKIN KATTIL.

hc-s\ tX-Sp-¶p

\ãs¸-«p

tdm-Sv kw-ÿm-\ {Sm≥-kv-t]m¿´v I-Ωo-j-W¿ kq-Nn-∏n-®n-´p≠v. 26\v tI-c-f-Øn¬-h-®v K-XmK-X a-{¥n-am-cp-sS k-tΩ-f-\w \S-°p-∂p-≠v. k-tΩ-f-\-Øn¬

hn-c-an-¨-hÀ-¡v Nn-InÂ-km-^-−v hÀ-[n-¸n-¡p-¶-Xv ap-Jy-a-{´n-bp-sS {i-²-bnÂ-s¸-Sp-¯pw

tI-c-f ap-kv-enw ln-kv-ä-dn tIm¬-^-d³-kn-\v C-¶p Xp-S-¡w

F-s‚ t]-cn-ep-≈ KL11 AC 9913 tlm-≠ B-Œo-h ss_-°n-s‚ B¿.-kn. _p-°v bm-{X-°n-sS \-„-s∏-´p. In-´n-b-h¿ Xm-sg hnem-k-Øn¬ A-dn-bn-°-Ww. kn-Zo-Jv Nm-Ø-ßm-bn X-d ho-Sv I-cp-h≥-Xn-cp-Øn, ^-tdm-°v tIm-gn-t°m-Sv

Zn-h-k-Øn-\-Iw dn-t]m¿-´p \¬Im≥ {]m-tZ-in-I `-c-W-Iq-S-Øn\v \n¿-tZ-iw \¬-In. h-´-h-S-bnse bq-°m-en ]n-gp-Xp-am-‰m≥ 10 tIm-Sn A-\p-h-Zn-®p. sXm-Sp-]p-gbn¬ 1000 S¨ ti-jn-bp-≈ Imen-Øo-‰ ^m-Œ-dn-°v P-\p-h-cn-bn ¬ X-d-°-√n-Spw, Im-en-Øo-‰ k_v-kn-Un hn-e-°-b-‰-Øn-\v B\p-]m-Xn-I-am-bn h¿-[n-∏n-°m\pw Xo-cp-am-\n-®p. ]-ip-°-fp-sS C≥-jp-d≥-kv 50 i-X-am-\-Øn¬-\n-∂v 100 i-Xam-\-am-°n h¿-[n-∏n-°pw. a-{¥n ]n sP tPm-k-^v, ]n Sn tXm-a-kv Fw.]n, tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw .F¬.F, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw ‰n tXm-a-kv F-∂nh¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-Sp-°n ]mt°-Pn-s‚ Im-em-h-[n c-≠p-h¿j-tØ-°p-Iq-Sn Zo¿-Ln-∏n-°W-sa-∂v tI-{μ-k¿-°m-cn-t\m-Sv A-`y¿-Yn-°m≥ Xo-cp-am-\w. apJy-a-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp tN¿-∂ kw-ÿm-\-X-e A-h-tem-I-\tbm-K-Øn-em-WvXo-cp-am-\w. A©p-h¿-j-am-bn-cp-∂p ]-≤-Xnbp-sS Im-em-h-[n. F-∂m-¬, Imem-h-[n A-h-km-\n-®n-´pw ]mt°-Pn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ ]q ¿-Øn-bm-°m-\pw Xp-I sN-e-hgn-°m-\pw I-gn-bm-Ø km-l-Ncy-Øn-em-Wv Iq-Sp-X¬ k-a-bw B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. 2008em-Wv ]-≤-Xn-°v A-\pa-Xn e-`n-®-Xv. F¬.Un.F-^v.

I, Aisath Zeena Chemnad Mundangulam, W/o. Abbasali Cherangai, residing at 31, Mushrooms, Guthroad, Adkathbail, Kasaragod P.O, Kasaragod Dist, Kerala - 671121. Hereby changed my name as ZEENA ABBASALI.

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, K.K. Purushothaman, on behalf of my Son PRANAV residing at Kottekkattuparambil Ovattu House, P.O. Thamarayoor, Kottappady (via), Thrissur Dist, Kerala - 680505 Do hereby change his name as PRANAV K. PURUSHOTHAMAN.

I, Pradeep Shetty, S/o. Ravindra Shetty, residing at Madandoor House, Bekur, Kayyar Post 671322, Kasaragod Dist. Here by changed my name as PRADEEPA SHETTY MADANDOOR HOUSE.


Ifn¡fw

22 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

Hm^v{Sm¡v t]mÄ ^mÀ-{_-bv-kv {io-e-¦³ {In-¡äv tIm-¨v

hn³-Uo-kv X-IÀ¶p; \yq-kneâv hn-P-b-¯n-te-¡v

lm-an¬‰¨: c-≠m-an-∂n-Mv-kn¬ sh-kv-‰v C≥-Uo-kv _m-‰n-Mv \n-c X-I¿-∂-Sn-™-t∏mƒ aq∂mw {In°-‰v sS-kv-‰n¬ \yq-kne‚ v hn-P-b-Øn-te-°v. _u-f¿am-¿ \n-d-™mSn-b a¬-k-c-Øn¬ C-cp- So-an-t‚-Xp-ambn 17 hn-°‰p-I-fm-Wv C∂-se am{Xw I-SZp-_-bv: ap≥ A-kn-kv‰‚ v tIm- ]pg-In ho-W-Xv. ®m-bn-cp∂ t]mƒ ^m¿-{_-bvhn≥-Uo-kn-s‚ H-∂m-an-∂nkn-s\ {io-e-¶≥ {In-°-‰v So-an- Mv-kv kv-tIm-dm-b 367\v a-dp-]-Sns‚ ap-Jy tIm-®m-bn Xn-c-s™- bn¬ \yq-kn-e‚ v 349 d¨-kn-\v Sp-Øp. 2009¬ em-tlm-dn¬ ]p-d-Øm-bn. sk-©z-dn t\Snb e¶≥ So-an-\p t\-sc-bp-≠m-b tdm-kv sS-bv-e-dm-Wv (131) In-hotXm-°p-[m-cn-bp-sS B-{I-a-W- kv \n-c-bn¬ ]n-Sn-®p-\n-∂-Xv. 264 Øn¬ A∂-sØ ]-cn-io-e-I]-¥n¬ 16 _u-≠-dn-Ifpw c-≠v \mb t]m-fns‚ tXm-fn-\v sh-Sn- kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv tb-‰v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. sS-bv-e-dn-s‚ C-∂n-Mvkv. B-dp 2011em-Wv Cw-•o-jv {In°-‰v hn°-‰v t\Sn-b kp-\n¬ \-sc-bv¢∫mb tbm¿-Ivsj-b-dn-s‚ ]- \m-Wv I-co-_n-b≥ _u-fn-Mv \ncn-io-e-I-ÿm-\w t]mƒ G-s‰- c-bn¬ Xn-f-ßn-b-Xv. Sp-Ø-Xv. 18 d¨-kn-s‚ H-∂m-an-∂n-Mvkv eo-Uv t\Sn-b hn≥-Uo-kv Inho-kv _u-f¿-am¿-°p ap-∂n¬ \n-jv-{]-`-cm-hp-∂ Im-gv-N-bm-Wv

eq-bn-kv kp-hmd-kv en-hÀ-]q-fp-am-bn I-cmÀ \o«n

aq¶mw sS-kväv: In-ho-kn-sâ e-£yw 122 d¬-kv

hn-X-®Xv. s\-bv¬ hm-Kv\¿ c≠pw tIm-dn B≥-tU-gv-k≥ Hcp hn-°-‰pw ho-gv-Øn t_mƒ-´n\pw tkm-Øn°pw an-I-® ]n-¥pW \¬-In. 24 d¨-sk-Sp-Ø Iym-]v-‰≥ Um-c≥ k-Ωn-bm-Wv c-≠m-an-∂n-Mv-kn¬ hn≥-Uo-kns‚ tSm-]vkv-tImd¿. 20 d¨sk-Sp-Ø in-hv-\-sc-bv≥ Nμ¿t]m-fm-Wv hn≥-Uo-kn-s‚ a-s‰mcp {][m-\ kv-tImd¿. 122 d¨-kn-s‚ hn-P-b-e-£yhp-am-bn c-≠m-an-∂n-Mv-kv _m-‰nMv Xp-Sßn-b B-Xn-tY-b¿ aq∂mw-Zn-\w kv-‰w-s]-Sp-°p-tºmƒ hn-°-‰v \-„-an√m-sX B-dp d¨-sk-∂ \n-e-bn-emWv. ]o-‰¿ ^pƒ-´-\pw (4*) lm-an-jv dqY¿t^m¿-Up-am-Wv (0*) {Io-kn-ep≈Xv. \yq-kn-e-‚ n-\p th-≠n sS-kv-‰n¬ 100 hn°-‰v t\-´w ssI-h-cnaq-∂p a¬-k-c-ß-fpsS ]-c® Snw tkm-Øn-sb k-l-Xm-c-߃ A-`n-\-μn-°p∂p º-c-bn¬ 1˛0\v ap-∂nem-b \yqC∂-se lm-an¬-‰¨ {In°-‰v ‚ v t_mƒ´pw aq-∂v s]-tc ]p-d- kn-e‚ v 2˛0s‚ B-[n-Imcn-I P{Ku-≠n¬ I-m-Wm-\m-b-Xv. Øm°n-b Snw tkm-Øn-bp-am- b-tØm-sS hnP-bw B-tLm-jn\m-ep hn°-‰v ho-gvØn-b s{S- Wv k-μ¿-i-I \n-c-bn¬ \m-iw- °m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv.

11

kozhikode

e-¦-bv-¡v c-−p hn¡-äv P-bw Zp-_bv: ]m-In-kv-Xm-s\-Xncm-b c≠mw G-IZn-\ {In-°-‰v a¬-kc-Øn¬ {io-e-¶-bv-°v c-≠p hn°-‰n-s‚ B-th-i-I-cam-b Pbw. P-b-tØm-sS A-©p a¬-kc-ß-fp-sS ]-c-º-c-bn¬ ]m-In-kvXm-s\m-∏-sa-Øm-\pw 1˛1 e-¶-bv°v km-[n®p. BZyw _m-‰v sNbv-X ]m-Inkv-Xm≥ A-lva-Zv sj-lv-km-Zns‚ (124) sk-©z-dn-bp-sS an-Ihn¬ \n›n-X Hm-h-dn¬ \m-ep hn-°-‰n-\v 284 d¨-sk-∂ s]mcp-Xm-hp-∂ kv-tIm¿ A-Sn-s®SpØp. Iym-]v-‰≥ an-kv-_m-lp¬ lJv 59* (62 ]¥v, c-≠v t^m¿, Hcp kn-Iv-k¿), im-ln-Zv A-{^o-Zn 30* (15 ]¥v, c-≠v kn-Ivk¿, Hcp t^m¿) F-∂n-hcpw ]m-Iv \nc-bn¬ Xn-f-ßn. 140 ]-¥n¬ F-´v _u-≠-dn-I-fpƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv sj-lv-km-Zn-s‚ C-∂n-Mv-kv. a-dp-]-Sn-bn¬ A-tX \m-W-bØn¬ Xn-cn-®-Sn-® e-¶ c-≠p hn°-‰v _m-°n-\n¬-s° ]m-Iv hnP-b-e£yw a-dn-I-S-°p-I-bm-bncp∂p. Ip-am¿ k-¶-°m-c 58 (67

hnP-bw B-tLmjn-°p-∂ e-¶≥ Xm-c-ßfm-b I-cp-W-c-Xv-s\bpw tk-\-\m-bIpw

]¥v, \m-ev t^m¿, H-cp kn-Ivk¿), Iym-]v-‰≥ F-bv-©tem amXyq-kv 47 (44]¥v, c-≠v t^m-¿), Zn-t\-iv Nm-fin-a¬ 44, \p-hm≥ Ip-e-ti-J-c 32 (26 ]¥v, aq-∂v t^m¿, c-≠v kn-Ivk¿) F-∂nh¿ H-Øp-]n-Sn-®-Xm-Wv e-¶-bv°v F-´p hn°-‰v \-„-Øn¬ P-

bw t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. ]m-In-kv-Xm-\m-bn Pp-ss\-Zv Jm≥ aq∂pw A-{^o-Zn c≠pw hn-°-‰p-Iƒ ho-gvØn. am-Xyq-kns\ am≥ Hm-^v Zn am-®m-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´p. ]-c-º-c-bn-se aq∂mw G-I-Zn-\w \m-sf jm¿-Pbn¬ A-c-tß-dpw.

Z-£n-Wm-{^n-¡-bv-s¡-Xncm-b H¶mw {In¡-äv sS-kv-än C-´y-¡v hn-P-b-{]-Xo£ Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eoKv: en-hÀ-]qÄ 3þ ImÀ-Un^v 1 e-≠≥: DdptKzbv≥ Ãm¿ kvss{S-°¿ eq-bn-kv kp-hmd-kv en-h¿]q-fp-am-bn \m-e-c h¿jsØ ]pXn-b I-cm-sdm-∏n-´p. 2011¬ enh¿]q-fn-se-Ønb 26 Im-c\m-b Xmcw Cu kokWn¬ an∂p∂ {]I-S-\-amWv \S-Øn-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. 2016 hsc-bmbncp-∂p t\csØ kp-hm-dkn\v enh¿]q-fp-am-bn Icmdp-≠m-bn-cp-∂-Xv. en-h¿]q-fp-am-bp-≈ I-cmdn¬ Xm≥ AXo-h k-¥p-„-\msW∂pw X-s‚ `m-hn Zo¿-L-Ime-tØ-°v kp-c-£n-X-am-sb∂pw kp-hmd-kv hy-‡-am°n.

sUw-kn ^pÄ-lm-an-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cp¶p

e≠≥: Ata-cn-°≥ ¢∫mb ku-t≠-gvk - n-s‚ t^m¿-th¿-Uv Xm-cw ¢n‚ v sUw-kn Xs‚ ]gb X´-Iamb ^p-ƒl - m-an-te°v Xn-cn-®p-hc - p-∂p. 30 Im-c\mb sUwkn 2012-¬ ^p-ƒ-lm-an¬ \n∂v tSm´-≥-lm-an-te-°pw ]n∂oSv Ata-cn-°≥ ¢-∫n-te°pw tNt°-dp-I-bm-bn-cp-∂p.

tImlven¡pw ]pPm-cbv¡pw Khm-kvI-dnsâ {]iwk

sPm-lm\-kv-_¿Kv: tNtXiz¿- ]q-Pm-cbpw hn-cm-Sv tIm-lv-enbpw A-Sp-Ø {Zm-hnUpw k-Nn\p-am-hm≥ {i-an-°-Wa-∂v ap≥ _m‰nMv CXn-lmkw kp-\n-¬ K-hm-kvI¿. C-hsc hm-t\m-fw ]p-I-gv-Øn-bm-Wv Khm-kvI-dns‚ A-`n-{]m-b-{]-I-S\w. d¨-kn-\p-th-≠n-bp-≈ ]qPm-cb - p-sS {i-aw i-cn°pw {Zm-hnUns\ Hm¿-an-∏n-°p-∂X - m-Wv. \memwÿm-\Ø - p _m-‰v sN-øp∂ tIm-lvenbpw a-t\m-lc - a - mbm-Wv I-fn-°p-∂X - v˛ K-hm-kvI¿ Iq-´n-t®¿Øp.

C¶s¯ Ifn Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKv tSm-´≥lmw x k-Xmw-]v‰≥ (ssh-Io´v 6.50) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4 F-h¿-´≥ x kzm≥kn (cm-{Xn 9.25) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 1 -kv-]m-\n-jv eoKv F-kv-]m-t\ymƒ x d-b¬ h√m-tUm-enUv (ssh-Io´v 4.30) _m-gvk - t- em-W x sK-‰ms^ (cm-{Xn 9.25) A-Xe v- ‰ - n-Iv _n¬_mthm x dtbm h-s√°m-t\m (cm-{Xn 11.25) d-b¬ am-{Un-Uv x h-e≥-kn-b (cm-{Xn 1.25) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4

C-´y³ hnP-bw F-«v hn¡-äv AIse sPm-lm-\-kv-_¿Kv: Z-£n-Wm{^n-°-bv-s°-Xncm-b H∂mw {In°-‰v- sS-kv-‰n¬ C-¥y-°v hn-P-b{]-Xo-£. \m-emw-Zn-\am-b C∂se I-fn \n¿-Øp-tºmƒ a¬kcw ss¢-am-Iv-kn-te-°v \o-ßp-Ibm-Wv. C-∂v F´p B-{^n-°≥ _m-‰v-kv-am≥-am-sc ]p-d-Øm-°m\m-bm¬ C-¥y-°v ]-c-º-c-bn¬ ap-∂n-se-Øm-\m-hpw. c-≠m-an-∂n-Mv-kn¬ 458 d¨kn-s‚ h-º≥ hn-P-b-e-£yw ]n¥p-S¿-∂ Z-£n-Wm-{^n-° c-≠p hn-°-‰n-\v 138 d¨-sk-∂ \n-ebn-¬ s]m-cp-Xp-I-bm-Wv. A©mwZn-\am-b C-∂v F-´p hn°‰v ssI-bn-en-cn-s° B-Xn-tY-b¿-°v hn-P-b-e-£yw a-dn-I-S-°m≥ 320 d¨-kv Iq-Sn th-Ww. A-hkm-\ Zn-\am-b C∂sØ B-Zy sk-j-\p-I-fmhpw a¬-k-c-K-Xn-sb \n¿-W-bn-°pI. D-®h-sc ]n-Sn-®p-\n-∂m¬ Z£n-Wm-{^n-°-bv-°v a¬-k-cØn-¬ P-btam k-a-\n-etbm ]nSn-°m-\m-hpw. a-dn-®m-sW-¶n¬ hnP-bw C-¥y-s°m-∏-am-hm-\n-Sbp≠v. c-≠n-\v 284 d¨-sk-∂ \n-ebn¬ C∂-se _m-‰n-Mv ]p-\-cmcw-`n-® C-¥y 421 d¨-kn\v Hmƒ- ap-lΩ-Zv j-an-bp-sS _u-fn¬ _uƒUm-b Z-£n-Wm-{^n-°≥ Xm-cw lmjnw Aw-e Hm-´m-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. sk-©zdn ho-c≥ tN-tX-iz¿ ]p-Pm-c 153 tY-b¿-°p th-≠n sh¿-tWm- kpw aq-∂v hn°-‰v ho-gvØn. aq- tam¿-s\ tam¿-°¬ C∂-se Id¨-sk-Sp-Øp I-fw-hn´p. F- ¨ ^n-em‚dp-w Pm-Izn-kv Im-en- ∂mw-Zn-\w ]-cn-t°-‰ t]-k¿ f-Øn-en-d-ßn-bn√. a-dp-]-Sn-bn¬ an-I-® Xp-S-°∂m-¬, sk-©z-dn-°v \m-ep d¨am-Wv Z-£n-Wm-{^n-°-bv°v Hmk-I-se 96¬ h-®v hn-cm-Sv tImlven-°v {Io-kv hn-tS-≠n-h-∂p. X F-«p hn¡-äv ti-jn-s¡ hn-Pb - e- £yw a-dn-IS- ¡ - m-³ ]-W¿-amcm-b B¬hntdm ]ot‰-gv-k\pw t{Kbnw kv-anØpw \C-tXm-sS Xp-S¿-®bm-b c-≠m-an¬-Inb-Xv. F-∂m¬, 44 d¨-kn∂n-Mv-kn¬ sk-©z-dn t\-Sm-\pZ-£n-Wm-{^n-¡-bv¡v 320 d¬-kv Iq-Sn thWw ¬ kv-an-Øn-s\ A-Pn≥-Iy c-lm≈ A-h-k-c-am-Wv tIm-lven- \s\ d-Æu-´m-°nb-Xv C-¥y-°v „s∏Sp-Øn-b-Xv. X c-−m-an-¶n-Mv-kn C-´y 421\v ]pd-¯v Xp-W-bmbn. 270 ]-¥n¬ 21 _u-≠-dn-I-fp]n-∂o-sSØn-b lmjnw Awƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv ]p-Pm-c-bp-sS X ]p-Pm-c 153, tIm-lven-¡v (96) sk-©z-dn \ãw e-bpw (4) F-fp-∏-Øn¬ I-fw-hnC-∂n-Mv-kv. 193 ]-¥n¬ Hº-Xv ´p. ap-lΩ-Zv j-an-bp-sS _u-fn_u-≠dn-Itfm-sS-bm-Wv tIm- X Z-£n-Wm-{^n-¡ 2\v 138, ]o-tä-gv-k³ 76* Mn¬ Aw-e ¢o≥ _uƒ-Um-hplven 96 d¨-sk-Sp-ØXv. B-Xn-

sF eoKv: _w-Kfp-cp ap-t¶m-«v _mw-•q¿: s]-\¬-‰n-Iƒ a¬-k-c-^e-sØ \n¿-W-bn®-t∏mƒ km¬-tKm-°¿ F- _w-Kfpcp 2˛ km¬-tKm-°¿ 1 kv.kn-s°-Xn-tc ]p-Xpap-J kv-t]m¿-´n-Mv tKm-h 1˛ {]-bm-Kv 0 Soam-b _w-Kfpcp F-^v.-kn- e-tPmMv 2˛ sUw-t]m 1 °v Pbw. C∂-se \-S-∂ _-Km≥ 3˛ ]qs\ 1 15mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬ 2˛1\m-Wv \n-e-hnse t]mbn-‚ v ]-´n-I-bn¬ H-∂mw-ÿm-\-°mcm-b _w-Kfpcp P-bn-®p-I-b-dnbXv. a¬-k-c-Øn¬ aq-∂p tKm-fp-Ifpw ]n-d∂-Xv s]-\¬-‰n-bn-eqsS-bm-bn-cp-∂p. H-ºXmw P-b-tØm-sS c-≠mw-ÿm-\-°mcm-b kv-t]m¿-´n-Mv ¢∫v tKm-h-bp-am-bp-≈ t]m-bn‚ v AI-ew aq-∂m-°n h¿-[n-∏n-°m\pw _w-Kfpcphn-\m-bn. Iym-]v-‰≥ kp-\n¬ sO-{Xn (29mw an-\n-‰v), tdm-_n≥ kn-Mv (90) F-∂n-h-cm-Wv _w-Kfp-cp-hn-\m-bn h-e-N-en-∏n®Xv. km¬-tKm-°-dp-sS GI tKmƒ a-S-°n-b-Xv 86mw an-\n-‰n¬ Kn¬s_¿-´v H-en-sh-d-bmWv. eo-Kn-se a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ tKm-h 1˛0\v {]-bm-Kv bp-ss\-‰-Uns\bpw e-tPmMv 2˛1\v sUw-t]m-sb-bpw ap≥ tP-Xm-°fmb taml≥ _-Km≥ 3˛1\v ]q-s\ F-^v.kn-tbm-bpw ]-cm-P-b-s∏-SpØn.

aÂ-k-c^ew

C-‰m-en-b≥ eoKv s_m-tem-Kv\ x Pn-t\m-h (ssh-Io´v 4.55) bp-h‚-kv x A-‰v-ems‚ (cm-{Xn 7.25) Ãm¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v.Un 1 kalikkalam@thejasonline.com

km¬-tKm-°-dn-s\-Xn-tc s]-\¬-‰n-bn-eq-sS _w-K-fpcp-hn-s‚ B-Zy tKmƒ t\-Sp-∂ Iym-]v-‰≥ kp-\n¬ sO-{Xn (CS-Xv \n-∂v B-Zy-tØXv)

{^-©v eo-Kv: sam-Wm-t¡m-bv-¡v sR-«n-¡p-¶ tXmÂ-hn ]m-cnkv: {^-©v eo-Kn¬ ap≥ Nmw-]y≥-amcm-b sam-Wm-t°mbv-°v sR-´n-°p∂ tXm¬hn. Ign-™ Znh-kw \-S∂ 19mw du≠v a¬-k-c-Øn¬ X-cw Xm-gvج `o-j-Wn-bn-ep-≈ h-e≥kn-sb-∂-kmWv 2˛1\v t]m-bn‚ v ]´n-I-bn¬ c-≠mw-ÿm-\Øp-≈ sam-Wm-t°m-sb A-´n-adn-®-Xv. {^-©v Un-^‚¿ F-dn-Iv A_n-Zm¬ sk¬-^v tKmƒ h-gßn-b-Xpw kq-∏¿ kv-ss{S-°¿ dUm-sa¬ ^¬Imthm s]-\¬‰n \-„-s∏-Sp-Øn-bXpw sam-Wmt°m-bv-°v h≥ Xn-cn-®-Sn-bm-bn. 30mw an-\n-‰n¬ A-_n-Zm-en-s‚ sk¬-^v tKmƒ e-`n-® sam-Wmt°m tU-hn-Uv U-s{Im-´n-b-kneq-sS (58mw an-\n‰v) ap-∂n-seØp-I-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬, 83mw an-\n-‰n¬ s]\¬-‰n-bn-eq-sS eo-Uv Ip-d-bv-°m≥ e-`n-® A-hkcw ^¬Imthm \-„-s∏-Sp-Øn. 84mw an-\n-‰n¬ sP-bnw-kv tdm-{Un-K-kn-eq-sSbm-Wv sam-Wmt°m B-izmk tKmƒ a-S-°n-bXv. tXm¬hn-tbm-sS eo-Kn¬ H∂mw-ÿm-\-°m-cm-h-\p-≈ Ah-k-c-am-Wv sam-Wmt°m C√mXm-°n-bXv. \n-e-hn¬ ]n.F-kv.Pn- 43Dw sam-Wm-t°m 41Dw t]mbn-t‚m-sS-bm-Wv eo-Kn¬ B-Zy c-≠p-ÿm-\-ß-fn¬.

kp-hm-d-kn-\v U-_nÄ; an¶pwP-b-t¯m-sS en-hÀ-]qÄ X-e-¸¯v

I-bm-bn-cp-∂p. \m-emw-Zn\w Ãw-s]-Sp-°ptºm-ƒ ]o-t‰-gv-k-\pw (76*) ^^v Up-sπ- n-kp-am-Wv (10*) {Iokn-ep-≈-Xv. 148 ]-¥n¬ Hº-Xv _u-≠-dn-I-tfm-sS-bm-Wv ]o-t‰gv-k≥ 76 d¨-kv t\-Sn-b-Xv. 73 ]¥n¬ B-dv _u-≠-dn-I-f-S-ßp∂-Xm-Wv kv-an-Øn-s‚ C-∂n-Mvkv. C∂-se ho-W Z-£n-Wm{^n-°-bp-sS G-I hn°-‰v j-an°mWv e`n®-Xv.

kv-tImÀ-t_mÀ-Uv C-¥y H-∂m-an-∂n-Mv-kv 280 C-¥y c-≠m-an-∂n-Mvkv: in-J¿ [-hm≥ kn Im-en-kv _n ^nem‚¿ 15, apc-fn hnP-bv kn Un-hn√n-tb-gv-kv _n Im-en-kv 39, tN-tX-iz¿ ]pPm-c kn Unhn√n-tb-gv-kv _n Im-en-kv 153, hn-cm-Sv tIm-lven kn Un-hn√ntb-gv-kv _n Up-an-\n 96, tcmln-Xv i¿-a _n- Im-enkv 6, APn≥-Iy c-lm-s\ kn kv-an-Øv _n Up-an-\n 15, FwF-kv t[mWn kn k_v (F¬K¿) _n ^n-em-‚¿ 29, B¿ A-izn≥ kn Up-sπ- n-kv _n ^n-em‚¿ 7, k-lo¿ Jm≥ t\m-´u-´v 29, C-im-¥v i¿-a F-¬.-_n.Uªyp _n Xm-ln¿ 4, ap-lΩZv j-an _n Xm-ln¿ 4, F-Iv-kv{Sm-kv 24, B-sI 421. Z-£n-Wm-{^n-° H-∂m-an-∂n-Mv-kv 244 Z-£n-Wm-{^n-° c-≠m-an-∂nMvkv:B¬hntdm ]o-t‰-gv-k≥ t\m-´u-´v 76, t{Kbnw kv-anØv d-Æu´v (c-lm-s\) 44, lmjnw Aw-e _n jan 4, ^^v Up-sπ- n-kv t\m-´u-´v 10, F-Iv-kv-{Smkv 4, B-sI c-≠n\v 138.

Im¿-Un-^n-s\-Xn-tc en-h¿-]q-fn-\p th-≠n C-c´ tKm-fp-Iƒ t\Sn-b eq-bn-kv kp-hm-d-kn-s‚ B-Àm-Z-{]-IS\w e≠≥: Ãm¿ kv-ss{S-°-¿ eqbn-kv kp-hmd-kv H-cn-°¬ Iq-Sn X-s‚ tKmf-Sn anI-hv Xp-S¿-∂t∏mƒ Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eo-Kn¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b en-h¿-]qfn-\v X-I¿-∏≥ Pbw. C∂-se \S-∂ a¬-k-c-Øn¬ Im¿-Un-^v kn-‰n-sb-bm-Wv H-∂n-s\-Xn-tc X

t]m-bn‚ v ]-´n-I-bn¬ Xe-∏sØ-Øm\pw sd-Uvk - n-\m-bn. 17 a¬-k-c-ß-fn¬ 11 P-b-hp-am-bn 36 t]m-bn-t‚m-sS-bm-Wv en-h¿]qƒ H-∂mw-ÿm-\w A-e-¶-cn°p-∂X - v. 35 t]m-bn‚ v hoXw t\Snb am©-ÿ kn‰nbpw B-gvk - \-epam-Wv bYm-{Iaw c-≠pw aq-

am-©-kv-ä-dn\pw kn-än¡pw XIÀ¸³ Pbw

aq-∂p tKm-fp-Iƒ-°v en-h¿-]qƒ X-I¿-Øp-hn-´Xv. C-c´ tKm-fp-I-fp-am-bn an∂nb kp-hm-d-km-Wv en-h¿-]q-fn-\v A-\mbm-k P-bw t\-Sn-s°m-SpØ-Xv. 25, 45 an-\n-‰p-I-fn-em-Wv en-h¿-]q-fn-\m-bn kp-hm-d-kv e£yw-I-≠-Xv. dlow ÿ-en-MmWv (42mw an-\n‰v) en-h¿-]q-fn-s‚ a-s‰m-cp kv-tIm-d¿. 58mw an-\n‰n¬ tPm¿-tZm≥ ap-‰v-®v Im¿-Un^n-s‚ B-izmk tKmƒ a-S-°n. P-b-tØm-sS {]o-an-b¿ eo-Kn-¬

∂pw ÿm\-ßf - n¬. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ am-©-Ãbp-ss\‰-Uv 3˛1\v sh-Ãv-lm-ans\bpw kn-‰n 4˛2\v ^pƒ-lm-ans\bpw tÃm-°v kn-‰n- 2˛1-\v BÃ≥-hn√sbbpw \yq-Im-kn¬ 3˛0\v {In-kv-‰¬ ]me-kn-s\bpw ]cm-P-b-s∏Sp-Øn. t\m-¿hn-®v k-≠¿-em‚ v (0˛0), sh-kv‰v-t{_mw l-ƒ-kn-‰n- (1˛1) t]mcm´w ka-\n-e-bn¬ Ah-km-\n-®p. am©-Ã-dn-\mbn B-jven bMv Cc´ tKmƒ Is≠-Øn.

C-äm-en-b³ eo-Kv: CâÀ-- an-em³ {XnÃÀ C-¶v, cm-{Xn 1.10 apX kv-ämÀ kv-t]mÀ-Sv-kv F-¨v.Un H-¶nÂ

C-ä-en-bn Nmw-]y³-amÀ t\À-¡p-t\À tdmw: C-‰m-en-b≥ eo-Kn¬ C-∂v •m-a¿ t]m-cm´w. ap≥ tP-Xm-°fm-b C‚¿-an-em\pw F.kn an-em\p-am-Wv C∂v t\¿-°p-t\-¿ A¶w Ip-dn-°p-∂Xv. en-Ko-se a-‰p a¬-kc - ß - f - n¬ \n-eh - n-se Nmw]y-∑mcpw t]m-bn‚ v ]-´n-Ib - n-¬ H-∂mw-ÿm-\-°m-cpam-b bp-h‚-kv A-‰ve - m-s‚-sbbpw tdm-a I‰m-\n-bs - b-bpw s_m-tem-Kv\ Pnt\m-h-sbbpw ^n-sbm-sd‚n-\ k-kq-tem-sb-bpw sh-tdm-W emkn-tbm-sb-bpw kw-t]m¿Un-b ]m¿-as - b-bpw sSm-dnt\m No-thmsbbpw t\-cn-Spw. {]i-kvX-amb km≥-kn-tdmbn-em-Wv C‚¿˛ anem≥ •ma¿ t]m-cv. t\c-tØ- ImWn-Iƒ°p≠m-bn-cp∂ `mKnI hne°v tImSXn \o°n-bX - n-\m¬ C∂-sØ a¬kcw Xnßn-\n-d™ Bcm-[-

an-em-s‚ Ip-¥-ap-\: I° I¿°p ap∂n-emhpw \-S°p-I. A-hk - m-\a - m-bn I-fn-® c-≠p a¬-k-c-ß-fnepw C-cp So-ap-Iƒ°pw P-bn-°m-≥ I-gn-™n-´n√. A-Xn-\m¬ C-cp So-ap-Ifpw hn-Pb-h-gn-bn¬ a-S-ßn-sb-Øm-\p-d-

®m-Wv C-∂v I-f-Øn-en-d-ßp-∂Xv. \m-t∏mfn-tbmSv 4˛2\v tXm-‰ C‚¿ ]m¿-at- bmSv 3˛3\v k-a\ne h-gß - p-Ib - m-bn-cp-∂p. C-Øh - W - s - Ø Nmw-]y≥-kv eo-Kn-\v tbm-Ky-X e-`n-°m-sX t]m-b C‚¿ eo-Kn-¬ an-I-® {]IS-\w \-S-Øn Xn-cn-®p-h-cm-\p≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv. C-∂sØ sU¿-_n-bn¬ I-fn-°n-s√∂v C‚¿ kvs - s{S-°¿ UotKm anen-t‰m I-gn-™ Znh-kw hy-‡am-°n-bn-cp-∂p. \n-eh - n¬ 28 t]mbn‚p-am-bn eo-Kn¬ A-©mwÿm-\Ø - m-Wv C‚¿. A-tX-k-a-bw, eo-Kn¬ X-∏nX-S-bp-∂ an-em≥ C-Ø-hWsØ Nmw-]y≥-kv eo-Kn¬ t`-Zs∏-´ {]-I-S-\-am-Wv \-S-Øn-sIm≠n-cn-°p-∂Xv. Nmw-]y≥-kv eoKn-s‚ {]o-Izm¿-´-dn-te-°v tbm-

Ky-X t\-Sm≥ an-em-\v I-gn-™ncp∂p. eo-Kn¬ 10m-a-Xp-≈ an-em\v C-∂v P-bn-°m-\m-bm¬ Ggmw-ÿm-\-tØ-°v ap-t∂-dm-\mhpw. ]-t£, C‚-dp-am-bp-≈ a¬k-cw an-em-\v ITp-∏-am-hpw. A-h-km-\-am-bn C-cp So-apw A-©p a¬-k-c-ß-fn¬ t\-¿-°pt\¿ A-¶w Ip-dn-®-t∏m-ƒ \m-ep I-fn-Ifpw C‚¿ sh-∂n-sIm-Sn \m-´n-bn-cp∂p. H-cp a¬-k-cw ka-\n-e-bn¬ I-em-in-®p. {]ap-J Xm-c-ß-fp-sS ]-cn-°m-Wv an-ems‚ X-et- h-Z\ - . Ão-^-≥ F¬ j-dmhn, tdm_o-t™m, F-∂n-h¿ ]-cn-°v aqew ]p-d-Øm-Wv. Iym-]v-‰≥ dn°m-¿tUm sam-s≠menthm kkvs - ]≥j-s\ Xp-S¿-∂v C-∂v Ifn-°m-ØXv an-em-s‚ B-Lm-Xw C-c´- n-∏n-°pw.

¢-ºv ^p-Sv-t_mÄ: F-kv.-_n.-Sn. sk-an-bnÂ

sIm-dn-b³ Hm-]-WnÂ\n¶v kn-Ôphpw ]n³-amdn

ao-\-ßm-Sn: kw-ÿm-\ ¢-∫v ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n-s‚ BZy Izm¿-´dn¬ F-d-Wm-Ip-fw tKmƒ-U≥ s{X-Uv-kn-s\ tKmƒ-a-gbn¬ ap°n F-kv.-_n.-Sn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sk-an-bn¬ I-S-∂p. c≠n-s\-Xn-tc B-dp tKm-fp-Iƒ-°m-bn-cp-∂p A-_v-Zp¬ \u-jm-Zv \bn-® F-kv.-_n.-Sn-bp-sS hn-P-bw. ]n D-kv-am≥, Cc´ tKmƒ t\Sn. apl-Ω-Zv A-kv-ew, F≥ kp-ta-jv , \u-jm-Zv, ]n Fw k-Po¿ F∂n-hcmWv Fkn.-_n.-Sn°p th≠n \nd-sbm-gn® a‰p Xmc-߃.

\yq-U¬ln: C-¥y≥ kq-∏¿ Xm-cw ]n-hn kn-‘p sImdn-b Hm-]¨ kq-∏¿ kn-co-kn¬ \n-∂p ]n≥-am-dn. t\c-sØ C-¥y≥ sk≥-tkj-\p-Ifm-b skbv-\ s\-lv hmfpw ]n I-iy]pw Sq¿-W-sa‚n¬ \n∂v ]n≥-am-dn-bn-cp∂p. A-Sp-Ø h¿-jw P-\ph-cn G-gp ap-X¬ 12 h-sc- tkm-fn-em-Wv Sq¿-W-sa‚ v A-c-tß-dp-∂Xv. tIm-®n-s‚ \n¿-t±-{]-Im-c-am-Wv Sq¿W-sa‚n¬ \n-∂v ]n≥-am-dp-∂-sX-∂v kn-‘p A-dn-bn®p.


CMYK

12 tImgnt°mSv

22 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

k-b-ss\-Uv tam-l-s\-Xn-tc C-\n 17 tI-kp-IÄ Iq-Sn „

A-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿

aw-K-em-]p-cw: cm-Pyw I-≠ G-‰hpw `o-I-c-am-b 20 sIm-e-]m-X-I߃ \-S-Øn-b tI-kn-se {]-Xn k-b-ss\-Uv tam-l-\v aw-K-em]p-cw A-Uo. sk-j≥-kv tIm-SXn (\m-ev) hn-[n-®-Xv Xq-°p-Ib¿. 20 sIm-e-]m-X-I-t°-kp-Ifn¬ {]-Xn-sb-∂p I-s≠-Øn-b tam-l≥ 17 tI-kp-I-fn¬ hn-Nmc-W t\-cn-Sp-I-bm-Wv. aq-∂v tIkp-I-fn-em-Wv C-∂-se hn-[n-h∂-Xv. \q-dn-e-[n-Iw sIm-e-]m-XIw \-S-Øn-sb-∂p kq-N-\-bp≠v. F-∂m¬, t]m-en-kn-\v tIkp-Iƒ sX-fn-bn-°m-\m-bn-´n-√. I¿-Wm-S-I-bn¬ \q-dn-e-[nIw bp-h-Xn-I-sf Zp-cq-l km-lN-cy-Øn¬ Im-Wm-Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se hn-[n tIƒ-°m≥ tImS-Xn ]-cn-k-c-Øv cm-Py-sØ tZio-b am-[y-a-{]-Xn-\n-[n-Iƒ AS-°w h≥ P-\m-h-en-bm-Wv FØn-b-Xv. hn-[n {]-Xo-£n-®-XpX-s∂-bm-sW-∂v ]-ªn-Iv t{]mkn-Iyq-´¿ sN-ø-∫ _ym-cn hm¿Øm-te-J-I-tcm-Sv ]-d-™p. hn-[n tI-´n-´pw tam-l-s‚ apJ-Øv bm-sXm-cp `m-h-hy-Xym-khp-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. {]-W-bw \Sn-®pw hn-hm-l-hm-Kv-Zm-\w \¬In-bpw bp-h-Xn-I-sf h-io-I-cn-

®p-sIm-≠p-t]m-bn ssew-Kn-I ]o- U - \ - Ø n- \ n- c - b m- ° n- b - t ijw ssI-h-i-ap-≈ kz¿-Wm-`-cW-߃ X-´n-sb-Sp-Øv k-bss\--Uv \¬-In sIm-e-s∏-Sp-ØpI-bm-bn-cp-∂p C-bm-fp-sS ]-Xnhv. H-cmƒ-°pw kw-i-b-an-√m-Øco-Xn-bn¬ sIm-e-]m-X-Iw \-SØn In-´n-b B-`-c-W-ß-fpw ]W-hp-am-bn [q¿-Ø-Sn-®n-cp-∂ Cbmsf A-\n-X sIm-e-]m-X-It°-kn-em-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b-Xv. Im-Wm-Xm-b A-\n-X-bp-sS sam-ss_¬-t^m¨ knw Im¿Uv am-‰n D-]-tbm-Kn-°m≥ Xp-Sßn-b-t∏m-gm-Wv t]m-en-kn-\v Cbm-sf-°p-dn-®v kq-N-\ e-`n-®-Xv. hn-i-Z-am-b tNm-Zyw-sN-ø-en¬ C-bmƒ 20 sIm-e-]m-X-I-ß-fpw k-Ω-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im- b n- I m- [ ym- ] - I - \ m- b n- c p∂ tam-l≥-Ip-am-dn-s\ Ip-dn-®v \m-´p-Im¿-°v kw-i-b-sam-∂pw D-≠m-bn-cp-∂n-√. I¿-Wm-S-I-bnse hn-hn-[ tem-Uv-Pp-I-fn¬ A\m-Y-am-bn I-≠ bp-h-Xn-I-fp-sS ar-X-tZ-l-ß-sf-°p-dn-®v ]-cntim-[n-®-t∏m-gm-Wv tam-l≥ bph-Xn-I-sf hn-hm-l-hm-Kv-Zm-\w \¬-In sIm-≠p-t]m-bn ]o-Un∏n-®-ti-jw k-b-ss\-Uv \¬In sIm-e-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-

∂p-sh-∂ sR-´n-∏n-°p-∂ hn-hcw ]p-d-Øp-h-∂-Xv. Im-k¿-tIm-Uv Ip-º-f kz-tZin-\n A-S-°-ap-≈ C-cp-]-tXmfw bp-h-Xn-I-sf-bm-Wv C-bmƒ ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-®-tijw K¿-`-On-{Z-Øn-\p-≈ Kp-fn-Ibm-sW-∂v ]-d-™v k-b-ss\-Uv \¬-In sIm-e-s∏-Sp-Ønb-Xv. hnhm-lm-tem-N-\-I-fp-am-bn _‘p-°-sf k-ao-]n-®v hn-hm-lw D-d-∏n-°p-I-bpw C-Xn-\n-S-bn¬ kv-{Xo-I-fp-sS t^m¨ \-º-dpIƒ hm-ßn ]p-d-sa \n-∂p hn-fn®v I¿-Wm-S-I-bn-se hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ sIm-≠p-t]m-bn tem-Uv-Pp-I-fn¬ ]m¿-∏n-®v ]oUn-∏n-®-ti-jw sIm-e-s∏-SpØp-I-bp-am-bn-cp-∂p ]-Xn-hv. bph-Xn-Iƒ-°v tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xpw C-bmƒ hn-hn-[ ÿe-ß-fn¬ sIm-≠p-t]m-bn ]oUn-∏n-®n-´p-≠v. \n¿-[-\-cpw \n-c-£-c-cp-am-b Ip-Spw-_-ß-fn-se bp-h-Xn-I-sfbm-Wv C-bmƒ Iq-Sp-X-em-bpw I_-fn-∏n-®p sIm-≠p-t]m-bn ]oUn-∏n-®-Xv. Cu co-Xn-bn¬ ImWm-Xm-b ]-e kv-{Xo-I-fpw eu Pn-lm-Zn-s‚ C-c-I-fm-sW-∂ coXn-bn¬ {]-Nm-c-W-ap-≠m-bn-cp∂p. tam-l≥-Ip-am¿ kz-¥-ambm-Wv tI-kv hm-Zn-®-Xv.

„

Fw ]n hn-t\m-Zv

tIm-gn-t°m-Sv: A-Xn-ssi-XyØn¬ A-Sn-ÿm-\-ku-I-cy-ßsfm-∂p-an-√m-sX ap-k-^¿-\-K¿ I-em-]-Øn-\n-c-bm-b A-`-bm¿Yn-I-fn¬ A-º-Xn-te-sd Ip-´nIƒ a-cn-®n-´pw I-em-]-_m-[n-X¿°m-bn ap-kv-enw eo-Kv tZ-io-bt\-Xr-Xzw k-am-l-cn-® 50 e-£tØm-fw cq-]-bp-sS Zp-cn-Xm-izmk ^-≠n¬-\n-∂v H-cp-cq-] t]mepw sN-e-h-gn-®n-s√-∂v B-tcm]-Ww. eo-Kv tZ-io-b {]-kn-U‚pw tI-{μ-a-{¥n-bp-am-b C A-l-ΩZn-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ tZio-b I-Ωn-‰n-bp-sS A-°u-≠nem-Wv Zp-Xn-cm-izm-k ^-≠p-≈Xv. Zp-cn-Xm-izm-k ^-≠v sN-e-hgn-°m-Ø-Xn-s\-Xn-tc eo-Kn¬ {]-Xn-tj-[w D-b¿-∂p-I-gn-™p. C-tXm-sS {]-iv-\w N¿-®-sNøm≥ ap-kv-enw eo-Kv \m-sf tImgn-t°m-´v tbm-Kw hn-fn-®-Xm-bmW-dn-hv. hym-]-I-am-b {]-Nm-cWw \¬-In eo-Kv k-am-l-cn-® ^-≠v sN-e-h-gn-°m-Ø-Xn-s\Xn-tc cq-£-am-b hn-a¿-i-\-amWv C A-l-Ω-Zn-s\-Xn-tc D-b-cp∂-Xv.

„

CMYK

D-Zv-Lm-S-\-¯n-\v Ip-ªm-en-¡p-«n F-¯n-bn-Ã; sI ]n F a-Po-Zns\ eo-Kv {]-hÀ-¯-IÀ X-S-ªp Xr-°-cn-∏q¿: a-{¥n Ip-™m-en°p-´n D-Zv-Lm-S-\-Øn-\v F-ØmØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ eo-Kv kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zn-s\ X-S-™p. eo-Kv \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ kn.-F-®v. sk‚¿ D-Zv-Lm-S-\-Øn-s\-Ønb kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zn-s\-bm-Wv bq-Øv eoKp-Im¿ X-S-™-Xv. Im≥-k¿ Un-‰-Iv-j≥-˛-Ubm-en-kn-kv sk‚-dn-s‚ D-Zv-LmS-\-Øn-\v ]n sI Ip-™m-en-°p´n F-Øm-Ø-Xm-Wv bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I-sc {]-tIm-]n-∏n-®Xv. C-∂-se cm-hn-se ap-X¬ ssI-t°m-´v I-S-hn-se eo-Kv t\-

Xm-hn-s‚ h-k-Xn-bn-se-Øn hn{i-an-°p-I-bm-bn-cp-∂ a-Po-Zn-s\ hƒ-h-°m-Sv, Im-tcm-fw, s]m-tdm∏m-Sv ta-J-e-bn¬-\n-s∂-Øn-b A-º-tXm-fw {]-h¿-Ø-I¿ a-Wn°q-tdm-fw X-S-™p {]-Xn-tj-[n®p. D-®-bv-°v H-∂n-\v ]-S-∂-bnte-°v H-cp hn-hm-l-®-S-ßn¬ ]s¶-Sp-°m≥ ]p-d-s∏-tS-≠ a-PoZn-\v {]-Xn-tj-[-sØ Xp-S¿-∂v 2.30 Hm-sS-bm-Wv t]m-Im-\m-b-Xv. ]n-∂o-Sv {]-I-S-\-am-sb-Ønb {]-h¿-Ø-I¿ kn.-F-®v. sk‚-dn-\v k-ao-]-Øv ÿm-]n-® ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-I-fpw tXm-cW-ß-fpw A-gn-®p-am-‰n I-cn-s¶mSn D-b¿-Øn. aq-∂p-a-Wn-°q-tdmfw {]-Xn-tj-[w \o-≠p. {]m-tZ-

in-I-t\-Xm-°≥-am-sc-Øn ]n¥n-cn-∏n-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw {]-h¿-Ø-I¿ A-\p-k-cn-®n-√. th-Zn-°-cn-In¬ Ip-™m-en-°p´n-bp-sS tIm-ew-I-Øn-°m-\pw {i-aw \-S-Øn. sk‚¿ D-Zv-Lm-S-\-Øn-\v Ip™m-en-°p-´n-sb-Øp-sa-∂v Znh-k-߃-°p ap-ºv {]-Nm-c-Ww \-S-Øn-bn-cp-∂p. H-cp-am-kw apºp X-s∂ a-{¥n kw-_-‘n-°ns√-∂ hn-h-cw Pn-√m sk-{I-´-dn Fw kn J-a-dp-±o≥ Dƒ-s∏-sS-bp≈ t\-Xm-°≥-am¿-°v A-dn-bmam-bn-cp-∂n-´pw C-Xp a-d-®p-h-s®∂m-tcm-]n-®m-Wv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-sb a-Wn-°q-tdm-fw X-S-™p-h-®-Xv.

sIm-®n: Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bpsS hn-P-b-sØ A-`n-\-μn-®v kq∏¿-Xm-cw tam-l≥-em-en-s‚ tªm-sK-gp-Øv. "hn-π-h-a-√.-.-. shfn-]m-Sv' F-∂ t]-cn¬ kz-¥w tªm-Kn-em-Wv Bw B-Zv-an-bp-sS hn-P-b-sØ ]-cm-a¿-in-®p taml≥-em¬ F-gp-Xn-b-Xv. A-cm{„o-b-Po-hn-I-sf-∂p hn-fn-®p am‰n-\n¿-Øn-b-h¿-°v hy-‡-am-b cm-{„o-b-ap-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂mWv U¬-ln Xn-c-s™-Sp-∏v ^-eØn-eq-sS hy-‡-am-hp-∂-sX-∂v tam-l≥-em¬ ]-d-bp-∂p. U¬-ln-bn¬ \-S-∂ Cu hnkv-a-b-sØ hn-kv-a-b-tØm-Sp-IqSn-bm-Wp I-≠p-\n-∂-Xv. am-fn-Iap-I-tf-dn-b a-∂≥-am-cp-sS tXmfn¬ am-dm-∏v tI-‰n-hn-Sp-I-bpw C∂-se h-sc B-cp-a-dn-bm-Ø-hsc C-∂n-s‚ knw-lm-k-\-Ønen-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. Xm≥ H-cp ]m¿-´n-bp-sS-bpw {]-h¿-ØI-t\m A-h-cp-sS Aw-_m-k-Utdm A-s√-∂pw C-Xp H-cp ]m¿-´n-

°p-ap-≈ ]n-¥p-W-°p-dn-∏-s√∂p-ap-≈ A-dn-bn-∏pw tªm-Kn-ep≠v. \n-e-hn-ep-≈ A-h-ÿ-tbmSp-≈ I-Sp-Ø a-Sp-∏pw ]p-Xn-b Hcp hy-h-ÿ-bv-°p-th-≠n-bp-≈ Zm-l-hp-am-Wv C-Xn-s‚ {]-h¿Ø-I-sc ap-t∂m-´p \-bn-°p-∂Xv. X-s‚ a-I-\pw a-I-fpw {]-Xn\n-[m-\w sN-øp-∂ X-e-ap-d-sb A-cm-jv-{So-b-Po-hn-I-sf-∂p hnfn-®v ]-cn-l-kn-°p-I-bm-Wp ]Xn-hv. F-∂m¬, A-h¿ tN¿-∂mWv 28 ko-‰p-Iƒ t\-Sn-b-Xv. kr-jv-Sn-]-c-am-bn cm-jv-{So-bØn¬ H-∂pw kw-`-hn-°p-∂n-√. ]-®-∏v In-fn¿-°m-Ø X-cn-»m-bn cm-jv-{So-bw am-dn. A-s√-¶n¬ B-scm-s°-tbm tN¿-∂v A-Xns\ A-ß-s\-bm-°n. thm-´v sNbv-Xv A-[n-Im-c-sØ-bpw A-[nIm-cn-I-sf-bpw kr-„n-°p-∂ km-[m-c-W-°m-cm-b P-\-ß-sf F-√m cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fpw a-ds∂-∂pw tam-l≥-em¬ X-s‚ tªm-•n-eq-sS ]-d-bp-∂p.

ap-k-^À\-K-dn-te-¡v eo-Kv ]n-cn-¨ A-c-t¡mSn-tbm-fw cq] sN-e-h-gn-¨nà sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n ]n-cn-® ^≠v F-¥p-sN-ø-W-sa-∂v C-Xp-hsc Xo-cp-am-\n-®n-´n-s√-∂m-Wv eo-Kv tZ-io-b sk-{I-´-dn Jp¿-dw D-a-dn-s‚ t^-kv-_p-°v t]m-kv‰n¬ ]-d-bp-∂-Xv. Cu am-kw 19\m-Wv Jp¿-dw D-a-dn-s‚ t]mkv-‰v h-∂-Xv. hy-‡n-]-c-am-bn ]n-cn-® ]W-hpw h-kv-{X-hpw Nn-e kp-lrØp-°ƒ h-gn hn-X-c-Ww-sNøm≥-t]m-hp-I-bm-sW-∂p hy‡-am-°n-b A-t±-lw C-Xn-\mbn B-fp-I-sf B-h-iy-ap-s≠∂m-Wv t]m-kv-‰n-´-Xv. C-tXm-sSbm-Wv eo-Kv ap-k-^¿-\-K¿ Zp-cnXm-izm-k ^-≠v hn-X-c-Ww-sNøm-Ø hn-h-cw ]p-d-Øm-b-Xv. B-K-kv-Xv 27\v I-em-]w \-S∂-Xn-s‚ sXm-´-Sp-Ø am-kw Xs∂ ]-≈n-I-fn¬-\n-∂pw a-‰pw ]n-cn-s®-Sp-Ø ]-W-am-Wv C-Xph-sc hn-X-c-Ww-sN-øm-Ø-Xv. tI-c-f-Øn¬-\n-∂p am-{Xw 35 e£w cq-] ]n-cn-®-Xm-bn ]m¿-´n {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. ap-kv-enw eo-Kn-\v ]m¿-esa‚ v Aw-K-ap-≈ X-an-gv-\m-´n¬\n-∂pw I-Ωn-‰n-bp-≈ I¿-Wm-SI A-S-°-ap-≈ a-‰p kw-ÿm-\ß-fn¬-\n-∂pw ]-Ww k-am-l-cn-

Aw-K-Xzw: kn.]n.Fw. \n-_-Ô-\-IÄ GÀ-s¸-Sp-¯p¶p

-eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zn-s\ bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™-t∏mƒ

H-º-Xp ]p-Xn-b k¿-°m-¿ saUn-°¬ tIm-f-Pp-I-fm-Wv kw-ÿm-\-Øv A-\p-h-Zn-®Xv. h-b-\m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv kw-_-‘n-® {]-Jym-]\w D-S≥ D-≠m-Ipw. B- t cm- K y- t a- J - e - b n¬ C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn \-S-∏m°n-b-Xpw k¿-°m-cn-s‚ t\-´am-Wv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\v Zn-\w-{]-Xn B-h-iy-am-b Ggp-e-£w en-‰¿ P-ew e-`y-am°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]Sn kzo-I-cn-°m≥ P-e-hn-`-h sk-{I-´-dn-°v \n¿-tZ-iw \¬In-b-Xm-bn ap-Jy-a-{¥n A-dnbn-®p. C.-F-kv.-sF. sa-Un°¬ tIm-f-Pv A-¶-WØn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ tI{μ sXm-gn¬-k-l-a-{¥n sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv A-[y£-X h-ln-®p.

sI ]n H d-lv-a-Øp-√

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ πo-\Øn-eq-sS \n-e-hn-ep-≈ AwK-ß-fn¬ ip-≤o-I-c-W-{]-{Inb-°v Xp-S-°w-Ip-dn-® kn.--]n.-Fw. ]p-Xn-b Aw-K-Xz-Øn-\v I-Sp-Ø \n-_-‘-\-I-fm-Wv G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. ]pXn-b Aw-K-߃-°p am-{X-a√, Aw-K-Xzw ]p-Xp-°p-∂-h¿°pw I¿-i-\ \n-b-{¥-W-ßfm-Wv \n¿-tZ-in-®n-´p-≈-Xv. Aw-K-Xz-sa-Sp-°-epw ]p-Xp-°epw A-Sp-Ø-am-kw B-cw-`n°m-\n-cn-s°-bm-Wv ]p-Xn-b \o-°-ß-fp-am-bn ]m¿-´n cw-KØp-h-∂n-cn-°p-∂-Xv. I-gn™-Zn-h-kw Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv tN¿-∂ kw-ÿm-\ sk{I-t´-dn-b-‰v C-Xp-kw-_-‘-amb tc-J Aw-Ko-I-cn-®-Xm-bmWp kq-N-\. I-gn-™ H-cp-h¿j-am-bn Aw-K-Xz-hn-X-c-W-hpam-bn _-‘-s∏-´v F-√m L-SI-ß-fn-epw N¿-®-Iƒ \-S-∂ncp-∂p. Xm-tg-Ø-´n-ep-≈-h-cpsS-Iq-Sn A-`n-{]m-b-߃ ]-cnK-Wn-®m-Wv \n-_-‘-\-Iƒ G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. {_m-©v I-Ωn-‰n-I-fn-se-bpw A-\p-`mhn-{Kq-∏n-se-bpw Aw-K-ß-sfbm-Wv \n-_-‘-\-Iƒ Im-cyam-bn _m-[n-°p-I. H-cmƒ-°v Aw-K-Xzw e-`n-°p-∂-Xn-s‚ B-Zy I-S-º-bm-Wv A-\p-`mhn-{Kq-∏n¬ F-Øp-I-sb-∂Xv. C-ß-s\ Aw-K-Xzw t\-Sp∂-h-sc H-cp-sIm-√w \n-co-£n-

®m-Wv Im≥-Un-tU-‰v (ÿm\m¿-Yn) Aw-K-Xz-Øn-\p ]-cnK-Wn-°p-I. Hm-tcm {_m-©v I-Ωn-‰n-I-fn-epw c-≠p-t]-sc am-{X-ta C-\n A-\p-`m-hn-{Kq∏n-te-°v {]-th-in-∏n-°p-I-bp≈q. C-ß-s\ c-≠p-h¿-jw Xr-]v-Xn-I-c-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂-h-cm-Wv ]q¿-W Aw-Kß-fm-bn am-dp-I. ]q¿-W AwK-߃-°p am-{X-am-Wv kwL-S-\m Xn-c-s™-Sp-∏p-Ifn¬ a¬-k-cn-°m-\pw thm-´v sN-øm-\p-ap-≈ A-h-Im-iw. A-\p-`m-hn-{Kq-∏v, Im≥-UntU-‰v Aw-K-Xzw F-∂n-h e-`n°p-∂-Xn-\v πo-\w sIm-≠p-h∂ ip-≤o-I-c-W-\n-b-a-߃ _m-[-I-am-Wv. hy-‡n-]-c-amb Zq-jy-߃ D-≈-h-sc F-Sp°n-√. {_m-©v-˛-G-cn-bm sk{I-´-dn-am¿-°v ]p-d-sa Aw-KXz-Øn-\v A-t]-£n-°p-∂ B-fp-sS {]-tZ-i-sØ G-‰hpw ap-Xn¿-∂ ]m¿-´n t\-Xmhn-s‚ km-£y-]-{Xw-Iq-Sn lm-P-cm-°-Ww. Pn-√m I-Ωn‰n t\-cn-´m-bn-cn-°pw A-\p-`mhn, Im≥-Un-tU-‰v Aw-K-XzØn-\p-≈ A-t]-£-Iƒ ]-cnK-Wn-°p-I. F-Æw Ip-d-™mepw Zp-kz-`m-h-ß-fp-≈-h¿ ]m¿-´n-bn¬ th-s≠-∂ Xo-cpam-\-am-Wv \-S-∏m-°m≥-t]mIp-∂-Xv. \n-e-hn-ep-≈ Aw-Kß-fn¬ C-\n-bpw πo-\-tc-Jb-\p-k-cn-®v sX-‰p-Xn-cp-ØmØ-h¿-°v Aw-K-Xzw ]p-Xp°n-\¬-In-√.

apk-^¿\K¿ ^≠v kw_-‘n®v tI{μ IΩn‰n C\nbpw Xocp-am-\-sa-Sp-Øn-´n-s√∂ apkvenw eoKv tZiob sk{I-´dn Jp¿dw Da-dns‚ t^kv_p°v t]mÃv ®n-cp-∂p. tI-c-f-Øn¬-\n-∂p-≈ 35 e-£w cq-]-bpw X-an-gv-\m-´n¬\n-∂p ]n-cn-® 20 e-£-Øn-tesd cq-]-bp-am-Wv eo-Kn-s‚ A°u-≠n¬ hn-X-c-Ww-sN-ømsX In-S-°p-∂-Xv.tI-c-f-Øn¬ kw-ÿm-\ A-

[y-£≥ ]m-W-°m-Sv ssl-Z-cen X-ß-fp-sS A-`y¿-Y-\ ]m¿-´n ]-{X-am-b N-{µn-I-bp-sS H-∂mw t]-Pn¬ \¬-In-bm-Wv ]-Ww kam-l-cn-®-Xv. 65 t]¿ sIm-√-s∏Sp-I-bpw Ip-´n-I-fpw K¿-`n-Wn-Ifpw hr-≤-cp-a-S-°w B-bn-c-°-

W-°n-\p ap-kv-enw-Iƒ A-`bm¿-Yn-I-fm-hp-I-bpw sN-bv-X I-em-]-Øn-s‚ C-c-I-sf k-lmbn-°m-\m-bn ]n-cn-® ^-≠m-Wv hn-X-c-Ww-sN-øm-sX In-S-°p-∂Xv. eo-Kv t\-c-tØ ]n-cn-s®-SpØ Kp-P-dm-Øv, kp-\m-an, A-kw dn-eo-^v ^-≠p-I-fpw Ir-Xy-ambn hn-X-c-Ww-sN-øm-Ø-Xn-s\Xn-sc B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n-cp∂p. A-kw dn-eo-^n-\m-bn eo-Kv k-am-l-cn-® h-kv-{X-߃ h-b\m-Sv am-\-¥-hm-Sn-bn¬ hn¬-∏\-bv-s°-Øn-b-Xv hn-hm-Z-am-bncp-∂p. Kp-P-dm-Øv ^-≠n¬ kam-l-cn-® 30 e-£w sN-e-h-gn°m-Ø-Xv Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv ap≥ bq-Øv eo-Kv kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn eo-Kn¬ I-em]-s°m-Sn D-b¿-Øn-b-Xv. Kp-P-dmØv ^-≠n¬ 70 e-£-tØm-fw Xn-cn-a-dn \-S-Øn-sb-∂m-tcm-]n® P-eo¬ ]n-∂o-Sv eo-Kv hn-´v C-SXp kz-X-{¥-\m-bn a¬-k-cn-®v Ip-‰n-∏p-d-Øv ]n sI Ip-™m-en°p-´n-sb ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bncp-∂p. A-tX-k-a-bw, hn-j-bw kw_-‘n-®v {]-Xn-I-cn-°m≥ eo-Kv t\-Xm-°ƒ X-øm-dm-bn-√.

18 hÀjs¯ XShn-\ptijw saÂ-hn³ ]mZp-h ho-«nse-¯n sIm-®n: c-≠p-]-Xn-‰m-≠p-Im-esØ P-bn¬-hm-kØ - n-\p-ti-jw sa¬-hn≥ ]m-Zp-h kz-X-{¥-\mbn ho-´n-se-Øn. \o-≠\ - m-fs - Ø Im-Øn-cn-∏n-s\m-Sp-hn¬ sh-≈nbm-gv-N ssh-Io-´v 5.-30\v I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en-s‚ hm-Xn-epIƒ sa¬-hn-\p ap-∂n¬ Xp-d∂ - p. Xp-S¿-∂v C-∂-se D-®-bv-°v 12.-40 Hm-sS-bm-Wv sa¬-hn≥-]m-Zp-h Xr-∏q-Wn-Øp-d tIm-´-∏p-dw G-d\m-Sv ho-´n-se-Øn-bX - v. ho-Sn-\p ap∂n-se Ko-h¿-Ko-kv ]p-Wym-fs - ‚ Nn-{X-Øn-\p ap-∂n¬ H-cp-\n-anjw \n-∂-ti-jw \n-d-I-Æp-Itfm-sS ho-Sn-\p-≈n-te-°p I-bd - n. A-S-® ap-dn-°p-≈n¬ {]m¿-Y-\m\n-cX - c - m-bn-\n-∂ `m-cy _n-bm-{Snkn-s\-bpw a-°-sf-bpw am-Xm-hns\-bpw s\-t©m-Sp-tN¿-Øv Bt«-jn-®p. ap≥ P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-e-Iv-km-≠¿ tP-°-_n-s‚ CS-s]-S¬-sIm-≠m-Wv X-s‚ tamN-\w \o-≠p-t]m-b-sX-∂v sa¬hn≥ am-[y-a{- ]-h¿-ØI - t- cm-Sp ]d-™p. P-bn-en-\I - Ø - v B-cp hnNm-cn-®m-epw \n-s∂ ]p-d-Øp-hnSm-Xn-cn-°m≥ I-gn-bp-sa-∂v Nn-e Po-h\ - ° - m¿ ]-d™ n-cp-∂p. ap-Jy-a-{¥n-bpw B-`y-¥-c-a{¥n-bpw X-s∂ hn-´-b-°m-\p-≈ \n¿-tZ-iw sIm-Sp-Øn-´pw D-tZymK-ÿ≥-am¿ A-Xp ssh-In-∏n-®p. I-gn-™ B-K-kv-Xn¬ ]p-d-Øph-tc-≠X - m-bn-cp-∂p. X-s‚ tam-N\-Øn-\p-th-≠n i-–-ap-b¿-Ønb P-kv-‰n-kv hn B¿ Ir-jv-Wø¿, Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿, AUz. l-cn-l-c≥-\m-b¿ F-∂n-h-

tam-Nn-X\m-b sa¬-hn≥ ]mZp-h F-d-Wm-Ip-fw Xr-∏q-Wn-Øp-d-bn-se ho-´n¬ am-Xm-hn\pw `m-cy-°psam∏w tcm-Sp I-S∏ - m-Sp-≠v. 1994¬ P-b-¥n P-\-Xm F-Ivkv-{]-kv Xo-h-≠n-bn¬ bp-h-Xn sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øn-em-Wv sa¬-hn≥ 1995¬ A-d-Ãn-em-bXpw Po-h-]-cy-¥w X-S-hn-\p in£n-°-s∏-´-Xpw. 2009¬ in-£mIm-em-h-[n A-h-km-\n-s®-¶nepw sa¬-hn≥ P-bn¬-tam-Nn-X\m-bn-√. am-Xm-hv sh-tdm-Wn hneyw \¬-In-b A-t]-£b - n¬ 15 Zn-hk - s - Ø ]-tcmƒ A-\p-hZ- n-®ncp-∂p. ]-tcmƒ Im-em-h[ - n A-hkm-\n-® Zn-hk - w ho-≠pw P-bn-ense-Øn-b sa¬-hn-t\m-Sv ]-tcmƒ Xp-Sc - m≥ ssl-t°m-SX - n A-dn-bn-

®-Xm-bn P-bn-e-[n-Ir-X¿ ]-d™p. F-∂m¬, C-°-gn-™ Pqsse-bn¬ t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ H-∏n-Sm≥ hn-fn-®p-h-cp-Øn sa¬-hn-s\ A-d-Ãv sN-bv-Xv ho≠pw P-bn-en-eS- ® - p. sa¬-hn≥ Pbn-en-em-bn-cp-∂ Im-eØ - v A-bmfp-sS I-Y ]-{X-Øn¬ hm-bn-®d - n™ _n-bm-{Sn-kv F-∂ I-\ym-kv{Xo k-`m-hk - v{- Xw A-gn-®p-h® - v Cbm-sf hn-hm-lw-Ig - n-°p-Ib - m-bncp-∂p. C-Xm-Wv P-bn¬ Un.-Pn.-]nbm-bn-cp-∂ A-e-Iv-km-≠¿ tP°-_n-\v sa¬-hn-t\m-Sp-≈ hn-tZzj-Øn-\p Im-cW - a - m-bs - X-∂p ]d-bp-∂p.

t^kv_p-¡n {]hm-N-I-\nµ: F-kv.]n¡pw ap-Jy-a-{´n¡pw ]-cm-Xn sIm-®n: {]-hm-N-I≥ ap-l-Ω-Zv \-_n-sb-bpw ]-Xv-\n B-bn-im_o-hn-sb-bpw tam-i-am-bn Nn{Xo-I-cn-®v t^-kv-_p-°n¬ Im¿´q¨. e-≠-\n¬ tPm-en-sN-øp∂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in am¬-°w sk-_m-kv-‰y≥ (\nt°m-fm-kv) F-∂-bm-fm-Wv A«o-e ]-Z-{]-tbm-K-ß-tfm-sS {]hm-N-I-s\ \n-μn-®v t]m-kv-‰v sNbv-Xn-cn-°p-∂-Xv. Im¿-´q-Wn-s\Xn-tc s]-cp-ºm-hq¿ kz-tZ-in-Ifm-b j-l-\m-kv, hn F lm-jnw F-∂n-h¿ B-ep-h dq-d¬ F-kv.]n-°p ]-cm-Xn \¬-In.Cu am-kw 18mw Xn-ø-Xn-bmWv t^-kv-_p-°n¬ "k-Xy-Øns‚ t]m-cm-fn-Iƒ' F-∂ {Kq∏n¬ am¬-°w sk-_m-kv-‰y≥ Im¿-´q¨ C´-Xv. -C-√m-Ø l-Zo-

kv hN-\-ßfpw Im¿-´q-Wn-s\m∏w tN¿-Øn-´p-≠v. t]m-kv-‰n-\p \n-c-h-[n sse-°p-I-fpw I-a‚pI-fpw e-`n-®n-´p-≠v. CXns\-Xnsc {]-Xn-tj-[-ap-b-cp-I-bpw lZo-kp-I-fp-sS t{km-X- v hn-i-ZoI-cn-°m≥ B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-X-Xn-s\-Øp-S¿-∂v I-gn™ Zn-h-kw ap-X¬ Cu t]m-kv‰v ]n≥-h-en-®p. am¬-°w sk-_m-kv-‰y\pw {Kq-∏v h-‡m-°-fpw C-Xn-\p-apºpw ap-kv-enw k-ap-Zm-b-sØ A-]-Io¿-Øn-s∏-Sp-Øp-∂ t]mÃp-I-fpw A-`n-{]m-b-ß-fpw \n-c¥-c-am-bn t^-kv-_p-°n-eq-sS {]-N-cn-∏n-®ncp∂p. ]-cm-Xn-bp-sS tIm-∏n ap-Jy-a-{¥n, B-`y-¥-c-a{¥n, Un.-Pn.-]n. F-∂n-h¿-°pw A-b-®n-´p-≠v.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-322. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

]-\-a-c-w K-h¨-sa‚ v l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ ss]Xr-tIm¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn A-c-tßdn-b B-Zn-hm-kn I-em-cq-]-Øn¬\n-∂v

]m-cn-∏-≈n(sIm-√w): ]m-hs∏-´-h¿-°pw km-[m-c-W-°m¿-°pw ]q¿-W B-tcm-Ky-kp-c£ D-d-∏m-°p-∂-Xn-\v B-tcmKy A-h-Im-i-\n-b-aw cm-PyØv \-S-∏m-°-W-sa-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. kw-ÿm-\-sØ B-ZysØ C.-F-kv.-sF. sa-Un°¬ tIm-f-Pm-b ]m-cn-∏-≈n C.-F-kv.-sF. sa-Un-°-¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bp-sS DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. an-I-® Nn-In¬-k F-√m-h¿-°pw e-`y-am-°p-I F-∂-XmWv k¿-°m¿ e-£yw. C-Xn\p-th-≠n-bm-Wv F-√m Pn-√I-fn-epw k¿-°m¿ t\-cn-´v saUn-°¬ tIm-f-Pp-Iƒ B-cw`n-°p-∂-Xv. c-≠-c-h¿-j-Øn-\p-≈n¬

cm-{ão-bw ]-¨¸p In-fnÀ-¡m-¯ X-cn-Èm-bn am-dn-sb-¶v

CMYK

F-Ãm Pn-Ã-I-fn-epw sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-cw-`n-¡pw: ap-Jy-a-{´n

Bw B-Zv-an- ]mÀ«nsb A-`n-\-µn-¨v t»m-Kn tam-l³-emÂ

Thejas Epaper general Edition 2013-12-22  

Thejas Epaper general edition. 2013-12-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you